Page 1


RZECZNIK PRAW PODATNIKA Projekt Ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika


Rzecznicy Praw Podatników na świecie – ochrona praw podatników a ocena praworządności państwa: pozycja w rankingu „Paying Taxes 2011” Kraj

Pozycja w rankingu

Kanada

10.

Szwecja

39.

Australia

48.

Francja

55.

Stany Zjednoczone

62.

Hiszpania

71.

Niemcy

88.

Bangladesz

93.

Austria

104.

… Polska

121. Źródło: PriceWaterHouseCoopers, Paying Taxes 2011, http://www.pwc.com/payingtaxes/


Po co nowy urząd? • • • • •

Ochrona praw podatnika - wzmocnienie jego pozycji względem organów podatkowych. Poprawa jakości tworzonego prawa podatkowego. Monitoring prawa podatkowego oraz jego stosowania przez organy podatkowe, Zwiększenie kontroli parlamentu nad działalnością Ministra Finansów. Identyfikacja niejasnych, budzących wątpliwości przepisów bądź praktyki ich stosowania i ich eliminacja z systemu polskiego prawa podatkowego.


Kompetencje Rzecznika (1) •

Ochrona podatników w ich indywidualnych sprawach: z inicjatywy RPP bądź na wniosek podatnika. RPP: – samodzielnie prowadzi postępowanie wyjaśniające, – zgłasza sprawę do właściwego organu, bądź – wnioskuje do Sejmu o przekazanie sprawy do Najwyższej Izby Kontroli w celu przeprowadzenia kontroli dla zbadania określonej sprawy.

Uprawnienia sprawozdawczo-badawcze – sporządzanie publicznie dostępnego corocznego raportu referującego roczną działalność oraz opiniującego jakość prawa podatkowego.


Kompetencje Rzecznika (2) •

Składanie corocznych raportów przed parlamentem zawierających: – recenzję działalności administracji podatkowej, w tym opis uchybień w pracy organów podatkowych, wraz z rekomendacją zmiany dotychczasowej praktyki, – identyfikację nieprawidłowych przepisów podatkowych oraz rekomendację ich eliminacji, bądź zastąpienia właściwymi,

Wnioskowania o zmianę złej praktyki administracyjnej w sprawie podatkowej, jeśli prowadzi ona do naruszenia praw podatnika (błędy, omyłki, przeoczenia, organów podatkowych, nieuzasadniona zwłoka, udzielanie niewyczerpującej lub wprowadzającej w błąd informacji w dowolnej formie.


Kompetencje Rzecznika (3)

Określanie wysokości potencjalnej szkody dla Skarbu Państwa w przypadku utrzymania dotychczasowego stanowiska w sprawie podatkowej, które okazałoby się błędne. Identyfikowanie kolizji interpretacyjnych w pismach Ministra Finansów oraz identyfikowanie interpretacji prawa kwestionującego wykładnię sądów (uznających rację podatnika) . Występowanie do RPP z wnioskiem do Ministra Finansów o wydanie ogólnej interpretacji przepisów podatkowych oraz możliwość sądowej weryfikacji stanowiska ministra. Wystąpienie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących prawa podatkowego.


Pozycja ustrojowa Rzecznika – wsparcie kontroli parlamentarnej nad rządem • •

• •

Rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. RPP jest organem kadencyjnym, który sprawuje urząd przez 5 lat, co najwyżej przez jedną kadencję – niezależność pozycji i RPP i brak motywacji dla koniunkturalnych zachowań . W przypadku naruszenia postanowień ustawy – możliwość odwołania przez Sejm przed upływem mandatu. Współpracuje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, nie ogranicza kompetencji przysługujących na podstawie Konstytucji RP oraz innych aktów prawa RPO i NIK


Polska i UE15 w rankingu „Paying Taxes 2011” Kraj

Pozycja w rankingu

Kraj

Pozycja w rankingu

Irlandia

7.

Belgia

70.

Dania

13.

Hiszpania

71.

Luksemburg

15.

Portugalia

73.

Wielka Brytania

16.

Grecja

74.

Holandia

27.

Niemcy

88.

Szwecja

39.

Austria

104.

Francja

55.

Polska

121.

Finlandia

65.

Włochy

128.

Źródło: PriceWaterHouseCoopers, Paying Taxes 2011, http://www.pwc.com/payingtaxes/


O podatkach w mediach, zawsze w dobrym tonie‌


1. • • •

2.

Brak Rzecznika Praw Podatnika – duże koszty! (1) Odsetki od bezprawnie nałożonych sankcji:

w 2008 r. z tytułu odsetek wypłacanych w wyniku uchylenia wadliwych decyzji Skarb Państwa wypłacił ponad 82,59 mln złotych 12 kwietnia 2011 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zasądził odszkodowanie 46 mln złotych za doprowadzenie do bankructwa spółki JTT w wyniku działań organów skarbowych. spółka Optimus S.A. domaga się od Skarbu Państwa odszkodowania w wysokości 35 mln złotych.

Koszty wadliwego wdrażania prawa wspólnotowego:

w 2009 r. ETS stwierdził niezgodność prawa polskiego z prawem unijnym ws. niepoprawnie naliczonego podatku akcyzowego od wytwórców energii. Państwu grozi wypłata odszkodowań sięgających 10 mld złotych.


3.

Brak Rzecznika Praw Podatnika – duże koszty! (2) Koszty niepotrzebnej pracy pracowników aparatu skarbowego i niepotrzebnej pracy sądów.

Przykład: sprawy podatkowe w sądach administracyjnych w 2009 r. Wojewódzkie sądy administracyjne: na rozprawach rozpatrzono 16 997 spraw, uwzględniono 4262 skargi (25,1%!) NSA: na rozprawach 591 razy uchylono orzeczenie sądu I instancji i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania, 97 razy uchylono orzeczenie sądu I instancji i rozpoznano skargę (łącznie: ponad 22% spraw przegranych przez państwo).

4. 5.

Koszty doradztwa podatkowego i obsługi kontroli dla przedsiębiorców… Utrata miejsc pracy – zaniechane inwestycje i migracja podatkowa firm do państw w których prawa podatnika są lepiej chronione


www.rzecznikpodatnikow.pl


Rzecznik podatnikow  

Rzecznik podatnikow

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you