Page 1

HARRY HARRY HARRY CATALOGO GENERALE PARTI DI RICAMBIO GENERAL SPARE PARTS CATALOGUE CATALOGUE GÉNÉRAL DES PIÉCES DE RECHANGE ERSATZTEILKATALOG edizione edition

2000 1


­@² /kŠÎk } Ê p ¥Õ ¥} ¥p ÕÕ ÕÊ Ðæ Ð} Ðp }Õ }Ê }p zÕ z} zÊ zp ÊÕ Ê} ÊÊ Êp ÉÕ ÉÐ pæ p} pp ›Õ ›} ›p ¥ææ ¥æÕ ¥æ} ¥æz ¥æÊ

" Ì‰Ì $"1"1/ ":̉Ì"1/8.> "/ 1@ݲ!žb²Ð¥Ð 1@ݲ!žb²z¥} 1@ݲ!žb²ÐæÕ 1@ݲ!žb²zæÐ 1@ݲ!žb²ÐÕÕ 1@ݲ!žb².}› 1@ݲ!žb²}æ¥ 1@ݲ!žb²}Õ} 1@ݲ!žb²}Õ}Ì

1@ݲ!žb²}z¥ 1@ݲ!žb²}É¥ 1@ݲ!žb²}É¥Ì

1@ݲ!žb²Ð¥}‰Ðp¥ 1@ݲ!žb²}¥¥‰}p¥ 1@ݲ!žb²Ð¥}‰Ðp¥‰}¥¥‰}p¥ 1@ݲ!žb²Ðp¥ 1@ݲ!žb²Ð¥} 1@ݲ!žb²}p¥ 1@ݲ!žb²}¥¥ 1@ݲ!žb²ÉÉՉ¥ 1@ݲ!žb²ÉÉÕ‰Õ 1@ݲ!žb²ÉÉՉР1@ݲ!žb² }p 1@ݲ!žb² }› 1@ݲ!žb² zæ 1@ݲ!žb²/}p 1@ݲ!žb²/}› }Õ}²Ð¥²ææвæ̉ÌÉÕ¥²Ð¥²æ楲æ æÕz²}æÕ²æææ¥Ì‰ÌæÕæ²}¥¥²ææ楉æÕæ²}æÕ²æææ¥ }zղХ²æ楲æ̉Ì}É¥²Ð¥²ææвæ æÕæ²}æвæææ¥ }z}²Ð¥²æ楲æ Ý݊@•kšÎžÌk‘kÎΊXžÌËÌ‘ÌÅÎ@ÂÎÌËÌk•@²k‘kXβ .מÎkÌËÌ9‡kk‘ÌËÌ.ž×kÌËÌ.@b ² kÅÎk‘‘ŠÌËÌÅŲ @ÎX‡kÂÌË̲N@XÌËÌ žßÂ×­­k


,$/² ¥ Õ Ð } z Ê É É p › ¥æ ¥¥ ¥Õ ¥Ð ¥} ¥z ¥É Õæ Õ¥ Õ¥ Õ¥ ÕÕ ÕÐ Õz ÐÊ ÐÉ Ðp Л }æ zÐ z} z} ÊÊ ÊÉ Êp ʛ Éæ É¥ ÉÕ ÉÐ

6

$ 

²²²²²²²²²²²²²²²²² ›¥Ê²}²æ}ææ²æ Ð¥Õ²}æ²pÐ¥²æ Хв}æ²pæÕ²æ ›¥}²}²¥¥ææ²æ ›¥æ²}²¥æ¥z²æ ›¥æ²}²æp¥Ð²æÕ ›¥æ²}²æp¥p²æÕ ›¥z²}²æpæÕ²æ ›¥Ð²}²æpææ²æÕ Ð¥Ð²}æ²æ¥¥²æ

Хв¥}²}ææ²æ Хв¥¥²›Ðæ²æÕ Ð¥Ð²¥¥²p}¥²æ ÐæÕ²¥¥²›zæ²æ Хв¥¥²pz¥²æ ›¥æ²}²æÊ¥Õ²æÕ ›¥Ð²}²æÊææ²æÕ Ð¥Ð²Õ¥²æ楲æ }Õ}²Õ¥²æ楲æ Ð¥Õ²Õ¥²æ楲æ ÐæÕ²}æ²ÊÊæ²æÕ ›Õ}²Õ²¥pææ²æ Хв¥¥²¥æ¥²æÕ Ð¥Ð²¥}²Õææ²æ Хв}沛Õæ²æ ›¥Ð²}²æzææ²æÕ ›¥}²}²æzææ²æÕ ›¥æ²}²æz楲æÕ Ð¥Ð²}æ²Ê楲æ Хвե²}æz²æ }Õ}²Õ¥²}ææ²æ Ðæв¥¥²›zæ²æ ›Õ›²}²æpææ²æÕ }Õ}²Õ¥²Ð¥æ²æÕ }Õ}²Õ¥²p¥æ²æÕ ›¥æ²}²æÊæɲæÕ ›æz²}²æÊ楲æ }¥¥²Õ¥²p楲æ Хвե²Ézæ²æÕ

/ .>$"

!žÎžÂk Šš×kÎÎ@Ì}Ì:ÌÊ_z !žääžÌ­žÂÎ@‘@•@ @•@ÌX•²}æÌŊ‘² .žšbk‘‘@Ì­kÂ̑@•@ 8ŠÎkÌÐËpÌßÌÌÕº 8ŠÎkÌpÌßÌzz 8ŠÎkÌpÌßÌpæ .žšbk‘‘@ÌžÞkÂÌÌÌp @bžÌ!Ìp

@ÂÎk !@š×NŠžÌÅ×­²Ð¥Ð 1ŠÂ@šÎk̕@š×NŠž !žääžÌ•@š×NŠžÌbß 8ž‘@šÎŠšžÌ•@š×NŠž !žääžÌ•@š×NŠžÌÅß 8ŠÎkÌÊÌßÌ}z @bžÌ!ÌÊ

ž•@šbžÌ@Å

ž•@šbžÌ@Å KK ž•@šbžÌ@Å !ž‘‘@Ìbkx‘kÎΞÂk @ÅXkÎÎ@Ìxk•@X@ݞ ,Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@ !@š×NŠžÌŠšx²Ð¥Ð 1kž‘ž @bžÌ!Ìz .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìz 8ŠÎkÌzÌßÌÌ¥Ê kx‘kÎΞÂkÌXž•­‘kΞ

@ݞÌxÂkšž

@ݞÌxÂkšž 8ž‘@šÎŠšžÌ•@š²ÕÌ­ä² 8ŠÎkÌ11-ÌÌpÌ:Ì}æ ,Š@ÅΊš@ÌX@݊ /Î@xx@Ì@²Ì•@šŠ‘Š@ 8ŠÎkÌÊÌßÌÕz /Î@‘žXÌ@­kÂΞÌÊ !@šŠ‘Š@ÌxÂkšž ׊b@Ì­kÂÌ䞚kÌÅÎ@ÂÎ

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

šŠšk kà b@­ÎžÂ ‘@bk ‘@bkÌÞ@Ňk ž‘Î ž‘Î ž‘Î 9@Ňk "×Î ž×Ŋš 3­­kÂ̇@šb‘k @šb‘kÌžb @šb‘kÌ@b×ÅÎk šžN @šb‘kÌ@b×ÅÎk /XÂkÞ "×Î 1‡ÂžÎΑk

@N‘k 1‡ÂžÎΑk /­ÂŠš

‘Š­ ߑkÌ@• žÞkÂ̇@šb‘k Š‘‘kÌÅ­žžš "×Î 9@Ňk /XÂkÞ

ž•­‘kÎkÌbkx‘kXΞÂ

@N‘k

@N‘k ÕÌ­X²‡@šb‘k̐šžN ž‘Î ,‘@Îk Â@XkÎ ž‘Î /Î@‘žX @šb‘k 3­­kÂ̇@šb‘k

•žb²ÌÐ¥Ð

/"1$"

!žÎk×Â

‘@ÝkÎÎk !žàk× @•k .žšbk‘‘k ž×‘žš ž×‘žš ž×‘žš .žšbk‘‘k Xž×

‡@ÅŊŠ!@šX‡kžšÌÅ×­ 1ŠÂ@šÎÌ׊bžš !žàk×̕@šX‡kžš 8ž‘@šÎÌ׊bžš

žšškXÎk× 8ŠÅ XÂž× XXl‘lÂ@Îk×Â

BN‘k XXl‘lÂ@Îk× .kÅŞÂÎ

‘Š­ ,‘@·×k !@šX‡kžšÌŠšx² ,‘@·×k̕lÎ@‘‘Š·×k XÂž× .žšbk‘‘k 8ŠÅ šÅk•N‘kÌbkx‘kXÎk×Â

BN‘k

BN‘k 8ž‘@šÎ̕@šX‡k²ÕÌ­XkÅ ž×‘žš ,‘@·×kÌX@N‘k ,@‘Šk ž×‘žš /Î@‘žX ,žŠšlk !@šX‡kžšÌÅ×­kŠk×Â

"$1

/ . 3"

!žÎžÂ kŠ‘ !kÅÅk׭­‘ך !kÅÅk kŠ‘@ÅX‡kŠNk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk kŠ‘@ÅX‡kŠNk !×ÎÎk k‡D×Åk ž‘• kxkÅΊךÅÅÎ@šk @‘ÎkÂך ‘×k‘•×ÎÎk @‘ÎkÂך /X‡Â@×Nk !×ÎÎk @ÅNžÞbkšä× Âk•Åä×Å @ÅNžÞbkšä× kbkÂ

‘Š­ .@b‡@‘ÎkÂך Úk‘ךÎkÂÎkŠ‘ kŠÎN‘kX‡ !×ÎÎk kŠ‘@ÅX‡kŠNk /X‡Â@×Nk kx‘kÎžÂ̐ž•­‘kÎÎ Âk•Åä× Âk•Åä× /Îkš•×ÎÎk /X‡Â@×Nk ,‘@ÎÎk ,‘@ÎÎk /X‡Â@×Nk ×X‡Åk Úk‘Šxx /Î@ÂÎÅkŠ‘²ڕÂך

,>Ë

$"

Ð Õ z z >

Ð z Ð z -> "> Ë> Ë> !>

Ð Ð z z Ð

-> "> Ë>

Õ Õ ¥æ z z z ¥æ Õ Ð

"$Ì


HARRY 313 21 21A 21B

23

67

73

36

66

17

11

72

1 2

13

12

7 - 7A 8 69 71 20

15 71 69 54 - 54A

10 66

70 20

68

14 37 9

38 39 40

22

53

25 3

5

4 6

7


,$/² ¥ Õ Ð } Ê É É p p › ¥æ ¥¥ ¥Õ ¥Ð ¥} ¥z ¥É Õæ Õ¥ ÕÕ ÕÐ Õz ÐÊ }› zæ z¥ zÕ zÐ zz zÊ zp z› Êæ Ê¥ Êz ÊÊ ÊÉ Êp ʛ

8

$ 

²²²²²²²²²²²²²²²²² ›¥p²}²æ}æвæ KK z¥}²}æ²pÐæ²æ Хв}æ²pæÕ²æ ›¥æ²}²¥æÕ}²æ ›¥æ²}²æpÕÕ²æ ›¥æ²}²æpÐ¥²æ KK ›¥æ²}²æpæz²æÕ ›¥æ²}²æp¥›²æ KK z¥}²Õæ²}ææ²æ z¥}²}æ²æ¥æ²æ

z¥}²¥}²}ææ²æ z¥}²¥¥²›Ðæ²æ Хв¥¥²p}¥²æ z¥}²¥¥²›zæ²æ Хв¥¥²pz¥²æ z¥Ð²¥¥²›Ðæ²æ ›æ›²}²æÊææ²æÕ z¥}²Ð}²›¥æ²æ ÐæÕ²}æ²ÊÊæ²æÕ ›Õ}²Õ²¥pææ²æ Хв¥¥²¥æ¥²æÕ z¥}²Ð}²›Õæ²æ ÐæÕ²¥¥²ÐÊæ²æ z¥}²¥}²Õææ²æ z¥}²¥¥²ppæ²æ z¥}²Õæ²zzæ²æ Хв}æ²Ê楲æ ›¥æ²}²æÊ楲æÕ z¥Ð²Õæ²zææ²æ ›¥æ²}²æÊæp²æÕ ›¥}²}²æÊææ²æÕ ›æ›²}²æpææ²æÕ ›¥}²}²æpææ²æ Хв}沛Õæ²æ ›¥}²}²æzææ²æÕ ›¥æ²}²æz楲æÕ z¥Õ²Ð}²Êææ²æ KK KK

/ .>$"

!žÎžÂk

‡Š@ÝkÎÎ@ !žääžÌ­žÂÎ@‘@•@ @•@ÌX•²}æÌŊ‘² 8ŠÎkÌxŠÅŲ‘@•@Ì¥æßÐz 8ŠÎkÌxŠÅŲ•žÎ²Ìpß}z 8ŠÎkÌxŠÅŲ•žÎ²Ìpß}æ 8ŠÎkÌpÌßÌzæ 8ŠÎkÌpÌßÌÊæ @Å@•²Å×­­²•žÎ²

@ÂÎk !@š×NŠžÌÅ×­² 1ŠÂ@šÎk̕@š×NŠž !žääžÌ•@š×NŠžÌbß 8ž‘@šÎŠšžÌ•@š×NŠž !žääžÌ•@š×NŠžÌÅß 1ŠÂ@šÎk̕@š²ÌÕÌ­ä² @bžÌ@×ΞN‘²Ì!ÌÌÊ šÎkÂÂ×ÎΞÂk !ž‘‘@Ìbkx‘kÎΞÂk @ÅXkÎÎ@Ìxk•@X@ݞ ,Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@ 1kšbŠX@ݞ •­×š@Î×Â@ !@š×NŠžÌŠšx² 1×NkÎΞ̊Ş‘²•@š² šk‘‘žÌÅ×­­²X@­žÎŠš@ kx‘kÎΞÂkÌXž•­‘kΞ 8ŠÎkÌÊÌßÌ¥p

@­žÎŠš@ÌXž­ÂŠ•žÎžÂk 8ŠÎkÌÊÌßÌ¥æ .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@ÌÊ @bžÌ@×ΞN‘²Ì!ÌÌp .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìp 1kž‘ž .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìz 8ŠÎkÌzÌßÌÌ¥Ê /k•ŠžXX‡Šk‘‘žÌxŠÅÅ@ŠžÌX@ݞ

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

šŠšk kà b@­ÎžÂ ‘@bk ž‘Î ž‘Î ž‘Î ž‘Î ž‘Î šŠškÌ­‘@Îk ž×Ŋš 3­­kÂ̇@šb‘k @šb‘kÌžb @šb‘kÌ@b×ÅÎk šžN @šb‘kÌ@b×ÅÎk ÕÌ­XŲ̇@šb‘kÌžb /k‘x̑žXŠš̚×Î /ފÎX‡ /­ÂŠš

‘Š­ ߑkÌ@• žÞbkšÌX‘Š­ @šb‘k žÞkÂ̇@šb‘k @šb‘k̊Ş‘@ΊšÌÎ×Nk šŠškÌXžÝkÂÌŠš

ž•­‘kÎkÌbkx‘kXΞ ž‘Î šŠškÌXžÝk /XÂkÞ 9@Ňk /k‘x̑žXŠš̚×Î 9@Ňk Š‘‘kÌÅ­žžš 9@Ňk /XÂkÞ Šß@ÎÌX@N‘k

•žb²Ìz¥}

/"1$"

!žÎk×Â

‘@ÝkÎÎk !žàk×Ìbk̑@•k @•k 8ŠÅ 8ŠÅ 8ŠÅ 8ŠÅ 8ŠÅ ,‘@·×kÌÅ×­­žÂÎ̕žÎk×Â

‡@ÅŊŠ!@šX‡kžšÌÅ×­ 1ŠÂ@šÎÌ׊bžš !žàk×̕@šX‡kžš 8ž‘@šÎÌ׊bžš

žšškXÎk× 1ŠÂ@šÎÌ׊bžš XÂž× šÎkÂÂ×­Îk× .kÅŞÂÎ

‘Š­ ,‘@·×k

ž‘‘ŠkÂÌbkÌXBN‘k ,žŠšlk !@šX‡kžšÌŠšx² 1×à@×̊Ş‘@šÎ̕@šX² ššk@× šÅk•N‘kÌbkx‘kXÎk× 8ŠÅ

ž×ÝkÂX‘k̕žÎk× 8ŠÅ .žšbk‘‘k XÂž× .žšbk‘‘k ,‘@·×k̕lÎ@‘‘Š·×k .žšbk‘‘k 8ŠÅ

ž‘‘ŠkÂÌbkÌXBN‘k

"$1

/ . 3"

!žÎžÂ /X‡kŠNkšxkbk !kÅÅk׭­‘ך !kÅÅk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk kxkÅΊךÅ­‘@ÎÎk k‡D×Åk ž‘•Ì²Ì$NkÂÎkŠ‘ kxkÅΊךÅÅÎ@šk @‘ÎkÂך /ÎkšŠxx @‘ÎkÂך kxkÅΊךÅÅÎ@šk !×ÎÎk kbk kbkÂ

‘Š­ .@b‡@‘ÎkÂך kbk Šxx ž‘•Ì²ÌךÎkÂÎkŠ‘ Ş‘Šk‡Úk‘Åk ×x•@‡•kŠš kx‘kÎžÂ̐ž•­‘kÎÎ /X‡Â@×Nk kXk‘ /X‡Â@×Nk kŠ‘@ÅX‡kŠNk !×ÎÎk kŠ‘@ÅX‡kŠNk kŠÎN‘kX‡ kŠ‘@ÅX‡kŠNk /X‡Â@×Nk >×NkxkÅΊך

/ 8/

,>Ë

$"

z Õ z ¥æ

8/ Ð

Ð z z z z ¥ z z z ¥æ ¥æ ¥

Õ

Ð

8/

¥æ

"$Ì


HARRY 514 56 59

21

11

58 1

14

23

17

14

50

2 55 68

52

51

13

12

60 36

61 15 69

14 10

49 22

65 41

14

66

53

67

20

39

43

44

9 46 7

47 48

25

42 8

8A

41

3

40

4 6 24

9


,$/² ¥ Õ Õ Ð Ð } z Ê Ê É É É p › ¥æ ¥¥ ¥Õ ¥Ð ¥} ¥z ¥Ê ¥É Õæ Õ¥ Õ¥ Õ¥ Õ¥

ÕÐ Õ} Õz }¥ zÕ zÐ zÊ zÉ zp z› Êæ Éæ É¥ ÉÕ É} Éz

10

$ 

²²²²²²²²²²²²²²²²² ›¥Ê²}²æ}ææ²æ ›¥Ê²}²æÊ楲æ Ð¥Õ²}æ²pÐ¥²æ }z¥²}æ²pÐæ²æÕ ÐæÕ²}æ²pæвæ ›¥}²}²¥¥ææ²æ ›¥æ²}²¥æ¥z²æ ›¥æ²}²¥æ¥æ²æ ›¥æ²}²æp¥Ð²æÕ ›¥æ²}²æp¥p²æÕ ›¥æ²}²æpææ²æÕ ›¥z²}²æpæÕ²æ ›¥Ð²}²æpææ²æÕ ÐæÕ²}æ²æ¥æ²æ

}æв¥}²}ææ²æ }Õ}²¥}²Ê楲æÕ ÐæÕ²¥}²Õææ²æ ›æ›²}²¥æææ²æÕ }æÕ²¥}²Éææ²æ ›Õ›²}²æpzz²æÕ ÐæÕ²¥}²Õzæ²æ ›¥Ð²}²æÊææ²æÕ }Õ}²Õ¥²æ楲æ Хвե²æ楲æ }É¥²Õ¥²æ楲æ ÉÉÕ²Õ¥²ææÕ²æ ›Õ}²Õ²¥pææ²æ ÐæÕ²¥¥²¥zÕ²æÕ ÐÕÕ²¥¥²¥æÕ²æÕ ›¥Ð²}²æzææ²æÕ ÐæÕ²}æ²ÊÊæ²æÕ Ðæ}²}æ²Êææ²æ }Õ}²Õ¥²pææ²æ }Õ}²Õ¥²p¥æ²æÕ ›æz²}²æÊæ¥²æ ›¥æ²}²æÊæ}²æÕ ›¥æ²}²æÊæвæÕ ›¥}²}²æzææ²æÕ ›¥æ²}²æz楲æÕ ÐæÕ²}沛Õæ²æ ›æ›²}²æpææ²æÕ ›¥æ²}²æp¥Ê²æÕ

/ .>$"

KK KK

KK

KK KK

!žÎžÂk Šš×kÎÎ@Ì}Ì:ÌÊ_z

‡Š@ÝkÎÎ@ !žääžÌ­žÂÎ@‘@•@ !žääžÌ­žÂÎ@‘@•@ @•@ÌX•²Ì}p .žšbk‘‘@Ì­kÂ̑@•@ 8ŠÎkÌÐËpÌßÌÌÕº 8ŠÎkÌÐËpºÌßÌÕ²¥Ë}º 8ŠÎkÌpÌßÌzz 8ŠÎkÌpÌßÌpæ 8ŠÎkÌpÌßÌ}æ .žšbk‘‘@ÌžÞkÂÌÌÌp @bžÌ!Ìp

@ÂÎk !@š×NŠžÌÅ×­² 1ŠÂ@šÎk̕@š×NŠž !@š×NŠžÌŠšx²ÌÅß @bžÌ@×ΞN‘²Ì!Ì¥æ kÝ@ÌÅ@šXŠžÌ•@š² 8ŠÎkÌ11-ÌÌpÌ:Ìzz !@š×NŠžÌŠšx²bß @bžÌ!ÌÊ

ž•@šbžÌ@Å

ž•@šbžÌ@Å

ž•@šbžÌ@Å

ž•@šbžÌ@Å @ÅXkÎÎ@Ìxk•@X@ݞ ,Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ìbß ,Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@ÌÅß @bžÌ!Ìz !ž‘‘@Ìbkx‘kÎΞÂk kx‘kÎΞÂkÌXž•­‘kΞ !@šŠ‘Š@ÌxÂkšž /Î@xx@Ì@²Ì•@šŠ‘Š@ /Î@‘žXÌ@­kÂΞÌÊ 8ŠÎkÌÊÌßÌÐæ 8ŠÎkÌÊÌßÌzæ .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìz 8ŠÎkÌzÌßÌÌ¥Ê 1kž‘ž @bžÌ@×ΞN‘²Ì!ÌÌp 8ŠÎkÌpÌ:ÌÕz

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

šŠšk kà kà b@­ÎžÂ b@­ÎžÂ ‘@bk ‘@bkÌÞ@Ňk ž‘Î /XÂkÞ ž‘Î ž‘Î ž‘Î 9@Ňk "×Î ž×Ŋš 3­­kÂ̇@šb‘k @šb‘kÌžb žÞkÂ̇@šb‘k /k‘x̑žXŠš̚×Î kÝk ž‘Î žÞkÂ̇@šb‘k "×Î 1‡ÂžÎΑk 1‡ÂžÎΑk 1‡ÂžÎΑk 1‡ÂžÎΑk

‘Š­ ߑkÌ@•ÌŠ‡Î ߑkÌ@•̑kxÎ "×Î /­ÂŠš

ž•­‘kÎkÌbkx‘kXΞ @šb‘k Â@XkÎ /Î@‘žX ž‘Î /XÂkÞ 9@Ňk /XÂkÞ /­žžš /k‘x̑žXŠš̚×Î ž‘b

•žb²ÌÐæÕ

/"1$"

!žÎk×Â

‘@ÝkÎÎk

‘@ÝkÎÎk !žàk× !žàk× @•k .žšbk‘‘k ž×‘žš 8ŠÅ ž×‘žš ž×‘žš ž×‘žš .žšbk‘‘k Xž×

‡@ÅŊŠ!@šX‡kžšÌÅ×­² 1ŠÂ@šÎÌ׊bžš !@šX‡kžšÌŠšx² XÂž× k݊k ž×‘žš !@šX‡kžšÌŠšx² XÂž× XXl‘lÂ@Îk× XXl‘lÂ@Îk× XXl‘lÂ@Îk× XXl‘lÂ@Îk×Â

‘Š­ ,‘@·×k‰Âž×kÌbžŠÎk ,‘@·×k‰Âž×kÌ@×X‡k XÂž× .kÅŞÂÎ šÅk•N‘kÌbkx‘kXÎk× ,žŠšlk ,@‘Šk /Î@‘žX ž×‘žš 8ŠÅ .žšbk‘‘k 8ŠÅ ,‘@·×k̕lÎ@‘‘Š·×k XÂž× ž×‘žš

"$1

/ . 3"

!žÎžÂ kŠ‘ kŠ‘ !kÅÅk׭­‘ך !kÅÅk׭­‘ך !kÅÅk kŠ‘@ÅX‡kŠNk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk kŠ‘@ÅX‡kŠNk !×ÎÎk k‡D×Åk ž‘•Ì²Ì$NkÂÎkŠ‘ kxkÅΊךÅÅÎ@šk Úk‘ךÎkÂÎkŠ‘ !×ÎÎk kNk‘ /X‡Â@×Nk Úk‘ךNkÂÎkŠ‘ !×ÎÎk @ÅNžÞbkšä× @ÅNžÞbkšä× @ÅNžÞbkšä× @ÅNžÞbkšä×

‘Š­ .@b@×x‡DšךÌ.kX‡ÎÅ .@b@×x‡DšךÌŠšÅ !×ÎÎk kbk kx‘kÎžÂ̐ž•­‘kÎÎ ÚkkŠxx ,‘@ÎÎk ×X‡Åk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk kŠ‘@ÅX‡kŠNk /X‡Â@×Nk kŠÎN‘kX‡ !×ÎÎk /X‡Â@×Nk

>. >.

>.

,>Ë

$"

Ð Õ z z z

> ‰>. >

Ð Õ ¥æ z Õ ->‰> > >

Ð Ð

Ð z z Õ z ¥æ

Ð

"$Ì


,$/² ÉÊ ÉÉ ÉÉ ÉÉ ÉÉ

Ép ɛ pæ p¥ pÕ

12

$ 

}Õ}²Õ¥²Ð¥¥²æÕ }楲ե²}ææ²æ }Õ}²Õ¥²}ææ²æ Хвե²}æz²æ ÐæÕ²Õ¥²}æÕ²æ }æÕ²Õ¥²Ézæ²æÕ ›¥}²}²æpæвæÕ }æÕ²¥}²É¥æ²æÕ }ÕвÕæ²Ð楲æ ›¥æ²}²¥ææʲæÕ

/ .>$"

/Î@xx@ÌX@ݞ̊šš²

@ݞÌXž•²xÂkšž

@ݞÌxÂkšž

@ݞÌxÂkšž

@ݞÌxÂkšž ׊bkÌ­kÂÌ䞚kÌÅÎ@ÂÎ .žÅkÎÎ@Ì­Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ì*ÌÌÌp ,kšžÌÅ@šXŠžÌ•@š² KK ‘@šŠ@ÌŞÎΞ•žÎ²Ì‡Ì¥Ê KK 8ŠÎkÌ¥æÌßÌÕæ

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

Â@XkÎ

@N‘k

@N‘k

@N‘k

@N‘k 3­­kÂ̇@šb‘k 9@Ňk ,Šš šŠškÌÅ­@Xk ž‘Î

•žb²ÌÐæÕ

/"1$"

,@‘ŠkÂ

BN‘k

BN‘k

BN‘k

BN‘k !@šX‡kžšÌÅ×­lŠk× .žšbk‘‘k ßk ššk@×̕žÎk× ž×‘žš

"$1

/ . 3"

@‘Îk Âk•Åä×Å Âk•Åä× Âk•Åä× Âk•Åä× /Î@ÂÎÅkŠ‘̲ÌxڇkÂך /X‡kŠNk /ΊxÎ ŠÅÎ@šäŠš /X‡Â@×Nk

> ->‰> >

>. >.

,>Ë

$"

z Õ Õ Õ Õ Ð ¥æ ¥æ Ð

"$Ì


HARRY 302 21 21A 21B 21C

60

78

11

56

1

7 - 7A - 7B

81

8 25 2

14

24

16

23

17

20

76

2A

57 58 20

10 58 57 24

74

59 77 - 77A - 77B - 77C

15 80 12 9

79 72

25

41

52 53 74

13

75

70 71

14 3A

3 5 4 82

6

6A

13


,$/² ¥ Õ Ð } z Ê É p › ¥æ ¥¥ ¥Õ ¥Ð ¥} ¥z ¥Ê ¥É ¥p ¥› Õæ ÕÕ ÕÐ Õ} Õz ÕÊ ÕÉ Õp Õp ՛ Ðæ Ð¥ ÐÕ ÐÐ Ð} Ðz ÐÊ ÐÉ Ðp Л }æ }¥ }Õ }Ð }} }z }Ê }É }p }›

14

$ 

z¥Ð²Õæ²zææ²æ ›¥æ²}²æÊæp²æÕ ›¥}²}²æÊææ²æÕ ›¥æ²}²æÊæɲæÕ z¥}²Õæ²zzæ²æ ›¥Ð²}²æÊææ²æÕ ›¥}²}²æpææ²æ z¥Õ²Ð}²Êææ²æ zæв¥¥²ppæ²æ ›æ¥²}²æpæвæÕ z¥}²¥¥²›zæ²æ zæв}æ²æ¥æ²æ

Л¥²¥¥²p›æ²æ

zæв¥¥²›Ðæ²æ ÐæÕ²¥¥²ÐÊæ²æ ›¥}²}²æpæвæÕ ÐæÕ²¥¥²Ð楲æÕ ›Õ¥²}²¥Õæ¥²æ ›¥æ²}²æp¥¥²æÕ ›æÕ²}²æp楲æÕ ›¥›²}²¥æ楲æ Ðæв¥›²Ðææ²æ ›æ›²}²æpææ²æÕ ÐæÕ²¥›²æ¥æ²æ z¥Õ²Õæ²}ææ²æ ›¥æ²}²æp¥É²æ ›¥æ²}²æpæz²æÕ ›¥æ²}²æp¥›²æ z¥Õ²}æ²pÐæ²æ zæв}æ²pææ²æ> z¥Õ²Õæ²æÊ¥²æ zæв¥¥²›¥}²æ zæв¥¥²›¥æ²æ z¥}²Ð}²›Õæ²æ z¥Ð²¥¥²›Ðæ²æ zæвÐ}²›¥æ²æ ÐæÕ²}æ²ÊÊæ²æÕ ›¥Ð²}²æpææ²æÕ Ðæ}²}æ²Êææ²æ ÐæÕ²}沛Õæ²æ ›¥Ð²}²æzææ²æÕ ›¥}²}²æzææ²æÕ ›¥æ²}²æz楲æÕ ÐÕÕ²¥¥²¥æÕ²æÕ ÐæÕ²¥¥²¥zÕ²æÕ ›Õ}²Õ²¥pææ²æ ²²²²²²²²²²²²²²²²² ›¥p²}²æ}æвæ

/ .>$"

KK KK

/ .,1$"

•žb²ÌzæÐ

/"1$"

/ . 3"

@­žÎŠš@ÌXž­ÂŠ•žÎžÂk 8ŠÎkÌÊÌßÌ¥æ .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@ÌÊ 8ŠÎkÌÊÌßÌÕz šk‘‘žÌÅ×­­²X@­žÎŠš@ @bžÌ!ÌÊ .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìp /k•ŠžXX‡Šk‘‘žÌxŠÅÅ@ŠžÌX@ݞ 1×NkÎΞ̊Ş‘²•@š² ŠÅÎ@šäŠ@‘k 8ž‘@šÎŠšžÌ•@š×NŠž

@ÂÎk ‘žXX‡kÎΞ 1ŠÂ@šÎk̕@š×NŠž •­×š@Î×Â@ .žÅkÎÎ@Ì­Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ì*ÌÌÌp kÝ@ÌŞ‘‘kÝ@•kšÎžÌÂמÎ@ !ž‘‘@Ì@ÌÎ@ää@ 8ŠÎkÌpÌßÌÐz ŠÅÎ@šäŠ@‘kÌ­Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ì*Ìp @NNŠ@Ì@ÌÅxkÂk .מÎ@ÌXž•­‘kÎ@Ì*ÌÕææÌXËX×ÅX² @bžÌ@×ΞN‘²Ì!ÌÌp

ž­ÂŠ•žääž @Å@•²Å×­­²•žÎ² 8ŠÎkÌxŠÅŲ•žÎ²ÌpßÐæ 8ŠÎkÌpÌßÌzæ 8ŠÎkÌpÌßÌÊæ !žääžÌ­žÂÎ@‘@•@ @•@ÌX•Ì}p 8ŠÎkÌxŠÅÅ@ŠžÌ‘@•@ !@š×NŠžÌŠšxkŠžÂk !@š×NŠžÌÅ×­kŠžÂk 1kšbŠX@ݞ 1ŠÂ@šÎk̕@š²ÌÕÌ­ä² šÎkÂÂ×ÎΞÂk !ž‘‘@Ìbkx‘kÎΞÂk @bžÌ!Ìp kx‘kÎΞÂkÌXž•­‘kΞ 1kž‘ž @bžÌ!Ìz .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìz 8ŠÎkÌzÌßÌÌ¥Ê ,Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@ÌÅß ,Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ìbß @ÅXkÎÎ@Ìxk•@X@ݞ !žÎžÂk

šŠškÌXžÝk /XÂkÞ 9@Ňk ž‘Î šŠškÌXžÝkÂÌŠš "×Î 9@Ňk Šß@ÎÌX@N‘k @šb‘k̊Ş‘@ΊšÌÎ×Nk /­@Xk šžN ž×Ŋš ‘žX @šb‘kÌžb @šb‘k 9@Ňk 9‡kk‘Ì‘kÝkÂÌ@b×Åβ /­ÂŠšÌÞ@Ňk /XÂkÞ /­@Xk @‘‘ÌNk@Šš 9‡kk‘ /k‘x̑žXŠš̚×Î 9‡kk‘ÌXžÝk šŠškÌ­‘@Îk ž‘Î ž‘Î ž‘Î b@­ÎžÂ ‘@bk ž‘Î žÞkÂ̇@šb‘k 3­­kÂ̇@šb‘k žÞbkšÌX‘Š­ ÕÌ­XŲ̇@šb‘kÌžb /ފÎX‡ /­ÂŠš "×Î

ž•­‘kÎkÌbkx‘kXΞ /­žžš "×Î 9@Ňk /XÂkÞ ߑkÌ@•̑kxÎ ߑkÌ@•ÌŠ‡Î

‘Š­ šŠšk

ž×ÝkÂX‘k̕žÎk× 8ŠÅ .žšbk‘‘k ž×‘žš ššk@× XÂž× .žšbk‘‘k

ž‘‘ŠkÂÌbkÌXBN‘k 1×à@×̊Ş‘@šÎ̕@šX² ššk@× 8ž‘@šÎÌ׊bžš

‡@ÅŊŠ,‘@·×k ,‘@·×k̕@šX‡kžš ,žŠšlk .žšbk‘‘k k݊kÂÌŞבkݲÌž×k .kÅŞÂÎ 8ŠÅ ššk@× .ž×‘k•kšÎÌFÌNŠ‘‘kÅ .ž×k Xž×

ž×ÝkÂX‘k ,‘@·×kÌÅ×­­žÂÎ̕žÎk× 8ŠÅ 8ŠÅ 8ŠÅ !žàk×Ìbk̑@•k @•k 8ŠÅ !@šX‡kžšÌŠšx² !@šX‡kžšÌÅ×­

ž‘‘ŠkÂÌbkÌXBN‘k 1ŠÂ@šÎÌ׊bžš šÎkÂÂ×­Îk× .kÅŞÂÎ XÂž× šÅk•N‘kÌbkx‘kXÎk× ,‘@·×k̕lÎ@‘‘Š·×k XÂž× .žšbk‘‘k 8ŠÅ ,‘@·×k‰Âž×kÌ@×X‡k ,‘@·×k‰Âž×kÌbžŠÎk

‘Š­ !žÎk×Â

kXk‘ /X‡Â@×Nk kŠ‘@ÅX‡kŠNk /X‡Â@×Nk ×x•@‡•kŠš !×ÎÎk kŠ‘@ÅX‡kŠNk >×NkxkÅΊך Ş‘Šk‡Úk‘Åk /X‡kŠNk /ÎkšŠxx k‡D×Åk ,‘@ÎÎk kšbk‘­‘@ÎÎk Šxx /X‡kŠNk .@bÝkÂÅÎk‘‘ךŇkNk‘ kbkÂÅX‡kŠNk /X‡Â@×Nk ŠÅÎ@šä‡Ú‘Åk ×k‘‘@k .@b !×ÎÎk @­­k kxkÅΊךÅ­‘@ÎÎk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk !kÅÅk׭­‘ך !kÅÅk /X‡Â@×Nk ž‘•Ì‰ÌךÎkÂÎkŠ‘ ž‘•Ì‰Ì$NkÂÎkŠ‘ kbk kxkÅΊךÅÅÎ@šk kbk kbk !×ÎÎk kx‘kÎžÂ̐ž•­‘kÎÎ kŠÎN‘kX‡ !×ÎÎk kŠ‘@ÅX‡kŠNk /X‡Â@×Nk .@b@×x‡DšךÌŠšÅ .@b@×x‡DšךÌ.kX‡ÎÅ

‘Š­ !žÎžÂ

‡Š@ÝkÎÎ@

kà

‘@ÝkÎÎk

/X‡kŠNkšxkbkÂ

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

"$1

,>Ë

$"

Õ

¥ ¥æ z z z Õ Ð ¥æ ¥æ z ¥æ ¥æ ¥æ Õ ¥æ Ð ¥æ z Õ Ð z z ¥ z Ð

z Ð

"$Ì


HARRY 503 1 3 36

33

2 47 49

11

46

35

11

32

4

5 14 13 10

8

9

38

34

7

13

48 11

12

40

11

41

45

42

15

43

17 15

16

18

38

20

37

6 39 26 27 22

19

44

28 - 28A 29 25

24

22

23 30 31

15


,$/² ¥ Õ Ð } z Ê É É É p › ¥æ ¥¥ ¥Õ ¥Ð ¥} ¥z ¥Ê ¥É ¥› Õæ Õ¥ Õ¥ ÕÕ ÕÐ Õ} Õz }¥ }p }› z¥ zÕ zÐ z} zÉ z› Êæ Ê} Éæ É¥ ÉÕ ÉÐ Éz

16

$ 

²²²²²²²²²²²²²²²²² ›¥Ê²}²æ}ææ²æ }æÕ²Ðæ²p¥æ²æ }Õв}æ²pæвæ ›¥}²}²¥¥ææ²æ ›¥æ²}²¥æ¥¥²æ ›¥æ²}²æpæÐ²æ ›¥æ²}²æpÕæ²æÕ ›¥æ²}²æpÕ¥²æÕ ›¥}²}²æpææ²æ ›æ›²}²æpææ²æÕ }Õ}²}æ²æ¥æ²æ

}æв¥}²}ææ²æ }Õ}²¥}²Ê楲æÕ ÐæÕ²¥}²Õææ²æ ›æ›²}²¥æææ²æÕ }æÕ²¥}²Éææ²æ ›Õ›²}²æpzz²æÕ ÐæÕ²¥}²Õzæ²æ ›¥Ð²}²æÊææ²æÕ ›Ðв}²æÊææ²æÕ }Õ}²Õ¥²æ楲æ ÐæÕ²Õ¥²æ楲æ }ÕвÕæ²Õ楲æ ›Õ}²Õ²¥pææ²æ ÐÕÕ²¥¥²¥æÕ²æÕ ÐæÕ²¥¥²¥zÕ²æÕ ›¥Ð²}²æzææ²æÕ ÐæÕ²}æ²¥ææ²æ ›æz²}²æÊææ²æÕ ›¥É²}²æÊæвæÕ ÐæÕ²}æ²ÊÊæ²æÕ Ðæ}²}æ²Êææ²æ }Õ}²}æ²æzæ²æ

ÐÕÕ²}æ²ÐÕÕ²æÕ ÐÕÕ²}æ²Ð¥¥²æÕ ›¥æ²}²æÊæвæÕ ÐÕÕ²}æ²¥}æ²æÕ ›¥}²}²æzææ²æÕ ›¥æ²}²æz楲æÕ }Õв}沛Õæ²æ ÐÕÕ²}æ²Ð}æ²æÕ ›¥æ²}²æp¥Ê²æÕ

/ .>$"

!žÎžÂk Šš×kÎÎ@Ì}Ì:ÌÊ_z !žääžÌ­žÂÎ@‘@•@ @•@ÌX•²zz .žšbk‘‘@Ì­kÂ̑@•@ 8ŠÎkÌÐËpºÌßÌÕºÐË} 8ŠÎkÌpÌß̛æ 8ŠÎkÌpÌßÌ¥Õæ 8ŠÎkÌpÌßÌÉæ .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìp @bžÌ@×ΞN‘²Ì!ÌÌp

@ÂÎk !@š×NŠžÌÅ×­² 1ŠÂ@šÎk̕@š×NŠž !@š×NŠžÌŠšx²ÌÅß @bžÌ@×ΞN‘²Ì!Ì¥æ kÝ@ÌÅ@šXŠžÌ•@š² 8ŠÎkÌ11-ÌÌpÌ:Ìzz !@š×NŠžÌŠšx²bß @bžÌ!ÌÊ @bžÌ@×ΞN‘²Ê

@ݞÌXž•²@Å

ž•@šbžÌ@Å ‘@šŠ@ÌŞÎΞ•žÎ²‡Ì¥æ @ÅXkÎÎ@Ìxk•@X@ݞ ,Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@ÌÅß ,Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ìbß @bžÌ!Ìz ‘@­ /Î@‘žX 8ŠÎkÌʲÐÌßÌ¥Õ²É !ž‘‘@Ìbkx‘kÎΞÂk kx‘kÎΞÂkÌXž•­‘kΞ

@ÂÎkŠšžÌXž­ÂŠXŠš‡Š@ /Î@xx@ÌxŠÅŲ­Š@ŲÂמÎ@ ×ÅŞ‘@ÌÅ×­­²ÂמÎ@ 8ŠÎkÌÊÌßÌzæ 1žšbžÌÅ×­­²x‘@­ .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìz 8ŠÎkÌzÌßÌÌ¥Ê 1kž‘ž žÂXk‘‘@Ì­Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@ 8ŠÎkÌpÌ:ÌÕz

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

šŠšk kà b@­ÎžÂ ‘@bk ‘@bkÌÞ@Ňk ž‘Î ž‘Î ž‘Î ž‘Î 9@Ňk /k‘x̑žXŠš̚×Î ž×Ŋš 3­­kÂ̇@šb‘k @šb‘kÌžb žÞkÂ̇@šb‘k /k‘x̑žXŠš̚×Î kÝk ž‘Î žÞkÂ̇@šb‘k "×Î "×Î

@N‘k 1‡ÂžÎΑkÌ@ÅÅà šŠškÌÅ­@XkÂ

‘Š­ ߑkÌ@•̑kxÎ ߑkÌ@•ÌŠ‡Î "×Î ‘@­ /Î@‘žX /XÂkÞ /­ÂŠš

ž•­‘kÎkÌbkx‘kXΞ k‘ÎÌXžÝk 9‡kk‘Ì­‘@ÎkÌ@ÅŲNÂ@XkÎ 9‡kk‘ÌÅ×­­žÂÎ /XÂkÞ ‘@­Ì­Šš 9@Ňk /XÂkÞ Š‘‘kÌÅ­žžš /XÂkÞ ž‘b

•žb²ÌÐÕÕ

/"1$"

!žÎk×Â

‘@ÝkÎÎk !žàk× @•k .žšbk‘‘k ž×‘žš ž×‘žš ž×‘žš ž×‘žš .žšbk‘‘k Xž×

‡@ÅŊŠ!@šX‡kžšÌÅ×­² 1ŠÂ@šÎÌ׊bžš !@šX‡kžšÌŠšx² XÂž× k݊k ž×‘žš !@šX‡kžšÌŠšx² XÂž× Xž×

BN‘k

@N‘kÌ@XXl‘lÂ@Îk× ššk@×̕žÎk×Â

‘Š­ ,‘@·×k‰Âž×kÌ@×X‡k ,‘@·×k‰Âž×kÌbžŠÎk XÂž× ‘@­ /Î@‘žX 8ŠÅ .kÅŞÂÎ šÅk•N‘kÌbkx‘kXÎk×Â

ž×ÝkÂX‘k ,@‘ŠkÂÌxŠß@β­‘@·²Âž×k /×­­žÂÎÌž×k 8ŠÅ ,ŠÝžÎ .žšbk‘‘k 8ŠÅ ,‘@·×k̕lÎ@‘‘Š·×k ž×·×kÌ­‘@·×kÌž×k ž×‘žš

/ . 3"

!žÎžÂ kŠ‘ !kÅÅk׭­‘ך !kÅÅk kŠ‘@ÅX‡kŠNk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk kŠ‘@ÅX‡kŠNk !×ÎÎk k‡D×Åk ž‘•Ì²Ì$NkÂÎkŠ‘ kxkÅΊךÅÅÎ@šk Úk‘ךÎkÂÎkŠ‘ !×ÎÎk kNk‘ /X‡Â@×Nk Úk‘ךNkÂÎkŠ‘ !×ÎÎk !×ÎÎk Âk•Åä×Å @ÅNžÞbkšä× ŠÅÎ@šäŠš

‘Š­ .@b@×x‡DšךÌŠšÅ .@b@×x‡DšךÌ.kX‡ÎÅ !×ÎÎk /X‡ÚÂäk ×X‡Åk /X‡Â@×Nk kbk kx‘kÎžÂ̐ž•­‘kÎÎ NbkX×š @‘Îk X‡ÅÎÂDk /X‡Â@×Nk /Î@šk kŠ‘@ÅX‡kŠNk /X‡Â@×Nk kŠÎN‘kX‡ /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk

"$1

,>Ë

$"

Ð Õ z z > ‰> >

Ð Õ ¥æ z Õ >‰> ‰> >‰>

Ð Ð Ð z Ð Õ ¥æ ¥æ z Ð z Ð z Ð z

"$Ì


,$/² ÉÊ ÉÉ Ép ɛ ɛ pæ pæ pæ pæ

p¥ pÕ pÐ p}

18

$ 

}Õ}²Õ¥²pææ²æ ›æz²}²æÊ楲æ }Õ}²Õ¥²p¥æ²æÕ }Õ}²Õ¥²Ð¥æ²æÕ }Õ}²Õ¥²Ð¥¥²æÕ }楲ե²}ææ²æ ÐæÕ²Õ¥²}æÕ²æ Хвե²}ææ²æ }É¥²Õ¥²}ææ²æ ›¥æ²}²æÊæ}²æÕ }æÕ²Õ¥²Ézæ²æÕ ›¥}²}²æpæвæÕ }æÕ²¥}²É¥æ²æÕ

/ .>$"

!@šŠ‘Š@ÌxÂkšž /Î@‘žXÌ@­kÂΞÌÊ /Î@xx@Ì@²Ì•@šŠ‘Š@ ,Š@ÅΊš@ÌX@݊ KK /Î@xx@ÌX@ݞ̊šš²

@ݞÌXž•²xÂkšž

@ݞÌxÂkšž

@ݞÌxÂkšž KK @ݞÌxÂkšž 8ŠÎkÌÊÌßÌÐæ ׊bkÌ­kÂÌ䞚kÌÅÎ@ÂÎ .žÅkÎÎ@Ì­Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ì*ÌÌÌp ,kšžÌÅ@šXŠžÌ•@š²

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

@šb‘k /Î@‘žX Â@XkÎ ,‘@Îk Â@XkÎ

@N‘k

@N‘k

@N‘k

@N‘k ž‘Î 3­­kÂ̇@šb‘k 9@Ňk ,Šš

•žb²ÌÐÕÕ

/"1$"

,žŠšlk /Î@‘žX ,@‘Šk ,‘@·×kÌX@N‘k ,@‘ŠkÂ

BN‘k

BN‘k

BN‘k

BN‘k ž×‘žš !@šX‡kžšÌÅ×­lŠk× .žšbk‘‘k ßk

/ . 3"

ÚkkŠxx ×X‡Åk ,‘@ÎÎk ,‘@ÎÎk @‘Îk Âk•Åä×Å Âk•Åä× Âk•Åä× Âk•Åä× /X‡Â@×Nk /Î@ÂÎÅkŠ‘̲ÌxڇkÂך /X‡kŠNk /ΊxÎ

"$1

> ‰> > >‰> 8>

,>Ë

$"

"$Ì

Õ ¥æ z z Х˥ÕË›É z Õ Õ Õ Õ

Ð ¥æ ¥æ


HARRY 322 21 21A

1

60

82

11

7 - 7A - 7B 8

76

51

2

54

22 25 14

24 16

23

17 78

77 78

77 19 9

81 19 15

79A

84

24 10 12 9

80A

72

80B

71

41

25

80

83

70

79

9

13

75

49

64

52

80C

59

57 20 73

49 48 3 4 53 5

6

19


,$/² ¥ Õ Õ Ð Ð Ð } z Ê Ê É É É p › ¥æ ¥¥ ¥Õ ¥Ð ¥z ¥Ê ¥É ¥› Õæ Õ¥ ÕÐ Õ} Õz ÕÊ ÕÉ Õp ՛ Ðæ Ð¥ }Ð z¥ zÐ zz zÊ zÉ zp Êæ Ê} Ê}

20

$ 

²²²²²²²²²²²²²²²²² ›¥Ê²}²æ}ææ²æ ›¥Ê²}²æÊææ²æ KK }Õ}²Ð¥²p¥æ²æ }É¥²Ðæ²p¥æ²æÕ KK }z¥²}æ²pÐæ²æÕ KK .}›²}æ²pææ²æ ›¥}²}²¥¥ææ²æ ›¥æ²}²¥æ¥}²æ ›¥æ²}²¥æ¥¥²æ KK ›¥æ²}²æpæÐ²æ ›¥æ²}²æpÕæ²æÕ ›¥æ²}²æp¥æ²æÕ KK ›¥}²}²æpææ²æ ›æ›²}²æpææ²æÕ }楲}æ²æ¥æ²æ

}æв¥}²}ææ²æ }Õ}²¥}²Ê楲æÕ }ÕвÕæ²Ð楲æ Л¥²}æ²Ð¥¥²æÕ ›¥É²}²æÊæz²æÕ ›¥æ²}²æÊæвæÕ }楲}æ²ÐÕæ²æÕ ›¥Ð²}²æÊææ²æÕ }Õ}²Õ¥²Ð¥¥²æÕ }楲ե²Ð楲æ }楲¥¥²Õ楲æÕ }楲¥¥²}楲æÕ }楲}æ²æÐæ²æÕ ›¥É²}²æÊæвæÕ }楲¥¥²}ÐÕ²æÕ }楲¥¥²}zæ²æÕ }楲¥¥²}}æ²æÕ ›æ›²}²¥æææ²æÕ ›¥É²}²æÊæ}²æÕ ÐæÕ²}æ²ÊÊæ²æÕ }æÕ²Õ¥²Ézæ²æÕ ›¥}²}²æÊæвæÕ ›æ›²}²æÊææ²æÕ }¥¥²¥¥²¥Éæ²æÕ }æÕ²¥¥²É楲æÕ }楲¥¥²æÕ¥²æÕ æÕz²}æÕ²æææ¥ æÕæ²}æÕ²æææ¥ KK

/ .>$"

!žÎžÂk Šš×kÎÎ@Ì}Ì:ÌÊ_z

‡Š@ÝkÎÎ@ÌÊÌßÌÊÌßÌ}æ !žääžÌ­žÂÎ@‘@•@ !žääžÌ­žÂÎ@‘@•@ !žääžÌ­žÂÎ@‘@•@ @•@ .žšbk‘‘@Ì­kÂ̑@•@ 8ŠÎkÌÐËpºÌßÌк 8ŠÎkÌÐËpºÌßÌÕºÐË} 8ŠÎkÌpÌß̛æ 8ŠÎkÌpÌßÌ¥Õæ 8ŠÎkÌpÌßÌ¥ææ .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìp @bžÌ@×ΞN‘²Ì!ÌÌp

@ÂÎk !@š×NŠžÌÅ×­² 1ŠÂ@šÎk̕@š×NŠž ‘@šŠ@ÌŞÎΞ•žÎ²Ì‡Ì¥Ê ,Š@ÅÎÂ@ÌÅ×­­²@ÅÅ@‘k 8ŠÎkÌʲÐÌßÌÕÕ 8ŠÎkÌÊÌßÌzæ ,Š@ÅÎÂ@ÌÅ×­­²ÂמÎkÌ­žÅ² @bžÌ!ÌÊ /Î@xx@ÌX@ݞ̊šš²

@ݞÌÅk•žÝkšä@ ÅÅ@‘kÌ@šÎ² ÅÎ@ÌbŠÌXž‘‘²

ž­ÂŠÌ@ÅÎ@ 8ŠÎkÌʲÐÌßÌ¥Õ²É ,kšžÌ­kÂ̕ž‘‘@ @šXŠžÌ­kÂ̕ž‘‘@ !ž‘‘@ @bžÌ@×ΞN‘²Ì!Ì¥æ 8ŠÎkÌʲÐÌßÌ¥Ê !ž‘‘@Ìbkx‘kÎΞÂk ׊bkÌ­kÂÌ䞚kÌÅÎ@ÂÎ .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@ÌÊË¥p @bžÌ@×ΞN‘²Ì!ÌÌÊ ,@Â@­ž‘ÝkÂk ÅÅ@‘kÌ­žÅβ

ž‘‘k@•kšÎž 1Â@ŕŠÅŊžškÌXž•­‘²ÌX•²Ì}p 1Â@ŕŠÅŊžškÌXž•­‘²ÌX•²Ì}p

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

šŠšk kà kà b@­ÎžÂ b@­ÎžÂ b@­ÎžÂ ‘@bk ‘@bkÌÞ@Ňk ž‘Î ž‘Î ž‘Î ž‘Î ž‘Î 9@Ňk /k‘x̑žXŠš̚×Î ž×Ŋš 3­­kÂ̇@šb‘k @šb‘kÌžb šŠškÌÅ­@Xk ,‘@Îk /XÂkÞ /XÂkÞ ,‘@Îk "×Î Â@XkÎ

@N‘kÌxžÂÌÅ­kkb žšÎÌ@ߑk .žb .žbÌXžÝk /XÂkÞ ,Šš /­ÂŠṧžž /­ÂŠš /k‘x̑žXŠš̚×Î /XÂkÞ /­ÂŠš 3­­kÂ̇@šb‘k 9@Ňk /k‘x̑žXŠš̚×Î ×ÅÎÌXžÝk .k@ÂÌ@ߑk .žb k@ÂNžß k@ÂNžß

•žb²Ì.}›

/"1$"

!žÎk×Â

‘@ÝkÎÎk

‘@ÝkÎÎk !žàk× !žàk× !žàk× @•k .žšbk‘‘k ž×‘žš ž×‘žš ž×‘žš ž×‘žš ž×‘žš .žšbk‘‘k Xž×

‡@ÅŊŠ!@šX‡kžšÌÅ×­² 1ŠÂ@šÎÌ׊bžš ššk@×̕žÎk× ,‘@·×k 8ŠÅ 8ŠÅ ,‘@·×k XÂž× ,@‘ŠkÂ

BN‘kÌ­ž×ÂÌ݊ÎkÅÅk ÂNkÌž×kÌ@Ý@šÎ 1ŠÂ@šÎ

ž×ÝkÂX‘kÌΊÂ@šÎ 8ŠÅ ßk

žX‡kÎ .kÅŞÂÎ XÂž× 8ŠÅ .kÅŞÂÎ !@šX‡kžšÌÅ×­lŠk× .žšbk‘‘k XÂž× ššk@×Ìbk̭žÎkXΊžš ßk

žšškXΊžš ŠÎkÌbkÌ݊ÎkÅÅk  ŠÎkÌbkÌ݊ÎkÅÅk

"$1

/ . 3"

!žÎžÂ kŠ‘ kŠ‘ !kÅÅk׭­‘ך !kÅÅk׭­‘ך !kÅÅk׭­‘ך !kÅÅk kŠ‘@ÅX‡kŠNk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk kŠ‘@ÅX‡kŠNk !×ÎÎk k‡D×Åk ž‘•Ì²Ì$NkÂÎkŠ‘ kxkÅΊךÅÅÎ@šk ŠÅÎ@šäŠš ,‘@ÎÎk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk X‡Å‘@k­‘@ÎÎk_̇ŠšÎkš !×ÎÎk @‘Îk žÞbkšä×ÌxÚÂÌ@šÎŠkN 8žÂbkÂ@X‡Åk 8kÂÅÎk‘‘ךŇkNk‘ 8kÂÅÎk‘‘ךŇkNk‘­‘@ÎÎk /X‡Â@×Nk /ΊxÎ kbk‡@‘ÎkÂך kbk !×ÎÎk /X‡Â@×Nk kbk /Î@ÂÎÅkŠ‘̲ÌxڇkÂך kŠ‘@ÅX‡kŠNk !×ÎÎk /Î@×N@­­k ŠšÎkÂ@X‡Åk 8kÂNŠšbךÅÅÎ@šk kΊkNk kΊkNk

>.

,>Ë

$"

"$Ì Ð¥Ëæp˛›

>. >. > Ë> >.

Ð¥Ëæp˛›


,$/² Êz ÊÊ ÊÉ Êp ʛ Éæ ÉÕ ÉÐ É} Éz ÉÊ ÉÉ Ép pÊ ›Õ ›} ›Ê ›É ›p ›› ¥ææ ¥ææ ¥æ¥ ¥æ› ¥¥z ¥¥Ê ¥¥É ¥¥› ¥Õæ ¥Õ¥ ¥ÕÕ ¥ÕÐ ¥Õ} ¥Õz ¥ÕÊ ¥ÕÉ ¥Õp ¥Õ› ¥Ðæ ¥Ð¥ ¥ÐÕ ¥ÐÐ ¥Ð}

22

$ 

Л¥²¥¥²¥Ðæ²æÕ ›æz²}²æææÕ²æÕ }楲¥¥²Ð¥Õ²æÕ ›¥æ²}²æpææ²æÕ }楲}æ²æÊæ²æÕ }Õ}²Õ¥²ææ¥²æ ›Õ}²Õ²¥pææ²æ ›¥æ²}²¥ææp²æ ›æ¥²}²¥ææʲæÕ ›æÕ²}²¥ææ}²æÕ }楲¥¥²ÐÊæ²æÕ .}›²}æ²æzæ²æ> ›Õp²}²æÊææ²æ ›}æ²Õ²}ææɲæ Ðæ}²}æ²Êææ²æ }楲Х²æzæ²æÕ }楲Х²æ¥æ²æÕ }Õ}²Õ¥²p¥æ²æÕ ›¥æ²}²æÊæ}²æÕ ›æz²}²æÊ楲æ }楲ե²}ææ²æ }z¥²Õ¥²}ææ²æ KK }楲}æ²æÉæ²æ ÐæÕ²¥}²Õzæ²æ ›Õ›²}²æpzz²æÕ }æÕ²¥}²Éææ²æ ÐæÕ²¥}²Õææ²æ ›¥æ²}²æp¥Ê²æÕ }Õ}²Õ¥²›ææ²æ }æղХ²æzæ²æ }Õ}²Õ¥²pææ²æ ›¥}²}²æpæвæÕ }æÕ²¥}²É¥æ²æÕ Ð¥Ð²¥›²Ðææ²æ }¥¥²¥›²›ææ²æ ›¥›²}²¥æ楲æ ÐæÕ²¥›²æ¥æ²æ ›¥æ²}²¥ææʲæÕ .}›²}沛zæ²æ Л¥²}æ²æÊʲæÕ }z¥²Ðæ²Éææ²æÕ KK ›Õæ²}²æp楲æ KK }ÕвÕæ²Õ楲æ KK

/ .>$"

,kšžÌXž‘‘²@ÅÎ@

ž­Š‘Š@Ì¥²pÌßÌÕæ kÝ@ÌŞ‘‘²ÂמÎk 8ŠÎkÌpÌßÌ}æ ,Š@ÅÎÂ@ÌÂk²@‘β

@ݞÌXž•²@Å @ÅXkÎÎ@Ìxk•@X@ݞ 8ŠÎkÌ¥æÌßÌÐz ŠÅÎ@šäŠ@‘k .žšbk‘‘@ ,ž•ž‘ž

@ÂÎkÂÌXž­ÂŠXŠš‡Š@ šk‘‘žÌÅkkkÂÌ./ÌÌÊ

Šš‡Š@Ì1!ÌÉÉÊ kx‘kÎΞÂkÌXž•­‘kΞ /Î@xxkÎÎ@ÌxŠÅŲŠšÝŠž ,Š@ÅΊš@ÌxŠÅŲÌŠšÝŠž /Î@xx@Ì@²Ì•@šŠ‘Š@ 8ŠÎkÌÊÌßÌÐæ /Î@‘žXÌ@­kÂΞÌÊ

@ݞÌXž•²xÂkšž

@ݞÌXž•²xÂkšž ‘žXX²@ÅÅkÌ@šÎ² !@š×NŠžÌŠšx²bß 8ŠÎkÌ11-ÌÌpÌ:Ìzz kÝ@ÌÅ@šXŠžÌ•@š² !@š×NŠžÌŠšx²ÌÅß 8ŠÎkÌpÌ:ÌÕz !@šŠ‘Š@ÌÅk•žÝkšä@ 1×NžÌÎÂ@ŕ² !@šŠ‘Š@ÌxÂkšž .žÅkÎÎ@Ì­Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ì*ÌÌÌp ,kšžÌÅ@šXŠžÌ•@š² .מÎ@ÌXž•­‘kÎ@Ì*Ì¥ÉzÌXËX×ÅX² .מÎ@ÌXž•­‘kÎ@ÌXžšÌŠšÂ@š@Šž @NNŠ@Ì@ÌÅxkÂk

ž­ÂŠ•žääž 8ŠÎkÌ¥æÌßÌÕæ

‡Š×Å×Â@Ì!בX‡Šš ,Š@ÅΊš@ÌÂk²Ì@‘Îkää@ ,בkŠ@̕žÎžÂk Â@šžÌpߥæ ‘@šŠ@ÌŞÎΞ•žÎ²‡Ì¥æ

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

•žb²Ì.}›

/"1$"

"$1

/ . 3"

,Šš

žÎÎkÂÌ­Šš kÝk ž‘Î ,‘@Îk

@N‘k

‘Š­ /XÂkÞ /­@Xk 9@Ňk @šb‘k k‘ÎÌXžÝk /kkkÂÌŠš k‘Î

ž•­‘kÎkÌbkx‘kXΞ Â@XkÎ ,‘@ÎkÌk@ÂNžß Â@XkÎ ž‘Î /Î@‘žX

@N‘k

@N‘k žšÎÌ@ߑk̑žXŠšÌ­‘² žÞkÂ̇@šb‘k ž‘Î kÝk žÞkÂ̇@šb‘k ž‘b @šb‘kÌbŠ݊š ,Š­k @šb‘k 9@Ňk ,Šš 9‡kk‘ 9‡kk‘Ì@ÅÅàÌފ·Ìk@ @‘‘ÌNk@Šš 9‡kk‘ÌXžÝk ž‘Î @ÅÎkšk ,‘@Îk

ßk ž×­Š‘‘k k݊k ž×‘žš ,‘@·×k

BN‘k

‘Š­ 8ŠÅ ššk@× .žšbk‘‘k ,žŠšlk

ž×ÝkÂX‘k

ŠÂX‘Š­

ž×žŠk šÅk•N‘kÌbkx‘kXÎk× ,@‘Šk ,‘@·×kÌxŠß@XΊžš ,@‘Šk ž×‘žš /Î@‘žX

BN‘k

BN‘k ÂÂmÎÌbÁ@ßkÌ@šÎ² !@šX‡kžšÌŠšx² ž×‘žš k݊k !@šX‡kžšÌŠšx² ž×‘žš ,žŠšlk 1×à@× ,žŠšlk .žšbk‘‘k ßk .ž×k .ž×kÌ@ÝkXÌbkÌ­Ššžš .ž×‘k•kšÎÌFÌNŠ‘‘kÅ

ž×ÝkÂX‘k ž×‘žš k•kÎ×Âk ,‘@·×k

ž‘äkš /­‘ŠšÎ 8kÂÅÎk‘‘ךŇkNk‘ /X‡Â@×Nk ,‘@ÎÎk Âk•Åä×Å

‘Š­ /X‡Â@×Nk ŠÅÎ@šä‡Ú‘Åk /X‡kŠNk /ÎÚXk NbkX×š /kkkŠš kŠ‘Šk•kš kx‘kÎžÂ̐ž•­‘kÎÎ ,‘@ÎÎk @‘ÎkÂך ,‘@ÎÎk /X‡Â@×Nk ×X‡Åk Âk•Åä×Å Âk•Åä×Å X‡Å‘@k Úk‘ךNkÂÎkŠ‘ /X‡Â@×Nk kNk‘ Úk‘ךÎkÂÎkŠ‘ /X‡Â@×Nk kšbk‘ .ž‡Â ÚkkŠxx /X‡kŠNk /ΊxÎ .@b .@b̕ŠÎÌ>@‡šÂ@b ×k‘‘@k @­­k /X‡Â@×Nk !בX‡ŠšÝkÂÅX‡‘×ÅÅ ,‘@ÎÎk

,Šš šŠškÌÅ­@XkÂ

‘@ÝkÎÎk ššk@×̕žÎk×Â

•N×ÅÅX‡Â@×Nk ŠÅÎ@šäŠš

>.

>. >. >.

,>Ë

$"

"$Ì


HARRY R49 70

17

53

11

100 122

100A

1 16

16

43

69

20 9 99

7 7A 7B

131

97

115 12

72

109

31

99 76

68

67 75

9 73

2 2A

10

13

20 21 98 97

116 134

124

31

74

120

23

29

123

77

55 9 127 65

66

8

27

117

119

121

56

101

94 86

57 51 92

60 101 24

128

8

15 16

96

8

9 101

78

19 30

27

16

64 64A

28 9

127

125 3

58

3A 132

27

26 25

3B

101 56 55

130

57

129 133

128

9

127

126

127

31 5 6A

6 4

23


,$/² ¥ Õ Ð } z Ê É É É p › ¥æ ¥¥ ¥Õ ¥Ð ¥} ¥z ¥Ê ¥É ¥› Õæ Õ¥ Õ¥ ÕÐ ÕÐ Õ} Õz ÕÊ ÕÉ Õp ՛ Ðæ }Ð z¥ zÐ zz zÊ zÉ zp Êæ Ê} Ê} Êz ÊÊ

24

$ 

²²²²²²²²²²²²²²²²² ›¥Ê²}²æ}ææ²æ }æÕ²Ðæ²p¥æ²æ ÐæÕ²}æ²pæвæ ›¥}²}²¥¥ææ²æ ›¥æ²}²¥æ¥¥²æ ›¥æ²}²æpæÐ²æ ›¥æ²}²æpÕæ²æÕ ›¥æ²}²æpÕ¥²æÕ ›¥}²}²æpææ²æ ›æ›²}²æpææ²æÕ }楲}æ²æ¥æ²æ

}æв¥}²}ææ²æ }Õ}²¥}²Ê楲æÕ }ÕвÕæ²Õ楲æ ›æ›²}²¥æææ²æÕ Ð›¥²}æ²Ð¥¥²æÕ ›¥É²}²æÊæz²æÕ ›¥æ²}²æÊæвæÕ }楲}æ²ÐÕæ²æÕ ›¥Ð²}²æÊææ²æÕ }Õ}²Õ¥²Ð¥æ²æÕ }Õ}²Õ¥²Ð¥¥²æÕ }楲ե²Ðææ²æ }楲ե²Ð楲æ }楲¥¥²Õ楲æÕ }楲¥¥²}楲æÕ }楲}æ²æÐæ²æÕ ›¥É²}²æÊæвæÕ }楲¥¥²}ÐÕ²æÕ }楲¥¥²}zæ²æÕ }楲¥¥²}}æ²æÕ ›¥É²}²æÊæ}²æÕ ÐæÕ²}æ²ÊÊæ²æÕ }æÕ²Õ¥²Ézæ²æÕ ›¥}²}²æÊæвæÕ ›æ›²}²æÊææ²æÕ }¥¥²¥¥²¥Éæ²æÕ }æÕ²¥¥²É楲æÕ }楲¥¥²æÕ¥²æÕ æÕz²}æÕ²æææ¥ æÕæ²}æÕ²æææ¥ KK Л¥²¥¥²¥Ðæ²æÕ ›æz²}²æææÕ²æÕ

/ .>$"

!žÎžÂk Šš×kÎÎ@Ì}Ì:ÌÊ_z !žääžÌ­žÂÎ@‘@•@ @•@ÌX•²Ì}p .žšbk‘‘@Ì­kÂ̑@•@ 8ŠÎkÌÐËpºÌßÌÕºÐË} 8ŠÎkÌpÌß̛æ 8ŠÎkÌpÌßÌ¥Õæ 8ŠÎkÌpÌßÌÉæ .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìp @bžÌ@×ΞN‘²Ì!ÌÌp

@ÂÎk !@š×NŠžÌÅ×­² 1ŠÂ@šÎk̕@š×NŠž ‘@šŠ@ÌŞÎΞ•žÎ²‡Ì¥æ @bžÌ@×ΞN‘²Ì!Ì¥æ ,Š@ÅÎÂ@ÌÅ×­­²@ÅÅ@‘k 8ŠÎkÌʲÐÌßÌÕÕ 8ŠÎkÌÊÌßÌzæ ,Š@ÅÎÂ@ÌÅ×­­²ÂמÎkÌ­žÅ² @bžÌ!ÌÊ /Î@xx@ÌX@ݞ̊šš² /Î@xx@ÌX@ݞ̊šš²

@ݞÌÅk•žÝkšä@

@ݞÌÅk•žÝkšä@ ÅÅ@‘kÌ@šÎ² ÅÎ@ÌbŠÌXž‘‘²

ž­ÂŠÌ@ÅÎ@ 8ŠÎkÌʲÐÌßÌ¥Õ²É ,kšžÌ­kÂ̕ž‘‘@ @šXŠžÌ­kÂ̕ž‘‘@ !ž‘‘@ 8ŠÎkÌʲÐÌßÌ¥Ê !ž‘‘@Ìbkx‘kÎΞÂk ׊bkÌ­kÂÌ䞚kÌÅÎ@ÂÎ .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@ÌÊË¥p @bžÌ@×ΞN‘²Ì!ÌÌÊ ,@Â@­ž‘ÝkÂk ÅÅ@‘kÌ­žÅβ

ž‘‘k@•kšÎž 1Â@ŕŠÅŊžškÌXž•­‘²ÌX•²Ì}p 1Â@ŕŠÅŊžškÌXž•­‘²ÌX•²Ì}p ,kšžÌXž‘‘²@ÅÎ@

ž­Š‘Š@Ì¥²pÌßÌÕæ

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

šŠšk kà b@­ÎžÂ ‘@bk ‘@bkÌÞ@Ňk ž‘Î ž‘Î ž‘Î ž‘Î 9@Ňk /k‘x̑žXŠš̚×Î ž×Ŋš 3­­kÂ̇@šb‘k @šb‘kÌžb šŠškÌÅ­@Xk /k‘x̑žXŠš̚×Î ,‘@Îk /XÂkÞ /XÂkÞ ,‘@Îk "×Î Â@XkÎ Â@XkÎ

@N‘kÌxžÂÌÅ­kkb

@N‘kÌxžÂÌÅ­kkb žšÎÌ@ߑk .žb .žbÌXžÝk /XÂkÞ ,Šš /­ÂŠṧžž /­ÂŠš /XÂkÞ /­ÂŠš 3­­kÂ̇@šb‘k 9@Ňk /k‘x̑žXŠš̚×Î ×ÅÎÌXžÝk .k@ÂÌ@ߑk .žb k@ÂNžß k@ÂNžß ,Šš

žÎÎkÂÌ­Šš

•žb²}æ¥

/"1$"

!žÎk×Â

‘@ÝkÎÎk !žàk× @•k .žšbk‘‘k ž×‘žš ž×‘žš ž×‘žš ž×‘žš .žšbk‘‘k Xž×

‡@ÅŊŠ!@šX‡kžšÌÅ×­² 1ŠÂ@šÎÌ׊bžš ššk@×̕žÎk× XÂž× ,‘@·×k 8ŠÅ 8ŠÅ ,‘@·×k XÂž× ,@‘Šk ,@‘ŠkÂ

BN‘kÌ­ž×ÂÌ݊ÎkÅÅk

BN‘kÌ­ž×ÂÌ݊ÎkÅÅk ÂNkÌž×kÌ@Ý@šÎ 1ŠÂ@šÎ

ž×ÝkÂX‘kÌΊÂ@šÎ 8ŠÅ ßk

žX‡kÎ .kÅŞÂÎ 8ŠÅ .kÅŞÂÎ !@šX‡kžšÌÅ×­lŠk× .žšbk‘‘k XÂž× ššk@×Ìbk̭žÎkXΊžš ßk

žšškXΊžš ŠÎkÌbkÌ݊ÎkÅÅk  ŠÎkÌbkÌ݊ÎkÅÅk ßk ž×­Š‘‘k

/ . 3"

!žÎžÂ kŠ‘ !kÅÅk׭­‘ך !kÅÅk kŠ‘@ÅX‡kŠNk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk kŠ‘@ÅX‡kŠNk !×ÎÎk k‡D×Åk ž‘•Ì²Ì$NkÂÎkŠ‘ kxkÅΊךÅÅÎ@šk ŠÅÎ@šäŠš !×ÎÎk ,‘@ÎÎk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk X‡Å‘@k­‘@ÎÎk_̇ŠšÎkš !×ÎÎk @‘Îk @‘Îk žÞbkšä×ÌxÚÂÌ@šÎŠkN žÞbkšä×ÌxÚÂÌ@šÎŠkN 8žÂbkÂ@X‡Åk 8kÂÅÎk‘‘ךŇkNk‘ 8kÂÅÎk‘‘ךŇkNk‘­‘@ÎÎk /X‡Â@×Nk /ΊxÎ kbk‡@‘ÎkÂך kbk /X‡Â@×Nk kbk /Î@ÂÎÅkŠ‘̲ÌxڇkÂך kŠ‘@ÅX‡kŠNk !×ÎÎk /Î@×N@­­k ŠšÎkÂ@X‡Åk 8kÂNŠšbךÅÅÎ@šk kΊkNk kΊkNk ž‘äkš /­‘ŠšÎ

"$1

,>Ë

$"

"$Ì

Ð Õ z z > Ë> Ë> >

Ð Ð ¥æ ¥æ z z Ð

Х˥ÕË›É Ð¥Ë¥Õ˛É

Õ Ð ¥æ z z z ¥æ z Ð z Ð Ð ¥æ

Ð¥Ëæp˛›


,$/² ÊÉ Êp ʛ Éæ Éæ Éæ ÉÕ ÉÐ É} Éz ÉÊ ÉÉ ÉÉ Ép pÊ ›Õ ›} ›Ê ›É ›p ›› ¥ææ ¥ææ ¥ææ ¥ææ

¥æ¥ ¥æÐ ¥æ} ¥æz ¥æÊ ¥æ› ¥¥z ¥¥Ê ¥¥É ¥¥› ¥Õæ ¥Õ¥ ¥ÕÕ ¥ÕÐ ¥Õ}

26

$ 

}楲¥¥²Ð¥Õ²æÕ ›¥æ²}²æpææ²æÕ }楲}æ²æÊæ²æÕ ÐæÕ²Õ¥²æ楲æ }Õ}²Õ¥²æ楲æ }Õ}²Õ¥²ææz²æ> ›Õ}²Õ²¥pææ²æ ›¥æ²}²¥ææp²æ ›æ¥²}²¥ææʲæÕ ›æÕ²}²¥ææ}²æÕ Ð›¥²¥¥²ÐÊ¥²æ }楲}æ²æz¥²æ

}楲}æ²æzʲæ

›Õp²}²æÊææ²æ ›}æ²Õ²}ææɲæ Ðæ}²}æ²Êææ²æ }楲Х²æzæ²æÕ }楲Х²æ¥æ²æÕ }Õ}²Õ¥²p¥æ²æÕ ›¥æ²}²æÊæ}²æÕ ›æz²}²æÊ楲æ }Õ}²Õ¥²}ææ²æ Хвե²}ææ²æ }楲ե²}ææ²æ ÐæÕ²Õ¥²}æÕ²æ }楲}æ²æÉæ²æ }楲}沛Õæ²æ ›¥Ð²}²æzææ²æÕ ›¥}²}²æzææ²æÕ ›¥æ²}²æz楲æÕ ÐæÕ²¥}²Õzæ²æ ›Õ›²}²æpzz²æÕ }æÕ²¥}²Éææ²æ ÐæÕ²¥}²Õææ²æ ›¥æ²}²æp¥Ê²æÕ }Õ}²Õ¥²›ææ²æ }æղХ²æzæ²æ }Õ}²Õ¥²pææ²æ ›¥}²}²æpæвæÕ }æÕ²¥}²É¥æ²æÕ

/ .>$"

kÝ@ÌŞ‘‘²ÂמÎk 8ŠÎkÌpÌßÌ}æ ,Š@ÅÎÂ@ÌÂk²@‘β

@ݞÌXž•²@Å

@ݞÌXž•²@Å

ž•@šbžÌ@Å @ÅXkÎÎ@Ìxk•@X@ݞ 8ŠÎkÌ¥æÌßÌÐz ŠÅÎ@šäŠ@‘k .žšbk‘‘@ ,ž•ž‘ž

@ÂÎkÂÌXž­ÂŠXŠš‡Š@

@ÂÎkÂÌXž­ÂŠXŠš‡Š@ šk‘‘žÌÅkkkÂÌ./ÌÌÊ

Šš‡Š@Ì1!ÌÉÉÊ kx‘kÎΞÂkÌXž•­‘kΞ /Î@xxkÎÎ@ÌxŠÅŲŠšÝŠž ,Š@ÅΊš@ÌxŠÅŲÌŠšÝŠž /Î@xx@Ì@²Ì•@šŠ‘Š@ 8ŠÎkÌÊÌßÌÐæ /Î@‘žXÌ@­kÂΞÌÊ

@ݞÌxÂkšž

@ݞÌxÂkšž

@ݞÌxÂkšž

@ݞÌxÂkšž ‘žXX²@ÅÅkÌ@šÎ² 1kž‘ž @bžÌ!Ìz .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìz 8ŠÎkÌzÌßÌÌ¥Ê !@š×NŠžÌŠšx²bß 8ŠÎkÌ11-ÌÌpÌ:Ìzz kÝ@ÌÅ@šXŠžÌ•@š² !@š×NŠžÌŠšx²ÌÅß 8ŠÎkÌpÌ:ÌÕz !@šŠ‘Š@ÌÅk•žÝkšä@ 1×NžÌÎÂ@ŕ² !@šŠ‘Š@ÌxÂkšž .žÅkÎÎ@Ì­Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ì*ÌÌÌp ,kšžÌÅ@šXŠžÌ•@š²

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

kÝk ž‘Î ,‘@Îk

@N‘k

@N‘k 1‡ÂžÎΑk

‘Š­ /XÂkÞ /­@Xk 9@Ňk @šb‘k k‘ÎÌXžÝk k‘ÎÌXžÝk /kkkÂÌŠš k‘Î

ž•­‘kÎkÌbkx‘kXΞ Â@XkÎ ,‘@ÎkÌk@ÂNžß Â@XkÎ ž‘Î /Î@‘žX

@N‘k

@N‘k

@N‘k

@N‘k žšÎÌ@ߑk̑žXŠšÌ­‘² /­žžš "×Î 9@Ňk /XÂkÞ žÞkÂ̇@šb‘k ž‘Î kÝk žÞkÂ̇@šb‘k ž‘b @šb‘kÌbŠ݊š ,Š­k @šb‘k 9@Ňk ,Šš

•žb²}æ¥

/"1$"

k݊k ž×‘žš ,‘@·×k

BN‘k

BN‘k XXl‘lÂ@Îk×Â

‘Š­ 8ŠÅ ššk@× .žšbk‘‘k ,žŠšlk

ž×ÝkÂX‘k

ž×ÝkÂX‘k

ŠÂX‘Š­

ž×žŠk šÅk•N‘kÌbkx‘kXÎk× ,@‘Šk ,‘@·×kÌxŠß@XΊžš ,@‘Šk ž×‘žš /Î@‘žX

BN‘k

BN‘k

BN‘k

BN‘k ÂÂmÎÌbÁ@ßkÌ@šÎ² ,‘@·×k̕lÎ@‘‘Š·×k XÂž× .žšbk‘‘k 8ŠÅ !@šX‡kžšÌŠšx² ž×‘žš k݊k !@šX‡kžšÌŠšx² ž×‘žš ,žŠšlk 1×à@× ,žŠšlk .žšbk‘‘k ßk

"$1

/ . 3"

8kÂÅÎk‘‘ךŇkNk‘ /X‡Â@×Nk ,‘@ÎÎk Âk•Åä×Å Âk•Åä×Å žÞbkšä×

‘Š­ /X‡Â@×Nk ŠÅÎ@šä‡Ú‘Åk /X‡kŠNk /ÎÚXk NbkX×š NbkX×š /kkkŠš kŠ‘Šk•kš kx‘kÎžÂ̐ž•­‘kÎÎ ,‘@ÎÎk @‘ÎkÂך ,‘@ÎÎk /X‡Â@×Nk ×X‡Åk Âk•Åä×Å Âk•Åä×Å Âk•Åä×Å Âk•Åä× X‡Å‘@k kŠÎN‘kX‡ !×ÎÎk kŠ‘@ÅX‡kŠNk /X‡Â@×Nk Úk‘ךNkÂÎkŠ‘ /X‡Â@×Nk kNk‘ Úk‘ךÎkÂÎkŠ‘ /X‡Â@×Nk kšbk‘ .ž‡Â ÚkkŠxx /X‡kŠNk /ΊxÎ

>‰> >

>

,>Ë

$"

Ð z

Ð Õ

"$Ì Х˥Õ˛É

z ¥æ z Õ Õ z ¥æ z

> ‰> > >

¥æ Õ Õ ¥æ Ð Õ z ¥æ Õ Õ ¥æ Õ ¥æ ¥æ

Х˥ÕË›É Ð¥Ë¥Õ˛É


HARRY 401 70 - 70A - 70B

17

53

11

100 100A 122

100B

97

100C 1

7 16

20 9 99

7A 43

16

115

7B 12

69

72

109

14

99 76

68

120 2

73

29

8

67 75

9

13

116

9

10

74

23

124

14

20 21 98 97 21A

23A

123

77

55 9

77A 65

66

8

27

117

119

121

56

101

94

86

57 51 92

60 101 24

8

15

101

16

78

19 30

96 27

103

16

104

28

105

64 64A

106

58 27

26

25

56 55

57

101

3 4 5 6

27


,$/² ¥ Õ Õ Ð Ð } z Ê É É É É

p › ¥æ ¥¥ ¥Õ ¥Ð ¥} ¥z ¥Ê ¥É ¥p ¥p ¥› Õæ Õ¥ Õ¥ Õ¥ ÕÕ ÕÐ Õ} Õz }p }› zÕ zÐ zÊ zÉ z› Êz ÊÉ Êp ʛ

28

$ 

²²²²²²²²²²²²²²²²² ›¥Ê²}²æ}ææ²æ ›¥Ê²}²æÊææ²æ }æÕ²Ðæ²p¥æ²æ }z¥²}æ²pÐæ²æÕ }Õв}æ²pæвæ ›¥}²}²¥¥ææ²æ ›¥æ²}²¥æ¥¥²æ ›¥æ²}²æpæÐ²æ ›¥æ²}²æpÕæ²æÕ ›¥æ²}²æpÕ¥²æÕ ›¥æ²}²æp¥æ²æÕ ›¥}²}²æpææ²æ ›æ›²}²æpææ²æÕ }Õ}²}æ²æ¥æ²æ

}æв¥}²}ææ²æ }Õ}²¥}²Ê楲æÕ ›æ›²}²¥æææ²æÕ }ÕвÕæ²Õ楲æ }Õ}²}æ²æzæ²æ

›¥É²}²æÊæвæÕ ›¥æ²}²æÊæвæÕ }Õв}æ²}æÕ²æ }Õ}²}æ²}ææ²æ ›¥æ²}²æÊÕɲæÕ ›¥Ð²}²æÊææ²æÕ }Õвե²Ðæ}²æ }Õ}²Õ¥²Ðææ²æ }æвե²Ðææ²æ }æÕ²Õ¥²Ézæ²æÕ ›Õ}²Õ²¥pææ²æ ÐÕÕ²¥¥²¥æÕ²æÕ ÐæÕ²¥¥²¥zÕ²æÕ ÐæÕ²}æ²¥ææ²æ ›æz²}²æÊææ²æÕ ÐæÕ²}æ²ÊÊæ²æÕ ÐÕÕ²}æ²¥}æ²æÕ ›Ðв}²æÊææ²æÕ ÉÉÕ²¥¥²¥ææ²æÕ ÉÉÕ²¥¥²¥zæ²æÕ }Õ}²Ð¥²ææвæ }ÕвХ²æ¥Ð²æÕ ÐÕÕ²}æ²ÐÕÕ²æÕ ›¥É²}²æzææ²æÕ

/ .>$"

KK KK

KK

KK

!žÎžÂk Šš×kÎÎ@Ì}Ì:ÌÊ_z

‡Š@ÝkÎÎ@ÌÊÌßÌÊÌßÌ}æ !žääžÌ­žÂÎ@‘@•@ !žääžÌ­žÂÎ@‘@•@ @•@ÌX•²zz .žšbk‘‘@Ì­kÂ̑@•@ 8ŠÎkÌÐËpºÌßÌÕºÐË} 8ŠÎkÌpÌß̛æ 8ŠÎkÌpÌßÌ¥Õæ 8ŠÎkÌpÌßÌÉæ 8ŠÎkÌpÌßÌ¥ææ .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìp @bžÌ@×ΞN‘²Ì!ÌÌp

@ÂÎk !@š×NŠžÌÅ×­² 1ŠÂ@šÎk̕@š×NŠž @bžÌ@×ΞN‘²Ì!Ì¥æ ‘@šŠ@ÌŞÎΞ•žÎ²‡Ì¥æ

@ÂÎkŠšžÌXž­ÂŠXŠš‡Š@ 8ŠÎkÌʲÐÌßÌ¥Õ²É 8ŠÎkÌÊÌßÌzæ

@ÂÎkŠšžÌXž­ÂŠÂŠšÝŠž

@ÂÎkŠšžÌXž­ÂŠÂŠšÝŠž 8ŠÎkÌÊÌßÌ¥Ê @bžÌ!ÌÊ

@ݞ̊šš²Åk•žÝ²

@ݞ̊šš²Åk•žÝ²

@ݞ̊šš²Åk•žÝ² ׊bkÌ­kÂÌ䞚kÌÅÎ@ÂÎ @ÅXkÎÎ@Ìxk•@X@ݞ ,Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@ÌÅß ,Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ìbß ‘@­ /Î@‘žX !ž‘‘@Ìbkx‘kÎΞÂk 1žšbžÌÅ×­­²x‘@­ @bžÌ@×ΞN‘²Ê ,Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ì­žÅβÌÅß ,Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ì­žÅβÌbß 1Â@ŕŠÅŊžškÌX•²zz /Î@xx@ÌxŠÅŲŠšÝŠž /Î@xx@ÌxŠÅŲ­Š@ŲÂמÎ@ 8ŠÎkÌ}²›ÌßÌ¥Õ²É

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

šŠšk kà kà b@­ÎžÂ b@­ÎžÂ ‘@bk ‘@bkÌÞ@Ňk ž‘Î ž‘Î ž‘Î ž‘Î ž‘Î 9@Ňk /k‘x̑žXŠš̚×Î ž×Ŋš 3­­kÂ̇@šb‘k @šb‘kÌžb /k‘x̑žXŠš̚×Î šŠškÌÅ­@Xk k‘ÎÌXžÝk /XÂkÞ /XÂkÞ k@ÂNžßÌXžÝk k@ÂNžßÌXžÝk ž‘Î "×Î

@N‘k

@N‘k

@N‘k 3­­kÂ̇@šb‘k

‘Š­ ߑkÌ@•̑kxÎ ߑkÌ@•ÌŠ‡Î ‘@­ /Î@‘žX /­ÂŠš ‘@­Ì­Šš "×Î ߑkÌ@•̑kxÎ ߑkÌ@•ÌŠ‡Î k@ÂNžß k@ÂNžßÌNÂ@XkÎ 9‡kk‘Ì­‘@ÎkÌ@ÅŲNÂ@XkÎ ž‘Î

•žb²}Õ}

/"1$"

!žÎk×Â

‘@ÝkÎÎk

‘@ÝkÎÎk !žàk× !žàk× @•k .žšbk‘‘k ž×‘žš ž×‘žš ž×‘žš ž×‘žš ž×‘žš .žšbk‘‘k Xž×

‡@ÅŊŠ!@šX‡kžšÌÅ×­² 1ŠÂ@šÎÌ׊bžš XÂž× ššk@×̕žÎk×Â

ž×ÝkÂX‘k 8ŠÅ 8ŠÅ

ž×ÝkÂX‘kÌÎÂ@šÅ•ŠÅŊžš

ž×ÝkÂX‘kÌÎÂ@šÅ•ŠÅŊžš ž×‘žš Xž×

BN‘k

BN‘k

BN‘k !@šX‡kžšÌÅ×­lŠk×Â

‘Š­ ,‘@·×k‰Âž×kÌ@×X‡k ,‘@·×k‰Âž×kÌbžŠÎk ‘@­ /Î@‘žX .kÅŞÂÎ ,ŠÝžÎ XÂž× ,‘@·×kÌž×kÌ@×X‡k ,‘@·×kÌž×kÌbžŠÎk žŒÎkÌbkÌ݊ÎkÅÅk ,@‘Šk ,@‘ŠkÂÌxŠß@β­‘@·²Âž×k ž×‘žš

"$1

/ . 3"

!žÎžÂ kŠ‘ kŠ‘ !kÅÅk׭­‘ך !kÅÅk׭­‘ך !kÅÅk kŠ‘@ÅX‡kŠNk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk kŠ‘@ÅX‡kŠNk !×ÎÎk k‡D×Åk ž‘•Ì²Ì$NkÂÎkŠ‘ kxkÅΊךÅÅÎ@šk !×ÎÎk ŠÅÎ@šäŠš NbkX×š /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk kΊkNk@NbkX×š kΊkNk@NbkX×š /X‡Â@×Nk !×ÎÎk Âk•Åä×Å Âk•Åä×Å Âk•Åä×Å /Î@ÂÎÅkŠ‘̲ÌxڇkÂך

‘Š­ .@b@×x‡DšךÌŠšÅ .@b@×x‡DšךÌ.kX‡ÎÅ /X‡ÚÂäk ×X‡Åk kbk /Î@šk !×ÎÎk X‡Åk‡kšbk‘ .@b@×x‡Dšך kΊkNk .Šš @‘Îk /X‡Â@×Nk

>. >.

,>Ë

$"

"$Ì

Ð Õ z z

> Ë> > >.

Ð Ð Ð ¥æ Õ

Ð Ð z Ð Õ ¥æ z z Õ Õ z z ¥æ

Ð¥Ëæ¥Ë›› Х˥ÕË›É Ð¥Ë¥æ˛›


,$/² Éæ ÉÕ ÉÐ ÉÉ ÉÉ pz pÊ p› ›} ›} ›} ›}

›z ›Ê ›É ›p ›› ¥æ¥ ¥æÐ ¥æ} ¥æ} ¥æp ¥æ› ¥¥æ ¥¥¥ ¥¥Ð ¥¥} ¥¥z ¥¥Ê ¥¥Ê ¥¥Ê ¥¥Ê

¥¥Ê ¥¥Ê ¥¥É ¥¥p ¥¥› ¥Õæ ¥Õ¥ ¥ÕÕ ¥ÕÐ

30

$ 

›¥É²}²æÊæ}²æÕ }Õв}沛Õæ²æ }Õ}²Õ¥²pææ²æ }Õв}æ²}Õ¥²æÕ }Õ}²}æ²}Õæ²æÕ }æÕ²Ðæ²Êææ²æ ›}æ²Õ²}æææ²æ ÐÕÕ²}æ²Ð}æ²æÕ ÐæÕ²Õ¥²æ楲æ }Õ}²Õ¥²æ楲æ }É¥²Õ¥²æ楲æ }Õ}²Õ¥²ææz²æ> ›æz²}²æÊ楲æ Ðæ}²}æ²Êææ²æ ›¥æ²}²æz楲æÕ ›¥}²}²æzææ²æÕ ›¥Ð²}²æzææ²æÕ }Õ}²Ð¥²æzæ²æ }Õ}²Õ¥²p¥æ²æÕ }Õ}²Õ¥²Ð¥æ²æÕ }Õ}²Õ¥²Ð¥¥²æÕ ÐæÕ²¥}²Õzæ²æ ›Õ›²}²æpzz²æÕ }æÕ²¥}²Éææ²æ ÐæÕ²¥}²Õææ²æ ›¥æ²}²æp¥Ê²æÕ }Õ}²Õ¥²›ææ²æ ›¥æ²}²æÊæ}²æÕ }Õ}²Õ¥²}ææ²æ }楲ե²}ææ²æ ÐæÕ²Õ¥²}æÕ²æ Хвե²}ææ²æ }É¥²Õ¥²}ææ²æ }z¥²Õ¥²}ææ²æ ›¥}²}²æpæвæÕ }¥¥²¥¥²¥Éæ²æÕ }æÕ²¥}²É¥æ²æÕ }ÕвÕæ²Ð楲æ }z¥²Ðæ²Éææ²æÕ ›Õæ²}²æpæ¥²æ ›¥æ²}²¥ææʲæÕ

/ .>$"

8ŠÎkÌʲÐÌßÌ¥Ê 1kž‘ž !@šŠ‘Š@ÌxÂkšž /Î@xx@ÌX@ÂβXžÂ­ŠÂŠšÝŠž KK /Î@xx@ÌX@ÂβXžÂ­ŠÂŠšÝŠž ,בkŠ@ÌŠšÝŠž

Šš‡Š@Ì1!ÌppÕ žÂXk‘‘@Ì­Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@

@ݞÌXž•²@Å

@ݞÌXž•²@Å

@ݞÌXž•²@Å

ž•@šbžÌ@Å /Î@‘žXÌ@­kÂΞÌÊ kx‘kÎΞÂkÌXž•­‘kΞ 8ŠÎkÌzÌßÌÌ¥Ê .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìz @bžÌ!Ìz 1×NžÌÎÂ@ŕ² /Î@xx@Ì@²Ì•@šŠ‘Š@ /Î@xx@ÌX@ݞ̊šš² /Î@xx@ÌX@ݞ̊šš² !@š×NŠžÌŠšx²bß 8ŠÎkÌ11-ÌÌpÌ:Ìzz kÝ@ÌÅ@šXŠžÌ•@š² !@š×NŠžÌŠšx²ÌÅß 8ŠÎkÌpÌ:ÌÕz !@šŠ‘Š@ÌÅk•žÝkšä@ 8ŠÎkÌÊÌßÌÐæ

@ݞÌxÂkšž

@ݞÌxÂkšž

@ݞÌxÂkšž

@ݞÌxÂkšž

@ݞÌxÂkšž KK @ݞÌxÂkšž .žÅkÎÎ@Ì­Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ì*ÌÌÌp ,@Â@­ž‘ÝkÂk ,kšžÌÅ@šXŠžÌ•@š² KK ‘@šŠ@ÌŞÎΞ•žÎ²Ì‡Ì¥Ê KK ,בkŠ@̕žÎžÂk KK Â@šžÌpߥæ KK 8ŠÎkÌ¥æÌßÌÕæ

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

/XÂkÞ Š‘‘kÌÅ­žžš @šb‘k Â@XkÎ Â@XkÎ ,ב‘kà k‘Î /XÂkÞ

@N‘k

@N‘k

@N‘k 1‡ÂžÎΑk /Î@‘žX

ž•­‘kÎkÌbkx‘kXΞ /XÂkÞ 9@Ňk "×Î ,Š­k Â@XkÎ Â@XkÎ Â@XkÎ žÞkÂ̇@šb‘k ž‘Î kÝk žÞkÂ̇@šb‘k ž‘b @šb‘kÌbŠ݊š ž‘Î

@N‘k

@N‘k

@N‘k

@N‘k

@N‘k

@N‘k 9@Ňk ×ÅÎÌXžÝk ,Šš šŠškÌÅ­@Xk ,ב‘kà ,Šš ž‘Î

•žb²}Õ}

/"1$"

8ŠÅ ,‘@·×k̕lÎ@‘‘Š·×k ,žŠšlk ,‘@·×kÌXž×ÝkÂX‘kÌÎÂ@šÅ•ŠÅŊžš ,‘@·×kÌXž×ÝkÂX‘kÌÎÂ@šÅ•ŠÅŊžš ,ž×‘Šk

ž×žŠk ž×·×kÌ­‘@·×kÌž×k

BN‘k

BN‘k

BN‘k XXl‘lÂ@Îk× /Î@‘žX šÅk•N‘kÌbkx‘kXÎk× 8ŠÅ .žšbk‘‘k XÂž× 1×à@× ,@‘Šk ,@‘Šk ,@‘Šk !@šX‡kžšÌŠšx² ž×‘žš k݊k !@šX‡kžšÌŠšx² ž×‘žš ,žŠšlk ž×‘žš

BN‘k

BN‘k

BN‘k

BN‘k

BN‘k

BN‘k .žšbk‘‘k ššk@×Ìbk̭žÎkXΊžš ßk ššk@×̕žÎk× ,ž×‘Šk

‘@ÝkÎÎk ž×‘žš

"$1

/ . 3"

/X‡Â@×Nk kŠÎN‘kX‡ ÚkkŠxx ,‘@ÎÎk ,‘@ÎÎk /X‡kŠNk kŠ‘Šk•kš /X‡Â@×Nk Âk•Åä×Å Âk•Åä×Å Âk•Åä×Å žÞbkšä× ×X‡Åk kx‘kÎžÂ̐ž•­‘kÎÎ /X‡Â@×Nk kŠ‘@ÅX‡kŠNk !×ÎÎk .ž‡Â ,‘@ÎÎk @‘Îk @‘Îk Úk‘ךNkÂÎkŠ‘ /X‡Â@×Nk kNk‘ Úk‘ךÎkÂÎkŠ‘ /X‡Â@×Nk kšbk‘ /X‡Â@×Nk Âk•Åä× Âk•Åä×Å Âk•Åä× Âk•Åä× Âk•Åä× Âk•Åä× /X‡kŠNk /Î@×N@­­k /ΊxÎ ŠÅÎ@šäŠš /X‡kŠNk •N×ÅÅX‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk

> >Ë:>Ë>. >

,>Ë

$"

¥æ Ð Õ Ð z Õ z Ð

"$Ì Ð¥Ëæ¥Ë››

Х˥Õ˛É

Õ ¥æ

z z z Õ z ¥æ Õ

Х˥Õ˛É

Õ > ‰> > > 8> >. >. >. >. >.

Õ Õ Õ Õ ¥æ z ¥æ Ð

Х˥Õ˛É


HARRY 424

94 94A 94B 94C

17

22

11

116 116A

1

116B 7

73

103

116C

7A

116D

7B

116E 20

7C 8

109

9 15

108

14

2 2A

16

23

95

9

120 95 20

25

114

13 104 110

103

115

104A 52

119

21

117

21A 9

111

21B

113 77 77A

24 18

10 12

96

18A

53

3 3A 121

67

69

49

118

68

59

20

56

122

99 98

101

89

97

72

123 19 118 49

48

57

70

86 85 65

4 13 5

6

31


HARRY 772-1 29

27

3

32

26

25

28 31

30

1 37 29

18

25

38

33

36

24 3

12 36

3

21

15

26

25

12A

23 37

22

11

13

38

1 1A

37

3

33

10

36

37

35 37

38 18

3

17

20

14

36 12

26

15

12A

25 5

7

9

8

37 18

6

37

19

38

3 26 25

21

14

13

16

17

67


,$/² ¥ Õ Ð } z É p › ¥¥ ¥Õ ¥Ð ¥Ð ¥} ¥z ¥Ê ¥É ¥p ¥› Õæ Õ¥ ÕÕ ÕÐ Õz ÕÊ Õp ՛ Ðæ Ð¥ ÐÕ Ð} Ð} Ð} Ðz ÐÊ ÐÉ Ðp Л }æ }¥

68

$ 

›ÐɲղÕÕææ²æ ÉÕ¥²¥}²}ææ²æ ÉÕ¥²¥}²}zæ²æ ›¥}²}²æpææ²æ ÉÉÕ²Õ¥²pææ²æ ÉÕ¥²Õ¥²›Õæ²æÕ ›¥Ð²}²æpæвæÕ ÉÉÕ²Õ¥²Ðææ²æ ÉÕ¥²Õ¥²Ð¥z²æÕ ›¥Ð²}²æÊææ²æÕ ÉÉ¥²Õ¥²æ楲æ ÉÉæ²Õ¥²æ楲æ ÉÉÕ²Õ¥²Ð¥z²æÕ ›¥æ²}²æÊæвæÕ ›Õ}²Õ²¥pææ²æ ›Õ›²}²æpææ²æÕ ›æ›²}²æpææ²æÕ ›¥}²}²æpÕ}²æÕ ÉÉÕ²}æ²É¥z²æ ÉÕ¥²¥}²Õ楲æ }Õв}æ²ÉÐ¥²æÕ ›¥æ²}²æzæʲæÕ ÉÉÕ²}æ²ÉÕæ²æ ÐÕÕ²}æ²ÉzÕ²æ ÉÉÕ²Ðæ²Ð}ʲæ }Õв}沛Õæ²æ ÉÉÕ²Ðæ²Ð}æ²æ ÉÉÕ²Ðæ²æ¥¥²æ ÉÉÕ²Õ¥²›ææ²æ ÉÉÕ²Õ¥²}楲æ }楲ե²}ææ²æ }z¥²Õ¥²}ææ²æ KK Хвե²Ézæ²æÕ ›¥Ð²}²æzææ²æÕ ›¥}²}²æzææ²æÕ ›¥æ²}²æz楲æÕ ÉÉÕ²Õ¥²Ð¥Ê²æÕ KK ›¥æ²}²æÊÕ¥²æÕ ›¥æ²}²æpææ²æÕ

/ .>$"

•­×š@Î×Â@̕@š² !@š×NŠžÌÅ×­²bß² !@š×NŠžÌÅ×­²Åß .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìp !@šŠ‘Š@ÌxÂkšž 1ŠÂ@šÎk̕@šŠ‘Š@ @bžÌXŠkXžÌ!ÌÌÌp

@ݞÌÅk•žÝkšä@ /·×@bÂkÎÎ@ÌX@ݞ @bžÌ!ÌÊ

@ݞÌXž•@šbžÌ@Å

ž•@šbžÌ@Å /Î@xx@ÌXž•²Ý@Š@ΞÂk 8ŠÎkÌÊÌßÌzæ @ÅXkÎÎ@Ìxk•@X@ݞ 8ŠÎkÌ11-ÌÌpÌ:Ì}æ @bžÌ@×ΞN‘²Ì!ÌÌp .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@ÌpËÕ} 1k‘@ÌXkÅÎk‘‘ž !@š×NŠžÌŠšx² ,Š@ÅÎÂ@ÌxŠÅŲÂkÎk 8ŠÎkÌzÌßÌ¥Õ 1k‘@ŠžÌXkÅÎk‘‘ž .kÎkÌXkÅÎk‘‘ž

@ݞÌÝ@²²Ì¥Õ}æ 1kž‘ž

@ݞÌÝ@²²Ì¥ÐÊæ

@ݞÌÝ@²Xž•­‘kΞ !@šŠ‘Š@ÌÅk•žÝkšä@

@ݞÌxÂkšž

@ݞÌxÂkšž

@ݞÌxÂkšž ׊b@Ì­kÂÌ䞚kÌÅÎ@ÂÎ @bžÌ!Ìz .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìz 8ŠÎkÌzÌßÌÌ¥Ê /·×@bÂkÎÎ@ÌX@ݞ 8ŠÎkÌÊÌßÌzz 8ŠÎkÌpÌßÌ}æ

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

@šb‘k @šb‘kÌ×­­kÂÌŠ‡Î @šb‘kÌ×­­kÂ̑kxÎ 9@Ňk @šb‘kÌNÂ@k @šb‘kÌžb "×Î

@N‘k

@N‘kÌÅ·×@Âk "×Î 1‡ÂžÎΑkÌ@ÅÅà 1‡ÂžÎΑkÌ@ÅÅà Â@XkÎ /XÂkÞ

‘Š­ ž‘Î /k‘x̑žXŠš̚×Î 9@Ňk @NŠXÌX@ÎX‡k žÞkÂ̇@šb‘k ,‘@Îk /XÂkÞ Â@•k Š‘‘k 8@Š@N‘kÌÅ­kkbÌX@N‘k Š‘‘kÌÅ­žžš 8@Š@N‘kÌÅ­kkbÌX@N‘k 8@Š@N‘kÌÅ­kkbÌX@N‘k Š݊ṧ@šb‘k

@N‘k

@N‘k

@N‘k 3­­kÂ̇@šb‘k "×Î 9@Ňk /XÂkÞ

@N‘kÌÅ·×@Âk /XÂkÞ /XÂkÞ

•žb²ÌÉÉՉÕ

/"1$"

,žŠšlkÌ׊bžš !@šX‡kžšÌÅ×­²bžŠÎ !@šX‡kžšÌÅ×­²@×X‡k .žšbk‘‘k ,žŠšlk 1ŠÂ@šÎÌ׊bžš Xž×

BN‘k ,‘@·×kÌX@N‘k XÂž× XXl‘lÂ@Îk×Â

@N‘kÌ@XXl‘lÂ@Îk× ,@‘Šk 8ŠÅ

‘Š­ ž×‘žš XÂž× .žšbk‘‘kÌ­‘@šk 1žŠ‘kÌ­ž×ÂÌÅ@X !@šX‡kžšÌŠšx² ,‘@·×kÎÎkÌxŠß@ΊžšÌŠ‘‘k 8ŠÅ /×­­žÂÎÌbkÌN@X Š‘‘kÌ­ž×ÂÌN@X

BN‘kÌb×ÌÝ@Š@Îk× ,‘@·×k̕lÎ@‘‘Š·×k

BN‘kÌb×ÌÝ@Š@Îk×Â

BN‘kÌb×ÌÝ@Š@Îk× ,žŠšlk

BN‘k

BN‘k

BN‘k !@šX‡kžšÌÅ×­kŠk× XÂž× .žšbk‘‘k 8ŠÅ ,‘@·×kÌX@N‘k 8ŠÅ 8ŠÅ

"$1

/ . 3"

Šxx Úk‘žNkÂÎkŠ‘ Úk‘žNkÂÎkŠ‘ kŠ‘@ÅX‡kŠNk kšbk‘ kxkÅΊךÅÅÎ@šk !×ÎÎk @Åä× ,‘@ÎÎk !×ÎÎk @ÅNžÞbkšä× @ÅNžÞbkšä× ,‘@ÎÎk /X‡Â@×Nk

‘Š­ /X‡Â@×Nk !×ÎÎk kŠ‘@ÅX‡kŠNk @šÅ@X Úk‘ךÎkÂÎkŠ‘ ,‘@ÎÎk /X‡Â@×Nk .@‡•kš ŠÎÎk 8@Šž•@Ίä× kŠÎN‘kX‡ 8@Šž•@Ίä× 8@Šž•@Ίä× kšbk‘ Âk•Åä× Âk•Åä×Å Âk•Åä×Å /Î@ÂÎÅkŠ‘²ڕÂך !×ÎÎk kŠ‘@ÅX‡kŠNk /X‡Â@×Nk ,‘@ÎÎk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk

,>Ë

$"

Õ

Õ Õ Õ z 8> :>

Õ Õ z

z

8> :> >.

Ð Õ Ð Õ ¥ Õ Õ Õ Ð

"$Ì


18

4 1

5

2

32

39

HARRY 772-2

40

3 15

14

9

41 31

12 12 13 - 13A

7

30 17

12

4

4

28

4

21 19

18

18

19

16

18

19

15 11 16

18 25

34 - 34A 34B 8

35 20 38 17

16 22

26

36

36

37

29

38

69


,$/² ¥ Õ Ð } } z Ê É p › ¥æ ¥æ ¥¥ ¥¥ ¥Õ ¥Ð ¥} ¥z ¥Ê ¥É ¥É ¥p ¥› Õæ Õ¥ ÕÕ ÕÐ ÕÐ Õ} Õ} Õz Õz Õz ÕÊ ÕÉ Õp ՛ Ðæ Ð¥ ÐÕ ÐÐ Ð} Ðz ÐÊ

70

$ 

ÉÕ¥²Ð¥²ææ¥²æ ›¥æ²}²æÊÕɲæÕ ›¥É²}²æÊæ}²æÕ }Õв}æ²}Õ¥²æÕ }Õ}²}æ²}Õæ²æÕ ›¥Ð²}²æÊææ²æÕ }ÕвХ²æ¥Ð²æÕ ›¥Ê²}²æÕz¥²æ ›Õp²}²¥Õææ²æ ›¥É²}²æzææ²æÕ ›¥Ê²}²æ}ææ²æ p¥Ê²}²æÊææ²æ ÉÉ¥²}æ²pÐʲæÕ ÉÉ¥²}æ²pÐæ²æÕ ÉÕ¥²}¥²Épæ²æ ÉÉÕ²}æ²pææ²æ ›¥æ²}²¥æÕвæ ÉÕ¥²}æ²p}¥²æÕ ›ÕÕ²}²Õ}æвæÕ }Õв}æ²}æÕ²æ }Õ}²}æ²}ææ²æ ÉÉÕ²Ðæ²Êææ²æÕ ›Õæ²}²æpæ¥²æ ›}æ²Õ²}ææ¥²æ ›æ¥²}²¥æ¥›²æÕ }ÕвÕæ²Õ楲æ }ÕвÕæ²Ð楲æ ÉÉÕ²Õæ²Õææ²æ ›¥z²}²¥æææ²æ ›¥}²}²æpææ²æ ›¥æ²}²¥æÕz²æÕ ›¥æ²}²æp¥Õ²æÕ ›¥æ²}²æpÕz²æÕ ›¥}²}²ÕÊææ²æÕ ›æ›²}²æpæÕ²æÕ ›æղв¥Õææ²æ ÉÉÕ²Ð沛ææ²æÕ ÉÉÕ²Ð沛Õæ²æÕ ›¥}²}²æpæвæÕ ›æ›²}²æpææ²æÕ ›æ¥²}²æÊ楲æÕ ÉÉÕ²Ðæ²Ð}Ê²æ ›æ¥²Ð²æÊææ²æ ›æ›²}²æÊææ²æÕ

/ .>$"

KK

KK KK

KK

1Â@ŕŠÅŊžškÌÉÕ¥ 8ŠÎkÌÊÌßÌ¥Ê 8ŠÎkÌʲÐÌßÌ¥Ê /Î@xx@ÌX@ÂβXž­ÂŠÂŠšÝŠž /Î@xx@ÌX@ÂβXž­ÂŠÂŠšÝŠž @bžÌ!ÌÊ /Î@xx@ÌxŠÅŲŠšÝŠž

‡Š@ÝkÎÎ@ÌÕ_zßÐ_É šk‘‘žÌk‘²kÅβ²¥Õ 8ŠÎkÌ}²›ÌßÌ¥Õ²É Šš×kÎÎ@Ì}Ì:ÌÊ_z

‡Š@ÝkÎÎ@ÌÊßÊß}æÌ3"ÌÊÊæ} !žääžÌ­žÂÎ@‘@•@ !žääžÌ­žÂÎ@‘@•@ kžbž @•@ÌX•²zz 8ŠÎkÌÐËpÌßÌÌ}º šk‘‘žÌxŠÅŲ‘@•@ !ž‘‘@

@ÂÎkŠšžÌXž­ÂŠÂŠšÝŠž

@ÂÎkŠšžÌXž­ÂŠÂŠšÝŠž ,בkŠ@ÌÎÂ@ŕ² Â@šžÌpߥæ

Šš‡Š@Ì1!ÌzÉÊ ŠÅÎ@šäŠ@‘k ‘@šŠ@ÌŞÎΞ•žÎ²Ì‡Ì¥æ ‘@šŠ@ÌŞÎΞ•žÎ²Ì‡Ì¥Ê ‘@šŠ@ÌŞÎΞ•žÎ²Ì‡Ì¥Ê .žšbk‘‘@ÌžÞkÂÌ¥æ .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìp 8ŠÎkÌ¥æÌßÌ¥ææ 8ŠÎkÌpÌßÌ¥¥æ 8ŠÎkÌpÌßÌ¥}æ .žšbk‘‘@Ì­kÂ̑@•@ @bžÌ!pÌx‘@š² žšäŠš@ Â@XXŠžÌ@‘ž­­Ššž ,kšžÌ@‘ž­­Ššž .žÅkÎÎ@Ì­Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ì*ÌÌÌp @bžÌ@×ΞN‘²Ì!ÌÌp ŠÅÎ@šä²Ê_ÐË¥æߥÐ_z

@ݞÌÝ@²²Ì¥Õ}æ žšäŠš@ @bžÌ@×ΞN‘²Ì!ÌÌÊ

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

k@ÂNžß ž‘Î /XÂkÞ Â@XkÎ Â@XkÎ "×Î k@ÂNžßÌNÂ@XkÎ kà .Šš ž‘Î kà kà b@­ÎžÂ b@­ÎžÂ Â@k̑ŠšŠš ‘@bkÌX•²zz /XÂkÞ .Šš /­ÂŠš k@ÂNžßÌXžÝk k@ÂNžßÌXžÝk ,ב‘kà ,Šš k‘Î /­@Xk šŠškÌÅ­@Xk šŠškÌÅ­@Xk šŠškÌÅ­@Xk 9@Ňk 9@Ňk /XÂkÞ ž‘Î /XÂkÞ 9@Ňk "×Î ×Ҋš b‘kÂÌ@• ,Šš 9@Ňk /k‘x̑žXŠš̚×Î /­@Xk 8@Š@N‘kÌÅ­kkbÌX@N‘k ×Ҋš /k‘x̑žXŠš̚×Î

•žb²ÌÉÉՉÐ

/"1$"

žŒÎkÌbkÌ݊ÎkÅÅk ž×‘žš 8ŠÅ ,‘@·×kÌXž×ÝkÂX‘kÌÎÂ@šÅ•ŠÅŊžš ,‘@·×kÌXž×ÝkÂX‘kÌÎÂ@šÅ•ŠÅŊžš XÂž× ,@‘ŠkÂ

‘@ÝkÎÎk ššk@×Ì/kkkÂÌ¥Õ ž×‘žš

‘@ÝkÎÎk

‘@ÝkÎÎk !žàk×Ìbk̑@•k !žàk×Ìbk̑@•k @šŠÎ×Âk @•kÌX•²zz 8ŠÅ .žšbk‘‘kÌ­ž×Â̕žàk× .kÅŞÂÎ

ž×ÝkÂX‘kÌÎÂ@šÅ•ŠÅŊžš

ž×ÝkÂX‘kÌÎÂ@šÅ•ŠÅŊžš ,ž×‘ŠkÌÎÂ@šÅ•ŠÅŊžš

‘@ÝkÎÎk

ž×žŠkÌ1k•ÌzÉÊ ššk@× ššk@×̕žÎk× ššk@×̕žÎk× ššk@×̕žÎk× .žšbk‘‘k .žšbk‘‘k 8ŠÅ ž×‘žš 8ŠÅ .žšbk‘‘k XÂž× .žšbk‘‘kÌkšÌNžšäk Â@Å ßk .žšbk‘‘k XÂž× ššk@×

BN‘kÌb×ÌÝ@Š@Îk× ,@‘Šk Xž×

"$1

/ . 3"

kΊkNk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk ,‘@ÎÎk ,‘@ÎÎk !×ÎÎk .Šš /X‡kŠNkšxkbk .Šš /X‡Â@×Nk kŠ‘ /X‡kŠNkšxkbk !kÅÅk׭­‘ך !kÅÅk׭­‘ך Âk•ÅNk‘@ !kÅÅkÂÌX•²zz /X‡Â@×Nk .Šš kbk kΊkNk@NbkX×š kΊkNk@NbkX×š .Šk•kšÅX‡kŠNk •N×ÅÅX‡Â@×Nk kŠ‘Šk•kš ŠÅÎ@šä‡Ú‘Åk ŠÅÎ@šäŠš ŠÅÎ@šäŠš ŠÅÎ@šäŠš kŠ‘@ÅX‡kŠNk kŠ‘@ÅX‡kŠNk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk kŠ‘@ÅX‡kŠNk !×ÎÎk @kÂN×X‡Åk /­@šš‡kNk‘ /ΊxÎ /X‡kŠNk !×ÎÎk ŠÅÎ@šä‡Ú‘Åk 8@Šž•@Ίä× ×X‡Åk !×ÎÎkÂ

,>Ë

$"

¥æ

"$Ì Ð¥Ëæ¥Ë››

z ¥æ >. >.

¥ z Õ z Õ Ð ¥

:> :> :> 8> 8> :> 8> :> :>

Õ z Ð Ð Ð

Ð z Õ Ð ¥æ z Õ ¥æ

Ð¥Ëæ¥Ë››


HARRY 772-3 17A 17

20

19

46

18

37

48

47

8 7

9 6

1

20 49 32 37 2 4A

4

36 11 11A

35

5

34

3

39 44 45

38 16

33 22

29

27 28

23 - 23A 13 24 - 24A 26

30

25 - 25A - 25B

12

31

15

32

14

10

21

10A

71


,$/² ÐÉ Ðp Л }} }Ê }É }p }›

72

$ 

›æʲ}²¥æ楲æ ÉÉÕ²Ðæ²Ð}æ²æ ÉÉÕ²Ðæ²ÐÐ¥²æÕ ›¥}²}²æÊæвæÕ ›æ¥²}²¥ææp²æ ›¥æ²}²æzæʲæÕ ›¥}²}²æz¥z²æÕ }ÉÕ²Ðæ²p›æ²æ

/ .>$"

×ÅXŠškÎΞÌÊæææÌÕ./

@ݞÌÝ@²²Ì¥ÐÊæ ,kšž .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@ÌÊË¥p ŠÅβŠšÎ²@‘ž­­Ššž 8ŠÎkÌzÌßÌÌ¥Õ .žšbk‘‘@ÌzË¥z ,בkŠ@Ìbž­­ŠžÌÝ@²

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

@‘‘ÌNk@Šš 8@Š@N‘kÌÅ­kkbÌX@N‘k ,Šš 9@Ňk /­@Xk /XÂkÞ 9@Ňk ,ב‘kà

•žb²ÌÉÉՉÐ

/"1$"

.ž×‘k•kšÎÌFÌNŠ‘‘kÅ

BN‘kÌb×ÌÝ@Š@Îk× ßk .žšbk‘‘k ššk@× 8ŠÅ .žšbk‘‘k ,ž×‘Šk

/ . 3"

@k 8@Šž•@Ίä× /ΊxÎ kŠ‘@ÅX‡kŠNk ŠÅÎ@šä‡Ú‘Åk /X‡Â@×Nk kŠ‘@ÅX‡kŠNk .Šk•kšÅX‡kŠNk

"$1

,>Ë

$"

Ð Õ z

z ¥

"$Ì


,$/² Õ Ð } z É p › ¥æ ¥¥ ¥Õ ¥Õ ¥z ¥Ê ¥É ¥p ¥› Õæ ÕÕ ÕÐ Õ} Õz ÕÊ ÕÉ Õp ՛ Ðæ Ð¥ ÐÕ ÐÐ ÐÊ }¥ }Õ }Ð }} }Ê }É }p }› zæ z¥ zÕ zÐ z} zz

74

$ 

}æв¥}²}ææ²æ }Õ}²Õ¥²p¥æ²æÕ }Õ}²Õ¥²Ð¥¥²æÕ ›¥æ²}²æÊæ}²æÕ ›¥æ²}²æÊæвæÕ }æÕ²Õ¥²Ézæ²æÕ ›æz²}²æÊæ¥²æ ›¥Ð²}²æÊææ²æÕ }楲ե²}ææ²æ }Õ}²Õ¥²æ楲æ }É¥²Õ¥²ææ¥²æ ›¥}²}²æpææ²æ }Õ}²Õ¥²pææ²æ ›¥}²}²æpæвæÕ }æÕ²¥}²Éææ²æ }æÕ²¥}²É¥æ²æÕ ›Õ›²}²æpzz²æÕ ›æ›²}²¥æææ²æÕ ›¥æ²}²¥ææz²æÕ ›¥æ²}²æp¥Ê²æÕ ›æ›²}²æpææ²æÕ ÐæÕ²¥}²Õzæ²æ ÐæÕ²¥}²Õææ²æ ›¥É²}²æÊæz²æÕ ›¥}²}²æÊæвæÕ Ðæz²}æ²ÐÕæ²æÕ ›¥É²}²æÊæ}²æÕ ÐæÕ²¥›²æ¥æ²æ ›¥›²}²¥æ楲æ Ðæz²¥¥²Éææ²æÕ Ðæв¥›²Ðææ²æ }楲}æ²æÉæ²æ Ðæz²¥¥²Õææ²æÕ }æв}æ²¥ææ²æ ›¥Õ²}²æÊæÕ²æÕ Ðæz²¥¥²ÕÉæ²æÕ ›Õp²}²æÉææ²æ Ðæz²¥¥²}Ðæ²æÕ Ðæz²¥¥²}}æ²æÕ Ðæz²¥¥²}ææ²æ ›Õp²}²æ}ææ²æ }æв¥¥²ÕÉæ²æÕ }æв¥¥²ÐÊz²æ ›æp²}²æzæÕ²æÕ

/ .>$"

!@š×NŠžÌÅ×­² /Î@xx@Ì@²Ì•@šŠ‘Š@ /Î@xx@ÌX@ݞ̊šš² 8ŠÎkÌÊÌßÌÐæ 8ŠÎkÌÊÌßÌzæ ׊bkÌ­kÂÌ䞚kÌÅÎ@ÂÎ /Î@‘žXÌ@­kÂΞÌÊ @bžÌ!ÌÊ

@ݞÌXž•²xÂkšž

@ݞÌXž•²@Å KK @ݞÌXž•²@Å .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìp !@šŠ‘Š@ÌxÂkšž .žÅkÎÎ@Ì­Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ì*ÌÌÌp kÝ@ÌÅ@šXŠžÌ•@š² ,kšžÌÅ@šXŠžÌ•@š² 8ŠÎkÌ11-ÌÌpÌ:Ìzz @bžÌ@×ΞN‘²Ì!Ì¥æ 8ŠÎkÌ¥æÌßÌzæ 8ŠÎkÌpÌ:ÌÕz @bžÌ@×ΞN‘²Ì!ÌÌp !@š×NŠžÌŠšx²bß !@š×NŠžÌŠšx²ÌÅß 8ŠÎkÌʲÐÌßÌÕÕ .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@ÌÊË¥p ,Š@ÅÎÂ@Ì@ÅÅ@‘k 8ŠÎkÌʲÐÌßÌ¥Ê

ž­ÂŠ•žääž @NNŠ@Ì@ÌÅxkÂk ÅÅ@‘kÌ­žÅβÌÐæz .מÎ@ÌXž•­‘kÎ@Ì*ÌÕææÌXËX×ÅX² ‘žXX²@ÅÅkÌ@šÎ² ÅÅ@‘kÌ@šÎkŠžÂk

@ÂÎkÂÌ}æÐ 8ŠÎkÌÌÊÌ:Ì¥} ,kšžÌXž‘‘²@ÅÎ@Ì@šÎ² šk‘‘žÌÅkkkÂÌ./ÌÌÉ ,kšžÌ­kÂ̕ž‘‘@ !ž‘‘@ÌÐæz ÅÎ@ÌXž‘‘k@•kšÎž šk‘‘žÌÅkkkÂÌ./ÌÌ} ,kšžÌXž‘‘²@ÅÎ@Ì­žÅβ 1@­­žÌŞ‘‘kݲ 8ŠÎkÌÌzÌßÌ¥æ

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

3­­kÂ̇@šb‘k Â@XkÎ Â@XkÎ ž‘Î /XÂkÞ 3­­kÂ̇@šb‘k /Î@‘žX "×Î

@N‘k

@N‘k

@N‘k 9@Ňk @šb‘k 9@Ňk kÝk ,Šš ž‘Î /k‘x̑žXŠš̚×Î ž‘Î ž‘b /k‘x̑žXŠš̚×Î žÞkÂ̇@šb‘k žÞkÂ̇@šb‘k /XÂkÞ 9@Ňk ,‘@Îk /XÂkÞ 9‡kk‘ÌXžÝk @‘‘ÌNk@Šš .k@ÂÌ@ߑk 9‡kk‘ žšÎÌ@ߑk̑žXŠšÌ­‘² žšÎÌ@ߑk ž×Ŋš ž‘Î ,Šš /kkkÂÌŠš ,Šš /­ÂŠš

žšškXΊžšÌžb /kkkÂÌŠš ,Šš ,‘× ž‘Î

•žb²Ì }p

/"1$"

!@šX‡kžšÌÅ×­² ,@‘Šk ,@‘Šk ž×‘žš 8ŠÅ !@šX‡kžšÌÅ×­lŠk× /Î@‘žX Xž×

BN‘k

BN‘k

BN‘k .žšbk‘‘k ,žŠšlk .žšbk‘‘k k݊k ßk ž×‘žš XÂž× ž×‘žš ž×‘žš XÂž× !@šX‡kžšÌŠšx² !@šX‡kžšÌŠšx² 8ŠÅ .žšbk‘‘k ,‘@·×k 8ŠÅ

ž×ÝkÂX‘k .ž×‘k•kšÎÌFÌNŠ‘‘kÅ ßk .ž×k ÂÂmÎÌbÁ@ßkÌ@šÎ² ÂNkÌž×kÌ@Ý@šÎ

‡BÅŊŠž×‘žš ßk

ŠÂX‘Š­ ßk .kÅŞÂÎ 1ŠkÌbk̑Š@ŠÅžš

ŠÂX‘Š­ ßk ž×X‡žš ž×‘žš

/ . 3"

ž‘•Ì²Ì$NkÂÎkŠ‘ ,‘@ÎÎk @‘Îk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /Î@ÂÎÅkŠ‘̲ÌxڇkÂך ×X‡Åk !×ÎÎk Âk•Åä×Å Âk•Åä×Å Âk•Åä×Å kŠ‘@ÅX‡kŠNk ÚkkŠxx /X‡kŠNk kNk‘ /ΊxÎ /X‡Â@×Nk !×ÎÎk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk !×ÎÎk Úk‘ךNkÂÎkŠ‘ Úk‘ךÎkÂÎkŠ‘ /X‡Â@×Nk kŠ‘@ÅX‡kŠNk ,‘@ÎÎk /X‡Â@×Nk @­­k ×k‘‘@k 8žÂbkÂ@X‡Åk .@b X‡Å‘@k 8žÂ@X‡Åk k‡D×Åk /X‡Â@×Nk /ΊxÎ /kkkŠš /ΊxÎ kbk šÅX‡‘×€ÅÎ@šk /kkkŠš /ΊxÎ 8kÂÅX‡‘×€ /X‡Â@×Nk

"$1

>‰!>

,>Ë

$"

"$Ì


,$/² zÊ zÉ zp z› Êæ Ê¥ ÊÕ ÊÕ ÊÐ Ê} Êz ÊÊ ÊÉ Êp ʛ Éæ É¥ ÉÕ ÉÐ É} Éz ÉÊ ÉÉ Ép pæ p¥

76

$ 

›¥}²}²æz¥z²æÕ }æв¥¥²ÐÊæ²æ ›Õp²}²¥æææ²æ ›ÕÕ²}²¥}ææ²æ }æв¥¥²Ð}æ²æ }æв}æ²æzæ²æ ›¥æ²}²æp¥Õ²æÕ ›¥æ²}²æp¥p²æÕ ›¥Ê²}²æ}ææ²æ ÐæÕ²}æ²pæвæ }æÕ²Ðæ²p¥æ²æ ›¥}²}²¥¥ææ²æ ›¥æ²}²¥æ¥¥²æ ›¥æ²}²æz楲æÕ }Õв}æ²ÉÐ¥²æÕ ›¥Ð²}²æzææ²æÕ Ðæz²}æ²É¥z²æ Ðæ}²}æ²ÉÉæ²æ Ðæ}²}æ²Ézæ²æ Ðæz²}æ²Éæz²æ> ›Õ}²Õ²¥pææ²æ ÐæÕ²}æ²ÊÊæ²æÕ Ðæ}²}æ²Êææ²æ ›æв}²¥æææ²æÕ }楲}沛Õæ²æ ›¥}²}²æzææ²æÕ

/ .>$"

.žšbk‘‘@ÌzË¥z •­×š@Î×Â@ÌŞ‘‘² šk‘‘žÌÅkkkÂÌ./Ì¥æ !ž‘‘@ ×ÅŞ‘@ÌŞ‘‘kݲ

@ÂÎkŠšžÌXž­ÂŠX²Ì}æÐ 8ŠÎkÌpÌßÌ¥¥æ 8ŠÎkÌpÌßÌpæ Šš×kÎÎ@Ì}Ì:ÌÊ_z @•@ÌX•²Ì}p !žääžÌ­žÂÎ@‘@•@ .žšbk‘‘@Ì­kÂ̑@•@ 8ŠÎkÌÐËpºÌßÌÕºÐË} 8ŠÎkÌzÌßÌÌ¥Ê ,Š@ÅÎÂ@ÌxŠÅŲÂkÎk @bžÌ!Ìz 1k‘@ÌXkÅÎk‘‘ž 1k‘@ŠžÌXkÅβÌ1k‘@ .kÎkÌXkÅÎk‘‘žÌÐæ}

kÅÎk‘‘žÌÎk‘@ÌXž•­‘² @ÅXkÎÎ@Ìxk•@X@ݞ !ž‘‘@Ìbkx‘kÎΞÂk kx‘kÎΞÂkÌXž•­‘kΞ 1ŠÂ@šÎkÌbkx‘kÎΞÂk 1kž‘ž .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìz

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

9@Ňk ‡@šb‘k /kkkÂÌŠš /­ÂŠš /­@Xk k@ÂNžßÌXžÝk ž‘Î ž‘Î kà ‘@bk b@­ÎžÂ ‘@bkÌÞ@Ňk ž‘Î /XÂkÞ ,‘@Îk "×Î @NŠXÌX@ÂX‡k Â@•k Š‘‘k @NŠXÌX@ÂX‡kÂ

‘Š­ /­ÂŠš

ž•­‘kÎkÌbkx‘kXΞ kx‘kXΞÂÌžb /­žžš 9@ŇkÂ

•žb²Ì }p

/"1$"

.žšbk‘‘k ,žŠšlkÌ׊bžš

ŠÂX‘Š­ .kÅŞÂÎ ššk@×

ž×ÝkÂX‘kÌÎÂ@šÅ•ŠÅŊžš ž×‘žš ž×‘žš

‘@ÝkÎÎk @•k !žàk× .žšbk‘‘k ž×‘žš 8ŠÅ ,‘@·×kÎÎkÌxŠß@ΊžšÌŠ‘‘k XÂž× 1žŠ‘kÌbkÌN@X /×­­žÂÎÌbkÌN@X Š‘‘k @XÌkšÌΊ‘k

‘Š­ .kÅŞÂÎ šÅk•N‘kÌbkx‘kXÎk× 1ŠÂ@šÎÌbkx‘kXÎk× ,‘@·×k̕lÎ@‘‘Š·×k .žšbk‘‘k

/ . 3"

kŠ‘@ÅX‡kŠNk Šxx /kkkŠš kbk ×X‡Åk kΊkNk@NbkX×š /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk kŠ‘ !kÅÅk !kÅÅk׭­‘ך kŠ‘@ÅX‡kŠNk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk ,‘@ÎÎk !×ÎÎk @šÅ@X .@‡•kš ŠÎÎk @šÅ@X

‘Š­ kbk kx‘kÎžÂ̐ž•­‘kÎÎ /Î@šk kŠÎN‘kX‡ kŠ‘@ÅX‡kŠNk

"$1

,>Ë

$"

"$Ì


HARRY C48

16 3 9 2 9

11

10

12 12A 10

3 4

25

5 7

15

25

8 75

77

62 - 62A 27

RY

31

28

AR

H

54 55 56 57 58

15

23 17 20 18

78 69

22

60 58

29

61

22 23

68

76

59

24 28

25

19

63

29

31

52

25

29 48 49

24 53

26

70

41

33 25

32

51

50 68 69

33

46

A

R

R

Y

70 71

32

72

25

73

H

74

48 47

41

41

33

36 68 30

80

41

70

33

30

25 32

31

31

33

42 42

31

25

30

43

32

31

44

33

81

33 42 30

33

64 65 66 67

77


,$/² ¥ Õ Ð } z Ê Ê É p › ¥æ ¥¥ ¥¥ ¥Õ ¥Õ ¥Õ ¥z ¥Ê ¥É ¥p ¥› Õæ ÕÕ ÕÐ Õ} Õz ÕÊ ÕÉ Õp ՛ Ðæ Ð¥ ÐÕ ÐÐ Ð} Ðz ÐÊ ÐÉ Ð› }æ }¥ }Õ }Ð }} }Ê }É

78

$ 

}Õ}²Õ¥²›ææ²æ }æв¥}²}ææ²æ }Õ}²Õ¥²p¥æ²æÕ }Õ}²Õ¥²Ð¥¥²æÕ ›¥æ²}²æÊæ}²æÕ }Õ}²Õ¥²Ðææ²æ }æвե²Ðææ²æ ›¥æ²}²æÊæвæÕ }æÕ²Õ¥²Ézæ²æÕ ›æz²}²æÊæ¥²æ ›¥Ð²}²æÊææ²æÕ }楲ե²}ææ²æ ÐæÕ²Õ¥²}æÕ²æ }Õ}²Õ¥²æ楲æ }Õ}²Õ¥²ææz²æ> }É¥²Õ¥²ææ¥²æ ›¥}²}²æpææ²æ }Õ}²Õ¥²pææ²æ ›¥}²}²æpæвæÕ }æÕ²¥}²Éææ²æ }æÕ²¥}²É¥æ²æÕ ›Õ›²}²æpzz²æÕ ›æ›²}²¥æææ²æÕ ›¥æ²}²¥ææz²æÕ ›¥æ²}²æp¥Ê²æÕ ›æ›²}²æpææ²æÕ ÐæÕ²¥}²Õzæ²æ ÐæÕ²¥}²Õææ²æ ›¥É²}²æÊæz²æÕ ›¥}²}²æÊæвæÕ Ðæz²}æ²ÐÕæ²æÕ ›¥É²}²æÊæ}²æÕ ÐæÕ²¥›²æ¥æ²æ ›¥›²}²¥æ楲æ }æв¥›²›ææ²æ }¥¥²¥¥²¥Éæ²æÕ }æв¥¥²Éææ²æÕ æÕæ²}æвæææ¥ }æвХ²æzæ²æÕ ›}æ²Õ²}ææp²æ Ðæв¥›²Ðææ²æ }楲}æ²æÉæ²æ Ðæz²¥¥²Õææ²æÕ }æв}æ²¥ææ²æ ›¥Õ²}²æÊæÕ²æÕ Ðæz²¥¥²ÕÉæ²æÕ

/ .>$"

!@šŠ‘Š@ÌÅk•žÝkšä@ !@š×NŠžÌÅ×­² /Î@xx@Ì@²Ì•@šŠ‘Š@ /Î@xx@ÌX@ݞ̊šš² 8ŠÎkÌÊÌßÌÐæ

@ݞ̊šš²Åk•žÝ²

@ݞ̊šš²Åk•žÝ² 8ŠÎkÌÊÌßÌzæ ׊bkÌ­kÂÌ䞚kÌÅÎ@ÂÎ /Î@‘žXÌ@­kÂΞÌÊ @bžÌ!ÌÊ

@ݞÌXž•²xÂkšž

@ݞÌXž•²xÂkšž

@ݞÌXž•²@Å

@ݞÌXž•²@Å̲²

@ݞÌXž•²@Å .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìp !@šŠ‘Š@ÌxÂkšž .žÅkÎÎ@Ì­Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ì*ÌÌÌp kÝ@ÌÅ@šXŠžÌ•@š² ,kšžÌÅ@šXŠžÌ•@š² 8ŠÎkÌ11-ÌÌpÌ:Ìzz @bžÌ@×ΞN‘²Ì!Ì¥æ 8ŠÎkÌ¥æÌßÌzæ 8ŠÎkÌpÌ:ÌÕz @bžÌ@×ΞN‘²Ì!ÌÌp !@š×NŠžÌŠšx²bß !@š×NŠžÌŠšx²ÌÅß 8ŠÎkÌʲÐÌßÌÕÕ .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@ÌÊË¥p ,Š@ÅÎÂ@Ì@ÅÅ@‘k 8ŠÎkÌʲÐÌßÌ¥Ê

ž­ÂŠ•žääž @NNŠ@Ì@ÌÅxkÂk .מÎ@Ì}æÐÌXˊš² ,@Â@­ž‘ÝkÂk ÅÅ@‘kÌ­žÅβÌ}æÐ 1Â@ŕŠÅŊžškÌXž•­‘² ,Š@ÅÎÂ@ÌxŠÅŲÎÂ@ŕ²Ì}æÐÌÅ×­²

Šš‡Š@Ì1!ÌÉzp .מÎ@ÌXž•­‘kÎ@Ì*ÌÕææÌXËX×ÅX² ‘žXX²@ÅÅkÌ@šÎ² ÅÅ@‘kÌ@šÎkŠžÂk

@ÂÎkÂÌ}æÐ 8ŠÎkÌÌÊÌ:Ì¥} ,kšžÌXž‘‘²@ÅÎ@Ì@šÎ²

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

@šb‘kÌbŠ݊š 3­­kÂ̇@šb‘k Â@XkÎ Â@XkÎ ž‘Î

@N‘k

@N‘k /XÂkÞ 3­­kÂ̇@šb‘k /Î@‘žX "×Î

@N‘k

@N‘k

@N‘k

@N‘k

@N‘k 9@Ňk @šb‘k 9@Ňk kÝk ,Šš ž‘Î /k‘x̑žXŠš̚×Î ž‘Î ž‘b /k‘x̑žXŠš̚×Î žÞkÂ̇@šb‘k žÞkÂ̇@šb‘k /XÂkÞ 9@Ňk ,‘@Îk /XÂkÞ 9‡kk‘ÌXžÝk @‘‘ÌNk@Šš 9‡kk‘ ×ÅÎÌXžÝk .k@ÂÌ@ߑk k@ÂNžß ,‘@Îk k‘Î 9‡kk‘ žšÎÌ@ߑk̑žXŠšÌ­‘² žšÎÌ@ߑk ž×Ŋš ž‘Î ,Šš

•žb²Ì }›

/"1$"

,žŠšlk !@šX‡kžšÌÅ×­² ,@‘Šk ,@‘Šk ž×‘žš

BN‘k

BN‘k 8ŠÅ !@šX‡kžšÌÅ×­lŠk× /Î@‘žX Xž×

BN‘k

BN‘k

BN‘k

BN‘k

BN‘k .žšbk‘‘k ,žŠšlk .žšbk‘‘k k݊k ßk ž×‘žš XÂž× ž×‘žš ž×‘žš XÂž× !@šX‡kžšÌŠšx² !@šX‡kžšÌŠšx² 8ŠÅ .žšbk‘‘k ,‘@·×k 8ŠÅ

ž×ÝkÂX‘k .ž×‘k•kšÎÌFÌNŠ‘‘kÅ .ž×k ššk@×Ìbk̭žÎkXΊžš ßk žŒÎkÌbkÌ݊ÎkÅÅk ,‘@·×k

ž×žŠk .ž×k ÂÂmÎÌbÁ@ßkÌ@šÎ² ÂNkÌž×kÌ@Ý@šÎ

‡BÅŊŠž×‘žš ßk

/ . 3"

kšbk‘ ž‘•Ì²Ì$NkÂÎkŠ‘ ,‘@ÎÎk @‘Îk /X‡Â@×Nk Âk•Åä×Å Âk•Åä×Å /X‡Â@×Nk /Î@ÂÎÅkŠ‘̲ÌxڇkÂך ×X‡Åk !×ÎÎk Âk•Åä×Å Âk•Åä×Å Âk•Åä×Å Âk•Åä×Å Âk•Åä×Å kŠ‘@ÅX‡kŠNk ÚkkŠxx /X‡kŠNk kNk‘ /ΊxÎ /X‡Â@×Nk !×ÎÎk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk !×ÎÎk Úk‘ךNkÂÎkŠ‘ Úk‘ךÎkÂÎkŠ‘ /X‡Â@×Nk kŠ‘@ÅX‡kŠNk ,‘@ÎÎk /X‡Â@×Nk @­­k ×k‘‘@k .@b /Î@×N@­­k 8žÂbkÂ@X‡Åk kΊkNk ,‘@ÎÎk kŠ‘Šk•kš .@b X‡Å‘@k 8žÂ@X‡Åk k‡D×Åk /X‡Â@×Nk /ΊxÎ

"$1

,>Ë

$"

"$Ì

›pË}›æzÊ}}

> >‰> >‰>


,$/² }p }› zæ z¥ zÕ zÐ z} zz zÊ zÉ zp z› Êæ Ê¥ ÊÕ ÊÕ ÊÕ ÊÕ

ÊÕ ÊÐ ÊÐ Ê} Êz Êz ÊÊ ÊÉ Êp ʛ Éæ É¥ ÉÕ ÉÐ É} Éz ÉÊ ÉÉ Ép ɛ pæ p¥ pÕ pÐ p} pz pÊ

80

$ 

›Õp²}²æÉææ²æ Ðæz²¥¥²}Ðæ²æÕ Ðæz²¥¥²}}æ²æÕ Ðæz²¥¥²}ææ²æ ›Õp²}²æ}ææ²æ }æв¥¥²ÕÉæ²æÕ }æв¥¥²ÐÊz²æ ›æp²}²æzæÕ²æÕ ›¥}²}²æz¥z²æÕ }æв¥¥²ÐÊæ²æ ›Õp²}²¥æææ²æ ›ÕÕ²}²¥}ææ²æ }æв¥¥²Ð}æ²æ }æв}æ²æzæ²æ ›¥æ²}²æp¥Õ²æÕ ›¥æ²}²æp¥p²æÕ ›¥æ²}²æpæÐ²æ ›¥æ²}²æpÕæ²æÕ ›¥æ²}²æp¥›²æ ›¥Ê²}²æ}ææ²æ ›¥Ê²}²æÊææ²æ ÐæÕ²}æ²pæвæ }æÕ²Ðæ²p¥æ²æ }z¥²}æ²pÐæ²æÕ ›¥}²}²¥¥ææ²æ ›¥æ²}²¥æ¥¥²æ ›¥æ²}²æz楲æÕ }Õв}æ²ÉÐ¥²æÕ ›¥Ð²}²æzææ²æÕ Ðæz²}æ²É¥z²æ Ðæ}²}æ²ÉÉæ²æ Ðæ}²}æ²Ézæ²æ Ðæz²}æ²Éæz²æ> ›Õ}²Õ²¥pææ²æ ÐæÕ²}æ²ÊÊæ²æÕ Ðæ}²}æ²Êææ²æ ›æв}²¥æææ²æÕ }æвХ²æ¥æ²æÕ }楲}沛Õæ²æ ›¥}²}²æzææ²æÕ }æղХ²æzæ²æ ›Õæ²}²æp楲æ }z¥²Ðæ²Éææ²æÕ ›¥æ²}²¥ææʲæÕ }ÕвÕæ²Ð楲æ

/ .>$"

šk‘‘žÌÅkkkÂÌ./ÌÌÉ ,kšžÌ­kÂ̕ž‘‘@ !ž‘‘@ÌÐæz ÅÎ@ÌXž‘‘k@•kšÎž šk‘‘žÌÅkkkÂÌ./ÌÌ} ,kšžÌXž‘‘²@ÅÎ@Ì­žÅβ 1@­­žÌŞ‘‘kݲ 8ŠÎkÌÌzÌßÌ¥æ .žšbk‘‘@ÌzË¥z •­×š@Î×Â@ÌŞ‘‘² šk‘‘žÌÅkkkÂÌ./Ì¥æ !ž‘‘@ ×ÅŞ‘@ÌŞ‘‘kݲ

@ÂÎkŠšžÌXž­ÂŠX²Ì}æÐ 8ŠÎkÌpÌßÌ¥¥æ 8ŠÎkÌpÌßÌpæ 8ŠÎkÌpÌß̛æ 8ŠÎkÌpÌßÌ¥Õæ 8ŠÎkÌpÌßÌÊæ Šš×kÎÎ@Ì}Ì:ÌÊ_z

‡Š@ÝkÎÎ@ÌÊßÊß}æ @•@ÌX•²Ì}p !žääžÌ­žÂÎ@‘@•@ !žääžÌ­žÂÎ@‘@•@ .žšbk‘‘@Ì­kÂ̑@•@ 8ŠÎkÌÐËpºÌßÌÕºÐË} 8ŠÎkÌzÌßÌÌ¥Ê ,Š@ÅÎÂ@ÌxŠÅŲÂkÎk @bžÌ!Ìz 1k‘@ÌXkÅÎk‘‘ž 1k‘@ŠžÌXkÅβÌ1k‘@ .kÎkÌXkÅÎk‘‘žÌÐæ}

kÅÎk‘‘žÌÎk‘@ÌXž•­‘² @ÅXkÎÎ@Ìxk•@X@ݞ !ž‘‘@Ìbkx‘kÎΞÂk kx‘kÎΞÂkÌXž•­‘kΞ 1ŠÂ@šÎkÌbkx‘kÎΞÂk ,Š@ÅÎÂ@ÌxŠÅŲÎÂ@ŕ²Ì}æÐ 1kž‘ž .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìz 1×NžÌÎÂ@ŕ² Â@šžÌ!pߥæ ,בkŠ@̕žÎžÂk 8ŠÎkÌ¥æÌßÌÕæ ‘@šŠ@ÌŞÎΞ•žÎ²Ì‡Ì¥Ê

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

/kkkÂÌŠš ,Šš /­ÂŠš

žšškXΊžšÌžb /kkkÂÌŠš ,Šš ,‘× ž‘Î 9@Ňk ‡@šb‘k /kkkÂÌŠš /­ÂŠš /­@Xk k@ÂNžßÌXžÝk ž‘Î ž‘Î ž‘Î ž‘Î ž‘Î kà kà ‘@bk b@­ÎžÂ b@­ÎžÂ ‘@bkÌÞ@Ňk ž‘Î /XÂkÞ ,‘@Îk "×Î @NŠXÌX@ÂX‡k Â@•k Š‘‘k @NŠXÌX@ÂX‡kÂ

‘Š­ /­ÂŠš

ž•­‘kÎkÌbkx‘kXΞ kx‘kXΞÂÌžb ,‘@Îk /­žžš 9@Ňk ,Š­k ,Šš ,ב‘kà /XÂkÞ šŠškÌÅ­@XkÂ

•žb²Ì }›

/"1$"

ŠÂX‘Š­ ßk .kÅŞÂÎ 1ŠkÌbk̑Š@ŠÅžš

ŠÂX‘Š­ ßk ž×X‡žš ž×‘žš .žšbk‘‘k ,žŠšlkÌ׊bžš

ŠÂX‘Š­ .kÅŞÂÎ ššk@×

ž×ÝkÂX‘kÌÎÂ@šÅ•ŠÅŊžš ž×‘žš ž×‘žš ž×‘žš ž×‘žš ž×‘žš

‘@ÝkÎÎk

‘@ÝkÎÎk @•k !žàk× !žàk× .žšbk‘‘k ž×‘žš 8ŠÅ ,‘@·×kÎÎkÌxŠß@ΊžšÌŠ‘‘k XÂž× 1žŠ‘kÌbkÌN@X /×­­žÂÎÌbkÌN@X Š‘‘k @XÌkšÌΊ‘k

‘Š­ .kÅŞÂÎ šÅk•N‘kÌbkx‘kXÎk× 1ŠÂ@šÎÌbkx‘kXÎk× ,‘@·×k ,‘@·×k̕lÎ@‘‘Š·×k .žšbk‘‘k 1×à@×

‘@ÝkÎÎk ,ž×‘Šk 8ŠÅ ššk@×̕žÎk×Â

/ . 3"

/kkkŠš /ΊxÎ kbk šÅX‡‘×€ÅÎ@šk /kkkŠš /ΊxÎ 8kÂÅX‡‘×€ /X‡Â@×Nk kŠ‘@ÅX‡kŠNk Šxx /kkkŠš kbk ×X‡Åk kΊkNk@NbkX×š /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk kŠ‘ /X‡kŠNkšxkbk !kÅÅk !kÅÅk׭­‘ך !kÅÅk׭­‘ך kŠ‘@ÅX‡kŠNk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk ,‘@ÎÎk !×ÎÎk @šÅ@X .@‡•kš ŠÎÎk @šÅ@X

‘Š­ kbk kx‘kÎžÂ̐ž•­‘kÎÎ /Î@šk ,‘@ÎÎk kŠÎN‘kX‡ kŠ‘@ÅX‡kŠNk .ž‡Â •N×ÅÅX‡Â@×Nk /X‡kŠNk /X‡Â@×Nk ŠÅÎ@šäŠš

"$1

> ‰>. > > >. >.

>. >. >. >.

,>Ë

$"

"$Ì


HARRY C49

16 3 1

9

2 9

11 11A

10

12 12A 12B 10

3 4 5 6 6A

25 15

25

7 75

77

86

27 28

R HA

17 20 18

22 25

19

78

57 58

63 63A

23

29

59

24 28 29

31

60 58 61

22 25

23

68 69

56

62 62A 62B 62C 62D

RY

76

54 55

15

8

31 29 48

52

24 70

30 68 69

48

31

47

33

70

A

71

32 25 33

72 73

31

81 82

70 15

39

25

40

32

35 33 34

33

32 79

33

42

25

37

84

33 42

41

36

80

46

R R Y

35

68

25 32

51

H

74

34

33

41

49 50

53

26

30 42

31

30

43

31

44

33

64

83 85

65 65A 22 66 67

81


,$/² ÊÕ ÊÕ ÊÐ Ê} Êz ÊÊ ÊÉ Êp ʛ Éæ É¥ É¥ ÉÕ ÉÐ É} É} Éz ÉÊ ÉÉ Ép pæ p¥

88

$ 

›¥æ²}²æp¥p²æÕ ›¥æ²}²æp¥›²æ ›¥Ê²}²æ}ææ²æ ÐæÕ²}æ²pæвæ }æÕ²Ðæ²p¥æ²æ ›¥}²}²¥¥ææ²æ ›¥æ²}²¥æ¥¥²æ ›¥æ²}²æz楲æÕ }Õв}æ²ÉÐ¥²æÕ ›¥Ð²}²æzææ²æÕ Ðæ}²}æ²É¥z²æ Ðæz²}æ²É¥z²æ Ðæ}²}æ²ÉÉæ²æ Ðæ}²}æ²Ézæ²æ Ðæ}²}æ²Éæz²æ> Ðæz²}æ²Éæz²æ> ›Õ}²Õ²¥pææ²æ ÐæÕ²}æ²ÊÊæ²æÕ Ðæ}²}æ²Êææ²æ ›æв}²¥æææ²æÕ }楲}沛Õæ²æ ›¥}²}²æzææ²æÕ

/ .>$"

8ŠÎkÌpÌßÌpæ 8ŠÎkÌpÌßÌÊæ Šš×kÎÎ@Ì}Ì:ÌÊ_z @•@ÌX•²Ì}p !žääžÌ­žÂÎ@‘@•@ .žšbk‘‘@Ì­kÂ̑@•@ 8ŠÎkÌÐËpºÌßÌÕºÐË} 8ŠÎkÌzÌßÌÌ¥Ê ,Š@ÅÎÂ@ÌxŠÅŲÂkÎk @bžÌ!Ìz 1k‘@ÌXkÅÎk‘‘ž KK 1k‘@ÌXkÅÎk‘‘ž 1k‘@ŠžÌXkÅβÌ1k‘@ .kÎkÌXkÅÎk‘‘žÌÐæ}

kÅÎk‘‘žÌÎk‘@ÌXž•­‘kΞ KK kÅÎk‘‘žÌÎk‘@ÌXž•­‘kΞ @ÅXkÎÎ@Ìxk•@X@ݞ !ž‘‘@Ìbkx‘kÎΞÂk kx‘kÎΞÂkÌXž•­‘kΞ 1ŠÂ@šÎkÌbkx‘kÎΞÂk 1kž‘ž .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìz

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

ž‘Î ž‘Î kà ‘@bk b@­ÎžÂ ‘@bkÌÞ@Ňk ž‘Î /XÂkÞ ,‘@Îk "×Î @NŠXÌX@ÎX‡k @NŠXÌX@ÎX‡k Â@•k Š‘‘k @NŠXÌX@ÂX‡k @NŠXÌX@ÂX‡kÂ

‘Š­ /­ÂŠš

ž•­‘kÎkÌbkx‘kXΞ kx‘kXΞÂÌžb /­žžš 9@ŇkÂ

•žb²Ì/}p

/"1$"

ž×‘žš ž×‘žš

‘@ÝkÎÎk @•k !žàk× .žšbk‘‘k ž×‘žš 8ŠÅ ,‘@·×kÎÎkÌxŠß@ΊžšÌŠ‘‘k XÂž× 1žŠ‘kÌbkÌN@X 1žŠ‘kÌbkÌN@X /×­­žÂÎÌbkÌN@X Š‘‘k @XÌkšÌΊ‘k @XÌkšÌΊ‘k

‘Š­ .kÅŞÂÎ šÅk•N‘kÌbkx‘kXÎk× 1ŠÂ@šÎÌbkx‘kXÎk× ,‘@·×k̕lÎ@‘‘Š·×k .žšbk‘‘k

"$1

/ . 3"

/X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk kŠ‘ !kÅÅk !kÅÅk׭­‘ך kŠ‘@ÅX‡kŠNk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk ,‘@ÎÎk !×ÎÎk @šÅ@X @šÅ@X .@‡•kš ŠÎÎk @šÅ@X @šÅ@X

‘Š­ kbk kx‘kÎžÂ̐ž•­‘kÎÎ /Î@šk kŠÎN‘kX‡ kŠ‘@ÅX‡kŠNk

,>Ë

$"

"$Ì

>

Ð¥Ëæp˛› ÌÐ¥Ëæp˛›


HARRY S48

16 3 9 2 9

11 11A

10

12

3 4

25

10

15

25

62 62A 62B

5 7

15

31

63

8 75

77

61 27

Y R R

23

HA

20 18

22

33

23 68

25 17

29

25

40 30

25

31

37

39

38 36 35

30

26

70

43 46

41 33 25 32

33 41

22

24

69

32

37

28

25

19 76

34

29

24

17

78

28

36 35

25 17 40

31 37 40

74 74A

34 35 36

34 33

H

A

R R Y

33

68 69 70

41

71 71A

33

72

25

42

45 43 17 25

30 33 34 35

73

32 68 81 80 70

41 33 25 32

42 30

31 44

31 36 37 38 39 40 17 25

64 65 66 67

89


,$/² ¥ Õ Ð } z Ê Ê É p › ¥æ ¥¥ ¥Õ ¥Õ ¥z ¥Ê ¥É ¥p ¥› Õæ ÕÕ ÕÐ Õ} Õz ÕÊ ÕÉ Õp ՛ Ðæ Ð¥ ÐÕ ÐÐ Ð} Ðz ÐÉ Ð› }æ }¥ }Õ }} }Ê }É }p }›

90

$ 

}Õ}²Õ¥²›ææ²æ }æв¥}²}ææ²æ }Õ}²Õ¥²p¥æ²æÕ }Õ}²Õ¥²Ð¥¥²æÕ ›¥æ²}²æÊæ}²æÕ }Õ}²Õ¥²Ðææ²æ }æвե²Ðææ²æ ›¥æ²}²æÊæвæÕ }æÕ²Õ¥²Ézæ²æÕ ›æz²}²æÊæ¥²æ ›¥Ð²}²æÊææ²æÕ }楲ե²}ææ²æ }Õ}²Õ¥²æ楲æ }É¥²Õ¥²ææ¥²æ ›¥}²}²æpææ²æ }Õ}²Õ¥²pææ²æ ›¥}²}²æpæвæÕ }æÕ²¥}²Éææ²æ }æÕ²¥}²É¥æ²æÕ ›Õ›²}²æpzz²æÕ ›æ›²}²¥æææ²æÕ ›¥æ²}²¥ææz²æÕ ›¥æ²}²æp¥Ê²æÕ ›æ›²}²æpææ²æÕ ÐæÕ²¥}²Õzæ²æ ÐæÕ²¥}²Õææ²æ ›¥É²}²æÊæz²æÕ ›¥}²}²æÊæвæÕ Ðæz²}æ²ÐÕæ²æÕ ›¥É²}²æÊæ}²æÕ ÐæÕ²¥›²æ¥æ²æ ›¥›²}²¥æ楲æ }æв¥›²›ææ²æ }¥¥²¥¥²¥Éæ²æÕ æÕæ²}æвæææ¥ }æвХ²æzæ²æÕ ›}æ²Õ²}ææp²æ Ðæв¥›²Ðææ²æ }楲}æ²æÉæ²æ }æ}²}æ²¥ææ²æ ›¥æ²}²æp¥Ð²æÕ ›æÕ²}²æp楲æÕ ›Õ¥²}²¥Õ楲æ ÐæÕ²¥¥²Ð楲æÕ

/ .>$"

!@šŠ‘Š@ÌÅk•žÝkšä@ !@š×NŠžÌÅ×­² /Î@xx@Ì@²Ì•@šŠ‘Š@ /Î@xx@ÌX@ݞ̊šš² 8ŠÎkÌÊÌßÌÐæ

@ݞ̊šš²Åk•žÝ²

@ݞ̊šš²Åk•žÝ² 8ŠÎkÌÊÌßÌzæ ׊bkÌ­kÂÌ䞚kÌÅÎ@ÂÎ /Î@‘žXÌ@­kÂΞÌÊ @bžÌ!ÌÊ

@ݞÌXž•²xÂkšž

@ݞÌXž•²@Å

@ݞÌXž•²@Å .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìp !@šŠ‘Š@ÌxÂkšž .žÅkÎÎ@Ì­Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ì*ÌÌÌp kÝ@ÌÅ@šXŠžÌ•@š² ,kšžÌÅ@šXŠžÌ•@š² 8ŠÎkÌ11-ÌÌpÌ:Ìzz @bžÌ@×ΞN‘²Ì!Ì¥æ 8ŠÎkÌ¥æÌßÌzæ 8ŠÎkÌpÌ:ÌÕz @bžÌ@×ΞN‘²Ì!ÌÌp !@š×NŠžÌŠšx²bß !@š×NŠžÌŠšx²ÌÅß 8ŠÎkÌʲÐÌßÌÕÕ .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@ÌÊË¥p ,Š@ÅÎÂ@Ì@ÅÅ@‘k 8ŠÎkÌʲÐÌßÌ¥Ê

ž­ÂŠ•žääž @NNŠ@Ì@ÌÅxkÂk .מÎ@Ì}æÐÌXˊš² ,@Â@­ž‘ÝkÂk 1Â@ŕŠÅŊžškÌXž•­‘² ,Š@ÅÎÂ@ÌxŠÅŲÎÂ@ŕ²Ì}æÐÌÅ×­²

Šš‡Š@Ì1!ÌÉzp .מÎ@ÌXž•­‘kÎ@Ì*ÌÕææÌXËX×ÅX² ‘žXX²@ÅÅkÌ@šÎ²

@ÂÎkÂÌ}æ} 8ŠÎkÌpÌßÌzz ŠÅÎ@šäŠ@‘kÌ­Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ì*Ìp !ž‘‘@Ì@ÌÎ@ää@ kÝ@ÌŞ‘‘kÝ@•kšÎžÌÂמÎ@

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

@šb‘kÌbŠ݊š 3­­kÂ̇@šb‘k Â@XkÎ Â@XkÎ ž‘Î

@N‘k

@N‘k /XÂkÞ 3­­kÂ̇@šb‘k /Î@‘žX "×Î

@N‘k

@N‘k

@N‘k 9@Ňk @šb‘k 9@Ňk kÝk ,Šš ž‘Î /k‘x̑žXŠš̚×Î ž‘Î ž‘b /k‘x̑žXŠš̚×Î žÞkÂ̇@šb‘k žÞkÂ̇@šb‘k /XÂkÞ 9@Ňk ,‘@Îk /XÂkÞ 9‡kk‘ÌXžÝk @‘‘ÌNk@Šš 9‡kk‘ ×ÅÎÌXžÝk k@ÂNžß ,‘@Îk k‘Î 9‡kk‘ žšÎÌ@ߑk̑žXŠšÌ­‘² ž×Ŋš ž‘Î /­@Xk /­ÂŠšÌÞ@Ňk 9‡kk‘Ì‘kÝkÂÌ@b×Åβ

•žb²Ì/}›

/"1$"

,žŠšlk !@šX‡kžšÌÅ×­² ,@‘Šk ,@‘Šk ž×‘žš

BN‘k

BN‘k 8ŠÅ !@šX‡kžšÌÅ×­lŠk× /Î@‘žX Xž×

BN‘k

BN‘k

BN‘k .žšbk‘‘k ,žŠšlk .žšbk‘‘k k݊k ßk ž×‘žš XÂž× ž×‘žš ž×‘žš XÂž× !@šX‡kžšÌŠšx² !@šX‡kžšÌŠšx² 8ŠÅ .žšbk‘‘k ,‘@·×k 8ŠÅ

ž×ÝkÂX‘k .ž×‘k•kšÎÌFÌNŠ‘‘kÅ .ž×k ššk@×Ìbk̭žÎkXΊžš žŒÎkÌbkÌ݊ÎkÅÅk ,‘@·×k

ž×žŠk .ž×k ÂÂmÎÌbÁ@ßkÌ@šÎ²

‡BÅŊŠž×‘žš ššk@× .kÅŞÂÎ k݊kÂÌŞבkݲÌž×k

/ . 3"

kšbk‘ ž‘•Ì²Ì$NkÂÎkŠ‘ ,‘@ÎÎk @‘Îk /X‡Â@×Nk Âk•Åä×Å Âk•Åä×Å /X‡Â@×Nk /Î@ÂÎÅkŠ‘̲ÌxڇkÂך ×X‡Åk !×ÎÎk Âk•Åä×Å Âk•Åä×Å Âk•Åä×Å kŠ‘@ÅX‡kŠNk ÚkkŠxx /X‡kŠNk kNk‘ /ΊxÎ /X‡Â@×Nk !×ÎÎk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk !×ÎÎk Úk‘ךNkÂÎkŠ‘ Úk‘ךÎkÂÎkŠ‘ /X‡Â@×Nk kŠ‘@ÅX‡kŠNk ,‘@ÎÎk /X‡Â@×Nk @­­k ×k‘‘@k .@b /Î@×N@­­k kΊkNk ,‘@ÎÎk kŠ‘Šk•kš .@b X‡Å‘@k k‡D×Åk /X‡Â@×Nk ŠÅÎ@šä‡Ú‘Åk kbkÂÅX‡kŠNk .@bÝkÂÅÎk‘‘ךŇkNk‘

"$1

,>Ë

$"

"$Ì

›pË}›ææpÊÊ

>


,$/² zæ z¥ zÕ zÐ z} zz zÊ zÉ zp z› Ê¥ ÊÕ ÊÕ ÊÐ Ê} Êz ÊÊ ÊÉ Êp ʛ Éæ É¥ É¥ ÉÕ ÉÐ É} É} Éz ÉÊ ÉÉ Ép ɛ pæ p¥ pÕ

92

$ 

Хв¥¥²¥æ¥²æÕ Ðæ}²¥¥²Õ¥æ²æÕ Ðæ}²¥¥²Ð›æ²æÕ }æ}²¥¥²¥zæ²æÕ }æ}²¥¥²Ð›æ²æÕ }æ}²¥¥²¥ææ²æÕ }æ}²}æ²ÐÕæ²æÕ ›¥æ²}²æÊæɲæÕ ›¥æ²}²æÊÕɲæÕ ›æ›²}²æÊææ²æÕ }æ}²}æ²æzæ²æ ›¥æ²}²æp¥Õ²æÕ ›¥æ²}²æp¥p²æÕ ›¥Ê²}²æ}ææ²æ ÐæÕ²}æ²pæвæ }æÕ²Ðæ²p¥æ²æ ›¥}²}²¥¥ææ²æ ›¥æ²}²¥æ¥¥²æ ›¥æ²}²æz楲æÕ }Õв}æ²ÉÐ¥²æÕ ›¥Ð²}²æzææ²æÕ Ðæ}²}æ²É¥z²æ Ðæz²}æ²É¥z²æ Ðæ}²}æ²ÉÉæ²æ Ðæ}²}æ²Ézæ²æ Ðæ}²}æ²Éæz²æ> Ðæz²}æ²Éæz²æ> ›Õ}²Õ²¥pææ²æ ÐæÕ²}æ²ÊÊæ²æÕ Ðæ}²}æ²Êææ²æ ›æв}²¥æææ²æÕ }æвХ²æ¥æ²æÕ }楲}沛Õæ²æ ›¥}²}²æzææ²æÕ }æղХ²æzæ²æ

/ .>$"

,Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@ ×ÅŞ‘@ÌÅ×­­²ÂמÎ@Ì@šÎ² ,Š@ÅÎÂ@ÌÂk²@‘β ,Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ì­žÅβÌbß ,Š@ÅÎÂ@ÌÂk²@‘β­žÅβ ,Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ì­žÅβÌÅß ,Š@ÅÎÂ@Ì@ÅÅ@‘kÌ­žÅβ 8ŠÎkÌÊÌßÌÕz 8ŠÎkÌÊÌßÌ¥Ê @bžÌ@×ΞN‘²Ì!ÌÌÊ

@ÂÎkŠšžÌXž­ÂŠX²Ì}æ} 8ŠÎkÌpÌßÌ¥¥æ 8ŠÎkÌpÌßÌpæ Šš×kÎÎ@Ì}Ì:ÌÊ_z @•@ÌX•²Ì}p !žääžÌ­žÂÎ@‘@•@ .žšbk‘‘@Ì­kÂ̑@•@ 8ŠÎkÌÐËpºÌßÌÕºÐË} 8ŠÎkÌzÌßÌÌ¥Ê ,Š@ÅÎÂ@ÌxŠÅŲÂkÎk @bžÌ!Ìz 1k‘@ÌXkÅÎk‘‘ž KK 1k‘@ÌXkÅÎk‘‘ž 1k‘@ŠžÌXkÅβÌ1k‘@ .kÎkÌXkÅÎk‘‘žÌÐæ}

kÅÎk‘‘žÌÎk‘@ÌXž•­‘kΞ KK kÅÎk‘‘žÌÎk‘@ÌXž•­‘kΞ @ÅXkÎÎ@Ìxk•@X@ݞ !ž‘‘@Ìbkx‘kÎΞÂk kx‘kÎΞÂkÌXž•­‘kΞ 1ŠÂ@šÎkÌbkx‘kÎΞÂk ,Š@ÅÎÂ@ÌxŠÅŲÎÂ@ŕ²Ì}æÐ 1kž‘ž .žÅkÎÎ@Ì­Š@š@Ìz 1×NžÌÎÂ@ŕ²

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

ߑkÌ@• 9‡kk‘ÌÅ×­­žÂÎ ,‘@Îk ,‘@Îk ,‘@Îk ,‘@Îk ,‘@Îk ž‘Î ž‘Î /k‘x̑žXŠš̚×Î k@ÂNžßÌXžÝk ž‘Î ž‘Î kà ‘@bk b@­ÎžÂ ‘@bkÌÞ@Ňk ž‘Î /XÂkÞ ,‘@Îk "×Î @NŠXÌX@ÎX‡k @NŠXÌX@ÎX‡k Â@•k Š‘‘k @NŠXÌX@ÂX‡k @NŠXÌX@ÂX‡kÂ

‘Š­ /­ÂŠš

ž•­‘kÎkÌbkx‘kXΞ kx‘kXΞÂÌžb ,‘@Îk /­žžš 9@Ňk ,Š­k

•žb²Ì/}›

/"1$"

,‘@·×k /×­­žÂÎÌž×k ,‘@·×k ,‘@·×k ,‘@·×k ,‘@·×k ,‘@·×k ž×‘žš ž×‘žš Xž×

ž×ÝkÂX‘kÌÎÂ@šÅ•ŠÅŊžš ž×‘žš ž×‘žš

‘@ÝkÎÎk @•k !žàk× .žšbk‘‘k ž×‘žš 8ŠÅ ,‘@·×kÎÎkÌxŠß@ΊžšÌŠ‘‘k XÂž× 1žŠ‘kÌbkÌN@X 1žŠ‘kÌbkÌN@X /×­­žÂÎÌbkÌN@X Š‘‘k @XÌkšÌΊ‘k @XÌkšÌΊ‘k

‘Š­ .kÅŞÂÎ šÅk•N‘kÌbkx‘kXÎk× 1ŠÂ@šÎÌbkx‘kXÎk× ,‘@·×k ,‘@·×k̕lÎ@‘‘Š·×k .žšbk‘‘k 1×à@×

/ . 3"

.@b‡@‘ÎkÂך X‡ÅÎÂDk ,‘@ÎÎk ,‘@ÎÎk ,‘@ÎÎk ,‘@ÎÎk ,‘@ÎÎk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk !×ÎÎk kΊkNk@NbkX×š /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk kŠ‘ !kÅÅk !kÅÅk׭­‘ך kŠ‘@ÅX‡kŠNk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk ,‘@ÎÎk !×ÎÎk @šÅ@X @šÅ@X .@‡•kš ŠÎÎk @šÅ@X @šÅ@X

‘Š­ kbk kx‘kÎžÂ̐ž•­‘kÎÎ /Î@šk ,‘@ÎÎk kŠÎN‘kX‡ kŠ‘@ÅX‡kŠNk .ž‡Â

"$1

,>Ë

$"

"$Ì

Ð¥Ëæp˛›

Ð¥Ëæp˛›


HARRY S49

16 3 1

9

2 9

11

10

12 12A 10

3 4

25

5 6

31 63

6A

61

15 25

7 8

15 75

77

62 - 62A 15

28

R HA

23 17 20

54

35

33

58 55

34

28

25

68

25 26

70

34 33

35

53

52

58

59

32

51

33 57

H

A

R

R

Y

68 69 70 74 74A

25

49

59

24

69

33

33

22 23

41

29

25

19

78

29

24 22

18

76

32

27

RY

58 54

33 15 25

71 71A 72

31

25

42

33 46 47

30 32

81 80

50 48

47

46

42

73 68

17

56

44

31

31

37

30 31

48 49

32

50 51 52 17 25

82

70 64

79 39

25 40

33 41

65 66 67

93


,$/² ¥æ› ¥¥¥ ¥¥Õ ¥¥Ð ¥¥} ¥¥z ¥¥Ê ¥¥É ¥¥p ¥¥› ¥¥› ¥¥› ¥Õæ ¥Õ¥ ¥ÕÕ ¥ÕÐ ¥Õ} ¥ÕÊ ¥ÕÉ ¥Õp ¥Õ› ¥Ðæ ¥Ð¥ ¥ÐÕ ¥ÐÐ ¥Ð} ¥Ðz ¥ÐÊ ¥ÐÉ ¥Ðp ¥Ð› ¥}æ ¥}¥ ¥}Õ ¥}Ð ¥}} ¥}z ¥}Ê ¥}É ¥}p ¥}›

94

$ 

›Ðв}²æzææ²æÕ }ÕвХ²É}¥²æÕ ›¥}²z²¥ææ¥²æ ›Ð¥²Õ²æ›¥Ð²æ ›æp²}²æz楲æÕ }Õ}²Ð¥²¥zæ²¥æ ›Ð¥²Õ²¥ÕÕÕ²æ ›æʲ}²¥ÕÕp²æ }ÕвХ²Ézвæ }ÕвХ²Õ楲æ }æղХ²Õææ²æ 8z²Ð¥²Õææ²æ ›¥Ê²}²æÕz¥²æ ›æʲ}²¥ÕÐÐ²æ ›Ð}²}²æ›ææ²æ ›Ð¥²Õ²ÉÊpæ²æ }É¥²Ð¥²¥ææ²¥æ }ÕвХ²æzæ²æÕ ›æɲ}²¥ÕÐÕ²æ }ÕвХ²Ê¥Õ²æ }ÕвХ²Êz¥²æ ›¥}²}²¥ÕÕæ²æ ›Õp²}²¥Õææ²æ }ÕвХ²ÊÉæ²æ }É¥²Ð¥²}æ¥²æ ›æв}²æ}æ}²æ }ÕвХ²Êæ¥²æ ›æղв¥Õææ²æ }Õ}²Ð¥²ppæ²æ ›¥}²}²ÕæÐz²æ }ÕвХ²pÕÕ²æ }ÕвХ²p}вæ }ÕвХ²pzÕ²æ }楲Х²Õzæ²æ> ›¥›²}²¥ÕÕÊ²æ ›¥›²}²ÕæÐz²æ ›¥}²}²¥ÕÕÊ²æ ›Õæ²}²æp楲æ ÉÉÕ²Ðæ²Êææ²æÕ }æÕ²Ðæ²Êææ²æ ›æв}²æzææ²æ

/ .>$"

@bžÌ!ÌzÌx‘@šŠ@Ξ kÝ@ÌkÅÎkš@ .žšbk‘‘@ šk‘‘žÌ$.ÌÕæÐÉ 8ŠÎk̲Ì}_pߥÊ

ž­kÂX‡ŠžÌXž•­‘kΞ šk‘‘žÌbŠÌÎkš×Î@

×ÅXŠškÎΞÌÊææ¥ kÝ@̊šÎkš@ 8ŠÎkÌÅkšä@ÌxŠškÌbß 8ŠÎkÌÅkšä@ÌxŠškÌbß KK 8ŠÎkÌÅkšä@ÌxŠškÌbß

‡Š@ÝkÎÎ@ÌÕ_zßÐ_É

×ÅXŠškÎΞÌ@ÌÅxkÂk 1@­­žÌž‘Šž šk‘‘žÌ$.Ì}æ} /X@Ξ‘@ÌXž•­‘kÎ@ ,@Â@­ž‘ÝkÂk

×ÅXŠškÎΞÌ@ÌÅxkÂk ,@Â@­ž‘ÝkÂk ,Šš²ÅX@ÎΞ̑ŠN²Åß .@Å@•kšÎžÌ¥Õ²zËÕæËæ_} šk‘‘žÌk‘²kÅβ²¥Õ

‡Š@ÝkÎÎ@ ‘NkžÌÎÂ@ŕ² /­Šš@Ì}ÌÌÌÌßÌ¥p ,Šš²ÅX@ÎΞ̑ŠN²bß ÂžšäŠš@ kÝ@ÌbŠÌÅ­ŠšÎ@ .žšbk‘‘@ ×ÅŞ‘@ÌbŠÌÎÂ@ÅX² ŠÅXžÌxŠä²Xžšb×ÎΞÂk ŠÅXžÌxŠä²ÌXžšbžÎΞ .מÎ@Ìk‘ŠXžŠb@‘k

×ÅXŠš²@ÌÂב‘ŠšŠÌ:Ì¥ÕÌÕÊ

×ÅXŠškÎΞÌ@ÌÂב‘²

žšÎžÂ@‘‘@Ì/¥ÕÌÕÊ Â@šžÌpߥæ ,בkŠ@ÌÎÂ@ŕ² ,בkŠ@ÌŠšÝŠž /­Šš@ÌzÌÌÌÌßÌÕp

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

}Õ}²Ð¥²ææвæ̉ÌÉÕ¥²Ð¥²æ楲æ

/ .,1$"

"×Î $×ÎkÂ̑kÝk 9@Ňk .Šš /XÂkÞ 3­­kÂ̇ž×Ŋš /k@‘ŠšÌŠš k@Šš šškÂÌX‘×ÎX‡Ì‘kÝk š­×ÎÌŇ@xÎ š­×ÎÌŇ@xÎ š­×ÎÌŇ@xÎ kà @‘‘ÌNk@Šš $Š‘Ì­‘× /k@‘ŠšÌŠš žÞkÂ̇ž×Ŋš ×ÅÎÌXžÝk @‘‘ÌNk@Šš ×ÅÎÌXžÝk ¥ÊÎÌk@Â_̑kxÎ .Šš .Šš Š݊š̐kà $×έ×ÎÌŇ@xÎ ,Šš ¥ÊÎÌk@Â_ÌŠ‡Î ×Ҋš

‘×ÎX‡Ì‘kÝk ,×ҊšÌŠš

‘×ÎX‡ÌőkkÝk $×ÎkÂÌbŠÅX šškÂÌbŠÅX k‘ŠX@‘Ìk@ @‘‘ÌNk@Šš k@Šš 9@Ňk ,Šš ,ב‘kà ,ב‘kà ,Šš

/"1$"

XÂž× k݊kÂÌkßÎlŠk× .žšbk‘‘k ššk@× 8ŠÅ žŒÎŠkÂÌÅ×­lŠk× ššk@×ÌbÁlÎ@šX‡lŠÎl .ž×‘k•kšÎ k݊kÂ̊šÎlŠk× 8ŠÅÌÅ@šÅÌxŠš 8ŠÅÌÅ@šÅÌxŠš 8ŠÅÌÅ@šÅÌxŠš

‘@ÝkÎÎk .ž×‘k•kšÎÌFÌNŠ‘‘kÅ ž×X‡žš ššk@×ÌbÁlÎ@šX‡lŠÎl žŒÎŠkÂ̊šxlŠk× Î@šX‡lŠÎlÌbkÅÌ­ŠšžšÅ .ž×‘k•kšÎÌFÌNŠ‘‘kÅ Î@šX‡lŠÎlÌbkÅÌ­ŠšžšÅ ,ŠšžšÌ@×X‡k ššk@× ššk@×Ì/kkkÂÌ¥Õ

‘@ÝkÎÎk ÂNÂk ž×­Š‘‘k ,ŠšžšÌbžŠÎ .žšbk‘‘kÌkšÌNžšäk k݊kÂÌbÁk•NÂ@à@k ššk@× ššk@×ÌbÁkšÎÂ@Ššk•kšÎ ŠÅ·×kÌkßÎlŠk× ŠÅ·×k̊šÎlŠk× ,ŠšžšÌk‘ŠXžŠb@‘ .ž×‘k•kšÎ .ž×‘k•kšÎ .žšbk‘‘k

‘@ÝkÎÎk ,ž×‘ŠkÌÎÂ@šÅ•ŠÅŊžš ,ž×‘Šk

‘@ÝkÎÎk

/ . 3"

!×ÎÎk kNk‘ /X‡kŠNk .Šš /X‡Â@×Nk $N²kΊkNkk‡D×ÅkbkXk‘ ŠX‡ÎךÅŠš ×k‘‘@k ×­­‘ךŇkNk‘̯Šššk° šÎŠkNkÞk‘‘k šÎŠkNkÞk‘‘k šÎŠkNkÞk‘‘k /X‡kŠNkšxkbk ×k‘‘@k (‘²8kÂÅX‡‘×€ ŠX‡ÎךÅŠš kΊkNkk‡D×Åk NbkX@­­k ×k‘‘@k NbkX@­­k šÎŠkNkÂ@b̑ŠšÅ .Šš .Šš šÎŠkNkkŠ‘ šÎŠkNkÞk‘‘k /­@ššÅΊxÎ šÎŠkNkÂ@bÌÂkX‡ÎÅ @kÂN×X‡Åk ×­­‘ךŇkNk‘ Â×XÂŠš ڇÂך ׀kšÅX‡kŠNk šškšÅX‡kŠNk ×­­‘ך՞ÂN ×k‘‘@k ×k‘‘@k /X‡kŠNk •N×ÅÅX‡Â@×Nk .Šk•kšÅX‡kŠNk /X‡kŠNk •N×ÅÅX‡Â@×Nk

"$1

ÉÉÕ }Õ} }Õ} ÉÉÕ

,>Ë

$"

z ¥æ ¥æ ¥æ Ð ¥æ Ð z Õ Õ /˚̛›Ë¥}ÕpÉ} Ð z Ð ¥æ Ð ¥æ Ð ¥æ

­ä²¥æ ­ä²¥¥

ÉÉÕ ÉÉÕ }Õ} }Õ}

"$Ì

z Õ ¥æ Ð z z z Ð ¥æ ¥æ Õ z z z ¥ z ¥æ


HARRY

424.31.003.0 721.31.001.0

109 111 113

112

114

147

146

116

149

148

115 117 118 131

133

132

120 119 119A 119B 123

121

143 127

122

128

129

130 136

124 145 135

131

128

127

132

126

116

116

126

134

139

130 140

138 136

130

144

141

142

138

137

95


,$/² ¥ Õ Ð Ð } } z z Ê É p p p › › › ¥æ ¥æ ¥¥ ¥¥ ¥Õ ¥Ð ¥} ¥z ¥Ê ¥É ¥p ¥p ¥p Õæ Õæ Õæ Õ¥ ÕÕ ÕÐ ÕÐ Õ} Õz ÕÊ ÕÉ Õp ՛ Ðæ Ð¥

96

$ 

›Ðв}²æzææ²æÕ ›æв}²æ}æʲæ }æղХ²É}æ²æÕ }¥¥²Ð¥²É}æ²æÕ ›ÕÕ²}²¥›æвæÕ ›ÕÕ²}²¥›æ¥²æÕ ;¥²Ð¥²¥zæ²¥æ /ղХ²¥zæ²¥æ ›æp²}²æz楲æÕ ›Ð¥²Õ²æÉææ²æ }æղХ²Ézæ²æÕ }¥¥²Ð¥²Ézæ²æÕ }¥¥²Ð¥²Éz¥²æÕ KK }æղХ²Õææ²æ }æղХ²Õææ²æ 8z²Ð¥²Õææ²æ KK }æÕ²Ðæ²Êææ²æ }Õ}²Ðæ²Êææ²æ ›æв}²æzææ²æ ›æв}²æzæÕ²æ ›Ð¥²Õ²¥ÕÕÕ²æ ›æʲ}²¥ÕÕp²æ ›¥}²}²¥ÕÕÊ²æ ›¥›²}²¥ÕÕÊ²æ ›æв}²æ}æɲæ }æz²Ð¥²pÕæ²æ }æղХ²pÊæ²æ }æz²Ð¥²pÊ¥²æ }æղХ²pÊæ²æ KK }æz²Ð¥²ÕÉ¥²æ }æz²Ð¥²ÕÉ¥²æ }æղХ²ÕÉæ²æ KK ›¥}²}²¥ÕæÕ²æ }æz²Ð¥²ppæ²æ ›¥}²}²¥ÕæÉ²æ ›¥}²}²¥Õæ}²æ KK }ÕвХ²ÊÉæ²æ ›Õp²}²¥Õææ²æ ›¥}²}²¥ÕÕæ²æ }ÕвХ²Ê¥Õ²æ ›æɲ}²¥ÕÐÕ²æ }ÕвХ²Ê楲æ }ÕвХ²Êz¥²æ ›æ}²Õ²¥Õææ²æ

/ .>$"

@bžÌ@×ΞN‘²z /­Šš@Ì}_zÌßÌ¥Ê kÝ@ÌkÅÎkš@ kÝ@ÌkÅÎkš@ !ž‘‘@ÌbŠÌŠX‡Š@•ž !ž‘‘@ÌbŠÌŠX‡Š@•ž

ž­kÂX‡ŠžÌÎÂ@ŕ²

ž­kÂX‡ŠžÌÎÂ@ŕ² 8ŠÎk̲Ì}_pß¥Ê šk‘‘žÌ$.Ì¥æÊ kÝ@̊šš²ÌŠšÎkš@ kÝ@̊šš²ÌŠšÎkš@ kÝ@̊šš²ÌŠšÎkš@ 8ŠÎkÌÅkšä@ÌxŠškÌbß 8ŠÎkÌÅkšä@ÌxŠškÌbß 8ŠÎkÌÅkšä@ÌxŠškÌbß ,בkŠ@ÌŠšÝŠž ,בkŠ@ÌÎÂ@ŕ² /­Šš@ÌzÌÌÌÌßÌÕp /­Šš@ÌzÌÌÌÌßÌ}z šk‘‘žÌbŠÌÎkš×Î@

×ÅXŠškÎΞÌÊææ¥

žšÎžÂ@‘‘@Ì/¥ÕÌÕÊ

×ÅXŠš²@ÌÂב‘ŠšŠÌ:Ì¥ÕÌÕÊ /­Šš@Ìk‘@Åβ}ßÐæÌ3"ÌÊpÉʲɥ ×ÅŞ‘@ÌÎÂ@ÅXŠš@•²

žšžÌxŠ䊞šk

žšžÌxŠ䊞šk

žšžÌxŠ䊞šk .מÎ@Ìk‘ŠXžŠb@‘kÌbkÅÎÂ@ .מÎ@Ìk‘ŠXžŠb@‘kÌbkÅÎÂ@ .מÎ@Ìk‘ŠXžŠb@‘kÌbkÅÎÂ@ .@Å@•kšÎžÌ¥Õ²zËÕæË¥ kÝ@ÌbŠÌÅ­ŠšÎ@ šk‘‘žÌbŠÌÅ­ŠšÎ@ šk‘‘žÌbŠÌÅ­ŠšÎ@

‡Š@ÝkÎÎ@ šk‘‘žÌk‘²kÅβ²¥Õ .@Å@•kšÎžÌ¥Õ²zËÕæËæ_} ,@Â@­ž‘ÝkÂk

×ÅXŠškÎΞÌ@ÌÅxkÂk ,Šš²ÅX@ÎΞ̑ŠN²bß ,Šš²ÅX@ÎΞ̑ŠN²Åß žXXž‘@Ì."

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

æÕz‰}æՉæææ¥Ì‰ÌæÕæ‰}¥¥‰æææ¥Ì‰ÌæÕæ‰}æՉæææ¥

/ .,1$"

"×Î /­ÂŠšÌ­Šš $×ÎkÂ̑kÝk $×ÎkÂ̑kÝk /­ÂŠš /­ÂŠš 3­­kÂ̇ž×Ŋš 3­­kÂ̇ž×Ŋš /XÂkÞ .Šš šškÂÌX‘×ÎX‡Ì‘kÝk šškÂÌX‘×ÎX‡Ì‘kÝk šškÂÌX‘×ÎX‡Ì‘kÝk š­×ÎÌŇ@xÎ š­×ÎÌŇ@xÎ š­×ÎÌŇ@xÎ ,ב‘kà ,ב‘kà ,Šš /­ÂŠšÌ­Šš /k@‘ŠšÌŠš k@Šš 9@Ňk @‘‘ÌNk@Šš /­ÂŠšÌ­Šš

‘×ÎX‡ÌőkkÝk

žšk

žšk

žšk k‘ŠX@‘Ìk@ k‘ŠX@‘Ìk@ k‘ŠX@‘Ìk@ .Šš kÝk .Šš .Šš Š݊š̐kà .Šš .Šš ×ÅÎÌXžÝk @‘‘ÌNk@Šš ¥ÊÎÌk@Â_ÌŠ‡Î ¥ÊÎÌk@Â_̑kxÎ ×Ň

/"1$"

XÂž× ž×­Š‘‘kÌk‘@ÅΊ·×k k݊kÂÌkßÎlŠk× k݊kÂÌkßÎlŠk× .kÅŞÂÎ .kÅŞÂÎ žŒÎŠkÂÌÅ×­lŠk× žŒÎŠkÂÌÅ×­lŠk× 8ŠÅ ššk@× k݊kÂ̊šÎlŠk× k݊kÂ̊šÎlŠk× k݊kÂ̊šÎlŠk× 8ŠÅÌÅ@šÅÌxŠš 8ŠÅÌÅ@šÅÌxŠš 8ŠÅÌÅ@šÅÌxŠš ,ž×‘Šk ,ž×‘Šk

‘@ÝkÎÎk ž×­Š‘‘kÌk‘@ÅΊ·×k ššk@×ÌbÁlÎ@šX‡lŠÎl .ž×‘k•kšÎ .žšbk‘‘k .ž×‘k•kšÎ ž×­Š‘‘kÌk‘@ÅΊ·×k ššk@×ÌbÁkšÎÂ@Ššk•kšÎ

žšk

žšk

žšk ,ŠšžšÌk‘ŠXžŠb@‘ ,ŠšžšÌk‘ŠXžŠb@‘ ,ŠšžšÌk‘ŠXžŠb@‘ ššk@× k݊k ššk@× ššk@×

‘@ÝkÎÎk ššk@×Ì/kkkÂÌ¥Õ ššk@× Î@šX‡lŠÎlÌbkÅÌ­ŠšžšÅ .ž×‘k•kšÎÌFÌNŠ‘‘kÅ ,ŠšžšÌbžŠÎ ,ŠšžšÌ@×X‡k ,@‘ŠkÂ

/ . 3"

!×ÎÎk /­@ššÅΊxÎ kNk‘ kNk‘ kbk kbk kΊkNkk‡D×ÅkbkXk‘ kΊkNkk‡D×ÅkbkXk‘ /X‡Â@×Nk .Šš šškš×­­‘ךŇkNk‘ šškš×­­‘ךŇkNk‘ šškš×­­‘ךŇkNk‘ šÎŠkNkÞk‘‘k šÎŠkNkÞk‘‘k šÎŠkNkÞk‘‘k /X‡kŠNk .Šk•kšÅX‡kŠNk •N×ÅÅX‡Â@×Nk /­@ššÅΊxÎ ŠX‡ÎךÅŠš ×k‘‘@k /X‡kŠNk ×k‘‘@k /­@ššÅΊxÎ ڇÂך kk‘ kk‘ kk‘ ×­­‘ך՞ÂN ×­­‘ך՞ÂN ×­­‘ך՞ÂN .Šš kNk‘ .Šš .Šš šÎŠkNkkŠ‘ .Šš .Šš NbkX@­­k ×k‘‘@k šÎŠkNkÂ@bÌÂkX‡ÎÅ šÎŠkNkÂ@b̑ŠšÅ ×X‡Åk

"$1 }æÕ }æÕ }¥¥ æÕæ‰}¥¥ æÕæ‰}æÕ }æÕ }¥¥

æÕæ‰}¥¥ æÕæ‰}¥¥ æÕæ‰}¥¥ }æÕ }æÕ }¥¥ }æÕ }¥¥ }æÕ

æÕæ‰}¥¥ }æÕ }æÕ æÕæ‰}¥¥ }æÕ }æÕ

,>Ë

$"

¥æ z z z z Ð Ð ¥æ ¥æ z Õ Õ

"$Ì

/˚̛›Ë¥}ÕpÉ} /˚̛›Ë¥}ÕpÉ}

z z ¥æ ¥æ ¥æ Ð z z ¥æ z z Õ

/˚̛›Ë¥}ÕpÉ} /˚̛›Ë¥}ÕpÉ}

¥æ Ð z /˚̛›Ë¥}ÕpÉ} z ¥æ ¥æ Ð Ð Ð ¥æ


HARRY

025.402.0001 020.402.0001 020.411.0001

1 3 - 3A

10 - 10A

4 - 4A

11 - 11A 2

6 12 5 - 5A 13 7 8

39

8A 8B 18B 18A

14

16

17

18

20B 20A 20

38 - 38A

15

24

37 - 37A

25

14 9

9A 9B

26

23 23A 21

22

30 27 28 36 36A 36B 12

31

24

33

28 34

27 29

12

31

26 25

97


,$/² ÐÐ Ð} ÐÊ ÐÊ ÐÊ ÐÉ ÐÉ Ðp Ðp Л

98

$ 

›Ð¥²Õ²ÉÊpæ²æ /¥²Ð¥²¥ææ²¥æ }æղХ²}楲æ }¥¥²Ð¥²}楲æ }æղХ²}æÕ²æ ›¥}²}²¥ÕÕÊ²æ ›¥}²Ð²¥Õææ²æ ›¥›²}²¥ÕÕÊ²æ ›¥}²}²¥Õæz²æ ›¥}²}²¥ÕÕʲæ

/ .>$"

šk‘‘žÌ$.Ì}æ} /X@Ξ‘@ÌÎÂ@ŕ² ‘NkžÌÎÂ@ŕŠÅŊžšk ‘NkžÌÎÂ@ŕŠÅŊžšk ‘NkžÌÎÂ@ŕŠÅŊžšk

žšÎžÂ@‘‘@Ì/¥ÕÌÕÊ .@Å@•kšÎžÌ¥Õ²zËÕæËÕ̞ÎΚk

×ÅXŠš²@ÌÂב‘ŠšŠÌ:Ì¥ÕÌÕÊ .@Å@•kšÎžÌ¥Õ²zËÕæËÕ

žšÎžÂ@‘‘@Ì/¥ÕÌÕÊ

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

æÕz‰}æՉæææ¥Ì‰ÌæÕæ‰}¥¥‰æææ¥Ì‰ÌæÕæ‰}æՉæææ¥

/ .,1$"

/k@‘ŠšÌŠš žÞkÂ̇ž×Ŋš $×έ×ÎÌŇ@xÎ $×έ×ÎÌŇ@xÎ $×έ×ÎÌŇ@xÎ 9@Ňk .Šš @‘‘ÌNk@Šš .Šš 9@ŇkÂ

/"1$"

ššk@×ÌbÁlÎ@šX‡lŠÎl žŒÎŠkÂ̊šxlŠk× ÂNÂk ÂNÂk ÂNÂk .žšbk‘‘k ššk@× .ž×‘k•kšÎ ššk@× .žšbk‘‘k

/ . 3"

ŠX‡ÎךÅŠš kΊkNkk‡D×Åk šÎŠkNkÞk‘‘k šÎŠkNkÞk‘‘k šÎŠkNkÞk‘‘k /X‡kŠNk .Šš ×k‘‘@k .Šš /X‡kŠNk

"$1 }æÕ æÕæ‰}¥¥ æÕæ‰}æÕ æÕz‰}æÕ æÕæ æÕz‰}æÕ æÕæ æÕz‰}æÕ

,>Ë

$"

z Ð Õ Õ

¥æ ¥æ ¥æ ¥æ ¥æ

"$Ì


HARRY

025.402.0001 020.402.0001 020.411.0001

1 3 - 3A

10 - 10A

4 - 4A

11 - 11A 2

6 12 5 - 5A 13 7 8

39

8A 8B 18B 18A

14

16

17

18

20B 20A 20

38 - 38A

15

24

37 - 37A

25

14 9

9A 9B

26

23 23A 21

22

30 27 28 36 36A 36B 12

31

24

33

28 34

27 29

12

31

26 25

99


,$/² ¥ Õ Ð } z Ê É p › ¥æ ¥¥ ¥Õ ¥Ð ¥} ¥z ¥z ¥Ê ¥É ¥p ¥› Õæ Õæ Õ¥ Õ¥ ÕÕ ÕÐ Õ} Õz ÕÊ ÕÉ Õp ՛ Ðæ Ð¥ ÐÕ ÐÐ Ð}

102

$ 

›Ðв}²æzææ²æÕ }æղХ²É}æ²æÕ ›æp²}²æz楲æÕ ;¥²Ð¥²¥zæ²æ }æղХ²Ézæ²æÕ }Õ}²Ðæ²Êææ²æ ›æв}²æzæÕ²æ ›Ð¥²Õ²¥ÕÕÕ²æ ›æʲ}²¥ÕÕp²æ ›¥}²}²¥Õæz²æ ›¥}²Ð²¥Õææ²æ 8z²Ð¥²Õææ²æ ›¥}²}²¥ÕæÕ²æ }æz²Ð¥²ppæ²æ ›¥}²}²¥ÕæÉ²æ ›¥}²}²¥Õæ}²æ ›¥}²}²¥ÕÕÊ²æ ›¥›²}²¥ÕÕÊ²æ ›æв}²æ}æɲæ }æz²Ð¥²pÕæ²æ }æz²Ð¥²pÊ¥²æ }æղХ²pÊæ²æ }æz²Ð¥²ÕÉ¥²æ }æղХ²ÕÉæ²æ ›æ}²Õ²¥Õææ²æ }æвХ²}ææ²æ ›Ð¥²Õ²ÉÊpæ²æ /ղХ²¥ææ²æ }æz²Ð¥²ÊÉæ²æ }æz²Ð¥²Êzæ²æ ›Ð¥²Õ²æÉææ²æ ›æв}²æ}æÊ²æ ›ÕÕ²}²¥›æвæÕ }æz²Ð¥²Êææ²æ ›æɲ}²¥ÕÕp²æ ›¥}²}²¥ÕÕæ²æ ›Õp²}²¥Õææ²æ

/ .>$"

@bžÌ@×ΞN‘²z kÝ@ÌkÅÎkš@ 8ŠÎk̲Ì}_pߥÊ

ž­kÂX‡Šž kÝ@̊šš²ÌŠšÎkš@ ,בkŠ@ÌÎÂ@ŕ² /­Šš@ÌzÌÌÌÌßÌ}z šk‘‘žÌbŠÌÎkš×Î@

×ÅXŠškÎΞÌÊææ¥ .@Å@•kšÎžÌ¥Õ²zËÕæËÕ .@Å@•kšÎžÌ¥Õ²zËÕæËÕ̞ÎΚk 8ŠÎkÌÅËxŠšk .@Å@•kšÎžÌ¥Õ²zËÕæË¥ kÝ@ÌbŠÌÅ­ŠšÎ@ šk‘‘žÌbŠÌÅ­ŠšÎ@ KK šk‘‘žÌbŠÌÅ­ŠšÎ@

žšÎžÂ@‘‘@Ì/¥ÕÌÕÊ

×ÅXŠš²@ÌÂב‘ŠšŠÌ:Ì¥ÕÌÕÊ /­Šš@Ìk‘@Åβ}ßÐæÌ3"ÌÊpÉʲɥ ×ÅŞ‘@ÌÎÂ@ÅXŠš@•²

žšžÌxŠ䊞šk KK žšžÌxŠ䊞šk .מÎ@Ìk‘ŠXžŠb@‘kÌbkÅÎÂ@ KK .מÎ@Ìk‘ŠXžŠb@‘kÌbkÅÎÂ@ žXXž‘@Ì." ‘NkžÌÎÂ@ŕ² šk‘‘žÌ$.Ì}æ} /X@Ξ‘@

‡Š@ÝkÎÎ@ ,ŠšžškÌŊšŠÅΞ šk‘‘žÌ$.Ì¥æÊ /­Šš@Ì}_zÌßÌ¥Ê !ž‘‘@ÌbŠÌŠX‡Š@•ž ,ŠšžškÌbkÅΞ

×ÅXŠškÎΞÌÊææ¥ÌÕ./ .@Å@•kšÎžÌ¥Õ²zËÕæËæ_} šk‘‘žÌk‘²kÅβ²¥Õ

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

/ .,1$"

"×Î $×ÎkÂ̑kÝk /XÂkÞ

žÝk šškÂÌX‘×ÎX‡Ì‘kÝk ,ב‘kà /­ÂŠšÌ­Šš /k@‘ŠšÌŠš k@Šš .Šš .Šš •­×ÎÌŇ@xÎ .Šš kÝk .Šš .Šš 9@Ňk @‘‘ÌNk@Šš /­ÂŠšÌ­Šš

‘×ÎX‡ÌőkkÝk

žšk

žšk k‘ŠX@‘Ìk@ k‘ŠX@‘Ìk@ ×Ň $×έ×ÎÌŇ@xÎ /k@‘ŠšÌŠš žß Š݊š̐kà kxÎÌk@ .Šš ,‘× /­ÂŠš .Š‡ÎÌk@ k@Šš .Šš .Šš

æÕæ‰}æЉæææ¥

/"1$"

XÂž× k݊kÂÌkßÎlŠk× 8ŠÅ

ž×ÝkÂX‘k k݊kÂ̊šÎlŠk× ,ž×‘Šk ž×­Š‘‘kÌk‘@ÅΊ·×k ššk@×ÌbÁlÎ@šX‡lŠÎl .ž×‘k•kšÎ ššk@× ššk@× 8ŠÅÌÅ@šÅÌxŠš ššk@× k݊k ššk@× ššk@× .žšbk‘‘k .ž×‘k•kšÎ ž×­Š‘‘kÌk‘@ÅΊ·×k ššk@×ÌbÁkšÎÂ@Ššk•kšÎ

žšk

žšk ,ŠšžšÌk‘ŠXžŠb@‘ ,ŠšžšÌk‘ŠXžŠb@‘ ,@‘Šk ÂNÂk ššk@×ÌbÁlÎ@šX‡lŠÎl žŒÎk

‘@ÝkÎÎk ,ŠšžšÌ@×X‡k ššk@× ŠX‡k .kÅŞÂÎ ,ŠšžšÌbžŠÎk .ž×‘k•kšÎ ššk@× ššk@×Ì/kkkÂÌ¥Õ

/ . 3"

!×ÎÎk kNk‘ /X‡Â@×Nk @­­k šškš×­­‘ךŇkNk‘ .Šk•kšÅX‡kŠNk /­@ššÅΊxÎ ŠX‡ÎךÅŠš ×k‘‘@k .Šš .Šš šÎŠkNkÞk‘‘k .Šš kNk‘ .Šš .Šš /X‡kŠNk ×k‘‘@k /­@ššÅΊxÎ ڇÂך kk‘ kk‘ ×­­‘ך՞ÂN ×­­‘ך՞ÂN ×X‡Åk šÎŠkNkÞk‘‘k ŠX‡ÎךÅŠš /X‡@X‡Îk‘ šÎŠkNkkŠ‘ šÎŠkNkÂ@b̑ŠšÅ .Šš /ÎkXk kbk šÎŠkNkÂ@bÌÂkX‡ÎÅ ×k‘‘@k .Šš .Šš

"$1

,>Ë

$"

"$Ì

¥æ z ¥æ Ð z z ¥æ ¥æ Ð ¥æ ¥æ Õ ¥æ Ð z /˚̛›Ë¥}Ð}}Õ z z ¥æ z z /˚̛›Ë¥}Ð}}Õ Õ ¥æ Õ z Ð ¥æ Ð ¥æ ¥æ z Ð Ð ¥æ

/˚̛›Ë¥}Ð}}Õ


HARRY

020.403.0001

1 2

6

30

7 29

3

4 8 28 9

5

18

19

20A

21A

20

21

10

16 26

17

11

34

12

33

13

27

16 15 15A 14

13 32 23

8

22

24 26 32

25

13 31

8

22

33 34

103


RUOTE - WHELL- ROUE - RAD 5 - 5A

9

8 - 8A

10 - 10A

11 - 11A

13

1

15

14

13

2

12 - 12A - 12B - 12C

13 1

,$/² ¥ Õ } } z z Ê Ê p p › ¥æ ¥æ ¥¥ ¥¥ ¥Õ ¥Õ ¥Õ ¥Õ

¥Ð ¥} ¥z

$ 

ÐæÕ²¥›²æ¥æ²æ ›æ›²}²æpææ²æÕ Ð¥Ð²¥›²Ðææ²æ Ðæв¥›²Ðææ²æ ›¥æ²}²æp¥¥²æÕ ›¥æ²}²¥ææ}²æÕ Ð¥Ð²¥¥²ÐæÕ²æÕ ÐæÕ²¥¥²Ð楲æÕ ›æÕ²}²æp楲æÕ ›æÕ²}²¥æ楲æÕ ›Õ¥²}²¥Õæ¥²æ ›¥}²}²æpæвæÕ ›¥}²}²¥æ楲æÕ ›æ›²}²æpææ²æÕ ›æ›²}²¥æææ²æÕ }楲¥›²›ææ²æ }Õв¥›²›ææ²æ }楲¥›²Ðææ²æ }Õв¥›²Ðææ²æ ›¥›²}²¥ææ¥²æ ›æz²}²æÊæÕ²æÕ }æв¥›²pææ²æ

13

2

/ .>$"

ž­ÂŠ•žääž @bžÌ@×ΞN‘²Ì!ÌÌp .מÎ@ÌXž•­‘kÎ@Ì*Ì¥ÉzÌXËX×ÅX² .מÎ@ÌXž•­‘kÎ@Ì*ÌÕææÌXËX×ÅX² 8ŠÎkÌpÌßÌÐz 8ŠÎkÌ¥æÌßÌ}æ kÝ@ÌŞ‘‘kÝ@•kšÎžÌÂמÎ@ kÝ@ÌŞ‘‘kÝ@•kšÎžÌÂמÎ@ ŠÅÎ@šäŠ@‘kÌ­Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ì*Ìp ŠÅÎ@šäŠ@‘kÌ­Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ì*Ì¥æ !ž‘‘@Ì@ÌÎ@ää@ .žÅkÎÎ@Ì­Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ì*ÌÌÌp .žÅkÎÎ@Ì­Š@ÅÎÂ@ÌÂמÎ@Ì*Ì¥æ @bžÌ@×ΞN‘²Ì!ÌÌp @bžÌ@×ΞN‘²Ì!Ì¥æ .מÎ@ÌXž•­‘kÎ@ÌXžšÌŠšÂ@š@Šž .מÎ@ÌXž•­‘kÎ@ÌXžšÌŠšÂ@š@Šž .מÎ@ÌXž•­‘kÎ@ÌÅˊš² .מÎ@ÌXž•­‘kÎ@ÌÅˊš² @NNŠ@Ì@ÌÅxkÂk šk‘‘žÌ@×ΞN‘²Ì>ÌÊ

žÂžš@ÌbkšÎ@Î@

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

6 - 6A

4 - 4A

.מÎk̉Ì9‡kk‘̉Ì.ž×k̉Ì.@b

/ .,1$"

9‡kk‘ÌXžÝk /k‘x̑žXŠš̚×Î 9‡kk‘ 9‡kk‘ /XÂkÞ /XÂkÞ 9‡kk‘Ì‘kÝkÂÌ@b×Åβ 9‡kk‘Ì‘kÝkÂÌ@b×Åβ /­@Xk /­@Xk /­ÂŠšÌÞ@Ňk 9@Ňk 9@Ňk /k‘x̑žXŠš̚×Î /k‘x̑žXŠš̚×Î 9‡kk‘Ì@ÅÅàÌފ·Ìk@ 9‡kk‘Ì@ÅÅàÌފ·Ìk@ 9‡kk‘Ì@ÅÅàÌފ·ž×ÎÌk@ 9‡kk‘Ì@ÅÅàÌފ·ž×ÎÌk@ @‘‘ÌNk@Šš .Šš 9‡kk‘Ìk@Â

/"1$"

ž×ÝkÂX‘k XÂž× .ž×k .ž×k 8ŠÅ 8ŠÅ k݊kÂÌŞבkݲÌž×k k݊kÂÌŞבkݲÌž×k ššk@× ššk@× .kÅŞÂÎ .žšbk‘‘k .žšbk‘‘k XÂž× XÂž× .ž×kÌ@ÝkXÌbkÌ­Ššžš .ž×kÌ@ÝkXÌbkÌ­Ššžš .ž×kÌÅ@šÅÌ­Ššžš .ž×kÌÅ@šÅÌ­Ššžš .ž×‘k•kšÎÌFÌNŠ‘‘kÅ ššk@×

ž×žššk

/ . 3"

@­­k !×ÎÎk .@b .@b /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk .@bÝkÂÅÎk‘‘ךŇkNk‘ .@bÝkÂÅÎk‘‘ךŇkNk‘ ŠÅÎ@šä‡Ú‘Åk ŠÅÎ@šä‡Ú‘Åk kbkÂÅX‡kŠNk /X‡kŠNk /X‡kŠNk !×ÎÎk !×ÎÎk .@b̕ŠÎÌ>@‡šÂ@b .@b̕ŠÎÌ>@‡šÂ@b .@b̞‡škÌ>@‡šÂ@b .@b̞‡škÌ>@‡šÂ@b ×k‘‘@k .Šš >@‡šÂ@b

"$1 ХЉz¥} ÐæՉÐÕՉ¯}楉}z¥‰}Õ}‰}É¥Ì@šÎ° ÐæՉХЉz¥} ÐÕՉ}Õ}‰}É¥ ХЉz¥} ÐæՉÐÕÕ̯}Õ}‰}É¥@šÎ° ÐæՉХЉz¥} ÐÕՉ}Õ}‰}É¥ ÐæՉХЉz¥} ÐÕՉ}Õ}‰}É¥ ÐæՉХЉz¥} ÐÕՉ}Õ}‰}É¥ }æ¥Ì­žÅβ‰}z¥ }Õ}‰}É¥ }楉}z¥ }Õ}‰}É¥

107


,$/² ¥ } z Ê p › ¥æ ¥¥ ¥¥ ¥Õ ¥Ð ¥} ¥} ¥z ¥Ê ¥É ¥p ¥p ¥› Õ¥ ÕÕ ÕÐ Õz Õz Õz ÕÊ ÕÊ ÕÊ Ðæ Ð¥ Ð¥ ÐÕ ÐÐ ÐÐ ÐÐ

108

$ 

Хв}æ²Épæ²æ Хв}æ²ÉÐæ²æÕ ›¥É²}²æÊææ²æÕ ›æp²}²æÊææ²æÕ ÐæÕ²}æ²¥pæ²æ ÐæÕ²}æ²¥zæ²æÕ ÐæÕ²}沥ɥ²æÕ Ð¥Ð²}æ²É¥¥²æ ÐæÕ²}æ²É¥¥²æ ›¥Ð²}²æÊææ²æÕ Ð¥Ð²}æ²ÉÊæ²æÕ Ðæ}²}æ²Ézæ²æ ÐÕÕ²}æ²ÉzÕ²æ ÐæÕ²}æ²ÉÕ¥²æÕ z¥Ð²}æ²ÉÐz²æÕ ›¥æ²}²æz楲æÕ ÐæÕ²}æ²ÉzÕ²æ ÐÕÕ²}æ²ÉzÕ²æ z¥Ð²}æ²ÉÉ¥²æ z¥Ð²}æ²É¥z²æ ›¥Ð²}²æzææ²æÕ }Õв}æ²ÉÐ¥²æÕ }楲}æ²ÉÉæ²æ Ðæ}²}æ²ÉÉæ²æ }Õв}æ²ÉÉ¥²æ }楲}æ²É¥z²æ Ðæz²}æ²É¥z²æ }Õв}æ²É¥z²æ Хв}æ²Éææ²æ> ÐæÕ²}æ²Éææ²æ> ÐÕÕ²}æ²Éææ²æ> z¥Ð²}æ²Éæz²æ> }楲}æ²Éæz²æ> Ðæz²}æ²Éæz²æ> }Õв}æ²Éæz²æ>

/ .>$"

.kÎkÌXkÅÎk‘‘ŠÌXžšÌ@šXŠ ,Š@ÅÎÂ@ÌÅ×­²ÌXkÅÎk‘‘ž 8ŠÎkÌÊ_ÐÌßÌ¥› 8ŠÎkÌÌÊÌßÌ¥Ê ,Š@ÅÎÂ@ÌÅ×­kŠžÂk̕@šŠ‘Š@ !@šŠ‘Š@ ,Š@ÅÎÂ@̊šxkŠžÂk̕@šŠ‘Š@

kÅÎk‘‘ž

kÅÎk‘‘ž @bžÌ!ÌÊ ,Š@ÅÎÂ@Ì­žÂÎ@ÌÂkÎk .kÎkÌXkÅÎk‘‘žÌÐæ} .kÎkÌXkÅÎk‘‘ž @šXŠžÌXkÅÎk‘‘ž ,Š@ÅÎÂ@̊šx²XkÅβ 8ŠÎkÌzÌßÌÌ¥Ê .kÎkÌXkÅÎk‘‘ž .kÎkÌXkÅÎk‘‘ž 1k‘@ŠžÌXkÅÎk‘‘ž 1k‘@ÌXkÅÎk‘‘žÌškž @bžÌ!Ìz ,Š@ÅÎÂ@ÌxŠÅŲÂkÎk 1k‘@ŠžÌXkÅÎk‘‘ž 1k‘@ŠžÌXkÅβÌ1k‘@ 1k‘@ŠžÌXkÅÎk‘‘ž 1k‘@ÌXkÅÎk‘‘žÌškž KK 1k‘@ÌXkÅÎk‘‘žÌškž 1k‘@ÌXkÅÎk‘‘žÌškž

kÅÎk‘‘žÌXž•­‘kΞ̭‘@ÅΊX@

kÅÎk‘‘žÌXž•­‘kΞ̭‘@ÅΊX@

kÅÎk‘‘žÌXž•­‘kΞ̭‘@ÅΊX@

kÅÎk‘‘žÌXž•­‘kΞÌÎk‘@

kÅÎk‘‘žÌXž•­‘kΞÌÎk‘@ KK kÅÎk‘‘žÌXž•­‘kΞÌÎk‘@

kÅÎk‘‘žÌXž•­‘kΞÌÎk‘@

** Nuovo - New - Nouveau - Neu

²XkÅÎk‘‘ŠÌ‰ÌÅŲX@ÎX‡kẨ̲N@XÌ‰Ì žßÂ×­­k

/ .,1$"

Š‘‘k Š‘‘kÌ­‘@Îk /XÂkÞ /XÂkÞ 3­­kÂÌ­‘@Îk @šb‘k žÞkÂÌ­‘@Îk

@ÎX‡kÂ

@ÎX‡k "×Î ,‘@Îk Š‘‘k Š‘‘k žž

@ÎX‡kÂ̑žÞkÂÌ­‘@Îk /XÂkÞ Š‘‘k Š‘‘k Â@•k @NŠXÌxžÂÌX@ÎX‡k "×Î ,‘@Îk Â@•k Â@•k Â@•k @NŠXÌX@ÎX‡k @NŠXÌX@ÎX‡k @NŠXÌX@ÎX‡k ,‘@ÅΊXÌX@ÎX‡k ,‘@ÅΊXÌX@ÎX‡k ,‘@ÅΊXÌX@ÎX‡k @NŠXÌX@ÎX‡k @NŠXÌX@ÎX‡k @NŠXÌX@ÂX‡k @NŠXÌX@ÎX‡kÂ

/"1$"

Š‘‘k ,‘@·×kÌbkÌN@X ݊Š8ŠÅ ,‘@·×kÌÅ×­lŠk× ,žŠšlk ,‘@·×k̊šxlŠk× @X @X XÂž× ,‘@·×k Š‘‘k Š‘‘kÌ­ž×ÂÌN@X

žX‡kÎ ,‘@·×k̊šx²N@X 8ŠÅ Š‘‘k Š‘‘kÌ­ž×ÂÌN@X /×­­žÂÎÌbkÌN@X 1žŠ‘kÌbkÌÅ@X XÂž× ,‘@·×kÎÎkÌxŠß@ΊžšÌŠ‘‘k /×­­žÂÎÌbkÌN@X /×­­žÂÎÌbkÌN@X /×­­žÂÎÌbkÌN@X 1žŠ‘kÌbkÌN@X 1žŠ‘kÌbkÌN@X 1žŠ‘kÌbkÌN@X @XÌkšÌ­‘@ÅΊ·×k @XÌkšÌ­‘@ÅΊ·×k @XÌkšÌ­‘@ÅΊ·×k @XÌkšÌΊ‘k @XÌkšÌΊ‘k @XÌkšÌΊ‘k @XÌkšÌΊ‘k

"$1

/ . 3"

ŠÎÎk ŠÎÎk­‘@ÎÎk /X‡Â@×Nk /X‡Â@×Nk @‘Îk Šxx 3šÎk­‘@ÎÎk žß žß !×ÎÎk ,‘@ÎÎk ŠÎÎk ŠÎÎk @kš /‡@šŠkÂ̲ÌN‘kX‡ /X‡Â@×Nk ŠÎÎk ŠÎÎk .@‡•kš @šÅ@X !×ÎÎk ,‘@ÎÎk .@‡•kš .@‡•kš .@‡•kš @šÅ@X @šÅ@X @šÅ@X žßÌ,‘@ÅΊ žßÌ,‘@ÅΊ žßÌ,‘@ÅΊ @šÅ@X @šÅ@X @šÅ@X @šÅ@X

ХРÐæÕ ÐæՉ}楉}z¥‰zæÐ ÐÕՉ}Õ}‰}É¥

ÐæՉ}楉}z¥ ÐÕՉ}Õ}‰}É¥ ХРz¥Ð ÐæՉ}楉}z¥ .}›‰zæÐ ÐÕՉ}Õ}‰}É¥ ÐæՉ}楉}z¥ .}›‰zæÐ ÐÕՉ}Õ}‰}É¥ ХРÐæՉ}楉}z¥ ÐÕՉ}Õ}‰}É¥ ХРÐæՉ}楉}z¥ .}›‰zæÐ ÐÕՉ}Õ}‰}É¥


13

4

6

5

1A

18

18A

15

4

6

5

HARRY

mod.313 8

8

9

9

mod.302-322 mod.401-451 mod.424-471

11A

11

1

10

10

31 - 31A

12

12

30

25 - 25A - 25B 17

1B

19

mod.313

17

1 21

23

14 - 14A

mod.302-322 mod.401-451 mod.424-471 mod.R49-503 26 - 26A - 26B

22

16

22

33 - 33A - 33B

32

109

harry_parts  

http://www.myparts.gr/myfiles/harry_parts.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you