Page 1

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r.

Mariusz Błaszczak Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Wojciech Jasiński Poseł na Sejm RP Paweł Szałamacha Poseł na Sejm RP Szanowny Pan Jacek Jezierski Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Wniosek o wszczęcie kontroli W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, na podstawie art. 2 ust. 1, art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, zwracamy się do Pana Prezesa z prośbą o wszczęcie przez Najwyższą Izbę Kontroli – z własnej inicjatywy – kontroli dotyczącej zbadania pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności działalności Zarządu i Rady Nadzorczej Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „LOT”) w latach 2008-2012 w

zakresie:

restrukturyzacji

LOT

polegającej

na

wyodrębnianiu

zorganizowanych części mienia LOT w odrębne spółki, sprzedaży tych


spółek i wykorzystania wpływów,

sprzedaży składników mienia o wartości

przekraczającej 10 mln zł nie wyodrębnionych w spółki np. budynku siedziby LOT, zatrudniania prokurentów, konsultantów i doradców zewnętrznych, oraz działalności Ministra Skarbu Państwa w zakresie nadzoru właścicielskiego i wykonywania przysługujących mu na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa i ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych uprawnień w ramach wyżej wymienionych procesów, a także procesów prywatyzacyjnych dotyczących LOT w latach 2008-2012. Polskie Linie Lotnicze LOT są przewoźnikiem flagowym naszego kraju. Pod koniec 2012 roku opinia publiczna dowiedziała się, że spółka odnotuje stratę za rok 2012 (piąty rok z rzędu) w wysokości pomiędzy 150 a 220 mln zł oraz, że zarząd wnioskował o pomoc publiczną do Ministra Skarbu Państwa w wysokości 400 mln zł w pierwszej transzy (docelowo 1,5 mld zł). Bez udzielenia pomocy LOT byłby zagrożony upadłością. Stało się tak pomimo, że w ostatnich latach spółka uzyskała ok. 600 mln zł ze sprzedaży LOT Catering, LOT Services, LOT Aircraft Maintenance Services i innych aktywów. Miało to miejsce gdy jeszcze na początku roku 2012 zarząd spółki zapowiadał przewidywany zysk w wysokości ok 50 mln zł. W sytuacji gdy spółka ponosiła rosnące straty opinię publiczną obiegła informacja o bulwersujących praktykach zatrudniania prokurentów w spółce za sumy rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie i marginalizacji członków zarządu w procesie decyzyjnym. W lutym 2008 roku ówczesny Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad zapowiedział prywatyzację LOT. Prywatyzacja spółki wymagała zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa


państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT” która przewiduje zachowanie przez skarb Państwa 51 % udziału w kapitale spółki. Projekt zmiany tej ustawy został przygotowany przez Ministra Skarbu Państwa i opublikowany w maju 2008, jednak nie został skierowany do Sejmu. Jednak w latach 2011 – 2012 Minister Skarbu Państwa prowadził działania faktyczne zmierzające do prywatyzacji LOT polegające na rozmowach z potencjalnymi nabywcami m.in. Turkish Airlines. Ta ostatnia spółka została także dopuszczona do badania stanu prawnego i finansowego LOT – odbyły się także spotkania pomiędzy zarządem LOT a Turkish Airlines. Warte podkreślenia jest, że działania MSP oraz dopuszczenie podmiotu, który mógł być potencjalnym nabywcą do tajemnic handlowych spółki LOT, prowadzone były bez wyboru doradcy prywatyzacyjnego ministra i zakończyły się bezowocnie w czerwcu 2012 roku. Wobec powyższego, w budzącej wątpliwość działalności organów Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. oraz ewentualnych zaniedbań dotyczących nadzoru ze strony resortu Skarbu Państwa przeprowadzenie kontroli jest w pełni uzasadnione. Mariusz Błaszczak Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Wojciech Jasiński Poseł na Sejm RP Paweł Szałamacha Poseł na Sejm RP

Wniosek o wszczęcie kontroli LOT  

Wniosek o wszczęcie kontroli LOT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you