Page 1

เรื่อง นักวิทยาศาสตร์ จัดทำำโดย ด.ญ. กนกวรรณ แสงทอง ม.1/1 เลขที่ 14 ด.ญ. กมลฉัตร ศิวไิ ล ม.1/1 เลขที่ 15 ด.ญ. กมลลักษณ์ หนูหลง ม.1/1 เลขที่ 16 ด.ญ. กุลรัตน์ อวัยวานนท์ ม.1/1 เลขที่ 18 ด.ญ. สุ ภาวิตา พงศ์ กระพันธ์ ม.1/1 เลขที่ 35 ครู ผสู ้ อน : ฐิตนิ ันท์ แสงใส โรงเรียนหาดใหญ่ วทิ ยาลัยสมบูรณ์ กลุ กันยา ปี การศึกษา 2552


ลำวัวซิเอ Lavoisier


ชื่อ : ลำวัวซิ เอ ( Lavoisier ) เชื้อชาติ :     ชาวฝรั่งเศส มีชีวติ ในช่ วง :   พ.ศ. 2286 - 2337


ผลงานทีส่ ำ าคัญ


ตั้งทฤษฎีการเผาไหม้


ตั้งกฎทรงมวลของสาร กฎทรงมวลของสาร คือ ในการเกิดปฏิกริ ิยาเคมีใดๆ ผลรวมของมวลก่อนและ หลังปฏิกริ ิยาจะเท่ ากัน


ลูเธอร์ เบอร์ แบงค์ ( Luther Burbank )


ชื่อ

: ลูเธอร์ เบอร์ แบงค์ ( Luther Burbank ) : พ.ศ. 2392-2469

มีชีวติ ในช่ วง เชื้อชาติ

:

ฝรั่งเศส-ดัตช์ )

ชาวอเมริกนั ( บิดา-เชื้อสาย-สก๊อต มารดา-


ผลงานทีส่ ำ าคัญ ปรับปรุงพันธ์ ุพชื แล้ วเลือกพันธ์ ุทดี่ ที สี่ ุ ด ไว้ ทำาให้ โลกมี พันธ์ ุพชื ใหม่ ๆเกิดขึน้ อย่ าง มากมาย


ลอร์ ดเคลวิน หรือ วิลเลียม ทอมสั น ( Lord Kelvin or William Thomson )


ชื่อ : ลอร์ ดเคลวิน ( LordKelvin) เชื้อชาติ : ชาวสก็อต มีชีวติ ในช่ วง : พ.ศ. 2367- 2450


ผลงานทีส่ ำ าคัญ


เสนอให้ ใช้ อณ ุ หภูมิ - 273 องศาเซลเซียส เรียกว่ า องศาสั มบูรณ์ ปัจจุบันเราเรียก องศาเคลวิน ( K )


- สามารถวางสายเคเบิลใต้ น้ำาได้ สำาเร็จ


- สร้ างเครื่องวัดระดับความลึกของท้ อง ทะเล


นิโคเลาส์ โคเพอร์ นิคสั ( Nicolaus Corpernicus )


ชื่อ : นิโคเลาส์ โคเพอร์ นิคสั ( Nicolaus Corpernicus ) เชื้อชาติ มีชีวติ ในช่ วง

: ชาวโปแลนด์ - ปรัสเซีย : พ.ศ. 2016 - 2086


ผลงานทีส่ ำ าคัญ : เป็ นคนแรกทีเ่ สนอว่ า ดาว เคราะห์ โคจรรอบดวงอาทิตย์ ในระบบสุ ริยะ


เฮนรี ฟอร์ ด ( Henry Ford )


ชื่อ : เฮนรี ฟอร์ ด ( Henry Ford ) เชื้อชาติ : ชาวอเมริกนั มีชีวติ ในช่ วง : พ.ศ 2406 - 2490


ผลงานทีส่ ำ าคัญ : ประดิษฐ์รถยนต์รุ่นแรก ชื่อ รถยนต์ ฟอร์ด


เกิด:วันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1749 ทีเ่ มืองเบิร์กเลย์ (Berglay) ประเทศอังกฤษ ผลงาน : ค้ นพบวัคซีนป้ องกัน โรคไข้ ทรพิษ (Small Pox)


•เกิด วันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1778 ทีเ่ มือง เพนแซนซ์ คอร์ นเวล ประเทศอังกฤษ •ผลงาน - ค้ นพบสมบัติของก๊ าซไนตรัส ออกไซด์ (Nitrous Oxide)       - บุกเบิกการชุบโลหะด้ วยไฟฟ้า - ประดิษฐ์ ตะเกียงนิรภัย


ก๊ าซไนตรัสออกไซด์ (Nitrous oxide) เป็ นก๊ าซ ทีม่ ีพษิ ร้ ายแรงมาก มันทำาให้ รู้สึกสดชื่น และอยากหัวเราะ จึงตั้งชื่อก๊ าซชนิดนีใ้ หม่ ว่า “ก๊ าซหัวเราะ” ต่ อมาเขาได้ พบ สมบัตขิ องก๊ าซไนตรัสออกไซด์ เพิม่ เติมอีกว่ า เมื่อสู ดดม ก๊ าซชนิดนี้ เข้ าไปมาก ๆ จะทำาให้ หมดสติไปชั่วระยะเวลา หนึ่ง แพทย์ จงึ ได้ นำาก๊ าซชนิดนีม้ าใช้ กับผู้ป่วยในระหว่ าง การผ่ าตัด หรือรักษาแผลฉกรรจ์ นับว่ าเป็ นสิ่ งทีม่ ีประโยชน์ อย่ างมากสำ าหรับวงการแพทย์


มำดำม มำรี คูรี่ Madam Marie Curie


มำดำม มำรี คูรี่ : Madam Marie Curie

ผูค้ น้ พบธำตุเรเดียม


มาดาม มารี คูรี่ : Madam Marie Curie

เกิดเมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ.1867 ทีเ่ มือง วอร์ ซอร์ (Warsaw)ประเทศโปแลนด์ (Poland)


ผลงาน - ค้ นพบธาตุเรเดียม - ได้ รับรางวัลโนเบลสาขาฟิ สิ กส์ ใน ปี ค.ศ.1903 จากผลงานการพบธาตุ เรเดียม - ได้ รับรางวัลโนเบลสาขาฟิ สิ กส์ อกี ครั้งหนึ่ง ในปี ค.ศ.1911 จากผล งานการค้ นคว้ าหาประโยชน์ จากธาตุ เรเดียม


แซมมวล มอร์ ส Samuel Morse ผู้ประดิษฐ์ เครื่องส่ งโทรเลข


แซมมวล มอร์ ส : Samuel Morse

เกิด วันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1791 ทีร่ ัฐแมสซาชูเซส(Massachusette) ประเทศสหรัฐอเมริกา (United State of America)


ผลงาน - คิดค้ นรหัสมอร์ สซึ่งใช้ แทนตัวหนังสื อในการ ส่ งโทรเลข - คิดค้ นประดิษฐ์ เครื่องส่ งโทรเลข


เป็ นนักเคมีและนักฟิ สิ กส์ เชื้อชาติ

: ชาวอังกฤษ

มีชีวติ ในช่ วง : พ.ศ. 2334-2410 เกิด วันที่ 22 กันยำยน พ.ศ. 2334 ถึงแก่กรรมเมื่อ วันที่ 25 สิ งหำคม พ.ศ. 2410 ที่แฮมป์ ตันคอร์ท อำยุได้ 76 ปี


- พบว่ำอำำนำจแม่เหล็กเหนี่ยวนำำทำำให้เกิด กระแสไฟฟ้ ำได้ - ประดิษฐ์เครื่ องกำำเนิดไฟฟ้ ำหรื อไดนำโม (Dynamo)


เชื้อชาติ : ชาวอิตาเลียน มีชีวติ ในช่ วง : พ.ศ. 2151-2190


สร้ำงบำรอมิเตอร์ สำำหรับวัดควำมกดดันของอำกำศ


เกิดวันที่ 15 กมุ ภาพันธ์ ค.ศ. 1564 ทีเ่ มืองปิ ซา (Pisa) ประเทศอิตาลี


-พบทางช้ างเผือก (Milky Way) - พบบริวารของดาวพฤหัสบดี ว่ ามีมากถึง 4 ดวง - พบวงแหวนของดาวเสาร์ ซึ่งปากฎว่ ามีสีถงึ 3 สี -พบลักษณะพืน้ ผิวของดวงจันทร์ - พบว่ าดาวมีหลายประเภท ซึ่งมีลกั ษณะแตกต่ างกัน ได้ แก่ ดาวเคราะห์ และดาว - พบว่ าพืน้ ผิวของดาวศุกร์ มลี กั ษณะคล้ ายกับดวง จันทร์ - พบจุดดับบนดวงอาทิตย์ (Sun Spot)


เกิดวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1822 ทีเ่ มืองโมราเวีย (Moravia) ประเทศสาธารณรัฐ เชค (Republic of Czech)


ผลงำน - ค้นพบลักษณะกำรถ่ำยทอดพันธุกรรม ของสิ่ งมีชีวติ - ให้กำำ เนิดวิชำพันธุศำสตร์ (Genetices) เมนเดลได้รับกำรยกย่องว่ำเป็ นบิดำแห่งพันธุ ศำสตร์ ด้วยผลงำนกำรค้นพบควำมลับทำง ธรรมชำติ ที่วำ่ ด้วยกำรถ่ำยทอด ลักษณะต่ำง ๆ ของพ่อแม่ไปยังลูกหลำน หรื อที่ เรี ยกว่ำ กรรมพันธุ์ (Heredity)


อ้ำงอิงโดย www.thaigoodview.com www.skn.ac.th www.wikipedia.com หนังสื อ 30 นักวิทยำศำสตร์ หนังสื อนักประดิษฐ์ของโลก

ขอบคุณค่ะ

science  

history science

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you