Page 1

БРОЈ 80/81 2013


TEATARSKI BROJ^E 80/81 2013

GLASNIK

 

SODR@INA

ɉɈɊȺɄȺ ɉɈ ɉɈȼɈȾ ɋȼȿɌɋɄɂɈɌ Ⱦȿɇ ɇȺ ɌȿȺɌȺɊɈɌ 27.III. 2013 Ɇɢɦɢ Ɍɚɧɟɜɫɤɚ............ 3

FESTIVAL NA GROMKIOT HUMOR I SMEA Denovi na komedijata - Kumanovo 2013 Hristo Petreski ............................................. 64

ɈɌȼȺɊȺȵȿ ɇȺ ɇɈȼɂɈɌ ɌȿȺɌȺɊ ɈȻɊȺȷȺȵȿ ɇȺ ɉɊȿɌɋȿȾȺɌȿɅɈɌ ɇȺ ȼɅȺȾȺɌȺ ɇȺ ɊɆ ɇɢɤɨɥɚ Ƚɪɭɟɜɫɤɢ .................................... 5

XII ɂɇɌȿɊɇȺɐɂɈɇȺɅȿɇ ɎȿɋɌɂȼȺɅ ɇȺ ȺɇɌɂɑɄȺ ȾɊȺɆȺ ɋɌɈȻɂ – 2013 ɋɥɨɛɨɞɚɧɤɚ ɑɢɱɟɜɫɤɚ ..................................... 65

ɈȻɊȺȷȺȵȿ ɇȺ ɆɂɇɂɋɌȿɊɄȺɌȺ ɁȺ ɄɍɅɌɍɊȺ ȿɥɢɡɚɛɟɬɚ Ʉɚɧɱɟɜɫɤɚ Ɇɢɥɟɜɫɤɚ ....................... 8

ɅȺȼɈȼɋɄɂ ɑȿɄɈɊ ɇȺ ȻɂɌɈɅɋɄɂɈɌ ɌȿȺɌȺɊ Ɍɨɞɨɪ Ʉɭɡɦɚɧɨɜ ................................ 67

ɌȿȺɌȺɊɈɌ - ɉɈɆȿȮɍ ɂȾȿȳȺɌȺ ɂ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳȺɌȺ ȼɊȿɆȿɌɈ, ȿȾɂɇɋɌȼȿɇɈ ɆȿɊɂɅɈ ɁȺ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂɌȿ ɇȺ ȾȿɅɈɌɈ ɂɜɚɧɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɚ ɐɜɟɬɤɨɜɫɤɚ.................. 11

ɉɊɁɇɂK ɇȺ ɌȿȺɌȺɊɈɌ ɁȺ ȾȿɐȺ ɂ ɆɅȺȾɂ ɏɪɢɫɬɨ ɉɟɬɪɟɫɤɢ .............................................. 71 ȾɂȼɈ ɆȿɋɈ Ɋɢɫɬɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ......................................... 73

ȻɅȿɋɇȺ ɋɌȺɊɈ ɇɈȼɂɈɌ ɌȿȺɌȺɊ Ɍɨɞɨɪ Ʉɭɡɦɚɧɨɜ................................................ 16 ɆȺȳɋɄɂ ɈɉȿɊɋɄɂ ȼȿɑȿɊɂ 2013 ȼɚɫɤɚ ɇɚɭɦɨɜɫɤɚ Ɍɨɦɨɜɫɤɚ ............................. 18

ɇȺ ɆɅȺȾɂɌȿ ȾɊȺɆɋɄɂ ȺȼɌɈɊɂ ɉɊȼȺɌȺ ɒȺɇɋȺ ɆɈɊȺ ȾȺ ɂɆ ɋȿ ȾȺȾȿ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ȼɨɲɤɨɜɫɤɚ ................................. 103

ȿȼɊɈɉɋɄɂ ɈɉȿɊɋɄɂ ȾȿɇɈȼɂ Ɇɚɪɤɨ Ʉɨɥɨɜɫɤɢ ................................................ 22

ɌȿȺɌȺɊɈɌ ȿ ɂȽɊȺ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ȼɨɲɤɨɜɫɤɚ ................................. 107

ɉȿɌɇȺȿɋȿɌɌɈ ɂɁȾȺɇɂȿ ɇȺ ɆɈɇɈȾɊȺɆȺ – ȻɂɌɈɅȺ ɏ. ɉɟɬɪɟɫɤɢ ....................................... 24

ɂɇɌȿɊȼȳɍ ɋɈ ɆɂɊɈ ȽȺȼɊȺɇ ȾɊȺɆɋɄɂ ɉɂɋȺɌȿɅ ɈȾ ɏɊȼȺɌɋɄȺ Ɍɨɞɨɪ Ʉɭɡɦɚɧɨɜ ............................................. 110

ɆɈɁȺɂɄ ɈȾ ɊȺɁɅɂɑɇɂ ɌȿȺɌȺɊɋɄɂ Ɍɨɞɨɪ Ʉɭɡɦɚɧɨɜ................................................ 29

Ȼȿȼ ɋɊȿȷɇȺ ɒɌɈ ɋɍȾȻɂɇȺɌȺ Ɇɂ ȳȺ ɈȾȻɊȺ ȺɄɌȿɊɋɄȺɌȺ ɉɊɈɎȿɋɂȳȺ Ɍɚɦɚɪɚ Ⱥɪɫɨɜɫɤɚ ........................................... 115

12ɆȿȮɍɇȺɊɈȾȿɇ ɌȿȺɌȺɊɋɄɂ ɎȿɋɌɂȼȺɅ „ɋɅȺȼɂȳȺ“ -2013 Ɋɢɫɬɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ......................................... 33

ȾɊȺȽȺ ɋɇȿɒɄȺ Ʌɢɥʁɚɧɚ Ɇɚɡɨɜɚ.............................................. 128

ɉȿɑȺɌɈɌ ɇȺ ȼɂɋɌɂɇȺɌȺ - 21. Ɇɟɼɭɧɚɪɨɞɟɧ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɧɚ ɤɚɦɟɪɟɧ ɬɟɚɬɚɪ Ɋɢɫɬɨ ɒɢɲɤɨɜ – 2013 Ƚɨɰɟ Ɋɢɫɬɨɜɫɤɢ........................................ 39

ɁɈɊȺɇ Ɍ. ȳɈȼȺɇɈȼɂȷ: ɈȾ ɉɊȿɉɂɋɄȺɌȺ ɇȺ ɋɅɈȻɈȾȺɇ Ⱥ. ȳɈȼȺɇɈȼɂȷ ɋɈ ȾɊȺɆɋɄɂ ȺȼɌɈɊɂ ɈȾ „ȳɍɀɇȺ ɋɊȻɂȳȺ“ (1936-1938) Ɍ. ɋɦɢʂɚɧɢʅ....................................................... 131

ɉɊȿȽɅȿȾ ɇȺ 38 ɂɁȾȺɇɂȿ ɇȺ Ɇ ɈɌ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ȼɨɲɤɨɜɫɤɚ.................................... 46

Ɋɚɲɤɨ ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ ........................................... 137 ɆɅȺȾɈ ɂ ȿɇȿɊȽɂɑɇɈ 53 ɂɁȾȺɇɂȿ ɇȺ ȾɊȺɆɋɄȺɌȺ ɉɊɈȽɊȺɆȺ ɇȺ ɈɏɊɂȾɋɄɈ ɅȿɌɈ Ȯɨɪɼɢ ȳɨɥɟɜɫɤɢ ................. 51

ɌȿȺɌȺɊɋɄȺɌȺ ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɂȳȺ ɇȺ ȳɈɁȿɎ ɇȺȮ Ɍɨɞɨɪ Ʉɭɡɦɚɧɨɜ ........................ 144

ɉɈȼȿȷȿ ɈȾ ɂȽɊȺ ɌȺɇɐɎȿɋɌ 2013 ȿɦɢɥɢʁɚ ȹɢɩɭɧɨɜɚ ............................................ 57

ȽɈȾɂɇɂɌȿ ɇȺ ɁɅȺɌɂɇɈɌ ȼȿɄ ɇȺ ɒɌɂɉɋɄɂɈɌ ɌȿȺɌȺɊ (1923-1927) ȵɥʃɧɚ ȳɨɫɢɦɨɜɫɤɚ ....................................... 147

ɆȿȮɍɇȺɊɈȾȿɇ ɌȿȺɌȺɊɋɄɂ ɎȿɋɌɂȼȺɅ „ɋȼȿɌɂ ȳɈȺɄɂɆ ɈɋɈȽɈȼɋɄɂ“ – ɄɊɂȼȺ ɉȺɅɇȺɄȺ ɆȿɋɌɈ ɒɌɈ Ƚɂ ɈȻȿȾɂɇɍȼȺ ȼɂɁɍȿɅɇɂɌȿ ɂɆɉɊȿɋɂɂ Ƚɨɰɟ Ɋɢɫɬɨɜɫɤɢ................................................. 60 

ɌȿȺɌȺɊɋɄɂɌȿ Ɋȿɀɂɂ ɇȺ ȻɊȺɇɄɈ ɂȼȺɇɈȼɋɄɂ - ȽȺɉɈ (1931-2009) ................ 156 ɌȿɋɌȺɆȿɇɌȺɅɇɈ ȾȿɅɈ Ɍɨɞɨɪ Ʉɭɡɦɚɧɨɜ ............................................. 159

1
TEATARSKI GLASNIK ɄɇɂȽȺ ɈȾ ɄȺɉɂɌȺɅɇɈ ɁɇȺɑȿȵȿ ɂɜɚɧ ɂɜɚɧɨɜɫɤɢ.............................................. 162

(1922 – 2013) .................................................. 221 ɆȺɄȿȾɈɇɋɄȺ ɈɉȿɊȺ ɂ ȻȺɅȿɌ ................ 224

ɉɂɌɈɊȿɋɄɌɇɈ ɉȺɌɍȼȺȵȿ ɇɂɁ ɋȼȿɌɈɌ ɇȺ ɌȺɇɐɈɌ ɋɨʃɚ Ɂɞɪɚɜɤɨɜɚ ȹɟɩɚɪɨɫɤɚ.......................... 164

ɇɍ ȺɅȻȺɇɋɄɂ ɌȿȺɌȺɊ ................................ 227 ɇɍ ɇȺɊɈȾȿɇ ɌȿȺɌȺɊ ȻɂɌɈɅȺ .................. 229

ȺɅȿɄɋȺɇȾȺɊ ɏȺȹɂɆȺɇɈȼ ....................... 166 ɌȿȺɌȺɊ „ȳɈɊȾȺɇ ɏ. Ʉ. ȹɂɇɈɌ” ȼȿɅȿɋ .... 231 ɂȽɊȺ ɒɌɈ ɀɂȼɈɌ ɁɇȺɑɂ 3 ȿɦɢɥɢʁɚ ȹɢɩɭɧɨɜɚ .......................................... 171

ɇ.ɍ. ɌȿȺɌȺɊ ɁȺ ȾȿɐȺ ɂ ɆɅȺȾɂɇɐɂ – ɋɄɈɉȳȿ ....................................................... 233

ɌɊɂ ɌȿȺɌȺɊɋɄɂ ɊȿɐȿɇɁɂɂ ɁȺ ɉɈȼɌɈɊɇɈɌɈ (ɇȿ)ɉȺȮȺȵȿ ɇȺ ɁȿɆɂ ......................................................... 174

ɇɍ ɌȿȺɌȺɊ ɄɈɆȿȾɂȳȺ – ɋɄɈɉȳȿ ............. 236 ɇɍ ȾɊȺɆɋɄɂ ɌȿȺɌȺɊ – ɋɄɈɉȳȿ ............... 240

ȿȾɂɇɋɌȼɈ ɇȺ ɌȿȺɌȺɊɈɌ ɂ ɄɇɂɀȿȼɇɈɋɌȺ ȾɈ ȺɄɌȿɊɈɌ ɂ ɉɈ ɇȿȽɈ ɏɪɢɫɬɨ ɉɟɬɪɟɫɤɢ ............................................ 179

ɇɍɐɄ „Ⱥɧɬɨɧ ɉɚɧɨɜ” ɋɬɪɭɦɢɰɚ, ................... 245 ɇɍɐɄ,,Ɇɚɪɤɨ ɐɟɩɟɧɤɨɜ,, ɉɪɢɥɟɩ ................. 247

ȾɈ ȺɄɌȿɊɈɌ ɂ ɉɈ ɇȿȽɈ Ɍɪɚʁɱɟ Ʉɚɰɚɪɨɜ ............................................... 182

ɇɍɐɄ Ⱥɰɨ ɒɨɩɨɜ - ɒɌɂɉ ............................ 250 ɇɍ ɌɍɊɋɄɂ ɌȿȺɌȺɊ ..................................... 252

ɉɈȿɇɌȺɌȺ ɇȺ ɍɆȿɌɇɈɋɌȺ ȿ ȾȺ ɋȿ ɉɈɋɌȺȼɂɒ Ⱥ ɇȿ ȾȺ ɈȾȽɈȼɈɊɂɒ ɇȺ ɉɊȺɒȺȵȿ Ɇɢɦɨɡɚ ɉɟɬɪɟɜɫɤɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ

ɌȿȺɌȺɊɋɄɂ ȽɅȺɋɇɂɄ ɂɡɞɚɜɚɱ: Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ

ɉɊɂɊɈȾȺɌȺ ɇȺ ȼɂɋɌɂɇȺɌȺ (ʁɚɫ ɜɨ ɮɢɥɦɨɜɢɬɟ ɧɚ Ɇɢɥɱɨ Ɇɚɧɱɟɜɫɤɢ) ȳɚɱɟɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ............................................. 186

Ɂɚ ɢɡɞɚɜɚɱɨɬ: Ɇɢɪɤɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ

ȼɅȺȾɂɆɂɊ ȺɇȽȿɅɈȼɋɄɂ - ȾȺȾɂ (1946 – 2012) .................................................. 207

Ⱥɞɪɟɫɚ:Ȼɭɥɟɜɚɪ ɋɜ. Ʉɥɢɦɟɧɬ Ɉɯɪɢɞɫɤɢ 58ɛ ɩ. ɮɚɯ 519, 1000 ɋɤɨɩʁɟ, Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ

ȼɅȺȾɂɆɂɊ ɐȼȿɌȺɇɈȼɋɄɂ (1959 Ⱦɟɦɢɪ ɏɢɫɚɪ-2012) .............................. 209

Ɍɟɥɟɮɨɧ / ɮɚɤɫ: +389(0)2 3222341, 3165 064, 3238 372

ɅɂɅȳȺɇȺ ɊȺɄɂȹɂȿȼȺ (1938 ɋɬɪɭɦɢɰɚ – 2013 ɉɪɢɥɟɩ) ................... 212

E-mail: skleto@unet.com.mk

ȻɊȺɇɄɈ ȮɈɊɑȿȼ (1962 - 2013) ................................................... 213

Ƚɥɚɜɟɧ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɟɧ ɭɪɟɞɧɢɤ: Ɋɢɫɬɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ

ȾɊȺȽɂɒȺ ȾɂɆɂɌɊɂȿȼɋɄɂ – ɒɂɉȿ (6 ȺɉɊɂɅ 1956 – 7 ȳȺɇɍȺɊɂ 2013) ............. 215

Ʉɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɝɪɚɮɢɱɤɨ ɨɛɥɢɤɭɜɚʃɟ: Ⱥɤɚɞɟɦɫɤɢ ɩɟɱɚɬ

ɉȿɌȺɊ ȾɂɆɈɋɄɂ ( 1948 – 2013 ɉɪɢɥɟɩ ) ................................... 216

ɉɪɟɞɧɚ ɤɨɪɢɰɚ Ɉɞ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɟ „Ɂɦɟʁɨɜɚɬɚ ɧɟɜɟɫɬɚ“

ɌɂɏɈɆɂɊ ɋɉɂɊɈȼɋɄɂ (1968 Ȼɢɬɨɥɚ - 2013) ...................................... 217

Ɂɚɞɧɚ ɤɨɪɢɰɚ ɋɥɢɤɚ ɨɞ ɧɨɜɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ

ȺɅȿɄɋȺɇȾȺɊ ɅȿɄɈȼɋɄɂ (1933 - 2013) ................................................... 219

„Ɍɟɚɬɚɪɫɤɢ ɝɥɚɫɧɢɤ“ ɢɡɥɟɝɭɜɚ ɫɨ ɫɨ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɚ ɩɨɦɨɲ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɧɚ ɊɆ

ȽɈȽȺ ɌɊȺȳȺɇɈȼ

2


 

SVETSKI DEN NA TEATAROT 

ɉɈɊȺɄȺ ɉɈ ɉɈȼɈȾ ɋȼȿɌɋɄɂɈɌ Ⱦȿɇ ɇȺ ɌȿȺɌȺɊɈɌ 2013 Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɨɩɫɬɨʁɭɜɚɥ ɧɢɡ ɜɟɤɨɜɢɬɟ ɤɚɤɨ ɠɢɜɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ ɞɨɤɚɠɭɜɚʁʅɢ ʁɚ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɚɬɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ. ɂɚɤɨ ɟɮɟɦɟɪɧɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ, ɬɨʁ ɫɟɤɨɝɚɲ ɛɢɥ ɢ ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɦɨʅɧɚ ɫɢɥɚ ɜɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨɬɨ, ɚɪɟɧɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɥɭɼɟɬɨ ɫɟ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɚɬ ɫɟɛɟɫɢ ɢ ɫɜɟɬɨɬ ɜɨ ɤɨʁ ɠɢɜɟɚɬ. Ɉɧɚ ɲɬɨ ɟ ɜɚɠɧɨ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɟ ɩɭɥɫɨɬ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ, ɢɦɚɝɢɧɚɬɢɜɧɢɨɬ ɧɚɛɨʁ ɤɨʁ ɫɟ ɫɨɡɞɚɜɚ ɤɨɝɚ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɢ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ʅɟ ɫɟ ɫɩɨʁɚɬ, ɦɚɝɢɱɧɚɬɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɢɬɟ ɞɚɜɚɚɬ ɢ ɞɨɛɢɜɚɚɬ ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ɝɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɜɚ. ɋoɡɞɚɜɚʁʅɢ ʁɚ ɬɚɚ ɩɨɫɟɛɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚ ɞɥɚɛɨɤɢ, ɩɨɬɫɜɟɫɧɢ ɟɦɨɰɢɢ. Ɍɨʁ ʁɚ ɨɬɟɥɨɬɜɨɪɭɜɚ ɨɧɚɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɢ ɫɧɚɝɚ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɜɢɨɬ ɭɦ, ɤɨʁɚ ɝɨ ɢɫɤɭɲɭɜɚ ɢ ɩɨɟɞɢɧɟɰɨɬ ɢ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨɬɨ. ȼɟɪɨʁɚɬɧɨ ɡɚɪɚɞɢ ɬɚɤɜɚɬɚ ɦɨʅ, ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɰɟɥɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ, ɢɦɚɥɨ ɨɛɢɞɢ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɞɚ ɫɟ ɫɤɪɨɬɢ ɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ɫɬɚɜɢ ɜɨɧ ɡɚɤɨɧɨɬ. ɇɨ, ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚ ɫɥɨɛɨɞɚ ɢ ɡɚɬɨɚ ɦɧɨɝɭ ɢɞɟɨɥɨɲɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɢ ɞɢɤɬɚɬɭɪɢ ɧɟ ɭɫɩɟɚɥɟ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɚɜɚɬ ɫɨ ɧɟɚ ɢ ɞɚ ʁɚ ɫɬɚɜɚɬ ɩɨɞ ɫɜɨʁɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ. ɋɥɨɛɨɞɚɬɚ ɧɟ ɟ ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ɧɟɤɨʁ ɧɟɤɨɦɭ ʅɟ ɦɭ ɝɨ ɞɚɞɚ ɢɥɢ ɞɨɡɜɨɥɢ. ɋɥɨɛɨɞɚɬɚ ɫɟ ɡɟɦɚ. ɂ ɧɟ ɩɨɫɬɨɢ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨʁ ɦɨɠɟ ɞɚ ʁɚ ɫɬɚɜɢ ɜɨ ɪɚɦɤɚ, ɞɨɤɨɥɤɭ ɬɚɚ ɫɚɦɚɬɚ ɧɟ ɫɚɤɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɜɪɚɦɟɧɚ. ɍɦɟɬɧɨɫɬɚ ɟ ɫɥɨɛɨɞɧɚ ɨɧɨɥɤɭ ɤɨɥɤɭ ɲɬɨ ɬɚɚ ɫɚɦɚɬɚ ɫɚɤɚ ɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɛɨɪɢ. Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɫɟɤɨɝɚɲ ɩɨɫɬɨɢ ɜɨ ɧɟɤɨʁ ɚɤɬɭɟɥɟɧ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧ ɤɨɧɬɟɤɫɬ. Ⱥ ɰɟɥɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɜɨ ɫɢɬɟ ɜɪɟɦɢʃɚ ɛɢɥɚ ɢ ʅɟ ɛɢɞɟ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɜɟɥɢ ɏɚɦɥɟɬ „... ɞɚ ɫɬɨɢ, ɬɚɤɚ ɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ, ɤɚɤɨ ɨɝɥɟɞɚɥɨ ɩɪɟɞ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ, ɞɚ ʁɚ ɩɨɤɚɠɭɜɚ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɬɚ ɫɨ ɧɟʁɡɢɧɨɬɨ ɜɢɫɬɢɧɫɤɨ ɥɢɰɟ, ɤɚɤɨ ɢ ɝɚɞɨɫɬɚ, ɚ ɫɟɤɨʁ ɜɟɤ ɜɨ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ - ɫɨ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɧɟɪɚɡɭɛɚɜɟɧ ɨɛɥɢɤ...“ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɞɨɫɥɟɞɟɧ ɧɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɰɟɥ: ɞɚ ɝɢ ɨɬɜɨɪɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢɬɟ ɩɪɚɲɚʃɚ, ɞɚ ɤɨɦɟɧɬɢɪɚ, ɞɚ ɩɪɨɫɜɟɬɥɭɜɚ, ɞɚ ɜɨɡɧɟɦɢɪɭɜɚ, ɞɚ ɜɨɡɛɭɞɭɜɚ, ɞɚ ɨɬɤɪɢɜɚ, ɞɚ ɝɨ ɨɞɛɢɪɚ ɢ ɞɚ ɨɞɢ ɩɨ ɩɚɬɨɬ ɧɚ ɜɢɫɬɢɧɚɬɚ, ɞɚ ɝɨ ɩɨɤɪɟɧɭɜɚ ɞɭɯɨɬ, ɞɚ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɭɜɚ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɞɚ ɛɪɚɧɭɜɚ, ɞɚ ɪɚɡɞɜɢɠɭɜɚ, ɞɚ ɝɪɚɞɢ ɜɢɫɨɤɢ ɟɫɬɟɬɫɤɢ ɤɪɢɬɟɪɢɭɦɢ, ɞɚ ɩɪɨɜɨɰɢɪɚ, ɞɚ ɝɨ ɛɪɚɧɢ ɫɜɨʁɨɬ ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬ, ɞɚ ɝɢ ɤɪɲɢ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢɬɟ... Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɜɪɚɬɚ ɡɚ ɫɢɬɟ ɯɪɚɛɪɢ, ɚɜɚɧɝɚɪɞɧɢ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɢɞɟɢ. Ɉɬɜɨɪɟɧɚ ɜɪɚɬɚ ɡɚ ɫɟɤɨʁɚ ɧɨɜɚ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɟɥɢ ɤɨɢ ɫɟ ɞɨɥɠɧɢ ɞɚ ɝɨ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚɚɬ ɢ ɞɚ ɝɨ ɭɧɚɩɪɟɞɭɜɚɚɬ. Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɢ ɦɨɪɚ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɞɚ ɫɟ ɞɜɢɠɢ ɧɚɩɪɟɞ, ɧɟ ɫɦɟɟ ɞɚ ɢɦɚ ɩɪɚɡɟɧ ɨɞ. Ɉɞ ɫɢɬɟ ɩɨɧɭɞɟɧɢ ɢɡɛɨɪɢ ɧɚ ɢɡɛɨɪɢ, ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɟ ɦɨʁɨɬ ɞɟɮɢɧɢɬɢɜɟɧ, ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɢ ɤɨɧɟɱɟɧ ɢɡɛɨɪ. Ƚɨ ɢɡɛɢɪɚɦ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɧɚɫɩɪɨɬɢ ɫè, ɡɚɲɬɨ ɬɨʁ ɦɢ ɟ ɩɪɟɞ ɫè ɢ ɧɚɞ ɫè. Ɍɨʁ ɟ ɦɨʁɨɬ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬ, ɦɨɟɬɨ ɭɛɟɞɭɜɚʃɟ, ɦɨʁɚɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɛɚ, ɦɨʁɚɬɚ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ. Ɍɨʁ ɟ ɦɨʁɚɬɚ ɬɚɬɤɨɜɢɧɚ, ɧɚɰɢʁɚ ɢ ɜɟɪɚ. Ɍɨʁ ɟ ɦɨʁɨɬ ɠɢɜɨɬ. ȼɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɫɭɦ ɞɨɦɚ - ɫɜɨʁɚ ɧɚ ɫɜɨɟɬɨ ɢ ɫɜɨʁɚ ɦɟɼɭ ɫɜɨɢɬɟ. ɂɚɤɨ, ɩɨɧɟɤɨɝɚɲ ɫɟ ɱɭɜɫɬɜɭɜɚɦ - ɨɜɞɟ ʅɟ ʁɚ ɩɚɪɚɮɪɚɡɢɪɚɦ Ⱦɭɛɪɚɜɤɚ ɍɝɪɟɲɢʅ -, ɤɚɤɨ ɠɟɧɫɤɢ Ⱦɨɧ Ʉɢɯɨɬ, ɤɨʁ ɫè ɭɲɬɟ ɟ ɡɚɫɟɝɧɚɬ ɡɚ ɫɜɨʁɨɬ ɭɛɚɜ ɬɟɚɬɚɪ, ɜɨ ɜɪɟɦɟ ɤɨɝɚ ɬɨʁ ɝɨ ɦɟɧɭɜɚ ɫɜɨʁɨɬ ɥɢɤ, ɤɨɝɚ ɧɟɲɬɚɬɚ ɫɟ ɦɟɪɚɬ ɫɨ ɟɬɢɤɟɬɢ, ɚ ɧɟ ɫɨ ɫɨɞɪɠɢɧɢ. Ⱦɟɧɟɫ ɜɨ ɰɟɥɢɨɬ ɫɜɟɬ ɫɟ ɫɥɚɜɢ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɢ ɫɢɬɟ ɧɢɟ ɨɜɞɟ, ɤɚɤɨ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɬɚɤɚ ɢ ɜɨ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ, ɝɨ ɧɚɩɪɚɜɢɜɦɟ ɧɚɲɢɨɬ ɢɡɛɨɪ. ɂɡɛɪɚɜɦɟ ɬɟɚɬɚɪ. Ɍɟɚɬɚɪ ɜɨ ɤɨʁ ɬɪɟɛɚ ɫɨ ɩɨɞɟɞɧɚɤɜɨ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ ɞɚ ɜɥɟɝɭɜɚɦɟ ɢ ɤɚɤɨ ɚɤɬɟɪɢ ɢ ɤɚɤɨ ɩɭɛɥɢɤɚ. Ⱦɚ ɠɢɜɟɚɬ ɯɪɚɛɪɢɬɟ ɫɨɧɭɜɚɱɢ ɡɚ ɤɨɢ ɩɪɚɲɚʃɟɬɨ „Ⱦɚ ɫɟ ɛɢɞɟ ɢɥɢ ɧɟ?“ ɧɟ ɟ ɫɚɦɨ ɩɪɚɲɚʃɟ ɬɭɤɭ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪ! Ⱦɚ ɠɢɜɟɟ ɯɪɚɛɪɢɨɬ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɟɧ, ɞɚɪɨɜɢɬ, ɱɭɞɟɫɟɧ ɬɟɚɬɚɪ! Ɇɢɦɢ Ɍɚɧɟɜɫɤɚ Ⱥɤɬɟɪ ɢ ɜɨɧ. ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɧɚ Ɏɚɤɭɥɬɟɬɨɬ ɡɚ ɞɪɚɦɫɤɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ

3


4


TEATARSKI GLASNIK

OTVARAWE NA NOVIOT TEATAR OBRA]AWE NA PRETSEDATELOT NA VLADATA NA RM ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɩɪɚɬɟɧɢɰɢ ɜɨ ɋɨɛɪɚɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɋ.Ɇ, ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɱɥɟɧɨɜɢ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋ.Ɇ, ɉɨɱɢɬɭɜɚɧ Ɇɢɧɢɫɬɟɪ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɚ, ɝ-ɼɨ Ʉɚɧɱɟɜɫɤɚ-Ɇɢɥɟɜɫɤɚ, ɉɨɱɢɬɭɜɚɧ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɇɚɪɨɞɟɧ Ɍɟɚɬɚɪ, ɝ-ɞɢɧɟ Ʌɢɥɢɱ, ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɚ ɝ-ɼɨ Ʌɭɠɢɧɚ, ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɚɤɚɞɟɦɢɰɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ, ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɭɦɟɬɧɢɰɢ ɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ, ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɥɟɝɟɧɞɢ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɧɨɜɢɧɚɪɢ, ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɝɨɫɬɢ, Ⱦɚɦɢ ɢ ɝɨɫɩɨɞɚ ɢɡɝɪɚɞɟɧɚ ɜɨ 1919 ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɢɦ ɫɥɭɠɟɥɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɬɟ ɭɦɟɬɧɢɰɢ ɫɟ ɞɨ 1925 ɝɨɞɢɧɚ ɤɨɝɚ ɛɢɥɚ ɭɪɧɚɬɚ ɢ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɩɚɤ ɨɫɬɚɧɚɥ ɛɟɡ ɫɜɨʁɚ ɡɝɪɚɞɚ. ȷɟ ɫɟ ɫɩɨɦɟɧɭɜɚ ɢ 1927-ɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɤɨɝɚ ɡɚɜɪɲɢɥɚ ɢɡɝɪɚɞɛɚɬɚ ɧɚ ɧɨɜɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɢ ɧɚ ɨɜɚ ɢɫɬɨ ɦɟɫɬɨ ɩɨɱɧɚɥ ɞɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ ɇɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ ɤɨʁ ɜɨ ɬɨɚ ɜɪɟɦɟ ɝɨ ɧɨɫɟɥ ɢɦɟɬɨ “Ʉɪɚɥ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ”. ɋɟɤɚɤɨ, ʅɟ ɫɟ ɫɩɨɦɧɭɜɚ ɢ ɤɨɛɧɢɨɬ 26 ʁɭɥɢ 1963 ɝɨɞɢɧɚ, ɤɨɝɚ ɋɤɨɩʁɟ ɞɨɠɢɜɟɚ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ ɤɨʁɚ ɞɨɧɟɫɟ ɤɚɬɚɤɥɢɡɦɢɱɧɚ ɚɝɨɧɢʁɚ, ɨɞɧɟɫɭɜɚʁʅɢ ɛɪɨʁɧɢ ɱɨɜɟɱɤɢ ɠɢɜɨɬɢ, ɧɨ ɢ ɛɪɨʁɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢ ɡɞɚɧɢʁɚ ɢ ɝɪɚɞɛɢ, ɦɟɼɭ ɤɨɢ ɢ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ ɋɬɚɪɢɨɬ ɫɤɨɩɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ. Ⱦɚ ɫɟ ɛɢɞɟ ɞɟɥ ɨɞ ɞɟɧɟɲɧɢɨɬ ɧɚɫɬɚɧ ɟ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɱɟɫɬ ɢ ɝɨɥɟɦɚ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢʁɚ.

Ɉɞ ɬɨɝɚɲ, ɩɚ ɞɨ ɞɟɧɟɫ, ɫɬɚɪɢɨɬ ɫɤɨɩɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɟ ɞɟɥ ɨɞ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɬɚ ɦɟɦɨɪɢʁɚ ɧɚ ɦɧɨɝɭ ɧɨɫɬɚɥɝɢɱɚɪɢ, ɧɚ ɫɢɬɟ ɨɧɢɟ ɤɨɢ ʁɚ ɫɚɤɚɚɬ ɨɜɚɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɢ ɤɨɢ ɛɟɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢ ɫɜɟɞɨɰɢ ɧɚ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɩɨɫɬɨɟʃɟ, ɧɚ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɜɨɡɞɢ-ɝɧɭɜɚʃɟ, ɧɚ ɩɪɜɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ʁɚɡɢɤ, ɧɚ “ɉɟɱɚɥɛɚɪɢ” ɧɚ Ⱥɧɬɨɧ ɉɚɧɨɜ, ɧɚ “Ʌɟɧɱɟ Ʉɭɦɚɧɨɜɱɟ“ ɢ “ɑɨɪɛɚʇɢ Ɍɟɨɞɨɫ” ɨɞ ȼɚɫɢɥ ɂʂɨɫɤɢ, ɧɚ “ɉɚɪɢɬɟ ɫɟ ɨɬɟɩɭɜɚɱɤɚ” ɨɞ Ɋɢɫɬɨ Ʉɪɥɟ, ɧɚ ɝɪɚɰɢɨɡɧɨɬɨ ɠɢɜɟɟʃɟ ɧɚ ɫɬɚɪɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɢ ɠɚɥɨɫɧɢɨɬ ɤɪɚʁ ɫɨ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɭɪɢɜɚʃɟ.

Ⱦɟɧɟɫ ɫɥɚɜɢɦɟ ɟɞɟɧ ɝɨɥɟɦ ɧɚɫɬɚɧ ɨɞ ɤɭɥɬɭɪɧɨɬɨ ɠɢɜɟɟʃɟ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɞɪɠɚɜɚ, .....ɞɨɥɝɨ ɩɨɫɚɤɭɜɚɧ ɢ ɨɱɟɤɭɜɚɧ ɨɞ ɫɢɬɟ ɧɚɫ. Ⱦɟɧɟɲɧɢɨɬ ɞɚɬɭɦ, 31 ɦɚʁ 2013 ɝɨɞɢɧɚ, ʅɟ ɨɫɬɚɧɟ ɫɨ ɡɥɚɬɧɢ ɛɭɤɜɢ ɞɚ ɫɟ ɛɟɥɟɠɢ ɜɨ ɩɨɧɨɜɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ. Ʉɚɤɨ ɩɪɟɞɢɫɬɨɪɢʁɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɞɚɬɭɦ, ɫɟɤɚɤɨ ʅɟ ɫɟ ɫɩɨɦɧɭɜɚɚɬ ɪɚɡɧɢ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢ ɟɬɚɩɢ ɜɨ ɤɨɢ ɤɚɤɨ ɧɚ ɮɢɥɦɫɤɚ ɥɟɧɬɚ ɫɟ ɝɪɚɞɟɲɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ ɢ ɜɨɨɩɲɬɨ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ.

ȼɨ ɨɜɚɚ ɡɝɪɚɞɚ ɫɟ ɫɥɭɱɢʁɚ ɜɚɠɧɢ ɦɨɦɟɧɬɢ ɨɞ ɧɚɲɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɢ ɛɢ ɫɚɤɚɥ ɞɚ ɝɨ ɢɫɬɚɤɧɚɦ ɚɩɫɨɥɭɬɧɨɬɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɧɚ ɨɜɨʁ ɬɟɚɬɚɪ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁɨɬ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɜɨ ɧɚɲɚɬɚ ɡɟɦʁɚ. Ɉɜɞɟ ɡɚ ɩɪɜ ɩɚɬ ɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɡɚ ɩɪɜ ɩɚɬ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɫɟ ɩɪɨɡɛɨɪɟ ɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɧ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ʁɚɡɢɤ, ɨɜɨʁ ɬɟɚɬɚɪ, ɩɪɜ ʁɚ ɟɦɚɧɰɢɩɢɪɚ ɧɚɲɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɜɨ ɫɜɟɬɨɬ, ɬɭɤɚ ɫɟ ɫɨɡɞɚɞɨɚ Ɉɩɟɪɚɬɚ, Ȼɚɥɟɬɨɬ ɢ Ʉɭɤɥɟɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ. Ɂɚ-

ȷɟ ɫɟ ɫɩɨɦɟɧɭɜɚ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɬ ”Ɂɪɢʃɫɤɢ” ɤɨʁ ɛɢɥ ɢɡɝɪɚɞɟɧ ɜɨ 1913 ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɜɨ ɱɢʁɚ ɢɦɩɪɨɜɢɡɢɪɚɧɚ ɫɰɟɧɚ ɨɞ ɲɬɢɰɢ ɫɟ ɢɝɪɚɥɟ ɬɨɝɚɲɧɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ. ȷɟ ɫɟ ɫɩɨɦɟɧɭɜɚ ɢ ɫɬɚɪɚɬɚ ɡɝɪɚɞɚ “Ⱥɪɟɧɚ” ɤɨʁɚ ɛɢɥɚ 5


TEATARSKI GLASNIK ɬɨɚ ɫɨ ɩɪɚɜɨ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɝɨ ɧɚɪɟɱɟɦɟ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɩɪɟɫɬɨɥɧɢɧɚ.

ʁɟɤɬɨɬ ɰɟɥɨɫɧɨ ɝɢ ɧɚɞɦɢɧɭɜɚ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɨɛɪɚɡɟɰ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɫɜɨɟɜɢɞɟɧ ɦɭɡɟʁ, ɜɨ ɤɨʁ ɩɨɤɪɚʁ ɞɪɭɝɢɬɟ, ɝɥɚɜɧɚɬɚ ɭɥɨɝɚ ʁɚ ɢɦɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɚ ɫɤɭɥɩɬɭɪɧɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɚ ɧɚ ɩɟɬɬɟ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɰɢ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ. Ɉɜɚ ɞɟɥɨ, ɭɲɬɟ ɟɞɧɚɲ ʁɚ ɩɨɤɚɠɭɜɚ ɧɚɲɚɬɚ ɩɨɱɢɬ ɢ ɡɚɥɨɠɛɚ ɞɚ ɫɢ ɝɨ ɰɟɧɢɦɟ ɢ ɩɪɨɦɨɜɢɪɚɦɟ ɨɧɚ ɲɬɨ ɟ ɜɪɟɞɧɨ ɢ ɝɨɥɟɦɨ ɞɟɥɨ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ. ɇɨɜɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬ ɫɨɞɪɠɢ ɝɨɥɟɦɚ ɫɚɥɚ ɫɨ ɩɚɪɬɟɪ ɢ ɞɜɟ ɝɚɥɟɪɢɢ ɫɨ 724 ɫɟɞɢɲɬɚ, ɦɚɥɚ ɫɚɥɚ ɫɨ 213 ɫɟɞɢɲɬɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɧɚ ɩɨɦɨɲɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ. ɐɟɥɢɨɬ ɨɛʁɟɤɬ ɟ ɨɩɪɟɦɟɧ ɫɨ ɧɚʁɫɨɮɢɫɬɢɰɢɪɚɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɫɰɟɧɫɤɚ ɦɟɯɚɧɢɤɚ, ɨɫɜɟɬɥɭɜɚʃɟ, ɚɭɞɢɨ ɢ ɜɢɞɟɨɩɪɨɟɤɰɢɫɤɚ ɩɨɞɞɪɲɤɚ.

ɋɟɩɚɤ, ɨɧɚ ɲɬɨ ɡɧɚɱɟɲɟ ɧɟɝɨɜɨ ɭɪɢɜɚʃɟ, ɧɟ ɡɧɚɱɟɲɟ ɢ ɭɦɢɪɚʃɟ ɧɚ ɨɜɨʁ ɬɟɚɬɚɪ. Ɍɨʁ ɨɫɬɚɧɚ ɫɢɥɧɨ ɜɪɡɚɧ ɡɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɬɚ ɦɟɦɨɪɢʁɚ ɧɚ ɫɤɨɩʁɚɧɢ ɢ ɜɨ ɞɭɲɢɬɟ ɧɚ ɦɧɨɝɭ ɧɟɝɨɜɢ ɩɪɢɜɪɡɚɧɢɰɢ ɤɨɢ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɢ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɝɨɜɨɪɟɚ ɡɚ ɧɟɝɨɜaɬɚ ɩɨɜɬɨɪɧɚ ɢɡɝɪɚɞɛɚ. Ⱦɟɧɟɫ ɬɚɤɜɚɬɚ ɠɟɥɛɚ ɟ ɨɫɬɜɚɪɟɧɚ ! ɋɬɚɪɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɟ ɧɚ ɫɬɚɪɨɬɨ ɦɟɫɬɨ, ɢɫɬɨ ɤɚɤɨ ɜɨ ɫɬɚɪɢɬɟ ɞɨɛɪɢ ɜɪɟɦɢʃɚ ! ɇɢɡ ɞɭɯɨɬ ɧɚ ɦɢɧɚɬɨɬɨ, ɩɪɟɤɭ ɪɭɲɟɜɢɧɢɬɟ ɧɚ ɡɟɦʁɨɬɪɟɫɨɬ, ɧɢɡ ɛɨɥɤɚɬɚ ɧɚ ɫɬɚɪɢɬɟ ɫɤɨɩʁɚɧɢ, ɩɪɟɤɭ ɠɟɥɛɚɬɚ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ,....ɫɨ ɫɟɬɚ ɝɪɚɰɢɨɡɧɨɫɬ ɢ ɪɚɫɤɨɲ, ɫɟ ɜɨɡɞɢɝɧɚ ɫɬɚɪɨ-ɧɨɜɚɬɚ ɡɝɪɚɞɚ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɇɚɪɨɞɟɧ Ɍɟɚɬɚɪ.

ȼɚɤɜɚɬɚ ɨɩɪɟɦɟɧɨɫɬ ɝɨ ɜɨɞɢ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɧɨɜɚ ɟɪɚ ɧɚ ɡɝɨɥɟɦɟɧɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢ. ȼɨ ɜɚɤɜɢ ɭɫɥɨɜɢ, ɧɚɞɦɢɧɭɜɚʁʅɢ ɝɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɬɧɢɤɨɬ ɦɨɠɟ ɫɨ ɫɟɬɚ ɠɟɥɛɚ ɢ ɫɨ ɫɢɨɬ ɠɚɪ, ɞɚ ɩɨɧɭɞɢ ɧɨɜɢ ɮɨɪɦɢ ɢ ɢɞɟɢ, ɧɨɜɢ ɞɟɥɚ ɤɨɢ ɞɚɜɚɚɬ ɩɨɡɢɬɢɜɟɧ ɫɬɢɦɭɥ ɜɨ ɧɚɲɢɨɬ ɠɢɜɨɬ. Ɉɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɨɜɨʁ ɨɛʁɟɤɬ ɢ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɜɨ ɫɨɞɟʁɫɬɜɨ ɫɨ ɜɪɜɧɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɭɦɟɬɧɢɰɢ, ʅɟ ɩɨɧɭɞɚɬ ɟɞɧɨ ɫɨɫɟɦɚ ɧɨɜɨ ɞɨɠɢɜɭɜɚʃɟ ɡɚ ɫɢɬɟ ɨɧɢɟ ɤɨɢ ɝɨ ɪɚɡɛɢɪɚɚɬ ɝɨɜɨɪɨɬ ɧɚ ɫɪɰɟɬɨ, ɧɚ ɢɝɪɚɬɚ, ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɢ ɝɥɭɦɚ.

ȿɞɧɚ ɛɟɥɟɲɤɚ ɨɞ ɦɢɧɚɬɨɬɨ ʅɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢ “Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɥ ɭɤɪɚɫ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɚ ɧɚɜɟɱɟɪ ɝɨ ɨɫɜɟɬɥɭɜɚɥ ɰɟɥɢɨɬ ɤɟʁ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ. ɐɟɥɚɬɚ ɡɝɪɚɞɚ ɨɞɞɚɜɚɥɚ ɜɩɟɱɚɬɨɤ ɧɚ ɫɜɟɱɟɧɚ ɢ ɩɪɢʁɚɬɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɢɬɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɫɟ ɱɭɜɫɬɜɭɜɚɥɟ ɜɨɡɜɢɲɟɧɨ“. ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɩɪɢɫɭɬɧɢ, Ɂɚɪ ɧɟ ɟ ɬɚɤɚ ɢ ɞɟɧɟɫ !?

ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɩɪɢɫɭɬɧɢ, Ɂɚ ɤɪɚʁ, ɛɢ ɫɚɤɚɥ ɞɚ ɢɦ ɫɟ ɡɚɛɥɚɝɨɞɚɪɚɦ ɧɚ ɫɢɬɟ ɨɧɢɟ ɤɨɢ ɩɚɪɬɢɰɢɩɢɪɚɚ ɜɨ ɨɜɨʁ ɝɨɥɟɦ ɩɪɨɟɤɬ, ɧɚ ɧɢɜɧɚɬɚ ɭɩɨɪɧɨɫɬ ɢ ɧɚɩɨɪ ɤɨɢ ɞɨɜɟɞɨɚ ɞɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɞɨɦ.

Ⱦɟɧɟɫ ɧɚ ɟɞɟɧ ɜɨɥɲɟɛɟɧ ɧɚɱɢɧ ɦɢɧɚɬɨɬɨ ɫɟ ɦɟɲɚ ɫɨ ɫɟɝɚɲɧɨɫɬɚ. ɑɭɜɫɬɜɚɬɚ ɫɟ ɢɡɦɟɲɚɧɢ. ɉɨɫɬɚɪɢɬɟ ɤɚɤɨ ɜɨ ɫɨɧ, ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɫɟ ɧɚɨɼɚɚɬ ɜɨ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɦɥɚɞɨɫɬ, ɜɨ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɜɨ ɤɨʁ ɧɚɨɼɚɥɟ ɥɟɫɧɚ ɪɚɡɨɧɨɞɚ, ɡɚɛɚɜɚ ɢ ɨɬɪɝɧɭɜɚʃɟ ɨɞ ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɢɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚ ɧɢɟ ɩɨɦɥɚɞɢɬɟ ɝɨ ɠɢɜɟɟɦɟ ɨɧɚ ɲɬɨ ɫɦɟ ɝɨ ɫɥɭɲɚɥɟ ɨɞ ɧɢɜ ɢ ɨɧɚ ɲɬɨ ɫɦɟ ɝɨ ɝɥɟɞɚɥɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɫɥɢɤɢ.

ɇɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɤɚɬɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ȿɥɢɡɚɛɟɬɚ Ʉɚɧɱɟɜɫɤɚ-Ɇɢɥɟɜɫɤɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɢɬɟ ɫɨɪɚɛɨɬɧɢɰɢ, ɤɨɢ ɜɨ ɫɢɨɬ ɨɜɨʁ ɢɡɦɢɧɚɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɬɪɨɲɢʁɚ ɝɨɥɟɦɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɫɟɬɨ ɨɜɚ ɞɚ ɢɡɝɥɟɞɚ ɜɚɤɚ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɝɨ ɝɥɟɞɚɦɟ ɞɟɧɟɫ.

Ɍɟɲɤɨ ɟ ɞɟɧɟɫ ɞɚ ɫɟ ɧɚʁɞɚɬ ɡɛɨɪɨɜɢ ɤɨɢ ʅɟ ɝɨ ɨɩɢɲɚɬ ɨɜɚ ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɟɧɨ ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɚ ɪɚɞɨɫɬ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɬɨɫɬ.

ɇɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɨɬ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ ɋɬɚɜɪɟɜɫɤɢ, ɤɨʁ ɫɟ ɩɨɬɪɭɞɢ ɜɨ ɫɢɬɟ ɨɜɢɟ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɩɪɟɞɢɡɜɢɰɢ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞɛɚ ɢ ɞɨɜɪɲɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɜɨʁ ɩɪɨɟɤɬ ɨɞ ɝɨɥɟɦɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɡɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ.

Ʉɚɤɨ ɲɬɨ ɢɫɬɚɤɧɚ ɦɢɧɢɫɬɟɪɤɚɬɚ Ʉɚɧɱɟɜɫɤɚ, ....ɧɢɬɭ ɛɟɲɟ ɥɟɫɧɨ, ɧɢɬɭ ɛɟɲɟ ɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ. ɇɨ, ɨɧɚ ɲɬɨ ɝɨ ɡɚɰɪɬɚɜɦɟ ɛɟɜɦɟ ɫɢɥɧɨ ɪɟɲɟɧɢ ɞɚ ɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɦɟ...ɂ ȽɈ ɂɋɉɈɅɇɂȼɆȿ ! Ɋɟɡɭɥɬɚɬɨɬ ɟ ɩɪɟɞ ɧɚɫ !

Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɢ ɞɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɢɬɟ ɧɚ ɨɜɨʁ ɨɛʁɟɤɬ, ɞɨ ɢɡɜɟɞɭɜɚɱɢɬɟ ɧɚ ɢɫɬɢɨɬ, ɞɨ ɦɧɨɝɭɬɟ ɭɦɟɬɧɢɰɢ ɢ ɫɤɭɥɩɬɨɪɢ, ɞɨ ɚɜɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɦɭɡɟʁɫɤɚɬɚ ɩɨɫɬɚɜɤɚ, ɞɨ ɩɨɜɟʅɟɬɨ ɮɢɪɦɢ ɤɨɢ

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɞɨɛɢ ɜɪɜɧɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚ ɡɝɪɚɞɚ ɤɨʁɚ ʅɟ ɛɢɞɟ ɧɨɜ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɥɢɜ ɫɢɦɛɨɥ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ. Ɉɛ6


TEATARSKI GLASNIK ɪɚɛɨɬɟɚ ɧɚ ɢɡɝɪɚɞɛɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɤɚɤɨ ɢ ɞɨ ɫɟɤɨʁ ɟɞɟɧ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɤɨʁ ɫɜɨʁɨɬ ɬɪɭɞ ɝɨ ɜɥɨɠɢ ɜɨ ɨɜɚ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɡɞɚɧɢɟ.

ɫɬɜɨ ɡɚ ɡɚʁɚɤɧɭɜɚʃɟ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɚɲɢɬɟ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɤɚɞɟ ɜɨ ɫɜɟɬɨɬ.

Ⱦɟɧɟɫ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɛɢɞɟɦɟ ɝɨɪɞɢ ɫɨ ɨɧɚ ɲɬɨ ɝɨ ɧɚɩɪɚɜɢɜɦɟ.

ɇɟɤɚ ɢɥʁɚɞɧɢɰɢɬɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɲɬɨ ʅɟ ɝɨ ɢɫɩɨɥɧɚɬ ɜɨ ɝɨɞɢɧɢɬɟ ɲɬɨ ɞɨɚɼɚɚɬ ɧɚʁɞɚɬ ɪɚɞɨɫɬ ɬɭɤɚ, ɨɧɨɥɤɭ ɞɨɥɝɨ ɤɨɥɤɭ ɲɬɨ ʅɟ ɬɪɚɟ ɧɢɜɧɢɨɬ ɩɨɬɬɢɤ ɡɚ ɫɨɥɡɢ, ɫɦɟɚ, ɨɜɚɰɢɢ ɢ ɚɩɥɚɭɡɢ.

Ⱦɭɯɨɬ ɧɚ ɫɬɚɪɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɞɟɧɟɫ ɫɟ ɫɟɥɢ ɜɨ ɧɨɜɚɬɚ ɡɝɪɚɞɚ. Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɇɚɪɨɞɟɧ Ɍɟɚɬɚɪ ɤɨɧɟɱɧɨ ɝɨ ɞɨɛɢ ɫɜɨʁɨɬ ɧɨɜ ɞɨɦ.

ɇɟɤɚ ɟ ɫɨ ɫɪɟʅɚ ɢ ɡɚ ɦɧɨɝɭ ɝɨɞɢɧɢ – ɧɨɜɢɨɬ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɇɚɪɨɞɟɧ Ɍɟɚɬɚɪ!

ɂɫɤɪɟɧɨ ɫɟ ɧɚɞɟɜɚɦ ɞɟɤɚ ɨɜɨʁ ɬɟɚɬɚɪ ʅɟ ɝɨ ɧɟɝɭɜɚɦɟ ɤɚɤɨ ɟɞɧɨ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɨ ɫɪɟɞ-

7


TEATARSKI GLASNIK ȱ

OTVARAWE NA NOVIOT TEATAR OBRA]AWE NA MINISTERKATA ZA KULTURA ɉɨɱɢɬɭɜɚɧ ɩɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɝ. ɇɢɤɨɥɚ Ƚɪɭɟɜɫɤɢ, ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɩɪɚɬɟɧɢɰɢ ɜɨ ɋɨɛɪɚɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɦɢɧɢɫɬɪɢ ɜɨ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɉɨɱɢɬɭɜɚɧ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɝ. Ⱦɟʁɚɧ Ʌɢɥɢʅ, ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɚ ɝ-ɼɚ ȳɟɥɟɧɚ Ʌɭɠɢɧɚ ɬɟɚɬɪɨɥɨɝ, ɉɨɱɢɬɭɜɚɧ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɨɯɪɢɞɫɤɢ ɢ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɝ.ɝ. ɋɬɟɮɚɧ, ɉɨɱɢɬɭɜɚɧ ɛɢɫɤɭɩ ɧɚ Ʉɚɬɨɥɢɱɤɚɬɚ ɰɪɤɜɚ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ Ʉɢɪɨ ɋɬɨʁɚɧɨɜ, ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɰɢ ɧɚ ɜɟɪɫɤɢɬɟ ɡɚɟɞɧɢɰɢ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ȼɚɲɢ ɟɤɫɟɥɟɧɰɢɢ, ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɝɪɚɞɨɧɚɱɚɥɧɢɰɢ, ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɰɢ ɧɚ ɛɢɡɧɢɫ ɡɚɟɞɧɢɰɚɬɚ, ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɚɤɬɟɪɢ, ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɞɨɚʁɟɧɢ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɚ, ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɭɦɟɬɧɢɰɢ, ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɝɨɫɬɢ, Ⱦɚɦɢ ɢ ɝɨɫɩɨɞɚ ɦɢ, ɫɨ ɝɨɪɞɨɫɬ ɞɚ ɢɫɬɚɤɧɚɦ ɞɟɤɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɭɫɩɟɚ ɞɚ ɝɨ ɢɡɝɪɚɞɢ ɫɜɨʁɨɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɬɟɚɬɚɪ, ɚ ɝɪɚɞɢ ɢ ʅɟ ɝɪɚɞɢ ɭɲɬɟ ɦɧɨɝɭ ɬɟɚɬɪɢ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɞɟɧɟɫɤɚ ɫɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚ ɤɚɤɨ ɫɪɟʅɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɡɟɦʁɚ. Ⱦɚɦɢ ɢ Ƚɨɫɩɨɞɚ, Ⱦɨɥɝɨɬɨ ɩɚɬɭɜɚʃɟ ɞɨ ɨɜɚɚ ɝɨɥɟɦɚ ɢ ɨɫɬɜɚɪɟɧɚ ɰɟɥ ɝɨ ɡɚɩɨɱɧɚɚ ɥɭɼɟɬɨ ɱɢɢ ɲɬɨ ɢɦɢʃɚ ɡɚɫɟɤɨɝɚɲ ʅɟ ɛɢɞɚɬ ɡɚɩɚɦɟɬɟɧɢ ɜɨ ɧɚɲɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ: ȼɨʁɞɚɧ ɑɟɪɧɨɞɪɢɧɫɤɢ, ɉɟɬɪɟ ɉɪɥɢɱɤɨ, ɂɥɢʁɚ ȹɭɜɚɥɟɤɨɜɫɤɢ, Ɇɟɪɢ Ȼɨɲɤɨɜɚ, Ⱥɧɚ Ʌɢɩɲɚ Ɍɨɮɨɜɢʅ, Ɍɨɞɨɪ ɋɤɚɥɨɜɫɤɢ, ɇɚɬɤɚ ɉɟɧɭɲɥɢɫɤɚ, ȼɚɫɢɥ ɂʂɨɜɫɤɢ, Ʉɨɥɟ ɑɚɲɭɥɟ, Ȯɨɪɼɢ ɢ Ʉɢɪɢɥ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ, Ɍɨɦɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɢ ɢ ɦɧɨɝɭ ɞɪɭɝɢ...ɧɢɜɧɢɬɟ ɫɨɧɢɲɬɚ ɢ ɧɢɜɧɢɬɟ ɞɨɫɬɪɟɥɢ ɧɟ ɨɛɜɪɡɚɚ ɞɚ ʁɚ ɨɫɬɜɚɪɢɦɟ ɨɜɚɚ ɧɚɲɚ ɝɨɥɟɦɚ ɦɢɫɢʁɚ ɧɨ, ɢ ɞɚ ɝɨ ɪɚɡɜɢɜɚɦɟ ɢ ɧɚɬɚɦɭ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɧɚɤɚ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɬɢɟ ɝɨ ɡɚɦɢɫɥɭɜɚɚ... ɩɪɚɜɨ ɤɨɧ ɾɜɟɡɞɢɬɟ. ɋɨ ɝɨɪɞɨɫɬ ʅɟ ɡɚɛɟɥɟɠɚɦ ɞɟɤɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɢɦɚ ɢɡɜɨɧɪɟɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ, ɫɢɥɟɧ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ, ɜɪɜɧɢ ɭɦɟɬɧɢɰɢ ɤɨɢ ɫɨɡɞɚɞɨɚ ɝɨɥɟɦɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɢ ɨɫɜɨɢʁɚ ɛɪɨʁɧɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢʁɚ ɢ ɧɚɝɪɚɞɢ. Ɉɞ ɨɝɪɨɦɧɚ ɜɚɠɧɨɫɬ ɟ ɲɬɨ ɧɚɲɢɬɟ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɭɦɟɬɧɢɰɢ ɩɨ ɞɨɥɝɢ ɝɨɞɢɧɢ ɩɨɦɢɧɚɬɢ ɜɨ ɢɦɩɪɨɜɢɡɢɪɚɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɨɞ ɞɟɧɟɫɤɚ ʅɟ ɠɢɜɟɚɬ ɢ ɬɜɨɪɚɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɚʁɜɢɫɨɤɢɬɟ ɫɜɟɬɫɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ, ɢ ʅɟ ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ ɭɲɬɟ ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɚ. Ɉɞ ɞɟɧɟɫɤɚ, ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ ɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ʅɟ ɫɟ ɫɨɡɞɚɜɚ ɢ ʅɟ ɫɟ ɝɥɟɞɚ ɜɨ ɢɫɬɢɬɟ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɤɚɤɨ ɜɨ ȵɭʁɨɪɤ, Ʌɨɧɞɨɧ,

ɒɟɤɫɩɢɪɨɜɢɨɬ ɏɚɦɥɟɬ ɢɫɩɨɜɟɞɚɥ ɞɟɤɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɟ ɨɝɥɟɞɚɥɨ ɜɨ ɤɨɟ ɧɚʁɞɨɛɪɨ ɢ ɧɚʁɬɨɱɧɨ ɫɟ ɝɥɟɞɚɦɟ ɫɢɬɟ ɧɢɟ ɢ ɫɜɟɬɨɬ ɨɤɨɥɭ ɧɚɫ. Ⱦɟɧɟɫɤɚ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɝɥɟɞɧɟɦɟ, ɢ ɞɚ ɫɟ ɢɡɪɚɞɭɜɚɦɟ ɧɚ ɰɟɥɬɚ ɞɨ ɤɨʁɚ ɫɬɚɫɚɜɦɟ ɫɨ ɧɚɲɢɬɟ ɡɚɟɞɧɢɱɤɢ ɡɚɥɨɠɛɢ... ɩɨ 7 ɞɟ-ɰɟɧɢɫɤɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ....ɝɨ ɢɡɝɪɚɞɢɜɦɟ ɧɚɲɢɨɬ ɧɨɜ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ... Ⱦɚɦɢ ɢ Ƚɨɫɩɨɞɚ, Ⱦɚ ɫɟ ɫɬɚɫɚ ɞɨ ɨɜɞɟ ɧɟ ɛɟɲɟ ɥɟɫɧɨ. ɇɨ, ɫɟɬɨ ɨɜɚ ɧɟ ɝɨ ɩɪɚɜɟɜɦɟ ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɟ ɥɟɫɧɨ, ɬɭɤɭ ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɟ ɬɟɲɤɨ...ɢ ɫɨ ɬɨɚ ɫɟ ɝɨɪɞɟɟɦɟ. ȼɨ ɢɡɝɪɚɞɛɚɬɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɬɟɚɬɚɪ ɟ ɜɥɨɠɟɧɚ ɝɨɥɟɦɚ ɩɨɫɜɟɬɟɧɨɫɬ, ɦɧɨɝɭ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɢ ʂɭɛɨɜ, ɝɨɥɟɦɨ ɡɧɚɟʃɟ ɧɚ ɦɧɨɝɭ ɥɭɼɟ, ɝɨɥɟɦɚ ɩɨɞɞɪɲɤɚ ɧɚ ɝɪɚɼɚɧɢɬɟ, ɝɨɥɟɦɨ ɪɚɡɛɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɬɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɢ ɧɚʁɜɚɠɧɨɬɨ, ɝɨɥɟɦɚ ʂɭɛɨɜ ɨɞ ɫɢɬɟ ɧɚɫ, ɡɚɟɞɧɨ. Ⱦɨɡɜɨɥɟɬɟ 8


TEATARSKI GLASNIK ȱ ɉɚɪɢɡ ɢɥɢ Ɇɨɫɤɜɚ. ɋɟɬɨ ɨɧɚ ɲɬɨ ɟ ɜɪɜ ɜɨ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɫɰɟɧɫɤɢɬɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɚɭɞɢɨ-ɜɢɡɭɟɥɧɚɬɚ ɨɩɪɟɦɚ ɟ ɜɝɪɚɞɟɧɨ ɬɨɤɦɭ ɬɭɤɚ, ɜɨ ɨɜɨʁ ɩɪɨɫɬɨɪ, ɜɨ ɨɜɨʁ ɬɟɚɬɚɪ, ɤɨʁ ɢɦɚ ɧɚʁɫɨɜɪɟɦɟɧɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ. ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɩɪɢɫɭɬɧɢ, ɇɨɜɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɟ ɢ ɦɭɡɟʁ, ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ, ɛɢɞɟʁʅɢ ɧɢɡ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɨɪɧɚɦɟɧɬɢɤɚ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɨ ɧɚɲɟɬɨ ɛɨɝɚɬɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢ ɦɨɬɢɜɢ ɤɨɢ ɩɪɢɩɚɼɚɚɬ ɧɚ ɞɨɰɧɨɚɧɬɢɱɤɨɬɨ, ɫɪɟɞɧɨɜɟɤɨɜɧɨɬɨ, ɢ ɩɨɫɬɫɪɟɞɧɨɜɟɤɨɜɧɨɬɨ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɨɞ ɫɮɟɪɚɬɚ ɧɚ ɦɨɡɚɢɱɧɚɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ, ɮɪɟɫɤɨɫɥɢɤɚɪɫɬɜɨɬɨ, ɢɤɨɧɨɩɢɫɨɬ, ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɬɚ ɩɥɚɫɬɢɤɚ ɢ ɤɨɩɚɧɢɱɚɪɫɤɢɬɟ ɬɜɨɪɛɢ. ɇɚ ɨɪɧɚɦɟɧɬɢɤɚɬɚ ɧɚ ɥɨɠɢɬɟ ɧɨ, ɢ ɧɢɡ ɰɟɥɢɨɬ ɨɛʁɟɤɬ ɫɟ ɚɩɥɢɰɢɪɚɧɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɦɨɬɢɜɢ, ɧɚɲɚɬɚ ɧɚʁɭɛɚɜɚ ɪɟɡɛɚ ɨɞ ɰɪɤɜɚɬɚ „ɋɜ. ɋɩɚɫ“, ɨɪɧɚɦɟɧɬɢɤɚ ɨɞ ɦɨɡɚɢɰɢɬɟ ɨɞ ɏɟɪɚɤɥɟʁɚ, ɞɟɬɚɥɢ ɨɞ ɬɟɪɚɤɨɬɧɢɬɟ ɢɤɨɧɢ ɨɞ ȼɢɧɢɰɚ, ɦɚɫɤɢ, ɪɟɥʁɟɮɢ, ɦɟɧɚɞɢ, ɦɭɡɢ.. ȷɟ ɫɩɨɦɟɧɚɦ ɞɟɤɚ ɧɚ ɝɨɪɧɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɝɥɚɜɧɚ ɫɚɥɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɭɦɟɬɧɢɰɢ ʁɚ ɨɬɫɥɢɤɚɚ ɢ ɧɚɲɚɬɚ ɛɨɝɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɫɥɨɟɜɢɬɨɫɬ, ɚ ɜɨ ɜɥɟɡɧɚɬɚ ɩɚɪɬɢʁɚ, ɧɨ ɢ ɜɨ ɟɫɬɟɬɫɤɚɬɚ ɰɟɥɢɧɚ ɧɚ ɰɟɥɢɨɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɛɪɨʁɧɢ ɫɤɭɥɩɬɭɪɢ ɤɨɢ ʁɚ ɞɨɥɨɜɭɜɚɚɬ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚɬɚ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɚ, ɤɨɦɟɞɢʁɚɬɚ ɢ ɬɪɚɝɟɞɢʁɚɬɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɱɨɜɟɱɤɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɤɨɢ ɫɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɨʁɚɜɚ ɭɩɚɬɭɜɚɚɬ ɧɚ ɫɨɞɪɠɢɧɢɬɟ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ ɜɨɨɩɲɬɨ. ȿɞɟɧ ɨɫɨɛɟɧɨ ɡɧɚɱɚɟɧ ɫɟɝɦɟɧɬ ɨɞ ɞɟɥɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɧɨɜɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɟ ɢ ɩɪɜɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɦɭɡɟʁɫɤɚ ɡɛɢɪɤɚ ɫɨɡɞɚɞɟɧɚ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɧɚ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɤɨʁɚ ɟ ɤɨɧɰɟɩɢɪɚɧɚ ɫɩɨɪɟɞ ɧɚʁɜɢɫɨɤɢɬɟ ɦɭɡɟɨɥɨɲɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ. ɋɨ ɝɨɥɟɦɚɬɚ ɩɨɞɞɪɲɤɚ ɧɚ ɧɚɲɢɬɟ ɝɪɚɼɚɧɢ ɤɨɢ ɞɨɧɢɪɚɚ ɦɧɨɝɭ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɢ ɟɤɫɩɨɧɚɬɢ, ɫɨɡɞɚɞɨɜɦɟ ɟɞɧɚ ɪɚɪɢɬɟɬɧɚ ɡɛɢɪɤɚ ɧɚ ɩɥɚɤɚɬɢ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɫɤɢ ɢ ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɫɤɢ ɫɤɢɰɢ, ɩɚɪɬɢɬɭɪɢ, ɥɢɱɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɜɪɟɞɧɢ ɞɟɥɚ, ɤɨɢ ɧɟɫɨɦɧɟɧɨ ʅɟ ʁɚ ɚɮɢɪɦɢɪɚɚɬ 70-ɝɨɞɢɲɧɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ. Ȼɢ ɫɚɤɚɥɚ ɜɨ ɨɜɚɚ ɩɪɢɥɢɤɚ ɞɚ ɢɡɪɚɡɚɦ ɝɨɥɟɦɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɞɨ ɫɢɬɟ ɝɪɚɼɚɧɢ, ɡɚ ɧɢɜɧɚɬɚ ɩɨɦɨɲ ɢ ɩɨɞɞɪɲɤɚ ɜɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɡɛɢɪɤɚ ɤɨʁɚ ɟ ɝɨɥɟɦ ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɜɨ ɫɨɱɭɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɦɟɦɨɪɢʁɚ.

ɞɚ ɫɬɚɧɟ ɦɚɪɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɪɟɥɟɜɚɬɧɢɬɟ ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɢ ɫɜɟɬɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɩɚɬɢɲɬɚ. ɋɨ ɢɡɝɪɚɞɛɚɬɚ ɧɚ ɧɨɜɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ʅɟ ɫɟ ɩɪɨɞɥɚɛɨɱɚɬ ɧɚɲɢɬɟ ɜɪɫɤɢ ɫɨ ɫɜɟɬɫɤɢɬɟ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢ, ɫɨ ɫɜɟɬɫɤɢɬɟ ɬɟɚɬɪɢ ɫɨ ɤɨɢ ɜɟɪɭɜɚɦ, ɞɟɤɚ ɜɨ ɢɞɧɢɧɚ ʅɟ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɚɬ ɦɧɨɝɭ ɫɨɪɚɛɨɬɤɢ, ɦɧɨɝɭ ɤɨɩɪɨɞɭɤɰɢɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬɢ. Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ʅɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɪɟɞ ɫɜɟɬɨɬ ɧɨ, ɢ ɫɜɟɬɨɬ ʅɟ ɝɨ ɞɨɧɟɫɟɦɟ ɤɚʁ ɧɚɫ, ɧɚ ɨɜɚɚ ɫɰɟɧɚ ɧɚ ɤɨʁɚ ʅɟ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬ ɦɧɨɝɭ ɜɪɜɧɢ ɚɤɬɟɪɢ, ɚɧɫɚɦɛɥɢ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ. ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɩɪɢɫɭɬɧɢ, Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɡɚɫɥɭɠɭɜɚ ɞɚ ɢɦɚ ɜɚɤɨɜ ɬɟɚɬɚɪ.. ɂɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɦɟ ɧɚ ɫɢɬɟ ɨɧɢɟ ɤɨɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɨɚ ɞɚ ɫɬɚɫɚɦɟ ɞɨ ɧɚɲɚɬɚ ɰɟɥ. Ƚɨɥɟɦɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɞɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɢɬɟ ȳɨɜɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ –ɀɚɧ ɢ ɂɜɚɧɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɚ ɩɨ ɱɢɟ ɲɬɨ ɢɞɟʁɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞɢ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɝɨɥɟɦɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɞɨ ɫɢɬɟ ɮɢɪɦɢ ɤɨɢ ɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɛɟɚ ɜɤɥɭɱɟɧɢ ɜɨ ɢɡɝɪɚɞɛɚɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ: Ȼɟɬɨɧɒɬɢɩ, ɒɬɪɚɛɚɝ, Ʌɚɦɨɧɟ, ȿɥɟɤɬɪɨɥɚɛ, ɋɜɟɬɥɨɫɬ Ɍɟɚɬɚɪ, ȼɚɝɧɟɪ-ɛɢɪɨ ɢ Ʉɨɞɢ, ɝɨɥɟɦɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɞɨ ɫɢɬɟ ɧɢɜɧɢ ɩɨɞɢɡɜɟɞɭɜɚɱɢ ɢ ɞɨ ɫɢɬɟ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ ɤɨɢ ɝɨ ɜɥɨɠɢʁɚ ɫɜɨʁɨɬ ɬɪɭɞ ɜɨ ɢɡɝɪɚɞɛɚɬɚ ɧɚ ɧɨɜɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ. Ʌɢɫɬɚɬɚ ɟ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɨɝɪɨɦɧɚ ɢ ɞɨ ɫɢɬɟ ɩɨɟɞɢɧɰɢ, ɞɨ ɫɟɤɨʁ ɨɞ ɧɢɜ, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ʅɟ ɜɪɚɱɢ ɩɨɫɟɛɧɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ. ȼɨ ɨɜɚɚ ɩɪɢɥɢɤɚ ɫɚɤɚɦ ɞɚ ɢɡɪɚɡɚɦ ɢ ɝɨɥɟɦɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɞɨ ɫɢɬɟ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ ɤɨɢ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɚ ɜɨ ɢɡɛɨɪɨɬ ɧɚ ɜɪɟɞɧɨɬɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɤɨɟ ɲɬɨ ɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɨ ɧɚ ɩɨɡɥɚɬɟɧɚɬɚ ɨɪɧɚɦɟɧɬɢɤɚ ɢ ɤɨɢ ɫɜɨɟɬɨ ɡɧɚɟʃɟ ɢ ɩɨɜɟʅɟ ɞɟɰɟɧɢɫɤɨɬɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɝɨ ɜɥɨɠɢʁɚ ɜɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɩɪɨɟɤɬ. Ƚɨɥɟɦɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɞɨ ɫɬɪɭɱɧɢɨɬ ɧɚɞɡɨɪ, ɞɨ ɫɢɬɟ ɤɨɦɢɫɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚɧɬɢ ɢ ɪɟɜɢɞɟɧɬɢ, ɞɨ ɫɢɬɟ ɥɢɤɨɜɧɢ ɭɦɟɬɧɢɰɢ ɢ ɫɤɭɥɩɬɨɪɢ ɤɨɢ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ʁɚ ɝɪɚɞɟɚ ɜɢɡɭɪɚɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɞɨ ɭɦɟɬɧɢɰɢɬɟ ɤɨɢ ʁɚ ɢɡɪɚɛɨɬɢʁɚ ɢ ɩɨɡɥɚɬɟɧɚɬɚ ɨɪɧɚɦɟɧɬɢɤɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ. Ƚɨɥɟɦɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɞɨ ɚɜɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɦɭɡɟʁɫɤɚɬɚ ɩɨɫɬɚɜɤɚ ɤɨʁɚ ʅɟ ɛɢɞɟ ɩɚɧɞɚɧ ɧɚ ɝɨɥɟɦɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɡɛɢɪɤɢ ɜɨ ɫɜɟɬɨɬ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɞɨ ɜɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ ɜɨ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɡɚ ɧɢɜɧɚɬɚ ɩɨɫɜɟɬɟɧɨɫɬ ɢ ɚɧɝɚɠɢɪɚɧɚ ɪɚɛɨɬɚ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɞɨ ɫɢɬɟ ɦɢɧɢɫɬɪɢ ɜɨ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɊɆ ɤɨɢ ɞɚɞɨɚ ɩɨɞɞɪɲɤɚ ɜɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɋɬɚɪɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ. Ʌɢɱɧɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɞɨ ɦɢɧɢɫɬɟɪɨɬ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ, Ɂɨɪɚɧ ɋɬɚɜɪɟɫɤɢ,ɤɨʁ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɧɟ ɫɥɟɞɟɲɟ ɢ ɩɨɦɚɝɚɲɟ ɜɨ ɫɢɬɟ ɮɚɡɢ ɧɚ ɢɡɝɪɚɞɛɚɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ. ɇɚ ɤɪɚʁɨɬ, ɝɨɥɟɦɚ

Ⱦɚɦɢ ɢ Ƚɨɫɩɨɞɚ, ɞɪɚɝɢ ɩɪɢʁɚɬɟɥɢ, ɇɚɲɚɬɚ ɦɚɬɢɱɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɫɰɟɧɚ ɞɟɧɟɫɤɚ ɫɟ ɫɬɟɤɧɭɜɚ ɫɨ ɫɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ 9


TEATARSKI GLASNIK ȱ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɞɨ ɩɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥɨɬ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɊɆ, ɝ. ɇɢɤɨɥɚ Ƚɪɭɟɜɫɤɢ ....ɉɨɱɢɬɭɜɚɧ ɩɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥɟ, ɛɟɡ ɜɚɲɚɬɚ ɩɨɫɜɟɬɟɧɨɫɬ, ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɢ ɜɢɡɢʁɚ ɧɟɦɚɲɟ ɞɚ ɝɨ ɢɦɚɦɟ ɫɟɬɨ ɨɜɚ... ɜɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɚɦ ɡɚ ɩɨɞɞɪɲɤɚɬɚ ɜɨ ɭɧɚɩɪɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɚ. ɍɩɚɬɭɜɚɦ ɢɫɤɪɟɧɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɞɨ ɫɢɬɟ ɜɚɫ, ɤɨɢ ɨɜɨɡɦɨɠɢɜɬɟ, ɫɨɧɨɬ ɧɚ ɦɧɨɝɭɦɢɧɚ ɫɤɨɩʁɚɧɢ ɧɨɫɬɚɥɝɢɱɧɢ ɡɚ ɋɬɚɪɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɞɟɧɟɫɤɚ ɞɚ ɫɬɚɧɟ ɪɟɚɥɧɨɫɬ, ɢ ɫɨɡɞɚɞɨɜɬɟ ɭɫɥɨɜɢ ɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɬɧɢɰɢɬɟ ɢ ɩɨɧɚɬɚɦɭ ɞɚ ʁɚ ɩɪɨɦɨɜɢɪɚɚɬ ɧɚɲɚɬɚ ɞɪɠɚɜɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɚ.

ɧɟɠ, ɫɟɤɨʁɚ ɢɧɬɪɢɝɚ.ɇɢɟ ʅɟ ɡɚɛɨɪɚɜɢɦɟ ɧɚ ɫɟɬɨ ɬɨɚ ɢ ɫɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɦɢɫɥɚ ɢ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ʅɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɦɟ ɞɚ ɫɨɡɞɚɜɚɦɟ ɞɟɥɚ, ɜɨ ɢɧɬɟɪɟɫ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɞɪɠɚɜɚ ɢ ɧɚ ɧɚɲɢɬɟ ɝɪɚɼɚɧɢ. ɇɚ ɤɪɚʁɨɬ, ɛɢ ɫɚɤɚɥɚ ɫɨ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ ɞɚ ɜɟ ɩɨɤɚɧɚɦ, ɜɨ ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɞɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭɜɚɬɟ ɧɚ ɫɜɟɱɟɧɨɬɨ ɨɬɜɨɪɚʃɟ ɧɚ ɩɪɜɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɫɟɡɨɧɚ ɧɚ ɧɨɜɢɨɬ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ, ɧɚ ɩɪɜɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ „ȼɟɱɧɚ ɤɭʅɚ“ ɧɚ ɚɜɬɨɪɨɬ ȳɨɪɞɚɧ ɉɥɟɜɧɟɲ, ɧɚ ɩɪɜɚɬɚ ɩɪɟɦɢɟɪɚ ɤɨʁɚ ɧɚʁɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ʅɟ ɧɢ ɝɢ ɩɨɬɜɪɞɢ ɬɜɨɪɟɱɤɢɬɟ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɬɟ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ ɧɚ ɧɚɲɢɬɟ ɭɦɟɬɧɢɰɢ ɧɨ, ɢ ʅɟ ɧɢ ɝɢ ɢɥɭɫɬɪɢɪɚ ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɢɬɟ ɫɰɟɧɫɤɢ ɢ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɟɥɧɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɚ ɨɜɨʁ ɨɛʁɟɤɬ ɤɨʁ ɫɨ ɫɜɨɢɬɟ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ ʅɟ ɫɟ ɢɡɞɜɨʁɭɜɚ ɦɟɼɭ ɟɜɪɨɩɫɤɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɤɭʅɢ... ɇɟɤɚ ɧɢ ɟ ɱɟɫɬɢɬ ɧɨɜɢɨɬ ɩɨɱɟɬɨɤ.

ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɩɪɢɫɭɬɧɢ, ɇɚɲɢɨɬ ȼɨʁɞɚɧ ɉɨɩ Ƚɟɨɪɝɢɟɜ ɑɟɪɧɨɞɪɢɧɫɤɢ ɩɪɟɞ ɩɨɜɟʅɟ ɨɞ ɟɞɟɧ ɜɟɤ ʁɚ ɡɚɫɬɚɩɭɜɚɥ ɬɟɡɚɬɚ ɞɟɤɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɨɪɭɠʁɟ. ȿɜɟ ɫɟɝɚ ɩɨ ɬɨɥɤɭ ɜɪɟɦɟ ɞɨɤɚɠɭɜɚɦɟ ɞɟɤɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɨɪɭɠʁɟ ɫɨ ɤɨɟ ɫɟ ɩɨɛɟɞɭɜɚ ɫɟɤɨʁɚ ɡɥɨɦɢɫɥɚ, ɫɟɤɨʁ ɫɨɦ-

ȼɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɚɦ...

10


TEATARSKI GLASNIK

Ass. Mr. Ivana Stefanovska Cvetkovska, Arhitekt

TEATAROT - POME\U IDEJATA I REALIZACIJATA VREMETO, EDINSTVENO MERILO ZA VREDNOSTITE NA DELOTO ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ. ɋɟ ɢɡɝɪɚɞɢ, ɩɨɫɚɤɭɜɚɧɢɨɬ Ɍɟɚɬɚɪ... ɋɩɪɟɦɚ ɢɫɤɚɠɭɜɚʃɚɬɚ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɤɪɚɟɧ ɤɨɪɢɫɧɢɤ, ’’Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɇɚɪɨɞɟɧ Ɍɟɚɬɚɪ’’, ɨɫɬɚɧɭɜɚ ɭɲɬɟ ɟɧɬɟɪɢɟɪɧɨ ɨɮɨɪɦɭɜɚʃɟ ɢ ɡɚɜɪɲɧɚɬɚ ɞɟɤɨɪɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ, ɡɚɜɪɲɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɪɚʁɧɨ ɫɥɨɠɟɧɚɬɚ ɫɰɟɧɫɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ ɤɚɤɨ ɢ ɞɨɤɨɦɩɥɟɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɨ - ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ. Ɍɟɚɬɚɪɨɬ, ɛɟɲɟ ɫɜɟɱɟɧɨ ɩɪɟɞɚɞɟɧ ɧɚ ɤɪɚʁɧɢɨɬ ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɢ ɜɟʅɟ ɫɟ ɩɪɢɩɪɟɦɚɚɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ ɢ ɱɢɧɨɬ ɧɚ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɫɜɟɱɟɧɨ ɨɬɜɚɪɚʃɟ. ɋɟ ɱɢɧɢ, ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɢɬɟ – ɚɜɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɇɨɜɚɬɚ ɡɝɪɚɞɚ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɇɚɪɨɞɟɧ Ɍɟɚɬɚɪ ɟ ɡɚɜɪɲɟɧɚ ɢɚɤɭ ɬɚɚ ɧɟ ɡɚɜɪɲɭɜɚ ɫɨ ɫɚɦɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ, ɬɭɤɭ ɬɪɚɟ ɢ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɰɟɥɚɬɚ ɧɟɝɨɜɚ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɚ. Ȼɟɡɦɚɥɤɭ, ɧɢɜɧɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɬɪɚɟ ɜɨ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɨɞ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ 2005 ɝɨɞɢɧɚ, ɫɨ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɢɡɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɨɬ ɬɪɭɞ ɩɚ ɫɟ ɞɨ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ 2013 ɝɨɞɢɧɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɨ ɩɪɢɦɨɩɪɟɞɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɧɚ ɤɪɚʁɧɢɨɬ ɤɨɪɢɫɧɢɤ, ɫɨ ɩɨɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɟɤɢɧɢ ɨɞ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɢ ɢɥɢ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢ ɩɪɢɱɢɧɢ. Ⱥɜɬɨɪɢɬɟ ɝɨ ɢɫɤɚɠɚɚ ɫɜɨɟɬɨ. Ⱦɟɥɨɬɨ, ɟɧɬɟɪɢɟɪɧɨ ɢ ɟɤɫɬɟɪɢɟɪɧɨ ɟ ɰɟɥɨɫɧɨ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɨ ɩɨ ɧɢɜɧɢɬɟ ɢɞɟɢ ɢ ɡɚɦɢɫɥɢ ɢ ɜɟʅɟ ɟ ɢɡɥɨɠɟɧɨ ɩɪɟɞ ɫɭɞɨɬ ɧɚ ɜɪɟɦɟɬɨ. ȼɪɟɦɟɬɨ ɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɬɨ ɦɟɪɢɥɨ ɡɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɧɢɜɧɨɬɨ ɞɟɥɨ. Ɉɱɢɝɥɟɞɧɨ, ɭɲɬɟ ɧɚ ɫɚɦɢɨɬ ɩɨɱɟɬɨɤ, ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɫɟ ɤɪɚʁɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢ. Ɉɞ ɞɟɧ ɧɚ ɞɟɧ ɧɟ ɫɬɢɜɧɭɜɚɚɬ ɦɧɨɝɭɛɪɨʁɧɢɬɟ ɱɟɫɬɢɬɤɢ, ɩɨɮɚɥɛɢ, ɢɦɩɪɟɫɢɢ ɢ ɜɨɡɛɭɞɢ ɧɚ ɨɝɪɨɦɟɧ ɛɪɨʁ ɝɪɚɼɚɧɢ, ʁɚɜɧɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ ɭɩɚɬɟɧɢ ɞɨ ɚɜɬɨɪɢɬɟ, ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɨɬ ɢ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɜɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ. ɇɨ, ɞɚɥɢ ɡɚɜɪɲɭɜɚ ɫɟ ɬɭɤɚ ɢ ɞɚɥɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɟɦɟ ɡɚɞɨɜɨɥɧɢ ɨɞ ɧɚɩɪɚɜɟɧɨɬɨ?

ɂ... ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɬɟɚɬɚɪ ! ɇɚ ɥɟɜɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ, ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɦɚɬɧɢ ɜɨɞɢ ɬɟɱɚɬ ɩɨɞ ɫɜɨɞɨɜɢɬɟ ɧɚ ɋɬɚɪɢɨɬ Ɇɨɫɬ, ɩɨɞ ɞɪɟɜɧɢɬɟ ɡɢɞɢɧɢ ɧɚ ɋɬɚɪɚɬɚ ɋɤɨɩɫɤɚ Ɍɜɪɞɢɧɚ, ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɤɚɞɟ ɨɞ ɫɟɤɨɝɚɲ ɫɟ ɢɝɪɚɲɟ ɬɟɚɬɚɪ, ɤɚɤɨ ɩɬɢɰɚ ɮɟɧɢɤɫ, ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɫɟ ɜɨɡɞɢɝɧɚ, ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞɢ - Ɍɟɚɬɚɪ. Ɍɟɚɬɚɪ, ɤɨʁ ɞɥɚɛɨɤɨ ɜɨ ɫɟɛɟ ʁɚ ɧɨɫɢ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ɦɢɧɚɬɨɬɨ ɜɪɟɦɟ, ɝɨ ɜɪɚʅɚ ’’ɞɭɯɨɬ ɧɚ ɦɟɫɬɨɬɨ’’, ɨɫɬɚɧɚɬ ɢ ɞɥɚɛɨɤɨ ɜɪɟɠɚɧ ɜɨ ɦɟɦɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɬɚɪɢɬɟ ɫɤɨɩʁɚɧɢ, Ɍɟɚɬɚɪ ɤɨʁ ʅɟ ɝɢ ɜɪɚɬɢ ɩɪɟɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɫɟʅɚɜɚʃɚ ɢ ɫɩɨɦɟɧɢ ɤɨɢ ɧɟɦɢɧɨɜɧɨ ɪɚɡɛɭɞɭɜɚɚɬ ɝɨɥɟɦɢ ɟɦɨɰɢɢ ɢ ɜɨɡɛɭɞɚ. ɋɟ ɢɡɝɪɚɞɢ ɧɨɜ Ɍɟɚɬɚɪ. Ɍɟɚɬɚɪ, ɫɨɜɪɟɦɟɧ ɜɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɢ ɫɨɞɪɠɢɧɚ, Ɍɟɚɬɚɪ ɫɨ ɫɬɪɨɝɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚ ɩɨɞɪɟɞɟɧɨɫɬ ɢ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɨɫɬ ɧɚ ɫɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ, Ɍɟɚɬɚɪ ɫɨɮɢɫɬɢɰɢɪɚɧ ɩɨ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ, Ɍɟɚɬɚɪ ɢɡɝɪɚɞɟɧ ɫɨ ɧɨɜɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢ

11


TEATARSKI GLASNIK ɧɢɜ; ɢɞɟɢ, ɪɚɦɤɢ, ɩɥɚɬɧɚ, ɩɨɞɥɨɝɢ, ɰɪɬɟɠɢ, ɛɨɢ... ȼɚʁɚɪɢɬɟ, ɫɜɨɢɬɟ ɫɤɭɥɩɬɭɪɢ, ɩɨɦɚɥɢ ɢɥɢ ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɢɫɬɨɬɚɤɚ ɫɚɦɢ ɝɢ ɢɡɪɚɛɨɬɭɜɚɚɬ ɢ ɫɚɦɢ ɨɞɥɭɱɭɜɚɚɬ ɡɚ ɧɢɜ; ɢɞɟɢ, ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ... Ɇɭɡɢɱɚɪɢɬɟ, ɩɢɫɚɬɟɥɢɬɟ, ɚɤɬɟɪɢɬɟ, ɢɫɬɨɬɚɤɚ ɫɚɦɢɬɟ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚɚɬ, ɢɡɪɚɛɨɬɭɜɚɚɬ ɢ ɢɡɜɟɞɭɜɚɚɬ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɬɟ ɫɨɡɞɚɞɟɧɢ ɬɜɨɪɛɢ ɨɞ ɛɢɥɨ ɤɨʁɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚ ɫɜɟɪɚ. ȼɟɪɨʁɚɬɧɨ, ɫɢɬɟ ɬɢɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɡɚɞɨɜɨɥɧɢ ɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɬɟ ɢɞɟɢ ɩɪɟɬɨɱɟɧɢ ɜɨ ɧɢɜɧɢɬɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢ ɬɜɨɪɛɢ? Ɂɨɲɬɨ ɢɧɚɤɭ ɛɢ ɝɨ ɫɨɡɞɚɜɚɥɟ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɬɨ ɞɟɥɨ? ɇɨ, ɢɡɝɥɟɞɚ ɧɟ ɟ ɬɚɤɚ. ɇɟ ɫɭɦ ɫɪɟɬɧɚɥɚ ɞɨɫɟɝɚ ɧɟɤɨʁ ɫɥɢɤɚɪ, ɜɚʁɚɪ, ɦɭɡɢɱɚɪ, ɩɢɫɚɬɟɥ, ɚɤɬɟɪ... ɤɨʁ ɥɢɱɧɨ ɢ ɰɟɥɨɫɧɨ ɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧ ɨɞ ɞɨɬɨɝɚɲ ɧɚɩɪɚɜɟɧɨɬɨ. Ɂɨɲɬɨ ɢɧɚɤɭ, ɩɨɧɚɬɚɦɭ ɛɢ ɫɨɡɞɚɜɚɥɟ ɧɟɲɬɨ ɞɪɭɝɨ, ɧɟɲɬɨ ɧɨɜɨ, ɩɨɢɧɚɤɜɨ ɢ ɡɚ ɧɢɜ ɩɨɞɨɛɪɨ ɚɤɨ ɜɟɤɟ ɫɟ ɡɚɞɨɜɨɥɧɢ ɨɞ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɬɨ ? ȼɩɪɨɱɟɦ, ɤɚɞɟ ɟ ɬɭɤɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɨɬ ? Ʉɚɞɟ ɟ ɬɭɤɚ ɝɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨɬɨ ɢ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨɬɨ, ɩɪɢʁɚɬɧɨɬɨ ɢ ɧɟɩɪɢʁɚɬɧɨɬɨ ɱɭɫɬɜɨ? Ɇɢ ɫɟ ɱɢɧɢ ɞɟɤɚ ɤɚʁ ɨɜɢɟ ɫɜɟɪɢ ɨɞ ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ, ɝɨɪɟ ɞɨɥɭ ɟ ʁɚɫɧɨ. ɍɦɟɬɧɢɤɨɬ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧ ɨɞ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɬɨ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɨ ɞɟɥɨ ɧɨ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɢ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧ ɨɞ ɩɪɢɱɢɧɚ ɲɬɨ ɬɭɤɚ ɢ ɧɟ ɡɚɜɪɲɭɜɚɚɬ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɢɞɟɢ. Ɍɭɤɭ, ɫɨ ɫɟɤɨɟ ɩɨɧɚɬɚɦɨɲɧɨ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨɫɨɡɧɚɜɚ ɦɧɨɝɭ ɩɨɜɟʅɟ, ɞɨɛɢɜɚ ɩɨɝɨɥɟɦɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɢ ɜɨ ɫɥɟɞɧɨɬɨ ɧɨɜɨ ɞɟɥɨ, ɤɚɤɨ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤ, ɦɨɪɚ ɞɚ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɭɲɬɟ ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ.

ɑɟɫɬɨɩɚɬɢ, ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɦɨɟɬɨ ɞɟɫɟɬɝɨɞɢɲɧɨ ɩɪɨɟɤɬɚɧɬɫɤɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ, ɩɨɫɥɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɧɟɤɨɟ ɦɨɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ ɞɟɥɨ, ɦɢ ɛɟɲɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚɧɨ ɩɪɚɲɚʃɟɬɨ; ’’ɞɚɥɢ ɫɭɦ ɡɚɞɨɜɨɥɧɚ ɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɦɨʁɚɬɚ ɢɞɟʁɚ’’. Ɉɜɚ ɩɪɚɲɚʃɟ ɢ ɦɧɨɝɭ ɬɚɤɜɢ ɫɥɢɱɧɢ ɩɪɚɲɚʃɚ ɞɨɥɝɨ ɜɪɟɦɟ ɦɟ ɢɡɦɚɱɭɜɚɚ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɫɟɝɚ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɪɲɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ. Ɇɟ ɢɡɦɚɱɭɜɚɚ ɩɨɪɚɞɢ ɬɨɚ ɲɬɨ ɢ ʁɚɫ ɫɚɦɚɬɚ ɧɟ ɡɧɚɟɜ ɲɬɨ ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɚɦ, ɛɢɞɟɟʁʅɢ ɱɭɜɫɬɜɚɬɚ ɢ ɟɦɨɰɢɢɬɟ ɨɞ ɫɟɬɨ ɩɪɟɠɢɜɟɚɧɨ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɞɟɥɨɬɨ ɛɟɚ ɫɟɤɨɝɚɲ ɢɡɦɟɲɚɧɢ. ȼɟɪɨʁɚɬɧɨ ɬɪɟɛɚɲɟ ɞɚ ɩɨɦɢɧɟ ɨɞɪɟɞɟɧɨ ɜɪɟɦɟ ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɨ, ɡɚ ɞɚ ɢ ʁɚɫ ɫɚɦɚɬɚ ɫɢ ɝɨ ɩɨɫɬɚɜɚɦ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɚɦ ɧɚ ɢɫɬɨɬɨ ɩɪɚɲɚʃɟ. ɇɨ, ɡɚ ɞɚ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɟ ɞɚɜɚɚɬ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɨɜɢɟ ɢ ɫɥɢɱɧɢ ɩɪɚɲɚʃɚ, ɞɟɧɟɫ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɪɲɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɟɞɧɨ ɬɚɤɜɨ ɤɚɩɢɬɚɥɧɨ ɞɟɥɨ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢ ɤɪɚɬɤɚ ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɚ, ɞɚ ɫɟ ɨɰɟɧɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɬɨ ɞɟɥɨ, ɡɚ ɞɚ ɧɚ ɤɪɚʁɨɬ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɪɲɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɞɟɥɨɬɨ ɫɟ ɫɪɟɞɚɬ ɜɩɟɱɚɬɨɰɢɬɟ, ɥɢɱɧɢɬɟ ɱɭɫɬɜɚ ɢ ɟɦɨɰɢɢɬɟ. ɋɚɦɨɚɧɚɥɢɡɚɬɚ, ɨɩɮɚɬɟɧɚ ɫɨ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚ, ɛɟɝɚʁʅɢ ɨɞ ɨɦɚɼɟɩɫɚɧɚɬɚ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɚ - ɚɜɬɨɪɨɜɨɬɨ ɟɝɨ ɟ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɬɟɲɤɚ ɢ ɩɪɨɤɥɟɬɚ ɪɚɛɨɬɚ. Ɍɪɟɛɚ ɥɢ ’’Ⱥɜɬɨɪɨɬ, ɭɦɟɬɧɢɤɨɬ’’ ɞɚ ɛɢɞɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧ ɨɞ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɬɨ ɧɚɩɪɚɜɟɧɨ ɞɟɥɨ? ɋɥɢɤɚɪɢɬɟ, ɫɜɨɢɬɟ ɫɥɢɤɢ, ɩɨɦɚɥɢ ɢɥɢ ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɫɚɦɢ ɝɢ ɢɡɪɚɛɨɬɭɜɚɚɬ ɢ ɫɚɦɢ ɨɞɥɭɱɭɜɚɚɬ ɡɚ

12


TEATARSKI GLASNIK

ɨɞɥɭɱɭɜɚʃɟ, ɨɞ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɢɞɟʁɚɬɚ ɞɨ ɰɟɥɨɫɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɧɚ ɤɪɚʁɨɬ ɟ ɜɨ ɝɨɥɟɦɚ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɢ ɨɞ ɦɧɨɝɭɛɪɨʁɧɢɬɟ ’’ɞɭɲɟɝɪɢɠɧɢɰɢ’’, ’’ɞɨɛɪɨɧɚɦɟɪɧɢɰɢ’’, ’’ɝɥɚɫɧɨɝɨɜɨɪɧɢɰɢ’’, ɩɨɞɥɢɡɝɭɪɤɨɜɰɢ, ɦɚɧɢɩɭɥɚɧɬɢ, ɤɚɤɨ ɢ ɫɢɬɧɢɬɟ, ɛɟɞɧɢ ɩɪɨɮɢɬɟɪɢ ɢ ɩɪɟɜɚɪɚɧɬɢ. ɋɟɬɨ ɬɨɚ ɨɝɪɚɧɢɱɭɜɚʃɟ ɢ ɧɚɩɢɲɚɧɨ ɧɟ ɟ ɦɚɥɨ, ɚ ɞɚ ɧɟ ɡɛɨɪɭɜɚɦɟ ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɭɜɚʃɟɬɨ ɜɨ ɪɟɚɥɧɨɫɬɚ. Ɉɝɪɚɧɢɱɭɜɚʃɚɬɚ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɜɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɜɚɤɜɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢ ɢ ɫɥɨɠɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɧɢ ɞɚɜɚɚɬ ɩɪɢɱɢɧɚ ɩɨɜɟʅɟ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɬɟ ɚɜɬɨɪɢ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɩɨɦɚɥɤɭ ɢɥɢ ɩɨɜɟʅɟ ɡɚɞɨɜɨɥɧɢ ɢɥɢ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɧɢ ɨɞ ɤɪɚʁɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɬɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ ɞɟɥɨ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɞɨɞɚɞɟ ɢ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɚɜɬɨɪɫɤɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɢɬɟ ɧɟ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢ ɢ ɞɨɜɨɥɧɨ ɧɟ ɫɟ ɩɨɱɢɬɭɜɚɚɬ, ɚɤɨ ɧɟ ɩɨɫɬɨɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɝɢ ɲɬɢɬɢ ɧɢɜɧɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɚɜɬɨɪɫɤɢ ɞɟɥɚ, ɫɟ ɩɪɚɲɭɜɚɦ; ɤɚɞɟ ɟ ɬɭɤɚ ɝɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨɬɨ ɢ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨɬɨ ɜɨ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɟɞɧɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ ɞɟɥɨ? ɇɨ ɫɟɬɨ ɬɨɚ ɟ ɩɨɜɨɞ ɡɚ ɜɨɞɟʃɟ ɝɨɥɟɦɢ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɞɟɛɚɬɢ, ɞɢɫɤɭɫɢɢ, ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɨɪɦɢ, ɩɪɨɩɢɫɢ, ɡɚɤɨɧɢ, ɤɨɞɟɤɫɢ ɧɚ ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟ, ɤɪɢɬɟɪɢɭɦɢ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɩɪɚɜɢɥɧɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ. Ɂɚ ɬɨɚ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɜɪɟɦɟ, ɚ ɞɨ ɬɨɝɚɲ ɨɫɬɚɧɭɜɚ ɮɚɤɬɨɬ, ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɫɨ ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɢ ɞɚ ɫɢ ɝɢ ɜɪɟɞɧɭɜɚɦɟ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɬɟ

ɇɨ ɞɚ ɜɢɞɢɦɟ ɞɚɥɢ ɟ ɢɫɬɨ ɢɥɢ ɫɥɢɱɧɨ ɢ ɜɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɬɟ ɞɟɥɚ? Ⱦɟɥɚɬɚ, ɜɢɫɬɢɧɫɤɢɬɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɞɟɥɚ, ɡɚ ɨɧɢɟ ɤɨɢ ɫɟ ɛɚɜɚɬ ɫɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɬɨ ɬɜɨɪɟɲɬɜɨ ɫɟ ɧɚʁɜɢɫɨɤɨɬɨ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɜɚʃɟ. ɋɚɤɚɥɟ ɧɢɟ ɞɚ ɩɪɢɡɧɚɟɦɟ ɢɥɢ ɧɟ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɟ ɧɚʁɜɢɫɨɤɚɬɚ ɬɨɱɤɚ ɢ ɧɚʁɜɢɫɨɤɨɬɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɜɚʃɟ ɜɨ ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ. ȼɩɪɨɱɟɦ, ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɜɟɬɫɤɚɬɚ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɚɤɨ ɢ ɦɧɨɝɭɛɪɨʁɧɢɬɟ ɧɨɜɢ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɞɟɥɚ ɤɚʁ ɧɚɫ ɢ ɜɨ ɫɜɟɬɨɬ ɝɨ ɞɨɤɚɠɭɜɚɚɬ ɬɨɚ. ɂ ɚɪɯɢɬɟɤɬɢɬɟ, ɚɜɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɬɟ ɞɟɥɚ, ɢɞɟɢɬɟ ɫɚɦɢ ɝɢ ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ. ɂɞɟɢɬɟ ɝɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬ ɫɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɚɬɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ – ɟɫɬɟɬɫɤɚ ɦɢɫɥɚ ɜɝɪɚɞɟɧɚ ɜɨ ɧɢɜɧɢɨɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɬɜɨɪɟɱɤɢ ɝɟɧ. ɇɨ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɧɟ ɫɟ ɫɨɡɞɚɜɚ ɫɚɦɚ ɡɚ ɫɟɛɟ ɤɚɤɨ ɢ ɞɪɭɝɢɬɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ. Ɍɭɤɚ, ɢɞɟɢɬɟ ɫɟ ɞɟɥɭɦɧɨ ɢɥɢ ɦɧɨɝɭ ɩɨɜɟʅɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢ. Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢ ɫɟ ɨɞ; ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɨɬ, ɨɞ ɠɟɥɛɢɬɟ ɧɚ ɤɪɚʁɧɢɨɬ ɤɨɪɢɫɧɢɤ, ɨɞ ɧɢɜɧɨɬɨ ɭɱɟɫɬɜɨ ɢɥɢ ɧɟɭɱɟɫɬɜɨ ɜɨ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɢɞɟʁɚɬɚ, ɨɞ ɧɢɜɧɢɨɬ ɜɤɭɫ ɢɥɢ ɧɟɜɤɭɫ, ɨɞ ɧɢɜɧɨɬɨ ɡɧɚɟʃɟ ɢɥɢ ɧɟɡɧɚɟʃɟ, ɨɞ ɦɧɨɝɭɛɪɨʁɧɢɬɟ ɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɧɟɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɧɨɪɦɢ ɢ ɩɪɨɩɢɫɢ ɜɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ, ɨɞ ɦɨɠɧɨɫɬɚ, ɫɩɪɟɦɧɨɫɬɚ ɢ ɠɟɥɛɚɬɚ ɡɚ ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɢɡɜɟɞɭɜɚɱɢɬɟ, ɨɞ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢɬɟ ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɨɬ, ɨɞ ɦɧɨɝɭɛɪɨʁɧɢɬɟ ɪɟɚɥɢɡɚɬɨɪɢ ɜɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ 13


TEATARSKI GLASNIK ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɞɟɥɚ. Ɉɞ ɬɭɤɚ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɢ ɦɨɢɬɟ ɢɦɩɪɟɫɢɢ, ɩɨɦɟɲɚɧɢ ɱɭɫɬɜɚ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɚ ɢ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɚ ɨɞ ɦɨɟɬɨ, ɲɬɨɬɭɤɭ ɧɨɜɨ, ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɨ, ɤɚɩɢɬɚɥɧɨ ɞɟɥɨ, Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɇɚɪɨɞɟɧ Ɍɟɚɬɚɪ. Ɍɨɚ, ɦɨɠɟɛɢ ɟ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɨɬ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɩɪɚɲɚʃɚ. Ⱥɤɨ ɤɪɚɬɤɨ ɫɟ ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɢɪɚɦ ɢ ɫɚɦɚ ɝɨ ɜɪɟɞɧɭɜɚɦ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɬɨ ɞɟɥɨ, ɞɨɚɼɚɦ ɞɨ ɧɟɩɨɛɢɬɧɢ ɮɚɤɬɢ: Ɋɟɥɚɬɢɜɧɨ ɦɥɚɞɚ ɜɨ ɩɪɨɮɟɫɢʁɚɬɚ, ɫɨ ɞɟɫɟɬɝɨɞɢɲɟɧ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɨɩɢɬ, ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɦ ɤɚɩɢɬɚɥɧɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ ɞɟɥɨ ɜɨ ɫɬɪɨɝɢɨɬ ɰɟɧɬɚɪ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ. Ɋɟɚɥɢɡɢɪɚɦ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɇɚɪɨɞɟɧ Ɍɟɚɬɚɪ, ɞɟɥɨ ɫɨ ɨɝɪɨɦɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɡɚ ɞɪɠɚɜɚɬɚ, ɡɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɡɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɢ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɨɬ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞ. ɉɪɢɱɢɧɚ ɡɚ ɧɟɩɨɜɬɨɪɥɢɜɨ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ. Ɍɟɚɬɚɪɨɬ, ɜɨɥɭɦɟɧɫɤɨ - ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ, ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɢ ɚɦɛɢɟɧɬɚɥɧɨ ɜɨ ɩɨɬɩɨɥɧɨɫɬ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚ ɫɢɬɟ ɟɫɬɟɬɫɤɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ. Ɉɞɥɢɱɧɨ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɢɪɚ ɫɨ ɩɪɟɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɜɟɤɨɜɧɨ ɫɨɡɞɚɞɟɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɋɬɚɪɚɬɚ ɋɤɨɩɫɤɚ Ɍɜɪɞɢɧɚ, ɋɬɚɪɢɨɬ ȳɭɫɬɢɧɢʁɚɧɨɜ Ɇɨɫɬ ɢ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ. ɉɪɢɱɢɧɚ ɡɚ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ.

ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɬɭɤɭ ɢ ɩɨɲɢɪɨɤɨ, ɝɨ ɡɚɞɭɲɭɜɚ ɰɟɥɢɨɬ ɚɦɛɢɟɧɬɚɥɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ. ɇɚɩɨɪɢɬɟ ɧɚ ɚɜɬɨɪɢɬɟ ɜɨ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɡɚ ɡɚɦɟɧɚ ɧɚ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢɬɟ ɥɨɤɚɰɢɢ ɧɟ ɜɪɨɞɢʁɚ ɫɨ ɩɥɨɞ. ɉɪɢɱɢɧɚ ɡɚ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ. ɋɨ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɬɟ ɨɞɧɨɫɢ ɢ ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ ɧɚ ɮɨɪɦɢɬɟ, ɫɨ ɜɝɪɚɞɟɧɢɨɬ ɪɢɬɚɦ, ɞɟɥɭɦɧɚ ɫɢɦɟɬɪɢʁɚ, ɨɞɦɟɪɟɧɨ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɪɚɧɢ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɮɚɫɚɞɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɨ ɫɟɤɨʁ ɫɟɝɦɟɧɬ ɨɞ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɚɬɚ, ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɜɨ ɜɨɥɭɦɟɧɫɤɨ – ɟɫɬɟɬɫɤɢ ɤɨɧɬɟɤɫ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨ ɢ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɥɢɜɨ ɞɟɥɨ. ȼɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɚɬɚ ɩɥɚɫɬɢɤɚ, ɨɬɜɨɪɢ, ɩɪɨɡɨɪɰɢ, ɜɟɧɰɢ, ɚɬɢɤɢ, ɦɧɨɝɭɛɪɨʁɧɢ ɞɟɬɚɥɢ ɢ ɫɥɢɱɧɨ ʁɚ ɞɨɨɮɨɪɦɭɜɚɚɬ ɟɫɬɟɬɫɤɚɬɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɚ. ɉɪɢɦɟɧɟɬɚɬɚ, ɩɟɞɚɧɬɧɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɚ ɮɚɫɚɞɧɚ ɨɪɧɚɦɟɧɬɢɤɚ, ɫɤɭɥɩɬɭɪɢɬɟ, ɭɩɨɬɪɟɛɟɧɢɬɟ ɛɨɢ ɢ ɞɪɭɝɢɬɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢ ɢ ɩɨɞɪɟɞɟɧɢ ɫɚɦɨ ʁɚ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚɚɬ ɟɫɬɟɬɫɤɚɬɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɨɞ ɧɚɞɜɨɪ. ɇɨʅɧɚɬɚ ɫɜɟɬɥɨɫɧɚ ɢɥɭɦɢɧɚɰɢʁɚ ʁɚ ɧɚɞɨɩɨɥɧɭɜɚ ɞɧɟɜɧɚɬɚ ɦɚɝɢʁɚ ɢ ɦɭ ɞɚɜɚ ɭɲɬɟ ɩɨɝɨɥɟɦɚ, ɧɟɩɨɛɢɬɧɚ ɟɫɬɟɬɫɤɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ. ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɢɨɬ ɢɡɝɥɟɞ ɧɚ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ, ɜɨ

ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɨ, ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɚɬɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɨɫɬ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɇɭɡɟʁɨɬ, ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɜɥɟɡɨɜɢ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɢ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɜɨ ɰɟɥɨɫɬ, ɢɚɤɨ ɡɚɩɨɱɧɚɬɚ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɢ ɩɨɫɥɟ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ, ʁɚ ɩɨɩɪɟɱɭɜɚ, ʁɚ ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɢ ʁɚ ɧɚɦɚɥɭɜɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɟɫɬɟɬɫɤɨ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚɬɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ

ɰɟɥɨɫɬ ɟ ɫɨ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɨ ɜɢɫɨɤɢ ɟɫɬɟɬɫɤɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ. ɋɟɬɨ ɬɨɚ ɧɚɛɪɨɟɧɨ ɞɚɜɚ ɝɨɥɟɦɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɞɚ ɛɢɞɟɦɟ ɫɢɬɟ ɡɚɞɨɜɨɥɧɢ. ȼɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨɫɬ ɧɚ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɫɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚ ɫɨ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ ɞɜɟɫɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɩɨ ɫɨɞɪɠɢɧɚ, ɮɭɧɤɰɢʁɚ, 14


TEATARSKI GLASNIK ɩɪɨɫɬɨɪɧɚ ɝɨɥɟɦɢɧɚ, ɡɧɚɱɟʃɟ ɢ ɟɫɬɟɬɫɤɨ ɨɛɥɢɤɭɜɚʃɟ. Ⱦɟɮɢɧɢɪɚɧɢ ɫɟ ɭɲɬɟ ɨɞ ɫɚɦɢɨɬ ɩɨɱɟɬɨɤ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚʃɟɬɨ - ɨɞ ɢɞɟʁɧɢɨɬ ɩɪɨɟɤɬ, ɫɨ ɧɟɡɧɚɰɢɬɟɥɧɢ ɦɚɥɢ ɩɪɨɦɟɧɢ. ɋɢɬɟ ɬɢɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɬɪɟɬɢɪɚɧɢ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ ɟɫɬɟɬɫɤɨ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɜɨ ɰɟɥɨɤɭɩɧɢɨɬ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɨɬ ɚɦɛɢɟɧɬ ɧɚ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ. ȼɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɭɪɟɞɭɜɚʃɟ, ɦɟɛɟɥ ɨɩɪɟɦɚɬɚ, ɭɩɨɬɪɟɛɟɧɚɬɚ ɨɪɧɚɦɟɧɬɢɤɚ, ɭɩɨɬɪɟɛɟɧɢɬɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɫɥɢɤɢ, ɫɤɭɥɩɬɭɪɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɫɤɨ ɜɪɟɞɧɢɬɟ ɟɤɫɩɨɧɚɬɢ ɝɢ ɧɚɞɨɩɨɥɧɭɜɚɚɬ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɧɚɛɪɨɟɧɢɬɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɭɜɚɚɬ ɜɨ ɡɛɨɝɚɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɬɧɚɬɚ ɢɦɩɪɟɫɢʁɚ ɢ ɜɩɟɱɚɬɨɤ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ. ɋɟ ɪɚɡɛɢɪɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚ ɝɨɥɟɦɨ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ.

ɛɢɞɚɬ ɩɨɫɤɪɨɦɧɢ ɢ ɩɨɟɜɬɢɧɢ ɚ ɢɡɜɟɞɭɜɚɱɢɬɟ, ɞɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɚɬ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɞɨɛɢɜɤɚ. ɋɟ ɱɢɧɢ, ɜɨ ɫɥɭɱɚʁɨɜ ɫɨ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ, ɫɢɬɟ ɱɢɧɢɬɟɥɢ, ɤɨʁ ɩɨɜɟɤɟ ɤɨʁ ɩɨɦɚɥɤɭ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɡɚɞɨɜɨɥɧɢ ɢɥɢ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɧɢ. ɇɚ ɤɪɚʁɨɬ, ɪɟɡɭɥɬɚɬɨɬ ɡɚ ɫɟɤɨʁ ɨɞ ɧɢɜ ɟ ɨɱɢɝɥɟɞɟɧ ɢ ɜɢɞɥɢɜ. Ⱥ ɤɨɝɚ ɫɦɟ ɤɚʁ ’’ɞɭɲɟɝɪɢɠɧɢɰɢɬɟ’’, ’’ɞɨɛɪɨɧɚɦɟɪɧɢɰɢɬɟ’’, ’’ɝɥɚɫɧɨɝɨɜɨɪɧɢɰɢɬɟ’’, ɩɨɞɥɢɡɝɭɪɤɨɜɰɢɬɟ, ɦɚɧɢɩɭɥɚɧɬɢɬɟ, ɫɢɬɧɢɬɟ ɢ ɛɟɞɧɢɬɟ ɩɪɨɮɢɬɟɪɢ ɢ ɩɪɟɜɚɪɚɧɬɢ, ɤɚɤɨ ɢ ɤɚʁ ɫɟɤɨʁ ɩɨɝɨɥɟɦ ɩɪɨɟɤɬ ɢ ɨɜɞɟ ɝɢ ɢɦɚɲɟ ɜɨ ɡɝɨɥɟɦɟɧ ɛɪɨʁ. ɇɨ ɨɜɨʁ ɩɚɬ ɧɟɦɚ ɞɚ ɢɦ ɞɚɞɚɦ ɧɢɤɚɤɜɨ ɡɧɚɱɟʃɟ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɧɟ ɢɦ ɞɚɜɚɜ ɡɧɚɱɟʃɟ ɢ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɝɪɚɞɟʃɟɬɨ ɧɚ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ. ɇɢɜɧɨɬɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɫɟ ɝɭɛɢ ɫɨ ɫɚɦɨɬɨ ɡɚɜɪɲɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ. ɋɬɚɧɭɜɚɚɬ ɝɭɛɢɬɧɢɰɢ. Ƚɨɫɩɨɞ ɡɞɪɚɜʁɟ ɞɚ ɢɦ ɞɚɞɟ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜɚɬ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɨɛʁɟɤɬɢ. Ⱦɨ ɧɢɜ ɫɚɦɨ ɝɨɥɟɦɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ, ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɦɢ ɞɚɜɚɚ ɫɢɥɚ ɢ ɦɨɬɢɜ ɩɨɜɟɤɟ ɞɚ ɢɡɞɪɡɚɦ ɞɚ ɤɪɚʁ. Ɉɝɪɨɦɧɨ ɥɢɱɧɨ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ ɢ ɫɚɬɢɫɮɚɤɰɢʁɚ. ɂ ɧɚ ɤɪɚʁɨɬ, ɚɤɨ ɝɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɦɟ ɫɟɬɨ ɩɨɝɨɪɟ ɢɫɤɚɡɚɧɨ, ɧɟɦɢɧɨɜɧɨ ɫɟ ɧɚɦɟɬɧɭɜɚɚɬ ɮɚɤɬɢɬɟ: ɚɜɬɨɪɢɬɟ, ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɬɟ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ, ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɨɬ, ɤɪɚʁɧɢɨɬ ɤɨɪɢɫɧɢɤ, ɝɪɚɼɚɧɢɬɟ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ ɢ ɰɟɥɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɩɨ ɩɨɞɨɥɝɨ ɜɪɟɦɟ ɞɨɛɢʁɚ ɇɨɜ Ɍɟɚɬɚɪ, ɩɨɫɚɤɭɜɚɧ Ɍɟɚɬɚɪ, Ɍɟɚɬɚɪ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧ ɩɨ ɟɞɧɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨ ɚɜɬɨɪɫɤɨ ɜɢɞɭɜɚʃɟ ɢɫɤɚɠɚɧɨ ɫɨ ɟɞɟɧ ɧɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ʁɚɡɢɤ... ɂ ɧɚ ɤɪɚʁ ɞɨɛɢɜɦɟ Ɍɟɚɬɚɪ, Ɍɟɚɬɚɪ ɤɨʁ ʅɟ ɩɪɟɫɬɚɜɭɜɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɧɚ ɟɞɧɨ ɧɚɲɟ ɛɨɝɚɬɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ, Ɍɟɚɬɚɪ ɤɨʁ ʅɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɨɛɟɥɟɠʁɟ ɧɚ ɞɟɧɟɲɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ ɜɨ ɤɨɟ ɠɢɜɟɟɦɟ ɢ Ɍɟɚɬɚɪ ɤɨʁ ɜɨ ɫɟɛɟ ʅɟ ɧɨɫɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɩɨɪɚɤɢ ɡɚ ɢɞɧɢɧɚɬɚ”. Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɢɬɟ - ɚɜɬɨɪɢɬɟ ɫɟ ɡɚɞɨɜɨɥɧɢ ɨɞ ɫɜɨɟɬɨ ɞɟɥɨ ɢ ɫɩɪɟɦɧɢ ɫɟ ɡɚ ɧɨɜɢ ɩɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɢ ɩɨɫɥɨɠɟɧɢ ɩɪɟɞɢɡɜɢɰɢ. Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɫɟ ɜɢɞɥɢɜɢ, ɢɚɤɨ ɦɨɠɟɲɟ ɢ ɩɨɜɟɤɟ. ɇɚɩɪɚɜɟɧɚ ɟ ɨɝɪɨɦɧɚ ɪɚɛɨɬɚ, ɧɚɩɪɚɜɟɧ ɟ ɦɟɝɚ ɩɪɨɟɤɬ ɤɚɤɨɜ ɲɬɨ ɞɨɫɟɝɚ ɧɟɦɚɥɨ ɢ ɜɨ ɫɤɨɪɚ ɢɞɧɢɧɚ ɬɟɲɤɨ ɤɟ ɛɢɞɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ. ɋɟɬɨ ɞɪɭɝɨ ɟ ɧɢɫɬɨɠɧɨ ɢ ɛɪɡɨ ɫɟ ɡɚɛɨɪɚɜɚ. Ɉɫɬɚɧɭɜɚ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɧɚɜɟɞɨɜ ɜɨ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɬɟɤɫɬɨɜ, ... ȿɞɢɧɚɫɬɜɟɧɨ ɜɪɟɦɟɬɨ ɟ ɦɟɪɢɥɨ ɡɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɞɟɥɨɬɨ. Ɍɨɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɫɭɞɢ.

Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ, ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɨɞ ɚɜɬɨɪɢɬɟ ɭɲɬɟ ɜɨ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɢɞɟʁɚɬɚ ɫɟ ɩɨɤɚɠɚɚ ɜɨ ɰɟɥɨɫɬ ɩɪɢɦɟɧɥɢɜɢ, ɨɞɪɠɥɢɜɢ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɧɚɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɫɬɟɬɫɤɢɬɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ. ȼɨ ɧɢɟɞɟɧ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚ ɩɪɟɱɤɚ ɜɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ - ɟɫɬɟɬɫɤɨɬɨ ɨɛɥɢɤɭɜɚɧʁɟ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɛɟɚ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ ɜɨ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɬɨ ɨɮɨɪɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɧɬɟɪɢɟɪɨɬ.. ɂɫɬɨɬɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɲɟ ɢ ɡɚ ɩɪɟɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ, ɦɧɨɝɭɛɪɨʁɧɢ ɬɟɯɧɢɱɤɨ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɡɚ ɟɞɟɧ ɜɚɤɨɜ ɫɥɨɠɟɧ ɨɛʁɟɤɬ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɟ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ. ɍɲɬɟ ɟɞɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ. ɍɩɨɬɪɟɛɟɧɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ, ɦɟɛɟɥɢɬɟ ɢ ɞɟɤɨɪɢɬɟ ɜɨ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ, ɧɢɜɧɢɨɬ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɢ ɧɢɜɧɢɬɟ ɟɫɬɟɬɫɤɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɨɞɫɟɤɨɝɚɲ ɛɢɥɟ ɜɟɱɧɚ ɛɨɪɛɚ ɩɨɦɟɝɭ ɚɜɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɞɟɥɚɬɚ, ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɬɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɬɨɪɢɬɟ. Ⱥɜɬɨɪɢɬɟ, ɢɫɬɢɬɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɩɨɞɨɛɪɢ ɢ ɟɫɬɟɬɫɤɨ ɩɨɭɛɚɜɢ, ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɬɟ, ɞɚ

ɫɟ ɫɥɭɱɢ Ɍɟɚɬɚɪ...ɂ ! ɋɤɨɩʁɟ 15.10.2013 ɝɨɞɢɧɚ

15


TEATARSKI GLASNIK ȱ

BLESNA STARO NOVIOT TEATAR   ɒɬɨ ɧɨɜɨ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚɲɟ ɧɚ ɫɬɚɪɬɨɬ ɧɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɚɬɚ 2013 ɝ. ɤɨɝɚ ɟ ɜɨ ɩɪɚɲɚʃɟ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨɬɨ ɞɟɥɨ ɤɚʁ ɧɚɫ? Ⱥɤɨ ɬɪɝɧɟɦɟ ɨɞ ɪɟɩɟɪɨɬ ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɜɨ ɜɢɞ ɧɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢ ɩɪɨɟɤɬɢ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɬɨɝɚɲ ɭɲɬɟ ɧɚ ɫɬɚɪɬɨɬ ɧɢɤɧɭɜɚɚɬ ɦɧɨɝɭ ɞɭɛɢɨɡɢ, ɧɟɞɨɭɦɢɰɢ. Ʉɚɤɨ ɧɚɬɚɦɭ. Ɉɧɚ ɲɬɨ ɩɪɜɨ ɩɚɼɚ ɜ ɨɱɢ ɟ ɦɚɥɢɨɬ ɛɪɨʁ ɧɚ ɩɪɟɦɢɟɪɧɢ ɢɡɜɟɞɛɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɜɨ ɧɚɲɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɤɭʅɢ: ɫɟ ɧɚ ɫɟ ɩɨ ɱɟɬɢɪɢ ɜɨ ɜɨɞɟɱɤɢɬɟ ɤɭʅɢ (ɫɩɨɪɟɞ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɜɪɚɛɨɬɟɧɢ ɢ ɩɨ ɞɪɭɝɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ), ɩɨɬɨɚ ɩɨ ɬɪɢ ɢ ɧɚjɩɨɫɥɟ ɩɨ ɞɜɟ ɜɨ ɧɟɤɨɢ ɬɟɚɬɪɢ ɤɚɤɨ ɨɧɨʁ ȼɨ Ʉɭɦɚɧɨɜɨ, ɒɬɢɩ ɢɬɧ. Ɉɬɬɭɤɚ ɫɨ ɩɪɚɜɨ ɫɟ ɨɱɟɤɭɜɚ ɜɚɤɜɢɨɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɞɚ ɛɢɞɟ ɤɨɦɩɟɧɡɢɪɚɧ ɫɨ ɫɚɦɨɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɚ ɦɟɧɚʇɟɪɢɬɟ ɜɨ ɬɟɚɬɪɢɬɟ ɡɚ ɩɨɝɨɥɟɦa ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ. Ɉɜɚ ɟ ɨɫɨɛɟɧɨ ɜɚɠɧɨ ɚɤɨ ɫɟ ɡɧɚɟ ɞɟɤɚ ɨɞ ɝɨɞɢɧɚ ɜɨ ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɚɤɬɟɪɢ, ɪɟɠɢɫɟɪɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɬɜɨɪɰɢ ɤɨɢ ɫɟɝɚ ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɩɨɪɚɧɨ ɞɨɚɼɚɚɬ ɨɞ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɲɤɨɥɢ ɢ ɨɞ ɡɟɦʁɚɜɚ, ɧɨ ɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. Ⱦɨɦɢɧɚɧɬɧɚ ɟ ɛɪɨʁɤɚɬɚ ɧɚ ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ ɨɞ ɫɨɫɟɞɧɚ Ȼɭɝɚɪɢʁɚ, ɧɨ ɧɟ ɫɦɟɟ ɞɚ ɫɟ ɝɭɛɢ ɨɞ ɩɪɟɞɜɢɞ ɞɟɤɚ ɢ ɬɚɦɭ ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɩɨɜɟʅɟ ɲɤɨɥɢ ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɧɟ ɫɦɟɟ ɞɚ ɫɟ ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɢɪɚ ɤɚɤɨɜ ɤɚɞɚɪ ɧɢ ɞɨɚɼɚ ɨɞ ɧɟɤɨʁɚ ɡɟɦʁɚ!? ȼɨ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɩɨɦɚɥɤɭ ɧɚ ɲɟɝɚ, ɦɟɼɭ ɬɟɚɬɚɪʇɢɢɬɟ, ɧɨ ɜɟʅɟ ɢ ɤɚʁ ɞɟɥ ɨɞ ɩɚɫɢɨɧɢɪɚɧɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ɤɪɭɠɢ ɫɬɚɜɨɬ, ɛɟɡ ɦɚɥɤɭ ɤɚɤɨ ɨɩɤɥɚɞɚ, ɩɪɨɜɨɤɚɰɢʁɚ ɟ ɡɚ ɧɢɜ ɨɞ ɧɚɫɬɚɩɨɬ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɜɟɞɧɚɲ ɞɚ ɩɨɝɨɞɚɬ ɤɨʁ ɨɞ ɤɚɞɟ ɧɢ ɞɨɚɼɚ? Ɂɧɚɱɢ, ɫɟɤɨʁɚ ɲɤɨɥɚ ɫɢ ɢɦɚ ɫɜɨʁɚ ɩɪɨɮɢɥɢɪɚɧɨɫɬ. ɉɪɨɜɟɪɤɚɬɚ ɟ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ. Ʉɜɚɧɬɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɲɤɨɥɢɬɟ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚ ɭɫɩɟɯ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɜɨ ɧɚʁɛɥɚɝɚ ɫɦɢɫɥɚ ɦɧɨɝɭ ɱɟɫɬɨ ɬɨɚ ɧɚɥɢɤɭɜɚ ɧɚ „ɩɪɨɦɚɲɟɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ“ ɤɨʁɚ ɜɨ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɦɚ ɞɚɥɟɤɭɫɟɠɧɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɢ. ɇɟɢɫɟ! ȼɨɡɨɬ ɨɞɢ! Ɉɜɚɚ ɧɟ ɬɨɥɤɭ ɪɚɞɨɫɧɚ ɫɥɢɤɚ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɜɚɞɢ ɭɲɬɟ ɟɞɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ. ɒɬɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɚɜɢ ɫɨ ɫɟ ɩɨɛɪɨʁɧɚɬɚ ɚɪɦɢʁɚ ɧɚ ɚɤɬɟɪɢ ɢ ɞɪɭɝ ɩɟɪɫoɧɚɥ. ɋɨ ɨɜɚɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɧɟɦɚ ɪɟɚɥɧɢ ɲɚɧɫɢ ɡɚ ɧɢɜɧɨ ɪɚ-

ɛɨɬɧɨ ɚɧɝɚɠɢɪɚʃɟ. ɉɪɚɲɚʃɚ ɦɧɨɝɭ, ɚ ɨɞɝɨɜɨɪɢ, ɛɚɪɟɦ ɡɚɫɟɝɚ ɧɟɦɚ. ȼɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ 2013 ɝɨɞ. ɫɟ ɨɞɪɠɚɧɢ ɫɢɬɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ, ɜɟʅɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢɢ. Ɉɩɲɬɢɨɬ ɜɩɟɱɚɬɨɤ ɟ ɞɟɤɚ ɫɨ ɦɚɥɢ ɢɫɤɥɭɱɨɰɢ ɬɢɟ ɦɢɧɚɚ ɛɥɟɞɨ ɢ ɦɥɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɞɨ ɨɧɚ ɲɬɨ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɚ ɢ ɲɬɨ ɨɫɬɜɚɪɢʁɚ. ɇɟɤɨɟ ɩɨɦɪɞɧɭɜɚʃɟ ɜɨ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɟɫɬɟɬɢɤɚ, ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚ ɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɤɚɤɨ ɞɚ ɧɟɦɚ. ɉɨ ɪɟɞɨɬ ɧɚ ɧɟɲɬɚ, ɧɚʁɩɪɜɨ ɫɟ ɨɞɪɠɚɚ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɬɟ ɫɪɟɞɛɢ ɋɄɈɆɊȺɏɂ, ɜɨ Ȼɢɬɨɥɚ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɚɩɪɢɥ ɤɚɤɨ ɧɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɞɟɥɭɜɚʃɟ ɫɟ ɨɞɪɠɚ ɫɜɨɟɜɢɞɧɚ ɛɟɪɡɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɧɚ ɤɨʁɚ ɛɟɚ ɩɨɤɚɧɟɬɢ ɝɨɫɬɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɢ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ ɢ ɞɪ., ɜɨ ɦɚʁ ɜɨ Ʉɨɱɚɧɢ ɫɟ ɨɞɪɠɚ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɧɚ ɚɦɚɬɟɪɫɤɢɬɟ ɬɟɚɬɪɢ (ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɛɟɡ ɧɟɤɨɢ ɩɪɨɛɥɟɫɨɰɢ), ɩɚ ɫɥɟɞɭɜɚɲɟ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ „ȼɨʁɞɚɧ ɑɟɪɧɨɞɪɢɧɫɤɢ“ ɜɨ ɉɪɢɥɟɩ ɤɨʁ ɟ ɟɬɚɛɥɢɪɚɧ, ɧɨ ɢ ɲɚɛɥɨɧɢɡɢɪɚɧ, ɚ ɲɬɨ ɟ ɧɚʁɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɤɚɤɨ ɞɚ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɞɚ ɦɭ ɫɟ ɨɞɡɟɦɚ ɝɥɚɫɧɨɫɬɚ (ɭɩɨɪɧɨ ɧɟ ɫɟ ɨɞɪɠɭɜɚɚɬ ɪɚɡɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɬɪɤɚɥɟɡɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɢ ɫɪɟɞɛɢ ɫɨ ɚɜɬɨɪɢɬɟ ɢ ɢɡɜɟɞɭɜɚɱɢɬɟ; ɬɨɚ ɤɚɤɨ ɞɚ ɟ ɧɟɤɨʁɚ ɩɪɨɤɨɥɧɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ). ɉɨ „ɑɟɪɧɨɞɪɢɧɫɤɢ“ ɫɥɟɞɭɜɚɲɟ Ⱦɪɚɦɫɤɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ Ɉɯɪɢɞɫɤɨɬɨ ɥɟɬɨ (ɤɨʁɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɩɨɦɢɧɚ ɛɟɡ ɧɟɤɨɟ ɩɨɦɚɪɤɚɧɬɧɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟ); ɜɢɫɬɢɧɫɤɨ ɨɫɜɟɠɭɜɚʃɟ ɢ ɢɡɧɟɧɚɞɭɜɚʃɟ ɛɟɲɟ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɉɪɜɢɨɬ ɒɟɤɫɩɢɪ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɲɬɨ ɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɲɟ Ȼɢɬɨɥɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ. Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɢ ɢɞɟʁɚɬɚ ɡɚ ɧɟɝɨɜɨ ɨɫɧɨɜɚʃɟ ɫɟ ɞɨɥɠɚɬ ɧɚ ɦɢɧɚɬɨɝɨɞɢɲɧɨɬɨ ɭɱɟɫɬɜɨ ɧɚ ɨɜɨʁ ɬɟɚɬɚɪ ɧɚ Ʉɭɥɬɭɪɧɚɬɚ ɨɥɢɦɩɢʁɚɞɚ ɜɨ Ʌɨɧɞɨɧ ɤɚɞɟ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɲɟɤɫɩɢɪɨɜɢɨɬ „Ƚɥɨɛ“ ɬɟɚɬɚɪ ɧɚɫɬɚɩɢ ɫɨ „ɏɟɧɪɢ ɒɟɫɬɢ“ ɫɨɛɢɪɚʁʅɢ ɥɚɫɤɚɜɢ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɢɡɜɟɞɛɚ. (ɧɟɲɬɨ ɩɨɜɟʅɟ ɡɚ ɨɜɚɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɦɨɠɟɬɟ ɞɚ ɩɪɨɱɢɬɚɬɟ ɜɨ ɨɫɜɪɬɨɬ „Ʌɚɜɨɜɫɤɢ ɱɟɤɨɪ ɧɚ Ȼɢɬɨɥɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ“, ɩɨɦɟɫɬɟɧ ɜɨ ɨɜɨʁ ɛɪɨʁ ɧɚ Ɍɟɚɬɚɪɫɤɢɨɬ ɝɥɚɫɧɢɤ); Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɧɚ ɤɚɦɟɪɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ „Ɋɢɫɬɨ ɒɢɲɤɨɜ“ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ ɡɚɩɨɱɧɚ ɧɚ 8, ɚ ɡɚɜɪɲɢ ɧɚ 14 ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɩɨɧɭɞɭɜɚʁʅɢ ɜɤɭɩɧɨ 18 ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ, ɫɟ ɱɢɧɢ ɧɚʁɦɧɨɝɭ ɜɨ ɞɨɫɟɝɚɲɧɢɬɟ 21 ɫɜɨɟ ɢɡɞɚ16


TEATARSKI GLASNIK ȱ ɧɢɟ. Ɍɪɟɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɩɨ ɪɟɞ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɜɤɥɭɱɭɜɚɲɟ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɤɨɢ ɛɟɚ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɚɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɇɨɜɚɬɚ ɟɜɪɨɩɫɤɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ, ɚ ʅɟ ɨɫɬɚɧɟ ɡɚɛɟɥɟɠɚɧ ɢ ɮɚɤɬɨɬ ɞɟɤɚ ɬɨɤɦɭ ɨɜɚɚ 2013 – ɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɡɚ ɩɪɜ ɩɚɬ ɥɚɭɪɟɚɬ ɧɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɬɚ ɫɬɚɧɚ ɚɤɬɟɪ ɨɞ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. ɂɦɟɧɨ, ɇɢɤɨ Ƚɨɪɲɢɱ ɡɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɦɨɧɨɞɪɚɦɚɬɚ „ɋɬɨɥɢɰɢ“ ɨɞ ȳɨɧɟɫɤɨ ɫɬɚɧɚ ɞɨɛɢɬɧɢɤɚ ɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ „Ɋɢɫɬɨ ɒɢɲɤɨɜ“ ɤɨʁɚ ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚ ɡɥɚɬɟɧ ɦɟɞɚɥʁɨɧ ɫɨ ɥɢɤɨɬ ɧɚ Ɋɢɫɬɨ ɒɢɲɤɨɜ ɢ ɩɚɪɢɱɟɧ ɢɡɧɨɫ ɨɞ 1500 ɟɜɪɚ. Ɍɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɟɫɟɧ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ ɩɚɤ, ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɫɨ Ɇɥɚɞɢɨɬ ɨɬɜɨɪɟɧ ɬɟɚɬɚɪ. Ɉɜɨʁ ɧɚɲ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɫɟ ɨɞɪɠɭɜɚ ɜɨ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ ɫɨ ɫɥɢɱɧɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ ɜɨ ɩɨɛɥɢɫɤɨɬɨ ɫɨɫɟɞɫɬɜɨ ɤɚɤɜɢ ɲɬɨ ɫɟ „ȿɤɫ ɩɨɧɬɨ“ ɜɨ ȴɭɛʂɚɧɚ, ȻɂɌȿɎ ɜɨ Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɇȿɋɋ ɜɨ ɋɚɪɚɟɜɨ ɢ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɧɚ ɫɜɟɬɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ Ɂɚɝɪɟɛ. Ƚɨɞɢɧɚɜɚ ɧɚ ɆɈɌ ɛɟɚ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɜɤɭɩɧɨ 15 ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɨɞ ɞɨɦɚ ɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɚ ɤɚɤɨ ɧɚʁɦɚɪɤɚɧɬɧɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɚ ɫɟ ɧɚɦɟɬɧɚɚ „Ɍɨɚ ɲɬɨ ɬɟɥɨɬɨ ɜɟʅɟ ɧɟ ɝɨ ɩɚɦɟɬɢ“ ɧɚ ɍɥɬɢɦɚ ȼɟɡ ɨɞ Ȼɟɥɝɢʁɚ ɢ ɧɚ ɤɨɪɟɝɪɚɮɨɬ ȼɢɦ ȼɚɧɞɟɤɟʁɛɭɫ, ɩɨɬɨɚ „Ƚɚɥɟɛ“ ɨɞ ɑɟɯɨɜ ɧɚ ɋɇɉ ɨɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ Ɍɨɦɢ ȳɚɧɟɠɢɱ, „Ɇɟɬɚɦɨɪɮɨɡɢ“ ɧɚ ȳȾɉ ɨɞ Ȼɟɥɝɪɚɞ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ɉɨɩɨɜɫɤɢ ɢ „ɇɟɜɢɧɢ“ ɧɚ ɋɆȽ ɨɞ ȴɭɛʂɚɧɚ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ Ⱦɢɟɝɨ ɞɟ Ȼɪɟɚ, „ɏɚɦɥɟɬ – ɦɚɲɢɧɚ“ ɧɚ Ȼɢɬɨɥɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ Ⱥɞɪɚɲ ɍɪɛɚɧ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ, ɡɚ ɩɪɜ ɩɚɬ ɫɟ ɨɞɪɠɭɜɚ ɭɲɬɟ ɟɞɟɧ ɮɟɫɬɢɜɚɥ – ɬɨɚ ɟ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɬɚ ɧɚ ɐɟɧɬɚɪɨɬ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɨɞ ɒɬɢɩ ɡɚ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɟɜɢʁɚ ɧɚ ɞɟɬɫɤɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ (ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɫɟ ɨɞɪɠɚ ɨɞ 27 ɞɨ 29 ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ). ȼɨ ɧɚʁɚɜɚ ɫɟ ɢ ɜɟʅɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɞɟɧɨɜɢ ɧɚ ɤɨɦɟɞɢʁɚɬɚ ɲɬɨ ɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɐɟɧɬɚɪɨɬ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɚ „Ɍɪɚʁɤɨ ɉɪɨɤɨɩɢɟɜ“ ɢ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɫɟ ɨɞɪɠɭɜɚɚɬ ɜɨ Ʉɭɦɚɧɨɜɨ (ɫɩɨɪɟɞ ɧɚʁɚɜɢɬɟ ɨɜɨʁ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ʅɟ ɫɟ ɨɞɪɠɭɜɚ ɨɞ 2 ɞɨ 18 ɨɤɬɨɦɜɪɢ). Ʉɨɝɚ ɫɟ ɢɦɚ ɩɪɟɞɜɢɞ ɰɟɥɢɧɚɬɚ ɜɨ ɫɨɞɪɠɢɧɫɤɚ ɢ ɜɨ ɫɟɤɨʁɚ ɞɪɭɝɚ ɫɦɢɫɥɚ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢɬɟ ɨɞɪɠɚɧɢ ɤɚʁ ɧɚɫ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɤɥɭɱɢ ɞɟɤɚ ɞɨ ɢɡɜɟɫɧɚ ɦɟɪɚ ɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɚ ʂɭɛɨɩɢɬɧɨɫɬɚ ɧɚ ɬɟɚ-ɬɚɪɫɤɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ɞɚ ɩɪɨɫɥɟɞɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɚ ɧɚ ɬɟɚɬɪɢ ɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɬɪɭɩɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ ɞɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢ ɧɟɤɚɤɨɜ ɭɜɢɞ ɜɨ ɫɬɪɚɧɫɤɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ. ɇɨ, ɨɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ ɲɬɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɞɨ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɜɨ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ (ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ ɢ ɝɨɫɬɭɜɚʃɚ), ɬɚɚ ɟ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɫɤɪɨɦɧɚ ɢ ɡɚɧɟɦɚɪɥɢɜɚ. (Ⱦɚ ɝɢ ɫɩɨɦɟɧɟɦɟ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɝɨɫɬɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ Ʉɨɦɟɞɢʁɚ ɜɨ Ɍɭɪɰɢʁɚ ɢ Ȼɨɫɧɚ ɢ ɏɟɪɰɟ

ɝɨɜɢɧɚ; ɝɨɫɬɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɋɬɪɭɦɢɱɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɫɨɫɟɞɧɚ Ȼɭɝɚɪɢʁɚ, ɬɭɤɚ ɫɟ ɝɨɫɬɭɜɚʃɚɬɚ ɧɚ Ɍɭɪɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɩɨɬɨɚ ɧɚ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɡɚ ɞɟɰɚ ɢ ɦɥɚɞɢɧɰɢ ɢɬɧ.)... ɒɬɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɞɢ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɫɤɚɬɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɬɟɤɨɜɧɚɬɚ, ɫɟ ɪɚɡɛɢɪɚ, ɧɟ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚɚɬ ɧɟɤɨɢ ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɢɫɱɟɤɨɪɢ. ɉɪɚɢɡɜɟɞɛɢɬɟ ɧɚ ɞɨɦɚɲɧɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɞɟɥɚ ɨɫɬɚɧɭɜɚɚɬ ɪɟɬɤɨɫɬ. ȼɨ ɨɜɚɚ ɩɪɢɥɢɤɚ ɝɢ ɛɟɥɟɠɢɦɟ ɜɟʅɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ „ɂɡɝɭɛɟɧɢɬɟ Ƚɟɪɦɚɧɰɢ“ ɨɞ Ⱦɟʁɚɧ Ⱦɭɤɨɜɫɤɢ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ, ɚ ɤɨʁɚ ɧɚ ɦɢɧɚɬɨɝɨɞɢɲɧɢɨɬ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɆɇɌ ɡɚ ɞɨɦɚɲɧɚ ɞɪɚɦɚ ɛɟɲɟ ɩɪɜɨɧɚɝɪɚɞɟɧɢɨɬ ɬɟɤɫɬ (ɩɚɬɟɦ ɧɟɦɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɡɚ ɬɨɚ ɲɬɨ ɫɬɚɧɭɜɚ ɫɨ ɨɜɨʁ ɤɨɧɤɭɪɫ ɝɨɞɢɧɚɜɚ, ɚɤɨ ɡɚ ɬɚɤɨɜ ɧɟ ɫɟ ɫɦɟɬɚ ɤɨɧɤɭɪɫɨɬ ɡɚ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬ ɫɨ ɤɨʁ ɫɜɟɱɟɧɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɭɲɬɟɧɨ ɜɨ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɨɜɚɬɚ ɡɝɪɚɞɚ ɧɚ ɆɇɌ); ɩɨɬɨɚ ɞɚ ʁɚ ɫɩɨɦɟɧɟɦɟ ɢ, ɡɚɫɟɝɚ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɜɨ ɡɚɪɨɞɢɲ, ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, „Ɉɝɧɟɧɢ ʁɚɡɢɰɢ“ ɨɞ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ; ɬɭɤɚ ɟ ɢ ɬɟɤɫɬɨɬ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „5,17“ ɨɞ Ⱥ.Ɋɢɫɬɨɫɤɚ ɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ȼɨɧɞɟɪɥɟɧɞ, ɚ ɜɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɇɟɥɚ ȼɢɬɨɲɟɜɢʅ... ɋɟɩɚɤ, ɤɨɝɚ ɫɟ ʅɟ ɫɟ ɫɭɦɢɪɚ ɨɫɬɚɧɭɜɚ ɞɟɤɚ ɧɚʁɜɚɠɧɚɬɚ ɢ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɲɬɨ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɤɚʁ ɧɚɫ ɟ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚɬɚ ɧɚ „ɫɬɚɪɨ“ ɧɨɜɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɭɲɬɚʃɟɬɨ ɜɨ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɨɛɧɨɜɟɧɚɬɚ ɡɝɪɚɞɚ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɧɚ ɤɟʁɨɬ ɧɚ ȼɚɪɞɚɪ. Ɍɨɚ ɨɞɟɤɧɚ ɤɚɤɨ ɩɪɜɨɤɥɚɫɧɚ ɫɟɧɡɚɰɢʁɚ ɜɨ ɧɚ-ɲɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ʁɚɜɧɨɫɬ ɢ ɦɧɨɲɬɜɨ ɧɚɪɨɞ ɩɨɛɪɡɚ ɞɚ ɝɨ ɜɢɞɢ ɬɨɚ „ɱɭɞɨ“ ɧɚ ɧɚɲɟɜɨ ɜɪɟɦɟ. Ɉɜɚ ɡɞɚɧɢɟ ɤɨɟ ʁɚ ɫɜɟɞɨɱɢ ɝɪɢɠɚɬɚ ɧɚ ɜɥɚɫɬɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢɬɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɨ ɟ ɫɨ ɩɨɦɟɲɚɧɢ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɨɞ ɧɨɫɬɚɥɝɢɱɧɢ ɜɨɡɞɢɲɤɢ, ɩɚ ɫɟ ɞɨ ɨɫɩɨɪɭɜɚʃɚ ɨɞ ɧɚʁɪɚɡɥɢɱɟɧ ɜɢɞ. ɇɨ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɬɨɚ. ȼɟɞɧɚɲ ɩɨ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚɬɚ, (ɜɨ ɦɟɫɟɰ ɦɚʁ 2013), ɧɚʁɚɜɟɧɚ ɟ ɢ ɩɪɜɚɬɚ ɩɪɟɦɢɟɪɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɚɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɞɨɦɚɲɟɧ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬ ɡɚ ɤɨʁ ɛɟɲɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨ ɪɚɫɩɢɲɚɧ ɤɨɧɤɭɪɫ. Ɍɚɤɚ, ɠɢɪɢɬɨ ɫɨɫɬɚɜɟɧɨ ɨɞ ɟɦɢɧɟɧɬɧɢ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɞɥɭɱɢ ɬɨɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɬɟɤɫɬɨɬ „ȼɟɱɧɚ ɤɭʅɚ“ ɨɞ ɞɪɚɦɫɤɢɨɬ ɩɢɫɚɬɟɥ ȳɨɪɞɚɧ ɉɥɟɜɧɟɲ. Ɇɟɼɭɬɨɚ, ɩɪɟɦɢɟɪɚɬɚ ɤɨʁɚ ɛɟɲɟ ɡɚɤɚɠɚɧɚ ɡɚ ɞɟɧɨɬ ɧɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ (8 ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ), ɫɟɩɚɤ, ɫɟ ɱɢɧɢ, ɛɟɲɟ ɧɟɪɟɚɥɟɧ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɜɢɫɬɢɧɫɤɨɬɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɨɜɨʁ ɧɨɜ ɨɛʁɟɤɬ ɞɨɩɪɜɚ ʅɟ ɫɥɟɞɭɜɚ... 

˃̨̨̬̔ʶ̨̱̥̦̌̏̚

17


MAJSKI OPERSKI VE^ERI 2013 

MAJSKI OPERSKI VE^ERI 2013 EVROPSKI OPERSKI DENOVI 41-ɬɟ Ɇɚʁɫɤɢ ɨɩɟɪɫɤɢ ɜɟɱɟɪɢ ɡɚɩɨɱɧɚɚ ɭɫɩɟɲɧɨ, ɛɢ ɪɟɤɥɟ ɫɨ ɜɢɫɬɢɧɫɤɚ ɞɨɡɚ ɧɚ ɨɩɟɪɫɤɚ ɩɨɦɩɟɡɧɨɫɬ ɲɬɨ ʁɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɦɟ ɧɢɡ ɩɪɟɦɢɟɪɚɬɚ ɧɚ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɚɬɚ ɨɩɟɪɚ ɏɨɮɦɚɧɨɜɢ ɩɪɢɤɚɡɧɢ ɧɚ ɀɚɤ Ɉɮɟɧɛɚɯ. ɂ ɞɨɞɟɤɚ ɫɟɭɲɬɟ ɫɟ ɫɜɟɠɢ ɭɛɚɜɢɬɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɡɚ ɟɞɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɚ ɨɩɟɪɫɤɚ ɜɟɱɟɪ , ɩɪɨɟɤɬɨɬ ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɨɩɟɪɫɤɢ ɞɟɧɨɜɢ, ɤɚɤɨ ɩɪɢɞɪɭɠɧɚ ɢɞɟʁɚ ɧɚ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɨɬ ɧɚ ɆɈȻ ɫɟ ɩɪɢɞɜɢɠɢʁɚ ɜɨ ɟɞɧɢ ɞɪɭɝɢ ɜɨɞɢ, ɛɢ ɪɟɤɥɟ ɫɬɪɭɟʃɚ ɤɨɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɢ ɨɩɫɟɪɜɢɪɚɦɟ ɩɨɞɥɚɛɨɤɨ ɢ ɩɨɚɧɚɥɢɬɢɱɤɢ. ȼɫɭɲɧɨɫɬ ɡɚɦɢɫɥɚɬɚ ɨɩɟɪɚ-ɞɪɚɦɚ-ɫɰɟɧɚ ɢ ɜɨɨɩɲɬɨ ɧɟ ɟ ɥɨɲɚ, ɧɨ ɛɢɬɧɨ ɟ ɤɚɤɨ ɨɜɚɚ ɫɢɧɬɟɡɚ ɧɚ ɧɟɤɨɥɤɭ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ʅɟ ʁɚ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɦɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɦɟ. ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɡɚ ɪɚɡɦɟɧɚ ɧɚ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɧɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɢ ɩɨɲɢɪɨɤ ɩɥɚɧ , ɞɚ, ɧɨ, ɬɢɟ ɧɟ ɫɦɟɚɬ ɞɚ ɫɟ ɜɨɞɚɬ ɧɢɡ ɥɚɜɢɪɢɧɬɢɬɟ ɧɚ ɨɩɚɫɧɢɬɟ ɬɭɧɟɥɢ ɨɞ ɤɨɢ ɬɟɲɤɨ ɫɟ ɢɡɥɟɝɭɜɚ, ɢɥɢ ɩɚɤ ɞɚ ɫɟ ɞɜɢɠɚɬ ɩɨ ɬɟɧɤɚɬɚ ɥɢɧɢʁɚ ɧɚ ɨɧɚ ɡɚ ɲɬɨ ɩɨɞɨɰɧɚ ɛɢ ɡɚɠɚɥɢɥɟ.Ⱦɟɜɟɞɟɫɟɬ ɦɢɧɭɬɧɚɬɚ ɦɨɧɨɞɪɚɦɚ ‘’ɋɟɱɢɥɨɬɨ ɧɚ ɬɢɲɢɧɚɬɚ’’ ɫɨ ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɨɬ ɢ ɫɨ ɨɝɪɨɦɧɨ ɫɰɟɧɫɤɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ, ɚɤɬɟɪ ɏɭɦɩɨɥɟɰ, ɤɨʁ ɝɨ ɢɝɪɚɲɟ ɥɢɤɨɬ ɧɚ ȹɨɪʇ, ɝɟɪɦɚɧɫɤɢ ɛɟɝɚɥɟɰ ɤɨʁ ɛɨɥɟ-

ɞɭɜɚ ɨɞ ɬɭɦɨɪ ɧɚ ɦɨɡɨɤɨɬ ɢ ɤɨʁ ɩɚɬɭɜɚ ɜɨ ɫɜɨɢɬɟ ɫɟʅɚɜɚʃɚ ɢ ɫɬɪɚɫɬɚ ɡɚ ɦɭɡɢɤɚɬɚ ɧɚ ɏɟɧɞɥ, ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨ ɢɡɧɟɫɟɧɚ ɧɚ ɚɧɝɥɢɫɤɢ ʁɚɡɢɤ, ɤɚʁ ɚɜɬɨɪɨɬ ɧɚ ɨɜɨʁ, ɧɨ ɫɟɤɚ ɬɟɤɫɬ, ɧɨ ɢ ɤɚʁ ʁɚɜɧɨɫɬɚ ɩɨɬɬɢɤɧɚ ɧɟɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɢ ɟɦɨɰɢɢ, ɪɚɡɦɢɫɥɭɜɚʃɚ, ɫɨɝɥɟɞɭɜɚʃɚ ɡɚ ɬɨɚ ɞɨ ɤɚɞɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɜɨɞɢ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɫɤɚɬɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚ ɟɞɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɨɫɨɛɟɧɨ ɤɨɝɚ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɨɬ ɦɚʁɱɢɧ ʁɚɡɢɤ, ɫɥɭɠɛɟɧ ʁɚɡɢɤ ɜɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɚɬɚ ɞɪɠɚɜɚ. Ⱦɨɛɪɨ ɟ ɲɬɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ʁɚ ɫɥɟɞɟɲɟ ɞɟɥ ɨɞ ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɢɨɬ ɤɨɪ ɜɨ ɡɟɦʁɚɬɚ, ɤɨʁ ɡɚ ɠɚɥ ɢ ɧɟ ɝɨ ɝɥɟɞɚɦɟ ɱɟɫɬɨ ɧɚ ɞɪɭɝɢɬɟ ɨɩɟɪɫɤɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɧɚ ɆɈȼ ɢ ɪɟɞɨɜɧɢɨɬ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪ ɧɚ ɆɈȻ, ɧɨ ɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚ ɜɨ ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɫɜɟɬɫɤɢ ɪɚɦɤɢ ɬɪɟɛɚ ɞɨɛɪɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɭɱɢ ɢ ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɧɚ ɬɨɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɚɬ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɫɤɢɬɟ ɯɨɪɢɡɨɧɬɢ ɢ ɥɢɦɢɬɢ ɢ ɤɚʁ ɧɚɫ. Ⱥɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɢɝɪɚ ɧɚ ɏɭɦɩɨɥɟɰ ɫɟ ɞɜɢɠɟɲɟ ɜɨ ɜɢɫɨɤɢɬɟ ɤɪɢɬɟɪɢɭɦɢ ɡɚ ɫɰɟɧɫɤɚ ɜɢɪɬɭɨɡɧɨɫɬ, ɟɦɨɬɢɜɧɨ ɞɨɠɢɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɨʂɚɬɚ ɢ ɫɰɟɧɫɤɚ ɜɢɡɭɟɥɢɡɚ-ɰɢʁɚ ɬɢɩɢɱɧɚ ɡɚ ɦɨɞɟɪɧɚɬɚ ɦɨɧɨɞɪɚɦɚ, ɞɨɩɨɥɧɟɬɚ ɭɲɬɟ ɢ ɫɨ ɦɭɡɢɱɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. ȼɬɨɪɢɨɬ ɞɟɥ ɧɚ ȿɜɪɨɩɫɤɢɨɬ ɨɩɟɪɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɆɈȻ ɝɨ ɨɩɮɚɬɢ ɧɚɫɬɚɩɨɬ ɧɚ ɤɨɧɬɪɚ- ɬɟɧɨɪɨɬ Ʌɭɢʇɢ ɋɤɢɮɚɧɨ ɨɞ ɂɬɚɥɢʁɚ, ɤɨʁ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɤɜɢɧɬɟɬ ɨɞ ɦɭɡɢɱɚɪɢ ɨɞ ɧɚɲɢɨɬ ɨɩɟɪɫɤɢ ɨɪɤɟɫɬɚɪ ʁɚ ɫɥɟɞɟɲɟ ɢɞɟʁɧɚɬɚ ɡɚɦɢɫɥɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɚ ɜɟɱɟɪ ɧɢɡ ɧɚʁɩɨɡɧɚɬɢɬɟ ɫɜɟɬɫɤɢ ɚɪɢɢ ɢ ɞɟɥɚ ɡɚ ɤɨɧɬɪɚɬɟɧɨɪ ɢ ɤɜɢɧɬɟɬ ɨɞ Ƚ. Ɏ. ɏɟɧɞɥ. ɋɤɢɮɚɧɨ ɟ ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɨ ɨɛɭɱɟɧ ɩɟʁɚɱ ɡɚ ɜɚɤɨɜ ɜɢɞ ɜɨɤɚɥɟɧ ɢɡɪɚɡ, ɬ.ɧ. ɤɚɫɬɪɚɬɧɨ ɩɟɟʃɟ ɤɨɟ ɧɢɡ ɫɜɟɬɨɬ ɫɟ ɢɡɭɱɭɜɚ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨ ɢ ɦɨɲɧɟ ɬɟɲɤɨ ɡɚɪɚɞɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɬɚ ɜɨ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɦɚɲɤɢɨɬ ɝɥɚɫ ɜɨ ɜɢɫɨɤɢɨɬ ɪɟɝɢɫ18


MAJSKI OPERSKI VE^ERI - 2013 ɬɚɪ. ȼɨ ɪɚɫɤɨɲɧɢɨɬ ɤɨɫɬɢɦ ɨɞ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɏɟɧɞɥ, ɬɨʁ ʁɚ ɩɨɫɬɢɝɧɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɪɟɚɥɧɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ, ɨɫɬɚɜɚʁʅɢ ɜɨɧɪɟɞɟɧ ɜɩɟɱɚɬɨɤ ɫɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɢɡɜɟɞɛɚ. Ɍɨʁ ɢ ɟ ɞɨɛɪɨ ɩɨɡɧɚɬ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɦɭɡɢɱɤɚ ʁɚɜɧɨɫɬ ɩɪɟɤɭ ɧɚɫɬɚɩɢɬɟ ɫɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɮɢɥɯɚɪɨɦɨɧɢʁɚ, ɢ ɜɨ ɞɪɭɝɢ ɦɭɡɢɱɤɨ ɫɰɟɧɫɤɢ ɢɡɜɟɞɛɢ ɦɟɼɭ ɤɨɢ ɢ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ Ʉɚɪɦɢɧɚ Ȼɭɪɚɧɚ ɜɨ ɆɈȻ. ɉɪɨɟɤɬɨɬ ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɨɩɟɪɫɤɢ ɞɟɧɨɜɢ ɢ ɩɨɤɪɚʁ ɫɢɬɟ ɩɨɝɨɪɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɡɚɛɟɥɟɲɤɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɩɫɬɚɧɟ ɤɚɤɨ ɞɟɥ ɨɞ ɆɈȼ, ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɪɟɞɨɤ, ɚɤɨ ɧɟ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɬɭɤɭ ɢ ɩɨɲɢɪɨɤɨ. ɋɚɦɨ ɆɈȻ ɜɨ ɢɞɧɢɧɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɨ ɢɡɞɢɝɧɟ ɧɚ ɧɢɜɨ ɧɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɢɞɟʁɧɢ ɡɚɦɢɫɥɢ ɛɥɢɫɤɢ ɞɨ ɞɪɭɝɢɬɟ ɨɩɟɪɫɤɢ ɫɪɟɞɢɧɢ ɧɢɡ ȿɜɪɨɩɚ, ɤɨɢ ɡɧɚɚɬ ɫɟɤɨʁɚ ɡɚ ɫɟɛɟ ɞɚ ʁɚ ɫɥɚɜɚɬ ɨɩɟɪɚɬɚ, ɧɨ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɞɚ ʁɚ ɫɥɚɜɚɬ ɫɜɨʁɚɬɚ ɚɜɬɨɯɬɨɧɚ ɨɩɟɪɫɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɚ, ɚ ɫɟɩɚɤ ɩɪɢ ɬɨɚ ɞɚ ɨɫɬɚɧɚɬ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢ ɢ ɢɧɨɜɚɬɢɜɧɢ.

ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɚ ʅɟ ɫɟ ɫɨɝɥɚɫɢ ɜɨ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɝɨɥɟɦ ɩɪɨɰɟɧɬ, ɧɨ ɫɨ ɦɚɥɚ ɡɚɞɪɲɤɚ ɤɨʁɚ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɨɞ ɚɫɩɟɤɬɨɬ ɧɚ ɤɪɢɬɟɪɢɭɦɨɬ ɡɚ ɫɨɜɪɲɟɧɫɬɜɨ ɜɨ ɨɩɟɪɫɤɨɬɨ ɦɚʁɫɬɨɪɫɬɜɨ ɢ ɡɚ ɨɧɚ ɲɬɨ ɫɟ ɧɚɪɟɤɭɜɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɞɧɚ ɬɨɥɤɭ ɡɚɥɨɠɧɚ ɪɨʂɚ ɤɚɤɜɚ ɲɬɨ ɟ ɨɜɚɚ. Ʉɨɥɨɪɚɬɭɪɚɬɚ ɧɚ Ʌɭɧɝɭ ɛɟɲɟ ɫɢɝɭɪɧɚ ɢ ɢɡɞɢɝɧɚɬɚ ɧɚ ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɨ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨ ɧɢɜɨ. Ɍɟɯɧɢɱɤɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɤɪɟɚɰɢʁɚ ɛɟɲɟ ɝɚɪɚɧɬ ɡɚ ɪɟɬɤɨ ɱɭɟɧɚ ɩɪɟɰɢɡɧɨɫɬ ɜɨ ɢɧɬɨɧɚɰɢʁɚɬɚ ɜɨ, ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨ ɧɢɜɨ, ɜɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɨɬ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ, ɜɨ ɜɨɤɚɥɧɚɬɚ ɨɩɟɪɫɤɚ ɲɤɨɥɚ ɤɨʁɚ ɞɨɚɼɚ ɨɞ ɪɭɫɤɨɬɨ ɩɟɟʃɟ, ɩɨɡɧɚɬɨ ɧɢɡ ɰɟɥɢɨɬ ɫɜɟɬ ɢ ɨɧɚ ɲɬɨ ɟ ɦɧɨɝɭ ɛɢɬɧɨ ɨɞ ɜɨɤɚɥɧɨ ɫɰɟɧɫɤɢɨɬ ɚɪɬɢɡɚɦ ɤɨʁ ɫɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɜɚ ɧɢɡ ɢɫɤɭɫɬɜɨɬɨ ɜɨ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚɬɚ ɤɚɪɢɟɪɚ. Ʌɭɧɝɭ ɝɢ ɩɨɫɟɞɭɜɚ ɨɜɢɟ ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɢ ɡɚɬɨɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɢ ɛɟɲɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɚ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɜɨ ɫɨɥɢɫɬɢɱɤɢɬɟ ɤɨɥɨɪɚɬɭɪɧɢ ɚɪɢɢ ɨɞ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ, ɧɨ ɨɧɚ ɲɬɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɫɩɨɦɟɧɟ ɟ ɞɟɤɚ ɩɟʁɚɱ ɫɨ ɜɚɤɜɢ ɢɫɬɚɤɧɚɬɢ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ ɛɢ ɛɢɥ ɭɲɬɟ ɩɨɟɮɟɤɬɟɧ ɤɨɝɚ ɛɢ ɝɨ ɢɦɚɥ ɜɨ ɫɟɛɟ ɢ ɨɧɚ ɱɭɜɫɬɜɨ ɡɚ ɜɢɫɨɤ ɫɰɟɧɫɤɢ ɫʁɚʁ, ɨɧɨʁ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɥɢɜ ɤɚʁ ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɨɩɟɪɫɤɢ ɩɪɢɦɚɞɨɧɢ ɲɬɨ ɝɢ ɨɫɬɚɜɢɥɚ ɨɩɟɪɫɤɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɧɢɡ ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢ ɜɨ ɫɜɟɬɨɬ. Ɍɟɧɨɪɨɬ Ⱥɥɮɪɟɞ ɀɟɪɦɨɧ, ɧɚ ɂɜɚɧ Ɇɨɦɢɪɨɜ ɨɞ Ȼɭɝɚɪɢʁɚ ɫɨ ɪɟɫɩɟɤɬɚɛɢɥɧɨɬɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɲɬɨ ɝɨ ɢɦɚ ɡɚɞ ɫɟɛɟ ɧɢɡ ɫɜɟɬɨɬ ɧɚ ɨɩɟɪɚɬɚ, ɛɟɲɟ ɩɚɪɬɧɟɪ ɫɨ ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɚ ɞɨɛɪɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ, ɤɚɤɨ ɫɰɟɧɫɤɚ, ɬɚɤɚ ɢ ɜɨɤɚɥɧɚ ɢ ɩɨɤɪɚʁ ɱɭɜɫɬɜɨɬɨ ɞɟɤɚ ɧɟɝɨɜɢɨɬ

MAJSKI OPERSKI VE^ERI 2013 TRAVIJATA ɀɟɥɟɡɧɚɬɚ ‘’Ɍɪɚɜɢʁɚɬɚ’’, ɧɟɢɡɛɟɠɧɚ ɧɚ ɫɟɤɨɢ ɧɨɜɢ ɆɈȼ ɛɟɲɟ ɢ ɨɜɨʁɩɚɬ ɞɨɤɚɡ ɞɟɤɚ ɬɚɚ ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɟ ɧɚʁɨɦɢɥɟɧɨɬɨ ɨɩɟɪɫɤɨ ɞɟɥɨ ɤɚʁ ʂɭɛɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɨɩɟɪɚɬɚ. ɉɪɟɩɨɥɧɟɬɢɨɬ ɫɚɥɨɧ ɧɚ ɆɈȻ ɫɨ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɧɟ ɭɛɟɞɢ ɜɨ ɨɜɨʁ ɮɚɤɬ. Ɍɚɚ ɧɟɡɚɫɢɬɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ɨɞ ɨɜɚɚ ɜɟɱɧɚ ɦɭɡɢɤɚ ɧɚ ɝɨɥɟɦɢɨɬ ȼɟɪɞɢ ʁɚ ɫɚɤɚ ɫɜɨʁɚɬɚ, ɯɟɪɨɢɧɚɬɚ ȼɢɨɥɟɬɚ ȼɚɥɟɪɢ, ɫɨɱɭɜɫɬɭɜɚ ɫɨ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɱɨɜɟɱɤɚ ɬɪɚɝɟɞɢʁɚ, ɝɢ ɩɨɬɩɟɜɧɭɜɚ ɛɟɫɦɪɬɧɢɬɟ ɚɪɢɢ, ɞɭɟɬɢ, ɯɨɪɨɜɢ ɢ ɫɟɤɨɝɚɲ ɫɢ ɨɞɢ ɡɚɞɨɜɨɥɧɚ ɨɞ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ. Ɍɚɤɚ ɛɟɲɟ ɢ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ Ɍɪɚɜɢʁɚɬɚ, ɜɬɨɪɚ ɨɩɟɪɫɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɚ ɆɈȼ 2013 ɝɨɞɢɧɚ. ɉɪɢɱɢɧɚ ɡɚ ɬɨɚ ɛɟɲɟ ɢ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɨɬ ɞɚ ɫɟ ɱɭɟ ɝɨɫɬɢɧɤɚɬɚ ɨɞ Ɋɭɫɢʁɚ, ɫɨɩɪɚɧɨɬ ɂɪɢɧɚ Ʌɭɧɝɭ, ɧɚʁɚɜɟɧɚ ɤɚɤɨ ɾɜɟɡɞɚ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ. Ⱥɤɨ ɧɟɤɨʁ ɨɞ ɤɨɦɟɧɬɚɪɢɬɟ ɛɟɚ ɞɟɤɚ ɜɚɤɜɚ ȼɢɨɥɟɬɚ ȼɚɥɟɪɢ ɧɟ ɫɦɟ ɢɦɚɥɟ ɨɞ ɩɨɨɞɚɦɧɚ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɫɰɟɧɚ, ɬɨɝɚɲ ɚɜɬɨɪɨɬ ɧɚ ɨɜɨʁ ɬɟɤɫɬ ɫɨ ɨɜɚɚ

ɩɨɦɚɥɤɭ ɦɟɬɚɥɟɧ ɬɟɦɛɚɪ ɜɨ ɜɢɫɨɤɢɨɬ ɪɟɝɫɢɬɚɪ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬɢ ɧɟ ɛɟɲɟ ɰɟɥɨɫɧɨ ɤɨɦɩɚɤɬɢɛɢɥɟɧ ɜɨ ɩɟɟʃɟɬɨ ɫɨ ɫɨɩɪɚɧɨɬ. Ȼɚɪɢɬɨɧɨɬ

19


MAJSKI OPERSKI VE^ERI 2013 Ɇɚɪʁɚɧ ȳɨɜɚɧɨɜɫɤɢ ɤɨʁ ɝɨ ɩɟɟɲɟ ɀɨɪɠ ɀɟɪɦɨɧ, ɫɬɚɛɢɥɧɨ ɢ ɟɮɟɤɬɧɨ ɜɨ ɫɟɤɨʁ ɩɨɝɥɟɞ ʁɚ ɨɞɢɝɪɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɭɥɨɝɚ, ɞɚɜɚʁʅɢ ɢ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚ ɬɟɠɢɧɚ ɢ ɜɨɤɚɥɧɚ ɭɛɚɜɢɧɚ, ɢɫɬɚɤɧɚɬɚ ɜɨ ɞɭɟɬɢɬɟ ɫɨ ȼɢɨɥɟɬɚ ɢ Ⱥɥɮɪɟɞ. ɉɨɦɚɥɢɬɟ ɭɥɨɝɢ ɧɚ Ɏɥɨɪɚ ɧɚ Ɇɚɪɢɤɚ ɉɨɩɨɜɢʅ,ɢ Ⱥɧɢɧɚ ɧɚ Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɫɤɚ ɛɟɚ ɜɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɧɚ ɫɚɦɨɬɨ ɫɰɟɧɫɤɨ ɞɟʁɫɬɜɢɟ, ɨɧɨɥɤɭ ɤɨɥɤɭ ɲɬɨ ɬɨɚ ɝɨ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚ ɬɨɚ ɜɨ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ. ɏɨɪɫɤɢɨɬ ɢ ɨɪɤɟɫɬɚɪɫɤɢɨɬ ɚɩɚɪɚɬ ɧɚ ɨɜɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɚ ɨɩɟɪɚɬɚ Ɍɪɚɜɢʁɚɬɚ ɭɤɚɠɭɜɚɚɬ ɧɚ ɪɟɚɥɧɨɫɬɚ ɞɟɤɚ ɬɪɟɛɚ ɢɫɬɢɬɟ ɞɚ ʁɚ ɧɚɫɨɱɚɬ ɫɜɨʁɚɬɚ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɤɨɧ ɲɬɨ ɩɨɫɢ-ɝɭɪɧɨ ɢ ɩɨɭɛɟɞɥɢɜɨ ɢɡɜɟɞɭɜɚɱɤɨ ɦɚʁɫɬɨɪɫɬɜɨ ɜɨ ɪɢɬɚɦɨɬ, ɩɪɢɬɨɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁʅɢ ɧɚ ɛɚɪɚʃɚɬɚ ɧɚ ɞɢɪɢɝɟɧɬɨɬ. ɋɚɦɨ ɬɚɤɚ ɫɰɟɧɫɤɨɬɨ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨ ɞɜɢɠɟʃɟ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ʅɟ ɝɨ ɢɦɚ ɫɚɤɚɧɢɨɬ ɬɟɤ ɢ ʅɟ ɝɨ ɩɨɧɭɞɢ ɜɢɫɬɢɧɫɤɨɬɨ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ. Ɇɚɟɫɬɪɨ Ⱥɥɟɫɚɧɞɪɨ Ⱦ’Ⱥɝɨɫɬɢɧɢ ɤɨʁ ɟ ɜɟʅɟ ɜɞɨɦɚʅɢɧɟɬ ɜɨ ɧɚɲɚɬɚ ɨɩɟɪɫɤɚ ɤɭʅɚ, ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɜɨ ɫɭɲɬɢɧɚ ɝɢ ɩɨɡɧɚɜɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɬɟ ɧɚ ɫɢɬɟ ɢɡɜɟɞɭɜɚɱɢ ɢ ɡɚɬɨɚ ɫɭɩɟɪɢɨɪɧɨ ɢ ɫɨ ɝɨɥɟɦ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɝɢ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚɲɟ ɫɜɨɢɬɟ ɛɚɪɚʃɚ ɡɚ ɲɬɨ ɩɨɝɨɥɟɦ ɚɧɝɚɠɦɚɧ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɨɞ ɫɢɬɟ ɩɪɨɬɚɝɨɧɢɫɬɢ. ɉɨɧɟɤɨɝɚɲ ɜɨ ɨɜɚ ɭɫɩɟɜɚɲɟ ɞɨɜɨɥɧɨ ɭɛɟɞɥɢɜɨ, ɚ ɩɨɧɟɤɨɝɚɲ ɜɨ ɨɞɞɟɥɧɢ ɦɨɦɟɧɬɢ ɬɨɚ ɧɟ ɦɭ ɭɫɩɟɜɚɲɟ ɞɨ ɤɪɚʁ ɩɚ ɡɚɬɨɚ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚɲɟ ɩɨɜɪɟɦɟɧɚ ɪɢɬɦɢɱɤɚ ɢ ɢɧɬɨɧɚɬɢɜɧɚ ɧɟɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ.

ɲɟ ɞɚ ɫɟ ɫɨɝɥɟɞɚ ɬɚɥɟɧɬɨɬ ɢ ɤɪɟɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɐɜɟɬɚɧɤɚ ɋɬɨʁɧɨɜɚ ɨɞ Ȼɭɝɚɪɢʁɚ. Ʉɨɧ ɨɜɚɚ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɚ ɫɟ ɩɪɢɤɥɭɱɭɜɚɚɬ ɢ ɜɢɞɧɢɬɟ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɚɧɝɚɠɦɚɧɢ ɢ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɇɢɧɚ ɇɚʁɞɟɧɨɜɚ ɢ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɨɬ Ȼɨɪɢɫ ɋɬɨʁɧɨɜ ɢ ɬɢɟ ɨɞ Ȼɭɝɚɪɢʁɚ. Ɂɧɚɱɢ ɢɦɚɜɦɟ ɫɤɨɪɨ ɰɟɥɨɫɧɨ ɤɨɦɩɥɟɬɢɪɚɧ ɬɢɦ ɨɞ Ȼɭɝɚɪɢʁɚ ɜɨ ɜɢɡɭɟɥɧɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ Ɍɪɚɜɢʁɚɬɚ. ɋɰɟɧɫɤɢɬɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɢ , ɦɨɲɧɟ ɩɨɪɚɡɥɢɱɧɢ ɨɞ ɨɧɚɚ ɧɚɲɚ ɩɨɡɧɚɬɚ Ɍɪɚɜɢʁɚɬɚ, ɨɜɨʁ ɩɚɬ ɫɟ ɧɚɦɟɬɧɭɜɚɲɟ ɫɨ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɥɨɜɢ ɫʁɚʁɨɬ ɧɚ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɫɤɢɨɬ ɫɚɥɨɧ ɨɞ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɨɬ. Ȼɟɲɟ ɬɨɚ ɦɚʁɫɤɚ ɨɩɟɪɫɤɚ ɜɟɱɟɪ ɡɚ ɩɨɱɢɬ ɤɨɧ ɛɟɫɦɪɬɧɚɬɚ ȼɟɪɞɢɟɜɚ ɨɩɟɪɫɤɚ ɩɚɪɬɢɬɭɪɚ, ɤɨɧ ɦɭɡɢɱɤɢɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɦ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ, ɫɢɥɧɨ ɪɚɡɜɢɟɧ ɨɞ ɝɨɥɟɦɢɨɬ ɨɩɟɪɫɤɢ ɦɚʁɫɬɨɪ, ɱɢʁ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɝɟɧɢʁ ʁɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɥ ɜɟɱɧɨɫɬɚ ɧɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɦɭɡɢɤɚɥɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɢ ɫɢɥɧɚɬɚ ɞɪɚɦɚ- Ⱦɚɦɚɬɚ ɫɨ ɤɚɦɟɥɢɢ ɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ⱦɢɦɚ. Ɂɚɟɞɧɨ, ɬɢɟ ɨɫɬɚɧɭɜɚɚɬ ɜɨ ɫɜɟɬɨɬ ɧɚ ɧɚʁɫɥɚɜɧɢɬɟ ɨɩɟɪɫɤɢ ɪɟɦɟɤ-ɞɟɥɚ ɨɞ ɞɚɥɟɱɧɚɬɚ 1853 ɝɨɞɢɧɚ, ɤɨɝɚ ɟ ɢ ɨɞɪɠɚɧɚ ɩɪɜɚɬɚ ɩɪɟɦɢɟɪɚ ɧɚ Ɍɪɚɜɢʁɚɬɚ ɞɨ ɞɟɧɟɫ, ɚ ɨɬɬɭɤɚ ɢ ɜɨ ɢɞɧɢɧɚɬɚ ɧɚ ɫɜɟɬɫɤɚɬɚ ɨɩɟɪɫɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ.

MAJSKI OPERSKI VE^ERI 2013 LU^IJA DI LAMERMUR ɉɨɬɪɟɫɧɚɬɚ ɨɩɟɪɫɤɚ ɬɪɚɝɟɞɢʁɚ Ʌɭɱɢʁɚ ɞɢ Ʌɚɦɟɪɦɭɪ ɧɚ ɢɬɚɥɢʁɚɧɟɰɨɬ Ƚɚɟɬɚɧɨ Ⱦɨɧɰɟɬɢ, ɛɟɲɟ ɩɪɟɬɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɚ Ɇɚʁɫɤɢ ɨɩɟɪɫɤɢ ɜɟɱɟɪɢ 2013. ɋɢɥɧɚɬɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ ɧɚ ɧɨɜɟɥɚɬɚ ‘’ɇɟɜɟɫɬɚɬɚ ɨɞ Ʌɚɦɟɪɦɭɪ’’ ɧɚ ɋɚɥɜɚɬɨɪɟ Ʉɚɦɚɪɚɧɨ, ɪɚɫɤɨɲɧɢɬɟ ɦɟɥɨɞɢɫɤɢ ɥɢɧɢɢ ɧɚ ɦɭɡɢɤɚɬɚ ɧɚ ɦɚɟɫɬɪɨɬɨ ɧɚ ɨɩɟɪɚɬɚ Ⱦɨɧɰɟɬɢ, ɧɢɡ ɜɪɜɧɚɬɚ ɢ ɧɚʁɬɟɲɤɚ ɤɨɥɨɪɚɬɭɪɧɚ ɚɪɢʁɚ ɧɚ Ʌɭɱɢʁɚ, ɞɭɟɬɢɬɟ, ɬɟɪɰɟɬɢɬɟ ɢ ɯɨɪɫɤɢɬɟ ɫɰɟɧɢ ɫɟ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɱɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɚ ɫɟɤɨʁɚ ɨɩɟɪɫɤɚ ɤɭʅɚ ɨɫɨɛɟɧɨ ɞɚ ɞɚ ɜɧɢɦɚɜɚ ɧɚ ɫɨɥɢɫɬɢɱɤɚɬɚ ɩɨɞɟɥɛɚ ɧɚ ɭɥɨɝɢɬɟ, ɤɚɤɨ ɢ ɧɚ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɚʃɟɬɨ ɦɟɼɭ ɨɪɤɟɫɬɚɪɨɬ, ɯɨɪɨɬ ɢ ɫɨɥɢɫɬɢɬɟ ɨɞ ɟɞɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɢ ɫɰɟɧɫɤɨ ɜɢɡɭɟɥɧɢɨɬ ɢ ɪɟɠɢɫɤɨ-ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɫɤɢɨɬ ɟɥɟɦɟɧɬ ɨɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ. ȿɞɧɚ ɦɨɲɧɟ ɤɨɦɩɥɟɬɧɚ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɚ ɨɩɟɪɫɤɚ ɮɚɤɬɭɪɚ, ɤɨʁɚ ɬɪɟɛɚ

ɋɟɩɚɤ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɢ ɢɫɬɚɤɧɟɦɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɪɟɠɢɫɤɨ-ɫɰɟɧɫɤɢɬɟ ɧɨɜɢɬɟɬɢ ɧɚ ɨɜɚɚ ɧɚʁɧɨɜɚ ɩɨɫɬɚɜɤɚ ɧɚ ȼɟɪɞɢɟɜɚɬɚ Ɍɪɚɜɢʁɚɬɚ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɨɩɟɪɫɤɚ ɫɰɟɧɚ. ȼɨ ɟɥɟɝɚɧɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɠɟɧɫɤɢɬɟ ɢ ɦɚɲɤɢɬɟ ɤɨɫɬɢɦɢ ɦɨɠɟ20


MAJSKI OPERSKI VE^ERI - 2013 ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɞɚ ɛɥɟɫɧɟ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɢ ɞɚ ʁɚ ɜɨɡɜɢɲɢ Ⱦɨɧɰɢɬɢɟɜɚɬɚ ɞɚɪɛɚ ɡɚ ɨɩɟɪɚ ɜɨ ɜɢɫɬɢɧɫɤɚ ɫɦɢɫɥɚ ɧɚ ɡɛɨɪɨɬ- ɨɩɟɪɫɤɚ ɦɭɡɢɤɚ ɢɥɢ ɨɩɟɪɫɤɨ ɞɟɥɨ ɤɨɟ ʁɚɫɧɨ ɝɨ ɧɚʁɚɜɭɜɚ ɝɨɥɟɦɢɨɬ ȼɟɪɞɢ ɢ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɨɩɟɪɫɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɦ.ɍɲɬɟ ɨɞ 1835 ɤɨɝɚ ɩɪɟɦɢɟɪɧɨ ɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚ Ʌɭɱɢʁɚ ɞɢ Ʌɚɦɟɪɦɭɪ, ʁɚ ɨɞɪɚɡɭɜɚ ɝɨɥɟɦɢɧɚɬɚ ɧɚ ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɚɜɬɨɪ ɤɨʁ ɚɤɨ ɧɟ ʁɚ ɫɨɡɞɚɞɟɲɟ ɬɨɤɦɭ ɨɜɚɚ ɨɩɟɪɚ, ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ȴɭɛɨɜɧɚ ɧɚɩɢɜɤɚ, ɬɨɝɚɲ ɫɢɝɭɪɧɨ ʅɟ ɩɚɞɧɟɲɟ ɜɨ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢɨɬ ɡɚɛɨɪɚɜ, ɤɚɤɨ ɦɧɨɝɭ ɧɟɝɨɜɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɰɢ. Ɉɜɚɚ ɩɨɫɥɟɞɧɚ Ʌɭɱɢʁɚ ɞɢ Ʌɚɦɟɪɦɭɪ ɧɚ ɆɈȼ 2013 ɩɨ ɧɟɤɨɥɤɭ ɧɟɲɬɚ ʅɟ ʁɚ ɨɞɛɟɥɟɠɢɦɟ ɤɚɤɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɧɟ ɢɡɥɟɝɭɜɚɲɟ ɨɞ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɟɞɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɚ, ɛɢ ɪɟɤɥɟ ɞɨɜɨɥɧɨ ɢɡɞɪɠɚɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɢɝɭɪɧɨ ɞɟɤɚ ɧɚ ɤɨɪɦɢɥɨɬɨ ɧɚ ɛɪɨɞɨɬ ɫɬɨɟɲɟ ɫɨɩɪɚɧɨɬ Ɇɚɪɢʁɚ Ƚɪɚɰɢɚ ɋɤɢɚɜɨ ɨɞ ɂɬɚɥɢʁɚ, ɚ ɜɟɞɧɚɲ ɞɨ ɧɟɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɫɨɧɚɪɨɞɧɢɤ ȹɚɧɮɪɚɧɤɨ Ɇɨɧɬɪɟɡɨɪ ɜɨ ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ ȿɧɪɢɤɨ. Ʉɨɥɨɪɚɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɋɤɢɚɜɨ ɫɟ ɞɨɠɢɜɭɜɚ ɩɪɢʁɚɬɧɨ, ɫɢɝɭɪɧɨ, ɫɨ ɢɫɬɚɤɧɚɬɢɨɬ ɤɜɚɧɬɭɦɧɚ ɜɨɤɚɥɧɨ ɫɰɟɧɫɤɢ ɟɦɨɰɢɢ. ɍɥɨɝɚɬɚ ɧɚ Ʌɭɱɢʁɚ ɟ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɧɟʁɡɢɧɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɚ ɪɨɥʁɚ ɫɨ ɤɨʁɚ ɝɨ ɧɚɦɟɬɧɭɜɚ ɫɜɨʁɨɬ ɟɬɚɛɥɢɪɚɧ ɫɨɩɪɚɧ ɭɫɩɟɜɚʁɤɢ ɞɚ ɝɨ ɩɨɤɨɪɢ ɫɥɭɲɚɬɟɥɨɬ ɫɨ ɜɢɛɪɚɰɢɢɬɟ, ɝɪɚɞɚɰɢɢɬɟ ɜɨ ɜɨɤɚɥɧɢɨɬ ɚɪɬɢɡɚɦ, ɲɬɨ ɦɨɠɟɲɟ ɧɚʁɫɭɩɬɢɥɧɨ ɞɚ ɫɟ ɞɨɠɢɜɟɟ ɧɢɡ ɩɪɨɱɭɟɧɚɬɚ ɚɪɢʁɚ ɧɚ ɥɭɞɢɥɨɬɨ ɤɚɤɨ ɧɚʁɟɤɫɩɨɧɢɪɚɧɢɨɬ ɞɟɥ ɢ ɤɭɥɦɢɧɚɬɢɜɧɚ ɬɨɱɤɚ ɧɚ ɨɩɟɪɚɬɚ. ɋɤɢɚɜɨ ʁɚ ɨɞɪɚɛɨɬɢ ɢ ɤɪɟɢɪɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɬɟɲɤɚ ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɚ ɭɥɨɝɚ ɧɚ ɠɪɬɜɚ ɧɚ ɢɝɪɢɬɟ ɧɚ ɫɜɨʁɨɬ ɛɪɚɬ, ɝɭɛɟʁʅɢ ʁɚ ʂɭɛɨɜɬɚ, ɱɟɫɬɚ ɢ ɭɦɨɬ. ɉɟɟɲɟ ɜɨ ɟɞɧɚ ɤɨɧɫɬɚɧɬɚ ɧɢɡ ɰɟɥɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɫɨ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɥɚɜɧɚɬɚ ɚɪɢʁɚ ɤɚɞɟ ɝɨ ɜɥɨɠɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɨɬ ɫɜɨʁ ɩɟʁɚɱɤɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ. Ȼɚɪɢɬɨɧɨɬ Ɇɨɧɬɪɟɡɨɪ, ȿɧɪɢɤɨ ɩɨɫɟɞɭɜɚ ɦɨʅɟɧ ɝɥɚɫɨɜɟɧ ɜɨɥɭɦɟɧ, ɚɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɢɝɪɚ ɨɛɟɡɛɟɞɟɧɚ ɨɞ ɞɨɥɝɨɝɨɞɢɲɧɨɬɨ ɫɰɟɧɫɤɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ, ɫɨ ɝɨɥɟɦɢ ɭɦɟɬɧɢɰɢ ɧɚ ɨɩɟɪɚɬɚ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɉɥɚɫɢɞɨ Ⱦɨɦɢɧɝɨ, ɡɧɚɟ ɞɚ ɝɨ ɢɫɬɚɤɧɟ ɫɜɨʁɨɬ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɲɚɪɦ ɢ ɞɚ ɨɫɬɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɧɟɫɟɧ ɜɨ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɬɨ ɞɟʁɫɬɜɢɟ. ȷɟ ɝɨ ɢɡɞɜɨɢɦɟ ɧɚɲɢɨɬ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɋɚɡɞɨɜɫɤɢ, ɛɚɫ ɤɨʁ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɢ ɝɨ ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚ ɦɟɫɬɨɬɨ ɜɨ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɨɬ ɧɚ ɫɜɨʁɨɬ ɮɚɯ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ ɧɚ ɭɛɚɜɢɨɬ ɝɥɚɫ, ɩɪɟɰɢɡɟɧ ɧɚɫɬɚɩ, ɢɫɬɚɤɧɚɬɚ ɫɰɟɧɫɤɚ ɢɝɪɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ ɢɡɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɚɞɟɧɢɨɬ ɥɢɤ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ. ȼɨ ɨɜɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɟ ɞɜɢɠɟɲɟ ɧɟɝɨɜɢɨɬ Ɋɚʁɦɨɧɞɨ, ɭɥɨɝɚ ɤɨʁɚ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɦɭ ‘’ɥɟɠɢ’’

ɧɚ ɦɥɚɞɢɨɬ ɋɚɡɞɨɜɫɤɢ ɢ ɡɚ ɤɨʁɚ ɬɨʁ ɫɢ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɬɨɩɨɥ ɚɩɥɚɭɡ. ȿɞɭɚɪɞɨ ɧɚ Ȯɨɪɼɢ ɐɭɰɤɨɜɫɤɢ ɛɟɲɟ ɥɢɤ ɧɚ ɤɨʁ ɦɭ ɫɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɩɨɞɥɚɛɨɤɢ ɫɬɭɞɢɪɚʃɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɦɨɲɧɟ ɡɚɨɤɪɭɠɟɧ ɥɢɤ ɤɨʁ ɬɪɟɛɚ ɧɚɲɢɨɬ ɬɟɧɨɪ ɩɨɫɟɪɢɨɡɧɨ ɞɚ ɝɨ ɢɡɪɚɛɨɬɢ ɜɨ ɜɨɤɚɥɧɨ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɧɚɫɨɤɚ, ɞɨɞɟɤɚ ɫɰɟɧɫɤɨɬɨ ɨɮɨɪɦɭɜɚʃɟ ɛɟɲɟ ɭɛɟɞɥɢɜɨ ɢ ɫɢɝɭɪɧɨ. Ɍɨʁ ɢɦɚ ɭɧɢɤɚɬɧɚ ɫɰɟɧɫɤɚ ɮɢɝɭɪɚ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɞɜɢɠɟʃɟ ɧɢɡ ɥɢɛɪɟɬɨɬɨ ɧɚ ɤɨɟ ɞɨɛɪɨɧɚɦɟɪɧɨ ʅɟ ɦɭ ɫɭɝɟɪɢɪɚɦɟ ɲɬɨ ɩɨɜɟʅɟ ɚɧɝɚɠɢɪɚʃɟ ɜɪɡ ɜɨɤɚɥɧɚɬɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɡɚɥɨɠɟɧ ɥɢɤ ɜɨ ɨɩɟɪɚɬɚ. Ⱥɪɬɭɪɨ ɧɚ Ɇɚɪʁɚɧ ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ ɤɚɤɨ ɩɨɦɚɥɚ ɭɥɨɝɚ ɢ ɨɜɨʁ ɩɚɬ ɧɟ ɭɛɟɞɢ ɜɨ ɭɛɚɜɢɨɬ ɬɟɦɛɚɪ ɧɚ ɧɚɲɢɨɬ ɬɟɧɨɪ, ɤɨʁ ɢ ɜɨ ɢɞɧɢɧɚ ɬɪɟɛɚ ɲɬɨ ɩɨɩɪɟɰɢɡɧɨ ɞɚ ɝɢ ɫɨɜɥɚɞɭɜɚ ɨɫɨɛɟɧɨ ɜɢɫɨɤɢɬɟ ɬɨɧɨɜɢ ɧɚ ɨɜɨʁ ɥɢɤ. Ɇɚɟɫɬɪɨ Ɉɥɢɜɟɪ Ȼɚɥɚɛɭɪɫɤɢ, ɞɢɪɢɝɟɧɬ ɤɨʁ ɟ ɧɚɲ, ɧɨ ɫɟɝɚ ɜɟʅɟ ɧɢ ɞɨɚɼɚ ɤɚɤɨ ɝɨɫɬɢɧ ɨɞ Ʉɚɧɚɞɚ, ɪɟɞɨɜɧɨ ɝɨ ɫɥɟɞɢɦɟ ɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɧɟɤɨɥɤɭ Ɇɚʁɫɤɢ ɨɩɟɪɫɤɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ, ɧɟɤɨɥɤɭ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚɧɚɡɚɞ. ȼɨ ɫɜɨɢɬɟ ɛɚɪɚʃɚ ɛɟɲɟ ɚɤɬɢɜɟɧ, ɢɧɫɢɫɬɢɪɚɲɟ ɧɚ ɩɪɟɰɢɡɧɨɫɬ, ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɚɧɨɫɬ,ɨɫɨɛɟɧɨ ɜɨ ɪɢɬɦɢɤɚɬɚ, ɲɬɨ ɫɟɤɨɝɚɲ ɧɟ ɦɭ ɭɫɩɟɜɚɲɟ ɞɨ ɤɪɚʁ.Ȼɢ ɦɨɠɟɥɨ ɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɟɤɚ ɨɜɚɚ ɬɟɲɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɚ Ʌɭɱɢʁɚ ɞɢ Ʌɚɦɟɪɦɭɪ ɬɨʁ ʁɚ ɢɡɧɟɫɟ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɫɢɬɟ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɞɨ ɤɪɚʁɨɬ. ɋɟɩɚɤ, ɧɟɤɨɥɤɭ ɩɪɚɲɚʃɚ ɨɫɬɚɧɭɜɚɚɬ ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɢ ɡɚ ɞɨɨɛʁɚɫɧɭɜɚʃɟ. Ⱦɚɥɢ ɨɜɚɚ ɩɨɫɥɟɞɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɚ ɧɚ Ʌɭɱɢʁɚ ɞɢ Ʌɚɦɟɪɦɭɪ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ʁɚ ɞɨɠɢɜɭɜɚɦɟ ɫɟɤɨɝɚɲ ɜɨ ɟɞɧɚ ɬɟɦɧɚ ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɢʁɚ ɤɨʁɚ ɜɥɟɜɚ ɬɟɠɢɧɚ ɢ ɩɟɫɢɦɢɡɚɦ, ɧɚ ɤɨʁɚ ɧɚ ɢɡɜɟɫɟɧ ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɧɚɞɨɜɪɡɭɜɚ ɢ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɡɚ ɤɨʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɢɫɬɚɤɧɟ ɞɟɤɚ ɟ ɫɤɪɨɦɧɚ ɢ ɛɟɡ ɢɧɜɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɫɰɟɧɫɤɚ ɪɚɡɢɝɪɚɧɨɫɬ. ɂ ɪɟɠɢɫɤɨɬɨ ɜɢɞɭɜɚʃɟ ɧɚ Ʌɟɜ Ʌɭɦɢɟɡɟ ɨɞ ɂɬɚɥɢʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɨɫɜɟɠɭɜɚ ɧɢɡ ɞɟʁɫɬɜɢɟɬɨ ɫɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɢ ɧɚ ɬɨʁ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ ɢɡɛɟɝɧɟ ɫɰɟɧɫɤɚɬɚ ɦɨɧɨɬɨɧɢʁɚ. Ʉɚɤɨ ɢ ɞɚ ɟ ɨɜɚɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɚ Ʌɭɱɢʁɚ ɞɢ Ʌɚɦɟɪɦɭɪ ʁɚ ɩɨɡɞɪɚɜɢ ɞɨɜɨɥɟɧ ɛɪɨʁ ʂɭɛɢɬɟɥɢ ɧɚ ɨɩɟɪɚɬɚ ɤɨɢ ɢ ɨɜɨʁɩɚɬ ʁɚ ɩɨɬɜɪɞɢʁɚ ɞɨɫɥɟɞɧɨɫɬɚ ɞɟɤɚ ɫɟ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɨɛɨɠɚɜɚɬɟɥɢ ɧɚ ɨɩɟɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ. ȼɚɫɤɚ ɇ. Ɍɨɦɨɜɫɤɚ

21


MAJSKI OPERSKI VE^ERI - 2013 

MAJSKI OPERSKI VE^ERI HOFMANOVI PRIKAZNI ɧɟɞɨɫɬɢɝɨɬ ɧɚ ɬɢɟ ɫɨɧɱɟɜɢ ɜɪɜɨɜɢ ɧɚ ɜɨɤɚɥɧɚɬɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɚ. ɂ, ɢɦɟɧɨ ɬɭɤɚ ɫɟ ɱɢɧɢ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɨɩɟɪɚ ʁɚ ɜɢɞɟɥɚ ɢ, ɫɩɨɪɟɞ ɨɧɚ ɲɬɨ ɝɨ ɫɥɭɲɧɚɜɦɟ ʁɚ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɥɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɲɚɧɫɚ. ɍɥɨɝɢɬɟ ɢɦ ɝɢ ɞɨɜɟɪɢɥɚ ɧɚ ɩɨɦɥɚɞɢɬɟ ɫɨɥɢɫɬɢ ɨɞ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɬɟ ɪɟɞɨɜɢ, - ɂɜɚɧɚ Ɂɞɪɚɜɤɨɜɚ, Ȼɢɥʁɚɧɚ Ɍɚɥɟɜɫɤɚ, ȳɨɫɢɮɨɜ, ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɋɚɡɞɨɜɫɤɢ, ȿɪɧɟɫ ɂɛɪɚɢɦɨɜɫɤɢ ɢ ɭɲɬɟ ɧɟɤɨɥɤɭ ɤɨɢ ɫɨ ɫɜɨʁɨɬ ɦɥɚɞɟɲɤɢ ɟɥɚɧ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ ɢ ɫɟ ɪɚɡɛɢɪɚ, ɫɨ ɫɜɨɢɬɟ ɫɨɥɢɞɧɢ ɢɥɢ ɩɨɜɟʅɟ ɨɞ ɫɨɥɢɞɧɢ ɜɨɤɚɥɧɢ ɢ ɚɪɬɢɫɬɢɱɤɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɨɚ „ɏɨɮɦɚɧɚɨɜɢɬɟ ɩɪɢɤɚɡɧɢ“ ɞɚ ɫɬɚɧɚɬ ɢ ɧɢɜɧɚ ɜɩɟɱɚɬɥɢɜɨ ɭɫɩɟɲɧɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚ ɩɪɢɤɚɡɧɚ. ɂɦɚɚ ɢ ɫɜɨʁ ɩɪɟɞɜɨɞɧɢɤ: Ɍɟɧɨɪɨɬ Ɇɢɤɚɟɥ ɋɩɚɞɚɱɢɧɢ ɨɞ Ȼɟɥɝɢʁɚ ɤɨʁ ʁɚ ɬɨɥɤɭɜɚɲɟ ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ ɏɨɮɦɚɧ ɢ ɤɨʁ, ɛɟɡ ɧɢɤɚɤɜɨ ɞɜɨɭɦɟʃɟ ɩɨɤɚɠɚ ɞɟɤɚ ɟ ɫɨɥɢɫɬ ɨɞ ɜɢɫɨɤ ɪɚɧɝ. ɇɟ ɫɚɦɨ ɡɚɪɚɞɢ ɫɜɨʁɨɬ ɩɪɢʁɚɬɟɧ, ɢɡɪɚɡɟɧ, ɞɨɜɨɥɧɨ ɫɢɥɟɧ ɢ ɜɨɟɞɧɚɱɟɧ ɜɨɤɚɥ. Ɍɨɚ ɫɦɟ ɝɨ ɫɥɭɲɧɚɥɟ ɢ ɤɚʁ ɞɪɭɝɢ ɫɨɥɢɫɬɢ, ɩɚ ɧɟ ɫɦɟ ʁɚ ɞɨɠɢɜɟɚɥɟ ɦɚɝɢʁɚɬɚ ɧɚ ɋɩɚɞɚɱɢɧɢ. Ɂɚ ɧɟɝɨ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɢ ɡɚɨɛɥɟɧ ɬɟɦɛɚɪ ɛɟɲɟ ɫɚɦɨ ɚɥɚɬɤɚ ɡɚ ɭɜɟɪɥɢɜɨ ɞɨɥɨɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɭɥɨɝɚɬɚ ɲɬɨ ʁɚ ɬɨɥɤɭɜɚɲɟ. ɂ ɜɨɤɚɥɧɨ ɢ ɫɰɟɧɫɤɢ ɬɨɚ ɧɟ ɟ ɫɟ, ɛɢɞɟʁʅɢ ɨɜɚɚ ɧɟɨɛɢɱɧɚ ɩɚɪɬɢɬɭɪɚ ɨɞ ɧɟɝɨ ɛɚɪɚ ɢ ɧɟɲɬɨ ɩɨɜɟʅɟ. ɂɦɟɧɨ ɜɨ ɰɟɥɚɬɚ ɨɩɟɪɚ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɟɫɬɜɨ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɟ ɪɟɱɢɫɢ ɞɜɚ ɱɚɫɚ ɜɨ ɤɨɢ ɬɨʁ ɟ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɜɨ ɚɤɰɢʁɚ. ɋɟɬɨ ɬɨɚ ɛɚɪɚ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ, ɤɨɧɞɢɰɢʁɚ, ɝɥɚɫɨɜɧɚ ɢ ɚɪɬɢɫɬɢɱɤɚ ɢɡɞɪɠɥɢɜɨɫɬ. ɋɟɬɨ ɬɨɚ ɬɨʁ ɫɢɧɨʁɤɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɲɬɨ ɝɨ ɢɫɬɟɪɚ ɞɨ ɤɪɚʁ ɛɟɡ ɧɢɤɚɤɨɜ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɚɦɢ ɩɨɤɚɠɚ ɜɨɟɞɧɚɱɟɧɨɫɬ ɜɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɜɨɤɚɥɧɚ ɢ ɜɤɭɩɧɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɚ ɲɬɨ ɡɚɫɥɭɠɭɜɚ ɜɨɫɯɢɬ ɢ ɤɨʁɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɞɨɥɝɨɬɪɚʁɧɢ ɢ ɝɪɨɦɨɝɥɚɫɧɢ ɪɚɤɨɩɥɟɫɤɚʃɚ. ɇɚɲɢɬɟ ɫɨɥɢɫɬɢ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɪɟɤɨɜɦɟ, ɛɟɚ ɧɚ ɫɨɫɟɦɚ ɡɚɞɨɜɨɥɢɬɟɥɧɨ ɧɢɜɨ ɩɪɢ ɲɬɨ ɧɟɤɨɢ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɩɨɝɨɪɟ ɫɩɨɦɧɚɬɢɬɟ ɞɚɞɨɚ, ɛɚɪɟɦ ɡɚ ɧɚɲɢ ɩɪɢɥɢɤɢ ɜɢɫɨɤɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɤɪɟɚɰɢɢ. Ⱥɤɨ ɧɟɤɨʁ, ɫɟɩɚɤ, ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ

ɋɜɟɱɟɧɢɬɟ ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ, ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɢɬɟ ɮɚɤɟɥɢ, ɩɨɧɟɤɨɝɚɲ ɞɨɥɝɢɬɟ, ɩɚ ɢ ɡɞɨɞɟɜɧɢ ɝɨɜɨɪɢ ɧɟ ɡɧɚɱɚɬ ɪɟɱɢɫɢ ɧɢɲɬɨ ɞɨɤɨɥɤɭ ɨɧɚ ɲɬɨ ɫɥɟɞɢ, - ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɨɬ ɱɢɧ, ɧɟ ɟ ɧɚ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɧɚ ɦɢɝɨɬ. ɂ ɨɛɪɚɬɧɨ, ɫɢɬɟ ɬɢɟ ɩɪɢɝɨɞɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɫɨɫɟɦɚ ɫɤɪɨɦɧɢ ɢ ɧɟɧɚɦɟɬɥɢɜɢ, ɚ ɧɟʁɡɢɧɨɬɨ ɜɢɫɨɱɟɫɬɜɨ – ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ ɞɚ ɛɥɟɫɧɟ ɫɨ ɫɢɨɬ ɩɨɫɚɤɭɜɚɧ ɫʁɚʁ. ɋɢɧɨʁɤɚ, ɫɟ ɱɢɧɢ ɛɟɜɦɟ ɦɧɨɝɭ ɩɨɛɥɢɫɤɭ ɞɨ ɜɬɨɪɚɜɚ, ɩɨɫɤɭɜɚɧɚ, ɨɬɤɨɥɤɭ ɞɨ ɩɪɜɚɬɚ – ɩɨɱɟɫɬɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ. ɋʁɚʁɨɬ, ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɪɟɞɧɭɜɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɜɨ ɥɨɤɚɥɧɢ, ɧɚɲɢ, ɢɥɢ ɧɚʁɦɧɨɝɭ – ɛɚɥɤɚɧɫɤɢ ɪɚɦɤɢ, ɧɨ ɢ ɬɨɚ ɦɧɨɝɭ ɱɟɫɬɨ ɟ ɧɟɞɨɮɚɬɥɢɜ ɢɞɟɚɥ. Ɉɫɨɛɟɧɨ ɡɚ ɧɚɲɚɬɚ ɨɩɟɪɫɤɚ ɤɭʅɚ. ɋɢɧɨʁɤɚ ɫɟ ɫɥɨɠɢʁɚ ɦɧɨɝɭ ɤɨɰɤɢ: ɏɨɮɦɚɧɨɜɢɬɟ ɩɪɢɤɚɡɧɢ ɨɞ ɀɚɤ Ɉɮɟɧɛɚɯ, ɤɨɢ ɩɨ ɞɨɥɝɚ ɩɚɭɡɚ ɞɨɠɢɜɟɟʁɚ ɩɨɜɬɨɪɧɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɫɤɨɩɫɤɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ɛɟɚ ɫɚɦɨ ɧɭɠɧɚɬɚ ɩɨɞɥɨɝɚ ɡɚ ɬɨɚ. Ɍɚɚ, ɛɚɪɟɦ ɜɨ ɦɭɡɢɱɤɚ ɫɦɢɫɥɚ ɜɨ ɩɨɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɟ ɩɢɬɤɚ, ɡɚɜɨɞɥɢɜɚ ɨɩɟɪɚ. Ʌɟɫɧɚ ɡɚ ɜɨɫɩɪɢɟɦɚʃɟ ɢ ɠɚɧɪɨɜɫɤɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ. ɇɟɤɚɞɟ ɦɟɼɭ ɤɨɦɢɱɧɚ ɢ ɥɢɪɫɤɚ, ɦɟɼɭ ɨɩɟɪɚ ɢ ɨɩɟɪɟɬɚ. ɂɥɢ ɨɞ ɫɟɬɨ ɬɨɚ ɩɨ ɦɚɥɤɭ. ɇɨ ɫɨɫɟɦɚ ɞɨɜɨɥɧɨ ɡɚ ɞɚ ɦɨɠɟ ɜɨ ɪɚɰɟɬɟ ɧɚ ɞɨɛɚɪ ɪɟɠɢɫɟɪ, ɫɰɟɧɨɝɪɚɮ, ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮ, ɞɢɪɢɝɟɧɬ, ɚɧɫɚɦɛɥ ɢ ɫɨɥɢɫɬɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɫ-ɬɨɪɢ ɜɨ ɩɪɢɜɥɟɱɧɚ ɨɩɟɪɫɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɲɬɨ ɜɨ ɩɨɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɫɟ ɫɥɟɞɢ ɛɟɡ ɜɨɨɛɢɱɚɟɧɚɬɚ ɡɞɨɞɟɜɧɨɫɬ ɲɬɨ ɜɟʅɟ ʁɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɚɬ ɧɟʁɡɢɧɢɬɟ ɦɧɨɝɭ ɩɨɩɨɡɧɚɬɢ ɩɚɧɞɚɧɢ. ɂɦɚ, ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ, ɭɲɬɟ ɟɞɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɲɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɟ ɢ ɯɟɧɞɢɤɟɩ ɢ ɩɪɟɞɧɨɫɬ. ɂɦɟɧɨ, ɧɟɦɚ ɢɥɢ ɪɟɱɢɫɢ ɧɟɦɚ ɜɩɟɱɚɬɥɢɜɢ ɚɪɢɢ, ɞɭɟɬɢ, ɬɟɪɰɟɬɢ ɤɨɢ ɨɞɜɪɟɦɟ - ɧɚɜɪɟɦɟ ɝɨ ɤɪɟɜɚɚɬ ɚɞɪɟɧɚɥɢɧɨɬ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɢ ɢɦ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚɚɬ ɧɚ ɾɜɟɡɞɢɬɟ ɧɚ ɨɩɟɪɫɤɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ɞɚ ɝɨ ɩɨɤɚɠɚɬ ɫɢɨɬ ɫɜɨʁ ɫʁɚʁ ɢ ɞɚ ɝɢ ɤɥɟɤɧɚɬ ɩɪɟɞ ɫɟɛɟ ɜʂɭɛɟɧɢɰɢɬɟ ɜɨ ɨɩɟɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ. ɇɨ, ɡɚɬɨɚ ɢɦɚ ɞɪɭɝɚ ɜɨɤɚɥɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ, ɲɬɨ ɢɦ ɞɚɜɚ ɲɚɧɫɚ ɢ ɧɚ ɩɨɦɚɥɤɭ ɛɥɟɫɤɚɜɢɬɟ ɝɥɚɫɨɜɢ ɞɚ ɝɢ ɞɨɩɪɚɬ ɫɜɨɢɬɟ ɜɪɜɨɜɢ ɢ ɤɨʁɚ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɚɧɚ ɫɨ ɜɨɡɛɭɞɥɢɜɢɬɟ ɯɨɪɫɤɢ ɫɟɤɜɟɧɰɢ ɜɨ ɩɪɨɥɨɝɨɬ ɢ ɩɪɜɢɨɬ ɱɢɧ ɩɪɢɞɨɧɟɫɭɜɚɚɬ ɪɟɱɢɫɢ ɢ ɞɚ ɧɟ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢ 22


MAJSKI OPERSKI VE^ERI - 2013 ɢɡɞɜɨɢ, ɬɨɝɚɲ ɬɨɚ ɧɟɤɚ ɛɢɞɟ ɂɜɚɧɚ Ɂɞɪɚɜɤɨɜɚ ɫɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɭɜɟɪɥɢɜɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ ɤɭɤɥɚɬɚ Ɉɥɢɦɩɢʁɚ. Ɇɨɠɟɛɢ ɢ ɡɚɪɚɞɢ ɬɨɚ ɲɬɨ ɬɭɤɚ ɫɟ ɱɢɧɢ ɢ Ɉɮɟɧɛɚɯ ɝɢ ɞɚɥ ɫɜɨɢɬɟ ɧɚʁɢɧɜɟɧɬɢɜɧɢ ɬɜɨɪɟɱɤɢ ɢɡɛɥɢɰɢ. ȼɟʅɟ ɪɟɤɨɜɦɟ ɞɟɤɚ ɯɨɪɨɬ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɦɚɲɤɢ ɞɟɥ, ɫɜɨʁɨɬ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɟɧ ɭɞɟɥ ɝɨ ɞɚɞɟ ɜɨ ɉɪɨɥɨɝɨɬ ɢ ɜɨ ɩɪɜɢɨɬ ɱɢɧ. Ȼɟɲɟ ɧɟɜɟɪɨʁɚɬɧɨ ɫɢɝɭɪɟɧ ɢ, ɲɬɨ ɟ ɭɲɬɟ ɩɨɜɚɠɧɨ – ʁɚ ɝɪɚɞɟɲɟ ɰɟɥɚɬɚ ɫɰɟɧɫɤɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɫɨ ɮɢɥɦɫɤɚ ɭɜɟɪɥɢɜɨɫɬ. ɂ ɡɚɬɨɚ ɜɟɪɨʁɚɬɧɨ ɬɨɚ ɛɟɚ ɧɚʁɜɩɟɱɚɬɥɢɜɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɰɟɥɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ. ɇɟɝɨɜɚɬɚ ɪɟɞɭɰɢɪɚɧɚ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬ ɜɨ ɜɬɨɪɢɨɬ ɢ ɬɪɟɬɢɨɬ ɱɢɧ ɫɚɦɨ ɛɟɚ ɞɨɨɛʁɚɫɧɭɜɚʃɟ ɡɨɲɬɨ ɜɨ ɪɟɱɢɫɢ ɫɟɤɨʁɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɨɩɟɪɚ, ɩɨɱɧɭɜɚʁʅɢ ɨɞ ɩɪɟɦɢɟɪɚɬɚ ɜɨ 1880-ɬɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɩɚ ɞɨ ɫɢɧɨʁɤɚ, ɪɟɱɢɫɢ ɫɟɤɨɝɚɲ ɢɦɚ ɫɤɪɚɬɭɜɚʃɚ. ɂ ɡɨɲɬɨ ɤɚɤɨ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɨ ɬɢɟ ɫɟ ɜɨ ɜɬɨɪɢɨɬ ɢ ɬɪɟɬɢɨɬ ɱɢɧ. Ɍɨɤɦɭ ɜɨ ɧɢɜ, ɛɟɡ ɚɤɬɢɜɧɚɬɚ ɭɥɨɝɚ ɧɚ ɯɨɪɨɬ ɫɟɤɨɝɚɲ ɞɟɦɧɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɚ ɨɞ ɦɨɧɨɬɨɧɢʁɚ ɢ ɡɞɨɞɟɜɧɨɫɬ ɢ ɬɨɤɦɭ ɬɨɚ ɝɨ ɡɧɚɟɥɟ ɢ ɝɨ ɡɧɚɚɬ ɫɢɬɟ ɪɟɠɢɫɟɪɢ ɧɚ ɨɜɚɚ ɨɩɟɪɚ. ɂ, ɩɪɟɞ ɞɚ ɝɨ ɫɩɨɦɧɟɦɟ ɨɜɨʁ ɫɟɝɦɟɧɬ, ɞɚ ɧɟ ɝɨ ɡɚɛɨɪɚɜɢɦɟ ɨɪɤɟɫɬɚɪɨɬ ɢ, ɫɟ ɪɚɡɛɢɪɚ – ɞɢɪɢɝɟɧɬɨɬ. Ɉɪɤɟɫɬɚɪɨɬ ɛɟɲɟ ɫɨɫɟɦɚ ɫɢɝɭɪɟɧ. Ⱦɭɪɢ, ɦɨɠɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ – ɧɚɬɩɪɨɫɟɱɧɨ, ɫɩɨɪɟɞ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ. Ⱥɤɨ ɬɚʁɧɚɬɚ ɡɚ ɨɜɚ ʁɚ ɛɚɪɚɦɟ ɫɚɦɨ ɜɨ ɩɚɪɬɢɬɭɪɚɬɚ ɧɚ Ɉɮɟɧɛɚɯ ʅɟ ɛɢɞɟɦɟ ɫɚɦɨ ɞɟɥɭɦɧɨ ɜɨ ɩɪɚɜɨ. ȼɬɨɪɚɬɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɟ ɞɟɤɚ ɧɚʁɝɨɥɟɦɚɬɚ ɡɚɫɥɭɝɚ ɡɚ ɬɨɚ ʁɚ ɢɦɚ ɞɢɪɢɝɟɧɬɨɬ ɇɚʁɞɟɧ Ɍɨɞɨɪɨɜ ɨɞ Ȼɭɝɚɪɢʁɚ. ȿɧɟɪɝɢɱɟɧ, ɫɢɝɭɪɟɧ, ɩɪɟɰɢɡɟɧ ɢ, ɝɥɚɜɧɨ ɫɨ ɞɨɛɪɨ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɞɟɬɚɥɢ ɬɨʁ ɫɭɜɟɪɟɧɨ ɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨ ɝɨ ɜɨɞɟɲɟ ɨɪɤɟɫɬɚɪɨɬ. ɒɬɨ ɛɟɲɟ ɢ ɟɞɧɚ ɨɞ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɡɚɞɚɱɢ. ȼɬɨɪɚɬɚ, ɩɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ – ɛɟɲɟ ɞɚ ʁɚ ɜɨɞɢ ɰɟɥɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ. ɂ ɬɨɚ ɝɨ ɩɪɚɜɟɲɟ ɫɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɚɧɨɫɬ ɢ ɫɭɝɟɫɬɢɜɧɨɫɬ, ɫɨ ɚɧɝɚɠɢɪɚɧɨɫɬ ɲɬɨ ɧɟ ɨɫɬɚɜɚɲɟ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɫɨɦɧɟɠ ɞɟɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨʁɞɟ ɢ ɞɨ ɧɚʁɦɚɥ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɚ ɧɟ ɞɨ ɧɟɤɚɤɜɚ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɯɚɜɚɪɢʁɚ. ɂ, ɡɚɬɨɚ ɡɚɫɥɭɝɢɬɟ, ɛɚɪɟɦ ɜɨ ɨɜɨʁ ɢɡɜɟɞɭɜɚɱɤɢ ɞɟɥ ɦɭ ɩɪɢɩɚɼɚɚɬ ɩɨɞɟɞɧɚɤɜɨ ɢ ɧɟɦɭ. Ʉɨɧɟɱɧɨ ɧɟɤɨɥɤɭ ɡɛɨɪɨɜɢ ɢ ɡɚ ɫɟɝɦɟɧɬɢɬɟ ɲɬɨ ɨɩɟɪɫɤɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɝɢ ɩɪɚɜɚɬ ɫɩɟɤɬɚɤɥɢ ɢɥɢ ɝɢ ɩɪɟɬɜɨɪɚɚɬ ɜɨ ɬɪɢɜɢʁɚɥɧɢ ɢ ɚɧɚɯɪɨɧɢ ɡɚɛɚɜɢ ɧɚ ɦɚɥ ɛɪɨʁ ɩɨɞɡɚɛɨɪɚɜɟɧɢ ʂɭɛɢɬɟɥɢ ɧɚ ɨɜɚɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ. Ɂɚ ɪɟɠɢʁɚɬɚ, ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ, ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ. Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɨɩɟɪɚ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɜɟʅɟ ɡɧɚɟɦɟ, ɧɟɦɚ ɛɭʇɟɬ ɡɚ ɫɩɟɤɬɚɤɥɢ ɨɞ ɫɜɟɬɫɤɢ ɞɢɦɟɧɡɢɢ. ɇɨ, ɫɢɧɨʁɤɚ ɜɢɞɨɜɦɟ ɤɚɤɨ ɢ ɫɨ ɦɚɥɤɭ ɩɚɪɢ ɢ ɫɨ ɦɧɨɝɭ ɢɧɜɟɧɰɢʁɚ ɪɚɛɨɬɢɬɟ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɢɡɝɥɟɞɚɚɬ ɩɨɜɟʅɟ ɨɞ ɩɪɢɫɬɨʁɧɨ. ȼɢɞɨɜɦɟ ɟɞɧɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɧɚ ɧɨ, ɨɞ ɫɰɟɧɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬ ɝɥɟɞɚɧɨ – ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ ɢ ɪɚɡɢɝɪɚɧɚ ɪɟ-

ɠɢʁɚ. Ɋɟɠɢʁɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɟɤɨʁ ɭɱɟɫɧɢɤ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɪɟɱɢɫɢ ɰɟɥɨ ɜɪɟɦɟ ɛɟɲɟ ɜɨ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɢɝɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɡɚɦɢɫɥɟɧɚɬɚ ɰɟɥ. ɂ ɪɟɠɢʁɚ ɤɨʁɚ ɲɬɨ ɜɨɞɟɥɚ ɫɦɟɬɤɚ ɢ ɡɚ ɞɪɭɝɢɬɟ, ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɫɤɢ ɢ ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɫɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. ɋɟɜɨ ɨɜɚ ɝɨ ɧɚɩɪɚɜɢ ɝɨɫɬɢɧɤɚɬɚ ɨɞ Ƚɟɪɦɚɧɢʁɚ ɍɪɫɭɥɚ ɏɨɪɧɟɪ ɡɚ ɞɚ ɧɟ ɭɜɟɪɢ ɭɲɬɟ ɟɞɧɚɲ ɞɟɤɚ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɟɧ ɩɨɡɧɚɜɚɱ ɧɚ ɨɩɟɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ. ɂ ɡɚ ɪɟɠɢɫɟɪ ɲɬɨ ɡɧɚɟ ɤɨɝɚ ɢɦɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ, ɚ ɤɨɝɚ ɧɟɦɚ. ɋɢɧɨʁɤɚ ɝɥɚɜɧɨ ɧɟ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɬɢɪɚɲɟ, ɧɨ ɬɨɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɲɬɨ ɧɟ ɩɪɟɱɟɲɟ, ɚɦɢ ɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɟ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɠɢɜɟɟ ɟɞɟɧ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɧ ɲɬɢɦɭɧɝ, ɞɭɪɢ ɢ ɜɨ ɦɢɝɨɜɢɬɟ ɤɨɢ ɛɟɚ ɜɨ ɢɡɜɟɫɧɚ ɫɦɢɫɥɚ ɧɚɞɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɢ. Ɂɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɫɟɜɨ ɨɜɚ ɜɚɤɚ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɜɨ ɉɪɨɥɨɝɨɬ ɢ ɜɨ ɩɪɜɢɨɬ ɱɢɧ, ɨɫɨɛɟɧ ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɞɚɞɟ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɧɚ Ɇɚɪɢʁɚ ȼɟɬɟɪɨɫɤɚ. Ɋɟɚɥɢɡɦɨɬ ɫɨ ɤɨʁ ʁɚ ɨɬɫɥɢɤɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚɬɚ ɜɨ ɝɪɚɞɫɤɚɬɚ ɦɟɚɧɚ, ɢɥɢ ɧɚɞɪɟɚɥɢɡɦɨɬ ɜɨ ɫɰɟɧɚɬɚ ɫɨ ɦɟɯɚɧɢɱɤɚɬɚ ɤɭɤɥɚ, ɛɟɚ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɢɧɜɟɧɬɢɜɧɨ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ, ɩɪɢ ɲɬɨ ɨɫɨɛɟɧɨ ɛɟɚ ɜɩɟɱɚɬɥɢɜɢ ɨɞɞɟɥɧɢ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɢ ɧɟɜɟɪɨʁɚɬɧɨ ɛɪɡɨɬɨ ɦɟɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɚɞɢɤɚɥɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɲɬɢɦɭɧɡɢ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ ɢ ɧɚ ɰɟɥɨɫɧɨɬɨ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɤɢɬɟ ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɆɈȻ. ɂ ɧɚ ɤɪɚʁɨɬ, ɢɚɤɨ ɢɦɚɲɟ ɢ ɞɪɭɝɢ ɭɱɟɫɧɢɰɢ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɫɩɨɦɧɟ ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɧɚ Ɇɚɪɢʁɚ ɉɚɩɭɱɟɜɫɤɚ. ɂ ɬɚɚ ɫɟ ɞɜɢɠɟɲɟ ɧɚ ɢɫɬɚɬɚ ɥɢɧɢʁɚ ɤɚɤɨ ɢ ɪɟɠɢʁɚɬɚ ɢ ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ, ɡɧɚɱɢ ɧɚ ɢɡɜɟɫɟɧ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɢɤɚɡ ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɨɬɨ ɞɟʁɫɬɜɢɟ ɢ ɰɟɥɨɤɭɩɧɚɬɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ. ɇɨ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɞɢ ɩɨ ɬɚɚ ɥɢɧɢʁɚ, ɚ ɞɚ ɧɟ ɟ ɭɫɩɟɲɧɚ ɢ ɞɚ ɧɟ ɝɨ ɞɚɞɟ ɫɚɤɚɧɢɨɬ ɭɱɢɧɨɤ. Ɉɜɨʁ ɩɚɬ ɡɚ ɫɪɟʅɚ ɧɟ ɛɟɲɟ ɬɚɤɚ. ɂ ɫɰɟɧɢɬɟ ɜɨ ɝɪɚɞɫɤɚɬɚ ɬɚɜɟɪɧɚ ɢ ɨɧɢɟ ɲɬɨ ɫɥɟɞɟɚ ɩɨɬɨɚ ɛɟɚ ɧɚɫɥɢɤɚɧɢ ɧɢɡ ɤɨɫɬɢɦɢɬɟ ɧɚ ɉɚɩɭɱɟɜɫɤɚ ɢ ɠɢɜɨɩɢɫɧɨ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ. Ɉɫɨɛɟɧɨ ɛɟɚ ɜɩɟɱɚɬɥɢɜɢ ɤɨɫɬɢɦɢɬɟ ɧɚ ɦɚɲɤɢɨɬ ɯɨɪ ɜɨ ɉɪɜɢɨɬ ɱɢɧ. Ɂɧɚɱɢ, ɤɨɝɚ ɫɟ ʅɟ ɫɟ ɫɨɛɟɪɟ ɢ ʅɟ ɫɟ ɨɞɡɟɦɟ, ɩɪɢɫɭɫɬɜɭɜɚɜɦɟ ɧɚ ɨɞɥɢɱɧɨ ɨɬɜɨɪɚʃɟ ɧɚ Ɇɚʁɫɤɢɬɟ ɨɩɪɟɫɤɢ ɜɟɱɟɪɢ ɫɨ ɩɪɟɦɢɟɪɚɬɚ ɧɚ ɨɩɟɪɚɬɚ „ɏɨɮɦɚɧɨɜɢ ɩɪɢɤɚɡɧɢ“ ɨɞ ɀɚɤ Ɉɮɟɧɛɚɯ. Ɇɨɠɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɞɚ ɫɟ ɤɨɠɟ ɞɚɥɟɤɭ ɧɚɞ ɨɱɟɤɭɜɚʃɚɬɚ ɧɚ ɨɧɢɟ ɲɬɨ ɞɨɛɪɨ ʁɚ ɩɨɡɧɚɜɚɚɬ ɨɩɟɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɤɚʁ ɧɚɫ. Ɇɚɪɤɨ Ʉɨɥɨɜɫɤɢ

23


MONODRAMA – BITOLA 2013 ȱ

PETNAESETTO IZDANIE NA MONODRAMA - BITOLA 2013 GODINA NA NEDOLG I ZNA^AEN JUBILEJ ȼɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɩɟɬ ɞɟɧɚ ɧɚ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ – ɫɨ ɦɚɥɨ ,ɜɨɨɛɢɱɚɟɧɨ ɩɨɦɟɫɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɟɪɦɢɧɢɬɟ ɜɨ ɦɟɫɟɰɨɬ, ɜɨ ɞɟɧɨɜɢɬɟ ɨɞ 24 ɞɨ 28 ɚɩɪɢɥ, ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɥɢɜɢɨɬ ɛɢɬɨɥɫɤɢ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɧɚ ɦɨɧɨɞɪɚɦɚɬɚ ɢ ɝɨɞɢɧɚɜɚ ɩɨɧɭɞɢ ɞɟɫɟɬɬɢɧɚ ɦɨɧɨɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ – ɨɞ ɡɟɦʁɚɬɚ ɢ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. ɋɩɨɪɟɞ ɩɨɤɚɠɚɧɚɬɨ ɜɨ ɩɨɟɫɥɟɞɧɢɜɟ ɧɟɤɨɥɤɭ ɢɡɞɚɧɢʁɚ, ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɫɟ ɩɨɜɟʅɟ ɫɟ ɡɛɨɝɚɬɭɜɚ ɢ ɫɨ ɧɟɦɨɧɨɞɪɚɦɫɤɢ, ɲɬɨ ɛɢ ɫɟ ɪɟɤɥɨ ɰɟɥɨɜɟɱɟɪɧɢ ɫɰɟɧɫɤɨ-ɞɪɚɦɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɤɨɢ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɡɧɚɚɬ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɨɞ ɡɟɦʁɚɜɚ, ɧɨ ɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. Ɍɚɤɚ ɫɩɨɪɟɞ ɜɟʅɟ ɭɬɜɪɞɟɧɚɬɚ ɲɟɦɚ, ɜɨ ɢɦɟ ɧɚ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɢ ɧɟʁɡɢɧɢɬɟ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɚ ɩɪɟɞ ɫɟ ɡɚɪɚɞɢ ɩɨɩɭɛɥɢɱɧɨ ɢ ɩɨɫɜɟɱɟɧɨ ɨɬɩɨɱɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ, ɢ ɝɨɞɢɧɚɜɚ – ɬɚɚ ɡɚɞɚɱɚ ɢ ɱɟɫɬ, ɞɚ ɝɨ ɨɡɧɚɱɢ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɦɭ ɩɪɢɩɚɞɧɚ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢɨɬ ɩɪɨ-ɟɤɬ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɋɤɨɩʁɟ, ɚ ɫɨ ɬɨɚ ɢ ɧɚ ɩɪɨɫɥɚɜɟɧɢɬɟ ɦɚʁɫɬɨɪɢ ɧɚ ɫɜɨʁɨɬ ɡɚɧɚɟɬ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɨɬ Ⱦɟɚɧ Ⱦɭɤɨɜɫɤɢ ɢ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɫɨ ɧɢɜɧɢɬɟ „ɂɁȽɍȻȿɇɂ ȽȿɊɆȺɇɐɂ“, ɫɨ ɤɨɢ ɧɚ 24 ɚɩɪɢɥ ɢ ɨɬɩɨɱɧɚɚ ɩɟɬɬɟ ɦɟɼɭɧɚɪɨɞɧɢ ɞɟɧɨɜɢ ɧɚ ɦɨɧɨɞɪɚɦɚɬɚ ɜɨ Ȼɢɬɨɥɚ. Ɍɪɟɛɚ ɭɲɬɟ ɞɚ ɫɟ ɨɞɛɟɥɟɠɢ ɞɟɤɚ ɨɞ ɰɟɥɨɜɟɱɟɪɧɢɬɟ ɫɰɟɧɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬɢ – ɤɨɢ ɫɟ ɪɚɡɛɢɪɚ ɛɟɚ ɜɨɜɪɫɬɟɧɢ ɜɨ ɩɪɢɞɪɭɠɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɧɚ ɦɨɧɨɞɪɚɦɚɬɚ ɡɟɞɨɚ ɭɱɟɫɬɜɨ ɭɲɬɟ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ Ɉɯɪɢɞ, ɫɨ „Ɇɚɥɨɝɪɚɼɚɧɫɤɚ ɫɜɚɞɛɚ“ ɨɞ Ȼɟɪɬɨɥɞ Ȼɪɟɯɬ, ɚ ɧɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɡɚɜɪɲɧɚ ɜɟɱɟɪɟ ɩɪɢ ɫɜɟɱɟɧɨɬɨ ɞɨɞɟɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɚɝɪɚɞɢɬɟ, ɡɚ ɩɪɜɩɚɬ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ɜɨ Ȼɢɬɨɥɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢ ɢ ɧɨɜɚɬɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɤɭʅɚ Ɍɟɚɬɚɪ „Ʉɨɦɟɞɢʁɚ“ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ, ɫɨ ɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥɧɚɬɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ „ɀɟɧɢɞɛɚ“ ɨɞ ɪɭɫɤɢɨɬ ɤɥɚɫɢɤ ɇ.ȼ. Ƚɨɝɨʂ. ɇɨ ɨɧɚ ɲɬɨ ɫɟɤɚɤɨ ɟ ɧɚʁɜɚɠɧɨ ɞɚ ɫɟ ɨɞɛɟɥɟɠɢ- ɤɨɝɚ ɟ ɜɨ ɩɪɚɲɚʃɟ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɧɚ ɦɨɞɪɚɦɚɬɚ, ɤɨʁ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢ ɜɨ ɩɟɬɧɚɟɫɟɬɬɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ ɫɜɨɟɬɨ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɝɢ ɧɚɞɪɚɞɭɜɚ ɢ

ɜɨ ɧɚʁɝɨɥɟɦɚ ɦɟɪɚ ɝɢ ɩɨɱɢɬɭɜɚ ɫɜɨɢɬɟ ɩɨɱɟɬɧɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ, ɚ ɬɨɚ ɫɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɢ ɦɟɼɭɧɚɪɨɞɟɧ /ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɧɨ ɢ ɩɨɞɟɞɧɚɤɜɨ ɞɚ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɜɨ ɧɟɝɭɜɚʃɟɬɨ ɢ ɩɨɬɬɢɤɧɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɰɟɥɨɜɢɬɚɬɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ – ɜɨ ɫɥɭɱɚʁɨɜ ɩɪɚɜɟʁʅɢ ɝɨ ɬɨɚ ɫɨ ɦɨɧɨɞɪɚɦɫɤɢɨɬ ɫɰɟɧɫɤɢ ɢɡɪɚɡ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚʁʅɢ ɝɨ ɧɚ ɫɜɨʁ ɧɚɱɢɧ ɦɨɧɨɞɪɚɦɫɤɨɬɨ ɫɰɟɧɫɤɨ ɬɜɨɪɟɲɬɜɨ ɢ ɫɚɦɚɬɚ ɦɨɧɨɞɪɚɦɚ ɤɚɤɨ ɞɪɚɦɫɤɢ ɠɚɧɪ. Ɍɚɤɚ ɢ ɜɨ ɩɟɬɬɟ ɝɨɞɢɧɟɲɧɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɢ ɞɟɧɨɜɢ, ɚ ɬɨɚ ɡɧɚɱɢ ɜɨ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɧɚ 15 Ɏɟɫɬɢɜɚɥ ɧɚ ɦɨɧɨɞɪɚɦɚɬɚ, ɛɟɚ ɡɚɫɬɚɩɟɧɢ ɜɤɭɩɧɨ 10 ɦɨɧɨɞɪɚɦɢ ɜɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ, ɨɞ ɤɨɢ ɩɨ ɟɞɧɚ ɨɞ: ɂɡɪɚɟɥ, ɋɪɛɢʁɚ, ɋɥɨɜɟɧɢʁɚ, Ɋɨɦɚɧɢʁɚ, ɒɜɟɞɫɤɚ, ɍɤɪɚɢɧɚ, Ʌɢɬɜɚɧɢʁɚ, Ɍɭɧɢɫ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ.

ɋɟɥɟɤɬɨɪɨɬ ɧɚ ɨɜɨɝɨɞɢɧɟɲɧɢɬɟ ɦɨɧɨɩɟɪɮɨɪɦɚɫɢ ɡɚ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ, ɛɟɲɟ ɟɦɢɧɟɧɬɧɢɨɬ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɢ ɮɢɥɦɫɤɢ ɚɤɬɟɪ ɉɟɬɚɪ Ɇɢɪɱɟɜɫɤɢ, ɤɨʁ ɨɞ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɜɨ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɝɢ ɜɨɜɪɫɬɢ „ɉɪɢɤɚɡɧɚ ɡɚ ɩɢʁɚɧɢɫɬɨɬ ɧɚ ɨɤɟɚɧɨɬ“ ɨɞ Ⱥɥɟɫɚɧɞɪɨ Ȼɚɪɢɤɨ, ɜɨ ɤɨɦɩɥɟɬɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɡɧɚɬɢɨɬ ɚɤɬɟɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȳȺɑȿȼ (ɨɜɨʁ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɟɦɢɟɪɚɬɚ ʁɚ ɢɦɚɲɟ ɜɨ Ȼɢɬɨɥɚ) ɢ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɚɜɬɨɪɫɤɢɨɬ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫ ɧɚ Ȼɢɥʁɚɧɚ Ɍɚɧɟɜɫɤɢ „Ⱦɧɟɜɧɢɤɨɬ ɧɚ ɥɭɞɢɨɬ“ ɜɨ ɤɨʁ ɬɚɚ ɧɚɫɬɚɩɭɜɚ ɜɨ ɪɨɥʁɚɬɚ ɧɚ „ɥɭɞɢɨɬ“ (ɢɝɪɚʁʅɢ ɦɚɠ) – ɚ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɇɟɛɨʁɲɚ Ɍɨɞɨɪɨɜɫɤɢ.

24


MONODRAMA – BITOLA 2013 ȱ Ɉɞ ɂɡɪɚɟɥ ɞɨʁɞɟ ɚɤɬɟɪɨɬ ɢ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɧɚ ɋɢɧɝɟɪɨɜɢɨɬ „Ƚɢɦɩɟɥ ɥɭɞɢɨɬ“ - ɏɚɭɚɪɞ Ɋɢɩ, ɨɞ ɋɪɛɢʁɚ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɛɟɲɟ ɦɨɧɨɞɪɚɦɚɬɚ „ɉɨɫɟɬɢɬɟɥ“ ɧɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɨɬ ɫɰɟɧɚɪɢɫɬ ɫɨ ɫɪɩɫɤɨ ɩɨɬɟɤɥɨ Ɇɚʁɤɥ ȼɭɤɚɞɢɧɨɜɢʅ (ɨɞ

ɬɚɪɫɤɢɨɬ ɤɪɢɬɢɱɚɪ Ȼɨɪɱɟ Ƚɪɨɡɞɚɧɨɜ – ɫɢɧɨɬ. Ɂɚ ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɢ ɡɚɰɜɪɫɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɟɝɦɟɧɬɨɬ ɧɚ ɦɟɼɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɢ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɩɪɟɫɭɞɭɜɚʃɟ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɝɨɞɢɧɚɜɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ, ɫɟ ɩɨɝɪɢɠɢ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚ ɠɢɪɢɬɨ ɨɞ 5 ɱɥɟɧɚ, ɜɨ ɫɨɫɬɚɜ: Ɇɟɬɨ ȳɨɜɚɧɨɜɫɤɢ, ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɢ ɮɢɥɦɫɤɢ ɚɤɬɟɪ – ɩɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥ (Ɋ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ) ɢ ɱɥɟɧɨɜɢɬɟ ȼʁɚɱɟɫɥɚɜ Ɍɟɪɟɲɟɧɤɨ ɪɟɠɢɫɟɪ ɨɞ Ɇɨɫɤɜɚ (Ɋɭɫɢʁɚ), Ɇɚɪɬɢɧ Ȼɨɬɤɢɟɜɢɱ ɪɟɠɢɫɟɪ (ɉɨɥɫɤɚ), ɡɧɚɱɚʁɧɢɨɬ ɞɨɥɝɨɝɨɞɢɲɟɧ ɫɨɪɚɛɨɬɧɢɤ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɇɢɧɚ Ɇɚɡɭɪ, ɬɟɚɬɪɨɥɨɝ ɢ ɩɢɫɚɬɟɥ (ɍɤɪɚɢɧɚ/Ƚɟɪɦɚɧɢʁɚ) ɢ ɋɨʃɚ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚ, ɚɤɬɟɪ ɇɌȻ (Ɋ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ). Ɉɜɨʁ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚ ɠɢɪɢɬɨ ɫɟɤɚɤɨ ʁɚ ɢɦɚɥ ɩɪɢʁɚɬɧɚɬɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬ, ɞɨɞɟɥɭɜɚʁʅɢ ɢɦ ɝɢ ɧɚɝɪɚɞɢɬɟ ɧɚ:

Ʌɨɫ Ⱥɧɝɟɥɟɫ) ɚ ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ, ɦɥɚɞɢɨɬ ɚɤɬɟɪ ɨɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɋɬɪɚɯɢʃɚ Ȼɨʁɨɜɢʅ; ɋɥɨɜɟɧɢʁɚ ɧɚ ɫɜɨʁ ɧɚɱɢɧ ʁɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɲɟ Ɉɥɝɚ Ƚɪɚɞ ɫɨ „ɋɥɭɱɚʁɨɬ ɧɚ ɂɧɝɚ Ɇ“; ɨɞ Ɋɨɦɚɧɢʁɚ (ɨɞ ȼɚɥɱɟɚ) ɫɨ „10 ɩɪɚɲɚʃɚ“ ɞɨʁɞɟ ɚɤɬɟɪɤɚɬɚ ɂɥɭɦɢɧɢɰɚ Ȼɨɪɰɚ, ɱɢʁ ɩɪɨɟɤɬ ɝɨ ɪɟɠɢɪɚɥ ɩɨɡɧɚɬɢɨɬ Ⱥɞɨɧɢɫ Ɏɢɥɢɩɢ; ɒɜɟɼɚɧɢɬɟ ɨɞ Ɇɚɥɦɟ, ɡɟɞɨɚ ɭɱɟɫɬɜɨ ɫɨ ɫɜɨʁɨɬ ɨɪɢɝɢɧɚɥɟɧ ɩɪɨɟɤɬ „ɋɚɭɧɞɬɪɚɤɬɨɬ ɧɚ ɦɨʁɨɬ ɠɢɜɨɬ“ ɜɨ ɰɟɥɨɫɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɫɜɟɬɫɤɢ ɩɨɡɧɚɬɢɨɬ ɬɪɨɦɛɨɧɢɫɬ ȿɥɢʁɚɫ Ɏɚɧʁɝɟɪɲ; ɦɨɧɨɞɪɚɦɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɚ, ʁɚ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɲɟ ɚɤɬɟɪɤɚɬɚ Ɇɚɪɢɧɚ Ʉɭɤɥɢɧɚ ɫɨ ɩɪɨɟɤɬɨɬ „ɒɨɲɚ„ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɨɞ ɂɫɚɤ Ȼ.ɋɢɧɝɟɪ, ɱɢʁ ɲɬɨ ɬɟɤɫɬ ɝɨ ɩɨɫɬɚɜɢɥ Ⱥɧɞɪɟʁ Ɇɚʁ; Ʌɢɬɜɚɧɢʁɚ ɟɞɧɚ ɨɞ ɡɟɦʁɢɬɟ ɨɞ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɤɨɬ ɧɚ ȿɜɪɨɩɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɨɫɨɛɟɧɨ ɫɟ ɧɟɝɭɜɚ ɦɨɧɨɞɪɚɦɫɤɢɬ ɢɡɪɚɡ , ɜɨ Ȼɢɬɨɥɚ ɛɟɲɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɚ ɫɨ „ɋɦɟɟʃɟ ɜɨ ɬɟɦɧɢɧɚɬɚ“ ɩɨɡɧɚɬɢɨɬ ɬɟɤɫɬ ɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɇɚɛɨɤɨɜ, ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɚɤɬɟɪɨɬ ȼɢɥɞɦɚɧɬɚɫ Ɏɢɚɥɤɚɭɫɤɚɫ ɚ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɚɥɢɭɫ ȼɚɪɧɚɫ; ɢ ɫɟɤɚɤɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɨɞɛɟɥɟɠɢ ɞɟɤɚ ɫɟɥɟɤɬɢɪɚɧɚɬɚ ɦɨɧɨɞɪɚɦɚ „ɋɢɡɢɮ“ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɬɧɢɨɬ ɚɜɬɨɪ Ɇɟɯɟɪ Ⱥɜɚɯɚɪɢ, ɛɢɬɨɥɫɤɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ɧɟ ʁɚ ɜɢɞɟ, ɫɨ ɨɝɥɟɞ ɞɟɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɤɨɬ ɨɞ Ɍɭɧɢɫ ɧɟɞɨɩɚɬɭɜɚ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ. ɋɟɥɟɤɬɨɪɨɬ ɧɚ ɨɜɨɝɨɞɢɧɟɲɧɢɨɬ ɦɨɧɨɞɪɚɦɫɤɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɉɟɬɚɪ Ɇɢɪɱɟɜɫɤɢ, ɜɨ ɩɪɢɞɪɭɠɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɨɜɚɚ ɝɨɞɢɧɚ ɝɨ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɭɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ȿɋɊȺ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ , ɫɨ ɧɢɜɧɢɨɬ ɩɪɨɟɤɬ „ȴɭɛɨɜɧɢɤɨɬ“. ȼɧɢɦɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɚɬɚ ɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɤɚ ʁɚɜɧɨɫɬ ɝɨ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ „Ɇɢɬɟ – ɫɰɟɧɚ ɠɢɜɨɬ“ ɡɚ ɩɥɨɞɧɚɬɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚ ɞɟʁɧɨɫɬ ɢ ɜɪɡ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɨɬ ɧɚ ɦɨɧɨɞɪɚɦɚɬɚ - ɧɚ ɤɨɪɢɮɟʁɨɬ , ɚɤɬɟɪɨɬ Ɇɢɬɟ Ƚɪɨɡɞɚɧɨɜ ɤɨʁ ɫɟɛɟ ɫɢ ɜɬɟɦɟɥɢ ɢ ɜɨ ɩɨɱɟɬɨɰɢɬɟ ɧɚ ɛɢɬɨɥɫɤɢɨɬ ɮɟɫɬɢɜɚɥ.Ʉɨʁ ɛɢ ɛɢɥ ɚɜɬɨɪ ɧɚ ɟɞɧɚ ɜɚɤɜɚ ɤɧɢɝɚ ɫɨɡɞɚɜɚɧɚ ɫɨ ʂɭɛɨɜ, ɩɨɱɢɬ ɢ ɩɪɟɞɚɞɟɧɨɫɬ, ɚɤɨ ɧɟ ɬɟɚ-

ɏɚɭɪɞ Ɋɂɉ(ɨɞ ɂɡɪɚɟɥ, ɇɟɮɟɲ ɬɟɚɬɚɪ) ɢ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɦɨɧɨɞɪɚɦɚ „ȽɂɆɉȿɅ ɅɍȾɂɈɌ“ (ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɂ.Ȼ.ɋɢɧɝɟɪ) - ɧɚʁɝɨɥɟɦɚɬɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ -ȽɊȺɇ ɉɊɂ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɪɚ ɦɨɧɞɪɚɦɚ ɜɨ ɰɟɥɢɧɚ; ɡɚ ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɧɚʁɞɨɛɪɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ; ɇɚɝɪɚɞɚɬɚ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɚɪ ɦɥɚɞ ɚɤɬɟɪ ɧɚ Ɇɚɪɢɧɚ ɄɍɄɅɂɇȺ(ɍɤɪɚɢɧɚ) ɜɨ ɦɨɧɨɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɨɬ „ɒɈɒȺ“ (ɫɩɨɪɟɞ ɬɟɤɫɬɨɬ ɧɚ ɂ.Ȼ. ɋɢɧɝɟɪ); ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɨɬɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɚɪ ɦɨɧɨɩɟɪɮɨɪɦɚɫ – ȿɥɢʁɚɫ ɎȺɇȳȽȿɊɒ , ɨɞ Ɇɚɥɦɟ (ɒɜɟɞɫɤɚ) ɡɚ „ɋȺɍɇȾɌɊȺɄɌɈɌ ɇȺ 25


MONODRAMA – BITOLA 2013 ȱ ɮɚɤɬɨɬ ɞɟɤɚ ɜɨ Ȼɢɬɨɥɚ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɟɞɧɚ ɱɭɞɧɚ ɫɪɟɞɛɚ ɢ ɫɨɨɱɭɜɚʃɚ ɧɚ ɞɜɚ ɬɟɤɫɬɚ ɨɞ ɜɟʅɟ ɦɚɥɤɭ ɩɨɞɡɚɛɨɪɚɜɟɧɢɨɬ ɧɨɛɟɥɨɜɟɰ, ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɩɢɫɚɬɟɥ (ɟɜɪɟʁɫɤɨ-ɩɨɥɫɤɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢ) ɢ ɛɟɫɦɪɬɟɧ ɤɥɚɫɢɤ ɂɫɚɤ Ȼɚɲɟɜɢɫ ɋɢɧɝɟɪ.

ɆɈȳɈɌ ɀɂȼɈɌ“ ɢ ɬɪɚɞɢɰɨɧɚɥɧɚɬɚ ɇɚɝɪɚɞɚ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɤɨʁɚ ɢ ɩɪɢɩɚɞɧɚ ɧɚ ɚɤɬɟɪɤɚɬɚ ɂɥɭɦɢɧɢɰɚ Ȼɨɪɰɚ (Ɋɨɦɚɧɢʁɚ) ɢ ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɦɨɧɨɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫ „10 ɩɪɚɲɚʃɚ“. Ⱦɟɤɚ ɟ ɨɜɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ ɫɥɭɱɭɜɚʃɚ ɢ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚ, ɨɫɬɚɧɭɜɚ ɞɚ ɫɜɟɞɨɱɢ

SMOTRA NA VRVNI AKTERSKI KREACII Internacionalen festival na monodramata ska i Emil Ruben, bea briljanten i rasko{en, dinami~en i razigran akterski orkestar, koj pretstavata ja izvede re~isi vo eden zdiv, so ramnomerno tempo i pulsira~ki takt. I, ona {to posebno plenuva{e - toa be{e `ivata i neposredna igra, ve{tinata i mo}ta za improvizacija i spontaniot, no evidenten natprevar me|u akterite. A ima{e koj so kogo da se natprevaruva i koj od koj da bide podobar, odnosno najdobar. Neka ni prostat ostanatite, za{to celata akterska ekipa funkcionira{e besprekorno, pa te{ko e da se izdvojat eden ili dvajca akteri, no spored nas - vo ovaa pretstava na samiot piedestal se akterskite kreacii na Oliver Mitkovski i Yvezda Angelovska.

Od 24-28 april vo Bitola se odr`a Petnaesettiot internacionalen festival na monodramata, za koj selektorot Petar Mir~evski izbral navistina izvonredni pretstavi, so retki i isklu~itelni akterski kreacii koi ja voodoo{evija publikata Celi pet dena (od sreda do nedela), naj~esto so po dve, no i so tri, pa i so ~etiri izvedbi na teatarski pretstavi vo samo eden den, no i so pres-konferencii, sredbi, razgovori, rabotilnici i drugi priredbi, manifestacii i sve~enosti... Taka, nakuso, mo`e da se odbele`i i definira godina{niot me|unaroden Festival na monodramata vo Bitola, koj donese navistina prezentacija od solidni scenski izvedbi i akterski bravuri. I, ona {to e najbitno, Domot na kulturata od Bitola, pretstavuvan od neumornite i presretlivite - direktorot Bor~e Dimitrovski i koordinatorot Qupka Pajevi}, i ovojpat uspeaja da obezbedat reprezentativni u~esnici i gosti, no i da imaat postojana i seriozna publika. Zasluga za toa imaat, pred se, odli~nite teatarski pretstavi zaedno so nivnite nositeli - akterite i ostanatite ~lenovi na izveduva~kite timovi i ekipi, no i akterot na Narodniot teatar od Bitola, Petar Mir~evski, koj iako imal te{ka i odgovorna zada~a - napravil izvonredna selekcija, kako spoj na proverenoto i potvrdenoto, no i na novoto i inovativnoto. Festivalot sve~eno be{e otvoren so pretstavata Izgubeni germanci spored tekst od Dejan Dukovski, vo re`ija na Slobodan Unkovski, a vo izvedba na Makedonskiot naroden teatar od Skopje. Tandemot Unkovski-Dukovski, zaedno so majstorskata akterska postava sostavena od: Oliver Mitkovski, Yvezda Angelovska, Nikola Ristanovski, Toni Mihajlovski, Jordan Simonov, Sawa Arsovska, Kamka Tocinov-

Deset pretstavi vo konkurencija za nagradi Inaku, godina{niot Festival, vsu{nost, zapo~na so pretstavata Slu~ajot na Inga M. po motivi na Hajner Miler, so dramaturgot i re`ijata na Niko Gor{i}, a vo izvedba na akterkata Olga Grad. Gostite od [KUC Teatar od Qubqana (Slovenija) se pretstavija vo svoeto standardno izdanie. A, vo slednite denovi bea izvedeni i pretstavite: 10 pra{awa od avtorot Ana Marija Bamberger, vo re`ija na Adonis Filipi, a vo izvedba na akterot Luminica Borca od Teatarot Anton Pan od Val~ea (Romanija); Posetitel od avtorot Majkl Vukadinovi}, so akterstvo i re`ija na Strahiwa Bojovi} od Plus Teatarot od Novi Sad (Srbija); Saundtrakot na mojot `ivot spored dramatizacija i koncept na Elias Fajnger{ i Keren Klimovski, a vo akterstvo na Elias Fajnger{ od KIF Teatarot od Malme ([vedska); [o{a spored I.B. Singer, vo re`ija na Andrej Maj, so akterot Marina Kuklina od Centarot Tekst od Kiev (Ukraina); Smeewe vo temninata 26
MONODRAMA – BITOLA 2013 ȱ od Vladimir Nabokov, so adaptacija na Saulius Varnas i Nina Mazur, re`ija na Saulius Varnas i akterstvo na Vidmantas Fijalkauskas od Jozas Miltinis Drama Teatarot od Panevezis (Litvanija); Sizif vo re`ija na Meher Avahri i Imed Mej, so akterot Meher Avahri od Produkcijata Nova Vizija od Tunis; Prikazna za pijanistot na okeanot od A. Bariko, so akterot i vo re`ija na Vladimir Ja~ev od Makedonskiot naroden teatar od Skopje; Gimpel Ludiot od I.B. Singer, vo re`ija i so akterstvo na Hauard Rip od Nefe{ Teatarot od Izrael i Dnevnikot na ludiot od N.V. Gogoq, vo re`ija na Neboj{a Todorovski, so akterkata Biljana Tanevski kako samostoen proekt. Nadvor od konkurencija za nagrada bea izvedeni: Malogra|anska svadba od Bertold Breht, vo re`ija na Dejan Projkovski, a vo izvedba na Narodniot teatar od Ohrid i Qubovnikot od Harold Pinter, vo re`ija na Irena Sterijovska, a vo izvedba na Teoman Maksut i Ankica Beninova od Univerzitetot ESRA od Skopje. Ovaa izvedba e diplomska pretstava na studentite od klasata na prof. Dejan Projkovski. Festivalot be{e zatvoren so pretstavata @enidba od N.V. Gogoq, vo re`ija na Dejan Projkovski, a vo izvedba na Teatarot Komedija od Skopje. @irito na Festivalot godinava go so~inuvaa: Meto Jovanovski vo uloga na pretsedatel i ~lenovite: Sowa Mihajlova od Makedonija, Vja~eslav Tere{enko (Rusija), Nina Mazur (UNESKO) i Martin Bortkievi~ (Polska). Na petnaesettiot Festival na monodramata vo Bitola, se odr`a i promocija na monografijata Mite - scena, `ivot, posvetena na akterot Mite Grozdanov, a avtor na knigata e negoviot sin Bor~e Grozdanov. Na godina{niot Festival na monodramata vo Bitola - najzastapeni avtori bea I.B. Singer i N.V. Gogoq, a od izveduva~ite - toa be{e Makedonskiot naroden teatar od Skopje. Zavr{nata pretstava, tradicionalno, se izveduva vo ~est na dobitnicite na nagradite na Festivalot. A, najnagradena, najpo~estena i najgolem dobitnik i godi-nava, bi rekle, be{e tokmu mnogubrojnata bitolska publika, koja ima{e mo`nost da gleda ubav, vozbudliv i nesekojdneven teatar... Esej na tema: Monodrama Pi{uva: Doc.d-r Hristo Petreski

1. Merkata za teatarot, spored Radomir Putnik - avtorot na knigata “Antologija na sovremenata monodrama“, e uspe{nata monodrama koja e sozdadena spored modelot na ~ovekot vo teatarot. Akterot na scenata nastojuva nas, na gleda~ite, da ní soop{ti islu~itelno zna~ajna misla, koja se odnesuva na site nas - i poedine~no i kolektivno (zaedni~ki). Zna~i, stanuva zbor za dvojstvo, t.e. za relevantna intimna (li~na), tegobna ili ironiska, no vo sekoj slu~aj obespokojuva~ka i voznemiruva~ka (za da ne bide monotona i zdodevna) prikazna, koja istovremeno e i op{ta, sîva`e~ka, univerzalna i obvrzuva~ka. Vo taa i takva protivre~nost, vsu{nost, le`i osnovata na monodramskata umetnost. Preku mikrokosmosot na li~noto, pisatelot, odnosno akterot se otvora, im se predava (prepu{ta) na prisutnite, koi so ladno oko, ponekoga{ ramnodu{no, a naj~esto skepti~no i somnitelno gi nabquduvaat i proveruvaat tu|ite preku sop-stvenite misli i ~uvstva. Pri taa (ne)delivost doa|a i do sporeduvaweto (kompariraweto) na `ivotot, slu~kite i nastanite, karakterite, iznenaduvawata, senzaciite, streme`ite, kopne`ite, premisluvawata i dilemite, podemite i padovite... Pritoa, zadol`itelno treba da se pridobie publikata, za{to celo vreme na scenata pred prisutnite stoi EDEN nasproti site drugi sou~esnici. Monodramite, naj~esto i ne slu~ajno se so otvoren kraj, pa uspe{nosta na monodramata kolku {to zavisi od podgotvenosta i kreativnosta na akterot za adaptibilnost i pris-poso-buvawe na konkretniot mig i teatarski ~in, koj podrazbira i impovizacija i komunikacija so publikata, u{te pove}e, se ~ini, e bitna i prethodnata animacija i podgotvenost na gleda~ite za konkretniot monodramski teatarski performans. Zada~ata na akterot pri interpretacijata na monodramata e te{ka i delikatna, zatoa {to siot emocionalen naboj i akterska energija treba da se prenese kaj prisutnite, nadminuvaj}i ja tenkata granica i bariera me|u scenata i gledali{teto, ispolnuvaj}i go ve}e vospostaveniot fluid na ponudenoto i o~ekuvanoto, pretpostavenoto i mo`noto, (ne)zapi{anoto i (ne)izre~enoto. Bez poddr{ka od drugi akteri, ~esto i bez pogolema i pozna~ajna scenografija, kostimografija i druga pridru`ba, akterot e SAM na scenata. Zna~i, akterot e bez

POPOLNETA PRAZNINA ili: koga edinstveniot akter }e ja ispolni scenata...

27


MONODRAMA – BITOLA 2013 ȹ Soo~en so tekstot i ulogata {to treba da ja tolkuva, smetaj}i samo na svojot psiho-fizi~ki habitus, akterot i denes, po dveset i pet vekovi od sozdavaweto na teatarot, soo~en e so ista zada~a i predizvik kako i pred dvaipol mileniumi, a toa e pretstavuvawe na vistinata za ~ovekot i pribli`uvawe na su{tinata na `ivotot, a vo monodramata akterot toa mora da go napravi (vo zadadeniot ograni~en prostor bez scenski pomagala) isklu~ivo so svoeto telo kako orudie.

za{titata {to ja ovozmo`uvaat scenskite artefakti, svrten kon publikata, upaten e samo na sebesi pred prisutnite, na sopstvenoto telo i glas, na sopstvenite verbalni registri i akterski tehniki. Vsu{nost, akterot e samo prodol`ena raka i transmisija na prethodniot drug samotnik - pisatelot, pa povtorno na scenata e osamen i izlo`en na brojnite (ne)realni o~ekuvawa na heterogenata grupa gleda~i. 2. Pisatelot i akterot celo vreme nastojuvaat preku umetni~kiot ~in da gi zbogatat lu|eto so izvesni soznanija koi tie (ne) gi poseduvaat. I pisatelot i akterot ne pretpostavuvaat i ne se somnevaat vo toa, naprotiv, tuku dlaboko veruvaat i sekoga{ trgnuvaat od po~etok, od nula. Monodramata kako teatar na eden akter, e magija na dvi`ewa (gestovi) i zborovi (repliki), koi treba da go ispolnat vakuumot i prostorot, da go ovekove~at vremeto i migot, odnosno eden akter da bide i funkcionira kako cel teatar, a monodramata da ne bide monodrama ili duodrama, tuku vistinska, pove}ezna~na i kompletna drama. Pritoa, akterot treba da se transformira vo brojni ulogi, site dovedeni do sovr{enstvo, polnota i razli~nost, za da dojde do izraz akterskoto bogatstvo, virtuoznost i majstorstvo. Vo pantomimata i monodramata - akterot zazema centralno mesto, toj e edinica merka i kreativen balans (vaga) nad sĂŽ drugo (nad site drugi lica i ne{ta). Za teatarot obi~no se veli deka e kolektivno delo, a monodramata kako teatarski oblik e delo na poedinecot. Kolku i da se ~ini toa sebi~no i posesivno, fakt e deka akterot koj e edinstven ~ovek na scenata - naj~esto e sebesi i re`iser, mnogu ~esto i pisatel, i scenograf, i kostimograf, i kompozitor, i koreograf... Vsu{nost, toj go zamenuva celiot (neophoden) teatar, pa ne slu~ajno i so pravo za monodramata se veli deka e teatar so eden i vo eden ~ovek, t.e. svet vo eden akter, kolku toa da izgleda i zvu~i Donkihotovski ili kako David pred Golijat... Neposrednosta i direktnosta, komunikacijata i vzaemnosta me|u akterot i gleda~ite - pri izvedbata na monodramite najmnogu, najbrzo i najlesno doa|a do izraz.

3. Umetni~koto delo, osven vnimanieto na publikata, treba da go osvoi i nivniot emocionalen svet, da postavi pra{awa i da otvori eti~ki dilemi, a monodramata go dostignuva svojot posakuvan efekt koga sre}no }e se spojat akterskata darba i idejata na pretstavata. Toga{, se sozdava teatarska sve~enost - vozbudliva, transparentna, umetni~ki relevantna, a vo slu~ajot na monodramata taa podrazbira i akterska zrelost, iskustven baga`, nesekojdneven talent, dostreli i potencijali... Monologot mu prethodi na dijalogot. Monologot e ispoved, obra}awe na svojot dvojnik - publikata. Monologot e (avto) analiza i preispituvawe (stav). So {titot ili na nego... Monodramata e esencija (biser), {kolka koja te{ko se otvora, no koga }e se otvori - taa povtorno nikoga{ ne se zatvora i ni{to ne e ve}e kako {to prethodno bilo za akterot i publikata. Pod somne` e doveden siot poredok, site pravila i normativi, site kriterimi i vrednosti, pa i ~ovekoviot `ivot i negovata (bes)misla. Vsu{nost, monologot pretstavuva dijalog bez ili samo so pretpostaveni repliki, so mnogu pra{alnici i izvi~nici, so retori~ki figuri i pra{awa. Monolo{kiot iskaz, tragi~en ili komi~en, e misloven i sinteti~en ili humoren i relaksira~ki, no i vo edniot i vo drugiot slu~aj - go privlekuva vnimanieto na recepientite, vospostavuva interakcija i kolektivna teatarska naslada (katarza). Akterot vo monodramata e i subjekt i objekt istovremeno, a najgolemite prepreki se onie koi se nao|aat vo nego samiot i koi toj mudro, ve{to i dinami~no treba da gi sovlada...

 

28


TEATARSKI GLASNIK 

MOZAIK OD RAZLI^NI TEATARSKI STILOVI, ESTETIKI I POETIKI (Kon 48 – to izdanie na Makedonskiot teatarski festival #Vojdan ^ernodrinski" koj se odr`a vo Prilep od 7 do 14 juni 2013 g.)  Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɟ ɟɞɟɧ ɨɞ ɧɚʁɢɧɝɟɧɢɨɡɧɢɬɟ ɱɨɜɟɱɤɢ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɢ ɫɨ ɫɚɦɢɨɬ ɫɟɛɟ. Ɍɨʁ ɟ ɟɞɟɧ ɨɞ ɧɚʁɦɨʅɧɢɬɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɢ ɨɛɢɞ ɞɚ ɫɟ ɫɮɚɬɢɦɟ ɫɟɛɟ ɫɢ, ɫɜɟɬɨɬ ɜɨ ɤɨɧ ɠɢɜɟɟɦɟ ɢ ɫɜɨɟɬɨ ɦɟɫɬɨ ɜɨ ɬɨʁ ɫɜɟɬ. ȿɜɟ ɨɜɚɚ ɬɟɡɚ ɤɨʁɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɨɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ʁɚ ɢɫɬɚɤɧɭɜɚ ɧɚ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɉɪɢɥɟɩɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɫɟ ɩɨɬɜɪɞɭɜɚɲɟ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɨɫɭɦɬɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɢ ɞɟɧɨɜɢ. ɉɨɧɟɤɨɝɚɲ ɬɨɚ ɛɟɲɟ ɩɨɜɟʅɟ ɧɟɤɨɝɚɲ ɩɨɦɚɥɤɭ ɭɫɩɟɲɟɧ ɩɪɨɰɟɫ. ɇɨ ɫɭɲɬɢɧɚ ɨɫɬɚɧɭɜɚ. Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ʁɚ ɫɜɟɞɨɱɢ ɧɚɲɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɚ, ɧɚɲɢɨɬ ɢɧɞɟɧɬɢɬɟɬ ɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɫɤɨɬɨ ɧɢɜɨ ɤɨɟ ɫɦɟ ɝɨ ɞɨɫɬɢɝɧɚɥɟ. ɇɚ ɫɚɦɢɨɬ ɩɨɱɟɬɨɤ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɛɟɲɟ ɨɛɡɧɚɧɟɬɚ Ɉɞɥɭɤɚɬɚ ɧɚ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɫɤɢɨɬ ɫɨɜɟɬ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ ɡɚ ɠɢɜɨɬɧɨ ɞɟɥɨ ɞɚ ɦɭ ɛɢɞɟ ɞɨɞɟɥɟɧɚ ɧɚ ɛɚɪɞɨɬ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɬ ɢ ɩɢɫɚɬɟɥɨɬ ȴɭɛɢɲɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɢ ɤɨʁ ɫɜɨʁɨɬ ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɡɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɝɨ ɞɚɜɚ ɜɨ ɩɪɨɬɟɝɨɬ ɧɚ ɧɚɞ ɩɟɬ ɞɟɰɟɧɢɢ. ɋɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪʇɢʁɚ ɨɞ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɬɥɟɧ ɢ ɟɧɞɟɦɢɱɟɧ ɫɨʁ. ȿɞɟɧ ɨɞ ɧɚʁɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɬɟ ɲɬɨ ɫɦɟ ɝɢ ɢɦɚɥɟ ɛɢɥɨ ɤɨɝɚ. ɋɟɤɨɝɚɲ ɬɟɫɩɢɫɨɜɫɤɢ ɡɚɢɝɪɚɧ ɢ ɞɪɚɝɨɰɟɧ ɫɨ ɫɚɦɨɬɨ ɫɜɨɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɩɨɱɧɭɜɚʁʅɢ ɨɞ ɲɟɟɫɟɬɬɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɦɢɧɚɬɢɨɬ ɜɟɤ ɩɚ ɫɟ ɞɨ ɞɟɧɟɫ. ȼɫɭɲɧɨɫɬ ɨɜɚ ɱɟɫɬɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɚɟɫɬɪɨ ȴɭɛɢɲɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɢ ɛɟɲɟ ɟɞɧɨ ɨɞ ɦɚɪɤɚɧɬɧɢɬɟ ɫɥɭɱɭɜɚʃɚ ɧɚ 48-ɨɬ ɆɌɎ ɜɨ ɉɪɢɥɟɩ.

Ɂɚɜɟɫɚɬɚ ɧɚ 48 – ɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɆɌɎ ɫɟ ɤɪɟɧɚ ɫɨ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɧɚ „Ⱥɪɯɟɥɚɨɫ ɢɥɢ ȿɜɪɢɩɢɞ ɫɟ ɜɪɚʅɚ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɨɬ“ ɨɞ ȳɨɪɞɚɧ ɉɥɟɜɧɟɲ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ȼɥɚɞɨ ɐɜɟɬɚɧɨɜɫɤɢ, ɚ ɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ. Ɉɜɚɚ ɫɰɟɧɫɤɚ ɩɚɪɚɛɨɥɚ ɧɚ ɬɟɦɚ ɚɧɬɢɱɤɢɨɬ ɦɢɬ ɤɨʁ ɬɪɚɟ ɢ ɫɟ ɪɟɩɟɪɤɭɢɪɚ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɨɬ ɢ 2 ɢ 500 ɝɨɞɢɧɢ ɩɨɞɨɰɧɚ ɫɟ ɞɢɫɩɟɪɡɢɪɚ ɢ ɦɭɥɬɢɩɥɢɰɢɪɚ ɫɨ ɬɨɚ ɲɬɨ ɟɞɟɧ ɨɞ ɥɢɤɨɜɢɬɟ ɧɚ ɫɥɚɜɧɢɨɬ ɚɧɬɢɱɤɢ ɬɪɚɝɢɱɚɪ ɂɮɢɝɟɧɢʁɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚ ɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɪɭɜɨ, ɚ ɜɨ ɬɨɥɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɚɤɬɟɪɤɢɬɟ Ɍɪɚʁɚɧɤɚ ɂɥɢɟɜɚ, ȼɚɥɞɟɬɚ ɂɫɦɚɢɥɢ, Ƚɨɪɞɚɧɚ ȿɧɞɪɨɜɫɤɚ, Ȼɢɥʁɚɧɚ Ȼɟɥɢɱɚɧɟɰ- Ⱥɥɟɤɫɢʅ, ɩɨɬɨɚ Ɋɭɛɟɧɫ Ɇɭɪɚɬɨɜɫɤɢ ɜɨ ɧɚɫɥɨɜɧɢɨɬ ɥɢɤ... „Ɂɦɟʁɨɜɚɬɚ ɧɟɜɟɫɬɚ“ ɨɞ Ɇɨɥɟɪɨɜ ɧɚ ɩɪɢɥɟɩɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɢ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɇɟɥɚ ȼɢɬɨɲɟɜɢʅ ɢ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɫɟ ɩɨɬɜɪɞɢ ɤɚɤɨ ɟɞɧɨ ɨɞ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɚ ɤɚʁ ɧɚɫ ɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɜɟ ɧɟɤɨɥɤɭ ɫɟɡɨɧɢ. Ɍɨɚ ɟ ɦɭɡɢɱɤɚ ɞɪɚɦɚ ɜɨ ɫɬɢɥɨɬ ɧɚ ɛɪɨɞɜɟʁɫɤɢɬɟ ɦʁɭɡɢɤɥɢ ɜɨ ɤɨʁɚ ɨɞɥɢɱɧɨ ɫɟ ɫɧɚɨɼɚ ɩɨɞɦɥɚɞɟɧɢɨɬ ɚɧɫɚɦɛɥ ɧɚ ɩɪɢɥɟɩɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ. Ȼɚʁɤɚɬɚ ɡɚ ɡɚɛɪɚɧɟɬɚɬɚ ʂɭɛɨɜ ɩɨɦɟɼɭ ɞɟɜɨʁɤɚ ɢ ɡɦɟʁ ɟ ɩɪɨɜɨɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɢɫɬɪɚɠɢ ɮɟɧɨɦɟɧɨɬ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɰɢʁɚɬɚ ɬɨɤɦɭ ɧɢɡ ɧɚɲɢɨɬ ɮɨɥɤɥɨɪ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ. Ɂɚɫɥɭɝɚɬɚ ɢɦ ɩɪɢɩɚɼɚ ɧɚ ɩɨɥɟɬɧɢɬɟ ɂɝɨɪ Ɍɪɩɱɟɫɤɢ, Ɇɚɪɢʁɚ ɋɩɢɪɤɨɫɤɚ ɂɥɢʁɨɫɤɚ, Ɂɨɪɚɧ ɂɜɚɧɨɫɤɢ, Ⱦɚɧɢɟɥɚ ɂɜɚɧɨɫɤɚ, ɇɚɬɚɲɚ ɇɚɭɦɨɫɤɚ, Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɑɚɤɦɚɤɨɫɤɚ, ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ȯɨɪɼɢʁɨɫɤɢ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ɍɨɞɟɫɤɢ ɢ ɞɪ. 29


TEATARSKI GLASNIK ȱ Ʉɨɝ ɜɟɥɢɦɟ ɞɟɤɚ 48 –ɨɬ ɆɌɎ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɦɨɡɚɢɤ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɫɬɢɥɨɜɢ ɢ ɩɨɟɬɢɤɢ ɬɨɝɚɲ ɬɨɚ ɟ ɢɫɥɭɫɬɪɢɪɚɧɨ ɭɲɬɟ ɫɨ ɩɪɜɢɬɟ ɞɜɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ. Ⱦɨɞɟɤɚ ɜɨ „Ⱥɪɯɟɥɚɨɫ“ ɧɚ ɉɥɟɜɧɟɲ ɢ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɫɟ ɫɨɨɱɭɜɚɦɟ ɫɨ ɩɪɢɦɟɪ ɜɨ ɤɨʁ ɟɞɟɧ ɦɨɬɢɜ ɧɚ ɚɧɬɢɱɤɚɬɚ ɬɪɚɝɟɞɢʁɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚ ɞɪɚɦɫɤɚ ɜɢɡɭɪɚ ɫɨ ɚɤɬɭɟɥɧɢ ɤɨɧɨɬɚɰɢɢ ɫɨ ɤɨɢ ɫɚɦɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɬɜɪɞɢ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɨɫɬɚ ɧɚ ɢɧɝɟɧɢɨɡɧɢɬɟ ɚɜɬɨɪɢ ɤɚɤɨɜ ɲɬɨ ɟ ɧɟɫɨɦɧɟɧɨ ɢ ȿɜɪɢɩɢɞ, ɞɨɬɨɝɚɲ, „Ɂɦɟʁɨɜɚɬɚ ɧɟɜɫɬɚ“ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ȼɢɬɨɲɟɜɢʅ ɢ ɧɚ ɉɪɢɥɟɩɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɟ ɭɛɚɜ ɩɪɢɦɟɪ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɞɪɚɦɫɤɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ ɡɚ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɧɨɜ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧ ɫɰɟɧɫɤɢ ɪɚɤɨɩɢɫ ɤɨʁ ɜɨɡɛɭɞɭɜɚ ɢ ɩɥɟɧɭɜɚ.

ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ. Ɍɨɚ ɫɟɩɚɤ ɧɟ ɡɧɚɱɢ ɞɟɤɚ ɜɨ ɧɟɚ ɧɟɞɨɫɬɢɝɚ ɜɨɥʁɚ ɢ ɟɧɬɢɡɢʁɚɡɚɦ ɢ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɩɨɫɜɟɬɟɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɮɚɫɰɢɧɢɪɚ. ȼɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɫɬɪɟɦɟɠɨɬ ɞɪɚɦɫɤɨɬɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɛɨɪɛɚ ɡɚ ɫɥɨɛɨɞɚ ɢ ɟɦɚɧɰɢɩɚɰɢʁɚ ɞɚ ɫɟ ɨɛɥɟɱɟ ɜɨ ɧɨɜɨ ɫɰɟɧɫɤɨ ɪɭɜɨ ɲɬɨ ɟ ɫɟɤɨɝɚɲ ɩɪɨɜɨɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɬɟ ɬɜɨɪɰɢ. Ƚɨɪɚɧ ɢ Ʉɟɬɢ ɂɥɢʅ, ȳɚɫɦɢɧɚ ȼɚɫɢɥɟɜɚ, Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ Ⱦɨɤɫɟɜɫɤɢ, ɋɬɟɮɚɧɢʁɚ Ɂɢɫɨɜɫɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɫɟ ɞɟɥ ɨɞ ɟɤɢɩɚɬɚ ɤɨʁɚ ʁɚ ɩɨɫɜɟɞɨɱɭɜɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɮɚɧɚɬɢɱɧɨɫɬ. Ɍɟɚɬɚɪɨɬ Ʉɨɦɟɞɢʁɚ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ ɩɪɟɞ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ɫɟ ɥɟɝɢɬɢɦɢɪɚɲɟ ɫɨ „ɀɟɧɢɞɛɚ“ ɨɞ Ƚɨɝɨʂ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ⱦɟʁɚɧ ɉɪɨʁɤɨɜɫɤɢ ɤɨʁ ɟɞɟɧɢɫɬɜɟɧ ɨɞ ɫɜɨʁɚɬɚ ɮɟɥɚ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɫɨ ɞɜɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɨɜɨʁ ɮɟɫɬɢɜɚɥ. ɋɥɢɱɧɨ ɤɚɤɨ ɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚ ɧɚ „Ɇɚɥɨɝɪɚɼɚɧɫɤɚ ɫɜɚɞɛɚ“ ɫɨ Ɉɯɪɢɞɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɢ ɜɨ ɨɜɨʁ ɫɥɭɱɚʁ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɉɪɨʁɤɨɜɫɤɢ ɩɨɧɭɞɭɜɚ ɟɞɟɧ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɧ ɤɨɧɰɟɩɬ ɤɨʁ ɟ ɜɨ ɩɨɬɪɚɝɚ ɩɨ ɤɥɭɱɨɬ ɡɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɬɟ ɫɨɡɜɭɱʁɚ ɧɚ ɤɥɚɫɢɱɧɚɬɚ ɤɨɦɟɞɢʁɚ, ɚ ɮɟɧɨɦɟɧɨɬ ɧɚ ɛɪɚɤɨɬ ɝɨ ɝɥɟɞɚ ɧɢɡ ɩɪɢɡɦɚɬɚ ɧɚ ɞɟɧɟɲɧɚɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ. ȼɨ ɨɜɨʁ ɫɰɟɧɫɤɢ ɥɚɦɟɧɬ ɡɚ ɛɪɚɤɨɬ ɤɚɤɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɤɚɤɨ ɝɥɚɜɧɢ ɫɟ ɧɚɦɟɬɧɭɜɚɚɬ ɭɫɩɟɲɧɚɬɚ ɫɰɟɧɫɤɚ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢʁɚ, ɜɢɞɟɨ ɞɢɡɚʁɧɨɬ, ɦɭɡɢɤɚɬɚ ɢ ɫɟɤɚɤɨ ɚɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɢɝɪɚ. ȼɨ ɨɜɚɚ ɫɦɢɫɥɚ ɝɨ ɨɞɛɟɥɟɠɭɜɚɦɟ ɩɪɢɞɨɧɟɫɨɬ ɧɚ ɚɤɬɟɪɢɬɟ Ⱥɬɚɧɚɫ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɫɤɢ, ȼɚɥɟɧɬɢɧ Ʉɨɫɬɚɞɢɧɨɜɫɤɢ, ɇɢɧɚ Ⱦɟɚɧ ɢ ɞɪɭɝɢ, ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɤɨʁ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬɢ ɨɞɞɚɜɚɲɟ ɢ ɤɪɟɜɤɨɫɬ ɡɚ ɫɩɪɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɫɨ ɫɥɨɠɟɧɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢ ɧɚ ɥɢɤɨɜɢɬɟ ɨɞ ɨɜɚɚ ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɤɨɦɟɞɢʁɚ.

„Ɇɚɥɨɝɪɚɼɚɧɫɤɚ ɫɜɚɞɛɚ“

ȿɞɟɧ ɨɞ ɧɚʁɦɥɚɞɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢ ɤɚʁ ɧɚɫ Ɉɯɪɢɞɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɫɨ „Ɇɚɥɨɝɪɚɼɚɧɫɤɚ ɫɜɚɞɛɚ“ ɨɞ Ȼɪɟɯɬ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ⱦɟʁɚɧ ɉɪɨʁɤɨɜɫɤɢ. ɉɨɫɟɛɧɨɫɬɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɱɢɧ ɟ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɤɚɦɟɪɧɚ ɮɨɪɦɚ, ɬɨɚ ɟ ɢɡɜɟɞɛɚ ɡɚ ɫɟ ɧɚ ɫɟ ɬɪɢɟɫɟɬɢɧɚ ɝɥɟɞɚɱɢ ɤɨɢ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɢɡɜɟɞɭɜɚɱɢɬɟ ɫɟ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɜɨ ɫɜɚɞɛɟɧɚɬɚ ɩɪɨɫɥɚɜɚ – ɜɨ ɜɚɤɜɚɬɚ „ɬɟɬ ɚ ɬɟɬ“ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚʁɞɨɛɪɨ ɫɟ ɫɧɚʁɞɨɚ ȳɭɥɢʁɚɧɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɚ, ɉɟɬɚɪ Ɇɢɪɱɟɜɫɤɢ ɢ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɨʁɚɧɨɜɫɤɢ. ȼɨ ɫɟɤɨʁ ɫɥɭɱɚʁ, Ɉɯɪɢɞɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɩɨɧɭɞɭɜɚ ɧɨɜɨ ɢ ɢɧɨɜɚɬɢɜɧɨ ɱɢɬɚʃɟ ɧɚ ɤɥɚɫɢɱɧɢɨɬ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬ ɧɚ Ȼɪɟɯɬ ɤɨɟ ɢɧɬɪɢɝɢɪɚ ɢ ɡɚɜɟɞɭɜɚ ɜɨ ɟɞɧɚ ɧɚʁɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɫɦɢɫɥɚ ɧɚ ɡɛɨɪɨɬ. Ɋɟɠɢɫɤɢɨɬ ɪɚɤɨɩɢɫ ɧɚ ɉɪɨʁɤɨɜɫɤɢ ɜɨ ɨɜɨʁ ɫɥɭɱɚʁ ɩɨɬɫɟɬɭɜɚ ɧɚ ɫɬɪɟɦɟɠɢɬɟ ɧɚ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɨɬ ɤɚɤɨ ɧɨɜ ɮɟɧɨɦɟɧ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɤɨʁ ɭɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɝɥɟɞɚɱɢɬɟ ɚɩɪɢɨ-ɪɧɨ ɝɨ ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚ, ɚ ɬɨɚ ɨɜɞɟ ɟ ɩɨɜɟʅɟ ɨɞ ɟɜɢɞɟɧɬɧɨ! „Ⱦɭɯɨɬ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɬɚ“, ɫɩɨɪɟɞ ɑɟɪɧɨɞɪɢɧɫɤɢ – ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, ɧɨ ɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɢ ɢɡɜɟɞɭɜɚɱɤɚɬɚ ɟɤɢɩɚ, ɲɬɨ ʁɚ ɢɡɜɟɞɟ Ʉɭɦɚɧɨɜɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ʌɭɤɚ Ʉɨɪɬɢɧɚ ɫɟ ɱɢɧɢ ɞɟɤɚ ɫɨ ɫɜɨʁɨɬ ɩɨɫɦɨɞɟɪɟɧɢɫɬɢɱɤɢ ɫɬɢɥ ɢ ɦɚɧɢɪ ɨɫɬɚɧɚ ɯɟɪɦɟɬɢɱɧɚ, ɧɟʁɚɫɧɚ ɢ ɩɨ ɦɚɥɤɭ ɤɨɧɮɭɡɧɚ ɡɚ

Ⱥɥɛɚɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ Ɍɟɬɨɜɨ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɫɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚɬɚ ɫɚɬɢɪɚ „Ƚɧɢɞɚ“ ɨɞ ɂɜɨ Ȼɪɟɲɚɧ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɭɥɟʁɦɚɧ Ɋɭɲɢɬɢ. Ɍɨɚ ɛɟɲɟ ɢɡɜɟɞɛɚ ɜɨ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɟɧ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢ ɫɬɢɥ ɤɨʁɚ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɚɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɢɝɪɚ ʁɚ ɩɨɤɚɠɭɜɚ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɧɨɜ ɞɪɚɦɫɤɢ ɚɧɫɚɦɛɥ. „Ƚɧɢɞɚ“ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ Ɋɭɲɢɬɢ ɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɫɚɬɢɪɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɚɤɰɟɧɬɨɬ ɟ ɫɬɚɜɟɧ ɧɚ ɜɥɢʁɚɧɢɟɬɨ

„Ƚɧɢɞɚ“

30


TEATARSKI GLASNIK ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨ-ɩɚɪɬɢɫɤɢɬɟ ɬɭɪɛɨɥɟɧɰɢɢ ɜɨ ɠɢɜɨɬɨɬ ɧɚ ɨɛɢɱɧɢɨɬ ɱɨɜɟɤ ɢ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɢɟ. ɉɪɢʁɚɬɧɨ ɢɡɧɟɧɚɞɭɜɚʃɟ ɢ ɞɨɠɢɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɞɪɚɦɫɤɢɨɬ ɩɪɜɟɧɟɰ ɧɚ Ɇɢɬɤɨ Ȼɨʁɚʇɢɫɤɢ „ɇɟ ɱɭɤɚʁ ɛɥɢɫɤɭ ɞɨ ɫɪɰɟɬɨ“ ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɋɬɪɭɦɢɱɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɚ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɢɧɢɲɚ ȿɮɬɢɦɨɜ. ɉɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɠɚɧɪɨɜɫɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɛɚ ɬɨɚ ɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚ ɤɨɦɟɞɢʁɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɧɚ ɬɟɦɚ ɡɚ ɛɪɚɱɧɢɬɟ ɨɞɧɨɫɢ, ɡɚ ɝɪɟɜɨɬ ɢ ɩɪɨɫɬɭɜɚʃɟɬɨ, ɱɢɧ ɤɨʁ ɩɨɫɥɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɬɟ ɩɟɪɢɩɟɬɢɢ ɡɚɜɪɲɭɜɚ ɫɨ ɯɟɩɢɟɧɞ ɢ ɤɨʁ ɪɟɥɚɤɫɢɪɚ ɢ ɡɚɛɚɜɭɜɚ. Ⱥɜɬɨɪɨɬ Ȼɨʁɚʇɢɫɤɢ, ɢɚɤɨ ɨɜɚ ɟ ɧɟɝɨɜ ɩɪɜ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬ ɦɚɧɢɮɟɫɬɢɪɚ ɡɚɜɢɞɧɚ ɭɦɟɲɧɨɫɬ ɤɚɤɨ ɜɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɢɠɟɬɨ, ɭɛɚɜɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɢɨɬ ɞɪɚɦɫɤɢ ɞɢɫɤɭɪɫ ɤɨʁ ɧɚ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɢɦ ɨɜɨɡɨɦɨɠɭɜɚ ɫɰɟɧɫɤɢ ɛɪɚɜɭɪɢ, ɬɚɤɚ ɢ ɜɨ ɫɚɦɨɬɨ ɩɪɨɮɢɥɢɪɚʃɟ ɧɚ ɫɰɟɧɫɤɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢ ɤɨɢ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɤɚɠɭɜɚ ɨɞɥɢɱɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ. ɇɚ ɦɨɦɟɧɬɢ ɫɬɢɥɨɬ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɜɨ ɪɟɠɢɫɤɢɨɬ ɩɪɢɫɬɚɩ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɢ ɩɪɢɞɨɞɚɜɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ ɛɭɪɥɟɫɤɚ ɢɥɢ, ɩɨɬɨɱɧɨ ɧɚ ɜɨɞɜɢʂ ɨɞ ɫɨɜɪɟɦɟɧ ɜɢɞ, ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɤɚɠɚ ɤɚɤɨ ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɟ ɧɟ ʁɚ ɨɫɬɚɜɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɪɚɦɧɨɞɭɲɧɚ. ȼɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɧɚɫɬɚɩɢʁɚ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ȼɚɧɱɨ Ɇɟɥɟɜ, Ɉɥɢɜɟɪɚ Ⱥɪɢɡɚɧɨɜɚ, ȳɭɥɢʁɚ Ɇɢɥɤɨɜɚ ɢ ɋɬɨʁɚɧ ȼɟɥɤɨɜ-Ɍɪɧ. ɇɢɜɧɚɬɚ ɢɝɪɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɧɟɤɨɥɤɭɩɚɬɢ ʁɚ ɧɚɝɪɚɞɢ ɫɨ ɚɩɥɚɭɡɢ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɫɰɟɧɚ.

ɧɢɜɧɚɬɚ ɡɪɟɥɨɫɬ ɢ ɤɨɦɩɟɬɢɬɢɜɧɨɫɬ. Ⱦɚ ɝɢ ɫɩɨɦɟɧɟɦɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ Ȯɨɪɝɢɟɜɫɤɚ, Ɇɢɥɨɪɚɞ Ⱥɧɝɟɥɨɜ, ɉɟɰɟ Ɋɢɫɬɨɜɫɤɢ, Ɇɢɥɟ ȼɪɚɬɟɨɜɫɤɢ ɢ Ⱥɧɝɟɥɤɚ ɇɚɲɤɨɜɚ. Ɍɪɢɱɚɫɨɜɧɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɚ ɆɇɌ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ „ɂɡɝɭɛɟɧɢ Ƚɟɪɦɚɧɰɢ“ ɨɞ Ⱦɟʁɚɧ Ⱦɭɤɨɜɫɤɢ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɛɟɲɟ

„ɂɡɝɭɛɟɧɢ Ƚɟɪɦɚɧɰɢ“ ɟɞɧɚ ɨɞ ɨɧɢɟ ɢɡɜɟɞɛɢ ɤɨɢ ɫɟ ɧɚɦɟɬɧɚɚ ɫɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɫɟɪɢɨɡɧɨɫɬ ɜɨ ɩɪɢɫɬɚɩɨɬ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɤɨɢ ɧɚʁɟɜɢɞɟɧɬɧɢ ɛɟɚ ɜɨ ɪɟɠɢɫɤɢɨɬ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢ ɚɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɢɝɪɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɪɟɱɢɫɢ ɞɚ ɧɟɦɚɲɟ ɫɥɚɛɢ ɦɟɫɬɚ. ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɧɚ ɟɞɟɧ ɦɚɟɫɬɪɚɥɟɧ ɧɚɱɢɧ ɫɨɡɞɚɜɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɧɟ ɬɚɧɝɢɪɚ ɫɢɬɟ ɧɚɫ ɜɨ ɞɚɞɟɧɢɨɬ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɚɦɛɢɟɧɬ. Ɍɟɤɫɬɨɬ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɤɚɤɨ ɞɚ ɝɢ ɧɚɞɪɚɫɧɭɜɚɚɬ ɞɢɦɟɧɡɢɢɬɟ ɧɚ ɞɧɟɜɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɩɚɦɮɥɟɬ ɢ ɧɚɦɟɫɬɨ ɬɨɚ ɞɨɛɢɜɚɚɬ ɩɨɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɢ ɤɨɧɨɬɚɰɢɢ. ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɫɭɩɬɢɥɧɨ ɝɢ ɝɪɚɞɢ ɫɰɟɧɢɬɟ ɢ ɥɢɤɨɜɢɬɟ (ɧɢɜɧɢɨɬ ɦɢɡɚɧɫɰɟɧ) ɫɨ ɞɥɚɛɨɤɨ ɩɪɨɫɬɭɞɢɪɚɧɚ ɥɟɫɧɨɬɢʁɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁɧɨɫɬ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɧɚ ɆɇɌ ɢ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɟ ɩɨɥɢɮɨɧɢɱɟɧ ɫɰɟɧɫɤɢ ɱɢɧ ɤɨʁ ɡɚɝɚɬɧɭɜɚ ɢ ɩɪɨɜɨɰɢɪɚ, ɚ ɩɪɟɤɭ ɤɪɭɰɢʁɚɥɧɢɬɟ ɬɨɱɤɢ, ɜɨɡɧɟɦɢɪɭɜɚ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɭɜɚ. Ɂɚ ɭɫɩɟɯɨɬ ɟɜɢɞɟɧɬɟɧ ɟ ɩɪɢɞɨɧɟɫɨɬ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɬɧɚɬɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɟɤɢɩɚ: Ȱɜɟɡɞɚ Ⱥɧɝɟɥɨɜɫɤɚ, Ɉɥɢɜɟɪ Ɇɢɬɤɨɜɫɤɢ, ȳɨɪɞɚɧ ɋɢɦɨɧɨɜ, Ɍɨɧɢ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɫɤɢ, ȳɨɜɢɰɚ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɫɤɢ, ɇɢɤɨɥɚ Ɋɢɫɬɚɧɨɜɫɤɢ, Ʉɚɦɤɚ Ɍɨɰɢɧɨɜɫɤɢ, ȿɦɢɥ Ɋɭɛɟɧ ɢ ɋɚʃɚ Ⱥɪɫɨɜɫɤɚ. Ʉɨɪɟɨɞɪɚɦɚɬɚ „ɒɟɤɫɩɢɪ ɜɨ ɩɪɢɤɚɡɧɢ“ ɧɚ Ɍɭɪɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɢ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ Ʉɪɟɧɚɪɟ ɇɟɜɡɚɬɢ, ɚ ɜɨ ɡɚɧɢɦɥɢɜɚɬɚ ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ȼɢɤɬɨɪɢʁɚ Ɋɚɧɝɟɥɨɜɚ ɛɟɲɟ ɭɲɬɟ ɟɞɧɨ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɲɧɢɨɜ ɮɟɫɬɢɜɚɥ. ɂ ɨɜɞɟ ɩɨɞɦɥɚɞɟɧɢɨɬ ɞɪɚɦɫɤɢ ɚɧɫɚɦɛɥ ɝɨ ɢɦɚɲɟ ɝɥɚɜɧɢɨɬ ɡɛɨɪ ɡɚ ɩɪɟɥɟɜɚʃɟ ɧɚ ɟɦɨɰɢɢɬɟ ɩɪɟɤɭ ɪɚɦɩɚɬɚ ɜɨ ɝɥɟɞɚɥɢɲɬɟɬɨ. Ȼɢɥʁɚɧɚ ȳɨɜɚɧɨɜɫɤɚ, ȿɪɦɚɧ ɒɚɛɚɧ, ɇɟɚɬ Ⱥɥɢ, ɇɟɫɪɢɧ Ɍɚɢɪ, Ɉɫɦɚɧ Ⱥɥɢ, ɋɟɥɩɢɧ Ʉɟɪɢɦ ɢ ɋɭɡɚɧ Ⱥɤɛɟɥɝɟ ɫɟ ɢɦɢʃɚɬɚ ɧɚ ɧɟɤɨɢ ɨɞ ɭɱɟɫɧɢɰɢɬɟ ɤɨɢ ɧɢɡ ɬɟɥeɫɧɚɬɚ ɟɤɫɩɪɟɫɢʁɚ ɝɢ ɞɨɥɨɜɢʁɚ ɫɰɟɧɢɬɟ

„ɉɚɪɨɜɢ“ ɒɬɢɩɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ʁɚ ɢɡɜɟɞɟ „ɉɚɪɨɜɢ“ ɨɞ Ɇɢɪɨ Ƚɚɜɪɚɧ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ȴɭɩɱɨ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɢ. ɉɪɟɬɫɬɜɚɬɚ ɟ ɝɪɚɞɟɧɚ ɜɨ ɫɬɢɥɨɬ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɡɢɫɤɢɬɟ ɫɚɩɭɧɢɰɢ, ɧɨ ɧɚ Ɍȼ ɪɟɤɥɚɦɢɬɟ ɫɨ ɤɨɢ ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɨ „ɫɟ ɬɪɭʁɚɬ“ ɝɥɟɞɚɱɢɬɟ. ɋɟ ɱɢɧɢ ɞɟɤɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɧɚɱɢɧ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɢ ɝɨ ɧɚɨɼɚ „ɤɥɭɱɨɬ“ ɡɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɤɨʁɚ ɧɚɢɞɭɜɚ ɧɚ ɭɛɚɜ ɩɪɢɟɦ ɤɚʁ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ɢ ɤɨʁɚ ɭɠɢɜɚɲɟ ɜɨ ɫɭɞɛɢɧɢɬɟ ɧɚ ɛɪɚɱɧɢɬɟ ɩɚɪɬɧɟɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɬɢ ɫɨ ɩɪɟɫɜɪɬɢ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɬɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬ ɧɚ Ƚɚɜɪɚɧ ɟ ɜɨ ɬɨɚ ɲɬɨ ɧɟɤɨɥɤɭɦɢɧɚɬɚ ɚɤɬɟɪɢ ɢɝɪɚɚɬ ɩɨ ɧɟɤɨɥɤɭ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɥɢɤɨɜɢ, ɲɬɨ ɫɟɤɚɤɨ ɟ ɬɟɫɬ ɡɚ 31


TEATARSKI GLASNIK ȱ ɝɥɚɜɧɨ ɨɞ ɲɟɤɫɩɢɪɨɜɢɬɟ ɬɪɚɝɟɞɢɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɢɜɧɢɬɟ ɤɥɭɱɧɢ ɦɟɫɬɚ. Ȼɢɬɨɥɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɧɚ ɦɚɬɢɱɧɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ʁɚ ɢɡɜɟɞɟ ɞɪɚɦɫɤɚɬɚ ɟɩɨɩɟʁɚ „Ɍɪɚɜɧɢɱɤɚ ɯɪɨɧɢɤɚ“ ɫɩɨɪɟɞ ɢɫɬɨɢɦɟɧɨɬɨ ɞɟɥɨ ɨɞ ɂɜɨ Ⱥɧɞɪɢʅ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ Ȼɪɚɧɤɨ Ȼɪɟɡɨɜɚɰ. Ɍɨɚ ɟ ɤɨɥɚɠ ɢɥɢ ɦɨɡɚɢɤ ɞɨ ɞɟɫɟɬɢɰɢ ɫɰɟɧɢ ɜɨ ɤɨɢ ɟ ɪɚɡɥɨɠɟɧɨ ɞɟʁɫɬɜɨɬɨ, ɚ ɜɨ ɤɨɢ ɫɨ ɭɫɩɟɯ ɧɚɫɬɚɩɭɜɚɚɬ ɛɪɨʁɧɢ ɚɤɬɟɪɢ ɧɚ ɛɢɬɨɥɫɤɢɨɬ ɞɪɚɦɫɤɢ ɚɧɫɚɦɛɥ – Ƚɚɛɪɢɟɥɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ, ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ Ƚɪɚɦɨɫɥɢ, Ɉɝɧɟɧ Ⱦɪɚɧɝɨɜɫɤɢ, ȿɥɟɧɚ Ɇɨɲɟ, Ȼɨɪɢɫ ɑɨɪɟɜɫɤɢ, ɇɢɤɨɥɚ ɉɪɨʁɱɟɜɫɤɢ, ɂɥɢɧɚ ɑɨɪɟɜɫɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢ. Ɉɞ ɟɞɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɩɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɫɥɨɠɟɧɨɫɬ ɢ ɛɪɨʁɧɢɨɬ ɚɤɬɟɪɫɤɢ ɚɧɫɚɦɛɥ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɬɟɧɞɢɪɚ ɤɨɧ ɫɩɟɤɬɚɤɥ, ɧɨ ɨɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ ɟ ɫɨɨɱɟɧɚ ɫɨ ɯɟɧɞɢɤɟɩɨɬ ɧɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɨɬ ɛɪɨʁ ɧɚ ɝɥɟɞɚɱɢ – ɨɤɭɥɭ ɩɟɞɟɫɟɬɢɧɚ. ɇɚ ɩɨɤɚɡ ɟ ɭɲɬɟ ɟɞɧɚɲ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɚɬɚ ɪɟɠɢɫɤɚ ɩɨɟɬɢɤɚ ɢ ɪɚɤɨɩɢɫ ɧɚ Ȼɪɟɡɨɜɚɰ, ɤɨʁ ɟ ɤɚɤɨ ɡɚɛɪɟɮɬɚɧɚ ɦɚɲɢɧɚ. ɂ ɨɜɞɟ ɟ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɡɚ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɚ ɦɭɥɬɢɦɟɞɢʁɚ-ɥɧɨɫɬ ɜɨ ɢɡɪɚɡɨɬ, ɤɢɧɟɫɬɟɬɢɱɧɨɫɬɚ ɧɚ ɞɟʁɫɬɜɨɬɨ ɢ ɚɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɜɟɲɬɢɧɚ ɜɨ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɬɨ ɢɥɢ ɩɨɬɨɱɧɨ ɠɟɫɬɨɤɨ ɬɟɦɩɨ ɧɚ ɧɟɤɨɥɤɭɬɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ. ɋɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɧɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧ ɋɜɟɬɨɡɚɪɟɜ ɟ ɜɩɪɨɱɟɦ ɟɞɟɧ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɚɞɭɬɢ ɧɚ ɨɜɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ.

„ɇɨʅɢɬɟ ɜɨ ɛɟɥ ɫɚɬɟɧ“ ɩɚɬɢɱɧɚ ɤɚɦɟɪɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɢɝɪɚɚ ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɢɬɟ Ⱥɦɟɪɧɢɫ ɇɨɤɲɢʅɢ, Ɂɚɪɢʁɟ ȳɨɧɭɡɢ ɢ Ⱦɪɢɬɚ Ʉɚɛɚ Ʉɚɪɚɝɚ. „ɇɨʅɢɬɟ ɜɨ ɛɟɥ ɫɚɬɟɧ“ ɨɞ Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ ɧɚ ȼɟɥɟɲɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɚ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɇɟɧɚɞ ȼɢɬɚɧɨɜ ɛɟɲɟ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɭɫɩɟɲɧɚ ɫɰɟɧɫɤɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚ ɬɟɦɚ ɤɨʁɚ ɩɪɟɤɭ ɫɟɤɫɭɚɥɧɢɬɟ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɢɦɩɨɬɟɧɰɢʁɚɬɚ, ɮɪɢɝɢɞɧɨɫɬɚ, ɬɪɚɜɟɫɬɢʁɚɬɚ ɢ ɫɥ. ʅɟ ɩɪɨɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɨɫɚɦɟɧɨɫɬɚ ɢ ɨɬɭɼɟɧɨɫɬɚ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɱɨɜɟɤ. ɉɭɛɥɢɤɚɬɚ ɨɫɨɛɟɧɨ ɫɪɞɟɱɧɨ ɢ ɫɨ ɫɢɦɩɚɬɢɢ ʁɚ ɩɪɢɦɢ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɩɚɪɬɢɰɢɩɢɪɚɚ ȳɨɪɞɚɧ ȼɢɬɚɧɨɜ, ȼɚɫɢɥ Ɂɚɮɢɪɱɟɜ, Ɂɨɪɚɧ ȴɭɬɤɨɜ ɢ Ɂɨɪɢɰɚ ɉɚɧɱɢʅ. ȼɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɨɫɭɦ ɞɟɧɚ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ ɫɟ ɜɤɭɩɧɨ 13 ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɜɨ ɧɚɬɩɪɟɜɚɪɭɜɚɱɤɢɨɬ ɞɟɥ ɢ ɨɫɭɦ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɜɨ ɩɪɢɞɪɭɠɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɚ ɨɞɪɠɚɧɢ ɫɟ ɢ ɛɪɨʁɧɢ ɩɪɢɞɪɭɠɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥɭɱɭɜɚʃɚ. Mɟɼɭ ɧɢɜ, ɩɨɤɪɚʁ ɜɟʅɟ ɫɩɨɦɟɧɚɬɨɬɨ ɱɟɫɬɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ȴɭɛɢɲɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɢ, ɞɨɛɢɬɧɢɤɨɬ ɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ ɡɚ ɠɢɜɨɬɧɨ ɞɟɥɨ, ɝɢ ɢɡɞɜɨʁɭɜɚɦɟ ɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɡɚ ɚɤɬɟɪɨɬ Ʉɢɪɢɥ Ɋɢɫɬɨɫɤɢ, ɬɪɢɛɢɧɚɬɚ ɧɚ ɬɟɦɚ „Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɦɢɬɫɤɚ ɦɚɬɪɢɰɚ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ“, ɤɚɤɨ ɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɩɨɜɟʅɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɢɡɞɚɧɢʁɚ. ɇɨɜɢɬɟɬ ɧɚ ɨɜɚ ɢɡɞɚɧɢɟ ɛɟɲɟ ɱɢɬɚʃɟɬɨ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɨɞ ɎȾɍ. ɇɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɛɨɪɚɜɢ ɧɢɬɭ ɭɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɡɚ ɞɟɰɚ ɢ ɦɥɚɞɢɧɰɢ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ɉɢɩɢ ɞɨɥɝɢɨɬ ɱɨɪɚɩ“ ɨɞ Ⱥɫɬɪɢɞ Ʌɢɧɝɪɟɞ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ⱦɪɚɝɚɧɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɫɤɢ ɉɨɩɨɜɚ ɤɨʁɚ ɧɚɢɞɟ ɧɚ ɨɝɪɨɦɟɧ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤɚʁ ɧɚʁɦɥɚɞɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ɜɨ ɉɪɢɥɟɩ.

„ɉɪɫɬ“ Ⱥɥɛɚɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ ʁɚ ɩɪɢɤɚɠɚ „ɉɪɫɬ“ ɨɞ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚɬɚ ɤɨɫɨɜɫɤɚ ɞɪɚɦɫɤɚ ɚɜɬɨɪɤɚ Ⱦɨɪɭɧɬɢɧɚ Ȼɚɲɚ. ɋɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɬɢɩɢɱɧɚ ɠɟɧɫɤɚ ɢɥɢ ɮɟɦɢɧɢɫɬɢɱɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɡɚɧɢɦɚɜɚ ɫɨ ɠɟɧɫɤɢɨɬ ɚɝɨɥ ɧɚ ɧɚɛʂɭɞɭɜɚʃɟ. ɉɨɬɨɱɧɨ ɬɭɤɚ ɫɟ ɪɚɡɝɥɨɛɭɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɨɬ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɦɚʁɤɚɬɚ ɢ ɫɨɩɪɭɝɚɬɚ ɤɨɧ ɫɢɧɨɬ ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɨɩɪɭɝɨɬ ɢ ɲɬɨ ɫé ɫɟ ɢɡɪɨɞɭɜɚ ɨɞ ɬɢɟ ɪɟɥɚɰɢɢ. Ɍɨɚ ɛɟɲɟ ɭɛɚɜɚ ɢ ɫɢɦ

Ɍ. Ʉɭɡɦɚɧɨɜ

32


TEATARSKI GLASNIK

12ME\UNARODEN TEATARSKI FESTIVAL #SLAVIJA" -2013 ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ʅɟ ɧɢ ɩɪɢɤɚɠɚɬ ɭɛɚɜɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɞɨɠɢɜɭɜɚʃɚ ɢ ɫɨ ɬɨɚ ʅɟ ʁɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚɬɚ ɧɚ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɤɨʁ ɫɟɤɨʁɚ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚɫɬɨʁɭɜɚ ɞɚ ɧɟ ɢɡɪɚɞɭɜɚ ɫɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ ɢ ɞɨɛɪɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ“. ɉɨ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ, ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɝɨ ɨɬɜɚɪɚɚɬ ɚɤɬɟɪɢ. Ƚɨɞɢɧɚɜɚ ɬɨɚ ɝɨ ɧɚɩɪɚɜɢ ɩɪɢɝɨɞɧɨ ɢ ɦɨɲɧɟ ɢɧɜɟɧɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧɚɬɚɬɚ ɛɟɥɝɪɚɞɫɤɚ ɚɤɬɟɪɤɚ Ɋɭɠɢɰɚ ɋɨɤɢʅ.

ɉɨ ɜɬɨɪɩɚɬ ɫɭɦ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɬɟ ɫɜɟɱɟɧɨɫɬɢ ɧɚ ȼɪɚɱɚɪ, ɭɲɬɟ ɟɞɧɚɲ ɨɞɢɦɟ ɧɚ ɩɪɨɥɟɬɧɚɬɚ ɫɪɟɞɛɚ ɫɨ ɝɨɥɟɦɨ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ ɞɚ ɭɠɢɜɚɦɟ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪ. Ɉɞ ɫɢɬɟ ɫɬɪɚɧɢ ɧɚ ɫɜɟɬɨɬ ɢɦɚɦɟ ɝɨɫɬɢ, ɨɞ Ⱥɡɢʁɚ, Ⱥɮɪɢɤɚ, Ⱥɦɟɪɢɤɚ ɢ ȿɜɪɨɩɚ ɫɨ ɫɟɞɭɦ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɧɚ ɫɟɞɭɦ ɬɟɚɬɪɢ ʅɟ ɩɪɢɤɚɠɚɬ ɨɞɛɪɚɧ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪ. ȷɟ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɚɬ ɜɚɜɢɥɨɧɫɤɢɨɬ „Ƚɢɥɝɚɦɟɲ“ ɨɞ ɬɪɟɬɢɨɬ ɦɢɥɟɧɢɭɦ ɩɪɟɞ ɧɨɜɚɬɚ ɟɪɚ ɤɨʁ ʁɚ ɛɚɪɚ ɛɟɫɦɪɬɧɨɫɬɚ. ɉɨɬɨɚ „Ɇɟɞɟʁɚ“ ɨɞ ɚɧɬɢɱɤɚɬɚ ɪɢɡɧɢɰɚ ɤɨʁɚ ɢ ɞɟɧɟɫ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɱɨɜɟɤ ɝɨ ɩɥɟɧɢ ɫɨ ɞɥɚɛɨɱɢɧɢɬɟ ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɚɬɚ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ʅɟ ɛɢɞɟ ɢ ɡɚɩɨɡɧɚɜɚʃɟɬɨ ɫɨ ɤɚɡɚɯɬɚɧɫɤɚɬɚ ɤɥɚɫɢɤɚ ɫɨ ɩɢɟɫɚɬɚ „Ʉɚɪɚɼɨɡ“ ɜɨ ɤɨʁɚ ɩɨɟɡɢʁɚɬɚ ɨɜɟɤɨɜɟɱɭɜɚ ɟɞɧɚ ɝɨɥɟɦɚ ɧɟɨɫɬɜɚɪɟɧɚ ʂɭɛɨɜ. ɉɪɢɤɚɡɧɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɜɢɝɨɬ ɢ ɠɪɬɜɚɬɚ ɧɚ ȳɨɜɚɧɤɚ Ɉɪɥɟɚɧɤɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɨɤɪɟɧɭɜɚɚɬ ɦɧɨɝɭɛɪɨʁɧɢ ɚɤɬɭɟɥɧɢ ɩɪɚɲɚʃɚ. ȼɟɱɧɨɬɨ ɩɪɚɲɚʃɟ ɧɚ ɫɪɟɞɛɚɬɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɢ ɫɦɪɬɬɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚ „ɤɚɤɨ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɞɟɥɨɬɨ ɧɚ Ⱦɚɧɢɥɨ Ʉɢɲ ɤɚɤɨ ɟɮɟɤɬɧɚ ɞɪɚɦɫɤɚ ɟɜɨɤɚɰɢʁɚ ɜɨ ɩɢɟɫɚɬɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɒɧɚʁɞɟɪ „ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɚ ɧɚ ɢɡɝɭɛɟɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ“. Ɍɚɤɚ ɤɥɚɫɢɤɚɬɚ ɢ ɦɨɞɟɪɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ ɫɟ ɩɪɟɩɥɟɬɭɜɚɚɬ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɱɢʁ ɩɪɨɝɪɚɦ ʁɚ ɨɩɮɚʅɚ ɢ ɩɪɟɬɚɜɚɬɚ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ „ɇɟɤɚ ɛɢɞɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬ“ ɨɞ Ɋɨɧɚɥɞ Ɋɚɧɞ ɢ ʅɟ ɩɪɨɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɩɪɨɭɱɭɜɚʃɚ ɧɚ 20 ɜɟɤ“. Ȼɭɝɚɪɫɤɢɨɬ ɩɢɫɚɬɟɥ ȿɥɢɧ Ɋɚɯɧɟɜ ɜɨ ɩɢɟɫɚɬɚ „Ƚɪɚɮ“ ɭɤɚɠɭɜɚ ɧɚ ʂɭɛɨɜɬɚ ɤɚɤɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɫɭɞɢɪɢɬɟ ɢ ɧɟɞɨɪɚɡɛɢɪɚʃɚɬɚ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɜɚɬɚ ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ɇɚɪɨɞɟɧ ɩɪɚɬɟɧɢɤ“ ɨɞ ɇɭɲɢʅ, ʅɟ ɧɟ ɧɚɫɦɟɟ ɢ ʅɟ ɧɟ ɢɫɩɨɥɧɢ ɫɨ ɜɟɞɪɢɧɚɬɚ ɧɚ ɝɨɥɟɦɢɨɬ ɤɨɦɟɞɢɨɝɪɚɮ. ɇɚ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɜɨɜɟɞɨɬ ɜɨ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɨɬ ɛɢɥɬɟɧ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɬ ɞɪ. Ɋɚɲɤɨ ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ ɜɟɥɢ ɞɟɤɚ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɨɞ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, Ⱥɦɟɪɢɤɚ, ɐɪɧɚ Ƚɨɪɚ, Ȼɭɝɚɪɢʁɚ, Ɇɚɪɨɤɨ, Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, Ɋɨɦɚɧɢʁɚ ɢ ɋɪɛɢʁɚ ɢ ɨɜɚɚ ɝɨɞɢɧɚ „ɫɨ ɫɜɨɢɬɟ

Ɋɭɠɢɰɚ ɋɨɤɢʅ ɑɟɫɬɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɪɜɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɢ ɩɪɢɩɚɞɧɚ ɧɚ ɦɧɨɝɭɛɪɨʁɧɚɬɚ ɚɪɬɢɫɬɢɱɤɚ ɟɤɢɩɚ ɧɚ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɨɬ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɨɬ Ʉɚɪɚɝɚɧɞɚ „ɋɚɤɟɧ ɋɟʁɮɭɥɢɧ“ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ʉɚɪɚɼɨɡ“ ɨɞ Ɇ. Ⱥɭɟɡɨɜ, ɜɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɧɚ Ɍ. Ⱥɤɤɟɪɢ, ɚ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ʉ. Ʉɚɫɭɦɨɜ ɢ ɦɭɡɢɤɚ ɧɚ ɋ. Ɇɭɫɬɚɮɢɧɚ. Ⱦɪɚɦɚɬɚ „Ʉɚɪɚɼɨɡ“ ɟ ɟɞɧɚ ɨɞ ɧɚʁɫɬɚɪɢɬɟ ɩɢɟɫɢ ɧɚ Ɇ.Ⱥɭɟɡɨɜ, ɤɥɚɫɢɤ ɧɚ ɤɚɡɚɯɬɚɧɫɤɚɬɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ. Ɍɪɚɝɟɞɢʁɚɬɚ ɨɛɢɥɭɜɚ ɫɨ ɦɧɨɲɬɜɨ ɮɢɥɨɡɨɮɫɤɢ, ɟɩɫɤɢ ɢ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɢ ɢɞɟɢ, ɢɫɩɪɟɩɥɟɬɟɧɢ ɜɨ ɞɟɥɚɬɚ ɧɚ Ɇ.Ⱥɭɡɟɨɜ.

33


TEATARSKI GLASNIK ɫɜɨʁɚɬɚ ʂɭɛɟɧɚ ɛɟɫɦɪɬɧɚ ɫɨ ɫɜɨɢɬɟ ɩɨɟɦɢ ɢ ɩɟɫɧɢ, ɛɨɪɟʁʅɢ ɫɟ ɬɚɤɚ ɫɨ ɧɟɦɢɥɨɫɪɞɧɢɨɬ ɫɜɟɬ. Ⱦɪɚɦɚɬɚ ɨɛɢɥɭɜɚ ɫɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ ɢ ɮɨɥɤɥɨɪ.

ɍɛɚɜɢɰɚɬɚ Ʉɚɪɚɼɨɡ ɢ ɩɨɟɬɨɬ ɋɢɪɢɦ ɫɟ ɡɚʂɭɛɭɜɚɚɬ. ɇɟʁɡɢɧɚɬɚ ɛɨɝɚɬɚ ɮɚɦɢɥɢʁɚ ʁɚ ɜɟɪɢ ɡɚ ɞɪɭɝ. ɇɟ ɦɨɠɟʁʅɢ ɞɚ ʁɚ ɩɨɞɧɟɫɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɨɫɬɚ ɨɞ ɫɚɤɚɧɢɨɬ ɬɚɚ ɩɨɥɭɞɭɜɚ ɢ ɭɦɢɪɚ. ɉɨɟɬɨɬ ɨɫɬɚɧɭɜɚ ɞɚ ɠɢɜɟɟ ɞɚ ʁɚ ɧɚɩɪɚɜɢ

„ɇɟɤɚ ɛɢɞɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬ“ ȼɬɨɪɚɬɚ ɜɟɱɟɪ ɛɟɲɟ ɨɞɢɝɪɚɧɨ ɞɟɥɨɬɨ „ɇɟɤɚ ɛɢɞɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬ“ ɢɧɫɩɢɪɢɪɚɧɚ ɨɞ ɩɪɢɤɚɡɧɚɬɚ ɡɚ ɛɟɫɤɪɚʁɧɢɨɬ ɠɢɜɨɬɟɧ ɠɚɪ ɧɚ ɏɚɪɨɥɞ Ƚɥɭɪɦɚɧ, ɟɞɟɧ ɨɞ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢɬɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ. Ɋɟɠɢʁɚɬɚ ʁɚ ɩɨɬɩɢɲɚɥ Ƚɪɟɝɨɪɢ Ⱥɛɟɥɫ, ɚ ɝɥɚɜɧɢɨɬ ʁɭɧɚɤ ɜɨ ɦɨɧɨɞɪɚɦɚɬɚ ɟ Ɋɨɧɚɥɞ Ɋɚɧɞ. Ⱦɟʁɫɬɜɨɬɨ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɜɨ ɫɬɚɧɨɬ ɧɚ Ʉɥɭɪɦɚɧ ɜɨ ȵɭʁɨɪɤ ɜɨ ɟɞɧɨ ɩɪɨɥɟɬɧɨ ɩɨɩɥɚɞɧɟ 1980 ɝɨɞɢɧɚ, ɩɨ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɜɪɚʅɚʃɟ ɨɞ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ɂiɦɫɤɚ ɩɪɢɤɚɡɧɚ“. Ɍɪɨʁɰɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɝɢ ɜɨɞɢ ɜɨ ɫɬɪɚɫɬɜɟɧɨ ɩɚɬɭɜɚʃɟ ɧɢɡ ɫɜɨʁɚɬɚ ɠɢɜɨɬɧɚ ɩɪɢɤɚɡɧɚ, ɢɡɧɟɫɭɜɚʁʅɢ ɢɦ ɝɢ ɫɜɨɢɬɟ ɭɜɟɪɭɜɚʃɚ ɡɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɢ ɱɨɜɟɱɤɚɬɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɢ ɩɪɢɤɚɡɧɚɬɚ ɡɚ ɬɨɚ ɤɚɤɨ ʁɚ ɚɮɢɪɦɢɪɚɥ ɧɚʁɝɨɥɟɦɚɬɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɤɨɦɩɚɧɢʁɚ ɫɨ

Ɋɨɧɚɥɞ Ɋɚɧɞ Ʌɢʁ ɋɬɪɨɡɛɟɪɝ ɢ ɑɟɪɢɥ Ʉɪɚɮɨɪɞ. Ƚɢ ɨɩɢɲɭɜɚ ɫɜɨɢɬɟ ɩɚɬɭɜɚʃɚ, ɫɬɭɞɢɢɬɟ ɧɚ ɋɨɪɛɨɧɚ ɜɨ ɉɚɪɢɡ, ɩɚɬɭɜɚʃɟɬɨ ɜɨ Ɋɭɫɢʁɚ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɝɨ ɝɥɟɞɚɥ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɨɬ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɬɟɚɬɚɪ, ɦɢɝɨɬ ɜɨ ɉɚɪɢɡ, ɤɨɝɚ ɋɬɟɥɚ Ⱥɞɥɟɪ ɝɨ ɡɚɩɨɡɧɚɜɚ ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɫɤɢ ɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɢɬɟ ɲɬɨ ɬɨʁ ɝɢ ɜɨɞɢ ɫɨ ɨɜɨʁ ɝɨɥɟɦ ɦɚʁɫɬɨɪ... ɇɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɢ ɨɬɤɪɢɜɚ ɤɚɤɨ ɛɢɥɨ ɧɚ ɩɪɨɛɢɬɟ ɫɨ Ɇɚɪɥɨɧ Ȼɪɚɧɞɨ ɧɚ ɩɚɬɨɬ ɞɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɫɨ ɀɚɤɥɢɧɚ Ʉɟɧɟɞɢ Ɉɧɚɡɢɫ. Ɉɜɚ ɟ ɦɨɲɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɩɪɢɤɚɡɧɚ ɡɚ ɟɞɧɚ ɨɞ ɧɚʁɜɥɢʁɚɬɟɥɧɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ 2ɨ ɜɟɤ ɢ ɫɨɨɫɧɨɜɚɱ ɧɚ ɩɪɨɫɥɚɜɟɧɢɨɬ ɝɪɭɩɟɧ ɬɟɚɬɚɪ. Ⱥɤɬɟɪɨɬ Ɋɨɧɚɥɞ Ɋɚɧɞ ɫɟ ɩɨɬɪɭɞɢɥ ɞɚ ʁɚ ɨɠɢɜɨɬɜɨɪɢ ɫɬɪɚɫɬɬɚ ɢ ɢɧɫɩɢɪɚɬɢɜɧɢɨɬ ɝɥɚɫ ɧɚ ɧɚʁɧɚɝɪɚɞɭɜɚɧɢɨɬ ɪɟɠɢɫɟɪ ɧɚ 40 ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɧɚ ɦɢɧɚɬɢɨɬ ɜɟɤ. ɉɨɦɟɼɭ ɬɢɟ ɞɟɥɚ ɫɟ ɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɝɪɭɩɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ „Ɋɚɡɛɭɞɢ ɫɟ ɢ ɩɟʁ“, „ɋɜɚɬ“ ɫɨ ȹɭɥɢ ɏɚɪɢɫ, „Ⱥɜɬɨɛɭɫɤɚ ɫɬɚɧɢɰɚ“ ɫɨ Ʉɢɦ ɋɬɟɧɥɢ. Ƚɥɭɪɦɚɧ ʁɚ ɪɟɠɢɪɚɥ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ʉɚɮɟɚɧɚ ɩɨɤɪɚʁ ɩɚɬɨɬ“ ɜɨ ɤɨʁɚ ɢɝɪɚɥ ɢ Ɇɚɪɥɨɧ Ȼɪɚɧɞɨ. ɐɪɧɨɝɨɪɫɤɨɬɨ ɤɪɚɥɫɤɨ ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ „Ɂɟɬɫɤɢ ɞɨɦ“ ɐɟɬɢʃɟ ʁɚ ɩɪɢɤɚɠɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɚ ɧɚ ɢɡɝɭɛɟɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ“ ɨɞ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɒɧɚʁɞɟɪ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ʌɢɞɢʁɚ Ⱦɟɞɨɜɢʅ. ɉɢɟɫɚɬɚ ɟ ɩɪɢɤɚɡɧɚ ɡɚ Ƚɪɟɝɨɪ ɋɚɦɫɚ, ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɜɨ ɠɟɥɟɡɚɪɚ (ɩɪɟɞ ɫɦɪɬ), ɤɨʁ ɞɨɛɢɥ ɨɬɤɚɡ. ȼɨ ɬɚɚ ɯɚɥɭɰɢɧɚɰɢʁɚ ɩɨɦɟɼɭ ɠɢɜɨɬɨɬ ɢ

Ɋɨɧɚɥɞ Ɋɚɧɞ

34


TEATARSKI GLASNIK „Ʉɨɧɟɱɧɨɬɨ ɡɚɦɢɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɨʁɨɬ ɬɚɬɤɨ, ɜɨ ɤɨʁ ɢɧɬɢɦɧɨ ɧɢɤɨɝɚɲ ɧɟ ɫɭɦ ɫɚɤɚɥ ɞɚ ɩɨɜɟɪɭɜɚɦ, ɛɟɲɟ ɟɞɧɨ ɨɞ ɢɫɤɭɫɬɜɚɬɚ ɜɪɫ ɤɨɢ ɫɭɦ ɫɨɡɞɚɥ ɫɜɨʁɚ ɬɟɨɪɢʁɚ ɡɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɚ ɧɚ ɛɟɝɚʃɟɬɨ. Ȼɢɞɟʁʅɢ ɡɧɚɟɜ ɞɟɤɚ ɦɨʁɨɬ ɬɚɬɤɨ ɛɟɲɟ ɜɨ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɫɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɝɨɜɨɪɥɢɜɨɫɬ, ɫɜɨʁɚɬɚ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɚ ɢ ɫɨ ɫɜɨɢɬɟ ɬɟɨɪɢɢ ɞɚ ʁɚ ɡɛɭɧɢ ɢ ɫɚɦɚɬɚ ɫɦɪɬ, ɞɚ ɛɢ ɛɢɥ ɜɨ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɞɚ ʁɚ ɤɨɦɩɪɨɦɢɬɢɪɚ ɫɨ ɧɟɤɨɟ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɨ ɨɬɤɪɢɬɢɟ ɢ ɥɭɤɚɜɫɬɜɨ, ɤɨɝɚ ɫɦɪɬɬɚ ɜɨɨɩɲɬɨ ɛɢ ɦɨɠɟɥɚ ɞɚ ɫɟ ɤɨɦɩɪɨɦɢɬɢɪɚ ɧɚ ɱɨɜɟɱɤɨ ɧɢɜɨ“.(Ⱦɚɧɢɥɨ Ʉɢɲ: „Ȼɚɜɱɚ“, ɩɟɩɟɥ.) Ⱦɪɠɚɜɧɢɨɬ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ „ɋɚɜɨ Ɉɝʃɚɧɨɜ“ ɨɞ ɝɪɚɞɨɬ Ɋɭɫɟ ɇɊ Ȼɭɝɚɪɢʁɚ ʁɚ ɩɪɢɤɚɠɚ ȿɜɪɢɩɢɞɨɜɚɬɚ ɬɪɚɝɟɞɢʁɚ „Ɇɟɞɟʁɚ“ ɜɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɢ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɉɟɬɚɪ Ⱦɟɧɱɟɜ. „Ɇɟɞɟʁɚ“ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɡɚ ɬɪɚɝɢɱɧɢɨɬ ɤɪɚʁ ɧɚ ɜɪɫɤɚɬɚ ɩɨɦɟɼɭ ȳɚɫɨɧ ɢ Ɇɟɞɟʁɚ, ɤɨʁɚ ʁɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚ ɬɟɦɚɬɚ ɧɚ ɦɨʅɬɚ, ʂɭɛɨɜɬɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɚɤɨ ɦɨʅɬɚ ɝɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚ ɱɨɜɟɱɤɢɬɟ ɠɢɜɨɬɢ. Ɍɨɚ ɧɟ ɟ ɫɚɦɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɡɚ ɞɜɚ ɦɢɬɫɤɢ ɥɢɤɚ, ɬɭɤɭ ɞɥɚɛɢɧɫɤɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɱɨɜɟɱɤɚɬɚ ɞɭɲɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɚ. Ɉɜɚ ɟ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɤɨʁ ɱɨɜɟɱɤɢɨɬ ɢɧɫɬɢɧɤɬ ɝɨ ɞɟɮɨɪɦɢɪɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɱɨɜɟɱɤɢɨɬ ɠɢɜɨɬ ɬɭɤɭ ɢ ɰɟɥɨɤɭɩɧɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ.

ɫɦɪɬɬɚ, ɚɜɬɨɪɨɬ ɨɫɬɪɨ ɢ ɦɨɲɧɟ ɩɪɨɜɨɤɚɬɢɜɧɨ ʁɚ ɨɩɢɲɭɜɚ ɋɚɦɫɢɧɨɜɚɬɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚ ɯɚɥɭɰɢɧɚɰɢʁɚ ɧɚ ɧɟɨɫɬɜɚɪɟɧɢɬɟ ɢ ɧɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɧɚɩɪɟɝɚʃɚ ɧɚ ɦɚɥɢɨɬ ɱɨɜɟɤ ɤɨʁ ɟ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɡɝɚɡɟɧ ɨɞ ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɢ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨɬɨ. ɋɚɦɫɢɧɨɜɚɬɚ ɛɨɪɛɚ ɩɨɦɟɼɭ ɠɢɜɨɬɨɬ ɢ ɫɦɪɬɬɚ ʁɚ ɫɥɟɞɚɬ ɩɪɨɜɨɤɚɬɢɜɧɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ ɬɟɦɢ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɪɟɥɢɝɢʁɚɬɚ, ɩɨɥɢɬɢɤɚɬɚ, ɪɚɡɜɪɚɬɨɬ, ɡɚ ɧɚ ɤɪɚʁɨɬ ɫɟ ɞɚ ɫɟ ɫɩɨɢ ɜɨ ɰɟɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɦɪɬɬɚ.

„ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɚ ɧɚ ɢɡɝɭɛɟɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ“ Ʌɭɰɢɞɧɢɨɬ ɬɟɤɫɬ, ɤɨɦɟɞɢʁɚ ɫɨ ɦɧɨɲɬɜɨ ɱɭɞɟɫɧɢ ɞɟʁɫɬɜɢʁɚ, ɧɟ ɮɪɥɚ ɜɨ ɫɜɟɬɨɬ ɧɚ ɢɡɧɟɜɟɪɟɧɢɨɬ ɦɚɥ ɱɨɜɟɤ – ʁɭɧɚɤɨɬ ɧɚ ɫɢɬɟ ɜɪɟɦɢʃɚ. Ɍɟɤɫɬɨɬ ɟ ɧɚɝɪɚɞɟɧ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɨɬ ɲɬɨ ɝɨ ɨɛʁɚɜɢɥɨ Ʉɪɚɥɟɜɫɤɨɬɨ ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ Ɂɟɬɫɤɢ ɞɨɦ ɨɞ ɐɟɬɢʃɟ ɨɛʁɚɜɟɧ ɧɚ ɫɟɜɤɭɩɧɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ ɧɚ ɩɨɪɚɧɟɲɧɚ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ. ɇɚɝɪɚɞɟɧɢɨɬ ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɒɧɚʁɞɟɪ, ɦɨɬɢɜɢɬɟ ɧɚ Ʉɢɲ ɜɟɲɬɨ ɝɢ ɬɪɚɧɫɩɨɧɢɪɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɬɪɚɧɡɢɰɢɨɧɢɬɟ ɢɡɜɪɬɭɜɚʃɚ ɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɧɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɩɨɫɬɨʁɚɧɚ ɚɤɬɭɟɥɧɨɫɬ. ȿɞɧɨ ɨɞ ɧɚʁɛɢɬɧɢɬɟ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɧɚ Ʉɢɲɨɜɚɬɚ ɩɪɨɡɚ ɟ ɫɭɪɨɜɨɫɬɚ ɧɚ ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɩɪɢɤɚɡɧɢ ɫɩɪɟɦɚ ɬɨɚ ɡɚɩɥɚɲɭɜɚɱɤɨ ʇɚɪɟʃɟ ɜɨ ɢɞɧɢɧɚɬɚ. ȿɮɟɤɬ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɲɤɚɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɫɩɨɦɟɧɚɬɢɬɟ ɦɨɬɢɜɢ, ɚɜɬɨɪɨɬ ɝɢ ɧɚɞɨɝɪɚɞɭɜɚ ɫɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɚɩɫɭɪɞɨɬ ɢ ɝɪɨɬɟɫɤɚɬɚ, ɫɨɡɞɚɜɚʁʅɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɚ ɢ ɠɢɜɚ ɰɟɥɢɧɚ ɫɨ ɲɬɨ ɝɨ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚ ɟɞɟɧ ɨɞ ɧɚʁɛɢɬɧɢɬɟ ɰɟɥɢ ɧɚ ɨɜɨʁ ɤɨɧɤɭɪɫ.

„Ƚɪɚɜ“ („Ȼɨɛ“) „Ɇɚɥɢɨɬ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ“ ɨɞ Ȼɢɬɨɥɚ ɢ Ⱦɪɚɦɫɤɨ-ɤɭɤɥɟɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ȼɪɚɰɚ ɜɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨ-ɛɭɝɚɪɫɤɚ ɤɨɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ʁɚ ɩɪɢɤɚɠɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ƚɪɚɜ“ („Ȼɨɛ“) ɨɞ ɛɭɝɚɪɫɤɢɨɬ ɩɢɫɚɬɟɥ ȿɥɢɧ Ɋɚɯɧɟɜ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ȴɭɩɱɨ Ȯɨɪɼɢɟɜɫɤɢ. „Ƚɪɚɜ“ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɡɚ ʂɭɛɨɜɬɚ ɢ ɛɪɚɤɨɬ. ɍɲɬɟ ɩɨɬɨɱɧɨ ɡɚ ʂɭɛɨɜɬɚ ɜɨ ɛɪɚɤɨɬ. Ƚɥɚɜɧɢ ɥɢɤɨɜɢ ɫɟ ɦɚɠɨɬ ɢ ɠɟɧɚɬɚ, ɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɞ ɨɤɨɥɭ ɫɟɞɭɦɞɟɫɟɬɢɧɚ ɝɨɞɢɧɢ, ɤɨɢ ɠɢɜɟɚɬ ɡɚɟɞɧɨ ɱɟɬɢɪɢɟɫɟɬɢɧɚ ɝɨɞɢɧɢ. ɇɨ, ɬɢɟ ɫɟ ɡɚɝɥɚɜɟɧɢ ɜɨ ɞɨɫɚɞɚ, ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɚ ɦɨɧɨɬɨɧɢʁɚ ɢ ɫɬɟɪɢɥɧɨɫɬ ɜɨ ɛɪɚɤɨɬ. ɇɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɬɢɟ ɞɟɥɭɜɚɚɬ ɤɚɤɨ ɞɚ ɩɥɢɜɚɚɬ ɜɨ ɦɨɧɨɬɨɧɨ ɫɢɧɨ ɦɨɪɟ, ɤɚɤɨ ɞɚɜɟɧɢɰɢ. ɋɚɦɨ ʂɭɛɨɜɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɝɢ ɫɩɚɫɢ ɨɞ ɨɜɚɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɲɥɟ.

„Ɇɟɞɟʁɚ“

35


TEATARSKI GLASNIK ɟɩɨɬ ɡɚ Ƚɢɥɝɚɦɟɲ, ɤɨʁ ɟ ɧɚɩɢɲɚɧ ɜɨ ɬɪɟɬɢɨɬ ɦɢɥɟɧɢɭɦ ɩɪɟɞ ɧɚɲɚɬɚ ɟɪɚ ɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɚ ɫɨ ɪɚɡɧɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢ ɧɚ ɢɡɜɟɞɭɜɚʃɟ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɝɥɭɦɚ, ɢɝɪɚ, ɩɟɫɧɚ ɢ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚ.

ɂ ɫɚɦɨ ʂɭɛɨɜɬɚ ʅɟ ɢɦ ɩɨɦɨɝɧɟ ɞɚ ɞɨɩɥɢɜɚɚɬ ɧɚ ɫɩɪɨɬɢɜɧɚɬɚ ɨɛɚɥɚ, ɤɚɞɟ ɲɬɨ ʅɟ ɫɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɚɬ ɟɞɧɢɨɬ ɫɨ ɞɪɭɝɢɨɬ ɢ ʅɟ ɝɨ ɩɪɨɧɚʁɞɚɬ ɫɜɨʁɨɬ ɢɞɟɚɥ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɱɨɜɟɤ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚɬɚ ɠɟɧɚ. ɉɢɟɫɚɬɚ ɟ ɧɚɩɢɲɚɧɚ ɩɪɟɞ 15 ɝɨɞɢɧɢ. ɋɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɜɨ ɟɞɧɨ ɫɟɥɨ ɧɚ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɫɜɟɬɨɬ. Ɍɨɝɚɲ ɢɦɚɥ 28 ɝɨɞɢɧɢ, ɚ ɫɟ ɱɭɜɫɬɜɭɜɚɥ ɞɟɤɚ ɢɦɚ 90. Ⱦɟɧɟɫ ɫɢ ɞɚɜɚ ɫɦɟɬɤɚ. Ɍɟɤɫɬɨɬ ɟ ɧɚɛɢɟɧ ɫɨ ɤɚɟʃɟ. ɂ ɭɲɬɟ ɦɢɫɥɢ ɞɟɤɚ ɤɚɟʃɟɬɨ ɟ ɟɫɟɧɰɢʁɚ ɧɚ ɫɢɬɟ ɥɢɱɧɢ ɢ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɢ ɪɚɫɩɧɚɬɨɫɬɢ ɧɚ ɦɨɥɟɤɭɥɨɬ, ɡɚɤɨɩɚɧɨ ɜɨ ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɧɚ ɫɭɞɨɜɢɬɟ. Ⱥ ɬɨɝɚɲ ɫɚɤɚɜ ɞɚ ɪɚɫɤɚɠɚɦ ɡɚ ɟɞɧɚ ʂɭɛɨɜ ɢ ɧɢɲɬɨ ɩɨɜɟʅɟ. ɉɨɤɪɚʁ „Ȼɨɛ“ ɦɭ ɫɟ ɫɥɭɱɢɥɟ ɭɠɚɫɧɨ ɦɧɨɝɭ ɧɟɲɬɚ, ɩɨɜɟʅɟɬɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɢ. ɇɨ, ɩɚɤ ɢ ɡɚ ɫɟɤɨɝɚɲ ɫɢ ɨɫɬɚɧɚɜ ɧɚ ɞɟɜɟɞɟɫɟɬ. Ɂɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ƚɪɚɜ“ („Ȼɨɛ“) ɜɨ ɩɨɞɨɥɝɢɨɬ ɨɫɜɪɬ ɩɢɲɭɜɚ Ɋɚɲɤɨ ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ ɜɨ “Media clipping” ɞɟɤɚ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ʂɭɛɨɜɬɚ ɜɨ ɛɪɚɤɨɬ ɧɚ ɫɬɚɪ ɩɚɪ ɩɨɫɥɟ ɢɡɦɢɧɚɬɢ ɱɟɬɢɪɢɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɢ ɜɨ ɛɪɚɤ.Ɂɚɜɥɚɞɟɚɧɢ ɨɞ ɦɨɧɨɬɧɢʁɚɬɚ ɧɚ ɞɨɫɚɞɚ, ɫɨɩɪɭɠɧɢɰɢɬɟ ʅɟ ɪɚɫɩɪɚɜɚɚɬ ɡɚ ɦɢɧɚɬɨɬɨ ɢ ɠɟɧɚɬɚ ɫɨ ɩɪɢɤɚɡɧɚɬɚ ɡɚ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɧɟɤɨʁ ɩɢʁɚɧɢɫɬ ɫɨ ɤɨʁɚ ʅɟ ʁɚ ɩɨɞɝɪɟɜɚ ʂɭɛɨɦɨɪɚɬɚ ɧɚ ɫɨɩɪɭɝɨɬ. ɂ ɤɨɝɚ ɩɢʁɚɧɢɫɬɨɬ (Ƚɟɨɪɝɢ Ƚɪɨɡɟɜ) ʅɟ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢ ɬɢɟ ɫɟɩɚɤ ʅɟ ɫɟ ɧɚʁɞɚɬ, ɫɨɡɧɚɜɚʁʅɢ ɞɟɤɚ ɫɚɦɨ ɡɚɟɦɧɚɬɚ ʂɭɛɨɜ ʅɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɝɢ ɫɩɚɫɢ ɨɞ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɲɥɟ. „ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɩɨɦɢɧɚ ɜɨ ɡɧɚɤɨɬ ɧɚ ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɚɬɚ ɢɝɪɚ ɧɚ ɞɜɚʁɰɚɬɚ ɩɪɨɬɚɝɨɧɢɫɬɢ ȳɨɚɧɚ ɉɨɩɨɜɫɤɚ ɢ Ⱥɧɚɫɬɚɫ ɉɨɩɞɢɦɢɬɪɨɜ. Ⱦɜɚʁɰɚɬɚ ɫɨ ɧɟɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɚ ɩɪɟɰɢɡɧɨɫɬ ɢ ɦɨɲɧɟ ɧɢʁɚɧɫɢɪɚɧɨ ɭɫɩɟʁɚɚ ɞɚ ɩɪɢɤɚɠɚɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɫɨɫɬɨʁɛɢ ɧɚ ɰɟɥɚɬɚ ɩɪɢɤɚɡɧɚ ɢ ɢɫɤɚɠɚɬ ɲɢɪɨɤ ɞɢʁɚɩɚɡɨɧ ɧɚ ɛɪɨʁɧɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɧɚ ɢɧɬɢɦɧɢ ɫɨɫɬɨʁɛɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɤɨɢ ɫɟ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚɚ ɨɞ ɫɰɟɧɚ ɜɨ ɫɰɟɧɚ. Ɇɭɡɢɤɚɬɚ ɧɚ Ɇɚɪʁɚɧ ɇɟɱɚɤ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɚ ɞɭɯɨɬ ɧɚ ɢɡɦɢɧɚɬɚɬɚ ɟɩɨɯɚ, ɜɨ ɤɨʁɚ ɛɪɚɱɧɢɨɬ ɩɚɪ ɝɨ ɢɡɦɢɧɚ ɩɨɝɨɥɟɦɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɠɢɜɨɬɨɬ. ɋɰɟɧɨɝɪɚɮɫɤɨɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ Ɇɚɪɢʁɚ Ⱦɢɨɦɚɧɨɜɚ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪ, ɩɨɬɨɱɧɨ ɟɫɬɪɚɞɚ. Ɉɧɚ ɟ ɢ ɤɪɟɚɬɨɪ ɧɚ ɤɨɫɬɢɦɢɬɟ ɜɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɨɛɥɟɤɚɬɚ ɨɞ ɫɪɟɞɢɧɚɬɚ ɧɚ ɦɢɧɚɬɢɨɬ ɜɟɤ. ɋɟ ɧɚ ɫɟ, ɛɟɲɟ ɬɨɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɢ ɫɬɢɥɫɤɢ ɱɢɫɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɡɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ ɨɞ ʂɭɛɨɜ ɢ ɡɚɟɦɧɨɫɬ ɜɨ ɱɨɜɟɱɤɚɬɚ ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɛɭɞɢ ɫɨɱɭɜɫɬɜɨ ɤɚʁ ɛɪɨʁɧɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ“. Ɍɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɤɨɦɩɚɧɢʁɚ „ Le phoenix“ ɨɞ Ɋɚɛɚɬ-Ɇɚɪɨɤɨ ʁɚ ɩɪɢɤɚɠɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ɏɪɚɝɦɟɧɬɢ ɨɞ ɝɥɢɧɚ“- „Ƚɢɥɝɚɦɟɲ“ ɨɞ Ɍɚɪɟɤ Ɋɢɚɯɢ ɢ ɜɨ ɧɟɝɨɜɚ ɪɟɠɢʁɚ. ɉɪɨɞɭɰɟɧɬ ɢ ɩɨɦɨɲɟɧ ɪɟɠɫɟɪ ɟ Ɉɦɚɪ Ɂɚɯɢ, ɤɨɪɟɨɝɪɚɮ Ɏɚɢɡɚ Ɍɚɥɛɚɨɭɢ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɟ ɢɧɫɩɢɪɢɪɚɧɚ ɨɞ

„Ƚɢɥɝɚɦɟɲ“ ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɩɪɢɩɚɼɚ ɜɨ ɝɨɥɟɦɢ ɬɪɚɝɟɞɢɢ. ɋɨ ɨɛɢɥɧɚ ɢɧɬɪɢɝɚɧɬɧɨɫɬ ɢ ɲɚɪɦ. ɉɨɟɬɢɱɧɢɨɬ ɬɟɤɫɬ ɠɢɜɟɟ ɧɢɡ ɞɢʁɚɥɨɡɢ ɢ ɬɟɥɟɫɧɢ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɢ ɝɨ ɧɚɝɥɚɫɭɜɚ ɡɧɚɱɟʃɟɬɨ ɧɚ ɟɫɬɟɬɫɤɚɬɚ ɩɨɟɡɢʁɚ. Ⱦɟɥɨɬɨ ɟ ɨɫɦɢɫɥɟɧɨ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɧɚɱɢɧ, ɫɟ ɨɛɢɞɭɜɚ ɜɟɪɧɨ ɞɚ ʁɚ ɫɥɟɞɢ ɝɟɧɟɡɚɬɚ ɫɨ ɪɚɡɦɢɫɥɭɜɚʃɟ ɡɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɢ ɫɦɪɬɬɚ, ɧɚ ɟɮɟɦɟɪɧɚɬɚ ɱɨɜɟɱɤɚ ɩɪɢɪɨɞɚ, ɫɨ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɡɛɪɚɧɚ ɟɫɬɟɬɢɤɚ, ɤɨʁɚ ɝɨ ɩɪɨɧɢɤɧɭɜɚ ɬɟɤɫɬɨɬ ɫɨ ɫɢɦɛɨɥɢɤɚ (ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɤɨɫɬɢɦɢ, ɫɜɟɬɥɨ) ɢ ɡɜɭɱɧɢ ɟɮɟɤɬɢ, ɫɨ ɤɨɦɛɢɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɚ ɦɭɡɢɤɚ ɢ ɮɭɡɢʁɚ. ɉɨɪɚɤɚɬɚ ɨɞ ɨɜɚɚ ɩɪɢɤɚɡɧɚ ɛɢ ɛɢɥɚ „carpe diem“. „Ɏɪɚɝɦɟɧɬɢ ɨɞ ɝɥɢɧɚ – Ƚɢɥɝɚɦɟɲ“ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɝɨ ɫɥɟɞɢ ɠɢɜɨɬɧɢɨɬ ɩɚɬ, ɠɢɜɟɟɦɟ, ɫɟ ɛɨɪɢɦɟ, ɝɭɛɢɦɟ, ɩɨɧɟɤɨɝɚɲ ɞɨɛɢɜɚɦɟ, ɫɚɤɚɦɟ, ɦɪɚɡɢɦɟ...ɭɦɢɪɚɦɟ. Ⱦɟɦɟɤ, ɬɨɚ ɟ ɤɚɤɨ ɫɭɜɟɧɢɪ, ɫɥɢɤɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ, ɩɪɢɤɚɡ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɬɚ. ȼɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɚɬ Ɍɭɪɟɤ Ɋɢɚɯɢ (Ƚɢɥɝɚɦɟɲ), Ʌɨɭɛɧɚ ȿɢɬɚɡɪɨɬɢ (ɂɲɬɚɪ), Ȼɟɲɢɪ Ɋɢɚɯɢ (ȿɧɤɢɞɭ), Ɋɚɛɭɛɟɥ Ʉɲɟɯɢɛɢ (ɀɢɜɨɬ – Life), Ʌɚɭɥɚ Ɋɚɯɦɚoɭɧɢ (ɋɦɪɬɬɚ). ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɲɬɨ ɫɟ ɨɞɪɠɚ ɧɚ 15 ɦɚɪɬ ɟ „ɇɚɪɨɞɟɧ ɩɪɚɬɟɧɢɤ“ ɨɞ Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜ ɇɭɲɢʅ, ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɋɥɚɜɟɧɤɨ ɒɚɥɟɬɨɜɢʅ, ɚ ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɨɬɨ ɩɨɡɨ-ɪɢɲɬɟ ɨɞ ɍɠɢɰɟ. ȿɜɟ ɲɬɨ ɜɟɥɢ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ. „Ⱦɚ ɫɟ ɢɫɬɚɤɧɭɜɚ ɬɨɥɤɭ ɜɚɠɧɚɬɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɝɥɟɞɚɱɨɬ, ɛɚɪɟɦ, ɡɚ ɤɪɚɬɤɨ ɜɪɟɦɟ, ɞɚ ɫɟ ɨɬɬɪɝɧɟ ɨɞ ɦɪɚɱɧɚɬɚ ɢ ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɚ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬ ɢ ɞɚ ɫɟ ɢɫɩɨɥɧɢ ɫɨ ɫɦɟɚ ɲɬɨ ɜɨɞɢ ɞɨ ɤɨɦɟɞɢɫɤɚ ɤɚɬɚɪɡɚ ɧɚ ɪɚɞɨɫɬɚ ɧɚ ɢɝɪɚɬɚ ɟ ɞɟɩɥɚɫɢɪɚɧɨ. Ɇɨɠɟɛɢ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɜɥɟɱɟ ɚɧɬɢɰɢɩɚɬɨɪɫɤɨɬɨ, ɞɥɚɛɢɧɫɤɨ, ɫɥɨɟɜɢɬɨ ɢ ɜɢɡɢɨɧɟɪɫɤɨ ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɧɚ ɇɭɲɢʅ, ɧɚ 36


TEATARSKI GLASNIK ɋɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɟ ɧɚ ɇɢɤ ɍɥɚɪɭ, ɤɨɫɬɢɦɢɬɟ ɧɚ Ʉɚɥɢɧɚ Ʌɚɧɝɚ, ɦɭɡɢɤɚɬɚ ɧɚ ȼɚɥɬɟɪ Ʉɥɢɫɟɧ. ɍɥɨɝɢɬɟ ɝɢ ɬɨɥɤɭɜɚɥɟ ȿɜɚ Kɪɢɫɚɧ (ȳɨɜɚɧɤɚ Ɉɪɥɟɚɧɤɚ), Ʉɨɪɧɟɥ Ɋɚɢɥɚɧɭ (Ȼɨɝ), ȿɦɚɧɭɟɥ ɉɟɬɪɚɧ (ȹɟɥɚɬ). ɋɬɟɮɚɧ Ɍɚɧɟɜ ʁɚ ɫɦɟɫɬɢɥ ɩɪɢɤɚɡɧɚɬɚ ɡɚ ȳɨɜɚɧɤɚ Ɉɪɥɟɚɧɤɚ ɜɨ ɢɡɤɥɭɱɢɬɟɥɧɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚ ɪɟɚɥɧɨɫɬ, ɜɨ ɤɨʁɚ Ƚɨɫɩɨɞ ɟ „ɡɚɤɪɠɥɚɜɟɧ ɫɬɚɪɟɰ“, ɫɨ ɛɟɞɟɧ ɢɡɝɥɟɞ, ɨɛɥɟɱɟɧ ɜɨ ɩɚɪɬɚɥɢ, ɩɪɟɡɚɬɪɭɩɚɧ ɢ ɡɚɮɚɬɟɧ ɫɨ ɦɨɥɛɢ. ɉɨɦɟɼɭ ɨɧɢɟ ɲɬɨ ɫɟ ɞɨʁɞɟɧɢ ɤɚʁ ɧɟɝɨ ɞɚ ɛɚɪɚɚɬ ɩɨɦɨɲ, ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɟɦɟ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɢ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ Ɉɛɚɦɚ, Ɇɟɪɤɟɥ, ɋɚɪɤɨɡɢ, Ȼɚɫɟɫɤɭ, ɂɥɢɟɫɤɭ ɢɥɢ ȼɚɞɢɦ. ɉɢɫɚɬɟɥɨɬ ɜɨ ɬɟɤɫɬɨɬ ɜɤɥɭɱɭɜɚ ɢ ɨɛɢɞ ɡɚ ɫɢɥɭɜɚʃɟ. Ɉɜɨʁ ɱɢɧ ɧɚ ȹɟɥɚɬɨɬ ɫɟ ɤɚɡɧɭɜɚ ɫɨ ɨɬɫɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɥɨɜɢɨɬ ɨɪɝɚɧ, ɚ ɧɟɤɚɡɧɭɜɚʃɟɬɨ ɛɢ ɦɭ ɞɨɧɟɥɨ ɝɭɛɟʃɟ ɧɚ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɬɨ, ɨɫɨɛɢɧɚ ɤɨʁɚ ɱɨɜɟɤɨɬ ɦɧɨɝɭ ɩɨɥɟɫɧɨ ʁɚ ɝɭɛɢ. „ɚɯ ɬɨɥɤɭ ɟ ɞɨɛɪɨ ɞɚ ɫɟ ɧɟɦɚ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ“ ɢɡɜɢɤɭɜɚ ȹɟɥɚɬɨɬ. Ʉɪɚʁɧɚɬɚ ɩɨɪɚɤɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɩɢɟɫɚ ɫɟ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚ ɩɨ ɩɚɬ ɧɚ ɫɩɚɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɟɪɚɬɚ ɩɪɟɤɭ ɱɨɜɟɱɤɨɬɨ ɠɪɬɜɭɜɚʃɟ. „Ⱥɤɨ ɢɦɚɲ ɜɟɪɚ, ɧɟ ɬɢ ɩɪɟɨɫɬɚɧɭɜɚ ɧɢɲɬɨ ɞɪɭɝɨ ɬɭɤɭ ɞɚ ɝɨɪɢɲ ɧɚ ɤɥɚɞɚ. ȼɟɪɧɢɰɢ ɫɟ ɨɧɢɟ ɧɚ ɤɨɢ ɧɟ ɢɦ ɨɫɬɚɧɭɜɚ ɧɢɲɬɨ ɞɪɭɝɨ ɞɨ ɭɦɢɪɚʃɟ. ȼɟɪɚɬɚ ɟ ɧɢɜɧɢɨɬ ɩɨɫɥɟɞɟɧ ɢɡɛɨɪ“ ɢ ɜɟɥɢ Ƚɨɫɩɨɞ ɧɚ ȳɨɜɚɧɤɚ Ɉɪɥɟɚɧɤɚ. Ɍɨɚ ɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɨɬ ɧɚɱɢɧ ɬɚɚ ɞɚ ɜɥɟɡɟ ɜɨ ɜɟɱɧɨɫɬɚ. ɉɨ ɨɞɝɥɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɫɢɬɟ ɨɫɭɦ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ, ɠɢɪɢɬɨ ɟɞɧɨɞɭɲɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚ ɞɟɤɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɲɬɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɞɨ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɬɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɛɢɥ ɭɟɞɧɚɱɟɧ ɢ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨ ɧɢɜɨ, ɲɬɨ ɢ ɞɨɫɟɝɚ ɛɟɲɟ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɨ ɡɚ ɨɜɚɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ. Ɉɱɢɝɥɟɞɧɨ ɟ ɬɟɦɚɬɫɤɚɬɚ ɢ ɠɚɧɪɨɜɫɤɚɬɚ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬ ɧɚ ɩɨɧɭɞɟɧɢɨɬ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪ, ɲɬɨ ɝɨ ɩɪɢɤɚɠɚɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɬɟ ɚɧɫɚɦɛɥɢ ɨɞ ɱɟɬɢɪɢ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɢ, ɨɞ Ⱥɡɢʁɚ, Ⱥɮɪɢɤɚ, Ⱥɦɟɪɢɤɚ ɢ ȿɜɪɨɩɚ ɲɬɨ ɩɨɛɭɞɢ ɝɨɥɟɦ ɢɧɬɟɪɟɫ ɧɚ ɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɝɥɟɞɚɱɢ. Ɇɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚ ɞɟɤɚ ɚɪɬɢɫɬɢɬɟ ɨɞ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɢ Ⱥɦɟɪɢɤɚ, ɐɪɧɚ Ƚɨɪɚ ɢ Ȼɭɝɚɪɢʁɚ, Ɇɚɪɨɤɨ ɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɋɪɛɢʁɚ ɢ Ɋɨɦɚ-

ɧɚɲɢɨɬ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬ, ɤɚɪɚɤɬɟɪɧɢ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɧɨɫɢ ɲɬɨ ɫɥɟɞɭɜɚɚɬ. Ⱥɦɛɢɰɢɨɡɧɢ, ɛɟɫɤɪɭɩɭɥɨɡɧɢ ɢ ɫɭɪɨɜɨ ɫɟɪɢɨɡɧɢ ɜɨ ɧɚɫɬɨʁɭɜɚʃɟɬɨ ɞɚ ʁɚ ɩɪɢɝɪɚɛɢɦɟ ɜɥɚɫɬɬɚ, ɦɨʅɬɚ, ɛɨɝɚɬɫɬɜɨɬɨ ɢ ɞɨɦɢɧɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚɞ ɞɪɭɝɢɬɟ ɥɭɼɟ, ɛɟɜɦɟ ɫɦɟɲɧɢ ɢ ɧɟɞɨɪɚɫɧɚɬɢ ɢ ɜɨ 1883 ɝɨɞɢɧɚ, ɤɨɝɚ ɩɨɱɢɬɭɜɚɧɢɨɬ Ȼɟɧ Ⱥɤɢɛɚ ɝɨ ɧɚɩɢɲɚ „ɇɚɪɨɞɟɧ ɩɪɚɬɟɧɢɤ“, ɫɭɪɢɜɢ ɫɦɟ ɫɦɟɲɧɢ ɢ ɞɟɧɟɫ, ɚ ɫɦɟɚɬɚ ɧɟ ɱɟɤɚ ɢ ɜɨ ɢɞɧɢɧɚ... ȼɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɬɟ ɤɭʅɢ ɤɚɞɟ ɞɨɛɪɨ ɫɟ ɩɪɨɦɢɫɥɭɜɚɚɬ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɫɤɢɬɟ ɱɟɤɨɪɢ, ɬɧɪ. „ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɢ“ ɥɢɤɨɜɢ ɨɞ ɞɪɚɦɫɤɚɬɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɬɚɜɚɬ ɧɚ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪ ɫɚɦɨ ɚɤɨ ɜɨ ɨɞɧɨɫɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɩɨɫɬɨɢ ɚɤɬɟɪ ɤɨʁ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɛɨɪɢ ɫɨ ɝɚɛɚɪɢɬɨɬ ɢ ɫɥɨɠɟɧɨɫɬɚ ɧɚ ɮɚɛɭɥɨɡɧɢɨɬ ɥɢɤ. ȼɨ ɟɞɧɨɱɢɧɤɚɬɚ ɧɚ ɇɉ ɨɞ ɍɠɢɰɟ ɧɟɦɚ ɧɟɩɨɡɧɚɧɢɰɢ: „ɇɚɪɨɞɟɧ ɩɪɚɬɟɧɢɤ“ + ȳɟɜɪɟɦ = ɋɥɨɛɨɞɚɧ ȴɭɛɢɱɢʅ, ʅɟ ɧɚɩɢɲɟ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɬ ɋɥɚɜɟɧɤɨ ɋɚɥɚɟɬɨɜɢʅ. ɋɨ ɨɜɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɩɪɜɟɧɟɰɨɬ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɚ ɧɚ ɍɠɢɱɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɋɥɨɛɨɞɚɧ ȴɭɛɢɱɢʅ ʁɚ ɨɞɛɟɥɟɠɚɥ 35 ɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚ ɨɞ ɫɜɨʁɚɬɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚ ɪɚɛɨɬɚ ɢ 25 ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɭɠɢɱɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ.

„ɇɚɪɨɞɟɧ ɩɪɚɬɟɧɢɤ“ ȼɨ ɩɪɨɥɟɬɬɚ 1972 ɝɨɞɢɧɚ „ɇɚɪɨɞɟɧ ɩɪɚɬɟɧɢɤ“ ɧɚ ɭɠɢɱɤɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ɝɨ ɪɟɠɢɪɚɥ Ɇɢɥɟɧɤɨ Ɇɢɫɚɢɥɨɜɢʅ. ȳɟɜɪɟɦ ɩɪɨɤɢʅ ɝɨ ɬɨɥɤɭɜɚɥ Ɇɢʁɚ Ⱥɥɟɤɫɢʅ. ɂɫɬɢɨɬ ɦɟɫɟɰ ɧɚ ɢɫɬɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ, ɩɨ 40 ɝɨɞɢɧɢ ɧɟɡɚɛɨɪɚɜɧɢɨɬ ɇɭɲɢʅɟɜ ɥɢɤ ɝɨ ɬɨɥɤɭɜɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ȴɭɛɢɱɢʅ. ɉɨɫɥɟ ɱɟɬɜɪɬ ɜɟɤ ɞɪɭɠɟʃɟ ɫɨ Ȼɨɛɚɧ, ɭɠɢɱɤɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɬɚɚ, ɫɢɝɭɪɧɨ ɡɧɚɟ ɞɟɤɚ ɟ ɜɨ ɩɪɚɲɚʃɟ ɞɨɫɬɨʁɧɚ ɡɚɦɟɧɚ. ȳɚɫ ɛɢ ɞɨɞɚɥ „ɢ ɬɨɚ ɤɚɤɨ“. Ɋɟɱɟɧɨ ɟ ɞɟɤɚ ɇɭɲɢʅɟɜɢɨɬ ɯɭɦɨɪ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚʁʅɢ ɫɦɟɚ ɧɚ ɭɫɬɚɬɚ, ʁɚ ɭɛɥɚɠɭɜɚ ɫɭɪɨɜɨɫɬɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ. ɉɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ „ȼɬɨɪɚɬɚ ɫɦɪɬ ɧɚ ȳɨɜɚɧɤɚ Ɉɪɥɟɚɧɤɚ“ ɝɨ ɡɟɦɚ ɡɞɢɜɨɬ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɢ ɧɚ ɠɢɪɢɬɨ. Ɍɟɤɫɬɨɬ ɝɨ ɧɚɩɢɲɚɥ ɛɭɝɚɪɫɤɢɨɬ ɩɢɫɚɬɟɥ ɋɬɟɮɚɧ Ɍɚɧɟɜ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ʁɚ ɪɟɠɪɚɥ ɇɢɤ ɍɥɚɪɭ, ɚ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɟ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ Ʉɥɭɠ ɇɚɩɨɤɚ ɨɞ Ɋɨɦɚɧɢʁɚ.

„ȼɬɨɪɚɬɚ ɫɦɪɬ ɧɚ ȳɨɜɚɧɤɚ Ɉɪɥɟɚɧɤɚ“

37


TEATARSKI GLASNIK ɧɢʁɚ, ɛɟɚ ɩɨɡɞɪɚɜɟɧɢ ɩɨ ɫɟɤɨʁɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɫɨ ɝɨɥɟɦɢ ɫɢɦɩɚɬɢɢ ɢ ɫɪɞɟɱɧɨ. ɉɨ ɨɞɪɠɚɧɢɬɟ 4 ɫɟɞɧɢɰɢ, ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨ ɨɛɚɜɭɜɚʁʅɢ ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɧɚ ɨɞɝɥɟɞɚɧɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ, ɠɢɪɢɬɨ ɟɞɧɨɝɥɚɫɧɨ ɨɞɥɭɱɢ, ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɪɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɚ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɞɚ ʁɚ ɩɪɨɝɥɚɫɢ „Ⱦɪɭɝɚɬɚ ɫɦɪɬ ɧɚ ȳɨɜɚɧɤɚ Ɉɪɥɟɚɧɤɚ“ ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ Ʉɥɭɠ ɇɚɩɨɤɚ ɨɞ Ɋɨɦɚɧɢʁɚ, ɡɚ ɤɨʁɚ ʅɟ ɞɨɞɟɥɢ ɫɬɚɬɭɟɬɤɚ „Ⱦɨɧ Ʉɢɯɨɬ“ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧɚ ɨɞ ɜɚʁɚɪɨɬ Ʉɨʂɚ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʅ. ɀɢɪɢɬɨ ɝɨ ɫɨɱɢɧɭɜɚɚ: ɉɪɨɮɟɫɨɪ ɞɪ. Ɋɚɲɤɨ ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ-ɬɟɚɬɪɨɥɨɝ ɨɞ ɋɪɛɢʁɚ (ɩɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥ), Ɋɢɫɬɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, ɬɟɚɬɪɨɥɨɝ ɨɞ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɢ Ⱦɭɲɚɧ Ȯɨɤɨɜɢʅ, ɩɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ ɋɨɜɟɬɨɬ ɧɚ Ⱥɤɚɞɟɦɢʁɚɬɚ ɡɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɨɞ Ȼɟɥɝɪɚɞ-ɋɪɛɢʁɚ.

ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɋɥɚɜɢʁɚ. Ȼɢ ɪɟɤɥɟ ɱɭɞɨ, ɚɦɚ ɧɟ ɟ ɱɭɞɨ, ɬɭɤɭ ɜɢɫɬɢɧɚ. Ⱦɟɫɧɚ ɪɚɤɚ ɧɚ Ȼɚɬɪɢʅ ɦɭ ɟ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɫɨɩɪɭɝɚ Ʌɢɥʁɚɧɚ ɀɚɪɤɨɜɢʅ, ɤɨʁɚ ɟ ɜɪɚɛɨɬɟɧɚ ɜɨ ɞɪɭɝɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢ ɞɜɚɬɚ ɫɢɧɚ, ɚ ɬɢɟ ɝɪɨɦɚɞɚ ɤɚɤɨ ɬɚɬɤɨ ɢɦ ɢ ɦɚʁɤɚ ɢɦ. Ɍɨʁ ɱɨɜɟɤ ɧɨɫɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɨɞ ɫɜɟɬɨɬ ɲɬɨ ɡɚ ɩɪɜ ɩɚɬ ɞɨɚɼɚɚɬ ɜɨ Ȼɟɥɝɪɚɞ ɢ ɬɨɚ ɝɢ ɧɨɫɢ ɜɨɝɥɚɜɧɨ ɫɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɇɟ ɞɨɛɢɜɚ ɞɨɬɚɰɢɢ ɨɞ ɧɢɤɚɞɟ, ɚ ɢ ɬɨɚ ɲɬɨ ɝɨ ɞɨɛɢɜɚ ɟ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ.ɇɚ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɨɬ ɢɦɚ ɩɨɜɟʅɟ ɨɞ ɞɜɚɟɫɟɬɢɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɤɨɢ ɫɟɤɨɝɚɲ ɝɨ ɩɨɥɧɚɬ ɫɚɥɨɧɨɬ. ɂɡɛɪɚɧɢ ɫɨ ɝɨɥɟɦ ɜɤɭɫ ɢ ɬɨɚ ɜɨɝɥɚɜɧɨ ɨɞ ɧɟɝɨ ɫɚɦɢɨɬ. Ɉɞ ɧɟɝɨ ɫɟ ɢɡɛɪɚɧɢ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ ɡɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ. ɋɟɤɨʁɚ ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚ ɩɨɜɟʅɟ ɨɞ 300 ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɜɨ Ȼɟɥɝɪɚɞ ɢ ɧɚ ɝɨɫɬɭɜɚʃɚ ɜɨ ɡɟɦʁɢɬɟ ɨɞ ɩɨɪɚɧɟɲɧɚ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ ɢ ɩɨɲɢɪɨɤɨ. ɂ ɤɨɝɚ ɝɨɫɬɭɜɚ ɧɚɞɜɨɪ, ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɪɟɞɨɜɧɨ ɫɟ ɨɞɪɠɭɜɚɚɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ. Ⱦɨɞɟɤɚ ɛɟɥɝɪɚɞɫɤɢɬɟ ɬɟɚɬɪɢ ɝɢ ɦɚɱɢ ɩɨɥɭɩɪɚɡɟɧ ɫɚɥɨɧ, ɬɟɚɬɚɪ ɋɥɚɜɢʁɚ ɟ ɩɪɟɩɨɥɧ, ɪɚɫɩɪɨɞɚɞɟɧ. Ȼɟɥɝɪɚɞɫɤɢɬɟ ɬɟɚɬɪɢ ɧɟ ɝɨ ɫɚɤɚɚɬ, ɚ ɧɟ ɟ ɨɦɢɥɟɧ ɧɢɬɭ ɩɨɦɟɼɭ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɢɬɟ. Ɍɨʁ ɧɢɤɨɝɚɲ ɧɟ ɦɨɥɢ, ɧɟ ɤɨɥɟɧɢɱɢ ɩɨ ɪɚɡɧɢ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢɢ ɦɨɥɟʁʅɢ ɞɚ ɫɟ ɞɚɞɚɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɇɟ ɛɚɪɚ, ɧɨ ɤɨɝɚ ʅɟ ɦɭ ɞɚɞɚɬ ɩɨ ɧɟɤɨʁ ɞɢɧɚɪ ɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧ, ɤɨɟ ɩɚɤ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɦɧɨɝɭ ɪɟɬɤɨ. ɇɟɝɨɜɢɨɬ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɫɟɤɨʁɚ ɝɨɞɢɧɚ ɝɨ ɨɬɜɚɪɚɚɬ ɥɭɼɟ ɨɞ ɬɟɚɬɚɪɨɬ. Ʉɨɝɚ ɢ ɞɚ ɞɨʁɞɟɲ ɜɨ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ, Ȼɚɬɪɢʅ ɟ ɬɚɦɭ, ɩɨɬɩɨɥɧɨ ɩɨɫɜɟɬɟɧ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ. ɋɚɤɚ, ɩɨɬɨɱɧɨ ɫɟ ɩɨɞɝɨɬɜɭɜɚ ɞɚ ɧɚɩɢɲɟ ɤɧɢɝɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟɬɨ ɜɨ ɤɨɟ ɝɨ ɢɦɚɥ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɤɨʁ ɝɨ ɦɨɬɢɜɢɪɚ, ɦɭ ɞɚɜɚ ɫɢɥɚ ɞɚ ɢɡɞɪɠɢ ɫɨ ɞɟɰɟɧɢɢ ɧɚ ɨɜɚɚ ɪɚɛɨɬɚ. ȿɧɬɭɡɢʁɚɡɦɨɬ, ɢɧɚɟɬɨɬ, ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨɬɨ, ɢɧɬɟɪɟɫɨɬ, ʂɭɛɨɜɬɚ – ɜɟɪɨʁɚɬɧɨ ɨɞ ɫɟ ɩɨ ɦɚɥɤɭ. ɋɚɦ ɩɪɨɬɢɜ ɫɢɬɟ. ȳɚɫ ɧɟ ɝɢ ɦɪɚɡɚɦ, ɩɨɜɟʅɟ ɝɢ ɠɚɥɚɦ. Ɉɞ ɲɬɨ ɠɢɜɟɟ? Ʌɨɲɢ ɝɥɚɫɨɜɢ ɜɟɥɚɬ ɨɞ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɨɤɨɥɭ ɫɚɥɨɧɨɬ ɜɨ ɤɨɢ ɫɟ ɫɨɞɪɠɚɧɢ ɢ ɩɪɨɞɚɜɧɢɰɢ. ɋɟ ɢɡɞɪɠɭɜɚ ɨɞ ɤɢɪɢʁɚɬɚ. Ɍɨʁ ɜɟɥɢ ɞɟɤɚ ɧɟ ɟ ɬɨɱɧɨ. ɇɚ ɨɜɚ ɟ ɬɟɲɤɨ ɞɚ ɫɟ ɨɞɝɨɜɨɪɢ. ɇɟ ɫɥɭɱɚʁɧɨ ɢ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ ɲɬɨ ʁɚ ɞɨɞɟɥɭɜɚ ɧɚ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɟ Ⱦɨɧ Ʉɢɯɨɬ. Ɍɨɱɧɨ ɬɚɤɚ. ɋɚɦ ɩɪɨɬɢɜ ɫɢɬɟ. ɇɚɫɩɪɨɬɢ ɫɟ. ɋɚɦ ɫɭɦ ɢ ɧɟ ɡɧɚɦ ɤɨɝɚ ʅɟ ɩɪɟɫɬɚɧɚɦ ɫɨ ɨɜɚ. ɋɚɦ ʅɟ ɨɞɥɭɱɚɦ ɤɨɝɚ ɬɨɚ ʅɟ ɫɟ ɫɥɭɱɢ. ȳɚɫ ɜɟɪɭɜɚɦ, ɢɚɤɨ ɬɨʁ ɡɚ ɨɜɚ ɝɨɜɨɪɢ ɩɨɱɟɫɬɨ, ɞɟɤɚ ɬɨɚ ʅɟ ɡɚɜɪɲɢ ɤɨɝɚ ʅɟ ɝɨ ɧɟɦɚ ɧɟɝɨ. ɇɨ, ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɟɞɧɚ ɦɢɫɥɚ ɦɢ ɫɟ ɜɪɬɢ ɜɨ ɭɦɨɬ. ɉɚ ɬɨʁ ɢɦɚ ɞɜɚ ɫɢɧɚ. Ȼɢ ɪɟɤɨɥ ɞɟɤɚ ɬɨʁ ɫɢ ɧɚɩɪɚɜɢɥ ɨɩɢɧɰɢ ɡɚ ɩɚɬɨɬ ɩɨ ɤɨʁ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɞɢ, ɩɪɚɜɟʁʅɢ ɟɞɟɧ ɨɞ „ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɫɥɭɱɭɜɚʃɚ ɧɚ ɨɜɢɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢ“. Ɋɢɫɬɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ

Ⱦɨɧ Ʉɢɯɨɬ ɉɨɜɟʅɟ ɪɚɛɨɬɢ ɝɨ ɤɪɚɫɚɬ ɨɜɨʁ Ɏɟɫɬɢɜɚɥ ɢ ɝɨ ɩɪɚɜɚɬ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɨɞ ɜɚɤɨɜ ɜɢɞ ɜɨ ɡɟɦʁɢɬɟ ɧɚ ɩɨɪɚɧɟɲɧɚ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ. ȼɫɭɲɧɨɫɬ, ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɋɥɚɜɢʁɚ ɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ, ɚ ɜɨ ɬɨʁ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɢ ɬɟɚɬɚɪ, ɟɞɟɧ ɱɨɜɟɤ, Ȼɚɬɪɢʅ ɀɚɪɤɨɜɢʅ.ɇɟɦɚ ɩɨɫɬɨʁɚɧɢ ɚɤɬɟɪɢ, ɚ ɜɨ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɧɚɫɬɚɩɭɜɚɚɬ ɧɚʁɞɨɛɪɢɬɟ ɚɤɬɟɪɢ ɲɬɨ ɝɢ ɢɦɚ ɋɪɛɢʁɚ. ɇɟɦɚ ɪɟɠɢɫɟɪɢ, ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢ, ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɢ, ɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɩɪɚɜɚɬ ɨɧɢɟ ɲɬɨ ɫɟ ɧɚʁɞɨɛɪɢ ɜɨ ɡɟɦʁɚɬɚ. ɇɟɦɚ ɬɟɯɧɢɱɤɢ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧ ɩɟɪɨɫɧɚɥ, ɚɤɨ ɧɟ ɫɟ ɫɦɟɬɚɚɬ ɞɜɟ ɞɟɜɨʁɤɢ ɤɨɢ ɪɚɛɨɬɚɚɬ ɜɨ ɛɢɮɟɬɨ, ɩɪɨɞɚɜɚɚɬ ɛɢɥɟɬɢ ɢ ɜɨɞɚɬ ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɢ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢɫɤɢ ɪɚɛɨɬɢ, ɫɨ ɭɲɬɟ ɟɞɧɨ ɦɨɦɱɟ ɤɨɟ ɝɢ ɜɪɲɢ ɫɢɬɟ ɞɪɭɝɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɪɚɛɨɬɢ. Ɉɜɚ ɟ ɩɨɫɬɨʁɚɧɢɨɬ ɚɧɫɚɦɛɥ 38


KAMEREN TEATAR †RISTO [IP[KOV– ɦ-ɪ Ƚɨɰɟ Ɋɢɫɬɨɜɫɤɢ

PE^ATOT NA VISTINATA 21. Me|unaroden festival na kameren teatar Risto [i{kov - 2013 ɋɥɨɜɟɧɟɱɤɢɨɬ ɚɤɬɟɪ ɇɢɤɨ Ƚɨɪɲɢɱ, ɡɚ ɭɥɨɝɚɬɚ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ɋɬɨɥɨɜɢ“ ɟ ɞɨɛɢɬɧɢɤ ɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ „Ɋɢɫɬɨ ɒɢɲɤɨɜ“ ɧɚ 21. Ɇɟɼɭɧɚɪɨɞɟɧ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɧɚ ɤɚɦɟɪɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɲɬɨ ɫɟ ɨɞɪɠɚ ɜɨ ɋɬɪɭɦɢɰɚ ɨɞ ɨɫɦɢ ɞɨ ɬɪɢɧɚɟɫɟɬɬɢ ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ. Ɂɚ ɩɪɜɩɚɬ, ɩɨ ɞɜɟ ɞɟɰɟɧɢ, ɧɚʁɜɢɫɤɨɬɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɡɚ ɜɢɫɨɤɨ ɚɤɬɟɪɫɤɨ ɦɚʁɫɬɨɪɫɬɜɨ, ɲɬɨ ɫɟ ɫɨɫɬɨɢ ɨɞ ɦɟɞɚʂɨɧ ɫɨ ɥɢɤɨɬ ɧɚ ɩɚɬɪɨɧɨɬ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ, ɢɫɬɚɤɧɚɬɢɨɬ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɚɤɬɟɪ Ɋɢɫɬɨ ɒɢɲɤɨɜ, ɢ ɩɚɪɢɱɟɧ ɞɟɥ ɜɨ ɢɡɧɨɫ ɨɞ 1.500 ɟɜɪɚ ɟ ɞɨɞɟɥɧɨ ɧɚ ɫɬɪɚɧɟɰ. Ɍɨɚ ɛɟɲɟ ɧɚʁɜɚɠɧɚɬɚ ɜɟɫɬ ɲɬɨ ʁɚ ɩɪɟɧɟɫɨɚ ɦɟɞɢɭɦɢɬɟ ɨɞ ɝɨɞɢɧɟɲɧɢɨɬ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɧɚ ɤɨʁ ɛɟɚ ɢɡɜɟɞɟɧɢ 18 ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɨɞ ɋɪɛɢʁɚ, Ʉɨɫɨɜɨ, Ɋɨɦɚɧɢʁɚ, ɋɥɨɜɟɧɢʁɚ, Ɋɭɫɢʁɚ, Ȼɭɝɚɪɢʁɚ, Ƚɪɰɢʁɚ ɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ. ɋɨ ɬɨɚ ɫɟ ɨɬɜɨɪɚ ɧɨɜɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɚɬɚ „ɢɫɬɨɪɢʁɚ’ ɡɚ ɲɬɨ ɜɨ ɢɡɦɢɧɚɬɢɬɟ ɞɜɟ ɞɟɰɟɧɢɢ ɛɟɚ ɫɨɡɞɚɞɟɧɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ. ɉɪɟɞ ɫɟ, ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɰɟɥɨɫɧɚ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ. ɉɨɜɟʅɟ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚɧɚɡɚɞ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɚ ɪɟɧɨɦɢɪɚɧɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɚɧɫɚɦɛɥɢ ɨɞ Ȼɚɥɤɚɧɨɬ ɢ ɩɨɲɢɪɨɤɨ, ɚ ɠɢɪɢɬɨ ɟ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨ. ȼɨ ʁɚɜɧɨɫɬɚ, ɚ ɨɫɨɛɟɧɨ ɦɟɼɭ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɚɤɬɟɪɢ ɦɢɫɥɟʃɚɬɚ ɨɤɨɥɭ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɬɨ ɚɤɬɟɪɫɤɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɫɟ ɪɚɡɥɢɱɧɢ. Ɉɞ ɟɞɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɫɟ ɩɨɞɪɠɭɜɚ ɜɚɤɜɚɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɨ ɩɨʁɚɫɧɭɜɚʃɟ ɞɟɤɚ ɧɚɲɢɬɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɦɨɪɚɦɟ ɞɚ ɝɢ ɫɩɨɪɟɞɢɦɟ ɢ ɢɡɦɟɪɦɟ ɫɨ ɜɪɜɧɢɬɟ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢ ɢ ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɬɟɬɚɪɫɤɢ ɜɪɟɞɧɫɬɢ, ɚ ɬɨɚ ʅɟ ɩɪɢɞɨɧɟɫɟ ɢ ɡɚ ɧɚɬɚɦɨɲɟɧ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɢ ɧɟɝɨɜ ɩɪɨɞɨɪ ɤɨɧ ɟɜɪɨɩɫɤɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɜɪɜɨɜɢ. ɂ, ɫɟ ɞɨɞɚɜɚ ɭɲɬɟ ɟɞɟɧ ɚɪɝɭɦɟɧɬ: Ɋɢɫɬɨ ɒɢɲɤɨɜ ɛɟɲɟ ɚɤɬɟɪ ɤɨʁ ɫɨ ɫɜɨʁɨɬ ɝɚɛɚɪɢɬ ɢ ɮɢɥɢɝɪɚɧɫɤɨ ɚɤɬɟɪɫɤɨ ɦɚʁɫɬɨɪɫɬɜɨ ɝɢ ɧɚɞɦɢɧɭɜɚɲɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɝɪɚɧɢɰɢ ɩɚ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ ɫɨ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɢɦɟ ɟ ɫɨɫɟɦɚ ɧɨɪɦɚɥɧɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚʁɞɟ ɢ ɜɨ ɪɚɰɟɬɟ ɧɚ ɚɤɬɟɪɢ ɧɚɞɜɨɪ ɨɞ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ. ȼɨ ɩɪɢɥɨɝ ɧɚ ɨɜɚ ɟ ɢ ɮɚɤɬɨɬ ɞɟɤɚ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɬɨ

ɜɟʅɟ ɫɬɚɧɚ ɩɨɫɚɤɭɜɚɧɨ ɨɞ ɚɤɬɟɪɢ ɧɚɞɜɨɪ ɨɞ ɧɚɲɚɬɚ ɡɟɦʁɚ ɢ ɫɨɫɟɦɚ ɪɟɚɥɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɨɱɟɤɭɜɚ ɞɚ ɫɬɚɧɟ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɦɚɩɚ ɧɚ ȿɜɪɨɩɚ. Ɉɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɩɚɤ, ɢɦɚ ɢ ɬɜɪɞɟʃɚ ɞɟɤɚ ɫɨ ɨɜɨʁ ɱɢɧ ʅɟ ɛɢɞɚɬ „ɨɛɟɫɩɪɚɜɟɧɢ“ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɚɤɬɟɪɢ. ɒɚɧɫɢɬɟ ɧɟɤɨʁ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɚɤɬɟɪ ɞɚ ɝɨ ɞɨɛɢɟ ɩɨɫɚɤɭɜɚɧɨɬɨ ɜɢɫɨɤɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɧɚ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɜɨ ɋɬɪɭɦɢɰɚ ʅɟ ɛɢɞɚɬ ɫɟ ɩɨɦɚɥɢ ɜɨ ɢɞɧɢɧɚ – ɫɟ ɤɨɦɟɧɬɢɪɚ. Ʉɨʁɡɧɚɟ ɩɨ ɤɨɥɤɭ ɝɨɞɢɧɢ ɧɟɤɨʁ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɚɤɬɟɪ ʅɟ ɝɨ ɩɨɧɟɫɟ ɦɟɞɚʂɨɧɨɬ ɧɚ ɒɢɲɤɨɜ ɤɨʁ ɩɪɟɞ ɫɟ ɢ ɧɚɞ ɫɟ ɠɢɜɟɟɲɟ ɢ ɬɜɨɪɟɲɟ ɫɨ ɨɝɪɨɦɧɚ ɩɨɫɜɟɬɟɧɨɫɬ ɢ ʂɭɛɨɜ ɤɨɧ ɫɜɨʁɨɬ ɧɚɪɨɞ ɢ ɫɜɨʁɚɬɚ ɬɚɬɤɨɜɢɧɚ. Ɂɚɬɨɚ, ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɬɟ ɤɪɭɝɨɜɢ ɜɟʅɟ ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɞɚ ɫɟ ɜɨɫɬɚɧɨɜɚɬ ɞɜɟ ɩɪɢɡɚɧɢʁɚ. ɉɨɬɨɱɧɨ ɞɜɟ ɤɚɬɨɟɝɨɪɢɢ ɡɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɬɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ - ɡɚ ɞɨɦɚɲɧɢ ɢ ɡɚ ɚɤɬɟɪɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. ɉɨɢɧɚɤɭ ɤɚɠɚɧɨ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɢ ɝɥɨɛɚɥɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɩɪɢ ɲɬɨ ɧɚʁɜɪɜɧɢɬɟ ɧɚɲɢ ɚɤɬɟɪɢ ɛɢ ɤɨɧɤɭɪɢɪɚɥɟ ɡɚ ɨɛɟɬɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. ɒɬɨ ɢ ɤɚɤɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɜɨ ɢɞɧɢɧɚ ɨɫɬɚɧɭɜɚ ɞɚ ɜɢɞɢɦɟ. Ɉɧɚ ɲɬɨ ɫɟɤɚɤɨ ɟ ɛɢɬɧɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɨɦɟɧɟ ɞɟɤɚ ɢ ɝɨɞɢɧɟɲɧɢɨɬ Ɏɟɫɬɢɜɚɥ ɝɢ ɩɨɬɜɪɞɢ ɜɨɫɬɚɧɨɜɟɧɢɬɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚʁʅɢ ʁɚ ɢ ɧɚɬɚɦɭ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɜɨ ɫɢɬɟ ɫɟɝɦɟɧɬɢ. -Ɂɚɩɨɱɧɭɜɚ ɬɪɟɬɚɬɚ ɞɟɰɟɧɢʁɚ ɤɚɤɨ ɝɨ ɫɥɚɜɢɦɟ ɚɤɬɟɪɫɤɨɬɨ ɦɚʁɫɬɨɪɨɫɬɜɨ ɧɚ ɝɨɥɟɦɢɨɬ Ɋɢɫɬɨ ɒɢɲɤɨɜ, ɬɪɟɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɤɨ ɫɨ ɇȿɌȺ ɝɨ ɛɚɪɚɦɟ ɧɚʁɞɨɛɪɨɬɨ ɨɞ ɧɨɜɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɢɡɪɚɡ. ɂ ɨɜɚ 21-ɜɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɝɨ ɡɚɰɜɪɫɬɭɜɚ ɦɟɼɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɧɚ ɨɜɨʁ ɮɟɫɬɢɜɚɥ, ɬɪɚɝɚ ɩɨ ɧɨɜɢɬɟ ɢɡɪɚɡɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɤɚɦɟɪɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɝɢ ɚɮɢɪɦɢɪɚ ɪɚɡɧɢɬɟ ɚɤɬɟɪɫɤɢ ɲɤɨɥɢ, ɫɨɪɚɛɨɬɭɜɚ ɫɨ ɫɢɬɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ ɫɨ ɫɥɢɱɧɚ ɟɫɬɟɬɢɤɚ ɜɨ ɪɟɝɢɨɧɨɬ ɢ ɩɨɲɢɪɨɤɨ, ɝɢ ɜɪɟɞɧɭɜɚ ɫɢɬɟ ɚɫɩɟɤɬɢ ɧɚ ɧɨɜɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɢ ɫɨɪɚɛɨɬɭɜɚ ɫɨ ɧɚʁɝɨɥɟɦɢɬɟ ɚɤɬɟɪɫɤɢ, ɪɟɠɢɫɟɪɫɤɢ ɢ ɚɜɬɨɪɫɤɢ ɢɦɢʃɚ ɧɚ ȿɜɪɨɩɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɫɟ ɫɨ ɰɟɥ ɋɬɪɭɦɢɰɚ ɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɧɚ 39


KAMEREN TEATAR †RISTO [I[KOV– ȱ ɤɚɦɟɪɟɧ ɬɟɚɬɚɪ „Ɋɢɫɬɨ ɒɢɲɤɨɜ“ ɞɚ ɛɢɞɟ ɫɪɟɞɢɲɬɟ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɩɪɨɫɥɟɞɭɜɚɱ. ɋɨ ɬɨɚ ɱɭɜɫɬɜɨ ɢ ɞɟɧɟɫ ɝɨ ɫɥɚɜɢɦɟ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɨɜɞɟ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɬɟ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ ɨɞ ɨɫɭɦ ɡɟɦʁɢ ɫɨ ɩɨɜɟʅɟ ɨɞ ɲɟɫɧɚɟɫɟɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɢ ɧɚɫɬɚɧɢ. ɋɨ ɞɨɛɚɪ ɱɚɫ!!! – ɢɫɬɚɤɧɚ ɫɟɥɟɤɬɨɪɨɬ Ȼɥɚɝɨʁ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɩɪɟɞ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ. ɇɚʁɚɜɢɬɟ ɧɚ ɫɟɥɟɤɬɨɪɨɬ ɫɟ ɩɨɤɚɠɚɚ ɤɚɤɨ ɬɨɱɧɢ. Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɝɨ ɡɚɞɪɠɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɢ ɦɟɼɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɞɭɪɢ ɢ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚʁʅɢ ɝɢ ɫɤɚɥɢɥɨ ɩɨɜɢɫɨɤɨ, ɚ ɜɨ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɚ ɫɦɢɫɥɚ ɛɟɚ ɢɡɜɟɞɟɧɢ „ɪɟɤɨɪɞɧɢ“ 18 ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ. ɉɪɢɬɨɚ ɞɜɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɢ ɞɟɧɚ ɩɨɧɭɞɢʁɚ ɩɨ ɱɟɬɢɪɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɧɚ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɨɬ, ɚ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ, ɫɨ ɢɫɤɥɭɱɨɤ ɧɚ ɩɪɜɚɬɚ (ɫɜɟɱɟɧɨɬɨ ɨɬɜɨɪɚʃɟ) ɢ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ (ɫɜɟɱɟɧɨɬɨ ɡɚɬɜɨɪɚʃɟ) ɩɨ ɬɪɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɤɨɢ ɩɨɛɭɞɢʁɚ ɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚʃɟ ɤɚʁ ɫɬɪɭɦɢɱɤɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ, ɚ ɡɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɩɪɨɟɤɬɢ ɫɟ ɛɚɪɚɲɟ ɢ ɛɢɥɟɬ ɩɨɜɟʅɟ. ɇɚ 21-ɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɎɄɌ „Ɋɢɫɬɨ ɒɢɲɤɨɜ“, ɫɬɪɭɱɧɨɬɨ ɠɢɪɢ ɧɚ ɟɞɧɚ ɨɞ ɧɚʁɝɨɥɟɦɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɦɪɟɠɢ ɜɨ ȿɜɪɨɩɚ, ɇɨɜɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɚɤɰɢʁɚ, (ɇȿɌȺ), ɩɨ ɱɟɬɜɪɬɢ ɩɚɬ ɞɨɞɟɥɢ ɧɚɝɪɚɞɢ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɪɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ. Ɉɜɨʁɩɚɬ ɧɚ „ɂɡɝɭɛɟɧɢ Ƚɟɪɦɚɧɰɢ“ ɫɩɨɪɟɞ ɬɟɤɫɬ ɧɚ Ⱦɟʁɚɧ Ⱦɭɤɨɜɫɤɢ, ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ, ɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ.

ɧɚ ɉɨɩɨɜɫɤɚ ɨɞ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɢ Ⱥɧɚɫɬɚɫ ɉɨɩɞɢɦɢɬɪɨɜ ɨɞ Ȼɭɝɚɪɢʁɚ, ɡɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɢɝɪɚ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ „ɋɬɨɥɨɜɢ“ ɨɞ ȿɠɟɧ ȳɨɧɟɫɤɨ ɢ ɜɨ „Ƚɪɚɜ“ ɨɞ ȿɥɢɧ Ɋɚɯɧɟɜ, ɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɧɚ Ɇɚɥɢɨɬ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ Ȼɢɬɨɥɚ ɢ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ-ɤɭɤɥɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ȼɪɚɰɚ – Ȼɭɝɚɪɢʁɚ, ɞɜɟɬɟ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ȴɭɩɱɨ Ȯɨɪɼɢɟɜɫɤɢ. ɇɚɝɪɚɞɚ ɧɚ ɇȿɌȺ ɡɚ ɩɪɨɞɥɚɛɨɱɟɧɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ, ɢ ɛɟɲɟ ɞɨɞɟɥɟɧɨ ɧɚ Ʉɪɢɫɚ ȳɨɚɧɢɞɨɭ, ɡɚ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ɑɨɜɟɤɨɬ ɤɨʁ“ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɉɚɜɥɨɫ Ⱦɚɧɟɥɚɬɨɫ ɨɞ Ƚɪɰɢʁɚ. ɇɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɧɚʁɞɨɛɪɨ ɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚ ɫɨ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ, ɠɢɪɢɬɨ ɧɚ ɬɪɤɚɥɟɡɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ (Ɍɨɞɨɪ Ʉɭɡɦɚɧɨɜ, Ƚɨɰɟ Ɋɢɫɬɨɜɫɤɢ ɢ ȿɥɟɧɚ Ⱥɧɝɟɥɨɜɫɤɚ) ɢɦ ʁɚ ɞɨɞɟɥɢ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ „ɋɬɨɥɨɜɢ“ ɢ „Ƚɪɚɜ“ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ȴɭɩɱɨ Ȯɨɪɼɢɟɜɫɤɢ, ɚ ɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɧɚ Ɇɚɥ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ Ȼɢɬɨɥɚ ɢ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ-ɤɭɤɥɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ȼɪɚɰɚ. Ɇɟɼɭɬɨɚ, ɞɚ ɩɨɜɬɨɪɚɦ, ɝɥɚɜɧɚɬɚ ɜɟɫɬ ɛɟɲɟ ɞɟɤɚ ɚɤɬɟɪɨɬ ɇɢɤɨ Ƚɨɪɲɢʅ ɨɞ ɋɥɨɜɟɧɢʁɚ ɟ ɞɨɛɢɬɧɢɤ ɧɚ ɝɨɞɢɧɟɲɧɨɬɨ ɚɤɬɟɪɫɤɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ „Ɋɢɫɬɨ ɒɢɲɤɨɜ“. Ɍɨɚ ɩɪɢɞɨɧɟɫɟ ɡɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɫɜɪɡɚɧɢ ɡɚ ɫɜɟɱɟɧɨɫɬɚ ɩɪɢ ɜɪɚɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɬɨ. Ɂɚ ɩɪɜɩɚɬ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ ɧɟ ɦɭ ɛɟɲɟ ɞɨɞɟɥɟɧɚ ɧɚ ɥɚɭɪɟɚɬɨɬ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɚɬɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɚ ɜɟɱɟɪ. Ɍɨɚ, ɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɧɟ ɛɟɲɟ ɦɨɠɧɨ. ɇɢɤɨ Ƚɨɪɲɢɱ ɩɨ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɜɨ ɋɬɪɭɦɢɰɚ ɡɚɦɢɧɚ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɜɨ ɐɪɧɚ Ƚɨɪɚ ɢ ɧɟɦɚɲɟ ɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɩɪɢɫɬɢɝɧɟ ɢ ɞɚ ɝɨ ɩɪɢɦɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɚɬɚ ɜɟɱɟɪ, ɞɚ ʁɚ ɫɩɨɞɟɥɢ ɪɚɞɨɫɬɚ ɫɨ ɜʂɭɛɟɧɢɰɢɬɟ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɩɨɤɨɥɧɢɰɢɬɟ ɧɚ Ɍɚɥɢʁɚ ɢ ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ʂɭɛɨɩɢɬɫɜɚɬɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɢɧɚɥɧɢɬɟ ɩɪɟɞɢɡɜɢɰɢ ɧɚ ɧɨɜɢɧɚɪɢɬɟ. ɋɟɬɨ ɬɨɚ ɬɨʁ ɫɟ ɨɛɢɞɟ ɞɚ ɝɨ ɧɚɞɦɢɧɟ ɢɫɩɪɚʅɚʁʅɢ ɩɨɪɚɤɚ ɞɨ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɤɨʁɚ ɛɟɲɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɚ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɚɬɚ ɜɟɱɟɪ. ȼɨ ɩɨɪɚɤɚɬɚ ɢɫɬɚɤɧɚɬɢɨɬ ɫɥɨɜɟɧɟɱɤɢ ɚɤɬɟɪ ɜɟɥɢ: ɉɪɢʁɚɬɟɥɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɰɢ, ɇɟ ɦɨɠɚɦ ɞɚ ɝɨ ɨɛʁɚɫɧɚɦ ɨɜɨʁ ɦɢɝ ɧɚ ɫɪɟʅɚ ɤɨɝɚ ɦɟɧɟ, ɫɥɨɜɟɧɟɱɤɢ ɚɤɬɟɪ, ɦɟ ɜɤɥɭɱɢɜɬɟ ɦɟɼɭ 20 ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɚɤɬɟɪɫɤɢ ɜɟɥɢɤɚɧɢ ɤɨɢ ɞɨ ɫɟɝɚ ɝɨ ɞɨɛɢɥɟ ɨɜɚ ɝɨɥɟɦɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ „Ɋɢɫɬɨ ɒɢɲɤɨɜ“. Ʉɨɥɤɭ ɛɢ ɫɚɤɚɥ ɞɚ ɝɢ ɫɩɨɞɟɥɚɦ ɨɜɢɟ ɟɦɨɰɢɢ ɫɨ ɫɢɬɟ ɧɢɜ, ɫɨ ɫɢɬɟ ɩɨɡɧɚɧɢɰɢ ɤɨɢ ɝɢ ɫɥɟɞɟɥɟ ɦɨɢɬɟ ɭɥɨɝɢ ɢ ɪɟɠɢɢ ɜɨ ɬɢɟ ɧɟɤɨɥɤɭ ɞɟɫɟɬɥɟɬʁɚ ɧɚ ɧɚɲɟɬɨ ɞɪɭɝɚɪɭɜɚʃɟ, ɤɚɤɨ ɢ ɧɚ ɝɨɫɬɭɜɚʃɚɬɚ ɧɚ ɋɥɨɜɟɧɟɱɤɨɬɨ ɦɥɚɞɢɧɫɤɨ ɝɥɟɞɚɥɢɲɱɟ ɢ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɜɨ ɪɚɡɧɢ ɤɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ɍɨɚ ɡɧɚɱɢ – ɫɨ ɫɢɬɟ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɭɦɟɬɧɢɰɢ ɲɬɨ ɫɨ ɝɨɞɢɧɢ ɝɢ ɩɨɱɢɬɭɜɚɦ. Ɉɞ ɤɨɢ ɢ ɭɱɚɦ. ȼɨ ɋɥɨɜɟɧɢʁɚ ɫɟɤɨɝɚɲ ɜɢɫɨɤɨ ɝɢ ɰɟɧɟɜɦɟ ɦɨʅɧɢɬɟ ɦɚɤɟɞɨɧ-

ȳɨɚɧɚ ɉɨɩɨɜɫɤɚ ɢ Ⱥɧɚɫɬɚɫ ɉɨɩɞɢɦɢɬɪɨɜ ɇɚɝɪɚɞɚ ɧɚ ɇȿɌȺ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɪɚ ɪɟɠɢʁɚ ɦɭ ɟ ɞɨɞɟɥɟɧɚ ɧɚ ȳɭɝ Ɋɚɞɢɜɨɟɜɢʅ ɨɞ ɋɪɛɢʁɚ, ɡɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ȳɨɜɱɚ“ ɨɞ Ȼɨɪɚ ɋɬɚɧɤɨɜɢʅ, ɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɨɞ ɒɚɛɚɰ. Ɂɚ ɭɧɢɤɚɬɟɧ ɚɤɬɟɪɫɤɢ ɞɭɟɬ, ɝɨɞɢɧɚɜɚ ɡɚ ɩɪɜɩɚɬ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚɬɚ ɇȿɌȺ ɢɦ ɞɨɞɟɥɢ ɧɚɝɪɚɞɚ ɧɚ ȳɨɚ40


KAMEREN TEATAR †RISTO [IP[KOV– ɫɤɢ ɚɤɬɟɪɢ, ɛɪɢɥʁɚɧɬɧɢɬɟ ɩɢɫɚɬɟɥɢ ɢ ɪɟɠɢɫɟɪɢ ɤɨɢ ɨɬɜɚɪɚɚ ɧɨɜɢ ɩɚɬɢɲɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ. Ȼɟɜɦɟ ɫɢɥɧɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚ ɮɚɦɢɥɢʁɚ ɧɚ ɦɟɼɭɧɚɪɨɞɧɨ ɧɢɜɨ. ɇɚɲɢɬɟ ɬɜɨɪɟɱɤɢ ɞɪɭɝɚɪɭɜɚʃɚ ɫɟɤɨɝɚɲ ɛɟɚ ɬɪɚʁɧɢ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɬɢ ɫɨ ɫɬɪɚɫɬ. Ⱥ ɬɭɤɚ ɧɟ ɫɦɟɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɛɨɪɚɜɢ ɢ ɚɩɥɚɭɡɨɬ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɲɬɨ ɡɚ ɧɚɫ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɟ ɧɚʁɝɨɥɟɦɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɢ ɭɛɚɜɢɧɚ ɧɚ ɧɚɲɢɬɟ ɧɚɩɨɪɢ. Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɢ ɬɨɚ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɧɢɤɨɝɚɲ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɨ ɡɚɛɨɪɚɜɢɦɟ. ȼɨ ɨɜɨʁ ɦɨɦɟɧɬ ɫɟ ɡɚɛɥɚɝɨɞɚɪɭɜɚɦ ɧɚ ɫɬɪɭɱɧɨɬɨ ɠɢɪɢ- ɇɢɤɨɥɚ Ɋɢɫɬɚɧɨɜɫɤɢ, ɇɢɤɨɥɚʁ ɉɨɥʁɚɤɨɜ, Ȼɢɥɝɟ ȿɦɢɧ, ɇɢɤɨɥɚ ȼɚɧɞɟɜ ɢ Ʌɢɥʁɚɧɚ Ɇɚɡɨɜɚ.Ⱥ ɧɢɤɚɤɨ ɧɚʁɩɨɫɥɟɲɧɨ ɢ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɬ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ȼɚɧɱɨ Ɋɢɫɬɨɜ ɉɚɬɪɢɤɨɜ, ɧɚ ɫɟɥɟɤɬɨɪɨɬ Ȼɥɚɝɨʁ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɨɬ ɜɨɨɞɭɲɟɜɟɧɢɤ Ƚɨɰɟ Ɋɢɫɬɨɜɫɤɢ. Ʉɪɟɜɚɦ ɱɚɲɚ ɢ ɡɚ ɜɚɫ, ɩɨɱɢɬɭɜɚɧɚ ɩɭɛɥɢɤɨ. ȼɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɚɦ.

Ƚɥɟɞɚɥɢɲɱɟ, Ɍɟɚɬɚɪ), ɇɨɜɚ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɧɨɫɬ, Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ʉɨɤɨɥɟɦɨɤɭ, Ɂɚɝɪɟɛ, ɏɇɄ ɋɩɥɢɬ, ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɋɭɛɨɬɢɰɚ, Ȼɭɞɜɚ-Ƚɪɚɞ ɬɟɚɬɚɪ, ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɂɜɚɧ Ɂɚʁɰ ɜɨ Ɋɢɟɤɚ, ɐɚɧɤɚɪʁɟɜ ɞɨɦ, ɬɟɚɬɚɪɨɬ Ⱦɟɦɚɪɨ ɜɨ ȼɢɟɧɚ, Ɇɥɚɞɢɧɫɤɢɨɬ ɤɭɥɬɭɪɟɧ ɰɟɧɬɚɪ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ, ɜɨ ɂɫɬɚɪɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɉɭɥɚ, Ƚɥɨɛɚɥ ɬɟɚɬɚɪ, Ʉɭɥɬɭɪɧɨ ɞɪɭɲɬɜɨ Ȼ - 51,ɐɪɧɨɝɨɪɫɤɨɬɨ ɧɚɪɨɞɧɨ ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ ɜɨ ɉɨɞɝɨɪɢɰɚ, Ɇɢɧɢ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɜɨ ȴɭɛʂɚɧɚ... ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ɩɨɪɚɧɟɲɧɚ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ ɝɨ ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɡɦɨɬ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ. ȼɟʅɟ ɜɨ ɫɟɞɭɦɞɟɫɟɬɢɬɟ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚ ɤɚɤɨ ɩɟɪɮɨɪɦɟɪ ɢ ʁɚ ɢɧɨɜɢɪɚ ɩɭɡɥɟ (ɫɥɨɠɭɜɚɥɤɚ) ɬɟɯɧɤɚɬɚ ɧɚ ɢɝɪɚ. Ɍɨʁ ɟ ɫɢɧɨɧɢɦ ɡɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɟɧ ɤɪɟɚɬɨɪ . Ɍɨʁ ɟ ɭɦɟɬɧɢɤ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɱ. ȼɨ 1999- ɬɚ ɝɨ ɨɫɧɨɜɚɥ Ƚɥɨɛɚɥ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɫɨ ɤɨʁ ʁɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɚɬɚ ɦɟɼɭ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɨɬ ɢ ɞɪɚɦɫɤɢɨɬ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫ, ɫɨ ɤɨʁ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɥ ɧɚ ɫɟɞɭɦɞɟɫɟɬɢɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ. Ɋɚɛɨɬɟɥ ɫɨ 41 ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɜɨ ɋɥɨɜɟɧɢʁɚ, Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɋɪɛɢʁɢ, ɏɪɜɚɬɫɤɨʁ, ɐɪɧɚ Ƚɨɪɚ ɢ Ȼɨɫɧɚ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ . Ɉɞɢɝɪɚɥ ɨɤɨɥɭ ɞɜɟɫɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ, ɮɢɥɦɫɤɢ ɢ ɬɟɥɟɜɢɡɢɫɤɢ ɭɥɨɝɢ, ɚ ɪɟɠɢɪɚɥ 28 ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ. ɂɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɫɟ ɩɨɫɜɟɬɭɜɚ ɧɚ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟɬɨ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɩɚɪɚɥɟɥɢ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɨɬ. Ⱦɨɛɢɬɧɢɤ ɟ ɧɚ 32 ɧɚɝɪɚɞɢ, ɦɟɼɭ ɤɨɢ: ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ Ɇɪɢʁɚ ȼɟɪɚ ɡɚ ɠɢɜɨɬɧɨ ɞɟɥɨ, ɋɟɜɟɪɨɜɚɬɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ Ɉɞɢɫɟʁ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ɉɞɢɫɟʁ ɢ ɫɢɧ“, ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ Ⱥɥɢɝɪɭɞɢʅ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɪɚ ɭɥɨɝɚ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɎȳȺɌ ɜɨ ɉɨɞɝɨɪɢɰɚ, Ɂɥɚɬɟɧ ɥɨɜɨɪɨɜ ɜɟɧɟɰ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ Ɇȿɋɋ ɜɨ ɋɚɪɚɟɜɨ, Ɂɭɩɚɧɱɢɱɟɱɜɚ ɧɚɝɪɚɞɚ, Ȼɨɪɲɬɧɢɤɨɜɚ ɧɚɝɪɚɞɚ. Ȼɢɥ ɧɨɜɢɧɚɪ, ɦɭɡɢɱɤɢ ɢ ɥɢɤɨɜɟɧ ɤɪɢɬɢɱɚɪ, ɭɪɟɞɧɢɤ ɧɚ ɫɩɢɫɚɧɢʁɚ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ. ɉɢɲɭɜɚɥ ɩɟɫɧɢ, ɪɚɫɤɚɡɢ ɢ ɧɚɭɱɧɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ. ɋɟ ɡɚɧɢɦɚɜɚ ɫɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ ɢ ɦɭɡɢɤɚ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪ. Ʉɚɤɨ ɚɤɬɟɪ ɢ ɤɚɤɨ ɪɟɠɢɫɟɪ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɥ ɜɨ ɛɪɨʁɧɢ ɢ ɧɚɝɪɚɞɭɜɚɧɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɲɬɨ ɫɟ ɩɚɦɟɬɚɬ ɧɚ ɨɤɨɥɭ 200 ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ. „ɋɬɨɥɨɜɢ“ ɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɨɬ Ɇɢɧɢ ɬɟɚɬɚɪ ɟ ɫɭɛɥɢɦɚɬ, ɪɟɡɢɦɟ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɬɜɨɪɟɱɤɢ ɩɨɪɢɜɢ ɜɨ ɬɟɬɚɪɨɬ ɤɚɤɨ ɫɢɧɤɪɟɬɢɱɧɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ, ɨɞ ɢɝɪɚ ɞɨ ɪɟɠɢʁɚ. ɇɟɝɨɜɚɬɚ ɢɝɪɚ ɟ ɫɥɨɠɭɜɚɥɤɚ ɧɚ ɩɨɜɟʅɟ ɧɚɱɢɧɢ (ɫɬɢɥɨɜɢ) - ɰɢɪɤɭɫ, ɮɢɥɦ, ɚɧɢɦɢɪɚɧ ɮɢɥɦ, ɤɭɤɥɟɧ ɬɟɚɬɚɪ, ɠɨɧɝɥɟɪɫɬɜɨ, ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫ. Ɋɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɩɨɡɧɚɜɚʃɟɬɨ ɢ ɪɟɫɩɟɤɬɨɬ ɧɚ ɬɟɬɚɪɨɬ ɨɞ ɚɧɬɢɤɚɬɚ ɞɨ ɞɟɧɟɫ, ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɩɨɫɬɭɥɚɬɢɬɟ ɧɚ ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɞɟʁɰɢ ɨɞ ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɫɤɢ ɩɪɟɤɭ Ƚɪɨɬɨɜɫɤɢ, Ȼɚɪɛɚ, Ʌɢ ɋɬɪɚɡɛɟɪ, Ȼɪɭɤ, Ȼɨɛ ȼɢɥɫɨɧ, Ɍɚɞɟɭɲ Ʉɚɧɬɨɪ, ɒɟɤɧɟɪ...

ɇɢɤɨ Ƚɨɪɲɢɱ Ʌɚɭɪɟɚɬɨɬ ɇɢɤɨ Ƚɨɪɲɢɱ ɟ ɪɨɞɟɧ ɧɚ 19. ɦɚɪɬ 1943 ɝ. ɜɨ ȴɭɛʂɚɧɚ. Ⱦɢɩɥɨɦɢɪɚɥ ɜɨ

ɇɢɤɨ Ƚɨɪɲɢɱ 1970 ɝ. ɧɚ Ⱥɤɚɞɟɦɢʁɚɬɚ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪ, ɪɚɞɢɨ, ɮɢɥɦ ɢ ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɜɨ ȴɭɛʂɚɧɢ. ɉɟɪɮɨɪɦɟɪ, ɩɢɫɚɬɟɥ ɢ ɪɟɠɢɫɟɪ (ɩɫɟɜɞɨɧɢɦ ɇɢɤ ɍɩɟɪ ). ɋɬɭɞɢɪɚɥ ɢ ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɧɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ ɢ ɦɭɡɢɱɤɢ ɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ. Ɉɞ 1970 ɞɨ 2007, ɤɨɝɚ ɟ ɩɟɧɡɢɨɧɢɪɚɧ, ɛɢɥ ɱɥɟɧ ɧɚ ɋɥɨɜɟɧɫɤɨ ɦɥɚɞɢɧɫɤɨ ɝɥɟɞɚɥɢɲɱɟ ɤɚɤɨ ɚɤɬɟɪ ɢ ɪɟɠɢɫɟɪ ɩɪɢɞɨɧɟɫɭɜɚʁʅɢ ɜɨ ɝɪɚɞɟʃɟɬɨ ɧɚ ɦɟɼɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɭɝɥɟɞ ɧɚ ɋɆȽ. Ɋɚɛɨɬɟɥ ɜɨ ɩɨɜɟʅɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɝɪɭɩɢ ɢ ɧɫɬɢɬɭɰɢɢ: ɋɇȽ-Ⱦɪɚɦɚ, ɋɬɭɞɟɧɬɫɤɢ ɚɤɬɭɟɥɟɧ ɬɟɚɬɚɪ, ɆȽɅ, ȿȽ Ƚɥɟʁ, 312860 ɬɟɚɬɚɪ, ɄɉȽɌ ( Ʉɚɡɚɥɢɲɬɟ, ɉɨɡɨɪɢɲɬɟ,

41


KAMEREN TEATAR †RISTO [I[KOV– ȱ Ɍɟɤɫɬɭɚɥɧɚɬɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ɧɚ Ƚɨɪɲɢʅ ɜɨ „ɋɬɨɥɨɜɢ“ ɜɨ ɤɨʁɚ „ɝɥɚɜɟɧ ɥɢɤ“ ɟ ɋɥɨɜɟɧɫɤɨ ɦɥɚɞɢɧɫɤɨ ɝɥɟɞɚɥɢɲɱɟ, ɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɪɚɫɩɚɞɨɬ ɧɚ ɟɞɧɚ ɞɪɠɚɜɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɢɬɟ ɨɞ ɬɨɚ, ɧɚ ɩɪɟɞɟɧ ɩɥɚɧ ɪɚɫɬɭɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɟɞɟɧ ɢɡɝɪɚɞɟɧ ɤɭɥɬɭɪɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ, ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɬɨɥɤɭɜɚ ɫɩɨɪɟɞ ɬɟɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ȿɜɟɪɬ. ɐɟɥɢɨɬ ɫɜɟɬ ɧɟ ɟ ɧɢɲɬɨ ɞɪɭɝɨ ɨɫɜɟɧ ɤɚɫɤɚɞɚ ɨɞ ɛɟɡɛɪɨʁɧɢ ɩɪɢɱɢɧɫɤɨ-ɩɨɫɥɟɞɢɱɧɢ ɤɨɩɢɢ, ɨɞ ɤɨɢ ɲɬɨ ɫɟ ɨɛɪɚɡɭɜɚɚɬ ɛɟɫɤɪɚʁɧɨ ɦɧɨɝɭ ɟɜɟɪɬɨɜɫɤɢ ɜɫɟɥɟɧɢ. ɇɚʁɧɟɜɟɪɨʁɚɬɧɨɬɨ ɜɨ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɬɟɨɪɢʁɚ ɟ ɞɟɤɚ ɜɟɪɨʁɚɬɧɨɫɬɚ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɢɞɧɢɧɚɬɚ ɬɭɤɭ ɢ ɧɚ ɦɢɧɚɬɨɬɨ. Ɍɚɤɚ ɫɟ ɜɨɜɟɞɭɜɚ ɩɨɢɦɨɬ „ɩɫɢɯɨɥɨɲɤɨ ɜɪɟɦɟ“ ɡɚ ɫɟɤɨʁ ɧɚɛʂɭɞɭɜɚɱ. ɋɨ ɞɪɭɝɢ ɡɛɨɪɨɜɢ, ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɪɟɚɥɧɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɦɟɧɭɜɚ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɨɧɨʁ, ɤɨʁ ɲɬɨ ʁɚ ɩɢɲɭɜɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ. Ⱥ, ɟɜɢɞɟɧɬɧɨ- ɇɢɤɨ Ƚɨɪɲɢʅ ɜɨ „ɋɬɨɥɨɜɢ“ ʁɚ ɩɢɲɭɜɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ. ɋɨ ɫɟɤɨʁɚ ɧɨɜɚ ɢɡɜɟɞɛɚ. ȼɨ ɧɨɜɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ, ɩɪɟɞ ɧɨɜɢ ɥɭɼɟ. ɂ, ɬɚɚ ɫɟɤɚɤɨ ɧɟ ɟ ɢɫɬɚ. ɇɢɬɭ ɡɚ ɧɟɝɨ, ɧɢɬɭ ɡɚ ɝɥɟɞɚɱɢɬɟ! ȼɟɞɪɢɧɚɬɚ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɦɨɬ ɲɬɨ ɝɢ ɩɨɫɟɞɭɜɚ ɇɢɤɨ Ƚɨɪɲɢʅ ɝɢ ɩɥɚɫɢɪɚ ɢ ɨɞ ɫɰɟɧɚɬɚ. Ⱦɟɤɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɨɢɧɚɤɭ, ɩɨɢɧɫɩɢɪɚɬɢɜɧɨ, ɩɨɤɪɟɚɬɢɜɧɨ ɢ ɩɨɡɚɛɚɜɧɨ. ɇɨ, ɫɨ ʁɚɫɧɚ ɦɢɫɥɚ „ɞɟɤɚ ɫɜɟɬɨɬ ɟ ɨɩɚɫɧɨ ɦɟɫɬɨ ɡɚ ɠɢɜɟɟʃɟ...“ ɧɚ ɲɬɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɭɜɚɲɟ Ⱥɧɲɬɚʁɧ. Ɇɨɞɟɪɧɚɬɚ ɧɚɭɤɚ ɫɦɟɬɚ ɞɟɤɚ ɧɚɲɚɬɚ ɫɜɟɫɬ ɧɟɦɚ ɩɪɟɱɤɢ ɢ ɞɟɤɚ ɰɟɥɬɚ ɟ ɟɞɧɚɤɜɚ, ɧɨ ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɚɪɢɬɟ ɧɟ ɫɟ ɫɥɨɠɭɜɚɚɬ ɫɨ ɨɜɚ ɛɢɞɟʁʅɢ ɫɜɟɫɬɚ ʁɚ ɞɟɮɢɧɢɪɚɚɬ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ. Ʉɨɥɤɭ ɞɨɥɝɨ ɫɬɟ ɫɜɟɫɧɢ ɡɚ ɫɟɛɟ? Ʉɨɥɤɭ ɱɟɫɬɨ ɫɟ ɩɪɚɲɭɜɚɬɟ – ɤɨɥɤɭ ɫɬɟ ɛɢɥɟ ɫɜɟɫɧɢ? ɂ, ɧɨɪɦɚɥɧɨ, ɤɨɥɤɭ ɫɬɟ ɫɜɟɫɧɢ ɞɟɤɚ ɜɚɤɜɢɬɟ ɩɪɚɲɚʃɚ ɜɟ ɦɟɧɭɜɚɚɬ. ȿɬɟ, ɢ ɧɚ ɬɨɚ ɫɢ ɩɨɦɢɫɥɢɜ, ɡɚ ɬɨɚ ɫɟ ɩɪɚɲɚɜ, ɞɨɞɟɤɚ ʁɚ ɝɥɟɞɚɜ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɧɚ „ɋɬɨɥɨɜɢ“ ɫɨ ɇɢɤɨ Ƚɨɪɲɢʅ. Ɉɞɝɨɜɨɪɨɬ ɝɨ ɧɚʁɞɨɜ ɤɚʁ ɍɫɩɟɧɫɤɢ, ɞɟɤɚ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɛɢɞɟɦɟ ɫɜɟɫɧɢ ɫɚɦɨ ɡɚ ɟɞɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɜɨ ɨɞɪɟɞɟɧɨ ɜɪɟɦɟ, ɧɟ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɛɢɞɟɦɟ ɫɜɟɫɧɢ ɡɚ ɫɟɛɟ ɢ ɞɪɭɝɢɬɟ ɧɟɲɬɚ, ɧɢɬɭ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɫɟ ɫɟɬɢɦɟ ɧɚ ɩɨɜɟʅɟ ɪɚɛɨɬɢ ɢ ɦɢɫɥɢ ɨɞɟɞɧɚɲ. Ɂɚ ɩɪɨɟɤɬɨɬ „ɋɬɨɥɨɜɢ“ ɧɚ Ƚɨɪɲɢɱ ɜɚɠɟɧ ɟ ɢ ɫɟɜɤɭɩɧɢɨɬ ɞɢɡɚʁɧ. Ȼɥɟɫɤɚɜɚ ɜɢɡɭɟɥɢɡɚɰɢʁɚ ɫɨ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɮɢɥɦ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨ, ɥɚɫɟɪɢ ɢ ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɢ ɞɢɡɚʁɧ. ɋɟɤɚɤɨ, ɜɨ „ɋɬɨɥɨɜɢ“ ɧɚ Ɇɢɧɢ ɬɟɬɚɪɨɬ ɨɞ ȴɭɛʂɚɧɚ ɫɨ ɚɤɬɟɪɨɬ ɇɢɤɨ Ƚɨɪɲɢʅ ɢ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɇɢɤ ɍɩɟɪ ɜɚɠɟɧ ɟ ɢ ȳɨɧɟɫɤɨ – ɚɜɬɨɪɨɬ ɧɚ „ɋɬɨɥɨɜɢ“. Ⱥɤɨ ʁɚ ɫɦɟɬɚɦɟ ɡɚ ɬɨɱɧɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚɬɚ ɞɟɤɚ ɱɨɜɟɤɨɬ ɟ ɫɭɲɬɟɫɬɜɨ ɧɚ ɫɜɨʁɨɬ ʁɚɡɢɤ, ɞɟɤɚ ɧɚɞɜɨɪ ɨɞ ʁɚɡɢɤɨɬ ɧɟ ɩɨɫɬɨɢ ɧɢɲɬɨ, ɬɨ-

ɋɨ ɢɝɪɚɬɚ ɫɟ ɨɛɢɞɭɜɚ ɞɚ ɩɨɫɟɝɧɟ ɩɨ ɛɪɡɢɧɚɬɚ ɧɚ ɡɜɭɤɨɬ, ɫɟɤɨʁ ɡɛɨɪ ɫɨɨɬɜɟɬɧɨ ɞɚ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧ ɫɨ ɮɢɡɢɱɤɨ ɞɟʁɫɬɜɨ (ɫɰɟɧɫɤɨ ɞɜɢɠɟʃɟ) ɫɨ ɝɪɢɦɚɫɚ, ɦɢɦɢɤɚ, ɩɚɧɬɨɧɢɦɚ, ɠɨɧɝɥɟɪɫɬɜɨ. ɋɨ ɧɚɫɬɨʁɱɢɜɨɫɬ ɢɝɪɚɬɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɚ. Ɍɨʁ ɧɟ „ɝɥɭɦɢ“ ɧɚɬɭɪɚɥɧɨ. ȼɫɭɲɧɨɫɬ ɧɟ „ɝɥɭɦɢ“ ɬɭɤɭ ɡɚɜɟɞɭɜɚ ɢ ɨɫɜɨʁɭɜɚ. Ɍɨʁ ɧɟ ɢɝɪɚ, ɠɢɜɟɟ ɫɨ ɢɝɪɚɬɚ ɢ ɫɟ ɡɚɛɚɜɭɜɚ ɀɢɜɟɟ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ, ɚ ɝɨ ɢɧɫɰɟɧɢɪɚ ɠɢɜɨɬɨɬ. Ɋɚɡɦɢɫɥɭɜɚ ɛɪɡɨ, ɥɨɜɟʁʅɢ ɝɢ ɪɟɚɤɰɢɢɬɟ ɨɞ ɝɥɟɞɚɥɢɲɬɟɬɨ. Ɋɟɚɝɢɪɚ ɧɚɩɚɬɢ ɧɟɨɱɟɤɭɜɚɧɨ. ȳɚ ɩɨɪɚɡɭɜɚ ɞɨ ɩɨɧɢɠɭɜɚʃɟ ɝɪɚɧɢɰɚɬɚ ɦɟɼɭ ɫɰɟɧɚɬɚ ɢ ɝɥɟɞɚɥɢɲɬɟɬɨ. ɉɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɬ ɧɚ Ɏɭɤɨɜɨɬɨ ɧɢɲɚɥɨ ɭɞɢɪɚ („ɧɨɤɚɭɬɢɪɚ“) ɱɚɫ ɜɨ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ, ɱɚɫ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ. ɇɢɤɨ Ƚɨɪɲɢɱ ɧɟ ɫɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚ. Ɍɨʁ ɫɚɦɨ ɩɨɤɚɠɭɜɚ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɞɟɥ ɨɞ ɫɜɨɢɬɟ ɦɧɨɝɭɛɪɨʁɧɢ ɥɢɰɚ ɭɫɩɟɜɚʁʅɢ ɧɚ ɝɥɟɞɚɱɢɬɟ ɞɚ ɢɦ ɧɚɦɟɬɧɟ ɞɟɤɚ „ɟɞɟɧ ɱɨɜɟɤ ɬɨɚ ɫɟ ɧɚʁɦɚɥɤɭ ɞɜɚʁɰɚ“. Ⱦɟɤɚ ɠɢɜɟɟɦɟ ɜɨ ɛɟɡɛɪɨʁɧɢɬɟ ɧɚɩɨɪɟɞɧɢ ɫɜɟɬɨɜɢ ɧɚ ɏʁɭ ȿɜɟɪɬ. ȿɞɟɧ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɩɨɫɬɭɥɚɬɢ ɧɚ ȿɜɟɪɬɨɜɚɬɚ ɬɟɨɪɢʁɚ ɟ ɚɤɫɢɨɦɚɬɚ ɡɚ ɤɥɨɧɢɪɚʃɚɬɚ ɤɨɢ ɲɬɨ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚɚɬ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɜɡɚɟɦɧɨɬɨ ɞɟʁɫɬɜɨ ɦɟɼɭ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɢ ɧɚɛʂɭɞɭɜɚɱɨɬ. ȼɫɟɥɟɧɚɬɚ ɩɪɢ ɫɟɤɨʁɚ ɩɪɨɦɟɧɚ, ɤɨɥɤɭ ɢ ɞɚ ɢɡɝɥɟɞɚ ɲɨɤɚɧɬɧɨ, ɫɟ ɤɥɨɧɢɪɚ ɜɨ ɪɟɞɢɰɚ ɞɪɭɝɢ ɫɩɨɪɟɞɧɢ ɜɫɟɥɟɧɢ. ȼɨ ɬɢɟ ɬɨɱɤɢ ɧɚ ɤɥɨɧɢɪɚʃɟ ɫɟ ɪɚɼɚɚɬ ɧɨɜɢ ɜɫɟɥɟɧɢ – ɞɜɨʁɧɢɰɢ. Ɍɢɟ ʁɚ ɤɨɩɢɪɚɚɬ ɩɪɟɬɯɨɞɧɚɬɚ ɜɫɟɥɟɧɚ, ɧɨ ɫɨ ɦɚɥɢ ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɫɨɡɧɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɧɚɛʂɭɞɭɜɚɱɨɬ. ɉɨɟɞɧɨɫɬɚɜɟɧɨ, ɧɢɤɨʁ ɧɟ ɟ „ɭɧɢɤɚɬ“ ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɛɟɡɛɪɨʁɧɢ ɤɨɩɢɢ ɧɚ ɟɞɟɧ ɢɫɬ ɱɨɜɟɤ ɜɨ ɧɚɩɨɪɟɞɧɢɬɟ ɫɜɟɬɨɜɢ ɧɚ ȿɜɟɪɬ. Ɍɨɚ ɡɧɚɱɢ ɞɟɤɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɜɨ ɧɚɭɤɚɬɚ ɲɬɨ ɝɨ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚ ɝɟɧɢʁɚɥɟɧ ɭɱɟɧ, ɧɟ ɫɟ ɢɫɬɢ , ɤɚɤɨ ɤɨɝɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɬ ɝɨ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚ ɫɬɭɞɟɧɬ ɢɥɢ ɧɟɤɨʁ ɨɛɢɱɟɧ ɱɨɜɟɤ ɜɪɡ ɟɞɧɢ ɢ ɢɫɬɢ ɭɫɥɨɜɢ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɬ. Ɉɜɚ ɜɨ ɫɮɟɪɚɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɜɨ ɱɢɧɨɬ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ, ɡɧɚɱɢ ɞɟɤɚ ɜɨɫɩɢɪɟɦɚʃɟɬɨ ɧɚ ɟɞɧɚ ɢɫɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɟ ɪɚɡɥɢɱɧɨ ɤɚʁ ɫɟɤɨʁ ɝɥɟɞɚɱ, ɫɯɨɞɧɨ ɧɚ ɬɨɚ ɢ ɜɥɢʁɚɧɢɟɬɨ, ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɚ. Ɉɞ ɢɡɜɟɞɭɜɚɱɨɬ ɤɨɧ ɫɟɤɨʁ ɩɨɟɞɢɧɟɱɟɧ ɝɥɟɞɚɱ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ. Ɂɚɬɨɚ ɇɢɤɨ Ƚɨɪɲɢɱ ɤɨɝɚ ɜɨ „ɋɬɨɥɨɜɢ“ ɜɥɟɝɭɜɚ ɜɨ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨ ɤɨɧ ɨɧɢɟ ɲɬɨ ɝɢ ɩɨɡɧɚɜɚ ɢ ɤɨɧ ɧɟɩɨɡɧɚɬɢɬɟ. Ɉɬɢ ɜɨ „ɋɬɨɥɨɜɢ“ ɧɟɦɚ ɫɥɭɱɚʁɧɨɫɬɢ. Ⱦɭɪɢ ɧɟɦɚ ɧɢ ɢɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɢ ɢɚɤɨ ɬɚɤɚ ɫɟ ɱɢɧɢ. ɂ ɬɢɟ ɫɟ ɨɞɧɚɩɪɟɞ ɢɫɩɥɚɧɢɪɚɧɢ. ɒɬɨ ʅɟ ɪɟɱɟ ɜɨ ɚɤɬɟɪɨɬ ɇɢɤɨ Ƚɨɪɲɢʅ „ɪɚɛɨɬɢ“ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɇɢɤ ɍɩɟɪ. ȼɚɠɢ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨɬɨ ɡɚ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɪɟɠɢɢ. ȼɨ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɍɩɟɪ ɪɚɛɨɬɢ ɚɤɬɟɪɨɬ Ƚɨɪɲɢʅ. 42


KAMEREN TEATAR †RISTO [IP[KOV– ɝɚɲ ɧɚɲɢɨɬ ʁɚɡɢɤ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɚ ɲɬɨ ʁɚ ɡɚɝɭɛɢɥɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɪɢɫɟɛɧɨɫɬ. ȳɚ ɡɚɝɭɛɢɥɚ ɜɟɪɛɚɬɚ ɜɨ ɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɡɛɨɪɨɜɢɬɟ ɞɚ ɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚɚɬ ɨɫɦɢɫɟɥɧɨ. Ɉɫɧɨɜɧɚɬɚ ɩɪɟɦɢɫɚ ɧɚ Ⱥɪɬɨ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɩɨɡɧɚɬɨ, ɟ ɞɟɤɚ ɟ ɩɨɝɪɟɲɧɨ ɞɚ ɫɟ ɫɦɟɬɚ ɨɬɢ „ɇɚ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɛɟɲɟ ɡɛɨɪɨɬ“, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɩɢɲɭɜɚ ɜɨ ɛɢɛɥɢʁɚɬɚ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ʁɚ ɩɨɬɜɪɞɭɜɚ ɨɜɚɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ. ɋɟ ɫɦɟɬɚɲɟ ɞɟɤɚ „ɡɛɨɪɨɬ ɟ ɫɟ“ ɛɟɡ ɧɟɝɨ ɧɟ ɩɨɫɬɨɢ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɢɡɪɚɡɭɜɚʃɟ, ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɫɟ ɬɨɥɤɭɜɚɲɟ ɤɚɤɨ ɝɪɚɧɤɚ ɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɚ. Ⱥɩɫɭɪɞɢɫɬɢɬɟ ɬɜɪɞɟɚ ɞɟɤɚ ɧɚɲɢɨɬ ɦɨɞɟɪɟɧ ɩɫɢɯɨɥɨɲɤɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɧ ɬɟɚɬɚɪ ʁɚ ɧɟɝɢɪɚ ɢɫɬɨɪɢɫɤɚɬɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ. Ɂɚ Ⱥɪɬɨ „ɫɰɟɧɚɬɚ ɟ ɟɞɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɲɤɨ ɦɟɫɬɨ ɲɬɨ ɦɨɪɚ ɞɚ ɡɛɨɪɭɜɚ ɫɨ ɫɜɨʁ ɫɨɩɫɬɜɟɧ ʁɚɡɢɤ ɲɬɨ ɧɚɜɥɟɝɭɜɚ ɩɨɞɥɚɛɨɤɨ ɨɬɤɨɥɤɭ ɲɬɨ ɬɨɚ ɝɨ ɩɪɚɜɢ ɝɨɜɨɪɧɢɨɬ ʁɚɡɢɤ. ȳɚɡɢɤ ɤɨʁ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɢɦ ɫɟ ɨɛɪɚʅɚ ɧɚ ɧɚɲɢɬɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɨɬɤɨɥɤɭ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɧɚ ɧɚɲɢɨɬ ɪɚɡɭɦ. Ⱦɪɚɦɢɬɟ ɧɚ ɚɜɚɧɝɚɪɞɚɬɚ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢɡɝɥɟɞɚɚɬ ɤɚɤɨ ɧɟɢɧɬɟɥɢɝɟɧɬɧɢ ɢɥɢ ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɪɚɦɧɢɲɬɟɬɨ ɧɚ ɚɩɫɭɪɞɧɨɫɬɚ. ɇɨ ɨɜɢɟ ɞɪɚɦɢ ɫɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɫɟɪɢɨɡɧɢɬɟ ɨɛɢɞɢ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɚ ɧɚ ɧɚɲɢɨɬ ɫɜɟɬ ɞɚ ɦɭ ɫɟ ɞɚɞɟ ɞɪɚɦɫɤɚ ɮɨɪɦɚ. ɂɞɟʁɚɬɚ ɧɚ ɩɚɪɚɞɨɤɫɨɬ ɜɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɫɜɟɬ ɟ ɜɢɞɥɢɜɚ ɢ ɜɨ ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ ɢ ɜɨ ɩɨɥɢɬɢɤɚɬɚ. Ʉɚɪɥ ȳɭɧɝ ɭɤɚɠɭɜɚɲɟ ɞɟɤɚ ɱɨɜɟɲɬɜɨɬɨ ɡɚɛɪɡɚɧɨ ɫɟ ɞɜɢɠɢ ɤɨɧ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɬɨ ɫɟɛɟɭɧɢɲɬɭɜɚʃɟ, ɚ Ⱦɢɪɟɧɦɚɬ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚ: „ɇɚɲɢɨɬ ɫɜɟɬ ɢɡɝɥɟɞɚ ɞɟɤɚ ɫɟ ɭɲɬɟ ɩɨɫɬɨɢ ɫɚɦɨ ɩɨɪɚɞɢ ɬɨɚ ɲɬɨ ɩɨɫɬɨɢ ɚɬɨɦɫɤɚ ɛɨɦɛɚ, ɨɞ ɫɬɪɚɜ ɨɞ ɛɨɦɛɚɬɚ!“ ȳɨɧɟɫɤɨ ʁɚɫɧɨ ɢɫɬɚɤɧɚ ɞɟɤɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɬɟ ɞɪɚɦɢ ɫɟ ɨɛɢɞɭɜɚɚɬ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɩɪɟɨɤɭɩɢɪɚɧɢ ɫɨ ɬɟɦɢɬɟ, ɡɚ ɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɢɞɟɢɬɟ. ɂɞɟɢɬɟ- ɩɪɚɡɧɢɧɚ, ɮɪɭɫɬɪɚɰɢʁɚ, ɩɪɨɦɟɧɚ, ɨɱɚʁ, ɫɦɪɬ... Ɉɬɤɪɢɜɚʃɟɬɨ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨɬɨ ɩɪɢɮɚʅɚʃɟ ɧɚ ɞɪɚɦɢɬɟ ɧɚ ȳɨɧɟɫɤɨ ɢ ɨɞ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɢ ɨɞ ɤɪɢɬɢɤɚɬɚ ɧɟ ɨɞɟɥɨ ɥɟɫɧɨ, ɩɨɪɚɞɢ ɞɨɡɚɬɚ ɧɚ ɢɡɜɟɲɬɚɱɟɧɨɫɬ ɦɧɨɡɢɧɚ ɫɟ ɩɨɞɝɨɬɜɟɧɢ ɞɚ ɝɢ ɨɬɮɪɥɚɬ ɢ ɩɨɝɪɞɧɨ ɞɚ ɝɢ ɨɰɟɧɭɜɚɚɬ ɤɚɤɨ ɚɜɚɧɝɚɪɞɚ. ɇɨ, ȳɨɧɟɫɤɨ, ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɞɪɚɦɢ, ɞɨɠɢɜɭɜɚɚɬ ɩɨɜɬɨɪɧɚ ɫɚɦɨɩɨɬɜɪɞɚ, ɧɚɦɟɬɧɭɜɚʁʅɢ ɟɞɟɧ ɦɢɫɬɟɪɢɨɡɟɧ ɡɞɢɜ. ɉɪɢɦɟɪ ɡɚ ɬɨɚ ɟ ɢ „ɋɬɨɥɨɜɢ“ ɫɨ ɇɢɤɨ Ƚɨɪɲɢʅ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɲɧɢɨɬ Ɇɟɼɭɧɚɪɨɞɟɧ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɧɚ ɤɚɦɟɪɟɧ ɬɟɚɬɚɪ „Ɋɢɫɬɨ ɒɢɲɤɨɜ“ ɜɨ ɋɬɪɭɦɢɰɚ. ɂ, ɨɧɚ ɲɬɨ ɫɟɤɚɤɨ ɝɨ ɫɦɟɬɚɦ ɡɚ ɜɚɠɧɨ ɟ ɞɟɤɚ, ɫɩɨɪɟɞ ɤɨɧɰɟɩɬɨɬ ɧɚ ɫɟɥɟɤɬɨɪɨɬ Ȼɥɚɝɨʁ ɋɬɮɚɧɨɜɫɤɢ, ɜɨ ɟɞɧɚ ɢɫɬɚ ɜɟɱɟɪ, ɛɢ ɪɟɤɨɥ ɜɟɱɟɪ ɩɨɫɜɟɬɟɧɚ ɧɚ ȳɨɧɟɫɤɨ, ɜɢɞɨɜɦɟ ɞɜɟ ɜɟɪɡɢɢ ɧɚ „ɋɬɨɥɨɜɢ“. Ɉɫɜɟɧ ɫɩɨɦɟɧɚɬɚɬɚ ɧɚ ɇɢɤɨ Ƚɨɪɲɢʅ ɢ ɢɫɬɨɢɦɟɧɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ

ɧɚ Ɇɚɥɢɨɬ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ Ȼɢɬɨɥɚ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ȴɭɩɱɨ Ȯɨɪɝɢɟɜɫɤɢ ɫɨ Ⱥɧɚɫɬɚɫ ɉɨɩɞɢɦɢɬɪɨɜ (ɢɫɬɚɤɧɚɬ ɚɤɬɟɪ ɨɞ Ȼɭɝɚɪɢʁɚ) ɢ ɧɚɲɚɬɚ ȳɨɚɧɚ ɉɨɩɨɜɫɤɚ. ɂ ɭɲɬɟ ɟɞɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ „Ʉɨʁ ɟ ɨɜɨʁ ȳɨɧɟɫɤɨ?“ ɨɞ Ɋɢɱɚɪɞ Ʌɚɬɟɧɞɪɟ, ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ȼɨɝɞɚɧ ɐɢɨɪɛɚ ɫɨ Ɏɥɨɪɢɧ Ⱦɢɦɢɬɪɭ, Ɇɢɪɟɥɚ ɉɨɩɟɫɤɭ, Ɇɢɪɟɥɚ Ⱦɢɧɭ ɉɨɩɟɫɤɭ ɢ Ƚɚɛɪɢɟɥ Ƚɟɨɪɝɟ. Ⱦɪɚɦɢɬɟ ɧɚ ȳɨɧɟɫɤɨ ɧɟ ɬɪɨɝɧɭɜɚɚɬ ɢɥɢ ɧɟ ɪɚɡɜɟɫɟɥɭɜɚɚɬ, ɢɦ ɪɚɤɨɩɥɟɫɤɚɦɟ ɫɜɟɫɧɢ ɡɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɧɟ ɫɦɟ ɡɧɚɟɥɟ ɲɬɨ ɡɧɚɱɚɬ ɢɥɢ ɤɚɤɜɚ ɛɢɥɚ ɧɚɦɟɪɚɬɚ ɧɚ ɚɜɬɨɪɨɬ. Ɂɚɞ ɧɚɜɨɞɧɚɬɚ ɧɟʁɚɫɧɨɬɢʁɚ ɨɜɢɟ ɞɪɚɦɢ ɩɨɫɟɞɭɜɚɚɬ ɠɢɜɨɬ ɫɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ, ɧɚɫɨɱɟɧɢ ɞɚ ɝɨ „ɡɚɰɜɪɫɬɚɬ“ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɞɚ ɝɨ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɢɪɚɚɬ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɛɟɲɟ ɫɥɭɱɚʁ ɢ ɫɨ ɢɡɜɟɞɛɢɬɟ ɜɨ ɋɬɪɭɦɢɰɚ. ȼɚɤɜɢɬɟ ɞɪɚɦɢ, ɫɟ ɜɟɥɢ, ɞɟɤɚ ʁɚ ɢɡɪɚɡɭɜɚɚɬ ɛɟɫɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɧɨɫɬɚ ɢ ɢɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɚ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɜɢɬɟ ɞɟʁɫɬɜɚ. Ɂɚ ȳɨɧɟɫɤɨ ɢ ɬɪɚɝɟɞɢʁɚɬɚ ɢ ɤɨɦɟɞɢʁɚɬɚ ɫɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢɢ ɧɚ ɨɱɚʁɨɬ, ɧɚ ɟɞɧɨ ɞɟʁɫɬɜɨ ɲɬɨ ɩɨɫɬɨɢ ɨɫɚɦɟɧɨ ɜɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɚɬɚ ɧɟɦɨɬɢɜɢɪɚɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ – ɛɟɡɧɚɱɚʁɧɨ ɢ ɚɩɫɭɪɞɧɨ. Ɂɚ ɞɪɚɦɢɬɟ ɧɚ ɚɩɫɭɪɞɨɬ ɬɨɤɭɦ ɚɩɫɭɪɞɨɬ ɝɨ ɧɨɫɢ ɩɟɱɚɬɨɬ ɧɚ ɜɢɫɬɢɧɚɬɚ. Ⱥ, ȳɨɧɟɫɤɨ ɫɟ ɧɚɦɟɬɧɚ ɤɚɤɨ ɩɟɱɚɬ ɧɚ ɜɢɫɬɢɧɚɬɚ ɧɚ 21-ɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɎɄɌ „Ɋɢɫɬɨ ɒɢɲɤɨɜ“, ɧɟ ɫɚɦɨ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ ɫɩɨɪɟɞ ɧɟɝɨɜɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɢ ɤɨɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɠɢɜɨɬ ɢ ɞɟɥɨ ɬɭɤɭ ɧɚ ɫɟɜɤɭɩɧɚɬɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ. Ⱥɩɫɭɪɞɨɬ ɡɚ ȳɨɧɟɫɤɨ ɟ ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ɧɟɦɚ ɧɢɬɭ ɧɚɦɟɪɚ, ɧɢɬɭ ɰɟɥ. Ƚɪɨɬɟɫɤɚɬɚ ɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɟɤɭ ɤɨɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɚɪɚɞɨɤɫɨɬ, ɤɚɤɨ ɜɨ „ɋɬɨɥɨɜɢ“ ɧɚ Ɇɢɧɢ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɨɞ ȴɭɛʂɚɧɚ ɢ ɧɚ Ɇɚɥɢɨɬ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ Ȼɢɬɨɥɚ. ɋɚɤɚɦ ɞɚ ɧɚɝɥɚɫɚɦ ɞɟɤɚ ɨɞ ɨɫɨɛɟɧɚ ɜɚɠɧɨɫɬ ɟ ɲɬɨ ɬɨɤɦɭ ɧɚ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɧɚ ɤɚɦɟɪɟɧ ɬɟɚɬɚɪ, ɬɨɚ ɝɨ ɩɨɤɚɠɚ ɝɨɞɢɧɟɲɧɨɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ, ɟ ɩɨɫɜɟɬɟɧɨɫɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɧɚ ɚɩɫɭɪɞɨɬ. ȼɚɤɜɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ ɛɢɥɚ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɢ ɧɚ ɩɨɪɚɧɟɲɧɢɬɟ ɢɡɞɚɧɢʁɚ. Ⱦɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ ɤɨʁɚ ɧɟ ɫɨɡɞɚɜɚ ɥɢɤ ɲɬɨ ɛɢ ɦɨɠɟɥ ɞɚ ɫɬɨɢ ɫɚɦ ɤɚɤɨ ɟɞɢɧɤɚ – ɥɢɤ ɜɨ ɤɨʁ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɛɢ ʁɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɥɚ „ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɚɬɚ ɜɢɫɬɢɧɚ“, ɤɨʁɚ, ɩɚɤ, ɫɩɨɪɟɞ ɦɨɞɟɪɧɢɬɟ ɬɟɨɪɢɢ ɤɚɤɨ ɤɪɚʁɧɚ ɟ ɧɟɞɨɮɚɬɧɚ. Ɂɧɚɱɢ, ɫɚɤɚɦ ɞɚ ʁɚ ɩɨɬɟɧɰɢɪɚɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɬɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɢɝɪɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɢɪɚɧɚ ɧɚ 21-ɨɬ ɎɄɌ „Ɋɢɫɬɨ ɒɢɲɤɨɜ“. ɉɨɫɟɛɧɨ ɜɨ ɧɟɤɨɥɤɭ ɢɡɜɟɞɛɢ. ( ȼɨ „ɋɬɨɥɨɜɢ“ ɧɚ Ɇɢɧɢ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɨɞ ȴɭɛʂɚɧɚ ɬɨɚ ɫɟ ɧɚɞɨɦɟɫɬɭɜɚ ɫɨ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ, ɰɢɬɚɬɢ ɨɞ ɮɢɥɦɨɜɢ ɢ ɫɥɢɱɧɨ, ɝɥɚɫɨɜɧɢ ɩɚɫɚɠɢ ( ɩɥɟʁ ɛɟɤ) ɢ ɫɨ ɨɛɢɞɨɬ ɧɚ ɚɤɬɟɪɨɬ Ƚɨɪɲɢɱ ɩɨɟɞɢɰɢ ɨɞ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ, ɩɚ ɢ ɫɢɬɟ ɝɥɟɞɚɱɢ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɚ ɫɟ 43


KAMEREN TEATAR †RISTO [I[KOV– ȱ ɜɧɟɫɚɬ ɜɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɟʃɟ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ).

ɫɬɢɥɫɤɢ ɢ ɠɚɧɪɨɜɫɤɢ ɪɚɡɥɢɱɧɚ. ɇɨ, ɦɨʅɧɚ, ɫɭɝɟɫɬɢɜɧɚ, ɫɭɩɟɪɢɨɪɧɚ. ȼɢɞɨɜɦɟ ɤɚɤɨ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɩɨɟɡɢʁɚ, ɤɚɤɨ ɫɟ ɤɚɠɭɜɚ ɫɬɢɯ, ɤɚɤɨ ɫɟ „ɩɥɚɱɟ“, ɤɚɤɨ ɫɟ ɩɟɟ, ɤɚɤɨ ɫɟ ɬɨɥɤɭɜɚ ɒɟɤɫɩɢɪ ɞɟɧɟɫ, ɤɚɤɨ ɫɟ ɢɝɪɚ ɜɨ ɫɩɨɬ, ɤɚɛɚɪɟ ɢ ɞɪɭɝɢ ɩɨɫɥɨɛɨɞɧɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɮɨɪɦɢ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɟɧ ɫɭɦ ɢɦ ɧɚ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɡɚ ɱɚɫɨɬ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɢɝɪɚ. Ʉɚɤɨ ɫɟ ɢɝɪɚ ɫɚɦ ɧɚ ɫɰɟɧɚ, (ɦɨɧɨɞɪɚɦɚ) ɤɚɤɨ ɜɨ ɞɭɨ ɞɪɚɦɚ ɢ ɫɥɢɱɧɨ. ɉɨɲɬɚɪɨɬ, ɤɨʁ ɾɜɨɧɟɲɟ ɛɚɪɟɦ ɬɪɢɩɚɬɢ ɞɨɞɟɤɚ ɛɪɨɟɜ, ɧɚ Ɇɟɧɬɨɪ Ɂɭɦɛɟɪɚʁ ɟ ɫɭɜɟɪɟɧ ɜɥɚɞɟɬɟɥ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ. Ɂɭɦɛɟɪɚʁ ɢ ɜɨ ɢɡɦɢɧɚɬɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ, ɬɨɤɦɭ ɧɚ ɎɄɌ ɜɨ ɋɬɪɭɦɢɰɚ ɝɢ ɦɚɧɢɮɟɫɬɢɪɚɲɟ ɫɜɨɢɬɟ ɝɨɥɟɦɢ ɢɡɪɚɡɧɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɢ ɝɨ ɧɚɦɟɬɧɭɜɚɚɬ ɫɢɥɨɜɢɬɨ ɜɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɬɟɬɚɪ. ȼɨ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɢɝɪɚ ɡɧɚɤɨɬ, ɫɢɦɛɨɥɨɬ ɟ ɨɞ ɩɨɫɟɛɧɚ ɜɚɠɧɨɫɬ. ɇɚ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɩɨɲɬɚɪ ɜɥɟɝɭɜɚ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɨɞ „ɜɢɫɨɤɨ ɦɟɫɬɨ“. ɇɟ ɩɪɟɤɭ ɮɢɡɢɤɭɫɨɬ ɧɚ ɚɤɬɟɪɨɬ, ɬɭɤɭ ɩɪɟɤɭ ɜɢɫɨɤɨ ɤɪɟɧɚɬɚɬɚ ɩɨɲɬɚɪɫɤɚ ɬɨɪɛɚ. Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɚɬɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɢɝɪɚ ɟ ɛɟɥɟɝ ɢ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ɂɡɝɭɛɟɧɢ Ƚɟɪɦɚɧɰɢ“ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɜɨ ɋɬɪɭɦɢɰɚ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɚ ɩɨ ɬɟɤɫɬ ɧɚ Ⱦɟʁɚɧ

Ɇɟɧɬɨɪ Ɂɭɦɛɟɪɚʁ, Ɏɥɨɪɟɧɬɢɧɚ Ⱥɞɟɦɢ, Ⱥɥɛɭɥɟɧɚ Ʉɪɢɟɡɢɭ ɢ Ⱥɭɪɢɬɚ Ⱥɝɭɲɢ ȿɞɧɚ ɨɞ ɬɚɤɜɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɛɟɲɟ „Ʉɚɞɟ... ɲɬɨ“ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɢ ɮɢɥɦɫɤɚ ɤɭʅɚ „Ⱥɤɬ“ ɨɞ ɉɪɢɲɬɢɧɚ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ȿɥɦɚɡɟ ɇɭɪɚ ɫɨ Ɇɟɧɬɨɪ Ɂɭɦɛɟɪɚʁ, Ɏɥɨɪɟɧɬɢɧɚ Ⱥɞɟɦɢ, Ⱥɥɛɭɥɟɧɚ Ʉɪɢɟɡɢɭ ɢ Ⱥɭɪɢɬɚ Ⱥɝɭɲɢ. ȼɨ ɪɚɡɝɨɜɨɪɨɬ ɲɬɨ ɝɨ ɩɨɜɟɞɨɜɦɟ ɫɨ Ɇɟɧɬɨɪ, ȿɥɦɚɡɟ ɢ ɇɢɤɨ Ƚɨɪɲɢʅ ɫɟ ɫɨɝɥɚɫɢɜɦɟ ɞɟɤɚ ɫɟɩɚɤ ɛɢ ɛɢɥɨ ɞɨɛɪɨ ɧɚ ɧɟɤɨʁ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ ɧɚɡɧɚɱɢ ɫɨɞɪɠɢɧɚɬɚ – ɡɚɪɚɞɢ ʁɚɡɢɱɧɢɬɟ ɛɚɪɢɟɪɢ. ɇɟ ɤɚɤɨ ɧɭɠɧɨɫɬ, ɛɢɞɟʁʅɢ ɬɟɚɬɚɪɨɬ „ȺɄɌ “ ɫɨ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɜɨ ɋɬɪɭɦɢɰɚ ɩɨɤɚɠɚ ɞɟɤɚ ɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɚɞɧɚɬ ɱɭɜɫɬɜɚɬɚ ɧɚ ɝɥɟɞɚɱɢɬɟ, ɡɚ ɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɪɚɡɭɦɨɬ. ɉɪɢɤɚɡɧɚɬɚ ɟ ɟɞɧɨɫɬɚɜɧɚ, ɬɨɩɥɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɫɪɞɟɱɧɚ. ɉɨɲɬɚɪɨɬ, ɱɢɧɚɦ ʁɚ ɡɝɪɟɲɢɥ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɤɚɞɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɪɚɬɤɚ. Ⱥ, ɧɚ „ɩɨɝɪɟɲɧɚɬɚ“ ɚɞɪɟɫɚ ɞɨɛɢɜɚ ɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ʁɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɢɪɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɝɨɥɟɦɚ ɠɟɥɛɚ – ɞɚ ɛɢɞɟ ɚɤɬɟɪ. ɋɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɫɨ ɰɢɬɚɬɢ ɤɨʁɚ ɝɨ ɩɪɟɢɫɩɢɬɭɜɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɚɧɬɢɱɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɧɚ Ɇɨɥɢɟɪ, ɒɟɤɫɩɢɪ ɢ ɬɧ. ɋɬɚɜɟɧɢ ɜɨ ɧɨɜ, ɫɨɜɪɟɦɟɧ ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɚ ɚɤɬɟɪɫɤɨɬɨ ɦɚʁɫɬɨɪɫɬɜɨ ɧɚ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɨɞ ɉɪɢɲɬɢɧɚ ɢɦ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɩɪɢɬɨɚ ɦɚɥɤɭ ɢ ɞɚ ɫɢ ɩɨɢɝɪɭɜɚɚɬ. ɍɜɟɪɟɧ ɫɭɦ ɞɟɤɚ ɜɢɞɨɜɦɟ ɟɞɧɚ ɪɚɛɨɬɢɥɧɢɰɚ, ɟɞɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢʁɚ ɡɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɢɝɪɚ,

Ɉɥɢɜɟɪ Ɇɢɬɤɨɜɫɤɢ, ȳɨɪɞɚɧ ɋɢɦɨɧɨɜ, Ɂɜɟɡɞɚ Ⱥɧɝɟɥɨɜɫɤɚ, ȳɨɜɢɰɚ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɫɤɢ, ɇɢɤɨɥɚ Ɋɢɫɬɚɧɨɜɫɤɢ,

Ⱦɭɤɨɜɫɤɢ ɤɨʁ ɩɨʁɚɫɧɢ ɞɟɤɚ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɧɚɫɬɚɧ ɲɬɨ ɫɟ ɫɥɭɱɢɥ ɜɨ ɛɥɢɡɢɧɚ ɧɚ ɋɬɪɭɦɢɰɚ, ɤɚʁ ɬɪɨɦɟɼɟɬɨ ɦɟɼɭ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, Ƚɪɰɢʁɚ ɢ Ȼɭɝɚɪɢʁɚ. ɇɚʁɪɟɥɟɜɚɬɧɢɨɬ ɜɪɟɞɧɭɜɚɱ ɧɚ ɚɤɬɟɪɫɤɢɨɬ ɬɪɭɞ – ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ – ʁɚ ɞɚɞɟ ɫɜɨʁɚɬɚ ɛɥɟɫɤɚɜɚ ɨɰɟɧɤɚ ɢ ɲɬɨ ɬɭɤɚ ɦɭɞɪɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɞɨɞɚɞɟ.?

44


KAMEREN TEATAR †RISTO [IP[KOV– - Ɍɪɟɛɚ ɢ ɤɨɝɚ ɧɟ ɦɨɠɟ! ȿɬɟ, ɞɚ ɫɟ ɢɡɪɚɡɚɦ ɫɨ ɩɚɪɚɮɪɚɡɚ ɧɚ Ʉɨɥɟ ɑɚɲɭɥɟ.

ȳɚɫɧɨ ɟ ɞɟɤɚ ɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧ „ɞɪɢɦ ɬɢɦ“. Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɧɚɩɪɚɜɢɥ ɬɢɦ ɲɬɨ ɩɨɛɟɞɭɜɚ! Ⱥɜɬɨɪ Ⱦɟʁɚɧ Ⱦɭɤɨɜɫɤɢ, ɪɟɠɢɫɟɪ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ, ɫɰɟɧɨɝɪɚɮ ȼɢɤɬɨɪ Ɇɢɯɚʁɥɨɜ, ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮ Ȼɨʁɚɧɚ ɇɢɤɢɬɨɜɢʅ, ɤɨɪɟɨɝɪɚɮ Ʉɪɟɧɚɪɟ ɇɟɜɡɚɬɢ, ɚɜɬɨɪ ɧɚ ɩɥɚɤɚɬ ɋɪɼɚɧ ȳɚɧɚʅɢɟɜɢʅ, ɜɨɤɚɥɟɧ ɬɪɟɧɟɪ Ⱥɧɚ ɏɪɢɫɬɨɜɚ ɢ ɧɢɜɧɨɬɨ ɜɢɫɨɱɟɫɬɜɨ ɚɤɬɟɪɢɬɟ: Ɉɥɢɜɟɪ Ɇɢɬɤɨɜɫɤɢ, ȳɨɪɞɚɧ ɋɢɦɨɧɨɜ, Ɂɜɟɡɞɚ Ⱥɧɝɟɥɨɜɫɤɚ, Ʉɚɦɤɚ Ɍɨɰɢɧɨɜɫɤɚ, Ɍɨɧɢ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɫɤɢ, ȳɨɜɢɰɚ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɫɤɢ, ɇɢɤɨɥɚ Ɋɢɫɬɚɧɨɜɫɤɢ, ȿɦɢɥ Ɋɭɛɟɧ ɢ ɋɚʃɚ Ⱥɪɫɨɜɫɤɚ.

Ȼɪɚɜɭɪɨɡɧɚɬɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɚ ɢɝɪɚ ɧɚ Ⱥɧɚɫɬɚɫ ɉɨɩɞɢɦɢɬɪɨɜ ɢ ȳɨɚɧɚ ɉɨɩɨɜɫɤɚ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ „ɋɬɨɥɨɜɢ“ (ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɧɚ Ɇɚɥ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɬɚɪ ɨɞ Ȼɢɬɨɥɚ) ɢ „Ƚɪɚɜ“ (ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɤɭɤɥɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ȼɪɚɰɚ, Ȼɭɝɚɪɢʁɚ), ɩɪɜɚɬɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɚ ɜɬɨɪɚɬɚ ɧɚ ɛɭɝɚɪɫɤɢ ʁɚɡɢɤ, ɛɟɲɟ ɧɚɝɪɚɞɟɧɚ ɨɞ ɠɢɪɨɬɨ ɧɚ ɇȿɌȺ. Ɉɜɢɟ ɱɚɫɨɜɢ ɩɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɚ ɢɝɪɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɚ ɤɨɩɧɟɠ ɩɨ ɫɰɟɧɚɬɚ. Ɍɨɥɤɭ ɚɤɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɧɚ Ⱥɧɚɫɬɚɫ ɢ ȳɨɚɧɚ ɢɡɝɥɟɞɚ ɥɟɫɧɨ ɲɬɨ ɬɢ ɞɨɚɼɚ ɢ ɫɦɢɨɬ ɞɚ ɫɟ ɤɚɱɢɲ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ, ɞɚ ɫɟ „ɩɨɤɚɠɟɲ“. ɇɟɤɨɢ ɚɤɬɟɪɢ ɬɨɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨ ɝɨ ɩɪɢɡɧɚɚ. ɉɨɫɚɤɚɥɟ ɬɢɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɧɚ ɦɟɫɬɚɬɚ ɧɚ ɫɩɨɦɟɧɚɬɢɬɟ ɚɤɬɟɪɢ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɢ ɞɟɤɚ ɩɨ ɨɜɢɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɭɲɬɟ ɩɨɜɟʅɟ ʁɚ ɡɚɫɚɤɚɥɟ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɪɨɮɟɫɢʁɚ. Ɍɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɢɫɬɚɤɧɟ ɢ ɮɚɤɬɨɬ ɞɟɤɚ Ⱥɧɚɫɬɚɫ ɉɨɩɞɢɦɢɬɪɨɜ ɢɝɪɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɫɨ ɢɤɥɭɱɢɬɟɥɧɚ ɞɢɤɰɢʁɚ (ɜɨ „ɋɬɨɥɨɜɢ“), ɚ ȳɨɚɧɚ ɉɨɩɨɜɫɤɚ ɧɚ ɛɭɝɚɪɫɤɢ (ɜɨ „Ƚɪɚɜ“) ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɫɨ ɩɟɪɮɟɤɬɧɚ ɞɢɤɰɢʁɚ ɢ ɱɢɧɚɦ ɞɟɤɚ ɧɚ ɞɜɚʁɰɚɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɦ ɩɨɡɚɜɢɞɚɬ ɦɧɨɝɭ ɦɥɚɞɢ ɚɤɬɟɪɢ ɢ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɢ ɜɨ Ȼɭɝɚɪɢʁɚ. Ɂɚ ɬɨɚ ɤɚɤɨ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɫɰɟɧɚ ɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɚ ɬɨɚ ɤɨɝɚ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɬɭɼ ɫɬɚɧɞɚɪɞɟɧ ʁɚɡɢɤ. Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɧɟ ɟ ʁɚɡɢɤ ɧɚ ɢɞɟɢ ɤɨɝɚ ʅɟ ɫɟ ɨɛɢɞɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɬɜɨɪɢ ɜɨ ɬɪɤɚɥɨ ɧɚ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢɬɟ ɢ ʅɟ ɫɬɚɧɟ ɩɨɩɭɥɚɪɢɡɚɬɨɪ ɧɚ ɢɞɟɢɬɟ, ɞɚ ɫɟ ɧɚɜɪɚɬɚɦ ɧɚ ȳɨɧɟɫɤɨ. -ɇɚɦɟɫɬɨ ɞɚ ɨɞɚɦ ɞɚ ɩɪɨɫɥɟɞɚɦ ɞɪɚɦɫɤɚ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɚ ɡɚ ɨɞɪɟɞɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɬɟɨɪɢʁɚ ɩɪɟɬɩɨɱɢɬɚɦ ɞɚ ɩɪɨɱɢɬɚɦ ɜɟɫɧɢɤ, ɢɥɢ ɞɚ ɝɨ ɫɥɭɲɧɚɦ ɝɨɜɨɪɨɬ ɧɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɬ ɧɚ ɦɨʁɚɬɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɨɩɰɢʁɚ- ɜɟɥɟɲɟ ȿɠɟɧ ȳɨɧɟɫɤɨ. Ɂɚ ɫɪɟʅɚ, ɬɚɤɨɜ „ɬɟɚɬɚɪ“ ɧɚ 21-ɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ Ɇɟɼɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɧɚ ɤɚɦɟɪɟɧ ɬɟɚɬɚɪ „Ɋɢɫɬɨ ɒɢɲɤɨɜ“ ɧɟɦɚɲɟ.

Ⱥɧɚɫɬɚɫ ɉɨɩɞɢɦɢɬɪɨɜ ɢ ȳɨɚɧɚ ɉɨɩɨɜɫɤɚ Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɟ ɬɭɤɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɞɜɨʁɭɜɚ ɚɤɬɟɪɫɤɢɨɬ ɩɪɢɞɨɧɟɫ?! -Ɇɨɠɟ ɢ ɤɨɝɚ ɧɟ ɬɪɟɛɚ!

45


MLAD OTVOREN TEATAR 2013 ȱ

PREGLED NA 38 IZDANIE NA M OT ɲɬɨ ɬɟɥɨɬɨ ɧɟ ɝɨ ɩɚɦɟɬɢ“. Ɉɪɢɝɢɧɚɥɧɨ, ɫɨ ɨɜɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ȼɚɧɞɟɤɟʁɛɭɫ ɝɨ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɫɜɨɟɬɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨ ɩɚɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɜɨ ɞɚɥɟɱɧɚɬɚ 1987 ɝɨɞɢɧɚ, ɚ ɨɧɚ ɲɬɨ ɧɢɟ ɝɨ ɜɢɞɨɜɦɟ ɟ ɨɛɧɨɜɟɧɚ ɢ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ, ɤɨʁɚ (ɜɨ ɫɜɨʁɨɬ ɠɚɧɪ ɢ ɩɪɟɤɭ ɫɜɨʁɨɬ ɫɬɢɥ) ɫɟ’ ɭɲɬɟ ɧɨɫɢ ɦɧɨɝɭ ɢɧɨɜɚɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɫɜɟɠɢɧɚ. Ɍɚɧɰɨɜɢɬɟ ɞɜɢɠɟʃɚ ɤɚʁ ȼɚɧɞɟɤɟʁɛɭɫ ɫɟ ɩɪɨɡɢɜɨɞ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɨɬ ɟɦɨɰɢɨ-ɧɚɥɟɧ ɧɚɛɨʁ, ɬɢɟ ɫɟ ɬɟɥɟɫɧɚ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɧɚ ɞɭɯɨɜɧɚɬɚ ɚɤɰɢʁɚ: ɨɧɚ ɲɬɨ ɝɥɚɜɚɬɚ ɝɨ ɦɢɫɥɢ, ɚ ɫɪɰɟɬɨ ɝɨ ɱɭɜɫɬɜɭɜɚ, ɬɨɚ ɬɟɥɨɬɨ ɝɨ ɦɚɧɢɮɟɫɬɢɪɚ. Ʉɚɤɨ ɬɚɤɜɢ, ɨɫɥɨɛɨɞɟɧɢ ɫɟ ɨɞ ɲɚɛɥɨɧɢɡɢɪɚɧɚ ɡɧɚɤɨɜɧɨɫɬ ɢ ɫɟ ɩɨɜɟʅɟ ɩɨɬɬɟɤɫɬ ɨɬɤɨɥɤɭ ɬɟɤɫɬ. ɇɢɡ ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ ɪɟɩɟɬɢɬɢɜɧɨɫɬ, ɫɟ ɫɭɞɪɭɜɚɚɬ ɛɢɧɚɪɧɢ ɨɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ ɦɚɲɤɨɫɬ-ɠɟɧɫɤɨɫɬ, ɬɨɩɥɨ-ɫɬɭɞɟɧɨ, ɬɟɲɤɨ-ɥɟɫɧɨ, ɧɟɠɧɨɫɭɪɨɜɨ, ɤɨɦɢɱɧɨ-ɫɬɪɚɲɧɨ, ɩɪɢʁɚɬɧɨ-ɧɟɩɪɢʁɚɬɧɨ. Ⱦɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚɬɚ ɩɨɱɢɜɚ ɜɪɡ ɡɚɫɟɛɧɢ ɟɬɢɞɢ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜɟɪɢɠɧɨ ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɦɟɼɭ ɫɟɛɟ ɜɨ ɟɞɧɚ ɡɚɟɞɧɢɱɤɚ ɢɞɟɚ: ɬɟɥɨɬɨ ɤɚɤɨ ɩɨɫɟɛɟɧ ɢ ɥɢɱɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ, ɢɫɤɨɧɫɤɚɬɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɨ ɧɟɝɨ ɫɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɞɚ ɫɟ ɜɥɚɞɟɟ, ɤɚɤɨ ɢ ɱɭɜɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɡɚɝɪɨɡɟɧɨɫɬ ɤɨɝɚ ɬɨɚ ɩɪɚɜɨ ɟ ɧɚɩɚɞɧɚɬɨ ɢ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨ ɭɡɭɪɩɢɪɚɧɨ. ȼɚɧɞɟɤɟʁɛɭɫ, ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ, ʂɭɛɢ ɞɚ ɝɢ ɢɡɥɨɠɭɜɚ ɫɜɨɢ-

Ⱦɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨɟɲɟ ɆɈɌ, ɬɨɝɚɲ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ʅɟ ɦɨɪɚɲɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɦɢɫɥɢ. ȿɜɟ ɜɟʅɟ 38 ɝɨɞɢɧɢ ɛɟɡ ɢɫɤɥɭɱɨɤ, ɨɜɨʁ ɧɚʁɝɨɥɟɦ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɨɞɨɬɜɨɪɟɧɚ ɜɪɚɬɚ ɤɨɧ ɫɟ’ ɨɧɚ ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɧɨɜɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɦɢɫɥɚ ɧɚɞɜɨɪ ɨɞ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɧɚɲɚɜɚ ɬɟɫɧɨ ɩɪɢɬɟɫɧɟɬɚ ɞɪɠɚɜɚ. ɇɚ ɝɨɞɢɧɟɲɧɨɜɨ ɢɡɞɚɧɢɟ, ɢɦɚɜɦɟ ɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɩɪɨɫɥɟɞɢɦɟ 15 ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ, ɨɞ ɤɨɢ 9 ɛɟɚ ɝɨɫɬɭɜɚʃɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɚ 6 ʁɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚ ɞɨɦɚɲɧɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ. Ɉɜɨʁ ɨɫɜɪɬ, ɩɨɬɟɦɟɥɧɨ ʅɟ ɝɢ ɨɩɮɚɬɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ ɲɬɨ ɚɜɬɨɪɨɬ ɧɚ ɬɟɤɫɬɨɜ ɢɦɚɲɟ ɦɨɠɧɨɫɬ ɥɢɱɧɨ ɞɚ ɝɢ ɜɢɞɢ. Ɉɬɜɚɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɛɟɲɟ ɨɞɛɟɥɟɠɚɧɨ ɩɪɟɤɭ ɬɪɟɬɨɬɨ ɝɨɫɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɛɟɥɝɢɫɤɚɬɚ ɬɚɧɰɨɜɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɬɪɭɩɚ „ɍɥɬɢɦɚ ɜɟɡ“ ɢ ɤɨɪɟɨɝɪɚɮɨɬ ȼɢɦ ȼɚɧɞɟɤɟʁɛɭɫ. ȼɨ 2004 ɢ 2005 ɝɨɞɢɧɚ, ɧɚ ɆɈɌ ɢɦɚɜɦɟ ɝɨɥɟɦɨ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ ɞɚ ɝɢ ɜɢɞɢɦɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ „Ɋɭɦɟɧɢɥɨ“ ɢ „ɂɫɱɢɫɬɟɧɢ“ ɩɪɟɤɭ ɤɨɢ ɨɞɥɢɱɧɨ ɫɟ ɡɚɩɨɡɧɚɜɦɟ ɫɨ ɫɰɟɧɫɤɢɨɬ ʁɚɡɢɤ ɤɨʁ ɝɨ ɡɚɝɨɜɚɪɚ ɨɜɨʁ ɫɨ-ɜɪɟɦɟɧ ɤɨɪɟɨɝɪɚɮ ɢ ɪɟɠɢɫɟɪ, ɡɚ ɨɜɚɚ ɝɨɞɢɧɚ ɞɚ ɧɢ ɛɢɞɟ ɨɜɨɡɦɨɠɟɧɨ ɜɪɚʅɚʃɟ ɧɚ ɢɡɜɨɪɨɬ, ɩɪɟɤɭ ɝɨɫɬɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ „Ɍɨɚ

Ɍɨɚ ɲɬɨ ɬɟɥɨɬɨ ɧɟ ɝɨ ɩɚɦɟɬɢ 46


MLAD OTVOREN TEATAR 2013 ȱ ɬɟ ɚɤɬɟɪɢ-ɬɚɧɱɟɪɢ ɧɚ ɤɚɥɤɭɥɢɪɚɧ ɢ ɢɫɬɪɟɧɢɪɚɧ ɪɢɡɢɤ, ɞɚ ʁɚ ɬɟɫɬɢɪɚ ɧɢɜɧɚɬɚ ɢɡɞɪɠɥɢɜɨɫɬ, ɧɢɜɧɚɬɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɡɚ ɛɚɥɚɧɫɢɪɚʃɟ, ɡɚ ɧɚɜɪɟɦɟɧɚ ɪɟɚɤɰɢʁɚ, ɧɢɜɧɢɬɟ ɬɟɥɟɫɧɢ ɢ ɚɤɪɨɛɚɬɫɤɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. Ɍɨɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚ ɤɪɚʁɧɨ ɜɨɡɛɭɞɥɢɜ ɟɮɟɤɬ ɤɚʁ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ, ɤɨʁɚ ɟ ɩɨɞ ɩɨɫɬɨʁɚɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ ɲɬɪɟɤ ɢ ɯɢɩɧɨɬɢɡɢɪɚɧɨɫɬ ɨɞ ɭɦɟɲɧɨɫɬɚ ɧɚ ɢɡɜɟɞɭɜɚɱɢɬɟ. ɇɚ ɜɬɨɪɚɬɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɚ ɜɟɱɟɪ, ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɢɦɚɲɟ ɭɲɬɟ ɟɞɧɚ ɫɪɟɞɛɚ ɫɨ ɫɬɚɪ ɩɨɡɧɚɧɢɤ, ɛɭɝɚɪɫɤɢɨɬ ɪɟɠɢɫɟɪ ȳɚɜɨɪ Ƚɪɞɟɜ, ɡɚ ɱɢʁɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ „Ʉɚɥɢ-ɝɭɥɚ“ ɨɞ Ⱥɥɛɟɬ Ʉɚɦɢ, ɞɨɥɝɨ ɫɟ ɡɛɨɪɭɜɚɲɟ ɧɚ ɦɨɬɨɜɫɤɨɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɨɞ 2009-ɬɚ ɝɨɞɢɧɚ. Ɉɜɨʁ ɩɚɬ, ɬɨʁ ɧɢ ʁɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɱɢɫɬɚɬɚ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɢɫɬɢɱɤɚ, ɰɪɧɨ-ɛɟɥɚ „ɇɨʅɧɚ ɩɟɩɟɪɭɬɤɚ“ ɨɞ ɪɭɫɤɢɨɬ ɞɪɚɦɫɤɢ ɚɜɬɨɪ ɉɟɬɚɪ Ƚɥɚɞɢɥɢɧ.

ɛɟɞɭɲɤɢɧ/ɇɚɬɚɲɚ) ɤɨɢ ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ ɫɰɟɧɫɤɢ ɨɞɧɨɫ ɲɬɨ ɫɨɫɟɦɚ ɫɟ ɩɪɟɜɪɬɭɜɚ ɨɞ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɞɨ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɨɬ ɱɢɧ: ɨɞ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ, ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɨɬ ɫɟ ɩɪɟɬɜɚɪɚ ɜɨ ɭɱɟɧɢɤ, ɚ ɜɨʁɧɢɤɨɬ, ɨɞ ɩɨɬɱɢɧɟɬ - ɜɨ ɭɱɢɬɟɥ ɩɨ ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɨ ɠɢɜɟɟʃɟ. Ɇɥɚɞɚɬɚ Ȼɚɛɢɧɨɜɚ ɟ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨ ɫɤɪɨɟɧɚ ɡɚ ɨɜɚɚ ɭɥɨɝɚ ɢ ɥɢɤɨɬ ɤɨʁ ɝɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɚ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɧɟɡɚɛɨɪɚɜɧɚ ɜɨ ɦɨɦɟɧɬɨɬ ɤɨɝɚ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɤɨʁɚ ɧɚɥɢɤɭɜɚ ɢ ɧɚ ɞɟɥɢɤɚɬɧɚ ɦɭɡɢɱɤɚ ɤɭɬɢʁɚ ɢ ɧɚ ɛɨɪɟɱɤɢ ɪɢɧɝ ɨɞ ɤɨʁ ɧɟɦɚ ɢɡɥɟɡ, ɢɡɜɟɞɭɜɚ ɫɭɩɬɢɥɧɢ, ɥɟɫɧɢ ɛɚɥɟɬɫɤɢ ɞɜɢɠɟʃɚ ɜɨ ɥɟɥɟɚɜɨ, ɛɟɥɨ ɮɭɫɬɚɧɱɟ, ɨɛɪɟɦɟɧɟɬɚ ɫɨ ɬɟɠɢɧɚɬɚ ɧɚ ɜɨʁɧɢɱɤɚɬɚ ɩɭɲɤɚ ɲɬɨ ɟ ɡɚɤɚɱɟɧɚ ɧɚ ɧɟʁɡɢɧɨɬɨ ɪɚɦɨ. „Ƚɚɥɟɛ“ ɫɩɨɪɟɞ ɑɟɯɨɜ ɢ ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɋɪɩɫɤɨ ɇɚɪɨɞɧɨ ɉɨɡɨɪɢɲɬɟ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɧɢ ɛɟɲɟ ɧɚʁɚɜɟɧɚ ɤɚɤɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɫɨ ɡɚɫɬɪɚɲɭɜɚɱɤɚ ɞɨɥɠɢɧɚ ɧɚ ɬɪɚɟʃɟ ɨɞ ɲɟɫɬɢɩɨɥ ɱɚɫɚ ɢ ɱɟɬɢɪɢ ɩɚɭɡɢ. Ɋɚɛɨɬɟɧɚ ɫɩɨɪɟɞ ɬɟɤɫɬ ɤɨʁ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚ ɤɚɤɨ ɟɞɧɨ ɨɞ ɧɚʁɨɩɲɬɢɬɟ ɦɟɫɬɚ ɜɨ ɫɜɟɬɫɤɚɬɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ, ɡɜɭɱɟɲɟ ɤɚɤɨ ɩɪɨɜɟɪɟɧ ɪɟɰɟɩɬ ɡɚ ɡɞɨɞɟɜɧɨɫɬ ɢ ɢɡɝɭɛɟɧɨ ɜɪɟɦɟ. ɇɨ, ɦɨʅɬɚ ɧɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ ɟ ɬɨɤɦɭ ɜɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɚ ɞɚ ɢɡɧɟɧɚɞɢ ɬɨɝɚɲ ɤɨɝɚ ɧɚʁɦɚɥɤɭ ɫɟ ɨɱɟɤɭɜɚ. ɋɢɬɟ ɬɢɟ ɞɥɚɛɨɤɨ ɡɚɬɪɭɩɚɧɢ ɫɥɨɟɜɢ ɧɚ ɬɟɤɫɬ ɢ ɩɨɬɬɟɤɫɬ ɧɚ ɬɢɜɤɢɨɬ ɦɚʁɫɬɨɪ ɑɟɯɨɜ ɫɟ ɛɟɫɤɪɚʁɧɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɡɚ ɤɪɟɢɪɚʃɟ ɤɨɝɚ ʅɟ ɩɚɞɧɚɬ ɜɨ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɪɚɰɟ.

„ɇɨʅɧɚ ɩɟɩɟɪɭɬɤɚ“ ɉɪɢɤɚɡɧɚɬɚ ɧɚ „ɇɨʅɧɚ ɩɟɩɟɪɭɬɤɚ“ ɟ ɩɨɬɪɟɫɧɚ ɢ ɧɟɨɛɢɱɧɚ, ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɬɨɩɥɚ ɢ ɫɭɪɨɜɚ. ɇɟɦɨɠɟʁʅɢ ɜɟʅɟ ɞɚ ɝɢ ɩɨɞɧɟɫɟ ɫɬɪɚɜɨɬɢɢɬɟ ɧɚ ɜɨʁɧɚɬɚ ɢ ɬɟɫɤɨɛɧɨɫɬɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɜɨ ɤɚɫɚɪɧɚɬɚ, ɟɞɟɧ ɜɨʁɧɢɤ ɩɪɟɬɪɩɭɜɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɚ, ɪɟɚɥɧɚ ɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡɚ: ɭɬɪɨɬɨ ɫɟ ɛɭɞɢ ɤɚɤɨ ɞɟɜɨʁɤɚ, ɨɫɭɦɧɚɟɫɬɝɨɞɢɲɧɚ ɧɟɠɧɚ ɭɦɟɬɧɢɰɚ, ɚɤɬɟɪɤɚ ɢ ɛɚɥɟɪɢɧɚ. Ⱥɜɬɨɪɨɬ ɢ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɧɚ ɫɰɟɧɚ ɧɢ ʁɚ ɫɩɪɨɬɢɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɚ ɜɨʁɧɚɬɚ, ɧɚɫɩɪɨɬɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɚ ɢ ɠɢɜɨɬɨɬɜɨɪɧɨɫɬɚ ɧɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ. ɇɢ ɩɨɫɨɱɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɚɬɚ ɯɪɚɛɪɨɫɬ ɧɟ ɟ ɜɨ ɭɛɢɜɚʃɟɬɨ, ɬɭɤɭ ɜɨ ɬɜɨɪɟʃɟɬɨ ɢ ɱɭɜɫɬɜɭɜɚʃɟɬɨ. ɇɟ ɟ ɜɟɲɬɢɧɚ ɭɦɟɲɧɨɫɬɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɫɤɥɨɩɢ ɢ ɩɪɟɫɤɥɨɩɢ ɩɭɲɤɚɬɚ, ɜɟɲɬɢɧɚ ɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɤɚɠɚɬ ɢ ɫɩɨɞɟɥɚɬ ɱɭɜɫɬɜɚɬɚ. Ⱥɤɬɟɪɢɬɟ ɫɟ ɝɥɚɜɧɨɬɨ ɢɡɪɚɡɧɨ ɫɪɟɬɫɬɜɨ ɧɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚ. Ɉɫɨɛɟɧɨ Ɇɢɯɚɢɥ Ȼɢɥɚɥɨɜ (ɉɨɥɤɨɜɧɢɤ Ʉɢɧɱɢɧ) ɢ ȼɟɫɟɥɚ Ȼɚɛɢɧɨɜɚ (Ʌɟ-

„Ƚɚɥɟɛ“ Ɍɨɦɢ ȳɚɧɟɠɢɱ ɜɟɥɢ ɞɟɤɚ „ɤɨɝɚ ɝɨ ɪɚɛɨɬɢɬɟ ɑɟɯɨɜ, ɧɟ ɝɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɬɟ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɞɟɥɨ, ɬɭɤɭ ɩɨɱɧɭɜɚɬɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɧɢɦɚɜɚɬɟ ɫɨ ɠɢɜɨɬɨɬ, ɛɢɞɟʁʅɢ ɬɨʁ (ɑɟɯɨɜ) ɟ ɝɟɧɢʁ“. ɂɦɚ ɜɨ „Ƚɚɥɟɛ“ ɢ ɡɚɩɥɟɬɤɚɧɢ ɨɞɧɨɫɢ, ɧɟɫɪɟʅɧɢ ɢ ɧɟɪɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ʂɭɛɨɜɢ, ɛɟɫɤɪɚʁɧɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɢ ɡɚ 47


MLAD OTVOREN TEATAR 2013 ȱ ɦɨɜɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɥɚɠɧɢɨɬ ɫʁɚʁ ɢ ɤɢɱɨɬ, ɨɞɧɨɫɨɬ ɤɨɧ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬ, ɦɟɫɬɨɬɨ ɢ ɬɪɟɬɦɚɧɨ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɝɪɚɼɚɧɢɧ ɜɨ ɝɥɨɛɚɥɧɢ ɪɚɦɤɢ, ɤɚɤɨ ɢ ɟɮɟɤɬɨɬ ɲɬɨ ɝɨ ɢɦɚ ɫɟ’ ɨɜɚ ɜɪɡ ɩɨɟɞɢɧɟɰɨɬ – ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɨ ɩɪɟɤɭ ɢɫɮɢɥɭɜɚɧɢɬɟ ɢ ɧɚɩɭɦɩɚɧɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢ ɩɪɢɤɚɡɧɢ ɧɚ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɧɚ ɫɰɟɧɚ. Ɉɜɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɟ ɡɧɚɱɚɚɟɧ ɢɫɱɟɤɨɪ ɤɨʁ ɩɨɫɨɱɭɜɚ ɧɚ ɟɞɧɚ ɨɞ ɜɚɠɧɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɬɟɬɚɪɨɬ: ɞɚ ɝɢ ɞɟɬɟɤɬɢɪɚ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɩɪɢɥɢɤɢ ɢ ɞɚ ɞɟɥɭɜɚ ɤɚɤɨ ɞɟɦɢɫɬɢɮɢɤɚɬɨɪ ɢ ɤɨɪɟɤɬɨɪ. ɇɚ ɝɨɞɢɧɟɲɧɨɜɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɆɈɌ, ɢɦɚɜɦɟ ɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɜɢɞɢɦɟ ɢ ɟɞɧɚ ɨɞ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɪɟɠɢɫɟɪ

ɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚ ɢ ɮɨɪɦɚɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ, ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɞɚ ɫɟ ɬɜɨɪɢ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɢ ɧɚɞɜɨɪ ɨɞ ɡɚɞɚɞɟɧɢɬɟ ɲɚɛɥɨɧɢ, ɧɨ ɬɨɚ ɟ ɩɪɟɞ ɫɟ ɩɢɟɫɚ ɡɚ ɠɢɜɨɬɨɬ. ɉɚ ɬɚɤɚ ɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɨɬ ɱɢɧ ɲɬɨ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ ɬɪɚɟɲɟ ɪɟɱɢɫɢ ɨɫɭɦ ɱɚɫɚ, ɧɟ ɛɟɲɟ ɧɢ ɨɞɞɚɥɟɤɭ ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ, ɬɭɤɭ ɡɚɟɞɧɢɱɤɨ ɠɢɜɟɟʃɟ, ɫɨɠɢɜɭɜɚʃɟ ɢ ɫɩɨɞɟɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɤɢɩɚɬɚ ɢ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ.

„ɏɚɦɥɟɬɦɚɲɢɧɚ“ ɋɨɝɨɥɟɧɢ ɢ ɩɨɬɩɨɥɧɨ ɩɪɟɞɚɞɟɧɢ, ɞɪɚɝɢɬɟ Ɍɨɦɢ, ȳɚɫɧɚ, Ɏɢɥɢɩ, Ȼɨɪɢɫ, Ɇɢɥɢɰɚ, Ⱦɪɚɝɢʃɚ, Ⱦɟɧɟɲ, Ⱦɭɲɚɧ, ɂɜɚɧɚ... ɝɟɧɢʁɚɥɧɨ ɢ’ ɩɚɪɢɪɚɚ ɧɚ ɝɟɧɢʁɚɥɧɨɫɬɚ ɧɚ ɑɟɯɨɜ. ɇɟ’ ɞɪɠɟɚ ɜɨ ɩɨɫɬɨʁɚɧɚ ɫɩɪɟɝɚ ɦɟɼɭ ɫɨɥɡɚ ɢ ɫɦɟɚ, ɢ ɧɢ ɩɨɤɚɠɚɚ ɞɟɤɚ ɨɞɚɦɧɚ ɡɚɫɬɚɪɟɧɚɬɚ ɢ ɡɚɛɚɬɚɥɟɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɤɚɬɚɪɡɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɲɬɨ ɟ ɫɟ’ ɭɲɬɟ ɨɫɬɜɚɪɥɢɜɚ, ɬɭɤɭ ɞɟɤɚ ɬɚɚ ɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɨɬ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɤɨɪɢɫɟɧ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɲɬɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɝɨ ɩɨɧɭɞɢ. ɇɟ’ ɩɨɱɟɫɬɢʁɚ ɫɨ ɟɞɟɧ „ɡɥɚɬɟɧ ɞɟɧ“ ɢ ɧɟ’ ɨɫɬɚɜɢʁɚ ɫɚɦɢ ɢ ɢɫɰɟɞɟɧɢ ɫɨ ɧɚɞɟɠ ɞɟɤɚ ɧɟɤɨɝɚɲ ɦɨɠɟɛɢ ʅɟ ɧɢ ɫɟ ɩɨɜɬɨɪɢ ɫɥɢɱɧɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚ ɮɭɡɢʁɚ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɧɚ Ȼɢɬɥɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ „ɏɚɦɥɟɬɦɚɲɢɧɚ“ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɝɨɫɬɢɧɨɬ ɨɞ ɋɭɛɨɬɢɰɚ Ⱥɧɞɪɚɲ ɍɪɛɚɧ ɟ ɩɪɚɜɟɧɚ ɫɩɨɪɟɞ ɤɭɥɬɧɢɨɬ ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɏɚʁɧɟɪ Ɇɢɥɟɪ ɜɨ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɨɬ Ȼɢɥʁɚɧɚ Ʉɚɪɚʁɱɟɜɫɤɚ ɢ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚ ɬɟɤɫɬɜɨɜɢ ɢ ɞɨɞɚɜɤɢ ɫɨɡɞɚɞɟɧɢ ɨɞ ɫɚɦɢɬɟ ɚɤɬɟɪɢ. ȼɚɠɧɨɫɬɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɟ ɜɨ ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɨɬ ɤɨɥɟɤɬɢɜɟɧ ɤɪɟɚɬɢɜɟɧ ɬɪɭɞ, ɨɫɬɪɢɧɚɬɚ ɢ ɫɭɪɨɜɨɫɬɚ ɧɚ ɢɡɪɚɡɨɬ, ɤɚɤɨ ɢ ɜɨ ɯɪɚɛɪɨɫɬɚ ɫɨ ɤɨʁɚ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɫɟ ɜɩɭɲɬɚɚɬ ɜɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧ ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɤɨʁ ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚ ɤɪɢɬɢɤɚ ɢ ɧɚ ʁɚɜɧɨɬɨ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɬɨ, ɩɨɬɤɪɟɩɟɧɚ ɩɪɟɞ ɫɟ’ ɫɨ ɢɫɤɪɟɧɚ ɢ ɛɟɫɩɨɲɬɟɞɧɚ ɫɚɦɨɤɪɢɬɢɤɚ. Ɉɩɮɚɬɟɧɨ ɟ ɫɟ’ ɲɬɨ ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɨ ɧɟ’ ɩɪɨɤɭɩɢɪɚ: ɮɚɤɬɢɱɤɚɬɚ ɫɢɪɨɦɚɲɬɢʁɚ ɲɬɨ ɜɨɞɢ ɤɨɧ ɞɭɯɨɜɧɚ ɛɟɞɚ ɢ ɤɪɢɦɧɚɥ, ɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢʁɚɬɚ ɩɪɟɤɭ ɩɪɨ-

„Ɇɟɬɚɦɨɪɮɨɡɢ“

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ɉɨɩɨɜɫɤɢ, ɪɚɛɨɬɟɧɢ ɧɚɞɜɨɪ ɨɞ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ. „Ɇɟɬɚɦɨɪɮɨɡɢ“ ɫɨɡɞɚɞɟɧɚ ɫɩɨɪɟɞ ɦɢɬɨɥɨɲɤɚɬɚ ɧɚɪɚɬɢɜɧɚ ɩɨɟɦɚ ɧɚ Ɉɜɢɞɢʁ ɜɨ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨ ɞɪɚɦɫɤɨ ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ, ɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɲɬɨ ɡɛɨɪɭɜɚ ɡɚ ɟɪɭɩɬɢɜɧɚɬɚ ɫɢɥɚ ɧɚ ʂɭɛɨɜɬɚ ɢ ɧɚ ɩɨɢɧɚɤɨɜ, ɫɭɩɬɢɥɧɨ ɞɢɫɬɚɧɰɢɪɚɧ ɧɚɱɢɧ, ɝɢ ɬɪɟɬɢɪɚ ɫɬɪɚɲɧɢɬɟ ɢ ɝɪɨɡɨɦɨɪɧɢ ɚɧɬɢɱɤɢ ɦɢɬɨɜɢ. Ⱦɪɚɦɚɬɭɪɲɤɚɬɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ ɟɬɢɞɧɚ, ɚ ɧɟʁɡɢɧɢ ɧɨɫɬɢɬɟɥɢ ɫɟ ɝɥɚɜɧɨ ɚɤɬɟɪɢɬɟ, ɦɭɡɢɤɚɬɚ ɢ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɤɨʁɚ ɫɟ (ɞɨ) ɫɨɡɞɚɜɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ. Ȼɢ ɫɬɚɜɢɥɚ ɡɚɛɟɥɟɲɤɚ ɧɚ ɬɟɦɩɨ-ɪɢɬɚɦɨɬ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ, ɤɨʁɚ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬɢ ɞɟɥɭɜɚɲɟ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɨ ɢ ɧɟɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ, ɧɨ ɫɨ ɡɚɞɪɲɤɚ – ɧɟɫɨɨɞɜɟɬɧɚɬɚ ɲɢɪɨɱɢɧɚ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɆɈȻ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚ ɫɨ ɨɞɜɢɲɨɤ ɧɚ „ɩɪɚɡɧɢ ɨɞɨɜɢ“, ɤɚɤɨ ɢ ɧɟɚɤɭɫɬɢɱɧɨɫɬɚ ɧɚ ɫɚɥɚɬɚ ɩɨɪɚɞɢ ɤɨʁɚ ɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɨɞ ɪɟɩɥɢɤɢɬɟ ɧɟ ɡɚɜɪɲɭɜɚɚɬ ɬɚɦɭ ɤɚɞɟ ɫɟ ɧɚɦɟɧɟɬɢ – ɜɨ ɝɥɟɞɚɥɢɲɬɟɬɨ. ɉɪɢɤɚɡɧɚɬɚ ɧɚ „5:17“ (ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ „ȼɨɧɞɟɪɥɟɧɞ ɬɟɚɬɚɪ“, ɪɟɠɢʁɚ ɇɟɥɚ ȼɢɬɨɲɟɜɢʅ) ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɨɞ ɨɞɥɢɱɧɢɨɬ ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɦɥɚɞɚɬɚ ɞɪɚɦɫɤɚ ɩɢɫɚɬɟɥɤɚ Ⱥɧɚ Ɋɢɫɬɨɫɤɚ, ɤɨʁɚ ɯɪɚ48


MLAD OTVOREN TEATAR 2013 ȱ ɛɪɨ ɫɟ ɜɬɭɪɧɭɜɚ ɜɨ ɬɟɤɨɜɢɬɟ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢɬɟ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚɬɚ ɫɜɟɬɫɤɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ ɞɚ ɪɚɫɤɚɠɭɜɚ ɦɚɥɢ ɫɬɨɪɢɢ ɧɚ ɨɛɢɱɧɢ ɥɭɼɟ ɨɞ ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɢɨɬ ɠɢɜɨɬ, ɩɪɟɫɟɱɟɧ ɢ ɩɨɬɢɫɧɚɬ ɨɞ ɝɨɥɟɦɚ ɫɢɥɚ, ɧɚɞɜɨɪ ɨɞ ɧɢɜɧɚɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ. ȼɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɨɜ ɫɥɭɱɚʁ, ɬɨɚ ɫɟ ɩɪɢɤɚɡɧɢ ɧɚ ɫɤɨɩʁɚɧɢ – ɦɥɚɞɢ ɢ ɫɬɚɪɢ, ɦɚɠɢ ɢ ɠɟɧɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɞɟɰɚ, ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɰɢ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ, ɥɭɼɟ ɢ ɠɢɜɨɬɧɢ – ɤɨɢ ɫɟ ɨɛɢɞɭɜɚɚɬ ɞɚ ɝɨ ɬɭɪɤɚɚɬ ɫɜɨʁɨɬ (ɧɟ)ɦɢɪɟɧ ɠɢɜɨɬ, ɧɟɫɜɟɫɧɢ ɞɟɤɚ ɫɟ ɧɚɨɼɚɚɬ ɜɨ ɩɪɟɞɜɟɱɟɪɢɟɬɨ ɧɚ ɝɨɥɟɦɚɬɚ ɫɤɨɩɫɤɚ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ, ɡɟɦʁɨɬɪɟɫɨɬ ɧɚ 26 ʁɭɥɢ 1963. Ɍɟɤɫɬɨɬ ɧɟ ʁɚ ɤɪɢɟ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɡɚ ɧɨɫɬɚɥɝɢɱɧɨ ɩɨɜɢɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɭɲɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɤɚɤɜɚ ɲɬɨ ɜɟʅɟ ʁɚ ɧɟɦɚ. ɂɫɩɨɥɧɟɬ ɟ ɫɨ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɡɚ ɢɫɤɪɟɧɢ ɟɦɨɬɢɜɧɢ ɢɡɛɥɢɰɢ ɲɬɨ ɧɚ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɬɜɨɪɰɢ ɢɦ ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ ɬɟɪɟɧ ɡɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɪɚɞɨɫɧɨ ɤɪɟɢɪɚʃɟ. Ɍɨɚ ɧɚʁɦɧɨɝɭ ɫɟ ɨɝɥɟɞɭɜɚ ɜɨ ɧɟɩɪɟɱɟɧɢɨɬ ɩɪɨɬɨɤ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɦɟɼɭ ɧɢɜ ɢ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ. ȼɨ ɦɚɥɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ ɧɚ „ɂɧɬɪɨ“ ɤɚɮɟ ɧɚ ɋɬɚɪɚɬɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɫɬɚɧɢɰɚ, ɬɢɟ ɧɚɫɬɚɩɭɜɚɚɬ ɮɭɪɢɨɡɧɨ. Ȼɟɡ ɝɪɟɲɤɚ ɝɨ ɨɫɜɨʁɭɜɚɚɬ ɞɢɧɚɦɢɱɧɢɨɬ ɦɨɡɚɢɱɟɧ ɢ ɢɫɩɪɟɩɥɟɬɟɧ ɫɰɟɧɫɤɢ ʁɚɡɢɤ. ɇɟɩɪɟɱɟɧɨ ɜɥɟɝɭɜɚɚɬ ɢ ɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɨɞ ɥɢɤ ɜɨ ɥɢɤ, ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ ɞɢɫɬɚɧɰɚ ɩɚ ɨɞɧɨɜɨ ɜɧɭɪɧɭɜɚɚɬ ɜɧɚɬɪɟ. ɋɚɦɢɬɟ ɤɪɟɢɪɚɚɬ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ, ɝɨ ɨɛɦɢɫɥɭɜɚɚɬ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɨɤɨɥɭ ɧɢɜɧɢɬɟ ɬɟɥɚ, ɧɟ’ ɫɟɥɚɬ ɨɞ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚ, ɨɞ ɧɚɫɬɚɧ ɜɨ ɧɚɫɬɚɧ. ɂɝɪɚɚɬ ɢ ɤɨɦɟɧɬɢɪɚɚɬ.

ɨɜɚɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɦɟɼɭ ɢɡɜɟɞɭɜɚɱɢɬɟ ɢ ɝɥɟɞɚɱɢɬɟ ɢɦɚ ɤɥɭɱɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ. Ⱦɢɪɟɤɬɧɢɬɟ ɨɛɪɚʅɚʃɚ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢɨɬ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɟ ɫɨɫɬɚɜɟɧ ɞɟɥ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɩɪɟɤɭ ɤɨɢ ɫɟ ɪɭɲɢ ɤɥɚɫɢɱɧɢɨɬ ɫɚɥɨɧɫɤɢ ɨɞɧɨɫ ɦɟɼɭ ɚɤɬɟɪɨɬ ɢ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ. ɋɚɦɢɬɟ ɚɤɬɟɪɫɤɢ ɢɡɪɚɡɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɚɬ ɫɨ ɫɢɥɧɚ ɫɨɩɨɧɬɚɧɨɫɬ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɨɫɰɢɥɢɪɚ ɦɟɼɭ ɞɥɚɛɨɤɚ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɚ ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɢ ɫɭɩɬɢɥɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɪɚɧɨɫɬ - ɢɡɥɟɝɭɜɚʃɟ ɨɞ ɥɢɤɨɬ ɢ ɩɨɤɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɚɤɬɟɪɨɬ, ɧɨɫɢɬɟɥ ɧɚ ɭɥɨɝɚɬɚ. Ⱥɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɟɤɢɩɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚ ɩɪɨɧɢɤɧɚɬɚ ɦɟɼɭɫɟɛɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɧɚ ɞɟʁɫɬɜɨɬɨ. ȼɨ ɩɨɫɥɟɞɧɨɜɨ, ɝɨɥɟɦ ɭɞɟɥ ɢɦɚ ɢ ɤɨɧɰɟɩɬɨɬ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɞɚ ɧɟ ɝɨ ɦɟɧɭɜɚ ɫɰɟɧɫɤɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ ɫɩɨɪɟɞ ɧɚɡɧɚɤɢɬɟ ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɢɬɟ ɞɢɞɚɫɤɚɥɢɢ, ɤɚɤɨ ɢ ɮɚɤɬɨɬ ɲɬɨ ɨɞ ɛɪɨʁɧɢɬɟ ɞɪɚɦɫɤɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɚɜɢ ɟɞɧɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɫɰɟɧɫɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ, ɧɟɩɨɞɟɥɟɧɚ ɨɞ ɦɪɚɤɨɜɢ ɢ ɩɚɭɡɢ. ɇɨ ɩɪɟɞ ɫɟ’ ɫɰɟɧɫɤɢɨɬ ɪɢɬɚɦ ɢ ɬɟɦɩɨ ɝɢ ɜɨɞɢ ɦɭɡɢɤɚɬɚ ɧɚ ɋɚɲɤɨ Ʉɨɫɬɨɜ, ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɧɚ ɡɚ

„ɇɟɜɢɧɢ“ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɨɞ ɧɟɝɨ ɢ ɨɞ ɚɤɬɟɪɢɬɟ. Ɍɚɚ ɟ ɩɨɧɟɤɨɝɚɲ ɬɨɧɫɤɚ ɩɨɞɥɨɝɚ, ɮɨɧ ɢɥɢ ɡɚɨɤɪɭɠɭɜɚɱ ɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚɬɚ, ɧɨ ɦɧɨɝɭ ɟ ɩɨɢɧɬɟɪɟɫɧɨ (ɚ ɬɨɚ ɟ ɱɟɫɬɨ) ɤɨɝɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɚɤɬɟɪ ɩɥɭɫ, „ɬɟɤɫɬ“ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ, ɫɭɛɥɢɦɚɬ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɬɚ ɟɦɨɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɛɟɡ ɡɚɞɪɲɤɚ ɛɥɢɤɚ ɨɞ ɫɰɟɧɚɬɚ.ɋɥɨɜɟɧɫɤɨ ɦɥɚɞɢɧɫɤɨ ɝɥɟɞɚɥɢɲɱɟ – ȴɭɛʂɚɧɚ ɢ Ⱦɢɟɝɨ Ⱦɟ Ȼɪɟɚ ɧɢ ʁɚ ɞɨɧɟɫɨɚ ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɫɬɪɨɝɚɬɚ ɧɨ ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɨ ɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢ ɨɛɨɟɧɚ „ɇɟɜɢɧɢ“. Ⱦɟ Ȼɪɟɚ ɡɚ ɞɪɚɦɫɤɚ ɩɪɟɞɥɨɲɤɚ ɝɨ ɤɨɪɢɫɬɢ ɢɫɬɨɢɦɟɧɢɨɬ, ɩɨɫɥɟɞɟɧ ɮɢɥɦ ɧɚ ɢɬɚɥɢʁɚɫɧɤɢɨɬ ɪɟɠɢɫɟɪ Ʌɭɤɢɧɨ ȼɢɫɤɨɧɬɢ. ɉɪɢ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɚ, ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɭɫɩɟɜɚ ɞɚ ɪɟɮɟɪɢɪɚ ɦɧɨɝɭ ɟɮɟɤɬɧɨ ɧɚ ɠɚɧɪɨɬ ɨɞ ɤɚɞɟ ɩɨɬɟɤɧɭɜɚ, ɩɪɚɜɟʁʅɢ ɝɨ ɩɪɢɫɭɬɟɧ ɧɢɡ ɚɭɞɢɨ ɩɥɟʁɛɟɤ ɢɝɪɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɟɪɢɬɟ, ɤɨɢ ɨɫɜɟɧ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɬɟ ɡɛɨɪɨɜɢ ɝɢ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɚɚ ɢ ɫɢɬɟ ɡɜɭɱɧɢ ɟɮɟɤɬɢ: ɱɟɤɨɪɢ, ɡɚɬɜɨɪɚʃɟ ɜɪɚɬɢ, ɥɢɫɬɚʃɟ

„Ɍɚʃɚ – Ɍɚʃɚ“ ȼɨ ɤɭɦɚɧɨɜɫɤɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ „Ɍɚʃɚ – Ɍɚʃɚ“, ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ɂɜɚɧɨɜɫɤɢ ʁɚ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɜɨ ɟɤɫɬɪɟɦɧɨ ɜɨɚʁɟɪɫɤɚ ɩɨɡɢɰɢʁɚ. Ⱦɟʁɫɬɜɨɬɨ ɢ ɝɥɟɞɚɥɢɲɬɟɬɨ ɞɟɥɚɬ ɟɞɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ – ɫɰɟɧɚɬɚ, ɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɡɚ ɢɝɪɚ ɥɚɛɚɜɨ ɟ ɨɦɟɼɟɧ ɫɚɦɨ ɫɨ ɱɟɬɢɪɢ ɦɢɤɪɨɮɨɧɢ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢ-ɪɚɧɢ ɧɚ ɱɟɬɢɪɢɬɟ ʅɨɲɚ. ɂ ɜɨ 49


MLAD OTVOREN TEATAR 2013 ȱ ɤɧɢɝɚ... Ɂɜɭɤɨɬ ɫɥɭɠɢ ɢ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚ ɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ, ɚ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬɢ ɢɦɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɧɚ „ɫɬɚɬɢɫɬ“, ɛɢɞɟʁʅɢ ɫɢɬɟ ɩɨɦɚɥɢ ɭɥɨɝɢ ɫɟ ɩɪɟɬɫɚɜɟɧɢ ɫɚɦɨ ɤɚɤɨ ɝɥɚɫ ɨɞɧɚ-

ɠɢɜɨ), ɢɝɪɚ ɫɨ ɫɜɟɬɥɨɫɬ, ɬɟɤɫɬ ɤɨʁ ɲɬɨ ɫɟ ɢɫɩɢɲɭɜɚ, ɫɥɢɤɢ ɢ ɱɭɞɟɫɧɚ ɩɪɨɟɤɰɢʁɚ ɜɪɡ ɪɚɫɫɟɚɧ ɩɟɫɨɤ ɤɨʁɚ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɨɫɬɚɜɚ ɛɟɡ ɡɞɢɜ. ɍɠɢɜɚʃɟɬɨ ɜɨ ɭɦɟɲɧɨ ɫɩɚɤɭɜɚɧɚɬɚ „Ʌɟɜ“ ɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɫɥɚɬɤɨ ɢ ɜɢɫɨɤɨ ɚɞɪɟɧɚɥɢɧɫɤɨ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɫɟɪɢɨɡɧɨ ʁɚ ɤɪɟɜɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚɬɚ ɤɚʁ ɝɥɟɞɚɱɨɬ ɢ ɝɢ ɛɭɞɢ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɫɟɬɢɥɚ. ɇɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɨɞɢɝɪɚɧɢ ɛɟɚ ɢ: ɩɪɟɦɢɟɪɚɬɚ ɧɚ „Ɇɚɥɟɱɤɚɬɚ“ ɜɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨ ɢ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɟɦɚ Ⱥɥɢ, ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ Ʉɭɦɩɚɧɢʁɚɡɢ ɬɟɚɬɚɪ (ɂɫɚɦɛɭɥ, Ɍɭɪɰɢʁɚ); „ɀɨɥɬɚ ɥɢɧɢʁɚ“ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɂɜɢɰɚ Ȼɭʂɚɧ, Ɂɚɝɪɟɛɚɱɤɨ ɤɚɡɚɥɢɲɬɟ ɦɥɚɞɢɯ, ɏɪɜɚɬɫɤɚ; ɞɢɩɥɨɦɫɤɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ „ɉɪɨɝɨɧɨɬ ɢ ɭɛɢɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɀɚɧ-ɉɨɥ Ɇɚɪɚ“ ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢɬɟ ɧɚ Ɏɚɤɭɥɬɟɬɨɬ ɡɚ ɞɪɚɦɫɤɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ, ɋɤɨɩʁɟ; „ɏɨɬ“ ɋɤɨɩʁɟ ɬɚɧɰɨɜɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ ɢ ɬɟɚɬɚɪ, ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ȿɋɊȺ, ɋɤɨɩʁɟ; „ɇɚɪɨɞɟɧ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟɥ“ ɨɞ

„Ʌɟɜ“ ɞɜɨɪ. ȼɨ ɩɚɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɥɚɫɢɱɟɧ ɰɪɧɨ ɛɟɥ ɮɢɥɦ ɧɨɚɪ, ɞɢɡɚʁɧɢɪɚɧɚ ɫɨ ɛɨɥɟɦ ɜɤɭɫ ɢ ɱɭɜɫɬɜɨ ɡɚ ɦɟɪɤɚ, ɫɨ ɩɪɟɰɢɡɧɚ ɧɨ ɢɫɩɨɥɧɚɬɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɢɝɪɚ, ɪɚɡɞɜɢɠɟɧɢ ɦɢɡɚɧɫɰɟɧɢ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ɇɟɜɢɧɢ“ ɛɟɲɟ ɜɢɫɬɢɧɫɤɨ ɯɢɩɧɨɬɢɱɤɨ ɞɨɠɢɜɭɜɚʃɟ. Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɆɈɌ, ɛɟɲɟ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ʌɟɜ“ ɧɚ ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɚɬɚ ɬɪɭɩɚ „Ɇɭɬɚ ɂɦɚɝɨ“. ɋɩɟɤɬɚɤɭɥɚɪɧɢɨɬ ɦɨɧɨ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫ, ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɩɨɬɫɟɬɢ ɧɚ ɦɚɥɢɬɟ, ɧɨ ɟɮɟɤɬɧɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɤɨɢ ɫɦɟ ɝɢ ɝɥɟɞɚɥɟ ɧɚ ɆɈɌ, ɚ ɤɨɢ ɞɨɥɝɨ ɨɫɬɚɧɭɜɚɚɬ ɜɨ ɫɟʅɚɜɚʃɟ. Ɇɨɧɨ-ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɨɬ „Ʌɟɜ“ ɧɢɡ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɞɨɥɠɢɧɚ ɨɞ 40-ɬɢɧɚ ɦɢɧɭɬɢ, ʁɚ ɢɡɥɨɠɭɜɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɧɚ ɫɢɥɟɧ ɚɬɚɤ ɧɚ ɫɟɧɡɚɰɢɢ ɨɞ ɲɢɪɨɤ ɫɩɟɤɬɚɪ. ɋɟɬɢɥɚɬɚ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɥɟɞɚɬ ɨɧɨɥɤɭ ɛɪɡɨ ɤɨɥɤɭ ɲɬɨ ɭɦɨɬ ɪɚɛɨɬɢ, ɚ ɫɥɨɟɜɢɬɟ ɡɚ ɜɨɫɩɪɢɦɚʃɟ ɫɟ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɦɧɨɝɭ: ɩɪɟɞ ɫɟ’ ɬɟɥɟɫɧɚɬɚ ɢ ɫɢɦɩɬɨɦɚɬɫɤɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɢɝɪɚ, ɩɨɬɨɚ ɚɭɞɢɨ ɞɢʁɚɥɨɝ ɢ ɚɭɞɢɨ ɧɚɪɚɰɢʁɚ, ɡɜɭɱɧɢ ɟɮɟɤɬɢ (ɧɚɫɧɢɦɟɧɢ ɢ ɜɨ

ɀɨɥɬɚ ɥɢɧɢʁɚ ɏɟɧɪɢ ɂɛɡɟɧ, ɪɟɠɢʁɚ Ⱦɢɧɨ Ɇɭɫɬɚɮɢʅ, ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɧɚ ɟɞɟɧ ɚɤɬɟɪ (ɆɄ); ɢ ɩɪɟɦɢɟɪɚɬɚ ɧɚ „ɇɨɫɬɚɥɝɢɭɦɨɬ ɧɚ ɟɞɟɧ ɩɟɪɮɨɪɢɪɚɧ ɤɨɩɢʂ“ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ȳɚɧɟ ɋɩɚɫɢʅ ɢ ɆɄɐ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ȼɨɲɤɨɜɫɤɚ.

50


OHRIDSKO LETO 2013 ȱ

MLADO I ENERGI^NO 53 IZDANIE NA DRAMSKATA PROGRAMA NA OHRIDSKO LETO Ɋɟɚɤɰɢʁɬɚ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ 53ɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ Ɉɯɪɢɞɫɤɨ ɥɟɬɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɝɢ ɩɨɬɜɪɞɢ ɦɨɢɬɟ ɨɱɟɤɭɜɚʃɚ ɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧ ɫɭɦ ɨɞ ɟɧɟɪɝɢʁɚɬɚ ɲɬɨ ʁɚ ɢɫɩɪɚɬɢʁɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɫɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɫɬ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬ. ɇɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɫɰɟɧɢ ɛɥɢɤɚɲɟ ɜɨɡɛɭɞɚ, ɢɦɚɝɢɧɚɰɢʁɚ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɟɧ ɞɭɯ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɚɤɬɟɪɫɤɢ ɛɪɚɜɭɪɢ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢ ɪɟɠɢɫɟɪɫɤɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ. ɋɬɚɜɚʁʅɢ ɝɨ ɚɤɰɟɧɬɨɬ ɧɚ ɩɪɟɦɢɟɪɧɚɬɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɧɚʁɝɨɥɟɦɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɨɬ ɧɚ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ Ɉɯɪɢɞɫɤɨ ɥɟɬɨ, Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ʁɚ ɩɨɦɚɝɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɜɨ ɩɪɨɦɨɜɢɪɚʃɟ ɧɚ ɧɚʁɧɨɜɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɟɫɬɟɬɢɤɚ ɤɨʁɚ ɨɞ ɫɥɟɞɧɚɬɚ ɫɟɡɨɧɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɥɚɧɫɢɪɚ ɧɚ ɫɜɟɬɫɤɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɫɰɟɧɢ ɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ. ȼɨ ɬɢɟ ɪɚɦɤɢ ʁɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɦɟ ɫɢɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɬɟ ɢ ɧɢɜɧɚɬɚ ɫɟɪɢɨɡɧɨɫɬ, ɝɨɥɟɦɢɨɬ ɛɪɚɧ ɧɚ ɧɨɜɚɬɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɢ ɪɟɠɢɫɟɪɫɤɚ ɫɢɥɚ ɤɨʁɚ ɜɨ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɞɟɰɟɧɢɢ ʅɟ ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɬɟ ɲɬɢɰɢ ɤɚɤɨ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɞɚ ɫɟ ɨɫɜɨʁɚɬ ɫɪɰɚɬɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɨɩɥɟɦɟɧɢ ɞɭɯɨɬ ɧɚ ɜɟʅɟ ɩɪɨɮɢɥɢɪɚɧɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ɤɨʁɚ ɛɭɞɧɨ ɢ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɝɨ ɫɥɟɞɢ ɪɚɡɜɨʁɨɬ ɧɚ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɜɨɨɩɲɬɨ. ɋɟ ɪɚɡɛɢɪɚ ɞɟɤɚ ɝɨɫɬɭɜɚɱɤɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɢ ɢ ɪɟɠɢɫɟɪɢ ɫɟ ɢ ʅɟ ɛɢɞɚɬ ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɨɬ ɞɟɥ ɧɚ Ɉɯɪɢɞɫɤɨ ɥɟɬɨ. Ɉɜɚɚ ɝɨɞɢɧɚ ʅɟ ɝɢ ɡɚɩɚɦɟɬɢɦɟ ɦɚɟɫɬɪɚɥɧɢɬɟ ɤɪɟɚɰɢɢ ɧɚ ȳɚɧɟɡ ɒɤɨɮ ɢ ȳɟɪɧɟʁ ɒɭɝɦɚɧ ɜɨ “Ʉɨɝɚ ɛɟɜ ɦɪɬɨɜ“ ɧɚ ɫɥɨɜɟɧɟɱɤɨ ɲɩɚɧɫɤɢɨɬ ɪɟɠɫɟɪ Ⱦɢɟɝɨ ɞɟ Ȼɪɟɚ ɤɨɢ ʁɚ ɤɪɟɧɚɚ ɧɚ ɧɨɡɟ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɤɨʁɚ ɩɚɤ ɝɢ ɢɫɩɪɚɬɢ ɫɨ ɨɜɚɰɢɢ.Ⱦɢɟɝɨ ɞɟ Ȼɪɟɚ ɧɚɩɪɚɜɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɜɨ ɫɜɨʁɨɬ ɩɪɨɫɟɫ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɪɟɱɟ ɥɚɛɚɪɚɬɨɪɢʁɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɞɪɚɦɫɤɢɬɟ ɬɪɚɝɢɱɚɪɢ ɨɞ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ȴɭɛʂɚɧɚ ɧɟɤɨɥɤɭ ɦɟɫɟɰɢ ɫɟ ɛɚɜɟɚ ɫɨ ɛɭɪɥɟɫɤɚɬɚ ɨɞ ɚɦɟɪɢɱɤɢɨɬ ɮɢɥɦ ɨɞ ɬɪɢɟɫɟɬɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ 2ɨ ɜɟɤ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɟɤɨʁ ɨɞ ɱɟɬɜɨɪɢɰɚɬɚ ɚɤɬɟɪɢ ɧɚɩɪɚɜɢ ɛɪɚɜɭɪɚ ɨɞ ɪɚɡɥɢɱɟɧ ɠɚɧɪ ɧɚ ɛɭɪɥɟɫɤɚ. ɍɪɧɟɛɟɫɧɚɬɚ ɤɨɦɟɞɢʁɚ ɛɟɡ ɡɛɨɪɨɜɢ ʁɚ ɞɨɧɟɫɟ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɞɨ ɞɟɥɢɪɢɭɦ ɫɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɞɭɯɨɜɢɬɨɫɬ, ɲɚɪɦ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɫɬ. Ⱦɢɟɝɨ ɞɟ Ȼɪɟɚ ɜɟɥɢ ɞɟɤɚ ɧɚ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɨɞɥɭɱɢɥɟ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɚɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɫɩɨɪɟɞ ɮɢɥɦɨɬ ɧɚ ȿɪɧɫɬ Ʌɭɛɢɱ, ɟɞɟɧ ɨɞ ɧɚʁɝɨɥɟɦɢɬɟ ɯɨɥɢɜɭɞɫɤɢ ɪɟɠɢɫɟɪɢ, ɫɰɟɧɚɪɢɫɬɢ ɢ ɚɤɬɟɪɢ ɧɚ

ɧɟɦɢɨɬ ɮɢɥɦ, ɢ ɞɟɤɚ ɩɨɱɧɚɥɟ ɞɚ ɪɚɛɨɬɚɬ ɩɚɧɬɨɦɢɦɫɤɢ ɟɬɢɞɢ ɧɨ ɧɢɜɧɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɟɪɚɫɧɚ ɜɨ ɧɟɲɬɨ ɧɟɩɨɡɧɚɬɨ, ɩɪɟɪɚɫɧɚ ɜɨ ɟɫɬɟɬɢɤɚ ɩɨɥɧɚ ɫɨ ɢɥɭɡɢɢ ɢ ɮɚɧɬɚɡɢʁɚ. ȼɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚ ɢ ɦɭɡɢɱɤɢɨɬ ɢɥɭɫɬɪɚɬɨɪ Ȼɨɪɢɫ Ɇɢɯɚʂ, ɤɨʁ ɜɨɟɞɧɨ ɟ ɢ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ ɧɚ ɦɭɡɢɤɚɬɚ, ɤɚɤɨ ɱɟɬɜɪɬ ɚɤɬɟɪ, ɧɚ ɤɥɚɜɢɪ ɜɨ ɠɢɜɨ ʁɚ ɜɨɞɢ ɢɝɪɚɬɚ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɚɬɚ ɧɚ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɢ ɰɟɥɨɫɧɨ ɟ ɨɞɝɨɜɨɪɟɧ ɡɚ ɪɢɬɚɦɨɬ ɢ ɞɟʁɫɬɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɢ ɧɢɜɧɢɬɟ ɢɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɢ. ɋɨ ɨɜɨʁ ɝɪɨɬɟɫɤɟɧ ɬɪɢɥɟɪ ɤɨʁ ɤɭɥɦɢɬɢɪɚɲɟ ɫɨ ɨɜɚɰɢɢ ɢ ɝɪɨɦɨɝɥɚɫɧɢ ɚɩɥɚɭɡɢ ɜɨ ɩɪɟɞɜɨɪʁɟɬɨ ɧɚ ɋɜɟɬɚ ɋɨɮɢʁɚ, ɡɚɩɨɱɧɚ ɞɪɚɦɫɤɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ Ɉɯɪɢɞɫɤɨ ɥɟɬɨ.

“Ɇɢɡɚɧɬɪɨɩ ɉɪɜɚɬɚ ɨɞ ɩɟɬɬɟ ɩɪɟɦɢɟɪɢ ɧɚ Ɉɯɪɢɞɫɤɨ ɥɟɬɨ ɛɟɲɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “Ɇɢɡɚɧɬɪɨɩ“ ɨɞ Ɇɨɥɢɟɪ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ⱦɪɚɝɚɧɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɫɤɚ ɧɚ Ɍɭɪɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɤɨʁɚ ɋɭɡɚɧ Ⱥɤɛɟɥɝɟ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɫɜɨʁɨɬ ɩɚɪɬɧɟɪ ɋɟɥɩɢɧ Ʉɟɪɢɦ ɩɨɤɚɠɚɚ ɫɟɪɢɨɡɧɨɫɬ ɜɨ ɝɪɚɞɟʃɟɬɨ ɧɚ ɬɟɲɤɢɬɟ ɚɤɬɟɪɫɤɢ ɩɚɪɬɢɬɭɪɢ. ɉɪɨɫɬɨɪɨɬ ɜɨ ɩɪɟɞɜɨɪʁɟɬɨ ɧɚ ɋɜɟɬɚ ɋɨɮɢʁɚ ɫɟ ɩɪɟɨɛɥɟɱɟ ɜɨ ɧɨɜɨ ɪɭɜɨ ɫɨ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɧɚ Ʉɢɪɟ ȼɚɫɢɥɟɜ ɚ ɞɨɠɞɨɬ ɤɨʁ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢ ɩɪɟɞ ɫɚɦɢɨɬ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɝɨ ɩɨɞɢɝɧɚ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɚɞɪɟɧɚɥɢɧ ɢ ɤɚʁ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɢ ɤɚʁ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ. Ɂɚ ɫɪɟʅɚ ɩɨ ɤɪɚɬɤɨ ɜɪɟɦɟ ɞɨɠɞɨɬ ɝɨ ɫɧɟɦɚ ɧɨ ɜɨɡɛɭɞɚɬɚ ɨɫɬɚɧɚ ɞɨ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɟʁʅɢ ɧɚ ɦɥɚɞɚɬɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɫɢɥɚ ɤɨʁɚ ɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɚ ɬɨɤɦɭ ɡɚ ɨɜɨʁ ɚɧɫɚɦɥ. ɇɚ ɩɪɚɲɚʃɚɬɚ ɞɚɥɢ ɩɨɟɞɢɧɟɰɨɬ ɜɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɨɬɨ ɠɢɜɟɟʃɟ ɫɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚ ɢ ʁɚ ɦɟɧɭɜɚ 51
OHRIDSKO LETO 2013 ȱ ɫɜɨʁɚɬɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬ, ɫɜɨɟɬɨ ɥɢɱɧɨ ʁɚɫ ɢ ɫɟ ɝɭɛɢ ɤɚɤɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚ ɜɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɨɬ ɠɢɜɨɬ, ɞɚɥɢ ɩɨɫɬɚɧɭɜɚ ɧɟɲɬɨ ɲɬɨɜɨɨɩɱɬɨ ɧɟ ɥɢɱɢ ɧɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬ ɢ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɤɚɪɚɤɬɟɪ, ɞɚɥɢ ɫɟɤʁɞɧɟɜɧɨ ɦɨɪɚ ɞɚ ɦɟɧɭɜɚ ɧɨɜɚ ɦɚɫɤɚ, ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɢɱɢɧɢɬɟ ɤɨɢ ɝɨ ɞɨɜɟɞɭɜɚɚɬ ɱɨɜɟɤɨɬ ɞɚ ɫɬɚɧɟ ɦɢɡɚɧɬɪɨɩ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚɚɬ ɦɥɚɞɚɬɚ ɪɟɠɢɫɟɪɤɚ Ⱦɪɚɝɚɧɚ Ɇɢɥɨ-

ɜɢ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɨ ɥɭɰɢɞɟɧ ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɬɟɦɚ ɏɚɦɥɟɬ ɝɥɟɞɚɧɚ ɨɞ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɬɚ ɧɚ ɝɥɚɜɧɢɨɬ ɝɨɬɜɚɱ ɜɨ ɡɚɦɨɤɨɬ. Ȼɪɡɚɬɚ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ ɢɝɪɚ, ɤɨɦɟɞɢʁɚ ɧɚ ɡɚɩɥɟɬɢ ɢ ɡɚɛɭɧɢ, ɥɢɤɨɜɢ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɥɢɜɢ ɨɞ ɒɟɤɫɩɢɪɨɜɢɨɬ ɏɚɦɥɟɬ ɢ ɧɨɜɢ ɨɞ Ⱥɥɞɨ ɇɢɤɨɥɚʁ, ɫɨɡɞɚɞɨɚ ɟɧɟɪɝɢɱɧɚ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɢɦ ɞɨɧɟɫɟ ɪɚɞɨɫɬ ɢ ɡɚɛɚɜɚ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɤɨʁɚ ɩɚɤ ɝɢ ɧɚɝɪɚɞɢ ɫɨ ɞɨɥɝɢ ɚɩɥɚɭɡɢ. Ⱥɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɟɤɢɩɚ ɧɚ ɆɇɌ ɩɪɟɞ ɩɪɟɩɨɥɧɚɬɚ ɫɚɥɚ ɜɨ ɐɟɧɬɚɪɨɬ ɡɚ Ʉɭɥɬɭɪɚ Ƚɪɢɝɨɪ ɉɪɥɢɱɟɜ ʁɚ ɨɞɢɝɪɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “ɂɡɝɭɛɟɧɢ ɝɟɪɦɚɧɰɢ“ ɧɚ ɬɚɧɞɟɦɨɬ Ⱦɭɤɨɜɫɤɢ – ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɫɨ ɥɟɫɧɨɬɢʁɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɥɢɜɚ ɫɚɦɨ ɤɚʁ ɜɢɫɨɤɨ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ ɬɟɚɬɚɪɢ ɜɨ ɤɨʁɚ ɞɨɦɢɧɢɪɚɲɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɬɚ ɢɝɪɚ ɫɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɚɤɬɟɪɫɤɢ ɤɪɟɚɰɢɢ ɜɪɟɞɧɢ ɡɚ ɩɨɱɢɬ. ɉɨɫɟɛɧɨ ɜɨɨɞɭɲɟɜɭɜɚʃɟ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɚ Ɉɥɢɜɟɪ Ɇɢɬɤɨɜɫɤɢ ɢ ɧɚɝɪɚɞɟɧɢɬɟ ɧɚ “ɑɟɪɧɨɞɪɢɧɫɤɢ“ Ʉɚɦɤɚ Ɍɨɰɢɧɨɜɫɤɚ ɢ ȿɦɢɥ Ɋɭɛɟɧ. Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɤɫɬ ɧɚ Ⱦɟʁɚɧ Ⱦɭɤɨɜɫɤɢ ɜɨ 2009 ɝɨɞɢɧɚ ʁɚ ɞɨɛɢ ɩɪɜɚɬɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɨɬ “ Ʉɨɥɟ ɑɚɲɭɥɟ„ ɪɚɫɩɢɲɚɧ ɨɞ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ. ɇɚɫɬɚɧɢɬɟ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚɚɬ ɜɨ 1944 ɝɨɞɢɧɚ ɚ ɝɪɚɜɢɬɢɪɚɚɬ ɨɤɨɥɭ ɝɪɭɩɚ Ƚɟɪɦɚɧɰɢ ɤɨɢ ɫɟ ɡɚɪɨɛɟɧɢ ɜɨ ɪɭɞɧɢɤ. ɂɫɬɪɚɠɭɜɚɚɬ ɬɚʁɧɚ ɪɭɞɚ ɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢ ɜɨ ɪɭɞɧɢɤɨɬ ɤɚɤɨ ɜɨ Ȼɭʃɭɟɥɨɜɢɨɬ „ Ⱥɧɝɟɥɢ ɧɚ ɭɧɢɲɬɭɜɚʃɟɬɨ „ ɢ ɨɬɜɨɪɚɚɬ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɢɬɟ ɩɪɚɲɚʃɚ ɡɚ ɫɦɢɫɨɥɨɬ ɧɚ ɠɢɜɨɬ, ɩɨɫɬɨɟʃɟɬɨ, ɩɨɥɢɬɢɤɚɬɚ, ɫɟ ɪɚɡɛɢɪɚ ɜɨ ɫɬɢɥɨɬ ɧɚ Ⱦɭɤɨɜɫɤɢ ɢ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɯɭɦɨɪ. ɉɭɛɥɢɤɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ʁɚ ɫɥɟɞɟɲɟ ɫɨ ɧɟɜɟɪɨʁɚɬɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɢ ɪɟɚɝɢɪɚɲɟ ɫɨɜɪɲɟɧɨ ɧɚ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɤɨɢ ɩɨɞ ɪɟɠɢɫɟɪɫɤɚɬɚ ɡɚɤɪɢɥɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɢ ɢɦɚɝɢɧɚɬɢɜɧɨ ɰɚɪɭɜɚɚ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ. “ɂɡɝɭɛɟɧɢ ɝɟɪɦɚɧɰɢ“ ɜɨ ɦɟɞɭɦɢɬɟ ɛɟɲɟ ɧɚʁɚɜɟɧɚ ɤɚɤɨ ɯɢɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɢ ɩɨɫɥɟ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɧɚ Ɉɯɪɢɞɫɤɨ ɥɟɬɨ ɝɨ ɨɩɪɚɜɞɚ ɬɨʁ ɟɩɢɬɟɬ. ɋɤɚɧɞɢɪɚʃɟɬɨ ɛɪɚɜɨ ɢ ɞɨɥɝɢɬɟ ɚɩɥɚɭɡɢ ɫɚɦɨ ɝɨ ɩɨɬɜɪɞɢʁɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɧɚ 53 ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ. Ƚɨɫɬɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɥɨɧɞɨɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ „Just a Must Theatre“ ɨɞ ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɚ ɞɨɧɟɫɟ ɧɨɜ ɜɟɬɟɪ ɜɨ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɨɬ ɧɚ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ. ɉɨɫɬɚɜɟɧɚ ɜɨ ɞɜɨɪɧɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ ɧɚ ɲɤɨɥɨɬɨ „ɋɜɟɬɢ Ʉɥɢɦɟɧɬ„ ɫɨ ɟɞɧɨɫɬɚɜɧɚ ɢ ɮɭɤɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɩɟɧɚɫɬɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɛɥɢɤɭɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨ ɨɞ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ, „Sports play“ ɧɚ ɚɜɫɬɪɢɫɤɚɬɚ ɧɨɛɟɥɨɜɤɚ ȿɥɮɪɢɞɚ ȳɟɥɢɧɟɤ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ȼɚɧɞɚ Ȼɭɬɤɨɜɢʅ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɢɧɬɟɪɟɫ ɡɚ ɧɨɜɢɬɟ ɮɨɪɦɢ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɟɫɬɟɬɢɤɚ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɢɦɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɧɨɬɚ ɤɨʁɚ ɢɡɨɛɢɥɭɜɚ ɫɨ ɚɧɝɥɢɫɤɢ ɯɭɦɨɪ ɧɨ ɜɨ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ ʁɚ ɩɨɬɟɧɰɢɪɚ ɟɧɟɪ-

“Ɇɢɡɚɧɬɪɨɩ ɲɟɜɫɤɚ- ɉɨɩɨɜɚ ɢ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɨɬ Ʉɚɬɟɪɢɧɚ Ɇɨɦɟɜɚ. Ɍɟɦɚɬɚ “Ɇɢɡɚɧɬɪɨɩ“ ɨɞ Ɇɨɥɢɟɪ ɩɨ ɬɪɟɬ ɩɚɬ ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚ ɧɚ ɫɰɟɧɢɬɟ ɧɚ Ɉɯɪɢɞɫɤɨ ɥɟɬɨ. ɉɪɜɚɬɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɛɟɲɟ ɜɨ 70ɬɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɂɥɢʁɚ Ɇɢɥɱɢɧ, ɜɬɨɪɚɬɚ ɜɨ 90ɬɢɬɟ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɇɢɥɱɢɧ ɢ ɞɜɟɬɟ ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɡɚ ɬɪɟɬ ɩɚɬ ɞɚ ɛɢɞɟ ɨɞɢɝɪɚɧɚ ɧɚ ɬɭɪɫɤɢ ʁɚɡɢɤ ɨɜɚɚ 2013 ɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɜɨ ɪɟɠʁɚ ɧɚ Ⱦɪɚɝɚɧɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɫɤɚ – ɉɨɩɨɜɚ. Ɂɚ ɩɪɜɩɚɬ ɜɨ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ Ɉɯɪɢɞɫɤɨ ɥɟɬɨ ʅɟ ɫɟ ɡɚɩɢɲɟ ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɢɨɬ “Ɍɟɚɬɚɪ Ʉɨɦɟɞɢʁɚ“ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ ɤɨʁ ɜɨ ɞɜɨɪɨɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɬɨ ɭɱɢɥɢɲɬɟ ɋɜɟɬɢ Ʉɥɢɦɟɧɬ ʁɚ ɨɞɢɝɪɚ ɜɬɨɪɚɬɚ ɩɪɟɦɢɟɪɚ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɢɨɬ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪ, ɤɨɦɟɞɢʁɚɬɚ “ɏɚɦɥɟɬ ɜɨ ɩɢɤɚɧɬɟɧ ɫɨɫ“ ɨɞ Ⱥɥɞɨ ɇɢɤɨɥɚʁ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɦɥɚɞɚɬɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɚɪɞɚɥɟɜɫɤɚ. ɉɨɜɬɨɪɧɨ ɦɥɚɞɚ ɟɤɢɩɚ, ɫɨ ɫɢɥɟɧ ɟɧɬɭɡɢʁɚɡɚɦ ɩɨɞɝɨɬɜɟɧɚ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɚɜɢ ɫɨ ɛɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɫɨɮɢɫɬɢɰɢɪɚɧɚɬɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɚ ɩɭɛɥɢɤɚ. Ɉɞɥɢɱɧɚɬɚ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚ ɧɚ ɋɬɟɮɚɧ ɋɩɢɪɨɜɫɤɢ, ɤɨʁɚ ɨɞɥɢɱɧɨ ɫɟ ɜɤɥɨɩɢ ɜɨ ɚɦɮɢɬɟɚɬɪɚɥɧɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ ɨɩɤɪɭɠɟɧ ɫɨ ɩɪɟɩɨɥɧɢɨɬ ɚɭɞɢɬɨɪɢɭɦ ɫɚɦɨ ɢɦ ɩɨɦɨɝɧɚ ɧɚ ɦɥɚɞɚɬɚ ɟɤɢɩɚ ɧɚ ɧɨɜɢɨɬ “Ɍɟɚɬɚɪ Ʉɨɦɟɞɢʁɚ“ ɞɚ ɝɢ ɨɞɢɝɪɚɚɬ ɫɜɨɢɬɟ ɩɚɪɬɢɬɭɪɢ ɢ ɞɚ ɝɢ ɢɫɮɥɢ ɤɚɤɨ ɡɜɟɡɞɢ ɦɥɚɞɢɬɟ Ɍɢɧɨ Ʉɨɫɬɚɞɢɧɨɜɫɤɢ ɢ Ⱥɬɚɧɚɫ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɫɤɢ ɤɨɢ ɧɚɩɪɚɜɢʁɚ ɫɜɨɟ ɨɞɥɢɱɧɨ ɞɟɛɢ ɜɨ ɠɚɧɪɨɬ ɤɨɦɟɞɢʁɚ. ȳɟɥɟɧɚ ɀɭɝɢʅ ɫɨ ɫɜɨɟɬɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɢ ɲɚɪɦ ʁɚ ɩɪɟɞɜɨɞɟɲɟ ɦɥɚɞɚɬɚ ɟɤɢɩɚ ɧɢɡ ɤɨɦɢɱɧɢɬɟ ɡɚɩɥɟɬɢ ɧɚ Ⱥɥɞɨ ɇɢɤɨɥɚʁ ɤɨʁ ɧɚɩɪɚ52


OHRIDSKO LETO 2013 ȱ ɝɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɩɨɪɬɨɬ ɢ ɜɨʁɧɚɬɚ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɟ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɟɦɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɢɬɟ ɢɝɪɢ ɢɫɩɪɟɩɥɟɬɟɧɢ ɫɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚɬɚ ɛɨɪɛɚ ɜɨ ɠɢɜɨɬɨɬ, ɩɪɨɜɨɤɚɬɢɜɧɨ

ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ Ɉɯɪɢɞɫɤɨ ɥɟɬɨ. ȼɨ ɩɪɟɞɜɨɪʁɟɬɨ ɧɚ ɋɜɟɬɚ ɋɨɮɢʁɚ ɧɨɜɚ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɧɨɜɚ ɩɪɢɤɚɡɧɚ, ɧɨɜɚ ɜɨɡɛɭɞɚ. Ɋɟɠɢɫɟɪɨɬ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ Ɂɥɚɬɤɨ ɋɥɚɜɟɧɫɤɢ ɩɪɟɞ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɢɫɬɚɤɧɚ ɞɟɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɬɚ ɤɚʁ ɝɥɟɞɚɱɨɬ ʅɟ ɩɨɛɭɞɢ ɝɪɫɬ ɟɦɨɰɢɢ ɧɨ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɢ ɛɟɡɛɪɨʁɧɢ ɞɢɥɟɦɢ ɡɚ ɬɨɚ ɲɬɨ ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɟ ɛɢɞɟ ɦɚʁɤɚ. Ⱦɚɥɢ ɟ ɬɨɚ ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ɟ ɧɚɫɥɟɞɧɨ ɢɥɢ ɟ ɬɨɚ ɱɭɞɧɚ ɢ ɱɭɞɟɫɧɚ ɩɨʁɚɜɚ ɤɨʁɚ ɧɟ ɬɪɩɢ ɝɟɧɟɬɫɤɢ ɨɝɪɚɧɢɱɭɜɚʃɚ? ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɢɦɚɲɟ ɢɧɬɟɧɰɢʁɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɧɟɫɟ ɡɪɚɤɚ ɧɚɞɟɠ, ɫɜɟɬɥɢɧɚ ɜɨ ɠɢɜɨɬɨɬ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɲɬɢɬɢ ɧɟʁɚɤɨɬɨ, ɧɟɠɧɨɬɨ ɢ ɭɛɚɜɨɬɨ. ɑɭɞɟɫɧɚɬɚ ɢɦɚɝɢɧɚɰɢʁɚ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ, ɨɞɥɢɱɧɚɬɚ ɢɝɪɚ ɧɚ ɰɟɥɚɬɚ ɟɤɢɩɚ ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ȼɚɫɢɥ Ɂɚɮɢɪɱɟɜ ɢ ɋɚʃɚ Ⱥɪɫɨɜɫɤɚ ɝɢ ɪɚɡɧɟɠɧɢʁɚ ɫɪɰɚɬɚ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɜɨ ɩɪɟɞɜɨɪʁɟɬɨ ɧɚ ɋɜɟɬɚ ɋɨɮɢʁɚ ɛɢɜɚʁʅɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɩɚɪ ɧɚɫɩɪɨɬɢ

„Sports play“ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɡɚ ɜɪɫɤɢɬɟ ɩɨɦɟɼɭ ɫɩɨɪɬɨɬ, ɧɚɰɢɨɚɥɢɡɦɨɬ ɢ ɧɚɫɢɥɫɬɜɨɬɨ, ɨɩɢɲɭɜɚʁʅɢ ʁɚ ɨɩɫɟɞɧɚɬɨɫɬɚ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɬ ɫɨ ɢɡɝɥɟɞɨɬ ɢ ɧɟɭɦɨɪɧɢɨɬ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɞɭɯ. Ʉɚɤɨ ɲɬɨ ɜɟɥɢ ɤɚʁ ɧɚɫ ɫɟɭɲɬɟ ɧɟɩɪɟɜɟɞɟɧɚ ɢ ɡɚ ɩɪɜ ɩɚɬ ɨɞɢɝɪɚɧɚ ɞɪɚɦɫɤɚ ɚɜɬɨɪɤɚ Ⱥɥɮɪɢɞɚ ȳɟɥɢɧɟɤ, „Ɍɢ ɭɱɢɲ ɞɚ ɝɨ ɱɢɫɬɢɲ ɨɪɭɠʁɟɬɨ ɡɚ ɞɚ ɭɛɢɟɲ ɧɟɤɨʁ ɞɪɭɝ, ɚ ɜɨ ɫɩɨɪɬɨɬ ɭɱɢɲ ɤɚɤɨ ɞɚ ɝɢ ɤɨɪɢɫɬɢɲ ɫɩɨɪɬɫɤɢɬɟ ɜɟɲɬɢɧɢ ɡɚ ɞɚ ɫɬɚɧɟɲ ɩɨɞɨɛɚɪ ɢ ɩɨɟɮɢɤɚɫɟɧ. Ɍɨɚ ɟ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɢ ɡɚɦɚɝɥɟɧɚ ɜɪɫɤɚ, ɧɨ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɜɪɫɤɚ ɤɨʁɚ ɨɬɜɨɪɚ ɪɚɡɦɢɫɥɭɜɚʃɚ ɧɚ ɦɧɨɝɭ ɧɢɜɨɚ, ɢɫɬɨ ɤɚɤɨ ɢ ɜɨ ɢɝɪɚɬɚ“. Ɍɟɤɫɬɨɬ ɟ ɢɧɫɩɢɪɢɪɚɧ ɨɞ ɮɭɞɛɚɥɫɤɢɨɬ ɧɚɬɩɪɟɜɚɪ ɩɨɦɟɼɭ Ⱦɢɧɚɦɨ ɨɞ Ɂɚɝɪɟɛ ɢ ɐɪɜɟɧɚ Ɂɜɟɡɞɚ ɨɞ Ȼɟɥɝɪɚɞ ɨɞɢɝɪɚɧ ɜɨ Ɂɚɝɪɟɛ ɤɨɝɚ ɫɨ ɧɚɫɢɥɫɬɜɨ ɩɨɱɧɚ ɜɨʁɧɚɬɚ ɜɨ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ. „Sports play“ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɪɟɦɢɟɪɚ ʁɚ ɢɦɚɲɟ ɜɨ Ʌɨɧɞɨɧ ɦɢɧɚɬɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɟɞ ɨɬɜɨɪɚʃɟɬɨ ɧɚ Ɉɥɢɦɩɢɫɤɢɬɟ ɢɝɪɢ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ Ʉɭɥɬɭɪɧɚ ɨɥɢɦɩɢʁɚɞɚ – Ʌɨɧɞɨɧ. ɉɭɛɥɢɤɚɬɚ ɫɨ ɝɨɥɟɦɚ ɜɨɡɛɭɞɚ ʁɚ ɪɟɫɨɪɛɢɪɚɲɟ ɧɨɜɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɧɟɨɛɢɱɧɢɨɬ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬ ɧɚ ȳɟɥɢɧɟɤ ɫɨ ɨɞɥɢɱɧɚɬɚ ɚɧɝɥɢɫɤɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɲɤɨɥɚ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ȼɚɧɞɚ Ȼɭɬɤɨɜɢʅ. ɉɪɟɦɢɟɪɧɚɬɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ “Ʉɚɮɤɚɫɤɢ ɤɪɭɝ ɫɨ ɤɪɟɞɚ“ ɨɞ Ȼɟɪɬɨɥɞ Ȼɪɟɯɬɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ɂɥɚɬɤɨ ɋɥɚɜɟɧɫɤɢ ɚ ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ ʁɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢ ɥɢɧɢʁɚɬɚ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɟɦɢɟɪɧɢ ɢɡɜɟɞɛɢ ɧɚ 53

“Ʉɚɮɤɚɫɤɢ ɤɪɭɝ ɫɨ ɤɪɟɞɚ“ ɝɪɨɬɟɫɤɧɢɬɟ ɭɥɨɝɢ ɧɚ Ɋɭɛɟɧɫ Ɇɭɪɚɬɨɜɫɤɢ, ɂɝɨɪ Ƚɟɨɪɝɢɟɜ ɢ ɛɚɪɞɨɬ Ȼɥɚɝɨʁ ɑɨɪɟɜɫɤɢ. ɂ ɨɜɨʁɩɚɬ ɋɥɚɜɟɧɫɤɢ ɫɰɟɧɫɤɚɬɚ ɩɨɫɬɚɜɤɚ ʁɚ ɞɨɩɨɥɧɢ ɫɨ ɦɭɥɬɢɦɟɞɢʁɚɥɧɢɬɟ ɛɪɚɜɭɪɢ ɧɚ Ɇɢɥɱɨ ɍɡɭɧɨɜ ɢ ɫɟ ɪɚɡɛɢɪɚ ɤɨɫɬɢɦɢɬɟ ɧɚ ɥɟɝɟɧɞɚɬɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɢʁɚ ȿɥɟɧɚ Ⱦɨɧɱɟɜɚ. Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨ ɡɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɟ ɢ ɦɭɡɢɤɚɬɚ ɤɨʁɚ ɛɟɲɟ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɤɚɤɨ ɨɪɢɝɚɧɚɥɧɚ ɦɭɡɢɤɚ ɨɞ ɉɨɥ Ⱦɟɫɨ, ɦɭɡɢɱɤɢɨɬ ɚɜɬɨɪ ɧɚ Ȼɪɟɯɬ ɚ ɡɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɨɞ ɂɝɨɪ ɇɨɜɨɝɪɚɞɫɤɚ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɛɟɲɟ ɩɪɟɤɪɚɫɟɧ ɩɨɞɚɪɨɤ ɡɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɤɨʁɚ ɩɪɟɦɢɟɪɧɚɬɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ʁɚ ɧɚɝɪɚɞɢ ɫɨ ɝɪɨɦɨɝɥɚɫɧɢ ɚɩɥɚɭɡɢ.

53
OHRIDSKO LETO 2013 ȱ “Ɍɚɪɬɢɮ“ ɨɞ Ɇɨɥɢɟɪ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɚɲɨ Ɇɢɥɟɧɤɨɜɫɤɢ ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ Ȼɢɬɨɥɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɞɨʁɞɟ ɤɚɤɨ ɡɚɦɟɧɚ ɡɚ “ɏɚɦɥɟɬ ɦɚɲɢɧɚ“ ɨɞ ɏɚʁɧɟɪ Ɇɢɥɟɪ ɧɚ Ⱥɧɞɪɚɲ ɍɪɛɚɧ ɡɚɪɚɞɢ ɛɨɥɟɫɬ ɧɚ ɚɤɬɟɪ ɧɨ ɪɟɚɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɛɟɲɟ ɫɨɜɪɲɟɧɚ. ȼɨ ɩɪɟɩɨɥɧɚɬɚ ɫɚɥɚ ɧɚ ɦɚɥɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ɜɨ ɐɟɧɬɚɪɨɬ ɡɚ Ʉɭɥɬɭɪɚ „Ƚɪɢɝɨɪ ɉɪɥɢɱɟɜ “ ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɬɨɟɲɟ ɢ ɫɟ ɛɚɪɚɲɟ ɦɢɥɢɦɟɬɚɪ ɩɪɨɫɬɨɪ ɩɨɜɟʅɟ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɫɥɟɞɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ, Ɉɝɧɟɧ Ⱦɪɚɧɝɨɜɫɤɢ ɜɨ ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ Ɍɚɪɬɢɮ ɫɨ ɫɜɨɢɬɟ ɤɨɥɟɝɢ ʁɚ ɤɪɟɧɚɚ ɧɚ ɧɨɡɟ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɭɲɬɟ ɟɞɧɚɲ ɞɨɤɚɠɭɜɚʁʅɟ ɞɟɤɚ ɫɟ ɚɤɬɟɪɢ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɟɬɨ ɫɨ ɝɨɥɟɦɚ ɫɬɪɚɫɬ ɜɨ ɤɪɟɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ. Ɋɟɠɢɫɟɪɨɬ Ɇɢɥɟɧɤɨɜɫɤɢ ɧɢ ʁɚ ɞɨɧɟɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɡɚ ɥɢɰɟɪɦɟɪɢɟɬɨ, ɢɧɬɪɢɝɚɬɚ ɢ ɫɥɚɛɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɱɨɜɟɱɤɚɬɚ ɞɭɲɚ ɜɨ ɞɨ ɫɟɝɚ ɛɢ ɪɟɤɨɥ ɧɟɜɢɞɟɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɮɨɪɦɚ ɫɨ ɦɧɨɝɭ ɜɤɭɫ ɤɨɧɤɪɟɬɟɧ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɫɬɚɜ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɡɛɨɪɭɜɚ ɫɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ʁɚɡɢɤ ɤɚɞɟ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚɚɬ ɢ ɜɪɟɞɧɭɜɚɚɬ ɩɨɦɨɞɚɪɫɤɢɬɟ ɪɟɥɢɝɢɢ, ɚɤɬɭɟɥɧɢ ɜɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɟɬɨ ɢ ɫɟ ɪɚɡɛɢɪɚ ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɧɚ ɥɭɼɟɬɨ ɤɨɢ ɫɟ ɨɛɢɞɭɜɚɚɬ ɞɚ ɝɨɜɨɪɚɬ ɜɨ ɢɦɟ ɧɚ Ȼɨɝɚ , ɞɚ ɥɟɱɚɬ, ɞɚ ɩɪɚɜɚɬ ɱɭɞɚ, ɧɨ ɢ ɡɚ ɥɭɼɟɬɨ ɤɨɢ ɬɪɨɲɚɬ ɩɚɪɢ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɥɟɤɭɜɚɚɬ. „Ɍɚɪɬɢɮ“ ɧɚ Ɇɢɥɟɧɤɨɜɫɤɢ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɜɨ ɤɨʁɚ Ɍɚɪɬɢɮ ɫɬɚɧɭɜɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬ ɢɫɦɟɜɚʁʅɢ ʁɚ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɚɬɚ ɟɥɢɬɚ ɢ ɧɢɜɧɢɨɬ ɦɚɥɨɝɪɚɼɚɧɫɤɢ ɫɜɟɬ.

„ɋɨɧ ɧɚ ɥɟɬɧɚɬɚ ɧɨʅ“ ɠɟ ɞɚ ʁɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɫɰɟɧɚ ɧɚ ɫɜɟɬɫɤɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɛɟɪɡɚ. ɉɪɟɦɢɟɪɧɚɬɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ɋɨɧ ɧɚ ɥɟɬɧɚɬɚ ɧɨʅ“ ɨɞ ȼɢɥɢʁɚɦ ɒɟɤɫɩɢɪ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɯɪɜɚɬɫɤɢɨɬ ɪɟɠɢɫɟɪ ɂɜɚɧ Ʌɟɦɨ Ʌɟɨ ɝɨ ɜɧɟɫɟ Ɉɯɪɢɞɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɬɟ ɱɢʁɚ ɬɟɦɚ ɩɪɨ ɱɟɬɜɪɬ ɩɚɬ ɫɟ ɢɡɜɟɞɭɜɚ ɧɚ ɫɰɟɧɢɬɟ ɧɚ Ɉɯɪɢɞɫɤɨ ɥɟɬɨ. ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɫɨ Ȼɢɬɨɥɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɨɫɭɦɞɟɫɟɬɢɬɟ ɧɚ ɉɥɚɨɲɧɢɤ, Ⱥɧɝɟɥɨɜɫɤɢ ɫɨ ȾɌɋ ɜɨ ɲɭɦɚɬɚ ɤɚʁ ɯɨɬɟɥ ɉɚɪɤ ɩɪɟɞ ɫɟɞɭɦ ɝɨɞɢɧɢ, Ɇɨɪɮɨɜ ɫɨ ɬɟɚɬɚɪ „ Ʉɨɦɢɫɚɪɠɟɜɫɤɚ“ ɜɨ ɩɪɟɞɜɨɪʁɟɬɨ ɧɚ ɋɜɟɬɚ ɋɨɮɢʁɚ ɩɪɟɞ ɫɚɦɨ ɱɟɬɢɪɢ ɝɨɞɢɧɢ. ɏɪɜɚɬɫɤɢɨɬ ɪɟɠɢɫɟɪ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢ ɫɨ ɩɪɟɤɪɚɫɟɧ ɤɨɧɰɟɩɬ ɤɨʁ ɦɚɥɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ɧɚ ɐɟɧɬɚɪɨɬ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ʁɚ ɩɪɟɬɜɨɪɢ ɜɨ ɢɧɞɢɫɤɚ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚ ɧɚ ɤɪɚɥɟɜɢ ɢ ɦɭɥɬɢɦɟɞɢʁɚɥɧɚ ɚɪɟɧɚ ɡɚ ɚɤɬɟɪɫɤɢ ɧɚɬɩɪɟɜɚɪɢ. ɋɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɝɨ ɩɨɬɜɪɞɭɜɚ ɮɚɤɬɨɬ ɞɟɤɚ ɒɟɤɫɩɢɪ ɟ ɧɚʁɝɨɥɟɦɢɨɬ ɞɪɚɦɫɤɢ ɚɥɯɟɦɢɱɚɪ ɧɚ ʁɚɡɢɤɨɬ ɢ ɮɚɛɭɥɚɬɚ ɤɨʁ ʁɚ ɡɚɱɢɧɭɜɚ ɨɜɚɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɱɨɪɛɚ ɫɨ ɤɨɦɢɱɧɢ ɡɚɛɭɧɢ, ɚɮɪɨɞɢɡɢʁɚɰɢ, ɚɧɢɦɚɥɧɢ ɫɬɪɚɫɬɢ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɢɧɬɪɢɝɢ, ɬɪɚɜɟɫɬɢʁɚ, ɫɨɞɨɦɢʁɚ, ɢɪɨɧɢʁɚ, ɦɟɥɨɞɪɚɦɚ ɢ ɦɟɬɚɮɢɡɢɤɚ. ȼɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɫɟ ɫɩɨʁɭɜɚɚɬ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ ɡɚɩɚɞɧɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɫɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ ɢɧɞɟɫɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɬɢɟ ɫɜɟɬɨɜɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ɤɨɧɬɪɚɩɭɧɤɬ ɤɨʁ ɝɨ ɩɪɟɦɨɫɬɭɜɚɚɬ Ɋɨɦɢɬɟ, ɯɚɪɢɡɦɚɬɢɱɧɢɬɟ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɫɜɟɬɫɤɢ ɩɚɬɧɢɰɢ, ɱɢʁɚ ɟɤɥɟɤɬɢɱɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ʁɚ ɪɚɫɤɚɠɭɜɚ ɩɪɢɤɚɡɧɚɬɚ ɡɚ ɲɚɪɟɧɚɬɚ ɰɢɜɢ-ɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ Ɂɟɦʁɚɬɚ. Ɉɞɥɢɱɧɚɬɚ ɚɤɬɟɪɤɚ Ȼɢɥʁɚɧɚ Ɍɚɧɟɫɤɢ ɜɨ ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ Ɂɚɞɪɨɝɚɡ ʁɚ ɩɪɟɞɜɨɞɟɲɟ ɚɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɬɪɭɩɚ ɧɚ Ɉɯɪɢɞɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɫɟɤɨʁ ɚɤɬɟɪ ɢɦɚɲɟ ɦɨɠɧɨɫɬ ɩɪɟɞ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ɞɚ ɝɢ ɩɨɤɚɠɟ ɫɜɨɢɬɟ ɚɤɬɟɪɫɤɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ.

„Ɍɚɪɬɢɮ“ Ɉɜɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɜɨ ɫɟɦɟʁɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɨʁɞɟ ɤɚɤɨ ɡɚɦɟɧɚ ɧɨ ɨɫɬɚɜɢ ɧɟɢɡɛɪɢɲɥɢɜɚ ɬɪɚɝɚ ɜɨ ɫɪɰɚɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ɤɚɤɨ ɫɢɥɧɚ, ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɚ, ɫɜɟɠɚ ɢ ɦɨʅɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɦɨ-

54


OHRIDSKO LETO 2013 ȱ ɍɲɬɟ ɟɞɧɨ ɩɪɟɦɢɟɪɧɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ Ɉɯɪɢɞɫɤɨ ɥɟɬɨ, ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚɬɚ ɩɪɚɢɡɜɟɞɛɚ ɛɟɲɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ ɀɢɜɨɬ ɩɨɞ ɤɢɪɢʁɚ„ ɧɚ Ɋɟɮɟɬ Ⱥɛɚɡɢ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɢɨɬ ɪɟɠɢɫɟɪ Ʌɭɤɚ Ʉɨɪɬɢɧɚ. Ɉɜɨʁ ɦɥɚɞ ɪɟɠɢɫɟɪ ɧɢ ɞɨɚɼɚ ɨɞ Ɏɢɪɟɧɰɚ, ɝɪɚɞɨɬ ɧɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ ɧɨ ɤɚɤɨ ɫɤɨɩɫɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨ ɪɟɠɢʁɚ ɨɞɥɢɱɧɨ ʁɚ ɩɨɡɧɚɜɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɫɰɟɧɚ ɢ ɢɧɬɟ-ɥɢɝɟɧɬɧɨ ɧɚɫɬɚɩɭɜɚ ɜɨ ɨɫɜɨʁɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ. Ⱦɨɚɼɚʁɤɢ ɡɚ ɩɪɜ ɩɚɬ ɧɚ Ɉɯ-

„Ȼɪɚʅɚ Ʉɚɪɚɦɚɡɨɜɢ“ ɡɟ ɜɨ ɚɧɚɥɢɬɟ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɬɟ ɩɪɚɢɡɜɟɞɛɢ ɧɚ Ɉɯɪɢɞɫɤɨ ɥɟɬɨ. ɋɜɟɱɟɧɨɬ ɡɚɬɜɨɪɚʃɟ ɧɚ Ɉɯɪɢɞɫɤɨ ɥɟɬɨ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ȼɪɚʅɚ Ʉɚɪɚɦɚɡɨɜɢ“ ɨɞ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ⱦɟʁɚɧ ɉɪɨʁɤɨɜɫɤɢ ɫɚɦɨ ʅɟ ɝɨ ɩɨɬɜɪɞɢ ɧɚɫɬɚɩɨɬ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ Ɇɚɪɢɧ Ⱦɪɠɢʅ ɨɞ Ⱦɭɛɪɨɜɧɢɤ ɧɚ Ⱦɭɛɪɨɜɧɢɱɤɢ ɥɟɬɧɢ ɢɝɪɢ ɤɚɤɨ ɬɟɚɬɚɪ ɫɨ ɫɟɪɢɨɡɟɧ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪ ɢ ɚɧɫɚɦɛɥ ɤɨʁ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɨ ɫɟ ɫɩɪɚɜɭɜɚ ɫɨ ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɬɟɦɢ ɧɨɫɟʁʅɢ ɫɟ ɫɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɚɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ. Ʌɢɤɨɜɢɬɟ ɨɞ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢ ɝɨ ɨɫɜɨɢʁɚ ɰɟɥɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ ɜɨ ɰɟɧɬɚɪɨɬ Ƚɪɢɝɨɪ ɉɪɥɢɱɟɜ ɩɪɟɬɜɨɪɚʁʅɢ ɝɨ ɜɨ ɰɪɤɜɚ ɩɪɟɞ ɤɨʁɚ ɜɨɡɫɬɪɚɫɬɟɧɢɬɟ ɝɢ ɢɫɩɨɜɟɞɚɚɬ ɫɜɨɢɬɟ ɝɪɟɜɨɜɢ ɢ ɧɢ ɝɢ ɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬ ɱɨɜɟɤɨɜɢɬɟ ɩɚɬɢɥɚ. ɉɪɨʁɤɨɜɫɤɢ ɡɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɨɫɬɚɜɤɚ ɢɡʁɚɜɭɜɚ ɞɟɤɚ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɲɬɨ ɡɛɨɪɭɜɚ ɡɚ ɱɨɜɟɤɨɜɢɬɟ ɫɬɪɚɫɬɢ, ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɩɨɪɨɰɢ, ɡɚ ɞɟɦɨɧɢɬɟ ɜɨ ɫɟɤɨʁ ɩɨɟɞɢɧɟɰ, ɡɚ ɛɨɪɛɚɬɚ ɲɬɨ ɫɟɤɨʁ ɱɨɜɟɤ ʁɚ ɜɨɞɢ ɜɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɬɨ ɫɪɰɟ. Ʌɢɤɨɜɢɬɟ ɨɞ „Ȼɪɚʅɚ Ʉɚɪɚɦɚɡɨɜɢ“ ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɡɚɝɥɚɜɟɧɢ ɜɨ ɤɚɥɬɚ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɬɟ ɫɬɪɚɫɬɢ ɢ ɩɨɪɢɜɢ, ɫɨ ɩɨɫɬɨʁɚɧ ɨɛɢɞ ɞɚ ɩɨɥɟɬɚɚɬ ɤɨɧ ɜɨɡɜɢɲɟɧɨɬɨ, ɤɨɧ Ȼɨɠʁɨɬɨ. Ⱥɤɬɟɪɢɬɟ ɨɞ Ⱦɭɛɪɨɜɧɢɱɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ „Ɇɚɪɢɧ Ⱦɪɠɢʅ“ ɩɪɟɞɜɨɞɟɧɢ ɨɞ Ɍɪɩɢɦɢɪ ȳɭɤɢʅ ɜɨ ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ ɂɜɚɧ Ʉɚɪɚɦɚɡɨɜ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ Ɏɪɚɧɟ ɉɟɪɲɢɧ ɤɚɤɨ Ɏʁɨɞɨɪ Ʉɚɪɚɦɚɡɨɜ ɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɨɫɚɜɟɰ Ɍɭɲɟɤ ɤɚɤɨ Ⱦɦɢɬɪɢʁ ɝɨ ɱɭɜɫɬɜɭɜɚɚɬ ɞɟɥɨɬɨ ɤɚɤɨ ɢɧɬɢɦɧɚ ɢɫɩɨɜɟɞ ɧɚ ɬɟɦɚɬɚ Ȼɨɝ, ɜɟɪɭɜɚʃɟ ɜɨ Ȼɨɝɚ ɞɭɪɢ ɢ ɧɚɱɢɧɨɬ ɤɚɤɨ ɱɨɜɟɤ ɞɚ ɝɨ ɢɡɨɞɢ ɬɨʁ ɩɚɬ ɜɨ ɩɨɬɪɚɝɚɬɚ ɩɨ Ȼɨɝɚ ɜɨ ɫɟɛɟ. Ɉɧɚ ɲɬɨ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɜɟɱɟɪɬɚ ɧɚ 20 ɚɜɝɭɫɬ ɜɨ ɐɟɧɬɚɪɨɬ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɜɨ Ɉɯɪɢɞ ɛɟɲɟ ɬɪɢɱɚɫɨɜɧɚ ɥɢɬɭɪɝɢʁɚ ɤɨʁɚ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɢ ɫɟɬɢɥɚɬɚ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɤɨɢ ɞɨʁɞɨɚ ɞɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭɜɚɚɬ ɧɚ ɨɜɨʁ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɱɢɧ. Ƚɨɪɚɧ Ɍɪɚʁɤɨɜɫɤɢ ɫɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɦɭɡɢʁɚ ɝɨ ɞɚɞɟ ɬɨɧɨɬ ɧɚ ɟɦɨɰɢʁɚɬɚ ɚ ɩɪɟɤɪɚɫɧɚɬɚ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚ ɧɚ ȼɥɚɞɨ Ȯɨɪɟɜɫɤɢ – Ɋɚɮɢɤ ʁɚ ɧɚɩɪɚɜɢ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɭɱɟɫɧɢɤ

„ ɀɢɜɨɬ ɩɨɞ ɤɢɪɢʁɚ„ ɪɢɞɫɤɨ ɥɟɬɨ ɨɞɛɢɪɚ ɬɟɤɫɬ ɡɚ ɤɨʁ ɜɟɥɢ ɞɟɤɚ ɟ ɧɚɞɪɟɚɥɧɚ ɫɚɬɢɪɚ, ɩɪɢɤɚɡɧɚ ɡɚ ɦɥɚɞɢɨɬ ɪɟɠɢɫɟɪ Ⱦɢɧ ɢ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɩɨɱɟɬɨɰɢ ɜɨ ɫɨɡɞɚɜɚ ʃɟɬɨ ɧɚ ɟɞɟɧ ɧɨɜ ɫɜɟɬɜɨ ɤɨʁ ɧɟ ɨɞɢ ɫɟ ɬɚɤɚ ɥɟɫɧɨ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɡɛɨɪɭɜɚ ɩɪɨɬɢɜ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɬɟ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɟ ɫɥɭɠɢ ɫɨ ɤɪɲɟʃɟ ɧɚ ɰɟɥɢɧɚɬɚ, ɛɚɪɚ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬ ɢ ɨɬɜɨɪɟɧ ɞɭɯ. ȼɨ ɨɜɨʁ ɤɨɧɬɟɤɫɬ Ʉɨɪɬɢɧɚ ɢ Ⱥɥɛɚɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɧɢ ɞɨɧɟɫɨɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɬɟɦɚ ɫɨ ɫɢɥɟɧ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɚɤɰɟɧɬ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɢɧɨɜɚɬɢɜɧɚ ɞɪɚɦɚ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɧɚ Ⱥɥɛɚɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɭɲɬɟ ɟɞɧɚɲ ʁɚ ɩɨɬɜɪɞɢʁɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɡɪɟɥɨɫɬ ɩɪɟɩɭɲɬɚʁʅɢ ɫɟ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɫɤɚɬɚ ɢɦɚɝɢɧɚɰɢʁɚ ɧɚ Ʌɭɤɚ Ʉɨɪɬɢɧɚ ɚ ɩɪɟɞɜɨɞɟɧɢ ɨɞ ɬɚɥɟɧɬɢɪɚɧɚɬɚ Ⱥɦɟɪɧɢɫ ɇɨɤɲɢʅɢ, Ⱥɞɟɦ Ʉɚɪɚɝɚ, Ƚɪɟɫɚ ɉɚɥɚɫɤɚ ɢ ɨɞɥɢɱɧɢɨɬ Ɇɭɡɚɛɚʁɞɢɧ Ʉʁɚɦɢɥɢ – Ɇɭɱɢ. ɉɭɛɥɢɤɚɬɚ ɤɚɤɨ ɢ ɫɟɤɨɟ ɝɨɫɬɭɜɚʃɟ ɧɚ Ⱥɥɛɚɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɝɨ ɧɚɝɪɚɞɢ ɫɨ ɝɨɥɟɦ ɚɩɥɚɭɡ ɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ʅɟ ɜɥɟ55
OHRIDSKO LETO 2013 ȱ ɜɨ ɫɚɦɚɬɚ ɥɢɬɭɪɝɢʁɚ. ɉɨ ɦɢɫɥɟʃɟ ɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚɬɚ ɢ ɩɨɫɬɨʁɚɧɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɩɭɛɥɢɤɚ „Ȼɪɚʅɚ Ʉɚɪɚɦɚɡɨɜɢ“ ɨɞ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ⱦɟʁɚɧ ɉɪɨʁɤɨɜɫɤɢ ɝɨ ɡɚɫɥɭɠɢ ɫɜɨɟɬɨ ɩɨɱɟɫɧɨ ɦɟɫɬɨ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɡɚ ɡɚɬɜɨɪɚʃɟ ɧɚ 53 ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ Ɉɯɪɢɞɫɤɨ ɥɟɬɨ. ȼɨ ɫɟɤɨʁ ɫɥɭɱɚʁ ɪɚɡɥɢɱɧɨ, ɧɟɨɛɢɱɧɨ, ɜɨɡɛɭɞɥɢɜɨ, ɦɥɚɞɨ ɢ ɟɧɟɪɝɢɱɧɨ 53 ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ Ɉɯɪɢɞɫɤɨ ɥɟɬɨ ɫɨ ɧɨɜɢ ɢɦɢʃɚ, ɩɪɟɩɨɥɧɢ ɫɚɥɢ ɢ ɨɜɚɰɢɢ ɧɚ ɫɟɤɨʁɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɢɡɜɟɞɛɚ.

ɋɟ ɪɚɡɛɢɪɚ ɧɟ ɦɨɠɚɦ ɞɚ ɧɟ ɞɨɞɚɞɚɦ ɞɟɤɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɢʁɚ, ɩɨ ɩɨɜɨɞ ɫɜɟɬɫɤɢɨɬ ɞɟɧ ɧɚ ɬɭɪɢɡɦɨɬ, 27 ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ, ɝɨ ɩɪɨɝɥɚɫɢ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ Ɉɯɪɢɞɫɤɨ ɥɟɬɨ ɡɚ ɧɚʁɭɫɩɟɲɟɧ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɧɚɫɬɚɧ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ ɡɚ 2013 ɝɨɞɢɧɚ. Ȯɨɪɼɢ ȳɨɥɟɜɫɤɢ ɋɟɥɟɤɬɨɪ ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ Ɉɯɪɢɞɫɤɨ ɥɟɬɨ

„Ȼɪɚʅɚ Ʉɚɪɚɦɚɡɨɜɢ“

56


TANC FEST 2013 ȱ

POVEȷE OD IGRA 

TANC FEST 2013

ɡɚɜɪɲɢ ɩɪɜɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɝɨɞɢɧɚɲɧɢɨɜ (ɩɪɨɲɢɪɟɧ) „ɌȺɇɐ ɎȿɋɌ“, ɚ ɡɚɩɨɱɧɚ ɫɨ ɫɜɟɱɟɧɨɬɨ ɨɬɜɨɪɚʃɟ ɢ ɞɨɞɟɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɧɚɝɪɚɞɚ „ɆȿɇȺȾȺ“, ɦɚɥɚ ɛɪɨɧɡɚɧɚ ɫɬɚɬɭɟɬɤɚ ɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟɤɨʁɚ ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɚ ɢ ɡɧɚɱɟʃɟɬɨ ɞɨɚɼɚʁʅɢ ɜɨ ɪɚɰɟɬɟ ɧɚ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɨ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɞ ɫɜɟɬɨɬ ɧɚ ɛɚɥɟɬɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ. Ʌɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɛɟɲɟ ɢ ɝɨɞɢɧɚɲɧɢɨɜ ɥɚɭɪɟɚɬ ȼɅȺȾɂɆɂɊ ȼɂɄɌɈɊɈȼɂɑ ȼȺɋɂȴȿȼ. ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ ȼɚɫɢʂɟɜ ɟ ɟɞɟɧ ɨɞ ɜɪɜɧɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɰɢ ɧɚ ɝɨɥɟɦɢɨɬ Ɋɭɫɤɢ ɛɚɥɟɬɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ. Ȼɚɥɟɬɫɤɢ ɭɦɟɬɧɢɤ ɤɨʁ ɫɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɧɚɞɚɪɟɧɨɫɬ ɢ ɜɢɪɬɭɨɡɧɚ ɬɟɯɧɢɤɚ, ɫɨ ɫɟɤɨɟ ɫɜɨɟ ɧɚɫɬɚɩɭɜɚʃɟ, ɧɚɫɟɤɚɞɟ ɜɨ ɫɜɟɬɨɬ, ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚ ɜɨɫɯɢɬ ɢ ɩɢɟɬɟɬ ɤɚʁ ɝɥɟɞɚɱɢɬɟ, ɧɨ ɢ ɤɚʁ ɛɚɥɟɬɫɤɢɬɟ ɤɪɢɬɢɱɚɪɢ ɢ ɫɜɨɢɬɟ ɤɨɥɟɝɢ.

ɇɚ 12 ɚɩɪɢɥ ɡɚɩɨɱɧɚ ɞɟɜɟɬɬɢɨɬ ɩɨ ɪɟɞ „ɌȺɇɐ ɎȿɋɌ 2013“ ɧɚɫɥɨɜɟɧ ɤɚɤɨ „ɉɈȼȿȷȿ ɈȾ ɂȽɊȺ“. ȺɉɊɂɅ..“Ⱥ ɬɨʁ ɞɨɚɼɚ ɫɨ ɛɥɚɝɢɨɬ ɜɟɬɟɪ ɢ ɫɪɚɦɟɠɥɢɜɨɬɨ ɫɨɧɰɟ, ɤɨɟ ɝɨ ɨɬɜɨɪɚ ɯɨɪɢɡɨɧɬɨɬ ɢ ɜɧɟɫɭɜɚ ɧɨɜɢ ɜɢɞɢɰɢ, ɫɟɤɨɝɚɲ ɨɞɧɨɜɨ ɢ ɨɞɧɨɜɨ“.. (Ɋ.Ɋɢɫɢɦɤɢɧ), ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɢ ɬɚɧɰɨɬ ɤɨʁ ɟ „ɉɈȼȿȷȿ ɈȾ ɂȽɊȺ“,ɫɟɤɨɝɚɲ ɨɞɧɨɜɨ ɝɨ ɩɪɨɲɢɪɭɜɚ ɩɟɪɰɟɩɰɢʁɚɬɢɜɧɢɨɬ ɪɚɤɭɪɫ ɧɚ ɧɟɞɨɮɚɬɥɢɜɢɬɟ ɦɢɝɨɜɢ ɧɚ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɬɚɧɰɨɬ. Ɇɢɝɨɜɢ ɧɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɨɬ ɢɦɩɭɥɫ ɚɪɬɢɤɭɥɢɪɚɧ ɩɪɟɤɭ ɦɢɫɥɢɬɟ, ɟɦɨɰɢɢɬɟ ɢ ɢɫɬɟɧɱɟɧɨɬɨ ɱɭɜɫɬɜɨ ɡɚ ɟɫɬɟɬɢɡɢɪɚɧɚ ɤɨɪɟɨɝɪɚɮɫɤɚ ɢɦɚɝɢɧɚɰɢʁɚ ɧɚ ɬɜɨɪɟɰɨɬ. ɇɚ ɜɨɡɜɢɲɟɧɢɬɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚɬɚ ɢɝɪɚ ɢ ɦɢɫɥɨɜɧɢɨɬ ɪɚɮɢɧɦɚɧ ɧɚ ɭɦɟɬɧɢɤɨɬ – ɬɚɧɱɟɪɤɚɬɚ ɢ ɬɚɧɱɟɪɨɬ. ɋɨ ɧɚɫɬɚɩɨɬ ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɛɚɥɟɬ ɧɚ Ʉɨɫɨɜɨ ɢ ɤɨɪɟɨɝɪɚɮɫɤɨɬɨ ɞɟɥɨ ɧɚ Ⱥɧɬɨɧɢɨ ɉɢɨ Ɏɢɧɢ „ɄɈȽȺ ɋȼȿɌɅɂɇȺɌȺ ɁȽȺɋɇɍȼȺ“, 57


TANC FEST 2013 ȱ ʁɨɬ ɧɚ ɤɨɫɬɢɦɢɬɟ, ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɨ ɫɟ ɫɬɚɜɚɚɬ ɜɨ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɧɚ ɤɪɭɝɨɬ ɤɚɤɨ ɂȾȿȺ...„ɄɊɍȽɈɌ ȼɈ ɄɈȳ ɉɈɋɌɈȳȺɇɈ ɋȿ ɋȿ ȼɊɌɂ“ Ⱥɤɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ɞɟɧɟɫ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɧɚ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɚɬɚ ɩɟɪɰɟɩɰɢʁɚ ɢ ɚɤɨɦɭɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɜɩɟɱɚɬɨɰɢ ɩɪɨɢɡɥɟɡɟɧɢ ɨɞ ɤɨɪɟɨɝɪɚɜɫɤɚɬɚ ɢɥɭɡɢʁɚ, ɭɦɨɬ, ɬɟɥɨɬɨ ɢ ɬɚɧɰɨɬ ɧɚ ɭɦɟɬɧɢɤɨɬ, ɬɨɝɚɲɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɚɪɬɢɫɬɢ ɧɚ „ȻȺɌȿɊɂ ɅȺɇɋ ɄɈɆɉȺɇɂ“ ɨɞ ɋȺȾ, ɩɪɟɤɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚɬɚ ɬɚɧɰɨɜɚ ɬɟɯɢɤɚ ɩɪɨɩɪɚɬɟɧɚ

ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ ȼɚɫɢʂɟɜ ɟ ɟɞɟɧ ɨɞ ɨɧɢɟ ɛɚɥɟɬɫɤɢ ɭɦɟɬɧɢɰɢ ɫɨ ɤɨɢ ɟ ɨɛɟɥɟɠɚɧɚ ɛɚɥɟɬɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɧɚ XX-ɨɬ ɜɟɤ. ȼɟɤ ɜɨ ɤɨʁ ɛɚɥɟɬɨɬ ɝɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɜɚ ɫɜɨʁɨɬ ɜɪɜ ɜɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɬɟ ɩɪɨɦɟɧɢ ɧɚ ɩɨɥɟɬɨ ɧɚ ɬɟɯɧɢɤɚɬɚ, ɟɫɬɟɬɢɤɚɬɚ ɢ ɢɞɟʁɧɨ – ɮɢɥɨɡɨɮɫɤɚɬɚ ɪɚɡɦɢɫɥɚ ɭɫɥɨɜɟɧɚ ɨɞ ɧɚɭɱɧɨ – ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɬɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨ – ɢɫɬɨɪɢɫɤɢ ɬɟɤɨɜɢ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚɬɚ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɚ. ɍɦɟɬɧɢɤ ɤɨʁ ɫɨ ɫɟɬɚ ɫɜɨʁɚ ɩɥɟɦɟɧɢɬɨɫɬ ɢɫɤɪɟɧɨ ɢ ɬɨɩɥɨ ɫɟ ɡɚɛɥɚɝɨɞɚɪɢ ɡɚ ɞɨɛɢɟɧɚɬɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɢ ɩɪɢɪɟɞɟɧɢɨɬ ɦɭ ɞɨɱɟɤ,ɩɨ ɲɬɨ ɢ ɫɥɟɞɟɲɟ ɧɚɫɬɚɩɨɬ ɧɚ ȾɊɀȺȼɇɂɈɌ ȻȺɅȿɌ ɇȺ ɇɌȺɅɂȳȺ, Ɋ. ɌɍɊɐɂȳȺ,ɫɨ ɛɚɥɟɬɫɤɨɬɨ ɞɟɥɨ „ɇȺȾȿɀ“ – ɜɟɱɟɪ ɫɨ Ȼɟɬɨɜɟɧ, ɜɨ ɤɨɪɟɨɝɪɚɮɢʁɚ ɧɚ Ɋɢɫɢɦɚ Ɋɢɫɢɦɤɢɧ. ɋɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚ Ɍɚʁɮɭɧ ɑɟɛɢ, ɤɨɫɬɢɦɢ Ȼɥɚɝɨʁɚ Ɇɢɰɟɜɫɤɢ. „ɇȺȾȿɀ“- ɩɪɢɤɚɡɧɚ ɡɚ ɨɛɢɱɧɢɬɟ ɥɭɼɟ.Ɂɚ ɩɨɬɪɚɝɚɬɚ ɩɨ ɫɪɟʅɚɬɚ ɢ ɩɚɬɨɬ ɧɚ ɧɚɞɟɠɬɚ. ɇɚɞɟɠ ɤɚɤɨ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ ɞɭɯɨɬ, ɧɟɤɚɞɟ ɩɨɦɟɼɭ ɛɟɥɨɬɨ ɢ ɰɪɧɨɬɨ. ɋɂȼɈ... ɧɟ ɤɚɤɨ ɫɢɜɢɥɨ ɬɭɤɭ ɤɚɤɨ ɜɨɜɟɞ, ɫɨ ɟɞɧɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɢ ɥɭɼɟ, ʅɟ ɪɟɱɟ Ɋɢɫɢɦɚ Ɋɢɫɢɦɤɢɧ, ɞɚ ɬɪɝɧɚɦ ɜɨ ɩɨɬɪɚɝ ɩɨ ɫɪɟʅɚɬɚ... Ⱥ.. „Ɇɨʅɬɚ ɢ ɭɛɚɜɢɧɚɬɚ. ɋɩɨɤɨʁɨɬ ɢ ɫɚɦɨɫɩɨɡɧɚɜɚʃɟɬɨ ɤɚɤɨ ɨɝɥɟɞɚɥɨ ɧɚ ɞɭɲɚɬɚ“.. ɫɟ ɫɚɦɨ ɧɟɤɨɥɤɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɨɞ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɨɬ ɞɢɫɤɭɪɫ ɨɞ ɮɢɥɨɡɨɮɫɤɨ – ɦɨɪɚɥɧɢɬɟ ɢ ɮɢɥɚɧɬɪɨɩɫɤɢ ɪɚɡɦɢɫɥɭɜɚʃɚ ɧɚ ɚɜɬɨɪɤɚɬɚ, ɜɬɤɚɟɧɢ ɜɨ ɢɞɟʁɚɬɚ ɡɚ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɨɜɚ ɧɟʁɡɢɧɨ ɧɚʁɧɨɜɨ ɛɚɥɟɬɫɤɨ ɞɟɥɨ. „ɇȺȾȿɀ“ – ɜɟɱɟɪ ɫɨ Ȼɟɬɨɜɟɧ, ɢɥɢ ɩɨɬɨɱɧɨ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɫɟɞɦɚ ɫɢɦɮɨɧɢʁɚ ɜɨ Ⱥ-ɞɭɪ, ɨɩɭɫ 92. „ȺɉɈɌȿɈɁȺ ɇȺ ɂȽɊȺɌȺ“ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ʁɚ ɧɚɪɟɤɨɥ Ɋɢɯɚɪɞ ȼɚɝɧɟɪ, ɱɢʁ ɦɨɬɨ ɜɨ ɜɨɜɟɞɧɢɨɬ ɞɟɥ ɟ „Ɇɢɪ ɧɚ ɡɟɦʁɚɬɚ, ɞɨɛɪɚ ɜɨʂɚ ɦɟɼɭ ɥɭɼɟɬɨ, ɢɡɪɚɡɟɧɢ ɩɪɟɤɭ „Ɉɞɚɬɚ ɧɚ ɪɚɞɨɫɬɚ“ (Ɉ ɪɚɞɨɫɬ ɩɪɟɤɪɚɫɧɚ ɢɫɤɪɨ... ɲɬɨ ɟ ɩɚɤ ɮɢɧɚɥɟɧ ɞɟɥ ɧɚ Ⱦɟɜɟɬɬɚɬɚ ɫɢɦɮɨɧɢʁɚ. Ⱦɟɥɨɬɨ ɟ ɩɨɞɟɥɟɧɨ ɜɨ ɩɟɬ ɫɥɢɤɢ, ɜɪɚɦɟɧɢ ɜɨ ɟɞɧɚ ɤɨɪɟɨɝɪɚɮɫɤɨ ɥɢɤɨɜɧɚ ɩɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɰɟɥɢɧɚ, ɚ ɜɨ ɧɟɚ ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɬɚɧɰɨɜɚ ɬɟɯɧɢɤɚ, ɫɜɟɫɧɨ ɢɧɬɟɪɩɨɥɢɪɚɧɚ ɜɨ ɤɨɪɟɨɝɪɚɮɫɤɚɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɧɚ Ɋɢɫɢɦɚ Ɋɢɫɢɦɤɢɧ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɫɬɢɥɫɤɨ - ɟɫɬɟɬɫɤɚ ɤɨɧɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬ, ɜɨ ɤɨʁɚ ɛɚɥɟɬɫɤɢɬɟ ɭɦɟɬɧɢɰɢ, ɱɥɟɧɨɜɢɬɟ ɧɚ Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɨɩɟɪɚ ɢ ɛɚɥɟɬ ɧɚ Ⱥɧɬɚɥɢʁɚ, ɫɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɧɚ ɡɪɟɥɨɫɬ ɢ ɬɟɥɟɫɧɚ ɢɡɪɚɡɧɨɫɬ ɫɟ ɫɬɚɜɚɚɬ ɜɨ ɫɪɟɞɢɲɬɟɬɨ ɧɚ ɞɟʁɫɬɜɢɟɬɨ – ɩɚɬɨɬ ɞɨ ɤɪɚʁɧɚɬɚ ɰɟɥ... „ɈɌɄɊɂȼȺȵȿɌɈ ɇȺ ɊȺȾɈɋɌȺ ɇȺ ɀɂȼȿȿȵȿɌɈ“... Ʌɢɤɨɜɧɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ – ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɫɤɢ ɨɛɥɢɤɭɜɚɧɢɨɬ ɫɰɟɧɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɨɞ Ɍɚʁɮɭɧ ɑɟɛɢ ɢ ɤɨɫɬɢɦɢɬɟ ɧɚ Ȼɥɚɝɨʁɚ Ɇɢɰɟɜɫɤɢ, ɤɨʁ ɫɟɤɨɝɚɲ ɧɟ ɨɞɭɲɟɜɭɜɚ ɫɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɜɢɡɭɟɥɟɧ ɜɩɟɱɚɬɨɤ ɨɞ ɛɨʁɚɬɚ, ɫɬɢɥɨɬ ɢ ɤɪɨ-

ɫɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɦɭɡɢɤɚ, ɧɨ ɢ ɦɧɨɲɬɜɨ ɨɞ ɡɜɭɰɢ, ɲɟɩɨɬɟʃɟ, ɝɥɚɫɨɜɢ ɢ ɡɛɨɪɨɜɢ ɝɢ ɨɛɟɞɢɧɢʁɚ ɫɢɬɟ ɨɜɢɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɨ ɟɞɧɚ ɪɚɡɭɦɧɚ ɢ ɪɚɡɛɢɪɥɢɜɚ ɤɨɪɟɨɝɪɚɮɫɤɚ ɰɟɥɢɧɚ, ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɚ ɦɭɡɢɱɤɨ ɬɚɧɰɨɜɚ ɤɨɦɩɚɬɚɛɢɥɧɨɫɬ, ɬɟɥɟɫɧɚ ɢɡɪɚɡɧɨɫɬ ɢ ɦɟɼɭɫɟɛɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɢɪɚɧɨɫɬ. ɋɨ ɨɫɨɛɟɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɝɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɜɦɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɜɢɬɟ ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɧɚ ɌȺɇɐ ȺɄȺȾȿɆɂȳȺɌȺ ɩɪɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɨɬ ȿɋɊȺ- ɉɚɪɢɡ, ȵɭʁɨɪɤ, ɋɤɨɩʁɟ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ, ɱɢɢ ɢɦɢʃɚ Ɇɚɬɟɚ Ʉɢɫɟɥɢɱɤɚ, Ⱥɞɪɢʁɚɧɚ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɚ, Ⱥɞɪɢʁɚɧɚ Ⱦɨɧɱɟɜɫɤɚ ɢ ȴɭɩɱɨ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜ ʅɟ ɜɥɟɡɚɬ ɜɨ ɚɧɚɥɢɬɟ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁɨɬ ɧɚ ɬɚɧɰɨɜɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ. ȼɬɟɦɟɥɭɜɚɱɢ ɧɚ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢɨɬ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚɬɚ ɬɚɧɰɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɜɨ ɧɚɲɚɜɚ ɡɟɦʁɚ. ȿɞɭɤɚɬɢɜɟɧ ɩɪɨɰɟɫ ɤɚɤɨ ɨɞɟɤ, ɢɥɢ ɞɚɦɧɟɲɧɚ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɜɟʅɟ ɧɚɲɢ ɛɚɥɟɬɫɤɢ ɭɦɟɬɧɢɰɢ, ɦɟɼɭ ɤɨɢ ɢ Ɋɢɫɢɦɚ Ɋɢɫɢɦɤɢɧ ɫɨ, ɱɢʁ ɟɧɬɭɡɢʁɚɡɚɦ ɢ ɭɩɨɪɧɨɫɬ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɟɧɚ ɟ Ɍɚɧɰɨɜɚɬɚ Ⱥɤɚɞɟɦɢʁɚ (ɩɨɤɪɚʁ Ⱥɤɚɞɟɦɢʁɚɬɚ ɡɚ ɤɥɚɫɢɱɟɧ ɛɚɥɟɬ ɩɪɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬɨɬ ɡɚ Ɇɭɡɢɱɤɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ, ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɨɬ ɋɜ. Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢʁ), ɢ ɨɬɜɨɪɟɧ ɫɰɟɧɫɤɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ ɧɚ Ɍɚɧɰ ɬɟɚɬɚɪɨɬ „ɁȿȻɊȺ“. Ⱥ ɩɪɜɢɬɟ ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɫɨ ɜɨɫɯɢɬɭɜɚɱɤɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢʁɚ ɬɨʁ ɩɪɨɫɬɨɪ. Ƚɢ 58


TANC FEST 2013 ȱ ɬɟɥɟɫɧɚ ɦɨʅ ɤɚʁ ɫɜɨɢɬɟ ɤɨɥɟɝɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɧɚ Ɍɚɧɰ Ⱥɤɚɞɟɦɢʁɚɬɚ, ȼɚɥɟɧɬɢɧɨ Ⱥɩɨɫɬɨɥɨɜɫɤɢ, Ⱥɧɞɪɢʁɚɧɚ Ⱦɨɧɱɟɫɤɚ, ȳɚɤɭɛ Ɇɭɧɤɢ, Ⱦɨɪɚ Ʉɨɤɨʂ. Ɍɚɧɱɟɪɢ ɧɢɡ ɤɨɢ ɩɨɬɨɚ ɩɪɨɜɟɚ ɤɨɪɟɨɝɪɚɮɫɤɢɨɬ ɞɭɯ ɧɚ ɂɝɨɪ Ʉɢɪɨɜ. Ɍɚɧɱɟɪ ɢ ɤɨɪɟɨɝɪɚɮ ɫɨ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɢɪɚɧɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɢ ɡɧɚɟʃɟ. Ⱦɭɯ, ɩɪɟɬɨɱɟɧ ɩɪɟɤɭɩɪɢɡɦɚɬɚ ɧɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɥɢɜɢɬɟ ɪɟɮɟɪɟɧɰɢ ɧɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɚ ɟɫɬɟɬɫɤɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ ɢ ɭɛɚɜɢɨɬ ɫɩɨʁ ɩɨɦɟɼɭ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɚɬɚ ɦɭɡɤɚ ɧɚ „ɑȺɅȽɂȳȺ ɁȼɍɄ ɋɂɋɌȿɆ“ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɚɬɚ ɧɚ ɞɜɢɠɟʃɟɬɨ ɧɚ ɬɚɧɱɟɪɢɬɟ, ɫɨ ɤɨɢ ʁɚ ɩɪɚɜɢ ɤɨɪɟɨɝɪɚɮɫɤɚɬɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɧɚ ɫɜɨɟɬɨ ɞɟɥɨ „ɂɆɉȺɄɌ“, ɫɨ ɜɢɞɥɢɜɨ ɧɚɝɥɚɫɟɧɚ ɢ ɯɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɩɪɟɩɥɟɬɟɧɚ ɬɚɧɰɨɜɚ ɩɨɞɞɪɲɤɚ. Ⱥɧɬɨɧɢɨ ɉɢɨ Ɏɢɧɢ, ɩɨɡɧɚɬ ɤɨɪɟɨɝɪɚɮ ɫɨ ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɨ ɩɨɬɟɤɥɨ ɨɞ ʁɭɠɧɚ ɂɬɚɥɢʁɚ, ɟɞɭɰɢɪɚɧ ɜɨ ɫɜɟɬɫɤɢ ɩɨɡɧɚɬɚɬɚ ɲɤɨɥɚ ɧɚ ɆȺɊɌȺ ȽɊȿȺɆ ɜɨ ȵɭʁɨɪɤ, ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɱɥɟɧɨɜɢɬɟ ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɛɚɥɟɬ ɧɚ Ʉɨɫɨɜɨ, ɤɨɪɢɫɬɟʁʅɢ ɝɨ ɩɪɢɬɨɚ ɰɟɥɢɨɬ ɧɟɝɨɜ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɝɨ ɩɪɚɜɢ ɫɜɨɟɬɨ ɞɟɥɨ „ɄɈȽȺ ɋȼȿɌɅɂɇȺɌȺ ɁȽȺɋɇɍȼȺ“. Ʉɚɤɨ ɪɟɮɥɟɤɫɢʁɚ ɧɚ ɛɭɞɟʃɟɬɨ ɧɚ ɫɜɟɫɬɚ ɨɞɤɨɝɚ ʅɟ ʁɚ ɫɩɨɡɧɚɟɲ ɬɟɦɧɢɧɚɬɚ, ʁɚ ɛɚɪɚɲ ɫɜɟɬɥɢɧɚɬɚ. Ɍɚɧɰɨɜɚ ɞɪɚɦɭɥɟɬɚ ɢɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚɧɚ ɨɞ ɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢ ɞɜɢɠɟʃɚ ɢ ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɨ ɜɢɞ ɧɚ ɝɟɨɦɟɬɪɢɫɤɢ ɫɥɢɤɢ, ɢɡɜɟɞɭɜɚɧɢ ɫɨ ɜɡɚɟɦɧɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɢ ɢɡɟɞɧɚɱɟɧ ɬɚɧɰ ɧɚ ɛɚɥɟɬɫɤɢ ɚɧɫɚɦɛɥ, ɨɞ ɤɨʁ ɡɪɚɱɟɲɟ ɜɟɞɪɢɧɚ ɢ ɱɢɜɫɬɜɨ ɧɚ ɪɚɞɨɫɬ.

ɚɪɬɢɤɭɥɢɪɚɚ ɫɜɨɢɬɟ ɟɦɨɰɢɢ, ɦɢɫɥɢɢ ɩɪɟɞ ɫɟ ɫɜɨʁɚɬɚ ɜɢɫɨɤɚ ɧɚɨɛɪɚɡɛɚ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɩɪɟɤɭ ɬɟɥɟɫɧɚɬɚ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬ, ɬɭɤɭɢ ɩɪɟɤɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɚ ɧɚ ɤɨɪɟɨɝɪɚɮɫɤɢɨɬ ɡɚɮɚɬ, ɤɚɤɨ ɢɞɟɧ, ɦɨɠɟɛɢ, ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤ. ɉɪɟɞɢɡɜɢɤ ɫɨ ɤɨʁ ʅɟ ɞɨɛɪɚɬ ɞɨ ɫɚɦɨɫɜɟɫɬɚ ɢ ʅɟ ɝɢ ɪɚɡɛɭɞɚɬ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɬɟ ɫɟɬɢɥɚ ɡɚ ɟɫɬɟɬɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɢɪɚʃɟ ɧɚ ɬɚɧɰɨɜɚɬɚ ɮɨɪɦɚ. ȷɟ ʁɚ ɩɪɟɢɫɩɢɬɚɚɬ ɫɨɩɫɬɜɟɧɚɬɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɚ ɢɦɚɝɢɧɚɰɢʁɚ ɩɪɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚʃɟɬɨ ɢ ɞɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɬɜɨɪɟɱɤɢɨ ɢɦɚɝɢɧɚɪɟɧ ɫɜɟɬ.

Ɉɛɢɞɨɬ ɧɚ ɨɜɢɟ ɦɥɚɞɢ ɥɭɼɟ ɢɦɚɲɟ ɜɢɞɟɧ ɭɫɩɟɯ. ȼɢɞɨɜɦɟ ɬɪɢ ɤɨɪɟɨɝɪɚɮɢɢ „ɁȺȽɊɅɂ ȽɈ ɋɌɍȾɈɌ“, „ɉȺɌɈɌ ɇȺ ȴɍȻɈȼɌȺ“, „ɉȺɌɈɌ ɇȺ ȿȼɈɅɍɐɂȳȺɌȺ“, ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɚɧɢ ɫɨɪɟɞ ɢɞɟʁɧɨ-ɤɨɧɰɟɩɰɢɫɤɚ ɪɚɡɦɢɫɥɚ ɧɚ Ɇ. Ʉɢɫɟɥɢɱɤɚ, Ⱥ.Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɫɤɚ ɢ ȴ.Ⱥɬɚɧɚɫɨɜ ɢ ɧɢɜɧɚɬɚ ɤɪɚʁɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɧɚ ɟɫɬɟɬɫɤɨ-ɫɬɢɥɫɤɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬ. ɋɨ ʁɚɫɧɚ ɢ ɱɢɫɬɚ ɬɚɧɰɨɜɨɞɜɢɠɟɱɤɚ ɮɨɪɦɚ. ɋɨ ɫɢɥɟɧ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɨɪɢɜ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɱɢɟ ɢɡɜɨɪɢɲɬɟ ɝɨ ɧɚɨɼɚɚɬ ɜɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɧɚɬɚ ɫɧɚɝɚ ɢ ɢɦɩɪɟɫɢɜɧɚ

ȿɦɢɥɢʁɚ ȹɢɩɭɧɨɜɚ

59


TEATARSKI GLASNIK ȱ

ɦ-ɪ Ƚɨɰɟ Ɋɢɫɬɨɜɫɤɢ

ME\UNARODEN TEATARSKI FESTIVAL †SVETI JOAKIM OSOGOVSKI° – KRIVA PALNAKA

MESTO [TO GI OBEDINUVA VIZUELNITE IMPRESII Ɉɞ 15 ɞɨ 22 ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɜɨ Ʉɪɢɜɚ ɉɚɥɚɧɤɚ, ɩɨ ɩɟɬɬɢ ɩɚɬ, ɫɟ ɨɞɪɠɚ Ɇɟɼɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ „ɋɜɟɬɢ ȳɨɚɤɢɦ Ɉɫɨɝɨɜɫɤɢ“, ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɤɨʁ ɛɟɚ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɨɫɭɦ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɫɨ ɬɟɚɬɪɢ ɨɞ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, Ȼɨɫɧɚ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ, ɋɪɛɢʁɚ, ɐɪɧɚ Ƚɨɪɚ ɢ Ȼɭɝɚɪɢʁɚ. Ɉɞɛɟɥɟɠɭɜɚʁʅɢ ɦɚɥ ʁɭɛɭɥɟʁ, ɩɟɬɝɨɞɢɲɧɢɧɚ ɨɞ ɜɨɫɬɚɧɨɜɭɜɚʃɟɬɨ, ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɩɨɧɭɞɢ ɛɨɝɚɬɚ ɢ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɚ ɬɟɬɚɪɫɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ ɢ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɢ ɧɚ ɭɱɟɫɧɢɰɢɬɟ, ɚ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɚɬɚ ɜɟɱɟɪ ɧɚ ɚɤɬɟɪɨɬ ɋɬɪɚɲɤɨ Ɇɢɥɲɟɜɫɤɢ ɦɭ ɛɟɲɟ ɜɪɚɱɟɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ „ɋɜɟɬɢ ȳɨɚɤɢɦ Ɉɫɨɝɨɜɫɤɢ“. ȼɨ ɬɚɚ ɩɪɢɝɨɞɚ ɥɚɭɪɟɚɬɨɬ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɫɨ ɢɡɛɨɪ ɨɞ ɫɨɜɪɟɦɟɧɨɬɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨ ɩɨɟɬɫɤɨ ɬɜɨɪɟɲɬɜɨ, ɚ ɪɟɱ ɡɚ ɧɟɝɨ ɨɞɪɠɚ ɦ-ɪ Ɍɪɚʁɱɟ Ʉɚɰɚɪɨɜ. ɇɚɝɪɚɞɚɬɚ ɫɟ ɞɨɞɟɥɭɜɚ ɡɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɚ ɜɨ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɫɰɟɧɫɤɨ-ɦɭɡɢɱɤɢɬɟ ɢ ɚɭɞɢɨ-ɜɢɡɭɟɥɧɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ, ɚ ɜɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɬɟ ɱɟɬɢɪɢ ɝɨɞɢɧɢ ɢɦ ɟ ɞɨɞɟɥɟɧɚ ɧɚ Ɂɚɮɢɪ ɏɚʇɢɦɚɧɨɜ, Ɇɢɥɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɚ, ɒɟɧɤɚ Ʉɨɥɨɡɨɜɚ ɢ ɉɟɬɚɪ Ɍɟɦɟɥɤɨɜɫɤɢ. Ʉɚɤɨ ɩɪɢɞɪɭɠɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɛɟɲɟ ɩɪɨɦɨɜɢɪɚɧɚ ɤɧɢɝɚɬɚ „Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɤɚɤɨ ɟɥɢɬɧɚ ɢ ɦɚɫɨɜɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ“ ɨɞ ɩɪɨɮ. ɦ-ɪ Ɍɢɯɨɦɢɪ ɋɬɨʁɚɧɨɜɫɤɢ ɡɚ ɤɨʁɚ ɡɛɨɪɭɜɚɲɟ ɦ-ɪ Ƚɨɰɟ Ɋɢɫɬɨɜɫɤɢ. Ɇɟɼɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ, ɤɨʁ ɛɟɲɟ ɜɨɫɬɚɧɨɜɟɧ ɜɨ 2009 ɝɨɞɢɧɚ ɩɨ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɧɚɱɚɥɧɢɤɨɬ ɧɚ Ʉɪɢɜɚ ɉɚɥɚɧɤɚ Ⱥɪɫɟɧɱɨ Ⱥɥɟɤɫɨɜɫɤɢ, ɚ ɩɨɞ

ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɫɬɜɨ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚɬɚ ɢ ɜɨ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨ ɇɍ ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɨɞ Ʉɪɢɜɚ ɉɚɥɚɧɤɚ, ɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɫɩɨɪɟɞ ɫɜɨʁɨɬ ɤɨɧɰɟɩɬ ɤɚɤɨ ɪɟɜɢʁɚɥɧɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ. ɇɟɦɚ ɧɚɬɩɪɟɜɚɪɭɜɚɱɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ, ɚ ɡɚ ɭɱɟɫɧɢɰɢɬɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɟ ɚɩɥɚɭɡɨɬ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɢ ɩɨɬɜɪɞɟɧɨɬɨ ɝɨɫɬɨɩɪɢɦɫɬɜɨ ɧɚ ɤɪɢɜɨɩɚɥɚɧɱɚɧɢ. Ɇɟɼɭɬɨɚ, ɫɨ ɫɜɨʁɨɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɧ ɛɟɥɟɝ, ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɢɡɦɢɧɚɬɢɬɟ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɢ, ɫɟ ɧɚɦɟɬɧɚ ɤɚɤɨ ɟɞɧɚ ɨɞ ɩɪɟɫɬɢɠɧɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢɢ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚɬɚ ɦɚɩɚ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɡɟɦʁɚ, ɚ ɤɪɢɜɨɩɚɥɧɟɱɤɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ɦɭ ɞɚɞɟ ɛɟɡɪɟɡɟɪɜɧɚ ɩɨɞɞɪɲɤɚ.

ʧ̶̛̛̛̬̖̣̹̪̬̖̬̏

ɑɟɫɬɚ ɞɚ ɝɨ ɨɬɜɨɪɢ ɩɟɬɬɨɬɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɦɭ ɩɪɢɩɚɞɧɚ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ƚɪɟɜ ɢɥɢ ɲɩɪɢɰɟɪ“, ɤɭɥɬɟɧ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬ ɧɚ 60


TEATARSKI GLASNIK ȱ

ɋɚɲɤɨ ɇɚɫɟɜ ɜɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ, ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ⱦɟʁɚɧ Ⱦɚɦʁɚɧɨɜɫɤɢ. Ⱥɜɬɨɪ ɧɚ ɦɭɡɢɤɚɬɚ ɟ ȼɟɧɤɨ ɋɟɪɚɮɢɦɨɜ, ɫɰɟɧɨɝɪɚɮ Ɏɢɥɢɩ ȳɨɜɚɧɨɜɫɤɢ, ɚ ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮ Ȼɢɥʁɚɧɚ Ʉɚɪɚɧ. Ɉɜɚɚ ɞɪɚɦɚ ɡɚ ɨɛɢɱɧɢɬɟ ɥɭɼɟ, ɡɚ ɫɬɪɚɫɬɚ ɢ ɧɟɩɪɚɜɞɚɬɚ, ɡɚ ɝɪɟɜɨɬ, ɡɚ ʂɭɛɨɜɬɚ ɢ ɡɚ ɛɪɡɢɧɚɬɚ ɫɨ ɤɨʁɚ ɨɞɦɢɧɭɜɚ ɠɢɜɨɬɨɬ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ʁɚ ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɚɜɬɨɪɨɬ ɋɚɲɤɨ ɇɚɫɟɜ, ʁɚ ɜɨɨɞɭɲɟɜɢ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɜɨ ɩɪɟɩɨɥɧɢɨɬ ɫɚɥɨɧ. Ƚɥɟɞɚɱɢɬɟ ɫɟ ɡɚɛɚɜɭɜɚɚ, ɪɟɚɝɢɪɚɚ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɫɰɟɧɚ, ɚ ɧɚ ɤɪɚʁɨɬ ɫɨ ɞɨɥɝɨɬɪɚɟɧ ɚɩɥɚɭɡ ɝɢ ɩɨɡɞɪɚɜɢʁɚ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɢɬɟ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɚ ɧɚ ɩɨɬɜɪɞɟɧɢɬɟ ɚɤɬɟɪɫɤɢ ɦɚʁɫɬɨɪɢ Ⱦɪɚɝɚɧ ɋɩɚɫɨɜ-Ⱦɚɰ ɤɚɤɨ Ʉɪɫɬɨ ɒɩɪɢɰɟɪ, Ɂɨɪɚɧ ȴɭɬɤɨɜ ɤɚɤɨ Ɇɢɥɟ ɉɨɲɬɚɪɨɬ, Ⱥɧɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɫɤɚ ɤɚɤɨ Ȼɟɛɚ, Ɇɚɪɬɢɧ ȳɨɪɞɚɧɨɜɫɤɢ ɤɚɤɨ Ɍɨɧɢ ȹɚɧɝɨ ɢ ɐɪɧɢ, ɋɚɲɨ Ɍɚɫɟɜɫɤɢ ɤɚɤɨ Ȼɭɝɚɪɨɬ, Ɇɚʁɚ ȼɟʂɤɨɜɢʅ-ɉɚɧɨɜɫɤɚ ɤɚɤɨ Ɇɢɦɢ, Ɋɨɛɟɪɬ ȼɟʂɚɧɨɜɫɤɢ ɤɚɤɨ ɉɟɪɨ Ɍɪɟɧɟɪɨɬ ɢ Ȼɢɥʁɚɧɚ Ⱦɪɚɝɢʅɟɜɢʅ- ɉɪɨʁɤɨɜɫɤɚ ɤɚɤɨ ɍɩɪɚɜɧɢɱɤɚɬɚ ɧɚ ɞɨɦɨɬ.

ɛɥɟɫɤɚɚ ɚɤɬɟɪɤɢɬɟ ɋɚɧɞɪɚ ȴɭɛɨʁɟɜɢʅ ɢ Ⱦɪɚɝɚɧɚ Ɇɚɪɢʅ, „ɩɪɢɧɭɞɭɜɚʁʅɢ“ ɝɢ ɝɥɟɞɚɱɢɬɟ ɧɚ ɝɥɚɫɧɚ ɫɦɟɚ ɩɚ ɢ ɫɩɨɧɬɚɧɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪɢ. ɇɢɜɧɚɬɚ ɢɝɪɚ ɫɨ ɜɢɫɨɤ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɧɚɛɨʁ, ɫɨ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɚ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬ ɢ ɞɢɤɰɢʁɚ, ɩɪɟɰɢɡɧɚ ɢ ɲɚɪɦɚɧɬɧɚ, ɩɨɧɟɫɟɧɚ ɨɞ ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɨɬ ɬɟɤɫɬ ɧɚ Ⱦɪɭɲɤɨ Ɋɚɞɨɜɢʅ ɢ ɢɫɤɪɟɧɚɬɚ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɛɟɲɟ ɭɲɬɟ ɟɞɧɚ ɩɨɬɜɪɞɚ ɡɚ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɦɟɼɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɜɨ Ʉɪɢɜɚ ɉɚɥɚɧɤɚ. ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ „ɋɬɟɪɢʁɚ“ ɨɞ ȼɪɲɚɰ, ɋɪɛɢʁɚ, ɧɚ ɬɪɟɬɚɬɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɚ ɜɟɱɟɪ, ʁɚ ɢɡɜɟɞɟ „Ɇɚɥɨɝɪɚɼɚɧɫɤɚ ɫɜɚɞɛɚ“ ɨɞ Ȼɟɪɬɨɥɞ Ȼɪɟɯɬ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ɒɜɚɛɢʅ ɤɨʁ ɟ ɢ ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮ ɢ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮ. ȼɫɭɲɧɨɫɬ, ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɞɢɩɥɨɦɫɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɚ ɦɥɚɞɢɨɬ, ɟɜɢɞɟɧɬɧɨ ɬɚɥɟɧɬɢɪɚɧ ɢ ɟɞɭɰɢɪɚɧ ɒɜɚɛɢʅ, ɫɨ ɤɨɪɟɨɝɪɚɮɢʁɚ ɧɚ Ȼɨʁɚɧɚ Ɇɢɲɢʅ ɢ ɦɭɡɢɤɚ ɧɚ Ɇɨɦɢɪ ɐɜɟɬɤɨɜɢʅ ɢ ɂɜɚɧ Ⱥɧɬɢʅ. ȼɢɞɨɜɦɟ ɚɧɝɚɠɢɪɚɧɚ ɢ ɚɤɬɭɟɥɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɲɬɨ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɩɨɜɟʅɟ ʁɚ ɩɪɢɮɚɬɢ ɤɚɤɨ ɡɚɛɚɜɚ, ɩɨɧɟɫɟɧɚ ɨɞ ɚɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɢɝɪɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɜɢɫɨɤɨ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɚɧɫɚɦɛɚɥ, ɩɪɟɞɜɨɞɟɧ ɨɞ Ⱦɪɚɝɚɧ ȹɚɧɢʅ, ɤɚɤɨ Ɍɚɬɤɨɬɨ ɧɚ ɧɟɜɟɫɬɚɬɚ. ɇɟɫɨɦɧɟɧɨ ɦɨʅɧɚɬɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɟɤɢɩɚ: ȼɚʃɚ ȳɚʃɢʅ (ɇɟɜɟɫɬɚɬɚ), ɋɪɼɚɧ Ɋɚɞɢɜɨʁɟɜɢʅ (Ɇɥɚɞɨɠɟɧɟɰɨɬ), ȳɨɜɚɧɤɚ Ȼɨɠɢʅ (ɋɟɫɬɪɚɬɚ ɧɚ ɧɟɜɟɫɬɚɬɚ), ɋɨʃɚ Ɋɚɞɢɜɨʁɟɜɢʅ (Ɇɚʁɤɚɬɚ ɧɚ ɧɟɜɟɫɬɚɬɚ), Ȼɨʁɚɧ Ȼɟɥɢʅ (ɉɪɢʁɬɟɥɨɬ), Ɍɚɦɚɪɚ Ɍɚɦɱɢ Ɍɨɫɤɢʅ (ɀɟɧɚɬɚ) ɢ ɂɜɚɧ Ȯɨɪɼɟɜɢʅ (ɇɟʁɡɢɧɢɨɬ ɦɚɠ) ɫɥɟɞɟʁʅɢ ɝɢ ɪɟɠɢɫɟɪɫɤɢɬɟ ɡɚɦɢɫɥɢ ɝɪɚɞɢ ɫɬɚɦɟɧɚ „ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɤɭɥɚ“ ɫɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬ ɜɨ ɞɭɯɨɬ ɧɚ Ȼɪɟɯɬ, ɤɨʁɚ ɫɨ „ɡɝɭɫɧɭɜɚʃɟɬɨ“, ɩɨ ɭɲɬɟ ɧɟɤɨɥɤɭ ɫɰɟɧɫɤɢ „ɩɪɟɜɪɢɜɚʃɚ“, ɢ ɡɚɛɪɡɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɬɟɦɩɨɬɨ ʅɟ ɡɪɚɱɢ ɫɨ ɭɲɬɟ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɫɭɝɟɫɬɢɜɧɨɫɬ. „Ⱦɚ ɝɢ ɫɦɟɧɢɦɟ ɠɟɧɢɬɟ“, ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚɬɚ ɪɚɛɨɬɢɥɧɢɰɚ „ɉɪɢɡɨɪ“, ɪɚɛɨɬɟɧɚ ɩɨ ɦɨɬɢɜ ɧɚ Ȼɪɨɞɜɟʁɫɤɢɨɬ ɯɢɬ „ɋɢ ʁɚ ɫɚɤɚɦ ɠɟɧɚɬɚ“ ɧɚ ɬɟɤɫɬ ɢ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ɋɚɞɟ ȼɭɤɨɬɢʅ, ɚ ɤɨʁɚ ɤɚɤɨ ɦɚɬɢɱɧɚ ʁɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ „ɋɥɚɜɢʁɚ“ ɜɨ Ȼɟɥɝɪɚɞ, ɝɢ ɧɚɫɦɟɚ ɝɥɟɞɚɱɢɬɟ, ɧɚ ɦɨɦɟɧɬɢ ɢɡɧɭɞɭɜɚʁʅɢ ɝɢ ɧɢɜɧɢɬɟ ɜɨɡɞɢɲɤɢ. Ƚɥɟɞɚɱɢɬɟ ɢɫɤɪɟɧɨ ɫɟ ɡɚɛɚɜɭɜɚɚ

ɉɨɫɬ ɦɚɲɤɢ ɫɬɪɟɫ ȼɬɨɪɚɬɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɚ ɜɟɱɟɪ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ „ȳɚɡɚɜɚɰ“ ɨɞ Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, Ȼɨɫɧɚ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ, ɫɨ ɩɢɟɫɚɬɚ „ɉɨɫɬ ɦɚɲɤɢ ɫɬɪɟɫ“ ɪɚɛɨɬɟɧɚ ɩɨ ɬɟɤɫɬ ɧɚ Ⱦɭɲɤɨ Ɋɚɞɨɜɢʅ, ɜɨ ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɧɚ Ɇɚɪɢɨ ȷɭɥɢɦ ɢ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚ ɢ ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɢʁɚ ɧɚ Ⱦɪɚɝɚɧɚ ɉɭɪɤɨɜɢʅ Ɇɚɰɚɧ. ȼɨ ɨɜɨʁ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬ, ɡɚ ɱɢʁɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬ ɩɪɢɞɨɧɟɫɭɜɚ ɢ ɦɭɡɢɤɚɬɚ ɧɚ Ⱦɟʁɚɧ ɂɥɢʅ ɢ Ⱦɟʁɚɧ Ɂɨɪɢʅ, 61


TEATARSKI GLASNIK ȱ

ɫɨ ɞɨɡɚ ɧɚ ɚɫɰɢʁɚɬɢɜɧɨɫɬ, ɲɬɨ ʅɟ ɪɟɱɟ ɚɤɨ ɫɟ ɧɚɦɟɬɧɟɲɟ ɩɨɚɧɝɚɠɢɪɚɧɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ʅɟ ɛɟɚ ɭɲɬɟ ɩɨɜɩɟɱɚɬɥɢɜɢ, ɚ ɜɢɞɥɢɜɨ ɜɥɨɠɟɧɢɨɬ ɬɪɭɞ ɧɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɟɤɢɩɚ (ȳɟɥɟɧɚ ȼɢɥɨɬɢɟɜɢʅ – Ɋɢɦɚ, ȼɨʁɨ Ɇɪɜɚʂɟɜɢʅ - Ɇɚɤɫɢɦ, Ⱥɞɪɢʁɚɧɚ ȳɨɜɨɜɢʅ – ɇɢɧɚ ɢ Ɇɢɥɚɧ Ȼɢɲɤɨɜɢʅ- ȼɢɬɚɥɢʁ) ʅɟ ɛɟɲɟ ɩɨɛɥɚɝɨɪɨɞɟɧ. Ƚɨɫɬɢɬɟ ɨɞ Ȼɭɝɚɪɢʁɚ, ɨɞ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɬɚɪ „ɇɟɜɟɧɚ Ʉɨɤɚɧɨɜɚ“ ɨɞ Ⱦɭɩɧɢɰɚ ʁɚ ɢɡɜɟɞɨɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ʉɚɤɨ ɦɢɧɚɜ ɫɧɨɲɬɢ“, ɪɚɛɨɬɟɧɚ ɩɨ ɦɨɬɢɜ ɨɞ „ɂɞɟɚɥɧɚ ɫɜɚɞɛɚ“ ɨɞ Ɋɨɛɢɧ ɏɟʁɞɢ, ɨɞ ɚɜɬɨɪɢɬɟ ɋɜɟɬɢɫɥɚɜ ɉɟɟɜ ɢ ȳɭɪɢɨ ɋɬɭɩɟɥ, ɚ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɜɟɬɢɫɥɚɜ ɉɟɟɜ. Ʉɨɦɟɞɢʁɚɬɚ ʁɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɤɨʁɚ ɭɠɢɜɚɲɟ ɢ ɫɟ ɡɚɛɚɜɭɜɚɲɟ, ɜɨɨɞɭɲɟɜɭɜɚʁʅɢ ɫɟ ɨɞ ɢɝɪɚɬɚ ɧɚ ɇɢɤɨɥɚʁ ɂɥɱɟɜ ɤɚɤɨ ȹɨɪʇ, ɂɜɚɧ ɂɜɚɧɨɜ ɤɚɤɨ ɤɭɦɨɬ ɏɚɪɢ, ȼɢɤɬɨɪɢʁɚ ȳɚɧɟɜɚ ɤɚɤɨ ɧɟɜɟɫɬɚɬɚ Ɋɟɛɟɤɚ, ɂɜɚ Ʉɚɪɚɦɚɧɱɟɜɚ, ɤɚɤɨ Ɇɚɪɢɧɚ, ɩɪɢʁɚɬɟɥɤɚ ɧɚ ɏɚɪɢ, ȼɚɫɢɥɤɚ ɋɭɦɟɜɚ- Ɇɚɬɢɥɞɚ, ɫɨɛɚɪɤɚ ɜɨ ɯɨɬɟɥɨɬ ɢ ɋɧɟɠɚɧɚ Ɇɚɥɤɨɜɫɤɚ – Ʌɨɪɚ, ɦɚʁɤɚ ɧɚ Ɋɟɛɟɤɚ. Ɍɟɬɚɪɨɬ ɫɟ ɢɝɪɚ ɡɚ ɩɭɛɥɢɤɚ, ɚ ɧɚʁɝɨɥɟɦɚɬɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɭɱɟɫɧɢɰɢɬɟ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬ ɟ ɫɩɨɧɬɚɧɢɨɬ ɢ ɢɫɤɪɟɧ ɚɩɥɚɭɡ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ. Ɍɚɤɜɨ ɜɢɫɨɤɨ ɜɪɟɞɧɭɜɚʃɟ ɞɨɛɢ ɚɧɫɚɦɛɥɨɬ ɨɞ Ⱦɭɩɧɢɰɚ ɨɞ ɧɚʁɪɟɥɟɜɚɬɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɤɪɢɬɢɱɚɪ – ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ. Ɍɟɚɬɚɪɨɬ "ȼɨʁɞɚɧ ɑɟɪɧɨɞɪɢɧɫɤɢ" ɨɞ ɉɪɢɥɟɩ ɩɪɟɞ ɤɪɢɜɨɩɚɥɚɧɱɚɧɢ, ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɩɟɬɬɨɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɦɟɼɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ "ɋɜɟɬɢ ȳɨɚɤɢɦ Ɉɫɨɝɨɜɫɤɢ", ɩɪɟɬɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɚ ɜɟɱɟɪ, ʁɚ ɢɡɜɟɞɟ ɯɢɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ "Ɉɞ ɤɨɥ ɧɚ ɤɨɥ 1", ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ʉɨɥɟ Ⱥɧɝɟɥɨɜɫɤɢ, ɪɚɛɨɬɟɧɚ ɩɨ ɬɟɤɫɬ ɧɚ Ɋɟʁ Ʉɭɧɢ. ɉɨɫɟɬɢɬɟɥɢɬɟ ɫɟ ɢɡɧɚɫɦɟɚɚ ɢ ɭɠɢɜɚɚ ɜɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢɬɟ ɫɥɭɱɤɢ ɲɬɨ ɫɟ ɪɚɫɤɚɠɭɜɚɚɬ, ɚ ɤɨɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɝɢ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚɚɬ ɚɤɬɟɪɢɬɟ Ɍɪɚʁɱɟ ɂɜɚɧɨɫɤɢ, ȼɢɨɥɟɬɚ ɑɚɤɚɪɨɜɚ, ɐɜɟɬɚɧɤɚ ɑɚɜɥɟɫɤɚ, Ⱥɧɞɨɧ ȳɨɜɚɧɨɫɤɢ, ɇɚʁɞɨ Ɍɨɞɟɫɤɢ, Ɇɚɪʁɚɧ ɑɚɤɦɚɤɨɫɤɢ ɢ Ⱦɢɦɢɬɚɪ ȼɚɧɞɟɫɤɢ. ɏɢɬ-ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ, ɤɨʁɚ ɟ ɧɚ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɨɬ ɧɚ ɩɪɢɥɟɩɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɢ ɢ ɞɨɫɟɝɚ ɫɟ ɨɞɢɝɪɚɥɚ ɨɤɨɥɭ 90 ɩɚɬɢ ɝɢ ɜɨɨɞɭɲɟɜɢ ɤɪɢɜɨɩɚɥɚɧɱɚɧɢ ɢ ɬɢɟ ɫɨ ɞɨɥ-

ɧɚ ɱɟɬɜɪɬɚɬɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɚ ɜɟɱɟɪ, ɩɨɧɟɫɟɧɢ ɨɞ ɢɝɪɚɬɚ ɧɚ ɫɢɦɩɚɬɢɱɧɚɬɚ ɚɤɬɟɪ

Ⱦɚ ɝɢ ɫɦɟɧɢɦɟ ɠɟɧɢɬɟ ɫɤɚ ɟɤɢɩɚ: Ɇɢɧɚ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʅ, ɂɜɚɧɚ Ʉɧɟɠɟɜɢʅ ɢ ɋɪɼɚɧ ɂɜɚɧɨɜɢʅ ɢ ɩɨɩɭɥɚɪɧɢɨɬ Ɇɢɥɚɧ Ʉɚɥɟɧɢʅ. ȼɢɞɥɢɜɨ, ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨɬɨ ɛɟɲɟ ɨɛɨɫɬɪɚɧɨ – ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɛɟɥɝɪɚɞɫɤɢ ɚɤɬɟɪɢ ɢɧɫɩɢɪɢɪɚɧɢ ɨɞ ɫɩɨɧɬɚɧɢɬɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɝɥɟɞɚɱɢɬɟ ɫɟ ɧɚɞɢɝɪɭɜɚɚ ɢ „ɧɚɞɦɭɞɪɭɜɚɚ“ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ. ɉɪɢɬɨɚ ɡɚɩɚɡɭɜɚʁʅɢ ɝɨ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɬɨ ʁɚɞɪɨ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɢɦ ɩɪɢɥɟɝɚ ɧɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɰɢ, ʁɚ ɜɨɞɟɚ ɢ ɩɪɟɧɚɫɨɱɭɜɚɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɤɚɤɨ ɜɨɞɚ ɜɨ ɜɚɞɚ. Ʉɭɥɬɭɪɧɢɨɬ ɰɟɧɬɚɪ „Ⱥɤɨɪɞ“ ɨɞ ɇɢɤɲɢʅ, ɐɪɧɚ Ƚɨɪɚ, ɩɟɬɬɚɬɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɚ ɜɟɱɟɪ, ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɫɨ „Ɋɢɦɚ“, ɩɢɟɫɚ ɪɚɛɨɬɟɧɚ ɩɨ ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɇɢɤɨɥɚʁ Ʉɨʂɚɞɚ, ɜɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɢ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ⱦɪɚɝɚɧ Ʉɧɟɠɟɜɢʅ ɤɨʁ ɫɟ ɩɨɝɪɢɠɢɥ ɢ ɡɚ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ, ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɢ ɦɭɡɢɤɚɬɚ. ȼɨɨɞɭɲɟɜɭɜɚ ɨɞɜɚɠɧɨɫɬɚ ɢ ɯɪɚɛɨɪɨɫɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɬɟ ɟɧɬɭɫɢʁɚɫɬɢ ɨɞ ɇɢɤɲɢʅ ɞɚ ɫɟ ɡɚɮɚɬɚɬ ɫɨ ɫɥɨɠɟɧɚɬɚ ɞɪɚɦɫɤɚ ɫɬɪɭɤɝɭɪɚ ɧɚ Ʉɨʂɚɞɚ ɤɨʁɚ ɟ „ɤɪɭɩɟɧ ɡɚɥɚɤ“ ɢ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ ɚɧɫɚɦɛɥɢ. Ɍɢɟ ɫɨɫɟɦɚ ɤɨɪɟɤɬɧɨ ʁɚ ɩɥɚɫɢɪɚɚɬ ɩɪɢɤɚɡɧɚɬɚ ɡɚ Ɋɢɦɚ, ɡɚ ɥɭɼɟɬɨ ɡɚɛɨɪɚɜɟɧɢ „ɢ ɨɞ Ȼɨɝɚ ɢ ɨɞ Ȯɚɜɨɥɨɬ“, ɡɚ ɦɚɪɝɢɧɢɬɟ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɧɚ ɤɨɢ ɫɟ ɜɬɭɪɧɚɬɢ ɥɭɼɟ ɫɨ ɫɪɰɟ ɭɦ ɢ ɪɚɡɭɦ. ɋɟ ɱɢɧɢ ɞɨɤɨɥɤɭ ɛɭɤɜɚɥɧɢɨɬ „ɩɪɨɱɢɬ“ ɧɚ ɬɟɤɫɬɨɬ ɧɚ ɇɢɤɨɥɚʁ Ʉɨʂɚɞɚ ɛɟɲɟ ɚɤɬɭɟɥɢɡɢɪɚɧ, ɧɚɞɝɪɚɞɟɧ 62


TEATARSKI GLASNIK ȱ

ɝɨɬɪɚɟɧ ɚɩɥɚɭɡ ɝɨ ɩɪɢɮɚɬɢʁɚ ɩɪɟɞɥɨɝɨɬ ɧɚ ɚɤɬɟɪɢɬɟ: ɜ ɝɨɞɢɧɚ, ɧɚ ɫɥɟɞɧɨɬɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɨ ɢɡɞɚɧɢɟ, ɞɚ ɛɢɞɟ ɨɞɢɝɪɚɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɨ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ɉɞ ɤɨɥ ɧɚ ɤɨɥ 2“, ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ʉɨɥɟ Ⱥɧɝɟɥɨɜɫɤɢ, ɫɨ ɛɟɡɦɚɥɤɭ ɢɫɬɚɬɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɟɤɢɩɚ.

ɪɚɧɨɜɢʅ, ɀɚɪɤɨ ɋɬɟɩɚɧɨɜ, ɂɜɚɧɚ ɉɨɩɨɜɢʅ, Ɇɚɪɢɧɚ ȼɨɞɟɧɢɱɚɪ ɢ Ʉɚɬɚɪɢɧɚ Ȼɨɪɲɚ ʁɚ ɜɨɨɞɭɲɟɜɢʁɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɫɨ ɫɜɨɢɬɟ ɤɪɟɚɰɢɢ ɜɨ ɤɨɦɟɞɢʁɚɬɚ ɤɨʁɚ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚ ɫɨ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ, ɩɨɤɚɠɭɜɚʁʅɢ ɝɢ ɫɜɨɢɬɟ ɜɢɫɨɤɢ ɚɤɬɟɪɫɤɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɦɭɡɢɱɤɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɢ. ɋɟ ɧɚ ɫɟ ɢ ɨɜɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɨ ɢɡɞɚɧɢɟ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɩɨɬɟɧɰɢɪɚ ɝɪɚɞɨɧɚɱɚɥɧɢɤɨɬ Ⱥɪɫɟɧɱɨ Ⱥɥɟɤɫɨɜɫɤɢ ɝɢ ɨɩɪɚɜɞɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɰɟɥɢ – ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɢ ɛɚɪɚʃɚ ɧɚ ɝɪɚɼɚɧɢɬɟ ɧɚ Ʉɪɢɜɚ ɉɚɥɚɧɤɚ, ɚ ɝɨɞɢɧɚɜɚ ɢ ɫɨ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚ ɦɢɫɢʁɚ, ɛɢɞɟʁʅɢ ɫɨɛɪɚɧɢɬɟ ɩɚɪɢ ɨɞ ɛɢɥɟɬɢ ʅɟ ɛɢɞɚɬ ɢɫɤɨɪɢɫɬɟɧɢ ɡɚ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ ɰɟɥɢ. ɂɥɢ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɢɫɬɚɤɧɚ Ⱦɪɚɝɚɧ ɇɟɞɟʂɤɨɜɢʅ, ɡɚɦɟɧɢɤ ɦɢɧɢɫɬɟɪ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɜɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɪɟɱ ɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ: „ɉɟɬ ɝɨɞɢɧɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɨɬ ɮɟɫɬɢɜɚɥ „ɋɜɟɬɢ ȳɨɚɤɢɦ Ɉɫɨɝɨɜɫɤɢ“ ɟ ɦɟɫɬɨ ɲɬɨ ɝɢ ɨɛɟɞɢɧɭɜɚ ɜɢɡɭɟɥɧɢɬɟ ɢɦɩɪɟɫɢɢ ɢ ɩɨɪɚɤɢ ɧɚ ɫɰɟɧɫɤɢɨɬ ɝɨɜɨɪ ɤɚɤɨ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɟɧ ɩɨɞɢɭɦ ɧɚ ɤɨʁ ɞɟɮɢɥɢɪɚɚɬ ɧɚʁɟɦɢɧɟɬɧɢɬɟ ɢɦɢʃɚ ɧɚ ɞɟɧɟɲɧɚɬɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɢ ɛɚɥɤɚɧɫɤɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɫɰɟɧɚ, ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚʁʅɢ ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɚ, ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢ ɢ ɟɫɬɟɬɫɤɢ ɢɡɞɪɚɠɚɧɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɤɨɢ ɨɫɨɛɟɧɨ ɝɨ ɚɮɢɪɦɢɪɚɚɬ ɞɪɚɦɫɤɨɬɨ ɬɜɨɪɟɲɬɜɨ.“

Ɉɞ ɤɨɥ ɧɚ ɤɨɥ

ɍɦɟɬɧɢɱɤɚɬɚ ɪɚɛɨɬɥɧɢɰɚ „ɉɪɢɡɨɪ“, ɫɨ ɫɜɨʁɨɬ ɜɬɨɪ ɧɚɫɬɚɩ, ɝɨɞɢɧɚɜɚ ɝɨ ɡɚɬɜɨɪɢ ɩɟɬɬɨɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɦɟɼɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ „ɋɜɟɬɢ ȳɨɚɤɢɦ Ɉɫɨɝɨɜɫɤɢ“. Ɂɚ ɡɚɜɪɲɧɢɰɚ, ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ ɧɚ ɝɥɟɞɚɱɢɬɟ, ɛɟɲɟ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ȱɜɟɡɞɢ ɢ ɬɚɥɟɧɬɢ“ ɜɨ ɚɞɚɩɬɰɢʁɚ ɢ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ɋɚɞɟ ȼɭɤɨɬɢʅ, ɚ ɩɨ ɬɟɤɫɬ ɧɚ Ɇɚɪɤɨ Ʉɚɦɟɥɨɬɢ. Ʌɟɩɨɦɢɪ ɂɜɚɧɨɜɢʅ, ɋɪɼɚɧ Ʉɚ-

63


Denovi na komedijata – Kumanovo 2013 ȹ

Doc. d-r Hristo Petreski

FESTIVAL NA GROMKIOT HUMOR I SMEA Denovi na komedijata - Kumanovo 2013 Na Me|unarodniot teatarski festival Denovi na komedijata, koj godinava se odr`a po 16-ti pat od 2 - 18 oktomvri vo Kumanovo, bea prika`ani 14 teatarski pretstavi i toa: Solunski patrdii so Dramskiot teatar od Skopje, Solzite se O.K. so Teatarot Bora Stankovi} od Vrawe, Let nad kandidatskoto gnezdo so Teatarot Komedija od Skopje, Tri varijacii na edna tema so Teatarot od Prilep, Podzemna komedija so Teatarort od Strumica, Kade... {to?! so Gradskiot teatar Dodona od Pri{tina, [to sobarot videl so Albanskata drama od Kumanovo, No}ite vo bel saten so Teatarot od Veles, Pej brate so akterite Milo{evi}, Kalini} i Vasi}, Vistinski lagi so Teatarot od [tip, Tartif so Narodniot teatar od Bitola, Laluger so Teatarot Bugarska armija od Sofija i Dramati~en teatar od Dobri~, Posledniot polov atlet so Dramati~en kuklen teatar od Pleven, i Na`alena familija so Teatarot od Kumanovo. Navistina, impresivna - bogata i sodr`ajna programa, koja privle~e ogromno vnimanie kaj publikata od Kumanovo, no i od okolnite gradovi. Kumanovo, ve}e so godini po red e grad, koj stanuva centar na humorot i smeata. Golemata sala na Nacionalnata ustanova Centar za kultura Trajko Prokopiev kako da be{e pretesna da gi primi site zainteresirani, odnosno postojano be{e ispolneta re~isi do poslednoto mesto i se bara{e bilet pove}e za pogolem del od prika`anite pretstavi. Festivalot zapo~na so popularnata pretstava Solunski patrdii od Mile Poposki, vo re`ija na Kole Angelovski, a vo koja nastapija: Marija Spirkoska-Ilijeska kako Itar Pejo, zaedno so Biqana Dragi~evi} Projlovska, Maja Vewkovi} Panovska, Zoran Qutkov, Zlatko Mitreski, Jelena @ugi}, Trajanka Ilieva Taci, Kalina Naumovska, Gorsdana Endrovska, Marija Kondovska, Valdeta Ismaili, Du{ica

Stojanovska, Viktorija An|u{eva, Kole Angelovski, Katerina [ehtanska Lakovska i Aleksandra Pavlova. Ovaa pretstava privle~e golemo vnimanie, predizvika glasna smea i naide na simpatii kaj publikata. Gostite od Vrawe pak, se pretstavija so lirsko-kni`evnata pretstava Solzite se O.K. na Mirjana Bobi} Mojsilovi}, so re`ija, scenografija i kostimografija na Ana Radivojevi} Zdravkovi}, a vo koja nastapija: Radmila \or|evi}, Bojan Jovanovi}, Dragan Stankovi}, Ninoslav Trajkovi}, @etica Dejanovi}, Sa{a Stojkovi}, Nenad Nedeqkovi} i Aleksandar Mihajlovi}. Pretstavata go razgleduva i tretira ~inot na sozdavaweto literaturno tvore{tvo, preminuvaj}i vo negova poinatamo{na dramska trans-pozicija i zavr{uvaj}i povtorno so tretmanot na literaturnoto tvore{tvo denes. Edna od najposetenite pretstavi be{e samostojniot proekt Pej, brate so akterite: Andrija Milo{evi}, Milan Kalini} i Milan Vasi}. Trojcata akteri uspevaa da ja zadr`at o~ekuvanata dramatur{ka tenzija od po~etokot do krajot na izvedbata, koja na momenti be{e mlaka, a na momenti razdvi`ena, `estoka, privle~na i gledliva. Sevkupno zemeno, ovoj Festival na komedijata, koj od 2-18 oktomvri, zna~i celi 16 dena, go zabavuva{e i relaksira{e Kumanovo, no i okolnite gradovi, ovojpat pomina na mo{ne zadovolitelno nivo. Postignatiot uspeh i rezultat se dol`i na izborot na pretstavite, aktivnoto i ne{tedlivo u~estvo na akterite, a pred se na organizatorite koi do kraj go ostvarija svojot zacrtan concept. Vo o~ekuvawe na slednite Denovi na komedijata, go izrazuvame zadovolstvoto od ponudeniot repertoar, izvedbite na pretstavite i ve}e animiranata i kultivirana publika.

64


STOBI - 2013 ȱ

Slobodanka ^i~evska

XII INTERNACIONALEN

FESTIVAL

NA ANTI^KA DRAMA STOBI - 2013 Ɉɜɚɚ ɫɤɚɡɧɚ ɫɬɚɪɚ 2.500 ɝɨɞɢɧɢ ʁɚɫɧɨ ʁɚ ɨɬɫɥɢɤɭɜɚ ɪɚɡɥɢɤɚɬɚ ɦɟɼɭ ɞɜɚɬɚ ɩɨɥɚ ɢ ɞɢɥɟɦɚɬɚ ɞɚɥɢ ɞɚ ɫɟ ɠɢɜɟɟ ɦɢɪɧɨ ɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ɜɨɞɢ ɜɨʁɧɚ. Ɉɜɚɚ ɦɨɞɟɪɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɞɨɛɢɜɚ ɧɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɫɜɟɠɢɧɚ ɢ ɫɨɱɧɨɫɬ ɫɨ ɨɞɥɢɱɧɚɬɚ ɦɭɡɢɤɚ ɧɚ Ɇɟɪɬɨɥ ɒɚɥɬ. ȼɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɢɝɪɚɚɬ: Ȼɟɪɢɧ Ⱥɤɞɟɧɢɡ, ɏɭɥʁɚ Ⱥɪɫɥɚɧ, Ɇɭɪɚɬ Ȼɚɥɜɢ, Ⱦɟɦɟɬ Ȼɨɡʁɚɤɚ, Ⱥʁɲɟɧ ɑɟɬɢɧɟɪ, ɚ ɫɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɲɚɪɦ ɢ ɱɭɜɫɬɜɨ ɡɚ ɯɭɦɨɪ ɫɟ ɢɡɞɜɨɢ ɚɤɬɟɪɤɚɬɚ ɇɚɡɚɧ ȳɚɬɝɢɧ ɤɨʁɚ ɝɨ ɬɨɥɤɭɜɚɲɟ ɥɢɤɨɬ ɧɚ Ɇɢɪɢɧɚ ɢ ɡɚ ɱɢʁɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ʁɚ ɞɨɛɢ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɪɚ ɠɟɧɫɤɚ ɭɥɨɝɚ ɧɚ ɎȺȾ „ɋɬɨɛɢ 2013„

ɇɚ XII ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɧɚ ɚɧɬɢɱɤɚ ɞɪɚɦɚ ,,ɋɬɨɛɢ-2013,, ɤɨʁ ɫɟ ɨɞɪɠɚ ɨɞ 13. ɞɨ 20. ʁɭɥɢ 2013 ɢɦɚɜɦɟ ɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɩɪɨɫɥɟɞɢɦɟ ɬɪɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɪɚɛɨɬɟɧɢ ɫɩɨɪɟɞ ɚɧɬɢɱɤɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ: „Ʌɢɫɢɫɬɪɚɬɚ„ ɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɂɫɬɚɧɛɭɥ-Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɭɪɰɢʁɚ, „ɀɟɧɢ ɜɨ ɧɚɪɨɞɧɨɬɨ ɫɨɛɪɚɧɢɟ„ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɋɭɛɨɬɢɰɚ-Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ ɢ „ȿɜɪɢɞɢɤɚ„ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟɊɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ.

„Ʌɢɫɢɫɬɪɚɬɚ„ ɇɚ ɫɚɦɨɬɨ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɭɠɢɜɚɜɦɟ ɜɨ ɩɪɟɦɢɟɪɧɨɬɨ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ „Ʌɢɫɢɫɬɪɚɬɚ„ ɨɞ Ⱥɪɢɫɬɨɮɚɧ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ʉɟɦɚɥ Ʉɨɱɚɬɭɪɤ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɚ ɫɨɡɞɚɞɟɧɚ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨ ɡɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɜɨ ɋɬɨɛɢ, ɩɪɚɜɟɧɚ ɫɨ ɦɧɨɝɭ ɦɭɡɢɤɚ, ɬɚɧɰɨɜɢ ɩɚɪɱɢʃɚ ɢ ɫɰɟɧɫɤɨɜɢɡɭɟɥɧɢ ɟɮɟɤɬɢ.

„ɀɟɧɢ ɜɨ ɧɚɪɨɞɧɨɬɨ ɫɨɛɪɚɧɢɟ„ ɇɚ ɜɬɨɪɚɬɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɚ ɜɟɱɟɪ ɝɢ ɩɪɨɫɥɟɞɢɜɦɟ ɝɨɫɬɢɬɟ ɨɞ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ – ɋɭɛɨɬɢɰɚ ɨɞ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ɀɟɧɢ ɜɨ ɧɚɪɨɞɧɨɬɨ ɫɨɛɪɚɧɢɟ„ ɨɞ Ⱥɪɢɫɬɨɮɚɧ, ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɇɢɤɨɥɚ Ɂɚɜɢɲɢʅ. ȼɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɢɝɪɚɚ: Ɍɚɬʁɚɧɚ Ɇɚɬɟɲɚ, ɋɭɡɚɧɚ ȼɭɤɨɜɢʅ, ȳɟɥɟɧɚ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʅ, ɋɚʃɚ Ɇɨɪɚɜɱɢʅ, ȼɟɪɨɫɥɚɜɚ ȳɚɧɤɨɜɢʅ, ɋɧɟɠɚɧɚ ȳɚɤɲɢʅ, ȼɟɫɧɚ Ʉʂɚʁɢʅ-Ɋɢɫɬɨɜɢʅ, Ɂɨɪɚɧ Ȼɭɱɟɜɚɰ, Ʌɭɤɚ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʅ, ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ƚɪɛɢʅ ɢ Ɇɢɥɚɧ ȼɟʁɧɨɜɢʅ ɜɨɟɞɧɨ ɢ ɚɜɬɨɪ ɧɚ ɦɭɡɢɤɚɬɚ ɢ ɫɨɧɝɨɜɢɬɟ ɫɨ ɱɢʁɚ ɩɨɦɨɲ ɛɟɲɟ ɩɪɟɧɟɫɟɧ ɛɪɢɥɢʁɚɧɬɧɢɨɬ ɯɭɦɨɪ ɧɚ Ⱥɪɢɫɬɨɮɚɧ, ɤɨʁ ɝɢ ɠɢɝɨɫɭɜɚ ɜɢɧɨɜɧɢɰɢɬɟ: ɜɨʁɧɚɬɚ, ɞɟɦɚɝɨɝɢʁɚɬɚ ... Ɉɜɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɟ ɨɫɨɛɟɧɨ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɲɬɨ ɢɦɩɥɢɰɢɢɪɚ ɚɤɬɭɟɥɧɢ ɫɨɫɬɨʁɛɢ ɜɨ ɞɪɠɚɜɢɬɟ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɨɬ ɢ ɨɬɜɚɚ ɤɥɭɱɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚ ɢɫɬɢ-

„Ʌɢɫɢɫɬɪɚɬɚ„

65


STOBI - 2013 ȱ ɬɟ. ȼɨ ɧɟɚ, ɜɨ ɞɭɯɨɜɢɬɚ ɢ ɤɨɦɢɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɚ ɩɪɨɦɟɧɚɬɚ ɨɞ ɟɞɟɧ ɪɟɠɢɦ ɜɨ ɞɪɭɝ ɜɨ ɢɦɟ ɧɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɚɬɚ ɢ ɫɟ ɩɨɬɟɧɰɢɪɚ ɢɞɟʁɚɬɚ ɞɟɤɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɰɢɤɥɢɱɧɨ ɫɟ ɩɨɜɬɨɪɭɜɚ.

Ɍɪɚʁɚɧɤɚ ɂɥɢɟɜɚ-Ɍɚɰɢ, ɇɢɧɚ Ⱦɟʁɚɧ, ɋɨʃɚ ɋɬɚɦɛɨɥʇɢɨɫɤɚ ɢ ɋɨɮɢʁɚ Ʉɭɧɨɜɫɤɚ. Ɂɚ ɫɜɨʁɨɬ ɡɪɟɥ ɩɫɢɯɨɥɨɲɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɤɨʁ ɜɟɲɬɨ ɩɪɟɦɢɧɭɜɚ ɨɞ ɤɨɦɢɱɧɢ ɜɨ ɬɪɚɝɢɱɧɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɢ ɬɨɚ ɰɜɪɫɬɨ ɝɪɚɞɟʁʅɢ ɝɨ ɨɞɧɨɫɨɬ ɧɚ ɟɞɧɟ ɬɚɬɤɨ ɤɨɧ ɫɜɨʁɚɬɚ ʅɟɪɤɚ, Ⱦɢɦɟ ɂɥɢɟɜ ɫɟ ɢɡɞɜɨɢ ɨɞ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɚɤɬɟɪɢ ɫɨ ɨɞɦɟɪɟɧɚ ɢɝɪɚ ɤɨʁɚ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚɲɟ ɫɨ ɫɭɝɟɫɬɢɜɟɧ ɩɪɢɟɦ ɤɚʁ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ. ɀɢɪɢɬɨ ɜɨ ɫɨɫɬɚɜ: Ʉɪɫɬɟ ȹɢɞɪɨɜ-ɩɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥ, ɢ ɱɥɟɧɨɜɢɬɟ ɇɟɥɚ ȼɢɬɨɱɟɜɢʅ ɢ Ɂɨɪɢɰɚ ɉ. ɉɚɧɱɢʅ ɝɢ ɞɨɞɟɥɢ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɧɚɝɪɚɞɢ: - ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɪɟɠɢʁɚ – Ɇɢɥɚɧ ȼɟʁɧɨɜɢʅ ɡɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ɀɟɧɢɬɟ ɜɨ ɧɚɪɨɞɧɨɬɨ ɫɨɛɪɚɧɢɟ„ ɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɋɭɛɨɬɢɰɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ,

„ɀɟɧɢ ɜɨ ɧɚɪɨɞɧɨɬɨ ɫɨɛɪɚɧɢɟ„

Ɂɚ ɫɜɨʁɨɬ ɪɟɠɢɫɟɪɫɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɇɢɤɨɥɚ Ɂɚɜɢɲɢʅ ʁɚ ɞɨɛɢ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ ɡɚ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɎȺȾ „ɋɬɨɛɢ 2013„. „ȿɜɪɢɞɢɤɚ„ - ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɚɪ ɚɤɬɟɪ – Ⱦɢɦɟ ɂɥɢɟɜ ɡɚ ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ Ɍɚɬɤɨɬɨ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ȿɜɪɢɞɢɤɚ„ ɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ, - ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɪɚ ɚɤɬɟɪɤɚ – ɇɚɡɚɧ ȳɚɬɝɢɧ ɡɚ ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ Ɇɢɪɢɧɚ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ʌɢɫɢɫɬɪɚɬɚ„ ɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɂɫɬɚɧɛɭɥ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɭɪɰɢʁɚ, - ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɫɰɟɧɫɤɨ-ɜɢɡɭɟɥɧɢ ɟɮɟɤɬɢ – ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ʌɢɫɢɫɬɪɚɬɚ„ ɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɂɫɬɚɧɛɭɥ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɭɪɰɢʁɚ, ȼɨ ɱɟɫɬ ɧɚ ɧɚɝɪɚɞɟɧɢɬɟ ɛɟɲɟ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ɒɟɤɫɩɢɪ ɜɨ ɩɪɢɤɡɚɡɧɢ„ ɩɨ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɨɞ ȼɢɥɢʁɚɦ ɒɟɤɫɩɢɪ, ɚ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɢ ɤɨɪɟɨɝɪɚɮɢʁɚ ɧɚ Ʉɟɪɢ Ʉ. ɇɟɜɡɚɬɢ ɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɧɚ Ɍɭɪɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ-Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ

„ȿɜɪɢɞɢɤɚ„ Ɍɪɟɬɚɬɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɜɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɧɚɝɪɚɞɢ ɛɟɲɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ȿɜɪɢɞɢɤɚ„ ɫɩɨɪɟɞ ɋɚɪɚ Ɋɚɭɥ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɇɢɧɚ ɇɢɤɨɥɢʅ. ȼɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɢɝɪɚɚ: Ɇɚʁɚ ȼɟʂɤɨɜɢʅ-ɉɚɧɨɜɫɤɚ, Ⱦɢɦɟ ɂɥɢɟɜ, ɂɝɨɪ Ⱥɧɝɟɥɨɜ, Ɏɢɥɢɩ Ɍɪɚʁɤɨɜɢʅ, Ȼɢʂɚɧɚ Ⱦɪɚɝɢʅɟɜɢʅ-ɉɪɨʁɤɨɜɫɤɚ,

ɋɥɨɛɨɞɚɧɤɚ ɑɢɱɟɜɫɤɚ cicevska@mail.com

66


BITOLA †[EKSPIR FESTIVAL° ȱ 

LAVOVSKI ^EKOR NA BITOLSKIOT TEATAR 

(Kon Prvoto izdanie na #Bitola [ekspir festival"; 19-25 juli 2013)  ɩɪɨɟɤɬ ɫɟɤɚɤɨ ɫɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɬ ȼɚɥɟɧɬɢɧ ɋɜɟɬɨɡɚɪɟɜ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɨɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪ, Ȼɥɚɝɨʁ Ɇɢɰɟɜɫɤɢ. ɉɨɞ ɧɢɜɧɚɬɚ ɦɟɧɚʇɟɪɫɤɚ ɩɚɥɤɚ ɜɨ Ȼɢɬɨɥɚ ɨɞ 19 – ɬɢ ɞɨ 25 ɬɢ ʁɭɥɢ ɭɫɩɟɲɧɨ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ, ɡɚɧɢɦɥɢɜɨ ɢ ɩɪɨɜɨɤɚɬɢɜɧɨ ɡɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɫɟ ɨɞɪɠɚ ɉɪɜɨɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ Ȼɢɬɨɥɚ ɒɟɤɫɩɢɪ ɮɟɫɬɢɜɚɥ. ɇɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɚ ɬɟɚɬɪɢ ɢ ɩɨɟɞɢɧɰɢ – ɝɨɫɬɢ ɨɞ Ɋɭɫɢʁɚ, ɋɪɛɢʁɚ, Ɏɢɧɫɤɚ, ɋȺȾ ɢ ɨɞ Ʉɢɧɚ. Ɉɧɚ ɲɬɨ ɟ ɨɫɨɛɟɧɨ ɜɚɠɧɨ ɤɚɤɨ ɡɚ ɫɟɤɨɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɨ ɢɡɞɚɧɢɟ, ɬɚɤɚ ɢ ɡɚ ɨɜɚ ɟ ɨɝɪɨɦɧɢɨɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤɚʁ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɢ ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɚɬɚ ɩɨɫɟɬɟɧɨɫɬ ɧɚ ɫɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɢ ɞɪɭɝɢɬɟ ɫɥɭɱɭɜɚʃɚ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɛɟɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɪɚɛɨɬɢɥɧɢɰɚ ɈɌɈȺ ɩɨɞ ɪɚɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ȹɢɚ Ɏɚɪɚɤɢɫ ɨɞ ȵɭʁɨɪɤ, ɩɨɬɨɚ ɩɚɧɟɥ ɞɢɫɤɭɫɢʁɚɬɚ ɧɚ ɬɟɦɚ „ɒɟɤɫɩɢɪ ɞɟɧɟɫ“, ɢɡɥɨɠɛɚɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɩɥɚɤɚɬɢ ɨɞ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɪɚɛɨɬɟɧɢ ɩɨ ɞɟɥɚ ɧɚ ɒɟɤɫɩɢɪ ɧɚ Ȼɢɬɨɥɫɤɚɬɚ ɫɰɟɧɚ (ɜɤɭɩɧɨ 21) ɲɬɨ ɫɟɤɚɤɨ ɟ ɢɦɩɨɡɚɧɬɧɚ ɛɪɨʁɤɚ ɡɚ ɧɚɲɢ ɭɫɥɨɜɢ, ɧɨ ɢ

ȿɞɧɨ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɨ ɚɧɝɚɠɢɪɚʃɟ ɲɬɨ ɧɚ Ȼɢɬɨɥɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɦɭ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɜɨ 2012 –ɬɚ ɝɨɞɢɧɚ, ɚ ɢɦɟɧɨ ɭɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɒɟɤɫɩɢɪɨɜɚɬɚ ɨɥɢɦɩɢʁɚɞɚ ɧɚ ɤɨʁɚ ɛɟɚ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɫɢɬɟ 37 ɞɪɚɦɫɤɢ ɞɟɥɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɜɟɥɢɤɚɧ ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɚɬɚ ɪɟɱ, ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɞɪɭɝɨ ɫɥɢɱɧɨ ɢ ɧɟ ɩɨɦɚɥɤɭ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɫɥɭɱɭɜɚʃɟ. Ɍɨɤɦɭ ɧɚɫɬɚɩɨɬ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɧɚ „Ƚɥɨɛ“ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɜɨ Ʌɨɧɞɨɧ ɜɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɧɚ ɧɢɡɚ ɪɟɧɨɦɢɪɚɧɢ ɬɟɚɬɚɪɢ ɨɞ ɰɟɥ ɫɜɟɬ ɟ ɬɨɤɦɭ ɨɧɚɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɚ ɤɚɩɢɫɥɚ ɢ ɡɚɪɨɞɢɲ ɧɚ ɢɞɟʁɚɬɚ ɧɚ ɨɜɢɟ ɧɚɲɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɞɚ ɫɟ ɪɨɞɢ ɢ ɩɪɜɢɨɬ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɩɨɫɜɟɬɟɧ ɧɚ ɒɟɤɫɩɢɪ ɢ ɬɨɚ ɬɨɤɦɭ ɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ Ȼɢɬɨɥɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɤɨʁ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɤɚɠɚ ɢɦɚ ɤɚɞɪɨɜɫɤɢ, ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɚɜɢ ɫɨ ɨɜɚɚ ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɚ ɢ ɫɥɨɠɟɧɚ ɡɚɞɚɱɚ. ɉɪɟɞɜɨɞɧɢɰɢ ɢ ɝɥɚɜɧɢ, ɢɚɤɨ, ɧɟ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɧɚ ɨɜɨʁ

ɛɪɨʁɤɚ ɤɨʁɚ ɧɚɢɞɟ ɧɚ ɪɟɫɩɟɤɬ ɤɚʁ ɫɬɪɚɧɫɤɢɬɟ ɭɱɟɫɧɢɰɢ. ȿɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɬɢɟ ɧɟ ʁɚ ɤɪɢɟʁɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɮɚɫɰɢɧɢɪɚɧɨɫɬ ɲɬɨ ɜɨ ɟɞɟɧ ɜɨ 67


BITOLA †[EKSPIR FESTIVAL° ȱ ɫɜɟɬɫɤɢ ɪɚɦɤɢ ɦɚɥ ɝɪɚɞ ɤɚɤɨ Ȼɢɬɨɥɚ ɛɟɥɟɠɢ ɜɨ ɫɜɨɢɬɟ ɚɪɯɢɜɢ ɬɨɥɤɚɜ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɬɨɤɦɭ ɧɚ ɬɜɨɪɟɲɬɜɨɬɨ ɧɚ ɒɟɤɫɩɢɪ. Ɂɧɚɱɢ, ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɫɟɞɭɦ ɞɟɧɚ ɧɚ Ȼɢɬɨɥɫɤɢɨɬ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚɲɟ ɢɧɬɟɧɡɢɜɟɧ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɠɢɜɨɬ ɢ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɢ ɜɨɧ ɧɟɚ.

ɦɢɫɚɪɠɟɜɫɤɚ“ ɨɞ ɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, ɚ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ⱦɟʁɚɧ ɉɪɨʁɤɨɜɫɤɢ. ɋɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɫɨ ɤɨʁ ɛɟɲɟ ɨɬɜɨɪɟɧɨ ɦɢɧɚɬɨɝɨɞɢɲɧɨɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ Ɉɯɪɢɞɫɤɨɬɨ ɥɟɬɨ, ɫɨ ɬɨɚ ɲɬɨ ɨɜɨʁ ɩɚɬ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɟ ɩɪɢɥɚɝɨɞɟɧ ɢɫɤɥɭɱɢɜɨ ɤɚɤɨ ɞɪɚɦɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬ ɜɨ ɤɨʁ ɫɟ ɨɬɮɪɥɟɧɢ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɛɚɥɟɬɫɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɫɟɝɦɟɧɬɢ. ɇɨ, ɤɚɤɨ ɧɚ ɩɪɟɦɢɟɪɚɬɚ ɜɨ ɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, ɬɚɤɚ ɢ ɧɚ ɨɜɚɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɧɟ ɝɭɛɢ ɧɢɲɬɨ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɬɚɚ ɞɨɛɢɜɚ ɜɨ ɤɨɧɞɟɧɡɢɪɚɧɨɫɬ ɢ ɜɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɚɧɨɫɬ ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɢɬɟ ɫɭɞɢɪɢ ɢ ɩɪɟɫɜɪɬɢ ɧɚ ɨɜɚɚ ɧɟɩɨɜɬɨɪɥɢɜɚ ɩɪɢɤɚɡɧɚ ɡɚ ʂɭɛɨɜɬɚ ɧɚ ɜɟɪɨɧɫɤɢɬɟ ʂɭɛɨɜɧɢɰɢ ɤɨʁɚ ɩɪɟɪɚɫɧɭɜɚ ɜɨ ɦɢɬ ɢ ɥɟɝɟɧɞɚ. Ʉɨɧɜɟɧɢɪɚɲɟ ɜɨ ɨɜɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɬɨɱɧɨɫɬɚ ɫɨ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɥɟɞɢ ɢ ɨɛɥɢɤɭɜɚ ɞɟʁɫɬɜɨɬɨ, ɦɨɡɚɢɱɧɨɫɬɚ ɧɚ ɫɰɟɧɢɬɟ, ɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ ɫɜɟɬɥɨɬɨ ɢ ɞɪɭɝɢɬɟ ɫɰɟɧɫɤɢ ɟɮɟɤɬɢ ɜɨ ɫɥɭɠɛɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɢɞɟʁɚ, ɚ ɫɟɬɨ ɬɨɚ ɧɚɞɨɩɨɥɧɟɬɨ ɫɨ ɜɞɚɯɧɨɜɟɧɚɬɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɢɝɪɚ ɧɚ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɨɞ ɞɜɚɬɚ ɚɧɫɚɦɛɥɢ. ɋɟɬɨɚ ɨɜɚ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚɲɟ ɧɚ ɮɨɧɨɬ ɧɚ ɬɟɦɧɚɬɚ, ɬɟɲɤɚ ɢ ɤɥɚɫɢɰɢɫɬɢɱɤɚ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚ ɤɨʁɚ ɞɟɦɧɟɲɟ ɢ ɛɭɞɟɲɟ ɡɚɤɚɧɭɜɚɱɤɢ ɬɪɚɝɢɱɟɧ ɤɪɚʁ. ɇɚɫɥɨɜɧɢɬɟ ɪɨɥʁɢ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɫɨ ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɚ ɮɥɭɢɞɧɨɫɬ ɢ ɫɭɩɬɢɥ-

Ɉɝɪɨɦɧɚ ɩɨɞɪɲɤɚ, ɧɨ ɢ ɥɢɱɧɚ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɰɢʁɚ ɡɚ ɨɜɚ ɩɪɜɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɞɚɞɨɚ ɝɨɫɬɢɬɟ ɢ ɬɨɚ: Ɍɨɦ Ȼɪɞ, ɢɡɜɪɲɟɧ ɩɪɨɞɭɰɟɧɬ ɧɚ „Ƚɥɨɛ“ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɨɞ Ʌɨɧɞɨɧ, Ɋɚɧɞɚɥ Ɇɚɪɬɢɧ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɧɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɨɬ ȵɭ Ȼɪɚɛɫɜɢɤ ɨɞ Ʉɚɧɚɞɚ, Ɋɟɚɧɚɬɚ ɋɨɬɢɪɢɚɞɢ, ɪɟɠɢɫɟɪ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ „Ɍɚɝɚʃɤɚ“ ɨɞ Ɇɨɫɤɜɚ, ȼʁɚɱɟɫɥɚɜ Ɍɪɟɫɱɟɧɤɨ, ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɪɟɠɢɫɟɪ ɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɨɞ Ɇɨɫɤɜɚ ɢ ȹɨɧ Ȼɥɨɧɞɟɥ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ „Ʌɢɬ ɦɭɧ“ ɨɞ ɋɚɧɬɚ Ȼɚɪɛɚɪɚ ɨɞ ɋȺȾ. ȼɨ ɨɜɚ ɞɪɭɲɬɜɨ ɫɜɨʁ ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɞɚɞɟ ɢ ɪɟɤɬɨɪɨɬ ɧɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɨɬ ȿɋɊȺ, ȳɨɪɞɚɧ ɉɥɟɜɧɟɲ, ɤɚɤɨ ɢ ɩɨɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɤɪɢɬɢɱɚɪɢ ɢ ɧɨɜɢɧɚɪɢ ɨɞ ɡɟɦʁɚɜɚ. Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɛɟɲɟ ɨɬɜɨɪɟɧ ɫɨ ɤɨɩɪɨɞɭɤɰɢɫɤɢɨɬ ɩɪɨɟɤɬ „Ɋɨɦɟɨ ɢ ȳɭɥɢʁɚ“ ɧɚ Ȼɢɬɨɥɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɢ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ „ȼɟɪɚ Ʉɨ68


BITOLA †[EKSPIR FESTIVAL° ȱ ɧɨɫɬ ɝɢ ɬɨɥɤɭɜɚɚ ȿɜɝɟɧɢʁɚ ɂɝɭɦɧɨɜɚ ɨɞ ɝɨɫɬɢɧɫɤɢɨɬ ɚɧɫɚɦɛɥ ɢ ɧɚɲɢɨɬ Ⱦɟʁɚɧ Ʌɢɥɢʅ.

ɞɟɬɫɬɤɚ ɢɝɪɚ „ɂɝɪɚɱɤɢ – ɩɥɚɱɤɢ“. Ɉɜɚɚ ɮɚɫɰɢɧɚɬɧɨɫɬ ɢ ɥɟɫɧɨɬɢʁɚ ɜɨ ɩɪɢɫɬɚɩɨɬ ɨɞɥɢɱ-

ɉɪɟɤɪɚɫɧɢɨɬ ɩɨɱɟɬɨɤ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢ ɫɥɟɞɧɚɬɚ ɜɟɱɟɪ ɫɨ ɧɟɩɨɦɚɥ ɭɫɩɟɯ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ɏɟɧɪɢ ɒɟɫɬɢ“, ɩɪɜ ɞɟɥ ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɨɬɨ ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ ɨɞ Ȼɟɥɝɪɚɞ, ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɇɢɤɢɬɚ Ɇɢɥɢɜɨʁɟɜɢʅ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɧɚ ɝɨɫɬɢɬɟ ɨɞ Ȼɟɥɝɪɚɞ ɢ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ Ɇɢɥɢɜɨʁɟɜɢʅ ɩɨ ɫɢɬɟ ɫɜɨɢ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɛɟɲɟ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢ ɜɟɪɧɚ. Ɉɜɚ ɨɫɨɛɟɧɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɤɨɫɬɢɦɢɬɟ, ɩɨɬɨɚ ɬɭɤɚ ɟ ɢ ɜɩɟɱɚɬɥɢɜɚɬɚ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɨɪɝɨɦɧɚ ɬɪɤɚɥɟɡɧɚ ɦɚɫɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɪɚɫɩɚɼɚɲɟ ɢ ɫɨɫɬɚɜɭɜɚɲɟ, ɫɢɦɛɨɥɢɱɧɨ ɩɪɟɫɬɚɜɭɜɚʁʅɢ ɝɨ ɪɚɩɪɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɤɪɚɥɫɬɜɨɬɨ, ɫɩɥɟɬɤɢɬɟ ɢ ɢɧɬɪɢɝɢɬɟ ɦɟɼɭ ɩɪɨɬɚɝɨɧɢɫɬɢɬɟ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢɬɟ ɥɢɤɨɜɢ. ɉɪɢ ɫɟɬɨ, ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɤɨɪɢɫɬɟʁʅɢ ʁɚ ɞɢɫɬɚɧɰɚɬɚ ɤɨɧ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢɬɟ ɫɥɭɱɭɜɚʃɚ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɭɜɚ ɡɚ ɟɞɟɧ ɤɪɚʁɧɨ ɪɟɥɚɤɫɢɪɚɧ ɨɞɧɨɫ, ɤɨɧ ɛɨɪɛɚɬɚ ɡɚ ɜɥɚɫɬ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚʁʅɢ ʁɚ ɢɫɬɚɬɚ ɨɞ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɤɨɦɢɱɧɚ ɫɬɪɚɧɚ. Ɉɜɚ ɨɫɨɛɟɧɨ ɛɟɲɟ ɩɨɬɟɧɰɢɪɚɧɨ ɩɪɟɤɭ ɥɢɤɨɜɢɬɟ ɧɚ ɞɜɚʁɰɚɬɚ ɞɜɨɪɫɤɢ ɲɭɬɨɜɢ ɤɨɢ, ɡɚɦɢɫɥɟɬɟ, ɤɚɤɨ ɢ ɞɟɧɟɫ, ɫɟ ɩɪɟɩɢɪɚɚ ɞɚɥɢ ɧɟɲɬɨ ɟ ɩɪɟɞɜɚɫɜɨ ɢɥɢ ɩɚɬɪɢɨɬɫɤɢ ɱɢɧ. ȼɨ ɨɜɨʁ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɜɚɤɜɚɬɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɧɚ ɇɢɤɢɬɚ Ɇɢɥɢɜɨʁɟɜɢʅ ɧɚʁɬɨɱɧɨ ɛɨ ɦɨɠɟɥɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɩɪɟɤɭ ɦɟɬɚɮɨɪɚɬɚ ɧɚ ɟɞɧɚ

ɧɨ ɛɟɲɟ ɩɨɞɪɠɚɧɚ ɢ ɨɞ ɦɭɡɤɚɬɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɢɡɜɟɞɭɜɚɲɟ ɜɨ ɠɢɜɨ. ɉɨɫɟɛɟɧ ɤɭɪɢɨɡɢɬɟɬ ɢ ɢɡɧɟɧɚɞɭɜɚʃɟ, ɫɟ ɪɚɡɛɢɪɚ, ɡɚɪɚɞɢ ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɚɬɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɢ ɫɪɞɟɱɧɢɨɬ ɩɪɢɫɬɚɩ ɤɨɧ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɬ, ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɧɚɫɬɚɩɨɬ ɧɚ ɚɤɬɟɪɤɚɬɚ ɨɞ Ɏɢɧɫɤɚ, ɇɢɧɚ ɋɚɥɢɜɟɧ ɤɨʁɚ ɝɨ ɢɧɬɟɪɩɟɪɟɬɢɪɚɲɟ ɥɢɤɨɬ ɧɚ ɝɭɛɢɬɧɢɤɨɬ „Ʉɪɚɥɨɬ Ʌɢɪ“. Ɍɨɚ ɟ ɤɚɦɟɪɟɧ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɧɚɫɬɚɧ ɤɨʁ ɫɬɚɧɭɜɚ ɩɪɢɟɦɱɢɜ, ɬɨɩɨɥ ɢ ɬɪɨɝɚɬɟɥɟɧ. Ⱥɞɚɩɬɚɰɢʁɚɬɚ ɨɞ ɞɪɚɦɚ ɫɨɡɞɚɜɚ ɬɪɚɝɢɤɨɦɢɱɧɢ ɫɥɭɱɭɜɚʃɚ ɤɨʁɚ ɚɤɬɟɪɤɚɬɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ʁɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚɲɟ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɢ ɢɫɬɚɬɚ ʁɚ ɜɤɥɭɱɭɜɚɲɟ ɜɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɤɚɤɨ ɩɚɪɬɧɟɪ. Ɍɭɤɚ, ɫɟɩɚɤ ɧɟ ɧɟɞɨɫɬɢɝɚɲɟ ɢɫɩɨɜɟɞɧɚɬɚ ɮɨɪɦɚ ɬɢɩɢɱɧɚ ɡɚ ɜɚɤɜɢɬɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɢɝɪɭɜɚ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɚɬɚ ɧɚ ɦɢɧɚɬɢɨɬ ɩɚɬ ɧɚ ɟɞɟɧ ɱɨɜɟɤ ɤɨʁ ɧɚ ɤɪɚʁɨɬ ʅɟ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚ ɜɨ ɬɪɚɝɟɞɢʁɚ, ɚɦɚ ɬɪɚɝɟɞɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɪɟɞɢɝɪɚ ʁɚ ɢɦɚ ɜɨ ɢɡɦɢɧɚɬɢɨɬ ɠɢɜɨɬɟɧ ɩɚɬ ɧɚ ɯɟɪɨʁɨɬ ɜɨ ɨɜɨʁ ɫɰɟɧɫɤɢ ɱɢɧ ɤɨʁ ɞɨɞɟɤɚ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɫɨ ɧɢɲɬɨ ɧɟ ʁɚ ɧɚɜɟɫɬɭɜɚ ɫɭɞɛɢɧɫɤɚɬɚ ɪɚɡɜɪɫɤɚ. Ɂɧɚɱɢ, ɫɟ ɟ ɫɩɥɟɬ ɧɚ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ, ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɥɢɜɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɨɝɪɟɲɧɢ ɨɞɥɭɤɢ ɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ! Ɍɨɥɤɭ ɧɨɪɦɚɥɧɨ, ɡɚɪɟɦ ɧɟ?

69


BITOLA †[EKSPIR FESTIVAL° ȱ Ȼɢɬɨɥɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɝɨ ɢɡɜɟɞɟ ɬɪɟɬɢɨɬ ɞɟɥ ɧɚ „ɏɟɧɪɢ ɒɟɫɬɢ“ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɝɨɫɬɢɧɨɬ ɨɞ ɋȺȾ ȹɨɧ Ȼɥɨɧɞɟɥ. Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɢɬɟ ɭɦɟɬɧɢɰɢ ɨɞ Ȼɟɥɝɪɚɞ ɨɜɞɟ ɢɦɚɦɟ ɫɨɫɟɦ ɪɚɡɥɢɱɟɧ ɩɪɢɫɬɚɩ. ȼɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚ ɞɨɦɢɧɢɪɚɲɟ ɤɪɜɚɜɚɬɚ ɪɚɡɜɪɫɤɚ ɧɚ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɢɬɟ ɡɚ ɚɧɝɥɢɫɤɢɨɬ ɩɪɟɫɬɨɥ ɢ ɤɪɭɧɚ. Ȼɟɚ ɬɨɚ ɠɟɫɬɨɤɢ ɫɭɞɢɪɢ ɫɨ ɦɧɨɝɭ ɫɬɪɚɫɬɢ ɢ ɟɦɨɰɢɢ. ɉɪɨɫɬɨ, ɧɢɤɨʁ ɢ ɜɨ ɧɢɲɬɨ ɧɟ ɫɟ ɲɬɟɞɟɲɟ. ɋɚɦɨ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬɢ, ɤɚɤɨ

Ȼɥɨɧɞɟɥ ɧɢ ɩɨɧɭɞɢ ɟɞɧɚ ɤɚɦɟɟɪɧɚ ɢ ɫɬɢɥɢɡɢɪɚɧɚ ɜɟɪɡɢʁɚ ɧɚ ɒɟɤɫɩɢɪɨɜɚɬɚ „Ȼɭɪɚ“ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɦɟɬɚ ɡɚ ɧɟɝɨɜɨ ɬɟɫɬɚɦɟɧɬɚɥɧɨ ɞɟɥɨ. Ɉɜɞɟ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɫɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚɚɬ ɜɨ ɪɚɡɧɢ ɪɨɥʁɢ ɩɪɚɜɟʁʅɢ ɩɪɟɫɬɚɜɚɬɚ ɞɚ ɩɪɨɡɜɭɱɢ ɬɪɚɝɢɤɨɦɢɱɧɨ ɢ ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɟ ɦɟɲɚɚɬ ɪɚɞɨɫɬɚ ɢ ɬɚɝɚɬɚ, ʂɭɛɨɜɬɚ ɢ ɨɦɪɚɡɚɬɚ, ɧɨ ɫɟɬɨ ɬɨɚ ɜɢɫɨɤɨ ɟɫɬɟɬɢɡɢɪɚɧɨ ɢ ɧɟɩɪɟɬɟɧɰɢɨɡɧɨ. „Ȼɭɪɚ“ ɟ ɭɲɬɟ ɟɞɧɨ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɢ ɡɚɧɢɦɥɢɜɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɧɚ Ȼɢɬɨɥɫɤɢɨɬ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɤɨʁɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɫɨ ɫɢɦɩɚɬɢɢ ɝɨ ɞɨɠɢɜɟɚ ɢ ɩɪɢɮɚɬɢ. ȼɨ ɝɨɥɟɦ ɫɬɢɥ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɝɨ ɨɡɧɚɱɢ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɧɚ ɤɨɫɬɢɬɟ ɨɞ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɉɟɤɢɧɝ – Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ʉɢɧɚ. ɋɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɫɩɟɤɬɚɤɥ – ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɜɨ ɤɚɤɜɚ ɲɬɨ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ȼɚɧɝ Ʉɫɢʁɚɨʁɢɧɝ ʁɚ ɨɛɥɢɤɭɜɚ ɒɟɤɫɩɢɪɨɜɚɬɚ „Ɋɢɱɚɪɞ Ɍɪɟɬɢ“. Ɉɜɨʁ ɩɪɨɟɤɬ ɟ ɢɧɬɟɪɫɟɧ ɨɞ ɦɧɨɝɭ ɚɫɩɟɤɬɢ. ɇɚʁɩɪɜɨ ɬɨʁ ɟ ɫɩɨʁ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɢɬɟ ɧɚ ɢɫɬɨɤɨɬ ɢ ɡɚɩɚɞɨɬ, ɩɨɬɨɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɨɬ ɫɬɢɥ ɧɚ ɢɝɪɚ ɢ ɧɚʁɩɨɫɥɟ ɩɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢɨɬ ɤɨɧɰɟɩɬ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɨɫɨɛɟɧɨ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɝɥɚɜɧɢɨɬ ɥɢɤ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ. Ɇɨɧɫɬɪɭɦɨɬ Ɋɢɱɚɪ Ɍɪɟɬɢ ɨɜɞɟ ɫɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚ ɜɨ ɛɟɡɦɚɥɤɭ ɩɪɢɫɬɨɟɧ ɱɨɜɟɤ. Ⱦɭɪɢ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢ ɬɨʁ ɧɟ ɟ ɬɚɤɚ ɢ ɬɨɥɤɚɜɚ ɝɪɞɨɫɬ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɨɛɢɱɧɨ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ. Ɍɨʁ ɨɜɞɟ, ɨɞɜɚʁ ɞɚ ɧɚɤɪɢɜɧɭɜɚ ɩɨɦɚɥɤɭ, ɚ ɢ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɝɪɩɤɚ ɟ ɦɢɧɢɦɚɥɢɡɢɪɚɧɚ. ɂɧɬɟɪɫɧɨ ɟ ɪɟɲɟɧɚ ɢ ɜɟʅɟ ɚɧɬɨɥɨɝɢɫɤɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ɤɨɝɚ ɬɨʁ ʁɚ ɡɚɜɟɞɭɜɚ ɜɞɨɜɢɰɚɬɚ Ⱥɧɚ ɢ ɬɨɚ ɬɨɤɦɭ ɜɨ ɦɨɦɟɧɬɨɬ ɧɚ ɩɨɝɪɟɛɨɬ ɧɚ ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɩɨɱɢɧɚɬ ɫɨɩɪɭɝ. Ɉɜɚɚ ɤɚɤɨ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɰɟɧɢ ɫɟ ɨɞɢɝɪɚɧɢ ɫɨ ɦɧɨɝɭ ɟɥɟɝɚɧɰɢʁɚ ɢ ɬɚɤɬ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɞɟʁɫɬɜɨɬɨ ɞɟɥɭɜɚ ɫɭɝɟɫɬɢɜɧɨ, ɭɜɟɪɥɢɜɨ ɢ ɜɟɪɨɞɨɫɬɨʁɧɨ. Ɉɜɚ ɟ ɡɚɫɟɝɚ ɟɞɧɨ ɨɞ ɪɟɬɤɢɬɟ ɚɤɨ ɧɟ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɝɨɫɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɢɧɟɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɤɚʁ ɧɚɫ ɲɬɨ ɟ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɡɚɫɥɭɝɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɉɪɜɢɨɬ ɒɟɤɫɩɢɪɨɜ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɜɨ Ȼɢɬɨɥɚ. Ⱦɚ ɫɟ ɧɚɞɟɜɚɦɟ ɧɚ ɧɨɜɢ ɩɪɟɞɢɡɜɢɰɢ ɢ ɢɡɧɟɧɚɞɭɜɚʃɚ ɞɨɝɨɞɢɧɚ ɢ ɧɚ ɭɛɚɜɢ ɢ ɧɟɩɨɜɬɨɪɥɢɜɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɞɨɠɢɜɭɜɚʃɚ. ɂ ɞɚ ɝɨ ɰɢɬɢɪɚɦɟ ɫɥɚɜɧɢɨɬ ȳɚɧ Ʉɨɬ: „ɒɟɤɫɩɢɪ ɢ ɩɨɧaɬɚɦɭ ɨɫɬɚɧɭɜɚ ɧɚɲ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɤ!“

ɤɨɧɬɪɚɩɭɧɤɬ ʅɟ ɩɪɨɜɟɟɲɟ ɩɨɦɚɥɤɭ ɜɟɞɪɢɧɚ ɜɨ ɚɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɢɝɪɚ ɤɨɥɤɭ ɞɚ ɧɟ ɩɨɬɫɟɬɢ, ɞɟɤɚ ɫɟɩɚɤ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ. Ɉɫɨɛɟɧɨ ɢɦɩɨɧɢɪɚɲɟ ɚɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɢɝɪɚ ɧɚ ɉɟɬɚɪ Ƚɨɪɤɨ, ɩɨɬɨɚ Ƚɚɛɪɢɟɥɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ, ɋɨʃɚ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚ, Ȼɨɪɢɫ ɑɨɪɟɜɫɤɢ, Ɏɢɥɢɩ Ɇɢɪɱɟɜɫɤɢ ɢ ɦɧɨɝɭɦɢɧɚ ɞɪɭɝɢ ɱɢʁ ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɟ ɧɟɞɨɦɢɧɥɢɜ ɜɨ ɨɜɚɚ ɢɫɬɨɪɢɫɤɚ ɫɚɝɚ. ȼɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɛɪɭɬɚɥɧɨɫɬɚ ɢ ɫɭɪɨɜɨɫɬɚ ɨɫɨɛɟɧɨ ɜɨ ɨɞɧɨɫɢɬɟ ɦɟɼɭ ɤɥɚɧɨɜɢɬɟ ɧɚ Ʌɚɧɤɚɫɬɟɪ ɢ ȳɨɪɤ, ɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɫɟ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚ ɫɨ ɥɟɲɟɜɢ ɢ ɤɪɜ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɬɪɢɥɨɝɢʁɚɬɚ ɡɚ „ɏɟɧɪɢ ɒɟɫɬɢ“ ɩɪɟɤɭ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɧɚ Ȼɢɬɨɥɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɢ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ Ȼɥɨɧɞɟɥ, ɧɚɜɟɫɬɭɜɚ ɫɚɦɨ ɤɪɚɬɤɨɬɪɚɟɧ ɩɪɢɜɢɞɟɧ ɦɢɪ ɩɪɟɞ ɞɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢ ɫɨ ɧɨɜɢ ɫɩɥɟɬɤɢ ɢ ɡɚɝɨɜɨɪɢ ɤɨɢ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɜɨɞɚɬ ɜɨ ɤɪɜɚɜ ɩɢɪ! Ɍɟɚɬɚɪɨɬ „Ʌɢɬ ɦɭɧ“ ɨɞ ɋɚɧɬɚ Ȼɚɪɛɚɪɚ, Ʉɚɥɢɮɨɪɧɢʁɚ, ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ȹɨɧ  

Ɍ. Ʉɭɡɦɚɧɨɜ

70


TEATARSKI GLASNIK ȱ

doc. d-r Hristo Petreski

PRAZNIK NA TEATAROT ZA DECA I MLADI (Kon Festivalot

MALIOT PRINC vo [tip, 25-27.9.2013 godina)

ɇɟɨɞɚɦɧɚ, ɩɨɬɨɱɧɨ ɨɞ 25-27 ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ 2013 ɝɨɞɢɧɚ, ɜɨ ɒɬɢɩ ɫɟ ɨɞɪɠɚ ɉɪɜɢɨɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɡɚ ɞɟɰɚ ɢ ɦɥɚɞɢ “Ɇɚɥɢɨɬ ɩɪɢɧɰ“. ɉɪɬɢɨɚ, ɛɟɚ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ ɬɪɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ ɬɟɚɬɪɢ ɨɞ ɡɟɦʁɚɜɚ ɢ ɬɨɚ: “Ȼɟɫɤɪɚʁɧɢ ɫɨɧɢɲɬɚ“ ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɡɚ ɞɟɰɚ ɢ ɦɥɚɞɢɧɰɢ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ, “ȼɨɥɲɟɛɧɢɤɨɬ ɨɞ Ɉɡ“ ɫɨ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɨɞ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ “Ⱥɧɬɨɧ ɉɚɧɨɜ“ ɨɞ ɋɬɪɭɦɢɰɚ ɢ “Ʉɚɥɢɮɨɬ ɒɬɪɤ“ ɜɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɐɟɧɬɚɪɨɬ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɚ “Ɇɚɪɤɨ ɐɟɩɟɧɤɨɜ“ ɨɞ ɉɪɢɥɟɩ.

ɤɚ ɭɲɬɟ ɨɞ ɧɚʁɦɚɥɢ ɧɨɡɟ. ɂ, ɨɧɚ ɲɬɨ ɜɟɞɧɚɲ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ: ɲɬɢɩɫɤɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ɩɪɨʁɚɜɢ ɠɢɜɚ ɢ ɦɚɫɨɜɧɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɧɨɫɬ ɡɚ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ. ɋɩɨɪɟɞ ɡɛɨɪɨɜɢɬɟ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɤɚɬɚ ɧɚ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɇɚɬɚɲɚ Ɇɚɧɟɜɫɤɚ, ɤɨʁɚ ɟ ɜɨɟɞɧɨ ɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ ɐɟɧɬɚɪɨɬ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɚ “Ⱥɰɨ ɒɨɩɨɜ“ ɜɨ ɒɬɢɩ, ɧɨ ɢ ɫɩɨɪɟɞ ɭɤɚɠɭɜɚʃɚɬɚ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɨɪɨɬ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɜɨ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ - ɒɬɢɩ, ɦ-ɪ Ɍɪɚʁɱɟ Ʉɚɰɚɪɨɜ, ɨɜɚɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɨɞ ɨɜɨʁ ɜɢɞ ɤɚʁ ɧɚɫ ɢ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɤɚɠɟɦɟ ɞɟɤɚ ɢɦɚ ɭɛɚɜɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɚɬɚɦɨɲɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚʃɟ, ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ... ɍɛɚɜɨ ɟ ɲɬɨ ɨɜɨʁ Ɏɟɫɬɢɜɚɥ ɟ ɩɨɞɞɪɠɚɧ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɡɚɲɬɨ ɧɚ ɦɚɩɚɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɬɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ ɜɨ ɡɟɦʁɚɜɚ ɞɨɛɢɜɦɟ ɭɲɬɟ ɟɞɧɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɚ ɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ, ɫɨ ɲɬɨ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɞɚ ɫɟ ɧɟɝɭɜɚ ɲɬɢɩɫɤɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ, ɧɨ ɢ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɦɟɧɭɜɚɚɬ ɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚɚɬ ɢ ɞɪɭɝɢ ɜɢɞɢɰɢ, ɩɪɨɟɤɬɢ ɢ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɢ. ȼɚɤɜɢ ɢ ɫɥɢɱɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɦɚɥɨ ɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɜɨ ɒɬɢɩ: ɜɨ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɜɨ ɰɟɧɬɚɪɨɬ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɚ “Ⱥɰɨ ɒɨɩɨɜ“, ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɒɬɢɩɫɤɨɬɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɥɟɬɨ, ɇɟɞɟɥɚɬɚ ɧɚ ɞɟɬɟɬɨ, ɫɨ ɢɡɜɟɞɛɢɬɟ ɧɚ ɩɪɟɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɢ ɚɦɚɬɟɪɫɤɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɡɚ ɞɟɰɚ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ, ɩɪɟɞ ɫɟ ɧɚɦɟɧɬɢ ɡɚ ɞɟɰɚɬɚ ɨɞ ɝɪɚɞɢɧɤɢɬɟ, ɧɨ ɢ ɡɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɢ ɫɪɟɞɧɢɬɟ ɭɱɢɥɢɲɬɚ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ. ɋɟɩɚɤ, Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ “Ɇɚɥɢɨɬ ɩɪɢɧɰ“ ɭɲɬɟ ɜɨ ɫɬɚɪɬɨɬ ɛɟɲɟ ɝɨɥɟɦ, ɬ.ɟ. ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɮɚɬɟɧ, ɧɟɜɟɪɨʁɚɬɧɨ ɩɨɫɟɬɟɧ, ɪɚɡɢɝɪɚɧ, ɪɚɫɩɟɚɧ

Ʉɚɥɢɮɨɬ ɒɬɪɤ

Ɂɧɚɱɢ, ɬɪɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɨɞ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ ɬɟɚɬɪɢ ɨɞ ɡɟɦʁɚɜɚ, ɲɬɨ ɟ ɢ ɟɞɟɧ ɨɞ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɡɚ ɭɱɟɫɬɜɨ ɧɚ ɨɜɚɚ ɧɨɜɚ ɢ ɪɟɩɟɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ, ɱɢʁɚ ɲɬɨ ɨɫɧɨɜɧɚ ɰɟɥ ɟ ɞɚ ɫɨɡɞɚɜɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɩɭɛɥɢ71


TEATARSKI GLASNIK ȱ ɢ ɜɟɫɟɥ... ɉɪɨɞɟɮɢɥɢɪɚɚ ɬɪɢ ɩɪɨɮɟɫɢɩɨɧɚɥɧɢ ɚɧɫɚɦɛɥɢ, ɧɨ ɢ ɧɟɤɨɥɤɭ ɢɥʁɚɞɢ ɞɟɰɚ ɢ ɦɥɚɞɢ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɧɢɜɧɢɬɟ ɜɨɫɩɢɬɭɜɚɱɢ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢɬɟ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ. ɉɭɛɥɢɤɚɬɚ ɦɚɫɨɜɧɨ ɢ ɲɢɪɨɤɨɝɪɚɞɨ ɫɟ ɨɞɾɜɚ, ɧɚʁɜɟɪɨʁɚɬɧɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɚ ɨɞ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɬɟ ɢɡɜɟɞɭɜɚɱɢ - ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɤɭʅɢ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ, ɋɬɪɭɦɢɰɚ ɢ ɉɪɢɥɟɩ, ɤɨɢ ɫɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɡɚ ɞɟɰɚ ɢ ɦɥɚɞɢ, ɢɥɢ ɩɚɤ, ɜɨ ɫɜɨʁɨɬ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪ ɧɟɢɡɨɫɬɚɜɧɨ ɝɨ ɧɟɝɭɜɚɚɬ, ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ ɢ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚɚɬ ɨɜɨʁ ɦɧɨɝɭ ɫɩɟ-ɰɢɮɢɱɟɧ, ɪɟɞɨɤ ɢ ɛɢɬɟɧ ɠɚɧɪ. Ɍɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɩɨɧɭɞɚ ɛɟɲɟ ɦɨɲɧɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɚ, ɧɚɢɞɟ ɧɚ ɭɛɚɜ ɩɪɢɟɦ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟ ɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ. ɉɨɫɚɤɭɜɚɦɟ ɜɨ ɢɞɧɢɧɚ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɞɚ ɨɞɢ ɩɨ ɧɚɝɨɪɧɚ ɥɢɧɢʁɚ, ɞɚ ɫɟ ɧɚɞɨɩɨɥɧɭɜɚ ɢ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚ, ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢɜɚ ɢ ɩɪɨɲɢɪɭɜɚ, ɭɲɬɟ ɩɨɜɟʅɟ ɞɚ ɫɟ ɡɛɨɝɚɬɭɜɚ ɢ ɨɦɚɫɨɜɭɜɚ. Ɉɫɧɨɜɚɬɚ ɟ ɜɟʅɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚ, ɤɨɧɰɟɩɬɨɬ ɟ ɜɟʅɟ ɫɨɡɞɚɞɟɧ ɢ ɢɡɝɪɚɞɟɧ, ɩɚ ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɫɢɬɟ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɢ ɧɚɛɪɨ ɒɬɢɩ ɞɚ ɫɬɚɧɟ ɰɟɧɬɚɪ ɢ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɡɚ ɞɟɰɚ ɢ ɦɥɚɞɢ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɚ ɬɨɚ ɧɟɢɡɦɟɪɧɨ ʅɟ ɡɧɚɱɢ ɢ ɡɪɚɱɢ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɩɥɚɧ, ɧɨ ɢ ɧɚɞɜɨɪ ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɡɟɦʁɚ. ɇɚɜɢɫɬɢɨɧɚ, ɛɟɲɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭɜɚ ɧɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɢɪɚʃɟɬɨ ɢ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚʃɬɨ ɧɚ “Ȼɟɫɤɪɚʁɧɢɬɟ ɫɨɧɢɲɬɚ“ ɩɪɟɤɭ ɚɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɢɝɪɚ ɧɚ ɚɧɫɚɦɛɥɨɬ ɧɚ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɡɚ ɞɟɰɚ ɢ ɦɥɚɞɢ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ. ɇɢɜɧɚɬɚ ɢɝɪɚ ɛɟɲɟ ɢɝɪɚ ɜɨ ɜɢɫɬɢɧɫɤɚ ɫɦɢɫɥɚ ɧɚ ɡɛɨɪɨɬ, ɠɢɜɚ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɚ, ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ ɢ ɢɫɰɢɡɟɥɢɪɚɧɚ, ɩɪɨɦɢɫɥɟɧɚ ɢ ɩɪɟɰɢɡɧɚ ɞɨ ɧɚʁɫɢɬɧɢ ɞɟɬɚɥɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɩɪɨɱɭɟɧɢɨɬ ɪɟɠɢɫɟɪ Ȼɨʃɨ Ʌɭɧɝɨɜ ɨɞ Ȼɭɝɚɪɢʁɚ, ɚɤɬɟɪɢɬɟ - ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ, ɧɨ ɢ ɫɢɬɟ ɞɪɭɝɢ ɤɪɟɚɬɨɪɢ ɧɚ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ. ɉɪɟɞ ɫɟ, ɬɭɤɚ ɦɢɫɥɢɦɟ ɧɚ ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɢ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɦɭɡɢɤɚɬɚ, ɤɨɢ ɛɟɚ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɢ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɧɢ, ɩɨɤɪɚʁ ɜɟɲɬɚɬɚ, ɥɭɰɢɞɧɚ ɢ ɩɚɧɬɨɦɢɦɫɤɚ ɢɝɪɚ ɧɚ ɚɪɬɢɫɬɢɱɤɚɬɚ ɟɤɢɩɚ. Ɉɛɥɟɱɟɧɢ ɜɨ ɰɪɧɢ ɤɨɫɬɢɦɢ, ɫɨ ɮɥɭɨɪɟɫɰɟɧɬɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɜɨ ɪɚɰɟɬɟ, ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɝɢ ɪɚɫɤɚɠɭɜɚɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɩɪɢɤɚɡɧɢ, ɢɥɢ ɢɝɪɚɚ ɜɨ ɪɢɬɚɦɨɬ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚɬɚ ɦɭɡɢɤɚ. ɇɨ, ɢ ɩɪɢ ɩɪɟɦɢɧɢɬɟ ɨɞ ɟɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɢ ɟɞɧɚ ɪɟɚɥɧɨɫɬ ɜɨ ɞɪɭɝɚ, ɫɟ ɡɚɞɪɠɭɜɚɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢ-

ɟɬɨ ɧɚ ɧɚʁɦɥɚɞɢɬɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ, ɤɨɢ ɩɪɨɫɬɨ ɭɠɢɜɚɚ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ, ɫɟ ɩɨɞɡɚɦɢɫɥɭɜɚɚ ɢ ɪɚɡɜɟɫɟɥɭɜɚɚ, ɩɚ ɞɭɪɢ ɢ ɩɨɬɩɟɜɧɭɜɚɚ ɢ ɡɚɢɝɪɭɜɚɚ ɡɚɟɞɧɨ ɢ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɫɨ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ. ɂɥɢ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɢɦɚ ɡɚɩɢɲɚɧɨ ɡɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “Ȼɟɫɤɪɚʁɧɢ ɫɨɧɢɲɬɚ“ ɢɫɬɚɤɧɚɬɢɨɬ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɤɪɢɬɢɱɚɪ ɂɜɚɧ ɂɜɚɧɨɜɫɤɢ: “ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɨɞɪɚɡɭɜɚ ɟɞɧɨ ɡɚɜɢɞɧɨ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨ ɪɚɦɧɢɲɬɟ... ɇɟ ɢɡɨɫɬɚɧɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɥɢɜɚɬɚ ɢɦɚɝɢɧɚɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɫɬɭɞɢɨɡɧɨɫɬ ɧɚ ɭɝɥɟɞɧɢɨɬ ɝɨɫɬɢɧ ɨɞ Ȼɭɝɚɪɨɢʁɚ - ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɬ ɧɚ Ɍɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ ɜɨ ɋɨɮɢʁɚ - Ȼɨʃɨ Ʌɭɧɝɨɜ, ɤɨʁ ɨɫɬɚɜɢ ɫɢɥɟɧ ɜɩɟɱɚɬɨɤ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɜɨ ɦɨʅɬɚ ɡɚ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɫɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ, ɫɨ ɪɚɡɜɢɟɧɨ ɱɭɜɫɬɜɨ ɡɚ ɜɢɡɭɟɥɢɡɚɰɢʁɚ, ɡɚ ɤɨɦɩɨɧɢɪɚʃɟ ɩɪɨɟɤɬ ɨɞ ɜɢɫɨɤɨ ɚɧɬɨɥɨɝɢɫɤɨ ɡɧɚɱɟʃɟ“. Ƚɨɥɟɦɚɬɚ ɫɚɥɚ ɜɨ Ⱦɨɦɨɬ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ “Ⱥɰɨ ɒɨɩɨɜ“ ɛɟɲɟ ɢɫɩɨɥɧɟɬɚ ɪɟɱɢɫɢ ɞɨ ɩɨɫɥɟɞɧɨ ɦɟɫɬɨ, ɩɚ ɜɟɪɭɜɚɦɟ ɞɟɤɚ ɜɟʅɟ ɧɚ ɫɥɟɞɧɨɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ “Ɇɚɥɢɨɬ ɩɪɢɧɰ“ ɢ ɲɬɢɩɫɤɢɨɬ ɇɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ, ɤɚɤɨ ɞɨɦɚʅɢɧ, ʅɟ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɫɨ ɫɜɨʁɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɡɚ ɞɟɰɚ ɢ ɦɥɚɞɢ ɩɪɟɞ ɫɜɨɢɬɟ ʂɭɛɨɩɢɬɧɢ ɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɧɢ ɫɨɝɪɚɼɚɧɢ. Ɍɪɟɛɚɲɟ ɞɚ ɫɟ ɜɢɞɚɬ ɲɢɪɨɤɨ ɨɬɜɨɪɟɧɢɬɟ ɨɱɢ ɧɚ ɧɚʁɦɥɚɞɢɬɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ, ɡɚ ɤɨɢ ɟ ɨɜɨʁ Ɏɟɫɬɢɜɚɥ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɧɚɦɟɧɟɬ, ɧɨ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɱɭɜɫɬɜɭɜɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚɬɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚɲɟ ɢ ɤɚʁ ɜɨɡɪɚɫɧɢɬɟ, ɤɨɢ ɫɢɬɟ ɡɚɟɞɧɨ ɩɨɫɚɤɭɜɚɚɬ ɨɜɨʁ Ɏɟɫɬɢɜɚɥ ɩɨɤɪɚʁ ɪɟɜɢʁɚɥɧɢɨɬ ɞɚ ɢɦɚ ɢ ɧɚɬɩɪɟɜɚɪɬɭɢɜɚɱɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɚ ɜɨ ɢɞɧɢɧɚ (ɡɨɲɬɨ ɞɚ ɧɟ?) ɞɚ ɛɢɞɟ ɫɨ ɩɨɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɧɚ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɢ ɝɨɫɬɢ, ɫɨ ɲɬɨ ʅɟ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɭɲɬɟ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ ɢ ɧɚɬɩɪɟɜɚɪ, ɚ ɫɨ ɬɨɚ ɚɜɬɨɦɚɫɬɤɢ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ, ɚ ɫɪɟʅɧɢ ɢ ɧɚʁɝɨɥɟɦɢ ɞɨɛɢɬɧɢɰɢ ɨɞ ɫɟɬɨ ɬɨɚ ʅɟ ɛɢɞɚɬ ɞɟɰɚɬɚ ɢ ɦɥɚɞɢɬɟ, ɤɨɢ ʅɟ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭɜɚɚɬ ɧɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɫɨ ɲɢɪɨɤɚ ɥɟɩɟɡɚ ɨɞ ɬɟɦɢ ɢ ɦɨɬɢɜɢ, ɢɡɜɟɞɭɜɚɱɤɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ, ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬɢ, ɩɚ ɢ ɬɜɨɪɟɱɤɢ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɢ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɪɚɛɨɬɢɥɧɢɰɢ ɢ ɫɥɢɱɧɨ...

72


†DIVO MESO–

DIVO MESO ɪɢɢɧɨɬɨ ɩɨɡɨɪʁɟ, ɟ ɞɨɬɨɥɤɭ ɩɨɝɨɥɟɦ, ɩɨɡɧɚɱɚɟɧ, ɩɨɜɪɟɞɟɧ, ɚɤɨ ɫɟ ɡɧɚɟ ɞɟɤɚ ɬɨʁ ɟ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɜɨ ɟɞɧɚ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɦɨɲɧɟ ɫɢɥɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ ɢ ɲɬɨ ɫɢɬɟ ɲɟɫɬ ɋɬɟɪɢɢɧɢ ɧɚɝɪɚɞɢ ɫɟ ɞɨɛɢɟɧɢ ɫɨ ɟɞɧɨɝɥɚɫɧɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ 5-ɱɥɟɧɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ, ɧɚ ɱɢɟ ɱɟɥɨ ɫɟ ɧɚɨɼɚɲɟ ɝɨɥɟɦɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɜɨ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ, ɡɚɝɪɟɩɫɤɢɨɬ ɪɟɠɢɫɟɪ Ʉɨɫɬɚ ɋɩɚɢʅ. ȿɞɟɧ ɞɪɭɝ ɮɚɤɬ ɟ, ɫɟ ɱɢɧɢ. ɭɲɬɟ ɩɨɡɧɚɱɚɟɧ, ɚ ɢɦɟɧɨ ɞɟɤɚ ɜɨ ɚɧɚɥɢɬɟ ɧɚ ɋɬɟɪɢɢɧɨɬɨ ɩɨɡɨɪʁɟ ɧɢɟɞɟɧ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɚɧɫɚɦɛɥ ɞɨɫɟɝɚ ɧɟ ɨɫɜɨɢɥ ɬɨɥɤɚɜ ɛɪɨʁ ɋɬɟɪɢɢɧɢ ɧɚɝɪɚɞɢ ɤɚɤɨ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ. ɉɨɞɚɬɨɤɨɬ ɞɟɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɨɞ Ƚ. ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɝɢ ɞɨɛɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢʁɚɬɚ ɡɚ ɫɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɲɬɨ ʁɚ ɫɨɱɢɧɭɜɚɚɬ ɟɞɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɬɨɚ: ɬɟɤɫɬɨɬ, ɪɟɠɢʁɚɬɚ, ɝɥɭɦɚɬɚ, ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɢ ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ, ɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɬɧɨɫɬɚ ɧɚ ɟɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɱɢɧ, ɡɚ ɨɫɜɟɞɨɱɟɧɢɬɟ ɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɧɚ ɟɞɧɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟ. ɋɚɦɨ ɟɞɧɚ ɝɨɥɟɦɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɬɨɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“

ɉɨɫɬɨʁɚɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɤɨɢ ɫɨ ɫɜɨɟɬɨ ɡɧɚɱɟʃɟ, ɚ ɭɲɬɟ ɩɨɜɟʅɟ ɫɨ ɫɜɨɢɬɟ ɨɫɜɟɞɨɱɟɧɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɜɥɟɝɭɜɚɚɬ ɜɨ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɤɚɤɨ ɚɧɬɨɥɨɝɢɫɤɢ ɫɰɟɧɫɤɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɚ, ɲɬɨ ɦɭ ɞɚɜɚɚɬ ɛɟɥɟɝ ɢ ɫɜɨɟɜɢɞɟɧ ɩɟɱɚɬ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨɬɨ ɠɢɜɟɟʃɟ. ȿɞɧɚ ɬɚɤɜɚ ɫɰɟɧɫɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɟ ɧɟɫɨɦɧɟɧɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɚ „ȾɂȼɈ ɆȿɋɈ“ ɨɞ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, ɚ ɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ / ɪɟɠɢʁɚ: ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ, ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚ – Ɇɟɬɚ ɏɨɱɟɜɚɪ, ɤ. ɝ., ɤɨɫɬɢɦɢ: - ȿɥɟɧɚ Ⱦɨɧɱɟɜɚ – Ɍɚɧɱɟɜɚ/. ɋɨ ɨɜɨʁ ɩɪɨɟɤɬ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɩɨɡɧɚɬɨ ɧɚɲɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɲɧɢɬɟ 25-ɬɢ ʁɭɛɢɥɟʁɧɢ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɢɝɪɢ ɜɨ ɇɨɜɢ ɋɚɞ – ɋɬɟɪɢɢɧɨɬɨ ɩɨɡɨɪʁɟ, ɝɨ ɩɨɫɬɢɝɧɚ ɫɜɨʁɨɬ ɞɨɫɟɝɚ ɧɚʁɝɨɥɟɦ ɭɫɩɟɯ, ɲɬɨ ɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɧɚʁɛɥɟɫɤɚɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɜɨɨɩɲɬɨ, ɧɟɝɨɜ ɬɪɢɭɦɮ ɜɨ ɜɢɫɬɢɧɫɤɚɬɚ ɫɦɢɫɥɚ ɧɚ ɡɛɨɪɨɬ. ɂɡɜɨɧɪɟɞɧɢɨɬ ɭɫɩɟɯ, ɲɬɨ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɝɨ ɩɨɫɬɢɝɧɚ ɧɚ ɟɞɧɚ ɬɚɤɜɚ ɜɪɜɧɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɋɬɟ-

Ɉɞ ɥɟɜɨ – Ʉɪɭɦ ɋɬɨʁɚɧɨɜ; Ɇɟɬɨ ȳɨɜɚɧɨɜɫɤɢ; Ɇɢɥɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɚ; Ȼɥɚɝɨʁ ɑɨɪɟɜɫɤɢ; ɇɟɧɚɞ ɋɬɨʁɚɧɨɜɫɤɢ; ɥɟɠɢ – ɋɧɟɠɚɧɚ ɋɬɚɦɟɫɤɚ 73


†DIVO MESO– ȱ ɦɨɠɟɲɟ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɢ ɬɨɥɤɚɜ ɛɪɨʁ ɧɚɝɪɚɞɢ, ɞɚ ɫɟ ɧɚɥɨɠɢ ɤɚɤɨ ɚɩɫɨɥɭɬɟɧ ɩɨɛɟɞɧɢɤ, ɞɚ ɛɢɞɟ ɬɨɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɧɚɫɬɚɧ... Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɧɟɫɨɦɧɟɧɨ ɜɚɠɟɲɟ ɡɚ ɟɞɟɧ ɨɞ ɧɚʁɫɟɪɢɨɡɧɢɬɟ ɮɚɜɨɪɢɬɢ ɧɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɢɝɪɢ ɜɨ ɇɨɜɢ ɋɚɞ – 80. Ɂɚɲɬɨ ɭɲɬɟ ɟɞɧɚɲ ɩɨ ɩɪɚɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɧɚ ɫɩɨɦɧɚɬɨɜɨ ɞɪɚɦɫɤɨ ɞɟɥɨ, ɤɪɢɬɢɤɚɬɚ ɛɟɲɟ ɟɞɧɨɞɭɲɧɚ ɜɨ ɨɰɟɧɤɚɬɚ ɞɟɤɚ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɫɰɟɧɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬ ɲɬɨ ɝɢ ɧɨɫɢ ɨɞɥɢɤɢɬɟ ɧɚ ɦɚʁɫɬɨɪɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚɬɚ ɫɥɨɟɜɢɬɨɫɬ ɢ ɤɨʁɚ ɩɨɫɟɞɭɜɚ ɞɭɯ ɧɚ ɜɢɫɨɤɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬ. „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɭɲɬɟ ɟɞɧɚɲ ɧɚʁɞɟ ɩɚɬ ɢ ɞɨ ɫɪɰɟɬɨ ɧɚ ɝɥɟɞɚɱɨɬ, ɢ ɬɨɚ ɛɟɲɟ ɨɧɨʁ ɧɚʁɫɢɝɭɪɟɧ ɡɧɚɤ, ɨɧɚɚ ɱɭɞɟɫɧɚ ɩɨɬɜɪɞɚ ɞɟɤɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɩɪɨɟɤɬ ɲɢɪɨɤɨ ɦɭ ɟ ɨɬɜɨɪɟɧ ɩɚɬɨɬ ɡɚ ɭɫɩɟɫɢ ɢ ɜɨ ɩɨɲɢɪɨɤɢ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɪɚɡɦɟɪɢ. Ɇɟɼɭɬɨɚ, ɢ ɩɨɤɪɚʁ ɨɜɚ, ɧɢ ɧɚʁɝɨɥɟɦɢɬɟ ɨɩɬɢɦɢɫɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟɚ ɞɚ ɨɱɟɤɭɜɚɚɬ ɬɚɤɨɜ ɛɥɟɫɤɚɜ ɭɫɩɟɯ ɢ ɧɚ ɫɤɨɩɫɤɢɨɬ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɢ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɜɨ ɰɟɥɢɧɚ, ɲɬɨ ɛɟɲɟ ɛɟɡɞɪɭɝɨ ɪɚɦɟɧ ɧɚ ɩɨɞɜɢɝ! Ʉɚɤɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɜɟʅɟ ɡɞɨɛɢɟɧɚɬɚ ɪɟɩɭɬɚɰɢʁɚ ɞɟɤɚ ɜɨ ɫɥɭɱɚʁɨɜ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɜɪɜɟɧ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɞɨɫɬɪɟɥ, ɥɨɝɢɱɧɨ ɛɟɲɟ ɲɬɨ ɡɚ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɧɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɜɥɚɞɟɟɲɟ ɧɟɨɛɢɱɧɨ ɝɨɥɟɦɨ ɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚʃɟ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɝɨɥɟɦɚɬɚ ɫɚɥɚ ɧɚ ɋɪɩɫɤɨ ɧɚɪɨɞɧɨ ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ ɜɨ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɜɨ ɤɨʁɚ ɢɧɚɤɭ ɞɜɟ ɢ ɩɨɥ ɞɟɰɟɧɢɢ ɩɨ ɪɟɞ ɫɟ ɨɞɪɠɭɜɚɚɬ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɢɝɪɢ, ɛɟɲɟ ɩɪɟɦɧɨɝɭ ɦɚɥɚ ɞɚ ɝɢ ɩɪɢɦɢ ɫɢɬɟ ɨɧɢɟ ɲɬɨ ɫɚɤɚɚ ɞɚ ɝɨ ɜɢɞɚɬ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ. ɇɨ ɩɨɡɧɚɱɚʁɧɨ, ɩɨɫɭɲɬɟɫɬɜɟɧɨ ɨɞ ɩɨɫɟɬɚɬɚ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭɜɚ ɫɚɦɨ ɫɨ ɟɞɟɧ ɩɪɨɜɟɪɟɧ ɢ ɩɨɬɜɪɞɟɧ ɤɜɚɥɢɬɟɬ, ɛɟɲɟ ɨɞɥɢɱɧɢɨɬ ɩɪɢɟɦ ɤɚʁ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ, ɤɨʁɚ ɫɜɨʁɨɬ ɢɡɪɚɡ ɧɚ ɨɞɭɲɟɜɭɜɚʃɟ ɝɨ ɢɫɤɚɠɚ ɢ ɫɨ ɚɩɥɚɭɡɢ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɫɰɟɧɚ. ɋɨ ɞɪɭɝɢ ɡɛɨɪɨɜɢ ɪɟɱɟɧɨ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɧɚ ɟɞɟɧ ɩɪɟɤɪɚɫɟɧ ɧɚɱɢɧ ɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚɲɟ ɫɨ ɝɥɟɞɚɱɤɢɨɬ ɚɭɞɢɬɨɪɢɭɦ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ ʁɚɡɢɱɧɚɬɚ ɛɚɪɢɟɪɚ, ɤɨʁɚɧɟ ɦɨɠɟ ɢ ɧɟ ɫɦɟɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɬɰɟɧɢ, ɨɜɨʁɩɚɬ ɛɟɲɟ ɫɨɜɥɚɞɚɧɚ ɧɟ ɦɟɯɚɧɢɱɤɢ ɩɪɟɤɭ ɫɥɭɲɚɥɤɢɬɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɤɭ ɫɢɦɭɥɬɚɧɢɨɬ ɩɪɟɜɨɞ, ɬɭɤɭ ɫɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɪɚɡɛɢɪɥɢɜɢɨɬ ɢ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɟɧ ʁɚɡɢɤ – ʁɚɡɢɤɨɬ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ, ɡɚ ɲɬɨ ɨɜɨʁ ɰɟɧɟɬ ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɞɚɞɨɚ ɫɢɬɟ ɨɧɢɟ ɲɬɨ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɚ ɜɨ ɨɮɨɪɦɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ, ɩɨɱɧɭɜɚʁʅɢ ɨɞ ɤɪɢɫɬɚɥɧɨ ɱɢɫɬɚɬɚ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ, ɤɨʁ ɡɧɚɟɲɟ ɞɚ ɝɢ ɩɪɟɦɨɫɬɢ ɫɢɦɟ ɦɨɠɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɲɬɨ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɨɞ ɛɭɤɜɚɥɧɨɬɨ, ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɨ, ɮɨɥɤɥɨɪɧɨɬɨ ɬɨɥɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɟɤɫɬɨɬ, ɤɨɦɩɨɧɢɪɚʁʅɢ ɧɚ ɬɨʁ ɧɚɱɢɧ ɟɞɧɚ ɮɚɫɰɢɧɚɧɬɧɚ ɫɰɟɧɫɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ, ɨɞ ɢɧɫɩɢɪɚɬɢɜɧɨ ɧɚɩɢɲɚɧɢɨɬ ɞɪɚɦɫɤɢ

ɬɟɤɫɬ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, ɤɨʁ ɫɟ ɨɞɥɢɤɭɜɚ ɫɨ ɟɞɟɧ ɦɨɲɧɟ ɬɟɱɟɧ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɟɧ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧ ɞɢʁɚɥɨɝ, ɞɨ ɚɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɟɤɢɩɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɟɤɨʁ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢ ɫɢɬɟ ɡɚɟɞɧɨ ɞɟʁɫɬɜɭɜɚɚ ɢɦɩɪɟɫɢɜɧɨ, ɢɦɩɨɧɢɪɚʁʅɢ ɩɪɟɞ ɫɟ ɫɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɩɨɞɝɨɬɜɟɧɨɫɬ ɢ ɞɨɫɥɟɞɧɨɫɬ / ɨɜɞɟ, ɩɨɤɪɚʁ ɞɪɭɝɢɬɟ, ɞɚ ɝɢ ɫɩɨɦɧɟɦɟ ɤɪɟɚɰɢɢɬɟ ɧɚ Ȼɥɚɝɨʁɚ ‘ɨɪɟɜɫɤɢ, Ɇɟɬɨ ȳɨɜɚɧɨɜɫɤɢ, Ʉɪɭɦ ɋɬɨʁɚɧɨɜ, Ɇɢɥɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɚ, ɋɧɟɠɚɧɚ ɋɬɚɦɟɫɤɚ, Ʌɢɥʁɚɧɚ ȼɟʂɚɧɨɜɚ, ɉɟɬɚɪ Ɍɟɦɟɥɤɨɜɫɤɢ, ɇɟɧɚɞ ɋɬɨʁɚɧɨɜɫɤɢ / ɞɨ ɦɨɞɟɪɧɚɬɚ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚ ɧɚ Ɇɟɬɚ ɏɨɱɟɜɚɪ ɢ ɤɨɫɬɢɦɢɬɟ ɫɨ ɨɞɧɟɝɭɜɚɧ ɜɤɭɫ ɧɚ ȿɥɟɧɚ Ⱦɨɧɱɟɜɚ – Ɍɚɧɱɟɜɚ. ɉɨɜɪɡɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɫɢɬɟ ɨɜɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɨɜɨɡɦɨɠɢʁɚ ɞɚ ɛɢɞɟɦɟ ɫɜɟɞɨɰɢ ɧɚ ɟɞɧɚ ɜɢɫɨɤɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ, ɩɪɟɬɰɢɡɧɚ ɢ ɞɨɤɪɚʁ ɧɚɩɪɚɜɟɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ. Ⱦɨ ɧɟɚ ɦɨɠɟɲɟ ɞɚ ɫɟ ɞɨʁɞɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɫɨ ɜɢɫɬɢɧɫɤɚ ɬɜɨɪɟɱɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɫɨ ɩɪɨɧɚɨɼɚʃɟɬɨ ɧɚ ɡɚɟɞɧɢɱɤɢ ʁɚɡɢɤ ɧɚ ɫɢɬɟ ɬɜɨɪɰɢ, ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɤɚɠɟ ɢ ɞɨɤɚɠɟ ɤɨʁɡɧɚɟ ɩɨ ɤɨʁ ɩɚɬ ɧɟɩɨɛɢɬɧɚɬɚ ɜɢɫɬɢɧɚ ɞɟɤɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɤɨɠɟ ɞɚ ɨɩɫɬɚɧɟ, ɞɚ ɛɢɞɟ ɜɨ ɮɨɤɭɫɨɬ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚʃɟɬɨ, ɞɚ ɫɟ ɡɚɫɚɤɚ ɫɨ ɰɟɥɨɬɨ ɫɪɰɟ ɚɤɨ ɧɟ ɨɬɫɭɫɬɜɭɜɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɨɬ ɚɧɝɚɠɦɚɧ, ɚɤɨ ɬɨʁ /ɚɧɝɚɠɦɚɧɨɬ/ ɧɨɫɢ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɬɜɨɪɟɱɤɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ. ɇɚ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɫɟɡɨɧɚɬɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɦɢ ɝɨ ɞɨɧɟɫɟ ɬɟɤɫɬɨɬ ɧɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“. ɋɨ ɧɟɬɪɩɟɧɢɟ ɝɨ ɞɨɱɟɤɚɜ ɢ ɜɨ ɟɞɟɧ ɡɞɢɜ ɝɨ ɩɪɨɱɢɬɚɜ. Ɉɞɥɢɱɟɧ, ɫɢ ɪɟɤɨɜ. Ɉɫɨɛɟɧɨ ɦɟ ɨɪɚɫɩɨɥɨɠɢʁɚ ɥɢɤɨɜɢɬɟ ɧɚ ɋɬɟɮɚɧ, ɋɢɦɨɧ, Ʉɥɚɭɫ ɢ Ⱦɢɦɢɬɪɢɟ. Ɋɟɩɥɢɤɢɬɟ - ɚ ɛɪɟ ɩɨɩɟ ɬɢ ɤɚɤɨ ɧɚ ɫɤɚɥɢɜɟ ɞɚ ɫɢ ɫɩɢɟɥ ɧɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɨɧɢɟ „ɚɤɨ ɡɚɜɪɲɟɲɟ ɮɚɤɭɥɬɟɬ - ɧɚ ɫɩɚʃɟ ʅɟ ɧɟ ɡɚɤɨɥɟɲɟ, ɝɢ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜ ɜɨ ɫɟʅɚɜɚʃɟɬɨ ɡɚ ɧɚɲɢ ɞɨɦɚɲɧɢ ɪɟɩɥɢɤɢ. ɋɟ ɢɡɪɚɞɭɜɚɜ! ɂɦɚɦɟ ɝɨɥɟɦ ɚɞɭɬ ɜɨ ɪɚɰɟ. ɋè ɜɨ ɩɢɟɫɚɬɚ ɦɟ ɩɨɬɫɟɬɭɜɚɲɟ ɧɚ ɜɪɟɦɢʃɚɬɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɥɢɜɢ, ɧɚɲɢ. Ƚɢ ɩɨɞɟɥɢɜɦɟ ɟɤɢɩɢɬɟ – ɟɞɧɢ ɜɨ „Ⱦɪɚɤɭɥɚ...“, ɞɪɭɝɢ ɜɨ „Ɋɢɛɚɪɫɤɢ ɤɚɪɚɧɢɰɢ“, ɬɪɟɬɢ ɜɨ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“. ɇɟɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ʁɚ ɩɪɢɩɪɟɦɢɦɟ ɡɚ ɋɬɟɪɢɢɧɨɬɨ ɩɨɡɨɪʁɟ. ɉɪɟɦɢɟɪɚɬɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɟ, ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɨɩɨɡɢɰɢɢɬɟ ɧɚ „ɋɬɟɢɪɢɧɨɬɨ ɩɨɡɨɪʁɟ“ ɞɨ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ 1979 ɝɨɞɢɧɚ. ɉɪɟɞ ɩɨɞɟɥɛɚɬɚ ɧɚ ɭɥɨɝɢɬɟ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ „ɜɪɢɟ“. ɋɟ ɡɚɤɚɧɭɜɚɚɬ ɚɤɨ ɧɟ ʁɚ ɡɟɦɚɦɟ ɞɚ ɢɝɪɚ ɤɚʁ ɍɧɤɨ „ɛɭɧɬ ʅɟ ɞɢɝɧɚɦ“ ɢ ɫɥɢɱɧɢ ɡɚɤɚɧɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɨɞ ɟɞɟɧ. „Ȼɨɝɨɜɢɬɟ ɫɟ ɜɨɡɧɟɦɢɪɟɧɢ - ɨɬɮɪɥɟɧɢ, ɨɜɚ ɟ ɜɟɪɨʁɚɬɧɨ ɩɨɱɟɬɨɤ. ȷɟ ɩɪɚɜɚɬ ɧɟɲɬɨ, ʅɟ ɪɨɜɚɪɚɬ, ʅɟ ɨɞɚɬ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɢ, ɡɧɚɚɬ, ɚɤɨ ɧɟ ɫɭɦ ʁɚɫ, ɡɚ ɱɚɫ ɛɢ ʁɚ ɪɚɫɱɢɫɬɢɥɟ ɪɚɛɨɬɚɬɚ. ɇɨ, ɭɲɬɟ ɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɢɦɚ ɞɨ ɦɨʁɨɬ ɪɟɢɡɛɨɪ, ɚ ɞɨ ɬɨɝɚɲ ʅɟ ɢɡɥɟɡɚɬ ɩɪɟɦɢɟɪɢɬɟ, ʅɟ ɢɡɥɟɡɟ ɢ 74


†DIVO MESO– ɩɨɥɟɤɚ, ɩɨ ɫɢɝɭɪɧɨ... ȳɚɫɧɨ ɦɢ ɟ ɞɟɤɚ ɨɫɧɨɜɧɢɨɬ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɦɢ ɟ ɭɫɩɟɯɨɬ ɧɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“. Ɍɨɚ ʅɟ ɢɦ ɝɢ ɩɨɦɚɬɢ ɫɢɬɟ ɫɦɟɬɤɢ. ȳɚ ɢɫɩɪɚʅɚɦ ɢ ɨɜɚɚ ɝɨɞɢɧɚ ɫɨ ɪɚɫɩɪɚɜɢɢ ɜɧɚɬɪɟ ɢ ɧɚɞɜɨɪ ɨɞ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ. Ⱦɨ ɤɨɝɚ? Ⱦɨɞɟɤɚ ɦɨɠɚɦ! Ⱥɤɨ ɭɫɩɟɚɦ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ - ɩɨɥɟɫɧɨ ʅɟ ɫɟ ɨɞɢ ɩɨɧɚɬɚɦɭ. Ⱥɤɨ ɧɟ ɫɟ ɭɫɩɟɟ ɫɨ ɢɡɦɢɧɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɦɚɧɞɚɬɨɬ ɜɨ ʁɭɥɢ, ɚɞɢɨ ɬɟɚɬɚɪ, ɦɨɠɟɛɢ ɢ ɜɪɟɦɟ ɟ. ȳɚɫ ɞɟɧɟɫ ɝɨ ɩɪɟɜɡɟɦɚɦ ɧɚʁɪɢɡɢɱɧɢɨɬ ɱɟɤɨɪ ɜɨ ɦɨʁɨɬ ɠɢɜɨɬ. ɉɨɞɧɟɫɨɜ ɦɨɥɛɚ ɡɚ ɞɨɤɬɨɪɚɬ! Ȼɟɥɨɜɢʅ ɪɟɤɨɥ ɡɚ Ƚɨɪɚɧɚ ɞɟɤɚ ɬɨʁ ɟ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ Ʉɪɥɟɠɚ, ɉɟɬɪɟ Ȼɚɤɟɜɫɤɢ ɧɚɩɢɲɚɥ ɞɟɤɚ ɩɪɟɤɭ ʁɭɧɚɰɢ ɨɞ Ⱦɟɛɚɪ ɦɚɚɥɨ ɫɟ ɢɫɬɚɤɧɭɜɚɚɬ ɢ ɪɟɲɚɜɚɚɬ ɫɜɟɬɫɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ⱥɰɨ Ⱥɥɟɤɫɢɟɜ ɦɢ ɜɟɥɢ ɩɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɞɨɞɟɤɚ ɫɚɥɚɬɚ ɝɪɦɟɲɟ ɨɞ ɚɩɥɚɭɡɢ: „ɑɟɤɚɜɦɟ, ɱɟɤɚɜɦɟ ɢ ɞɨɱɟɤɚɜɦɟ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɚɜɬɨɪ...“. Ƚɚɧɟ Ɍɨɞɨɪɨɜɫɤɢ ɩɚɤ: „Ɋɢɫɬɟ, ɨɜɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɟ ɦɧɨɝɭɩɚɬɢ ɩɨɞɨɛɪɚ ɨɞ ɨɧɚ ɲɬɨ ɬɢ ɦɢ ɝɨ ɤɚɠɭɜɚɲɟ...“.1 ɇɢɲɬɨ ɛɟɡ ɨɫɬɚɬɨɤ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɜɟɞɟ ɧɢ ɧɚ ɲɬɨ ɞɪɭɝɨ. ɋɟɤɨɝɚɲ, ɩɨɞ ɡɧɚɟʃɟɬɨ ɢ ɱɢɫɬɚɬɚ ɫɦɟɬɤɚ ɢ ɡɞɪɚɜɢɨɬ ɪɚɡɭɦ, ɨɫɬɚɧɭɜɚ ɞɭɩɥɨ ɞɧɨ. ɉɨɞ ɱɟɫɬɢɬɨɫɬɚ – ɩɪɟʂɭɛɚɬɚ, ɩɨɞ ɞɨɤɚɡɨɬ – ɫɨɦɧɟɠɨɬ, ɩɨɞ ɤɥɢɧɢɱɧɨɬɨ ɡɞɪɚɜʁɟ – ɞɢɜɨɬɨ ɦɟɫɨ ɜɨ ɝɪɚɞɢɬɟ. Ɍɢɟ ɥɭɼɟ ɫɨ ɞɭɩɥɨ ɞɧɨ ɧɟ ɝɢ ɦɚɱɢ ɬɨɚ ɲɬɨ ɧɟ ɦɨɠɚɬ ɨɧɚ ɲɬɨ ɧɟ ɫɟ, ɬɭɤɭ ɲɬɨ ɧɢɤɚɤɨ ɞɨ ɤɪɚʁ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɨɧɚ ɲɬɨ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɫɟ, ɜɟɥɢ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ. Ⱥɧɫɚɦɛɥɨɬ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɩɪɟɞ ɞɟɫɟɬɢɧɚ ɞɟɧɚ ɩɨɱɧɚ ɞɚ ɪɚɛɨɬɢ ɜɪɡ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɬɟ ɧɚ ɞɜɚ ɧɨɜɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɉɪɜɚɬɚ ɩɪɟɦɢɟɪɚ ɫɨ ɲɬɨ ʅɟ ɛɢɞɟ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɧɨɜɚɬɚ ɫɟɡɨɧɚ, ɩɨ ɥɟɬɧɢɨɬ ɨɞɦɨɪ ʅɟ ʁɚ ɩɪɢɤɚɠɟ ɧɚ 7 ɧɨɟɦɜɪɢ ɜɨ ɩɪɢɪɨɞɧɢɨɬ ɚɦɛɢɟɧɬ ɧɚ Ʉɭɪɲɭɦɥɢ-ɚɧ ɟɞɧɨ ɩɨ ɞɪɭɝɨ ɜɨ ɩɟɬɨɤ ɢ ɫɚɛɨɬɚ, ʅɟ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚɚɬ „ɋɨɥɭɧɫɤɢ ɩɚɬɪɞɢɢ“. ȼɟɞɧɚɲ ɩɨɬɨɚ ʅɟ ɩɨɱɧɟ ɢ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ ɧɚ ɦɚɬɢɱɧɚɬɚ ɫɰɟɧɚ. ɉɪɨɛɢɬɟ ɧɚ „Ⱦɪɚɤɭɥɚ“ ɢ „Ⱦɟɧ ɡɚ ɛɟɝɫɬɜɨ“ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚɚɬ. Ⱦɟɧɨɜɢɜɟ ɍɦɟɬɧɢɱɤɢɨɬ ɫɨɜɟɬ ɭɫɜɨɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɧɨɜɢ ɫɰɟɧɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬɢ ɲɬɨ ʅɟ ɛɢɞɚɬ ɩɨɞɝɨɬɜɟɧɢ ɞɨ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ. ɇɚ ɝɨɥɟɦɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ʅɟ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɜɪɡ ɧɚʁɧɨɜɢɨɬ ɬɟɤɫɬ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ, „Ɋɢɛɚɪɫɤɢ ɤɚɪɚɧɢɰɢ“ ɨɞ Ʉɚɪɥɨ Ƚɨɥɞɨɧɢ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ɍɨɞɨɪɤɚ Ʉɨɧɞɨɜɚ-Ɂɚɮɢɪɨɜɫɤɚ, ɧɚ Ɇɚɥɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ʅɟ ɛɢɞɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚ „ɉɨɞɛɢɜɧɚ ɫɪɟʅɚ ɦɨʁɚ“ ɨɞ Ʌɟɨɧɢɞ Ɇɚʂɭɝɢɧ, ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɚɲɚ Ɇɚɪɤɭɫ, ɲɬɨ ɟ ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɩɨɜɟɫɬ

„Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“. Ɇɨɪɚ ɧɟɲɬɨ ɧɚ ɩɪɟɩɚɞ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɚɬ, ɞɚ ɦɟ ɨɰɪɧɚɬ ɧɚ ɛɪɡɢɧɚ ɧɟɲɬɨ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɚɬ ɩɨ ɦɨɠɧɨɫɬ ɛɥɢɰ-ɤɪɢɝ...“. ɉɨɬɪɟɛɧɨ ɟ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ɞɚ ɭɫɩɟɟ. ȳɚɫ ɫɭɦ ɫɢɝɭɪɟɧ ɜɨ ɬɨɚ, ɡɚ ɠɚɥ, ɧɚ ɦɧɨɝɭɦɢɧɚ. ȼɚɠɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɭɫɩɟɟ, ɚ ɩɨɬɨɚ ɞɚ ɫɢ ɨɞɚɦ. ɋɟɥɟɤɬɨɪɨɬ ȼɥɚɞɨ ɋɬɚɦɟɧɤɨɜɢʅ ɦɢ ɜɟɥɢ: „Ⱥɤɨ ɢɦɚɲ ɞɜɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɢ ɞɜɟɬɟ ʅɟ ɝɢ ɡɟɦɚɦ. Ɍɨɚ ɛɢ ɛɢɥɨ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɩɨɝɨɞɨɤ.“ „ɋɨɥɭɧɫɤɢɬɟ ɩɚɬɪɞɢɢ“ ɧɟ ɫɟ ɥɨɲ ɪɟɡɭɥɬɚɬ. ɇɢɟ ɢ ɞɜɟɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɝɢ ɩɪɢʁɚɜɢɜɦɟ. ȿɯ, Ȼɨɠɟ, ɦɧɨɝɭ ɫɭɦ ɫɟ ɦɚɱɟɥ ɡɚ ɞɚ ɭɫɩɟɚɦ. Ɉɜɨʁ ɩɚɬ ɫɚɤɚɦ, ɛɚɪɚɦ, ɦɨɥɚɦ. ɉɨɜɟʅɟ ɡɚ ɢɧɚɟɬ ɢ ʅɟɮ. Ⱦɟɤɚ ɫɦɟ ɬɟɚɬɚɪ. ȼɪɜɟɧ ɬɟɚɬɚɪ. ɇɟ ɫɚɦɨ ɜɨ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨ ɪɚɦɧɢɲɬɟ. Ɇɢɪɨ Ȼɟɥɨɜɢʅ ɫɨ Ɇɚʁɚ, ʁɚ ɩɪɢɤɚɠɚɚ ɦɨɧɨɞɪɚɦɚɬɚ „Ɋɚɲɨɦɨɧ“ ɢ „ȴɭɛɨɜɧɨ ɦɚɥɨɜɪɚɡɢɢ“. ɇɚ Ɇɚʁɚ ɢ ɫɟ ɞɨɩɚɞɧɚ ɪɟɩɟɬɢɰɢʁɚɬɚ ɫɨ ɍɧɤɨ. Ƚɨɥɟɦɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ʅɟ ɛɢɞɟ, ɦɢ ɜɟɥɢ, ɨɞɥɢɱɟɧ ɬɪɢɚɝɨɥɧɢɤ: ɬɟɤɫɬ ɪɟɠɢɫɟɪ - ɚɤɬɟɪɢ. Ɂɧɚɟɜ, ɫɟɝɚ ɭɲɬɟ ɩɨɜɟʅɟ ɫɟ ɧɚɞɟɜɚɦ...“. Ⱦɨɚɼɚ ɜɨ ɝɨɥɟɦɨ ɩɪɚɲɚʃɟ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“. Ⱦɟɤɨɪɚɰɢʁɚɬɚ ɞɭɪɢ ɞɟɧɟɫ ɑɚɞɢɤ ʅɟ ʁɚ ɦɟɫɬɢ (24 ɞɟɤɟɦɜɪɢ), ɢ ɬɨɚ ɲɬɨ ʅɟ ɧɚɦɟɫɬɢ, Ƚɨɫɩɨɞ ɡɧɚɟ, ɧɨ ʅɟ ɫɟ ɜɢɞɢ. ɍɧɤɨ ɫɚɛɚʁɥɟ ʁɚ ɨɞɥɨɠɢɥ ɩɪɨɛɚɬɚ. Ɇɟɬɨ ȳɨɜɚɧɨɜɫɤɢ ɟ ɧɚ ɫɧɢɦɚʃɟ, ɚ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɧɚ Ⱥɰɨ ȳɨɜɚɧɨɜɫɤɢ (ɏɟɪɰɨɝ), ɭɩɚɼɚ ɋɬɟɜɨ ɋɩɚɫɨɜɫɤɢ. ɇɟ ɫɟ ɡɧɚɟ ɞɚɥɢ Ɇɟɬɨ ʅɟ ɞɨʁɞɟ ɡɚ ɩɪɨɛɚɬɚ ɜɨ 17 ɱɚɫɨɬ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɚɤɨ ɑɚɞɢɤ ʁɚ ɧɚɦɟɫɬɢ ɫɰɟɧɚɬɚ. ɍɧɤɨ ɫɟ ɥɭɬɢ, ɜɨ ɩɪɚɜɨ ɟ, ɚɦɚ ɫɢɬɟ ɫɟ ɜɨ ɩɪɚɜɨ, ɧɨ ɬɨɚ ɟ ɲɬɨ ɟ. Ɉɞ ɨɜɚɚ ɤɨɠɚ ɜɨ ɞɪɭɝɚ ɧɟ ɫɟ ɦɨɠɟ... Ɂɚɪɚɞɢ ɟɞɧɚ ɝɥɭɦɢɰɚ ɝɢ ɩɪɟɤɢɧɚɜ ɨɞɧɨɫɢɬɟ ɫɨ ɝɪɚɞɫɤɢɬɟ ɨɬɰɢ ɢ ɤɨʁɡɧɚɟ ɭɲɬɟ ɫɨ ɤɨʁ. ɂ ɩɚɤ ɨɫɚɦɟɧ ɫɨ ɫɟɬɨ ɛɪɟɦɟ ɲɬɨ ɟ ɧɚɞ ɬɟɛɟ. ɋɥɭɲɚɦ ɜɨ ɆɇɌ ɫɟ ɞɟɥɢ ɟɞɧɚ ɩɥɚɬɚ ɩɥɭɫ, ɚ ɧɢɟ ɧɟ ɦɨɠɟɦɟ ɮɚɤɬɭɪɢɬɟ ɞɚ ɝɢ ɢɫɩɥɚɬɢɦɟ. Ɉɜɚ ʁɚ ɩɪɟɦɢɧɭɜɚ ɫɟɤɨʁɚ ɦɟɪɚ. Ʉɚʁ ɞɚ ɨɞɚɦ, ɲɬɨ ɞɚ ɩɪɚɜɚɦ. Ɍɚɤɚ ʅɟ ɫɢ ɨɞɢɲ Ɋɢɫɬɟ, ɞɨ ɤɪɚʁ, ɩɚ ɧɟɤɚ ɫɟ ɨɞɢ. Ɍɟɲɤɨ ɦɢ ɟ. ɇɟ ɦɢ ɟ ɞɪɚɝɨ. Ƚɢ ɨɞɥɨɠɢɜɦɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɢɦɚ ɩɨɜɟʅɟ ɩɪɨɛɢ. ȳɚ ɝɥɟɞɚɜ ɰɟɥɚɬɚ ɩɪɨɛɚ, ɛɟɲɟ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɚ, ɧɨ ɫɟ ɝɥɟɞɚ ɲɬɨ ɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɨ. ɉɨɥɧ ɩɨɝɨɞɨɤ. Ƚɨɪɚɧ ɭɞɢɪɚ ɩɟɱɚɬ ɧɚ ɧɨɜɚɬɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ. ɍɧɤɨ ɫɟ ɩɨɬɜɪɞɭɜɚ ɤɚɤɨ ɱɟɥɟɧ ɪɟɠɢɫɟɪ, ɚ ɚɪɬɢɫɬɢɬɟ, ɩɨɫɟɛɧɨ Ɇɟɬɨ, Ȯɨɪɱɟɜ, ɑɨɪɟ, ɉɟɪɨ, ɇɟɧɚɞ, ɋɧɟɲɤɚ, ɬɨɚ ɟ ɧɨɜɚɬɚ ɢ ɫɟɝɚ ɞɟɮɢɧɢɬɢɜɧɨ ɩɨɬɜɪɞɜɟɧɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɜɨɞɟɱɤɚ ɝɚɪɧɢɬɭɪɚ. Ɇɢɥɨ ɦɢ ɟ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧ ɫɭɦ, ɫɪɟʅɟɧ ɫɭɦ. Ɍɨɚ ɟ ɧɚ ɤɪɚʁɨɬ ɩɨɬɜɪɞɚ ɧɚ ɭɦɧɨ ɜɨɞɟɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɤɭʅɚ, ɤɨʁɚ ɫè ɩɨɜɟʅɟ ɢ ɩɨɜɟʅɟ ɫɟ ɡɚɰɜɪɫɬɭɜɚ ɤɚɤɨ ɟɞɧɚ ɨɞ ɜɨɞɟɱɤɢɬɟ ɜɨ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ. Ɂɚɦɢɫɥɚɬɚ, ɢɞɟʁɚɬɚ, ɰɟɥɬɚ ɦɢ ɫɟ ɱɢɧɢ ɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɚ. ȳɚ ɞɨɜɟɞɟ ɬɜɨʁɚɬɚ ɤɭʅɚ ɞɨ ɜɪɜɨɬ. ɋɟɝɚ ɬɪɟɛɚ Ɋɢɫɬɟ ɩɚɤ ɭɦɧɨ ɢ ɦɭɞɪɨ. ɉɨɥɟɤɚ,

1

75

Ɉɞ ɦɨʁɨɬ „Ⱦɧɟɜɧɢɤ“


†DIVO MESO– ȱ ɡɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɧɚ Ⱥɧɬɨɧ ɉ. ɑɟɯɨɜ, ɫɨ ɲɬɨ ʅɟ ɛɢɞɟ ɨɞɛɟɥɟɠɚɧɚ 120-ɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚ ɨɞ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɪɚɼɚʃɟ. ɇɚ ɢɫɬɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ʅɟ ɛɢɞɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɢ ɫɰɟɧɫɤɢɨɬ ɩɪɨɟɤɬ „ɉɚɧɭɪɝɢʁ“ ɨɞ Ɋɭɫɨɦɢɪ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɫɤɢ, ɫɩɨɪɟɞ Ɋɚɛɥɟ, ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ʉɨɥɟ Ⱥɧɝɟɥɨɜɫɤɢ. ɋɟ ɨɞɥɭɱɢ ɢ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɝɨɜɚɪɚ ɫɨ ɩɨɡɧɚɬɢɨɬ ɪɟɠɢɫɟɪ ɧɚ ɤɭɤɥɟɧɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɨɞ Ȼɟɥɝɪɚɞ, ɋɪɛɨʂɭɛ ɋɬɚɧɤɨɜɢʅ, ɞɚ ɩɨɫɬɚɜɢ ɟɞɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɫɰɟɧɚ. ɇɚ 4 ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɝɪɚɞɫɤɚɬɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɚ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧ ɧɚɱɢɧ ʁɚ ɡɚɛɪɚɧɢ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɡɚɲɬɨ ɫɟ ɨɬɤɪɢɟɧɢ ɞɟɮɟɤɬɢ ɜɨ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚɬɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ. ɂ ɩɨɞ ɜɚɤɜɢ ɭɫɥɨɜɢ ɪɚɛɨɬɢɬɟ ʅɟ ɫɟ ɨɞɜɢɜɚɚɬ ɫɩɨɪɟɞ ɧɚɲɢɬɟ ɩɥɚɧɨɜɢ. Ɉɞ ɫɬɚɪɢɨɬ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪ ɢ ɩɨɧɚɬɚɦɭ ʅɟ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚɚɬ ɩɨɤɪɚʁ „ɋɨɥɭɧɫɤɢ ɩɚɬɪɞɢɢ“ ɤɨɢ ʅɟ ɛɢɞɚɬ ɩɪɟɧɟɫɟɧɢ ɧɚ ɦɚɬɢɱɧɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ „ɒɟɤɫɩɢɪ ɜɨ ɩɪɢɤɚɡɧɢ“, „Ɍɪɚɦɜɚʁ ɧɚɪɟɱɟɧ ɠɟɥɛɚ“, „Ȼɟɝɚɥɤɚ“, „ɋɜɚɞɛɚ“, „Ȼɨɥɜɚ ɜɨ ɭɜɨ“ ɢ „ȳɚɧɟ Ɂɚɞɪɨɝɚɡ“.

ɬɚɪɫɤɚ ɩɢɟɫɚ“. ɋɬɟɮɚɧ, ɜɪɚɛɨɬɟɧ ɜɨ ɝɟɪɦɚɧɫɤɚ ɮɢɪɦɚ, ɟ ɩɨɥɧ ɫɨ ɚɦɛɢɰɢɢ ɡɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɲɬɨ ɝɨ ɨɱɟɤɭɜɚ ɢ ɲɬɨ ɦɭ ɫɟ ɧɭɞɢ. ɉɨɞɝɨɬɜɟɧ ɞɚ ɫɟ ɩɨɧɭɞɢ ɢ ɫɟɛɟɫɢ ɞɚ ɫɟ ɠɪɬɜɭɜɚ ɫɚɦɨ ɡɚ ɞɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɛɥɢɠɢ ɞɨ ȿɜɪɨɩɚ, ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɥɟɱɟ ɨɞ „ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɨɬ ɤɚɥ ɢ ɩɪɢɦɢɬɢɜɢɡɚɦ“. Ʉɥɚɭɫ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɤ ɧɚ ɮɢɪɦɚɬɚ ɨɞ Ȼɟɪɥɢɧ, ɞɨɚɼɚ ɢ ɝɨ ɭɪɢɜɚ ɦɢɪɨɬ ɧɟ ɫɚɦɨ ɜɨ ɮɢɥɢʁɚɥɚɬɚ ɧɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɮɢɪɦɚ, ɬɭɤɭ ɢ ɜɨ ɫɟɦɟʁɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɾɢɞɚɪɨɬ, ɜɨ ɩɫɢɯɚɬɚ ɧɚ ɋɬɟɮɚɧ. Ʉɥɚɭɫ ɝɨ ɩɪɨɲɢɪɭɜɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɲɬɜɨɬɨ ɭɪɢɜɚʁʅɢ ʁɚ ɤɭʅɚɬɚ ɧɚ ɋɬɟɮɚɧ, ɩɪɢ ɲɬɨ ɟɞɧɨɜɪɟɦɟɧɨ ɝɢ ɭɪɢɜɚ ɢ ɫɢɬɟ ɧɟɝɨɜɢ ɡɚɛɥɭɞɢ. Ɋɚɫɩɚɼɚʃɟɬɨ ɧɚ ɫɟɦɟʁɫɬɜɨɬɨ ɜɨ ɤɨɟ ɫɢɬɟ ɛɪɚʅɚ ɫɢ ɨɞɛɢɪɚɚɬ ɠɢɜɨɬɟɧ ɩɚɬ (ɩɪɜɢɨɬ ɤɚɤɨ ɢɥɟɝɚɥɟɧ ɩɚɪɬɢɫɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤ, ɜɬɨɪɢɨɬ ɤɚɤɨ ɧɚɞɟɠɟɧ ɤɚɞɚɪ ɧɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɚɬɚ ɟɤɨɧɨɦɢʁɚ ɢ ɬɪɟɬɢɨɬ ɤɚɤɨ ɩɪɨɩɚɞɧɚɬ ɤɟɥɧɟɪ) ɡɚɜɪɲɭɜɚ ɫɨ ɛɭɤɜɚɥɧɨɬɨ ɭɪɢɜɚʃɟ ɧɚ ɤɭʅɚɬɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɠɢɜɟɚɬ. Ɇɟɼɭɬɨɚ, ɠɢɜɨɬɨɬ ɧɟ ɟ ɭɧɢɲɬɟɧ. ɉɨ ɫɦɪɬɬɚ ɧɚ ɋɢɦɨɧ ɜɨ ʁɚɜɧɚɬɚ ɤɭʅɚ ɢ ɞɨɞɟɤɚ ɋɬɟɮɚɧ ɫɨ ɦɚʁɤɚ ɫɢ ɫɟɞɢ ɧɚ ɭɪɧɚɬɢɧɢɬɟ ɧɚ ɤɭʅɚɬɚ, ɋɢɦɨɧɨɜɚɬɚ ɠɟɧɚ ȼɟɪɚ ɜɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɭɬɪɨɛɚ ɝɨ ɫɥɭɲɚ ɫɪɰɟɬɨ ɧɚ ɫɜɨɟɬɨ ɞɟɬɟ, ɧɚ ɧɨɜɢɨɬ ɱɨɜɟɤ. ȼɪɟɦɟɬɨ ɩɪɟɞ ɜɨʁɧɚɬɚ ɟ ɫɚɦɨ ɪɚɦɤɚ ɧɚ ɢɫɤɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɬɟ ɫɭɞɛɢɧɢ ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɞɪɚɦɚɬɚ ʁɚ ɞɨɠɢɜɭɜɚɦ ɤɚɤɨ ɞɪɚɦɚ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɜɚɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬ, ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, ɢ ɧɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɠɟɥɛɚ ɡɚ ɧɚɩɪɟɞɨɤ, ɚ ɧɟ ɤɚɤɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɢɥɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɟɞɧɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ. Ɍɨɤɦɭ ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ, ɠɟɥɛɢɬɟ ɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɤɚɤɨ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɫɨ ɤɨɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢɬɟ ɝɢ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɚɬ ɫɟ ɢ ɞɟɧɟɫ ɚɤɬɭɟɥɈɞ ɥɟɜɨ: ɋɧɟɠɚɧɚ ɋɬɚɦɟɫɤɚ, Ɇɟɬɨ ȳɨɜɚɧɨɜɫɤɢ, ɧɢ, ɫɦɟɬɚɦ ɨɜɚɚ ɞɪɚɦɚ ʅɟ ɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚ ɫɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɝɥɟɞɚɱ ɢ Ȼɥɚɝɨʁ ɑɨɪɟɜɫɤɢ, Ɇɢɥɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɫɤɚ, Ʉɪɭɦ ɫɟ ɧɚɞɟɜɚɦ ɞɟɤɚ ʅɟ ɝɨ ɩɨɬɬɢɤɧɭɋɬɨʁɚɧɨɜ, ɇɟɧɚɞ ɋɬɨʁɚɧɨɜɫɤɢ, ɉɨɩɨɬ ɒɢɲɦɚɧ ɜɚ ɧɚ ɪɚɡɦɢɫɥɭɜɚʃɟ...“. Ⱥɧɝɟɥɨɜɫɤɢ Ɇɟɬɚ ɏɨɱɟɜɚɪ, ɤɚɤɨ ɝɨɫɬɢɧ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɚɪ ɩɪɟɫɬɨʁɭɜɚ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ. Ɍɚɚ ɋɨ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, ɩɨ ɩɨɜɨɞ ɧɟɝɨɜɢʅɟ ɪɚɛɨɬɢ ɜɪɡ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɧɚ „Ⱦɢɜɨ ɨɬ ɜɬɨɪ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɪɚɡɝɨɜɚɦɟɫɨ“ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ. Ɍɚɚ ɪɚ ɧɨɜɢɧɚɪɨɬ ɩɪɟɞ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɞɟɜɟɬɦɟɫɟɱɧɨ ʁɚ ɪɚɛɨɬɟɥɚ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɧɚ „Ʌɟɝɟɧɞɚ“ ɨɞ ɡɚɦɢɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɬɭɞɢɫɤɢ ɩɪɟɫɬɨʁ ɜɨ ɆɚɧɱɟɫɄɪɥɟɠɚ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɬɟɪ. „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɟ ɥɨɰɢɪɚɧ ɧɟɩɨɧɚ ɇɉ Ɂɟɧɢɰɚ. ȼɨ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɪɟɞɧɨ ɜɨ ɜɪɟɦɟɬɨ ɩɪɟɞ ȼɬɨɪɚɬɚ ɫɜɟɬɫɤɚ „Ʌɟɝɟɧɞɚ“ ɢ „Ʉɪɚɥɨɬ ɧɚ Ȼɟɬɚʁɧɨɜɚ“ ɧɚ ɜɨʁɧɚ ɜɨ ɟɞɧɨ ɫɟɦɟʁɫɬɜɨ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ. Ɍɨʁ ɝɨ ɝɨɞɢɧɚɲɧɨɜɨ ɉɨɡɨɪʁɟ ʁɚ ɞɨɛɢ ɋɬɟɪɢɢɧɚɬɚ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚ ɪɚɫɩɚɼɚʃɟɬɨ ɧɚ ɬɨɚ ɫɟɦɟʁɫɬɜɨ ɜɨ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚ. ɢɡɦɟɧɟɬɢɬɟ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɢ ɭɫɥɨɜɢ. Ɍɚɬɤɨɬɨ, ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ, ɟɞɟɧ ɨɞ ɧɚɲɢɬɟ ɧɚɩɨɪɚɧɟɲɟɧ ɾɢɞɚɪ, ɦɚʁɤɚɬɚ Ɇɚɪɢʁɚ ɢ ɬɪɢɬɟ ʁɟɤɫɩɨɧɢɪɚɧɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɪɟɠɢɫɟɪɢ, ɩɨɫɥɟɞɫɢɧɚ: Ⱥɧɞɪɟʁɚ, ɋɬɟɮɚɧ ɢ ɋɢɦɨɧ ɫɟ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɧɢɜɟ ɝɨɞɢɧɢ ɛɥɟɫɧɚ ɧɢɡ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɬɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨ ɨɜɚɚ ɞɪɚɦɚ ɨɡɧɚɱɟɧɚ ɤɚɤɨ „ɬɟɚɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɢ ɫɰɟɧɢ ɨɫɜɨʁɭɜɚʁʅɢ ɩɨɜɟʅɟ ɧɚ76


†DIVO MESO– ɦɨɦɟɧɬɢ ɧɚ ɫɚɦɨɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ. ɋɨ „ȳɚɧɟ Ɂɚɞɪɨɝɚɡ“ ɢ „Ɉɫɥɨɛɨɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ“ ɞɨɛɢɥ ɦɧɨɝɭ ɧɚɝɪɚɞɢ, ɞɨɞɟɤɚ ɡɚ „Ʌɟɝɟɧɞɚ“ ɢ „ȼɪɟɦɟ ɡɚ ɩɟɟʃɟ“ ɞɨɛɢʁɚ ɧɚɝɪɚɞɢ ɫɚɦɨ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢɬɟ. ɉɨɦɢɧɚɥ ɪɚɡɧɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ: ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɨɛɟɞɟɧ, ɧɨ ɢ ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɨɛɟɞɧɢɤ. Ɉɬɤɚɤɨ ɝɨ ɩɨɦɢɧɚɥ ɬɨɚ, ɩɨɦɢɪɧɨ ɢ ɩɨɧɟɨɩɬɨɜɚɪɟɧɨ ɦɨɠɟɥ ɞɚ ɪɚɡɦɢɫɥɢ ɡɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢɬɟ

ɝɪɚɞɢ ɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢʁɚ. Ɉɞɨɬ ɞɨ ɭɫɩɟɯ ɝɨ ɩɨɱɧɚ ɫɨ „ȳɚɧɟ Ɂɚɞɪɨɝɚɡ“ ɨɞ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, ɩɨɬɨɱɧɨ ɫɨ „ɇɢɲɬɨ“ ɨɞ Ⱥ. Ʉɨɩɢɬ, ɚ ɩɨɬɨɚ ɫɟɤɨʁɚ ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɢɪɟɞɭɜɚɲɟ ɩɨ ɟɞɧɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨ ɢɡɧɟɧɚɞɭɜɚʃɟ – „Ʌɟɝɟɧɞɚɬɚ“ ɨɞ Ʉɪɥɟɠɚ, „ȼɪɟɦɟ ɡɚ ɩɟɟʃɟ“ ɨɞ ɉɟɬɪɟ Ⱥɧɞɪɟɟɜɫɤɢ, ɩɚ „Ɉɫɥɨɛɨɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ“ ɨɞ Ⱦɭɲɚɧ ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ. Ɇɟɼɭ ɨɜɢɟ ɩɪɨɟɤɬɢ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢ ɢ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚɬɚ, ɧɚʁɧɚɩɪɟɞ ɫɨ Ɍȼ ɞɪɚɦɚɬɚ „ɋɨɫɥɭɲɭɜɚʃɟ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɚɪɨɬ“ ɨɞ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɢ ɫɟɝɚ ɫɨ ɫɟɪɢʁɚɬɚ „ɇɚɲɢ ɝɨɞɢɧɢ“ ɨɞ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ. ɋɨɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɫɨ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɡɚɩɨɱɧɚɥɚ ɤɨɝɚ ɬɨʁ ɫɚɤɚɥ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɢɲɟ ɧɚ Ⱥɤɚɞɟɦɢʁɚɬɚ. Ɍɨɝɚɲ ʁɚ ɪɚɛɨɬɟɥ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ɇɢɲɬɨ“ ɢ ɬɨʁ ɦɭ ɫɬɚɧɚɥ ɩɨɦɨɲɧɢɤ ɜɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɬɟ. Ɍɨɝɚɲ ɝɨ ɧɚɩɪɚɜɢɥɟ ɩɪɜɢɨɬ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɧɬɚɤɬ. Ɍɨɚ ɲɬɨ ɫɢɥɧɨ ɝɢ ɜɪɡɚɥɨ ɟ ɭɫɩɟɯɨɬ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬ ɫɨ „ȳɚɧɟ Ɂɚɞɪɨɝɚɡ“. Ɍɨɚ ɛɢɥɨ ɪɟɬɤɚ ɩɪɢɥɢɤɚ, ɦɥɚɞ ɞɟɛɢɬɚɧɬ ɞɚ ɞɨɠɢɜɟɟ ɬɚɤɨɜ ɝɨɥɟɦ ɭɫɩɟɯ. Ɉɧɚ ɲɬɨ ɝɢ ɜɪɡɭɜɚɥɨ ɞɜɚʁɰɚɬɚ ɟ ɢɫɬɢɨɬ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɦɢɫɥɟʃɟ ɡɚ ɞɪɚɦɚɬɚ, ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɠɢɜɨɬɨɬ... ɋɨ ɧɟɝɨ ɥɟɫɧɨ ɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɢɬɟ ɢ ɡɚ ɝɨɬɨɜɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ. ȿɞɧɨɫɬɚɜɧɨ, ɫɟ ɪɚɡɛɢɪɚɚɬ. ȼɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɧɚ ɧɨɜɚɬɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“, ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬ ɤɨʁ ɜɟʅɟ ɩɨɛɭɞɭɜɚ ɲɢɪɨɤ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɚ ɜɨ ɧɟɝɨ ɫɟ „ɫɤɪɢɟɧɢ“ ɦɧɨɝɭ ɧɚɞɟɠɢ. Ƚɨɪɚɧ ɜɨ ɞɪɚɦɚɬɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɜɨ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɩɪɟɞ ȼɬɨɪɚɬɚ ɫɜɟɬɫɤɚ ɜɨʁɧɚ ɝɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ ɪɚɫɩɚɼɚʃɟɬɨ ɧɚ ɟɞɧɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨ ɫɟɦɟʁɫɬɜɨ ɜɨ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɧɟɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɧɚ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ. Ⱦɟɥɨɬɨ ɫɨ ɫɜɨɢɬɟ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɢ, ɫɨ ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɢɨɬ ɞɢʁɚɥɨɝ, ɫɨ ɜɟɲɬɨɬɨ ɜɨɞɟʃɟ ɢ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɬɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɲɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɢ ɦɨɠɟɥɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚɪɟɞɢ ɦɟɼɭ ɜɪɜɧɢɬɟ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ. ɇɚʁɜɚɠɧɨ ɡɚ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɟ ɞɚ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɢ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɧɚ ɢɝɪɚɬɚ ɤɚʁ ɫɢɬɟ ɚɪɬɢɫɬɢ ɢ ɧɚ ɧɟɤɨʁ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɩɨɤɚɠɟ ɞɟɤɚ ɞɟɥ ɨɞ ɟɞɧɚ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚ ɜɥɟɝɥɚ ɜɨ ɞɨɛɚ ɧɚ ɡɪɟɥɨɫɬ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɨ ɧɟɤɨʁɚ ɧɚʁɜɨɡɛɭɞɥɢɜɚ ɮɨɪɦɚ. Ɍɨʁ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ, ɤɚɤɨ ɜɨ ɧɢɟɞɧɚ ɞɪɭɝɚ, ɝɥɚɜɧɢɨɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɝɨ ɧɚɫɨɱɢɥ ɤɨɧ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɫɨ ɚɪɬɢɫɬɢɬɟ. Ɏɟɫɬɢɜɚɥɢɬɟ ɢɦɚɚɬ ɦɧɨɝɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɰɢ, ɧɨ ɬɨʁ ɦɢɫɥɢ ɞɟɤɚ ɡɚ ɧɟɝɨ ɤɚɤɨ ɚɜɬɨɪ ɟ ɦɧɨɝɭ ɩɨɞɨɛɪɨ ɞɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ʁɚ ɫɩɨɪɟɞɢ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɫɨ ɢɡɛɪɚɧɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɨɞ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ. Ɍɚɤɚ ɩɨɥɟɫɧɨ ɫɟ ɝɥɟɞɚɚɬ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ, ɧɨ ɢ ɫɟ ɨɬɪɟɡɧɭɜɚ ɨɞ

ɡɚɲɬɨ ɦɭ ɫɬɚɧɚɥɟ ʁɚɫɧɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢɬɟ ɧɚ ɧɢɜɧɨɬɨ ɞɟʁɫɬɜɭɜɚʃɟ, ɚ ɦɭ ɫɟ ɱɢɧɢ ɞɟɤɚ ɢ ɩɨʁɚɫɧɨ ɝɨ ɫɨɝɥɟɞɭɜɚ ɫɜɨɟɬɨ ɦɟɫɬɨ ɜɨ ɧɚɲɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ. ɇɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɫɥɨɛɨɞɢ ɨɞ ɜɩɟɱɚɬɨɤɨɬ

Ɉɞ ɥɟɜɨ: Ȼɥɚɝɨʁ ɑɨɪɟɜɫɤɢ ɢ ɉɟɬɪɟ Ɍɟɦɟɥɤɨɜɫɤɢ ɞɟɤɚ ɢɦɚɦɟ ɦɥɢɬɚɜ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɤɨʁ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɧɟ ɞɨɤɪɚʁ ɨɫɦɢɫɥɟɧɨ, ɩɚ ɡɚɬɨɚ ɢɦɚ ɦɧɨɝɭ ɱɟɫɬɨ ɫɥɭɱɚʁɧɢ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɜɨ ɩɨɫɥɟɞɟɧ ɦɨɦɟɧɬ ɢ ɩɨ ɧɟɤɨʁɚ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬ. ɉɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢɬɟ ɜɨ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɫɟ ɝɨɥɟɦɢ ɢ ɱɟɫɬɨ ɧɟ ɫɟ ɞɨɤɪɚʁ ɢɫɤɨɪɢɫɬɟɧɢ, ɚ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɥ ɞɚ ɫɟ ɨɫɥɨɛɨɞɢ ɨɞ ɜɩɟɱɚɬɨɤɨɬ ɞɟɤɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɟ ɧɟɤɚɤɜɚ ɩɟɪɢɮɟɪɢʁɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɫɥɭɱɭɜɚʃɚ ɬɭɤɭ ɢ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɬ ɧɚ ɡɚɟɞɧɢɰɚɬɚ ɡɚ ɧɟɝɨ. ɋɦɟɬɚ ɞɟɤɚ ɫè ɫɟ ɩɨɪɟɬɤɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ. „Ɉɫɜɟɧ ɬɨɚ, ɬɟɚɬɪɢɬɟ ɞɨʁɞɨɚ ɜɨ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɤɨɝɚ ɫɨ ɫɜɨʁɨɬ ɢɡɪɚɡ ɢ ɫɨ ɫɜɨɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɝɢ ɧɚɞɦɢɧɚɚ ɪɟɭɥɬɚɬɢɬɟ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ“.2 ȼɨ ɩɪɜɢɬɟ ɞɟɧɨɜɢ ɧɚ ɧɨɟɦɜɪɢ ɜɨ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɩɨɱɧɚɚ ɩɪɨɛɢɬɟ ɜɪɡ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚ ɧɚ ɧɚʁɧɨɜɢɨɬ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɫɤɢ ɩɨɬɮɚɬ, ɩɪɚɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɤɫɬ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“. ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ʁɚ ɩɨɞɝɨɬɜɭɜɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ, ɫɰɟɧɨɝɪɚ2

ɉɟɬɪɟ Ȼɚɤɟɜɫɤɢ, „Ȼɟɜ ɩɨɛɟɞɧɢɤ ɢ ɩɨɛɟɞɟɧ“, „ȼɟɱɟɪ“, 29.XII.1979 ɝɨɞ.

77


†DIVO MESO– ȱ ɮɢʁɚɬɚ Ɇɟɬɚ ɏɨɱɟɜɚɪ ɨɞ ȴɭɛʂɚɧɚ, ɚ ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ȿɥɟɧɚ Ⱦɨɧɱɟɜɚ-Ɍɚɧɱɟɜɚ. ɍɥɨɝɢɬɟ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚɚɬ Ʉɪɭɦ ɋɬɨʁɚɧɨɜ ɢ Ⱥɰɨ Ȯɨɪɱɟɜ (Ⱦɢɦɢɬɪɢɟ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢʅ), Ɇɢɥɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɚ (Ɇɚɪɢʁɚ), ɇɟɧɚɞ ɋɬɨʁɚɧɨɜɫɤɢ (Ⱥɧɞɪɟʁɚ), Ȼɥɚɝɨʁ ɑɨɪɟɜɫɤɢ (ɋɬɟɮɚɧ), Ɇɟɬɨ ȳɨɜɚɧɨɜɫɤɢ (ɋɢɦɨɧ), ɋɧɟɠɚɧɚ ɋɬɚɦɟɫɤɚ (ȼɟɪɚ), Ⱥɰɨ ȳɨɜɚɧɨɜɫɤɢ (ɏɟɪɰɨɝ), Ʌɢɥʁɚɧɚ ȼɟɥʁɚɧɨɜɚ (ɋɚɪɚ), ɉɟɬɚɪ Ɍɟɦɟɥɤɨɜɫɤɢ (Ʉɥɚɭɫ), ȼɢɞɨɫɥɚɜɚ Ƚɪɭɛɚɱ (Ȼɚʁɚɱɤɚɬɚ), Ⱦɢɦɱɟ Ɇɟɲɤɨɜɫɤɢ (ɋɢɜɢʅ), ɂɜɚɧ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɢ (Ⱥɰɨ), Ʌɟɧɱɟ Ⱦɟɥɨɜɚ (ɉɪɨɫɬɢɬɭɤɚɬɚ Ɇɢɦɢ) ɢ ɒɢɲɦɚɧ Ⱥɧɝɟɥɨɜɫɤɢ (ɉɨɩɨɬ). ɉɪɟɦɢɟɪɚɬɚ ɧɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɡɥɟɡɟ ɞɨ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɞɟɤɟɦɜɪɢ. Ʉɨɝɚ ɜɨ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɩɨɱɧɚɥɟ ɩɪɨɛɢɬɟ ɧɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɛɢɥ ɨɬɫɭɬɟɧ ɨɞ ɡɟɦʁɚɬɚ. „Ɋɚɡɦɢɫɥɭɜɚɜ ɤɚɤɨ ɬɟɱɚɬ ɩɪɨɛɢɬɟ. Ɂɧɚɟɜ ɞɟɤɚ ɚɪɬɢɫɬɢɬɟ ɞɨɛɪɨ ʅɟ ɝɨ ɩɪɢɮɚɬɚɬ ɬɟɤɫɬɨɬ, ɧɨ ɧɟ ɡɧɚɟɜ ɤɚɤɨ ʅɟ ɛɢɞɟ ɪɟɠɢɪɚɧ, ɫɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɮɢɥɦɢɱɧɨɫɬɚ ɲɬɨ ʁɚ ɢɦɚ – ɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɫɰɟɧɢ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚɚɬ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɥɨɤɚɰɢɢ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ. ɉɨ ɩɪɨɛɚɬɚ ɲɬɨ ɞɟɧɟɫ ʁɚ ɫɥɟɞɟɜ, ɨɞ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɧɚ Ɇɟɬɚ ɏɨɱɟɜɚɪ ɤɨʁɚ ɟ ɦɨɲɧɟ ɢɦɩɪɟɫɢɜɧɚ, ɨɞ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨ ɫɧɢɦɟɧɚɬɚ ɦɭɡɢɤɚ ɧɚ „Ʌɟɛ ɢ ɫɨɥ“ ɤɚɤɨ ɢ ɨɞ ɤɪɟɚɰɢɢɬɟ ɧɚ ɚɤɬɟɪɢɬɟ, ɦɨɠɚɦ ɞɚ ɪɟɱɚɦ ɞɟɤɚ ɟ ɞɨɛɢɟɧɚ ɟɞɧɚ ɰɜɪɫɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɢɦɚ ɦɧɨɝɭ ɪɟɠɢɫɟɪɫɤɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɲɬɨ ɝɨ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚɚɬ ɬɟɤɫɬɨɬ...“. ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɜɨ ɩɪɟɬɩɪɟɦɢɟɪɧɢɨɬ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɫɨ ɧɨɜɢɧɚɪɢɬɟ, ɜɟɥɢ: „ȼɨ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɢɦɚ ɩɨɜɟʅɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɲɬɨ ɦɟ ɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɚɬ. ɉɪɟɞɜɨɟɧɨɬɨ ɋɤɨɩʁɟ ɜɨ ɤɨɟ ɟ ɥɨɰɢɪɚɧ ɬɟɤɫɬɨɬ ɝɨ ɫɮɚɬɢɜ ɭɫɥɨɜɧɨ, ɩɚ ɬɚɤɚ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɡɛɨɪɭɜɚ ɡɚ ɧɟɤɨɢ ɛɢɬɧɢ ɞɢɥɟɦɢ ɧɚ ɧɚɲɢɨɬ ɨɞɧɨɫ ɤɨɧ ɧɚɫ ɫɚɦɢɬɟ ɢ ɬɨɚ ɧɚ ɪɟɥɚɰɢʁɚɬɚ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢ „ɤɚɥ ɢ ɥɨʁ“ ɢ „„ɱɢɫɬɚɬɚ ɜɟɬɟɧɚ“ ȿɜɪɨɩɚ. ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɬɚ ɧɢɡ ɤɨʁɚ ɦɢɧɭɜɚ ɝɥɚɜɧɢɨɬ ʁɭɧɚɤ ɋɬɟɜɨ, ɧɟ ɩɨɜɢɤɭɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɩɨɱɢɬɭɜɚʃɟ ɢ ɧɚ ɛɚɪɚʃɟ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɧɚ ɬɥɨɬɨ ɧɚ ɤɨɟ ɠɢɜɟɟɦɟ. ȼɨ ɬɚɚ ɧɚɫɨɤɚ ɝɥɚɜɧɢɨɬ ɧɚɩɨɪ ɛɟɲɟ ɧɚɫɨɱɟɧ ɤɨɧ ɚɪɬɢɫɬɢɬɟ ɱɢɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɫɟ ɧɚʁɡɧɚɱɚɟɧ ɞɟɥ ɨɞ ɰɟɥɨɤɭɩɧɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ. ȼɨ ɢɡɦɢɧɚɬɢɬɟ ɦɟɫɟɰɢ, ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɍɧɤɨɜɫɤɢ, ɞɨɞɟɤɚ ɪɚɛɨɬɟɜɦɟ ɧɚ ɬɟɤɫɬɨɬ, ɫɢɬɟ ʁɚ ɱɭɜɫɬɜɭɜɚɜɦɟ ɨɧɚɚ ɱɭɞɧɚ ɢ ɭɛɚɜɚ ɜɨɡɛɭɞɚ ɲɬɨ ɟ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɤɨɝɚ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɜɪɡ ɬɟɤɫɬ ɨɞ ɞɨɦɚɲɟɧ ɚɜɬɨɪ. Ʉɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɲɬɨ ɜɨ ɫɟɛɟ ɝɨ ɧɨɫɢ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɬɟɤɫɬ ɤɨʁ ɝɨ ɫɦɟɬɚɦ ɡɚ ɟɞɟɧ ɨɞ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢɬɟ ɜɨ ɧɚɲɚɬɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ, ɧɢ ɩɨɦɨɝɧɚ ɞɚ ʁɚ ɞɨɜɪɲɢɦɟ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɫɨ

ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɞɟɜɚɦ ʅɟ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟ“.3 „... ɑɨɪɟɜɫɤɢ ɢɦɚɲɟ ɫɰɟɧɚ ɲɬɨ ɧɟ ɭɦɟɟɲɟ ɞɚ ʁɚ ɧɚɩɪɚɜɢ. ɋè ɦɭ ɛɟɲɟ ʁɚɫɧɨ, ɫè ɡɧɚɟɲɟ, ɚɦɚ ɧɟɤɚɤɨ ɧɟ ɭɦɟɟɲɟ. ȳɚɫ ɜɟʅɟ ɧɟ ɡɧɚɟɜ ɞɚ ɦɭ ɩɨɦɨɝɧɚɦ. Ɍɨɝɚɲ ɢɦɚɜ ɬɪɢɟɫɟɬ, ɬɪɢɟɫɟɬ ɢ ɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɬɨɥɤɭ ɦɨɠɟɜ ɞɚ ɦɭ ɩɨɦɨɝɧɚɦ. ɋɟɝɚ ɢɦɚɦ ɩɨɜɟʅɟ ɢ ɡɚ ɞɚɞɟɧɢɨɬ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɟ ɭɦɟɚɦ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɚɦ ɧɟɲɬɨ ɩɨɜɟʅɟ ɨɬɤɨɥɤɭ ɞɚ ɩɨɱɟɤɚɦ. ɋɨ Ƚɨɪɚɧ ɪɚɡɝɨɜɚɪɚɦɟ ɲɬɨ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɚɦ. Ɍɨʁ ɢɦɚɲɟ ɬɨɝɚɲ ɞɜɚɟɫɟɬ ɢ ɲɟɫɬ-ɫɟɞɭɦ ɝɨɞɢɧɢ ɢ ɬɨɥɤɭ ɦɨɠɟɲɟ ɞɚ ɦɢ ɩɨɦɨɝɧɟ. Ȼɟɜɦɟ ɥɟɝɧɚɬɢ ɜɟɱɟɪɬɚ ɫɨ ɜɢɧɨ ɜɨ ɞɧɟɜɧɚɬɚ ɫɨɛɚ ɧɚ ɞɜɨɫɨɛɧɢɨɬ ɫɬɚɧ ɜɨ ɜɟʅɟ ɫɩɨɦɟɧɚɬɚɬɚ ɡɝɪɚɞɚ 13. ɂɦɚɜɦɟ ɥɢ ɢ ɛɟɛɟ ɜɨ ɬɨɚ ɜɪɟɦɟ? Ⱦɚ, ɫɩɢɟɲɟ ɜɨ ɫɩɚɥɧɚɬɚ ɫɨ ɩɨɝɨɥɟɦɢɨɬ ɫɢɧ. ɋɟ ʁɚɜɢ ɧɟɤɨʁ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧ. ɍɧɤɨ, ɞɚ ɞɨʁɞɚɦ ɞɨ ɤɚʁ ɬɟɛɟ? ɉɨɧɟɤɨɝɚɲ ɑɨɪɟ ɫɚɤɚɲɟ ɞɚ ɫɟ ɲɟɝɭɜɚ, ɩɚ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚɲɟ, ɩɨ ɧɟɤɨʁɚ ɫɟɞɟɧɤɚ ɞɨɰɧɚ ɧɨʅɟ ɫɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɨɡɧɚɬɚ ɩɨɪɚɤɚ. Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɢɡɝɨɪɟ ɫɚɦɨ ʁɚɫ ɫɟ ɫɩɚɫɢɜ: ɑɨɪɟ, ɜɟʅɟ ɫɦɟ ɥɟɝɧɚɬɢ, ɫɩɢɟɦɟ. ɑɨɪɟ ɪɟɱɟ: ɋɚɦɨ ɧɚɤɪɚɬɤɨ! Ⱦɨʁɞɟ. Ƚɨ ɪɚɫɬɭɪɢɜɦɟ ɧɚɲɢɨɬ ɩɨɡɧɚɬ ɤɪɟɜɟɬ ɨɞ ɲɟɫɬ ɩɚɪɱɢʃɚ ɞɟɛɟɥ ɫɭɧɼɟɪ ɢ ɫɟɞɧɚɜɦɟ ɨɧɚɤɚ ɩɨ ɫɩɚɥɧɢ (ɬɭɤɚ ɦɢɫɥɚɦ ɧɚ ɫɪɤɨɩɫɤɢ ɫɩɚɜɚʅɢɰɢ) ɢ ɩɨ ɝɨɪɧɚ ɩɢɠɚɦɚ ɫɚɦɨ (ʁɚɫ) ɞɚ ɜɢɞɢɦɟ ɲɬɨ ɫɚɤɚ ɑɨɪɟ. Ɍɨʁ ɪɟɱɟ: „Ƚɨ ɪɟɲɢɜ ɦɨɧɨɥɨɝɨɬ ɡɚ ȿɜɪɨɩɚ. (Ⱥ ɋɬɟɜɨ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢʅ ɧɚ ɛɟɥ ɤɨʃ...). Ɋɟɤɨɜ: ɋɭɩɟɪ. Ɋɟɱɟ: Ⱥɤɨ ɧɟ ɬɢ ɝɨ ɩɨɤɚɠɚɦ ɫɟɝɚ, ɧɟ ɦɨɠɚɦ ɞɚ ɫɩɢʁɚɦ ɢ ɧɟɦɚ ɞɚ ɫɢ ɨɞɚɦ ɨɞ ɨɜɞɟ. ɋɟɞɧɚɜɦɟ ɞɚ ɝɨ ɝɥɟɞɚɦɟ. Ɍɨɚ ɛɟɲɟ ɦɨʁɚɬɚ ɩɪɜɚ ɩɪɨɛɚ ɞɨɦɚ. ɑɨɪɟ ɝɨ ɨɞɢɝɪɚ ɫɨɜɪɟɲɧɨ, ɧɚʁɭɛɚɜɨ ɲɬɨ ɜɨɨɩɲɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɞɢɝɪɚ ɬɨʁ ɦɨɧɨɥɨɝ. ɇɚɦɟɫɬɨ ɧɚ ɫɬɨɥɨɬ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɬɨɚ ʅɟ ɛɢɞɟ ɩɨɞɨɰɧɚ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ, ɫɟ ɤɚɱɢ ɧɚ ɧɚɲɢɬɟ ɫɭɧɼɟɪɢ. ɉɪɚɲɚ: Ʉɚɤɨ ɟ? ȳɚɫ ɪɟɤɨɜ, ɧɟ ɡɧɚɦ ɲɬɨ ɪɟɤɨɜ ɬɨɱɧɨ, ɚɦɚ ɛɟɜ ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ ɢɦɩɪɟɫɢɨɧɢɪɚɧ, ɪɟɤɨɜ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɨ, ɮɚɫɰɢɧɚɧɬɧɨ. ɋɟɞɢ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɢɟɦɟ ɧɟɲɬɨ, ɤɚɮɟ, ɚɥɤɨɯɨɥ. ɑɨɪɟ ɪɟɱɟ ɧɟ, ɦɨɪɚɦ ɞɚ ɫɢ ɨɞɚɦ, ɫɟ ɫɨɛɪɚ ɢ ɫɢ ɨɬɢɞɟ. Ɍɚɤɨɜ ɛɟɲɟ ɬɨɝɚɲ: ɩɪɟɰɢɡɟɧ ɢ ɭɮɪɱɟɧ! ɇɢɟ ɫɨ Ʌɢɧɚ ɨɫɬɚɧɚɜɦɟ ɭɲɬɟ ɫɨ ɫɚɚɬɢ ɛɭɞɧɢ. Ƚɨɪɚɧ ɝɨ ɜɢɞɟ ɨɜɨʁ ɦɨɧɨɥɨɝ ɩɨ ɧɟɤɨʁ ɞɟɧ. Ȼɟɲɟ, ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ, ɩɪɟɤɪɚɫɟɧ, ɮɚɫɰɢɧɚɧɬɟɧ, ɧɨ ɧɢɤɨɝɚɲ ɧɟɦɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɢɫɬ ɤɚɤɨ ɧɚ ɩɨɥɧɨʅ ɜɨ ɧɚɲɢɨɬ ɫɬɚɧ. Ʉɚɤɨ ɝɨ ɧɚɩɪɚɜɢɜɬɟ, ɩɪɚɲɚ. ɂɯ, ɦɚɝɢɢ, ɬɚʁɧɢ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɢʁɚɬɚ, ɩɨɫɟɛɧɢ ɬɟɯɧɢɤɢ. Ƚɪɨɬɨɜɫɤɢ, ɚɦɚ ɦɚɥɤɭ ɦɨɞɢ-ɮɢɰɢɪɚɧ. ɋɟ ɪɚɡɛɢɪɚ, ɫɢɬɟ ɡɧɚɟʁɚ ɩɚ ɢ ɬɨʁ, ɡɚ 3

Ʌɢɥʁɚɧɚ Ɇɚɡɨɜɚ: „ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɞɢɥɟɦɢ“, „ɇɨɜɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ“, 29.XII.1979 ɝɨɞ.

78


†DIVO MESO– ɧɨʅɧɚɬɚ ɩɪɨɛɚ. Ɍɨɚ ɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬɚ ɧɚ ɦɨʁɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ. Ƚɨɪɚɧɨɜɢɬɟ ɥɢɤɨɜɢ ɨɞ ɞɪɚɦɢɬɟ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɞɨʁɞɚɬ ɜɨ ɦɨʁɚɬɚ ɞɧɟɜɧɚ ɫɨɛɚ ɢ ɞɚ ɫɩɨɞɟɥɚɬ ɟɞɧɚ ɫɜɨʁɚ ɬɚʁɧɚ ɫɨ ɦɟɧɟ. ɂɥɢ ɩɨɞɨɰɧɚ, ɤɨɝɚ ʅɟ ɫɟ ɨɥɨɲɚɬ, ɞɚ ɡɚɛɨɪɚɜɚɬ ɧɚ ɧɚʁɭɛɚɜɨɬɨ ɲɬɨ ɝɨ ɢɦɚɥɟ ɢ ʅɟ ɫɬɚɧɚɬ ɦɨɢ ɫɦɪɬɧɢ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟɥɢ. ȳɚɫ ɧɟ ɦɨɠɚɦ ɞɚ ɝɢ ɫɤɢɧɚɦ ɫɨ ɥɢɫɬɨɜɢɬɟ ɧɚ ɤɨʁ ɟ ɧɚɩɢɲɚɧ ɢ ɧɢɜɧɢɨɬ ɠɢɜɨɬ ɧɢɬɭ ɦɨɠɚɦ ɞɚ ɝɢ ɢɫɮɪɥɚɦ ɨɞ ɦɟɦɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɥɭɱɟɧɨɬɨ. Ɍɨɚ ɟ ɛɥɚɝɨɞɟɬ ɢ ɩɪɨɤɥɟɬɫɬɜɨ ɧɚ ɨɜɚɚ ɩɪɨɮɟɫɢʁɚ, ɦɨʁ ɞɪɚɝɢ Ƚɨɪɚɧɟ... „ɒɟɤɫɩɢɪ, ɜɨ „Ȼɭɪɚ“ ɜɟɥɢ: „ɇɢɟ ɫɦɟ ɝɪɚɼɚ ɨɞ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ ɫɨɧɢɲɬɚɬɚ. ɀɢɜɨɬɨɬ ɧɚ ɟɞɧɚ ɰɟɥɚ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚ ɛɟɲɟ ɨɫɨɛɟɧ, ɜɨɡɛɭɞɥɢɜ ɢ ɩɪɟɞ ɩɨɫɬɨʁɚɧɢ ɩɪɟɞɢɡɜɢɰɢ ɛɢɞɟʁʅɢ ɝɨ ɢɦɚɲɟ ɫɜɨʁɨɬ ɞɪɚɦɫɤɢ ɩɢɫɚɬɟɥ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ. ɇɨɜɢɬɟ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɨɞɧɨɜɨ ɝɨ ɨɬɤɪɢɜɚɚɬ ɢ ɝɨ ɩɪɟɜɟɞɭɜɚɚɬ ɧɚ ɧɨɜɨɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɫɨɫɬɨʁɛɢ ɫɜɨʁɨɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɤ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ. ɑɨɜɟɤɨɬ ɲɬɨ ɝɢ ɫɨɡɞɚɜɚɲɟ ɧɚɲɢɬɟ ɫɨɧɢɲɬɚ...4 ȼɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ 1979 ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ ɫɟ 247 ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɫɨ 71.150 ɝɥɟɞɚɱɢ. „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ e ɩɪɢɤɚɠɚɧɚ ɟɞɧɚɲ ɫɨ 342 ɝɥɟɞɚɱɢ. Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɚ ɫɟɥɟɤɬɨɪɫɤɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɋɬɟɪɢɢɧɨ ɩɨɡɨɪʁɟ `80, ʅɟ ɪɚɛɨɬɢ ɜɨ ɫɨɫɬɚɜ: ɋɬɟɜɨ ɐɪɜɟɧɤɨɜɫɤɢ, Ʌɢɥʁɚɧɚ Ɇɚɡɨɜɚ ɢ ȳɨɪɞɚɧ ɉɥɟɜɧɟɲ, ɚ ɜɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɡɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“, ɧɚɩɢɲɚɥɚ: „Ɉɜɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɟɧ ɢ ɜɢɫɨɤ ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɤɨɧ ɬɟɤɫɬɨɜɢɬɟ ɧɚ ɩɨɜɨɟɧɚɬɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ ɢ ɟ ɫɭɲɬɢɧɫɤɨ ɡɛɨɝɚɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɢɡɪɚɡ, ʁɚɡɢɤ ɧɚ ɫɰɟɧɫɤɢɬɟ ɢɞɟɢ“. ȼɨ ɋɬɟɪɢɢɧɨ ɩɨɡɨɪʁɟ ɟ ɫɨɨɩɲɬɟɧɨ ɞɟɤɚ 44 ɬɟɚɬɪɢ ɨɞ ɫɢɬɟ ɧɚɲɢ ɪɟɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɩɨɤɪɚɢɧɢ ɩɪɢʁɚɜɢɥɟ 67 ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɡɚ 25-ɬɢɬɟ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɢɝɪɢ ɲɬɨ ʅɟ ɩɨɱɧɚɬ ɧɚ 17 ɚɩɪɢɥ ɢɞɧɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ. ɇɚʁɦɧɨɝɭ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɩɪɢʁɚɜɢɥɟ ɬɟɚɬɪɢɬɟ ɨɞ ɋɪɛɢʁɚ 17, ɩɨɬɨɚ ɨɞ ɋɥɨɜɟɧɢʁɚ 12, ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɢ Ȼɨɫɧɚ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ ɩɨ 11, ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ 7, Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ 5, ɐɪɧɚ Ƚɨɪɚ 3 ɢ ɨɞ Ʉɨɫɨɜɨ 1.

Ⱦɪɚɦɚɬɚ ɧɚ ɆɇɌ ɜɨ ɢɡɦɢɧɚɬɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɢɤɚɠɚɥɚ ɫɚɦɨ ɬɪɢ ɩɪɟɦɢɟɪɢ ɢ ɫɢɬɟ ɬɪɢ ɨɞ ɪɭɫɤɢ ɚɜɬɨɪɢ ȼɚɦɩɢɥɨɜ, Ƚɨɝɨʂ ɢ Ⱥɪɛɭɡɨɜ. ɇɚ ɫɰɟɧɢɬɟ ɨɞ ɞɪɭɝɢɬɟ ɬɟɚɬɪɢ ɛɢɥɨ ɜɢɞɥɢɜɨ ɧɚɫɬɨʁɭɜɚʃɟɬɨ ɜɨ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɨɬ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɫɬɚɜɟɧɢ ɞɟɥɚ ɨɞ ɞɨɦɚɲɧɢ ɚɜɬɨɪɢ ɨɞ ɤɨɢ ɧɟɤɨɢ ɛɢɥɟ ɩɪɚɢɡɜɟɞɛɢ. Ɉɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ ɛɢɥ ɜɢɞɥɢɜ ɪɚɡɜɢɟɧ ɚɜɬɟɧɬɢɱɟɧ ɪɟɠɢɫɟɪɫɤɢ ɫɬɢɥ. Ʉɪɢɬɢɱɚɪɢɬɟ ɧɚ ɩɪɜɨ ɦɟɫɬɨ ɝɢ ɫɬɚɜɚɚɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ ɲɬɨ ɝɢ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɇɢɥɱɢɧ “ɏɚɫɚɧɚɝɢɧɢɰɚ” ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɧɚ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢ ɢ “Ɉɛɟɫɟɧɢɤ” ɢ “ɋɨʁɬɚɪɢɢ” ɧɚ Ɇɚɥɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ɧɚ ɆɇɌ, ɤɚɤɨ ɢ ɪɟɠɢɫɟɪɫɤɢɬɟ ɡɚɮɚɬɢ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɜɨ ɧɟɲɬɨ ɩɨɫɬɚɪɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ “Ɉɫɥɨɛɨɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ” ɢ ɫɟɝɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ”. ɋɩɨɪɟɞ ɧɢɜ ɝɨɜɨɪɨɬ ɡɚ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɥɢɧɢʁɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɛɢɥ ɦɨɲɧɟ ɛɢɬɟɧ ɟɥɟɦɟɧɬ “ɧɚɞɝɪɚɞɛɚɬɚ ɧɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɨɬ ɱɢɧ”. ɇɨɜɢɧɚɪɢɬɟ ʁɚ ɨɩɥɚɤɭɜɚɚɬ ɫɭɞɛɢɧɚɬɚ ɧɚ ɞɨɦɚɲɧɢɨɬ ɚɜɬɨɪ ɡɨɲɬɨ ɝɨ ɧɟɦɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ɢ ɢɦ ɫɟ ɱɢɧɢ ɞɟɤɚ ɫɟ ɫɬɚɫɚɥɨ ɞɨ ɞɧɨɬɨ. “Ⱦɨɞɟɤɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɫɟ ɩɪɟɬɜɨɪɢ ɜɨ ɩɚɬɭɜɚɱɤɚ ɫɨ ɧɚʁɭɫɩɟɲɧɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ‘Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ’ ɨɞ Ƚ. ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɢ ɝɢ ɫɨɛɢɪɚ ɥɨɜɨɪɢɤɢɬɟ ɧɚɫɟɤɚɞɟ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ʅɟ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢ. ɇɨ ɫɚɦɨ ɫɨ ɨɜɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ”. ɆɇɌ ɛɢɥ ɜɨ “ɰɟɥɨɫɧɚ ɤɪɢɡɚ” ɩɪɢ ɲɬɨ ɢɦɚ ɫɚɦɨ ɟɞɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɨɞ ɩɪɟɞ ɧɟɤɨɥɤɭ ɝɨɞɢɧɢ “ɋɬɭɞɟɧɬ” ɢ ɨɞ Ȼɪɚɧɤɨ ɉɟɧɞɨɜɫɤɢ. Ⱦɜɚɬɚ ɚɧɫɚɦɛɥɢ ɧɚ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢɬɟ ɫɟ ɜɪɬɚɬ ɜɨ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪ ɧɚʁɱɟɫɬɨ ɬɟɦɚɬɫɤɢ “ɨɞɧɟɫɟɧ ɫɨ ɜɢɨɪɨɬ”. Ɍɟɚɬɪɢɬɟ ɨɞ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚ ɫɨ ɦɚɥɢ ɢɫɤɥɭɱɨɰɢ ɫɟ ɩɪɟɬɜɨɪɢɥɟ ɜɨ ɫɟɪɜɢɫ ɧɚ ɭɱɢɥɢɲɧɚɬɚ ɥɟɤɬɢɪɚ. Ɍɚɤɨɜ “ɫɟɪɜɢɫ” ɢɦɚɥɚ ɢ Ⱦɪɚɦɚɬɚ ɧɚ ɆɇɌ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ Ɇɚɥɚɬɚ ɫɰɟɧɚ, ɧɚ ɤɨʁɚ ɝɨɞɢɧɚɜɚ ɢɦɚ ɩɨɜɟʅɟ ɨɞ ɤɨɝɚ ɢ ɞɚ ɟ ɬɨɤɦɭ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɚɜɬɨɪɢ “ɩɪɟɞ ɫɟ ɩɨɟɬɢ, ɨɞ ɱɢɟ ɬɜɨɪɟɲɬɜɨ ɫɨɡɞɚɞɟ ɦɚɥɢ ɩɨɟɬɫɤɢ ɪɟɰɢɬɚɥɢ ɤɨɢ ɧɚʁɱɟɫɬɨ ɫɟ ɢɡɜɟɞɭɜɚɚɬ ɜɨ ɭɱɢɥɢɲɬɚɬɚ ɤɚɤɨ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɱɚɫɨɬ ɩɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ʁɚɡɢɤ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ. (Ɉɜɢɟ “ɪɟɰɢɬɚɥɢ” ɦɨɲɧɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɝɨ ɨɩɪɚɜɞɭɜɚɚ ɦɚɥɢɨɬ ɛɪɨʁ ɧɚ ɩɪɟɦɢɟɪɢ ɢ ʁɚ ɧɚɞɨɩɨɥɧɭɜɚɚ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɚɬɚ ɛɪɨʁɤɚ ɧɚ ɧɨɜɢ ɢɡɜɟɞɛɢ ɤɚʁ ɋɂɁ-ɨɬ ɤɨʁ ɝɢ ɫɦɟɬɚɲɟ ɢ ɩɥɚʅɚɲɟ ɤɚɤɨ ɩɪɟɦɢɟɪɧɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ) ɉɪɢɤɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɩɪɟɞ ɧɨɜɚ ɝɨɞɢɧɚ ɟ ɩɨɪɚɞɢ ɡɚɩɚɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɢɢɬɟ ɧɚ ɋɬɟɪɢɢɧɨ ɩɨɡɨɪʁɟ ɤɨɟ ɝɨ ɨɛɜɪɡɭɜɚɲɟ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɞɨ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɦɢɧɚɬɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ. “ȼɢɫɬɢɧɫɤɚɬɚ” ɩɪɟɦɢɟɪɚ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɧɚ 12.01.. Ɉɜɢɟ ɞɟɫɟɬɢɧɚ ɞɟɧɚ ɛɟɚ ɦɨɲɧɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɢɬɟɥɧɨ ɧɢɜɨ. ȷɟ ɫɟ ɨɛɢɞɚɦ ɩɪɟɤɭ ɢɡɜɚɞɨɰɢ

Ɉɞ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɆɇɌ ʁɚ ɩɪɢʁɚɜɢ ɞɪɚɦɚɬɚ „Ɉɛɟɫɟɧɢɤ“, Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɫɨ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ ɢ „ɋɨɥɭɧɫɤɢ ɩɚɬɪɞɢɢ“, Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢɬɟ (Ɍɭɪɫɤɚ ɞɪɚɦɚ) ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ „ɏɚɫɚɧɚɝɢɧɢɰɚ“ ɢ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɬɚɪ ɨɞ ɒɬɢɩ, „ɋɭɞ“.

4

ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ: „ɇɟɤɨɢ ɨɞ ɫɥɢɤɢɬɟ ɧɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ“(7. Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ) - Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ - ɋɨɛɪɚɧɢ ɞɪɚɦɢ, „Ɍɚɛɟɪɧɚɤɭɥ“, ɤɧɢɝɚ ɩɪɜɚ, 2002 ɝɨɞ.

79


†DIVO MESO– ȱ ɨɞ ɤɪɢɬɢɤɢɬɟ ɞɚ ɝɢ ɩɪɢɤɚɠɚɦ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɉɨɫɬɨʁɚɬ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɢ ɤɨɢ ɫɨ ɫɜɨɟɬɨ ɡɧɚɱɟʃɟ, ɚ ɭɲɬɟ ɩɨɜɟʅɟ ɫɨ ɫɜɨɢɬɟ ɨɫɜɟɞɨɱɟɧɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɜɥɟɝɭɜɚɚɬ ɜɨ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɤɚɤɨ ɚɧɬɨɥɨɝɢɫɤɢ ɫɰɟɧɫɤɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɚ, ɲɬɨ ɦɭ ɞɚɜɚɚɬ ɛɟɥɟɝ ɢ ɫɜɨɟɜɢɞɟɧ ɩɟɱɚɬ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨɬɨ ɠɢɜɟɟʃɟ. ȿɞɧɚ ɬɚɤɜɚ ɫɰɟɧɫɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɟ ɧɟɫɨɦɧɟɧɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɨɞ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, ɚ ɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ (ɪɟɠɢʁɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ, ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚ Ɇɟɬɚ ɏɨɱɟɜɚɪ ɤ.ɝ., ɤɨɫɬɢɦɢ ȿɥɟɧɚ Ⱦɨɧɱɟɜɚ-Ɍɚɧɱɟɜɚ. “Ⱦɢɜɨɬɨ ɦɟɫɨ“ ɟ ɡɚɫɢɩɧɚɬɨɬɨ ɝɪɥɨ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɚɬɚ, ɬɭɼɨɬɨ ɝɪɨɡɨɦɨɪɧɨ ɬɟɥɨ ɲɬɨ ɠɢɜɟɟ ɢ ɫɟ ɯɪɚɧɢ ɨɞ ɩɪɚɡɧɚɬɚ ɱɨɜɟɤɨɜɚ ɧɚɞɟɠ. Ⱦɢɜɨɬɨ ɦɟɫɨ ɟ ɦɢɬɫɤɢɨɬ ɫɢɦɛɨɥ ɧɚ ɧɟɦɨʅɬɚ, ɧɚ ɩɨɪɚɡɨɬ ɤɚɤɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɩɨɛɟɞɚ. ‘Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ’ ɝɢ ɩɨɪɟɦɟɬɭɜɚ ɡɚɤɨɧɢɬɟ ɧɚ ɯɢɟɪɚɪɯɢʁɚ ɜɨ ɩɨɜɨɟɧɚɬɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ ɬɨɚ ɟ ɫɨɜɪɲɟɧ ɮɚɤɬ! ‘Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ’ ɤɚɤɨ ɧɚɫɬɚɧ ɜɨ ɧɚɲɢɨɬ ɤɭɥɬɭɪɟɧ ɠɢɜɨɬ ɟ ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɚ ɤɨʁɚ ɞɨɤɚɠɭɜɚ ɞɟɤɚ ɜɟʅɟ ɩɨɫɬɨɢ ɤɧɢɠɟɜɧɚ, ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɢ ɪɟɠɢɫɤɚ ɫɢɧɬɟɡɚ ɧɚ ɡɪɟɥɨɫɬɚ ɧɚ ɟɞɧɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɞɚ ɝɥɟɞɚ ɫɨ ɨɱɢɬɟ ɧɚ ɜɢɫɬɢɧɚɬɚ ɜɨ ɡɚɝɚɞɟɧɨɬɨ ɧɟɛɨ ɧɚ ɞɭɯɨɜɧɢɬɟ ɢɞɟɚɥɢ, ɞɚ ɡɧɚɟ ɲɬɨ ɟ ɜɨɞɚ ɲɬɨ ɟ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɲɬɨ ɟ ɩɭɫɬɚ ɝɨɪɚ ɢ ɟɜɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɚɦ ɢ ɤɨɥɤɭ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɛɢɞɟ ɢ ɫɜɨʁ ɢ ɧɢɱɢʁ”. ȳɨɪɞɚɧ ɉɥɟɜɧɟɲ “ɋɬɭɞɟɧɬɫɤɢ ɡɛɨɪ”, 12.01.1980. “ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɧɚɩɢɲɚɥ ɜɨɧɪɟɞɟɧ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬ, ɫɨ ɛɪɚɜɭɪɨɡɧɨ ɜɨɞɟɧɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɲɤɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ, ɫɨ ʁɚɫɧɢ, ɩɪɨɞɥɚɛɨɱɟɧɢ ɥɢɤɨɜɢ ɤɨɢ ɞɢɲɚɬ ɢ ɫɬɪɚɞɚɚɬ ɨɞ ɜɪɟɦɟɬɨ ɜɨ ɤɨɟ ɫɟ ɧɚɲɥɟ. Ɋɟɠɢɫɟɪɨɬ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɢɦɚɥ ɩɪɟɞ ɫɟɛɟ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬ ɤɨʁ ɞɚɜɚ ɜɨɧɪɟɞɧɢ ɝɨɥɟɦɢ ɫɰɟɧɫɤɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢ. Ɂɚɬɨɚ ɬɨʁ ɧɟ ɝɨ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚ ɫɨ ɧɟɤɨʁɚ ɫɰɟɧɫɤɚ ɩɨɜɪɲɧɨɫɬ ɢ ɫɬɟɝɢ, ɬɭɤɭ ɫɟ ɜɬɭɪɧɭɜɚ ɜɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɟɤɨʁ ɥɢɤ ɢ ɧɚ ɫɟɤɨʁɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ, ɩɪɚɜɟʁʅɢ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɩɫɢɯɨɥɨɲɤɚ ɞɪɚɦɚ ɫɨ ɫɢɥɟɧ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɧ ɧɚɛɨʁ ɜɨ ɤɨʁ ɥɟɛɞɢ ɪɚɡɧɢɲɚɧɨɫɬɚ ɧɚ ɜɪɟɦɟɬɨ ɢ ɫɟɧɤɢɬɟ ɧɚ ɮɚɲɢɡɦɨɬ. ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɩɨɝɨɥɟɦɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɫɜɨʁɚɬɚ ɪɟɠɢɫɟɪɫɤɚ ɫɢɥɚ ʁɚ ɧɚɫɨɱɢɥ ɤɨɧ ɚɤɬɟɪɢɬɟ, ɤɨɧ ɫɟɤɨʁ ɥɢɤ ɩɨɫɟɛɧɨ, ɪɚɫɱɥɟɧɭɜɚʁʅɢ ʁɚ ɧɢɜɧɚɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɩɪɟɬɜɨɪɚʁʅɢ ʁɚ ɜɨ ɟɞɧɚ ɫɜɨɟɜɢɞɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ. Ɂɚɬɨɚ ‘Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ’ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɚ ɜɨɧɪɟɞɧɨ ɞɨɛɪɢ ɚɤɬɟɪɫɤɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɚ. Ȼɥɚɝɨʁɚ ɑɨɪɟɜɫɤɢ ɤɚɤɨ ɋɬɟɮɚɧ, Ɇɟɬɨ ȳɨɜɚɧɨɜɫɤɢ ɤɚɤɨ ɋɢɦɟɨɧ ɢ ɇɟɧɚɞ ɋɬɨʁɚɧɨɜɫɤɢ ɤɚɤɨ Ⱥɧɞɪɟɚ ɛɟɚ ɥɢɤɨɜɢ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɫɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢ, ɫɬɭɞɢɨɡɧɨ ɡɚɦɢɫɥɟɧɢ ɚɤɬɟɪɫɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɑɨɪɟɜ-

ɫɤɢ ɪɚɫɩɧɚɬ ɦɟɼɭ ɡɚɧɟɫɨɬ ɢ ɡɚɞɨɰɧɟɬɨɬɨ ɫɮɚʅɚʃɟ ɧɚ ɝɨɪɱɥɢɜɚɬɚ ɜɢɫɬɢɧɚ, ȳɨɜɚɧɨɜɫɤɢ ɪɚɫɩɚɪɱɟɧ ɜɨ ɢɫɤɢɧɚɬɢɬɟ ɤɨɧɰɢ ɧɚ ɞɭɲɚɬɚ, ɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɫɤɢ ɰɜɪɫɬɨ ɪɟɲɟɧ ɞɚ ɝɢ ɨɫɬɜɚɪɢ ɢɞɟɚɥɢɬɟ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɚɬɚ... ‘Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ’ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɭɲɬɟ ɟɞɧɚɲ ɧɟ ɭɜɟɪɢ ɜɨ ɝɨɥɟɦɚɬɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚ ɦɨʅ ɧɚ ɚɧɫɚɦɛɥɨɬ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ. ɉɟɬɪɟ Ȼɚɤɟɜɫɤɢ: ɋɟɧɢɲɬɚɬɚ ɧɚ ɦɟɬɟɠɨɬ, “ȼɟɱɟɪ”, 15.01.1980. Ʉɚɤɨ ɜɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɬɟ ɡɚɟɞɧɢɱɤɢ ɡɚɮɚɬɢ, ɍɧɤɨ ɢ ɧɚ ɨɜɨʁ ɦɭ ɩɪɢɨɼɚɥ ɫɨ ɢɡɨɫɬɪɟɧ ɬɜɨɪɟɱɤɢ ɭɫɟɬ ɡɚ ɧɭɪɧɭɜɚʃɟ ɜɨ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɫɥɨɟɜɢɬɨɫɬ „ɫɨ ɧɚɛɪɟɤɧɚɬ ɫɰɟɧɫɤɢ ɤɪɜɨɬɨɤ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɞɪɚɦɫɤɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚ ɬɟɧɡɢʁɚ... ɡɝɭɫɧɚɬ ɨɛɥɢɤ ɧɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɚ ɲɬɨ ɫɭɩɟɪɢɨɪɧɨ ʁɚ ɩɪɟɞɚɜɚ ɞɭɯɨɜɧɚɬɚ ɫɨɞɪɠɢɧɚ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɚ. ɋɢɝɭɪɧɨ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɧɨ, ɧɚɜɢɞɭɦ ɞɭɪɢ ɢ ɫɩɨɤɨʁɧɨ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɝɨ ɩɪɟɬɨɱɭɜɚ ɧɚ ɫɰɟɧɚ ɫɜɨɟɜɢɞɧɢɨɬ ɦɨɡɚɢɤ, ɩɪɚɜɟʁʅɢ ɜɩɟɱɚɬɥɢɜɚ ɝɚɥɟɪɢʁɚ ɧɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɢ, ɫɬɪɚɫɬɢ ɢ ɫɭɞɛɢɧɢ... ɤɚɤɨ ɤɪɚɟɧ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ʅɟ ɞɨɧɟɫɟ ɢɦɩɪɟɫɢɜɟɧ ɤɨɥɟɤɬɢɜɟɧ ɱɢɧ ɜɨ ɤɨʁ ɫɟ ɡɞɪɭɠɟɧɢ ɧɚɞɚɪɟɧɨɫɬɚ ɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɚɜɬɨɪɨɬ, ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɢ ɰɟɥɨɤɭɩɧɢɨɬ ɚɪɬɢɫɬɢɱɤɢ ɚɧɫɚɦɛɥ. ȼɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɤɚɤɨ ɞɚ ɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬ ɢɞɟɚɥɧɢɨɬ ɫɩɨʁ ɧɚ ɛɥɟɫɨɤɨɬ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɚɬɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɢɝɪɚ ɫɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɬɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɨɬ ɱɢɧ: ɚɪɬɢɫɬɢɬɟ ɫɢɬɟ ɡɚɟɞɧɨ ɢ ɫɟɤɨʁ ɩɨɫɟɛɧɨ, ɰɟɥɨɫɧɨ ɫɟ ɪɚɡɛɢɪɚɚɬ ɫɨ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ... „... ‘Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ’ ɩɨ ɫɜɨɢɬɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɢ, ɫɨ ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɢɨɬ ɞɢʁɚɥɨɝ, ɫɨ ɜɟɲɬɨ ɜɨɞɟɧɚɬɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɲɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɢ ɦɨɠɟɥɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚɪɟɞɢ ɦɟɼɭ ɜɪɜɧɢɬɟ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ... Ⱦɪɚɦɚɬɚ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɟ ɞɟɥɨ ɧɚ ɢɡɜɨɪɧɚ ɢɧɫɩɢɪɚɰɢʁɚ ɢ ɧɟ ɟ ɬɜɨɪɛɚ ɩɨɬɱɢɧɟɬɚ ɧɚ ɦɨɪɚɥɧɚ ɢɥɢ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɚ ɬɟɡɚ... ɬɭɤɭ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ ɟɞɟɧ ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɥɟɧ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɞɜɥɟɤɭɜɚʁʅɢ ɞɟɤɚ ɱɨɜɟɤɨɜɨɬɨ ɩɨɫɬɨɟʃɟ ɨɞɢ ɩɪɟɞ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɫɭɲɬɢɧɚ ɢ ɞɟɤɚ ɬɚɚ ɫɭɲɬɢɧɚ ɫɟ ɜɨɨɛɥɢɱɭɜɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɧɢɡ ɠɢɜɨɬɨɬ“ Ɋɢɫɬɨ Ʌɚɡɚɪɨɜ, „Ʉɨɦɭɧɢɫɬ“ 25.01.1980 Ɍɨɦɢɫɥɚɜ Ɉɫɦɚɧɥɢ ɜɨ ɜɟɫɧɢɤɨɬ „Ɇɥɚɞ ɛɨɪɟɰ” ɩɢɲɭɜɚ ɞɟɤɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ...”ɧɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɢ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɜɨ ɫɟɤɨʁ ɫɥɭɱɚʁ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɜɨɧɪɟɞɧɨ ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɬɧɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨ ɡɚ ɨɜɢɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɞɟɥɚ ɤɨɢ ɲɬɨ ɫɟ ɡɚɫɧɨɜɭɜɚɚɬ ɧɚ ɟɞɧɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨ ɦɟɼɭɫɟɛɧɨ ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚɬɚ ɢ ɪɟɠɢʁɚɬɚ, ɧɚ ɧɢɜɧɨɬɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ ɧɚɞɨ-ɩɨɥɧɭɜɚʃɟ. ɂ ɩɨɤɪɚʁ ɬɨɚ ɲɬɨ ɜɟɪɢɡɦɨɬ ɧɚ ɨɜɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɟ ɢ “ɜɧɚɬɪɟɲɧɨ ɛɚɪɚʃɟ”, ɩɨɬɟɧɰɢʁɚ ɢ ɫɭɞɛɢɧɚ ɟɞɧɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɢ ɩɨɤɪɚʁ ɬɨɚ ɲɬɨ ɬɨʁ ɟ ɫɜɟɫɧɨ ɢɡɛɟɝɧɭɜɚɧ, ɩɚ ɫɨ ɬɨɚ ɟ ɢɡ80


†DIVO MESO– ɛɟɝɧɚɬɚ ɭ ɬɜɨɪɟɱɤɢ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɚɬɚ ɦɨɠɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɲɬɨ ɨɜɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟ ɛɢ ɝɨ ɜɛɪɨɢɥɚ ɜɨ ɫɚɦɢɨɬ ɜɪɜ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɧɚɬɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɫɰɟɧɚ, ɬɨɚ ɫɟɩɚɤ ɫɟɝɚ ɝɨ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɨ ɦɟɫɬɨɬɨ ɧɚ ɟɞɧɨ ɨɞ ɧɚʁɫɨɥɢɞɧɢɬɟ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɚ ɧɚ ɜɨɧɫɟɡɨɧɫɤɨɬɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨ ɠɢɜɟɟʃɟ. “ɂɦɚ ɜɨ ‘Ⱦɢɜɨɬɨ ɦɟɫɨ’ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɧɟɤɨʁɚ ɑɟɯɨɜɫɤɚ ɩɨɟɞɧɨɫɬɚɜɟɧɨɫɬ ɧɚ ɨɛɢɱɧɢɨɬ ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɟɧ ɠɢɜɨɬ ɩɪɟɧɚɬɪɭɩɚɧ ɨɞ ɧɟɜɨɥɢ ɢ ɬɟɲɤɨɬɢɢ” Ȼɟɥɟɲɤɢ ɤɨɧ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ: Ƚɚɧɟ Ɍɨɞɨɪɨɜɫɤɢ. ɋɩɨɪɟɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɚɧɤɟɬɚ ɧɚ ɪɟɜɢʁɚɬɚ “ȿɤɪɚɧ” ɜɨ ɤɨʁɚ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɚɬ ɫɢɬɟ ɚɪɬɢɫɬɢ ɨɞ ɫɤɨɩɫɤɢɬɟ ɬɟɚɬɪɢ ɫɨ ɦɧɨɡɢɧɫɬɜɨ ɝɥɚɫɨɜɢ Ɇɟɬɨ ȳɨɜɚɧɨɜɫɤɢ, ɚɪɬɢɫɬ ɜɨ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɟ ɩɪɨɝɥɚɫɟɧ ɡɚ ɚɪɬɢɫɬ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ. Ɉɜɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɲɬɨ “ȿɤɪɚɧ” ɝɨ ɞɨɞɟɥɭɜɚ ɦɭ ɟ ɞɚɞɟɧɨ ɡɚ ɥɢɤɨɬ ɧɚ ɋɢɦɨɧ ɜɨ “Ⱦɢɜɨ Ɇɟɫɨ” ɨɞ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ. “ȼɟɱɟɪɜɚ ʁɚ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚɦɟ ɜɬɨɪɚɬɚ ɩɪɟɦɢɟɪɚ ɧɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɩɪɟɞ ɫɟɥɟɤɬɨɪɨɬ ɋɬɚɦɟɧɤɨɜɢʅ, ɤɨʁ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɬ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ Ƚɪɭɢʅ ɩɪɢɫɬɢɝɧɚɚ ɩɪɟɞ ɞɜɚ ɞɟɧɚ. ȼɟʅɟ ɬɪɢ ɞɟɧɚ ɫɦɟ ɡɚɟɞɧɨ. ȼɱɟɪɚ ɛɟɜɦɟ ɜɨ ɒɬɢɩ, ɧɟ ɢɡɝɨɫɬɢʁɚ ɞɪɭɝɚɪɢɜɟ ɨɞ ɒɬɢɩ. Ⱦɨɛɪɚ ɢɦ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ. ɋɟ ɪɚɡɛɢɪɚ ɧɟ ɟ ɡɚ ɋɬɟɪɢɢɧɨ ɩɨɡɨɪʁɟ ɧɨ ɡɚ ɒɬɢɩ, ɤɨʁ ɞɨɥɝɨ ɜɪɟɦɟ ɛɟɲɟ ɛɟɡɜɟɡɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɨɜɚ ɟ ɩɨɥɧ ɩɨɝɨɞɨɤ. ɇɚ ɫɟɥɟɤɬɨɪɨɜ ɦɭ ɫɟ ɛɟɧɞɢɫɭɜɚ “ɏɚɫɚɧɚɝɢɧɢɰɚ”. ȼɟɥɢ ɞɟɤɚ ɯɟɧɞɢɤɟɩ ɟ ɲɬɨ ɬɨʁ ɬɟɤɫɬ ɛɟɲɟ ɧɚ ɋɬɟɪɢɢɧɨ ɩɨɡɨɪʁɟ ɚ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢ, ɡɚ ɩɪɜ ɩɚɬ ɛɢ ɛɢɥ ɧɚ ɋɬɟɪɢɢɧɨ ɩɨɡɨɪʁɟ. ɋɟ ɪɚɡɛɢɪɚ, ɬɢɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɜɢɞɚɬ ɬɪɢɟɫɟɬɢɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ. ȳɚɫ ɧɟ ɫɟ ɫɨɦɧɟɜɚɦ ɡɚ ɧɚɲɟɬɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ, ɬɭɤɭ ɩɨɜɟʅɟ ɦɢɫɥɚɦ ɤɚɤɨ ʅɟ ɩɨɦɢɧɟɦɟ. ȼɨ ɫɟɤɨʁ ɫɥɭɱɚʁ ɫɟ ɢɡɧɚɡɛɨɪɟɜɦɟ, ɫɟ ɜɢɞɨɜɦɟ. Ɉɜɚ ɟ ɱɟɬɜɪɬɢ ɩɚɬ ɤɚɤɨ ɋɬɚɦɟɧɤɨɜɢʅ ɟ ɫɟɥɟɤɬɨɪ. ɇɟ ɟ ɢɡɛɪɚ ɧɢ ɡɚ “ȹɢɧɨɬ”, ɧɢ ɡɚ “ɐɪɧɢɥɚ” ɧɢ ɡɚ “Ɉɫɥɨɛɨɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ”. Ⱥɤɨ ɢ ɨɜɚ ɧɟ ɝɨ ɡɟɦɟ, ɧɟ ɧɟ, ɬɨɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ. ɋɟɝɚ, 12.01., 18 ɢ 15 ɦɢɧɭɬɢ. ɋɚɛɚʁɥɟ ʁɚ ɝɥɟɞɚɚ “ɋɨɥɭɧɫɤɢ ɩɚɬɪɞɢɢ”. ɂɦ ɫɟ ɛɟɧɞɢɫɭɜɚ. ȼɟɥɢ – Ɋɢɫɬɨ ɜɢɟ ɫɬɟ ɠɢɜ ɬɟɚɬɚɪ, ɬɨɚ ɟ ɧɚʁɜɚɠɧɨ. Ɉɜɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɞɢ ɜɨ Ⱦɭɛɪɨɜɧɢɤ, ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ. Ⱦɨʁɞɨɚ ɝɨɫɬɢɬɟ, ɩɪɟɤɢɧɭɜɚɦ. 13.01. ɂ ɛɢ ɱɭɞɨ. Ɉɞ ɤɨɝɚ ɜɚɤɜɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɟ ɫɦɟ ɢɝɪɚɥɟ. ɋɢɬɟ ɜɟɥɚɬ ɞɟɤɚ ɧɢɤɨɝɚɲ ɜɚɤɜɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɟɦɚɥɨ. Ɋɚɞɨɫɬ, ɫɜɟɬɧɚɬɢ ɨɱɢ, ɚɩɥɚɭɡɢ, ɨɞɭɲɟɜɭɜɚʃɟ. ɋɟ ɪɨɞɢ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɞɪɚɦɚ, ɩɨɜɨɟɧɚ. ɋɟ ɬɟɝɚɜɟɲɟ ɑɚɲɭɥɟ, Ⱥɪɫɨɜɫɤɢ, ɉɟɧɞɨɜɫɤɢ, Ȯɭɡɟɥ ɢ ɞɨʁɞɟ Ƚɨɪɚɧ. ȼɟɥɢ Ȯɭɪɱɢɧɨɜ - ɨɜɚ ɟ

Ɋɢɫɬɟ ɦɧɨɝɭ ɩɨɜɟʅɟ ɨɬɤɨɥɤɭ ɲɬɨ ɦɢ ɪɟɱɟ. Ɍɢ ɝɨ ɡɧɚɟɲ ɦɨʁɨɬ ɫɬɚɜ, ʁɚɫ ɜɟɥɟɜ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚɦɟ ɩɨɜɨɟɧɚ ɞɪɚɦɚ. Ⱥ ɫɟɝɚ ɜɟɥɚɦ ɞɟɤɚ ɢɦɚɦɟ. ȼɚɤɚ ɝɨɜɨɪɚɦ, ɧɨ ɡɧɚɦ ɞɟɤɚ ɢɦɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɰɢ. ɇɨ ɬɢɟ ɫɟ ɧɢɲɬɨ ɩɪɟɞ ɨɜɚ ɲɬɨ ɝɨ ɜɢɞɨɜɦɟ, ɦɚɤɚɪ ɲɬɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɛɟɝɧɚɬ. ɋɟɥɟɤɬɨɪɨɬ ɦɢ ɜɟɥɢ- Ɋɢɫɬɨ ɨɜɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɨɞɢ ɧɚ ɋɬɟɪɢɢɧɨ ɩɨɡɨɪʁɟ, ɞɚʁɬɟ ɝɨ ɬɟɤɫɬɨɬ ɞɚ ɝɨ ɩɪɟɜɟɞɟ ɧɟɤɨʁ ɞɨɛɚɪ ɩɪɟɜɟɞɭɜɚɱ. Ɍɚɚ ʅɟ ɛɢɞɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɚ, ɚ ɬɢ ɡɧɚɟɲ ɤɨɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɜɨ ɦɨʁɨɬ ɦɚɧɞɚɬ ɛɢɥɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢ “ɉɭɱɢɧɚ”, “Ʉɚɦɟɧ ɩɨɞ ɝɥɚɜɚ” ɢ “Ɉɫɥɨɛɨɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ”. ȳɚɫ ɫɭɦ ɝɥɟɞɚɥ ɞɜɚɟɫɟɬɢɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ, ɜɚɤɜɚ ɧɟɦɚ. Ⱥ ɫɥɭɲɚɦ ɢ ɞɟɤɚ ʅɟ ɧɟɦɚ. Ɍɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɚɦ ɲɬɨ ɦɢ ɩɪɢɤɚɠɚ ɜɚɤɜɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ. Ɋɟɱɟ ɞɟɤɚ ɜɬɨɪɢɨɬ ɞɟɥ ɟ ɩɨɞɨɛɚɪ, ɚ Ȯɭɪɱɢɧɨɜ ɪɟɱɟ ɩɪɜɢɨɬ. ɋɧɟɲɤɚ ɫɢɝɭɪɧɨ ɧɨɫɢ ɧɚɝɪɚɞɚ. ȼɢɞɢ ɝɨ ɬɢ ɧɟɝɨ. ɉɪɟɞ ɞɚ ʁɚ ɩɨɝɥɟɞɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ, ɬɨʁ ɝɨ ɩɪɨɱɢɬɚ ɬɟɤɫɬɨɬ ɩɚ ɪɚɡɝɨɜɚɪɚɜɦɟ ɨɤɨɥɭ ɬɨɚ. ɇɚɨɼɚɲɟ ɦɚɧɢ ɞɟɤɚ ɧɚɝɥɨ ɛɢɥ ɩɪɟɨɞɨɬ, ɧɟɦɨɬɢɜɢɪɚɧ, ɨɞ ɨɝɪɨɦɧɚ ɩɨɱɢɬ ɞɨ ɨɦɪɚɡɚ ɩɨɦɟɼɭ ɋɬɟɜɨ ɢ Ʉɥɚɭɫ ɢ ɧɟ ɦɭ ɫɟ ɛɟɧɞɢɫɭɜɚ ɫɥɨɛɨɞɨɭɦɧɨɫɬɚ ɧɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɤɨɬ. Ʉɨɝɚ ɬɢɟ ɫɰɟɧɢ ɞɨʁɞɨɚ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɜɟɥɢ - Ɋɢɫɬɨ ɬɢ ɫɢ ɛɢɥ ɜɨ ɩɪɚɜɨ. Ⱦɨ ɦɟɧɟ, ɜɨ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɛɟɲɟ ɢ Ȼɥɚɝɨʁɚ ɉɨɩɨɜ ɫɨ ɠɟɧɚ ɦɭ. ɉɨɥɧɚ ɭɫɬɚ ɫɨ ɩɨɮɚɥɛɢ, ɱɟɫɬɢɬɚʃɚ, ɲɬɨ ɥɢ ɧɟ. ɂ ɩɪɨɝɧɨɡɢɬɟ ɫɟ ɩɨɤɚɠɚɚ ɪɟɚɥɧɢ. Ɉɜɚ ɟ ɬɪɢɭɦɮ. ɉɪɢɫɭɫɬɜɭɜɚɜɦɟ ɦɨɠɟɛɢ ɧɚ ɟɞɟɧ ɨɞ ɧɚʁɝɨɥɟɦɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɩɪɚɡɧɢɰɢ. Ⱦɚ ɪɟɱɚɦ ɩɨɬɨɱɧɨ, ɩɪɢɫɭɫɬɜɭɜɚɜɦɟ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢ ɱɢɧ. ɇɚ ɩɪɚɡɧɢɤ. ɑɟɫɬɢɬɚɚ ɢ ɨɧɢɟ ɲɬɨ ɧɟ ɫɚɤɚɚ ɞɚ ɝɢ ɩɥɚʅɚɚɬ ɯɨɧɨɪɚɪɢɬɟ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɢ Ɇɟɬɚ ɏɨɱɟɜɚɪ, ɩɨɬɨɱɧɨ ɢɦ ɫɟ ɝɥɟɞɚɲɟ ɝɨɥɟɦ ɩɚ ɝɨ ɧɚɦɚɥɭɜɚɚ, ɨɧɢɟ ɲɬɨ ɦɟ ɩɪɟɤɨɪɭɜɚɚ ɞɟɤɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɜɨɞɚɦ ɩɨɜɟʅɟ ɫɦɟɬɤɚ ɤɨɝɚ ɟ ɜɨ ɩɪɚɲɚʃɟ ɦɨʁɨɬ ɜɧɭɤ. ɉɚ ɬɚɤɚ ɫɢ ɟ ɬɨɚ ɜɨ ɠɢɜɨɬɨɬ. Ⱥ ɤɚɤɜɚ ɪɚɞɨɫɬ ʁɚɫ ɢɦɚɜ? Ɂɧɚɟɜ ɥɢ ɞɚ ɫɟ ɢɡɪɚɞɭɜɚɦ? Ɂɧɚɦ ɞɟɤɚ ɫɟ ɨɩɭɲɬɢɜ. Ɂɚ ɝɨɞɢɧɚ ɞɟɧɚ ɩɪɢɤɚɠɚɜɦɟ 4 ɨɞɥɢɱɧɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ “Ɉɫɥɨɛɨɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ, “ɋɨɥɭɧɫɤɢ ɩɚɬɪɞɢɢ”, “Ɋɢɛɚɪɫɤɢ ɤɚɪɚɧɢɰɢ” ɢ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ”. ɉɚ ɲɬɨ ɫɚɤɚɲ ɩɨɜɟʅɟ? ɂ ɜɢɟ “ɤɪɢɬɢɱɚɪɢ” ʅɟ ɦɨɪɚɬɟ ɞɚ ɡɚɦɨɥɱɢɬɟ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɤɥɨɧɢɬɟ ɩɪɟɞ ɨɜɨʁ ɪɟɡɭɥɬɚɬ, ɫɭɦ ɡɚɩɢɲɚɥ ɜɨ ɦɨʁɨɬ ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɤ. Ʉɪɢɬɢɱɚɪɢɜɟ ɩɪɚɜɚɬ ɡɚɛɟɥɟɲɤɚ ɞɟɤɚ ɧɚ ɧɚʁɝɨɥɟɦɢɬɟ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ ɜɨ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ ɋɚɪɚɟɜɨ, ɝɨɞɢɧɚɜɚ ɜɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɟ ɧɚ ɠɢɪɢ ɤɨɦɢɫɢɢɬɟ ɧɟɦɚɥɨ ɱɥɟɧ ɨɞ ɧɚɲɚɬɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ. Ⱥɤɨ ɧɟɦɚɦɟ ɱɥɟɧɨɜɢ ɜɨ ɠɢɪɢ ɤɨɦɢɫɢɢɬɟ, ɢɦɚɦɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɤɨɢ ʅɟ ɧɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɧɚ ɨɜɢɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ. ɇɚ “ɩɨɡɨɪʁɟɬɨ” ʅɟ ɧɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ”, ɚ ɜɨ ɋɚɪɚɟɜɨ “ɋɨʁɬɚɪɢɢ” ɢ “Ȼɟɲɟ ɢ ʅɟ ɛɢɞɟ”. 81


†DIVO MESO– ȱ ɲɬɨ ɩɨɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨ ɚɧɝɚɠɢɪɚʃɟ ɧɚ ɨɫɜɟɞɨɱɟɧɢ ɫɢɥɢ ɜɨ ɫɮɟɪɚɬɚ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚɬɚ, ɪɟɠɢʁɚɬɚ ɝɥɭɦɚɬɚ, ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɢ ɬɧ. ɇɚ ɨɜɨʁ ɧɚɱɢɧ - ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɧɟ ɫɚɦɨ ɲɬɨ ɫɨ ɡɚɛɟɥɟɠɥɢɜ ɭɫɩɟɯ ɝɢ ɡɚɜɪɲɭɜɚ ɫɜɨɢɬɟ ɨɛɜɪɫɤɢ ɤɨɧ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɚɬɚ ɡɚɟɞɧɢɰɚ, ɬɭɤɭ ɟɞɧɨɜɪɟɦɟɧɨ ɞɚɜɚ ɢ ɫɟɪɢɨɡɟɧ ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɜɨ ɚɮɢɪɦɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɫɨ ɩɨɫɟɛɟɧ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɞɪɚɦɫɤɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ. Ʌɢɱɧɨ ɫɦɟɬɚɦ ɞɟɤɚ ‘Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ’, ɛɥɚɝɨɞɚɪɟʁʅɢ ɧɚ ɫɨɜɪɲɟɧɨɬɨ ɜɡɚɟɦɧɨ ɧɚɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɟɤɫɬɨɬ, ɪɟɠɢʁɚɬɚ, ɝɥɭɦɚɬɚ, ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɢ ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɟɧ ɱɢɧ ɲɬɨ ɟ ɝɚɪɚɧɰɢʁɚ ɡɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɧɚɲɟɬɨ ɞɪɚɦɫɤɨ ɬɜɨɪɟɲɬɜɨ ɬɪɝɧɭɜɚ ɩɨ ɜɟɬɭɜɚɱɤɢ ɜɪɜɢɰɢ ɢ ɞɟɤɚ ɛɟɡ ɫɨɦɧɟɜɚʃɟ ɫɟ ɞɜɢɠɢ ɤɨɧ ɧɨɜɢ ɞɨɫɬɪɟɥɢ.5 ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ʅɟ ɛɢɞɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɚ ɧɚ 25 ɚɩɪɢɥ ɤɚɤɨ ɩɨɫɥɟɞɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɜɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɋɬɟɪɢɢɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚ. Ⱦɟɧɨɜɢɜɟ ɢɡɥɟɡɟ ɨɞ ɩɟɱɚɬ ɢ ɤɧɢɝɚɬɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɟ ɨɛʁɚɜɟɧ ɰɟɥɨɫɟɧ ɬɟɤɫɬ ɧɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɢ ʁɚɡɢɤ. Ɉɫɜɟɧ ɜɨ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ʅɟ ɛɢɞɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɚ ɩɪɟɞ ɬɨɚ ɜɨ ɇɢɲ, ɧɚ 27 ɚɩɪɢɥ ɜɨ Ɂɟɦɭɧ ɢ ɧɚ 28 ɜɨ ɉɚɧɱɟɜɨ. “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɤɚɤɨ ɩɪɟɦɢɟɪɚ ɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɨ ɧɚ 29.12.1979 ɝɨɞɢɧɚ, ɚ ɩɪɜɚɬɚ ʁɚɜɧɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ʁɚ ɢɦɚɲɟ ɧɚ 12 ʁɚɧɭɚɪɢ 1980 ɝɨɞɢɧɚ. Ɉɞ ɩɪɜɨɬɨ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚʃɟ ɞɨ 23.04. ɫɟ ɢɡɜɟɞɟɧɢ 15 ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɫɨ ɨɤɨɥɭ 6.000 ɝɥɟɞɚɱɢ. „Ɉɬɤɚɤɨ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɪɚɛɨɬɢ ɜɨ ɩɨɫɬɨʁɧɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ ɧɚ ɋɬɟɪɢɢɧɨɬɨ ɩɨɡɨɪʁɟ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚ ɩɨ ɞɟɜɟɬɬɢ ɩɚɬ. Ⱦɨɫɟɝɚ ɫɦɟ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɥɟ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ „Ȼɨɝɨɦɢɥɫɤɚ ɛɚɥɚɞɚ“, „ɉɨɤɨʁɧɢɤ“, „Ⱥɞɚɦ ɢ ȿɜɚ ɢ ȳɨɜ“, „Ȼɭɦɟɪɚɧɝ“, „ɇɚɠɚɥɟɧɚ ɮɚɦɢɥɢʁɚ“, „Ʉɚɪɢɩɫɤɢɨɬ ɦɢɧɢɫɬɟɪ“, „ȳɚɧɟ Ɂɚɞɪɨɝɚɡ“, „Ɉɫɥɨɛɨɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ“. Ɂɚ ɧɚɫ ɧɟ ɜɚɠɢ ɢɡɪɟɤɚɬɚ „ɜɚɠɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚ“. ȼɨ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɫɦɟ ɫɨɛɪɚɥɟ ɦɧɨɝɭɛɪɨʁɧɢ ɧɚɝɪɚɞɢ, ɞɜɟ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɪɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ, ɞɜɟ ɡɚ ɚɪɬɢɫɬɢɱɤɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟ, ɞɜɟ ɡɚ ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɢʁɚ ɢ ɫɟɞɭɦ ɡɚ „ȳɚɧɟ Ɂɚɞɪɨɝɚɡ“. ɂ ɨɜɚɚ ɝɨɞɢɧɚ ɧɟɦɚ ɞɚ ɛɢɞɟɦɟ ɫɚɦɨ ɚɧɫɚɦɛɥ ɜɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ, ɬɭɤɭ ɜɟɪɭɜɚɦ ɢ ɨɜɨʁɩɚɬ ʅɟ ɫɨɛɟɪɟɦɟ ɛɪɨʁɧɢ ɧɚɝɪɚɞɢ“, ɢɡʁɚɜɢɥ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɬ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɧɚ 29 ʁɚɧɭɚɪɢ 1980 ɝɨɞɢɧɚ ɜɨ ɤɨɦɟɧɬɚɪɨɬ ɧɚ ɨɞɥɭɤɚɬɚ ɞɟɤɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɤ ɧɚ ɨɜɨɝɨɞɢɲɧɨɬɨ ɋɬɟɪɢɢɧɨ ɩɨɡɨɪʁɟ ɨɞ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ʅɟ ɛɢɞɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ

Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɞɟɧɨɜɢɜɟ (4 ɦɚɪɬ) ɨɞɛɟɥɟɠɭɜɚ ɟɞɟɧ ɫɜɨɟɜɢɞɟɧ ʁɭɛɢɥɟʁ, 15 ɝɨɞɢɧɢ ɨɬɤɚɤɨ ɩɨɱɧɚ ɞɚ ɪɚɛɨɬɢ ɜɨ ɫɟɝɚɲɧɚɜɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɡɝɪɚɞɚ. ɉɨ ɬɨʁ ɩɨɜɨɞ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɢɡɞɚɞɟ ɩɪɢɝɨɞɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɩɪɟɤɭ ɪɚɡɧɢ ɬɚɛɟɥɚɪɧɢ ɩɪɟɝɥɟɞɢ ɫɟ ɫɭɦɢɪɚɧɢ ɫɰɟɧɫɤɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɜɨ ɢɡɦɢɧɚɬɢɬɟ 15 ɝɨɞɢɧɢ. ȼɧɢɦɚɬɟɥɧɢɬɟ ɩɪɨɫɥɟɞɭɜɚɱɢ ɩɪɟɞ ɜɚɤɜɢɨɬ ʁɭɛɢɥɟʁ ɫɟ ɧɚʁɞɨɚ ɡɛɭɧɟɬɢ. ɉɪɟɞ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɢ ɫɦɟ ɫɥɚɜɟɥɟ 30 ɝɨɞɢɲɧɢɧɚ ɢ ɫɦɟ ɢɡɞɚɥɟ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ. ɋɟ ɩɪɚɲɭɜɚɚɬ ɞɚɥɢ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɜɚɤɜɢɨɬ ɩɨɜɨɞ ɛɢɥ ɡɚ ɩɪɨɫɥɚɜɭɜɚʃɟ, ɡɚ ɦɨɠɧɨɫɬɚ “ɞɚ ɫɟ ɪɟɤɚɩɢɬɭɥɢɪɚɚɬ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢ ɞɨɫɬɪɟɥɢ” ɢ ɨɞ ɫɟɬɨ ɬɨɚ “ɞɚ ɫɟ ɫɨɡɞɚɜɚ ɮɚɦɚ ɡɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨɫɬɚ ɧɚ ɜɚɤɜɢɬɟ ɞɚɬɭɦɢ”. ɒɬɨ ɚɤɨ ɢɡɦɢɧɚɥɟ 15 ɝɨɞɢɧɢ. “Ɂɚɪɟɦ ɞɪɭɝɢɬɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɫɜɨʁɚɬɚ ɞɟʁɧɨɫɬ ʁɚ ɨɛʁɚɜɭɜɚɥɟ ɧɚ ɭɥɢɰɚ”. ɋɨɫɟɦɚ ɟ ʁɚɫɧɨ ɤɨɦɭ ɦɨɠɟ ɞɚ ɦɭ ɩɪɟɱɢ ɜɚɤɜɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɢɦɚ ɜɨ ɩɪɟɞɜɢɞ ɞɟɤɚ ɬɟɚɬɪɢɬɟ ɫɨ ɡɚɤɨɧ ɫɟ ɨɛɜɪɡɚɧɢ ɞɚ ɢɡɞɚɜɚɚɬ “ɝɨɞɢɲɧɢɤ” ɡɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɤɨɢ ɩɪɟɦɢɟɪɢ, ɤɨɥɤɭ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ, ɤɚɞɟ ɝɨɫɬɭɜɚɥɟ ɢ ɤɨʁ ɝɨɫɬɭɜɚɥ ɤɚʁ ɧɢɜ. ɇɟ ɫɨ ɛɥɚɛɥɚ, ɬɭɤɭ ɬɨɱɧɨ, ɫɨ ɮɚɤɬɢ, ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɡɧɚɟ ɲɬɨ ɢ ɤɨɥɤɭ ɫɟ ɫɪɚɛɨɬɢɥɨ. Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ʁɚ ɢɡɞɚɞɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɞɚ ɝɢ ɡɚɬɧɟ ɭɫɬɢɬɟ ɧɚ ɫɢɬɟ ɨɧɢɟ ɲɬɨ ɫɨ ɞɪɜʁɚ ɢ ɤɚɦɟʃɚ ɫɟ ɧɚɮɪɥɚɚ ɜɪɡ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɫɨ ɧɟɜɢɫɬɢɧɢ. ɋɟ ɜɨɞɟɲɟ ɟɞɧɚ ɤɚɦɩɚʃɚ ɜɨ ɢɡɜɟɫɧɢ ɤɪɭɝɨɜɢ ɲɬɨ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ʁɚ ɨɦɚɥɨɜɚɠɭɜɚɚ ɧɚɲɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ, ɧɟ ɧɚɩɚɼɚɚ ɲɬɨ ɝɨ ɢɡɞɚɜɚɜɦɟ Ɍɟɚɬɚɪɫɤɢɨɬ ɝɥɚɫɧɢɤ, ɫɟɤɨʁɚ ɩɪɟɦɢɟɪɚ ɫɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɭɜɚɲɟ ɫɨ ɪɚɡɧɨ ɪɚɡɧɢ ɟɩɢɬɟɬɢ ɨɞ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɟ ɥɨɲɚ, ɞɟɤɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɟ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɲɟɬɨ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨ, ɫɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɰɟɥ ɞɚ ɧɟ ɞɨʁɞɟɦɟ ɞɨ ɨɜɢɟ ɜɢɫɢɧɢ ɞɨ ɤɨɢ ɫɬɚɫɚɜɦɟ. Ɍɢɟ ɬɨɚ ɝɨ ɫɚɤɚɚ ɞɚ ɭɫɩɨɪɢɦɟ ɫɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟ, ɞɚ ɫɤɪɲɧɟɦɟ ɨɞ ɩɚɬɨɬ ɲɬɨ ɝɨ ɬɪɚɫɢɪɚɦɟ. ɇɚɲɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ʁɚ ɩɨɤɚɠɭɜɚɚ ɧɢɜɧɚɬɚ ɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɥɨɲɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ. Ɂɚɬɨɚ ɢɦ ɩɪɟɱɟɚ ɩɨɤɚɡɢɬɟ ɧɚ ɨɧɚ ɲɬɨ ɫɦɟ ɝɨ ɫɪɚɛɨɬɢɥɟ. “Ɉɜɚɚ ɜɟɫɬ ɡɚ ɧɚɫ ɟ ɦɨɲɧɟ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɜɟɥɢ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɢ ɟ ɩɨɬɜɪɞɚ ɡɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɢɨɬ ɩɨɞɟɦ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɤɭʅɚ. ȼɩɪɨɱɟɦ, ɝɨɞɢɧɟɲɧɨɬɨ ɭɱɟɫɬɜɨ ɧɚ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɜɨ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ʅɟ ɧɢ ɛɢɞɟ ɞɟɜɟɬɬɨ ɩɨ ɪɟɞ, ɲɬɨ ɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɫɨ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɧɢɜɨ ɧɚ ɰɟɥɚɬɚ ɡɟɦʁɚ, ɜɨ ɜɨɧɪɟɞɧɨ ɫɢɥɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ, ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɟ ɛɨɪɢɦɟ ɢ ɫɢ ɝɨ ɢɡɛɨɪɭɜɚɦɟ ɦɟɫɬɨɬɨ ɧɚ ɫɚɦɢɨɬ ɜɪɜ ɧɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɬɟ ɬɟɚɬɪɢ. Ɉɜɚ ɟ ɧɟɫɩɨɪɟɧ ɪɟɡɭɥɬɚɬ, ɨɫɦɢɫɥɟɧ ɬɪɭɞ ɧɚ ɟɞɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɜɨ ɤɨʁɚ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɫɟ ɜɨɞɢ ɝɪɢɠɚ ɡɚ ɲɬɨ ɩɨɞɨɛɚɪ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪ, ɡɚ

5

Ʌ.Ɇ.: Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧ ɩɨɞɟɦ, “ɇɨɜɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ”, 16.02.1980

82


†DIVO MESO– ɫɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ ɡɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɢ ɚɪɬɢɫɬɨɬ ɇɟɧɚɞ ɋɬɨʁɚɧɨɜɫɤɢ. ɍɫɩɟɯɨɬ ɧɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɞɨɥɝɨɝɨɞɢɲɧɚɬɚ ɢ ɧɚɩɨɪɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɬ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ. Ɍɨɚ ɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɫɬ ɤɨɧ ɞɨɦɚɲɧɢɨɬ ɚɜ

„Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɨɞ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, ɚ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ...“ Ɂɚ ɨɜɨɝɨɞɢɲɧɨɬɨ ɋɬɟɪɢɢɧɨ ɩɨɡɨɪʁɟ ɨɞ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɤɨɧɤɭɪɢɪɚɚ: “Ɉɛɟɫɟɧɢɤ” ɨɞ Ȼɨɪɢɫɥɚɜ ɉɟɲɢʅ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɇɢɥɱɢɧ ɆɇɌ; “ɋɨɥɭɧɫɤɢ ɩɚɬɪɞɢɢ” ɨɞ Ɇɢɥɟ ɉɨɩɨɫɤɢ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ʉɨɥɟ Ⱥɧɝɟɥɨɜɫɤɢ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ; “ɏɚɫɚɧɚɝɢɧɢɰɚ” ɨɞ ȴɭɛɨɦɢɪ ɋɢɦɨɜɢʅ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɇɢɥɱɢɧ Ɍɭɪɫɤɚ Ⱦɪɚɦɚ; “ɋɭɞ” ɨɞ Ʉɨɥɟ ɑɚɲɭɥɟ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ⱦɢɦɢɬɚɪ ɋɬɚɧɤɨɜɫɤɢ ɇɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɒɬɢɩ ɢ “Ⱦɢɜɨ Ɇɟɫɨ” ɨɞ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟ-

ɬɨɪ, ɤɨɧ ɦɥɚɞɢɬɟ ɲɤɨɥɭɜɚɧɢ ɚɪɬɢɫɬɢ, ɤɨɧ ɦɥɚɞɢɬɟ ɪɟɠɢɫɟɪɢ, ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢ, ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɢ ɢ ɫɢɬɟ ɨɧɢɟ ɲɬɨ ʁɚ ɝɪɚɞɚɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ. Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ 15 ɝɨɞɢɧɢ ɨɜɚ ɟ ɧɚɲ ɞɟɜɟɬɬɢ ɧɚɫɬɚɩ ɧɚ ɋɬɟɪɢɢɧɨ ɩɨɡɨɪʁɟ

ɋɧɟɠɟ ɋɬɚɦɟɫɤɚ, Ʉɪɭɦ ɋɬɨʁɚɧɨɜ, Ɇɢɥɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɚ, Ȼɥɚɝɨʁ ɑɨɪɟɜɫɤɢ, ɩɨɡɚɞɢ Ɇɟɬɨ ȳɨɜɚɧɨɜɫɤɢ ɢ ɇɟɧɟɚɞ ɋɬɨʁɚɧɨɜɫɤɢ ɢ, ɞɨ ɫɟɝɚ, ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɪɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɜɨ ɰɟɥɢɧɚ ɢɦɚɦɟ ɞɨɛɢɟɧɢ ɬɪɢ ɋɬɟɪɢɢɧɢ ɧɚɝɪɚɞɢ “ɉɨɤɨʁɧɢɤ”, “ȳɚɧɟ Ɂɚɞɪɨɝɚɡ” ɢ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ”. Ɉɜɚ ɧɟ ɨɛɜɪɡɭɜɚ ɧɚ ɭɲɬɟ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɝɪɢɠɚ ɡɚ ɝɪɚɞɟʃɟ ɧɚ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɨɬ ɢ ɭɲɬɟ ɩɨɢɧɬɟɧɡɢɜɟɧ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɨ ɧɚɲɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ, ɤɨʁɚ ɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɜɟ ɝɨɞɢɧɢ ɝɨ ɩɨɥɧɢ ɫɚɥɨɧɨɬ ɢ ɬɨɚ ɫɨ ɟɞɧɚ ɩɨɫɟɛɧɚ ʂɭɛɨɜ, ɢɡʁɚɜɢɥ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɬ ɧɚ ɨɜɨʁ ɜɢɬɚɥɟɧ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜ Ɋɢɫɬɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ. “ȳɚɫ ɜɟɪɭɜɚɦ ɞɟɤɚ ɫɟɤɨʁ ɱɨɜɟɤ ɢɦɚ ɫɜɨʁ ɰɟɧɬɚɪ ɧɚ ɫɜɟɬɨɬ, ɜɟɥɢ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ. ɂ ɬɨɚ ɟ ɨɛɢɱɧɨ ɨɧɚ ɦɟɫɬɨ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɝɢ ɩɨɦɢɧɚɥ ɬɟɦɧɢɬɟ ɢ ɦɚɝɢɱɧɢ ɞɟɧɨɜɢ ɧɚ ɞɟɬɫɬɜɨɬɨ. Ɂɚ ɦɟɧɟ ɬɨʁ ɰɟɧɬɚɪ ɟ ɫɤɨɩɫɤɨɬɨ Ⱦɟɛɚɪ ɦɚɚɥɨ ɤɨɟ ɦɟ ɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚ ɧɟ ɨɞ ɟɝɡɨɬɢɱɧɢ

ɮɚɧɨɜɫɤɢ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ. ɉɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɜɟɱɟɪ ɨɞ ɝɨɞɢɧɟɲɧɨɜɨ ɋɬɟɪɢɢɧɨ ɩɨɡɨɪʁɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɫɬɚɧɚ ɧɚɫɬɚɧ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ. Ɉɫɜɨɢ 9 ɧɚɝɪɚɞɢ ɨɞ ɤɨɢ 6 ɫɟ ɋɬɟɪɢɢɧɢ ɡɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɜɨ ɰɟɥɢɧɚ, ɡɚ ɚɜɬɨɪɨɬ ɧɚ ɬɟɤɫɬɨɬ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, ɡɚ ɚɪɬɢɫɬɢɱɤɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟ ɧɚ Ȼɥɚɝɨʁɚ ɑɨɪɟɜɫɤɢ, ɡɚ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚ ɧɚ Ɇɟɬɚ ɏɨɱɟɜɚɪ, ɡɚ ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɢʁɚ ɧɚ ȿɥɟɧɚ Ⱦɨɧɱɟɜɚ-Ɍɚɧɱɟɜɚ; ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɦɭ ɩɪɢɩɚɞɧɚ ɜɨɧɪɟɞɧɚ ɋɬɟɪɢɢɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɪɟɠɢʁɚ; ɇɚɝɪɚɞɚ ɧɚ Ɍɪɤɚɥɟɡɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚɬɚ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɪɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɢ ɞɜɟ ɧɚɝɪɚɞɢ ɡɚ ɦɥɚɞɢ ɬɟɚɬɚ-ɪ-

83


†DIVO MESO– ȱ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɬɭɤɭ ɤɚɤɨ ɮɟɧɨɦɟɧ ɤɨʁ ɚɤɨ ɭɫɩɟɚɦ ɞɨ ɤɪɚʁ ɞɚ ɝɨ ɫɮɚɬɚɦ ɜɟɪɨʁɚɬɧɨ ʅɟ ɦɟ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɩɨɞɨɛɪɨ ɫɮɚʅɚʃɟ ɧɚ ɫɟɛɟ ɫɚɦɢɨɬ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɟ ɬɨɚ ɲɬɨ Ⱦɟɛɚɪ ɦɚɚɥɨ ɢ ɞɟɧ ɞɟɧɟɫ, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɫɤɨɩɫɤɨ ɦɚɚ

ʅɟ ɨɫɨɡɧɚɟ ɫɟ, ɨɬɤɚɤɨ ʅɟ ɝɨ ɨɬɤɪɢɟ ɫɜɟɬɨɬ ɧɚ ɤɨʁ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɦɭ ɩɪɢɩɚɼɚ ɬɨʁ ɫɟ ɜɪɚʅɚ ɜɨ ɪɚɡɭɪɧɚɬɚɬɚ ɬɚɬɤɨɜɫɤɚ ɤɭʅɚ...ɋɬɟɮɚɧ ɟ ɨɧɨʁ ɤɨʁ ɝɨ ɩɥɚʅɚ ɞɚɧɨɤɨɬ ɧɚ ɦɥɚɞɨɫɬɚ, ɧɚ ɧɟɢɫɤɭɫɬɜɨɬɨ... ȼɨ ɫɟɤɨʁ ɫɥɭɱɚʁ ɋɬɟɮɚɧ ɧɟ ʅɟ ɛɟɲɟ ɜɚɤɨɜ ɞɨɤɨɥɤɭ ʁɚ ɧɟɦɚɜ ɩɨɦɨɲɬɚ ɧɚ ɫɢɬɟ ɦɨɢ ɤɨɥɟɝɢ. ɇɚɜɢɫɬɢɧɚ ɫɭɦ ɢɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧ ɢ ɫɦɟɬɚɦ ɞɟɤɚ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ ɲɬɨ ɦɟɧɟ ɦɢ ɩɪɢɩɚɞɧɚ ɟ ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɧɚɝɪɚɞɚ ɧɚ ɫɢɬɟ ɧɚɫ... Ɋɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɥɢɤɨɜɢ ɦɢ ɩɨɦɚɝɚɚɬ ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɟ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ ɞɚ ɫɢ ɛɟɡ ɩɪɟɤɢɧ ɢɫɩɨɥɧɟɬ ɫɨ ɬɟɚɬɚɪ. ȼɫɭɲɧɨɫɬ ɨɜɚ ɟ ɢ ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɫɦɟɪɧɢɰɚ ɧɚ ɧɚɲɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɞɚ ɫɟ ɜɨɞɢ ɝɪɢɠɚ ɡɚ ɫɟɤɨʁ ɚɪɬɢɫɬ. Ɋɟɱɢɫɢ ɧɢɤɨʁ ɨɞ ɧɚɫ ɧɟ ɟ ɞɨɜɟɞɟɧ ɜɨ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɞɚ ɫɟ ɱɭɜɫɬɜɭɜɚ ɡɚɩɨɫɬɚɜɟɧ ɢɥɢ ɮɪɥɟɧ ɤɚɤɨ ɢɡɜɟɬɜɟɧɚ ɤɪɩɚ”. ɇɟɧɚɞ ɋɬɨʁɚɧɨɜɫɤɢ ɧɚ ɩɪɚɲɚʃɟɬɨ ɧɚ ɧɨɜɢɧɚɪɨɬ ɤɚɞɟ ɡɚɜɪɲɭɜɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɚ ɤɚɞɟ ɩɨɱɧɭɜɚ ɧɢɜɧɚɬɚ, ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɞɟɤɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɢ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɝɨɥɟɦɢɧɚɬɚ ɧɚ ɪɟɠɢʁɚɬɚ ɟ ɞɚ ɧɟ ɫɟ ɜɢɞɢ ɞɟɤɚ ɟ ɪɟɠɢʁɚ. Ɋɟɠɢɫɟɪɨɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɦɚ ɭɜɨ ɡɚ ɫɢɬɟ ɢɦɩɭɥɫɢ ɧɚ ɚɪɬɢɫɬɨɬ ɛɟɡ ɞɚ ɫɟ ɧɚɦɟɬɧɭɜɚ ɫɨ ɫɜɨɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɲɬɨ ɚɤɬɟɪɨɬ ɫɚɦɨ ɮɨɪɦɚɥɧɨ ʅɟ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚ. Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɚ ɧɚ ɚɪɬɢɫɬɢɬɟ ɟ ɞɚ ɞɨɧɟɫɚɬ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɡɚ ɞɚ ɦɨɠɟ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɨɞ ɬɨɚ ɞɚ ɫɟɥɟɤɬɢɪɚ ɢ ɞɚ ɝɨ ɨɞɜɟɞɟ ɧɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɚɬɚ ɧɚɫɨɤɚ ɬɨʁ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ. Ɇɨʁɨɬ ɥɢɤ, ɜɟɥɢ ɬɨʁ, ɟ ɨɫɜɟɬɥɟɧ ɫɚɦɨ ɨɞ ɟɞɧɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɩɪɟɤɭ ɚɧɝɚɠɢɪɚʃɟ ɡɚ ɪɟɜɨɥɭɰɢʁɚɬɚ. Ⱥɧɞɪɟʁɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɢɞɟ ɱɨɜɟɤ ɨɞ ɤɪɜ ɢ ɦɟɫɨ ɢ ɞɚ ɢɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚɞɜɨɪ ɨɞ ɪɟɩɥɢɤɢɬɟ ɲɬɨ ɝɢ ɢɡɝɨɜɚɪɚ”. ȼɟɱɟɪɜɚ (17 ɚɩɪɢɥ), ɟ ɩɨɫɥɟɞɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ, ɩɪɟɞ „ɋɬɟɪɢɢɧɨ ɩɨɡɨɪʁɟ“, ɚ ɭɬɪɟ ɧɟɞɟɥɚ ɧɚɫɬɚɩɭɜɚɦɟ ɧɢɟ. ɋɨ ɚɧɫɚɦɛɥɨɬ ʅɟ ɩɨʁɞɚɦ. Ƚɨɪɚɧ ɢ ɍɧɤɨ ʅɟ ɛɢɞɚɬ ɨɞ 21 ɚɩɪɢɥ. Ɉɧɚ ɲɬɨ ɬɪɟɛɚɲɟ ɞɚ ɝɨ ɫɬɨɪɚɦ, ɝɨ ɫɬɨɪɢɜ. Ɉɫɬɚɧɭɜɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɱɟɤɚ. ɉɟɱɚɬɨɬ ɛɪɭɢ ɡɚ ɋɥɨɜɟɧɰɢɜɟ. Ɂɚɪ ɬɢɟ ɬɚɤɚ ɥɟɫɧɨ ʅɟ ʁɚ ɢɫɩɭɲɬɚɬ ɨɞ ɪɚɤɚ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ. ɉɚ ɤɨʁ ɮɚɤɬɨɪ ɫɢ ɬɢ Ɋɢɫɬɟ. ɋɚɦɨ ɫɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ʅɟ ɫɟ ɛɨɪɢɲ, ɜɟɬɟɪ ɢ ɦɚɝɥɚ. Ⱥ ɞɚɥɢ ɩɨɞɦɚɱɤɚ? ɋɨ ɦɭɚɛɟɬɢ, ɦɢɫɥɢɲ ɞɟɤɚ ɋɬɚɦɟɧɤɨɜɢʅ ɲɬɨ ɬɢ ɪɟɤɨɥ ɢ ɦɧɨɝɭ ɦɭ ɟ ɜɚɠɧɨ ɩɪɟɞ ɬɟɛɟ ɞɚ ɝɨ ɞɨɞɪɠɢ ɡɛɨɪɨɬ? ɇɟ ɛɢɞɢ ɝɥɭɩ. ɇɟ ɡɧɚɦ ɲɬɨ ɞɚ ɦɢɫɥɚɦ, ɚ ɤɚɦɨɥɢ ɧɟɲɬɨ ɞɚ ɪɟɱɚɦ. ȳɚɫ ɜɨ ɧɟɤɚɤɜɚ ɚɩɫɬɪɚɤɬɧɚ ɩɪɚɜɞɚ ɜɟɪɭɜɚɦ. Ɍɨʁ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɢ ɧɟ ɦɟ ɨɞɛɪɚ. ɋɟɝɚ ɦɟ ɡɟɦɚ ɨɬɢ ɧɟɦɚɲɟ ɟɩɬɟɧ ɲɬɨ ɞɚ ɩɪɚɜɢ. Ʌɚɧɢ ɝɨ ɡɟɞɟ ɆɇɌ ɢ ɩɨɤɪɚʁ ɞɟɤɥɚɪɢɪɚɧɚɬɚ ʂɭɛɨɜ ɤɨɧ ɦɟɧɟ. ɒɬɨ ɞɚ ɩɪɚɜɚɦ. ȳɚɫ ɥɚɧɢ ɫɨɛɪɚɜ ɫè ɜɨ

ɥɚ ɤɨɢ ɫɟ ɩɨɦɚɥɤɭ ɢɥɢ ɩɨɜɟʅɟ ɪɚɫɬɭɪɟɧɢ, ɭɫɩɟɜɚ ɞɚ ɫɨɱɭɜɚ ɟɞɟɧ ɫɜɨʁ ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬ. Ɉɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ ɩɚɤ, ɫɦɟɬɚɦ ɞɟɤɚ ɬɨɚ ɟ ɬɢɩɢɱɧɨ ɡɚ ɰɟɥɨɬɨ ɧɚɲɟ ɩɨɞɧɟɛʁɟ. Ɍɨɤɦɭ ɡɚɬɨɚ ɪɟɲɢɜ ɞɚ ɝɨ ɭɩɨɬɪɟɛɚɦ ɢ ɤɚɤɨ ɞɪɚɦɫɤɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ, ɡɚ ɞɚ ɩɪɨɝɨɜɨɪɚɦ ɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɤɨɢ ɬɨɥɤɭ ɛɨɥɧɨ ɝɢ ɱɭɜɫɬɜɭɜɚ ɢ ɞɨɠɢɜɭɜɚ ɞɟɛɚɪɦɚɚɥɟɰɨɬ ɋɬɟɮɚɧ ɜɨ ‘Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ’. ɋɢɬɟ ɧɢɟ ɫɦɟ ɦɭ ɜɚɠɧɢ ɧɚ ɫɜɟɬɨɬ ɬɨɥɤɭ ɤɨɥɤɭ ɲɬɨ ɫɦɟ ɫɢ ɜɚɠɧɢ ɢ ɧɚ ɫɚɦɢɬɟ ɫɟɛɟ. Ɇɟɧɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ‘Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ’ ɦɢ ɛɟɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɤɨɝɚ ɝɨ ɩɢɲɭɜɚɜ ɬɟɤɫɬɨɬ... ɋɟ ɪɚɞɭɜɚɦ ɲɬɨ ‘Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ’ ɜɨ ɢɡɜɟɫɧɚ ɫɦɢɫɥɚ ɜɟʅɟ ɝɨ ɡɚɬɜɨɪɚ ɫɜɨʁɨɬ ɤɪɭɝ, ɲɬɨ ʅɟ ɪɟɱɟ ɜɟʅɟ ɦɨɠɚɦ ɞɚ ɫɟ ɨɫɥɨɛɨɞɚɦ ɨɞ ɧɟɝɨ ɢ ɞɚ ɪɚɡɦɢɫɥɭɜɚɦ ɜɨ ɧɨɜɢ ɧɚɫɨɤɢ. Ʉɚɞɟ ɬɨɚ ʅɟ ɦɟ ɨɞɜɟɞɟ, ʅɟ ɫɟ ɩɨɤɚɠɟ ɩɨɪɚɧɨ ɢɥɢ ɩɨɞɨɰɧɚ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ”. ɇɚ ɩɪɚɲɚʃɟɬɨ ɨɞ ɧɨɜɢɧɚɪɨɬ ɜɨ ɲɬɨ ɫɟ ɫɨɫɬɨʁɚɬ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɜɟɥɢ “ȼɨ ɬɚɤɜɢɨɬ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ, ɤɨʁ ɤɨɧɟɱɧɨ ɞɨɧɟɫɟ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɚɤɬɟɪɫɤɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ, ɦɨʁɚɬɚ ɡɚɞɚɱɚ ɛɟɲɟ ɞɚ ɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚɦ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɦ ɬɨʁ ɩɪɚɜɟɰ, ɞɚ ɝɢ ɧɚɫɨɱɭɜɚɦ ɜɨ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɚɬɚ ɧɚɫɨɤɚ ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ ɞɚ ʁɚ ɤɨɦɩɨɧɢɪɚɦ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɜɨ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɡɚɜɪɲɧɚ ɮɨɪɦɚ. Ⱥɤɨ ɩɨɫɬɨɢ ɧɟɤɚɤɜɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɫɬ ɜɨ ɫɟɬɨ ɬɨɚ, ɬɚɚ ɩɨɜɟʅɟ ɫɟ ɫɨɫɬɨɢ ɜɨ ɪɟɞɭɰɢɪɚʃɟ, ɜɨ ɨɞɪɟɱɭɜɚʃɟ, ɜɨ ɛɚɪɚʃɟ ɝɭɫɬɢ ɦɟɬɚɮɨɪɢ ɢ ɫɥɢɱɧɢ ɡɞɪɠɚɧɢ ɟɦɨɰɢɢ, ɜɨ ɩɪɚɜɟʃɟ ɩɟɤɨɥ ɜɨ ɧɟɤɚɤɜɢ ɞɥɚɛɢɧɫɤɢ ɫɥɨɟɜɢ, ɚ ɧɟ ɩɨ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚ ɮɨɪɦɚ. ‘Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ’ ɜɟʅɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɫɚɦɨ ‘Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ’, ɬɨɚ ʅɟ ɛɢɞɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɲɬɨ ɩɨɛɟɞɢɥɚ , ɲɬɨ ɞɨɛɢɥɚ ɧɚɝɪɚɞɢ, ɲɬɨ ɢɦɚɥɚ ɬɨɥɤɭ ɢ ɬɨɥɤɭ ɬɚɤɜɢ ɢ ɬɚɤɜɢ ɤɪɢɬɢɤɢ. ɂ ɫɟɝɚ ɜɫɭɲɧɨɫɬ, ɜɨ ɟɞɧɢ ɬɚɤɜɢ ɪɟɥɚɰɢɢ, ɧɟ ɟ ɧɢ ɜɚɠɟɧ ɦɨʁɨɬ ɩɨɱɟɬɟɧ ɩɪɢɫɬɚɩ, ɧɢɬɭ ɫɟɝɚ ɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɨɞɧɨɜɨ ɞɚ ɫɟ ɨɛɢɞɭɜɚɦ ɞɚ ɝɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɚɦ. ȼɨ ɟɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɤɨɝɚ ɧɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧɚɬɚ ɫɦɪɬ ɧɟ ɟ ɜɢɫɬɢɧɫɤɚ ɜɨɡɛɭɞɚ, ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɞɨɛɢɜɚ ɨɝɪɨɦɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɢ ɲɢɪɨɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɞɚ ɧɢ ɝɢ ɨɬɤɪɢɟ ɩɪɚɜɰɢɬɟ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɨɬ ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɟɧ ɠɢɜɨɬ, ɚɤɨ ɧɟ ɧɚɬɟɪɚ ɞɚ ɧɟ ɫɟ ɫɪɚɦɢɦɟ ɨɞ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɬɨ ɨɫɥɨɛɨɞɭɜɚʃɟ, ɫɜɟɫɧɢ ɞɟɤɚ ɧɚ ɬɚɤɨɜ ɧɚɱɢɧ ɧɟ ʁɚ ɛɥɨɤɢɪɚɦɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ ɧɚ ɫɢɬɟ ɞɪɭɝɢ ɜɢɞɨɜɢ ɚɧɝɚɠɦɚɧɢ”. “ɋɬɟɮɚɧ ɟ ɦɥɚɞ ɱɨɜɟɤ ɢ ɬɨʁ ɟ ɫɟɤɨʁ ɨɞ ɧɚɫ, ɜɟɥɢ Ȼɥɚɝɨʁɚ ɑɨɪɟɜɫɤɢ . ȼɨ ɧɟɝɨ ɫɟ ɩɪɟɤɪɲɭɜɚɚɬ ɩɨɜɟʅɟ ɧɚɫɬɚɧɢ. ɇɚ ɤɪɚʁɨɬ ɤɨɝɚ 84


†DIVO MESO– ɋɚɪɚɟɜɨ ɫɨ „Ɉɫɥɨɛɨɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ“, ɞɜɚ ɩɚɬɢ ɜɨ ɇɨɜɢ ɋɚɞ. ɉɚ ɛɟɥɤɢ ɧɟ ɟ ɫɟ ɫɚɦɨ ɢɝɪɚ ɧɚ ɫɥɭɱɚʁɨɬ ɢ ɫɪɟʅɚ. ɇɟ ɟ ɞɨɬɚɦɭ ɨɜɨʁ ɠɢɜɨɬ ɪɚɫɢɩɚɧ ɢ ɡɚɟɛɚɧ. ɂɦɚ ɢ ɧɟɤɚɤɜɚ ɩɪɚɜɞɚ. Ɋɟɥɚɬɢɜɧɨ ɞɚ - ɚɦɚ ɩɪɚɜɞɚ. Ɇɚɤɚɪ ɞɚ ɡɧɚɦ ɞɟɤɚ ɜɨ ɠɢɜɨɬɨɬ ɧɢɲɬɨ ɧɟ ɫɟ ɩɨɤɥɨɧɭɜɚ ɬɭɤɭ ɬɚɤɚ ɛɟɡ ɧɟɤɨʁɚ ɫɦɟɬɤɚ, ɟɫɚɩ. ɂ ɨɜɚ ɪɟɡɨɧɢɪɚʃɟ ɬɪɟɛɚɲɟ. Ȼɟɥɤɢ ɢ ɍɧɤɨ ɢ Ƚɨɪɚɧ ɧɟɲɬɨ ɩɪɚɜɚɬ. ȿɩɬɟɧ ɝɨɥɟɦɚ ɧɟɩɪɚɜɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɬɨɪɢ. ɇɨɫɢɦɟ ɧɟɫɨɦɧɟɧ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɤɨʁ ɧɟ ɦɨɠɟ ɬɭɤɭ ɬɚɤɚ ɞɚ ɫɟ ɧɟɝɢɪɚ. Ⱦɚ ɨɫɬɚɜɢɦɟ ɫè ɞɨ ɢɞɧɚɬɚ ɧɟɞɟɥɚ (17 ɚɩɪɢɥ). ɍɲɬɟ ɧɟɤɨɥɤɭ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɨɞ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɨɬ ɢ ɫɟ ɬɪɝɚ ɡɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ. ɇɟ ɫɚɤɚɦ, ɧɨ ɬɨɚ ɟ ɩɨʁɚɤɨ ɨɞ ɦɟɧɟ. ɋɬɟɪɢɢɧɨ ɩɨɡɨɪʁɟ. ɋɢɬɟ ɦɨɢ ɞɚɦɚɪɢ ɫɟ ɧɚɫɨɱɟɧɢ ɤɨɧ ɇɨɜɢ ɋɚɞ. Ɂɚɪɟɦ ɦɨɠɟ ɞɚ ɦɟ ɥɚɠɟ ɩɪɟɬɱɭɜɫɬɜɨɬɨ, ɞɨɞɭɲɚ ɬɨɚ ɫɟ ɦɟɲɚ. Ɍɟ, ɞɨɚɼɚɦ ɞɨ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɚ ɞɟɤɚ ɫɢɝɭɪɧɨ ɟ ɫè ʅɟ ɞɨɧɟɫɟɦɟ ɨɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɬɟ ɞɟɤɚ ɧɢɲɬɨ ɧɟɦɚ ɞɚ ɞɨɧɟɫɟɦɟ. Ɍɟ ɟɞɧɨɬɨ, ɬɟ ɞɪɭɝɨɬɨ ɧɚɞɜɥɚɞɭɜɚ. Ɍɨɚ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɡɧɚɱɢ ɞɟɤɚ ɥɢɱɧɚ ɤɨɪɢɫɬ ɨɞ ɬɨɚ ɧɟɦɚɦ ɧɢɤɚɤɜɚ, ɨɫɜɟɧ ɚɮɢɪɦɚɬɢɜɧɨ. Ʉɚɤɨ ɧɟ, ɤɚɤɨ ɧɟ. ɋɟ ɨɛɦɢɫɥɭɜɚɦ ɫɟɛɟɫɢ, ɫɟ ɨɩɪɚɜɞɭɜɚɦ, ɡɨɲɬɨ ɫɭɦ ɞɨɲɨɥ ɧɚ ɨɜɨʁ ɫɜɟɬ ɢ ɫɨ ɲɬɨ ʅɟ ɫɢ ɨɞɚɦ. Ɉɜɚ ɞɟɜɟɬɬɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɧɚ ɉɨɡɨɪʁɟɬɨ ɚɤɨ ɛɢɞɟ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɚɤɚɦ ʁɚɫ, ɟ ɝɪɚɦɚɞɧɚ ɪɚɛɨɬɚ. ɋè ʅɟ ɦɨɪɚ ɞɚ ɩɪɢɡɧɚɚɬ, ɞɚ ɤɥɟɤɧɚɬ ɨɜɢɟ ɲɬɨ ɩɨɬɚʁɧɨ „ɦɨɢɬɟ ɝɚʁɥɢʃɚ ɝɢ ɛɟɪɚɬ“. Ⱦɚ, ɞɚ, ɡɚ ɞɚ ɭɲɬɟ ɩɨɜɟʅɟ ɨɦɪɚɡɚɬɚ ɝɢ ɨɛɟɞɢɧɢ ɩɪɨɬɢɜ ɦɟɧɟ, ɬɢɟ ʅɟ ɦɟ ɝɨɥɬɧɚɬ ɤɨɝɚ ɬɨɝɚɲ...“ (19 ɚɩɪɢɥ). ɍɬɪɟ ɬɪɝɚɦɟ ɡɚ ɇɢɲ, ɩɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ. Ɉɞ ɞɨɫɟɝɚɲɧɚɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɡɨɪʁɟɬɨ ɧɢɲɬɨ ɧè ɧɟ ɡɚɝɪɨɡɭɜɚ. ȼɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɬɚ „ȳɭɛɢɥɚɪɧɢ 25 ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɩɨɡɨɪɢɲɧɢ ɢɝɪɢ 17-26 ɚɩɪɢɥ 1980 ɝɨɞɢɧɚ“, ɝɨ ɨɛɪɚɡɥɚɝɚ ɋɬɚɦɟɧɤɨɜɢʅ ɫɜɨʁɨɬ ɩɪɟɞɥɨɝ ɡɚ ɫɟɤɨʁɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɩɨɫɟɛɧɨ. ɇɚʁɦɧɨɝɭ ɪɟɞɨɜɢ ɩɨɫɜɟɬɭɜɚ ɧɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɫɨ ɦɨɲɧɟ ɭɛɚɜɢ ɡɛɨɪɨɜɢ ʁɚ ɫɩɨɪɟɞɭɜɚ ɫɨ Ɉ’ɇɢɥ ɢ Ʉɪɟɰ, ɫɨ ɩɨɮɚɥɛɢ ɡɚ Ƚɨɪɚɧɚ ɢ ɍɧɤɨ. ȼɟɥɢ ɞɟɤɚ ɡɚ ɩɪɜɩɚɬ ɧɚ ɝɨɥɟɦɚ ɜɪɚɬɚ ɜɥɟɝɭɜɚɦɟ ɫɨ ɥɨɤɚɥɧɢ ɯɟɪɨɢ, ɡɛɨɪɭɜɚɦɟ ɢ ɫɬɚɧɭɜɚɦɟ ɫɜɨɢ ɧɚ ɫɜɟɬɨɬ ɢ ɜɨ ɬɨʁ ɜɢɞ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɢ. ɇɨ ɡɨɲɬɨ ɬɢ Ɋɢɫɬɟ, ɛɢ ɪɟɤɥɟ ɧɟɤɨɢ ɩɚɤɨɫɧɢ ʁɚɡɢɰɢ. Ɍɢ ɫɢ ɛɢɪɨɤɪɚɬ? Ʉɨʁ ɫɚɤɚ ɦɨɠɟ ɬɨɚ ɞɚ ɝɨ ɤɚɠɟ, ɧɨ ʁɚɫ ɫɭɦ ɤɜɚɫɟɰɨɬ, ɜɨɞɚɬɚ, ʁɚɫ ɫɭɦ ɫɭɲɬɢɧɫɤɢ ɞɟɥ ɨɞ ɨɜɚ. Ɍɨɚ ɟ ɦɨʁɚ ɜɢɡɢʁɚ, ɦɨʁ ɩɥɨɞ, ɦɨʁɚ ɦɚɤɚ, ɫɬɪɟɫɨɜɢ, ɩɨɧɢɠɭɜɚʃɚ, ɠɪɬɜɭɜɚʃɚ. Ɍɨɚ ɟ ɚɩɫɨɥɭɬɧɨ ɬɨɱɧɨ. ɇɟɦɚ Ɋɢɫɬɟ ɛɟɡ Ⱦɪɚɦɫɤɢ, ɧɟɦɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɛɟɡ Ɋɢɫɬɟ, ɡɚɫɟɝɚ. ɇɨ ɡɚ ɬɨɚ ɩɨɬɨɚ. ȷɟ ɝɨ ɞɨɱɟɤɚɦɟ ɢ

ɬɨʁ ɱɚɫ. ɂ ɬɪɟɬɚ ɋɬɟɪɢɢɧɚ ɮɢɝɭɪɚ ɞɚ ɞɨʁɞɟ ɤɚʁ ɦɟɧɟ ɜɨ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɩɚ ɩɨɫɥɟ ʅɟ ɝɨɜɨɪɢɦɟ ɢ ɡɚ ɞɪɭɝɢ ɪɚɛɨɬɢ. ɇɟɤɚ ɨɞɚɬ ɩɨ ɼɚɜɨɥɢɬɟ, ɤɚɤɨ ɢ ɲɬɨ ɨɬɢɲɥɟ ɫɢɬɟ ɲɬɨ ɦɢ ɤɨɩɚɚɬ ɝɪɨɛ. ȷɟ ɫɟ ɩɪɨɥɨɧɝɢɪɚ ɡɚ ɧɢɜɧɚ ɠɚɥ ɪɨɤɨɬ ɧɚ ɦɨʁɨɬ ɤɪɚʁ. ɂɦɚ ɭɲɬɟ ɫɢɥɢ, ɜɢɡɢʁɚ ɢ ɭɦ ɤɚʁ Ɋɢɫɬɟɬɚ ɭɲɬɟ ɦɧɨɝɭ ɨɜɚɚ ɧɢɜɚ ɩɥɨɞɧɢ ɠɟɬɜɢ ɞɚ ɞɚɜɚ. Ɉɞ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɩɟɞɟɫɟɬɬɢɬɟ ɩɚ ɤɨʁɡɧɚɟ ɞɨ ɤɨɝɚ ʅɟ ɞɨɦɢɧɢɪɚ Ɋɢɫɬɟ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɫɰɟɧɚ. ɇɟ ɫɟ ɮɚɥɢ, ɞɨɫɬɚ, ɡɚɩɪɢ. Ⱦɚ ɝɨ ɞɨɱɟɤɚɦɟ ɩɟɬɨɤɨɬ, ɬɨɝɚɲ ɫè ʅɟ ɫɟ ɜɢɞɢ. ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɢɡɥɟɡɟ ɞɨɛɪɚ. ȷɟ ɝɨ ɩɪɟɩɥɚɜɢɦɟ ɯɨɥɨɬ ɧɚ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɜɨ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɫɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɤɧɢɝɢ, ɫɥɢɤɢ, ɧɚɥɟɩɧɢɰɢ... ɇɟɤɚ ɫɟ ɡɧɚɟ ɞɨɚɼɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ. ɋè ɢɫɩɨɤɚɪɚɜɦɟ ɫɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢɨɬ ɋɂɁ ɡɚ ɩɚɪɢɬɟ. Ɇɢɦɢ ɝɢ ɡɚɮɪɤɧɭɜɚ ɪɚɛɨɬɢɬɟ. ɂ ɩɨɤɪɚʁ ɛɚɪɚʃɟɬɨ, ɦɚɥɤɭ ɩɚɪɢ, ɧɢ ɞɚɜɚɚɬ. ɋɪɚɦɨɬɚ. ȿɜɟ ɲɬɨ ɩɢɲɭɜɚ ɢ ɋɬɚɦɟɧɤɨɜɢʅ: „... „Ⱦɢɜɨ Ɇɟɫɨ“, ɫɩɨɪɟɞ ɦɨɟ ɦɢɫɥɟʃɟ, ɞɨɫɟɝɚ ɟ ɧɚʁɞɨɛɪɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ, ɚɦɚ ɢ ɩɨɜɟʅɟ ɨɞ ɬɨɚ: ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɩɨ ɟɞɟɧ ɫɨɜɪɟɦɟɧ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬ, ɡɪɟɥ ɩɥɨɞ ɧɚ ɟɞɧɚ ɥɢɬɟɪɚɪɧɚ ɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɜɨ ɩɨɥɧ ɩɨɞɟɦ. ɂɥɢ ɚɤɨ ɫɚɤɚɬɟ ɭɲɬɟ ɩɨɬɨɱɧɨ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɧɚ ɝɨɥɟɦɚ ɜɪɚɬɚ ɜɨɜɟɞɭɜɚ ɜɨ ɧɚɲɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɠɢɜɨɬ, ɟɞɧɨ ɡɪɟɥɨ, ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɨ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɞɪɚɦɫɤɨ ɞɟɥɨ ɜɨ ɤɨɟ ɥɨɤɚɥɧɢɬɟ ɧɚɡɧɚɤɢ ɫɟ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɜɨ ɫɥɭɠɛɚ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɢ ɜɢɫɬɢɧɢ ɡɚ ɱɨɜɟɤɨɬ. Ʌɟɤɬɢɪɚɬɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɫɥɭɬɭɜɚ ɡɚɞ ɬɨɚ ɞɟɥɨ ɟ ɩɪɜɨɤɥɚɫɧɚ, ɩɨ ɫɜɨʁɨɬ ɞɭɯ, ɬɚɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɢɡɥɟɝɭɜɚ ɨɞ Ɉɧɢɥɨɜɢɬɟ ɫɟɦɟʁɧɢ ɰɢɤɥɭɫɢ, ɚ ɤɨɝɚ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɮɨɪɦɚ, ɦɨɲɧɟ ɟ ɜɟɪɨʁɚɬɧɨ ɞɟɤɚ ɧɟ ɛɢ ɦɨɠɟɥɨ ɞɚ ɛɢɞɟ ɧɚɩɢɲɚɧɨ ɛɟɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɱɢɬɚʃɟ ɧɚ ɬɚɤɜɢ ɚɜɬɨɪɢ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɟ Ʉɪɟɰ. ȼɨ ɫɭɲɬɢɧɚ, ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɜɨ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɝɨ ɢɡɧɟɫɭɜɚ ɩɪɟɞ ɧɚɫ ɫɨ ɟɞɧɨɫɬɚɜɟɧ ɟɡɝɪɨɜɢɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ʁɚɡɢɤ ɝɨ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɜɨʁɧɚɬɚ, ɨɬɤɪɢɜɚʁʅɢ ɝɢ ɜɨ ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɢɨɬ ɬɪɢɜɢʁɚɥɟɧ ɬɪɚɝɢɱɧɢɬɟ ɮɚɤɬɢ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ, ɩɨɤɚɠɭɜɚʁʅɢ ɩɨɞ ɫɦɟɲɧɢɬɟ ɛɚɧɚɥɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɢɟɬɨ, ɬɟɲɤɢ, ɞɥɚɛɨɤɢ ɧɟɭɪɨɡɢ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɢ ɨɞ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɨɬ ɠɢɜɨɬ. Ⱥ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɲɤɪɬɨ, ɤɨɧɰɢɡɧɨ, ɩɨɬɪɟɫɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɞɢɪɥɢɜɨ ɫɟ ɦɟɲɚ ɤɨɦɢɱɧɨɬɨ ɢ ɬɪɚɝɢɱɧɨɬɨ, ɨɪɝɢʁɚɫɬɢɱɧɨ ɢ ɯɭɦɚɧɨɬɨ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɬɨ ɢ ɬɟɚɬɪɚɥɧɨɬɨ“. ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 26 ɚɩɪɢɥ 1980 ɝɨɞ.

85


†DIVO MESO– ȱ ɜɨɫɬ “ɡɧɚʁɭ ɩɨɫɚɨ”, “ɬɚɤɨ ɫɟ ɞɨɥɚɡɢ ɧɚ ɋɬɟɪɢɢɧɨ ɩɨɡɨɪʁɟ”, “ɚɥɚɥ ɢɦ ɜɟɪɚ” ɢ ɲɬɨ ɭɲɬɟ ɧɟ. ɉɪɢɡɧɚɧɢʁɚ ɨɞ ɫɢɬɟ, ɚ ɧɚʁɜɟʅɟ ɨɞ ɋɥɨɜɟɧɰɢɬɟ ɞɟɤɚ “ɡɧɚɦɨ ɫɜɨʁ ɩɨɫɚɨ”.

ȿɜɟ ɲɬɨ ɫɭɦ ɡɚɩɢɲɚɥ ʁɚɫ ɡɚ ɨɜɢɟ ɞɟɧɨɜɢ ɢ ɧɚɫɬɚɧɢ. “ȼɨ ɇɢɲ ʁɚ ɩɪɢɤɚɠɚɜɦɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɧɚ 23 ɚɩɪɢɥ. ɉɭɛɥɢɤɚɬɚ ɨɞɥɢɱɧɨ ɧɟ ɩɪɢɦɢ. ɒɬɨ ɟ ɧɚʁɜɚɠɧɨ ʁɚɡɢɱɧɚ ɛɚɪɢɟɪɚ ɪɟɱɢɫɢ ɧɟɦɚɲɟ. Ɍɨɩɥɨ ɢ ɩɪɢʁɚɬɟɥɫɤɢ ɧɟ ɩɪɢɦɢʁɚ ɤɨɥɟɝɢɬɟ. ɇɟ ɩɨɱɟɫɬɢʁɚ ɢ ɧɢ ɩɪɟɬɫɤɚɠɚɚ ɞɨ ɩɟɬ ɧɚɝɪɚɞɢ. Ʉɚɫɧɨ ɫɟ ɩɪɢɛɪɚɜ. Ɇɟ ɞɨɱɟɤɚ Ʉɪɫɬɟ (ɫɰɟɧɫɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤ)ɢ ɦɢ ɤɚɠɚ ɞɟɤɚ ɨɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɫɟ ʁɚɜɢɥɟ ɞɚ ɧɟ ɬɪɝɚɦɟ. ɍɬɪɟɞɟɧɬɚ ɢɦɚɥ ɫɟɞɧɢɰɚ Ɉɞɛɨɪɨɬ ɧɚ ɋɬɟɪɢɢɧɨ ɩɨɡɨɪʁɟ ɢ ɞɨ 11 ɱɚɫɨɬ ʅɟ ɧɢ ʁɚɜɚɬ ɞɚɥɢ ɞɚ ɨɞɢɦɟ. Ɇɨɠɟɲ ɞɚ ɫɢ ɡɚɦɢɫɥɢɲ ɲɬɨ ɫɟ ɦɢ ɩɨɦɢɧɚ ɧɢɡ ɦɟɧɟ. Ɍɢɬɨ ɛɢɥ ɧɚ ɭɦɢɪɚʃɟ. Ʉɨɥɤɭ ɦɨɥɛɢ ɞɚ ɢɡɞɪɠɢ ɭɲɬɟ ɦɚɥɤɭ, ɞɚ ʁɚ ɩɪɢɤɚɠɟɦɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ. ɋɨ ɬɚɚ ɦɢɫɥɚ ɥɟɝɧɚɜ, ɫɨ ɬɚɚ ɦɢɫɥɚ ɫɬɚɧɚɜ. ɋɟ ʁɚɜɭɜɚ ɧɟɤɨɥɤɭ ɩɚɬɢ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧ ɢ ɤɚʁ 11 ɱɚɫɨɬ ɩɪɟɞ ɩɥɚɞɧɟ ɋɬɚɦɟɧɤɨɜɢʅ ɦɢ ɜɟɥɢ ɬɪɝɚʁ. ɋɢɬɟ ɧɟ ɨɱɟɤɭɜɚɚɬ ɢ ɜɟɥɚɬ ɜɢɟ ʅɟ

ɉɨɪɚɧɨ ʅɟ ɞɨʁɞɟɜɦɟ ɩɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɢ ɧɚ Ɍɪɤɚɥɟɡɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ʅɟ ɤɚɠɟɚ “ɧɢɫɚɦ ɛɚɲ ɪɚɡɭɦɟɨ ɬɟɤɫɬ ɚɥɢ”, ɟ ɫɟɝɚ ɧɟɦɚ ɚɥɢ, ɟɜɟ ɬɢ ɫè, ɢɫɰɪɩɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ. Ɇɨɠɟɲ ɞɚ ɡɚɦɢɫɥɢɲ ɤɚɤɨ ɦɢ ɛɟɲɟ ɦɟɧɟ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɬɟ. ɋɚɦɨ ɩɪɢɫɥɭɲɤɭɜɚɲ ɧɟɤɨʁ ɞɚ ɧɟ ɦɪɞɧɟ. ɋɟ ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɨɛɡɟɦɟɧɨ ɨɞ ɬɨɚ ɲɬɨ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ. Ɂɧɚɱɢ, ɝɢ ɮɚɬɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ. Ⱥɩɥɚɭɡɢ, ɱɟɫɬɢɬɤɢ, ɚɩɥɚɭɡɢ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɫɰɟɧɚ, ɚ ɧɚ ɤɪɚʁɨɬ ɞɨɥɝɨɬɪɚɟɧ ɚɩɥɚɭɡ, ɤɚɤɨ ɪɟɬɤɨ ɤɨɝɚ. Ɂɧɚɱɢ ɭɫɩɟɚɜɦɟ. ɇɟ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɞɚɥɢ ʅɟ ɞɨɛɢɟɦɟ ɧɚɝɪɚɞɢ, ɬɭɤɭ ɤɨɥɤɭ. ɋɟ ɫɨɛɪɚɜɦɟ ɜɨ ɟɞɧɚ ɫɚɥɚ ɜɨ ɯɨɬɟɥɨɬ. ȳɚɫ ɜɨ ɢɦɟɬɨ ɧɚ ɤɭʅɚɬɚ ɱɟɫɬɚɦ. ɋɟ ɤɥɚɞɚɦ ɫɨ ɂɜɚɧ ɂɜɚɧɨɜɫɤɢ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɞɚ ɞɨɛɢɟɦɟ ɩɨɦɚɥɤɭ ɨɞ 4 ɧɚɝɪɚɞɢ, ɚ ɬɨʁ ɜɟɥɢ ɞɜɟ. Ɉɩɤɥɚɞɚɬɚ ɟ ɜɨ ɜɟɱɟɪɚ. Ɇɟ ɜɢɤɚɚɬ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɢ ɦɢ ɝɢ ɤɚɠɭɜɚɚɬ ɧɚɝɪɚɞɢɬɟ. Ƚɨɫɩɨɞɟ Ȼɨɠɟ ɦɢ ɝɢ ɭɫɥɢɲɚ ɦɨɥɛɢɬɟ. Ɋɢɤɧɚɜ ɤɚɤɨ ɥɚɜ, ɦɢ ɫɟ ɱɢɧɢ ʁɚ ɢɫɮɪɥɢɜ ɝɪɭɬɤɚɬɚ ɨɞ ɝɪɥɨɬɨ. ȼɨ ɞɟɥɢɪɢɭɦ ɫɭɦ, ɭɪɥɢɤɚɦ, ɩɢʁɚɦ, ɩɟɚɦ. ɇɟ ɡɧɚɦ ɞɚɥɢ ɧɟɤɨɝɚɲ ɫɭɦ ɛɢɥ ɬɚɤɨɜ. ɇɟ ɦɨɠɚɦ ɞɚ ɩɨɜɟɪɭɜɚɦ. Ʉɚɤɨ ɛɭɥɨɞɠɟɪ ɩɨɦɢɧɚɜ ɧɢɡ ɫɢɬɟ. Ɍɪɢɭɦɮ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɚ, ɇɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɦɨʁ. Ƚɨ ɩɨɫɬɢɝɧɚɜɦɟ ɧɚʁɜɢɫɨɤɨɬɨ, ɩɨɝɨɪɟ ɧɟɦɚ, ɦɨɪɟ ɢɦɚ, ɤɨɧ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪ “ȺȼɇɈȳ”, ȻɂɌȿɎ, ɨɞ ɥɟɜɨ: ɉɟɪɨ Ɍɟɦɟɥɤɨɜɫɤɢ, Ʉɪɭɦ ɋɬɨʁɚɧɨɜ, Ɇɢɥɢɰɚ Ⱦɭɛɪɨɜɧɢɤ. Ɂɚɩɪɢ ɫɟ Ɋɢɫɬɟ, ɋɬɨʁɚɧɨɜɫɤɚ, ɋɧɟɠɟ ɋɬɚɦɟɫɤɚ, ɩɨɡɚɞɢ Ɇɟɬɨ ɤɚɞɟ, ɛɢ ɫɚɤɚɥ? Ⱦɨɞɟɤɚ ɫɭɦ ȳɨɜɚɧɨɜɫɤɢ ɠɢɜ ɞɚ ɛɪɨɞɚɦ ɤɨɧ ɫɟ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɚ ɧɚ ɦɨʁɨɬ ɧɚɨɫɜɟɬɥɢɬɟ ɨɛɪɚɡ. ɂ ɧɚɲɢɜɟ ɧɨɜɢɧɚɪɢ ɢ ɪɨɞ. Ɍɚɥɟɧɬɢɪɚɧ ɧɚɪɨɞ, ɫɩɨɫɨɛɟɧ. Ɇɢ ʁɚɜɭɞɪɭɝɢɬɟ. Ɇɟ ɩɥɚɲɚɬ ɨɜɢɟ ɨɱɟɤɭɜɚʃɚ ɢ ɜɚɚɬ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ, ɩɪɚɜɨ ɫɥɚɜʂɟ, ɬɟɥɟɝɪɚɦɢ, ɨɜɨɥɤɭ ɜɟɪɛɚ ɜɨ ɧɚɫ. ɋɬɚɦɟɧɤɨɜɢʅ ɦɟ ɜɢɤɧɚ ɱɟɫɬɢɬɤɢ, ɧɨɜɢɧɢ, ɬɟɥɟɜɢɡɢɢ, ɫɚɦɨ ɡɚ ɧɚɧɚ ɤɨɤɬɟɥɨɬ ɫɨ ɛɟɥɝɪɚɼɚɧɢ ɢ ɦɢ ɜɟɥɢ 4 ɲɢɨɬ ɭɫɩɟɯ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ. ɇɟ ɡɧɚɦ ɧɚ ɤɨʁ ɩɥɚɧ ɧɚɝɪɚɞɢ ʅɟ ɢɦɚɲ, ɧɨ ɧɟ ʁɚ ɫɩɨɦɟɧɚ ɝɥɚɜɧɚɬɚ ɧɚɲɚɬɚ ɧɚɰɢʁɚ ɬɨɥɤɭ ɫɟ ɚɮɢɪɦɢɪɚɥɚ, ɤɚɤɨ - ɡɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ. Ɇɭ ɤɚɠɚɜ ɞɟɤɚ ɧɟ ɦɢ ɟ ɫɨ ɧɚɫ. ɩɪɚɜɨ. ɇɚɩɧɚɬ ɫɭɦ ɤɚɤɨ ɩɭɲɤɚ, ɫɚɦɨ ɲɬɨ ɧɟ ɋɚɥɚɬɚ ɛɟɲɟ ɢɫɩɨɥɧɟɬɚ ɞɨ ɩɨɫɥɟɞɧɨ ɩɭɤɚɦ. ɇɚɩɧɚɬɢ ɫɟ ɢ ɚɪɬɢɫɬɢɬɟ. ɋɟ ɝɥɟɞɚɦ ɦɟɫɬɨ, ɚ ɝɢ ɢɦɚɲɟ ɦɧɨɝɭɦɢɧɚ ɤɨɢ ɫɬɨɟʁɚ ɨɞ ɫɨ Ƚɨɪɚɧ ɢ ɍɧɤɨ. Ɉɩɬɢɦɢɫɬɢ ɫɟ. ɍɬɪɢɧɚɬɚ ɝɢ ɫɬɪɚɧɚ. ɉɨɱɧɭɜɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ. Ʉɨɧ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɞɟɥɢɦɟ ɩɪɟɜɟɞɟɧɢɬɟ ɬɟɤɫɬɨɜɢ, ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟɧ ɩɪɜɚɬɚ ɫɥɢɤɚ, ɧɢɡ ɫɚɥɚɬɚ ɨɞɟɤɧɚ ɢ ɩɪɜɢɨɬ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ, ɧɚɥɟɩɧɢɰɢ, ɞɨɩɢɫɧɢ ɤɚɪɬɢɱɤɢ, ɚɩɥɚɭɡ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɫɰɟɧɚ. ɉɪɜ ɨɬɤɚɤɨ ɟ ɞɨɫɟɝɚ ɨɛʁɚɜɟɧɢ ɤɪɢɬɢɤɢ ɡɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ. ɩɨɱɧɚɬɨ ɉɨɡɨɪʁɟɬɨ. ɋɟ ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚɚɬ ɫɥɭɉɪɢɫɭɬɧɢɬɟ ɧɚ Ɍɪɤɚɥɟɡɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɧɚ ɤɪɢɬɢɲɚɥɤɢɬɟ ɡɚ ɫɢɦɭɥɬɚɧ ɩɪɟɜɨɞ. ɉɭɛɥɢɤɚɬɚ ɤɚɬɚ ɮɚɫɰɢɧɢɪɚɧɢ ɨɞ ɧɚɲɚɬɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦʂɢɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ. Ʉɨɧ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ 86


†DIVO MESO– ɨɫɦɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ɭɲɬɟ ɟɞɟɧ ɞɨɥɝɨɬɪɚɟɧ ɚɩɥɚɭɡ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɫɰɟɧɚ, ɜɟɞɧɚɲ ɩɨɬɨɚ ɭɲɬɟ ɟɞɟɧ, ɚ ɧɟɤɨɢ ɢɡɜɢɤɭɜɚɚɬ ɛɪɚɜɨ. Ʉɪɚʁ ɧɚ ɩɪɜɢɨɬ ɱɢɧ. ɉɭɛɥɢɤɚɬɚ ɡɚ ɩɪɜ ɩɚɬ ɟ ɜɨɡɛɭɞɟɧɚ. ȼɟʅɟ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɚ, ɡɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɝɨ ɨɩɪɚɜɞɭɜɚ ɰɟɥɨɬɨ ɝɨɞɢɧɟɲɧɨ ɉɨɡɨɪʁɟ. ɇɚ ɤɪɚʁɨɬ ɨɞ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɞɨɥɝɨɬɪɚɟɧ ɚɩɥɚɭɡ ɫɨ ɢɡɜɢɰɢ ɛɪɚɜɨ, ɛɪɚɜɨ, ɬɨɥɤɭ ɪɟɬɤɢ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ. ȼɨ ɮɨɚʁɟɬɨ ɝɭɠɜɚ, ɱɟɫɬɢɬɤɢ ɡɚ ɫɢɬɟ ɭɱɟɫɧɢɰɢ. ɋɟ ɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɩɪɚɡɧɢɤ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ. Ɋɚɡɝɨɜɨɪɢɬɟ ɧɚ ɬɪɤɚɥɟɡɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚɬɚ ɫɟ ɨɞɪɠɭɜɚɚɬ ɜɨ ɢɫɬɨɬɨ ɮɨɚʁɟ. ɉɨɤɪɚʁ ɪɟɞɨɜɧɨ ɩɪɢɫɭɬɧɢɬɟ, ɪɟɱɢɫɢ ɰɟɥɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ɟ ɬɭɤɚ. ɋɢɬɟ ɫɚɤɚɚɬ ɞɚ ɱɭʁɚɬ ɦɢɫɥɟʃɟ ɧɢɡ ɢɡɥɚɝɚʃɟɬɨ ɧɚ ɤɪɢɬɢɱɚɪɢɬɟ. ɋɟ ɞɟɥɚɬ ɝɥɚɫɚɱɤɢ ɥɢɜɱɢʃɚ ɫɨ ɤɨɢ ɫɟ ɨɰɟɧɭɜɚ ɫɟɤɨʁɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɨɞ 5 ɞɨ 10. Ɉɰɟɧɤɚɬɚ ɡɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɟ 9,60. ɇɚʁɜɢɫɨɤɚ ɨɰɟɧɤɚ ɢ ɩɪɜɚ ɧɚɝɪɚɞɚ. Ȼ.Ɇɢɪɤɨɜɢʅ ɜɟɥɢ ɞɟɤɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɟ “ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɢ ɨɩɬɢɦɚɥɧɨ ɞɨɠɢɜɭɜɚʃɟ”, Ɇ.ȼɭɱɟɥɢʅ “ɨɜɚ ɟ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɝɨɥɟɦɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ, ɢɞɟɚɥɟɧ ɬɟɤɫɬ, ɦɨɞɟɪɧɚ ɪɟɠɢʁɚ, ɫɨ ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɢ ɚɪɬɢɫɬɢɱɤɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɚ... Ʉɚɤɨ ɞɚ ɡɚɥɭɬɚɥɚ ɨɞ ɧɟɤɨɟ ɞɪɭɝɨ ɩɨɡɨɪʁɟ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɧɚɱɟɥɨ ɡɚ ɨɧɚ ɲɬɨ ɬɪɟɛɚ ɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɤɚɠɭɜɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɮɟɫɬɢɜɚɥ. Ɍɚɚ ɟ ɫɭɩɟɪɢɨɪɧɚ ɢ ɧɚʁɞɨɛɪɚ ɜɨ ɝɨɞɢɧɟɲɧɚɜɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ”; Ɇ.Ɇɢɬɢʅ “Ɉɜɚ ɟ ɜɢɫɬɢɧɫɤɨ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ, ɜɢɫɬɢɧɫɤɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨ ɞɨɠɢɜɭɜɚʃɟ, ɧɚʁɨɩɬɢɦɚɥɟɧ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ. Ɍɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɚɬɨɤɚɡ ɡɚ ɫɟɥɟɤɬɨɪɢɬɟ ɲɬɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɞɨɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ ɉɨɡɨɪʁɟɬɨ”; Ⱦ. ɉɟɧɱɢʅ-ɉɨʂɚɧɫɤɢ “ɋɢɬɟ ɟɩɢɬɟɬɢ ɞɨ ɫɟɝɚ ɤɚɠɚɧɢ ɢ ɬɨʁ ɝɢ ɩɨɱɭɜɫɬɜɭɜɚɥ ɧɨ ɫɚɦɨ ɡɚ ɩɪɜɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ, ɞɨɞɟɤɚ ɜɬɨɪɢɨɬ ɱɢɧ ɦɭ ɩɪɨɡɜɭɱɟɥ ɤɚɤɨ ɦɟɥɨɞɪɚɦɚ”. ɂɫɤɚɠɭɜɚʃɚɬɚ ɧɚ ɤɪɢɬɢɱɚɪɢɬɟ ɝɢ ɩɪɟɤɢɧɭɜɚ ɟɞɟɧ ɝɥɟɞɚɱ ɫɨ ɡɛɨɪɨɜɢɬɟ “ɀɢɪɢɬɨ ɝɨɞɢɧɚɜɚ ɢɦɚ ɧɚʁɥɟɫɧɚ ɪɚɛɨɬɚ, ɧɚ ɨɜɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢ ɫɟ ɞɨɞɟɥɚɬ ɫɢɬɟ ɧɚɝɪɚɞɢ”. Ⱦ-ɪ ɉɢɥɟɬɢʅ ɜɟɥɢ “ɜɟɱɟɪɚɲɧɚɜɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɟ ɟ ɫɚɦɨ ɩɪɚɡɧɢɤ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɬɟɚɬɚɪ, ɬɭɤɭ ɩɪɚɡɧɢɤ ɧɚ ɰɟɥɚɬɚ ɧɚɲɚ ɧɚɰɢʁɚ, ɡɚ ɫɢɬɟ ɧɚɲɢ ɧɚɪɨɞɢ. Ɉɜɚ ɟ ɧɚʁɡɧɚɱɚɟɧ ɧɚɫɬɚɧ ɧɚ ɉɨɡɨɪʁɟɬɨ”... ɢ ɬɚɤɚ ɛɟɲɟ ɞɨ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɪɚɡɝɨɜɨɪɢɬɟ. ɉɨɬɨɚ ɨɞɧɨɜɨ ɱɟɫɬɢɬɤɢ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢ ɞɚ ɠɢɜɟɟ ɜɨ ɫɚɥɢɬɟ ɧɚ ɯɨɬɟɥɨɬ “ɉɚɪɤ” ɤɚɞɟ ɫɢɬɟ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɫɟ ɫɨɛɪɚɚ ɢ ɝɨ ɨɱɟɤɭɜɚɚ ɪɟɲɟ-ɧɢɟɬɨ ɧɚ ɠɢɪɢɬɨ. ɇɟɤɚɞɟ ɧɚ ɩɨɥɧɨʅ ɫɟ ɞɨɡɧɚɚ ɧɚɝɪɚɞɢɬɟ. ɇɢɡ ɫɚɥɚɬɚ ɫɟ ɨɪɢ ɩɟɫɧɚ ɡɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ”. ɂ ɩɨɟɬɨɬ Ɋɢɫɬɨ Ʌɚɡɚɪɨɜ ɢɦɚɲɟ ɲɬɨ ɞɚ ɤɚɠɟ Ɂɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ”

Ɋɟɮɥɟɤɬɨɪɢɬɟ ɫɟ ɝɚɫɧɚɬ Ɇɨɥɫɤɚɜɢɰɢ ɧɚ ɝɨɜɨɪɨɬ Ɍɭɤɚ ɡɚɜɪɲɭɜɚ Ȼɚɥɤɚɧɨɬ ɂ ɲɬɨ ɧɢ ɟ ɝɚʁɥɟ ɤɨɥɤɭ ɱɢɧɢ ȼɥɟɡɧɢɰɚɬɚ ɡɚ ȿɜɪɨɩɚ ɋɜɟɬɨɬ ɜɨ ɦɪɚɤɨɬ ɞɭɧɚɜɫɤɢɬɟ ɥɚɼɢ Ɇɨɪɟ ɫɨɤɨɥ ɩɢɟ ɜɨɞɚ ɧɚ ȼɚɪɞɚɪɨɬ Ɉɩɨʁɧɨ ɜɢɧɢ ɨɞ ɪɚɞɨɫɧɢɰɢ Ȱɜɟɡɞɟɧ ɩɪɫɬɟɧ ɜɨ ɫɪɰɚɬɚ Ɍɚɥɢʁɚ ɩɨɬɫɤɨɤɧɭɜɚ ɤɚɤɨ ɪɢɛɚ ɇɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɜɟɧɱɚɜɤɚ ɫɨ ɾɜɟɡɞɢɬɟ Ɋɟɮɥɟɤɬɨɪɢɬɟ ɫɟ ɝɚɫɧɚɬ Ɇɨɥɫɤɚɜɢɰɢ ɜɨ ɝɨɜɨɪɨɬ ɍɥɚɜɚ, ɩɨɥɧɨʅɧɚ ɝɨɡɛɚ ɧɚ ɛɨɝɨɜɢɬɟ ȼɨ Ɂɟɦɭɧ ʁɚ ɩɨɬɜɪɞɢɜɦɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɚ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ. Ɍɚɦɭ ɤɪɟɦɨɬ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚɬɚ ʁɚɜɧɨɫɬ ɧɚ Ȼɟɥɝɪɚɞ ɢ ɫɟ ɲɬɨ ɛɟɲɟ ɩɨɡɧɚɬ Ɇɚɤɟɞɨɧɟɰ Ƚɪɥɢɱɤɨɜ, Ƚɥɢɝɨɪɨɜ, ɝɟɧɟɪɚɥɨɬ Ⱦɚɧɟ ɉɟɬɤɨɜɫɤɢ, Ⱥɧɞɨɜ, ȴɭɩɱɨ ɋɬɚɜɪɟɜ. ɑɟɫɬɢɬɤɢ, ɤɨɦɩɥɢɦɟɧɬɢ, ɤɨɥɤɭ ɲɬɨ ɫɚɤɚɲ, ɨɞ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɢɦ ɟ ɱɟɫɬ ɲɬɨ ɫɟ Ɇɚɤɟɞɨɧɰɢ, ɞɨ ɧɟɜɟɪɢɰɚ ɞɟɤɚ ɧɢɟ ɨɜɚ ɫɚɦɢ ɫɦɟ ɝɨ ɧɚɩɪɚɜɢɥɟ. ɇɚ ɜɪɚʅɚʃɟ (29.05) ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɬ ɲɬɨ ɟ ɫɨ ɦɟɧɟ ɜɨɨɞɭɲɟɜɟɧ. ɋɟ ɪɚɡɛɢɪɚ ɢɦɚ ɢ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ. Ɇɟɬɨ ɛɟɲɟ ɧɚʁɡɚɫɟɝɧɚɬ. Ɇɢɥɢɰɚ ɛɟɲɟ ɧɚʁɝɥɚɫɧɚ. Ɉɜɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɟ ɝɥɭɦɚɱɤɚ, ɛɚɪɟɦ ɭɲɬɟ ɞɜɟ ɞɚ ɞɨɛɢɟɜɦɟ, ɲɬɨ ɧɢ ʁɚ ɩɢɤɚɚɬ ɬɚɚ Ɇɟɬɚ ɏɨɱɟɜɚɪ. ȳɚɫɧɨ ɞɟɤɚ ɢ Ɇɟɬɨ ɞɚ ɞɨɛɢɟɲɟ ɢ ɉɟɪɨ ɢ Ɇɢɥɢɰɚ ɧɟ ʅɟ ɛɟɲɟ ɱɭɞɨ, ɧɢ ɧɚ ɨɞɦɟɬ. ɇɨ, ɱɟɤɚʁ ɛɟ Ɋɢɫɬɟ, ɱɟɤɚʁ ɬɟ ɛɟ ɞɪɭɝɚɪɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɬɟɚɬɪɢ ɢɦɚɲɟ ɢ ɞɪɭɝɢ ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɢɦɚ. Ɂɧɚɱɢ ɢɦɚ ɢ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ. ɋɢɬɟ ɨɱɟɤɭɜɚɚ ɧɚɝɪɚɞɚ, ɧɨ ɑɨɪɟ ʁɚ ɞɨɛɢ. ɇɨ ɬɨɚ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ ɟ ɱɨɜɟɱɤɚ ɪɚɛɨɬɚ. Ⱥ ɤɚɤɜɨ ɥɢ ɟ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɬɢɟ ɲɬɨ ɨɫɬɚɧɚɚ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ? Ⱥ ɞɚ ɧɟ ɝɨɜɨɪɚɦ ɤɚɤɜɨ ɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ..... ɢ ɞɪɭɲɬɜɚɬɚ ɜɨ ɆɇɌ. ɂ ɉɪɥɢɱɤɨ ɞɨɛɢ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɠɢɜɨɬɧɨ ɞɟɥɨ ɢ ɜɟɥɢ - ɫɟɝɚ ɰɟɥɨ ɋɤɨɩʁɟ ɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɧɚɝɪɚɞɢɬɟ. Ⱥ Ɇɟɬɨ ɦɭ ɜɟɥɢ, ɧɟ ɰɟɥɨ ɋɤɨɩʁɟ ɉɪɥɢɱɤɨ, ɬɭɤɭ ɰɟɥɚ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ. ɇɢɟɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɧɟ ɞɨɛɢɥ ɞɨɫɟɝɚ ɬɨɥɤɭ ɧɚɝɪɚɞɢ, ɦɚɤɫɢɦɭɦɨɬ ɛɢɥ ɩɟɬ, ɚ ɧɢɟ ɞɨɛɢɜɦɟ ɲɟɫɬ. Ɍɨʁ ɟ ɦɨɦɟɧɬ ɲɬɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɚɦɟɬɢ. Ɇɚɤɟɞɨɧɰɢɬɟ ɫɟ ɤɚɩɚɤ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ.... ɇɚ 15 ɤɦ ɩɪɟɞ ɋɤɨɩʁɟ ɧɟ ɱɟɤɚɚɬ ɍɧɤɨ, Ɇɚʁɞɚ,

87


†DIVO MESO– ȱ ɋɚɛɢɧɚ, ɋɧɟɠɟ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʅ ɫɨ ɥɟɛ ɢ ɫɨɥ ɢ ɰɪɧɨ ɜɢɧɨ. Ⱦɨ ɫɨɥɡɢ ɧɟ ɬɪɨɝɧɚɚ.6 ɇɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ „ɋɬɟɪɢɢɧɨ ɩɨɡɨɪʁɟ“ ɜɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ ɧɚɫɬɚɩɢʁɚ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ: 1) „ɉɪɨɮɟɫɨɪ Ʉɥɟɩɟɰ“, Ɏɟɪɞɨ Ʉɨɡɚɤ, ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ȳɚɧɟɡ ɉɢɬɚɧ, ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɋɥɨɜɟɧɫɤɨ ɧɚɪɨɞɧɨ ɝɥɟɞɚɥɢɲɱɟ (ɫɰɟɧɚ ɧɚ ɬɪɤɚɥɟɡɧɚɬɚ ɦɚɫɚ - 6,70). 2) „Ƚɨɫɩɨɼɚ Ɉɥɝɚ“, Ɇɢɥɭɬɢɧ Ȼɨʁɢʅ, ɪɟɠɢʁɚ Ɇɢɥɨɲ Ʌɚɡɢɧ, ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɨ ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ Ȼɟɥɝɪɚɞ (ɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɬɪɤɚɥɟɡɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚɬɚ - 7,45). 3) „ɒɜɚɛɢɰɚ“, Ʌɚɡɚ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʅ, ɪɟɠɢʁɚ Ɇɢɥɨɲ Ʌɚɡɢɧ, ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɨ ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ ɋɚɦɨɛɨɪ (ɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɬɪɤɚɥɟɡɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚɬɚ - 8,38). 4) „Ɉɪɝɢɢ ɧɚ ɦɨɧɚɯɨɬ“, ȳɚɧɤɨ ɉɨɥɢʅ, Ʉɚɦɨɜ, ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ Ɂɚɝɪɟɛɚɱɤɨ ɤɚɡɚɥɢɲɬɟ ɦɥɚɞɢɯ (ɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɬɪɤɚɥɟɡɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚɬɚ - 7,00). 5) „Ʌɟɩɚ ɜɢɞɚ“, ɂɜɚɧ ɐɚɧɤɚɪ, ɪɟɠɢɫɟɪ Ɇɢɥɟ Ʉɨɪɭɧ, ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ȴɭɞɫɤɨ ɝɥɟɞɚɥɢɲɱɟ - ɐɟɥʁɟ (ɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɬɪɤɚɥɟɡɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚɬɚ - 8,40). 6) „Ʌɟɩɚ ɜɢɞɚ“, Ɋɭɞɢ ɒɟɥɢɝɨ, ɪɟɠɢʁɚ Ɏɪɚɧɰɟ Ʉɪɢɧɨʁ, ɢɡɜɟɞɛɚ ɋɥɨɜɟɧɫɤɨ ɧɚɪɨɞɧɨ ɝɥɟɞɚɥɢɲɱɟ - Ɇɚɪɢɛɨɪ (ɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɬɪɤɚɥɟɡɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚɬɚ - 7,69). 7) „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“, Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, ɪɟɠɢʁɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ, ɢɡɜɟɞɛɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɋɤɨɩʁɟ (ɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɬɪɤɚɥɟɡɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚɬɚ - 9,60). ɑɥɟɧɨɜɢɬɟ ɧɚ ɠɢɪɢ-ɤɨɦɢɫɢʁɚɬɚ ɧɚ ɋɬɟɪɢɢɧɨɬɨ ɩɨɡɨɪʁɟ ɂɫɬɪɟɮ Ȼɟɝɨɥɢ, Ɇɚɪɢɧ ɐɚɪɢʅ, ɞ-ɪ Ɇɢɪʁɚɧɚ Ɇɢɨɱɢɧɨɜɢʅ, ɢ Ɂɜɨɧɟ ɒɟɞɟɥɛɚɭɟɪ ɫɨ ɩɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥɨɬ ɧɚ ɠɢɪɢɬɨ ɝɢ ɞɨɧɟɥɟ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɧɚɝɪɚɞɢ: 1) ɋɬɟɪɢɢɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟ ɜɨ ɰɟɥɢɧɚ ɧɚ ɚɧɫɚɦɛɥɨɬ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɡɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“. 2) ɋɬɟɪɢɢɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚ ɞɪɚɦɚ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɡɚ ɬɟɤɫɬɨɬ ɧɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“. 3) ɇɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɚɤɬɟɪɫɤɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ ɋɬɟɮɚɧ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɧɚ Ȼɥɚɝɨʁɚ ɑɨɪɟɜɫɤɢ. 4) ɋɬɟɪɢɢɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɫɤɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɧɚ Ɇɟɬɚ ɏɨɱɟɜɚɪ. 5) ɋɬɟɪɢɢɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɢʁɚ ɧɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɧɚ ȿɥɟɧɚ Ⱦɨɧɱɟɜɚ-Ɍɚɧɱɟɜɚ. 6) ɋɬɟɪɢɢɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɜɨ ɛɚɪɚʃɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢ ɪɟɠɢɫɟɪɫɤɢ ɪɟɲɟɧɢ-

6

ʁɚ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ. Ɉɥɤɚɜ ɛɪɨʁ ɧɚ ɋɬɟɪɢɢɧɢ ɧɚɝɪɚɞɢ ɡɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɞɨɫɟɝɚ ɧɟɦɚ ɞɨɛɢɟɧɨ ɧɢɟɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ɉɨɡɨɪʁɟɬɨ. 7) ɉɨɤɪɚʁ ɨɜɢɟ ɧɚɝɪɚɞɢ ɞɨɛɢɟɧɚ ɟ ɩɪɟɫɬɢɠɧɚɬɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɧɚ ɬɪɤɚɥɟɡɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚɬɚ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɪɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɜɨ ɰɟɥɢɧɚ ɡɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“. 8) ɇɚɝɪɚɞɚ ɧɚ ɉɨɤɪɚɢɧɫɤɚɬɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɧɚ ɋɨʁɭɡɨɬ ɧɚ ɫɨɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɚɬɚ ɦɥɚɞɢɧɚ ɧɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ (ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬ) ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɡɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“. 9) ɇɚɝɪɚɞɚ ɧɚ ɪɟɞɚɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ „Ƚɥɚɫ ɨɦɥɚɞɢɧɟ“ ɡɚ ɟɞɧɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɥɚɞ ɭɦɟɬɧɢɤ (ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬ) ɧɚ ɇɟɧɚɞ ɋɬɨʁɚɧɨɜɫɤɢ ɡɚ ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ Ⱥɧɞɪɟʁɚ ɜɨ „ɞɢɜɨ ɦɟɫɨ“. ȼɨ ɫɢɬɟ ɜɟɫɧɢɰɢ ɢ ɫɩɢɫɚɧɢʁɚ ɢɦɚɲɟ ɤɪɢɬɢɤɚ ɡɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ, ɨɞ ɧɚʁɩɨɡɧɚɬɢɬɟ ɬɟɚɬɪɨɥɨɡɢ ɫɨ ɧɚʁɭɛɚɜɢ ɡɛɨɪɨɜɢ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɛɟɲɟ ɪɟɰɟɧɡɢɪɚɧɚ ɨɞ Ȼɨɪɢɫ ɇɨɧɟɜɫɤɢ- “ɋɨɰɢʁɚɥɢɡɚɦ” Ȼɟɥɝɪɚɞ; ȳɨɜɚɧ ɏɪɢɫɬɢʅ -”Ʉʃɢɠɟɜɧɨɫɬ” Ȼɟɥɝɪɚɞ; Ⱦɭɲɚɧ ɉɨɩɨɜɢʅ -”ɋɰɟɧɚ” ɇɨɜɢ ɋɚɞ; Ɏɟɥɢɤɫ ɉɚɲɢʅ “ȼɟɱɟɪʃɟ ɧɨɜɨɫɬɢ”; ȳɨɜɚɧ ȷɢɪɢɥɨɜ - “ɉɨɥɢɬɢɤɚ” Ȼɟɥɝɪɚɞ; ɋɪɟɬɟɧ ɉɟɪɨɜɢʅ - “ɉɨɛʁɟɞɚ” Ɍɢɬɨɝɪɚɞ; Ⱥɥɟɤɫɚ ɂɜɚɧɨɜɢʅ - “Ɏɪɨɧɬ” Ȼɟɥɝɪɚɞ; Ɋɚɞɨɦɢɪ ɉɭɬɧɢɤ - Ɋɚɞɢɨ Ȼɟɨɝɪɚɞ; Ɇɢɪɨ ȳɚɧɱɢʅ “Ɉɫɥɨɛɨɼɟʃɟ”; Ⱥɜɞɨ Ɇɢʁɭɱɢɧɨɜɢʅ - “ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɟɤɫɩɪɟɫ” Ȼɟɥɝɪɚɞ; ȳɟɪɧɟʁ ɇɨɜɚɤ - „Ⱦɧɟɜɧɢɤ”; Ⱦɚɥɢɛɨɪ Ɏɨɪɟɬɢʅ - “ɉɪɨɥɨɝ” Ɂɚɝɪɟɛ, Ⱥɧɞɪɟʁ ɂɧɤɪɟɬ „Ⱦɟɥɨ“ - ȴɭɛʂɚɧɚ, Ⱦɚɥɢɛɨɪ Ɏɨɪɟɬɢʅ „ȼʁɟɫɧɢɤ“ - Ɂɚɝɪɟɛ; „ɋɬɭɞɢɨ“ Ɂɚɝɪɟɛ. Ʉɪɢɬɢɤɢɬɟ ɨɛɢɥɭɜɚɚ ɫɨ ɩɨɮɚɥɧɢ ɡɛɨɪɨɜɢ ɡɚ “Ⱦɢɜɨ Ɇɟɫɨ” ɤɚɤɨ ɬɨɚ ɞɟɤɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɟ ɟɞɟɧ ɨɞ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢɬɟ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɜɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɞɪɚɦɫɤɚ ɤɧɢɠɟɜɧɨɫɬ. Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɫɟ ɧɚʁɚɜɭɜɚ ɤɚɤɨ “ɩɢɫɚɬɟɥ ɫɨ ɧɟɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢ” ɢ “ɩɚɦɟɬɟɧ ɪɟɠɢɫɟɪ, ɨɞɥɢɱɧɢ ɚɤɬɟɪɢ, ɛɥɟɫɤɚɜɚ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚ... ɞɪɚɦɚ ɤɨʁɚ ɫɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɫɦɢɫɥɚ ɢ ɫɨɞɪɠɢɧɚ ɝɢ ɩɪɟɦɨɫɬɭɜɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɬɟ ɢ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢɬɟ ɝɪɚɧɢɰɢ ɢ ɫɬɚɧɭɜɚ ɞɪɚɦɚ ɧɚ ɟɞɧɨ ɫɟɨɩɲɬɨ ɧɚɲɟ ɋɤɨɩʁɟ”. “Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɞɪɚɦɫɤɚ ɤɧɢɠɟɜɧɨɫɬ ɜɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɧɚʁɞɟ ɩɢɫɚɬɟɥ ɤɨʁ ɫɜɪɬɭɜɚ ɧɨɜɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɧɟɩɪɟɧɟɛɪɟɝɧɭɜɚʁʅɢ ɝɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɡɚ ɢɫɬɨɪɢɫɤɨɬɨ ɨɞ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɬɟ ɩɨɫɬɚɩɤɢ, ɫɨɞɪɠɚʁɧɨɫɬɚ ɢ ɜɤɭɫɨɬ, ɫɧɚɝɚɬɚ ɢ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ Ƚɨɪɚɧɨɜɚɬɚ ɞɪɚɦɚ ʁɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚɚɬ ɞɪɚɦɫɤɚɬɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɨ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɪɚɡɦɟɪɢ. Ɇɨɠɧɢɬɟ ɢɦɩɭɥɫɢ ɨɞ ɟɞɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɫɨ ɩɥɨɞɧɢ ɨɞɾɢɜɢ ɜɨ ɞɪɭɝɨ, ɦɨɠɟɦɟ ɫɚɦɨ ɫɨ ɭɜɟɪɭɜɚʃɟ ɞɚ ɝɨ ɧɚɪɟɱɟɦɟ ɩɪɨɠɢɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɬɨ ɥɢɬɟɪɚ-

Ɂɟɦɟɧɨ ɨɞ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɨɬ Ⱦɧɟɜɧɢɤ (ɂɫɩɨɜɟɞɧɢɤ)

88


†DIVO MESO– “Ɍɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɧɢɨɬ, ɧɨ ɯɨɦɨɝɟɧ, ɚɧɫɚɦɛɥ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ ɫɨ ɪɟɬɤɨ ɜɢɞɟɧɚ ɢɧɫɩɢɪɚɰɢʁɚ ɝɨ ɢɡɜɟɞɟ ‘Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ’, ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɤɪɢɬɢɱɚɪɨɬ ɧɟ ɡɧɚɟ ɤɨɦɭ ɞɚ ɭɩɚɬɢ ɩɨɜɟʅɟ ɤɨɦɩɥɢɦɟɧɬɢ ɧɚ Ʉɪɭɦ ɋɬɨʁɚɧɨɜ ɤɨʁ ɝɨ ɢɝɪɚɲɟ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɟɧɢɨɬ ɬɚɬɤɨ, ɧɚ Ɇɟɬɨ ȳɨɜɚɧɨɜɫɤɢ ɤɨʁ ɝɨ ɬɨɥɤɭɜɚɲɟ ɛɪɚɬɨɬ ɧɚ ɋɬɟɮɚɧ, ɩɢʁɚɧɢɱɢɲɬɟ, ɠɪɬɜɚ ɧɚ ɩɪɨɜɢɧɰɢʁɚɬɚ, ɧɚ ɋɧɟɠɚɧɚ ɋɬɚɦɟɫɤɚ-ȼɟɪɚ ɤɨʁɚ ɦɟɱɬɚɟ ɡɚ ɫɢɧ ɤɨɝɨ ɛɢ ɝɨ ɱɟɤɚɥɚ ɩɨɭɛɚɜɚ ɢɞɧɢɧɚ, ɢɥɢ ɧɚ Ȼɥɚɝɨʁ ɑɨɪɟɜɫɤɢ ɤɨʁ ɡɚ ɫɜɨʁɨɬ ɋɬɟɮɚɧ ʁɚ ɞɨɛɢ ɚɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɧɚ ɉɨɡɨɪʁɟɬɨ ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɨɫɬɜɚɪɢ ɥɢɤ ɞɨɫɟɝɚ ɧɟɩɨɡɧɚɬ ɜɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɬɟ ɧɚɪɨɞɢ. ɂ ɞɪɭɝɢɬɟ ɚɤɬɟɪɢ ɞɚɞɨɚ ɡɚɛɟɥɟɠɥɢɜ ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɜɨ ɨɜɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɚ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɢ ɞɢɦɟɧɡɢɢ ɢ ɨɩɲɬɨʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɤɨʁ ɲɬɨ ɝɨ ɞɨɜɟɞɭɜɚ ɧɚɲɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɨɪɛɢɬɚ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɨɫɬ”. “Ʌɢɤɨɜɧɨ ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɨ ɱɢɫɬɚ, ɪɟɱɢɫɢ ɝɪɚɮɢɱɤɢ ɨɛɥɢɤɭɜɚɧɚ ɫɰɟɧɚ... ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɝɨ ɪɟɠɢɪɚ ɩɪɜɢɨɬ ɞɟɥ ɞɭɯɨɜɢɬɨ, ɫɟɧɡɢɛɢɥɧɨ ɢ ɝɢ ɬɨɥɤɭɜɚ ɫɭɞɛɢɧɫɤɢɬɟ ɧɚɫɬɚɧɢ ɡɚ ɞɚ ɝɨ ɨɛɥɢɤɭɜɚ ɧɚ ɤɪɚʁɨɬ ɜɨ ɩɨɬɪɟɫɧɚ ɫɰɟɧɚ ɧɚ ɨɱɚʁɧɢɱɤɚɬɚ ɋɢɦɨɧɨɜɚ ɫɚɦɨɬɢʁɚ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɜɚɬɚ ɧɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɨɫɬ. ȼɨ ɜɬɨɪɢɨɬ ɞɟɥ ɫɨ ɫɭɜɟɪɟɧɨ ɝɪɚɞɟʃɟ ɧɚ ɧɚɫɬɚɧɢɬɟ ɢ ɫɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɚɧɚɬɚ ɢɝɪɚ ɧɚ ɰɟɥɢɨɬ ɚɧɫɚɦɛɥ, ɬɨʁ ɜɥɚɞɟɟ ɫɨ ɪɟɞɨɬ ɧɚ ɨɫɬɪɨ ɟɤɫɩɨɧɢɪɚɧɢɬɟ ɫɰɟɧɢ ɢ ʁɚ ɢɡ-ɝɪɚɞɭɜɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɜɨ ɤɨɯɟɪɟɧɬɧɚ ɢ ɦɧɨɝɭɡɧɚɱɧɚ ɰɟɥɢɧɚ ɲɬɨ ʁɚ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚ ɯɢɛɪɢɞɧɚɬɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɲɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ ɬɟɤɫɬɨɬ...ɋɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɥɟɫɧɨɬɢʁɚ ɢ ɚɪɬɢɫɬɢɱɤɚ ɩɨɧɟɫɟɧɨɫɬ, ɝɨ ɡɚɩɚɥɢ ɝɥɟɞɚɥɢɲɬɟɬɨ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚʁʅɢ ɟɭɮɨɪɢɱɧɨ ɜɨɨɞɭɲɟɜɭɜɚʃɟ, ɚ ɫɨ ɬɨɚ ɫɟ ɡɞɨɛɢ ɫɨ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚ ɩɪɟɞɧɨɫɬ... ’Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ’ ɜɟɲɬɨ ɧɚɩɢɲɚɧɚ ɞɪɚɦɚ. Ⱦɪɚɦɚɬɭɪɲɤɢ ɬɚɚ ɟ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɪɟɬɚɪɞɢɪɚɧɚ, ɧɨ ɧɢ ɬɨɚ ɧɟ ɟ ɫɥɭɱɚʁɧɨ. ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, ɫɟ ɱɢɧɢ, ɛɚɪɚ ɧɚʁɩɨɝɨɞɟɧ ɦɨɞɟɥ ɫɨ ɤɨʁ ʅɟ ʁɚ ɨɛɥɢɤɭɜɚ ɮɚɛɭɥɚɬɚ ɢ ɞɭɯɨɬ ɧɚ ɜɪɟɦɟɬɨ ɢ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɫɬɪɟɦɟɠ ɫɩɚɼɚ ɜɨ ɨɧɢɟ ɬɟɧɞɟɧ-ɰɢɢ ɤɨʁɚ ɫɜɟɫɧɨ ɧɚ ɧɨɜ ɧɚɱɢɧ ɜɚɪɢɪɚ ɜɨ ɧɟ ɬɚɤɚ ɨɞɚɦɧɚ ɧɚɞɦɢɧɚɬɢɬɟ ɮɨɪɦɢ ɢ ɦɚɥɤɭ ɡɚɛɨɪɚɜɟɧɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɢ ɫɰɟɧɫɤɢ ɫɬɢɥɨɜɢ. Ɂɧɚɟɜɦɟ ɞɟɤɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɚɪɬɢɫɬɢ ɭɫɩɟɜɚɚɬ ɫɨ ɧɢɜɧɢɨɬ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ ɞɚ ɢɡɜɥɟɱɚɬ ɱɭɞɟɫɧɢ ɫɰɟɧɫɤɢ ɫɢɧɤɨɩɢ, ɞɟɤɚ ɜɨ ɧɢɜ ɦɨɠɚɬ ɩɨɟɞɢɧɟɱɧɨ ɞɚ ʁɚ ɢɡɜɥɟɱɚɬ ɰɟɥɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɢɥɢ ɩɨɟɞɢɧɟɱɧɢ ɫɰɟɧɢ, ɧɨ ɩɪɜ ɩɚɬ ɝɨ ɝɥɟɞɚɦɟ ɬɨɚ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨ ɱɭɜɫɬɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɚɪɬɧɟɪɨɬ, ɜɨɡɞɪɠɚɧɨ ɢɫɤɚɠɚɧɚɬɚ ɢɧɬɪɨɫɩɟɤɰɢʁɚ ɧɚ ɥɢɤɨɬ, ɧɨ ɫɨ ɦɧɨɝɭ ɩɨɜɩɟɱɚɬ-

ɬɭɪɧɨ ɞɟɥɨ... ȼɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɫɟ ɱɭɜɫɬɜɭɜɚ ɞɟɤɚ ɭɦɟɬɧɢɰɢɬɟ ɫɟ ɧɚ ɢɫɬɚ ɛɪɚɧɨɜɚ ɞɨɥɠɢɧɚ; ɫɨ ɢɫɬɚ ɦɟɪɤɚ ɧɚ ɟɦɨɬɢɜɧɨɫɬ, ɫɨ ɫɜɟɫɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚʃɟ ɧɚ ɡɧɚɟʃɟɬɨ, ɫɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɢ ɫɨ ɦɨɞɟɪɧɢɨɬ ɫɟɧɡɢɛɢɥɢɬɟɬ, ɬɨɤɦɭ ɫɨ ɨɧɚ ɫɨ ɲɬɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɞɪɚɦɫɤɚ ɤɧɢɠɟɜɧɨɫɬ ɢ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɩɪɚɜɚɬ ɡɧɚɱɟɧ ɱɟɤɨɪ ɤɨɧ ɧɨɜɨɬɨ. Ɍɨɚ ɟ ɬɟɚɬɚɪ ɧɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɦɥɚɞɢ ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɰɢ ɜɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ. ‘ɉɨɟɬɭ ɝɨ ɡɧɚɟɲ ɥɢ ɫɜɨʁɨɬ

ɋɰɟɧɚ ɨɞ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɞɨɥɝ’”. “ȿɤɢɩɚ ɧɚ ɬɚɥɟɧɬɢɪɚɧɢ ɢɡɜɟɞɭɜɚɱɢ, ɫɨ ɤɨʁɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɩɨɜɟʅɟ ɩɚɬɢ ɝɢ ɩɨɤɚɠɚɥ ɫɜɨɢɬɟ ɬɜɨɪɟɱɤɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢ... Ⱦɨɬɨɥɤɭ ɟ ɩɨɡɧɚɱɚʁɧɚ ɛɥɟɫɤɚɜɚɬɚ ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɚ ɧɚ ‘Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ’ ɤɚɤɨ ɛɢɬɟɧ ɫɨɜɪɟɦɟɧ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɢ ɢɞɟɟɧ ɡɪɚɤ ɜɨ ɬɜɨɪɟɱɤɨɬɨ ɫɨɞɟʁɫɬɜɨ ɧɚ ɟɞɧɚ ɛɭʁɧɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚ ɦɥɚɞɨɫɬ...ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɟ ɪɟɠɢɫɟɪ ɫɨ ɢɡɪɚɡɟɧɚ ɫɦɢɫɥɚ ɧɚ ɧɢʁɚɧɫɚ. Ɉɜɨʁ ɪɟɠɢɫɟɪ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚ ɧɚ ɞɨɫɥɟɞɧɨ ɫɥɟɞɟʃɟ ɧɚ ɩɢɫɚɬɟɥɨɜɚɬɚ ɢɞɟʁɚ ɢ ɫɜɨɟɬɨ ɡɧɚɟʃɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɡɚ ɨɮɨɪɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢ ɝɢ ɫɬɚɜɚ ɜɨ ɫɥɭɠɛɚ ɧɚ ɩɢɫɚɬɟɥɨɬ... ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɬɪɩɟɥɢɜɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɭɜɚ ɫɟɤɨʁɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ, ɞɨɩɭɲɬɚʁʅɢ ɧɚ ɚɤɬɟɪɨɬ ɞɚ ɝɨ ɪɚɡɜɢɟ ɥɢɤɨɬ ɞɨ ɤɪɚʁɧɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɨɞɪɟɞɢɲɬɚ”. 89


†DIVO MESO– ȱ ɥɢɜɨ ɞɜɢɠɟʃɟ, ɧɚɞɢɝɪɭɜɚʃɟ ɤɨɟ ɜɧɟɫɭɜɚ ɩɨɜɢɲɟɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɪɢɬɚɦ ɤɨʁ ɫɟ ɢɡɜɥɟɤɭɜɚ ɨɞ ɪɢɬɚɦɨɬ ɧɚ ɩɚɪɬɧɟɪɨɬ, ɞɨɫɥɟɞɧɨ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧ ɧɢɡ ɰɟɥɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ”. ‘Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɬɨɚ ɟ ɜɨɧɪɟɞɟɧ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬ, ɪɚɛɨɬɟɧ ɜɪɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɫɥɢɤɢ, ɤɨʁ ɩɪɟɤɭ ɫɥɢɤɚʃɟɬɨ ɧɚ ɟɞɧɨ ɫɤɨɩɫɤɨ ɫɟɦɟʁɫɬɜɨ ɡɛɨɪɭɜɚ ɢ ɡɚ ɫɜɟɬɫɤɢɬɟ ɧɚɫɬɚɧɢ ɩɪɟɞ ȼɬɨɪɚɬɚ ɫɜɟɬɫɤɚ ɜɨʁɧɚ. “Ɍɨɚ ɟ ɨɞɥɢɱɧɨ ɫɤɪɨɟɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɫɨ ɤɨʁɚ “ɋɬɟɪɢɢɧɨɬɨ ɩɨɡɨɪʁɟ” ɞɨɫɬɨʁɧɨ ɡɚɜɪɲɢ. ‘Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ’ ɟ ɤɪɢɫɬɚɥɧɨ ɪɟɠɢɪɚɧɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨ ɞɟɥɨ, ɫɨ ɝɨɥɟɦɨ ɱɭɜɫɬɜɨ ɡɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ, ɡɚ ɯɭɦɨɪ. Ɍɨɚ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɩɪɟɦɨɫɬɭɜɚ ɛɭɤɜɚɥɧɨ ɫɟ ɲɬɨ ɟ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚɱɤɨ, ɮɨɥɤɥɨɪɧɨ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɟʁʅɢ ɧɚ ɮɟɧɨɦɟɧɚɥɧɚɬɚ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɢ ɢɧɝɟɧɢɨɡɧɚɬɚ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚ ɧɚ Ɇɟɬɚ ɏɨɱɟɜɚɪ ɋɟ ɱɢɧɢ ɝɥɚɜɧɢɨɬ ʁɭɧɚɤ ɧɚ ɧɚʁɧɨɜɢɨɬ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ – ɋɬɟɮɚɧ, ɟɞɟɧ ɨɞ ɬɪɨʁɰɚɬɚ ɫɢɧɨɜɢ ɧɚ ɫɚɤɚɬɢɨɬ ɾɢɞɚɪɫɤɢ ɦɚʁɫɬɨɪ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢʅ ɢɧɚɤɭ ɧɨɫɢɬɟɥ ɧɚ ɫɟɬɚ ɞɪɚɦɫɤɚ ɚɤɰɢʁɚ ɜɨ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“, ɤɚɤɨ ɞɚ ɚɫɨɰɢɪɚ ɜɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɦɨɪɚɥɧɚ ɪɚɫɩɧɚɬɨɫɬ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɩɨɦɟɼɭ ɞɜɟ ɤɪɚʁɧɢ ɬɨɱɤɢ, ɬɚɚ ɧɚ ɡɚɧɟɫɨɬ ɢɥɢ ɢɥɭɡɢʁɚɬɚ ɢ ɬɚɚ ɧɚ ɛɨɥɨɬ, ɞɜɟɬɟ ɢɫɯɨɞɢɲɬɚ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɜɧɚɬɪɟɲɟɧ ɯɚɨɫ, ɫɚɦɨɢɡɦɚɦɚɬɚ ɢ ɜɢɫɬɢɧɫɤɚɬɚ ɮɢɤɰɢʁɚ ɢ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬɚ, ɡɚɛɥɭɞɚɬɚ ɢ ɪɚɫɨɧɭɜɚɱɤɨɬɨ, ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ ɟɞɟɧ ɜɧɚɬɪɟɲɟɧ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ ɫɚɦɨɧɚɨɼɚʃɟ ɜɨ ɤɨʁ ɤɥɚɬɧɨɬɨ ɧɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɝɪɟɲɧɚ ɞɭɲɚ ɤɨɧɟɱɧɨ ʅɟ ɫɟ ɡɚɞɪɠɢ ɩɨɛɥɢɡɭ ɞɨ ɛɨɥɨɬ, ɤɚɤɨ ɞɨ ɟɞɧɚ ɩɨɢɦɫɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɲɬɨ ɧɚ ɱɨɜɟɤɚ ɦɭ ɝɨ ɜɪɚʅɚ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɱɨɜɟɱɤɨɬɨ ɡɧɚɱɟʃɟ. Ⱦɪɚɦɚɬɚ ɧɚ ɋɬɟɮɚɧ, ɬɨʁ ɡɚɧɟɫɟɧɢɤ ɲɬɨ ɬɤɚɟ ɫɨɧɢɲɬɚ ɡɚ ɛɪɡ ɩɨɞɟɦ ɢ ɮɚʅɚʃɟ ɧɚ ɫɪɟʅɚɬɚ ɡɚ ɝɭɲɚ, ɬɨʁ ɡɚɬɪɱɚɧɢɤ ɲɬɨ ɦɢɫɥɢ ɟɬɟ ɬɚɤɚ, ɛɟɡ ɩɨɫɥɟɞɢɰɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ „ɨɞɥɟɩɢ“ ɨɞ ɫɜɨʁɨɬ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚɱɤɢ ɫɨɰɢʁɚɥɟɧ ɫɬɚɬɭɫ ɢ ɞɚ ɩɨɥɟɬɚ ɤɨɧ ɧɟɫɥɭɬɟɧɢɬɟ ɜɢɫɨɱɢɧɢ ɧɚ ɞɟɥɨɜɧɢɨɬ ɭɫɩɟɯ, ɤɨʁ ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɡɧɚɱɢ ɢ ɢɡɜɢɲɭɜɚʃɟ ɞɨ ɩɨɞɨɛɚɪ ɫɬɟɩɟɧ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɫɢɬɭɢɪɚɧɢɨɬ, ɟ ɞɪɚɦɚ ɧɚ ɱɨɜɟɤ ɤɨɝɨ ɝɨ ɩɨɧɟɥɟ ɜɪɡ ɫɜɨɢɬɟ ɰɪɧɢ ɤɪɢɥɚ ɫɥɟɩɢɬɟ ɫɢɥɢ ɧɚ ɧɟɪɚɡʁɚɫɧɟɬɚ ɫɬɢɯɢʁɚ, ɧɚɫɨɱɭɜɚʁʅɢ ɝɨ ɤɨɧ ɨɞɪɨɞɭɜɚʃɟ, ɤɨɧ ɟɞɧɚ ɦɨɪɚɥɧɚ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɪɚɫɤɢɧ ɫɨ ɫɜɨɟɬɨ ɩɨɬɟɤɥɨ, ɫɨ ɦɧɨɝɭɬɟ ɠɢɥɤɢ ɧɚ ɨɛɢɱɚʁɨɬ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚɬɚ, ɧɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚɬɚ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ ɧɚ ɦɨɪɚɥɧɚɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɛɚ, ɧɚ ɟɬɢɱɤɚɬɚ ɨɛɜɪɫɤɚ ɞɚ ɫɟ ɫɨɱɭɜɚ ɩɨɤɪɚʁ ɫè ɢ ɧɚɞ ɫè ɱɨɜɟɱɤɨɬɨ ɜɨ ɱɨɜɟɤɨɬ... ȼɨ ɩɪɟɫɭɞɧɢɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɝɨɜɨɪɭɜɚ ɝɥɚɫɨɬ ɧɚ ɫɨɜɟɫɬɚ, ɡɚɲɬɨ ɫɢɬɟ ɢɥɭɡɢɢ ɩɥɚɬɟɧɢ ɫɤɚɩɨ ɞɨ ɩɪɟɫɤɚɩɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ ʅɟ ɛɢɞɚɬ ɪɚɡɜɟɚɧɢ, ɬɚ ɬɨʁ ʅɟ ɨɫɬɚɧɟ ɫɜɨʁ ɦɟɼɭ ɫɜɨɢɬɟ...

„Ɇɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɤɥɭɱɢ ɞɟɤɚ ɫɨ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɧɢ ɩɨɧɭɞɢɥ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨ ɞɟɥɨ, ɜɨ ɤɨɟ ɫɨ ɫɢɥɚɬɚ ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɢɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɦ ɧɢ ʁɚ ɪɚɡɝɪɚɧɚɥ ɫɢɥɚɬɚ ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɢɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɦ, ɧɢ ʁɚ ɪɚɡɝɪɚɧɚɥ ɫɥɢɤɚɬɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ ɜɨ ɟɞɟɧ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɚɧ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ, ɤɨɝɚ ɟɞɧɨ ɧɟɩɪɚɜɟɞɧɨ ɢ ɩɪɟɧɚɬɪɭɩɚɧɨ ɫɨ ɩɪɨɬɢɜɪɟɱɧɨɫɬɢ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ɤɥɨɧɟɲɟ ɤɨɧ ɫɜɨʁɨɬ ɡɚɥɟɡ ɪɚɡɨɬɤɪɢɜɚʁʅɢ ɧɢ ɛɪɨʁɧɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɢ ɜɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɬ ɧɚ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɩɪɨɞɭɰɢɪɚʁʅɢ ɝɢ ɫɢɬɟ ɫɜɨɢ ɫɨɝɥɟɞɭɜɚʃɚ ɢ ɫɨɡɧɚɧɢʁɚ ɧɢɡ ɥɢɤɨɜɢ ɲɬɨ ɠɢɜɟɚɬ ɫɰɟɧɫɤɢ ɢ ɫɟ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɛɥɢɤɭɜɚɧɢ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɟʁʅɢ ɧɚ ɫɦɢɫɥɚɬɚ ɡɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɜɟʅɟ ɨɞ ɧɢɜ ɢ ɧɚ ɥɨɝɢɱɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚʃɟ ɧɚ ɞɟʁɫɬɜɢɟɬɨ, „ɤɨɟ ɧɚ ɛɟɫɩɪɟɤɨɪɟɧ ɧɚɱɢɧ ɟ ɫɦɟɫɬɟɧɨ ɜɨ ɬɨɝɚɲɧɚɬɚ ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɚ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬ...“. Ƚɚɧɟ Ɍɨɞɨɪɨɜɫɤɢ: „ɉɨɞɚɥɟɤɭ ɨɞ ɡɚɧɟɫɨɬ, ɩɨɛɥɢɡɭ ɞɨ ɛɨɥɨɬ! (Ȼɟɥɟɲɤɢ ɤɨɧ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“) „Ⱦɪɚɦɫɤɚɬɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ, ɧɨ ɢ ɨɪɝɚɧɫɤɢ ɞɟɥ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɡɛɨɪɭɜɚɦɟ ɡɚ ɧɢɜɧɚ ɨɪɝɚɧɫɤɚ ɦɟɼɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬ. Ɇɨɠɟɛɢ ɫɪɟʅɧɚ, ɦɨɠɟɛɢ ɫɥɭɱɚʁɧɚ, (ɚ ɫɪɟʅɚɬɚ ɢ ɫɥɭɱɚʁɧɨɫɬɚ ɨɞɚɬ ɫɟɤɨɝɚɲ ɡɚɟɞɧɨ) ɛɟɲɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɚ ɲɬɨ ɞɟɰɟɧɢʁɚɬɚ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɜɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɛɟɲɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɞɟɰɟɧɢʁɚ, ɢɥɢ ɟɞɧɚ ɨɞ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢɬɟ ɞɟɰɟɧɢɢ ɜɨ ɪɚɡɜɢɬɨɤɨɬ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɛɟɲɟ ɜɨ ɫɜɨʁɨɬ ɚɩɨɝɟʁ. Ⱦɪɚɦɫɤɨɬɨ ɞɟɥɨ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɛɟɲɟ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɨ ɟɞɟɧ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɧɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɧɚ ɫɢɥɧɢɨɬ ɩɨɞɟɦ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɤɚʁ ɧɚɫ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ: ɜɢɫɨɤɢɨɬ ɟɫɬɟɬɫɤɢ ɩɨɞɟɦ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ʁɚ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɢ ʁɚ ɧɚɦɟɬɧɚ ɩɨʁɚɜɚɬɚ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ. ɉɪɢɬɨɚ, ɫɪɟʅɧɚ ɛɟɲɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɚ, ɲɬɨ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɧ ɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɧɚɫɬɚɩ ɟ ɧɟɪɚɡɞɟɥɧɨ ɩɨɜɪɡɚɧ ɫɨ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɚɬɚ ɪɟɠɢɫɟɪɫɤɚ ɥɢɱɧɨɫɬ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ, ɤɨʁ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɨ, ɝɨ ɨɬɤɪɢ Ƚɨɪɚɧɚ, ɧɨ ɢ ɬɨʁ ɢ ɫɚɦɢɨɬ ɫɟ ɨɬɤɪɢ ɧɢɡ ɧɟɝɨ...“. „Ɉɞ ɤɪɚɬɤɢɨɬ ɩɪɢɤɚɡ ɧɚ ɢɞɟɢɬɟ ɢ ɬɟɦɚɬɫɤɢɬɟ ɫɜɟɬɨɜɢ ɲɬɨ ɝɢ ɫɨɞɪɠɚɬ ɞɪɚɦɫɤɢɬɟ ɞɟɥɚ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɦɨɠɟɜɦɟ ɞɚ ɫɟ ɭɜɟɪɢɦɟ ɤɨɥɤɭ ɞɥɚɛɨɤ ɢ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɟɧ ɚɜɬɨɪ ɞɨɛɢ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨ ɥɢɱɧɨɫɬɚ ɧɚ ɫɟɜɤɭɩɧɨɬɨ ɞɪɚɦɫɤɨ ɬɜɨɪɟɲɬɜɨ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ. ɋè ɟ ɜɨ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɞɪɚɦɢ ɚɧɚɥɨɝɧɨ ɧɚ ɩɨɡɧɚɬɢɬɟ ɞɪɚɦɚɬɢɱɚɪɢ. ɂ ɬɨʁ ɩɨʁɞɟ ɨɞ ɦɢɬɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɡɚ ɞɚ ʁɚ ɨɬɤɪɢɟ ɞɥɚɛɨɱɢɧɚɬɚ ɧɚ ɱɨɜɟɱɤɚɬɚ ɛɟɡɞɧɚ ɢ ɧɚ ɛɟɡɞɧɚɬɚ ɜɨ ɫɚɦɢɨɬ ɱɨɜɟɤ, ɢ ɬɨʁ ɩɨʁɞɟ ɨɞ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ, ɧɨ ɧɟ ɡɚ ɞɚ ɨɫɬɚɧɟ ɜɨ ɧɟɚ, ɬɭɤɭ ɞɚ ʁɚ ɬɪɚɧɫɰɟɧ90


†DIVO MESO– ɞɢɪɚ ɧɟɚ ɢ ɧɚ ɬɨʁ ɧɚɱɢɧ ɩɪɟɨɛɥɢɤɭɜɚ ɜɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɢ ɬɨʁ ɩɨʁɞɟ ɨɞ ɱɨɜɟɤɨɬ ɢɡɧɢɤɧɚɬ ɧɚ ɧɚɲɚɜɚ ɩɨɱɜɚ ɡɚ ɞɚ ɞɨɩɪɟ ɞɨ ɱɨɜɟɱɤɢɨɬ ɤɨɫɦɨɫ, ɢ ɬɨʁ ɫɟ ɫɨɨɱɢ ɫɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɨɫɬɚ ɡɚ ɞɚ ɝɢ ɨɬɤɪɢɟ ɢ ɞɨɮɚɬɢ ɧɟʁɡɢɧɢɬɟ ɬɚʁɧɢ ɜɨ ɬɚʁɧɢɬɟ ɧɚ ɨɧɚ ɢɫɤɨɧɫɤɨ ɲɬɨ ɱɨɜɟɤɨɬ ɝɨ ɧɨɫɢ ɜɨ ɫɟɛɟɫɢ ɩɨɞ ɨɜɨʁ ɫè ɭɲɬɟ ɞɚɥɟɱɟɧ ɢ ɧɟɞɨɩɢɪɥɢɜ ɧɟɛɟɫɤɢ ɫɜɨɞ. Ɉɞ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚ ɢ ɟɫɬɟɬɫɤɚ ɝɥɟɞɧɚ ɬɨɱɤɚ ɜɨ ɞɪɚɦɢɬɟ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɫɟ ɩɪɨɧɢɤɧɭɜɚɚɬ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɢ ɩɨɟɡɢʁɚɬɚ, ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨ ɢ ɩɨɟɬɫɤɨɬɨ, ɬɨɩɢɫɤɨɬɨ ɢ ɭɬɨɩɢɫɤɨɬɨ. ɇɟɝɨɜɢɨɬ ɫɜɟɬ, ɫɜɟɬɨɬ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɞɪɚɦɫɤɢ ɞɟɥɚ ɟ ɢɫɩɨɥɧɟɬ ɫɨ ɫɭɝɟɫɬɢɜɧɢ ɢ ɞɨɫɟɝɚ ɧɟɨɬɤɪɢɟɧɢ ɥɢɤɨɜɢ ɜɨ ɧɚɲɟɬɨ ɞɪɚɦɫɤɨ ɬɜɨɪɟɲɬɜɨ, ɫɨ ɞɥɚɛɨɤ ɢ ɦɭɞɚɪ ɞɢʁɚɥɨɝ ɦɨɲɧɟ ɪɟɥʁɟɮɧɨ ɫɨɨɛɪɚɡɟɧ ɫɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢ ɥɢɤɨɜɢ, ɫɨ ɫɟɨɩɮɚɬɧɢ ɚɥɟɝɨɪɢɢ, ɫɨ ɫɜɟɠɢ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢ ɢɞɟɢ, ɫɨ ɞɥɚɛɨɤ ɬɪɚɝɢɡɚɦ ɢ ɞɥɚɛɨɤ ɯɭɦɨɪ, ɫɨ ɦɨɲɧɟ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢ ɦɟɬɚɮɨɪɢ ɡɚ ɧɚɫ ɫɚɦɢɬɟ ɜɨ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɢ ɡɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɜɨ ɧɚɫ ɫɚɦɢɬɟ. ɇɟɝɨɜɢɬɟ ɞɪɚɦɢ ɢɦɚɚɬ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɨ, ɢɫɬɨɪɢɫɤɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ, ɧɨ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɫɨ ɬɨɚ ɬɢɟ ɫɨɞɪɠɚɬ ɜɨ ɫɟɛɟ ɢ ɟɞɧɚ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɚ ɫɦɢɫɥɚ, ɡɚɲɬɨ ɝɨ ɨɬɤɪɢɜɚɚɬ ɧɚ ɮɨɧɨɬ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɱɨɜɟɤɨɬ ɜɨ ɞɟɧɟɲɧɢɨɜ ɤɨɲɦɚɪɟɧ ɫɜɟɬ ɢ ɬɨʁ ɤɨɲɦɚɪɟɧ ɫɜɟɬ ɜɨ ɫɚɦɢɨɬ ɱɨɜɟɤ...“. Ƚɟɨɪɝɢ ɋɬɚɪɞɟɥɨɜ: „Ⱦɪɚɦɢɬɟ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ“ – Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, ɨɞɛɪɚɧɢ ɞɪɚɦɢ“, „Ɇɢɫɥɚ“, 1987 ɝɨɞɢɧɚ. „Ɉɫɧɨɜɧɨɬɨ ɧɚɪɚɜɨɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɜɚɚ ɞɪɚɦɚ ɟ ɞɟɤɚ ɬɭɼɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɨ ɝɪɥɨɬɨ ɧɚ ɧɚɰɢʁɚɬɚ, ɬɨɚ ɬɭɼɨ ɜɥɚɤɧɨ, ɤɚɤɨ ɢ ɜɨ ɝɪɥɨɬɨ ɧɚ ɟɞɢɧɤɚɬɚ, ɩɪɨɜɨɰɢɪɚ ɩɨʁɚɜɚ ɧɚ ɩɚɬɨɥɨɲɤɨ ɬɤɢɜɨ ɤɨɟ ʁɚ ɝɭɲɢ ɢ ɧɚɰɢʁɚɬɚ ɢ ɢɧɞɢ-ɜɢɞɭɚɥɧɨɬɨ ɱɨɜɟɱɤɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɛɢɬɢɟ. Ƚɨɥɟɦɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɟ ɡɚ ɧɚɰɢʁɚɬɚ, ɚɤɨ ɫɢɬɟ ɛɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɥɟ ɤɚɤɨ ɋɬɟɮɚɧ, ɨɞɧɨɫɧɨ, ɚɤɨ ɛɢ ɞɨɡɜɨɥɢɥɟ ɞɚ ɝɨ ɝɨɥɬɧɚɬ ɬɭɼɨɬɨ ɜɥɚɤɧɨ...“. „Ʉɚɤɨ ɢ ɜɨ ɩɨɪɚɧɟɲɧɢɬɟ ɞɪɚɦɢ, ɫɨ ʁɚɫɧɨ ɢɡɜɥɟɱɟɧɚ ɥɢɧɢʁɚ ɧɚ ɮɚɛɭɥɚɬɚ, ɢ ɜɨ ɨɜɚɚ ɞɪɚɦɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɭɫɩɟɜɚ ɡɚ ɫɟɛɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬ ɦɨɬɢɜ ɢ ɬɟɡɚɬɚ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɚ ɞɚ ʁɚ ɢɫɩɨɥɧɢ ɫɨ ɬɚɤɨɜ ɞɢʁɚɥɨɝ ɲɬɨ ɢɡɜɪɲɭɜɚʃɟɬɨ ɝɨ ɧɚɞɦɢɧɭɜɚ ɜɨ ɝɨɥɟɦɚ ɦɟɪɚ ɜɨ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɡɚɞɚɞɟɧɚɬɚ ɲɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬ...“. ɋɢɬɟ ɥɢɤɨɜɢ, ɚ ɩɪɟɞ ɫ` ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɦɚɚɬ ɫɜɨʁ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɬɟɫɧɨ ɫɟ ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɫɨ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɬɟɤɨɜɢ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɚ, ɫɨ ɢɞɟʁɚɬɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɢɨɬ ɫɦɢɫɨɥ ɧɚ ɚɜɬɨɪɨɜɢɨɬ ɞɪɚɦɫɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ. ɉɚ ɫɟɩɚɤ, ɬɢɟ ɫɟ ɠɢɜɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨɢ ɧɟ ɫɟ ɩɨɬɱɢɧɭɜɚɚɬ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɧɚ ɩɢɫɚɬɟɥɨɬ, ɬɭɤɭ ɧɚ ɥɨɝɢɤɚɬɚ ɧɚ ɫɜɨʁɨɬ ɠɢɜɨɬ. ɋɟɤɨʁ ɡɛɨɪɭɜɚ ɫɨ ʁɚɡɢɤɨɬ ɧɚ ɫɜɨɟɬɨ ɩɨɬɟɤɥɨ, ɫɜɨʁɨɬ ɫɥɨʁ, ɧɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɪɨɮɟɫɢʁɚ, ɚɦɚ, ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ,

ɢɦɚ ɫɜɨɢ ɦɚɥɢ ɢɡɥɟɬɢ ɩɨɤɪɚʁ ɫɬɪɨɝɢɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɭɜɚʃɚ ɢ ɤɨɧɬɭɪɢ. ɋɨ ɬɨɚ ɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɧɢ ɢ ɩɨɛɨɝɚɬɢ, ɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɩɨɜɨɞ ɡɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɤɪɟɚɰɢʁɚ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɬɟ ɥɢɤɨɜɢ ɧɟ ɫɟ ɫɚɦɨ ɫɜɟɬɥɢ, ɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɬɟ ɬɟɦɧɢ. Ⱦɭɪɢ ɢ ɬɚɚ ɩɨɞɟɥɛɚ ɬɟɲɤɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢ ɜɨ ɞɟɥɨɬɨ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚ-ɧɨɜɫɤɢ. ɂ ɥɢɤɨɜɢɬɟ ɢ ɮɚɛɭɥɚɬɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɫɨ ɧɢʁɚɧɫɢ ɲɬɨ ɝɨ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɚɬ ɩɢɫɚɬɟɥɨɬ ɫɨ ɜɢɫɬɢɧɫɤɚ ɞɚɪɛɚ. ɇɟɝɨɜɢɨɬ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɜɟɫɬɢ ɩɨɞ ɮɨɪɦɭɥɚɬɚ ɧɚ ɭɛɚɜɨɬɨ ɤɨɟ ɟ ɟɞɧɚɲ ɝɨ ɪɟɤɨɥ ɮɪɚɧɰɭɫɤɢɨɬ ɮɢɥɨɡɨɮ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ Ⱥɥɟɧ: „Ʉɨɝɚ ɧɚɦɟɪɚɬɚ ɧɟɲɬɨ ɞɚ ɫɟ ɫɨɡɞɚɞɟ ɟ ɧɚɞɦɢɧɚɬɚ ɫɨ ɨɧɚ ɲɬɨ ɟ ɫɨɡɞɚɞɟɧɚ – ɬɨɚ ɟ ɭɛɚɜɨ“. Ⱦɪɚɦɫɤɚɬɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚ, ɥɢɤɨɜɢɬɟ, ɩɨɟɞɢɧɨɫɬɢɬɟ, ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɮɚɛɭɥɚɬɚ – ɫɟɬɨ ɬɨɚ ɧɚ ɧɟɤɨʁ ɧɚɱɢɧ ɦɭ ɫɟ ɨɞɡɟɦɚ ɧɚ ɩɢɫɚɬɟɥɨɬ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɢ ɩɨɱɧɭɜɚ ɞɚ ɠɢɜɟɟ ɫɨ ɫɚɦɨɫɬɨɟɧ ɠɢɜɨɬ, ɫɨ ɲɬɨ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɞɪɚɦɢ ɞɨɛɢɜɚɚɬ ɩɨɥɧɚ ɜɟɪɨɞɨɫɬɨʁɧɨɫɬ ɢ ɫɦɢɫɥɚ. Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɜɨ ɫɜɨɟɬɨ ɞɟɥɨ ɟ ɫɥɨɛɨɞɟɧ, ɜɢɫɬɢɧɨʂɭɛɢɜ, ɚ ɨɞɜɪɟɦɟ ɧɚɜɪɟɦɟ ɞɪɡɨɤ. Ɍɨʁ ɟ ɞɚɪɨɜɢɬ, ɚ ɬɨɚ ɧɚʁɱɟɫɬɨ ɡɧɚɱɢ ɫɥɨɛɨɞɚ ɞɚ ɫɟ ɛɢɞɟ ɩɨɢɧɚɤɨɜ ɨɞ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ. Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɟ ɫɜɨʁ, ɜɢɫɨɤɨ ɜɟɪɟɧ ɧɚ ɫɟɛɟɫɢ ɢ ɬɟɦɚɬɚ ɡɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ“. ȳɨɜɚɧ ȷɢɪɢɥɨɜ: „Ɍɟɦɢ ɧɚ ɡɭɪɥɢɬɟ ɢ ɧɚ ɯɢɮɢ ɭɪɟɞɢɬɟ“ (ɉɨɝɨɜɨɪ ɧɚ ɤɧɢɝɚɬɚ „Ɍɟɬɨɜɢɪɚʃɟ ɞɭɲɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɞɪɚɦɟ. Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ“, ɇɚɪɨɞɧɚ ɤʃɢɝɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1987 ɝɨɞ. „ȼɨ ɬɜɨɪɟɲɬɜɨɬɨ ɧɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɜɚɠɧɨ ɦɟɫɬɨ ɢɦɚɚɬ ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɬɟ ɨɛɥɢɰɢ ɢ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɧɢɜɧɨɬɨ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɢɪɚʃɟ ɧɚ ɪɚɦɧɢɲɬɟɬɨ ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɤɫɬ ɜɨ ɰɟɥɢɧɚ. ɋɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɨɧɢɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɢ ɜɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɪɚɡɜɨʁɧɨɫɬ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚɚɬ ɤɚɤɨ ɜɚɠɟɧ ɟɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɢɬɟ ɧɚ ɤɨɢ ɫɟ ɩɨɬɩɢɪɚ ɞɟʁɫɬɜɢɟɬɨ. ɋɨ ɧɢɜ ɞɪɚɦɚɬɚ ɞɨɛɢɜɚ ɜɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ. ɇɟʁɡɢɧɚɬɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɚ ɪɟɲɟɧɨɫɬ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɠɢɜ ɢ ɫɭɝɟɫɬɢɜɟɧ ɩɪɨɬɨɤ, ɫɨ ɰɟɥɨɫɟɧ ɞɪɚɦɫɤɢ ɟɮɟɤɬ. ȼɚɤɜɚɬɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚ ɜɨ ɞɪɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɩɨ ɡɚɮɚɬɨɬ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɢ ɫɨɞɪɠɢɧɢɬɟ: ɫɟ ɩɪɚɜɚɬ ɪɟɡɨɜɢ, ɫɟ ɦɟɲɚɚɬ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɩɥɚɧɨɜɢ ɢ ɠɢɜɨɬɧɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɋɟɬɨ ɨɜɚ ɢɦɚ ɜɥɢʁɚɧɢɟ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɢɬɟ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɚ ɢ ɟ ɩɨɤɚɡ ɧɚ ɬɜɨɪɟɱɤɚɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɛɚ ɢ ɤɪɟɞɨ ɧɚ ɋɬɟɮɚ-ɧɨɜɫɤɢ, ɧɚ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɜɟɪɭɜɚʃɟ ɜɨ ɞɪɚɦɚɬɚ ɢ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɤɚɤɨ ɫɭɛɥɢɦɚɬ ɢ ɫɟɤɨɝɚɲ ɚɤɬɭɟɥɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɫɟɝɚɲɟɧ, ɦɢɧɚɬ ɢ ɢɞɟɧ. Ɉɫɬɜɚɪɟɧ ɢ ɫɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ, ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɨɬ ɞɪɚɦɫɤɢ ɢɡɪɚɡ, ɞɟɥɚɬɚ ɧɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚɚɬ ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚɬɚ ɞɚ ʁɚ ɩɪɢɦɢɦɟ ɢ ɞɨɠɢɜɭɜɚ91


†DIVO MESO– ȱ ɦɟ ɤɚɤɨ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ ɧɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɨɬ ɡɛɨɪ. ȼɨ ɬɜɨɪɟɱɤɚɬɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɚɜɬɨ-ɪɨɬ ʁɚ ɫɥɟɞɢ ɩɪɟɞ ɫè ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɬɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ: ɡɚ ɧɟɝɨ ɟ ɜɚɠɧɨ ɞɟɥɨɬɨ ɤɚɤɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɫɬ, ɚ ɩɨ ɬɨɚ ɤɚɤɨ ɫɰɟɧɫɤɚ ɩɪɨɟɤɰɢʁɚ. Ɍɨʁ ɩɨɥɚɝɚ ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɨɬɨ ɞɟɥɨ ɤɚɤɨ ɧɚ ɡɚɜɪɲɟɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɫɬ ɱɢʁɚ ɟɫɬɟɬɢɤɚ ɛɢ ɦɨɠɟɥɨ ɞɚ ɫɟ ɢɫɤɚɠɟ ɧɢɡ ɟɫɬɟɬɢɤɚɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɫɨ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɲɬɨ ɫɟ ɧɟɝɨɜɚ ɢɦɚɧɟɧɰɢʁɚ. Ɉɜɚ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɛɟɲɟ ɜɨ ɨɫɧɨɜɚɬɚ ɧɚ ɧɚɲɢɨɜ ɩɪɢɫɬɚɩ ɤɨɧ ɨɩɭɫɨɬ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ...“. ȼɟɥɟ ɋɦɢɥɟɜɫɤɢ – „Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢ ɫɬɭɞɢɢ“ – Ⱦɪɚɦɫɤɨɬɨ ɬɜɨɪɟɲɬɜɨ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ (ɫɬɪ. 204), ɢɡɞɚɜɚɱɢ – ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɬ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɤɨɩʁɟ, „Ʉɭɥɬɭɪɚ“ ɚ.ɞ. ɋɤɨɩʁɟ, 2000 ɝɨɞ. Ȯɨɪɝɢ ɋɬɚɪɞɟɥɨɜ ɦɢ ɜɟɥɢ: „ɋɟɝɚ Ɋɢɫɬɟ ɬɢ ɫɢ ɧɚ ɜɪɜɨɬ. Ⱥɥɚɥ ɞɚ ɬɢ ɟ. ɍɲɬɟ ɤɨɝɚ ʁɚ ɜɢɞɨɜ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ʁɚɫ ɤɚɠɚɜ ɤɚɤɜɚ ɟ, ɚɦɚ Ƚɚɧɟ Ɍɨɞɨɪɨɜɫɤɢ ɢ ɉɟɬɪɟ Ⱥɧɞɪɟɟɜɫɤɢ ɜɟɥɟɚ ɞɟɤɚ ɬɨɚ ɧɟ ɟ ɧɢɲɬɨ“. Ⱥ ɍɧɤɨ ɦɢ ɜɟɥɢ: „ɇɚɩɪɨɬɢɜ, Ƚɚɧɟ ɛɢɥ ɨɞɭɲɟɜɟɧ ɨɞ ɬɟɤɫɬɨɬ“. Ƚɨɪɚɧ ɦɢ ɜɟɥɢ: „ɇɟ!“ ɇɨ, ɤɚɤɨ ɢ ɞɚ ɟ, ɧɚɲɟɬɨ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨ ɩɨɞɡɟɦʁɟ ɟ ɢɪɢɬɢɪɚɧɨ ɢ ɜɨɡɧɟɦɢɪɟɧɨ. Ƚɢ ɩɥɟɫɧɚ ɧɚɲɢɨɬ ɭɫɩɟɯ ɫɢɥɧɨ ɩɨ ɦɭɰɤɚɬɚ. Ⱥ ɧɚɪɨɞɨɬ ɫɟ ɢɡɪɚɞɭɜɚ, ɧɟɦɚ ɱɨɜɟɤ ɤɨʁ ɧɟ ɡɧɚɟ ɡɚ ɭɫɩɟɯɨɬ ɲɬɨ ɧɟ ɫɟ ɝɨɪɞɟɟ. ɇɟɤɨʁ ɨɞ ɬɚɛɥɚɬɚ ɝɢ ɡɟɦɚɥ ɩɟɬ-ɲɟɫɬɟ ɬɟɥɟɝɪɚɦɢ ɭɩɚɬɟɧɢ ɞɨ ɦɟɧɟ ɤɚɤɨ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪ. ȿɞɧɚ ɨɞ Ȼɢɬɨɥɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɩɢɲɭɜɚɲɟ: „Ɍɚɤɨɜ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɦɨɪɚɲɟ ɞɨ ɜɚɤɜɢ ɩɨɛɟɞɢ ɞɚ ɞɨʁɞɟ ɢ ɨɞ Ɂɟɧɢɰɚ...“. Ⱥɮɟɪɢɦ Ɋɢɫɬɨ, ɜɟɧɢɜɢɰɢ-ɜɢɞɢ. Ɍɚɤɚ ɦɚʁɱɢɧ ɫɢɧɟ, ɧɚ ɤɨɝɨ ɦɭ ɫɦɟʅɚɜɚɚ ɫɚɦɨ ɨɜɢɟ ɬɟɥɟɝɪɚɦɢ. Ɇɟɧɟ ɦɢ ɟ ʁɚɫɧɨ. ɇɚ ɬɚɚ ɛɚɝɪɚ! Ɂɧɚɱɢ ɢ ʁɚɜɧɨ ɫɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ ɨɞ ɩɨɛɟɞɚɬɚ ɢ ɬɪɢɭɦɮɨɬ. Ʉɪɢɜɨ ɢɦ ɟ. ɉɨɫɟɛɧɨ ɡɚ ɦɟɧɟ. Ⱦɚ ɦɟ ɫɦɢɫɥɚɬ ɧɟ ɦɨɠɚɬ. Ⱥ ʁɚɫ ɫɨ ɢɡʁɚɜɢɬɟ ɞɟɤɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɟʁʅɢ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɫɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɤɨɧ ɦɥɚɞɢɬɟ ɤɚɞɪɢ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɚɚɬ ɨɜɢɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ. ɋɨɥ ɧɚ ɠɢɜɚ ɪɚɧɚ ɫɬɚɜɚɦ. Ȼɚɤɟɜɫɤɢ ɜɨ „ȼɟɱɟɪ“ ʁɚ ɛɪɚɧɢ ɧɚɲɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɨɞ „ɱɚɪɲɢɫɤɨɬɨ ɨɦɚɥɨɜɚɠɭɜɚʃɟ“ ɡɚ ɩɪɨɬɭɪɟɧɢɬɟ ɝɥɚɫɨɜɢ ɢ ɫɨɦɧɟɜɚʃɚɬɚ ɞɟɤɚ ɭɫɩɟɯɨɬ ɫɟ ɞɨɥɠɢ ɧɚ ɧɟɤɚɤɨɜ ɪɟ-ɩɭɛɥɢɱɤɢ ɤɥɭɱ, ɞɟɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɝɢ ɩɨɝɨɞɢɥɚ ɫɜɨɢɬɟ ɩɟɬ ɦɢɧɭɬɢ ɢ ɞɟɤɚ ɬɚɚ ɧɟ ɛɢɥɚ ɧɚ ɬɨɥɤɭ ɜɢɫɨɤ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɞɨɫɬɪɟɥ ɤɨɥɤɭ ɲɬɨ ɟ ɜɪɟɞɧɭɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɡɨɪʁɟɬɨ. „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɩɨɛɟɞɢɥɨ ɫɨ ɫɜɨɢɬɟ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɢ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ“, ɡɚɜɪɲɭɜɚ. ɒɬɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɚɜɢ „ɞɪɚɝɢ ɩɪɢʁɚɬɟɥɢ“, ɫɚɦɨ ɬɨɚ ɜɢ ɨɫɬɚɧɭɜɚ. ɋɟ ɪɚɡɛɢɪɚ, ɨɜɚ ɫè ɩɨɫɢɥɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɚɤɨ ɟ ɬɨɱɧɚ ɦɨʁɚɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɡɚ ɧɟɢɫɩɪɚʅɚʃɟɬɨ ɧɚ ɬɟɥɟɝɪɚɦɢ ɨɞ ɜɪɜɧɢɬɟ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɢ. Ɉɬɜɨɪɚʁ ɫɢ ɨɱɢ Ɋɢɫɬɟ! Ɉɞ ɨɜɚ ɩɨɨɬɜɨɪɟɧɢ ɨɱɢ ɡɞɪɚɜʁɟ.

ȿɬɟ ɬɚɤɚ Ɋɢɫɬɟ. ɂ ɫɥɚɜɚ ɢ ɧɟɪɜɢɪɚʃɟ. ɇɟ ɦɨɠɟ ɢ ɧɟ ɬɟ ɨɫɬɚɜɚɚɬ ɞɚ ɫɟ ɩɨɪɚɞɭɜɚɲ. ȴɭɛɢɲɚ ɦɢ ɝɢ „ɱɟɫɬɢɬɚɲɟ“ ɧɚɝɪɚɞɢɬɟ ɫɨ ɡɛɨɪɨɜɢɬɟ ɞɟɤɚ „ɫɚɦɨ ʁɚɫ ɫɟ ɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɦ ɢ Ɂɟɧɢɱɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɡɚ ɫɬɟɪɢɢɧɢɬɟ ɧɚɝɪɚɞɢ...“. „ȼɫɭɲɧɨɫɬ, ʁɚɫ ɨɞ 1957 ɝɨɞɢɧɚ ɨɜɨʁ ɬɟɚɬɚɪ ɝɨ ɜɨɞɚɦ ɜɨ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɟɧ ɩɨɞɟɦ. ɋɟ ɢɦɚ ɟɞɧɚ ɭɝɨɪɧɢɰɚ. ɂɦɚ ɢ ɩɨɪɟɜɚʃɟ, ɧɨ ɧɟ ɬɚɤɜɢ ɢ ɬɨɥɤɚɜɢ. Ɍɚɤɚ ɲɬɨ ʁɚɫ ɧɟ ɫɭɦ ɩɨɞɡɚɩɪɟɥ ɬɭɤɭ ɬɪɱɚɦ ɤɨɧ ɫè ɩɨɧɨɜɢ ɢ ɩɨɧɨɜɢ ɬɪɢɭɦɮɢ, ɧɟɡɚɞɪɠɥɢɜɨ ɢ ɩɨɤɪɚʁ ɫɢɬɟ ɨɬɩɨɪɢ ɤɨɢ ɫɟ ɨɝɪɨɦɧɢ. ɒɬɨ ɫè ɧɟ ɦɢ ɫɟ ɢɫɩɪɟɱɢ ɧɚ ɩɚɬɨɬ? ɂ ɤɨʁɡɧɚɟ ɲɬɨ ɫè ɦɟ ɨɱɟɤɭɜɚ. ɋɚɦɨ ɫɨ ɡɞɪɚɜʁɟɬɨ ɞɚ ɧɟ ɭɬɧɚɦ! Ɍɨɚ ɟ ɧɚʁɜɚɠɧɨ. Ⱥ ɫɨ ɦɟɧɟ ɧɟ ɛɚɲ ɥɟɫɧɨ ʅɟ ɩɨɦɢɧɚɬ ɨɧɢɟ ɲɬɨ ɦɟ ɩɨɩɪɟɱɭɜɚɚɬ. ɇɨ, ɧɚ ɲɬɨ ɦɢ ɩɨɡɚɜɢɞɟɥɟ? ɇɚ ɤɭʅɚ ɥɢ, ɧɚ ɩɚɪɢ, ɜɢɤɟɧɞɢɰɢ, ɢɦɚʃɟ? Ɍɚɤɜɨ ɧɟɲɬɨ ʁɚɫ ɧɟɦɚɦ. Ɍɢɟ ɢɦɚɚɬ ɦɧɨɝɭ, ɦɧɨɝɭ ɩɨɜɟʅɟ. ɇɚ ɫɥɚɜɚɬɚ ɥɢ? Ɇɢɫɥɟɚ ɞɟɤɚ ɫɭɦ ɫɢɬɧɚ ɪɢɛɚ, ɤɨɝɚ ɫɚɤɚɚɬ ʅɟ ɦɟ ɢɫɱɢɫɬɚɬ, ɚ ʁɚɫ ɞɨɬɨɝɚɲ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɥɭɝɭɜɚɦ, ɚ ɧɟ ɝɥɟɞɚɚ ɢɥɢ ɧɟ ɦɨɠɟɚ ɞɚ ɜɢɞɚɬ ɞɟɤɚ ʁɚɫ ɫɭɦ ɦɭ ɫɥɭɝɭɜɚɥ ɧɚ ɦɨʁɨɬ ɧɚɪɨɞ, ɢɞɟɚɥ, ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɚ ɲɬɨ ɬɢɟ ɫɟ ɩɪɩɟɥɤɚɚ ɩɨɧɟɤɨɝɚɲ ɧɚ ɬɨʁ ɩɚɬ - ɬɚɤɚ ɫɚɤɚɥɨ ɞɚ ɛɢɞɟ. ɉɚ ɢ ɫɟɝɚ ɟɜɟ. ȳɚɫ ɬɪɟɛɚɲɟ ɞɚ ɝɢ ɜɢɤɧɚɦ ɢ ɞɪɭɝɢɬɟ ɫɨ ɦɟɧɟ ɞɨ ɤɥɢɧɱɨɬ ɧɚ ɨɜɚɚ ɜɨɟɧɚ ɜɟɠɛɚ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɧɟ ɝɢ ɜɢɤɧɚɜ, ɧɟɤɚ ɩɨɫɩɢʁɚɬ, ɨɜɚ ɟ ɦɨʁɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬ. ȳɚɫ „ɛɞɟɚɦ“ ɧɚɞ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɚ ɲɬɨɦ ɫɭɦ ʁɚɫ ɬɭɤɚ, ɫè ɭɲɬɟ ɞɪɭɝɢ ɧɟ ɬɪɟɛɚɚɬ. (5 ɦɚʁ 1980 ɝɨɞ.). „ɋɨ ɤɨɝɨ ɢ ɞɚ ɫɟ ɜɢɞɚɦ, ɫɬɢɫɤɚ ɪɚɤɚ, ɱɟɫɬɢɬɚ. Ɉɜɚ ɞɥɚɛɨɤɨ ɨɞɟɤɧɚɥɨ ɜɨ ɫɪɰɟɬɨ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɟɰɨɬ. ȳɚɫ ɜɨ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɨɜɚ ɧɟ ɝɨ ɨɱɟɤɭɜɚɜ. Ɉɜɚ ɟ ɞɨɠɢɜɟɚɧɨ ɤɚɤɨ ɩɪɚɡɧɢɤ, ɤɚɤɨ ɩɪɜɨɤɥɚɫɟɧ ɧɚɫɬɚɧ. ɇɟɦɚ ɱɨɜɟɤ ɲɬɨ ɧɟ ɡɧɚɟ ɢ ɡɚ ɱɢɧɨɬ ɢ ɡɚ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɢ ɧɟ ɟ ɬɪɨɝɧɚɬ ɞɨ ɫɪɰɟɬɨ. Ⱦɟɧɟɫ ɞɨʁɞɨɚ ɩɨɤɚɧɢ ɡɚ ɝɨɫɬɭɜɚʃɟ ɜɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɜɨ ɒɚɛɚɰ, ɡɚ Ⱦɭɛɪɨɜɧɢɱɤɢ ɥɟɬɧɢ ɢɝɪɢ. Ƚɢ ɡɚɤɚɱɢɜ ɢ ɞɜɟɬɟ ɩɨɤɚɧɢ ɧɚ ɬɚɛɥɚɬɚ, ɦɚɥɤɭ ɢ ɡɚ ɢɧɚɬ ɧɚ ɨɧɢɟ ɲɬɨ ɝɢ ɫɢɦɧɚɚ ɬɟɥɟɝɪɚɦɢɬɟ. ɂɧɚɤɭ ɞɨɛɢɜɦɟ ɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɬɟɥɟɝɪɚɦɢ ɫɨ ɱɟɫɬɢɬɤɢ ɡɚ ɭɫɩɟɯɨɬ...“. Ʉɚɤɨ ɩɨɛɟɞɧɢɰɢ ɧɚ ɋɬɟɪɢɢɧɨɬɨ ɩɨɡɨɪʁɟ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɧɚɫɬɚɩɢ ɢ ɧɚ Ⱦɭɛɪɨɜɧɢɱɤɢɬɟ ɥɟɬɧɢ ɢɝɪɢ ɧɚ 16 ʁɭɧɢ. Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɮɢɰɢʁɚɥɧɨ ɟ ɩɨɤɚɧɟɬ ɞɚ ɧɚɫɬɚɩɢ ɧɚ ɝɨɞɢɧɟɲɧɢɨɬ Ȼɟɥɝɪɚɞɫɤɢ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ȻɂɌȿɎ. Ⱦɨɫɟɝɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɤɚɤɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɤ ɧɚ ȻɂɌȿɎ ɢɦɚ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɧɨ ɞɜɚ ɩɚɬɢ: ɜɨ 1967 ɝɨɞɢɧɚ ɫɨ ɇɭɲɢʅɟɜɢɨɬ “ɉɨɤɨʁɧɢɤ” ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ȴɭɛɢɲɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɢ ɢ ɜɨ 1975 ɝɨɞɢɧɚ ɫɨ “ȳɚɧɟ Ɂɚɞɪɨɝɚɡ” ɨɞ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ.

92


†DIVO MESO– Ɍɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɫɟɡɨɧɚ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɡɚɜɪɲɢ. Ɍɟɚɬɪɢɬɟ ɝɢ ɡɚɬɜɨɪɢʁɚ ɜɪɚɬɢɬɟ. Ɍɪɢɬɟ ɫɤɨɩɫɤɢ ɬɟɚɬɪɢ ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚɚ ɞɚ ʁɚ ɡɚɜɪɲɚɬ ɫɟɡɨɧɚɬɚ ɫɨ ɩɪɟɦɢɟɪɢ. ɋè ɫɟ ɨɞɥɨɠɢ ɡɚ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɢɞɧɚɬɚ ɫɟɡɨɧɚ. Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɫɟ ɩɨɱɟɫɬɨ ɫɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚ ɧɢɡ ɞɨɫɬɢɝɧɭɜɚʃɚɬɚ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ. Ʉɚɤɨ ɞɚ ɫɬɚɧɚ ɜɨɨɛɢɱɚɟɧɨ ɧɚʁɜɢɫɨɤɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɧɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɬɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ, ɩɪɟɞ ɞɨɦɚɲɧɚɬɚ ɢ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɧɚɝɪɚɞɢɬɟ ɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢʁɚɬɚ ɞɚ ɦɭ ɩɪɢɩɚɼɚɚɬ ɧɚ ɨɜɨʁ ɤɨɥɟɤɬɢɜ. ɉɨ ɝɨɞɢɧɟɲɧɨɬɨ 25 ɋɬɟɪɢɢɧɨ ɩɨɡɨɪʁɟ, ɧɚ ɤɨɟ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɨɞ Ƚ. ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋ. ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɢ ɛɟɚ ɞɨɞɟɥɟɧɢ ɧɚʁɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɧɚɝɪɚɞɢ, ɩɨ ɧɚɫɬɚɩɨɬ ɧɚ Ⱦɭɛɪɨɜɧɢɱɤɢɬɟ ɥɟɬɧɢ ɢɝɪɢ ɢ ɩɪɟɫɬɨʁɚɬ ɧɚɫɬɚɩɢ ɢ ɧɚ Ɉɯɪɢɞɫɤɨ ɥɟɬɨ, ȻɂɌȿɎ, Ȼɨɪɲɧɢɤɨɜɢɬɟ ɫɪɟɞɛɢ ɢ Ƚɚɜɟɥɢɧɢɬɟ ɜɟɱɟɪɢ. Ⱦɟɧɨɜɢɜɟ ɨɜɨʁ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ʁɚ ɞɨɛɢ ɢ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ “Ʉɥɢɦɟɧɬ Ɉɯɪɢɞɫɤɢ”. ɋɢɬɟ ɨɜɢɟ ɭɫɩɟɫɢ ɛɟɚ ɩɨɜɨɞ ɡɚ ɫɪɟɞɛɚ ɫɨ ɞɨɥɝɨɝɨɞɢɲɧɢɨɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ ɨɜɚɚ ɤɭʅɚ Ɋɢɫɬɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ. ȼɚɤɚ ɝɨ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ Ʌɢɥʁɚɧɚ Ɇɚɡɨɜɚ ɪɚɡɝɨɜɨɪɨɬ: Ⱥɤɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɫɟ ɫɥɟɞɢ ɪɚɡɜɨʁɧɢɨɬ ɩɚɬ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɧɟ ɦɨɠɟ, ɚ ɞɚ ɧɟ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɚ ɧɚ ɫɜɨɟɜɢɞɟɧ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɜɨ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɪɚɫɬɟɠ ɢ ɫɨɡɪɟɜɚʃɟ. ɇɟɝɨɜɨɬɨ ɢɡɪɚɫɧɭɜɚʃɟ ɨɞ Ʉɭɤɥɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ Ɇɥɚɞɢɧɫɤɨ-ɞɟɬɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɢ ɩɨɞɨɰɧɚ ɜɨ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ, ɜɩɟɱɚɬɥɢɜɨ ɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɢɬɟ ɫɬɪɟɦɟɠɢ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɜɨ ɩɨɜɟʅɟ ɧɚɫɨɤɢ: ɤɚɞɪɨɜɫɤɢ, ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɫɤɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɢ ɞɪɭɝɢ. Ɇɢ ɫɟ ɱɢɧɢ ɞɟɤɚ ɨɞɝɨɜɨɪɨɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɛɚɪɚ ɜɨ ɜɡɚɟɦɧɚɬɚ ɩɨɜɪɡɚɧɨɫɬ ɧɚ ɨɜɢɟ ɤɥɭɱɧɢ ɩɪɚɜɰɢ, ɧɢɜɧɚɬɚ ɭɢɝɪɚɧɨɫɬ, ɦɟɼɭɫɟɛɧɨɬɨ ɪɚɡɛɢɪɚʃɟ ɢ ɩɨɱɢɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɢɜɧɢɬɟ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ. Ⱦɟɧɟɫ ɧɚɲɢɨɬ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ, ɢ ɩɨɤɪɚʁ ɧɟɤɨɢ ɫɥɚɛɨɫɬɢ, ɲɬɨ ɫɟ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧ ɩɪɢɞɪɭɠɧɢɤ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ, ɯɨɦɨɝɟɧ ɢ ɞɨɛɪɨ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɫɨ ɧɟɫɩɨɪɧɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɢ, ɨɫɩɨɫɨɛɟɧ ɞɚ ɫɟ ɡɚɮɚɬɢ ɫɨ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɢ ɧɚ ɧɚʁɫɥɨɠɟɧɢɬɟ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɡɚɞɚɱɢ ɡɚɪɚɞɢ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɧɚʁɞɨɛɪɨɬɨ ɩɪɟɞ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ. “ɋɨɡɪɟɜɚʃɟɬɨ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɫɟ ɞɨɥɠɢ ɧɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɫɬ ɡɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ. ɇɚɲɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɲɢɪɨɤɨ ɟ ɨɬɜɨɪɟɧ ɫɟɤɨɝɚɲ ɢ ɡɚ ɫɟɤɨʁ ɜɢɞ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ, ɧɨ ɩɨɞ ɭɫɥɨɜ ɬɚɚ ɞɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬ. ɋɚɦɨ ɫɨ ɢɡɧɚɨɼɚʃɟɬɨ ɧɚ ɡɚɟɞɧɢɱɤɢ ʁɚɡɢɤ ɢ ɫɨ ɡɞɪɭɠɟɧɢ ɫɢɥɢ, ɫɨ ɩɨɝɨɥɟɦ ɭɫɩɟɯ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɟ ɪɟɲɚɜɚɚɬ ɪɟɞɢɰɚ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɫɥɨɠɟɧɢ ɢ

ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɩɪɚɲɚʃɚ. Ɍɭɤɚ ɩɪɟɞ ɫɟ, ɦɢɫɥɚɦ ɢ ɧɚ ɨɧɢɟ ɱɢɧɢɬɟɥɢ ɲɬɨ ɩɨɦɚɝɚɚɬ ɜɨ ɪɟɲɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɧɚ ɪɟɥɚɰɢʁɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪ-ɩɭɛɥɢɤɚ. ɒɬɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɞɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɬ, ɢɧɨɜɚɰɢɢɬɟ ɲɬɨ ɫɟ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɧɚ ɧɚɲɢɬɟ ɬɪɢ ɫɰɟɧɢ (ɝɨɥɟɦɚɬɚ, ɦɚɥɚɬɚ ɢ ɞɟɬɫɤɚɬɚ) ɛɢ ɪɟɤɨɥ ɞɟɤɚ ɬɢɟ ɫɟ ɧɚɲɚ ɩɪɢɞɨɛɢɜɤɚ, ɡɨɲɬɨ ɧɢɬɭ ɟɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɛɟɡ ɧɢɜ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɞɢ ɧɚɩɪɟɞ. ɋɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɤɨɢ ɜɨ ɫɟɛɟ ɝɨ ɧɨɫɟɚ ɢ ɝɨ ɧɨɫɚɬ ɛɪɚɧɨɬ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɨɬɨ ɢ ɚɤɬɭɟɥɧɨɬɨ, ɢ ɬɨɤɦɭ ɬɢɟ ɧɚɩɨɪɢ ɛɟɚ ɢ ɨɫɬɚɧɭɜɚɚɬ ɧɭɠɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚ ɩɚɬɨɬ ɲɬɨ ɜɨɞɢ ɤɨɧ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚ ɧɚ ɧɨɜɢ ɫɰɟɧɫɤɢ ɮɨɪɦɢ, ɛɟɡ ɲɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɦɢɫɥɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɧɢɬɭ ɩɚɤ ɞɚ ɞɨʁɞɟ ɞɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɬɟ ɨɫɜɟɠɭɜɚɱɤɢ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɫɰɟɧɚ. ɋɨ ɨɜɢɟ ɱɟɤɨɪɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɲɬɨ ɟ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɟɧɚ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɪɚɦɧɨɬɟɠɚ ɦɟɼɭ ɲɢɪɨɤɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɬɟ ɬɟɤɨɜɢ, ɬɭɤɭ ɬɚɚ ɟ ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɢ ɡɚ ɩɨɩɭɥɚɪɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɨɫɜɟɞɨɱɟɧɢɬɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢ ɞɜɢɠɟʃɚ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ. Ɉɜɚ ɟ ɧɚʁɞɨɛɪɚ ɩɨɬɜɪɞɚ ɡɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɢ ɩɨɤɪɚʁ ɫɜɨɢɬɟ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɱɤɢ ɫɬɪɟɦɟɠɢ ɢ ɧɚɫɨɤɢ ɤɨɧ ɫɨɜɪɟɦɟɧɨɬɨ, ɧɚɲɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɭɫɩɟɚ ɞɚ ɝɨ ɫɨɱɭɜɚ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɢɨɬ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɨ ɩɨɱɜɚɬɚ ɨɞ ɤɨʁɚ ɩɨɧɢɤɧɭɜɚ ɢ ɞɚ ɩɪɟɪɚɫɧɟ ɜɨ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɤɭʅɚ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɞɚ ɝɢ ɧɚɫɟɬɢ ɠɟɥɛɢɬɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɧɚ ɫɜɨɢɬɟ ɝɥɟɞɚɱɢ. “Ʉɨɝɚ ɡɛɨɪɭɜɚɦɟ ɡɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɫɬɚ ɧɚ ɧɚɲɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬ ɡɚ ɫɟɤɚɤɨɜ ɜɢɞ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ, ɦɢɫɥɚɦ ɧɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɬɨ ɤɨɨɩɟɪɢɪɚʃɟ ɫɨ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɬɜɨɪɟɱɤɢ ɩɪɨɮɢɥɢ, ɧɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɫɨ ɪɟɠɢɫɟɪɢ, ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢ, ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɢ, ɬɜɨɪɰɢ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɦɭɡɢɤɚɬɚ, ɛɚɥɟɬɨɬ ɢ ɞɪ. ɉɨɧɚɬɚɦɭ ɬɭɤɚ ɫɩɚɼɚ ɢ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɫɨ ɫɪɨɞɧɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɤɭʅɢ ɤɚɤɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ ɡɚ ɢɡɧɚɨɼɚʃɟ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɲɬɨ ʅɟ ɜɨɞɚɬ ɤɨɧ ɩɨɛɟɡɛɟɞɧɨ ɧɚɞɦɢɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɟɞɨɪɚɡɛɢɪɚʃɚɬɚ ɢ ɤɨɧ ɬɪɚɫɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɰɜɪɫɬɢ ɩɚɬɢɲɬɚ ɡɚ ɟɞɧɚ ɩɨɩɥɨɞɧɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɜɨ ɫɢɬɟ ɧɚɫɨɤɢ. Ɍɨɱɧɨ ɟ ɞɟɤɚ ɜɨ ɧɚɲɢɨɬ ɚɤɬɟɪɫɤɢ ɚɧɫɚɦɛɥ ɫɟ ɡɚɫɬɚɩɟɧɢ ɫɢɬɟ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ. Ɍɨɚ ɟ ɟɞɟɧ ɝɨɥɟɦ ɩɥɭɫ ɲɬɨ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨ ɝɟɧɟɪɚɰɢɫɤɨ ɧɚɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɛɪɡɚ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɜɤɥɨɩɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɨɦɥɚɞɢɬɟ ɜɨ ɬɟɤɨɜɧɚɬɚ ɬɜɨɪɟɱɤɚ ɞɟʁɧɨɫɬ ɢ ɧɚ ɧɢɜɧɨɬɨ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨ ɫɨɡɪɟɜɚʃɟ. Ⱦɟɧɟɫ ɜɨ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɫɟ ɜɪɚɛɨɬɟɧɢ 23 ɚɤɬɟɪɢ ɫɨ ɜɢɫɨɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɨɞ ɤɨɢ 10 ɝɨ ɡɚɜɪɲɢʁɚ Ɏɚɤɭɥɬɟɬɨɬ ɡɚ ɞɪɚɦɫɤɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ.

93


†DIVO MESO– ȱ ɪɟɱɟɧɨ “ɪɟɰɟɩɬ” ɡɚ ɧɟʁɡɢɧɨɬɨ ɨɫɜɨʁɭɜɚʃɟ, ɩɪɚɲɭɜɚ Ɇɚɡɨɜɚ. ɍɲɬɟ ɨɞ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚɩɨɦɟɧɚɜ ɤɨɥɤɭ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɦɭ ɩɨɫɜɟɬɭɜɚɦɟ ɧɚ ɨɜɨʁ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɇɚɲɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɫɟ ɧɚɨɼɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɚɥɟɤɭ ɨɞ ɰɟɧɬɚɪɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. ɇɨ ɧɢɟ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ, ɧɟɦɚɦɟ ɩɪɢɱɢɧɚ ɞɚ ɫɟ ɠɚɥɢɦɟ ɧɚ ɧɟɞɨɜɨɥɧɨ ɩɭɛɥɢɤɚ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɡɚ ɧɟɤɨɢ ɧɚɲɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɜɥɟɡɧɢɰɢɬɟ ɫɟ ɩɪɨɞɚɞɟɧɢ ɢ ɧɟɤɨɥɤɭ

ȼɨ ɧɢɤɨʁ ɫɥɭɱɚʁ ɧɟ ɛɢ ɫɦɟɟɥɨ ɞɚ ɫɬɚɧɟ ɡɛɨɪ ɡɚ ɧɟɤɚɤɜɚ ɦɟɯɚɧɢɱɤɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɪɟɥɚɰɢʁɚɬɚ ɚɜɬɨɪ-ɬɟɚɬɚɪ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ. ɋɟ ɬɪɭɞɢɦɟ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɢɦɟ ɬɜɨɪɟɱɤɢ ɩɪɨɰɟɫ. ɇɨ, ɬɨʁ ɛɚɪɚ ɧɚɬɚɦɨɲɧɢ ɫɟɪɢɨɡɧɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɚ, ɢɚɤɨ ɬɢɟ ɫɟ ɨɩɬɨɜɚɪɟɧɢ ɫɨ ɧɢɡɚ ɪɢɡɢɰɢ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɜɨ ɢɡɦɢɧɚɬɢɨɬ 15 ɝɨɞɢɲɟɧ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ 113 ɩɪɟɦɢɟɪɢ, ɨɞ ɤɨɢ 32 ɛɟɚ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɨɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ

Ȼɥɚɝɨʁ ɑɨɪɟɜɫɤɢ, Ɇɢɥɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɫɤɚ, Ʉɪɭɦ ɋɬɨʁɚɧɨɜ, ɇɟɧɚɞ ɋɬɨʁɚɧɨɜɫɤɢ, ɋɧɟɠɚɧɚ ɋɬɚɦɟɫɤɚ ɚɜɬɨɪɢ. Ɉɜɚ ʁɚɫɧɨ ɭɤɚɠɭɜɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟʃɟɬɨ ɬɪɚʁɧɚ ɝɪɢɠɚ ɞɚ ɫɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚ ɢ ɧɚɬɚɦɭ ɩɨɬɬɢɤɧɭɜɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ. Ɉɜɚ ɝɨɜɨɪɢ ɞɟɤɚ ɧɚɝɥɚɫɟɧɨɬɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɧɚ ɞɨɦɚɲɧɚɬɚ ɞɪɚɦɚ ɩɪɢɞɨɧɟɫɟ ɬɟɬɚɪɨɬ ɞɚ ɝɨ ɧɚʁɞɟ ɫɜɨʁɨɬ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬ, ɫɜɨʁɨɬ ɩɪɨɮɢɥ, ɚ ɫɨ ɬɨɚ ɢ ɫɚɬɢɫɮɚɤɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɟɞ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɢ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɚɬɚ ɡɚɟɞɧɢɰɚ... ɋɦɟɬɚɦɟ ɞɟɤɚ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɜɨ ɢɞɧɢɧɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢɦɟ ɫɨ Ⱦɪɭɲɬɜɨɬɨ ɧɚ ɩɢɫɚɬɟɥɢɬɟ, ɫɨ ɰɟɥ ɡɚɟɞɧɢɱɤɢ ɞɚ ɧɚʁɞɟɦɟ ɩɚɬ ɡɚ ɩɨɩɪɨɞɥɚɛɨɱɟɧɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ. ɋɦɟɬɚɦ ɞɟɤɚ ɩɪɟɤɭ ɋɂɁ-ɨɜɢɬɟ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢʁɚɬɚ ɚɜɬɨɪ-ɪɟɠɢɫɟɪ-ɬɟɚɬɚɪ”. ɉɭɛɥɢɤɚɬɚ ɧɢɤɨɝɚɲ ɧɟ ɦɭ ɧɟɞɨɫɬɚɫɭɜɚɥɚ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ. ȳɚ ɢɦɚɬɟ ɩɨɜɟʅɟ ɨɞ ɤɨʁɚ ɢ ɞɚ ɟ ɞɪɭɝɚ ɧɚɲɚ ɤɭʅɚ. ɂɦɚɬɟ ɥɢ, ɝɪɭɛɨ

ɞɟɧɚ ɩɪɟɞ ɧɢɜɧɨɬɨ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚʃɟ. Ɉɞ ɞɟɧ ɧɚ ɞɟɧ ɢɦɚɦɟ ɫɟ ɩɨɝɨɥɟɦ ɩɪɢɥɢɜ ɧɚ ɧɨɜɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ɢ ɬɨɚ ɩɪɟɞ ɫɟ ɨɞ ɪɟɞɨɜɢɬɟ ɧɚ ɦɥɚɞɢɧɚɬɚ. ȿɞɟɧ ɛɪɨʁ ɨɞ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɩɢɟɫɢ ɞɨɠɢɜɟɚ ɩɨɜɟʅɟ ɢ ɨɞ 30 ɢɡɜɟɞɛɢ. ɇɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ ɩɨɜɟʅɟ ɨɞ 30 ɩɚɬɢ ɨɬɩɚɼɚɚɬ 41 ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɢɥɢ 37,61%, 19 ɩɪɟɦɢɟɪɢ ɢɥɢ 1,43% ɫɟ ɪɟɩɪɢɡɢɪɚɧɢ ɨɞ 30 ɞɨ 39 ɩɚɬɢ; 9 ɢɥɢ 8,26% ɨɞ 40 ɞɨ 49 ɩɚɬɢ; 8 ɢɥɢ 7,34% ɨɞ 50 ɞɨ 99 ɩɚɬɢ ɢ 5 ɢɥɢ 4,59% ɧɚɞ 100 ɩɚɬɢ. ɇɟ ɛɢ ɡɛɨɪɭɜɚɥ ɡɚ ɧɢɤɚɤɜɢ ɪɟɰɟɩɬɢ, ɬɭɤɭ ɡɚ ɞɨɥɝɨɝɨɞɢɲɧɚ ɧɚɩɨɪɧɚ ɪɟɩɟɪɬɨ-ɚɪɫɤɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɡɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɧɚ ɧɚɲɟɬɨ ɪɚɛɨɬɟ-ʃɟ ɢ ɩɨɫɬɨʁɚɧɚ ɝɪɢɠɚ ɡɚ ɧɚɲɢɨɬ ɝɥɟɞɚɱ. ȼɢɟ, ɜɨ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɪɚɦɤɢ, ɧɚʁɞɨɥɝɨ ɜɪɟɦɟ ɫɬɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɤɭʅɚ. Ʉɨɥɤɭ ɞɨɥɝɨɝɨɞɢɲɧɨɬɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɩɪɢɞɨɧɟɫɟ ɡɚ

94


†DIVO MESO– ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɲɬɨ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɞɟɧ ɧɚ ɞɟɧ ɝɢ ɠɧɟɟ? ȷɟ ɝɢ ɫɩɨɦɟɧɚɦ ɧɟɤɨɥɤɭɬɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɜɪɡɚɧɢ ɫɨ ɦɨɟɬɨ ɪɚɛɨɬɟʃɟ ɢ ɡɚ ɱɢɟ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɫɟ ɡɚɥɚɝɚɦ ɫɨ ɝɨɞɢɧɢ. Ɍɪɟɛɚ ɲɬɨ ɩɨɢɬɧɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚɞɦɢɧɟ ɧɟɚɤɬɢɜɧɨɬɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɢ ɚɧɚɥɨɝɧɨ ɧɚ ɬɨɚ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɚɬɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɛɚ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ; ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɪɟɲɚɬ ɞɨ ɤɪɚʁ ɨɞɧɨɫɢɬɟ ɫɨ ɫɪɨɞɧɢɬɟ ɦɟɞɢɭɦɢ-ɮɢɥɦɨɬ, ɢ ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚɬɚ; ɩɨɬɨɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɞɦɢɧɟ ɧɟɭɫɨɝɥɚɫɟɧɨɫɬɚ ɦɟɼɭ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɧɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɜɪɫɤɢɬɟ ɧɚ ɜɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ, ɞɚ ɫɟ ɟɥɢɦɢɧɢɪɚɚɬ ɧɢɫɤɢɬɟ ɩɪɢɦɚʃɚ, ɞɚ ɫɟ ɧɚɞɦɢɧɚɬ ɢ ɪɟɲɚɬ ɥɨɲɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ, ɞɚ ɫɟ ɧɚʁɞɟ ɡɚɟɞɧɢɱɤɢ ʁɚɡɢɤ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɧɚ ɧɟɞɢɮɢɧɢɪɚɧɢɬɟ ɨɞɧɨɫɢ ɫɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɬɟ ɤɭʅɢ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ...ɇɨ, ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɢ ɩɪɨɩɭɫɬɢ ɲɬɨ ʁɚ ɨɩɬɨɜɚɪɭɜɚɚɬ ɧɚɲɚɬɚ ɞɟʁɧɨɫɬ, ɝɥɚɜɧɨ ɩɨɪɚɞɢ ɩɪɨʁɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɚɬɚ ɫɜɟɫɬ, ɪɚɡɧɢ ɨɬɩɨɪɢ, ɩɪɢɜɚɬɧɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɢ, ɫɭɟɬɢ ɢ ɫɥɢɱɧɨ. ɇɨ, ɢ ɬɢɟ ɫɟ ɧɨɪɦɚɥɧɢ ɩɪɢɞɪɭɠɧɢ ɩɨʁɚɜɢ ɲɬɨ ɧɟ ɦɟ ɱɭɞɚɬ ɦɧɨɝɭ ȼɚɲɟɬɨ ɟɝɡɢɫɬɢɪɚʃɟ ɟ ɫɜɪɡɚɧɨ ɢ ɡɚ ɜɚɲɚɬɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɱɤɚ ɞɟʁɧɨɫɬ ɧɚ ɨɜɚɚ ɨɛɥɚɫɬ Ⱥɜɬɨɪ ɫɬɟ ɧɚ ɬɚɤɜɚ ɤɧɢɝɚ. Ɉɜɚ ɟ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɨ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨ ɤɨʁɚ ɤɚʁ ɧɚɫ ɫɟ ɡɚɧɢɦɚɜɚɚɬ ɦɚɥɤɭɦɢɧɚ. ɋɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ ɲɬɨ ɨɬɤɪɢɜɚɬɟ ɟɞɧɨ ɩɨɝɥɚɜʁɟ ɤɨɟ ɢ ɟ ɩɨɦɚɥɤɭ ɩɨɡɧɚɬɨ ɧɚ ɲɢɪɨɤɚɬɚ ʁɚɜɧɨɫɬ ɤɚɠɟɬɟ ɧɢ ɧɟɲɬɨ ɩɨɜɟʅɟ ɢ ɡɚ ɨɜɚɚ ɜɚɲɚ ɞɟʁɧɨɫɬ. ɂɫɬɪɚɠɭɜɚɱɤɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɟ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɚ, ɧɨ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɨ ɫɥɨɠɟɧɚ ɢ ɧɚɩɨɪɧɚ. ɇɚɫɬɨʁɭɜɚʃɚɬɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɧɢɤɧɟ ɜɨ ɩɨɛɥɢɫɤɨɬɨ ɢɥɢ ɩɨɞɚɥɟɱɧɨɬɨ ɦɢɧɚɬɨ, ɞɚ ɫɟ ɨɫɜɟɬɥɚɬ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɢɬɟ ɚɫɩɟɤɬɢ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢɨɬ ɪɚɡɜɢɬɨɤ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɢ ɞɪɚɦɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɫɟ ɩɪɨɫɥɟɞɟɧɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɫɨ ɧɢɡɚ ɫɚɦɨɨɬɤɚɠɭɜɚʃɚ, ɬɭɤɭ ɢ ɫɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɫɨɫɬɨʁɛɢɬɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ ɲɬɨ ɩɨɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨ. ɂɚɤɨ ɜɨ ɞɨɫɟɝɚɲɧɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɜɨ ɨɜɚɚ ɧɚɫɨɤɚ ɫɭɦ ɩɪɨɭɱɢɥ ɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɞɨʁɞɨɜ ɞɨ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɞɟɤɚ ɩɪɟɬɫɬɨɢ ɩɪɨɧɢɤɧɭɜɚʃɟ ɜɨ ɫɨɞɪɠɢɧɚɬɚ ɧɚ ɭɲɬɟ ɩɨɜɟʅɟ, ɞɨɫɟɝɚ ɧɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭɜɚɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. ɍɩɨɪɧɨ ɧɚɫɬɨʁɭɜɚɦ ɞɚ ɝɢ ɪɚɡɨɬɤɪɢʁɚɦ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɪɚɫɬɭɪɟɧɢ ɩɨ ɦɧɨɝɭɛɪɨʁɧɢɬɟ ɞɧɟɜɧɢ, ɧɟɞɟɥɧɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɜɟɫɧɢɰɢ ɢ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɢ ɫɩɢɫɚɧɢʁɚ. ɉɨɫɬɚɩɧɨ ɢ ɬɪɩɟɥɢɜɨ, ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɨɬ ɮɨɧɞ ɧɚ ɫɨɡɧɚɧɢʁɚ ɲɬɨ ʅɟ ɩɪɢɞɨɧɟɫɟ ɡɚ ɩɨɰɟɥɨɫɧɚ, ɩɨɨɛʁɟɤɬɢɜɧɚ ɢ ɜɪɡ ɧɚɭɱɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɮɭɧɞɢɪɚɧɚ ɫɥɢɤɚ ɡɚ ɪɚɫɬɟɠɨɬ ɧɚ ɨɜɚɚ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɜɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɪɚɦɤɢ. Ɍɢɟ ɧɚ ɬɨʁ ɧɚɱɢɧ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɲɬɨ ɨɬɤɚɤɨ ʅɟ ɛɢɞɚɬ ɜɨɨɛɥɢɱɟɧɢ ɜɨ ɫɨɞɪɠɢɧɫɤɚ ɰɟɥɢɧɚ (ɯɪɨɧɨɥɨɲɤɢ

ɢ ɬɟɦɚɬɫɤɢ) ɧɟɨɫɩɨɪɧɨ ʅɟ ɡɧɚɱɚɬ ɧɨɜ ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɡɚ ɞɨɨɫɜɟɬɥɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɨɜɚɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɭɦɟɬɧɢɱɤɚ ɫɮɟɪɚ. ɍɜɟɪɟɧ ɫɭɦ ɞɟɤɚ ɩɨ ɜɚɤɨɜ ɩɚɬ ɧɟ ɫɚɦɨ ɲɬɨ ʅɟ ɛɢɞɟ ɡɛɨɝɚɬɟɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢɬɟ ɨɞ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɬɭɤɭ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚ ɢ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɱɤɨɬɨ ɬɜɨɪɟɲɬɜɨ. Ɂɚ ɫɟɝɚ ɦɨɠɚɦ ɞɚ ɤɚɠɚɦ ɞɟɤɚ ɢɦɚɦ ɧɚɩɪɚɜɟɧɨ ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɧɚɲɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɨɞ 1919 ɞɨ 1941 ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɨɞ 1944 ɞɨ 1979 ɝɨɞɢɧɚ. ɇɨ ɢ ɩɨɤɪɚʁ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɨɞ ɜɚɤɜɢɨɬ ɬɪɭɞ ɡɚ ɰɟɥɨɬɨ ɧɚɲɟ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ, ʁɚɫ ɫɟɭɲɬɟ ɧɟ ɫɭɦ ɧɚɲɨɥ ɢɡɞɚɜɚɱ.” Ɋɟɠɢɫɟɪɨɬ Ⱦɢɦɢɬɚɪ ȷɨɫɬɚɪɨɜ ɩɨ ɬɪɟɬ ɩɚɬ ɫɟ ɧɚɜɪɚɬɭɜɚ ɜɪɡ ɬɜɨɪɟɲɬɜɨɬɨ ɧɚ Ƚɨɪɤɢ. ɉɪɟɞ “ȼɚɫɚ ɀɟɥɟɡɧɨɜɚ” ɬɨʁ ɝɢ ɩɨɫɬɚɜɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ “ɇɚ ɞɧɨɬɨ” ɢ “ȿɝɨɪ Ȼɭɥɢɱɨɜ”. ɋɨɜɪɟɦɟɧɨɬɨ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɜɟɥɢ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɟ ɛɚɪɚɧɨ ɜɨ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɢɞɟʁɧɢɬɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ ɚɜɬɨɪɨɬ ɜɨ ɬɟɤɫɬɨɬ. Ƚɨɪɤɢ ʁɚ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚ ɫɢɥɧɚɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬ ɧɚ ȼɚɫɚ ɀɟɥɟɡɧɨɜɚ ɤɨʁɚ ɟ ɜɨ ɩɨɫɬɨʁɚɧ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫɨ ɨɤɨɥɢɧɚɬɚ ɢ ɜɨɨɩɲɬɨ ɫɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ. Ʉɨɧɮɥɢɤɬɨɬ Ƚɨɪɤɢ ɝɨ ɩɪɢɤɚɠɚɥ ɫɨ ɠɟɫɬɨɤɨɫɬ, ɛɟɫɤɨɦɩɪɨɦɢɫɧɨɫɬ ɢ ɝɨ ɨɫɬɚɜɚ ɛɟɡ ɪɟɲɟɧɢɟ. ɋɨ ɚɧɫɚɦɛɥɨɬ ɧɚɫɬɨʁɭɜɚɥɟ ɬɨɚ ɞɚ ɝɨ ɪɚɡɪɟɲɚɬ ɫɨ ɫɰɟɧɫɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɲɬɨ ɩɨɭɛɟɞɥɢɜ ɧɚɱɢɧ. ɇɚ ɨɜɚɚ ɥɢɧɢʁɚ ɫɟ ɞɜɢɠɢ ɢ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɧɚɦɟɪɚ ɬɟɤɫɬɨɬ ɞɚ ɝɨ ɨɫɨɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɝɥɟɞɚɱɨɬ ɜɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɧɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɢɬɟ, ɞɨɞɟɤɚ ʁɚ ɫɥɟɞɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ, ɞɚ ɧɟ ɛɢɞɟ ɜɨ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɜɨ ɦɢɝɨɬ ɞɚ ɞɨɧɟɫɟ ɨɞɥɭɤɚ ɤɨʁ ɟ ɜɢɧɨɜɟɧ, ɚ ɤɨʁ ɧɟ ɨɞ ɞɜɟɬɟ ɡɚɜɚɞɟɧɢ ɫɬɪɚɧɢ ɤɚɤɨ ɢ ɫɟ ɨɧɚ ɲɬɨ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɛɟɫɤɪɚʁɧɨ ɭɛɟɞɥɢɜɨ ɤɚɤɨ ɦɨɠɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ. “ȼɚɫɚ ɀɟɥɟɡɧɨɜɚ” ɟ ɩɪɜɚɬɚ ɩɪɟɦɢɟɪɚ ɨɞ ɟɫɟɧɫɤɢɨɬ ɞɟɥ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɫɟɡɨɧɚ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɬɚ. Ⱦɪɚɦɚɬɚ ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɟ ɡɚ ɪɚɫɩɚɼɚʃɟɬɨ ɧɚ ɟɞɧɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ, ɭɪɢɜɚʃɟ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɤɚɬɚ ɤɥɚɫɚ. Ɋɟɠɢʁɚɬɚ, ɩɢɲɭɜɚ Ɇɚɡɨɜɚ, ɧɟ ɬɪɝɧɚɥɚ ɜɨ ɩɨɥɢɜɚɥɟɧɬɧɨ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɧɚ ɦɧɨɝɭ ɛɨɝɚɬɚɬɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ ɧɚ “ȼɚɫɚ ɀɟɥɟɡɧɨɜɚ”. “ɇɟ ɢɡɞɪɠɚɥ ɜɨ ɢɡɧɚɨɼɚʃɟɬɨ ɧɚ ɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɞɨ ɤɪɚʁ ɞɚ ɫɟ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢ ɢɫɬɨɪɢɫɤɚɬɚ, ɟɬɢɱɤɚɬɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚɬɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ ɧɚ ɜɪɟɦɟɬɨ, ɤɨɝɚ ɬɨʁ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧ ɫɥɨʁ ɢ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɚ ɫɟ ɪɚɫɩɚɼɚ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨʁɞɟ ɞɨ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢɢɬɟ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɨɫɬɚ”. ɇɚɞɚ Ƚɟɲɨɫɤɚ (ɀɟɥɟɡɧɨɜɚ) ɧɟ ɢɡɞɪɠɚɥɚ. ȼɚɫɚ ɀɟɥɟɡɧɨɜɚ “ɢɦɚ ɝɪɭɛɨɫɬɢ ɢ ɛɟɫɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɧɨɫɬ ɢ ɟɧɟɪɝɢʁɚ, ɧɨ ɫɟ ɧɟɤɚɞɟ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚ, ɛɟɡ ɩɪɨɞɥɚɛɨɱɟɧɨɫɬ, ɛɟɡ ɝɨɥɟɦɨ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨ ɱɭɜɫɬɜɨ ɢ ɞɨɠɢɜɟɚɧɨɫɬ, ɢɚɤɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɟɤɚ ɬɚɤɨɜ ɧɚɩɨɪ ɟ ɩɪɢɫɭɬɟɧ, ɧɨ ɢ ɪɚɫɤɢɧɚɬ ɧɚ ɞɟɥɨɜɢ”. Ɍɪɢ ɤɪɟɚɰɢɢ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɢɦɚɥɟ ɩɪɢɦɚɬ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ: 95


†DIVO MESO– ȱ Ⱦɢɦɱɟ Ɇɟɲɤɨɜɫɤɢ (ɉɪɨɯɨɪ) “ɡɚɪɚɞɢ ɭɛɚɜɨɬɨ ɧɢʁɚɧɫɢɪɚʃɟ ɧɚ ɪɟɚɤɰɢɢɬɟ ɧɚ ɥɢɤɨɬ ɢ ɢɫɬɨɬɨ ɬɚɤɜɨ ɧɢʁɚɧɫɢɪɚʃɟ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɬɚ:, ɋɧɟɠɚɧɚ ɋɬɚɦɟɫɤɚ (Ɋɚɲɟɥɚ) “ɡɚɪɚɞɢ ɡɚɨɤɪɭɠɟɧɚɬɚ ɤɪɟɚɰɢʁɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɧɟ ɧɭɞɢ ɩɨɜɪɲɧɚ ɫɰɟɧɫɤɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɛɚ, ɬɭɤɭ ʁɚɫɧɨɫɬ ɢ ɱɢɫɬɨɬɚ ɤɨʁɚ ɩɨɱɢɜɚ ɜɨ ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɚɪɬɢɫɬɢɱɤɢ ɫɟɧɡɢɛɢɥɢɬɟɬ” ɢ ɋɚɛɢɧɚ Ⱥʁɪɭɥɚ (Ⱥɧɚ) “ɡɚɪɚɞɢ ɬɨɚ ɲɬɨ ɟ ɧɚʁɛɥɢɫɤɚ ɞɨ ɥɢɤɨɬ ɜɨ ɫɟɤɨʁɚ ɩɨʁɚɜɚ ɢ ɩɨɝɥɟɞ”. ȼɢɨɥɟɬɚ ɒɚɩɤɨɜɫɤɚ (ȴɭɞɦɢɥɚ) ʁɚ ɞɨɧɟɫɭɜɚ ɫɨ ɫɰɟɧɫɤɢ ɲɚɪɦ ɤɨʁ ɧɚ ɦɢɝɨɜɢ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɭɜɚ ɭɛɚɜɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɦɟɼɭ ɨɧɚ ɲɬɨ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɢ ɝɥɟɞɚɥɢɲɬɟɬɨ”.7 Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɚɧɤɟɬɚ ɧɚ „ɉɨɥɢɬɢɤɚ“ – „ɒɬɨ ɡɚ ɬɟɛɟ ɛɟɲɟ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɨ ɜɨ ɫɟɡɨɧɚɬɚ“ Ɇɢɥɚɧ Ȯɭɪɱɢɧɨɜ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɧ ɤɪɢɬɢɱɚɪ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ, „Ɇɥɚɞɢɬɟ ɦɚʁɫɬɨɪɢ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ“: „ȼɟʅɟ ɧɟɤɨɥɤɭ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɬɨ ɧɟɛɨ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɧɟɦɚ ɞɟɥɚ ɤɨɢ ɫɧɚɠɧɨ ɛɢ ɫɟ ɢɡɞɜɨɢɥɟ ɫɨ ɫɜɨʁɨɬ ɛɥɟɫɨɤ ɢ ɛɢ ɨɫɜɟɬɥɢɥɟ ɟɞɟɧ ɩɨɲɢɪɨɤ ɢ ɩɨɞɥɚɛɨɤ ɞɭɯɨɜɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ. ȼɟʅɟ ɩɨɬɜɪɞɟɧɢ ɩɢɫɚɬɟɥɢ ɨɛʁɚɜɭɜɚɚɬ ɫɜɨɢ ɧɨɜɢ ɢɥɢ ɦɚɥɤɭ ɡɚɩɚɡɟɧɢ ɭɫɩɟɲɧɢ ɞɟɥɚ. ɋɟ ɨɛʁɚɜɭɜɚɚɬ ɩɨɧɟɤɨɝɚɲ ɢ ɨɧɚ ɲɬɨ ɡɚɞ ɫɟɛɟ ɧɟ ɨɫɬɚɜɚ ɬɪɚʁɧɢ ɬɪɚɝɨɜɢ. Ⱦɨɥɝɨ ɨɱɟɤɭɜɚɧɚɬɚ ɨɛɧɨɜɚ, ɞɨɥɝɨ ɧɚ ɩɪɟɜɪɚɬɧɢɱɤɢ, ɧɟɨɞɨɥɢɜɢ ɢɚɤɨ ɢ ɬɭɤɚ ɢɦɚ ɡɚɩɚɡɟɧɢ ɞɟɥɚ. Ɇɢɫɥɚɦ ɞɟɤɚ ɜɟʅɟ ɞɨɥɝɨ ɜɪɟɦɟ ɨɧɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɨɬɨ ɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨ ɧɨɜɨ, ɬɪɟɩɟɪɢ ɧɚ ɫɰɟɧɢɬɟ ɧɚ ɧɚɲɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɤɭʅɢ. Ⱦɚ, ɫɟɝɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɟ ɜɨ ɩɪɜ ɩɥɚɧ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɧɟɤɨɝɚɲ ɬɨɚ ɛɟɲɟ ɥɢɤɨɜɧɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ, ɩɚ ɩɨɟɡɢʁɚɬɚ... ɋɨɡɪɟɚʁɚ ɦɥɚɞɢ ɢ ɜɢɬɚɥɧɢ ɦɚʁɫɬɨɪɢ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ. Ɇɢɫɥɚɦ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ, ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɇɢɥɱɢɧ, ɩɨɤɪɚʁ ȴɭɛɢɲɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɢ, ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɚɬɚɪ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ, ɤɨʁ ɦɟ ɧɚɬɟɪɚ ɬɪɢɩɚɬɢ ɜɨ ɟɞɧɚ ɫɟɡɨɧɚ ɞɚ ʁɚ ɝɥɟɞɚɦ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“, ɧɚ ɦɥɚɞɢɨɬ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɢ ɜɨ ɨɜɨʁ ɦɢɝ ɧɚʁɭɛɟɞɥɢɜ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɚɜɬɨɪ. ɇɟɝɨɜɨɬɨ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɟ ɨɞɚɦɧɚ ɧɟɨɩɯɨɞɟɧ ɩɚɬɨɤɚɡ ɧɚ ɧɚɲɢɨɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧ ɩɢɫɚɬɟɥ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɪɚɦɫɤɢ, ɬɭɤɭ ɢ ɧɚ ɩɪɨɡɧɢɨɬ. Ƚɥɚɫɚɦ ɡɚ Ƚɨɪɚɧɚ, ɡɚ ɍɧɤɨɜɫɤɢ, ɡɚ ɥɭɼɟɬɨ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɤɨʁ ɜɨ ɢɡɦɢɧɚɬɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ, ɦɢɫɥɚɦ ɜɨ ɤɪɟɚɬɢɜɟɧ ɫɦɢɫɨɥ ɨɬɢɞɨɚ ɧɚʁɞɚɥɟɤɭ...“. („ɉɨɥɢɬɢɤɚ“, 16 ɚɜɝɭɫɬ 1980 ɝɨɞ.). ɏɚɪɚɥɚɦɩɢɟ ɉɨɥɟɧɚɤɨɜɢʅ – ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɧ ɢɫɬɨɪɢɱɚɪ, ɋɤɨɩʁɟ: „ɋɥɭɱɭɜɚʃɟɬɨ ɟ ɧɟɫɨɦɧɟɧɨ ɡɧɚɱɚʁɧɨ, ɛɢ ɪɟɤɨɥ ɢ „ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɨ“.

ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɝɢ ɞɨɛɢ ɫɢɬɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢʁɚ ɧɚ ɋɬɟɪɢɢɧɨɬɨ ɩɨɡɨɪʁɟ, ɢɦɚɲɟ ɩɨɥɧ ɭɫɩɟɯ ɧɚ Ⱦɭɛɪɨɜɧɢɱɤɢɬɟ ɥɟɬɧɢ ɢɝɪɢ ɢ ɧɚ ɫɟɤɚɞɟ ɤɚɞɟ ɛɟɲɟ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚɧɚ. ɋɨ ɩɪɚɜɨ! Ȼɢɞɟʁʅɢ, ɬɚɚ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɞɚɜɚ ɪɟɚɥɧɚ ɫɥɢɤɚ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚɫɩɪɨɬɢ ɞɨɚɼɚʃɟɬɨ ɧɚ ɮɚɲɢɡɦɨɬ ɢ ɤɚɤɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɜɪɜ ɜɨ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ. („ɉɨɥɢɬɢɤɚ“, 23 ɚɜɝɭɫɬ 1980 ɝɨɞ.) Ɍɪɟɬɚɬɚ ɜɟɱɟɪ ɧɚ “Ƚɚɜɟɥɢɧɢɬɟ ɜɟɱɟɪɢ” (26.09.) ɩɨɦɢɧɚ ɜɨ ɡɧɚɤɨɬ ɧɚ ɬɪɢɭɦɮɨɬ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ”. ɋɚɥɚɬɚ ɛɟɲɟ ɩɨɩɨɥɧɟɬɚ ɞɨ ɩɨɫɥɟɞɧɨɬɨ ɦɟɫɬɨ, ɫɨ ɩɭɛɥɢɤɚ ɤɨʁɚ ɛɟɡ ɡɞɢɜ ʁɚ ɫɥɟɞɟɲɟ ɢɧɫɩɢɪɚɬɢɜɧɚɬɚ ɢɝɪɚ ɧɚ ɚɪɬɢɫɬɢɱɤɚɬɚ ɟɤɢɩɚ, ɩɢɲɭɜɚ Ɇ. Ɍɚʃɝɚ, ɞɨɩɢɫɧɢɤ ɨɞ Ɂɚɝɪɟɛ ɧɚ ɜɟɫɧɢɤɨɬ “ȼɟɱɟɪ”. ɇɢ ʁɚɡɢɱɧɚɬɚ ɛɚɪɢɟɪɚ ɧɟ ɛɟɲɟ ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɬɧɨɬɨ ɞɨɠɢɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ. ɉɭɛɥɢɤɚɬɚ ʁɚ ɩɨɱɭɜɫɬɜɭɜɚ ɢɝɪɚɬɚ ɢ ʁɚ ɩɪɟɤɢɧɭɜɚɲɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɫɨ ɚɩɥɚɭɡɢ. ɇɚ ɤɪɚʁɨɬ ɨɞ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɚɪɬɢɫɬɢɬɟ ɛɟɚ “ɩɨɤɪɢɟɧɢ” ɫɨ ɰɜɟʅɢʃɚ ɲɬɨ ɢɦ ɝɢ ɩɨɞɚɪɢ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ, ɧɢɡ ɚɩɥɚɭɡ ɲɬɨ ɬɪɚɟɲɟ ɧɚʁɦɚɥɤɭ 20 ɦɢɧɭɬɢ. Ɂɚɝɪɟɩɫɤɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ɪɟɬɤɨ ɤɨɝɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭɜɚɥɚ ɢ ɝɨ ɩɨɤɚɠɚɥɚ ɫɜɨɟɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚʃɟ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɬɨɚ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɩɪɟɤɫɢɧɨʅɚ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɚ ɢ ɫɜɟɫɧɚ ɞɟɤɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭɜɚ ɧɚ ɜɨɧɪɟɞɧɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨ ɞɨɠɢɜɭɜɚʃɟ. ɉɨɟɬɨɬ ȳɭɪɟ Ʉɚɲɬɟɥɚɧ ɪɟɤɨɥ “ɜɨɧɪɟɞɧɨ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ... ɧɟɦɚɦ ɡɛɨɪɨɜɢ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ. Ȼɨɠɢɞɚɪ Ȼɨɛɚɧ, ɚɪɬɢɫɬ ɨɞ “Ƚɚɜɟɥɚ” ɜɟɥɢ “ɦɨɲɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɫɪɟɞɛɚ ɫɨ ɤɨɥɟɝɢɬɟ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ. Ⱦɪɚɝɨ ɦɢ ɟ ɲɬɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭɜɚɜ ɧɚ ɟɞɧɚ ɜɚɤɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɚ ɜɟɱɟɪ. ɋɟ ɟ ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɨ, ɢ ɪɟɠɢʁɚɬɚ ɢ ɬɟɤɫɬɨɬ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ. Ɏɚɞɢɥ ɏɚʇɢʅ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ ɏɇɄ ɜɟɥɢ “ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɟ ɞɨɛɪɚ ɫɨ ɬɪɢɬɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɪɟɠɢɫɤɢ, ɚɪɬɢɫɬɢɱɤɢ ɢ ɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɭɲɬɟ ɟɞɧɚɲ ɩɨɬɜɪɞɢ ɞɟɤɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢɨɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɫɟ ɝɪɚɞɢ ɜɪɡ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɬɟɤɫɬ”. ɉɟɪɨ Ʉɜɪɝɢʅ, ɚɪɬɢɫɬ:” ɉɪɟɤɪɚɫɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɲɬɨ ɦɟ ɜɨɡɛɭɞɢ ɤɚɤɨ ɡɚɪɚɞɢ ɢɝɪɚɬɚ ɬɚɤɚ ɢ ɡɚɪɚɞɢ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɢ ɬɟɤɫɬɨɬ. ɋɨ ɟɞɟɧ ɡɛɨɪ ɫɪɟʅɟɧ ɫɭɦ ɲɬɨ ʁɚ ɜɢɞɨɜ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ”. Ⱦɚ ɤɚɠɚɦ ɞɟɤɚ ɬɪɢɭɦɮɢɪɚɜɦɟ ɜɨ Ɂɚɝɪɟɛ ɟ ɦɚɥɤɭ. ȼɚɤɚ ɫɭɦ ɡɚɩɢɲɚɥ. ȳɨɡɨ ɉɭʂɟɡɨɜɢʅ, ɩɨɡɧɚɬ ɯɪɜɚɬɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɤɪɢɬɢɱɚɪ ɜɟɥɢ: ɋɭɦ ɝɥɟɞɚɥ ɢɥʁɚɞɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ. ɇɨ ɤɚɤɨ ɨɜɚɚ ɲɬɨ ɦɟ ɢɫɮɪɥɢ ɨɞ ɫɟɞɥɨɬɨ, ɦɟ ɮɚɬɢ, ɦɟ ɩɪɨɬɪɟɫɟ... ɢ ɧɟ ɡɧɚɦ ɧɢ ɲɬɨ ɫɭɦ ɧɢ ɤɚɞɟ ɫɭɦ”. 15 ɦɢɧɭɬɢ ɚɩɥɚɭɡ ɧɚ ɤɪɚʁɨɬ ɝɨ ɧɚɬɟɪɚɚ ɢ ɍɧɤɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɤɥɨɧɢ. Ɍɨʁ ɧɢɤɨɝɚɲ ɧɟ ɫɟ

7

Ʌɢɥʁɚɧɚ Ɇɚɡɨɜɚ: ɋɚɦɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɡɚ ɟɞɧɨ ɜɪɟɦɟ, “ɇɨɜɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ”, 09.1980

96


†DIVO MESO– ɛɪɚɜɦɟ. ɋɢɬɟ ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɝɟɧɢʁɚɥɧɢ ɦɚʁɫɬɨɪɢ, ɫɜɢɪɚɬ ɧɚ ɤɥɚɜɢɪ, ɦɭɡɢɤɚɬɚ ɫɟ ɜɩɢɜɚ ɜɨ ɬɟɛɟ, ɬɟ ɩɨɬɪɟɫɭɜɚ, ɢɡɝɦɟɱɭɜɚ, ɬɟ ɩɪɨɱɢɫɬɭɜɚ ɢ ɬɟ ɨɩɥɟɦɟɧɭɜɚ. Ɂɪɚɱɟɚ ɨɞ ɫɰɟɧɚɬɚ. Ʌɢɱɟɚ ɧɚ ɝɨɥɟɦ ɬɟɚɬɚɪ, ɫɜɟɬɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ. Ʉɨʁ ɦɨɠɟ ɨɜɚ ɞɚ ɝɨ ɩɪɟɧɟɫɟ ɧɚ ɯɚɪɬɢʁɚ, ɞɚ ɝɨ ɨɛʁɚɫɧɢ. ɇɟ, ɨɜɚ ɫɚɦɨ ɫɟ ɞɨɠɢɜɭɜɚ. Ƚɨ ɞɨɠɢɜɭɜɚ ɨɧɨʁ ɲɬɨ ɝɨ ɝɥɟɞɚ ɢ ɧɢɤɨʁ ɞɪɭɝ. Ɉɜɚ ɝɨ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚ ɱɨɜɟɤɨɬ. Ɉɜɚ ɟ ɫɨɧ ɲɬɨ ɦɚɥɤɭɦɢɧɚ ɜɨ ɠɢɜɨɬɨɬ ɝɨ ɫɨɧɢɥɟ. Ⱥ ʁɚɫ ɫɚɦɢɨɬ ɝɨ ɧɚɩɪɚɜɢɜ ɢ ɝɨ ɜɢɞɨɜ ɤɚɤɨ ɫɨɧ. Ɉɜɚ ɟ ɝɨɥɟɦ ɛɪɢɥɢʁɚɧɬ ɲɬɨ ɝɨ ɜɝɪɚɞɭɜɚɦɟ ɜɨ ɤɪɭɧɚɬɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɨɜɪɟɞɧɚ, ɩɨɜɟɱɧɚ, ɲɬɨ ɫɟ ɜɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ. ȼɟɪɨʁɚɬɧɨ, ɫɨɛɢɪɚʁʅɢ ɩɨɜɟʅɟ ɜɚɤɜɢ ɛɪɢɥɢʁɚɧɬɢ, ɬɚɚ ɫɬɚɧɭɜɚ ɫè ɩɨɛɟɫɦɪɬɧɚ ɚ ɫɨ ɧɟɚ ɢ ɧɢɟ. ȿɜɟ ɲɬɨ ɦɢ ɧɚɩɢɲɚɥ Ƚɨɪɚɧ ɜɨ ɦɨʁɨɬ ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɤ ɧɚ 2 ɧɨɟɦɜɪɢ 1980 ɝɨɞɢɧɚ: 1) ɉɪɟɞ ɲɟɫɬ-ɫɟɞɭɦ ɝɨɞɢɧɢ, ɟɞɧɚ ɜɪɧɟɠɥɢɜɚ ɜɟɱɟɪ, ɧɚɦɢɧɚɜ ɨɜɞɟ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɧɚ ɫɪɟɞ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ. ɋɟ ɞɚɜɚɲɟ „Ȼɟɝɚɥɤɚ“, ɫɚɥɨɧɨɬ ɛɟɲɟ ɩɪɟɩɨɥɧ, ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɭɠɢɜɚɲɟ. Ɇɭ ɫɟ ɩɨɦɨɥɢɜ ɧɚ Ƚɨɫɩɨɞ ɞɚ ɦɢ ɞɚɞɟ ɞɚ ɧɚɩɢɲɚɦ ɢ ʁɚɫ ɬɚɤɜɚ ɩɢɟɫɚ – ɢɡɝɥɟɞɚ ɦɟ ɱɭ! 2) Ʉɚɤɨ ɞɟɬɟ, ɬɪɱɚɜ ɩɨ ɬɟɦɟɥɢɬɟ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɞɨɞɟɤɚ Ɋɢɫɬɨ ɢ ɬɚɬɤɨ ɦɢ ɪɚɡɝɨɜɚɪɚɚ ɡɚ ɧɟɤɨɢ ɤɨɦɩɥɢɰɢɪɚɧɢ ɡɚ ɦɟɧɟ ɦɚɥɤɭ ɪɚɡɛɢɪɥɢɜɢ ɬɟɦɢ. Ⱦɟɧɟɫ, ɜɪɡ ɬɟɦɟɥɢɬɟ ɫɬɨɢ ɡɝɪɚɞɚ, ɚ ɤɨɦɩɥɢɰɢɪɚɧɢɬɟ ɬɟɦɢ ɦɢ ɫɟ ʁɚɫɧɢ ɢ ɦɢ ɨɫɬɚɜɚɚɬ ɝɨɪɱɥɢɜ ɜɤɭɫ ɜɨ ɭɫɬɚɬɚ. 3) Ɂɚɫɥɭɠɢɜɦɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢɦɟ ɧɚ ɜɪɚɬɚ ɜɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɜɢɫɨɱɢɧɚ. ɉɢʁɚɜɢɰɢɬɟ ɫɟ ɨɬɤɚɱɟɧɢ ɨɞ ɝɪɛɨɬ. Ɇɧɨɝɭɦɢɧɚ, ɤɨɢ ɬɨɚ ɨɞɚɦɧɚ ɝɨ ɡɚɫɥɭɠɭɜɚɚɬ, ɝɨ ɞɨɛɢʁɚ ɞɟɛɚɪɦɚɚɥɫɤɢɨɬ ... ɜɨ ɭɫɬɚ ɞɨ ɞɭɲɧɢɤ, ɩɥɭɫ ɞɟɫɟɬɢɧɚ ɢɥʁɚɞɢ ɤɭɛɧɢ ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɢ ... ɇɟɤɚ ɢɦ ɟ ɧɚ ɡɞɪɚɜʁɟ. 4) Ɉɜɚ ɟ ɛɢɥɚɧɫɨɬ ɞɨ ɞɟɧɟɫ, 2 ɧɨɟɦɜɪɢ. Ʉɚɤɨ ʅɟ ɧɢ ɛɢɞɟ ɭɬɪɟ, ɢɞɧɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ, ʅɟ ɧɢ ɛɢɞɟ ɡɚɩɢɲɚɧɨ ɧɚ ɱɟɥɚɬɚ. 5) Ɉɜɨʁ ɞɧɟɜɧɢɤ ʅɟ ɨɫɬɚɧɟ. ɋɢɬɟ ɥɚɠɧɢ ɤɧɢɝɢ, ɧɚɦɟɫɬɟɧɢ ɢɧɬɟɪɜʁɭɢ, ɧɟɩɨɬɪɟɛɧɢ ɩɟɱɚɬɟɧɢ ɯɚɪɬɢɢ, ʅɟ ɫɢ ɨɬɢɞɚɬ ɫɨ ɧɚɫ. 6) ȼɪɧɟ. Ɉɜɞɟ ɧɟɦɚ ɧɢɤɨɝɨ. ɇɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɫɟ ɢɫɬɟɪɭɜɚ ɧɟɤɚɤɜɚ ɩɪɚɜɞɚ. ɋɢ ʁɚ ɝɥɟɞɚɦ ɪɚɤɚɜɚ ɤɚɤɨ ɩɢɲɭɜɚ. Ʉɨɝɚ ɧɟ ɫɦɟɟ ɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ, ɧɟ ɫɟ ɡɧɚɟ ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɭɞɪɢ, ɩɚ ɨɫɬɚɧɭɜɚ ɞɚ ɫɟ ɞɪɠɢ ɱɟɥɨɬɨ ɫɨ ɥɟɜɚɬɚ ɢ ɩɟɧɤɚɥɨɬɨ ɫɨ ɞɟɫɧɚɬɚ. ɇɟɤɚ ɧɟ ɧɢ ɛɢɞɟ ɩɪɟɬɟɲɤɚ ɤɚɡɧɚɬɚ! ȳɚ ɤɪɟɧɚɜɦɟ ɱɚɬɢʁɚɬɚ; Ⱦɚ ɧɢ ɟ ɡɞɪɚɜɚ ɮɚɦɢɥɢʁɚɬɚ. Ⱦɚ ɧɢ ɟ ɠɢɜ ɝɚɡɞɚɬɚ. Ⱦɚ ɦɭ ɫɟ ɠɢɜɢ ɞɟɰɚɬɚ. Ƚɨɪɚɧ. *** Ƚɨɪɚɧ ɟ ɩɨɟɬ, ɩɢɫɚɬɟɥ, ɭɛɚɜɨ ɡɧɚɟ ɞɚ ɩɢɲɭɜɚ, ɧɟ ɤɚɤɨ ɦɟɧɟ. Ɍɟɛɟ ɞɧɟɜɧɢɱɟ ɬɢ

ɩɨɤɥɨɧɭɜɚɥ. ȼɚɤɜɢ ɚɩɥɚɭɡɢ ɩɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ʁɚɫ ɜɨ ɦɨʁɨɬ ɠɢɜɨɬ ɧɟ ɫɭɦ ɞɨɠɢɜɟɚɥ. Ɇɢ ɫɟ ɱɢɧɢ, ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɞɨɫɟɝɚ ɧɢɤɚɞɟ ɧɚ ɜɚɤɨɜ ɧɚɱɢɧ ɧɟ ɬɪɢɭɦɮɢɪɚɥɚ. Ʉɚɤɨ ɛɟɚ ɫɢɬɟ ɞɨɛɪɢ. ɑɨɪɟɜɫɤɢ, ɦɢɫɥɢɲ ɝɨ ɩɟɟ ɬɟɤɫɬɨɬ, ɦɭ ɫɟ ɬɨɩɢ ɨɞ ɭɫɬɚɬɚ, ɦɭ ɥɢɡɝɚ ɨɞ ʁɚɡɢɤɨɬ. ɉɪɢɪɨɞɟɧ, ɩɪɨɞɭɯɨɜɟɧ, ɡɪɚɱɢ ɨɞ ɫɰɟɧɚɬɚ ɫɨ ɥɟɫɧɢɧɚ ɢ ɝɨɥɟɦɢɧɚ. ɇɟɧɚɞ, ɦɥɚɞ, ɛɭɧɬɨɜɟɧ, ɧɚɢɜɟɧ, ɫɧɚɠɟɧ, ɫɬɪɚɲɟɧ, ɩɨɥɟɬɟɧ. ɋɢɬɟ ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɝɟɧɢʁɚɥɧɢ ɦɚʁɫɬɨɪɢ. ɋɜɢɪɚɬ ɧɚ ɤɥɚɜɢɪ, ɩɚɪɬɢɬɭɪɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɜɩɢɜɚ ɜɨ ɬɟɛɟ, ɬɟ ɩɨɬɪɟɫɭɜɚ, ɢɡɝɦɟɱɭɜɚ, ɬɟ ɩɪɨɱɢɫɬɭɜɚ ɢ ɬɟ ɨɩɥɟɦɟɧɭɜɚ. Ɂɪɚɱɟɚ ɨɞ ɫɰɟɧɚɬɚ. Ɇɢ ɡɚɥɢɱɢʁɚ ɧɚ ɝɨɥɟɦ ɬɟɚɬɚɪ, ɫɜɟɬɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ. Ʉɨʁ ɦɨɠɟ ɨɜɚ ɞɚ ɝɨ ɩɪɟɧɟɫɟ ɧɚ ɯɚɪɬɢʁɚ, ɞɚ ɝɨ ɨɛʁɚɫɧɢ. ɇɟ ɨɜɚ ɫɚɦɨ ɫɟ ɞɨɠɢɜɭɜɚ, ɝɨ ɞɨɠɢɜɭɜɚ ɨɧɨʁ ɲɬɨ ɝɨ ɝɥɟɞɚ ɢ ɧɢɤɨʁ ɞɪɭɝ. Ɉɜɚ ɝɨ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚ ɱɨɜɟɤɚ. Ɉɜɚ ɟ ɫɨɧ ɲɬɨ ɦɚɥɤɭɦɢɧɚ ɜɨ ɠɢɜɨɬɨɬ ɝɨ ɫɨɧɢɥɟ. Ⱥ ʁɚɫ ɫɚɦɢɨɬ ɝɨ ɫɨɡɞɚɞɨɜ ɢ ɫɢ ɧɚɩɪɚɜɢɜ ɞɚ ɝɨ ɜɢɞɚɦ ɤɚɤɨ ɫɨɧ. ɉɪɢɤɚɠɚɜɦɟ ɢɥɢ ɩɨɬɨɱɧɨ ɨɞɪɠɚɜɦɟ ɥɟɤɰɢʁɚ ɧɚ Ɂɚɝɪɟɩɱɚɧɢ. Ɉɜɚ ʅɟ ɝɢ ɬɟɪɚ ɫɨ ɩɨɝɨɥɟɦ ɪɟɫɩɟɤɬ ɞɚ ɝɨɜɨɪɚɬ ɡɚ ɧɚɫ ɢ ɞɚ ɧ` ɧɟ ɦɟɲɚɚɬ ɫɨ ɉɪɢɲɬɢɧɚ”. ȼɨ ɤɨɜɟɪɬ ɫɢɬɟ ɞɨɛɢɜɦɟ ɜɚɤɜɚ ɩɨɪɚɤɚ: Ⱦɨɛɪɨɞɨɲɥɢɰɭ ɭɡ ɧɚʁɛɨʂɟ ɠɟʂɟ ɞɪɚɦɫɤɨɦ ɬɟɚɬɪɭ ɢɡ ɋɤɨɩʂɚ, ɠɟɥɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɞɪɚɦɫɤɨɝ ɤɚɡɚɥɢɲɬɚ Ɂɚɝɪɟɛ; Ɂɚɝɪɟɛ 26.09.1980 ɝɨɞɢɧɚ, ɚ ɢ ɬɟɥɟɝɪɚɦɚ ɫɨ ɫɨɞɪɠɢɧɚ: ɧɚ ɤɭɦɨɬ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɬ Ɋɢɫɬɨ, ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɢ ɰɟɥɢɨɬ ɚɧɫɚɦɛɥ ɫɪɞɟɱɧɢ ɩɨɡɞɪɚɜɢ ɢ ɞɨɛɚɪ ɭɫɩɟɯ ɧɚ ɜɟɱɟɪɧɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ. ɋɤɨɩʁɚɧɟɰɨɬ Ⱥɧɟɥɢ. ɇɚ ɬɪɤɚɥɟɡɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚɬɚ, Ʉɥɚɢʅ ɢ Ȼɨɪɤɚ ɉɚɜɢɱɟɜɢʅ ʁɚ ɞɢɝɧɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɜɨ ɧɟɛɟɫɚ. ɍɦɧɢ, ɦɥɚɞɢ ɥɭɼɟ, ɡɧɚɚɬ ɫè ɞɚ ɨɛʁɚɫɧɚɬ, ɡɚɛɟɥɟɠɚɬ, ɤɚɠɚɬ. Ⱥ ɍɧɤɨ ɢ Ƚɨɪɚɧ ɢɦ ɩɚɪɢɪɚɚɬ ɩɚ ɢ ɞɨɦɢɧɢɪɚɚɬ. Ɉɜɢɟ, ɧɚɲɢɜɟ, ɡɧɚɚɬ ɫɚɦɨ ɞɚ ɫɟ ɫɢɥɚɬ ɤɚʁ ɧɚɫ, ɧɨ ɫè ɩɨɜɟʅɟ ɱɭɜɫɬɜɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɲɬɨ ɦɨɠɟɦɟ ɛɟɡ ɧɢɜ, ɬɭɤɭ ɢ ɩɨɚɪɧɨ ɧɢ ɟ. ɇɟɦɚ ɞɚ ɢɦ ɟ ɩɪɚɜɨ, ɧɨ ɬɨɚ ɟ. Ɂɚɝɪɟɩɱɚɧɢɜɟ ɜɟɥɚɬ ɞɟɤɚ ɤɨɝɚ ɫɦɟ ɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɚɥɟ ɞɟɤɨɪɨɬ ɡɚ Ⱦɭɛɪɨɜɧɢɤ, ɢɦɚɥɨ ɞɜɚ ɩɚɤɟɬɚ ɫɨ ɱɚɲɢ ɢ ɧɚ ɧɢɜ ɩɢɲɭɜɚɥɨ „ɧɟ ɬɭɦɛɚʁ - ɞɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɢ ɤɨɝɚ ɧɢɟ ɫɦɟ ɝɢ ɛɚɪɚɥɟ ɩɚɤɟɬɢɬɟ - ɝɢ ɢɡɜɚɞɢɥɟ ɨɞ ɮɪɢɠɢɞɟɪ. ɉɨ ɩɪɢɤɚɠɚɧɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɜɨ Ɂɚɝɪɟɛ, ɟɞɧɚ ɚɪɬɢɫɬɤɚ ɨɞ ɦɨɢɬɟ ɦɢ ɜɟɥɢ: „Ɍɟɛɟ ɬɢ ɟ Ɋɢɫɬɟ ɥɟɫɧɨ. ɋɢ ɫɟɞɢɲ ɜɨ ɫɚɥɚ, ɚ ɧɢɟ ɞɟɦɟɤ ɬɚɦɭ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ“. „Ⱦɚ, ɞɚ - ɢ ɜɟɥɚɦ, ɦɟɧɟ ɦɢ ɟ ɧɚʁɥɟɫɧɨ. Ɍɨɱɧɨ, ɤɚɤɜɨ ɦɢɫɥɟʃɟ. Ɇɟɧɟ ɦɢ ɟ ɧɚʁɥɟɫɧɨ, ʁɚ ɭɤɪɚɞɨɜ ɪɟɩɥɢɤɚɬɚ ɨɞ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“. ȼɨ Ȼɟɥɝɪɚɞ ɛɟɲɟ ɩɨɥɨɲɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ, ɚɦɚ ɨɜɞɟ ɜɨ Ɂɚɝɪɟɛ, ɨɬɤɚɤɨ ɫɟ ɢɫɤɚɪɚɜɦɟ ɢ ɨɬɤɚɤɨ ɍɧɤɨ ɧɚɩɪɚɜɢ ɰɟɥɨɫɧɚ ɩɪɨɛɚ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɫɨ ɛɟɥɝɪɚɞɫɤɚɬɚ ɧɟ ɫɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚɲɟ, ɫɟ ɧɚɞɦɢɧɚɚ ɚɪɬɢɫɬɢɬɟ ɫɟɛɟɫɢ. Ɂɚɝɪɟɩɱɚɧɢɬɟ ɜɟɥɚɬ ɫɟ ɪɚɡ97


†DIVO MESO– ȱ ɝɨɞɚɬ ɨɜɢɟ ɪɟɞɨɜɢ. Ɇɟɧɟ ɞɚ, ɫɢ ɩɪɢɡɧɚɜɚɦ. Ⱦɚ ɧɟ ɫɟ ɫɪɚɦɢ ɧɢ ɨɞ ɦɨɢɬɟ ɱɤɪɬɚɧɢɰɢ. Ɇɨɠɟɛɢ ɧɟ ɫɭɦ ɬɨɥɤɭ ɫɭɪɨɜ ɤɚɤɨ Ƚɨɪɚɧ ɢ ɬɨʁ ɧɟ ɟ ɚɤɨ ɜɚɤɚ ɩɢɲɭɜɚ. ɇɢɟ ɫɦɟ ɬɚɤɜɢ. Ⱦɚ, ɬɚɤɜɢ. ɇɨ, ɲɬɨ ɦɚɤɢ ɬɚɬɤɨ ɦɭ, ɬɨʁ ɢ ʁɚɫ, ɨɞ ɨɜɨʁ ɫɨʁ ɧɚ ɥɭɼɟ ɫɦɟ ɩɪɟɬɪɩɟɥɟ. Ɉɜɚ ɢɦ ɟ ɦɚɥɤɭ. Ɉɞ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɛɟɚ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ “Ⱦɨɧ ɀɭɚɧ”, “ȼɚɫɚ ɀɟɥɟɡɧɨɜɚ”, “ɑɟɯɨɜ”, “ɉɚɧɭɪɝɢʁ” ɢ “ɋɬɨɥɨɜɢ”, ɚ ɜɨ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɫɟ ɩɨɞɝɨɬɜɭɜɚɚɬ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨ 4 ɧɨɜɢ ɩɪɨɟɤɬɢ ɢ ɬɨɚ “Ȼɪɤɨɬɧɢɰɢ” ɨɞ Ʌɚɜ Ȼɢɪɢɧɫɤɢ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɇɢɥɱɢɧ, “ɋɨɦɧɢɬɟɥɧɨ ɥɢɰɟ” ɨɞ ɇɭɲɢʅ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ʉɨɥɟ Ⱥɧɝɟɥɨɜɫɤɢ, “Ƚɥɟɞɧɚ ɬɨɱɤɚ” ɨɞ ȼ.ɒɭɲɤɢɧ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɢ “ɉɚɪɬɢʁɚ ɪɟɦɢ” ɨɞ ȹ.Ʌ.Ʉɨɛɭɪɧ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ⱦɢɦɢɬɚɪ ɋɬɚɧɤɨɜɫɤɢ. Ɉɜɢɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ʅɟ ɢɦɚ ɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɝɢ ɜɢɞɢ ɞɨ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɢɥɢ ɜɟɞɧɚɲ ɧɚ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɢɞɧɚɬɚ. ɇɚ 7.12. ɧɚʁɩɨɫɟɬɟɧɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɨɞ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ʁɚ ɢɦɚɲɟ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɟɞɟɫɟɬɬɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɫɰɟɧɚ. ɉɟɞɟɫɟɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ ɜɨ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ ɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɬɨɱɧɨ ɨɞ ɞɟɧɨɬ ɧɚ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɩɪɟɦɢɟɪɚ 29.12. ɦɢɧɚɬɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ. ȼɨ ɨɜɨʁ ɟɞɧɨɝɨɞɢɲɟɧ ɩɟɪɢɨɞ ɫɚɥɨɧɨɬ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɧɚ ɨɜɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɝɨ ɩɨɫɟɬɢɥɟ 26.163 ɝɥɟɞɚɱɢ. Ɉɜɚ ɦɨɲɧɟ ɝɨɥɟɦɨ ɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚʃɟ ɡɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɜɢɫɨɤɢɬɟ ɞɨɫɬɪɟɥɢ ɲɬɨ ɝɢ ɢɦɚɲɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɩɨɬɜɪ-ɞɭɜɚʁʅɢ ɝɨ ɢ ɫɨ ɦɧɨɝɭɛɪɨʁɧɢɬɟ ɧɚɝɪɚɞɢ ɞɨɞɟɥɟɧɢ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɬɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɚɤɨ ɢ ɚɪɬɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɟɞɢɧɟɱɧɨ. Ɉɫɜɟɧ ɋɬɟɪɢɢɧɢɬɟ ɧɚɝɪɚɞɢ ɢ Ƚɚɜɟɥɢɧɚɬɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɞɨɛɢɬɧɢɰɢ ɫɟ ɢ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɡɚ ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚ ɞɪɚɦɚ (ɋɬɟɪɢɢɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚ) Ɉɤɬɨɦɜɪɢɫɤɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɢ ɧɚɝɪɚɞɚ ɧɚ ɉɨɤɪɚɢɧɫɤɚɬɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɧɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ; Ȼɥɚɝɨʁɚ ɑɨɪɟɜɫɤɢ ɡɚ ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ ɋɬɟɮɚɧ ɋɬɟɪɢɢɧɚ ɢ Ɉɤɬɨɦɜɪɢɫɤɚ ɧɚɝɪɚɞɚ; Ɇɟɬɨ ȳɨɜɚɧɨɜɫɤɢ ɇɨɟɦɜɪɢɫɤɚ ɧɚɝɪɚɞɚ, ɚ Ʉɪɭɦ ɋɬɨʁɚɧɨɜ Ɂɥɚɬɟɧ ɦɟɞɚɥ ɫɨ ɥɢɤɨɬ ɧɚ ȴɭɛɢɲɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ. Ⱦɨɩɢɫɧɢɤɨɬ ɧɚ “ɇɨɜɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ” ɨɞ Ȼɟɥɝɪɚɞ ɩɢɲɭɜɚ ɞɟɤɚ ɫɟɝɚ ɧɚ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ȻɂɌȿɎ ɫɟ ɧɚɦɟɬɧɭɜɚ ɩɪɚɲɚʃɟɬɨ ɫɨ ɲɬɨ ʅɟ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɢ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɜɨ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɝɨɞɢɧɢ. Ⱦɚɥɢ ɛɢɥɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɪɚɦɫɤɢɨɬ ɚɧɫɚɦɛɥ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɧɚ ȻɂɌȿɎ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɤɨʁɚ ɧɚɫɬɚɩɭɜɚ ɧɚ Ɂɟɦɭɧɫɤɚɬɚ ɫɰɟɧɚ? ɉɪɚɜɟʁʅɢ ɧɟɤɨɢ ɡɚɤɥɭɱɨɰɢ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɨɰɟɧɤɢɬɟ ɧɚ ɛɟɥɝɪɚɞɫɤɚɬɚ ɤɪɢɬɢɤɚ ɧɢ ɨɫɬɚɧɭɜɚ ɞɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɦɟ ɞɟɤɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɫɩɚɼɚ ɦɟɼɭ ɧɚʁɞɨɛɪɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ ɧɚ ȻɂɌȿɎ (14). ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɩɨ ɜɬɨɪ ɩɚɬ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɚɥɚ ɧɚ ɡɟɦɭɧ-

ɫɤɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ɢ ɛɟɲɟ ɩɨɡɞɪɚɜɟɧɚ ɫɨ ɚɤɥɚɦɚɰɢɢ. ɉɨ ɫɟ ɫɭɞɟʁʅɢ ɦɟɫɬɨɬɨ ɧɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɦɭ ɛɟɲɟ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɧɚ Ⱥɬɟʂɟ 212, ɫɰɟɧɚ ɧɚ ɤɨʁɚ ɩɨɜɟʅɟɬɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɫɟ ɨɞɪɠɭɜɚɚ, ɚ ɜɨ ɩɪɜ ɪɟɞ ɨɧɢɟ ɡɚ ɤɨɢ ɩɥɚɧɟɪɢɬɟ ɧɚ ȻɂɌȿɎ ɫɦɟɬɚɚɬ ɞɟɤɚ ɫɩɚɼɚɚɬ ɦɟɼɭ ɧɚʁɧɚɞɟɠɧɢɬɟ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɚ ɲɬɨ ɧɨɫɚɬ ɧɨɜɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɛɟɥɟɡɢ. Ʉɚɤɨ ɢ ɞɚ ɟ ɮɚɤɬ ɟ ɞɟɤɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɞɪɚɦɫɤɢ ɚɜɬɨɪɢ, ɫɟ ɡɞɨɛɢʁɚ ɫɨ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɭɝɥɟɞ. Ɂɚɬɨɚ ɬɨɤɦɭ ɫɟɝɚ ɢ ɩɨ ȻɂɌȿɎ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɫɟ ɧɚɦɟɬɧɭɜɚ ɩɪɚɲɚʃɟɬɨ ɫɨ ɲɬɨ ʅɟ ɧɢ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɢ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɜɨ ɢɞɧɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɫɟɡɨɧɢ, ɚ ɩɨ ɬɪɢɭɦɮɚɥɧɢɨɬ ɭɫɩɟɯ ɧɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” . (Ɋ.Ʉɭɡ. “ɒɬɨ ɩɨ ɭɫɩɟɯɨɬ ɧɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ”, “ɇɨɜɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ”, 1.10.1980). ɉɚɬɭɜɚʃɟ ɤɨɥɤɭ ɲɬɨ ɫɚɤɚɲ. Ɋɟɬɤɚ ɟ ɜɚɤɜɚ ɬɭɪɧɟʁɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɧɢɤɨʁ ɧɟ ɦɟ ɢɡɧɟɪɜɢɪɚɥ. ɋè ɬɟɱɟɲɟ ɤɚɤɨ ɩɨ ɥɨʁ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ ɨɞɥɢɱɧɢ, ɩɪɟɱɟɤɨɬ ɧɚɫɟɤɚɞɟ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨ ɧɢɜɨ. Ɉɜɚ ɟ ɜɬɨɪɨ ɧɚɲɟ ɝɨɫɬɭɜɚʃɟ ɜɨ ȴɭɛʂɚɧɚ. ɉɪɟɩɨɥɧ ɫɚɥɨɧ. Ɉɞɛɪɚɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚ. ɋɢɨɬ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɫɜɟɬ ɫɨɛɪɚɧ – ɤɪɢɬɢɱɚɪɢ, ɚɪɬɢɫɬɢ ɩɚ ɫè ɞɨ ɜɪɜɧɢ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɢ – Ɋɢɛɢɱɢʅ, Ʉɪɚʁɝɟɪ, ɉɟɩɢɰɚ Ʉɚɪɞɟʂ... ɋɨ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ʁɚ ɫɧɟɦɚ ʁɚɡɢɱɧɚɬɚ ɛɚɪɢɟɪɚ. Ⱥɩɥɚɭɡɢ, ɚɩɥɚɭɡɢ, ɧɚ ɩɪɟɬɟɤ. ɋɟ ɩɨɜɬɨɪɢ Ɂɚɝɪɟɛ. ɉɨɥɞɟ Ȼɢɛɢɱ (ɝɨɥɟɦ ɚɤɬɟɪ ɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ ɋɇȽ), ɧɟ ɞɨɱɟɤɚ ɧɚ ɧɚʁɭɛɚɜ ɧɚɱɢɧ ɢ ɧɟ ɫɚɤɚ. Ɋɚɡɝɨɜɚɪɚɜɦɟ ɤɚɤɨ ɪɟɠɢɫɟɪ ɞɚ ɝɨɫɬɭɜɚ ɍɧɤɨɜɫɤɢ. ɋɨ ɧɚɫ ɟ ɢ ɉɪɟɞɪɚɝ ɉɟɧɭɲɥɢɫɤɢ. ɉɪɢɤɚɠɚɜɦɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɜɨ ɐɟɥʁɟ. ȼɨ Ɇɚɪɢɛɨɪ ɬɪɚɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ „Ȼɨɪɲɬɧɢɤɨɜɢ ɫɭɫɪɟɬɢ“. Ɉɱɟɤɭɜɚɚ ɱɭɞɨ. ɂ ɞɨɛɢʁɚ ɱɭɞɨ. ɇɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɧɟ ɩɨɡɞɪɚɜɭɜɚ Ȼɪɚɬɤɨ Ʉɪɟɮɬ, ɩɢɫɚɬɟɥ, ɚɤɚɞɚɟɦɢɤ. ɇɟ ɩɨɡɞɪɚɜɭɜɚ ɤɚɤɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɰɢ ɤɨɢ ɫɚɦɨ ɩɪɟɞ 30 ɝɨɞɢɧɢ ɞɨɛɢʁɚ ɫɥɨɛɨɞɚ, ɚ ɟɜɟ ɫɟɝɚ ɫɨ ɦɨɞɟɪɧɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɢ ɫɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧ ɫɟɧɡɢɛɢɥɢɬɟɬ ɧɢ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢʁɚ. ȳɚɫ ɫɨ ɧɟɤɨɥɤɭ ɡɛɨɪɚ ɫɟ ɡɚɛɥɚɝɨɞɚɪɭɜɚɦ ɡɚ ɭɛɚɜɢɨɬ ɩɪɟɱɟɤ. Ɇɢɥɨ ɬɢ ɟ. ɇɚ ɰɟɥɚɜɚ ɟɤɢɩɚ ɭɫɩɟɯɨɬ ~ ɝɨɞɢ. Ȼɢ ɪɟɤɨɥ ɞɟɤɚ ɬɪɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɜɨ ɋɥɨɜɟɧɢʁɚ ɜɢɫɨɤɨ ɝɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢʁɚ ɧɚɲɟɬɨ ɝɥɭɦɢɲɬɟ...“. ȿɬɟ ɫɦɟ ɜɨ Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ. Ɍɟɚɬɚɪ ɩɨɛɪɚɬɢɦ. ɇɨɜɢ ɡɚɮɚɬɢ ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɨ ɭɬɪɟ. ɎɄ „ȼɚɪɞɚɪ“ ɧɢ ɝɨ ɩɨɪɟɦɟɬɢ ɩɥɚɧɨɬ, ɨɫɬɚɧɚɜɦɟ ɟɞɟɧ ɞɟɧ ɞɚ ɧɚɜɢɜɚɦɟ ɡɚ ɧɟɝɨ. Ɇɭ ɡɟɞɟ ɟɞɟɧ ɛɨɞ ɧɚ Ȼɨɪɚɰ. ɂ ɧɢɟ ɞɚɞɨɜɦɟ ɦɚɥ ɩɪɢɞɨɧɟɫ. Ʉɚʁ ɧɢɜ ɨɞɥɢɱɧɨ ɫɟ ɪɟɲɟɧɢ ɪɚɛɨɬɢɬɟ. ɇɟɪɟɲɟɧɨ, ɫɟɤɨʁ ɢɝɪɚɱ ɩɨ 500.000 ɞɢɧɚɪɢ. ɉɨɛɟɞɚ ɩɨ 1.000.000 ɞɢɧɚɪɢ. Ⱥ ɤɨʁɡɧɚɟ ɤɨɥɤɭ ɛɢ ɡɟɦɚɥɟ ɚɤɨ ɫɬɚɧɚɬ ɩɪɜɚɰɢ, ɤɚɤɨ ɫɟɝɚ ɧɢɟ? ɋɩɢɤɟɪɨɬ ɧɚ ɪɚɞɢɨ ɨɛʁɚɜɢ ɞɟɤɚ ɧɚ ɫɬɚɞɢɨɧɨɬ ɟ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɤɨʁ ɫɨ ɫɤɚɧɞɢɪɚʃɟ ɧɚɜɢɜɚ ɡɚ ɧɢɜ... ȿɬɟ ɧɟ ɜɨ ɒɚɛɚɰ ɧɚ „ɋɜɟɱɟɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ȴɭɛɢɲɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ“. Ɉɞ Ɇɚɪɢɛɨɪ ɨɞɢɦɟ ɜɨ Ɂɚɝɪɟɛ. ȼɨ Ɋɟɞɚɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ „ɇɨɜɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ“ ɧɢ ʁɚ ɩɪɟɞɚɜɚɚɬ ɩɥɚɤɟ98


†DIVO MESO– ɬɚɬɚ ɧɚ ɪɟɜɢʁɚɬɚ „ɋɬɭɞɢɨ“ ɡɚ ɧɚʁɭɫɩɟɲɧɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɚ „Ƚɚɜɟɥɢɧɢɬɟ ɜɟɱɟɪɢ“. ɇɢɟɞɟɧ ɡɚɝɪɟɩɫɤɢ ɧɢɬɭ ɛɟɥɝɪɚɞɫɤɢ ɜɟɫɧɢɤ ɧɟ ʁɚ ɨɛʁɚɜɢ ɜɟɫɬɚ. Ⱥ Ɇɢɪɚ Ɍɪɚɢɥɨɜɢʅ, ɭɩɪɚɜɧɢɱɤɚɬɚ ɧɚ „Ⱥɬɟɥʁɟ 212“ ɫɟ ɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɥɚ ɤɨʁ ɛɢɥ ɩɨɛɟɞɧɢɤ. Ɂɧɚɱɢ ɞɟɤɚ ɧɟ ɟ ɩɪɢʁɚɬɧɨ ɲɬɨ ɫɦɟ ɧɢɟ. ɋɬɟɪɢɢɧɨɬɨ ɟ ɡɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɪɚɛɨɬɟɧɚ ɧɚ ɞɨɦɚɲɟɧ ɬɟɤɫɬ, ɚ Ƚɚɜɟɥɢɧɢɬɟ ɫɪɟɞɛɢ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɪɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ. „ȼɨ ɒɚɛɚɰ ɭɲɬɟ ɟɞɟɧ ɬɪɢɭɦɮ, ɭɲɬɟ ɟɞɧɚ ɩɨɛɟɞɚ. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɚɬɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɧɚ ɫɪɟɞɛɢɬɟ ɟ ɡɥɚɬɧɢɤ ɫɨ ɥɢɤɨɬ ɧɚ ȴɭɛɢɲɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ ɝɨ ɞɨɛɢɜɚ Ʉɪɭɦ ɋɬɨʁɚɧɨɜ. Ⱦɨ ɫɟɝɚ ɝɨ ɞɨɛɢɥɟ ɋɤɪɛɧɢɲɟɤ, ȴɭɛɢɧɤɚ Ȼɨɛɢʅ, ɉɟɬɚɪ Ȼɨɠɨɜɢʅ, ɇɢɤɨɥɚ ɋɢɦɢʅ, Ɋɚɞɟ ɒɟɪɛɟʇɢʁɚ. Ⱦɜɨʁɧɚ ɛɟɲɟ ɪɚɞɨɫɬɚ, Ʉɪɭɦ ɲɬɨ ɩɪɟɞ ɞɜɚ-ɬɪɢ ɦɟɫɟɰɢ ɫɟ ɠɚɥɟɥ ɜɨ Ʉɨɦɢɬɟɬɨɬ ɩɪɨɬɢɜ ɦɟɧɟ, ɢ Ʉɪɭɦ ɧɚ ɤɨɝɨ ɨɜɨʁ ɬɟɚɬɚɪ, ɫɟ ɪɚɡɛɢɪɚ ɫɨ ɦɟɧɟ ɤɚɤɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɦɨɪɚɥɧɚ ɢ ɞɪɭɝɚ ɫɚɬɢɫɮɚɤɰɢʁɚ, ɦɭ ɞɨɧɟɥ ɞɜɟ ɋɬɟɪɢɢɧɢ ɧɚɝɪɚɞɢ, Ɉɤɬɨɦɜɪɢɫɤɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɢ ɫɟɝɚ ɨɜɚɚ. ɇɟɤɚ ɧɟɦɭ ɦɭ ɫɥɭɠɢ ɧɚ ɱɟɫɬ. Ⱦɭɪɢ ɨɫɬɚɧɚɜ ɭɲɬɟ ɟɞɟɧ ɞɟɧ ɧɚ ɩɪɟɞɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɡɥɚɬɧɢɤɨɬ ɨɞ 41 ɝɪɚɦɚ, 24 ɤɚɪɚɬɢ. ȼɨ ɩɢɟʃɟɬɨ Ȼɭɰɨ Ɇɢʂɤɨɜɢʅ ɦɢ ɜɟɥɢ ɞɟɤɚ ɧɨɜɢɧɚɪɨɬ Ȼɪɚɧɚ, ɲɬɨɬɭɤɭ ɞɨʁɞɟɧ ɨɞ Ȼɟɥɝɪɚɞ, ɩɨ ɢɡɜɟɫɧɢ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢɢ ɨɞɥɭɱɢɥɟ ɧɚɦ ɞɚ ɧɢ ɝɨ ɞɨɞɟɥɚɬ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɬɨ. ȳɚ, ɦɚʁɤɚɬɚ? Ɂɨɲɬɨ Ȼɟɥɝɪɚɞ? Ɂɚɪ ɢ ɡɚ ɨɜɚ? Ʉɨɢ ɫɟ ɬɢɟ ɫɨ ɤɨɢ ɟ ɢɡɜɪɲɟɧɚ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɚɬɚ? Ʉɨʁ ɫɟ ɬɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɢ ɢɥɢ ɧɚɞɡɟɦɧɢ ɫɢɥɢ? Ɇɢ ɨɫɬɚɧɚ ɝɨɥɟɦɨ ɲɭɛɟ ɜɨ ɞɭɲɚɬɚ! ɇɟɤɨʁ ɝɢ ɜɥɟɱɟ ɤɨɧɰɢɬɟ ɦɧɨɝɭ, ɦɧɨɝɭ ɱɭɞɧɚ ɪɚɛɨɬɚ...“ ɇɚ 28.10. ɚɧɫɚɦɛɥɨɬ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɫɟ ɜɪɚɬɢ ɨɞ ɨɫɭɦɞɧɟɜɧɚɬɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɬɭɪɧɟɚ ɫɨ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ”. ɋɟ ɜɪɚɬɢ ɫɨ ɝɨɥɟɦɨ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ ɢ ɜɨɨɞɭɲɟɜɭɜɚʃɟ ɨɞ ɫɪɟɞɛɢɬɟ ɫɨ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɜɨ ȴɭɛʂɚɧɚ, ɐɟʂɟ, Ɇɚɪɢɛɨɪ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ ɢ ɒɚɛɚɰ. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɨɬ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɢɡʁɚɜɢɥ ɞɟɤɚ ɞɨɛɢɥɟ ɜɩɟɱɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɧɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɫɟɤɚɞɟ ɛɟɲɟ ɫɨ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ ɩɪɢɦɟɧɚ. ȼɨ ȴɭɛʂɚɧɚ ɧɚɫɬɚɩɢɥɟ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɋɥɨɜɟɧɫɤɢ ɧɚɪɨɞɧɨ ɝɥɟɞɚɥɢɲɱɟ ɢ ɨɞ ɩɪɟɩɨɥɧɚɬɚ ɫɚɥɚ ɛɢɥɟ ɩɪɢɦɟɧɢ ɫɨ ɮɪɟɧɟɬɢɱɧɢ ɚɩɥɚɭɡɢ ɢ ɜɨɨɞɭɲɟɜɭɜɚʃɟ. ɂɫɬɢɨɬ ɭɫɩɟɯ ɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɛɟɚ ɞɨɠɢɜɟɚɧɢ ɢ ɜɨ ɐɟʂɟ ɢ Ɇɚɪɢɛɨɪ ɤɚɞɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚɲɟ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ “Ȼɨɪɲɬɧɢɤɨɜɢɬɟ ɫɪɟɞɛɢ”, ɚ ɜɨ Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ ɟ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɨɞɛɟɥɟɠɭɜɚʃɟ ɧɚ 50 ɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɨ ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ Ȼɨɫɚɧɫɤɚ ɤɪɚɢɧɚ. ȼɨ ɒɚɛɚɰ, Ʉɪɭɦ ɋɬɨʁɚɧɨɜ ɫɬɚɧɚ ɞɨɛɢɬɧɢɤ ɧɚ ɦɟɞɚɥɨɬ “ȴɭɛɢɲɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ”, ɜɢɫɨɤɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɡɚ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɢ ɚɤɬɟɪɫɤɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɚ. ɋɨ ɨɜɢɟ ɤɚɤɨ ɢ ɫɨ ɞɪɭɝɢɬɟ ɝɨɫɬɭɜɚʃɚ ɜɨ ɩɨɜɟʅɟ ɝɪɚɞɨɜɢ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɢ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ ɫɚɤɚɜɦɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɞɚ ʁɚ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚɦɟ ɜɨ ɩɨɜɟʅɟ ɫɪɟɞɢɧɢ ɜɨ ɧɚɲɚɬɚ

ɡɟɦʁɚ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɪɭɜɚɦɟ ɢ ɩɨɬɜɪɞɭɜɚɦɟ. ɋɨ ɨɜɢɟ ɝɨɫɬɭɜɚʃɚ ɫɟ ɭɜɟɪɢɜɦɟ ɞɟɤɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɫɟ ɡɞɨɛɢ ɫɨ ɝɨɥɟɦɚ ɩɨɩɭɥɚɪɧɨɫɬ ɜɨ ɫɢɬɟ ɫɪɟɞɢɧɢ. ɇɚɫɟɤɚɞɟ ɜɥɚɞɟɟɲɟ ɦɨɲɧɟ ɝɨɥɟɦɨ ɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚʃɟ ɢ ɧɟ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɧɢɬɭ ɟɞɧɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɞɚ ɫɟ ɢɝɪɚ ɜɨ ɩɨɥɭɩɪɚɡɟɧ ɫɚɥɨɧ. Ɍɚɚ ɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚɲɟ ɫɨ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɛɟɡ ɧɢɤɚɤɜɢ ɩɪɟɱɤɢ. ɋɟɤɚɤɨ ɞɨ ɨɜɨʁ ɭɫɩɟɯ, Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɱɟɤɨɪɟɲɟ ɞɨɥɝɚ ɧɢɡɚ ɝɨɞɢɧɢ. ɍɲɬɟ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ “ɉɚɪɢɬɟ ɫɟ ɨɬɟɩɭɜɚɱɤɚ” ɨɞ Ɋɢɫɬɨ Ʉɪɥɟ, Ⱦɟɜɟɬɬɢɨɬ ɛɪɚɧ” ɨɞ ȼɚɩɰɚɪɨɜ, Ȼɨɝɨɦɢɥɫɤɚ ɛɚɥɚɞɚ, “ɉɨɤɨʁɧɢɤ”, “ɇɟɦɢɪɧɚ ɪɭɞɢɧɚ”, “Ȼɟɝɚɥɤɚ, “ɉɟɲɬɟɪɚ”, “ɋɚɦɨɢɥ”, “Ɍɪɨʁɚɧɤɢɬɟ, “Ɍɚɧɰɨɬ ɧɚ ɬɪɟɧɞɚɮɢɥɢɬɟ, “Ɋɨɦɭɥ ȼɟɥɢɤɢ”, “ɍɱɟɧɢ ɠɟɧɢ”, “ɇɚɠɚɥɟɧɚ ɮɚɦɢɥɢʁɚ”, “Ȼɨɥɟɧ Ⱦɨʁɱɢɧ”, “Ⱥɞɚɦ ɢ ȿɜɚ” ɢ “ȳɨɜ”, “Ȼɭɦɟɪɚɧɝ”, “ȳɚɧɟ Ɂɚɞɪɨɝɚɡ”, “ɐɪɧɢɥɚ”, “Ʉɚɪɢɩɫɤɢɨɬ ɦɢɧɢɫɬɟɪ, “ɏɚɦɥɟɬ ɨɞ Ⱦɨɥɧɨ Ƚɚɲɬɚɧɢ, “Ɉɫɥɨɛɨɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ”, „Ɇɚɝɛɟɬ“, „ɋɨɥɭɧɫɤɢ ɩɚɬɪɞɢɢ“, „Ʉɪɚɥ ȿɞɢɩ“ ɢ ɦɧɨɝɭ ɞɪɭɝɢ. ɋɢɬɟ ɬɢɟ ɡɧɚɱɟɚ ɫɜɨɟɜɢɞɟɧ ɧɚɫɬɚɧ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɨɬ ɠɢɜɨɬ ɜɨ ɧɚɲɚɬɚ ɪɟɩɭɛɥɢɤɚ ɜɨ ɝɨɞɢɧɢɬɟ ɤɨɝɚ ɫɟ ɫɨɡɞɚɜɚɚ ɢ ɠɢɜɟɟɚ ɧɚ ɦɚɬɢɱɧɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ. ɇɚ 11 ɨɤɬɨɦɜɪɢ Ƚɨɪɚɧ ɢ ɑɨɪɟɜɫɤɢ ʁɚ ɩɪɢɦɢʁɚ Ɉɤɬɨɦɜɪɢɫɤɚɬɚ ɧɚɝɪɚɞɚ, ɚ ʁɚɫ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ Ʉɥɢɦɟɧɬɨɜɚɬɚ. ɋɟɝɚ ɭɲɬɟ ɡɚ Ɇɟɬɨ ɢ Ɇɢɬɟ ɇɨɟɦɜɪɢɫɤɢɬɟ - ɢ ɫɟ ɫɬɨɪɢ ɤɭɩɱɟɬɨ. ɋɨ Ʉɥɢɦɟɧɬɨɜɚɬɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɫɟ ɢɫɰɪɩɢ ɮɨɧɞɨɬ ɧɚ ɧɚɝɪɚɞɢ ɲɬɨ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɝɢ ɩɪɢɦɢɥ. ɇɢ ɨɫɬɚɧɭɜɚ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ ȺȼɇɈȳ. ɋɨ Ȼɨɝɚ ɧɚɩɪɟɞ ɢ ɧɟɚ ʅɟ ʁɚ ɡɟɦɟɦɟ. ɂɡɥɟɝɭɜɚɦ ɨɞ ɋɨɛɪɚɧɢɟɬɨ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɝɢ ɩɪɢɦɢɜɦɟ ɧɚɝɪɚɞɢɬɟ ɢ ɧɚɦɟɫɬɨ ɫɨ ɤɪɟɧɚɬɚ ɝɥɚɜɚ, ɢɡɥɟɝɭɜɚɦ ɫɨ ɟɞɧɨ ɱɭɞɧɨ ɧɟɩɪɢʁɚɬɧɨ ɱɭɜɫɬɜɨ ɜɨ ɞɭɲɚɬɚ. Ɉɬɤɚɤɨ ɡɚɜɪɲɢ ɰɟɪɟɦɨɧɢʁɚɬɚ ɫɟ ɪɚɫɬɭɪɢʁɚ ɫɢɬɟ ɧɚ ɤɭɩɱɢʃɚ - ɨɫɬɚɧɚɜɦɟ ɧɢɟ ɫɚɦɢ ɜɨ ɟɞɧɨ ɤɭɩɱɟ - Ɇɢɪɤɨ, Ƚɨɪɚɧ, ɑɨɪɟ ɢ ʁɚɫ. Ɂɧɚɱɢ ɧè ɨɫɬɚɜɢʁɚ. Ɂɚ ɟɞɟɧ ɦɢɝ ɛɟɜɦɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ ɢ ɩɨɬɟɦ ɧè ɡɚɛɨɪɚɜɢʁɚ. ɋɟɝɚ ɩɚɤ ʅɟ ɫɢ ɛɢɞɟ ɩɨ ɫɬɚɪɨ – ɩɚɤ ʅɟ ɫɟ ɪɚɫɩɪɚɜɚɦ ɫɨ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɨɬ ɋɂɁ ɢ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢɨɬ ɤɨɦɢɬɟɬ. ɉɚ ɲɬɨ ɛɢ ɫɚɤɚɥ ɬɢ? ɋɟɤɨʁɩɚɬ ɝɢ ɧɚɝɪɚɞɭɜɚɥɟ ɢ ɩɨɮɚɥɭɜɚɥɟ ɦɭɬɚɜɢɬɟ. ɂ ɤɨʁ ɬɟ ɧɚɝɪɚɞɭɜɚ? ɂ ɩɚɤ ɩɨɱɧɭɜɚ ɞɚ ɫɟ ɜɢɟ ɨɪɤɚɧ ɜɨ ɞɭɲɚɬɚ. Ɍɢ Ɋɢɫɬɟ ɫɨ ɧɢɲɬɨ ɧɟ ɫɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧ, ɚ ɤɚɤɨ ɢ ɛɢ ɛɢɥ. Ɉɜɢɟ ɜɨ ɆɇɌ ɨɬɜɨɪɢɥɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɫɨ ɦɚɫɢ, ɤɟɥɧɟɪɢ (ɲɬɨ ɋɂɁ-ɨɬ ɝɢ ɩɥɚʅɚ), ɦɟɫɬɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ, ɝɢ ɧɚɤɚɱɢɥɟ ɩɥɚɬɢɬɟ, ɧɟɦɚɚɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ, ɞɨɛɢɜɚɚɬ ɫɬɚɧɨɜɢ, ɚ ɧɢɟ ɫɥɚɜɚ ɢ ɧɚɝɪɚɞɢ. ȿɞɟɧ ɦɢ ɜɟɥɢ: Ɋɢɫɬɨ ɬɢɟ ɢɧɬɢɦɧɨ ɜɨ ɫɟɛɟ ɢ ɬɨɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɚɤɚɥɟ ɞɚ ɫɟ ɦɟɧɭɜɚɚɬ ɫɨ ɬɟɛɟ. Ɇɨɪɟ, ɨɞɟɬɟ ɜɨ .... (15 ɨɤɬɨɦɜɪɢ) ɇɚ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɉɟɬɪɟ Ȼɚɤɟɜɫɤɢ ɜɨ ɫɜɨʁɨɬ ɧɚɩɢɫ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɫɟ ɧɚɜɪɚʅɚ ɧɚ ɩɢɟɫɚɬɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɢ ɧɚ ɫɟ ɲɬɨ ɬɚɚ ɩɨɫɬɢɝɧɚ, ɩɚ ɜɟɥɢ “Ɉɧɚ ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚ ɫɨ ‘Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ’ ɫɟɤɚɤɨ ɟ ɧɚʁɝɨɥɟɦ ɭɫɩɟɯ ɢ 99


†DIVO MESO– ȱ ɞɨɫɬɪɟɥ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɜɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ. ɂɦɚɥɨ ɞɪɚɦɢ ɲɬɨ ɨɡɧɚɱɭɜɚɚɬ ɩɪɟɫɜɪɬ ɜɨ ɬɟɤɨɜɢɬɟ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨɬɨ ɠɢɜɟɟʃɟ- ‘Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ’ ɟ ɬɚɤɨɜ ɱɢɧ. Ȼɟɲɟ ɜɢɫɬɢɧɫɤɨ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ, ɜɟɪɨʁɚɬɧɨ ɢ ɝɨɥɟɦɨ, ɧɟɡɚɛɨɪɚɜɧɨ ɞɨɠɢɜɭɜɚʃɟ, ɞɚ ɫɟ ɛɢɞɟ ɫɜɟɞɨɤ ɧɚ ɨɧɢɟ ɱɚɫɨɜɢ ɤɨɝɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ (ɬɚɚ ɫɬɪɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ, ɜɤɨɱɚɧɟɬɚ, ɧɟɫɟɧɬɢɦɟɧɬɚɥɧɚ, ɧɟɬɨɥɟɪɚɧɬɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɫɤɚ ɫɬɟɪɢɢɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚ) ʁɚ ɩɪɢɮɚɬɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ. ɉɨɬɨɚ ɱɟɤɚʃɟɬɨ , ɞɚɥɢ ɠɢɪɢɬɨ ʅɟ ɦɢɫɥɢ ɢɫɬɨ ɤɚɤɨ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ. Ɇɢɧɭɜɚɚɬ ɱɚɫɨɜɢɬɟ, ɚ ɧɟɪɜɨɡɚɬɚ ɦɟɼɭ ɱɥɟɧɨɜɢɬɟ ɧɚ ɚɧɫɚɦɛɥɨɬ ɫɬɚɧɭɜɚ ɫɟ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɢ ɫɟ ɞɨ ɨɧɨʁ ɦɨɦɟɧɬ ɞɨɞɟɤɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɬ Ɋɢɫɬɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɧɟ ɫɨɨɩɲɬɢ ‘ɋɢɬɟ ɧɚɝɪɚɞɢ ɫɟ ɧɚɲɢ’. Ȼɟɲɟ ɬɨɚ ɝɨɥɟɦɚ ɧɨʅ ɧɚ ɫɢɬɟ ɨɧɢɟ ɚɪɬɢɫɬɢ ɤɨɢ ɫɨ ɝɨɥɟɦ ɬɪɭɞ, ɫɨ ɝɨɥɟɦ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɫɟɪɢɨɡɧɨɫɬ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ʁɚ ɨɞɢɝɪɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ. Ɍɨɚ ɛɟɲɟ ɧɨʅɬɚ ɦɟɼɭ 25 ɢ 26 ɚɩɪɢɥ 1980 ɝɨɞɢɧɚ. Ɍɨʁ ɞɚɬɭɦ ʅɟ ɨɫɬɚɧɟ ɜɨ ɥɟɬɨɩɢɫɨɬ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɤɚɤɨ ɞɚɬɭɦ ɜɨ ɤɨʁ ɨɜɨʁ ɚɧɫɚɦɛɥ ɝɨ ɞɨɫɬɢɝɧɚɥ ɫɜɨʁɨɬ ɧɚʁɝɨɥɟɦ ɭɫɩɟɯ ɞɨɫɟɝɚ”. Ʉɨɥɟɤɬɢɜɨɬ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɭɲɬɟ ɦɧɨɝɭ ɞɨɥɝɨ ɜɪɟɦɟ ɫɨ ɝɨɪɞɨɫɬ ɢ ɩɨɱɢɬ ʅɟ ʁɚ ɫɩɨɦɟɧɭɜɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ 1980-ɬɚ. ɂ ɧɟ ɫɚɦɨ ɬɢɟ ɬɭɤɭ ɢ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɢ ɰɟɥɚɬɚ ʁɚɜɧɨɫɬ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɢ ɩɨɲɢɪɨɤɨ ɛɢɞɟʁʅɢ ɬɨɚ ɛɟɲɟ ɧɚʁɝɨɥɟɦɢɨɬ ɭɫɩɟɯ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɭɫɩɟɯ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɬɚ. ɋɟ ɪɨɞɢ, ɠɢɜɟɟ ɢ ɝɢ ɠɢɜɟɟɲɟ ɧɚʁɝɨɥɟɦɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɭɫɩɟɫɢ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɨɞ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɜɨ 1980 ɝɨɞɢɧɚ ɛɟɲɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɚ 55 ɩɚɬɢ ɢ ʁɚ ɜɢɞɨɚ 27.421 ɝɥɟɞɚɱɢ. ȼɨ ɢɫɬɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɟɦɢɟɪɧɨ ɛɟɚ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ „ɋɬɨɥɨɜɢ“, „ɑɟɯɨɜ“, „ɉɚɧɭɪɝɢɢ“, „Ⱦɨɧ ɀɭɚɧ“, „ȼɚɫɚ ɀɟɥɟɡɧɨɜɚ“ ɢ „Ȼɪɤɨɬɧɢɰɢ“. ɋɨ ɧɢɜ ɢ ɫɨ ɭɲɬɟ ɨɫɭɦ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɨɞ ɩɨɪɚɧɟɲɧɢɨɬ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɧɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ɢ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚɲɟ ɩɟɬɧɚɟɫɟɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ. ȼɟɞɧɚɲ ɩɨ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“ ɫɨ 40 ɢɡɜɟɞɛɢ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ɋɨɥɭɧɫɤɢ ɩɚɬɪɞɢɢ“ ɲɬɨ ʁɚ ɝɥɟɞɚɥɟ 17.015 ɝɥɟɞɚɱɢ ɢɥɢ ɩɟɬɧɚɟɫɟɬɬɟ ɩɪɟɫɬɚɜɢ ɢɦɚɥɟ 253 ɢɡɜɟɞɛɢ ɢ ɝɢ ɝɥɟɞɚɥɟ 78.658 ɝɥɟɞɚɱɢ. Ɂɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɞɨɛɢ ɨɞ ɋɂɁ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ 16 ɦɢɥɢɨɧɢ ɞɢɧɚɪɢ, ɩɥɭɫ ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɞɨɛɢɟɧɢ ɡɚ ɝɨɫɬɭɜɚʃɚɬɚ, ɚ ɨɫɬɜɚɪɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧ ɩɪɢɯɨɞ ɡɚ ɩɪɨɞɚɞɟɧɢɬɟ ɛɢɥɟɬɢ ɜɨ ɜɢɫɢɧɚ ɨɞ 900.00 ɞɢɧɚɪɢ. Ɍɟɚɬɚɪɨɬ, ɧɚ ɚɪɬɢɫɬɢɬɟ ɤɨɢ ɜɨ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɧɚɫɬɚɩɭɜɚɥɟ ɜɨ ɧɚɞ ɫɬɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɢɦ ɞɨɞɟɥɢ ɩɚɪɢɱɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɧɚ ɋɧɟɠɚɧɚ ɋɬɚɦɟɫɤɚ, ɇɟɧɚɞ ɋɬɨʁɚɧɨɜɫɤɢ, ɋɬɟɜɨ ɋɩɚɫɨɜɫɤɢ, Ʌɢɥʁɚɧɚ ȼɟʂɚɧɨɜɚ, ȼɚɧɱɨ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɢ, Ʌɟɧɱɟ Ⱦɟɥɨɜɚ, Ɇɢɬɟ Ƚɪɨɡɞɚɧɨɜ, ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ⱥɧɝɟɥɨɜ-

ɫɤɢ ɢ Ⱦɢɦɱɟ Ɇɟɲɤɨɜɫɤɢ. ɋè ɧɚ ɫè, ʅɟ ɡɚɩɢɲɟ ɧɨɜɢɧɚɪɤɚɬɚ Ʌɢɥʁɚɧɚ Ɇɚɡɨɜɚ, ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɲɬɨ ɢɡɦɢɧɚ ɡɚ ɜɪɟɞɧɢɨɬ, ɬɚɥɟɧɬɢɪɚɧ ɢ ɬɪɭɞɨʂɭɛɢɜ ɚɧɫɚɦɛɥ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɡɧɚɱɢ ɝɨɞɢɧɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɚ ɤɨɬɚ ɧɚ ɡɪɟɥɨɫɬɚ, ɝɨɞɢɧɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɩɨɤɪɚʁ ɨɫɜɨɟɧɚɬɚ ɨɝɪɨɦɧɚ ɚɪɦɢʁɚ ɩɭɛɥɢɤɚ, ɧɚɝɪɚɞɢ ɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢʁɚ ɦɭ ɛɟɲɟ ɞɨɞɟɥɟɧɚ ɢ Ʉɥɢɦɟɧɬɨɜɚɬɚ ɧɚɝɪɚɞɚ. Ⱥɧɬɢ ɩɨɟɡɢʁɚ: „Ɉɞɚ ɡɚ ɧɭɧɤɨɬɨ“ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ. ɋ` ɲɬɨ Ƚɨɪɚɧ ɧɚɭɦɭɜɚ - ɇɭɧɤɨ ɍɧɤɨ ɦɭ ɤɭɦɭɜɚ. Ȼɢ ɫɚɤɚɥ ɞɚ ɝɨ ɜɢɞɚɦ ɩɟɫɨɬ ɲɬɨ ʅɟ ɡɚɥɚɟ - ɧɚ ɬɜɨɟɬɨ „Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ“. Ɍɨɚ „ɦɟɫɨ“ ɟ ɭɫɩɟɯ ɞɨ ɤɨɫɤɚ! - ɇɚ ɫɟɤɚɞɟ ɧɚɝɪɚɞɢ ɰɢɰɚ: ɨɞ ɫɟɤɨʁɚ ɛɨɫɤɚ Ɏɚɥɟɧ ɨɞ Ɍɪɢɝɥɚɜɚ - ɞɨ Ƚɟɜɝɟɥɢʁɚ, ɨɞ ɉɚɪɢɡ ɞɨ ȿɪʇɟɥɢʁɚ. ɂɦɚɲ ɟɞɧɨ ɱɭɞɨ ɩɨɮɚɥɛɢ - ɲɬɨ ɧɟ ɝɢ ɩɟɪɟ ɧɢ „Ɇɚɥɛɢ“. Ʉɚɤɨ ɫɦɟɟɲɟ ɞɚ ɜɧɟɫɟɲ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɜɟɞɪɢɧɚ - ɧɚɫɩɪɨɬɢ ɤɨɥɟɝɢɬɟ Ɍɨɥɤɭ ɭɛɚɜɨ ɜɤɥɨɩɟɧɢ - ɜɨ ɧɟɡɚɝɚɞɟɧɚɬɚ ɫɨ ɭɫɩɟɫɢ ɫɪɟɞɢɧɚ. („ȿɤɪɚɧ“, 26 ɞɟɤɟɦɜɪɢ 1980 ɝɨɞ.) ɇɚ ɤɪɚʁɨɬ, ɮɚɤɬɢɬɟ, ɩɨɬɨɱɧɨ ɲɬɨ ɫɪɚɛɨɬɢɥ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ 1980 ɝɨɞɢɧɚ. ȼɨ ɬɟɤɨɜɧɢɨɬ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪ ɛɟɚ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ: ȼɟɱɟɪɧɚ ɫɰɟɧɚ: 1. “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” 55 ɩɪɟɬ. 27.421 ɝɥɟ. 2. “ɋɨɥɭɧɫɤɢ ɩɚɬɪɞɢɢ” 40 14.015 3. “Ȼɨɥɜɚ ɜ ɭɜɨ” 19 5.172 4. “Ɋɢɛɚɪɫɤɢ ɤɚɪɚɧɢɰɢ” 17 7.997 5. “Ⱦɪɚɤɭɥɚ” 4 733 6. “ȳɚɧɟ Ɂɚɞɪɨɝɚɡ” 1 144 7. “Ɋɟɜɢɡɨɪ” 5 2.153 8. “Ⱦɨɧ ɀɭɚɧ” 8 2.347 9. “ȼɚɫɚ ɀɟɥɟɡɧɨɜɚ” 11 2.996 10. “Ȼɪɤɨɬɧɢɰɢ” 4 990 Ɇɚɥɚ ɫɰɟɧɚ: 11. „ɑɟɯɨɜ” 12. “ɉɚɧɭɪɝɢʁ” 13. “ɋɬɨɥɨɜɢ”

25 23 7

Ɇɥɚɞɢɧɫɤɨ ɞɟɬɫɤɚ ɫɰɟɧɚ: 14. “Ⱦɟɧ ɡɚ ɛɟɝɫɬɜɨ” 18 15. “ɒɟɤɫɩɢɪ ɜɨ ɩɪɢɤɚɡɧɢ” 8

2.340 3.129 552 5.966 2.474

ȼɨ ɬɟɤɨɜɧɚɬɚ 1980 ɝɨɞɢɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɧɚ ɫɜɨʁɨɬ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪ ɢɦɚɲɟ 15 ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ, ɩɪɢɤɚɠɚ 243 ɢɡɜɟɞɛɢ ɩɪɟɞ 78.029 ɝɥɟɞɚɱɢ

100


†DIVO MESO– ɇɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɒɬɢɩ “ɉɨɫɬɚɪɢɨɬ ɫɢɧ” (26.03) Ɋɚʁɧɯɚɪɞ ɫɟɦɢɧɚɪ-ȼɢɟɧɚ “Ʉɚɫɩɚɪ” (18.04) Ʉɭɤɥɟɧ ɬɟɚɬɚɪ “Ɍɨɬɟɦ” ɍɩɫɚɥɚ-ɒɜɟɞɫɤɚ, “ɋɧɟɠɧɚɬɚ ɤɪɚɥɢɰɚ” ɢ Ƚɢɥɝɚɦɟɲ (29.05) Ɍɟɚɬɚɪ ɨɞ ɉɚɪɢɡ “Ɇɚɥɢɨɬ ɩɪɢɧɰ” (13.06) Ɍɚɧɰɨɜ Ⱥɧɫɚɦɛ “Ʉɚɬ ɯɚɤ” ɂɧɞɢʁɚ ɫɨ ɍɦɚ ɒɚɪɦɚ (1.10) Ʉɚɦɟɪɧɨ ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ ɋɚɪɚɟɜɨ “ɇɢʁɟ ɱɨɜɟɤ ɤɨ ɧɟ ɭɦɪɟ” (16.10) Ɋɚɞɟ ɒɟɪɛɟʇɢʁɚ “Ɇɨʁ ɨɛɪɚɱɭɧ ɫ ɜɚɦɚ” (14.12)

Ɏɟɫɬɢɜɚɥɢ: ɋɬɟɪɢɢɧɨ ɩɨɡɨɪʁɟ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 25 ɚɩɪɢɥ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɂɝɪɢɬɟ “ȼɨʁɞɚɧ ɑɟɪɧɨɞɪɢɧɫɤɢ” ɉɪɢɥɟɩ, 7 ʁɭɧɢ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “ɋɨɥɭɧɫɤɢ ɩɚɬɪɞɢɢ”, “Ɋɟɜɢɡɨɪ” 8 ʁɭɧɢ ɢ “ɑɟɯɨɜ” 7 ʁɭɧɢ Ⱦɪɭɝɢ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɩɨɡɨɪɢɲɧɢ ɫɭɫɪɟɬɢ ɐɪɧɚ Ƚɨɪɚ ɉɥɟɜʂɟ, 24 ʁɭɧɢ, Ɍɢɜɚɬ 25 ʁɭɧɢ, ɏɟɪɰɟɝ ɇɨɜɢ 26 ʁɭɧɢ, Ɍɢɬɨɝɪɚɞ 27 ʁɭɧɢ ɢ ɍɥɰɢʃ 28 ʁɭɧɢ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “ɋɨɥɭɧɫɤɢ ɩɚɬɪɞɢɢ” Ⱦɭɛɪɨɜɧɢɱɤɢ ɥɟɬɧɢ ɢɝɪɢ Ⱦɭɛɪɨɜɧɢɤ, 16 ʁɭɥɢ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” Ɉɯɪɢɞɫɤɨ ɥɟɬɨ Ɉɯɪɢɞ, 18 ɚɜɝɭɫɬ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “Ɋɢɛɚɪɫɤɢ ɤɚɪɚɧɢɰɢ” ɢ 20 ɚɜɝɭɫɬ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ȻɂɌȿɎ Ȼɟɥɝɪɚɞ 24 ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” Ƚɚɜɟɥɢɧɢ ɫɪɟɞɛɢ Ɂɚɝɪɟɛ, 26 ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” Ⱦɟɧɨɜɢ ɧɚ ɤɨɦɟɞɢʁɚɬɚ ɋɜɟɬɨɡɚɪɟɜɨ, 11 ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “ɋɨɥɭɧɫɤɢ ɩɚɬɪɞɢɢ” Ȼɨɪɲɬɧɢɤɨɜɢ ɫɪɟɞɛɢ Ɇɚɪɢɛɨɪ, 23 ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɋɜɟɱɟɧɨɫɬɢ ȴɭɛɢɲɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ, 27 ɧɨɟɦɜɪɢ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” Ɇɥɚɞ ɨɬɜɨɪɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɋɤɨɩʁɟ, 16 ɞɟɤɟɦɜɪɢ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ”

ȳɭɛɢɥɟɢ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɢ “ɋɨɥɭɧɫɤɢ ɩɚɬɪɞɢɢ” Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɧɟ ɩɨ ɩɪɜ ɩɚɬ (ɞɚ ɫɟ ɫɟɬɢɦɟ ɧɚ ʁɭɛɢɥɟɢɬɟ ɧɚ “Ȼɟɝɚɥɤɚ”, “ɋɜɚɞɛɚ”, “Ƚɚɦɚ ɡɪɚɰɢ”, “ɍɱɟɧɢ ɠɟɧɢ”, “Ȼɨɥɜɚ ɜ ɭɜɨ”, “ȳɚɧɟ Ɂɚɞɪɨɝɚɡ”, “ɒɟɤɫɩɢɪ ɜɨ ɩɪɢɤɚɡɧɢ”) ɝɨ ɞɨɤɚɠɚ ɫɜɨʁɨɬ ɫɬɪɟɦɟɠ ɞɚ ɦɭ ɩɪɢɩɚɼɚ ɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚɬɚ ɨɞ ɤɨʁɚ ɢɡɪɚɫɧɭɜɚ, ɫɜɨʁɨɬ ɭɫɩɟɯ ɞɚ ɝɨ ɡɚɬɜɨɪɢ ɜɨ ɧɚɲ ɡɚɟɞɧɢɱɤɢ ɭɫɩɟɯ. Ɉɜɚɚ ɝɨɞɢɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɢɦɚɲɟ ɞɜɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ʁɭɛɢɥɟɢ: ɇɚ 7.12.1980 ɝɨɞɢɧɚ ɛɟɲɟ ɢɡɜɟɞɟɧɚ 50 ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɨɞ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɇɚ 12.12.1980 ɝɨɞɢɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ʁɚ ɢɡɜɟɞɟ 50 ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɚ “ɋɨɥɭɧɫɤɢ ɩɚɬɪɞɢɢ”ɨɞ Ɇɢɥɟ ɉɨɩɨɫɤɢ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ʉɨɥɟ Ⱥɧɝɟɥɨɜɫɤɢ. ɂɚɤɨ ɜɚɤɜɢɬɟ ɧɚɫɬɚɧɢ ɧɟ ɩɨɜɥɟɤɭɜɚɚɬ ɫɨ ɫɟɛɟ ɛɟɧɟɮɢɰɢɢ, ɫɟɩɚɤ ɫɨ ɫɜɨɟɬɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɫɚɬɢɫɮɚɤɰɢʁɚ ɡɚ ɬɜɨɪɟɲɬɜɨɬɨ ɢ ɞɟʁɧɨɫɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɨɬ ɚɧɫɚɦɛɥ ɜɨɨɩɲɬɨ.

Ƚɨɫɬɭɜɚʃɚ ɧɚɞɜɨɪ ɨɞ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɬɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɇɢɲ (24.04), Ɂɟɦɭɧ (27.04), ɉɚɧɱɟɜɨ (28.04), Ȼɟɥɝɪɚɞ (24.09), Ɂɚɝɪɟɛ (26.09), ȴɭɛʂɚɧɚ (21.09), ɐɟʂɟ (22.10), Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ (25.10)

ɇɚɝɪɚɞɢ: ɋɬɟɪɢɢɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɪɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɋɬɟɪɢɢɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɚɪ ɬɟɤɫɬ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ȼɨɧɪɟɞɧɚ ɋɬɟɪɢɢɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɋɬɟɪɢɢɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɚɪɬɢɫɬɢɱɤɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟ ɧɚ Ȼɥɚɝɨʁɚ ɑɨɪɟɜɫɤɢ ɋɬɟɪɢɢɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɫɤɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟ ɧɚ Ɇɟɬɚ ɏɨɱɟɜɚɪ ɋɬɟɪɢɢɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɢʁɚ ɧɚ ȿɥɟɧɚ Ⱦɨɧɱɟɜɚ-Ɍɚɧɱɟɜɚ ɇɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɪɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɚ Ɍɪɤɚɥɟɡɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚɬɚ ɡɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɇɚɝɪɚɞɚ ɡɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɧɚ ɉɨɤɪɚɢɧɫɤɚɬɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɧɚ ɦɥɚɞɢɧɚ ɧɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ ɇɚɝɪɚɞɚ ɧɚ Ɋɟɞɚɤɰɢʁɚɬɚ “Ƚɥɚɫ ɨɦɥɚɞɢɧɟ” ɡɚ ɚɪɬɢɫɬɢɱɤɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɥɚɞ ɭɦɟɬɧɢɤ ɧɚ ɇɟɧɚɞ ɋɬɨʁɚɧɨɜɫɤɢ ɇɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɪɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɧɚ Ƚɚɜɟɥɢɧɢɬɟ ɜɟɱɟɪɢ

Ƚɨɫɬɭɜɚʃɚ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɬɚ “Ɋɢɛɚɪɫɤɢ ɤɚɪɚɧɢɰɢ” Ɍɟɬɨɜɨ (31.01), Ȼɟɪɨɜɨ (8.05), Ɉɯɪɢɞ (18.08). Ƚɨɫɬɢɜɚɪ (13.12) “ɋɨɥɭɧɫɤɢ ɩɚɬɪɞɢɢ”, ɒɬɢɩ (27.02), ɉɪɢɥɟɩ (7.06) “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” Ʉɭɦɚɧɨɜɨ (22.05), Ɍɟɬɨɜɨ (28.09 ɢ 5.06), ɉɪɢɥɟɩ (5.04), Ɉɯɪɢɞ (20.08), ɒɬɢɩ (9.10), Ⱦɟɛɚɪ (8.09) ɢ Ȼɢɬɨɥɚ (19.12) “ɋɬɨɥɨɜɢ” ɉɪɢɥɟɩ (7.06) “ɑɟɯɨɜ” ɉɪɢɥɟɩ (13.06) “Ɋɟɜɢɡɨɪ” ɉɪɢɥɟɩ (16.06) Ƚɨɫɬɭɜɚʃɚ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ Ɍɟɚɬɚɪ ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢ “ɋɨɥɭɧɫɤɢ ɩɚɬɪɞɢɢ” (12.09) ɫ.Ʉɭɱɤɨɜɨ “ɉɚɧɭɪɝɢʁ” (18.10) Ʉɭɪɲɭɦɥɢ ɚɧ “ɋɨɥɭɧɫɤɢ ɩɚɬɪɞɢɢ (14.09) ɋɬɭɞɟɧɬɫɤɢ ɞɨɦ “Ƚɨɰɟ Ⱦɟɥɱɟɜ”, “ɑɟɯɨɜ” (25.11) Ƚɢɦɧɚɡɢʁɚ “Ʉɨɪɱɚɝɢɧ” “ɑɟɯɨɜ” 92.12) Ƚɨɫɬɭɜɚʃɚ ɜɨ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ: 101


†DIVO MESO– ȱ Ɂɥɚɬɟɧ ɦɟɞɚɥ “ȴɭɛɢɲɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢ” ɜɨ ɒɚɛɚɰ ɧɚ Ʉɪɭɦ ɋɬɨʁɚɧɨɜ ɇɚɝɪɚɞɚ 11 Ɉɤɬɨɦɜɪɢ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɇɚɝɪɚɞɚ 11 Ɉɤɬɨɦɜɪɢ ɧɚ Ȼɥɚɝɨʁɚ ɑɨɪɟɜɫɤɢ 13 ɇɨɟɦɜɪɢɫɤɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɧɚ Ɇɟɬɨ ȳɨɜɚɧɨɜɫɤɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɚ ɧɚɝɪɚɞɚ “Ʉɥɢɦɟɧɬ Ɉɯɪɢɞɫɤɢ” ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɇ 4 ɢ 5 ɨɤɬɨɦɜɪɢ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ ɝɨɫɬɭɜɚɥ ɫɨ “Ⱦɢɜɨ ɦɟɫɨ” ɨɞ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟ-

ɮɚɧɨɜɫɤɢ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɧɚ Ⱦɨɦɨɬ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ “Ɇɚɪɤɨ ɐɟɩɟɧɤɨ”. Ƚɨɫɬɢɬɟ ɞɚɥɟ ɞɜɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɲɬɨ ɝɢ ɫɥɟɞɟɥɟ ɨɤɨɥɭ 1.500 ʂɭɛɢɬɟɥɢ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ. ɇɚɤɭɫɨ ɪɟɱɟɧɨ, ɬɚɚ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɞɨɥɝɨ ʅɟ ɫɟ ɩɚɦɟɬɢ ɢ ɤɚʁ ɝɥɟɞɚɱɢɬɟ ɭɲɬɟ ɟɞɧɚɲ ʁɚ ɜɪɚɬɢɥɚ ɞɨɜɟɪɛɚɬɚ ɜɨ ɧɚɲɢɨɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧ ɬɟɚɬɚɪ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɚɤɜɚ ɲɬɨ ɛɢ ɫɚɤɚɥɟ ɲɬɨ ɩɨɱɟɫɬɨ ɞɚ ɝɥɟɞɚɚɬ.

102


TEATARSKI GLASNIK ȱ

Intervju: Viktorija Ran|elova (diplomiran dramaturg i dramski pisatel)

NA MLADITE DRAMSKI AVTORI PRVATA [ANSA MORA DA IM SE DADE ȼɢɤɬɨɪɢʁɚ Ɋɚɧɝɟɥɨɜɚ ɟ ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝ ɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɩɢɫɚɬɟɥ, ɚɜɬɨɪ ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɢɬɟ ɬɟɤɫɬɨɜɢ „Ɋɚɡɝɨɥɟɧɢ“, „ɋɥɢɩɟɪɢ ɩɢɩɥ“, `„Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢ“, „Ɍɚɤɫɢ 49“, „Ɇɟɫɬɨ ɤɚɞɟ ɫɭɦ“. Ⱦɨɛɢɬɧɢɤ ɟ ɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɪɚ ɫɰɟɧɫɤɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɆɌɎ „ȼɨʁɞɚɧ ɑɟɪɧɨɞɪɢɧɫɤɢ“ ɉɪɢɥɟɩ (2013) ɡɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ɒɟɤɫɩɢɪ ɜɨ ɩɪɢɤɚɡɧɢ“ ɧɚ Ɍɭɪɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ. ɇɨ, ɧɚʁɜɚɠɟɧ ɩɨɜɨɞ ɡɚ ɪɚɡɝɨɜɨɪɨɬ ɟ ɩɪɟɬɫɬɨʁɧɚɬɚ ɩɪɟɦɢɟɪɚ ɧɚ ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬ „Ɋɚɡɝɨɥɟɧɢ“ ɜɨ ȴɭɛʂɚɧɚ, ɜɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɫɥɨɜɟɧɟɱɤɢɨɬ ɪɟɠɢɫɟɪ Ⱥɥɟɧ ȳɟɥɟɧ. Ʉɚɤɨ ɫɟ ɪɨɞɢ ɞɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɤɫɬ „Ɋɚɡɝɨɥɟɧɢ“ ɢ ɤɚɤɨ ɞɨʁɞɟ ɞɨ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɲɬɨ ɜɨɞɢ ɞɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɫɥɨɜɟɧɟɱɤɚ ɩɪɟɦɢɟɪɚ? „Ɋɚɡɝɨɥɟɧɢ“ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟ ɤɨɝɚ ɢɦɚɜ ɛɨɝɚɬ ɜɧɚɬɪɟɲɟɧ ɫɜɟɬ ɢ ɦɧɨɝɭ ɠɢɜɨɬɧɢ ɩɪɟɦɪɟɠʁɚ. Ɍɨɚ ɛɟɲɟ ɦɨɠɟɛɢ ɦɨʁɨɬ ɧɚʁɛɨɥɟɧ ɞɨɫɟɝɚ ɠɢɜɨɬɟɧ ɩɟɪɢɨɞ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɧɚʁɫɜɟɠ ɢ ɧɚʁɜʂɭɛɟɧ. Ɇɧɨɝɭ ɤɨɧɬɪɚɞɢɤɬɨɪɧɢ

ȳɟɥɟɧ ɩɨɛɚɪɚ ɨɞ ɦɟɧɟ ɞɚ ɢɫɩɢɲɚɦ ɬɟɤɫɬ ɫɨ ɩɨɦɚɥɤɭ ɥɢɤɨɜɢ. Ɍɨɚ ɛɟɲɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɨɬ ɭɫɥɨɜ. ɋɟ’ ɨɫɬɚɧɚɬɨ ɛɟɲɟ ɩɪɚɲɚʃɟ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɟɧ ɢɡɛɨɪ. Ɉɞɥɭɱɢɜ - ɞɜɚ ɥɢɤɚ, ɩɪɢɤɚɡɧɚ ɨɞ ɡɚɞ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢ ɜɪɚɬɢ, ɫɨɨɞɧɨɫ ɤɨʁ ʁɚ ɫɥɢɤɚ ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ ɞɟɦɚɝɨɝɢʁɚ, ɚ ɬɚɚ ɞɟɦɚɝɨɝɢʁɚ ɝɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɨɞɧɨɫɨɬ ɧɚ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨɬɨ ɤɨɧ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɢ ɩɪɚɲɚʃɚ. Ɇɨɠɟɛɢ, ɡɚ ɩɪɜ ɩɚɬ ɫɭɦ ɫɨɫɟɦɚ ɡɚɞɨɜɨɥɧɚ ɨɞ ɢɫɯɨɞɨɬ. ɍɠɚɫɧɨ ɫɭɦ ɫɚɦɨɤɪɢɬɢɱɧɚ ɤɨɝɚ ɫɟ ɜɨ ɩɪɚɲɚʃɟ ɦɨɢɬɟ ɬɟɤɫɬɨɜɢ, ɧɚ ɫɟɤɨʁ ɬɟɤɫɬ ɡɧɚɦ ɤɚɞɟ ɦɭ ɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤɨɬ, ɧɨ ɨɜɨʁ ɫɟɝɚ ɡɚ ɫɟɝɚ ɦɢ ɢɡɝɥɟɞɚ ɨɞɥɢɱɧɨ. Ɍɨɚ ɫɨ ɫɜɨɟɬɨ ɭɱɟɫɬɜɨ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɦɢ ɝɨ ɩɨɬɜɪɞɢʁɚ ɢ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɢ ɩɪɟɜɟɞɭɜɚɱɨɬ ɢ ɝɨɥɟɦɚɬɚ ɝɥɭɦɢɰɚ ɇɚɬɚɲɚ Ȼɚɪɛɚɪɚ Ƚɪɚɧɱɚɪ ɢ ɦɥɚɞɢɨɬ Ƚɚɲɩɟɪɢɧ. „Ɋɚɡɝɨɥɟɧɢ“ ʅɟ ɛɢɞɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɚ Ɇɟɫɬɧɨ ɝɥɟɞɚɥɢɲɱɟ ʂɭɛʂɚɧɫɤɨ, ɪɚɛɨɬɟɧɚ ɜɨ ɤɨɨɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɫɨ ɋɄɍɐ ɨɞ ɤɚɞɟ ɞɨɚɼɚ ɢ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ Ⱥɥɟɧ ȳɟɥɟɧ. Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɨɬ ɬɢɦ ɟ ɫɨɫɬɚɜɟɧ ɩɚɤ ɨɞ ɇɚɬɚɲɚ Ȼɚɪɛɚɪɚ Ƚɪɚɧɱɚɪ ɤɨʁɚ ɧɚɫɬɚɩɭɜɚ ɤɚɤɨ ɝɨɫɬɢɧ ɨɞ ɋɥɨɜɟɧɫɤɨ ɇɚɪɨɞɧɨ Ƚɥɟɞɚɥɢɲɱɟ ɢ ȳɟɪɧɟʁ Ƚɚɲɩɟɪɢɧ ɤɨʁ ɟ ɱɥɟɧ ɧɚ Ɇɟɫɬɧɨ ɝɥɟɞɚɥɢɲɱɟ ʂɭɛʂɚɧɫɤɨ. ȳɚɫ ɫɭɦ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɤ ɧɚ... ɦɨʁɚɬɚ ɬɚɬɤɨɜɢɧɚ ɢ ɧɚ „ɦɥɚɞɢɬɟ“ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɚɜɬɨɪɢ. Ʉɚɞɟ ɝɢ ɢɡɧɚɨɼɚɲ ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɢɬɟ ɡɚ ɩɢɲɭɜɚʃɟ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬ? Ɇɟɼɭɱɨɜɟɱɤɢɬɟ ɨɞɧɨɫɢ ɡɚ ɦɟɧɟ ɫɟ ɩɨɫɬɨʁɚɧɚ ɩɪɨɜɨɤɚɰɢʁɚ. Ʉɨɝɚ ɟ ɜɨ ɩɪɚɲɚʃɟ ɱɨɜɟɱ-

ʿ̡̨̨̣̯̯̪̬̖̯̭̯̯̌̌̌̌̏̌̌̚„ˀ̨̛̣̖̦̌̐̚“ ɫɨɫɬɨʁɛɢ, ɧɨ ɜɨ ɬɨɚ ɥɟɠɟɲɟ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɫɬɚ ɧɚ ɦɨʁɨɬ ɩɪɢɜɚɬɟɧ ɠɢɜɨɬ. Ɋɟɠɢɫɟɪɨɬ Ⱥɥɟɧ 103


TEATARSKI GLASNIK ȱ ɤɢɨɬ ɮɚɤɬɨɪ, ɬɨɝɚɲ ɫɟ’ ɟ ɦɨɠɧɨ. Ⱦɚ ɫɟ ɩɪɟɥɚɠɟɲ ɜɨ ɩɪɢʁɚɬɟɥ, ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɨɱɚɪɚɲ ɜɨ ɪɨɞɢɬɟɥ, ɞɚ ɨɛʂɭɛɢ ɨɧɨʁ ɤɨʁ ɧɟ ɫɦɟɟ, ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ ɨɧɨʁ ɤɨʁ ɛɢɥ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟɥ, ɞɚ ɜɟɪɭɜɚɲ ɜɨ ɫɟɛɟ ɤɨɝɚ ɧɢɤɨʁ ɞɪɭɝ ɧɟ ɜɟɪɭɜɚ ɜɨ ɬɟɛɟ, ɞɚ ɢɡɥɚɠɟɲ ɡɚ ɞɚ ɧɚɲɬɟɬɢɲ, ɞɚ ɢɡɥɚɠɟɲ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɲɬɢɬɢɲ, ɞɚ ɭɦɪɟɲ ɡɚ ɞɪɭɝ ɞɚ ɠɢɜɟɟ, ɞɚ ɫɟ ɡɚɦɪɚɡɢɲ ɫɟɛɟ ɫɚɦɢɨɬ ... Ɍɢɟ ɦɢɤɪɨ ɫɜɟɬɨɜɢ ʁɚ ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ ɫɥɢɤɚɬɚ ɡɚ ɦɚɤɪɨ ɫɜɟɬɨɬ, ɡɚ ɫɜɟɬɨɬ ɜɨ ɤɨʁ ɠɢɜɟɟɦɟ. ɇɢɤɨɝɚɲ ɧɟ ɬɪɝɧɭɜɚɦ ɨɞ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɜɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨɬɨ, ɜɨ ɫɜɟɬɨɬ, ɬɪɝɧɭɜɚɦ ɨɞ ɟɞɢɧɤɚɬɚ ɩɪɟɤɭ ɤɨʁɚ ʁɚ ɝɪɚɞɚɦ ɫɥɢɤɚɬɚ ɡɚ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨɬɨ. Ɍɨɚ ɟ ɡɚ ɦɟɧɟ ɜɨɡɛɭɞɥɢɜɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ. Ɉɞ ɬɚɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɦɧɨɝɭ ɱɟɫɬɨ ɡɚɩɚɼɚɦ ɜɨ „ɫɬɚɩɢɰɚ“, ɫɨ ɞɪɚɦɚɬɭɪɲɤɢ ɚɥɚɬɤɢ ɞɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɦ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ, ɲɬɨ ɟ ɼɚɜɨɥɫɤɢ ɬɟɲɤɚ ɡɚɞɚɱɚ, ɢ ɨɞ ɬɚɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚ ɧɟɤɨɝɨ ɦɨɢɬɟ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɫɟ ɧɟɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢ. ȳɚɫ ɩɚɤ ɫɨ ɫɟɬɚ ɫɢɥɚ ɫɟ ɨɛɢɞɭɜɚɦ ɞɚ ɝɢ ɭɛɟɞɚɦ ɞɟɤɚ „ɧɟɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɬɨ“ ɟ ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨ. ɇɟ ɤɚɠɭɜɚɦ ɧɢɲɬɨ ɧɨɜɨ, ɫɨ ɨɜɨʁ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɟ ɫɨɨɱɭɜɚɚɬ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɚɜɬɨɪɢ.

ɧɚ Ⱦɟɚɧɚ ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɚ ɢ ɫɬɪɭɦɢɱɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ. Ʉɨʁ ɟ ɞɪɚɦɚɬɭɪɲɤɢɨɬ ɩɪɢɫɬɚɩ ɧɚ ɤɨʁ ɫɟ ɩɨɬɩɢɪɚɲ ɩɪɢ ɜɪɲɟʃɟɬɨ ɧɚ ɫɰɟɧɫɤɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɨ ɞɟɥɨ? ɉɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɨ ɞɟɥɨ, ɟ ɩɨɨɞɝɨɜɨɪɧɚ ɡɚɞɚɱɚ, ɨɬɤɨɥɤɭ ɩɢɲɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɚɜɬɨɪɫɤɢ ɬɟɤɫɬ. ȼɨ ɫɥɭɱɚʁ ɧɚ ɩɢɲɭɜɚʃɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢ ɬɟɤɫɬ, ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɚ ʁɚ ɢɦɚɦ ɫɚɦɨ ɩɪɟɞ ɫɟɛɟ, ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɞɚ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɚɦ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɬɟ ɨɱɟɤɭɜɚʃɚ ɢ ɠɟɥɛɢ ɡɚ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɫɨɥɢɞɧɨ ɞɪɚɦɫɤɨ ɞɟɥɨ, ɫɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɩɪɢɤɚɡɧɚ ɫɦɟɫɬɟɧɚ ɜɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɩɨɢɝɪɭɜɚʃɟ ɫɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɬɚ ɜɨ ɪɟɱɟɧɢɰɚɬɚ. ȼɨ ɫɥɭɱɚʁ ɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɜɟʅɟ ɩɨɫɬɨɟɱɤɨ ɞɟɥɨ, ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɫɚɦɨ ɩɪɟɞ ɫɟɛɟ, ɬɭɤɭ ɬɚɚ ɟ ɫɟɤɚɞɟ ɧɚɨɤɨɥɭ. Ɂɚɩɨɱɧɭɜɚ ɫɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɤɨɧ ɞɟɥɨɬɨ ɢ ɚɜɬɨɪɨɬ ɧɚ ɞɟɥɨɬɨ, ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɜɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɤɨɧ ɫɢɬɟ ɱɢɬɚɬɟɥɢ, ɩɚ ɜɨ ɫɢɬɟ ɨɧɢɟ ɤɨɢ ɬɟɨɪɢɫɤɢ ɝɨ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚɥɟ ɞɟɥɨɬɨ, ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɩɪɢ ɞɪɚɦɚɬɭɪɲɤɢɨɬ ɩɪɢɫɬɚɩ, ɜɨ ɜɢɡɢʁɚɬɚ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ, ɜɨ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɟɪɢɬɟ, ɜɨ ɱɢɬɚɬɟɥɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɟɬɜɨɪɢɥɟ ɜɨ ɩɭɛɥɢɤɚ... ɋɟɪɢɨɡɧɚ ɟ, ɦɧɨɝɭ ɨɩɚɫɧɚ ɢ ɡɚɫɬɪɚɲɭɜɚɱɤɚ, ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɞɚ ɫɢ „ɢɝɪɚɬɟ“ ɫɨ ɒɟɤɫɩɢɪ, Ɉɪɜɟɥ, Ʉɚɮɤɚ... Ɉɬɚɦɭ ɦɨʁɚɬɚ ɩɨɱɟɬɧɚ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɟ ɞɚ ɛɢɞɚɦ „ɛɥɢɫɤɚ“ ɞɨ ɚɜɬɨɪɨɬ. ɉɨɞ ɛɥɢɫɤɨɫɬ, ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚɦ ɦɢɧɭɰɢɨɡɧɨ ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɧɚ ɞɟɥɨɬɨ, ɨɛɢɞ ɞɚ ɫɟ ɜʂɭɛɚɦ ɜɨ ɢɫɬɨɬɨ, ɞɨɤɨɥɤɭ ɬɚɚ ɜʂɭɛɟɧɨɫɬ ɧɟ ɩɨɫɬɨɢ ɨɞ ɩɨɨɞɚɦɧɚ, ʂɭɛɨɩɢɬɧɨɫɬ ɡɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɧɚ ɚɜɬɨɪɨɬ ɧɚ ɞɟɥɨɬɨ ɢ „ɡɚɩɨɡɧɚɜɚʃɟ“ ɧɚ ɫɢɬɟ ɨɧɢɟ ɨɞ ɤɨɢ ɬɨʁ ɛɢɥ „ɢɧɮɢɰɢɪɚɧ“, ɜɤɥɭɱɭɜɚʁɤɢ ɝɢ ɢ ɨɧɢɟ ɤɨɢ ɛɢɥɟ „ɢɧɮɢɰɢɪɚɧɢ“ ɨɞ ɧɟɝɨ. Ɉɞ ɤɨɝɚ ʅɟ ɝɢ ɡɚɜɪɲɚɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɬɟ ɮɚɡɢ, ɝɨ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚɦ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɝɢ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɦ ɛɚɪɚʃɚɬɚ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ, ɩɪɢɬɨɚ ɦɭ ɩɨɫɨɱɭɜɚɦ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ ɤɨɢ ɦɢ ɫɟ ɝɥɟɞɚɚɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ ɢ ɨɞ ɞɪɚɦɚɬɭɪɲɤɚ ɝɥɟɞɧɚ ɬɨɱɤɚ ɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɨɬɟɧɰɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɪɚɤɚɬɚ ɧɚ ɞɟɥɨɬɨ. ȼɨ „ɒɟɤɫɩɢɪ ɜɨ ɩɪɢɤɚɡɧɢ“, ɩɪɜɨɬɨ ɢ ɨɫɧɨɜɧɨ ɛɚɪɚʃɟ ɨɞ Ʉɪɟɧɚɪɟ ɇɟɜɡɚɬɢ, ɛɟɲɟ ɞɚ ɫɟ ɫɬɚɜɢ ɒɟɤɫɩɢɪ ɜɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧ ɤɨɧɬɟɤɫɬ. ȼɨ 1984, ɩɪɜɨ ɢ ɨɫɧɨɜɧɨ ɛɚɪɚʃɟ ɨɞ Ⱦɟɚɧɚ ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɚ ɛɟɲɟ ɞɚ ɫɟ ɞɪɠɚɦ ɲɬɨ ɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɛɥɢɫɤɭ ɞɨ Ɉɪɜɟɥ. Ⱦɜɟ ɫɨɫɟɦɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɛɚɪɚʃɚ, ɧɨ ɢ ɜɨ ɞɜɚɬɚ ɫɥɭɱɚʁɚ ɚɜɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɞɟɥɨɬɨ ɫɟ ɜɨ ɩɪɟɞɧɨɫɬ ɞɚ ɜɟ ɛɭɬɧɚɬ ɧɚ ɪɚɤɚ.

ʦ̡̨̛̛̯̬̠̌ˀ̨̦̖̣̌̑̏̌ Ƚɨɞɢɧɚɜɚ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɩɪɟɦɢɟɪɚɬɚ ɧɚ „ɒɟɤɫɩɢɪ ɜɨ ɩɪɢɤɚɡɧɢ“ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ʉɪɟɧɚɪɟ ɇɟɜɡɚɬɢ ɧɚ Ɍɭɪɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɡɚ ɤɨʁɚ ʁɚ ɩɨɬɩɢɲɚ ɩɪɚɦɫɤɚɬɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ. ɋɨ ɫɥɢɱɧɚ ɡɚɞɚɱɚ ɫɟ ɫɭɞɪɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɩɪɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ Ɉɪɜɟɥɨɜɚɬɚ „1984“ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɧɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚ

ɇɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɫɰɟɧɢ, ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɟ ɫɚɦɨ ɟɞɟɧ ɬɜɨʁ ɚɜɬɨɪɫɤɢ ɬɟɤɫɬ „ɋɥɢɩɟɪɢ ɩɢɩɥ“ (Slippery People) ɢ ɬɨɚ ɜɨ ɬɜɨ104


TEATARSKI GLASNIK ȱ ʁɚ ɥɢɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ. Ʉɚɤɜɨ ɟ ɬɜɨɟɬɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɡɚ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɤɨʁ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɚ ɫɰɟɧɚ? „ɋɥɢɩɟɪɢ ɩɢɩɥ“ (Slippery People) ɟ ɞɪɚɦɚ ɡɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ ɨɬɬɭɼɟɧɢ ɨɞ ɫɟɛɟ ɥɭɼɟ. ɋɥɢɡɧɚɬɢ ɞɨ ɬɚɚ ɦɟɪɤɚ, ɲɬɨ ɩɨɜɟʅɟ ɧɟ ɡɧɚɚɬ ɧɢɬɭ ɤɨɢ ɫɟ, ɧɢɬɭ ɡɨɲɬɨ ɝɨ ɩɪɚɜɚɬ ɨɧɚ ɲɬɨ ɝɨ ɩɪɚɜɚɬ, ɧɟ ɡɧɚɚɬ ɧɢɬɭ ɡɨɲɬɨ ɡɛɨɪɭɜɚɚɬ ɨɧɚɤɚ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɡɛɨɪɭɜɚɚɬ, ɧɨ ɢɦɚɚɬ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɚ ɭɧɢɲɬɚɬ ɫɟ’, ɢ ɫɟɛɟ ɫɢ ɢ ɞɪɭɝɢɨɬ. Ⱥɩɨɤɚɥɢɩɬɢɱɧɨɫɬ. ɋɟ’ ɭɲɬɟ ɝɨ ɫɚɤɚɦ ɬɨʁ ɬɟɤɫɬ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɛɟɲɟ ɩɪɚɢɡɜɟɞɟɧ ɜɨ ɧɟɡɚɜɢɫɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ. ɍɠɚɫɧɨ ɦɟ ɢɪɢɬɢɪɚɲɟ ɩɨɬɰɟɧɭɜɚɱɤɢɨɬ ɢ ɢɝɧɨɪɚɧɬɟɧ ɨɞɧɨɫɨɬ ɤɨɧ ɧɟɡɚɜɢɫɧɚɬɚ ɫɰɟɧɚ. Ɍɨɝɚɲ ɧɟɦɚɲɟ ɤɪɢɬɢɱɚɪ ɲɬɨ ʅɟ ɫɟ ɩɨɮɚɥɢ ɞɟɤɚ ʁɚ ʂɭɛɢ ɧɟɡɚɜɢɫɧɚɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ. Ⱦɟɧɟɫ ɢɦɚ ɢ ɬɚɤɜɢ, ɫɚɦɨ ɜɟɪɭɜɚʁɬɟ ɬɨɚ ɟ ɫɚɦɨ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɟɧ ɢɫɬɚɩ. ɇɨ, ɞɨɛɪɨ ɟ, ɢɦɚ ɩɨɦɟɫɬɭɜɚʃɟ ɡɚ ɱɟɤɨɪ. ɉɨɫɥɟ ɡɛɨɪɨɬ, ɜɟɪɨʁɚɬɧɨ ʅɟ ɫɟ ɩɪɟʁɞɟ ɢ ɜɨ ɞɟɥɨ, ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ, ɩɨɱɢɬɭɜɚ ɢ ʅɟ ɫɟ ɚɮɢɪɦɢɪɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɤɚɤɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. Ⱥ ɡɚ ɬɨɚ ɬɪɟɛɚ ɫɚɦɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɝɥɟɞɧɟ ɤɨɧ ɮɚɤɬɨɬ, ɤɨʁ ɭɩɚɬɭɜɚ ɤɨɧ ɬɨɚ, ɞɟɤɚ ɫɢɬɟ ɝɨɥɟɦɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ ɝɨ ɡɚɩɨɱɧɚɥɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɨɬ ɩɚɬ ɜɨ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɟɧ/ɚɦɚɬɟɪɫɤɢ/ɧɟɡɚɜɢɫɟɧ ɤɨɧɬɟɤɫɬ. Ɉɞ ɬɚɚ ɩɪɢɱɢɧɚ, ɦɟɞɢɭɦɢɬɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɢ ɡɚɞɚɞɚɬ ɡɚɞɚɱɚ ɞɚ ɝɢ ɧɟɝɭɜɚɚɬ ɧɢɤɭɥɰɢɬɟ, ɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɩɪɟɰɜɟɬɚɧɢɬɟ ɛɭɥɤɢ.

ɤɟɬɢɧɝ ɚɝɟɧɰɢɢ, ɞɪɭɝɢɬɟ ɛɟɫɧɢ ʁɚ ɧɚɩɭɲɬɚɚɬ ɨɜɚɚ ɩɪɨɮɟɫɢʁɚ, ɚ ɬɪɟɬɢɬɟ ɧɚʁɡɚɤɨɪɚɜɟɧɢɬɟ ɩɢɲɭɜɚɚɬ ɢ ɬɜɪɞɨɝɥɚɜɨ ɫɟ ɧɚɞɟɜɚɚɬ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪ. ɇɟ ɦɨɠɟ ɧɢɤɨʁ ɞɚ ɦɟ ɭɛɟɞɢ ɞɟɤɚ ɦɥɚɞɢɬɟ ɞɪɚɦɚɬɭɪɡɢ ɧɟ ɡɧɚɚɬ ɞɚ ɧɚɩɢɲɚɬ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬ ɩɨɞɨɛɚɪ ɨɞ ɚɜɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɛɢɬɨɜɢɬɟ ɞɪɚɦɢ ɢɥɢ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ „ɦɨɞɟɪɧɚ“. Ⱥɤɨ ɧɢɲɬɨ ɞɪɭɝɨ ɬɢɟ ɢɦɚɚɬ ɢɡɭɱɟɧɨ ɲɤɨɥɨ ɡɚ „ɡɚɧɚɟɬɨɬ“, ɚ ɨɧɢɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɫɩɨɦɟɧɚɬɢɬɟ ɛɢɥɟ ɢɦɩɭɥɫɢɜɧɢ ɩɢɲɭɜɚɱɢ ɢɥɢ ɫɨɥɢɞɧɢ ɩɪɨɡɚɢɫɬɢ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɤɨʁ ɪɟɠɢɫɟɪ ɤɚʁ ɧɚɫ ɪɚɛɨɬɢ ɫɨ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝ? Ɉɞɜɚʁ ɞɜɚʁɰɚ. ɂ ɤɨʁ ɬɟɚɬɚɪ ɢɦɚ ɜɪɚɛɨɬɟɧɨ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝ? Ɉɞɜɚʁ ɞɜɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɢɦɚɚɬ ɩɨɩɨɥɧɟɬɨ ɪɚɛɨɬɧɨ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝ, ɫɨ ɫɟɬɚ ɩɨɱɢɬ ɤɨɧ ɧɢɜ, ɧɨ ɧɢɬɭ ɟɞɟɧ ɨɞ ɧɢɜ ɧɟ ɟ ɫɨ ɞɢɩɥɨɦɚ ɧɚ ɤɨʁɚ ɩɢɲɭɜɚ ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝ. ɂ ɤɨɝɚ ɦɥɚɞɢɜɟ ɞɪɚɦɚɬɭɪɡɢ ʅɟ ɫɟ ɩɨɠɚɥɚɬ, ɜɟɞɧɚɲ ɝɢ ɫɬɚɜɚɚɬ ɜɨ ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚ ɧɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɩɥɚɱɤɨɜɰɢ. Ⱥ ɬɚɤɜɚɬɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚɜɪɟɞɭɜɚ, ɛɢɞɟʁɤɢ ɬɢɟ ɧɟ ɩɨ ɫɜɨʁɚ ɜɢɧɚ ɫɟ ɫɬɚɜɟɧɢ ɜɨ ɦɚɬ ɩɨɡɢɰɢʁɚ. Ɍɪɟɛɚ ɞɚ ɫɢ ɝɨ ɨɫɜɨʁɚɬ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɫɚɦɢ. ɇɟ ɩɢɲɭɜɚɚɬ. ɇɟ ɫɟ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ. - ɂ ɲɬɨ ɥɢ ɭɲɬɟ ɧɟ ʅɟ ɫɥɭɲɧɟɬɟ ɨɞ ɨɞ ɨɧɢɟ ɧɚ ɤɨɢ ɧɟɤɨʁ ɢɦ ʁɚ ɨɜɨɡɦɨɠɢɥ ɥɚɝɨɞɧɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɩɨɡɢɰɢʁɚ. Ȼɢ ɛɢɥɨ ɦɧɨɝɭ ɨɫɜɟɠɭɜɚɱɤɢ, ɤɨɝɚ ɫɟɤɨʁ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɛɢ ɫɟ ɧɚɮɚɬɢɥ ɞɚ ɚɮɢɪɦɢɪɚ ɩɨ ɟɞɟɧ ɦɥɚɞ ɞɪɚɦɫɤɢ ɚɜɬɨɪ, ɫɟɤɨʁɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɫɟɡɨɧɚ. Ɍɨɥɤɭ ɫɟ ɦɚɥɤɭ ɧɚ ɛɪɨʁ, ɲɬɨ ɡɚ ɧɟɤɨɥɤɭ ɝɨɞɢɧɢ ʁɚɜɧɨɫɬɚ ʅɟ ɝɢ ɡɚɩɨɡɧɚɟ ɫɢɬɟ ɞɪɚɦɫɤɢ ɚɜɬɨɪɢ, ɚ ɬɢɟ ɩɚɤ ɧɟɦɚ ɩɨɜɟʅɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɧɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɩɥɚɱɤɨɜɰɢ. ɂ ɡɝɨɪɚ ɧɚ ɫɟ’, ɡɚ ɟɞɟɧ ɯɨɧɨɪɚɪ ɧɚ ɚɮɢɪɦɢɪɚɧ ɚɜɬɨɪ, ʅɟ ɫɟ ɩɨɞɦɢɪɚɬ ɯɨɧɨɪɚɪɢ ɡɚ ɱɟɬɢɪɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɧɚ ɦɥɚɞɢ ɚɜɬɨɪɢ. ɂ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ʅɟ ɛɢɞɟ ɩɨɛɨɝɚɬɚ, ɢ ʁɚɜɧɨɫɬɚ ʅɟ ɝɢ ɡɚɩɨɡɧɚɟ, ɢ ɬɢɟ ʅɟ ɜɢɞɚɬ ɞɨ ɤɚɞɟ ɢɦ ɟ ɱɟɪɝɚɬɚ. ɇɟɤɨɢ ɨɞ ɧɢɜ ɫɟ ɨɛɢɞɭɜɚɚɬ ɧɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɚɬɚ ɫɰɟɧɚ, ɧɨ ɬɚɚ ɦɭ ɞɚɜɚ ɲɚɧɫɚ ɧɚ ɟɧɬɭɡɢʁɚɡɦɨɬ ɢ ɬɭɤɚ ɡɚɜɪɲɭɜɚ ɫɟ’. ɇɚ ɦɥɚɞɢɬɟ ɞɪɚɦɫɤɢ ɚɜɬɨɪɢ ɉɊȼȺɌȺ ɲɚɧɫɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɢɦ ɫɟ ɞɚɞɟ. ɂ ɬɨɚ ɛɟɡ ɪɟɫɬɪɢɤɰɢɢ. Ⱥ ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɪɟɠɢɫɟɪɢ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɟɝɚɚɬ ɨɞ ɦɚɥɢɬɟ ɚɜɬɨɪɢ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɦ ɩɨɦɨɝɧɚɬ ɜɨ ɥɟɬɨɬ, ɢ ɩɪɢ ɬɚɚ ɩɨɦɨɲ ɞɚ ɧɟ ɫɟ ɪɚɤɨɜɨɞɚɬ ɨɞ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɬɟ ɩɪɟɩɨɪɚɤɢ, ɩɪɢʁɚɬɟɥɫɤɢɬɟ ɧɚɝɨɜɚɪɚʃɚ, ɤɥɚɧɨɜɫɤɢɬɟ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚʃɚ... Ɇɧɨɝɭɦɢɧɚ ɨɞ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɨɬ ɟɫɬɚɛɥɢɲɦɟɧɬ, ɨɧɢɟ ɧɚ ɪɚɤɨɜɨɞɧɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɨɧɢɟ ɤɨɢ ɫɟ ɚɮɢɪɦɢɪɚɧɢ ɞɟʁɰɢ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ʁɚ ɩɪɟɩɪɨɱɢɬɚɚɬ ɩɪɢɤɚɡɧɚɬɚ ɡɚ ɋɪɟʅɧɢɨɬ ɩɪɢɧɰ.

ȼɨ ɬɚɚ ɫɦɢɫɥɚ, ɤɨɢ ɫɟ ɫɨɫɬɨʁɛɢɬɟ ɜɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚɬɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ ɢ ɞɪɚɦɫɤɨ ɩɢɫɦɨ ɢ ɤɚɤɜɚ ɟ ɪɟɚɥɧɚɬɚ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɞɪɚɦɫɤɢ ɚɜɬɨɪɢ ɢ ɞɪɚɦɚɬɭɪɡɢ ɨɞ ɩɨɧɨɜɚɬɚ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚ? Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɦɥɚɞɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɚɜɬɨɪɢ ɧɟ ɞɨɛɢɜɚɚɬ ɧɢɤɚɤɚɜɚ ɲɚɧɫɚ ɡɚ ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɚ. ɂɚɤɨ ɜɨ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɟɞɟɧ ɨɞ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɬɟ ɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ, ɬɨɚ ɟ ɬɨɥɤɭ ɪɟɬɤɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɩɪɚɤɫɚ, ɤɨɝɚ ɡɛɨɪɭɜɚɦɟ ɡɚ ɞɪɚɦɫɤɢɬɟ ɚɜɬɨɪɢ ɤɨɢ ɬɜɨɪɚɬ ɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɜɟ ɞɜɚɟɫɟɬɢɧɚ ɝɨɞɢɧɢ. Ɉɬɬɭɤɚ ɜɨ ʁɚɜɧɨɫɬɚ ɫɟ ɧɚɦɟɬɧɭɜɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɧɚ ɜɚɤɭɭɦ ɜɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ. Ʉɚɤɨ ɫɟ’ ɞɚ ɫɨɩɪɟɥɨ ɫɨ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, ɫɨ ɢɫɤɥɭɱɨɤ ɧɚ Ⱦɭɤɨɜɫɤɢ ɢ ɉɟɬɪɨɜɫɤɢ ɲɬɨ ɜɟʅɟ ɢ ɧɟ ɫɟ ɬɨɥɤɭ ɦɥɚɞɢ ɩɨ ɝɨɞɢɧɢ. ȼɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɜɟ ɞɜɚɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɢ ɤɚɤɨ ɞɚ ɧɟɦɚ ɧɨɜɢ ɚɜɬɨɪɢ, ɚ ɤɚɬɟɞɪɚɬɚ ɩɨ Ⱦɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ ɩɨɫɬɨɢ ɢ ɧɚ ɧɟɚ ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɚɬ ɞɪɚɦɚɬɭɪɡɢ. Ɉɝɪɨɦɟɧ ɛɪɨʁ ɨɞ ɧɢɜ ɪɚɛɨɬɚɬ ɜɨ ɦɚɪ105


TEATARSKI GLASNIK ȱ ɞɚɦ ɞɚ ɝɨ ɞɪɚɦɚɬɢɡɢɪɚɦ ɪɨɦɚɧɨɬ „Ɂɚ ʁɭɧɚɰɢɬɟ ɢ ɝɪɨɛɨɜɢɬɟ“ ɨɞ ȿɪɧɟɫɬɨ ɋɚɛɚɬɨ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɩɨɫɪɟʅɢ ʅɟ ʁɚ ɪɚɛɨɬɚɦ ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɉɟɬɚɪ ɉɚɧ. Ɂɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɤɨʁɚ ɫɥɟɞɢ ɬɨɚ ɟ ɩɨɜɟʅɟ ɨɞ ɞɨɜɨɥɧɨ.

Ʉɨɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɢ ɞɪɚɦɚɬɭɪɲɤɢ ɩɪɟɞɢɡɜɢɰɢ ɬɟ ɱɟɤɚɬ ɜɨ ɛɥɢɫɤɚ ɢɞɧɢɧɚ? ȼɨ ɢɫɱɟɤɭɜɚʃɟ ɫɭɦ ɧɚ ɩɪɟɦɢɟɪɚɬɚ ɧɚ „1984“ ɜɨ ɋɬɪɭɦɢɱɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɡɚ ɤɨʁ ʁɚ ɪɚɛɨɬɟɜ ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ Ɉɪɜɟɥɨɜɢɨɬ ɪɨɦɚɧ. ɉɨɬɨɚ ʅɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɦ ɫɨ ɪɚɛɨɬɚ ɧɨɜɢɨɬ ɬɟɤɫɬ, ɤɨʁ ɢɦɚ ɪɚɛɨɬɟɧ ɧɚɫɥɨɜ „Ⱦɚ ɢɦɚɲ ɩɚ ɞɚ ɧɟɦɚɲ“. ɉɨɬɨɚ, ɡɚ ɫɜɨʁɚ ɞɭɲɚ ʅɟ ɫɟ ɨɛɢ-

Ɋɚɡɝɨɜɚɪɚɲɟ: Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ȼɨɲɤɨɜɫɤɚ.

ɇɚɬɚɲɚ Ȼɚɪɛɚɪɚ Ƚɪɚɱɧɟɪ ɢ ȳɟɪɧɟʁ Ƚɚɲɩɟɪɢɧ .

106


INTERVJU ȱ

Intervju Biljana Dragi~evi} Projkovska (akter)

TEATAROT E IGRA Ɉɞ ɤɚɞɟ ɤɚʁ ɬɟɛɟ ʂɭɛɨɜɬɚ ɤɨɧ ɬɟɚɬɚɪɨɬ/ɚɤɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɢ ɠɟɥɛɚɬɚ ɡɚ ɛɚɜɟʃɟ ɫɨ ɚɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɩɪɨɮɟɫɢʁɚ? ɌȿȺɌȺɊɈɌ ȿ ɂȽɊȺ. Ɍɨɚ ɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɡɚ ɧɚɫ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɟ ɦɧɨɝɭ ɜɚɠɧɚ. Ɍɭɤɚ ʁɚ ɩɪɨɧɚɨɼɚɦ ɢ ɫɜɨʁɚɬɚ ʂɭɛɨɜ ɤɨɧ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɦɨʁɚɬɚ ɠɟɥɛɚ ɞɚ ɫɟ ɢɝɪɚ, ɞɚ ɫɟ ɛɢɞɟ ɧɟɤɨʁ ɞɪɭɝ ɧɚ ɧɟɤɨɟ ɞɪɭɝɨ ɦɟɫɬɨ. Ⱦɚ ɫɟ ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ ɧɨɜɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɫɜɟɬɨɜɢ, ɞɚ ɫɟ ɝɪɚɞɚɬ ɧɨɜɢ ɥɢɤɨɜɢ. ɍɲɬɟ ɨɞ ɞɟɬɟ ɫɭɦ ʁɚ ɧɨɫɟɥɚ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɞɚ ɢɝɪɚɦ, ɞɚ ɡɚɫɬɚɧɚɦ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɞɚ ɛɢɞɚɦ ɧɟɤɨʁ ɞɪɭɝ... Tɨɤɦɭ ɜɨ ɬɚɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɧɨɜɢɨɬ ɥɢɤ ɝɨ ɩɪɨɧɚɨɼɚɦ ɫɜɨʁɨɬ ɩɨɪɢɜ ɞɚ ɫɟ ɡɚɧɢɦɚɜɚɦ ɫɨ ɚɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɩɪɨɮɟɫɢʁɚ. ɂ ɤɨɝɚ ɱɨɜɟɤ ʅɟ ɩɨɦɢɧɟ ɨɞɪɟɞɟɧ ɬɜɨɪɟɱɤɢ ɩɚɬ ɤɨɝɚ ʅɟ ɞɨʁɞɟ ɞɨ ɟɞɧɚ ɡɪɟɥɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɮɚɡɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɜɨ ɫɟɛɟ ʁɚ ɨɫɨɡɧɚɜɚ ɢ ɩɨɬɜɪɞɭɜɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚɬɚ ɞɟɤɚ ɌȿȺɌȺɊɈɌ ȿ ɂȽɊȺ. ɋɚɦɨ ɲɬɨ ɫɟɝɚ ɜɟʅɟ ɜɨɞɚɦ ɝɪɢɠɚ ɡɚ ɞɟɬɟɬɨ ɜɨ ɫɟɛɟ, ɨɧɚ ɞɟɬɟ ɤɨɟ ɟ ʂɭɛɨɩɢɬɧɨ, ɫɚɤɚ ɞɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚ, ɞɚ ɨɬɤɪɢɜɚ ɧɨɜɢ ɪɚɛɨɬɢ ɢ ɤɨɟ ɫɚɤɚ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɢ ɧɟɭɦɨɪɧɨ ɞɚ ɢɝɪɚ ɧɚ ɩɪɨɛɢɬɟ.Ɍɨɚ ɟ ɚɤɬɟɪɨɬ ɡɚ ɦɟɧɟ: ɟɞɧɨ ɞɟɬɟ ɤɨɟ ɫɨ ɧɟɬɪɩɟɧɢɟ ɨɱɟɤɭɜɚ ɞɚ ɞɨʁɞɟ ɧɚ ɩɪɨɛɚ ɡɚ ɞɚ ɫɢ ɢɝɪɚ ɫɨ ɫɜɨɢɬɟ ɢɝɪɚɱɤɢ (ɪɟɤɜɢɡɢɬɢ, ɤɨɫɬɢɦɢ, ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚ). Ȼɢɥʁɚɧɚ Ⱦɪɚɝɢɱɟɜɢʅ ɉɪɨʁɤɨɫɤɚ, ɪɨɞɟɧɚ 11.04.1975 ɝɨɞɢɧɚ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ. Ⱦɢɩɥɨɦɢɪɚ ɧɚ Ɏɚɤɭɥɬɟɬɨɬ ɡɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ – ɋɤɨɩʁɟ, ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ „ɋɜ. Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢʁ“ ɜɨ ɤɥɚɫɚɬɚ ɧɚ ɉɪɨɮ. ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɇɢɥɱɢɧ. Ɉɞ 1998 ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚ ɤɚɤɨ ɚɤɬɟɪ ɜɨ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɋɤɨɩʁɟ. Ɉɫɬɜɚɪɭɜɚ ɛɪɨʁɧɢ ɝɥɚɜɧɢ ɢ ɫɩɨɪɟɞɧɢ ɭɥɨɝɢ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɜɨ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɧɨ ɢ ɜɨ ɞɪɭɝɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɢ ɬɨɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɤɚɤɨ ɚɤɬɟɪ, ɬɭɤɭ ɢ ɤɚɤɨ ɪɟɠɢɫɟɪ, ɤɚɫɬɢɧɝ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɢ ɩɪɨɟɤɬ ɦɟɧɚʇɟɪ. ɉɨɤɪɚʁ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɬɟ ɭɥɨɝɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚ ɢ ɮɢɥɦɫɤɢ ɢ ɬɟɥɟɜɢɡɢɫɤɢ ɭɥɨɝɢ.

ɒɬɨ ɨɱɟɤɭɜɚɲɟ ɞɚ ɞɨɛɢɟɲ ɧɚ Ɏɚɤɭɥɬɨɬ ɡɚ ɞɪɚɦɫɤɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ? ɇɚ ɲɬɨ ɧɚʁɦɧɨɝɭ ɬɟ ɧɚɭɱɢ? ɇɚ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɫɟ ɡɚɩɢɲɚɜ ɛɟɡ ɦɧɨɝɭ ɞɚ ɡɧɚɚɦ ɲɬɨ ɦɟ ɨɱɟɤɭɜɚ, ɫɨ ɤɚɤɜɚ ɩɪɨɮɟɫɢʁɚ ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɫɭɦ ɨɞɥɭɱɢɥɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɧɢɦɚɜɚɦ. Ɍɭɤɚ ɧɚɭɱɢɜ ɦɧɨɝɭ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɢ ɡɚ ɫɟɛɟ. Ȼɢɞɟʁʅɢ ɚɤɬɟɪɨɬ ɝɨ ɨɬɤɪɢɜɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɩɪɟɤɭ ɫɟɛɟ, ɩɪɟɤɭ ɫɜɨʁɚɬɚ ɤɨɠɚ. Ɍɢɟ ɱɟɬɢɪɢ ɝɨɞɢɧɢ ɡɚ ɦɟɧɟ ɡɧɚɱɟa ɚɤɬɟɪɫɤɨ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨ ɫɨɡɪɟɜɚʃɟ ɢ ɩɟɪɰɟɩɢɪɚʃɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɢɬɟ ɧɢɡ ɩɪɢɡɦɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɩɪɨɮɟɫɢʁɚ.

107


INTERVJU ȱ ɛɢ ɝɢ ɢɡɞɜɨɢɥɚ... Ƚɢ ɫɚɤɚɦ ɫɢɬɟ ɭɥɨɝɢ ɲɬɨ ɫɭɦ ɝɢ ɫɨɡɞɚɥɚ ɫɟɫɬɪɚɬɚ ɜɨ „Ɋɨɛɟɪɬɨ Ɂɭɤɨ“, ɇɚɬɚɲɤɚ ɨɞ „ɉɚɞɨɬ ɧɚ ɧɟɜɢɧɨɫɬɚ“, Ɋɚʁɤɚ ɜɨ „Ɂɟɦʁɨɦɟɪ“, Ⱥɧɚ ɜɨ „ɉɨɛɥɢɫɤɭ“, ȼɟɪɚ „Ⱦɢɜɨ Ɇɟɫɨ“, „Ɇɚɪɤɢɡɚ“, „ɋɭɩɟɪ ɇɨɜɚ“, ɇɚɬɚɥɢʁɚ ɜɨ „Ɍɟɬɨɜɢɪɚɧɢ ɞɭɲɢ“, Ʉɟʁɬ ɜɨ „ɀɟɧɚɬɚ ɤɚɤɨ ɜɨɟɧɨ ɩɨɥɟ“ ɡɚ ɤɨʁɚ ɞɨɛɢɜ ɢ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɪɨ ɚɤɬɟɪɫɤɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚɧʁɟ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ȼɨʁɞɚɧ ɑɟɪɧɨɞɪɢɧɫɤɢ, ɍɩɪɚɜɧɢɱɤɚɬɚ ɜɨ „Ƚɪɟɜ ɢɥɢ ɒɩɪɢɰɟɪ“, ,„Ʉɚɧɞɢɞ ɜɨ Ɂɟɦʁɚɬɚ ɧɚ ɱɭɞɚɬɚ“, Ⱥʇɢ ȳɚɧɤɭɥɚ ɜɨ „ɋɨɥɭɧɫɤɢ ɩɚɬɪɞɢɢ“. ȼɨ „ɉɨɫɥɟɞɧɢɬɟ Ɇɚɤɟɞɨɧɰɢ“ ɫɭɦ Ɇɚɤɟɞɨɧɤɚ, ɯɚɯɯɚɯɚɯ, ɧɨ ɝɨɪɞɚ ɩɪɟɠɢɜɟɚɧɚ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɭɠɢɜɚɦɟ ɜɨ ɢɡɜɨɪɧɚɬɚ ɩɟɫɧɚ ɢ ɢɝɪɚ. Kɚɤɨ ɪɚɛɨɬɢɲ ɧɚ ɭɥɨɝɚ/ ɨɞ ɤɚɞɟ ɬɪɝɧɭɜɚɲ? Ɂɚ ɦɟɧɟ ɝɪɚɞɟʃɟɬɨ ɧɚ ɟɞɟɧ ɥɢɤ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɨɫɢ ɟɞɧɚ ɝɨɥɟɦɚ ɦɚɝɢʁɚ, ɝɨɥɟɦɚ ɜɨɡɛɭɞɚ. ɋɟɤɨɝɚɲ ɥɢɤɨɬ ɫɟ ɨɛɢɞɭɜɚɦ ɞɚ ɝɨ ɩɪɨɧɚʁɞɚɦ ɞɥɚɛɨɤɨ ɜɨ ɫɟɛɟ, ɞɥɚɛɨɤɨ ɜɨ ɫɟɛɟ ɞɚ ʁɚ ɧɚʁɞɚɦ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɤɢɰɚ ɤɨʁɚ ɩɨɧɚɬɚɦɭ ɫɨ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɧɚ ɩɪɨɛɢɬɟ ɡɚɟɞɧɨ ʅɟ ʁɚ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚɦɟ. Ƚɪɚɞɟʁʅɢ ɝɨ ɥɢɤɨɬ ʁɚɫ ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɝɨ ɫɨɡɞɚɜɚɦ ɧɨɜɨɬɨ ȽɈɅȿɆɈ ȾȿɌȿ ɤɨɟ ʅɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɢ ɢɝɪɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɛɚɜɭɜɚ ɜɨ ɩɚɪɤɨɬ ɧɚ ɫɨɧɢɲɬɚɬɚ ɢ ɱɭɞɚɬɚ... ɌȿȺɌȺɊɋɄȺTȺ ɋɐȿɇȺ. Ɉɧɚ ɲɬɨ ɦɟ ɜɨɞɢ ɜɨ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ɫɰɟɧɚ ɟ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬ, ɧɚ ɠɢɜɢ ɥɢɤɨɜɢ ɤɨɢ ɧɨɫɚɬ ɜɨ ɫɟɛɟ ɜɨɡɛɭɞɚ, ɟɧɟɪɝɢʁɚ, ɡɚɛɚɜɚ... ɤɨɢ ɝɨ ɢɦɚɚɬ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢɨɬ ɪɢɬɚɦ ɢ ɬɟɦɩɨ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ. Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɡɚɛɚɜɭɜɚ – ɞɚ ɬɨɚ ɟ ɟɞɧɚ ɨɞ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢɬɟ ɫɨ ɤɨɢ ɫɟ ɫɨɝɥɚɫɭɜɚɦ ɢ ɝɢ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɦ.

ȼɨ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ „ɋɨɥɭɧɫɤɢ ɩɚɬɪɞɢ“ ɢɝɪɚɲ ɦɚɠ. ɋɟ ɩɨɬɪɟ ɥɢ ɧɚ ɧɟɤɨʁɚ ɩɨɫɟɛɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ? ɋɨ ɝɨɥɟɦɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɤɚɤɨ ɢ ɡɚ ɫɟɤɨʁɚ ɞɪɭɝɚ ɭɥɨɝɚ.ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚɬɚ ɧɚ ɥɢɤɨɬ ɛɟɲɟ ɦɧɨɝɭ ɫɥɢɱɧɚ ɢ ɨɞ ɡɟɧɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬ ɡɚɬɨɚ ɛɟɲɟ ɦɨɠɟɛɢ ɥɟɫɧɨ ɞɚ ɫɟ ɞɨʁɞɟ ɞɨ ɞɨɛɚɪ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɚ ɤɚɤɨ ʁɚɝɨɞɤɚ ɜɪɡ ɲɥɚɝɨɬ - ɦɚɥɤɭ ɦɭɫɬɚɤ, ɦɚɥɤɭ ɲɦɢɧɤɚ, ɝɚʁɬɚɧ ɜɟɼɚ, ɝɨɥɟɦɚ ɲɚɩɤɚ ɞɚ ɩɪɢɤɪɢɟ ɠɟɧɫɤɢ ɥɢɤ, ɦɚɥɰɟ ɦɟɜ, ɦɚɲɤɚ ɛɭɪɦɚ ,ɢ ɤɨɦɩɥɟɬ ɨɞɟɥɨ ɢ ɟɬɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ. ɋɟɤɚɤɨ ɝɥɚɫɨɬ ɟ ɦɧɨɝɭ ɛɢɬɟɧ ɞɚ ɧɟ ɨɬɫɤɨɤɧɭɜɚ ɨɞ ɰɟɥɚɬɚ ɫɥɢɤɚ.

ɂɦɚ ɥɢ ɭɥɨɝɢ ɲɬɨ ɨɫɨɛɟɧɨ ɝɢ ɫɚɤɚɲ, ɬɚɤɜɢ ɲɬɨ ɬɢ ʁɚ ɫɦɟɧɢɥɟ ɤɚɪɢɟɪɚɬɚ? ɋɟɤɨʁɚ ɭɥɨɝɚ ɟ ɟɞɧɨ ɨɞ ɤɚɦɟɧɱɢʃɚɬɚ ɜɨ ɚɤɬɟɪɫɤɢɨɬ ɦɨɡɚɢɤ ɢɥɢ ɟɞɧɚ ɨɞ ɾɜɟɡɞɢɬɟ ɢɥɢ ɥɭɡɧɢɬɟ ɧɚ ɚɤɬɟɪɫɤɨɬɨ ɧɟɛɨ. ɍɥɨɝɢɬɟ ɝɢ ɫɨɡɞɚɜɚɦɟ ɢ ɬɢɟ ɫɟɤɨɝɚɲ ɨɫɬɚɧɭɜɚɚɬ ɜɪɟɠɚɧɢ ɞɥɚɛɨɤɨ ɜɨ ɧɚɲɚɬɚ ɩɨɬɫɜɟɫɬ. ɂɫɬɨɬɨ ɟ ɢ ɫɨ ɩɪɨɰɟɫɢɬɟ ɧɚ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɱɨɜɟɤ ɞɜɚ ɦɟɫɟɰɢ ɛɭɤɜɚɥɧɨ ɡɚɛɨɪɚɜɚ ɧɚ ɫɟ ɞɪɭɝɨ ɨɫɜɟɧ ɡɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɲɬɨ ʁɚ ɫɨɡɞɚɜɚ ɡɚ ɬɨʁ ɱɭɞɟɧ ɧɨɜ ɫɜɟɬ ɤɨʁ ɲɬɨ ɫɟ ɝɪɚɞɢ ɨɞ ɬɭɥɢɬɟ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɟɦɨɰɢʁɚ ɢ ɩɨɬɫɜɟɫɬ. ɋɢɝɭɪɧɨ ɫɟɤɨʁɚ ɭɥɨɝɚ ɜɨ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɤɨɝɚ ɫɭɦ ʁɚ ɫɨɡɞɚɜɚɥɚ ɡɛɨɪɭɜɚ ɡɚ ɦɨʁɚɬɚ ɡɪɟɥɨɫɬ, ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɢɦɚɝɢɧɚɰɢʁɚ... ɫɟɤɨʁɚ ɦɢ ɩɨɦɨɝɧɚɥɚ ɩɨɞɨɛɪɨ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɨɡɧɚɚɦ ɫɟɛɟɫɢ. ɍɥɨɝɢ ɤɨɢ

Ʉɚɤɨɜ ɟ ɨɞɧɨɫɨɬ ɫɨ ɩɚɪɬɧɟɪɨɬ ɢ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ? Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɢɝɪɚ.Ɍɨɚ ɧɚʁɦɧɨɝɭ ɝɨ ɡɧɚɟɦɟ ɧɢɟ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɤɨɢ ɲɬɨ ɨɫɜɟɧ ɫɨɩ108


INTERVJU ȱ ɫɬɜɟɧɚɬɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɜɢɫɬɢɧɚ ʁɚ ɛɚɪɚɦɟ ɢ ɨɱɟɤɭɜɚɦɟ ɢɫɬɚɬɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɢ ɨɞ ɩɚɪɬɧɟɪɨɬ. Ⱥɤɬɟɪɢɬɟ ɧɚ ɫɰɟɧɚ ɫɦɟ ɤɚɤɨ ɧɨɬɢ ɜɨ ɟɞɧɚ ɫɥɨɠɧɚ ɦɭɡɢɱɤɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɚ... ɫɟɤɨʁ ɨɞ ɧɚɫ ɦɨɪɚ ɬɨɱɧɨ ɞɚ ɝɨ ɨɬɫɜɢɪɢ ɫɜɨʁɨɬ ɞɟɥ ɫɨ ɬɨɱɧɨ ɜɪɟɦɟɬɪɚʃɟ, ɫɨ ɱɭɜɫɬɜɨɬɨ ɞɟɤɚ ɟ ɞɟɥ ɨɞ ɟɞɟɧ ɝɨɥɟɦ ɨɪɤɟɫɬɚɪ ɢ ɫɨ ɜɢɫɬɢɧɫɤɚɬɚ ɟɦɨɰɢʁɚ ɡɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɞɚ ɧɚɜɥɟɡɟ ɜɨ ɫɜɟɬ ɲɬɨ ɝɨ ɫɨɡɞɚɜɚɦɟ ɩɪɟɞ ɧɟɚ. Ɋɟɠɢɫɟɪɨɬ ɟ ɱɨɜɟɤɨɬ ɧɚ ɤɨʁ ɚɤɬɟɪɨɬ ɛɟɫɤɪɚʁɧɨ ɦɭ ɜɟɪɭɜɚ, ɬɨʁ ɟ ɱɨɜɟɤɨɬ ɤɨʁ ɬɪɟɛɚ ɫɢɬɟ ɧɚɫ ɦɧɨɝɭ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɞɚ ɧɟ ɩɪɟɧɟɫɟ ɜɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɩɪɟɤɭ ɦɨɫɬɨɬ ɡɚ ɞɚ ɫɬɢɝɧɟɦɟ ɧɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɨɬɨ ɦɟɫɬɨ.Ɍɨʁ ɦɨɪɚ ɞɚ ɡɧɚɟ ɧɚ ɫɟɤɨʁ ɤɪɫɬɨɩɚɬ ɤɨʁ ɟ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢɨɬ ɩɪɚɜɟɰ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɦɟ ɞɚ ɞɜɢɠɢɦɟ.ɋɟ ɪɚɡɛɢɪɚ ɫɭɲɬɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɛɢɬɟ ɟ ɜɨ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟɬɨ ɢ ɩɪɟɢɫɩɢɬɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɬɜɨɪɟɱɤɢɨɬ ɩɚɬ. Ɉɞ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɜɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɨɱɟɤɭɜɚɦ ɞɚ ɡɧɚɟ ɞɚ ɧɟ ɜɨɞɢ, ɞɚ ʁɚ ɢɦɚ ɜɨ ɫɟɛɟ ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɡɚ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɢ ɞɚ ɧɟ ɜɨɞɢ ɧɢɡ ɬɚɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɚ ɢɝɪɚ ɧɚɪɟɱɟɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ. ȼɨ ɬɚɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɫɟɤɨɝɚɲ ɫɟ ɬɪɭɞɚɦ ɲɬɨ ɩɨɛɪɡɨ ɞɚ ɝɨ ɪɚɡɛɟɪɚɦ ɪɟɠɢɫɟɪɫɤɢɨɬ ɤɨɧɰɟɩɬ ɡɚ ɞɚ ɦɨɠɚɦ ɜɨ ɬɚɚ ɧɚɫɨɤɚ ɞɚ ɝɨ ɝɪɚɞɚɦ ɥɢɤɨɬ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɚ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɦ ɜɨ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɦɢɡɚɧɫɰɟɧɨɬ.

ȼɨ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɜɬɨɪ ɩɚɬ ɪɚɛɨɬɢɲ ɫɨ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ. Ⱦɚɥɢ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɧɚɥɢɤɭɜɚ ɧɚ ɢɫɤɭɫɬɜɨɬɨ ɨɞ „ɉɨɛɥɢɫɤɭ“, ɢɥɢ ɟ ɧɟɲɬɨ ɫɨɫɟɦɚ ɧɨɜɨ? „ɉɨɛɥɢɫɤɭ“ ɟ ɟɞɧɚ ɨɞ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ ɲɬɨ ʁɚ ɨɞɛɟɥɟɠɭɜɚɚɬ ɦɨʁɚɬɚ ɤɚɪɢɟɪɚ .ȿɞɟɧ ɨɞ ɨɫɬɪɨɜɢɬɟ ɜɨ ɦɨɟɬɨ ɚɤɬɟɪɫɤɨ ɦɨɪɟ. Ɍɨɚ ɛɟɲɟ ɟɞɟɧ ɩɪɟɤɪɚɫɟɧ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɫɨ ɩɪɨɮ.ɍɧɤɨɜɫɤɢ ɫɨɡɞɚɞɨɜɦɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɛɚɡɢɪɚɧɚ ɧɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɢɝɪɚ.ɉɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɞɨɥɝɢ ɝɨɞɢɧɢ ʁɚ ɢɝɪɚɜɦɟ ɫɨ ɝɨɥɟɦɚ ʂɭɛɨɜ ɢ ɩɨɫɜɟɬɟɧɨɫɬ,ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɬɨɚ ɝɨ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚɲɟ ɢ ɩɨɥɧɢɬɟ ɫɚɥɢ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɛɟɚ ɞɨɤɚɡ ɡɚ ɬɨɚ. Ⱥ ɫɟɝɚ ɨɞɢɦɟ ɩɨɧɚɬɚɦɭ ɩɨɫɥɟ 12 ɝɨɞɢɧɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɫɨɪɚɛɨɬɭɜɚɦɟ ɡɚɟɞɧɨ.Ɍɟɤɫɬɨɬ ɟ ɧɚ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ – „Ɉɝɧɟɧɢ ȳɚɡɢɰɢ“. ɉɨɦɢɧɭɜɚɦɟ ɧɢɡ ɨɞɥɢɰɟɧ ɩɪɨɰɟɫ ɢ ɨɱɟɤɭɜɚɦɟ ɨɞɥɱɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ȼɪɟɦɟɬɨ ɤɚɤɨ ɞɚ ɧɟ ɩɨɦɢɧɚɥɨ ɬɭɤɭ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɨ ɬɚɦɭ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɫɦɟ ɡɚɫɬɚɧɚɥɟ....... Ɂɨɲɬɨ ɬɢ ɟ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɟ „ɜɨɡɛɭɞɥɢɜ“ ɡɚ ɝɥɟɞɚʃɟ ɢ ɢɝɪɚʃɟ, ɲɬɨ ɝɨ ɩɪɚɜɢ ɩɨɫɟɛɟɧ, ɤɚɤɜɢ ɩɪɟɬɫɬɜɢ ɫɤɚɤɚɲ ɞɚ ɝɥɟɞɚɲ, ɚ ɜɨ ɤɚɤɜɢ ɫɚɤɚɲ ɞɚ ɢɝɪɚɲ? Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɟ ɠɢɜɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɬɨɚ ɟ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɧɚʁɝɨɥɟɦɚ ɭɛɚɜɢɧɚ ɢ ɜɨɡɛɭɞɚ. ɉɪɟɤɪɚɫɧɨ ɟ ɱɭɜɫɬɜɨɬɨ ɞɨɞɟɤɚ ɫɬɟ ɧɚ ɫɰɟɧɚ ɢ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɤɨɥɟɝɢɬɟ ɜɨ ɬɨʁ ɦɢɝ ʁɚ ɫɨɡɞɚɜɚɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ. Ȼɢɞɟʁʅɢ ɟɞɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɟ ɠɢɜɚ ɢ ɩɨɫɬɨɢ ɫɚɦɨ ɜɨ ɦɨɦɟɧɬɨɬ ɧɚ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɢɡɜɟɞɛɚ. ɋɚɤɚɦ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɞɚ ɢɡɧɟɧɚɞɭɜɚ, ɞɚ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚɚɬ ɚɤɬɟɪɫɤɢ ɩɪɟɫɮɪɬɢ,ɦɢɡɚɧɫɰɟɧɫɤɢ ɧɟɨɱɟɤɭɜɚɧɢ ɪɚɛɨɬɢ. ɋɚɤɚɦ ɬɟɚɬɚɪ ɤɨʁ ɲɬɨ ɫɟ ɢɝɪɚ ɫɨ ɫɬɪɚɫɬ ɢ ɫɨ ɭɠɢɜɚʃɟ... ɫɨ ɝɨɥɟɦɚ ɜɟɪɛɚ... ɫɚɤɚɦ ɬɟɚɬɚɪ ɤɨʁ ɫɟ ɢɝɪɚ ɞɨ ɤɪɚʁ... ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɜɨ ɤɨɢ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɰɟɥɨɫɧɨ ɫɟ ɩɪɟɞɚɥɟ ɧɚ ɢɝɪɚɬɚ,ɥɢɤɨɜɢɬɟ... ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɤɨɢ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞɟɧ ɫɜɟɬ ɫɚɦɢ ɡɚ ɫɟɛɟ ɢ ɩɭɥɫɢɪɚɚɬ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ.Ɍɨɚ ɟ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɤɨʁ ɫɚɤɚɦ ɞɚ ɝɨ ɝɥɟɞɚɦ ɢ ɤɨʁ ɫɟ ɬɪɭɞɚɦ ɞɚ ɝɨ ɫɨɡɞɚɜɚɦ. Ɋɚɡɝɨɜɨɪɨɬ ɝɨ ɜɨɞɟɲɟ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ȼɨɲɤɨɜɫɤɚ

109


INTERVJU 

INTERVJU SO MIRO GAVRAN DRAMSKI PISATEL OD HRVATSKA (Po povod premierata na Parovi vo re`ija na Qup~o Georgievski, vo {tip vo april 2013 g. prisustvuva{e i avtorot na tekstot – {to be{e mo`nost za ova intervju)  ɉɚ, ɟɜɟ ɧɚʁɩɪɚɜɨ ɞɚ ɜɢ ɩɨɫɚɤɚɦ ɞɨɛɪɟɞɨʁɞɟ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɤɨɥɤɭ ɲɬɨ ɪɚɡɛɪɚɜ ɜɢɟ ɫɬɟ ɩɪɜɩɚɬ ɬɭɤɚ, ɤɚɤɜɢ ɫɟ ɜɚɲɢɬɟ ɜɩɟɱɚɬɨɰɢ? Ɇɨɢɬɟ ɜɩɟɱɚɬɨɰɢ ɫɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɢ. ɉɨɡɧɚɜɚɜ ɦɧɨɝɭɦɢɧɚ ɩɪɢʁɚɬɟɥɢ, ɦɚɤɟɞɨɧɰɢ ɭɲɬɟ ɩɪɟɞ ɞɚ ɞɨʁɞɚɦ ɨɜɞɟ, ɚ ɫɢɬɟ ɩɪɢʁɚɬɟɥɢ ɨɞ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɤɨɢ ɝɨɫɬɭɜɚɥɟ ɬɭɤɚ ɫɟɤɨɝɚɲ ɡɛɨɪɭɜɚɚ ɤɨɥɤɭ ɬɭɤɚ ɥɭɼɟɬɨ ɫɟ ɝɨɫɬɨʂɭɛɢɜɢ, ɚ ɜɨ ɬɨɚ ɫɟ ɭɜɟɪɢɜ, ɟɜɟ ɢ ɫɚɦɢɨɬ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɨɜɢɟ ɞɟɧɨɜɢ ɜɨ ɒɬɢɩ ɢ ɋɤɨɩʁɟ ɫɟ ɩɪɢʁɚɬɧɢ ɡɚ ɦɟɧɟ. Ɍɨɚ ɟ ɭɛɚɜɚ ɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɝɨ ɡɚɩɨɡɧɚɚɦ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬ, ɥɭɼɟɬɨ ɨɞ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɩɚ ɫɬɢɝɧɚɜ ɞɚ ɝɨ ɩɨɫɟɬɚɦ ɢ ɋɚɟɦɨɬ ɧɚ ɤɧɢɝɚɬɚ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɢɦɚɜ ɭɛɚɜɢ ɦɨɦɟɧɬɢ ɡɚ ɞɪɭɠɟʃɟ ɢ ɡɚ ɧɨɜɢ ɩɪɢʁɚɬɟɥɫɬɜɚ. Ɉɫɜɟɧ ɩɪɟɦɢɟɪɚɬɚ ɧɚ ɫɜɨɟɬɨ ɞɟɥɨ ɫɬɢɝɧɚɜ ɞɚ ʁɚ ɜɢɞɚɦ ɢ ɩɪɟɦɢɟɪɚɬɚ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ Ʉɨɦɟɞɢʁɚ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ ɢ ɞɚ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɚɦ ɧɨɜɢ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɡɚ ɦɟɧɟ. Ɇɢɪɨ Ƚɚɜɪɚɧ

110


INTERVJU ɋɟ ɱɢɧɢ ɞɟɤɚ ɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɨ ɜɪɟɦɟ, ɜɤɥɭɱɭɜɚʁʅɢ ʁɚ ɢ ɩɪɟɦɢɟɪɚɬɚ ɧɚ ɜɚɲɟɬɨ ɞɟɥɨ ɜɨ ɒɬɢɩ, ɡɚɠɢɜɭɜɚɚɬ ɤɭɥɬɭɪɧɢɬɟ ɨɞɧɨɫɢ ɢ ɜɪɫɤɢ ɩɨɦɟɼɭ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɢ ɏɪɜɚɬɫɤɚ? ȳɚɫ, ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ, ɛɢ ɪɟɤɨɥ ɬɢɟ ɫɟ ɜɨ ɧɚɝɨɪɧɚ ɥɢɧɢʁɚ ɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɢ ɟɜɟ ɨɜɢɟ ɧɟɤɨɥɤɭ ɞɟɧɨɜɢ ɩɪɟɤɭ ɪɚɡɝɨɜɨɪɢɬɟ ɝɥɟɞɚɦ ɞɟɤɚ ɩɨɫɬɨɢ ɠɟɥɛɚ ɬɢɟ ɭɲɬɟ ɩɨɜɟʅɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɞɥɚɛɨɱɚɬ ɢ ɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚɚɬ. Ɇɢɫɥɚɦ ɞɟɤɚ ɩɨ ɦɧɨɝɭ ɧɟɲɬɚ ɢɦɚɦɟ ɫɥɢɱɟɧ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬ. ɂɦɚɦ ɱɭɜɫɬɜɨ, ɞɟɤɚ ɢ ɬɭɤɚ ɢ ɜɨ ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɫɟ ɫɦɟɬɚ ɞɟɤɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɟ ɜɚɠɟɧ, ɚ ɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ ɜɨɨɩɲɬɨ. ɂɧɚɤɭ, ɢɦɚɦ ɱɭɜɫɬɜɨ ɞɟɤɚ ɜɨ ɧɟɤɨɢ ɡɚɩɚɞɧɢ ɡɟɦʁɢ, ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ ɟ ɫɚɦɨ ɧɟɤɚɤɨɜ ɞɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ, ɚ ɬɨɚ ɧɟ ɟ ɞɨɜɨɥɧɨ. Ʉɚʁ ɧɚɫ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɢɦɚ ɭɛɟɞɭɜɚʃɟ, ɞɟɤɚ ɧɚɲɢɨɬ ɠɢɜɨɬ ɧɟ ɟ ɤɨɦɩɥɟɬɟɧ ɛɟɡ ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ. ɑɨɜɟɤɨɬ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɟ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɨ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɢ ɫɟɦɟʁɧɨ ɫɭɲɬɟɫɬɜɨ, ɧɨ ɫɟɩɚɤ ɢ ɫɭɲɬɟɫɬɜɨ ɤɨɟ ɢɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ ɬɢɟ ɟɫɬɟɬɫɤɢ ɞɨɠɢɜɭɜɚʃɚ ɢ ɞɟɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɟɡ ɬɨɚ. Ɍɢɟ ɟɫɬɟɫɬɤɢ ɞɨɠɢɜɭɜɚʃɚ ɧɟ ɫɦɟɚɬ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɫɚɦɨ ɭɤɪɚɫ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ. Ɍɢɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɨ ɨɞɪɚɡɭɜɚɚɬ ɨɧɚ ɲɬɨ ɟ ɧɚɲɚ ɫɭɞɛɢɧɚ, ɧɚɲɟ ɩɨɞɧɟɛʁɟ, ɧɚɲɬɟ ɦɟɼɭɱɨɜɟɱɤɢ ɨɞɧɨɫɢ. ȳɚɫ, ɤɨɝɚ ɝɢ ɩɢɲɭɜɚɦ ɫɜɨɢɬɟ ɞɪɚɦɢ, ɤɨɦɟɞɢɢ ɢɥɢ ɪɨɦɚɧɢ ɫɟɤɨɝɚɲ ɢɦɚɦ ɱɭɜɫɬɜɨ ɞɟɤɚ ɩɪɟɤɭ ɬɢɟ ɩɪɢɤɚɡɧɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɨɝɨɜɨɪɚɦ ɡɚ ɦɟɼɭɱɨɜɟɱɤɢɬɟ ɨɞɧɨɫɢ. Ⱥɤɨ ɬɨɚ ɧɟ ɟ ɢɡɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɭɜɟɪɥɢɜ ɧɚɱɢɧ, ɬɨɝɚɲ ɬɨɚ ɧɟɦɚ ɫɦɢɫɥɚ. Ɇɟɧɟ ɫɟɤɨɝɚɲ ɦɟ ɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚ ɲɬɨ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɩɨɦɟɼɭ ɞɜɚ ɢɥɢ ɬɪɢ ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɲɬɨ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɜɨ ɨɞɪɟɞɟɧ ɤɨɧɬɟɤɫɬ. ȼɚɠɟɧ ɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɬ ɜɨ ɤɨʁ ɫɟ ɨɞɢɝɪɭɜɚ ɧɟɤɨʁɚ ʂɭɛɨɜɧɚ ɢɥɢ ɠɢɜɨɬɧɚ ɩɪɢɤɚɡɧɚ, ɜɚɠɧɢ ɦɢ ɫɟ ɬɢɟ ɥɭɼɟ. ȳɚɫ ɝɢ ɫɚɤɚɦ ʁɭɧɚɰɢɬɟ ɡɚ ɞɚ ɝɢ ɜɨɜɟɞɚɦ ɜɨ ɦɨɢɬɟ ɞɪɚɦɢ ɢɥɢ ɪɨɦɚɧɢ.Ȼɟɡ ɨɝɥɟɞ ɞɚɥɢ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɩɨɦɚɥɚ ɢɥɢ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɪɨɥʁɚ ɧɢɟ ɧɟ ɫɦɟɟɦɟ ɞɚ ɝɭɛɢɦɟ ɨɞ ɩɪɟɞɜɢɞ ɞɟɤɚ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɠɢɜɢ ɥɭɼɟ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ ʁɚɫ , ɫɟɤɨɝɚɲ ɩɪɟɞ ɞɚ ɩɨɱɧɚɦ ɞɚ ɩɢɲɭɜɚɦ ɧɨɜɚ ɞɪɚɦɚ ɢɥɢ ɪɨɦɚɧ, ɨɛɢɱɧɨ ɩɢɲɭɜɚɦ ɝɨɥɟɦɢ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ ɧɚ ɦɨɢɬɟ ʁɭɧɚɰɢ, ɚ ɩɨɬɨɚ ɢɫɬɨɬɨ ɝɨ ɪɟɞɭɰɢɪɚɦ, ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɧɟ ɫɚɤɚɦ ɞɚ ɝɨ ɩɪɟɡɚɫɢɬɚɦ ɝɥɟɞɚɱɨɬ ɢɥɢ ɱɢɬɚɬɟɥɨɬ ɫɨ ɩɪɟɦɧɨɝɭ ɩɨɞɚɬɨɰɢ. ɋɟ ɫɥɭɱɭɜɚɚɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɤɨɝɚ ɧɟɤɨʁ ɥɢɤ ɞɨɚɼɚ ɢ ɩɨɱɧɭɜɚ ɞɚ ɪɚɫɤɚɠɭɜɚ ɡɚ ɫɟɛɟ, ʁɚɫ ɫɭɦ ɬɨʁ ɢ ɬɨʁ, ɟ ɧɟ. Ɍɨɚ ʁɚɫ ɧɟ ɝɨ ɫɚɤɚɦ! Ʌɢɤɨɬ, ɫɩɨɪɟɞ ɦɟɧɟ, ɫɨ ɲɬɨ ɩɨɦɚɥɤɭ ɡɛɨɪɨɜɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɫɤɚɠɟ ɲɬɨ ɟ ɫɭɲɬɢɧɚɬɚ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɠɢɜɨɬ ɢ ɨɞɧɨɫɨɬ ɤɨɧ ɞɪɭɝɢɬɟ, ɧɨ ɡɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɬɨɚ ɬɚɤɚ, ʁɚɫ ɦɨɪɚɦ ɫɚɦɢɨɬ ɞɚ ɝɨ ɡɚɦɢɫɥɚɦ ɤɚɤɨ ɤɨɦɩɥɟɬɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬ.

ȷɟ ɩɪɨɝɨɜɨɪɢɦɟ ɢ ɩɨɞɨɰɧɚ ɡɚ ɡɧɚɱɟʃɟɬɨ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɫɬɚɬɭɫ ɜɨ ɨɜɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ, ɚ ɫɟɝɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɜɪɚɬɢɦɟ ɧɚ ɜɚɲɚɬɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɜɨɤɚɰɢʁɚ, ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚɬɚ? Ɉɞ ɤɨɝɚ ɞɚɬɢɪɚ ɜɚɲɢɨɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɡɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚɬɚ ɢ ɤɚɤɨ ɡɚɩɨɱɧɚɜɬɟ ɜ ɬɟɚɬɚɪ? ɉɚ, ʁɚɫ ɫɭɦ ɞɟɬɟ ɧɚ ɫɟɥɫɤɢ ɭɱɢɬɟɥɢ. Ɇɚʁɤɚ ɦɢ ɢ ɬɚɬɤɨ ɦɢ ɛɟɚ ɭɱɢɬɟɥɢ. ɋɪɟʅɧɚ ɨɤɨɥɧɨɫɬ ɛɟɲɟ ɲɬɨ ɦɨʁɚɬɚ ɟɞɢɧɚɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɢ ɩɨɫɬɚɪɚ ɫɟɫɬɪɚ ɫɬɭɞɢɪɚɲɟ ɤɧɢɠɟɜɧɨɫɬ ɜɨ Ɂɚɝɪɟɛ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɦɚʁɤɚ ɦɢ ɢ ɫɟɫɬɪɚ ɦɢ ɦɧɨɝɭ ɱɢɬɚɚ ɢ ɛɟɜ ɨɩɤɪɭɠɟɧ ɫɨ ɤɧɢɝɢ, ɚ ɦɚʁɤɚ ɦɢ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɬɨɚ ɧɟɤɨɝɚɲ ɛɢɥɨ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɨ ɫɟɥɨɬɨ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɠɢɜɟɟɜɦɟ, ɜɨɞɟɲɟ ɚɦɚɬɟɪɫɤɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɞɪɭɠɢɧɚ ɫɨ ɤɨʁɚ ɫɟɤɨʁɚ ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɞɝɨɬɜɭɜɚɲɟ ɩɨ ɟɞɧɚ- ɞɜɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ ʁɚɫ ɤɚɤɨ ɞɟɬɟ ɨɞ ɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɢ ɞɨɚɼɚɜ ɞɚ ɝɢ ɝɥɟɞɚɦ ɬɢɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɜɨ ɟɞɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɢ ɫɚɦɢɨɬ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɜ. Ɂɧɚɱɢ, ɝɨ ɝɥɟɞɚɜ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɢ ɩɪɟɞ ɫɰɟɧɚ, ɧɨ ɢ ɩɨɡɚɞɢ ɡɚɜɟɫɚɬɚ, ɫɢɬɟ ɨɧɢɟ ɤɨɢ ɩɨɦɚɝɚɚɬ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ, ɲɬɨ ɩɪɚɜɚɬ ɚɤɬɟɪɢɬɟ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɦɨʁɨɬ ɩɪɜɢɱɟɧ ɢɧɬɟɪɟɫ ɛɟɲɟ ɤɚɤɨ ɝɥɟɞɚɱ, ɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɝɥɟɞɚɜ ɤɨɥɤɭ ɧɚ ɥɭɼɟɬɨ ɢɦ ɡɧɚɱɢ ɬɨʁ ɚɦɚɬɟɪɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɠɢɜɨɬ. ɉɨɬɨɚ ɫɨ 16 ɝɨɞɢɧɢ ɡɚɩɨɱɧɚɜ ɞɚ ɝɥɟɞɚɦ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ, ɚ ɫɨ 17 ɨɞɥɭɱɢɜ ɞɟɤɚ ʅɟ ɫɬɭɞɢɪɚɦ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ ɢ ɫɨ 19 ɫɟ ɡɚɩɢɲɚɜ ɧɚ Ⱥɤɚɞɟɦɢʁɚɬɚ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪ, ɮɢɥɦ ɢ ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɜɨ Ɂɚɝɪɟɛ. ɂɦɚɜ ɩɪɟɤɪɚɫɧɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, Ɋɚɧɤɨ Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʅ, Ʉɭɲɚɧ, ɇɢɤɨɥɚ Ȼɚɬɭɲɢʅ...ɩɚ, ɧɟɤɨɢ ɧɚɲɢ ɝɨɥɟɦɢ ɚɤɬɟɪɢ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɂɡɟɬ ɏɚʁɞɚɪɯɨʇɢʅ, ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɦɨɠɟɜ ɞɚ ɝɢ ɝɥɟɞɚɦ ɜɪɜɧɢɬɟ ɭɦɟɬɧɢɰɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ ɢ ɡɚ ɦɟɧɟ ɨɬɫɟɤɨɝɚɲ ɩɪɨɛɚɬɚ ɛɢɥɚ ɦɟɫɬɨ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɫɟ ɫɨɡɞɚɜɚ ɧɨɜɢɨɬ ɞɪɚɦɫɤɢ ɩɢɫɚɬɟɥ. Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɚɜɬɨɪ ɤɨʁ ɪɚɛɨɬɢ ɤɚɛɢɧɟɬɫɤɢ, ɤɨʁ ɫɚɦɨ ɫɟɞɢ ɞɨɦɚ ɢ ɩɢɲɭɜɚ, ɛɟɡ ɩɪɢɬɨɚ ɞɚ ɡɧɚɟ ɤɚɤɨ ɬɨɚ ʅɟ ɝɨ ɢɡɜɟɞɟ ɚɤɬɟɪɨɬ, ɫɩɨɪɟɞ ɦɟɧɟ ɢ ɧɟ ɟ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɩɢɫɚɬɟɥ. Ɇɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɞɨɛɚɪ ɩɢɫɚɬɟɥ ɧɚ ɪɨɦɚɧɢ, ɧɨ ɬɨɚ ɧɟ ɜɚɠɢ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ. Ɍɚɦɭ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɠɢɜɟɟ ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɤɨɝɚ ɚɤɬɟɪɨɬ ɫɟ ɦɚɱɢ ɞɚ ɢɡɝɨɜɨɪɢ ɧɟɤɨʁɚ ɪɟɱɟɧɢɰɚ, ɤɚɤɨ ʁɚ ɝɪɚɞɢ ɪɨɥʁɚɬɚ ɢ ɡɚɬɨɚ ɫɟ ɲɬɨ ʁɚɫ ɧɚɭɱɢɜ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɧɚɭɱɢɜ ɧɚ ɩɪɨɛɢɬɟ. Ɇɢɫɥɚɦ ɞɟɤɚ ɬɨɚ ɟ ɦɟɫɬɨɬɨ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɫɟ ɪɚɼɚ ɩɢɫɚɬɟɥɨɬ. Ⱦɚɥɢ ɫɟɝɚ ɨɞ ɨɜɚɚ ɞɢɫɬɚɧɰɚ ɫɢ ɫɩɨɦɧɭɜɚɬɟ ɡɚ ɜɚɲɢɨɬ ɩɪɜ ɩɨɝɨɥɟɦ ɭɫɩɟɯ, ɡɚ ɜɚɲɚɬɚ ɩɨɡɧɚɱɚʁɧɚ ɫɰɟɧɫɤɚ, ɞɪɚɦɚɬɭɪɲɤɚ ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɟɬɚɛɥɢɪɚʃɟ ɜɨ ɬɨʁ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɜɨ ɏɪɜɚɬɫɤɚ? ȳɚɫ ɢɦɚɜ ɝɨɥɟɦɚ, ɝɨɥɟɦɚ ɫɪɟʅɚ ɫɨ 22 ɝɨɞɢɧɢ ɤɚɤɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɧɚ ɬɪɟɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ 111


INTERVJU  ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ ɞɚ ɞɟɛɢɬɢɪɚɦ, ɫɨ „Ʉɪɟɨɧɬɨɜɚɬɚ Ⱥɬɢɝɨɧɚ“. Ɋɟɬɤɨ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɚɜɬɨɪ ɬɨɤɦɭ ɫɨ ɩɪɜɢɨɬ ɬɟɤɫɬ ɦɧɨɝɭ ɛɪɡɨ ɞɚ ɨɫɜɨɢ ɫɢɦɩɚɬɢɢ, ɩɨɫɥɟ Ɂɚɝɪɟɛ ( ɢ ɬɨɚ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ „Ƚɚɜɟɥɚ“ ɤɨʁ ɟ ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɟɞɟɧ ɨɞ ɧɚɲɢɬɟ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢ ɬɟɚɬɪɢ)...ɦɧɨɝɭ ɛɪɡɨ ɬɚɚ ɞɪɚɦɚ ɩɨɱɧɚɚ ɞɚ ʁɚ ɢɝɪɚɚɬ ɢ ɜɨ ɋɥɨɜɟɧɢʁɚ, ɏɨɥɚɧɞɢʁɚ, Ȼɭɝɚɪɢʁɚ ɢ ɜɨ ɰɟɥɢɨɬ ɫɜɟɬ, ɚ ɢɫɬɚɬɚ ɜɥɟɡɟ ɢ ɜɨ ɦɧɨɝɭ ɚɧɬɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɨɠɚɦ ɞɚ ɤɚɠɚɦ ɞɟɤɚ ɤɚɤɨ ɦɥɚɞ ɚɜɬɨɪ ɢɦɚɜ ɝɨɥɟɦɚ ɫɪɟʅɚ, ɦɨʁɨɬ ɩɨɱɟɬɨɤ ɞɚ ɛɢɞɟ ɦɧɨɝɭ ɞɨɛɚɪ. „Ʉɪɟɨɧɬɨɜɚɬɚ Ⱥɧɬɢɝɨɧɚ“ ɜɟʅɟ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɢ ɫɟ ɢɝɪɚ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢʁɚ, ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ ɜɨ Ⱥɜɢʃɨɧ ɟ ɢɡɜɟɞɭɜɚɧɚ ɞɜɚɟɫɟɬɢɧɚ ɩɚɬɢ ɜɨ ɱɟɬɢɪɢ ɝɨ-

ɢ ɛɢɞɟ ʁɚɫɧɨ. ɇɟ ɫɚɤɚɦ ɧɟʁɚɫɧɢ ɞɟɥɚ ɤɨɢ ɝɢ ɡɚɦɚɝɥɭɜɚɚɬ ɪɚɛɨɬɢɬɟ, ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɞɪɚɦɫɤɢɨɬ ɚɜɬɨɪ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɭɜɚ ɨɞ ɩɢɫɬɚɟɥɨɬ ɧɚ ɪɨɦɚɧɢ ɩɨ ɬɨɚ ɲɬɨ ɧɟɦɚ ɦɧɨɝɭ ɜɪɟɦɟ. Ɍɨʁ ɟ ɤɚɤɨ ɜɨɡɚɱ ɤɨʁ ɦɨɪɚ ɫɨ ɫɜɨʁɨɬ ɦɨɬɨɪ ɞɚ ʁɚ ɩɨɦɢɧɟ ɨɧɚɚ ɨɫɦɢɰɚ ɜɨ ɲɬɨ ɩɨɦɚɥ ɩɪɨɫɬɨɪ! Ɍɚɤɚ ɢ ɧɢɟ, ɞɪɚɦɫɤɢɬɟ ɚɜɬɨɪɢ ɦɨɪɚɦɟ ɞɚ ɛɢɞɟɦɟ ɦɧɨɝɭ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɢ... ɇɚɜɢɫɬɢɧɚ ɡɚɜɢɞɟɧ ɭɫɩɟɯ ɟ ɞɚ ɛɢɞɟɬɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚɧɢ ɧɚ ɫɢɬɟ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɢ ɜɨ ɫɜɟɬɨɬ. ɉɨɤɪɚʁ ɬɨɚ ɲɬɨ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɪɟɤɨɜɬɟ ɩɪɢ ɩɢɲɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚɫɬɨʁɭɜɚɬɟ ɞɚ ɛɢɞɟɬɟ ɬɨɱɟɧ, ʁɚɫɟɧ, ɩɪɟɰɢɡɟɧ, ɲɬɨ ɭɲɬɟ ɜɢ ɟ ɜɚɠɧɨ ɤɨɝɚ ɩɢɲɭɜɚɬɟ? Ⱦɚɥɢ ɦɨɠɟɛɢ ɬɨɚ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɟ ɫɨɱɭɜɫɬɜɭɜɚ ɫɨ ɥɭɼɟɬɨ? ɋɟ ɲɬɨ ɫɩɨɦɟɧɚɜɬɟ ɟ ɜɚɠɧɨ, ɧɨ ɛɢ ɞɨɞɚɥ ɞɟɤɚ ɟ ɜɚɠɧɚ ɢ ɟɦɨɰɢʁɚɬɚ ɢ ɯɭɦɨɪɨɬ ɡɚɲɬɨ ɤɨɝɚ ɛɢ ɜɢɞɟɥ ɧɟɤɨʁɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɢɥɢ ɚɤɨ ɱɢɬɚɦ ɧɟɤɨʁɚ ɤɧɢɝɚ, ɚ ɧɟ ɭɫɩɟɚɥɟ ɧɢɬɭ ɞɚ ɦɟ ɧɚɫɦɟʁɚɬ, ɧɢɬɭ ɞɚ ɦɟ ɪɚɫɩɥɚɱɚɬ, ɬɨɝɚɲ ɢ ɧɟ ɫɟ ɫɥɭɱɢɥ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɱɢɧ, ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɭɦ ɱɢɬɚɥ ɜɟɫɧɢɤ ɢɥɢ ɭɱɟɛɧɢɤ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɢɫɬɨɪɢʁɚ. Ɂɧɚɱɢ, ɜɚɠɧɢ ɫɟ ɟɦɨɰɢɢɬɟ ɢ ɯɭɦɨɪɨɬ, ɚ ʁɚɫ ɬɜɪɞɚɦ, ɞɟɤɚ ɛɟɡ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɫɢɬɟ ɩɨɦɢɧɚɬɢ ɦɨɞɢ ɜɨ ɫɬɨ ɝɨɞɢɧɢ ɢ ɞɟɧɟɫɤɚ ɝɥɟɞɚɱɢɬɟ ɢ ɱɢɬɚɬɟɥɢɬɟ ɫɚɤɚɚɬ ɞɚ ɢɦ ɫɟ ɪɚɫɤɚɠɟ ʁɚɫɧɚ ɩɪɢɤɚɡɧɚ. Ⱥɜɬɨɪɨɬ ɟ ɞɨɥɠɟɧ ɞɚ ɪɚɫɤɚɠɟ ɩɪɢɤɚɡɧɚ ɛɟɡ ɨɝɥɟɞ ɫɨ ɤɨɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ȼɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɫɬɨ-ɞɜɟɫɬɚ ɝɨɞɢɧɢ ɜɨ ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ ɫɟ ɫɦɟɧɢɥɟ ɦɧɨɝɭ ɫɬɢɥɨɜɢ, ɧɨ ɤɨɝɚ ɝɥɟɞɚɦɟ ɨɞ ɦɚɥɤɭ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɞɨɫɬɚɧɰɚ, ɨɫɬɚɧɭɜɚɚɬ ɨɧɢɟ ɧɟɲɬɚ ɤɨɢ ɢɦɚɥɟ ɝɥɚɜɚ ɢ ɨɩɚɲɤɚ, ɤɨɢ ɪɚɫɤɚɠɚɥɟ ɫɭɝɟɫɬɢɜɧɚ ɩɪɢɤɚɡɧɚ, ɚ ɤɨɝɚ ɟ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɜɨ ɩɪɚɲɚʃɟ ɦɢɫɥɚɦ ɞɟɤɚ ɧɚʁɞɨɥɝɨ ɠɢɜɟɚɬ ɨɧɢɟ ɞɟɥɚ ɢ ɚɜɬɨɪɢ ɧɚʁɦɧɨɝɭ ɩɪɨɫɬɨɪ ɢɦ ɨɫɬɚɜɢɥɟ ɧɚ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɚɬ ɭɜɟɪɥɢɜɢ ɭɥɨɝɢ, ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɡɚ ɦɟɧɟ ɚɤɬɟɪɨɬ ɟ ɦɟɪɢɥɨ ɧɚ ɧɟɲɬɚɬɚ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɚ ɫɢɬɟ ɧɢɟ ɨɫɬɚɧɚɬɢ, ɩɢɫɚɬɟɥɢ, ɪɟɠɢɫɟɪɢ, ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢ, ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɢ, ɧɢɟ ɫɦɟ ɬɭɤɚ ɞɚ ɢɦ ɩɨɦɨɝɧɟɦɟ ɧɚ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɞɚ ɩɨɧɭɞɚɬ ɭɜɟɪɥɢɜɢ ɠɢɜɢ ɥɢɤɨɜɢ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ. Ɂɚɪɚɞɢ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɟ ɫɟɤɨɝɚɲ ɢ ɫɟ ɭɲɬɟ ɠɢɜ.

ɞɢɧɢ. Ɍɨʁ ɦɨʁ ɩɪɜ ɬɟɤɫɬ ɫɟ ɭɲɬɟ ɟ ɦɧɨɝɭ ɠɢɜ ɢ ɦɨʁɨɬ ɞɪɚɝ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɇɢɤɨɥɚ Ȼɚɬɭɲɢʅ ɝɨ ɨɛʁɚɜɢ ɜɨ ɫɩɢɫɚɧɢɟɬɨ „ɋɰɟɧɚ“ ɲɬɨ ɢɡɥɟɝɭɜɚ ɜɨ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɤɚɤɨ ɬɟɤɫɬ ɨɞ ɧɚʁɦɥɚɞ ɚɜɬɨɪ ɜɨ ɏɪɜɚɬɫɤɚ, ɚ ɧɚʁɫɬɚɪ ɛɟɲɟ ɂɜɨ Ȼɪɟɲɚɧ, ɚ ɩɨɦɟɼɭ ɧɚɫ ɛɟɚ ɚɜɬɨɪɢ ɨɞ ɞɪɭɝɢɬɟ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ. ȳɚ ɢɦɚɜ ɬɚɚ ɫɪɟʅɚ ɦɨʁɨɬ ɩɨɱɟɬɨɤ ɞɚ ɛɢɞɟ ɭɫɩɟɲɟɧ ɢ ɬɨɚ ɦɢ ɨɥɟɫɧɢ ɡɚ ɩɨɬɨɚ ɛɪɡɨ ɞɚ ɛɢɞɚɦ ɩɪɢɮɚɬɟɧ. Ɉɬɬɨɝɚɲ ɟɜɟ ɩɨɦɢɧɚɚ ɬɨɱɧɨ 30 ɝɨɞɢɧɢ ɨɬɤɚɤɨ ɫɭɦ ɩɪɢɮɚɬɟɧ ɨɞ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɤɪɭɝɨɜɢ ɜɨ ɏɪɜɚɬɫɤɚ, ɧɨ ɢ ɜɨ ɦɧɨɝɭ ɞɪɭɝɢ ɡɟɦʁɢ. ȿɜɟ ɫɟɝɚ ʁɚ ɢɦɚɦ ɬɚɚ ɫɪɟʅɚ ɪɟɱɢɫɢ ɫɟɤɨʁɚ ɝɨɞɢɧɚ ɦɨɢɬɟ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɞɚ ɢɦɚɚɬ ɩɨ 10 ɞɨ 15 ɩɪɟɦɢɟɪɢ ɧɢɡ ɰɟɥɢɨɬ ɫɜɟɬ, ɬɚɤɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɜɨ Ɋɢɨ ɞɟ ɀɚɧɟɢɪɨ, Ɇɨɫɤɜɚ, Ʉɪɚɤɨɜ (ɤɚɞɟ ɫɟ ɢɝɪɚɚɬ ɞɭɪɢ 4 ɦɨɢ ɞɟɥɚ), ɩɨɬɨɚ ɬɭɤɚ ɫɟ ɑɟɲɤɚ, ɋɥɨɜɚɱɤɚ, ɉɨɥɫɤɚ, Ʌɢɬɜɚɧɢʁɚ, ɩɚ ɞɭɪɢ ɢ ɜɨ ɂɧɞɢʁɚ ɢ ɬɨɚ ɧɚ ɧɟɤɨɥɤɭ ʁɚɡɢɤɚ. Ɍɨɚ ɡɧɚɱɢ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɫɨɫɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɤɭɥɬɭɪɢ ɜɨ ɤɨɢ ɥɭɼɟɬɨ ɦɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚɚɬ ɤɚɤɨ ɫɜɨʁ. ȼɨ ɫɭɲɬɢɧɚ ɤɨɝɚ ɩɢɲɭɜɚɦ ɞɪɚɦɢ ʁɚɫ ɫɚɦɨ ɪɚɡɦɢɫɥɭɜɚɦ ɤɚɤɨ ɧɚ ɲɬɨ ɩɨɟɞɧɨɫɬɚɜɟɧ ɢ ɩɨɫɭɝɟɫɬɢɜɟɧ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɨɡɞɚɞɚɦ ɭɜɟɪɥɢɜɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢ ɤɨɢ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɜɟɲɬɨ ʅɟ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɝɢ ɤɪɟɢɪɚɚɬ, ɚ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɫɟ ɞɚ

ɂɦɟɧɨ, ɛɢ ɦɨɠɟɥɟ ɥɢ ɞɚ ɞɟɮɢɧɢɪɚɬɟ ɤɨɥɤɭ ɫɟ ɡɚ ɜɚɫ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɪɟɠɢɫɟɪɢɬɟ? ɋɨ ɧɟɤɨɢ ɪɟɠɢɫɟɪɢ ɫɭɦ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɭɜɚɥ ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɢ ɨɞɧɨɫɢ, ɧɨ ɢɦɚɥɨ ɢ ɪɚɡɨɱɚɪɭɜɚʃɚ. ɂɦɚ ɪɟɠɢɫɟɪɢ ɫɨ ɤɨɢ ɫɭɦ ɫɨɪɚɛɨɬɭɜɚɥ ɢ ɩɨ ɞɟɫɟɬɢɧɚ ɩɚɬɢ ɲɬɨ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ ɡɧɚɱɢ ɞɟɤɚ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɭɫɩɟɲɧɚ, ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ, ɦɟɼɭɬɨɚ, ɜɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɚɤɚɦ ɞɚ ɫɨɪɚɛɨɬɭɜɚɦ ɫɨ ɪɟɠɢɫɟɪɢ ɧɚ ɤɨɢ ɢɦ ɫɟ ɜɚɠɧɢ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɢ ɤɨɢ ɬɨɤɦɭ ɧɢɜ ɝɢ ɫɬɚɜɚɚɬ ɜɨ ɩɪɜ ɩɥɚɧ! Ɂɧɚɱɢ, ɫɦɟɬɚɦ ɞɟɤɚ ɧɟ ɫɟ ɬɨɥɤɭ ɜɚɠɧɢ ɩɪɨɲɟɬɤɢɬɟ ɫɨ ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɢɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɬɟ ɟɮɟɤɬɢ, ɬɚɤɜɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɜɩɪɨɱɟɦ 112


INTERVJU ɢ ɧɟ ɠɢɜɟɚɬ ɞɨɥɝɨ. Ɂɧɚɱɢ, ʁɚɫ ɧɚ ɩɪɜɨ ɦɟɫɬɨ ɝɢ ɫɬɚɜɚɦ ɚɤɬɟɪɢɬɟ, ɚ ɞɭɪɢ ɩɨɬɨɚ, ɫɟ ɪɚɡɛɢɪɚ, ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ, ɚɜɬɨɪɨɬ ɢ ɫɢɬɟ ɨɫɬɚɧɚɬɢ. ɋɟɩɚɤ, ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɨɞɢ ɜ ɬɟɚɬɚɪ ɡɚ ɞɚ ɜɢɞɢ ɭɛɟɞɥɢɜɚ ɝɥɭɦɚ.

ɩɪɜɢɬɟ 10- 15 ɩɪɨɛɢ ɢ ɫɥɭɲɚɦ ɲɬɨ ɢɦɚɚɬ ɞɚ ɤɚɠɚɬ ɚɤɬɟɪɢɬɟ, ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ. Ɇɟ ɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚ ɫɟɱɢɟ ɦɢɫɥɟʃɟ, ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɩɨɧɟɤɨɝɚɲ ɚɜɬɨɪɨɬ ɢɦɚ ɥɨɲɚ ɩɪɨɰɟɧɚ ɡɚ ɬɨɚ ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɧɟɤɨʁɚ ɧɟɝɨɜɚ ɪɟɱɟɧɢɰɚ... Ɉɬɤɨɝɨ ʅɟ ɩɨɦɢɧɟ ɰɟɥɢɨɬ ɬɨʁ ɩɪɨɰɟɫ ʁɚ ɩɪɚɜɚɦ ɡɚɜɪɲɧɚɬɚ ɜɟɪɡɢʁɚ. Ɂɧɚɱɢ, ɜɨ ɫɟɤɨʁ ɫɥɭɱɚʁ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ ɢ ɫɢɫɬɟɦ? Ⱥɩɫɨɥɭɬɧɨ. Ɉɧɨʁ ɞɪɚɦɫɤɢ ɚɜɬɨɪ ɤɨʁ ɦɢɫɥɢ, ɟ ɫɟɝɚ ɫɭɦ ɡɚɜɪɲɢɥ, ɫɭɦ ɫɬɚɜɢɥ ɬɨɱɤɚ ɢ ɬɨɚ ɟ ɝɨɬɨɜɨ, ɱɟɫɬɨ ɟ ɜɨ ɡɚɛɥɭɞɚ. ɇɟ ɫɚɤɚɦ ɞɚ ɨɛʁɚɜɚɦ ɞɪɚɦɚ ɩɪɟɞ ɬɚɚ ɞɚ ɫɟ ɤɨɧɞɟɧɡɢɪɚ ɜɨ ɦɟɧɟ ɢ ɨɞ ɤɨʁɚ ɫɭɦ ɨɬɮɪɥɢɥ ɫɟ ɲɬɨ ɟ ɨɞɜɢɲɧɨ. ɇɚ ɪɟɠɢɫɟɪɢɬɟ ɧɟ ɢɦ ɨɫɬɚɜɚɦ ɦɧɨɝɭ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɤɪɚɬɟʃɟ ɧɚ ɬɟɤɫɬɨɬ, ɬ.ɟ. ɝɥɟɞɚɦ ɦɨɢɬɟ ɥɢɤɨɜɢ ɞɚ ɧɟɦɚɚɬ ɧɟɩɨɬɪɟɛɧɢ ɪɟɱɟɧɢɰɢ, ɝɨɥɟɦɢ ɦɨɧɨɥɨɡɢ (ɬɨɚ ɪɟɬɤɨ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɤɚʁ ɦɟɧɟ). Ʉɚʁ ɦɟɧɟ ɫɟɤɨʁɚ ɢɞɧɚ ɜɟɪɡɢʁɚ ɡɧɚɱɢ, ɡɝɭɫɧɭɜɚʃɟ, ɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɪɢɤɚɡɧɚɬɚ. Ɇɨɪɚɦ ɞɚ ɛɢɞɚɦ ɢɫɤɪɟɧ ɤɨɝɚ ɫɟ ɜɨ ɩɪɚɲɚʃɟ ɧɟɤɨɢ ɱɢɫɬɢ ɤɨɦɟɞɢɢ ɩɨɫɥɟ ɧɟɤɨɥɤɭ ɝɨɞɢɧɢ ɫɭɦ ɡɧɚɟɥ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɚɦ ɢ ɧɨɜɚ ɜɟɪɡɢʁɚ ɧɚ ɩɪɨɛɢɬɟ ɢ ɞɨɛɢɜɚɜ ɠɟɥɛɚ ɧɟɲɬɨ ɞɚ ɫɦɟɧɚɦ ɢɥɢ ɞɨɞɚɞɚɦ. Ʉɨɝɚ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɩɚɤ ɡɚ ɩɨɫɟɪɢɨɡɧɢɬɟ ɞɟɥɚ, ɞɪɚɦɢ, ɬɨɝɚɲ ɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɪɚɦ. ɋɟ ɡɧɚɟ ɞɟɤɚ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɫɚɬɢɪɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɫɨ ɨɞɪɟɞɟɧ ɦɨɦɟɧɬ, ɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɫɟɝɚ ɛɪɡɨ ɫɟ ɦɟɧɭɜɚ ɡɚ ɞɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɩɫɬɨɢ ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ɚɫɨɰɢɪɚ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɟɧ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɦɨɦɟɧɬ. ȼɫɭɲɧɨɫɬ, ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɬ ɛɪɡɨ ɫɟ ɦɟɧɭɜɚ. ȼɨ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ Ƚɨɝɨʂ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɝɚ ɬɨʁ ʁɚ ɢɫɦɟʁɭɜɚɥ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɬɚ ɜɨ ɰɚɪɫɤɚ Ɋɭɫɢʁɚ, ɬɚɚ ɨɫɬɚɧɚɥɚ ɢɫɬɚ ɭɲɬɟ 70-80 ɝɨɞɢɧɢ. Ⱥ ɫɟɝɚ, ɢ ɤɚʁ ɧɚɫ, ɧɨ ɢ ɜɨ ɰɟɥɚ ȿɜɪɨɩɚ ɤɨʁɚ ɟ ɦɨɦɟɧɬɚɥɧɨ ɜɨ ɩɪɟɜɪɢɜɚʃɟ, ɪɚɛɨɬɢɬɟ ɬɨɥɤɭ ɛɪɡɨ ɫɟ ɦɟɧɭɜɚɚɬ ɲɬɨ ɧɟɤɨɢ ɫɚɬɢɪɢɱɧɢ ɮɚɤɬɢ ɧɟ ɬɪɚɚɬ ɧɢɬɭ ɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ. Ɉɞ ɬɢɟ ɩɪɢɱɢɧɢ ɦɢɫɥɚɦ ɞɟɤɚ ɫɟɝɚ ɝɨɥɟɦɚ ɲɚɧɫɚ ɢɦɚ ɤɨɦɟɞɢʁɚɬɚ ɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢ ɢ ɦɟɼɭɱɨɜɟɱɤɢɬɟ ɨɞɧɨɫɢ, ɚ ʁɚɫ ʁɚ ɫɚɤɚɦ ɢ ɬɟɦɚɬɚ ɧɚ ɦɚɲɤɨ – ɠɟɧɫɤɢɬɟ ɨɞɧɨɫɢ, ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɬɭɤɚ ɧɢɲɬɨ ɫɭɲɬɟɫɬɜɟɧɨ ɧɟ ɫɟ ɦɟɧɭɜɚ ɢ ɨɫɜɟɧ ɬɨɚ, ɜɚɠɢ ɜɨ ɰɟɥɢɨɬ ɫɜɟɬ. ɂɫɬɚ ɫɟ ɪɚɡɛɢɪɚ ɨɫɬɚɧɭɜɚ ɢ ɬ.ɧ. ɫɟɪɢɨɡɧɚ ɫɟɦɟʁɧɚ ɞɪɚɦɚ.

Ⱦɚ ɫɟ ɜɪɚɬɢɦɟ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚɬɚ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɪɭɫɤɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɩɢɫɚɬɟɥ, ɇɢɤɨɥɚʁ Ʉɨʂɚɞɚ, ɜɚɲ ɤɨɥɟɝɚ, ɜɨ ɟɞɧɚ ɩɪɢɥɢɤɚ, ɧɚ ɩɪɚɲɚʃɟɬɨ ɤɚɤɨ ɩɢɲɭɜɚɬɟ ɞɪɚɦɢ, ɨɞɝɨɜɚɪɚ, ɧɨʅɟ ɢ ɫɨ ɦɧɨɝɭ ʂɭɛɨɜ! Ʉɨʁ ɟ ɜɚɲɢɨɬ ɥɢɱɟɧ ɦɨɬɢɜ ɢ ɩɨɬɬɢɤ? ɉɨɧɟɤɨɝɚɲ ʅɟ ɦɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟ ɧɟɤɨʁɚ ɬɟɦɚ, ɚ ɦɧɨɝɭ ɩɨɱɟɫɬɨ ʅɟ ɦɟ ɩɪɢɜɥɟɱɚɬ ɧɟɤɨɢ ɥɢɰɚ ɡɚ ɤɨɢ ʅɟ ɩɨɱɭɫɬɜɭɜɚɦ ɞɟɤɚ ɛɢ ɦɨɠɟɥɟ ɞɚ ɞɨɧɟɫɚɬ ɧɟɤɨʁɚ ɫɭɝɟɫɬɢɜɧɚ ɱɨɜɟɱɤɚ ɩɪɢɤɚɡɧɚ. ɂɧɚɤɭ, ɫɚɤɚɦ ɞɚ ɩɢɲɭɜɚɦ ɨɞ ɭɬɪɨ ɞɨ ɜɟɱɟɪ. Ɇɧɨɝɭ ɦɢ ɟ ɜɚɠɧɨ ɞɚ ɧɟ ɩɨɱɧɭɜɚɦ ɞɚ ɩɢɲɭɜɚɦ ɩɪɟɞ ɞɚ ɡɚɦɢɫɥɚɦ ɫɟ ɲɬɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɜɨ ɩɪɢɤɚɡɧɚɬɚ. ɋɟ ɪɚɡɛɢɪɚ, ɞɟɤɚ ɜɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɩɢɲɭɜɚʃɟ ɦɧɨɝɭ ɧɟɲɬɚ ʅɟ ɫɟ ɫɦɟɧɚɬ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɪɜɨɛɢɬɧɚɬɚ ɡɚɦɢɫɥɚ. Ɉɛɢɱɧɨ ɩɢɲɭɜɚɦ ɩɨ ɱɟɬɢɪɢ ɜɟɪɡɢɢ ɧɚ ɫɟɤɨʁ ɬɟɤɫɬ ɢ ɫɨ ɝɨɞɢɧɢ ɜɟʅɟ ɪɚɛɨɬɚɦ ɨɧɚɤɨ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɪɚɛɨɬɟɥɟ ɩɢɫɚɬɟɥɢɬɟ ɜɨ ɞɟɜɟɬɧɚɟ-ɫɟɬɢɨɬ ɜɟɤ. ɂɦɟɧɨ, ɤɨɝɚ ʅɟ ɝɨ ɡɚɜɪɲɚɦ ɬɟɤɫɬɨɬ, ʅɟ ɝɢ ɩɨɜɢɤɚɦ ɞɨɦɚ ɩɪɢʁɚɬɟɥɢɬɟ ɢ ɝɨ ɩɪɚɜɢɦɟ ɨɧɚ ɩɪɜɢɱɧɨ ɱɢɬɚʃɟ ɢ ʁɚɫ ɨɫɥɭɲɤɭɜɚɦ ɢ ɩɨɫɥɟ ɬɨɚ ɫɥɟɞɭɜɚ ɞɨɛɪɚ ɜɟɱɟɪɚ ɤɨʁɚ ʅɟ ʁɚ ɩɨɞɝɨɬɜɢ ɦɨʁɚɬɚ ɫɨɩɪɭɝɚ, ɧɨ ɫɟɤɚɤɨ, ɧɟɦɚ ɜɟɱɟɪɚ ɩɪɟɞ ɞɚ ɡɚɜɪɲɢ ɱɢɬɚʃɟɬɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɫɬɚɬɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɫɥɭɠɢ. Ɍɨɝɚɲ ɫɥɟɞɭɜɚɚɬ ɡɚɛɟɥɟɲɤɢɬɟ ɤɨɢ ʁɚɫ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɝɢ ɫɥɭɲɚɦ ɢ ɩɨɬɨɚ ɫɟɞɧɭɜɚɦ ɢ ɩɢɲɭɜɚɦ ɧɨɜɚ ɜɟɪɡɢʁɚ ɢ ɤɨɝɚ ɪɚɛɨɬɢɦɟ ɧɨɜɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ, ɜɨ Ɂɚɝɪɟɛ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ ɫɭɦ ɩɪɢɫɭɬɟɧ ɧɚ

ɍɧɢɜɟɪɡɚɥɧɢɬɟ ɬɟɦɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɫɬɚɧɭɜɚɚɬ ɢ ɬɪɚɚɬ, ɚ ɤɨɥɤɭ ɫɟ ɬɚɤɜɢ ɩɨɬɜɪɞɭɜɚ ɢ ɬɟɚɬɚɪɨɬ. „ɇɨʅ ɧɚ ɛɨɝɨɜɢɬɟ“ ɟ ɢɫɬɨɪɢɫɤɚ ɮɚɪɫɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚ ɨɞɧɨɫɨɬ ɩɨɦɟɼɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɬɚ ɢ ɜɥɚɫɬɚ. Ⱦɚɥɢ ɢ ɤɨɥɤɭ ɫɩɨɪɟɞ ɜɚɫ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɜɥɢʁɚɟ ɧɚ ɨɞɧɨɫɢɬɟ ɜɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨɬɨ? Ʉɚɤɨ ɦɥɚɞ ɚɜɬɨɪ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚɜ ɬɨɤɦɭ ɫɨ ɬɟɦɢɬɟ ɡɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚɬɚ ɢ ɜɥɚɫɬɚ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɫɚɤɚɜ ɞɚ ɩɢɲɭɜɚɦ ɡɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚɬɚ ɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢʁɚ. 113


INTERVJU  Ʉɨɝɚ ɜɨ ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɡɚɩɨɱɧɚ ɜɨʁɧɚɬɚ ɫɟ ɫɜɪɬɟɜ ɫɢɥɧɨ ɤɨɧ ɤɨɦɟɞɢɢɬɟ, ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɫɚɤɚɦ ɤɚɤɨ ɧɚ ɥɭɼɟɬɨ ɬɚɤɚ ɢ ɧɚ ɫɚɦɢɨɬ ɫɟɛɟ ɫɢ ɞɚ ɫɢ ɞɨɡɜɨɥɚɦ ɯɭɦɨɪ ɢ ɞɚ ʁɚ ɪɚɡɭɛɚɜɚɦ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬɚ. Ɇɟɼɭɬɨɚ, ɞɟɧɟɫɤɚ, ɦɢɫɥɚɦ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɞɟɫɟɬɢɧɚ ɝɨɞɢɧɢ ɜɨ ȿɜɪɨɩɚ ɢ ɜɨ ɫɜɟɬɨɬ ɢɦɚɦɟ ɟɞɧɚ ɩɨɫɭɩɬɢɥɧɚ ɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢʁɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɧɟ ɟ ɜɤɥɭɱɟɧɚ ɫɚɦɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚɬɚ ɟɥɢɬɚ ɬɭɤɭ ɢ ɦɧɨɝɭ ɞɪɭɝɢ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɝɨɥɟɦɢ ɛɚɧɤɚɪɢ, ɦɟɞɢɭɦɢ, ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢ, ɢ ɦɢɫɥɚɦ ɞɟɤɚ ɟ ɡɚɞɚɱɚ ɧɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ ɟ ɬɨɚ ɞɚ ɝɨ ɪɚɡɨɬɤɪɢɜɚ ɢ ɞɟɤɚ ɬɨɚ ɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɨ ɟɞɧɚ ɞɨɛɪɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ, ɮɢɥɦ, ɪɨɦɚɧ, ɞɚ ɫɟ ɩɨɤɚɠɟ ɥɢɰɟɬɨ ɢ ɨɩɚɱɢɧɚɬɚ ɧɚ ɫɜɟɬɨɬ ɜɨ ɤɨʁ ɞɟɧɟɫɤɚ ɠɢɜɟɟɦɟ. ɉɪɨɛɥɟɦ ɡɚ ɚɜɬɨɪɨɬ ɟ ɩɪɟɛɪɡɨɬɨ ɦɟɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɬɟ ɧɚ ɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢʁɚ. Ƚɥɟɞɚɱɢɬɟ ɩɨɧɟɤɨɝɚɲ ɞɨɚɼɚɚɬ ɜ ɬɟɚɬɚɪ ɞɚ ʁɚ ɜɢɞɚɬ ɫɭɲɬɢɧɚɬɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɲɬɨ ɝɢ ɨɩɤɪɭɠɭɜɚ, ɚ ɧɟɤɨɝɚɲ ɩɚɤ ɡɚ ɞɚ ɩɨɛɟɝɧɚɬ ɨɞ ɨɧɚ ɲɬɨ ɟ ɠɢɜɨɬɧɚ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬ. ɂ ɟɞɧɨɬɨ ɢ ɞɪɭɝɨɬɨ ɫɟ ɥɟɝɢɬɢɦɧɢ ɢ ɟɞɧɨɬɨ ɢ ɞɪɭɝɨɬɨ ɫɟ ɜɚɠɧɢ. Ɂɧɚɱɢ, ɦɢɫɥɚɦ ɞɟɤɚ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɩɨɧɟɤɨɝɚɲ ɦɨɪɚɦɟ ɞɚ ɛɢɞɟɦɟ ɨɞɛɥɟɫɨɤ ɧɚ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɚɬɚ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɧɟ ɨɩɤɪɭɠɭɜɚ, ɚ ɩɨɧɟɤɨɝɚɲ ɦɨɪɚɦɟ ɧɚ ɝɥɟɞɚɱɢɬɟ ɞɚ ɢɦ ɨɜɨɡɦɨɠɢɦɟ ɞɚ ɦɟɱɬɚɚɬ ɢ ɞɚ ɜɥɟɡɚɬ ɜɨ ɧɟɤɨɢ ɞɪɭɝɢ ɫɜɟɬɨɜɢ.

11 ɝɨɞɢɧɢ ɜɨ ɋɥɨɜɚɱɤɚ ɝɨ ɩɨɤɪɟɧɚɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɨɬ „Ƚɚɜɪɚɧɮɟɫɬ“ ɧɚ ɤɨʁ ɫɟ ɢɝɪɚɚɬ ɫɚɦɨ ɦɨɢ ɞɪɚɦɢ ɢ ɤɨɦɟɞɢɢ ɨɞ ɪɚɡɧɢ ɡɟɦʁɢ. ɉɨ 4 ɝɨɞɢɧɢ ɨɜɨʁ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɫɟ ɫɟɥɢ ɜɨ ɉɨɥɫɤɚ, ɜɨ Ʉɪɚɤɨɜ ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɜɨ ɋɥɨɜɚɱɤɚ ɢɦɚɚɬ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɋɟ ɨɧɚ ɲɬɨ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɟ ɢɫɩɨɥɧɟɬɨ ɫɨ ɬɨɩɥɢ ɢ ɬɪɨɝɚɬɟɥɧɢ ɱɨɜɟɱɤɢ ɩɪɢɤɚɡɧɢ ɢ ʁɚɫ ɝɨ ɫɚɤɚɦ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɤɚɤɨ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɠɢɜɨɬ, ɧɨ ɧɟ ɧɚɦɟɪɚɜɚɦ ɞɚ ɩɢɲɭɜɚɦ ɦɟɦɨɚɪɢ ɤɨɢ ɫɟɬɨ ɬɨɚ ɛɢ ɝɨ ɪɚɡɨɬɤɪɢɜɚɥɟ, ɢɚɤɨ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɢɦɚ ɦɨɦɟɧɬɢ ɤɨɢ ɫɟ ɧɟɨɛɢɱɧɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ. ɒɬɨ ɟ ɜɚɲɚ ɦɨɦɟɧɬɚɥɧɚ ɩɪɟɨɤɭɩɚɰɢʁɚ, ɧɨɜ ɬɟɤɫɬ, ɧɨɜɚ ɩɪɟɦɢɟɪɚ? ȼɨ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɩɨɞɝɨɬɜɭɜɚɦ ɥɢɛɪɟɬɨ ɡɚ ɦʁɭɡɢɤɥ ɤɨʁ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɨ ɢɡɜɟɞɟ ɬɟɚɬɚɪɨɬ Ʉɨɦɟɞɢʁɚ ɨɞ Ɂɚɝɪɟɛ ɧɚ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɢɞɧɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ȼɥɚɞɨ ɒɬɟɮɚɧɱɢʅ, ɚ ɩɨɫɥɟɞɟɧ ɬɟɤɫɬ ɤɨʁ ɲɬɨ ɫɭɦ ɝɨ ɪɚɛɨɬɟɥ ɟ ɬɟɤɫɬɨɬ „Ʉɭɤɥɚ“ ɤɨʁ ɩɪɜɨ ɛɟɲɟ ɢɡɜɟɞɟɧ ɜɨ ȵɭʁɨɪɤ ɧɚ ɚɧɝɥɢɫɤɢ, ɚ ɩɨɬɨɚ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ „Ƚɚɜɪɚɧ“ ɜɨ Ɂɚɝɪɟɛ ɢ ɤɨʁ ɧɚɢɞɟ ɧɚ ɭɛɚɜ ɩɪɢɟɦ ɤɚʁ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɢ ɤɪɢɬɢɤɚɬɚ. ȼɨ ɬɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɢɦɚ ɫɚɦɨ ɞɜɚ ɥɢɤɚ, ɦɚɠ ɢ ɠɟɧɚ ɚɧɞɪɨɢɞ, ɤɨʁɚ ɬɨʁ ʁɚ ɞɨɛɢɜɚ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ. Ⱦɪɚɦɚɬɚ ɡɛɨɪɭɜɚ ɡɚ ɦɚɠ ɤɨʁ ɩɨ 6 ɝɨɞɢɧɢ ɨɬɤɚɤɨ ɝɨ ɧɚɩɭɲɬɢɥɚ ɞɟɜɨʁɤɚɬɚ, ɞɨɛɢɜɚ ɠɟɧɚ – ɤɭɤɥɚ, ɤɨʁɚ ɢ ɧɟ ɟ ɜɢɫɬɢɧɫɤɨ ɛɢɬɢɟ, ɬɭɤɭ ɜɟɲɬɚɱɤɚ ɬɜɨɪɛɚ ɢ ɩɨɬɨɚ ɧɚ ɯɭɦɨɪɢɫɬɢɱɟɧ ɧɚɱɢɧ ɝɢ ɦɢɧɭɜɚɚɬ ɫɢɬɟ ɦɨɠɧɢ ɨɞɧɨɫɢ ɩɨɦɟɼɭ ɦɚɠ ɢ ɠɟɧɚ. Ɍɨɤɦɭ ɠɟɧɚɬɚ – ɤɭɤɥɚ ɦɭ ɭɤɚɠɭɜɚ ɜɨ ɲɬɨ ɫɟ ɬɨʁ ɝɪɟɲɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫɨɬ ɤɨɧ ɞɪɭɝɢɬɟ ɠɟɧɢ. ɉɨɟɧɬɚɬɚ ɟ ɜɨ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɡɚ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɫɪɟʅɧɢ ɠɟɧɢɬɟ ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɫɪɟʅɧɢ ɢ ɦɚɠɢɬɟ ɢ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɧɚɲɚɬɚ ɫɪɟʅɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɨɧɨʁ ɫɨ ɤɨʁ ɠɢɜɟɟɦɟ. Ɍɨɚ ɟ ɬɚɚ ɝɨɥɟɦɚ ɦɢɫɥɚ ɤɨɢ ɦɧɨɝɭɦɢɧɚ ʁɚ ɡɚɛɨɪɚɜɚɚɬ. Ⱦɪɚɦɢɬɟ ɢ ɤɨɦɟɞɢɢɬɟ ɦɨɠɚɬ ɦɧɨɝɭ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɚɬ ɬɨɤɦɭ ɜɨ ɬɨɚ ɭɤɚɠɭɜɚʃɟ ɤɚɞɟ ɫɟ ɢ ɫɚɦɢɬɟ ɫɦɟ ɝɪɟɲɟɥɟ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɨɧɨʁ ɞɪɭɝɢɨɬ...

Ɉɞ ɩɪɢɱɢɧɢ ɲɬɨ ɫɬɟ ɢɝɪɚɧɢ ɜɨ ɦɧɨɝɭ ɡɟɦʁɢ ɜɨ ɫɜɟɬɨɬ ɞɚɥɢ ɛɢ ɦɨɠɟɥɟ ɞɚ ɢɡɞɜɨɢɬɟ ɧɟɤɨʁ ɤɭɪɢɨɡɢɬɟɬ, ɧɟɤɨʁɚ ɫɥɭɱɤɚ ɢɥɢ ɚɧɟɝɞɨɬɚ? ɋɟ ɫɥɭɱɭɜɚɥɨ ɫɟɲɬɨ. ɋɭɦ ɢɦɚɥ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɚ ɛɢɞɚɦ ɩɪɢʁɚɬɧɨ ɢɡɧɟɧɚɞɟɧ ɨɞ ɧɟɤɨɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɤɨɢ ɫɭɦ ɝɢ ɜɢɞɟɥ. ɂɦɚɥɨ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɚ ɝɥɟɞɚɦ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɧɟɦɚ ɦɧɨɝɭ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɦɨʁɨɬ ɬɟɤɫɬ, ɧɨ ɫɟ ɬɨɚ ɟ ɫɭɞɛɢɧɚ ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɢɨɬ ɩɢɫɚɬɟɥ. ɇɚ ɬɨɚ ɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɦɨɪɚɬɟ ɞɚ ɫɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɟ. ɂɦɚɥɨ ɩɨɧɟɤɨɢ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɧɟɨɛɢɱɧɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɤɨɝɚ ɫɭɦ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭɜɚɥ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɤɨɝɚ ɥɭɼɟɬɨ ɧɟ ɦɟ ɩɨɡɧɚɜɚɥɟ, ɞɟɤɚ ʁɚɫ ɫɭɦ ɚɜɬɨɪɨɬ ɢ ɬɨɚ ɩɨɜɥɟɤɭɜɚɥɨ ɢɡɜɟɫɧɢ ɡɚɛɭɧɢ. Ɉɧɚ ɲɬɨ ɦɟɧɟ ɤɚɤɨ ɧɚ ɚɜɬɨɪ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɦɢ ɩɨɦɨɝɧɚɥɨ ɟ ɮɚɤɬɨɬ ɲɬɨ ɩɪɟɞ 

Ɍ.Ʉɭɡɦɚɧɨɜ

114


INTERVJU ȱ

Liljana Georgievska

BEV SRE]NA [TO SUDBINATA MI JA ODBRA AKTERSKATA PROFESIJA [to donesuvaat prvite detski godini, {to se sovpa|aat so dramati~nite nastani od Vtorata svetska vojna? - Jas sum dete - Lav. Da, prvite rani detski godini, se sovpa|aat so vremeto na Vtorata svetska vojna i na site ni donesuvaat ma~ni dramati~ni do`ivuvawa, {to dlaboko se vre`uvaat vo detskata psiha. Vo 1945 godina so {pediterska kola na ~etiri gumeni trkala i dva kowa, so malku mebel, a so mnogu deca, i toa `enski, - po nikakov pat, niz ridovi i nizdolnici cel den patuvavme za Kratovo - prekomanda. Tamu kupivme ubava ku}a so ~ardak, dvor prekrien so loznica, i vizba koja sekoga{ be{e polna so jabolka vo slama, orevi i kosteni za cela zima. Kupivme nov moderen mebel i ubava spalna soba za nas ~etiri "devojki#, iako podocna so nostalgija se se}avam na starite kreveti so rezbani topki od mesing na kraevite, koi majka mi gi ~iste{e so golemo vnimanie i tie sekoga{ svetea. Gi nema{e ve}e ni cvrstite pru`ini, po koi skokavme kako po trambolina...

Najgolemiot i mo{ne plodniot del od `ivotopisot na na{ata poznata akterka Liljana Georgievska e ispolnet so ~etirieset godini aktivna akterska dejnost vo bogatiot teatarski, televiziski i radio `ivot, za koj taa veli: "Mi be{e ubavo. Bev sre}na {to Ʌɢɥʁɚɧɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɚ sudbinata mi ja odbra akterskata profesija.# Po~ituvana G-|o Georgievska, da trgneme od korenite na Va{eto semejno steblo, od podnebjeto kade{to se oglasivte so novorodene~ki glas i kade{to za`iveaja Va{ite prvi scenski ~ekori, neposredno pred po~etokot na Vtorata svetska vojna. - Rodena sum na 9.08.1939 godina vo Kumanovskata bolnica, kako treta }erka na Jordanka (Dan~e Kratovka), za koja postojano site velea deka e mnogu ubava `ena. Ostanala bez majka u{te na dvegodi{na vozrast, kako petto dete, najmaloto. Izrasnala vo prekrasna moma, vo koja se vqubil ubaviot Kosta - damski frizer, koj imal svoj salon vo centarot na Kumanovo. Jas, mo`am da ka`am deka sum akterka od ra|awe, po nasledstvo, bidej}i tatko mi i majka mi bea lideri na amaterskata teatarska grupa vo Kratovo, a vujko mi Mitko Kirov (brat na majka mi) be{e profesionalen akter vo Stariot kumanovski teatar. Fala mu na Boga, toj e u{te `iv i prisuten i denes vo Kumanovskiot teatar.

Doa|aat i u~ili{nite godini. Vo Kratovo ostanuvate do polumatura (sega{no osmo oddelenie!). Sega se naplastuvaat novi do`ivuvawa, koi otkrivaat, verojatno, i po{iroki soznanija, novi drugaruvawa, novi igri, pa ma|osniot svet na knigite? - Bidej}i pred vreme u~ev od moite postari sestri, na nepolni {est godini trgnav na u~ili{te i ve}e umeev da ~itam i pi{uvam. Mo`ebi poradi toa i ne mi be{e mnogu interesno na ~asovite. Bev mnogu nemirna, dobivav i "stap~iwa# po dlankite, bez solzi. Mnogu igrawe, malku u~ewe, pa u`ina. @olto sirewe ili kowsko meso, mleko vo prav, jajca vo prav. Zatoa pak vo zima gi kolevme sviwite i jadevme na{e doma{no meso. Za decata, `ivot kako vo bajka! Tr~a{ po tie strmni sokaci bosa, so fustan~e ili ko{ul~e, bez ga}i~ki. Padne{ li, gazeto golo, ti 115


INTERVJU sredno{kolci i za studentite, ni be{e glavnata ulica. Po desetina pati gi gledavme i slu{avme site operi od repertoarot. I site teatarski pretstavi. Sekoja ve~er ~i~ko A~e n¢ pra}a{e na vtorata galerija, no se pikavme i po eventualnite prazni lo`i. Vo internatot vo "Kuku{ka# bevme ubavo dru{tvo vo sobata: Ole i Dan~e od Tetovo, Ivanka od Prilep (sestra na Mile Nedelkovski), Nina Spirova, Ubavka od Veles (sega sopruga na Nikola Gagovski). Prilep prv pat go vidov koga Nina me odnese kaj nejzinite na gosti, Veles go vidov koga me odnese Ubavka! Vo 1954 godina morav da go napu{tam Skopje, za{to dvete postari sestri bea na kraj so {koluvaweto, a majka mi i tatko mi se razdelija, poradi grevot na tatko mi. Taka, na 1 septemvri, istata godina se zapi{av vo Kumanovskata gimnazija, za{to i semejstvoto se preseli vo Kumanovo. Od Okoliskiot komitet dobiv stipendija od toga{ni 5.000 dinari, {to ja primav site ~etiri godini, s¢ do maturata.

se smeat decata, no nema pla~ewe — brkanicata prodol`uva... [to se odnesuva za knigite: odnapred gi ~itav lektirite od dvete postari sestri; tetratkite po rakopis mi bea najubavo napi{ani i izlo`uvani na krajot od u~ili{nata godina. Ne u~ev mnogu, no mnogu ~itav, duri i kri{um od sestrite, s¢ do polumaturata, koga i sama se zapi{av vo biblioteka. Zaradi odli~niot uspeh, sekoe leto n¢ pra}aa na letuvawe. Po ulicite na Kratovo ima{e banderi, no nema{e sijalici. Strujata na agregat kaj Rusinot ~i~ko Nikolaj. Po desetina deca sedevme vo temnica pred ne~ija ku}a i raska`uvavme prikazni za vampiri, ve{terki, liljaci... Neosporno igrite od detskite godini se neizbri{livi spomeni, preku koi gi nasetuvame i idnite igri na fantazijata, idnite razvivawa na kreativniot potencijal. Dali se se}avate i na eventualnite gostuvawa na nekoi teatarski grupi, {to }e pottiknat qubopitstvo kon ovaa umetnost? Kakov repertoar se prezentira{e? - Da, vo tie godini ~esto gostuva{e Kumanovskiot teatar. Se se}avam na "Pokondirena tikva# od Nu{i} so Qupka Varxiska vo naslovna uloga, "Ko{tana# so Ana (koja podocna zamina za Avstralija), "Pe~albari# i drugi. Bidej}i doa|a{e i vujko mi Kiro Mitkov, imav privilegija da vleguvam vo garderobite na artistite, da stojam do pultot, i da gi gledam kako se {minkaat. U{te od tie denovi gi zapametiv \oko Nikolovski, Dobrila Puckova, Qupka Varxiska, Petar Tasevski - Zup~e, To{o, - koi podocna mi stanaa i kolegi. A, od druga strana, jas ve}e imav dve pretstavi na kratovska scena, kako dete. Ednata pretstava nose{e naslov "Patuvawe#, a za vtorata, na koja ne £ go pametam naslovot, se se}avam samo deka dejstvoto se odviva{e vo selska ku}a, so dve deca, vo koja doa|aa partizani...

Kakvi soznanija imate za toga{niot scenski `ivot vo Kumanovo? Dali i samata se vklu~uvate vo nego? Ima li mo`nosti za aktivnosti vo u~ili{teto ili vo nekoe amatersko dru{tvo, grupa, - kakvi {to ima{e vo toa vreme vo pove}e na{i sredini? - Teatarot vo Kumanovo bil zatvoren (eliminiran) vo toa vreme, po inicijativa na MNT, poradi vetuvawe deka tie }e go pokrijat kulturniot `ivot vo Kumanovo. Artistite dobija novi rabotni mesta: prodava~i, fabri~ki rabotnici, ~evlari, kni`ari... Eden den, na vra}awe od u~ili{te, mi prijde na ulica "kni`arot# To{o i me pra{a dali sakam da ~lenuvam vo Dru{tvoto "Vase Gelev# vo Amaterskata teatarska grupa. "]e treba da ja pra{am majka mi# - odgovoriv. I toj dojde doma kaj nas. Taka, edna ve~er se najdov vo salata na Dru{tvoto, kade {to se nao|a{e dobar del od Stariot teatar: \oko Nikolovski, Petre Tasevski, To{o, `enata na To{o, Serto, Bo`ana. "Zaedni~ki stan# od Dobri~anin, a jas -Lula, koketa. Premierata vo letnata bav~a na kino "Kozjak#. Prepolno. Primeno odli~no, so ovacii. Stanav slavna, zna~i bev dobra. Profesorite vedna{ poka`aa inicijativa za formirawe dramska sekcija. Kiro "Baba Ru`a# Lipkovski postavi svoj tekst "Karlo-

Kade }e Ve povedat pati{tata po polumaturata? Dali i natamu }e Ve privlekuva Talija? - Na 13 godini zavr{iv polumatura i vo 1952 godina se najdov vo Skopje. Polo`iv priemen ispit vo Srednoto muzi~ko u~ili{te. Drvenoto most~e na Vardar {to vode{e do Stariot teatar za nas, mladite 116


INTERVJU ȱ site tehni~ki i scenski pomagala. Se realizira dolgo o~ekuvaniot sve~en mig... Se redea novi i novi rolji, tekstovi, poznati pisateli, re`iseri. Se rabote{e so mnogu entuzijazam. Za samo pet sezoni, vo Kumanovskiot teatar se odigraa 33 premieri na ve~ernata scena, s¢ moi glavni `enski likovi, i u{te 7 detski. Realizirav ulogi razli~ni po `anr: drami, komedii, bitovi, trileri, sovremeni. Poznati avtori, me|u koi: Sartr, Irvin [o, Keserling, Emanuel Robles, N. Makijaveli, Molier, Ostrovski, [iler, Gogoq, Fejdo, A. D. Iso, Sremac, Vasil Iqoski, Nu{i} i mnogu, mnogu drugi. Paralelno podgotvuvavme pretstavi i za najmalite i najmladite. Sedum premieri za niv; od koi najomilenite: "Ma~orot vo ~izmi#, "Hajdi#, "Kekec i Mojca#, "Genoveva#, "Vol{ebnata {upelka# i drugi. Sekoja premiera - novi iskustva, novi pra{awa. Odgovornost, vozbuda, trema, stresovi, is~ekuvawa, reakcii. Bez sakam ili ne sakam, mo`am ili ne mo`am. Nema vra}awe, nema begawe, `ivoten pat {to treba da se izodi! Re`iseri: Dragoqub Dimovski, Aco \or~ev, Aco Aleksov, koj vlo`i mnogu trud vo na{ata obuka: etidi, dikcija, di{ewe, s¢ vo slobodno vreme! Tuka bea i: Blagoj Andreev, Radoslav Lazi}, Dimitar Hristov, Sa{a Markus i drugi. So sekoj nov re`iser - novi iskustva. ^itawe pridru`na literatura za sekoj avtor. Da se navleze vo negovite poraki. - Akterot e umetnik koj, pokraj sopstveniot znae da `ivee i tu| `ivot. Negovata intelektualna i emocionalna mo} za transformacija vo drug, tu| identitet trae kolku {to trae i teatarskata pretstava. Potoa, toj se vra}a vo sopstvenata li~nost... Vo ovaa igra na vleguvawe i povtorno izleguvawe od privremeniot nov identitet e sodr`an uspehot na umetni~kata kariera na sekoj akter. - Deka publikata veruva{e vo nas i n¢ po~ituva{e govori faktot deka nad 260 mesta za premiera bea skoro edna godina odnapred otkupuvani, a potoa obnovuvani za slednata sezona. Da Vi odgovoram na pra{aweto za konkretiziraweto na ulogite. Vo tie 40 rolji se najdoa Donka vo "Begalka# od Vasil Iqoski, Zone vo "Zona Zamfirova# od Sremac, Larisa vo "@ena~ka# od Gogoq, Lusi vo "Lusi Kraun# od Irvin [o, tetka Eni vo

vata tetka#, so mnogu uspeh. Slede{e "Mirandolina# od Goldoni vo u~ili{te, pa "Dnevnikot na Ana Frank#. Od doma si nosevme du{eci i jorgani za na scena. So pretstavite gostuvavme vo Kratovo, Probi{tip, Sveti Nikole, i Vrawe. Vo toa vreme Rabotni~kiot univerzitet go prezede Dru{tvoto "Vase Gelev# so status na poluprofesionalen teatar i nie dobivavme po 5.000 dinari mese~en honorar. Prodol`ivme redovno so novi pretstavi. Se priklu~ija novi mladi lu|e. Kumanovo dobi slo`na, talentirana grupa. Po~navme da go posetuvame teatarot vo Skopje, da gledame pretstavi. Se se}avam deka za "Dobriot vojnik [vejk# nema{e slobodni mesta, sedevme vo orkestronot, pa kolku-tolku ja gledavme pretstavata. Mnogu sakavme da u~ime od ne~ii vrednosti i kvaliteti, da go u~ime "zanaetot# od niv - majstorite. Da se vratime na dejnosta na Kumanovskiot teatar i negovoto povtorno otvorawe na scenata, na koja nesomneno se vklu~uvate so nov entuzijazam? - Na ova pra{awe odgovaram so posebno zadovolstvo, za{to mo`am da potvrdam deka vo {eesettite godini tolku mnogu za`ivea poluprofesionalniot teatar, {to be{e neminovno da se vrati idejata za povtorno otvorawe na profesionalniot teatar, a, se razbira, nositel na tie ambicii be{e toga{nata kulturna i politi~ka elita: profesorot Dragoqub Dimovski-[etko, Bla{ko Janevski, Branko Mladenovski, Metodi Petrovski, Qubomir Jakimovski, novinarot Petar Trajkovski, Kiro Ximrev i mnogu drugi koi se gri`ea za `ivotot na gradot. Tie isti lu|e veruvaa vo na{ite kvaliteti i na{ata profesionalnost. Stanavme avtoriteti na gradot, po~ituvani i omileni. Zna~i, taka, na 1.09.1961 godina povtorno za`ivea teatarskata umetnost vo Kumanovo, ovoj pat profesionalno! Be{e na{a zasluga, na{a gordost, na na{ata mlada generacija. Prva premiera: "Site nie sme samo lu|e#, komedija od Fadil Haxi}. Poinakvo ~uvstvo koe go so~inuvaa odgovornost, serioznost, disciplina, profesionalen pristap, me|usebno po~ituvawe, pomagawe, drugaruvawe. Maksimalna mobilnost. Nie vozbudeni, no i publikata, koja osven radosta za svoj teatar, misle{e i na nas, za{to dobro n¢ poznavaa. Sedea vo ubavata sala, moderno adaptirana, so akusti~na oprema. Scenata opremena so 117


INTERVJU - Nikoga{ ne pomisluvav da go napu{tam Kumanovskiot teatar. No, u{te vo vtorata sezona dojdoa Petre Prli~ko so soprugata Nada i Ilija Mil~in so pokana da premineme vo MNT - jas i Simeon Arsovski. Treba{e da se razmisli. Bevme mladi. Poinaku gledavme na mnogu ne{ta vo `ivotot. ^uvstvuvavme i odgovornost kon mati~niot teatar, kon kolegite, upravata. Vo me|uvreme ni dojdoa i novi kadri od drugite teatri: Aco \or~ev, Dimitar Kostov, Magdalena To{eva, Ratka Radmanovi} (denes vo Bitola), Qubica Gojkovi}, Milica Gombar. Podocna dojdoa [enka Kolozova, Ilija Strumenikovski, Vladimir Grav~evski i drugi. Na{iot teatar ve}e ima{e vidno mesto vo makedonskiot kulturen `ivot. Tokmu zatoa doa|aa artisti od Strumica, Bitola, Prilep i Veles. So sebe gi donesoa i svoite ubavi i gor~livi iskustva. Gi donesoa i svoite ambicii. Ima{e obidi za neartisti~ki dominacii od koi brgu se oslobodija i se prilagodija na na{ite kolegijalni odnosi, visoka profesionalnost, otvorenost, disciplina, solidarnost. Nesebi~no si pomagavme edni na drugi. Poznato e deka sme kako profesija suetni, no i tuka so na~inot na koj bea prifateni poka`avme deka se dobredojdeni i deka slobodno mo`at da im dojdat do izraz li~nite vrednosti. Im vleavme i ~uvstvo na sigurnost i spokoj vo kreiraweto. Toa brzo se poka`a so osvojuvawe na mnogute nagradi na Festivalot vo Prilep. Vo na{eto povtorno kulturno ra|awe golemo vlijanie imaa veteranite na porane{niot teatar: \oko Nikolovski, Petar TasevskiZup~e, Trajko Antevski-Serto i drugi... Vo kolektiv vo koj ima prete`no mlad kadar i `ivot e poubav i so mnogu idei za pristapot kon rabotata. Prviot den, obi~no, zapo~nuva{e so nekoja {ega, dosetka na nekoi slu~uvawa, do`ivuvawa, nenamerni gre{ki - seto toa go pretvoravme vo dobro raspolo`enie i `elba da se zadr`i atmosferata i taka so u{te pogolem entuzijazam vleguvavme vo novi proekti... Premierite bea vistinsko praznuvawe. So skriena gordost za sopstvenite uspesi gi pre~ekuvavme gostite od Skopje, [tip, Strumica, Prilep, Bitola. Po premierata zadol`itelno slavewe. Bifeto skromno, no opremeno so vkus, }e be{e prepolno. Dru`bata prijatna, prijatelska. Stanuvavme eden cvrst kolektiv, eden teatar - makedonski. Vo zorite, pred razdenuvawe, najhrabrite zavr{uvavme vo

"Arsenik i starite tanteli# od Keserling, Emanuela vo "Vistinata e mrtva# od Robles, Helen vo "Zato~enicite od Altona# od Sartr (za koja dobiv i nagrada za glavna `enska uloga na Teatarskiot festival "Vojdan ^ernodrinski#), potoa profesorka vo "Ispit na zrelosta# od Laslo Fodor, diplomska re`ija na Aco \or~ev. Vo Komisija Vjekoslav Afri}, prviot jugoslovenski filmski re`iser i Borjana, profesor na Belgradskata akademija za teatar, film, radio i televizija. Prijatno iznenadeni od kadarot so koj raspolagame. Gi osvoivme nivnite simpatii. Mnogu komplimenti za re`ijata na Aco i za artistite. Golema potvrda za nas i golema, nezaboravna, nenapi{ana nagrada. Be{e toa Kumanovskiot teatar, so mnogu turnei niz Republikata i von nea: Leskovac, Vrawe, ]ustendil, Blagoevgrad... Se redea i novi pretstavi: "Ko{tana# od Bora Stankovi}, "So sila lekar# od Molier, "Somnitelno lice# od Nu{i}, "Intriga i qubov# od [iler, "Dubrovni~ki |avol{tilak# od V. Rabadan, "Dlaboki koreni# od A. D. Iso, "^orbaxi Teodos# od V. Iqoski, "U`alena familija# od Nu{i}, "Ivkova slava# od Stevan Sremac, "\avol{tinite na Skapen# od Molier, "Odam na lov# od Fejdo, "Kula vavilonska# od V. Roksandi}, "Mandragola# od N. Makijaveli... Ovoj period go krasat mnogu prijatni do`ivuvawa, ne samo vo zaedni~kite dru`ewa, tuku i na scena. Ne `iveevme vo "burni vremiwa#, tuku vo vreme na zaedni{tvo, vreme na gradewe pati{ta, asfaltirani, a nie go gradevme na{iot pat, {to go odbravme, sre}ni i so otvoreno srce za sekoj nov proekt, vo prekrasnite uslovi {to ni gi ovozmo`uva{e op{testvoto. Vidliva e Va{ata volja, po~ituvana Liljana, i Va{ata vode~ka misla: sekoja idna uloga da bide trepeten dijalog so igraniot lik, da se zakoreni vo memorijata na gleda~ite so lirsko-meditativnata naslojka na tekstot, zbogatena so valeri od sopstveniot temperament. Pledirate na otvorena, iskrena igra, na sugestivni vnatre{ni vibracii. Seto toa go realiziravte na kumanovskata teatarska scena. Dali pomisluvavte da ja napu{tite i vo kakvi okolnosti? Imavte li ponudi od ovoj vid?

118


INTERVJU ȱ drugi i drugi. No najgolemata afirmacija, barem na Dramski, be{e vo vremeto na{e, koe preleta niz mnogu evropski i svetski metropoli na teatarot, od Champs Elysees, do Karakas, Venecuela... Kumanovskiot teatar so ubav, dobro odbran repertoar, kolku {to mu bea finansiskite mo`nosti, - isto taka napravi uspe{ni turnei niz Bugarija, Srbija, Makedonija. I obratno: bevme dobri doma}ini na Ni{kiot teatar, ni gostuva{e pove}e pati za vreme na moite pet godini pominati vo Kumanovo. Im bevme gosti i nie - odli~na sorabotka, kako i so teatrite od ]ustendil i Blagoevgrad, vo koi ima{e artisti-laureati. Taka ja usvojuvavme nie na{ata akademija i znaevme s¢ pove}e i pove}e so sekoe novo iskustvo. - "Pa|avme vo o~i#, tuka nemam komentar! No moram da ka`am deka del od makedonskata kritika otsekoga{ artistite gi stavala na posledno mesto. ^est na isklu~ocite kako Mateja Matevski, Nada Momirovska, Aco Aleksiev, Branko Varo{lija, Metodi Petrovski, Mirko Stefanovski, Bogomil \uzel. Kaj ostanatite kriti~ari najmal pi{an prostor ima{e za artistite, - nekolku reda. Ja o~ekuvavme nivnata kompetentnost da ni pomogne, da uka`e, da pofali, da kritikuva. Na{ata rabota e kolektivna, pa edna ptica ne pravi prolet; eden akter (bez drugi artisti) ne pravi pretstava, - osven monodrama. Artistite se `iva materija. Treba da mo`e{ da gi "mesi{#, da gi oblikuva{, da im vsadi{ tu|i du{i! A vo isto vreme da gi kritikuva{ po li~na procenka, po slu`bena dol`nost. Donesuva{ svoj stav za nivnata kadarnost, sila, mo} na tvorewe. Nas n¢ "mesi# re`iserot, no naj~esto se "mesime samite sebe#. Stresovite i tremite ni se ve~ni pridru`nici. Stremeweto za s¢ povisoki dostreli i uspesi se najopasnite virusi {to go napa|aat na{iot organizam. Prerano ni se ret~at redovite. Ostanavme posiroma{ni od mnogu vrednosti koi si zaminaa - ne po svoja volja... Vo 1964 godina Simeon Arsovski, na{ mlad talentiran artist, koj go nose{e repertoarot vo Kumanovo u{te od u~ili{nite klupi i realizira mnogu poznati likovi od svetskata dramaturgija: Mane vo "Zona Zamfirova#, Stojan vo "Ko{tana#, potoa igra{e vo "Somnitelno lice#, "Kula Vavilonska#, "Trite angeli#, "Lusi Kraun#, "Bez vina vinovni# - Neznamov i mnogu drugi, - zamina za Skopje vo MNT. Ima{e golemi planovi i nade`i. Ne

ne~ij dom, koj }e mo`e{e da n¢ sobere. No za dragi gosti i dobri doma}ini ni podot ne be{e lo{! Potoa - s¢ od po~etok: nova premiera i - s¢ taka... Nova premiera i ve}e znam: pak golema zada~a. Rabota, trpenie, strav. No ne somne` vo sebe, tuku prifa}awe na nova odgovornost. Treba da se bide podobar od minatiot pat. Do koga? Kako? Ve~na vozbuda od ona "ponatamu#. I... ~etirieset godini — ponatamu, za eden den da sedne{ doma pred televizorot, ili ~ita{ vesnici, i glej, ~udo! Novi mladi, talentirani, anga`irani. Ni{to ~udno. No, ~udnoto doa|a ~udno koga }e slu{ne{ ili pro~ita{ deka vistinskata teatarska umetnost po~nuva od niv. Nau~ile na Akademijata, kade {to do skoro profesori im bea doajenite na makedonskata kultura. Da, ja nemame nivnata Akademija. Nam `ivotot ni be{e scenata, iskustvoto, pe~eweto kako vo ~evlarskiot zanaet: klin~e po klin~e kova{, so poznati re`iseri, doka`ani vrednosti, dovolno afirmirani, no i po~etnici koi od nas u~ea - TOA be{e na{ata akademija.

gore od desno Vidosava Gruba~, Sne`ana Stameska, Milica Stojanova, Liljana Georgieva, Slavica Nikolova dole Sne`e Mihajlovi} i Liljana Bakovi} vo pretstavata †Ni{to°°

Ne go velam ova so zla misla, tuku so `ivotno vistinsko iskustvo. Na{ata generacija gi po~ituva{e imiwata na \oko Nikolovski, Todorka Kondova, Ilija Xuvalekovski, Zup~e, Krume, Darko, Dragi, Aco itn. Gi po~ituvavme i sakavme onie {to dojdoa po nas: ^ore, Meto, Nenad, Dac, \okica, Van~o i 119


INTERVJU tekst#. O'kej, rekov. Dojde druga od istata pretstava: "Te molam da me zameni{, samo pominuva{ so ko{nica ovo{je#. Vo red, rekov. No si mislam - da mi dadete da prodavam sinoli~ki, bi mi li~elo pove}e, no |evreci?! Dojde tret, povtorno od istata pretstava: "Da me zameni{, igram pa` vo vtoriot ~in, ima{ samo edna replika#. Vo red - vtori ~in. Se obnovuva "Begalka#. Lile vo devojkite u~i oro. Vo Kumanovo bev Donka, ja snimavme za televizija. Lile - devojka koja igra, pee - o'kej. Kapa~eto go zatvoriv so odbivawe da bidam "narod# vo "Dundo Maroe#. Skandal! "Provinciska akterka odbiva!# No`ot za se~ewe glava e podgotven: nema koj da mi go zapetla kostimot na grbot. Prva nova pretstava, "Trojanki#. Ja dobivam Aneta Palada. Pretstavata po~nuva so Darko i mene. Anti~kiot {lem mi se trese na glavata. Misli{ }e padne. Vedna{ potoa preoblekuvawe i vleguvawe vo horot - mal odmor, iako golema zada~a. Nova pretstava, "Koj }e go spasi ora~ot# od Frenk Gilroj. Partneri Darko Damevski i Aco Jovanovski, re`ija Ruli Osmanli. Generalna proba - se oblekuvam, presoblekuvam - sama. Garderoberkata e vo lo`a, si ja gleda pretstavata. Zavr{uvame i glej, kakva ~est - taa vleguva so zborovite: "Pa ti si bila glumica ma, zo{to vija mi vikaat da ne te oblekuvam?# i vedna{ se fa}a za kop~iwata, gi pribira ~evlite. "Polo`iv# kaj nea!... U{te eden pikanten detal: za Helen ja dobiv nagradata na "Mlad borec# za mlad artist. No vo Almanahot na Dramski teatar za 1996 godina namesto moeto ime stoi drugo ime! Kakov lapsus! Almanahot ostanuva vo istorijata. Nemam komentar.

stasa. Samo za edna i pol sezona se razbole i...! Posakav da bidam vo negova blizina. Skopje-Kumanovo polovina ~as e patot. "Ne }e mo`e - ima{ proba, ima{ pretstava sekoj den#. Nema vreme za sentimentalnost. Morav ne{to da prezemam. Padna moja li~na odluka; odam vo Skopje. Doznavam deka postoelo "pazarewe#: "Ostavi mi ja u{te ovaa godina, posle }e ti ja pu{tam#. Jas ostaviv s¢. Majka sama, trisoben stan, publika i kolegi, so koi `iveev od petnaesettata godina. Kako da po~nam nov `ivot toa e toa! Kako da Vi ka`am - s¢ be{e o'kej, veni, vidi, vici, ili da raska`uvam deka go nema{e Drvenoto most~e, nitu Stariot teatar. Go nema{e vov~eto za Saraj. Za Stanislavski, Beket i Breht, za Frojd, Jung, Ni~e i Adler. Za koja oblast od `ivotot, koga `ivotot go minuvav edinstveno vo teatarot. Toa ti e taa profesija i dom, srceto, du{ata, celata ti?! Kolektivna profesija, semejstvo, so razli~na krvna grupa, a sekoj za sekogo bi ja dal. Sprotivnite ne opstanale vo teatar, ne se na{le sebesi, ili ne do{le do svoe ogledalo. No, koga }e go smeni{ seto toa, koga }e pobara{ uto~i{te, sekoga{ imaj misla deka }e poremeti{ nekogo. Ne e lesno ni za tebe, ni za drugite. Zatoa - s¢ od po~etok! Vo toa tegnewe ZA ili PROTIV napu{taweto na Kumanovskiot teatar mi pomogna tokmu Aco \or~ev. Uspea da gi pobie nepo`elnite argumenti. Me pu{tija, no ne mo`ea da gi skrijat svojata lutina i bes. No, i \or~ev, po samo dve sezoni }e dojde vo Dramski teatar. Toj be{e diplomiran re`iser. ^ovek so dva fakulteta - neviden talent. Znae za nego Kumanovo, Skopje i seta Makedonija... Vo dilema sum dali za teatarot da govoram od filozofska, estetska, pou~na ili "ma~eni~ka# gledna to~ka... Pa, ete, koga stanuva zbor za toj moj premin od edna vo druga sredina, moram da ka`am deka vedna{ po~naa moite maki vo Dramski. Na prv sobir ne me pozdravi nitu edna kole{ka. Sedev sama, duri ne dojde Darko Dameski. Mi re~e: "Ne gri`i se, po~ekaj tri dena, s¢ }e se smeni!# Vo tie momenti imav potreba nekoj da mi vlee sila za sovladuvawe na neizvesnosta, {to ja ~uvstvuvav i od koja bev mnogu ispla{ena. Po tri dena, navistina, po~naa da mi prio|aat. "Te molam, da me zameni{ vo edna scena - prodavam |evreci, nema{

Vo skopskiot Dramski teatar realizirate golem broj rolji, so nekoi od niv odite i na toga{nite festivali (MES vo Saraevo, "Steriino pozorje# vo Novi Sad) kade {to Dramski teatar i od publikata i od kritikata dobiva komplimenti i nagradi. Da gi prosledime Va{ite akterski anga`mani vo Dramskiot teatar. - Vo 1967 godina bev anga`irana vo 5 premieri od dadenite 7. Tri na ve~erna, dve na mladinska scena. "Tancot na trendafilite# - V. Petrov, vo re`ija na Bojan Danovski, profesor na Sofiskata teatarska akademija. Sakame da nau~ime mnogu raboti od nego. Ja razbra na{ata `elba i n¢ sobra site "mladi#. Prviot den na sekoj od nas ni dade 120


INTERVJU ȱ ja kuklata na Tom~o Pal~o, pretstava za najmladite. Salata e~i od navivawe. Se gri`at za Tom~o, go predupreduvaat vo eden glas "Begaj#, "Zad tebe e Stra{iloto!# - delirium! Bea direktni u~esnici, iskreni so svoite detski srca. Toa go do`ivuvav i vo "Zemja vo koja ne se stignuva# od Olivera Nikolova. Ja igrav Zorica od Zemjata Z. Po ulica gi slu{av decata - zboruvaa s¢ na Z! Ja sakav i "Baladata za Luzitanskoto stra{ilo# od P. Vajs - dinami~na i moderno postavena za toa vreme, ne{to {to be{e novo iskustvo za mene; potoa "Veter vo grankite na Sasafra# od R. De Obaldija - parodija od ameriko-indijanska tema. Sleduva "Adam, Eva i Jov# od Bogomil \uzel, okolu koja se krena "mnogu vreva za ni{to#. Se pojaviv vo top-les so Darko. Se pravea mnogu novinarski konstrukcii na jugoslovensko nivo, s¢ do odeweto na "Steriino pozorje#. I tamu mislewata bea kontroverzni, no sepak donesovme edna Steriina nagrada za Krum Stojanov. Bevme i na MES vo Saraevo...

po nekoja zada~a. Mol~e{e i gleda{e. Koga zavr{ivme mi re~e: "Tebe ne ti trebaat ve}e ovie ~asovi, utre ne doa|aj#. Podocna, nadvor, go pra{av: Zo{to? Veli: "Pa ti si gotova artistka, ne ti treba!# Na deset dena pred premiera se razbolev za vreme na pretstavata ("Begalka#) i so Brza pomo{ bev prenesena vo Dr`avna bolnica. Pogre{na dijagnoza, pogre{ni lekovi, alergi~na na penicilin - komplikacii. Zo{to go ka`uvam ova? Re`iserot sekoj den pra{uval koga }e dojdam. Ne saka zamena! Koga se vrativ toj ne go sokri svoeto zadovolstvo {to me gleda - kakvo prekrasno ~uvstvo i priznanie za mene. Potoa sledea: "Zborot dupka ne pravi# od @arko Petan, pa "Romul Veliki od F. Direnmat, vo re`ija na u{te edna bugarska klasa re`iser, Vili Cankov - prekrasna pretstava. Sledea "Dve vr~vi voda# od A. Greindanusa. Mnogu sakav da igram za deca i mladinci. U`ivav vo ovaa pretstava. Bev sre}na {to bev izbrana za ovaa pretstava, a i publikata ne go krie{e svoeto zadovolstvo. Slednata detska pretstava be{e "Peda~e# od Qubi{a \oki} i vo negova re`ija. Na prvite ~ita~ki probi po~na da dava nekoi soveti da se pristapi kon ulogite, kako {to toa go pravam jas. Ja igrav Kralicata. Ne ni be{e do kraj jasno. Ja terav mojata linija igra na distanca. Taka do premiera. Otidovme na festivalot vo Sofija vo Mladinskiot teatar. Prva pretstava dnevna, vtora — ve~erna. Vo terminot pome|u, n¢ ka~ija vo golema sala, prepolna lu|e, namesten mikrofon za govorewe. Site stoime. Po~naa pozdravi i ~estitki, "govorancii#. Zastanuva dama vo godini. Rusinka, kriti~ar. Zboruva{e za na{ata pretstava i so golemi pofalbi za Kralicata, kako taa ja do`iveala mojata igra na distanca. Tolku iscrpna i pozitivna kritika ne sum do`iveala od nitu eden na{ kriti~ar. S¢ odi kaj nas po {ablon: pisatel, re`ija, pretstava vo celina, a koj ja pravi taa celina - naj~esto NI[TO. Se razbira ima isklu~oci, - gi spomnav prethodno. A na artistot tolku mu e potrebno misleweto na kriti~arot! Da odime ponatamu. Slednata godina od 11 premieri }e u~estvuvam vo 8. Tuka se "Germanci#, "Kroja~ za dami#, "Til Ojlen{pigel#, "Lisistrata#, obnova na "Begalka# i drugi. Pretstavi {to se pametat. Moeto kr{tevawe vo kuklena pretstava go napravi Miodrag [aurek, dodeluvaj}i mi

Sekako za sekoja pretstava, za sekoja uloga Ve svrzuvaat nedobroj dragi spomeni, detali od podgotovkite, nastapite, odglasite. Mo`ete li da oddelite u{te nekolku od slednite godini? - Od sedumdeset premieri li~no bi si gi izdvoila "Bolen Doj~in# od Georgi Stalev ulogata na Angelina, "Arturo Ui# od Breht, "Jas Klaudij# od Xon Mortimer, vo re`ija na Unkovski. Pretstava i ulogi vo koi vlo`ivme mnogu ambicija i qubov. Aco Jovanovski, Aco Gor~ev, Meto Jovanovski i jas stolbot na pretstavata. Pri gostuvaweto vo Belgrad vo Teatarot na Crven krst be{e visoko oceneta. Potoa, "Vi{nova gradina# od ^ehov, "Egor Buli~ov i drugite# od M. Gorki i "Hamlet# od [ekspir, vo koja ja igrav Kralicata majka. So istata pretstava imavme gostuvawa vo Qubqana, Zagreb i Belgrad. Sledi "Dostaga do samiot vrv na najvisokata vlast# od Kole ^a{ule, - po obem pomala, no mnogu atraktivna. 1974 godina e godina najplodna po broj na pretstavi - 432 i gleda~i 140.000, blagodarenie na pretstavite "Bolva vo uvo# od Fejdo i "Jane Zadrogaz# od Goran Stefanovski, postaveni od Ruli Osmanli i od Unkovski. Ako prvata ja polne{e salata kaj nas, vtorata gi polne{e salite na turnei i festivali. "Jane Zadrogaz# gi otvori vratite na Dram121


INTERVJU svoi pristapi, se razbira, so dozvola na re`iserot. Tuka e i "Sobiren centar# od D. Kova~evi}, vo re`ija na Kole Angelovski, a jas - vo uloga na Angelina. Pred nie da ja postavime ni gostuva{e pretstavata od Belgrad so Rade Markovi} i ostanatata elita. Ulogata na Angelina - bleda. Ne sakav da bide taka. Kopav so nokti da ja prinapravam vidliva od nevidliva. Uspeav. Napraviv simpati~en, dopadliv lik. Ja razdvi`uvav publikata vo nejzinite reakcii. Slu{av glasni komentari i smea koga povtorno }e se pojavev na scenata. No, i Dadi kako partner na Sne`e Mihajlovi} so svoi reakcii pridonesuvaa vo va`nosta na ulogata. Takvi sme nie vo Dramski teatar!

skiot teatar za afirmacija na jugoslovenski i svetski plan# - pi{uva Ivan Ivanovski. Sleduvaat nagradi. "11 Oktomvri# za pretstavata "Jane Zadrogaz# 1975 godina. "Steriina nagrada# za umetni~ko ostvaruvawe vo celina 1975 godina, nagrada za najdobra pretstava od Trkaleznata masa na kritikata na "Steriino pozorje# vo 1975 godina. Bi potsetila i na pretstavata "Erigon# od Plevne{, re`ija Qubi{a Georgievski, koja dobi ""Steriina nagrada# vo celina 1982 godina i nagrada za najdobra pretstava vo celina na Festivalot "Vojdan ^ernodrinski# vo Prilep, potoa "Zlatna maska# za umetni~ko ostvaruvawe na pretstavata vo celina na MES - Saraevo. Toa se visoki priznanija na{i i moi, kako na direktni u~esnici, tvorci i realizatori, na umetni~kite dostreli na sekoj poedinec vo edna prekrasna afirmirana dramska ku}a, kako {to e Dramskiot teatar. Ima u{te mnogu rolji dostojni da se spomenat, mene dragi i uspe{ni. Tuka e "Jugoslovenska antiteza# od Jordan Plevne{, vo re`ija na Q. Georgievski. Ja po~ituvam pretstavata so monolog, ~ij pottekst e grozomoren. Te~at probi, jas govoram, Qubi{a mol~i. Nudam re{enija, go gledam - sedi vo salata, zadovolen. Se mno`at moi varijanti, toj ni{to ne mi ka`uva, dur' ne mi pukna: "Pa, ka`i, Qubi{a, {to saka{ od sevo ova, da fiksiram#. Taka dojdov do definitivniot odgovor. Potoa se vklu~iv vo pretstavata kako u~itelka na gluvonemo devoj~e. Morav so denovi da odam vo Klubot na gluvonemite, kaj "Arapska ku}a#, da ja u~am nivnata azbuka. Bea veseli, sakaa da mi pomognat. Replika po replika me u~ea kako se gestikulira. Taka roljata mi stana uspe{na, ja sakav, ~uvstvuvav deka publikata me prifa}a so simpatii vo moite sceni so Sinoli~ka Trpkovska. ]e ja spomenam i "Svadba# od V. Iqoski, re`ija Ruli Osmanli, a jas Mica Peva~ica. Inaku, slabo peam, no nesre}nata sudbina na Mica mo`ev da ja prenesam. Ja sakav Mica. Potoa "Zojkin stan# od Bulkagov, re`ija Stojan Stojanovski. Nekolku detski: "Skazna za vremeto# od \oki}. Ne pravev lo{a ve{terka, tuku glupava. Ne sakav decata da se pla{at od nea, tuku da se smeat na nejzinata neukost i glupost. Sosema uspe{no so Igor Xambazov. Re`iserot prezadovolen.Mnogu sakav vo site ulogi da nao|am svoi re{enija,

Liljana Georgievska, Len~e Delova i Mara Isaja vo pretstavata †U~eni `eni°

Se postavuvaat "Damite od Alamo#, P. Zindler. Povtorno samo pet `eni, artistki, kole{ki. Se pravi kafe pred proba. Re`iser Violeta Xoleva. Drugarstvo, kolegijalnost, profesionalnost, dru`ewe, analizi i diskusii, dogovor. Zaedno. Uspehot e neminoven. Sledna uloga vo "@eni vo Narodno sobranie# od Aristofan. Sednuvam na masa, ~ita~ka proba. Kako da im ka`am? NE, nema da me ~ekaat da se vratam od bolnica. Jas ne }e mo`am da u~estvuvam. Sigurno }e pomislat deka "odbivam#. Se izvinuvam, moram na operacija. Se pozdravivme i jas si izlegov.

122


INTERVJU Čą cijata {to ja ~uvstvuva{ vo donesuvaweto na rezultatot. Ne sakam da ja zaboravam "Jadigar# od Vasil Man~ev, vo re`ija na Borko Zafirovski, nasproti "Ivona Knegiwa burgundska# od Gombrovi}, vo re`ija na Vlado Cvetanovski. Moeto anga`irawe od pleada re`iseri, koi bile gosti na Dramski i pred toa vo Kumanovskiot teatar, govori deka bev artistka so {irok dijapazon.

So neodigrana uloga zavr{iv so teatarot. Fizi~ki, no ne i emotivno. Sekoga{ vo mislite bev so nego. No ne bev vo sostojba da otidam i da re~am: "Sega mo`am#. "[ticite {to `ivot zna~at# }e gi gazi nekoj drug, ne moram jas, iako teatarot i ponatamu }e go nosam vo du{ata i }e bidam sre}na... Na mojot pult sega e Jelena @ugi}. Koga ÂŁ gi ostaviv klu~evite ÂŁ posakav da tolkuva pove}e ulogi od mene za da se gordeam... Ne taguvam po neodigrani rolji. Se raduvam {to gledam novi mladi na scenata i im posakuvam da si so~ekaat penzija i da bidat sre}ni i toga{ koga drugi }e doa|aat posle niv... Go sakav i go sakam mojot prv Kumanovski teatar, od amaterizmot do zaminuvaweto, no pogolemiot del od mojot tvore~ki pat sekako mu pripa|a na Dramski. Im pripa|am i na skoro 100 re`iseri, koi mi ja dadoa taa mo`nost. Znaev i znam da ja po~ituvam nivnata doverba i mnogu sum im blagodarna. Veruvam deka ne gi izneveriv.

Toa go otkrivaat i potvrduvaat i navedenite ulogi. Bevte podednakvo uspe{ni vo moderni postanovki vo drami, komedii, parodii, satiri, kabaretni tekstovi, sovremeni i tragedii. Nemavte pri~ina nitu da pomislite da bidete nezadovolna od sebe. Bevte ramnopraven partner na mnogu na{i vrvni postari artisti. Da progovorime malku i za Mala scena, koja postoe{e vo Dramski i go privle~e vnimanieto na kulturnata javnost so svoite proekti. - Tuka nemam golem repertoar, no e zna~aen. Vo 1971 godina, be{e postaven "Bolen Doj~in# od \orgi Stalev, vo re`ija na Dimitar Stankovski. So ovaa pretstava se gostuva{e na MES vo Saraevo, potoa vo Belgrad, Zagreb i Titograd. Vo 1974 godina na Malata scena se igra "Grdiot Narcis# od Tome Arsovski, re`ija \or|i Trajanov (rabotev diplomska TV drama so istiot re`iser, so naslov "Dojdenci#. Ekstra glavna uloga so Dragi Kostovski kako partner. Vo tekot na probite go zamoliv re`iserot da ima doverba vo mene, da si ja napravam ulogata. Se soglasi. Komisijata od Belgrad, vo na{a Televizija - proekcija. Direktorot na Belgradskata televizija mi prijde vo dvorot da mi ~estita i razbrav deka \orgi dobil 10-ka za re`ija na dramata). Potoa, na Mala scena se igra "Majki# od Vitkijevi~ i "Ni{to# od Kopit, vo re`ija na Unkovski. Toa be{e period na brzo za`ivuvawe na Mala scena, koja podocna }e ja do`ivea svojata kulminacija so "Somnitelno lice# i kabareto, vo koe ne u~estvuvav, no kako del od publikata gi gledav so zadovolstvo moite kolegi.

Do Va{eto zaminuvawe vo penzija, po~ituvana i draga Lile Georgievska, realiziravte u{te niza markantni likovi, koi vo ovaa prigoda ne bi sakale da gi odminete. Osobeno povozrasnata publika i Va{ite kolegi so naglaseni simpatii se se}avaat na interpretaciite vo delata od svetskata dramaturgija, me|u koi "Egor Buli~ov i drugite# od Maksim Gorki, vo re`ija na Dimitar Kostarov, vo koja igrate so Ilija Xuvalekovski i Blagoj ^orevski, pa "U~eni `eni# od Molier, vo re`ija na Mata Milo{evi}, popularnata drama "Tramvajot nare~en `elba# od Tenesi Vilijams, vo koja ja interpretirate Blan{ Dibua, a vedna{ potoa dojdoa i "Ribarski karanici# od Goldoni vo re`ija na Todorka Kondova, koja do`ivea i svoi jubilei - nad 200 pretstavi. Vo ogromniot Va{ repertoar poso~iv samo nekolku mo{ne zabele`ani i preku mediumite i vo memorijata na publikata. Prodol`ete go Vie imenuvaweto na u{te nekoi koi ne bi sakale da gi onepravdate, dokolku ne gi vklu~ite vo redot na dragite o`iveani na scena preku sopstvena interpretacija. - Tuka neodminlivo sakam da ja pridru`am i "^udoto na Sveti \or|i# od Rusomir Bogdanovski, vo re`ija na Unkovski. Sosema poinakva od gore spomenatite i po pristapot na gradeweto na likovite i po relaksa-

Vo Va{ite ~etirieset godini aktivna akterska dejnost imavte realizacii i vo televiziskite, radio i filmski proekti. Sekako `anrovi so svoi posebni specifiki na svojot mediumski izraz, koi baraat 123


INTERVJU sovladuvawe na nivnite tehniki na snimawe, mo{ne anga`irana i precizna sorabotka so re`iserite, snimatelite i sevkupniot pove}ebroen sostav na ekipata. ]e si spomnete li za nekoi od ovie Va{i anga`mani? Da bidam iskrena ne znam kolku bea televiziski drami - mnogu! Ne se se}avam ve}e ni na site nivni naslovi. ]e se obidam da nabrojam samo nekolku. Pred toa da ka`am deka nema re`iser vo Makedonija so koj ne sum rabotela. So Aco Aleksov imam nekolku TV-drami od ruskata literatura, me|u koi: "Poni`eni i navredeni# so Ilija Mil~in, "Nedela# na Dim~e Hristovski, "Lepam, lepi{, lepi# vo re`ija na Arsa Milo{evi} od Belgrad (so Dragi Kostovski, Kiril ]orto{ev), "Qubovno pismo# so Blagoj Andreev (so Xundeva, Dragi, Aco) potoa edna (na ~ij naslov ne mo`am da se setam) so Dimitar Stankovski, "Dojdenci# so \or|i Trajanov, "Jagne na ra`en# so Slavoqub StefanovskiRavasi od Belgrad, "Svetecot od Slatino# so Vasko ]orto{ev, "Podarok# vo re`ija na Unkovski, "Truba# so Qup~o Tozija i mojata prva tv-drama "Posle do`dot#, tekst Branko Varo{lija, re`ija Du{ko Naumovski, so Mite Grozdanov i Ver~e Mihajlova. Se snimaa i pove}e tv-serii. Vo nekoi u~estvuvav kako gostin vo po nekoja epizoda, a vo nekoi bev celosno anga`irana. Prvata i najdolga be{e "Da vidam, da vidam, {to da bidam# vo re`ija na Todorka Kondova-Zafirovska i Du{ko Naumovski. Se emituva{e od Se`ana do Gevgelija. Ekipa {to mo`e{e samo da se posaka: Len~e Delova, jas i An~e Xambazova koja podocna vleze, Kole, Dadi, Me{ko. Slu{avme mnogu pozitivni reakcii od cela porane{na Jugoslavija, duri i toa deka kelnerite vo kafeanite ne slu`ele dodeka se emituvala serijata! Bila sledena so golemo interesirawe i vo polna ti{ina. Potvrda za toa dobivme pri edno patuvawe: pro{etavme niz Vr{ac, onaka za odmor, ne se sedi so denovi vo avtobus. Se iznenadivme koga gi slu{avme na{ite imiwa, so koi nastapuvavme vo serijata - "Eve gi Dadi i Didi, eve ja Lile!# Istoto mi se slu~i i na Pali~. Potoa Aco Aleksov ja prave{e "[uti i rogati# na kumanovski, pa dojde "Vol{ebnoto samar~e# - Aco Aleksov, "Kurir~eto na Goce#, "Prete`no vedro# so Qup~o Tozija i drugi... Tuka sakam da spomnam deka porano se snima{e mnogu pove}e. bevme i dobro plate-

ni, za{to mnogu snimavme no}e, po cela no}, a slednoto utro na {kembe ~orba vo restoranot "Karpo{# i povtorno na proba! Ubavi vremiwa... I vo filmot steknav nekoe iskustvo, iako nemav posebni ambicii za filmska artistka, - ne znam zo{to. Mo`ebi prviot ~ekor ne me odu{evil, no se pojaviv vo "Memento# na Ruli, "Makedonski del od pekolot#. Poseriozno vo "Crveniot kow# na Stole Popov so Bata @ivoinovi} kako partner, potoa "Tetovirawe#, povtorno Stole Popov, eden kratkometra`en so Darko vo re`ija na Du{ko Naumovski, s¢ na s¢ skromno. Snimavme dosta i novogodi{ni emisii, gi imav nekolku. Mi ostana mnogu draga i be{e mnogu uspe{na "Qubovna poezija# so Risto [i{kov. Mi ostana nezaboravna, a nie artistite `iveeme so ona {to }e go ostavime zad sebe. Imavme i mnogu recitali, u~estvo na Stru{kite ve~eri na poezijata, so Mite Grozdanov imavme kola` od poezijata na Aco [opov, so koj gostuvavme vo pove}e na{i gradovi i vo Zagreb. Za mojata radio-dramska produkcija povtorno nemam celosni soznanija. Nebroeni ulogi. Mnogu se snima{e. Slu{am deka i po moeto zaminuvawe vo penzija (ve}e deset godini!) s¢ u{te se emituvaat na Radio Skopje (Makedonsko radio) radio-drami detski, ve~erni, ta`ni, veseli, pou~ni... Dobro e! Zna~i, `ivi se, a so niv i jas! Spomnavte deka od ovaa 2005 g. ve}e deset godini te~e Va{iot penzionerski sta`. Zaminavte porano od scena, po sopstvena `elba. Zo{to? I {to e vtkaeno denes vo Va{ite denono}ija, vo razmislite, vo emotivniot `ivot, vo `elbite za mo`ebi ne{to nedoispolneto, po tolku dinami~ni i produktivni godini na mo{ne aktiven umetnik? - Da, sega sum "penzionerka# po sopstvena `elba, kako {to rekovte. @ivotot se planira, ambiciite te vodat napred, toa e ona {to nosi uspeh i kvalitet. Dali? Dali jas ja planirav bolesta? Eh, toga{ gleda{ da si ja spasi{ sopstvenata du{a, {to nad 40 godini si ja davala na svoite likovi, bezrezervno. Ja davav na Larisa, Blan{, Angelina, Mica Peva~ica, Lusi, Simka, Helen, Sal~e, Mande, Zone, Danica, Tom~o, Kleonike, Yvezdanka, Eva, Mesalina, Kralicata, Denka i stotici drugi...

124


INTERVJU ȱ ili skopska, bev sre}na i }e se obidam i ponatamu da `iveam sre}no, so novi preokupacii, no mojata publika nikoga{ nema da ja zaboravam... Sega im pripa|am na moite }erki. Afrodita i Brankica, zetot @ivko i soprugot Branko, koj po raka e umetnik - priroden talent. Ostana `elbata za patuvawe. I patuvam. Slobodna sum od profesionalnite obvrski, koi ~esto bile pre~ka. Slobodata mi e celosna. Svetot mi e poblizok i so knigata, od koja ne se otka`uvam. Imam samo edna neostvarliva `elba: povtorno da sednam vo edrilica i da gledam od viso~ina, tamu gore, nekade nad 3.000 metri. Da gi gledam kako te~at rekite, mirnite ezera, `ivite ulici, koi navidum se istite, a sekoj den se razli~ni, za{to boite im se menuvaat. U`ivam vo progresot, vo izgradbata na moe Kumanovo, i Skopje, vo sekoe novo maalo, vo sekoja zgrada, vo sekoe dostignuvawe vo koja bilo oblast. Teatarot? Im go ostavam na novite mladi generacii. Odli~ni se, super se. Talentirani, vredni, uspe{ni. Neka bide taka so vekovi. Samo odvreme-navreme neka frlat pogled nanazad. Kumanovskiot teatar postoel, ima svoja istorija za dve ra|awa. Neka go ~uvaat i neka staree zaedno so svoite vo kolektivot. Mototo va`i i za Dramskiot, koj go krasat mnogu priznanija. Tie treba da prodol`at i da se zbogatuvaat so novi, nivni i na{i. Vo istorijata }e bidat zaedni~ki, a ne individualni. Jas? Jas }e vi dr`am sre}a zasekoga{.

Ja sobrav za 19 meseci mojata du{a. Nikoj ne me pra{a i nikoj ne razbra ni kako mi e, ni {to mi e. Se tope{e moeto telo i mojata du{a celi 19 meseci. Za toa ne postoi makedonska kritika i kriti~ari. Ne postoi javnost i publika. Postojat samo 16 yidovi i tvoeto semejstvo i tvojata sre}a; golema familija, sestri, zetovci, snai, vnuci. Koj, ako ne site tie, i najstarite prijateli - nadvor od Teatarot, nadvor od seto ona na koe mu bev posvetena, predadena so mnogu `rtvuvawe. Dadov mnogu no}i i denovi, godini, i ostarev so niv.

Ʌɢɥɟ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɚ ɢ Ⱥɰɨ ȳɨɜɚɧɨɜɫɤɢ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ȳɚɫ Ʉɥɚɭɞɢʁ“

 Ne se `alam, no se ~uvstvuvam izneverena, za{to go dadov najdobroto od sebe i kako ~ovek i kako artistka. Pomagav na sekoj kolku {to mo`ev, od srce. Toa me prave{e sre}na. Vratka ne sum barala. Sama gi re{iv svoite problemi i dilemi. Odgovorot e samo eden. Pak sedam i gi gledam site novi pretstavi. Odime ponatamu. Jas sum pak so mojot kolektiv, se dru`ime ne na scena. Imame u{te za "bla, bla...# Edno utro po telefon mu se javiv na ^orevski. Ne! - re~e ^ore - Zo{to? "Moja odluka#, odgovoriv. Nejse! Me isprati so pretstava posvetena na mene. Na krajot se pojaviv na scena da go primam podarokot. @enite od publika pla~ea, gi bri{ea solzite. Im se obrativ so iskreni zborovi. Da ne `alat, zatoa {to jas na scenata, dali kumanovska

- Mo`ete li nakratko da go definirate svoeto gledawe na `ivotot voop{to, na sopstvenite izminati vrvici i na neophodnosta od samo`rtvuvaweto vo profesijata? - Koga zboruvam so moite }erki za mojot `ivot, naj~esto, ako ne i sekoga{, im ja raska`uvam najsvetlata i najubavata strana na moeto minato. Odgovorot na vakvata moja postapka ne mo`am da go definiram, no edno znam: ne sakam da gi pla{am so vreme minato. Sakam sekoga{ da gledaat napred, kako vpro~em, {to i jas samata sum pravela. Sekoga{ sum bila optimist, otsekoga{ ja gonev idninata vo koja nao|av uteha i verba. Mnogu ~esto mojot `ivot ne zavisel od mene, pa zatoa edna od omilenite izreki mi e - `ivotot pi{uva romani. 125


INTERVJU da{ vo dale~ina, vo svoite mo`nosti, gleda{ zaminuva vozot, patuva{ so svoite `elbi i soni{ta... I, na krajot da Vi soop{tam i ne{to sudbinsko! Se}avaj}i se na Stariot teatar vo Kumanovo, se setiv deka mestoto kade {to trebalo da se izgradi scenata e podarok od mojata tetka Len~e Vladi}, koja £ bila prva bratu~etka na majka mi. Ja obo`uvav. Do skoro be{e `iva. Ima edna }erka Sowa, bratu~etka mi. Postojano mi vele{e: "Sow~e moe ve ima samo vas#. Denes sum so Sow~e. Odam, doa|a, se slu{ame po telefon, se sakame. Jas sum i "dada#, a samo deset dena sum postara od nea.Tetka Len~e vele{e: "Moj mu` e cel vek sas teatar aluvaja i u wegov spomen davam vi ga mesto, da napravite binu i nek vi e sas sre}u#. A artistot Mitko Kirov e mojot sakan vujko brat na majka mi. Do den denes prekar mu e Mitko Kratovac. Od }erkite ne napraviv artistki. Gor~liv e toj leb - im velev, no mo`ebi nekoj vnuk ili vnuka }e ja vrati tradicijata.

Vo vrska so samo`rtvuvaweto }e go privedam stavot, vsu{nost sovetot na profesorot Danovski, koj kaj nas ja re`ira{e dramata "Tancot na trendafilite#. Vo 1967 godina `iveev pod kirija kaj Savo - na{iot periker. Koga pristigna profesorot Danevski, be{e isto smesten kaj Savo, - zna~i bevme kom{ii. Do docna nave~er imav mo`nost da razgovaram so nego, se razbira, na tema: teatar. Me|u drugoto, i na tema: "{ticite {to `ivot zna~at#. Premnogu citirana fraza i od novinarite, voditelite. Eh! Simboli~no ka`ano, no premnogu eksploatirano, pa se vulgarizira. Osobeno vo moe prisustvo profesorot £ objasnuva{e na prisutnata moja kole{ka deka artistot e ~ovek kako i site drugi. Deka toa e profesija, kako i site drugi, so koja povremeno vleguvame vo tu|i `ivoti (po potreba), a na{iot `ivot treba da bide kako na siot normalen svet. Sebe`rtvuvaweto NE E potrebno. Nie treba da imame i dom, i semejstvo, za {to jas ne mo`am da ka`am deka ne se slo`iv so nego. Dvete godini vo Skopje pod kirija ne nudea uslovi za rabota doma. Sakav svoi ~etiri yida i zatoa vo 1968 godina go kupiv prviot stan — mansarda na 16-ti kat, so golema terasa i pogled kon centarot na Skopje. Pogledot se prostira{e do "Karpo{ 4#. Gleda{ milioni svetilki, ja polni{ du{ata so svetlina, gle-

Skopje, maj 2005 godina Razgovorot go vode{e: Tamara Arsovska

ɉɨ ɫɤɨɪɨ ɟɞɧɚ ɞɟɰɟɧɢʁɚ ɨɞ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɨɬ ɪɚɡɝɨɜɨɪ, ɟɜɟ ɧè ɧɚ ɭɲɬɟ ɟɞɧɚ ɫɪɟɞɛɚ ɫɨ ɚɪɬɢɫɬɤɚɬɚ Ʌɢɥʁɚɧɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ. ɉɨɱɢɬɭɜɚɧɚ Ʌɢɥɟ, ɲɬɨ ɛɢ ɪɟɤɥɟ ɡɚ ɫɟɛɟ ɜɨ ɨɜɢɟ ɝɨɞɢɧɢ ɤɚɤɨ ɧɚɞɨɩɨɥɧɚ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɨɬ ɪɚɡɝɨɜɨɪ? ɒɬɨ ɭɲɬɟ ɛɢ ɪɟɤɥɚ ɡɚ ɫɟɛɟ? ɂɦɚɜ ɥɢ ʂɭɛɨɜ ɡɚ ɧɟɲɬɨ ɞɪɭɝɨ ɨɫɜɟɧ ɬɟɚɬɚɪɨɬ? ɇɟ! Ɇɢɫɥɚɦ ɞɟɤɚ ɫɭɦ ɪɨɞɟɧɚ ɢ ɞɟɤɚ ɧɚɪɟɱɧɢɰɢɬɟ ɝɨ ɩɪɟɞɜɢɞɟɥɚ ɬɨɚ? Ⱦɟɬɫɬɜɨɬɨ ɦɢ ɛɟɲɟ ɩɚɥɚɜɨ. ȼɨ Ʉɪɚɬɨɜɨ ɝɨ ɩɨɡɧɚɜɚɜ ɫɟɤɨʁ ɤɚɦɟɧ ɨɞ ɤɚɥɞɪɦɚɬɚ. ɋɢɬɟ ɦɚɧɝɭɩɫɤɢ ɢɝɪɢ ɢ ɛɟɪɟʃɟ ɬɭɼɢ ɨɜɨɲɤɢ. ɉɨɫɥɟ ɦɚɥɚ ɦɚɬɭɪɚ ɫɟ ɩɪɟɫɟɥɢɜɦɟ ɜɨ Ʉɭɦɚɧɨɜɨ, ɧɨ ɛɢɞɟʁʅɢ ɜɨ Ʉɪɚɬɨɜɨ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɜ ɜɨ ɞɜɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɫɨ ɦɨɢɬɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɫɢ ɝɨ ɩɨɧɟɫɨɜ ɢ ɦɨʁɨɬ ɬɚɥɟɧɬ. ɇɨ ɲɤɨɥɨɬɨ ɫɥɭɠɢ ɡɚ ɩɨɬɬɢɤ. ɉɨɱɧɚɜ ɞɚ ɱɢɬɚɦ ɫɟɤɚɤɜɢ ɤɧɢɝɢ, ɤɧɢɝɢ ɲɬɨ ɧɟ ɛɟɚ ɡɚ ɦɨʁɚ ɜɨɡɪɚɫɬ. ɋɤɪɢɲɭɦ ɝɢ ɱɢɬɚɜ ɤɧɢɝɢɬɟ ɨɞ ɦɨɢɬɟ ɩɨɫɬɚɪɢ ɞɜɟ ɫɟɫɬɪɢ. ɋè ɲɬɨ ɡɟɦɚɚ ɨɞ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɫè ɩɪɨɱɢɬɚɜ ɨɞ ɧɢɜ. Ɍɚɤɚ ɝɨ ɫɨɡɞɚɜɚɜ ɫɜɨʁɨɬ ɫɜɟɬ, ɲɬɨ ɫɟɤɚɤɨ ɝɨ ɡɛɨɝɚɬɢ ɦɨʁɨɬ ɞɭɯ ɢ ɦɟ ɩɨɞɝɨɬɜɢ ɧɚ ɢɡɜɟɫɟɧ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɩɪɨɧɢɤɧɭɜɚɦ ɜɨ ɱɨɜɟɱɤɢɬɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ.

ȼɚɲɟɬɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɨɞ ɩɪɨɮɟɫɢʁɚɬɚ? ȼɚɲɟɬɨ ɧɚɜɪɚʅɚʃɟ ɧɚɡɚɞ. ɋè ɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨ ɜɨ ɦɨʁɚɬɚ ɩɪɨɮɟɫɢʁɚ, ɧɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬɨɬ ɟ ɡɚɟɞɧɢɱɤɢ. ɇɟ ɡɧɚɦ ɤɚɤɨ ɞɚ ɜɢ ɤɚɠɚɦ ɫè ɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨ. ɍɲɬɟ ɜɨ ɩɪɜɨ ɱɢɬɚʃɟ ɧɚ ɬɟɤɫɬɨɬ ɞɨɛɢɜɚɦ ɫɥɢɤɚ ɡɚ ɥɢɤɨɜɢɬɟ, ɢɞɟʁɚɬɚ ɜɨ ɤɨʁ ɫɦɟɪ ʅɟ ɝɨ ɝɪɚɞɚɦ ɥɢɤɨɬ ɧɟ ɟ ɩɪɜɢɱɟɧ ɜɩɟɱɚɬɨɤ. ȳɚ ɝɪɚɞɚɦ ɭɥɨɝɚɬɚ ɬɭɥɚ ɩɨ ɬɭɥɚ, ɦɨɠɧɢ ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ, ɩɨɥɟɫɧɨ ɝɨ ɡɚɤɥɭɱɭɜɚɲ ɤɚɪɚɤɬɟɪɨɬ, ɚ ɩɨɬɨɚ ɞɨɚɼɚ ɤɚɤɨ ɫɚɤɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ, ɚ ɤɚɤɨ ʁɚɫ ɝɨ ɫɮɚʅɚɦ ɥɢɤɨɬ ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ. ȼɨ ɫɟɤɨʁ ɫɥɭɱɚʁ ɛɢ ɪɟɤɥɚ ɝɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɦ ɦɨɢɬɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ, ɚ ɩɨɬɨɚ ɫɟ ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɦ ɫɨ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɲɬɨ ɩɪɢɮɚʅɚ, ɚ ɲɬɨ ɧɟ, ɧɨ ɤɪɚʁɧɢɬɟ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɝɢ ɧɨɫɟɜ ɫɚɦɚ. Ʉɚʁ ɧɚɫ, ɚɪɬɢɫɬɢɬɟ, ɫɟ ɜɟɥɢ ɞɟɤɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɤɨɩɚɲ ɫɨ ɫɟɤɨʁ ɡɛɨɪ ɜɨ ɫɟɤɨʁɚ ɪɟɩɥɢɤɚ, ɫɟɤɨʁ ɝɟɫɬ, ɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɨ ɠɢɜɟɟɲ ɬɨʁ ɥɢɤ. ɋɟ ɜɨɡɟɜ ɢ ɫɨ ɚɜɬɨɛɭɫ ɢ ɦɢɫɥɟɜ ɧɚ ɩɨɟɞɢɧɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɞ 126


INTERVJU ɦɨʁɚɬɚ ɪɨɥʁɚ. 28 ɝɨɞɢɧɢ ɜɨɡɟɜ ɢ „ɫɩɚɱɟɤ“ ɫɟɤɨɝɚɲ, ɚɦɚ ɛɚɲ ɫɟɤɨɝɚɲ ɫɨ ɭɦɨɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɜ ɩɨɟɞɢɧɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɨɧɟɤɨɝɚɲ ɢɥɢ ɱɟɫɬɨ ɬɭɤɚ ɦɢ ɞɨɚɼɚɚ ɢɞɟɢ ɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ. ɇɢɤɨɝɚɲ ɧɟ ɫɭɦ ɛɢɥɚ ɚɤɬɟɪɤɚ ɤɨʁɚ ɨɱɟɤɭɜɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɞɚ ɦɢ ɤɚɠɟ ɤɨʁɚ ɫɭɦ ʁɚɫ. ȳɚɫ ɫɚɦɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɜ ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ, ɬɨʁ ɨɞɨɛɪɭɜɚɲɟ ɢɥɢ ɧɟ, ɧɨ ɧɚʁɱɟɫɬɨ ɛɟɚ ɩɪɢɮɚɬɟɧɢ ɦɨɢɬɟ ɪɟɲɟɧɢʁɚ. Ɂɚɬɨɚ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɡɞɪɚɜɚ ɩɫɢɯɨɥɨɲɤɚ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬ, ɰɪɩɟɧɚ ɨɞ ɠɢɜɢ ɢ ɩɨɬɬɢɤɧɚɬɢ ɦɢɫɥɢɬɟɥɢ ɢ ɮɢɥɨɡɨɮɢ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɚɪɢ. Ⱦɚ ɬɨɚ ɫɭɦ ʁɚɫ. Ʌɢɥɟ ɞɟɧɟɫ? ɇɚ ɲɬɨ ɫɟ ɪɚɞɭɜɚ, ɲɬɨ ʁɚ ɜɨɡɧɟɦɢɪɭɜɚ? ȳɚɫ „Ʌɢɥɟ“ ɧɟ ɫɭɦ ɫɟ ɨɬɤɚɠɚɥɚ ɨɞ ɬɟɚɬɚɪɨɬ. Ⱦɭɲɚɬɚ ɫè ɭɲɬɟ ɦɢ ɟ ɜɨ ɧɟɝɨ. ɋɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɞɚ ɝɥɟɞɚɦ ɢ ɩɪɨɛɢ ɤɨɝɚ ɢɦɚɦ ɜɪɟɦɟ. Ⱦɚ, ɩɨ ɦɨɠɧɨɫɬ, ɫɨ ɧɟɤɨʁɚ ɡɚɛɟɥɟɲɤɚ. Ɂɚɞɨɜɨɥɧɚ ɫɭɦ ɲɬɨ ɝɨ ɩɪɢɮɚʅɚɚɬ. ɇɟ ɦɨɠɚɦ ɞɚ ɝɨ ɩɪɟɫɤɨɤɧɚɦ ɮɚɤɬɨɬ ɲɬɨ ɫɟ ɪɚɞɭɜɚɦ ɭɲɬɟ ɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɦɨʁɨɬ ɛɢɜɲ ɬɟɚɬɚɪ ɢ ɧɢɜɧɢɬɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚɞɜɨɪ ɨɞ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ. Ɂɧɚɱɢ, ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚɬɚ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɞɚ ɧè ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɜɨ ȿɜɪɨɩɚ ɢ ɩɨɞɚɥɟɤɭ. Ɇɢɥɨ ɦɢ ɟ ɢ ɱɟɫɬ ɲɬɨ ɛɟɜ ɜɨ „ɦɨʁɨɬ“ ɬɟɚɬɚɪ. ȳɚ ɝɥɟɞɚɦ ɀɭɝɢɱ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɩɪɟɞ ɧɟɤɨʁ ɞɟɧ ɫɨ ɟɤɢɩɚ ɜɨ ɩɪɢɩɪɟɦɢ, ɪɚɡɛɢɪɚɦ ɤɨɥɤɭ ɫɟ ɪɚɞɨɫɧɢ ɢ ɡɚɞɨɜɨɥɧɢ ɢ ʁɚ ɩɨɱɭɜɫɬɜɭɜɚɜ

ɧɢɜɧɚɬɚ ɜɨɡɛɭɞɚ ɢ ɜɟɪɛɚ ɜɨ ɨɧɚ ɲɬɨ ɝɨ ɪɚɛɨɬɚɬ. ɑɭɜɫɬɜɭɜɚɦ ɠɟɥɛɚ ɞɚ ɫɭɦ ɦɟɼɭ ɧɢɜ. Ɇɨɠɟɛɢ ɚɤɨ ɢɦ ɡɚɬɪɟɛɚ ɧɟɤɨʁɚ „ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɚ ɛɚɛɚ“ ɯɚ-ɯɚ-ɯɚ, ɧɟ ɟ ɡɚ ɫɦɟɟʃɟ, ɧɚɞɟɠɬɚ ɧɢɤɨɝɚɲ ɧɟ ɭɦɢɪɚ. ȼɚɠɧɨ ɟ ɤɚɤɨ ʁɚɫ ɫɟ ɱɭɜɫɬɜɭɜɚɦ ɞɨɞɟɤɚ ɫɨ ɩɨɥɧɨ ɫɪɰɟ ɝɢ ɝɥɟɞɚɦ. Ɇɨʁɨɬ ɩɪɜɢɱɟɧ ɬɟɚɬɚɪ - Ʉɭɦɚɧɨɜɨ, ɜɨ ɤɨʁ ʁɚɫ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɜ ɜɨ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɪɚɼɚʃɟ, ɫɥɭɲɚɦ ɞɟɤɚ ɟ ɧɚ ɭɦɢɪɚʃɟ. ɉɨɝɪɟɲɧɨ ɜɪɟɦɟ ɫɨ ɩɨɝɪɟɲɧɢ ɥɭɼɟ. ɋɥɭɲɚɦ ɢ ɧɟ ɜɟɪɭɜɚɦ! ɋɟ ɩɪɚɲɭɜɚɦ „ɡɨɲɬɨ ɢ ɤɨʁ“ ɢɦɚ ɬɚɤɜɚ ɫɢɥɚ ɢ ɦɨʅ ɞɚ ɫɟ ɨɬɤɚɠɟ ɨɞ „ɥɢɱɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ“ ɤɨʁɚ ʅɟ ʁɚ ɧɚɦɟɬɧɟ ɜɪɡ ɰɟɥɚ ɤɭɦɚɧɨɜɫɤɚ ɩɪɟɤɪɚɫɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚ. Ʌɢɥɟ Ʉɭɦɚɧɨɜɤɚ - „ɩɪɨɜɢɧɰɢʁɚɥɤɚ“. ɇɨ, ɬɚɚ Ʌɢɥɟ ɧɟ ɩɪɟɫɬɚɧɚ ɞɚ ɭɱɢ ɡɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɫè ɭɲɬɟ. ɑɢɬɚ, ɩɢɲɭɜɚ ɝɨ ɱɭɜɚ ɫɟɦɟʁɫɬɜɨɬɨ ɨɞ ɤɨɟ ɰɪɩɢ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɞɚ ɝɨ ɫɚɤɚ ɠɢɜɨɬɨɬ. ɉɨɤɪɚʁ ɜɧɭɤɢɬɟ ɋɢɦɨɧɚ, Ȼɪɚɧɤɢɰɚ ɢ ɫɨɩɪɭɝɨɬ Ȼɪɚɧɤɨ ɫè ɭɲɬɟ ɫɨɡɞɚɜɚɦ ɪɚɞɨɫɬ ɢ ɫɪɟʅɚ. ȳɚ ɢɝɪɚɦ ɝɥɚɜɧɚɬɚ ɭɥɨɝɚ ɨɞ ɠɢɜɨɬɨɬ „ɞɚ ɫɟ ɪɚɫɬɟ ɜɨ ʂɭɛɨɜ ɢ ɫɪɟʅɚ“. Ɇɨɠɟɛɢ ɟɞɟɧ ɞɟɧ ɢ ɬɚɚ ʅɟ ɡɚɫɬɚɧɟ ɧɚ ɲɬɢɰɢɬɟ ɲɬɨ ɡɧɚɱɚɬ ɠɢɜɨɬ. ȼɚɲɚ Ʌɢɥɟ Ʉɭɦɚɧɨɜɤɚ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɦɢɥɭɜɚɬɟ ɢɥɢ „Ʉɪɚɬɨɜɱɚɧɤɚ“ ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ 2013 ɝ. ɋɤɨɩʁɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɨɬ ɝɨ ɜɨɞɟɲɟ Ɍɚɦɚɪɚ Ⱥɪɫɨɜɫɤɚ

  127


TEATARSKI GLASNIK ȱ

ɪɟɧ ɤɚɩɚɤ – ɢ ɜɨ ɧɟɝɨ ɟ ɦɨɟɬɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨ ɜɪɟɦɟ. Ⱦɨɥɝɨ, ɞɚ ɦɧɨɝɭ ɞɨɥɝɨ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɞɨɥɝɨ, ɦɧɨɝɭ ɞɨɥɝɨ ɢ ɬɜɨɟɬɨ. ȼɨ ɬɨʁ ɤɨɜɱɟɝ ɤɨʁ, ɜɨ ɩɪɢɧɰɢɩ, ɫɥɭɠɢ ɤɚɤɨ ɦɟɫɬɨ ɡɚ ɦɨɦɢɧɫɤɢ ɱɟɢɡ ɫɨ ɦɧɨɝɭ ɬɚɧɬɟɥɢ – ɜɨ ɠɚɪɝɨɧ ɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨ ʁɚ ɜɢɤɚɦɟ ɱɢɩɤɚ ɤɨʁɚ ɜɨ ɬɜɨʁɨɬ ɠɢɜɨɬ/ɫɬɢɥ ɧɚ ɨɛɥɟɤɭɜɚʃɟ ɢɦɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɦɟɫɬɨ –, ɝɨ ɢɦɚ ɢ ɬɜɨɟɬɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨ ɜɪɟɦɟ.

Ⱦɪɚɝɚ ɋɧɟɲɤɚ,

Ʉɨʁɡɧɚɟ ɡɨɲɬɨ ɪɟɲɢɜ ɜɚɤɚ ɞɚ Ɍɢ ɫɟ ɨɛɪɚɬɚɦ, ɢ ɬɨɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟ ɤɨɝɚ ɨɞɛɟɥɟɠɭɜɚɲ ɝɨɥɟɦ, ɚɦɚ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɝɨɥɟɦ ʁɭɛɢɥɟʁ ɡɚ ɟɞɟɧ ɚɤɬɟɪ, ɩɪɨɫɬɢ ɬɢ ɫɢ – Ⱥɤɬɟɪɤɚ. ȼɨ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ, ɲɬɨ ɧɟ ɟ ɞɟɥ ɨɞ ɛɢɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɧɚ ɦɧɨɝɭɦɢɧɚ ɬɜɨɢ ɤɨɥɟɝɢ. Ɍɟɛɟ ɫɟɤɨɝɚɲ ɬɟ ɢɦɚɥɨ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ, ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ... ɐɜɪɫɬɨ ɫɬɨɢɲ ɧɚ Ʉɨɝɚ „ɜɥɟɝɨɜ“ ɜɨ ɤɨɜɱɟɝɨɬ ɩɪɟɛɚɪɭɜɚɜ ɩɨ ɫɰɟɧɚɬɚ, ʂɭɛɨɩɢɬɧɨ ɫɟɞɢɲ ɜɨ ɫɚɥɨɧɨɬ, ɪɟɩɚɩɤɢɬɟ ɧɚ ɤɨɢ ɟ ɧɚɩɢɲɚɧɚ ɫɚɦɨ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɠɢɪɚɲ, ɩɪɚɜɢɲ ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɝɢ ɪɚɞɭɜɚɲ ɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɬɟɤɫɬɨɜɢɬɟ ɞɟɰɚɬɚ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɡɚ ɧɢɜ, ɤɨɢ, ɝɥɚɜɧɨ, ɫɟ ɩɨɠɨɥɬɟɧɢ ɢɫɨɱɨɭɫɩɟɲɟɧ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɫɢ ɧɚ ɰɢ ɨɞ ɜɟɫɧɢɰɢ, ɫɩɢɫɚɧɢʁɚ, ɬɟɤɫɬɨɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ, ɜɢ ɧɚɩɢɲɚɧɢ ɧɚ ɦɨʁɚɬɚ ɧɟɤɨɝɚɲɟɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɛɟɲɟ ɢ ɞɢɪɟɤɧɚ ɦɚɲɢɧɚ „Ɉɥɢɜɟɬɢ ɥɟɬɟɪɚ“ ɡɚɬɨɪɤɚ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɇɚɰɢɲɬɨ ɤɨɦʁɭɬɟɪɨɬ ɟ ɩɨɧɨɜɚ „ɧɚɩɪɚɨɧɚɥɟɧ Ɍɟɚɬɚɪ, ɩɪɚɜɢɲ ɪɚɡɜɢʁɚ“ ɢ ɜɨ ɧɟɝɨ ɢ ɧɟɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɧɢ ɧɚɯɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ, ɢɦ ɝɨ ɫɦɟɬɢ ɫè ɲɬɨ ɟ ɨɞ/ɡɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɦɨɩɨɡɚʁɦɭɜɚɲ ɝɥɚɫɨɬ ɧɚ ɥɢɤɨɜɢ ɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɤɪɢɬɢɤɢɢ, ɪɚɡɝɨɜɨɪɢ ɜɨ ɫɟɪɢɢ ɡɚ ɜɨɡɪɚɫɧɢ ɢ ɡɚ ɫɨ ɬɟɚɬɚɪʇɢɢ, ɩɨɥɟɦɢɧɢ, ɧɚɝɪɚɞɢ, ɞɟɰɚ... Ʉɨʁɡɧɚɟ ɤɨɥɤɭ ɩɚɬɢ ɧɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɨɞ ɜɚɲɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɫɰɟɧɚɬɚ ɫɢ ɢɝɪɚɥɚ ɞɟɬɟ ɢɥɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɱɢʃɚ ɢ ɲɬɨ ɥɢ ɦɥɚɞɚ ɦɨɦɚ, ɫɢ ɢɝɪɚɥɚ ɫɬɪɨɭɲɬɟ ɧɟ. ȼɟɪɭɜɚʁ – ɫɟ ɢɡɝɭɛɢɜ. ɝɚ ɥɢɱɧɨɫɬ, ɦɥɚɞɚ ɠɟɧɚ, ɦɚʁɤɚ, ɛɚɛɚ, ɰɜɟɬ ɢɥɢ ʁɭɧɚɤ ɨɞ Ɍɟ ɢɦɚ ɤɚɤɨ ɚɤɬɟɪɤɚ ɜɨ ɬɜɨʁɨɬ ɩɪɢɤɚɡɧɢɬɟ, ɫɢ ɢɝɪɚɥɚ ɜɨ ɤɨɦɚɬɢɱɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɆɇɌ ɜɨ ɤɨʁ ɫɢ ɨɞ ɦɟɞɢɢ, ɬɪɚɝɟɞɢɢ, ɫɢ ɛɢɥɚ ɫɟɋɧɟɠɚɧɚ Ʉɨɧɟɫɤɚ - Ɋɭɫɢ 1978 ɢ ɚɤɬɟɪɤɚ, ɪɟɠɢɫɟɪɤɚ, ɞɢɪɟɥɚɧɤɚ ɢɥɢ ɞɚɦɚ, ɛɪɛɥɢɜɤɚ ɤɬɨɪɤɚ ɧɚ Ⱦɪɚɦɚɬɚ ɧɚ ɆɇɌ (2000-2004)..., ɜɨ ɢɥɢ ɨɩɚʁɞɚɪɚ… ɂ, ɝɥɟɞɚɲ, ɪɟɱɢɫɢ ɫɟ ɢɡɝɭɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɜɨ ɬɟɚɬɪɢɬɟ ɜɨ ȼɟɥɟɫ, ɒɬɢɩ, ɛɢɜ ɜɨ ɧɚɛɪɨʁɭɜɚʃɟɬɨ ɚ ɧɟ ɞɨɤɚɠɚɜ ɫè, ɚ ɫɢɋɬɪɭɦɢɰɚ, Ȼɢɬɨɥɚ, ɜɨ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɡɚ ɞɟɰɚ ɢ ɝɭɪɧɚ ɫɭɦ ɞɟɤɚ ʅɟ ɝɨ ɢɦɚ ɦɟɼɭ ɤɨɪɢɰɢɬɟ ɧɚ ɦɥɚɞɢɧɰɢ … ɤɚɤɨ ɩɨɤɪɟɧɭɜɚɱ/ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɨɜɚ ɢɡɞɚɧɢɟ ɩɨɫɜɟɬɟɧɨ ɧɚ ɬɜɨʁɚɬɚ ɩɨɫɜɟɬɟɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɫɥɭɱɭɜɚʃɚ… Ȼɢ ɪɟɤɧɨɫɬ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ, ɧɚ ɧɟʁɡɢɧɨɬɨ ɥɚ – ɫɟɤɚɤɨ. ȿɜɟ ɝɢ ɬɢɟ ɩɨɠɨɥɬɟɧɢ „ɞɨɤɭɦɟɧɜɢɫɨɱɟɫɬɜɨ Ⱥɤɬɟɪɤɚɬɚ ɋɧɟɠɚɧɚ Ʉɨɧɟɫɤɚɬɢ“: ɫɟɝɚ ɫɟ ɧɚ ɩɨɞɨɬ ɨɤɨɥɭ ɦɟɧɟ. Ɍɢɟ ɫɟ, Ɋɭɫɢ. ɫɟɩɚɤ, ɧɟɤɚɤɜɨ ɧɚɲɟ ɦɢɧɚɬɨ ɜɪɟɦɟ, ɚ ɩɨɜɨɈɞ ɦɟɧɟ, ɜɟɪɨʁɚɬɧɨ, ɫɟ ɨɱɟɤɭɜɚ ɞɚ ɛɢɞɚɦ ɞɨɬ ɡɚ ɨɜɚ ɦɨɟ ɨɛɪɚʅɚʃɟ ɞɨ ɬɟɛɟ (ɢ ɞɨ ɱɢ(ɫɬɪɨɝ!) ɤɪɢɬɢɱɚɪ – ɚɯ ɬɨʁ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨ ɪɨɞɨɬ ɬɚɬɟɥɨɬ) ɟ Ɍɢ ɫɟɝɚ. ɍɛɚɜɨ ɡɜɭɱɢ. ɂ ɬɨɱɧɨ. ɡɚɲɬɨ ɮɚɤɬ ɟ ɞɟɤɚ ɫɭɦ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɤɪɢɬɢɱɚɪȻɟɡ ɪɚɡɥɢɤɚ ɧɚ ɢɡɦɢɧɚɬɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ, ɞɟɰɟɤɚ – ɢ ɞɚ ɬɟ ɨɰɟɧɭɜɚɦ ɬɟɛɟ ɜɨ ɬɜɨɢɬɟ ɥɢɤɨɧɢɢ. Ɂɚɬɨɚ ɢ ɬɪɝɧɭɜɚɦ ɫɚɦɚ, ɛɟɡ ɦɨʁɚɬɚ ɞɨɜɢ. Ⱥɦɚ – ɧɟ! ɇɟɦɚ ɬɨɚ ɞɚ ɝɨ ɧɚɩɪɚɜɚɦ ɩɨ ɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɬɟ ɢɦɚ ɢ ɬɟɛɟ. Ɂɧɚɱɢ, ɤɥɚɫɢɱɟɧ ɬɟɪɤ ɫɩɨɪɟɞ ɤɨʁ ʅɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ Ɍɢ ɫɟ ɬɪɝɧɭɜɚɦ ɫɚɦɚ. ɨɛɪɚʅɚɦ ɫɨ ɋɧɟɠɚɧɚ Ʉɨɧɟɫɤɚ-Ɋɭɫɢ, ɚɤɬɟɪɤɚ Ɂɚ ɬɜɨʁɨɬ ʁɭɛɢɥɟʁ, ɞɪɚɝɚ ɋɧɟɲɤɚ, ɪɟɲɢɜ ɤɨʁɚ ɩɨɥɧɢ ɱɟɬɢɪɢɫɟɬ ɝɨɞɢɧɢ ɟ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ. ɞɚ ɬɢ ɢɫɩɪɚɬɚɦ ɩɢɫɦɨ! Ɉɧɚɤɜɨ ɤɚɤɜɨ ɲɬɨ Ɇɧɨɝɭ! Ⱦɚ ɧɟ ɡɜɭɱɢ ɩɨɦɚɥɤɭ ɚɤɨ ɪɟɱɚɦ ɱɟɬɢɨɞɚɦɧɚ ɫɢɬɟ ɫɦɟ ɡɚɛɨɪɚɜɢɥɟ ɞɚ ɫɢ ɩɢɲɭɜɚɪɢ ɞɟɰɟɧɢɢ? ɂɫɬɨ – ɦɧɨɝɭ! Ⱥ Ɍɢ – ɱɢɧɚɦ ɫɢ ɦɟ ɢɥɢ, ɜɨɨɩɲɬɨ, ɞɚ ɩɢɲɭɜɚɦɟ. Ʉɨɦɭɧɢɤɚɢɫɬɚ. Ɉɧɚɤɚ ɫɢɬɧɚ, ɮɪɚɝɢɥɧɚ, ʁɚɤɚ, ɦɧɨɝɭ ʁɚɰɢɢɬɟ (ɧɚʁɱɟɫɬɨ ɩɨ ɦɨɛɢɥɟɧ ɬɟɥɟɮɨɧ) ɧɢ ɫɟ ɤɚ ɜɨ ɫè ɲɬɨ ɫɢ ɞɨɛɢɥɚ/ɪɟɲɢɥɚ ɞɚ ɨɞɢɝɪɚɲ ɢɧɫɬɚɧɬ, ɤɚɤɨ ɧɟɫɤɚɮɟɬɨ „3 ɜɨ 1“, ɜɩɪɨɱɟɦ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ, ɜɨ ɫè ɲɬɨ ɫɢ ɩɨɫɚɤɚɥɚ ɞɚ ɨɞɢɤɚɤɨ ɲɬɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɲ Ɍɢ, ʁɚɫ ɢ ɦɧɨɝɭɦɢɧɚ ɝɪɚɲ, ɜɨ ɫè ɲɬɨ ɫɢ ɪɟɲɢɥɚ ɞɚ ɝɨ ɨɞɪɚɛɨɬɢɲ. ɨɤɨɥɭ ɧɚɫ. ɋɦɟ ɢɫɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚɥɟ ɢ ɩɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬ, ɢ ɩɚɤ ɧɚɛɪɡɢɧɚ. ȼɚɤɜɢɬɟ ɩɢɫɚɧɢʁɚ ɂɦɚɦ ɟɞɟɧ „ɤɨɜɱɟɝ ɫɨ ɜɪɟɦɟ“. Ɍɨʁ ɟ ɨɞ ɡɚ ɟɞɧɚ ɦɨʁɚ ɞɪɭɝɚɪɤɚ ɨɞ ɞɪɭɝ ɝɪɚɞ/ɞɪɠɚɜɚ ɨɧɢɟ ɫɬɚɪɢɧɫɤɢɬɟ ɤɨɜɱɟɡɢ – ɞɥɚɛɨɤ ɢ ɫɨ ɝɨ128


TEATARSKI GLASNIK ɫɟ „ɫɬɚɪɢɧɫɤɨ ɩɢɫɦɨ“, ɜɨ ɤɨɟ ɛɥɢɡɨɤ ɧɚ ɛɥɢɫɤɢɨɬ ɦɭ ɩɢɲɭɜɚ ɢɫɤɪɟɧɨ, ɞɨɥɝɨ ɢ ɡɚ ɭɛɚɜɢ ɪɚɛɨɬɢ. Ɉɞɚɦɧɚ ɧɟ ɫɭɦ ɜɢɞɟɥɚ ɯɚɪɬɢʁɚ ɡɚ ɩɢɫɦɨ, ɨɧɚɤɜɨ, ɫɟ ɫɟʅɚɜɚɲ, ɫɨ ɧɟɤɨɟ ɰɜɟʅɟɧɰɟ ɧɚ ɥɟɜɢɨɬ ɢɥɢ ɞɟɫɧɢɨɬ ɝɨɪɟɧ ɚɝɨɥ.

ɩɪɟɫɬɚɧɚ ɞɚ ɝɢ ɫɨɜɟɬɭɜɚɲ, ɞɚ ɧɟ ɪɟɱɚɦ ɭɱɢɲ, ɞɟɤɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɨɜɨɪɚɬ ʁɚɫɧɨ ɢ ɞɚ ɝɢ ɫɥɭɲɧɟ ɢ ɝɥɟɞɚɱɨɬ ɨɞ ɩɨɫɥɟɞɧɢɨɬ ɪɟɞ. Ɂɚɬɨɚ Ɍɢ ɫɢ ɬɚɚ ɤɨʁɚ ɫɟɤɨɝɚɲ ɚɦɚ ɫɟɤɨɝɚɲ ɫɟ ɫɥɭɲɚɲ, ɫɟɤɨɝɚɲ ɚɦɚ ɫɟɤɨɝɚɲ ɝɨɜɨɪɢɲ ɱɢɫɬɨ, ɩɪɚɜɢɥɧɨ.

Ʉɨɝɚ ɜɟʅɟ ɝɨ ɫɩɨɦɧɚɜ ɰɜɟɬɱɟɬɨ ɤɚɤɨ ɭɤɪɚɫ, ɟɜɟ ɦɟ ɩɚɤ ɤɚʁ ɬɜɨɢɬɟ ɬɚɧɬɟɥɢ. Ƚɢ ɫɚɤɚɲ, ɞɪɚɝɚ ɋɧɟɲɤɚ. ȼɨ ɬɜɨʁɚɬɚ ɤɨɫɚ, ɞɨɥɝɚ ɢ ɤɚɞɪɚɜɚ, ɧɨɫɟɲɟ ɢ ɩɨ ɧɟɤɨɟ ɰɜɟɬɱɟ, ɜɚɤɜɚ ɢɥɢ ɨɧɚɤɜɚ ɲɧɨɥɤɚ, ɬɪɚɤɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝ ɭɤɪɚɫ ɨɞ ɬɚɧɬɟɥɚ … ɭɛɚɜɢ ɪɚɛɨɬɢ ɤɨɢ ɭɛɚɜɨ ɡɧɚɟɲ ɞɚ ɝɢ ɧɨɫɢɲ. Ɍɢ ɫɬɨʁɚɬ ɭɛɚɜɨ, ɫɨ ɦɟɪɤɚ, ɫɨ ɮɚɧɬɚɡɢʁɚ ɢ ɭɦɟɟʃɟ. Ɍɚɧɬɟɥɚɬɚ ɬɢ ɨɫɬɚɧɚ ɞɨ ɞɟɧɟɫ. Ȼɟɡ ɪɚɡɥɢɤɚ ɞɚɥɢ ɫɢ ɜɨ ɛɥɭɡɚ, ɦɚɢɰɚ, ʁɚɤɧɚ, ɫɭɤʃɚ, ɩɚɧɬɚɥɨɧɢ, ɫɚɤɨ, ɩɚɥɬɨ … ɧɢɤɨɝɚɲ ɧɟ ɫɭɦ ɧɚɱɢɫɬɨ ɞɚɥɢ ɬɨɚ ɲɬɨ ɟ ɧɚ ɬɟɛɟ ɧɟ ɟ ɱɢɫɬɨ ɬɜɨʁɚ ɡɚɦɢɫɥɟɧɚ ɢ ɫɚɦɨɫɨɲɢɟɧɚ ɤɪɟɚɰɢʁɚ, ɢɥɢ ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ɫɢ ɝɢ ɤɭɩɢɥɚ ɩɨ ɩɚɬ – ɚɦɚ ɫɢ ɦɭ ɞɨɞɚɥɚ ɧɟɲɬɨ ɫɨɫɟɦɚ ɬɜɨɟ: ɜɚɦɭ ɬɚɧɬɟɥɚ, ɬɚɦɭ ɤɚɪɧɟɪɱɟ, ɬɭɤɚ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨ ɩɚɪɱɟ ɥɟɥɟɚɜ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ, ɥɟɥɟɚɜɚ ɫɭɤʃɚ. ɋɟɤɨɝɚɲ ɫɨ ɮɚɧɬɚɡɢʁɚ ɤɚɤɜɚ ɲɬɨ ʁɚ ɢɦɚɲ ɢ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɜɨ ɛɢɥɨ ɤɨʁɚ ɭɥɨɝɚ, ɢɥɢ ɧɚ ɛɢɥɨ ɤɨʁɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ.

Ʌɢɤɨɜɢɬɟ ɬɢ ɫɟ ɧɚɦɧɨɠɟɧɢ. Ɇɧɨɝɭ, ɚ ɝɢ ɩɚɦɟɬɚɦ ɤɚɤɨ ɬɜɨʁ ɜɥɨɝ ɜɨ ɥɢɤɨɬ, ɤɚɤɨ ɬɜɨɟ ɬɨɥɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɞɧɚ ɫɭɞɛɢɧɚ ɜɨ ɟɞɧɨ ɜɪɟɦɟ, ɫɨ ɟɞɧɢ ɥɭɼɟ… ɂ, ɬɚɤɚ, ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɦɧɨɝɭ ɝɢ ɢɦɚɲ. Ɍɪɨɝɚɬɟɥɧɨ ɱɟɫɧɚɬɚ ɢ ɧɟɜɢɧɚ Ⱥɧɚ Ɏɪɚɧɤ, ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɧɚɬɚ Ⱦɟɜɨʁɤɚ ɜɨ „Ⱦɢɦɧɚ ȳɭɞɚ ɝɪɚɞ ɝɪɚɞɢɥɚ“, ɋɥɟɩɚɬɚ ɞɟɜɨʁɤɚ ɜɨ „Ʉɪɱɦɚ ɩɨɞ ɡɟɥɟɧɨɬɨ ɞɪɜɨ“ ɤɨʁɚ ʁɚ ɨɞɢɝɪɚ ɦɟɼɭ ɩɪɜɢɬɟ ɩɨ ɞɨɚɼɚʃɟɬɨ ɜɨ ɚɧɫɚɦɛɥɨɬ ɧɚ ɆɇɌ ɢ ɜɟɞɧɚɲ ɞɨɛɢ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɪɚ ɟɩɢɡɨɞɧɚ ɭɥɨɝɚ. ɉɚ Ȼɨɫɢɥɤɚ Ʉɨɱɨɫɤɚ, ɇɚɞɟ, Ȼɥɚɝɨɜɟɫɬɚ, Ⱥɝɚɮʁɚ, Ⱥɧɚ Ʉɨɦɧɟɧɚ, ɋɬɨʁɚɧɤɚ, ɉɟɧɤɚ, ɋɟɥɢɧɚ, ɇɚɥɟ, ɩɚɤ Ⱥɧɚ, ɏɚɜɚ ɏɨɞɟɥ, Ⱥɧɬɨɧɢʁɚ, ɋɚɪɚ, ɇɢɧɚ, Ʉɥɨɞɢɧɚ, ɏɟɤɭɛɚ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɚɬɚ Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚ ɜɨ „Ɋɢɱɚɪɞ Ɍɪɟɬɢ“ ɡɚ ɤɨʁɚ ʁɚ ɞɨɛɢ ɢ ɧɚʁɝɪɚɞɚɬɚ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɪɨ ɚɤɬɟɪɫɤɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟ (1991), ɋɨɥɚɧɠ, ɫɟɫɬɪɚ Ⱥɧɚ ɩɚ ɝ-ɼɚ Ɋɨɛɢɧɫɨɧ, ɟɼɭɩɤɚ ɢɥɢ ɛɚɛɚ, ɦɨɦɱɟ ɢɥɢ ɞɟɜɨʁɱɟ, ɬɪɚɝɢɱɚɪɤɚ, ɪɟɜɨɥɭɰɢɨɧɟɪ ɢɥɢ ɦɚʁɤɚ... ɂɡɜɢɧɢ, ɢ Ʌɢɫʁɟɧɚ ɜɨ „Ȼɨɥɜɚ ɜ ɭɜɨ“ ɢ ɇɟɜɟɫɬɚɬɚ ɜɨ „Ɇɚɥɨɝɪɚɼɚɧɫɤɚ ɫɜɚɞɛɚ“... ȼɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɤɨɢ ɫɟ ɢɝɪɚɥɟ ɢ ɩɨ ɫɬɨ ɢ ɩɨ ɞɜɟɫɬɚ ɩɚɬɢ ɢ ɡɚ ɤɨɢ ɫɟɝɚ ɧɟɦɚ ɞɚ ɬɢ ɫɟ ɢɡɜɢɧɭɜɚɦ ɧɢɬɭ ɞɚ ɝɢ ɧɚɛɪɨʁɭɜɚɦ. Ⱦɚ, ɧɟɦɚ. ɋɚɤɚɦ ɞɚ ɫɟ ɨɛɢɞɚɦ ɞɚ ʁɚ ɨɩɪɟɞɟɥɚɦ ɬɜɨʁɚɬɚ ɢɝɪɚ. ɉɪɟɤɭ ɥɢɤɨɜɢɬɟ ɲɬɨ ɫɢ ɝɢ ɨɞɢɝɪɚɥɚ, ɚ ʁɚɫ ɫɭɦ ɝɢ ɝɥɟɞɚɥɚ ɢ ɫɭɦ ɬɟ ɡɚɩɚɦɟɬɢɥɚ/ɞɨɠɢɜɟɚɥɚ ɤɚɤɨ ɬɜɨʁ ɚɤɬɟɪɫɤɢ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬ. Ɂɧɚɦ, ɢ ɡɧɚɟɲ, ɞɟɤɚ ɟ ɬɟɲɤɨ. Ⱥɦɚ, ɞɨɛɪɨ, ɚʁɞɟ. Ⱦɪɚɝɚ ɋɧɟɲɤɚ, ɚɤɬɟɪɤɚ ɫɢ ɤɨʁɚ ɩɨɞɟɞɧɚɤɜɨ ɜɥɚɞɟɟɲ ɫɨ ɠɚɧɪɨɜɢɬɟ ɞɪɚɦɚ, ɤɨɦɟɞɢʁɚ, ɝɪɨɬɟɫɤɚ, ɟɬɧɨ ɩɪɢɤɚɡɧɚ, ɤɨɝɚ ɫɢ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɢ „ɜɨɞɢɲ ɩɨɥɟɦɢɤɚ“ ɫɨ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ, ɠɢɜɨɬɨɬ, ʂɭɛɨɜɬɚ, ɫɬɪɚɞɚʃɚɬɚ, ɤɨɝɚ ʁɚ ɫɩɨɞɟɥɭɜɚɲ ɪɚɞɨɫɬɚ ɨɞ ɠɢɜɨɬɨɬ ɢ ɪɚɞɨɫɬɚ ɨɞ ɬɟɚɬɚɪɨɬ. Ɉɧɨʁ ɬɜɨʁɨɬ ɧɚ ɤɨʁ ɫɢ ɦɭ ɫɟ ɞɚɪɢɥɚ ɰɟɥɚɬɚ ɢ ɡɚɫɟɤɨɝɚɲ. ɍɦɟɟɲ ɞɚ ɝɨ ɫɨɡɞɚɞɟɲ ɥɢɤɨɬ. ɋɟ ɫɟʅɚɜɚɦ ɧɚ ɬɜɨʁɚɬɚ Ȼɢɫɟɪɚ ɜɨ „Ʉɢɥɢɛɚ“ ɜɨ ɤɨʁɚ ɝɢ ɩɪɟɩɥɟɬɭɜɚɲɟ ɫɜɟɫɧɨɬɨ ɢ ɛɟɫɜɟɫɧɨɬɨ, ɫɟ ɫɟʅɚɜɚɦ ɧɚ ɬɜɨʁɨɬ ɬɚɧɰ ɩɨɥɧ ɫɨ ɱɭɜɫɬɜɚ ɡɚ ɟɞɟɧ ɩɨɢɧɚɤɨɜ/ɩɨɞɨɛɚɪ ɫɜɟɬ. Ɍɚɤɚ, ɱɢɧɚɦ, ɢ ʁɚ ɫɨɡɞɚɞɟ ɩɪɢɤɚɡɧɚɬɚ ɡɚ ɫɟɛɟ ɢ ɡɚ ɫɚɜɟɤ ɜɚɠɧɚɬɚ ɱɨɜɟɤɨɜɚ ɢɫɩɨɜɟɞ ɢ ɨɝɥɟɞɚɥɨɬɨ ɜɨ ɤɨɟ ɫɟɛɟɫɢ ɫɟ ɝɥɟɞɚ. Ʉɨʁɡɧɚɟ, ɦɨɠɟɛɢ ɤɨɝɚ ɫɢ ɫɚɦɚ ɢ ɫɨɧɭɜɚɲ ɫɨ ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɨɱɢ ɡɚ ɨɧɚ ɜɨ ɲɬɨ ɫɭɦ ɫɢɝɭɪɧɚ – ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɫɢ ɦɢɫɥɢɲ ɞɟɤɚ ɰɟɥɢɨɬ ɫɜɟɬ ɟ ɫɰɟɧɚ. Ɍɢ ɜɨ ɧɟɝɨ ɱɨɜɟɤ ɤɨʁ ɝɢ ɫɚɤɚ ɥɭɼɟɬɨ/ ɥɢɤɨɜɢɬɟ ɨɞ ɧɚʁɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɫɜɟɬɫɤɢ, ɛɟɥɨ-

Ⱦɪɚɝɚ ɋɧɟɲɤɚ, ɜɨ ɦɨɢɬɟ ɪɟɰɟɧɡɢɢ, ɡɚɩɢɫɢ, ɧɚɩɢɫɢ, ɜɨ ɫɢɬɟ ɨɮɢɰɢʁɚɥɧɢ ɨɩɢɫɢ ɡɚ ɬɟɛɟ, ɫɟɤɨɝɚɲ ɫɢ ɋɧɟɠɚɧɚ Ʉɨɧɟɫɤɚ-Ɋɭɫɢ. ɇɟ ɫɟ ɫɟʅɚɜɚɦ ɞɚɥɢ ɜɨɧ ɧɢɜ ɧɟɤɨɝɚɲ ɫɭɦ ɬɢ ɫɟ ɨɛɪɚɬɢɥɚ ɫɨ ɋɧɟɠɚɧɚ. Ⱥ ɢɦɚ ɥɢ ɧɟɤɨɢ ɞɪɭɝɢ ɲɬɨ ɬɟ ɜɢɤɚɚɬ ɩɨ ɢɦɟɬɨ ɲɬɨ ɫɢ ɝɨ ɞɨɛɢɥɚ ɩɨ ɪɚɼɚʃɟɬɨ? ɂɥɢ ɡɚ ɫɢɬɟ (ɦɢɫɥɚɦ ɧɚ ɛɥɢɫɤɢ) ɫɢ ɫɚɦɨ ɋɧɟɲɤɚ?! Ɉɬɫɟɝɨɝɚɲ ɫɭɦ ɝɨ ɫɚɤɚɥɚ ɬɜɨʁɨɬ ɝɥɚɫ: ʁɚɤ ɜɨ ɫɢɬɧɚ ɠɟɧɚ. ɑɢɫɬ – ɧɚʁɱɢɫɬ ɫɰɟɧɫɤɢ ʁɚɡɢɤ – ɧɚ ɚɤɬɟɪɤɚ ɤɨʁɚ ɠɢɜɟɟ ɢ ɪɚɛɨɬɢ ɢɫɤɥɭɱɢɜɨ ɩɨ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɤɨɧ ɤɨɢ ɬɢ ɫɚɦɚ, ɨɬɤɚɤɨ ɫɢ ɝɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ, ɝɢ ɧɟɝɭɜɚɲ ɢ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚɲ. ȼɨ ɫè ɲɬɨ ʅɟ ɫɟ ɧɚɮɚɬɢɲ ɞɚ ɝɨ ɨɞɪɚɛɨɬɢɲ ɤɚɤɨ ɧɚʁɝɨɥɟɦ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɰ ɢ ɧɚʁɞɨɛɪɨ ɲɬɨ ɭɦɟɟɲ. Ⱦɚ ɢɡɥɟɡɟɲ ɫɨ ɤɪɟɧɚɬɚ ɝɥɚɜɚ. Ɍɜɨʁɚɬɚ ɡɚɥɨɠɛɚ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɞɚ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɱɢɫɬɨ ɢ ʁɚɫɧɨ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɧ ɫɰɟɧɫɤɢ ʁɚɡɢɤ, ɫɟɤɨʁ ɜɨ ɫɚɥɨɧɨɬ ɞɚ ɫɥɭɲɧɟ ɢ ɪɚɡɛɟɪɟ, ʁɚ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɲ ɨɞ ɫɬɚɪɬɨɬ ɧɚ ɬɜɨʁɚɬɚ ɤɚɪɢɟɪɚ. ȳɚ ɧɚɭɱɢ ɥɢ ɤɚɤɨ ɱɥɟɧɤɚ ɧɚ Ⱦɟɬɫɤɚɬɚ ɪɚɞɢɨ-ɞɪɚɦɚ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ ɋɤɨɩʁɟ (19631973), ɧɚ ɫɬɭɞɢɢɬɟ ɧɚ Ɏɚɤɭɥɬɟɬɨɬ ɡɚ ɞɪɚɦɫɤɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɤɨɢ ɩɨ ɞɢɩɥɨɦɢɪɚʃɟɬɨ ɜɨ 1976 ɛɟɲɟ ɩɪɨɝɥɚɫɟɧɚ ɢ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɚɪ ɫɬɭɞɟɧɬ ɧɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɨɬ „Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢ“, ɫɨ ɫɪɟɞɧɚ ɨɰɟɧɚ 9. 54. ɇɢɤɨɝɚɲ ɧɟ ɫɭɦ ɬɟ ɩɪɚɲɚɥɚ ɧɚ ɤɨʁ ɩɪɟɞɦɟɬ ɡɚɝɥɚɜɢ – ɧɟ ɞɨɛɢ 10.ɤɚ! ɑɢɫɬɢɨɬ ɫɰɟɧɫɤɢ ɝɨɜɨɪ ɫɬɚɧɚ ɬɜɨʁ ɡɚɤɨɧ ɢ ɬɜɨʁ ɛɟɥɟɝ, ɧɚɫɩɪɨɬɢ ɦɧɨɝɭɦɢɧɚ ɬɜɨɢ ɤɨɥɟɝɢ ɧɚ ɤɨɢ ɬɨɚ ɧɟ ɢɦ ɭɫɩɟɜɚ, ɢɚɤɨ Ɍɢ ɧɟ 129


TEATARSKI GLASNIK ȱ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɨɬ ɧɚ ɬɜɨʁɨɬ ɆɇɌ ɬɟ ɢɦɚɥɨ ɢ ɤɨɝɚ ɬɟ ɧɟɦɚɥɨ: ɫɢ ɫɦɢɫɥɭɜɚɥɚ ɫɜɨɢ ɩɪɨɟɤɬɢ ɢ ɫɬɨɢɱɤɢ ɫɢ ɝɢ ɢɡɞɪɠɭɜɚɥɚ. Ʉɚɤɨ ɢ ɞɟɧɟɫ. ɋɢ ɢɝɪɚɥɚ ɢ ɢɝɪɚɲ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɬɟ ɫɰɟɧɢ ɜɨɧ ɋɤɨɩʁɟ, ɤɚɤɨ ɝɨɫɬɢɧɤɚ.

ɫɜɟɬɫɤɢ ɢ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɚɜɬɨɪɢ. Ƚɢ ɫɨɡɞɚɜɚɲ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɫɨ ɫɜɨʁ ɫɬɚɜ ɡɚ ɬɨʁ ɦɚɥ/ɝɨɥɟɦ, ɞɨɛɚɪ/ɥɨɲ ɱɨɜɟɤ ɨɞ ɫɚɜɟɤ ɢ ɡɚ ɫɚɜɟɤ. Ʉɨɝɚ ɧɢ ɞɨɤɚɠɭɜɚɲ ɞɟɤɚ ɞɟɜɨʁɤɚɬɚ ʂɭɛɢ ɢ ɡɦɟʁ, ɢ ɡɦɟʁɨɬ ʂɭɛɢ ɞɟɜɨʁɤɚ ... ɫɨɧɨɬ ɟ ɱɭɞɟɫɧɨ ɭɛɚɜ, ɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɛɟɫɤɪɚʁɧɨ ɬɚɠɟɧ. Ⱥɦɚ ɢ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɱɤɢ ɭɛɚɜ. ɑɭɞɟɫɧɨ ɫɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɜɚɲ. ɇɟɲɬɨ ɨɞ ɪɚɼɚʃɟ, ɩɨɜɟʅɟ ɫɨ ɬɜɨʁɚɬɚ ɬɜɪɞɨɤɨɪɧɨɫɬ ɞɚ ɫɨɜɥɚɞɚɲ ɫè. Ⱦɚ, ɨɞɥɢɱɧɚ ɫɢ ɢ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ ɡɚ ɞɟɰɚ ɤɨɝɚ ɫɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɜɚɲ ɜɨ ɧɚʁɝɨɥɟɦɨɬɨ/ɧɚʁɦɚɥɨ ɞɟɬɟ ɦɟɼɭ ɧɢɜ. Ʉɚɤɨ ɂɜɚɧɤɚ, ɤɚɤɨ ɒɚɲɥɟ ɨɞ Ɂɚɲɥɟ ɢɥɢ ɛɢɥɨ ɤɨʁ ɞɪɭɝ ɥɢɤ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɡɚ ɞɟɰɚ, ɞɪɚɝɚ ɋɧɟɲɤɚ, ɬɢ ɫɢ ɢɝɪɚɲ, ɫɟ ɡɚɛɚɜɭɜɚɲ ɢ ɞɟɰɚɬɚ, ɨɞɪɟɞ, ɬɟ ɫɚɤɚɚɬ. ɂɫɬɨ ɤɚɤɨ ɢ ɜɨ ɬɟɥɟɜɢɡɢɫɤɢɬɟ ɫɟɪɢɢ ɡɚ ɞɟɰɚ.

ɋɟɝɚ, ɤɨɝɚ ɫɟ ɜɪɚʅɚɦ ɧɚ ɬɜɨɢɬɟ ɥɢɤɨɜɢ, ɨɞɧɨɫɧɚ ɧɚ ɬɜɨʁɚɬɚ ɢɝɪɚ ɜɨ ɧɚʁ ɧɚʁɪɚɡɥɢɱɧɢ ɥɢɤɨɜɢ ɨɞ ɧɚʁ ɧɚʁɪɚɡɥɢɱɧɢ ɜɪɟɦɢʃɚ, ɧɚ ɧɚʁ ɧɚʁɪɚɡɥɢɱɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢ ɨɞ ɬɭɤɚ ɢɥɢ ɨɞ ɧɟɤɚɞɟ ɜɨ ɫɜɟɬɨɬ (ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɬɨɚ ɞɚɥɢ ɧɨɜɢɨɬ ɥɢɤ ɬɢ ɟ ɨɞ ɞɨɦɚɲɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚ ɢɥɢ ɛɢɬɨɜɚ ɞɪɚɦɚ, ɜɨ ɫɜɟɬɫɤɚɬɚ ɤɥɚɫɢɤɚ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɨɫɬɚ ɢɥɢ ɨɞ ɚɧɬɢɤɚɬɚ), ɫɨɫɟɦɚ ɫɭɦ ɫɢɝɭɪɧɚ ɞɟɤɚ ɧɚ ɫɟɤɨʁ ɥɢɤ ɦɭ ɩɪɢɨɼɚɲ ɫɨ ɧɨɜɚ ɜɨɡɛɭɞɚ ɢ ɤɨɧ ɧɟɝɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɲ ɤɚɤɨ ɤɨɧ ɫɜɨʁ ɧɨɜ ɚɤɬɟɪɫɤɢ ɩɨɞɜɢɝ.

ɇɟ ɟɞɧɚɲ, ɤɚɤɨ ɢ ɬɜɨɢɬɟ ɤɨɥɟɝɢ, ɡɚ ɦɟɧɟ ɫɢ ɛɢɥɚ ɯɟɪɨʁ. Ⱥɜɬɨɪɨɬ ɢɦɚɥ ɟɞɟɧ ɫɬɚɜ, ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɞɪɭɝ, ɚ ɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚɬɚ ɫɢ Ɍɢ – ɚɤɬɟɪɨɬ/ɚɤɬɟɪɢɬɟ. Ɂɚɬɨɚ ɢ ɱɟɫɬɨ ɜɟ ɢɦɚɦ ɡɚ ɯɟɪɨɢ. Ʉɨʁɡɧɚɟ, ɦɨɠɟɛɢ ɢ ɡɚɬɨɚ Ɍɢ, ɧɚ ɬɚɤɜɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɤɨʁ ɚɤɬɟɪɨɬ ɢɦɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ, ɦɭ ɫɟ ɫɩɪɨɬɢɜɫɬɚɜɢ ɩɚ ɢ ɨɮɢɰɢʁɚɥɧɨ ɢɡɭɱɢ/ɦɚɝɢɫɬɪɢɪɚ ɢ ɪɟɠɢʁɚ. Ɂɚ ɬɜɨɢɬɟ ɤɨɥɟɝɢ ɞɚ ʁɚ ɢɦɚɚɬ ɜɢɫɬɢɧɫɤɚɬɚ ɩɨɞɞɪɲɤɚ ɨɞ ɪɟɠɢɫɟɪɤɚ ɤɨʁɚ ɞɨɛɪɨ ɝɢ ɡɧɚɟ ɦɚɤɢɬɟ ɧɚ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɞɨɞɟɤɚ ɫɟ ɝɨɬɜɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ, ɚ ɬɢɟ ɫɟ „ɩɨʁɚɤɢ“ ɨɞ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ. Ⱥɦɚ, ɬɨʁ ɜɨ ɬɨʁ ɦɢɝ ɟ „ɤɨɦɚɧɞɚɧɬ ɧɚ ɩɚɪɚɞɚɬɚ“.

ɋɩɨɪɟɞ ɬɨʁ ɩɪɢɧɰɢɩ ɢ ɬɢ ɝɨ ɩɨɥɧɢɲ ɫɜɨʁɨɬ „ɤɨɜɱɟɝ ɫɨ ɜɪɟɦɟ“ (ɤɚɤɨ ɦɨʁɨɬ ɡɚ ɤɨʁ ɩɢɲɭɜɚɦ ɧɚ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ), ɫɜɨʁɨɬ ɦɨɦɢɧɫɤɢ ɤɨɜɱɟɝ ɜɨ ɤɨʁ ɧɚɦɟɫɬɨ ɬɚɧɬɟɥɢ (ɬɢ ɢ ɨɧɚɤɚ ɫɢ ɝɢ ɧɨɫɢɲ ɧɚ ɫɟɛɟ) ɝɢ ɪɟɞɢɲ ɫɜɨɢɬɟ ɥɢɤɨɜɢ. Ɇɟɼɭ ɬɨʁ ɬɜɨʁ ɦɨɦɢɧɫɤɢ ɱɟɢɡ ɫɟ ɨɧɢɟ ɥɢɤɨɜɢ ɫɨ ɤɨɢ ɫɢ ʁɚ ɩɨɥɧɟɥɚ ɢ ʁɚ ɩɨɥɧɢɲ ɫɰɟɧɚɬɚ. ɇɟ ɫɭɦ ɬɟ ɫɥɭɲɧɚɥɚ ɞɚ ɝɨ ɡɝɪɟɲɢɲ ɬɟɤɫɬɨɬ ɢɥɢ, ɩɚɤ, ɝɨɥɟɦ ɦɚɯɟɪ ɫɢ ɩɚ ɬɨɚ ɧɟ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚ. Ⱥɦɚ ɧɟ, ɫɢɝɭɪɧɚ ɫɭɦ ɞɟɤɚ ɝɨ ɡɧɚɟɲ ɧɚɢɡɭɫ ɭɲɬɟ ɧɚ ɱɢɬɚɱɤɢɬɟ ɩɪɨɛɢ. ɉɚɪɚɥɟɥɧɨ ɝɨ ɨɬɤɪɢɜɚɲ ɤɚɪɚɤɬɟɪɨɬ ɢ ɧɚ ɫɟɤɨʁ, ɚɦɚ ɛɚɲ ɧɚ ɫɟɤɨʁ, ɦɭ ɞɚɜɚɲ ɨɞ ɫɟɛɟ. Ʉɚɤɨ ɫɜɨʁ ɩɟɱɚɬ ɜɨ/ɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɨɬ, ɫɭɞɛɢɧɚɬɚ, ɪɚɞɨɫɬɚ ɢɥɢ ɬɚɝɚɬɚ ɧɚ ɥɢɤɨɬ/ʁɭɧɚɤɨɬ ɤɨʁ ɞɟɧɟɫ/ɭɬɪɟ ʅɟ ɝɨ ɨɞɢɝɪɚɲ/ɫɨɨɱɢɲ ɫɨ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ.

Ʉɚɤɨ ɚɤɬɟɪɤɚ, ɤɚɤɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɤɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɚɤɨ ɩɨɫɜɟɬɟɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬ ɧɚ ɪɚɡɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ ɧɚʁɦɥɚɞɢɬɟ, ɤɚɤɨ ɩɪɢʁɚɬɟɥɤɚ ɢ ɤɚɤɨ ɱɨɜɟɤ, ɦɨɪɚɦ ɞɚ ɬɢ ɩɪɢɡɧɚɚɦ ɞɪɚɝɚ ɋɧɟɲɤɚ, ɬɟ ɨɬɤɪɢɜɚɜ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ. Ɍɢ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ʁɚɫ ɜɨ ɫɚɥɨɧɨɬ; ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ, ɪɚɡɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨɬɨ ɛɢɮɟ, ɧɚ ɧɟɤɨɥɤɭ ɩɚɬɭɜɚʃɚ ɫɨ ɆɇɌ ɧɚɞɜɨɪ ɨɞ ɡɟɦʁɚɜɚ, ɧɚ ɟɞɧɨ (ɞɭɪɢ ɢ ɬɪɚɭɦɚɬɢɱɧɨ, ɫɚɦɨ ɧɢɟ ɞɜɟɬɟ) ɧɚ ɪɟɥɚɰɢʁɚ ɋɤɨɩʁɟ – Ɉɯɪɢɞ, ɧɚ ɞɪɭɠɛɢ ɫɨ ɞɪɭɝɢ ɚɤɬɟɪɢ, ɫɨ ɩɪɢʁɚɬɟɥɢ... ɉɪɟɰɢɡɧɚ ɫɢ ɢ ɬɨɱɧɚ. Ʉɚɤɨ ɲɬɨ ʂɭɛɚɦ ɞɚ ɤɚɠɚɦ ɢ ɬɢ ɫɚɤɚɲ, ɢ ɭɫɩɟɜɚɲ, ɞɚ ɫɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪ ɧɚ ɫɜɨɟɬɨ ɜɪɟɦɟ: ɜɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɬɟ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ, ɩɪɢ ɢɡɜɟɞɛɢɬɟ, ɧɚ ɡɚɤɚɠɚɧɢɬɟ ɫɪɟɞɛɢ. ɋɬɢɝɧɭɜɚɲ ɧɚ ɫè ɢ ɫɟɤɚɞɟ ɤɚɞɟ ɬɪɟɛɚ ɢɥɢ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɫɚɤɚɲ ɞɚ ɫɢ.

ȳɚɫɧɨ ɟ ɞɟɤɚ ɪɚɡɦɢɫɥɭɜɚɲ ɦɧɨɝɭ. Ⱦɟɤɚ ɨɬɤɪɢɜɚɲ ɫɥɨʁ ɩɨ ɫɥɨʁ. Ⱦɟɤɚ ɧɟ ɫɟ ɜɩɪɟɝɧɭɜɚɲ ɜɨ ɬɭɼ ɥɢɤ, ɚ ɞɚ ɧɟ ɝɨ ɧɚʁɞɟɲ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢɨɬ ɤɥɭɱ ɞɨ ɧɟɝɨ. ɋɢ ɪɚɛɨɬɟɥɚ ɫɨ ɦɧɨɝɭ ɪɟɠɢɫɟɪɢ ɢɚɤɨ ɫɟɝɚ ɢ ɤɚɤɨ ɪɟɠɢɫɟɪɤɚ ɢɝɪɚɲ ɜɨ ɫɜɨɢ ɪɟɠɢɢ. ȿ ɬɨɚ ʅɟ ɦɨɪɚɲ Ɍɢ ɞɚ ɝɨ ɨɛʁɚɫɧɢɲ: ɤɚɤɨ ɫɟ ɱɭɜɫɬɜɭɜɚɲ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɩɪɨɛɢɬɟ ɤɨɝɚ ɫɢ ɢ ɧɚ ɫɰɟɧɚ ɢ ɜɨ ɝɥɟɞɚɥɢɲɬɟɬɨ – ɤɚɤɨ ɪɟɠɢɫɟɪɤɚ ɧɚ ɧɨɜɢɨɬ ɩɪɨɟɤɬ ɢ ɤɚɤɨ ɚɤɬɟɪɤɚ ɤɨʁɚ ɟ ɜɨ ɩɨɞɟɥɛɚɬɚ ɜɨ ɧɨɜɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ. ɉɪɢɦɟɧɭɜɚɲ ɧɨɜ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɜɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɨɩɫɟɫɢɜɧɚ ɫɬɪɚɫɬ ɤɨɧ ɚɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɢɝɪɚ. ɂ, ɫɟ ɪɚɡɛɢɪɚ, ɤɨɧ ɬɟɚɬɚɪɨɬ.

ɉɨɜɨɞɨɬ ɟ ɪɟɫɩɟɤɬɚɛɢɥɟɧ: Ɍɢ ɤɚɤɨ ɚɤɬɟɪɤɚ. Ⱥ ɬɨɚ ɫɢ, ɧɟɥɢ, ɭɲɬɟ ɨɞ ɞɟɬɟ (ɜɨ Ⱦɟɬɫɤɨɬɨ ɞɪɚɦɫɤɨ ɫɬɭɞɢɨ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ ɋɤɨɩʁɟ), ɬɟ ɢɦɚɥɨ ɧɚ ɭɱɢɥɢɲɧɢɬɟ ɩɪɢɪɟɞɛɢ, ɤɚɤɨ ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ɩɨ ɝɥɭɦɚ – ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɢ ɨɧɚɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɢ ɨɧɚɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚɬɚ. Ʉɚɤɨ ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɚ ɚɤɬɟɪɤɚ ɤɨʁɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɢɝɪɚ ɧɚ

Ɍɚɤɚ ɫɨ ɝɨɞɢɧɢ, ɫɨ ɞɟɰɟɧɢɢ... ɂ ɨɫɬɚɧɢ ɬɚɤɜɚ ɜɨ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɢ ɞɟɰɟɧɢɢ. Ɍɜɨʁɚ Ʌɢɥʁɚɧɚ Ɇɚɡɨɜɚ

130


TEATARSKI GLASNIK ȱ

ZORAN T. JOVANOVI]: OD PREPISKATA NA SLOBODAN A. JOVANOVI] SO DRAMSKI AVTORI OD „JU@NA SRBIJA“ (1936-1938) Ɇɨʁɨɬ ɩɨɡɧɚɧɢɤ ɨɞ Ȼɟɥɝɪɚɞ Ɂɨɪɚɧ ɬ. ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ ɦɢ ɝɨ ɞɚɞɟ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɡɚɩɢɫ ɩɨɞ ɧɚɫɥɨɜ „ȼɚɪɞɚɪɫɤɢ ɡɛɨɪɧɢɤ 5" ɡɚ ɩɪɟɩɢɫɤɢɬɟ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ Ⱥ. ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ ɫɨ ɞɪɚɦɫɤɢɬɟ ɚɜɬɨɪɢ ɨɞ „ȳɭɠɧɚ ɋɪɛɢʁɚ“ (Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ) (1936-1938 ɝɨɞɢɧɚ), ɨɛʁɚɜɟɧ ɜɨ Ȼɟɥɝɪɚɞ, ɤɚɤɨ ɩɨɫɟɛɟɧ ɫɟɩɚɪɚɬ ɜɨ 2006 ɝɨɞɢɧɚ. ȼɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɜɨ ɇɚɪɨɞɧɨɬɨ ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ „Ʉɪɚʂ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ I" ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ ɋɥɨɛɨɞɚɧ Ⱥ. ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ ɛɢɥ ɨɮɢɰɢʁɚɥɧɨ ɢɦɟɧɭɜɚɧ ɡɚ ɥɟɤɬɨɪ, ɚ, ɜɫɭɲɧɨɫɬ, ɝɢ ɨɛɚɜɭɜɚɥ ɪɚɛɨɬɢɬɟ ɤɚɤɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɧɚ Ⱦɪɚɦɚ, ɞɪɚɦɚɬɭɪɝ ɢ ɥɟɤɬɨɪ (ɨɞ ɚɩɪɢɥ 1935 ɞɨ ɚɜɝɭɫɬ 1938), a ɬɨɚ ɝɢ ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɪɚɛɨɬɢ, ɡɚ ɤɨɢ ɫɚɦɢɨɬ ɩɢɲɭɜɚ ɜɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɛɢɨɝɪɚɮɢʁɚ: „Ƚɢ ɱɢɬɚɜ ɬɟɤɫɬɨɜɢɬɟ ɤɨɢ ɩɪɢɫɬɢɝɚɥɟ (ɜɨ ɩɪɨɫɟɤ ɨɤɨɥɭ ɫɬɨɬɢɧɚ ɜɨ ɝɨɞɢɧɚɬɚ), ɪɟɮɟɪɢɪɚɜ ɡɚ ɧɢɜ, ɫɨ ɩɪɟɞɥɨɡɢ ɧɟɤɨɢ ɢ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɟɞɚɬ, ɜɪɲɟɜ ɩɪɟɩɢɫɤɚ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ, ɩɪɢɫɭɫɬɜɭɜɚɜ ɧɚ ɩɪɨɛɢɬɟ, ɩɨɦɚɝɚɜ ɜɨ ɞɪɚɦɫɤɢɬɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɞɚɜɚɜ ɥɟɤɬɨɪɫɤɢ ɭɩɚɬɫɬɜɚ". ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɡɚɱɭɜɚɧɚɬɚ ɚɪɯɢɜɫɤɚ ɝɪɚɼɚ ɨɞ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɨɫɬɚɜɧɢɧɚ ɤɨʁɚ ɢɦ ʁɚ ɞɚɥɚ ɧɚ ɭɜɢɞ ɝɨɫɩɨɼɚɬɚ Ȼɨʁɤɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ, ɫɨɩɪɭɝɚɬɚ ɧɚ ɩɨɤɨʁɧɢɨɬ ɋɥɨɛɨɞɚɧ, ɢɦɚɜɦɟ ɩɪɢɥɢɤɚ ɞɚ ɨɛʁɚɜɢɦɟ ɞɟɥ ɨɞ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɩɪɟɩɢɫɤɚ ɫɨ ɞɪɚɦɫɤɢɬɟ ɚɜɬɨɪɢ ɨɞ ȳɭɠɧɚ ɋɪɛɢʁɚ (Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ). ɋɥɨɛɨɞɚɧ Ⱥ. ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ ɨɫɨɛɟɧɨ ɫɟ ɡɚɥɚɝɚɥ ɢ ɚɧɝɚɠɢɪɚɥ ɡɚ ɢɡɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɟɥɚ ɨɞ ɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɠɢɜɨɬ, ɩɢɲɚɧɢ ɫɨ ɧɚɪɨɞɟɧ ʁɚɡɢɤ, ɧɚ ɞɢʁɚɥɟɤɬ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɬɨɝɚɲ ɫɟ ɩɢɲɭɜɚɥɨ ɢ ɡɛɨɪɭɜɚɥɨ, ɛɢɞɟʁʅɢ ɤɚɤɨ ɤɧɢɠɟɜɟɧ ʁɚɡɢɤ ɧɟ ɛɢɥ ɤɨɞɢɮɢɰɢɪɚɧ. Ȼɢɥ ɞɟɫɧɚ ɪɚɤɚ ɧɚ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɨɬ ȼɟɥɢɦɢɪ ɀɢɜɨɢɧɨɜɢʅ-Ɇɚɫɭɤɚ, ɭɝɥɟɞɟɧ ɤɧɢɠɟɜɧɢɤ, ɞɪɚɦɫɤɢ ɚɜɬɨɪ ɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɤɪɢɬɢɱɚɪ, ɢ ɧɚɢɞɭɜɚɥ ɧɚ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɰɟɥɨɫɧɨ ɪɚɡɛɢɪɚʃɟ ɡɚ ɫɜɨɟɬɨ ɡɚɥɚɝɚʃɟ. Ɉɞ ɩɪɢɥɨɠɟɧɚɬɚ ɩɪɟɩɢɫɤɚ ɫɨ ɏɪɢɫɬɨ ȳ. Ʉɪɥɟɜɢʅ (Ɋɢɫɬɨ Ʉɪɥɟ), ɤɨɧɞɭɪɚʇɢʁɚ, Ⱦɢɦɢɬɚɪ Ʉ. Ʉɨɱɨɜɢʅ, ɬɟɪɡɢʁɚ, ɢ Ɏɢɥɢɩ Ʉɚɜɚɟɜ, ɭɱɢɬɟɥ, ɫɢɬɟ ɬɪɨʁɰɚ ɨɞ ɋɬɪɭɝɚ, ɢ ɞ-ɪ Ɍɨɦɨ ɋɦɢʂɚɧɢʅ, ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɧɚ Ʉɪɚɥɫɤɚɬɚ ɛɚɧɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ

ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ, ɫɟ ɝɥɟɞɚ ɧɚɫɬɨʁɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɨɬ ɢ ɥɟɤɬɨɪɨɬ ɧɚ ɋɤɨɩɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɞɚ ɩɪɨɧɚʁɞɟ ɧɨɜɢ, ɢɡɜɨɪɧɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɚɜɬɨɪɢ ɨɞ ɫɪɟɞɢɧɚɬɚ ɛɟɡ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ, ɚɦɚ ɫɨ ɢɫɤɨɧɫɤɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɡɚ ɫɥɢɤɚʃɟ ɧɚ ɩɨɬɪɟɫɧɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɧɢ ɱɨɜɟɱɤɢ ɞɪɚɦɢ, ɫɨ ɤɨɢ ɩɨɞɪɚɱʁɟɬɨ ɧɚ ɩɟɱɚɥɛɚɪɫɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɨɬɫɟɤɨɝɚɲ ɢɦɚɥɚ ɜɨ ɢɡɨɛɢɥɫɬɜɨ. ɋɚɦɢɨɬ ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ ɜɟɥɢ ɞɟɤɚ ɢɦɚɥ „ɝɨɥɟɦ ɭɞɟɥ ɜɨ ɢɡɜɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɉɚɧɨɜɢɬɟ „ɉɟɱɚɥɛɚɪɢ" ɢ ɧɚ ɂʂɨɜɫɤɢ „ɇɚɝɚɡɢɥ ɱɨɜɟɤɨɬ" ɢ „Ʌɟɧɱɟ Ʉɭɦɚɧɨɜɱɟ".

ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ, „ɩɪɜ ʁɚ ɩɪɨɱɢɬɚɥ ɞɪɚɦɚɬɚ ɧɚ ɫɬɪɭɲɤɢɨɬ ɤɨɧɞɭɪɚʇɢʁɚ Ʉɪɥɟ „ɉɚɪɢɬɟ ɫɟ ɨɬɟ131


TEATARSKI GLASNIK ȱ

ɩɭɜɚɱɤɚ" ɢ ɨɛɪɧɚɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ", ɤɨɟ ɩɪɟɩɢɫɤɚɬɚ, ɧɚ ɦɨɲɧɟ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɟɧ ɢ ɡɚɧɢɦɥɢɜ ɧɚɱɢɧ, ɛɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɝɨ ɩɨɬɜɪɞɭɜɚ. Ɂɚɥɚɝɚʃɟɬɨ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ Ⱥ. ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ, ɡɚ ɞɟɥɚ ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ʁɚɡɢɤ, ɞɭɪɢ ɧɚ ɪɚɡɧɢ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɢʁɚɥɟɤɬɢ, ɞɨɚɼɚɥɨ ɨɞ ɭɛɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɞɟɤɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɨɜɪɡɚɧ ɫɨ ɫɪɟɞɢɧɚɬɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɞɟɥɭɜɚ".

„Ɇɨɪɢ ɦɨɦɟ, ɦɚɥɤɨ ɦɨɦɟ", ɞɨɞɚʁɬɟ ɝɢ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɞɜɚɬɚ ɩɪɨɩɭɲɬɟɧɢ ɪɟɞɨɜɢ: „Ȼɟɥɚɪɢɡɚ ɧɚɬɨɩɭɜɚɦ, ɇɚ ɝɪɚɞɢʁɚ ɧɚɪɟɞɭɜɚɦ“. ɒɬɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɞɨ ɦɟɥɨɞɢʁɚɬɚ, ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɩɟɫɧɚ ɤɨʁɚ ʁɚ ɫɬɚɜɢɜ ɜɨ ɱɟɬɜɪɬɢɨɬ ɱɢɧ, ʅɟ ɦɭ ɩɢɲɚɦ ɧɚ ɦɨʁɨɬ ɞɪɭɝɚɪ ɜɨ ɏɢɝɢɟɧɫɤɢɨɬ ɡɚɜɨɞ, ɧɟɤɚ ɞɨʁɞɟ ɤɚʁ ȼɚɫ, ɩɚ ɩɪɚɬɟɬɟ ɝɨ ɤɚʁ ɝɨɫɩɨɞɢɧɨɬ ɒɢʁɚɱɤɢ ɡɚ ɤɨɦɩɨɧɢɪɚʃɟ.

Ɂɨɪɚɧ Ɍ. ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ ɋɪɞɟɱɧɨ Be ɩɨɡɞɪɚɜɭɜɚ ɏ.Ʉɪɥɟɜɢʅ (Ʉɪɥɟ)

DVE PISMA NA HRISTO T. KRLE

TRI PISMA NA FILIP KAVAJAC

ɋɬɪɭɝɚ, 6 ɮɟɜɪɭɚɪɢ 1938. 1 7. ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ 1936, ɋɬɪɭɝɚ

ȼɢɫɨɤɨɩɨɱɢɬɭɜɚɧ Ƚ. ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ, ɇɚ ɱɟɬɜɪɬɢ ɨɜɨʁ ɦɟɫɟɰ ɦɟ ɩɨɫɟɬɢ Ɏɢɥɢɩ Ʉɚɜɚʁɚɰ, ɭɱɢɬɟɥ, ɢ ɩɨ ɬɨʁ ɩɨɜɨɞ ɦɟ ɢɡɜɟɫɬɢ ɞɟɤɚ ȼɢɟ ɫɨ ɟɞɧɨ ɜɚɲɟ ɩɢɫɦɨ ɫɬɟ ɩɨɤɚɠɚɥɟ ɠɟɥɛɚ, ɦɨɟɬɨ ɫɤɪɨɦɧɨ ɞɟɥɨ „ɉɚɪɢɬɟ ɫɟ ɨɬɟɩɭɜɚɱɤɚ“ ɩɨ ɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɝɨ ɞɨɛɢɟɬɟ ɢ ɩɪɨɱɢɬɚɬɟ. ɂɡɥɟɝɭɜɚʁʅɢ ɧɚ ɬɚɚ ɠɟɥɛɚ ɜɨ ɩɪɟɫɪɟɬ, ʁɚɫ ȼɚɦ, ɟɜɟ, ɜɨ ɩɪɢɥɨɝɨɜ ɜɢ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚɦ ɟɞɟɧ ɢɫɬɩɪɢɦɟɪɨɤ ɫɨ ɦɨɥɛɚ, ɡɚɫɟɝɚ, ɞɨ ɞɟɮɢɧɢɬɢɜɧɚ ɨɞɥɭɤɚ, ʁɚɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɛɢɞɟ ɢɡɜɟɫɬɟɧɚ.“ ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ, Be ɡɚɦɨɥɭɜɚɦ ɡɚ ɫè ɲɬɨ ɟ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɞɨɫɬɚɜɟɧɨɬɨ ɞɟɥɨ ɝɨ ɢɫɩɪɚɬɢɬɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɧɚ ɦɨʁɚ ɚɞɪɟɫɚ. Ɉɞɧɚɩɪɟɞ ɡɚɛɥɚɝɨɞɚɪɭɜɚʁʅɢ ɧɚ ɫè ʁɚɫ ȼɚɫ, ɝɨɫɩɨɞɢɧɟ Ʌɟɤɬɨɪɟ ɜɟ ɡɚɦɨɥɭɜɚɦ ɢ ɜɨ ɨɜɚɚ ɩɪɢɥɢɤɚ ɞɚ ɝɢ ɩɪɢɦɢɬɟ ɢɡɪɚɡɢɬɟ ɧɚ ɦɨɟɬɨ ɥɢɱɧɨ ɩɨɱɢɬɭɜɚʃɟ. Co ɩɨɱɢɬ, X. Ʉɪɥɟɜɢʅ (Ʉɪɥɟ)

ɉɨɱɢɬɭɜɚɧ Ƚɨɫɩɨɞɢɧɟ, ɂ ɚɤɨ ɧɟɩɨɡɧɚɬ, ɞɨɡɜɨɥɟɬɟ ɡɚ ɱɚɫ ɞɚ ȼɢ ɨɞɡɟɦɚɦ ɧɟɤɨɥɤɭ ɦɨɦɟɧɬɢ, ɢɧɚɤɭ ɫɤɚɩɨ ɢ ɞɪɚɝɨɰɟɧɨ ɜɪɟɦɟ. Ƚ. Ʉɨʇɨɦɚɧɨɜɢʅ ȼɚɧɼɟɥ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɜɨ Ɉɯɪɢɞɫɤɚɬɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚ, ɦɢ ɩɪɟɩɨɪɚɱɚ ɞɚ ȼɢ ɩɢɲɚɦ, ɜɟɥɟʁʅɢ ɦɢ ɞɟɤɚ ɥɟɬɨɫɤɚ, ɤɨɝɚ ɫɬɟ ɫɟ ɫɪɟɬɧɚɥɟ ɫɨ ɧɟɝɨ ɜɨ Ɉɯɪɢɞ, ɫɬɟ ɫɟ ɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɥɟ ɡɚ ɦɟɧɟ, ɚ ɢ ɞɟɤɚ ɡɚ ɬɨɚ ɢ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ ɫɬɟ ɦɭ ɩɢɲɭɜɚɥɟ. Ɉɞɾɢɜɚʁʅɢ ɫɟ ɧɚ ɬɚɚ ɧɟɝɨɜɚ ɢ ȼɚɲɚ ɠɟɥɛɚ, ʁɚɫ ɡɚ ɫɟɝɚ ȼɢ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚɦ ɫɨ ɨɜɚɚ ɤɚɪɬɚ, ɜɨ ɤɨʁɚ ɩɪɢɥɢɤɚ ɦɢ ɩɪɚɜɢ ɱɟɫɬ ɞɚ Be ɢɡɜɟɫɬɚɦ ɞɟɤɚ ȼɢ ɝɨ ɫɬɚɜɚɦ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟ ɫɟɬɨ ɦɨɟ ɫɤɪɨɦɧɨ ɡɧɚɟʃɟ. ȷɟ ɦɢ ɛɢɞɟ ɦɢɥɨ ɚɤɨ ɦɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢɬɟ ɢ ɦɢ ɞɚɞɟɬɟ ɭɩɚɬɫɬɜɨ ɜɨ ɤɨʁ ɩɪɚɜɟɰ ɞɚ ɪɚɛɨɬɚɦ ɢ ɩɢɲɭɜɚɦ, ɢ ɲɬɨ ɧɚʁɦɧɨɝɭ ɛɢ ɜɪɟɞɟɥɨ ɞɚ ɫɟ ɩɢɲɭɜɚ ɡɚ ɧɚɲɟɬɨ ɛɚɧɨɜɢɧɫɤɨ ɝɥɚɫɢɥɨ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɞɧɟɜɧɢɤ ɜɨ ɧɚɲɚɬɚ ɛɚɧɨɜɢɧɚ „ȼɚɪɞɚɪ“. Ɉɱɟɤɭɜɚʁʅɢ ɝɨ ȼɚɲɢɨɬ ɰɟɧɟɬ ɨɞɝɨɜɨɪ, ʁɚɫ Be ɦɨɥɚɦ ɞɚ ɦɢ ʁɚ ɢɫɩɪɚɬɢɬɟ ɤɧɢɝɚɬɚ „Ȼɭɝɚɪɫɤɚ ɟɤɡɚɪɯɢʁɚ" ɨɞ ȼɚɲɢɨɬ Ƚɨɫɩ. ɬɚɬɤɨ. ɉɚɪɢɬɟ ʅɟ ȼɢ ɝɢ ɢɫɩɪɚɬɚɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨ. ɉɪɢɦɟɬɟ ɭɜɟɪɭɜɚʃɟ ɡɚ ɦɨɟɬɨ ɨɞɥɢɱɧɨ ɩɨɱɢɬɭɜɚʃɟ, Ɏɢɥɢɩ Ɍ. Ʉɚɜɚʁɚɰ, ɭɱɢɬɟɥ

Ⱥɞɪɟɫɚ: ɏɪɢɫɬɨ Ʉɪɥɟɜɢʅ (Ʉɪɥɟ), ɤɨɧɞɭɪɚʇɢɟɤɢ ɞɭʅɚɧ 2 ɋɬɪɭɝɚ, 29 ɦɚɪɬ 1938. Ƚɨɫɩɨɞɢɧɟ Ʌɟɤɬɨɪɟ, ȿɬɟ ȼɢ ɝɨ ɢɫɩɪɚʅɚɦ ɱɟɬɜɪɬɢɨɬ ɱɢɧ, ɜɨ ɪɚɤɨɩɢɫ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢɜɦɟ. Ɂɧɚɦ ɞɟɤɚ ɟ ɧɟɩɪɢʁɚɬɧɨ, ɚɦɚ ɫɟɩɚɤ ɫɟ ɧɚɞɟɜɚɦ ɞɟɤɚ ɟ ɱɢɬɥɢɜ ɢ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɦɧɨɝɭ ɞɚ ɜɟ ɢɡɦɚɱɢ. Ɉɬɤɚɤɨ ɫɟ ɪɚɡɛɨɥɟɜ ɢ ɭɲɬɟ ɫɭɦ ɛɨɥɟɧ, ɚɦɚ ɨɜɚɚ ɪɚɛɨɬɚ ɦɟ ɦɚɱɟɲɟ, ɩɚ ɤɚɤɨ-ɬɚɤɚ ɫɟ ɩɨɬɪɭɞɢɜ ɞɚ ʁɚ ɡɚɜɪɲɚɦ. Be ɦɨɥɚɦ, ɛɢɞɟɬɟ ɬɚɤɚ ɞɨɛɪɢ, ɤɨɝɚ ʅɟ ɨɬɩɨɱɧɟɬɟ ɫɨ ɩɪɨɛɢɬɟ, ɩɢɲɟɬɟ ɦɢ ɤɚɤɨ ɨɞɢ, ɤɚɤɨ ɢ ɡɚ ɞɟɧɨɬ ɤɨɝɚ ʅɟ ɛɢɞɟ ɡɚɤɚɠɚɧɚ ɩɪɟɦɢɟɪɚɬɚ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, Be ɦɨɥɚɦ, ɜɨ ɜɬɨɪɢɨɬ ɱɢɧ, ɤɚʁ ɡɚɜɪɲɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɩɟɫɧɚɬɚ:

2 4. ɮɟɜɪɭɚɪɢ 1938, ɋɬɪɭɝɚ ȼɪɚʅɚʁʅɢ ɫɟ ɨɞ ɭɱɢɥɢɲɬɟɬɨ, ɜɨ 11 ɱɚɫɨɬ, ɝɨ ɡɚɬɟɤɧɚɜ ɜɨ ɦɨʁɨɬ ɞɨɦ ȼɚɲɟɬɨ ɩɢɫɦɨ. Ɋɚɡɛɢɪɚʁʅɢ ʁɚ ɫɨɞɪɠɢɧɚɬɚ, ɨɞɦɚ ɡɚɦɢɧɚɜ ɢ ɝɨ ɩɨɛɚɪɚɜ ɝ. Ʉɪɥɟɜɢʅ, ɩɢɫɚɬɟɥɨɬ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɚ, ɩɨɬɨɱɧɨ ɬɪɚɝɟɞɢʁɚɬɚ. My ɝɨ ɩɪɨɱɢɬɚɜ ȼɚɲɟɬɨ ɩɢɫɦɨ ɢ ɦɭ ʁɚ ɨɛɪɚɡɥɨɠɢɜ ɪɚɛɨɬɚɬɚ. 132


TEATARSKI GLASNIK ȱ

ɉɢɫɚɬɟɥɨɬ ɝɨ ɡɚɬɟɤɧɚɜ ɜɨ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɞɭʅɚɧɱɟ, ɪɚɛɨɬɟʁʅɢ ɧɚ ɭɤɨɪɢɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɞɧɚ ɤɧɢɲɤɚ, ɡɚ ɤɨʁɚ ɨɬɩɨɫɥɟ ɞɨɡɧɚɜ ɞɟɤɚ ɟ ɞɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɤɨʁɚ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ. ɋɩɨɪɟɞ ɡɛɨɪɨɜɢɬɟ ɧɚ ɫɚɦɢɨɬ ɩɢɫɚɬɟɥ, ɞɪɚɦɚɬɚ ɟ ɝɨɬɨɜɚ ɢ ɨɜɢɟ ɞɟɧɨɜɢ, ɞɨɞɟɤɚ ɫɟ ɞɨɜɪɲɚɬ ɢɡɜɟɫɧɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɪɚɛɨɬɢ, ʅɟ ȼɢ ʁɚ ɢɫɩɪɚɬɚɦ ȼɚɦ ɧɚ ɚɞɪɟɫɚ ɤɨʁɚ ʅɟ ɛɢɞɟ ɩɨ ɛɚɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɢɫɚɬɟɥɨɬ. ɒɬɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɞɨ ɞɪɚɦɚɬɚ ʁɚɫ ɞɨ ɞɟɧɟɫ ɧɟ ɫɭɦ ɝɨ ɩɪɨɱɢɬɚɥ ɢ ɡɚ ɬɨɚ ɡɚ ɧɟɚ ɧɟ ɦɨɠɚɦ ɞɚ ɝɨ ɞɚɞɚɦ ɫɜɨʁɨɬ ɫɭɞ. Ɉɬɤɚɤɨ ʅɟ ʁɚ ɩɪɨɱɢɬɚɦ, ɚɤɨ ɢɦɚɦ ɜɪɟɦɟ ɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɜɨ ɩɪɨɩɪɚɬɧɨɬɨ ɩɢɫɦɨ, ɦɨɠɟɛɢ ʅɟ ɤɚɠɚɦ ɧɟɲɬɨ ɩɨɜɟʅɟ. Ɂɚ ɫɟɝɚ ɦɨɠɚɦ ɞɚ ȼɢ ɤɚɠɚɦ ɞɟɤɚ ɩɢɫɚɬɟɥɨɬ ɟ ɟɞɟɧ ɡɚɧɚɟɬɱɢʁɚ ɫɨ ɞɜɚ ɤɥɚɫɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚ, ɢ ɞɨɫɟɝɚ ɧɢɤɚɞɟ ɧɟ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚɥ ɚɦɚ ɤɚʁ ɧɟɝɨ ɫɟ ɱɭɜɫɬɜɭɜɚ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɰɢʁɚ ɢ ɞɚɪɛɚ, ɢ ɫɟ ɧɚɞɟɜɚɦ ɞɟɤɚ ɞɪɚɦɚɬɚ ʅɟ ɛɢɞɟ ɞɨɛɪɚ. Ⱦɟɦɟɤ ɬɚɤɚ, ɩɨ ɧɟɞɟɥɚ ɞɟɧɚ, ɬɪɭɞɨɬ ʅɟ ɝɨ ɢɫɩɪɚɬɢɦɟ ɩɪɟɤɭ ɩɨɲɬɚ ɩɪɟɩɨɪɚɱɚɧɨ, ɧɚ ȼɚɲɚɬɚ ɢɥɢ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɧɚ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ. ɇɚɲɢɨɬ ɞɪɭɝɚɪ ɢ ɩɪɢʁɚɬɟɥ ɝ. Ʉɨɱɨɜɢʅ, ɡɚ ɤɨʁ ɩɨɪɚɧɨ ȼɢ ɪɚɫɤɚɠɭɜɚɥ ɝ. Ʉɨʇɨɦɚɧɨɜɢʅ, ɱɢʁ ɪɚɫɤɚɡ ɟ ɨɬɩɟɱɚɬɟɧ ɜɨ „ȳɭɠɟɧ ɩɪɟɝɥɟɞ" ɧɚɩɢɲɚɥ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɟɞɧɚ ɤɨɦɟɞɢʁɚ. ȳɚɫ ɞɟɧɟɫ ɦɭ ʁɚ ɩɨɛɚɪɚɜ ɞɚ ȼɢ ʁɚ ɩɪɚɬɚɦ. ȼɨ ɬɚɚ ɩɪɢɥɢɤɚ ɝ. Ʉɨɱɨɜɢʅ ɦɭ ɪɟɤɨɥ ɞɟɤɚ ɤɨɦɟɞɢʁɚɬɚ ɦɭ ʁɚ ɩɪɚɬɢɥ ɧɚ ɝ. Ɇɢɬɪɨɩɚɧ ɞɚ ʁɚ ɨɛʁɚɜɢ ɜɨ „ȳɭɠɟɧ ɩɪɟɝɥɟɞ" ɩɚ ɦɟ ɡɚɦɨɥɢ ɡɚ ɨɜɚ ɢ ȼɚɫ ɡɚ ɨɜɚ ɞɚ Be ɢɡɜɟɫɬɚɦ ɞɚ ɫɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɬɟ ɡɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɤɨɦɟɞɢʁɚ. ɂ ɧɟɚ ɧɟɦɚɜ ɩɪɢɥɢɤɚ ɞɚ ʁɚ ɩɪɨɱɢɬɚɦ, ɛɢɞɟʁʅɢ ɝ. Ʉɨɱɨɜɢʅ ɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɦɢ ɟ ʂɭɛɨɦɨɪɟɧ ɧɚ ɥɢɬɟɪɚɪɟɧ ɩɥɚɧ ɚɦɚ ʁɚɫ ɧɟ ɨɛɪɧɭɜɚɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ʂɭɛɨɦɨɪɚ ɢ ɝɥɟɞɚɦ ɧɚ ɫɟɤɨʁ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɦɭ ɩɨɦɨɝɧɚɦ. Ɂɚɬɨɚ ɢ ɜɨ ɨɜɚɚ ɩɪɢɥɢɤɚ Be ɦɨɥɚɦ ɞɚ ɫɟ ɨɛɪɚɬɢɬɟ ɞɨ ɝ. Ɇɢɬɪɨɩɚɧ ɢ ɩɪɟɝɥɟɞɚʁɬɟ ʁɚ ɤɨɦɟɞɢʁɚɬɚ. Ⱥɤɨ ɦɨɠɟ ɧɟɲɬɨ ɞɚ ɛɢɞɟ, ɢ ɚɤɨ ɫɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɧɟɤɨɢ ɦɚɥɢ ɤɨɪɟɤɰɢɢ ɧɚ ɫɰɟɧɢɬɟ, ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɤɨɪɟɝɢɪɚʁɬɟ ɢ ɢɡɜɟɫɬɟɬɟ ɝɨ ɡɚ ɬɨɚ ɝ. Ʉɨɱɨɜɢʅ, ɢɥɢ ɚɤɨ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɚɬ ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɢɡɦɟɧɢ, ɢɡɜɟɫɬɟɬɟ ɦɟ ɦɟɧɟ.

Ɂɚ ɫɟɝɚ ɦɨɠɚɦ ɞɚ ȼɢ ɤɚɠɚɦ ɞɚ ɡɚ ɞɜɟɬɟ ɩɢɟɫɢ ɨɜɞɟ ɢɦɚ ɝɨɥɟɦ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɚ ɧɟ ɟ ɱɭɞɨ ɞɚ „ɭɞɚɪɨɬ ɧɚʁɞɟ ɢɫɤɪɚ ɜɨ ɤɚɦɟɧɨɬ" ɨɞɧɨɫɧɨ, ɞɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢ ɭɲɬɟ ɧɟɤɨʁ ɩɢɫɚɬɟɥ. ȼɨ ɨɜɚɚ ɩɪɢɥɢɤɚ ɩɪɢɦɟɬɟ ɝɨ ɭɜɟɪɭɜɚʃɟɬɨ ɡɚ ɦɨɟɬɨ ɨɞɥɢɱɧɨ ɩɨɱɢɬɭɜɚʃɟ, ɚ ɚɤɨ ɧɟɤɨɝɚɲ Be ɞɨɧɟɫɟ ɩɚɬɨɬ ɜɨ ɋɬɪɭɝɚ, ɩɨɛɚɪɚʁɬɟ ɦɟ ɥɢɱɧɨ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɨɡɧɚɟɦɟ ɢ ɩɨɪɚɡɝɨɜɚɪɚɦɟ ɡɚ ɦɧɨɝɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚ ɋɬɪɭɝɚ ɢ ȳɭɝɨɬ. Co ɨɞɥɢɱɧɨ ɩɨɱɢɬɭɜɚʃɟ ɢ ɩɪɢʁɚɬɟɥɫɤɢ ɩɨɡɞɪɚɜ, Ɏɢɥɢɩ Ʉɚʁɚɜɚɰ, ɭɱɢɬɟɥ 3 16. ɦɚɪɬ 1938, ɋɬɪɭɝɚ Ⱦɪɚɝɢ ɝɨɫɩɨɞɢɧɟ ɋɥɨɛɨɞɚɧɟ, ɋɟ ɩɪɢɝɨɬɜɭɜɚɦ ɩɨɜɟʅɟ ɞɟɧɨɜɢ ɞɚ ȼɢ ɩɢɲɚɦ ɚɦɚ ɦɨɢɬɟ ɪɟɞɨɜɧɢ ɪɚɛɨɬɢ ɢ ɝɪɢɠɢ ɧɟ ɦɢ ɞɨɡɜɨɥɭɜɚɚɬ ɬɨɚ ɞɚ ɝɨ ɫɬɨɪɚɦ. ɉɨɤɪɚʁ ɬɨɚ ɢ ɧɟɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɟɬɚ ɧɚ ɨɧɢɟ ɡɚ ɤɨʁ ɫɟ ɡɚɥɚɝɚɜ ɞɚ ɢɦ ɩɨɦɨɝɧɚɦ ɢ ɞɚ ɝɢ ɢɡɞɢɝɧɚɦ ɢ ɩɪɟɤɭ ɦɨɢɬɟ ɢ ɧɢɜɧɢɬɟ ɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɦɟ ɩɟɱɟ, ɚɦɚ ɧɟ ɦɟ ɨɛɟɫɯɪɚɛɪɭɜɚ. ȼɨ ɫɜɨɟɬɨ ɩɢɫɦɨ ʁɚɫ ȼɢ ɪɟɤɨɜ ɞɟɤɚ ɝ. Ʉɪʂɟɜɢʅ ɦɢ ɜɟɬɢ ɞɟɤɚ ʅɟ ȼɢ ʁɚ ɩɪɚɬɢ ɫɜɨʁɚɬɚ ɞɪɚɦɚ ɥɢɱɧɨ. Ⱥɦɚ ɝɨɫɩɨɞɢɧɨɬ ɫɟ ɧɚɜɪɟɞɢɥ ɲɬɨ ɩɨɤɪɚʁ ɬɨɚ ȼɢ ʁɚɜɢɜ ɡɚ ɤɨɦɟɞɢʁɚɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝɚɪɨɬ Ʉɨɱɨɜɢʅ, ɨɬɢ ɥɭɼɟɬɨ ɪɟɡɨɧɢɪɚɚɬ. ȳɚɫ ɛɟɜ ɡɚɩɪɚɲɚɧ ɫɚɦɨ ɡɚ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɞɟɥɨ ɢ ɫɚɦɨ ɡɚ ɧɟɝɨ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɩɢɲɭɜɚɦ, ɚ ɧɟ ɞɚ ɝɨ ɫɩɨɦɟɧɭɜɚɦ ɧɟɤɨʁ Ʉɨɱɨɜɢʅ, a co ɬɨɚ ɫɭɦ ɝɨ ɨɦɚɥɨɜɚɠɭɜɚɥ ɞɟɥɨɬɨ ɧɚ Ʉɪʂɟɜɢʅ. Ɂɚɪɚɞɢ ɬɨɚ ɝ. Ʉɪʂɟɜɢʅ ɟ ɥɭɬ ɧɚ ɦɟɧɟ ɢ ɫɥɚɛɨ ɡɛɨɪɭɜɚ ɫɨ ɦɟɧɟ, ɡɚɬɨɚ ɢ ɧɟ ɡɧɚɦ ɞɚɥɢ ȼɢ ʁɚ ɩɪɚɬɢɥ ɞɪɚɦɚɬɚ, ɢɥɢ ɧɟ. Ɉɞ ɧɟɝɨ ɢ ɨɞ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɨɤɨɥɢɧɚ ɧɟ ɦɨɠɚɦ ɧɢɲɬɨ ɞɚ ɞɨɡɧɚɦ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɡɧɚɦ ɲɬɨ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɨɤɨɥɭ ɦɟɧɟ. Ɉɜɚ ɟ ɫɟ ɫɩɨɪɟɞɧɨ. ȳɚɫ ɧɚ ɫɢɬɟ ɬɢɟ ɧɟɝɨɜɢ ɩɨɞɦɟɬɧɭɜɚʃɚ ɢ ɢɬɪɨɲɬɢɧɢ ɧɟ ɢɦ ɨɛɪɧɭɜɚɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɩɨɧɚɬɚɦɭ ɧɟ ɡɚɨɫɬɚɧɭɜɚɦ ɜɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ. Ⱥɦɚ ɢɦɚ ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ɦɧɨɝɭ ɦɟ ɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚ ɢ ɡɚ ɲɬɨ ɪɟɲɢɜ ɞɚ ȼɢ ɩɢɲɚɦ ɢ ɦɨɥɚɦ ɞɚ ɦɢ ɢɡɥɟɟɬɟ ɜɨ ɩɪɟɫɪɟɬ. ɋɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɡɚ ɞɪɭɝɚɪɨɬ Ʉɨɱɟɜɢʅ. ɂ ɚɤɨ ɢ ɬɨʁ ɛɟɲɟ ɦɚɥɤɭ ʂɭɛɨɦɨɪɟɧ ɧɚ ɦɟɢɟ, ʁɚɫ ɛɢ ɫɚɤɚɥ, ɬɨʁ ɱɨɜɟɤ, ɚ ɢ ɫɟɤɨʁ ɞɪɭɝ, ɚ ɨɫɨɛɟɧɨ ɧɟɝɨ, ɞɚ ɦɭ ɩɨɦɨɝɧɚɦ, ɨɬɢ ɟ ɫɢɪɨɦɚɜ, ɚ ɩɨɤɪɚʁ ɬɨɚ ɩɚɬɟɪ (ɝɥɚɜɚ) ɧɚ ɮɚɦɢɥɢʁɚ ɨɞ ɲɟɫɬ ɱɥɟɧɚ, ɤɨʁɚ ɦɨɠɟɛɢ ɢ ɛɭɤɜɚɥɧɨ ɝɥɚɞɭɜɚɚɬ, ɤɨɝɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɡɚɪɚɛɨɬɢ ɢ ɞɨɧɟɫɟ ɞɨɦɚ ɬɪɨɲɤɚ ɥɟɛ.

Ʉɨɝɚ ɛɢ ɝɨ ɩɪɨɱɢɬɚɥ ɬɪɭɞɨɬ ɧɚ ɝ. Ʉɨɱɨɜɢʅ, ɩɨɢɧɚɤɭ ɛɢ ȼɢ ɩɢɲɭɜɚɥ, ɚ ɛɢɞɟʁʅɢ ɧɟ ɝɨ ɡɧɚɦ, ɨɜɚ ȼɢ ɝɨ ɩɢɲɭɜɚɦ ɜɚɤɚ, ɚ ʁɚɫ ɫɟ ɧɚɞɟɜɚɦ ɞɟɤɚ ʅɟ ɛɢɞɟɬɟ ʂɭɛɟɡɧɢ ɢ ɦɚɥɤɭ ʅɟ ɫɟ ɢɡɦɚɱɢɬɟ ɡɚ ɞɚ ɦɭ ɩɨɫɜɟɬɢɬɟ ɩɨɝɨɥɟɦɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɪɭɞɨɬ ɧɚ ɝ. Ʉɨɱɨɜɢʅ. Ȼɢɞɟʁʅɢ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɨɞ ɟɞɟɧ ɧɟ ɲɤɨɥɭɜɚɧ, ɚɦɚ ɫɨ ɩɪɢɪɨɞɟɧ ɬɚɥɟɧɬ ɄɈȳ ɭɲɬɟ ɧɟ ɫɟ ɩɪɨɧɚɲɨɥ ɫɟɛɟɫɢ. Ɂɚ ɬɪɚɝɟɞɢʁɚɬɚ ɧɚ ɝ. Ʉɪɥɟɜɢʅ, ʅɟ ȼɢ ɩɢɲɭɜɚɦ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɪɟɤɨɜ, ɤɨɝɚ ʅɟ ʁɚ ɢɫɩɪɚʅɚɦ ɚɤɨ ɢɦɚɦ ɩɪɢɥɢɤɚ ɢ ɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ʁɚ ɩɪɨɱɢɬɚɦ. 133


TEATARSKI GLASNIK ȱ

ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɨɧɚ ȼɚɲɟ ɜɟɬɭɜɚʃɟ, ɫɟ ɧɚɞɟɜɚɦ ɞɟɤɚ ɫɟɫɪɞɧɨ ʅɟ ɝɨ ɩɨɦɨɝɧɟɬɟ, ɨɬɢ ɧɚ ɬɨʁ ɱɨɜɟɤ ɦɭ ɟ ɩɨɜɚɠɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɨɞ ɦɨɪɚɥɧɚ ɩɨɦɨɲ ɛɚɪɟɦ ɡɚ ɫɟɝɚ. Ɂɚɬɨɚ Be ɦɨɥɚɦ ɞɚ ɫɟ ɩɨɬɪɭɞɢɬɟ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɤɨɦɟɞɢʁɚ, ɦɚɤɚɪ ɢ ɫɨ ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɩɨɩɪɚɜɤɢ, ɛɢɞɟ ɫɬɚɜɟɧɨ ɧɚ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪ, ɚɤɨ ɧɟ ɨɜɚɚ ɫɟɡɨɧɚ, ɛɚɪɟɦ ɡɚ ɞɨɝɨɞɢɧɚ. ȳɚɫ ɬɚɚ ɤɨɦɟɞɢʁɚ ɭɲɬɟ ɧɟ ɫɭɦ ʁɚ ɩɪɨɱɢɬɚɥ ɡɚɪɚɞɢ ȼɚɦ ɩɨɡɧɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɚɦɚ ɜɟɪɭɜɚɦ ɞɟɤɚ ɬɨɚ ɟ ɦɨɲɧɟ ɞɨɛɪɚ ɪɚɛɨɬɚ, ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɞɨɛɪɚ ɢ ɞɟɤɚ ɛɢ ɦɨɠɟɥɚ ɞɚ ɫɟ ɢɝɪɚ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ, ɚɤɨ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞ ɚɫɟ ɧɚɩɪɚɜɚɬ ɧɟɤɨɢ ɩɨɩɪɚɜɤɢ, Be ɦɨɥɚɦ ɢɡɜɟɫɬɟɬɟ ɦɟ ɦɟɧɟ ɢ Ʉɨɱɨɜɢʅ. ȳɚɫ ɫɟ ɧɚɞɟɜɚɦ ɞɟɤɚ ɡɚ ɨɜɚ ʅɟ ɫɟ ɡɚɡɟɦɟɬɟ ɡɚɪɚɞɢ ɤɨɥɤɭ ɬɨɥɤɭ ɞɚ ɦɭ ɩɨɦɨɝɧɟɬɟ ɧɚ ɟɞɟɧ ɫɢɪɨɦɚɜ ɢ ɞɚ ɝɨ ɢɡɜɥɟɱɟɬɟ ɨɞ ɤɚɥɬɚ. Jac ce ɨɛɢɞɭɜɚɜ ɞɚ ɦɭ ɞɚɞɟɦɟ ɧɟɤɚɤɜɚ ɨɩɲɬɢɧɫɤɚ ɫɥɭɠɛɚ, ɚɦɚ ɢ ɚɤɨ ɟ ɬɨʁ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢ ɨɞɛɨɪɧɢɤ, ɩɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥɨɬ ɧɟ ɫɚɤɚɲɟ ɦɨɥɛɚɬɚ ɞɚ ɦɭ ʁɚ ɭɫɜɨɢ, ɢ ɬɚɤɚ ɱɨɜɟɤɨɬ ɨɫɬɚɧɚ ɧɚ ɭɥɢɰɚ. ɂ ɫɚɦ ɫɭɦ ɫɢɪɨɦɚɜ ɩɚ ɧɟ ɦɨɠɚɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɞɚ ɦɭ ɩɨɦɨɝɧɚɦ ɢ ɬɚɤɚ ʅɟ ɨɫɬɚɧɟ ɢ ɩɨɧɚɬɚɦɭ ɡɚ ɧɢɤɚɞɟ, ɚ ɝɪɟɜ ɟ ɬɨʁ ɱɨɜɟɤ ɞɚ ɩɪɨɩɚɞɧɟ, ɨɬɢ ɤɨɝɚ ɛɚɪɟɦ ɦɚɥɤɭ ɛɢ ɫɟ ɞɨɬɟɪɚɥ ɢ ɝɢ ɩɪɢɦɢɥ ɫɭɝɟɫɬɢɢɬɟ ɧɚ ɞɨɛɪɨɧɚɦɟɪɧɢɬɟ ɩɪɢʁɚɬɟɥɢ ɛɢ ɦɨɠɟɥ ɦɧɨɝɭ ɞɚ ɞɚɞɟ ɨɞ ɫɟɛɟ. Ƚɨɥɟɦɚ ɡɚɝɭɛɚ ɛɢ ɛɢɥɨ ɡɚ ɧɚɲɢɨɬ ɤɪɚʁ ɚɤɨ ɝɨ ɨɫɬɚɜɢɦɟ ɬɨʁ ɱɨɜɟɤ ɞɚ ɩɪɨɩɚɞɧɟ, a ɞɚ ɧɟ ɝɨ ɩɪɢɮɚɬɢɦɟ ɢ ɫɟɫɪɞɧɨ ɦɭ ɩɨɦɨɝɧɟɦɟ. ɇɚɲɢɨɬ ɩɪɢʁɚɬɟɥ ɝ. Ʉɨʇɨɦɚɧɨɜɢʅ ɝɨ ɧɚɪɟɤɭɜɚ ɩɪɨɩɚɞɧɚɬ ɝɟɧɢɟ, ɚɦɚ ɱɭɜɫɬɜɭɜɚɦ ɞɟɤɚ ɬɨʁ ɫɟ ɭɲɬɟ ɧɟ ɩɪɨɩɚɞɧɚɥ ɢ ɞɟɤɚ ɜɨ ɧɟɝɨ ɞɪɟɦɟ ɝɟɧɢɟ, ɩɚ ɤɨɝɚ ɫɚɦɨ ɦɚɥɤɭ ɛɢ ɡɚɫɬɚɧɚɥ ɧɚ ɧɨɡɟ ɢ ɫɟ ɨɫɥɨɛɨɞɢ ɨɞ ɢɡɜɟɫɧɢɨɬ ɛɚɥɚɫɬ, ɚ ɩɨɤɪɚʁ ɬɨɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɞɚ ɦɭ ɫɟ ɩɨɦɨɝɧɟ, ɛɢ ɦɨɠɟɥ ɝɟɧɢʁɚɥɧɢ ɪɚɛɨɬɢ ɞɚ ɞɚɞɟ ɢ ɜɨ ɧɟɝɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɛɭɞɢ ɝɟɧɢɟ. Ɉɜɢɟ ɞɟɧɨɜɢ ɧɚɲɢɨɬ ɩɪɢʁɚɬɟɥ ɝ. Ʉɨɰɨɦɚɧɨɜɢʅ ʅɟ ɢɡɥɚɝɚ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ ɢ ɭɛɟɞɟɧ ɫɭɦ ɞɟɤɚ ɫɢɝɭɪɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɪɟɬɧɟɬɟ. ȼɨ ɬɚɚ ɩɪɢɥɢɤɚ ɧɟ ɦɨʁɬɟ ɞɚ ɡɚɛɨɪɚɜɢɬɟ ɞɚ ɩɨɡɛɨɪɭɜɚɬɟ ɫɨ ɝ. Ʉɨʇɨɦɚɧ ɦɚɥɤɭ ɩɨɞɨɥɝɨ ɡɚ Ʉɨɱɨɜɢʅ. He ja ɩɪɨɩɭɲɬɚɦ ɢ ɫɟɝɚ ɩɪɢɥɢɤɚɬɚ ɞɚ ȼɢ ʁɚ ɢɡʁɚɜɚɦ ɠɟɥɛɚɬɚ ɥɢɱɧɨ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɨɡɧɚɟɦɟ ɢ ɨɞɛɥɢɡɭ ɞɚ ɩɨɪɚɡɝɨɜɚɪɚɦɟ ɡɚ ɦɧɨɝɭ ɪɚɛɨɬɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɚ, ɛɢɞɟʁʅɢ ɨɜɞɟ ɢɦɚ ɦɧɨɝɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɢɦɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɭɜɚɱɢ, ɚɦɚ ɫɢɬɟ ɫɟ ɩɨɦɚɥɤɭ ɱɭɞɧɢ. ɂɥɢ ʁɚɫ ɫɭɦ ɥɭɰɤɚɫɬ (ɝɥɭɩɚɜ) ɢɥɢ ɬɢɟ ɫɟ ɜɨɨɛɪɚɡɟɧɢ, ɬɨɚ ɧɟ ɡɧɚɦ ɞɚ ɜɢ ɝɨ ɤɚɠɚɦ. Ɂɚɫɟɝɚ ɦɢɫɥɚɦ ɞɟɤɚ ɡɚ ɨɜɚ ɟ ɞɨɫɬɚ. Be ɦɨɥɚɦ ɞɚ ɦɟ ɢɡɜɢɧɟɬɟ ɲɬɨ ȼɢ ɨɞɡɟɦɚɦ ɜɪɟɦɟ ɡɚ ɨɜɢɟ ɦɨɢ ɛɟɫɦɢɫɥɢɰɢ. ɋɟ ɧɚɞɟɜɚɦ ɞɟɤɚ ʅɟ ɛɢɞɟɬɟ ɬɚɤɚ ɞɨɛɪɢ, ɩɚ ʅɟ ɦɟ ɢɡɜɟɫɬɢɬɟ ɲɬɨ ɩɨɛɪɡɨ ɡɚ ɤɨɦɟɞɢʁɚɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝɚɪɨɬ Ʉɨɱɨɜɢʅ, a jac ɛɢ Be ɡɚɦɨɥɢɥ

ɢ ɧɟɝɨ ɞɚ ɝɨ ɢɡɜɟɫɬɢɬɟ. ɇɟɝɨɜɚɬɚ ɚɞɪɟɫɚ ɟ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ʉ. Ʉɨɱɨɜɢʅ, ɬɟɪɡɢʁɚ, ɋɬɪɭɝɚ, Ɉɜɚ ɡɚɪɚɞɢ ɬɨɚ ɲɬɨ ɢɦɚ ɩɨɜɟʅɟɦɢɧɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ʉɨɱɨɜɢʅ ɢ ɲɬɨ ȼɚɲɟɬɨ ɩɪɜɨ ɩɢɫɦɨ ɩɚɞɧɚɥɨ ɜɨ ɪɚɰɟɬɟ ɧɚ ɞɪɭɝ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ, ɩɚ ɩɨɬɨɚ, ɨɬɜɨɪɟɧɨ ɞɨɲɥɨ ɜɨ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɪɚɰɟ. ɉɪɢɦɢɬɟ ɢ ɜɨ ɨɜɚɚ ɩɪɢɥɢɤɚ ɭɜɟɪɭɜɚʃɟ ɡɚ ɦɨʁɚɬɚ ɢɫɤɪɟɧɚ ɩɨɱɢɬ ɢ ɩɨɥɧɨ ɩɪɢʁɚɬɟɥɫɬɜɨ ɨɞ Ʉɨɱɨɜɢʅ ɢ ȼɚɲɢɨɬ Ɏɢɥɢɩ Ʉɚɜɚʁɰɚ, ɭɱɢɬɟɥ.

[EST PISMA NA DIMITRIJA KO^OVI] 1 2. ɦɚɪɬ 1938, ɋɬɪɭɝɚ ɉɨɱɢɬɭɜɚɧ ɝ. Ʌɟɤɬɨɪɟ, ɍɛɟɞɟɧ ɫɭɦ ɞɟɤɚ ɜɟʅɟ ɫɬɟ ʁɚ ɩɪɨɱɢɬɚɥɟ ɦɨʁɚɬɚ ɩɢɟɫɚ ɢ ɧɟɫɬɪɩɥɢɜ ɫɭɦ ɞɚ ɝɨ ɱɭʁɚɦ ȼɚɲɢɨɬ ɫɭɞ ɡɚ ɧɟɚ, ɩɪɨɫɬɟɬɟ ɦɢ ɲɬɨ ɫɟ ɨɫɦɟɥɭɜɚɦ ɞɚ Be ɡɚɩɪɚɲɚɦ ɤɚɤɜɢ ɫɟ ȼɚɲɢɬɟ ɜɩɟɱɚɬɨɰɢ ɡɚ ɧɟɝɨ ɢ ɡɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɫɭɞɛɢɧɚ. ɉɨɜɬɨɪɭɜɚɦ, ɧɟɫɬɪɩɥɢɜ ɫɭɦ ɛɢɞɟʁʅɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɡɚ ɦɨʁɨɬ ɩɪɚɜɟɰ ɡɚ ɩɨɧɚɬɚɦɨɲɧɚ ɪɚɛɨɬɚ. Ʉɚɞɟ ɟ ɦɨʁɚɬɚ ɢɞɧɢɧɚ, ɫɰɟɧɚ ɢɥɢ ɪɚɫɤɚɡ? Ɍɨɚ ɟ ɨɞɥɭɤɚ ɤɨʁɚ ɫɟɝɚ ɫɟ ɪɟɲɚɜɚ. Ɇɨʁɚ ɫɭɞɛɢɧɚ! ɉɪɢɦɟɬɟ ɝ. Ʌɟɤɬɨɪɟ ɢɡɪɚɡɢ ɧɚ ɦɨɟɬɨ ɨɫɨɛɟɧɨ ɩɨɱɢɬɭɜɚʃɟ. ȼɚɲ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ʉ, Ʉɨɱɨɜɢʅ 2 21. ɦɚɪɬ 1938, ɋɬɪɭɝɚ ɉɨɱɢɬɭɜɚɧ ɝ. Ʌɟɤɬɨɪɟ, Ƚɨ ɩɪɢɦɢɜ ȼɚɲɟɬɨ ɩɢɫɦɨ ɜɨ ɤɨɟ ɦɟ ɲɜɟɫɬɭɜɚɬɟ ɡɚ ɫɭɞɛɢɧɚɬɚ ɧɚ ɦɨʁɚɬɚ ɞɪɚɦɚ. Ɍɨɚ ɦɟ ɨɯɪɚɛɪɢ ɞɨ ɧɟɤɚɞɟ. ɒɬɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɞɨ ɞɢʁɚɥɟɤɬɨɬ, ɥɟɫɧɚ ɟ ɪɚɛɨɬɚɬɚ. ȳɚɫ ɬɨɚ ɩɪɚɲɚʃɟ ɛɢ ɝɨ ɪɟɲɢɥ ɛɟɡ ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɬɟɲɤɨɬɢɢ. Ɂɚ ɠɚɥ, ʁɚɬ ɨɱɟɤɭɜɚɜ ɞɚ ɱɭʁɚɦ ɧɟɲɬɨ ɞɪɭɝɨ, ɞɚɩɢ ɜɨ ɧɟɚ ɫɟ ɱɭɜɫɬɜɭɜɚ ɧɟɤɚɤɜɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ - ɫɨɞɪɠɢɧɚ - ɫɟ ɪɚɡɛɢɪɚ, ɩɨɫɥɟ ɢɫɩɪɚɜɤɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɜɨ ɬɟɤɫɬɨɬ. Ɂɚɬɨɚ, ʅɟ Be ɦɨɥɚɦ, ɜɪɚɬɟɬɟ ɦɢ ʁɚ ɞɪɚɦɚɬɚ, ɚ ɚɤɨ ɢɦɚɬɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɢɡɜɟɫɬɟɬɟ ɦɟ ɞɚɥɢ ɞɚ ɝɢ ɢɡɜɪɲɚɦ ɩɨɬɪɟɛɧɢɬɟ ɢɫɩɪɚɜɤɢ ɢɥɢ ɫɨɫɟɦɚ ɞɚ ɫɟ ɨɬɤɚɠɚɦ ɨɞ ɧɟɚ. ɍɛɟɞɟɧ ɞɟɤɚ ʅɟ ɦɢ ɢɡɥɟɡɟɬɟ ɜɨ ɩɪɟɫɪɟɬ ɩɨɜɟɥɟɬɟ ɞɚ ɝɢ ɩɪɢɦɢɬɟ ɝ. Ʌɟɤɬɨɪɟ ɢɡɪɚɡɢɬɟ 134


TEATARSKI GLASNIK ȱ

ɧɚ ɦɨɟɬɨ ɩɨɱɢɬɭɜɚʃɟ.

ȼɚɦ ɩɨɡɧɚɬɢɬɟ ɢɫɩɪɚɜɤɢ. Ȼɢɞɟʁʅɢ ɞɪɭɝɢɨɬ ɩɪɢɦɟɪɨɤ ɧɚ ɢɫɬɢɨɬ ɬɟɤɫɬ ɫɟ ɧɚɨɼɚ ɤɚʁ ɝ. Ɇɢɬɪɨɩɚɧ, ɡɚɦɨɥɟɬɟ ɝɨ ɨɞ ɦɨɟ ɢɦɟ ȼɚɦ ɞɚ ɜɢ ɝɨ ɨɬɫɬɚɩɢ ɛɚɪɟɦ ɧɚ ɭɫɥɭɝɚ. ȼɨ ɫɩɪɨɬɢɜɧɨ ʅɟ ɛɢɞɚɦ ɩɪɢɧɭɞɟɧ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɞɚ ɝɨ ɩɪɟɱɭɤɚɦ, ɚ ɬɨɚ ʅɟ ɫɟ ɨɞɨɥɝɨɜɥɟɱɢ ɢɡɜɟɫɧɨ ɜɪɟɦɟ, ɛɢɞɟʁʅɢ ʁɚɫ ɧɟɦɚɦ ɫɜɨʁɚ ɦɚɲɢɧɚ. ɍɜɟɪɟɧ ɫɭɦ ɞɟɤɚ ɝ. ɩɪɨɮɟɫɨɪ ʅɟ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɢ ɢ ȼɚɲɢɬɟ ɢ ɦɨɢɬɟ ɠɟɥɛɢ. Ʉɚɤɨ ʅɟ ɫɟ ɨɞɜɢɜɚɚɬ ɪɚɛɨɬɢɬɟ ȼɢɟ ʁɚɜɟɬɟ ɦɢ. Be ɦɨɥɚɦ ʁɚɜɟɬɟ ɦɢ ɬɨɝɚɲ ɢ ɤɚɤɨ ɫɬɨʁɚɬ ɪɚɛɨɬɢɬɟ ɫɨ ɦɨʁɚɬɚ ɞɪɚɦɚ. Co ɩɨɡɞɪɚɜ, ȼɚɲ Ⱦɝɲɢɬɪɢʁɟ Ʉ. Ʉɨɱɨɜɢʅ

Co ɩɨɡɞɪɚɜ, Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ʉ. Ʉɨɱɨɜɢʅ 3 18. ɚɩɪɢɥ 1938, ɋɬɪɭɝɚ ɉɨɱɢɬɭɜɚɧ ɝ. Ʌɟɤɬɨɪɟ, Ƚ. Ʉɨʇɨɦɚɧɨɜɢʅ ɦɢ ɩɢɲɭɜɚ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ ɞɟɤɚ ɫɭɦ ɧɚɝɪɚɞɟɧ ɨɞ Ⱦɪɭɲɬɜɨɬɨ „ȳɟɮɢɦɢʁɚ" ɡɚ ɦɨʁɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɩɨɥɟɬɨ ɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɫɨ 300 ɞɢɧɚɪɢ. ɉɚɪɢɬɟ ɝɢ ɩɪɢɦɢɜ ɭɬɪɟɞɟɧɬɚ ɩɨ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɩɢɫɦɨ. Ȼɢɞɟʁʅɢ ɧɟ ʁɚ ɡɧɚɦ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɛɥɚɝɨɞɚɪɚɦ, ȼɢ ɫɟ ɨɛɪɚʅɚɦ ɬɨɚ ɞɚ ɝɨ ɧɚɩɪɚɜɢɬɟ ɜɨ ɦɨɟ ɢɦɟ. ȳɚɫ ɫɭɦ ɞɥɚɛɨɤɨ ɬɪɨɝɧɚɬ ɫɨ ɬɨʁ ɩɥɟɦɟɧɢɬ ɝɟɫɬ. ȳɚɫ ʅɟ ɫɟ ɡɚɛɥɚɝɨɞɚɪɚɦ ɜɨ ɩɪɜɚ ɩɪɢɥɢɤɚ ɲɬɨɦ ɩɢɫɦɟɧɨ ʅɟ ɛɢɞɚɦ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɦɢ ɩɢɲɚ ɝ. Ʉɨʇɨɦɚɧɨɜɢʅ. ɒɬɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɞɨ ɞɪɚɦɚɬɚ, ʁɚɫ ʅɟ ɜɢʁɚ ɩɪɚɬɚɦ ɩɨɫɥɟ ȼɟɥɢɝɞɟɧɫɤɢɬɟ ɩɪɚɡɧɢɰɢ. Ɍɨɝɚɲ ʅɟ ɢɦɚɦ ɞɨɜɨɥɧɨ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɞɚ ʁɚ ɨɬɱɭɤɚɦ ɧɚ ɦɚɲɢɧɚ. ɉɪɢɦɟɬɟ ɝ. Ʌɟɤɬɨɪɟ ɢɡɪɚɡɢ ɧɚ ɦɨɟɬɨ ɨɞɥɢɱɧɨ ɩɨɱɢɬɭɜɚʃɟ.

6 ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ 1938, ɋɬɪɭɝɚ Ɇɧɨɝɭɩɨɱɢɬɭɜɚɧ ɝ. Ʌɟɤɬɨɪɟ, ɉɨ ɜɬɨɪ ɩɚɬ Be ɦɨɥɚɦ ɞɚ ɦɢ ɝɨ ɜɪɚɬɢɬɟ ɧɚɡɚɞ ɬɟɤɫɬɨɬ. ɍɛɟɞɟɧ ɫɭɦ ɞɟɤɚ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟ ɤɨɥɤɚɜ ɬɪɭɞ ɫɭɦ ɜɥɨɠɢɥ ɞɚ ɢɡɥɟɡɚɦ ɜɨ ɩɪɟɫɪɟɬ ɥɢɱɧɨ ɧɚ ȼɚɲɢɬɟ ɠɟɥɛɢ. ɍɛɟɞɟɧ ɫɭɦ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɞɟɤɚ ʅɟ ɦɟ ɩɨɲɬɟɞɢɬɟ ɞɚ ɝɢ ɤɢɧɚɦ ɫɜɨɢɬɟ ɧɟɪɜɢ ɨɬɱɭɤɭɜɚʁʅɢ ɝɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɬɟɤɫɬɨɬ ɞɚ ɛɢ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɢɥ ɠɟɥɛɢɬɟ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɬɟ ɞɨɛɪɢ(ɬɟ) ɥɭɼɟ. Ɇɨɪɚɦ ɭɲɬɟ ɟɞɧɚɲ ɞɚ ȼɢ ɧɚɩɨɦɟɧɚɦ ɞɟɤɚ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɤɨɥɟɛɚɬɟ ɧɢ ɡɚ ɦɢɝ ɫɨ ɜɪɚʅɚʃɟ ɧɚ ɢɫɬɢɨɬ. ȳɚɫ ʅɟ ɛɢɞɚɦ ɩɪɢɧɭɞɟɧ ɜɨ ɫɩɪɨɬɢɜɧɨ ɞɚ ɩɢɲɭɜɚɦ ɢ ɩɨ ɬɪɟɬ ɩɚɬ ɚɤɨ ɧɟ ɦɢ ɝɨ ɜɪɚɬɢɬɟ. ɉɚ ɬɟɲɤɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɦɢɪɚɦ ɫɨ ɫɨɜɟɫɬɚ ɚɤɨ ʁɚ ɩɪɟɩɭɲɬɚɦ ɩɪɚɲɢɧɚɬɚ ɞɚ ɩɨɤɪɢɟ ɟɞɧɨ ɤɚɩɢɬɚɥɧɨ ɞɟɥɨ.

Co ɩɨɡɞɪɚɜ, Ⱦɢɦ. Ʉ. Ʉɨɱɨɜɢʅ 4 19. ɦɚʁ 1938, ɋɬɪɭɝɚ Ɇɧɨɝɭɩɨɱɢɬɭɜɚɧ ɝ. Ʌɟɤɬɨɪɟ, ɂɡɜɢɧɟɬɟ ɦɟ, ɲɬɨ ɢ ɩɨɤɪɚʁ ɞɚɞɟɧɨɬɨ ɜɟɬɭɜɚʃɟ ɦɨɪɚɜ ɦɚɥɤɭ ɞɚ ɡɚɞɨɰɧɚɦ. ȿɜɟ ɫɟɝɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ȼɢ ɝɨ ɩɪɚʅɚɦ ɫɜɨʁɨɬ ɪɚɤɨɩɢɫ ɨɜɨʁɩɚɬ ɫɟ ɩɨɬɪɭɞɢɜ ɞɚ ɛɢɞɚɦ ɩɨɩɪɢɫɬɚɩɟɧ ɞɨ ɲɢɪɨɤɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ. ȼɨ ɨɜɚɚ ɩɪɢɥɢɤɚ ɜɥɨɠɢɜ ɫè ɨɞ ɫɟɛɟ ɞɚ ɛɢɞɚɦ ɲɬɨ ɩɨɪɚɡɛɢɪɥɢɜ ɢ ɩɨɬɩɨɥɧ. Ʉɨɥɤɭ ɜɨ ɬɨɚ ɫɭɦ ɭɫɩɟɲɟɧ, ɤɚɤɨ ɢ ɞɚɥɢ ɜɨɨɩɲɬɨ ɫɭɦ ɭɫɩɟɚɥ, ɜɢ ɩɪɟɩɭɲɬɚɦ ȼɢɟ ɞɚ ɨɰɟɧɢɬɟ. ȳɚɫ ʅɟ ɛɢɞɚɦ ɫɪɟʅɟɧ ɚɤɨ ɜɨ ɬɨɚ ɫɭɦ ɝɢ ɡɚɞɨɜɨɥɢɥ ȼɚɲɢɬɟ ɠɟɥɛɢ. ɍɲɬɟ ɩɨɫɪɟʅɟɧ ʅɟ ɛɢɞɚɦ ɚɤɨ ɦɟ ɭɞɨɫɬɨɢɬɟ ɫɨ ȼɚɲɢɨɬ ɨɞɝɨɜɨɪ. ɉɪɢɦɟɬɟ ɝ. Ʌɟɤɬɨɪɟ ɢɡɪɚɡɢ ɧɚ ɦɨɟɬɨ ɨɞɥɢɱɧɨ ɩɨɱɢɬɭɜɚʃɟ.

Co ɩɨɡɞɪɚɜ, ȼɚɲ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ʉɨɱɨɜɢʅ

TRI PISMA NA TOMA SMIQANI] 1 6. ɦɚɪɬ 1936, ɋɬɪɭɝɚ Ⱦɪɚɝɢ ɋɥɨɛɨɞɚɧɟ, Ɍɢ ʁɚ ɩɪɚʅɚɦ ɦɨʁɚɬɚ ɞɪɚɦɚ ɞɚ ʁɚ ɩɪɨɱɢɬɚɲ. Ɍɚɚ ɛɟɲɟ ɪɟɱɢɫɢ ɩɪɢɦɟɧɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ Ʉɚɪɚʇɢʅ. ȼɨʁɢɧɨɜɢʅ ʁɚ ɨɞɥɚɝɚɥ, ɚ ɫɟɝɚ ɦɢɫɥɚɦ ɞɟɤɚ ɬɚɦɭ ɟ ɜɟʅɟ ɡɚɛɨɪɚɜɟɧɚ. Ɇɨɠɟɛɢ ʁɚ ɧɟɦɚɬɟ ɧɢ ɜɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɨɬ, ɢɚɤɨ ɋɪɞɚɧɨɜɢʅ ɦɢ ɜɟɥɢ ɞɟɤɚ ɱɟɫɬɨ ɩɨɦɢɫɥɭɜɚ ɡɚ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɫɭɞɛɢɧɚ. Ȼɢɞɟʁʅɢ ɫɟɝɚ ɜɟʅɟ ɢɦɚɬɟ ɩɢɟɫɚ ɫɨ ɧɚɡɢɜ „ɉɟɱɚɥɛɚɪɢ" ɧɚ ɨɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɦɭ ɫɟ ɞɨɞɚɞɢ, ɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɢɡɜɟɞɭɜɚɥɚ ɢɦɟ „Ɇɚʁɫɬɨɪɢ-ɾɢɞɚɪɢ“ ɛɢɞɟʁʅɢ ʁɚɫ ʁɚ ɨɩɢɲɭɜɚɦ ɫɚɦɨ ɬɚɚ ɤɥɚɫɚ.

Co ɩɨɡɞɪaɜ, Ⱦɤɱɢɬɪɢʁɟ Ʉ. Ʉɨɱɨɜɢʅ 5 30. ɦɚʁ 1938, ɋɬɪɭɝɚ ɉɨɱɢɬɭɜɚɧ ɝ. Ʌɟɤɬɨɪɟ, ɇɟɨɛɢɱɧɨ ɦɟ ɢɡɪɚɞɭɜɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɭɜɚɠɟɧɢɨɬ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɧɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɨɬ ɝ. Ɇɢɥɢɜɨʁ ɉɚɜɥɨɜɢʅ. ɒɬɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɞɨ ɩɪɜɨɛɢɬɧɢɨɬ ɬɟɤɫɬ, ʁɚɫ ɧɚ ɧɟɝɨ ɝɢ ɢɡɜɪɲɢɜ 135


TEATARSKI GLASNIK ȱ

ɉɟɪɨ ɀ. ɂɥɢʅ ɫɟ ɧɭɞɢ ɞɚ ɜɢ ɝɢ ɤɨɦɩɨɧɢɪɚ ɩɟɫɧɢɬɟ. ȼɨ ɬɨʁ ɫɥɭɱɚʁ ɫɟ ɛɢ ɛɢɥɨ ɜɨ ɪɟɞ. Ȼɢɥɟɬɢɬɟ ɡɚ ɭɬɪɟ ɩɪɚɬɢ ɦɢ ɝɢ ɩɨ ɨɜɚ ɦɨɦɱɟ.

ȼɚɫ, Ƚɨɫɩɨɞɢɧɟ ɂɧɫɩɟɤɬɨɪɟ, ɞɚ ɜɟɪɭɜɚɬɟ ɞɟɤɚ ɟ ɞɚɥɟ-ɤɭ ɨɞ ɧɚɫ ɫɟɤɨɟ ɥɨɲɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɨɧ ȼɚɲɚɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬ ɢ ɞɚ ɝɨ ɩɪɢɦɢɬɟ ɭɜɟɪɭɜɚʃɟɬɨ ɡɚ ɧɚɲɟɬɨ ɨɞɥɢɱɧɨ ɩɨɱɢɬɭɜɚʃɟ. ɋɟɤɪɟɬɚɪ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɉɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ (ɩɨɬɩɢɫɢ ɧɟɱɢɬɤɢ)

Co ɩɨɡɞɪɚɜ, ɞɪ. Ɍ. ɋɦɢʂɚɧɢʅ ɉ.ɋ. ɂɚɤɨ ɟ ɩɢɟɫɚɬɚ ɨɬɩɟɱɚɬɟɧɚ ɜɨ ɉɪɢɥɟɩ, ɧɟ ɦɨɠɟɜ ɞɚ ɢɡɜɪɲɚɦ ɤɨɪɟɤɬɭɪɚ, ɛɢɞɟʁʅɢ ɢɦɚ ɧɟɤɨɢ ɝɪɟɲɤɢ ɜɨ ɬɟɤɫɬɨɬ.

3 ɇɚɪɨɞɟɧ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɋɤɨɩʁɟ

2 ɇɚɪɨɞɟɧ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɧɚ Ƚɪɚɞɨɬ ɋɤɨɩʁɟ Ȼɪ. 550, 27. ɨɤɬɨɦɜɪɢ 1937.

ɋɟ ɪɚɞɭɜɚɦ ɲɬɨ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɫɚɦ ʁɚ ɭɜɢɞɟɥ ɝɪɟɲɤɚɬɚ ɲɬɨ ʁɚ ɫɬɨɪɢɥ. Ʉɚɤɨ ɦɚɥɤɭ ɢɫɤɭɫɟɧ ɱɨɜɟɤ ɧɚɩɨɦɟɧɭɜɚɦ ɞɟɤɚ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɢɬɟ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɢ ɫɟ ɩɪɟɞɚɜɚ ɧɚɭɤɚ ɢ ɫɟ ɞɪɠɚɬ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ ɭɥɨɝɚ ɧɚ ɟɞɧɨ ɭɱɢɥɢɲɬɟ, ɧɚ ɟɞɟɧ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɚɤɨ ɫɚɤɚɬɟ. Ʉɪɢɬɢɤɚɬɚ ɫɟ ɩɢɲɭɜɚ ɢ ɩɟɱɚɬɢ ɩɨ ɫɬɪɭɱɧɢ ɫɩɢɫɚɧɢʁɚ. ɋɩɨɪɟɞ ɬɨɚ ʁɚɫ ɫɦɟɬɚɦ ɞɟɤɚ ɩɪɟɞɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɝ. ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ, ɨɧɚɤɜɨ ɤɚɤɜɨ ɲɬɨ, ɫɩɨɪɟɞ ɦɢɫɥɟʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɢɫɭɬɧɢɬɟ, ɝɨ ɨɞɪɠɚɥ ɛɢɥɨ ɧɟ ɩɪɟɞɚɜɚʃɟ ɬɭɤɭ ɥɢɱɧɨ ɦɢɫɥɟʃɟ ɧɚ ɟɞɟɧ ɤɪɢɬɢɱɚɪ. Ɇɨʁɚɬɚ ɩɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬ ɧɟ ɟ ɬɨɥɤɭ ɩɨɝɨɞɟɧɚ, ɛɢɞɟʁʅɢ ɩɨ ɩɟɱɚɬɟʃɟɬɨ ɧɚ ɦɨɢɬɟ „Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɩɟɱɚɥɛɚɪɢ" ɧɟ ɩɨɫɬɨɢ ɩɨɜɟʅɟ ɦɨʁɚɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬ, ɬɭɤɭ ɩɨɫɬɨɢ ɩɟɱɚɬɟɧɚ ɤɧɢɝɚ, ɤɨʁɚ ɩɨ ɠɟɥɛɚ ɦɨɠɚɬ ɩɨɟɞɢɧɰɢ ɞɚ ʁɚ ɱɢɬɚɚɬ, ɞɚ ɫɚɤɚɚɬ ɞɚ ʁɚ ɱɢɬɚɚɬ ɢɥɢ ɧɟ. Ⱥ ɡɧɚɦ ɩɨ ɧɟɲɬɨ ɢ ʁɚɫ ɨɞ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ, ɢ ɫɭɦ ɫɜɟɫɟɧ ɧɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɨɧɚ ɲɬɨ ɟ ɨɞ ɥɢɬɟɪɚɪɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɨɫɬɚɧɭɜɚ ɢ ɩɨɤɪɚʁ ɫɢɬɟ ɤɪɢɬɢɤɢ, ɚ ɨɧɚ ɲɬɨ ɟ ɛɟɡ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɩɪɨɚɼɚ ɤɚɤɨ ɦɟɬɟɨɪ ɢ ɫɟ ɡɚɛɨɪɚɜɚ ɢ ɩɨɤɪɚʁ ɫɢɬɟ ɩɨɮɚɥɛɢ. Ɍɚɤɚ ʅɟ ɛɢɞɟ ɢ ɫɨ ɦɨɢɬɟ „Ɇɚʅɟɞɨɧɫɤɢ ɩɟɱɚɥɛɚɪɢ". ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ʁɚɫ ɥɢɱɧɨ ɫɭɦ ɦɭ ɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧ ɧɚ ɝ. ɋ. Ⱥ. ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ, ɲɬɨ ɦɨʁɚɬɚ ɤɧɢɝɚ ʁɚ ɩɪɨɱɢɬɚɥ ɢ ɡɚ ɧɟɚ ɪɚɡɦɢɫɥɭɜɚɥ, ɩɚ ɞɭɪɢ ɢ ɨɞɪɠɚɥ ɩɪɟɞɚɜɚʃɟ ɛɢɞɟʁʅɢ ɬɨɚ ɟ ɟɞɟɧ ɧɚɩɨɪ, ɤɨʁ ɬɟɠɢ ɤɨɧ ɧɟɤɨɟ ɪɚɫɜɟɬɥɭɜɚʃɟ, ɢ ɝɨ ɰɟɧɚɦ. ɉɪɢɦɟɬɟ Ƚɨɫɩɨɞɢɧɟ ɩɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥɟ, ɢɡɪɚɡɢ ɧɚ ɦɨɟɬɨ ɞɥɚɛɨɤɨ ɩɨɱɢɬɭɜɚʃɟ.

ɇɚ Ƚɨɫɩɨɞɢɧɨɬ, Ⱦɪ. Ɍɨɦɚ ɋɦɢʂɚɧɢʅ, ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɧɚ Ʉɪɚɥɟɜɫɤɚɬɚ ɛɚɧɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɍɩɪɚɜɧɢɨɬ ɨɞɛɨɪ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɧɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɫɟɞɧɢɰɚ ɨɞ 23 ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɨɜɚɚ ɝɨɞɢɧɚ ɝɢ ɡɟɦɚɥ ɧɚ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɢɬɟ ɞɨɫɟɝɚ ɨɞɪɠɚɧɢ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ. ȼɨ ɬɚɚ ɩɪɢɥɢɤɚ ɫɟ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚ ɞɟɤɚ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚɬɚ ɧɚ ɝ. ɋɥɨɛɨɞɚɧ ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ „Ⱦɜɟ ɞɪɚɦɢ ɡɚ ɩɟɱɚɥɛɚɪɢɬɟ" ɤɨɟ ɟ ɨɞɪɠɚɧɨ ɧɚ 9 ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɨ.ɝ. ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɞɢɫɤɭɬɢɪɚ ɨɞ ɧɚɱɟɥɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɜɨ ɩɪɜ ɪɟɞ, ɚ ɩɨɬɨɚ ɫɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ȼɚɲɚɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬ, ɛɢɞɟʁʅɢ ɧɚ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚɬɚ ɫɬɚɧɭɜɚɥɨ ɡɛɨɪ ɢ ɡɚ ȼɚɲɚɬɚ ɞɪɚɦɚ „Ɇɚʅɟɞɨɧɫɤɢ ɩɟɱɚɥɛɚɪɢ". ɉɨ ɬɨʁ ɩɨɜɨɞ, ɩɨɫɥɟ ɨɩɲɢɪɧɚ ɞɢɫɤɭɫɢʁɚ, ɚ ɨɫɨɛɟɧɨ ɩɨɫɥɟ ɢɡʁɚɜɚɬɚ ɢ ɨɛʁɚɫɧɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɝ. ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ, ɍɩɪɚɜɧɢɨɬ ɨɞɛɨɪ ɟɞɧɨɝɥɚɫɧɨ ɢ ɟɞɧɨɞɭɲɧɨ ɡɚɤɥɭɱɢɥ ɞɚ ȼɢ ɝɨ ɫɨɨɩɲɬɢ ɨɜɚ: ɭɩɪɚɜɚɬɚ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɫɬɨɢ ɧɚ ɧɚɱɟɥɧɢɨɬ ɫɬɚɜ ɞɟɤɚ ɧɚ ɤɚɬɟɞɪɚɬɚ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɬɪɟɛɚ ɫɨɫɟɦɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɛɟɝɧɭɜɚ ɤɪɢɬɢɱɤɢɨɬ ɫɬɚɜ ɫɩɪɟɦɚ ɧɚɭɱɧɢɬɟ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɩɨʁɚɜɢ ɢ ɧɟ ɫɚɤɚ ɧɢɤɚɤɜɨ ɨɬɫɬɚɩɭɜɚʃɟ, ɦɚɤɚɪ ɢ ɞɨɛɪɨɧɚɦɟɪɧɢ, ɨɞ ɨɜɚ ɩɪɚɜɢɥɨ. Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɩɨ ɩɨɜɨɞ ɨɜɚ ɩɪɟɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɝ. ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ ɢɦɚɥɨ ɧɟɦɢɥɢ ɢ ɧɟɩɨɠɟɥɧɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪɢ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ȼɚɲɚɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬ, ɤɚɤɨ ɚɜɬɨɪ ɧɚ ɟɞɧɚ ɨɞ ɤɪɢɬɢɱɤɢ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢɬɟ ɞɪɚɦɢ, ɍɩɪɝɜɚɬɚ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɝɨ ɫɦɟɬɚ ɬɨɚ ɡɚ ɧɟ ɩɨɫɚɤɭɜɚɧ ɢɧɰɢɞɟɧɬ, ɜɟɪɭɜɚʁʅɢ ɞɟɤɚ ɢ ȼɢɟ ʅɟ ɢɦɚɬɟ ɢɫɬɨ ɫɮɚʅɚʃɟ, ɩɨɫɥɟ ɨɜɚ ɫɨɨɩɲɬɟɧɢɟ. ɋɨɨɩɲɬɭɜɚʁʅɢ ɜɢ ɝɨ ȼɚɦ ɨɜɚ ɜɟ ɦɨɥɢɦɟ

ɞɪ. Ɍ. ɋɦɢʂɚɧɢʅ 7. ɧɨɟɦɜɪɢ 1937, ɋɤɨɩʁɟ

136


TEATARSKI GLASNIK ȱ

Ra{ko Jovanovi} „Od istiot slu{atel“ I – 1976 - 1992

Ɋɚɲɤɨ ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ, ɪɨɞɟɧ ɜɨ Ȼɟɥɝɪɚɞ ɜɨ 1932 ɝɨɞɢɧɚ, ɤɧɢɠɟɜɧɢɤ ɢ ɪɚɞɢɨɤɪɢɬɢɱɚɪ ɧɚ „ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɟɤɫɩɪɟɫ“, ɧɚ „Ȼɨɪɛɚ“ ɢ ɧɚ „ɉɨɥɢɬɢɤɚ“, ɜɨ ɫɜɨʁɨɬ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɠɢɜɨɬ ɛɢɥ ɩɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ Ɂɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɬɟ ɤɪɢɬɢɱɚɪɢ ɢ ɧɚ ɬɟɚɬɪɨɥɨɡɢɬɟ ɧɚ ɋɪɛɢʁɚ, ɤɭɫɬɨɫ ɧɚ Ɍɟɚɬɚɪɫɤɢɨɬ ɦɭɡɟʁ ɧɚ ɋɪɛɢʁɚ, ɧɚɭɱɟɧ ɫɨɜɟɬɧɢɤ ɜɨ ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɬ ɡɚ ɤɧɢɠɟɜɧɨɫɬ, ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ Ȼɟɥɝɪɚɞɫɤɨ ɞɪɚɦɫɤɨ ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ, ɨɞɝɨɜɨɪɟɧ ɭɪɟɞɧɢɤ ɧɚ ɫɩɢɫɚɧɢɟɬɨ „ɉɨɡɨɪɢɲɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ“ ɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɧɚ ɞɜɚ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ – ɧɚ ɎȾɍ ɢ ɧɚ „Ȼɪɚʅɚ Ʉɚɪɢʅ“. ɂɦɚ ɨɛʁɚɜɟɧɨ ɩɨɜɟʅɟ ɤɧɢɝɢ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɪɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɢ ɨɤɨɥɭ ɢɥʁɚɞɚ ɫɬɚɬɢɢ ɩɨɫɜɟɬɟɧɢ ɧɚ ɪɚɞɢɨɬɨ ɢ ɧɚ ɪɚɞɢɨɤɪɢɬɢɤɚɬɚ. Ɋɚɲɤɨ ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ

Ⱦ-ɪ Ɋɚɲɤɨ ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ ɬɪɢ ɞɟɰɟɧɢɢ ɛɟɡ ɩɪɟɤɢɧ ɢ ɫɥɚɛɟɟʃɟ ɧɚ ɜɥɨɠɟɧɚɬɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɝɨ ɫɥɟɞɢ ɪɚɡɜɨʁɨɬ ɧɚ ɪɚɞɢɨ ɞɪɚɦɚɬɚ. Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬɢɬɟ ɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪɢɬɟ ɧɚ ɨɜɚɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɝɢ ɨɛʁɚɜɭɜɚɥ ɜɨ ɜɟɫɧɢɰɢɬɟ „ɉɨɥɢɬɢɤɚ“, „Ȼɨɪɛɚ“, „ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɟɤɫɩɪɟɫ“, ɤɚɤɨ ɢ ɜɨ ɞɪɭɝɢ ɫɩɢɫɚɧɢʁɚ ɢ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɝɢ ɩɥɚɫɢɪɚɥ ɧɚ ɛɪɚɧɨɜɢɬɟ ɧɚ ɛɟɥɝɪɚɞɫɤɢɬɟ ɪɚɞɢʁɚ. Ɉɞ ɬɢɟ ɢɡɜɨɪɢ ɧɚɫɬɚɧɚɥɟ ɨɜɢɟ ɞɜɟ ɤɧɢɝɢ ɩɨɞ ɧɚɫɥɨɜ „Ɉɞ ɢɫɬɢɨɬ ɫɥɭɲɚɬɟɥ“, ɤɨɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɭɧɢɤɚɬɧɚ ɯɪɨɧɢɱɚɪɫɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ, ɝɪɚɼɚ ɤɨɪɢɫɧɚ ɡɚ ɫɟɤɨɟ ɢɞɧɨ ɩɪɨɭɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɚɞɢɨɞɪɚɦɚɬɚ. Ɉɜɨʁ ɫɟɫɬɪɚɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɚɜɬɨɪ ɝɢ ɤɨɦɟɧɬɢɪɚ ɦɨɲɧɟ ɱɟɫɬɨ ɢ ɦɭɡɢɱɤɢɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚ ɪɚɞɢɨɬɨ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɤɥɚɫɢɱɧɚɬɚ ɢ ɧɚɪɨɞɧɚɬɚ ɦɭɡɢɤɚ. ɋɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɚɩɚɪɚɬɭɪɚ ɝɨ ɡɚɮɚʅɚ ɪɚɞɢɨɮɨɧɫɤɨɬɨ ɬɜɨɪɟɲɬɜɨ, ɤɚɤɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɢɡɪɚɡɧɚ ɦɨʅ ɲɬɨ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɟ ɢ ɟɫɬɟɬɢɱɤɨ ɫɨɝɥɟɞɭɜɚʃɟ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɟɧ ɫɭɞ. Ɋɚɞɢɨɬɨ ɢɦɚɲɟ ɦɚɥɤɭ ɤɪɢɬɢɱɚɪɢ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɩɨɫɬɨʁɚɧɢ, ɢ ɤɚʁ ɧɢɜ ɧɟɞɨɫɬɚɫɭɜɚɲɟ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɩɪɨɰɟɧɭɜɚɱɤɢ ɞɭɯ. Ɂɛɢɪɨɬ ɧɚ ɪɚɞɢɨɤɪɢɬɢɤɢɬɟ ɧɚ ɞ-ɪ Ɋɚɧɤɨ ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ ɢɦɚ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ. ȼɨ „ɜɨɜɟɞɧɚɬɚ ɡɚɛɟɥɟɲɤɚ“ ɚɜɬɨɪɨɬ, ɦɟɼɭ

ɞɪɭɝɨɬɨ, ɜɟɥɢ: „Ʉɪɢɬɢɱɚɪɫɤɨɬɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟ ɦɨɠɟɜ ɞɚ ɝɨ ɡɚɞɪɠɚɦ ɫɚɦɨ ɧɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɬɟ ɟɦɢɫɢɢ, ɛɢɞɟʁʅɢ ɪɚɞɢɨɬɨ ɝɨ ɫɥɟɞɟɜ ɤɚɤɨ ɦɟɞɢɭɦ ɡɚ ɦɚɫɨɜɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ, ɲɬɨ ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚ ɲɢɪɨɤ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɫɩɟɤɬɚɪ ɩɨɱɧɭɜɚʁʅɢ ɨɞ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɩɚ ɞɨ ɤɭɥɬɭɪɧɢ, ɡɚɛɚɜɧɢ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɟɦɢɫɢɢ. ɉɪɢɬɨɚ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ʁɚ ɢɦɚɜ ɩɪɟɞɜɢɞ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɡɚ ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɚ ɧɚ ɪɚɞɢɨɬɨ ɤɚɤɨ ɦɟɞɢɭɦ ɜɨ ɫɟɧɤɚɬɚ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚɬɚ. ɋɦɟɬɚɜ ɞɟɤɚ ɞɨɫɟɝɚɲɧɨɬɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɧè ɭɱɢ ɞɟɤɚ ɡɚ ɫɢɬɟ ɦɟɞɢɭɦɢ ɢɦɚ ɦɟɫɬɨ, ɚ ɤɚɤɨ ɪɚɞɢɨɤɪɢɬɢɱɚɪ ʁɚ ɢɫɬɚɤɧɭɜɚɜ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɡɚ ɦɟɼɭɫɟɛɧɨ ɩɪɨɬɤɚʁɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɚɞɢɨɬɨ ɢ ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚɬɚ, ɤɚɤɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ ɜɨ ɧɨɜɢɬɟ ɦɭɥɬɢɦɟɞɢʁɚɥɧɢ ɜɪɟɦɢʃɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚʁɞɚɬ ɧɨɜɢ ɢɡɪɚɡɧɢ ɮɨɪɦɢ...“. ȼɨ ɨɜɨʁ ɢɡɛɨɪ ɫɟ ɨɩɮɚɬɟɧɢ ɢ ɢɡɜɟɫɟɧ ɛɪɨʁ ɤɪɢɬɢɤɢ ɲɬɨ ɝɢ ɱɢɬɚɥ ɜɨ ɟɦɢɫɢɢɬɟ ɧɚ I ɢ II ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ Ȼɟɥɝɪɚɞ. ȼɨ ɩɪɢɧɰɢɩ, ɧɚɫɥɨɜɢɬɟ ɧɚ ɤɪɢɬɢɤɢɬɟ ɜɨ ɤɧɢɝɢɬɟ ɫɟ ɨɫɬɚɧɚɬɢ ɧɟɢɡɦɟɧɟɬɢ, ɤɚɤɨ ɢ ɫɚɦɢɬɟ ɤɪɢɬɢɤɢ. ɉɪɜɚɬɚ ɤɧɢɝɚ ɝɨ ɨɩɮɚʅɚ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɨɞ 1976 ɞɨ 1992 ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɜɨ ɧɟɚ ɢɦɚ 320 ɡɚɩɢɫɢɤɪɢɬɢɤɢ, ɞɨɞɟɤɚ ɜɬɨɪɚɬɚ ɤɧɢɝɚ ɩɨɞ ɢɫɬ ɧɚɫɥɨɜ „Ɉɞ ɢɫɬ ɫɥɭɲɚɬɟɥ“ ɝɨ ɨɩɮɚʅɚ ɩɟɪɢ-

137


TEATARSKI GLASNIK ȱ

ɨɞɨɬ ɨɞ 1993 ɞɨ 2006 ɝɨɞɢɧɚ ɫɨ 320 ɡɚɩɢɫɢ ɩɥɭɫ ɢɧɞɟɤɫ ɧɚ ɢɦɢʃɚ ɢ ɢɧɞɟɤɫ ɧɚ ɧɚɫɥɨɜɢ ɧɚ ɧɚɩɢɫɢɬɟ ɭ ɧɚ ɪɚɞɢɨɞɪɚɦɢɬɟ. ɂɡɞɚɜɚɱ ɟ ɊȾɍ Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ Ȼɟɥɝɪɚɞ ɜɨ ɟɞɢɰɢʁɚɬɚ „Ʉɪɢɬɢɤɚ ɟɬɪɚ“ ɜɨ 2006 ɝɨɞɢɧɚ, ɩɨ ɩɨɜɨɞ 85ɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ Ȼɟɥɝɪɚɞ. ȼɨ ɩɪɜɚɬɚ ɤɧɢɝɚ ɫɟ ɩɨɦɟɫɬɟɧɢ ɧɟɤɨɥɤɭ ɡɚɩɢɫɢ ɡɚ ɪɚɞɢɨɞɪɚɦɢ ɨɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɚɜɬɨɪɢ, ɲɬɨ ɰɟɥɨɫɧɨ ɫɟ ɩɨɦɟɫɬɟɧɢ ɜɨ ɨɜɨʁ ɧɚɩɢɫ. Ʉɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɩɨɡɧɚɬɨ, ɩɨ ɩɨɦɚɥɤɭ ɨɞ ɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɨɞ ɩɨɱɧɭɜɚʃɟɬɨ ɫɨ ɟɦɢɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɉɪɜɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ ɋɤɨɩʁɟ ɧɚ 21. XI 1945 ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɡɧɚɱɚɟɧ ɞɚɬɭɦ ɡɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɪɚɞɢɨɞɪɚɦɚ. Ɍɨʁ ɞɟɧ, ɜɨ ɩɨɩɥɚɞ-ɧɟɜɧɢɬɟ ɱɚɫɨɜɢ, ɩɪɟɤɭ ɞɢɪɟɤɬɟɧ ɩɪɟɧɨɫ ɟ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɬɜɨɪɛɚɬɚ ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɢɨɬ ɩɢɫɚɬɟɥ Ɋɢɫɬɨ Ʉɪɥɟ ɒɩɟɤɭɥɚɧɬɢ. ȼɨ 1946 ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɱɧɭɜɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɞɚ ɫɟ ɟɦɢɬɭɜɚ ɟɦɢɫɢʁɚɬɚ „Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢ ɱɟɬɢɜɚ“, ɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ, ɦɟɼɭ ɞɪɭɝɢɬɟ, ɢ ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ Ƚɪɭɬɤɚ ɲɟʅɟɪ ɨɞ Ɇɢɥɨɜɚɧ Ƚɥɢɲɢʅ, ɪɚɞɢɨɞɪɚɦɚ ɧɚ ɂɜɚɧ Ɍɨɱɤɨ ɢ ɞɪɭɝɢ. ɋɥɟɞɚɬ ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɢ ɞɟɥɚ – ȼɟʁɤɚ ɧɚ ɜɟɬɪɨɬ ɨɞ Ʉɨɥɟ ɑɚɲɭɥɟ, Ⱦɟɜɟɬɬɢɨɬ ɛɪɚɧ ɨɞ ɇɢɤɨɥɚ ȼɚɩɰɚɪɨɜ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɨɞ Ɍɨɦɟ Ⱥɪɫɨɜɫɤɢ, Ɍɪɚɝɢɬɟ ɧɢ ɡɚɜɟɚɧɢ ɨɞ Ʉɨɰɟ ɋɨɥɭɧɫɤɢ. ȼɨ ɧɚɪɟɞɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɫɟɛɧɨ ɦɟɫɬɨ ɡɚɫɥɭɠɭɜɚ ɬɜɨɪɟɲɬɜɨɬɨ ɧɚ Ɍɚɲɤɨ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɢ, ɋɢɦɨɧ Ⱦɪɚɤɭɥ, Ɇɢɥɟ ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ... ɋɟ ɟɦɢɬɭɜɚɚɬ ɪɚɞɢɨɞɪɚɦɫɤɢɬɟ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɧɚ ȼɚɫɢɥ ɂʂɨɫɤɢ (Ɂɥɚɬɧɚɬɚ ɪɢɩɤɚ), ɩɨɬɨɚ ɧɚ ɉɟɬɪɟ Ɇ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɫɤɢ, Ȼɥɚɝɨʁ ɂɜɚɧɨɜ, Ȼɨɲɤɨ ɋɦɚʅɨɫɤɢ, Ⱦɢɦɢɬɚɪ ɋɨɥɟɜ (Ȼɚɦʁɚ, ɉɭɲɤɚ ɜ ɟɡɟɪɨ ɢ Ⱦɟɜɫɬɜɟɧɢɰɢ) ɢ ɞɪ. ɋɥɢɱɧɢ ɧɚɩɨɪɢ ɜɨ ɞɟɬɫɤɚɬɚ ɞɪɚɦɚ ɜɥɨɠɭɜɚɚɬ Ɇɢɯɨ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɫɤɢ, Ƚɟɧɚɞɢ Ȼɨɥɢɧɨɜɫɤɢ, ɉɟɬɚɪ Ȼɨɲɤɨɜɫɤɢ, ɋɪɛɨ ɂɜɚɧɨɜɫɤɢ, ȼɟɥɤɨ ɇɟɞɟɥɤɨɜɫɤɢ, Ɉɥɢɜɟɪɚ ɇɢɤɨɥɨɜɚ, ȼɢɞɨɟ ɉɨɞɝɨɪɟɰ, Ɋɚɞɦɢɥɚ ɉɨɩɨɜɫɤɚ, Ƚɥɢɝɨɪ ɉɨɩɨɜɫɤɢ, ɇɢɤɨɥɚ ɋɚɡɞɨɜ. Ɂɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɬɟɤɫɬɨɜɢɬɟ ɡɚɫɥɭɝɚ ɢɦɚ ɪɚɞɢɨɞɪɚɦɫɤɨɬɨ ɫɬɭɞɢɨ,1 ɱɢʁ

ɞɨɥɝɨɝɨɞɢɲɟɧ ɪɚɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɟ ɚɤɬɟɪɨɬ ɢ ɪɟɠɢɫɟɪ ɋɩɚɫɟ ɇɟɥɨɜ. ɋɥɢɱɧɢ ɭɫɩɟɫɢ ɢɦɚ ɢ Ⱦɟɬɫɤɚɬɚ ɪɚɞɢɨɞɪɚɦɚ ɩɨɞ ɪɚɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝ ɋɥɚɜɢɰɚ Ɍɨɞɨɪɨɜɚ. Ɍɟɚɬɪɨɥɨɝɨɬ Ɋɚɲɤɨ ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ, ɟɞɟɧ ɨɞ ɨɫɧɨɜɚɱɢɬɟ ɧɚ Ⱥɤɚɞɟɦɢʁɚɬɚ ɡɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɜɨ ɋɪɛɢʁɚ, ɧɟʁɡɢɧ ɩɪɜ ɞɟɤɚɧ ɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɧɚ ɫɜɟɬɫɤɢɨɬ ɢ ɧɚ ɫɪɩɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɜɨ ɟɞɟɧ ɨɞ ɫɜɨɢɬɟ ɡɚɩɢɫɢ ɩɨɞ ɧɚɫɥɨɜ ȼɨ ɡɚɤɪɢɥɚ ɧɚ ɧɟɦɟɱɬɚɬɟɥɫɤɨɬɨ, ɨɛʁɚɜɟɧ ɜɨ „Ȼɨɪɛɚ“ ɧɚ 23. V 1977 ɝɨɞɢɧɚ, ɜɟɥɢ: ɚɧɚɥɢɡɢɪɚʁʅɢ ʁɚ ɞɟɬɫɤɚɬɚ ɞɪɚɦɚ ɧɚ ɋɬɪɭɲɤɚɬɚ ɫɦɨɬɪɚ ɜɨ 1977 ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɡɚɤɥɭɱɭɜɚ ɞɟɤɚ ɬɚɚ ɛɢɥɚ ɫɨ ɩɨɦɚɥɢ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ. ɂɦɟɧɨ, ɬɨɚ ɛɢɥɟ ɩɨɜɟʅɟ ɩɪɢɤɚɡɧɢ ɨɬɤɨɥɤɭ ɞɪɚɦɢ. ɋɟɩɚɤ, ɧɚɫɩɪɨɬɢ ɨɜɚɚ ɮɚɤɬɭɪɚ, ɫɟ ɢɡɞɜɨʁɭɜɚɥɟ ɢɝɪɢɬɟ ɜɨ ȼɨɞɟɧɢɰɚ ɧɚ ɫɢɪɨɦɚɲɧɢɬɟ ɨɞ ȷɚɦɢɥ Ȼɚɬɚɥɢʁɚ ɢ ɜɨ ɒɥɚɤɚɧɢɰɚ ɨɞ ȼɟɥɤɨ ɇɟɞɟɥɤɨɜɫɤɢ. ɉɪɜɚɬɚ ʁɚ ɢɡɜɟɥɚ, ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ȯɨɧ Ɉɪɟɲɢʁɚ, ɨɞɥɢɱɧɚɬɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɟɤɢɩɚ ɩɪɟɞɜɨɞɟɧɚ ɨɞ ɒɚɧɢ ɉɚɥɚɫɤɚ, ɞɨɞɟɤɚ ɜɬɨɪɚɬɚ ɩɪɟɞɚɧɨ ʁɚ ɢɡɜɟɥɟ ɧɚ ɫɜɨɢɬɟ ɩɥɟʅɢ, ɢ ɬɨɚ ɦɨɲɧɟ ɭɫɩɟɲɧɨ, ɱɥɟɧɨɜɢɬɟ ɧɚ Ⱦɟɬɫɤɚɬɚ ɪɚɞɢɨɞɪɚɦɫɤɚ ɝɪɭɩɚ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ ɋɤɨɩʁɟ. ɉɨ ɫɥɭɲɚʃɟɬɨ ɧɚ ɬɢɟ ɢɝɪɢ ɪɚɡɦɢɫɥɭɜɚɜɦɟ ɡɚ ɬɨɚ ɤɚɤɨ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɡɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɞɟɬɫɤɢ ɢɝɪɢ ɧɚ ɪɚɞɢɨ ɞɚ ɫɟ ɚɧɝɚɠɢɪɚɚɬ ɢ ɜɪɜɧɢ ɚɪɬɢɫɬɢɱɤɢ ɫɢɥɢ, ɧɨ ɢ ɞɟɰɚ. Ⱦɚ ɜɢɞɢɦɟ ɲɬɨ ɟ ɧɨɬɢɪɚɧɨ ɜɨ ɬɚɚ ɤɧɢɝɚ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɪɚɞɢɨɞɪɚɦɚɬɚ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ.

DRAMSKA PROEKCIJA NA SOVREMENOTO ɂ ɧɚ ɪɚɞɢɨ, ɤɚɤɨ ɜɩɪɨɱɟɦ ɜ ɬɟɚɬɚɪ ɢɥɢ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ, ɞɪɚɦɫɤɢɬɟ ɞɟɥɚ ɲɬɨ ɨɛɪɚɛɨɬɭɜɚɚɬ ɬɟɦɢ ɨɞ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɠɢɜɨɬ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɚɬ ɝɨɥɟɦɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚʁ ɫɥɭɲɚɬɟɥɢɬɟ. Ɍɚɤɨɜ ɛɟɲɟ ɫɥɭɱɚʁɨɬ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɨ, ɩɪɢ ɢɡɜɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɪɚɞɢɨɞɪɚɦɚɬɚ ɧɚ Ɍɨɦɟ Ⱥɪɫɨɜɫɤɢ Ʉɨɠɚ ɡɚ ɭɬɪɟɲɧɢɧɚɬɚ ɧɚ II ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ ɇɨɜɢ ɋɚɞ. Ɍɨɦɟ Ⱥɪɫɨɜɫɤɢ £ ɩɪɢɩɚɼɚ ɧɚ ɨɧɚɚ ɩɨɦɚɥɚ ɝɪɭɩɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɢ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɞɪɚɦɚɬɭɪɡɢ ɤɨʁɚ ɧɟ ɛɟɝɚ ɨɞ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢ ɬɟɦɢ ɲɬɨ ɧɚɜɥɟɝɭɜɚɚɬ ɜɨ ɧɟɤɨɢ ɨɞ ɤɥɭɱɧɢɬɟ ɩɪɚɲɚʃɚ ɧɚ ɟɝɡɢɫɬɟɧ-

1

ȼɨ ɞɪɚɦɫɤɨɬɨ ɫɬɭɞɢɨ ɪɚɛɨɬɟɚ: ɇɢɤɨɥɚ Ⱥɜɨɜɫɤɢ, Ɂɨɪɚɧ Ȼɨɝɨɟɜ, ȼɟɪɚ ɂɜɚɧɨɜɫɤɚ, Ⱥɧɚ Ɇɚɡɟɜɚ, ȼɥɚɞɨ Ʉɨɫɬɨɜ, ɇɟɜɟɧɚ Ʉɪɥɟ, ɇɚɞɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɚ, ɋɥɚɜɢɰɚ Ɍɨɞɨɪɨɜɚ, ɉɚɧɱɟ ɏɚʇɢ Ɍɨɫɟɜ, Ɇɢɥɭɬɢɧ ɑɨɥɨɜɢʅ. Ɍɚʃɚ ɒɭɤɨɜɢʅ Ɍɚɫɤɚ Ȼɚɥɚɛɚɧɨɜɚ, Ⱦɪɚɝɚɧ ȼɟɥʁɚɧɨɜɫɤɢ (ɪɟɠɢɫɟɪ), Ɂɨɪɢɰɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ (ɪɟɠɢɫɟɪ), Ȼɨɪɢɫ Ɇɚʁɫɬɨɪɨɜ (ɪɟɠɢɫɟɪ ɢ ɚɪɬɢɫɬ), ɋɩɚɫɟ ɇɟɥɨɜ (ɪɟɠɢɫɟɪ),ɚɤɬɟɪ ɢ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝ Ȼɨɠɨ ɋɨɮɪɨɧɢɟɜ, ɐɜɟɬɚɧɤɚ Ɍɪɩɤɨɜɚ, Ɇɨɦɢɪ ɏɪɢɫɬɨɜɫɤɢ (ɪɟɚɥɢɡɚɬɨɪ) ɢ Ɇɢɨɞɪɚɝ ɒɚɭɪɟɤ (ɪɟɠɢɫɟɪ). ȼɨ ɪɚɞɢɨɞɪɚɦɢɬɟ ɪɟɠɢɫɟɪɢ ɢ

ɚɤɬɟɪɢ ɛɟɚ ɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɱɥɟɧɨɜɢ ɧɚ Ⱦɪɚɦɚɬɚ ɧɚ ɆɇɌ, Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɢ ɞɪɭɝɢ.

138


TEATARSKI GLASNIK ȱ

ɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɞɟɧɟɲɧɢɨɬ ɱɨɜɟɤ ɨɞ ɧɚɲɚɜɚ ɫɪɟɞɢɧɚ. ɉɪɢɬɨɚ, ɬɨʁ ɭɦɟɟ ɞɚ ɮɨɪɦɢɪɚ ɞɪɚɦɫɤɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɫɨ ɜɟɲɬɨ ɜɨɞɟʃɟ ɧɚ ɞɟʁɫɬɜɨɬɨ ɞɚ ɝɢ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɤɭɥɦɢɧɚɰɢʁɚ. ɂ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɬɨɚ ɨɛɢɱɧɨ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɜɨ ɠɢɜɨɬɨɬ, ɧɚʁɱɟɫɬɨ ɢ ɧɟɦɚ ɪɚɡɪɟɲɧɢɰɚ ɧɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɢɬɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɨ ɞɪɚɦɢɬɟ ɧɚ Ⱥɪɫɨɜɫɤɢ, , ɢɥɢ ɫɚɦɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɫɟɬɚɬ. Ɍɚɤɚ ɟ ɢ ɜɨ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɪɚɞɢɨɞɪɚɦɚ Ʉɨɠɚ ɡɚ ɭɬɪɟɲɧɢɧɚɬɚ, ɤɨʁɚ ɩɪɟɪɚɫɧɭɜɚ ɪɟɱɢɫɢ ɞɨ ɬɪɚɝɟɞɢʁɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɚ ɨɞ ɧɟɞɨɪɚɡɛɢɪɚʃɟɬɨ ɢ ɧɟɪɚɡɛɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɛɪɚɬ ɢ ɫɟɫɬɪɚ, ɢɚɤɨ ɝɢ ɢɦɚ ɫɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɞɪɚɦɚ ɧɚ ɫɨɜɟɫɬɚ. ɐɟɥɚɬɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɦɚʁɫɬɨɪɫɤɢ ɟ ɢɫɬɤɚɟɧɚ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɩɪɚɲɚʃɟɬɨ ɲɬɨ ɝɨ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚ ɟɞɟɧ ɨɞ ɚɤɬɟɪɢɬɟ – „Ʉɨʁ ɞɨɛɢɜɚ ɨɜɞɟ, ɚ ɤɨʁ ɝɭɛɢ?“ – ɰɟɥɨɫɧɨ ɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ. Ɉɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɧɚ ɩɢɫɚɬɟɥɨɬ ɦɭ ɭɫɩɟɚɥɨ, ɦɚɤɚɪ ɢ ɩɚɬɟɦ, ɞɚ ɞɨɩɪɟ ɢ ɧɟɤɨɢ ɨɞ ɜɢɞɨɜɢɬɟ ɨɬɭɼɟɧɨɫɬ ɜɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɨɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ, ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɢ, ɩɪɟɞ ɫè, ɨɞ ɧɟɡɚɞɪɠɥɢɜɨɬɨ ɬɟɦɩɨ ɧɚ ɞɟɧɟɲɧɢɨɬ ɠɢɜɨɬ ɢ ɨɞ ɫè ɩɨɠɟɫɬɨɤɚɬɚ ɢ ɩɨɬɟɲɤɚ ɛɨɪɛɚ ɡɚ ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚ. ȿɦɢɬɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɚ Ʉɨɠɚ ɡɚ ɭɬɪɟɲɧɢɧɚɬɚ ɨɞ Ɍɨɦɟ Ⱥɪɫɨɜɫɤɢ ɟ ɭɛɚɜ ɩɪɢɦɟɪ ɡɚ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɫɤɚɬɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɝɥɚɜɧɨ ɧɚɫɨɱɟɧɚ ɤɨɧ ɞɟɥɚɬɚ ɧɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɬɟ ɩɢɫɚɬɟɥɢ, ɢɧɫɩɢɪɢɪɚɧɢ ɨɞ ɬɟɦɢ ɨɞ ɧɚɲɚɬɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɨɫɬ. Ȼɨɪɛɚ, 29.I 1979 ɝɨɞɢɧɚ

ɩɨɜɢɤɭɜɚɚ ɫɟʅɚɜɚʃɚɬɚ, ɢɚɤɨ ɢ ɞɪɭɝɢɬɟ ɢɡɜɟɞɭɜɚɱɢ – ɐɜɟɬɚɧɤɚ Ɍɪɩɤɨɜɚ, Ⱥɧɝɟɥɢɧɚ ɂɜɚɧɨɜɚ, Ʌɟɧɱɟ Ⱦɟɥɨɜɚ, ɋɧɟɠɚɧɚ ɋɬɚɦɟɫɤɚ ɢ Ɇɚʁɞɚ Ɍɭɲɚɪ – ɩɪɢɞɨɧɟɫɨɚ ɍɪɩɟɥɨɜɚɬɚ ɞɪɚɦɚ ɞɚ ɨɠɢɜɟɟ ɩɪɟɞ ɦɢɤɪɨɮɨɧ ɜɨ ɩɨɬɪɟɛɧɢɨɬ ɪɚɡɝɨɜɨɪɟɧ ɬɨɧ. ɂɡɜɟɞɛɚ ɲɬɨ ɫɟ ɨɞɥɢɤɭɜɚɲɟ ɫɨ ɫɩɨɧɬɚɧɨɫɬ ɜɨ ɞɢʁɚɥɨɝɨɬ ɢ ɲɬɨ ɛɟɲɟ ɩɪɢɞɪɭɠɟɧɚ ɫɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɦɭɡɢɤɚ ɜɨ ɢɡɛɨɪ ɧɚ Ʉɢɪɢɥ ȼɚɧɝɟɥɨɜ. Ȼɨɪɛɚ, 12. III 1979 ɝɨɞɢɧɚ

LIRSKI AKCENT ɉɪɜɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ ɋɤɨɩʁɟ ɧɚ 5. IV ʁɚ ɟɦɢɬɭɜɚɲɟ ɩɪɟɦɢɟɪɚɬɚ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɚ ɧɚ ɭɧɝɚɪɫɤɢɨɬ ɩɢɫɚɬɟɥ Ƚɚɛɨɪ Ɍɭɪɡɨ Ɇɚʁɤɚ ɦɢ ɟ ɦɧɨɝɭ ɞɚɥɟɤɭ, ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ȯɨɪɼɢ Ɍɪɚʁɚɧɨɜ. ɋɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨ ɞɪɚɦɫɤɨ ɞɟɥɨ: ɜɨ ɫɭɲɬɢɧɚ ɞɭɨ-ɞɪɚɦɚ, ɢ ɬɨɚ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɫɨ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɦɨɧɨɥɨɡɢɬɟ ɧɚ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɥɢɱɧɨɫɬ ɢ ɫɚɦɨ ɫɨ ɧɟɤɨɥɤɭ ɧɢɜɧɢ ɦɟɼɭɫɟɛɧɢ ɞɢʁɚɥɨɡɢ, ɬɟɤɫɬɨɬ ɧɚ Ƚɚɛɨɪ Ɍɭɪɡɨ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɟ ɫɨɨɞɜɟɬɟɧ ɡɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɪɚɞɢɨ. Ⱦɟɥɨɬɨ ʁɚ ɨɛɪɚɛɨɬɭɜɚ ɬɟɦɚɬɚ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɬɚ ɢ ɧɚ ɭɦɢɪɚʃɟɬɨ ɜɨ ɞɜɨʁɧɚ ɩɪɨɟɤɰɢʁɚ: ɢɦɟɧɨ, ɫɥɭɲɚɬɟɥɨɬ ɞɨɡɧɚɜɚ ɞɟɤɚ ɫɢɧɨɬ ɝɨ ɝɥɟɞɚ ɨɞɞɚɥɟɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɦɚʁɤɚ ɫɢ ɨɞ ɠɢɜɨɬɨɬ ɢ ɧɟʁɡɢɧɨɬɨ ɩɨɫɬɚɩɧɨ ɫɬɚɪɟɱɤɨ ɝɭɛɟʃɟ, ɧɨ ɞɨɡɧɚɜɚ ɢ ɤɚɤɜɢ ɫɟ ɱɭɜɫɬɜɚɬɚ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢʁɚɬɚ ɧɚ ɦɚʁɤɚ ɦɭ – ɫɤɪɲɟɧɚ ɫɬɚɪɢɰɚ ɧɚ ɡɚɥɟɡɨɬ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ. ɂ ɧɚ ɞɜɚʁɰɚɬɚ ɢɦ ɧɚɜɢɪɚɚɬ ɫɟʅɚɜɚʃɚɬɚ, ɫɟ ʁɚɜɭɜɚɚɬ ɫɥɢɤɢ ɨɞ ɧɟɤɨɝɚɲɧɢɨɬ ɠɢɜɨɬ. ɍɛɚɜɢɧɚɬɚ ɧɚ ɬɟɤɫɬɨɬ ʁɚ ɝɥɟɞɚɦɟ ɬɨɤɦɭ ɜɨ ɬɨɚ ɩɪɨɬɤɚʁɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɚɠɧɢɨɬ ɦɢɝ ɧɚ ɫɦɪɬɬɚ ɫɨ ɦɢɧɚɬɨɬɨ. Ɋɟɠɢɫɟɪɨɬ Ɍɪɚʁɚɧɨɜ ɝɢ ɩɨɱɭɜɫɬɜɭɜɚɥ ɥɢɪɫɤɢɬɟ ɚɤɰɟɧɬɢ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɚ, ɩɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ, ɫɨ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɦɭɡɢɤɚ, ɝɢ ɨɛɪɚɛɨɬɢɥ ɢɧɬɟɪɩɨɥɢɪɚɧɢɬɟ ɫɰɟɧɢ – ɜɢɡɢɢɬɟ ɧɚ ɦɢɧɚɬɨɬɨ. Ⱥɤɬɟɪɢɬɟ – Ɇɢɥɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɚ, Ɇɢɬɟ Ƚɪɨɡɞɚɧɨɜ ɢ ɋɬɟɜɨ ɋɩɚɫɨɜɫɤɢ ɨɞɦɟɪɟɧɨ ɢ, ɛɢ ɪɟɤɥɟ, ɦɨɲɧɟ ɞɟɥɢɤɚɬɧɨ ɝɢ ɨɠɢɜɟɚɥɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɨɜɚɚ ɞɪɚɦɚ. ɉɨɫɟɛɧɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɭɤɚɠɟ ɧɚ ɝɥɚɫɨɜɧɨ ɭɜɟɪɥɢɜɚɬɚ ɢ ɧɢʁɚɧɫɢɪɚɧɚ ɤɪɟɚɰɢʁɚ ɧɚ ɦɚʁɤɚɬɚ, ɜɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ Ɇɢɥɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɚ. Ȼɨɪɛɚ, 17. IV 1979 ɝɨɞɢɧɚ

ME\U STRAV I BUNT Ɉɞ ɛɪɚɧɨɜɢɬɟ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ ɋɤɨɩʁɟ, ɧɚ 1 ɦɚɪɬ ʁɚ ɫɥɭɲɚɜɦɟ ɩɪɟɦɢɟɪɚɬɚ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɚ ɧɚ ɮɢɧɫɤɢɨɬ ɚɜɬɨɪ ɋɟɩɨ ɍɪɩɟɥɚ Ⱦɨɛɪɢ ɜɪɟɦɢʃɚ, ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ɂɨɪɢɰɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɚ. ȿɞɟɧ ɞɟɧ ɧɟ ɨɞɟʁʅɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ, ɩɨɪɚɞɢ ɧɟɜɪɟɦɟ, ɞɜɚʁɰɚ ɫɬɚɪɢ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ, ɩɨɬɩɢɜɧɭɜɚʁʅɢ, ɝɢ ɨɠɢɜɭɜɚɚɬ ɫɩɨɦɟɧɢɬɟ ɧɚ ɦɢɧɚɬɨɬɨ, ɤɨɢɲɬɨ, ɩɨ ɧɟɤɨɟ ɧɟɩɢɲɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɟɤɨɝɚɲ ɢɡɝɥɟɞɚɚɬ ɩɨɭɛɚɜɢ ɨɬɤɨɥɤɭ ɲɬɨ ɛɢɥɟ. ɇɢɜɧɢɬɟ ɫɩɨɦɟɧɢ ɧɚ ɢɡɦɢɧɚɬɢɬɟ ɞɟɧɨɜɢ ɢ ɝɨɞɢɧɢ ɦɚɱɧɚ ɪɚɛɨɬɚ, ɜɨ ɨɜɚ ɞɟɥɨ ɢɦɚɚɬ ɨɛɟɥɟɠʁɟ ɧɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢ ɠɢɜɨɬɧɢ ɢɫɩɨɜɟɞɢ. ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɪɚɞɢɨɞɪɚɦɚɬɚ Ⱦɨɛɪɢ ɜɪɟɦɢʃɚ ɩɨɦɢɧɚ ɜɨ ɡɧɚɤɨɬ ɧɚ ɨɞɥɢɱɧɢ ɤɪɟɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɨɬɚɝɨɧɢɫɬɢɬɟ – Ⱦɪɚɝɢ Ʉɨɫɬɨɜɫɤɢ ɢ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ Ƚɟɲɨɜɫɤɢ, ɤɨɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɝɢ 139


TEATARSKI GLASNIK ȱ

ɛɟɚ ɨɞɥɢɱɧɨ ɫɧɢɦɟɧɢ, ɚ ɦɭɡɢɱɤɢɬɟ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢɢ ɫɨɨɛɪɚɡɟɧɢ ɫɨ ɞɪɚɦɫɤɢɬɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ (ɦɭɡɢɤɚɬɚ ʁɚ ɢɡɛɪɚɥɚ Ɍɟɪɟɡɚ ɉɪɨɤɨɩɨɜɢɱ). ȿɤɢɩɚɬɚ ɧɚ ɫɤɨɩɫɤɢɬɟ ɚɤɬɟɪɢ, ɧɚ ɱɟɥɨ ɫɨ ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɢɨɬ Ⱦɚɪɤɨ Ⱦɚɦɟɜɫɤɢ, ɝɨ ɞɨɥɨɜɭɜɚɲɟ ɦɚɼɟɩɫɚɧɢɨɬ ɫɜɟɬ ɧɚ ɝɥɚɜɧɢɨɬ ʁɭɧɚɤ ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɧɟ ɛɢ ɦɨɠɟɥɨ ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɨɞɨɛɪɨ. ɉɨɞɟɞɧɚɤɜɨ ɡɚɫɥɭɠɧɢ ɡɚ ɭɫɩɟɯɨɬ ɧɚ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɛɟɚ ȴɭɩɤɚ ȹɭɧɞɟɜɚ, ɐɜɟɬɚɧɤɚ Ɍɪɩɤɨɜɚ, Ɇɚʁɞɚ Ɍɭɲɚɪ, Ȼɨɠɨ ɋɨɮɪɨɧɢɟɜɫɤɢ, Ⱦɢɦɱɟ Ɇɟɲɤɨɜɫɤɢ, Ⱦɨɛɪɢɥɚ ɋɢɱɤɨɜɚ, Ɇɢɬɤɨ Ʉɨɫɬɨɜ ɢ ɂɜɚɧ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɢ, ɱɢɢɲɬɨ ɝɥɚɫɨɜɢ ɦɧɨɝɭ ɭɛɚɜɨ ɫɟ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚɚ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɫɧɢɦɤɚɬɚ ʁɚ ɢɦɚɲɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚɬɚ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɫɬ, ɩɚ ɫɥɭɲɚɬɟɥɢɬɟ ɜɨ ɧɢɟɞɟɧ ɦɢɝ ɧɟ ɛɟɚ ɜɨ ɧɟɞɨɭɦɢɰɚ, ɢ ɩɨɤɪɚʁ ɮɚɤɬɨɬ ɲɬɨ ɩɪɟɦɢɧɨɬ ɜɨ ɫɨɧ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ ɧɟ ɟ ɨɛɟɥɟɠɚɧ ɫɨ ɩɨɫɟɛɧɢ ɡɜɭɱɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. (Ɋɚɞɢɨ ɋɤɨɩʁɟ, 21 VI). Ȼɨɪɛɚ, 26. VI 1979

DRAMA VO VSELENATA ɉɪɜɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ ɋɤɨɩʁɟ ɧɚ 26. IV ʁɚ ɟɦɢɬɭɜɚɲɟ ɩɪɟɦɢɟɪɚɬɚ ɧɚ ɪɚɞɢɨ-ɞɪɚɦɚɬɚ ɨɞ ȳɨɪɞɚɧ Ⱦɨɛɪɟɜɫɤɢ – Ȼɟɪɛɟɪɨɬ. ɂɚɤɨ Ⱦɨɛɪɟɜɫɤɢ ɨɛɪɚɛɨɬɭɜɚ ɟɞɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɬɟɦɚ ɨɞ ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɢɨɬ ɠɢɜɨɬ ɧɚ ɧɟɤɨʁɚ ɨɞ „ɦɚɥɢɬɟ“ ɫɪɟɞɢɧɢ, ɩɪɢɬɨɚ ɥɢɲɭɜɚʁʅɢ ɫɟ ɨɞ ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɫɭɞɢɪɢ, ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɧɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɞɪɚɦɚ, ɩɪɟɞ ɫè, ɫɟ ɝɥɟɞɚ ɩɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɥɢɤɨɬ ɧɚ ɋɬɨʁɚɧ, ɲɬɨ ɝɨ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚ Ʉɪɭɦ ɋɬɨʁɚɧɨɜ. ɋɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ ɲɬɨ ɞɪɚɦɚɬɚ Ȼɟɪɛɟɪɨɬ ɢɦɚ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɦɨɧɨɥɨɲɤɚ ɮɨɪɦɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɝɥɚɜɧɢɨɬ ʁɭɧɚɤ ɝɨ ɢɫɤɚɠɭɜɚ ɫɜɨɟɬɨ ɝɥɟɞɚʃɟ ɧɚ ɦɢɧɚɬɨɬɨ ɢ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɨɫɬɚ, ɠɚɥɟʁʅɢ ɫɟ ɧɚ ɬɟɝɨɛɢ ɢ ɧɚɨɼɚʁʅɢ ɩɪɢɛɟɠɢɲɬɟ ɜɨ ɚɥɤɨɯɨɥɨɬ, ɞɨɬɨɥɤɭ ɩɨɜɟʅɟ ɛɟɲɟ ɩɨɬɟɲɤɚ ɢ, ɛɢ ɪɟɤɥɟ, ɩɨɞɟɥɢɤɚɬɧɚ ɡɚɞɚɱɚɬɚ ɧɚ Ʉɪɭɦ ɋɬɨʁɚɧɨɜ, ɡɚɲɬɨ ɩɨɫɬɨɟɲɟ ɝɨɥɟɦɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɞɚ ɡɚɩɚɞɧɟ ɜɨ ɛɚɧɚɥɧɨɫɬ ɬɨɥɤɭɜɚʁʅɢ ɩɢʁɚɧɫɬɜɨ. Ɇɟɼɭɬɨɚ, ɋɬɨʁɚɧɨɜ ɧɢɬɭ ɟɞɟɧ ɦɢɝ ɧɟ ɛɟɲɟ ɛɚɧɚɥɟɧ, ɧɢɬɭ ɩɚɤ ɧɟɪɚɡɛɢɪɥɢɜ. Ɇɚʁɫɬɨɪɫɤɢ ʁɚ ɮɨɪɦɢɪɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɝɨɜɨɪɧɚ ɮɚɤɬɭɪɚ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚɲɟ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɫɰɟɧɚ, ɬɨɥɤɭ ɜɩɟɱɚɬɥɢɜ ɟɮɟɤɬ ɡɚ ɞɚ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɤɚɠɟɦɟ ɞɟɤɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɤɪɟɚɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɪɚɫɤɨɲɧɚ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɦɟɼɭ ɫɥɭɲɚɬɟɥɢɬɟ. Ⱦɟɥɨɬɨ ɝɨ ɪɟɠɢɪɚɲɟ Ɇɢɨɞɪɚɝ ɒɚɭɪɟɤ, ɚ ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɚ ɭɲɬɟ ɢ Ɇɟɪɢ Ȼɨɲɤɨɜɚ, Ɍɚɲɟ Ʉɨɱɨɜɫɤɢ, Ⱦɢɦɢɬɚɪ Ƚɟɲɨɜɫɤɢ ɢ ɞɪ. Ȼɨɪɛɚ, 7. V 1979 ɝɨɞɢɧɚ

IZRAZENA EDNOSTAVNOST Ɋɚɞɢɨ ɋɤɨɩjɟ ɧɚ 17. I ɝɨ ɟɦɢɬɭɜɚɲɟ, ɜɨ ɪɟɞɨɜɧɢɨɬ ɪɚɞɢɨɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɪɦɢɧ, ɞɟɥɨɬɨ ɧɚ Ƚɥɢɝɨɪ ɉɨɩɨɜɫɤɢ ɑɨɜɟɱɧɨɫɬ ɜɨ ɧɟɱɨɜɟɱɧɨ ɜɪɟɦɟ. ɋɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɜɨɡɛɭɞɥɢɜɚ ɞɪɚɦɫɤɚ ɩɪɢɤɚɡɧɚ ɨɞ ɫɥɚɜɧɢɬɟ ɞɟɧɨɜɢ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɨɨɫɥɨɛɨɞɢɬɟɥɧɚɬɚ ɛɨɪɛɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɩɚɪɬɢɡɚɧɢ ɩɪɨɬɢɜ ɛɭɝɚɪɫɤɢɬɟ ɮɚɲɢɫɬɢɱɤɢ ɟɞɢɧɢɰɢ. ɉɨɩɨɜɫɤɢ ɜɟɲɬɨ ʁɚ ɢɡɝɪɚɞɢɥ ɞɪɚɦɫɤɚɬɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɢ ɭɦɟɟɥ, ɨɞ ɫɰɟɧɚ ɜɨ ɫɰɟɧɚ, ɞɚ ɫɨɡɞɚɜɚ ɫè ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɧɚɩɧɚɬɨɫɬ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɞɟɥɨɬɨ ɧɟɩɪɟɫɬɚʁɧɨ ɝɨ ɩɪɟɨɤɭɩɢɪɚ ɫɥɭɲɚɬɟɥɨɜɨɬɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. ȼɨ ɩɪɟɫɭɞɧɢɬɟ ɦɢɝɨɜɢ, ɩɪɟɞ ɮɚɲɢɫɬɢɱɤɚɬɚ ɩɨɬɪɚɝɚ, ɩɨɤɪɚʁ ɫɦɟɥɨɫɬɚ ɢ ɯɪɚɛɪɨɫɬɚ ɧɚ ɩɨɟɞɢɧɰɢ, ɞɨɚɼɚ ɞɨ ɢɡɪɚɡ ɯɭɦɚɧɨɫɬɚ, ɦɨɪɚɥɧɚɬɚ ɫɜɟɫɬ ɢ ɱɟɫɧɨɫɬɚ ɧɚ ɦɥɚɞɢɨɬ ɨɜɱɚɪ, ɤɨʁ ɧɚ Ȼɭɝɚɪɢɬɟ ɧɟ ɢɦ ɝɢ ɨɬɤɪɢɜɚ ɪɚɧɟɬɢɬɟ ɛɨɪɰɢ. ȿɞɧɨɫɬɚɜɧɚ ɢ ɭɛɚɜɚ ɩɪɢɤɚɡɧɚ ɡɚ ɫʁɚʁɧɢɨɬ ɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɛɨɪɛɟɧɨɫɬ ɢ ɱɟɫɧɨɫɬ, ɧɚ ɩɪɤɨɫ ɢ ɨɬɩɨɪ ɩɪɟɞ ɫɢɥɧɢɰɢɬɟ. Ɋɟɠɢɫɟɪɨɬ Ⱦɪɚɝɚɧ ȼɟɥʁɚɧɨɜɫɤɢ ɧɚɫɬɨʁɭɜɚɥ ɢ ɛɟɡ ɬɨɚ ɜɨɡɛɭɞɥɢɜɢɨɬ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɬɚ, ɜɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɚɬɚ ɩɪɟɞ ɦɢɤɪɨɮɨɧɨɬ ɞɚ ɞɨɛɢɟ ɭɲɬɟ ɩɨɜɟʅɟ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬ. ɉɨɤɪɚʁ ɨɞɥɢɱɧɨ ɩɥɚɫɢɪɚɧɢɬɟ ɡɜɭɱɧɢ ɟɮɟɤɬɢ, ɤɨɢɲɬɨ ɜɨ ɩɨɥɧɚ ɦɟɪɚ ɝɨ ɞɨɥɨɜɭɜɚɚ ɚɦɛɢɟɧɬɨɬ ɧɚ ɞɟʁɫɬɜɨɬɨ ɢ ɫɨ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚɬɚ ɦɭɡɢɱɤɚ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɚ ɧɚ ɋɬɨʁɱɟ Ɍɨɲɟɜ-

NEIZVESNOST ILI SLAVA Ⱦɭɯɨɜɢɬɢɨɬ ɢ ɜɟɲɬɨ ɧɚɩɢɲɚɧ ɪɚɞɢɨɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬ ɧɚ Ȼɢɥ ɏɨɬɟɧ Ɇɢɫɬɟɪɢɢ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɛɟɲɟ ɦɢɫɬɟɪɢɨɡɧɚ ɢ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɚ ɢɝɪɚɪɢʁɚ, ɲɬɨ ɫɟɤɚɤɨ, ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɰɟɥɚɬɚ ɢɡɜɟɞɛɚ, ɜɨ ɩɨɥɧɚ ɦɟɪɚ ɦɨɠɟɲɟ ɞɚ ɝɨ ɩɪɟɨɤɭɩɢɪɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɫɥɭɲɚɬɟɥɢɬɟ. Ɂɚ ɬɨɚ ɫɟɤɚɤɨ ɩɨɬɩɨɦɨɝɧɚɥɚ ɪɟɠɢʁɚɬɚ ɧɚ Ɂɨɪɢɰɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɚ, ɤɨʁɚ, ɫɨ ɜɟɲɬɚɬɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɫɧɢɦɚɬɟɥɨɬ ɉɟɬɤɨ ɉɟɬɤɨɜɫɤɢ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɡɜɭɱɧɨ ɝɢ ɮɢɤɫɢɪɚɥɚ ɛɪɨʁɧɢɬɟ ɩɪɨɦɟɧɢ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɧɚɫɬɚɧɢɬɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɱɭɞɟɫɧɢɨɬ ɩɪɟɩɥɟɬ ɧɚ ɫɨɧɨɬ ɢ ʁɚɜɟɬɨ, ɤɨʁ ɧɟ ɟ ɛɟɡ ɩɢɪɚɧɞɟɥɨɜɫɤɨ ɜɥɢʁɚɧɢɟ ɤɨɝɚ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɚɜɬɨɪɨɬ ɧɚ ɪɚɞɢɨɞɪɚɦɫɤɚɬɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ. Ɍɨɧɫɤɢɬɟ ɟɮɟɤɬɢ 140


TEATARSKI GLASNIK ȱ

ɫɤɢ, ɧɚ ɦɨɲɧɟ ɭɫɩɟɲɧɚɬɚ ɫɧɢɦɤɚ ɧɚ ɬɨɧ-ɦɚʁɫɬɨɪɨɬ ɉɟɬɤɨ ɉɟɬɪɨɜɫɤɢ, ȼɟɥʁɚɧɨɜɫɤɢ ɧɚ ɫɥɭɲɚɬɟɥɢɬɟ ɢɦ ʁɚ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚ ɞɪɚɦɚɬɚ ɑɨɜɟɱɧɨɫɬ ɜɨ ɧɟɱɨɜɟɱɧɨ ɜɪɟɦɟ ɞɨɫɥɟɞɧɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʁʅɢ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɤɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɫɬ ɧɚ ɢɡɪɚɡɨɬ. ȼɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɚɬɚ ɧɟɦɚɲɟ ɧɢɲɬɨ ɲɬɨ ɛɢ ɦɨɠɟɥɟ ɞɚ ɝɨ ɨɡɧɚɱɢɦɟ ɤɚɤɨ ɧɟɩɨɬɪɟɛɧɨ. ɋɟ ɧɢɠɟɚ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢ ɫɰɟɧɢ, ɟɞɧɨɩɨɞɪɭɝɨ, ɩɪɢ ɲɬɨ ɫɟ ɢɫɬɚɤɧɭɜɚɲɟ ɫɩɨɧɬɚɧɢɨɬ ɞɢʁɚɥɨɝ, ɲɬɨ ɢ ɟ ɟɞɧɚ ɨɞ ɧɚʁɝɨɥɟɦɢɬɟ ɞɨɛɥɟɫɬɢ ɧɚ ɨɜɚ ɞɟɥɨ. Ⱥɪɬɢɫɬɢɱɤɚɬɚ ɟɤɢɩɚ – Ⱦɢɦɟ ɂɥɢɟɜ, Ⱦɢɦɢɬɚɪ Ʉɨɫɬɨɜ, ɋɟɧɤɚ Ʉɨɥɨɡɨɜɚ, ɂɥɢʁɚ ɋɬɪɭɦɟɧɢɤɨɜɫɤɢ, Ⱥɰɨ ɒɟɯɬɚɧɫɤɢ, Ȼɨɲɤɨ Ⱦɟʁɚɧɨɜɫɤɢ, ɋɥɚɼɚɧɚ ɇɟɲɢʅ, Ƚɨɰɟ ȼɥɚɯɨɜ – ɡɚɫɥɭɠɧɚ ɟ ɡɚ ɭɫɩɟɯɨɬ ɧɚ ɨɜɚɚ ɪɚɞɢɨɞɪɚɦɫɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ, ɤɨʁɚ ɭɲɬɟ ɟɞɧɚɲ ɧè ɭɛɟɞɢɥɚ ɞɟɤɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɫɬɚ ɢ ɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨɫɬɚ ɜɨ ɢɡɪɚɡɨɬ, ɤɚɤɨ ɢ ɞɨɫɥɟɞɧɨɫɬɚ ɜɨ ɯɪɨɧɨɥɨɲɤɨɬɨ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɚɫɬɚɧɢɬɟ ɫɟ ɨɞ ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɤɨɝɚ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɦɨɛɢɥɢɡɢɪɚʃɟɬɨ ɢ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɫɥɭɲɚɬɟɥɨɜɨɬɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. Ȼɨɪɛɚ, 22. I 1980

ɤɚɦɟɪɧɢɨɬ ɚɧɫɚɦɛɥ ɧɚ Ɍɨɦɚ ɉɪɨɲɟɜ ɢ ɐɪɜɟɧɢɬɟ ɰɭɬɨɜɢ ɨɞ Ɋɢɫɬɨ Ⱥɜɪɚɦɨɜɫɤɢ. ȼɧɢɦɚɬɟɥɧɢɨɬ ɫɥɭɲɚɬɟɥ ɛɢ ɦɨɠɟɥ ɞɚ ɫɟ ɭɜɟɪɢ ɤɚɤɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɦɭɡɢɱɤɢ ɬɜɨɪɰɢ ɫɦɟɥɨ ɫɟ ɜɤɥɭɱɭɜɚɚɬ ɜɨ ɬɟɤɨɜɢɬɟ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚɬɚ ɦɭɡɢɤɚ ɢ ɤɨɥɤɭ ɟ ɜɢɞɟɧ ɪɟɡɭɥɬɚɬɨɬ ɜɨ ɧɢɜɧɨɬɨ ɬɜɨɪɟɲɬɜɨ – ɯɚɪɦɨɧɢɱɟɧ ɫɩɨʁ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɢ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɡɜɭɤ. Ɍɨɚ, ɨɫɨɛɟɧɨ, ɞɨʁɞɟ ɞɨ ɢɡɪɚɡ ɜɨ ɩɟɫɧɚɬɚ ɐɪɜɟɧɢɬɟ ɰɭɬɨɜɢ ɧɚ Ɋɢɫɬɨ Ⱥɜɪɚɦɨɜɫɤɢ, ɤɨʁɚ ɜɨ ɜɨɤɚɥɧɢɨɬ ɞɟɥ ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɨɞɪɠɢ ɨɞɟɰɢ ɨɞ ɞɚɥɟɱɧɨɬɨ ɦɢɧɚɬɨ, ɫɭɛɥɢɦɧɨ ɫɩɨɟɧɢ ɫɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɨ ɬɪɟɬɢɪɚɧɚɬɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɧɚ ɩɪɢɞɪɭɠɛɚ. Ɇɭɡɢɰɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɚɧɫɚɦɛɥɨɬ „ɋɜɟɬɚ ɋɨɮɢʁɚ“, ɤɚɤɨ ɢ ɫɟɤɨɝɚɲ, ɛɟɲɟ ɧɚ ɡɚɜɢɞɧɨ ɧɢɜɨ. Ȼɨɪɛɚ, 1. II 1980

PRIKAZNA ZA HUMANOSTA Ɋɚɞɢɨ ɋɤɨɩʁɟ, ɧɚ 13. III, ɜɨ ɪɟɞɨɜɧɢɨɬ ɪɚɞɢɨɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɪɦɢɧ, ɧɚ ɫɜɨʁɚɬɚ I ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɝɨ ɟɦɢɬɭɜɚɲɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɬɨ ɞɟɥɨ Ⱦɨɤɫɟɜɰɢ ɨɞ ɋɚɦɭɢɥ Ⱦɭɤɨɜɫɤɢ. Ɍɨɚ ɟ ɜɨɡɛɭɞɥɢɜɚ ɩɪɢɤɚɡɧɚ ɡɚ ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ ɫɭɞɛɢɧɚ ɧɚ ɞɜɚʁɰɚɬɚ ɛɥɢɡɧɚɰɢ, ɋɬɚɦɚɬ ɢ Ɇɟɬɨɞɢʁ, ɤɨɢ ɜɨ ɬɟɲɤɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ ɧɚ ɩɟɱɚɥɛɚɪɫɬɜɨ ɢ ɜɨʁɧɚ – ɪɚɡɥɢɱɧɨ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɟ. ɇɨ ɬɭɤɚ ɟ ɢ ɬɪɨɝɚɬɟɥɧɨɬɨ ɤɚɠɭɜɚʃɟ ɡɚ ɫɬɚɜɨɬ ɢ ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɧɢɜɧɢɨɬ ɬɚɬɤɨ, ɫɬɚɪɢɨɬ Ⱦɨɤɫɟ, ɤɨɦɭ ɦɭ ɟ ɧɚʁɜɚɠɧɨ ɞɚ ɝɨ ɡɚɱɭɜɚ ɱɟɫɧɢɨɬ ɨɛɪɚɡ ɧɚ ɫɟɦɟʁɫɬɜɨɬɨ. Ɉɱɢɝɥɟɞɧɨ ɟ ɞɟɤɚ ɚɜɬɨɪɨɬ ɋɚɦɭɢɥ Ⱦɭɤɨɜɫɤɢ ɝɢ ɱɭɜɫɬɜɭɜɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɢ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɪɚɞɢɨɮɨɧɫɤɢɨɬ ɢɡɪɚɡ. ɋɜɨʁɚɬɚ ɞɪɚɦɚ ʁɚ ɨɛɥɢɤɭɜɚɥ ɤɚɤɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɩɪɢɤɚɡɧɚ ɜɨ ɤɨʁɚɲɬɨ ɞɨɦɢɧɢɪɚɚɬ ɠɢɜɢ ɞɢʁɚɥɨɡɢ, ɤɨɢ ʁɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɢ ɧɚʁɝɨɥɟɦɚɬɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɧɚ ɞɟɥɨɬɨ. ɂɡɜɟɞɛɚɬɚ ɩɨɦɢɧɚ ɜɨ ɡɧɚɤɨɬ ɧɚ ɭɛɟɞɥɢɜɢ, ɨɜɞɟ-ɨɧɞɟ ɢ ɩɚɬɟɬɢɱɧɢ ɚɪɬɢɫɬɢɱɤɢ ɬɢɪɚɞɢ. Ⱥɤɨ Ⱦɢɦɢɬɚɪ Ʉɨɫɬɨɜ ɤɚɤɨ ɋɬɚɦɚɬ ɢ ȼɭɤɚɧ Ⱦɢɧɟɜɫɤɢ ɜɨ ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ Ɇɟɬɨɞɢʁ ɢɦɚɚ ɩɪɢɮɚɬɥɢɜɚ ɝɨɜɨɪɧɚ ɮɚɤɬɭɪɚ, ɫɟ ɱɢɧɢ ɞɟɤɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɢɬɟ ɧɚ Ⱦɨɤɫɟ ɢ ɧɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɫɨɩɪɭɝɚ – Ɍɨɞɨɪ ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ ɢ ɋɬɨʁɤɚ ɐɟɤɨɜɚ – ɫɨɫɟɦ ɧɟɩɨɬɪɟɛɧɨ ɝɥɚɫɨɜɧɨ ɝɢ ɩɪɨɞɥɚɛɨɱɭɜɚɚ ɢ ɛɟɡ ɬɨɚ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɬɟ ɪɟɩɥɢɤɢ ɢ ɬɚɤɚ ɩɚɼɚɚ ɜɨ ɩɚɬɟɬɢɤɚ. ȼɭɤɚɧ Ⱦɢɧɟɜɫɤɢ, ɤɨʁ ɢ ɝɨ ɪɟɠɢɪɚɥ ɞɟɥɨ, ɧɟ ʁɚ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɢɥ ɩɨɬɪɟɛɧɚɬɚ ɪɚɦɧɨɬɟɠɚ ɜɨ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ

OZVU^ENI DOKUMENTI Ʉɚɤɨ ɫɩɨɪɟɞ ɧɟɤɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɜɟʅɟ ɧɚɲɢ ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɢɰɢ ɬɟɪɦɢɧɢɬɟ ɩɪɟɞ ɩɨɥɧɨʅ ɦɭ ɝɢ ɩɨɫɜɟɬɭɜɚɚɬ ɧɚ – ɫɨɜɪɟɦɟɧɨɬɨ ɞɨɦɚɲɧɨ ɦɭɡɢɱɤɨ ɬɜɨɪɟɲɬɜɨ. Ɍɚɤɜɚɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɚɦɨ ɞɨɧɟɤɚɞɟ ɢɦɚ ɨɩɪɚɜɞɭɜɚʃɟ: ɬɨɚ ɟ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɞɨɛɪɚ ɫɥɭɲɚɧɨɫɬ ɧɚ ɧɚɲɢɬɟ ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɢɰɢ ɢ ɜɨ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɩɚ ɡɚɬɨɚ ɫɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɭɜɚɚ ɞɟɤɚ ɬɢɟ ɧɨʅɧɢ ɟɦɢɫɢɢ ʅɟ ɩɪɢɞɨɧɟɫɚɬ ɡɚ ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɚ ɧɚ ɞɨɦɚɲɧɚɬɚ ɦɭɡɢɤɚ ɢ ɧɚɞɜɨɪ ɨɞ ɡɟɦʁɚɬɚ. Ɍɚɤɚ ɧɚ 21. I, ɧɚ ɉɪɜɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ ɋɤɨɩʁɟ ɫɥɭɲɚɜɦɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɟɦɢɫɢʁɚ – Ɉɞ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɨɬ ɧɚ ɚɧɫɚɦɛɥɨɬ ɋɜɟɬɚ ɋɨɮɢʁɚ. ɇɟɦɚ ɫɨɦɧɟɠ ɞɟɤɚ ɬɨʁ ɚɧɫɚɦɛɥ ɟ ɜɨ ɩɪɜɢɬɟ ɪɟɞɨɜɢ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɦɭɡɢɱɤɚ ɢɡɜɟɞɛɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɤɨɝɚ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɚɧɝɚɠɢɪɚɧɨɬɨ ɬɨɥɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɟɥɚ ɨɞ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɢ. ɉɨɞ ɭɩɪɚɜɚɬɚ ɧɚ Ɍɨɦɚ ɉɪɨɲɟɜ, ɜɨ ɨɜɚɚ ɟɦɢɫɢʁɚ, ɫɨ ɭɱɟɫɬɜɨ ɧɚ ɫɨɥɢɫɬɢɬɟ ɐɢɪɢɥ ɒɤɟɪʁɚɧɰ (ɜɢɨɥɨɧɱɟɥɨ) ɢ Ƚɟɨɪɝɢ Ȼɨɠɢɤɨɜ (ɛɚɫ), ɚɧɫɚɦɛɥɨɬ „ɋɜɟɬɚ ɋɨɮɢʁɚ“ ɢɡɜɟɞɟ ɞɟɥɚ ɨɞ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɢ. ɉɨɤɪɚʁ ɞɪɭɝɢɬɟ, ʁɚ ɱɭɜɦɟ Ʉɨɧɰɟɪɬɚɧɬɧɚɬɚ ɦɭɡɢɤɚ ɡɚ ɜɢɨɥɨɧɱɟɥɨ ɢ 141


TEATARSKI GLASNIK ȱ

ɝɨɜɨɪɧɨɬɨ ɢɡɪɚɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɬɚɪɢɬɟ ɢ ɦɥɚɞɢɬɟ. Ɇɭɡɢɱɤɢɬɟ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢɢ ɧɚ Ɇɢɥɤɚ Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɚ ɯɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɫɟ ɧɚɞɨɜɪɡɭɜɚɚ, ɧɚʁɱɟɫɬɨ ɫɨ ɬɟɯɧɢɤɚɬɚ ɡɚ ɡɜɭɱɧɨ ɩɪɟɬɨɩɭɜɚʃɟ, ɧɚ ɧɚʁɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɬɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ɍɨɧ-ɫɧɢɦɚɬɟɥɨɬ Ⱥɫɟɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɤɨɪɟɤɬɧɨ ɝɨ ɢɡɜɪɲɢɥ ɫɜɨʁɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɪɚɛɨɬɚɬɚ. ɐɟɥɚɬɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɝɨ ɢɦɚɲɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢɨɬ ɞɢɧɚɦɢɱɟɧ ɬɟɤ, ɩɚ ɩɨɪɚɞɢ ɬɨɚ ɢ ɦɨɠɟɲɟ ɰɟɥɨɫɧɨ ɞɚ ɝɨ ɩɪɟɨɤɭɩɢɪɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ. Ȼɨɪɛɚ, 18. III 1980

ɦɨɧɨɥɨɲɤɢ ɫɟʅɚɜɚʃɚ, ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɟɥɟɝɢɱɧɨ ɢɧɬɨɧɢɪɚɧɢ. Ɋɟɠɢɫɟɪɨɬ Ⱦɢɦɢɬɪɢɟ ɋɬɚɧɢɲɢʅ ʁɚ ɨɫɟɬɢɥ ɬɚɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬ ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɚɬɚ ɮɚɤɬɭɪɚ ɧɚ ɞɟɥɨɬɨ, ɩɚ ɫɟ ɬɪɭɞɟɥ ɰɟɥɚɬɚ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɰɢʁɚ ɞɚ ʁɚ ɧɚɩɪɚɜɢ ɲɬɨ ɩɨɢɧɬɟɪɟɫɧɚ, ɡɧɚɱɢ ɡɜɭɱɧɨ ɩɨɚɬɪɚɤɬɢɜɧɚ. Ʉɨɪɢɫɬɟʁʅɢ ɝɨ ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɡɚ ɬɨɧɫɤɨ ɩɪɟɬɨɩɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɞɞɟɥɧɢ ɫɰɟɧɢ, ɩɪɢ ɲɬɨ, ɞɨɧɟɤɚɞɟ, ʁɚ ɠɪɬɜɭɜɚɥ ɦɨɠɧɨɫɬɚ ɡɚ ɦɨɦɟɧɬɚɥɧɚ ʁɚɫɧɚ ɫɥɭɲɚɬɟɥɫɤɚ ɩɟɪɰɟɩɰɢʁɚ, ɬɨʁ ɞɨɛɢɥ ɥɨɝɢɱɧɚ ɰɟɥɢɧɚ, ɞɨɜɨɥɧɨ ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ ɢ ɧɚɩɧɚɬɚ, ɩɪɨɬɤɚɟɧɚ ɫɨ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɢ ɟɦɨɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɫɨ ɨɩɲɬɢ ɫɥɢɤɢ, ɤɨɢ ɝɨ ɨɠɢɜɭɜɚɚɬ ɦɢɧɚɬɨɬɨ ɜɪɟɦɟ ɢ ɧɟɤɨɝɚɲɧɢɬɟ ɨɛɢɱɚɢ ɢ ɧɚɪɚɜɢ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɞɟɥɨɬɨ ɧɚ Ȼɨɲɤɨ ɋɦɚʅɨɫɤɢ ɟ ɫɥɟɞɟɧɨ ɫɨ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ ɫɨ ɜɧɢɧɚɧɢɟ. ȿɤɢɩɚɬɚ ɫɚɪɚɟɜɫɤɢ ɚɤɬɟɪɢ – Ɂɨɪɚɧ ɋɢɦɨɧɨɜɢʅ, ɇɚɞɚ Ȯɭɪɟɜɫɤɚ-Ⱥɜɪɚɦ, ɇɢɫɜɟɬɚ Ɉɦɟɪɛɚɲɢʅ, Ɂɜɨɧɤɨ Ɇɚɪɤɨɜɢʅ, Ɇɢɥɟɧɤɨ Ȯɟɞɨɜɢʅ, Ȼɪɚɧɤɨ Ʌɢɱɟɧ ɢ ɞɪɭɝɢ, ɤɚɤɨ ɢ ɱɥɟɧɨɜɢɬɟ ɧɚ Ⱦɟɬɫɤɚɬɚ ɪɚɞɢɨɞɪɚɦɫɤɚ ɝɪɭɩɚ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ ɋɚɪɚɟɜɨ – ȼɟɪɚɞ Ɂɚɢɦɨɜɢʅ, ȿɦɢɪ ɒɟɯɢʅ, ɋɚʃɚ ȴɭɛɢɱɢʅ ɢ ɀɟʂɤɚ ȿɲɤɟɪɢɰɚ – ɝɢ ɝɨɜɨɪɟɚ ɫɨ ɨɱɢɝɥɟɞɟɧ ɚɧɝɚɠɦɚɧ ɪɟɩɥɢɤɢɬɟ ɨɞ ɪɚɞɢɨɞɪɚɦɚɬɚ ɧɚ ɋɦɚʅɨɫɤɢ, ɭɫɩɟɜɚʁʅɢ ɞɚ ɝɨ ɢɡɛɟɝɧɚɬ ɨɧɨʁ ɩɚɬɟɬɢɱɟɧ ɬɨɧ, ɲɬɨ ɛɟɲɟ ɦɨɠɧɨ, ɫɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ ɲɬɨ ɜɨ ɨɜɚ ɞɟɥɨ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɞɢʁɚɥɨɡɢ ɪɟɱɢɫɢ ɢ ɧɟɦɚ. ɋɧɢɦɤɚɬɚ ɧɚ ɬɨɧ-ɦɚʁɫɬɨɪɨɬ ȳɚɫɧɚ ɉɨɩɢʅ, ɢ ɫɩɨɪɟɞ ɮɪɨɧɬɨɬ ɢ ɫɩɨɪɟɞ ɞɥɚɛɢɧɚɬɚ, ɨɞɝɨɜɚɪɚɲɟ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɫɤɚɬɚ ɡɚɦɢɫɥɚ: ɬɨɚ ɛɟɲɟ ɫɜɨɟɜɢɞɧɚ ɪɚɞɢɨɮɨɧɫɤɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɚ. Ȼɨɪɛɚ, 1. VIII 1983

PO PATEKITE NA OSAMENOSTA Ɇɧɨɝɭ ɫɦɟɥɚ ɛɢɥɚ ɢɞɟʁɚɬɚ ɞɪɚɦɫɤɢɨɬ ɩɪɜɟɧɟɰ ɧɚ ȳɨɪɞɚɧ ɉɥɟɜɧɟɲ, ȿɪɢɝɨɧ, ɩɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ȴɭɛɢɲɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɢ, ɤɨʁɚ ɢɡɨɛɢɥɭɜɚɲɟ ɫɨ ɛɪɨʁɧɢ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ɟɮɟɤɬɢ ɢ ɫɨ ɧɟɨɛɢɱɧɢ ɫɰɟɧɫɤɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ, ɞɚ ɫɟ ɚɞɚɩɬɢɪɚ ɢ ɡɚ ɪɚɞɢɨɢɡɜɟɞɛɚ. Ⱦɨɬɨɥɤɭ ɩɨɜɟʅɟ ɲɬɨ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɬɨ ɞɜɨʁɫɬɜɨ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɚ (ɞɭɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɝɥɚɜɧɢɨɬ ʁɭɧɚɤ, ɞɜɨʁɧɢɨɬ ɬɟɤ ɧɚ ɞɟʁɫɬɜɨɬɨ ɢ ɧɢɜɧɢɬɟ ɫɢɦɛɨɥɢɱɧɢ ɡɧɚɱɟʃɚ), ɤɚɤɨ ɢ ɰɟɥɚɬɚ ɧɟʁɡɢɧɚ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɚɪɬɨɨɜɫɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɫɟɩɚɤ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɫɟ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ ɡɚ ɜɢɡɭɟɥɟɧ ɩɪɢɤɚɡ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ-

PODALEKU OD HRONIKATA Ɍɪɟɬɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ ɋɚɪɚɟɜɨ ʁɚ ɟɦɢɬɭɜɚɲɟ ɞɪɚɦɚɬɚ ɧɚ Ȼɨɲɤɨ ɋɦɚʅɨɫɤɢ – ɋɟɜɟɪɧɨ ɨɞ ɫɪɰɟɬɨ, ɜɨ ɫɨɫɩɢ. ɋɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɜɨɡɛɭɞɥɢɜɚ ɞɪɚɦɫɤɚ ɩɨɟɦɚ, ɤɨʁɚ ɝɨ ɨɠɢɜɭɜɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɬɨ ɦɢɧɚɬɨ ɨɞ ɦɟɼɭɜɨɟɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɢ ɨɞ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ Ɋɟɜɨɥɭɰɢʁɚɬɚ. ɉɨɟɞɢɧɟɱɧɢɬɟ ɫɭɞɛɢɧɢ ɜɨ ɬɨɚ ɞɟɥɨ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚɚɬ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨ, ɧɨ ɜɨ ɜɢɞ ɧɚ 142


TEATARSKI GLASNIK ȱ

ɦɟɬɧɭɜɚɚɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɩɚɪɚɥɟɥɧɢ ɫɰɟɧɫɤɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ. Ⱦɚɥɢɛɨɪ Ɏɨɪɟɬɢʅ, ɫɟɤɚɤɨ ʁɚ ɢɦɚɥ ɩɪɟɞɜɢɞ ɬɚɚ ɧɟɩɨɜɨɥɧɨɫɬ, ɧɨ, ɩɨɧɟɫɟɧ ɨɞ ɢɫɤɪɟɧɢɨɬ ɟɩɫɤɢ ɡɚɦɚɜ ɧɚ ɚɜɬɨɪɨɬ, ɤɚɤɨ ɢ ɨɞ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɧɚɤɥɨɧɟɬɨɫɬɢ ɫɩɪɟɦɚ ɢɪɨɧɢɱɧɨɝɪɨɬɟɫɤɧɨɬɨ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɞɧɨɫɢɬɟ ɧɚ „ɝɨɥɟɦɢɬɟ“ ɢ „ɦɚɥɢɬɟ“ ɧɚɪɨɞɢ, ɫɚɤɚɥ ɢ ɧɚ ɪɚɞɢɨɫɥɭɲɚɬɟɥɢɬɟ ɞɚ ɢɦ ɝɨ ɩɪɢɛɥɢɠɢ ɨɜɚ ɞɟɥɨ ɡɚ ɬɪɚɝɢɱɧɚɬɚ ɫɭɞɛɢɧɚ ɧɚ ȿɝɟʁɫɤɢɬɟ Ɇɚɤɟɞɨɧɰɢ ɤɨɢɲɬɨ, ɩɨ ȼɬɨɪɚɬɚ ɫɜɟɬɫɤɚ ɜɨʁɧɚ, ɨɫɬɚɧɭɜɚʁʅɢ ɛɟɡ ɬɚɬɤɨɜɢɧɚ, ɛɢɥɟ ɭɩɚɬɟɧɢ ɧɚ ɬɚɥɤɚʃɚ ɩɨ ɫɜɟɬɨɬ ɡɚɪɚɞɢ ɨɩɫɬɚɧɨɤ ɢ ɞɨɤɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɨɬ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬ. Ⱦɜɚʁɰɚ ɩɪɨɝɨɧɟɬɢ, ɨɞ ɤɨɢ ɟɞɧɢɨɬ – ɂɫɢɞɨɪ ɋɨɥɭɧɫɤɢ, ɧɟɤɨɝɚɲɟɧ ɛɨɝɨɫɥɨɜ, ɩɨɬɨɚ ɱɥɟɧ ɧɚ ɬɪɭɩɚɬɚ ɧɚ ȼɨʁɞɚɧ ɑɟɪɧɨɞɪɢɧɫɤɢ ɢ ɱɥɟɧ ɧɚ Ʉɨɦɭɧɢɫɬɢɱɤɚɬɚ ɩɚɪɬɢʁɚ ɧɚ Ƚɪɰɢʁɚ, ɫɨ ɫɬɟɤɨɬ ɧɚ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɬɟ ɭɫɩɟɜɚ ɞɚ ɢɡɛɟɝɚ ɨɞ ɬɚɬɤɨɜɢɧɚɬɚ ɜɨ 1946 ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɞɚ ɫɬɢɝɧɟ ɜɨ ɉɚɪɢɡ, ɤɚɞɟ ɲɬɨ, ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɦɢɪɨɜɧɚɬɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ, ɨɫɧɨɜɚ ɩɚɬɭɜɚɱɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɢ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ, ɡɚɥɚɝɚʁʅɢ ɫɟ ɡɚ ɩɪɚɜɚɬɚ ɧɚ ɛɟɡɞɨɦɧɢɰɢɬɟ ɢ ɩɪɨɝɨɧɟɬɢɬɟ ɨɞ ɬɚɬɤɨɜɢɧɚɬɚ. ɋɤɪɚɬɭɜɚʁʅɢ ʁɚ ɞɪɚɦɚɬɚ, ɜɨ ɪɚɡɭɦɧɢ ɝɪɚɧɢɰɢ, Ɏɨɪɟɬɢʅ ɫɩɪɨɜɟɥ ɢ ɧɟɤɨɢ ɞɪɚɦɚɬɭɪɲɤɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ: ɪɚɡɛɢɥ ɢ ɦɟɼɭɫɟɛɧɨ ɢɧɬɟɪɩɨɥɢɪɚɥ ɨɞɞɟɥɧɢ ɩɪɢɡɨɪɢ ɨɞ IX ɢ X, ɤɚɤɨ ɢ ɨɞ XI ɢ XII ɫɰɟɧɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɝɢ ɢɫɩɪɟɩɥɟɬɨɥ ɫɰɟɧɢɬɟ ɨɞ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɩɟɫʁɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɫɨ ɂɫɢɞɨɪɨɜɢɬɟ ɯɚɥɭɰɢɧɚɰɢɢ, ɤɨɢɲɬɨ ɜɨ ɞɟɥɨɬɨ ɫɟ ɨɞɞɟɥɟɧɢ ɢ ɫɢɦɭɥɬɚɧɢ ɜɨ ɩɨɞɨɥɝɢ ɫɟɤɜɟɧɰɢɢ. ɇɟ ɫɦɟ ɫɢɝɭɪɧɢ ɞɟɤɚ ɜɚɤɜɢɨɬ ɩɪɢɫɬɚɩ ɢɦ ɨɜɨɡɦɨɠɢɥ ɧɚ ɫɥɭɲɚɬɟɥɢɬɟ ʁɚɫɟɧ ɭɜɢɞ ɜɨ ɞɪɚɦɫɤɢɬɟ ɬɟɤɨɜɢ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɬɨɚ ɢɦ ɛɢɥɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚ ɨɧɢɟ ɤɨɢ ɞɟɥɨɬɨ ɧɟ ɝɨ ɜɢɞɟɥɟ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ. Ȼɪɨʁɧɚɬɚ ɟɤɢɩɚ ɡɚɝɪɟɩɫɤɢ ɚɤɬɟɪɢ – Ɋɚɞɨɫɥɚɜ Ɇɢɥɟɧɤɨɜɢʅ, Ɏɚɛɢʁɚɧ ɒɨɜɚɝɨɜɢʅ, ɋɚɢɞɚ ɏɪɠɢʅ, ȼɟɪɚ ɀɚɝɚɪ-ɇɚɪɞɟɥɢ, ȼɢɬɨɦɢɪɚ Ʌɨɧɱɚɪ, Ɂɥɚɬɤɨ ɐɪɧɤɨɜɢʅ, Ȼɨɠɢɞɚɪ Ȼɨɛɚɧ ɢ ɞɪɭɝɢ – ɫɟ ɩɨɬɪɭɞɢɥɟ ɲɬɨ ɩɨɜɩɟɱɚɬɥɢɜɨ ɞɚ ɝɢ ɨɠɢɜɟɚɬ ɥɢɤɨɜɢɬɟ-ɫɢɦɛɨɥɢ ɧɚ ɉɥɟɜɧɟɲɨɜɚɬɚ ɞɪɚɦɚ. Ɍɨɚ ɲɬɨ ɧɚɩɨɪɨɬ ɱɟɫɬɨ ɢɦ ɛɢɥ ɡɚɥɭɞɟɧ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɦɭ ɡɚɛɥɚɝɨɞɚɪɚɬ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɫɤɚɬɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɧɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɢ ɤɨʁ ɫɟ ɩɨɬɩɪɟɥ ɧɚ ɩɪɟɬɨɩɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɫɰɟɧɢɬɟ, ɲɬɨ ɦɨɠɟɥɨ ɞɚ ɝɢ ɞɨɜɟɞɭɜɚ ɫɥɭɲɚɬɟɥɢɬɟ ɜɨ ɧɟɞɨɭɦɢɰɚ, ɢɫɬɨ ɤɚɤɨ ɢ ɧɚ ɚɞɚɩɬɚɬɨɪɨɬ Ɏɨɪɟɬɢʅ ɤɨʁ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ ɡɚ ɦɚɥɢ, ɪɚɫɰɟɩ-

ɤɚɧɢ ɫɰɟɧɢ. (ɋɬɭɞɢɨ Ɂɚɝɪɟɛ ɧɚ ɡɚɟɞɧɢɱɤɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, 11. VIII). Ȼɨɪɛɚ, 23. VIII 1983

 @IVOTOT KAKO SLIKA ȼɢɨɥɟɬɚ ȹɨɥɟɜɚ ʁɚ ɩɨɞɝɨɬɜɢɥɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɚɬɚ ɪɚɞɢɨɞɪɚɦɚ ɀɢɜɨɬɨɬ ɧɚ Ɇɚɪɤ ɒɚɝɚɥ ɫɩɨɪɟɞ ɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɧɚ ɝɨɥɟɦɢɨɬ ɫɥɢɤɚɪ. ɋɢɝɭɪɧɨ ɟ ɞɟɤɚ ɩɪɢɤɚɡɢɬɟ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɢ ɧɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚɬɚ ɞɟʁɧɨɫɬ ɧɚ ɫɥɢɤɚɪɨɬ ɢ ɜɚʁɚɪ ɧɚʁɦɧɨɝɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚɚɬ ɡɚ ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚɬɚ, ɢɫɬɨ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢɬɟ ɧɚ ɦɭɡɢɱɚɪɢ ɫɟ ɧɚʁɫɨɨɞɜɟɬɧɢ ɡɚ ɪɚɞɢɨ. ɇɨ, ɛɟɡ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ, ɞɪɚɦɫɤɚɬɚ ɟɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɒɚɝɚɥ, ɢ ɩɨɤɪɚʁ ɦɧɨɝɭɛɪɨʁɧɢɬɟ ɧɚɛɪɨʁɭɜɚʃɚ ɧɚ ɧɚɡɢɜɢɬɟ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɩɨɡɧɚɬɢ ɫɥɢɤɢ ɢ ɨɛɢɞɢɬɟ ɬɢɟ ɞɚ ɫɟ ɨɩɢɲɚɬ ɫɨ ɡɛɨɪɨɜɢ, ɛɟɲɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ, ɛɢɞɟʁʅɢ ɞɨɧɟɤɚɞɟ ɝɢ ɨɠɢɜɭɜɚɲɟ ɜɪɟɦɟɬɨ ɢ ɫɪɟɞɢɧɢɬɟ ɜɨ ɤɨɢɲɬɨ ɞɟʁɫɬɜɭɜɚɥ ɭɦɟɬɧɢɤɨɬ. ȼɨ ɬɨɚ ɨɞ ɞɪɚɝɨɰɟɧɚ ɩɨɦɨɲ ɛɟɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢɬɟ ɧɚ ɦɭɡɢɱɤɢɨɬ ɭɪɟɞɧɢɤ Ɂɪɢɧɤɚ Ɋɭɞɢʄ, ɤɨʁɚ ɫɨ ɜɤɭɫ ɢ ɫɨ ɡɧɚɟʃɟ ɝɢ ɢɡɛɪɚɥɚ ɩɪɢɞɪɭɠɧɢɬɟ ɦɭɡɢɱɤɢ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢɢ, ɨɩɮɚʅɚʁʅɢ ɞɭɯɨɜɧɚ, ɧɚɪɨɞɧɚ ɢ ɡɚɛɚɜɧɚ ɦɭɡɢɤɚ. Ɋɟɠɢɫɟɪɨɬ Ɇɚɪɢɧ ɐɜɢʁɨɜɢʅ ɧɟ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚɥ ɜɨ ɞɨɜɨɥɧɚ ɦɟɪɚ ɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚɬɚ ɧɚ ɬɨɚ ɤɚɠɭɜɚʃɟ: ɫè ɦɨɠɟɥɨ ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɨɛɪɡɨ, ɩɨɱɧɭɜɚʁʅɢ ɨɞ ɨɞɞɟɥɧɢ ɫɰɟɧɢ ɲɬɨ ɢɡɝɥɟɞɚɚ ɬɪɨɦɚɜɨ, ɩɚ ɞɨ ɧɢɜɧɨɬɨ ɫɦɟɧɭɜɚʃɟ, ɤɨɢ ɛɢ ɢɡɝɥɟɞɚɥɟ ɩɨɩɨɞɜɢɠɧɨ ɚɤɨ ɩɨɜɟʅɟ ɛɢɥ ɤɨɪɢɫɬɟɧ ɩɪɢɧɰɢɩɨɬ ɡɚ ɡɜɭɱɧɨ ɩɪɟɬɨɩɭɜɚʃɟ. ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȳɨɤɚɧɨɜɢʅ ɧɚɩɪɚɜɢɥ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɩɨɞɜɢɝ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚʁʅɢ ɝɨ ɝɥɚɫɨɬ: ɩɨɤɪɚʁ ɬɨɥɤɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɝɥɚɜɧɚɬɚ ɭɥɨɝɚ, ɤɚɠɭɜɚɲɟ ɢ ɤɪɚɬɤɢ ɪɟɩɥɢɤɢ ɧɚ ɟɩɢɡɨɞɧɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɂ ȳɨɫɢɩɚ Ɇɚɭɪɟɪ ɢ Ⱥɫʁɚ ɉɚɜɥɨɜɢʅ ɫɨ ɫɜɨɢɬɟ ɝɥɚɫɨɜɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɨɚ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɩɪɢɤɚɡ ɧɚ ɒɚɝɚɥɨɜɢɨɬ ɠɢɜɨɬ ɞɚ ɛɢɞɟ ɭɜɟɪɥɢɜɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ. ɋɟɩɚɤ, ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɟɤɚ ɟɦɢɫɢʁɚɬɚ ɧɟ ɝɢ ɨɩɮɚɬɢ ɫɢɬɟ ɟɬɚɩɢ ɨɞ ɫɥɢɤɚɪɨɜɢɨɬ ɠɢɜɨɬɚ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɜɨ ɩɨɞɨɰɧɟɠɧɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ. (III ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ ɋɚɪɚɟɜɨ). Ȼɨɪɛɚ, 10. ɏ 1983

143


TEATARSKI GLASNIK ȱ

TEATARSKATA LABORATORIJA NA JOZEF NA\ (Milan Maxarev: „Teatarot na dvi`ewe na Jozef Na|“ izd. na Muzejot na Vojvodina, 2011 - Novi Sad) ɂɧɚɤɭ ɜɨ ɤɧɢɝɚɬɚ ɚɜɬɨɪɨɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ ɞɟɜɟɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɧɚ ȳɨɡɟɮ ɇɚɼ ɨɞ ɫɢɬɟ ɱɟɬɢɪɢ ɮɚɡɢ. ȼɚɠɧɨ ɟ ɭɲɬɟ ɞɚ ɧɚɩɨɦɟɧɟɦɟ, ɞɟɤɚ ɫɚɦɢɨɬ ɇɚɼ ɫɜɨʁɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ʁɚ ɞɟɥɢ ɧɚ ɬɪɢ ɩɟɪɢɨɞɚ: ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ ɩɨɞɨɝɨɬɨɜɤɢ ( 1980 – 1987), ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ ɢɡɥɟɡ (!987 – 2002) ɢ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɫɭɦɢɪɚʃɟ ɤɨʁ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɫɨ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɦɨɧɨ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫ „Ⱦɧɟɜɧɢɤɨɬ ɧɚ ɟɞɟɧ ɧɟɩɨɡɧɚɬ“. Ɂɛɨɪɭɜɚʁʅɢ ɡɚ ɫɜɨɢɬɟ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɚɜɬɨɪɨɬ ɫɟ ɥɨɰɢɪɚ ɧɚ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɢɬɟ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɧɚ ɩɨɫɬɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɢɡɦɨɬ, ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɡɦɨɬ ɢ ɩɨɫɬɞɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɱɢʁɚ ɩɨʁɚɜɚ ɫɟ ɫɨɜɩɚɼɚ ɫɨ ɜɪɟɦɟɬɨ ɜɨ ɤɨɟ ɬɜɨɪɢ ɇɚɼ. Ɇɚʇɢɪɟɜ ɡɚɤɥɭɱɭɜɚ ɞɟɤɚ ɇɚɼ ɫɟ ɡɚɥɚɝɚ ɡɚ ɟɫɟɧɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɧɚɫɬɨʁɭɜɚʁʅɢ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɧɚ ɞɜɢɠɟʃɟ ɞɚ ɝɨ ɩɨɞɢɝɧɟ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɨ ɧɢɜɨ, ɧɨ ɞɟɤɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɧɟ ɫɚɤɚ ɞɚ ɞɚɞɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ. ȼɚɠɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɨɦɟɧɟ ɞɟɤɚ Ɇɚʇɚɪɟɜ, ɩɪɢɬɨɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɢɪɚ ɨɝɪɨɦɧɨ ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɬɟ ɫɥɭɱɭɜɚʃɚ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɱɢʁ ɤɨɪɩɭɫ ɫɩɨɪɟɞ ɧɟɝɨ ɢ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢ ɢ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɫɩɚɼɚ ɢ ɬɜɨɪɟɲɬɜɨɬɨ ɧɚ ɇɚɼ. ɋɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɩɨɦɟɼɭ 70 ɢ 90 –ɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɦɢɧɚɬɢɨɬ ɜɟɤ ɤɨʁ ɫɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚ ɢ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɭɜɚ ɤɚɤɨ -ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ ɤɚɤɨ ɮɢɤɰɢʁɚ, ɝɨ ɫɥɚɜɢ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɤɚɤɨ ɩɪɨɰɟɫ, ɞɢɫɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ, ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɨɫɬ, ɧɟ-ɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɫɬ, ɩɥɭɪɚɥɢɡɚɦ...ɩɚ ɫɟ ɞɨ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɨɬ ɤɚɤɨ ɧɟɲɬɨ ɬɪɟɬɨ ɩɨɦɟɼɭ ɞɪɚɦɚɬɚ ɢ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɚɧɬɢɦɢɦɟɬɢɱɧɨɫɬ, ɩɪɨɬɢɜɟʃɟ ɧɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɚɬɚ. Ɉɜɨʁ ɢɫɰɪɩɟɧ ɢ ɤɪɚʁɧɨ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɢ ɬɪɭɞ ɧɢ ɝɨ ɩɨɤɚɠɭɜɚ ɚɜɬɨɪɨɬ ɤɚɤɨ ɜɪɜɟɧ ɩɨɡɧɚɜɚɱ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɢ ɪɟɱɢɫɢ ɫɟ ɲɬɨ ɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨ ɡɚ ɩɨɧɨɜɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɜɨ ȿɜɪɨɩɚ ɢ ɜɨ ɫɜɟɬɨɬ. Ɉɬɬɚɦɭ ɬɨʁ ɚɜɬɨɪɢɬɚɬɢɜɧɨ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ ʅɟ ɧɚɫɬɨʁɭɜɚ ȳɨɡɟɮ ɇɚɼ ɞɚ ɝɨ ɧɚʁɞɟ ɫɜɨɟɬɨ ɜɢɫɬɢɧɫɤɨ ɦɟɫɬɨ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɧɚ ɤɨɟ ɫɨ ɩɪɚɜɨ ɦɭ ɩɪɢɩɚɼɚ ɜɨ ɦɨɞɟɪɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ. ɇɚɼ ɫɩɨɪɟɞ Ɇɚʇɚɪɟɜ ɟ ɟɞɟɧ ɨɞ ɪɟɬɤɢɬɟ ɧɚ ɤɨɢ ɢɦ ɟ ɞɚɞɟɧ ɩɪɢɫɬɚɩ ɜɨ ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ. Ɍɨɚ ɟ ɪɟɡɟɪɜɢɪɚɧɨ ɫɚɦɨ ɡɚ ɨɧɢɟ ɩɨɫɜɟɬɟɧɢ ɩɨɟɞɢɧɰɢ, ɤɚɤɨɜ ɲɬɨ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɛɢɥ ɢ

ȼɨ ɜɨɜɟɞɨɬ ɧɚ ɤɧɢɝɚɬɚ ɚɜɬɨɪɨɬ Ɇɚʇɚɪɟɜ ɧɚɤɭɫɨ, ɫɭɛɥɢɦɢɪɚɧɨ ɢ ɫɬɪɨɝɨ ɫɟɥɟɤɬɢɪɚɧɨ ɧɟ ɡɚɩɨɡɧɚɜɚ ɫɨ ɪɚɡɜɨʁɧɢɨɬ ɩɚɬ ɧɚ ɦɧɨɝɭɫɬɪɚɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɭɦɟɬɧɢɤ ȳɨɡɟɮ ɇɚɼ ɪɨɞɟɧ ɜɨ Ʉɚʃɢɠɚ ɜɨ 1957 ɝɨɞ. Ɉɜɨʁ ɪɚɡɜɨɟɧ ɩɚɬ ɤɨʁ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢʁɚ, ɤɚɞɟ ɫɟ ɚɮɢɪɦɢɪɚ ɤɚɤɨ ɬɚɧɱɟɪ, ɩɚ ɫɟ ɞɨ 2005 ɝɨɞ. ɤɨɝɚ ɜɨ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɪɨɞɧɚ Ʉɚʃɢɠɚ ɝɨ ɨɫɧɢɜɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɤɪɟɚɬɢɜɟɧ ɰɟɧɬɚɪ „ȳɨɡɟɮ ɇɚɼ“. Ɉɞ ɨɜɨʁ ɜɨɜɟɞɟɧ ɩɪɢɫɬɚɩ ɤɨɧ ɬɜɨɪɟɲɬɜɨɬɨ ɧɚ ɇɚɼ, ɤɨɝɨ Ɇɚʇɚɪɟɜ ɝɨ ɫɩɨɪɟɞɭɜɚ ɫɨ ɢɧɨɜɚɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɢɨɬ ɢ ɫɜɟɬɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɤɚɥɢɛɪɨɬ ɧɚ ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɫɤɢ, Ɇɟʁɟɪɯɨɥɞ, ɀɚɤ Ʉɨɩɨ, ȿɬʁɟɧ Ⱦɟɤɪɭ, Ʌɢ ɋɬɚɪɡɛɟɪɝ, ɉɢɬɟɪ Ȼɪɭɤ, ȳɟɠɢ Ƚɪɨɬɨɜɫɤɢ ɢ ȿɭɝɟɧɢɨ Ȼɚɪɛɚ, ʁɚ ɢɡɞɜɨʁɭɜɚɦɟ ɩɨɞɟɥɛɚɬɚ ɧɚ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɬɜɨɪɟɲɬɜɨ ɧɚ ɱɟɬɢɪɢ ɮɚɡɢ: 1. Ʌɨɤɚɥɧɚ ɦɢɬɨɥɨɝɢʁɚ (ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɩɚɼɚɚɬ ɬɪɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɤɨɢ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚɚɬ ɜɨ Ʉɚʃɢɠɚ); 2. Ʉɚʃɢɠɤɢɬɟ ɤɪɭɝɨɜɢ; 3. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢɬɟ ɢɡɜɨɪɢ ɢ 4. Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɧɚ ɫɭɲɬɢɧɚɬɚ.

ȳɨɡɟɮ ɇɚʇ

144


TEATARSKI GLASNIK ȱ Ƚɪɨɬɨɜɫɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɜ ɟ ɢ ȳɨɡɟɮ ɇɚɼ. ɋɨɞɪɠɢɧɚɬɚ ɧɚ ɤɧɢɝɚɬɚ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ʁɚ ɫɭɝɟɪɢɪɚ ɩɪɟɨɤɭɩɚɰɢʁɚɬɚ ɢ ɨɧɚ ɲɬɨ ɟ ɧɚʁɜɚɠɧɨ ɜɨ Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɧɚ ɞɜɢɠɟʃɟ ɧɚ ȳɨɡɟɮ ɇɚɼ. ɂɦɟɧɨ, ɬɨɚ ɟ ɧɚɩɨɪɨɬ ɞɚ ɫɟ ɧɚʁɞɟ ɜɨ ɞɜɢɠɟʃɟɬɨ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɟɧ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ʁɚɡɢɤ, ɩɨɬɨɚ ɞɟɤɚ ɬɨɚ ɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɛɟɡ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɫɩɨɪɟɞ ɡɟɧ-ɛɭɞɢɡɦɨɬ; ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɩɨɢɦɨɬ ɤɨʁ ɫɟ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚ ɢ ɜɨ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɚɬɚ ɤɚɞɟ ɬɨʁ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧ ɤɚɤɨ ɞɟɥɭɜɚʃɟ ɛɟɡ ɞɟɥɭɜɚʃɟ! (ɂɦɚ ɬɭɤ ɚɤɨ ɫɚɤɚɬɟ ɢ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢɢ ɧɚ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɨɜɢɨɬ ɧɟɩɨɞɜɢɠɟɧ ɛɨɝ ɬ.ɟ. ɞɟɤɚ ɬɨɚ ɟ ɱɢɫɬɚɬɚ ɮɨɪɦɚ ɛɟɡ ɦɚɬɟɪɢʁɚ. Ȼɨɝɨɬ ɧɚ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥ ɞɨɞɟɤɚ ɫɚɦ ɩɪɢɞɜɢɠɭɜɚ ɫɟ ɨɤɭɥɭ ɫɟɛɟ ɫɚɦɢɨɬ ɜɨɨɩɲɬɨ ɧɟ ɫɟ ɩɨɦɞɪɞɧɭɜɚ ɨɞ ɦɟɫɬɨɬɨ.) ɉɨɬɨɚ ɫɥɟɞɢ ɛɟɫɟɞɚ ɡɚ ɇɟɨɜɚɧɝɚɪɞɚɬɚ, ɧɚ ɤɨʁɚ ɩɪɢɩɚɼɚ ɢ ɫɚɦɢɨɬ ɇɚɼ, ɩɚ ɩɨɜɪɡɚɧɨɫɬɚ ɧɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɬɟɨɪɢʁɚ ɢ ɩɪɚɤɫɚ ɫɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢʁɚ ɤɨʁɚ Ɇɚʇɚɪɟɜ ʁɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɥ ɜɨ ɧɚʁɩɨɡɧɚɬɢɨɬ ɫɜɟɬɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ ɜɨ Ɉɞɢɧ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɜɨ ɏɨɥɫɬɟɛɪɨ ɜɨ Ⱦɚɧɫɤɚ; ɜɨ ɨɜɨʁ ɨɩɲɢɪɟɧ ɜɨɜɟɞ ɜɨ ɤɧɢɝɚɬɚ Ɇɚʇɚɪɟɜ ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɦɟɫɬɨ ɨɞɜɭʁɭɜɚ ɢ ɡɚ ɩɨɢɦɨɬ ɧɚ ɂɫɤɭɫɬɜɨɬɨ ɢ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɡɧɚɱɟʃɟ. ȼɫɭɲɧɨɫɬ ɰɢɬɢɪɚʁʅɢ ɝɨ ȼɢɤɬɨɪ Ɍɚɪɧɟɪ, ɬɨʁ ɡɚɤɥɭɱɭɜɚ ɞɟɤɚ ɂɫɤɭɫɬɜɨɬɨ ɟ ɜɢɞ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɚ ɤɚɩɢɫɥɚ ɡɚ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ „ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ“. Ɉɜɚ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɫɟ ɨɱɢɬɭɜɚ ɢ ɩɪɟɤɭ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ, ɩɪɨɛɢɬɟ, ɜɨ ɫɦɢɫɥɚ ɧɚ ɬɟɡɚɬɚ ɞɟɤɚ „Ɂɧɚɟʃɟɬɨ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɨɞ ɞɟɥɭɜɚʃɟɬɨ“ ɧɚ ɀɚɧ ɉɢʁɚɠɟ. ɉɨɬɨɚ ɫɥɟɞɭɜɚ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɨɢɦɨɬ ȿɧɟɪɝɢʁɚ ɜɨ ɟɞɧɚ ɲɢɪɨɤɚ ɫɦɢɫɥɚ, ɚ ɨɫɨɛɟɧɨ ɧɟʁɡɢɧɨɬɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɜɨ ɯɢɧɞɭɫɤɚɬɚ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɚ, ɜɨ ɤɢɧɟɫɤɨɬɨ ɱɢ ɢ ɫɥ. ɇɚ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɤɪɚɢɲɬɚɬɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɇɚɼ ɡɧɚɱɢ ɟ ɫɢɧɬɟɡɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚ ɨɞɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɟɥɫɧɢɬɟ ɛɥɨɤɚɞɢ ɢ ɭɫɨɝɥɚɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɢɲɟʃɟɬɨ ɫɨ ɞɜɢɠɟʃɚɬɚ ɧɚ ɬɟɥɨɬɨ. ȼɨ ɜɬɨɪɢɨɬ ɞɟɥ ɧɚ ɤɧɢɝɚɬɚ, Ɇɚʇɚɪɟɜ ɡɛɨɪɭɜɚ ɡɚ ɝɟɧɟɡɚɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɧɚ ɞɜɢɠɟʃɟ ɧɚ ȳɨɡɟɮ ɇɚɼ, ɩɚ ɬɚɤɚ ɜɨ ɩɨɬɪɚɝɚɬɚ ɩɨ ɢɫɬɚɬɚ ɬɪɝɧɭɜɚ ɨɞ Ⱦɟɬɫɬɤɚɬɚ ɢɝɪɚ, ɩɨ ɲɬɨ ɫɥɟɞɢ ɜɥɢʁɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɩɚɧɬɨɦɢɦɚɬɚ ɧɚ ȿɬʁɟɧ Ⱦɟɤɪɭɚ ɢ ɛɢɨɦɟɯɚɧɢɤɚɬɚ ɧɚ ȼɫɟɜɨɥɞ Ɇɟʁɟɪɯɨɥɞ. Ⱦɨɦɢɧɚɬɧɨ ɦɟɫɬɨ ɜɨ ɬɪɭɞɨɬ ɡɚɡɟɦɚ ɚɧɚɥɢɡɚɬɚ ɧɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɨɬ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ ɤɚʁ ɇɚɼ ɩɪɟɤɭ ɞɟɬɚɥɧɨɬɨ ɢ ɦɢɧɢɰɢɨɡɧɨ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɟɜɟɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɧɚ ȳɨɡɟɮ ɇɚɼ: ɞɜɟ ɨɞ ɩɪɜɢɨɬ ɬɜɨɪɟɱɤɢ ɩɟɪɢɨɞ, ɧɚɪɟɱɟɧ Ʌɨɤɚɥɧɚ ɦɢɬɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɬɨɚ „ɉɟɤɢɧɲɤɚɬɚ ɩɚɬɤɚ“ ɢ „ɋɤɚɥɢɬɟ ɧɚ Ɉɪɮɟʁ“; ɨɞ Ʉɚʃɢɲɤɢɬɟ ɤɪɭɝɨɜɢ, ɚɧɚɥɢɡɚɬɚ ɝɢ ɜɤɥɭɱɭɜɚ „Ʉɨɦɟɞɢʁɚ ɬɟɦɩɢɨ“ ɢ „Ⱥɧɚɬɨɦɢʁɚɬɚ ɧɚ ɾɜɟɪɨɜɢɬɟ“; ɉɟɪɢɨɞɨɬ ɨɡɧɚɱɟɧ ɤɚɤɨ Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢ ɢɡɜɨɪɢ ɝɢ ɜɤɥɭɱɭɜɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ „ȼɨʁɰɟɤ“ ɢ „ɋɬɪɚɠɚ“, ɚ ɱɟɬɜɪɬɢ-

ɨɬ ɬɜɨɪɟɱɤɢ ɩɟɪɢɨɞ ɲɬɨ ɜɨɟɞɧɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɢ ɤɭɥɦɢɧɚɰɢʁɚ ɢ ɡɟɧɢɬ ɧɚ ɬɜɨɪɟɲɬɜɨɬɨ ɧɚ ɇɚɼ, Ɇɚʇɚɪɟɜ ɝɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ, „Ⱦɧɟɜɧɢɤɨɬ ɧɚ ɟɞɟɧ ɧɟɩɨɡɧɚɬ“, ɩɪɜɚɬɚ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɧɟɝɨɜɚ ɦɨɧɨɞɪɚɦɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɨɥɨ ɩɚɪɬɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɥɟɞɭɜɚ ɩɨɫɥɟ ɞɜɚɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɤɚɤɨ ɬɚɧɱɟɪ ɢ ɩɟɬɧɚɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɢ ɪɚɛɨɬɚ ɤɚɤɨ ɤɨɪɟɨɝɪɚɮ. Ʉɚɤɨ ɨɫɨɛɟɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɧ ɫɬɚɪɬ ɜɨ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɇɚɼ ɢɫɬɚɤɧɭɜɚ: „ȼɟɞɧɚɲ ɦɢ ɛɟɲɟ ʁɚɫɧɨ ɞɟɤɚ ʅɟ ɛɢɞɟ Ⱦɧɟɜɧɢɤ, ɧɨ Ⱦɧɟɜɧɢɤ ɧɚ ɲɬɨ? ɂ ɬɨɝɚɲ ɡɚɤɥɭɱɢɜ ɞɟɤɚ ɬɨɚ ɟ ɞɧɟɜɧɢɤ ɧɚ ɫɦɪɬɬɚ. Ɂɚ ɫɢɬɟ ɧɚɫ ɫɦɪɬɬɚ ɟ ɧɟɲɬɨ ɡɚɟɞɧɢɱɤɨ ɢ ɧɟɩɨɡɧɚɬɨ. ȼɨ ɩɨɫɥɟɞɟɧ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɫɢɬɟ ɫɟ ɫɬɪɟɦɢɦɟ ɤɨɧ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɬɚʁɧɚɬɚ ɧɚ ɫɦɪɬɬɚ. ɒɬɨ ɟ ɫɦɪɬɬɚ? Ɂɚ ɦɟɧɟ ɫɦɪɬɬɚ ɟ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɧɟɩɨɡɧɚɬ ɬɟɪɟɧ“. Ɉɜɨʁ ɱɟɬɜɪɬ ɬɜɨɪɟɱɤɢ ɩɟɪɢɨɞ ɨɡɧɚɱɟɧ ɤɚɤɨ Ɍɟɚɬɚɪ ɧɚ ɫɭɲɬɢɧɚɬɚ ɝɢ ɨɩɮɚʅɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɬɟ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ „Ɏɢɥɨɡɨɮɢ“ ɢ „ɇɟɦɚ ɩɨɜɟʅɟ ɧɟɛɨ“.

ȼɨ ɚɧɚɥɢɡɚɬɚ ɧɚ ɫɢɬɟ ɞɟɜɟɬ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ Ɇɚʇɚɪɟɜ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚ ɧɟɦɭ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧ, ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɥɢɜ ɦɟɬɨɞ ɤɨʁ ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚ ɢɫɰɪɩɧɨɫɬ, ɢɡɜɨɪɟɞɧɨ ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɬɚ, ɫɭɜɟɪɟɧɨ ɞɜɢɠɟʃɟ ɧɢɡ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɚɤɰɟɩɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɨɬ ɧɨɜɭɦ, ɧɨ ɢ ɥɭɰɢɞɟɧ ɧɚɛʂɭɞɭɜɚɱ ɧɚ ɦɧɨɝɭ145


TEATARSKI GLASNIK ȱ ɛɪɨʁɧɢ ɞɟɬɚɥɢ ɤɨɢ ɝɨ ɪɚɫɜɟɬɥɭɜɚɚɬ ɬɜɨɪɟɱɤɢɨɬ ɩɚɬ ɧɚ ȳɨɡɟɮ ɇɚɼ. Ɉɜɨʁ ɦɟɬɨɞ ɦɧɨɝɭ ɱɟɫɬɨ ɩɨɞɚɪɚɡɛɢɪɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɱɧɟ ɨɞ ɫɚɦɢɨɬ ɧɚɫɥɨɜ ɧɚ ɞɟɥɨɬɨ, ɩɨɬɨɚ ɫɥɟɞɭɜɚ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɬɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɨɛɢɬɟ, ɩɚ ɫɨ ɩɨɫɟɛɧɢ ɩɨɞɧɚɫɥɨɜɢ ɫɟ ɢɡɞɜɨɟɧɢ ɤɥɭɱɧɢɬɟ ɢ ɪɟɩɟɪɧɢ ɬɨɱɤɢ ɧɚ ɞɟɥɨɬɨ ɤɨɟ ɟ ɜɨ ɩɪɚɲɚʃɟ. Ɍɚɤɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɜɨ ɚɧɚɥɢɡɚɬɚ ɧɚ „ȼɨʁɰɟɤ“ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɨɞ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɬɟ, ɩɚ ɫɥɟɞɭɜɚ ȼɨɜɟɞɧɚɬɚ ɫɥɢɤɚ, Ɋɭɱɟɤɨɬ – ɬɟɪɚɩɢʁɚ, Ȼɪɢɱɟʃɟɬɨ ɧɚ ɞɨɤɬɨɪɨɬ, ɇɚɬɩɪɟɜɚɪɢ, ȼɨʁɧɢɱɤɢ ɢɝɪɢ, ɍɦɟɬɧɨɫɬɚ ɤɚɤɨ ɫɭɛɥɢɦɚɰɢʁɚ, ɋɰɟɧɢɬɟ ɧɚ ɧɚɫɢɥɫɬɜɨ, ɉɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɫɥɢɤɚ ɢ ɧɚ ɤɪɚʁɨɬ ɜɨ ɨɜɚɚ, ɧɨ ɢ ɜɨ ɫɢɬɟ ɞɪɭɝɢ ɚɧɚɥɢɡɢ ɫɥɟɞɭɜɚ Ʉɪɢɬɢɱɤɚɬɚ ɪɟɰɟɩɰɢʁɚ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ ɧɚ ɇɚɼ. ɉɨɤɪɚʁ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢɨɬ ɩɪɢɫɬɚɩ ɢ ɧɚɭɱɧɢɬɟ ɦɟɬɨɞɢ Ɇɚʇɚɪɟɜ ɧɟ ɩɪɨɩɭɲɬɚ ɞɚ ɝɢ ɧɨɬɢɪɚ ɢ ɠɢɜɨɬɜɨɪɧɢɬɟ ɢɫɤɭɫɬɜɚ, ɩɚ ɬɚɤɚ ɜɨ ɨɞɞɟɥɨɬ ɡɚ Ȼɪɢɱɟʃɟɬɨ ɧɚ ɞɨɤɬɨɪɨɬ ɜɨ „ȼɨʁɰɟɤ“ ɧɟ ɩɪɨɩɭɲɬɚ ɞɚ ɧɚɜɟɞɟ ɞɟɤɚ ɡɚ ɩɪɢɦɟɪ ɜɨ ɨɜɚɚ ɫɰɟɧɚ ɇɚɼ ɝɨ ɡɟɦɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢɨɬ ɛɟɪɛɟɪ ɨɞ Ʉɚʃɢɠɚ, Ⱦɭɲɢɤɚ ɤɨɝɨ ɢ ɝɨ ɩɨɤɚɧɢɥ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ, ɚ ɞɟɤɚ ɬɨɤɦɭ ɨɞ ɧɟɚ ɢ ɝɨ ɞɨɛɢɥ ɟɞɧɨ ɨɞ ɧɚʁɭɛɚɜɢɬɟ ɦɢɫɥɟʃɚ ɡɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ. ɂɦɟɧɨ, ɥɨɤɚɥɧɢɨɬ ɛɟɪɛɟɪɢɧ ɦɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥ: „ȳɨɲɤɚ, ɫɢɧɟ, ɩɚ ɬɢ ɛɪɢɱɢɲ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ, ɫɤɨɪɨ ɦɢɥɢɦɟɬɚɪ ɩɨɞ ɤɨɠɚɬɚ“. Ɂɚɟɞɧɢɱɤɨ ɡɚ ɪɟɱɢɫɢ ɫɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɧɚ ɇɚɼ ɟ ɮɚɤɬɨɬ, ɤɨʁ ɲɬɨ Ɇɚʇɚɪɟɜ ɝɨ ɢɫɤɚɠɭɜɚ ɩɨɬɬɢɤɧɚɬ ɨɞ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ɏɢɥɨɡɨɮɢ“, ɞɟɤɚ ɢ ɬɭɤɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɩɪɢɦɟɧɢ ɚɫɨɰɢʁɚ-

ɬɢɜɧɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ ɢ ɩɨɫɬɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɡɚ ɪɟɰɟɩɰɢʁɚ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɜɨ ɝɥɚɜɚɬɚ ɧɚ ɝɥɟɞɚɱɨɬ. (Ʉɨɝɚ ɫɦɟ ɜɟʅɟ ɬɭɤɚ, ɞɚ ɫɩɨɦɟɧɟɦɟ ɞɟɤɚ ɟɫɟʁɨɬ „Ɍɟɚɬɚɪ ɜɨ ɝɥɚɜɚɬɚ“ Ɇɢɥɚɧ Ɇɚʇɚɪɟɜ ɜɨ 2006 ɝ. ɝɨ ɨɛɚʁɜɢɥ ɜɨ ɧɚɲɢɨɬ „Ɍɟɚɬɚɪɫɤɢ ɝɥɚɫɧɢɤ“). ȼɨ ɡɚɤɥɭɱɧɢɬɟ ɫɨɝɥɟɞɭɜɚʃɚ, ɚɜɬɨɪɨɬ ʅɟ ɡɚɤɥɭɱɢ, ɞɟɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ ɧɚ ɇɚɼ ɧɚɫɭɛɥɢɦɧɨ ɛɢ ɦɨɠɟɥɟ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɟɞɚɬ ɤɚɤɨ „Ɋɢɬɭɚɥɢ ɧɚ ɧɨɜɨɬɨ ɞɨɛɚ“! Ʉɧɢɝɚɬɚ „Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɧɚ ɞɜɢɠɟʃɟ ɧɚ ȳɨɡɟɮ ɇɚɼ„ ɤɨʁɚ ɟ ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɞɨɤɬɨɪɫɤɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚ ɧɚ Ɇɢɥɚɧ Ɇɚʇɚɪɟɜ ɧɚ Ɏɚɤɭɥɬɟɬɨɬ ɡɚ ɞɪɚɦɫɤɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɧɚ Ȼɟɥɝɪɚɞɫɤɢɨɬ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɜɨ 2008 ɝ. ɫɬɚɧɭɜɚ ɩɨʁɚɫɧɚ ɚɤɨ ɫɟ ɡɧɚɟ ɞɟɤɚ ɢ ɫɚɦɢɨɬ ɫɟ ɡɚɧɢɦɚɜɚ ɫɨ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ, ɪɟɠɢʁɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɚ ɢɥɢ ɫɨ ɟɞɟɧ ɡɛɨɪ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪɨɥɨɝ ɨɞ ɝɨɥɟɦ ɦɚɲɬɚɛ ɱɢʁ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɧɨ ɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɬɟɨɪɢʁɚ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɟ ɝɨɥɟɦ ɢ ɦɧɨɝɭɫɬɪɚɧ. Ɉɜɚ ɧɟɤɚ ɛɢɞɟ ɢ ɩɪɟɩɨɪɚɤɚɬɚ ɧɚ ɞɟɥɨɬɨ „Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɧɚ ɞɜɢɠɟʃɟ ɧɚ ȳɨɡɟɮ ɇɚɼ“ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɱɢɬɚɬɟɥɫɤɚ ɩɭɛɥɢɤɚ, ɚ ɩɪɟɞ ɫɟ ɧɚ ɥɭɼɟɬɨ ɤɨɢ ɧɚ ɛɢɥɨ ɤɨʁ ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɡɚɧɢɦɚɜɚɚɬ ɢɥɢ ɫɟ ɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɚɬ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɬɟ ɫɥɭɱɭɜɚʃɚ ɢ ɡɚ ɞɟɥɨɬɨ ɧɚ ɟɞɟɧ ɨɞ ɤɨɪɢɮɟɢɬɟ ɧɚ ɧɨɜɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ȿɜɪɨɩɚ, ȳɨɡɟɮ ɇɚɼ. Ɍ.Ʉ. (ȿɦɢɬɭɜɚɧɨ ɧɚ Ɋɚɞɢɨ ɋɤɨɩʁɟ ɜɨ ɟɦɢɫɢʁɚɬɚ „Ʉɭɥɬɭɪɟɧ ɦɨɡɚɢɤ“ ɧɚ 4.10.2013 ɝ.)

ȳɨɡɟɮ ɇɚʇ

146


TEATARSKI GLASNIK Elena Josimovska 

GODINITE NA ZLATINOT VEK 

NA [TIPSKIOT TEATAR (1923-1927) Spored seʅavawa na Blagorodna Bureva – prviot glas prvata opera izvedena vo Makedonija  „Ɉɞ ɫɚɦɢɨɬ ɩɨɱɟɬɨɤ ɦɟɼɭ ɢɡɜɟɞɭɜɚɱɢɬɟ, ɩɪɜɢɬɟ ɚɦɚɬɟɪɢ ɜɨ ɲɬɢɩɫɤɚɬɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚ: Ɇɚɧɟ ɑɭɱɤɨɜ, Ȼɥɚɝɨʁ Ɇɨɧɟɜ, ɇɢɤɨɥɚ ɇɟɬɤɚ, Ʉɢɪɨ Ʉɚɪɚʇɚ, Ɍɨɞɨɪ ɉɨɩ ȳɨɪɞɚɧɨɜ ɨɞ Ʉɨɱɚɧɢ, Ɍɨɞɨɪ Ɇɢɪɨɜɫɤɢ, Ɇɚɪɢɤɚ ɢ ɋɬɚɧɤɚ Ȱɢɝɨɜɢ, Ʌɟɧɱɟ Ƚɨɱɟɜɚ, ɇɟɜɟɧɚ Ⱥʇɢɤɢɦɫɤɚ, ɇɟɜɟɧɚ ɉɟɧɭɲɥɢɫɤɚ, Ⱥɫɟɧɤɚ Ʉɨɲɟɜɚɥɢɫɤɚ,ɋɬɨʁɤɚ ɉɟɰɤɨɜɚ, Ɇɚɪɢɤɚ Ʉɚɧɬɚɪʇɢɫɤɚ, Ɋɨɡɚ ɢ ȼɚɫɢɥ Ʉɨʁɡɚɤɥɢɫɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɲɬɢɩɫɤɢ ɦɥɚɞɢɧɰɢ, ɛɟɜ ɢ ʁɚɫ, ɢ ɬɨɚ ɞɨɥɝɢ ɝɨɞɢɧɢ. .....Ȼɟɜɦɟ ɪɚɤɨɜɨɞɟɧɢ ɨɞ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɬ Ⱦɪɚɝɨɫɥɚɜ ɂɥɢʅ, ɤɨɝɨ ɝɨ ɜɢɤɚɜɦɟ „ȼɟɩɨ“ (ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɝɥɚɫɨɬ ɥ ɤɚʁ ɧɟɝɨ ɡɜɭɱɟɲɟ ɤɚɤɨ ɜ, ɬɚ ɡɛɨɪɨɜɢɬɟ „ɜɪɥɨ ɥɟɩɨ“ ɢɫɩɚɼɚɚ ɤɚɤɨ „ɜɪɥɨ ɜɟɩɨ“). Ɉɞ 1920 ɝɨɞɢɧɚ ɞɨ ɞɨɚɼɚʃɟɬɨ ɧɚ Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ ɜɨ ɮɟɜɪɭɚɪɢ 1923, ɬɨʁ ɫɨ ɧɚɫ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚɥɰɢɬɟ, ɫɩɪɟɦɚɲɟ ɞɪɚɦɫɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ, ɜɨ ɤɨɢ ɡɟɦɚɚ ɭɱɟɫɬɜɨ ɢ ɧɟɤɨɢ ɦɥɚɞɢɧɰɢ ɨɞ ɬɪɝɨɜɢʁɚɬɚ ɢ ɡɚɧɚɟɬɱɢɢɬɟ. ɉɪɜɨ, ɞɨɛɪɨ ɫɟ ɫɟʅɚɜɚɦ, ɝɨ ɢɡɜɟɞɨɜɦɟ „Ȯɢɞɨ“, ɩɨɬɨɚ, Ɂɨɧɚ Ɂɚɦɮɢɪɨɜɚ“ (ʁɚɫ ɤɚɤɨ Ɂɨɧɟ ɚ Ɇɚɧɟ ɑɭɱɤɚɬɚ – ɤɚɤɨ Ɇɚɧɟ, ɤɭʁɭɧʇɢʁɚɬɚ). ɉɪɨɮɟɫɨɪɨɬ Ⱦɪɚɝɨɫɥɚɜ ɂɥɢʅ ɢɦɚɲɟ ɢ ɞɪɭɝɚ ɝɨɥɟɦɚ ɫɬɪɚɫɬ, ɭɠɢɜɚɲɟ ɞɚ ɥɨɜɢ ɞɪɨɩɥɢ1 ɩɨ ȿɠɨɜɨ ɩɨɥɟ ɢ ɤɚʁ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɟɰ. ȼɨ ɬɨɚ ɩɨɞɨɰɧɚ ɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɬ ɋɟɪɝɟʁ Ɇɢɯɚʁɥɨɜ.....

Ɇɚɬɭɪɫɤɚɬɚ ɫɥɢɤɚ ɧɚ Ȼɥɚɝɨɪɨɞɧɚ Ȼɭɪɟɜɚ ɨɞ 1921 ɝ.

....ɉɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ ɨɜɢɟ, ɤɚɤɨ ɢ ɧɢɡɚ ɝɨɞɢɧɢ ɩɨɞɨɰɧɚ, ɝɢ ɢɡɜɟɞɭɜɚɜɦɟ ɜɨ „ɫɚɥɚɬɚ“ ɞɨɝɪɚɞɟɧɚ ɞɨ Ƚɪɚɧɞ ɏɨɬɟɥ2. Ɍɨɚ ɛɟɲɟ ɫɬɚɪɚ ɩɚʁɚɧɬɨɜɚ3 ɫɨ ɩɨɜɟʅɟ ɲɬɢɰɢ ɢ ɞɢɪɟɰɢ ɨɬɤɨɥɤɭ ʅɟɪɩɢɱɢ4. Ⱦɭɜɚɲɟ ɧɚɫɟɤɚɞɟ, ɨɞ ɫɟɤɨʁɚ – ɲɬɨ ɫɟ ɜɟɥɢ – ɾɢɪɤɚ ɢ ɩɪɨɡɢɪɤɚ- ɢ ɞɨɠɞ ɤɚɩɟɲɟ ɧɚ ɦɧɨɝɭ ɦɟɫɬɚ, ɧɨ ɦɥɚɞɢ ɛɟɜɦɟ ɢ ɫɨ ɝɨɥɟɦɚ ʂɭɛɨɜ ɪɚɛɨɬɟɜɦɟ.... .....ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɚɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɧɚ ɨɜɚɚ „ɫɚɥɚ“, ɜɨ ɞɨɥɠɢɧɚ 30 ɦɟɬɪɚ ɢ ɧɟɲɬɨ ɩɨɲɢɪɨɤɚ ɨɞ 15 ɦɟɬɪɚ ɡɚɜɪ-

 1

Ⱦɪɨɩɥɚɬɚ ɟ ɜɢɞ ɧɚ ɛɚɪɫɤɚ ɢɥɢ ɫɬɟɩɫɤɚ ɩɬɢɰɚ ɫɥɢɱɧɚ ɧɚ ɠɟɪɚɜɢɬɟ, ɧɚɪɟɱɟɧɚ ɭɲɬɟ ɢ ɧɚʁɝɨɥɟɦɨɬɨ ɠɢɜɨɬɧɨ ɤɨɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɥɟɬɚ.ɉɨɪɚɞɢ ɬɨɚ ɲɬɨ ɟ ɝɨɥɟɦɚ ɢ ɬɪɨɦɚ, ɢɦɟɬɨ ɞɪɨɩɥɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɠɟɧɚ ɨɩɭɲɬɟɧɚ, ɦɚɫɢɜɧɚ ɢ ɧɟɫɩɚɫɬɪɟɧɚ. Ⱦɟɧɟɫ, ɡɚ ɠɚɥ, ɩɨɜɟʅɟ ʁɚ ɧɟɦɚ ɧɚ ɫɩɢɫɨɤɨɬ ɧɚ ɩɬɢɰɢ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ.Ɉɞ ɧɚɤɨɝɚɲɧɢɬɟ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ʁɚ ɢɦɚ ɟɧɢɫɬɜɟɧɨ, ɜɨ ɫɨɫɟɦɚ ɦɚɥ ɛɪɨʁ ɜɨ ɪɟɡɟɪɜɚɬ ɜɨ ɫɟɜɟɪɟɧɢɨɬ ɞɟɥ ɧɚ Ȼɚɧɚɬ. ɂɧɚɤɭ ʁɚ ɢɦɚ ɜɨ ɫɬɟɩɫɤɢɬɟ ɩɪɟɞɟɥɢ ɧɚ ȿɜɪɨɩɚ ɢ Ⱥɡɢʁɚ, ɜɨ ɟɜɪɨɩɫɤɢɨɬ ɞɟɥ ɧɚʁɛɪɨʁɧɚ ɟ ɜɨ ɒɩɚɧɢʁɚ ɢ ɉɨɪɬɭɝɚɥɢʁɚ.2

Ɉɜɚɚ ɡɝɪɚɞɚ ɛɢɥɚ ɢɡɝɪɚɞɟɧɚ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ 1870 ɝɨɞɢɧɚ ɨɞ ɤɨɝɚ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ɲɬɢɩɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɤɚɤɨ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ. 3 ɋɬɚɪɚ ɧɟɫɢɝɭɪɧɚ ɝɪɚɞɛɚ 4 ɇɟɩɟɱɟɧɚ ɰɢɝɥɚ

147


TEATARSKI GLASNIK ɲɭɜɚɲɟ ɫɨ ɦɚɥɤɭ ɢɡɞɢɝɧɚɬɚ ɫɰɟɧɚ. Ɍɚɦɭ ɫɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɚ ɢ ɩɪɜɢɬɟ ɧɟɦɢ ɮɢɥɦɫɤɢ ɛɭɪɥɟɫɤɢ ɧɚ Ɏɚɬɢ ɢ ɑɚɩɥɢɧ, ɚ ɢɦɚɲɟ ɢ ɰɟɥɨɜɟɱɟɪɧɢ ɮɢɥɦɨɜɢ „ɐɪɧɚ ɦɚɫɤɚ“ ɫɨ ɉɨɥɚ ɇɟɝɪɢ ɢ ɞɪɭɝɢɬɟ ɬɨɝɚɲɧɢ ɜɚɦɩ-ɾɜɟɡɞɢ. Ʉɢɧɨɨɩɟɪɚɬɨɪ ɛɟɲɟ ɟɜɪɟɢɧɨɬ ɀɚɤ, ɞɨɛɚɪ ɦɟɯɚɧɢɱɚɪ. Ɍɨʁ ɜɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɪɚɛɨɬɢɥɧɢɰɚ ɞɪɠɟɲɟ ɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɫɚɚɬ ɡɚ – ɟɞɟɧ „ɝɪɨɲ“. ɇɟ ɛɟɲɟ ɦɚɥ ɛɪɨʁɨɬ ɨɞ ɧɚɫ, ɤɨɢ ɫɟ ɜɪɚʅɚɜɦɟ ɞɨɦɚ ɫɨ ɪɚɫɤɪɜɚɜɟɧ ɧɨɫ ɢɥɢ ʇɭɦɤɚ ɧɚ ɱɟɥɨɬɨ, ɞɨɞɟɤɚ ɫɟ ɧɚɭɱɢɜɦɟ ɞɚ ʁɚɜɚɦɟ ɬɨɱɚɤ. ɇɟɦɢɬɟ ɮɢɥɦɨɜɢ, ɦɭɡɢɱɤɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɧɨ ɝɢ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚɲɟ ɫɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɫɬɚɪɚ ɜɟɧɟɰɢʁɚɧɫɤɚ ɦɚɧɞɨɥɢɧɚ ɤɨɧɞɭɪɚʇɢʁɚɬɚ Ɍɨɞɟ ɋɢɦɟɬɨ, ɫɜɢɪɟʁʅɢ ɝɨ, ɧɚ ɨɩɲɬɚ ɠɟɥɛɚ, ɜɚɥɰɟɪɨɬ „ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɚɬɚ“, ɤɨɝɚ ʅɟ ɫɟ ɩɨʁɚɜɟɲɟ ɬɚɠɧɚ ɫɰɟɧɚ, ɧɨ ɧɚʁɱɟɫɬɨ, ɡɚ ɫɜɨʁɚ ɫɦɟɬɤɚ, ɬɨʁ ɫɢ ɩɪɟʁɞɭɜɚɲɟ ɧɚ ɜɟɫɟɥɢɨɬ ɤɚɞɪɢɥ5 „ɉɚɧ ɞ` ȿɫɩɚʃ, ɩɚɧ ɞ` ȿɫɩɚʃ6, ɫɜɚɪɢ ɛɚɛɨ ɥɟʅɚ....“ ...Ⱥ ɫɬɪɚɜ ɧɟɤɚɤɨɜ „ɥɟɧɬɚɬɚ ɞɚ ɧɟ ɫɟ ɡɚɩɚɥɢ“ ɛɟɲɟ ɧɢ ɜɥɟɝɨɥ ɜɨ ɤɨɫɤɢɬɟ! Ɂɚɬɨɚ ɫɢɬɟ ɫɟ ɛɭɬɤɚɜɦɟ ɩɨɛɥɢɡɭ ɞɨ ɜɪɚɬɚɬɚ, ɨɫɬɚɜɚʁʅɢ ɝɢ ɩɨɞɚɥɟɱɧɢɬɟ ɦɟɫɬɚ ɩɪɚɡɧɢ... ....ɉɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɧɚɲɚ ɩɪɟɫɬɚɜɚ ɩɪɟɞ ɞɚ ɛɢɞɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧ ɚɦɚɬɟɪɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ 1923 ɝɨɞɢɧɚ, ʁɚ ɪɟɠɢɪɚɲɟ ɦɚɬɭɪɚɧɬɨɬ Ɇɟɬɨɞɢʁɚ ɉɨɩɨɜ ɨɞ Ȼɟɪɨɜɨ, ɛɢɞɟʁʅɢ Ⱦɪɚɝɨɫɥɚɜ ɂɥɢʅȼɟɩɨ ɛɟɲɟ ɩɪɟɦɟɫɬɟɧ ɜɨ Ƚɟɜɝɟɥɢʁɚ ɡɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ ɬɚɦɨɲɧɚɬɚ ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢʁɚ, ɩɨɞɨɰɧɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝ ɜɨ ɛɟɥɝɪɚɞɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɢ ɭɩɪɚɜɧɢɤ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɚɬɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɜɨ Ȼɟɥɝɪɚɞ. Ɇɟɬɨɞɢʁɚ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɛɟɲɟ ɝɨɥɟɦ ɟɧɬɭɡɢʁɚɫɬ, ɧɨ ɢ ɬɨʁ ɚ ɢ ɧɢɟ ɫɢɬɟ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ...... ........Ƚɨɞɢɧɢɬɟ ɲɬɨ ɫɟ ɪɟɞɟɚ ɟɞɧɚ ɩɨ ɞɪɭɝɚ ɧɟ ɢ ɜɟɬɭɜɚɚ ɧɚ ɲɬɢɩɫɤɚɬɚ ɠɢɜɨɬɧɚ ɫɰɟɧɚ ɧɢɲɬɨ ɜɟɫɟɥɨ. ɍɲɬɟ ɨɞ ɫɜɨʁɨɬ ɩɨɱɟɬɨɤ, ɜɨ ɩɪɜɢɨɬ ɦɟɫɟɰ (ɝɨɥɟɦ ɫɟɱɤɨ) ɨɞ 1923 ɝɨɞɢɧɚ, ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɜɚɪɬɨɥɨɦɟʁɫɤɚɬɚ ɤɪɜɚɜɚ ɧɨʅ ɜɨ ɫɟɥɨɬɨ Ʉɚɞɪɢɮɚɤɨɜɨ... ɫɨ ɝɪɨɡɧɢɬɟ ɫɟɱɟʃɚ ɢ ɤɥɚʃɚ, ɧɚ ɰɟɥɢ ɫɟɦɟʁɫɬɜɚ ɧɟɜɢɧɢ ɥɭɼɟ, ɦɟɼɭ ɤɨɢ ɢ ɠɟɧɢ ɢ ɞɟɰɚ, ɨɞ ɪɨɞɨɬ Ɉɥɭʁɢʅ, ɞɨɫɟɥɟɧɢ ɨɞ Ⱦɚɥɦɚɰɢʁɚ. Ɍɨɚ ɛɟɲɟ ɟɞɧɨ ɨɞ ɡɥɨɫɬɨɪɫɬɜɚɬɚ ɧɚ ɱɟɬɚɬɚ ɧɚ ɂɜɚɧ ȳɚɧɟɜ - Ȼɪɥɨ, ɤɨɟ ɞɥɚɛɨɤɨ ɫɟ ɜɩɟɱɚɬɢ ɜɨ ɧɚɲɢɬɟ ɫɟʅɚɜɚʃɚ. ɂ ɞɪɭɝɢ ɬɪɚɝɟɞɢɢ, ɲɟɤɫɩɢɪɨɜɫɤɢ ɤɪɜɚɜɢ, ɧɢ ʁɚ ɩɨɬɪɟɫɭɜɚɚ ɞɭɲɚɬɚ. ɇɚʁɬɢɪɚɠɧɢɬɟ ɬɨɝɚɲɧɢ ɜɟɫɧɢɰɢ ɉɨɥɢɬɢɤɚ, ɇɨɜɢ Ʌɢɫɬ, ȿɩɨɯɚ, ɞɨɩɢɫɢɬɟ ɨɞ ɒɬɢɩ ɝɢ ɨɛʁɚɜɭɜɚɚ ɫɚɦɨ ɩɨɞ ɧɚɫɥɨɜɢ: Ȼɪɟɝɚɥɧɢɰɚ ɝɨɪɢ, Ⱦɟɫɟɬ ɜɨʁɧɢɤɚ ɡɚɤɥɚɧɢ ɩɨɞ ɉɢɥɚɜ ɬɟɩɟ, ɜɨ ɫ. Ƚɚɪɜɚɧ ɭɛɢɟɧɢ

18 ɫɟɥɚɧɢ ɤɨɢ ɧɟɜɢɧɨ ɫɬɪɚɞɚɥɟ ɨɞ ɥɟɬɟɱɤɢɨɬ ɨɞɪɟɞ ɧɚ ɩɨɬɩɨɥɤɨɜɧɢɤɨɬ Ɋɚɞɢʅ, ɋɟɞɭɦ ɠɚɧɞɚɪɢ ɫɨ ɤɚɩɟɬɚɧɨɬ Ɇɨɞɟɪɱɢɧ ɡɚɝɢɧɚɥɟ ɤɚʁ ɫɟɥɨɬɨ ɋɭɞɢɤ (Ɇɨɞɟɪɱɢɧ ɛɟɲɟ ɪɨɞɭɦ ɨɞ Ɋɢʁɟɤɚ), ɉɚɡɚɪʇɢɢɬɟ ɡɚ ȼɢɧɢɰɚ ɩɪɟɬɟɩɚɧɢ ɜɨ ɫ. Ɋɚɞɚʃɟ ɢ ɫ. Ⱥɪɝɭɥɢɰɚ ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɧɟ ɞɚɥɟ ɞɨɜɨɥɧɨ ɩɚɪɢ ɡɚ Ȼɪɥɨɜɢɨɬ ɩɨɛɪɚɬɢɦ Ɍɪɚʁɚɧ, ɋɟɥɚɬɚ Ʉɨɲɟɜɨ, ɒɚɲɚɜɚɪɥɢʁɚ, ɇɢɤɨɦɚɧ ɢ Ʌɢɩɨɜ ɞɨɥ ɝɨɪɚɬ ɜɨ ɩɥɚɦɟɧ .....7 ...ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɚɬɚ ɩɪɢʁɚɬɧɚ ɜɟɫɬ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢɬɟ ɫɬɪɟɦɟɠɢ ɧɚ ɧɚɲɢɨɬ ɝɪɚɞ ɛɟɲɟ ɞɚɬɢɪɚɧɚ ɜɨ ɦɟɫɟɰ ɚɩɪɢɥ, ɤɨɝɚ 90 ɦɥɚɞɢ ɲɬɢɩʁɚɧɢ ɩɨ ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɢɨɬ ɭɫɩɟɯ ɤɨʁ ɝɨ ɩɨɫɬɢɝɧɚɚ ɫɨ ɫɜɨʁɨɬ ɯɨɪ „ȳɟɞɢɧɫɬɜɨ“ ɜɨ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ Ȼɟɥɝɪɚɞ, ɢɦɚɚ ɩɪɢɥɢɤɚ ɜɨ ɛɟɥɝɪɚɞɫɤɢɨɬ ɇɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ʁɚ ɝɥɟɞɚɚɬ ɨɩɟɪɚɬɚ „Ʉɚɪɦɟɧ“ ɨɞ ɤɨʁɚ ɛɟɚ ɜɨɨɞɭɲɟɜɟɧɢ. ɇɨ ɧɢɤɚɞɟ ɜɨ ɬɨɝɚɲɧɢɨɬ ɩɟɱɚɬ ɧɟ ɨɫɬɚɧɚ ɡɚɛɟɥɟɠɚɧɨ, ɞɟɤɚ ɜɨ ɢɫɬɢɨɬ ɬɨʁ ɦɟɫɟɰ ɚɩɪɢɥ, ɒɬɢɩ ɞɨɛɢ ɫɜɨʁ ɬɟɚɬɚɪ ɡɚ ɞɪɚɦɫɤɢ ɚ ɩɨɬɨɚ ɢ ɡɚ ɨɩɟɪɫɤɢ ɬɜɨɪɛɢ. ....Ȼɟɲɟ ɮɟɜɪɭɚɪɢ, ɩɨɦɥɚɞɢɨɬ ɛɪɚɬ ɧɚ ɫɟɱɤɨ8, ɤɨɝɚ ɧɚ ɦɟɫɬɨɬɨ ɧɚ Ⱦɪɚɝɨɫɥɚɜ ɂɥɢʅ , 1923 ɝɨɞ. ɞɨʁɞɟ Ⱦɭɲɚɧ Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ ɨɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ. ...Ɏɟɜɪɭɚɪɢ ɟ ɦɟɫɟɰɨɬ ɜɨ ɤɨʁ ɫɭɦ ɪɨɞɟɧɚ, ɦɟɫɟɰ ɧɚ ɪɚɫɰɭɬɟɧɢɬɟ ɦɢɧɞɚɥɢ9 ɩɨ ɩɪɢɫɨʁɧɢɬɟ ɫɬɪɚɧɢ ɧɚ „Ʉɭɦɥɚɤɨ“10 ɢ „Ʉɚɜɚɤɥɢʁɚ“11, ɢ ɦɟɫɟɰ ɧɚ ɞɚɞɟɰɨɬ12 ɫɨ ɦɨɞɪɢ ɬɪɟɩɟɪɥɢɜɢ 7

ɋɢɬɟ ɰɢɬɢɪɚɧɢ ɫɟɥɚ ɫɟ ɧɚɨɼɚɚɬ ɜɨ ɲɬɢɩɫɤɢɨɬ ɪɟɨɧ. Ɂɚ ɦɟɫɟɰɢɬɟ ʁɚɧɭɚɪɢ ɢ ɮɟɜɪɭɚɪɢ ɜɨ ɒɬɢɩ ɜɨɨɛɢɱɚɟɧɨ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɧɚɡɢɜɨɬ ɝɨɥɟɦ ɢ ɦɚɥ ɫɟɱɤɨ. 9 Ɇɢɧɞɚɥɨ - ɥɨɤɚɥɟɧ ɚɪɯɚɢɱɟɧ ɡɛɨɪ ɡɚ ɛɚɞɟɦ, ɨɫɬɚɬɨɤ ɨɞ ɜɟɧɟɰɢʁɚɧɫɤɢɨɬ ɞɢʁɚɥɟɤɬ ɞɨɧɟɫɟɧ ɨɜɞɟ ɩɪɟɤɭ ɤɨɧɬɚɤɬɢɬɟ ɫɨ ɜɟɧɟɰɢʁɚɧɫɤɢɬɟ ɬɪɝɨɜɰɢ ɤɨɢ ɜɨ ɒɬɢɩ ɢɡɝɪɚɞɢɥɟ ɢ ɫɜɨʁ ɫɤɥɚɞ ɡɚ ɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɪɝɨɜɫɤɚɬɚ ɫɬɨɤɚ- Ȼɟɡɢɫɬɟɧɨɬ ɤɨʁ ɫɟɭɲɬɟ ɩɨɫɬɨɢ. 10 Ʉɭɦɥɚɤ ɧɚ ɬɭɪɫɤɢ ɡɧɚɱɢ ɩɟɫɨɱɧɢɤ ɢɥɢ ɩɟɫɨɱɟɧ ɪɢɞ. Ɉɜɨʁ ɜɟɪɢɠɟɧ ɪɢɞ ɫɟ ɩɪɨɫɬɢɪɚ ɨɞ Ɉɬɢʃɚ ɞɨ Ȼɪɟɝɚɥɧɢɰɚ. ȳɚ ɡɚɮɚʅɚ ɪɟɱɢɫɢ ɰɟɥɚɬɚ ɥɟɜɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ Ɉɬɢʃɚ ɢ ɡɚɜɪɲɭɜɚ ɫɨɡɞɚɜɚʁʅɢ ʁɚ ɤɥɢɫɭɪɚɬɚ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ Ȼɪɟɝɚɥɧɢɰɚ ɧɚ ɢɡɥɟɡɨɬ ɨɞ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ. 11 Ʉɚɜɚɤ ɟ ɚɪɯɚɢɱɧɨ ɢɦɟ ɡɚ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɬɨ ɞɪɜɨ ɛɟɥɚ ɬɨɩɨɥɚ ɤɨʁɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɜɚ ɜɢɫɢɧɚ ɢ ɞɨ 25 ɦɟɬɪɢ, ɪɚɫɬɟ ɧɚ ɦɟɫɬɚ ɤɨɢ ɢɡɨɛɢɥɭɜɚɚɬ ɫɨ ɜɨɞɚ. ɉɨ ɨɜɚ ɞɪɜɨ ɟ ɧɚɪɟɱɟɧɨ ɢɡɥɟɬɧɢɱɤɨɬɨ ɦɟɫɬɨ Ʉɚɜɚɤɥɢʁɚ ɤɨɟ ɫɟ ɧɚɨɼɚ ɜɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɚ ɛɥɢɡɢɧɚ ɧɚ ɒɬɢɩ, ɩɨɥɧɨ ɫɨ ɫɩɨɦɟɧɢ ɡɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢ ɧɚɫɬɚɧɢ ɧɢɡ ɜɟɤɨɜɢɬɟ ɲɬɨ ɨɞɦɢɧɚɥɟ. 12 Ⱦɚɞɟɰɨɬ ɟ ɪɟɬɤɚ ɩɨɜɟʅɟɝɨɞɢɲɧɚ ɛɢɥɤɚ ɨɞ ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚ Ⱥɧɟɦɨɧɚ ɲɬɨ ɧɚ ɝɪɱɤɢ ɡɧɚɱɢ ɜɟɬɟɪ. ɂɧɚɤɭ ɥɚɬɢɧɫɤɨɬɨ ɢɦɟ ɡɚ ɟɞɟɧ ɨɞ ɧɚɭʁɛɚɜɢɬɟ ɪɚɧɨɩɪɨɥɟɬɧɢ ɰɜɟɬɨɜɢ ɟ pulsatilla multifida. Ɋɚɫɬɟ ɧɚ ɫɨɧɱɟɜɢ ɥɢɜɚɞɢ ɜɨ ɪɢɞɟɫɬɢ ɩɨɞɪɚɱʁɚ ɧɚ Ɇɟɞɢɬɟɪɚɧɨɬ. ȼɨɞɢ ɩɨɬɟɤɥɨ ɨɞ ʁɭɠɧɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ ɧɚ Ɏɪɚɧɰɢʁɚ. ɐɭɬɢ ɜɨ ɮɟɜɪɭɚɪɢ ɢ ɝɨ ɧɚɜɟɫɬɭɜɚ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɡɢɦɚɬɚ ɢ ȼɟɥɢɝɞɟɧ, ɩɨɪɚɞɢ ɬɨɚ, ɢɚɤɨ ɪɟɬɤɨ 85

ɋɬɚɪɨɜɪɟɦɫɤɢ ɬɚɧɰ ɜɨ ɤɨʁ ɞɜɨʁɤɢɬɟ ɝɢ ɦɟɧɭɜɚɚɬ ɩɚɪɬɧɟɪɢɬɟ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɢɝɪɚɬɚ. 6 pan de España (ɩɚɧɞɢɲɩɚɧ), ɛɭɤɜɚɥɟɧ ɩɪɟɜɨɞ ɲɩɚɧɫɤɢ ɥɟɛ.

148


TEATARSKI GLASNIK ɰɜɟɬɨɜɢ ɤɚɤɨ ɥɚɥɢʃɚ ɤɨɢ ɩɨɞ ɩɪɜɢɬɟ ɬɨɩɥɢ ɛɪɚɧɨɜɢ ɧɚ ɪɚɧɢɨɬ ɪɚɡɜɢɝɨɪɟɰ ɫɟ ɧɢɲɤɚɚɬ ɧɚ ɩɟɞɚ ɜɢɫɨɤɢɬɟ ɫɬɪɚɤɱɢʃɚ, ɞɨɞɟɤɚ ɤɥɢɫɚɪɢɬɟ ɫɨ ɞɟɫɟɬɢɧɚ ɨɫɧɨɜɰɢ ɨɞ ɬɪɢɬɟ ɭɱɢɥɢɲɬɚ ɩɨɤɪɚʁ ɰɪɤɜɢɬɟ ɫɜ. ɇɢɤɨɥɚ ɜɚɪɨɲɤɢɨɬ, ɫɜ. Ɋɚɧɝɟɥ ɫɬɚɪɤɨɧɚɱɤɢɨɬ13 ɢ ɫɜ. Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ ɧɨɜɨɫɟɥɫɤɚ, ɧɟ ɝɢ ɧɚɛɟɪɚɬ ɢ ɜɨ ɜɪɟʅɢ ɝɢ ɨɞɧɟɫɚɬ ɢ ɪɚɫɮɪɥɚɚɬ ɩɨ ɩɨɞɨɜɢɬɟ ɨɤɨɥɭ ɚɦɜɨɧɨɬ14 ɢ ɨɥɬɚɪɢɬɟ ɡɚ 15 ɮɟɜɪɭɚɪɢ ɩɪɚɡɧɢɤɨɬ „ɋɪɟɞɛɚ Ƚɨɫɩɨɞɨɜɚ“ (ɋɪɟɬɟɧɢɟ Ƚɨɫɩɨɞɨɜɨ). Ɍɨɚ ɟ ɦɟɫɟɰɨɬ ɧɚ „ɉɪɨɱɤɚ“, ɫɨ ɜɟɱɟɪɢ ɧɚ ɛɟɥɨɧɟɞɟɥɧɢɬɟ ɤɚɪɧɟɜɚɥɢ ɢ ɧɨʅɧɢ ɩɨɫɟɞɟɧɤɢ ɫɨ ɞɨɦɚɲɧɚ ɟɪɦɢɤ ɚɥɜɚ15 ɢɥɢ ɨɞ ɛɟɥɨɤɨɫɢɨɬ ɢ ɜɨ ɩɟɫɧɚɬɚ ɩɪɨɫɥɚɜɟɧɢɨɬ ɲɬɢɩɫɤɢ ɚɥɜɚʇɢʁɚ Ɍɨɦɱɨ „ɫɬɨɞɪɚɦ ɚɥɜɚ ɨɪɚɫɥɢʁɚ“ ɢ ɛɨɡɚ ɜɨ ɛɚɪɞɚɱɟ. ȼɨ ɬɚɤɜɚ ɟɞɧɚ ɜɟɱɟɪ, ɜɨ ɟɞɧɚ ɩɨɤɥɚɞɧɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɢ ɦɢɬɨɥɨɲɤɚ ɫɰɟɧɫɤɚ ɢɝɪɚ „Ɇɟɱɤɢɧɢ ɫɜɚɬɨɜɢ“ ɛɟɲɟ ɫɟ ɦɚɫɤɢɪɚɥ ɜɨɞɟɧɢɱɚɪɨɬ ɉɨɰɤɨ, ɧɨ ɦɟɼɭ ɦɚɫɤɢɪɚɧɢɬɟ ɦɟɱɤɢɧɢ ɫɜɚɬɨɜɢ ɲɬɢɩʁɚɧɢ ɝɢ ɩɪɟɩɨɡɧɚɚ ɢ ɥɢɤɨɜɢɬɟ ɧɚ Ɍɪɨɰɤɢ ɢ Ʌɟɧɢɧ, ɩɚ ɫɨ ɬɚɤɜɢ ɢɦɢʃɚ ɨɫɬɚɧɚ ɡɚɩɚɦɟɬɟɧɢ ɢ ɩɨɞɨɰɧɚ: ɚɩɬɟɤɚɪɨɬ ɋɬɪɚɲɨ ȼɨɲɤɚɬɚ ɢ ɲɭɦɚɪɨɬ ɋɬɪɚɯɢɥ Ⱦɭɪɭɞɚɧɨ ɬɨɝɚɲɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ. ...Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ ɭɲɬɟ ɧɟɨɞɦɨɪɟɧ ɨɫɬɚɧɚ ɧɚ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɧɚ Ƚɨɝɨʂɟɜɚɬɚ ɤɨɦɟɞɢʁɚ „ɀɟɧɢɞɛɚ“, ɬɨʁ ɧɟ ɝɭɛɟɲɟ ɜɪɟɦɟ ɧɚʁɩɪɚɜɢɥɧɨ ɞɚ ɝɢ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢ ɞɨɛɪɢɬɟ ɧɢɤɭɥɰɢ ɧɚ ɞɨɛɪɚɬɚ ɩɨɱɜɚ. ɉɨ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɩɨɱɧɚɜɦɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɚ ɟɞɟɧ ɦɥɚɞɢɧɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ. Ɋɚɡɝɨɜɨɪɨɬ ɧɟ ɨɫɬɚɧɚ ɛɟɡ ɪɟɡɭɥɬɚɬ. ɉɨ ɞɜɚ ɦɟɫɟɰɚ, ɜɨ ɚɩɪɢɥ 1923 ɝɨɞɢɧɚ, ɧɢɟ ɜɟʅɟ ʁɚ ɢɝɪɚɦɟ Ɇɨɥɢɟɪɨɜɚɬɚ ɤɨɦɟɞɢʁɚ „Ƚɪɚɼɚɧɢɧɢɨɬ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɢɤ“(Le Bourgeois gentilhomme), ɢ ɬɨɚ ɧɚ ɞɜɟ ɫɰɟɧɢ ɜɨ ɫɬɢɥɨɬ ɧɚ Ʌɭʁ XIV: ɧɚ ɟɞɧɚɬɚ ɫɟ ɧɚɨɼɚɲɟ Ʌɭʁ XIV ɚ ɧɚ ɞɪɭɝɚɬɚ Ɇɨɥɢɟɪ ɫɨ ɝɥɭɦɰɢɬɟ. ....ȼɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɬɚɚ ɩɪɜɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɩɨɞ ɪɚɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ Ⱦɭɲɚɧ Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ ɬɪɚʁɧɨ ʅɟ ɦɢ ɨɫɬɚɧɟ ɜɨ ɫɟʅɚɜɚʃɟ. ɇɚ ɦɧɨɝɭɦɢɧɚ 

ɩɪɢʁɚɬɟɥɢ, ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɥɭɼɟ ɞɨɫɟɝɚ ɫɭɦ ɢɦ ɪɚɫɤɚɠɭɜɚɥɚ ɡɚ ɲɬɢɩɫɤɚɬɚ „ɤɨɩɢʁɚ“ ɨɞ ɩɪɟɦɢɟɪɚɬɚ ɧɚ Ɇɨɥɢɟɪɨɜɚɬɚ ɤɨɦɟɞɢʁɚ, ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɜɨ ɡɚɦɨɤɨɬ ɒɚɦɛɨɪ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ Ʌɨɚɪɚ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢʁɚ, ɜɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɧɚ 14 ɨɤɬɨɦɜɪɢ 1670 ɝɨɞɢɧɚ...... ......ȳɚɫ ɧɢ ɞɨ ɞɟɧɟɫ ɧɟ ɡɧɚɦ ɞɚɥɢ ɧɟɤɨʁ ɞɪɭɝ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ʁɚ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚɥ ɬɚɚ ɬɜɨɪɛɚ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɤɚɤɨɜ ɲɬɨ ʁɚ ɜɢɞɨɜɦɟ ɜɨ ɒɬɢɩ ɜɨ 1923 ɝɨɞɢɧɚ. Ȼɟɲɟ ɬɨɚ ɤɚɤɨ ɩɪɢɫɬɚɩɧɚ ɛɟɫɟɞɚ ɫɨ ɨɱɢɝɥɟɞɟɧ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɧɚ ɧɟɤɨʁ ɚɤɚɞɟɦɢɤ, ɤɚɤɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɧ ɢɫɩɢɬ ɧɚ ɱɨɜɟɤ ɤɨʁ ɛɪɚɧɢ ɞɨɤɬɨɪɫɤɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚ ɩɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ. Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ ɦɨɠɟɛɢ ɫɚɤɚɲɟ ɧɚ ɲɬɢɩʁɚɧɢ ɞɚ ɢɦ ɩɨɤɚɠɟ ɲɬɨ ɫɟ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɧɚɭɱɚɬ ɨɞ „ɲɬɢɰɢɬɟ ɤɨɢ ɠɢɜɨɬ ɡɧɚɱɚɬ“. ɂɥɢ, ɩɚɤ, ɞɚ ɢɦ ɡɚɛɥɚɝɨɞɚɪɢ ɡɚ ɞɨɜɟɪɛɚɬɚ ɲɬɨ ʁɚ ɩɨɤɚɠɚɚ ɤɨɧ ɧɟɝɨ ɢ ɤɨɧ ɫɜɨɢɬɟ ɦɥɚɞɢɧɰɢ. Ɍɨʁ ɫɨ ɧɚɫ ɜɨ ɚɩɪɢɥ 1923 ʁɚ ɢɡɜɟɞɟ ɢ Ɇɨɥɢɟɪɨɜɚɬɚ ɤɨɦɟɞɢʁɚ „Ɍɜɪɞɢɰɚ“ (ɋɤɪɠɚɜɟɰɨɬ), ɚ ɜɨ ɚɜɝɭɫɬ ɢɫɬɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɨɫɧɨɜɚ ɒɬɢɩɫɤɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɩɨɞ ɩɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥɫɬɜɨ ɧɚ ɚɞɜɨɤɚɬɨɬ ɋɚɜɚ ɉɟɬɪɨɜɢʅ, ɩɨɡɧɚɬ ɩɨ ɫɜɨʁɨɬ ɩɨɟɬɫɤɢ ɩɫɟɜɞɨɧɢɦ „Ⱥɪɦɚɧ Ⱦɢɜɚɥ“. Ɍɚɤɚ ɢ ɬɨɝɚɲ, ɜɨ ɬɚɤɨɜ ɒɬɢɩ, „ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɨɬ ɋɢɛɢɪ“16, ɧɟɝɨɜɨɬɨ „ɬɟɚɬɪɨ“ ʁɚ ɩɨɱɧɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɜɨ ɩɪɜɚɬɚ ɫɟɡɨɧɚ ɢɡɜɟɞɟ ɬɨɱɧɨ 100 ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ. .....Ʌɟɫɧɨ ɦɨɠɟɬɟ ɞɚ ɫɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ ɝɥɟɞɚɥɢɲɬɟ ɫɨ ɩɟɬ-ɲɟɫɬ ɪɟɞɚ ɫɬɨɥɱɢʃɚ ɢ ɡɚɞ ɧɢɜ ɭɲɬɟ ɞɟɫɟɬɢɧɚ ɪɟɞɚ ɝɨɥɢ ɤɥɭɩɢ. ɉɪɟɞ ɦɟɬɚɪ ɢ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɩɨɞɢɝɧɚɬɚɬɚ ɫɰɟɧɚ- ɩɪɨɫɬɨɪ ɤɚɤɨ ɡɚ ɨɪɤɟɫɬɚɪ, ɧɨ ɨɜɨʁ ɩɚɬ ɨɝɪɚɞɟɧ ɫɨ ɩɨɡɥɚɬɟɧɢ ɝɢɪɥɚɧɞɢ17 ɢ ɜɧɚɬɪɟ ɧɟɤɨɥɤɭ ɩɥɢɲɟɧɢ ɮɨɬɟɥʁɢ, ɫɨ ɞɪɚɝɨ ɫɪɰɟ ɞɚɞɟɧɢ ɧɚ ɡɚɟɦ ɨɞ ɧɚʁɫɬɚɪɢɬɟ ɬɪɝɨɜɫɤɢ ɤɭʅɢ. Ȼɨɝɚɬ ɢɡɜɨɪ ɧɚ ɫɜɟɬɥɨɫɬ ɛɟɚ ɤɚɪɛɢɬɧɢɬɟ ɥɚɦɛɢ18.... ....Ƚɥɟɞɚɥɢɲɬɟɬɨ (ɫɬɨɥɨɜɢɬɟ ɢ ɦɟɫɬɚɬɚ ɡɚ ɫɬɨɟʃɟ ɩɨɤɪɚʁ ɾɢɞɨɜɢɬɟ) ɩɨɱɧɚɚ ɞɚ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚɚɬ ɝɥɟɞɚɱɢɬɟ ɭɲɬɟ ɤɨɝɚ ɱɢɱɤɨ Ƚɚɧɨ ɝɢ ɡɚɩɚɥɢ ɮɟɧɟɪɢɬɟ ɭɥɢɱɧɢ. Ɉɫɬɚɧɚɚ ɫɚɦɨ ɩɟɬɧɚɟɫɟɬ ɦɢɧɭɬɢ ɩɚ ɞɚ ɧɚɫɬɚɩɢ ɧɚɲɢɨɬ ɞɨɥɝɨ ɱɟɤɚɧ ɦɨɦɟɧɬ ɡɚ ɞɢɝɚʃɟ ɧɚ ɡɚɜɟɫɚɬɚ.

ɝɨ ɜɢɤɚɚɬ ɢ ȼɟɥɢɝɞɟɧɟɰ ɢɥɢ ɜɟɥɢɝɞɟɧɫɤɨ ɰɜɟʅɟ. ȼɨ ɒɬɢɩ ɪɚɫɬɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɟɞɧɨ ɦɟɫɬɨ, ɜɨ ɦɟɫɧɨɫɬɚ Ʉɭɪɬ ɛɭɧɚɪ ɲɬɨ ɜɨ ɩɪɟɜɨɞ ɡɧɚɱɢ ɜɨɥɱʁɢ ɛɭɧɚɪ. ɋɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɪɟɬɤɨɫɬɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɩɪɟɭɛɚɜ ɰɜɟɬ ɨɞ ɧɚɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ, ɡɚ ɤɨʁ ɧɟ ɫɭɦ ɡɚɩɨɡɧɚɟɧɚ ɤɚɞɟ ɨɫɜɟɧ ɜɨ ɒɬɢɩ ɝɨ ɢɦɚ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɫɬɚɜɢ ɩɨɞ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɞɪɠɚɜɚɬɚ, ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɫɟɤɨʁɚ ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɩɨɦɚɥɤɭ ɝɨ ɢɦɚ ɢ ɧɚ ɩɚɬ ɟ ɫɨɫɟɦɚ ɞɚ ɢɫɱɟɡɧɟ. 13 ɋɟ ɦɢɫɥɢ ɧɚ ɦɚɥɚɬɚ ɰɪɤɜɚ ɋɜ. Ⱥɪɚɯɚɧɝɟɥ ɜɨ ɦɚɚɥɨɬɨ ɋɬɚɪ ɤɨɧɚɤ 14 Ⱥɦɜɨɧ(ɝɪɱ. - ɜɨɡɜɢɲɟɧɢɟ),ɩɨɞɢɝɧɚɬ ɩɨɞɢɭɦ ɜɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɬɟ ɯɪɚɦɨɜɢ, ɨɛɢɱɧɨ ɧɚ ɜɢɫɢɧɚ ɡɚ ɟɞɧɨ ɫɤɚɥɢɥɨ ɩɪɟɞ ɢɤɨɧɨɫɬɚɫɨɬ. 15 ȿɪɦɢɤ ɟ ɚɪɯɚɢɱɟɧ ɡɛɨɪ ɜɨ ɲɬɢɩɫɤɢɨɬ ɝɨɜɨɪ ɢ ɡɧɚɱɢ ɝɪɢɡ (ȿɪɦɢɤɥɢʁɚ ɚɥɜɚ ɟ ɚɥɜɚ ɧɚɩɪɚɜɟɧɚ ɨɞ ɝɪɢɡ).16

ɒɬɢɩ ɜɨ ɬɨɚ ɜɪɟɦɟ ɫɟ ɫɦɟɬɚɥ ɡɚ ɤɚɡɧɟɧɨ ɦɟɫɬɨ, ɨɜɞɟ ɤɪɚɥɫɤɚɬɚ ɜɥɚɞɚ ɝɢ ɢɫɩɪɚɤɚɥɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫɢɬɟ ɨɧɢɟ ɲɬɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɢɥɢ ɧɚ ɛɢɥɨ ɤɨʁ ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɨɝɪɟɲɢɥɟ, ɡɚɬɨɚ ɨɞ ɫɚɦɢɬɟ ɧɢɜ ɛɢɥ ɩɪɨɝɥɚɫɟɧ ɡɚ „ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɋɢɛɢɪ“. 17 Ƚɢɪɥɚɧɞɚ - ɭɤɪɚɫɟɧ ɜɟɧɟɰ. 18 Ʉɚɪɛɢɬɧɢ ɥɚɦɛɢ, ɢɥɢ ɚɰɟɬɢɥɟɧ ɝɚɫ ɫɜɟɬɢɥɤɢ, ɫɟ ɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢ ɫɜɟɬɢɥɤɢ ɤɚɞɟ ɫɜɟɬɥɢɧɚ ɫɟ ɞɨɛɢɜɚ ɩɪɢ ɫɨɝɨɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɚɰɟɬɢɥɟɧɨɬ ɲɬɨ ɫɟ ɫɨɡɞɚɜɚ ɨɞ ɯɟɦɢɫɤɚ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɧɚ ɤɚɥɰɢɭɦ ɤɚɪɛɢɞ ɫɨ ɜɨɞɚ. Ɉɜɨʁ ɜɢɞ ɧɚ ɫɜɟɬɢɥɤɢ ɛɢɥ ɫɨ ɲɢɪɨɤɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɜɨ ɦɢɧɚɬɨɬɨ.

149


TEATARSKI GLASNIK Ɍɨɚ „ɪɚɛɨɬɧɨ ɦɟɫɬɨ“ ɝɨ ɞɪɠɟɜ ʁɚɫ ɫɨ Ɇɢɬɨ Ⱥɥɟɤɫɨɜ (ɝɨ ɜɢɤɚɜɦɟ „ɒɚɧɬɚɬɚ“ ɚ ɩɨɩɪɚɜɨ „ɒɚɧɬɢʅ“, ɩɨɪɚɞɢ ɬɨɚ ɲɬɨ ɨɜɨʁ ɩɨɟɬ ɦɭ ɛɟɲɟ ɨɦɢɥɟɧ)........ ......ɇɨ ɡɚɰɪɜɟɧɟɬɨɬɨ ɥɢɰɟ ɧɚ ɧɚ ɧɚɲɢɨɬ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɩɨɤɚɠɭɜɚɲɟ ɞɟɤɚ ɟ ɜɨ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ ɚɮɟɤɬ ɢ ɞɟɤɚ ɧɟɲɬɨ ɧɟ ɟ ɜɨ ɪɟɞ, ɲɬɨ ɱɟɫɬɨ ɦɭ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚɲɟ, (Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ ɛɟɲɟ ɧɟɪɜɱɢɤ). Ɍɨʁ, ɲɟɩɨɬɟʁʅɢ, ɧɟ ɩɨɜɢɤɚ ɢ ɧɢ ɧɚɪɟɞɢ ɞɚ ɬɪɱɚɦɟ ɞɨ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚɬɚ ɤɨɥɤɭ ɧɢ ɫɢɥɢɬɟ ɫɬɢɝɚɚɬ, ɢ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟ Ɍɪɚʁɱɨ ɢ ɋɚɧɞɟ ɜɟɞɧɚɲ ɞɚ ʁɚ ɨɬɜɨɪɚɬ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɬɚ (ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɢ ɡɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɬ ɢ ɡɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢɬɟ, ɚ ɬɚɦɭ ɩɨ ɮɢɨɤɢɬɟ ɤɚɞɟ ɛɟɚ ɢ ɛɢɨɥɨɲɤɨ-ɮɢɡɢɱɤɢɬɟ ɡɛɢɪɤɢ, ɜɨ ɟɞɟɧ ɚɝɨɥ ɢ – ɤɨɫɬɭɪɨɬ) ɢ ɞɚ ʁɚ, ɤɚɤɨ ɡɧɚɟɦɟ, ɧɚʁɞɟɦɟ – ɥɭɩɚɬɚ! ɇɢ ɧɚɤɪɚʁ ɩɚɦɟɬ ɧɟ ɧɢ ɞɨɚɼɚɲɟ ɡɨɲɬɨ ɫɟɝɚ ɦɭ ɬɪɟɛɚ ɬɚɚ ɩɪɨɤɥɟɬɚ ɥɭɩɚ ɧɚ „ɬɨʁ ɤɚɪɚɼɨɡ ɩɟɪɞɟɫɢ“19 – ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɪɟɤɨɚ Ɍɪɚʁɱɨ ɢ ɋɚɧɞɟ, ɜɟʅɟ ɞɪɟɦɥɢɜɢ ɢ ɫɩɪɟɦɚʁʅɢ ɫɟ ɞɚ ɫɢ ɥɟɝɧɚɬ ɧɚ ɩɨɱɢɧɨɤ. ....ɇɚʁɩɨɫɥɟ ɫɟ ɛɟɲɟ ɝɨɬɨɜɨ ɢ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɩɨɱɧɚ. ɇɚ ʅɨɲɟɬɨ ɩɨɦɟɼɭ ɦɚɥɢɨɬ ɜɥɟɡ ɡɚ Ƚɪɚɧɞ ɯɨɬɟɥ ɢ ɪɟɡɟɪɜɧɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɜɪɚɬɚ ɛɟɲɟ ɫɦɟɫɬɟɧɚ ʅɟɛɚɩɱɢɥɧɢɰɚɬɚ ɧɚ Ɇɢɥɚɧ „ɑɨɱɟɬɨ“. Ɉɞ ɬɚɦɭ ɜɥɟɡɟ ɦɚɬɭɪɚɧɬɨɬ Ɍɨɞɨɪ ɉɨɩ-ȳɨɪɞɚɧɨɜ, ɨɛɥɟɱɟɧ ɤɚɤɨ ɞɜɨɪɫɤɢ ɦɚʁɨɪɞɨɦ20, ɞɨʁɞɟ ɞɨ ɫɰɟɧɚɬɚ, ɫɟ ɨɛɪɧɚ ɢ ɭɞɢɪɚʁʅɢ ɫɨ ɠɟɡɥɨɬɨ ɩɨ ɩɨɞɨɬ, ɝɪɨɦɤɨ ɢɡɝɨɜɨɪɢ: Ʉɪɚɥɨɬ ɋɨɧɰɟ, ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɨ Ʌɭʁ XIV ȼɟɥɢɤɢ....

Ⱥ ɡɚ ɬɨɚ ɜɪɟɦɟ „ɧɟɝɨɜɨ ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɨ“ Ʉɢɪɨ Ʉɚɪɚʇɚɬɚ, ɫɥɟɞɟɧ ɨɞ ɫɜɨʁɚɬɚ ɫɜɢɬɚ ɢ ɞɜɨɪɫɤɢɬɟ ɞɚɦɢ (Ʌɟɧɱɟ Ƚɨɱɟɜɚ, ɞɜɟɬɟ ɫɟɫɬɪɢ Ȱɢɝɨɜɢ, Ɇɚɪɢɤɚ ɢ ɋɬɚɧɤɚ), ɫɟ ɩɪɢɛɥɢɠɭɜɲɟ ɩɨɥɟɤɚ ɞɨ ɨɝɪɚɞɟɧɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ ɢ ɫɜɨʁɚɬɚ ɮɨɬɟɥʁɚ, ɩɚɬɟɦ ɨɬɩɨɡɞɪɚɜɭɜɚʁʅɢ ɢɦ ɧɚ „ɩɨɡɧɚɬɢɬɟ ɫɜɨɢ ɞɨɝɥɚɜɧɢɰɢ“ ɢ ɞɪɠɟʁʅɢ ʁɚ - ɥɭɩɚɬɚ, ɤɚɤɨ ɥɨɪʃɨɧ21, ɩɪɟɞ ɥɟɜɨɬɨ ɨɤɨ! „Ⱦɨɝɥɚɜɧɢɰɢɬɟ“ ɲɬɢɩɫɤɢ ɬɨɝɚɲ ɫɟɞɟɚ ɜɨ ɩɪɜɢɨɬ ɪɟɞ: ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɨɬ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢ Ɇɢʁɚɥ-ɟɮɟɧɞɢ Ȼɚɥɚɛɚɧʁɚɧ22, ɩɨɞɨɰɧɚ ɧɟɝɨ ɝɨ ɡɚɦɟɧɢ ɫɬɚɪɢɨɬ Ƚɢɱɟ, ɬɚɬɤɨɬɨ ɧɚ ɱɚɫɨɜɧɢɱɚɪɨɬ ɉɚɜɥɟ ɢ ɞ-ɪ Ɍɨɞɨɪ, ɩɚ ɚɩɬɟɤɚɪɨɬ Ƚɜɨɡɞɟɧ Ɇɚɬɢʅ, ȼɟɥɢɤɢɨɬ ɠɭɩɚɧ, ɠɟɫɬɨɤɢɨɬ ɧɚɱɟɥɧɢɤ Ⱦɪɚɝɚɱɟɜɚɰ, ɜɥɚɞɢɤɚɬɚ ɋɟɪɚɮɢɦ...“ .... Ʌɭʁ XIV ɫɟɞɧɚ ɜɨ ɫɪɟɞ ɛɭɪɧɢɬɟ ɚɩɥɚɭɡɢ ɬɪɢ ɩɚɬɢ ɭɞɢɪɚɧɢ ɫɨ ɞɥɚɧɤɢɬɟ, ɢ – ɦɢɬɨ ɢ ʁɚɫ, ɜɨɡɛɭɞɟɧɢ, ʁɚ ɩɨɜɥɟɤɨɜɦɟ ɡɚɜɟɫɚɬɚ. ɇɚ ɫɰɟɧɚɬɚ „Ɇɨɥɢʁɟɪ“-Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ ɦɭ ʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɧɚ „ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɨ“ ɢ ɧɚ ɱɟɫɧɢɬɟ ɲɬɢɩɫɤɢ „ɛɭɪɠɭɢ-ɝɪɚɼɚɧɢ“ ɫɜɨʁɚɬɚ ɬɪɭɩɚ, ɢ ɬɚɚ ɩɨɱɧɚ ɞɚ ɛɢɟ ɲɟɝɚ ɫɨ ɧɟɝɨɜɢɨɬ „Ƚɪɚɼɚɧɢɧ-ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɢɤ “.

 19

„Ʉɚɪɚɼɨɡ ɩɟɪɞɟɫɢ“ ɟ ɜɢɞ ɬɭɪɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪ ɤɚɞɟ ɝɥɭɦɰɢɬɟ (ɤɭɤɥɢ) ɫɟ ɫɟɧɤɢ ɢɥɢ ɫɢɥɭɟɬɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨ ɤɨɢ ɫɟ ɨɞɪɚɡɭɜɚɥɟ ɫɨ ɨɫɜɟɬɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɮɢɝɭɪɢɬɟ ɩɨɡɚɞɢ ɩɥɚɬɧɨɬɨ ɫɨ ɮɚɤɟɥɢ ɢɥɢ ɫɜɟʅɢ. ɂɝɪɚɬɚ ɫɨ ɫɟɧɤɢ ɢɥɢ ɢɝɪɚɬɚ ɧɚ Ʉɚɪɚɼɨɡ, ɢɦɚɥɚ ɜɚɠɧɨ ɦɟɫɬɨ ɜɨ ɠɢɜɨɬɨɬ ɧɚ ɬɭɪɫɤɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɞɨ ɩɨʁɚɜɚɬɚ ɧɚ ɪɚɞɢɨɬɨ ɢ ɮɢɥɦɨɬ ɛɢɥɚ ɧɚʁɩɨɩɭɥɚɪɧɚɬɚ ɡɚɛɚɜɚ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɜɨ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ Ɋɚɦɚɡɚɧ. Ɉɜɨʁ ɜɢɞ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪ ɫɬɚɧɚɥ ɦɧɨɝɭ ɩɨɩɭɥɚɪɟɧ ɢ ɜɨ Ƚɪɰɢʁɚ ɩɨɞ ɢɦɟɬɨ Ʉɚɪɚɼɨɡɢɫ.ɉɨɪɚɞɢ ɥɟɝɟɧɞɚɬɚ ɡɚ Ʉɚɪɚɼɨɡ ɢ ɏɚʇɢɜɚɬ, ɤɚɞɟ ɧɢɜɧɢɬɟ ɜɟɪɛɚɥɧɢ ɞɭɟɥɢ ɝɢ ɡɚɫɦɟʁɭɜɚɥɟ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ ɢ ɢɦ ɝɨ ɨɞɡɟɦɚɥɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ ɜɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɝɪɚɞɟʃɟɬɨ ɧɚ ʇɚɦɢʁɚɬɚ ɜɨ Ȼɭɪɫɚ, ɜɨ ɩɪɜɚɬɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɨɞ 14 ɜɟɤ, ɫɨ ɲɬɨ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɬɪɩɟɥɚ ɢ ɩɨɪɚɬɢ ɬɨɚ ɬɢɟ ɛɢɥɟ ɩɨɝɭɛɟɧɢ,ɧɨ ɨɫɬɚɧɚɥɟ ɨɜɟɤɨɜɟɱɟɧɢ ɜɨ ɧɚɪɨɞɧɢɬɟ ɩɪɢɤɚɡɧɢ. ɂɧɚɤɭ ɜɨ ɒɬɢɩ ɨɜɨʁ ɬɟɪɦɢɧ ɢ ɬɟɪɦɢɧɨɬ Ʉɚɪɚɼɨɫɱɢʁɚ ɫɟ ɚɪɯɚɢɱɧɢ ɡɛɨɪɨɜɢ ɚ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɟ ɤɨɝɚ ɫɟ ɦɢɫɥɢ ɧɚ ɧɟɤɨʁ ɲɬɨ ɟ ɧɟɫɟɪɢɨɡɟɧ, ɩɪɨɫɬ, ɲɟɝɚʇɢʁɚ ɢ ɧɟɪɚɛɨɬɧɢɤ ɤɨʁ ɜɪɟɦɟɬɨ ɝɨ ɝɭɛɢ ɩɨ ɧɟɜɚɠɧɢ ɪɚɛɨɬɢ ɢ ɢɦ ɩɪɟɱɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɬɟ ɞɚ ɫɢ ʁɚ ɜɪɲɚɬ ɪɚɛɨɬɚɬɚ. ɇɟɲɬɨ ɤɚɤɨ ɞɟɧɝɭɛɚ, ɧɟɪɚɛɨɬɧɢɤ ɤɨʁ ɫɚɦɨ ɝɢ ɡɚɫɦɟʁɭɜɚ ɥɭɼɟɬɨ. 20 Ⱦɜɨɪɫɤɢ ɭɩɪɚɜɧɢɤ

ɑɥɟɧɨɜɢ ɧɚ ɲɬɢɩɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ .....ȼɨ ɩɪɜɚɬɚ ɫɟɡɨɧɚ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɲɬɢɩɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɛɟɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɢ ɩɢɟɫɢɬɟ ɩɢɲɭɜɚɧɢ ɩɨ ɦɨɬɢɜɢ ɨɞ ɲɬɢɩɫɤɨɬɨ ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɢɟ ɨɬ ɬɨɚ ɜɪɟɦɟ „Ɇɚɤɟɞɨɧɤɚ “ ɢ „Ɇɚɪɭɲɚ“...... ɋɨ ɩɨɫɟɛɧɢ ɫɢɦɩɚɬɢɢ ɫɟ ɫɟʅɚɜɚɦ ɧɚ Ʉɢɪɨ Ʉɚɪɚʇɚ, ɤɨʁ ɤɨɝɚ ɢɝɪɚɲɟ ɭɥɨɝɢ ɜɨ „Ɇɚɪɭɲɚ“ ɢ „Ɇɚɤɟɞɨɧɤɚ“ ɱɟɫɬɨ ɜɨ ɬɟɤɫɬɨɬ ɫɢ ɭɮɪɥɭɜɚɲɟ ɫɜɨɢ ɫɬɚɪɢɧɫɤɢ ɡɛɨɪɨɜɢ, ɨɧɚ ɧɟɝɨɜɨɬɨ „ɟɮɟɦ, ɟɮɟɧɞɢɦ ʇɚɚɡɢɦɢɡ“. ɋɨ ɬɨɚ ɝɨ ɞɨɜɟɞɭɜɚɲɟ Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ ɞɨ ɛɟɫ, ɧɨ ɩɨɫɥɟ ɦɭ 21

Ʌɨɪʃɨɧ ɢɥɢ ɦɨɧɨɤɥ, ɨɩɬɢɱɤɨ ɫɬɚɤɥɨ ɫɚɦɨ ɡɚ ɟɞɧɨ ɨɤɨ 22 Ɇɢʁɚɥ-ɟɮɟɧɞɢ Ȼɚɥɚɛɚɧʁɚɧ, ɩɨ ɩɨɬɟɤɥɨ ȿɪɦɟɧɟɰ, ɬɚɬɤɨ ɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ȼɚɥɚɛɚɧɨɜ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɩɨ ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɮɢɥɨɥɨɝɢʁɚ ɜɨ ɋɨɮɢʁɚ, ɤɨʁ ɟ ɪɨɞɟɧ ɜɨ ɒɬɢɩ.

150


TEATARSKI GLASNIK ɩɨɩɭɲɬɢ ɢ ɦɭ ɩɪɨɫɬɢ ɛɢɞɟʁʅɢ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɫɟ ɨɞɭɲɟɜɭɜɚɲɟ ɢ ɫɚɤɚɲɟ ɬɚɤɜɨ ɧɟɲɬɨ ɞɚ ɱɭɟ. Ɇɢɫɥɚɦ ɞɟɤɚ ɬɨɚ „ɟɮɟɧɞɢɦ.....“ ɝɨ ɭɩɨɬɪɟɛɭɜɚɲɟ ɤɚɤɨ Ʉɢɪ ȳɚʃɚ, ɢɦɢɬɢɪɚʁʅɢ ɝɨ ɫɜɨʁɨɬ ɤɨɦɲɢʁɚ ȿɮɪɟɦ ɏɚʇɢ-Ʉɢɦɨ. ...Ⱥɧɫɚɦɛɥɨɬ ɧɢ ɛɟɲɟ ɝɨɥɟɦ, ɩɪɟɤɭ 30 ɱɥɟɧɨɜɢ, ɜɟɥɢ Ȼɥɚɝɨɪɨɞɧɚ. ...Ɋɚɛɨɬɟɜɦɟ ɦɧɨɝɭ ɫɟɪɢɨɡɧɨ, ɫɨ ɝɨɥɟɦɚ ʂɭɛɨɜ ɢ ɛɟɡ ɩɟɬ ɩɚɪɢ ɧɚɝɪɚɞɚ. Ɂɚ ɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɜɨ ɒɬɢɩ ɢ ɧɚ ɩɪɜɚɬɚ ɬɭɪɧɟʁɚ ɩɨ ɛɪɟɝɚɥɧɢɱɤɚɬɚ ɨɛɥɚɫɬ, ɚ ɢ ɜɨ ȼɟɥɟɫ, ɉɪɢɥɟɩ Ȼɢɬɨɥɚ ɞɚɞɨɜɦɟ 100 ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ. ɉɨ ɬɨʁ ɩɨɜɨɞ ɜɨ ɚɜɝɭɫɬ 1924 ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɫɥɢɤɚɜɦɟ, ɧɚ ɧɟɤɨɢ ɢɦɢʃɚɬɚ ɧɟ ɢɦ ɝɢ ɩɨɦɧɚɦ, Ƚɥɢɝɨɪ ȷɭɪɱɢɫɤɢ, ɋɬɪɚɲɨ ȼɨɲɤɚɬɚ, Ɇɢɥɟɧɤɨ Ȼɚɬɢɫɬɢʅ, ɂɜɨ Ʉɟɧɬɟɪɚ, Ⱦɚɧɚ ɐɜɟɬɤɨɜɢʅ,ɫɟɫɬɪɚ ɧɚ ɫɨɩɪɭɝɚɬɚ ɧɚ Ȼɚɬɢɫɬɢʅ, Ɋɢɫɬɨ Ȯɨɪɼɢɱɤɚɬɚ, ɋɬɨʁɤɚ ɉɟɰɤɨɜɚ, Ɍɨɞɨɪ ɉɨɩ-ȳɨɪɞɚɧɨɜ, Ʉɢɪɨ Ʉɚɪɚʇɚɬɚ, ɍɪɨɲ ȳɨɫɢʅ, Ʉɪɟɫɢɦɢɪ Ȼɚɬɢɫɬɢʅ, ɩɚ ɠɟɧɚ ɦɭ ɧɚ Ȼɚɬɢɫɬɢʅ, Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ, Ʌɟɧɱɟɬɨ ɉɚɪɧɚʇɢɫɤɚ, Ɋɚɞɟ Ɍɪɧɢɧɢʅ, ȳɨɠɚ ɒɜɚɪɰ, Ɇɚɪɢɤɚ Ʉɚɧɬɚɪʇɢɫɤɚ, ʁɚɫ, Ⱦɚɧɢɰɚ Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ ɢ Ɍɨɞɨɪ Ɇɢɪɨɜɫɤɢ.

ɤɨɢ ɧɚ ɫɜɨɢɬɟ ɡɚɛɚɜɢ ɨɛɥɢɝɚɬɧɨ24 ɢɡɛɢɪɚɚ ɧɚʁɭɛɚɜɚ ɲɬɢɩʁɚɧɤɚ. Ɍɨɚ ɛɟɲɟ ɨɧɚɚ ɞɚɦɚ ɤɨʁɚ ɞɨɛɢɥɚ ɧɚʁɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɚɧɡɢɯɬɫ ɤɚɪɬɢ25 ɫɨ ɥɢɤɨɜɢɬɟ ɧɚ ɦɢʃɨɧɱɢʃɚ ɨɞ ɦɨɞɟɪɧɚɬɚ ɪɭɫɤɚ ɝɚɥɟɪɢʁɚ ɜɨ ɒɬɢɩ. ɇɨ ɧɚʁɭɛɚɜɢɬɟ ɲɬɢɩʁɚɧɤɢ ɤɚɤɨ ɩɨ ɧɟɤɨʁ ɫɜɨʁ ɦɟɼɭɫɟɛɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɧɟ ɨɫɬɚɧɭɜɚɚ ɞɨɦɚ. ɉɪɜɚ „ʁɚ ɩɨɜɥɟɱɟ ɧɨɝɚɬɚ“ ɜɢɫɬɢɧɫɤɚɬɚ ɭɛɚɜɢɰɚ Ɇɚɪɢɤɚ ɂɧʇɟɤɚɪɨɜɚ, ɤɨʁɚ ɩɪɜɚ ɫɟ ɩɪɨɲɟɬɚ ɩɨ ɫɬɚɪɨɬɨ ɤɨɪɡɨ ɨɞ ȿɜɪɟʁɫɤɨɬɨ ɦɚɚɥɨ ɞɨ „Ȼɭɦɨ“26 ɢ ɞɨ ɤɚɦɟɧɢɤ ɦɨɫɬ ɧɚ Ȼɪɟɝɚɥɧɢɰɚ ɫɨ „ɛɭɛɢ ɤɨɩɮ“ ɮɪɢɡɭɪɚ27, ɥɢɱɟʁʅɢ ɬɚɤɚ ɧɚ ɩɨɩɭɥɚɪɧɚɬɚ ɮɢɥɦɫɤɚ ɾɜɟɡɞɚ ɇɢɬɚ ɇɚɥɞɢ ɚ ɩɨɬɨɚ ɢ Ʌɢʁɚ ɞɟ ɉɭɬɢ. Ɍɚɚ ɫɟ ɨɦɚɠɢ ɫɪɟʅɧɨ ɡɚ ʂɭɛʂɚɧɱɚɧɟɰɨɬ „ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧ“, ɬɚɤɚ ɝɢ ɧɚɪɟɱɭɜɚɚ ɨɮɢɰɟɪɢɬɟ ɨɞ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚɬɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɟɱɤɚ ɞɢɜɢɡɢʁɚ ɤɨʁɚ ɩɪɜɚ ɜɥɟɡɟ ɜɨ ɒɬɢɩ, ɢ ɛɟɚ ɧɚ ɝɨɥɟɦɚ ɰɟɧɚ. .....ɇɚ ɛɚɥɨɜɢɬɟ ɧɚʁɟɥɢɬɧɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢ ɜɨ ɫɟɡɨɧɚɬɚ ɩɪɟɞ „ȼɟɥɢɰɢ ɩɨɫɬɢ“28, ɛɪɨʁɧɢɬɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɝɢ ɚɧɢɦɢɪɚɜɦɟ ɫɨ ɞɢɜɟɪɬɢɫɦɚɧɢ ɨɞ ɯɨɪɫɤɢ ɩɟɫɧɢ ɢ ɫɨɥɨ ɬɨɱɤɢ ʁɚɫ ɢ ɥɢɪɫɤɢɨɬ ɬɟɧɨɪ Ⱥɧɞɪɟʁ ɒɱɟɪɛɚɤɨɜ (ɬɨʁ ɛɟɲɟ ɫɨ ɲɤɨɥɭɜɚɧ ɝɥɚɫ). ɇɚ ɤɨɧɰɟɪɬɢɬɟ ʁɚɫ ʁɚ ɩɟɟɜ ɦɨɥɢɬɜɚɬɚ ɧɚ Ɍɨɫɤɚ, ɩɚɪɬɢɢ ɨɞ Ɇɚɞɚɦ Ȼɟɬɟɪɮɥɚʁ, ɨɞ Ȼɨɟɦɢɬɟ, Ɋɨɦɟɨ ɢ ȳɭɥɢʁɚ ɢ ɞɪɭɝɢ, ɞɨɞɟɤɚ ɨɞ ɢɞɧɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɫɟɤɨʁɚ ɦɭɡɢɱɤɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɟ ɦɨɠɟɲɟ ɧɢ ɞɚ ɫɟ ɡɚɦɢɫɥɢ ɛɟɡ ɭɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɋɟɪɝɟʁ Ɇɢɯɚʁɥɨɜ ɤɨʁ ɞɢɜɟɪɬɢɫɦɚɧɢɬɟ29 ɝɢ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚɲɟ ɫɨ ɧɟɲɬɨ ɤɚɤɨ ɛɚɥɟɬ. ɇɨ, ɢ ɩɨɤɪɚʁ ɧɟɝɨ, ɫɜɨɢɬɟ ɞɨɛɪɨɜɨɥɧɢ ɞɢɪɢɝɟɧɬɫɤɢ ɪɚɛɨɬɢ ɫɢ ɝɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢʁɚ Ʉɨɥɟ ȷɭɥɭɦɨ, ɋɥɚɜɤɨ ɇɟɬɤɚɬɚ, Ɋɢɫɬɨ Ȯɨɪɝɢɱɤɚɬɚ, ɛɢɞɟʁʅɢ ɬɨɝɚɲ ɫɟɤɨʁ ɬɪɟɬɢ ɲɬɢɩʁɚɧɟɰ ɫɜɢɪɟɲɟ ɧɚ ɦɚɧɞɨɥɢɧɚ, ɝɢɬɚɪɚ,ɜɢɨɥɢɧɚ ɢ ɡɚ ɒɬɢɩ ɫɟ ɡɛɨɪɭɜɚɲɟ ɤɚɤɨ ɡɚ „ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɉɪɨɜɚɧɫɚ“. ....ɉɨɤɪɚʁ ɬɟɲɤɢɬɟ ɢ ɩɪɟɬɟɲɤɢ ɬɪɚɝɟɞɢɢ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ɜɨ ɒɬɢɩ ɢ ɛɪɟɝɚɥɧɢɱɤɨ, ɚ ɤɚɤɨ ɨɞɞɭɲɤɚ ɛɚɪɟɦ ɡɚ ɦɨɦɟɧɬ ɞɚ ɫɟ ɡɚɛɨɪɚɜɢ ɥɨɲɨɬɨ, ɛɪɨʁɧɢɬɟ ɤɨɦɢɱɚɪɢ ɝɢ ɡɚɫɦɟʁɭɜɚɚ ɝɪɚɼɚɧɢɬɟ. Ⱦɨɥɝɨʁɚɡɢɱɧɢɬɟ ɩɟɪɚɱɤɢ

Ȼɭɪɟɜɚ ɜɨ ɢɥɨɝɚɬɚ ɧɚ Ɏɟɦɚ ɜɨ ɩɪɟɬɚɫɬɚɜɚɬɚ „ɉɨɤɨɧɢɪɟɜɚ ɬɢɤɜɚ“

ɋɚɥɚɬɚ ɫɟɤɨɝɚɲ ɛɟɲɟ ɩɪɟɩɨɥɧɚ, ɢ ɡɚ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɢ, ɞɨɞɟɤɚ Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ ɛɟɲɟ ɭɩɪɚɜɧɢɤ, ɞɚɞɨɜɦɟ ɜɨ ɒɬɢɩ ɢ ɨɤɨɥɧɢɬɟ ɝɪɚɞɨɜɢ ɢ ɫɟɥɚ ɧɚɞ 300 ɩɪɟɫɬɚɜɢ, ɧɨ ɛɟɜɦɟ ɦɥɚɞɢ ɢ ɫɨ ɝɨɥɟɦɚ ʂɭɛɨɜ ɪɚɛɨɬɟɜɦɟ, ɫɟ ɪɚɡɛɢɪɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ....“ ....ɂ ɡɚɛɚɜɢɬɟ ɫɟ ɪɟɞɟɚ ɩɨ ɜɨɫɬɚɧɨɜɟɧɢɨɬ ɪɟɞ. Ɂɞɪɭɠɟɧɢʁɚɬɚ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ ɢ ɤɚɪɢɬɚɬɢɜɧɢ, ɟɫɧɚɮɫɤɢ ɢ ɫɢɧɞɢɤɚɥɧɢ, ɚ ɨɞ ɩɚɪɬɢɢɬɟ ɩɪɜɚ ɩɨɱɧɭɜɚɲɟ ɪɚɞɢɤɚɥɫɤɚɬɚ ɡɚɛɚɜɚ ɧɚ ɩɪɚɡɧɢɤɨɬ „Ɍɪɢ ʁɟɪɚɪɯɚ“ ɧɚ 12 ɮɟɜɪɭɚɪɢ23 

 ɫɟ ɩɪɚɡɧɭɜɚ ɧɚ 14 ʁɚɧɭɚɪɢ, ɋɜɟɬɢ Ƚɥɢɝɨɪɢʁɟ Ȼɨɝɨɫɥɨɜ ɧɚ 7 ɮɟɜɪɭɚɪɢ ɢ ɋɜɟɬɢ ȳɨɜɚɧ Ɂɥɚɬɨɭɫɬ ɧɚ 9 ɮɟɜɪɭɚɪɢ. 24 ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ 25 ɪɚɡɝɥɟɞɧɢɰɢ 26 ɋɬɚɪɨɬɨ ɲɬɢɩɫɤɨ ɤɨɪɡɨ ɛɢɥɨ ɨɞ ȿɜɪɟʁɫɤɨɬɨ ɦɚɚɥɨ ɜɨ ɰɟɧɬɚɪɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɞɨ Ȼɭɦɨ, ɬɚɤɚ ɝɨ ɧɚɪɟɱɭɜɚɥɟ ɧɚʁɜɢɫɨɤɢɨɬ ɞɟɥ ɧɚ ɝɥɚɜɧɚɬɚ ɭɥɢɰɚ ɨɞ ɤɚɞɟ ɭɥɢɰɚɬɚ ɩɨɥɟɤɚ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɞɚ ɫɟ ɫɩɭɲɬɚ ɧɚɞɨɥɭ ɤɨɧ ɪɟɤɚɬɚ Ȼɪɟɝɚɥɧɢɰɚ. 27 Ɇɧɨɝɭ ɤɪɚɬɤɚ ɤɨɫɚ ɫɨ ɲɢɲɤɢ ɧɚ ɱɟɥɨɬɨ 28 Ⱥɪɯɚɢɱɟɧ ɥɨɤɚɥɟɧ ɧɚɡɢɜ ɡɚ ȼɟɥɢɝɞɟɧɫɤɢɬɟ ɩɨɫɬɢ 29 Ɍɟɚɬɚɪɫɤɢ ɬɚɧɰ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ

23

ɋɜɟɬɢɬɟ Ɍɪɢ ȿɪɚɪɯɚ (Ɍɪɢ ɋɜɟɬɢɬɟɥɢ), ɫɟ ɩɪɚɡɧɭɜɚ ɤɚɤɨ ɡɚɟɞɧɢɱɤɚ ɫɥɭɠɛɚ, ɡɚɟɞɧɢɱɤɢ ɩɪɚɡɧɢɤ ɡɚ ɫɢɬɟ ɬɪɨʁɰɚ ɚ ɫɟ ɨɞɛɟɥɟɠɭɜɚ ɧɚ 12 ɮɟɜɪɭɚɪɢ. ɋɟɤɨʁ ɨɞ ɧɢɜ ɢɦɚ ɢ ɩɨɫɟɛɟɧ ɞɟɧ ɜɨ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɤɨɝɚ ɫɟ ɩɪɚɡɧɭɜɚ ɢ ɬɨɚ: ɋɜɟɬɢ ȼɚɫɢɥɢʁɟ ȼɟɥɢɤɢ ɤɨʁ

151


TEATARSKI GLASNIK ɧɚ Ʌ’ʇɢɬɟ30, ɤɚɤɨ ɩɨ ɪɚɞɢɨ, ɧɚʁɛɪɝɭ ɝɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɭɜɚɚ ɫɟɧɡɚɰɢɢɬɟ ɡɚ „ɩɭɤɧɚɬɢɬɟ ɩɟɪɞɢʃɚ“.31 ɇɟ ɨɫɬɚɧɭɜɚɲɟ ɩɨɞɨɥɧɚ ɨɞ ɧɢɜ ɢ „Ɇɚɲɤɚ Ʉɚɬɚ“. „ɐɚɥɨ ɬɟɚɬɪɨ“32 ɛɟɲɟ, ɤɚɤɨ ɜɨ „Ɋɢɛɚɪɫɤɢɬɟ ɤɚɪɚɧɢɰɢ“ ɨɞ Ƚɨɥɞɨɧɢ. ɇɟɦɚɲɟ ɫɚɦɨ ɤɨʁ ɞɚ ɝɢ ɨɩɢɲɟ... ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ȼɚɫɢɥ ɏɚʇɢ-Ʉɢɦɨ , ɝɢ ɫɩɨɦɟɧɭɜɚ ɜɨ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɢɡɜɨɪɧɚ ɞɪɚɦɚ ɨɞ ɧɨɜɨɫɟɥɫɤɢɨɬ ɠɢɜɨɬ „Ɇɚɪɭɲɚ“.... ....Ɍɚɥɟɧɬɢɬɟ ɡɚ ɤɨɦɢɤɚ ɢ ɧɢɜɧɢɬɟ ɨɛɨɠɚɜɚɬɟɥɢ ɛɟɚ ɦɧɨɝɭ. ɋɜɨɢɬɟ ɭɥɨɝɢ „Ȼɨɩɱɢɧɫɤɢ ɢ Ⱦɨɩɱɢɧɫɤɢ“ ɤɚɤɨ ɜɨ Ƚɨɝɨʂɟɜɢɨɬ „Ɋɟɜɢɡɨɪ“ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚɚ ɉɟɬɪɟ Ⱦɭɦɛɚɬɚ ɢ ȼɚɫɢɥ „Ʌɟɜɫɤɢ“ ɭɲɬɟ ɢ ɫɚɦɨɧɚɪɟɱɟɧɢɨɬ „ɬɚɟɧ ɚɝɟɧɬ“, ɧɚ ɤɨɝɨ ɦɭ ʁɚ ɞɚɜɚɥɟ ɰɚɪɫɤɚɬɚ ʅɟɪɤɚ, ɚɦɚ ɨɧ ʁɚ ɫɚɤɚɥ ɭɛɚɜɚɬɚ ɨɮɢɰɟɪɤɚ, ɧɨɜɨɫɚɼɚɧɤɚɬɚ ɤɨʁɚ ɠɢɜɟɟɲɟ ɜɨ ɤɭʅɚɬɚ ɧɚ ȼɚɪɚɞɢɧɰɢ, ɤɨʁɚ ɫɟɤɨʁɚ ɧɨʅ ʁɚɜɚɲɟ ɞɨ „ɋɭɢɬɥɚɤɨ“33 ɢ ɨɫɬɚɧɚ ɩɭɫɬɚ ɠɟɥɛɚ ɧɚ ɦɧɨɝɭ ɟɪɝɟɧɢ ɢ ɦɚɠɢ ɜɨ ɒɬɢɩ. Ɂɚɪɚɞɢ ɧɟɚ ȼɚɫɢɥ ɪɚɧɨ ɢɡɭɬɪɢɧɚ ɨɞ ɜɪɜɨɬ ɧɚ ɂɫɚɪɨɬ, ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɜɨ ɤɭɥɢɬɟ ɫɩɢɟɲɟ, ɪɚɡɛɭɞɭɜɚɲɟ ɫɟ ɲɬɨ ɟ ɠɢɜɨ ɫɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɨɤɚɪɢɧɚ ɢ ɩɟɟɲɟ ɡɚ ɱɭɞɨ ɫɨ ɦɟɥɨɞɢɱɟɧ ɝɥɚɫ. ɋɜɨʁɨɬ ɞɭʅɚɧ ɜɨ „ɒɚɪɞɚɜɚɧ ɱɚɪɲɢʁɚɬa“ ɩɪɜ ɝɨ ɡɚɬɜɚɪɚɲe ȼɚɧɟ ɝɨɥɭɛɚɪɨɬ ɤɨʁ ɩɪɚɜɟɲɟ ɭɛɚɜɢ ɬɚɦɛɭɪɢ ɢ ɫɟ ɜɪɚʅɚɲɟ ɞɨɦɚ ɤɚʁ Ʉɨʇɚ Ⱥɥɢɟɜɚɬɚ 34ɱɟɲɦɚ, ɝɥɟɞɚʁʅɢ ɜɨ ɧɟɛɨɬɨ ɢ

ɧɢɤɚɞɟ ɧɟ ɫɟ ɩɪɟɩɧɭɜɚɲɟ. Ɍɨʁ ɞɟɛɧɟɲɟ ɞɚ ɾɢɪɧɟ ɜɨ ɜɨɡɞɭɯɨɬ ɬɭɼɨ ʁɚɬɨ ɝɭɥɚɛɢ, ɩɚ ɞɚ ɨɬɪɱɚ ɞɚ ɝɢ ɩɭɲɬɢ ɫɜɨɢɬɟ ɩɪɨɱɭɟɧɢ ɩɪɢɦɚɦɭɜɚɱɢ ɤɨɢ ɤɚɤɨ „ɩɚɪɬɚɥ“ ɥɟɬɚɚ ɧɚɞɨɥɭ, ɜɨɞɟʁʅɢ ɫɨ ɫɟɛɟ ɝɨɫɬɢ... ....ɇɚ ɫɜɚɞɛɢɬɟ, ɰɪɧɢɨɬ ɤɨɜɚɱ ɢ ɜɨɥɲɟɛɧɢɨɬ ɝɚɪɧɟɬɱɢʁɚ35 Ʉɚɪɚɤɢɪɟɡɨ ɝɢ ɩɨɦɢɪɭɜɚɲɟ ɫɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɫɜɢɪɤɚ ɜɟɱɧɨ ɫɤɚɪɚɧɢɬɟ ɦɨɦɢ ɤɨɢ ɜɨ ɥɟɬɧɢɬɟ ɠɟɝɢ ɱɟɤɚɚ ɫɨ ɼɭɦɨɜɢ ɢ ɫɬɨɦɧɢ ɡɚ ɜɨɞɚ, ɜɥɟɱɟʁʅɢ ɫɟ ɡɚ ɤɨɰɚɥɢɬɟ ɞɚ ɧɚɩɨɥɧɚɬ ɜɨɞɚ ɨɞ ɱɟɲɦɢɬɟ, ɞɨɞɟɤɚ ɱɟɫɬɢɬɢɨɬ Ƚɚɧɨ (Ƚɚɧɨ ɩɚɥɟ Ƚɚɧɨ ɝɚɫɟ)36 ɧɟ ɝɢ ɡɚɩɚɥɟɲɟ ɮɟɧɟɪɢɬɟ ɩɨ ɝɪɚɞɫɤɢɬɟ ʅɨɲɢʃɚ ɢ ɫɨɤɚɰɢ. ɇɨ ɩɨɜɟʅɟ ɨɞ ɫɟ ɞɪɭɝɨ, ɢ ɨɞ ɚɦɚɥɢɧɨɬ ȿɜɪɟɢɧ ȳɭɡɟɮ "ɦɚɥɨɬɨ ɟɫɚɩɱɟ", ɢ ɨɞ Ɇɨɪɞɨ ɏɚʁ, ɤɨʁ ɩɪɨɞɚɜɚɲɟ "ɜɟɫɧɢɰɢ" (ɫɟɦɤɢ ɨɞ ɬɢɤɜɚ ɢ ɾɟɪɾɟɥɢɢ)37 , ɜɢɤɚʁʅɢ ɧɚ ɮɪɚɧɰɭɫɤɢ "ɨ ɜɢɨɧ ɞ’ɚɛɪɢɤɨ", ɡɚ ɨɩɲɬɚ ɫɦɟɚ ɢ ɫɬɪɚɜ, ɫɥɭɠɟɲɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɬɨ „ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɨ ɩɪɟɬɩɪɢʁɚɬɢɟ“ ɜɨɞɟɧɢɰɚɬɚ ɫɨ ɞɢɡɟɥ ɦɨɬɨɪ ɧɚ ɉɟɬɪɟ ɇɚʇɚɤɨ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɨɼɚɲɟ ɩɪɟɞ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɤɭʅɚ ɜɨ Ȼɟɥɨ ɛɪɞɨ ɫɩɪɨɬɢ Ʉɪ-ɬɟʅɟ. Ɍɚɚ ɩɭɤɚɲɟ ɧɚ ɚɭɫɩɭɯɨɬ ɤɚɤɨ ɩɭɲɤɚ ɛɟɪɞɚɧɤɚ ɬɨɥɤɭ ɱɟɫɬɨ, ɲɬɨ ɜɧɟɫɭɜɚɲɟ ɫɬɪɚɜ ɤɚʁ ɫɟɤɨɝɨ ɞɨɞɟɤɚ ɧɟ ʁɚ ɞɨɡɧɚɟɲɟ ɜɢɫɬɢɧɚɬɚ: „ɇɟ ɫɟ ɛɨʁɬɟ ɛɪɟ ɚɜɚ ɮɢɲɟɰɢ ɮɪɥɚ ɇɚʇɚɤɨɜɚɬɚ ɮɚɛɪɢɤɚ“... ....ɉɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɜɬɨɪɚɬɚ ɫɟɡɨɧɚ ɛɟɲɟ ɨɞ ɝɨɥɟɦɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɨɤɨɬ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɛɢɞɟʁʅɢ ɒɬɢɩ ɜɟʅɟ ɛɟɲɟ ɞɨɤɚɠɚɥ ɞɟɤɚ ɢɦɚ ɝɨɥɟɦɚ ʂɭɛɨɜ ɢ ɠɟɥɛɚ ɤɨɧ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɢɬɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢɢ. ɒɬɢɩɫɤɚɬɚ ɦɥɚɞɢɧɚ ɨɫɨɛɟɧɨ ɨɧɚɚ ɤɨʁɚ ɪɚɛɨɬɟɲɟ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɫɟ ɡɞɨɛɢ ɫɨ ɜɢɫɨɤ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ. ɇɟʁɡɢɧɚɬɚ ɯɪɚɛɪɨɫɬ ɢ ɟɧɟɪɝɢʁɚ, ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɞɚ ɝɨ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚ „ɏɚɦɥɟɬ“, ɩɚ ɤɪɚɬɤɢ ɛɚɥɟɬɫɤɢɢ ɬɨɱɤɢ ɢ ɩɚɤ ɋɬɟɪɢʁɚ ( ɉɨɤɨɧɞɢɪɚɧɚ ɬɢɤɜɚ), ɛɟɲɟ ɡɚ ɩɨɮɚɥɛɚ...... ɜɨ ɫɟɡɨɧɚɬɚ 1924/1925, ɫɟ ɫɟʅɚɜɚɦ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɨɬ ɋɬɟɜɨ Ɋɟʂɢʅ, ɤɨʁ ɫɨ ɨɫɨɛɟɧ ɬɚɥɟɧɬ ʁɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɲɟ ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ ɏɚɦɥɟɬ (Ɉɮɟɥɢʁɚ ɛɟɜ ʁɚɫ). Ɋɟʂɢʅ, ɫɟ ɨɛɢɞɭɜɚɲɟ ɢ ɤɚɤɨ ɞɪɚɦɫɤɢ ɩɢɫɚ-30

Ɍɟɪɦɨɦɢɧɟɪɚɥɧɢɬɟ ɢɡɜɨɪɢ „Ʌ‘ʇɢ“ ɲɬɨ ɫɟ ɧɚɨɼɚɚɬ ɜɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɚ ɛɥɢɡɢɧɚ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ Ȼɪɟɝɚɥɧɢɰɚ ɜɨ ɲɬɢɩɫɤɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ,ɫɨ ɜɟɤɨɜɢ ɛɢɥɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚ ɡɞɪɚɜʁɟ ɢ ɯɢɝɢɟɧɚ. ɂɦɟɬɨ Ʌ’ʇɢ (ɂɥɢʇɚ) ɟ ɥɨɤɚɥɢɡɚɦ ɤɨʁ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɨɞ ɬɭɪɫɢɨɬ ɡɛɨɪ ɢɥɚɱ (ilaç ) ɤɨʁ ɢɡɜɨɪɧɨ ɡɧɚɱɢ ɥɟɤ ɢɥɢ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɤɨɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚʁɞɟ ɥɟɤ. Ⱦɨɥɝɢ ɝɨɞɢɧɢ Ʌ‘ʇɢɬɟ ɛɢɥɟ ɝɪɚɞɫɤɚ ɩɟɪɚɥɧɚ ɤɚɞɟ ɫɟ ɫɨɛɢɪɚɥɟ ɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɧɚ ɥɭɼɟ, ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɠɟɧɢ, ɤɚɞɟ ɫɟ ɧɚɨɼɚɥɨ ɜɢɫɬɢɧɫɤɨɬɨ ɝɪɚɞɫɤɨ „ Press Biro“. Ɉɜɞɟ ɧɚʁɩɪɜɨ ɫɬɢɝɧɭɜɚɥɟ ɫɢɬɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɢ ɫɟ ɤɨɦɟɬɢɪɚɥɟ ɩɚ ɢ ɩɪɟɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɪɚɥɟ ɫɢɬɟ ɧɚɫɬɚɧɢ ɨɞ ɝɪɚɞɨɬ. ɇɟɢɡɨɫɬɚɧɭɜɚɥɟ ɜɨɨɛɢɱɚɟɧɢɬɟ ɨɡɛɨɪɭɜɚʃɚ ɤɚɪɚɧɢɰɢ ɢ ɩɪɟɩɭɤɭɜɚʃɚ ɤɨɢ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɩɪɟɫɬɚɜɭɜɚɥɟ ɢɡɜɨɧɪɟɞɟɧ ɢɡɜɨɪ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨ ɫɰɟɧɚɪɢɨ. Ɍɢɟ ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɢ ɢ ɧɟɩɨɜɬɨɪɥɢɜɢ ɫɰɟɧɢ ɝɨ ɢɧɫɩɢɪɢɪɚɥɟ ȼɚɫɢɥ ɏɚʇɢɤɢɦɨɜ, ɤɨʁ ɢ ɫɚɦɢɨɬ ɟ ɨɞ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ, ɞɚ ɝɢ ɨɩɢɲɟ ɜɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɢɡɜɨɪɧɚ ɞɪɚɦɚ „Ɇɚɪɭɲɚ“. 31 Ɂɚ ɠɟɧɚ ɫɨ ɥɟɫɟɧ ɦɨɪɚɥ, ɤɨʁɚ ɩɨɜɟʅɟ ɧɟɦɚ ɫɪɚɦ, ɜɨ ɒɬɢɩ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɢɡɪɟɤɚɬɚ ɞɟɤɚ ɢ ɩɭɤɧɚɥɨ ɩɟɪɞɟɬɨ (ɡɚɜɟɫɚɬɚ). 32 Ɍɨɚ ɟ ɫɬɚɪɢɨɬ ɧɚɡɢɜ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɒɬɢɩ ɤɚɤɨ ɨɫɬɚɬɨɤ ɨɞ ɜɟɧɟɰɢʁɚɧɫɤɢɨɬ ɞɢʁɚɥɟɤɬ. 33 ɋɭɢɬɥɚɤ, ɜɨ ɲɬɢɩɫɤɢɨɬ ɝɨɜɨɪ ɋɭɬɥɚɤ, ɟ ɢɡɥɟɬɧɢɱɤɨ ɦɟɫɬɨ ɜɨ ɛɥɢɡɢɧɚɬɚ ɧɚ ɒɬɢɩ ɜɨ ɦɟɫɧɨɫɬɚ Ʉɚɜɚɤɥɢʁɚ. ɂɦɟɬɨ ɟ ɨɞ ɬɭɪɫɤɨ ɩɨɬɟɤɥɨ ɢ ɞɨɫɥɨɜɧɨ ɡɧɚɱɢ ɜɨɞɧɨ ɦɟɫɬɨ. 34 ɑɟɲɦɚɬɚ Ʉɨʇɚɚɥɢɰɚ ɝɨ ɞɨɛɢɥɚ ɢɦɟɬɨ ɩɨ Ʉɨʇɚ Ⱥɥɢ, ɤɨʁ ʁɚ ɢɡɝɪɚɞɢɥ, ɢ ɜɨ ɩɪɟɜɨɞ ɡɧɚɱɢ ɱɟɲɦɚ ɧɚ ȼɟɥɢɤɢɨɬ Ⱥɥɢ. Ɉɜɚɚ ɱɟɲɦɚ ɞɟɧɟɫ ɩɨɜɟʅɟ ɧɟ ɩɨɫɬɨɢ, ɢɚɤɨ ɛɟɲɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɬɨɝɚɲɧɢɬɟ ɝɪɚɞɫɤɢ ɬɚɬɤɨɜɰɢ ʁɚ ɢɫɩɪɚɬɢʁɚ ɜɨ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ

 ɡɚ ɞɚ ɨɬɫɬɚɩɢ ɦɟɫɬɨ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞɛɚ ɧɚ ɉɨɥɢɤɥɢɧɢɱɤɢɨɬ ɰɟɧɬɚɪ „Ⱦ-ɪ ɉɚɧɱɟ Ʉɚɪɚɼɨɡɨɜ“ (ɇɨɜɢɨɬ Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧ ɞɨɦ). 35 Ƚɪɧɟɬɚ ɚɪɯɚɢɱɧɨ ɢɦɟ ɡɚ Ʉɥɚɪɢɧɟɬ, ɚ Ʉɚɪɚɤɢɪɟɡ (ɐɪɧ Ʉɢɪɨ) ɛɢɥ ɩɨɡɧɚɬ ɲɬɢɩɫɤɢ ɤɥɚɪɢɧɟɬɢɫɬ ɢɚɤɨ ɩɨ ɡɚɧɚɟɬ ɛɢɥ ɤɨɜɚɱ. 36 ɀɟɧɚɬɚ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢɨɬ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤ Ƚɚɧɨ ɒɬɟɪɢɟɜ, ɤɨʁ ɢɦɚɥ ɡɚɞɚɱɚ ɧɚɜɟɱɟɪ ɞɚ ɝɢ ɩɚɥɢ ɚ ɧɚɭɬɪɨ ɞɚ ɝɢ ɝɚɫɢ ɮɟɧɟɪɢɬɟ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ, ɛɢɞɟʁʅɢ ɧɟɦɚɥɨ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨ ɨɫɜɟɬɥɭɜɚʃɟ, ɝɨ ɨɜɟɤɨɜɟɱɢɥɚ ɫɨ ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɨɞɝɨɜɨɪ.Ʉɨɝɚ ʁɚ ɩɪɚɲɚɥɟ „ɲɨ ɪɚɛɨɬɟ ɦɚɠɨ ɬɢ ɭ ɨɩɲɢɧɚɬɚ“ ɬɚɚ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɚ Ƚɚɧɨ ɩɚɥɟ Ƚɚɧɨ ɝɚɫɟ. Ɉɜɢɟ ɧɟʁɡɢɧɢ ɡɛɨɪɨɜɢ ɞɨ ɞɟɧ ɞɟɧɟɫ ɫɟ ɚɤɬɭɟɥɧɢ ɦɟɼɭ ɒɬɢɩʁɚɧɢ. 37 Ⱥɪɯɚɢɱɟɧ ɲɬɢɩɫɤɢ ɡɛɨɪ ɡɚ ɤɚʁɫɢʁɚ

152


TEATARSKI GLASNIK ɬɟɥ, ɫɨɪɚɛɨɬɭɜɚʁʅɢ ɫɨ Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ , ɤɨʁ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚ ɤɚɤɨ ɤɨɚɜɬɨɪ, ɞɪɚɦɫɤɢ ɞɚ ɝɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬ ɬɪɚɝɢɱɧɢɨɬ ɥɢɤ ɧɚ Ȼɨɥɟɧ Ⱦɨʁɱɢɧ. „ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɫɟɡɨɧɚɬɚ ɛɟɲɟ ɛɨɝɚɬɚ ɢ ɨɛɟɦɧɚ, ɚ ɲɬɨ ɛɟɲɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨ – ɩɪɟɜɨɞɢ ɢɦɚɲɟ ɦɧɨɝɭ ɩɨɦɚɥɤɭ ɨɬɤɨɥɤɭ ɨɪɢɝɢɧɚɥɢ. Ɇɟɼɭ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢɬɟ ɬɜɨɪɛɢ ɫɟ ɧɚɨɼɚɚ: ȼɨʁɜɨɞɚ Ɇɨɦɱɢɥɨ ɨɞ Ⱦɢɦɨɜɢʅ, ɂɡɝɪɚɞɛɚɬɚ ɧɚ ɋɤɚɞɚɪ ɨɞ Ɇɢɪɤɨ Ʉɨɪɨɥɢʁɚ, Ɇɚɤɫɢɦ ɐɪɧɨʁɟɜɢʅ ɨɞ Ʌɚɡɚ Ʉɨɫɬɢʅ, „Ȼɨɥɟɧ Ⱦɨʁɱɢɧ“ ɨɞ ɋɬɟɜɨ Ɋɟʂɢʅ ɢ Ⱦɭɲɚɧ Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ, „Ɇɚɪɭɲɚ“ ɨɞ ȼɚɫɢɥɢʁɟ Ʉɢɦɨɜɢʅ, „ȿɮɢɦɢʁɚ“ ɨɞ Ɇɢɥɭɬɢɧ Ȼɨʁɢʅ ɢ Ⱦɭɲɚɧ Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ.“38... .........ɉɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɬɪɟɬɚɬɚ ɫɟɡɨɧɚ ɧɚ „ɒɬɢɩɫɤɨɬɨ ɬɟɚɬɪɨ“ ɛɟɲɟ ɜɨ ɡɧɚɤɨɬ ɧɚ ɩɪɜɚɬɚ ɨɩɟɪɚ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ. ɉɪɟɦɢɟɪɚɬɚ ɧɚ ɉɚɥʁɚɱɢ ɛɟɲɟ 201 ɩɪɟɫɬɚɜɚ ɨɞ ɨɫɧɨɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ.... Ȼɟɲɟ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɧɚ 29 ɚɜɝɭɫɬ 1925 ɝɨɞɢɧɚ ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢɬɟ ɧɚ Ɉɮɢɰɟɪɫɤɢɨɬ ɞɨɦ ɜɨ ɡɚɟɞɧɢɰɚ ɫɨ ɲɬɢɩɫɤɨɬɨ ɩɟɚɱɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ „ȳɟɞɢɧɫɬɜɨ“, ɤɚɩɟɥɧɢɤɨɬ ɩɪɨɮ. ɋɟɪɝɟʁ Ɇɢɯɚʁɥɨɜ , ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ Ⱦɭɲɚɧ Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ ɢ ɫɨɥɢɫɬɢɬɟ Ⱥɧɞɪɟʁ ɒɱɟɪɛɚɤɨɜ, ʁɚɫ, ɋɥɚɜɤɨ ɇɟɬɤɨɜ Ɋɢɫɬɨ Ȯɨɪɼɢɱɤɨɜ, Ƚɥɢɝɨɪ ȷɭɪɱɢɫɤɢ, ɨɫɜɟɧ ɒɱɟɪɛɚɤɨɜ ɫɢɬɟ ɞɪɭɝɢ ɛɟɜɦɟ ɨɞ ɒɬɢɩ. ɉɪɨɮɟɫɨɪɨɬ ɩɨ ɦɭɡɢɤɚ ɑɟɯɨɬ, Ⱥɥɨʁɡ-Ʌɨʁɡɟ ɋɨɤɨɥɨɜɫɤɢ, ɤɨʁ ɛɟɲɟ ɞɟɥ ɨɞ Ɋɭɫɤɚɬɚ ɤɨɥɨɧɢʁɚ ɜɨ ɒɬɢɩ, ɟ ɨɫɧɨɜɚɱ ɧɚ ɦɭɡɢɱɤɨɬɨ ɭɱɢɥɢɲɬɟ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɤɨɟ ɩɨɞɨɰɧɚ ɝɨ ɩɪɟɡɟɞɟ ɩɪɨɮ. ɋɟɪɝɢ Ɇɢɯɚʁɥɨɜ, ɚ Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ ɟ ɨɫɧɨɜɚɱ ɧɚ ɬɟɚɬɪɫɤɚɬɚ ɲɤɨɥɚ ɩɪɢ ɲɬɢɩɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ.......... Ʌɟɬɨɬɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ʁɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢ, ɜɟʅɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ, ɫɜɨʁɚɬɚ ɮɟɪɢʁɚɥɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɬɭɪɧɟʁɚ ɩɨ ɛɪɟɝɚɥɧɢɱɤɚɬɚ ɨɛɥɚɫɬ ɢ ɜɨ ɧɟɤɨɢ ɝɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɫɩɪɨɬɢɜɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɨɞ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ ɢ ɝɨ ɢɡɜɟɞɟ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɨɬ: ɋɦɪɬ ɧɚ ɦɚʁɤɚɬɚ ȳɭɝɨɜɢʅ ɨɞ ȼɨʁɧɨɜɢʅ, Ʉɪɚɥɟɜɚɬɚ ɟɫɟɧ ɨɞ Ɇ. Ȼɨʁɢʅ, Ɇɚɤɟɞɨɧɤɚ ɨɞ ɇɟɬɤɨɜɢʅȻɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ, ɋɨɦɧɢɬɟɥɧɨ ɥɢɰɟ ɨɞ ɇɭɲɢʅ, Ƚɪɨɮ Ɇɢɲɤɚ ɨɞ Ɏɥɟɪ Ʉɚʁɟɜɚ ɢ ɋɜɪɲɭɜɚɱɤɚ ɨɞ ɑɟɯɨɜ“. ..... Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɝɨ ɨɫɧɨɜɚ ɫɚɦɢɨɬ ɧɚɪɨɞ, ɛɢɞɟʁʅɢ ɫɟ ɲɬɨ ɬɪɟɛɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɞɚ ɫɟ ɝɪɚɞɢ ɞɨɚɼɚ ɨɞ ɧɟɝɨɜɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ. ɂ ɬɟɬɚɪɨɬ ɜɨ ɒɬɢɩ, ɫɨ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪ ɤɨʁ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɮɚɥɢ, ɛɟɲɟ ɞɟɥɨ ɧɚ ɫɚɦɢɬɟ ɲɬɢɩʁɚɧɢ. ȿɞɟɧ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɱɨɜɟɤ, ɝ-ɞɢɧ Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ, 

ɢɦ ɩɨɦɨɝɧɚ ɞɚ ʁɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɚɬ ɫɜɨʁɚɬɚ ɠɟɥɛɚ ɤɨʁɚ ɜɨ ɧɢɜ ɛɟɲɟ ɫɩɨɧɬɚɧɨ ɧɢɤɧɚɥɚ. Ɍɨʁ ɝɨ ɜɨɨɞɭɲɟɜɢ ɒɬɢɩ! Ⱦɟɜɨʁɤɢ ɢ ɦɥɚɞɢɱɢ ɨɞ ɧɚʁɞɨɛɪɢɬɟ ɬɚɦɨɲɧɢ ɮɚɦɢɥɢɢ ɫɟ ɩɪɢʁɚɜɭɜɚɚ ɢ ɡɟɦɚɚ ɭɱɟɫɬɜɨ ɜɨ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ.

ɩɪɟɬɚɫɬɚɜɚɬɚ „Ɇɚɤɟɞɨɧɤɚ„ Ȼɭɪɟɜɚ ɜɬɨɪɚ ɨɞ ɥɟɜɨ ...ɇɟɤɨɪɢɫɬɨʂɭɛɢɜɢɨɬ ɧɚɲ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ, ɞɨ ɤɪɚʁ ɨɫɬɚɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɱɨɜɟɤ. Ȼɟɜɦɟ, ɫɟ ɫɟʅɚɜɚɦ, ɜɨ ɲɟɫɬɢ ɤɥɚɫ, ɤɨɝɚ ɬɨʁ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɩɪɨɮ. ɩɨ ɦɭɡɢɤɚ ɋɟɪɝɢ Ɇɢɯɚʁɥɨɜ, ɤɨʁ ɛɟɲɟ ɚɜɬɨɪ, ʁɚ ɫɩɪɟɦɚɲɟ „Ɋɭɠɢɰɚ“ ɨɩɟɪɚ ɜɨ ɱɟɬɢɪɢ ɱɢɧɚ. ...Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ ɧɟ ʁɚ ɞɨɛɢ ɩɨɬɪɟɛɧɚɬɚ ɩɨɦɨɲ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɩɚ ɩɥɚɧɨɜɢɬɟ ɫɬɚɧɭɜɚɚ ɧɟɨɫɬɜɚɪɥɢɜɢ ɩɨɤɪɚʁ ɧɟɢɫɩɥɚɬɟɧɢɬɟ ɞɨɥɝɨɜɢ. Ⱦɪɠɚɜɚɬɚ ɧɟ ɞɚɞɟ ɧɢ ɞɢɧɚɪ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɡɚɬɨɚ ɩɪɨɮ. ɨɫɬɚɧɚ ɜɨ ɒɬɢɩ ɞɨ ʁɭɧɢ 1926, ɞɨ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɲɤɨɥɫɤɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ, ɢ ɫɨ ɩɚʁɬɨɧ, ɤɚɤɨ ɩɪɟɞ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɢ ɤɨɝɚ ɛɟɲɟ ɞɨɲɨɥ ɨɞ ȼɟɥɟɫ,ɨɬɢɞɟ ɞɨ ɲɬɢɩɫɤɚɬɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɫɬɚɧɢɰɚ, ɧɢ ɨɞ ɤɨɝɨ ɢɫɩɪɚɬɟɧ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɜɨ ɨɧɚɚ ɮɟɜɪɭɚɪɫɤɚ ɜɟɱɟɪ 1923 ɝɨɞɢɧɚ ɧɢɤɨʁ ɧɟ ɝɨ ɞɨɱɟɤɚ. Ɍɨʁ ɫɟ ɜɪɚɬɢ ɜɨ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɧɚ ɧɨɜɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬ. Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ ɧɟɦɚɲɟ ɤɚɬɚɧɟɰ ɧɚ ɭɫɬɚɬɚ. ɇɟ ɦɨɠɟɲɟ ɩɨɜɟʅɟ ɞɚ ɫɟ ɛɨɪɢ ɫɨ ɚɥɢ ɢ ɜɪɚɧɢ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɚɦɢɨɬ ɜɟɥɟɲɟ.ɇɟɤɨɥɤɭ ɦɟɫɟɰɢ ɩɪɟɞ ɬɨɚ, ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɫɨɩɪɭɝɚ Ⱦɚɧɢɰɚ ɦɢ ɪɟɱɟ: ȷɟ ɛɟɝɚɦɟ ɨɞ ɬɭɤɚ Ȼɥɚɝɨɪɨɞɧɚ, ɦɧɨɝɭ ɝɨɥɟɦ ɩɪɢɬɢɫɨɤ ɫɟ ɜɪɲɢ ɜɪɡ Ⱦɭɲɚɧ. ɇɨ ɧɢɤɨʁ ɧɟ ɡɧɚɟɲɟ, ɤɨɝɚ ɬɢɟ ʅɟ ɝɨ ɧɚɩɭɲɬɚɬ ɒɬɢɩ. Ʉɨɝɚ ɩɨɦɢɧɚ ɥɟɬɨɬɨ ɬɢɟ ɧɟ ɫɟ ɜɪɚɬɢʁɚ. ɍɩɪɚɜɧɢɤ ɫɬɚɧɚ Ⱦɭɲɚɧ ɐɜɟɬɤɨɜɢʅ ɤɨʁ ɛɟɲɟ ɞɨʁɞɟɧ ɨɞ ɫɤɨɩɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ...

38

Ɉɞ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢɬɟ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɧɚ Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ („ȿɮɢɦɢʁɚ“, „Ɇɚɤɟɞɨɧɤɚ“ ɢ ɭɲɬɟ ɧɟɤɨɥɤɭɬɟ ɞɪɭɝɢ) ɧɟɦɚ ɧɢɤɚɤɜɚ ɬɪɚɝɚ. ɋɢɬɟ ɧɟɝɨɜɢ ɫɩɢɫɢ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɡɚ ɲɬɢɩɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɛɢɥɟ ɭɧɢɲɬɟɧɢ ɜɨ ɭɪɧɚɬɢɧɢɬɟ, ɤɨɝɚ ɩɪɢ ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ Ȼɟɥɝɪɚɞ ɜɨ ɚɩɪɢɥ 1944 ɝɨɞɢɧɚ ɛɢɥ ɩɨɝɨɞɟɧ ɢ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɫɬɚɧ.

153


TEATARSKI GLASNIK ɬɚɬɚ „Ƚɟʁɲɚ“ ɢ ɫɟ ɪɚɡɛɢɪɚ ɢ ɧɨɜɢ ɨɩɟɪɢ. ɋɟ ɨɞɟɲɟ ɭɲɬɟ ɧɚ ɬɭɪɧɟɢ ɩɨ ɨɤɨɥɧɢɬɟ ɝɪɚɞɱɢʃɚ ɢ ɩɨɝɨɥɟɦɢɬɟ ɫɟɥɚ, ɧɨ ɞɟɧ ɡɚ ɞɟɧ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɱɥɟɧɨɜɢɬɟ ɫɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚɲɟ: ɟɞɧɢ ɩɨ ɦɨɥɛɚ ɛɟɚ ɩɪɟɦɟɫɬɭɜɚɧɢ ɤɚɤɨ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɭɱɢɬɟɥɢɬɟ ȳɨɧɱɢʅ-ȹɨɧ, ɋɬɟɜɨ Ɋɟʂɢʅ, ɂɜɨ ɋɭʁɢʅ, Ɇɢɥɟɧɤɨ Ȼɚɬɢɫɬɢʅ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɢɬɟ Ɉɥɝɚ ɢ ɇɢɤɨ Ɇɚɪɱɟɬɢʅ, ɩɨɥɢɰɢɫɤɢɨɬ ɩɢɫɚɪ ɢɜɨ Ʉɟɧɬɟɪɚ, ɝɟɨɦɟɬɚɪɨɬ Ⱥɧɞɪɟʁ ɒɱɟɪɛɚɤɨɜ, ɚ ɞɪɭɝɢ ɩɨ ɧɚɪɟɞɛɚ ɛɟɚ ɢɫɩɪɚɬɟɧɢ ɞɚɥɟɤɭ ɨɞ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ: ɋɬɨʁɤɚ ɉɟɰɤɨɜɚ, Ɋɨɡɚ Ʉɨʁɡɚɤɥɢɫɤɚ, Ʉɢɪɨ Ʉɚɪɚʇɚɬɚ, Ɋɢɫɬɨ Ȯɨɪɼɢɱɤɚɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢ. ɋɬɭɞɟɧɬɢɬɟ ɩɪɟɤɭ ɥɟɬɨɬɨ ɦɧɨɝɭ ɦɚɥɤɭ ɨɫɬɚɧɭɜɚɚ ɞɨɦɚ ɢ ɜɟʅɟ ɜɨ ɚɜɝɭɫɬ ɫɟ ɜɪɚʅɚɚ ɜɨ Ȼɟɥɝɪɚɞ ɢ Ɂɚɝɪɟɛ, ɧɚɩɥɚɲɟɧɢ ɨɞ ɧɟɧɚɞɟʁɧɢɬɟ ɢɫɱɟɡɧɭɜɚʃɚ ɧɚ ɧɢɜɧɢɬɟ ɞɪɭɝɚɪɢ ɩɨ ɩɨɞɪɭɦɢɬɟ ɧɚ ɨɩɲɬɢɧɚɬɚ ɢ ɭɛɢɟɧɢ ɩɚ ɮɪɥɟɧɢ ɨɞ ɜɨɡ. Ɇɢɬɤɨ Ɂɚʁɱɟɬɨ ɩɨʁɞɟ ɫɨ ɟɞɧɚ ɩɚɬɭɜɚɱɤɚ ɬɪɭɩɚ ɞɚ ɛɚɪɚ ɧɨɜɢ ɭɫɩɟɫɢ ɢ ɞɚ ʁɚɞɟ ɬɟɠɨɤ „ɝɥɭɦɟɱɤɢ“ ɥɟɛ, ɚ ɋɥɚɜɤɨ ɇɟɬɤɚɬɚ ɛɟɲɟ ɧɟɜɢɧɨ ɡɚɬɜɨɪɟɧ. ɉɨɥɨɠɛɚɬɚ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ ɛɟɲɟ ɫɟɩɚɤ ɩɨɞɧɨɫɥɢɜɚ ɞɨ 5 ɨɤɬɨɦɜɪɢ 1927 ɝɨɞɢɧɚ ɤɨɝɚ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɚɬɟɧɬɚɬɨɬ ɧɚ ɝɟɧɟɪɚɥɨɬ Ʉɨɜɚɱɟɜɢʅ....ɉɨɫɥɟ ɨɜɨʁ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɫɬɚɧɚ ɝɨɥɟɦɨ ɦɪɬɜɢɥɨ ɜɨ ɒɬɢɩ....... Ȼɥɚɝɨɪɨɞɧɚ Ȼɭɪɟɜɚ (1903-1977), ɩɪɜɚɬɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɨɩɟɪɫɤɚ ɩɪɢɦɚɞɨɧɚ, ɩɪɟɤɭ ɫɜɨɢ-

Ȼɭɪɟɜɚ ɜɨ ɩɪɟɬɚɫɬɚɜɚɬɚ „Ɇɚɤɟɞɨɧɤɚ“ „Ɂɥɚɬɧɢɨɬ ɜɟɤ“ ɧɚ ɲɬɢɩɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɬɪɚɟɲɟ 5 ɝɨɞɢɧɢ ɨɞ 1923 ɞɨ 1927 ɝɨɞɢɧɚ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɢ ɝɨ ɪɚɤɨɜɨɞɟɲɟ ɧɨɜɢɨɬ ɭɩɪɚɜɧɢɤ Ⱦɭɲɚɧ ɐɜɟɬɤɨɜɢʅ, ɤɨʁ ɛɟɲɟ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɝɥɭɦɟɰ. Ɍɨʁ ɞɨʁɞɟ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ, ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɩɨɫɥɟ ɬɪɨɝɨɞɢɲɧɚ ɝɪɚɞɛɚ ɛɟɲɟ ɡɚɜɪɲɟɧɚ ɧɨɜɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɡɝɪɚɞɚ. Ⱦɨɬɨɝɚɲ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɢ ɱɟɫɬɨ ɩɢɲɭɜɚɲɟ ɢ ɜɨ ɫɩɢɫɚɧɢɟɬɨ „ Comedia“, ɢ ɧɟɦɨɠɟɥɨ ɜɟʅɟ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ, ɛɟɡ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɩɨ ɝɥɭɦɰɢɬɟ ɢ ɝɥɟɞɚɱɢɬɟ, ɞɚ ɫɟ ɢɡ-

Ȼɥɚɝɨɪɨɞɧɚ Ȼɭɪɟɜɚ ɬɟ ɫɩɨɦɟɧɢ, ɧɢ ɨɫɬɚɜɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨ ɢ ɞɪɚɝɨɰɟɧɨ ɢɫɬɨɪɢɫɤɨ ɫɜɟɞɨɲɬɜɨ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ɲɬɢɩɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɜɪɟɦɟɬɨ 1923-1927 ɝɨɞɢɧɚ.

ɜɟɞɭɜɚɚɬ ɩɪɟɫɬɚɜɢ. ɐɜɟɬɤɨɜɢʅ ɧɚɫɬɨʁɭɜɚɲɟ ɞɚ ɝɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢ ɠɢɜɨɬɨɬ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɤɚɤɨɜ ɲɬɨ ɬɨʁ ɫɟ ɪɚɡɜɢɜɚɲɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɢʅ: ɫɟ ɞɚɜɚɚ ɧɟɞɟɥɧɨ ɩɚɤ ɩɨ ɞɜɟ-ɬɪɢ ɧɨɜɢ ɢ ɨɛɧɨɜɟɧɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɢ ɨɩɟɪɟ154


TEATARSKI GLASNIK ɇɟʁɡɢɧɢɬɟ ɫɟʅɚɜɚʃɚ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɢ ɠɢɜɨɬɨɬ ɜɨ ɒɬɢɩ, ɤɨɢ ɜɨ ɰɟɥɨɫɬ ɝɢ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚɦɟ ɜɨ ɨɜɨʁ ɬɪɭɞ, ɫɟ ɩɪɢɛɟɥɟɠɚɧɢ ɜɨ ɞɚɥɟɱɧɚɬɚ 1973 ɝɨɞɢɧɚ ɨɞ ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɫɬɚɪ ɩɪɢʁɚɬɟɥ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɬ Ɍɨɞɨɪ Ɇɚɧɟɜɢʅ ɤɨʁ ɦɢ ɝɢ ɞɚɞɟ ɧɚ ɭɜɢɞ, ɜɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɫɪɟɞɛɚ ɜɨ Ȼɟɥɝɪɚɞ 1991 ɝɨɞɢɧɚ. ȼɨ ɨɜɚɚ ɩɪɢɝɨɞɚ ɝɢ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɦ ɤɚɤɨ ɩɪɢɥɨɝ ɡɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ɲɬɢɩɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ. ........ȼɨ ɟɞɟɧ ɛɥɚɝ ɢ ɛɟɡ ɫɧɟɝ ɮɟɜɪɭɚɪɫɤɢ ɞɟɧ ɨɬɢɞɨɜ ɞɚ ʁɚ ɩɨɫɟɬɚɦ. ȳɚ ɧɚʁɞɨɜ ɫɟɞɧɚɬɚ ɜɨ ɤɪɟɜɟɬ, ɩɨɤɪɢɟɧɚ ɫɨ ɫɬɚɪɨɜɪɟɦɫɤɚ ʁɚɦɛɨɥɢʁɚ, ɫɟ ɫɟʅɚɜɚ ɩɪɨɮ. Ɍɨɞɨɪ Ɇɚɧɟɜɢʅ, ɫɨ ɧɚɜɟɞɧɚɬɚ ɝɥɚɜɚ ɧɚɞ ɝɢɬɚɪɚɬɚ39, ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɨɬ ɧɟʁɡɢɧ ɜɟɪɟɧ ɩɪɢʁɚɬɟɥ. Ɉɞɚɦɧɚ ɨɫɚɦɟɧɚ ɠɢɜɟɟɲɟ ɜɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɫɥɚɛɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɚ ɢ ɜɥɚɠɧɚ ɫɨɛɢɱɤɚ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɨɼɚɲɟ ɜɨ ɟɞɟɧ ɨɞ ɢɡɞɨɥ ɠɟɧɢɬɟ ɛɟɥɝɪɚɞɫɤɢ ɞɜɨɪɨɜɢ ɫɨ ɧɢɡɚ „ɧɚɟɦɧɢ“ ɫɬɚɧɨɜɢ, ɜɨ ɭɥɢɰɚɬɚ Ʉɧɟɡ Ⱦɚɧɢɥɨɜɚ ɛɪ 44. Ȼɥɚɝɨɪɨɞɧɚ Ȼɭɪɟɜɚ, ɧɟɤɨɝɚɲɧɢɨɬ ɩɪɜ ɝɥɚɫ ɧɚ ɒɬɢɩɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɜɨ ɩɪɜɢɬɟ ɨɩɟɪɢ ɧɚ ɲɬɢɩɫɤɚɬɚ ɫɰɟɧɚ, ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɩɨɱɢɜɚɚɬ ɩɨɱɟɬɨɰɢɬɟ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɨɩɟɪɚ, ɧɟɦɨɠɟɲɟ ɞɚ ɫɬɚɧɟ ɞɚ ɦɟ ɩɪɟɱɟɤɚ, ɥɟɜɚɬɚ ɧɨɝɚ ɢ ɛɟɲɟ ɜɨ ɝɢɩɫ (ɤɚɤɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɨɞ ɬɭɪɤɚʃɟɬɨ ɧɚ ɧɚɤɨɢ ɯɭɥɢɝɚɧɢ ɤɨɝɚ ɫɥɟɝɭɜɚɥɚ ɨɞ ɬɪɚɦɜɚʁ). Ⱥ ɛɟɜɦɟ ɩɪɢʁɚɬɟɥɢ ɨɞ ɪɚɧɨɬɨ ɞɟɬɫɬɜɨ, ɦɚʁɤɚ ɢ, ɭɱɢɬɟɥɤɚɬɚ Ɂɭɢɰɚ Ȼɭɪɟɜɚ, ɠɟɧɚ ɫɨ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɚ ɞɭɲɚ, ɩɪɜɚ ɦɟ ɧɚɭɱɢ ɞɚ ɩɢɲɭɜɚɦ ɫɨ ɝɥɢɮɭɪɱɟ..... Ȼɥɚɝɨɪɨɞɧɚ Ȼɭɪɟɜɚ, ɩɨɡɧɚɬɚ ɦɟɼɭ ɫɜɨʁɚɬɚ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚ ɤɚɤɨ Ȼɥɚɲɤɚ, ɝɨɥɟɦɚɬɚ ɨɩɟɪɫɤɚ ɾɜɟɡɞɚ ɧɚ ɲɬɢɩɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɟ ɪɨɞɟɧɚ ɧɚ 23 ɮɟɜɪɭɚɪɢ 1903 ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɤɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɞɟɬɟ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɤɚɬɚ Ɂɭɢɰɚ ɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɨɬ ɩɨɩ Ƚɥɢɝɨɪ Ȼɭɪɟɜ ɨɞ ɲɬɢɩɫɤɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ. ɍɲɬɟ ɜɨ ɝɢɦɧɚɡɢɫɤɢɬɟ ɞɟɧɨɜɢ, ɫɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɞɚɪɛɚ ɡɚ ɦɭɡɢɤɚ ɢ ɝɥɭɦɚ, ɫɬɚɧɚɥɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɚ ɾɜɟɡɞɚ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɫɨ ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ ɇɟɞɚ ɜɨ ɨɩɟɪɚɬɚ „ɉɚɥʁɚɱɢ“, ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɧɚ 29 ɚɜɝɭɫɬ 1925 ɝɨɞɢɧɚ ɜɨ ɫɚɥɚɬɚ ɧɚ Ɉɮɢɰɟɪɫɤɢɨɬ ɞɨɦ ɜɨ ɒɬɢɩ, ɫɨ ɤɨʁɚ ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɢ ɨɩɟɪɫɤɢɨɬ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ. Ɂɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɞɢɝɪɚɧɚɬɚ ɦɚɲɤɚ ɭɥɨɝɚ ɧɚ ɨɮɢɰɟɪ, ɤɨʁɚ ɥɢɱɧɨ ʁɚ ɝɥɟɞɚɥ ɢ Ʉɪɚɥɨɬ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ, ɨɫɬɚɧɚɥ ɨɞɭ-

ɲɟɜɟɧ ɨɞ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɭɥɨɝɚ, ɩɚ ɤɚɤɨ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɨɬ ɬɪɭɞ ɩɨɞɨɰɧɚ ɥɢɱɧɨ ɢ ɩɨɞɚɪɢɥ ɫɤɚɩɨɰɟɧ ɩɪɫɬɟɧ ɫɨ ɥɢɱɧɚ ɩɨɫɜɟɬɚ. Ⱦɢɩɥɨɦɢɪɚɥɚ Ȼɢɨɥɨɝɢʁɚ ɧɚ Ɏɢɥɨɡɨɮɫɤɢɨɬ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ40 ɢ ɢɡɜɟɫɧɨ ɜɪɟɦɟ ɛɢɥɚ ɝɢɦɧɚɡɢɫɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɚ ɩɨɬɨɚ ɫɟ ɨɦɚɠɢɥɚ ɡɚ Ɇɢʂɨ Ȼɟɝɨɜɢʅ, ɩɨɡɧɚɬ ɨɩɟɪɫɤɢ ɩɟɚɱ ɨɞ ȼɢɟɧɫɤɚɬɚ ɨɩɟɪɚ, ɫɢɧ ɧɚ ɜɢɫɨɤ ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪ ɜɨ ɛɚɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ȼɚɪɞɚɪɫɤɚ ɛɚɧɨɜɢɧɚ. ɇɟʁɡɢɧɚɬɚ ɫɜɚɞɛɚ, ɛɢɥɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɧɚɫɬɚɧ ɡɚ ɲɬɢɩʁɚɧɢ, ɦɥɚɞɟɧɰɢɬɟ ɝɢ ɜɟɧɱɚɜɚɥɟ ɞɭɪɢ 10 ɜɥɚɞɢɰɢ Ʉɨɝɚ ɫɢ ɡɚɦɢɧɚɥɚ ɫɨ ɫɨɩɪɭɝɨɬ ɧɚ ɩɚɬ ɡɚ ȼɢɟɧɚ, ɧɚ ɩɟɪɨɧɢɬɟ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚɬɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ɧɟɦɚɥɨ ɦɟɫɬɨ ɤɚɞɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɫɬɚɧɟ. ɉɪɢɫɭɬɧɢ ɛɢɥɟ ɫɢɬɟ ɜɢɞɧɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɞ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚɬɚ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɬɚ ɜɥɚɫɬ ɜɨ ɬɨɝɚɲɟɧ ɒɬɢɩ. ɐɟɥɨɬɨ ɰɪɤɨɜɧɨ ɪɚɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɨɞ ɒɬɢɩ ɝɢ ɩɪɢɞɪɭɠɭɜɚɥɨ ɦɥɚɞɟɧɰɢɬɟ ɜɨ ɜɨɡɨɬ ɞɨ ȼɟɥɟɫ. ɇɢɤɨʁ ɧɟ ɛɢ ɩɨɜɟɪɭɜɚɥ, ɩɚ ɧɢ ɬɚɚ ɫɚɦɚɬɚ, ɞɟɤɚ ɫɨ ɬɨɚ ɡɚɦɢɧɭɜɚʃɟ ɡɚɜɪɲɢɥ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɫɪɟʅɟɧ ɠɢɜɨɬ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɬɨɚ ɢ ɫɚɦɚɬɚ ɝɨ ɜɟɥɢ ɜɨ ɫɜɨɢɬɟ ɫɩɨɦɟɧɢ.Ɉɜɨʁ ɛɪɚɤ ɬɪɚɟɥ ɦɧɨɝɭ ɤɪɚɬɤɨ. ɋɟ ɜɪɚɬɢɥɚ ɬɟɲɤɨ ɛɨɥɧɚ ɢ ɫɨ ɝɨɞɢɧɢ ɩɨɫɥɟ ɬɨɚ ɫɟ ɥɟɤɭɜɚɥɚ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ ɢ Ȼɟɥɝɪɚɞ. Ʉɨɝɚ ɨɡɞɪɚɜɟɥɚ ɛɢɥɚ ɢɫɩɪɚɬɟɧɚ ɡɚ ɭɱɢɬɟɥɤɚ ɜɨ Ʉɢɱɟɜɨ. ɉɨɜɬɨɪɧɨ ɫɟ ɨɦɚɠɢɥɚ 1936 ɝɨɞɢɧɚ ɡɚ ɐɪɧɨɝɨɪɟɰɨɬ ɋɥɚɜɤɨ Ʉɭɩɱɟɜɢʅ ɤɨʁ ɛɢɥ ɜɢɫɨɤ ɰɪɤɨɜɟɧ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤ ɜɨ ɒɬɢɩ. Ɍɨʁ ɛɢɥ ɦɧɨɝɭ ɩɨɦɥɚɞ ɨɞ ɧɟɚ ɢ ɩɨ ɢɡɜɟɫɧɨ ɜɪɟɦɟ, ɤɨɝɚ ɬɚɚ ɧɚɜɥɟɝɥɚ ɜɨ ɡɪɟɥɢ ɝɨɞɢɧɢ ɬɨʁ ʁɚ ɧɚɩɭɲɬɢɥ. ɇɟʁɡɢɧɢɨɬ ɠɢɜɨɬ ɩɨ ɞɜɚ ɧɟɭɫɩɟɲɧɢ ɛɪɚɤɚ ɡɚɜɪɲɢ ɚɧɨɧɢɦɧɨ ɢ ɬɢɜɤɨ. Ʉɨɝɚ ɩɨɱɢɧɚ ɧɚ 6 ɧɨɟɦɜɪɢ 1977 ɝɨɞɢɧɚ, ɜɨ ɤɚɩɟɥɚɬɚ ɧɚ ɝɪɨɛɢɲɬɚɬɚ ɜɨ Ȼɟɥɝɪɚɞ, ɩɪɟɞ ɞɚ ɩɪɢɫɬɢɝɧɚɬ ɧɟɤɨɥɤɭɬɟ ɩɪɜɢ ɛɪɚɬɭʇɟɞɢ ɨɞ ɒɬɢɩ, ɩɨɤɪɚʁ ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɤɨɜɱɟɝ ɫɬɨɟɥɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ Ʉɢɪɨ Ƚɥɢɝɨɪɨɜ ɢ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɫɨɩɪɭɝɚ ɇɚɞɚ. Ƚɨɥɟɦɚɬɚ ɨɩɟɪɫɤɚ ɾɜɟɡɞɚ ɫɨ ɱɢɟ ɢɦɟ ɫɟɤɨʁ ɲɬɢɩʁɚɧɟɰ ɫɟ ɝɨɪɞɟɟ, ɫɢ ɡɚɦɢɧɚ ɨɞ ɨɜɨʁ ɫɜɟɬ, ɛɟɞɧɚ ɢ ɡɚɛɨɪɚɜɟɧɚ ɨɞ ɫɢɬɟ, ɞɭɪɢ ɢ ɨɞ ɲɬɢɩʁɚɧɢ.39

Ɉɜɚɚ ɝɢɬɚɪɚ ɤɨʁɚ ɞɟɧɟɫ ʁɚ ɩɨɫɟɞɭɜɚ ɧɟʁɡɢɧ ɢɨɬ ɪɨɞɧɢɧɚ, ɚɮɢɪɦɢɪɚɧɢɨɬ ɲɬɢɩɫɤɢ ɦɭɡɢɱɚɪ ɉɚɧɟ Ɇɭɫɟɬɨ, Ȼɥɚɝɨɪɨɞɧɚ ʁɚ ɞɨɛɢ ɨɞ ɫɜɨɢɬɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɭɲɬɟ ɨɞ ɧɚʁɪɚɧɚɬɚ ɜɨɡɪɚɫɬ. ɉɨɩ Ƚɥɢɝɨɪ Ȼɭɪɟɜ, ɤɨʁ ɢ ɫɚɦɢɨɬ ɛɟɲɟ ɰɪɤɨɜɟɧ ɩɟɜɟɰ ɢ ɫɨ ɝɨɥɟɦɚ ɦɭɡɢɱɤɚ ɞɚɪɛɚ , ɧɚ ɫɜɨɟɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɞɟɬɟ ɤɨɟ ɛɟɲɟ ɧɟɜɟɪɨʁɚɬɧɨ ɬɚɥɟɧɬɢɪɚɧɨ ɡɚ ɦɭɡɢɤɚ ɦɭ ɤɭɩɢ Ʉɥɚɫɢɱɧɚ ɢɥɢ ɭɲɬɟ ɩɨɡɧɚɬɚ ɤɚɤɨ ɒɩɚɧɫɤɚ ɝɢɬɚɪɚ ɤɨʁɚ ɩɨɪɚɞɢ ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɱɢɧɟʃɟ, ɦɨɠɟɥɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɫɚɦɨ ɫɨɧ ɡɚ ɦɧɨɝɭ ɲɬɢɩɫɤɢ ɞɟɜɨʁɤɢ.

 40

ɇɟʁɡɢɧɚɬɚ ɞɢɩɥɨɦɚ ɫɟ ɧɚɨɼɚ ɤɚʁ ȼɚɧɟ ɂɧʇɟɤɚɪɨɜ, ɤɨʁ ɤɚɤɨ ɛɥɢɡɨɤ ɪɨɞɧɢɧɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɧɚɱɢɧ ɝɨ ɱɭɜɚ ɫɩɨɦɟɧɨɬ ɡɚ ɧɟɚ.

155
TEATARSKI GLASNIK ȱ

TEATARSKITE RE@II NA BRANKO IVANOVSKI - GAPO (1931-2009) ɡɚɩɥɢɫɧɭɜɚ ɫɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɫɜɟɬɫɤɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɫɰɟɧɢ, ɬɭɤɭ ɢ ɫɰɟɧɢɬɟ ɜɨ ɧɚɲɢɬɟ ɨɤɪɭɠɭɜɚʃɚ, ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɟɞɧɚ ɧɨɜɚ ɢ ɩɨɢɧɚɤɜɚ ɤɥɢɦɚ, ɡɚ ɞɚɫɟ ɜɧɟɫɟ ɟɞɟɧ ɧɨɜ ɞɭɯ ɜɨ ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɩɭɥɫɚɰɢɢ, ɜɨ ɞɚɥɟɱɧɚɬɚ 1959 ɝɨɞɢɧɚ. Ȼɟɲɟ ɩɨɤɪɟɧɚɬɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɡɚ ɨɫɧɨɜɚʃɟ ɜɨɧɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɥɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɩɪɜ ɨɞ ɬɨʁ ɜɢɞ ɤɚʁ ɧɚɫ. ɋɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɟɫɬɪɚɞɚ – 59, ɤɨʁɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɞɟʁɧɨɫɬ ʁɚ ɨɞɜɢɜɚɲɟ ɜɨ ɬɨɝɚɲɧɢɨɬ ɪɚɛɨɬɧɢɱɤɢ ɞɨɦ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ (ɞɟɧɟɫ: Ʉɭɥɬɭɪɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɟɧ ɰɟɧɬɚɪ – Ʉɂɐ.) ɇɟʁɡɢɧɢɬɟ ɨɫɧɨɜɚɱɢ, ɦɟɼɭ ɤɨɢ ɢ ɂɥɢʁɚ Ɂɚɮɢɪɨɜɫɤɢ, ɬɨɝɚɲɟɧ ɭɩɪɚɜɧɢɤ ɧɚ ɫɩɨɦɟɧɚɬɢɨɬ ɞɨɦ, ɧɚ ɂɥɢʁɚ ȷɭɪɱɢɧɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢ. Ƚɢ ɩɨɥɨɠɢʁɚ ɬɟɦɟɥɢɬɟ ɧɚ ɧɨɜɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɫɨ ɩɢɟɫɚɬɚ „Ɉɫɜɪɧɢ ɫɟ ɜɨ ɝɧɟɜɨɬ“ Ɉɞ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɩɢɫɚɬɟɥ ȹɨɧ Ɉɡɛɨɪɧ, ɫɨ ɚɦɛɢɰɢɢ ɡɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚʃɟ ɧɚ ɟɞɧɚ ɧɨɜɚ ɢ ɩɨɢɧɚɤɜɚ ɬɟɬɚɪɫɤɚ ɟɫɬɟɬɢɤɚ, ɡɚ ɟɞɟɧ ɩɨɞɢɧɚɦɢɰɟɧ ɬɟɚɬɚɪ, ɡɚ ɧɚɞɦɢɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɡɚɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɜɨɞɢ ɢ ɬ.ɧ. Ɂɚɥɚɝɚʁɤɢ ɫɟ ɡɚ ɟɞɧɚ ɲɬɨ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɫɬ ɤɨɧ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚɬɚ ɞɨɦɚɲɧɚ ɢ ɨɫɨɛɟɧɚ ɫɬɪɚɧɫɤɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ. Ɂɚ ɟɞɟɧ ɧɨɜ ɫɰɟɧɫɤɢ ɢɡɪɚɡ, ɡɚ ɞɚɜɚʃɟ ɲɚɧɫɢ ɧɚ ɦɥɚɞɢɬɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɫɢɥɢ, ɡɚ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɧɨɜɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɧɚ ɢɡɪɚɡɭɜɚʃɟɬɨ ɫɟ ɩɨɤɚɡɠ ɡɚ ɦɨɲɧɟ ɤɨɪɢɫɧɨ ɢ ɞɟɥɨɬɜɨɪɧɨ ɚɧɝɠɢɪɚʃɟɬɨ ɪɟɠɢɫɟɪɢ ɨɞ ɩɨɦɥɚɞɚɬɚ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚ, ɨɞ ɩɪɨɮɢɥɨɬ ɧɚ ɬɨɝɚɲ ɦɥɚɞɢɨɬ ɢ ɚɜɚɧɝɚɪɞɟɧ ɬɜɨɪɟɰ Ȼɪɚɧɤɨ Ƚɚɩɨ, ɤɨʁ ɧɟɲɬɨ ɦɚɥɤɭ ɩɪɟɞɬɨɚ ɝɢ ɧɚɩɪɚɜɢ ɫɜɨɢɬɟ ɩɪɜɢ ɱɟɤɨɪɢ ɜɨ ɞɨɦɟɧɨɬ ɧɚ ɪɟɠɢʁɚɬɚ ɧɚ ɮɢɥɦɨɬ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɟɧ ɢ ɢɝɪɚɧ). ɉɨɬɬɢɤɧɚɬ ɢ ɨɯɪɚɛɪɟɧ ɦɚɤɚɪ ɢ ɨɞ ɫɤɪɨɦɧɢɬɟ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɜɨ ɮɢɥɦɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ, Ȼɪɚɧɤɨ Ƚɚɩɨ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢ ɡɚ ɟɞɧɚ ɩɨ ɩɨɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɚ ɢɡɜɟɞɛɚ, ɫɨ ɞɨɫɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ ɜɢɡɭɟɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ, ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟɬɨ ɮɢɥɦɫɤɢ ɫɜɟɤɜɟɧɰɢ ɢ ɫɥ. Ȼɢɞɟʁʅɢ ɧɨɜɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɪɚɛɨɬɟɲɟ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɬ ɧɚ ɬɨɝɚɲɧɢɬɟ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ ɤɚɦɟɪɧɢ ɬɟɚɬɪɢ - „Ⱥɬɟʂɟ 212“ ɨɞ Ȼɟɥɝɪɚɞ ɢ ɂɌȾ ɨɞ Ɂɚɝɪɟɛ. Ȼɪɚɧɤɨ Ƚɚɩɨ ɩɪɢ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɨɡɛɨɪɧɨɜɚɬɚ ɞɪɚɦɚ „Ɉɫɜɪɧɢ ɫɟ ɜɨ ɝɧɟɜɨɬ“ ɫɨɪɚɛɨɬɭɜɚɲɟ ɫɨ ɧɟɝɨ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɱɥɟɧɨɜɢ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɚ ɧɚ ɆɇɌ-Ʉɢɪɢɥ ȷɨɪɬɨɲɟɜ, Ⱦɚɪɤɨ Ⱦɚɦɟɫɤɢ, ɇɚɞɚ Ƚɟɲɨɜɫɤɚ,

ɇɟɨɫɩɨɪɟɧ ɟ ɮɚɤɬɨɬ ɞɟɤɚ ɚɧɝɚɠɦɚɧɨɬ ɧɚ Ȼɪɚɧɤɨ ɂɜɚɧɨɜɫɤɢ Ƚɚɩɨ ɜɨ ɫɜɨʁɫɬɜɨ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɪɟɠɢɫɟɪ ɢ ɤɚɤɨ ɨɛɟɦ ɢ ɤɚɤɨ ɜɚɥɢɞɟɧ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɫɟ ɧɟɫɩɨɪɟɞɥɢɜɨ ɩɨɦɚɥɢ, ɢ ɜɨ ɞɥɚɛɨɤɚ ɫɟɧɤɚ ɜɨ ɫɩɨɪɟɞɛɚ ɫɨ ɨɧɢɟ ɜɨ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɮɢɥɦɫɤɚɬɚ ɪɟɠɢʁɚ ɲɬɨ ɟ Ȼɪɚɧɤɨ Ƚɚɩɨ ɪɚɡɛɢɪɥɢɜɨ ɡɚɲɬɨ ɬɚɚ ɛɟɲɟ ɢ ɨɫɬɚɧɚ ɧɟɝɨɜɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɢ ɬɪɚʁɧɚ ɜɨɤɚɰɢʁɚ ɢ ɩɪɟɨɤɭɩɚɰɢʁɚ. ɇɨ, ɬɨɚ ɜɨ ɧɢɤɨʁ ɫɥɭɱɚʁ ɧɟ ɡɧɚɱɢ ɞɟɤɚ ɬɜɨɪɟɱɤɢɬɟ ɧɚɩɨɪɢ ɧɚ ɨɜɨʁ ɧɚɲ ɟɧɬɭɡɢʁɚɡɢɪɚɧ ɭɦɟɬɧɢɤ ɧɚ ɩɥɚɧɨɬ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɫɤɚɬɚ ɪɟɠɢʁɚ ɧɟ ɡɚɫɥɭɠɭɜɚɚɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɬ.ɟ. ɞɟɤɚ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɪɟɠɢɢ ɬɪɟɛɚ ɧɚ ɧɟɤɨʁ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ ɡɚɨɛɢɤɨɥɚɬ, ɩɨɞɰɟɧɚɬ. ɍɲɬɟ ɩɨɜɟʅɟ ɚɤɨ ɫɟ ɡɧɚɟ ɜɪɟɦɟɬɨ ɜɨ ɤɨɟ ɬɨʁ ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚ ɜɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪ... Ⱥ ɬɨɚ ɟ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɩɟɞɟɫɟɬɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɦɢɧɚɬɨɬɨ ɫɬɨɥɟɬɢɟ ɤɨɝɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɬɟɚɬɪɢ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɛɟɚ ɜɨ ɟɤɫɩɚɧɡɢʁɚ, ɧɨ ɢ ɜɨ ɫɜɨʁɨɬ ɡɚɪɨɞɢɲ, ɨɫɬɚɜɟɧɢ ɢ ɩɪɟɩɭɲɬɟɧɢ ɫɚɦɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɫɢ ɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɠɢɜɭɪɤɚʁʅɢ ɢ ɝɭɲɟʁʅɢ ɫɟ ɜɨ ɡɚɤɨɪɚɜɟɧɢɨɬ ɫɭɜ ɢ ɛɭɤɜɚɥɟɧ ɪɟɚɥɢɡɚɦ. Ɍɨɚ ɛɟɲɟ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ, ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ ɝɨɥɟɦɢ ɨɫɟɤɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟɞɨɫɬɢɝ ɨɞ ɲɤɨɥɨɜɚɧɢ ɚɤɬɟɪɫɤɢ, ɪɟɠɢɫɟɪɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɤɚɞɪɢ ɤɨɝɚ ɦɚɥɤɭ ɢɥɢ ɜɨɨɩɲɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɦɢɫɥɢ ɡɚ ɧɟɤɨɢ ɩɨɜɢɫɨɤɢ ɫɰɟɧɢ ɨɞ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɡɚ ɩɨɢɡɪɚɡɢɬ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɡɚɦ, ɡɚ ɡɛɨɝɚɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɫɤɢɬɟ ɩɥɚɧɨɜɢ ɜɨ ɧɨɜɢ ɞɟɥɚ ɩɨɞ ɚɜɚɧɝɚɪɞɚɬɚ, ɡɚ ɧɨɜɢ ɞɪɚɦɚɬɭɪɫɤɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɨɞ ɞɨɦɚɲɧɚɬɚ, ɢ ɨɫɨɛɟɧɨ ɨɞ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɫɤɚɬɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ, ɤɨɝɚ ɡɚɨɫɬɚɧɭɜɚʃɚɬɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɩɥɚɧ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɪɨɲɢɪɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɨɧɨɜɢɬɟ ɢɡɪɚɡɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɟɡ ɩɨɜɟʅɟ ɨɞ ɮɪɚɩɚɧɬɧɢ... Ɂɚ ɞɚ ɫɟ ɮɚɬɢ ɤɚɤɨɜ ɬɚɤɨɜ ɱɟɤɨɪ ɫɨ ɧɨɜɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɜɟʅɟ ɝɢ 156


TEATARSKI GLASNIK ȱ Ⱦɢɦɢɬɚɪ Ƚɟɲɨɜɫɤɢ ɢ ȼɭɤɨɫɚɜɚ Ⱦɨɧɟɜɚ, ɬ.ɟ. ɫɨ ɨɧɢɟ ɬɜɨɪɟɱɤɢ ɩɨɫɟɛɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɨʁ ɫɦɟɬɚɲɟ ɞɟɤɚ ɧɚʁɰɟɥɨɫɧɨ ʅɟ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɝɢ ɨɫɬɜɚɪɚɬ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɪɟɠɢɫɟɪɫɤɢ ɢɞɟɢ. ȼɨ ɫɜɨʁɫɬɜɨ ɧɚ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮ ɢ ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮ ɢɦɚɲɟ ɚɧɝɚɠɢɪɚɧɨ ɩɨɡɧɚɬɢɨɬ ɥɢɤɨɜɟɧ ɭɦɟɬɧɢɤ Ʌɨɡɚɧɨɜɫɤɢ, ɤɨʁ ɛɟɲɟ ɜɪɚɛɨɬɟɧ ɜɨ ɫɩɨɦɧɚɬɢɨɬ Ɋɚɛɨɬɧɢɱɤɢ ɞɨɦ.. ȼɨɫɩɨɫɬɚɜɭɜɚʁʅɢ ɨɞɥɢɱɧɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨ ɫɢɬɟ ɧɢɜ Ƚɚɩɨ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚ ɞɨɫɬɚ ɫɜɟɠɚ, ɡɚɧɢɦɥɢɜɚ, ɡɧɚɱɚʁɧɚ, ɢɧɜɟɧɬɢɜɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɡɚ ɬɨɚ ɞɚɥɟɱɧɨ ɜɪɟɦɟ. ɉɪɢ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɢɟɫɚɬɚ ɧɚ Ɉɡɛɨɪɧ, Ƚɚɩɨ ɫɟ ɡɚɥɚɝɚɲɟ ɡɚ ʁɚɫɟɧ, ɧɨ ɢ ɧɟ ɛɭɤɜɚɥɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɭɜɚʁʅɢ ɮɨɪɦɚɬɚ ɞɚ ɫɥɭɠɢ ɤɚɤɨ ɛɪɚɧɚ ɧɚ ɦɢɫɥɚɬɚ ɢɚɤɨ ɜɨ ɛɚɪɚʃɚɬɚ ɧɚ ɧɨɜɢ ɢ ɲɬɨ ɩɨɨɪɝɢɧɚɥɧɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɜɨ ɬɨɥɤɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɧɟ ɜɨ ɫɢɬɟ ɩɭɤɬɨɜɢ ɦɨɠɟɲɟ ɞɚ ɞɨʁɞɟ ɞɨ ɟɞɧɚ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɧɚ ɰɟɥɨɜɢɬɨɫɬ. ȼɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɞɟɛɢɬɚɧɬɫɤɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɪɟɠɢʁɚ ɛɟɲɟ ɫɭɲɬɟɫɬɜɟɧɚ ɨɧɚɚ ɦɟɬɨɞɚ ɤɨʁɚ ɩɪɟɞɟɧɬɢɪɚɲɟ ɧɚ ɨɧɚ ɲɬɨ ɜɟʅɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɧɟ ɟ ɜɢɞɟɧɨ, ɩɨɡɧɚɬɨ, ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ... Ɍɨɚ ʅɟ ɪɟɱɟ ɞɟɤɚ ɬɜɨɪɟɱɤɢɨɬ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ ɦɥɚɞɢɨɬ ɪɟɠɢɫɟɪ Ȼɪɚɧɤɨ Ƚɚɩɨ „Ɉɫɜɪɧɢ ɫɟ ɜɨ ɝɧɟɜɨɬ“ ɧɟ ɫɟ ɫɨɫɬɨɟɲɟ ɫɚɦɨ ɜɨ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟɬɨ, ɬɭɤɭ ɢ ɜɨ ɫɬɪɭɤɬɭɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɨɧɚ ɲɬɨ ɟ ɨɬɤɪɢɟɧɨ. Ɇɭ ɛɟɲɟ ɢ ɮɨɪɦɚɥɧɢɨɬ ɢ ɧɟɤɪɢɬɢɱɟɧ ɪɟɚɥɢɡɚɦ, ɤɨʁ ɝɨ ɫɩɪɟɱɭɜɚɲɟ ɜɨ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɫɨ ɧɨɜɢ ɢɞɟɢ ɢ ɪɟɠɢʁɚ, ɫɨ ɧɨɜɢ ɫɟɧɡɢɛɢɥɧɨɫɬɢ ɢ ɬɜɨɪɟɱɤɢ ɧɟɫɩɨɤɨʁɫɬɜɚ, ɲɬɨ ɝɢ ɫɦɟɬɚɲɟ ɡɚ ɩɪɟɤɭɩɨɬɪɟɛɧɢ ɜɨ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɟɞɟɧ ɧɨɜ ɢ ɩɨɛɨɝɚɬ ɞɭɯɨɜɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ. ɋɨ ɞɪɭɝɢ ɡɛɨɪɨɜɢ ɪɟɱɟɧɨ – ɛɟɲɟ ɫɬɪɚɫɬɜɟɧ ɩɨɛɨɪɧɢɤ ɢ ɩɪɢɜɪɡɚɧɢɤ ɡɚ ɟɞɟɧ ɩɪɚɜɨɫɯɨɞɧɨ ɦɨɞɟɪɟɧ ɬɟɚɬɚɪ, ɤɨʁ, ɦɟɼɭɬɨɚ, ɧɟɦɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɦɨɞɧɨɬɨ ɢ ɜɨ ɤɨɟ ɧɟɦɚ ɞɚ ɢɦɚ ɦɟɫɬɨ ɡɚ ɤɨɦɮɨɪɧɢɡɦɨɬ, ɛɢɞɟʁʅɢ ɬɨʁ ɧɟ ɜɨɞɢ ɤɨɧ ɧɚɞɦɢɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɟ ɲɬɨ ɟ ɦɟɧɥɢɜɨ ɢ ɦɢɧɥɢɜɨ, ɜɪɚʅɚʁɤɢ ɝɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɜɨ ɚɧɚɯɪɨɧɢɡɚɦ. Ȼɢɞɟʁʅɢ ɚɜɚɧɝɚɪɞɚɬɚ ɧɟɩɪɟɤɢɧɚɬɨ ɦɭ ɫɟ ɩɪɢɤɚɭɜɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬɤɚɤɨ ɧɭɠɧɨ ɫɜɪɬɭɜɚʃɟ ɤɨɧ ɢɞɧɢɧɚɬɚ ɢ ɤɚɤɨ ɧɟɝɨɜɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɚ ɫɥɨɛɨɞɚ. Ȼɪɚɧɤɨ Ƚɚɩɨ ɧɟ ɦɨɠɟɲɟ ɞɚ ɧɟ ɝɢ ɩɪɢɮɚɬɢ ɢ ɚɮɢɪɦɢɪɚ ɧɨɜɢɬɟ „ɜɟɬɪɨɜɢ“ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɨɬ ɞɚ ɧɟ ɫɟ ɡɚɥɚɝɚ ɡɚ ɧɟɲɬɨ ɧɨɜɨ, ɬɟɚɬɪɫɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɧɨ ɧɟ ɩɨ ɫɟɤɨʁɚ ɰɟɧɚ... Ɂɚ ɞɚ ɟɝɡɢɫɬɢɪɚ ɦɨɞɟɪɟɧ ɬɟɚɬɚɪ, ɦɨɪɚ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɦɨɞɟɪɧɢ ɬɟɚɬɪɢ, ɤɚɤɜɢ ɲɬɨ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɝɢ ɧɟɦɚɲɟ, ɚ ɧɟ ɩɨɫɨɟʁɚ ɪɟɚɥɧɢ ɲɚɧɫɢ ɜɨ ɞɨɝɥɟɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɞɚ ɝɢ ɢɦɚ ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɤɚɠɚ ɡɚ ɬɨɱɧɨ. Ɉɜɚ ɛɟɲɟ ɧɚʁɜɟɪɨʁɚɬɧɨ ɟɞɧɚ ɨɞ ɩɪɢɱɢɧɢɬɟ ɡɚ ɩɨɞɨɥɝ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ ɞɚ ɫɟ ɩɨɜɥɟɱɟ ɨɞ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɢ ɫɤɨɪɨ ɢɫɰɟɥɨ ɞɚ ɢ ɫɟ ɩɨɫɜɟɬɢ ɧɚ ɮɢɥɦɫɤɚɬɚ ɪɟɠɢʁɚ, ɧɚ

ɤɨʁɚ ɦɨɠɟɲɟ ɧɚʁɦɧɨɝɭ ɞɚ ɢ ɞɚɞɟ ɢ ɞɚ ɝɨ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɦɚɤɫɢɦɭɦɨɬ. Ɉɫɜɟɧ ɬɨɚ ɛɟɲɟ ɫɜɟɫɟɧ ɞɟɤɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɤɚɤɨ ɧɚʁɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɢ ɧɚʁɞɢʁɚɥɟɤɬɢɱɤɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɛɚɪɚ ɦɧɨɝɭ ɜɪɟɦɟ, ɰɟɥ ɱɨɜɟɤ, ɲɬɨ ɧɚ ɧɟɤɨʁ ɧɚɱɢɧ ɝɨ ɨɞɚɥɟɱɭɜɚɲɟ ɨɞ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɦɚɤɚɪ ɲɬɨ ɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟɲɟ ɛɟɡ ɧɟɝɨ...

Ȼɪɚɧɤɨ Ƚɚɩɨ Ɂɚɬɨɚ ɬɪɟɛɚɲɟ ɞɚ ɩɨɦɢɧɚɬ ɞɜɟ ɞɟɰɟɧɢɢ, ɩɚ ɨɞɧɨɜɨ ɧɟɫɩɨɤʁɧɢɨɬ ɢ ɢɦɩɭɥɫɢɜɟɧ ɞɭɯ ɧɚ Ȼɪɚɧɤɨ Ƚɚɩɨ ɞɚ ɫɟ ɜɪɚɬɢ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɨɜɨʁ ɩɚɬ ɝɨɫɬɭɜɚʁʅɢ ɜɨ ɬɭɪɫɤɚɬɚ ɞɪɚɦɚ ɩɪɢ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢɬɟ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ, ɤɚɞɟ ɜɨ 1986 ɝɨɞɢɧɚ ʁɚ ɪɟɠɢɪɚɲɟ ɩɪɚɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɧɚ ɩɢɟɫɚɬɚ „ɑɟɤɨɪɢ ɫɚɦɚ“ ɨɞ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɩɢɫɚɬɟɥ Ɍɨɦɚ Ⱥɪɫɨɜɫɤɢ. Ɉɜɚɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧ ɩɢɟɫɚ, ɥɢɪɫɤɢ ɢɧɬɨɧɢɪɚ ɡɚ ɭɛɚɜɢɧɚɬɚ, ɡɚ ʂɭɛɨɜɬɚ, ɢ ɞɨɛɪɢɧɚɬɚ ɱɨɜɟɤɨɜɚ, ɡɚ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɦɚɥɢ ɢ ɝɨɥɟɦɢ ɪɚɞɨɫɬɢ ɢ ɧɟɫɩɨɤɨʁɫɬɜɚ, Ȼɪɚɧɤɨ Ƚɚɩɨ ʁɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚ ɜɨ ɫɬɢɥɨɬ ɧɚ ɟɞɧɚ ɥɟɫɧɚ ɢ ɡɚɛɚɜɧɚ ɫɰɟɧɫɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ, ɤɚɤɨ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɥɢɪɫɤɚ ɤɨɦɟɞɢʁɚ, ɜɧɟɫɭɜɚʁʅɢ ɜɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɮɢɧ ɦɟɞɢɬɟɪɚɧɫɤɢ ɞɭɯ, ɟɞɧɚ ɜɟɞɪɚ ɩɨɟɬɫɤɚ ɚɬɦɨɫ-ɮɟɪɚ. Ɉɩɪɟɞɟɥɭɜɚʁʅɢ ɫɟ ɡɚ ɟɞɟɧ ɦɨɲɧɟ ɡɚɧɢɦɥɢɜ ɢ ɨɪɝɢɧɚɥɟɧ ɤɨɧɰɟɩɬ, Ƚɚɩɨ ɫɨ ɧɟɦɭ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɚɬɚ ɬɜɨɪɟɱɤɚ ɮɚɧɬɚɡɢʁɚ ɨɫɬɜɚɪɢ ɫɩɟɤɬɚɤɥ ɤɨʁ ɧɟ ɫɚɦɨ ɲɬɨ ʁɚ ɨɬɜɨɪɢ ɞɪɚɦɫɤɚɬɚ ɫɰɟɧɚ, ɬɭɤɭ ɢ ɮɨɚʁɟɬɨ ɢ ɫɚɥɨɧ ɝɢ ɩɪɟɬɜɨɪɢ ɜɨ ɫɰɟɧɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɭɲɬɟ ɧɚ ɫɚɦɢɨɬ ɜɥɟɡ ɧɚ ɧɨɜɨɬɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨ ɡɞɚɧɢɟ ɧɚ Ȼɢɬɩɚɡɚɪ, ɨɬɜɨɪɟɧɨ ɫɚɦɨ ɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɟɞ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɟɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɧɚ ɫɩɨɦɟɧɚɬɢɨɬ ɥɢɪɫɤɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬ ɨɞ Ɍɨɦɟ Ⱥɪɫɨɜɫɤɢ. ɇɚɫɬɨʁɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɪɟɠɢʁɚɬɚɧɚ Ȼɪɚɧɤɨ Ƚɚɩɨ ɨɜɚɚ ɧɚʁɧɨɜɚ ɩɢɟɫɚ ɧɚ Ⱥɪɫɨɜɫɤɢ ɛɟɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɚɧɢ ɤɨɧ ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɝɥɟɞɚɱɢɬɟ ɤɚɤɨ ɞɟɥ ɨɞ ɫɩɟɤɬɚɤɥɨɬ ɞɨ ɢɧɬɟɧɰɢʁɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɢ ɫɰɟɧɚɬɚ ɞɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɟɞɧɚ ɧɟɪɚɫɤɢɧɥɢɜɚ ɰɟɥɢɧɚ. Ɍɨɚ ɧɚ ɢɡɜɟɫɟɧ ɧɚɱɢɧ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɲɟ ɫɨɡɞɚ157
TEATARSKI GLASNIK ȱ ɜɚʃɟ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪ, ɲɬɨ ɡɚ ɬɨɚ ɜɪɟɦɟ ɛɟɲɟ ɧɨɜɢɧɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɜɨ ɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚ ɧɚ ɬɭɪɫɤɚɬɚ ɞɪɚɦɚ ɩɪɢ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢɬɟ, ɬɭɤɭ ɢ ɜɨ ɞɪɭɝɢɬɟ ɬɟɚɬɪɢ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ... Ɉɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɨɬ ɧɚ ɩɢɟɫɚɬɚ „ɍɛɚɜɢɧɚɬɚ ɱɟɤɨɪɢ ɫɚɦɚ“ ɢɡɢɫɤɭɜɚɲɟ ɧɟɲɬɨ ɩɨɢɧɚɤɨɜ ɩɪɢɨɞ ɨɞ ɩɪɟɬɯɨɞɧɚɬɚ ɪɟɠɢʁɚ ɜɨ ɫɦɢɫɥɚ ɧɚ ɬɨɚ ɩɪɨɛɚɬɚ ɞɚ ɢɦɚ ɚɤɨ ɧɟ ɢɫɬ, ɬɨɝɚɲ ɛɚɪɟɦ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɤɚɤɨ ɢ ɫɚɦɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ. Ɍɨɚ ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚɲɟ ɧɚɩɭɲɬɚʃɟ ɧɚ „Ⱦɢɪɢɝɢɪɚʃɟɬɨ“ ɨɞ ɪɟɠɢɫɟɪɫɤɢɨɬ ɩɭɥɬ ɫɬɪɨɝɨ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɬɜɨɪɟɱɤɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨ ɰɟɥɢɨɬ ɢɡɜɟɞɭɜɚɱɤɢ ɚɩɚɪɚɬ, ɡɚɲɬɨ ɪɟɠɢʁɚɬɚ ʁɚ ɞɨɠɢɜɭɜɚɲɟ ɤɚɤɨ „ɨɜɨɩɥɨɬɭɜɚʃɟ ɫɨ ɠɢɜɢ ɥɭɼɟ, ɤɚɤɨ ɠɢɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɚɤɨ ɨɛɥɢɤ ɧɚ ɜɨɞɟʃɟ ʂɭɛɨɜ“ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɥɭɠɚɦ ɫɨ ɥɭɰɢɞɧɢɬɟ ɪɚɡɦɢɫɥɢ ɧɚ ɭɝɥɟɞɧɢɨɬ ɛɟɥɝɪɚɞɫɤɢ ɪɟɠɢɫɟɪ Ȼɨɪɚ Ⱦɪɚɲɤɨɜɢʅ ɧɚ ɬɨʁ ɧɚɱɢɧ ɩɨɬɜɪɞɭɜɚʁʅɢ ʁɚ ɫɬɚɪɚɬɚ ɢ ɞɨɛɪɚ ɜɢɫɬɢɧɚ ɞɟɤɚ ɫɟɤɨɟ ɜɪɟɦɟ ɢɦɚ ɫɜɨʁɚ ɦɟɪɤɚ, ɫɜɨʁ ɫɨɩɫɬɜɟɧ ɜɤɭɫ. ɋɨ ɦɟɤɢ ɥɢɪɫɤɢ ɲɬɢɦɭɧɡɢ, ɫɨ ɚɫɬɟɥɧɢ ɛɨɢ, ɫɨ ɩɨɟɬɫɤɢ ɨɞɛɥɟɫɨɰɢ, Ƚɚɩɨ „ɍɛɚɜɢɧɚɬɚ ɱɟɤɨɪɢ ɫɚɦɚ“ ɝɢ ɨɬɤɪɢɜɚɲɟ ɫɜɟɬɨɜɢɬɟ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɭɥɢɰɚ, ɧɚ ɧɚɲɢɨɬ ɱɨɜɟɤ. ɐɟɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ʁɚ ɤɨɦɩɥɟɬɢɪɚɲɟ ɫɨ ɧɟɦɭ ɛɥɢɫɤɢɬɟ ɩɨ ɫɟɧɡɢɛɢɥɢɬɟɬ ɫɨɪɚɛɨɬɧɢɰɢ. Ʉɨɦɨɡɢɬɨɪɨɬ ȴɭɛɨɦɢɪ Ȼɪɚɧɝɨɥɢɰɚ, ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɤɚɬɚ ȿɥɟɧɚ ɉɚɬɪɨɧɨɝɢʅ, ɤɨɪɟɨɝɪɚɮɨɬ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʅ ɢ ɫɥɢɤɚɪɨɬ Ɇɟɧɞɟ ɂɜɚɧɨɜɫɤɢ, ɤɨʁ ɤɚɤɨ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮ ɪɚɛɨɬɟɲɟ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ. Ɉɛɟɡɛɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɟɞɧɚ ɜɚɤɜɚ ɟɤɢɩɚ ɦɭ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɭɫɥɨɜɢ ɞɚ ɫɨɡɞɚɞɟ ɟɞɧɚ ɦɨɲɧɟ ɛɨɝɚɬɚ, ɤɨɦɩɤɚɬɧɚ ɢ ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɚ ɫɰɟɧɫɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ. Ⱥɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɟɤɢɩɚ ʁɚ ɫɨɰɢɧɭɜɚɚ: Ȼɟɞɢʁɚ Ȼɟɝɨɜɫɤɚ ɜɨ ɝɥɚɜɧɚɬɚ ɠɟɧɫɤɚ ɪɨɥʁɚ, ɞɟɜɨʁɤɚɬɚ ȳɚɧɚ, ɲɬɨ ɛɟɲɟ ɩɪɜɚ ɧɟʁɡɢɧɚ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɭɥɨɝɚ ɢ ɋɟɥɟɫɬɢɧ Ȼɢɥɚɥ, ɤɨʁ ɤɪɟɢɪɚɲɟ ɱɟɬɢɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɥɢɤɨɜɢ. ȼɨ ɞɪɭɝɢɬɟ ɭɥɨɝɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɟʁʅɢ ɧɚ ɨɞɥɢɱɧɚɬɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ Ȼɪɚɧɤɨ Ƚɚɩɨ, ɜɩɟɱɚɬɥɢɜɢ ɚɤɬɟɪɫɤɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɚ: ȴɭɬɜɢ ɋɟʁɮɭɥɚ, Ȼɢɪɞɭɫ ɇɟɛɢ, ȹɟɦɚɢɥ Ɇɤɫɭɞ, Ɇɭɫɬɚɮɚ ȳɚɲɚɪɢ, Ɋɚɦɚɞɚɧ Ɇɚɯɦɭɞ ɢ ɞɪɭɝɢ. ɋɥɟɞɧɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ȼɪɚɧɤɨ Ƚɚɩɨ ɡɧɚɱɟɲɟ ɩɨɜɬɨɪɧɚ ɫɪɟɞɛɚ ɫɨ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚɬɚ ɧɚ Ɍɨɦɟ Ⱥɪɫɨɜɫɤɢ (ɋɤɨɤ ɩɪɟɤɭ ɤɨɠɚ) ɤɨʁɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɪɟɢɡɜɟɞɛɚ ɜɨ 1981 ɝɨɞɢɧɚ ʁɚ ɢɦɚɲɟ ɜɨ ɲɬɢɩɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɚ ɫɚɦɨ ɧɟɤɨɥɤɭ ɦɟɫɟɰɢ ɨɜɚ ɞɟɥɨ ɫɟ ɧɚʁɞɟ ɧɚ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɨɬ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ „ȼɨʁɞɚɧ ɑɟɪɧɨɞɪɢɧɫɤɢ“ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ȼɪɚɧɤɨ Ƚɚɩɨ. ɇɚɜɪɚʅɚʃɟɬɨ ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɤɫɬ ɧɚ Ⱥɪɫɨɜ-

ɫɤɢ ɨɜɨʁ ɩɚɬ ɫɟ ɱɢɧɢ ɛɟɲɟ ɨɬɬɢɤɧɚɬɨ ɨɞ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚɬɚɢ ɚɧɝɚɠɢɪɚɧɚ ɬɟɦɚ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɩɨɜɪɡɚɧɚ ɫɨ ɧɟɤɨʁ ɟɬɢɱɤɢ ɢ ɦɨɪɚɥɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɢɧɬɟɥɟɝɟɧɰɢʁɚ, ɥɨɰɢɪɚʁʅɢ ɝɨ ɞɟʁɫɬɜɨɬɨ ɜɨ ɟɞɟɧ ɪɭɞɚɪɫɤɢ ɤɪɚʁ ɢ ɢɫɮɪɥɭɜɚʁʅɢ ɝɨ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɟɧɟɪɚɰɢɫɤɢɨɬ ɫɭɞɚɪ ɧɚ ɪɭɞɚɪɫɤɢɬɟ ɢɧɠɢɧɟɪɢ ɢ ɫɥɢɱɧɨ: ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɨɬɨ ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢɬɟ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɬɟ ɡɚ ɟɞɟɧ ɫɢɝɭɪɟɧ ɢ ɩɪɟɬɰɢɡɟɧ ɞɪɚɦɚɬɭɪɫɤɢ ɬɟɤ, ɫɥɨɟɜɢɬɨɫɬɚ ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɨɬɨ ɤɚɠɭɜɚʃɟ, ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɩɪɢɞɨɧɟɫɨɚ ɬɟɤɫɬɨɬ ɧɚ Ⱥɪɫɨɜɫɤɢ ɫɤɨɪɨ ɦɚɝɧɟɬɫɤɢ ɞɚ ɝɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ Ƚɚɩɨ. Ɉɜɢɟ ɢ ɧɟɤɨɢ ɞɪɭɝɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɢɟɫɚɬɚ „ɋɤɨɤ ɩɪɟɤɭ ɤɨɠɚ“ ɢ ɨɜɨɡɦɨɠɢʁɚ ɧɚ ɪɟɠɢʁɚɬɚ ɞɚ ɤɨɧɰɟɩɢɪɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɲɬɨ ɝɢ ɫɨɞɪɠɢ ɛɚɪɚʃɚɬɚ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨʁɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚʁʅɢ ɢ ɧɚ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɞɨɫɬɚ ɞɢɧɚɦɢɱɟɧ ɦɢɡɚɧɫɰɟɧ ɢɡɧɢʁɚɧɫɢɪɚɧ ɢ ɪɟɥʁɟɮɧɨ ɬɨɥɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɟɤɫɬɨɬ, ɧɟɝɨɜɨ ɩɫɢɯɨɥɨɲɤɨ ɩɪɨɞɥɚɛɨɱɭɜɚʃɟ ɢ ɫɥɢɱɧɨ. Ⱦɚ ɞɨɞɚɞɚɦ ɭɲɬɟ ɢ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɩɪɢ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɫɩɨɦɟɧɚɬɢɨɬ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬ ɧɚ Ɍɨɦɟ Ⱥɪɫɨɜɫɤɢ, ɧɚ ɪɟɠɢʁɚɬɚ ɧɟ ɝɢ ɛɚɪɚɲɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟ ɜɨ ɬɨɚ ɲɬɨ ɫɟ ɧɭɞɢ ɢ ɧɚ ɤɨʁ ɧɚɱɢɧ ɪɟɠɢɫɟɪɫɤɢɬɟ ɢɞɟɢ ɫɟ ɨɠɢɜɨɬɜɨɪɭɜɚɚɬ, ɬɭɤɭ ɞɚɥɢ ɬɢɟ ɩɨɤɪɟɧɭɜɚɚɬ ɧɨɜɢ ɩɪɚɲɚʃɚ ɢ ɫɥɢɱɧɨ. ȼɨ ɨɜɚɚ ɩɪɢɥɟɩɫɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɫɨ ʁɚɫɧɨ ɨɞɛɟɥɟɠɚɧɢ ɥɢɧɢɢ ɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɰɟɥɨɜɢɬɨɫɬ, ɫɨ ɟɞɟɧ ɭɛɚɜ ɤɭɥɬɢɜɢɪɚɧ ɬɨɧ ɢ ɭɲɬɟ ɩɨɭɛɚɜɢ ɨɫɟɧɱɟɧɢ ɥɢɤɨɜɢ ɝɥɚɜɧɢɨɬ ɡɛɨɪ ɝɨ ɜɨɞɟɲɟ ɚɤɬɟɪɫɤɨɬɨ ɞɭɨ: Ɍɪɚʁɱɟ ɂɜɚɧɨɜɫɤɢ ɢ Ȼɥɚɝɨʁɚ ɋɩɢɪɨɫɤɢ – ȹɭɦɟɪɤɨ, ɞɨɞɟɤɚ ɞɪɭɝɢɬɟ ɥɢɤɨɜɢ ɢɦ ɛɟɚ ɞɨ-ɜɟɪɟɧɢ ɧɚ Ʌɢɞɢʁɚ ɂɜɚɧɨɜɫɤɚ, Ȼɥɚɝɨʁɚ ɂɜɱɟɜɫɤɢ, Ʌɢɥʁɚɧɚ Ɋɚɤɢʇɢɟɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢ. ɂ ɫɟɝɚ ɤɚɤɨ ɢ ɜɨ ɩɪɟɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɧɚ ɩɢɫɚɬɚ „ɍɛɚɜɢɧɚɬɚ ɱɟɤɨɪɢ ɫɚɦɚ“ ɤɚɤɨ ɫɰɟɧɨɝɪɚɮ ɛɟɲɟ ɚɧɝɚɠɢɪɚɧ Ɇɟɬɨɞɢʁɚ ɂɜɚɧɨɜɫɤɢ, ɤɨʁ ɫɜɨʁɚɬɚ ɡɚɞɚɱɚ ʁɚ ɡɚɜɪɲɢ ɧɚ ɨɩɲɬɨ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ. ɉɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ȼɪɚɧɤɨ Ƚɚɩɨ ɛɟɲɟ ɨɧɚɚ ɜɨ ɆɇɌ (Ɇɚɥɚ ɫɰɟɧɚ) ɧɚ ɤɨʁɚ ɜɨ 1998 ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɤɨ ɫɚɦɨɫɬɨɟɧ ɩɪɨɟɤɬ ʁɚ ɪɟɠɢɪɚɲɟ ɦɨɧɨɞɪɚɦɚɬɚ ɩɨɞ ɧɚɫɥɨɜ „Ⱥɩɨɫɬɨɥ ȼɨʁɜɨɞɚ“ ɨɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɩɢɫɚɬɟɥ ɋɢɦɨɧ Ⱦɪɚɤɭɥ, ɤɨɦɥɟɬɢɪɚɧɚ ɨɞ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɚ ɧɚ ɚɪɯɢɜɫɤɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ, ɩɪɨɧɚʁɞɟɧɢ ɜɨ ɍɤɪɚɢɧɚ ɢ Ɋɭɫɢʁɚ, ɚ ɜɨ ɭɫɩɟɲɧɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɤɬɟɪɨɬ ɧɚ ɫɩɨɦɟɧɚɬɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɤɭʅɚ – Ʉɢɪɢɥ ɉɫɚɥɬɢɪɨɜ.(Ɇɭɡɢɤɚɬɚ ɛɟɲɟ ɧɚ ɟɦɢɧɟɧɬɧɢɨɬ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ - ɚɤɚɞɟɦɢɤ Ɋɢɫɬɨ Ⱥɜɪɚɦɨɜɫɤɢ).

158


TEATARSKI GLASNIK ȱ

TESTAMENTALNO DELO (Kon knigata #Teatarot vo Makedonija 1988 – 1991" od Risto Stefanovski, 2013 g.)  ɫɬɚɧɭɜɚɚɬ ɞɟɥ ɧɚ ɧɚɲɟɬɨ ɩɢɲɚɧɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɧɚ ɟɞɧɨ ɦɟɫɬɨ ɩɨɞɜɥɟɤɭɜɚ ɢ ɫɚɦɢɨɬ ɚɜɬɨɪ ɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧ ɨɛɢɞ ɞɚ ɧɟ ɛɢɞ ɩɪɨɩɭɲɬɟɧɨ ɧɢɬɭ ɟɞɧɨ ɢɦɟ, ɧɢɬɭ ɟɞɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɧɚ ɛɢɥɨ ɤɨʁ ɧɚɱɢɧ ɢ ɜɨ ɛɢɥɨ ɤɨɟ ɜɪɟɦɟ ɢ ɩɟɪɢɨɞ ɫɟ ɜɝɪɚɞɢɥɚ ɫɟɛɟ ɫɢ ɜɨ ɯɪɚɦɨɬ ɧɚ ɛɨɠɢɰɚɬɚ Ɍɚɥɢʁɚ, ɢɥɢ ɛɚɪɟɦ ɨɫɬɚɜɢɥɚ ɧɟɤɚɤɨɜ ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɜɨ ɨɛɥɢɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɥɢɤ ɧɚ ɧɚɲɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɧɚ ɨɧɚ ɲɬɨ ɬɨʁ ɟ ɞɟɧɟɫ ɢ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɦɚɩɚ ɜɨ ȿɜɪɨɩɚ. Ɉɞ ɥɟɬɢɦɢɱɧɢɨɬ ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɨɜɨʁ ɝɪɚɧɞɢɨɡɟɧ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɩɨɬɮɚɬ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚ ɧɟɤɚɤɨɜ ɫɢɫɬɟɦ, ɤɨʁ ɜɩɪɨɱɟɦ ɩɨ ɫɢɥɚ ɧɚ ɧɟɲɬɚɬɚ ɦɨɠɟ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢ ɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ɨɱɟɤɭɜɚ. ɂɦɟɧɨ, ɢɫɬɨɪɢɫɤɢɬɟ ɩɟɪɢɨɞɢ ɤɨɢ ɫɟ ɞɚɥɟɤɭ ɡɚɞ ɧɚɫ ɫɟ ɨɛɪɚɛɨɬɭɜɚɧɢ ɧɚ ɩɨɦɚɥ ɨɛɟɦ ɧɚ ɩɢɭɲɚɧɢ ɫɬɪɚɧɢɰɢ, ɚ ɤɚɤɨ ɫɟ ɩɪɢɛɥɢɠɭɜɚɦɟ ɤɨɧ ɧɚɲɚɬɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɨɫɬ, ɩɢɫɚɧɢʁɚɬɚ ɫɬɚɧɭɜɚɚɬ ɫɟ ɩɨɞɟɬɚɥɧɢ ɢ ɩɨɫɢɰɪɩɧɢ, ɡɚ ɬɪɭɞɨɬ ɩɪɨɫɬɨ ɞɚ ɟɪɭɩɬɢɪɚ, „ɡɨɜɪɢɜɚ“ ɨɞ ɮɚɤɬɢ, ɧɚɫɬɚɧɢ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɚɦɢɨɬ ɚɜɬɨɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥ, ɬɭɤɭ ɢ ɚɤɬɢɜɟɱ ɭɱɟɫɧɢɤ ɢ ɩɪɨɬɚɝɨɧɢɫɬ. Ⱥ ɬɨɚ ɧɟ ɟ ɦɚɥ ɩɟɪɢɨɞ ɚɤɨ ɫɟ ɢɦɚ ɩɪɟɞɜɢɞ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɜɟʅɟ ɫɩɨɦɟɧɚɬɚ ɬɜɨɪɟɱɤɚ ɚɤɬɢɜɚ ɨɞ ɧɚɞ ɲɟɫɬ ɞɟɰɟɧɢɢ ɚɤɬɢɜɧɚ ɢ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɚ ɞɟʁɧɨɫɬ. ɂ ɬɨɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɚ ɧɚʁɦɧɨɝɭ ɤɚɤɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɩɪɨɞɭɰɟɧɬ ɢ ɦɟɧɚʇɟɪ, ɧɚʁɩɪɜɨ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɚ ɩɨɬɨɚ ɢ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ. ɂ ɤɨɝɚ ɫɦɟ ɜɟʅɟ ɬɭɤɚ ɜɟɞɧɚɲ ɞɚ ɞɚ ɝɨ ɫɜɪɬɢɦɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ ɤɨɧ ɮɚɤɬɨɬ ɞɟɤɚ ɧɚɨɼɚʁʅɢ ɫɟ ɧɚ ɨɜɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɬɨʁ ɫɟ ɩɨɬɜɪɞɭɜɚ ɢ ɚɮɢɪɦɢɪɚ ɤɚɤɨ ɱɨɜɟɤ ɤɨʁ ɫɨ ɫɜɨʁɨɬ ɧɟɫɟɛɢɱɟɧ ɚɧɝɚɠɦɚɧ ɢ ɩɪɟɞɚɧɨɫɬ ɧɚ ɨɩɲɬɨɬɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨ ɞɟɥɨ, ɬɚɤɚ ɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ, ɩɪɨɫɬɨ ɢɡɧɟɞɪɭɜɚ ɧɢɡɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɞɟʁɰɢ ɱɢɟ ɞɟɥɨ ɢ ɢɦɟ ɫɬɚɧɭɜɚɚɬ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɥɢɜɨ ɧɟ ɫɚɦɨ ɤɚʁ ɧɚɫ ɬɭɤɭ ɢ ɩɨɲɢɪɨɤɨ. Ɍɨɚ ɫɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɩɪɢɞɨɧɟɫɭɜɚɥɟ,ɚ ɧɟɤɨɢ, ɬɨɚ ɢ ɚɤɬɭɟɥɧɨ ɝɨ ɩɪɚɜɚɬ ɡɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɬɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨ ɞɟɥɨ ɢ ɡɚ

Ɉɞ ɤɚɞɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɨɱɧɟ ɩɪɢɤɚɡɧɚɬɚ ɡɚ ɧɟɭɦɨɪɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɞɟɟɰ Ɋɢɫɬɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ. Ɇɨɠɟɛɢ ɧɚʁɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɛɢ ɛɢɥɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢ ɨɞ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɦɟɬɨɞ ɧɚ ɢɫɰɪɩɧɨ, ɫɟɨɩɮɚɬɧɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɨɬ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɲɬɨ ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚ ɬɟɦɟɥɧɨ ɡɚɧɢɦɚɜɚʃɟ ɫɨ ɫɢɬɟ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɨɬ ɱɢɧ ɤɚɤɨ ɤɨɧɟɱɟɧ ɟɫɬɟɬɫɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɧɨ ɢ ɢɫɬɨ ɬɚɤɜɨ ɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚʃɟ ɡɚ ɜɤɭɩɧɢɬɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨɢ ɝɨ ɝɪɚɞɚɬ ɚɦɛɢɟɧɬɨɬ, ɩɨɬɨɚ ɡɚ ɤɚɞɪɢɬɟ, ɭɫɥɨɜɢɬɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɬɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥɢɱɧɨ; ɡɧɚɱɢ, ɚɤɨ ɫɟ ɩɨɜɟɞɟɦɟ ɩɨ ɬɨʁ ɩɪɢɫɬɚɩ ɬɨɝɚɲ ɫɟɤɚɤɨ ɛɢ ɬɪɝɧɚɥɟ ɨɞ ɮɚɤɬɢɬɟ. Ⱥ ɜɨ ɟɞɧɚ ɧɚʁɥɚɩɢɞɚɪɧɚ ɮɨɪɦɚ ɫɨɨɩɲɬɟɧɢ ɬɢɟ ɛɢ ɢɡɝɥɟɞɚɥɟ ɜɚɤɚ: ɜɨ ɩɪɨɬɟɝ ɨɞ ɧɚɞ ɲɟɫɬ ɞɟɰɟɧɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɧɢɦɚɜɚʃɟ ɢ ɩɪɨɫɥɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɤɚʁ ɧɚɫ, Ɋɢɫɬɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɨɫɬɚɜɚ ɡɚɞ ɫɟɛɟ ɝɪɚɧɞɢɡɨɧɨ ɩɢɲɚɧɨ ɞɟɥɨ ɨɞ ɧɚɞ ɞɟɫɟɬɢɧɚ ɧɚɫɥɨɜɢ ɫɨ ɧɚɞ 5000 ɫɬɪɚɧɢɰɢ. ȼɨ ɨɜɚ ɞɟɥɨ ɟ ɬɪɟɬɢɪɚɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɨɞ ɚɧɬɢɱɤɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ ɞɟɧɟɫ, ɩɨɬɨɚ ɜɨ ɨɜɢɟ ɩɢɲɚɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɤɨɢ 159


TEATARSKI GLASNIK ȱ ɮɚʅɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɢɤɥɭɱɨɤ ɫɨ ɡɛɢɞɧɭɜɚʃɚɬɚ ɜɨ ɟɜɪɨɩɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬ. ɇɟɪɚɡɞɟɥɧɨ ɫɨ ɧɟɝɨ ɫɟ ɩɨɜɪɡɚɧɢ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɞɪɚɦɫɤɢɨɬɟ ɚɜɬɨɪɢ, Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, ȳɨɪɞɚɧ ɉɥɟɜɧɟɲ, ɩɨɬɨɚ ɪɟɠɢɫɟɪɢɬɟ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ, ȴɭɛɢɲɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɢ, ɚ ɡɚ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪʇɢɢ ɢ ɞɚ ɧɟ ɫɩɨɦɟɧɭɜɚɦɟ. ɋɥɟɞɟʁʅɢ ɝɢ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɫɜɟɞɨɲɬɜɚ ɜɨ ɦɧɨɝɭɬɟ ɬɨɦɨɜɢ ɧɟ ɦɨɠɟɦɟ ɚ ɧɟ ɝɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚɦɟ ɢ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɤɚɪɚɤɬɟɪɧɢ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ, ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɥɢɱɟɧ ɫɬɚɜ ɢ ɩɪɢɫɬɚɩ, ɤɨʁ ɤɨɥɤɭ ɢ ɩɨɧɟɤɨɝɚɲ ɞɚ ɧɢ ɫɟ ɱɢɧɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɟɧ ɢ ɩɪɢɫɬɪɚɫɟɧ, ɫɟɩɚɤ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ʁɚ ɫɪɭɲɢ ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɫɥɢɤɚ ɡɚ ɮɚɧɚɬɢɱɟɧ ɩɨɫɬɜɟɬɟɧɢɤ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɤɚɤɜɢ ɲɬɨ ɪɟɬɤɨ ɫɟ ɫɪɟɬɧɭɜɚɚɬ ɧɟ ɫɚɦɨ ɤɚʁ ɧɚɫ ɬɭɤɭ ɢ ɜɨ ɫɜɟɬɨɬ. ɋɥɟɞɟʁʅɢ ɝɢ ɨɞɝɥɚɫɢɬɟ ɡɚ ɧɟɤɨɢ ɧɟɝɨɜɢ ɩɨɪɚɧɟɲɧɢ ɞɟɥɚ ʅɟ ɜɢɞɢɦɟ ɞɟɤɚ ɧɟɝɨ ɝɨ ɢɦɟɧɭɜɚɚɬ ɤɚɤɨ ɠɢɜɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɥɟɝɟɧɞɚ, ɤɚɤɨ ɩɨɞɜɢɠɟɧ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɤɚɤɨ ɱɨɜɟɤ ɢ ɬɜɨɪɟɰ ɤɨʁ ɚɤɨ ɫɬɟ ɝɨ ɧɟɦɚɥɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɝɨ ɢɡɦɢɫɥɢɬɟ ɢ ɫɥ. Ɉɜɨʁ ɩɚɬ ɛɢ ɦɨɠɟɥɟ ɢ ɞɚ ɝɨ ɡɛɨɝɚɬɢɦɟ ɭɫɥɨɜɧɨ ɤɚɠɚɧɨ ɨɜɨʁ ɮɨɥɤɥɨɪ ɫɨ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɚɬɚ, ɞɟɤɚ ɫɚɦɢɨɬ ɚɜɬɨɪ ɫɟ ɩɪɟɫɬɨɪɭɜɚ, ɢɡɪɚɫɧɭɜɚ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪ, ɫɟɟɞɧɨ ɤɚɤɨɜ ɩɪɟɞɡɧɚɤ ʅɟ ɦɭ ɞɚɞɟɦɟ. ɇɨ, ɨɜɞɟ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɟɦɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢ ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɧɢɡ ɫɢɬɟ ɫɬɨɬɢɰɢ ɢ ɢɥʁɚɞɧɢɰɢ ɫɬɪɚɧɢɰɢ ɫɬɪɭɢ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɞɭɯ ɧɚ ɱɨɜɟɤ ɤɨʁ ɟ ɩɨɫɜɟɬɟɧ ɧɚ ɞɟɥɨɬɨ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɫɟɛɟ ɫɢ, ɱɨɜɟɤ ɤɨʁ ɦɭ ɫɥɭɠɢ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɨɧɨʁ ʅɟ ɩɪɨɮɢɬɢɪɚ ɨɞ ɧɟɝɨ; ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɚɜɬɨɪ ɤɨʁ ɫɨ ɦɧɨɝɭ ɩɨɱɢɬ ɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɝɢ ɧɨɬɢɪɚ ɬɭɼɢɬɟ ɦɢɫɥɟʃɚ ɢ ɫɮɚʅɚʃɚ ɤɨɢ ɦɧɨɝɭ ɱɟɫɬɨ ɫɟ ɪɚɡɥɢɱɧɢ, ɩɚ ɧɟɤɨɝɚɲ ɢ ɫɩɪɨɬɢɫɬɚɜɟɧɢ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɬɟ. ɇɨ, ɰɟɥɬɚ ɟ ɫɟɤɨɝɚɲ ɜɢɫɬɢɧɚɬɚ, ɩɪɟɞ ɤɨʁɚ ɧɟɥɢ ɢ Ȼɨɝɨɜɢɬɟ ɦɨɥɱɚɬ ɢɥɢ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɡɚɦɨɥɱɚɬ. ɉɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɤɧɢɝɚ ɨɞ ɫɟɪɢʁɚɥɨɬ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ“ ɫɟ „Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɨɞ 1988 ɞɨ 1991 ɝɨɞ. Ɂɧɚɱɢ, ɬɚɚ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɫɨ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɚɜɬɨɪ ɡɚɦɢɧɭɜɚ ɜɨ ɩɟɧɡɢʁɚ. Ƚɨ ɦɟɧɭɜɚ ɫɬɚɬɭɫɨɬ, ɧɨ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ʅɟ ɫɟ ɩɨɤɚɠɟ ɧɟ ɢ ɧɚɜɢɤɢɬɟ. ɂ ɜɩɪɨɱɟɦ, ɞɚɥɢ ɟ ɬɨɚ ɜɨɨɩɲɬɨ ɦɨɠɧɨ? ɋɟ ɱɢɧɢ, ɩɪɚɲɚʃɟɬɨ ɟ ɩɨɜɟʅɟ ɨɞ ɪɟɬɨɪɢɱɤɚ ɩɪɢɪɨɞɚ, ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɤɚɤɨ ɢ ɫɟɤɨʁ ɢɫɤɪɟɧ ɢ ɩɨɫɜɟɬɟɧ ɬɜɨɪɟɰ

ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɫɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɢɚɤɨ ɫɟɝɚ ɜɨ ɞɪɭɝɨ ɫɜɨʁɫɬɜɨ. ɇɨ, ɬɨɤɦɭ ɩɨ ɨɜɨʁ ɱɢɧ ɧɚ ɨɮɢɰɢʁɚɥɧɨɬɨ ɩɟɧɡɢɨɧɢɪɚʃɟ ɩɨɱɧɭɜɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɞɟʁɧɨɫɬ ɤɚɤɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɱ, ɛɟɥɟɠɢɬɟɥ, ɢɫɬɨɪɢɱɚɪ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɫɢɬɟ ɧɟɝɨɜɢ ɩɨɪɢ ɢ ɩɪɨʁɚɜɢ. Ɉɬɬɭɤɚ ɧɟ ɟ ɩɪɟɬɟɪɚɧɨ ɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɟɤɚ ɨɜɚɚ ɩɨɫɥɟɞɧɚ ɤɧɢɝɚ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɫɟɪɢʁɚɥ ɢɦɚ ɜɨ ɫɟɛɟ ɧɟɲɬɨ ɬɟɫɬɚɦɟɧɬɚɥɧɨ, ɧɟɲɬɨ ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɨ ɢ ɢɫɤɪɟɧɨ ɲɬɨ ɜɨ ɫɟɤɨʁ ɫɥɭɱɚʁ ʁɚ ɩɨɬɜɪɞɭɜɚ ɫɥɢɤɚɬɚ ɡɚ ɧɟɝɨ ɤɚɤɨ ɧɟɭɦɨɪɟɧ ɢ ɭɩɨɪɟɧ ɫɨɡɞɚɬɟɥ ɤɨʁ ɢ ɝɨ ɝɪɚɞɢ, ɢ ɫɟ ɜɝɪɚɞɭɜɚ ɜɨ ɩɚɧɬɟɨɧɨɬ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ. ɂ ɨɜɞɟ, ɤɚɤɨ ɢ ɜɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɬɟ ɞɟɥɚ ɬɨʁ ɝɨ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚ ɢ ɝɨ ɧɨɬɢɪɚ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɚ ɪɚɡɜɨʁɨɬ ɧɚ ɫɢɬɟ ɧɚɲɢ ɩɨɟɞɢɧɟɱɧɢ ɬɟɚɬɪɢ ɢ ɚɧɫɚɦɛɥɢɬɟ ɧɚ Ɉɩɟɪɚɬɚ ɢ Ȼɚɥɟɬɨɬ, ɧɨ ɢ ɝɨɫɬɭɜɚʃɚɬɚ ɧɚ ɧɚɲɢ ɬɟɚɬɪɢ ɜɨ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɩɨɬɨɚ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɢɨɬ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ ɜɨɨɩɲɬɨ, ɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢ ɬɨɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟ ɤɨɝɚ ɧɚɫɬɚɧɭɜɚ ɫɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɢɨɬ

160


TEATARSKI GLASNIK ȱ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɭɪɟɞɭɜɚʃɟ. Ɍɨɚ ɟ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɪɚɫɩɚɼɚʃɟɬɨ ɧɚ ȳɭ – ɮɟɞɟɪɚɰɢʁɚɬɚ ɢ ɨɫɚ-ɦɨɫɬɨʁɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɨɪɚɧɟɲɧɢɬɟ ɪɟɩɭɛɥɢɤɢ ɜɨ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢ ɞɪɠɚɜɢ. ɋɟɤɚɤɨ ɨɜɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɟ ɨɫɬɚɧɭɜɚɚɬ ɛɟɡ ɫɜɨɢ ɢɦɩɥɢɤɚɰɢɢ ɢ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɨɬ ɠɢɜɨɬ. Ɉɜɚ ɟ ɧɚʁɟɜɢɞɟɧɬɧɨ ɩɪɟɤɭ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢɬɟ ɤɨɢ ɛɟɚ ɫɨɛɢɪɚɥɢɲɬɚ ɢ ɦɟɝɞɚɧ, ɚɪɟɧɚ ɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɨɱɟɥɭɜɚɚ ɫɨɡɧɚɧɢʁɚɬɚ ɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɜɚʃɚɬɚ ɜɨ ɟɞɟɧ ɩɨɲɢɪɨɤ ɤɨɧɬɟɤɫɬ. ɉɪɨɟɤɰɢɢɬɟ ɧɚ ɫɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɧɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɫɟ ɜɢɞɥɢɜɢ ɢ ɩɪɟɤɭ ɧɚɲɢɬɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ ɧɚ ɤɨɢ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɢɦ ɟ ɩɨɫɜɟɬɟɧ ɫɨɨɞɜɟɬɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ. ɋɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɆɌɎ „ȼ.ɑɟɪɧɨɞɪɢɧɫɤɢ“ ɜɨ ɉɪɢɥɟɩ, Ɉɯɪɢɞɫɤɨ ɥɟɬɨ, Ɇɥɚɞɢɨɬ ɨɬɜɨɪɟɧ ɬɟɚɬɚɪ, Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɚɦɚɬɟɪɫɤɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɜɨ Ʉɨɱɚɧɢ, Ɇɚʁɫɤɢɬɟ ɨɩɟɪɫɤɢ ɜɟɱɟɪɢ... ɉɨɫɟɛɧɨ ɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɨ ɟ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɩɪɨɫɥɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɪɢɡɧɢɬɟ, ɨɞ ɟɞɧɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɢ ɤɪɭɰɢʁɚɥɧɢɬɟ ɫɥɭɱɭɜɚʃɚ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ. Ɉɜɚ ɩɪɜɨɬɨ ɫɟɤɚɤɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɩɪɟɜɢɪɚʃɚɬɚ ɜɨ ɧɚɲɚɬɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɤɭʅɚ ɜɨ ɟɞɟɧ ɩɨɞɨɥɝ ɩɟɪɢɨɞ, ɚ ɡɚ ɤɨɢ ɡɚ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɧɚɞɦɢɧɚɬɢ ɢ ɫɚɦɢɨɬ ɰɟɥɨɫɧɨ ɫɟ ɜɥɨɠɭɜɚ ɢ ɩɨɫɜɟɬɭɜɚ ɧɚɫɬɨʁɭɜɚʁʅɢ ɞɚ ɢɡɜɪɲɢ ɬ.ɧ. ɤɨɩɟɪɧɢɤɚɧɫɤɢ ɩɪɟɫɜɪɬ, ɫɟɤɨɝɚɲ ɭɜɟɪɟɧ, ɞɟɤɚ ɫɢɬɟ ɡɥɚ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɞɨɚɼɚɚɬ ɤɨɝɚ ɪɚɛɨɬɢɬɟ ɫɟ ɢɡɦɟɫɬɟɧɢ ɨɞ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢɨɬ ɤɨɥɨɫɟɤ, ɚ ɨɜɞɟ ɫɟɤɨɝɚɲ ɬɨɚ ɟ ɫɰɟɧɚɬɚ ɢ ɫɚɦɨ ɫɰɟɧɚɬɚ, ɤɨʁɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɬɜɪɞɢ, ɞɚ ɜɟɪɢɮɢɰɢɪɚ ɢɥɢ ɞɚ ɤɚɡɧɢ ɢɥɢ ɞɚ ɝɢ ɩɨɤɚɠɟ ɚɧɨɦɚɥɢɢɬɟ. ȿɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɢ ɧɟɦɚ. ɋɢɬɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ ɫɨ ɧɢɜɧɢɨɬ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬ ɧɚ ɧɚɫɬɚɧɭɜɚʃɟ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɫɰɟɧɫɤɢɨɬ ɠɢɜɨɬ ɢ ɨɩɫɬɨʁɭɜɚʃɟ ʁɚ ɫɜɟɞɨɱɚɬ ɩɪɟɦɢɟɫɬɚ ɞɟɤɚ ɫɚɦɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɨɬ ɩɪɢɫɬɚɩ ɫɟ ɝɚɪɚɧɰɢʁɚ ɡɚ ɭɫɩɟɯ ɢ      

ɪɚɫɬɟɠ, ɤɚɤɨ ɧɚ ɩɨɟɞɢɧɰɢɬɟ, ɬɚɤɚ ɢ ɧɚ ɚɧɫɚɦɛɥɢɬɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɬ. ɇɢɡ ɫɟɬɨ ɫɜɨɟ ɢɫɤɭɫɬɜɨ, ɚ ɤɨɟ ɜɨ ɨɜɚɚ ɤɧɢɝɚ ɤɭɥɦɢɧɢɪɚ ɟɞɧɚ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɩɨɟɧɬɢ ɟ ɬɨɤɦɭ ɩɨɬɫɟɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɮɚɤɬɨɬ ɤɨʁ ɱɟɫɬɨ ɫɟ ɡɚʂɛɨɪɚɜɚ, ɞɟɤɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ. Ɂɚ ɞɚ ɭɫɩɟɟ ɧɟɤɨʁɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ, ɩɪɨɟɤɬ, ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɫɥɨɠɚɬ ɦɧɨɝɭ ɤɚɦɱɢʃɚ ɜɨ ɦɨɡɚɢɤɨɬ ɲɬɨ ɜɨɨɩɲɬɨ ɧɟ ɟ ɥɟɫɧɚ ɢ ɟɞɧɨɫɬɚɜɧɚ ɪɚɛɨɬɚ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɡɚ ɦɧɨɝɭɦɢɧɚ ɢ ɬɚɝɚɲ ɢ ɫɟɝɚ ɬɚɚ ɨɫɬɚɧɭɜɚ ɧɟɪɟɲɥɢɜɚ ɟɧɢɝɦɚ. ɇɨ, ɧɟ ɢ ɡɚ Ɋɢɫɬɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɧɚ ɱɢʁ ɚɧɝɚɠɦɚɧ ɫɟ ɞɨɥɠɢ ɤɚɤɨ ɩɨɞɟɦɨɬ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɬɚɤɚ ɢ ɪɚɫɬɟɠɨɬ ɢ ɧɟɤɨɢ ɨɞ ɭɫɩɟɫɢɬɟ ɧɚ ɆɇɌ. Ɉɫɬɚɧɭɜɚ ɞɚ ɦɭ ɩɨɫɚɤɚɦɟ ɧɚ ɚɜɬɨɪɨɬ ɭɲɬɟ ɦɧɨɝɭ ɩɥɨɞɨɧɨɫɧɢ ɝɨɞɢɧɢ, ɞɨɬɨɥɤɭ ɩɨɜɟʅɟ ɲɬɨ ɢ ɫɚɦɢɨɬ ɧɚɜɟɫɬɭɜɚ, ɞɟɤɚ ɦɭ ɩɪɟɫɬɨɢ ɫɪɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɛɟɥɟɲɤɢɬɟ ɜɨɞɟɧɢ ɨɤɭɥɭ ɩɟɬ ɞɟɰɟɧɢɢ, ɤɨɢ ɫɟɤɚɤɨ ɩɨ ɫɜɨʁɨɬ ɤɚɪɚɤɬɟɪ, ɫɦɢɫɥɚ ɢ ɡɧɚɱɟʃɟ ɫɟ ɨɱɟɤɭɜɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɞɟɥɨ ɤɨɟ ʅɟ ɧɭɞɢ ɩɨɝɥɟɞ ɨɞ ɞɪɭɝ ɚɝɨɥ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟɝɨɜɚ ɢɫɩɨɜɟɞ. ɋɨ ɬɨɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɡɚɨɤɪɭɠɟɧɨ ɢ ɨɧɚɤɚ ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɨɬɨ ɞɟɥɨ ɫɨ ɤɨɟ Ɋɢɫɬɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ʁɚ ɡɚɞɨɥɠɭɜɚ ɧɚɲɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɚ, ɞɟɥɨ ɤɨɟ ʅɟ ɛɢɞɟ ɧɟɡɨɫɬɚɜɟɧ ɬɟɦɟɥɟɧ ɞɟɥ ɧɚ Ɍɟɚɬɚɪɫɤɢɨɬ ɦɭɡɟʁ ɜɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɤɚʁ ɧɚɫ. ɂ ɭɲɬɟ ɧɟɲɬɨ: ɫɟɤɨɟ ɧɚɪɟɞɧɨ ɩɪɨɭɱɭɜɚʃɟ ɢ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɜɨ ɞɨɦɟɧɨɬ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ʅɟ ɛɢɞɟ ɧɟɡɚɦɢɫɥɢɜɨ ɛɟɡ ɞɪɚɝɨɰɟɧɢɨɬ ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɧɚ Ɋɢɫɬɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, ɫɟɟɞɧɨ ɞɚɥɢ ɟ ɜɤɨɪɢɱɟɧɨ ɢɥɢ ɫɟ ɭɲɬɟ ɧɟ! ARS LONGA, VITA BREVIS! Ɍ.Ʉɭɡɦɚɧɨɜ

161


TEATARSKI GLASNIK ȱ

KNIGA OD KAPITALNO ZNA^EWE (Kon knigata Teatarot vo Makedonija od Risto Stefanovski)

Ʉɨɧ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɦɢɧɚɬɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ (2012 ɝ.) ɢɡɥɟɡɟ ɨɞ ɩɟɱɚɬ ɤɧɢɝɚɬɚ „Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ“ ɨɞ ɩɨɡɧɚɬɢɨɬ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɬɟɚɬɪɨɥ ɢ ɧɟɫɨɦɧɟɧɨ ɧɚʁɪɟɜɧɨɫɟɧ ɩɨɫɟɞɭɜɚɱ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢɬɟ ɡɛɢɞɧɭɜɚʃɚ ɤɚʁ ɧɚɫ – Ɋɢɫɬɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ. Ɉɜɚɚ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɢ ɦɨɲɧɟ ɤɨɪɢɫɧɚ ɤɧɢɝɚ ɟ ɢɝɬɟɝɪɚɥɟɧ ɞɟɥ ɨɞ ɫɟɪɢʁɚɬɚ ɬ.ɟ. ɟɞɢɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɟɞɟɧ ɢɦɩɨɡɚɧɬɟɧ ɩɪɨɟɤɬ ɤɨʁ ɝɨ ɤɨɦɩɥɟɬɢɪɚɚɬ ɫɨ ɞɜɚɧɚɟɫɟɬ ɬɨɦɚ ɫɨ ɮɚɫɰɢɧɚɧɬɧɚɬɚ ɛɪɨʁɤɚ ɨɞ ɨɤɨɥɭ 5000 ɩɟɱɚɬɟɧɢ ɫɬɪɚɧɢɰɢ ɜɨ ɩɨɝɨɥɟɦ ɮɨɪɦɚɬ ɧɚ ɢɡɞɚɧɢʁɚɬɚ. ɉɚɬɟɦ ɞɚ ɫɩɨɦɧɚɦ ɞɟɤɚ ɧɚ ɬɪɭɞɨɬ ɡɚ ɤɨʁ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɦɭ ɩɪɟɬɯɨɞɟɲɟ ɩɪɟɢɡɞɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɜɚɬɚ ɤɧɢɝɚ, ɞɨɩɨɥɧɟɧɚ ɫɨ ɛɥɢɡɭ 200 ɧɨɜɢ ɫɬɪɚɧɢɰɢ, ɫɨɡɧɚɧɢʁɚ, ɫɨɝɥɟɞɭɜɚʃɚ ɢ ɫɥ. ɇɚ ɬɨʁ ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɞɨɛɢ ɭɲɬɟ ɩɨɤɨɦɩɥɟɬɧɚ ɫɥɢɤɚ ɡɚ ɟɞɟɧ ɨɝɪɨɦɟɧ ɢ ɬɟɦɟɥɟɧ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɱɤɢ ɡɚɮɚɬ, ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧ ɡɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɤɪɚɬɤɨ ɜɪɟɦɟ, ɬ.ɟ. ɜɨ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ ɧɟɲɬɨ ɩɨɜɟʅɟ ɨɞ ɟɞɧɚ ɞɟɰɟɧɢʁɚ... Ɉɜɨʁ 12-ɬɢ ɩɨɫɥɟɞɟɧ ɬɨɦ ɫɩɨɦɟɧɚɬɚɬɚ ɟɞɢɰɢʁɚ, ɫɟ ɨɬɜɨɪɚ, ɚɤɨ ɬɚɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ ɫɨ ɭɜɨɞɧɢɨɬ ɬɟɤɫɬ ɩɨɞ ɧɚɫɥɨɜ „Ȼɢɨɝɪɚɮɢʁɚ“ ɨɞ ɩɟɪɨɬɨ ɧɚ ɪɟɧɨɦɢɪɚɧɢɨɬ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɩɢɫɚɬɟɥ ȼɚɫɢɥ Ɇɚɧɱɟɜ ɤɨʁ ɟ ɢ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬ ɧɚ ɤɧɢɝɚɬɚ, ɢ ɤɨʁ ɩɨɪɚɞɢ ɨɛɟɦɧɨɫɬɚ ɢ ɡɧɚɱɟʃɟɬɨ ɨɜɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɞɟɥɨ ɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɬ ɢ ɪɟɧɨɦɟɬɨ ɧɚ ɚɜɬɨɪɨɬ ɧɚ ɪɟɰɟɧɡɢʁɚɬɚ ɫɨ ɩɪɚɜɨ, ɫɟ ɱɢɧɢ, ɨɱɟɤɭɜɚɧɨ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɭɜɨɞɧɨ ɫɥɨɜɨ ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɨɨɩɲɢɪɧɨ, ɨɫɟɨɩɮɚɬɧɨ, ɩɨɜɟʅɟɫɥɨʁɧɨ... ɉɨɬɨɚ ɫɥɟɞɭɜɚ ɭɲɬɟ ɩɨɤɪɚɬɤɚɬɚ ɛɟɥɟɲɤɚ ɨɞ ɩɟɪɨɬɨ ɧɚ ɚɜɬɨɪɨɬ, ɜɨ ɤɨʁɚ ɬɨʁ, ɩɨɤɪɚʁɞɪɭɝɨɬɨ, ɝɨ ɧɚʁɚɜɭɜɚ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɨɜɨʁ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɟɧ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɱɤɢ ɡɚɮɚɬ. ɉɨɜɪɡɭɜɚʁʅɢ ɝɨ ɡɚɮɚɬɨɬ ɫɨ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɧɚ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɡɚɦɢɧɭɜɚʃɟ ɜɨ ɩɟɧɡɢʁɚ (1991 ɝɨɞ.). Ɉɜɚ ɡɧɚɱɟɲɟ ɞɟɤɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɚɜɬɨɪɨɜɨɬɨ ɢɫɰɪɩɧɨ ɢ ɬɟɦɟɥɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚʃɟ ɟ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɨɬ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɨɞ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ 80-ɬɟ ɢ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ 90-ɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɨɞ ɦɢɧɚɧɬɨɬɨ ɫɬɨɥɟɬɢɟ (1988-1991 ɝ.) – ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɦɨɲɧɟ ɛɭɪɧɢ ɢ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢ ɧɚɫɬɚɧɢ, ɧɚ ɩɚɞɨɜɢ ɢ ɫɬɚɝɧɚɰɢɢ, ɨɫɰɢɥɚɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɬɪɢɭɦɮɢ ɧɚ ɧɚɲɢɬɟ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɚɧɫɚɦɛɥɢ ɧɚ ɧɚʁɩɪɨɱɭɟɧɢɬɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ ɢ ɝɨɫɬɭɜɚʃɟ ɜɨ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ ɢ ɜɨ ɞɪɭɝɢɬɟ ɡɟɦʁɢ ɜɨ ɫɜɟɬɨɬ. Ɉɜɞɟ ɦɢɫɥɢɦɟ ɩɪɟɞ ɫɟ ɧɚ ɜɢɫɨɤɢɬɟ ɞɨɫɬɪɟɥɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɬɨ ɲɬɨ ɝɢ ɨɫɜɚɨɢʁɚ ɪɟɬɫɚɬɜɢɬɟ ɧɚ

ɆɇɌ (ɋɪɟʅɧɚ ɧɨɜɚ – 49), ɧɚ ɞɪɚɦɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ („Ʉɭɥɚ ȼɚɥɜɢɥɨɧɫɤɚ“ ɨɞ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ), ɞɜɟɬɟ ɜɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɧɤɨɜɫɤɢ, ɩɨɬɨɚ ɧɚ ɛɢɬɨɥɫɤɢɨɬ ɧɚɪɟɞɧ ɬɟɚɬɚɪ („ɐɪɧɚ ɞɭɩɤɚ“ ɨɞ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɚ ɜɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɝɨɫɬɢɧɨɬ ɨɞ Ɂɚɝɪɟɛ – Ȼɪɚɧɤɨ Ȼɪɟɡɨɜɚɰ ɢ „ɉɨɞɡɟɦɧɚ ɪɟɩɭɛɥɢɤɚ“ ɨɞ ȳɨɪɞɚɧ ɉɥɟɜɧɟɲ ɧɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ ȼɥɚɞɨ ɐɜɟɬɚɧɨɜɫɤɢ) ɢ.ɬ.ɧ. ȼɨ ɨɜɨʁ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɩɨɫɟɛɧɨ ɜɨ ɤɧɢɝɚɬɚ ɫɟ ɨɞɛɟɥɟɠɚɧɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɟ ɨɩɢɲɚɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ ɡɚ ɭɤɢɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ Ʉɭɦɚɧɨɜɨ ɢ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɜɨ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɨɬɜɨɪɟɧ ɦɭɥɬɢɦɟɞɢʁɚɥɟɧ ɬɟɚɬɚɪ...

Ʉɚɤɨ ɢ ɜɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɬɟ ɤɧɢɝɢ ɩɨɞ ɡɚɟɞɧɢɱɤɢ ɧɚɫɥɨɜ – „Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ“, ɬɚɤɚ ɢ ɜɨ ɨɜɨʁ ɩɨɫɥɟɞɟɧ ɬɨɦ. Ɋɢɫɬɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɩɨɧɭɞɭɜɚ ɝɨɥɟɦ ɢ ɛɨɝɚɬ ɫɩɟɤɬɚɪ ɧɚ ɬɟɦɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚ ɢɫɤɚɡɢ ɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪɢ, ɧɚɜɥɟɝɭɜɚʁʅɢ ɧɚ ɬɨʁ ɧɚɱɢɧ ɜɨ ɫɪɰɟɜɢɧɚɬɚ ɧɚ ɧɚʁɝɨɥɟɦɢɨɬ ɛɪɨʁ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɡɛɢɞɧɭɜɚʃɚ ( ɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ)... ɋɨɫɟɦɚ ɟ ɪɚɡɛɢɪɥɢɜɨ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɲɬɨ ɨɜɚɚ ɤɧɢɝɚ ɤɚɤɨ ɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɬɟ ɤɧɢɝɢ ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɦɟɫɬɨ ɡɚɡɟɦɚ ɬɟɤɨɜɧɚ162


TEATARSKI GLASNIK ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɚɧɢɬɟ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ ɢ ɚɦɚɬɟɪɫɤɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɫɰɟɧɢ, (ɧɨ ɧɟ ɢ ɫɚɦɨ ɬɢɟ). ȼɚɤɜɚɬɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɢ ɧɟ ɟ ɜɨɨɩɲɬɨ ɫɥɭɱɚʁɧɚ ɚɤɨ ɫɟ ɡɧɚɟ ɚɜɬɨɪɨɜɚɬɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɧɨɫɬ ɡɚ ɬɨɚ ɞɟɥɨ „Ɍɟɚɬɚɪɨɬ ɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɬɨ ɦɟɫɬɨ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɪɟɲɚɜɚɚɬ ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ“... ɉɪɢɬɨɚ, Ɋɢɫɬɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɧɟ ɝɢ ɡɚɨɛɢɤɨɥɭɜɚ ɧɢ ɩɨɥɟɦɢɱɧɢɬɟ ɬɨɜɨɜɢ. Ɍɨʁ ɫɩɭɲɬɚ ɞɥɚɛɨɤɢ ɫɨɧɞɢ ɤɨɝɚ ɫɟ ɜɨ ɩɪɚɲɚʃɟ ɦɧɨɝɭ ɞɪɭɝɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɞ ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ, ɨɫɥɨɜɟɧɢ ɧɚʁɱɟɫɬɨ ɨɞ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɬɟ ɢ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɪɨ ɪɚɫɩɚɼɚʃɟɬɨ ɧɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚɬɚ ɡɚɟɞɧɢɰɚ, ɲɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɲɟ ɞɚ ɧɟɦɚ ɦɨɲɧɟ ɫɟɪɢɨɡɧɢ ɢɦɩɥɢɤɚɰɢɢ. ɂɧɚɤɭ, ɡɚ ɦɨɲɧɟ ɡɧɚɱɚɟɧ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɧɚ ɨɜɚɚ ɧɚʁɧɨɜɚ ɤɧɢɨɝɚ ɧɚ Ɋɢɫɬɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɝɢ ɫɦɟɬɚɦ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɦɢɧɢ – ɩɨɪɬɪɟɬɢɬɟ ɧɚ ɩɨɱɢɧɚɬɢɬɟ ɜɢɞɧɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɬɜɨɪɰɢ ɨɞ ɧɚʁɪɚɡɥɢɱɟɧ ɩɪɨɮɢɥ ɤɚʁ ɧɚɫ, ɚ ɜɨ ɧɢɲɬɨ ɩɨɦɚɥ ɛɪɨʁ ɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɤɨɢ ɧɢ ɜɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɬɟ ɤɧɢɝɢ ɧɟ ɨɫɬɚɧɟɚ ɧɟɡɚɛɟɥɟɠɚɧɢ, ɧɨ ɜɨ ɟɞɟɧ ɫɬɪɨɝɨ ɥɚɩɢɞɚɪɟɧ ɧɚɱɢɧ, ɫɨ ɫɚɦɨ ɟɞɧɚ ɢɥɢ ɧɟɤɨɥɤɭ ɪɟɱɟɧɢɰɢ. Ɉɞɟʁʅɢ ɩɨ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɧɚ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɤɨɢ ɫɟ ɡɚɞɪɠɭɜɚ ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɚɜɬɨɪ, ɧɟ ɟ ɦɧɨɝɭ

ɬɟɲɤɨ ɞɚ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢ ɦɨɲɧɟ ɨɛɢɥɧɨɬɨ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɬɟɤɨɜɧɚɬɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɤɪɢɬɢɤɚ, ɤɨʁɚ ɫɨ ɢɧɤɨɪɩɨɪɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɚɜɬɨɪɨɜɢɨɬ ɞɧɟɜɧɢɤ, ɜɨɞɟɧ ɫɨ ɞɟɰɟɧɢɢ ɧɚɧɚɡɚɞ, ɭɲɬɟ ɧɚ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚɬɚ ɤɚɪɢɟɪɚ ɧɚ Ɋɢɫɬɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ, ɚ ɢ ɩɪɟɞ ɬɨɚ, ʁɚ ɩɪɚɜɢ ɤɧɢɝɚɬɚ ɦɧɨɝɭ ɩɨɫɟɨɩɮɚɬɧɚ, ɩɨɤɨɧɤɪɟɬɧɚ, ɩɨɡɚɨɤɪɭɠɟɧɚ, ɩɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ. Ɉɜɨʁ ɧɚʁɧɨɜ ɬɟɦɟɥɟɧ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɱɤɢ ɚɧɝɚɠɦɚɧ ɧɚ Ɋɢɫɬɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ ɟ ɡɛɨɝɚɬɟɧ ɢ ɫɨ ɜɨɨɛɢɱɚɟɧɢɨɬ ɢɧɞɟɤɫ ɧɚ ɢɦɢʃɚ, ɞɟɥɚ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ, ɲɬɨ ɧɟ ɛɟɲɟ ɫɥɭɱɚʁ ɫɨ ɧɟɤɨɢ (ɟɞɧɚ ɢɥɢ ɞɜɟ) ɩɨɪɚɧɟɲɧɢ ɤɧɢɝɢ ɨɞ ɨɜɚɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɟɞɢɰɢʁɚ, ɚ ɡɚɜɪɲɭɜɚ ɫɨ ɚɜɬɨɪɨɜɨɬɨ ɨɛɪɚʅɚʃɟ ɧɚɫɥɨɜɟɧɨ ɤɚɤɨ „Ⱦɟɧɨɬ ɧɚ ɦɨɟɬɨ ɩɟɧɡɢɨɧɢɪɚʃɟ“, ɲɬɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɢɧɬɢɦɟɧ ɦɨɧɨɥɨɝ ɡɚ ɭɛɚɜɢɬɟ ɫɬɪɚɧɢ, ɧɨ ɢ ɡɚ ɬɟɲɤɢɬɟ ɦɢɝɨɜɢ ɜɨ ɠɢɜɨɬɨɬ, ɡɚ ɩɪɢʁɚɬɟɥɢɬɟ ɢ ɧɚʁɛɥɢɫɤɢɬɟ ɜɨ ɫɟɦɟʁɫɬɜɨɬɨ ɢ ɫɥ. ɋɨɫɟɦɚ ɧɚɤɭɫɨ, ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɟɞɟɧ ɦɨɲɧɟ ɪɟɫɩɟɤɬɚɛɢɥɟɧ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɱɤɢ ɬɪɭɞ, ɧɚ ɤɨʁ ɦɭ ɩɪɢɩɚɼɚ ɡɚɫɥɭɠɟɧɨ ɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɦɟɫɨ ɜɨ ɧɚɲɚɬɚ ɦɥɚɞɚ ɢ ɤɪɟɜɤɚ ɬɟɚɬɪɨɥɨɝɢʁɚ. ɂɜɚɧ ɂɜɚɧɨɜɫɤɢ

Ɋɢɫɬɨ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɢ

163


TEATARSKI GLASNIK ȱ D-r Sowa Zdravkova Xeparoska

PITORESKTNO PATUVAWE NIZ SVETOT NA TANCOT (kon promocijata na knigata MAKEDONSKATA BALETSKA SCENA od EMILIJA XIPUNOVA) ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɨɬ ɮɢɥɨɡɨɮ Ɏɪɢɞɪɢɯ ɇɢɱɟ1 ɤɨʁ ɜɨ ɞɟɥɨɬɨ „Ɋɚɼɚʃɟ ɧɚ ɬɪɚɝɟɞɢʁɚɬɚ“ ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚ „ɍɦɟɬɧɨɫɬ ɢ ɫɚɦɨ ɭɦɟɬɧɨɫɬ.“ Ɍɚɚ ɟ ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɤɨɟ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɠɢɜɨɬ, ɤɨʁɚ ɧɟ ɧɚɜɟɞɭɜɚ ɞɚ ɝɨ ɡɚɫɚɤɚɦɟ ɠɢɜɨɬɨɬ, ɬɚɚ ɟ ɨɝɪɨɦɟɧ ɩɪɢɞɜɢɠɭɜɚɱ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ.ɂɦɟɧɨ ɩɚɬɨɬ ɤɨʁ ɝɨ ɨɞɛɪɚ ɝ-ɼɚ ȹɢɩɭɧɨɜɚ ɟ ɦɧɨɝɭɤɪɚɬɧɨ ɢ ɫɭɲɬɢɧɫɤɢ ɩɨɜɪɡɚɧ ɫɨ ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ. ɇɚʁɩɪɜɢɧ ɤɚɤɨ ɧɟʁɡɢɧ ɞɢɪɟɤɬɟɧ ɧɨɫɢɬɟɥ, ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ, ɩɨɬɨɚ ɜɨ ɭɥɨɝɚ ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝ, ɡɚ ɜɨ ɟɞɟɧ ɞɨɥɝ ɩɟɪɢɨɞ ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɟ ɟɞɟɧ ɨɞ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢɬɟ, ɧɚʁɤɨɧɡɢɫɬɟɧɬɧɢɬɟ ɢ ɫɨ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɧɚʁɩɨɫɜɟɬɟɧɢɬɟ ɩɪɨɫɥɟɞɭɜɚɱɢ. ɇɨ ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ ɡɚ ɤɨʁɚ ɩɢɲɭɜɚɲɟ ɇɢɱɟ ɢɦɚ ɟɞɧɚ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ʁɚ ɢɡɞɜɨʁɭɜɚ ɨɞ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ,ɚ ɬɨɚ ɟ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɬɟɦɩɨɪɚɥɧɨɫɬ. ɋɭɞɛɢɧɚɬɚ ɧɚ ɫɢɬɟ ɫɰɟɧɫɤɢ, ɢɡɜɟɞɭɜɚɱɤɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨ ɢ ɬɚɧɰɨɬ ɟ ɬɨɚ ɲɬɨ ɬɨʁ ɡɝɚɫɧɭɜɚ ɫɨ ɫɩɭɲɬɚʃɟɬɨ ɧɚ ɡɚɜɟɫɚɬɚ. ɉɨɬɨɚ ɢɫɬɢɨɬ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɞɚ ɠɢɜɟɟ ɜɨ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɪɟɰɟɧɡɢɢ, ɨɫɜɪɬɢ,ɫɧɢɦɤɢ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ.ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɞɚ ɫɟ ɨɫɬɚɜɢ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢ ɬɪɚɝ ɢ ɞɚ ɫɟ ɡɚɱɭɜɚ ɞɟɥɨɬɨ ɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬ ɧɚ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɫɰɟɧɫɤɢɬɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ,ɧɢɜɧɢɬɟ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɫɟ ɪɟɦɢɧɢɫɰɟɧɰɢʁɚ ɧɚ ɫɰɟɧɫɤɢɬɟ ɢɡɜɟɞɛɢ. Ƚɨɞɢɧɢɬɟ ɧɚ ɛɚɥɟɬɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɜɨ ɨɜɨʁ ɦɨɦɟɧɬ ɫɟ ɫɜɟɞɭɜɚɚɬ ɧɚ ɞɪɚɝɨɰɟɧɢɨɬ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɧɚ ɪɟɰɟɧɡɢɪɚɧɢ ɞɟɥɚ ɢ ɟɜɟ ɜɚɤɚ ɪɟɬɤɢɬɟ, ɧɨ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɨ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɢɡɞɚɧɢʁɚ ɤɚɤɨ ɨɜɚɚ ɤɧɢɝɚ ɤɨʁɚ ʁɚ ɩɪɨɦɨɜɢɪɚɦɟ ɜɟɱɟɪɜɚ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɤɨʁɚ ɩɨɦɥɚɞɚɬɚ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚ ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ ɫɥɢɤɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁɧɚɬɚ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢʁɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɛɚɥɟɬ ɢ ɧɟʁɡɢɧɢɬɟ ɝɥɚɜɧɢ ɱɢɧɢɬɟɥɢ.ȿɦɢɥɢʁɚ ȹɢɩɭɧɨɜɚ ɟ ɟɞɟɧ ɨɞ ɪɟɬɤɢɬɟ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɢ ɤɨʁ ɜɨ ɬɟɤ ɧɚ ɞɨɥɝɢ ɞɟɫɟɬɥɟɬɢʁɚ ɧɚʁɩɪɜɢɧ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɢ-

ɉɪɟɞ ɞɚ ɡɚɩɨɱɧɚɦ ɞɚ ɝɨɜɨɪɚɦ ɡɚ ɫɚɦɚɬɚ ɤɧɢɝɚ ɞɨɡɜɨɥɟɬɟ ɦɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɬɫɟɬɚɦ ɧɚ ɦɨɢɬɟ ɩɪɜɢ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɫɨ ɝ-ɼɚ ȹɢɩɭɧɨɜɚ.ȳɚɫ ɛɟɜ ɭɱɟɧɢɱɤɚ ɜɨ ɛɚɥɟɬɫɤɨɬɨ ɭɱɢɥɢɲɬɟ ɤɨɝɚ ɡɚ ɩɪɜ ɩɚɬ ɞɨʁɞɟ ɟɞɧɚ ɝɨɫɩɨɼɚ ɤɨʁɚ ɮɚɫɰɢɧɢɪɚɲɟ ɫɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɟɥɟɝɚɧɰɢʁɚ, ɥɟɫɧɨɬɢʁɚ ɜɨ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚɬɚ, ɲɢɪɨɤɚ ɧɚɫɦɟɜɤɚ ɢ ɩɨɡɢɬɢɜɟɧ ɫɬɚɜ. ɇɟʁɡɢɧɢɬɟ ɡɚɛɟɥɟɲɤɢ ɩɨ ɩɨɜɨɞ ɧɚɲɢɬɟ ɢɡɜɟɞɛɢ ɛɟɚ ɫɟɤɨɝɚɲ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢ, ɤɨɝɚ ɬɪɟɛɚɲɟ ɤɪɢɬɢɱɤɢ, ɢɫɥɤɭɱɢɬɟɥɧɨ ɩɨɥɟɡɧɢ, ɧɨ ɢɫɤɚɠɚɧɢ ɫɨ ɦɧɨɝɭ ɬɚɤɬ ɢ ɭɦɟɲɧɨɫɬ. Ɇɟɧɟ ɬɨʁ ɩɪɢɨɞ ɧɚ ɝ-ɼɚ ȹɢɩɭɧɨɜɚ ɦɟ ɮɚɫɰɢɧɢɪɚɲɟ ɢ ɧɚɲɢɬɟ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɢ ɞɪɭɠɛɚ ɢ ɩɨɤɪɚʁ ɪɚɡɥɢɤɚɬɚ ɜɨ ɝɨɞɢɧɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢʁɚ ɢ ɩɨ ɦɨɟɬɨ ɡɚɜɪɲɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɬɭɞɢɢɬɟ ɜɨ Ɇɨɫɤɜɚ ɢ ɜɨ ɝɨɞɢɧɢɬɟ ɧɚ ɝɪɚɞɟʃɟ ɧɚ ɚɤɚɞɟɦɫɤɚ ɤɚɪɢɟɪɚ.

ȿɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɝ-ɼɚ ȹɢɩɭɧɨɜɚ ɟ ɨɫɨɛɚ ɨɞ ɤɨʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɭɱɢ ɦɧɨɝɭ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ, ɬɭɤɭ ɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ. Ⱥ ɤɨɝɚ ɫɦɟ ɜɟʅɟ ɤɚʁ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɟɥɚɰɢʁɚ ɦɟɼɭ ɠɢɜɨɬɨɬ ɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬ, ʅɟ ɝɨ ɰɢɬɢɪɚɦ

1

Fridrih Nice (2004) “Umetnost tragedije”u Filozofija Pozorista Red. Radoslav Lazic, str. 73-77

164

u

rogjenju


TEATARSKI GLASNIK ȱ ɬɟ ɧɚ ɇɨɜɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɩɨɬɨɚ ɜɨ ɍɬɪɢɧɫɤɢ ɜɟɫɧɢɤ ɢ ɫɬɪɭɱɧɢɬɟ ɫɩɢɫɚɧɢʁɚ Ʉɭɥɬɭɪɟɧ ɠɢɜɨɬ, Ɇɭɡɢɤɚ, Ɍɟɚɬɚɪɫɤɢ ɝɥɚɫɧɢɤ ɢ ɫɬɪɚɧɫɤɢɨɬ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɢɪɚɧ ɛɚɥɟɬɫɤɢ ɦɚɝɚɡɢɧ Ɉɪɤɟɫɬɪɚ ɩɟɞɚɧɬɧɨɢ ɰɟɥɨɫɧɨ ɩɪɟɞɚɞɟɧɨ ɝɨ ɛɟɥɟɠɟɲɟ ɫɟɤɨʁ ɧɚɫɬɚɩ ɤɨʁ ɛɟɲɟ ɩɨɜɪɡɚɧ ɫɨ ɬɚɧɰɨɬ.Ɍɚɚ ɟ ɧɟɭɦɨɪɟɧ ɛɨɪɟɰ ɢ ɟɦɢɫɚɪ ɜɨ ɩɪɨɦɨɜɢɪɚʃɟ ɧɚ ɬɚɧɰɨɜɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɜɨ ɧɚɲɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ, ɞɚ ɧɟ ɝɢ ɡɚɛɨɪɚɜɚɦ ɫɬɨɬɢɧɚɬɚ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɫɤɢ ɟɞɢɧɢɰɢ ɡɚ ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢɬɟ ɧɚ Ⱦɟɬɫɤɚ ɪɚɞɨɫɬ, ɍɬɪɢɧɫɤɢ ɜɟɫɧɢɤ ɢ ɆȺɇɍ. ɂɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɢɨɬ ɫɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ɬɚɧɰɨɬ ɩɨɞɝɨɬɜɟɧ ɡɚ ɆɌȼ ɧɚ ɤɨʁ ɦɨɠɟ ɞɚ ɧɢ ɩɨɡɚɜɢɞɚɬ ɢ ɩɨɝɨɥɟɦɢɬɟ Ɍȼ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɇɨ ɩɨɤɪɚʁ ɬɨɚ ɬɚɚ ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɨ ɝɨɜɨɪɢ, ɫɟ ɡɚɥɚɝɚ ɢ ɝɨ ɚɤɬɭɟɥɢɡɢɪɚ ɬɚɧɰɨɬ ɜɨ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɬɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɢ, ɜɨ ɫɬɪɭɱɧɢɬɟ ɩɨɥɟɦɢɤɢ, ɜɨ ɫɟɤɨʁɚɧ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɥɢɤɚ. ȼɨ ɨɜɚɚ ɤɧɢɝɚ ɧɚ ɨɤɨɥɭ 400 ɫɬɪɚɧɢɰɢ ɟ ɢɫɩɟɱɚɬɟɧ ɫɟɥɟɤɬɢɪɚɧ ɞɟɥ ɨɞ ɰɟɥɨɤɭɩɧɢɨɬ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɫɨ ɤɨʁ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚ ɚɜɬɨɪɨɬ ɛɢɞɟʁʅɢ ɫɩɨɪɟɞ ɨɛɟɦɨɬ ɬɨʁ ɧɟ ɛɟɲɟ ɦɨɠɧɨ ɰɟɥɨɫɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɦɟɫɬɢ ɜɨ ɟɞɧɚ ɤɧɢɝɚ, ɲɬɨ ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚ ɞɟɤɚ ɨɱɟɤɭɜɚɦɟ ɜɬɨɪ ɞɟɥ ɨɞ ɨɜɨʁ ɨɩɭɫ.ȼɨ ɤɧɢɝɚɬɚ ɦɨɲɧɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɫɟ ɪɚɫɩɨɪɟɞɟɧɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢɬɟ ɩɨɦɟɫɬɟɧɢ ɜɨ ɧɟɤɨɥɤɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ – ɛɚɥɟɬ ɜɨ XX ɜɟɤ , ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɛɚɥɟɬɫɤɚ ɫɰɟɧɚ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɝɨɫɬɭɜɚʃɚ ɢɬɧ ɲɬɨ ɦɭ ɞɨɡɜɨɥɭɜɚ ɧɚ ɱɢɬɚɬɟɥɨɬ ɥɟɫɧɨ ɞɚ ɫɟ ɞɜɢɠɢ ɧɢɡ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɬ.Ⱥɜɬɨɪɨɬ ɧɟ ɫɟ ɨɝɪɚɧɢɱɭɜɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɧɚ ɞɟɥɨɬ ɧɚ ɤɥɚɫɢɱɧɚɬɚ ɢɡɜɟɞɛɚ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɦɟɼɭ ɩɪɜɢɬɟ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɞɚ ʁɚ ɩɪɨɦɨɜɢɪɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚɬɚ ɬɚɧɰɨɜɚ ɟɫɬɟɬɢɤɚ ɢ ɞɚ ɝɨ ɢɫɤɚɠɭɜɚ ɫɜɨʁɨɬ ɫɬɚɜ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɧɟɚ. ȿɦɢɥɢʁɚ ȹɢɩɭɧɨɜɚ ɟ ɫɟɫɬɪɚɧ ɛɚɥɟɬɫɤɢ ɤɪɢɬɢɱɚɪ ɤɨʁ ɫɨ ɫɜɨɟɬɨ ɩɟɪɨ ɝɢ ɡɚɮɚʅɚ ɫɢɬɟ ɞɭɪɢ ɢ ɯɢɛɪɢɞɧɢ ɮɨɪɦɢ ɤɨɢ ɜɨ ɫɟɛɟ ɝɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɚɬ ɬɚɧɰɨɬ ɧɚ ɧɚʁɪɚɡɥɢɱɟɧ ɧɚɱɢɧ, ɲɬɨ ɧɟ ɟ ɬɚɤɚ ɱɟɫɬɚ ɩɨʁɚɜɚ ɧɚ ɨɜɢɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢ. ɇɟʁɡɢɧɢɬɟ ɩɢɲɚɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɭɜɚɚɬ ɞɚ ɞɨɛɢɟɦɟ ɜɚɥɢɞɧɚ ɢ ɜɢɫɨɤɨɫɨɮɢɫɬɢɰɢɪɚɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɡɚ ɞɟɥɨɬɨ ɜɟɞɧɚɲ ɩɨ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɢɡɜɟɞɛɚ, ɧɨ ɢ ɨɞ ɟɞɧɚ ɜɪɟɦɟɧɫɤɚ ɞɢɫɬɚɧɰɚ ɞɚ ɫɨɡɞɚɞɟɦɟ ɤɨɩɥɟɬɧɚ ɫɥɢɤɚ ɢ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɨɜɢɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɞɚ ɢɡɜɪɲɢɦɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɨɞɞɟɥɧɢ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ. ɋɟɤɨɝɚɲ ɞɥɚɛɨɤɨɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨ, ɜɨ ɫɟɤɨʁ ɬɟɤɫɬ, ɤɪɢɬɢɤɚ, ɩɨɪɬɪɟɬ ɫɟ ɤɪɢɟ ɟɞɧɚ ɩɪɢɤɚɡɧɚ ɡɚ ɬɚɧɰɨɬ. ɉɪɨɮɟɫɨɪ ȳɟɥɟɧɚ Ʌɭɠɢɧɚ2 ɢɫɬɚɤɧɭɜɚ: „ɇɚɦɟɫɬɨ ɫɨ ɫɬɨɩɟɪɢɰɚ ɢ ɫɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪ, ɬɚɚ (ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ, ɨɞ-

ɧɨɫɧɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ – ɚɜɬ. ɡɚɛɟɥɟɲɤɚ) ɜɪɟɦɟɬɨ ɝɨ ɦɟɪɢ, ɩɪɟɦɟɪɭɜɚ, ɨɫɜɨʁɭɜɚ, ɨɞɪɟɞɭɜɚ ɢ ɝɨ

ɩɨɛɟɞɭɜɚ – ɫɨ ɱɭɜɫɬɜɚ. ɉɪɨɮɟɫɨɪ ȳɟɥɟɧɚ Ʌɭɠɢɧɚ ɢɫɬɚɤɧɭɜɚ: „ɇɚɦɟɫɬɨ ɫɨ ɫɬɨɩɟɪɢɰɚ ɢ ɫɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪ, ɬɚɚ (ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ – ɚɜɬ. ɡɚɛɟɥɟɲɤɚ) ɜɪɟɦɟɬɨ ɝɨ ɦɟɪɢ, ɩɪɟɦɟɪɭɜɚ, ɨɫɜɨʁɭɜɚ, ɨɞɪɟɞɭɜɚ ɢ ɝɨ ɩɨɛɟɞɭɜɚ – ɫɨ ɱɭɜɫɬɜɚ. ɋɟɤɨʁ ɬɟɤɫɬ ɩɨɬɩɢɲɚɧ ɨɞ ȿɦɢɥɢʁɚ ȹɢɩɭɧɨɜɚ ɟ ɪɚɫɤɚɠɚɧ ɫɨ ɦɧɨɝɭ ʂɭɛɨɜ, ɬɚɚ ɫɟɤɨɝɚɲ ɤɪɟɢɪɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢ ɱɭɜɫɬɜɚ.Ɉɧɚ ɲɬɨ ɝɨ ɫɩɨɦɟɧɚɜ ɧɚ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɨɞ ɦɨɟɬɨ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɝ-ɼɚ ȹɢɩɭɧɨɜɚ ɟ ɫɟɤɨɝɚɲ ɢɫɤɪɟɧɚ, ɟɥɨɤɜɟɧɬɧɚ, ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɚ, ɧɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ʁɚ ɢɫɤɚɠɭɜɚ ɫɨ ɨɞɛɪɚɧɢ ɡɛɨɪɨɜɢ ɢ ɦɧɨɝɭ ɭɦɟɲɧɨɫɬ ɲɬɨ ɩɨɫɬɚɧɚ ɧɟʁɡɢɧ ɡɚɲɬɢɬɟɧ, ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɥɢɜ ɡɧɚɤ. Ɍɚɚ ɦɨɞɟɥɢɪɚ ɩɪɢɤɚɡɧɢ ɤɨɢ ɩɪɢɜɥɟɤɭɜɚɚɬ ɢ ɢɧɬɪɢɝɢɪɚɚɬ, ɞɭɪɢ ɢ ɤɨɝɚ ɜɨ ɧɢɜ ɩɪɨɜɟʁɭɜɚ ɤɪɢɬɢɱɤɚ ɧɨɬɚ. Ɍɨɚ ɟ ɪɟɬɤɨɫɬ, ɧɨ ɜɨɟɞɧɨ ɢ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢʁɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɚɜɬɨɪ.ɂɦɟɧɨ ɫɢɬɟ ɨɜɢɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɢ ʁɚ ɢɡɞɜɨʁɭɜɚɚɬ ɝ-ɼɚ ȹɢɩɭɧɨɜɚ ɢ ɝɨ ɩɪɚɜɚɬ ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɨɩɭɫ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɥɢɜ ɢ ɨɫɨɛɟɧ. ɉɨɪɚɞɢ ɬɨɚ ɢɫɤɪɟɧɨ, ɬɨɩɥɨ ɢ ɨɞ ɫɟ ɫɪɰɟ ȼɢ ʁɚ ɩɪɟɩɨɪɚɱɭɜɚɦ ɤɧɢɝɚɬɚ ɤɨʁɚ ɟ ɩɢɬɨɪɟɫɤɬɧɨ ɩɚɬɭɜɚʃɟ ɧɢɡ ɫɜɟɬɨɬ ɧɚ ɬɚɧɰɨɬ. Ⱦ-ɪ ɋɨʃɚ Ɂɞɪɚɜɤɨɜɚ ȹɟɩɚɪɨɫɤɚ

2

Ʌɭɠɢɧɚ ȳɟɥɟɧɚ (20070) „Recor data Armonia ɢɥɢ, ɬɟɚɬɪɚɥɢɤɚɬɚ ɧɚ ɉɟɬɚɪ ɋɟɥɟɧ“ – ɜɨɜɟɞ ɜɨ ɞɨɛɚ ɧɚ ɪɟɠɢʁɚɬɚ ɉɟɬɚɪ ɋɟɥɟɧ, ɋɤɨɩʁɟ: Ɇɚɬɢɰɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɫɬɪ. I - XIII

165


BALET

Aleksandar Haximanov ,elektroin`enerot kako baletski umetnik’

Ɉɞ I – ɬɟ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɜɨ ɛɚɥɟɬɫɤɨɬɨ ɭɱɢɥɢɲɬɟ ɩɟɞɚɝɨɝ Ⱥɧɚɥɢɡɟ Ⱥɫɦɚɧ ɫɟɤɪɟɬɚɪɤɚ Ⱦɚɧɢɰɚ ȳɚɧɟɜɚ ɞɟɬɟ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ɏɚʇɢɦɚɧɨɜ  Za vreme na {koluvaweto vo Baletskoto u~ili{te, onoa prvoto, zabele`av edno mom~e od okolu 8 do 9 godini, koe si igra{e niz site prostorii vo u~ili{teto, no najve}e vo dvorot. Koga vlegov vo kancelarijata kaj sekretarkata, Danica ȳɚɧɟɜɚ, nie u~enicite ja vikavme ‘tetka Danica’ za da mi dade meki ko`eni patiki za ve`bawe, so koi u~ili{teto besplatno ne snabduva{e, go zabele`av mom~eto pokraj nea. „^ie e ova dete?” ja pra{av. „Toa e mojot sin”, mi odgovori mo{ne gordo. „Kako se vika{?” go zapra{av deteto, koe stoe{e srame`livo, no gordo i koe be{e slabi~ko so golemi okrugli o~i kako xamlii, a kolenicite mu bea odrani od pa|aweto vo detskata palavost. „Aleksandar”, odgovori samouvereno. „U~i{ li balet?” povtorno go pra{av, a toj bez odgovor istr~a niz vratata nadvor vo dvorot. „]e u~i sega od septemvri”, odgovori majka mu za nego.Ottoga{ dolgo ne bev go videla mom~eto i koga ve}e kako vrabotena vo teatarot, posle ve`bite vo pauzata dorabotuvav nekoi elementi, vo salata vleze edno mom~e so ubavi sini o~i i vita stava, poradi {to mi ostavi vpe~atok na prekrasno, moderno mom~e. „Koj e toj?” zapra{av. „Toa e Aco, na tetka Danica”, mi odgovorija. Bev zate~ena od ubavinata na mladiot baletan, koj imponira{e vo sredinata. Si pomisliv, „kolku li e sega gorda tetka Danica?” Vo me|usebnite razgovori go zapra{av Aco, dali }e ostane kaj nas vo Baletot, a toj povtorno samouvereno re~e: „ Ne, samo privremeno, zo{to }e bidam in`ener.” Tancuva{e so nas vo Baletot i poleka napreduva{e, koga eden den odekna vesta deka Aco i Jagoda (kole{ka i ve}e solistka) se vqubeni. Mi be{e milo i me raduva{e pomislata na nivnata mlade{ka qubov, vo koja si najdoa mnogu zaedni~ko. 166


BALET

Vo baletskiot kolektiv se najde privremeno, za da ostane zasekoga{. Ne nao|aj}i sili da go napu{ti `ivotot na baletskiot umetnik, ostanuva da go izodi patot na makotrpnite zalo`bi i odrekuvawa, patot na potta proleana po nego, patot na bolkite vo muskulite {to bavno stivnuvaa. Kultiviraniot odnos kon sredinata go napravi prepoznatliv, dodeka odgovornosta i profesionalnosta mu bea verni pridru`nici {to zemaa u~estvo vo kreiraweto na scenata. Aleksandar Haximanov tancuva{e i sozdade ubavi solisti~ki ostvaruvawa vo razli~ni stilovi vrz klasi~na osnova. Tancuva{e vo site pretstavi na repertoarot, a prva solo izvedba mu be{e {panskata igra Fandango vo baletot „Don Kihot” (1972) za koja partnerka mu be{e tancevalnata Liljana Batalakova. Vo negovoto dosie kako pozna~ajni ulogi ostanuvaat zabele`ani: Grozdan vo „Kikoteweto na Grozdana” (1974), Vals na proletta vo „[trausijada” (1976), solo vo „Bolero” (1976), Svr{enikot vo „Pesna nad pesnite” (1977), Satir vo „Valpurgiska no}” (1978), Gr~ka igra (1969) i Marko vo „Ohridska legenda” (1979), vo „Poema” (1979), Grofot vo „Mirandolina” (1979), Ov~ar~eto vo „Labin i Dojrana” (1980), „Adaxo” od Ha~aturjan vo koncertna izvedba (1980), Germanecot vo „Toa e ~ovek” (1981), Stojan vo „Kara Mita” (1981), Vezirot i Ferhad vo „Legenda za qubovta” (1983), Hilarion vo „@izel” (1984), Kolas vo „\avolesta devojka” (1984), Espada vo „Don Kihot” (1985), Okupator vo „Tan~arka” (1985), Silixijata vo „Vozovi” (1985), Pas de trois vo „Lebedovo ezero” (1986), Ivo vo „Dubrovni~ka legenda” (1986), Tibald vo „Romeo i Julija” (1987), Don Kihot vo „Don Kihot” i dr. Kritikata dava laskavi ocenki za izvedbata na pogolem del od negovite likovi.

„ɋɩɚɪɬɚɤ“ ȳɚɝɨɞɚ ɋɥɚɧɟɜɚ, Ⱥ. ɏɚʇɢɦɚɧɨɜ 

 Umetni~ko dosie Aleksandar Haximanov e roden vo 1948 godina vo Skopje. Vo MNT e od 1969 do 1997 godina, solist vo ansamblot, pedagog vo u~ili{te, direktor na Baletot od 1989 do 1993 godina i kako takov e zna~aen po toa {to ovozmo`uva pojava na pove}e mladi koreografi. Sredno baletsko u~ili{te zavr{uva vo Skopje, vo klasata na Rajko Paka{ki, kade minuva {est godini, za da go dooformi po zemjotresot, kaj prof. Jurij Mja~in. Negovata obrazovna struktura, pokraj srednoto baletsko obrazovanie sodr`i i diploma za baletski pedagog, steknata na Akademijata, „Vaganova” vo Sent Petersburg, Rusija (1986/87) i vi{a naobrazba za elektroin`ener na Elektrotehni~kiot fakultet vo Skopje.

Aleksandar Haximanov vo Baletskiot kolektiv ja sretna i zapozna Jagoda Slaneva, kole{ka i ve}e solistka. Nivnata mlade{ka qubov, vo koja si najdoa mnogu zaedni~ko, osven {to reflektira{e vo privatniot `ivot, se odrazi i na scenata na koja zaedno pove}e pati tancuvaa. Se pronajdoa i razbiraa, dodeka lojalnosta 167


BALET talakova. Iako ovie dva lika bea koreografski najneiska`ani vo deloto, dvojkata tan~ari uspea likovite da gi osmisli i mnogu dobro izvede, so {to gi postavi nad koreografijata vo deloto. 

im be{e vode~ka sila vo nivniot privaten i umetni~ki `ivot. Prvata pretstava vo koja zaigraa zaedno be{e baletskoto delo „Pesna nad pesnite” od T. Pro{ev vo koreografija na V. Kosti}, koja osven ubavata koreografija sekoga{ prave{e soodveten izbor na igra~ite za likovite {to gi tretira{e vo deloto. Taka Solomon (T. Batalakov), Sulamka (J. Slaneva) i Svr{enikot (A. Haximanov) bea likovi uspe{no izvedeni so tvore~ka imaginacija na poeti~nata sodr`ina na deloto, kade me|udrugoto mi ostana vo se}avawe izvedbata na Svr{enikot na A. Haximanov, ~ija qubov kon Sulamka be{e ubavo kreiran ~in i mo`ebi uspe{en tokmu poradi do`iveanoto `ivotno iskustvo. Za ovaa izvedba ~itame od kritikata na T. Petkovska vo vesnikot „Nova Makedonija” od april 1977 godina: „Igrata na Svr{enikot na Sulamka {to ja tolkuva Aleksandar Haximanov ja karakteriziraat {iroko izvedenite elegantni i so senzualnost pripieni dvi`ewa, mlade{kata impulsivnost ili spontanost vo izvedbata na skokovite i duetniot tanc so partnerkata. Toj preku tancuvaweto ni otkriva del od svoite mo`nosti kako vetuvawe za iden dobar i uspe{en interpretator”. Vo baletot „Kara Mita” (1982) od Q. Bran|olica vo koreografija na E. Husein, Haximanov povtorno se najde vo interesna izvedba na glavnite likovi vo deloto, vo koe Kara Mita be{e M. Crvenov, Ko{tana J. Slaneva, Stojan - A. Haximanov so svojata lirsko-mlade{ka oboenost na likot. Vo Adaxoto od baletot „Spartak” od Ha~aturjan i koreografija na S. Spasevska, izvedena vo koncertna izvedba vo 1980 godina, Haximanov go tolkuva{e Kras so iskusnata J. Slaneva kako Egina. Tie bea dvojka vo koja vizuelno si pripa|aa spored standardite na duetniot tanc, na {to se dol`e{e i harmoni~nata izvedba na koreografijata, kade Haximanov napravi golem is~ekor napred vo osvojuvawe na tehnikata na duetniot tanc, {to se poka`a kako zna~aen prilog kon izvedbata na roljite {to sledea.

„Ʉɢɤɨɬɟʃɟɬɨ ɧɚ Ƚɪɨɡɞɚɧɚ“ Ʌɢɥʁɚɧɚ Ȼɚɬɚɥɚɤɨɜɚ, Ⱥ. ɏɚʇɢɦɚɧɨɜ  Vo ~isto klasi~na koreografija otskoknuva Pas de trois od „Lebedovo ezero” za ~ija izvedba E. Xipunova pi{uva deka: „Pas de trois od I-ot ~in vo ispolnenie na Ana Husein, Sne`ana Filipovska i Aleksandar Haximanov, na premierata, dejstvuvaa eteri~no, suptilno i razigrano i pokraj slo`enosta na tehni~kata postavenost na koreografijata.” Ne pomalku ubavo be{e izveden Proletniot vals od „[trausijada”, kade Haximanov so svojata partnerka S. Spasevska izvedoa akademski ~ist klasi~en tanc. Ocenuvaj}i ja Mirandolina kriti~arot T. Petkovska ni otkriva deka: „Ulogata na Grofot be{e motiv za Aleksandar Haximanov da poka`e deka neraspolaga samo so fizi~ka privle~nost i igra~ka podgotvenost, tuku i so uset za humoristi~no-karakterni tolkuvawa, akterski i tancovo.” I kriti~arot Mira S. Vitorovi} od Belgrad, ostanuva voodu{evena od nastapot na Okupatorite vo baletot „Tan~arka”, predvodeni od odli~niot A. Haximanov,

Vo „Kikoteweto na Grozdana” (1974) ~ie libreto se bazira na bogomilskata legenda za ve~nite qubovnici Grozdan i Grozdana, koi gi tolkuvaa A. Haximanov i L. Ba168


BALET me deka Haximanov be{e besprekoren kako tehni~ki taka i vo sodr`inskoto nijansirawe na likot, kade zaedno so svojata partnerka T. Vuisi} kako Marija, nastapija na otvorena scena, srede Dubrovnik, pred palatata Sponza. Vo „\avolesta devojka” go tolkuva{e Kolas so J. Slaneva kako Liza, kade kako dvojka izvedoa |avolesto, komi~no spojuvawe na dve mladi i vqubeni du{i. 

koi uspe{no gi ostvarija koreografskite idei na koreografot, {to sodr`ea slo`eni koreografski ~ekori i kombinacii. Toreadorot Espada vo „Don Kihot” be{e zadovolstvo da se gleda, poradi prekrasniot vizuelen kroj na tan~arot i pogodeniot stilsko muzi~ki izraz na {panskiot tanc, pridru`en od elegantniot na~in na dvi`eweto po scenata, {to pleni i privlekuva. Se pameti i isklu~itelno atraktivnata scensko-umetni~ka izvedba vo baletot „Vozovi” naslovena kako „Devojkata i silexiite” vo kreacija na A. Haximanov, V. Poplavski (Silexii) i T. Vuisi} (Studentka). Hilarion (lovecot) od baletot „@izel” be{e zna~ajno karakterno dramsko ostvaruvawe {to Haximanov uverlivo go tolkuva{e podolg vremenski period. \. Jovanovska za Radio-Skopje vo emisijata „Soo~uvawa” od noemvri 1981 godina me|udrugoto }e re~e: „Vo deloto „Toa e ~ovek” Haximanov, koristej}i go iskustvoto i skrieniot talent vo nego, ja oblikuva ulogata na Germanecot, kade kako glavni elementi se ~uvstvuvaat ostrite dvi`ewa, elegantnata figura, i dobro svateniot fa{isti~ki ideal, poradi {to postigna umetni~ko ostvaruvawe dominantno vo pretstavata.” I S. [uqagi} od Belgrad ocenuvaj}i ja izvedbata na baletot „Romeo i Julija” od 1987 godina }e napi{e: „Od mnogubrojnite igra~i me|u prvite se istakna Aleksandar Haximanov kako Tibald. Toj be{e odmeren i kontroliran vo svojata igra i vo tolkuvaweto na likot, {to se odlikuva{e so mo{ne dragocenata scenska ume{nost da privle~e i vozbudi. Negovata anga`iranost pridonese za visoko kultiviranata i tancovo oformenata rolja.”

„Ɉɯɪɢɞɫɤɚ ɥɟɝɟɧɞɚ“ Ⱥɧɚ ɋɚɜɢʅ – ɏɭɫɟɢɧɢ, Ⱥ. ɏɚʇɢɦɚɧɨɜ  Turskiot poet Nazim Hikmet sozdava piesa, a potoa i libreto pod naslov „Legenda za qubovta”, vo koe qubovta e razrabotena pove}eslojno: qubov kon svojot narod, qubov kon svojata sestra i qubov kon sakaniot. Za ovaa slo`ena libretska opredelba Anatolij [ikera pravi prekrasna koreografija na muzika na Arif Melikov, koja na{ite solisti voodu{eveno ja igraa, ostavaj}i zad sebe ubavo obli-

Se}avawata podr`ani od kriti~kite osvrti za pretstavite ne potsetuvaat za dobro odigranite glavni likovi vo „Ohridska legenda” (1979), kade Haximanov ja tolkuva{e liri~nata uloga na hrabriot junak Marko, postavena na stilizirana koreografska osnova, sublimirana od klasikata so vgradeni elementi na folklorniot tanc. Za Ivo vo „Dubrovni~ka legenda” (1986), vo kritikata na T. Petkovska ~ita169


BALET kuvani likovi na Mehmene Banu, Ferhad i [irin, so ~isto izvedeni koreografski delnici preku monolozi, dua i tria, vo klasi~no stiliziran stil. Me|u ovie o`iveani likovi Ferhad na Haximanov be{e vpe~atlivo izvedeno i sovladano umetni~ko izrazuvawe. Duetnite tanci, osobeno so [irin, bea uigrani koreografii, {to preku ekspresija na lirskite dvi`ewa govorat za qubovnata ~ove~ka ubavina. Tolkuvaj}i ja i ulogata na Vezirot vo ovoj balet „Legenda za qubovta” (1983) kritikata pozitivno ja oceni istaknuvaj}i go kultiviraniot scenski manir, isklu~itelno dobro podgotven dramski lik, poen pove}e za pretstavata, a za Haximanov, u{te eden uspe{en lik vo negoviot umetni~ki bele`nik. Na Jugoslovenskoto baletsko bienale vo Qubqana vo 1985 godina za Vezirot mu e dodeleno Priznanie za uspe{no ostvaren lik. Vo site ovie izvedbi na glavni rolji, osobeno kade ima i partnerska zada~a, toj gi vlo`i svoite maksimalni mo`nosti so golema posvetenost i energija.

`iseri kako sorabotnici na koreografot kako mo`nost za edno poinakvo viduvawe na dramaturgijata za da se postigne pozna~aen efekt vo pretstavata. Repertoarot na baletot vo vremeto na negovoto direktorsko dejstvuvawe se zbogatuva i odlikuva so moderni koreografii: „Zodijak” od V.Stefanovski i B.Arsovski, koreograf O. Milosavleva, re`iser Rahim Burham; „Karmina Burana” od Karl Orf i „Pink Flojd”, vo koreografija na D. Boldin; „Za Nepoznatiot” od Vangelis, koreograf D. Gradi{ki, re`ija V. Mil~in; „Mansarda” od Z.Ori|anski, koreograf J. Slaneva, re`iser B. Brezovec. Site ovie pretstavi ostavija golem vpe~atok na kritikata i publikata poradi svojata koncepciska posebnost.

Vo podgotovkite za Jugoslovenskoto natprevaruvawe vo Novi Sad mi treba{e partner za moi dve dobri u~eni~ki. Otidov vo baletskata sala vo MNT i vedna{ se fokusirav na solistot Aleksandar Haximanov. Mu prijdov, so strav da ne bidam odbiena i go zamoliv da bide partner na moite u~eni~ki. Bez zbor prifati i zapo~navme so rabota vo koja be{e mo{ne polezen, odgovoren i profesionalen. So Iskra [ukarova go tancuvaa Pas de deux-to „Dajana i Akteon”, mo{ne slo`ena koreografska numera. So Aleksandra Georgievska go tancuvaa Pas de deux-to na Sinata ptica od „Zaspanata ubavica” i najposle so Jasmina Spirovska i Aleksandra Georgievska go tancuvaa Pas de trois -to od „Lebedovo ezero” vo koe izvedoa homogena, tehni~ki estetͲ ska koreografija, koja be{e respektabilno oceneta od prisutnite na natprevarot. U~eni~kite podocna stanaa balerini od prv red vo Skopskiot balet, a jas i denes sum mu blagodarna za pomo{ta i profesionalniot odnos {to go poseduva{e.

 

„Ɉɯɪɢɞɫɤɚ ɥɟɝɟɧɞɚ“ ɋɧɟɠɚɧɚ ɋɨɩɨɬɫɤɚ – ɒɢʁɚɤɨɜɢʅ, Ⱥ. ɏɚʇɢɦɚɧɨɜ

 I najposle, ako nekoj zapra{a dali umetnikot A. Haximanov uspe{no go izodi patot na makotrpnite zalo`bi i odrekuvawa, patot na potta proleana na scenata, da mu odgovorime deka negovoto delo e ve}e vlezeno vo analite za da ne bide zaboraveno, tamu kade {to se ve}e zabele`ani umetni~kite kreacii na uspe{nite. 

Vo raboteweto kako direktor na Baletskiot ansambl Haximanov e zapameten po toa {to ovozmo`uva pojava na pove}e mladi koreografi so sovremeni koreografski opredelbi. Novina e i vklu~uvawe na re170


TEATARSKI GLASNIK ȱ

IGRA [TO @IVOT ZNA^I 3 ɇɚ 25 ɮɟɜɪɭɚɪ 2013 ɝɨɞɢɧɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚɬɚ ʁɚɜɧɨɫɬ ɜɨ Ȼɟɥɝɪɚɞ ɢ ɛɟɲɟ ɫɜɪɬɟɧɨ ɤɨɧ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɧɚʁɧɨɜɚɬɚ ɞɟɜɟɬɬɚ ɩɨ ɪɟɞ, ɤɧɢɝɚ ɧɚ ɩɨɡɧɚɬɚɬɚ ɛɚɥɟɬɫɤɚ ɤɪɢɬɢɱɚɪɤɚ, ɬɟɚɬɪɚɥɨɝ ɢ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬ Ɇɢɥɢɰɚ Ɂɚʁɰɟɜ „ɂȽɊȺ ɒɌɈ ɀɂȼɈɌ ɁɇȺɑɂ 3“ ɨɞɪɠɚɧɚ ɜɨ ɮɨɚʁɟɬɨ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɨɬɨ ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ. ɉɪɟɞ ɛɪɨʁɧɢɬɟ ɩɨɱɢɬɭɜɚɱɢ ɧɚ ɨɜɚɚ ɧɟɭɦɨɪɧɚ ɩɪɨɫɥɟɞɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɡɛɢɞɧɭɜɚʃɚɬɚ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɛɚɥɟɬɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɡɟɦʁɚ Ɋ.ɋɪɛɢʁɚ, ɬɭɤɭ ɢ ɩɨɲɢɪɨɤɨ, ɜɨ ɫɢɬɟ ɧɟɤɨɝɚɲɧɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɢ ɧɚ ɛɢɜɲɚɬɚ ɧɢ ɡɚɟɞɧɢɱɤɚ ɞɪɠɚɜɚ ɋɎɊȳ, ɫɜɨɟɬɨ ɦɢɫɥɟʃɟ ɢ ɫɬɚɜ ɤɨɧ ɨɜɚ ɧɚʁɧɨɜɨ ɞɟɥɨ ɧɚ Ɇɢɥɢɰɚ Ɂɚʁɰɟɜ, ɝɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɢʁɚ ɧɟɤɨɥɤɭ ɩɨɡɧɚɬɢ ɛɚɥɟɬɫɤɢ ɭɦɟɬɧɢɰɢ ɦɟɼɭ ɤɨɢ ɢ ɋɨʃɚ Ʌɚɩɚɬɚɧɨɜ ɢ Ɇɢɥɢɰɚ Ȼɟɡɦɚɪɟɜɢʅ. Ɉɫɨɛɟɧɨ ɜɩɟɱɚɬɥɢɜɨ ɛɟɲɟ ɢɡɥɚɝɚʃɟɬɨ ɧɚ ɝ-ɼɚ ɂɜɚɧɚ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢʅ, ɨɫɧɨɜɚɱ ɢ ɝɥɚɜɟɧ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɟɧ ɭɪɟɞɧɢɤ ɧɚ ɫɩɢɫɚɧɢɟɬɨ ɡɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɬɚɧɰ „ɈɊɏȿɋɌɊȺ“ ɢ ɩɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɨɬ ɫɨɜɟɬ ɧɚ ɍȻɍɋ (2008 – 2012). ɉɪɚɜɟʁʅɢ ɩɪɟɫɟɤ ɧɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɢɨɬ ɤɧɢɠɟɜɟɧ ɨɩɭɫ ɧɚ Ɇɢɥɢɰɚ Ɂɚʁɰɟɜ, ɬɚɚ ɫɨ ɨɫɨɛɟɧ ɪɟɫɩɟɤɬ ɝɨ ɚɤɰɟɧɬɢɪɚ ɧɟʁɡɢɧɨɬɨ ɫɢɥɧɨ ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɢ ɨɛɜɪɫɤɚ ɤɨɧ ɛɚɥɟɬɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɢ ɛɚɥɟɬɫɤɢɬɟ ɭɦɟɬɧɢɰɢ. Ʉɚɤɨ ɛɚɥɟɬɫɤɢ ɤɪɢɬɢɱɚɪ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɚɪ ɫɨ ɞɟɰɟɧɢɢ ɧɚɧɚɡɚɞ ɝɢ ɫɥɟɞɢ ɢɡɜɟɞɛɢɬɟ ɧɚ ɫɟɤɨɟ ɛɚɥɟɬɫɤɨ ɞɟɥɨ, ɬɚɧɰɨɜ ɩɪɨɟɤɬ ɢ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫ ɧɚ ɛɚɥɟɬɫɤɢɬɟ ɫɰɟɧɢ ɢ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ, ɩɚ ɩɪɟɤɭ ɫɜɨɢ ɤɪɢɬɱɤɢ ɫɬɚɜɨɜɢ, ɤɚɤɨ ɦɟɪɢɥɨ ɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɚ.. „ȽɈ ɆȺɌȿɊɂȳȺɅɂ-ɁɂɊȺ ȼɊȿɆȿɌɈ“..ɢ ɨɫɬɚɜɚ ɞɥɚɛɨɤɢ ɬɪɚɝɢ ɡɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɧɢɬɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɟɤɨʁ ɩɨɟɞɢɧɟɰ ɜɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɨɬ ɩɪɨɰɟɫ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɨɬ ɱɢɧ. Ɍɪɚɝɢ ɤɚɤɨ ɬɪɚʁɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɢ ɧɟɡɚɛɨɪɚɜ. ɂ ɬɨɤɦɭ ɜɨ ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɬɪɢɬɨɦɟɧ ɰɢɤɥɭɫ „ɂȽɊȺ ɒɌɈ ɀɂȼɈɌ ɁɇȺɑɂ“, Ɇɢɥɢɰɚ Ɂɚʁɰɟɜ ɢɦ ɝɨ

ɩɨɫɜɟɬɭɜɚ ɧɚ ɩɨɟɞɢɧɰɢɬɟ. ɋɨ ɫɢɨɬ ɫɜɨʁ ɟɧɬɭɡɢʁɚɡɚɦ ɩɪɨɜɨɤɚɬɢɜɧɨ ɝɢ ɜɨɞɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɢɬɟ ɫɨ ɛɪɨʁɧɢ ɛɚɥɟɬɫɤɢ ɭɦɟɬɧɢɰɢ ɨɞ ɪɚɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ, ɩɚ ɫɟ ɞɨ ɨɧɢɟ ɤɨɢ ɞɟɧɟɫ ʁɚ ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ ɜɪɟɞɧɨɫɧɚɬɚ ɫɥɢɤɚ ɧɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɬɢɟ ɞɟɥɭɜɚɚɬ, ɨɬɤɪɢɜɚʁʅɢ ʁɚ ɩɪɢɬɨɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬ ɢ ɧɢɜɧɚɬɚ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɨ –ɞɭɯɨɜɧɚ ɦɨʅ, ɩɪɟɬɨɱɟɧɢ ɩɪɟɤɭ ɩɢɲɚɧɢɨɬ ɡɛɨɪ ɧɚ Ɇɢɥɢɰɚ Ɂɚʁɰɟɜ, ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɛɨɝɚɬ ɨɩɭɫ ɢ ɜɥɨɠɟɧ ɬɪɭɞ ɤɨʁ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɜɨ ɪɚɧɢɬɟ ɲɟɟɫɟɬɬɢ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɦɢɧɚɬɢɨɬ ɜɟɤ. Ɍɪɭɞ ɫɨ ɤɨʁ ɧɢɡ ɜɢɡɭɪɚɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨɬɨ ɧɨ ɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɨɬɨ ɬɨɥɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɞɟɧ ɛɚɥɟɬɫɤɢ ɤɪɢɬɢɱɚɪ,

171


TEATARSKI GLASNIK ȱ ɢɦ ɞɚɜɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɚ ɧɨɬɚ ɧɚ ɧɚɫɬɚɧɢɬɟ ɧɚ ɛɚɥɟɬɫɤɢɬɟ ɫɰɟɧɢ. ȼɨ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɤɚɤɨ ɫɨɪɚɛɨɬɧɢɤ ɜɨ ɦɥɚɞɢɧɫɤɢɬɟ ɜɟɫɧɢɰɢ ɢ ɫɩɢɫɚɧɢʁɚ (1955 – 1960), ɚ ɩɨɬɨɚ ɤɚɤɨ ɩɨɫɬɨʁɚɧ ɞɨɩɢɫɧɢɤ ɧɚ ɜɟɫɧɢɤɨɬ „ȻɈɊȻȺ“ ɩɚ ɩɪɟɤɭ „ɇȺɒȺ ȻɈɊȻȺ“ ɢ „ȾȺɇȺɋ“ ɞɨ ɫɩɢɫɚɧɢʁɚɬɚ „ɉɈɁɈɊɂɒɌȿ“,“ɌȿȺɌɊɈɇ“, „ɋɐȿɇȺ“, „ɉɊȿɆɂȳȿɊȺ“ ɢ „ɁȻɈɊɇɂɄ ɆȺɌɂɐȿ ɋɊɉɋɄȿ“ ɜɨ ɋɪɛɢʁɚ, ɫɩɢɫɚɧɢɟɬɨ „ɄɊȿɌȺȵȺ“ ɜɨ ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɢ ɢɡɞɚɧɢʁɚ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɧɚɞɜɨɪ ɨɞ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɡɟɦʁɚ. ɋɜɨʁɨɬ ɩɪɜ ɨɛɢɞ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɩɢɲɚɧɢɨɬ ɡɛɨɪ Ɇɢɥɢɰɚ Ɂɚʁɰɟɜ ɝɨ ɩɪɚɜɢ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ (ɤɚɤɨ ɱɥɟɧ ɧɚ ɛɚɥɟɬɫɤɢɨɬ ɚɧɫɚɦɛɥ ɩɪɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ ɢ ɛɚɥɟɬɫɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝ ɧɚ Ȼɚɥɟɬɫɤɨɬɨ ɭɱɢɥɢɲɬɟ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ) ɢ ɬɨɚ ɜɨ ɜɟɫɧɢɤɨɬ „ɆɅȺȾ ȻɈɊȿɐ“ ɫɨ ɫɜɨʁɨɬ ɟɫɟɢɫɬɢɱɤɢ ɬɟɤɫɬ ɧɚɫɥɨɜɟɧ ɤɚɤɨ „ɉɈȿɁɂȳȺ ɇȺ

ɫɤɢɨɬ ɛɚɥɟɬ ɧɚ ɪɟɧɨɦɢɪɚɧɢɨɬ ɦɟɼɭɧɚɪɨɞɟɧ ɮɟɫɬɢɜɚɥ „Ɉɯɪɢɞɫɤɨ ɥɟɬɨ“ ɢ „ɏɟɪɚɤɥɟʁɫɤɢɬɟ ɧɨʅɢ“ ɜɨ Ȼɢɬɨɥɚ.ɋɟ ɨɫɜɪɧɭɜɚ ɧɚ ɝɨɫɬɭɜɚʃɚɬɚ ɧɚ ɧɚɲɢɨɬ ɛɚɥɟɬ ɜɨ Ȼɟɥɝɪɚɞ ɢ ɭɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɩɨɟɞɢɧɢ ɤɨɪɟɨɝɪɚɮɢ( ɂ.ɒɭɤɚɪɨɜɚ, Ɋ. Ɋɢɫɢɦɤɢɧ, ɋ.ȿɮɬɢɦɨɜɚ) ɫɨ ɫɜɨɢɬɟ ɬɚɧɰ ɩɪɨɟɤɬɢ ɢ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ ɧɚ ɪɟɧɨɦɢɪɚɧɢɬɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɋɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɬɚɧɰ ɜɨ ɝɥɚɜɧɢɨɬ ɝɪɚɞ ɧɚ Ɋ.ɋɪɛɢʁɚ. ɂ ɟɜɟ ɞɟɧɟɫ ɤɨɝɚ ɝɨ ɨɠɢɜɭɜɚɦɟ ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɜɥɨɝ ɜɨ ɛɚɥɟɬɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɫɬɚɧɭɜɚɦɟ ɫɜɟɞɨɰɢ ɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟ ɨɞ ɩɢɲɚɧɢɨɬ ɡɛɨɪ ɧɚ Ɇɢɥɢɰɚ Ɂɚʁɰɟɜ, ɫɨɛɪɚɧɢ ɜɨ ɧɟʁɡɢɧɢɬɟ ɞɟɜɟɬ ɤɧɢɝɢ.

„ɈɌɄɊɂȼȺɆɈ ɌȺȳɇȿ ȻȺɅȿɌȺ“, ɩɪɜɨ ɢɡɞɚɧɢɟ – ɢɡɞɚɞɟɧɨ ɜɨ ʁɚɧɭɚɪɢ 1992 ɝɨɞɢɧɚ ɨɞ ɫɩɢɫɚɧɢɟɬɨ „ɉɈɁɈɊɈɒɌȿ“, ɥɢɫɬ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɨɬɨ ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ ɜɨ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ ɜɬɨɪɨɬɨ ɞɨɩɨɥɧɟɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɜɨ 1996 ɝɨɞɢɧɚ ɢɡɞɚɞɟɧɨ ɨɞ „ɉɊɈɆȿɌȿȳ“ ɢ „ɋɌȿɊɂȳɇɈ ɉɈɁɈɊȳȿ “. Ʉɧɢɝɚ ɡɚ ɤɨʁɚ ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬ ɂɤɨ Ɉɬɪɢɧ ɦɟɼɭ ɞɪɭɝɨɬɨ ʅɟ ɧɚɩɢɲɟ.. „Ɇɨɠɚɦ ɞɚ ɤɚɠɚɦ ɞɟɤɚ ɚɜɬɨɪɤɚɬɚ ɫɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɧɚɦɟɪɚ ɫɨɫɟɦɚ ɭɫɩɟɚɥɚ. ɇɚɩɢɲɚɥɚ ɤɧɢɝɚ ɨɞ ɤɨʁɚ ɩɨɜɟʅɟɦɢɧɚ ʂɭɛɢɬɟɥɢ ɧɚ ɛɚɥɟɬɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ʅɟ ɦɨɠɚɬ ɦɧɨɝɭ ɧɟɲɬɚ ɲɬɨ ɞɨɫɟɝɚ ɧɟ ɢɦ ɛɢɥɟ ɩɨɡɧɚɬɢ, ɞɚ ɝɢ ɨɫɨɡɧɚɚɬ ɢ ʅɟ ɢɦ ɩɨɦɨɝɧɚɬ ɲɬɨ ɩɨɞɨɛɪɨ ɞɚ ʁɚ ɪɚɡɛɟɪɚɬ ɛɚɥɟɬɫɤɚɬɚ ɢɝɪɚ ɢ ɩɨɞɨɛɪɨ, ɫɨ ɩɨɝɨɥɟɦɨ ɪɚɡɛɢɪɚ-ʃɟ ɞɚ ʁɚ ɩɪɨɫɥɟɞɚɬ ɛɚɥɟɬɫɤɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ“... ...„Ɇɢɥɢɰɚ Ɂɚʁɰɟɜ ɢɦ ɭɤɚɠɭɜɚ (ʅɟ ɧɚɩɢɲɟ ɩɚɤ Ɇɢɥɢɰɚ Ɂɚʁɰɟɜ Ɇɢɪʁɚɧɚ Ɂɞɪɚɜɤɨɜɢʅ) ɧɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɢɝɪɚɬɚ ɧɟ ɟ ɫɚɦɨ ȾȼɂɀȿȵȿɌɈ“.Ɍɟɤɫɬɨɬ ɟ ɢɡɥɟɡɟɧ ɧɚ 26 ɦɚʁ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɨ, ɫɰɟɧɫɤɚ ɢɥɭɡɢʁɚ, ɬɭɤɭ ɡɚɧɚɟɬ, 1955 ɝ. ɢ ɟ ɞɟɥ ɨɞ ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢ ɡɧɚɟʃɟ, ɭɦɟɟʃɟ, ɫɬɭɞɢɨɡɧɨ ɢ ɦɚɤɨɬɪɩɧɨ ɪɚɬɪɭɞ, ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɟɫɬɟɬɢɤɚɬɚ, ɤɚɤɨ ɦɚɝɢɫɛɨɬɟʃɟ ɢ ɬɪɭɞɨ-ʂɭɛɢɟ, ɤɨɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɬɪɚɧɬ ɧɚ Ɏɢɥɨɡɨɮɫɤɢɨɬ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɜɨ Ȼɟɥɞɨɜɟɞɚɬ ɞɨ ɪɢɬɭɚɥɧɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ ɫɥɚɜɟʃɟ ɝɪɚɞ, ɡɚ ɩɨɬɨɚ ɬɚɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɧɚ ɞɭɯɨɬ ɧɚ ɬɟɥɨɬɨ ɢ ɨɛɦɢɫɥɟɧɨ ɤɪɟɢɪɚʃɟ, ɢɡɦɢɧɚɬɢɜɟ ɩɨɜɟʅɟ ɨɞ ɲɟɫɬ ɞɟɰɟɧɢɢ ɞɚ ɝɢ ɧɚɪɟɱɟɧɨ „Ɍɟɚɬɚɪ ɧɚ ɬɢɲɢɧɚɬɚ – ɬɟɚɬɚɪ ɧɚ ɫɥɟɞɢ ɢ ɤɪɢɬɢɱɤɢ ɞɚ ɝɢ ɨɰɟɧɭɜɚ ɪɟɱɢɫɢ ɫɢɬɟ ɞɜɢɠɟʃɟɬɨ“. ɩɪɟɦɢɟɪɧɨ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɛɚɥɟɬɫɤɢ ɞɟɥɚ ɧɚ ɛɚɄɧɢɝɚ ɜɨ ɤɨʁɚ Ɇɢɥɢɰɚ Ɂɚʁɰɟɜ, ɩɪɟɤɭ ɟɞɟɧ ɥɟɬɫɤɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ɩɪɢ ɆɇɌ(ɞɟɧɟɫ ɆɈȻ). ɉɪɢɦɨɲɧɟ ɩɨɩɭɥɚɪɟɧ ʁɚɡɢɱɟɧ ɜɨɤɚɛɭɥɚɪ, ɞɚɜɚ ɫɭɬɧɚ ɟ ɢ ɩɢɲɭɜɚ ɡɚ ɭɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧ-

172


TEATARSKI GLASNIK ȱ ɩɪɟɫɟɤ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢɨɬ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɛɚɥɟɬɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ, ɩɨɱɧɭɜɚʁʅɢ ɨɞ XV ɩɚ ɩɪɟɤɭ XVIII, XIX ɢ XX ɜɟɤ ɜɨ ɤɨʁ ɛɚɥɟɬɫɤɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɜɟɥɢ ɬɚɚ, ɢɡɜɨɧɪɟɞɧɨ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɫɟ ɪɚɡɜɢɜɚ. ɋɟ ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ ɛɚɥɟɬɫɤɢɬɟ ɫɬɢɥɨɜɢ – ɊɈɆȺɇɌɂɑȿɇ, ɄɅȺɋɂɑȿɇ, ɇȿɈɄɅȺɋɂɑȿɇ, ɆɈȾȿɊȿɇ ɢ ɨɧɨʁ ɤɨʁ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɨɞ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɬɚɧɰɨɜɢɬɟ ɟɬɧɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ ɛɪɨʁɧɢɬɟ ɯɚɪɨɞɢ ɜɨ ɫɜɟɬɨɬ ɧɚɪɟɱɟɧ ɇȺɐɂɈɇȺɅȿɇ ɛɚɥɟɬɫɤɢ ɫɬɢɥ ɢɥɢ ɄȺɊȺɄɌȿɊɇɂ ɌȺɇɐɂ. Ƚɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ ɢ ɨɛʁɚɫɧɭɜɚ ɪɚɡɧɢɬɟ ɮɨɪɦɢ ɢ ɛɪɨʁɧɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ ɢɝɪɚɬɚ ɢ ɧɢɜɧɨɬɨ ɰɨɜɥɚɞɭɜɚʃɟ ɩɪɟɤɭ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚɬɚ ɜɨ ɛɚɥɟɬɫɤɢɬɟ ɭɱɢɥɢɲɬɚ. Ɂɛɨɪɭɜɚ ɡɚ ɤɨɪɟɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɢ ɡɚ ɤɨɪɟɨɝɪɚɮɨɬ. ɄɈɊȿɈȽɊȺɎ, ɫɟɫɬɪɚɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬ ɫɨ ɛɨɝɚɬ ɬɜɨɪɟɱɤɚ ɢɦɚɝɢɧɚɰɢʁɚ, ɩɚ ɜɟɥɢ. „ɉɨɤɪɚʁ ɬɟɦɨɟɥɧɨɬɨ ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɧɚ ɛɚɥɟɬɫɤɢɬɟ ɫɬɢɥɨɜɢ ɢ ɧɢɜɧɚɬɚ ɬɟɯɧɢɤɚ, ɤɨɪɟɨɝɪɚɮɨɬ ɦɨɪɚ ɞɚ ɢɦɚ ɜɢɫɨɤɨ ɦɭɡɢɱɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɚ ɟ ɭɩɚɬɟɧ ɜɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢʁɚ., ɜɨ ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɨɬɨ ɢ ɩɪɟɞ ɫɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɢɦɚɝɢɧɚɬɢɜɟɧ ɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɟɧ ɚɜɬɨɪ“.. ɩɨɫɨɱɭɜɚʁɤɢ ɝɢ ɤɚɤɨ ɩɪɢɦɟɪ ɜɪɜɧɢɬɟ ɤɨɪɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɢɦɢʃɚ: ɆȺɊɂɍɋ ɉȿɌɂɉȺ, ɆɂɏȺɂɅ ɎɈɄɂɇ, ɀɈɊɀ ȻȺɅȺɇɒɂɇ, ɆɈɊɂɐ ȻȿɀȺɊ ɢ ɛɪɨʁɧɢ ɤɨɪɟɨɝɪɚɮɢ ɤɨɢ ɢ ɩɪɢɩɚɼɚɚɬ ɧɚ ɊɍɋɄȺɌȺ ȻȺɅȿɌɋɄȺ ɒɄɈɅȺ ɢ ȺɆȺɊȿɄɂɇȺɋɄȺɌȺ ɆɈȾȿɊɇȺ ɫɨ ɫɬɢɥɫɤɢ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɚ ɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɟɫɬɟɬɢɤɚ. Ƚɨ ɨɬɤɪɢɜɚ ɩɚɬɨɬ ɧɚ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɟɞɧɚ ɛɚɥɟɬɫɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɢ ɢɦ ʁɚ ɪɚɫɤɚɠɭɜɚ ɫɨɞɪɠɢɧɚɬɚ (ɧɚ ɨɧɢɟ ɧɟɭɩɚɬɟɧɢɬɟ) ɧɚ ɧɟɤɨɢ ɨɞ ɧɚʁɩɨɡɧɚɬɢɬɟ ɛɚɥɟɬɫɤɢ ɞɟɥɚ, ɤɚɤɨ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ „ȮȺȼɈɅȿɋɌȺ ȾȿȼɈȳɄȺ“ ɧɚ Ɏ.ɏɟɪɨɥɞ, „ɀɂɁȿɅ“ ɧɚ Ⱥ. Ⱥɞɚɦ, „ɅȿȻȿȾɈȼɈ ȿɁȿɊɈ“, „ɁȺɋɉȺɇȺɌȺ ɍȻȺȼɂɐȺ“, „ɈɊȿȼɈɄɊɒȺɑ-

ɄȺ“ ɧɚ ɉ. ɂ. ɑɚʁɤɨɜɫɤɢ, „ɊɈɆȿɈ ɂ ȳɍɅɂȳȺ“ ɧɚ ɋ.ɉɪɨɤɨɮʁɟɜ, „ɀȺɊ ɉɌɂɐȺ“ ɧɚ ɂ. ɋɬɪɚɜɢɧɫɤɢ, „ɌɊȿɌȺ ɋɂɆɎɈɇɂȳȺ“ ɧɚ Ƚ.Ɇɚɥɟɪ ɢ ɬɪɢɬɟ ɬɪɚɞɢɰɢ-ɨɧɚɥɧɢ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ(ɡɚ ɨɧɚ ɜɪɟɦɟ ɨɞɧɚɲɟɬɨ ɦɢɧɚɬɨ) „ɅɂɐɂɌȺɊɋɄɈ ɋɊɐȿ“ ɧɚ Ʉ. Ȼɚɪɚɧɨɜɢʅ, „ȮȺȼɈɅ ɇȺ ɋȿɅɈ“ ɧɚ Ɏ.Ʌɨɬɤɚ ɢ „ɈɏɊɂȾɋɄȺ ɅȿȽȿɇȾȺ“ ɧɚ ɋ. ɏɪɢɫɬɢʅ. Ɂɧɚɱɟʃɟɬɨ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɤɧɢɝɚ ɧɚ Ɇɢɥɢɰɚ Ɂɚʁɰɟɜ ɧɚʁɜɩɟɱɚɬɥɢɜɨ ɫɟ ɩɨɬɜɪɞɟɧɢ ɫɨ ɞɨɛɢɜɚʃɟɬɨ ɧɚ „ɋɌȿɊɂȳɂɇȺɌȺ ɇȺȽɊȺȾȺ“ ɡɚ ɬɟɚɬɪɨɥɨɝɢʁɚ ɜɨ 1995 ɝɨɞɢɧɚ ɲɬɨ ʁɚ ɞɨɞɟɥɭɜɚ ɫɩɢɫɚɧɢɟɬɨ „ɋɐȿɇȺ“ ɨɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ. ɒɟɫɬ ɞɟɰɟɧɢɫɤɨɬɨɬ ɞɟɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɆɂɅɂɐȺ ɁȺȳɐȿȼ ɤɚɤɨ ɯɪɨɧɢɱɚɪ ɢ ɤɪɢɬɢɱɚɪ, ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɨɝɪɨɦɟɧ ɨɩɭɫ ɨɞ ɤɪɢɬɢɤɢ, ɫɬɭɞɢɢ ɢ ɡɚɩɢɫɢ ɫɨɛɪɚɧɢ ɫɟ ɜɨ ɨɫɭɦɬɟ ɧɟʁɡɢɧɢ ɤɧɢɝɢ, ɜɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɨɬɨ ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ ɜɨ Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɂɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɛɚɥɟɬɫɤɢɬɟ ɭɦɟɬɧɢɰɢ ɧɚ ɋɪɛɢʁɚ, Ɇɭɡɟʁɨɬ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɤɫɚɬɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɧɚ Ȼɟɥɝɪɚɞ. Ʉɧɢɝɢ ɤɚɤɨ ɩɪɢɤɚɡ ɢ ɫɭɞ ɡɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɫɟɤɨʁ ɩɨɟɞɢɧɟɰ ɤɨʁ ɫɬɚɩɧɚɥ ɚ ɛɚɥɟɬɫɤɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ɜɨ Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɂɚɝɪɟɛ, ɋɤɨɩʁɟ, ɋɚɪɚɟɜɨ, ȴɭɛʂɚɧɚ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ ɦɧɨɝɭ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɧɚ ɨɜɨʁ ɞɟɥ ɨɞ Ȼɚɥɤɚɧɨɬ. ɏɪɨɧɢɤɚ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɤɚɤɨ ɬɪɚɟɧ ɩɨɬɫɟɬɧɢɤ ɡɚ ɝɨɫɬɭɜɚʃɚɬɚ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɪɟɧɨɦɢɪɚɧɢɬɟ ɛɚɥɟɬɫɤɢ ɚɧɫɚɦɛɥɢ ɨɞ ɫɜɟɬɨɬ, ɬɟɯɧɢɱɤɚɬɚ ɜɢɪɬɭɨɡɧɨɫɬ ɢ ɛɪɢɥɢʁɚɧɬɧɚɬɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɜɪɜɧɢɬɟ ɩɨɟɞɢɧɰɢ ɜɨ ɫɜɟɪɚɬɚ ɧɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɨɬ ɬɚɧɰ ɢ „ɉɈȿɁɂȳȺɌȺ ɇȺ ȾȼɂɀȿȵȿɌɈɌ“- ɧɚɪɟɱɟɧɚ ȻȺɅȿɌ. ȿɦɢɥɢʁɚ ȹɢɩɭɧɨɜɚ

173


TEATARSKI GLASNIK 

TRI TEATARSKI RECENZII za najnovite pretstavi na [tipskiot teatar

ZA POVTORNOTO (NE)PA\AWE NA ZEMI (Ʉɨɧ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “ɋɚɦɨɭɛɢɫɬɜɨ ɧɚ ɨɫɚɦɟɧɨɫɬɚ“ ɨɞ ɇɟɞɚ ɇɟɠɞɚɧɚ, ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ɇɢɪɨɲɧɢɱɟɧɤɨ, ɚ ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɒɬɢɩ)

ɜɢ ɨɞ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ, ɬɚɚ ɤɚɤɨ ɞɚ ɞɨɛɢɜɚ ɞɜɨɟɧ ɢ ɩɚɪɚɥɟɥɟɧ ɬɟɤ ɩɨɦɟɼɭ ɞɜɚɬɚ ɚɤɬɟɪɫɤɢ ɬɚɧɞɟɦɚ, ɤɨɢ ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚɚɬ, ɤɨɦɩɚɪɢɪɚɚɬ, ɧɨ ɢ ɧɚɬɩɪɟɜɚɪɭɜɚɚɬ. Ɍɨɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɭɲɬɟ ɟɞɟɧ ɢ ɩɨɫɟɛɟɧ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɧɚ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ, ɤɨʁɚ ɩɥɟɧɭɜɚ ɫɨ ɦɥɚɞɨɫɬɚ, ɫɜɟɠɢɧɚɬɚ ɢ ɩɨɥɟɬɧɨɫɬɚ ɧɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɟɤɢɩɚ, ɫɟɪɢɨɡɧɢɨɬ ɢ ɢɡɞɪɠɚɧ ɞɪɚɦɫɤɢ ɬɟɤɫɬ ɢ ɦɢɧɭɰɢɨɡɧɚɬɚ, ɩɪɟɰɢɡɧɚ ɢ ɜɟɲɬɚ ɪɟɠɢʁɚ.

Ⱦɚ ɫɟ ɢɫɤɚɱɢɲ ɜɢɫɨɤɨ ɧɚ ɩɨɤɪɢɜɨɬ ɨɞ ɤɭʅɚɬɚ ɢɥɢ ɡɝɪɚɞɚɬɚ (ɫɟɟɞɧɨ, ɢɚɤɨ ɜɟʅɟ ɧɢɲɬɨ ɧɟ ɟ ɫɟɟɞɧɨ), ɤɨɝɚ ɩɨɫɚɤɭɜɚɲ ɞɚ ɢɡɜɪɲɢɲ ɫɚɦɨɭɛɢɫɬɜɨ, ɚ ɬɨɚ ɧɢɤɨɝɚɲ ɞɚ ɧɟ ɝɨ ɧɚɩɪɚɜɢɲ, ɩɚ ɞɭɪɢ ɨɞ ɬɚɦɭ ɞɚ ɫɟ ɜɪɚɬɢɲ ɫɪɟʅɟɧ ɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧ - ɬɨɚ ɟ ɧɚɤɪɚɬɤɨ ɫɬɨɪɢʁɚɬɚ (ɩɪɢɤɚɡɧɚɬɚ) ɧɚ ɧɚʁɧɨɜɚɬɚ ɞɪɚɦɫɤɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɜɨ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɒɬɢɩ. ɂɥɢ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɜɟɥɢ (ɩɚɪɚɮɪɚɡɢɪɚɧɨ) ɜɨ ɟɞɟɧ ɦɢɝ ɨɞ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ: “ɇɟ ɟ ɛɢɬɧɨ ɨɞ ɤɚɞɟ ʅɟ ɩɚɞɧɟɲ, ɬɭɤɭ ɤɚɤɨ ʅɟ ɩɚɞɧɟɠ!“ ɇɨ, ɡɚ ɫɪɟʅɚ, ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɧɟɦɚ ɩɚɼɚʃɟ, ɧɨ ɢ ɩɚɞɨɜɢ. Ɋɚɡɨɱɚɪɚɧɢɨɬ ɢ ɝɧɟɜɟɧ ɩɨɟɞɢɧɟɰ, ɤɨʁ ɫɬɢɝɧɚɥ ɞɨ ɬɭɤɚ ɞɚ ɩɨɫɟɝɧɟ ɩɨ ɫɜɨʁɨɬ ɠɢɜɨɬ, ɫɟɩɚɤ ɫɟ ɤɨɥɟɛɚ ɩɪɟɞ ɞɚ ɝɨ ɧɚɩɪɚɜɢ ɬɨʁ ɪɢɡɢɱɟɧ, ɤɨɧɟɱɟɧ ɢ ɧɟɩɨɬɪɟɛɟɧ ɱɢɧ. ɂ, ɬɨɤɦɭ ɜɨ ɬɢɟ ɦɢɝɨɜɢ - ɧɟɩɨɫɬɨʁɚɧɢ, ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɥɢɜɢ ɢ ɞɨɥɝɢ ɤɚɤɨ ɜɟɱɧɨɫɬ - ɧɨɜɚɬɚ ɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɚ ɠɪɬɜɚ ɪɚɡɦɢɫɥɭɜɚ, ɫɟ ɤɨɥɟɛɚ, ɱɚɫ ɩɪɟɧɚɝɥɭɜɚ, ɚ ɱɚɫ ɫɟ ɩɨɜɥɟɤɭɜɚ... ȼɨ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɝɥɚɜɚ ɫɟ ɪɨʁɚɬ ɩɪɚɲɚʃɚ ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɢ, ɫɟ ɪɟɤɚɩɢɬɭɥɢɪɚ ɠɢɜɨɬɨɬ, ɫɟ ɨɛɢɞɭɜɚ ɬɪɟɡɜɟɧɨ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɞɚ ɪɟɡɨɧɢɪɚ, ɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟ... ɉɨɬɪɟɛɧɚ ɟ ɛɚɪɟɦ ɟɞɧɚ ɩɨɞɚɞɟɧɚ ɪɚɤɚ, ɫɚɦɨ ɟɞɧɚ ɫɥɚɦɤɚ ɡɚ ɧɚɞɟɠ, ɟɞɟɧ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɢɡɝɨɜɨɪɟɧ ɡɛɨɪ, ɧɟɨɱɟɤɭɜɚɧ ɚ ɫɟɩɚɤ ɫɬɨɪɟɧ ɝɟɫɬ... Ⱦɨɜɨɥɧɨ ɟ ɬɨɝɚɲ ɫɚɦɨ ɧɟɤɨʁ ɞɚ ɜɟ ɮɚɬɢ ɡɚ ɪɚɤɚɬɚ, ɢɥɢ ɞɚ ɜɟ ɡɚɩɪɚɲɚ: ɲɬɨ ɩɪɚɜɢɬɟ ɫɟɝɚ ɢ ɨɜɞɟ, ɧɨ ɜɨ ɫɟɤɨʁ ɫɥɭɱɚʁ ɞɚ ɜɟ ɨɫɭɟɬɢ ɜɨ ɧɚɦɟɪɚɬɚ, ɞɚ ɜɢ ɩɨɞɜɢɤɧɟ, ɞɚ ɪɚɡɝɨɜɚɪɚ ɫɨ ɜɚɫ, ɞɚ ɜɟ ɪɚɡɛɟɪɟ ɢ ɞɚ ɜɟ ɪɚɡɭɜɟɪɢ... ȿɬɟ, ɜɨ ɬɨɚ ɢ ɬɚɤɜɨ ɨɤɪɭɠɭɜɚʃɟ ɢ ɦɢɥʁɟ, ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɫɢɥɧɢɨɬ ɞɪɚɦɚɬɭɪɲɤɢ ɧɚɛɨʁ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ “ɋɚɦɨɭɛɢɫɬɜɨ ɧɚ ɨɫɚɦɟɧɨɫɬɚ“, ɤɨʁɚ ɝɥɚɜɧɨ ɫɟ ɨɞɜɢɜɚ ɤɚɤɨ ɞɭɨɞɪɚɦɚ ɩɨɦɟɼɭ ɚɤɬɟɪɢɬɟ Ⱥɧɼɟɥɤɚ ɇɚɲɤɨɜɚ ɢ ɉɟɰɟ Ɋɢɫɬɟɜɫɤɢ, ɫɨ ɩɨɜɪɟɦɟɧɢ ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɚ ɢ ɧɚɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɚɬɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɞɜɨʁɤɚ: Ɇɚɪɢʁɚ Ɇɢɧɱɟɜɚ ɢ ȼɢɤɬɨɪ Ⱥɪɟɜ. ȼɨ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɞɟɥɨ-

ɋɚɦɨɭɛɢɫɬɜɨ ɧɚ ɨɫɚɦɟɧɨɫɬɚ ȼɫɭɲɧɨɫɬ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɟ ɡɚɨɤɪɭɠɟɧɚ ɢ ɞɨɫɥɟɞɧɨ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ, ɛɟɡ ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɨɫɰɢɥɚɰɢɢ ɢ ɩɪɚɡɧɢ ɦɟɫɬɚ ɩɪɢ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɢ ɢɡɜɟɞɭɜɚʃɟɬɨ, ɩɚ ɫɢɝɭɪɧɢ ɫɦɟ ɞɟɤɚ ɩɨɪɚɞɢ ɩɪɨɜɨɤɚɬɢɜɧɨɫɬɚ ɢ ɚɤɬɭɟɥɧɨɫɬɚ ɧɚ ɬɟɦɚɬɚ, ɧɨ ɢ ɡɚɪɚɞɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɢɡɜɟɞɛɟɧ ɤɨɧɰɟɩɬ ɧɚ ɨɜɨʁ ɧɚʁɧɨɜ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɒɬɢɩɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ, ɞɟɤɚ ɫɚɦɨɭɛɢɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɨɫɚɦɟɧɨɫɬɚ, ɤɨɟ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ - ɧɟɦɚ ɞɚ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɢ ɜɨ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɫɤɚɬɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɩɨɫɟɬɟɧɨɫɬɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɤɚ ɬɚɚ ɩɨɞɨɥɝɨ ɜɪɟɦɟ ʅɟ ɫɟ ɡɚɞɪɠɢ ɧɚ ɲɬɢɰɢɬɟ ɲɬɨ ɡɧɚɱɚɬ ɠɢɜɨɬ, ʅɟ ɩɪɢɜɥɟɤɭɜɚ ɢ ɨɫɜɨʁɭɜɚ ɧɨɜɢ ɝɥɟɞɚɱɢ ɢ ʅɟ ɝɢ ɨɩɨɦɟɧɭɜɚ ɢ ɩɨɞɭɱɭɜɚ ɦɥɚɞɢɬɟ, ɧɨ ɧɟ ɢ ɫɚɦɨ ɧɢɜ - ɧɢɤɨɝɚɲ ɢ ɧɢɤɚɞɟ ɢ ɞɚ ɧɟ ɫɟ ɨɛɢɞɭɜɚɚɬ ɞɚ ɩɨɫɟɝɧɚɬ ɩɨ ɫɜɨʁɨɬ ɠɢɜɨɬ. ȼɨ ɡɚɦɟɧɚ ɡɚ ʂɭɛɨɜɬɚ, ɫɪɟʅɚɬɚ ɢ ɪɚɞɨɫɬɚ, 174


TEATARSKI GLASNIK ɧɨɜɢɬɟ ɧɚɞɟɠɢ ɢ ɩɪɟɞɢɡɜɢɰɢ, ɩɚ ɢ ɩɥɚɧɨɜɢ ɢ ɩɚɬɢɲɬɚ, ɤɨɥɤɭ ɢ ɞɚ ɫɟ ɬɢɟ ɤɪɢɜɭɞɚɜɢ, ɧɟɪɚɦɧɢ ɢ ɧɟɢɡɜɟɫɧɢ...

Ɍɪɚʁɱɟ Ʉɚɰɚɪɨɜ, ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɧɚ ȼɥɚɞɨ Ȯɨɪɟɫɤɢ - Ɋɚɮɢɤ, ɤɨɫɬɢɦɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɧɚ Ɇɚʁɚ Ʉɢɤɢɪɢɬɤɨɜɚ, ɚ ɦɭɡɢɤɚɬɚ ɧɚ Ȼɨɲɤɨ ɋɢɦɨɧɨɜ-

ɋɚɦɨɭɛɢɫɬɜɨ ɧɚ ɨɫɚɦɟɧɨɫɬɚ ɫɤɢ. ɋɢɬɟ ɬɢɟ ɩɪɢɞɨɧɟɫɭɜɚɚɬ ɡɚ ɫɟɜɤɭɩɧɢɨɬ ɜɩɟɱɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɢ ɫɟ ɞɜɢɠɚɬ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɢ ɝɪɚɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɤɨɪɟɤɬɧɨɫɬɚ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɚ, ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɫɬɚ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɧɨɫɬɚ.

Ɍɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ “ɋɚɦɨɭɛɢɫɬɜɨ ɧɚ ɨɫɚɦɟɧɨɫɬɚ“ ɨɞ ɇɟɞɚ ɇɟɠɞɚɧɚ, ɚ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ɇɢɪɨɲɧɢɱɟɧɤɨ, ɟ ɤɚɦɟɪɧɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɚɬ ɱɟɬɢɪɢɬɟ ɚɤɬɟɪɢ: Ⱥɧɼɟɥɤɚ ɇɚɲɤɨɜɚ, ɉɟɰɟ Ɋɢɫɬɟɜɫɤɢ, Ɇɚɪɢʁɚ Ɇɢɧɱɟɜɚ ɢ ȼɢɤɬɨɪ Ⱥɪɟɜ. ɂɚɤɨ ɫɟ ɫɚɦɨ ɱɟɬɢɪɢ ɚɤɬɟɪɢ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ, ɬɚɚ ɟ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɢɫɩɨɥɧɟɬɚ, ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ, ɩɪɢɜɥɟɱɧɚ ɢ ɝɥɟɞɥɢɜɚ, ɚ ɚɤɬɟɪɤɚɬɚ Ⱥɧɼɟɥɤɚ ɇɚɲɤɨɜɚ ɫɟ ɱɢɧɢ ʁɚ ɢɝɪɚ ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ ɫɜɨʁɨɬ ɠɢɜɨɬ. ȼɫɭɲɧɨɫɬ, ɭɥɨɝɚɬɚ ñ ɥɟɠɢ, ɩɪɨɫɬɨ ɫɟ ɥɟɩɢ ɡɚ ɧɟɚ, ɩɚ ɬɚɚ ʁɚ ɨɞɢɝɪɭɜɚ ɦɨɲɧɟ ɫɦɢɪɟɧɨ ɢ ɥɟɠɟɪɧɨ, ɫɨ ɜɢɫɬɢɧɫɤɨ ɡɧɚɟʃɟ ɢ ɭɦɟɟʃɟ ɢ ɛɢ ɪɟɤɥɟ ɚɪɬɢɫɬɢɱɤɨ ɦɚʁɫɬɨɪɫɬɜɨ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ ɢ ɜɨ ɧɟɚ ɧɟ ɟ ɦɧɨɝɭ ɩɨɦɚɥ ɧɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɨɬ ɧɚ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɚɤɬɟɪɢ, ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɫɨ ɫɢɦɩɚɬɢɱɧɢ, ɧɟɩɪɟɬɟɧɰɢɨɡɧɢ ɢ ɞɨɪɚɛɨɬɟɧɢ ɪɨɥʁɢ. Ɂɚɫɥɭɝɚ ɡɚ ɬɨɚ ɢɦɚ ɪɟɠɢɫɟɪɨɬ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ɇɢɪɨɲɧɢɱɟɧɤɨ ɤɨʁ ɫɟ ɨɞɥɭɱɢɥ ɢ ɨɫɬɜɚɪɢɥ ɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢ ɢ ɟɤɨɧɨɦɢɱɧɢ, ɧɨ ɟɮɟɤɬɧɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ. ɇɚʁɤɭɫɨ ɢ ɧɚʁɤɨɧɰɢɡɧɨ ɤɚɠɚɧɨ: ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɬɪɚɝɢɱɧɚ ɮɚɪɫɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɥɢɤɨɜɢ ɫɟ Ɍɚɚ (Ⱥɧɼɟɥɤɚ ɇɚɲɤɨɜɚ) ɢ Ɍɨʁ (ɉɟɰɟ Ɋɢɫɬɟɜɫɤɢ), ɚ ɦɨɫɬɨɬ ɩɨɦɟɼɭ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɢ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɝɨ ɝɪɚɞɚɬ ɞɜɟ ɦɚɱɤɢ (Ɇɚɪɢʁɚ Ɇɢɧɱɟɜɚ ɢ ȼɢɤɬɨɪ Ⱥɪɟɜ). Ⱦɪɚɦɚɬɭɪɲɤɢ ɭɫɩɟɲɧɢɨɬ ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɇɟɞɚ ɇɟɠɞɚɧɚ ɟ ɜɨ ɩɪɟɜɨɞ ɧɚ Ⱥɧɚ Ȼɚɝɪɚʁɚɧɚ ɢ

TEATAR ILI VISTINSKI @IVOT (Kon pretstavata †Parovi“ od Miro Gavran, vo re`ija na Qup~o \or|ievski, a vo izvedba na Narodniot teatar - [tip) Premierata na pretstavata “Parovi“ od Miro Gavran, vo re`ija na Qup~o \or|ievski, a vo izvedba na mati~niot Naroden teatar, vo [tip po podolgo vreme donese radost, polet i sve`ina na teatarskata scena. Sli~no kako vo slu~ajot so pretstavata “Hasanaginica“ od Qubomir Simovi}, i ovojpat publikata nestrplivo go o~ekuva{e i dojde vo golem broj na ovoj nastan. 175


TEATARSKI GLASNIK ni~kiot `ivot. Naprotiv, tie odvaj i se podnesuvaat, a tuka do{le da probaat da se smirat, da se obidat u{te edna{, ili definitivno da si ka`at zbogum, {to podocna i navistina }e se slu~i. Drugiot par pak, dojdeni se podobro da se zapoznaat i da se priviknat edni na drugi, no i nivnoto predbra~no iskustvo zavr{uva so negativen ishod. No, toa ne e sé. Nastanite se redat kako na filmska lenta, poto~no se ni`at i brojni drugi zapleti i raspleti na re~isi identi~ni, sli~ni, ili sosema razli~ni parovi, koi isto taka gi igra istata akterska ekipa, odnosno sekoj od akterite se pretstavuva vo po tri posebni i razli~ni ulogi. Toa e ubav, solidno izbran re`iserski koncept, no i neobi~na i nesekojdnevna postapka, koja pretstavata ja pravi neverojatno dinami~na, polna so presvrti, razigranost i vedrina, a akterite imaat retka i specifi~na mo`nost re~isi istovremeno da vleguvaat vo pove}e identi~ni, sli~ni ili razli~ni ulogi i da se transformiraat, proveruvaat i doka`uvaat pritoa.

Pretstavata †Parovi e kamerna i bi rekle soobrazena so gabaritot na teatarskiot podium, no i so kvalitetite na akterskata ekipa na ovoj teatar. A, samata izvedba vetuva deka †Parovi }e bide podolgo vreme na scenata i toa ne samo vo [tip, tuku i preku gostuvawa {irum Republikata, pa i vo stranstvo, za{to stanuva zbor za gledliva, privle~na i popularna pretstava.

ɋɚɦɨɭɛɢɫɬɜɨ ɧɚ ɨɫɚɦɟɧɨɫɬɚ I, ona {to e poseben kuriozitet: dramskiot tekst “Parovi“ od Miro Gavran, tokmu so ovaa praizvedba ima{e svetska premiera, za{to prvpat vo [tip be{e izveden bilo kade vo svetot. Inaku, Miro Gavran e ve{t, precizen i duhovit avtor, koj mo{ne precizno, plasti~no i do`iveano gi transponira tragi~nite `ivotni situacii, koi vedna{ potoa stanuvaat komi~ni, ili kako {to obi~no se veli: koga ne bi bile za pla~ewe - ne bi bile ni za smeewe.

ɉɚɪɨɜɢ Sepak, najgolema zasluga, pokraj tekstot i re`ijata za pretstavata, ima samata akterska ekipa, koja ne samo {to be{e na nivoto na postavenite zada~i, tuku vo odredeni situacii i migovi, duri ima{e i isklu~itelni, blekavi migovi i problesoci, koga gleda~ot ne be{e sosema siguren {to se slu~uva na scenata: teatar ili vistinski `ivot!? Za ma{ko-`enskite odnosi, pojavi i sostojbi vo pretstavata bea zadol`eni: Valentina \or|ievska, Milorad Angelov, Pece Ristevski, Mile Vrateovski, Viktor Arev, Angelka Na{kova, Marija Min~eva i Elena [orova i iako e te{ko da se izdvoi samo eden lik od site niv - ovojpat, se ~ini, bravurozen i najsvoj be{e akterot

ɋɥɭɝɢɧɤɢ Prikaznata zapo~nuva so dva para koi odat na odmor na more, vo Dalmacija, prvite povozrasni i vo soba so pogled na more, a vtorite mladi i vo soba so pogled na {uma. I ednite i drugite ne se mnogu zadovolni i voodu{eveni od sobite, a prvite voop{to ne se zadovolni i od zaed176


TEATARSKI GLASNIK Milorad Angelov, koj ednostavno kako da se pronajde vo svojata uloga i spored dikcijata na glasot i spored samata akterska igra. Scenografijata e delo na Valentin Svetozarev, muzikata e na Marjan Ne~ak, a kostimite se na Blagoj Micevski. Scenografijata e mo{ne ednostavna, no funkcionalna, muzikata - nepretenciozna, diskretna i nenametliva, a kostimite — skromni, standardni i tipi~ni, so cel avtenti~no da ja dolovat na{ata voobi~aena sovremenost, ovde{nost i realnost. Iskusnata i profesionalna trojka: Svetozarev, Ne~ak, Micevski - uspe{no si ja zavr{ile rabotata, t.e. ja oblikuvale, opre-mile i zaokru`ile pretstavata. Najgolemiot uspeh na ovaa pretstava e, sepak, izostrenoto ~uvstvo i sens za vkus i merka, za{to ne se izleze od ramkite na pristojnosta, ne se dopre vulgarnosta i

banalnosta, iako samiot tekst i `ivotnite situacii toa na odreden na~in go navestuvaat, dozvoluvaat i ovozmo`uvaat. No, toa e zasluga i na avtorot Miro Gavran i na re`iserot Qup~o \or|ievski, koi iako gazele preku tenok mraz i se dvi`ele po tenka `ica, ne dozvolile da se strupolat i padnat vo ambis, tuku predimstvo i prvenstveno zna~ewe im dale na sodr`inata, duhovnata a ne samo egzistencijalnata ponesenost i nosivost, odnosno psiholo{ko-filozofskite valeri i estetskata dimenzija, a ne na formata i evtiniot humor, satirata i groteskata. Ete, vo [tip, u{te edna{ se slu~i dobar i vistinski teatar...

PRIKAZNA ZA OPA^INITE NA SVETOT (Kon pretstavata “ɋɥɭɝɢɧɤɢ“ ɜɨ ɒɬɢɩɫɤɢot ɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɚɬɚɪ) Nenad Mitevski, a re`iserka na pretstavata be{e Tea Begovska. Pretstavata, iako kamerna, uspea da go ispolni podiumot so dinami~na i provo-

Edna od najigranite drami vo svetot, sekako, e teatarskata pretstava “Sluginki“ od francuskiot avtor @an @ene, koja bila vistinsko otkritie za op{testveniot i politi~kiot `ivot vo Francija, koga bila premierno izvedena i predizvikala golema zainteresiranost kaj publikata, nesekojdnevno vnimanie od kritikata i najrazli~ni komentari, ocenki, sudovi i kontroverzi. Pri~ina za toa e samata ve~na tema, odnosno bezvremenosta na tekstot, koj govori za nadredenosta i podredenosta, odnosno za socijalnite sloevi i razliki, poto~no za `ivotot na gospo|ite i (ne)sekojdnevnite odnosi so nivnite sluginki. Pa, ne slu~ajno, i premierata na teatarskata pretstava “Sluginki“ vo Narodniot teatar od [tip ja privle~e i pottikna brojnata publika ne samo da prisustvuva, tuku i da razmisluva, komparira, prosuduva...

ɋɥɭɝɢɧɤɢ kativna igra, iako edna od pogolemite slabosti na pretstavata be{e tokmu me|usebnata komunikacija i uigranost na akterite. Isto taka, pokraj odredeni mo{ne efektni re`iserski re{enija, kako da nedostasuva{e u{te pove}e kreativnost i inovativnost na toj plan.

Na {tipskata teatarska scena se pojavija Rui{ Begovska, Kristina Atanasova i 177


TEATARSKI GLASNIK Iskusnata i doka`anata akterka Rui{ Begovska se pretstavi so smirena i voobi~aena interpretacija na svojata uloga, dodeka pak mladata Kristina Atanasova se nametna so svojata seksipilnost i privle~nost. Osve`uvawe vo pretstavata be{e pojavata i igrata na mladiot Nenad Mitkovski, koj se pretstavi so siguren i vetuva~ki nastap. Inaku, pretstavata “Sluginki“ be{e prv profesionalen proekt na re`iserkata Begovska i nejzina diplomska rabota, pa i posakuvame uspe{no da prodol`i po toj pat. Sekako, od mladite nositeli na pretstavata - re`iserkata Tea Begovska i akterite Kristina Atanasova i Nenad Mitev-

ski mo`e doprva mnogu pove}e da se o~ekuva. Nemo`nosta za promena na pozicijata na akterkite gi tera vo svetot na imaginacijata, kade uspevaat da go o`iveat i realiziraat svojot son. Pritoa, se demistificira la`niot gra|anski moral i la`nata gra|anska (bez)~uvstvitelnost, odnosno la`nite gra|anski (ne)vrednosti. I ovojpat kako da se potvrdi (ne)pi{anoto pravilo deka preku lagata se stignuva do vistinata. Sepak, na{ite o~ekuvawa bea mnogu pogolemi... A, ona {to posebno raduva, toa e faktot deka vo [tipskiot naroden teatar ima novi slu~uvawa i kvalitetni nagorni pomestuvawa, no [tip ima i svoja verna, strpliva i predadena publika.

ɋɥɭɝɢɧɤɢ

178


TEATARSKI GLASNIK 

Doc.d-r Hristo Petreski

EDINSTVO NA TEATAROT I KNI@EVNOSTA (Kon knigata Edinstvo na licata od Traj~e Kacarov, izdanie na “ Tri“- Skopje, 2013 godina)

se pretstavuva kako veren i vrven poznava~ na teatarot vo Republika Makedonija, no i mnogu po{iroko, pa naj~esti negovi preoklupacii i temi i vo ova delo se — teatarot i kni`evnosta. Ovojpat, nie posebno }e se zadr`ime na negovite opservacii za teatarot i }e poso~ima del od niv, za{to tie se osnovni, pruimordijalni i najvpe~atlivi. Kacarov ne samo {to go `ivee teatarot, tuku i kako da go boleduva nego, soo~en so brojni dilemi i nezadovolstva, pra{awa bez odgovori, voznesuvawa i padovi... Taka, u{te vo prviot voveden tekst na knigata, ne slu~ajno, }e re~e: “Na{ite umetnici, pisatelite i tetarxiite ne odat podaleku od `elbite na politi~arite. Tie sî bi dale svoite portreti da gi prepoznavaat vo portretite na idealnata ubavina, t.e. na politi~arite na vlast“. Ponatamu, pak, Kacarov }e zabele`i: “Kade se ovde moite teatarxii? Mislam deka dene{nive partiski teatarxii go podavaat svoite izjavi od scenite za da go istresat od glavata ona {to gi potsetuva na zlatnite godini na makedonskiot teatar. Taka najlesno se osloboduvaat od gri`ata, od odgovornosta za zdravjeto na teatarot“, ili pak: Jas nikoga{ ne sum se lutel na lu|eto od vlasta, tuku samo na onie {to im ja doverile i toa (kako vo Brehtovata piesa) za nekolku besplatni obroci. Samo za tolku na{ite teatarxii se soglasuvaat pak da se pojavat tamu kade {to se ismejani, t.e. na{ite pisateli povtorno da se stavat vo proces da pi{uvaat kniga, otkako so prethodnata sobrale samo jadovi i sramoj.

Ako u{te vo naslovot na ovoj na{ mal prikaz ve}e decidno se opredelivme deka vo knigata “Edinstvo na licata“ od {tipskiot pisatel i dramaturg Traj~e Kacarov stanuva zbor za simbiozen spoj na teatarot i kni`evnosta, dol`ni sme sega vedna{ da poso~ime deka ova delo e edinstvo i na dva tvore~ki `anra: kolumnata i esejot. Ne, anga`iraniot, lucidniot i nespokojniot Traj~e Kacarov ne go spojuva nespoivoto, naprotiv, toj sozdava edna normalna i logi~na celina od ona {to katadnevno go raboti, razmisluva, voo~uva, sogleduva, analizira... Pa, sosema e logi~no {to se odlu~il na ovoj svoj ~ekor da prezentira del od svoeto sekojdnevno pi{uvawe vo vid na kulturna hronika, (anti)dnevnik, zbirka zapisi. Vsu{nost, ova delo najmalku e konglomerat i izbor na tekstovi na eden intelektualec od vnatre{nosta, iako vo niv ima elementi nalik na filozofijata na palankata od Radomir Konstantinovi}, dokumentarnite `ivotni se}avawa na Puri{a \or|evi}, pa i dnevni~kite literaturni stranici na ^arls Bukovski... Ne, ne e toa osamen glas od pustinata, lelek {to nikoj ne go slu{a, tuku ova se glasni i jasni problematizirawa na niza otvoreni pra{awa, mapirawe i razglobuvawe na redica bolni i nevralgi~ni to~ki, iznesuvawe na sopstveniot svetogled, zalagawe za novi i poinakvi postapki i metodi, no i proekti i rezultati. Traj~e Kacarov, kako i vo negovata prethodna kniga so sli~en koncept i sodr`ini “Kalendar na godinite {to pominale“ (“Dijalog“ - Skopje, 2012 godina) i ovde 179


TEATARSKI GLASNIK da ne bidat primeri od koi mo`e da se iscedi poukata: I bez da se fati{ na oroto, orovodec mo`e{ da bide{“; “Teatarot ima samo edno vreme i nema da mu e te{ko da go izgubi, ako zjaj-pazarxiite ne sfatat deka ne im e mestoto vo nego, vsu{nost, ako ne sfatat deka postoeweto na teatarxiite ne e za xabe“; “Kako {to stojat rabotite so mediumite i nivnata naklonetost kon pisanijata na nekoi teatarski prosleduva~i, ne sme mnogu daleku od vistinata: ako teatrite ne zaigraat na scenite vo glavniot grad, kako nikade da ne zaigrale“; “Ete, kako teatarxija }e ka`am: Ne treba da mol~ime, ako teatarot po~nuva da nalikuva na `ivotot, ako ja gubi teatarskata stvarnost. Ne treba da mol~ime ako konstatirame deka akterite na scenata mol~at, a publikata od godina na godina e babica koja malku mo`e da pridonese za ra|aweto na potrebni idei“; “Imaat krug i teatarxiite. Vo krugot na teatarxiite e malku poinaku. Tamu nikoj ne priznava deka se dr`i za ramenicite so onie okolu nego, nitu pak deka u~at nekakvi dvi`ewa. Sepak vo teatarot s¢ se vrti vo krug i ne daj Bo`e da ka`e{ ne{to {to ne smee{. Krugot }e te isfrli i ne ti ostanuva ni{to drugo osven da pa|a{, da pa|a{, da pa|a{...“; “Dosega ne sum videl nitu sum slu{nal publikata da se `ali na lo{iot, ili pak da go fali dobriot repertoar na teatrite vo na{ava Makedonija. Tie se soglasuvaat so bri~ot {to go dobivaat za glavata {to ja imaat, ili pak za bri~ot {to go nemaat za glavata {to isto taka ja nemaat. Istoto e i so teatarxiite, onie {to se neposredni ~initeli na scenskiot umetni~ki izraz. Tie se vo koalicija so publikata {to ne gi prepoznava, (osven po sinhroniziraweto na glasovite od likovite vo turskite serii). Se soglasuvaat so publikata {to ja nemaat, odnosno so bri~ot za glavata {to im nedostasuva. E pa, nazdravje vi bri~ewe moi teatarxii!“; “Ete, ja nemam jas taa sre}a da sretnam nekoj teatarxija {to }e mi ka`e deka pro~ital nekoi od moite piesi, ili od piesite na drugi makedonski dramati~ari, pa duri i da dade zabele{ka...“; “Tokmu poradi takti~arite na festivalite pobeduvaat samo onie {to imaat takt, ne i ritam. Kaj teatarxiite takti~ari ima kolku

No, toa ne e s¢, za{to na Traj~e Kacarov mu se omilena tema i motiv “teatarxiite“, kako {to toj miluva zbirno i po malku pe`orativno da gi narekuva site svoi kolegi od teatarot. Pa, vo svojata najnova kniga so kolumni i esei, me|u drugoto, }e podvle~e: “Teatarxiite go znaat toa u{te od prvoto za~ekoruvawe na {ticite {to `ivot zna~at. Znaat tie deka bez repeticija nema nitu A, nitu B na scenata. Ako ne se sozdavaat uslovi za toa, nema pretstava, nema scenski `ivot. Znaeweto e mo}, ama pak repeticijata e majka na mo}ta“; “Teatarxiite mo`at glasno mo gordo da objavat pred svoite kolegi vo stranstvo deka mo`at se samo ne i da bidat plateni kako {to mse plateni nekoi nivni kolegi vo stranstvo, zatoa se najpodatliva stoka za izvoz, odnosno, teatarskata industrija kaj nas (ako ja ima) e najpodatliva za stranski investicii. E koga bi bil `iv mojot prijatel i koga bi go slu{nal ova, negoviot komentar sigurno bi bil: E moj prijatele, treba da znae{, evtinoto meso nitu ku~iwata ne go jadat!“;

“Treba da se po~ituva teatarot i da se znae deka vo nego ne treba samo da se egzistira tuku i da se postoi, odnosno da se igra, za{to krajniot rezultat od postoeweto e konvencijata so publikata, kompetentnosta vo kulturniot praksis. Akterite ne se identifikuvaat na drug na~in osven preku scenskite izjavi. Onie {to ne se podgotveni za toa, podobro e da ostanat podaleku od igrali{teto, od scenata, za 180


TEATARSKI GLASNIK saka{. Takti~ari ima ne samo me|u scenskite igra~i, tuku i me|u kriti~arite i me|u publikata. Otkako takti~arite go okupiraa teatarot, lu|eto vo nego pove}e ne se delat na akteri, re`iseri, dramati~ari, kriti~ari, publika, tuku samo na takti~ari i netakti~ari. Vo posledno vreme pretstavnicite na iskrenite, nela`govcite, so edno ime na netakti~arite, s¢ pomalku se prisutni pome|u `ivite. Toa n¢ tera da zaklu~ime deka teatarot }e nñ bide `iv sî dodeka takti~arite upravuvaat so nego. Spored Krle`a bez takt nema `ivot. Pa neka ní e `iv teatarot, vsu{nost, neka nñ se `ivi takti~arite vo nego!“; “Vo na{ava Makedonija vo koja sî u{te najvpe~atliviot teatar se slu~uva na politi~kite, t.e. na partiskite sceni...“; “Teatarxiite prosto liferauvaat la`ni podatoci kako nikoj drug. Istite se ogledaat vo brojot na odigranite reprizi, vo popularnosta na odredeni pretstavi i akteri kako i vo toa kade i od kogo gi dobile nagradite. Se nadevaat kutrite, deka eden den nivnata laga }e se obvistini i navistina }e stanat populkarni, }e gi prepoznavaat po ulicite, po javnite mesta, }e imaat uspe{ni pretstavi, }e imaat verna publika, ]e bidat navistina nagraduvani, a tetarot }e im bide vtor dom“. Ete, so potkrepa na del od citatite na samiot avtor, }e podvle~eme i konstati-

rame u{te edna{ deka Traj~e Kacarov za teatarot kako negov vtor dom - pi{uva otvoreno, direktno, hrabro. Preku redica ironiski, pa i parodiski artefakti, toj ne go gleda i prezentira teatarot samo odnadvor, tuku go nabquduva i razgrnuva i odvnatre, odnosno gi pronao|a i uka`uva na najkarakteristi~nite propusti i slabosti, koi glavno se sveduvaat na relacijata scena - publika, odnosno ona {to e zad kulisite (nevidlivoto, posakuvanoto, nestvarnoto) i ona {to e pred zavesite (pojavnoto, ostvarenoto, nedovolnoto). Kacarov e izvonreden opservator na pojavite i sostojbite, toj niv gi registrira i `igosuva, visoko go kreva glasot i poka`uva i uka`uva na letargijata, nemo}ta i pasivata, nasproti kreativnata energija, tvore~kata realizacija i invencijata, pa i zadovolstvoto i interakcijata so gleda~ite i javnosta. Vo teatarot nema edno lice i eden avtor, tuku mno{tvo avtori i lica, podgotovki i probi, pretstavi i reprizi, ulogi i likovi, kreacii i glasovi, kritiki i odglasi... Istovremeno i paralelno te~e toj zaedni~ki `ivot zad scenata, na scenata i pred scenata, a Kacarov e eden od negovite revnosni prosleduva~i, analiti~ari i demistifikatori, koj zad sebe so svoite kriti~ko-eseisti~ki dela ostava bele`iti tragi...

181


TEATARSKI GLASNIK ȱ

Pi{uva M-r Traj~e KACAROV

DO AKTEROT I PO NEGO (Po povod dodeluvaweto na Priznanieto za `ivotno delo na akterot Stra{ko Milo{evski na godina{niov Me|unaroden teatarski festival Sv. Joakim Osogovski vo Kriva Palanka)  ɬɧɨɫɬ ɨɞ ɫɰɟɧɚɬɚ ɤɨʁɚ ɧɟɤɨɝɚɲ ɛɢɥɚ ɫɚɦɨ ɨɛɢɱɧɚ ɲɬɢɰɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚ ɧɚ ɞɜɟ ɛɭɪɢʃɚ. Ɉɬɤɚɤɨ ʁɚ ɡɚɜɟɞɟ, ʁɚ ɢɡɦɟɪɢ ɦɨʁɚɬɚ ɩɪɚɬɤɚ ɦɢ ɢɫɩɪɚɬɢ ɩɨɝɥɟɞ ɨɞ ɤɨʁ ɩɨɱɭɫɬɜɭɜɚɜ ɞɟɤɚ ɫɭɦ ɨɫɬɜɚɪɢɥ ɪɨʂɚ ɡɚ ɠɟɧɚɬɚ ɱɢɢ ɨɱɢ ɦɢ ɧɚɥɢɤɭɜɚɚ ɧɚ ɞɜɟ ɠɚɪɱɢʃɚ ɜ ɫɧɟɝ. ɇɚ ɡɚɦɢɧɭɜɚʃɟ ɨɞ ɩɨɲɬɚɬɚ ɫɢ ɪɟɤɨɜ: „ȿɬɟ ɬɨɚ ɟ ɚɤɬɟɪɫɬɜɨɬɨ. Ⱥɤɬɟɪɨɬ ɫɟɤɨɝɚɲ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɧɚʁɞɟ ɧɟɱɢɢ ɨɱɢ ɡɚ ɤɨɢ ʅɟ ɢɝɪɚ, ɡɚ ɤɨɢ ʅɟ ɫɨɡɞɚɜɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ. Ⱥɤɬɟɪɨɬ ɟ ɨɧɨʁ ɲɬɨ ʅɟ ɝɨ ɩɪɟɩɨɡɧɚɟ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɧɨʁ ɲɬɨ ɧɟɦɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɧɢɤɨɝɚɲ ɞɪɭɝɨ ɨɫɜɟɧ ɞɟɥ ɨɞ ɧɟɚ. Ⱥɤɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɟ ɬɟɲɤɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɡɚɬɨɚ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ʁɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɚɬ ɨɧɢɟ ɤɨɢ ɧɟ ɫɟ ɪɨɞɟɧɢ ɡɚ ɧɟɚ. Ⱥɤɬɟɪɢɬɟ ɫɟ ɪɟɼɚɚɬ, ɧɟ ɫɟ ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ. Ⱥɤɬɟɪɢɬɟ ɫɟ ɪɚɼɚɚɬ ɡɚɲɬɨ ɫɚɦɨ ɬɚɤɜɢɬɟ ɜɨ ɫɟɤɨɟ ɜɪɟɦɟ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɧɚʁɞɚɬ ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚ ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬɚ. Ɇɨɠɟɛɢ ɨɜɨʁ ɦɨʁ ɫɬɚɜ ɟ ɩɨɝɭɛɟɧ ɡɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɬɟɨɪɢʁɚ, ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɬɟ ɤɨɢ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɝɢ ɭɜɟɠɛɭɜɚɚɬ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɢ ɤɚɪɢɟɪɚ, ɧɨ ɫɢɬɢ ɬɢɟ ɫɟ ɫɚɦɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɢ ɩɨɦɚɝɚɚɬ ɜɪɨɞɟɧɨɬɨ ɧɚ ɩɨɥɟɫɟɧ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɞɨɛɢɟ ʁɚɜɧɨɫɬ, ɨɞɧɨɧɨ ɚɤɬɟɪɨɬ ɞɚ ɫɟ ɢɫɤɭɥɬɢɜɢɪɚ ɞɨ ɫɬɟɩɟɧ ɤɚɤɨɜ ɲɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɧɟɫɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɫɤɨɬɨ ɠɢɜɟɟʃɟ, ɤɭɥɬɭɪɧɢɨɬ ɩɪɚɤɫɢɫ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɬ . Ɂɚɬɨɚ ɤɨɝɚ ɡɛɨɪɭɜɚɦɟ ɡɚ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɩɨɱɧɭɜɚɦɟ ɨɞ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɧɚ ɧɢɜɧɨɬɨ ɪɚɼɚʃɟ, ɨɞ ɞɟɬɫɬɜɨɬɨ, ɨɞ ɩɨɱɟɬɨɰɢɬɟ ɧɚ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɡɚɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɫɨ ɪɨʂɚɬɚ ɲɬɨ ɦɭ ʁɚ ɨɞɪɟɞɭɜɚ ɠɢɜɨɬɨɬ.

Ɍɪɚʁɱɟ Ʉɚɰɚɪɨɜ ȿɞɟɧ ɞɟɧ ɞɨɞɟɤɚ ɫɬɨɟɜ ɧɚ ɲɚɥɬɟɪɨɬ ɜɨ ɝɪɚɞɫɤɚɬɚ ɩɨɲɬɚ ɢ ɱɟɤɚɜ ɭɲɬɟ ɟɞɧɚɲ ɞɚ ɫɟ ɭɜɟɪɚɦ ɞɟɤɚ ɨɧɚ ɲɬɨ ʅɟ ɝɨ ɢɫɩɪɚɬɚɦ ʅɟ ɫɬɢɝɧɟ ɧɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɨɬɨ ɦɟɫɬɨ, ɩɨɲɬɟɧɫɤɚɬɚ ɫɥɭɠɛɟɧɢɱɤɚ, ɭɛɚɜɢɰɚɬɚ ɲɬɨ ɛɟɲɟ ɨɞ ɞɪɭɝɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɲɚɥɬɟɪɨɬ ɦɢ ɪɟɱɟ: -Ⱦɨʁɞɟɬɟ ɦɚɥɤɭ ɩɨɛɥɢɡɭ. -Ʉɨɝɚ ɜɟ ɤɚɧɢ ɜɚɤɜɚ ɭɛɚɜɢɰɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɲɬɨ ʅɟ ɞɨʁɞɚɦ ɩɨɛɥɢɡɭ ɞɨ ɲɚɥɬɟɪɨɬ, ɬɭɤɭ ɢ ɛɢ ɝɨ ɩɪɟɫɤɨɤɧɚɥ, ɢ ɪɟɤɨɜ. ɇɢɡ ɧɚɫɦɟɜɤɚ ɧɚ ɮɢɥɦɫɤɚ ɞɢɜɚ ɩɨɲɬɟɧɫɤɚɬɚ ɫɥɭɠɛɟɧɢɱɤɚ ɦɢ ɪɟɱɟ: -Ɇɧɨɝɭ ɫɚɤɚɜ ɞɚ ɛɢɞɚɦ ɚɤɬɟɪɤɚ. ɇɨ, ɤɨɝɚ ɡɚɜɪɲɢɜ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚ ɦɢ ɫɟ ɨɬɨɜɨɪɢʁɚ ɞɜɚ ɩɚɬɢɲɬɚ. ȿɞɧɢɨɬ ɜɨɞɟɲɟ ɤɨɧ Ɏɚɤɭɥɬɟɬɨɬ ɡɚ ɞɪɚɦɫɤɢ ɭɦɟɬɧɭɫɬɢ, ɚ ɞɪɭɝɢɨɬ ɜɨ ɫɨɫɟɦ ɞɪɭɝɚ ɧɚɫɨɤɚ. ɇɟ ɝɨ ɢɡɛɪɚɜ ɩɚɬɨɬ ɧɚ ɚɤɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɢ ɞɟɧɟɫ ɡɚ ɬɨɚ ɦɧɨɝɭ ɠɚɥɚɦ. -ɇɟ ɝɪɢɠɟɬɟ ɫɟ , ɢ ɪɟɤɨɜ, ɚɤɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɟ ʂɭɛɨɜ ɤɨɧ ɫɰɟɧɫɤɚɬɚ ɢɝɪɚ, ɬ.ɟ. ɤɨɧ ɬɟɚɬɚɪɨɬ. Ⱥɤɨ ʂɭɛɨɜ ɢɦɚɬɟ ɤɨɧ ɧɟɝɨ ɜɢɟ ɫɨ ɫɟɤɨʁɚ ɩɨɫɟɬɚ ɫɬɚɧɭɜɚɬɟ ɞɟɥ ɨɞ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɤɪɚɟɧ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɢɡɪɚɡ. ɋɚɤɚʁɬɟ ɝɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɢ ɬɨɚ ɟ ɞɨɜɨɥɧɨ ɞɚ ɫɟ ɡɚɞɨɜɨɥɚɬ ɜɚɲɢɬɟ ɠɟɥɛɢ: ɧɚʁɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɜɚɲɚɬɚ ɠɢɜɨɬɧɚ ɩɪɢɫɭ-

ɄɈȽȺ ɑɈȼȿɄɈɌ ȷȿ ɋȿ ɊɈȾɂ... ɉɨɞɧɚɫɥɨɜɨɬ ɟ ɫɬɢɯ ɨɞ ɩɟɫɧɚɬɚ „ɀɢɜɨɬɨɬ ɜɨ ɱɢɡɦɢɬɟ ɫɨ ɜɢɫɨɤɢ ɩɟɬɩɟɬɢɰɢ“ ɧɚ ɪɨɤ ɩɟɚɱɨɬ Ⱦɚɞɨ Ɍɨɩɢʅ, ɮɨɪɬɦɟɧ ɧɚ ɧɟɤɨɝɚɲ ɤɭɥɬɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ „Ɍɚʁɦ“. ɉɨɧɚɬɚɦɭ ɩɟɫɧɚɬɚ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɫɨ ɫɬɢɯɨɜɢɬɟ:„ ...ɂ ɫɬɚɩɧɟ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ/ ɭɥɨɝɚɬɚ ɦɭ ɟ ɥɟɫɧɚ ɢ ɧɟɩɨɜɬɨɪɥɢɜɚ/ɛɢɞɟʁʅɢ ɞɟɧɟɫ ɟ ɞɟɬɟ/ ɚ ɭɬɪɟ ɦɨɠɟɛɢ ɱɨɜɟɤ/ ɨɛɪɚɬɧɨɬɨ ɟ ɫɚɦɨ ɠɟɥɛɚ/ ɧɟɨɫɬɜɨɪɥɢɜɚ.. “ Ɍɨɤɦɭ ɬɚɤɚ ɤɨɝɚ ɱɨɜɟɤɨɬ ʅɟ ɫɟ ɪɨɞɢ ɡɚ ɚɤɬɟɪ, ʅɟ ɩɨɦɢɧɟ ɧɢɡ ɫɢɬɟ ɮɚɡɢ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ, ɧɨ ɫɚɦɨ ɤɚɤɨ ɚɤɬɟɪ. ɋɟɬɨ ɞɪɭɝɨ ɛɢ 182


TEATARSKI GLASNIK ɦɭ ɛɢɥɨ ɫɚɦɨ ɧɟɨɫɬɜɨɪɥɢɜɚ ɠɟɥɛɚ. ɉɪɢɦɟɪɢ ɡɚ ɬɨɚ ɢɦɚ ɦɧɨɝɭ. ɇɨ, ɧɢɟ ʅɟ ɫɟ ɩɨɫɥɭɠɢɦɟ ɫɨ ɩɪɢɦɟɪɨɬ ɲɬɨ ɧɢ ɫɟ ɧɭɞɢ ɩɪɟɤɭ ɠɢɜɨɬɧɢɨɬ ɩɚɬ ɧɚ ɚɤɬɟɪɨɬ ɋɬɪɚɲɤɨ Ɇɢɥɨɲɟɜɫɤɢ.

ɜɚɬɚ. ɉɥɚɧɨɜɢɬɟ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɧɢ ɛɟɚ ɝɨɥɟɦɢ. ɋɚɤɚɜɦɟ ɞɚ ʁɚ ɩɨɤɚɠɟɦɟ ɧɚɫɟɤɚɞɟ ɤɚɞɟ ʅɟ ɧɢ ɫɟ ɞɚɞɟ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɬɨɚ. Ɇɢɫɥɟɜɦɟ ɢ ɜɨ ɦɢɫɥɢɬɟ ɩɚɬɭɜɚɜɦɟ. Ƚɨ ɝɥɟɞɚɜ Ʉɚɪɚɦɚɧ Ⱥɬɚɧɚɫ ɤɚɤɨ ɫɟ ɩɪɨɜɢɤɧɭɜɚ ɢ ɨɞ ɧɟɤɨɢ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɫɰɟɧɢ „ȷɟ ɩɭɤɧɚɦ, ɤɚɤɨ ɨɪɟɜ ʅɟ ɩɭɤɧɚɦ!“ ɂ ɬɚɤɚ ɫɟ ɫɥɭɱɢ. Ɍɨɝɚɲ ɜɨ ɬɚɚ 1971 ɝɨɞɢɧɚ ɞɨʁɞɟ ɩɢɫɦɨɬɨ ɨɞ Ɍɢɬɨ. Ⱥ ɩɨ Ɍɢɬɨ ɢ ɩɨ ɩɢɫɦɨɬɨ ɤɨɟ ɭɤɚɠɭɜɚɲɟ ɞɟɤɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɫɱɢɫɬɢ ɟɞɧɚɲ ɡɚɫɟɤɨɝɚɲ ɫɨ ɧɟɧɚɪɨɞɧɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɨ ɞɪɠɚɜɚɬɚ , ɬɪɝɧɚɚ ɫɢɬɟ. ɉɪɨɮɟɫɨɪɢɬɟ ɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɛɟɚ ɧɚ ɩɚɪɬɢɫɤɢ ɫɨɫɬɚɧɨɰɢ. Ⱥ ɦɟɧɟ ɩɨɪɚɞɢ ɟɧɟɪɝɢɱɧɢɨɬ, ɫɢɥɟɧ, ɩɪɨɞɨɪɟɧ ɝɥɚɫ ɲɬɨ ɝɨ ɢɦɚɦ ɦɟ ɨɞɛɪɚɚ ɩɪɟɞ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɧɚɫɨɛɪɚɧɢ ɜɨ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɚɬɚ ɫɚɥɚ ɞɚ ɝɨ ɩɪɨɱɢɬɚɦ ɩɢɫɦɨɬɨ. ȿɬɟ ɩɢɫɦɨɬɨ ɧɚ Ɍɢɬɨ ɫɟ ɢɩɪɟɱɢ ɧɚ ɩɚɬɨɬ ɧɚ ɦɨʁɚɬɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɤɚɪɢɟɪɚ. Ʉɨɥɤɭ ɬɨɚ ɞɚ ɛɟɲɟ ɧɟɩɪɟɱɟɤɨɪɥɢɜɨ, ɨɛɜɪɡɭɜɚɱɤɨ ɡɚ ɫɟɤɨʁ ɠɢɬɟɥ ɧɚ ɋɎɊȳ, ɫɟɩɚɤ ɧɟɤɨɢ ɥɭɼɟ ɫɢ ʁɚ ɝɥɟɞɚɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ, ɨɧɚɚ ɨɞ

ɌɊɂ ɉɊȿɉɊȿɄɂ ɇȺ ɉȺɌɈɌ ɇȺ ȺɄɌȿɊɈɌ ȿɜɟ ɤɚɤɨ ɋɬɪɚɲɤɨ ɧɚɩɚɬɢ ɧɢɡ ɩɢɫɦɟɧɢ ɢɡʁɚɜɢ, ɧɚɩɚɬɢ ɭɫɧɨ ɡɛɨɪɭɜɚ ɡɚ ɩɪɟɩɪɟɤɢɬɟ ɧɚ ɩɚɬɨɬ ɧɚ ɪɨɞɟɧɢɨɬ ɚɤɬɟɪ: Ȼɟɲɟ ɜɨ 1963-ɬɚ ɝɨɞɢɧɚ. ɇɚɫɬɚɧɨɬ ɫɟ ɨɞɜɢɜɚɲɟ ɩɨɤɪɚʁ Ⱦɭɪɚɱɤɚ ɢ Ʉɪɢɜɚ Ɋɟɤɚ ɜɨ ɝɪɚɞɱɟɬɨ ɩɨɞ Ɉɫɨɝɨɜɫɤɢɬɟ ɩɥɚɧɢɧɢ-Ʉɪɢɜɚ ɉɚɥɚɧɤɚ.ɋɨ ɞɟɰɚɬɚ ɨɞ ɦɚɚɥɨɬɨ ɧɚɩɪɚɜɢɜɦɟ ɬɟɚɬɚɪ, ɩɨɬɨɱɧɨ ɩɨɞɝɨɬɜɢɜɦɟ ɬɟɚɬɚɪɫɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ. ȼɨ ɧɟɚ ɝɨ ɢɝɪɚɜ ɦɚɱɨɪɨɬ. ɇɚ ɩɪɟɤɚɪ ɦɟ ɜɢɤɚɚ ɦɚɱɨɪ ɩɨɪɚɞɢ ɦɨɢɬɟ ɦɨɞɪɢ ɨɱɢ ɩɚ ɧɟɤɚɤɨ ɭɥɨɝɚɬɚ ɦɢ ɞɨʁɞɟ ɟɩɬɟɧ ɩɨ ɦɨʁɚ ɦɟɪɤɚ. ɋɟɤɨɟ ɞɟɬɟ ɭɱɫɧɢɤ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɢɦɚɲɟ ɡɚɞɚɱɚ ɞɚ ɢɦɢɬɢɪɚ ɠɢɜɨɬɧɢ ɩɨ ɫɜɨʁ ɢɡɛɨɪ. ɇɟɤɨʁ ɡɚɜɢɜɚɚ ɤɚɤɨ ɜɨɥɰɢ, ɞɪɭɝɢ ɥɚɟʁɚ ɤɚɤɨ ɤɭɱɢʃɚ, ɧɟɤɨɢ ɛɥɟɟʁɚ ɤɚɤɨ ɨɜɰɢ, ɧɟɤɨɢ ɦɪɞɚɚ ɫɨ ɭɲɢɬɟ ɤɚɤɨ ɡɚʁɚɱɢʃɚ. Ƚɢ ɢɦɢɬɢɪɚɜɦɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɢɜɧɢɬɟ ɝɥɚɫɨɜɢ ɬɭɤɭ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɬɟ ɞɜɢɠɟʃɚ. Ʉɚɤɨ ɩɭɛɥɢɤɚ ɜɨ ɦɚɚɥɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɫɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɚ ɧɚɲɢɬɟ ɛɚɛɢ ɢ ɞɟɞɨɜɰɢ, ɧɚɲɢɬɟ ɦɚʁɤɢ ɢ ɬɚɬɤɨɜɰɢ. ɇɚ ɤɪɚʁɨɬ ɨɞ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɟɞɧɨ ɞɟɜɨʁɱɟ ɢ ɝɨ ɩɨɬɭɪɧɭɜɚɲɟ ɩɪɚɡɧɨɬɨ ɬɟɧʇɟɪɟ ɩɨɞ ɧɨɫɨɬ ɧɚ ɫɟɤɨʁ ɲɬɨ ʅɟ ɫɟ ɧɚʁɞɟɲɟ ɜɨ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ. ɋɨɛɪɚɧɢɬɟ ɩɚɪɢ ɝɢ ɬɪɨɲɟɜɦɟ ɜɨ ɫɥɚɬɤɚɪɧɢɰɚɬɚ ɨɞ ɫɩɪɨɬɢɜɚ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɦɚɥɫɤɚ ɫɰɟɧɚ. Ɍɚɚ ɧɨʅ ɩɪɟɞ ɡɟɦʁɨɬɪɟɫɨɬ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ ɫɟ ɞɨɝɨɜɚɪɚɜɦɟ ɡɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨɬɨ ɢɝɪɚʃɟ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜaɬɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɟ ɞɨɝɨɜɚɪɚɜɦɟ ɡɚ ɪɟɩɪɢɡɧɨɬɨ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɢɦɟɡɢɫɨɬ ɧɚ ɞɟɰɚɬɚ ɨɞ ɧɚɲɚɬɚ ɦɚɚɥɚ. Ɂɟɦʁɨɬɪɟɫɨɬ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɱɭɫɬɜɭɜɚ ɢ ɜɨ ɉɚɥɚɧɤɚ, ɬ.ɟ. ɜɨ ɫɢɬɟ ɝɪɚɞɨɜɢ ɜɨ ɬɨɝɚɲɚɬɚ ɋɎɊȳ, ʁɚ ɩɪɟɤɢɧɚ ɦɨʁɚɬɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɢɝɪɚ. ɉɨɜɟʅɟ ɧɢɤɨɝɚɲ ɧɟ ɫɟɞɧɚɜɦɟ ɜɨ ɫɥɚɬɤɚɪɧɢɰɚɬɚ ɢ ɧɟ ɧɚɪɚɱɚɜɦɟ ɛɨɡɚ ɫɨ ɩɚɪɢɬɟ ɫɨɛɪɚɧɢ ɨɞ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ. Ɇɢɫɥɟɜ ɞɟɤɚ ɫɨ ɡɟɦʁɨɬɪɟɫɨɬ ɡɚɜɪɲɢ ɢ ɦɨʁɚɬɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɤɚɪɢɟɪɚ. Ʉɪɚʁ. Ɍɨɱɤɚ. ɇɟɦɚ ɩɨɜɟʅɟ. ɇɟɤɨɢ ɞɟɬɫɤɢ ɢɝɪɢ ɧɟ ɫɟ ɩɨɜɬɚɪɚɚɬ. Ɍɚɬɤɨ ɝɨ ɩɪɟɦɟɫɬɢʁɚ ɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɜɨ ɉɪɨɛɢɲɬɢɩ. Ɍɚɦɭ ɫɟ ɡɚɩɢɲɚɜ ɜɨ ɫɪɟɞɧɨɬɨ ɭɱɢɥɢɲɬɟ ɡɚ ɪɭɞɚɪɫɤɢ ɬɟɯɧɢɱɚɪɢ. ɂ ɬɨɤɦɭ ɜɨ ɬɨɚ ɭɱɢɥɢɲɬɟ, ɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ, ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɩɪɨɮɨɟɫɨɪɨɬ ɩɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ʁɚɡɢɤ ʁɚ ɩɨɞɝɨɬɜɢɜɦɟ ɩɢɟɫɚɬɚ ɨɞ Ⱥɧɬɨɧ ɉɚɧɨɜ „ɉɟɱɚɥɛɚɪɢ“. Ƚɨ ɢɝɪɚɜ Ⱥɬɚɧɚɫ Ʉɚɪɚɦɚɧ ɩɟɱɚɥɛɚɪ ɢ ɫɟɥɫɤɢ ɩɢʁɚɧɢɰɚ. Ɉɫɬɚɜɢɜ ɞɨɛɚɪ ɜɩɟɱɚɬɨɤ ɢ ɤɚʁ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɢ ɤɚʁ ɧɟɤɨɢ ɚɤɬɟɪɢ ɤɨɢ ɛɟɚ ɞɨʁɞɟɧɢ ɨɞ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɒɬɢɩ ɤɚɤɨ ɫɬɪɭɱɧɢ ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬɢ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚ-

Ɍɪɚʁɱɟ Ʉɚɰɚɪɨɜ ɤɨʁɚ ɫɢ ɝɨ ɜɚɞɟɚ ɥɟɩɱɟɬɨ. Ɍɚɤɚ ɛɟɲɟ ɢ ɫɨ ɜɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ ɜɨ Ⱦɨɦɨɬ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ „Ɂɥɟɬɨɜɫɤɢ ɪɭɞɚɪɢ“ ɜɨ ɉɪɨɛɢɲɬɢɩ. Ƚɨɞɢɧɚ ɞɟɧɚ ɨɞ ɩɢɫɦɨɬɨ ɲɬɨ ɜɧɟɫɟ ɫɬɪɚɜ ɢ ɬɪɟɩɟɬ ɩɨɦɟɼɭ ɪɚɛɨɬɧɢɨɬ ɧɚɪɨɞ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚ ɞɪɚɦɫɤɚɬɚ ɫɟɤɰɢʁɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɟ ɡɚɱɥɟɧɢʁɚ ɩɨɜɟʅɟɬɨ ɱɥɟɧɨɜɢ ɨɞ ɫɟɤɰɢʁɚɬɚ ɜɨ ɋɪɟɞɧɨɬɨ ɪɭɞɚɪɫɤɨ ɭɱɢɥɢɲɬɟ. ȼɟɞɧɚɲ ɩɨɱɧɚɜɦɟ ɫɨ ɪɚɛɨɬɚ. ȳɚ ɫɬɨɤɦɢɜɦɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ɉɪɨɬɟɤɰɢʁɚ“. ȼɨ ɢɫɬɚɬɚ ɢɝɪɚɜ ɱɢɧɨɜɧɢɤ-ʂɭɛɨɜɧɢɤ. ɋɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ɝɨɫɬɭɜɚɜɦɟ ɜɨ ɩɨɜɟʅɟ ɝɪɚɞɨɜɢ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɬɚ. Ɉɰɟɧɤɢɬɟ ɡɚ ɦɨʁɚɬɚ ɭɥɨɝɚ ɢ ɨɞ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɢ ɨɞ ɫɬɪɭɱɧɢɬɟ ɥɢɰɚ ɛɟɚ ɜɢɫɨɤɢ. Ɍɨɚ ɦɢ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɜɨ 1974 ɝɨɞɢɧɚ ɞɚ ʁɚ ɞɨɛɢʁɚɦ ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ ɏɪɢɫɬɨɜ ɜɨ ɩɢɟɫɚɬɚ „ɐɪɧɢɥɚ“ ɨɞ Ʉɨɥɟ ɑɚɲɭɥɟ. ȼɨ 1974 ɝɨɞɢɧɚ, ɩɪɨɥɟɬɬɚ, ɜɨ ɝɨɞɢɲɧɨɬɨ ɞɨɛɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚɚɬ ɧɚʁɚɜɭɜɚɱɢ ɧɚ ɭɛɚɜɨɬɨ ɜɪɟɦɟ, ʁɚɫ ɡɚ 183


TEATARSKI GLASNIK ȱ ɩɪɜ ɩɚɬ ɡɚɫɬɚɧɚɜ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɬɟɚɬɚɪ, ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɒɬɢɩ. ɇɟɲɬɨ ɰɭɬɟɲɟ ɜɨ ɦɟɧɟ, ɧɟɲɬɨ ɦɟ ɧɚɝɨɧɭɜɚɲɟ ɞɚ ɪɚɫɬɚɦ, ɧɟɲɬɨ ɦɟ ɬɟɪɚɲɟ ɞɚ ɜɢɤɧɚɦ, ɞɚ ɫɟ ɧɚʁɚɜɚɦ, ɞɚ ɝɨ ɧɚʁɚɜɚɦ ɞɨɚɼɚʃɟɬɨ ɧɚ ɭɛɚɜɨɬɨ ɜɪɟɦɟ. Ⱦɚ, ɞɚ ɬɨɤɦɭ ɬɨɝɚɲ ɩɨɱɭɫɬɜɭɜɚɜ ɬɨɩɨɥ ɜɟɬɟɪ ɜɨ ɦɨɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɢ ɟɞɪɚ. Ȼɪɨɞɨɬ ɬɪɟɛɚɲɟ ɞɚ ɬɪɝɧɟ. ɇɨ, ɦɢɪɧɨɬɨ, ɩɨɫɚɤɭɜɚɧɨɬɨ ɦɨɪɟ, ɫɨɧɭɜɚɧɚɬɚ ɩɥɨɜɢɞɛɚ ʁɚ ɩɨɩɪɟɱɢ ɪɭɞɧɢɤɨɬ „Ɉɩɚɥɫɤɚ Ȼɪɟɱɚ“ ɤɚɞɟ ɫɟ ɜɪɚɛɨɬɢɜ ɤɚɤɨ ɪɭɞɚɪɫɤɢ ɬɟɯɧɢɱɚɪ. Ɋɭɞɚɪɫɤɢ ɰɪɧɢɥɚ. Ʉɪɚʁ ɧɚ ɩɚɬɨɬ ɩɨ ɤɨʁ ɫɟ ɥɟɬɚ. ȼɨ ɪɭɞɚɪɫɤɢɬɟ ɨɤɧɚ ɫɟ ɤɨɩɚ. Ɍɚɦɭ ɛɨʁɚɬɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɞɨɛɢɜɚ ɧɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɬɟɠɢɧɚ. Ʉɨɧɫɬɚɬɧɨ ɰɪɧɚ. Ȼɟɜ ɜɟʅɟ ɩɪɟɞɚɞɟɧ ɧɚ ɩɚɬɨɬ ɤɨʁ ɜɨɞɢ ɧɚɞɜɨɪ ɨɞ ɦɨɠɧɨɫɬɚ ɞɚ ɢɦɢɬɢɪɚɲ ɦɚɱɨɪ, ɞɚ ɛɢɞɟɲ ɩɢʁɚɧɢɰɚ ɢ ɩɟɱɚɥɛɚɪ, ɞɚ ɛɢɞɟɲ ɱɢɧɨɜɧɢɭɤ ɢ ʂɭɛɨɜɧɢɤ, ɞɚ ɛɢɞɟɲ ɪɟɜɨɥɭɰɢɨɧɟɪ ɛɨɪɟɰ ɡɚ ɫɥɨɛɨɞɚɬɚ ɧɚ ɫɜɨʁɨɬ ɧɚɪɨɞ. ɉɨɫɥɟ ɪɭɞɧɢɤɨɬ ɩɨɤɪɚʁ ȼɪɚʃɟ ɫɟ ɜɪɚɬɢɜ ɜɨ Ɋɭɞɧɢɤɨɬ ɩɨɤɪɚʁ ɉɪɨɛɢɲɬɢɩ. ȼɪɚʅɚʃɟɬɨ ɢɡɥɟɡɟ ɩɪɟɫɭɞɧɨ ɡɚ ɨɧɚ ɡɚ ɲɬɨ ɫɭɦ ɫɟ ɪɨɞɢɥ. ɂ ɩɨɤɪɚʁ ɬɟɲɤɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɜɨ ɪɭɞɧɢɤɨɬ ɫɬɚɧɚɜ ɱɥɟɧ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɨɬɨ ɫɬɭɞɢɨ ɁȿɊ ɩɪɢ Ⱦɨɦɨɬ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ ɜɨ ɉɪɨɛɢɲɬɢɩ. ȼɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „Ʉɪɚɥɟ Ɇɚɪɤɨ 2“ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɬɚɧɞɟɦɨɬ ɨɞ ɒɬɢɩ, Ƚɚɜɪɢɥɨɜ-ɒɭɦɚɧɫɤɢ ʁɚ ɞɨɛɢɜ ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ ɐɪɧɚ Ⱥɪɚɩɢɧɚ. Ʉɚɤɨ ɲɬɨ ɛɢ ɪɟɤɨɥ ɟɞɟɧ ɫɜɟɬɫɤɢ ɩɨɡɧɚɬ ɚɤɬɟɪ:„ ȼɨ ɬɟɚɬɚɪɨɬ ɫɟɤɨɝɚɲ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɢɝɪɚ ɡɚ ɧɟɱɢɢ ɨɱɢ“ ȳɚɫ ɝɪɚɞɟʁʅɢ ɝɨ ɥɢɤɨɬ ɧɚ Ʉɪɚɥɨɬ ɂɛɢ ɧɚ ɀɚɪɢ, ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɭɦ ɢɝɪɚɥ ɡɚ ɨɱɢɬɟ ɧɚ ɬɨɝɚɲɧɚɬɚ ɠɢɪɢ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢɬɟ ɚɦɚɬɟɪɫɤɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɫɦɨɬɪɢ ɜɨ Ʉɨɱɚɧɢ. ȼɭɤɚɧ Ⱦɢɧɟɜɫɤɢ ɢ Ⱦɚɪɤɨ Ⱦɚɦɟɜɫɤɢ ɦɟ ɩɪɨɝɥɚɫɢʁɚ ɡɚ ɧɚʁɞɨɛɚɪ ɚɤɬɟɪ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢɬɟ ɫɦɨɬɪɢ, ɚ ɜɨɟɞɧɨ ɦɟ ɭɛɟɞɢʁɚ ɞɟɤɚ ɩɚɬɨɬ ɤɨɧ ɦɨʁɚɬɚ ɚɤɬɟɪɫɤɚ ɤɚɪɢɟɪɚ ɩɨɥɟɤɚ ɫɟ ɱɢɫɬɢ. 1978-ɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɛɟɲɟ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɧɚ ɦɨɟɬɨ ɡɚɩɢɲɭɜɚʃɟ ɧɚ Ɏɚɤɭɥɬɟɨɬɨɬ ɡɚ ɞɪɚɦɫɤɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ. ɂ ɬɚɤɚ ɡɚɩɨɱɧɚ ɫɟ’.

ɢɡɞɜɨʁɭɜɚ ɤɚɤɨ ɤɭɪɢɨɡɢɬɟɬ ɟ ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ ɦɥɚɞɢɱɨɬ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ɐɪɧɢɥɚ“ ɜɨ ɪɟɠɢʁɚ ɧɚ ɇɚɭɦ ɉɚɧɨɜɫɤɢ. Ʉɚɤɨ ɚɦɚɬɟɪ ɋɬɪɚɲɤɨ Ɇɢɥɨɲɟɜɫɤɢ ɡɚ ɩɪɜ ɩɚɬ ɡɚɫɬɚɧɭɜɚ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɚɦɚɬɟɪɫɤɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɫɨ ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ ɏɪɢɫɬɨɜ ɜɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ɐɪɧɢɥɚ“ . ɉɨ ɡɚɜɪɲɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚɬɚ, ɤɚɤɨ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɚɤɬɟɪ Ɇɢɥɨɲɟɜɫɤɢ ʁɚ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɤɚɪɢɟ-ɪɚɬɚ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɒɬɢɩ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ „ɐɪɧɢɥɚ“ ɜɨ ɤɨʁɚ ʁɚ ɞɨɛɢɜɚ ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ Ɇɥɚɞɢɱɨɬ ɭɛɢɟɰɟɨɬ ɧɚ Ȯ.ɉɟɬɪɨɜ. ɍɫɩɟɲɧɨɫɬɚ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɬɚ ʁɚ ɩɨɬɜɪɞɭɜɚɚɬ ɦɧɨɝɭɬɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ ɧɚ ɤɨʁ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚ, ɚ ɦɟɼɭ ɧɢɜ ɟ ɢ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɨɬ Ɇȿɋ ɜɨ ɋɚɪɚɟɜɨ. ɍɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɨɜɨʁ ɪɟɧɨɦɢɪɚɧ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɟ ɜɪɜɨɬ ɜɨ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɞɟʁɧɨɫɬ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɨɞ ɒɬɢɩ. „Ɋɭɞɚɪ ɦɨɠɚɦ ɞɚ ɛɢɞɚɦ ɫɟɤɨɝɚɲ, ɧɨ ɞɚ ɫɟ ɨɛɢɞɚɦ ɞɚ ɛɢɞɚɦ ɨɧɚ ɲɬɨ ɟ ɫɨɧ ɧɚ ɦɧɨɝɭ ɦɥɚɞɢ ɥɭɼɟ, ɞɚ ɫɬɚɧɚɦ ɚɤɬɟɪ“ ʅɟ ɤɚɠɟ ɋɬɪɚɲɤɨ Ɇɢɥɨɲɟɜɫɤɢ ɜɨ ɝɨɞɢɧɢɬɟ ɤɨɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɫɜɪɬɧɢɰɚ ɜɨ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɤɚɪɢɟɪɚ. ɂ ɬɨɤɦɭ ɩɨɪɚɞɢ ɬɨɚ: ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ ɞɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢ ɫɨɧɨɬ ɧɚ ɫɟɤɨʁ ɦɥɚɞ ɱɨɜɟɤ, ɚɤɬɟɪɨɬ Ɇɢɥɨɲɟɜɫɤɢ ɫɟ ɜɪɚʅɚ ɜɨ ɉɪɨɛɢɲɬɢɩ. Ɉɞ 1989 ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɰɟɥɨɫɧɨ ɢ ɫɟ ɩɪɟɞɚɜɚ ɞɟʁɧɨɫɬɚ ɤɨʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɢ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɨɫɬɚɜɚɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɨɧɨɬ ɧɚ ɨɧɢɟ ɤɨɢ ɫɚɤɚɚɬ ɞɚ ɫɟ ɛɚɜɚɬ ɫɨ ɚɤɬɟɪɫɤɚɬɚ ɞɟʁɧɨɫɬ. Ɋɚɛɨɬɢ ɢ ɬɨɚ ɭɫɢɥɟɧɨ ɫɨ ɞɪɚɦɫɤɨɬɨ ɫɬɭɞɢɨ ɁȿɊ ɢ ɫɨ ɱɥɟɧɨɜɢɬɟ ɜɨ ɧɟɝɨ ɞɨ 2006 ɝɨɞɢɧɚ ɤɨɝɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɫɟ ɜɪɚʅɚ ɤɚɤɨ ɚɤɬɟɪ ɜɨ ɇɚɪɨɞɧɢɨɬ ɬɟɚɬɚɪ ɜɨ ɒɬɢɩ. ȼɨ ɬɨʁ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɨɞ ɫɟɞɭɦɚɧɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɢ Ɇɢɥɨɲɟɜɫɤɢ ɫɨ ɫɬɭɞɢɨɬɨ ɁȿɊ ɩɨɞɝɨɬɜɭɜɚ ɧɚɞ ɬɪɢɟɫɟɬɢɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢ. ɋɨ ɢɫɬɢɬɟ ɝɢ ɨɫɜɨʁɭɜɚ ɫɤɨɪɨ ɫɢɬɟ ɧɚɝɪɚɞɢ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢɬɟ ɚɦɚɬɟɪɫɤɢ ɞɪɚɦɫɤɢ ɫɦɨɬɪɢ, ɚ ɢ ɝɨɫɬɭɜɚ ɧɚ ɩɨɜɟʅɟɬɨ ɬɟɚɬɚɪɫɤɢ ɫɰɟɧɢ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɬɚ. ɇɟɝɨɜɚɬɚ ɞɟʁɧɨɫɬ ɤɚɤɨ ɪɚɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɧɚ Ⱦɪɚɦɫɤɨɬɨ ɫɬɭɞɢɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɚɤɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɧɚ ɬɟɚɬɚɪɫɤɨɬɨ ɠɢɜɟɟʃɟ ɜɨ ɉɪɨɛɢɲɬɢɩ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɤɜɚɥɢɮɢɤɭɜɚ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɛɢ ɪɟɤɨɥ Ƚɪɨɬɨɜɫɤɢ ɤɚɤɨ ɧɟɝɨɜ ɥɢɱɥɟɧ ɨɛɪɟɞ ɲɬɨ ʁɚ ɱɢɧɢ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɞɟʁɧɨɫɬ ɫɜɟɬɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡɝɪɚɞɟɧɚ „ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɨɫɬ“ ɤɨʁɚ ɧɟ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɫɚɦɨ ɨɞ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɞɭɯɨɜɟɧ ɪɚɫɬ, ɬɭɤɭ ɢ ɨɞ ɜɥɢʁɚɧɢɟɬɨ ɤɨɟ ɝɨ ɜɪɲɢ ɜɪɡ ɪɚɫɬɨɬ ɧɚ ɨɧɢɟ ɤɨɢ ɦɭ ɫɟ ɫɥɟɞɛɟɧɢɰɢ. Ⱦɟʁɧɨɫɬɚ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɚɤɬɟɪɢɬɟ ɜɨ ɚɦɚɬɟɪɫɤɢɬɟ ɝɪɭɩɢ ɦɨɠɟ ɢ ɞɚ ɫɟ ɨɤɜɚɥɢɮɢɤɭɜɚ ɤɚɤɨ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ ɫɪɟɞɛɚ ɫɨ ɥɭɼɟɬɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɨ ɨɧɢɟ ɤɨɢ ʁɚ ɢɡɛɢɪɚɚɬ ɪɚɞɨɫɬɚ ɨɞ ɩɪɨɞɢɪɚʃɟɬɨ ɜɨ ɫɟɛɟ. ȼɨ ɜɚɤɜɢɬɟ ɫɥɭɱɚɟɜɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɨɩɚɬɧɚ ɪɚɛɨɬɚ. Ɂɚɬɨɚ ɟ ɩɨɞɨɛɪɨ ɤɨɝɚ ɧɚ ɢɫɬɚɬɚ ʅɟ ɝɥɟɞɚɦɟ ɨɞ ɫɨɰɢʁɚɥɟɧ, ɧɚɦɟɫɬɨ ɨɞ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɚɫɩɟɤɬ. ɍɥɨɝɚɬɚ ɧɚ

ȿɆ ɊȺȻɈɌɇɈ ɆȿɋɌɈ, ȿɆ ɉɊɈɎȿɋɂȳȺ ɉɨ ɡɚɜɪɲɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɎȾɍ ɜɨ ɤɥɚɫɚɬɚ ɧɚ ȼɭɤɚɧ Ⱦɢɧɟɜɫɤɢ, ɋɬɪɚɲɤɨ Ɇɢɥɨɲɟɜɫɤɢ ɫɟ ɜɪɚʅɚ ɜɨ ɉɪɨɛɢɲɬɢɩ ɢ ɜɟɞɧɚɲ ɫɬɚɩɭɜɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɜɨ Ⱦ