Page 1

Legionowo,02.0620\\1, I .201 w2is.8030.1,21 pi5-03-ott60l l4t2)

Pan Mariusz Błaszczak Posęłna SejmRP ul. Piłsudskiego3 05-120Legionowo

WnawiąpaniudoPahapismazdnia24maja2011r.(ank:Pis-03-02760/11)doĘcząpe

nocnejiświątecznejpomocylekarskiejudzielanejmieszkafioompowiatulegionowskiegoprz informuję'żeopisywaneprzez WojskowąSpecjalistycznąPrzychodnięLekarskąw Legionowie, przez mieszkacÓw Pana przypadki utrudnieriw dostępiedo pomocy lekarskiej napotykane W trosceo zdrowiemieszkarlcÓw Legionowasąjuż przedmiotempostęowaniawyjaśniającego. z sygnałamimieszkacÓw Legionowa, juz w pierwszym tygodniu kwietnia, w zwiąpku do Wojskowej SpecjalistycznejPrzychodni w dostępie do tych świadozetl, o trudnościach

LekarskiejwystosowanezostałopismozprośbąowyjaśnieniaiustosuŃowaniesiędozgłasz jest przygotowana W odpowiedzi przekazanoinformację,że placÓwka nieprawidłowości. nocneji świątecanej oraz spełniawymaganiaformalnei faktycznedo świadczenia i wyposażona dalszym oiągu nie uległa pomocy lokarskiej. Ponieważ,mimo mojej interwencji,sytuacjaw

poprawie,ponowniewysĘlionodoPrzyohoclnizprośbąowyjaśnieniaijednooześnieskiero

pismo-wniosekdoDyrektoraMazowieokiegooddziałuWojewÓdzkiegoNFZorozwrżon| ponocy le}arrk|el porltęctadztalaf mających na celu prrywrtcenle nocne| l śwĘtecznol

wprzychoitnlach,ktÓredotejporyjąświadczly,tj.wNiepublicznymZakładzieopiek

Zdrowotnej.,Legionowo',przyul.Sowirlskiego4iNięublicznymZaMadzieopiekiZdrowotnej 15a' Zdrowie- Legionowoprzyul. Sowirlskiego lnformujęrÓwnież,żenadalbędęmonitorowałsytuacjęwzakresiezagwarantow pomocylekmskiej. powiatudoĘpu clonocneji świątecarej mieszkarioom

n St n n n

Interpelacja 2  
Interpelacja 2  

Interpelacja 2

Advertisement