Page 1

Warszawa, dnia 5 grudnia 2011r. Grupa posłów popierających wniosek o zwołanie posiedzenia komisji Sz. Pani Agnieszka Pomaska Przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej

Na

podstawie

art.

152

ust.

2

Regulaminu

Sejmu

RP,

zwracamy

się

z uprzejmą prośbą o pilne zwołanie w terminie przypadającym przed szczytem Unii Europejskiej w dniu 8 grudnia br. posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej w sprawie przedstawienia przez Ministra Spraw Zagranicznych oświadczenia jakie deklaracje i zobowiązania polski rząd zamierza złożyć na szczycie Unii Europejskiej w dniach 8-9 grudnia 2011 r. oraz jakie jest oficjalne stanowisko rządu RP wobec ostatnich deklaracji przywódców Niemiec i Francji. W dniach 8-9 grudnia br. w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady Europejskiej. Spotkanie głów państw i szefów rządów poprzedziło posiedzenie Rady do Spraw Ogólnych w dniu 05 grudnia br. Podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds Unii Europejskiej przedstawiciele rządu zdawkowo i wymijająco odnieśli się do zawartych w programie obrad Komisji zagadnień związanych ze zgłoszoną przez Niemcy i Francję, a potwierdzoną medialnie przez premiera Donalda Tuska, propozycją fundamentalnych dla suwerenności zmian traktatowych (innych niż Traktat o Przystąpieniu Republiki Chorwacji). Premier Donald Tusk w swoim expose wygłoszonym w Sejmie w dniu 18 listopada br. pominął zagadnienia polityki zagranicznej, nie odniósł się do polskich priorytetów w polityce europejskiej. Zadeklarował, że posłowie na Sejm RP zapoznają się z nimi podczas odrębnego wystąpienia Ministra Spraw Zagranicznych. Dobry obyczaj polityczny przyjęty nie tylko w Polsce, ale i we wszystkich demokratycznych państwach świata nakazuje by w przypadku przekazywania znacznej części kompetencji państwa organizacji międzynarodowej rząd zasięgnął opinii parlamentu. Polscy posłowie zostali przez przedstawicieli rządu (podsekretarz stanu w MSZ Maciej Szpunar) potraktowani lekceważąco, odmówiono im prawa do wysłuchania informacji o treści postulowanych zmian. Wystąpienia ministra


Sikorskiego w Niemieckim Towarzystwie Polityki Zagranicznej oraz Premiera Donalda Tuska podczas licznych konferencji i rozmów z partnerami zagranicznymi wskazywały na zaakceptowanie przez Polskę fundamentalnych zmian obowiązujących traktatów, w naszej opinii, sprzecznych z Konstytucją RP. Ich skala i charakter budzą najwyższy niepokój. W związku z tym 1/3 posłów sejmowej Komisji ds Unii Europejskiej składa wniosek o niezwłocznie zwołanie jej posiedzenia i wysłuchanie ministra właściwego ds zagranicznych. W związku z powyższym, w celu uzyskania informacji oraz przeprowadzenia dyskusji w przedstawionym temacie prosimy o zaproszenie na wnioskowane posiedzenie komisji Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Wniosek o zwolanie komisji ds. UE  
Wniosek o zwolanie komisji ds. UE  

Wniosek o zwolanie komisji ds. UE

Advertisement