Page 1

ละครเวทีเฉลิมฉลอง 100 ปี ตึกสวนกุหลาบวิทยาลัย เรือ่ ง ณ จัดแสดงโดย ชุมนุมการละครสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย


ตัวละคร 1.อาจารย์วไลย เกิดเมือ่ ปี 2450 ก่อนการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเพียง 3 ปี เป็นบุตร ของหลวงวิจิตรไวยการ อาจารย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยลัย ได้ศึกษาแรกเริ่มที่ โรงเรียนราชินี ได้เริ่มเเรกเข้า ทํางานที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปี 2470 เป็นอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ ทํางานมาจนถึงปี 2510 ก็เกษียณ อายุราชการ บุคลิก เป็นบุคคลเรียบร้อย เป็นลูกผู้ดีมหี น้ามีตา มีความสามารถทางภาษาสูง รูปร่างหน้าตาดี สวยงามไม่ เป็นรองใคร เป็นคนอัธยาสัยดี 2.ก้อง เด็กหนุม่ หน้าตาดี เป็นหลานของอาจารย์วไลย เป็นคนทีท่ ุกคนในโรงเรียนนี้รู้จัก เป็นคนกว้างขว้าง ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกๆคนจะเรียกเค้าว่า ผูด้ ีร้อยเเปด ซึ่งมาจากการทีท่ างบ้านได้ อบรมเลี้ยงดูมาเเบบผูด้ ีๆเเต่เล็กๆ บุคลิก เป็นบุคลิกเรียบร้อยตามแบบอาจารย์วไลย เรียนเก่ง ชอบช่วยเหลือคนอืน่ เป็นเด็กสมัยใหม่ที่มีมารยาท ทางสังคมสูง ภายนอกจะดูเป็นเด็กทีด่ ูออ่ นแอ แต่ภายในกลับเป็นคนทีเ่ ข้มแข็ง จิตใจมุ่งมัน มีความผูกพันกับโรงเรียน มาก


3.ต้น เด็กหนุม่ สมัยใหม่ เพื่อนสนิทของก้อง เป็นบุคคลที่มหี น้ามีตาอีกคน ชายหนุม่ เลือดร้อน อารมณ์ ฉุนเฉียว มาจากบ้านที่มีอนั จะกิน ฐานะดี ใช้ของฟุ่มเฟือย อารมณ์มาก่อนความคิด เต่ทสี่ นิทกับก้องเพราะ โตมา พร้อมกันแต่เด็กๆด้วยบ้านใกล้เคียงกัน บุคลิก เป็นบุคคลที่ใจร้อน แต่อารมณ์ดี เฮฮา ใช้ของฟุ่มเฟือย เป็นคนโรแมนติก สนิทกับก้อง ไม่สนใจ อารมณ์คนรอบข้าง ใครไม่พูดอะไรไม่โดนใจก็จะโมโหทันที ภายนอกดูกา้ วร้าว แข้งแข็ง แต่จติ ใจภายในกลับบอบช้ํา ไป และอ่อนแอ 4.เมย์ หญิงสาวจากโรงเรียนข้างเคียง มีแม่เป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนนี้ ตกเย็นเธอจะมา รร นี้ทกุ วัน เป็นบุตร สาวแสนสวยของอาจารย์วีนัสกร อาจารย์สอนร้องเพลงประจําโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นหญิงสาวทีต่ ้น แอบหลงรักแต่แรกพบ แต่เมย์กลับไม่เล่นตาม เพราะกลัวว่าจะเสียเพื่อนไป บุคลิก หญิงสาวหน้าตาดี เรียบร้อย ร้องเพลงเพราะ มีเอกลักษณ์ คือ ผมบลอนด์ทองทีเ่ ธอได้มาจากพ่อ ของเธอ 5.พริก หญิงสาวสุดสวยอีกคนเป็นบุตรีของอาจารย์คชา เป็นสาวแก่นเซียว แสนซน เป็นสาวสวยทีช่ ่วยสร้าง บรรยากาศของโรงเรียนนี้เป็นอย่างมากๆพอกับเมย์ เธอแอบหลงรักต้น แต่เธอก็รู้ดีว่า ต้นชอบเมย์ เธอจึงเลือกที่จะ ออกไปเพราะ มะนาวมันไม่มีน้ํา ยิง่ บีบก็ยงิ่ เจ็บมือ บุคลิก สาวสวยแก่นซ่า น่ารัก เป็นคนไม่ยอมใคร แต่ถ่อมตน รักใครโดยไม่หวังว่าเค้าจะรักตอบ


ตัวประกอบ 1.อาจารย์วีนัสกร อาจารย์สอนร้องเพลงประจําโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นสาวมั่น มีเอกลักษณ์คือ เสียงโซปราโนของเธอทีจ่ ะดังก่อนที่ตวั เธอจะมาถึงห้องเรียนทุกครั้งไป ถึงแม้เธอจะเป็นคนรูปร่างสมส่วนไปหน่อย แต่ก็ ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่จะทําให้เธอเดินอย่างสง่างาม มีกระเป๋าคู่ใจเธอชื่อว่า โดโมะ บางอารมณ์เธอจะรักมันมากกว่าลูก ของเธอเอง บุคลิก หญิงสาวรูปร่างท่วม ผิวพรรณขาวผ่อง มีเสียงอันไพเราะ แต่งตัวเปรี้ยวตามยุคสมัย มั่นใจในตัวเอง ว่าไม่มีใครสวยเกินเธอได้ 2.อาจารย์คชา อาจารย์ประจําชัน้ ของก้องและต้น บุคลิก เคร่งครึม 3.นักเรียนในห้อง 5 คน ชื่อ 1.โต้ง 2.บูม 3.วิน 4.อาร์ต 5.ชัย รวมนักแสดงทัง้ หมด 12 คนหรือมากกว่านั้นขึน้ อยูก่ ับการจัดบุคคลเสริมเติมแต่งเพิ่มขึน้ มาหรือไม่ โดย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอืน่ ๆคือ 1.บทเกิดการโล่งของตัวละครขึน้ 2.มีการเติมแต่งตัวขึน้ มาเสริมอีกตัวละคร เป็นต้น


เค้าโครงบทละคร องค์ดําเนินเรื่อง ระยะเวลาใกล้งาน 100 ปี ตึกยาวขึน้ มาเรื่อยๆ เหลืออีก 1 เดือนก็จะถึงเวลานั้นแล้ว ก้องกับต้นกําลังรื้อ ชั้นตู้เก่าๆอยูเ่ พื่อหาหนังสือทีจ่ ะสามารถมาทํารายงานให้อาจารณ์วีนสั กรได้ ก้องได้คว้าไปเจอสมุดเล่มหนึ่งบนชัน้ บนสุด หน้าปกเขียนว่า วไล เป็นสมุดเก่าทีส่ ุดทีก่ ้องเคยเห็นมา สมุดเล่มนัน้ อยูใ่ นสภาพทีพ่ อดูดี เพราะเนือ่ งด้วยการเก็บ รักษาบวกกับความเก่า จึงเป็นตัวการทีท่ ําให้ก้องหลุดความคิดไปชั่วขณะว่า หนังสือนีค้ ือหนังสืออะไร เป็นของใคร เล้วทําไมหน้าปกถึงได้เขียนว่า วไลย ตามชือ่ ของยายทวดของเค้า ด้วยความข้องใจเข้าจึงอยากทีจ่ ะ........ หลังจากทีต่ ้นรื้อของอยู่ ก็ได้เหลือบมามองก้องว่าจู่ๆทําไมถึงเงียบไป ก็สังเกตเห็นก้องยืนงิ่ กับหนังสือเล่ม หนึง่ อยู่ จึงคิดไฉนสงสัยขึ้น ถามขึ้นว่า “ก้อง นั้นมันหนังสืออะไรหน่ะ” เมือ่ ได้ยินดังนั้น ก้องจึงหลุดออกจากภวังค์ พร้อมตกใจจนทําสมุดเล่มนั้นตก ต้นจึงเก็บมันขึน้ มาแล้วพูดขึ้นว่า “ วไลย นัน้ มันยายทวดก้องนิ ” พร้อมกับทีจ่ ะ เปิดกางมันออกมา แต่เสียงของก้องได้ขดั เอาไว้เสียก่อน “จะใช่ของยายใหญ่จริงหรือเปล่า แล้วเราจะเปิดดูดีแล้วหรอ” ต้นได้ยินดังนั้นก็พูดออกไปว่า “ลองเปิดดูแล้วกัน” ก้องจึงมายืนข้างๆต้น พร้อมรอดูว่าข้างในจะมีอะไรเขียนไว้บ้าง


องค์ที่ 1 วไลย หญิงสาวแสนสวย นัง่ อยู่ในห้องทํางานเธอที่เปรียบเสมือน บ้านหลังที่ 2 ที่เธอรู้สึกผูกผัน มันมาตั้งแต่ เยาวัย ครั้งแรกทีเ่ ธอเด็กสาวตัวน้อยได้ก้าวเข้ามาสู่ ดินแดนสุภาพบุรุษ พร้อมกับพ่อของเธอ หลวงวิจิตรไวยาการ อ.ฝ่ายปกครอง ทุกๆเย็นเธอจะต้องมาหาพ่อของเธอที่โรงเรียนนี้ ทุกเย็นๆ ความพูกพันก็คอ่ ยๆซึมซับเข้ามาเรื่อยๆๆ “แอ๊ดดดดดดดดด” เสียงประตูทําเอาหญิงสาวหลุดออกจากภวังค์ เมือ่ มองไปเธอก็เห็นเด็กเดินเข้ามาส่งงาน เธอจึงไม่ ได้สนใจอะไร จึงกลับมาเก็บของเพื่อเตรียมตัวกลับบ้าน ณ เวลานัน้ จูๆ่ เสียงหวอเตือนภัยก็ดังขึน้ มีประกาศขึน้ มาว่า “ขอให้ประชาชนรีบลงหลงหลุมหลบภัยโดยด่วน ขณะนีเ้ ครื่องบินญี่ปนุ่ ได้ทําการทิง้ ระเบิดลงมาแล้ว” วไลยได้ยินดังนั้น จึงตกใจแล้วเธอก็รีบเก็บของทั้งหมดลงในโต๊ะของเธอ ภานนอกนัน้ มีคนวิง่ โหวกเหวก โวยวายหนีตายกันทัว้ สารทิศ เมือ่ เธอมองออกไป เธอก็เลือกที่จะอยู่ ณ ที่นี้ (โครงโดยย่อองค์แรกทั้งหมดคือยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 จะสือ่ ถึง ความรักของคนๆนึง ที่ยอมจะเสียสละชีวติ เพื่อที่จะปกป้องสถานทีๆ่ หนึง่ ทีเ่ ค้าเติบโตขึน้ มา พร้อมสถานทีน่ ั้น ความ ผูกพันความรัก ที่เธอมีให้แก่สถานทีน่ ั้น ท้ายองค์จะเกิดการทีร่ ะเบิดลงมาบนอาคารตึกยาว ในบริเวณห้องทํางานของ เธอเอง)


องค์ที่ 2 องค์นี้จะแสดงอยูใ่ นอารมณ์ความรักของต้น เมย์ และพริก โดยการดําเนินทัง้ หมด เกิดขึน้ บริเวณฉากตึก ยาว ต้นต้องการความรักจากเมย ์ แล้วพริกต้องการความรักจากต้น โดยมีตึกยาวเป็นตัวดําเนินเรือ่ งนี้ คือเป็นสถานที่ แห่งความรัก ความเสียใจ ความดีใจ มันคือจิตใจของคนๆนึง ทีอ่ ยูค่ ลุกคลีกับตึกนี้มา สุดท้ายพริกก็ได้ปล่อยมือลา จาก โดยทีไ่ ม่ขัดขวางสิง่ ใดๆ ส่วนตัวรองก็จะอยู่ในช่วงห้องเรียนทีจ่ ะเป็นสีสันขององค์นี้


องค์ที่ 3 องค์สุดท้าย เมื่อความรักก่อเกิด แต่อุปสรรคก็มีโผล่มา ในการทะเลาะกันบ้างบางครั้ง แต่ดันผิดเวลา องค์นจี้ ะนําเสนอ ถึงตอนที่ ต้นทะเลาะกับเมย์เพราะความสนิทสนมของเมย์กับก้อง ทําให้ต้นคิดไปในทางคบกัน ด้วยอารมณ์ที่ใจร้อน ทําให้ลงโทสะไปทีก่ ้อง จนเกิดการทะเลาะกัน ด้วยความทีเ่ มย์เสียใจจึงไปอยูท่ ี่ห้องของแม่ซึ่งบริเวณนั้นด้านนอกถูก ประดับประดาไปด้วยไฟต่างๆ เพื่อทีจ่ ะเป็นการเปิดให้อาคารตึกยาวในโอกาส 100 ปี แต่ไม่ทันไร ความสวยงามก็ได้ ก่อเกิดภัยทีท่ ุกคนไม่อยากจะให้มีต่อโรงเรียนนัน้ คือ เพลิงไหม้ เกิดการโกลาหลกันไประหว่างผู่ทอี่ ยูใ่ น โรงเรียน ซึ่ง ตอนนัน้ ก็อยู่ในช่วงเย็น เด็กนักเรียนก็น้อยเหลือ ก้องกับต้น ขณะทีท่ ะเลาะกันอยู่ ก้องก็เห็นกลุ่มขวันขึ้นมาจากห้องพัก อาจารย์วีนัสกรบนอาคารตึกยาว จึงหลุดจากอารมณ์โมโหแล้วตั้งสติจะเพื่อที่จะไปช่วยกับคนอืน่ ๆมาดับไฟ แต่ตน้ กลับ ไม่เป็นเช่นนัน้ เข้าอยู่ในอารมณ์นิ่ง โกรธ พร้อมพูดขึน้ มาว่า “ไฟไหม้ ยังไงก็ดบั ได้ ตึกก็แค่พังไป ยังไงสร้างใหม่” เมือ่ ก้องได้ยินเช่นนั้น จึงโมโหต่อความคิดของต้นเป็นอย่างมาก เค้าได้ตบหน้าต้นไป พร้อมกับพูดว่า “ถ้าต้นจําเรื่องราวของ ยายใหญ่ได้ ต้นลองคิดสิว่าท่านจะรู้สึกยังไงกับสิง่ ที่ต้นพูดตอนนี้ ความรักของต้นเกิดขึน้ ที่นนี้ ะ่ มิตรภาพ เพื่อนๆ ครูบาอาจารย์ทุกคน เลือดชมพู-ฟ้าของต้นมันต้องเหลืออยูส่ ิ อย่าทําให้อารมณ์มาทําให้เลือดมันจางลงไปเรย” เมื่อต้น ได้ยินดังนัน้ ก็ฉุกคิดขึน้ มาได้ น้ําตาแห่งลูกผู้ชายก็ได้หลั่งออกมา ก้องจึงพูดต่อว่า “พังไปสร้างมาใหม่ได้กจ็ ริง แต่สงิ่ ที่ มันสูญไปมันบาดลึกลงไปในจิตใจของคนทุกๆคน” พร้อมกับรีบวิ่งเข้าไปช่วยกันดับไฟ แต่สงิ่ ที่เห็นข้างหน้า คือเมย์นอน สลบอยูห่ น้าห้อง สิ่งที่สะกดอารมณ์คือคําพูดของก้องที่วิ่งอยู่ในหัวของต้น “พังไปสร้างมาใหม่ได้ก็จริง แต่สงิ่ ทีม่ ันสูญไป มันบาดลึกลงไปในจิตใจของคนทุกๆคน” ถ้าเข้าคิดที่จะไม่มาช่วย ยอมให้อารมณ์มาคุมตัวเค้า สิง่ ที่ได้รับก็อาจเป็น บาดแผลชิ้นใหญ่ที่ได้รับลงมา ทัง้ ตัวเมย์และตึกยาวสถานที่ๆก่อเกิดความรักของคนทัง้ 2 คนขึน้ มา จบลงงพร้อม ฉากที่ไฟได้มอดลง ต้นได้มองสิง่ ก่อสร้างรอบข้างพร้อมกับประโยคของต้นว่า “สวนกุหลาบจะอยู่ตราบนานเท่านาน...”


ละครฉบับสมบูรณ์  

เค้าโครงทั้งหมด

ละครฉบับสมบูรณ์  

เค้าโครงทั้งหมด