Page 1

my glass.qxd

2/15/07

12:52 AM

Page 1

υαλοπίνακες διακοσμητικών εφαρμογών


my glass.qxd

2/15/07

12:52 AM

Page 2


my glass.qxd

2/15/07

12:52 AM

Page 3

∏ my glass Â›Ó·È Â›Ó·È ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Á˘·ÏÈÔ‡, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ·Ó¿ÁΘ ÙfiÛÔ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ fiÛÔ Î·È ¯ÚËÛÙÈΤ˜. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô fusing. æ‹ÓÔÓÙ·È ‰ËÏ·‰‹ Û ηıÔÚÈṲ̂ӷ ηÏÔ‡È·, Û Ôχ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ΔÔ Á˘·Ï› ÏÈÒÓÂÈ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙË ÊfiÚÌ· ÙÔ˘ ηÏÔ˘ÈÔ‡. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂοÛÙÔ٠ٯÓÈ΋, Ù· Á˘·ÏÈ¿ ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î¿ı ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi.

ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÍÂȉ›Î¢Û˘ Ù˘ my glass Â›Ó·È Ô ÔÈÎÈ·Îfi˜ Î·È Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÂÈÊ¿ÓÂȘ, ·Ú¿ı˘Ú·, ÊÈÓÈÛÙÚ›ÓÈ· ‹ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈο ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ Áο̷ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤Í˘Ó˜ χÛÂȘ ÙfiÛÔ Û ·ÈÛıËÙÈο fiÛÔ Î·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÔ Á˘·Ï› ˆ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, ¿ÓÙÔÙ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ªÂ ÙȘ ‰È¿Ê·Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ, Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Î·È ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÙÔ˘ ÂÈÎfiÓ· ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÎÏ·ÛÈ΋ Ì· Î·È ‰È· ÂÈÎfiÓ·. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ my glass ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÈÓÂÏÈ¿ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÏ˘ÌÔÚÊÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ Á˘·Ï›. ÕÏÏÔÙ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÓÈ·›Ô˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ¿ÏÏÔÙÂ Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜, ¿ÏÏÔÙ ‰È·ÎÔÛÌÒÓÙ·˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ‹ ÔÚÔʤ˜ Î·È ¿ÏÏÔÙ ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‹ ÙÔ Ù¯ÓËÙfi ʈ˜. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÌÂϤÙË ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È ¿ÚÙÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.


my glass.qxd

2/15/07

12:52 AM

Page 4


my glass.qxd

2/15/07

12:52 AM

Page 5

T100

T101

T103

T106

T102

T104

T107

T105

T108


my glass.qxd

2/15/07

12:52 AM

Page 6


my glass.qxd

2/15/07

12:52 AM

Page 7

T109

T110

T112

T114

T111

T113

T115

T116


my glass.qxd

2/15/07

12:52 AM

Page 8


my glass.qxd

2/15/07

12:52 AM

Page 9

T117

T118

T120

T123

T119

T121

T124

T122

T125


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 10


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 11

T200

T201

T203

T206

T202

T204

T207

T205

T208


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 12


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 13

T209

T210

T212

T215

T211

T213

T214

T216


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 14


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 15

T300

T301

T303

T306

T302

T304

T307

T305

T308


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 16


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 17


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 18


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 19

T318

T319

T321

T324

T320

T322

T325

T323

T326


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 20

Show room ÛÙËÓ •¿ÓıË, ¢·ÁÎÏ‹ 1-3


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 21

∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜

¢È¿ÊÔÚ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Û fiÚÙ˜


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

∂Ê·ÚÌÔÁ‹ Û fiÚÙ·

Page 22

¢È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘˙›Ó·˜

∂ÍÒÔÚÙ·

∂ÛˆÙÂÚÈ΋ fiÚÙ·


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 23

∫·ıÚ¤ÊÙ˘ Ì¿ÓÈÔ˘

∂ÛˆÙÂÚÈ΋ fiÚÙ·

∂ÍÒÔÚÙ·

∫·ıÚ¤ÊÙ˘ Ì¿ÓÈÔ˘


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 24

www.myglass.gr

Show rooms £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: «∫Ù›ÚÈÔ Design», ºÚ¿ÁÎˆÓ 13 (ÁÚ. 208) ÙËÏ.: 2310 53 00 34 •¿ÓıË: ¢·ÁÎÏ‹ 1-3 ÙËÏ.: 25410 83 823 ∞˘ÛÙÚ›·: Graben 28, I. Stock A-1010 Wien, zikos.pelze@chello.at


Myglass  

Water, fire, sand... My glass has revived the traditional technicue of glass fusing, born here in the lands of the Mediterranean sea. Made i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you