Page 1

Ustawa z d n i a . . . . . . . . . . . . . .2.0 1 0r . o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczefi'Społecznych.

Art. 1 W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpteczen Społecznych(Dz. U. zf004 r. Nr 39, poz.353, z poźn.zm.) wprowadza się następuj4ce zmiany: 1) art. 141 ust. 1 otrzymujebrzmienie: ,,Art.141. 1. Wolna od potr4cerij est kwota emerytrrryi renty w wysokości: 1) najntŻszej emerytury lub renty (za\einie od rodzaju pobieranego świadczenia),po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osÓb

fizycznych

-

przy potr4caniu Sum egzekwowanych na mocy

wykonawczych na poĘcie

tytułow

nalezności innych niz świadczeniaalimentacyjne, z

zastrzeŻeniempkt2i3 2) 75 % kwoty emerytury lub renty ołreślonejw pkt 7- przy potr4caniu nalezności,o klorych mowa w art. 139 ust. 1 pkt I if i 6-9; 3) 25 % kwoty emerytury lub renty określonejw pkt I przy potr4caniu nalezności'o ktorychmowa w art. 139 ust. 1 pkt 10." Art.2 Ustawa wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


UZASADI{IENIE W art. 139 ustawy i następnychprzewidziano mozliwoścdokonywania potr4cerize świadczeriemerytalno-rentowychi granice procentowe tych potr4cet'r. Dodatkowym

zabezpieczeniem osob pobierających świadczenia podlegaj4ce

potr4ceniom jest wprowadzenie tzw. kwoty wolnej. Kwota ta wyraŻa częścświadczenia nieobjętą egzekucj4 (potr4ceniami) i odpowiada określonemuprocentowo ułamkowi najruŻszejemerytury bqdz renty, zaleŻnteod rodzaju pobieranegoświadczenia. Wysokość kwoty wolnej jest zroŻntcowana i w obecnym stanie prawnym' w zaleŻnościod kategorii potr4ceri wynosi 600^,50% albo f0% najntŻszejemerytury (renty). Jest to o wiele mniej sze zabezpieczeniu, niz np. Z Wnagrodzenia Za pracę, gdzie przy potr4caniu sum egzekwowanych na mocy tytułow wykonawczych na pokrycie nalezności innych niz świadczeniaalimentacyjne,kwotą wolną od potręcerijest wysokośĆ minimalnego wynagrodzenia. Duze ograrriczenia s4 rÓwnieŻ przy egzekucji z rachunkow bankowych. Srodki pienięzne na rachuŃach oszczędnościowych,wolne są od zajęcia na podstawie sądowego tytułu rł,ykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wJnagrodzenia. Natomiast świadczeniaemerytalno-rentoweS4 bardzo słabo chronione. Nawet znajnizszej emer,vtury,czy renty,komomik moze prowadzićegzekucję. osob.v otrzymująceświadczeniazubezpteczenlaspołecznegona skutek postępor,vania egzekucyjnegomog4 pozostaćbez środkowdo Życia. W efekcie, w ptzypadku egzekucjt z wynagrodzenia za pracę wolna od potr4cenjest obecnie kw.ota954,96 zł (po odliczeniu składekna ubezpieczenlaspołeczneoraz zaltczki na podatek dochodowy'od osob fizycznych). Natomiast regulacjaograniczeniaegzekucji z emeryturyi renty w efekcieprowadzi do tego, Że zasadniczo wolna od potrącerijest kwota 337,55 zł. (w przypadku egzekucji z emerytwy, renty rodzinnej i renty dla osÓb całkowicięniezdolnych do pracy) oraz kwota f59,65 zł (w przypadku egzekucji z renty dla osÓb częściowoniezdolnych do pracy). Są to lcwoty stanowi4ce50 o/okwot określonychjako najnizsze świadczeniaw komunikacie Prezesa Zil<ładuUbezp ie częn Społecznych oznaczato, tŻ pracownik moze zachować kwotę prawie trzylaotnie wyzsz4 ntŻ osoba otrzymująca emer1turę i blisko czterotrootniewvisz4 niz osoba otrzymujęca rentę z tfułu częściowejniezdolnoścido pracy. Projekt ustawy za\<łada zmianę brzmienia ust. 1 w art. 141 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturachi rentachz Funduszu UbezpieczeriSpołecznychi podniesieniekwoty wolnej od egzekucji tak, aby wolna od potrącenbyłakwota emeryturyi renty w wysokości


najniŻszejemerytwy lub renty, za\eŻnteod rodzaju pobieranego świadczenia,po odliczeniu składkina ubezpieczeniezdrowotne otaz zallczkt na podatek dochodor,łyod osÓb fizycznych - przy potrącaniu Sum egzekwowanych na mocy tfułow wykonawczych na pokrycie naleznościinnych niz świadczeniaalimentacyjne. Projektowana zmiana zapewni emerytom i rencistom ochronę pra\łn4lv za\sesie gwarancji otrzymania całego najnizszego świadczenia,analogiczną do tej, z jakiej korzystają pracownicy. od zasadyokreślonej w art. 141 ust. 1 pkt 1, wyj4tek stanowi4pkt. 2i3. W myś1pierwszego z tych wyjqtkÓw w ptzypadku potr4ceniaświadczenpienięznych, o k1Órych mowa w art. 139 ust. I, f i 6.9, a zatem., 1) świadczeniawypłacane w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenialub świadczenpodlegaj4ce rozllczeniu w trybie określonymw art. 98 ust. 3 ustawy, 2) krł'otynienaleznie pobranych emerytur,rent i innych świadczeri 3) kwoty nienaleznie pobranych zasiłkow rodzinnych lub pielęgnacyjnychoraz świadczeri rodzinnych w ruzie braku moiliwości potr4cenia z wypłacanych zasiłkow rodzinnych, pielęgnacyjnychoraz świadczeri' rodzinnych, wTaZz odsetkamlza zw1okęw ich spłacie; 4) kwoty nienalezniepobranychświadczeri z funduszualimentacyjnego 5)

zasiłki wypłaconez tytułupomocy społecznej,jezeli przy wypłacie zasttzeŻonoich

potr4canie,,oraz zasiłek Stałylub zasiłek okresowy wypłaconena podstawie przepisow o pomocy społecznejza okres. zaktory przyznano emeryturęlub rentę; 6) zasiłki i

świadczenia wypłacone na podstar,vie przepisÓw

o zatrudnieniu i

przeciwdziałaniubezrobocluza okres' zaktory przyznafio praw.odo emerytury lub renty - woina od potr4ceri będzie kwota w wysok ośct75o/onajntzszejemerytury lub renty po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdror,votneoraz zaItczl<s, na podatek dochodowy od osob ftzycznych. Ustęp 2 projektowanej regulacji zaRada natomiast,iz w razie potrącenianalezności z tytutu odpłatnościza pobyt osÓb uprawnionych do świadczeriw domach pomocy społecznej,zakł'adachopiekuriczo.leczniczych lub zakładachpielęgnacyjno.opiekuriczychna wniosek dyrektorowtych placowek, wolna od potr4ceribędzie kwota w wy.sokosct25 0/o najnizszej emerytury lub renty po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaltczki na podatękdochodoo,.yod osob fizycznych. Przedmiotowy projekt ustawy rodzi pozytywne skutki społeczno-gospodarczęoraz nie pociąga Za sobą obciązenia budzetu panstwa, ani budzetÓw jednostek samorządu terytorialnego. Proj ektowanaregulacja nie j est objętaprawem Unii Europejskiej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  

Ustawa z dnia...............2010r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczefi'Społecznych. Art. 1 UZASADI{IENIE najniŻ...

Advertisement