a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

မိမိကိုယ်ကို ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမ မြောင်းတူးရေယူသမားတို့သည် အလိုရှိရာရေကို ဆောင်ယူ ကြကုန်၏။ လေးသမားတို့သည်

မြားကို ဖြောင့်ကုန်၏။

သစ်သမားတို့သည် သစ်ကို လိုတိုင်းရအောင် ရွေကုန်၏။ ကောင်းသောအကျင့်ရှိသော သူတော်ကောင်းတို့သည် မိမိ ကိုယ်ကို ယဉ်ကျေးအောင် ဆုံးမကုန်၏။ ဒဏ္ဍဝဂ် (ဓမ္မပဒ - ၁၄၅)

ဒုတယ ိ အကြိမ် ပြည်ထောင်စလ ု တ ွှ တေ ် ာ် (၁၅) ကြိမမြေ ် ာက်ပမုံ နှ အ ် စည်းအဝေး (၂၇)ရက်မြောက်နေ့ကျင်းပ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၆ ပုဒ်မခွဲ(ခ)တွင် အကျုံးဝင်သော ပုဒ်မ၊ ပုဒ်မခွဲ ၁၄ ခုကို စုစည်းထားသည့် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်(၅)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း အစီအစဉ်ကို ဆောင်ရွက် နေပြည်တော် မတ် ၂၀ ဒုတိယအကြိမ်

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၅)

ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၇ ရက်မြောက်နေ့ကို ယနေ့နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု လွှတတေ ် ာ်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ တက်ရောက် ခွငရ ့် သ ှိ ူ ပြည်ထောင်စလ ု တ ွှ တေ ် ာ်ကယ ို စ ် ားလှယ် စုစပေ ု ါင်း ၆၅၄ ဦးရှိသည့်အနက် ၆၂၉ ဦး တက်ရောက်ပြီး ၂၅ ဦး ခွင့်တိုင်ကြားသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ဖွဲ့စည်းပုအ ံ ခြေခံဥပဒေကို ဒုတယ ိ အကြိမပ် ြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်းများပါ ဖွဲ့စည်းပုအ ံ ခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၆ ပုဒ်မခွဲ(ခ)တွင် အကျုံးဝင်သော ပုဒ်မ၊ ပုဒ်မခွဲ ၁၄ ခုကို စုစည်းထားသည့် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်(၅) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်၏

အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း

အစီအစဉ်ကို ဆောင်ရွက်သည်။ ရှေးဦးစွာ ပြည်ထောင်စလ ု တ ွှ တေ ် ာ်ရုံး ညွှနက် ြားရေးမှူး ချုပ် ဦးကျော်စိုးက အတည်ပြုမည့် ဆန္ဒမလ ဲ က်မတ ှ မ ် ျားကို ရေတွက်အပ်နှံသည်။ ယင်းနောက်

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကက

ညွှနက် ြားရေးမှူးချုပ် ယူဆောင်လာသည့် ဆန္ဒမလ ဲ က်မတ ှ ် အရေအတွက်

၆၅၀ စောင်

ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယနေ့

တက်ရောက်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၆၂၉ ဦး ဖြစ်သည့်အတွက် အပိုဆန္ဒမဲလက်မှတ် ၂၁ စောင်ကို မိမိထံတွင် ထားရှိမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။

စာမျက်နှာ ၅ ကော်လံ ၁ i

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ သတ်မှတ်နေရာတွင် လျှ ို့ဝှက်ဆန္ဒပြုခြင်း နည်းလမ်းဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးကြစဉ်။

ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ထိခိုက်ခံဒေသများသို့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများ တိုးမြှင့်ပေးအပ်သွားရေးအတွက် အစိုးရက အရှိန်အဟုနမြ ် ှင့်တင် ဆောင်ရွက်သွားမည် စာ

လူဦးရေသန်းနှင့်ချီပြီး သေဆုံးနိုင်ဟု ကုလအကြီးအကဲပြော

စာ

လူ မဖှု လ ူ ရေ ုံ းအာမခံကြေးထည့ထ ် ားသူများ အလုပလ ် က်မဖြ ဲ့ စ်ပါက လူမှုဖူလုံရေးဥပ‌‌ဒေအရ အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိမည်

»၃

ကိရု နို ာဗိငု ်းရပ်စ် အတားအဆီးမဲ့ ပျံ့နှသ ံ့ ွားပါက » ၁၄

သတင်းစဉ်

နေပြည်တော် မတ် ၂၀ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကပ်ရောဂါဖြစ်သည့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် စီးပွားရေးနှောင့်နှေးမှုများ ကြုံတွေ့နေရပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ထိုရောဂါကြောင့် ထိခိုက်ခံစားရမှု အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတော်အစိုးရက တတ်စွမ်းသမျှ ကူညီပေးလျက်ရှိသည်။ အကြောင်းအမျ ိုးမျ ိုးကြောင့် စီးပွားရေး ထိခက ို သ ် ဖြင့်

ထားသော လုပင ် န်းဌာနများအနေဖြင့် လုပင ် န်းလည်ပတ်

ပိတ်သိမ်းသွားရသည့် အလုပ်ဌာနများမှ လူမှုဖူလုံရေး

နေရာမှ

အာမခံကြေးထည့်ဝင်ထားသည့်

ဥပဒေပုဒ်မ ၇၅ (ခ) နှင့်

နည်းဥပဒေအပိုဒ်

အလုပ်သမားများ

၄၇ တိန ု့ င ှ အ ့် ညီ အကြောင်းအမျ ိုးမျ ိုးကြောင့် လုပင ် န်းဌာန

အတွက် ထိုက်သင့်သည့် အကျ ိုးခံစားခွင့်များကို ၂၀၁၂

များ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်းခြင်းများ

အရေအတွက် တရုတ်ကို ကျော်လွန်သွားတဲ့

ခုနှစ်

ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်

ရှိသကဲ့သို့

ကမ္ဘာအနှံ့တွင်

ကြောင်း အလုပသ ် မား၊ လူဝင်မကှု ြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့

ကိုဗစ်-၁၉

ရောဂါ၏

အီတလီ

အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။

လာသည့် စီးပွားရေးဂယက်များကြောင့် မြန်မာနိုင်ငရ ံ ှိ

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ စာ

» ၁၅

လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ

၂၀၁၂ခုနှစ် လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်

ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်

စာမျက်နှာ ၄ ကော်လံ ၁ p


pae? rwf 21? 2020

ထိန်းသိမ်းကြရမည့် ‌ရေသယံဇာတ နွေရာသီသို့ရောက်ရှိပြီး အပူချ ိန် မြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ မြစ် ချောင်းများတွင် ရေနည်းကာ ရေတွင်းရေကန်တို့ ရေခန်းလာ

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ (၇၅) နှစ်မြောက် စိန်ရတုတပ်မတော်နေ့ ဦးတည်ချက်များ (၁) ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေး ဟူသော ဒို့တာဝန်အရေး (၃) ပါးကို အမျ ိုးသားရေးမူဝါဒအဖြစ် ဦးထိပ်ပန်ဆင်ပြီး နိုင်ငတေ ံ ာ်အတွက် အသက်ပေး

သည်။ နိင ု င ် အ ံ လယ်ပင ုိ း် မိးု နည်းရေရှားရပ်ဝန်း၌သာမက ဧရာဝတီ

တာဝန်ထမ်းဆောင်ရေး။

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနှင့် အခြားဒေသများတွင်ပါ သောက်ရေ သုံးရေအတွက် အခက်ပွေကြရသည်မှာ နှစ်စဉ် ရာသီစက်ဝန်း တစ်ပတ်လည်၍

နွေသို့ရောက်တိုင်း ကြုံတွေ့နေကြရခြင်း

ဖြစ်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့မ ် ူ မြန်မာနိင ု င ် သ ံ ည် ရေမရှား၊ ရေသယံဇာတ

(၂) ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တပ်မတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးမူဝါဒ(၆)ရပ်ဖြင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရ နှင့်အတူ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး။ (၃) နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ပြည်သူလူထုအကျ ိုးစီးပွား ကာကွယစေ ် ာင့ရှေ ် ာက်ရေးတို့အတွက် အင်အား

ပေါကြွယ်ဝသည့်နိုင်ငံဟု ပညာရှင်တို့က ဆိုကြသည်။ နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှမိုးရေချ ိန် ၆၉ ဒသမ ၀၇ လက်မ ရွာသွန်းသည့်အတွက် ရေထုထည်ပမာဏ

ကုဗပေ သန်းပေါင်း ၅၈ သန်း

ရရှိရာ

တောင့်တင်းပြီး စွမ်းရည်ထက်မြက်သော ခေတ်မီတပ်မတော်တည်ဆောက်ရေး။ (၄)

နိင ု င ် တေ ံ ာ်ကာကွယရေ ် းတာဝန်နင ှ ့် အမျ ိုးသားနိင ု င ် ရေ ံ းတာဝန်များကို ခေတ်အဆက်ဆက် ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင် ခဲ့သည့် တပ်မတော်၏ အစဉ်အလာကောင်းများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရေး။

ယင်းအနက် ၆၂ ရာခိင ု န ် န ှု ်းက ရေငွေ့ပျံ၊ မြေထဲစမ ိ ဝ ့် င်သွားကြပြီး ၃၀ ရာခိင ု န ် န ှု ်းက မြစ်များ၊ ချောင်းများတွင် စီဆင်းသွားကြသည်။ မြန်မာနိင ု င ် တ ံ င ွ ် ရေချ ိုထုတယ ် န ူ င ို မ ် က ှု ကမ္ဘာအ ့ ဆင့် (၈) ရှသ ိ ည် ဟု ဆိုသည်။ လူတစ်ဦး တစ်နေ့အတွက် ရေချ ိုရရှိမှုအနေဖြင့်

မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း

မြန်မာက ၁၀၃၂ ကုဗပေရရှိနေချ ိန်တွင် ထိုင်းက ၃၂၀ ကုဗပေ၊ အိနယ ိ္ဒ က ၁၅၆ ကုဗပေသာ ရရှကိ ြသည်။ လူတစ်ဦး တစ်နေ့အတွက် ရေချ ိုရရှိ မ ှု ၁၆၄ ကု ဗပေအောက်လျော့ န ည်း နေလျှင် ရေချ ို

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးများ အတည်ပြုခန့်ထားခြင်းနှင့်

ရှားပါးမှု ဒုကခ ္ခ စ ံ ားနေရသည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့ဆ ် န ို င ို ပ် ြီ ဖြစ်သည်။

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးခန့်ထားခြင်း

ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသန်းပေါင်း ၇၀၀ မှ ၁၀၀၀ ကျော်အထိ ရေချ ိုရှားပါးမှုကို ခံစားနေကြရသည်။ ရေချ ိုရှားပါးရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများတွင်

ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာပြီး

ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များ ထိခိုက် ပျက်စီးလာခြင်း၊

ရှိရင်းစွဲ ရေချ ိုအရင်းအမြစ်များကို ရေရှည်

တည်တံ့အောင်

ထိန်းသိမ်းမထားနိုင်ခြင်း၊

မြို့ပြများတွင်

ရေဆိုးများစွန့်ပစ်မှု စနစ်တကျ မပြုလုပ်ခြင်း၊ မိလ္လာစနစ်များ စနစ်မကျခြင်း၊ အမှိုက်များကို မဆင်မခြင်စွန့်ပစ်ခြင်း၊ ဖြစ်ရိုး ဖြစ်စဉ်မဟုတသေ ် ာ ရေချ ိုအရင်းအမြစ်ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း တို့က အဓိကကျသည်။ ရေချ ိုသည် လူနှင့်တိရစ္ဆာန်များ၊ အပင်များ ရှင်သန်ရေး အတွက် မရှိမဖြစ်အရေးပါသည့် လိုအပ်ချက်တစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံ စုစုပေါင်း ရေချ ို၏ ၁၆ ရာခိင ု န ် န ှု ်း၊ အာရှရေချ ိုစုစပေ ု ါင်း၏ ၁၂ ရာခိင ု န ် န ှု ်းကို ပိင ု ဆ ် င ို ထ ် ား

၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် အောက်ဖော်ပြပါ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးများကိ အ ု စမ်းခန့်ကာလ (၁)နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်နေ့မှစ၍ အတည်ပြုခန့်ထားလိုက်သည်-

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

(ဂ) ဦးကိုလေးဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

(ဃ) ဒေါက်တာဇော်ဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ကျောင်းပြင်ပနှငတ ့် စ်သက်တာပညာရေး

ဦးစီးဌာန

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

(င) ဒေါက်တာစိုင်းကျော်နိုင်ဦး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

အမည်

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူး

ရာထူး၊ ဌာန

(က) ဦးဘမြင့်

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

မြန်မာ့မီးရထား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

၂။ ပြည်ထောင်စသ ု မ္မတမြန်မာနိင ု င ် တေ ံ ာ် နိင ု င ် တေ ံ ာ်သမ္မတသည် လျှပစ ် စ်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊

(ခ) ဦးဇော်လွင်ဦး

ကျောင်းအုပ်ကြီး

ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးရွှေမော် ကို ယင်းလုပင ် န်း၏

မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်း

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ဝတ္တရားများကို စတင်ဆောင်ရွက်

ကောလိပ်

သည့်နေ့မှစ၍ အစမ်းခန့်ထားလိုက်သည်။

လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့

(သုတေသန)

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သမဝါယမအသင်းစုချုပ်အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ကျင်းပ

သော်လည်း နှစ်စဉ် ရေအခက်ကြုံနေခြင်းက ရေသယံဇာတကို

မန္တလေး မတ် ၂၀

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် ရွေးချယ်တင်

အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ဗဟို

ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမျ ိုးအောင်နှင့်

ထိန်းသိမ်းရန်၊ ရေချ ိုအရင်းအမြစ်များ ရေရှညတ ် ည်တရေ ံ့ းအတွက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သမဝါယမ

မြှောက်ခြင်းအခမ်းအနားကို မန္တလေး

သမဝါယမအသင်းလီမိတက် ဒုတိယ

ဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ၊

အသင်းစုချုပ်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာ

တိုင်းဒေသကြီး သမဝါယမအသင်းစု

ဥက္ကဋ္ဌ (၁) ဦးအောင်ဖြူ၊ ဖွဲ့စည်းရေး

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သမဝါယမ

ရေးနှစ် နှစ်ပတ်လည် အရပ်ရပ်

ချုပ် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ မတ် ၁၆

ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည့် သမဝါယမ

ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ဆိင ု ်ရာအစည်းအဝေးနှင် အ ့ မှုဆောင်

ရက်က ကျင်းပသည်။

ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ

ဦးကျော်မိုးတင်န ့ င ှ ့် လက်ထောက်ညန ွှ ်

စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ လိုအပ်နေကြောင်းကို ပြဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။ ရေရှားပါးခြင်းက စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စသည်ဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံတို့အပေါ်တွင် ရိုက်ခတ်သည်။ ၂၀၁၅

ကြားရေးမှူးများ၊ မြို့နယ်သမဝါယမ

ခုနစ ှ တ ် င ွ ် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွည ေ လ ီ ာခံက အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်း ခဲ့သည့်

ဦးစီးဌာနများမှ ဦးစီးအရာရှိများ၊

စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်တွင် “လူသားတိုင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သမဝါယမ

သန့်ရင ှ ်းသော သောက်သုံးရေနှင့် မိလ္လာစနစ်ရရှရေ ိ းနှင့် စဉ်ဆက်

အသင်းစုချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစန်းလွင်နှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၊ မြို့နယ်

မပြတ်သော စီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်ပေါ်စေရေး” ဟူသော ရည်မှန်းချက်

သမဝါယမအသင်းစုများမှ ဥက္ကဋ္ဌများ

ပါရှရ ိ ာ အဆိပ ု ါရည်မန ှ ်းချက်ကို ၂၀၃၀ ပြည့န ် စ ှ တ ် င ွ ် ပြည့မ ် န ီ င ို ရေ ် း

နှင့် အသင်းဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ

အတွက် ဆောင်ရက ွ ရ ် မည့် အချက် ခြောက်ချက်လည်း ပါရှသ ိ ည်။

တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အခမ်းအနားတွင်

မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့သည် ကမ္ဘာ့ရေနေ့ဖြစ်ပြီး လူသားများ

အမှုဆောင်ဒါရိက ု တ ် ာ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း

အတွက် ရေချ ို၏ အရေးပါမှုကို သတိမန ူ င ို က် ြရေးနှင့် ရေချ ိုအရင်း

များ နုတ်ထွက်ခြင်း၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀

အမြစ်များ

ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာ

ရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ နှစ်စဉ်

ရေးနှစ်အထိ ငါးနှစ်တာ အမှုဆောင်

ကျင်းပလျက်ရရ ှိ ာ ယခုနစ ှ အ ် ဖို့ ‘‘ရေနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမ”ှု ကို အထူးပြု၍

ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။

သက်တမ်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်

မိမိတို့နိုင်ငံသည်

သွားမည် အ ့ မှုဆောင်အသစ်များအား

ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွင် ဘေးဒဏ်အခံရဆုံးနိုင်ငံများ၌ ပါဝင်ရာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် ရေသယံဇာတအရင်း အမြစ်များအပေါ်တွင် ထိခက ို မ ် အ ှု နည်းဆုံးဖြစ်အောင် မျှော်တွေး

အများဆန္ဒနှင့်အညီ ရွေးချယ်တင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သမဝါယမအသင်းစုချုပ်အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ကျင်းပစဉ်။

သတင်းစဉ်

မြှောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ သတင်းစဉ်

စီမသ ံ ွားရမည်ဖြစ်သည်။ နှစစ ် ဉ်ရွာသွန်းသည့် မိုးရေကို သိလှေ ု ာင် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မြေအောက်ရေ စိမ့်ဝင်နိုင်ရေးအတွက် သစ်ပင် သစ်တောများ

ပြုစုပျ ိုးထောင်ခြင်း၊ မြို့ပြများတွင် ရေစိမ့်ဝင်

တာချ ီလိတ်၌ လေထုအရည်အသွေးအညွှန်းကိန်း နီညိုရောင်အဆင့် ရောက်ရှိနေ

နိုင်မည့် ဧရိယာများနှင့် ရေကန်များ ဖန်တီးတည်ဆောက်ခြင်း၊

တာချ ီလိတ်

အမှိုက၊် ရေဆိုးနှငမ ့် လ ိ ္လာစွန့်ပစ်မမ ှု ျား စနစ်တကျတည်ထောင်ခြင်း

တာချ ီလိတခ ် ရိင ု ပ ် တ်ဝန်းကျင်ထန ိ ်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ မတ် ၂၀ ရက် နံနက်

စသည့်နည်းလမ်းများဖြင့် ရေသယံဇ ‌ ာတထိန်းသိမ်းရေးဆောင်

၉ နာရီထိ တိုင်းတာချက်အရ ဝန်းကျင်လေထုအရည်အသွေးအညွှန်းကိန်း

အဆိုပါ မီးခိုးမြူများဖုံးလွှမ်းသည့် လေထုညစ်ညမ်းမှုဒဏ်ကို ကျ ိုင်းတုံ၊

AQI မှာ လေထုအတွင်း အမှုန်ပါဝင်မှု ပမာဏမှာ ၃၉၉ သို့ရောက်ရှိနေကာ

မိင ု ်းဖြတ်၊ မိင ု ်းယောင်းဒေသများတွငပ ် ါ ခံစားနေကြရကြောင်း ဒေသခံပြည်သူ

နီညိုရောင်အဆင့်(အန္တရာယ်ရှိ) ဖြစ်နေသည်။

များထံမှ သိရှိရသည်။

ရွကမ ် မ ှု ျားဖြင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမအ ှု ပေါ် ရင်ဆင ို တ ် ပုံ့ ြန်နင ို က် ြ မည်ဟု ယုံကြည်မိပါကြောင်း။

မတ် ၂၀

တာချ ီလိတမ် ြို့နှင့် နယ်နမ ိ တ ိ ခ ် ျင်းထိစပ်နေသော ထိင ု ်းနိင ု င ် မြေ ံ ာက်ပင ို ်း

မယ်ဆင ို မ် ြို့တွင လေထ ် အရ ု ည်အသွေးအညွှန်းကိန်း ၄၆၂ အထိရောက်ရနေပ ှိ ြီး ပြည်သမ ူ ျားကျန်းမာရေးအတွက အထ ် ူးသတိပြုရန်လအပ ို ကြေ ် ာင်း သိရသည်။

မောင်ယဉ်ကျေး


pae? rwf 21? 2020

ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ထိခိုက်ခံဒေသများသို့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများ တိုးမြှင့်ပေးအပ်သွားရေးအတွက် အစိုးရက အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားမည် ၁။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း AA ၏ အဖျက်အမှောက်လုပ်ရပ်များသည် ပိုမို

ပြင်းထန်လာမှုကြောင့် လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများ ဖြန့်ဝေရန်နှင့်

တိုးမြှငပေ ့် းအပ်သွားရန် ဆုံးဖြတ်ခပ ဲ့ ါသည်။ ရခိင ု ပ် ြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်း

ပြင်းထန်စွာ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့်အတွက် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့်

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆင ို ရ ် ာ မိတဖ ် က်များမှ

အကူအညီများ

စာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ ပိမ ု ထ ို ရ ိ ောက်စွာ ပေးအပ်နင ို ရ ် ေးအတွက်

AA အဖွဲ့အကြား တိက ု ပ ် မ ွဲ ျားဖြစ်ပွားပြီး လူမအ ှု သိက ု အ ် ဝန်းပေါင်းစုမ ံ ှ ပြည်တင ွ ်း

သွားရောက်ပေးအပ်နင ို ရ ် န် စီစဉ်ပေးရာ၌ စိနခေ ် ါ်မှုများနှင့် ကြုံတွေ့ခဲရ ့ ပါသည်။

အသေးစိတ်အစီအစဉ်များကို ကုလသမဂ္ဂနှင့် ICRC အဖွဲ့များနှင့် မကြာမီ

နေရပ်စွန့်ခွာသူ အများအပြား ပေါ်ပေါက်စေခဲ့သည်။

၄။

၂။

အစိုးရအနေဖြင့်

နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား

မကြာသေးမီက သက်ဆင ို ရ ် ာ ဝန်ကြီးဌာနများအကြား ညှန ိ င ှို ်းဆွေးနွေး

အတွင်း ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

လူသားချင်းစာနာ

မှုများ ပြုလုပခ ် ပဲ့ ြီးနောက် အစိုးရအနေဖြင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု

၅။

ထောက်ထားမှု အကူအညီများ ပေးအပ်လျက်ရပှိ ြီး၊ လုခံ ြုံရေးအခြေအနေပေးမှု

အကူအညီများ ပေးအပ်ရေးကို အရှိန်အဟုန်မြင ှ ့်တင် ဆောင်ရက ွ ်သွားရန်နှင့်

အရပ်သားများ ထိခက ို သေကျေ ် မှုများမှ ကာကွယတ ် ားဆီးရေးအတွက် လိအ ု ပ်

အပေါ်မူတည်၍ အခြားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်

ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အစိုးရ၏ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ

သည့်

များအား လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများ

ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများတွင် အကူအညီများပေးအပ်နေသည့် အပြည်ပြည်

ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်လက်ပေးအပ်ထားပါသည်။

ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီကော်မတီ (ICRC) အပါအဝင် နိုင်ငံတကာလူသားချင်း

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊

၃။

စာနာထောက်ထားမှုဆင ို ရ ် ာ မိတဖ ် က်များအား လုပင ် န်းဆောင်ရက ွ ခ ် င ွ မ ့် ျား

ရက်စွဲ၊၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်

သွားရောက်ပေးအပ်ခင ွ က ့် ို

၂၀၁၉ ခုနစ ှ ၊် ဇန်နဝါရီလ အစောပိင ု ်းမှစတင်၍ လက်နက်ကင ို တ ် က ို ပ ် မ ွဲ ျား

အစိုးရအနေဖြင့်

အရပ်သားများကို

အစီအမံများအားလုံးကိုလည်း

အကာအကွယ်ပေးရေးနှင့်

ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်

နေပြည်တော်

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် နိပန ွ ဖ ် ောင်ဒေးရှင်းတိအ ု့ ကြား ဘက်စုံဒေသဖွ့ံ ဖြိုးရေးလုပင ် န်းများ ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ နေပြည်တော်

မတ် ၂၀

ဖောင်ဒေးရှင်းမှ Executive Director ဖြစ်သူ Mr. Yuji Mori

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိင ု ်းရင်းသား

က နားလည်မစ ှု ာချွနလ ် ွှာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပြောကြား

လူမျ ိုးများ

သည်။ ထိနေ ု့ ာက် နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိင ု ်းရင်းသားလူမျ ိုးများ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်

ဖောင်ဒေးရှင်းတို့

ပူးပေါင်း၍

နိပွန်

ကရင်ပြည်နယ်နှင့်

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် ဆောင်ရွက်မည့် ဘက်စဒေ ုံ သဖွံ့ဖြိုး

ဦးရဲနိုင်နှင့် နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ Executive Director

ရေးလုပ်ငန်းများ

နားလည်မှု

ဖြစ်သူ Mr. Yuji Mori တိက ု့ ဘက်စဒေ ုံ သဖွံ့ဖြိုးရေးလုပင ် န်း

စာချွနလ ် ွှာ လက်မတ ှ ရ ် ေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နန ံ က်

များ စီမက ံ န ိ ်းဆိင ု ရ ် ာ နားလည်မစ ှု ာချွနလ ် ွှာအား လက်မတ ှ ်

၁၁ နာရီတွင် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေး

ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး (ယာပုံ) နားလည်မှုစာချွန်လွှာ အပြန်

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အလှန် လဲလှယ်ခဲ့ကြသည်။

ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ

လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး

ယနေ့ လက်မတ ှ ရ ် ေးထိုးခဲသ ့ ည့် ဘက်စဒေ ုံ သဖွံ့ဖြိုးရေး

ရဲအောင်၊

စီမက ံ န ိ ်းကို မတ် ၂၀ ရက်မှ စတင်၍ တစ်နစ ှ န ် င ှ ့် နှစလ ် တာ

ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သန်းထွဋ်၊ ဝန်ကြီးဌာန အောက်ရှိ

ကာလအတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၃ ဒသမ ၆၂၂ သန်း

ဦးစီးဌာနများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် တာဝန်ရှိ

ဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် ပညာရေး၊

သူများ၊ နိပန ွ ် ဖောင်ဒေးရှင်းမှ Executive Director ဖြစ်သူ

ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ပျ ိုးရေး၊ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်

Mr. Yuji Mori နှင့် နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ တာဝန်ရှိသူများ

ရေးဆိင ု ရ ် ာ အခြေခံ အဆောက်အဦများ၊ သောက်သုံးရေနှင့်

တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

စိက ု ပ ် ျ ိုးရေရရှရ ိ ေးဆိင ု ရ ် ာ လုပင ် န်းများ၊ ဆိလ ု ာမီးလင်းရေး

အထည် ဖော် ဆောင်ရက ွ ခြ ် င်းဖြင့် စီမက ံ န ိ ်းဧရိယာအတွင်းရှိ

စေမည့်

ဆိင ု ရ ် ာလုပင ် န်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရက ွ ်

ူ ထ ူ ု မြို့နယ် ၁၁ မြို့နယ်မှ ကျေးရွာ ၇၄ ရွာရှိ ဒေသခံပြည်သလ

သိရသည်။

သွားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်

များအတွက် လူမစ ှု ီးပွားဘဝများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ကောင်းမွန်

ရှေးဦးစွာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်က အဖွင့်အမှာစကား

ပြောကြားပြီး

နိပွန်

အကျ ိုးကျေးဇူးများ ခံစားရမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းစဉ်

ယာဉ်သတင်းအချက်အလက် စီမခံ န့ခ် မွဲ စှု နစ် ထူထောင်ခြင်း စီမက ံ နိ ်းလုပင် န်းစဉ်များ အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုငရေ ် းအတွက် မြန်မာ-ကိုရီးယားနှစ်ဖက် ဟန်ချက်ညီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြမည် နေပြည်တော်

မတ် ၂၀

ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြား

ဖြစ်သည်။

မှု

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ

ရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်မင်းဦးနှင့် KOICA

Korea International Cooperation Agency (KOICA) တိသ ု့ ည် “Establishment of Vehicle Information Management

Myanmar Office မှ Chief Repre-

ခိုင်မြဲပြီး

System for Vehicle Inspection, Registration and Driving License In Myanmar” Project အတွက် Record of

sentative Ms. Lee Youn Soo

တိုးတက်မှုစီမံကိန်း

Discussion (RoD) လက်မတ ှ ရ ် ေးထိုးခြင်းအခမ်းအနားကို ယနေ့နနက ံ ် ၉ နာရီခတ ွဲ င ွ ် နေပြည်တော်ရှိ အဆိပ ု ါဝန်ကြီးဌာန

တို့က Record of

Discussion

Substainable Development Plan)

အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

(RoD)

လက်မှတ်ရေးထိုးကြ

နှင့် ကိက ု ည ် သ ီ ည့် မဟာဗျူဟာမြောက်

အခမ်းအနားသို့ ပိဆ ု့ ောင်ရေးနှင့်

သူများ၊ မြန်မာနိင ု င ် ဆ ံ င ို ရ ် ာ ကိရ ု ီးယား

အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စု

ဝန်ကြီးဌာန

သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ

ဝန်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင်နှင့် မြန်မာ

ပြည်ထောင်စဝ ု န်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင်၊

လီဆွမ်းဟွာ နှင့် KOICA Myanmar

နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ

ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသာဦးနှင့် ဌာန

Office မှ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား တက်ရောက်

သံအမတ်ကြီးတို့က

ဆို င ် ရာအကြီး အကဲ မ ျား၊ တာဝန် ရ ှိ

ကြသည်။

ပြောကြားကြပြီး ကုန်းလမ်းပိဆ ု့ ောင်

ဆက်သွယ်ရေး

အမှာစကား

က

သည်။ (အောက်ဝဲပုံ)

ဟန်ချက်ညီသောဖွံ့ဖြိုး

စီမံကိန်းများ၌

အဆိုပါစီမံကိန်းကို KOICA ၏ ထောက်ပံ့ငွေ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ (Myanmar

အကျုံးဝင်သည့်

အတွက် ယခုစီမံကိန်းကို စီမံကိန်း

အမေရိကန်ဒေါ်လာ

ဘဏ် www.projectbank.gov.mm

၁၀ သန်းဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်

Website ၌လည်း လွှငတ ့် င်ထည့သ ် င ွ ်း

ဆောင်ရွက်

ထားပြီးဖြစ်သည်။

သွားမည်ဖြစ်ပြီး

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန

(ရုံးချုပ်)

လက်အောက်ခံ

အပါအဝင်

အဆိုပါစီမံကိန်း၌ Master Plan ရေးဆွဲခြင်း၊

ယာဉ်သတင်းအချက်

ရုံးခွဲ (၅၅) ရုံးတို့

အလက် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ထူထောင်

အကြား Fiber Network ချ ိတ်ဆက်၍

ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများကိုသင်တန်းပေး

Virtual Private Network(VPN)

ခြင်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ ထောက်ပံ့

တည်ဆောက်ခြင်း၊

ခြင်း၊

ဌာန၏အဓိက

မြန်မာနိုင်ငံသို့

ကိုရီးယား

လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ယာဉ်စစ်ဆေး

ကျွမ်းကျင်သူများ

ခြင်း၊

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊

စီမက ံ န ိ ်းအရည်အသွေး စီမခ ံ န့်ခွဲခြင်း

ယာဉ်မောင်းလိင ု စ ် င် ထုတပေ ် းခြင်း

စသည့် အဓိက လုပ်ငန်းစဉ်များပါဝင်

ဆိုင်ရာ အခငွေများကောက်ခံခြင်း၊

မည်ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

အခြား

ဆက်စပ်ဌာနများနှင့်

အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်

ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို

ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာ-

ချ ိတ်ဆက်

စေလွှတ်ခြင်း၊

ဦးစီးဌာနအနေဖြင့်

ပြည်သူကို

ဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူ လျင်မြန်သက်သာ အဆင်ပြေစေရေး အတွက် Online Services များ ဖြစ်စေရန် အသွင်ကူးပြောင်းနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းလျက်ရှိရာ၌ ဤ “Establishment of Vehicle Information Management System for Vehicle Inspection,

Registration

and

Driving License In Myanmar” Project က များစွာအထောက်အကူ ပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဤ Grant Aid Project ကြောင့် မြန်မာပြည်သူ များအတွက်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

ဆက်သွယ်ရေး

ဝန်ကြီးဌာနနှင့်

ကုန်းလမ်း ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၏ ဝန်ဆောင်မှု လုပင ် န်းများ အတွက်

ထူးခြားသိသာထင်ရှား

သည့် အကျ ိုးရလဒ်ကောင်းများ ရရှိ စေမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ ကိုရီးယား

မြန်မာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်း

ဆောင်ရက ွ မ ် န ှု င ှ ့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို

Online Applications များဖြင့ ်

ကိုရီးယားနှစ်ဖက်

ဟန်ချက်ညီ

ပိုမိုတိုးမြှင့်ခိုင်မာကျယ်ပြန့်စေမည်

ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရက ွ သ ် ွားကြမည် ဖြစ်

ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စဝ ု န်ကြီးက

ယင်းစီမံကိန်းကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင်

သည်။

ပြောကြားခဲ့သည်။

အပြီးသတ်

ဆောင်ရွက်သွားမည်

ကုနး် လမ်းပိဆ ့ု ောင်ရေး ညွှနက် ြား

သတင်းစဉ်


pae? rwf 21? 2020

မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်သည့် ခရီးသွားများအပေါ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ထပ်တိုးကန့်သတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း

ပြုနိင ု ရ ် န်အတွက် ရောဂါကူးစက်ပျ့ံ နှမ ံ့ န ှု န ှု ်း အလွနမ ် ျားပြားလျက်ရသ ှိ ည့် နိင ု င ် မ ံ ျားမှ လာရောက်သော

ခြင်းများအပေါ် ယာယီရပ်ဆိုင်းမည့် အစီအမံများ

မြန်မာပြည်သူများအပေါ်

ကျရောက်နိုင်သည့်

ရောဂါအန္တရာယ်ကို

မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံအားလုံးအတွက် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (Visa on Arrival) နှင့်

ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်သွားနိင ု ရ ် န်အတွက် ပြည်ထောင်စသ ု မ္မတ မြန်မာနိင ု င ် အ ံ စိုးရအနေဖြင့် ကြိုတင်

အီလက်ထရောနစ်ဗီဇာ (e- visa) ထုတ်ပေးခြင်းများကို ယနေ့မှစတင်၍ ၃၀-၄-၂၀၂၀

ကာကွယ်ရေး ထပ်တိုးအစီအမံများကို ချမှတ်လိုက်သည်။ ၂။ အောက်ဖော်ပြပါ ယာယီကန့်သတ်ချက်အစီအမံများသည် ၂၁-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ခရီးသည် ထွက်ခွာလာမည့် နိုင်ငံ၏ ဒေသစံတော်ချ ိန် (၀၀:၀၀) နာရီမှ စတင်အသက်ဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်

(က) COVID-19 အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါပြန့်ပွားမှုနှုန်း အလွန်

မြင့်မားလာသည့် ထပ်တိုးနိုင်ငံများအပေါ် ယာယီကန့်သတ်ချက်များ

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊

ဩစတြီးယားနိုင်ငံ၊ ဘယ်လ်ဂျ ီယံနိုင်ငံ၊

ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊

နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊

နော်ဝေနိုင်ငံ၊ ဆွီဒင်နိုင်ငံနှင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံတို့တွင်

လွနခ ် သ ဲ့ ည့် (၁၄) ရက်အတွင်း နေထိင ု ခ ် သ ဲ့ မ ူ ျားနှင့် သွားရောက်ခဖ ဲ့ ူးသည့် မြန်မာနိင ု င ် သ ံ ားများ အပါအဝင် ခရီးသွားများအားလုံးကို မြန်မာနိင ု င ် သ ံ ို့ ရောက်ရချ ှိ ိန်မှ စတင်၍ (၁၄) ရက် သီးသန့်

ဝင်လာသော ခရီးသည်

ဆိက ု ရ ် ောက်ဗဇ ီ ာ (Visa on Arrival) နှင့် အီလက်ထရောနစ်ဗဇ ီ ာ (e-visa) ထုတပေ ် း

၁။ COVID-19 အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိင ု ရ ် ာ ကူးစက်ရောဂါပြန့်ပွားမှုနင ှ ့် ကြိုတင်ကာကွယမ ် မ ှု ျား ခရီးသွားများမှတစ်ဆင့်

(ခ)

ရှားတော၌ ထိုင်းနယ်စပ်မှ ၃၄ ဦးအား COVID-19 ရောဂါ တားဆီးကာကွယ်ရေးအတွက်

ရက်နေ့အထိ ယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။ ၃။ သိရ ု့ ာတွင် မြန်မာနိင ု င ် ဆ ံ င ို ရ ် ာ သံတမန်များ၊ မြန်မာနိင ု င ် အ ံ ခြေစိက ု ် ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ

စစ်ဆေးဆောင်ရွက်

အဖွဲ့အစည်းများမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် နိုင်ငံခြားသားများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ မလွှဲမရှောင်သာ ကိစ္စရပ်များ (သို့မဟုတ်) အရေးကြီးတာဝန်ဖြင့် လာရောက်ရန်ရှိပါက လိုအပ်သည့် ပြည်ဝင်ဗီဇာ ရရှရေ ိ းနှင့် သီးသန့်ထားရှရေ ိ းအစီအမံများ လွယ်ကစေ ူ နိုင်ရန်အတွက် အနီးဆုံးမြန်မာသံရုံးများနှင့်

ရှားတော မတ် ၂၀ ကိရ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ် (COVID-19) ရောဂါ

ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ပါသည်။ ၄။ ၁၅-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့တင ွ ် ထုတ်ပြန်ခဲသ ့ ည့် ကြိုတင်ကာကွယမ ် ှု အစီအမံများသည်လည်း

ကြိုတင်

ဆက်လက်အတည်ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။

ရည်ရွယ်၍

နိုင်ငံခြားသားများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား နိုင်ငံ

တားဆီးကာကွယ်နိုင်ရန် ကယားပြည်နယ်

သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာများတွင် ထားရှိစောင့်ကြည့်မှု (Facility Quarantine) ပြုလုပ်

အလိုက် ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်သည့် ခရီးသွားကန့်သတ်မှုများနှင့် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရခြ ှု င်းအစီအမံများ

ရှားတောမြို့နယ် ဈေးပိုင်းရပ်ကွက်

သွားမည်ဖြစ်သည်။

(Quarantine Measures) ဇယားကို ပူးတွဲဖော်ပြအပ်ပါသည်။

(ကယားပိင ု ်း) တွင် ကျန်းမာရေးဌာနမှ

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ထမ်းများ၊

နေပြည်တော်

မြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်

(လ.ဝ.က)နှင့် မြန်မာနိင ု င ် ကံ ြက်ခြေနီ

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသံတမန်များ၊

မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်ကုလသမဂ္ဂ

လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်မူ မြန်မာနိုင်ငသ ံ ို့ ရောက်ရချ ှိ ိန်မှ စတင်၍ ၎င်းတိ၏ ု့ နေအိမမ ် ျားတွင် (၁၄) ရက် သီးသန့်နေထိင ု ် စောင့က် ြည့မ ် ှု (Home Quarantine) ပြုလုပသ ် ွားကြရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတိအ ု့ ားလုံးအနေဖြင့် မြန်မာနိင ု င ် သ ံ ို့ လာရောက်မည့် လေယာဉ်များအပေါ်သို့ မတက်ရောက်မီ အပူချ ိန်မြင့မ ် ားခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့် အသက်ရှူ

မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ်

အသင်းတို့ ပူးပေါင်း၍

မဝသည့် လက္ခဏာများမရှိကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ အသိအမှတ်ပြု

ဘီဘီ - ၉

(ထိင ု ်းနယ်စပ်) မှ ဝင်ရောက်လာသော

ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်ပေးသည့် ဆေးထောက်ခံစာ ပြသရန်လိုအပ်သည်။

ခရီးသည်များအား စစ်ဆေးဆောင်ရက ွ ် ခြင်းကို ယမန်နေ့က ဆောင်ရက ွ ခ ် ဲ့ သည်။ ထိုသို့

ဆောင်ရွက်ရာတွင်

ဘီဘီ-၉ (ထိုင်းနယ်စပ်) မှ မော်တော် ယာဉ် နှစ်စီးဖြင့် ဝင်ရောက်လာသော ခရီးသည်

၃၀ နှင့်

မော်တော်

ဆိုင်ကယ် လေးစီးဖြင့် ဝင်ရောက် လာသော ခရီးသည် လေးဦး စုစပ ု ေါင်း ၃၄ ဦး ဝင်ရောက်လာကာ ရာသီဥတု ပူပြင်းသည့အ ် တွက် ခရီးသည်များအား အရိပ် အောက်တ ွ င်

၁၅ မိ န စ် ခ န့်

အနားပေးသည်။ ထို့နောက်

ကျန်းမာရေး

ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများက ကိုယ် အပူချ ိန်တိုင်းကိရိယာ

လေဆာဖြင့်

ခရီးသည်၏ ကိယ ု အ ် ပူချ ိန်ကို တိင ု ်း၍ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ရောဂါ ရှိ/မရှိ

စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ကြ

သည်။ ထို့အတူ မတ် ၁၈ ရက်တွင် ခရီးသည်လေးဦး ဝင်ရောက်လာကာ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ များက

ဝန်ထမ်း

စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့

ကြောင်း သိရသည်။ ထွန်းအောင်(ပြန်/ဆက်)

မကျန်းမာမှုဖြစ်ခြင်းများအတွက်

p ရှေ့ဖုံးမှ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့

ကုန်ချောယူလက်ခစားစနစ် လုပ်ငန်း

ကိုယ်စား ဥပဒေပါခံစားခွင့်များကို ပုဒ်မ ၆၉ နှင့်အညီ

လုပက ် င ို နေသ ် ော (CMP) စက်ရ၊ုံ အလုပရ ် မ ုံ ျား၊ ဟိတ ု ယ်နင ှ ့်

အလုပရ ် င ှ က ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရက ွ ရ ် မည်ဖြစ်ပြီး ထည်ဝ ့ င်

ကုန်ကြမ်းပေး

မီးဖွားစရိတ်အပါအဝင် အကျ ိုးခံစားခွင့် ခုနစ်မျ ိုးကို ခံစား

သော်လည်း အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သူအတွက် ထည့်ဝင်ကြေး

ခွင့်ရှိသည်။

ပေးသွင်းပြီးသကဲ့သို့ သတ်မှတ်၍ နာရေးစရိတ်ခံစားခွင့်၊ မီးဖွားခွင့်

အလုပလ ် က်မဖဲ့ ြစ်သည်က ့ ာလ အများဆုံး ခြောက်လအထိ

ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွား

ကြေးများကိလ ု ည်း ပြန်လည်ပေးသွင်းရမည်အ ့ ပြင် ဥပဒေ

မစတင်မီ လွနခ ် သ ဲ့ ော ၁၂ လ အတွင်း ပျမ်းမျှလပ ု ခ ် လစာ၏

ဆေးဖိုးနှင့် ခရီးစရိတ် ခံစားခွင့်၊၁၉၅၄ ခုနစ ှ ၊် လူမှုဖူလုရေ ံ း

ရေးလုပ်ငန်းများအပါအဝင်

ပုဒ်မ ၉၄(ခ) နှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်

၇၀ ရာခိင ု န ် န ှု ်း ကို ၁၄ ပတ်မှ အမြွှာမွေးပါက ၁၈ ပတ်အထိ

အက်ဥပဒေနှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ နှစ်ရပ်

ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါဥပဒေအရ သိရှိရသည်။

ငွေကြေးအကျ ိုးခံစားခွင့်၊မီးဖွားစရိတ်အဖြစ် ပျမ်းမျှလုပ်ခ

ပေါင်း ထည်ဝ ့ င်ကြေးကာလ လပေါင်း ၁၈၀ အထက်ရပ ှိ ါက

လုပ်ငန်းဌာနများ

လစာ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ အမြွှာမွေးပါက ၁၀ဝ ရာခိုင်နှုန်း

အငြိမ်းစားယူသူများ

ခွင့်များကိုလည်း ရရှိခံစားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။

လုပ်ငန်းဌာနများအနေဖြင့်

လုပင ် န်းလည်ပတ်ရန် ခက်ခဲခြင်းတို့ကြောင့် လုပင ် န်းများ ယာယီပတ ိ သ ် မ ိ ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတသ ် မ ိ ်းခြင်းနှင့် အလုပ်

အကြောင်းအမျ ိုးမျ ိုးကြောင့်

အာမခံထားသူအမျ ိုးသမီး မီးဖွားပါက

ဆေးကုသမှုဆက်လက်ခံယူ

ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အလုပ်

အထိ ခံစားခွင၊့် ကိယ ု ဝ ် န်ပျက်မအ ှု တွက် ပျမ်းမျှလပ ု ခ ် လစာ၏

လုပ်ငန်းဌာနများသည်

သမားလျှော့ချခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ပြီး အလုပ်ရှင်ကြောင့်

၇၀ ရာခိင ု န ် န ှု ်းကို အများဆုံး ခြောက်ပတ်အထိ ခံစားခွင၊့်

အကြောင်းအမျ ိုးမျ ိုးကြောင့် အလုပ်ဌာနပိတ်သိမ်းခြင်း၊

အလုပလ ် က်မဖဲ့ ြစ်သွားသော အလုပသ ် မားများသည် ၂၀၁၂

အာမခံထားသူအမျ ိုးသမီးသည် တစ်နှစ်အောက်ကလေး

အာမခံအလုပ်သမားများအတွက် အပိုဒ် (၄) ပါ အကျ ိုး

အလုပသ ် မားလျှောချခြ ့ င်းတိဖု့ ြစ်ပေါ်ခြင်းကို လူမဖ ှု လ ူ ရေ ုံ း

ခုနှစ် လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများအရ ကျန်းမာ

မွေးစားမှုအတွက် ပျမ်းမျှလုပ်ခလစာ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကို

ခံစားခွင့်များ ရရှိသကဲ့သို့ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ

အဖွဲ့သို့

သမားများ လျှော့ချခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ မှတ်ပုံတင်ထားပြီးသော

အလုပ်ရှင်ကြောင့်

အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားသော

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့

ရေးနှင့် လူမရေ ှု းစောင်ရှေ ့ ာက်မှု အာမခံစနစ်ပါ နည်းဥပဒေ

ရှစ်ပတ်အထိ ခံစားခွင့်နှင့် အာမခံထားသူအမျ ိုးသမီး၏

ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေး စောင့်ရှောက်မှု အာမခံစနစ်သို့

တာဝန်ရှိသူများက အမှန်တကယ် ပိတ်သိမ်းခြင်း ရှိ/မရှိ

အပိဒ ု ် ၇၃ နှငအ ့် ညီ အလုပလ ် က်မက ဲ့ ာလ ခြောက်လထက်

တစ်နစ ှ အေ ် ာက်ကလေးအတွက် တစ်နစ ှ အ ် ထိ ဆေးကုသမှု

ဆန္ဒအလျောက် အလုပ်ရှင် ၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ အလုပ်သမား

သွားရောက်စိစစ် အတည်ပြုရမည်ဖြစ်ပြီး မှန်ကန်ပါက

မကျော်သောကာလအထိ ဆေးကုသမှုခံယူခွင့်၊ အလုပ်

ခံယခ ူ င ွ ၊့် အာမခံထားသူအမျ ိုးသား၏ ဇနီး မီးဖွားမှုအတွက်

၂ ရာခိင ု န ် န ှု ်း၊ စုစပ ု ေါင်း ၄ ရာခိင ု န ် န ှု ်းကို ထည်ဝ ့ င်ကြေးများ

ထည့်ဝင်ကြေးပေးသွင်းခြင်းကို

အကြောင်းကြားလာပါက

လက်မက ဲ့ ာလအတွင်း မကျန်းမာမှုဖြစ်ပါက ထိမ ု ကျန်းမာမှု

မွေးကင်းစကလေး စောင့်ရှောက်ခွင့်အဖြစ် ပျမ်းမျှလုပ်ခ

ပေးသွင်းပြီး ဆက်လက်အာမခံထားရှိပါက ဆေးကုသမှု

ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

ဖြစ်သည်နေ ့ ့ မတိင ု မ ် နေ ီ ာက်ဆးံု ခြောက်လအတွငး် ထည်ဝ ့ င်

လစာ၏ ၇၀ ရာခိင ု န ် န ှု ်းကို ၁၅ ရက် အထိ ခံစားခွင၊့် အာမခံ

ခံယူခွင့်၊ မီးဖွားမှုအကျ ိုးခံစားခွင့်နှင့်ဆိုင်သည့် အပိုဒ် (၄)

အလုပ်ရှင်များသည်

ယာယီပိတ်သိမ်းထားရာမှ

ကြေး ၄ လ ရှိပါက ငွေကြေးအကျ ိုးခံစားခွင့်အဖြစ် လုပ်ခ

ထားသူအမျ ိုးသား၏ ဇနီး မီးဖွားခြင်းအတွက် မီးဖွားစရိတ်

ပါ ငွေကြေးအကျ ိုးခံစားခွင့် ခုနစ်မျ ိုး၊

လုပ်ငန်းပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ပါက ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကို ၁၀

လစာ၏ ၆၀ ရာခိင ု န ် န ှု ်းကို ခြောက်လအထိ ခံစားခွင၊့် အလုပ်

အဖြစ် ပျမ်းမျှလပ ု ခ ် လစာ၏ ၂၅ ရာခိင ု န ် န ှု ်းမှ အမြွှာမွေးပါက

စရိတ်၊၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးအက်ဥပဒေနှင့် ၂၀၁၂

ရက်အတွင်း မဖြစ်မနေ

အကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်ပြီး

လက်မဲ့ကာလအတွင်း မီးဖွားမှုဖြစ်ပေါ်ပါက မီးဖွားခွင့်

၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ခံစားခွင့်တို့ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

ခုနစ ှ ် လူမဖ ှု လ ူ ရေ ုံ းဥပဒေ နှစရ ် ပ်ပေါင်း ထည်ဝ ့ င်ကြေးကာလ

ထည်ဝ ့ င်ကြေးများကိလ ု ည်း ပြန်လည်ပေးသွင်းရန် လိအ ု ပ်

မစတင်မီ လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်း ခြောက်လ ထည့်ဝင်

ထိပြ ု့ င် အလုပလ ် က်မက ဲ့ ာလအတွင်း သေဆုံးမှုမဖြစ်မီ

သည်။

ကြေး ပေးသွင်းထားပါက လုပခ ် လစာ၏ ၇၀ ရာခိင ု န ် န ှု ်းကို

နောက်ဆုံး သုံးလ အတွင်း နှစ်လ ထည့်ဝင်ကြေးပေး

ဆေးကုသမှုဆက်လက်ခံယူခွင့်တို့အပြင်

မီးဖွားမှုနှင့်ဆိုင်သည့်

သွင်းထားခြင်း၊ ကပ်လျက် နှစ်လကို ထည့်ဝင်ကြေး မရှိ

ကိလ ု ည်း ရရှန ိ င ို မ ် ည်ဖြစ်ကြောင်း သိရရ ှိ သည်။ ခင်ရတနာ

လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို

ရပ်ဆိုင်းထားမည်

အကြောင်းကြားရန်

ပျက်ကက ွ ခြ ် င်းကြောင့် အလုပသ ် မားများ ထိခက ို မ ် ဖှု ြစ်ခြင်း၊

ငွေကြေးအကျ ိုးခံစားခွင့်များနှင့်

ဆေးဖိုး၊ ခရီး

လပေါင်း ၁၈၀ အထက်ရှိပါက အငြိမ်းစားယူသူများ နာရေးစရိတ်


pae? rwf 21? 2020

ပြည်သူသာလျှင် အဓိက i ရှေ့ဖုံးမှ ဆက်လက်၍ သက်ဆင ို ရ ် ာ ဒုတယ ိ ညွှနက် ြားရေးမှူးချုပ်နင ှ ့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့(၄) ဖွဲ့တို့က တာဝန်ပေးထားသည့် အကန့်အလိုက် နေရာယူကြသည်။ ထိနေ ု့ ာက် ညွှနက် ြားရေးမှူးချုပ်ထမ ံ ှ ဆန္ဒမလ ဲ က်မတ ှ မ ် ျားကို သက်ဆင ို ရ ် ာ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ထုတ်ယူပြီး အကန့်အလိုက် တာဝန်ပေးထား သည့်

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ (၄)ဖွဲ့ထံသို့

အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုအင်အား

အတိုင်း ခွဲဝေပေးသည်။ ယင်းနောက် အမျ ိုးသားလွှတတေ ် ာ်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိင ု သ ် န်း၊ ပြည်ထောင်စု လွှတတေ ် ာ် ဒုတယ ိ နာယက ဦးထွန်းအောင် (ခ) ဦးထွန်းထွန်းဟိန၊် အမျ ိုးသား လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင်နှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိယ ု စ ် ားလှယမ ် ျားက သတ်မတ ှ နေ ် ရာတွင် လျှ ို့ဝှကဆ ် န္ဒပြုခြင်း နည်းလမ်းဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးကြသည်။ ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကက သတ်မှတ်နေရာတွင် လျှ ို့ဝှက်ဆန္ဒပြုခြင်းနည်းလမ်းဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးသည်။ ဆန္ဒမပေ ဲ းမှုပြီးမြောက်ပြီးနောက် သက်ဆင ို ရ ် ာတာဝန်ခမ ံ ျားက ဆန္ဒမပ ဲ ုံး များကို လွှတတေ ် ာ်ကယ ို စ ် ားလှယမ ် ျား၏ ရှေ့မှောက်တင ွ ် ဖွငလ ့် စ ှ ၍ ် ထုတပေ ် း ထားသည့် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်အရေအတွက်နှင့် ဆန္ဒမဲပုံးအတွင်းမှ ထုတ်ယူရရှိ သည့်ဆန္ဒမဲလက်မှတ် အရေအတွက်အခြေအနေကို စစ်ဆေးရေတွက်သည်။ ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက က လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယမ ် ျားထံ ထုတပေ ် းထားသည့် ဆန္ဒမလ ဲ က်မတ ှ ် ၆၂၉ စောင်ဖြစ်ပြီး ယခုဆန္ဒမဲ ပုံးအတွင်းမှ ထုတယ ် ရ ူ ရှသ ိ ည့် ဆန္ဒမလ ဲ က်မတ ှ အ ် ရေအတွကသ ် ည်လည်း ၆၂၉ စောင်ဖြစ်သည့်အတွက်

ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်းနှင့် ဆန္ဒမဲပေးမှုအထမြောက်

ကြောင်း ကြေညာသည်။ ယင်းနောက် ပုဒ်မ၊ ပုဒ်မခွဲအလိုက် ရလဒ်ရေတွက်မှုကို ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ (၈)ဖွဲ့ဖြင့် သတ်မတ ှ နေ ် ရာအသီးသီး၌ တစ်ပြိုင်တည်း ရေတွကက် ြရာ နိင ု င ် ရ ံ ေး ပါတီ အစုအဖွဲ့အလိုက် အမည်စာရင်းပေးထားသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များက သတ်မှတ်နေရာများ၌ ကြီးကြပ်စောင့်ကြည့်ကြသည်။ ဆက်လက်၍ အဖွဲ့(၈)ဖွဲ့ခွဲ၍ အသေးစိတ်စိစစ်ရေတွက်မှု ပြီးမြောက်ပြီး နောက် သက်ဆင ို ရ ် ာ ရုံးအဖွဲ့နှင့် နိင ု င ် ရ ံ ေးပါတီအစုအဖွဲ့အလိက ု ် ကိယ ု စ ် ားလှယ် (၅)ဦးပါဝင်သည့်အဖွဲ့က

ကြီးကြပ်ပြီး

စာရင်းချုပ်နှင့် ထောက်ခံဆန္ဒမဲ

အရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း တွက်ချက်မှုတို့ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သည်။ ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကက ယနေ့ လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူသည့် ဖွဲ့စည်းပုအ ံ ခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်း ပြင်ဆင်ချက် ပုဒ်မ၊ ပုဒ်မခွဲအလိုက် ထောက်ခံဆန္ဒမဲရရှိမှုအရေအတွက် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရ၊ မရ နှင့်

လွှတ်တော်၏

ဆုံးဖြတ်အတည်ပြုချက်တို့ကို

ကြေညာရာတွင် ပုဒ်မ ၄၀၅ ပုဒ်မခွဲ(က) ပြင်ဆင်မှုအတွက် ထောက်ခံဆန္ဒမဲ ၄၀၄ မဲ ဖြစ်ပြီး ထောက်ခဆ ံ န္ဒမဲ ၇၅ ရာခိင ု န ် န ှု ်းမကျော်သည့အ ် တွက် မူလအတိင ု ်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ပုဒ်မ ၄၃၇ ပုဒ်မခွဲ(က) ပြင်ဆင်မှုအတွက် ထောက်ခံဆန္ဒမဲ ၃၉၅ မဲ ဖြစ်ပြီး ထောက်ခံဆန္ဒမဲ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းမကျော်သည့်အတွက် မူလအတိုင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အခန်း(၁၄) အခန်းခေါင်းစဉ် ပယ်ဖျက်မအ ှု တွက် ထောက်ခဆ ံ န္ဒမဲ ၄၀၅ မဲဖြစ်ပြီး ထောက်ခံဆန္ဒမဲ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းမကျော်သည့်အတွက် မူလ အတိုင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပုဒ်မ ၄၄၁ ပယ်ဖျက်မှုအတွက် ထောက်ခံဆန္ဒမဲ ၄၀၇ မဲ ဖြစ်ပြီး ထောက်ခဆ ံ န္ဒမဲ ၇၅ ရာခိင ု န ် န ှု ်းမကျော်သည့အ ် တွက် မူလအတိင ု ်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ပုဒ်မ ၄၄၂ ပယ်ဖျက်မှုအတွက် ထောက်ခံဆန္ဒမဲ ၄၀၆ မဲဖြစ်ပြီး ထောက်ခဆ ံ န္ဒမဲ ၇၅ ရာခိင ု န ် န ှု ်းမကျော်သည့အ ် တွက် မူလအတိင ု ်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပုဒ်မ ၄၄၃ ပယ်ဖျက်မှုအတွက်

ထောက်ခံဆန္ဒမဲ ၄၀၆

မဲဖြစ်ပြီး

ထောက်ခဆ ံ န္ဒမဲ ၇၅ ရာခိင ု န ် န ှု ်းမကျော်သည့အ ် တွက် မူလအတိင ု ်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပုဒ်မ ၄၄၄ ပုဒ်မခွဲ (က) ပယ်ဖျက်မှုအတွက် ထောက်ခံဆန္ဒမဲ ၄၀၆ မဲဖြစ်ပြီး ထောက်ခဆ ံ န္ဒမဲ ၇၅ ရာခိင ု န ် န ှု ်းမကျော်သည့အ ် တွက် မူလအတိင ု ်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပုဒ်မ ၄၄၄ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပယ်ဖျက်မှုအတွက် ထောက်ခံဆန္ဒမဲ ၄၀၇ မဲဖြစ်ပြီး ထောက်ခဆ ံ န္ဒမဲ ၇၅ ရာခိင ု န ် န ှု ်းမကျော်သည့အ ် တွက် မူလအတိင ု ်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပုဒမ ် ၄၄၅ ပယ်ဖျက်မအ ှု တွက် ထောက်ခဆ ံ န္ဒမဲ ၄၀၈ မဲ ဖြစ်ပြီး ထောက်ခဆ ံ န္ဒမဲ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းမကျော်သည့်အတွက် မူလအတိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပုဒ်မ ပယ်ဖျက်မှုအတွက်

ထောက်ခံဆန္ဒမဲ ၃၉၉ မဲဖြစ်ပြီး

၄၄၆

ထောက်ခံဆန္ဒမဲ

၇၅ ရာခိုင်နှုန်းမကျော်သည့်အတွက် မူလအတိုင်းဖြစ်ကြောင်း။ ပုဒမ ် ၄၄၇ ပယ်ဖျက်မအ ှု တွက် ထောက်ခဆ ံ န္ဒမဲ ၄၀၄ မဲဖြစ်ပြီး ထောက်ခံ ဆန္ဒမဲ ၇၅ ရာခိင ု န ် န ှု ်းမကျော်သည့အ ် တွက် မူလအတိင ု ်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပုဒမ ် ၄၄၈ ပယ်ဖျက်မှုအတွက်

ထောက်ခံဆန္ဒမဲ ၄၀၄ မဲဖြစ်ပြီး

ထောက်ခံဆန္ဒမဲ

၇၅ ရာခိုင်နှုန်းမကျော်သည့်အတွက် မူလအတိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပုဒ်မ ၄၄၉-က အဖြစ် အသစ်ဖြည့်စွက်မှုအတွက် ထောက်ခံဆန္ဒမဲ ၄၀၇ မဲ ဖြစ်ပြီး ထောက်ခံ ဆန္ဒမဲ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းမကျော်သည့်အတွက် မူလအတိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပုဒ်မ ၄၄၉-ခ အဖြစ်

အသစ်ဖြည့်စွက်မှုအတွက် ထောက်ခံဆန္ဒမဲ ၄၀၇ မဲဖြစ်ပြီး

ထောက်ခဆ ံ န္ဒမဲ ၇၅ ရာခိင ု န ် န ှု ်းမကျော်သည့အ ် တွက် မူလအတိင ု ်းဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည်။ ထိနေ ု့ ာက် ပြည်ထောင်စလ ု တ ွှ တေ ် ာ်နာယကက ဖွဲ့စည်းပုအ ံ ခြေခံဥပဒေကို ဒုတယ ိ အကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်းများပါ ဖွဲ့စည်းပုအ ံ ခြေခံဥပဒေပုဒမ ်

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ သတ်မှတ်နေရာတွင် လျှ ို့ဝှက်ဆန္ဒပြုခြင်း နည်းလမ်းဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးကြစဉ်။ ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။

သတင်းစဉ်

ထံမှ ချေးငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ နှငထေ ့် ာက်ပငွေ ံ့ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း

ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စလ ု တ ွှ တေ ် ာ်နာယက က ဖွဲ့စည်းပုအ ံ ခြေခံဥပဒေကို ဒုတယ ိ အကြိမပ် ြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်းများပါ ဖွဲ့စည်းပုအ ံ ခြေခံဥပဒေ ပုဒမ ်

ရယူနိုင်ရေးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတတေ ် ာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ဆွေးနွေးကြ သည်။

၄၃၆ ပုဒမ ် ခွ(ဲ က)နှင့် ပုဒမ ် ခွ(ဲ ခ) တိတ ု့ င ွ ် အကျုံးဝင်သော ပြင်ဆင်ချက်များနှင့်

ရေကြည်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဒေါက်တာစံရွှေဝင်းက ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည် ကမ္ဘာပေါ်

စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း အစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါ

တွင် အကြီးဆုံးသော Financial Institution ဖြစ်သည့်အတွက် ပူးပေါင်း

ကြောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၆ ပုဒ်မခွဲ(က)တွင် အကျုံးဝင်သည့်

ဆောင်ရက ွ ခြ ် င်းအားဖြင့် ငွေကြေးစီမခ ံ န့်ခမ ွဲ ၊ှု စီမက ံ န ိ ်း၊ စီမခ ံ ျက်များ၏ စီမခ ံ န့်ခမ ွဲ ၊ှု

ပြင်ဆင်ချက် ၅၅ ခုအနက် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ထောက်ခံဆန္ဒမဲရရှိသည့် ပြင်ဆင်ချက် (၂)ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယင်းတိမ ု့ ှာ ပုဒမ ် ၃၂ ပုဒမ ် ခွ(ဲ က)ပါ မူလပြဋ္ဌာန်း ချက်ဖြစ်သည့် မိခင်နှင့်ကလေးသူငယ်များ၊ မိဘမဲ့ကလေးများ၊ ကျဆုံးသော တပ်မတော်သားများ၏ ကလေးများ၊ အိမ ု င်း မစွမ်းသူများ၊ မသန်မစွမ်းသူများအား ကြည့ရ ် စေ ှု ာင့ရ ် ှောက်ရမည်ဆသ ို ည့် စကားရပ်အစား မိခင်နင ှ ့် ကလေးသူငယ်များ၊ မိဘမဲက ့ လေးများ၊ ကျဆုံးသော တပ်မတော်သားများ၏ ကလေးများ၊ သက်ကြီး ရွယအ ် မ ို ျား၊ မသန်စမ ွ ်းသူများအား ကြည့ရ ် စေ ှု ာင့ရ ် ှောက် ရမည်ဆသ ို ည့် စကားရပ် နှင့် ပုဒ်မ ၃၂ ပုဒ်မခွဲ(ခ)ပါ မူလပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်သည့် မသန်မစွမ်းဖြစ်လာသော တပ်မတော်သားများအား သင့တ ် င့လျေ ် ာက်ပတ်စွာ နေထိင ု စ ် ားသောက်နင ို စေ ် ရန်နှင့် အသက်မွေးပညာကို အခလွတ်သင်ယူနိုင်စေရန် စီမံဆောင်ရွက်ရမည် ဆိုသည့် စကားရပ်အစား မသန်စွမ်းဖြစ်လာသော တပ်မတော်သားများအား သင့တ ် င့လျေ ် ာက်ပတ်စွာ နေထိင ု စ ် ားသောက်နင ို စေ ် ရန်နင ှ ့် အသက်မွေးပညာကို အခလွတ် သင်ယူနိုင်စေရန် စီမံဆောင်ရွက်ရမည်ဆိုသည့် စကားရပ်အဖြစ် အစားထိုးပြင်ဆင်ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း။ ဖွဲ့စည်းပုအ ံ ခြေခံဥပဒေပုဒမ ် ၄၃၆ ပုဒမ ် ခွ(ဲ ခ)တွင် အကျုံးဝင်သည့် ပြင်ဆင် ချက် ၈ဝ ခုအနက် ၇၅ ရာခိင ု န ် န ှု ်းကျော် ထောက်ခဆ ံ န္ဒမရ ဲ ရှသ ိ ည့် ပြင်ဆင်ချက် (၂)ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယင်းတို့မှာ ပုဒ်မ ၂၆၂ ပုဒ်မခွဲ(က) ပုဒ်မခွဲငယ်(၁)ပါ မူလ ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်သည့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတတေ ် ာ်ကယ ို စ ် ားလှယမ ် ျားထဲကဖြစ်စေ၊ လွှတတေ ် ာ်ကယ ို စ ် ားလှယမ ် ဟုတသ ် ူ များထဲကဖြစ်စေ ပုဒမ ် ၂၆၁ ပုဒမ ် ခွ(ဲ က)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တင ွ ် သတ်မတ ှ ထ ် ားသည့်

စီမံကိန်းကြီးကြပ်မှုများနှင့်

လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ

စီမံခန့်ခွဲမှု

အတွေ့အကြုံများကို အများအပြားရရှမ ိ ည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ငွေကြေးချေးငှားခြင်း တစ်ခတ ု ည်းသာမက နည်းပညာပိင ု ်းဆိင ု ရ ် ာ အတွေ့အကြုံများစွာ ရရှမ ိ ည်ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ ထိုကြေ ့ ာင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ချေးငွေကို ရယူသုံးစွခြ ဲ င်းအားဖြင့် မိမိတို့ နိုင်ငံအတွက် ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီများရရှိသကဲ့သို့ နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာ

အတွေ့အကြုံများလည်း

အများအပြားရရှိမည်ဖြစ်သည့်အတွက်

ထောက်ခံပါကြောင်း ဆွေးနွေးသည်။ ကျေးသီးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိင ု ်းအောင်ကျော်က နိင ု င ် တေ ံ ာ်သမ္မတထံမှ ပေးပို့ လာသော မှတခ ် ျက်အရ ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ချေးငွေများကို လက်ရဆေ ှိ ာင်ရက ွ ် လျက်ရသ ှိ ည့် အဓိကကျပြီး လိအ ု ပ်သော ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မမ ှု ျား လက်လမ ှ ်း မီ ရရှရ ိ ေးစီမခ ံ ျက်ကို အရှန ိ အ ် ဟုနမ ် ပျက် ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်နင ို ရ ် န် အတွက် ရယူသုံးစွဲသွားမည်ဖြစ်သည်ကို သိရှိရပါကြောင်း၊ စီမံကိန်းအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရက ွ ခြ ် င်းဖြင့် စီမက ံ န ိ ်းအတွင်းပါ မြို့နယ်များရှိ ပြည်သမ ူ ျား အနေဖြင့် အရည်အသွေးမီသည့် ကျန်းမာရေးစောင့ရ ် ှောက်မက ှု ို ပိမ ု လ ို က်လမ ှ ်းမီ စွာ ရရှိနိုင်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစနစ်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင် ရည်မြှင့်တင်ခြင်း၊

သတင်းအချက်အလက်နှင့်

စီမံချက်၊

စီမံခန့်ခွဲမှုများ

အားကောင်းစေခြင်း၊ အရေးပေါ်အခြေအနေများ ကြုံတွေ့လာပါက ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် လိအ ု ပ်သည့် ကျန်းမာရေးဆိင ု ရ ် ာ တုံပ့ ြန်ဆောင်ရက ွ မ ် က ှု ို အချ ိန်မီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းသုံးစွဲနိုင်မည့်

အစီအမံများ

အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့စ ် သေ ုံ ာ သင့လျေ ် ာ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို ရွေးချယ်ရမည်

ထားရှခြ ိ င်း စသည့အ ် ကျ ိုးကျေးဇူးများ ရရှမ ိ ည်ဖြစ်သည့အ ် တွက် ချေးငွေရယူခြင်း

ဆိုသည့် စကားရပ်အစား ပုဒ်မ ၂၆၁ ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွင် သတ်မှတ်

အပေါ် အားရကျေနပ်မိပါကြောင်း ဆွေးနွေးသည်။

ထားသည့် အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံသော သင့်လျော်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို

ကော့မှူးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးကျော်ဆွေဝင်းက လူ့စမ ွ ်းအားအရင်းအမြစ်သည်

ရွေးချယ်ရမည်ဆိုသည့် စကားရပ်နှင့် ပုဒ်မ ၃၄၄ ပါ မူလပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်သည့်

နိုင်ငံအတွက် အကြီးမားဆုံးအရင်းအနှီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ ကျောက်သံပတ္တမြား၊

မသန်မစွမ်းဖြစ်သွားသော တပ်မတော်သားများနှင့် သေဆုံးသော သို့မဟုတ်

ရွှေ၊ ငွေ၊ သစ်တော၊ ရေနံများအပေါ်တွင် အခြေခံသည့် ခေတ်စနစ်မှ လူ့စမ ွ ်းအား

ကျဆုံးသော

အရင်းအမြစ်အပေါ် အခြေခံသည့် စီးပွားရေးအဖြစ် ပြောင်းလဲကြိုးစားနေရသည့်

တပ်မတော်သားများ၏

မိသားစုများအား

ထောက်ပံ့

စောင့်ရှောက်ရေးတို့အတွက် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရမည်ဆိုသည့် စကားရပ်အစား

အချ ိန်တွင်

မသန်စွမ်းဖြစ်သွားသော

တပ်မတော်သားများနှင့် သေဆုံးသော သို့မဟုတ်

ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံပညာရပ်များ တတ်မြောက်ရန် အလွန်အရေးကြီးပါကြောင်း၊ ယခု

ကျဆုံးသော တပ်မတော်သားများ၏ မိသားစုများအား ထောက်ပစေ ံ့ ာင့ရ ် ှောက်

ချေးယူမည့် ချေးငွေသည် ပြည်သူများကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေရန်ဖြစ်သည့်အတွက်

ရေးတိအ ု့ တွက် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရမည်ဆသ ို ည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးပြင်ဆင်

သင့မြ ် တ်မန ှ က ် န်ပါကြောင်းနှင့် တိင ု ်းရင်းသားဒေသများကို ပိ၍ ု အကျ ိုးပြုမည်ဖြစ်

ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ အထက်ပါ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ထောက်ခံဆန္ဒမဲရရှိသည့် ပြင်ဆင်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊

ပြည်ထောင်စု

လွှတတေ ် ာ်ဆင ို ရ ် ာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ဆောင်ရက ွ သ ် ွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည်။

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (IDA) ထံမှ ချေးငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ နှင့်ထောက်ပံ့ငွေ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ရယူနိုင်ရေးကိစ္စ ဆွေးနွေး

၄၃၆ ပုဒမ ် ခွ(ဲ ခ)တွင် အကျုံးဝင်သည့် ဆန္ဒမလ ဲ က်မတ ှ (် ၅) အပါအဝင် ပြင်ဆင်ချက်

ထိနေ ု့ ာက် နိင ု င ် တေ ံ ာ်သမ္မတထံမှပေးပိထ ု့ ားသော ကျန်းမာရေးနှငအ ့် ားကစား

အားလုံးအတွက် ပြည်ထောင်စလ ု တ ွှ တေ ် ာ်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း အစီအစဉ်

ဝန်ကြီးဌာနအတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (IDA)

ပြည်သူများကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်

သည့အ ် တွက် လွှတ်တော်မအ ှ တည်ပြုပေးသင့ပ ် ါကြောင်း ထောက်ခဆွေ ံ းနွေး သည်။ ယင်းကိစန ္စ င ှ စ ့် ပ်လျဉ်း၍ ခင်ဦးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဒေါက်တာဝင်းအောင်၊ ဒီပယ ဲ င်း မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဝင်းမြင့အေ ် ာင်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀) မှ ဒေါက်တာကျော်ငွေ၊ နမ္မတူ မဲဆန္ဒနယ်မှ ဒေါ်နန်းခမ်းအေး၊ ဧရာဝတီတင ို ်းဒေသ ကြီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၃)မှ ဦးဆန်းမြင့၊် ဆိပဖြ ် ူမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးအောင်သက ို န ် င ှ ့် အင်းတော်မဆ ဲ န္ဒနယ်မှ ဒေါက်တာဒေါ်ပြုံးတိက ု့ ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြသည်။ ဒုတယ ိ အကြိမ် ပြည်ထောင်စလ ု တ ွှ တေ ် ာ် (၁၅) ကြိမမြေ ် ာက် ပုမ ံ န ှ အ ် စည်း အဝေး ၂၈ ရက်မြောက်နေ့ကို မတ် ၂၄ ရက်တွင် ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

အောင်ရဲသွင်၊ အေးအေးသန့်၊ ဓာတ်ပုံ-စိုးဝင်းထွန်း


pae? rwf 21? 2020

လျော့ပါးရေး၊ ရေသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များ စီမခ ံ န့်ခမ ွဲ ှု

ကမ္ဘာ့ မိုး လေဝသနေ့

လုပင ် န်းစဉ်များကို မိမတ ိ အ ို့ ခန်းကဏ္ဍအလိက ု ် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိနေပါတယ်။ ရာသီဥတု စိန်ခေါ်မှုများအတွက် ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် လူ့ပယောဂများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုနဲ့ အယ်နီညို၊ လာနီညာကဲ့သို့ ရာသီဥတု

ကျော်လွင်ဦး(မိုးဇလ)

မူမမှန်စေမှုများက

၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ဟာ ကမ္ဘာ့မိုးလေဝသနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့မိုးလေဝသအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ အမျ ိုးသားမိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒဌာနများက ကမ္ဘာ့မိုးလေ ဝသနေ့ကို ကမ္ဘာမ ့ ိုးလေဝသအဖွဲ့ချုပ်ကြီး တည်ထောင်ခတ ဲ့ ဲ့ အထိမ်းအမှတအ ် ဖြစ် ခမ်းနားထည်ဝါစွာ ကျင်းပလေ့ရကှိ ြပါတယ်။ ဒီနစ ှ မ ် ှာတော့ မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် ကမ္ဘာ့ရေနေ့ (World Water Day ) နဲ့ ကမ္ဘာ့မိုးလေဝသနေ့ (World Meteorological Day) အခမ်းအနားကို ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျ ီနီဗာမြို့ ကမ္ဘာ့မိုးလေဝသအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ပူးတွဲ ကျင်းပကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမ ့ ိုးလေဝသနေ့ အခမ်းအနားများကို နှစစ ် ဉ်ကျင်းပရာမှာ လက်ရဖှိ ြစ်ပေါ်နေတဲ့ မိုးလေ၀သ၊ ရာသီဥတုအခြေအနေများနှင့် ဆက်စပ်တအ ဲ့ ခြေအနေများကို အလေးထားစေလိတ ု ဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခု သတ်မတ ှ က ် ျင်းပလေ့ရပ ှိ ါတယ်။ ဒီနစ ှ အ ် တွက် ကမ္ဘာမ ့ ိုးလေဝသနေ့ ဆောင်ပဒ ု က ် တော့ (Climate & Water)- ရာသီဥတုနင ှ ့် ရေသယံဇာတများ ကောင်းမွန်ရေး၊ လူတိုင်း ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးဖြစ်ပြီး ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်များနဲ့ ရေသယံဇာတ စီမံခန့်ခွဲမှုများ အပြန်အလှန်ဆက်စပ်နေမှုနဲ့ အရေးပါမှုကို ပိုမို သိရှိအလေးထားနိုင်စေရန် ဖော်ညွှန်းလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီဥတု

လွန်ကျော်၊ လှိုငး် တက်၊ ပျဉ်းမနား၊ လားရှိုး၊ သီပေါ၊ ကျောက်မ၊ဲ

မိုးလေဝသ၊ ဇလဗေဒဖြစ်ရပ်တွရ ေ ဲ့ အကြိမရေန ် ဲ့ ပမာဏ

သန့်ရှင်းတဲ့သောက်သုံးရေ

ကျ ိုင်းတုံ၊ မိုင်းဆတ်၊ ပခုက္ကူ၊ ချောက်၊ မင်းဘူး၊ မကွေး၊

တို့ကို ဆန်းစစ်တွက်ချက်၍ ရေကြီးမှု၊ မိုးခေါင်မှုဆိုင်ရာ

လိုအပ်ချက်များလာတာ၊ ရေကြီးတာ၊ မိုးခေါင်တာတွေ

စစ်တွ၊ေ ကျောက်ဖြူ၊ သံတ၊ွဲ ဂွ၊ တောင်င၊ူ ပဲခူး၊ သာယာဝတီ၊

ထိရောက်တဲ့ မူဝါဒတွေကိုချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်

ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေ ပိုပြီးရင်ဆိုင်လာနေရချ ိန်မှာပဲ ၂၀၂၀

မှော်ဘီ၊ မအူပင်၊ ပုသိမ်၊ မြောင်းမြ၊ သိမ်ဇရပ်၊ ထားဝယ်၊

နိုင်ပါတယ်။

ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ကမ္ဘာမြေရဲ့ ပျမ်းမျှအပူချ ိန်ဟာ

မြိတ်နှင့် ကော့သောင်းမြို့တ့တ ုိ ွင် မိးု ခေါင်မှုဖြစ်ပာွ းခဲ့တာ

၁၉၈၁-၂၀၁၀ ပုံမှန်

ဖေဖော်ဝါရီလ အပူချ ိန်ထက်

ကိတွ ု ေ့ရပြီး ကာလရှညမ ် ိုးခေါင်မှု အခြေအနေကို စစ်ကင ုိ း်

နိုင်ငံရဲ့ရေအရင်းအမြစ်ပမာဏ၊ အရည်အသွေးနဲ့ ဖြန့်ဝေ

၀ ဒသမ ၈ ဒီဂရီစင်တဂ ီ ရိတ် ပိန ု ေခဲက ့ ြောင်း ကမ္ဘာမ ့ ိုးလေ

တိုငး် ဒေသကြီးအောက်ပုိငး် ၊ မန္တလေးတို င ်း ဒေသကြီး နဲ့

ပေးနိင ု မ ် ၊ှု ရေအားလျှပစ ် စ် စက်ရတွ ုံ ၊ေ ရေကြောင်းခရီးသွား

ဝသအဖွဲ့ချုပ်က မတ်လ ၅ ရက်နေ့မှာ ထုတပ် ြန်ခပ ဲ့ ါတယ်။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။

လာမှု၊ ဆည်ရေပေးဝေမှုတို့အတွက် လိုအပ်တဲ့စီမံချက်၊

ယနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာ

ဒါဟာ အပူဆုံး ဖေဖော်ဝါရီလဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၆ ခုနစ ှ က ် ထက် ၀ ဒသမ ၀၈ ဒီဂရီ လျော့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ရာသီဥတုမူမမှန်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုရဲ့

အကျ ိုးဆက်များနဲ့အတူ

ဇလဗေဒဆိုင်ရာ

သတင်းအချက်အလက်တွေက

ဒီဇိုင်းပုံစံများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ လူမှုစီးပွားနဲ့ ပတ်ဝန်း ကျင်ကဏ္ဍတွေအပေါ်

သက်ရောက်နိုင်ခြေများ၊ ရေနဲ့

ထို့အတူ ဥရောပတိုက်မှာလည်း ယခုနှစ် ဖေဖော်

မြန်မာ့ရာသီဥတုအခြေအနေများ ပြောင်းလဲလာမှုအပေါ်

ဆက်နယ ွှ တ ် ဲ့ မိုးခေါင်ရေရှားခြင်း၊ ရေကြီးခြင်းဘေးများမှ

ဝါရီလ ပျမ်းမျှအပူချ ိန်ဟာ ၁၉၈၁-၂၀၁၀ ပုမ ံ န ှ ် ဖေဖော်ဝါရီ

လိုက်လျောညီထွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ဖို့ မြန်မာ

ကာကွယန ် င ို ရ ် န်၊ ဥပဒေပြုခြင်း၊ လက်တွေ့ကျတဲ့ ရာသီဥတု

လအပူချ ိန်ထက် ၃ဒသမ ၉ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ပိုနေခဲ့ပြီး

နိုင်ငံရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာနှင့်

ပြောင်းလဲမဆ ှု င ို ရ ် ာ လိက ု လျေ ် ာညီထွေ ပြုမူဆောင်ရက ွ ခြ ် င်း

ဒုတယ ိ အပူဆုံး ဖေဖော်ဝါရီလအဖြစ် စံချ ိန်တင်နေခဲတ ့ ယ်

ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ် ၂၀၁၈-၂၀၃၀ နှင့်အညီ အားလုံး

နဲ့ လျော့ပါးရေး၊ ရေသယံဇာတများ ရေရှညအ ် သုံးပြုနိင ု မ ် ှု

လို့ သိရရ ှိ ပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှဒေသနိင ု င ် တွ ံ မ ေ ှာ

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

တို့ကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရာမှာ များစွာအကျ ိုးပြုစေ

လည်း ဒီနစ ှ ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ပုမ ံ န ှ ထ ် က်ပတ ို ဲ့ ပျမ်းမျှအပူ

ရေသယံဇာတ

ပါတယ်။

ချ ိန်တွေ တိင ု ်းထွာရရှခ ိ တ ဲ့ ာ တွေ့ရပါတယ်။ ကာလရှည်

လာမည့် ခရစ်နှစ် ၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်မှာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ

အပူချ ိန်ရာသီမှတ်တမ်းတွေရဲ့ သတ်မှတ်ရည်ညွှန်းကာ

၉ ဒသမ ၇ ဘီလီယံရှိလာနိုင်မယ်လို့ မျှော်မှန်းထားကြပါ

အထွေထွက ေ နေရာဒေသအလိက ု ် ကွပဲ ြားနိင ု ပေ ် မယ့် အပူ

လအပူချ ိန်တွေထက် ပိုပူလာတာကို တွေ့ရှိနေရပြီ ဖြစ်

တယ်။ လူဦးရေတိုးတက်လာခြင်းနဲ့အတူ စားနပ်ရိက္ခာ

လွန်ကဲလာတာ၊ မိုးသည်းထန်မှုတွေ ပိုလာနိုင်တာတွေ

ပါတယ်။ ရာသီဥတု ပိုပြီးပူလာတာနဲ့အတူ မိုးရွာသွန်းမှု

ဖူလမ ုံ န ှု ဲ့ လုလေ ံ ာက်တသ ဲ့ န့်ရင ှ ်းသော သောက်သုံးရေ ရရှဖ ိ ို့

ကြောင့် အပူလင ှို ်းတွေ၊ မိုးခေါင်မတွ ှု ၊ေ ရေကြီးမှုဘေးတွေက

နည်းပါးတာကြောင့် မိုးခေါင်မလ ှု ို အစွန်းရောက်ရာသီဥတု

တော့ အဓိကကျတဲ့ လိုအပ်ချက်များနဲ့အတူ ကမ္ဘာလုံး

လည်း ပိပု ြီးဖြစ်နင ို ခြေ ် များတဲအ ့ တွက် ရေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့

ဖြစ်စဉ်တွက ေ လည်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရန ှိ ေ

ဆိင ု ရ ် ာ ရေရှညဖွ ် ံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရည်မန ှ ်းချက်၊ ပန်းတိင ု မ ် ျား

ဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် ထိခက ို ဆ ် ုံးရှုံးမှုတွေ လျော့နည်း

ပါတယ်။

အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်ဖို့

ကြိုးစားနေကြ

သက်သာအောင် စီမံဆောင်ရွက်နေကြရပါတယ်။ မေလ

ရပါတယ်။ ၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်လောက်အထိ ကမ္ဘာ့ရေလိုအပ်

လယ်မှ အောက်တိုဘာလလယ်အထိ ရာသီမှန် တိုက်ခတ်

စားနပ်ရက ိ ာ္ခ ဖူလမ ံု န ှု ့ဲ ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်

ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာခြင်းရဲ့

သက်ရောက်မှု

မှုတွေ အဓိက ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ မိုးခေါင်ခြင်းနဲ့အတူ ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ စနစ်မကျတဲ့ မြေအသုံးချမှုတွေကြောင့် လည်း မိုးခေါင်မဒ ှု ဏ် ခံစားရနိင ု ခြေ ် များ မြင့လ ် ာပါတယ်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုနဲ့အတူ

ကမ္ဘာ့နေရာဒေသ

အများအပြားမှာ မိုးခေါင်မကှု ြိမန ် န ှု ်း၊ ပြင်းအားနဲ့ ကြာမြင့် ချ ိန်ကာလတွေ ပိပု ြီးတိုးလာနိင ု ခြေ ် ရှန ိ ေတယ်လို့ သုံးသပ် နေကြပါတယ်။ မိုးခေါင်ခြင်းကြောင့် နှစစ ် ဉ် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆ ဘီလီယံမှ ၈ ဘီလီယံခန့်အထိ ဆုံးရှုံးမှုရှိပြီး အခြား သဘာဝဘေးတွေထက် လူဦးရေထိခက ို မ ် မ ှု ျားပါ တယ်။ ဆုံးရှုံးမှုအများဆုံး သဘာဝဘေးတစ်ခု ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ကမ္ဘာမ ့ ိုးလေဝသ အဖွဲ့ချုပ်ကတော့ Global Water Partnership အဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဒေသအလိက ု ် မိုးခေါင် မှုဆင ို ရ ် ာ မူဝါဒနဲ့ စီမခ ံ န့်ခမ ွဲ တွ ှု ေ လုပဆေ ် ာင်နင ို ဖ ် ို့ မိုးခေါင် မှုဆင ို ရ ် ာ စောင့ကြ ် ည့ခြ ် င်း၊ ကြိုတင်သတိပေးချက်၊ လူမှု စီးပွားနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

သက်ရောက်နိုင်ခြေ

“ရာသီအခါမဲမ့ ိုးတွေ အနှအ ံ့ ပြားရွာတာ၊ ကာလရှညမြ ် စ်ရေကြီးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေတာ၊ အချ ိန်တိုအတွင်း

မိုးကြီးသည်းထန်မှုကြောင့်

ရုတတ ် ရက် ရေကြီးတာ၊ မြေပြို၊ တောင်ပြို ဘေးတွေကို အခုနောက်ပငို ်း မကြာခဏကြုံတွေ့လာခြင်းဟာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုရဲ့ စိနခေ ် ါ် မှုများကို အလေးထားပြင်ဆင်၊ ဆောင်ရက ွ ကြ ် ရတော့မယ့် အချ ိန်ဖြစ်

မှုကြောင့် ကမ္ဘာ့ရေသံသရာစက်ဝန်းကိုလည်း ပိုပြီး မြန်ဆန်စွာပြောင်းလဲစေပါတယ်။ အပူချ ိန်ပိုရင် ရေငွေ့ ပျံနှုန်းတိုးပြီး အချ ိုးမညီတဲ့ရွာသွန်းမှုတွေ ဖြစ်စေတတ် ပါတယ်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၊ အစွန်းရောက်မိုးလေ ဝသ၊ ဇလဗေဒ ဖြစ်ရပ်များနဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များက ဆက်နွှယ်မှုရှိပါတယ်။ သဘာ၀ဘေးတွေရဲ့ စရိက ု လ ် က္ခဏာတွေကို ခွခြ ဲ ား သိရှိပြီး အချ ိန်ယူကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်တယ်ဆိုရင် ဆုံးရှုံးမှုများစွာ လျော့ပါးစေနိုင်ပါတယ်။ သဘာဝဘေး တွေကို ခွခြ ဲ ားကြည့ရ ် င် မြေငလျင်လပ ှု ရ ် ှားခြင်း၊ မီးတောင် ပေါက်ကခြ ွဲ င်းနဲ့ ဆူနာမီရေလှိုင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ဘူမိ ဗေဒဆိုင်ရာဘေး၊ လေထုဆိုင်ရာ မိုးလေ၀သဘေးများ ကတော့ မုနတ ် င ို ်းဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ မိုးခေါင်ခြင်း၊ မိုးကြီးခြင်း၊ အပူလင ှို ်း၊ အအေးလှိုင်းကျရောက်ခြင်းတိဖြ ု့ စ်ပြီး နောက် ဆက်တွဲ ဘေးတွေကတော့ မြေပြိုခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ မုနတ ် င ို ်း ဒီရေတက်ခြင်းတိဖြ ု့ စ်ပါတယ်။ အချ ို့ဘေးများက တစ်ခတ ု ည်းသာဖြစ်ပြီး မြေငလျင်၊ မုနတ ် င ို ်း၊ မိုးခေါင်ခြင်း၊ မိုးသည်းထန်ခြင်းတိလ ု့ ို ဘေးတွေကျတော့ တစ်ခပု ြီးတာနဲ့ အခြားဘေးတစ်ခု ဆက်တက ို ဖြ ် စ်ပေါ် ပြီး ဆုံးရှုံးမှုကြီးမား ပါတယ်။ အချ ို့ဘေးများကတော့ နေရာကျဉ်းကျဉ်းမှာပဲဖြစ် ပေါ်ပြီး မုနတ ် င ို ်း၊ မိုးခေါင်၊ ရေကြီး၊ အပူလင ှို ်း၊ အအေးလှိုင်း၊ မြေငလျင်၊ ဆူနာမီဘေးတွေကျတော့ ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာ ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ အချ ို့ဘေးများ(မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊ မိုးသီး ကြွေခြင်း၊ လေဆင်နှာမောင်းတိက ု ခ ် တ်ခြင်း) က အချ ိန်တို အတွင်း အမြန်ဖြစ်ပြီး အမြန်ပျက်သွားတတ်ပေမယ့် မိုးခေါင်ခြင်း၊

ရေကြီးခြင်းတို့လို ဘေးအန္တရာယ်တွေ

ကျတော့ စတင်ဖြစ်ပွားချ ိန် အထနှေးပေမယ့် အချ ိန်ကြာ မြင့်စွာ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါတယ်။ ရာသီအခါမဲ့မိုးတွေ အနှံ့ အပြားရွာတာ၊ ကာလရှည်မြစ်ရေကြီးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေ တာ၊ အချ ိန် တို အ တွ င ်း မိုး ကြီး သည်း ထန် မ ှု က ြောင့ ် ရုတ်တရက် ရေကြီးတာ၊ မြေပြို၊ တောင်ပြို ဘေးတွေကို အခုနောက်ပင ို ်း မကြာခဏကြုံတွေ့လာခြင်းဟာ ရာသီ ဥတုပြောင်းလဲလာမှုရဲ့ စိန်ခေါ်မှုများကို အလေးထား ပြင်ဆင်၊ ဆောင်ရွက်ကြရတော့မယ့်အချ ိန်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးနေသကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးလေ၀သနှင့်

ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက

လည်း နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ် ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ရဲ့

ကြီးကြပ်ပံ့ပိုးလမ်းညွှန်မှုများ၊

တိုင်းထွာရေး ကိရိယာပစ္စည်းများ တိုးချဲ့အသုံးပြုခြင်း၊ နည်းပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မတ ှု ိုးတက်ဖအ ို့ တွက် ကမ္ဘာမ ့ ိုးလေ ဝသအဖွဲ့ချုပ်၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ ပူးပေါင်း ကူည၊ီ ပံပ ့ ိုးဆောင်ရက ွ မ ် တွ ှု ၊ေ မိုးလေဝသနဲ့ ရာသီဥတုဘေး၊ ဘူမဆ ိ င ို ရ ် ာဘေးများနဲ့ ဇလဗေဒဆိင ု ရ ် ာဘေးများ ဖြစ်ပေါ် နိုင်မှုတွေကို စောင့်ကြည့်ပြီး သတင်း၊ ခန့်မှန်းချက်၊ ကြို တင်သတိပေးချက်များ အချ ိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ထုတ်ပြန်

ကြောင်း သတိပေးနေသကဲ့သို့ဖြစ်”

ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ထို့အတူ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့

ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ဖတွ ို့ ၊ေ မူဝါဒများချမှတတ ် ာ၊ လေ့ကျင့် သင်တန်းပေးတာ၊ မိုးခေါင်မလျေ ှု ာ့ပါးရေးဆိင ု ရ ် ာ နိုးကြား

ချက်က ဆက်လက်တိုးလာနိင ု ပ် ြီး လက်ရရေ ှိ သုံးစွမ ဲ အ ှု ခြေ

လေ့ရှိတဲ့ အနောက်တောင် မုတ်သုံလေစီးကြောင်းတွေရဲ့

တဲ့အလေ့အထတွေ၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးတွေအတွက်

အနေထက် ၂၀ ရာခိင ု န ် န ှု ်းမှ ၃၀ ရာခိင ု န ် န ှု ်းအထိ မြင့တ ် က်

အကျ ိုးကျေးဇူးကြောင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရွာသွန်းတဲ့ မိုးရေ

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာ့

လာနိုင်ကြောင်း၊ လူဦးရေ ၂ ဘီလီယံကျော်က ရေရှားပါးမှု

ချ ိန်ရဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို မုတ်သုံ

ရာသီဥတုအနေနဲ့လည်း မိုးခေါင်မက ှု ို နှစစ ် ဉ် ကြုံတွေ့ရပါ

ပြဿနာကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်း

ကာလအတွင်းမှာရရှိပြီး မြန်မာ့ရေသယံဇာတ အရင်း

တယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ၂၀၁၉ ခုနစ ှ ် မိုးရာသီကာလဖြစ်တဲ့

Water Development Report 2019 က သုံးသပ်ပါတယ်။

မေလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း

ရေကဏ္ဍအပေါ် သိသိသာသာ

သက်ရောက်မရ ှု ပှိ ြီး အပူချ ိန်ပတ ို ာနဲ့ ရေငွေ့ပျံနှုန်း တိုးလာ

ကုလသမဂ္ဂရဲ့ World

အမြစ်အတွက် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပါတယ်။

ရေသယံဇာတများ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ရေတို/ ရေရှည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်း

တက်တက်ကြွကြွ ဆက်လက် ပါ၀င်ဆောင်ရက ွ သ ် ွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့မုတ်သုံမိုးရေများနဲ့ မြန်မာ့ရေသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များ ရေရှည်တည်တံ့စွာ အသုံးပြု၍ လူမှု

မိုးလေဝသဆိုင်ရာ

လွန်ကဲတဲ့ မိုးလေဝသနဲ့ ရာသီဖြစ်စဉ်တွေက ရေရှား

မြန်မာနိင ု င ် ံ အမျ ိုးသား သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆင ို ရ ် ာ

မိုးခေါင်မှုဖြစ်ပွားခြင်း (Meteorological Drought)

ပါးမှု ပိဖြ ု စ်စေတာ၊ ကြိုတင်မန ှ ်းဆဖို့ ခက်ခတ ဲ ာနဲ့ ရေထုညစ်

စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၊ အမျ ိုးသားအဆင့် ရေအရင်းအမြစ်

စီး ပွားအခြေအနေများတိုး တက် ပ ြီး

အခြေအနေကို မြစ်ကြီးနား၊ ဗန်းမော်၊ ပူတာအိ၊ု မင်းတပ်၊

ညမ်းမှု ပိဖြ ု စ်စေတတ်ပါတယ်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုကို

ကော်မတီတို့ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး

ဘေးဒဏ်များကို ကြံက့ ြံခ ့ ၊ံ ရင်ဆင ို ကျေ ် ာ်လွှားနိင ု ကြ ် ပါစေ

ဟားခါး၊ ဖလမ်း၊ ခန္တီး၊ ဟုမ္မလင်း၊ ကသာ၊ မော်လိုက်၊

တုံ့ပြန်ကြရာမှာ ရေသယံဇာတများ စနစ်တကျ အသုံးချမှု

ဌာနများ၊

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များ၊

ကြောင်း ဆန္ဒပြုလျက် မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်

ကလေးဝ၊ ကလေး၊ တမူး၊ မင်းကင်း၊ ရွှေဘ၊ုိ မုရ ံ ာွ ၊ စစ်ကင ုိ း် ၊

အလွန်အရေးကြီးသကဲသ ့ ို့ ဇလဗေဒဆိင ု ရ ် ာ အချက်အလက်

ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု မိတ်ဖက်အဖွဲ့

တဲ့ အကြိမ(် ၆၀)မြောက် ကမ္ဘာ့ မိုးလေ၀သနေ့အား ကြိုဆို

ကြေးမုံ၊ မန္တလေး၊ မိတ္ထီလာ၊ ညောင်ဦး၊ မြင်းခြံ၊ မိုးကုတ်၊

တွေနဲ့ သင်္ချာပုစ ံ တ ံ က ွ ခ ် ျက်မတွ ှု မ ေ တ ှ စ်ဆင့် လွန်ကတ ဲ ဲ့

အစည်းများမှ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယရေ ် း၊

ဂုဏ်ပြု တင်ပြလိုက်ပါတယ်။

တောင်ကုတ်မြို့နယ်

ရာသီ သ ဘာဝ

သံတွဲ မတ် ၂၀ ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့နယ် ကျေးလက်ဦးစီးဌာနက ကြီးမှူးဖွင့်လှစ်သော သက်မွေးအထောက်အကူပြု ဆိုင်ကယ်စက်ပြင်သင်တန်းကို ယမန်နေ့က ဖွင့်လှစ်ရာ သံတွဲခရိုင် ကျေးလက်ဒေသ

ဒေသဖွ့ံ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှူး(လက်ထောက်ညန ွှ ကြ ် ားရေးမှူး)ဒေါ် မြသန္တာသန်းက အမှာစကားပြောကြားသည်။ ထိန ု့ ောက် ခရိင ု ဦ ် းစီးမှူးသည် တောင်ကတ ု မြ ် ို့နယ် တရဂူမြစိမ်းရောင်ကျေးရွာသို့

စစ်ဆေး

ဟုန်းပေါက်ကျေးရွာ အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေမီတာအပါအဝင် စိမ့်စမ်းရေသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်းကောင်း စစ်ဆေးပြီး ကျေးရွာရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဝင်များအား ယင်းလုပ်ငန်းများ

ကွင်းဆင်း၍ မြစိမ်းရောင်ကော်မတီဝင်များနှင့် တွေ့ဆုက ံ ာ ငွေစာရင်းထိန်းသိမ်းမှုများကိလ ု ည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စခ ု င ွ ပ့် ြုရန်ပငွ ုံ ဖြ ေ င့် တောင်ကတ ု ကျေ ် းလက်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယဆေ ူ ာင်ရက ွ န ် ေသော ရေရှည်တည်တံ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြရန် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

အောင်လှဖြူ


pae? rwf 21? 2020

c

ကျောဖုံးမှ

( ခ ) ကမ္ဘောဇဘဏ်

- မြန်မာကျပ်ငွေစာရင်းအမှတ် - 034 103 034 0232 8301

နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းအမှတ်

( ဂ ) ဧရာဝတီဘဏ်

- မြန်မာကျပ်ငွေစာရင်းအမှတ် - A/C 000 110 501 002 5635

နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းအမှတ်

(ဃ) CB ဘဏ်

- မြန်မာကျပ်ငွေစာရင်းအမှတ် - 0093 1005 0000 1333

နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းအမှတ်

- 034 109 034 0232 8301 - A/C 000 110 503 000 0425 - 0093 1012 0000 2957

၄။ ဆေးဝါးများ၊ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများ/ စက်ကိရိယာများအား လှူဒါန်းလိုပါက ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးနှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံးများ၊ နီးစပ်ရာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးများ၊ ဆေးရုံများသို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင် ကြပါသည်။ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျ ိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီ

တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်နှင့် ကောလိပမ် ျား၏ ပထမနှစ်ဝက် စာမေးပွဲများတွင် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူ သုံးသိန်းသုံးသောင်းကျော်ရှိ နေပြည်တော် မတ် ၂၀ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်နှင့် ကောလိပ်များ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစဝ ် က်စာမေးပွမ ဲ ျားကို ယနေ့တွင် နိင ု င ် တ ံ စ်ဝန်း၌ ဆက်လက်ကျင်းပရာ ဝိဇ္ဇာ/သိပ္ပံတက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်နှင့် ကောလိပ်များ၌ စာရင်းရှိ ၃၀၂၀၅၁ ဦးအနက် ၂၉၀၉၄၁ ဦးဖြေဆိုသဖြင့် ပျက်ကွက် ၁၁၁၁၀၊ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်များနှင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များ၌ စာရင်းရှိ ၃၃၄၀၈ ဦးအနက် ၃၂၇၇၇ ဦး ဖြေဆိုသဖြင့် ပျက်ကွက် ၆၃၁ ဦးနှင့် ပညာရေးကောလိပ်များ၌ စာရင်းရှိ ၁၀၇၈၂ ဦးအနက် ၁၀၇၇၇ ဦးဖြေဆိသ ု ဖြင့် ပျက်ကက ွ င ် ါးဦးရှကြေ ိ ာင်း၊ နိင ု င ် တ ံ စ်ဝန်း တက္ကသလ ို ၊် ဒီဂရီကောလိပန ် င ှ ကေ ့် ာလိပမ ် ျား၏ စုစပေ ု ါင်းစာရင်း ရှိ ၃၄၆၂၄၁ ဦးအနက် ၃၃၄၄၉၅ ဦးဖြေဆိကု ြပြီး ပျက်ကက ွ ် ၁၁၇၄၆ ဦးရှကြေ ိ ာင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။ သတင်းစဉ်

တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ နဝမနေ့ နိုင်ငံခြားစာစစ်ဌာနများ အပါအဝင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စာစစ်ဌာနများတွင် သမိုင်းဘာသာရပ် ဖြေဆိုသူပေါင်း ၁၅၇၉၇၃ ဦးရှိ နေပြည်တော် မတ် ၂၀ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ နဝမနေ့အဖြစ် သမိုင်းဘာသာရပ်ကို ယနေ့တွင် ဖြေဆိုကြရာ နိုင်ငံခြားစာစစ်ဌာန ငါးခုနှင့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စာစစ်ဌာန ၁၅၅၅ ခု စာစစ်ဌာနစုစုပေါင်း ၁၅၆၀ တွင် ဖြေဆိုသူပေါင်း ၁၅၇၉၇၃ ဦး ရှိကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ သမိုင်းဘာသာရပ်တွင် ဖြေဆိုသူပေါင်း ၁၅၇၉၇၃ ဦးအနက် တစ်နိုင်ငံလုံး၌ ဆေးရုံဖြေဆိုသူ ၂၀၊ အကြားအာရုံ မသန်စွမ်းဖြေဆိုသူ ခုနစ်ဦး၊ အမြင်အာရုံမသန်စွမ်းဖြေဆိုသူ ၃၀၊ ကိုယ်အင်္ဂ ါ မသန်စွမ်းဖြေဆိုသူ ၂၀၊ အကျဉ်းထောင်များတွင် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူ ၁၁၃ ဦး နှင့် ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမှ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူ ၁၄ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။ သတင်းစဉ် ဆက်လက်ပြောကြားသည်။

ရန်ကုန်ဘူတာကြီးမှ ရန်ကုန်-မန္တလေး ခရီးစဉ်တွင်

တစ်စင်း ကျွနတေ ် ာ်တ ပြေ ို့ းဆွဲဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ သင်္ကန ြ ်

ရန်ကန ု ဘ ် တ ူ ာကြီး စင်္ကြံ ဝင်/ထွက် ပေါက်တွမ ေ ှာ အပူချ ိန်

ခရီးသည် ၃၀၀၀ ကျော် နေ့စဉ်သွားလာနေပြီး ပြီးခဲ့သည့်

ရက်အတွင်းမှာ ပုံမှန် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပိတ်တဲ့ ရန်ကုန်-

“ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်

တိင ု ်းကိရယ ိ ာတွေ၊ လက်ဆေးရည်တွန ေ ဲ့ ဝန်ထမ်းတွေက

ရက်ပင ို ်းက ရန်ကန ု မြ ် ို့ပတ်ခရီးသည် ၆၀၀၀ ကျော်မှ ၇၀၀၀

မန္တလေး လေအိတရ ် ထားကတော့ သင်္ကြနတ ် ွင်းကာလက

ရေးကဏ္ဍအနေနဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်တွေ၊ ပိုစတာတွေ

ဆရာဝန်ညန ွှ က် ြားတဲအ ့ တိင ု ်း စီစဉ်ဆောင်ရက ွ နေ ် ပါတယ်။

ကျော်အထိ ပုံမှန်ဝင်ထွက် သွားလာနေသဖြင့် COVID-19

ပုမ ံ န ှ ပ ် ဲ ပိတမ ် ှာပါ။ သင်္ကန ြ အ ် ထူးရထားကို သင်္ကန ြ မ ် တိင ု မ ် ီ

ကပ်တယ်။ အင်းစိန်မှာ မြန်မာ့မီးရထားဆရာဝန်ကြီးနဲ့

အမြန်ရထားတွေမှာ၊ လေအိတ်ရထားတွေမှာ လက်ဆေး

ရောဂါနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင်္ကန ြ က ် ာလတွင်း ခရီးသည်များ

၈-၄-၂၀၂၀ ရက်ကစပြီး ပြေးဆွဲဖို့ မြန်မာ့မီးရထားရုံးချုပ်

ပူးပေါင်းပြီး လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးအသိပေးမှုတွေ

ဆပ်ပြာ၊ လက်ဆေးကန် အပြည့်အစုံထားပေးပါတယ်။

သွားလာမှု အနည်းငယ်ပိုများမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။

ကို အစီရင်ခစ ံ ာတင်ထားပါတယ်။ အဲဒက ီ နေပြီးတော့ အချ ိန်

လုပနေ ် ပါတယ်။ ဌာနရဲ့ ပံပ ့ ိုးမှုနဲ့ ကိယ ု ပ ် ခ ူ ျ ိန်တင ို ်းစက်တွန ေ ဲ့

အမှတ် (၃) အဆန်နဲ့ အမှတ(် ၄) အစုနမ ် ှာက အထက်တန်း

သို့သော် ဘာသာရေး၊ အသင်းအဖွဲ့များ၊ ရုပ်ရှင်ရုံပွဲများနှင့်

စာရင်းတွေ ချပေးမှာပါ။ လက်မှတ်ကတော့ ပုံမှန်ပါပဲ။

ဘူတာ ထဲဝင်လာတဲ့ ခရီးသည်တွက ေ ို တိင ု ်းတာပေးတယ်။

မှာပဲ ထားပေးပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး

သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်များ ပိတ်ထားသဖြင့် ယခင်နှစ်အောက်

အဆန်အထူး၊ အစုန်အထူးရထားရောက်လည်း အထက်

ရထား တွဲဆိုင်းတွေမှာ ပိုးသတ်ဆေး၊ ကြွက်၊ ခြင်၊ ယင်၊

ဝန်ထမ်းတွေကို အစည်းအဝေးတွေခေါ်ယူပြီး ချောင်းဆိုး

နည်းမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။

m

ကျောဖုံးမှ

တန်းဆို သုံးရက်ကြိုဝယ်၊ လေအိတ်ရထားဆို၊ ရိုးရိုးတန်း

ပိုးဟပ်၊ ကြမ်းပိုးကင်းစင်ရေး ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းတာ

တာကအစ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း လူမှုကျင့်ဝတ်

သင်္ကြန်ရက်အတွင်း ပုံမှန်ပြေးဆွဲနေသည့် လေအိတ်

ဆိ ု သုံးရက်ကြို၊ ပုမ ံ န ှ ် အမှတ(် ၃)အဆန်၊ အမှတ(် ၄) အစုန်

တွေကို ကုမ္ပဏီကိုအပ်ပြီး လုပ်ဆောင်နေပါတယ်” ဟု

လိုက်နာဖို့ အသံချဲ့စက်နဲ့ မှာကြားတယ်” ဟု မြန်မာ့

ရထားများကို ရပ်နားပြီး အထူးရထားများကို ပြေးဆွဲနိုင်

ကတော့ ရိုးရိုးတန်းကို သုံးရက်ကြိုဝယ်၊ အထက်တန်းကို

ဒု-လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်ဦးက

မီးရထား ရန်ကန ု ဘ ် တ ူ ာကြီးမှ ရုပ ံ င ို ခ ် ျုပ်ကြီး ဦးသောင်းထိက ု ်

ရန် တင်ပြထားကြောင်း “သင်္ကန ြ ရ ် ထားကိတေ ု ာ့ ရန်ကန ု -်

သုံးရက်ကြိုဝယ်၊ ဒီဈေးနှုန်းပါပဲ၊ ဈေးနှုန်းလည်း ပြောင်းလဲ

ပြောသည်။

က ပြောသည်။

မန္တလေး အဆန်အထူးရထားတစ်စင်း၊ အစုန်အထူးရထား

မှုမရှိသေးပါဘူး” ဟု ရန်ကုန်ဘူတာကြီး ရုံပိုင်ချုပ်ကြီးက

သန့်ဇင်ဝင်း


pae? rwf 21? 2020

အင်တာနက်ကွန်ရက်အသုံးပြု Video Conferencing ပုံစဖံ ြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သော COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရရေ ှု းနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၃၇/၂၀၂၀) ကျင်းပ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ မဟာသင်္ကြန်ကာလမတိုင်မီအတွင်း ပြန်လာမည့် မြန်မာနိုင်ငံသား အများအပြားအား လိုအပ်ပါက အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အဆောက်အဦနေရာများကို တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် အစိုးရအဖွ့ဲ များ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မည် နေပြည်တော် မတ် ၂၀ အင်တာနက်ကန ွ ရ ် က်အသုံးပြု Video Conferencing ပုစ ံ ဖံ ြင့် ပြုလုပခ ် သ ဲ့ ော COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဗဟိုအဆင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၃၇/၂၀၂၀)ကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက ယခုကဲ့သို့ Video conferencing ပုံစံဖြင့် ဗဟိုအဆင့်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အဆင့် တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား၊ ဆေးရုအ ံ ပ ု က် ြီးများ၊ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး များအားလုံး ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းချ ိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု များ ပိုမိုအားကောင်းခြင်း၊ ကဏ္ဍစုံမှ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝများကို သိရှိ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးရ သတင်းအချက်အလက်များကို ဝေမျှနိုင်ခြင်းအကျ ိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း။ ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် မိမတ ိ ဦ ို့ းစီးကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးပွကဲ ြီးများ၊ မွမ်းမံသင်တန်းများ၊ အားကစားပြိုင်ပမ ွဲ ျား ပြုလုပခြ ် င်းကို ယခုကာလအတွင်း ရပ်ဆင ို ်းထားပြီဖြစ်ပြီး ယခုကသ ဲ့ ို့ Video Conferencing များ ပြုလုပခြ ် င်းနှင့် အီးမေးလ်အစုအဖွဲ့၊ viber group များ၊ အင်တာနက်ကွန်ရက် အသုံးပြု ချ ိတ်ဆက်မှုများဖြင့် ယခုကာလသာမက ရေရှည်တွင်လည်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားတော့မည် ဖြစ်ပါကြောင်း။ ထို့အပြင် မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ဖျားနာခြင်း၊ ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း၊ ကိုယ်လက်မအီမသာ ကိုက်ခဲခြင်းရှိပါက အိမ်မှ သာလျှင် တယ်လီဖုန်း၊ အီးမေးလ်၊ အင်တာနက်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်

အင်တာနက်ကွန်ရက်အသုံးပြု Video Conferencing ပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သော COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဗဟိုအဆင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၃၇/၂၀၂၀) ကျင်းပစဉ်။

စေလိုပါကြောင်း၊ အစည်းအဝေးအများစုကို Video Conferencing ဖြင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကလည်း ရောဂါမဝင်ရောက်သေးသည့် နိုင်ငံများသို့

ဆောင်ရက ွ ခြ ် င်းဖြင့် ငွေကုနက ် ြေးကျနည်းပါးသည့အ ် ပြင် မိမတ ိ ဝ ို့ န်ထမ်းများ

အချ ိန်မရွေး

ခရီးသွားလာရန်လည်း မလိုအပ်တော့သဖြင့် ဘက်စုံမှ အကျ ိုးရှိမည် ဖြစ်ပါ

ပြောကြားခဲ့သည်ကို သိရှိရပါကြောင်း။

ရောဂါဝင်ရောက်နိုင်သည်ဟု

လွန်ခဲ့သော နှစ်ရက်ခန့်က

ပြတ်သားတိကျစွာ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် မှန်ကန်သည့်အတွက် လေ့လာဆောင်ရွက်ရမည် ယခုလက်ရှိ၌

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများ

ကျဆင်းလာလျက်ရှိသဖြင့်

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ ကပ်ရောဂါ

တစ်ခုဖြစ်ပွားမှုကို ဤကဲ့သို့ ပြတ်သားတိကျစွာ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် ကပ်ရောဂါဗေဒဆိင ု ရ ် ာ ကျွမ်းကျင်မရ ှု ထေ ှု ာင့မ ် ှ မှနက ် န်သည့အ ် တွက် မိမတ ိ ို့ အနေဖြင့် အသိအမှတ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ရမည့်အပြင် လေ့လာဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။ ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ တိက ု့ သ ဲ့ ို့ နိင ု င ် မ ံ ျား၏ သာဓကများကို ဆန်းစစ်ရာတွင် ပြည်သမ ူ ျားကိယ ု တ ် င ို ် ရောဂါကာကွယ်ရေး

နည်းလမ်းများကို

ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်

ကျင့်သုံးကာ ရောဂါကာကွယ်

တက်ကြွစွာ

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်ကို

တွေ့ရှရ ိ သဖြင့် မိမတ ိ သ ို့ ည်လည်း ဤကိစက ္စ ို အလေးထားဆောင်ရက ွ ရ ် မည် ဖြစ်ပါကြောင်း။ မိမတ ိ ိန ု့ င ို င ် မ ံ ှ ပြည်သမ ူ ျား အထူးသဖြင့် ရောဂါဖြစ်ပွားပါက ပြင်းထန်ပြီး အသက်သေဆုံးနိင ု ခြေ ် များပြားသော အသက်အရွယက် ြီးသူများနှင့် ကင်ဆာ အခြားရောဂါအခံရှိသူများအနေဖြင့်

မိမိနေအိမ်တွင်သာ

နေထိုင်ပါရန်နှင့်

တတ်နိုင်သမျှ

ရှသ ိ ည့် ရောဂါကာကွယထ ် န ိ ်းချုပ်ရေးလုပင ် န်းများကို ပြတ်သားစွာ ဆုံးဖြတ် ချက်ချ လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကပ်ရောဂါ

တိင ု ်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဌာနများ၊ ဆေးရုမ ံ ျားအနေဖြင့် အဆိပ ု ါ

ဗေဒရှုထောင့်မှ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ၌ ဆောင်ရွက်

အချက်များကို သက်ဆင ို ရ ် ာ နေရာဒေသ၊ ဌာနနှင့် ဆေးရုမ ံ ျား၏ အခြေအနေ

ရမည့် ကိစ္စရပ်များကို ပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်၍ ဆောင်ရွက်စေလို

အရပ်ရပ်နှင့် ကိုက်ညီစေရန်နှင့် ချ ိန်ထိုးကာ မိမိတို့နိုင်ငံတွင်းသို့ COVID-19

ပါကြောင်း၊ မူဝါဒရေးရာကိစ္စရပ်များကိုသာ ဗဟိုအဆင့် တာဝန်ရှိသူများထံ

ရောဂါ ဝင်ရောက်ခြင်းမရှစေ ိ ရန်နှင့် ရောဂါဝင်ရောက်လာပါကလည်း ထပ်မံ

တင်ပြရန်ဖြစ်ပါကြောင်း။

ပြန့်ပွားမှုမရှိစေရေးအတွက် အထူးအလေးထား ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါ ကြောင်း။ အဆိုပါ ပြောကြားချက်များတွင်

ကပ်ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊

အသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အသက်ရှူစက်များ

ကျန်းမာရေးတက္ကသလ ို ၌ ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဘာသာရပ်ကို သင်ကြားသည့်

အပါအဝင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ၊် ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပင ် န်းများတွင်

အခါ မှီငြမ်းကိုးကားသင့်သည့်အချက်များ၊ ရေရှည်တွင် ရည်ညွှန်းကိုးကား

အသုံးပြုသည့် ဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်းကိရယ ိ ာများနှင့် ပတ်သက်၍ လိင ု စ ် င်

ရမည့်အချက်များပါရှိသဖြင့်

ကျန်းမာရေးနှင့်

အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ

လုပ်ငန်းများကို အထူးဦးစားပေးအနေဖြင့် ခြွင်းချက်ဖြင့် ချက်ချင်းဆောင် ရွကပေ ် းရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြည်ပနိင ု င ် မ ံ ျားမှ မဟာသင်္ကန ြ က ် ာလမတိင ု မ ် ီ

ဆက်လက်ဆောင်ရွက်စေလိုပါကြောင်း။

အတွင်း ပြန်လာမည့် မြန်မာနိုင်ငံသား အများအပြားအား လိုအပ်ပါက အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း ဆောင်ရက ွ န ် င ို ရ ် န်အတွက် အဆောက်အဦနေရာ

ဆေးရုံပိုင်းဆိုင်ရာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းများကို

များကို တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အသီးသီးတွင် အစိုးရအဖွဲ့များ ဆွေးနွေး

ဦးစားပေးအားဖြည့်ဆောင်ရွက်နေ မိမိတို့နိုင်ငံ၌

ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများသည်

ပီပြင်စွာ

ပါက လူနာနှင့် ထိတွေ့ခဲ့သူများအား ရှာဖွေထောက်လှမ်းခြင်းနှင့် အသွား အလာ ကန့်သတ်ခြင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများကို ဆေးပညာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ

ပူးပေါင်းအားထည့်

ဆောင်ရွက်ပါက မိမိတို့နိုင်ငံ၌ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေ

အတိင ု ်း ဆောင်ရက ွ ရ ် န် စသည်တက ို့ ို စနစ်တကျဖြစ်စေရေးအတွက် လုပင ် န်း

ရှိသော ဤကပ်ရောဂါကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အချ ို့

အဆင့်ဆင့်ကို ပုံစံ (flow chart) ရေးဆွဲကာ အမြန်ဆုံး ဖြန့်ဝေထားရှိရမည်

နိင ု င ် မ ံ ျားတွင် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားပြီး သက်သာကောင်းမွနခ ် သ ဲ့ မ ူ ျားတွင်

ဖြစ်ပါကြောင်း။

တစ်နေ့တခြား

ကူးစက်မှုပုံစံ၊ သေဆုံးမှုအရေအတွက်များသည်

တိုးမြှင့်လာလျက်ရှိသဖြင့်

COVID-19

ရောဂါသည်

ခွဲဝေချထားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အစား

ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် အလေးထားဖတ်ရှုလေ့လာ၍ လိုအပ်သည်များကို

မိမတ ိ အ ို့ ားလုံး ညီညတ ွ စ ် ွာဖြင့် မိမတ ိ ၏ ို့ ကိယ ု ပ ် င ို အ ် ရေးကိစက ္စ သ ဲ့ ို့ စဉ်းစားကာ

နိုင်ငံအရေအတွက်နှင့်

ယနေ့ပင်

စနစ်တကျသုံးစွဲရန်

ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်နှင့် အခြေခံ

မြန်မာနိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုဖြစ်ပွားသူတစ်ဦး တွေ့ရှိ

ယခုအခါ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ပြင်ပ၌ ရောဂါဖြစ်ပွားသည့်

ရရှိငွေများကို တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များသို့ လမ်းညွှန်နှင့်အတူ

အတွက်

အဆိုပါအချက်ကိုလည်း သတိထားလေ့လာရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

ပြည်သူများထံမှ လှူဒါန်းလက်ခံ

ကုသရေးလုပင ် န်းများတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ၊ လက်တွေ့

ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေး အားဖြည့်ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊

ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံဖြစ်ပွားသည်ဟု ပြောဆိုနေမှုများရှိ၍ မိမိတို့အနေဖြင့်

တိင ု ်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များတွင် လိအ ု ပ်ချက်များအား စာရင်းပြုစုကာ အမြန်ဆုံးတင်ပြကြစေလိုပါကြောင်း၊

မိမက ိ ယ ို တ ် င ို ် ရောဂါမရရှစေ ိ ရန်သာမက အခြားသူများထံ မကူးစက်စေရန်

ကမ္ဘာတစ်ဝန်း၌ COVID-19 ဖြစ်ပွားပျံ့နှံ့မှု မကျဆင်းမီ ကာလပတ်လုံး

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပညာရှင်များ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်နှင့် ဆေးရုံတွင် လုပ်ဆောင်ရန်

ဖြန့်ဝေပြီးဖြစ်သည့်အတွက်

ဆောင်ရက ွ နေ ် သည်ကို တွေ့ရှရ ိ ပြီး ယခုအခါတွင် ဆေးရုပ ံ င ို ်းဆိင ု ရ ် ာ ကြိုတင်

လူစုလူဝေးနေရာများသို့ သွားရောက်ခြင်းမှ အတတ်နိုင်ဆုံး

သက်ဆိုင်ရာ

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များအားလုံးသို့

မိမိ၏ စိတ်အလိုကို မလိုက်ဘဲ

ရှောင်ကြဉ်ရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါကြောင်း။

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီး

အစည်းအဝေးများတွင် မိမပြေ ိ ာကြားခဲသ ့ ော အချက်များအားလုံးကို စုစည်း၍

ရောဂါ ၊ နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါ ၊ ဆီးချ ိုရောဂါ ၊ နှလုံးရောဂါ ၊ အသည်း ရောဂါအပါအဝင်

သိရှိရန် လိုအပ်ပါကြောင်း။ ဌာနမှူးများသည်

နေ့စဉ်နီးပါး ကျင်းပနေသည့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယထ ် န ိ ်းချုပ်ရေး

ကြောင်း။

သတင်းစဉ်

ရေးဆွဲထားသော

လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များ

ယခင်က ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ ရောဂါအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက် နှငအ ့် ညီ ရောဂါဖြစ်ပွားရာနေရာဒေသများသို့ ခရီးသွားရာဇဝင်ရပှိ ြီး နိင ု င ် တ ံ င ွ ်း သို့ ဝင်ရောက်လာကာ သံသယရောဂါလက္ခဏာရှိသူများ၊ ရောဂါဖြစ်ပွား သူနှင့် ထိတွေ့ခဲ့ပြီး သံသယရောဂါလက္ခဏာရှိသူများကိုသာ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ရာမှ ယခုအခါတွင် မိမိတို့နိုင်ငံ၌ အဆိုပါလူနာ

ရောဂါဖြစ်ပွားသေဆုံးမှုများပြားသော နိင ု င ် အ ံ ရေအတွကလ ် ည်း တိုးပွား လာသည်ဖြစ်၍

ပြည်တွင်းသို့

ဝင်ရောက်လာသူများကို အသွားအလာ

ကန့်သတ်မည့် နိုင်ငံစာရင်းကို ယနေ့ပင် ထပ်မံတိုးမြှင့်တော့မည် ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ ရောဂါကာကွယထ ် န ိ ်းချုပ်ရေးလုပင ် န်းတွင် မိမတ ိ ၏ ို့ သောင်းဂဏန်း အရေအတွက်ရှိသော အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ပညာရှင်များ၏ အခန်း ကဏ္ဍသည် အရေးကြီးပါကြောင်း၊ အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ပညာရှငမ ် ျား အတွက် လုပင ် န်းလမ်းညွှနမ ် ျားကို Mobile Tablet များမှတစ်ဆင့် ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် အမြန်ဆုံးဖြန့်ဝေပေးသွားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဤရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဗဟိုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနခွဲနှင့် ကျေးလက်ဒေသအထိ

လွှမ်းခြုံမှုရှိသည့်အပြင် ပြည်သူများနှင့် နိစ္စဓူဝ

ထိတွေ့ကာ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော အခြေခံကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းပညာရှင်များ ချ ိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာလျှင် ထိရောက် အောင်မြင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။ နိုင်ငံတွင်းသို့ ရောဂါဝင်ရောက်ဖြစ်ပွားမှုမရှိစေရေးနှင့် ဖြစ်ပွားပျံ့နှံ့မှု မရှိစေရေး အမျ ိုးသားရေးတာဝန်အဖြစ် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်

ဆက်လက်၍ အရှိန်အဟုန်မြင့်နေမည်ဟု ခန့်မှန်း၍ ရပါကြောင်း၊ မိမိအနေ

များကိုသာမက

ဖြင့်

မကြာခဏ ပြောကြားချက်

အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ခရီးသွားရာဇဝင်နှင့် ရောဂါဖြစ်ပွားသူနှင့်

ဖြစ်သည့် “မိမိတို့နိုင်ငံသို့ COVID-19 ရောဂါ အချ ိန်မရွေး ဝင်ရောက်

ထိတွေ့ခဲ့သည့် ရာဇဝင်မရှိစေကာမူ သံသယလက္ခဏာများရှိပါက ဓာတ်ခွဲ

ဖြစ်သည့်အတွက်

ဖြစ်ပွားနိင ု သ ် ည်ဟု ခံယက ူ ာ ရောဂါကာကွယထ ် န ိ ်းချုပ်ရေးလုပင ် န်းများအား

စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပနေခြ ် င်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိသ ု ို့ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲ

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ဦးစီးမှူးများနှင့် ဆေးရုံများရှိ ဆရာဝန်၊ သူနာပြု

အရှိန်မြှင့်၍ ရွက်နေရမည်” ဆိုသည့်အချက်ကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့

စစ်ဆေးမှုများကို ပိမ ု က ို ျယ်ပြန့်စွာ တိုးမြှငလ ့် ပ ု ဆေ ် ာင်နေသည်ကို ပြည်သမ ူ ျား

များနှင့် နှီးနွှယ်ဝန်ထမ်းများထံသို့

ဖေဖော်ဝါရီလလယ်ပိုင်းကတည်းက

ပြောင်းလဲလာသော ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ ရောဂါ

ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ထားသည် ၎င်းအဖွဲ့အနေဖြင့် Video Conferencing မှတစ်ဆင့်

စာမျက်နှာ ၉ သို့


pae? rwf 21? 2020

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွ့ဲ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းသိန်း

ရက် မတ် ၂၆ ရက်တွင် သင်တန်းဆင်းနိုင်ရေးအတွက် လည်းကောင်း၊ အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်

COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် စီမံဆောင်ရက ွ ်ထားရှမ ိ ှု ကြည့ရ ် ှု စစ်ဆေး ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များတွင် လတ်တလောစတင်ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည့် သင်တန်းများကို ယာယီရပ်နားထား နေပြည်တော် မတ် ၂၀ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ

ရသည်နှင့် မတ် ၂၆ ရက်တွင် သင်တန်းဆင်းပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ

ဒုတိယအမြဲတမ်း

ဆို သင်တန်းဆင်းတော့မှာပါ။ သင်တန်းမဆင်းခင် ကျန်တဲ့ ရက်အပိုင်းအခြားအတွင်းမှာ

စီမဆ ံ ောင်ရက ွ ထ ် ားရှမ ိ ှု အခြေအနေများကို ကြည့ရ ် စ ှု စ်ဆေး

သင်တန်းသားတွေကို

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသလို COVID-19 ရောဂါ

ခဲ့သည်။

ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အနေဖြင့်

ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။

COVID-19 ရောဂါ

စဉ်ဆက်မပြတ်

အခုဖွင့်လှစ်နေဆဲ အရာထမ်း

အခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၁၂) နဲ့

ကာကွယရေ ် းလုပင ် န်းများနှင့် အသိပညာပေးလုပင ် န်းများ

(၆၀) ကိုလည်း

သင်တန်းစောပြီး ဆင်းနိုင်ဖို့အတွက် အချ ိန်ပိုသင်တန်း

ဆောင်ရွက်နေသည့်အပြင် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များ

ပို့ချမှုတွေ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ သင်တန်းဖွင့်ထားတဲ့

တွင် လတ်တလောစတင်ဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်းများကို

အချ ိန်မှာလည်း

COVID-19 ရောဂါကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ယာယီရပ်နား

အတွက် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းသိန်း စိတအ ် ခြေအနေနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမှု လာရောက်ဖြေဆိုသူများအား

လတ်တလော စတင်ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းများ ယာယီ

COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်။

ရပ်နားထားမည်ဖြစ်ရာ ဗဟိဝ ု န်ထမ်းတက္ကသလ ို ် (အထက်

(အောက်မြန်မာပြည်)ရှိ အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း

မြန်မာပြည်) ရှိ အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်းအမှတစ ် ဉ်

အမှတ်စဉ် (၁၁၆၊ ၁၁၇၊ ၁၁၈)၊ စာရေးဝန်ထမ်း အခြေခံ

(၈၆၊ ၈၇၊ ၈၈)၊ စာရေးဝန်ထမ်း အခြေခံသင်တန်းအမှတစ ် ဉ်

သင်တန်းအမှတ်စဉ်

၂၀၀၊ ၂၀၁၊ ၂၀၂)တို့မှ

ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)မှ အဆင့်မြင့်

(၉၇၊

သင်တန်းသားများကို ပြန်လည်စေလွှတ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း

အရာထမ်းစီမခ ံ န့်ခမ ွဲ သ ှု င်တန်းအမှတစ ် ဉ်(၁၅)ကို သတ်မတ ှ ်

၉၈၊ ၉၉၊ ၁၀၀)၊ ဗဟို ဝ န် ထ မ်း တက္က သို လ ်

သင်တန်းဆင်းနိုင်ရေး

တင်ပြထားကြောင်း၊ ခွငပ့် ြုချက်

အမှတ်စဉ်(၁၅)က သတ်မှတ်ကာလပြီးဆုံးမယ့် မတ် ၂၆

ဖြေဆိသ ု မ ူ ျားအား COVID-19 ရောဂါ ကာကွယရေ ် းအတွက်

ထိုသို့ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်

နိင ု င ် တ ံ ော်သမ္မတရုံးသို့

အတွင်းဝန်က “အဆင့မြ ် င့အ ် ရာထမ်းစီမခ ံ န့်ခမ ွဲ ှု သင်တန်း

ရှသ ိ ည့် စိတအ ် ခြေအနေနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမှု လာရောက်

ထားကြောင်း သိရသည်။

သတ်မှတ်ကာလထက်စော၍

(၁၇)တွင် မတ် ၁၅ ရက်မှ ၂၃ ရက်အထိ ဆောင်ရွက်လျက်

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များတွင်

ရှိ အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆၀)တို့ကို

ထိသ ု ို့ သင်တန်းများ ဖွငလ ့် စ ှ ထ ် ားရခြင်းနှင့် ပတ်သက်

ဦးဝင်းသိန်းသည်

နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်

ထို့ပြင်

(၂၁၂)နှင့် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)

(၁၉၉၊

သင်တန်းသားတွေရဲ့

ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသလို

ကျန်းမာရေး ကာကွယ်ရေး၊

အသိပညာပေးရေးလုပင ် န်းတွေကိလ ု ည်း ဗဟိကေ ု ာ်မတီရဲ့ ညွှနက် ြားချက်တွေနဲ့အညီ အချ ိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ လိက ု န ် ာ ဆောင်ရက ွ နေပ ် ါတယ်။ နိင ု င ် တ ံ ော်အစိုးရက ညွှနက် ြားချက်

သိရသည်။ သို့ သော် မကြာမီ သ င် တ န်း ပြီး ဆုံး တော့ မ ည့ ် ဗဟို

ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်

ဖွင့်လှစ်ရမယ့်

တခြားသင်တန်းတွေကတော့ ယာယီပိတ်လိုက်ပါပြီ” ဟု ပြောသည်။ ကေတာ

COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် ငွေကျပ် ၁၁၁ သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများ သန်လျင်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးသို့ လှူဒါန်း ရန်ကုန် မတ် ၂၀

ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအုပ်စု) - ဒေါ်မိမိတင် (ချမ်းမြေ့

COVID-19 ရောဂါ ကာကွယရေ ် းနှင့် ကုသရေးလုပင ် န်း

မေတ္တာအထူးကုဆေးရုံ)၊ သမီး မအိမွန်မွန် (CEO ချမ်းမြေ့

များ ဆောင်ရက ွ န ် င ို ရ ် န် သန်လျင်မြို့ အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီးသို့

ငွေကျပ်

၁၁၁

သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ

ဆေးရုံသုံးပစ္စည်း ကိုးမျ ိုးကို သီရိသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ ဦးဇော်ဝင်း

(ဥက္ကဋ္ဌ၊

မေတ္တာအထူးကုဆေးရုံ - သန်လျင်)တို့က ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာချ ိုချ ိုလွငန ် င ှ ့် တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားထံ ပေးအပ်လှူဒါန်း သည်။ (ယာပုံ) သတင်းစဉ်

ဇော်ထက်ပိုင်အင်ဂျင်နီယာနှင့်

စာမျက်နှာ ၈ မှ နောက်ဆုံးပေါ်တွေ့ရှခ ိ ျက်များကို မျှဝေရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံတွင်းသို့ ရောဂါဝင်ရောက်ဖြစ်ပွားမှု မရှိစေရေးနှင့် ဖြစ်ပွားပျံ့နှံ့မှု

မရှိစေရေးတို့အတွက်

အမျ ိုးသားရေးတာဝန်အဖြစ်

ဆက်လက်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားကြရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြား သည်။ အစည်းအဝေးတွင် တိင ု ်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူးများ၊ ဆေးရုံအုပ်ကြီးများ၊ အမျ ိုးသားကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်)နှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဌာန (မန္တလေး)မှ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား၊ ဆေးရုအ ံ သီးသီးမှ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး များက Video Conferencing ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည့် ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးလုပင ် န်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံများ၊ အခက်အခဲ များ၊ လိုအပ်ချက်များ၊ အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန်အတွက် အဆောက်အဦနေရာ စီစဉ်ထားရှမ ိ မ ှု ျား၊ မန္တလေးတိင ု ်းဒေသကြီးရှိ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ဓာတ်ခမ ွဲ ဆ ှု င ို ရ ် ာဌာနကို ဇီဝလုခံ ြုံမှုအဆင့(် ၂)မှ အဆင့ပ ် မြ ို င့ရ ် န် Enhanced Biosafety level – 2 အဖြစ်သို့ အဆင့်မြှင့်တင်မှုပြုလုပ်ကာ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခစ ွဲ စ်ဆေးမှု ပြုလုပန ် င ို ရ ် န် ကမ္ဘာက ့ ျန်းမာရေးအဖွဲ့ နှင့် ချ ိတ်ဆက်ဆောင်ရက ွ သ ် ွားမည့က ် စ ိ ၊္စ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခစ ွဲ စ်ဆေး မှုများတွင် ခရီးသွားရာဇဝင်နင ှ ့် ရောဂါဖြစ်ပွားသူနင ှ ့် ထိတွေ့ရာဇဝင်မရှသေ ိ ာ လတ်တလောပြင်းထန် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါ လူနာရှသ ိ မ ူ ျားကိပ ု ါ ပိမ ု စ ို စ်ဆေးသွားမည့က ် စ ိ ၊္စ COVID-19 ရောဂါကုသမှု ကုထုံးဆိင ု ရ ် ာ ကိစရ ္စ ပ် များ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဆေးရုံများ၌ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအင် အားများလိအ ု ပ်သည့် ကိစမ ္စ ျား၊ ဘဏ္ဍာငွေနှင့် ဆေးပစ္စည်း ထပ်မလ ံ အ ို ပ်ချက် များ၊ တိင ု ်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာန မှူးများ၊ ဆေးရုံအုပ်ကြီးများနှင့် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်

လိုအပ်ချက်များ

စသည်တို့ကို တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ရာ

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြလေးစိန်၊ အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ညွှနက် ြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာသာထွန်းကျော်၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဒေါက်တာစိုးဦး၊

ဒုတိယ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကုသရေး)၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ရောဂါ နှမ ိ န ် င်းရေး)၊ ဒုတယ ိ ညွှနက် ြားရေးမှူးချုပ် (ဝယ်ယဖြ ူ န့်ဖြူးရေး)နှင့် တာဝန် ရှိသူများက

ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ

ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

သတင်းစဉ်

ကိဗ ု စ်-၁၉ ကာကွယရ ် န် ပြည်ပသို့ အလုပသ ် မားစေလွှတခြ ် င်း ရပ်ဆင ို ်းပြီး ပြည်ပရောက် မြန်မာများလည်း အရေးပေါ်ဆက်သွယ်နိုင် နေပြည်တော် မတ် ၂၀ အလုပ်သမား၊

ချက်များကို တိကျစွာလိုက်နာကြရန် လိုအပ်ကြောင်း အဆိုပါ ဝန်ကြီးဌာန၏

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်

ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

လက်အောက်ရှိ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ ပြည်ပရောက် မြန်မာ

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမျ ိုးအောင်က ပြောကြားသည်။ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ရောက်ရှိနေသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား

ထွက်ခွာမည့် မြန်မာ

များအနေဖြင့် အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လာပါက သက်ဆိုင်ရာ

ရွှေ့ပြောင်းအလုပသ ် မားများကို လတ်တလောဖြစ်ပွားနေသော ကူးစက်ရောဂါ

နိင ု င ် ရ ံ ှိ မြန်မာသံရုံးများအပြင် ကိရ ု ီးယားသမ္မတနိင ု င ် ၊ံ ထိင ု ်းနိင ု င ် န ံ င ှ ့် မလေးရှား

ကိဗ ု စ်- ၁၉ တားဆီးကာကွယန ် င ို ရ ် န်အတွက် ပြည်ပသို့ အလုပသ ် မားစေလွှတ်

နိုင်ငံတို့ရှိ

ခြင်းကို မတ် ၁၈ ရက်မှစတင်၍ ယာယီဆိုင်းငံ့ထားကြောင်း သိရသည်။

တောင်းခံနိုင်ကြောင်း ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနမှ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်

ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့

ပြည်ပသို့ အလုပသ ် မားစေလွှတခြ ် င်းအပြင် ရန်ကန ု မြ ် ို့၊ ဘားအံမြို့၊ မြဝတီ

မြန်မာအလုပ်သမားသံအရာရှိရုံးများသို့ ဆက်သွယ်အကူအညီ

ထားသည်။

မြို့နှင့် ကော့သောင်းမြို့များတွင် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား အလုပ်ခန့်ထားမှု ဆိင ု ရ ် ာ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆခြ ို င်း၊ ရန်ကန ု မြ ် ို့၊ မြဝတီမြို့နှင့် ကော့သောင်း

အလုပ်သမားသံအရာရှိများ ကိရ ု ီးယားသမ္မတနိင ု င ် ံ

ဦးဇေယျာတင်ဝင်းထင် (၀၀၈၂) ၀၁၀၃၇၉၉၄၆၉၀

ထိုင်းနိုင်ငံ

ဦးမျ ိုးမြင့်နိုင်

(၀၀၆၆) ၀၉၄ ၈၈၄၅ ၄၈၄

အလုပ်အကိုင် အကျ ိုးဆောင်လိုင်စင်ရ အေဂျင်စီများမှ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ

ဦးကျော်စိုးဝေ

(၀၀၆၆) ၀၆၅ ၂၂၀၆ ၉၅၁

အလိက ု ် အလုပခ ် ေါ်စာများ တင်ပြဆောင်ရက ွ ခြ ် င်း၊ အလုပသ ် မားသံအရာရှမ ိ ျားမှ

ဦးရဲရန်အောင်

(၀၀၆၆) ၀၆၅ ၂၂၀၆ ၉၅၂

အလုပ်ခေါ်စာ စိစစ်ထောက်ခံခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကိုလည်း

ဦးဝေလင်းမောင်

(၀၀၆၆) ၀၆၅ ၂၂၀၆ ၉၅၃

ဦးဇော်မင်းထွေး

(၀၀၆၆) ၀၉၉ ၀၅၉၂ ၃၅၂

ဦးကျော်လင်းထွန်း

(၀၀၆၀) ၀၁၇ ၂၂၃ ၆၄၉၀

ဦးအောင်ဇော်မင်း

(၀၀၆၀) ၀၁၇ ၂၂၃ ၆၅၁၅

မြို့များတွင် ပြည်ပအလုပအ ် ကိင ု ် အလုပသ ် မားသက်သေခက ံ တ်ပြား ထုတပေ ် း ခြင်း၊ ပြည်ပအလုပ်အကိုင် လမ်းညွှန်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ပြည်ပ

ယာယီဆိုင်းငံ့ထားကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။ ပြည်ပရောက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့

မလေးရှားနိုင်ငံ

ထွကခ ် ွာမည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပသ ် မားများသည် သက်ဆင ို ရ ် ာ နိင ု င ် မ ံ ျား၏ ကိရ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စရေ ် ာဂါဖြစ်စဉ် ကာကွယ၊် ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဆိင ု ရ ် ာ ညွှနက် ြား

မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၆၂ လမ်းပေါ်ရှိ ယခင် နဒီမြန်မာဟိုတယ်ကို လိုအပ်လာပါက သီးသန့်ဆေးရုံ အဖြစ် ဆောင်ရက ွ န် ငို ရ် ေးပြင်ဆင်

ခင်ရတနာ

မန္တလေး မတ် ၂၀

ညွှနက် ြားချက်ဖြင့် တိင ု ်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ပြင်ဆင်

COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်လာပါက ထိန်းချုပ်ရန်အတွက်

ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

သီးသန့်ဆေးရုံများ လိုအပ်လာမည်ဖြစ်ရာ မန္တလေးမြို့၌

၆၂ လမ်းပေါ်ရှိ နဒီမြန်မာဟိတ ု ယ်တင ွ ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်

လက်ရှိတွင် ကန်တော်နဒီဆေးရုံအပြင် ကမ်းနားလမ်းရှိ

ဆောင်ရက ွ နေ ် မှု အခြေအနေကို မတ် ၁၉ ရက် ညနေပိင ု ်း၌

ယခင်က ကူးစက်ရောဂါကုသရေးဆေးရုအ ံ ဖြစ် ထားရှသ ိ ည့်

တိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့်

ဆေးရုံနှင့် ဟိုတယ်အဖြစ် မဆောင်ရွက်ဘဲထားရှိသည့်

ဝန်ကြီး ဦးဇာနည်အောင်၊ တိင ု ်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာ

၆၂ လမ်းပေါ်ရှိ ယခင် နဒီမြန်မာဟိတ ု ယ်တက ို့ လ ို ည်း လိအ ု ပ်

ရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာရဲလင ွ န ် င ှ ့် ဌာနဆိင ု ရ ် ာတာဝန်ရသ ှိ ူ

လာပါက သီးသန့်ဆေးရုအ ံ ဖြစ် ဆောင်ရက ွ န ် င ို ရေ ် းအတွက်

များက ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးကြကြောင်း သိရသည်။

တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်၏

ဆောက်လပ ု ်ရေး

တင်မောင်(မန်းကိုယ်ပွား)


pae? rwf 21? 2020

COVID-19 ရောဂါ စောင့က် ြပ်ကြည့ရ ် မ ှု န ှု င ှ ပ ့် တ်သက်၍ သတင်းထုတပ် ြန်ခြင်း (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၉:၃၀) နာရီ ၁။

ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အမျ ိုးသား

တစ်ဦးတို့၏ ဓာတ်ခွဲအဖြေတွင် Coronavirus Disease

ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်)သည် တိုင်း

2019 (COVID-19) ဗိင ု ်းရပ်စရ ် ောဂါပိုးမရှပ ိ ါကြောင်း (မရှိ

ဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ဆေးရုံအသီးသီးမှ COVID-19

ကြောင်း) စစ်ဆေးသိရှိရပါသည်။

ရောဂါစောင့်ကြည့်လူနာများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားရှိ

၄။

သော လူနာများထံမှ ဓာတ်ခွဲနမူနာများကို ဓာတ်ခွဲ

ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတစ်ခုသို့ တက်ရောက် ဆေးကုသမှုခံယူ

စစ်ဆေးပေးလျက်ရှိပါသည်။

ခဲပ့ ြီး ယင်းနေ့တင ွ ပ ် င် သေဆုံးခဲသေ ့ ာ ပဲခူးတိင ု ်းဒေသကြီး၊

၂။

COVID-19 ရောဂါအတွက် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုအခြေအနေ (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၉:၃၀) နာရီ

(၁၉-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့တင ွ ် ကြို့ပင်ကောက်မြို့ရှိ

ယနေ့ည (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည(၈:၀၀)

မင်းလှမြို့နယ်တင ွ နေ ် ထိင ု သ ် ည့် အသက် (၇၁)နှစအ ် ရွယ်

နာရီတွင် အမျ ိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန

အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး၏ ဓာတ်ခွဲအဖြေတွင် Coronavirus

(ရန်ကန ု )် မှ ပေးပိလ ု့ ာသော ဓာတ်ခအ ွဲ ဖြေ(ဇယား-၁)အရ

Disease 2019 (COVID-19) ဗို င ်း ရပ် စ ် ရောဂါပိုး မရှိ

သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံများရှိ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုကုသမှု

ပါကြောင်း(မရှိကြောင်း) စစ်ဆေးသိရှိရပါသည်။

ပေးလျက်ရှိသော လူနာများအနက် လူနာ(၁၇)ဦး၏

၅။

ဓာတ်ခွဲအဖြေများတွင် Coronavirus Disease 2019

မှု (Hospital Quarantine)ပြုလုပ်ထားသော တောင်

(COVID-19) ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုး မရှိပါကြောင်း (မရှိ

ဥက္ကလာပ အမျ ိုးသမီးနှင့် ကလေးဆေးရုံကြီးမှ မြန်မာ

ကြောင်း) စစ်ဆေးသိရှိရပါသည်။

နိုင်ငံသား (၇)ဦး၏ (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ပေးပို့

၃။

ခုတင် (၁၀၀၀) အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊

သော ဓာတ်ခွဲအဖြေများတွင် Coronavirus Disease

နေပြည်တော်တင ွ ် (၁၈-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့၌ စောင်က့ ြည့်

2019 (COVID-19) ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုး မရှိပါကြောင်း

ဆေးရုံများ၌ထားရှိ၍ အသွားအလာ ကန့်သတ်

လူနာအဖြစ် ကုသမှုပေးနေစဉ် သေဆုံးခဲသေ ့ ာ ပဲခူးတိင ု ်း

(မရှိကြောင်း) စစ်ဆေးသိရှိရပါသည်။

ဒေသကြီး၊ ဖြူးမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် အသက်(၇၄)

၆။

နှစအ ် ရွယ၊် အမျ ိုးသားတစ်ဦးနှင(့် ၁၇-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့

အချ ိန်အထိ စောင်က့ ြည်လ ့ န ူ ာ (၁၂) ဦးအား သက်ဆင ို ရ ် ာ

တွင် စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ် သတ်မှတ်၍ ကျ ိုင်းတုံ

ဆေးရုံများတွင် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုကုသမှုပေးလျက်

မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရု၌ ံ ဆေးကုသမှုပေးနေစဉ် သေဆုံး

ရှိပြီး ဓာတ်ခွဲအဖြေများရရှိပါက အချ ိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ

ခဲ့သော ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်

သတင်းထုတ်ပြန်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ယနေ့ (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၉:၃၀) နာရီ

တွင် နေထိုင်သော အသက်(၃၀)နှစ်အရွယ် အမျ ိုးသား

ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန

COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၉:၃၀) နာရီ ၁။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေ (ကမ္ဘာက ့ ျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ (၁၉-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချ ိန်(၀၅:၃၀) နာရီအချ ိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် သတင်းအချက်အလက်များအား တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ်သာ ထုတ်ပြန်ဖော်ပြလေ့ရှိပါသည်။

• ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့်နိုင်ငံနှင့်

နယ်မြေဒေသစုစုပေါင်း

• ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ

စုစုပေါင်း

• ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း • ကမ္ဘာပေါ်တွင် သေဆုံးမှုရာခိုင်နှုန်း • ဖြစ်ပွား/ သေဆုံးမှုများသော နိုင်ငံများမှာ-

- (၁၆၈) နိုင်ငံ - (၂၀၉,၈၃၉) ဦး

နိုင်ငံ

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ

ဒိန်းမတ်

17 18 19 20 21 22

ဂျပန်

၁,၀၄၄

- (၄.၂) %

နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါဖြင့် သေဆုံးသူ (၁)ဦး၊

၆၄၂ ၂

နာတာရှည်အဆုတ်ပွရောဂါဖြင့် သေဆုံးသူ (၁)ဦး၊ ဘက်တီး

၅၆၉ ၈

ရီးယားပိုးကြောင့် သွေးဆိပ်တက်ခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ

၅၂၂ ၀

ဆိုးကျ ိုးများဖြင့် သေဆုံးသူ (၂) ဦးနှင့် လတ်တလော

၅၁၀ ၆

အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းနှင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော

မှတ်ချက်။ ဓာတ်ခအ ွဲ တည်ပြုလူနာ(၅၀၀)ဦးနှင့် အထက်ရသေ ှိ ာ နိင ု င ် မ ံ ျားအား • ကမ္ဘာက ့ ျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ (၁၉-၃-၂၀၂၀)တွင် ထုတပ် ြန်သော Situation

Report (59) အရ တရုတပ် ြည်သူ့သမ္မတနိင ု င ် ံ ပြင်ပနိင ု င ် တ ံ င ွ ်းကူးစက်မှု

(Local Transmission) ဖြစ်ပွားနေသောနိုင်ငံနှင့် နယ်မြေဒေသ

စုစုပေါင်း (၉၃) နိုင်ငံ ရှိပါသည်-

(၁) ဥရောပဒေသ

ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု

သေဆုံးသူ

ဖြစ်ပွားသူ စုစပေ ု ါင်း

စုစုပေါင်း

(၂) အမေရိကဒေသ

- ၁၆ နိုင်ငံ

၈၁,၁၇၄

၃,၂၄၂

(၃) အနောက်ပစိဖိတ်ဒေသ

- ၁၁ နိုင်ငံ

(၄) အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ

- ၁၁ နိုင်ငံ

(၅) အာဖရိကဒေသ

-

(၆) အရှေ့တောင်အာရှဒေသ

- ၆ နိုင်ငံ

(၇) နယ်မြေဒေသ

-

- ၃၉ နိုင်ငံ

အီတလီ

၃၅,၇၁၃

၂,၉၇၈

အီရန်

၁၇,၃၆၁

၁,၁၃၅

စပိန်

၁၃,၇၁၆

၅၉၈

ပြင်သစ်

၉,၀၄၃

၂၄၄

ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ

၈,၄၁၃

၈၄

မတွေ့ရှိရသေးသော ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ စုစုပေါင်း (၂၆)

ဂျာမနီ

၈,၁၉၈

၁၃

အမေရိကန်

၇,၀၈၇

၁၀၀

ဆွစ်ဇာလန်

၃,၀၁၀

၂၁

၁၀

အင်္ဂလန်

၂,၆၃၀

၁၁

နယ်သာလန်

၂,၀၅၁

- ၎င်းတို့အနက် နာတာရှည်ဆီးချ ိုရောဂါနှင့် နှလုံးရောဂါ၏ နှင့် နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါဖြင့် သေဆုံးသူ (၁)ဦး၊

၆၇၃ ၂

နောက်ဆက်တဆ ွဲ ိုးကျ ိုးများဖြင့ သေ ် ဆုံးသူ (၃)ဦး၊ တီဘရ ီ ောဂါ

၈၇၃ ၂၉

ဒ မလေးရှား ပေါ်တူဂီ ကနေဒါ ဒ ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ဒ ဩစတြေးလျ ဒ

ခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျ ိုးများကြောင့် သေဆုံးသူ (၁)ဦး

ရွေးချယ်ထုတ်နှုတ်၍ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

- (၈,၇၇၈) ဦး

စဖြစ်သည်မှ ယခုအချ ိန်ထိ စဉ်

၁၆

တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ ၃။ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ ဆေးရုံများတွင် (၃၁-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ စောင့်ကြည့်လူနာ/ သံသယလူနာ တွေ့ရှိရမှု အခြေအနေများမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် (၈၀)ဦး၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် (၂၇) ဦး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် (၃၃) ဦး၊ အခြား တိင ု ်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များတွင် (၄၈)ဦး၊ စုစပေ ု ါင်း (၁၈၈) ဦးတိ ဖု့ ြစ်ပါသည်။ ၄။ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ ဆေးရုံများတွင် (၃၁-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ အသွားအလာ ကန့်သတ်ခြင်း၊ တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်း (Hospital Quarantine) ပြုလုပ်ထားသူ

၈ နိုင်ငံ

စုစုပေါင်း (၁၈၆)ဦးမှာ

• မန္တလေးမြို့၊ ကန်တော်နဒီဆေးရုံ

-

(၆၇) ဦး

• ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ

-

(၄၁) ဦး

• တောင်ဥက္ကလာပ အမျ ိုးသမီးနှင့်

-

(၅၆) ဦး

ကလေးဆေးရုံကြီး

နိုင်ငံရှိပြီး ထိုနိုင်ငံများထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံလည်း ပါဝင်ပါသည်။

• ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျ ိုင်းတုံမြို့

-

(၄) ဦး

၂။ (၃၁-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၀-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ ညနေ (၄:၀၀)နာရီအထိ

• ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့

-

(၃) ဦး

မြန်မာနိုင်ငံ၏ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်သည့် အခြေအနေများမှာ -

• ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ မောက်မယ်မြို့

-

(၃) ဦး

• ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လွိုင်ကော်မြို့

-

(၂) ဦး (၂) ဦး

၂ နိုင်ငံ

လက်ရှိအချ ိန်၌ ကမ္ဘာပေါ်တွင် COVID-19 ရောဂါ အတည်ပြုလူနာ

၁၀၃

သံသယလူနာ (၂)ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း(၁၈၈)ဦးရှိပြီး ၎င်းတို့အနက်-

• ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ -

၅၈

- COVID-19 ရောဂါပိုး မတွေ့ရှိရသူ

- (၁၇၆) ဦး

• နှဲသမိန်၊ တိုက်နယ်ဆေးရုံ ထန်းတပင်မြို့ -

(၂) ဦး

- ဓာတ်ခွဲနမူနာရယူရန် ပေးပို့ဆဲ

- (၁၂) ဦး

• သင်္ဃန်းကျွန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး

(၁) ဦး

- ရောဂါသက်သာပျောက်ကင်း၍

- (၁၀၆) ဦး

• ခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ မြင်းခြံမြို့

-

(၁) ဦး

• ခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ တာချ ီလိတ်မြို့

-

(၁) ဦး

• ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ လှည်းကူးမြို့

-

(၁) ဦး

၁၂

သြစတြီးယား

၁,၆၄၆

၁၃

ဘယ်လ်ဂျ ီယံ

၁,၄၈၆

၁၄

၁၄

နော်ဝေး

၁,၄၂၃

၁၅

ဆွီဒင်

၁,၂၇၉

စောင့်ကြည့်လူနာ (PUI-Person Under Investigation) (၁၈၆)ဦးနှင့်

ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ရရှိသူ

- COVID-19 ရောဂါပိုးမတွေ့ရှိရသော်လည်း - (၉) ဦး

အခြားရောဂါများဖြင့် သေဆုံးသူ

-

စာမျက်နှာ ၁၁ သို့


pae? rwf 21? 2020

COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ ၁။ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနသည် ကမ္ဘာန ့ င ို င ် မ ံ ျားတွင် ကူးစက်ပျံ့နှလ ံ့ ျက်ရသ ှိ ည့် COVID-19 လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရောဂါစောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းများအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဝင်ပေါက်၊ ထွက်ပေါက်ဂိတ်များတွင် လည်းကောင်း၊ ဆေးရုံအခြေပြုအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ပြည်သူလူထု အခြေပြုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း လုပ်ငန်းများဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများနှင့် ပူးပေါင်း၍ လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် (၁၉-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေ (၆) နာရီမှ (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက် နေ့၊ ညနေ (၆) နာရီ အထိ စောင့်ကြည့်လူနာအသစ် (၁၄) ဦး ရှိပါသည်။ (ဇယား -၁) ၃။ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)၊ ကျေးသီးမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သော အသက် (၄၁)နှစ်အရွယ် အမျ ိုးသမီး (၁) ဦးသည် (၅-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့မစ ှ ၍ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ မောပန်းခြင်းစသည့် ရောဂါလက္ခဏာများခံစားခဲရ ့ သဖြင့် မိုင်းနောင်တိုက်နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် (၁၉-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့၌ လာရောက်ပြသခဲ့ရာ လူနာမှာ လွန်ခဲ့သော (၂)ပတ်အတွင်း ထိင ု ်းနိင ု င ် သ ံ ခရ ို့ ီးသွား ရာဇဝင်ရခ ှိ သ ဲ့ ဖြင့် စောင့ကြ ် ည့လ ် န ူ ာအဖြစ် သတ်မတ ှ ၍ ် ဓာတ်ခန ွဲ မူနာရယူ၍ အမျ ိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) သို့ ပေးပို့စစ်ဆေးရန် စီစဉ်လျက်ရှိပြီး လိုအပ်သော ဆေးကုသမှုများပေးနေစဉ် (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ သေဆုံးရသော အကြောင်းအရင်းမှာ ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါနှင့် နာတာရှည်ရောဂါအခံဖြစ်သော ဆီးချ ိုရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျ ိုးများကြောင့ သေ ် ဆုံးရခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ၄။ ယနေ့ (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေ (၆) နာရီ အချ ိန်အထိ စောင်ကြ ့ ည်လ ့ န ူ ာ (၂၉) ဦးအား သက်ဆင ို ရ ် ာ ဆေးရုံများတွင် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုကုသမှုပေးလျက် ရှိပါသည်။ ၅။ အမျ ိုးသားကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်)မှ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုအဖြေများကို သီးခြား ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၆။ (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခအ ွဲ တည်ပြုလူနာ မတွေ့ရှသေ ိ း သော်လည်း ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်း များကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံအချ ို့အပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ (၁၆၇) နိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ဖြစ်ပွားလျက်ရသ ှိ ဖြင် ပြ ့ ည်သူ လူထုအနေ ဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီး ဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော ရောဂါကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေး အချက်အလက်များအား တိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန

စာမျက်နှာ ၁၀ မှ

သိရှိရပါသည်။

• ရွှေပန်းတော တိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ အောင်လံမြို့ - (၁) ဦး

၅။ ကျန်းမာရေးနှငအ ့် ားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါနှင့်

• ကြိမ်ချောင်းတိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ ဘိုကလေးမြို့ - (၁) ဦးတို့ ဖြစ်ကြ

ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထုအား ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်း၊ ပြည်သူ

ပါသည်။

လူထုအတွင်း မှန်ကန်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား အချ ိန်နှင့်

- ယခုအခါ ကျန်းမာရေးနှငအ ့် ားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ရောဂါ

တစ်ပြေးညီ ထုတပြ ် န်ခြင်းတိအ ု့ ား ဆောင်ရက ွ လ ် ျက်ရသ ှိ ဖြင့ ပြ ် ည်သမ ူ ျား

ဖြစ်ပွားမှုအား စောစီးစွာသိရှန ိ ိုင်ရန် ဓာတ်ခွဲနမူနာအရေအတွက်

အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော

တိုးမြှင့်စစ်ဆေးခြင်းကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိရာ ဆေးရုံများတွင်

လူတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်အလက်များအား တိကျစွာ

အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း၊ တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်း ပြုလုပ်

လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားပျံ့နှံ့မှုနှင့် ထိခိုက်

ထားသူများအနက် (၇၉) ဦးအား ဓာတ်ခွဲနမူနာများ ရယူ

ပျက်စီးမှုများမှ ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်

စစ်ဆေးခဲရ ့ ာ ၎င်းတိတ ု့ င ွ ် COVID-19 ရောဂါပိုးမတွေ့ရှရက ိ ြောင်း

ပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန

သပြေကုန်းဈေးနှင့် မြို့မဈေးကြီး ယာယီပိတမ် ည် ဆိုသည့်သတင်းမှာ မှန်ကန်မှုမရှိဟုဆို နေပြည်တော် မတ်

၂၀

COVID-19 ကြောင့် နေပြည်တော်ရှိ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် သပြေကုန်းဈေးနှင့် မြို့မဈေးကြီးတို့ကို ဆေးဖျန်းရန် ယာယီပိတ်ထားမည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေခြင်းမှာ မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းနှင့် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည့် NPTDC Webportal တွင် သတင်းအမှန်များကို ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ကြောင်း နေပြည်တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီမှ သိရသည်။ ကိုပေါက်(ဥက္ကမြေ)


pae? rwf 21? 2020

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ ကာလအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွကရေ ် းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူသို့အစီရင်ခံစာ

ယမန်နေ့မှအဆက်

(ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်)


pae? rwf 21? 2020

ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါပိုးရှိသူများနှင့် ဆက်နွှယ်ထိခိုက်ခံရသူများဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း ပြည်သမ ူ ျား သိရလေ ှိ လ ့ ာ အကြံပြုနိင ု ရ ် န် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အကြံပြုစာများကို ပြည်ထောင်စလ ု တ ွှ တေ ် ာ်ရုံးသို့ လိပမ ် ပေ ူ းပိန ု့ င ို ပ ် ါသည်။ ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါပိုးရှိသူများနှင့်

သိမ ု့ ဟုတ် ကလေးသိ ရ ု့ ောဂါပိုးကူးစက်မက ှု ို ကာကွယတ ် ားဆီးရေး

ဆက်နွှယ်ထိခိုက်ခံရသူများဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း

နည်းလမ်းများနှင့် အခြားအန္တရာယ်လျှော့ချရေးနည်းလမ်းများ

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊

ရက်

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊

ရက်)

ကိုဆိုသည်။

။)

၂။

လျှောခ ့ ျရန် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် လူ့အခွငအရ ့် ေးအခြေပြုသည့် ဆောင်ရွက်ချက်ကို ဆိုလိုသည်။

ပိုမိုမြင့်မားသူများကို ကျန်းမာရေးပညာပေးခြင်း၊ စမ်းသပ် စစ်ဆေးခြင်းအပါအဝင် ကာကွယ်ရေး၊ ကုသရေး၊ ပြုစုစောင့်

(က) နိုင်ငံတော် ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ကို ဆိုသည်။ ( ခ ) အမျ ိုးသားကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရဖွဲ့စည်းသော

ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် ရောဂါပိုးရှသ ိ မ ူ ျား၊ ဆက်နယ ွှ ထ ် ခ ိ က ို ခ ် ရသ ံ မ ူ ျားဆိင ု ရ ် ာ အမျ ိုးသား

ရောဂါပိုးရှိသူ သို့မဟုတ် ရောဂါရှိသူ သို့မဟုတ် ရောဂါပိုး

ရှိ မရှိ စစ်ဆေးခံပြီးသူဖြစ်ကြောင်း သတင်းအချက်အလက်၊

(၂) သူတစ်ဦးသည် ၎င်း၏ လိင်ဝိသေသလက္ခဏာနှင့် လိင်စိတ်

အောက်ပါတစ်ခုခုကို ဆိုသည်-

ခံယမ ူ အရ ပြ ှု ုမူနေထိင ု သ ် ဖြစ ူ ခ် ြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွခဲ ြင်း၊

စစ်ဆေးပြီးနှင ဆေ ့် းကုသမှုခယ ံ နေစ ူ ဉ် ကာလအတွင်း ရောဂါပိုး၏

သတင်းအချက်အလက်။

သဘောသဘာဝ၊ စစ်ဆေးခြင်းမှ ရရလ ှိ ာသောအဖြေ၊ ကုထုံးများ၊

(ထ) လိင်ဝိသေသလက္ခဏာ

တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အတွင်းစိတက ် မိမက ိ ယ ို မ ် မ ိ ိ ခံယထ ူ ားသည့် အတိုင်း လိင်ဝိသေသ ဖော်ပြချက်ကို ဆိုသည်။

တစ်ဦးအပေါ် (လိင်တူဖြစ်စေ၊ လိင်ကွဲဖြစ်စေ၊ လိင်တူလိင်ကွဲ နှစ်မျ ိုးလုံးကိုဖြစ်စေ) ချစ်ခင်စိတ်၊ စွဲလမ်းစိတ်၊ တိမ်းညွှတ်စိတ်

ဆိုင်ရာ ပဋိပစ္စည်းများ (HIV Antigens or HIV Antibodies) ရှိ

ရှိနေခြင်းကို ဆိုသည်။

( ဓ ) လိငလ ် ပ ု သ ် ား ဆိသ ု ည်မာှ ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ မိနး် မဖြစ်စေ အခကြေးငွေ

( န ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ကျန်းမာရေးနှင့်

( ပ ) လိင်ဆက်ဆံဖက် ဆိုသည်မှာ တရားဝင် အိမ်ထောင်ဖက်၊

ယူ၍ လိင်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူကို ဆိုသည်။ အားကစားဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။ ပုမ ံ န ှ အ ် တူတကွ ပေါင်းသင်းနေထိင ု သ ် သ ူ မ ို့ ဟုတ အ ် မ ိ ထေ ် ာင်ဖက်

မရှိ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းကို ဆိုသည်။

ကဲ့သို့ ပြုမူဆက်ဆံနေထိုင်သူကို ဆိုသည်။

( ဌ ) အသိပညာပေးပစ္စည်းများ ဆိသ ု ည်မှာ ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းဆိင ု ရ ် ာ

( ဒ ) လိင်စိတ်ခံယူမှု (Sexual Orientation) ဆိုသည်မှာ အခြားသူ

ဖြေရှင်းနိုင်ရန် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်းကိုဆိုသည်။

( ဋ ) ရောဂါပိုးစစ်ဆေးခြင်း ဆိုသည်မှာ ရောဂါပိုး သို့မဟုတ် ရောဂါပိုး

(Gender Identity) ဆိုသည်မှာ

(ည) ကျန်းမာရေးစောင်ရ ့ ှောက်မပေ ှု းသူ ဆိသ ု ည်မှာ တည်ဆဥ ဲ ပဒေနှင့်

ပေးသူကို ဆိုသည်။

အကြောင်းအရာများသိရန ှိ ားလည်မက ှု မြ ို င ှ တ ့် င်ရန်ရည်ရယ ွ သ ် ည့်

( ဖ ) ကွနရ ် က် ဆိသ ု ည်မှာ အုပစ ် တ ု ူ ဘဝတူများအတွက် ကျန်းမာရေး၊

( စ ) ရောဂါပိုးကူးစက်မှုအန္တရာယ်လျှော့ချရေးနည်းလမ်း ဆိုသည်မှာ

ရေးသားချက်၊ ရုပပ ် ၊ုံ ပုစ ံ ၊ံ ဓာတ်ပန ုံ င ှ ့် ပညာပေးသရုပပြ အထေ ် ာက်

စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးအခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန်နှင့်

ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းနှင့် ရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်မှုနည်းပါးစေသော

အကူပြုပစ္စည်းများ၊ ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းများနှင့်

လက်တဆေ ွဲ ာင်ရက ွ န ် င ို ရ ် န် ချ ိတ်ဆက်ဖွဲ့စည်းထားသည် အသ ့ က ို ်

လိင်ဆက်ဆံမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအတွက် အန္တရာယ်

အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာဖြင် ဖ ့ န်တီးထားသော တင်ဆက်မှု

အဝန်းကို ဆိုသည်။

လျှော့ချရေးနည်းလမ်းများ၊ ရောဂါပိုးရှိသော မိခင်မှသန္ဓေသား

များကို ဆိုသည်။

တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းဥပဒေကြမ်း

(ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်)

---- ခုနှစ်၊ ---လ----ရက်

သို့မဟုတ် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်က ကုန်စည် သို့မဟုတ်

ဤဥပဒေကို တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။

ဤဥပဒေတွငပ ် ါရှသ ိ ော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိင ု ်း

( ဇ ) စီးပွားရေးလုပင ် န်းရှင် ဆိသ ု ည်မှာ တိက ု ရ ် က ို ရ ် ောင်းချခြင်းလုပင ် န်း

ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးစီးဌာနတွင် ဤဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ထား

ဝန်ဆောင်မှုကို ဆိုင်တွင် ခင်းကျင်းရောင်းချခြင်း မဟုတ်ဘဲ

ဆိုသည်မှာ တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းကို

သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်က အရောင်းကိုယ်စားလှယ်အား ပေးအပ် သည် ငွေကြေ ့ း၊ ရပိင ု ခ ် င ွ သ ့် မ ို့ ဟုတ အ ် ခြားခံစားခွင့် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆိုသည်။

(တ) သင်တန်း ဆိသ ု ည်မှာ စီးပွားရေးလုပင ် န်းရှင သ ် မ ို့ ဟုတ အရ ် ောင်း ကိုယစ ် ားလှယ်က တိုက်ရိုကရ ် ောင်းချခြင်းပြုရာတွင အထေ ် ာက် အကူဖြစ်စေရန်အတွက်ဖြစ်စေ၊ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ စွမ်းရည်မြင့်မားစေရန်အတွက်ဖြစ်စေ အသိပညာပေးခြင်း၊

ဆိုသည်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်

ဆိုသည်။

ရောင်းချခြင်းကို ဆိုသည်။

( ခ ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ စီးပွားရေးနှင့်

(ည) အရောင်းစာချုပ်

ဆိုသည်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နှင့်

အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တို့အကြား တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း

ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။

ဟောပြောခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးခြင်းများကို ဆိုသည်။ အခန်း(၂) ရည်ရွယ်ချက် ၃။

ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းကို စနစ်တကျ မှတ်ပုံတင်

( ခ ) တိက ု ရ ် က ို ရ ် ောင်းချခြင်းလုပင ် န်းကြောင့် နိင ု င ် တေ ံ ာ်နင ှ န ့် င ို င ် သ ံ ား

ဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြင့် ဥပဒေနှင့်အညီ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနိုင်ရန်၊

လုပင ် န်းနှငစ ့် ပ်လျဉ်း၍ စာဖြင်လ ့ က်မတ ှ ရ ် ေးထိုးချုပ်ဆထ ို ားသော စည်းကမ်းချက်များ၊ ကတိကဝတ်များ၊ သဘောတူညခ ီ ျက်များကို

ဝန်ကြီးဌာန၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။

များကို နစ်နာဆုံးရှုံးမှု တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါက ဥပဒေနှင့်

ဆိုသည်။

တိက ု ရ ် က ို ရ ် ောင်းချခြင်းလုပင ် န်း ဆောင်ရက ွ ရ ် န်အတွက် ဦးစီးဌာန

အညီ ထိန်းကျောင်းကာကွယ်နိုင်ရန်၊

( ဋ ) ကုနစ ် ည်ပြန်လည်အပ်နခှံ ြင်း ဆိသ ု ည်မှာ အရောင်းကိယ ု စ ် ားလှယက ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ထံ အရောင်းစာချုပ်ပါ စည်ကမ်းချက်နှင့်

တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဆိုသည်။

( ဈ ) အရောင်းကိုယ်စားလှယ်

(ဏ) ဆုကြေး

တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းနည်းလမ်းဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူကို

ထရောနစ်နည်းစနစ်ဖြင့် ဆက်သွယ်၍ဖြစ်စေ ကမ်းလှမ်း၍

(ဃ) မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို

ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် ဆောင်ရွက်မှုကို ဆိုသည်။

ကိုယ်စား ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို စားသုံးသူထံ

စားသုံးသူထံ တွေ့ဆုံ၍ဖြစ်စေ၊ အမှာစာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အီလက်

နည်းလမ်းကိ အသ ု ုံး ပြု၍ လုပင ် န်း သိမ ု့ ဟုတ် ဝန်ဆောင်မအသ ှု င ွ ဖြ ် င့်

အဖွဲ့အစည်းကိုသော်လည်းကောင်း ဆိုသည်။

( ဎ ) ဝန်ဆောင်မှု ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း စားသုံးသူ၏ လိအ ု ပ်ချက်ကို တန်ဖိုးဖြင်ဖြစ ့ စ ် ေ၊ တန်ဖိုးမပါဘဲဖြစစ ် ေ

သည့်တစ်ဦးချင်းကိုသော်လည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ်

(က) တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သို့မဟုတ်

( ဂ ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး

လူစုဆောင်းခြင်းကို ဆိုသည်။

အဓိပ္ပာယ်သက် ရောက်စေရမည်-

ကုန်သွယ်နိုင်သည့်အရာကို ဆိုသည်။

ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ပေးအပ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်

အခန်း(၁) ၁။

နိုင်သော၊ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော သို့မဟုတ် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော

ဝန်ဆောင်မှုကို တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း နည်းလမ်းဖြင့်

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

( ဍ ) ကုန်စည် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအလို့ငှာ တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း ပြုရန်အတွက် ထိတွေ့နိုင်သော သို့မဟုတ် အပြည့်အဝမထိတွေ့

တာဝန်ပေးအပ်သည့်အရာရှိကို ဆိုသည်။ (ဆ) အဖွဲ့ဝင်သစ်စုဆောင်းခြင်း ဆိုသည်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်

(----ခုနှစ်၊ ---လ---ရက်)

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

ခြင်းလုပ်ငန်းများကို မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစီးဌာနက

(----ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် --။)

(၁) သူတစ်ဦးသည် အသက်ရင ှ ဆ ် ဲဖြစစ ် ေ၊ ကွယလ ် န ွ ်ပြီးဖြစ်စေ၊

လိင်လုပ်သားဖြစ်ခြင်း စသည်တို့နှင့် ဆက်စပ်နေသော

ပြည်သမ ူ ျား သိရလေ ှိ လ ့ ာ အကြံပြုနိင ု ရ ် န် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အကြံပြုစာများကို ပြည်ထောင်စလ ု တ ွှ တေ ် ာ်ရုံးသို့ လိပမ ် ပေ ူ းပိန ု့ င ို ပ ် ါသည်။

တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း ဥပဒေကြမ်း

ကျွမ်းကျင် လက်မှတ်ရရှိထားသည့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု

ပိုး (Human Immunodeficiency Virus-HIV) ကို ဆိုသည်။

(တ) ရောဂါပိုးနှင့် ဆက်စပ်သောသတင်းအချက်အလက် ဆိုသည်မှာ

ရောဂါဗေဒပညာရှင်၊ သူနာပြု၊ သားဖွားဆရာမနှင့် တရားဝင်

Deficiency Syndrome - AIDS) ကို ဆိုသည်။

ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများကို ဆိုသည်။

ထိခိုက်ခံရသူများဆိုင်ရာ ကော်မတီအဆင့်ဆင့်ကို ဆိုသည်။

( င ) ရောဂါပိုး ဆိသ ု ည်မှာ ခုခအ ံ ားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါဖြစ်စသော

လိငလ ် ပ ု သ ် ားများ၊ အချုပ် သမ ို့ ဟုတ ထေ ် ာင်ဒဏ် ကျခံနေရသမ ူ ျား၊

ကူးစက်ရောဂါတားဆီးကာကွယရ ် ေးနှင ရ ့် ောဂါပိးု ရှသ ိ မ ူ ျား၊ ဆက်နယ ွှ ်

ဖြစ်ပေါ်လာသော ရောဂါလက္ခဏာစု (Acquired Immune

လိငဝ ် သ ိ ေသလက္ခဏာနှင့် လိငစ ် တ ိ ခ ် ယ ံ မ ူ အရ ပြ ှု ုမူနေထိင ု သ ် မ ူ ျား၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင စ ဲ မ ့် တ ိ က ် ပြေ ို ာင်းလဲစေသော ဆေးဝါးသုံးစွသ ူ ျား၊

အညီ မှတပ ် တ ုံ င်ထားသည့် ဆရာဝန်၊ သွားဘက်ဆင ို ရ ် ာဆရာဝန်၊

system) ကို ကျဆင်းမှုဖြစ်စေသော ကူးစက်ရောဂါပိုးကြောင့်

(ဏ) ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရရန် အန္တရာယ်ပိမ ု ိုမြင်မ ့ ားသူများ ဆိုသည်မှာ

ရှောက်ရေးနှင့် အခြားလိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆိုသည်။

မြို့နယ်များတွင် ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသည့် ခုခံအားကျဆင်းမှု

(ဃ) ရောဂါ ဆိသ ု ည်မှာ ခန္ဓာကိယ ု ၏ ် ရောဂါပြီးခုခအ ံ ားစနစ် (Immune

ဆိုသည်မှာ ရောဂါပိုးရှိသူ၏

( ဈ ) နှစသ ် မ ိ ဆွေ ့် းနွေးပညာပေးခြင်း ဆိသ ု ည်မှာ ရောဂါပိုးမစစ်ဆေးမီ၊

လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှား

ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်

ရောဂါပိုးရှိသူ၏ ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊

( ဂ ) ကော်မတီအဆင့်ဆင့် ဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် အုပခ ် ျုပ်ခင ွ ရ ့် တိင ု ်း၊ ကိယ ု ပ ် င ို အ ် ပ ု ခ ် ျုပ်ခင ွ ရ ့် ဒေသ၊ ခရိင ု သ ် မ ို့ ဟုတ်

( ဎ ) ဆက်နွှယ်ထိခိုက်ခံရသူ

လိင်ဆက်ဆံဖက်များနှင့် အတူနေမိသားစုဝင်များကို ဆိုသည်။

ရောဂါပိုးကူးစက်မှုအန္တရာယ်လျှော့ချရေး နည်းလမ်းများနှင့်

ကော်မတီကို ဆိုသည်။

( ဇ ) ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆိုသည်မှာ ရောဂါပိုးရှိသူများနှင့် ဆက်နယ ွှ ထ ် ခ ိ က ို ခ ် ရသ ံ မ ူ ျားနှင ရ ့် ောဂါပိုးကူးစက်ခရရ ံ န် အန္တရာယ်

ဤဥပဒေတွငပ ် ါရှသ ိ ော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိင ု ်း

အဓိပ္ပာယ်သက် ရောက်စေရမည်

အန္တရာယ်လျှော့ချရေး

ခြင်းမှကာကွယ်ရန်နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုရေးအန္တရာယ်များ

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ထိခိုက်ခံရသူများဆိုင်ရာ ဥပဒေ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

ကူးစက်ခံထားရသူကို ဆိုသည်။

ဖြစ်သော ရောဂါပိုးနှင့် အခြားယှဉ်တွဲရောဂါပိုးများ ကူးစက်ပျံ့နှံ့

အခန်း(၁) ၁။ ဤဥပဒေကို ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါပိုးရှိသူများနှင့် ဆက်နွှယ်

( ဍ ) ရောဂါပိုးရှိသူ ဆိုသည်မှာ သွေးစစ်ဆေးချက်အရ ရောဂါပိုး

ဆိသ ု ည်မှာ မူးယစ်ဆေးသုံးစွခဲ ြင်း၏ နောက်ဆက်တအ ွဲ န္တရာယ်များ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

(ဆ) မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအတွက်

( ဂ ) တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပညာပေး လုပ်ငန်းများနှင့် သတင်းအချက်အလက် ဖြန့်ဝေခြင်းကို

အညီ ကုန်စည် ပြန်လည်အပ်နှံခြင်းကို ဆိုသည်။

ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်၊

( ဌ ) စားသုံး သူ ဆို သ ည် မ ှာ ကု န ် စ ည် သို့ မ ဟု တ ် ဝန် ဆောင် မ ှု ကို

( င ) မှတပ ် တ ုံ င်လက်မတ ှ ် ဆိသ ု ည်မှာ တိက ု ရ ် က ို ရ ် ောင်းချခြင်းလုပင ် န်း

ကုနသ ် ယ ွ ရ ် ောင်းဝယ်မပြ ှု ုရန် သမ ို့ ဟုတ အသ ် က်မွေးဝမ်းကျောင်း

ဆောင်ရက ွ ရ ် န်အတွက် ဦးစီးဌာနကထုတပေ ် းသော အသိအမှတပြ ် ု

ပြုရန်မဟုတဘ ် ဲ ကိယ ု တ ် င ို အ ် တွကသ ် ော်လည်းကောင်း၊ အခြားသူ

ခြင်းဖြင့် နိင ု ်ငတေ ံ ာ်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုက အထေ ို ာက်

လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။

အတွကသ ် ော်လည်းကောင်း ရည်ရယ ွ ၍ ် ဝယ်ယခူ ြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊

အကူပြုစေရန်။

( စ ) မှတ်ပုံတင်အရာရှိ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ တိုက်ရိုက်ရောင်းချ

ရယူခြင်းပြုသူကို ဆိုသည်။

(ဃ) တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်

(ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်)


pae? rwf 21? 2020

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အတားအဆီးမဲ့ ပျံ့နှံ့သွားပါက လူဦးရေသန်းနှငခ ့် ျ ီပြီးသေဆုံးနိင ု ် ဟု ကုလအကြီးအကဲပြော ဂျ ီနီဗာ မတ် ၂၀

တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိင ု ရ ် ာစည်းလုံးညီညတ ွ မ ် သ ှု ည် အလွန်

ကိရ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ် အတားအဆီးမဲပ ့ ျံ့နှလ ံ့ ာပါက အထူးသဖြင့်

အရေးကြီးသည့် ကိစ္စဖြစ်ရုံသာမက လူတိုင်းလူတိုင်း၏

ဆင်းရဲသည့န ် င ို င ် မ ံ ျားတွင် လူဦးရေသန်းနှငခ ့် ျ ီကာ သေဆုံး

အကျ ိုးပင်ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲသ ့ ည်။

နိုင်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယို

ကျန်းမာရေးကပ်ရောဂါကိန ု မ ှိ န ် င်းရန် တစ်ကမ္ဘာလုံးက

ဂူတာရက်စ်က မတ် ၁၉ ရက်တွင် သတိပေး ပြောကြား

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်ဟု ဂူတာရက်စ်က

ခဲ့သည်။

ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါကို

တစ်ကမ္ဘာလုံး

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို

တစ်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ လူပေါင်း

ပူးပေါင်းနှမ ိ န ် င်းရေးအတွက် မေတ္တာရပ်ခပ ံ န်ကြားစဉ် ထိသ ု ို့

၂၁၇၅၀၀ ကူးစက်ခထ ံ ားရပြီးလူပေါင်း ၉၀၀၀ ကျော်အသက်

ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုမှာ

ဆုံးရှုံးခဲရ ့ သည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ နိင ု င ် အ ံ သီးသီးသည်

တောမီးကဲ့သို့ အတားအဆီးမဲ့ဖြစ်သွားခွင့်ပြုလိုက်လျှင်

ကိယ ု ပ ် င ို က ် ျန်းမာရေးမဟာဗျူဟာများချမှတက ် ာ ဆောင်

အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာဆ ့ င်းရဲသည့န ် င ို င ် မ ံ ျားတွင် ရောဂါကူးစက်

ရွက်နေပြီး

ပျံ့နှလ ံ့ ာပါက လူဦးရေသန်းနှငခ ့် ျ ီပြီးသေဆုံးမှု ဖြစ်ပေါ်လာ

အကူအညီလိုအပ်သည့် နိုင်ငံများကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက

နိင ု က ် ြောင်း ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်က ပြောကြား

ကူညီပေးကြရန်လည်း တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်

အေအက်ဖ်ပီ

ခဲ့သည်။

ဆစ်ဒနီမြို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် စောင့်ဆိုင်းနေကြသည့် ခရီးသည်များအား မတ် ၁၈ ရက်က တွေ့ရစဉ်။

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်ရန် သုံးနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ သဘောတူ တိုကျ ို မတ် ၂၀

တွင် မတ် ၂၀ ရက်က ဖော်ပြခဲ့သည်။

သတင်း ရရှိသည်။ မိုတီဂီက ကိုရိုနာ

ဆောင်ရွက်မှုသည်

ဂျပန်၊ တရုတ်နှင့် တောင်ကိုရီးယား

ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တိုရှီ

ဗိင ု ်းရပ်စ် ပျံ့နှမ ံ့ သ ှု ည် ကမ္ဘာစ ့ ီးပွားရေး

ကြီးကြောင်း ၎င်းကပြောကြားသည်။

နိင ု င ် ခြ ံ ားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးများ

မစ်ဆု မိုတီဂီ၊ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး

ကို ထိခက ို စေက ် ြောင်းပြောကြားသည်။

မိတ ု ဂ ီ က ီ ကိရ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စန ် ယ်စပ်

သည်

အီရန်နိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံနေရသော်လည်း အမေရိကန်က အီရန်အပေါ်ပိတ်ဆို့မှုများချမှတ်

အလွန်အရေး

ဝါရှင်တန် မတ် ၂၀

ကို ရို နာဗို င ်း ရပ် စ ် ကူး စက်

ဝန်ကြီး ဝမ်ယိနှင့် တောင်ကိုရီးယား

မိမတ ိ သ ို့ ည် ဒေသတွင်းတည်ငြမ ိ ်

များတွင် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုမဖြစ်ပွားရန်

အီရန်နိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားနေသော်လည်း အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ဖိနှိပ်မှု

ပြန့်ပွားမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် သုံးနိုင်ငံ

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကန်ကျောင်းဝါ

အေးချမ်းရေးအတွက် အရေးပါသလို

ဝင်ပေါက်ဆပ ိ က ် မ်းများကို သတ်မတ ှ ်

လုပ်ဆောင်ရန် မတ် ၁၉ ရက်က နောက်ထပ် ပိတ်ဆို့မှုများ အမေရိကန်က

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူခဲ့

တိသ ု့ ည် ဗီဒယ ီ ဖို ြင့တ ် စ်နာရီကျော်ကြာ

ကို ရို နာဗို င ်း ရပ် စ ် ကာကွ ယ ် တားဆီး

အချ ိန်တစ်ခုအထိ ထိန်းချုပ်ထားရန်

ပြုလုပခ ် က ဲ့ ြောင်း သိရသည်။ ယူအေအီးအခြေစိက ု က ် မ ု ဏ ္ပ ီ ငါးခုကို ပစ်မတ ှ ထ ် ား

ကြောင်း နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ရပ်

ဖုန်းဖြင့် ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း

ရန်လည်း

လိုကြောင်းပြောသည်။

ကာ အမေရိကန်က ပိတ်ဆို့မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

မိမိတို့သုံးနိုင်ငံပူးပေါင်း

အလားတူ သုံးနိင ု င ် ံ ကျန်းမာရေး

အဆိပ ု ါ ကုမဏ ္ပ င ီ ါးခုမှာ အီရန်နင ို င ် ၏ ံ ရေနံနင ှ သ ့် ဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရောင်းချ

ဝန်ကြီးများကလည်း အစောပိုင်းက

မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟု အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်း

ဗီဒီယိုအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီး ကိုရို

ထုတ်ပြန်ထားသည်။

နာဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မည်သို့ မည်ပုံ

ဆောင်ရွက်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့

ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ဆိင ု ရ ် ာ တိုးတက်မမ ှု ျားအပေါ် သတင်း

ချက်တွင် ပါဝင်သည်။ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး စတီဗင်မန်နျူချင်က အီရန်နိုင်ငံသည်

အချက်အလက်များ ဖလှယရ ် န်လည်း

ရေနံရောင်းချအခွန်များမှ

သဘောတူခဲ့ကြောင်း

အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။

သတင်းရရှိ

အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများကို ထောက်ပံ့ရန်

သည်။ တိုကျ ို အိုလံပစ်အားကစား

ယခုအခါ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီငါးခု၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ အကျ ိုးအမြတ်များ

ပြိုင်ပမ ွဲ ျားနှင့် မသန်စမ ွ ်းပြိုင်ပမ ွဲ ျားကို

အားလုံးကို ပိတ်ဆို့လိုက်ပြီဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံသားများသည်လည်း

သင့်တော်သော

ယင်းကုမဏ ္ပ မ ီ ျားနှင့် ဆက်သယ ွ အ ် လုပလ ် ပ ု က ် င ို ခ ် င ွ ့် မရတော့ပေ။ အီရန်တင ွ ်

အခြေအနေတွင်

ကျင်းပပေးနိင ု မ ် ည်ဟု ဝမ်က ယုကြ ံ ည်

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်း

လျက်ရှိကြောင်း

ဖြစ်ပေါ်လာမည့် လှိုင်းဂယက်များအတွက် အမေရိကန်တွင်သာ တာဝန်ရှိ

မိုတီဂီက ဗီဒီယို

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအပြီး ဝန်ကြီး ကန်ကျောင်းဝါတို့ကို တွေ့ရစဉ်။

သို့တင်ပို့ရန် အီရန်အမျ ိုးသားရေနံကုမ္ပဏီ (NIOC) မှ ရေနံနှင့်ရေနံထွက် ပစ္စည်းများ မက်ထရစ်တန်ချ ိန် ထောင်နင ှ ရ ့် ာနှငခ ့် ျ ီ၍ ဝယ်ယခ ူ သ ဲ့ ည်ဟု ထုတပြ ် န်

ထိအ ု့ တူ ဆေးနှငက ့် ာကွယဆ ် ေး

ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တိုရှီမစ်ဆုမိုတီဂီ၊ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယိနှင့် တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေး

၂၀၁၉ ခုနစ ှ တ ် င ွ ် ယူအေအီးအခြေစိက ု ် အဆိပ ု ါကုမဏ ္ပ င ီ ါးခုမှာ ယူအေအီး

သတင်း

ထောက် များကို ပြောကြားလိက ု သ ် ည်။ အင်န်အိတ်ခ်ျကေ

အမေရိကန်၏

ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်

လိမ့်မည်ဟု အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုဟာမက်ဂျာဗက်ဇာအစ်ဖ်က မတ် ၁၈ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုအခါ အီရန်နိုင်ငံသည် နိုဗယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံနေရသည့် အတွက် အီရန်အပေါ်တစ်ဖက်သတ်တရားမဝင် ချမှတထ ် ားသည့် အမေရိကန်၏

သီရလ ိ င်္ကာနိင ု င ် တ ံ င ွ ် ကိရ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ်ပြန့်ပွားမှုထန ိ ်းချုပ်ရန် အပြင်မထွကရ ် အမိန့်ထတ ု ပြ ် န်

ပိတ်ဆို့မှုများကို ဖယ်ရှားရန် အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောကြားခဲ့ သည်။

ကိုလံဘို မတ် ၂၀

ကိုဗစ်-၁၉ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံ၏

သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါပြန့် ပွားမှုကို

ထိန်းချုပ်ရန်

ထောက်ပံ့မှုကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဇင်ဘာဘွေသမ္မတပြောကြား

အစိုးရက နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် မတ် ၂၀ ညနေ ၆ နာရီမှစတင်ကာ မတ် ၂၃

ဟာရာရီ မတ်

ရက် နံနက် ၆ နာရီအထိ အပြင်

နိုင်ငံများက ကူညီထောက်ပံ့ပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း မတ် ၁၉

ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

ရက်နေ့တင ွ ် ဇင်ဘာဘွေ သမ္မတ မနန်ဂါဂွာက ပြောသည်။ ကိဗ ု စ်-၁၉ ကာကွယ်

ကြေညာချက်တွင်

ရေးနှင့် ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်အခမ်းအနား၌ ဇင်ဘာဘွေ သမ္မတက

သမ္မတရုံးက သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသား

မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

များအားလုံး အမိန့်လက ို န ် ာကြရန်နင ှ ့် နေအိ မ ် အ တွ င ်း ၌

ထိုသို့မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့၏ အကူ

နေထို င ် ရ န်

အညီများကို အသိအမှတ်ပြုကြောင်း မနန်ဂါဂွာက ဆက်လက်ပြောကြား

တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ခဲ့သည်။

သီ ရိ လ င်္ကာ နို င ် ငံ သ မ္မ တ ဂို တာ

ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံ၏ ကုသရေးစင်တာ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးနှင့်ပြင်ဆင်

ဘာယာရာဂျာပက်ဆာက လူတင ို ်းနေ

မွမ်းမံရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံက ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ

အိမ်တွင်နေထိုင်ရန်အတွက် မတ် ၂၀ မှစကာ

ကုသရေးစင်တာမှာ မြို့တော်ဟာရာရီရှိ ဝေလ်ကင်ဆေးရုတ ံ င ွ ် တည်ဆောက်

ရက်သတ္တတစ်ပတ်ကြာ

နေအိမမ ် ှ အလုပလ ် ပ ု ကြ ် ရန် စည်းမျဉ်း

သီရလ ိ င်္ကာနိင ု င ် ံ ကိလ ု ဘ ံ မြ ို ို့ရှိ ရထားဘူတာရုတ ံ င ွ ် ရထားစီးရန် စောင့ဆ ် င ို ်းနေသူများကို မတ် ၁၈ ရက်က တွေ့ရစဉ်။

တစ်ခုကို ယမန်နေ့က ကြေညာခဲ့ ကြောင်းလည်း သိရသည်။ အစိုးရအရာရှိများက

အဆိုပါ

စည်းမျဉ်းသည် မတ် ၂၇ ရက်အထိ

၂၀

ဇင်ဘာဘွေနိင ု င ် တ ံ င ွ ် ကိဗ ု စ်-၁၉ နှမ ိ န ် င်းရေးအတွက် တရုတန ် င ို င ် န ံ င ှ အ ့် ခြား

မထွကရ ် အမိန့်အား ထုတပြ ် န်ကြေညာ အဆိုပါ

ဆင်ဟွာ

ဆက်လက်တည်ရန ှိ ေမည်ဖြစ်ကြောင်း

တလောတွ င ် ကို ဗ စ် -၁၉ ရောဂါ

သည့ဆ ် ေးရုမ ံ ျားတွင် လူနာ ၂၃၀ ကျော်

ပြောကြားခဲ့သည်။

ဖြစ်ပွားသူ အတည်ပြုလူနာ ၅၉ ဦးရှိ

စောင့်ကြည့်ကြပ်မတ်ကုသမှု

ပြီး နိုင်ငံတစ်ဝန်း

နေကြောင်း သိရသည်။

သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌

လတ်

သတ်မှတ်ထား

ခံယူ

ဆင်ဟွာ

ထားသည်။ ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း များကို လေ့ကျင့်ပေးရေး တရုတ်နိုင်ငံက ဆေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စေလွှတ်ပေးထား သည်။ ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ရေးအတွက် လူထုစုဝေးပွဲ အခမ်းအနားများကို တားမြစ်ထားသည်။

ဆင်ဟွာ


pae? rwf 21? 2020

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူအရေအတွက် တရုတ်ကိုကျော်လွန်သွားတဲ့ အီတလီ ထွန်းသစ်စ ကိရ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စက ် ြောင့် အီတလီနင ို င ် ရ ံ ဲ့ သေဆုံးသူအရေအတွကဟ ် ာ အခုဆရ ို င် တရုတန ် င ို င ် က ံ ို ကျော်လန ွ သ ် ွားပြီဖြစ်ပါ တယ်။ အလားတူပဲ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စက ု လူဦးရေ ၃၉ သန်းမှတ ီ င်းနေထိင ု တ ် ဲ့ ကယ်လဖ ီ ိုးနီးယားပြည်နယ်ကလ ို ည်း အလုပ ံ တ ိ လ ် က ို ပ် ြီဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့က ် အမေရိကန်နင ို င ် အ ံ နေနဲ့ ကိရ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စက ် သ ု ရာမှာ ငှက်ဖျားရောဂါကာကွယ်ရေးဆေးတွေကို အသုံးပြုလို့ ရ မရ စီမံချက်များချမှတ်ကာဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံကိုလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာကြီးကို စောစောစီးစီး မပြောခဲ့ရကောင်းလားဆိုပြီး အပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ မထိန်းချုပ်နိုင်မှာ စိုးရွံ့နေ

ရက်စ်ကလည်း

ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမကူးစက်မီ

တရုတ်နိုင်ငံ

ဟူပေ

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့

ပတ်သက်တဲ့

ကြောက်စရာဆိုးကျ ိုးတွေကို သတိပေးခဲ့ပါတယ်။

ပြည်နယ် ဝူဟန်မြို့တွင် လွနခ ် သေ ဲ့ ာနှစ် ဒီဇင်ဘာလောက်

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို တောမီးကဲ့သို့

ကတည်းက စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ

ခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်

အခုအခါမှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ နောက်ထပ်အသစ်

လိမ့်မယ်လို့ ဂူတာရက်စ်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။

ထပ်မံကူးစက်မှုမဖြစ်ပွားတော့ဘူးလို့ ဒုတိယနေ့အဖြစ်

တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးဆပ်ရမယ်

သတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။

လူပေါင်းသန်းချ ီသေဆုံးကြ

ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ကျန်တဲ့အပိုင်းမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် နဲ့ပတ်သက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံမှာ

ကူးစက်မှုအရေအတွက်နဲ့ သေဆုံးမှုအရေအတွက်ဟာ

မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်သန်းလာခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း

တရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားတဲ့ သေဆုံးမှုနဲ့ ကူးစက်မှုအရေ

တချ ို့နိုင်ငံအများစုမှာတော့ သူတို့ရဲ့နယ်စပ်တွေကို

အတွက်ထက် ပိုများနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခု

တင်းကျပ်လက ို သ ် လို တချ ို့ကိလ ု ည်းအလုပ ံ တ ိ ထ ် ားခဲပ ့ ါ

အခါမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုမဖြစ်ပွားစေဖို့

တယ်။ လူပေါင်းသန်းချ ီကာ ကိယ ု ရ ့် ဲ့ အိမတွေ ် မှာပဲနေပြီး

တင်းကျပ်တဲ့တားဆီးဆောင်ရွက်မှုတွေ ပြုလုပ်လျက်

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုမရှိအောင် လုပ်ဆောင်

ရှသ ိ လို ခွခြ ဲ ားစောင့ကြ ် ည့မ ် တွေန ှု ဲ့ အလုပ ံ တ ိ လ ် က ို ရ ် တဲ့

နေကြပါတယ်။

အခြေအနေတွေလည်း ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။

ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံး ဂရုမစိုက်မိဘဲ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကျပ်အတည်းပေါ် တုံ့ပြန်မှုတွင်

ကူးစက်ပျံ့နှခ ံ့ ပ ဲ့ ါက လူပေါင်းသန်းချ ီသေဆုံးနိင ု တ ် ယ်လို့

ဝေဖန်မှုများနဲ့

ကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲကလည်း သတိပေးထားပါတယ်။

ဒေါ်နယ်ထရမ့က ် တရုတန ် င ို င ် ရ ံ ဲ့ ကိရ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စဖ် ြစ်ပွား

ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်း ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး

တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမရှိတဲ့အတွက်

ဂယက်ထမှုမဖြစ်အောင်

ထောက်ကူပေးတဲ့အနေနဲ့

အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်ထရီလီယံနီးနီးခွင့်ပြုထားပါ

ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော အမေရိကန်သမ္မတ

ကမ္ဘာကြီးအနေနဲ့

တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးရတော့မယ်လို့

စွပ်စွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

တယ်။ ကိရ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စဟ ် ာ ရာစုနစ ှ တ ် စ်စမ ု ှာတွေ့ရခဲတဲ့

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စတင်ဖြစ်ပွားရာ တရုတ်နိုင်ငံမှာ

ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပြီး သူ့ကမ ို ထိန်းချုပ်နင ို မ ် ှာ စိုးရွံ့နေကြ

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအသစ်ထပ်မံမဖြစ်ပွားသော်

ပါတယ်။

လည်း ကမ္ဘာကြီးအနေနဲ့ သူတရ ို့ ဲ့ လုပရ ် ပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး

အများစုဟာ အသက်ကြီးသူတွေ ဖြစ်ကြ

တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးဆပ်ရတော့မယ်လို့

သေဆုံးနှုန်းဟာ ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလည်း မြင့် တက်လာခဲသ ့ လို အီတလီနင ို င ် မ ံ ှာလည်း ကြာသပတေးနေ့

အမေရိကန်

ဘာစီလန ို ာ – အယ်ပရက်လေဆိပတ ် င ွ ် စပိနစ ် စ်ဘက်ဆင ို ရ ် ာအရေးပေါ်အဖွဲ့ ကိရ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စတ ် ားဆီးကာကွယ် ရေး ဆောင်ရွက်နေစဉ်။

‘‘သေဆုံးနှုန်းဟာ ဥရောပနိင ု င ် တွေ ံ မှာလည်း မြင့တ ် က်လာခဲသ ့ လို အီတလီနင ို င ် မ ံ ှာလည်း ကြာသပတေးနေ့ တစ်နေ့တည်းကိပ ု ဲ ၄၂၇ ဦးသေဆုံးခဲပ့ ြီး ယခုအချ ိန်အထိ စုစပေ ု ါင်းသေဆုံးသူ ၃၄၀၅ ဦးအထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့

တရုတ်နိုင်ငံမှာ

တောင် သေဆုံးသူဦးရေဟာ ၃၂၄၅ ဦးအထိသာရှိခဲ့ပြီး အီတလီ နိုင်ငံမှာတော့ သူ့ထက်ပိုများနေတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်’’

သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အီတလီနင ို င ် မ ံ ှာ သေဆုံးမှုနဲ့ ကူးစက်မန ှု န ှု ်းမြင့တ ် က်လာ

ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်က

မိမိတို့နိုင်ငံအနေနဲ့

ကိုရိုနာ

အစီအစဉ်တွေတောင်လုပ်မယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။

တစ်နေ့တည်းကိပ ု ဲ ၄၂၇ ဦးသေဆုံးခဲပ့ ြီး ယခုအချ ိန်အထိ

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အီတလီနိုင်ငံမှာ သေဆုံး

ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရက်သတ္တ ၁၂ ပတ်အတွင်း

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်း ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး

စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ ၃၄၀၅ ဦးအထိရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုရိုနာ

မှု နဲ့ ကူး စက် မ ှု န ှု န ်း မြင့ ် တ က် လာပြီး နောက် အီ တ လီ

သင့်တော်တဲ့ စီမံဆောင်ရွက်မှုမျ ိုးပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်

စတီဗင် မန်နျူချင်က လွှတ်တော်ကို အရေးပေါ်ငွေရေး

ဗိုင်းရပ်စ်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့

တရုတ်နိုင်ငံမှာတောင်

နိုင်ငံဟာ သူ့နိုင်ငံကို ဧပြီ ၃ ရက်အထိ အလုံပိတ်ထား

ကြောင်းနဲ့ လူထမ ူ က ှု ရှေ ို ာင်ရှားရန် အကြံပေးထားကြောင်း

ကြေးရေးအစီအစဉ် Stimulus Package အမေရိကန်

သေဆုံးသူဦးရေဟာ ၃၂၄၅ ဦးအထိသာရှိခဲ့ပြီး အီတလီ

လိက ု ပ် ြီဖြစ်ကြောင်း အီတလီဝန်ကြီးချုပ် ဂူဆက်ပက ီ န ွ တ ် ီ

သိရပါတယ်။

ဒေါ်လာ တစ်ထရီလယ ီ က ံ ို ချပေးဖို့ တိက ု တ ် န ွ ်းပြောကြား

နိင ု င ် မ ံ ှာတော့ သူ့ထက်ပမ ို ျားနေတာကို တွေ့ရ မှာ ဖြစ်ပါ

က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ကိရ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စဟ ် ာ နိင ု င ် ရေ ံ းမှာ နာမည်ကြီးဖြစ်တဲ့

ပြင်သစ်နိုင်ငံသမ္မတကလည်း သူ့ရဲ့နိုင်ငံကို ရက်

တယ်။ တရုတန ် င ို င ် မ ံ ှာ ကိရ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စက ် ြောင့် သေဆုံး

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် အာဖရိကပါ

အလုံပိတ်ထားမယ့် အမိန့်ကို

နီယာ၊ မိုနာကို မင်းသားအယ်လ်ဘတ်-၂ နဲ့ အနည်းဆုံး

မကျန် တစ်ကမ္ဘာလုံးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။

ပြဿနာများကြောင့ဖ် ြစ်ပြီး အများစုဟာ အသက်ကြီး

တိုးမြှငလ ့် က ို ပ ် ါတယ်။ အာဂျင်တီးနားသမ္မတ အယ်လဘ ် ာ

အင်န်ဘီအေအားကစားသမားထက်ဝက်ကျော်လောက်

နိုင်ဂျ ီးယားနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော်လာဂို့စ်မှာလည်း ကျောင်း

သူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။

တိုဖာနန်ဒက်ဇ်က

ရောဂါကူးစက်ခံနေရပါတယ်။

တွေပိတ်လိုက်သလို ဘာကီနာဖာဆိုမှာလည်း ကိုရိုနာ

ဗီဒီယိုတွေ့ဆုံမှုနဲ့ သာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြ

ဗိင ု ်းရပ်စက ် ြောင့် လူတစ်ဦးသေဆုံးကြောင်း အတည်ပြုခဲ့

ခဲ့သူအများစုဟာ

အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ

သတ္တပတ်နှစ်ပတ်ကြာ

ထားတာ ရှိပါတယ်။

ဥရောပသမဂ္ဂဘရက်ဆစ်ညှိနှိုင်းရေးမှူး မိုက်ကယ်ဘာ

ကိုရို နာဗိုင်းရပ်စ်ကို

ကြိုတင်

ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုရိုနာ

ကာကွယတ ် အ ဲ့ နေနဲ့ မတ်လ ၃၁ ရက်အထိ အလုပ ံ တ ိ ထ ် ား

ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့သေဆ ် ုံးသူဦးရေဟာ ၁၀၈ ဦးကျော်ဖြစ်

မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိအ ု့ တူ ကိရ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှမ ံ့ က ှု ို

စက်မှုထိပ်သီးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အစည်း

လာပြီး စုစုပေါင်း သေဆုံးသူပေါင်းဟာ ၃၇၂ ဦးအထိ

ထိန်းသိမ်းရန် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ ရီယိုဒီဂျနေးရိုးကလည်း

အဝေးကို အစပို င ်း က ဝါရှ င ် တ န် အ နီး မှာ ကျင်း ပဖို့

အလားတူ ရုရှားနိုင်ငံမှာလည်း တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး

ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးအနေနဲ့ မတ် ၂၀ ရက်ထိ

သူ့ရဲ့ ကျော်ကြားလှတဲ့ ကမ်းခြေတွေကို ပိတလ ် က ို သ ် လို

လျာထားပေမယ့် နောက်ပင ို ်းမှာတော့ ဗီဒယ ီ တွေ ို ့ဆုမ ံ န ှု ဲ့

ဖီဂျ ီမှာလည်း ပထမဆုံး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူပေါင်းဟာ ၈၇၇၈

စားသောက်ဆင ို ်တွေနဲ့ ဘားတွေကိလ ု ည်း ၁၅ ရက်ကြာ

သာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်

တစ်ဦးရှက ိ ြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့

ရှခ ိ ပဲ့ ြီး ကိရ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စအ ် တည်ပြုလူနာပေါင်း ၂၀၉၈၃၉

ပိတ်လိုက်ပါတယ်။

စတော့ဈေးကွက်ပြိုဆင်းလာတာကြောင့် ဥပဒေပြုသူ

ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တားဆီးကာကွယ်

တွေဟာ

ရေးကို ဖြစ်နင ို သ ် မျှသော နည်းလမ်းတွေနဲ့ စွမ်းစွမ်းတမံ

ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့အတူ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အခုဆိုရင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၈ နိုင်ငံအထိ ပျံ့နှံ့လို့လာခဲ့ပါပြီ။ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယိုဂူတာ

ကယ်လဖ ီ ိုးနီးယားမြို့တော်ဝန် ဂယ်ဗင်နယူးဆမ်က

ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင် ကြိုးစား

မိမိပြည်နယ်ကို ကြာသပတေးနေ့မှာ စတင်အလုံပိတ်

ဆောင်ရွက်နေကြရပါတယ်။ ဥရောပသမဂ္ဂဗဟိုဘဏ်

သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်

ကလည်း ယူရို ၇၅၀သန်းငွေချေးစာချုပ်တွေကိုဝယ်ဖို့

ပါတယ်။

လုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ အေအက်ဖ်ပီ

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စရေ ် ာဂါကြောင့် လူပေါင်း ၂၅ သန်း အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နိုင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကြောင့် ဂျပန်ကို လာရောက်သည့်

ဂျ ီနီဗာ မတ် ၂၀

နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားအရေအတွက် သိသိသာသာကျဆင်း

ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတစ်ခုက ပြောကြားလိုက်သည်။ သို့သော်လည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်မှုများကို အပူတပြင်းလုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါက ယခုအရေ

တိုကျ ို မတ် ၂၀ ကိရ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်ပြန့်ပွားမှုကြောင့် ဂျပန်ကလ ို ာရောက်သည့် နိင ု င ် ခြ ံ ားသားခရီးသွားအရေအတွက် သိသသ ိ ာသာ ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ရပ်တွင် ဖော်ပြလိုက်သည်။ ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်ပွားမှုသည် ငါးလဆက်တိုက်ကျဆင်းမှုဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အမျ ိုးအစားသစ် ကူးစက် ပျံ့နှံ့မှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါသတင်းတွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၌ ခရီးသွားအရေအတွက်မှာ ၈၇၂၀၀ ရှိပြီး အရင်နှစ်အလားတူကာလထက် ၈၈ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်း ခဲ့ကြောင်းနှင့် တောင်ကိုရီးယား၌ ခရီးသွားအရေအတွက်မှာလည်း ၁၄၃၉၀၀ သာရှိပြီး ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုသည် ပိုမိုဆိုးရွားလာကြောင်း သိရသည်။

လတ်တလောဖြစ်ပွားနေသည့် ကိုရိန ု ာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါကြောင့် လူပေါင်း ၂၅ သန်းနီးပါး အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်စေနိုင်

အင်န်အိတ်ခ်ျကေ

အတွက် လျော့ကျနိုင်ကြောင်း အဆိုပါအဖွဲ့က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ အပြည်ပြည်ဆင ို ရ ် ာ အလုပသ ် မားအဖွဲ့ (အိင ု အ ် ယ်လအ ် )ို က ကိရ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်ပျံ့နှမ ံ့ က ှု ြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း အလုပလ ် က်မဲ့ အရေအတွကသ ် ည် ၂၄ ဒသမ ၇ သန်းအထိရပှိ ြီး ၂၀၀၈ ခုနစ ှ ငွေက ် ြေးအကျပ်အတည်းကာလက အလုပ် လက်မဲ့ ၂၂ သန်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ထက် ပိုများနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ပြောကြားထားသည်။ အလုပ်သမားများ၏ ဝင်ငွေဆုံးရှုံးမှုသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၄ ထရီလီယံအထိရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထား ကြောင်း သိရသည်။ ယခုကစ ိ သ ္စ ည် ကျန်းမာရေး အကျပ်အတည်းသက်သက်မဟုတဘ ် ဲ အလုပအ ် ကိင ု ်ဈေးကွကန ် င ှ ့် စီးပွားရေးဆိင ု ရ ် ာ အကျပ်အတည်းလည်းဖြစ်သည်ဟု အိုင်အယ်လ်အိုက ပြောကြားလိုက်သည်။

အင်န်အိတ်ခ်ျကေ


pae? rwf 21? 2020

COVID-19 ရောဂါကာကွယ၊် ကုသ၊ ထိန်းချုပ်ရေးလုပင် န်းများအတွက် ပဲခူးဆေးရုသ ံ ို့ ထောက်ပငွေမ ံ့ ျားပေးအပ် ပဲခူး မတ် ၂၀

အခမ်းအနားသို့ တိုင်းဒေသကြီး

ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်

COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ

ဝန်ကြီးများ၊ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး

တွင် အသုံးပြုနိင ု ရ ် န်အတွက်

တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ကော်မတီဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့

မတ် ၁၉ ရက် မွန်းလွဲ

ထောက်ပငွေပေ ံ့ းအပ်ပက ွဲ ို

၁ နာရီက

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

အစိုးရအဖွဲ့ရုံး တော်ဝင်ဟံသာခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ ထိနေ ု့ ာက် တိင ု ်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းက

ပြီး တိင ု ်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူးက တိင ု ်းဒေသ ကြီးအတွင်း COVID-19 ကာကွယ၊် ကုသ၊ ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ တိုင်းဒေသကြီး (ပြန်/ဆက်)

အမှာစကားပြောကြားကာ ထောက်ပံ့ငွေကျပ်သိန်း ၅၀၀ ကို တိုင်းဒေသကြီး ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာ အေးငြိမ်းထံသို့ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်း တိုင်း

အရေးပေါ်လိုအပ်လာပါ

ဒေသကြီး

ကလည်း တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေ ကျပ် တစ်ဘီလီယံ

ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး

ဒေါက်တာ

အေးငြိမ်းထံ ထောက်ပံ့ငွေနှင့် ပစ္စည်းများ ပေးအပ်စဉ်။

ကြိုတင်လျာထားပြီးဖြစ်ကြောင်း

ပြောကြားသည်။

ယခုကာလအတွင်း ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်း ပြတ်လပ်မှု မရှိစေရေး

တောင်းခံနိုင်ပြီး

မြန်မာနိင ု င ် ံ ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းလုပင ် န်းရှငမ ် ျားအသင်းက ကြိုးပမ်း‌နေ

နိုင်ရန်အတွက်

နေပြည်တော် မတ် ၂၀

တင်သွင်းနိုင်ရေးအတွက် ကျန်းမာ

ကုန်ပါမစ်များနှင့် ပတ်သက်၍လည်း

ဆန်တို့၊ ဆီတို့က ပြတ်လပ်မှု မရှိပါ

ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကို နည်းလမ်း

သိရသည်။

COVID-19

ရေးနှင့်

အာနိသင်ရှိသည့်

ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ မြန်မာနိင ု င ် ံ အတွင်းသို့

အမြန်ဆုံးတင်သွင်း

ရှိကြောင်း

ဆောင်ရွက်လျက်

မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးနှင့်

ဆေးပစ္စည်းလုပင ် န်းရှငမ ် ျားအသင်းမှ

အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့်

အသင်းမှ တစ်ပတ်လျှင် ရုံးဖွင့်ရက်

ဘူး။

လုံလုံလောက်လောက်ရှိနေပါ

ပေါင်းစုံနဲ့ ဘယ်လိုတင်သွင်းကြမလဲ၊

ထို့ပြင် COVID-19 ရောဂါရှာဖွေ

မရှိသေးသော်လည်း

ညှန ိ င ှို ်းဆွေးနွေးခြင်း၊ အစားအသောက်

ခြောက်ရက်ဖြင့် ဆောင်ရက ွ ပေ ် းသွား

တယ်။ အစပိုင်း တစ်ရက်နှစ်ရက်မှာ

ရောင်းချကြမလဲ ဆိုတာတွေလည်း

ရေး၊ ကာကွယ်ရေး၊ ကုသရေးတို့တွင်

လိအ ု ပ်သည့် ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ

နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနတို့

မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ဆီက ဈေးတက်သလိုရှိပေမယ့် အခု

ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။

အသုံးပြုသော ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်း

ပြတ်လပ်မမ ှု ရှစေ ိ ရေးအတွက် ကြိုတင်

နှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းတို့ ဆောင်

တော့ ပြန်ငြိမ်သွားပါပြီ။

ကလည်း

ရောဂါ

ဖြစ်ပွားခြင်း

ပြည်တွင်း၌

‘‘ကျွနတေ ် ာ်တို့ ညီနောင်အသင်း

သိပ်ပြီး

အသင်းချုပ်

ကူညီနိုင်တဲ့ဘက်ကနေ

များ

ပံ့ပိုးရောင်းချဖြန့်ဖြူးပေးရန်

ကာ အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်

ရွက်လျက်ရှိကြောင်း

မြန်မာနိုင်ငံ

တွေက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ

စိတပ ် စ ူ ရာ မရှပ ိ ါဘူး။ ကျွနတေ ် ာ်တမ ို့ ှာ

အတတ်နိုင်ဆုံးကူညီပေးသွားမှာပါ။

အဆင်သင်ရ ့ ပ ိှ ါက အသင်း၏ ဖုနး် နံပါတ် 

လျက်ရက ှိ ြောင်း မြန်မာနိင ု င ် ံ ဆေးနှင့်

ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းလုပင ် န်းရှင်များ

ဆွေးနွေးကြတာရှပ ိ ါတယ်။ COVID-19

အနည်းငယ်

သက်ဆင ို ရ ် ာ ဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်း

ဝ၉-၄၂၀၉၀၁၀ဝ၃  သိ့ု

ဆေးပစ္စည်းလုပင ် န်းရှငမ ် ျားအသင်းမှ

အသင်းဥက္ကဋ္ဌ

် ေးနှုန်း ကြောင့် လတ်တလောမှာ ကုနဈ

ကတော့ ဆေးနဲ့ ဆေးပစ္စည်းတွေပေါ့။

လုပ်ငန်းလျင်မြန်အောင်

နိုင်ပြီး

သိရသည်။

သိရသည်။

တွေ တက်သွားမှာ စိုးရိမ်ကြတာရှိပါ

ဆေးတွေ

ကြဖို့ရှိပါတယ်” ဟု

ဦးဇော်မိုးခိုင်ထံမှ

အခက်အခဲရှိနိုင်တာ တင်သွင်းချင်ပေမယ့်

ကူညီပေး မြန်မာနိုင်ငံ

လိုသော်လည်း ဈေးမှန်၊ ပစ္စည်းမှန်၊

ပတ်သက်၍

လိုအပ်သည့် အရည်အသွေးနှင့်

တယ်။ ဒါကြောင့် ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ

အချ ိန်မီ မရောက်လာနိုင်တာရှိမယ်။

ကုနသ ် ည်/စက်မအ ှု သင်းချုပ်၏ ဥက္ကဋ္ဌ

တရားဝင်တင်သင ွ ်းသည့်

မြန်မာနိင ု င ် အ ံ တွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း၊

အာနိသင်ရသ ှိ ည့် ဆေးနှငဆ ့် ေးပစ္စည်း

ထိန်းသိမ်းတဲသဘ ့ ောနဲ့ တွေ့ဆုဖံ ြစ်ပါ

တစ်ဖက်က ပေးပို့မယ့်နိုင်ငံတွေက

ဦးဇော်မင်း၀င်းက ပြောသည်။

ဖြစ်ရန်

ဖြစ်ပွားခြင်းကို

ကာကွယ်ရန်နှင့်

များကို မြန်မာနိင ု င ် အ ံ တွင်း တင်သင ွ ်း

တယ်။ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်၊

ဆန်

လည်း တားမြစ်ထားတာတွေ ရှိနိုင်

ထိပု့ ြင် ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ

ကျန်းမာရေး

ရာတွင် လျင်မြန်မှုရှိစေရေးအတွက်

ကုန်သည်များအသင်း၊ ဆီကုန်သည်

သလိ၊ု အချ ိန်မီ ထုတလ ် ပ ု မ ် ပေးနိင ု တ ် ာ

တင် သ ွ င ်း ရောင်း ချသူ မ ျားအနေဖြင့်

ဝယ်ယူရမှန်းမသိရှိ၍ အခက်အခဲရှိပါက

ကပ်ရောဂါနှင့်

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း

ဆက်သယ ွ ်

ဆေးများဝယ်ယူလှူဒါန်း ဆေးများ

 အခက်အခဲရှိပါက 

လည်းကောင်း၊ မည်သည်နေရ ့ ာတွင် ဝယ်ယူရန် လည်းကောင်း

စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်

သက်ဆိုင်ရာဌာနများက

ကူညီ

များအသင်း၊ ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့

လည်း ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ ကြုံလာနိုင်

တင်သွင်းရာတွင်

ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေ

ဆောင်ရက ွ ပေ ် းမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ

အသင်းစတဲ့ ညီနောင်အသင်းတွေကို

တာမို့

ထောက်ခံချက်များ၊ လိုင်စင်များနှင့်

အသင်းက ဝယ်ယလ ူ သ ို န ူ င ှ ့် လှူဒါန်း

ရန် လိုအပ်မည့် ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်း

ပြီး ဆေးနှငဆ ့် ေးပစ္စည်းများ တင်သင ွ ်း

ဖိတခေ ် ါ်ဆွေးနွေးပါတယ်။ ကျွနတေ ် ာ်

အချ ို့ဆေးတွေက လုလေ ံ ာက်ပေမယ့်

ပတ်သက်၍

အခက်အခဲရှိပါက

လိသ ု မ ူ ျားကို ချ ိတ်ဆက်ပေးသွားမည်

များကို နိင ု င ် တ ံ င ွ ်းသို့ လျင်လျင်မြန်မြန်

ရောင်းချသူများ၏ လိအ ု ပ်သည်သ ့ င ွ ်း

နားလည်သလောက် ပြန်ရှင်းပြရရင်

အချ ို့ဆေးတွေက

အသင်းရုံးသို့ ဆက်သွယ်အကူအညီ

ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ခင်ရတနာ

COVID-19 ရောဂါကို ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်

မဟုတ်ဘဲ

ထိုင်း-မြန်မာ အမှတ်(၁) ချစ်ကြည်ရေးတံတား ၁၄ ရက်ကြာ ယာယီပိတ်မည်

ကြိုတင်စဉ်းစားရပါတယ်။ လိုအပ်တာမျ ိုး

ရန်ကုန် မတ် ၂၀ လတ်တလော

လိုအပ်သည့်

လူဖြတ်သန်းလို့လည်း

ရာ တာဝန်ရှိသူများက ကျန်းမာရေး

ရတယ်။ COVID-19 ရောဂါကို နေရာ

စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ သွား၊ လာ

တစ်ခတ ု ည်းကပဲ အာရုစ ံ က ို ပ် ြီး စောင့်

နေထိုင်မှုဆိုင်ရာ

ကြည့်ချင်တဲ့သဘောပါ။

ကုန်စည်

မှတ်တမ်းများ ကောက်ယူခြင်းများ

စီးဆင်းမှုကလည်း ကုန်စည်စီးဆင်း

ပြုလုပ်ကာ ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်ခွင့်

သွားလာနေတဲ့ အမှတ်(၂) တံတားကို

ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ဖွင့်ထားမှာဆိုတော့

ပုံမှန်အတိုင်း

ရှိနေမှာပါ‘‘ဟု ပြောသည်။

ဖြစ်ပွားနေသည့်

‘‘အခုလို လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် COVID-19

ထိုသို့ ပိတ်သိမ်းမှုကို ထိုင်းနိုင်ငံ

COVID-19 ရောဂါကို ထိရောက်စွာ

အချက်အလက်

ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းမှာ

အနည်းငယ်ထိရောက်မှု

ရှိမယ်လို့

ပြုလုပ်

အစိုးရ၏အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်

တော့မြင်တယ်။ မြန်မာဘက်ကလည်း

သွားနိုင်ရန် ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီ

ခြင်းဖြစ်ပြီး အမှတ်(၁) ချစ်ကြည်ရေး

သက်ဆိုင်ရာ

မြို့ရှိ

ထိုင်း-မြန်မာ အမှတ်(၁)

တံတား ယာယီပိတ်သိမ်းထားသော

ကြပ်ကြပမ ် တ်မတ် ဆောင်ရက ွ နေ ် တာ

ချစ်ကြည်ရေးတံတားကို မတ် ၂၁ ရက်

ကာလတွင် ထိုင်း-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ

တွေရှတ ိ ယ်။ ကုနဈ ် ေးနှုန်းနဲ့ ပတ်သက်

မှစ၍ ၁၄ ရက်ကြာ ယာယီပိတ်ထား

ပြည်သူများအနေဖြင့်

ဖြတ်သန်း

ပြီးတော့လည်း ကုန်သည်ကြီးများ

မည်ဖြစ်ကြောင်း

သွားလာလိုပါက

သက်ဆိုင်ရာ၏

အသင်းက ထိန်းချုပ်ပေးသွားမယ်လို့

ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်မှုများ

မြဝတီမြို့နယ်

အဖွဲ့အစည်းတွေက

မဲဆန္ဒနယ် အမှတ(် ၂) ကရင်ပြည်နယ်

ကျန်းမာရေးစိစစ်မှုများကို ခံယူကာ

သိရတယ်”ဟု

လွှတတေ ် ာ်ကယ ို စ ် ားလှယ် ဦးသန့်ဇင်

ယာယီ နယ်စပ်ဖြတ်သန်းခွငလ ့် က်မတ ှ ်

ရဲတပ်ကြပက် ြီး(အငြိမ်းစား) ဦးလှဝင်း

အောင်ထံမှ သိရသည်။

(Temporary Border Pass)၊ နယ်စပ်

က ပြောသည်။

ကရင်ပြည်နယ်

ဖြတ်သန်းခွင့်လက်မှတ်

လွှတ်တော်

ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန့်ဇင်အောင်က

(Border

ထိင ု ်း-မြန်မာ အမှတ(် ၁)ချစ်ကြည်

Pass) တိဖု့ ြင့် အမှတ(် ၂) ချစ်ကြည်ရေး

ရေးတံတား မပိတသ ် မ ိ ်းမီ ယနေ့ ညနေ ၅ နာရီအထိ အဆိုပါတံတားမှနေ၍

‘‘မနက်ဖြန်က စတင်ပြီး ထိင ု ်း-မြန်မာ

အချ ိန်ထပပ် ြီးတော့လည်း တိုးသွားနိင ု ်

ရေးတံတားမှာ ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုသွား

ခွင့်ပြုသွားမယ်။ တံတားတစ်ခုကို

တံတားမှတစ်ဆင့်

အမှတ်(၁) ချစ်ကြည်ရေးတံတားကို

တယ်။ လူဝင်၊ လူထွက်နဲ့ ဖြတ်သန်း

မယ်။

ပိတ်လိုက်တာပဲရှိပါတယ်”ဟု ပြော

ဖြစ်သည်။

၁၄ ရက် ယာယီပတ ိ သ ် ွားမယ်လို့ သိရ

သွားလာမှုကတေ ို ာ့ အခုလက်ရက ှိ ာလ

လက်မှတ်

ယာယီနယ်စပ်ဖြတ်သန်းခွင့် (Temporary Border

ခွင့်ပြုသွားမည်

ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်လာသူ ၂၅၅၁ ဦး

အဆိုပါ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဂိတ်

သည်။

တယ်။ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကူးစက်

မှာသုံးနေတဲ့ အမှတ(် ၁) ချစ်ကြည်ရေး

Pass)၊ နယ်စပ်ဖြတ်သန်းခွငလ ့် က်မတ ှ ်

ဆက်လက်၍ ၎င်းက‘‘အမှတ(် ၂)

မှ ဝင်ရောက်လာသူများအား ပြည်သူ့

ရောဂါအခြေအနေပေါ် မူ တ ည် ပ ြီး

တံတားမှာလိုပဲ အမှတ်(၂) ချစ်ကြည်

(Border Pass) နဲ့ သွားတဲ့အတိုင်းပဲ

ချစ်ကြည်ရေးတံတားမှာ ကားနဲ့တင်

ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်

v ကျောဖုံးမှ

မြဝတီအသင်းသည် ၁၅ မှတရထ ် ားသော်လည်း ဂိုးကွာခြားချက်တင ွ ် နည်းနေ

ရာသီဝက်ချန်ပီယံဖြစ်ရန် ၁၈ မှတ်စီ ရထားသည့် Junior Lions အသင်းနှင့်

သောကြောင့် ဂိုးပြတ်အနိုင်ရမှသာ

Chinland အသင်း၊ ၁၅ မှတ် ရထားသည့် မြဝတီအသင်းတို့ မျှော်လင့်ချက်

ဖြစ်သည်။

ရှိနေသော်လည်း Junior Lions အသင်းမှာ အခွင့် အရေးအများဆုံး ဖြစ်နေ

ကျန်နှစ်သင်းကို

ကျော်ဖြတ်နိုင်မည်

Junior Lions အသင်းသည် နိင ု င ် တ ံ ကာပြိုင်ပမ ွဲ ျား ယှဉပ် ြိုင်ရန် ဖွဲ့စည်း

နောက်ဆုံးပွဲတွင်

လေ့ကျင့နေသ ် ည့် မြန်မာ ယူ-၁၉ အသင်းမှ ကစားသမားများ ပြိုင်ပအ ွဲ တွေ့

ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်မှသာ ထိပ်ဆုံးနေရာမှ ဖယ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ပထမ အကျော့

အကြုံရစေရန် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေခြင်းဖြစ်ပြီး ခြောက်ပွဲစလုံးအနိုင်ရကာ

ပွဲအားလုံး ကစားထားသည့် Chinland အသင်းသည် Junior Lions အသင်း

၁၈ မှတ်ဖြင့် ထိပ်ဆုံး၌ ဦးဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။

သည်။ Junior Lions အသင်းသည် ယနေ့ကစားမည့်

ဂိုးပြတ်အရေးနိမ့်မှသာ ရာသီဝက်ချန်ပီယံအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ရဲရင့်ရှိုင်း

မြဝတီမြို့ဒေသခံ

ရှက ိ ြောင်း လွှတတေ ် ာ်ကယ ို စ ် ားလှယ် ဦးသန့်ဇင်အောင်ထံမှ သိရသည်။ သတင်း-ရဲခေါင်၊ ဇော်ကြီး

နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင် နေပြည်တော် မတ် ၂၀ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့တို့ အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ယနေ့ တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းမည်။ မနက်ဖြန်အတွက် ခန့်မှန်းချက်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေး တိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုင် ပြည်နယ်(မြောက်ပင ို ်း)တိတ ု့ င ွ ် နေရာကွကက ် ျား မိုးထစ်ချုန်းရွာနိင ု သ ် ည်။ မိုး/ဇလ


pae? rwf 21? 2020

တောင်ငူ၌ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်းပြုစုခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းစည်းဝေး တောင်ငူ မတ် ၂၀

ပွကေ ဲ ာ်မရင ှ အဖွ ် ဲ့ခွန ဲ င ှ ့် မြို့နယ်အတွင်းရှိ နိင ု င ် ရ ံ ေး

ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိင ု ရ ် ာ လုပင ် န်းများနှင့် နိင ု င ် ရ ံ ေးပါတီများ

ပဲခးူ တိင ု း် ဒေသကြီး တောင်ငမူ ြို့နယ် ရွေးကောက်

ပါတီများ တွေ့ဆုံ၍ ခိုင်လုံသည့်မဲစာရင်းပြုစု

လိုက်နာရန်ကျင့်ဝတ်များ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွက ဲ ုိ မတ် ၁၈ ရက်က မြို့နယ်ကော်မရှင်ရုံးခန်းမ၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ အစည်းအဝေး၌

တောင်ငူမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ

ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစံလှက ခိုင်လုံသည့် မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ရရှိရေး၊ နိုင်ငံရေးပါတီများမှ လိုက်နာကျင့်သုံးရ မည့် အချက်အလက်များကို ပြည်ထောင်စုကော်မရှင်၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ အစည်းအဝေးသို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် များ နိင ု င ် ရ ံ ေးပါတီငါးခုတမ ို့ ှ မြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူး နှင့် စည်းရုံးရေးကော်မတီဝင်များ တက်ရောက်ကြပြီး အပြန် အလှနည ် န ှိ င ှို ်းကာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွကဲ ြီး အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိင ု ရ ် ေး ပူးပေါင်းဆောင်ရက ွ က် ြမည့် လုပင ် န်းစဉ်များ အား ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ၀၄၈

လယ်မြေဧက ၈၀၀ ကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် လယ်ယာကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ် ခါမ်းပါတ် မတ် ၂၀

တာပေါင်တင်၍ ၁၂ ပေ အကျယ်၊ တစ်ပေမြေသားထုနှင့် ချောင်းကျောက်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တမူးခရိုင် ခါမ်းပါတ်မြို့ ကနန်စပြကျေ ံ းရွာတွင် ကျေး

ခြောက်လက်မထုခင်းခြင်းလုပ်ငန်းမျာကို တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီက

လက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဖြင့် လယ်ယာကုနထ ် တ ု လ ် မ်းဖောက်လပ ု ဆေ ် ာင်

တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ရွကပေ ် းလျက်ရှိသည်။ ု ဆေ ့ုိ ် တ ် မ်း အရှည် ၁ /၀ ထိသ ာင်ရက ွ ရ ် ာတွင် အမှတ(် ၁ )လယ်ယာကုနထ ု လ မိုင်ပေါ်တွင် ကွန်ကရစ်တံတားတစ်စင်း တည်ဆောက်ခြင်း၊ ရေပြွန် ကိုးစင်း

ရေကြောင်းသတိပေးချက် နေပြည်တော် မတ်

၂၀

မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းနှင့် ရေနံရှာဖွေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အကျ ိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော POSCO Daewoo Corporation(Myanmar E&P)သည် ကမ်းလွနလ ် ပ ု ကွက ် အမ ် တ ှ ် A-1 နှင့် A-3 တို့တွင် Drilling Campaign လုပ်ငန်းများအား Drillship “MAERSK VIKING”(Call Sign:S6LY3) ဖြင့် ၂၀၁၉ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ် ကြောင်း ရေကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပေးရန် တင်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါ သည်။

သို့ရာတွင် အဆိုပါနေ့ရက်တွင် တွင်းတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ

မပြီးသေးပါသဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလ ၁၈ ရက်နေ့အထိ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Drilling Campaignလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် ဧရိယာအကျယ် အဝန်း များကို ဖော် ပြ သည့ ် Coordinateများမှာ အောက် ပ ါအတို င ်း ဖြစ်ပါသည်။

. . Point A မြောက်လတ္တီတွဒ် 19 51' 13.24"၊ အရှေ့လောင်ဂျ ီတွဒ် 92 . 16' 16.38"၊ Point B မြောက်လတ္တတ ီ ဒ ွ ် 19 56' 51.21"၊ အရှေ့လောင်ဂျ ီတွဒ် . . 92 33' 45.54" ၊ Point C မြောက် လ တ္တီ တ ွ ဒ ် 19 12' 50.35" ၊ . . အရှေ့လောင်ဂျ ီတွဒ် 92 50' 20.44"၊ Point D မြောက်လတ္တီတွဒ် 19 06' . 59.69" ၊ အရှေ့လောင်ဂျ ီတွဒ် 92 31' 44.40" တို့ ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ် A-1 နှင့် A-3 တို့တွင် Drilling

အဆိပ ု ါကုနထ ် တ ု လ ် မ်းများပြီးစီးသွားပါက လယ်မြေ ဧက ၈၀၀ ကို အကျ ိုး

Campaign လု ပ ် င န်း များအား Drillship “MAERSK VIKING”(Call

ပြုဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့၏ လယ်ယာထွက်ကုန်များကို အဆင်ပြေ

Sign:S6LY3) ဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်

ချောမွေ့စွာ သယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မေလ ၁၈ ရက်နေ့အထလ ိ ည်းကောင်း လုပင ် န်းဆောင်ရက ွ နေ ် စဉ် လုပင ် န်း

တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အမှတ်( ၂ ) လယ်ယာ ကုန်ထုတ်လမ်းအရှည် ၂ /၀

အဆိုပါလမ်းကို ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉-

မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် အထက်ဖော်ပြပါ တွင်းတူးဖော်မည့် တည်နေရာ

မိုင်ပေါ်တွင် ကွန်ကရစ်တတ ံ ားတစ်စင်း တည်ဆောက်ခြင်း၊ ရေပြွန် ၁၄ စင်း

၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေကျပ် ၅၀ ဒသမ ၃ သန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း

တည် ဆောက် ခြ င်း အပါအ၀င် စု စု ပေ ါင်း လမ်း အရှ ည ် ၃ မို င ် ကို မြေသား

ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

များမှ ၄ ကီလိုမီတာပတ်လည်အတွင်း သင်္ဘောကြီးငယ်များ၊ ကုန်တင်

မြို့နယ် (ပြန်/ဆက်)

စက်လှေများ၊ ငါးဖမ်းသင်္ဘောများ၊ စက်တပ်သမ္ဗန်များ၊ ဖြတ်သန်းသွား လာခြင်းနှင့် ကျောက်ချရပ်နားခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်း၊ ငါးဖမ်းကိရိယာများ

COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်မှုအဖြစ် ကန်ဒိုသင်တန်းများအားလုံး ပိတ်ထား

ချထားခြင်းမရှိစေရန် အသိပေးကြေညာထားကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာ့အလင်း

ရန်ကုန် မတ် ၂၀ ကိရ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စရ ် ောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်မအ ှု ဖြစ် ကန်ဒသ ို င်တန်းများအားလုံး

သံတောင်မြို့၌ ဘိုးဘွားများအား လူမှုရေးပင်စင် ထောက်ပံ့

ပိတ်ထားရကြောင်း မတ် ၁၈ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့နယ် ဦးဝိစာရလမ်း အမျ ိုးသားရေကူးကန်၀င်းရှိ ကန်ဒို အားကစားခန်းမ၌ ပြုလုပ်သည့် ဂျပန်နိုင်ငံ

သံတောင်ကြီး

ကန်ဒိုအဖွဲ့ချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံကန်ဒိုအဖွဲ့သို့ အားကစား၀တ်စလ ံု ူှ ဒါန်းပွတ ဲ င ွ ် မြန်မာနိုင်ငံကန်ဒိုအဖွဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်း‌ဇော်က‌ပြောသည်။

ယမန် နေ့က

အိမ်တိုင်ရာရောက် သွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ရာ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ

တွေ အားလုံး ပိတ်ထားရပါတယ်။ ဧပြီလကုန်အထိတော့ ပိတ်ဖို့ ခန့်မှန်းထား

မြို့နယ်ဦးစီးမှူး ဒေါ်ခိင ု ခ ် င်ဦးနှင့် ဝန်ထမ်းများက ဘိုးဘွားများအား တစ်လလျှင်

ပါတယ်။ ဧပြီလကုနမ ် ှ တည်ငြမ ိ မ ် ှု မရှဘ ိ ူးဆိုရင် ပိတမ ် ယ့ရက ် တွ ် က ေ ို ထပ်တိုးဖို့

ငွေကျပ် တစ်သောင်းဖြင့် သုံးလစာအတွက်တစ်ဦးလျှင် ငွေကျပ် သုံးသောင်းကို

ရှပ ိ ါတယ်။ ပြည်တွင်း ပြည်ပပြိုင်ပွဲ‌တွေ ပြိုင်ဖို့ အစီအစဉ် မရှိ‌သေးပါဘူး” ဟု

ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ သံတောင်မြို့တွင် လူမှုရေးပင်စင် အကျ ိုးရရှိခံစား နေသည့် အသက် ၈၅

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်း‌ဇော်က ပြောသည်။

နှစ်နှင့်အထက် ဘိုးဘွား ၂၅ ဦး ရှိကြောင်းနှင့် အဆိုပါ ဘိုးဘွား ၂၅ ဦးအတွက်

ထိ‌နေ ု့ ာက် မြန်မာနိင ု င ် ဆ ံ င ို ရ ် ာ ဂျပန်သရ ံ ုံးမှ အကြံပေးMr.Hosono Junichi

ငွေကျပ် ၇၅၀၀၀၀ ကို ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

က ကန်ဒိုအားကစား၀တ်စုံ ၂၀ ကို မြန်မာနိုင်ငံကန်ဒိုအဖွဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းဇော်ထံ ပေးအပ်လှူဒါန်းသည်။ (ယာပု)ံ

မြို့နယ်(ပြန်/ဆက်)

အာကာစိုး

ယနေ့ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးများ ရွှေ

၂၀-၃-၂၀၂၀

နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးများ

ရန်ကုန်

၁၆ ပဲရည် တစ်ကျပ်သား

ကျပ် ၁၁၇၀၀၀၀

ရန်ကုန်

၁၅ ပဲရည် တစ်ကျပ်သား

ကျပ် ၁၁၀၁၂၀၀

မန္တလေး

၁၆ ပဲရည် တစ်ကျပ်သား

ကျပ် ၁၁၇၀၀၀၀

မန္တလေး

၁၅ ပဲရည် တစ်ကျပ်သား

ကျပ် ၁၁၀၁၂၀၀

(အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်မှ ရယူပါသည်)

စက်သုံးဆီ

လက်လီဈေး(ရန်ကုန်) လက်လီဈေး(မန္တလေး)

အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာ

ကျပ် ၁၄၂၈ . ၃

ဥရောပ တစ်ယူရို

ကျပ် ၁၅၃၉ . ၁

စင်ကာပူ တစ်ဒေါ်လာ

ကျပ် ၉၈၈ . ၈၀

ဗြိတိန် တစ်ပေါင်စတာလင်

ကျပ် ၁၆၉၃ . ၈

ဂျပန်

ကျပ် ၁၂၉၉ . ၃

၁၀ဝ ယန်း

စာတည်းမှူးချုပ်

- အောင်နိုင်ဦး

စာတည်းမှူး

- စိုးစိုးနိုင်

သတင်းထောက်ချုပ်

- မြင့်ဆွေ

စာတည်းများ

- ကြည်ဝင်း၊ ဝင်းကျော်၊ ခြူးစန္ဒီနွေး၊ ကလျာမိုးမြင့်၊

အကြီးတန်း

ခင်ရတနာ

- ကျော်သဝ ူ င်း၊ သိမသ ့် မ ိ မ ့် ိုး၊ ဇူလင ို မ ် ိုး၊ စိနလ ် င ွ အ ် ောင်၊

သတင်းထောက်များ

တင်စိုး(ဓာတ်ပုံ)၊ မြတ်မွန်ထွေး၊ ဇင်ဦး၊

သြစတြေးလျ တစ်ဒေါ်လာ

ကျပ် ၈၄၆ . ၆၀

တင်လင်းအောင်၊ တင်မောင်လွင်၊

တရုတ် တစ်ယွမ်

ကျပ်

ဟိန်းထက်ဇော်

၅၄၀/၆၁၀ ကျပ်

၅၈၀/၆၂၀

ကျပ်

အိန္ဒိယ တစ်ရူပီး

ပရီမီယံဒီဇယ်(တစ်လီတာ) ၅၅၀/၆၂၀ ကျပ်

၅၉၅/၆၃၀

ကျပ်

ကိုရီးယား

အောက်တိန်း ၉၂

၄၄၀/၅၄၀ ကျပ်

၅၄၀/၅၇၀

ကျပ်

အောက်တိန်း ၉၅

၅၇၀/၆၆၀ က ျပ်

၆၇၅/၆၈၅

ကျပ်

ဒီဇယ်(တစ်လီတာ)

သံ တောင် က ြီး မြို့နယ် သံ တောင် မ ြို့ရှိ အသက် ၈၅

နှ စ ် န ှ င့ ် အထက ် ဘိုး ဘွားများအား လူ မ ှု ရေးပင် စ င် မ ျားကို

“လက်ရကမ ှိ ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်‌နေတဲ့ ကိရ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စရ ် ောဂါကြောင့် သင်တန်း

စက်သုံးဆီ

မတ် ၂၀

ကရင် ပြ ည် န ယ်

ကျပ်

၂၀၂ . ၁၆ ၁၉ . ၀၄၀

အငယ်တန်း

ကျပ် ၁၁၅ . ၁၂

သတင်းထောက်များ

မလေးရှား တစ်ရင်းဂစ်

ကျပ်

ထုတ်ဝေခြင်းအမှတ်

ထိုင်း တစ်ဘတ်

ကျပ်

၁၀ဝ ဝမ်

၃၂၅ . ၉၁ ၄၃ . ၉၄၁

- နေဝင်းထွန်း(၂)၊ ဝေသူနွယ် - (၀၁၀၉၃)၊

ပုံနှိပ်ခြင်းအမှတ် - (၀၀၈၇၇)

mmalin.npt@ gmail.com

စတော့အိတ်ချ ိန်းဈေးကွက်

ကုမ္ပဏီအမည်

အဖွင့်ဈေး (ကျပ်)

အပိတ်ဈေး (ကျပ်)

www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

ရှယ်ယာစောင်‌‌ရေ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး (ကျပ်)

၁၁၅၀၀

၁၁၅၀၀

၁၆၆၃

၁၈၅၈၀၅၀၀

MTSH

၃၈၀၀

၃၉၀၀

၂၃၁၄

၈၈၆၇၈၀၀

MCB

၈၂၀၀

၈၂၀၀

၁၈၀

၁၄၇၆၀၀၀

FPB

၂၂၀၀၀

၂၂၀၀၀

၂၂၆

၄၉၇၂၀၀၀

TMH

၂၈၀၀

၂၈၀၀

၅၇

၁၅၉၆၀၀

FMI

ခင်ရတနာ-စုစည်းသည်။

နေပြည်တော်-စာတည်းမှူး ၀၆၇-၃၆၁၄၂၊ စာတည်းအဖွဲ့ ၀၆၇-၃၆၁၄၅၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၄၆၊ ရန်ကန ု ရ ု ခ ် ျ ို(၂) ရပ်ကက ွ ၊် ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကန ု မ် ြို့၊ ် ုံးခွ-ဲ အမှတ(် ၅၃)၊ နတ်မောက်လမ်းသွယ(် ၁)၊ ဗိလ စာတိုက်သေတ္တာအမှတ်-၄၀၊ စာတည်းအဖွဲ့ ၀၁-၅၄၄၃၀၉၊ မန်နေဂျာ ၀၁-၅၄၄၃၁၄၊ စီမံ ၀၁၅၄၄၃၁၅၊ ငွေစာရင်း ၀၁-၅၄၄၃၁၆၊ ကြော်ငြာ ၀၁-၅၄၅၈၃၄၊ ၀၁- ၅၅၉၁၁၈၊ Fax ၀၁-၅၄၆၂၂၁၊ ၀၆၇-၃၆၁၄၈၊ ဖြန့်ချ ိရေး ၀၁-၅၄၄၃၁၇၊  Fax ၀၁-၈၆၀၄၅၄၆။


pae? rwf 21? 2020

လူစည်ကားမည့် ပွဲအခမ်းအနားများ ခေတ္တပိတ်လိုက်ခြင်းကို ထောက်ခံကြောင်း Lဆိုင်းဇီ ပြောကြား တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့မှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်

ယခုလို လူစလ ု ဝေ ူ းဖြစ်မည့ပ ် မ ွဲ ျား ပိတလ ် က ို ခြ ် င်းကြောင့် Lဆိင ု ်းဇီ ကိယ ု ်

ဖြစ်ပွားသည့်ရောဂါ COVID-19 မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာ ကူးစက်မှု

တိင ု လ ် ည်း အလုပမ ် ျားကို ရွှေ့ဆိင ု ်းလိက ု ရ ် သည်များရှက ိ ြောင်း၊ ဧပြီလထဲတင ွ ်

ဖြစ်ပေါ်နေပြီး မြန်မာနိင ု င ် တ ံ င ွ ် ယနေ့အထိ ရောဂါကူးစက်သူ မတွေ့ရှရ ိ သေး

ပရဟိတပွမ ဲ ျား ဖျော်ဖြေရန်ရသေ ှိ ာ်လည်း ယခု ယင်းပွမ ဲ ျားကို ရွှေ့ဆိင ု ်းထားရန်

သော်လည်း နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် ‌ရောဂါမကူးစက်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး

စီစဉ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

လူစည်ကားမည့် ပွဲလမ်းသဘင်အခမ်းအနားများကို ပြုလုပ်ကျင်းပခွင့်မပြု

"ဆိင ု ်းဇီဆရ ို င် အခု ဧပြီ ၄ ရက်မှာ မော်လမြိုင်မြို့မှာရှတ ိ ဲ့ အနာကြီးရောဂါ

တော့ကြောင်း မကြာမီက တရားဝင်ကြေညာလိုက်သည့်အပေါ် ထောက်ခံ

ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာရှင်တွေကို အဲဒီ‌ဆေးရုံမှာ သွားလှူဖို့ရှိတယ်။ ညီမနဲ့

ကြိုဆိုပြီး ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အဆိုတော် Lဆိုင်းဇီက ပြောကြားသည်။

ညီမသူငယ်ချင်းတွေရော၊ အနုပညာရှငတွေရေ ် ာ အဝတ်အစားတွေ ရောင်းမယ်။

"ညီမက‌တော့ အခုလို ပွတေ ဲ ာ်တွေ၊ သင်္ကန ြ တွေ ် ပိတ်လိုကတ ် ာ သဘော

ညီမဆိုရင် ဖန်စီတွေပါမယ်။ အဝတ်အစားတွေပါမယ်။ ဖိနပ်တွေပါမယ်။

ကျတယ်၊ ဒီလပ ို တ ိ လ ် က ို လ ် ို့ စီးပွားရေးနဲ့ပဲကြည့မ ် လား၊ ဘာနဲ့ပဲကြည့ကြ ် ည့်၊

ရောင်းလို့ရတဲ့ပိုက်ဆံ အကုန်လုံး မယူဘဲနဲ့ အနာကြီးရောဂါ ခံစားနေရတဲ့သူ

စီးပွားရေးသမားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဆိုတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အနုပညာရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်

တွေကို ပြန်လှူမယ်။ အရင်တန ု ်းကတော့ မိဘမဲက ့ လေးတွေကို အဝတ်အစား

ရှိရှိသမျှ လူတွေအကုန်လုံးကို‌တော့ ထိခိုက်တာတော့ အမှန်ပဲပေါ့။ ဒီသင်္ကြန်

တွေ သွားလှူတာရှိတယ်။ ဒီလိုမျ ိုး ပွဲမှာဝတ်တဲ့ အဝတ်အစားတွေဆိုရင်

မှာလည်း အများကြီးပေါ့။ သင်္ကန ြ တ ် င ွ ်းမှာ စီးပွားရေးလုပမ ် ယ်လို့ ပြင်ထားတဲ့

အဲဒီမှာ

သူတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်လေ။ အဲဒီလူတွေ အားလုံးအတွက်က‌တော့

ကတော့ ဒီဟာမျ ိုးကို ဝယ်သိမ်းချင်တဲ့သူ၊ အမှတ်တရ သိမ်းချင်တဲ့သူ

စိတမ ် ကောင်းစရာပဲပေါ့၊ ဒါပေမယ့် ရောဂါကို မဖြစ်ခင်မှာ ကြိုတင်ကာကွယတ ် ာ

ရှတ ိ ယ်။ အဲဒလ ီ ို ညီမလေးတွေအတွက် ရည်ရယ ွ ပြ ် ီး ရောင်းမယ်ပေါ့။ ရလာတဲ့

အကောင်းဆုံးလို့ ညီမမြင်တယ်။ ဒီလိုမျ ိုး လူစုလူဝေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့

ပိုက်ဆံကို သွားလှူဖို့ ဧပြီ ၄ ရက်နေ့ကို လုပ်ထားတာ။ ဒါပေမယ့် အခု

ကိယ ု က ် ပိတလ ် က ို ရ ် လည်း တစ်လ၊ နှစလ ် ထိခက ို တ ် ာတော့ ရှတ ိ ာပေါ့။ ဒါပေ

ဒီလိုမျ ိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့

မယ့လ ် ည်း ကိယ ု အ ့် တွက် ရောဂါကိကု ြိုတင်ကာကွယန ် င ို တ ် ာတော့ အကောင်း

အကုန်လုံး ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတော့ အဲဒီအခါကျမှပဲ လုပ်ပါတော့မယ်"ဟု ပြော

ဆုံးဖြစ်မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက သူများနိုင်ငံတွေထက်ကို မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ အရာ

သည်။

သွားလှူလို့ အဆင်မပြေဘူး။ အဲဒီတော့ တချ ို့ပရိသတ်တွေ

နောက်ကို ရွှေ့သွားတာ ၅ လပိုင်းမှပဲ

တွေလည်း အများကြီး ရှနေသေ ိ းတော့ ညီမကတော့ အဲဒလ ီ ို ပိတလ ် က ို တ ် ာကို

Lဆိုင်းဇီအနေဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစတင်ကာ တတ်စွမ်းသမျှ ပရဟိတ

သဘောကျပါတယ်။ နိင ု င ် တေ ံ ာ်အစိုးရ လူကြီးတွေကိလ ု ည်း ကျေးဇူးတင်တယ်။

အလုပမ ် ျား လုပဖ် ြစ်နေပြီး နတ်မောက်၊ မိုးမိတ၊် မြစ်ကြီးနား၊ မှော်ဘ၊ီ လှည်းကူး

သင်္ကန ြ မ ် လုပဖ် ြစ်တာကိတေ ု ာ့ အမှနတ ် င ို ်းပြောရရင် ကိယ ု က ် ကျေးဇူးတင်သလို

မြို့များတွငရ ် သ ှိ ည့် လူငယ်ပြုပြင်ရေး သင်တန်းကျောင်းများသို့ အလှူငွေနှင့်

တစ်ဖက်က ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးလုပ်မယ့်သူတွေအတွက်တော့

အဝတ်အစား အသုံးအဆောင်များ လှူဒါန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကိုလင်း

စိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့"ဟု L ဆိုင်းဇီက ပြောသည်။

လှမျိုးသဉ္ဇာနွယ်၏ VIP စီးရီး မီဒီယာမိတ်ဆက်

ရွှေထူးက သီချင်းသစ်များဖန်တီးမှုအပြင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများပါ ရိုက်ကူးမည်

သရုပဆေ ် ာင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး တေးသီချင်းသီဆမ ို မ ှု ျားကိလ ု ည်း ဝါသနာပါသူ လှမျ ိုး

လူငယ်အဆိတေ ု ာ် ရွှေထးူ အနေဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့န ် စ ှ အ ် တွငး် သီချင်းသစ်များ ဖန်တီး နေသည့အ ် ပြင် Myanmar Media 7 နှင့် လက်တ၍ ွဲ ရုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ်ကားများလည်း ထပ်မံရိုက်ကူးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ "၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်းမှာ Myanmar Media 7 နဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ရိက ု က ် ူးဖိရ ု့ ပ ှိ ါတယ်။ အခြားထုတလ ် ပ ု ရေ ် းတွေက ကမ်းလှမ်းထားတာတွေလည်း ရှိတယ်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော့်ကို အိုက်တင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ သင်ပြ ပေးတဲ့ ဆရာတွေအကုန်လုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွနတေ ် ာ့် အမျ ိုးသမီး ရွှေမရ ှုံ တီကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ ဇာတ်လမ်းရွေးချယ်တဲ့ နေရာမှာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ပေမယ့် အချ ို့ နားမလည်သေးတဲ့ ကဏ္ဍလေးတွေကိုတော့ အမျ ိုးသမီးဆီက အမြဲ အကြံဉာဏ်တောင်းဖြစ်ပါ တယ်"ဟု ရွှေထူးက ပြောသည်။ လတ်တလောတွင် ကိရ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စက ် ြောင့် သင်္ကန ြ ဖျေ ် ာ်ဖြေပွမ ဲ ျား ရပ်နား

သဉ္ဇာနွယ၏ ် VIP ဟု အမည်ပေးထားသော ပထမဆုံး တစ်ကယ ို ‌တေ ် ာ် တေးစီးရီး ကို မတ် ၂၃ ရက်မှစ၍ ဘိုဘိုတေးထုတ်လုပ်ရေးမှ စတင်ဖြန့်ချ ိသွားမည်ဟု သိရသည်။ "အစ်မက အဆိပ ု င ို ်းကို အရင်ကတည်းက ဝါသနာပါတယ်လေ၊ သရုပဆေ ် ာင် အလုပက ် ို လုပက ် တည်းက အမြဲလလ ို ို သီချင်းလည်း ဆိခ ု တ ဲ့ ယ်ပေါ့နော်၊ ကိယ ု က ် သရုပဆေ ် ာင်အဖြစ်နဲ့ပဲ ရပ်တည်လာတာဆိတေ ု ာ့ သီချင်းဆိုတဲ့အခါ အားနည်း ချက်လေးတွေတော့ ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါတယ်၊ VIP သီချင်းလေးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က အစ်မရဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို ရည်ရယ ွ ထ ် ားတာ လေးပါ၊ အမျ ိုးသားနဲ့ အစ်မရဲ့ အကြောင်းလေး ပါပါတယ်"ဟု လှမျ ိုးသဉ္ဇာနွယ်က ပြောသည်။ အဆိပ ု ါစီးရီးတွင် တေးသီချင်း ငါးပုဒသ ် ာ ပါဝင်ပြီး သီချင်းများကို တေးရေး ကိလေ ု းလွင၊် ဟင်္သာတမြင့ငွေ ် နှင့် နိင ု မ် ြန်မာတိက ု့ ရေးသားပေး၍ ဂီတမှူး ကိန ု င ို ် ဇော်က တီးခတ်ပေးထားကြောင်း သိရသည်။

ကိုလင်း

ထားရခြင်းနှငပ ့် တ်သက်၍လည်း ရွှေထူးက "သင်္ကန ြ အ ် တွက် ပွတွေ ဲ ချ ိတ်ထား တာတော့ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် လတ်တလော အခြေအနေတွေကြောင့် ပွဲတွေ ရပ်နားရမယ်လို့ သိရတယ်။ နိင ု င ် တေ ံ ာ်က ချမှတတ ် ဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိင ု ်း အားလုံးလိုက်နာရမှာပါ။ ကျွန်တော့်အ‌နေနဲ့လည်း ဒီအခြေအနေမှာ ရပ်နား သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ် သက်ပြီး ဂရုစက ို မ ် ယ်။ ကိယ ု မ ့် သ ိ ားစုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလ ို ည်း ကိရ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စန ် ဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျန်းမာရေးအသိတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ဝေမျှသွားမယ်။ ဒီနှစ် သင်္ကြန်မှာ ကျွန်တော် အလုပ်မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဘုန်းကြီးဝတ်ဖို့ ဆန္ဒရှိပါ တယ်"ဟုလည်း ရွှေထူးက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ ကိုလင်း

မြန်မာနိုင်ငံ ရုပရ် ှင်အစည်းအရုံးနှင့် သက်ကြီးလူရွှင်တော်များအား ပလေယာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအဖွ့ဲ က အလှူငွေပေးအပ် ဘိုဘိုရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှ စီစဉ်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ပရိသတ်

စန်းက ပြောသည်။

အားပေးမှု အများအပြား ရရှခ ိ သ ဲ့ ည့် ပလေယာ ရုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ်

အခမ်းအနားတွင် ဘိဘ ု ရ ို ပ ု ရ ် င ှ ထ ် တ ု လ ် ပ ု ရေ ် းနှင့် ပလေ

ကား အောင်မြင်မှုအထိမ်းအမှတ် Dinner Party နှင့်အတူ

ယာ ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်

မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးနှင့် သက်ကြီးလူရွှင်တော်

အစည်းအရုံးသို့ အလှူငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်းနှင့် သက်ကြီး

များအား ပလေယာရုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ်ကားအဖွဲ့မှ အလှူငွေ ပေး

လူရင ွှ တေ ် ာ်များအား တစ်ဦးလျှင် ကျပ်တစ်သန ိ ်းစီ လှူဒါန်း

အပ်ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ အင်းလျားလမ်းရှိ Golden Inya စား

ခဲပြ ့ ီး ယင်းဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်ခသေ ဲ့ ာ အနုပညာရှငမ ် ျားကို

သောက်ဆိုင်၌ မတ် ၁၉ ရက်က ကျင်းပခဲ့သည် ။

လည်း ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ပြုလုပ်၍ လက်ဆောင်များ ပေး

"ပလေယာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးက ပရိသတ်တွေ

အပ်ခဲ့သည်။

အားပေးမှု အများအပြား ရရှခ ိ ပ ဲ့ ါတယ်။ ဒီလို အောင်မြင်ခတ ဲ့ ဲ့

ပလေယာဇာတ်ကားကို ဒါရိုက်တာပြည်ဟိန်းသီဟ

အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ဇာတ်ကားမှာပါဝင်တဲ့ အနုပညာ

ရိက ု က ် ူးပြီး မြင်မ့ ြတ်၊ ထွန်းထွန်း၊ ခင်လင ှို ၊် ဂျ ိုကာ၊ တိင ု ရ ် န ွ ၊်

ရှင်တွေအတွက် Dinner Party လေး ကျင်းပပေးတာပါ။

အေးချမ်း‌မောင်၊ ကေညီ၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ အိ‌ချောပို၊ ဆောင်း

ဒီပလေ ွဲ းမှာ မြန်မာနိင ု င ် ံ ရုပရ ် င ှ အ ် စည်းအရုံးကိလ ု ည်း အလှူ

ဝတ်ရည်မေနှင့် မေမီကတ ို ို့ အဓိက ပါဝင်သရုပဆေ ် ာင်ထား

ငွေ ပေးအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သက်ကြီးလူရွှင်တော်ကြီး

ကာ ရုပ်ရှင်ရုံများပေါ်၌ ခြောက်ပတ်ကြာအထိ အောင်ပွဲခံ

တွေကိလ ု ည်း ဖိတကြ ် ားထားပြီး အလှူငွေပေးအပ်မှာဖြစ်ပါ

ပြသခဲရ ့ သလို အချ ို့ရုမ ံ ျားတွင် Midnight Show အနေဖြင့ပ ် ါ

တယ်။ အခုလို လှူဒါန်းနိုင်တာကလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့

ပြသခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။

ကျေးဇူး‌ကြောင့ပ ် ါပဲ"ဟု ဘိဘ ု ရ ို ပ ု ရ ် င ှ ထ ် တ ု လ ် ပ ု ရေ ် းမှ ကိဘ ု ို

ကိုလင်း


pae? rwf 21? 2020

နိုင်ငံတကာအနုပညာ သတင်းပဒေသာ

ဘာသာစာပေပေါင်းကူး(၇)

ကိရု နို ာဗိငု ်းရပ်စ် ခြိမ်းခြောက်မကှု ြောင့် လူစဝု ေးခြင်းမပြုကြရန် ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး အမီတာဘာဂျမ်း တိုက်တွန်း

မောင်ခင်မင် (ဓနုဖြူ)

ဘောလိဝုဒ်စူပါစတားမင်းသားကြီး အမီတာဘာဂျမ်းက လတ်တလောတွင် ကိရ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားနေမှုများကြောင့် ကိဗ ု စ်-၁၉နှငပ ့် တ်သက်သည့် သတင်း အချက်အလက်များကို ၎င်း၏ ဆိရ ု ယ ှ မ ် ဒ ီ ယ ီ ာမှတစ်ဆင့် မျှဝေပေးခဲသ ့ ည်။ ပြည်

“ရေးတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ ရေးသူရဲ့ စိတ်အစဉ်

“ဟုတ်ကဲ့ပါ”

သစ်ဖြစ်နေတာပေါ့ကွယ်။ ခုမှသိရတဲ့အချက်မို့

သူများ သိသင့်သိထိုက်သည့် သတင်းစကားများကို မျှဝေပေးခဲ့ပြီး လူရှုပ်ထွေး

ကို လို က ် ပ ြီး ဝါကျအတို အ ရှ ည ် ပမာဏကွဲ ပ ြား

“အဲဒီလိုပဲ၊ ‘ခိုင်ခိုင်ဟာ သင်တန်းတက်ပေမဲ့’

စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပေါ့ကွယ်”

သည့် နေရာများတွင် စုဝေးခြင်းများမပြုလုပ်ကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။

တတ်ပုံကို ဘဘတို့ ပြောပြီးကြပြီနော်။ ခုတစ်ခါ

ဆိုပြီးရပ်ထားရင်လဲ အဓိကအချက်ကို မရောက်

ယခုလိုအရေးပေါ် ကူးစက်ရောဂါကိုထိန်းချုပ်ရန် သီးခြားခွဲထားသည့်

ရေးသူရဲ့ အလေးပေးလိုတဲ့ သဘောထားအရ

သေးဘူး။ ‘နေမကောင်းဘူး’ လို့ အဆုံးသတ်လက ို ်

အချ ိန်အတွင်း အမီတာဘာဂျမ်း၏ နေအိမ်အနီး၌ပင် စုဝေးခြင်းများမပြု

ဝါကျတစ် ခု ရဲ့ အစိ တ ် အ ပို င ်း တွေ အနေအထား

တော့မှ အဓိကအချက် ထင်ရှားသွားတယ်လေ”

လုပ်ကြရန် ပရိသတ်များကို တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်း

ကွဲပြားတတ်ပုံကို ပြောရအုံးမယ်”

“နားလည်ပါပြီ ဘဘ”

အမီတာဘာဂျမ်းသည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းများကို

“ဟုတ်ကဲ့၊ ပြောပြပါ ဘဘ”

တက်တက်ကြွကြွ အသိပေးမျှဝေခဲပ့ ြီး တတ်နင ို သ ် မျှ လုခံ ြုံစိတခ ် ျစွာနေထိင ု ကြရ ် န်

“လက် တွေ့သာဓက တစ် ခု ပြောရအောင် ။

ကြည့်ရင် ဘာသာစကားအနေနဲ့ ဝါကျဖွ့ဲ ရာမှာ

သမီးသင်တန်းတစ်ခု တက်နေတာ မနေ့က ကောင်း

အဓိကကျတဲ့အချက်ကို ကြိယာနဲ့ ဖော်ပြလေ့ရှိ

ကောင်း နေမကောင်းပေမဲ့ သင်တန်းမဖျက်ချင်လို့

တယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ ခိုင်ခိုင်သင်တန်းတက်တာ

သွားတက်လိုက်တယ်လို့ သမီးပြောတယ် မဟုတ်

က အဓိ ကက ျတာလား၊ နေမကောင်း တာက

လား”

အဓိကကျတာလားဆိတ ု ဲ့ အကြောင်းအရာ ဖော်ပြ

အကြံပြုခဲ့သည်။

အစောပိုင်းကာလကလည်း နေအိမ်၌ပင် သီးခြားခွဲနေရန်

စာတမ်းကို လက်ပေါ်တွင် တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ထားသည့်ပုံကို အမီတာဘာဂျမ်းက လူမှုကွန်ရက်ပေါ်သို့ တင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ယင်းလက်ပိုင်ရှင်မှာ အမီတာဘာဂျမ်းဖြစ်သည်ဟု ပရိသတ် များက ယူဆနေကြသည်။ သို့သော်လည်း အမီတာဘာဂျမ်းက ၎င်းအနေဖြင့် သတင်းစကားမျှဝေရန်သာဖြစ်ပြီး အဆိုပါလက်ပိုငရ ် ှင်မှာ ၎င်းမဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့သည်။

ဘောလိဝုဒ်လိုက်

“ဒီ တော့ ဘာသာစာပေပေါင်း ကူး အမြင် နဲ့

ချက်ဟာ လိက ု ဖ ် က်မရ ှု တ ှိ ယ်လို့ ဆိရ ု မှာပေါ့ကယ ွ ”်

“ဟုတ်ပါတယ် ဘဘ” “ဒီတော့ ဘဘက အဲဒီအကြောင်း ပြောမယ် ဆိပ ု ါတော့။ ‘ခိင ု ခ ် င ုိ ဟ ် ာ နေမကောင်းပေမဲ့ သင်တန်း တက် တ ယ် ’ လို့

ပြောမှာ ပေါ့ ။

ဟု တ ် တ ယ်

တာပေါ့ကယ ွ ။် အချက်အလက်တွေကို ခုလဝ ို ါကျထဲ

“ဒီလမ ုိ ပြောဘဲ ‘ခိင ု ခ ် င ုိ ဟ ် ာ သင်တန်းတက်ပေမဲ့

က ကြိယာတွေအဖြစ် မပြောဘဲ နာမ်တွေအဖြစ်

“ဟု တ ် တ ယ် နော် ဘဘ။ အဲ ဒီ လို ပြောလဲ “အဲဒီပြောပုံနှစ်မျ ိုးက ဘယ်လိုကွာတယ်ထင် “ဟု တ ် ကဲ့ ၊ အဓိ ပ္ပာ ယ် ကတော့ မကွဲ ပ ါဘူး ၊ အတူတူပဲထင်ပါတယ်။ အဲ... ဒါပေမဲ့ နည်းနည်း

သေဆုံးသွားခဲပ့ ြီဖြစ်သည်။ ယင်းခြံကြီးကို ၂၀၁၇ ခုနစ ှ က ် တည်းက လေလံတင် ခဲခြ ့ င်းဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၄ သန်း ဈေးပေးခြင်းကို ဂျော်နဒ ီ ပ်၏ စီးပွားရေး မန်နေဂျာက လက်မခံဘငြ ဲ င်းဆိခ ု သ ဲ့ ည်။ ဂျော်နဒ ီ ပ်သည် မိခင်ဖြစ်သူ ကို ချစ်လန ွ ်းပြီး ၎င်း၏ ခန္ဓာကိယ ု ပေ ် ါ်တွင် မိခင်၏နာမည်ကို တက်တူးထိုးထား သည်။ ဂျော်နီဒပ်၏ မိခင်သေဆုံးပြီးသုံးရက်အကြာတွင် ဂျော်နီဒပ်နှင့် ၁၅လတာ ပေါင်းသင်းခဲ့သူ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအမ်ဘာဟာ့ဒ်က တရားရုံးတွင် ကွာရှင်းခွင့် တင်ခဲ့သည်။ ယင်းခြံကြီးမှာ ရောင်းထွက်ရန် အချ ိန်ကာလကြာရှည်စွာ ယူရ သော်လည်း ခြံဝင်းအတွင်း စတုရန်းပေပေါင်း ၆၀၀၀ ကျယ်ဝန်းသည့် နေအိမ် ပါရှပိ ြီး အိပခ ် န်း ခုနစ်ခန်း၊ ကားလေးစီးဆံ့ ကားဂိဒေ ု ါင်တစ်ခ၊ု ဧည့ရ ် ပ ိ သ ် ာတစ်ခု ပါဝင်သည်။ လက်ရှိအချ ိန်တွင် ဂျော်နီဒပ်မှာ အမ်ဘာဟာ့ဒ်ကို အကြမ်းဖက်မှု အတွ က ် တရားရင် ဆို င ် နေရ ပြီး ဂျော် နီ ဒ ပ် ၏ ဇနီး ဟောင်း တစ် ဦးဖြစ် သူ ဗန်နက်ဆာ ပါရာဒစ်ကလည်း ဂျော်နီဒပ်ဘက်မှ ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ဗန် န က် ဆာနှ င့ ် ဂျော် နီ ဒ ပ် တို့ မ ှာ ၁၄နှ စ ် ကြာပေါင်း သင်း ခဲ့ ပ ြီး ကလေး နှစဦ ် းရရှခ ိ သ ဲ့ ည်။ ဗန်နက်ဆာကမူ ဂျော်နဒ ီ ပ်မှာ ၎င်းနှငပေ ့် ါင်းသင်းနေစဉ်အတွင်း အကြမ်းဖက်မမ ှု ရှဘ ိ ဲ ရက်ရောကာ ကြင်နာတတ်သဖြ ူ စ်ကြောင်း၊ ကလေးနှစဦ ် း ၏ ဖခင်ကောင်းပီသခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။

“သမီး ထင် တာ

အလက်သစ်ကတော့ ခုမပြေ ှ ာတာဖြစ်တအ ဲ့ တွက်

ပြောကြည့ ် ပ ါမယ် ။

ရင် သင်တန်းတက်ကြောင်း အဓိကပြောတာလို့

ဒေးလီးမေးလ်

“ဒါကျတော့ နေမကောင်းကြောင်း အဓိက ပြောတာလို့ ထင်ပါတယ် ဘဘ” “သမီးထင်တာ မမှားပါဘူး။ သမီးက စဉ်းစား တတ်တဲ့သူပဲဟာ။ နောက်တစ်ဆင့် စဉ်းစားကြည့် ရအောင်။ ပြောတဲ့ စကားကို နားထောင်ကြည့်ရုံနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီလို ထင်ရတာလဲသမီး” “ဘာဖြစ်လို့ အဲဒလ ီ ို ထင်ရတာလဲဆတ ို ာတော့ သမီးရေရေရာရာ ရှင်းမပြတတ်ပါဘူး ဘဘ” “ဟု တ ် ပ ါပြီ ။ အဲ ဒီ တော့ တို့ မြ န် မာစကားရဲ့ သဘာဝကို ကြည့်ရအောင်။ မြန်မာဝါကျတွေမှာ ဘယ်အစိတ်အပိုင်းက ပဓာနလဲ သမီး” “ကြိယာက ပဓာနကျတယ်လို့ မှတ်သားထား ပါတယ် ဘဘ။ ဝါကျတစ်ခုကို ကြိယာနဲ့ အဆုံး သတ် ဖော် ပ ြလို က ် တော့ မ ှ ဆို လို တဲ့ အ ဓိ ပ္ပာ ယ် ပြည့်စုံသွားတာမို့ ကြိယာဟာ ပဓာနကျတယ်လို့ သင်ဖူးပါတယ်” “ဟုတ်ပါတယ်။ မြန်မာဝါကျဟာ ကြိယာနဲ့ အဆုံးသတ်တယ်။ ပညာရှင်တွေက မြန်မာစကား ကို ကြိယာနဲ့ အဆုံးသတ်တဲ့ ဘာသာစကား (verb final language) လိခေ ု့ ါ်တာ သမီးသိမှာပါ။ ဒီ့ပြင် ပုဒ်တွေကို လိုအပ်သလို နေရာအမျ ိုးမျ ိုးပြောင်း နိုင်ပေမဲ့ ကြိယာကိုတော့ ဝါကျအဆုံးမှာပဲ ထား ဖော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာဟာလဲ

ပဓာနကျတဲ့

အကြောင်းအရာဖြစ်မှာပေါ့ကွယ်”

ပေါ့။ ဆိုပါတော့ ဘဘတို့ရပ်ကွက်ထဲက သိန်း

“ကဲ... ဒီတော့ ‘ခိုင်ခိုင်ဟာ နေမကောင်းပေမဲ့’

ကို

တဖြည်းဖြည်းဆွဲဆောင်ရာ ရောက်လို့

အာနိသင်ရတ ှိ ယ်လို့ ပညာရှငတွေ ် ပြောကြတယ်။ မြင်သာအောင် ဝါကျကလေးတစ်ခုနဲ့ သာဓကပြ တာပါ။ ဒါထက် ရ ှ ည ် တဲ့ စာပေအဖွဲ့ တွေမှာ လဲ ဒီသဘောရှိပါတယ်” “ဟုတ်ကဲ့ပါ” “ဆို ပ ါစို့ ။ အောင် အောင် ရဲ့ အဖေနဲ့ အမေ ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် အောင် အောင်ကျောင်းဆက်မတက်နင ို တေ ် ာ့ဘူးလိပြေ ု့ ာ ရင် အဖြစ်အပျက်တစ်ခပ ု ပေ ဲ ါ့။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို အဲဒီလို မပြောဘဲ ‘အောင်အောင် ကျောင်းထွက် လိက ု ရ ် တဲ့ အကြောင်းကတော့’ ဆိပု ြီး နားထောင် နေတဲ့သူရဲ့ အာရုံကိုဆွဲဆောင်လိုက်ပြီးမှ ‘သူ့ အဖေနှငအ ့် မေ ရုတတ ် ရက် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားကြလို့ ပါပဲ’ လို့ အဆုံးသတ်လက ို ရ ် င် အဲဒအ ီ ချက်က ပိပု ြီး ကောင်းသွားတာပေါ့” “ဟုတ်ကဲ့ပါ” “ ‘ဆရာစံသည် ဗြိတသ ိ ျှနယ်ချဲ့ကို ရွပရ ် ပ ွ ခ ် ျွံချွံ တော်လှန်ခဲ့သော လယ်သမားခေါင်းဆောင်ကြီး ဖြစ်သည်’ လို့ ရေးတာနဲ့ ‘ဗြိတသ ိ ျှနယ်ချဲ့ကို ရွပရ ် ပ ွ ် ချွံချွံ တော်လှန်ခဲ့သော လယ်သမားခေါင်းဆောင် ကြီးကား ဆရာစံပင်တည်း’လို့ ရေးတာနဲ့ ဘယ် ရေးပုံက ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသလဲဆိုတာ သမီး စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကွယ်” “ဟုတက ် ဲ၊့ သမီးစဉ်းစားကြည့ပ ် ါမယ် ဘဘ” “အကြောင်းအရာက အတူတလ ူ ို့ ထင်ရပေမဲ့ ရေးပုံကိုလိုက်ပြီး အလေးပေးပုံ ကွဲတာမျ ိုးတွေ သတိထားကြည့်ရင် တွေ့နိုင်ပါတယ်” “ ‘ဘတ်စကားက ကိယ ု ပ ် င ို က ် ားကို ဝင်တက ို မ ် ိ တယ်’ ဆိတ ု ာရယ်၊ ‘ကိယ ု ပ ် င ို က ် ားက ဘတ်စကား

“မြန်မာဝါကျဟာ ကြိယာနဲ့ အဆုံးသတ်တယ်။ ပညာရှင်တွေ က မြန်မာစကားကို ကြိယာနဲ့ အဆုံးသတ်တဲ့ ဘာသာစကား (verbfinallanguage)လိခေ ု့ ါ်တာသမီးသိမှာပါ။ဒီ့ပြင်ပဒ ု တွ ် က ေ ုိ လိအ ု ပ်သလို နေရာအမျ ိုးမျ ိုးပြောင်းနိင ု ပ ် ေမဲ့ ကြိယာကိုတော့ ဝါကျအဆုံးမှာပဲထားလေ့ရတ ှိ ယ်။ ဒီတော့ အဲဒလ ီ ို ပဓာနကျတဲ့ ကြိယာနဲ့ဖော်ပြတဲ့ အကြောင်းအရာဟာလဲ ပဓာနကျတဲ့ အကြောင်းအရာ ဖြစ်မှာပေါ့ကွယ်” ပြောမယ်ဆပ ို ါတော့။ အဲဒလ ီ ရ ူ ဲ့ နာမည်က ဦးဖိုးခွေး

ကို ဝင်တက ို မ ် တ ိ ယ်’ ဆိတ ု ာရယ်၊ ‘ကိယ ု ပ ် င ို က ် ားနဲ့

ဆိုပါတော့ကွယ်”

ဘတ်စကားတိက ု မ ် တ ိ ယ်’ ဆိတ ု ာရယ် ဘယ်လက ို ွာ

“ဟုတ်ကဲ့” “ဒီအကြောင်းပြောတဲသ ့ က ူ ‘ဦးဖိးု ခွေးကတော့’ လို့ စလိက ု ရ ် င် ဦးဖိုးခွေးကို အားလုံးသိတာမို့ သိပြီး သားအချက်ပေါ့။ ဘာမှမထူးခြားသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ‘ဦးဖိုးခွေးကတော့ ဒီလ သိန်းတစ်သောင်းထီဆကု ြီး ဆွတ်ခူးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲ’ လို့ ဆက်လိုက်ရင် အဲဒီ အချက်က

အများမသိသေးတဲ့

ဖြစ်သွားတာပေါ့။

အချက်သစ်

အချက်သစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်

အများ စိတ်ဝင်စားတာပေါ့ကွယ်။ ပြောရာမှာလဲ ဒီအချက် ကို အလေးပေးရာကျတာပေါ့” “ဟုတ်တယ်နော် ဘဘ၊ တော်တော်သိမ်မွေ့

“ဟုတ်ကဲ့ ဘဘ”

ခြူး

“သာဓကကလေး...”

တစ်သောင်းထီပေါက်တ့ဲ သူတစ်ယောက်အကြောင်း

လေ့ရတ ှိ ယ်။ ဒီတော့ အဲဒလ ီ ပ ို ဓာနကျတဲ့ ကြိယာနဲ့

ဈေးလျှော့ရောင်းချသည့် ဂျော်နီဒပ်၏ ခြံဝင်းကို တွေ့ရစဉ်။

ထူးခြားတယ်လို့ ဆိုနိုင်တာပေါ့ကွယ်” “အေးပါ၊ အေးပါ။ သာဓကနဲ့ ပြောမှရှင်းမှာ

ထင်ပါတယ် ဘဘ” ပြောရင်ရော”

အတွက် ၂၀၀၅ ခုနစ ှ က ် ဝယ်ယပေ ူ းခဲခြ ့ င်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏မိခင်မှာ ၂၀၁၆ ခုနစ ှ တ ် င ွ ်

“အဲဒီအချက်အလက်နှစ်မျ ိုးကို ယှဉ်ပြီးပြော နေတာမိလ ု့ ို့ သိပမ ် ထူးခြားဘူးဆိပ ု ါတော့။ အချက်

“အဲ... သင်တန်းတက်ပေမဲ့ နေမကောင်းဘူးလို့

သိရသည်။ အဆိပ ု ါခြံကြီးကို ရုပရ ် င ှ မ ် င်းသားဂျော်နဒ ီ ပ်က မိခင်ဖြစ်သူ ဆူးပယ်မာ

ဘဘ”

“အဲဒါကို စဉ်းစားကြည့်ခိုင်းတာလေ သမီးရဲ့” ‘နေမကောင်းပေမဲ့ သင်တန်းတက်တယ်’ လို့ ပြော

ရှသေ ိ ာ်လည်း ယခုအခါ ၁ ဒသမ ၃ သန်းဖြင့် ဈေးလျှော့ကာ ရောင်းချနေကြောင်း

သစ်လားဆိုပြီးတော့လဲ ခွဲလေ့ရှိကြတယ်ကွဲ့”

ရင် သိပြီးသားအချက်အလက်ကတော့ အားလုံးသိ

တော့ ကွာသလိုပဲ ဘဘ”

ကျယ်ဝန်းသည့် အိမ်ခြံမြေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၄ သန်း တန်ကြေး

“ပြောတဲ့ အ ချက် အ လက် ဟာ သိ ပ ြီး သား

“ဪ... ဟုတက ် ၊ဲ့ သမီးမကြားဖူးသေးပါဘူး

သလဲ သမီး”

“အဓိကကျတဲအ ့ ချက်ကို ဝါကျရဲ့ နောက်ပင ို ်း မှာ ထားတာဟာ နားထောင်သ၊ူ စာဖတ်သရ ူ ဲ့ အာရုံ

လေးနက် သ ွားတာပေါ့ က ွ ယ ် ။ စိ တ ် ဝ င် စားဖို့ လဲ

အချက်အလက်လား။ ဒါမှမဟုတ် အချက်အလက်

ဖြစ်တာပေါ့”

ကင်တပ်ကီပြည်နယ်ရှိ ဟောလိဝုဒ်မင်းသား ဂျော်နီဒပ်ပိုင်ဆိုင်သော ၄၁ ဧက

ပြောတာမျ ိုးလဲ ရှိနိုင်တာပေါ့” “ပြောပြပါ ဘဘ”

လား”

ခြံကြီးကို ဈေးလျှော့ကာ ရောင်းချ

အခါ ဘယ်အချက်အလက်ကို အလေးပေးချင်

“ဟုတ်ပါတယ် ဘဘ” နေမကောင်းဘူး’ လို့ ပြောရင်လဲဖြစ်တာပဲ မဟုတ်

ကင်တပ်ကပြ ီ ည်နယ်ရှိ ဂျော်နဒီ ပ်ပငို ဆ ် ငို သေ ် ာ ၄၁ ဧကကျယ်ဝန်းသည့်

“အချက်အလက်နစ ှ ခ ် က ု ို ခုလယ ို ဉ ှ ပ် ြီး ပြောတဲ့ တာလဲဆတ ို ာကို မူတည်ပြီး ပြောပုခ ံ ျင်းကွပဲ ြားသွား

မဟုတ်လား”

ဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး အမီတာဘာဂျမ်း

“ဟုတ်ကဲ့ပါ”

“ဟုတ်ကဲ့ပါ”

တာပဲ” “ကဲ... သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီး ထွကသ ် ွားပြီ

သလဲလို့ စဉ်းစားကြည့်စမ်း ပါ၊ သမီး ဘယ်လို ထင်သလဲ” “ဘဘ၊ ဘတ် စ ကားက ကို ယ ် ပို င ် ကားကို ဝင်တိုက်မိတယ်ဆိုတာက

ရှေ့ကသွားနေတဲ့

ကိုယ်ပိုင်ကား၊ ဒါမှမဟုတ် ရပ်ထားတဲ့ကိုယ်ပိုင် ကားကို နောက်ကဘတ်စကားက ဝင်တက ို တ ် ာဖြစ် နိုင်ပါတယ်” “ဟုတ်ပြီ” “ကိုယ်ပိုင်ကားက ဘတ်စကားကို ဝင်တိုက် မိတယ်ဆိုရင်တော့ ဘတ်စကားက ရပ်ထားတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ရှေ့ကသွားနေတာ၊ ကိုယ်ပိုင်ကားက နောက်ကဝင်တက ို တ ် ာနေမှာပေါ့။ ကိယ ု ပ ် င ို က ် ားနဲ့ ဘတ်စကားဝင်တက ုိ မ ် တ ိ ယ်ဆရ ုိ င်တော့ ခေါင်းချင်း

လို့ ပြောပြီးရပ်ထားလို့ မရသေးဘူးလေ။ ဝါကျ

လိတေ ု့ ာ့ ကြားတယ်။ ဆုရင ှ က ် ဘယ်သဘ ူ ယ်ဝါမှန်း

မဆုံးသေးတဲ့အတွက် ပဓာနအချက်လဲ မဟုတ်

မသိသေးဘူးဆိပ ု ါတော့။ ‘ဒီလ သိန်းတစ်သောင်းဆု

သေးဘူး ။ ‘သင် တ န်း တက် တ ယ် ’ လို့ ဝါကျကို

် င် ကြီးကို ဆွတခ ် ူးသွားသူကတော့’ လို့ ပြောလိက ု ရ

အဆုံး သတ် လို က ် တော့ မ ှ

ဆို လို တဲ့ အ ချက် ကို

သိန်းတစ်သောင်းဆု ထွက်သွားတာ သိပြီးသားမို့

ရောက်ပြီး သင်တန်းတက်တယ်ဆိုတာ အဓိက

မထူးခြားသေးပေမဲ့ ‘ကျွနတေ ် ာ်တို့ ရပ်ကက ွ ထ ် က ဲ

ရေးတဲအ ့ ကြောင်းအရာရဲ့ အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်

ပြောချင်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ

ဦးဖိုးခွေးပါပဲခင်ဗျာ’ လို့ ဆက်လက ို တ ် အ ဲ့ ခါကျတော့

ပုတ ံ ို့ ဘယ်လဆ ို က်သယ ွ နေ ် တယ်ဆတ ို ာ လေ့လာ

ဦးဖိုးခွေးဟာ အများမသိသေးတဲ့ အချက်အလက်

စရာတွေ အများကြီးပါပဲကွယ်။ ကဲ... နားကြစို့”

တာပေါ့ကွယ်”

သိသာ

ဆိုင်ပြီး တိုက်မိတာဖြစ်ဖို့များမယ် ထင်ပါတယ် ဘဘ” “ဖြစ်နင ို ပ ် ါတယ်။ ဘာသာစကား အသုံးပြုပုန ံ ဲ့


pae? rwf 21? 2020

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးကို ကျင်းပတော့မည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲကြီးနှင့် ပတ်သက်၍ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ပြည်သူများ သိရှိလေ့လာနိုင်ရန် ဖော်ပြပေးသွားပါမည်။ ဆောင်းပါးတွင်ပါရှိသည့် အ‌ကြောင်းအရာများသည် စာရေးသူ၏ အာဘော်သာဖြစ်ပါသည်။ (စာတည်းအဖွဲ့)

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့်အတူ (၄)

တစ်သီးပုဂ္ဂလများ လှယလေ ် ာင်းများအဖြစ် ပြည်သူ့လတ ွှ တ ် ော် မဲဆန္ဒနယ် များတွင် ၄၀ ဝင်ရောက်ယဉ ှ ပ် ြိုင်ခရ ့ဲ ာ တစ်ဦးရွေးကောက် တင်မြှောက်ခရ ံ သည်။ အမျ ိုးသားလွှတတ ် ော်မဆ ဲ န္ဒနယ် တွင် ခုနစ်ဦး ဝင်ရောက်ယဉ ှ ပ် ြိုင်ခရ ဲ့ ာ တစ်ဦးရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရသည်။

တိုင်းဒေသကြီး

သို့မဟုတ်

ပြည်နယ် လွှတ်တော်အသီးသီး၌ ၃၅ ဦး ဝင်ရောက်

မောင်စာဂ လွှတတ ် ော်ရွေးကောက်ပမ ွဲ ျား ကျင်းပတော့မည်ဆလ ို ျှင် နိင ု င ် ရေ ံ းပါတီများမှ လွှတတ ် ော်ကယ ို စ ် ားလှယလေ ် ာင်း များပါဝင်ယဉ ှ ပ် ြိုင်ကြသကဲသ ့ ို့ တစ်သီးပုဂလ ္ဂ လွှတတ ် ော် ကိယ ု စ ် ားလှယလေ ် ာင်းများကလည်း ဝင်ရောက်ယဉ ှ ပ် ြိုင် ကြစမြဲဖြစ်သည်။ ဤတွင်

တစ်သီးပုဂ္ဂလလွှတ်တော်

ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဆိုသည်မှာ ရွေးကောက်ပွဲတွင်

အဘယ်နည်း။

တစ်သီးပုဂ္ဂလ

လွှတ်တော်

ကိယ ု စ ် ားလှယလေ ် ာင်းများ ပါဝင်ယဉ ှ ပ် ြိုင်မှု အခြေအနေ မည်သရ ို့ သ ှိ နည်း လေ့လာမိသည်။ အနှစခ ် ျုပ်၍ မျှဝေပါရ စေ။ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေး ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၈ (က) အရ ရွေးကောက်ပမ ွဲ ျားတွင် နိင ု င ် သ ံ ားတိင ု ်းသည် ဥပဒေ နှင့်အညီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခွင့်ရှိသကဲ့သို့

မိမိ

ကိုယ်တိုင်ကလည်း ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့် အခွငအ ့် ရေးရှသ ိ ည်။ ဤသည်မှာနိင ု င ် တ ံ ော်၏ အခြေခံမူ ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၆၉(က) အရ နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်ဖြစ်စေ မဆန့်ကျင် လျှင်

ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊

အမျ ိုးသားလွှတ်တော်၊

တိင ု ်းဒေသကြီးလွှတတ ် ော် သိမ ့ု ဟုတ် ပြည်နယ်လတ ွှ တ ် ော် တစ်ရပ်ရပ်တွင်

ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခွင့်နှင့် ရွေး

ကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်

အခွင့်အရေးရှိသည်။

ဤသည်မှာ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၉၅ အရ နိင ု င ် သ ံ ားတိင ု ်းသည် ဖွဲ့စည်းပုအ ံ ခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရသော်လည်းကောင်း၊ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ သော်လည်းကောင်း အရည်အချင်းပျက်ယင ွ ်းသူ မဟုတ် ပါက လွှတတ ် ော်တစ်ရပ်ရပ်သို့ ရွေးကောက်တင်မြှောက် ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့် အရည်အချင်းနှင့်

ယှဉပ် ြိုင်ခရ ဲ့ ာ လေးဦး ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခရ ံ သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ၃၇ နေရာ၊ အမျ ိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ခြောက်နေရာ၊ တိင ု ်းဒေသကြီး သိမ ု့ ဟုတ် ပြည်နယ်လတ ွှ တ ် ော်မဆ ဲ န္ဒနယ် နှစ်နေရာအတွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရာ တစ်သီးပုဂလ ္ဂ လွှတတ ် ော်ကယ ို စ ် ားလှယလေ ် ာင်း ခုနစ်ဦး ဝင်ရောက်ယဉ ှ ပ် ြိုင်ခသ ဲ့ ည်။ မည်သည့လ ် တ ွှ တ ် ော် မဲဆန္ဒ နယ်တွင်မျှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ၂၀၁၅ ခုနစ ှ တ ် င ွ က ် ျင်းပသော အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ

ထားသည့် အမည်စာရင်းတင်သင ွ ်းလွှာတွင် ဖြည့သ ် င ွ ်း၍

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပေါ်၌ပါရှိသည့်

သက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့

လှယလေ ် ာင်းတစ်ဦး၏

၌ တစ်သီးပုဂလ ္ဂ လွှတတ ် ော်ကယ ို စ ် ားလှယလေ ် ာင်းများ

ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်း

အဖြစ်

စိစစ်မှုခံယူရသည်။ ရွေးကောက်ပွဲ

ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်တွင်

၉၀

တင်ပြရသည်။ တင်သွင်းလွှာ

ကိယ ု စ ် ားပြု လွှတတ ် ော်ကယ ို စ ် ားလှယလေ ် ာင်း ဖြစ်လျှင်

ကိုယ်စားလှယ်

ယင်းပါတီက ပြည်ထောင်စရ ု ွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှငတ ် င ွ ်

ဝင်ရောက်ယဉ ှ ပ် ြိုင်ခရ ဲ့ ာ တစ်ဦး ရွေးကောက်တင်မြှောက်

တစ်ဦးနှင့် မဲရုံကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦး ခန့် ထားရသည်။

မှတ်ပုံတင်စဉ်တင်ပြထားသည့်

ခံရသည်။ အမျ ိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်တွင် ၄၂ ဦး

သတ်မတ ှ သ ် ည့က ် ာလ မဲဆယ ွ စ ် ည်းရုံးရသည်။ သတ်မတ ှ ်

အတိုင်းဖြစ်သည်။ တစ်သီးပုဂ္ဂလလွှတ်တော်ကိုယ်စား

ဝင်ရောက်ယဉ ှ ပ် ြိုင်ခရ ဲ့ ာ နှစဦ ် း ရွေးကောက်တင်မြှောက်

ထားသည့် ရွေးကောက်ပအ ွဲ သုံးစရိတငွေက ် ို သုံးစွရ ဲ သည်။

လှယ်လောင်းဖြစ်လျှင် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပေါ်တွင်

ခံရသည်။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်

မဲရုံများအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်၍ ဆန္ဒမဲပေးခြင်း၊ ဆန္ဒမဲ

အသုံးပြုမည့် လိုဂို အမှတ်တံဆိပ်ကို

တော်အသီးသီးတွင် ၁၇၈ ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ

ရေတွကခြ ် င်းကို ကြည့ရ ် ရ ှု သည်။ ရွေးကောက်ပပွဲ ြီးလျှင်

ရွေးကောက်ပက ွဲ ော်မရှငသ ် ို့ သတ်မတ ှ ် ထားသည်အ ့ တိင ု ်း

နှစ်ဦး ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည်။

ရွေးကောက်ပွဲ ကုနက ် ျစရိတငွေ ် စာရင်းကို သတ်မတ ှ ်

ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်

သည့်အတိုင်း တင်သွင်းရသည်။ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်

ကိုးနေရာ၊ အမျ ိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် သုံးနေရာ၊

အပေါ်မကျေနပ်က သတ်မတ ှ သ ် ည့အ ် တိင ု း် ကန့်ကက ွ လ ် ွှာ

တိင ု ်း ဒေသကြီး သိမ ု့ ဟုတ် ပြည်နယ်လတ ွှ တ ် ော်မဆ ဲ န္ဒနယ်

တင်သွင်းနိုင်သည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်

ဤသည်တို့မှာ

လွှတ်တော်

“နိငု င် ရေ ံ းပါတီတစ်ခက ု ို ကိယ ု စ် ားပြု၍ ဝင်ရောက်ယဉှ ပ် ြိုင်သည့် လွှတတေ ် ာ် ကိယ ု စ် ားလှယ်လောင်းနှင့် တစ်သီးပုဂလ ္ဂ အဖြစ်

ဝင်ရောက်ယဉှ ပ် ြိုင်သည့်

လွှတတေ ် ာ်ကယ ို စ် ားလှယလေ ် ာင်းများ၏ ရွေးကောက်ပွဆ ဲ ငို ရ် ာ အခွငအ ့် ရေးနှင့် တာဝန်များမှာ အတူတပူ င်ဖြစ်သည်။ ထူးခြားချက်မှာ နိငု င် ရေ ံ းပါတီတစ်ခက ု ို ကိယ ု စ် ားပြု၍ ဝင်ရောက်ယဉှ ပ် ြိုင်သည့် လွှတတေ ် ာ်ကယ ို စ် ားလှယလေ ် ာင်းများ အတွက် အစိုးရပိငု ရ် ပု မြ ် င်သကံ ြားမှ မဲဆယ ွ စ် ည်းရုံးဟောပြောခွငက ့် ို ထိပု ါတီများ ၏ ခေါင်းဆောင်များက ရရှကိ ြသော်လည်း တစ်သီးပုဂလ ္ဂ လွှတတေ ် ာ်ကယ ို စ် ား လှယလေ ် ာင်းများအတွက်

ယင်းကဲ့သို့သော အခွင့်အရေးများ မရရှိပါ”

ပြည့စ ် သေ ုံ ာ နိင ု င ် သ ံ ားများသည် ရွေးကောက်ပမ ွဲ ျားတွင် နည်းလမ်းနှစသ ် ယ ွ ဖ် ြင့် ပါဝင်ယဉ ှ ပ် ြိုင်ကြသည်။ ပထမ

ခုနစ် နေရာတိအ ု့ တွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပက ွဲ ျင်းပရာ

ကိယ ု စ ် ားလှယလေ ် ာင်းတစ်ဦး၏ ရွေးကောက်ပဆ ွဲ င ို ရ ် ာ

နည်းလမ်းမှာ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခုကို ကိုယ်စားပြု၍

တစ်သီးပုဂလ ္ဂ လွှတတ ် ော်ကယ ို စ ် ားလှယလေ ် ာင်း ခုနစ်ဦး

အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များမှ အနှစ်ချုပ်ဖြစ်သည်။

ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး

ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာ မည်သည့်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်

ယင်းသို့ဝင်ရောက်

ယှဉပ် ြိုင်ခြင်းကို ပါတီကယ ို စ ် ားပြုလွှတတ ် ော် ကိယ ု စ ် ား

တွင်မျှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်းမရှိပါ။

ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဟူ၍

၂၀၁၈ ခုနစ ှ တ ် င ွ ် ပြည်သူ့လတ ွှ တ ် ော်မဆ ဲ န္ဒနယ် လေး

ခေါ်သည်။ ဒုတိယနည်းလမ်းမှာ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခု

နေရာ၊ အမျ ိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် တစ်နေရာ၊

ကို ကိယ ု စ ် ားပြု၍ ဝင်ရောက်ယဉ ှ ပ် ြိုင်ခြင်းမျ ိုးမဟုတဘ ် ဲ

တိင ု ်းဒေသကြီး သိမ ု့ ဟုတ် ပြည်နယ်လတ ွှ တ ် ော်မဆ ဲ န္ဒနယ်

နိင ု င ် သ ံ ားတစ်ဦးအနေဖြင့် ဝင်ရောက်ယဉ ှ ပ် ြိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး

ရှစနေရ ် ာတိအ ု့ တွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပက ွဲ ျင်းပရာ

ယင်းသို့ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းကို

တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော်

တစ်သီးပုဂလ ္ဂ လွှတတ ် ော်ကယ ို စ ် ားလှယလေ ် ာင်း ခုနစ်ဦး

ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း

ဝင်ရောက်ယဉ ှ ပ် ြိုင်ခရ ဲ့ ာ တစ်ဦး ရွေးကောက်တင်မြှောက်

ဖြစ်သည်ဟု ခေါ်သည်။

ခံရသည်။

တစ်သီးပုဂ္ဂလအဖြစ်

အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များ

လှယ်လောင်းအဖြစ်

ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ခြင်းများ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင်ကျင်းပခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲ၌

တစ်သီးပုဂ္ဂလလွှတ်တော်ကိုယ်စား

ကောက် ပ ွဲ တ ွ င်

ဝင်ရောက် ယှ ဉ ် ပြို င် သ ည့ ် အခါ

ရွေးကောက်ပွဲအာမခံငွေ ပေးသွင်းရသည်။ သတ်မှတ်

၎င်း

ပြည်ထောင်စု

ကြိုတင်တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက် ယူရသည်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ

ကော်မရှင်သည်

ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့်

ပါတီကိုယ်စားပြု

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို

နိုင်ငံရေးပါတီ

ကို ယ ် စားပြု လွှ တ ် တော် ကို ယ ် စားလှ ယ ် အ ဖြစ် အသိ အမှတပြ ် ုလွှာထုတပေ ် းသကဲသ ့ ို့ ရွေးကောက်တင်မြှောက် ခံရသည့် တစ်သီးပုဂ္ဂလလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကိုလည်း

တစ်သီးပုဂ္ဂလလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလွှာထုတ်ပေးသည်။ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်အတူ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ရန် ရည်မှန်းထားကြသည့် တစ်သီးပုဂ္ဂလများ သည် မိ မိ တို့ ဆောင် ရွက ် ရ န် ရ ှိ သ ည် မ ျားကို ကြို တင် ပြင်ဆင်ကြရမည်။ မည်သည့လ ် တ ွှ တ ် ော်မဆ ဲ န္ဒနယ်တင ွ ် ပါဝင်ယဉ ှ ပ် ြိုင်ရမည်၊ မည်သည့မြ ် ို့နယ်၊ မည်သည့ဒ ် ေသမှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမည်တို့ကို စိစစ်ရွေးချယ်ရပါမည်။ မည်သူ့ကို မိမိ၏ ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ထားမည်၊ မည်သူတို့အား မဲရုံးကိုယ်စားလှယ်၊ အကူ ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် ခန့်ထားမည်ကို လျာထားရ ပါမည်။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ လမ်းညွှန်မှုများကို ဖတ်ရှုလေ့လာ အသိပညာပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါမည်။

မဲဆန္ဒရှင်

ပြည်သမ ူ ျားနှငလ ့် ည်း ထိတွေ့စည်းရုံးရန်ရပ ှိ ါသည်။ ဤမျှ များပြားသော လုပင ် န်းများကို ကြိုတင်ဆောင်ရွကမ ် မ ှု ျား ပြုလုပ်ကြရမည်ဖြစ်သဖြင့် အချ ိန်နှင့်အမျှ အလေးထား ဂရုပြု၍ သတိမူကြရပါမည်။ ဤသိဖု့ ြင့် ၂၀၂၀ ပြည့န ် စ ှ ် အထွေထွေရွေးကောက်ပတ ွဲ င ွ ်

ယှဉ်ပြိုင်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှင့်

ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် တစ်သီးပုဂ္ဂလလွှတ်တော်

တစ်သးီ ပုဂလ ္ဂ အဖြစ် ဝင်ရောက်ယဉ ှ ပ် ြိုင်သည့် လွှတတ ် ော်

ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည် မင်္ဂလာရှိသော ၂၀၂၀

ကိုယ်စာလှယ်လောင်းများ၏

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ပြည့န ် စ ှ က ် ို ရွေးကောက်ပလ ွဲ ပ ု င ် န်းများ စီမဆေ ံ ာင်ရွကရ ် င်း

အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များမှာ အတူတူပင်ဖြစ်သည်။

၂၀၂၀ ပြည့န ် စ ှ ် ရွေးကောက်ပန ွဲ င ှ အ ့် တူ ဖြတ်ကျော် ရမည်

ထူးခြားချက်မှာ နိင ု င ် ံရေးပါတီတစ်ခက ု ို ကိယ ု စ ် ားပြု၍

ဖြစ်ကြောင်းပါ။

ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့်

လွှတ်တော်ကုယ ိ ်စားလှယ်

လောင်းများအတွက် အစိုးရပိင ု ရ ် ပ ု မြ ် င်သကံ ြားမှ မဲဆယ ွ ် များက ရရှိကြသော်လည်း တစ်သီးပုဂ္ဂလလွှတ်တော်

ရွေး

လိုဂို အမှတ်တံဆိပ်

နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြု၍ ဝင်ရောက်

စည်းရုံးဟောပြောခွငက ့် ို ထိပ ု ါတီများ၏ ခေါင်းဆောင်

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦး အထွေထွေ

လွှတ်တော်ကယ ုိ စ ် ား

လိဂ ု ုိ အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ သ ် ည် ပါတီ

ကိယ ု စ ် ားလှယလေ ် ာင်းများအတွက်

ယင်းကဲသ ့ သေ ို့ ာ

အခွင့်အရေးများ မရရှိပါ။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲဆန္ဒရှင်များ

m လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်များ

ရွေးကောက်ပွဲများကို ကျင်းပနိုင်ပါစေ၊

m တစ်သီးပုဂလ ္ဂ လွှတတေ ် ာ်ကယ ို စ ် ားလှယလ ် ောင်း

များ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြပါစေ၊ m အမျ ိုးသမီး

ဆန္ဒပြုရမည့်

အားလုံးတွင်

ချောမောအောင်မြင်စွာ

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း

များ ပါဝင်နိုင်ကြပါစေ။


pae? rwf 21? 2020

မီးဝစခန်းအား ရက်ပေါင်း ၄ဝ ကျော်ကြာ ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားသည့် AA အဖွ့ဲ အား တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက တွန်းလှနတ ် က ို ထ ် တ ု န် ငို ခ် ဲ့ နေပြည်တော် မတ် ၂၀

ရှိခဲ့ကြောင်း။

မီးဝစခန်းအား ရက်ပေါင်း ၄၀ ကျော်ကြာ ဝိင ု ်းပတ်ပတ ိ ဆ ် ို့

တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများ၏ ချ ီတက်ထိုးဖောက်

ထားသည့် AA အဖွဲ့အား တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများ က

တိက ု ခ ် က ို မ ် မ ှု ျားကြောင့် လူစက ု နေ ွဲ သည့် အရာရှ၊ိ စစ်သည်

တွန်းလှန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

၁၃ ဦးအား ပြန်လည်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သော်လည်း လက်ရှိ

AA အဖွဲ့သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်မှစ၍ ပလက်ဝကျောက် တော် လ မ်း ကြောင်း နှ င့ ်

မီး စာ- မတူ ပီ

လမ်းကြောင်းဆုံရာ နေရာတွင်တည်ရှိပြီး ဒေသတွင်း

အချ ိန်အထိ အရာရှိ၊ စစ်သည်အချ ို့ ပျောက်ဆုံးလျက် ရှိပြီး ပြန်လည်ကယ်တင်နိုင်ရေး ကြောင်း။ AA အဖွဲ့သည် ပလက်ဝနှင့် ကျောက်တော် ကားလမ်း

အချက်အချာကျသည့် မီးဝစခန်းအား အင်အားအလုံး အရင်းဖြင့်

တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့အတွက် စစ်ကူ

ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ

ကြောင်းနှင့် ရေလမ်းကြောင်းကို စိုးမိုးထားသော နှုန်းဘူး

ထိုး စစ် ဆ င် တို က ် ခို က ် ခဲ့ ရာ

စခန်းအား ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း တိုက်ခိုက်

မတ် ၁၁ ရက်တွင် တင်းမကျေးရွာ၊ မတ် ၁၃ ရက်တွင်

ခြင်း၊ ပလက်ဝဒေသ အနောက်မြောက်ဘက်ခြမ်း နယ်စပ်

ပြိုင်းတိုင်းကျေးရွာနှင့်အနီးတစ်ဝိုက်၊ မတ် ၁၄ ရက်တွင်

ဒေသအနီးရှိ စခန်းများအား ၂၀၂၀ ပြည့န ် စ ှ ် ဖေဖော်ဝါရီလ

မုန့်သန်းပြင်ကျေးရွာနှင့်အနီးတစ်ဝိုက်တို့အား ပြန်လည်

အတွ င ်း တို က ် ခို က ် ခြ င်း ၊ ဘူး သီး တောင် - ရသေ့ တောင်

ထိန်းချုပ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊

အထက်ပါဖြစ်စဉ်

ဒေသအတွင်းရှိ ရက်ခုံတိုင်ကျေးရွာအနီးနှင့် ရေစီးချောင်း

တို့တွင်

များတွင် အရာရှိ၊ စစ်သည်အချ ို့ ကျဆုံး/ဒဏ်ရာရရှိ

ကျေးရွာတစ်ဝိုက် နယ်မြေလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေသော

တပ် မ တော် စ စ် က ြောင်း များ၏

ခဲ့ ကာ AA အဖွဲ့ လည်း သေဆုံး /ဒဏ် ရာ ရရှိ မ ှု မ ျား

စစ်ကြောင်းများအား ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်နှင့် ၁၀ ရက်

တိက ု ခ ် က ို မ ် က ှု ြောင့် ဆုတခ ် ွာသွားခဲရ ့ ကြောင်း တပ်မတော်

တပ် မ ျားအားစေလွှ တ ် ၍

တိုက်ပွဲများတွင် AA အဖွဲ့ထံမှ သိမ်းဆည်းရမိသည့် လက်နက်၊ ခဲယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။ တိုက်ခိုက်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သော်လည်း ပြန် လ ည် ပ စ် ခ တ်

ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ သတင်းစဉ်

သာစည်၊ မူဆယ်၊ ရေး၊ မိုးမိတ်နှင့် ရမည်းသင်းမြို့နယ်တို့၌ မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းမိ နေပြည်တော် မတ် ၂၀

ကျော်ရင်လုံ၏ ခရောင်းအမျ ိုးအစား

လိုက်ပါလာသည့်

ဆိုင်ကယ်ကို

မူး ယစ် ဆေးဝါးတားဆီး နှိ မ ် န င်း ရေး

မော်တော်ယာဉ်နောက်ဖုံးအတွင်းမှ

ရပ်တန့်ရှာဖွေရာ

ဆိုင်ကယ်ပေါ်ရှိ

သိမ်ကုန်း- ကူတိုကျေးရွာ လမ်းပေါ်

ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သော

ဘိန်းဖြူ ၃၆ ဒသမ ၇၅ ကီလို၊ အိုက်စ်

ဆာလာအိ တ ် အ တွ င ်း မှ ဘိ န ်း ဖြူ

၌ ကူတိုကျေးရွာနေ စိုးလွင်(၃၈ နှစ်)

ပူး ပေါင်း အဖွဲ့ သည် မတ် ၁၈ ရက်

၁၀ ကီလန ို င ှ ့် စိတက် ြွရူးသွပဆေ ် းပြား

သုည ဒသမ ၄၄ ကီလန ို င ှ ့် ဖုန်းတစ်လုံး

ထံမှ

ညပိုင်းတွင် သာစည်မြို့နယ်

၄၀၀၀၀

တိက ု့ ို သိမ်းဆည်းရမိခပဲ့ ြီး ကွင်းဆက်

၂၈ ပြားကို

အရ မိုးမိတမ် ြို့နယ် ထုံးဘိက ု ျေးရွာနေ

ကွင်းဆက်အရ သိမက ် န ု ်းကျေးရွာနေ

မရွယ်ဂျ ီး၏ နေအိမ်အိပ်ခန်းအတွင်း

မင်းမင်း(၄၄ နှစ်)၏

ရှိ

စိတ်ကြွ

အတွင်းမှ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား

ရူးသွပ်ဆေးပြား ၅၀၀၀ ၊ ဘိန်းဖြူ

၅၆၉ ပြားကို ထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့

သုည ဒသမ ၀၁ ကီလန ို င ှ ့် ဖုန်းတစ်လုံး

သဖြင့် ၎င်းတို့အား မူးယစ်ဆေးဝါး

သက်သေခံ

တို့ကို လည်းကောင်း။

နှင့်

ပစ္စည်းများ

ကျွဲ

တပ်ဆုံ ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်၌

တို့ကို

လည်းကောင်း

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

တောင်ကြီး - မြဝတီ ခရီးသည်တင်

ထို့ပြင် မတ် ၁၉ ရက် ညနေပိုင်း က

မော်တော်ယာဉ်ကို ရပ်တန့်ရှာဖွေရာ

ရေးမြို့နယ် ဆင် ကူး ကျေးရွာ နေ

ယာဉ်အောက်ဘက် ဘောက်အတွင်းရှိ

ချန် ဆ န် ၏ နေအိ မ ် တဲ အ တွ င ်း နှ င့ ်

ဆာလာအိ တ ် အ တွ င ်း မှ

ဆိုင်ကယ်

စိ တ ် က ြွ

ရူးသွပ်ဆေးပြား ၁၅၂၀၀ ကို လည်း

တူးဘောက်အတွင်းမှ

စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၂၁၆၇ ပြား

လွယ်အိတ်အတွင်းမှ

ကောင်း၊ မူဆယ်မြို့ ကောင်းမူးလွယ်

ကို လည်းကောင်း၊ မိုးမိတ်မြို့နယ်

အလားတူ

ရမည်း သင်း ခရို င ်

ရပ်ကွက်ရှိ ဟိုတယ် အခန်းအမှတ်

ထုံးဘိုကျေးရွာအနီး တောလမ်းတွင်

ရဲ တ ပ် ဖ ွဲ့ မှူး

ဒု တိ ယ ရဲ မ ှူးကြီး

(၂၂၀)တွင်

တည်းခိုနေထိုင်သော

မဘောက်လှိုင် မောင်းနှင်ပြီး မမန်ပီး

ဝင်းကျော်နှင့်

မတ် ၁၈ ရက်

ညနေပို င ်း က

စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ရာ နေအိမ်ခြံဝင်း

၂၀

စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော

နှင့်အတူ

ယူထားကြောင်း သိရသည်။

တွေ့ရစဉ်။

ရဲပြန်ကြား

တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်

YBS ယာဉ်လိုင်းများပေါ်တွင်

စခန်းမှ တားဆီးမှု နှစ်မှု ခန့်မှန်းတန်ဖိုးငွေကျပ် ၂၆ သန်း၊ စုစုပေါင်း တားဆီးမှု

တရားမဝင်ကုန်စည်များ တားဆီးထိန်းချုပ်ရေးအတွက် ရေပူနှင့်မရမ်းချောင်

လေးမှု ခန့်မှန်းတန်ဖိုးငွေကျပ် ၂၇ ဒသမ ၃၃၈ သန်းအား ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း

အမြဲတမ်းစစ်ဆေးရေးစခန်းတိအ ု့ ား ဌာနဆိင ု ရ ် ာပူးပေါင်းအဖွဲ့များဖြင့် စစ်ဆေး

သတင်းရရှိသည်။

လျက်ရှိရာ မတ် ၁၉ ရက်တွင် မန္တလေး-မူဆယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး

ထူးခြားဖမ်းဆီးမှုအ နေဖြင့် မတ် ၁၉ ရက်က မရမ်းချောင်အမြဲတမ်း

တစ်လျှောက် ကုနသ ် ယ ွ မ ် ယ ှု ာဉ် ပိက ု့ န ု ် ၁၈၆၆ စီး၊ သွင်းကုန် ၁၆၅၁ စီး၊ ရန်ကန ု -်

စစ်ဆေးရေးစခန်းမှ စစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်စဉ် တရားဝင်စာရွက်စာတမ်း

မြဝတီလမ်းမကြီးတစ်လျှောက် ကုန်သွယ်မှုယာဉ် သွင်းကုန် ၂၄၂ စီး ကုန်စည်

တစ်စုံတစ်ရာ တင်ပြနိုင် ခြင်းမရှိသည့် ဘေထုတ်(70 kg) (8 Pkgs) နှင့်

များ သယ်ယူပို့ဆောင်လျက်ရှိသည်။

ပစ္စည်းသယ်ဆောင်လာသော ယာဉ်တစ်စီး စုစုပေါင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ငွေကျပ်

မတ် ၁၉ ရက်တွင် ရေပူအမြဲတမ်းစစ်ဆေးရေးစခန်းမှ တားဆီးမှု နှစ်မှု

သီရိရွှေအား

ဆေးဝါးများဆိင ု ရ ် ာ ဥပဒေအရ အရေး

တရားမဝင်ကုန်စည်များ တားဆီးထိန်းချုပ်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ နေပြည်တော် မတ်

သီရိခင်(ခ)

၂၆ သန်းအား ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

ခါးပိုက်နှိုက်ကျူးလွန်သူတစ်ဦး ဖမ်းဆီးရမိ ရန်ကုန် မတ်

၂၀

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ အုပ်ချုပ်မှုဌာနခွဲမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် မတ် ၁၄ ရက် နံနက်ပင ို ်းက သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သုဝဏ္ဏစပေ ု ါင်း ကားမှတတ ် င ို ် ၌ YBS-25 ယာဉ်ပေါ်မှ ဆင်းလာသည့် ခါးပိုက်နှိုက်သတင်းရှိသူ သီရိခင်(ခ) သီရရ ိ ွှေ၏ အိတအ ် တွင်းမှ ငွေကျပ် ၂၁,၅၀၀နှင့် ပတ်သက်၍စစ်မေးရာ အဆိပ ု ါ ယာဉ်ပေါ်ပါ အသက်(၂၀ နှစ)် ခန့်ရှိ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး၏ အိတအ ် တွင်းမှ နှိုကယ ် ူ

ခန့်မန ှ ်းတန်ဖိုးငွေကျပ် ၁ ဒသမ ၃၃၈ သန်း၊ မရမ်းချောင်အမြဲတမ်းစစ်ဆေးရေး

သတင်းစဉ်

ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်သဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ

ု က် ြီး၌ တောဆင်ရငို ်းဖျက်ဆီးမှုကြောင့် လူနေအိမလေ ် းလုံးပျက်စီး မှုခင်းအသိပညာပေး ဆောင်ရက ွ ် တိက

တို့တွင် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်း ပြေးဆွဲလျက်ရှိသည့် YBS ယာဉ်များ

နေပြည်တော်

ပေါ်ပါခရီးသည်များထံမှ ဖုန်း ၁၈ လုံးကို နှိုကယ ် ခ ူ က ဲ့ ြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်

မတ်

၂၀

ရန်ကုန်

မတ်

၂၀

သာစည်မြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုတယ ိ ရဲမှူး သန်းမောင် ဦးစီးသည့်

ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် တိုက်ကြီးမြို့နယ် မြန်မာစုကျေးရွာနှင့် ညောင်လေးပင်ကျေးရွာတို့တွင်

သဖြင့် သက်သေခံပစ္စည်းနှင့် လက်ကိုင်ဖုန်းများကို

ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် မတ် ၁၈ ရက်က အမှတ်(၁/၂)အခြေခံ

ယမန်နေ့ ည ၇ နာရီခန့်က တောဆင်ရိုင်းတစ်ကောင် ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် လူနေအိမ်

ရရှိပြီးဖြစ်၍ ၎င်းကို ဥပဒေနှင့်အညီ အမြန်တရားစွဲတင်ပို့နိုင်ရေးဆောင်ရွက်

ပညာအထက်တန်းကျောင်း စာစစ်ဌာနများတွင် တက္ကသလ ို ်

လေးလုံး ပျက်စီးသွားကြောင်း လိမ္မော်ခြံကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှ သိရသည်။

လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

ဝင်စာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆိသ ု ည့် ကျောင်းသား ကျောင်း

အဆိုပါ တောဆင်ရိုင်းသည် ငါးအိမ်စုကျေးရွာဘက်မှ ကူးလာပြီး

အိမထေ ် ာင်စလေ ု းစုအား ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးကာ မတ် ၂၀ ရက် နံနက် ၁ နာရီခခ ွဲ န့်က မင်္ဂလာရပ်ကက ွ ်

ရေးနှင့် သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုပပျောက်ရေးတို့အတွက် အသိ

GE တပ်ဘက်သို့ ထွက်ခွာသွားကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါတောဆင်ရိုင်း ထပ်မံဝင်ရောက်မှုမရှိ

ပညာပေးလက်ကမ်းစာစောင်များ ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ကြောင်း

စေရန်အတွက် ဒေသခံများစုပေါင်းပြီး ဗြောက်အိုးများဖောက်ခြင်း၊ သံပုံးတီးခြင်းတိဖြ ု့ င့် ခြောက်လန ှ ့်

ရဲပြန်ကြား

ရဲပြန်ကြား

မြန်မာစုကျေးရွာနေ

သူများအား ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း လိုက်နာ

သိရသည်။

ပြန်လည်သိမ်းဆည်း

မျ ိုးသန့်(ပြန်/ဆက်)

မောင်းထုတ်နေရကြောင်း သိရသည်။

မိငု ်းခတ်မြို့နယ်၌ တောင်ယာမီးရှို့ရာမှတစ်ဆင့် လူနေအိမရ် စှ လ ် ုံး မီးလောင် မိုင်းခတ် မတ်

၂၀

ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းခတ်မြို့နယ် နောင်ဖူကျေးရွာတွင် ယမန်နေ့ မွန်းလွဲ ၂နာရီခန့်က တောင်ယာမီးရှို့ရာမှတစ်ဆင့် လူနေအိမ် ရှစ်လုံး မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မိင ု ်းခတ်မြို့နယ်နင ှ ့် လေးမိင ု ခ ် န့်အကွာ နောင်ဖက ူ ျေးရွာ၏ အနောက်ဘက် တောင်ယာမီးရှို့ရာမှ အဆိုပါကျေးရွာရှိ လူနေအိမ်ရှစ်လုံးမီးလောင်မှုဖြစ်ရာ ကျေးရွာနေပြည်သူများ၊ ဒုတိယမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊

မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဝိုင်းဝန်း

ငြှိမ်းသတ်ကြရာ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ မိနစ် ၄၀ ခန့်တွင် ငြှိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မီးလောင်မှုကြောင့် လူနေအိမ်ရှစ်လုံး၊ စပါးတင်း ၂၀၀ ခန့်နှင့် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးတို့ မီးလောင် ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

မိုးဒေ(ပြန်/ဆက်)

နေပြည်တော် လယ်ဝေးမြို့နယ် သစ်ပတ ု ပ ် င်နယ်မြေရဲစခန်းမှူး ရဲအပ ု  မြ ် င်ဆွ ့ ေ သည် မတ် ၁၉ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက ပင်ငါးမြှောင်ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတွင် ရာအိမ်မှူး ဦးသိန်းဇော်နှင့် ဒေသခံများအား သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု မဖြစ်ပွားစေရေးနှင့် မှုခင်းကျဆင်းရေးအတွက် အသိပညာပေး ဟောပြော စဉ်။

ကိုကိုရူပ(နေပြည်တော်)


စနေ၊ မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

စဉ်

စက်ရုံ ရေနံထွက်ပစ္စည်း

အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မြစ်ကြီးနား)

ရေတွက်ပုံ ပမာဏ

တင်ဒါပိတ်ချ ိန်

အမျ ိုးအမည်

တင်ဒါဖွင့်ချ ိန်

နေ့ရက် နာရီ

နေ့ရက်

နာရီ

၁ သံပရာကန် စီဂျ ီအို

ဂါလန်

၅၀၀၀၀၀

၂၂-၄-၂၀၂၀

၁၃:၀၀

၂၂-၄-၂၀၂၀

၁၄:၀၀

၂ သံပရာကန် `ရေနံမီးသွေး

မက်ထရစ်တန်

၁၀၀၀

၂၂-၄-၂၀၂၀

၁၃:၀၀

၂၂-၄-၂၀၂၀

၁၄:၀၀

၃ ချောက်/ ဖယောင်းပြား

မက်ထရစ်တန်

၁၃၆၉၉၉

၂၂-၄-၂၀၂၀

၁၃:၀၀

၂၂-၄-၂၀၂၀

၁၄:၀၀

ဂါလန်

၄၁၆၈၉

၂၂-၄-၂၀၂၀

၁၃:၀၀

၂၂-၄-၂၀၂၀

မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်

Audio

System

နှင့်

ECသင်ထောက်ကူပစ္စည်း

ဝယ်ယူလိုပါ၍

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစတင်ရောင်းချမည့်ရက်

- ၂၃-၃-၂၀၂၀ရက်

တင်ဒါနောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက်

- ၆-၄-၂၀၂၀ရက် ညနေ ၄နာရီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါရွေးချယ်မည့်ရက်

- ၇-၄-၂၀၂၀ရက် ညနေ ၃နာရီ

တင်ဒါရောင်းချမည့်နေရာ

- နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မြစ်ကြီးနား)

၃။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မြစ်ကြီးနား) ဖုန်း-၀၉၂၄၀၀၂၇၈၊ ၀၉-၇၉၀၅၈၄၁၁၃တို့သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မြစ်ကြီးနား)

၁၄:၀၀

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

၂။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်နှင့်တင်ဒါပုံစံများအား တစ်လကြိုတင်၍ ဤလုပ်ငန်းရုံးချုပ်(ဘဏ္ဍာရေးဌာန)တွင် ရုံးချ ိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါ သည်။

မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း

၃။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဌာန၊ ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၁၀၈၂သို့ ရုံးချ ိန်အတွင်း

ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်များရောင်းချရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ဆက်သွယ် ၍ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

၁။ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ ရေနံဓာတုဗေဒစက်ရုံစု (သံပရာ ကန်)မှ ထုတ်လုပ်သည့် ဗြူတိန်းရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်

အများသိစေရန် ကြေညာခြင်း

၃၀၀ (တန်သုံးရာတိတိ)ကို

တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်၍ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေး

ဒေါ်မြနှင်းရည်လွင် ၁၂/ ကမရ(နိုင်)၀၅၆၉၀၂၊ Myahnin Yee Lwin(facebook account) နှင့် Myahnin Yee

ထားသည်ရေ ့ နံဓာတ်ငွေ့ရည်တင်သင ွ း် သိလှေ ု ာင်

သယ်ယဖူ ြန့်ဖြူးရောင်းချခွငလ ့် င ုိ စ ် င်

လိုင်စင်(ခ)သို့မဟုတ် လိုင်စင်(စ)လက်ဝယ်ရှိသူများ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းနိုင်ပါရန်

Lwin(Mamamya)(page) ပိုင်ရှင်၏ လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက်အရ အများသိစေရန် အောက်ပါအတိုင်း ကြေညာအပ်ပါ

ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

သည်။

၂။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက် - ၂၁-၄-၂၀၂၀ ရက် (အင်္ဂ ါနေ့)(၁၂:၀၀)နာရီ

ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဆွေဖြစ်သူ ဒေါ်မြနှင်းရည်လွင်သည် မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်သော သရုပ်ဆောင်လုပ်ငန်း

ကိုသာ ကောင်းမွန်စွာလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အခြားမည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်မျှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်စုံတစ်ရာကို

နစ်နာစေရန်အလို့ ငှာ မမှန်မကန် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ထားခြင်းမရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

၃။ တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်နှင့်အချ ိန်

ယခုအခါ facebook, Instagram, Youtube စသည့် လူမှုကွန်ရက်ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဆွေဖြစ်သူ

အား

ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေရန်ရည်ရွယ်၍

သတင်းများအဖြစ်လည်းကောင်း၊

စာသားများအဖြစ်လည်းကောင်း

ဒေါ်မြနှင်းရည်လွင်၏ အမည်ကို ဖော်ပြကာ ရေးသားထားသည်များ ကို တွေ့ရှိနေရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဒေါ်မြနှင်းရည်လွင်အပေါ် ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေရန် ရည်ရွယ်၍ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများပေါ်

အချ ိန်နှင့် နေရာ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)

၄။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်နှင့် ပုံစံများအား တစ်လကြိုတင်၍ ရုံးချ ိန်အတွင်း ဝယ်ယူ နိုင်ပါသည်။ ၅။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဌာန၊

ကတိစာချုပ်မူရင်း၊ ရောင်းသူ/ဝယ်သူတရားရုံးကျမ်းကျ ိန်လွှာမူရင်း၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံချက် မူရင်း၊ ရဲစခန်းထောက်ခံချက်မူရင်း၊ ဝယ်ယူသူမှဝန်ခံကတိပြုချက်မူရင်း များတင်ပြ၍ မြေငှား တရားရုံးအမိန့်ဒီကရီများဖြင့် အထောက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ပြ၍ နေပြည်တော်စည်ပင်သာ

မူလတန်းအဆင့်သင်ကျောင်းသား/သူအတွက် အခမဲ့ဗလာစာအုပ်ဝယ်ယူရန်

၁၅ရက်အတွင်း လာရောက်ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံး

အထက်တန်းရှေ့နေ

၂။

မောင်လာလ်ချန့်ဟိင်မ်၏ အမည်မှန်မှာ မောင်လာလ်ဆန့်ဟိန်မ်ဖြစ်ပါကြောင်း။ မောင်လာလ်ဆန့်ဟိန်မ်

ဦးဟောက်ပြန်းထန်၏သား စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး၊ကလေးမြို့၊ တာဟန်း ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄/၆၀)နေ မောင်ထန် ရှင်းဇမွန်၏ မွေးသက္ကရာဇ်အမှန်မှာ ၁၅-၁၀-၁၉၉၉ဖြစ်ပါကြောင်း။ မောင်ထန်ရှင်းဇမွန်

ယာဉ်အမှတ် ၂၈ယ/၉၅၃၀၈ Honda Dream ND 125Mယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ ဒေါ်ဆု ရည်လင်း ၁၀/သဖရ(နိင ု )် ၁၅၃၁၈၈က(ကမ-၃) ပျောက်ဆးံု ၍မိတူ္တ ထုတပေ ် းရန်လျှောက် ထားလာပါသည်။ ကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ကြော်ငြာသည့်ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါရုံးသို့လူကိုယ်တိုင်လာရောက် ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ ကညန၊ပြည်နယ်ရုံး၊မော်လမြိုင်မြို့

အမည်မှန်

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း

ဦးကျော်စံထွန်း၏သား

ကျော်ဌေးလင်း၏ အမည်မှန်မှာ ကျော် ဌေးဝင်း ဖြစ်ပါကြောင်း။ ကျော်ဌေးဝင်း

မွေးသက္ကရာဇ်အမှန် မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ကျောင်းတောင် ကျေးရွာနေ

ဦးမောင်စိုးနိုင်၏သား

မောင်ကျော်သိန်းစိုး၏

မွေးသက္ကရာဇ်

အမှန်မှာ ၂၀-၅-၁၉၉၉ ဖြစ်ပါကြောင်း။

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း

ယာဉ်အမှတ် ၅၅ယ/၄၈၅၆၈ Yamaha 150FZ M/C ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ ဦးကျော်မျ ိုးထင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၃၅၁၁က(ကမ-၃) ပျောက်ဆုံး၍မိတ္တူထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားလာပါသည်။ ကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ကြော်ငြာသည့်ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါရုံးသို့လူကိုယ်တိုင်လာရောက် ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ ကညန(နေပြည်တော်)

မော်လမြိုင်မြို့၊ ဇေယျာမြိုင်ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်နှင့် အမည် (၁၀/ဇေယျာမြိုင်)၊

ရေးအဖွဲ့မှ မော်လမြိုင်-မုတ္တမ ရထားလမ်းစီမံကိန်းဖော်ထုတ်ရာတွင် လှိုင်ရပ်ကွက်၌ ထိခိုက်မှုကြောင့် ဦးခင်မောင်အေးအား ဇေယျာမြိုင်ရပ်ကွက်၊ မြေကွက်အမှတ်(၁၀၂)

၀၅၄ ဧကရှိ

ဒေါ်ကေသီခိုင်

လွှဲအပ်ထားသော ကိယ ု စ ် ားလှယလ ် စ ဲွှ ာကို ရုပသ ် မ ိ း် ထားခြင်းမရှက ိ ြောင်း မွနပြ ် ည်နယ်

အမည်ဖြင့် မြေပေးမိန့် ထုတ်ပေးပါရန်

တရားလွှတ်တော်၏ ကျမ်းကျ ိန်လွှာအမှတ်စဉ်(၂၀၄၀/၂၀၁၉)ဖြင့် ကျမ်းကျ ိန်ဆိုကာ

ကန့်ကွက်ရန်ရှိပါက

ပုသိမ်

မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီး ဌာနရုံးသို့ လာရောက်

အကျ ိုးအကြောင်းဖော်ပြ၍ ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း

စာချုပ်အမှတ် (၆၉၇/၂၀၁၉)ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ပြီး ဦးတင့်လွင်မှ ဒေါ်ခင်သန်းမြင့်အား မြေသက်သက် အပြီးအပိုင်အရောင်းအဝယ်စာချုပ် (၄၈၉/၂၀၁၉)အရ

ရောင်းချခဲ့

သဖြင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်လာ၍ ဒေါ်ခင်သန်းမြင့် အမည်ဖြင့် နှစ်ရှည် မြေငှားဂရန် ပထမအကြိမ် လျှောက်ထားလာခြင်းအပေါ် ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားရှပ ိ ါက ကြော်ငြာသည့် ရက်မှစ၍ ၁၅ ရက်အတွင်း ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မော်လမြိုင်ခရိုင် အထွေထွေအုပ်ချုပ် ရေး ဦးစီးဌာနသို့ အထောက်အထားခိုင်လုံစွာဖြင့် လာရောက်ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း

ကြေညာအပ်ပါသည်။ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန ပုသိမ်မြို့နယ်

အခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးသည့်

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

သိပေး

လမ်းညွှန်(၆)မျ ိုး၊

-

စာအုပ်၏

နောက်ကျောဖုံး၊

အပြင်ဘက်တွင်

မြန်မာ့ရိုးရာ

လူမှုရေး

ကျင့်ဝတ် (သားသမီးဝတ်၊တပည့်ဝတ်၊ မိဘဝတ်၊ ဆရာဝတ်) နှင့် Time Tableဇယားကွက်

-

စာအုပ်နောက်ကျောဖုံး အတွင်းဘက်တွင် အမြှောက်အလီအပေါင်း ၁မှ ၁၂အထိ

၃။ တင်ဒါလျှောက်လွှာစတင်ရောင်းချမည့်ရက် - ၂၃-၃-၂၀၂၀ရက် တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်အချ ိန်

- ရုံးချ ိန်အတွင်း

တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်/အချ ိန်

- ၂၀-၄-၂၀၂၀ရက် ညနေ ၄နာရီ

တင်ဒါရောင်းချ/တင်သွင်းရမည့်နေရာ

- ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး၊

လုပ်နည်းများနှင့်အညီ မြေငှားစာချုပ် လျှောက်ထားလာမှုအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေး မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့

နေပြည်တော်

ရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး၊ စစ်တွေမြို့ ဖုန်း-၀၄၃-၂၀၂၁၀၄၆ တင်ဒါခေါ်ယူရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန ၁။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနက တည်ဆဲအကောက်ခွန် ဥပဒေအရ အရေးယူထားသော စက်မှုကုန်ကြမ်း(ဘေထုပ်)များအား အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အများပြည်သူများ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဝယ်ယူ

နှင့် ကန့်ကွက်သူမရှိပါက ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အများသိစေရန် ကြေညာလိုက်သည်။ မော်လမြိုင်ခရိုင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန

မြေကွက်အမှတ်(ပ-၂၀၂၅၆)ကို အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာအမှတ်

၄၆၂/၂၀၂၀ ဖြင့် မြေကွက်အမည်ပေါက်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်ရရှိထားသူ ဦးကျော် ညွန့် ၇/ကတခ(နိုင်)၀၅၄၁၀၃(ဘ)ဦးထွန်းရှိန်မှ ဒေါ်ခင်လှိုင် ၁၂/ဒလန(နိုင်)၀၆၁၂၅၂ ပေးပါရန် လျှောက်ထားလာပါသဖြင့် ကန့်ကွက်လိုသူများအနေဖြင့် တရားဝင်ပိုင် ဆိုင်မှုစာချုပ်စာတမ်းများ၊

တရားရုံးအမိန့်ဒီကရီများ

အထောက်အထားခိုင်လုံစွာ

တင်ပြ၍ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမက ံ န ိ း် နှငမြေ ့် စီမခ ံ န့်ခမ ဲွ ှု ဌာနသို့

ကြော်ငြာစာပါသည့်ရက်စ၍

၁၅ရက်အတွင်း

လာရောက်ကန့်ကွက်နိုင်

ကြောင်းနှင့်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှငအ ့် ညီ မြေပု/ံ မြေရာဇဝင်ရေးကူးခွငလျှေ ့် ာက်ထားလာမှုအား ဆက်လကဆေ ် ာင် ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန

- ၆-၄-၂၀၂၀ ရက်(၁၀)နာရီ

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

- ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲ၊ အကောက် ခွန် (ကုန်လှောင်ရုံ)၊ အလုံမြို့နယ်၊ စောရန်ပိုင် ကွန်ကရစ်ကမ်းနားလမ်း၊

လေလံပစ္စည်းစာရင်း)ပူးတွဲလျက်

တစ်စုံလျှင်

ကျပ်(၅၀၀၀/-)(ကျပ်ငါးထောင်တိတိ)

နှုန်းဖြင့်

၁-၄-၂၀၂၀ရက်မှ ၂-၄-၂၀၂၀ ရက်အထိ ရုံးချ ိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ - လေလံပုံစံဝယ်ယူပြီးသူများအား ၂-၄-၂၀၂၀ ရက် နှင့် ၃-၄-၂၀၂၀ရက် ၊ ၁၀ နာရီမှ ၁၆:၀၀နာရီ အထိ (၂)ရက်ပြသပါမည်။ ၂။ အသေးစိတ်အချက်အလက် သိရှိလိုသူများသည် ထောက်ပံ့ရေးနှင့် ပို့ဆောင်ရေး ဌာနခွဲ၊ အကောက်ခွန်(ကုန်လှောင်ရုံ) အလုံမြို့နယ်၊

အများသိစေရန်ကြေညာခြင်း မရမ်းကုနး် မြို့နယ်၊ (၄)ရပ်ကက ွ ၊် ပြည်လမ်း၊ အမှတ၉ ် ၅ရှိ Basement +

- စက်မှုကုန်ကြမ်း(ဘေထုပ်)များ

(ဃ) လေလံပုံစံရောင်းချခြင်း - လေလံပုံစံ(လေလံစည်းကမ်းချက်များနှင့်

(င) ပစ္စည်းပြသမည့်အချ ိန်

စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံး၏

နှင့်မှတ်ပုံတင်အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်အတွက် မြေပုံ၊မြေရာဇဝင်ရေးကူး

ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့်လေလံတင်ထုခွဲရောင်းချရေးကြော်ငြာ

(ဂ) ပစ္စည်းအမျ ိုးအမည်

ရပ်ကွက်မှ မြေဧရိယာ၀ဒသမ၁၁၀ဧကရှိ ဦးဇော်မြင့်ဦး ၅/ကလတ(နိုင်)၀၀၅၅၄၁(ဘ) ဦးဝင်းဇော် အမည်ပေါက် နှစ်(၃၀)မြေငှားစာချုပ်

ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန ဖုန်း-၀၄၃-၂၀၂၂၆၄၉

နေရာ

နေပြည်တော်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့၊ အောင်သာယာရပ်ကွက်၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၃၂/ ပေါင်းလောင်း-၂၊ မြေကွက်အမှတ် ၁၃- B၊ ၊ ဧရိယာ ဝဒသမ ၀၉၉ ဧကရှိ ဒေါ်အေး အေးခိုင် အမည်ပေါက် မြေကွက်အား ဒေါ်ဆိုင်းလိုင်၊ ဒေါ်ဝင့်ဝါအောင်(ဘ) ဦးဇော် ခေါင်၊ ဦးအောင်ဝင်း ၁/ဗမန(နိုင်)၀၄၉၀၃၃၊ ၁/မစန(နိုင်)၀၃၂၃၀၀ မှ မြေပေးမိန့် အရောင်းအဝယ်စာချုပ်၊ ရောင်းသူဝယ်သူ ကျမ်းကျ ိန်လာွှ ၊ လျှောက်ထားသူ၏ကိယ ု တ ် င ုိ ် ကတိဝန်ခံချက်၊ နှစ်ဦးသဘောတူ ကတိဝန်ခံချက်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ၊ အိမ်ထောင်စု လူဦးရေစာရင်း၊ ရပ်ကက ု ခ ် ျုပ်ရေးမှူးရုးံ ထောက်ခခ ံ ျက်၊ ရဲစခန်းထောက်ခံ ွ အ ် ပ ချက်(မူရင်း)များတင်ပြပြီး မြေငှားစာချုပ် လျှောက်ထားလာမှုအပေါ် ကန့်ကွက်လိုသူ များအနေဖြင့် တရားဝင် ပိုင်ဆိုင်မှု စာချုပ်စာတမ်းများ၊ တရားရုံး အမိန့်ဒီကရီများ ဖြင့် အထောက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ပြ၍ ယနေ့မှစ၍ ၁၅ ရက်အတွင်း နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနသို့ လာရောက် ကန့်ကွကန ် င ုိ က ် ြောင်းနှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွငး် ကန့်ကက ွ မ ် မ ှု ရှပ ိ ါကဌာနမှ လုပထ ် းံု လုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာ အပ်ပါသည်။ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း

ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်း နိုင်ပါသည်။

(ခ)

ဤကြော်ငြာပါသည့်ရက်စ၍

နေပြည်တော်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၂/ရုံးရပ်၊ မင်္ဂလာဒီပ

၄။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက အောက်ပါဌာနများတွင် လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊

အနောက်ရပ်ကွက်၊

လှယ်လွှဲစာအမှတ် (၂၀၁/၂၀၀၃) အရ လွှဲအပ်ထားပါသည်။ ဦးတင့်လွင်မှ ၎င်းအား

အတွင်း

စာအုပ်ရှေ့အဖုံးအတွင်းဘက်တွင်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဦးပိုင်အမှတ်(၁၁၀/ခ)၊ ဧရိယာ ဝဒသမ

၁၅ ရက်

နိုင်ငံတော်မှ

အရ လ/န(၃၉)သတ်မှတ်ထားသော မြေဖြစ်ပြီး ဇေယျာမြိုင်မြို့သစ် မြေကွက်ချထား

အတွက် ဦးတင့လ ် င ွ အ ် ား မော်လမြုိ င်မြုိ ့ စာချုပ်စာတမ်းမှတပ ် တ ံု င်ရးံု ၏ အထူးကိယ ု စ ် ား

ဤကြော်ငြာပါသည့်ရက်မှ

-

မွန်ပြည်နယ်

အကွက်အမှတ်(၁၁၈)၊ ကသဲစုအကွက်၊

လျှောက်ထားလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍

စာအုပ်အရှေ့အပြင်ဘက်တွင်

အေးချမ်းသာယာရေး၏ ၆-၁၁-၂၀၀၄ ရက်စွဲပါ စာအမှတ် ၄၀၀/၂-၃/ ပယက(မွန်)

အား အစားထိုးပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဦးခင်မောင်အေးမှ ၎င်း၏ ကိုယ်စားဆောင်ရွက်နိုင်ရန်

မြေကို

- ၈၀ pages

စာမျက်နှာ

(က) နေ့ရက်/အချ ိန်

အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊

ပုသိမ်မြို့၊

- ၆၀ gsm indo 1k woodfree

(င)

နိုင်ရန် အသိ ပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။

အများသိစေရန်ကြေညာခြင်း ဦးပိုင်အမှတ်(၆၈)၊ မြေချ ိန်ဧရိယာ ဝဒသမ ၁၀၀ ဧကရှိမြေသည်

- ၁၈၀ gsm Duplex board(colour)

(ဃ) အတွင်းစက္ကူ

ယာဉ်အမှတ် ၅၈ယ/၃၇၅၈၉ Honda Dream 125ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ ဦးချမ်း အောင် ၁၀/မဒန(နိုင်)၁၃၀၄၄၄ က(ကမ-၃)ပျောက်ဆုံး၍မိတ္တူထုတ်ပေးရန်လျှောက် ထားလာပါသည်။ကန့်ကွက်လိုပါကခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့်ကြော်ငြာ သည့ရ ် က်မှ ၁၅ ရက်အတွငး် အောက်ဖော်ပြပါရုးံ သိလ ့ု က ူ ယ ုိ တ ် င ုိ လ ် ာရောက်ကန့်ကက ွ ် နိုင်ပါသည်။ ကညန၊ ပြည်နယ်ရုံး၊ မော်လမြိုင်မြို့

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း

ကျေးရွာနေ

- ၂၂လိုင်း

(ဂ) အဖုံးစက္ကူ

စာသားထည့်ရန်၊

မွေးသက္ကရာဇ်အမှန်

မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ကျောင်းတောင်

(ခ) လိုင်းအရေအတွက်

(စ) -

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း

မင်းလှရွာနေ

ဗလာစာအုပ်အရည်အသွေး (က) စာအုပ်အရည်အသွေး - ၆.၂၅x၈.၂၅လက်မ

အထက်တန်းရှေ့နေ

ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၅၁၉၅၁၉၊၀၉-၈၉၄၇၉၅၈၁၂

ပျဉ်းတောဦးအုပ်စု၊

မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနသို့

သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာလိုက်သည်။

သား တိင ု း် ရင်းသားလုပင ် န်းရှငမ ် ျားအား အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါတင်သင ွ း် နိင ု ရ ် န် ဖိတခေ ် ါ်အပ်ပါသည်။

ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

အမည်မှန်

ယာရေးကော်မတီ၊

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း

လမ်း ၃၀၊ ၆၈X ၇၀လမ်းကြား၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ရုံးဝင်းအတွင်း၊ ရုံးကြီးဝင်း၊

ဦးတင်ရွှေ၏သား ကလေးမြို့နယ်၊

စာချုပ် လျှောက်ထားလာရာ ကန့်ကွက်လိုသူများအနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်စာတမ်းများ၊

ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွ့ဲ ၊စစ်တွေမြို့

ရန်ပုံငွေဖြင့် ဗလာစာအုပ်များအား တင်ဒါ(အိတ်ဖွင့်)စနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ

ဦးကျော်မြတ်မင်းဦး ဒေါ်နှင်းသီရီ

အထက်တန်းရှေ့နေ

ဦးစံထွန်း ၁၃/တခလ(နိုင်)၀၉၃၄၂၃မှ မြေပေးမိန့်(ပါမစ်)မူရင်း၊ မြေကွက်အရောင်းအဝယ်

ကျောင်းသား/သူအားလုးံ ကို အခမဲထေ ့ ာက်ပန ့ံ င ုိ ရ ် န်အတွက် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွငပြ ့် ု

Myahnin Yee Lwin(Mamamya)(page) ပိုင်ရှင်၏ လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက်အရတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ့

ဦးဖန်ပေါင်း ၁/မကန(နိုင်)၁၃၁၇၆၁အမည်ပေါက်ပါမစ်မြေကွက်အား ဒေါ်နှင်း အေးလှိုင်(ဘ)

၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ပညာသင်နှစ် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အခြေခံပညာမူလတန်း အဆင့် သင်

ဒေါ်မြနှင်းရည်လွင် Myahnin Yee Lwin(facebook account) နှင့် ဒေါ်ဖြိုးဖြိုး ဒေါ်လှိုင်ခင်ဖြိုး

ရပ်)၊ မြေကွက်အမှတ်(ဒ-၃၁၃ ၄၇)၊ မြေဧရိယာ ၀ဒသမ၁၄၆ဧကရှိ ဦးအိုက်လောင်း(ဘ)

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

အမည်နာမကိလ ု ည်းကောင်း ဖော်ပြခြင်းမျ ိုး၊ ရေးသားခြင်းမျ ိုးကို တွေ့ရှရ ိ ပါက တည်ဆဥ ဲ ပဒေများနှငအ ့် ညီ ဆောင်ရက ွ ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အများသိစေရန် ကြေညာအပ်ပါသည်။

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း ဒက္ခိဏသီရိမြို့၊ ဒက္ခိဏသီရိရပ်ကွက်၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈/ဒက္ခိဏသီရိအလယ်

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၁၁၉၄ သို့ ရုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်၍ မေးမြန်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

ကူးယူဖြန့်ချ ိခြင်း၊ မှတ်ချက်ပေးခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေရန် ပြုမူပြောဆိုခြင်း ခုနစ်ရက်အတွင်း ပြန်လည်ဖျက်သိမ်းပေးရန်နှင့် နောက်နောင်တွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေဒေါ်မြနှင်းရည်လွင်၏

ဒေါ်သန္တာဘသန်းတင် နှင့် ၁။ ဦးသန်းဇော် ၂။ ဒေါ်ဇာနည်ဘသန်းတင် ၃။ ဒေါ်ခိုင်သီတာညွန့် ၄။ ဦးရှမ်းလေး တရားလို တရားပြိုင်များ ဦးသန်းဇော် (ကိုစိုင်းဇော်မင်း-မထွန်းနီနီဇော်မှတစ်ဆင့်) ကျောက်ပြဿဒ်ရွာ၊ မိုးကုတ်မြို့ (ယခုနေရပ်လိပ်စာမသိသူ)သိစေရမည်။ သင့်အပေါ်၌ တရားလိုက အမွေပုံပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲပေးစေလိုမှု လျှောက်ထားစွဲဆို ချက်ရှိသည်ဖြစ်၍၊ သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ သို့တည်းမဟုတ် ၎င်းအမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အရေးကြီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တို့ကို ချေပပြောဆိုနိုင်သူ သင့်ကိုယ်စားလှယ်ရုံး အခွင့်အမိန့်ရ ရှေ့ နေဖြစ်စေ၊ သို့တည်းမဟုတ် ၎င်းအမှုနှင့် စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကို ချေပပြောဆိုနိုင်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်၎င်းရှေ့နေနှင့်ပါစေ၍ဖြစ်စေ၊ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဧပြီ ၂၀ရက် (၁၃၈၂ခုနှစ် တန်ခူးလပြည့်ကျော်၁၃ရက်) မွန်းမတည့်မီ၁၀နာရီတွင် အထက်ကအမည်ရေးသားပါရှိသူ တရားလိုစွဲဆိုချက်ကို ထုချေရှင်းလင်းရန် ရုံးသို့ လာရောက်ရမည်။ ၎င်းပြင်သင်သစေ ိ ရမည်မာှ အထက်ဆခ ုိ သ ့ဲ ည်နေ့ရက်တင ွ ် သင်မလာ မရောက် ပျက်ကက ွ ခ ် လ ့ဲ ျှင် သင့က ် ယ ွ ရ ် ာတွင် ငြင်းချက်များကိထ ု တ ု ပေ ် းလိမမ ့် ည်။၎င်းပြင် တရားလိုက ကြည့်ရှုလိုသည့် (၁)စာချုပ်စာတမ်းများနှင့် သင်ကထုချေတင်ပြ အမှီပြု လိုသည့် စာချုပ်စာတမ်း အစရှသ ိ ည်တက ့ုိ ုိ သင်နင ှ အ ့် တူ ယူဆောင်လာရမည်။ သိတ ့ု ည်း မဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ရှေ့နေလက်တွင် ထည့်အပ်ပို့လိုက်ရမည်။ သင်ကထုချေ လွှာ တင်သွင်းလိုလျှင် အမှုမဆိုင်မီလေးရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မတ် ၁၉ရက်တွင် ဤရုံးတံဆိပ်ရိုက်နှိပ်၍ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပေးလိုက်သည်။ (ယဉ်သီတာစန်း) ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီး(၁) ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တရားရုံး

ရုံးအမှတ် ၄၄၊ နေပြည်တော်

- ၂၁-၄-၂၀၂၀ရက်(အင်္ဂ ါနေ့)(၁၄:၀၀)နာရီ

တွင်ဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အမည်နာမများ၊ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ အသုံးပြုကာ ရေးသားဖော်ပြခြင်း၊ များ ထပ်မံ၍လည်းကောင်း(လုံးဝ)မပြုလုပ်ကြရန် ၊ ယခင်ရေးသားသည်များကို ယနေ့ ကြော်ငြာစာပါသည့်ရက်မှစပြီး

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ တရားမကြီးမှုအမှတ် ၁၂၁

၁။ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မြစ်ကြီးနား)တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ

ကျန်ရည်

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တရားမရုံးတော်၌

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မန္တလေး ၄ ချောက် ဖယောင်းစစ်ကျ

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပဒေအမိန့် ၅၊ နည်းဥပဒေ ၂၀)

မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း ၁။ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ ရေနံချက်စက်ရုံများမှ ရေနံထွက်ပစ္စည်းများအား အောက်ပါအတိုင်း တင်ဒါ ခေါ်ယူ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၄၄)၊ နေပြည်တော်တွင် အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

ငြင်းချက်ထုတ်ရန်သမ္မန်စာ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

စောရန်ပိုင်အနောက်ရပ်ကွက်၊

(၂)ခန်းတွဲ (၃)ထပ်တိုက် အဆောက်အအုံအား ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နယ ီ ာဌာန(အဆောက်အအု)ံ မှ ၄-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စာအမှတ် ၀၈(ရ)/၀၀၈/စည်ပင်-ယာ(အုံ)အရ ပိုင်ရှင် ဦးဇင်ဝေ သိမ်း၊ လိုင်စင်ရ အင်ဂျင်နီယာ ဒေါ်စန္ဒာထွန်း (LS -၁၈၂၅)၊ လိုင်စင်ရ ကန်ထရိုက်တာ ဒေါ်စန်း(LC-၃၉၁)ဖြင့် ဆောက်လုပ်ခွင့် ပြုခဲ့ပါသည်။ အထက်ပါအဆောက်အအုံကို လိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာ ဒေါ်စန်း (LC-၃၉၁)မှာ ကွယ်လွန်သွားပါ၍

ကန်ထရိုက်တာ ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့်

BCC ခွင့်ပြုပေးပါရန် ပိုင်ရှင် ဦးဇင်ဝေသိမ်းနှင့် ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်စန်း (LC-၃၉၁)၏သားအကြီးဖြစ်သူ

ဦးမျ ိုးမင်းသူတို့ မှ လျှောက်ထားလာ

ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ထရိုက်တာ ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် BCC ခွင့်ပြုပေး မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ကန့်ကွက်ရန်ရှိပါက

ခိုင်လုံသော အထောက်အထား

ကွနက ် ရစ်ကမ်းနားလမ်း၊ ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ဒေသကြီး၊ ဖုနး် -၀၁-၂၂၇၅၃၁၊၀၉- ၂၆၈၇၆၉၄၁၀၊

များဖြင့် ကြေညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ ၁၅ ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်

၀၉- ၇၇၅၂၆၈၅၄၈၊၀၉-၉၆၇၃၆၉၄၄၄သို့ လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်းဖြင့်

ပါကြောင်းနှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်

သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး အတွင်းရေးမှူး

ကြေညာအပ်ပါသည်။

လေလံတင်ရောင်းချရေးအဖွဲ့

အဆောက်အဦဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ရန်ကုန်မြို့

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ


စနေ၊ မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

စားသုံးသူ မိဘပြည်သူများအား အသိပေးပန်ကြားခြင်း စားသုံးသူရေးရာဥပဒေ(၂/၂၀၁၉)အရ စားသောက်ကန ု ည ် န ွှ ်းစာအမှတအ ် သားများကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ထည့်သွင်းအသုံးပြုရန် ဥပဒေမှ ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သည့် အသေးစား အလတ်စား စားသောက်ကန ု မ ် ျားကို မြန်မာဘာသာကုနည ် န ွှ ်းအမှတအ ် သားများဖြင့် ၁၃-၃-၂၀၂၀ရက်မစ ှ တင်၍ ဥပဒေသတ်မှတ် ချက်များနှင့်အညီ ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ရောင်းချ နေပါသည်။ အရောင်းကိယ ု စ ် ားလှယ(် သို)့ စားသုံးသူများအနေဖြင့် မိမလ ိ က်ဝယ်ရှိ ယခင်ထပ ု ပ ် ိုးမှုပုစ ံ တ ံ င ွ (် ၂/၂၀၁၉) ဥပဒေပါ အချက်အလက်များကို မြန်မာဘာသာဖြင့် မဖော်ပြထားသော ကုနပ ် စ္စည်းများ လက်ကျန်ရှနေ ိ ပါက ၃၁-၃-၂၀၂၀ရက်ထိ နောက်ဆုံးထား ၍ အောက်ဖော်ပြပါလုပင ် န်းရှငမ ် ျားမှ လဲလယ ှ ပေ ် းသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း နှင့်လဲလှယ်လိုပါက သက်ဆိုင်ရာနီးစပ်ရာအရောင်းကိုယ်စား လှယ်များထံတွင် လဲလှယ်နိုင်ပါကြောင်း မိဘပြည်သူ များအား အသိပေးပန်ကြားအပ်ပါသည်။ စဉ် လုပ်ငန်းအမည်

ပိုင်ရှင်အမည်

လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်

၁ ညွန့်ညွန့်ဆေးမန်ကျည်း ဒေါ်သန်းသန်းဌေး အမှတ်(၁၁)၊ မှန်တန်းရပ်၊

(အချ ို+အစပ်+အစေ့လွတ်)

၂ ပင်ဂွင်းယိုစုံ

၀၂-၄၀၇၀၅၃၆

ဧဇရပ်၊ အမရပူရ၊ မန္တလေးမြို့

ဒေါ်သန်းသန်းဌေး အမှတ ်(၁၁)၊ မှန်တ န်းရပ်၊

၃ ယုန်လေ းဇီးချ ိုမွှေး

ဒေါ်သန်းသန်းဌေး အမှတ ်(၁၁)၊ မှန်တ န်းရပ်၊

၄ ကိုယ ့်ချစ်သ ူလေ းတော်ဖီ

၀၉-၂၅၆၅၂၁၃၀၁

ဧဇရပ်၊ အမရပူရ၊ မန္တလေးမြို့

ဒေါ်သန်းသန်းဌေး အမှတ ်(၁၁)၊ မှန်တ န်းရပ်၊

၅ နေခြည်(အာလူးကြော်)

၀၉-၂၅၆၅၂၁၃၀၁

ဧဇရပ်၊ အမရပူရ၊ မန္တလေးမြို့

၀၉-၂၅၆၅၂၁၃၀၁

ဧဇရပ်၊ အမရပူရ၊ မန္တလေးမြို့

ဦးဝင်းသူအောင် အ မှတ ်(၅၆၅)၊ ၁၁လမ်း၊

၀၉-၄၀၄၅၅၇၀၇၁

အောင်စေတနာရပ်ကွက်၊

မကွေးမြို့

၆ ဆင်ဖြူတော် ဆားချ ိုသီး ဦးဟန်သ ိန်း အမှတ ်(၁၀)၊ ၇၈လမ်း၊

၀၉-၇၉၇၉၄၄၄၅၁

၃၀X၃၁လမ်း၊ချမ်းအေးသာဇံ

မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

၇ သားသားဆန်ပြုတ်

ည၊ ၂/၃ ထိန်က ုန်းရပ်က ွက ်၊

ကိုဇော်ဇော်

ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊

မန္တလေးမြို့

ပျောက်ဆုံးကြောင်း

အမည်ပြောင်း

မောင်ကျော်နိုင်လင်း(ဘ) ဦးလှ ကျန် ၅/ဒပယ(နိုင်)၀၈၉၉၉၁၏ နိုင်ငံ ကူးလက်မတ ှ အ ် မှတ(် မမှတမ ် )ိ မှာ ပျောက် ဆုံးသွားပါသဖြင့် တွေ့ရှိက အကြောင်း ကြားပေးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၇၅၈၈၉၁

ရမ်း ဗြဲ မ ြို့နယ် ၊ သပြေကျွန်း ကျေးရွာနေ ဦးစန်းဖေ၏ သမီး မစန်း သီရိလွင် ၁၁/ရဗန(နိုင်)၀၈၉၃၉၆ အား ယနေ့မှစ၍ မစန်းသီရိလွှင်ဟု ပြောင်း လဲခေါ်ဆိုပါရန်။ မစန်းသီရိလွှင်

တစ်ဦးတည်းဖြစ်ပါကြောင်း ဦးရာဂျာ (ခ) ဦးလှ ဝ င်း MME၆၄၃၄၄၇ -ဒေါ်သီသီအောင် ၁၀/မလမ (နိင ု )် ၀၈၄၁၆၇တိ၏ ု့ သား မောင်ပြည့ဖ် ြိုး ီ ဇေ ီ ာ် မှာတစ်ဦးတည်း ဇော်နင ှ ့် မောင်ညည ဖြစ်ပါကြောင်း။

အမည်ပြောင်း ရန်ကန ု အရှ ် ေ့ပိင ု ်းတက္ကသလ ို ် (တာဝ)ပထမနှစမ ် ှ ဦးအောင်ကျော် စိုး၏သမီး မငြိမ်းမမထွန်းအား မညိမ်းမမထွန်းဟု ပြောင်းလဲခေါ် ပါရန်။

မှတ်ပုံတင်နံပါတ်အမှန် ဂန့် ဂေါခရိုင်၊

ဆောမြို့နယ်၊

လက်မွန်ကျေးရွာနေ မသီရိဟေမာန်၏ ဖခင် ဦးသန်းထွန်းဇော်၏ မှတ်ပုံတင် နံပါတ်အမှနမ ် ှာ ၈/ဆမန(နိင ု )် ၀၆၁၆၇၇ ဖြစ်ပါကြောင်း။

ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပါရန် ၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက်ထတ ု ် ဤသတင်း စာ စာမျက်နှာ(၂၄) မိတ္ထီလာစီးပွားရေး တက္ကသိုလ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲ မှု မဟာဘွဲ့(MBA)သင်တန်းနှင့်ပြည်သူ့ ရေးရာစီ မံ ခ န့် ခွဲ မ ှု မ ဟာဘွဲ့ (MPA)သင် တန်းအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ကြော်ငြာတွင်

အမှတ်စဉ်၁(ခ)တွင်

ပြည်သူ့ရေးရာစီမခ ံ န့်ခမ ွဲ ှု မဟာဘွဲ့(MBA) အစား(MPA)ဟု ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပါရန်။

တစ်ဦးတည်းဖြစ်ပါကြောင်း ဘားအံတက္ကသိလ ု ၊် စတုတန ္ထ စ ှ ၊် မြန်မာစာ(အဝေးသင်)မှ နန်းဖော့ညား မန့်(ခ)နော်ဖေားညာမန့် ၃/ဘအန (နိုင်)၃၂၂၃၂၆ မှာ တစ်ဦးတည်းဖြစ်ပါ ကြောင်းနှင့် ဖခင် ဦးတိုင်လုံးကီ(ခ) ဦးတိင ု လ ် ုံးဂီ ၃/ဘအန(နိင ု )် ၀၂၈၉၁၀ မှာ တစ်ဦးတည်းဖြစ်ပါကြောင်း။

ဖောင်းကြွပျောက် လျှောက်ထားခြင်း ယာဉ်အမှတ် 8F/8465 Shwe Kyair L/T ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ ဦးမောင်မောင် ၃/ဘအန(နိုင်)၁၈၃၂၇၅၏ ဖောင်းကြွ နံပါတ်ပြားပျောက်ဆုံး၍

ထုတ်ပေးရန်

လျှောက်ထားလာပါသဖြင့် ယခင်ဖောင်း ကြွနံပါတ်ပြားပျက်ပြယ်ကြောင်း အများ သိစေရန် ကြေညာအပ်ပါ သည်။ ကညန၊ပြည်နယ်ရုံး(ဘားအံမြို့)

(တရားမကျင့်ထုံး ကိုဓဥပဒေအမိန့် ၅၊ နည်းဥပဒေ ၂၀) ရေတာရှည်မြို့နယ် တရားရုံးတော်၌ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ တရားမကြီးမှုအမှတ် ၂၈ မနန်းစံအောင် နှင့် ကိုပြည့်စုံအောင် တရားလို တရားပြိုင် အထက်ပါအမှုမှ တရားပြိုင် ကိုပြည့်စုံအောင်၊ ငါးခုံးမချောင်းအရှေ့ရပ်၊ သာဂရ ကျေးရွာအုပစ ် ၊ု ရေတာရှညမ် ြို့နယ်၊ ပဲခူး တိင ု ်းဒေသကြီးနေ (ယခုနေရပ်လပ ိ စ ် ာမသိသ)ူ သိစေရမည်။ သင့်အပေါ် တရားလို မနန်းစံအောင်က မယားစရိတ်ငွေ(၁)လလျှင် (၄၀၀၀၀) ကျပ်နှင့် ကလေးစရိတ်ငွေ(၁)လလျှင် (၄၀၀၀၀)ကျပ်၊ စုစုပေါင်းငွေကျပ်(၈၀၀၀၀) ရလိုမှု လျှောက်ထားစွဲဆိုချက် ရှိသည်ဖြစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ သို့တည်းမဟုတ် ၎င်းအမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အရေးကြီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တို့ကိုချေပပြောဆိုနိုင်သူ သင့က ် ိယ ု စ ် ားလှယရ ် ုံး အခွငအ ့် မိန့်ရ ရှေ့နေဖြစ်စေ၊ သိုတ ့ ည်းမဟုတ် ၎င်းအမှုနင ှ  ့် စပ်ဆိင ု ် သည့် အချက်များကို ချေပပြောဆိန ု ိင ု သ ် ူ တစ်ဦးတစ်ယောက် ၎င်းရှေ့နေနှငပ ့် ါ၍ဖြစ်စေ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဧပြီ ၈ရက် (၁၃၈၁ ခုနှစ် တန်ခူးလပြည့်‌ကျော် ၁ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀နာရီတင ွ ် အထက်ကအမည်ရေးသားပါရှသ ိ ူ တရားလိစ ု ွဆ ဲ ိချ ု က်ကို ထုချေရှင်းလင်းရန် ရုံးသိုလ ့ ာရောက်ရမည်။ ၎င်းအပြင် သင်သစေ ိ ရမည်မှာ အထက်ကဆိခ ု ဲသ ့ ည့် နေ့ရက်တင ွ ် သင်မလာရောက်ပျက်ကက ွ ခ ် လ ဲ့ ျှင် သင့က ် ယ ွ ် ရာတွင် ငြင်းချက်များကို ထုတပေ ် းလိမမ ့် ည်။ ၎င်းအပြင် တရားလိက ု ကြည့ရ ် လ ှု ိသ ု ည့် စာရွကစ ် ာတမ်းများနှင့် သင်ကထုချေတင်ပြအမှီ ပြုလိသ ု ည့စ ် ာချုပ်စာတမ်းအစရှသ ိ ည်တိုက ့ ို သင်နင ှ အ ့် တူ ယူဆောင်လာရမည်။ သိုတ ့ ည်း မဟုတ် သင်တို့ကိုယ်စားလှယ် ရှေ့နေလက် တွင် ထည့်အပ်ပို့လိုက်ရမည်။ သင်တို့က ထုချေလွှာ တင်သွင်းလိုလျှင် အမှုမဆိုင်မီ လေးရက်ကတင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မတ် ၁၃ရက်တွင် ဤရုံးတံဆိပ်ရိုက်နှိပ်၍ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေး ထိုးထုတ်ပေးလိုက်သည်။ (မျ ိုးဝေ) တွဲဖက်မြို့နယ်တရားသူကြီး(၁) ရေတာရှည်မြို့နယ်တရားရုံး

ဖခင်အမည်မှန် ၀၉-၇၈၂၀၀၃၂၄၉

ကြော်ငြာစာ

ငြင်းချက်ထုတ်ရန်သမ္မန်စာ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်တွင် ဗန်းမော်မြို့၊ အထက-ခွဲ (မအူပင်) နဝမတန်း(ခ)မှ မနွေနွေဦး ကျောင်းဝင် အမှတ်(မ- ၃၇၅)၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးညိုဝင်းအောင် ဖြစ်ပါကြောင်း။

အမည်ပြောင်း ဦးကျော်မင်းဦး

၈/မတန(နိုင်)

၀၃၈၂၃၁ ၏သား မင်းတုန်းမြို့၊ အထက အဋ္ဌမတန်း(A)မှ မောင်မင်းသွေးခန့်အား မောင်ဝေယံဟိန်းဟု ပြောင်းလဲခါ်ပါရန်။

ဦးညိုဝင်းအောင်

အမည်ပြောင်း ဦးသိက ု ထ ် န ွ ်း၏သမီး မိဇင်မမ ီ ီ ထွန်း ၅/ဒဂတ(နိုင်)၀၈၈၅၀၅အား ယနေ့မှစ၍

မဇင်မီမီထွန်းဟု

ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုပါရန်။

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း ဒက္ခိဏသီရိမြို့၊ ဒက္ခိဏသီရိ ရပ်ကွက်၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၈/ဒက္ခိဏသီရိ အလယ်ရပ်)၊ မြေကွကအ ် မှတ် (ဒ-၃၁၃၉၂)၊ မြေဧရိယာ ဝဒသမ၁၄၆ ဧကရှိ ဦးကျော်ငွေ (ဘ) ဦးချုံ ၃/ဘအန(နိုင်)၀၁၄၈၈၁ အမည်ပေါက်ပါမစ်မြေကွက်အား ဦးတင်ဦး (ဘ) ဦးကျော်ဝင်း ၉/မထလ(နိုင်)၀၀၁၅၀၄မှ မြေပေးမိန့်(ပါမစ်)မူရင်း၊ မြေကွက်အရောင်း အဝယ်ကတိစာချုပ်မူရင်း၊ ရောင်းသူဝယ်သူ တရားရုံးကျမ်းကျ ိန်လွှာမူရင်း၊ ရပ်ကွက် ထောက်ခံချက်မူရင်း၊ ရဲစခန်းထောက်ခံချက်မူရင်း၊ ဝယ်ယူသူမှဝန်ခံကတိပြုချက်မူရင်း များတင်ပြ၍ မြေငှားစာချုပ်လျှောက်ထားလာရာ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားအနေဖြင့် ပိင ု ဆ ် င ို မ ် ှု စာချုပ်စာတမ်းများ၊ တရားရုံးအမိန့်ဒက ီ ရီများဖြင့် အထောက်အထားခိင ု လ ် စ ုံ ွာတင်ပြ၍ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနသို့ ကြော်ငြာစာပါသည့်ရက်မှစ၍ ၁၅ရက်အတွင်း လာရောက်ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မ ှု ရှပ ိ ါက ဌာန၏လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းများနှငအ ့် ညီ မြေငှားစာချုပ်လျှောက်ထား လာမှုအား ဆက်လက်ဆောင်ရက ွ ပေ ် းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာလိက ု သ ် ည်။ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အများသိစေရန် ကြေညာခြင်း ကျွန်မဒေါ်ဇင်သန္တာအောင် ၁၂/ မဘန(နိုင်)၀၀၈၃၈၇ သည် ကျွန်မပိုင်ဆိုင်သော ရန်ကန ု တ ် င ို ်းဒေသကြီး၊ မှောဘ ် မီ ြို့နယ်၊ ဘွကက် ြီးကျေးရွာအုပစ ် ၊ု ရဲစု အနောက်ကက ွ သ ် စ်၊ အောင်သဒ ိ ္ဓိ ၂လမ်း၊ အမှတ် (၃၃/၇၂) ဟုခေါ်တွငသေ ် ာ အမှတ(် ၇၀) (၁၅ပေX ၆၀) အိမခ် ြံ မြေကွက်အား အခြားမည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ လွှဲပြောင်းထားခြင်း၊ ရောင်းချ ထားခြင်း၊ ပေါင်နထ ှံ ားခြင်း၊ အခြားမည်သတ ူ စ်ဦးတစ်ယောက်ကမ ို ျှ မေတ္တာဖြင့ပေ ် းကမ်း ထားခြင်း လုံးဝမရှိကြောင်း (၁၇-၃-၂၀၂၀)ရက်ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် အများသိစေရန် ကြေညာထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အထက်ပါအိမခ် ြံမြေကွကအ ် ား ရန်ကန ု ် တိုင်းဒေသကြီး၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ဘွက်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ရဲစု အနောက်ကွက်သစ်၊ သုဓမ္မာလမ်း၊ အမှတ(် ၄၉)(က) တွငနေ ် ထိင ု သေ ် ာ ဦးသူရစိုး ၁၂/မဘန(နိင ု )် ၁၀၆၇၄၈နှင့် ဇနီး ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဖြိုး ၁၂/မဘန(နိင ု )် ၁၂၆၀၈၀ တိအ ု့ ား ၁၈-၃-၂၀၂၀ရက်တင ွ ် စာချုပ်ချုပ် ဆို ရောင်းချခဲ့ပါသည်။ ရောင်းချသည့်ရက်တွင် ယခင်ကျွန်မဝယ်ယူခဲ့စဉ်က ပိုင်ဆိုင် စာချုပ်နှင့်အတူ အခွန်ရုံးတံဆိပ်မပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ထားခဲ့သောစာချုပ်ကိုပါ ဝယ်ယူ သူများအား ပေးအပ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျွနမ ် သည် အထက်ပါအိမခ် ြံမြေအား ဦးသူရစိုးနှင့် ဇနီး ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်း ဖြိုးတိတ ု့ စ်ဦးတည်းကိသ ု ာ ရောင်းချထားခြင်းဖြစ်၍ ရောင်းချပြီးသည့် နောက်ပင ို ်း ၎င်းအိမခ် ြံမြေနှငပ ့် တ်သက်သော ကိစအ ္စ ဝဝမှာ ကျွနမ ် ဒေါ်ဇင်သန္တာအောင်နင ှ ့် လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိတော့ပါကြောင်း အများသိစေရန်ကြေညာအပ်ပါသည်။ ဒေါ်ဇင်သန္တာအောင် ၁၂/မဘန(နိုင်)၀၀၈၃၈၇

သမီးအဖြစ်မှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ခြင်း မွနပြ ် ည်နယ်၊ ဘီးလင်းမြို့၊ ဇွက ဲ လာကျေးရွာ တောင်ပိုင်းနေ (ဦးရွှေငို)-ဒေါ်ရင်မြင့်တို့၏သမီး မဌေးဌေးလွင(် ခ)မိပု ၁၀/ ဘလန(နိင ု )် ၀၆၅၃၀၂ သည် မိခင်ဖြစ်သူ၏ ဆိုဆုံးမမှုကို နာခံမှုမရှိဘဲ ၎င်း၏သဘောဆန္ဒအတိင ု ်း ပြုမူဆောင်ရက ွ သ ် ွား ပါသဖြင့် သမီးအဖြစ်မှ အမွေပြတ်စွန့်လွှတ် ကြောင်း အများသိစေရန် ကြေညာအပ်ပါသည်။ ဒေါ်ရင်မြင့် ၁၀/ဘလန(နိုင်) ၀၃၃၁၃၅

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း ယာဉ်အမှတ် ၆၆ယ/၄၀၂၇၆ Honda Wave 125ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ ဦးရွှေစိုး ၁၀/မလမ(နိုင်)၀၈၂၆၇၇ က(ကမ-၃)ပျောက်ဆုံး၍မိတ္တူထုတ်ပေးရန်လျှောက်ထား လာပါသည်။ကန့်ကွက်လိုပါကခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့်ကြော်ငြာသည့် ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါရုံးသို့ လူကိယ ု တ ် ိင ု လ ် ာရောက် ကန့်ကက ွ န ် ိင ု ပ ် ါ သည်။ ကညန၊ပြည်နယ်ရုံး၊ မော်လမြိုင်မြို့

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း ယာဉ်အမှတ် ၁၃ယ/၆၂၃၄၇ Honda Dream 125ယာဉ်လက်ဝယ်ရှသ ိ ူ ဦးလွန်းဝင်း ၁၀/ရမန(နိုင်)၀၀၈၉၅၆ က(ကမ-၃)ပျောက်ဆုံး၍မိတ္တူထုတ်ပေးရန်လျှောက်ထား လာပါသည်။ကန့်ကွက်လိုပါကခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့်ကြော်ငြာသည့် ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်ကန့်ကွက်နိုင် ပါသည်။ ကညန၊ပြည်နယ်ရုံး၊ မော်လမြိုင်မြို့

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း ယာဉ်အမှတ် ၃၂ယ/၂၈၅၁၁ Honda Dream 125ယာဉ်လက်ဝယ်ရသ ှိ ူ ဦးဇော်ဇော်နင ို ် ၁၄/ကခန(နိုင်)၀၆၂၅၆၈ က(ကမ-၃)ပျောက်ဆုံး၍မိတ္တူထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထား လာပါသည်။ ကန့်ကွက်လိုပါကခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ကြော်ငြာသည့် ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်ကန့်ကွက်နိုင် ပါသည်။ ကညန၊ပြည်နယ်ရုံး၊ မော်လမြိုင်မြို့

အများသိစေရန် ကြေညာချက် မော်လမြိုင်မြို့၊ အိမ်အမှတ်-၃၈၊ (စ)လမ်း၊ ဒေါင်းမင်းရပ်၊ ဖက်တန်းနယ်မြေ၊ ကျွန်ပ ု ၏ ် မိတဆွေ ် ဒေါ်တင်နီ ၁၀/မလမ (နိင ု )် ၀၆၉၄၅၇သည် ကွယလ ် န ွ သ ် ူ ဦးဟုတတ ် ၏ ီ တရားဝင်ဇနီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်အထက်ဖော်ပြပါ နေအိမ်တွင် နေထိုင်ပြီးတရားဝင်ပိုင် ဆိုင်ပါသည်။ထိုတရားဝင် လက်ရှိပိုင်ဆိုင်သောနေအိမ်ကို ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုကြေညာမှုန ှင့်ပတ်သက်၍ ကျ ိုးကြောင်းဖော်ပြချက်ခိုင်လုံစွာဖြင့် ကန့်ကက ွ တ ် င်ပြသူမည်သမ ူ ဆို ယခုကြော်ငြာစာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ ၁၅ရက်ပြည့မ ် ြောက် သည့်ရက် အထိ ကျွန်ုပ်ထံသို့ လာရောက်ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းနှင့်ကန့်ကွက်သူမရှိ ပါက လျှောက်ထားလာမှုအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အများ သိစေရန် ကြေညာအပ်ပါသည်။ လွှဲအပ်ညွှန်ကြားသူ လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက်အရ ဒေါ်တင်နီ ဒေါ်သီသီခိုင်(LL.B) တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ(စဉ်-၇၈၀၅)(၁၈-၅-၂၀၁၀) အိမ်အမှတ်(၄၀)၊ ရဲဘော်ကုန်း(၁)လမ်း၊ ရွှေတောင် ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့ ဖုန်း-၀၉-၉၇၁၉၁၀၂၆၆၊ ၀၉-၂၆၄၆၅၃၂၉၄

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း နေပြည်တော်၊ ဥတ္တရသီရမိ ြို့၊ မြေတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ် ၇/ရွှေနံ့သာအနောက်ရပ်၊ ရွှေနံ့သာရပ်ကက ွ ၊် မြေဧရိယာ(၀ဒသမ၀၈၂)ဧက၊ မြေကွကအ ် မှတ(် ဥ-၃၉၇)၊ ဦးအောင်မင်း ၈/မကန(နိင ု )် ၂၄၀၄၅၅ (ဘ) ဦးကျော်ရင် အမည်ပေါက်ပါမစ် မြေကွကက ် ို ဒေါ်နန်းကေမွန် ၁/မကတ(နိင ု )် ၀၅၆၀၀၃ (ဘ) ဦးမောင်ကျင် မှ မြေပေးမိန့်မရ ူ င်း၊ မြေကွကထေ ် ာက်ခချ ံ က် မူရင်း၊ ရဲစခန်းထောက်ခံချက်မူရင်း၊ ဝယ်ယူသူမှဝန်ခံကတိပြုချက်မူရင်းများ တင်ပြပြီး မြေငှားစာချုပ်လျှောက်ထားလာရာ ကန့်ကွက်လိုသူများအနေ ဖြင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မှု စာချုပ်စာတမ်းများ၊ တရားရုံးအမိန့်ဒီကရီများ အထောက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ပြ၍ နေပြည်တော်စည်ပင်သာ ယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနသို့ ကြော်ငြာပါသည့်ရက်မှစ၍ ၁၅ရက်အတွင်း လာရောက်ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ မြေငှားစာချုပ်လျှောက်ထားလာမှုအား ဆက်လက်ဆောင်ရက ွ ပေ ် းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာလိုက်သည်။ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

သားအဖြစ်မှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ခြင်း ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ အိမ်အမှတ်(၃၄၈)၊ တမာရိပ်လမ်း၊ (၁၀၅)ရပ်ကွက်နေ ဦးကျော်ကျော်ဆွေ -ဒေါ်ဝင်းဝင်းခိုင်တို့၏သား မောင်ရဲကျော်သူ (ခ) မောင်ကန ိ ်း ၁၂/ ဒဂတ(နိင ု )် ၁၀၃၆၇၄သည် မိဘအား အကြိမက် ြိမစ ် တ ိ ဆ ် င်းရဲအောင် ပြုလုပခ ် ဲသ ့ ည်ကို အကြိမက် ြိမခ ် င ွ လ ့် တ ွှ ်ခဲသေ ့ ာ်လည်း ယခုအခါ ထပ်မံပြုလုပ၍ ် နေအိမ် မှထွက်ခွာသွားပါသဖြင့် သားအဖြစ်မှ အမွေပြတ် စွန့်လွှတ်လိုက်ပါကြောင်း၊ ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ကိစ္စအဝဝကို လုံးဝ(လုံးဝ)တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ် ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။ (စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းသည်းခံပါ။) ဖခင်- ဦးကျော်ကျော်ဆွေ ၁၂/ဒဂတ(နိုင်) ၀၂၁၉၆၄ မိခင်- ဒေါ်ဝင်းဝင်းခိုင် ၈/ပခက(နိုင်) ၂၆၇၄၈၅

(တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိန့် ၁၊ နည်းဥပဒေ ၈အရ) ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးတော် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် တရားမကြီးမှုအမှတ်- ၃၅ ၁။ ဦးစိုင်းစံရွှေ နှင့် ၁။ ဦးမြသောင်း ၂။ ဦးလှမြင့် ၂။ ဦးအောင်ကျော် တရားလိုများ တရားပြိုင်များ နေပြည်တော်၊ ပုဗသ ္ဗ ရ ီ မိ ြို့နယ်၊ သပြေစမ်းကျေးရွာအနီးတွင် တည်ထားကိုးကွယ် လျက်ရှိသော သတ္တသတ္တာဟ မဟာဗောဓိစေတီ တော်မြတ်ကြီး၊ ဂေါပကအဖွဲ့ဝင် ဦးစိုင်းစံရွှေနှင့် ဂေါပကအဖွဲ့ဝင် ဦးလှမြင့်တို့က နေပြည်တော်ရှိ သတ္တသတ္တာဟ မဟာ ဗောဓိစေတီတော် မြတ်ကြီးအတွက် တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ-၉၂အရ ဂေါပကအဖွဲ့ စည်းမျဉ်းကို အတည်ပြုပေးပါရန် ဦးမြသောင်းနှင့် ဦးအောင်ကျော်တို့အပေါ် လျှောက် ထားလာပါသည်။ ယင်းကဲသ ့ ို့ လျှောက်ထားလာမှုတင ွ ် အကျ ိုးသက်ဆိင ု သ ် ည်ဟု ယူဆသော မည်သူ မဆို အမှုသည်အဖြစ်ပါဝင်လိုပါက ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဧပြီ ၃ ရက် (၁၃၈၁ခုနှစ် နှောင်း တန်ခူးလဆန်း ၁၁ရက်) မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ နည်းလမ်းတကျ လွှဲအပ် ထားသော အခွငရ ့် ကိယ ု စ ် ားလှယဖ် ြင့ဖ် ြစ်စေ ဒက္ခဏ ိ ခရိင ု တ ် ရားရုံးတော်သို့ လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လာရောက်လျှောက်ထားခြင်းမရှိလျှင် ဥပဒေနှင့်အညီ စစ်ဆေးကြားနာ ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိစေအပ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မတ် ၁၃ရက်တွင် ဤရုံးတံဆိပ်ရိုက်နှိပ်၍ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေး ထိုးထုတ်ပေးလိုက်သည်။ (တင့်လွင်) ခရိုင်တရားသူကြီး ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံး

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း ဒက္ခဏ ိ သီရမိ ြို့၊ ရွှေအင်ကြင်းရပ်ကက ွ ၊် မြေတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၁၂/ရွှေအင်ကြင်း အနောက်ရပ်)၊ မြေကွက်အမှတ်(ဒ- ၄၃၈၉)၊ မြေဧရိယာ ၀ဒသမ၀၈၂ဧကရှိ ဒေါ်ခင် လှလှ(ဘ)ဦးဘမော် ၉/မနတ(နိုင်)၀၂၆၅၃၉ အမည်ပေါက်ပါမစ်မြေကွကအ ် ား ဒေါ်ချယ် ရီမြင့်(ဘ)ဦးစိန်မြင့် ၈/သရန(နိုင်)၀၀၀၁၅၀ မှ မြေပေးမိန့်(ပါမစ်)မူရင်း၊ မြေကွက် အရောင်းအဝယ်ကတိစာချုပ်မူရင်း၊ ရောင်းသူ/ဝယ်သူ တရားရုံးကျမ်းကျ ိန်လွှာမူရင်း၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံချက်မူရင်း၊ ရဲစခန်းထောက်ခံချက်မူရင်း၊ ဝယ်ယူသူမှဝန်ခံကတိ ပြုချက်မူရင်းများတင် ပြ၍ မြေငှားစာချုပ်လျှောက်ထားလာရာ ကန့်ကွက်လိုသူများ အနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်စာတမ်းများ၊ တရားရုံးအမိန့်ဒီကရီများ အထောက်အထား ခိုင်လုံစွာတင်ပြ၍ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေ စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနသို့ ကြော်ငြာစာပါသည့်ရက်စ၍ ၁၅ရက်အတွင်း လာရောက်ကန့်ကွက် နိုင်ကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ မြေငှား စာချုပ် လျှောက် ထားလာမှု အား ဆက် လ က် ဆောင် ရ ွ က ် ပေးသွားမည် ဖ ြစ် က ြောင်း အသိပေးကြေညာလိုက်သည်။ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း ဒက္ခိဏသီရိမ ြို့နယ်၊ ရွှေအင်ကြင်းရပ်ကွက်၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ်(၁၂/ ရွှေအင်ကြင်းအနောက်ရပ်)၊ မြေကွက်အမှတ် (ဒ-၄၃၈၃)၊ မြေဧရိယာ(၀ဒသမ၀၈၂၂) ဧကရှိ ဒေါ်ခင်လလ ှ (ှ ဘ)ဦးဘမော် ၉/မနတ(နိင ု )် ၀၂၆၅၃၉ အမည်ပေါက်ပါမစ်မြေကွက် အား ဒေါ်ချယ်ရီမြင့်(ဘ)ဦးစိန်မြင့် ၈/သရန(နိုင်) ၀၀၀၁၅၀မှ မြေပေးမိန့်(ပါမစ်)မူရင်း၊ မြေကွက်အရောင်းအဝယ်ကတိစာချုပ်မူရင်း၊ ရောင်းသူ/ ဝယ်သူတရားရုံးကျမ်းကျ ိန် လွှာမူရင်း၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံချက်မူရင်း၊ ရဲစခန်းထောက်ခံချက်မူရင်း၊ ဝယ်ယူသူမှ ဝန်ခက ံ တိပြုချက် မူရင်းများတင်ပြ၍ မြေငှားစာချုပ် လျှောက်ထားလာရာ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို ူ များအနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်စာတမ်းများ၊ တရားရုံးအမိန့်ဒီကရီများဖြင့် အထောက် အထား ခိင ု လ ် ုစ ံ ွာတင်ပြ၍ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမက ံ န ိ ်းနှင့် မြေစီမခ ံ န့်ခမ ွဲ ဌ ှု ာနသို့ ဤကြော်ငြာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ ၁၅ရက်အတွင်း လာရောက်ကန့်ကက ွ ် နိင ု က ် ြောင်းနှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မ ှု ရှပ ိ ါက ဌာန၏လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းများနှငအ ့် ညီ မြေငှားစာချုပ် လျှောက်ထားလာမှုအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ကြေညာလိုက်သည်။ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အများသိစေရန်ကြေညာချက် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၃)၊ ဦးအောင်ဇံဝေလမ်း၊ ရှမ်းရွာ ရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိသော တိုးတိုးအောင်အဆင့်မြင့်ဆန်စက်(ယခင်)ရခိုင်ဂုဏ်ဆောင် ဆန်စက်အား ကျွန်တော် ဦးရန်ရှီယို ၁၃/လရန(နိုင်)၀၇၁၉၇၄မှ စက်ရုံတန်ဖိုး၏ ၉၀%ကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ဦးလှသိန်းမောင် ၁၁/ကတန(နိုင်)၀၀၀၁၃၀ နှင့် ဦးညီညီထွန်း ၁၁/ကတန(နိုင်)၀၈၁၁၆၀တို့က ၁၀%ပိုင်ဆိုင်ပြီး၊ ဆန်စက်ကို ကြိတ်ခွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါ သည်။ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်တွင် ပြုလုပ်သော ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြင့် ရခိုင်ဂုဏ်ဆောင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို အပြီးအပိုင်ဖျက်သိမ်းပြီဖြစ် ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။ ဆန်စက်လပ ု င ် န်းကို လုပက ် င ို လ ် ာခဲသ ့ ည်မှာ (၂)နှစကျ ် ော်ကြာလာပြီဖြစ်သော်လည်း အကျ ိုးအမြတ်မရှဘ ိ ဲ အရှုံးပေါ် နေပါသည်။၂၀၁၉ခုနစ ှ ် ဒီဇင်ဘာ ၊ ၂၀၂၀ခုနစ ှ ် ဇန်နဝါရီလ နှင့် ဖေဖော်ဝါရီလတို့၏ စက်ကြိတ်ခအသားတင်ရရှိသော ကျွန်တော် ဦးရန်ရှီယို၏ ခံစားခွငငွေ ့် များမှာ ယနေ့တင ို ် ရှင်းလင်းရရှခြ ိ င်းမရှပ ိ ါ။ကျွနတေ ် ာ်ထ ့ မ ံ ှ စက်ရတ ုံ ည်ဆောက် မြေငှားရမ်းခ တစ်လလျှင်(၃)သိန်းကျပ် ကို ပုံမှန်လစဉ်ပေးချေခဲ့သော်လည်း မြေပိုင်ရှင် ထံသို့ ပုံမှန်မရရှိကြောင်း သိရှိရခြင်းတို့ကြောင့် စက်ရုံကို မတ် ၁ ရက်မှစပြီး စက်ကြိတ် ခွဲလည်ပတ်ခြင်းအား ရပ်ဆိုင်းထားရန် ဦးလှသိန်းမောင်သို့ အကြောင်းကြားထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သိုသေ ့ ာ်လည်း စက်ရုမ ံ ှာ ကြိတခ ် ွလ ဲ ည်ပတ်နေသည်ဟု သိရှရ ိ သဖြင့် နောက်နောင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် စက်ရုံဝန်ထမ်းလ စာများ မီတာသုံးစွဲခများ၊ စက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း စရိတမ ် ျားအပြင် ငွေကြေးပေးရန်/ရရန် ကိစမ ္စ ျားဖြစ်ပေါ်လာပါက ကျွနတေ ် ာ် ဦးရန်ရှယ ီ ို မှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း အများသိစေရန်ကြေညာအပ်ပါသည်။ ဦးရန်ရှီယို ၁၃/လရန(နိုင်)၀၇၁၉၇၄

အများသိစေရန်ကြေညာခြင်း ရဲတံခွန်အထွေထွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်း သမဝါယမအသင်းလီမိတက်(မှတ်ပုံတင် အမှတ် ဍ-၁၅၀၃/အထ/ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး)မှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ကျွန်ုပ် မိတ်ဆွေဒေါက်တာဝင်းကြိုင်၏ လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက်အရ အများသိစေရန် အောက်ပါ အတိုင်းကြေညာအပ်ပါသည်။ ရဲ တံ ခ ွ န ် အထွေထွေ စီး ပွားရေးလု ပ ် င န်း သမဝါယမအသင်း လီ မိ တ က် တ ွ င ် လက်ထောက်မန်နေဂျာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဒေါ်စန္ဒာဆွေ ၁၂/တမန(နိုင်) ၀၉၈၆၉၉ သည် ၎င်း၏ကိယ ု ်ရေးကိယ ု တ ် ာကိစမ ္စ ျားဖြင့် ၂၉-၂-၂၀၂၀ ရက်မစ ှ ၍ လုပင ် န်း မှ နုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါသည်။ဒေါ်စန္ဒာဆွေသည် လုပ်ငန်းမှနုတ်ထွက်ခြင်းမပြုမီ ကျွန်ုပ် မိတဆွေ ် ကိယ ု တ ် ိင ု ် ပါဝင်သရ ိ ှခြ ိ င်းမရှသ ိ ည့် ကိစရ ္စ ပ်များကို ၎င်းနှငတ ့် ခြားသူများ မိမတ ိ ို့ သဘောအလျောက် ဆက်သယ ွ ဆေ ် ာင်ရက ွ ကြ ် ရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ငွေကြေးအရှုပအ ် ရှင်း နှင့် အပေးအယူကိစ္စရပ်များသည် ရဲတံခွန်အထွေထွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်း သမဝါယမ အသင်း လီမိတက်နှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေနှင့် သော်လည်းကောင်း လုံးဝ(လုံးဝ)သက်ဆိင ု ခြ ် င်းမရှသ ိ ဖြင့် ကျွန်ပ ု မ ် တ ိ ဆွေ ် ၏အမည်၊ ဂုဏသ ် တင်းနှင ့် ရဲတခ ံ န ွ ် အထွေထွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသမဝါယမအသင်းလီမိတက်အား ထိခိုက်နစ်နာအောင် ပြုလုပဆေ ် ာင်ရက ွ ကြ ် သူ မည်သူ့ကမ ို ဆို ဥပဒေနှငအ ့် ညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရက ွ ် သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အများသိစေရန် ကြေညာအပ်ပါသည်။ လွှဲအပ်ညွှန်ကြားမှုအရ ဦးသိန်းဝင်း(LL.B) တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ(စဉ်-၈၃၄၀) တိုက်(၂၈)၊ အခန်း(၃၀၆)၊ အောင်ဇေယျအိမ်ရာ (၂၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၄၂၂၅၆


စနေ၊ မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

ပျောက်ဆုံးကြောင်း ကျွန်မ ဒေါ်တင်စုစု ပိုင်ဆိုင်သော ယာဉ်အမျ ိုးအစား

DUMP

TRUCK

(4X2)Lကားနံပါတ် 3M/9399 ပျောက် ဆုံးသွားပါကြောင်း

ကြေညာအပ်ပါ

သည်။

တစ်ဦးတည်းဖြစ်ပါကြောင်း သာကေတမြို့နယ်နေ ဦးချစ်ထွန်း ၁၂/ သကတ(နိုင်)၀၆၉၂၀၇ ၏သား မောင်ဟိန်းကိုလတ် ၁၂/သကတ(နိုင်) ၁၇၁၂၃၃ နှင့် ဟိန်းကိုကိုတို့မှာ တစ်ဦး တည်းဖြစ်ပါကြောင်း။ မောင်ဟန ိ း် ကိလ ု တ်(ခ)မောင်ဟန ိ း် ကိက ု ုိ

ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပါရန် ၅-၃-၂၀၂၀ရက်ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ၏ စာမျက်နှာ (၂၆)ပါ ကန့် ကွကန ် င ုိ က ် ြောင်း ကြော်ငြာတွင် ပိင ု ဆ ် င ုိ ် စာချုပ်အမှတ် (၂၀၃၄/၂၀၀၅)နှင့် ဖခင် သေဆုံးခုနှစ်အား (၂၅-၁-၂၀၀၇) ဟု ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပါရန်။

ဖောင်းကြွပျောက် လျှောက်ထားခြင်း ယာဉ်အမှတ် 5G/5774 ၏ ဖောင်းကြွ နံပါတ်ပြားပျောက်ဆုံး၍ ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားလာပါသဖြင့်

ယခင်

အမည်ပြောင်း

တစ်ဦးတည်း ဖြစ်ပါကြောင်း

ကညန(ရွာသာကြီး)

ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ ဆကာရပ်ကွက်နေ ကိုမင်းသန်းထိုက်

၁၄/ဟသတ(နိုင်)

၃၂၃၅၂၅ ၏မိခင်

ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး(ခ)

အမည်မှန်နှင့် မွေးသက္ကရာဇ်အမှန် စစ်တွေမြို့၊

ကသဲရပ်ကွက်နေ

ဦးမောင်သာနို၏သား ဦးစိန်ဝေထွန်း ၁၁/ စတန(နိုင်)၀၂၈၂၃၄ နှင့် ဦးစိန်ဝင်းထွန်းမှာ တစ်ဦးတည်းဖြစ်ပြးီ မွေးသက္ကရာဇ်အမှနမ ် ာှ

ဒေါ်အေးမြင့် ၁၄/ ဟသတ(နိုင်)၂၄၂၁၉၆

၁၁-၁၁-၁၉၆၄ ဖြစ်ပါကြောင်းနှင် ့ ၎င်း၏ ဖခင်

သည် တစ်ဦးတည်းဖြစ်ပါကြောင်း။

အမည်မန ှ မ ် ာှ ဦးမောင်သာနု ဖြစ်ပါကြောင်း။

ပင်လည်ဘူးမြို့၊ အောင်ချမ်းသာရပ်နေ ဦးဇော်လေး(ခ)ဦးဇော်ဌေး

မိဘအမည်မှန်နှင့်

၅/ပလဘ(နိုင်) ၀၀၀၁၇၃ မှာ တစ်ဦးတည်းဖြစ်ပါကြောင်း။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတ

ပြည်မြို့နယ်၊ ဆင်စုရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်(၁၀B)၊ မင်းကြီးတောင်ကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၃၂ )မှ မြေဧရိယာ ၀ဒသမ၀၆၄ ဧကရှိ မြေကွက်သည် ဦးသောင်းနှင့်ဒေါ်တင်လှိုင်တို့အမည်ဖြင့် နှစ် ၃၀ မြေငှား ဂရန်ရရှိထားရာမှ အမည်ပေါက်သူ ဦးသောင်းနှင့်ဒေါ်တင်လှိုင်တို့သည် ကွယ်လွန်သွားသဖြင့် အမွေ ဆက်ခံရန် ကျန်ရှိသူသား ဦးကျော်ကျော်ထွန်းနှင့်သမီး ဒေါ်စန်းဝင်းတို့မှ ၁၂-၅-၂၀၁၈ရက်တွင် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံး၌ စာချုပ်အမှတ်(၁၄၉/၂၀၁၈)ဖြင့် အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းစာချုပ် ချုပ်ဆို၍ ၎င်းတိအ ့ု မည်ဖြင့် မြေငှားဂရန်အမည်ပြောင်းရရှရေ ိ းလျှောက်ထားမှုနင ှ ပ ့် တ်သက်၍ ကန့်ကက ွ ် လိုသူများရှိပါက ဤကြော်ငြာပါသည့်ရက်မှစ၍ ၁၅ရက်အတွင်း စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား ခိုင်လုံစွာဖြင့် ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်ရန်မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ မြေငှား ဂရန် ခွင့်ပြုချထားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။ ကော်လိတ္တော်အရာရှိ ပြည်ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ပြည်မြို့ C

လျှောက်ထားခြင်း

သုခဗလ

ယာဉ်အမှတ် 8H/4783 ၏ဖောင်းကြွ

ကျေးရွာနေ မနွယ်နွယ်လွင်၁၄/ဟသတ

နံပါတ်ပြားပျောက်ဆုံး၍ ထုတ်ပေးရန်

(နိုင်)၃၃၅၇၀၂၏

လျှောက်ထားလာပါသဖြင့်

မြို့နယ်၊

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း

ပျောက်ဆုံးကြောင်း ကျွန်မ မမီမီဝင်း ၁၁/စတန(နိုင်) ၀၇၀၀၂၈၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမှတ် (မမှတ်မိ)မှာ ခရီးသွားရင်း ပျောက်ဆုံး သွားပါသဖြင့် တွေ့ရှိက အကြောင်း ကြား ပေးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၈၉၄၂၇၁၇၂၀

ဖောင်းကြွပျောက်

မွေးသက္ကရာဇ်အမှန်

ဦးဇော်လေး(ခ)ဦးဇော်ဌေး

ဦးတင်ရှိန် နှင့်

သမုဒ္ဒရိုးအုပ်စု၊

မိဘအမည်မှန်မှာ

၁၄/ဟသတ(နိုင်)၂၀၃၂၇၈

ဒေါ်ဝင်းနွဲ့

၁၄/ဟသတ(နိုင်)

၁၂၁၆၀၃ဖြစ်ပြီး မွေးသက္ကရာဇ်အမှန်မှာ

ယခင်

ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြား ပျက်ပြယ်ကြောင်း အများသိစေရန်ကြေညာအပ်ပါ သည်။ ကညန(နေပြည်တော်)

၁၆-၆-၁၉၉၈ ဖြစ်ပါကြောင်း။

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း

ဗန်းမော်မြို့၊ ညောင်ပင်ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၉)၊ ဗန်းမော်မြို့နယ် စည်ပင် သာယာရေးအဖွဲ့ပိုင် ဒုတိယတန်းစား မြေကွက်အမှတ်(၁၂၂)၊ အလျား(၆၀)ပေ၊ အနံ (၄၀)ပေ၊ အရာခံဗိုလ်စန်းထွန်း အမည်ပေါက်မြေကွက်ကို အဆင့်ဆင့်ရောင်းချခဲ့ရာ ဒေါ်နန်းနွယ်နီအောင်ထံမှ ဒေါ်အောင် ၁/မစန(နိုင်)၀၅၃၁၅၉ကတရားဝင်ဝယ်ယူပြီး ဒေါ်အောင်အမည်ဖြင့် မြေငှားဂရန်လျှောက်ထားနိုင်ရေးအတွက် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံ တင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍ ၁၄ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း။ ဒေါ်အောင်၊ ညောင်ပင်ရပ်ကွက်၊ ဗန်းမော်မြို့

ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြား ပျက်ပြယ်ကြောင်း အများသိစေရန်ကြေညာအပ်ပါ သည်။

တစ်ဦးတည်းဖြစ်ပါကြောင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့သစ်မြို့၊ အိုင်မကျေးရွာနေ ဦးကျော်ရွှေ ၈/နမန မောင်မျ ိုးမင်း (နိုင်)၁၀၈၀၆၅၏သား ဇော်အား မောင်ဝေတိုးအောင်ဟု ပြောင်းလဲခေါ်ပါရန်။ မောင်ဝေတိုးအောင်

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့၊ ရွာကောက်ရပ်ကွက်၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၃၁/ ပေါင်းလောင်း-၁၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၄၉)၊ မြေကွက်အမှတ်(၁၆၆)၊ ဧရိယာ ၀ဒသမ၀၅၅ ဧကရှိ ဦးလှမြင့်ထွန်း အမည်ပေါက်မြေကွက်အား ဦးအောင်အောင်(ဘ)ဦးခင်မောင် သန်း ၉/ပမန(နိုင်)၁၂၂၅၅၂က မြို့မြေတိုးချဲ့ရေးကော်မတီမှ လူနေထိုင်ရန်တရားဝင် ချထားပေးသောမြေကွကဖြ ် စ်ကြောင်း ထောက်ခခ ံ ျက်၊ အရောင်းအဝယ်စာချုပ်၊ ရောင်းသူ/ ဝယ်သူကျမ်းကျ ိန်လွှာ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား၊ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူကတိဝန်ခံချက်၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံကတိပြုချက်၊ ပတ်ဝန်းကျင် သက်သေထွကဆ ် ခ ုိ ျက်(မူရင်း)များတင်ပြပြးီ မြေငှားစာချုပ် လျှောက်ထားလာပါသဖြင့် ကန့်ကွက်လိုသူများအနေဖြင့် တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများ၊ တရားရုံး အမိန့်ဒီကရီများခိုင် လုံစွာတင်ပြ၍ ဤကြော်ငြာပါသည့်ရက်မှစ၍ ၁၅ရက်အတွင်း နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနသို့ လာရောက်ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းနှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်မှုမရှိပါကဌာန မှလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ အဝေရာလမ်း၊ အမှတ်(၁၇၂-က) သောက်ရေသန့်ထုတ်လုပ်ရောင်း

တွင်

ချမည့်ရေသန့်လုပ်ငန်း၏အမည်ကို

MARIGOLD Purified Drinking Water အမည်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ကန့်ကွက်လိုပါက

ယခုကြေညာပါသည့်

ရက်မှခုနစ်ရက်အတွင်း

ခိုင်လုံသော

အထောက်အထားများနှင့် ကျွန်ုပ်ထံလာရောက်ကန့်ကွက်နိုင်ပါ သည်။ မောင်စောမင်းထွန်း ၁၂/လမတ(ဧည့်)၀၀၁၀၂၆ အမှတ်(၄၂)၊(၂)လမ်းသွယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖုန်း-၀၉-၉၆၇၁၆၅၅၃၃၊ ၀၉-၅၁၀၂၈၈၆

ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းကြော်ငြာ သာကေတမြို့နယ်၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ်-၄/မြောက်၊ မြေကွက်အမှတ်၂၈၇/က၊ မြေဧရိယာ(၂၀'x၆၀')၊ မြေကွက် တည်နေရာအမှတ် ၂၈၇/က၊ မြို့မ(၁၁) လမ်း၊ ၄/မြောက်ရပ်ကွက်၊ သာကေတ မြို့နယ်၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည် ၁၂/သကတ (နိုင်)၀၁၈၂၀၂ အမည်ပေါက်နှစ် (၆၀) ဂရန်မြေအား ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည်ထံမှ SP ၂၄၁၈၀ (၆-၈-၂၀၁၉) ရသူ ဒေါ်ဥမ္မာစိုး ၈/မကန(နိုင်)၀၆၇၃၂၉ မှ နှစ် (၆၀) ဂရန်မူရင်းတင်ပြ၍ အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ချုပ်ဆရ ုိ န် မြေပုက ံ းူ လျှောက်ထား လာရာ မြေစာရင်းမှတ်ချက်ရှိ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဦးအောင်ကိုမင်းမှ ကန့်ကွက် ထားခြင်းနှငပ ့် တ်သက်၍ မသိရက ိှ ြောင်း နှင့် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက် လာပါက တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ဝင်စာဖြင့် တင်ပြလာခြင်း အား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်

အများသိစေရန်သတိပေးကြေညာခြင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကော့မှူးမြို့နယ်၊ ဇလုပ်ကြီး

အထားများဖြင့်

ဤကြော်ငြာပါသည့်

ရက်မှစ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက် နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက

ကျေးရွာ၊ ကံ့ကော်လမ်းရှိ (၁၀၀ပေx၉၀ ပေ)အကျယ်ရှိတစ်ထပ်တိုက် အဆောက်

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း

အအုံဆောက်လုပ်ထားသည့် မြေနှင့်အိမ်ဥပစာမှာ ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေ ဦးဇော်ထွန်း

ဆောင်ရွက်ပေးမည်

သာ ၈/မသန (နိုင်)၀၀၂၉၆၃က လွန်ခဲ့သော (၆)နှစ်ခန့်ကတည်းက တရားဝင်လက်ရှိ

အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ထားနေထိုင်ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ အဆိုပါမြေနှင့် တစ်ထပ်တိုက် အဆောက်အအုံကို ကျွန်ုပ်၏

မိတ်ဆွေဦးဇော်ထွန်းသာမှအပ

အခြားမည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ

လွှဲပြောင်းရောင်းချ၊ ပေါင်နှံ၊ ပေးကမ်း၊ စွန့်လွှတ်၊ လှူဒါန်းထားခြင်းမရှိဘဲ ဦးဇော်

ဆက်လက်

ဖြစ်ပါကြောင်း

ကန့ကွက ် ်နိုင်ကြောင်းကြော်ငြာ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၁၄/ သင်္ဘာကျင်း)၊ မြေကွက် အမှတ်(၉၉)၊ ဧရိယာ ဝ ် ည်နေရာ ဒသမ ဝ၂၈ ဧက၊ (၂၅' x၅ဝ')၊ မြေကွကတ အမှတ်(၆၂)၊ (၇)လမ်း၊ သင်္ဘောကျင်းရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ဦးအာရကန် (ISN-၄၄၁၆၇ဝ)၊ ဦးပါ CF-ဝ၆၉၃၈၈ အမည်ပေါက် နှစ်(၆ဝ)ဂရန်မြေ အား တရားလို ဒေါ်ရိုဇီ BANADICK BENJIMEN တို့မှ တရားပြိုင် ဦးအာရကန်၊ ဒေါ်ပလဲကြည်(ခ) သရေသူ၊ ဦးပါ၊ ဒေါ်သန်းစိန်၊ ဦးမြင့်ကြိုင်တို့ အပေါ်

ဒေါပုံမြို့နယ်တရားရုံး၊

တရားမကြီးမှုအမှတ်-၇

၂ဝ၁၉

ဖြင့်

မှတ်ပုံတင်အရောင်းအဝယ်စာချုပ်

ချုပ်ဆိုပေး

စေလိုမှုစွဲဆိုရာ ၄-၆-၂ဝ၁၉ ရက်စွဲပါ အနိုင်ဒီကရီ၊ ဒေါပုမံ ြို့နယ်တရားရုးံ ၊ ၂ဝ၁၉ ခုနစ ှ ် တရားမဇာရီမှု အမှတ၃ ် ၏ တရားရုးံ နေ့စဉ်မတ ှ တ ် မ်း၊ ဒေါပုမံ ြို့နယ် တရားရုံး၏

၁၇-၇-၂ဝ၁၉

၂ဝ၈/၁၃၁/၂ဝ၁၉

ရက်စွဲပါစာအမှတ် ဘိလစ်ခန့်စာတို့အရ

တရားရှုံးများကိုယ်စား ဘိလစ်ဦးဆောင်းလွင်ဦး ၁၂/တမန(နိုင်)ဝ၂၉၅၃၁ မှ တရားရုံးအမိန့်များ၊ ဘိလစ်ခန့်စာ၊ ဂရန်မူရင်းတို့တင်ပြ၍ အရောင်း အဝယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် မြေပုံကူးလျှောက်ထား လာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထား များဖြင့် ဤကြော်ငြာပါသည့်ရက်မှစ၍ ခုနစ်ရက် အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှု မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း

ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) မြို့ပြစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော်စာ်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ

ခုနှစ်

မြေနှင့်အိမ်

အသိပေး

ကြေညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) မြို့ပြစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ထွန်းသာ တစ်ဦးတည်းကသာ စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိကြောင်း အများသိစေရန်သတိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။ လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက်အရဦးကျော်စိန်လွင်(LL.B) တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ(စဉ်-၇၀၉၇/၂၀၀၂) အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ဘီ-၁၊ ၃၅-လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၆၁၂၂

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏခရိုင်၊ ဇမ္ဗူ သီရိမြို့၊ အောင်ဇမ္ဗူရပ်ကွက်၊ မြေတိုင်း ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀/၂)၊

မြေကွက်

အမှတ်(၆)၊ ဧရိယာ ၀ဒသမ၀၃၀ဧကကို ဦးမြင့အေ ် ာင်(ဘ)ဦးမြို့သာ ၇/ပတန(နိင ု )် ၀၀၂၂၂၀မှနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား၊ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေ စာရင်း၊ ရပ်ကွက်/ ရဲစခန်းထောက်ခံချက်မူရင်းအထောက် အထားများ တင်ပြပြီး မြေငှားစာချုပ်

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ကြား (၂)ရပ်ကွက်၊ အင်းလျားမြိုင်လမ်း၊ အမှတ်(၄က/၁)တည်ရှိရာ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ မြေတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၃၀ဘီ၊ မြေကွက်အမှတ်၈ယူ-၂/၁အမည်ပေါက် ဒေါ်ခင် မြမြ(ဘီဂျ ီအီး-၁၇၇၉၅၄)မြေပိုင်

မြေကွက်

ဖြစ်ပါသည်။မြေ အမည်ပေါက်ဒေါ်ခင်မြမြ(ဇနီး) ွ က ် ယ ွ လ ် န ွ ၍ ် ခင်ပန ွ း် သည် ၂၆-၁၁-၂၀၁၉ရက်တင (နိုင်)၀၀၃၀၀၁ရှေ့နေချုပ်(ငြိမ်း)မှ

တရားဝင်

ဆိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း

သူများအနေဖြင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုစာ

တရား ရုံးကျမ်းကျ ိန်အမှတ်စဉ်-၁/၉၈၈/၂၀၂၀

ချုပ်စာတမ်းများ၊ တရားရုံး အမိန့်ဒီကရီ

ကျမ်းကျ ိန်လွှာ၊

တင်ပြပြီး စ၍

အထောက်အထားခိုင်လုံစွာ ဤကြော်ငြာပါသည့်ရက်မှ

၁၅ရက်အတွင်း

နေပြည်တော်

စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံ ကိနး် နှင် ့ မြေစီမခ ံ န့်ခမ ဲွ ဌ ှု ာနသိ့ ု လာရောက် ကန့်ကက ွ န ် င ုိ က ် ြောင်းနှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က် အတွင်း

ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက

ဌာနမှ

လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်

ဖြစ်ပါကြောင်း

အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

မြောင်းမြမြို့၊ မြရတနာရပ်ကွက်၊ နဝရတ်လမ်း၊ အမှတ်(၇)တွင်

ခင် ပ ွ န ်း တော် စ ပ် က ြောင်း နှ င့ ် အ မွေဆက် ခံ ပို င ်

သစ် လျှောက်ထားလာရာ ကန့်ကွက်လို

များဖြင့်

ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းကြော်ငြာခြင်း

ဖြစ်သူ သရေစည်သူဦးအေးမောင် ၁၂/ကတတ

၉-၁-၂၀၂၀ရက်ဒဂုံမြို့နယ် ထောက်ခံကျမ်းကျ ိန်လွှာ၊

ဒေါ်ခင်မြမြ၏သေဆုးံ မှုလက်မတ ှ ၊် အိမထေ ် ာင်စု လူဦးရေစာရင်း၊ ယင်းမြေ၏အမည်ပေါက် စာချုပ် အမှတ်(၉၁၅/၁၉၉၁) တို့ကို တင်ပြ၍ ပိုင်ဆိုင် ကြောင်းနှင့် အပိုင်ပေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် မြေပုံ ကူးလျှောက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာပါသည့် ရက်မှ စ၍ခုနစ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါ ကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ် နည်းအတိင ု း် ဆက်လက်ဆောင်ရက ွ ပေ ် းမည်ဖြစ် ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်)

မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန

မြို့ပြစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး

ကော်မတီ

ကော်မတီ

နေထိုင်သော ဦးစိုးမြင့် ၁၄/မမန(နိုင်)ဝဝ၂၉၈ဝ (ဘ)ဦးကျန်ကျင်းရုံမှ မြောင်းမြမြို့၊

ဘုရားချောင်း

(မြရတနာရပ်ကွက်)ရှိ

မြေစာရင်း

ရပ်ကက ွ အ ် မှတ် (၂၇၆-က)၊ တဇင်ကန ု း် ကြီး၊ ဦးပိင ု အ ် မှတ(် A-၇)၊ ဧရိယာ ဝ ဒသမ

ဝ၅၅

ဧကရှိမြေအား

မြေပေးမိန့်ချထားပေးရန်

ဦးစိုးမြင့်မှ

လူနေထိုင်ရန်အတွက်

လျှောက်ထားတင်ပြလာမှုနှင့်ပတ်သက်၍

ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားရှပ ိ ါက အထောက်အထားပြည့စ ် စ ံု ာွ ဖြင့် ကြော်ငြာသည့် ရက်မှ ၁၄ ရက်အတွင်း ဤရုံးသို့ လာရောက်ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်သူများမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြောင်းမြမြို့


စနေ၊ မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀


စနေ၊ မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

CLAIMS DAY NOTICE M.V DANNY BOY

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့်

မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဒေသ(၄) မကွေးတိုင်း

ဒေသကြီးရုံးမှ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရေစကြိုမြို့နယ်၊

that the vessel will arrive on about 22-3-2020 and cargo will be discharged

အောင်ပန်းချောင်းကျေးရွာ

အရေးပေါ်ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း

into the premises of Yangon port.

ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သော

လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား လုပ်ငန်းခွင်

Consignees of cargo carried by M.V DANNY BOY are here by notified

Damaged cargo will be surveyed daily from (08:00)AM to (11:20)AM

အရောက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယလ ူ ပ ုိ ါသဖြင့် မြန်မာနိင ု င ် သ ံ ား လုပင ် န်း

and (12:00)MOON to (4:00)PM to claims day now declared as the third day

ရှင်များထံ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။

after final discharge of cargo from the vessel.

(က) တင်ဒါလျှောက်လွှာ

- ဒေသ(၄)၊ မကွေးတိုင်း

No claims against this vessel will be admitted after the Claims Day.

ရောင်းချမည့်နေရာနှင ဒ ့် ေသကြီးရုံး၊ ကင်းလမ်း၊

မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့်

စိစစ်ရွေးချယ်မည့်နေရာ ရွှေညောင်(၂)ရပ်ကွက်၊

မော်တော်ယာဉ်ပါ ပစ္စည်းများကို ORIGINAL BILLS OF LADING များယူဆောင်လျက်

မကွေးမြို့ (ခ)

တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့ ်

ရက်နှင့်အချ ိန်

တင်ဒါဖွင့်လက်ခံမည့ ်

ရက်နှင့်အချ ိန်

မိမိတို့၏

လာရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။

- ၂ဝ-၃-၂ဝ၂ဝ ရက်မှ

(ဂ)

သင်္ဘောမှချပြီးချ ိန်တွင်

သင်္ဘောဆိုက်ကပ်မည့်အချ ိန်နှင့် တံတားနေရာကို အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက

၃-၄-၂ဝ၂ဝ ရက်အထိ

အောက်ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်-

(ရုံးချ ိန်အတွင်း)

-၂၃၀၁၁၉၁၊ ၂၃၀၁၁၇၈

- ၆-၄-၂ဝ၂ဝ ရက်

ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းဌာန

(၁ဝ: ဝဝ)နာရီ

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်း-ဝ၆၃-၂ဝ၂၈၃၉ဝ သို့ ရုံးချ ိန်အတွင်း

တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့

ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းအများသိစေရန်အသိပေးကြေညာခြင်း မြစ်ကြီးနားမြို့၊

မြို့သစ်ကြီးရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်(၁၆က/၁ဃ)၊ ဦးပိုင်

အမှတ်(၅၂)၊ မြေဧရိယာ ၀ ဒသမ ၀၅၅ ဧကရှိ မြေကွက်အား အမည်ဖြင့် ၁၄-၇-၂၀၁၃ရက်အထိ ရက်တွင် ဗိုလ်မှူး မြတ်ကိုကိုထံမှ

ဗိုလ်မှူးမြတ်ကိုကို

မြေငှားဂရန်သက်တမ်းရရှိပြီး

၂၄-၁-၂၀၀၂

ဒေါ်အေးသန္တာထွန်းက နှစ်ဦးသဘောတူ အိမ်ခြံ

မြေကွက် အရောင်းအဝယ်ကတိစာချုပ်ဖြင့်

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြပြီး ဒေါ်အေး

သန္တာထွန်း ၁/မကန(နိုင်) ၁၁၆၉၅၀ အမည်ဖြင့် မြေငှားဂရန်အမည်ပြောင်း အသစ် ရရှိရေးအတွက် ၁၀-၁၂-၂၀၁၉ရက်စွဲပါ ကျမ်းကျ ိန်လွှာအမှတ်(၉၂၇/၂၀၁၉)ကို ၁၁၁၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ ကျမ်းကျ ိန်လွှာ မှတ်ပုံတင်အမှတ် (၇၅၆/၂၀၁၉)ပြုဆိုတင်ပြလျက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေဿကြီး၊

သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊

(ငမိုးရိပ်)၊ ငမိုးရိပ်(၂)လမ်း၊ မြေကွက်အမှတ် (၈၁၆/B)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂ ၁/၂x၅၀) ယင်းမြေကွက်ပေါ်ရှိ

အကျ ိုးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို့ကို

ဒေါ်ယဉ်ယဉ်လှထံမှ ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ငွေပေးချေထားပြီး

ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။

ထိုရက်ထက်ကျော်လွန်ခဲ့ပါက

အညီ

မြေငှားဂရန်အမည်ပြောင်း

အသစ်ထုတ်ပေးရေးကို

ဆက်လက်ဆောင်

ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အများပြည်သူသိစေရန် ကြေညာအပ်ပါသည်။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန မြစ်ကြီးနားမြို့

အများသိစေရန်နှင့် ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းကြော်ငြာခြင်း မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ မြို့သစ်ကြီးရပ်ကွက်၊ ကွင်း/အကွက် အမှတ် နှင့် အမည်(၁၅/၂-၄၊ အုတ်ကျင်းအနောက်)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၉၆)၊ မြေဧရိယာ ၀ဒသမ ၁၈၄ဧကရှိ မြေကွက်အားဦးဖော်ဒွတ်နော်အမည်ဖြင့် အမှုတွဲအမှတ်-၂၄၉/V (၁၉၈၉၁၉၉၀)အရ ၃၀-၆-၁၉၉၅ရက်ထိ (၅)နှစ် မြေငှားဂရန်ရရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ မြေငှားဂရန်အမည်ပေါက်သူ ဦးဖော်ဒွတ်နော်သည် ၁၈-၁၁-၂၀၀၂ရက်တွင် ကွယ်လွန် သွားခဲ့ပြီဖြစ်သဖြင့် ဦးဖော်ဒွတ်နော်၏တရားဝင်ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်မိတုံလု ၁/မကန(နိုင်) ၀၇၁၉၁၁မှမြစ်ကြီးနားမြို့နယ်စာချုပ်စာတမ်းမှတပ ် တ ံု င်ဌာန၏ ၁၄-၁-၂၀၁၉ရက်စပ ဲွ ါ စာမှတ်ပုံတင်အမှတ်(၃၁၈/၂၀၁၉)ဖြင့် အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကြေညာစာချုပ် ချုပ်ဆပ ုိ င ုိ ဆ ် င ုိ ခ ် ပြ ့ဲ းီ အဆိပ ု ါမြေကွကအ ် ား ဒေါ်ဂျာမန်မှ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ဌာန၏ ၁၈-၇-၂၀၁၉ရက်စွဲပါ စာမှတ်ပုံတင်အမှတ် (၃၇၈/၂၀၁၉)ဖြင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ အဆိုပါမြေကွက်အား ဒေါ်ဂျာမန် ၁/မကန(နိုင်) ၁၀၀၇၅၉ အမည်ဖြင့် မြစ်ကြီးနားခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ မြေငှား ဂရန် (အမည်ပြောင်း)လျှောက်ထားလာမှုအပေါ် ကျ ိုးကြောင်းဖော်ပြချက် ခိုင်လုံစွာ ဖြင့် ကန့်ကက ွ တ ် င်ပြသူ မည်သမ ူ ဆိယ ု ခုကြော်ငြာစာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ ၁၅ရက်ပြည့် မြောက်သည့် ရက်အထိ ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်သူမရှိပါကလျှောက် ထားမှုအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းအများသိစေရန်ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။ ကော်လိတ္တော်အရာရှိ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြစ်ကြီးနားမြို့

အရောင်းအဝယ်ကိစ္စကို

ဥပဒေနှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ဆောင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ဖြစ်ကြောင်းအများသိစေရန် ကြေညာ အပ်ပါသည်။ ဒေါ်သိင်္ဂီအေး (LL.B,D.B.L)

ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းနှင့်

တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ(စဉ်-၁၄၈၁၉) အမှတ် ၇၆၂၊ သုဇိတာ(၁၁) လမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၆၉၁၅၂

ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းကြော်ငြာခြင်း မကွေးမြို့၊ သိင်္ဂ ါဂီရိရပ်ကွက်၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်နှင့်အမည် (၃-သိင်္ဂ ါဂီရိ မြောက်)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၇)၊ ဧရိယာ ၀ဒသမ၀၆၂ဧကရှိ မြေကွက်ကိုလည်းကောင်း၊ သိင်္ဂ ါဂီရိရပ်ကွက်၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်နှင့်အမည် (၃-သိင်္ဂ ါဂီရိမြောက်)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၂)၊ ဧရိယာ ၀ဒသမ၀၅၇ဧကရှိ မြေကွက်ကိုလည်းကောင်း ဦးနေမျ ိုး ထက်မှ မြေဂရန်အသစ် ဤရုံးသို့လျှောက်ထားလာသဖြင့် ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤကြော် ငြာပါသည့်ရက်မှစ၍ ၁၅ရက်အတွင်း ခိုင်လုံသည့်စာရွက်စာတမ်းအထောက် အထားများဖြင့် မကွေးမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင်လည်းကောင်း၊ မကွေးခရိင ု အ ် ထွေထွေအုပခ ် ျုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွငလ ် ည်းကောင်း ကန့်ကက ွ န ် င ုိ ပ ် ါကြောင်း နှင့် ကန့်ကက ွ သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းနှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ဆောင်ရက ွ သ ် ာွ း မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။ ကော်လိတ္တော်အရာရှိ မကွေးခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းကြော်ငြာခြင်း မုံရွာမြို့၊ မြဝတီရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်နှင့်အမည် (၆၇၄ ရှောက်ခါးတောင်)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၈၄-က)၊ ဧရိယာ ၀ ဒသမ ၁၉၁ ဧကအား ဒေါ်တင်မြင့် အမည်ဖြင့် မြေငှားစာချုပ် (အသစ်)လျှောက်ထားရာ ကျ ိုးကြောင်းဖော်ပြချက်ခင ုိ လ ် စ ံ ု ာွ ဖြင့် ကန့်ကက ွ ် တင်ပြနိုင်သူ မည်သူမဆို ယခုလျှောက်ထားခြင်းကို ဆောင်ရွက်မပေးသင့်ကြောင်း အထောက်အထားခိုင်လုံစွာဖြင့် ကန့်ကွက်လွှာများကို ဤရုံးသို့ကြော်ငြာသည့်ရက်မှ စ၍ ရက်ပေါင်း ၁၅ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လျှောက်ထားသူအား အထက်မြန်မာပြည် မြေနှင့်အခွန်စည်းမျဉ်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်း ချက်များနှင့်အညီ မြေငှားစာချုပ်(အသစ်)ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာ အပ်ပါသည်။ ကော်လိတ္တော်အရာရှိ မုံရွာခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

ကြော်ငြာစာ မန္တလေးမြို့၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(ဠ-၇)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၄၂) ၆၅x၆၇ လမ်းကြား၊ ကျန်စစ်သားလမ်းနှင့် ဇော်ဂျ ီလမ်းကြားရှိ တောဂရန်မြေကွက်အမည်ပေါက်သူ ဦးသန်းရှင် ၉/မရမ(နိုင်)ဝ၆၅၈ဝ၃ ၏ အထူး ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာအမှတ်(၁၈/၂ဝဝ၆)ဖြင့် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ ဦးတင်စိုး ၉/ပကခ(နိုင်) ဝ၁၆၈၇၈ က မြေချထားမိန့်မူရင်းပျောက်ဆုံးကြောင်း ရဲစခန်းနှင့်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေး မှူးရုံး ထောက်ခံချက်၊ တရားရုံးကျမ်းကျ ိန်ချက်၊ မြေဖိုး၊ လမ်းဖိုးငွေသွင်းပြေစာ၊ တောဂရန်တို့တင်ပြ၍ မြေရာဇဝင်၁(က)မှတ်တမ်းတွင် ဦးသန်းရှင် အမည်ပေါက် မှတ်သားခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားလာပါသည်။ ကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများ၊ မှတ်ပုံတင်စာချုပ်စာတမ်းများ၊ တရားရုံးဒီကရီများဖြင့်၁၄ရက် အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ ဌာနမှူး မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန

ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းကြော်ငြာ

တရားဝင်လင်မယားအဖြစ်မှ ကွာရှင်းပြတ်စဲပြီးစီးကြောင်း ကျွန်မဒေါ်နန်းခါနန်စိုး

၃/ဘအန(နိုင်)၂၂၅၉၃၁(တရားလို)နှင့်

ဦးဘိုဘိုထွန်း ၅/တမန(နိုင်)၀၅၀၂၅၂(တရားပြိုင်)တို့သည် ဘားအံမြို့နယ် တရားရုံး ၂၀၁၉ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ် ၃၄အတွက် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မတ်

၃ရက်တွင်

ချမှတ်ခဲ့သော

တရားဝင်အကြင်လင်မယားအဖြစ်မှ

အမိန့်ဒီကရီအရ

ယင်းရက်မှစ၍

တရားဝင်ကွာရှင်းပြတ်စဲပြီးဖြစ်

ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။ ဦးဘိုဘိုထွန်းနှင့် ပတ်သက် သောကိစ္စအဝဝသည် ကျွန်မနှင့် လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ကျွန်မမှတာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း သိစေအပ်ပါသည်။ ဒေါ်နန်းခါနန်စိုး

မြေကွကတ ် ည်နေရာ အမှတ(် ၃၇၇)၊ ကံကေ ့ ာ်မြိုင်

ကြေညာအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေသည်

တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မြေတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၉)၊ မြေကွကအ ် မှတ(် ၂၅၆)၊ မြေကွက်တည်နေရာအမှတ် (၂၅၆)၊ သူရ(၉)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်၊ ဒေါ်စောကြည် ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၂၂၇၃၂အမည်ပေါက်နှစ် (၆၀) ဂရန်မြေအား ဒေါ်မာလာညွန့် ၁၂/လမတ(နိုင်)၀၁၁၅၅၂၊ ဒေါ်စိုးစိုးညွန့် ၁၂/တမန(နိုင်)၀၃၂၅၃၉၊ ဒေါ်မိုးမိုးညွန့် ၁၂/လမတ(နိုင်)၀၁၂၄၅၁တို့မှ ယင်းမြေကွက်သည် ယခင်ပါမစ် အမည်ပေါက် ဦးထွန်းလှိုင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဦးထွန်းလှိုင်ထံမှအဘွားဖြစ်သူ ဒေါ်စိန်လှ(ခ) ဒေါ်စိမ်းလှမှဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း၊ အဘွားဒေါ်စိန်လှ၊ အဘိုး ဦးဆတို့မှ ဦးတင်ညွန့် တစ်ဦး တည်းကိသ ု ာမွေးဖွားခဲကြေ ့ ာင်း (၁၉၇၉)ခုနစ ှ တ ် င ွ ် အဘွားဖြစ်သဒ ူ ေါ်စိနလ ် ှ ကွယလ ် န ွ ပြ ် းီ ‌ ဒေါ်စောကြည်သည်အမည်ပေါက် ဦးထွန်းလှိုင်ထံမှ အဘွားဒေါ်စိန်လှဝယ်ယူခဲ့သည့် စာချုပ်များကိုစုတ်ဖြဲ၍မသမာသောနည်းဖြင့် နှစ်(၆၀)ဂရန်ကို လျှောက်ထားထုတ် ယူခဲ့ကြောင်း၊ အမည်ပေါက်ဒေါ်စောကြည်သည် ဒေါ်စိန်လှ၏ အိမ်ဖော်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်စောကြည် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်သည့်အခါ ဒေါ်စောကြည်သည် ဦးထွန်းလှိုင်ထံမှ ဒေါ်စိန်လှဝယ်ယူထားသည့်စာချုပ်စာတမ်းများအား စုတ်ဖြဲကာမြေဂရန်လျှောက်ထား ရယူခသေ ့ဲ ာကြောင့် ၎င်းအားခွငလ ့် တ ွှ ပေ ် းရန်တောင်းပန်ကာမြေဂရန်မရ ူ င်းကို ဒေါ်စိးု စိးု ညွန့်၊ ဒေါ်မိုးမိုညွန့်၊ ဒေါ်မာလာညွန့်တို့ကိုပြန်လည်ပေးအပ်ထားခဲ့ကြောင်း၊ ဒေါ်စောကြည် ကွယ်လွန်သွားသောအခါ ဦးမျ ိုးမြင့်ဆိုသူမှ ဒေါ်စောကြည်၏ မောင်တော်စပ်သည်ဟုဆိုကာ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း၊ မြေပုံကူးလျှောက်ထားခဲ့သဖြင့် ၎င်းတို့မှ လာရောက်ကန့်ကွက်ခဲ့မှုရှိကြောင်း ယခု ဦးမျ ိုးမြင့်အား တရားပြိုင်ထားကာ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် တရားရုံး၊ တရားမမှုအမှတ် (၃၆/၂၀၁၉)ဖြင့် မြေနှင့်အကျ ိုး ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တို့အား ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း၊ မြွက်ဟကြေညာပေးစေလိုမှုဖြင့် တရား စွဲဆိုခဲ့ရာ ရရှိထားသည့် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တရားရုံး၏ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမြွက်ဟ ဒီကရီကိုတင်ပြ၍ လျှောက်ထားလာခြင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံသောအထောက် အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာပါသည့်ရက်မှစ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင် ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက် ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) မြို့ပြစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊

သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊

ဆ/ကရပ်ကွက်၊

လမ်း၊ (၂၃-သုဝဏ္ဏ)ရပ်ကက ွ ၊် သင်္ဃနး် ကျွနး် မြို့နယ်၊

မွန်တန်းလျားလမ်း၊ အမှတ် (၁၀၇)၏ မြေကွက်ပေါ်တွင် မြေပိုင်ရှင် ဦးကောင်းစိန်၊ ဒေါ်မာလာရီတို့နှင့်

ဦးသောင်း ၁၂/သဃက(နိုင်)၀၁၂၈၇၀ အမည်

အကျ ိုးတူခံစားခွင့်ရှိသော နှစ်ခန်းတွဲ (၃)ထပ်တိုက် ဆောက်လုပ်ရာတွင် ဦးကျော်လှမှ ဆောက်လုပ်

ပေါက် နှစ(် ၆၀)မြေအား အမည်ပေါက်ကယ ုိ တ ် င ုိ မ ် ှ

စရိတ်ငွေများပါဝင်ခဲ့ရာ တိုက်ဆောက်လုပ်မှုပြီးစီး၍ လျှပ်စစ်မီတာသွယ်တန်းရန်နှင့် လုပ်ငန်းလက်စ

ဖော်ပြပါမြေကွက်၏

သတ်ရန် ကျန်ရစ ိှ ဉ် ဦးကျော်လသ ှ ည် ကျွနပ ု် မ ် တ ိ ဆွေ ် ထံမှ အကျ ိုးတူခစ ံ ားခွငရ ့် သေ ိှ ာတိက ု ဆေ ် ာက်လပ ု မ ် ှု လုပ်ငန်းအားလုံးကို လွှဲပြောင်းရယူခဲ့ရာ၌

ကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေသို့ ကန်ထရိုက်တာရရှိမည့် တတိယထပ်

ဂရန်မူရင်းပျောက်ဆုံး

သွားသည်မာှ မှနက ် န်ကြောင်း၊ အခြားမည်သတ ူ စ်ဦး

တိုက်ခန်းတစ်ခန်းနှင့်ငွေကျပ်သိန်း(၁၀၀)အား (၄)လအတွင်းပေးအပ်မည်ဟု ဦးထွန်းထွန်းနိုင် (TGKN-

တစ်ယောက်ထံသို့ လွှဲပြောင်း၊ ရောင်းချ ပေါင်နှံ၊

၀၆၇၈၈၇) နှင့် ဦးတင်မောင် (TGKN-၀၂၅၄၃၈) အမည်တို့ဖြင့် ကတိစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုပေးခဲ့

စွန့်လွှတ်၊ လှူဒါန်း၊ ပေးကမ်းထားခြင်း မရှိပါ

သော်လည်း သတ်မှတ်ရက်ပြည့်မြောက်သည့်ရက်နှင့် နောက်ပိုင်းယနေ့တိုင် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း မရှိ အဆက်သယ ွ ဖ် ြတ်တောက်ရှောင်တမ ိ း် နေသည့အ ် တွက် ဤသတင်းစာကြေညာပါသည့ရ ် က်မှ ၁၄ ရက် ကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေသို့

လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရန်

အသိပေးကြေညာတောင်းဆိုလိုက်ပြီး

လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရမည့် တိုက်ခန်းအား ရောင်းချခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ တစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းပေး

ကြောင်း ကျမ်းကျ ိန်လာွှ အမှတ(် ၁/ ၄၂၇၃/၂၀၂၀)၊ ရပ်ကွက်/ရဲစခန်းထောက်ခံစာ၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံ ကတိတို့တင်ပြ၍ ဂရန်မိတ္တူ လျှောက်ထားလာ

အပ်ခြင်း စသည်တို့ကို မပြုလုပ်ရန်တားမြစ်လိုက်သည့်အပြင် တားမြစ်ချက်အား ဖောက်ဖျက်ဆောင်

ခြင်းအပေါ်

ရွကပ ် ါက ဦးကျော်လအ ှ ပါအဝင် လက်ခဆေ ံ ာင်ရက ွ ပေ ် းသူများကို တည်ဆဥ ဲ ပဒေများနှငအ ့် ညီ အရေးယူ

အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာပါသည့်ရက်မှစ၍

ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးကျော်လှနှင့် အများသိစေရန် ကြေညာအပ်ပါသည်။

ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း

ဦးနေဦး (LL.B) တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ အမှတ် (၆၇)၊ တကောင်း(၄)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖုန်း-၀၉-၉၆၄၉၃၃၅၀၇၊ ၀၉-၉၅၂၇၃၃၃၃၉

ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်)

အောင်လံမြို့၊ တရော်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ၁၄လမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ ကွင်း အမှတ်(၄/တရော်ကုန်း)ဦးပိုင်အမှတ်(ခ/၅၉)၊ ဧရိယာ ၀ဒသမ ၀၈၉ ဧကရှိမြေသည် အောင်လံမြို့ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနရှိ စာရင်းမြေပုံတွင် ဦးထွန်းအောင်အမည်ပေါက်ပြီး ၎င်းအမည်ပေါက်သူ၏ သားသမီးများထံမှ ၅-၇-၂၀၀၅ရက်တွင် ကတိစာချုပ်ဖြင့်ဦးစံထွေးမှဝယ်ယူခဲ့ပြီး လက်ရောက်ရှိနေထိုင် လျက်ရှိသည်မှာ ယနေ့ထိတိုင်ဖြစ်ပါသည်။ အထက်ပါမြေကွက်အား ဦးစံထွေးအမည် ပြောင်းလဲခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာရုံးအသီးသီးတွင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ကန့်ကွက်မှုရှိပါက ခိုင်လုံသောအထောက်အထား စာချုပ်စာတမ်းများနှင့်တကွ ကြော်ငြာပါသည့်ရက်မှစ၍ ၁၄ရက်အတွင်း ကျွန်ုပ်ထံသို့လာရောက်ကန့်ကွက်နိုင်ပါ ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုမရှိပါကဥပဒေနှင့်အညီ အမည်ပြောင်းလဲလျှောက်ထားမည်ဖြစ် ကြောင်း အသိပေး ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။ လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက်များအရဒေါ်ဝင်းမြတ်မွန်၊ အထက်တန်းရှေ့နေ(စဉ်-၃၆၂၂၈)၊ ဖုန်း-၀၉-၇၈၇၅၅၁၄၀၀၊ မကွေးမြို့

နှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်းပြတ်စဲပြီးစီးကြောင်း ပဲခူးမြို့၊ နန်းတော်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ကြီးကုန်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၅၇၈)နေ (ဘ)ဦးဝင်းလွင၏ ် သား ဗိလ ု က် ြီးဘုနး် မြတ်ဟန ိ း် (ခ)မော်သဝ ူ င်းလွင် ၇/ပခန မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊

ပြင်ဦးလွင်မြို့

ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း

(နိုင်)၃၃၃၇၈၀နှင့်

တရားဝင် ခိင ု လ ် သေ ံ ု ာအထောက်

ခုနစ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့်

လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက်အရ-

အထောက်အထားမူရင်းများဖြင့် ယနေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း လာရောက်

တင်ပြနိုင်သူမည်သူမဆို ယခုလျှောက်ထားခြင်းအား ဆောင်ရွက်မပေးသင့်ကြောင်း ၁၅ရက်အတွင်း

နေသူ ဦးတင်ဝင်း (TGKN-၀၆၇၈၈၈) ၏လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက်အရ အောက်ပါအတိုင်း အသိပေး

ဖြစ်ပါသည်။ အရောင်းအဝယ်အား ကန့်ကွက်လိုပါက ကျွန်ုပ်ထံသို့ စာရွက်စာတမ်း

လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက်အရ-

ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လျှောက်ထားသူအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ညွှန်ကြားချက်များနှင့်

ရောင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ

သင်္ဃနး် ကျွနး် မြို့နယ်၊ မြေတိင ု း် ရပ်ကက ွ ် အမှတ် (၂၃-သုဝဏ္ဏ)၊ မြေကွက်အမှတ် (၃၇၇)၊

ပေရှိ ဒေါ်အေးသန်း+ဒေါ်လှမြင့် အမည်ပေါက် နှစ်(၆၀) မြေငှားဂရန်မြေကွက်နှင့်

လျှောက်ထားလာခြင်းနှငပ ့် တ်သက်၍ ကျ ိုးကြောင်းဖော်ပြချက်ခင ုိ လ ် စ ံု ာွ ဖြင့် ကန့်ကက ွ ် ယခုကြေညာစာပါသည့်ရက်မှစ၍

မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်

ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းကြော်ငြာ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ၁၆/၁ ရပ်ကွက်၊ ရွှေညာမြေလမ်း၊ အမှတ် (၅၁၆)

အတွင်း

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း အများသိစေရန်ကြော်ငြာခြင်း

ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ဦးကျော်လှ ၁၂/မဂဒ(နိုင်)၃၁၄၅၀၂ နှင့် အများသိစေရန်ကြေညာခြင်း

မြမာလာ

ရပ်ကက ွ နေ ် (ဘ)ဦးသာဒင်၏သမီး မကြည်ကြည်သင်း(ခ)မသဲသဲ ၉/ပဥလ (နိုင်)၀၃၆၁၄၁တို့သည် စိတ်သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်တော့ပါသဖြင့် ၁၈-၃-၂၀၂၀ရက် နေပြည်တော်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်တရားရုံး၌ နှစ်ဖက်မဘ ိ

မြို့ပြစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းကြော်ငြာ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မြေတိင ု း် ရပ်ကက ွ ် အမှတ်-ည+ဋ၊ မြေကွက်အမှတ်(၉၃)၊ မြေကွက် တည်နေရာအမှတ်

(၉၃)၊

(ည+ဋ)

တိုးချဲ့

ရပ်ကွက်၊ ဒေါ်ကြည်ကြည်ခိုင် ၁၂/ရကန(နိုင်) ၀၅၃၈၄၅ အမည်ပေါက် နှစ်(၆၀)ဂရန်မြေအား အမည်ပေါက်သူ ဒေါ်ကြည်ကြည်ခင ုိ မ ် ှ အရောင်း အဝယ်စာချုပ်ရန် မြေပုံကူးလျှောက်ထားလာရာ မြေရာဇဝင် မှတ်ချက်ပါ

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်

အရောင်းမြေပုံကူးယူခဲ့သော်လည်း မြေပုံမူရင်း မှာ ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့သို့ အခွန်တင်ပြီးနောက် ထားရာမှ

လက်ဝယ်သိမ်းဆည်း

မှတ်ပုံတင်အရောင်းအဝယ်စာချုပ်

ချုပ်ဆိုခဲ့ရခြင်းလုံးဝမရှိဘဲ အထားအသိုမာှ းယွငး် ကာ ပျောက်ဆးံ ု သွားခဲကြေ ့ ာင်းဒဂုမံ ြို့နယ်တရားရုံး ကျမ်းကျ ိန်လွှာအမှတ် ၂/၉၁၆/၂၀၂၀ကို တင်ပြ လာသဖြင့် ဒေါ်ကြည်ကြည်ခင ုိ မ ် ှ အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ရန် မြေပုံကူးလျှောက်ထားလာမှုအပေါ် တရားဝင်ခိုင်လုံသော

အထောက်အထားများ

ဖြင့် ဤကြော်ငြာပါသည့်ရက်မှစ၍ ခုနစ်ရက် အတွငး် ကန့်ကက ွ န ် င ုိ ပ ် ါကြောင်းနှင့် ကန့်ကက ွ မ ် ှု

အသိသက်သေဖြင့် နှစဦ ် းသဘောတူကာွ ရှငး် ပြတ်စပြ ဲ းီ ဖြစ်ပါ၍ ၎င်းနှငပ ် ့ တ်သက်

မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်

သော မည့်သည့်ကိစ္စအဝဝမှသက်ဆိုင်ပတ်သက်မှုမရှိပါကြောင်း ကြေညာ

ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း

အပ်ပါသည်။ ဗိုလ်ကြီးဘုန်းမြတ်ဟိန်း(ခ)မော်သူဝင်းလွင် ၇/ပခန(နိုင်)၃၃၃၇၈၀

အသိပေး

ကြေညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) မြို့ပြစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ


စနေ၊ မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

အမည်မှန်

ယာဉ်မောင်းအလိုရှိသည်

သန်လျင်မြို့နယ် ကျောက်ရေတွင်း

CNG - TAXI နေ့မောင်း (တစ်လက်ကိုင်)

အထက နဝမတန်းမှ (ဘ)ဦးဝင်းဇော်၏ သား မောင်အောင်ကိုထက်၏ အမည်

မေတ္တာညွန့်၊ တာမွေ

မှန်မှာ မောင်အောင်ကိုထိုက် ဖြစ်ပါ

ဖုန်း- ၀၉ - ၉၆၀၂၅၂၂၇၀

ကြောင်း။ မောင်အောင်ကိုထိုက်

၀၉ - ၂၅၄၂၇၇၈၂၁

ဒေရူးမိုင်ခရိုဖိုင်းနင့် ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ဒေရူးမိုင်ခရိုဖိုင်းနင့်

ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်

အသေးစားငွေရေးကြေးရေး

လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် ၀၂၆၉/၂၀၁၆ ဖြင့် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာ ယခုအခါ မိမိ၏သဘောဆန္ဒအလျောက် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်ဆန္ဒမရှိ တော့ပါသဖြင့်

လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းပြီး

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းမည်ဖြစ်ပါ၍

အသင်းဝင်များအနေဖြင့် ပေးရန် ရရန်များကို ကုမ္ပဏီတည်ရှိရာ ညောင်ပင်လမ်း၊ မြို့မ ရပ်ကွက်၊ ရမည်းသင်းမြို့သို့ ၃-၄-၂၀၂၀ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ ဆက်သွယ်ကြပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

ဒေရူးမိုင်ခရိုဖိုင်းနင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဖုန်း-၀၉-၉၆၉၄၁၉၂၆၄

ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားပျောက် လျှောက်ထားခြင်း

ယာဉ်အမှတ် 4E/9178 ၏ ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားပျောက်ဆုံး၍ ထုတ်ပေးပါရန် လျှောက်ထားလာပါသဖြင့် ယခင်ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားပျက်ပြယ်ပါကြောင်း အများသိစေရန် ကြေညာအပ်ပါသည်။ ကညန၊ ခရိုင်ရုံး (မန္တလေးမြောက်ပိုင်း)


စနေ၊ မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

ဖခင်အမည်မှန် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ပညာသင်နစ ှ မြ ် စ်ကြီးနား မြို့ လေ့ကျင့်ရေးအလယ်တန်းကျောင်း အဋ္ဌမတန်းမှ မောင်ဇိန်ထုံးဂွမ်ရတ် အောင်၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးဇိန် ထုံးတန် ၁/မကတ(နိုင်)၀၆၁၅၁၀ ဖြစ်ပါ ကြောင်း။

တစ်ဦးတည်းဖြစ်ပါကြောင်း

တစ်ဦးတည်းဖြစ်ပါကြောင်း

အယူခံမှုဆိုင်ရန်ချ ိန်းဆိုသည့်ရက်ကို အယူခံတရားပြိုင်သို့

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သုံးခွမြို့ နယ်၊ ဇွဲထော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဇွဲထော် ကျေးရွာနေ မောင်နိုင်လင်းဇော်၏ ဖခင် ဦးဇော်နိုင်ဦး (ခ) ဦးဇော်ဦး ၁၂/ ု )် ၀၈၀၈၅၈ မှာတစ်ဦးတည်း သခန(နိင ဖြစ်ပါကြောင်း။

အကြောင်းကြားစာ

တစ်ဦးတည်းဖြစ်ပါကြောင်း ဦးအီစွတ်၏သား

မိုးကောင်းမြို့၊ နောင်ကိုင်တော်

ဧရာဝတီတိုင်း၊

အမှတ်

ပုသိမ်မြို့၊ ဥမ္မာဒန္တီ(၁၂)လမ်းနေ ဦးမူနူး

နကတ (၁၃၂)နေ ဒေါ်သီတာ၏ ဖခင်

၁၄/ပသန(နိုင်)၁၅၀၄၄၇ နှင့် ဦးအောင်

ဦးဟန်သိန်း(ခ)ဦးဟံသိန်းမှာ

သန်းမှာ တစ်ဦးတည်းဖြစ်ပါကြောင်း။

ရပ်ကွက်၊

အရှေ့ပြင်အုပ်စု၊

တစ်ဦး

ဦးမူနူး(ခ)ဦးအောင်သန်း

တည်းဖြစ်ပါကြောင်း။

ငြင်းချက်ထုတ်ရန်သမ္မန်စာ (တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပဒေအမိန့်-၅၊ နည်းဥပဒေ-၂၀) မုံရွာခရိုင်တရားရုံး၌ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တရားမကြီးအမှုအမှတ်-၁၇ ဦးခင်မောင်ထွန်း

နှင့်

၁။ ဦးအောင်မြင့်ကျော်

၂။ ဒေါ်တင်ဝါဝါမြင့်

တရားလို

(တရားမကျင့်ထုံးဥပ‌ဒေအမိန့် ၄၁၊ နည်းဥပဒေ ၁၄)

မအူပင်ခရိုင်တရားရုံးတော်၌

တာချ ီလိတ်ခရိုင်တရားရုံးတော်

၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ် တရားမကြီးမှုအမှတ် -၁

တရားပြိုင်များ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့၊ ဘုရားကြီးရပ်ကွက်၊ ကန်တော်ကြီးဝင်း အတွင်းနေ ၁။ ဦးအောင်မြင့်ကျော် ၂။ ဒေါ်တင်ဝါဝါမြင့် (အတူနေဇနီးမောင်နှံ) တက် လင်းအောင်သီးနှံရောင်းဝယ်ရေး (ယခုနေရပ်လိပ်စာမသိသူများ) သိစေရမည်။

၂၀၂၀ပြည့်နှစ် တရားမအယူခံမှုအမှတ် -၂

ဦးမြတ်ခိုင်

နှင့်

တရားလို တရားပြိုင်

ဒေါ်နန်းကောင်ကျောက်

ဒေါ်နန်းမွေ

၂၀၁၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်စွဲပါ တာချ ီလိတ်မြို့နယ် တရားရုံးတော်မှ ချမှတ် အယူခံတရားပြိုင် တာချ ီလိတ်မြို့၊ ပါလျှံ(၁)ရပ်ကွက်၊ အိမ်အမှတ်(ပလ/၂၀၈) နေ ဒေါ်နန်းမွေသိစေရမည်။ (ယခုနေရပ်လိပ်စာမသိ) ယခုအမှုတွင် တာချ ီလိတ်မြို့နယ် တရားရုံးတော်ကချပေးသည့် ဒီကရီကို

ရလိုမှုလျှောက်ထားစွဲဆိုသည်ဖြစ်၍

အထောက်အထားများဖြင့် ကြော်ငြာပါ

အဆိုလွှာကို ထုချေရှင်းလင်းရန် ရုံးတော်သို့လာရောက်ရမည်။ ၎င်းပြင် အထက်ပါ

ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်စေ၊ မလာရောက်ခဲ့လျှင် ၎င်းအယူခံမှုကို သင်မရှိသည့်အခါတွင်

ရက်တွင် သင်မလာရောက်ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင် သင့်မျက်ကွယ်တွင် ငြင်းချက်များကို

သည့်ရက်မှ (၁၅)ရက်အတွင်း အောက်

တစ်ဖက်သတ်စီရင်ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။

ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းပြင် တရားလိုက ကြည့်ရှုလိုသည့်စာချုပ်စာတမ်းများနှင့် ၄၁၊

သင်က ထုချေတင်ပြအမှီပြုလိုသည့် စာချုပ်စာတမ်းအစရှိသည်တို့ကို သင်နှင့်အတူ

နည်းဥပဒေ ၂၂ အရ ကန့်ကွက်လိုလျှင် အမိန့် ၄၁၊ နည်းဥပဒေ ၂၂အရ ချ ိန်းထား

သင်ကအယူခံနိုင်ခွင့်ရှိသော

ဤအမှုတွင်ဒီကရီကိုအမိန့်

ယူဆောင်လာရမည်။ သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ရှေ့နေလက်တွင် ထည့်အပ်

သည့်အချ ိန်အတွင်း သင်က ကန့်ကွက်လိုကြောင်း ဤအယူခံရုံး၌ အကြောင်းကြား

လိုက်ရမည်။ သင်က ထုချေလွှာတင်သွင်းလိုလျှင် အမှုမဆိုင်မီလေးရက်က တင်သွင်း

အစီရင်ခံစာတင်သွင်းရမည်။

ရမည်။

၂၀၂၀ပြည့န ် စ ှ မ ် တ် ၁၈ရက်တင ွ ် ဤရုးံ တော်တဆ ံ ပ ိ ရ ် က ုိ န ် ပ ိှ ၍ ် ကျွနပ ု် လ ် က်မတ ှ ် ရေးထိုး ထုတ်ပေးလိုက်သည်။ (ဘုန်းမော်) တာချ ီလိတ်ခရိုင်တရားရုံး

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း

သင်က ထုချေလွှာတင်သွင်းလိုလျှင် အမှုမဆိုင်မီလေးရက်ကတင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မတ် ၁၇ ရက်တွင် ဤရုံးတော်တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်၍ ကျွန်ုပ် လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပေးလိုက်သည်။ (နေစိုး)

လျှောက်ထားခြင်း

ယာဉ်အမှတ် 6E/4835 ၏ ဖောင်းကြွ

ယာဉ်အမှတ် 12W/49419 ၏

နံပါတ်ပြားပျောက်ဆုံး၍ ထုတ်ပေးပါ

ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြား ပျောက်ဆုံး၍

ရန် လျှောက်ထားလာပါသဖြင့် ယခင်

ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားလာပါ

ထုတ်ပေးခဲ့သည့် ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြား

သဖြင့် ယခင်ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားပျက်

ပျက်ပြယ်ပါကြောင်း

ပြယ်ပါကြောင်း

အများသိစေရန်

အများသိစေရန်

ကြေညာအပ်ပါသည်။

ကြေညာအပ်ပါသည်။ ကညန၊

ကညန၊

ခရိုင်ရုံး(မန္တလေးတောင်ပိုင်း)

ခရိုင်ရုံး(မန္တလေးမြောက်ပိုင်း)

ကြော်ငြာစာ မန္တလေးမြို့၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(ဟ-၂)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၄၄)၊ ၇၂x၇၃ လမ်းကြား၊ ပျူစောထီးxကျန်စစ်သားလမ်းကြားရှိ ဂရန်မြေကွက် အမည်ပေါက်သူ ဦးကိုကိုဦး ၉/မရမ(နိုင်)ဝ၇၈၄၉၇ က သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားရာတွင် ဂရန်မိတ္တူဖြစ်ပါ၍ ဂရန်ပေါ်တွင် ကာယကံရှင်လက်ဝယ်တွင် ဂရန်မူရင်းရှိပြီး၊ ရုံးလက်ခံအမှုတွဲတွင် ရုံးလက်ခံမိတ္တူမရှိသည့်အတွက် ကာယကံရှင် လက်ဝယ်ရှိ ဂရန်မူရင်းအားသိမ်းယူပြီး ဂရန်မိတ္တူထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟူသော မင်နီမှတ်ချက် ရေးသားခြင်းအား ပယ်ဖျက်၍ သားရေဖုံးဂရန်စာချုပ်ထုတ်ယူခွင့်ပြု ပါရန် လျှောက်ထားလာပါသည်။ ကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံသောအထောက်အထား များ၊ မှတပ ် တ ံု င်စာချုပ်စာတမ်းများ၊ တရားရုးံ ဒီကရီများဖြင့် ၁၄ရက်အတွငး် ကန့်ကွက် နိုင်ပါသည်။ ဌာနမှူး မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း ဗန်းမော်မြို့၊ ဟန်းတဲရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်-OSS၊ ရွှေပြည်သာမြို့ကွက်သစ်၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၃၀)၊ မြေကွက်အမှတ် (၁၄၀)၊ မြေဧရိယာ ၀ ဒသမ ၁၈၄ဧက ဦးမရန်လှ (ခ)ရန်ချ ိန်ရန့်၏ ဂရန်အမည်ပေါက်မြေကွက်ကို ဒေါ်ဌေးဌေးခိုင် (ဘ) ဦးမြအောင် ၁/ဗမန(နိုင်)၀၆၅၁၃၄ က ဝယ်ယူခဲ့ပြီး အရောင်းအဝယ်အမည်ပြောင်းစာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍ ကန့်ကွက်လိုပါက ၁၄ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါ ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။ ဒေါ်ဌေးဌေးခိုင် (ဘ) ဦးမြအောင် ၁/ဗမန(နိုင်)၀၆၅၁၃၄ ညောင်ပင်ရပ်၊ ဗန်းမော်မြို့နယ် ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၈၆၅၅၃၉

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း ယာဉ်အမှတ် ၂၀ယ/၉၆၁၈၉ Sundiro Honda Pumda 110 M/C ယာဉ်လက် ဝယ်ရှိသူ ဦးဝင်းဆွေ ၈/ရစက(နိုင်)၀၆၃၄၃၆ က (ကမ-၃)ပျောက်ဆုံး၍ မိတ္တူထုတ် ပေးရန် လျှောက်ထားလာပါသည်။ ကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံသော အထောက်အထား များဖြင့် ကြော်ငြာသည့်ရက်မှ ၁၅ရက်အတွင်းအောက်ဖော်ပြပါရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ ကညန၊ ခရိုင်ရုံး(မန္တလေးမြောက်ပိုင်း)၊ မန္တလေးမြို့

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း ယာဉ်အမှတ် 17W/77054 Luojia 110 ဆိုင်ကယ်ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း ၉/မရတ(နိုင်)၁၀၆၈၄၃ က (ကမ-၃)ပျောက်ဆုံး၍မိတ္တူထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားလာပါသည်။ ကန့်ကွက်လိုပါကခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ကြော်ငြာသည့်ရက်မှ ၁၅ရက်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါရုံးသို့လူကိုယ်တိုင်လာရောက် ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ ကညန၊ ခရိုင်ရုံး(မန္တလေးတောင်ပိုင်း)၊ မန္တလေးမြို့

ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားပျောက် လျှောက်ထားခြင်း ယာဉ်အမှတ် 5P/8653၏ ဖောင်းကြွ နံပါတ်ပြားပျောက်ဆုံး၍ ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားလာပါသဖြင့် ယခင် ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားပျက်ပြယ်ကြောင်း အများသိစေရန် ကြေညာအပ်ပါသည်။ ကညန(ရွာသာကြီး)

ဖောင်းကြွပျောက် လျှောက်ထားခြင်း ယာဉ်အမှတ် 6B/2870 ၏ဖောင်းကြွ နံပါတ်ပြားပျောက်ဆုံး၍ ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားလာပါသဖြင့်

ယခင်

ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြား ပျက်ပြယ် ကြောင်း အများသိစေရန် ကြေညာအပ်ပါသည်။ ကညန၊ ခရိုင်ရုံး(ပြည်)၊ ပြည်မြို့

(ဝင်းဝင်းနိုင်)

ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီး

ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။

ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားပျောက်

၂ဝ၂ဝပြည့်နှစ် မတ် ၁၈ ရက်တွင် ဤရုံးတော်တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်၍ ကျွန်ုပ် လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပေးလိုက်သည်။

တင်ပြအမှီပြုလိုသည့် စာချုပ်စာတမ်းအစရှိသည်တို့ကို သင်နှင့်အတူ ယူဆောင်လာ

လျှောက်ထားခြင်း

မိတ္တူထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားလာပါ

ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသူ

ဤအယူခံမှုတွင်သင့်အတွက်ဆောင်ရွက်ရန်

၎င်းပြင် တရားလိုကကြည့်ရှုလိုသည့် စာရွက်စာတမ်းများနှင့် သင်က ထုချေ

ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားပျောက်

၀၆၁၂၁၄ က (ကမ-၃)ပျောက်ဆုံး၍

ပြန်လည်ရလိုမှု လျှောက်ထားစွဲဆိုသည်ဖြစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းအမှုနှင့်

ဖြစ်စေ၊

ငြင်းချက်များကို ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။

ပျောက်ဆုံးကြောင်း

သိန်း(၃ဝဝ)နှင့် ခေတ္တယူငွေကျပ်သိန်း (၄ဝဝ) စုစုပေါင်းငွေကျပ်သိန်း(၇ဝဝ)ကျပ်

သည်။ ကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံသော

၎င်းပြင် အထက်ပါရက်တင ွ ် သင်မလာရောက်ပျက်ကွကခ ် လ ့ဲ ျှင် သင့မျက ် ကွ ် ယ်တင ွ ်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် BRIGHT ROAD CO.,LTD မှ ထုတပေ ် းထားသော လိင ု စ ် င်အမှတ m ် qil-11617651701/ii/2016 ၏စာရွကစ ် ာတမ်း များနှင့် id.be.bl Stanment မှာ ပျောက်ဆုံးသွားပါသဖြင့် တွေ့ရှိပါက အကြောင်း ကြားပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ဦးမန်း ဖုန်း-၀၉-၇၈၂၁၆၆၀၆၆

ဝယ်ရှိသူ ဦးသန်းဇော်ဦး ၇/ရတန(နိုင်)

လပြည့ကျ ် ော် ၁ ရက်)မွန်းမတည့မ ် ီ ၁၀:ဝဝနာရီတင ွ ် အထက်အမည်ပါသူတရားလိ၏ ု

အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏ အဆိုလွှာကို ထုချေရှင်းလင်းရန် လာရောက်ရမည်။

မုံရွာခရိုင်တရားရုံး

ယာဉ်အမှတ် 9I/2674 ယာဉ်လက်

တိုက်နှင့်မြေဖိုးပေးချေထားသော ငွေကျပ်

နှင့်ဖြစ်စေ၊ ရှေ့နေနှင့်ဖြစ်စေ ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ် ဧပြီ ၈ရက် (၁၃၈၁ ခုနှစ် တန်ခူး

သင်ကိုယ်တိုင်

ခရိုင်တရားသူကြီး

တရားလိုက

ဆိုင်ဆိုရန် ဤရုံးတော်ကချ ိန်းဆိုလိုက်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ သင့်ရှေ့နေ

(၁၃၈၁ ခုနှစ် နှောင်းတန်ခူးလဆန်း ၈ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀ နာရီတွင်

သင့်ကိုယ်စားလှယ်ရှေ့နေလက်တွင်

သင့်အပေါ်၌

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း

ထိုအယူခံမှုကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဧပြီ ၃ရက် (၁၃၈၁ခုနှစ် တန်ခူးလဆန်း ၁၁ရက်)တွင်

ဆိုနိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်နှင့်ဖြစ်စေ၊ ရှေ့နေနှင့်ဖြစ်စေ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ် ၃၁ရက်

သို့မဟုတ်

(လ-ထ-ခ)လေတပ်ဌာနချုပ်၊

ပြည်လမ်းရပ်နေ ဒေါ်မေလွင်စိုး(ဘ)ဦးကျော်စိုး (ယခုနေရပ်လိပ်စာမသိသူ) သိစေ

် ကားအရပ်ရပ်တက ့ုိ ချ ုိ ု င ုိ သ ် က ူ ယ ုိ စ ် ားလှယ် စပ်လျဉ်း၍ အရေးကြီးသည့စ ေပပြောဆိန

ဖြစ်စေ၊ ၎င်းအမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အရေးကြီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တို့ကို ချေပပြော

ရမည်။

ဒေါ်မေလွင်စိုး

ဤရုံးတော်တွင် မှတ်ပုံတင်စာရင်းတင်သွင်း၍

အယူခံတရားလိုကအယူခံရာ

အတွက် တန်ဖိုးငွေ (၁၇၅၅၆၉၀ဝိ/-) နှင့် ရောင်းချပြီးသီးနှံဖိုးငွေကျပ်သိန်း (၄၅၀)၊ (၆၂၅၅၆၉၀ဝိ/-)

ကျွန်တော် ဦးအောင်လွင် ၇/တငန (နိုင်)၁၀၅၃၈၄ ၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမှတ်(နံပါတ်မမှတ်မိ)မှာ ပျောက်ဆုံး သွားပါသဖြင့် တွေ့ရှိပါက အကြောင်း ကြားပေးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၅၁၇၄၈၈

ရမည်။

သည့်အမိန့်ကိုအယူခံမှု။

သင့်အပေါ်၌ တရားလို ဦးခင်မောင်ထွန်းက အပ်နှံထားသည့်သီးနှံတင်း (၇၀၀) စုစုပေါင်း

နှင့်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊

အယူခံတရားပြိုင်

အယူခံတရားလို

ထို့ပြင်

ပတ်စ်ပို့ပျောက်

ငြင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ (တရားမကျင့်ထုံး ဥပဒေအမိန့် ၅၊ နည်းဥပဒေ ၂၀)

မိုးကုတ်မြို့၊ ရှောလီဝိုင်းရပ်ကွက်အုပ်စု၊ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက် (၁၅) ရပ်နေ ဦးနော်တောင် ၁/မမန(နိုင်)၀၀၁၃၈၆ သည် ၎င်းဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သော ပိတ်စွယ် (၁) နှင့် ပိတ်စွယ် (၃)ရပ်ရှိ အိမ်ခြံမြေကွက်များအတွင်း၌ လူနေအိမ်ဆောက်လုပ်နေထိုင် နိုင်ရန် မြေညှိ၊ မြေဖြန့်ခြင်း၊ လမ်းများပြုပြင်ဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင် မည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ကန့်ကွက်လိုသူရှိပါက ဤကြော်ငြာပါသည့်ရက်မှ ခုနစ်ရက် အတွင်း ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများနှင့် လာရောက်ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း နှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။ ဦးနော်တောင် ၁/မမန(နိုင်)၀၀၁၃၈၆ ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၆၇၇၅၈၈

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း ယာဉ်အမှတ် 4E/7627 Mitsubishi

လျှောက်ထားခြင်း ယာဉ်အမှတ် 3J/2499 ၏ အင်္ဂလိပ်

ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း အများသိစေရန်ကြေညာချက်

ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြား ပျောက်ဆုံး၍

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ အမှတ် (၇) ရပ်ကွက်၊ အောင်တံခွန်လမ်း၊ အမှတ် (၁ဝ၅၇/ခ)ဟု ခေါ်တွငသေ ် ာ မြေအကျယ် (၂ဝx၆ဝ)ပေ မြေကွက်ပေါ်တွင် ဆောက် လုပ်ထားသည့် အိမ်ခြံမြေအား ပိုင်ဆိုင် သူ ဦးငြိမ်းချမ်းလှိုင် ၁၂/ဗဟန(နိုင်) ဝ၈၃၉၅၅ မှ သိန်း ၂၇ဝဝဝဝဝဝိ/-ဖြင့် ဦးသန်းထိုက် ၁၂/ကမန(နိုင်)ဝ၇၅၃ဝ၈ အား ရောင်းချလိုရန် ကမ်းလှမ်းရာ ၁၄-၃-၂ဝ၂ဝရက်တွင် စရန်ငွေအဖြစ် ကျပ်သိန်းနှစ်ဆယ်ကို ပေးချေထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြလိပစ ် ာပါ အိမခ် ြံမြေနှငပ ့် တ်သက်၍ ပိင ု ရေ ် းဆိင ု ခ ် င ွ ့် ရှိသူ မည်သူမဆို ဤကြေညာချက်ပါ သည့်ရက်မှစ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း အထောက်အထားခိုင်လုံစွာဖြင့် တင်ပြ ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် အတွင်း ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အရောင်းအဝယ်ပြးီ ဆုးံ သည်အထိ ဥပဒေ နှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ပါကြောင်း အများသိစေရန် ကြေညာအပ်ပါသည်။ ဦးသန်းထိုက် ၁၂/ကမန(နိုင်)ဝ၇၅၃ဝ၈

နံပါတ်ပြားပျက်ပြယ်ပါကြောင်း အများ

ထုတပေ ် းရန် လျှောက်ထားလာပါသဖြင့် ယခင်ထုတ်ပေးခဲ့သည့် ဖောင်းကြွ သိစေရန် ကြေညာအပ်ပါသည်။ ကညန၊ ခရိုင်ရုံး(မန္တလေးတောင်ပိုင်း)

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း ယာဉ်အမှတ် 4E/8427 Mitsubishi

Canter FG 83EE ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ ဦးရန်ချောက်ဆန်း

၁၃/တယန(နိုင်)

ဝ၁၆၃၁ဝ က (ကမ-၃)ပျောက်ဆုံး၍ မိတ္တူထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားလာပါ သည်။ ကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံသော

ဦးရဲထွန်း

၉/မကန(နိုင်)

၁ဝဝ၁၁၅ က (ကမ-၃)ပျောက်ဆုံး၍ မိတ္တူထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားလာပါ သည်။ ကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ကြော်ငြာ

လျှောက်ထားလာပါသဖြင့်

ရန်ကုန်မြို့

ကညန၊ နေပြည်တော်

ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားပျောက် လျှောက်ထားခြင်း နံပါတ်ပြားပျောက်ဆုံး၍ ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားလာပါသဖြင့်

ယခင်

ဖောင်း ကြွနံပါတ်ပြားပျက်ပြယ်ပါ ကြောင်း အများသိစေရန် ကြေညာအပ်ပါသည်။ ကညန၊ ခရိုင်ရုံး(မန္တလေးမြောက်ပိုင်း)

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း ယာဉ်အမှတ် SHN/25611 Honda Shadow NC34 ဆိုင်ကယ်ယာဉ်လက် ဝယ်ရှိသူ ဦးအောင်လှိုင်ဝင်း ၁၄/ပသန (နိင ု )် ၁၇၃၃၁၆ က (ကမ-၃)ပျောက်ဆးံု ၍ မိတ္တူထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားလာ ပါသည်။ ကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ကြော်ငြာ သည့်ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း အောက် ဖော်ပြပါရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက် ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ ကညန၊ ခရိုင်ရုံး၊ ကျောက်မဲမြို့

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း

ဖောင်းကြွပျောက်

ဖောင်းကြွပျောက်

လျှောက်ထားခြင်း

လျှောက်ထားခြင်း

ယခင်

ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားပျက်ပြယ်ပါကြောင်း

ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားပျက်ပြယ်ကြောင်း

အများသိစေရန် ကြေညာအပ်ပါ သည်။

အများသိစေရန် ကြေညာအပ်ပါ သည်။ ကညန(ရွာသာကြီး)

ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း

ယာဉ်အမှတ် 9V/29690 Forland ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ ဦးစိုး ၁၄/ကခန (နိင ု )် ဝ၄၂၇၈ဝ က(ကမ-၃)ပျောက်ဆးံု ၍ မိတ္တူထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားလာပါ သည်။ ကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ကြော်ငြာ သည့်ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း အောက် ဖော်ပြပါရုံးသို့လူကိုယ်တိုင်လာရောက် ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ ကညန၊ ခရိုင်ရုံး(ဟင်္သာတ)

ယာဉ်အမှတ် 5P/9060 MAN JGX2G-440 Tnactor Head(6x2) ယာဉ်လက်ဝယ်ရသ ိှ ူ Phone Pyai Sone Tun Co.,Ltd က(ကမ-၃)ပျောက်ဆုံး၍ မိတ္တူထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားလာ ပါသည်။ ကန့်ကွကလ ် ပ ုိ ါက ခိင ု လ ် သေ ံု ာ အထောက်အထားများဖြင့် ကြော်ငြာ သည့်ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း အောက် ဖော်ပြပါရုံးသို့လူ ကိုယ်တိုင်လာရောက် ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ ကညန၊ တိင ု း် ဒေသကြီးရုးံ ခွ(ဲ ရွာသာကြီး)၊ရန်ကန ု မြ ် ုိ ့

ယခင်

အများသိစေရန် ကြေညာအပ်ပါသည်။ ကညန (ရွာသာကြီး)

လေး)

သတ္တမတန်းမှ မောင်တီးနို၏

ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးမောင်မို့ ၁၃/ဖခန (နိုင်)၀၃၈၃၃၈ ဖြစ်ပါကြောင်း။ ဦးမောင်မို့

ဖောင်းကြွပျောက်

ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားပျက်ပြယ်ကြောင်း

ဖခင်အမည်မှန် လွိုင်ကော်မြို့ အထက (လွိုင်လင်

ယာဉ်အမှတ် 5G/4853၏ ဖောင်းကြွ

လျှောက်ထားခြင်း ယာဉ်အမှတ် 4E/7627 ၏ဖောင်းကြွ

ကညန၊ပြည်နယ်ရုံး(လွိုင်ကော်)

အများသိစေရန် ကြေညာအပ်ပါသည်။

ယာဉ်အမှတ် 1N/6178 Daihatsu Hijet S201P P/U (4x2)R ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ ဦးသန်းထိုက် ၉/ညဥန(နိုင်)၁၂၂၉၆၆ က (ကမ-၃)ပျောက်ဆုံး၍ မိတ္တူထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားလာပါသည်။ ကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံသောအထောက်အထားများဖြင့် ကြော်ငြာသည့်ရက်မှ ၁၅ရက်အတွင်း‌အောက်ဖော်ပြပါရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက် ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ ကညန၊ ခရိုင်ရုံး(မန္တလေးမြောက်ပိုင်း)၊ မန္တလေးမြို့

ကညန၊ ခရိုင်ရုံး(ဟင်္သာတမြို့)

ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။

ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားပျက်ပြယ်ပါကြောင်း

လျှောက်ထားလာပါသဖြင့်

ကညန၊

ဖော်ပြပါရုံးသို့ လူ ကိုယ်တိုင်လာရောက်

ယခင်

လျှောက်ထားလာပါသဖြင့်

လျှောက်ထားလာပါသဖြင့်

မန္တလေးမြို့

နံပါတ်ပြားပျောက်ဆုံး၍ ထုတ်ပေးရန်

ဖော် ပ ြပါရုံး သို့ လူ ကို ယ ် တို င ် လာရောက်

ဖော် ပ ြပါရုံး သို့ လူ ကို ယ ် တို င ် လာရောက် ကညန၊

သည့်ရက်မှ (၁၅) ရက်အတွင်း အောက်

ယာဉ်အမှတ် 8B/6992၏ ဖောင်းကြွ

ယာဉ်အမှတ် 4C/6107 ၏ ဖောင်းကြွ

နံပါတ်ပြားပျောက်ဆုံး၍ ထုတ်ပေးရန်

ခရိုင်ရုံး(မန္တလေးမြောက်ပိုင်း)၊

အထောက်အထားများဖြင့် ကြော်ငြာပါ

နံပါတ်ပြားပျောက်ဆုံး၍ ထုတ်ပေးရန်

တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲ(ရွာသာကြီး)၊

ခရိုင်မီးသတ်ဦးစီးဌာန

သည်။ ကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံသော

ဖောင်းကြွပျောက် လျှောက်ထားခြင်း

ယာဉ်အမှတ် FF/5395 Nissan ADV2NY12 S/W (4x4)R ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ ဒေါ်နန်းရှန်ဆွေ ၁၃/ဟမတ(နိုင်)၀၀၀၂၁၂ က (ကမ-၃)ပျောက်ဆုံး၍ မိတ္တူထုတ်ပေး ရန် လျှောက်ထားလာပါသည်။ ကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံသောအထောက်အထားများ ဖြင့် ကြော်ငြာသည့်ရက်မှ ၁၅ရက်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါရုံးသို့လူ ကိုယ်တိုင်လာ ရောက်ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ ကညန၊ ခရိုင်ရုံး(မန္တလေးမြောက်ပိုင်း)၊ မန္တလေးမြို့

ယခင်

ယာဉ်အမှတ် 69W/23647 ယာဉ် လက်ဝယ်ရှိသူ

မိတ္တူထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားလာပါ

ယာဉ်အမှတ် X/8769 ၏ ဖောင်းကြွ

ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း

မအူပင်ခရိုင်တရားရုံး

နံပါတ်ပြားပျောက်ဆုံး၍ ထုတ်ပေးရန်

သည့်ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း အောက် ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။

မကွေးမြို့၊ ကန်သာရပ်ကွက်၊ ကွင်း/ (၁၉၊ အကွက်အမှတ်နှင့်အမည် ကန်သာအနောက်တောင်)၊ ဦးပိုင် အမှတ်(၂၄၄)၊ ဧရိယာ၀ဒသမ၀၆၅ ဧကရှ မြေကွက ိ က ် ုိ ဦးငုဝါ၊ ဒေါ်ကင်းချ ို တိမ ့ု မြေဂ ှ ရန်အသစ် ဤရုးံ သိလျှေ ့ု ာက် ထားလာဖြင့် ကန့်ကွက်လိုသူများ ရှိပါက ဤကြော်ငြာပါသည့်ရက်မှစ၍ ၁၅ ရက်အတွင်းခိုင်လုံသည့် စာရွက် စာတမ်း အထောက်အထားများဖြင့် မကွေးမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနတွငလ ် ည်းကောင်း၊ မကွေးခရိင ု ် အထွေထွအ ေ ပ ု ခ ် ျုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွငလ ် ည်း ကောင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်သူမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။ ကော်လိတ္တော်အရာရှိ မကွေးခရိုင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

ကညန၊ပြည်နယ်ရုံး(လွိုင်ကော်)

ဘော်လခဲမြို့က (ကမ-၃) ပျောက်ဆးံု ၍

သည့်ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း အောက်

အထောက်အထားများဖြင့် ကြော်ငြာ

Mini CABLL 61T Van (4x2) ယာဉ်လက် ဝယ်ရှိသူ

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းကြော်ငြာခြင်း

ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။

ခရိုင်တရားသူကြီး

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း

အင်္ဂလိပ်ဖောင်းကြွပျောက်

ပုသိမ်မြို့၊ အမှတ် (၁)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ် (၅၀)၊ အကောက်ဆိပ် တောင်အကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၉၈)၊ ဧရိယာ ၀ဒသမ၀၅၅ဧကရှိမြေကို ဦးသန်းရှိန် အမည်ဖြင့် မြေပေးမိန့် ထုတ်ပေးပါရန် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဤသတင်းစာတွင် ကြော်ငြာသည့်ရက်မှစ၍ ၁၅ ရက် အတွင်း ကန့်ကွက်ရန်ရှိပါက ပုသိမ် ု ခ ် ျုပ်ရေးဦးစီးဌာန မြို့နယ်အထွေထွအ ေ ပ ရုံးသို့ အကျ ိုးအကြောင်းဖော်ပြ၍ လာရောက် က န့် ကွက် နို င ် ပ ါကြောင်း ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။ မြို့နယ်အထွေထွေအုပခ ် ျုပ်ရေးဦးစီးဌာန ပုသိမ်မြို့နယ်

ဖော်ပြပါရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်

အမည်ပြောင်း လွိုင်ကော်မြို့ အမှတ် (၃၆၂)၊ အမြောက်တပ်ရင်းနေ ဦးအောင်လင်း ၏သမီး မအိမ့်မြတ်သွယ်ဇင်အား ယနေ့မှစ၍ မသဒ္ဒါစံဟု ပြောင်းလဲ ခေါ်ပါရန်။ မသဒ္ဒါစံ

ဖောင်းကြွပျောက် လျှောက်ထားခြင်း ယာဉ်အမှတ် 5G/9384 ၏ ဖောင်းကြွ နံပါတ်ပြားပျောက်ဆုံး၍ ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားလာပါသဖြင့် ယခင် ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားပျက်ပြယ်ပါကြောင်း အများသိစေရန် ကြေညာအပ်ပါ သည်။ ကညန၊ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး(ပဲခူး)

ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တာမွေမြို့ နယ်၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက၊် မေတ္တာညွန့် အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ် (၁၂၄၃-၄၅)၊ အခန်းအမှတ်(၃၀၃)၏ တိုက်ခန်း အမည်ပေါက် ဒေါ်ဟန်ညန ွ ် ့ဝင်း ၁၂/မဂတ (နိုင်)၀၃၁၂၈၃ (ကွယ်လွန်)၏ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူ ဦးအေးလွင် ၁၂/မဂတ(နိုင်) ၀၃၂၆၀၉ ထံမှ စာချုပ်စာတမ်းဖြင့် အပြီးအပိုင် ဝယ်ယူခဲ့သူဦးစန်းလွင် ၁၂/တမန(နိုင်)၁၁၈၁၀၆ က ၎င်း၏ အမည်သို့ ပိုင်ဆိုင်မှုစာအုပ်တွင်အမည် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာ မှုအပေါ် ကန့်ကွက်လိုပါက ကြော်ငြာ ပါသည့်ရက်မှစ၍ ၁၅ ရက်အတွင်း ် စ ံု ာွ ဖြင့် ဤဦးစီး အထောက်အထားပြည့စ ဌာနသို့ လာရောက်၍ ကန့်ကွက်နိုင်ပါ သည်။ အိမ်ရာ(၂)၊မြေနှင့်အိမ်ရာဌာနခွဲ၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူ လျှောက်ထားခြင်း ယာဉ်အမှတ် 6C/9914 Toyota OPA ZXT 10/STATION WAGON ယာဉ် လက်ဝယ်ရှိသူ ဦးသိန်းနိုင် ၁၃/လရန (နိုင်)၁၂၃၃၈၉ က(ကမ-၃)ပျောက်ဆုံး ၍မိတ္တူထုတ်ပေးရန်လျှောက်ထားလာ ပါသည်။ ကန့်ကွက်လိုပါကခိုင်လုံသော အထောက် အထားများဖြင့် ကြော်ငြာ သည့်ရက်မှ ရက်၃၀ အတွင်း အောက် ဖော်ပြပါရုံးသို့လူကိုယ်တိုင်လာရောက် ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ ကညန၊ခရိုင်ရုံး(ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်း) ရန်ကုန်မြို့

စာအုပ် စာပေ လူ့မိတ်ဆွေ


စနေ၊ မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀


စနေ၊ မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတ မြို့၊မြဝတီရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ် (၃၇)၊ ဦးပိင ု အ ် မှတ(် ၆၂၆)၊ ကနောင်စရ ု ပ်၊ ဧရိယာ ၀ ဒသမ ၀၅၅ ဧကရှိ မြေကို ဦးမျ ိုးသန့်ကျော်အမည်ဖြင့် မြေပေးမိန့် ထုတ်ပေးပါရန် လျှောက်ထားလာခြင်း အပေါ် ကန့်ကက ွ ရ ် န်ရပ ိ ှ ါက ဤကြော်ငြာစာ ပါသည့်ရက်မှစ၍ ၁၅ ရက်အတွင်း ဟင်္သာတမြို့နယ် အထွေထွေအုပချ ် ုပ်ရေး ဦးစီးဌာနရုံးသို့ အကျ ိုးအကြောင်း ဖော်ပြ၍ ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။ မြို့နယ်အထွေထွေအုပခ ် ျုပ်ရေးဦးစီးဌာန ဟင်္သာတမြို့

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း ယာဉ်အမှတ် 7F/5470 Toyota Mark II GX110 S/L(4x2) ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း ၁ဝ/မလမ(နိုင်)၁ဝ၁၇၈၉ က(ကမ-၃)ပျောက်ဆုံး၍ မိတ္တူထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားလာပါသည်။ကန့်ကွက်လိုပါကခိုင်လုံသော

အထောက်အထားများဖြင့်

ကြော်ငြာသည့်ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါရုံးသို့လူကိုယ်တိုင်လာရောက် ကညန၊ခရိုင်ရုံး(ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း)

ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။

ဖောင်းကြွပျောက်

ဖောင်းကြွပျောက်

လျှောက်ထားခြင်း

လျှောက်ထားခြင်း

ယာဉ်အမှတ် ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြား ထုတ်ပေးရန် သဖြင့်

6G/9711

ပျောက်ဆုံး၍

လျှောက်ထားလာပါ

ယခင်ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြား

ပျက်ပြယ်ကြောင်း

အများသိစေရန်

ကြေညာအပ်ပါသည်။ ကညန(ရွာသာကြီး)

ယာဉ်အမှတ် ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြား ထုတ်ပေးရန် သဖြင့်

7M/8387

ပျောက်ဆုံး၍

လျှောက်ထားလာပါ

ယခင်ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြား

ပျက်ပြယ်ကြောင်း

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း

ဧရာဝတီတင ုိ း် ဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတမြို့၊ ကနောင်စုရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ် (၃၇)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၃ဃ/၁၆၊ ၂၃ဃ/၁၇)၊ ကနောင်စအ ု နောက်ရပ်၊ ဧရိယာ ၀ ဒသမ ၀၃၂ ဧကရှိမြေကို ဦးကျော်သူအုန်းဒေါ်အေးအေးခိုင်အမည်ဖြင့် မြေပေးမိန့် ထု တ ် ပေးပါရန် လျှောက် ထားလာခြင်း အပေါ်ကန့်ကက ွ ရ ် န်ရပ ိ ှ ါက ဤကြော်ငြာစာ ပါသည့်ရက်မှစ၍ ၁၅ရက်အတွင်း ဟင်္သာတမြို့နယ် အထွေထွေအုပချ ် ုပ်ရေး ဦးစီးဌာနရုးံ သိ့ု အကျ ိုးအကြောင်းဖော်ပြ၍ ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း ကြော်ငြာအပ် ပါသည်။ မြို့နယ်အထွေထွေအုပခ ် ျုပ်ရေးဦးစီးဌာန ဟင်္သာတမြို့

ဧရာဝတီတင ုိ း် ဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတမြို့၊ တာကလေးရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ် (၄၃)၊ မီးရထားလမ်းခွဲရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၆၅)၊ ဧရိယာ ၀ ဒသမ ၁၅၉ဧကရှိမြေ ကို ဦးမောင်မောင်လွင်အမည်ဖြင့် ု ပေ မြေပေးမိန့်ထတ ် းပါရန် လျှောက်ထား လာခြင်းအပေါ် ကန့်ကွက်ရန်ရှိပါက ဤကြော်ငြာစာပါသည့်ရက်မှစ၍ ၁၅ ရက်အတွငး် ဟင်္သာတမြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးသို့ အကျ ိုး အကြောင်းဖော်ပြ၍ ကန့်ကွက်နိုင်ပါ ကြောင်း ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။ မြို့နယ်အထွေထွေအုပခ ် ျုပ်ရေးဦးစီးဌာန ဟင်္သာတမြို့

ရဟန်းဒါယိကာမကြီး

ဒေါ်သန်းညွန့် အထက(၃)၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ အထက်တန်းပြဆရာမကြီး(ငြိမ်း) အသက်(၈၁)နှစ် ရန်ကုန်မြို့၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ အင်းဝလမ်း၊ အမှတ်(၈၆၃) နေ (ဦးရောင်စိန်-ဒေါ်အမာ)တို့၏သမီး၊ (ဦးမောင်ကြင်-ဒေါ်အေးမျှင်)တို့၏သမီးချွေးမ၊ ဦးစိုး ဟန် ၏ ဇနီး ၊ ဒေါက် တာဦးကျော် စိုး ဝင်း -ဒေါ်ဆွေဆွေမင်း ၊ ဦးကျော် မျ ိုးလင်း (Kakehashi Real Estate Group)-ဒေါက်တာကြူကြူခင်တို၏ ့ မိခင်၊ မောင်ကောင်းထက် လင်း၏အဘွားသည် ၁၉-၃-၂၀၂၀ရက် (ကြာသပတေးနေ့) နံနက် ၉:၄၀နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသဖြင့် ၂၁-၃-၂၀၂၀ရက် (စနေနေ့) ညနေ၃နာရီတင ွ ် ရေဝေးသုသာန်၌ မီးသင်္ဂြိုဟ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။(နေအိမမ ် က ှ ားများမွန်းလွဲ ၁:၃၀နာရီတင ွ ထ ် က ွ ခ ် ွာပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အများသိစေရန်

ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း

ကြေညာအပ်ပါသည်။

ဒေါ်တင်တင်အေး

ကညန(ရွာသာကြီး)

အသက်(၆၁)နှစ်

၁၈-၃-၂၀၂၀ ရက်ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာပါ ဦးမြစိန်၏ ပြန်လည်ရှင်းလင်းကြေညာခြင်းအား ရုပ်သမိ ်းပေးရန် သတိပေးခြင်း ၁၃-၃-၂၀၂၀ ရက်ထုတ်သတင်းစာပါ ကြေညာချက်သည် မင်္ဂလသုခ ပါဠိတက္ကသိုလ်၏ ကြေညာချက်ဖြစ်ပါသည်။ ၁၃၆၅ ခုနှစ် ဝါဆိုလပြည့်နေ့ ၁၃-၇၂၀၁၃ ရက်က ဒါယကာကြီးဦးညို၏ သားသမီးများက မင်္ဂလသုခပါဠိတက္ကသိုလ် ကျောင်းတိုက်သို့ ရေစက်ချလှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းနှင့် ရွှေမြင်တင် မိသားစုကသာ ဆက်လက်ထာဝရထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မည့်အကြောင်းနှင့် ဆွမ်းလှူဒါန်းသူများ မှလည်း ဝတ်မပျက်လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်းပါရှိပါသည်။ ယင်းကြေညာချက်အပေါ် ၁၈-၃-၂၀၂၀ ရက်ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၌ ဦးမြစိန်၏ လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက် အရ ကြေညာချက်သည် ကွယ်လွန် သူ သီဟသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ သဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ရွှေမြင်တင် ဦးညိုနှင့်တကွ ကျန်ရစ်သူသားသမီး၊ မြေးတို့အား ဂုဏ်သရေညှိုးနွမ်း စေရန် မမှနမ ် ကန်လပ ု က် ြံကြေညာထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဦးမြစိန၏ ် ကြေညာချက်ကုိ ယနေ့မှစ၍ ၃ ရက်အတွင်း ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီး တောင်းပန်ရန် အသိပေးကြေညာ ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက ဥပဒေနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ အပ်ပါသည်။ သီဟသုဓမ္မမဏိဇောတဓရသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ရွှေမြင်တင် ဦးညို၏ ကျန်ရစ်သူသားသမီး၊ မြေးတို့၏ လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက်အရU Myint Aung B.A,DIP(RUSSIAN) HIGHER GRADE PLEADER (3951) No.58/60 1st Floor,Mahabandoola Garden Street, Yangon. Ph-09-443044564,09-964044564,09-795644564

ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းကြော်ငြာ

မအိရူပါလွင် ၁၄/အမန(နိုင်)၂၀၉၆၂၀အားသမီးအဖြစ်မှ

လှိုငသ ် ာယာမြို့နယ်၊ မြေတိင ု း် ရပ်ကက ွ ် အမှတ(် FMI-8)၊ မြေကွကအ ် မှတ် (၂၆၈)၊ ဧရိယာ ၀ဒသမ၀၅၅ဧက မြေကွက် တည်နေရာအမှတ(် G-11)၊ အေးသာယာ လမ်း၊ FMI City လှိုင်သာယာမြို့နယ် ဦးအုန်းမောင် ၁၂/အစန(နိုင်)၁၃၄၀၀၀ အမည်ပေါက် နှစ်(၆၀)ဂရန်မြေအား အမည်ပေါက်ဦးအုနး် မောင် (ခင်ပန ွ း် )သည် ၁၆-၁၂-၂၀၁၉ရက်တွင် ကွယ်လွန် သဖြင့်ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ရီရီမြင့် ၁၂/အစန တစ်ဦးတည်းသော (နိုင်)၀၅၅၉၀၃မှ တရားဝင်ဇနီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် အမွေ ဆက်ခပ ံ င ွ ရ ုိ ဆ ် င ုိ ခ ် င ့် သ ိ ှ ဖူ ြစ်ကြောင်း တရားရုးံ ံ ျမ်းကျ ိန်လာွှ ၊ ကျမ်းကျ ိန်လာွှ ၊ ထောက်ခက အမည် ပေ ါက် သေဆုံး မှု လ က် မ ှ တ ် န ှ င့ ် မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)မူရင်း နှစ်(၆၀) တို့အား တင်ပြ၍အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင် ကြောင်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် မြေပုံကူး လျှောက်ထားလာရာ တရားဝင်ခင ုိ လ ် သေ ံု ာ အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာ ပါသည့်ရက်မှစ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ န ် င ုိ ပ ် ါကြောင်းနှင့် ကန့်ကက ွ မ ် ှု မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက် လ က် ဆောင် ရ ွ က ် ပေးမည် ဖ ြစ် ပ ါ ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) မြို့ပြစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ

အမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ကြောင်း အများသိစေရန်

ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းကြော်ငြာ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ်ကြီးပွားရေး(မြောက်)၊ မြေကွက် အမှတ် ၁၇၀/ခ၊ မြေကွက်တည်နေရာ အမှတ်(၁၇၀/ခ)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း (ကြီးပွားရေးမြောက်)ရပ်ကက ွ ၊် သင်္ဃန်းကျွနး် မြို့နယ်၊ ဒေါ်အနုချေ ၁၂/ရကန(နိုင်) ၀၀၅၄၄၇ အမည်ပေါက် နှစ်(၆၀)ဂရန် မြေအား အမည်ပေါက်ဒေါ်အနုချေ(မိခင်) သည် ၁-၁၂-၂၀၁၇ ရက်တင ွ ် လည်းကောင်း၊ ဦးစောလှဖြူ(ဖခင်)သည် ၁၈-၁၁-၂၀၁၂ ရက်တင ွ လ ် ည်းကောင်း အသီးသီးကွယလ ် န ွ ် သဖြင့် (၁)ဦးကျော်ကျော်မိုး ၁၂/ရကန (နိင ု )် ၀၀၄၂၈၂၊ (၂)ဒေါ်စမ်းစမ်းမိးု ၁၂/ရကန (နိင ု )် ၀၀၅၉၆၁၊(၃)ဦးကျော်သန်းမိးု ၁၂/ရကန (နိင ု )် ၀၀၄၂၆၇၊ ဦးအောင်ကျော်မးုိ ၁၂/ရကန (နိင ု )် ၀၀၃၁၄၇ တိမ ့ု ှ တရားဝင်အမွေဆက်ခံ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည့် သား/သမီးအရင်းများ ဖြစ်ကြောင်း၊အခြားသောအမွေဆက်ခံခွင့် ရှိသူနှင့် ကိတ္တိမ သား/သမီးများ မွေးစား ထားခြင်း မရှိပါကြောင်း ကျမ်းကျ ိန်လွှာ အမှတ် (၁/၇၂၃/၂၀၂၀/ ၈-၁-၂၀၂၀)၊ သေစာရင်း၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်း၊ ဂရန် မူရင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်စာချုပ်အမှတ် (၂၃၅၅/ ၂၀၁၆)တို့တင်ပြ၍ အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင် ကြောင်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်မြေပုံကူး လျှောက်ထားလာခြင်းအပေါ် တရားဝင် ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာပါသည့်ရက်မှစ၍ ခုနစ်ရက် အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါ သည်။

ဌာနမှူး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

မြို့ပြစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ

ကျွန်ုပ်၏ မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြသော ဦးကြည်လွင်-ဒေါ်ခင်မာစန်းတို့၏ သမီးဖြစ်သူ မအိရူပါလွင် ၁၄/အမန(နိုင်)၂၀၉၆၂၀သည် မိဘများ၏ဆိုဆုံးမမှုကို နာခံခြင်းမရှိဘဲမိသားစုဝင်များ၏ ကိုယ်စိတ်နှလုံးညှိုးနွမ်းအောင် ပြုမူဆောင်ရွက်ခဲ့မှု များကြောင့်လည်းကောင်း၊ မိသားစု၏ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းအောင် ပြုမူဆောင်ရွက်ခဲ့မှု များကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေမိဘများမှ မအိရူပါလွင်အား သမီး အဖြစ်မှ အမွေပြတ်စန ွ ့်လတ ွှ ပ ် ါကြောင်းနှင့် ၎င်းနှငပ ့် တ်သက်သည့မ ် ည်သည့က ် စ ိ ရ ္စ ပ်ကမ ုိ ှ တာဝန်ယူတော့မည်မဟုတ်ပါကြောင်း အများသိစေရန်ကြေညာအပ်ပါသည်။ လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက်အရဒေါ်ချယ်ရီလှိုင်(LL.B) တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ(စဉ်-၈၈၆၁) အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၂၈၇၁၃၄

ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းအများသိစေရန်ကြော်ငြာ ရန်ကုန်ုတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မြေတိုင်းရပ်ကွကအ ် မှတ်-၁၃၊ အနော်မာ(၃)လမ်း၊ မြေကွက်အမှတ်-၃၂ ၁/၂(က)၊ အကျယ်-အလျား(၆၀)ပေx အနံ (၂၀)ပေရှိ နှစ(် ၆၀)မြေငှားဂရန်မြေကွကသ ် ည် ရန်ကန ု မ် ြို့တော်စည်ပင်၊ မြို့ပြစီမက ိ း် နှင့် ံ န မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနတွင် ဒေါ်သိန်းရီ+ဒေါ်သန်းအိတို့အမည်ဖြင့် မှတ်သားတည်ရှိပြီး အမည်ပေါက်ဒေါ်သိန်းရီ ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၅၉၆၇၁မှ ၎င်းပိုင်ဆိုင်သည့်အထက်ပါ မြေကွက်၏တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရသေးသောခြေရင်းခြမ်း အလျား(၆၀)ပေxအနံ(၁၀) ပေ မြေကွက်နှင့် ယင်းမြေကွက်ပေါ်ရှိအဆောက်အအုံအပါအဝင် အကျ ိုးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အား ရောင်းချပိင ု ခ ် င ့် ကြေ ိှ ု ာရာ ၎င်းထံမှ ကျွနပ ု် ၏ ် မိတဆ ွ ရ ာင်းဝန်ခပြေ ံ ာဆိလ ် ွေများ ဖြစ်ကြသည့်ဦးကျော်မင်းသိန်း ၇/ပခန(နိုင်)၃၄၃၀၈၉နှင့် ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း ၉/မသန(နိုင်) ၁၃၂၈၅၆ တို့ကဝယ်ယူရန်အတွက်စရန်ငွေအချ ို့ကိုပေးချေထားပြီးဖြစ်၍ အရောင်း အဝယ်နှင့် ပတ်သက်၍ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက ကျွန်ုပ်ထံသို့တိကျခိုင်လုံသော တရားဝင်စာရွကစ ှ ၍ ခုနစ်ရက် ် ာတမ်းမူရင်းများနှငတ ့် ကွ ယခုကြော်ငြာပါသည့ရ ် က်မစ အတွငး် လာရောက်ကန့်ကက ွ န ် င ုိ ကြေ ် ာင်းနှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်ကျော်လန ွ ပ ် ါက အရောင်း အဝယ်ကု ိ ဥပဒေနှငအ ့် ညီအတည်ဖြစ်စေရန် ဆက်လက်ဆောင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ဖြစ်ကြောင်း အများသိစေရန် ကြေညာအပ်ပါသည်။ ဦးကျော်မင်းသိန်းနှင့်ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်းတို့၏လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက်အရဒေါ်ဂရေစီအေးမြင့် (LL.B) တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ(စဉ်-၁၃၆၈၇/၁၇) အမှတ်(၃၆၇)၊ သုတ(၈)လမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဦးလှိုင်မောင်၏ ချစ်လှစွာသောဇနီး၊ ကိုလှိုင်မျ ိုးနွယ်မသင်းသင်းထိုက်(ရွှေဝါဝင်းရွှေဆိုင်)တို့၏ချစ်လှစွာသော မိခင် ဒေါ်တင်တင်အေးသည် ၁၉-၃-၂၀၂၀ရက်တွင် ကွယ် လွန်သွားကြောင်း သိရှိရပါသဖြင့် မိသားစုနှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါသည်။ ဦးကျော်တင့်(မြရတနာမိသားစု)

ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း

ကျ ိုင်းတုံမြို့

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ (ဃ) ရပ်ကွက်၊ သင်္ဂဟလမ်း၊

ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း

အမှတ် (၂၇/ခ)၊ မြေဧရိယာ (၁၅ပေx၆၀ပေ)ကျယ်ဝန်းသော မြေကွက်ပေါ်ရှိ (၃) ထပ် တိုက်၏ မြေညီထပ်နှင့် ပထမထပ် အခန်း(၂)ခန်းနှင့်တကွ အကျ ိုးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် အားလုးံ တိက ့ု ုိ လက်ရပ ိှ င ုိ ဆ ် င ုိ သ ် ူ ဦးကိက ု လ ုိ တ် ၁၂/သဃက(နိင ု )် ၀၀၂၉၁၄၊ ဒေါ်မိးု မိးု စန်း

ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်လွင်(ငြိမ်း)DSA အပတ်စဉ် -၂၀

၁၂/သဃက(နိုင်)၀၀၂၉၁၅ တို့ထံမှ ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေက အပြီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်စရန်ငွေ

၏ဇနီးဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း(ခ) မေဘယ်လ်လှရင်သည် ၂၀-၃-

တစ်စတ ိ တ ် စ်ဒေသကို ပေးချေထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကန့်ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက ခိင ု လ ် သေ ံု ာစာချုပ်

၂၀၂၀ရက် နံနက် ၉:၅၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားကြောင်း သိရှိရ

စာတမ်း၊ စာရွက်စာတမ်းမူရင်းများနှင့်တကွ ဤကြော်ငြာပါသည့်ရက်မှစ၍ ခုနစ်ရက် အတွင်း ကျွန်ုပ်ထံသို့ လာရောက်ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ကျော်လွန်ပါက

ပါသဖြင့် မိသားစုနှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါသည်။

အရောင်းအဝယ်ကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း

Asia Business Solutions Co.,Ltd.

အများသိစေရန် ကြေညာအပ်ပါသည်။

Managing Director, U Myo Thein

လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက်အရဒေါ်ရွှေဇင်အိ (LL.B,D.B.L,D.I.L) အထက်တန်းရှေ့နေ (စဉ်-၄၃၀၆၄) တိုက် (၃၉၀) အခန်း(၄)၊ စက်မှု(၁)လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်လွင်(ငြိမ်း)(DSA အပတ်စဉ် ၂၀)၏

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၇၀၇၃

ဇနီး ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း(ခ)မေဘယ်လ်လှရင်သည် ၂၀-၃-၂၀၂၀

အမွေဆိုင်များနှင့် အများသိစေရန်ကြေညာခြင်း

ရက် နံနက် ၉:၅၀နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားကြောင်း သိရှရ ိ ပါသဖြင့်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၄၅) ရပ်ကွက်၊ ကြေးတိုင်လမ်း၊ အမှတ်(၂၂)ဟု ခေါ်တွင်သော ဧရိယာ (အလျားပေ၄၀xအနံပေ၆၀)ရှိ (ဘ) ဦးကျော်မင်း အမည်ပေါက် ဂရန်မြေကွက်နှင့် ၎င်းမြေကွက်ပေါ်ရှိ နှစ်ထပ်တိုက် အဆောက်အအုံအပါအဝင် အကျ ိုးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို့မှာ (၁) ဦးဝင်းမင်းဦး ၁၂/အလန(နိုင်)၀၀၀၃၃၉၊ (၂) ဒေါ်အေးအေးမင်း ၁၂/အလန(နိုင်)၀၀၀၃၄၀၊ (၃) ဦးမျ ိုးမင်း ၁၂/အလန(နိုင်)၀၄၂၀၃၆၊ (၄) ဒေါ်နွယ်နီလှိုင် ၁၂/ဒဂမ(နိုင်)၀၁၃၇၉၁ တို့၏ ကွယ်လွန်သူမိဘများဖြစ်သော ဦးကျော်မင်း-ဒေါ်တင်တင်စိန်တို့၏ ကျန်ရစ်သော အမွေပစ္စည်းများဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ မိဘများကျန်ရစ်သော အမွေပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သားသမီး(၄)ဦး၏ သဘောတူညီချက်မရှိဘဲ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း၏ သဘောဖြင့် အမွေပစ္စည်းများအားရောင်းချခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ တစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်း၊ အမည်ပြောင်းခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ရန် အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကြေညာသည်ကို လိုက်နာခြင်း မရှိပါက ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အမွေဆိုင်များနှင့် အများသိစေရန် ကြေညာအပ်ပါသည်။ လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက်အရဦးသိန်းဇော်ဇော် (LL.B) အထက်တန်းရှေ့နေ (စဉ်-၄၆၈၁၉) ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၇၂၁၈၁၇

မိသားစုနှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါသည်။ NSKRE Residence(Myanmar)Co.,Ltd Managing Director,Mr.Hirosato Fukimbara

အထူးဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း

ဦးဇင်မင်းအောင် အသက်(၃၃)နှစ် အဆောက်အဦ အထူးအဖွဲ့ (၁၄)မှ ဦးဇင်မင်းအောင် ဦးစီးအရာရှိ (မြို့ပြ)သည် ၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက်(သောကြာနေ့) ၁၂နာရီ၌ ရန်ကန ု ပြ ် ည်သူ့ဆေးရုံ ကြီးတွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားကြောင်းသိရှရ ိ ပါသဖြင့် ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစုနင ှ အ ့် တူ ထပ်တူဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း။ အဆောက်အဦအထူးအဖွဲ့(၁၄)ဝန်ထမ်းမိသားစုများ

အထူးဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း

လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားအား

ဦးဇင်မင်းအောင်

အသိပေးကြေညာခြင်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ကျောက်မြောင်း၊ ကျားကွက်သစ်လမ်း၊

ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၉၊ (၆)လွှာ(ဘီ)တွင် နေထိုင်သူ ဒေါ်စုဖုန်းမြင့်

အသက်(၃၃)နှစ် အဆောက်အဦ အထူးအဖွဲ့ (၁၄)မှ ဦးဇင်မင်းအောင် ဦးစီးအရာရှိ

အမည်

(မြို့ပြ)သည် ၂၀-၃-၂၀၂၀ရက် (သောကြာနေ့) ၁၂နာရီ၌ ရန်ကန ု ပြ ် ည်သူ့ဆေးရုံ

အမှတ်အသားကို ရန်ကုန်မြို့စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်

ကြီးတွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားကြောင်းသိရှရ ိ ပါသဖြင့် ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစုနင ှ အ ့် တူ

၁၂/လမန(နိုင်)၁၅၁၆၆၉သည်

အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်

အမှတ် (၄/၃၀၈၀/၂၀၂၀)ဖြင့် မှတ်ပုံတင်သွင်းထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ထပ်တူဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း။ အဆောက်အဦ အထူးအဖွဲ့(၃) ဝန်ထမ်းမိသားစုများ

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း

မှတ်ပုံတင်စာချုပ်အမှတ် (၄/၃၀၈၀/၂၀၂၀)

် န်းအမှတတ ် မည်အမှတအ အထက်ဖော်ပြပါလုပင ် ဆ ံ ပ ိ အ ် သားဖြင့် PRE-SCHOOL & PRIVATE SCHOOL တိက ့ု ရ ုိ န်ကန ု မ် ြို့တွငဖ ် င ့် စ ှ သ ် င်ကြားလျက်ရပြ ိှ းီ ပြည်ထောင်စု ွ လ သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်သွင်း ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား သို့ဖြစ်ပါ၍ တစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေ၏ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ အခြားမည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကဖြစ်စေ၊ အများကဖြစ်စေ၊ တုပခြင်း၊ ပုံတူပုံမှား

ယာဉ်အမှတ် 2E/5083 Toyota Passo KGC-10 Hatch Back(4x2)R ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ ဦးလှမျ ိုးဦး ၇/လပတ(နိုင်)ဝ၉၄၈ဝ၂ က(ကမ-၃)ပျောက်ဆုံး၍ မိတ္တူထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားလာပါသည်။ ကန့်ကွက်လိုပါကခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ကြော်ငြာသည့ရ ် က်မှ ၁၅ ရက်အတွငး် အောက်ဖော်ပြပါရုးံ သိ့ု လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ ကညန၊ခရိုင်ရုံး(ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း)

ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းကြော်ငြာခြင်း မြောင်းမြမြို့၊ မြရတနာရပ်ကွက်၊ နဝရတ်လမ်း၊ အမှတ် (၇)တွင်နေထိုင်သော ဦးစိုးမြင့် ၁၄/မမန(နိုင်)၀၀၂၉၈၀ (ဘ) ဦးကျန်ကျင်းရုံနှင့် ဦးမင်းရွှေ ၁၄/မမန(နိုင်) ၁၄၆၆၁၅ (ဘ) ဦးသန်းကျော်တို့မှ မြောင်းမြမြို့၊ ဘုရားချောင်း (မြရတနာရပ်ကွက်) ရှိ

ပြုလုပခြ ် င်း၊ ဆင်တယ ူ းုိ မှားပြုလုပခြ ် င်း၊ တံဆပ ိ အ ် မှတအ ် သားအားဖျက်ဆးီ ပြုပြင်ခြင်း တို့ကို လုံးဝမပြုလုပ်ပါရန် အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍တုပပြုလုပ်ခဲ့ပါက ကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေ၏လုပ်ငန်းအကျ ိုးစီးပွား ထိခိုက်နစ်နာမှုအပေါ် ဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားပါမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။

မြေစာရင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၂၇၆-က) တဇင်ကုန်းကြီး၊ ဦးပိုင်အမှတ် (က/၁၀/၄)၊

လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက်အရ-

အတွက် မြေပေးမိန့်ချထားပေးပါရန် လျှောက်ထားတင်ပြလာမှုနှင့် ပတ်သက်၍

ဧရိယာ ၀ ဒသမ ၅၀၀ဧကရှိ မြေကွက်နှင့် ဆန်စက်အဆောက်အအုံအား ဦးခေတ်စိန် နှင့် ဒေါ်ခင်ငြိမ်းဦးတို့ထံမှ ၁၈-၅-၂၀၁၇ ရက်တွင် ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ၂၀-၆-၂၀၁၇ ရက်တွင် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်အမှတ် (၂၇/၂၀၁၇) ဖြင့်မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ ကြောင်းနှင့် ယခုအချ ိန်တွင် ဦးစိုးမြင့်၊ ဦးမင်းရွှေမှ ဆန်စက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်

ဒေါ်ခင်လှသီ(LL.B)

ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက အထောက်အထားပြည့်စုံစွာဖြင့် ကြော်ငြာသည့်ရက်မှ ၁၄

အထက်တန်းရှေ့နေ(စဉ်-၅၀၁၉၃/၃၁-၈-၂၀၁၈)

့ု ာရောက်ကန့်ကက ွ န ် င ုိ ပ ် ါကြောင်းနှင့် ကန့်ကက ွ သ ် မျ ူ ားမရှပ ိ ါက ရက်အတွငး် ဤရုးံ သိလ

အမှတ်-၃၊ ၃၄လမ်း(အောက်ဘလောက်) ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြော်ငြာ

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၂၆၅၁၀၊ ၀၉-၉၆၄၁၉၉၁၄၀

အပ်ပါသည်။

မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြောင်းမြမြို့


စနေ၊ မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

ပါမောက္ခဒေါက်တာဦးခင်မောင်ဝင်း Retired Head,Department of Medicine University of Medicine(1)Yangon & Mandalay Pioneer of Tropical Medicine in Myanmar အသက်(၉၃)နှစ် အန်တီ ဒေါက်တာဒေါ်ခင်သ၏ ီ ချစ်လစ ှ ွာသော ခင်ပန ွ ်း၊ ဒေါ်လှမေ၊ ဒေါက်တာသန့်ဇင်ဝင်း(မောင်မောင်)-ဒေါက်တာ ဥမ္မာဝင်း၊ ဒေါက်တာ အေးအေးဝင်း-ဒေါက်တာသက်နင ို ဦ ် း၊ ဦးသိမ်းနိင ု ဝ ် င်း-ဒေါ်ခင်ဆွေမြင့၊် ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ဝင်း-ဒေါက်တာအောင်ခိုင်တို့၏ ဖခင်ကြီးသည် ၁၇-၃-၂၀၂၀ရက်တွင် Arcadcia မြို့၊ USAနိုင်ငံ၌ ကွယ်လွန်သွား ပါကြောင်း သိရပါသဖြင့် မိသားစုဝင်များနှငထ ့် ပ် တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်း ကြေကွဲရပါသည်။

အထူးဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ကျောင်း ဒါယိကာမကြီး

ဒေါ်ခင်အုန်း အသက်(၈၇)နှစ် ဗဟိစ ု က်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနမှ ဦးဟန်ဝင်းအောင်-(ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဗိုလ်ကြီး ညွန့် ညွန့်ဝေ(ငြိမ်း)] တို့ ၏ မိခင်၊ ပဲခူးမြို့၊ ရှင်စောပု ရပ်ကွက်၊ ထန်းတပင် ၄လမ်းနေ ဒေါ်ခင်အန ု ်းသည် ၁၈-၃-၂၀၂၀ရက် (ဗုဒဟ ္ဓ ူးနေ့) ညနေ ၃:၁၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားကြောင်း သိရသည့် အတွက် ကျန်ရစ်သူ မိသားစုနှင့် ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါသည်။ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းနှင့် ဝန်ထမ်းမိသားစုများ ဗဟိစ ု က်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ဘုရား၊ရဟန်း၊ သိမ်၊ကျောင်းဒါယိကာမကြီး

ဒေါ်စန်းမြို့(အင်္ဂပူ)

စိုးဝင်း+စန္ဒာ၊ ဝင်းနိုင်+နုနု၊ ဖိုးချ ို+ညို၊ ဝေလွင်+မတာ၊ အောင်မျ ိုးမင်း+စိုးစိုး၊ မင်းမင်း+Taeko ၊ ဖြူဖြူ

ဦးကျော်မြင့်(ခ)Satish(ပြင်ဦးလွင်) မြို့နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ(ငြိမ်း)၊

အင်္ဂပူမြို့နေ(ဦးအောင်မြို့-ဒေါ်ဒေါ်သိန်း)တို့၏သမီးအမှတ်(၃၄)၊ မဂ္ဂင်လမ်း၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေမြို့နယ်နေ(ဗိုလ်မှူးတင်မြင့်-ငြိမ်း) ၏ဇနီး၊ မောင်အောင်မြင့၊် မောင်စန်းမြင့၊် မောင်ဖန ု ်းမြင့၊် (မောင်အန ု ်းမြင့)် ၊ မမီမမီ ြင့တ ် ို၏ ့

ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ (၁၁)လမ်း၊ အမှတ်(၁၈၂)နေ (ဦးအာရ်စီဆင်းဒေါ်ရေရှိုဒါဒေဝီ)တို့၏သား၊ ရန်ကုန်မြို့၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ကျောက်မြောင်းကြီး ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၂၁)၊ငါးလွှာ(ဝဲ)နေ ဒေါ်ဖြူဖြူ(ခ)အင်ဒရာဆူဘား၏ ခင်ပွန်း၊ (ဦးဘလှိုင်- ဒေါ်ခင်မာရီ)၊(ဦးချ ိုအေး)-ဒေါ်အရူနာဒေဝီ၊ ဒေါ်ရာနီး၊ ဒေါ်မာလသီး၊

ဦးမောင်မောင်ဦး အသက်(၆၁)နှစ် ဘားအံမြို့၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဈေးတန်းလမ်း၊(၂/၂၄၉-၂၅၁)နေ [ဦးလင်ရက်တုံ(ခ)ဦးအိတုံ]-ဒေါ်သိန်းရင်တို့၏သား၊ ဦးဝင်းမြင့်ဒေါ်မိမိချ ိုတို့၏မောင်၊ ဒေါက်တာ ခင်အေးယု၊ ဒေါ်ခင်အေးဝင်း၊ (ဦးသန်းအောင်မြင့်-ဒေါ်ခင်ခင်အေး)၊ ဗိုလ်မှူးစောကြည်သန်းဒေါ်ခင်ခင်ထွေးတို့၏အစ်ကို၊ ဒေါက်တာ ယဉ်ယဉ်မိုး၏ခင်ပွန်း၊ မယွန်းသဒ္ဒါဦး၊ မယွန်းဇာခြည်ဝင်း၊ မမိုးမျက်ချယ်ခိုင်တို့၏ဖခင် သည် ၁၉-၃-၂၀၂၀ရက် (ကြာသပတေးနေ့) ညနေ ၆ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသဖြင့် ၂၁-၃-၂ဝ၂၀ရက် (စနေနေ့)မွန်းလွဲ ၁ နာရီ တွင် ဘားအံမြို့၊ ထန်းကိုးပင်သုသာန်သို့ ပို့ဆောင် မီးသင်္ဂြိုဟ်ပါ မည်။ ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၂၅-၃-၂၀၂၀ ရက်(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နံနက် ၆နာရီတွင် အထက်ပါနေအိမ်သို့ ရက်လည်ဆွမ်းကျွေး တရားတော်နာကြွရောက်ပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု သတိပေး နှိုးဆော်ချက် နေပြည်တော်တွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနင်းသူများသည် ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ကို မေးသိုင်းကြိုးတပ်၍ စီးနင်းကြရန်နှင့် နှစ်ဦးထက်ပိုမို စီးနင်းခြင်း မပြုကြရန်၊ ထို့အပြင် လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်များ စီးနင်းခြင်းမပြုကြရန် နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ လိုက်နာခြင်းမရှိပါက တည်ဆဲဥပဒေအရ ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သတိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ နေပြည်တော်ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ

ကဖီးတို့၏သား သမက်၊ အငြိမ်းစား ကျောင်းဆရာမကြီး (ဒေါ်လှ

ကိုလင်းအောင်ထွန်း-မပြည့်ပြည့်ဖြိုးတို့၏ ဖခင်၊မြေးသုံးယောက် တို့၏ အဘိုးသည် ၁၉-၃-၂၀၂၀ရက် ည၉:၃၀နာရီတွင် ကွယ်လွန် သွားပါသဖြင့် ၂၁-၃-၂၀၂၀ရက်(စနေနေ့)ညနေ ၃နာရီတင ွ ် လက်ပံ

တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

တန်းမြို့၊ကံကြီးလမ်းနေအိမ်မှ အနောက်သုသာန်သို့ ပို့ဆောင်မီး သင်္ဂြိုဟ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးစိန်အုန်း အသက်(၈၁)နှစ် သက်ကြီးကန်တော့ခံ ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ပေါက်တောရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြစ်လမ်း၊ အမှတ် (၆၂/ခ)နေ အသင်းဝင် ဦးစိန်အုန်းသည် ၁၈-၃-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်ပြီး ၂၀၃-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် ထိနပ ် င်သသ ု ာန်သိုပ ့ ိ ုဆ ့ ောင်သင်္ဂြိုဟ်ပြီးစီးပါကြောင်း။ အမှုဆောင်အဖွဲ့

အသက်(၇၆)နှစ်

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သား၊ လက်ပံတန်းမြို့(၁)လမ်းနေ(ဦးစံကျင်-ဒေါ်အဆွဲ)ရွှေညာ

တရားတော်နာကြွရောက်ပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။

နံနက် ၄:၃၄ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသဖြင့် ၂၂-၃-၂၀၂၀ရက်(တနင်္ဂနွေနေ့)

တော်နာကြွရောက်ပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။

ကြီးရပ်ကွက်၊ တောင်လမ်းသစ်လမ်းနေ (ဦးမောင်မြ-ဒေါ်မှုံ)တို့၏

ရက် (ကြာသပတေးနေ့)နံနက် ၇နာရီတွင် အထက်ပါနေအိမ်သို့ ရက်လည်ဆွမ်းကျွေး

ဒုအရာခံဗိုလ် ကျော်ညွန့်(ငြိမ်း)

၁၂ နာရီတွင် အထက်ပါတာမွေမြို့နယ်နေအိမ်သို့ ရက်လည်ဆွမ်းကျွေး တရား

အသက်(၈၃)နှစ်

မနှင်းယုလှိုင်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ကျောင်းကုန်း(၂)လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်နေ

၁၂နာရီတွင် ရေဝေးသုသာန်သို့ ပို့ ဆောင်မီးသင်္ဂြိုဟ်မည်ဖြစ်ပါသည်။(နေအိမ်မှကား

၏ဖခင်၊ မြေးလေးယောက်တို့၏အဘိုးသည် ၂၀-၃-၂၀၂၀ရက်(သောကြာနေ့)

အားရည်းစူး၍ ၂၆-၃-၂၀၂၀ရက်(ကြာသပတေးနေ့)နံနက် ၉နာရီမှ မွန်းတည့်

မြို့မကျောင်း၊ သုံးဆယ်မြို့

လှမြင့်)၏ခင်ပွန်း၊ လက်ပံတန်းမြို့၊ ကံကြီးနေ ကိုဝင်းမျ ိုးထွန်း-

ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း

သည်။ (နေအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၁နာရီတွင် ထွက်ခွာပါမည်။) ကွယ်လွန်သူ

ဦးတင်ထွန်း(အငြိမ်းစားကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး)

ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသဖြင့် ၂၂-၃-၂၀၂၀ရက်(တနင်္ဂနွေနေ့)မွန်းတည့်

ဒေါ်နီတာတိ၏ ု့ အစ်က၊ို မနီလာမြင့၊် မမာလာမြင့၊် ကိရ ု ာဗွီး-မစန္ဒာမြင့၊် မဥမ္မာမြင့တ ် ို့

တွင် ရေဝေးဟိန္ဒူသုသာန်သို့ ဓလေ့ထုံးစံအရ ပို့ဆောင်မီးသင်္ဂြိုဟ်မည်ဖြစ်ပါ

အသက်(၇၂)နှစ် မြင်းခြံမြို့၊ အမှတ် ၁၉၊ စွန်းလွန်းရပ်ကွက်နေ (ဦးမောင်လေး-ဒေါ်ဥ) တို့၏သား၊ ထားဝယ်မြို့နေ (ဦးကြင်လှိုင်-ဒေါ်ထူးလှိုင်)တို့၏သားသမက်၊ ရန်ကန ု မ် ြို့၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ပုဂလ ံ မ်း၊ အမှတ် ၆၇၃(တတိယထပ်) အခန်း(B)နေ ဒေါ်စုစုလှိုင်၏ချစ်လှစွာသော ခင်ပွန်း၊ ဦးဇင်ဇော်အောင်ဒေါ်အေးသူမိုး၊ ဒေါ်နေနွယလ ် င ှို (် ခ)သဲသ)ဲ ၊ ဦးအောင်ကျော်မင်းတို၏ ့ ကျေးဇူး ရှင်ဖခင်၊ မောင်တာရာဇော်၊ မောင်ကာရံဇော်၊ မောင်မင်းတေဇ(ခ)ပီတိ တို၏ ့ ဘိုးဘိုး ကြီးသည် ၂၀-၃-၂၀၂၀ရက် (သောကြာနေ့)မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီ တွင် ဆရက ၁/၁၀၀၀ ၊ မင်္ဂလာဒုံ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်၌ ကွယ်လွန် သွားပါသဖြင့် ၂၂-၃-၂ဝ၂၀ရက်(တနင်္ဂနွေနေ့)နံနက် ၉ နာရီတွင် ရေဝေး သုသာန်၌ မီးသင်္ဂြိုဟ်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ရပ်နီးရပ်ဝေးမှ ဆွေမျ ိုးမိတသ ် င်္ဂဟ အပေါင်းတို့အား အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ (တောင်ဥက္ကလာပ နေအိမ်မှကားများ နံနက် ၈ နာရီတွင် ထွက်ခွာပါ မည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ချစ်လှစွာသော မိခင်သည် ၂၀-၃-၂၀၂၀ရက်(သောကြာနေ့)နံနက် ၁၀နာရီတွင် ရန်ကုန်

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အသက်(၇၇)နှစ်

B.Sc(Geology)

ပဲခူးတိင ု ်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီခရိင ု ၊် သုံးဆယ်မြို့၊ အရှေ့ရိုး

အသက်(၈၇)နှစ်

များ နံနက် ၁၀:၃၀နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၆-၃-၂၀၂၀

စိန့်အဲလ်ဘတ်ကျောင်းသားဟောင်း

ဦးအောင်ဖေ (မြင်းခြံမြို့)

သူငယ်ချင်း ဗိုလ်မှူးရဲနိုင်ဦး(ငြိမ်း)၏ဖခင် ဒုအရာခံဗိုလ် ကျော်ညွန့် (ငြိမ်း)သည် ၁၉-၃-၂၀၂၀ရက် ညနေ ၆နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားကြောင်း သိရပါသဖြင့် မိသားစုနှင့် ထပ်တူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါသည်။ စစ်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃၈)မှ သူငယ်ချင်းများ

ဒုအရာခံဗိုလ် ကျော်ညွန့်(ငြိမ်း) အသက်(၇၆)နှစ် ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ ရေချမ်းအိုးမြောက်ရွာနေ (ဦးထွန်းဖေ-ဒေါ်မြစိန်) တို၏ ့ သား၊ မန္တလေးမြို့နေ (ဦးထွန်းအေး-ဒေါ်စန်းကြည်)တို၏ ့ သားသမက်၊ ရေချမ်းအိုးမြောက်ရွာနေ ဒေါ်ခင်န၊ု ဒေါ်သန်းနွဲ့၊ ဦးတင်ဝင်း၊ (ဦးထွန်းထွန်း)၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဌေး၊ ဒေါ်ခင်လေးဆွေ၊ (ဦးမောင်မောင်)တို့၏အစ်ကို၊ ဦးဝင်းနိုင် ဦး၊ ဒေါ်မူမူသန်း၊ ဦးသက်နိုင်ဦး၊ ဦးရဲနိုင်ဦး၊ ဦးမင်းခန့်ကျော်တို့၏ဖခင်၊မြေး ခုနစ်ယောက်၊ မြစ်လေးယောက်တို၏ ့ အဘိုး၊ (၂/၁)၊ အမှတ(် ၃၁)၊ ပုလလ ဲ မ်း နေ ဒေါ်တင်တင်ဝင်း၏ချစ်လှစွာသော ခင်ပွန်း ဒုအရာခံဗိုလ် ကျော်ညွန့် (ငြိမ်း) ၂/၁ လူမှုကူညီရေး အသင်းဝင်၊ အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့လူမှုကူညီရေး စောင့ရှေ ် ာက်မအ ှု သင်းဝင်၊ စစ်မထမ ှု ်းဟောင်း နာ ရေးကူညမ ီ အ ှု သင်း(တိုးချဲ့) အသင်းဝင် သည် ၁၉-၃-၂၀၂၀ရက် (ကြာသပတေးနေ့)ညနေ ၆ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသဖြင့် ၂၁-၃-၂ဝ၂၀ရက် (စနေနေ့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် မြို့ရှောင်လမ်းသုသာန်သို့ ပို့ဆောင်သင်္ဂြိုဟ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ (နေအိမ်မှကားများ မွန်းတည့် ၁၂နာရီတွင် ထွက်ခွာပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးဇင်မင်းအောင် ဦးစီးအရာရှိ(မြို့ပြ) ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆောက်အအုံ အထူးအဖွဲ့(၁၄)၊ စစ်တွေ အသက်(၃၃)နှစ် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့၊ ကျောင်းတက်လမ်းရပ်ကွက်၊ ထီးတန်းလမ်း၊ အမှတ် (၂၇)နေ ဦးကြီးရွှေ-ဒေါ်ဦးကျော့သိန်း တို့၏သား၊ စစ်တွေမြို့၊ ရူပမြောက်ရပ်ကွက်နေ ဦးသာစိန်မောင်-(ဒေါ်ရွှေသိန်း)တို့၏သားသမက်၊ မဇာဇာအောင်၏မောင်၊ မောင်ဇော် လင်းအောင်၏အစ်ကို၊ မမြမြမိုး( SAE ၊ မြောက်ဦးမြို့နယ် လမ်းဦးစီး)၏ချစ်လှစွာသော ခင်ပွန်း၊ မပန်းရောင်ခြည်(ခ)မမြမင်းသော် ၏ ဖခင်သည် ၂၀-၃-၂၀၂၀ရက် မွန်းတည့် ၁၂နာရီတွင် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသဖြင့် ၂၂-၃-၂ဝ၂၀ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ရေဝေးသုသာန်၌ မီးသင်္ဂြိုဟ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ [ တိုက် ၆၆(B)၊ သုံးလွှာ၊ မင်္ဂလာသီရိလမ်း၊ ဒေါပုံမြို့နယ် နေအိမ်မှကားများ နံနက် ၉:၃၀နာရီတွင် ထွက်ခွာပါမည်။] ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၂၆-၃-၂၀၂၀ရက် (ကြာသပတေးနေ့) တွင် တိက ု ် ၆၆(B)၊ သုံးလွှာ၊ မင်္ဂလာသီရလ ိ မ်း၊ ဒေါပုမံ ြို့နယ် နေအိမ် သို့ ရက်လည်ဆွမ်းကျွေးတရားတော်နာကြွရောက်ပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း(ခ)မေဘယ်လ်လှရင် အသက်(၆၂)နှစ်

ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၂၈)ရပ်ကွက်၊ ၁၇/၉၂၂ နေ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်လွင်(ငြိမ်း) စတသ(၂၀)၏ ချစ်လှစွာသောဇနီး၊ ဒုတိယစုံစမ်းရေးမှူး လမင်းထွန်း-မဆုမွန်မွန်ဝင်း၊ ကိုတိုးပြည့်စိန် (မင်္ဂလာကော်ဖီ)-မဝင့်ဝါဇော်တို့၏မိခင်၊ (ဗိုလ် မှူးလှရင်-ဒေါ်ခင်စု) နန္ဒဝန်ဈေး(ဆန်းဝင်းရွှေဆိုင်)တို့၏သမီး၊ (ဦးထိန်ဝင်း)ဒေါ်ညွန့်ညွန့်စိုး၊ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်ဝင်း-ဒေါ်ခင်လေးမြင့်၊ (ဦး တင်မောင်စော)-ဒေါ်ရီရီမြင့်၊ (ဦးနေဝင်း)-ဒေါ်ခင်ခင်မြင့်တို့ညီမ၊ ဒေါ်ဥမ္မာ၊ (ဦးသိန်းထိုက်ချ ို)-ဒေါ်စန္ဒာဝင်း-ဒေါ်ခင် အေး၊ ဒေါ်မိုးမိုး (လ.ဝ.က မြို့နယ်ဦးစီးမှူး၊ နေပြည်တော်)၊ ဒေါ်စန္ဒာတို့၏အစ်မ၊ တူ၊ တူမ ၁၅ယောက်တို့၏အဒေါ်သည် ၂၀-၃-၂၀၂၀ရက် နံနက် ၉:၅၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန် သွားပါသဖြင့် ၂၂-၃-၂၀၂၀ရက် မွန်းလွဲ ၂နာရီတင ွ ် ရေဝေးသုသာန်သို့ ပိုဆ ့ ောင်မီးသင်္ဂြိုဟ် မည်ဖြစပ ် ါကြောင်း ရပ်နီးရပ်ဝေးမှ ဆွေမျ ိုးမိတသ ် င်္ဂဟများအား အသိပေးအကြောင်းကြား အပ်ပါသည်။ (နေအိမန ် ှင့် နန္ဒဝန်ဈေးရှေ့တိုမ ့ ှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတိုတ ့ င ွ ် ထွက်ခွာပါ မည်။ ) ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၂၆-၃-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် အထက်ပါနေအိမသ ် ို့ ရက်လည် ဆွမ်းကျွေးတရားတော်နာကြွရောက်ပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးသန်းဝင်း အသက်(၆၃)နှစ် ရန်ကန ု မ် ြို့ ၊ လသာမြို့နယ်၊ ၂၁လမ်း၊ အမှတ(် ၇၃)၊မြေညီထပ်နေ [ဦးမြမောင်(လော်မြိုင်စိန်)-ဒေါ်ညွန့် (အွန်ညွန့် ဝ)]တို့ ၏သား၊ ဦးသိန်းဝင်း-ဒေါ်အေးအေးယဉ်၊ ဦးမောင်မောင်ကြည်-ဒေါ်စန်းစန်း မြင့်တို့၏ညီမောင်၊ ဦးလေးလွင်-ဒေါ်လှလှဝင်း၊ (ဦးထွန်းထွန်း)၊ ဦးမျ ိုးမြင့်ဝင်း-ဒေါ်သန်းသန်းသွယ်တို့၏ အစ်ကို၊ တူ/တူမ (၁၂) ယောက် တို့ ၏ ဦးလေးသည် ၂၀-၃-၂၀၂၀ရက် ( သောကြာနေ့) နံနက် ၇ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသဖြင့် ၂၂-၃-၂၀၂၀ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ရေဝေးသုသာန်သို့ ပို့ဆောင် သင်္ဂြိုဟ်မည်ဖြစပ ် ါကြောင်း ဆွေမျ ိုးမိတသ ် င်္ဂဟများအား အကြောင်း ကြားအပ်ပါသည်။ စဉ့်အိုးတန်းနေအိမ်မှကားများ နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၆-၃-၂၀၂၀ ရက်(ကြာသပတေးနေ့)နံနက် ၆နာရီမှ ၁၀နာရီအထိ အမှတ(် ၇၃)၊ ၂၁လမ်းနှင့်အမှတ်(၅၃)၊ စဉ့်အိုးတန်းလမ်းနေအိမ်သို့ ရက်လည် ဆွမ်းကျွေးတရားတော်နာကြွရောက်ပါရန် ဖိတက် ြားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဒေါက်တာ ကေသီစိန်(ဆေး/မန်း) အသက်(၅၁)နှစ် မုရ ံ ွာမြို့အလယ်ရပ်၊ အမှတ(် ၁)လမ်းနေ (ဦးကြီးစိန)် -ဒေါ်တင်တင်မြင့် တို့၏သမီး၊ မုံရွာမြို့နေ (ဦးပြုး-ဒေါ်ကြည်)တို့၏ သမီးချွေးမ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ဒဂုသ ံ ရ ီ လ ိ မ်း၊ အမှတ(် ၅၃)နေ ဦးခိင ု က် ြူ၏ချစ်လစ ှ ွာသောဇနီး၊ USA နေ ဒေါက်တာလှိုင်တင့်- ဒေါက်တာဇာဇာအေးဖေတို့၏အစ်မ၊ မယွန်း မြတ်ကေသီ(UM 1, Final Part II)၊ မယွန်းမြတ်သီရိ(UM 1, 2nd MB)၊ မောင်မင်းခန့်ပိုင်( အထက-၁၊ ဒဂုံ)တို့၏မိခင်၊ ဒေါက်တာကေသီစိန်သည် ၂၀-၃-၂၀၂၀ရက်(သောကြာနေ့) GRAND HANTHAR INTERNATIONAL HOSPITAL ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသဖြင့် ၂၂-၃-၂၀၂၀ရက်(တနင်္ဂနွေနေ့)

သွေးသည် အသက် သင့်သွေးဖြင့် အသက်ကယ်ပါ

မွန်းတည့် ၁၂နာရီတွင် ရေဝေးအအေးတိုက်မှ ရေဝေးသုသာန်သို့ ပို့ဆောင် မီးသင်္ဂြိုဟ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။(နေအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထွက်ခွာပါမည်။) ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၄-၃-၂၀၂၀ရက် (အင်္ဂ ါနေ့) နံနက် ၇နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါနေအိမ်သို့ ရက်လည်ဆွမ်းကျွေး တရားတော်နာကြွရောက်ပါရန် ဖိတက် ြားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု


pae? rwf 21? 2020

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီသို့ အများပြည်သူများမှ အလှူငွေများ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းနိုငရေ ် းအတွက် အသိပေးမေတ္တာရပ်ခခြ ံ င်း ၁။ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါ (Pandemic) အဖြစ် ထုတ်ပြန်ထားသော Coronavirus Disease 2019

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမို

(COVID-19) နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု မရှိစေရေးအတွက် ကာကွယ်၊

အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် ကုမ္ပဏီများ၊ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် ပြည်သူလူထုတစ်ဦးချင်း

ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအား နိုင်ငံတော်မှ အမျ ိုးသားအဆင့်အနေဖြင့် သတ်မှတ်၍ အရှိန်အဟုန်

အနေဖြင့် တတ်အားသရွေ့ အလှူငွေများ ပါဝင်လှူဒါန်းလိပ ု ါက အောက်ဖော်ပြပါဘဏ်များတွင် ဆက်သယ ွ လ ် ှူဒါန်း

မြှင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂။ ၎င်းအပြင် (၁၆-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ ပြည်သူလူထုသို့ အစီရင်ခံတင်ပြ သည့် မိန့်ခန ွ ်းတွင် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ၊် ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဆိင ု ရ ် ာ ရန်ပငွေ ုံ တစ်ရပ် ထူထောင်ရာတွင် ပြည်သလ ူ ထ ူ အ ု နေဖြင့် တတ်နင ို သ ် မျှ ပူးပေါင်းပါဝင်ထည်ဝ ့ င်လှူဒါန်းသွားရန် တိက ု တ ် န ွ ်းနှိုးဆော်

နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်

(က) မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် - မြန်မာကျပ်ငွေစာရင်းအမှတ် - CF 004880

နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းအမှတ်

- EDN 600010

စာမျက်နှာ ၇ ကော်လံ ၁

ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရန်ကုန်ဘူတာကြီးတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယရေ ် းဆောင်ရွက် ခရီးသွားပြည်သူများအတွက် သင်္ကြန်အထူးရထားပြေးဆွဲရန်စီစဉ်ထား ရန်ကုန် မတ် ၂၀ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

ရထားပြေးဆွဲရန်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာ့

မီးရထား ရန်ကုန်ဘူတာကြီးတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေး

ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး

သင်္ကြန်အထူး

စီစဉ်ထားကြောင်း

ရုံပိုင်ချုပ်ကြီး

မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်သည့် ခရီးသွားများအပေါ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ထပ်တိုးကန့်သတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း

ဦးသောင်းထိုက်က ပြောသည်။ “မတ် ၁၈ ရက်ကစပြီး COVID-19 ရောဂါ ကြိုတင် ကာကွယ်ရေးအတွက်

စာမျက်နှာ ၇ ကော်လံ ၁

c

m

»

စာ

MNL-2 ရာသီဝက်ချန်ပီယံဆုအတွက် အဆုံးအဖြတ် ယနေ့ကျင်းပမည် ရန်ကုန် မတ် ၂၀

နှင့် မြဝတီအသင်းတို့ပွဲကို ယနေ့

ကချင်ယူနိုက်တက်အသင်းက ခုနစ်

၂၀၂၀ ရာသီ MNL-2 (ပထမတန်း)

ပြန်လည်ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ မတ်

ပွဲ က စား

အမှ တ ် ပေးပြို င် ပ ွဲ ၏

၁၅ ရက်က

ယောမြေအသင်းမှာမူ

ကစားသည့်ပွဲစဉ်များ

လေးမှ တ ် ရ ထားကာ ခုနစ်ပွဲစလုံး

ချန်ပီယံဆုအတွက် အဆုံးအဖြတ်ပွဲ

အပြီးတွင် Junior Lions အသင်းက

ရှုံးပြီး အမှတ်မရသေးပေ။ မတ် ၁၅

ကို မတ် ၂၁ ရက် (ယနေ့) ညနေ

ခြောက်ပက ွဲ စား ၁၈ မှတဖ် ြင့် ထိပဆ ် ုံး

ရက် ပွဲစဉ်များအပြီးတွင် ထိပ်ဆုံး

၄ နာရီတွင် ပဒုမ္မာကွင်း၌

Junior

မှ ဦးဆောင်နေပြီး Chinland အသင်း

နေရာမှ Junior Lions အသင်းက

Lions အသင်းနှင့် မြဝတီအသင်းတို့

က ခုနစ်ပွဲကစား ၁၈ မှတ်၊ မြဝတီ

ဂိုးကွာခြားချက်

ယှဉ်ပြိုင်ကစားမည်ဖြစ်သည်။

အသင်းက ခြောက်ပွဲကစား ၁၅ မှတ်၊

နေရာမှ Chinland အသင်းက ဂိုးကွာ

အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲ

တက္ကသိုလ်အသင်းက ခုနစ်ပွဲကစား

ခြားချက် (+၁၇)၊ တတိယနေရာမှ

ပထမအကျော့ပွဲစဉ်များ ပြီးဆုံးရန်

၁၀ မှတ်၊ မောရဝတီအသင်းက ခုနစ်

မြဝတီအသင်းက

ယခုတစ်ပွဲသာလိုတော့ပြီး ရွှေ့ဆိုင်း

ပွဲကစား

(+၈) ရရှိထားသည်။

ထားသည့် Junior Lions အသင်း

အသင်းက ခုနစ်ပွဲကစား ငါးမှတ်၊

ပထမတန်း

ရထားတွဲအတွင်း၌ ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရစဉ်။

ရာသီ ဝ က်

ကိုးမှတ်၊

ငွေကြယ်ပွင့်

(+၁၉)၊

ဒုတိယ

ဂိုးကွာခြားချက်

စာမျက်နှာ ၁၆ ကော်လံ ၁

v

Profile for Myanmar Newspaper

21 Mar 20  

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ် ၂၁ ရက်၊ စနေနေ့။

21 Mar 20  

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ် ၂၁ ရက်၊ စနေနေ့။

Advertisement