Page 1

projekt

USTAWA z dnia …………….2010 r. o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, oraz ustawy – Prawo budowlane.

Art.1. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) Art. 5 otrzymuje brzmienie: „Art. 5. 1. Izby architektów zrzeszają osoby, które złożyły dobrowolną deklarację, i które: 1) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268), zwanej dalej "ustawą - Prawo budowlane", 2) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo budowlane, 3) są obywatelami państw członkowskich, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie architektury, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 1 i 2 oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych. 2. Izby inżynierów budownictwa zrzeszają osoby, które złożyły dobrowolną deklarację, i które: 1) posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2-5 ustawy - Prawo budowlane, 2) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt 2-4 ustawy - Prawo budowlane,


3) posiadają uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa w pkt 1 i 2, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo budowlane, 4) są obywatelami państw członkowskich, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 1-3 oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych. 3. Izby urbanistów zrzeszają osoby, które złożyły dobrowolną deklarację, i które: 1) posiadają uprawnienia urbanistyczne uzyskane na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268), zwanej dalej "ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym", 2) posiadają uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym uzyskane na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99, Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 87, poz. 505 oraz z 1993 r. Nr 47, poz. 212), 3) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunkach architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna, a także doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie dwuletniej pracy związanej z gospodarką przestrzenną, 4) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych innych niż określone w pkt 3, które w obowiązującym programie nauczania realizują zagadnienia związane z architekturą i urbanistyką lub gospodarką przestrzenną w wymiarze co najmniej 90 godzin, uzupełnionych studiami podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej, a także doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie trzyletniej pracy związanej z gospodarką przestrzenną, 5) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych innych niż określone w pkt 3 i 4, uzupełnionych studiami podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej, mają doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie trzyletniej pracy związanej z gospodarką przestrzenną, a także złożyły egzamin ze znajomości przepisów prawnych dotyczących gospodarki przestrzennej oraz praktycznego zastosowania wiedzy w zakresie urbanistyki, 6) są obywatelami państw członkowskich, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 1-5 oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych. 4. Umowa międzynarodowa, zawarta na zasadzie wzajemności, może określić inny tryb zrzeszania osób w izbie urbanistów. 5. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wykaz dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie i potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz terminy, w których odbywało się kształcenie, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych architektów.

2


2) W art. 6 : a) uchyla się ust. 1; b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W sprawach obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w ust. 2, zastosowanie ma przepis art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane ”; 3) W art. 8 : a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) ustalanie zasad etyki członków izby i nadzór nad jej przestrzeganiem,” b) uchyla się pkt 4 i 5, 4) W art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do postępowań w sprawach indywidualnych uregulowanych w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 5) W art. 14: a) w ust. 1 uchyla się pkt 4-6; b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) okręgowy sąd koleżeński.”; c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Członek organów izby okręgowej pełni swoje funkcje nie dłużej niż dwie kadencje.”; 6) W art. 18: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności okręgowej rady izby, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu koleżeńskiego,”; b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) wybiera przewodniczących i członków organów okręgowej izby, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 - 7,”; c) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) wybiera członków, powoływanych przez właściwego ministra do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, do postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sprawie nadawania uprawnień budowlanych,”;

3


7) W art. 19: a) w ust. 1 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie „9) występuje do właściwego ministra o wszczęcie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej,” 10)prowadzi rejestr ukaranych członków okręgowej izby.”; b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Uchwała rady okręgowej izby w sprawie wpisu na listę członków powinna być podjęta w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o wpis.”; c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Okręgowa rada izby może w drodze uchwały powierzyć zadania, o których mowa w ust. 3, Prezydium okręgowej rady.”; d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Od uchwały, o której mowa w ust. 2, oraz w wypadku niepodjęcia uchwały przez radę okręgową izby w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o wpis lub niepodjęcia uchwały przez Krajową Radę Izby w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia odwołania, zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego.”; 8) W art. 19a uchyla się pkt 2-4; 9) W art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wpis na listę członków izby, o którym mowa w ust. 1 uważa się za dokonany, jeżeli minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 30 dni od otrzymania uchwały wraz z aktami osobowymi wpisanego. Sprzeciw wymaga uzasadnienia.”; 10) Uchyla się art. 20a; 11) W art. 22: a) w pkt 1 uchyla się pkt b i c; b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) przewodniczący okręgowego sądu koleżeńskiego,”; 12) Art. 24 uchyla się;

13) Art. 25 otrzymuje brzmienie:

4


„Art. 25. Okręgowy sąd koleżeński rozpatruje sprawy z zakresu nieprzestrzegania przepisów ustawy przez członków zrzeszonych w okręgowej izbie, z wyłączeniem spraw z tytułu odpowiedzialności zawodowej.”; 14) Uchyla się art. 26. 15) W art. 28: a) pkt 4-6 uchyla się; b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) Krajowy Sąd Koleżeński.” c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Członek organów Izby Krajowej pełni swoje funkcje nie dłużej niż dwie kadencje.”; 16) W art. 31: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) wybiera przewodniczącego i członków organów Krajowej Izby, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3-7, oraz Krajowego Sądu Koleżeńskiego, b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a; „3a) wybiera członków, powoływanych przez właściwego ministra do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, do przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych dla cudzoziemców oraz postępowań w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego,”; c) ust. 12 otrzymuje brzmienie: „12) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Krajowej Rady Izby, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Koleżeńskiego.”; 17) W art. 33 pkt 6-9 uchyla się: 18) Uchyla się art. 33a;

19) Uchyla się art. 33b;

20) Uchyla się art. 33c;

21) Uchyla się art. 33d;

5


22) Art. 34 otrzymuje brzmienie: „Art. 34. W posiedzeniach Krajowej Rady Izby i jej prezydium mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący: Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Koleżeńskiego, okręgowych rad izb, przedstawiciel ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa lub ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej i inne zaproszone osoby.”; 23) Uchyla się art. 36;

24) Art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1) 2)

3) 4) 5) 6)

„Art. 37. 1. Krajowy Sąd Koleżeński: rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich, rozpatruje jako sąd pierwszej instancji sprawy członków organów Krajowej Izby i okręgowych izb z zakresu odpowiedzialności wynikającej z przepisów ustawy, z wyłączeniem odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa, dokonuje, co najmniej raz do roku, analizy postępowań z zakresu odpowiedzialności, o której mowa w pkt 1 - 2 członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa, składa Krajowemu Zjazdowi Izby coroczne sprawozdanie ze swojej działalności, sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych sądów koleżeńskich, uchyla uchwały okręgowych sądów koleżeńskich sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie niniejszej ustawy.”;

25) Uchyla się art. 38;

26) Art. 39 otrzymuje brzmienie: „Art. 39. Osoby, o których mowa w art. 12a ustawy - Prawo budowlane oraz w art. 5 ust. 3 pkt 6 i ust. 4 ustawy, podlegają na ich wniosek wpisowi na listę członków wskazanej przez nich okręgowej izby i podlegają przepisom ustawy.”;

27) W art. 41 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) przestrzegać zasad etyki obowiązującej członków izby,”;

6


28) W art. 42: a) w ust. 1 uchyla się pkt 3; b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) wniosku członka izby.”; 29) W art. 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Członek izby, o którym mowa w ust. 1, nie może pełnić funkcji w organach izby, a jego mandat w tych organach wygasa z mocy prawa.” 30) Art. 44 otrzymuje brzmienie: „Art. 44. Członek organów izby pełni swoje funkcje społecznie".

31) Po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu: „Art. 44a. Krajowy Zjazd Izby w drodze uchwały może postanowić o zwrocie kosztów podróży służbowej, a w szczególnych przypadkach o ryczałcie wynoszącym nie więcej niż 50% najniższego wynagrodzenia, określonego w ustawie o "minimalnym wynagrodzeniu". 31) W art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 45. 1. Członek izby podlega odpowiedzialności za zawinione naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 41.”;

32) Art. 46 otrzymuje brzmienie: „Art. 46. Postępowanie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 obejmuje: 1) postępowanie wyjaśniające, 2) postępowanie przed sądem koleżeńskim, 3) postępowanie wykonawcze.”; 33) Art. 47 otrzymuje brzmienie: „Art. 47. 1. Postępowanie wszczyna się na wniosek okręgowej rady izby, okręgowego sądu koleżeńskiego, lub krajowego sądu koleżeńskiego. 2. Oskarżycielem w postępowaniu przed okręgowym sądem koleżeńskim jest przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, a przed Krajowym Sądem Koleżeńskim jest przewodniczący Krajowego Sądu Koleżeńskiego w sprawach członków organów Krajowej Izby.”;

7


34) W art. 49 ust. 2 – 4 otrzymuje brzmienie: „2. Obrońcą nie może być członek sądu koleżeńskiego. 3. W wypadku gdy członek izby nie ma obrońcy z wyboru, sąd koleżeński wyznaczy mu obrońcę z urzędu, jeżeli: 1) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do poczytalności osoby, której dotyczy postępowanie, 2) postępowanie toczy się po śmierci osoby, której dotyczy postępowanie. 4. Sąd koleżeński na wniosek obwinionego może wyznaczyć obrońcę także w innych uzasadnionych wypadkach.” 35) art. 50 otrzymuje brzmienie: „Art. 50. W razie śmierci obwinionego przed ukończeniem postępowania toczy się ono nadal, jeżeli tego zażąda małżonek obwinionego, jego krewny w linii prostej, brat lub siostra, w terminie 2 miesięcy od dnia zgonu obwinionego.”; 36) art. 51 otrzymuje brzmienie: „Art. 51. 1. Postępowanie o ten sam czyn, toczy się niezależnie od postępowania karnego lub postępowania wszczętego w jednostce organizacyjnej, w której przepisy szczególne przewidują takie postępowanie. Postępowanie może być jednak zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego. 2. Postępowania nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli zaszła okoliczność, która według Kodeksu postępowania karnego wyłącza ściganie”

37) Art. 52 otrzymuje brzmienie: „Art. 52. 1. Nie można wszcząć postępowania: 1) po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez Okręgowy Sąd Koleżeński lub Krajowy Sąd Koleżeński o popełnieniu przewinienia, 2) jeżeli od chwili popełnienia przewinienia upłynęły 3 lata. 2. W wypadku gdy czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie popełnienia przewinienia, następuje dopiero z upływem karalności przestępstwa. 3. Przedawnienie przerywa każda czynność Okręgowego Sądu Koleżeńskiego lub Krajowego Sądu Koleżeńskiego”. 38) Art. 53 otrzymuje brzmienie: „Art. 53. Członkowie sądów koleżeńskich są niezawiśli w zakresie orzekania w sprawach o popełnieniu przewinienia, podlegają tylko przepisom prawa i orzekają na podstawie prawa i w granicach prawa, swojego przekonania opartego na ocenie całokształtu dowodów zebranych w toku postępowania, uwzględniając okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i niekorzyść obwinionego członka samorządu zawodowego.”; 39) Art. 54 otrzymuje brzmienie:

8


„Art. 54. 1. Okręgowy sąd koleżeński w sprawach dyscyplinarnych może orzekać następujące kary: 1) upomnienie, 2) nagana, 3) zawieszenie, na okres do 2 lat, w prawach członka izby, 4) skreślenie z listy członków izby. 2. Okręgowy sąd koleżeński może wzywać i przesłuchiwać świadków oraz biegłych z zachowaniem przepisów postępowania karnego. 3. Od orzeczenia okręgowego sądu koleżeńskiego obwinionemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Krajowego Sądu Koleżeńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem. 4. Od orzeczenia Krajowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje obwinionemu prawo wniesienia odwołania do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia na piśmie rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. 5. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji. Od orzeczeń sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje.”; 40) W art. 55 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: "1. Właściwy sąd koleżeński przekazuje niezwłocznie okręgowej radzie odpis prawomocnego orzeczenia o nałożeniu kary w celu dokonania wpisu o ukaraniu w rejestrze, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 10. 2. Zatarcie wpisu o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej następuje z urzędu po upływie trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia kary upomnienia lub nagany oraz po upływie pięciu lat od upływu okresu zawieszenia w prawach członka.”;

Art.2. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 12: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Egzamin przeprowadzają komisje egzaminacyjne, zwane dalej "komisjami egzaminacyjnymi", które powołane są w drodze zarządzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Właściwość komisji egzaminacyjnej obejmuje obszar właściwości jednej okręgowej rady izby architektów, inżynierów budownictwa. W odniesieniu do urbanistów, obszar właściwości komisji egzaminacyjnej może obejmować więcej niż jedną radę okręgową izby urbanistów". 1) Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do komisji egzaminacyjnych.

9


2) Egzamin składa się: a) z części testowej, b) z części ustnej. 3) Egzamin kończy się wydaniem decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych lub odmowie nadania uprawnień budowlanych. 4) Od decyzji, o których mowa w pkt 3 przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 5) Decyzja wydana w trybie odwoławczym przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej może być zaskarżona do sądu administracyjnego. 6) Koszty z tytułu przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w pkt 2 lit. a – b ponosi osoba przystępująca do egzaminu. 7) Kandydat uiszcza opłatę za egzamin, o którym mowa w pkt 2 lit. a – b w wysokości 50% najniższego wynagrodzenia określonego w przepisach odrębnych, która stanowi dochód budżetu państwa. 8) W skład komisji egzaminacyjnych wchodzą trzej przedstawiciele ministra lub upoważnieni przez niego przedstawiciele wojewody, jako przewodniczący, zastępca przewodniczącego, trzej przedstawiciele okręgowych izb wybranych na zjazdach okręgowych w odpowiednich specjalnościach, jeden przedstawiciel stowarzyszenia zawodowego. 9) Przedstawiciele ministra lub wojewody oraz pozostali członkowie komisji egzaminacyjnych, muszą posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności bez ograniczeń, minimum 10 lat praktyki zawodowej, lub tytuł rzeczoznawcy budowlanego, nie mogą być karani za przestępstwa o których mowa w art. 96, lub nie może toczyć się przeciw nim postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Przedstawiciele ministra lub wojewody oprócz wymogów wyżej wymienionych, muszą posiadać również minimum 10 letni staż w pracy w organach administracji architektoniczno – budowlanej lub nadzoru budowlanego. 10) Przewodniczący komisji, zastępca przewodniczącego, członek komisji, wchodzący w skład "komisji egzaminacyjnych", podlegają wyłączeniu w pracach tych komisji, jeśli dotyczy to: a) jego małżonka, b) osoby pozostającej z nim w stosunku pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia lub przysposobienia, c) osoby pozostającej z nim we wspólnym pożyciu, d) osoby pozostającej z nim w stosunku podległości służbowej lub zawodowej, w rozumieniu przepisów szczegółowych, mogące wywoływać wątpliwości co do bezstronności. 11) Przewodniczący komisji egzaminacyjnych, jego zastępca, członek komisji, przed rozpoczęciem egzaminu składają pisemne oświadczenia, że nie pozostają z żadnym z kandydatów w stosunku, o którym mowa w pkt 10 lit. a – d. 12) Komisja egzaminacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem 10


egzaminu. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. W przypadku uzasadnionej nieobecności przewodniczącego, wyznaczony jego zastępca kieruje pracami komisji. 13) Kadencja komisji trwa 4 lata. 14) Nieoddelegowanie przedstawicieli do pracy w komisji egzaminacyjnej przez obowiązane organy lub niestawiennictwo członka komisji nie wstrzymuje prac komisji egzaminacyjnej. 15) Egzamin odbywa się w obecności co najmniej czterech członków komisji egzaminacyjnej. 16) W przypadku, o którym mowa w pkt 15, komisja egzaminacyjna musi składać się z przewodniczącego, lub jego zastępcy oraz przedstawicieli okręgowych izb i stowarzyszeń zawodowych. 17) Członkostwo w komisji egzaminacyjnej wygasa: a) w przypadku śmierci członka komisji, b) złożenia rezygnacji, c) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie przez niego funkcji członka komisji egzaminacyjnej, d) niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków członka komisji, w uzgodnieniu z właściwą okręgową radą izby, e) ukaranych prawomocnie z tytułu odpowiedzialności zawodowej. 18) W wypadku wygaśnięcia członkostwa lub odwołania członka komisji egzaminacyjnej przed upływem kadencji minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej powołuje w terminie 7 dni nowego członka na okres do końca kadencji. 19) Przewodniczący komisji, jego zastępca, oraz członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 9 % opłaty, wniesionej przez osobę przystępującą do egzaminu na uprawnienia budowlane. 20) Właściwa dla siedziby komisji egzaminacyjnej, okręgowa rada izby zapewnia obsługę administracyjną i techniczną działalności komisji egzaminacyjnej, w tym przeprowadzenie egzaminu jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 21) Ze środków, o których mowa w pkt 7 przekazanych na zadanie zlecone, właściwe rady pokrywają koszty przeprowadzenia egzaminu oraz wydatki związane z działalnością komisji egzaminacyjnej. Okręgowa rada izby nie może przeznaczać tych środków na działalność statutową izby. 22) Egzaminy na uprawnienia budowlane nie mogą obywać się rzadziej niż dwa razy w ciągu roku. Termin przeprowadzenia egzaminów na uprawnienia budowlane minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej ogłasza nie później niż 120 dni przed terminem egzaminów, w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa oraz w siedzibach okręgowych izbach samorządu zawodowego i stowarzyszeń zawodowych". b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Podstawą do przystąpienia do egzaminów na uprawnienia budowlane 11


jest pozytywny wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.”; 1) Komisje kwalifikacyjne, zwane dalej "komisjami kwalifikacyjnymi", powoływane są w drodze zarządzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Właściwość komisji kwalifikacyjnych obejmuje obszar właściwości jednej okręgowej rady izby architektów, inżynierów budownictwa. W odniesieniu do urbanistów, obszar właściwości "komisji kwalifikacyjnej egzaminacyjnej może obejmować więcej niż jedną radę okręgową izby urbanistów". 2) Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do komisji kwalifikacyjnych. 3) Od decyzji o odmowie uznania kwalifikacji zawodowych, wydanej przez właściwą "komisję kwalifikacyjną" przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenie decyzji, do organu o którym mowa w pkt 2 Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 4) Decyzja wydana w trybie odwoławczym przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej może być zaskarżona do sądu administracyjnego. 5) W sprawach "komisji kwalifikacyjnych" przepisy art. 12 ust. 4 pkt 3 – 22 stosuje się odpowiednio. 6) Osoby biorące udział w „postępowaniu kwalifikacyjnym” nie mogą być jednocześnie członkami „komisji egzaminacyjnej”, w tej samej sesji. Nie mogą być też członkami zespołów opracowujących pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane, części testowej i ustnej”. c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: "7. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami – zawarta umowa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej „OC” za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, potwierdzona zaświadczeniem ubezpieczyciela, z określonym w nim terminie . 1) Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia, wzór zaświadczenia, oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań. c1) dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 12


"ust. 7a. Centralny rejestr, o którym mowa w ust. 7 prowadzony jest dla osób: a) posiadających uprawnienia budowlane, b) rzeczoznawców budowlanych, c) ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. 1) W rejestrach, o których mowa w ust. 7a zamieszcza się w szczególności: imiona i nazwisko, adres, numer PESEL – w stosunku do osób posiadających obywatelstwo polskie, albo numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – w stosunku do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, a także informację o wykształceniu i tytułach naukowych. 2) Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określa w drodze rozporządzenia, wzory i sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w pkt 2, a w szczególności: a) wymogi, jakim powinny odpowiadać rejestry, b) dokumenty dołączane do wniosku o wpis do rejestrów, stanowiących podstawę dokonania wpis. c2) dodaje się ust. 7b w brzmieniu: "ust. 7b. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przekaże ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej rejestry, o których mowa w ust. 7a". d) ust. 8 otrzymuje brzmienie: "8. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w porozumieniu z Krajowymi Radami Izb architektów, inżynierów budownictwa, w drodze zarządzenia określi: rodzaj i zakres pytań egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane w zależności od specjalności i rodzaju uprawnień, ilość pytań na część testową z określeniem zasad prawidłowej odpowiedzi oraz minimalnej ilości punktów, które czynią zdanie egzaminu testowego z wynikiem pozytywnym, ilość pytań części ustnej egzaminu i zasady punktacji, prawidłowej odpowiedzi oraz minimalnej ilości punków, które czynią zdanie egzaminu ustnego z wynikiem pozytywnym, składy osobowe i ilość osób uczestniczących w przygotowywaniu pytań, a także zasady odpłatności. 1) W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 8 należy określić, że w części ustnej komisja egzaminacyjna, ma prawo do dodatkowych dwóch pytań, z odbytej praktyki zawodowej. Jeśli egzamin obejmuje wykonawstwo i projektowanie łącznie, ilość pytań wynosi cztery - po dwa z praktyki wykonawczej i praktyki projektowej. 2) Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej powołuje każdego roku, w drodze zarządzenia zespół do przygotowania pytań egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane w części testowej i ustnej. 3) W skład zespołu, o którym mowa w pkt 2 wchodzą trzej przedstawiciele Ministra, w tym jeden jako przewodniczący zespołu, który kierujący pracami zespołu, czterej przedstawiciele delegowani przez Rady Krajowe Izb w odpowiednich specjalnościach, oraz po jednym ze stowarzyszeń zawodowych. 13


4) Zespołowi, o którym mowa w pkt 3, przysługuje wynagrodzenie. 5) Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w drodze rozporządzenia, ustali wysokość wynagrodzenia dla zespołu przygotowującego pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane. 6) Nie później, niż 90 dni przed terminem egzaminu, przewodniczący zespołu, podaje do publicznej wiadomości, w sposób określony w art. 12 ust. 4 pkt 22, wykaz tytułów aktów prawnych, Polskich Norm oraz innych publikatorów, według stanu prawnego obowiązującego w dniu ogłoszenia, które stanowią podstawę do opracowania pytań". e) ust. 9 (uchyla się). 2) Art. 12a otrzymuje brzmienie: "Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych". 3) 3) W art. 14: a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności oraz odbycia dwuletniej praktyki na budowie, albo b) ukończenia średniej szkoły technicznej na kierunku budownictwo, potwierdzonej dyplomem matury w odpowiedniej specjalności oraz odbycia pięcioletniej praktyki na budowie.”

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: a) ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności oraz odbycia trzyletniej praktyki na budowie, albo b) ukończenia średniej szkoły technicznej na kierunku budownictwo, potwierdzonej dyplomem matury odpowiedniej specjalności oraz odbycia pięcioletniej praktyki na budowie.”. 4) W art. 15: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Właściwy minister do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, na wniosek zainteresowanego, orzeka, w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, określając zakres rzeczoznawstwa".

14


b) dodaje się ust. 2a – 2d w brzmieniu: "2a. Właściwy minister do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej przeprowadza postępowanie w zakresie, o którym mowa w ust. 2, i wydaje decyzję w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. 2b. Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o ponownie rozpatrzenie sprawy. Na ostateczną decyzję przysługuje stronie skarga do sądu administracyjnego. 2c. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w drodze zarządzenia powołuje komisję do spraw rzeczoznawstwa, zwaną dalej "komisją do spraw rzeczoznawstwa", w skład której wchodzą dwaj przedstawiciele ministra, jako przewodniczący, zastępca przewodniczącego, trzech członków wybranych przez Zjazd Krajowy Izby w danej specjalności, oraz po jednym przedstawicielu stowarzyszenia zawodowego. 2d. W sprawach "komisji do spraw rzeczoznawstwa", o których mowa w ust. 2c, stosuje odpowiednio przepisy art. 12 ust. 4 pkt 3 – 21”. c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Właściwy minister do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej może również nadać tytuł rzeczoznawcy osobie, która nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, ale posiada szczególną wiedzę i doświadczenie w zakresie nieobjętym uprawnieniami budowlanymi". d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Właściwy minister do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej orzeka, w drodze decyzji, o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego na wniosek rzeczoznawcy lub w razie: 1) pozbawienia praw publicznych; 2) ukarania z tytułu odpowiedzialności zawodowej; 3) nienależytego wykonywania czynności rzeczoznawcy budowlanego". e) ust. 6 (uchyla się). 5) W art. 16: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sposób stwierdzania posiadania tego przygotowania, ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych, wykaz kierunków wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla danej specjalności, wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności".

15


b) w ust. 1a: pkt 3) (uchyla się) pkt 4) (uchyla się) pkt 5 (uchyla się) 6) Dodaje się art. 16a ust.1 – 11 w brzmieniu: "Art. 16a. 1. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "świadczeniem usług transgranicznych", bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, z zastrzeżeniem wymogów określonych w ust. 2-11. 2. Przed rozpoczęciem świadczenia usług transgranicznych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej architekt, inżynier budownictwa lub urbanista przedkłada ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, pisemne oświadczenie o zamiarze świadczenia danej usługi, zawierające następujące informacje: 1) o rodzaju czynności zawodowych, jakie zamierza wykonywać, oraz o miejscu i przybliżonym terminie ich rozpoczęcia, jeżeli ich określenie jest możliwe; 2) o posiadanym ubezpieczeniu lub innych środkach indywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej. 3. Architekt, inżynier budownictwa lub urbanista jest obowiązany dołączyć do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, następujące dokumenty, w przypadku świadczenia usług transgranicznych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku istotnej zmiany sytuacji potwierdzonej tymi dokumentami: 1) dokument potwierdzający obywatelstwo; 2) zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, że architekt, inżynier budownictwa lub urbanista wykonuje faktycznie i zgodnie z prawem zawód lub działalność w tym państwie członkowskim oraz że w momencie składania zaświadczenia nie obowiązuje go zakaz, nawet tymczasowy, wykonywania zawodu lub działalności; 3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. 4. Architekt, inżynier budownictwa lub urbanista, o którym mowa w ust. 1, zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w kolejnych latach, przedkłada oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, ponownie raz w roku. 5. Świadczenie usług transgranicznych podlega każdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwego ministra do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, przy uwzględnieniu w szczególności długości, częstotliwości, regularności oraz ciągłości usługi. 6. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zleca właściwej izbie samorządu zawodowego wpisu na listę członków izby osób, o których mowa w ust. 1. Wpis ten jest dokonywany nieodpłatnie po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, i nie może powodować utrudnień lub opóźnień w świadczeniu usług transgranicznych. 7. Architekt, inżynier budownictwa lub urbanista, o którym mowa w ust. 1, nie ma obowiązku rejestracji swojej działalności w systemie ubezpieczeń społecznych w celu dokonywania rozliczeń związanych z transgranicznym świadczeniem usług na rzecz osób ubezpieczonych. Architekt, inżynier budownictwa lub urbanista jest obowiązany poinformować 16


właściwy ze względu na miejsce ich wykonywania oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniu usługi transgranicznej przed jej rozpoczęciem, a w nagłych wypadkach - po zakończeniu jej świadczenia. 8. Architekt, inżynier budownictwa lub urbanista świadczący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne podlega przepisom regulującym wykonywanie zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są bezpośrednio związane z ochroną i bezpieczeństwem konsumentów, w tym przepisom odnoszącym się do definicji zawodu, używania tytułów zawodowych i poważnych uchybień zawodowych, z zastrzeżeniem ust. 9. 9. Inżynier budownictwa lub urbanista świadczący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne posługuje się tytułem zawodowym nadanym w państwie członkowskim, w którym uzyskał kwalifikacje do wykonywania tego zawodu. 10. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej może zwracać się do właściwych organów państwa członkowskiego o przedstawienie informacji potwierdzających, że architekt, inżynier budownictwa lub urbanista wykonuje działalność zgodnie z prawem, w sposób należyty oraz że nie zostały na niego nałożone kary dyscyplinarne lub sankcje karne związane z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności. 11. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska, udostępnia informacje, o których mowa w ust. 10, oraz informacje niezbędne przy rozpatrywaniu skargi złożonej na architekta, inżyniera budownictwa lub urbanistę przez usługobiorcę. 6a) po art. 16 dodaje się art. 16' w brzmieniu: "Art. 16'. ust. 1. Właściwy minister do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydaje: 1) zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zgodnych z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom ukończenia studiów wyższych odpowiada dokumentom poświadczającym posiadanie kwalifikacji zawodowych architekta, wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej; 2) zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 3) inne zaświadczenia wymagane przez właściwe organy państw członkowskich, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.” 7) Dodaje się art. 16b. ust. 1 – 20 w brzmieniu: "Art. 16b. 1. Właściwy minister do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wszczyna postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na wniosek obywatela państwa członkowskiego. 2. Właściwy minister, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia wnioskodawcę o otrzymaniu wniosku w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa do jego uzupełnienia. 3. Postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty kończy się wydaniem decyzji, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów, z zastrzeżeniem ust. 18 – 20. 3a.. Właściwy minister do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej przeprowadza postępowanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 – 3 i wydaje decyzję. 17


1) strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o ponownie rozpatrzenie sprawy. Na ostateczną decyzję przysługuje stronie skarga do sądu administracyjnego. 2) minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w drodze zarządzenia powołuje komisję, w skład której wchodzą dwaj przedstawiciele ministra, w tym jeden jako przewodniczący i zastępca przewodniczącego, trzech członków wybranych przez Zjazd Krajowy Izby w danych specjalnościach, oraz po jednym przedstawicielu stowarzyszenia zawodowego. 3) w sprawach, o których mowa w ust. 3a przepisy art. 12 ust. 4 pkt – 18 stosuje się odpowiednio. 4) Właściwy minister do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w drodze rozporządzenia ustali koszty postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych o których mowa w ust. 1, które ponosi wnioskodawca, oraz koszty wynagrodzenia członków komisji, o których mowa w ust. 3a pkt 2. 4. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawiera: 1) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo wnioskodawcy; 2) nazwę państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca uzyskał kwalifikacje zawodowe architekta, inżyniera budownictwa albo urbanisty; 3) określenie zawodu albo działalności wraz z określeniem formy, w jakiej działalność ma być wykonywana; 4) wskazanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia. 5. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty: 1) dokument potwierdzający obywatelstwo danej osoby; 2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe architekta, inżyniera budownictwa albo urbanisty oraz - w przypadku, gdy jest to wymagane - zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym danej osoby; 3) zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, że architektowi, inżynierowi budownictwa albo urbaniście nie zawieszono prawa do wykonywania działalności bądź nie zakazano mu wykonywania zawodu, złożone nie później niż 3 miesiące od daty jego wydania. 6. W przypadku, gdy właściwy organ państwa członkowskiego nie wydaje dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 3 samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, dopuszcza się zastąpienie ich pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę do właściwego ministra do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. 7. Wniosek w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty składa się w języku polskim. W toku tego postępowania pisma i dokumenty składa się w języku polskim albo wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w ust. 5 pkt 1. 9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty wydawanych przez właściwe organy państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska, lub w przypadku uzasadnionych 18


wątpliwości dotyczących spełnienia wymogów w zakresie kształcenia, określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, właściwy minister do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zwraca się do tych organów o potwierdzenie autentyczności dokumentów lub potwierdzenie spełnienia wymogów w zakresie kształcenia. 10. Właściwy minister, o którym mowa w ust. 1 wydaje decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych po spełnieniu warunków określonych w art. 5 ust. 5 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz dokonuje wpisu na listę członków w przypadku, gdy osoba ta posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 11. Jeżeli właściwy minister, o którym mowa w ust. 1 posiada informacje dotyczące postępowań dyscyplinarnych lub nałożonych sankcji karnych lub innych ważnych okoliczności, które mogą wywierać wpływ na wykonywanie zawodu architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty informują o tym zdarzeniu właściwe organy państwa członkowskiego, innego niż Rzeczpospolita Polska. 12. Właściwy minister, o którym mowa w ust.1 ma obowiązek: 1) dokonania weryfikacji informacji, o których mowa w ust. 11, o które występują właściwe organy państwa członkowskiego; 2) informowania o wynikach weryfikacji, o której mowa w pkt 1, właściwe organy państwa członkowskiego. 13. Właściwy minister, o którym mowa w ust.1, na wniosek właściwych organów państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska, w odniesieniu do osób będących członkami izby, potwierdza autentyczność dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty albo spełnienie wymagań w zakresie kształcenia, określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. 14. Właściwy minister, o którym mowa w ust.1, zapewnia poufność wymienianych informacji. 15. Architekt, inżynier budownictwa lub urbanista będący obywatelem państwa członkowskiego ma prawo posługiwania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oryginalnym tytułem określającym wykształcenie, uzyskanym w państwie członkowskim, lub jego skrótem w języku tego państwa. 16. Właściwy minister, o którym mowa w ust.1, może wymagać, aby tytuł określający wykształcenie był opatrzony informacją dotyczącą nazwy i siedziby instytucji albo komisji egzaminacyjnej, która ten tytuł nadała. 17. Jeżeli tytuł, o którym mowa w ust. 1, określający wykształcenie lub jego skrót może być mylony z tytułem używanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla którego uzyskania wymagane jest dodatkowe szkolenie lub kształcenie, którego architekt, inżynier budownictwa lub urbanista nie posiada, właściwy minister, o którym mowa w ust.1, może wymagać, aby osoba taka posługiwała się posiadanym tytułem w formie określonej przez właściwego ministra. 18. Właściwy minister, o którym mowa w ust.1, rozpatrując wniosek obywatela państwa członkowskiego w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, który nie spełnia wymagań określonych w niniejszej ustawie, stosuje odpowiednio przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). 19. W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą, do zasad uznawania kwalifikacji zawodowych lub świadczenia usług transgranicznych stosuje się przepisy, o których mowa w ust. 18. 19


20. Przepisy, o których mowa w ust. 18 mają zastosowanie również w przypadku wniosku w sprawie uznania kwalifikacji obywatela państwa członkowskiego nabytych na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie. 8) Art. 33 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000". 9) Art. 35 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: " 3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7".

10) Art. 35 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 pkt 1". 11) Art. 41 ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: "1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 pkt 1, 2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 pkt 1 ".

12) W art. 88a: " uchyla się pkt 3 lit.a – c uchyla się ust. 2, uchyla się ust. 3".

13) W art. 97 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wszczyna się z urzędu, na wniosek organu nadzoru budowlanego, właściwego dla miejsca popełnienia czynu lub stwierdzającego popełnienie czynu, organu samorządu zawodowego w zakresie swojej 20


właściwości, lub strony na rzecz której wykonywana bądź wykonana została czynność objęta samodzielną funkcją techniczną w budownictwie". 14) W art. 97 uchyla się ust. 3".

15) Art. 98 otrzymuje brzmienie: "art. 98. 1. W sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie orzeka w drodze decyzji, minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. 2. Właściwy minister, o którym mowa w ust. 1, w drodze rozporządzenia może powierzyć zadania w sprawach odpowiedzialności zawodowej wojewodzie, z wyjątkiem spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej cudzoziemców i rzeczoznawców budowlanych. 3. Właściwy minister do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, lub wojewoda, w drodze zarządzenia powołuje sąd dyscyplinarny, zwany dalej „sądem dyscyplinarnym”, określa zakres jego działania, skład osobowy. Do składu osobowego powoływani są członkowie delegowani przez Okręgowe Rady Izby lub Rady Krajowej Izby posiadający uprawnienia budowlane w danej specjalności. Liczbę członków określa minister lub wojewoda. 4. W sprawach "sądów dyscyplinarnych”, o których mowa w ust. 3, przepisy art. 12 ust. 4 pkt 8 – 18 stosuje się odpowiednio". 5. W sprawach dotyczących „sądów dyscyplinarnych”, przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 6. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej prowadzi rejestr osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, o czym mowa w art. 12 ust. 7 a.".

16) Art. 99 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ostateczną decyzję o ukaraniu, w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, przesyła się do wiadomości: 1) Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, 2) Wojewodzie, 3) właściwej izbie samorządu zawodowego, gdy dotyczy to członka izby, 4) właściwemu stowarzyszeniu, gdy dotyczy to osoby będącej członkiem stowarzyszenia, 5) jednostce organizacyjnej zatrudniającej osobę ukaraną". 17) Do art. 104 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 21


„2. W stosunku do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały wykształcenie na podstawie przepisów dotychczasowym oraz rozpoczęły odbywanie wymaganej praktyki, stosuje się przepisy dotychczasowe”. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

22


Uzasadnienie Celem proponowanych zmian w ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, zwanej dalej " samorządem zawodowym" oraz ustawy – Prawo budowlane, zwanej dalej "Prawem budowlanym" jest: - skreślenie ustawowego zapisu o obligatoryjnej przynależności do samorządu zawodowego, jako zasadniczego warunku dającego prawo wykonywania zawodu, pomimo posiadanych uprawnień budowlanych, potwierdzonych decyzją o nadaniu uprawnień lub decyzją o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - wpisanie do ustawy, kadencyjności w sprawowaniu funkcji, w organach izb krajowych i izb okręgowych samorządów zawodowych, - przywrócenie w ustawie, właściwej roli i kompetencji organu administracji rządowej w procesie przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane, nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców, prowadzenia postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej – w ścisłej współpracy z samorządami zawodowymi architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów i ze stowarzyszeniami zawodowymi, - prawne uregulowanie w ustawie, kwalifikacji osób przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane oraz wprowadzenie kryteriów w zakresie ich bezstronności w celu wyeliminowania mogących pojawić się nieprawidłowości i zagrożeń, w tym korupcyjnych – pełna transparentność, - prawne uregulowania w ustawie, dotyczące obligatoryjnego wyznaczenia i podawania do publicznej wiadomości, terminów poprzedzających przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych i egzaminów na uprawnienia budowlane, z zakresu architektury, budownictwa oraz urbanistyki, - zapisanie w ustawie, obowiązku wykazu aktów prawnych, Polskich Norm oraz innych publikatorów, poprzedzających egzaminy na uprawnienia budowlane oraz terminów podawania ich do publicznej wiadomości, - wprowadzenie ustawowego zapisu, umożliwiającego większą dostępność do wykonywania zawodu, osób, które posiadają wymagane wykształcenie techniczne i odbytą praktykę zawodową, i które mogą starać się o posiadanie uprawnień budowlanych, - określenie w ustawie, kompetencji organów administracji rządowej, samorządów zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych, przy nadawaniu uprawnień budowlanych, postępowań poprzedzających przeprowadzenie egzaminów na uprawnienia budowlane, oraz postępowań w zakresie nadawania tytułów rzeczoznawcy budowlanego i uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców, - zachowanie w ustawie zasady praw nabytych, zasady określającej, że osoby, które uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzone posiadanie przygotowania zawodowego do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w 23


zakresie dotychczasowym. Zasada ta dotyczy także osób, które odbyły praktykę zawodową uprawniającą do przystąpienia do egzaminów na uprawnienia budowlane, lub są w trakcie odbywania praktyki zawodowej.

W obowiązującej ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, w art. 6 ust. 1 wprowadzony został zapis mówiący, że prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę właściwej izby samorządu zawodowego. W praktyce oznacza to, że zapisy obowiązującej ustawy nie dają prawa – nie zezwalają na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czyli de facto wykonywanie zawodu osobom, które posiadają uprawnienia budowlane potwierdzone decyzją o nadaniu uprawnień lub decyzją o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez obligatoryjnej przynależność do "samorządu zawodowego". Wpisanie na listę właściwej izby samorządu zawodowego, czyli "przyznania" wyłącznie przez "samorząd zawodowy" prawa wykonywania zawodu, wiąże się (oprócz posiadanych uprawnień budowlanych) z obowiązkiem uiszczenia składek członkowskich na każdy rok kalendarzowy na rzecz zarówno izby krajowej i izby okręgowej. Sama przynależność do "samorządu zawodowego" na mocy ustawy obowiązującej, nie powoduje żadnej możliwości rozszerzenia, uzupełnienia czy uzyskiwania nowych dodatkowych nowych uprawnień budowlanych. Zatem w odczuciu bardzo znaczącej grupy zawodowej: architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów jest to "bycie w organizacji zawodowej z przymusu". W tym miejscu stwierdzić należy, że Konstytucja RP w żadnym przypadku nie uzależnia obowiązku przynależności do "samorządu zawodowego", jako warunku dającego wyłączne prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, potwierdzonych decyzją o nadaniu uprawnień lub decyzją o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Każdy, kto wyraża lub wyrazi zgodę przynależności do samorządu zawodowego, może tego dokonać, lecz dobrowolnie, bez ustawowego przymusu. W projekcie zmiany ustawy o samorządzie zawodowym proponuje się aby kwestie związane z nadawaniem uprawnień budowlanych, rzeczoznawstwa budowlanego, uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz prowadzenie postępowań z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, prowadzone były pod nadzorem właściwego organu administracji rządowej – właściwego ministra do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, a nie jak dotychczas wyłączenie przez samorządy zawodowe. Zatem postulowane zapisy, w kształcie przedstawionym w projekcie zmiany ustawy, "przenoszą" zadania obejmujące nadawanie uprawnień budowlanych, rzeczoznawstwa budowlanego, uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz prowadzenie postępowań z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie z ustawy o "samorządzie zawodowym" do ustawy "Prawo budowlane". 24


Należy też zaznaczyć, że przedmiotowy projekt zamiany ustawy o "samorządzie zawodowym" i "Prawie budowlanym", przewiduje czynny udział samorządu zawodowego i stowarzyszeń zawodowych, w pracach komisji przy nadawaniu uprawnień budowlanych, rzeczoznawstwa budowlanego, uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz prowadzenie postępowań z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Projekt zmian w ustawie precyzuje prawne uregulowanie, kwalifikacji osób przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane, wprowadza dodatkowe kryteria, mające na celu wyeliminowanie mogących pojawić się nieprawidłowości i zagrożeń, w tym korupcyjnych, w postępowaniach kwalifikacyjnych i przy egzaminach – pełna transparentność. Uregulowana została też kwestia dotycząca obligatoryjnego wyznaczenia i podawania do publicznej wiadomości, terminów poprzedzających przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych i egzaminów na uprawnienia budowlane, z zakresu architektury, budownictwa oraz urbanistyki, oraz zapisów mówiących o obowiązku wykazu aktów prawnych, Polskich Norm oraz innych publikatorów, poprzedzających egzaminy na uprawnienia budowlane oraz terminów podawania ich do publicznej wiadomości. Omawiany projekt zmian wprowadza ustawowy zapis, umożliwiający większą dostępność do wykonywania zawodu. Dostępność ta dotyczyłaby osób, które posiadają wymagane wykształcenie techniczne i odbytą praktykę zawodową, i które mogą starać się o posiadanie uprawnień budowlanych. W praktyce oznaczałoby to, że inżynierowie budownictwa po odbyciu trzyletniej praktyki, mogliby ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych wykonawczych, w odpowiedniej specjalności, bez ograniczeń (dotychczas tytuł inżyniera budownictwa dawał możliwość ubiegania się o nadawanie uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie). Dodatkowo w projekcie ustawy, przewiduje się aby technicy budowlani, którzy ukończyli średnią szkołę techniczną potwierdzoną dyplomem matury, mogliby się ubiegać o uzyskanie uprawnień budowlanych wykonawczych, w ściśle ograniczonym zakresie, po odbyciu pięcioletniej praktyki. Zmiana ustawy zapewnia i to w sposób nie budzący żadnych prawnych wątpliwości, zasadę ochrony praw nabytych, tj. zasadę stanowiącą, że osoby, które uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia funkcji technicznych budowlane budownictwie budowlane, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w zakresie dotychczasowym. Dotyczy to także osób, które odbyły praktykę zawodową uprawniającą do przystąpienia do egzaminów na uprawnienia budowlane, lub są w trakcie odbywania praktyki zawodowej. Proponowane nowe regulacje prawne przyjęte w projekcie ustawy o "samorządzie zawodowym" i "Prawie budowlanym", są zgodne z prawem Unii Europejskiej, oraz nie stanowią obciążenia dla budżetu państwa, ani jednostek samorządu terytorialnego. Projekt ustawy rodzi pozytywne skutki społeczno-gospodarcze. Proponowane zapisy w ustawie stanowią, że opłaty z tytułu nadawania uprawnień budowlanych (postępowanie kwalifikacyjne i egzaminy), rzeczoznawstwa budowlanego, uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców stanowić będą wpływu budżetu państwa, z których pokrywane będą wydatki związane z czynnościami i postępowaniami, o których wyżej mowa.

25

projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ...  
projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ...  

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, oraz...

Advertisement