Mylift Event

Page 60

VARME FJERNVARME Fjernvarme er et energifleksibelt og vannbårent system som utnytter fornybar overskuddsenergi, gjerne fra lokale ressurser som for eksempel biobrensel, avfall og spillvarme fra industri. Dette sikrer gjenbruk av råstoff som ellers ville gått til spille, noe som blir viktig for å sikre overgangen til en mer sirkulær økonomi og reduksjon av klimagassutslipp. Bruk av fjernvarme avlaster også strømnettet og har over mange år bidratt til å fase ut fossil energibruk i bygg og industri. Gjenbruk og økt ladekapasitet i strømnettet Fjernvarme gir et nyttig bidrag til den sirkulære økonomien. I byer med fjernvarme er det mulig å få til et godt samspill mellom bruk av elektrisk kraft og fjernvarme. Når bygg benytter fjernvarme til oppvarming, frigjøres elektrisk kapasitet til andre formål som ladning av elbiler eller andre strømintensive formål. Beregninger viser at strømnettet kan spares for store investeringer når fjernvarmen avlaster strømnettet i perioder med høyt forbruk.

Fjernvarme er en av våre mest bærekraftige oppvarmingskilder i landet

VIFTER Vi anbefaler å bruke vifter i taket ved oppvarming av telt, for å sikre at man får en jevnere varmefordeling. Ved tradisjonell oppvarming uten bruk av vifter vil all varme stige raskt opp mot taket og man får en stor temperaturforskjell i teltet, og bruker unødvendig mye energi for å varme opp teltet. Våre vifter kan også brukes om sommeren for å få bedre sirkulasjon i en ellers stillestående inneluft.

Side 60