Page 1

Projekt USTAWA z dnia …... 2011r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Art. 1. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 2003r. Nr 221, poz. 2199 późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 16 otrzymuje brzmienie: „Art. 16. 1. Posłowie i senatorowie mają prawo uzyskiwać od członków Rady

Ministrów,

Prokuratora

Generalnego

oraz

przedstawicieli

właściwych organów i instytucji państwowych i samorządowych informacje i wyjaśnienia w sprawach wynikających z wykonywania obowiązków poselskich lub senatorskich. 2. Członkowie

Rady

Ministrów,

Prokurator

Generalny

oraz

przedstawiciele właściwych organów i instytucji państwowych i samorządowych, organizacji społecznych, zakładów i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, spółek prawa handlowego z udziałem państwowych

lub

komunalnych

przedstawiać

informacje

i

osób

wyjaśnienia

prawnych na

żądanie

obowiązani stałych

i nadzwyczajnych komisji sejmowych i senackich, w sprawach będących przedmiotem ich zakresu działania.”,


2) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Poseł lub senator ma prawo podjąć - w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich - interwencję w organie administracji

rządowej,

samorządu

terytorialnego

i

prokuraturze,

zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


UZASADNIENIE

Niniejsza nowelizacja jest podyktowana wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009r. Nr 178, poz. 1375). Rozdzieleniem funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości oraz nie wprowadzenie odpowiednich regulacji do ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora spowodowało znaczne ograniczenia w wykonywaniu funkcji parlamentarnych w naszym kraju. Posłowie i Senatorowie są zobligowani zgodnie z Konstytucją RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. do rzetelnego i sumiennego wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Ograniczenie w wykonywaniu mandatu posła i senatora powstało w związku z oczywistym niedopatrzeniem ustawodawcy, co obecnie skutkuje nie tylko brakiem kontroli parlamentu nad prokuraturą, lecz przede wszystkim brakiem możliwości pozyskiwania jakichkolwiek informacji na temat toczących się postępowań. Biorąc powyższe pod uwagę Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość proponuje przywrócenie możliwości interwencji do Prokuratora Generalnego i uzyskiwania informacji od prokuratur w sprawach należących do zakresu kompetencji parlamentarzysty. Niniejszy projekt nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu państwa. Równocześnie oświadczamy, iż zagadnienia objęte niniejszym projektem są zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Projekt ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora  
Projekt ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora  

W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 2003r. Nr 221, poz. 2199 późn. zm.) wprowadza się następujące...

Advertisement