Page 1

my glass.qxd

2/15/07

12:52 AM

Page 1

υαλοπίνακες διακοσμητικών εφαρμογών


my glass.qxd

2/15/07

12:52 AM

Page 2


my glass.qxd

2/15/07

12:52 AM

Page 3

∏ my glass Â›Ó·È Â›Ó·È ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Á˘·ÏÈÔ‡, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ·Ó¿ÁΘ ÙfiÛÔ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ fiÛÔ Î·È ¯ÚËÛÙÈΤ˜. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô fusing. æ‹ÓÔÓÙ·È ‰ËÏ·‰‹ Û ηıÔÚÈṲ̂ӷ ηÏÔ‡È·, Û Ôχ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ΔÔ Á˘·Ï› ÏÈÒÓÂÈ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙË ÊfiÚÌ· ÙÔ˘ ηÏÔ˘ÈÔ‡. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂοÛÙÔ٠ٯÓÈ΋, Ù· Á˘·ÏÈ¿ ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î¿ı ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi.

ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÍÂȉ›Î¢Û˘ Ù˘ my glass Â›Ó·È Ô ÔÈÎÈ·Îfi˜ Î·È Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÂÈÊ¿ÓÂȘ, ·Ú¿ı˘Ú·, ÊÈÓÈÛÙÚ›ÓÈ· ‹ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈο ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ Áο̷ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤Í˘Ó˜ χÛÂȘ ÙfiÛÔ Û ·ÈÛıËÙÈο fiÛÔ Î·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÔ Á˘·Ï› ˆ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, ¿ÓÙÔÙ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ªÂ ÙȘ ‰È¿Ê·Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ, Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Î·È ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÙÔ˘ ÂÈÎfiÓ· ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÎÏ·ÛÈ΋ Ì· Î·È ‰È· ÂÈÎfiÓ·. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ my glass ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÈÓÂÏÈ¿ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÏ˘ÌÔÚÊÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ Á˘·Ï›. ÕÏÏÔÙ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÓÈ·›Ô˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ¿ÏÏÔÙÂ Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜, ¿ÏÏÔÙ ‰È·ÎÔÛÌÒÓÙ·˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ‹ ÔÚÔʤ˜ Î·È ¿ÏÏÔÙ ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‹ ÙÔ Ù¯ÓËÙfi ʈ˜. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÌÂϤÙË ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È ¿ÚÙÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.


my glass.qxd

2/15/07

12:52 AM

Page 4


my glass.qxd

2/15/07

12:52 AM

Page 5

T100

T101

T103

T106

T102

T104

T107

T105

T108


my glass.qxd

2/15/07

12:52 AM

Page 6


my glass.qxd

2/15/07

12:52 AM

Page 7

T109

T110

T112

T114

T111

T113

T115

T116


my glass.qxd

2/15/07

12:52 AM

Page 8


my glass.qxd

2/15/07

12:52 AM

Page 9

T117

T118

T120

T123

T119

T121

T124

T122

T125


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 10


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 11

T200

T201

T203

T206

T202

T204

T207

T205

T208


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 12


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 13

T209

T210

T212

T215

T211

T213

T214

T216


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 14


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 15

T300

T301

T303

T306

T302

T304

T307

T305

T308


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 16


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 17


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 18


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 19

T318

T319

T321

T324

T320

T322

T325

T323

T326


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 20

Show room ÛÙËÓ •¿ÓıË, ¢·ÁÎÏ‹ 1-3


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 21

∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜

¢È¿ÊÔÚ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Û fiÚÙ˜


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

∂Ê·ÚÌÔÁ‹ Û fiÚÙ·

Page 22

¢È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘˙›Ó·˜

∂ÍÒÔÚÙ·

∂ÛˆÙÂÚÈ΋ fiÚÙ·


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 23

∫·ıÚ¤ÊÙ˘ Ì¿ÓÈÔ˘

∂ÛˆÙÂÚÈ΋ fiÚÙ·

∂ÍÒÔÚÙ·

∫·ıÚ¤ÊÙ˘ Ì¿ÓÈÔ˘


my glass.qxd

2/15/07

12:53 AM

Page 24

www.myglass.gr

Show rooms £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: «∫Ù›ÚÈÔ Design», ºÚ¿ÁÎˆÓ 13 (ÁÚ. 208) ÙËÏ.: 2310 53 00 34 •¿ÓıË: ¢·ÁÎÏ‹ 1-3 ÙËÏ.: 25410 83 823 ∞˘ÛÙÚ›·: Graben 28, I. Stock A-1010 Wien, zikos.pelze@chello.at

Myglass  
Myglass  

Water, fire, sand... My glass has revived the traditional technicue of glass fusing, born here in the lands of the Mediterranean sea. Made i...