Page 1

PROJEKTY USTAW KLUB PARLAMENTARNY

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Warszawa, 2010


Autostrada w remoncie – przejazd bezpłatny 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym. Druk Sejmowy nr 2472 Data wniesienia: 10.09.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Uniemożliwienie pobierania opłat za przejazd odcinkami autostrad, które są w remoncie lub przebudowie,

Zakaz poboru opłat obowiązywałby w sytuacji gdy prace budowlane na autostradzie będą blokowały co najmniej jeden pas ruchu w danym kierunku,

Zwolnienie z opłat obowiązywałoby na odcinku między punktami poboru opłat,

Przerwa między kolejnym remontem lub przebudową autostrady na odcinku między punktami poboru opłat nie może być krótsza niż 6 miesięcy,

Wprowadzenie zapisu zobowiązującego spółki zarządzające autostradami do odpowiedniego informowania o prowadzonych remontach i utrudnieniach w ruchu, tak by ich użytkownicy mieli możliwość wyboru alternatywnej drogi podróży.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej. Szczegółowych informacji udziela poseł: Andrzej Adamczyk


Studenci zapłacą mniej za dojazd na uczelnie 2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Druk Sejmowy nr 1889 Data wniesienia: 24.02.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Wprowadzenie nowej 49% ulgi dla studentów szkół wyższych na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pośpiesznych na podstawie biletów jednorazowych,

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej. Szczegółowych informacji udzielają posłowie: Mariusz Kamiński Adam Hoffman


Likwidacja gabinetów politycznych 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw Druk Sejmowy nr 1884 Data wniesienia: 24.03.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Likwidacja gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym, przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miasta), starostach i marszałkach województwa, oraz centralnym poprzez odpowiednie zmiany w ustawach o pracownikach samorządowych, o Radzie Ministrów oraz o pracownikach urzędów państwowych,

Po wprowadzeniu proponowanych zmian, obecnie istniejące polityczne stracą podstawę prawną do dalszego funkcjonowania.

gabinety

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej. Szczegółowych informacji udziela poseł: Mariusz Błaszczak


Większa kontrola obywatelska nad samorządowcami 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw Data wniesienia: 10.02.2009 r. Główne cele proponowanych zmian:  Rada Gminy mogłaby zawiesić wójta w pełnieniu obowiązków, jeżeli uprawomocniłoby się postanowienie o postawieniu zarzutów wójtowi, wydane przez Prokuraturę w sprawie ściganej z oskarżenia publicznego za przestępstwo popełnione umyślnie, w sprawie czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności,  Zakaz zgłaszania kandydatur na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, starostę i marszałka województwa przez osoby, które pełniły już ten urząd przez 2 kadencje. Obecny stan legislacyjny: projekt złożony ponownie. Szczegółowych informacji udziela posłanka: Beata Kempa


Otwarcie zawodu architektów i urbanistów 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, oraz ustawy – Prawo budowlane. Druk Sejmowy nr 3394 Data wniesienia: 10.11.2009 r. Główne cele proponowanych zmian:  Skreślenie zapisu o obligatoryjnej przynależności do samorządu zawodowego,  Kadencyjność funkcji, w organach izb krajowych i okręgowych samorządów zawodowych,  Prawne uregulowanie kwalifikacji osób przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane,  Większa dostępność do wykonywania zawodu. Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na I czytanie w komisji sejmowej Szczegółowych informacji udziela poseł: Andrzej Adamczyk Bartłomiej Dorywalski


Podatek bankowy - Alternatywą dla podwyżki VAT 6. Poselskie projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Data wniesienia: 07.09.2010 r. Główne cele proponowanych zmian:  Podatek od instytucji finansowych stanowiłby proponowanej przez rząd podwyżki podatku VAT.

alternatywę

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na nadanie numeru druku sejmowego. Szczegółowych informacji udziela posłanka: Beata Szydło

wobec


Czyste gminy 7. Projekt ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach Druk Sejmowy nr 1169 Data wniesienia: 25.07.2008 r. Główne cele proponowanych zmian:  Określenie zadań gminy oraz obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku,  Zapewnienie dofinansowania z Unii zagospodarowania odpadów komunalnych.

właścicieli

Europejskiej

nieruchomości obiektów

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej. Szczegółowych informacji udziela posłanka: Mirosława Masłowska

do


Pomoc ofiarom katastrofy 8. Poselski projekt ustawy o Funduszu Pomocy Ofiarom Katastrof Druk Sejmowy nr 3115 Data wniesienia: 19.05.2010 r. Główne cele proponowanych zmian:  Określenie zasad gromadzenia środków pieniężnych przeznaczonych na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku katastrof lub członków ich rodzin oraz określenie form udzielania tej pomocy. Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej. Szczegółowych informacji udziela poseł: Edward Siarka


Zapobiegajmy powodziom 9. Poselski projekt ustawy o zapobieganiu skutkom powodzi Druk Sejmowy nr 3116 Data wniesienia: 21.05.2010 r. Główne cele proponowanych zmian:  Ułatwienie w opracowaniu Krajowego Planu Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego, wyznaczanie w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów powodziowych, utrzymania budowli hydrotechnicznych, zbiorników wodnych, rzek i cieków wodnych i określenie zasad działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej. Szczegółowych informacji udziela poseł: Andrzej Adamczyk


Więcej praw dla organizacji społecznych 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i zmianie niektórych ustaw Druk Sejmowy nr 2604 Data wniesienia: 1.07.2009 r. Główne cele proponowanych zmian:  Poszerzenie katalogu organizacji społecznych, które mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli i wstępować za ich zgodą do już toczących się postępowań. Obecny stan legislacyjny: projekt skierowano do podkomisji stałej. Szczegółowych informacji udziela poseł: Andrzej Dera


Otwarcie zawodów prawniczych 11. Projekt ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych Druk Sejmowy nr 680 Data wniesienia: 31.01.2008 r. Główne cele proponowanych zmian:  Zwiększenie konkurencyjności na rynku usług prawniczych.  Wprowadzenie kilkustopniowych licencji prawniczych. Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej. Szczegółowych informacji udziela poseł: Łukasz Zbonikowski


Konfiskata majątku przestępców 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny skarbowy, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo prasowe. Druk Sejmowy nr 640 Data wniesienia: 22.02.2008 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Pozbawienie sprawców pewnej kategorii przestępstw środków finansowych, stanowiących bazę ekonomiczną dla ich dalszej aktywności kryminalnej (przepadek mienia).

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji stałej. Szczegółowych informacji udziela posłanka: Beata Kempa


Przyśpieszenie procedury cywilnej 13. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Druk Sejmowy nr 112 Data wniesienia: 7.12.2007 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Uproszczenie i usprawnienie przebiegu procesu cywilnego, a w efekcie zwiększenie jego efektywności i skrócenie czasu rozpoznawania spraw cywilnych.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej. Szczegółowych informacji udziela poseł: Andrzej Dera


Ochrona ofiar i napiętnowanie sprawców przestępstw 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Data wniesienia: 15.12.2009 Główne cele proponowanych zmian: 

Wprowadzenie nowego środka karnego – opublikowanie wizerunku sprawcy.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na nadanie druku sejmowego. Szczegółowych informacji udziela poseł: Andrzej Dera


Ochrona najbiedniejszych przed komornikiem 15. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Druk Sejmowy nr 2745 Data wniesienia: 16.12.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Podniesienie kwoty wolnej od egzekucji z emerytury i renty.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji stałej. Szczegółowych informacji udziela posłanka: Barbara Bartuś


Modernizacja systemu ubezpieczeń społecznych 16. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Druk Sejmowy nr 2469 Data wniesienia: 14.09.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Usprawnienie procedur oraz usunięcie przepisów ustawy, które powodują niepotrzebne koszty.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na I czytanie w komisji. Szczegółowych informacji udziela posłanka: Barbara Bartuś


Pomoc dla przedsiębiorców w kryzysie 17. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Druk Sejmowy nr 2371 Data wniesienia: 15.07.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Ułatwienie płatnikom składek skorzystanie z rozłożenia należności na raty.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji stałej. Szczegółowych informacji udziela posłanka: Barbara Bartuś


Pomoc dla wdów po górnikach 18. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Druk Sejmowy nr 2024 Data wniesienia: 31.03.2009 r. Główne cele proponowanych zmian:  Rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do renty rodzinnej o wdowy po górnikach, które nie zostały objęte dotychczasowymi przepisami. Obecny stan legislacyjny: wniosek komisji o odrzucenie projektu ustawy. Szczegółowych informacji udziela posłanka: Izabela Kloc


Pomoc dla najbiedniejszych 19. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Druk Sejmowy nr 1741 Data wniesienia: 08.01.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Poszerzenie katalogu świadczeń nie wliczanych do dochodu o dodatek pielęgnacyjny. Zmiana wyeliminuje sytuację, w której pobierane świadczenia zwiększają formalnie dochód świadczeniobiorców przez co uniemożliwia im się pobieranie dodatku pielęgnacyjnego.

Obecny stan legislacyjny: projekt odrzucony. Przygotowany do ponownego złożenia. Szczegółowych informacji udziela posłanka: Elżbieta Rafalska


Racjonalizacja świadczeń socjalnych 20. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o umorzeniu składek emerytalno-rentowych Druk Sejmowy nr 1679 Data wniesienia: 18.12.2008 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Zmiany w zakresie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej. Szczegółowych informacji udziela posłanka: Joanna Kluzik-Rostkowska


Wsparcie dla najbiedniejszych 21. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Druk Sejmowy nr 1597 Data wniesienia: 02.12.2008 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Podniesienie podstawy świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 720 zł.

Obecny stan legislacyjny: wniosek komisji o odrzucenie projektu ustawy. Szczegółowych informacji udziela poseł: Piotr Stanke


Reforma służby zdrowia 22. Projekt ustawy o sieci szpitali Druk Sejmowy nr 1520 Data wniesienia: 14.05.2008 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Określa zasady tworzenia sieci szpitali,

Do sieci zostanie włączony każdy szpital, którego działalność jest niezbędna do zapewnienia optymalnej liczby łóżek określonych dla poszczególnych województw - decyzję o włączeniu szpitala do sieci podejmuje Minister Zdrowia, na wniosek kierownika szpitala za zgodą podmiotu tworzącego szpital albo podmiotu tworzącego szpital, składany za pośrednictwem właściwego marszałka województwa,

Powołuje Krajową Radę do Spraw Szpitali, Wojewódzkie Komisje do Spraw Szpitali przy Marszałku Województwa, do zadań których należeć będzie między innymi wyrażanie opinii w zakresie włączenia szpitala do sieci albo wyłączenia szpitala z sieci,

Zmierza do racjonalnej konsolidacji i przekształcenia infrastruktury szpitalnej (m.in. rozwój opieki długoterminowej), która będzie sprzyjała poprawie efektywności zarządzania szpitalami, racjonalizacji kosztów związanych z ich funkcjonowaniem, a w rezultacie pozytywnie wpłynie na poprawę ich sytuacji ekonomicznej.

Obecny stan legislacyjny: projekt odrzucony. Przygotowany do ponownego złożenia. Szczegółowych informacji udziela poseł: Bolesław Piecha


Ulga prorodzinna dla rolników 23. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z wprowadzeniem ulgi prorodzinnej Druk Sejmowy nr 1409 Data wniesienia: 03.10.2008 r. Główne cele proponowanych zmian:  Wprowadzenie ulgi prorodzinnej, z której mogliby skorzystać rolnicy nie będący jednocześnie w danym roku podatkowym podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych,  Pozostawienie w portfelach rodzin wiejskich większych środków finansowych,  Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej przez podatników podatku rolnego. Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej. Szczegółowych informacji udziela posłanka: Joanna Kluzik- Rostkowska


Reformujemy ZUS 24. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Druk Sejmowy nr 785 Data wniesienia: 28.05.2008 Główne cele proponowanych zmian:  Uszczelnienie systemu ubezpieczeń społecznych,  Usprawnienie procedur,  Doprecyzowanie przepisów ustawy oraz usunięcie tych, które powodują zbędne koszty,  Ułatwienia dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Obecny stan legislacyjny: projekt odrzucony. Przygotowany do ponownego złożenia. Szczegółowych informacji udziela posłanka: Barbara Bartuś


Wyższe emerytury 25. Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i niektórych innych ustaw Druk Sejmowy nr 755 Data wniesienia: 20.05.2008 Główne cele proponowanych zmian:  Kluczowa dla wysokości przyszłych emerytur jest konkurencja na rynku OFE, która prowadzić powinna do konkurencji wynikami inwestycyjnymi oraz poziomem opłat,  Ograniczenie poziomu opłat pobieranych przez OFE,  Obniżenie wysokości kwot opłat za zarządzanie środkami zgromadzonymi na OFE. Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej. Szczegółowych informacji udziela poseł: Wiesław Janczyk


Pomagamy najsłabszym obywatelom 26. Poselski projekt ustawy o rodzinnej opiece zastępczej Druk sejmowy: 628 Data wniesienia: 04.01.2008 Główne cele proponowanych zmian:  Stworzenie systemu opieki nad dzieckiem, który w sposób sprawny i kompleksowy ma zapewnić dziecku pozbawionemu opieki rodziny biologicznej szanse wychowania w stabilnym i rodzinnym środowisku wychowawczym. Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej. Szczegółowych informacji udziela posłanka: Joanna Kluzik–Rostkowska


Opieka nad małymi dziećmi 27. Projekt ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do 5 lat Druk sejmowy: 3398 Data wniesienia: 27.08.2008 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Określenie rodzajów form opiekuńczo-edukacyjnych oraz zasad ich tworzenia i prowadzenia.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na I czytanie. Szczegółowych informacji udziela posłanka: Joanna Kluzik – Rostkowska


Poprawa przejrzystości polskiego życia publicznego 28. Projekt ustawy o ograniczeniach związanych z pełnieniem funkcji publicznych Druk sejmowy: 1145 Data wniesienia: 07.03.2008 r. Główne cele proponowanych zmian:  Rozszerza katalog podmiotów obowiązanych do składania oświadczeń o stanie majątkowym,  Wprowadzenie jasnych zasad składania przez osoby pełniące funkcje publiczne oświadczeń majątkowych,  Skuteczne metody kontroli stanu majątkowego funkcjonariuszy publicznych. Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej. Szczegółowych informacji udziela poseł: Mariusz Błaszczak


Uproszczenie procedur budowlanych 29. Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Druk Sejmowy nr 2642 Data wniesienia: 10.11.2009 r. Główne cele proponowanych zmian:  Rozszerzenie katalogu realizacji obiektów budowlanych i robót budowlanych, w których nie będzie wymagana decyzja o warunkach zabudowy, 

Wprowadzenie zasady dzięki, której odwołania/zażalenia od decyzji/postanowień w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy, byłyby rozpatrzone przez właściwy organ (Samorządowe Kolegium Odwoławcze), w terminie do 30 dni; nie wywiązanie się z 30 – dniowego terminu, spowoduje nałożenie na organ odwoławczy kary, w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki, która stanowiłaby dochód budżetu państwa.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej. Szczegółowych informacji udziela poseł: Anna Paluch


Więcej ośrodków egzaminowania kierowców 30. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Druk Sejmowy nr 2640 Data wniesienia: 06.11.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Zwiększenie liczby ośrodków, w których będą mogły odbywać się egzaminy na prawo jazdy. Jest to ułatwienie zarówno dla osób zdających, których jest coraz więcej, jak i dla egzaminatorów.

Obecny stan legislacyjny: projekt przygotowany do ponownego złożenia. Szczegółowych informacji udziela poseł: Piotr Stanke


Uporządkowanie sytuacji własnościowej w spółdzielniach mieszkaniowych 31. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie Druk Sejmowy nr 2510 Data wniesienia: 16.10.09 Główne cele proponowanych zmian: 

Sprawiedliwe uporządkowanie własności w spółdzielniach mieszkaniowych, wzmocnienie demokratyczne zasady zarządzania spółdzielniami przez ustabilizowanie pozycji jej członków,

Stworzenie warunków rzetelnej kontroli działalności spółdzielni oraz jej organów.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej. Szczegółowych informacji udziela poseł: Grzegorz Tobiszewski


Czysta energia – stworzenie procedur dla pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 32. Projekt ustawy o odnawialnych zasobach energii i racjonalnym ich wykorzystaniu Druk Sejmowy nr 2307 Data wniesienia: 26.06.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Stworzenie podstaw prawnych ułatwiających pozyskiwanie czystej energii z zasobów odnawialnych (OZE), w szczególności energii geotermalnej,

Wprowadzenie uproszczonych procedur uzyskiwania pozwoleń na zagospodarowanie tej energii oraz przekazanie gminom ok. 7 tys. istniejących odwiertów geotermalnych aby stanowiły one własność komunalną bez możliwości zbycia.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej Szczegółowych informacji udziela poseł: Gabriela Masłowska


Diety dla sołtysów i członków rad osiedli 33. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym Druk Sejmowy nr 2074 data wniesienia: 24.04.2009r. Główne cele proponowanych zmian: 

Modyfikacja zasad dotyczących diety przysługującej przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do komisji stałej. Szczegółowych informacji udziela poseł: Robert Telus


Utworzenie ksiąg wieczystych dla wspólnot gruntowych 34. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych Druk Sejmowy nr 1469 data wniesienia: 29.10.2008 r. Główne cele proponowanych zmian:  Usunięcie sprzeczności pomiędzy brzmieniem obecnego art. 11 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych a Konstytucją RP; 

Utworzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej Szczegółowych informacji udziela poseł: Edward Siarka


Bezpieczeństwo energetyczne 35. Projekt ustawy o zmianie ustawy energetyczne oraz o zmianie innych ustaw

o

zmianie

ustawy

Prawo

Druk Sejmowy nr 1354 data wniesienia: 18.09.2008r. Główne cele proponowanych zmian: 

Zniesienie nadmiernego rozproszenia przepisów z zakresu realizacji kluczowych dla państwa inwestycji oraz usunięcie istotnych utrudnień wynikających z obecnych aktów prawnych,

Zmiana prawa w zakresie dotyczącym przygotowania, lokalizacji i realizacji inwestycji w sektorach gazu ziemnego, naftowym i elektroenergetycznym,

Wprowadzenie nowych zasad lokalizacji energetycznych inwestycji liniowych. Zgodnie z projektem, lokalizacja energetycznych inwestycji liniowych podejmowana byłaby na mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji energetycznej inwestycji liniowej, a nie jak to jest obecnie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w razie ich braku na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Rozwiązania dotyczące nabywania czasowych tytułów prawnych do nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz zasobów nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego w drodze bez przetargowej.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej. Szczegółowych informacji udziela poseł: Waldemar Wiązowski


Podróż pociągiem może być bezpieczna – stwórzmy Straż Kolejową 36. Projekt ustawy o Straży Kolejowej Druk Sejmowy nr 510 Data wniesienia: 21.11.2007 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Stworzenie nowej służby ochrony porządku publicznego, której zadaniem będzie czuwanie nad bezpieczeństwem osób przebywających w pociągach, na dworcach i na terenie kolejowym. Straż Kolejowa będzie uzbrojoną formacją, podległą ministrowi właściwemu do spraw transportu,

Organizacja SK zostanie stworzona w sposób zbliżony do organizacji Policji. Funkcjonariusze Służby będą mieli, m.in., prawo do zatrzymywania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa oraz stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego albo innych.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do komisji stałej. Szczegółowych informacji udziela poseł: Krzysztof Tchórzewski


Uwolnijmy członków spółdzielni od nadmiernych zadłużeń kredytowych 37. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 30 listopada 1995r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Druk Sejmowy nr 462 Data wniesienia: 6.12.2007 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Wyeliminowanie negatywnych finansowych skutków przemian ustrojowych (hiperinflacji) Państwa, którymi została obarczona wybrana grupa obywateli oraz doprowadzenie do stanu prawnego, który wynika z zasad określonych Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej,

Przyniesie dawno oczekiwane przez około 120 tys. rodzin członków spółdzielni mieszkaniowych rozwiązanie prawne, które uwolni ich od ciążących, nadmiernych zadłużeń kredytowych powstałych wyniku niezależnych od nich negatywnych skutków w/w przemian.

Obecny stan legislacyjny: wniosek komisji o odrzucenie projektu ustawy. Szczegółowych informacji udziela poseł: Gabriela Masłowska


Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 38. Poselski projekt ustawy zmianie ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw Data wniesienia: 06.08.10 Główne cele proponowanych zmian: 

Zdynamizowanie zmian w zakresie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, poprzez wprowadzenie racjonalnej i odpłatnej, powszechnej formuły uwłaszczenia wieczystych użytkowników, zgodnej z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, w tym z uwzględnieniem skutków i zaleceń wynikających z ostatniego wyroku TK w tym przedmiocie - z dnia 26 stycznia 2010 r. (K 9/08),

Wyeliminowanie na przyszłość - po wejściu w życie tej ustawy - możliwości ustanawiania prawa wieczystego użytkowania oraz przygotowanie gruntu dla systemowej zmiany Kodeksu cywilnego (prawa rzeczowego) celem umożliwienia wprowadzenia postulowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości nowej instytucji prawa rzeczowego uniwersalnej i nowoczesnej – w postaci prawa zabudowy.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na nadanie numeru druku sejmowego. Szczegółowych informacji udziela poseł: Gabriela Masłowska


Uczestnicy funduszy inwestycyjnych będą informowani o swoich aktywach 39. Poselski projekt inwestycyjnych

ustawy

o

zmianie

ustawy

o

funduszach

Druk Sejmowy nr 2997 Data wniesienia: 04.03.10 Główne cele proponowanych zmian: 

Znowelizowanie przepisów inwestycyjnego,

Przekazywanie uczestnikowi funduszu przez ten fundusz informacji i dokumentów dotyczących m. in. jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych.

odnoszących

się

do

obowiązków

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji stałej. Szczegółowych informacji udziela poseł: Wiesław Janczyk

funduszu


Pomóżmy przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku opcji walutowych 40. Projekt ustawy o uregulowaniu niektórych stosunków prawnych dotyczących opcji walutowych i zmianie innych ustaw Druk Sejmowy nr 1928 Data wniesienia: 2.03.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Wprowadza mechanizm ułatwiający możliwość weryfikacji postanowień umów na opcje walutowe,

Stanowi, iż w przypadku wszczęcia przez przedsiębiorcę postępowania sądowego w związku z zobowiązaniami dotyczącymi opcji walutowych, postępowanie egzekucyjne przeciwko temu przedsiębiorcy nie może być wszczęte, a prowadzone na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego ulega zawieszeniu przez sąd z urzędu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji stałej. Szczegółowych informacji udziela poseł: Beata Szydło


Możliwość utworzenia Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych 41. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym Druk Sejmowy nr 2215 Data wniesienia: 03.06.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Publiczne uczelnie zawodowe, w których kształci się łącznie więcej niż połowa ogólnej liczby studentów studiujących w publicznych uczelniach zawodowych, będą mogły utworzyć Konferencję Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na I czytanie w komisji. Szczegółowych informacji udziela poseł: Beata Mazurek


Osoby represjonowane w PRL mają prawo do zadośćuczynienia 42. Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Druk Sejmowy nr 1677 Data wniesienia: 14.11.2008 Główne cele proponowanych zmian: 

Zniesienie dotychczasowych ograniczeń w zakresie wysokości odszkodowania, terminów składania wniosków przez osoby represjonowane,

Rozszerzenie podmiotowe ustawy o osoby, które pozbawiono życia, okaleczono, zraniono lub represjonowano w wyniku szeroko zakrojonej akcji zastraszania Narodu Polskiego w związku z jego dążeniem do uzyskania pełnej suwerenności Państwa Polskiego oraz swobód demokratycznych i nie zostało prawomocnie wobec nich zasądzone odszkodowanie i zadośćuczynienie,

Do sądu będą mogły występować osoby, które zostały najciężej poszkodowane w wyniku represji, a nie było w stosunku do nich prowadzone w okresie PRL-u postępowanie karne, bądź sprawa o wykroczenie.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej. Szczegółowych informacji udziela poseł: Marzena Wróbel


Nie dla symboli totalitaryzmu w życiu publicznym 43. Poselski projekt ustawy o usunięciu symboli komunizmu z życia publicznego w Rzeczpospolitej Polskiej Druk Sejmowy nr 1212 Data wniesienia: 17.12.2007 r. Główne cele proponowanych zmian: 

„Oczyszczenie” życia publicznego z symboli komunizmu przez: zmiany nazw obiektów i urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, usunięcie z widoku publicznego materialnych symboli komunizmu oraz odebranie orderów, odznaczeń, oznak, tytułów honorowych i innych wyróżnień imiennych przyznanych za zasługi na rzecz komunizmu przez komunistyczne władze państwowe w latach 1944-1989.

Obecny stan legislacyjny: wniosek komisji o odrzucenie projektu ustawy. Szczegółowych informacji udziela poseł: Zbigniew Girzyński


Kombatanci walki o niepodległość zasługują na pomoc państwa 44. Poselski projekt ustawy o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914 – 1945, działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów totalitarnych Druk Sejmowy nr 818 Data wniesienia: 07.02.2008 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Poszerzenie kręgu beneficjentów o osoby walczące o niepodległość i suwerenność Polski oraz represjonowane z powodów politycznych w latach 1939 – 1989,

„Oczyszczenie” prawa kombatanckiego z przepisów pozwalających zachować honorowe przywileje kombatanckie osobom zaangażowanym w tłumienie niepodległościowych aspiracji Narodu Polskiego,

Uniemożliwia osobom służącym wyłącznie w Armii Czerwonej lub polskiej organizacji podziemnej, uzyskanie statusu kombatanta,

Poszerzenie grupy kombatantów o osoby, które z bronią w ręku walczyły z komunistami w Poznaniu w 1956 r. i w związku z tym zostały zatrzymane (aresztowane) przez organy bezpieczeństwa,

Proponuje, aby za osoby represjonowane byłyby uznane: a) osoby przebywające w więzieniach i innych miejscach odosobnienia w latach 1957 – 1989 r. (przy czym za represję w rozumieniu ustawy nie byłoby uznane zatrzymanie na czas do 48 godzin), b) osoby internowane w stanie wojennym oraz osoby, które na skutek udziału w wystąpieniach wolnościowych lat 1957 – 1989 poniosły śmierć lub doznały rozstroju zdrowia na czas powyżej 7 dni,

Wprowadzenie nowej kategorii beneficjentów, którą byliby działacze opozycji wobec dyktatury komunistycznej za takich uznani byliby członkowie nielegalnych organizacji z lat 1956 – 1989,

Umożliwi działaczom opozycji i ofiarom represji w postaci zwolnienia z pracy z przyczyn politycznych, których dochody są poniżej 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2004 r. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), uzyskanie specjalnego świadczenia pieniężnego,

Podwyższenie kombatantom zniżki na przejazdy publicznym transportem zbiorowym kolejowym i autobusowym z 37 % do 49 %.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowano do podkomisji nadzwyczajnej


Szczegółowych informacji udziela poseł: Waldemar Wandzel Zadośćuczynienie rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983 45. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zadość uczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983 Data wniesienia: 04.06.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Objęcie regulacją przedmiotowej ustawy czyny obywateli podejmowane w trakcie zbiorowych, jak i indywidualnych wystąpień wolnościowych w latach 1956–1989 w obronie wolności, godności człowieka oraz praw obywatela przed komunistycznym ustrojem totalitarnym - różnica pomiędzy obecnie obowiązującym brzmieniem ustawy sprowadza się do włączenia do ustawy również przypadków indywidualnych wystąpień wolnościowych, dzięki czemu rodziny takich osób jak Ryszard Siwiec, Stanisław Pyjas czy ksiądz Jerzy Popiełuszko będą mogły liczyć na odszkodowania do których uprawnia zmieniana ustawa.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na nadanie numeru druku sejmowego. Szczegółowych informacji udziela poseł: Marzena Wróbel


Odpolitycznienie mediów publicznych 46. Poselski projekt ustawy o mediach publicznych Data wniesienia: 02.07.10 Główne cele proponowanych zmian: 

Zapobieganie podporządkowaniu mediów publicznych partiom politycznym.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na nadanie numeru druku sejmowego. Szczegółowych informacji udziela poseł: Jan Ołdakowski


Ułatwienia dla rolników z małych gospodarstw 47. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin Druk Sejmowy nr 2742 Data wniesienia: 18.12.2009 Główne cele proponowanych zmian: 

Posiadacz gruntów rolnych o powierzchni do 25 ha będzie mógł używać materiału ze zbioru odmiany chronionej wyłącznym prawem, będącej odmianą roślin jako materiału siewnego bez konieczności uiszczania opłaty na rzecz hodowcy.

Obecny stan legislacyjny: odrzucony/ przygotowany ponownie do złożenia Szczegółowych informacji udziela poseł: Sławomir Zawiślak


Większa dostępność do ubezpieczeń rolniczych z dopłatami budżetu państwa 48. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej Druk Sejmowy nr 2370 data wniesienia: 15.04.2009r. Główne cele proponowanych zmian: 

Usprawnienie systemu ubezpieczeń w rolnictwie poprzez zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczeniowych.

Obecny stan legislacyjny: odrzucony/ przygotowany ponownie do złożenia Szczegółowych informacji udziela poseł: Krzysztof Jurgiel


Zmiany w ustroju rolnym 49. Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw Druk Sejmowy nr 687 Data wniesienia: 30.11.2007 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Ograniczenie uprawnień Agencji Nieruchomości Rolnych do pierwokupu oraz uprawnienia do nabycia nieruchomości rolnych, o którym mowa w art. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, tylko w odniesieniu do nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 1 ha,

Określenie modelu gospodarstwa rodzinnego poprzez określenie maksymalnej powierzchni wynoszącej nie więcej niż 100 ha.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej. Szczegółowych informacji udziela poseł: Henryk Kowalczyk

jego


Usunięcie nieprawidłowości w systemie składowania odpadów z przeróbki metali 50. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych Data wniesienia: 28.08.2009r. Główne cele proponowanych zmian: 

Eliminacja nieprawidłowości w zakresie poboru opłaty za składowanie odpadów przeróbczych z fizycznej i chemicznej przeróbki metali przywracając dla gmin, powiatów, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW dochody do dnia 1 maja 2012 r.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na nadanie druku sejmowego. Szczegółowych informacji udziela poseł: Piotr Cybulski


Większy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego 51. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Data wniesienia: 18.12.2009 Główne cele proponowanych zmian: 

Zmniejszenie kosztów związanych z produkcją zwierzęcą - dzięki wprowadzeniu proponowanych w projekcie ustawy rozwiązań nastąpi wzrost limitu zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych prowadzących produkcję zwierzęcą, co skutkować będzie podwyższeniem wypłacanej kwoty zwrotu podatku, a dzięki temu zmniejszeniu ulegną koszty produkcji, co wpłynie na wzrost opłacalności produkcji zwierzęcej.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na nadanie numeru druku sejmowego. Szczegółowych informacji udziela poseł: Krzysztof Jurgiel


Spółdzielnie rolnicze pod kontrolą producentów 52. Poselski projekt ustawy o spółdzielniach rolników Data wniesienia: 27.01.2010 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Ułatwienie i przyspieszenie przekształcenia istniejących struktur i budowy nowych – szczególnie wśród rolników – już działającej lub zamierzającej działać w formie spółdzielczej organizacji producencko - handlowych. Chodzi tu zwłaszcza o umożliwienie takiej praktyki działania już istniejących i nowo tworzonych spółdzielni, aby znalazły się one pod rzeczywistą kontrolą producentów rolnych. Jeszcze ważniejsze jest, aby działały w interesie rolników ułatwiając im zbyt i przetwórstwo produktów rolnych.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na nadanie numeru druku sejmowego. Szczegółowych informacji udziela poseł: Krzysztof Jurgiel


Uproszczone procedury budowlane 53. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Druk Sejmowy nr 3367 Data wniesienia: 20.07.2010 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Stosowanie uproszczonej procedury zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na I czytanie w komisji. Szczegółowych informacji udziela poseł: Andrzej Adamczyk


Awanse wojskowe dla duchownych wcielonych do wojska w latach 1959-1980 54. Poselski projekt ustawy Rzeczypospolitej Polskiej

o

powszechnym

obowiązku

obrony

Druk Sejmowy nr 2925 Data wniesienia: 10.12.2009 Główne cele proponowanych zmian: 

Wprowadzenie możliwości mianowania duchownych, którzy w czasie studiów w wyższych seminariach duchownych w latach 1959-1980 odbyli zasadniczą służę wojskową, na wyższe stopnie wojskowe.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na I czytanie w komisji. Szczegółowych informacji udziela poseł: Andrzej Bętkowski


Skuteczniejszy wymiar sprawiedliwości 55. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego Druk Sejmowy nr 2425 Data wniesienia: 17.07.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Daje prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub jego umorzenie osobom, które przestępstwo to ujawniły lub wystąpiły o wszczęcie postępowania.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji stałej. Szczegółowych informacji udziela poseł: Łukasz Zbonikowski


Za drobne przestępstwa na weekend do więzienia 56. Projekt ustawy o wykonywaniu kary pozbawiania wolności w zakładzie karnym w systemie tygodniowym Druk Sejmowy nr 638 Data wniesienia: 03.03.2008 r. Główne cele proponowanych zmian:  Jest próbą zmiany tradycyjnych systemów odbywania kary pozbawienia wolności polegających na trwałej, nieprzerwanej izolacji skazanego w warunkach zakładu karnego, 

Zakłada odbywanie przez skazanego krótkotrwałej izolacji na przemian z jego pobytem na wolności,

Zmniejszenie negatywnych skutków wiążących się nierozerwalnie stosowaniem nieprzerwanej izolacji więziennej, takich jak: – utrata zatrudnienia, – utrata mieszkania, – dezintegracja rodziny, – dezintegracja społeczna,

Pozwala na stosowanie wyważonej represji karnej wobec sprawców tzw. drobnych przestępstw, którzy dotąd w powszechnym przekonaniu społecznym pozostawali bezkarni.

ze

Obecny stan legislacyjny: projekt odrzucony. Przygotowany do ponownego złożenia Szczegółowych informacji udziela poseł: Beata Kempa


Rekompensata za nieruchomości nacjonalizowane w latach 1944 - 1962 57. Projekt ustawy o rekompensacie za zwrot niektórych nieruchomości Data wniesienia: 08.06.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Określa zasady realizacji rekompensaty za zwrot nieruchomości przez posiadaczy samoistnych, na rzecz właścicieli, które zostały objęte w posiadanie na podstawie aktów nacjonalizacyjnych w latach 1944-1962,

Powołuje państwowy fundusz celowy zwany Funduszem Rekompensacyjnym, z którego będą wypłacane rekompensaty finansowe.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na nadanie numeru druku sejmowego. Szczegółowych informacji udziela poseł: Iwona Arent


Mieszkania zakładowe nie mogą być częścią masy upadłościowej przedsiębiorstw 58. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze Data wniesienia: 16.06.2010 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Zakłada wyłączenie z masy upadłości mienia w postaci zakładowych lokali mieszkalnych, obejmującego wszelkie zasoby lokalowe upadłego, zamieszkiwane bądź zajmowane na zasadach najmu tytularnego przez pracowników upadłego i ich rodziny.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na nadanie numeru druku sejmowego. Szczegółowych informacji udziela poseł: Maria Nowak


Strażakom należy się wynagrodzenie za nadgodziny 59. Projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowej straży pożarnej Data wniesienia: 12.08.2010 Główne cele proponowanych zmian: 

Zakłada uregulowanie kwestii nadgodzin strażaków.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na nadanie numeru druku sejmowego. Szczegółowych informacji udziela poseł: Jarosław Zieliński


Świadczenia NFZ należą się również mieszkańcom domów pomocy społecznej 60. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy społecznej Druk Sejmowy nr 2488 Data wniesienia: 23.09.2009 r. Główne cele proponowanych zmian:  Umożliwienie mieszkańcom domów pomocy społecznej pełnej dostępności do świadczeń zdrowotnych należnych im z tytułu ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz finansowanie ich ze środków Funduszu, a także umieszczenie w ustawie dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz 593, z późn. zm.) świadczeń pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych w katalogu usług niezbędnych mieszkańcom domów pomocy. Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na I czytanie w komisji Szczegółowych informacji udziela poseł: Czesław Hoc


Nowoczesna i przemyślana polityka społeczna 61. Ustawa o zasadach planowania i realizacji polityki społecznej Druk Sejmowy nr 665 Data wniesienia: 16.01.2008 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Zapewnienie koordynacji programowania i realizacji polityki społecznej jako polityki publicznej obejmującej wszystkie sfery społecznej aktywności państwa,

Włączenie działania wszystkich służb społecznych –na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób znajdujących się poza rynkiem pracy,

Zwiększenie roli i możliwości partnerów społecznych i gospodarczych w realizacji działań na rzecz polityki społecznej państwa,

Wzmocnienie działania na rzecz edukacji młodzieży i dorosłych poprawiające ich sytuację na rynku pracy,

Zintegrowanie działania służb pomocy społecznej z działaniami publicznych służb zatrudnienia, innych służb i partnerów społecznych oraz organizacji.

Obecny stan legislacyjny: skierowano do podkomisji nadzwyczajnej. Szczegółowych informacji udziela poseł: Krzysztof Michalkiewicz


Polski Trybunał Konstytucyjny powinien oceniać prawo unijne zanim zostanie ono wprowadzone w Polsce 62. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Druk Sejmowy nr 3399 Data wniesienia: 06.11.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Zmierza do poddania kognicji Trybunału Konstytucyjnego przepisów prawa stanowionego przez organizacje międzynarodowe, którym Rzeczpospolita Polska przekazała niektóre kompetencje organów państwowych

Na podstawie projektowanej regulacji nie można wykluczyć wyroków TK (w praktyce raczej sporadycznych), na mocy których pewne regulacje unijnego prawa pochodnego nie będą mieć skutku, o którym mowa w art. 91 ust. 3 Konstytucji RP, z powodu niezgodności z polską Konstytucją.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na I czytanie. Szczegółowych informacji udziela poseł: Karol Karski


Polski Trybunał Konstytucyjny powinien oceniać prawo unijne zanim zostanie ono wprowadzone w Polsce 63. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Druk Sejmowy nr 3395 Data wniesienia: 06.11.2009 Główne cele proponowanych zmian: 

Jest konsekwencją zmian wprowadzonych w projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, opisanym powyżej.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na I czytanie. Szczegółowych informacji udziela poseł: Karol Karski


Prace Komisji Śledczej powinny być jawne 64. Projekt ustawy o zmianie ustawy – o sejmowej komisji śledczej Druk Sejmowy nr 683 Data wniesienia: 30.04.2008 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Poszerzenie zakresu jawności prac komisji, utrzymując jednak ochronę informacji stanowiących tajemnicę państwową, jak również tajemnicę notarialną, adwokacką, radcy prawnego, lekarską lub dziennikarską,

Poprzez poszerzenie zasady jawności w szerszym zakresie niż to ma miejsce obecnie, może przyczynić się do poprawy funkcjonowania organów państwa, w stosunku do których Sejm RP posiada kompetencje kontrolne.

Obecny stan legislacyjny: projekt odrzucony. Przygotowany do ponownego złożenia Szczegółowych informacji udziela poseł: Beata Kempa

Projekty ustaw PiS  

Projekty ustaw PiS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you