Page 1

A22A11-

11. KUREGEM Sint-Jans-Molenbeek

BARA B10-

A07-

A21B11-

B21-

B17A03-

B22-

Brussel A02B20-

Anderlecht

A612

B31-

A72A71-

B23-

Kuregem Bara Gewestgrens Gemeentegrens Statistische sector B321 Gebouw Groene zone Waterzone Spoorweg treinstation metro

A623

B25-

Sint-Gillis A2MJ

A70A201

B241 B332 B3MJ

0

200

400

600

800 Meters

Cartografie: COSMOPOLIS - VUB (2010)

A211

Âą

A16-

Kuregem/ Bara plan  

Kuregem/ Bara plan

Kuregem/ Bara plan  

Kuregem/ Bara plan

Advertisement