Page 1

ချမ်းသာကို ဆောင်ရက ွ တ ် တ်၏ အလွန့်အလွန် မြင်နိုင်ခဲသော၊ အလွန့်အလွန် ေိြ်သြွ့သော အလိုရှိရာအာရုံ၌

ကျသလ့ရှိသော စိတ်ကို ပညာရှိေည်

သစာင့်သရှာက်ရာ၏။ သစာင့်သရှာက်ထားအပ်သော စိတ်ေည် ချြ်းောကို သောင်ရွကတ ် တ်၏။ စိတ္တဝဂ်(ဓမ္မပဒ-၃၆)

(၇၂)နှစ်ဆပမာက် လေတ်လပ်ဆရးဆေ့ ကျင်းပဆရးဗဟိုဆကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယသမ္မတ ဦးပမင့်ဆေေ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ (၇၂)နှစ်ဆပမာက် လေတ်လပ်ဆရးဆေ့ ကျင်းပဆရးဗဟိုဆကာ်မတီ၏ ပထမေကကိမ် ညှိနှိုင်းေစည်းေဆဝးတေင် ေမှာစကား ဆပပာကကားစဉ်။

ေတင်းစဉ်

ဒုတိယသမ္မတ ဦးပမင့်ဆေေ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ (၇၂)နှစ်ဆပမာက် လေတ်လပ်ဆရးဆေ့ ကျင်းပဆရးဗဟိဆ ု ကာ်မတီ ပထမေကကိမည ် န ှိ င ှို ်းေစည်းေဆဝးတေင် ေမှာစကားဆပပာကကား ဆေပပည်ဆတာ် ဆောက်တိုဘာ ၁၀ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်၊ (၇၂)နှစ်သမြာက် လွတ်လပ်သရးသန့

အြှာစကား သမပာကကားေည်။ အစည်း အသေးေို့

မပန် က ကားသရးေန် က ကီး ဌာန သဒါက်တာသဖမြင့်၊

စစ်ဌာနချုပ် တိင ု ်းြှူး ဗိလ ု ခ ် ျုပ်မြင့သ ် ြာ်၊ ဒုတယ ိ ေန်ကကီးြျား

အခြ်းအနားကို အြျ ိုးေားသရးဦးတည်ချက် (၅)ရပ်နှင့်

မဖစ်ကကေည့် ဗိုလ်ချုပ်သအာင်ေူ၊ ဗိုလ်ချုပ်ေန်းထွဋ်နှင့်

အညီ မပည်သထာင်စေ ု ြ္မတ မြန်ြာနိင ု င ် သ ံ တာ်တစ်ေန်းလုံး

ကျင်းပသရးဗဟိသ ု ကာ်ြတီ၏ ပထြအကကိြ် ညှန ိ င ှို ်းအစည်း

မပည်သထာင်စုေန်ကကီး

ပညာသရး

သဒါက်တာထွန်းနိင ု ၊် တပ်ြသတာ်အရာရှကိ ကီးြျား၊ အမြဲတြ်း

တွင် သအာင်မြင်စွာ ကျင်းပနိင ု သ ် ရးအတွက် “၂၀၂၀ မပည့န ် စ ှ ၊်

အသေးကို ယသန့ နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် သနမပည်သတာ်ရှိ

ေန်ကကီးဌာန မပည်သထာင်စေ ု န်ကကီး သဒါက်တာြျ ိုးေိြ်းကကီး

အတွင်းေန်ြျား၊ ဌာနေိင ု ရ ် ာအကကီးအကဲြျားနှင့် တာေန်ရှိ

(၇၂)နှစ်သမြာက်

မပည်သထာင်စအ ု စိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ အစည်းအသေးခန်းြ၌ ကျင်းပ

နှင့် အမပည်မပည်ေိုင်ရာ ပူးသပါင်းသောင်ရွက်သရးေန်ကကီး

ေူြျား တက်သရာက်ကကေည်။

သကာ်ြတီ” ကို ဒုတိယေြ္မတ

ရာ (၇၂)နှစ်သမြာက် လွတ်လပ်သရးသန့ ကျင်းပသရးဗဟို

ဌာန မပည်သထာင်စုေန်ကကီး ဦးသကျာ်တင်၊ သနမပည်သတာ်

သရှးဦးစွာ ဒုတယ ိ ေြ္မတက အြှာစကား သမပာကကားရာ

သကာ်ြတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယေြ္မတ ဦးမြင့်သေွ တက်သရာက်

သကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ သဒါက်တာြျ ိုးသအာင်၊ သနမပည်သတာ်တိုင်း

တွင် ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်၊ (၇၂)နှစ်သမြာက် လွတ်လပ်သရးသန့

လွတ်လပ်သရးသန့ကျင်းပသရးဗဟို ဦးသောင်၍ ၃၇ ဦးမဖင့်

ဖွဲ့စည်းထားမပီး ဗဟိုသကာ်ြတီက ချြှတ်ေည့်လုပ်ငန်း တာေန်ြျားကို

စာမျက်နှာ ၃ ဆကာ်လံ ၁

ေီမီးထိေ်ထိေ်ဝင်းလို့ဆော် သီတင်းကျွတ်

ဘဂဂလားဆဒ့ရှ် စီးပေားဆရးပညာရှင်နှင့်

မီးထေေ်းပေဲဆတာ်

နိုဘယ်ေုရှင်ကို ဖမ်းေီးမိေ့် ထုတ်ပပေ်

pm » 6

pm » 14

m


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019

ရိုးောဓနလ့ြွဲ ဆင်ေွှဲနြျာ်ေွှင် သီေင်းကျွေ်ခေီးစဉ် သီေင်းကျွေ်ေွင် ြလ္လင်နဆးမိုး

ILO ောပြည့ေ ် ထိမ်းေမှေ် ဆုေသူများ ဆုချ ီးပမှငမ ့် ည့န ် ေ့ေက်ထေ ု ပ် ြေ် နေပြည်နော်

ေွာသွေ်းဖဖိုး ဟူသည့်

ဆယ့်နှစ်လမိုး နေှးစာဆိုနှင့်ေညီ မိုးကမပြေ်နသးသည့်ေိုင်

နောက်ေိုဘာ ၁၀

အမပားြှ အလွတ်တန်းပညာေှင် ၅၁ ဦး ပါဝင်

အလုပ်သြား၊ လူဝင်ြှုကေီးကေပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့

ယှဉ်မပိုင်ခဲ့မပီး ဆုေေှိသူြျားစာေင်းေို ရကေညာ

အင်အားဝန်ကေီးဌာနေ ၂၀၁၉ ခုနစ ှ တ ် င ွ ် ေျရောေ်

ခဲ့မပီးမဖစ်သည်။

မဖစ်ရကောင်း သိေသည်။ အခြ်းအနားတေ်ရောေ်နင ို ရ ် ေး ဖိတက် ေား စာြျားေို ဆုေေှိသူြျားထံရပးပို့ြည်မဖစ်ရကောင်း နှင့် အခြ်းအနား တေ်ရောေ်နိုင်မခင်း ေှိ/ြေှိ

ြည့် အမပည်မပည်ဆိုင်ော အလုပ်သြားရေးော

သိပ ု့ ါ၍ ရအာေ်တဘ ို ာ ၂၁ ေေ် နံနေ်ပင ို ်းတွင်

အဖွဲ့ (ILO)၏ ောမပည့်နှစ် အထိြ်းအြှတ်အမဖစ်

အလုပ်သြား၊ လူဝင်ြှုကေီးကေပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့

ရဆာင်းပါးမပိုင်ပွဲ

“ILO ောမပည့်ြှစ သင့်ရလျာ်ရောင်းြွန်ရသာ

အင်အားဝန်ကေီးဌာနနှင့် ILO၊ ေန်ေန ု တ ် ို့ ပူးရပါင်း

အတွင်းရေးြှူး၊ ရဒါ်တင်ြာရထွး၊ ဖုန်းနံပါတ်-

အလုပအ ် ေိင ု တ ် ိုးမြှငရ ့် ေးနှင့် လူြတ ှု ေားြျှတရေး

၍ ေန်ေန ု မ် ြို့ ဆီဒိုးနားဟိတ ု ယ်တင ွ ် ေျင်းပြည့်

၀၆၇-၄၃၀၀၉၀ သို့ ဆေ်သွယ်အတည်မပုေန်

မိုးေိမ်ေုံ့ြျြျနှင့် စိမ်းလေ်းသည့်ဝေ်းကျင်၊ နေပြည့်နေဆဲ

မြှငတ ့် င်ရဆာင်ေေ ွ က် ေ” ရခါင်းစဉ်မဖင့် ရဆာင်းပါး

ောမပည်အ ့ ထိြ်းအြှတအ ် ခြ်းအနား (Centenary

မဖစ်ရကောင်း သတင်းေေှိသည်။

ကေ်နေပြင်ေန ို့ င ှ ့် သဘာဝြေ်ဝေ်းကျင်ေစ်ခလ ု ုံး သာယာလှြ

မပိုင်ပွဲေို ဖိတ်ရခါ်ေျင်းပခဲ့ော မြန်ြာနိုင်ငံ အနှံ့

Event)၌ ဆုေေှိသူြျားေို ဆုြျားချ ီးမြှင့်သွားြည်

နပခခင်းလက်ခင်းသာစပြုဖြီ။ နောက်ပြည် နောက်ေွာေွင် ဂျ ိုးဂျ ိုးဂျ ိေ့် ဂျ ိေ့် ထစ် ခ ျုေ်း သံ နြးကာ မိုး လုံး မည်း က ေွာ လို သည့ေ ် ခါ ေွာနေဆဲေင ွ ် နပမလေ်နေသနှင့် ေထက်ေညာေွငမ ် ူ

စိစစ်အေဲမဖတ်ရေးအဖွဲ့

သေင်းစဉ်

သည့် ေခါသမယလည်း ပဖစ်သည်။ ယခုနှစ် နောက်ေိုဘာ ၁၁ ေက်မှ ၁၅ ေက်ေထိ (ပမေ်မာ သက္ကောေ် သီေင်းကျွေ်လဆေ်း ၁၃ ေက်မှ သီေင်းကျွေ် လပြည့်နကျာ် ၂ ေက်ေထိ)ကို ေများပြည်သူ ေလုြ်ြိေ်ေက် ေပဖစ် ပြည်နထာင်စုေစိုးေေဖွဲ့က ထုေ်ပြေ်နြကညာထား သည့်ေနလျာက် သီေင်းကျွေ်ရုံးြိေ်ေက်၊ ေလုြ်ြိေ်ေက် ငါးေက်သည် ရုံးဝေ်ထမ်း၊ ကုမ္ပဏီဝေ်ထမ်း၊ စက်ရုံ ေလုြ်ရုံ များမှ ေလုြ်သမား၊ ေမှုထမ်း၊ ေောထမ်းများေေွက် မိဘ ေြ်ထပံ ြေ်ေေ်၊ ောေိနပမနှင့် ေြ်နဆွေြ်မျ ိုးေိုထ ့ ံ လည်ြေ်ေေ်၊ ဘုေားဖူးေေ်၊

ေြေ်းနပဖေေ်၊ နေသန္တေဗဟုသုေေှာမှီးေေ်

ေခွင့်ေလမ်းေစ်ေြ်ကို ေေှိလိုက်ပခင်း ပဖစ်သည်။ ေနဝးနပြးယာဉ်လိုင်းများေွင် ြိေ်ေက်မေိုင်မီကြင် ကကိုေင်လက်မှေ်များကုေ်သည့် ယာဉ်လိုင်းက ကုေ်ြကဖြီ။ ပမေ်မာ့မီးေထားကလည်း သီေင်းကျွေ်ေများပြည်သူ ေလုြ် ြိေ်ေက်ကာလေေွက် ေထူးေထား

ေိုးချဲ့နပြးဆွဲကာ

ေားပဖည့်ေသည်။ ခေီးသွားလုြ်ငေ်း ကုမ္ပဏီများ ယခုခေီးသွား ောသီေွင် ခေီးစဉ်ေသစ်များ ထြ်မံစီစဉ်ြကေသည်။ ောသီ ေဖွင့်နကာင်းသည်ဆိုနသာ သေင်းစကားေချ ို့ကို ြကားသိ ေသည်။ လမ်းြေ်းဆက်သွယ်နေး နကာင်းမွေ်လာသည်နှင့် ေမျှ ပြည်ေင ွ ်းခေီးသွားလုြင ် ေ်းများ ြိ၍ ု ဖွံ့ဖဖိုးလာမည်သာ ပဖစ်သည်။ စစ်ကိုင်း၊ မန္တနလး၊ ြုဂံ-နညာင်ဦး၊ နောင်ကကီး၊ ေင်းနလး၊ ပြင်ဦးလွင်၊ ကျ ိုက်ထီးရိုး၊ ဘားေံ၊ နမာ်လဖမိုင် စသည့်နေောနေသများမှာ ပြည်ေွင်းခေီးသွားများ ေပြားသွားနောက်ြကော

နေသများပဖစ်သည်။

နေပြည်နော် နောက်ေိုဘာ ၁၀

အရေး

ေင်ဆိုင်ြကေသည်။ သကကြေ်ေလုြ်ြိေ်ေက်များကို နလျှာ့ချ လိုကပ် ခင်းက ခေီးသွားလုြ်ငေ်းများကိုလည်း ြိုမို၍ ေနထာက် ေကူပြုသွားခဲ့သည်။ သီေင်းကျွေ်၊ ေေ်နဆာင်ေိုင်နှင့် ေီေင်ဘာရုံးြိေ်၊ နကျာင်းြိေ်ကာလများေေွင်း ပြည်ေွင်း ခေီးသွားလာမှုများ ပမင့်ေက်လာသည်ကို နေွ့ပမင်ေသည်။ ရုံးြိေ်ေက်ကာလ ေပမေ်လမ်းမကကီးနှင့် ပြည်နထာင်စု လမ်းမကကီးများ၊ ေနဝးနပြးလမ်းများနြါ်ေွင် ခေီးသည်ေင် ယာဉ်ကကီး၊ ယာဉ်ငယ်များ၊ ဘုေားဖူးယာဉ်များမှာ ြုံမှေ်ေနပခ ေနေထက် ြိုမိုများပြားနလ့ေှိော ယာဉ်ေန္တောယ်မပဖစ်နစနေး ေေွက် ေထူးဂရုပြုြကေမည်လည်း ပဖစ်သည်။ နဘးေန္တောယ် များ မပဖစ်နစေေ် ချမှေထ ် ားသည့် ဥြနေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း များနှင့်ေညီ နမာင်းနှင်သွားလာြကေေ် ေိုက်ေွေ်းလိုသည်။ ယာဉ်မနော်ေဆမှုပဖစ်စဉ်များ၏ ေနပခခံေနြကာင်းေေား မဆင်မပခင်နမာင်းနှင်ပခင်း၊

သင်တန်းဆင်းပွဲတွင်

မြန်ြာ

ရပးအပ်ကေ

သည်။

အဆင့်မြင့်သင်တန်းနှင့်

လူ့အခွင့်အရေး

ပညာရပးသူြျား

သင်တန်းတို့ေို တစ်ကေိြ်စီ ဖွင့်လှစ်

မြန်ြာနိင ု င ် ံ အြျ ိုးသား လူ့အခွင့်

ရော်ြေှင် ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ ဦးစစ်မြိုင်

အရေး ရော်ြေှင်အရနမဖင့် လူ့အခွင့်

ခဲ့မပီး

ဆင်းပွဲေို ယရန့တွင် ေန်ေုန်မြို့ေှိ

နှင့်

အရေး အသိပညာြျား မပည်သူလူထု

ဖွငလ ့် စ ှ သ ် ွားေန်လည်းေှရ ိ ကောင်း သိေ

အဆို ပ ါရော် ြ ေှ င ် ရုံး ၌

ဆုေေှကိ ေသူြျားနှင့်

အတွင်း မပန့်ပွားရစေန် ေည်ေွယ်မပီး

သည်။

သင်တန်းအြှတ်စဉ်(၄)

သင်တန်း ေျင်း ပ

နိုင်ငံ

အဖွဲ့ဝင်ြျားေ သင်တန်း၌ သင်တန်းဆင်း

သင်တန်းြျား

ဆေ်လေ် သေင်းစဉ်

ေဂေိလိုက်စားမှုေိုက်ဖျက်နေးနကာ်မေှင်ေဖွဲ့ဝင် ဦးနော်ဝင်း SEA-PAC (၁၅)ကကိမန ် ပမာက် ေကကီးေမှူးေစည်းေနဝးသို့ ေက်နောက် နေပြည်နော် နောက်ေိုဘာ ၁၀ မြန်ြာနိုင်ငံ

အဂတိလိုေ်စားြှု

တိုေ်ဖျေ်ရေးရော်ြေှင်၊ ရော်ြေှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးရော်ဝင်းနှင့် အဖွဲ့သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ရောေ်မြို့ Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers တွင် ရအာေ်တိုဘာ ၉ ေေ်ြှ ၁၀ Asia Parties Against Corruption

နေထိုင်နေးနှင့် သွားလာနေးေို့ေွင် ေဆင်မနပြမှုများစွာ

လေ်ြှတ်ြျားေို

အရမခခံသင်တန်း ရလးကေိြ၊် လူ့အခွင့်

အြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေး

ရော်ြေှင၏ ် လူ့အခွငအ ့် ရေး အရမခခံ

သကကြေ်

ေခက်ေခဲများစွာ ကကုံြကေသည်။ စားနေး၊ နသာက်နေး၊ ေည်းခို

သည်။

မြန်ြာနိင ု င ် ံ အြျ ိုးသားလူ့အခွငအ ့် ရေး

ေေ်အထိ ေျင်းပရသာ South East

ြွဲနော်ကာလေေွင်းပဖစ်သည့်ေေွက် ခေီးသွားလာောေွင်

နမာ်နော်ယာဉ်ကို

၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေး

ေများ

ေလုြ်ြိေ်ေက်ေှည်ကာလသည် နနွဥေုေြူေှိေ်နှင့် သကကြေ်

များေွင်

လူ့ေခွငေ ့် နေးေနပခခံသင်ေေ်းဆင်းြွဲ ကျင်းြ

(SEA-PAC)၏ အစည်း အရဝးသို့

(၁၅)ကေိြ်ရမြာေ် တေ် ရောေ် ခဲ့

သည်။ ြါဝင်ေက်နောက် အစည်းအရဝးတွင်

အဖွဲ့ဝင်

နိုင်ငံြျားအကေား အဂတိလိုေ်စားြှု တိုေ်ဖျေ်ရေး

ေိစ္စေပ်ြျားအရပါ်

ပိြ ု ထ ို ရ ိ ောေ်စွာ ပူးရပါင်းရဆာင်ေေ ွ ်

ေဂေိလိုက်စားမှု ေိုက်ဖျက်နေးနကာ်မေှင်၊ နကာ်မေှင်ေဖွဲ့ဝင် ဦးနော်ဝင်းနှင့် ေဖွဲ့ South East Asia Parties

နိင ု ရ ် ေး၊ ရောင်းြွနရ ် သာအရလ့အထ

Against Corruption (SEA-PAC)၏ (၁၅)ကကိမ်နပမာက် ေစည်းေနဝးသို့ ေက်နောက်စဉ်။

ြျား ြျှရဝနိုင်ရေး၊ အဂတိလိုေ်စားြှု တားဆီးောေွယ်ရေး၊ အသိပညာ ရပးရေး၊ စုံစြ်းစစ်ရဆးရေးနယ်ပယ် တို့တွင်

ရေှ့ဆေ်ရဆာင်ေွေ်ြည့်

(SEA-PAC) ၏ ၂၀၂၀−၂၀၂၂ လုပင ် န်း အစီအစဉ်အား ချြှတ်နိုင်ရေးတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရဆွးရနွးခဲက့ ေမပီး အစည်း

အရဝးသို့ SEA-PAC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ

တိေ ု ဖ ် ျေ်ရေးဆိင ု ေ ် ာ အသိပညာရပး

အတွေ်

၁၀ နိုင်ငံြှ ေိုယ်စားလှယ်ြျား ပါဝင်

ရဆာင်ေွေ်ခဲ့ြှု၊

ြျားနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်ရနြှု၊

တေ်ရောေ်ခဲ့ကေသည်။

တားဆီး ောေွ ယ ် ရေးအဖွဲ့ (Cor-

စုံစြ်းစစ်ရဆးရေးနှင့်

ruption Prevention Units -CPUs)

သည့် လုပင ် န်းြျားအရပါ် ေှင်းလင်း

ြျား

ရဆွးရနွးခဲ့ရကောင်း သိေသည်။

ေှင်းလင်း နဆွးနနွး ရော်ြေှငအ ် ဖွဲ့ဝင် ဦးရော်ဝင်းေ ရော်ြေှင်၏

အဂတိလိုေ်စားြှု

အဂတိလိုေ်စားြှု

ဖွဲ့စည်းရဆာင်ေွေ်ရနြှု၊

နိုင်ငံတောအဖွဲ့အစည်း ပတ်သေ်

သေင်းစဉ်

လုပင ် န်းစွြ်းရဆာင်ေည် မြင့ြ ် ားရေး

နေောကွက်၍

ယာဉ်/လမ်းစည်းကမ်းများ လိက ု ေ ် ာမှုေားေည်းပခင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှု ေားေည်းပခင်းနှင့် လမ်းေနပခေနေ၊ ောသီဥေုေနပခေနေ

မိုးကကီး

ေားေည်းပခင်းေို့ ြါဝင်သည်။ ေဓိကေကျဆုံးေချက်မှာမူ

နေပြည်နော် နောက်ေိုဘာ ၁၀

ယာဉ်နမာင်းသူ၏ ေားေည်းချက်ြင်ပဖစ်သည်။ ယာဉ်မနော်

ရနမပည်ရတာ်၊ ဧောဝတီတင ို ်းရဒသ

ေဆပဖစ်ြွားမှုများ၏ ၈၀ ောခိင ု န ် ေ ှု ်းမှ ၈၅ ောခိင ု န ် ေ ှု ်းေထိသည်

ကေီးနှင့် ေယားမပည်နယ်တို့တွင်

ယာဉ်နမာင်းသူ၏ေမှား၊ ယာဉ်နမာင်းသူ၏ ေားေည်းချက်

တိြ်အသင့်အတင့်မဖစ်ထွန်းခဲ့မပီး

နြကာင့်ပဖစ်သည်ဟု သုနေသေေလေ်များက နဖာ်ပြခဲ့ော

စစ် ေို င ်း တို င ်း ရဒသကေီး အထေ်

သေိပြုြကဖို့လိုသည်။

ပိုင်းနှင့်

ချင်းမပည်နယ်တို့တွင်

သီေင်းကျွေ်လသည် ပမေ်မာ့ယဉ်နကျးမှုေွင် ေနေးြါ

ရနောအနှံ့အမပား၊ တနသသာေီတိုင်း

နသာလ၊ ေထွေေ ် ပမေ်ပဖစ်နသာလပဖစ်သည်။ ဝါလကင်းလွေ်

ရဒသကေီး၊ ေချင်မပည်နယ်၊ ေေင်

သီေင်းကျွေ်သည်ကို ေနြကာင်းပြု၍ ဘာသာနေးဆိုင်ော၊ ယဉ်နကျးမှုဆင ို ေ ် ာ၊ ရိုးောဓနလ့ဆင ို ေ ် ာ ြွေ ဲ မျ ိုးမျ ိုးေို့ ဆင်ယင် ကျင်းြြကသည့ခ ် ျ ိေ်ခါေွင် ဘိုးဘွားမိဘေိက ု့ ို ောေိေြ်ေွာပြေ်၍ ကေ်နော့ြကေပခင်း၊ ေေ်ခိုးကကီးဘုေားနစေီြထ ု ိုးေိက ု့ ို ဖူးနပမာ် ြကေပခင်း၊ ရိုးောဓနလ့ြန ွဲ ော်ေက ို့ ို ဆင်ေန ွှဲ ြျာ်ေင ွှ ခ ် င ွ ေ ့် ြကပခင်း သည် မဂြလာေနြါင်းနှင့် ပြည့်စုံသည့်ေခွင့်ထူးြင်ပဖစ်သည့် ေနလျာက် နဘးေေ်ကင်းေှင်းစွာ သွားလမ်းလာလမ်းသာယာ နပဖာင့်ေေ်းြကြါနစနြကာင်း။

မပည်နယ်နှင့် ြွန်မပည်နယ်တို့တွင် ရနောစိပ်စိပ်၊

ေှြ်းမပည်နယ်

(ရတာင်ပိုင်းနှင့် အရေှ့ပိုင်း)နှင့် ေခိုင်မပည်နယ်တို့တွင်

ရနော

ေျဲေျဲနင ှ ့် ေျန်တင ို ်းရဒသကေီးနှင့် မပည်နယ်တတ ို့ င ွ ် ရနောေွေေ ် ျား ြိုးထစ်ချုန်းေွာခဲ့ော ြွနမ် ပည်နယ် တွင် ရနောေွေ၍ ် ြိုးကေီးခဲသ ့ ည်။ မိုး/ေလ


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019

m ရှေ့ဖုံးမေ အောင်မြင်စွာ ေအောင်ေထည်အော် အောင်ရွေ်နိုင်ရန် ေတွေ် “ေပ်အော်ြတီ(၁၀)ခု” ေိလ ု ည်း ယခင်နစ ှ ေ ် တိင ု ်း ေွဲ့စည်းအောင်ရွေ်သွားြည် မေစ်ပါအြောင်း။ နေစ်စဉ်ကျင်းပှခြင်းခဖစ် မြန်ြာနိုင်ငံသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၄ ရေ်တွင် တိင ု ်းတစ်ပါးတိ၏ ု့ စိုးြိုးေုပခ ် ျုပ်ြအ ှု ောေ်ြှ လွတအ ် မြာေ် ပပီး ေချုပ်ေမခာောဏာပိင ု န ် င ို င ် ေ ံ မေစ်သို့ အရာေ်ရခ ှိ သ ဲ့ ည် ြှာ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၄ ရေ်တွင် (၇၂)နှစ်မပည့် အမြာေ်ြည်မေစ်ပါအြောင်း၊ ေြျ ိုးသားအခါင်းအောင်ကေီး ဗိလ ု ခ ် ျုပ်အောင်ေန်း၏ ဦးအောင်ကေိုးပြ်းြှုနင ှ ့် တိင ု ်းရင်း သားမပည်သတ ူ စ်ရပ်လုံး၏ စည်းလုံးညီညတ ွ ြ ် ြ ှု ျားအြောင့် ရရှိခဲ့သည့် လွတ်လပ်အရးေို ေြ္ဘာတည်သအရွ့ တည်တံ့ ခိုင်ပြဲအစရန်နှင့် မပည်အထာင်စုကေီး ေွံ့ပေိုးတိုးတေ်အစရန်

“ လွတလ ် ပ်ရှးှှေရ ိ ှးအတွက် အြျ ိန်ကကာခမင့စ ် ွာ အသက်၊ ရသွး၊ ရြွေး ရခမာက်ခမားစွာ ရပးဆပ်ပပီးမေ ှှေိလာသည်ကို ရနာင်လာရနာက်သားများ သိှေိပပီး လွတ်လပ်ရှး ကို အသက် ရပးကာကွ ယ ် ရစာင့ ် ရ ှော က် ထိ န ်း သိ မ ်း လို သ ည့ ်

စိ တ ် ဓာတ် မ ျား

ကိန်းရအာင်းရနရစှန်နေင့် မျ ိုးြျစ်စိတ်ှေင်သန်ထက်ခမက်ရစှန် သတိရပးနှိုးရဆာ် သည့်အရနခဖင့် လွတ်လပ်ရှးရန့အြမ်းအနားကို နေစ်စဉ်ကျင်းပှခြင်းခဖစ်”

တိုင်းရင်းသားမပည်သူတစ်ရပ်လုံးေ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ မေင့် ကေိုးပြ်းအောင်ရွေ်သွားြေရြည် မေစ်ပါအြောင်း၊ ထို့မပင် လွတ်လပ်အရးရရှိအရးေတွေ် ေချ ိန်ြောမြင့်စွာ ေသေ်၊ အသွး၊ အခွေး အမြာေ်မြားစွာ အပးေပ်ပပီးြှ ရရှိလာ သည်ေို အနာင်လာအနာေ်သားြျား သိရပှိ ပီး လွတလ ် ပ်အရး ေို ေသေ်အပးောေွယ် အစာင့အ ် ရှာေ်ထန ိ ်းသိြ်းလိသ ု ည့် စိတ်ဓာတ်ြျား ေိန်းအောင်းအနအစရန်နှင့် ြျ ိုးချစ်စိတ် ရှငသ ် န်ထေ်မြေ်အစရန် သတိအပးနှိုးအော်သည့ေ ် အနမေင့် လွတလ ် ပ်အရးအန့ေခြ်းေနားေို နှစစ ် ဉ်ေျင်းပရမခင်း မေစ် ပါအြောင်း။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်၊ (၇၂)နှစ်အမြာေ် လွတ်လပ်အရးအန့ ေခြ်းေနားနှင့် ေေ်စပ်ေခြ်းေနားြျား ေျင်းပသည့် ေခါ နိုင်ငံအရးေနှစ်သာရ ပိုြိုမပည့်ဝစွာ ေျင်းပနိုင်အရး ေတွေ် ချြှတထ ် ားသည့် ေြျ ိုးသားအရးဦးတည်ချေ် (၅) ရပ်မေစ်သည့် “မပည်အထာင်စုြပပိုေွဲအရး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ြှုြပပိုေွဲအရးနှင့် ေချုပ်ေမခာောဏာ တည်တံ့ခိုင်ပြဲအရးတို့ေတွေ်

တိုင်းရင်းသားေားလုံး

စုအပါင်းေင်ေားမေင့် ောေွယ်အစာင့်အရှာေ်အရး”၊ “နိုင်ငံ အတာ် တည်ပငိြအ ် ေးချြ်းအရးနှင့် ေွံ့ပေိုးတိုးတေ်အရးေတွေ် ေအရးပါအသာလုပင ် န်းစဉ်မေစ်သည့် တရားဥပအေစိုးြိုးအရး နှင့် တရားြျှတြှုေဏ္ဍ မပုမပင်အမပာင်းလဲအရးတို့ေို ဦးစား

ခပည်ရထာင်စုဝန်ကကီး ရေါက်တာရဖခမင့် တင်ခပစဉ်။

ှေင်းလင်း သတင်းစဉ်

ခပည်ရထာင်စုဝန်ကကီး ဦးရကျာ်တင် ှေင်းလင်းတင်ခပ

ရနခပည်ရတာ်ရကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ

စဉ်။

ှေင်းလင်းတင်ခပစဉ်။

သတင်းစဉ်

ရေါက်တာမျ ိုးရအာင် သတင်းစဉ်

အပးလုပအ ် ောင်အရး”၊ “ေီြေ ို အရစီေေ်ေရယ် မပည်အထာင်စု ကေီး တည်အောေ်အရးေတွေ် ေအမခခံေတ ု မ် ြစ်မေစ်သည့်

၌ ေင်တိုေ်ေားတိုေ်

ပါဝင်ယှဉ်ပပိုင်နိုင်အရးေတွေ်

၂၀၁၉ ခုနစ ှ ၊် ဇန်နဝါရီ ၄ ရေ်တင ွ ် ေျင်းပခဲသ ့ ည့် (၇၁)

ေပ်အော်ြတီ” ေိုင်ရာေိစ္စရပ်ြျားေို အနမပည်အတာ်

ေွဲ့စည်းပုံေအမခခံဥပအေမပင်ေင်အရးေို ဦးတည်ကေိုးပြ်း

ကေိုတင်မပင်ေင်အောင်ရွေ်သွားရန် လိုေပ်ပါအြောင်း၊

နှစအ ် မြာေ် လွတလ ် ပ်အရးအန့ ေခြ်းေနားေျင်းပခဲြ ့ ြ ှု ျားနှင့်

အောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ အေါေ်တာြျ ိုးအောင်နှင့် အနမပည်အတာ်

အောင်ရွေ်အရး”၊ “ေီြိုေအရစီေေ်ေရယ်မပည်အထာင်စု

လွတလ ် ပ်အရးအန့ ေထိြ်းေြှတ် ေားေစားပပိုင်ပြ ွဲ ျားနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ မပန်လည်သုံးသပ်သည့် ညှန ိ င ှို ်းေစည်းေအဝးေို

အောင်စီေတွင်းအရးြှူး ဦးအနလင်းတို့ေ လည်းအောင်း၊

တည်အောေ်ရာတွင် နိင ု င ် သ ံ ၊ူ နိင ု င ် သ ံ ားြျား၏ တာဝန်

အပျာ်ပွဲ၊ ရွှင်ပွဲြျားတွင် ချ ီးမြှင့်ြည့် ေုအြေးြျားေား အခတ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပပီ ၁ ရေ်တွင် ေျင်းပမပုလုပ်ခဲ့ပပီး ေေိုပါ

“လွတ်လပ်အရးအန့ဧည့်ခံပွဲနှင့် ညစာစားပွဲေျင်းပအရး

သိစတ ိ န ် င ှ ့် ေရည်ေအသွးမြင့ြ ် ားလာအစြည့် ပတ်ဝန်းေျင်

နှငအ ့် လျာ်ညစ ီ ွာ ချ ီးမြှငအ ့် ပးနိင ု အ ် ရးေတွေ် လျာထားရန်နင ှ ့်

ေစည်းေအဝးတွင် မပုမပင်ရြည့် ေုံးမေတ်ချေ် (၂၉)ချေ်

ေပ်အော်ြတီ” ေိင ု ရ ် ာေိစရ ္စ ပ်ြျားေို ေမပည်မပည်ေင ို ရ ် ာ

အောင်းြျား ေန်တီးတည်အောေ်အရး” နှင့် “မြန်ြာနိင ု င ် ၏ ံ

ဝန်ထြ်းြျား စိတပ ် ါဝင်စားစွာ ပါဝင်ယဉ ှ ပ် ပိုင်ေစားနိင ု ြ ် ည့်

ေို

ယင်းေုံးမေတ်ချေ်ြျားေိုလည်း

ပူးအပါင်းအောင်ရေ ွ အ ် ရးဝန်ကေီးဌာန မပည်အထာင်စဝ ု န်ကေီး

အရရှညတ ် ည်တခ ံ့ င ို ပ် ြဲပပီး ဟန်ချေ်ညအ ီ သာ ေွံ့ပေိုးတိုးတေ်ြှု

အောလုံး၊ အော်လီအော၊ ပိုေ်အေျာ်မခင်းနှင့် ေမခားေား

သေ်ေိုင်ရာေပ်အော်ြတီြျားေလိုေ် ေအလးေနေ်

ဦးအေျာ်တင်၊ နိုင်ငံမခားအရးဝန်ကေီးဌာန သံတြန်အရးရာ

စီြံေိန်းမေင့် ပငိြ်းချြ်း၍ သာယာဝအမပာအသာ ေီြိုေအရစီ

ေစားနည်းြျားေိုလည်း ထည့်သွင်းေျင်းပနိုင်အရး စီစဉ်

ထားော ေအောင်ေထည်အော် မပုမပင်အောင်ရွေ်သွား

ဦးစီးဌာန ညွှနြ် ေားအရးြှူးချုပ် ဦးြင်းသိြ်းနှင့် ဟိတ ု ယ်နင ှ ့်

ေေ်ေရယ်မပည်အထာင်စုမေစ်အပါ်လာအရး” တို့

အောင်ရွေ်အပးရန် လိုေပ်ြည်မေစ်ပါအြောင်း။

ရြည်မေစ်ပါအြောင်း။

ခရီးသွားလာအရးဝန်ကေီးဌာန ေုတယ ိ ညွှနြ် ေားအရးြှူးချုပ်

မေစ်ပါ

အြောင်း။

ချြှတ်ခဲ့ော

ကကိုတင်ခပင်ဆင်ထား

ထို့မပင် လွတ်လပ်အရးအန့ြတိုင်ြီ ကေိုတင်အောင်

လွတ်လပ်အရးအန့ေခြ်းေနားြျားေို နှစ်စဉ်ေျင်းပ

ရွေရ ် ြည့် လွတလ ် ပ်အရးအန့ေကေို အဟာအမပာပွြ ဲ ျား၊ စာစီ

အနသည့် ပုစ ံ ေ ံ တိင ု ်း နံနေ်ပင ို ်းေစီေစဉ်နင ှ ့် ညအနပိင ု ်းေစီ

စာေုံးပပိုင်ပွဲြျား၊ ေဗျာပပိုင်ပွဲြျားနှင့် ဉာဏ်စြ်းပအဟဠိ

ေစဉ်ဟူ၍ ေပိုင်းနှစ်ပိုင်းမေင့် ေျင်းပသွားြည်မေစ်ပပီး

ပပိုင်ပွဲြျား ေျင်းပရာတွင်လည်း ေြျ ိုးသားအရးဦးတည်

နံနေ်ပိုင်းေစီေစဉ်ြျားေအနမေင့် “နိုင်ငံအတာ်ေလံတင်

ချေ်ြျားေို ေအမခခံ၍ နိင ု င ် အ ံ တာ်လတ ွ လ ် ပ်အရး ကေိုးပြ်းြှု

ေခြ်းေနား” နှင့် “နိုင်ငံအတာ်ေလံ ေအလးမပုပွဲ ေခြ်း

သြိုင်းေို နိုင်ငံသားတိုင်း သတိတရရှိအစအရးေတွေ်

ေနား” တို့ေို ေျင်းပသွားြည်မေစ်ပါအြောင်း၊ ညအနပိုင်း

ရည်ရွယ်ေျင်းပသွားရန်နှင့် လွတ်လပ်အရးအန့ေြျ ိုးသား

ေစီေစဉ်တွင် “နိုင်ငံအတာ်ေေင့် လွတ်လပ် အရးအန့

အရးဦးတည်ချေ် (၅)ရပ်ပါ ေိုင်းေုတ်ကေီးြျားေို ေြျား

ေထိြ်းေြှတ်ဧည့်ခံပွဲနှင့်

ညစာစားပွဲေခြ်းေနား”

မပည်သူြျား သိရှိအစရန်ေတွေ် ခံ့ညားထည်ဝါစွာ မပုလုပ်

ေျင်းပသွားြည်မေစ်ပါအြောင်း၊ ေျင်းပြည့်ေခြ်းေနား

ပပီး သတ်ြှတ်အနရာြျားတွင် ကေိုတင်စိုေ်ထူနိုင်အရး စီြံ

ြျားေားလုံးေတွေ် Plan A ေမပင် Plan B ေိပ ု ါ ကေိုတင်

အောင်ရွေ်သွားရန် အမပာြေားလိုပါအြောင်း။

မပင်ေင်ထားရန် လိုေပ်ြည်မေစ်ပါအြောင်း။

မပန်ြေားအရးဝန်ကေီးဌာနေအနမေင့် လွတ်လပ်အရး

မပည်အထာင်စုနယ်အမြ အနမပည်အတာ်နှင့် တိုင်းအေသ

အန့ြတိုင်ြီနှင့် လွတ်လပ်အရးအန့ြျားတွင် ရုပ်မြင်သံြေား

ကေီး/ မပည်နယ်ြျားတွင် လွတ်လပ်အရးအန့ေခြ်းေနား

နှင့် အရေီယိုတို့ြှ လွတ်လပ်အရးအန့နှင့် သေ်ေိုင်သည့်

ြျားေို စည်ေားသိေ ု ပ် ြိုေ်စွာ ေျင်းပနိင ု အ ် ရး အောင်ရေ ွ ်

သြိုင်းဝင်ြှတ်တြ်းြျား၊ ဇာတ်လြ်းြျား၊ သြိုင်းဝင်အတး

သွားရြည် မေစ်ပါအြောင်း၊ ထို့မပင် အပျာ်ပွဲရွှင်ပွဲြျား၊ ေား

သီချင်းြျား ထုတလ ် င ွှ မ့် ပသနိင ု အ ် ရးနှင့် သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်

ေစားပပိုင်ပွဲြျား ေျင်းပမခင်းနှင့် ညပိုင်းတွင် ေြျားနှင့်

ြျားတွငလ ် ည်း အရးသားအော်မပသွားနိင ု အ ် ရး စီြအ ံ ောင်ရေ ွ ်

သေ်ေင ို သ ် ည့် ေအောေ်ေေုအ ံ နရာြျား၌ အရာင်စြ ုံ ီးြျား

သွားရြည်မေစ်ပါအြောင်း။

ထွန်းညှိမခင်းတို့ေိုလည်း အောင်ရွေ်သွားြေရြည်မေစ်ပါ အြောင်း၊ အပျာ်ပရ ွဲ င ွှ ပ ် ြ ွဲ ျားနှင့် ေားေစားပပိုင်ပြ ွဲ ျား ေျင်းပ မပုလုပ်ရာတွင်လည်း ေြျားမပည်သူေသုံးမပုအနသည့် လြ်းြျားေို ပိတေ ် ၍ ို့ အောင်ရေ ွ မ် ခင်း ြမပုလုပြ် ေရန်နင ှ ့် စာသင်အေျာင်းြျား၊ ေားေစားေွင်းြျား၌သာ ေျင်းပ မပုလုပန ် င ို အ ် ရးတိေ ု့ ို စီစဉ်အောင်ရေ ွ သ ် ွားြေရန် အမပာြေား လိုပါအြောင်း။ စီစဉ်ရဆာင်ှွက်

စနစ်တကျစိစစ်သုံးစွဲ ေိတ်ြေားအရးေပိုင်းတွင် နံနေ်ပိုင်းနှင့် ညအနပိုင်း ေခြ်းေနားြျားသို့ တေ်အရာေ်ြည့် ဧည့်သည်အတာ် ြျားစာရင်းေား ေချ ိန်နင ှ တ ့် စ်အမပးညီ တင်မပနိင ု အ ် ရး၊ ကေိုေို

ဦးမြင့ ် အ ထွး တို့ ေ လည်း အောင်း ၊ “ြီး ရှူးြီး ပန်း ြျား

စနစ်တကျ စစ်ရဆးကကပ်မတ်

ြံ့ညားထည်ဝါစွာ ခပုလုပ်

ေပ်အော်ြတီြျားေအနမေင့် နိင ု င ် အ ံ တာ်ေေင့် ေခြ်း ေနားမေစ်သည့်ေတွေ် ချ ို့ယွင်းေားနည်းချေ်ြျားြရှိ အောင် ေထူးဂရုမပုအောင်ရေ ွ သ ် ွားြေရန်နင ှ ့် သေ်ေင ို ရ ် ာ ေပ်အော်ြတီြျားေလိုေ် ချြှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်း တာဝန်ြျားေို ေအောင်ေထည်အော် အောင်ရွေ်ရာတွင် ယခင်နစ ှ ြ ် ျားေ အောင်ရေ ွ ခ ် ြဲ့ ေသည့် ေအတွ့ေကေုံြျား ေို ေအမခခံ၍ လစ်ဟာြှုြရှအ ိ ောင် ေေ်စအ ုံ ထာင့စ ် ြ ုံ ှ စနစ် တေျ စစ်အေးြေပ်ြတ်ပပီး တစ်နှစ်ထေ်တစ်နှစ် ပိုြို အောင်းြွန်အစအရး ေားလုံးအပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းအောင်ရွေ် သွားြေရန်နင ှ ့် ယအန့ ေစည်းေအဝးသို့ တေ်အရာေ်လာ ြေသည့် ဗဟိုအော်ြတီဝင်ြျား၊ ေပ်အော်ြတီြျားြှ တာဝန်ရှိသူြျားေအနမေင့်

သေ်ေိုင်ရာေဏ္ဍေလိုေ်

အောင်ရွေ်ြည့် ေစီေြံြျားနှင့် လိုေပ်သည့်ေကေံမပု ချေ်ြျားေို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အေွးအနွးအပးြေရန် အမပာ ြေားသည်။ ယင်းအနာေ်

ဗဟိုအော်ြတီ

မပည်အထာင်စုေစိုးရေေွဲ့ရုံး၊

ေတွင်းအရးြှူး၊

ေပြဲတြ်းေတွင်းဝန်

ဦးအဇာ်သန်းသင်းေ “(၇၁)နှစ်အမြာေ် လွတ်လပ်အရးအန့ ေခြ်းေနားေျင်းပခဲ့ြှုြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍

မပန်လည်

သုံးသပ်သည့် ညှိနှိုင်းေစည်းေအဝးေုံးမေတ်ချေ်ြျား” ေအပါ် “ဗဟိအ ု ော်ြတီ၏ အောင်ရေ ွ ထ ် ားရှြ ိ ေ ှု အမခေအန ြျား”၊ “၂၀၂၀ မပည့်နှစ်၊ (၇၂)နှစ်အမြာေ် လွတ်လပ်အရးအန့ ေျင်းပအရးဗဟိအ ု ော်ြတီအောေ်တင ွ ် ေပ်အော်ြတီြျား

အနရာချထားြှုြျား စနစ်တေျရှိအစအရး၊ သံတြန်ြျား

ေွဲ့ စည်း ထားရှိြ ှု ၊ လု ပ ် င န်း တာဝန် သတ် ြ ှ တ ် ထားရှိ ြ ှု ”

တည်းခိုအနထိုင်အရးနှင့် လိုေပ်သည်ြျားေို သေ်ေိုင်ရာ

ေအမခေအနြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်မပသည်။

ပစ်အောေ်အရးေပ်အော်ြတီ” ေိုင်ရာ ေိစ္စရပ်ြျားေို စစ်လေ်နေ်ပစ္စည်းညွှနြ် ေားအရးြှူးရုံး ေုတယ ိ ညွှနြ် ေား အရးြှူး ဗိုလ်ြှူးချုပ် သန့်အေျာ်စိုးေ လည်းအောင်း၊ “လုခံ ခုံအရး ေပ်အော်ြတီ” ေိင ု ရ ် ာေိစရ ္စ ပ်ြျားေို မပည်ထဲ အရးဝန်ကေီးဌာန ေုတိယဝန်ကေီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်သူေ လည်းအောင်း၊ “မပန်ြေားအရးေပ်အော်ြတီ” ေိုင်ရာ ေိစ္စရပ်ြျားေို မပန်ြေားအရးဝန်ကေီးဌာန မပည်အထာင်စု ဝန်ကေီး အေါေ်တာ အေမြင့်၊ မပန်ြေားအရးဝန်ကေီးဌာန ေပြဲတြ်းေတွင်းဝန် ဦးြျ ိုးမြင့်အြာင်နှင့် သာသနာအရး နှင့် ယဉ်အေျးြှုဝန်ကေီးဌာန

ေပြဲတြ်းေတွင်းဝန်

ဦးထွန်းေုံတို့ေ လည်းအောင်း၊ “နိုင်ငံအတာ်သြ္မတ၏ လွတ်လပ်အရးအန့

သဝဏ်လွှာမပုစုအရးေပ်အော်ြတီ”

ေိုင်ရာေိစ္စရပ်ြျားေို ပညာအရးဝန်ကေီးဌာန၊ ေေင့်မြင့် ပညာဦးစီးဌာန ညွှနြ် ေားအရးြှူးချုပ် အေါေ်တာ သိန်းဝင်း ေလည်းအောင်း၊ “ေျန်းြာအရးေပ်အော်ြတီ” ေိုင်ရာ ေိစ္စရပ်ြျားေို ေျန်းြာအရးနှင့် ေားေစားဝန်ကေီးဌာန ေပြဲတြ်းေတွင်းဝန် ပါအြာေ္ခ အေါေ်တာသေ်ခိုင်ဝင်း ေ လည်းအောင်း၊ “ေားေစားပပိုင်ပွဲြျား ေျင်းပအရး ေပ်အော်ြတီ” ေိုင်ရာေိစ္စရပ်ြျားေို ေျန်းြာအရးနှင့် ေားေစားဝန်ကေီးဌာန၊ ေားေစားနှင့် ောယပညာဦးစီး ဌာန ညွှန်ြေားအရးြှူးချုပ် ဦးြျ ိုးလှိုင်ေ လည်းအောင်း၊ “စာရင်းစစ်အေးအရးေပ်အော်ြတီ” ေိုင်ရာေိစ္စရပ်ြျား ေို မပည်အထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး ေပြဲတြ်းေတွင်းဝန် အေါ်နိင ု သ ် ေ်ဦးေ လည်းအောင်း ရှင်းလင်းတင်မပြေသည်။ ရပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရပး

ေပ်အော်ြတီြျားနှင့် ကေိုတင်ညန ှိ င ှို ်း စီြအ ံ ောင်ရေ ွ အ ် ပး

ယင်းအနာေ် “နိင ု င ် အ ံ တာ်ေလံတင်နင ှ ့် နိင ု င ် အ ံ တာ်ေလံ

ယင်းအနာေ် ဗဟိုအော်ြတီဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေုတိယသြ္မတ

ရြည်မေစ်ပါအြောင်း၊ ထို့မပင် သေ်ေိုင်ရာေပ်အော်ြတီ

ေအလးမပုပွဲ စစ်အရးမပေပ်အော်ြတီ” ေိင ု ရ ် ာ ေိစရ ္စ ပ်ြျား

ဦးမြင့အ ် ေွေ ေပ်အော်ြတီြျားေလိေ ု ် တင်မပချေ်ြျား၊

မပည်အထာင်စေ ု ေင့ေ ် ေွဲ့ေစည်းြျား၊ မပည်အထာင်စု

ြျားေလိုေ် ေသုံးစရိတ်ြျား သုံးစွဲရာတွင်လည်း ေဏ္ဍာ

ေို အနမပည်အတာ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းြှူးဗိုလ်ချုပ်

ေကေံမပုအေွးအနွးချေ်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အပါင်းစပ်ညန ှိ င ှို ်း

ဝန်ကေီးဌာနြျားေအနမေင့လ ် ည်း လွတလ ် ပ်အရးအန့ေထိြ်း

အရးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားနှင့်ေညီ စနစ်တေျစိစစ်သုံးစွဲ

မြင့်အြာ်ေ လည်းအောင်း၊ “နိုင်ငံအတာ်ေလံေအလးမပုပွဲ

အပးပပီး နိဂုံးချုပ်ေြှာစေားအမပာြေားော ေစည်းေအဝး

ေြှတ် ေားေစားပပိုင်ပြ ွဲ ျားတွင် ေားေစားနည်းေားလုံး

သွားရန် အမပာြေားလိုပါအြောင်း။

ေခြ်းေနား ေျင်းပအရး၊ မပင်ေင်အရးနှင့် ေိတ်ြေားအရး

ေို ရုပ်သိြ်းလိုေ်သည်။

သတင်းစဉ်


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019

ထာဝရဖငိမ်းချမ်းအရးအစတီအတာ် တည်ထားကိုးကွယ်အရး

တည်ဒောက်မလ ှု ပ ု င ် န်းများနှင့် မဟာ

ဦးစီးအကာ်မတီလုေ်ငန်းညှိနှိုင်း ေစည်းေအဝးကျင်းေ

ကကိုတင်ပပင်ေင်

မဂဂ လာ

အခမ်း အနားကကီး များ

ဒအာင်ပမင်စွာ ကျင်းပနိင ု ဒ ် ရးအတွက် ဒောင်ရွက်မှု

အဒပခအဒနများကို ရှင်းလင်းတင်ပပ သည်။ ဝိုင်းဝန်းေကကံဖေု အေွးအနွး

ဒနပပည်ဒတာ် ဒအာက်တိုဘာ ၁၀

ယင်းဒနာက်

ထာဝရဖငိမ်းချမ်းအရး အစတီအတာ်ေထက် ဌာေနာအတာ်သွင်း မဟာမင်္ဂလာ၊

အရှေထီးအတာ်တင်မဟာမင်္ဂလာနှင့် ဖမသေိတ်၊ အရှေကကာသကဂန်းအတာ်ကေ်နှင့် ဗုေ္ဓါဘိအသက ေအနကဇာတင်မဟာမင်္ဂလာ

သာသနာဒတာ်

ေိုင်ရာအခမ်းအနားများ

ကျင်းပ

ေခမ်းေနားများ ကျင်းေနိင ု အ ် ရးေတွက် ထာဝရဖငိမ်းချမ်းအရးအစတီအတာ် တည်ထားကိုးကွယအ ် ရးဦးစီးအကာ်မတီ၏ လုေင ် န်းညှန ိ င ှို ်းေစည်းေအဝးကို ယအန့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတင ွ ် အနဖေည်အတာ်ရှိ သာသနာ

ဒရးေပ်ဒကာ်မတီ၊ ဘဏ္ဍာဒငွရှာဒြွ

အရးနှင့် ယဉ်အကျးမှုဝန်ကကီးဌာန ေစည်းေအဝးခန်းမ၌ ကျင်းေသည်။

ဒရးေပ်ဒကာ်မတီ၊ ေွမ်းေက်ကပ်

အစည်းအဒဝးတွင် ဒကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ

ဒရးနှင့် ဧည့ခ ် ဒ ံ ကွေးဒမွးဒရးေပ်ဒကာ်

ဦးစီး

မတီ၊ သံဃာဒတာ်များပင့ဒ ် လှောက်ဒရး၊

သာသနာဒရးနှင့်

ြိတက် ကားဒရးနှင့် ကကိုေိဒ ု နရာချထား

ယဉ်ဒကျးမှုဝန်ကကီးဌာန ပပည်ဒထာင်စု

ဒရး ေပ်ဒကာ်မတီ၊

ဝန်ကကီး သူရဦးဒအာင်ကိက ု ထာဝရ ပငိမ်းချမ်းဒရးဒစတီဒတာ်ကို ဒစတီ

ကျန်းမာဒရးေပ်ဒကာ်မတီ၊

ဒတာ်တည်ထားကိုးကွယဒ ် ရးေိုင်ရာ

ဒရးနှင့်

မဟာမဂဂလာအခမ်းအနားကကီး (၉)မျ ိုး

စစ်ဒေးဒရး

ကျင်းပခဲ့ပပီးပြစ်ပါဒကကာင်း၊ အထက် ဒရှေထီးဒတာ်တင်

မဟာမဂဂလာ၊

အလိုက်

မဟာမဂဂလာနှင့်

ကကပပီး တက်ဒရာက်လာကကသူများ

အခမ်းအနားတို့ကို

က မဟာမဂဂလာအခမ်းအနားကကီး များ

သာသနာဒတာ်ေိုင်ရာ

အခမ်းအနားများကို

နိုင်ငံဒတာ်အေင့် အခမ်းအနားများ

တက်အရာက် ဖေည်အထာင်စုဝန်ကကီး

သူရဦးအောင်ကို ထာဝရဖငိမ်းချမ်းအရးအစတီအတာ် တည်ထားကိုးကွယ်အရး ဦးစီးအကာ်မတီလုေ်ငန်းညှိနှိုင်းေစည်းေအဝးတွင်

ေမှာစကားအဖောကကားစဉ်။

သတင်းစဉ်

အပြစ် တစ်ဒပါင်းတည်းကျင်းပသွား

ဒစတီဒတာ်ကို တည်ထားကိုးကွယ်

မည်ပြစ်သည့်အတွက်

ပခင်းပြစ်သည့်အတွက် နိုင်ငံတစ်ဝန်း

ေုံးနှင့်

အခမ်းနား

အထည်ဝါေုံးပြစ်ဒအာင်

ဒေွးဒနွးကက

သည်။

သွားမည်ပြစ်ပါဒကကာင်း။ အေိုပါ

ဒအာင်ပမင်စွာကျင်းပနိုင်ဒရး

ဝိုင်းဝန်းအကကံပပု

ထုံးတမ်းစဉ်လာများနှငအ ့် ညီ ကျင်းပ ေထည်ဝါေုံးဖြစ်အောင် အောင်ရက ွ ်

ဒောင်ရွက်သွားမည့်

အဒပခအဒနများကို ရှင်းလင်းတင်ပပ

၁၃၈၁ ခုနှစ် တန်ဒောင်မုန်းလပပည့် ဒန့တွင်

ေပ်ဒကာ်မတီ

ဒောင်ရွက်ထားရှိမှုနှင့်

ေက်လက်

ဗုေ္ဓါဘိဒသကအဒနကဇာတင်

မဟာမဂဂလာ

ေပ်ဒကာ်မတီများမှ

တာဝန်ရှိသူများက

ပမသပိတ်၊ ဒရှေကကာသကဂန်းဒတာ်ကပ် နှင့်

လုံခခုံ

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းဒရး

ေပ်ဒကာ်မတီ၊ လုပ်ငန်းနှင့် စာရင်း

ရှသ ိ ည့အ ် နက် (၆)မျ ိုးကို ဒအာင်ပမင်စွာ ဌာပနာဒတာ်သွင်း

ပပန်ကကားဒရး

နှင့် မှတတ ် မ်းတင်ဒရးေပ်ဒကာ်မတီ၊

ရှိ ရဟန်းရှင်လူ

ပပည်သူအဒပါင်း

ဒောင်ရွက်ကကရမည်ပြစ်ပါဒကကာင်း၊

ကကည်ညိုသေ္ဓါပွားများနိုင်ရန် ရုပ်ပမင်

ရဟန်းရှင်လူ

ပပည်သူအဒပါင်း၏

သံကကားမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွား

လှူေါန်းမှုပြင့်

ထာဝရပငိမ်းချမ်းဒရး

နိုင်ရန် လိုအပ်မည်ပြစ်ပါဒကကာင်း။

စနစ်တကျကကိုတင်စီမံ ထာဝရပငိမ်းချမ်းဒရး ဒတာ်အား

ဒကာ်မတီ၊ ေပ်ဒကာ်မတီအသီးသီး ဒစတီ

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း

မဟာမဂဂလာ အခမ်းအနားကကီးများ ခမ်းနားထည်ဝါဒအာင်ပမင်စွာ ကျင်းပ နိင ု ဒ ် ရးအတွက် သက်ေင ို ရ ် ာလုပင ် န်း

အဒနပြင့် စနစ်တကျ ကကိုတင်စီမံ ဒောင်ရွက်ကကရန်နှင့် လိုအပ်ချက် များကို ေပ်ဒကာ်မတီများအလိုက် တင်ပပကကရန် တိုက်တွန်းပါဒကကာင်း ဒပပာကကားသည်။

ရှင်းလင်းတင်ဖေ

လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဒဝး သို့

ဒနပပည်ဒတာ်ဒကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါက်တာ မျ ိုးဒအာင်၊ ေုတယ ိ ဝန်ကကီး ဦးကကည်မင်း၊ ဒနပပည်ဒတာ်ဒကာင်စီ

ထို့ဒနာက် ထာဝရပငိမ်းချမ်းဒရး ဒစတီဒတာ် တည်ဒောက်ဒရးလုပင ် န်း ဒကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ သာသနာဒရးဦးစီး ဌာနညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ် ဦးပမင့်ဦး

ဝင်များ၊

အပမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊

ဌာနေိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ

အကကီးအကဲများနှင့် တက်ဒရာက်ကက

သည်။ သတင်းစဉ်

က ထာဝရပငိမ်းချမ်းဒရး ဒစတီဒတာ်

ရန်ကုန်တိုင်းအေသကကီး ဝန်ကကီးချုေ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း တိုင်းအေသကကီးေတွင်းရှိ ရုေရ ် င ှ ဖ် ေသဖခင်း လုေင ် န်းအောင်ရက ွ ရ ် န်ကျန်ရသ ှိ ည့် လုေင ် န်းရှငမ ် ျားနှင့် ညှန ိ င ှို ်းအေွးအနွး ရန်ကုန် အောက်တိုဘာ ၁၀

ဝန်ကကီးများနှင့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပပန်ကကားဒရးနှင့်

ရုပရ ် င ှ ရ ် မ ုံ ျား ဝယ်ယထ ူ ားသည့် လုပင ် န်းရှငမ ် ျားအဒနပြင့်

ဌာနနှင့်

ပပုလုပ်ဒရး

ပပည်သူ့ေက်ေံဒရးဦးစီးဌာန၊ ရုပ်ရှင်ပမှင့်တင်ဒရးဌာနခွဲမှ

ရုပ်ရှင်ပပသပခင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်

သည်။

ဒကာ်မရှင်၏ ခွင့်ပပုချက်ပြင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များသို့

တာဝန်ရှိသူများ၊ ရုပ်ရှင်ရုံဝယ်ယူထားသည့်လုပ်ငန်းရှင်

ထားမှုအဒပခအဒနများကို သိရှိလိုသပြင့် ယဒန့အစည်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီးတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်

၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ခုနှစ်အတွင်း အပပီးအပိုင်ဒရာင်းချခဲ့

များတက်ဒရာက်ခဲ့ကကသည်။

စီမံဒောင်ရွက်

အပမန်ေက်သွယ်နိုင်ဒရး ဒေွးဒနွးမှာကကားခဲ့ ရုေ်ရှင်ရုံ ၁၁ ရုံ ကျန်ရှိအနဖခင်းဖြစ်

အဒဝးကို ဒခါ်ယူရပခင်းပြစ်ဒကကာင်း၊ စာချုပ်ပါ စည်းကမ်း

ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပပုလုပ်ဒရးဒကာ်မရှင်၏ ခွင့်ပပုချက်ပြင့်

နှင့်အညီ ဒောင်ရွက်ရန်အတွက် တိုင်းဒေသကကီး အစိုးရ

၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ဒရာင်းချခဲ့ဒသာနိုင်ငံ

အြွဲ့အဒနပြင့် လိအ ု ပ်သည်များ ဒပါင်းစပ်ညှန ိ င ှို ်းဒောင်

ပိုင်ရုပ်ရှင်ရုံများအတွက် စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်အရ

ရွက်ဒပးမည်ပြစ်ဒကကာင်း၊ ဒရာင်းချထားခဲ့သည့် ရုပ်ရှင်ရုံ

ရုပ်ရှင်ပပသပခင်းလုပ်ငန်း

ဒပမဒနရာများတွင် ရုပ်ရှင်ပပသပခင်းလုပ်ငန်းဒောင်ရွက်

၉၄ ရုံတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီးမှ ရုပ်ရှင်ရုံ ၁၃ ရုံ ပါဝင်

များနှင့်အညီ ရုပ်ရှင်ပပသပခင်းလုပ်ငန်း ဒောင်ရွက်ရမည့်

ရန်လိုအပ်ပါဒကကာင်း ဒပပာကကားသည်။

လျက်ရရ ှိ ာ တာဒမွပမို့နယ်ရှိ ဘုရင့ဒ ် နာင်ရပ ု ရ ် င ှ ရ ် မ ုံ ှာ ၂၀၁၈

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီးအတွင်း ရုပ်ရှင်ရုံ ၁၃ ရုံအနက်

ထို့ဒနာက် ပပန်ကကားဒရးနှင့်

ရုပ်ရှင်ရုံ နှစ်ရုံမှာ ေစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ပြင့် ပပသနိုင်သည့်

ဦးစီးဌာန၊ ရုပ်ရှင်ပမှင့်တင်ဒရးဌာနခွဲ

အစည်းအဒဝးသို့ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းဒေသကကီး ဝန်ကကီးချုပ်

အေင့်ပမင့်ရုပ်ရှင်ရုံများအပြစ် ြွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ဒသာ်လည်း

ဦးသိန်းနိုင်က

ဦးပြိုးမင်းသိန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီးအစိုးရ အြွဲ့ဝင်

ရုပရ ် င ှ ရ ် ုံ ၁၁ ရုမ ံ ှာ ဒောင်ရက ွ ရ ် န်ကျန်ရဒ ှိ နဒကကာင်း၊ အေိပ ု ါ

ဒသာ နိုင်ငံပိုင်ရုပ်ရှင်ရုံများအနက် စာချုပ်ပါစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ရုပ်ရှင်ပပသပခင်း လုပ်ငန်း ဒောင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိသည့် ရုပ်ရှင်ရုံ ၁၁ ရုံနှင့် ပတ်သက် ၍ ဝယ်ယူထားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဒတွ့ေုံညှိနှိုင်း အစည်းအဒဝးကို ယဒန့နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကကီးအစိုးရအြွဲ့ရုံး

အစည်းအဒဝးခန်းမ၌

ကျင်းပသည်။

ညှိနှိုင်းအောင် ရွက်အေးမည် အစည်းအဒဝးတွင် တိုင်းဒေသကကီး ဝန်ကကီးချုပ် ဦးပြိုးမင်းသိန်းက ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပပုလုပ်ဒရးဒကာ်မရှင်၏ ခွင့်ပပုချက်ပြင့် ဒရာင်းချခဲ့ပပီး စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်

ပပည်သူ့ေက်ေံဒရး

ေဂုံပမို့သစ် (အဒရှ့ပိုင်း)ပမို့နယ်ရှိ ဒရှေရတနာရုပ်ရှင်ရုံမှာ

နိုင်ငံတစ်ဝန်းရုပ်ရှင်ရုံများ အဒပခအဒန၊

၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ် ၁ ရက်က ပိတ်ကား သုံးခုပြင့်လည်း

ရုပ်ရှင်ကဏ္ဍြွံ့ပြိုးတိုးတက်ဒရးအတွက် ဒောင်ရွက်ဒနမှု

ဒကာင်း ေစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ပြင့် ဒပပာင်းလဲပပသသည့် ရုပရ ် င ှ ်

အဒပခအဒနများ၊

ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပပုလုပ်ဒရးဒကာ်မရှင်၏

ရုမ ံ ျား တည်ဒောက်ပပီး ပပသလျက်ရသ ှိ ပြင့် ရုပရ ် င ှ ပ် ပသပခင်း

ရုပ်ရှင်ရုံများ ဒရာင်းချခဲ့မှုအဒပခအဒန၊

လုပ်ငန်းဒောင်ရွက်ရန် ရုပ်ရှင်ရုံ ၁၁ ရုံ ကျန်ရှိဒနပခင်း

စာချုပ်ပါစည်းကမ်းအတိုင်း လိုက်နာဒောင်ရွက်ရမည့် အဒပခအဒနများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပပသည်။ ေက်လက်၍ အစည်းအဒဝးသို့ တက်ဒရာက်လာ ကကသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီးအတွင်း ရုပ်ရှင်ပပသမှု လုပင ် န်းဒောင်ရက ွ ရ ် န် ကျန်ရှသ ိ ည့် စမ်းဒချာင်းပမို့နယ်ရှိ ရတနာပုံရုပ်ရှင်ရုံ၊

ဒရှေမန်းရုပ်ရှင်ရုံ၊

ဒကျာက်တံတား

ပမို့နယ်ရှိ ေုထူးပန်ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ဘုရင့်ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ပမို့မရုပ်ရှင်ရုံ၊ ဒရှေဂုန်ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ကကည့်ပမင်တိုင်ပမို့နယ်ရှိ သီတာရုပ်ရှင်ရုံ၊ ဒတာင်ဥက္ကလာပပမို့နယ်ရှိ

ပဒေသာရုပ်ရှင်ရုံ၊ ဒမှာ်ဘီ

ပမို့နယ်ရှိ ပမင့်ရုပ်ရှင်ရုံဝယ်ယူထားသူများမှ ဒောင်ရွက် ထားရှမ ိ အ ှု ဒပခအဒနများကိဒ ု ေွးဒနွးကကရာ တိင ု ်းဒေသကကီး

အောင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိသည့် လုေ်ငန်းရှင်များနှင့် ညှိနှိုင်းအေွးအနွးေွဲတွင် ေမှာစကားအဖောကကားစဉ်။

ခုနစ ှ ် ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်က ပိတက ် ား သုံးခုပြင့် လည်းဒကာင်း၊

ညွှန်ကကားဒရးမှူး

ခွင့်ပပုချက်ပြင့်

ရန်ကုန်တိုင်းအေသကကီး ဝန်ကကီးချုေ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ရန်ကုန်တိုင်းအေသကကီးေတွင်းရှိ ရုေ်ရှင်ဖေသဖခင်းလုေ်ငန်း

ဒောင်ရွက်ရမည့်ရုပ်ရှင်ရုံ

ဝန်ကကီးချုပ်က ရုပ်ရှင်ရုံပပန်လည်တည်ဒောက်သွားမည့် အေိုပပုပုံစံကို နိုဝင်ဘာလအတွင်း တင်ပပသွားရန်နှင့် တက်ဒရာက်လာပခင်းမရှသ ိ ည့် ရုပရ ် င ှ ရ ် ဝ ုံ ယ်ယထ ူ ားသူ များ

ပြစ်သည်။ ယခုအခါအစိုးရအြွဲ့များနှင့် ပုဂလ ္ဂ က ိ လုပင ် န်းရှငမ ် ျား ဟန်ချက်ညီ ပူးဒပါင်းဒောင်ရွက်မှုဒကကာင့် ေစ်ဂျစ်တယ် စနစ်ပြင့် ပပသသည့် နိုင်ငံပိုင်ရုပ်ရှင်ရုံ၊ အပပီးဒရာင်းချထား သည့် ရုပ်ရှင်ရုံနှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ၏အစီအစဉ် ပြင့် ြွင့်လှစ်ဒသာ ရုပ်ရှင်ရုံစုစုဒပါင်းအဒရအတွက်မှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီးတွင်ရုပ်ရှင်ရုံ ၆၈ ရုံတွင် ပိတ်ကား ၈၁ ခုအထိ တိုးတက်လာသကဲသ ့ ို့ နိင ု င ် တ ံ စ်ဝန်းတွင် ရုပရ ် င ှ ် ရုံ ၁၅၉ ရုံတွင် ပိတ်ကား ၁၈၂ ခုအထိ တိုးတက်ပပသလာ နိုင်ပပီပြစ်ဒကကာင်း၊ သို့ဒသာ်လည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ ထုတလ ် ပ ု လ ် ာနိင ု မ ် န ှု င ှ ့် ရုပရ ် င ှ ရ ် န ုံ င ှ ပ ့် တ ိ က ် ားများတိုးတက် လာမှုတို့နှိုင်းယှဉ်ပါက ရုပ်ရှင်ရုံနှင့် ပိတ်ကားလိုအပ်ချက် မှာ ပမင့်မားဒနေဲပြစ်ဒကကာင်း သိရသည်။ သတင်း/ဓာတ်ေုံ-တင်ကိုဝင်း(MPDB)


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019

ပြေ်ြာွိင ု င ် ေ ံ င ေ ် ေသက်(၅၀)ွှငေ ့် ေက် ပြည်သြ ူ ျားေကကား ြျက်ြပြင်ပဖစ်ြေားြှုွေ ှု ်း ၂ ေသြ ၉ ရာခိင ု ွ ် ေ ှု ်းရှိ ေေေင်းေိြ်နရာဂါြှာ ြျက်စိကေယ်ပခင်းေားလုံး၏ ၇၀ ရာခိုင်ွှုေ်းခေ့်ရှိနကကာင်းနေေ့ရှိရ နေပြည်နော် နောက်ေိုဘာ ၁၀

လျက်ေပ ှိ ါရြကာင်း၊ ပဏာမမျက်စက ိ ျန်းမာရေး ရစာင်ရ ့ ေှာက်

ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား၀န်ကကီးဌာန ခပည်ရထာင်စု

မှု (Primary Eye Care ) ကို ကျယ်ကျယ်ခပန့်ခပန့် လွှမ်းခြုံ နိုင်ရစေန် တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ခပည်နယ်များတွင် ပဏာမ

ဝန်ကကီး ရဒါက်တာခမင့်ရထွးသည် မရကွးတိုင်းရဒသကကီး

မျက်စက ိ ျန်းမာရေး ရစာင်ရ ့ ေှာက်မသ ှု င်တန်းများ ပိြ ု့ ျခြင်း၊

ဝန်ကကီးြျုပ် ရဒါက်တာ ရအာင်မိုးညိုနှငအ ့် တူ ယရန့မန ွ ်းလွဲ

ရကျာင်းများတွင်

ပိင ု ်းတွင် မရကွးပမို့ ပမို့ရတာ်ြန်းမတွင် ကျင်းပသည့် ၂၀၁၉

ရပးခြင်းနှင့် ရကျးလက်ရဒသအထိ ကွင်းေင်း၍ မျက်စိ

ြုနှစ် ကမ္ဘာ့မျက်မခမင်ပရပျာက်ရေးရန့ အထိမ်းအမှတ်

ကျန်းမာရေး ရစာင်ရ ့ ေှာက်မရ ှု ပးခြင်းတိက ု့ ို နှစစ ် ဉ်တိုးခမှင့်

အြမ်းအနားသို့ တက်ရောက်သည်။

လုပရ ် ောင်လျက်ေပ ှိ ါရြကာင်း၊ ကမ္ဘာက ့ ျန်းမာရေးအြွဲ့ကကီး

အြမ်းအနားတွင် ခပည်ရထာင်စုဝန်ကကီးက နှစ်စဉ်

၏ ေည်မှန်းြျက်ခြစ်ရသာ ၂၀၂၀ ခပည့်နှစ်တွင် ကာကွယ်

ရအာက်တိုဘာလ၏ ဒုတိယပတ် ြကာသပရတးရန့ကို

ကုသ၍ေရသာ မျက်စရ ိ ောဂါများ ရလျာ့နည်းပရပျာက်ရေး

“ကမ္ဘာ့မျက်မခမင်ပရပျာက်ရေးရန့” အခြစ်သတ်မှတ်ပပီး

ရောင်ေွက်နိုင်မည်ခြစ်၍ အင်တိုက်အားတိုက် ပူးရပါင်း

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအြွဲ့၀င် နိုင်ငံများအားလုံးမှာ နှစ်စဉ်

ရောင်ေက ွ ပ် ပီး ခပည်သတ ူ စ်ေပ်လုံးအရနခြင့် မျက်စက ိ ျန်းမာ

ကျင်းပြဲ့ော ခမန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း သက္ကောဇ် ၂၀၀၀

ရေးကို အရလးထားပပီး စမ်းသပ်စစ်ရေးကုသမှုကို ြံယူ

ခပည့်နှစ်မှစ၍ စတင်ကျင်းပြဲ့ပါရြကာင်း။ ယြုနှစ်၏

မျက်စိကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု

ြကပါေန် တိုက်တွန်းရခပာြကားလိုပါရြကာင်း ရခပာြကား

ကမ္ဘာ့မျက်မခမင်ပရပျာက်ရေးရန့

သည်။

ရောင်ပုဒ်မှာ “Vision First” “အခမင်အာရုံ ရကာင်းရစြို့

ေက်လက်၍ မရကွးတိုင်းရဒသကကီး ဝန်ကကီးြျုပ်

ဦးစားရပးကာ ရောင်ေွက်စို့” ခြစ်ပါရြကာင်း၊ ခပည်သူ

ရဒါက်တာ

တစ်ေပ်လုံးက မျက်စက ိ ျန်းမာရေး အခမင်အာရုရ ံ ကာင်းမွန်

ရအာင်မိုးညိုက

အမှာစကားရခပာြကား

သည်။

ရစေန် ဦးစားရပးကာ မျက်စစ ိ မ်းသပ်ြကေန်နင ှ ့် လိအ ု ပ်လျှင်

ထိရ ု့ နာက် ခပည်ရထာင်စဝ ု န်ကကီး၊ မရကွးတိင ု ်းရဒသကကီး

ကု သ မှု ြံ ယူ ြ ကေန် တို က ် တ ွ န ်း နှိုး ရော် လို ခ ြင်း ခြစ် ပ ါ

တိမရ ် ောဂါမှာ မျက်စက ိ ယ ွ ခ် ြင်းအားလုံး၏ ၇၀ ောြိင ု န ် န ှု ်း

ပိမ ု ရ ို မွးထုတရ ် ပးနိင ု ေ ် န် စီစဉ်ရောင်ေက ွ လ ် ျက်ေပ ှိ ါရြကာင်း၊

ရြကာင်း၊ ကမ္ဘာက ့ ျန်းမာရေးအြွဲ့ကကီး၏ ြန့်မန ှ ်းြျက်အေ

ြန့်ေှိရြကာင်း ရတွ့ေှိေပါရြကာင်း၊ ထို့ရြကာင့် မျက်စိ

ခမန်မာနိုင်ငံတွင်

ဝန်ကကီးြျုပ်နှင့် တာဝန်ေှိသူများသည် အြမ်းအနားတွင်

ကမ္ဘာရပါ်တွင် အခမင်အာရုံြျ ို့တဲ့သူရပါင်း ၂၄၆ သန်းနှင့်

အတွင်းတိမရ ် ောဂါကို ထိထရ ိ ောက်ရောက် ကုသမှုရပးနိင ု ်

(Elimination Criteria for Trachoma) သတ်မှတ်ြျက်

ခပသထားရသာ ဓာတ်ပုံခပြန်းများနှင့် မျက်စိစစ်ရေး

မျက်စိကွယ်သူရပါင်းမှာ ၃၉ သန်းြန့်ေှိော အခမင်အာရုံ

ခြင်းခြင့် မျက်မခမင်ရလျာ့နည်းရေးကို ဦးတည်ရောင်ေက ွ ်

ခြစ်သည့် ကူးစက်မျက်ြမ်းစပ်ခြစ်ပွားနှုန်း (တစ်နှစ်မှ

စမ်းသပ်ရပးရနမှုများ ရောင်ေွက်ရနမှုတို့ကို လှည့်လည်

ြျ ို့တဲ့သူများ၏ ၉၀ ောြိုင်နှုန်းသည် ြွံ့ပြိုးေဲနိုင်ငံများမှ

ရပးနိင ု မ ် ည်ခြစ်ပါရြကာင်း၊ WHO ၏ ေည်မန ှ ်းြျက်ခြစ်ရသာ

ကိုးနှစ်အထိ

ြကည့်ရှုသည်။ (ေနြါ်ဝဲြုံ)

ခြစ်ြကပပီး ၈၀ ောြိုင်နှုန်းမှာ ကာကွယ်ကုသ၍ ေေှိနိုင်

အတွင်းတိမြ ် စ ွဲ တ ိ မ ် န ှု န ှု ်းမှာ လူဦးရေ တစ်သန်းလျှင် ၃၀၀၀

ကျေင်းရေးနှင့် မျက်ရတာင်စက ို ် မျက်ရတာင်ရမွးစူးရောဂါ

ရြကာင်း။

သတ်မှတ်ထားော ယြုအြါတွင် အတွင်းတိမ်ြွဲစိတ်မှုနှုန်း

ကို ခြစ်ပွားနှုန်း ၀ ဒသမ ၁ ောြိင ု န ် န ှု ်းရအာက်သို့ ရလျာ့ကျ

ဝန်ကကီးြျုပ်၊ တာဝန်ေသ ှိ မ ူ ျားနှငအ ့် တူ ယရန့နန ံ က်ပင ို ်းတွင်

မှာ ၂၀၁၈ ြုနှစ်တွင် ၂၂၈၀ အထိ တိုးတက်လာပပီခြစ်ပါ

ရစရေးတို့မှာ ခပည့်မီရနပပီခြစ်ပါရြကာင်း။

မရကွးတိင ု ်းရဒသကကီး မရကွးခပည်သူ့ရေးရုကံ ကီးေှိ မြကာမီ

၂၀၁၇ ြုနစ ှ တ ် င ွ ် ရကာက်ယြ ူ ရ ဲ့ သာ အမျ ိုးသားအေင့် မျက်မခမင်ခြစ်ပွားမှုနှုန်း

စစ်တမ်းအေ ခမန်မာနိုင်ငံတွင်

အသက်(၅၀)နှင့်အထက်

ခပည်သူများအြကားတွင်

မျက်မခမင်ခြစ်ပွားမှုနန ှု ်း ၂ ဒသမ ၉ ောြိင ု န ် န ှု ်းေှပိ ပီး အတွင်း

ရြကာင်း၊ ခပည်သူလူထုအား ပဏာမမျက်စိကျန်းမာရေး ရစာင့်ရေှာက်မှု ပိုမိုရစာင့်ရေှာက်မှု

သို့ခြစ်၍

မျက်ြမ်းစပ်ရောဂါသည်

ကရလးများ)

WHO

၅ ောြိုင်နှုန်းရအာက်သို့

၂၀၂၀ ခပည့်နှစ်တွင်

မျက်ြမ်းစပ်ရောဂါ

ရပးနိုင်ေန်အတွက်

ကင်းစင်ရြကာင်း ရြကညာနိင ု ေ ် န်အတွက် မျက်ြမ်းစပ်ရောဂါ

မျက်စိေောဝန်များနှင့် မျက်မှန်ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ

ခြစ်ပာွ းနှုနး် စစ်တမ်းရကာက်ယူနိုင်ေန် စီစဉ်ရောင်ေွက်

ခပည်ရထာင်စုဝန်ကကီးသည်

ြွင့်လှစ်ရတာ့မည့်

မရကွးတိုင်းရဒသကကီး

ငါးထပ်လူနာရောင်သစ်ကကီးသို့

သွားရောက်ြကည့်ရှုစစ်ရေးြဲ့ရြကာင်း သိေသည်။ သေင်းစဉ်

ပြည်နောင်စဝ ု ေ်ကကီး နေါက်ောဝင်းပြေ်နေး ကုလသြဂ္ဂေဖေဲ့ေစည်း ေကကီးေကဲြျားွှငန ့် ေေ့ွုံ ရနခပည်ရတာ် ရအာက်တိုဘာ ၁၀ ွေစ်ဇာလေ်ွိုင်ငံ

လုပင ် န်းများအတွက် ခမန်မာနိင ု င ် မ ံ ှ ရောင်ေက ွ ထ ် ားေှမ ိ ှု ရနာက်ေုံးအရခြအရန

ဂျ ီေီဗာမြို့ေေင် ကျင်းြနေနသာ ေကကိြ်(၇၀)နပြာက်

ကုလသြဂ္ဂ ေုက္ခသည်ြျားွိုင်ရာ ြဟာြင်းကကီးရုံး (UNHCR) ၏ ေြှုနွာင်

များကို အသိရပး ေှင်းလင်းရေွးရနွးြဲ့သည်။

နကာ်ြေီေစည်းေနဝးေေင် ေက်နရာက်နေသည့် လူြှုဝေ်ေြ်း၊ ကယ်ွယ်နရးွှင့် ပြေ်လည်နေရာချေားနရးဝေ်ကကီးဌာေ ပြည်နောင်စုဝေ်ကကီး နေါက်ော ဝင်းပြေ်နေးသည် ေစည်းေနဝးကာလေေေင်း ကုလသြဂ္ဂေဖေဲ့ေစည်းြျားြှ ေကကီးေကဲြျား၊ ေပြည်ပြည်ွိုင်ရာ ကကက်နပခေီနကာ်ြေီဥက္ကဋ္ဌေို့ွှင့် နေေ့ွုံခဲ့သည်။

ြူးနြါင်းနွာင်ရွက်ရေ်ေသင့်ရှိ ICRC ၏ ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Peter Maurer က ေြိင ု ခ် ပည်နယ်အတွင်း လူသားြျင်း စာနာမှုလုပ်ငန်းများ ရောင်ေွက်ောတွင် အြက်အြဲများ ရတွ့ကကုံရနေခြင်း အတွက် သက်ေိုင်ော ခပည်နယ်အစိုးေ၊ ခပည်ရထာင်စုအေင့်အြွဲ့အစည်းများ

ရအာက်တဘ ို ာ ၈ ေက်တင ွ ် ကုလသမဂ္ဂဒက ု သ ္ခ ည်များေိင ု ေ ် ာ မဟာမင်းကကီး

နှင့် ညှန ိ င ှို ်းရောင်ေက ွ ရ ် ပးခြင်းကို ရကျးဇူးတင်ေပ ှိ ါရြကာင်း၊ ညှန ိ င ှို ်းေေှြ ိ ျက်များကို

Mr. Filippo Grandi နှငရ ့် တွ့ေုစ ံ ဉ် ခပည်ရထာင်စဝ ု န်ကကီးက ရနေပ်စန ွ ့်ြွာသူများ ခပန်လည်လက်ြံရေးသည်

လက်ရတွ့တစ်ေင့်ြျင်းတစ်ေင့် အရကာင်အထည်ရြာ်ေန် ခြစ်ပါရြကာင်း၊

အရေးကကီးရသာ လုပ်ငန်းစဉ်ခြစ်ပပီး ခမန်မာနိုင်ငံ

ICRC အရနခြင့် မိုင်းအန္တောယ်ရလျှာ့ြျရေး အသိပညာရပးခြင်းလုပ်ငန်းတွင်

အရနခြင့် ကကိုတင်ခပင်ေင်မမ ှု ျားစွာ ရောင်ေက ွ ထ ် ားမှု၊ ခမန်မာနိင ု င ် အ ံ စိုးေသည်

အထူးကျွမ်းကျင်သူများေှိပါရြကာင်း၊

ခြစ်ပွားြဲ့ရသာ ရေေှည်ခပဿနာများကို ရခြေှင်းနိုင်ရေးအတွက် ေြိုင်ခပည်နယ်

ကြျင်ခပည်နယ်တွင်

မိုင်းအန္တောယ်

ရလျှာြ ့ ျရေးလုပင ် န်းများ ရောင်ေက ွ လ ် ပ ို ါသခြင့် လူမဝ ှု န်ထမ်း၊ ကယ်ေယ်ရေးနှင့်

ေိုင်ောအကကံခပုြျက်များ အရကာင်အထည်ရြာ်ရောင်မှု၊ UEHRD စီမံကိန်း

ခပန်လည်ရနောြျထားရေးဝန်ကကီးဌာနနှင့်

ရအာက်တင ွ ် လုပင ် န်းအြွဲ့ ၁၀ ြွဲ့ခြင့် ရောင်ေက ွ မ ် ၊ှု UNDP နှငပ ့် ူးရပါင်း၍ ေြိင ု ်

ရောင်ေွက်လိုပါရြကာင်း၊

ခပည်နယ် ပူးတွဲေန်းစစ်ြျက် ရောင်ေွက်ပပီး ကုလသမဂ္ဂအြွဲ့အစည်းများနှင့်

နားလည်မှုစာြျွန်လွှာ ရေးထိုး

ေြိုင်ခပည်နယ်မှ ရနေပ်စွန့်ြွာသူများ ခပန်လည်

လက်ြံရေးတွင် ICRC အရနခြင့် ပူးရပါင်းရောင်ေွက်ေန် အသင့်ေှိပါရြကာင်း

ပူးရပါင်းရောင်ေက ွ န ် င ို မ ် ည့် နယ်ပယ်များ ရြာ်ထတ ု ထ ် ားေှမ ိ ၊ှု အာေီယက ံ လည်း

ရေွးရနွးြဲ့သည်။

ခပန်လည်လက်ြရ ံ ေးလုပင ် န်းစဉ်တင ွ ် ပါဝင်ေန်နင ှ ့် ေက်လက်ပူးရပါင်းရောင်ေက ွ ် မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ရြာ်ထုတ်ထားေှိမှု၊ "ခပည်တွင်းရနေပ်စွန့်ြွာသူများ

ေည်းြညာေကူေညီနြးေြ်

ခပန်လည်ရနောြျထားရေးနှင့် ယာယီြိုလှုံောစြန်းများ ပိတ်သိမ်းရေးေိုင်ော

ေက်လက်၍ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးြျုပ်၏ သဘာဝရဘးအန္တောယ်

အမျ ိုးသားအေင့်မဟာဗျူဟာ" ကို အတည်ခပုထားေှိမှု၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး

ရြကာင့်

လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် လွတ်လပ်စွာသွားလာြွင့်ေိုင်ော ရောင်ေွက်ထားေှိမှုများကို

ထိြိုက်ေုံးရှုံးနိုင်ရခြရလျှာ့ြျရေးေိုင်ော

အထူးကိုယ်စားလှယ်

Ms. Mami Mizutori နှငရ ့် တွ့ေုစ ံ ဉ် ခမန်မာနိင ု င ် အ ံ ရနခြင့် သဘာဝရဘးအန္တောယ်

ေှင်းလင်းရေွးရနွးြဲ့သည်။

ရြကာင့် ထိြိုက်ေုံးရှုံးနိုင်ရခြ ရလျှာ့ြျရေးေိုင်ော ေန်ဒိုင်းမူရဘာင် အရကာင် ေကကုံပြုနွေးနွေး

အထည်ရြာ်တိုးတက်မှု အစီေင်ြစ ံ ာကို ယမန်နစ ှ က ် တင်သင ွ ်းနိင ု မ ် ၊ှု အစီေင်ြစ ံ ာ ခပုစုောတွင် လိအ ု ပ်ရသာ သတင်းအြျက်အလက်များကို စုစည်းနိင ု ေ ် န် နိင ု င ် ရ ံ တာ်

Mr. Filippo Grandi က ခမန်မာနိုင်ငံအရနခြင့် အရေးကကီးေုံးနှင့် အခမန်

အေင့် သတင်းအြျက်အလက်စနစ်တစ်ေပ် ထူရထာင်ရေးနှင့် ေန်ဒင ို ်းမူရဘာင်

ရောင်ေက ွ သ ် င့သ ် ည်မှာ ရကာ့ဘဇားေှိ ဒုကသ ္ခ ည်စြန်းများသို့ သွားရောက်၍ သတင်းမှနမ ် ျား ေှင်းလင်းရခပာြကားသင့ပ ် ါရြကာင်း၊ တစ်ြက်နင ို င ် ံ ရောက်ရနသူ

အရကာင်အထည်ရြာ်မှုကို အွန်လိုင်းမှတစ်ေင့် ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာနိုင်ရေး

များနည်းတူ

အတွက်

ေြိုင်ခပည်နယ်အတွင်းေှိ

ရနေပ်စွန့်ြွာသူများကိစ္စကိုလည်း

ရောင်ေွက်သင့်ပါရြကာင်းနှင့် ခပန်လည်လက်ြံရေးလုပ်ငန်းစဉ် ရအာင်ခမင် ရအာင် ရောင်ေွက်သင့်သည့်လုပ်ငန်းများကို အကကုံခပုရေွးရနွးြဲ့သည်။ အခပည်ခပည်ေိုင်ောြကက်ရခြနီရကာ်မတီ ( ICRC )၏ ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Peter

ရကျးဇူးတင်ေှိပါရြကာင်း၊

ောသီဥတုရခပာင်းလဲမှုရြကာင့် ရဘးဒဏ်ြံနိုင်ေည်ေှိရသာ ပမို့ရတာ်စီမံကိန်း

အရလးထား ရခြေှင်းရောင်ေက ွ သ ် င့ပ ် ါရြကာင်း၊ ေြိင ု ခ် ပည်နယ်တင ွ ် UNDP နှင့် UNHCR တို့၏ လုပ်ငန်းများကို နားလည်မှုစာြျွန်လွှာအတိုင်း ပိုမိုပူးရပါင်း

နည်းပညာအကူအညီရပးအပ်ခြင်းကို

ပြည် နောင် စု ဝ ေ် က ကီး နေါက် ောဝင်း ပြေ် နေး ေပြည် ပ ြည် ွို င ် ရာ ကကက်နပခေီနကာ်ြေီ ( ICRC ) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Peter Maurer ွှင့် ရင်းရင်း ွှီးွှီး နေေ့ွုံွှုေ်ွက်စဉ်။

သတင်းစဉ်

အတွက် ရမာ်လပမိုင်ပမို့အား ရေွးြျယ်ထားော မွနခ် ပည်နယ်တင ွ ် ရဘးအန္တောယ် ရြကာင့် ထိြက ို ်ေုံးရှုံးနိင ု ်ရခြရလျှာ့ြျရေး စီမံြျက်ရေးေွရ ဲ ေးတွင် လိအ ု ပ်ရသာ အေင်းအခမစ်များ ကူညီရပးရစလိုပါရြကာင်း ရေွးရနွးြဲ့သည်။ Ms. Mami Mizutori က

ခမန်မာနိုင်ငံသည် ရဘးအန္တောယ်ရြကာင့်

ေြိုင်ခပည်နယ်တွင်

များပါဝင်၍ လုပင ် န်းရောင်ေက ွ န ် င ို ရ ် ေး ညှန ိ င ှို ်းရေွးရနွးြဲပ့ ပီး ေလဒ်ရကာင်းများ

ေုံးရှုံးနိုင်ရခြ ရလျှာ့ြျရေးရောင်ေွက်ောတွင် အသိအမှတ်ခပုသင့်သည့်နိုင်ငံ

လူသားြျင်းစာနာမှု အကူအညီများရပးအပ်နင ို ရ ် ေး ြကက်ရခြနီလပ ှု ေ ် ှားမှု ( Red

ရပါ်ထွက်ြဲ့ရြကာင်း၊ ကြျင်ခပည်နယ်တွင်လည်း လူသားြျင်းစာနာကူညီမှု

ခြစ်ပါရြကာင်း၊ ေန်ဒင ို ်းမူရဘာင်၏ Target E အတွက် ခမန်မာနိင ု င ် ၏ ံ ကကိုးပမ်းမှုမှာ

Cross Movement )ခြင့် ရောင်ေွက်ြဲ့မှုများအတွက် ရကျးဇူးတင်ေှိရြကာင်း၊

လုပ်ငန်းအတွက် ICRC နှင့် ပူးရပါင်းရောင်ေွက်မည်ခြစ်သကဲ့သို့ ရနေပ်စွန့်ြွာ

ဂုဏ်ယူြွယ်ခြစ်ပါရြကာင်းနှင့် ခမန်မာနိုင်ငံအရနခြင့် ရဘးအန္တောယ်ရြကာင့်

လက်ေှိလုံခြုံရေးအရခြအရနအေ

သူများအား ခပန်လည်ရနောြျထားရေးအတွက် "ခပည်တင ွ ်းရနေပ်စန ွ ့်ြွာသူများ

ထိြိုက်ေုံးရှုံးနိုင်ရခြ ရလျှာ့ြျရေးေိုင်ော နိုင်ငံရတာ်အေင့်

လုပ်ငန်းများရောင်ေွက်ောတွင် ရတွ့ကကုံရနေသည့် အြက်အြဲများ ရခြေှင်း

ခပန်လည်ရနောြျထားရေးနှင့် ယာယီြိုလှုံောစြန်းများ ပိတ်သိမ်းရေးေိုင်ော

ထူရထာင်ေန် ရောင်ေွက်ရနရြကာင်းသိေ၍ ဝမ်းရခမာက်ပါရြကာင်းနှင့် ခမန်မာ

နိုင်ရေးအတွက် ရနခပည်ရတာ်၌ ေြိုင်ခပည်နယ်အစိုးေအြွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်

အမျ ိုးသားအေင့်မဟာဗျူဟာ" အေ ခပည်နယ်အလိုက် အရကာင်အထည်

နိုင်ငံ၏ ရဘးအန္တောယ်ရလျှာ့ြျရေးေိုင်ော ကကိုးပမ်းမှုများတွင် ပိုမိုပူးရပါင်း

များနှင့် ခပည်ရထာင်စုအေင့်မှ သက်ေိုင်ောဝန်ကကီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်

ရြာ်ရောင်မည်ခြစ်ရြကာင်းနှင့်

ရောင်ေွက်မည်ဟု ရေွးရနွးြဲ့ြကရြကာင်း သတင်းေေှိသည်။

Maurer နှင့်

ရအာက်တိုဘာ ၉ ေက်တွင်ရတွ့ေုံစဉ်

ေြိုင်ခပည်နယ်တွင် လူသားြျင်းစာနာမှု

ေြိုင်ခပည်နယ်တွင် ခပန်လည်လက်ြံရေး

မူဝါဒလမ်းစဉ်

သေင်းစဉ်


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019

ဆီမီးထိန်ထိန်ဝင်းလို့နနာ် သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲနတာ် လွန်းပိုးအိမ် သီတင်းကျွတလ ် သည် မိုးနနှာင်းရာသီကာလဖြစ်၍ ဖမန်မာလများထဲတင ွ လ ် ည်း သတ္တမနဖမာက်လဖြစ်သည်။ မိုးရာသီ ကုနဆ ် ုံးချ ိန်ဖြစ်နသာ်လည်း နဆာင်းရာသီသို့ မနရာက်နသး၍

ဖပည်၊ လေသာေီဖပည်၊ ရာဇမဂိုဟ်ဖပည်၊ ဗာရာဏသီဖပည်

မိုးသားမိုးတိမ်တို့ကို ဖမင်နနရသည်။ တစ်မိုးလုံး မိုးဒဏ်၊ နလဒဏ် ဖပင်းထန်ရာမှ နလျာ့ပါးလာခဲ့၏။ နကာင်းကင်ဖပင်ဝယ် မှိုင်းဖပဖပ ညိုနမှာင်နနနသာ တိမ်နတာင်တိမ်လိပ်တို့

များမေ တိုင်းသူဖပည်သားအလပါင်းတို့မေ စုရုံးကကိုဆိုကက

သည်ပင် နပျာက်ကွယ်လုနီးပါး ဖြစ်နနပါသည်။ စာနရးသူ၏ ရွာအနနာက်ဘက်ရှိ နရကန်ကကီးတွင် ကကာနီပန်းများဖြင့် ြူးပွင့်နဝဆာနနကကသည်။ ပလ္လင်နဆးမိုးနလာက်သာ

သည်။ မီးရေူးတိုင်များ၊ မီးပန်းများ၊ ဆီမီးများ ထွန်းညှိမပီး

ရွာသည်။

ဖမတ်စွာဘုရားရေင်ကို ပူလဇာ်၍ ကကိုဆိုကကသည်။

မိုးသားများတက်၍

လေရူးထန်ေျှင်

ဤသို့ ဖမတ်စွာဘုရားရေင်အား မီးရေူး၊ မီးပန်း၊ မီးပုံး၊

ေျှပ်ပန်း

ဆီမီးများ

ေျှပန ် ယ ွ တ ် ေ ို့ ည်း ဖြတ်သန်းတတ်လေသည်။ မိုးလနောင်း၏ သလကေတများသာတည်း။ ရာသီအလေျာက် လပါက်လရာက်

မီးထွန်းပွလ ဲ တာ် ဆင်ယင်ကျင်းပစဉ် လစတီပထ ု ိုး၊ လကျာင်း

ယိမ်းကသည့်နေယ် ေေပလေဆာလနကကသည်။

ကန်ဇရပ်၊ ေူလန အိမလ ် ဖခများ၊ စပါးကျ ီ၊ လမာင်းဆု၊ံ လေးဆိင ု ်

မိုးလနောင်းကာေတွင် မိုးပုေဲတို့ မြိုးမြိုးမြိုင်မြိုင် မရွာ

များပါမကျန် ဆီမီးလရာင်များနေင့် ေင်းေက်လနသည်။

နိင ု လ ် ပ။ မိုးသားတိမေ ် ပ ိ တ ် က ို့ ား အဖမင့စ ် လ ံ ကာင်းကင်တင ွ ်

ဤဓလေ့သည် ဖမန်မာမင်းများေက်ထက် ပုဂလ ံ ခတ်မသ ေ ည်

လဖပးေွှားဖမူးထူးလနတတ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံေယ် မိုးလရ

ယလန့တင ို ဖ် ြစ်လပသည်။ အင်းေလခတ်မေ ကုန်းလဘာင်လခတ်

စက်အသွငဖ် ြင့် ေူ့လောကကို အေည်လရာက်ောတတ်

တိုင်လအာင် သီတင်းကွေတ်မီးထွန်းပွဲလတာ်ကို ဘုရင်မင်း

သည်။ ၎င်း၏ ဓာတ်လကကာင့် လအးချမ်းမှုကို ရလစသည်။

ဖမတ်ကိုယ်တိုင် ဦးစီး၍ ဖပုေုပ်ခဲ့သည်။ မင်းရင်ဖပင်လတာ်

ကမ္ဘာလဖမဖပင်ေယ် လရကွက်လရအိုင်များအသွင် ြန်တီး

လပါ်တွင် ကကီးမားေေလသာ ဖပာသာဒ်ကကီးများကို တည်

လနထိုင်သည်။

လဆာက်ကာ လေေကားသုံးသွယ်ဆင်ယင်မပီး ဆီမီးလရာင်

ဖမစ်လရ၊ လချာင်းလရ၊ စမ်းလရအသွင်ဖြင့် ြန်တီး၍

ရေိန်များ ထွန်းညှိပူလဇာ်ကကသည်။ ထိုနည်းတူစွာ အဖခား

ေှိုင်းထန်၊ လရထန်ဘေမေ ေွတလ ် ဖမာက်ခမဲ့ ပီဖြစ်၍ လရစီးတို့

မမို့ရွာ၊ လကျးေက်များတွင်ေည်း မီးထွန်းပွဲလတာ်ကို

သာယာမပီး၊ လရေည်းမများ၊ သဲဖြူဖြူလပါ်ေယ် တွန့်ေမ ိ ်

ကျင်းပခဲ့ကကသည်။

လကွ့ေိုက်ကာ စီးဆင်းလနသည်။

ထိအ ု့ ဖပင် နတ်ဖပည်ရေိ စူဠာမဏိလစတီလတာ်ကို ပူလဇာ်

လတးသံတလကကာ်လကကာ်နေင့် ေုပ်ငန်းခွင်ေင် လပျာ်လန သူတ၏ ို့ အသံသည်ေည်း လဆာင်းသီးပင်တက ို့ ို မျ ိုးချရန်

ထိအ ု ချ ိန်ေယ် ကကာဖြူ၊ ကကာနီ၊ ကကာဖပာပန်းတို့ လေလေ

သည်။ ကုန်းလဘာင်လခတ်စာဆိုလတာ် ဦးယာကေည်း

ဆူညံလနကကသည်။ မိုးကကင်းမိုးကျန်ဖြင့်သာ အပင်လပါက်

ဆာဆာ ြူးပွင့်ောကကသည်။ ထို့လကကာင့် စာဆိုလတာ်

ကုန်းလဘာင်လခတ်မီးထွန်းပွလ ဲ တာ်ကို ြွဲ့ဆိပ ု မ ုံ ော “လကကာ်သဲ

ရသည်။ ဆက်ေက်ရင ေ သ ် န်ကကီးထွားလရးအတွက် နေင်းရည်

ဦးလကကာ့က “ကကယ်အဿေတီ၊ လရှေကာကနေင့် လငွတာရ

အုတလ ် အာ် ပူလဇာ်မီး၊ ညီးညီးေင်းေင်း၊ ထွန်းေင်းလရာင်ရန ေိ ၊်

နေင်းစက်တို့ကို အမေီဖပုရစမမဲလပ။

စန်းဖြူ၊

တနန်းတူသာလပါ့၊

အာေိန်ငါးဆင့်၊ ရှေန်းရှေန်းတင့်သား၊ နတ်မင်းစံရာ ေတိံ

မိုးသည် ေူသားတိ၏ ု့ လအးဖမမှု၊ လသာက်သုံးလရရရေမ ိ ၊ှု

ငါးကကာနံ ကုဏ္ဍအိုင်မော၊ ဒုမ္မာခိုင် လခွယိမ်ေို့လပျာ့” ဟူ၍

သာသို့၊ လေးဖြာလရာင်ဆို ဖမင်းမိုရ်ပွဲကကီး၊ ယေဉ်မီးတေ

လရဒါနဖပုမှု၊ သစ်ပင်ပန်းမန်၊ တိရ စ္ဆာန်တို့အတွက် အြိုး

လရးြွဲ့ထားပါသည်။ အမည်မသိ စာဆိုတစ်ဦးကေည်း

လဖမာက်လေသ၍၊

ထိုက်တန်လသာ အရာဖြစ်သည်။ လရလအးဖြင့် ၎င်းတို့

“မီးဖြူေါထိနေ ် င်းေို့ သီတင်းကွေတခ ် ါလတာ်ချ ိန် ဓာတ်ေါ

အတူတကွ၊ လမာင်တတိုင်းလဖမာက်၊ မယ်ကလြာက်၍၊

အတွက် တိက ု လ ် ကွေးလပးရောသည်။ ေူသားတိဆ ု့ မ ီ ေ လစတနာ

လယာမ မမငိမ်းတယ်၊ ထူးအိမ်ငယ်မယွင်း၊ စိကတသဏီ။

နေစ်လယာက်စုံေင်၊ စွယ်လတာ်စင်တွင်၊ ပန်းတင်လရသွန်း၊

လမတ္တာများကို ရရေထ ိ ားလသာအခါ သူရန ိ လ ် နမင်းက မလကျ

လန့ညာဏ်မေီး၊ ထွန်းေျှံေို့ေင်း၊ ကျ ီးတာရာ အနင်းမို့၊

ဆုယူညွှန်းသည်၊ လဖြာင်ရှေန်းဆီမီးတိုင်နေင့်လေး၊ ကကာခိုင်

နပ်၍ မငိုးမာန်ြွဲ့သည်။ သူ၏ လနလရာင်ဖခည်ေက်နက်

အိုင်အင်းမော အလထွလထွ၊ ငါးကကာမျ ိုး ေတ်ဆံလကကသည်၊

တဲေ ့ ျှံေင်း ကွေတသ ် တ ီ င်း” ဟူ၍ မမို့သူမမို့သား၊ ေူ့ေင်ပျ ို၊

ဖြင့် နေင်ထုတ်လေလသာအခါ မိုးများ အခိုးအလငွ့အဖြစ်

လရနဒီလမာက်မြိုး၊ ဖမတ်ဗဒ ု စ ္ဓ ယ ွ လ ် တာ်ကို ရေလ ိ ဆာ်လရာ်ဦးချ

ေုံမပျ ိုတို့

လကာင်းကင်ရပ်ခွင်သို့ ထွက်လဖပးပုန်းလရောင်လနရသည်။

ေို့မိုး” ဟူ၍ ြွဲ့ဆိုဖပန်သည်။ ြိုးသူလတာ်ဦးမင်းကေည်း

ဖခယ်မှုန်းထားသည်။

မဟာမိတဖ် ြစ်လသာ လဖမာက်လေဖပည်များက သူရန ိ လ ် နမင်း

စာြွဲ့ထားဖပန်ရာ “ကကာငါးမည် ကကိုင်သင်းေိ၊ု့ ေျှံေင်းတဲ့

ကို စစ်ကူလပးသည်။ လကာင်းကင်ယံတွင် မိုးဖမင်ေျှင်ပင်

လဖပာင်ထိန်၊ လရှေနန်းလတာင်လတာ်ဦးမောလေ၊ ကွန့်ဖမူး

တာေတိံသာဟု လခါ်လေါ်ကကသည်။ သီတင်းကွေတ်ပွဲလတာ်

မငိုးမာန်ကကီးစွာ တိုက်ခိုက်လနလတာ့သည်။ မိုးမင်းကကီး၏

ဖမင်းမိုရ် မီးညီးတဲ့ခါချ ိန်၊ ရေိခိုးရယ်နေိမ်သုံးကကိမ်ရိုလဖပာင်း

သည် သာသနာလတာ်ကို အလဖခဖပုလသာ ဘာသာလရးပွဲ

ရင်လငွ့လကကာင့် ဂျုံ၊ ကုေားပဲတို့၏ အစို့အလှောက်တို့

သက္ကစဂ ္စ ါေါနေင့် စဉ်အောပူလဇာ်ပက ွဲ ို နွှကဲ ကလပလတာင်း”

လတာ်ဖြစ်သည်။ ဖမတ်စွာဘုရားရေင်သည် ေါတွင်းသုံးေ

သည် ဖမစိမ်းလရာင်နေင့် အစိမ်းလရာင် လတာက်ပလနလတာ့

ဟု ြွဲ့ဆိုခဲ့ပါသည်။

ပတ်ေုံး နတ်ဖပည်၌ သီတင်းသုံးလတာ်မသ ူ ည်။ တာေတိံသာ

သည်။

လဘွညာဖမကကငေန်းငူမော

စာဆိုလတာ် ြိုးေဇီရကေည်း ပုထုဇဉ်တို့သဘာေ

ေယ်ကွင်းဖပင်တွင် စပါးပင်တို့သည် လတာင်နေင့် လဖမာက်မေ တိုက်ခတ်လသာလေတို့လကကာင့်

ဆီးကကိုပူလဇာ်ကကသည်ကို

ထွန်းညှိပူလဇာ်ဖခင်း အလေ့အထဖြစ်ောခဲ့လတာ့သည်။

စမမဲဖြစ်လသာ သစ်ပင်ပန်းမန်လေးများမောေည်း အလရာင် စုံတို့ဖြင့်

ထွန်းညှိ၍

အလကကာင်းဖပု၍ သီတင်းကွေတ်ေဖပည့်လန့ညတွင် ဆီမီး

အတိုင်း အေွမ်းဓာတ်ခံကာ စာလပနေင့် ကွန့်ထားပုံမော

သက်မျှကကင်သူ၊

ဆင်းလရှေအူနေင့်၊

မီးထွန်းပွဲသဘင်ဆင်နွှဲကကပုံကို စာပန်းချ ီ

သီတင်းကွေတ်မီးထွန်းပွဲလတာ်ကို

မီးဖမင်းမိုရ်၊

နတ်ဖပည် ကသစ်ပင်ရင်း၌ ခင်းအပ်လသာ ပဏ္ဍုကမ္ဗော ဖမလကျာက်ြျာ၌ သတ္တမေါ ကပ်လတာ်မူသည်။

သည့် အထိမ်းအမေတ်အဖြစ်ေည်း မီးပုံးပျံများဖပုေုပ်၍ လကာင်းကင်တွင် ေွှတ်တင်ကကသည်။ သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား လတာထွကလ ် တာ်မလ ူ သာအခါ အလနာ်မာလသာင်ကမ်းတွင် ဆံလတာ်ကို ရိတ်ပယ်လတာ်မူသည်။ ထိုဆံလတာ်ကို အဓိ ဋ္ဌာန်ဖပု၍ ထက်လကာင်းကင်သို့ လဖမှာက်တင်ေိုက်ရာ သိကကားမင်းက လရှေပန်းလတာင်းဖြင့် ခံယထ ူ ားေိက ု သ ် ည်။ သိကကားမင်းသည် ထိဆ ု လ ံ တာ်များကို ဌာပနာ၍ စူဠာမဏိ လစတီလတာ်အဖြစ်

တည်ထားကိုးကွယ်လတာ်မူခဲ့ရာ

သီတင်းကွေတ်ေဖပည့်လန့ည မီးပုံးပျံေွှတ်တင်ဖခင်းမော စူဠာမဏိလစတီလတာ်ကို ရည်စူး၍ ပူလဇာ်ဖခင်းသာ ဖြစ်ပါ သည်။ စာလရးသူတို့လနထိုင်ရာ ရပ်ကွက်ထဲရေိ ေမ်းထဲမေ ဆရာကကီး

ဦးလစာလမာင်တို့အိမ်တွင်

ပုံသဏ္ဌာန်အမျ ိုးမျ ိုး ဖပုေုပ်၍

မီးပုံးပျံများကို

ေွှတ်တင်လနသည်ကို

သိဖမင်ရသည်မော အေွန်စိတ်ေင်စား နေစ်သက်မိပါသည်။ ရွာအလရေ့ဘက်ရေိ ဘုန်းလတာ်ကကီးလကျာင်းတွင် မီးထွန်းပွဲ ကို လစာင်းတန်းများနေင့် ဖပုေုပ်ထားပုံမော ောလရာက် ကကည့်ရှုသူများနေင့် ကကိတ်ကကိတ်တိုး စည်းကားလနသည် ကို လတွ့ဖမင်ခစ ံ ားခဲြ ့ ူးပါသည်။ မီးပုံးပျံများကို ပုစ ံ အ ံ မျ ိုးမျ ိုး ဖြင့် တစ်နေစ်တစ်မျ ိုး မရိုးလအာင်၊ မတူလအာင် ဖပုေုပ်ကက

ဘယ်ညာ

“ပူပါမပီ တူရာသီလခါ်လေမို့ လပျာ်လမွ့လနဘူး၊ လေစီးငယ်ခ၊ို

ဖမန်မာေူမျ ိုးတို့၏ သီတင်းကွေတ်ေဖပည့်လန့သည်

ယိမ်းနွဲ့ကာ ကလနကကပုမ ံ ော လေအလေေန ့ င ေ ့် ေေပလနသည်။

လရှေလကျးငယ်ပျံေလပမို့ ဟန်ရလအာင် ယဉ်သသူလကကာင့်၊

လန့ထူးလန့ဖမတ်ဖြစ်သည်။ အဘိဓမ္မာအခါလတာ်လန့ေည်း

လေဖပည်လေးများက စပါးပင်တို့အလပါ်တွင် လေေ့ယမ်း

သည်ငူမော ဘေင်ဆူေှိုက်ဖပန်လတာ့တယ်လမ၊ လမာဟိုက်

ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကွေတေ ် ဖပည့လ ် န့တင ွ ် ရဟန်းသံဃာ

တိုက်ခတ်ကာ လဆာ့ကစားလနကက၍ စပါးပင်တို့သည်

ေို့မူး” ဟူ၍

လတာ်တို့သည်

လေအထိမော မခံသာ၍ လအာ်ဟစ်လနကကရရောသည်။

မီးပူလဇာ်ပအ ွဲ ခမ်းအနား တင့တ ် ယ်ပက ုံ ို ဆည်သည်ရွာစား

မွန်ဖမတ်လသာ စိတ်လနသလဘာထားဖြင့် ဂါရလေါစ၊ နိေါ

အတွက် လကျာင်းပိတ်ရက်များတွင်

ဦးလအာင်ကကီးက “ဖမတ်ကျင့လ ် ခါင်ထဋ ွ ၊် သီတင်းကွေတက ် ား၊

လတာစတရားကကီးမားပုက ံ ို ဖပသလသာအလနဖြင့် ဘိုးဘွား၊

ဖပဇာတ်တက ို ရ ် ၊ စကားေုံးလရွးရနေင့် တစ်ရွာေုံး အေုပရ ် ပ ှု ်

လရှေေွှတ်လတာ်ပွဲတက်

မမိုးတွင်းမမို့ဖပင်၊

မိဘ၊ ဆရာသမားများကို ပူလဇာ်ဂါရေဖပုလေ့ရကေိ ကသည်။

လနကက သည်။ ရပ်ထရ ဲ ွာထဲတင ွ ် သီတင်းကွေတပ ် လ ွဲ တာ်လရာက်

အတွက် ဖပန်ေည်ရွာသွန်းလစမပီး ယုယလထွးလပွ့ကာ မိခင်

ထွန်းထင်ညီးေါး၊ မမို့ေယ်မမ ေ ၊ူ အချာဗဟို မီးဖမင်းမိရ ု ေ ် ည်း၊

ဖမတ်စွာဘုရားရေင် သက်လတာ်ထင်ရေားရေစ ိ ဉ် မယ်လတာ်

ေျှင် အေေူအတန်းများ ဖပုေုပ်ကကသည်။ သံဃာလတာ်

ရင်လငွ့နေင့် မကင်းနိင ု လ ် သာ ၎င်းတိအ ု့ တွက် နိခ ု့ ျ ိုတိက ု လ ် ကွေး

မဂ်ဗိုေ်လရေးရှု၊ ပူလဇာ်ေေူ၍ ေူတို့ထွက်ခွာလစာနရာေျှင်

ဖြစ်ခဲ့ြူးလသာ နတ်သားကို လမွးလကျးဇူးဆပ်သည့်အလန

အရေင်သူဖမတ်တို့အား

လစသည်။ နို့ချ ိုစို့ရလသာ လကာက်ပင်ပျ ိုတို့သည်ေည်း

ရတနာဒုရင်မကိဋ ု ဆ ် င်ေျက်၊ သဘင်ထက ွ က ် ာ” စသည်

ဖြင့် တရားလဟာရန် မယ်လတာ်နတ်သားရေရ ိ ာ တာေတိံသာ

ဆက်ကပ်ေေူဒါန်းပူလဇာ်ကကသည်။

လေချ ိုတိမ်းယိမ်းနွဲ့ကာ လနလေလတာ့သည်။

ဖြင့် ပူလဇာ်ကန်လတာ့ပွဲခံ ကျင်းပပုံကို လရးြွဲ့သီကုံးထား

နတ်ဖပည်၌ ေါတွင်းသုံးေပတ်ေုံး မယ်လတာ်နတ်သား

ေူငယ်လေးများကေည်း

သူ့ကို မလကျနပ်မန ေ ်းသိလသာ လဖမာက်လေဖပည်သည် တားဆီးတိုက်ခတ်ခဲ့လသာမိုးကို

သီးပင်ကလေးများ

လရးြွဲ့ထားပါသည်။

မမဲခင်းကျင်း၊

လညာင်ရမ်းလခတ်

ပေါရဏာဖပုပွဲများ

ကျင်းပကကသည်။

အမေူးဖပုလသာ နတ်ဖဗဟ္မာအလပါင်းတို့အား

အဘိဓမ္မာ

သည်။ အထူးသဖြင့် ကာေသားများက ဦးလဆာင်ဦးရွက် ဖပုေုပ်ကကသည်။ ဆရာမကကီး လဒါ်ခင်ရင်အမ ိ တ ် င ွ ေ ် ည်း အရပ်ဖပဇာတ် တီးေုံးတိုက်ရ၊

ေေူြွယ်ပစ္စည်း၊

ေတ္ထုများကို

သက်ကကီးရွယ်အိုများ၊

ဘိုးဘွားမိဘများ၊ ဆရာသမားများကိုေည်း

ပူလဇာ်

“ ဖမန်မာလူမျ ိုးတို့၏ သီတင်းကျွတ်လဖပည့်နန့သည်

တရားလတာ်ကို လဟာကကားလတာ်မသ ူ ည်။ ထိသ ု လ ို့ ဟာကကား

ကန်လတာ့ကကသည်။ ကန်လတာ့ခေ ံ ကူ ကီးမိဘများကေည်း

လတာ်မမူ ပီးလနာက် သီတင်းကွေတေ ် ဖပည့လ ် န့တင ွ ် နတ်ဖပည်

ဆုမွန်လကာင်းများလတာင်းလပးကာ ဆုံးမဩေါဒလပးကက

နန့ထူးနန့ဖမတ်ဖြစ်သည်။ အဘိဓမ္မာအခါနတာ်နန့လည်း

မေ ေူ့ဖပည်သို့ ဖပန်ေည်ကကချ ီလတာ်မမ ူ ည်ဟု မိန့်ကကားလသာ

သည်။ ကန်လတာ့ဖခင်းသည် သက်ရေည်ဆင်းေေ၊ ချမ်းသာ

အခါ အလကကာင်းစုံသိလသာ သိကကားမင်းသည် လရှေလစာင်း

ရမပီး၊ ဉာဏ်ပညာနေင့် ခွန်အားဗေတိုးပွားလစသည်ဟု

ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတလ ် ဖပည့န ် န့တင ွ ် ရဟန်းသံဃာ

တန်း၊ လငွလစာင်းတန်း၊ ပတ္တဖမားလစာင်းတန်းဟူ၍ လစာင်း

ေည်း ယုကံ ကည်ကကပါသည်။ ဂါရေတရားလရေ့ထားဖခင်းသည်

တန်းသုံးသွယ် ြန်ဆင်းလတာ်မူသည်။ ဖမတ်ဗုဒ္ဓနေင့်အတူ

ချစ် စ ရာအစဉ် အ ောတစ် ရ ပ် ဖ ြစ် လပသည် ။ သာသနာ့

နတာ်တို့သည်

နတ်၊ ဖဗဟ္မာအလပါင်းတိမ ု့ ောေည်း ေိက ု ပ ် ါဆင်းသက်ခကဲ့ က

လဘာင်တွင်ေည်း ရဟန်းငယ်များက ရဟန်းေါကကီးသူ

သည်။

များကို ရေိခိုးကန်လတာ့ကာ လတာင်းပန်ကကသည်။

ပဝါရဏာဖပုပွဲများ

ကျင်းပကကသည်။

မွန်ဖမတ်နသာ စိတ်နနသနဘာထားဖြင့် ဂါရနဝါစ၊ နိဝါ

တာေတိံသာနတ်ဖပည်မေ

ဖမန်မာနိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားလသာ နိုင်ငံ

ေူ့ဖပည်သို့ ဆင်းသက်မည့်အချ ိန်၌ ဖမင်းမိုရ်လတာင်ထိပ်

ဖြစ်၍ ဘုရားတရားနေင့် သံဃာလတာ်အရေင်ဖမတ်များကို

နတာစတရားကကီးမားပုက ံ ို ဖပသနသာအနနဖြင့် ဘိုးဘွား၊

တွင် ရပ်လတာ်မူကာ လရမီးအစုံစုံ တန်ခိုးဖပာဋိဟာတို့

ယုံကကည်ကိုးကွယ်လသာဓလေ့မော ပုဂံလခတ် အလနာ်ရထာ

ကို ဖပလတာ်မူသည်။ သကေဿနဂိုဖပည်ရေိ လစာင်းတန်း၌

မင်းေက်ထက် ရေငအ ် ရဟံ၏ အဆုံးအမဖြင့် နူးညံသ ့ မ ိ လ ် မွ့

လဖခလတာ်ကို ချမိေျှငပ ် င် ဘုရားရေင၏ ် တပည့က် ကီး ရေငသ ် ာရိ

လသာ စိတ်ထားများ ကိန်းလအာင်လစခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ

ပု တ္တ ရာမလထရ် က လရေး ဦးစွာ ပူ လဇာ် က န် လတာ့ သ ည် ။

တိ၏ ု့ ထုံးတမ်းစဉ်ောအရ ေါတွင်းကာေတွင် အိမလ ် ထာင်

ထို့လနာက်မေ မင်း၊ မိြုရား၊ မေူးမတ်များနေင့်တကွ သာေတ္ထိ

ဖပုဖခင်း အလေ့အထမရေိခဲ့လပ။

မိဘ၊ ဆရာသမားများကို ပူနော်ဂါရဝဖပုနလ့ရှိကကသည်”

ဖမတ်စွာဘုရားရေင်သည်

စာမျက်နှာ ၉ သို့


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019

ေြ်မနော်ကာကွယ်နေးဦးစီးချုြ် ဗိုလ်ချုြ်မှူးကကီး မင်းနောင်လှိုင်ွှင့် င်္ျြေ်ကိုယ်ြိုင်ကာကွယ်နေးေြ်ဖွဲ့များ၏ ြူးေွဲစစ်ဦးစီးချုြ် General Koji Yamasaki ေို့ င်္ုဏ်ပြုေြ်ဖွဲ့ေား စစ်နေးစဉ်။ ဓာတ်ပုံ - တပ်မနတာ်ကာကွယ်နရးဦးစီးချုပ်ရုံး နှင့် ြင်တေ်းြားများနစလွှတန ် ရးဆိင ု ရ ် ာကိစ၊္စ ြပည်တင ွ ်း

D နကျာဖုံးမှ တပ်မနတာ်ကာကွယ်နရးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကကီး

ပငိမ်းချမ်းနရး၊ ကမ္ဘာ့ပငိမ်းချမ်းနရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်

မင်းနအာင်လင ှို အ ် ား နအာက်တဘ ို ာ ၉ ရက် ေံေက်ပင ို ်းတွင်

ြဘာဝနဘးအန္တရာယ်

ဂျပေ်ကယ ို ပ ် င ို က ် ာကွယန ် ရးတပ်ြွဲ့များ၏ ပူးတွစ ဲ စ်ဦးစီးချုပ်

ကိစ္စရပ်များအား

General Koji Yamasaki က ဂုဏ်ြပုတပ်ြွဲ့ြြင့် ကကိုဆို

နဆွးနနွးသကြည်။

ြည်။ နရှးဦးစွာ

တပ်မနတာ်ကာကွယ်နရးဦးစီးချုပ်နှင့်

အြွဲ့ဝင်များြည် ဂုဏ်ြပုကကိုဆိုပွဲ ကျင်းပမည့်နေရာြို့ နရာက်ရှိသကရာ ဂျပေ်ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်နရးတပ်ြွဲ့များ၏ ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်က ရင်းနှီးခင်မင်စွာ နှုတ်ဆက်ြည်။ ထိန ု့ ောက် တပ်မနတာ်ကာကွယန ် ရးဦးစီးချုပ်ြည် ဂုဏြ် ပု တပ်ြွဲ့၏ အနလးြပုြခင်းကိုခံယူပပီး ဂုဏ်ြပုတပ်ြွဲ့အား စစ်နဆးြည်။

ဗိုလ်ချုပ်မှူးကကီး

ဂျပေ်ကိုယ်ပိုင်

ွှစ်ွိုင်ငံနကာင်းမွေ်သည့် ေက်ေံနေး ယင်းနောက် ဂျပေ်တပ်မနတာ်မှ တာဝေ်ရြ ှိ တ ူ စ်ဦးက ဂျပေ်ကာကွယ်နရးဝေ်ကကီးဌာေ၏ ကာကွယ်နရးဆိုင်ရာ နဆာင်ရွက်မှုများ၊ နဒြတွင်း လုံခခုံနရးဆိုင်ရာများတွင် နဆာင်ရွက်လျက်ရှိြည့် အနြခအနေများ၊ ကာကွယ်နရး ဆိင ု ရ ် ာများတွင် ြမှငတ ့် င်လျက်ရြ ှိ ည့် အနြခအနေများနှင့် ြမေ်မာ-ဂျပေ် နှစ်နိုင်ငံနကာင်းမွေ်ြည့် ဆက်ဆံနရးနှင့် အနြခအနေများအား

ြိရှိလိုြည်များအား ြပေ်လည်နမးြမေ်းနဆွးနနွးခဲ့ြည်။ ထို့ နောက်

တပ် မ နတာ် ကာကွ ယ ် နရးဦးစီး ချုပ်

ကာကွယ်နရးတပ်ြွဲ့များ၏ ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ် General

ဦးနဆာင်နြာ ကိုယ်စားလှယ်အြွဲ့အား ဂျပေ်ကိုယ်ပိုင်

Koji Yamasaki တိြ ု့ ည် ဧည့ခ ် ေ်းမတွင် နတွ့ဆုန ံ ဆွးနနွး

ကာကွယ်နရးတပ်ြွဲ့များ၏ ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်က Grand

သကြည်။

Hill Ichigaya

ထိုြို့နတွ့ဆုံစဉ် ြမေ်မာ - ဂျပေ် နှစ်နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံ တပ်မနတာ်နှစ်ရပ်အသကား ရှိရင်းစွဲ ချစ်သကည်ရင်းနှီးမှုကို

နတွ့ဆုံစဉ်

တပ်မနတာ်နှစ်ရပ်အသကား ပူးနပါင်း

နဆာင်ရွက်မှုြမှင့်တင်နရးဆိုင်ရာ

ကိစ္စရပ်များ၊ ရခိုင်

ြပည်ေယ်အတွင်း အသကမ်းြက်လပ ု ရ ် ပ်များ နပါ်နပါက်လာ ြည့်အနြခအနေများနှင့် တပ်မနတာ်က ဥပနဒနှင့်အညီ

ရှင်းလင်းတင်ြပရာ တပ်မနတာ်ကာကွယ်နရးဦးစီးချုပ်က

တပ်မနတာ်ကာကွယ်နရးဦးစီးချုပ် မင်းနအာင်လှိုင်နှင့်

ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ အြမင်ချင်းြလှယ်

ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်လျက်ရှိြည့်

နေွ့ေုံနေွးနွွး ယင်းနောက်

ကာကွယ်တားဆီးနရးဆိုင်ရာ

မိေ်နေွစိေ်ဓာေ်ပဖင့် ကူညီနောင်ေွက်နြး

ြွားနရာက်နတွ့ဆုံြည်။

ေိုတယ်တွင် ဂုဏ်ြပုနေ့လယ်စာြြင့်

ထိေ်းြိမ်းနဆာင်ရွက်ခဲ့မှု ပငိမ်းချမ်းနရးရရှိနရးနှင့်

မွေ်းလွဲပိုင်းတွင် တပ်မနတာ်ကာကွယ်နရးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကကီး

ဆိင ု ရ ် ာများတွင် ပူးနပါင်းနဆာင်ရက ွ မ ် မ ှု ျား ပိမ ု တ ို ိုးြမှငန ့် ရး

ဝေ်ကကီးချုပ် မစ္စတာ ရှင်ဇိုအာနဘးအား ဝေ်ကကီးချုပ်ရုံး၌

မင်းနအာင်လှိုင်ြည်

ဂျပေ်နိုင်ငံ

ြွံ့ပြိုးတိုးတက်နရးအတွက်

တပ်မနတာ်မှ တစ်ြက်ြတ် အပစ်ရပ်စန ဲ ပးခဲပ့ ပီး ပငိမ်းချမ်း နရးနဆွးနနွးပွဲများ ြပုလုပ်လျက်ရှိြည့် အနြခအနေများ၊ နဒြတွင်း ပငိမ်းချမ်းနရးနှင့် ကမ္ဘာ့ပငိမ်းချမ်းနရးဆိုင်ရာ များတွင် ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်နရးကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံ ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်မှုြမှင့်တင်နရး

နဆာင်ရွက်လျက်

ဂျပေ်နိုင်ငံမှ မိတ်နဆွ

စိတ်ဓာတ်ြြင့် ကူညီနဆာင်ရွက်နပးလျက်ရှိြည့် အနြခ အနေများ၊ ြပည်တွင်းလက်ေက်ကိုင် အြွဲ့အစည်းများ၏ နပါ်နပါက်လာပုံ နောက်ခံြမိုင်းနသကာင်း မတူညီြည့် အနြခအနေများ၊

နေရပ်စွေ့်ခွာဒုက္ခြည်စခေ်းများမှ

ဒုက္ခြည်များအား

ြက်ဆိုင်ရာ နေရပ်အြီးြီးတွင်

ြပေ်လည်အနြခချနေထိုင်နိုင်နရး

ကကိုးပမ်းနဆာင်ရွက်

လျက်ရှိြည့် အနြခအနေများ၊ အင်ဒို-ပစိြိတ်နဒြတွင်း လုံခခုံနရးဆိုင်ရာ ြနဘာထားအြမင်များနှင့် နဒြတွင်း ပခိမ်းနြခာက်မှုများကို

ရင်ဆိုင်နိုင်နရး၊ နျူကလီးယား

ရှိြည့် အနြခအနေများ၊ ြမေ်မာ့တပ်မနတာ် နခတ်မီ

လက်ေက်နှင့် ြျက်အားြပင်း လက်ေက်များကင်းစင်ြည့်

တပ်မနတာ်ြြစ်နရး အဆင့်ြမှင့်တင်နရးတွင် ဂျပေ်နိုင်ငံမှ

ကမ္ဘာကကီးြြစ်နစနရး နိုင်ငံအားလုံး ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်

အကူအညီနပးလျက်ရှိြည့် အနြခအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံ

ရေ် လိုအပ်ြည့် အနြခအနေများ၊ လွတ်လပ်နြာ စုံစမ်း

တပ်မနတာ်နှစ်ရပ်အသကား ဆက်ဆံနရးြည် ရှည်လျား

စစ်နဆးနရးနကာ်မရှင်၏ နဆာင်ရွက်မှုများတွင် ြမေ်မာ့

ြည့် ြမိုင်းနသကာင်းရှိခဲ့ပပီး ဆက်လက်ပပီး ပိုမိုတိုးတက်

တပ်မနတာ်မှ ပူးနပါင်းနဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရြ ှိ ည့် အနြခအနေ

ခိင ု မ ် ာနအာင် တည်နဆာက်ြွားမည့် အနြခအနေများအား

များ၊

ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ နဆွးနနွးခဲ့သကြည်။

လုံခခုံနရးနှင့် ြပည်ြူလူထု၏ အြက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို

နိုင်ငံတိုင်းရှိ တပ်မနတာ်တိုင်းြည် မိမိနိုင်ငံ၏

ယင်းနောက် တပ်မနတာ်ကာကွယ်နရးဦးစီးချုပ်နှင့်

အြပည့်အဝ ကာကွယ်နစာင့်နရှာက်ရေ် တာဝေ်ရှိြည့်

အြွဲ့ဝင်များြည် ဂျပေ်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံြခားနရးဝေ်ကကီးဌာေြို့

အနြခအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ နဆွးနနွး

ြွားနရာက်၍

ခဲ့သကနသကာင်း

တည်ခင်းဧည့်ခံြည်။

ပိမ ု တ ို ိုးြမှငန ့် ဆာင်ရက ွ န ် င ို မ ် ည့် အနြခအနေ၊ ကာကွယန ် ရး

အနြခအနေများ၊ ြပည်တွင်း

နတွ့ဆုစ ံ ဉ် ရခိင ု ြ် ပည်ေယ်အနရးကိစန ္စ င ှ ့် ပငိမ်းချမ်းနရး ဆိုင်ရာနဆာင်ရွက်မှုများတွင်

နိုင်ငံြခားနရးဝေ်ကကီး Mr. Toshimitsu

Motegi နှင့် နတွ့ဆုံနဆွးနနွးြည်။

တပ်မနတာ်ကာကွယ်နရးဦးစီးချုပ်ရုံး၏

ြတင်းထုတ်ြပေ်ချက်အရ ြိရြည်။

သေင်းစဉ်

ြုင်္ံနေသေှိ ငလျင်ေဏ်ခံနေှးနောင်းေနောက်ေေုံများ ထိေ်းသိမ်းနေးလုြ်ငေ်းများ နောင်ေွက်ပြီးစီးမှု ေနပခေနေ နေပြည်နော် နောက်ေိုဘာ ၁၀

ြပုြပင်ထိေ်းြိမ်းရေ် ၅၃ ဆူနှင့် ပျက်စီးမှုအေည်းငယ်ြာရှိြည့် တတိယ

ြပုြပင်ထေ ိ ်းြိမ်းမှုလပ ု င ် ေ်းများနဆာင်ရက ွ ရ ် ာတွင် UNESCO ၊ နိင ု င ် တ ံ ကာ

၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ် ၂၄ ရက် ညနေ ၅ ောရီ ၅ မိေစ်တွင် ရစ်ချ်တာစနကး

ဦးစားနပး ြပုြပင်ထိေ်းြိမ်းမည့် အဆူ ၃၀၀ အြြစ် ကေဦးြတ်မှတ်ခဲ့ပပီး

ပညာရှင်များ၊ ြပည်တွင်းပညာရှင်များ၏ အကကံြပုချက်များ၊ Advisor Team ၊

၆ ဒြမ ၈ အဆင့် နြမငလျင်လပ ှု ခ ် တ်မန ှု သကာင့် ပုဂ၊ံ နြမာက်ဦး၊ စစ်ကင ို ်း၊ မနကွး

နိုင်ငံတကာပညာရှင်၊ ြပည်တွင်းပညာရှင်များ ညှိနှိုင်းနဆွးနနွးမှုအရ ပထမ

Expert Team တိ၏ ု့ အကကံြပုနဆွးနနွးချက်များ၊ ငလျင်အလွေ် ြပေ်လည်ြပုြပင်

စြည့် ယဉ်နကျးမှုအနမွအနှစ်နဒြများရှိ နရှးနောင်းအနဆာက်အအုံအချ ို့

ဦးစားနပး၊ ဒုတိယဦးစားနပးနှင့် တတိယဦးစားနပးအဆူ ၃၀၀ အေက် ၇၆ ဆူ

ထိေ်းြိမ်းမှုလုပ်ငေ်း နဆာင်ရွက်ခဲ့ြည့် ေည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငေ်းညှိနှိုင်း

ပျက်စီးမှုရှခ ိ ရ ဲ့ ာ အများဆုံးပျက်စီးမှုမှာ ပုဂယ ံ ဉ်နကျးမှုအနမွအနှစန ် ဒြြြစ်ပပီး

ကို ပညာရှင်များြိတ်နခါ်၍ ဌာေက တိုက်ရိုက်ကကီးသကပ်ညှိနှိုင်းကာ ြပုြပင်

မှုြိုရမ် (Technical Coordination Forum)က နဆွးနနွးညှိနှိုင်းချက်များကို

ကွင်းဆင်းစာရင်း စစ်နဆးနကာက်ခံမှုအရ ဘုရားပုထိုး ၃၈၉ ဆူ ပျက်စီးခဲ့ကာ

ထိေ်းြိမ်းနဆာင်ရက ွ ရ ် ေ်ြြစ်ပပီး တတိယဦးစားနပးမှ ကျေ် ၂၂၄ ဆူကို အလှူရှင်

ဌာေအနေြြင့် လိုက်ောကာ နိုင်ငံတကာစံချ ိေ်စံညွှေ်းများနှင့်အညီ နဆာင်ရွက်

ငလျင်ဒဏ်ခံ

များ ြိတ်နခါ်ြပုြပင်ထိေ်းြိမ်းခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပပီလတွင် လုပ်ငေ်းများ

လျက်ရှိြည်။

နရှးနောင်းအနဆာက်အအုံများ အနရးနပါ်ထိေ်းြိမ်းြခင်း

လုပ်ငေ်းများကို

ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ပညာရှင်များ၏ အကကံြပုချက်များနှင့်

ရာခိုင်နှုေ်းြပည့် နဆာင်ရွက်ခဲ့ပပီးြြစ်ြည်။

အညီ နဆာက်လပ ု န ် ရးဝေ်ကကီးဌာေ၊ ဌာေဆိင ု ရ ် ာများ၊ ပရေိတအြွဲ့များ၊ ြပည်ြူ များနှင့် ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ရာနှုေ်းြပည့် ပပီးစီးခဲ့ပပီးြြစ်ြည်။ ငလျင်ဒဏ်ခံ နရှးနောင်းအနဆာက်အအုမ ံ ျား ပျက်စီးမှုအနြခအနေများကို စိစစ်ချက်အရ ပထမဦးစားနပး ြပုြပင်ထိေ်းြိမ်းရေ် ၃၆ ဆူ၊ ဒုတိယဦးစားနပး

စဉ် ၁။ ၂။

ေမျ ိုးေစား ပထမဦးစားနပး ဒုတိယဦးစားနပး

ရှိြကဲ့ြို့ နရှးနောင်းအနဆာက်အအုံများကို ပျက်စီးမှုပမာဏအလိုက်

အနဆာက်အဦဦးစီးဌာေနှင့် အြခားအြွဲ့အစည်းများ ပူးနပါင်းပါဝင်ထိေ်းြိမ်း

နြာ်လည်းနကာင်း၊ ြမိင ု ်းတေ်ြိုးအရနြာ်လည်းနကာင်း၊ ဗိြက ု ာလက်ရာ

ခဲ့ရာ နအာက်ပါအတိုင်း ထိေ်းြိမ်းမှုလုပ်ငေ်းများ နဆာင်ရွက်ပပီးစီးခဲ့ြည် -

ကျေ်ရမ ှိ အ ှု ရ နြာ်လည်းနကာင်း နခတ်ကာလအပိင ု ်းအြခားများနပါ် မူတည်၍

နောင်

နောင်ေက ွ ်

ေနေေေွက်

ေင်္ဂ ါစုပံ ြုပြင်ေေ် ထိေ်းသိမ်း

ေွက်ေဲ

ေေ်ကျေ်

၅၃ ဆူ

-

၂၃ဆူ ၄၃ဆူ

၁၀ဆူ ၅ ဆူ

၃ဆူကျေ် ၅ဆူကျေ်

ဦးစားနပးအဆင့်များြတ်မှတ်ပပီး မှေ်ချက်

တတိယဦးစားနပး

၇၆ ဆူ

-

၆၂ဆူ

၃ဆူ

၁၁ဆူကျေ်

(၃၀၀)ဆူအေက် ၄။

တတိယဦးစားနပး

၂၂၄

-

-

-

၃၈၉ ေူ

၂၂၄ ေူ

၁၂၈ေူ

၁၈ေူ

၁၉ေူ

(၃၀၀)ဆူအေက် စုစုနြါင်း

ကိုက်ညီြည့်

ြာြောနရးနှင့်

ယဉ်နကျးမှုဝေ်ကကီးဌာေ နရှးနောင်းြုနတြေနှင့်

ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ ပညာရှင်များ၊ နဆာက်လုပ်နရး ဝေ်ကကီးဌာေတို့နှင့် ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်ြခင်း

နရှးနောင်းအနဆာက်အအုမ ံ ျား ြပုြပင်ထေ ိ ်းြိမ်းရာတွင် နိင ု င ် န ံ တာ်အကကီးအကဲ

ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ ပညာရှင်များ၊ နဆာက်လုပ်နရး ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ ပညာရှင်များ၊ နဆာက်လုပ်နရး ဝေ်ကကီးဌာေတို့နှင့် ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်ြခင်း

၂၂၄ ဆူ

စံချ ိေ်စံညွှေ်းတေ်ြိုးနှင့်

ထိေ်းြိမ်းြခင်းလုပ်ငေ်းများ နဆာင်ရွက်လျက်ရှိြည်။ အမျ ိုးြားြပတိုက်ဦးစီးဌာေနှင့် ပူးနပါင်းအြွဲ့များအနေြြင့် ငလျင်ဒဏ်ခံ

ဝေ်ကကီးဌာေတို့နှင့် ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်ြခင်း ၃။

နရှးနောင်း

ဝေ်ကကီးဌာေ နရှးနောင်းြုနတြေနှင့် အမျ ိုးြားြပတိုက်ဦးစီးဌာေနှင့်အတူ

နောင်ေွက်ပြီး

-

တည်ရှိနေြည့်

အနဆာက်အအုမ ံ ျားကိလ ု ည်း ကိုးကွယယ ် သုံ ကည်မန ှု င ှ အ ့် ညီ အဂဂ ါစုြံ ပုြပင်လျက်

ြျက်စီးမှု

၃၆ ဆူ

ဘာြာနရးကိုးကွယ်ယုံသကည်မှုအရ

၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်အထိ ြာြောနရးနှင့် ယဉ်နကျးမှု

(၁)ဦးချင်းအလှူရှင်များ ြိတ်နခါ်ြပုြပင်ြခင်း

၏ လမ်းညွှေခ ် ျက်ြြစ်ြည့် အနလာတကကီးမြပုြပင်ရေ်နင ှ ့် နရှးမူလက်ရာမပျက် ထိေ်းြိမ်းရေ် စြည့်ချမှတ်ထားြည့် မူအတိုင်း ဆက်လက်နဆာင်ရွက်ြွား မည်ြြစ်နသကာင်းနှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်အထိ အေည်းငယ်ြာ ထိခိုက်ပျက်စီးနြာဘုရားပုထိုး ၂၂၄ ဆူနှင့် နရှးမူမပျက် ထိေ်းြိမ်းပပီးြြစ် နြာ ၁၂၈ ဆူ၊ စုစုနပါင်း ၃၅၂ ဆူကို လုပ်ငေ်းနဆာင်ရွက်ပပီးြြစ်ကာ ၁၈ ဆူကို ြပုြပင်ထေ ိ ်းြိမ်းနရး နဆာင်ရက ွ ဆ ် ဲြြစ်နသကာင်း ြာြောနရးနှင့် ယဉ်နကျးမှု ဝေ်ကကီးဌာေ နရှးနောင်းြုနတြေနှင့် အမျ ိုးြားြပတိက ု ဦ ် းစီးဌာေမှ ြိရြည်။ သေင်းစဉ်


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019

သီတင်းကျွတရ ် ုံးပိတရ ် က် ခရီးသွားပပည်သမ ူ ျား၏ စကားသံများ

ဦးပမတ်သူအောင်

ဦးအောင်မိုး

ကိုရဲဝင်း

အေါ်အနွးေိလှိုင်

နဒါ်ခွာညိုယွေ်းပြူ

နဒါ်သဲနှင်းစု

၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တဘ ို ာ ၁၁ ရက်မှ ၁၅ ရက်ေွိ (ပမန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၁ ခုနစ ှ ် သီတင်းကျွတလ ် ဆန်း ၁၃ ရက်မှ သီတင်းကျွတလ ် ပပည့အ ် ကျာ်

အေါ်အနွးေိလှိုင်

အတွက် အဆင်နပပတဲ့အပပင် မိသားစုေဲ့အတူ

၂ ရက် )ကို ေများပပည်သူ ေလုပ်ပိတ်ရက်ေပြစ် ပပည်အွာင်စုေစိုးရေြွဲ့မှ ေမိန့်အကကာ်ပငာစာေမှတ် ၄၉/၂၀၁၉ ပြင့် ွုတ်ပပန်အကကညာ

(ေင်္ကီးတန်းစာအရး၊

အပေ်းနပြ

ခဲ့သည်။

အနပပည်အတာ်ပမန်မာ့စီးပွားအရးဘဏ်)

နပျာ်ရွှင်ကကည်နူးရပါတယ်။

အဆို ပါ

ရုံးပိတ ် ရက် များအတွ င်း

နေပပည်နတာ်မှ ပပေ်ကကမည့်

အေယ်ေယ်အရပ်ရပ်သို့ နိုင်ငံဝေ်ထမ်းများ၊ ခရီးသွား

ပပည်သူများ၏ စကားသံများကို

စုစည်း

ခရီး သွားနတွ အဆင် န ပပြို့ အ တွ က ် ပုံ မ ှ ေ ်

ပါတယ်။

နပပးဆွဲနေတဲ့ ခရီးစဉ်နတွအပပင် ကားနတွ

ဦးပမတ်သူအောင် (ဦးစီးေရာရှိ၊

ထပ်တိုးပပီး နပပးဆွန ဲ ပးနေပါတယ်။ ခရီးသည် နတွရဲ့ လိအ ု ပ်ချက်အနပါ်မူတည်ပပီး လိအ ု ပ်ရင်

ေအွွအွွေုပ်ချုပ်အရးဦးစီးဌာန)

နရးသားတင်ပပလိုက်ပါသည် -

ရုံးပိတ်ရက်

ဦးအောင်မိုး

လိုအပ်သလို တိုးချဲ့နပပးဆွဲနပးြို့ စီစဉ်ထား

ငါးရက် ရတဲ့အတွက်

ကျွေ် နတာ် အ ရင် က

(ဦးစီးေရာရှိ၊ စိုက်ပျ ိုးအရးဦးစီးဌာန)

ပါတယ်။

တာဝေ် က ျခဲ့ တဲ့

ရုံးပိတ်ရက်ရှည်ပြစ်တဲ့အတွက် ရေ်ကုေ်၊

နလာက်ကိုင်ပမို့ကို မိသားစုေဲ့အတူ အလည်

ပုံမှေ်အားပြင့် ဝေ်ထမ်းနတွက သင်္ကြေ် ရုံးပိတ်ရက်နတွ

စီစဉ်နပးတဲ့တာဝေ်ရှိသူနတွကို နကျးဇူးတင်

မန္တနလး၊ ပပင်ဦးလွင်၊ နမာ်လပမိုင်၊ မုဒုံ၊ သံပြူ

သွားမှာပါ။ ပိတရ ် က်ရည ှ တ ် အ ဲ့ တွက် ခရီးရှည်

ပပေ်ကကတာများပါတယ်။

အခုသီတင်းကျွတ် ရုံးပိတ်ရက်ကို နိုင်ငံနတာ် က ငါးရက်သတ်မှတ်ထားတယ်။ မိုးလွတ်

ပိ တ ် ရ က် မ ှာ နမွး ရပ် ဇာတိ န ပမပြစ် တဲ့

နလှောက်လည်ခွင့်ရတဲ့အတွက်

မုံရွာခရိုင် ဘုတလင်ပမို့ေယ်က မိဘနတွရှိတဲ့

မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။

အိ မ ် ကို ပ ပေ် မ ှာ ပြစ် ပ ါတယ် ။

အေါ်သဲနှင်းစု

အိ မ ် ပ ပေ် ြို့

ကားလက်မှတ်ကို နစာနစာင်္ကိုပြတ်ထားရ တယ်။ င်္ကိုပြတ်မထားရင် အဆင်မနပပဘူး။ အစိုးရဝေ်ထမ်းတစ်နယာက်ပြစ်တာနကကာင့် နှစ်တိုင်းသင်္ကြေ် ရုံးပိတ်ရက်ေဲ့ သီတင်းကျွတ် ရုံးပိတ်ရက်နတွနရာက်မှ အိမ်ကို ပပေ်ပြစ်ပါ တယ်။

သွားြို့ အဆင်နပပပါတယ်။ ပိတ်ရက်ေည်းရင်

ဇရပ်၊ နရဦး၊ အရာနတာ်၊ ပုလဲေဲ့ မိတ္ထီလာ

အခုလို အနဝးင်္ကီးသွားလိမ ု့ ရပါဘူး။ သွားရင်း

လက်မတ ှ န ် တွလည်း နရာင်းရသလို ရေ်ကေ ု ေ ် ဲ့

ပပီး မိဘ၊ ဘိုးဘွားနတွေဲ့ နဆွမျ ိုးနတွကို

လာရင်းေဲ့ပဲ

အခုသတ ီ င်းကျွတရ ် ုံးပိတရ ် က်မှာ အိမပ် ပေ်

(ဝန်ွမ်းအလ့ကျင့်အရး သင်တန်းအကျာင်း) ကျွေ် မ က

မနကွး တို င ်း နဒသင်္ကီး

ေတ်နမာက်ပမို့မှာရှိတဲ့ မိဘနတွဆီကို ပပေ်မှာ ပြစ်ပါတယ်။ အိမန ် ရာက်ရင် အရင်ဆုံးလုပပ် ြစ် မှာက သီတင်းကျွတ်လပြစ်တဲ့အတွက် မိဘ နှစ်ပါးကို

ကေ်နတာ့ပပီး မိသားစုေဲ့အတူ

အေားယူြို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ အခုလို ပိတရ ် က်

မန္တနလး ခရီးစဉ်လက်မတ ှ န ် တွက အနရာင်းရ

ကေ်နတာ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်နကျေပ်ကကည်နူးမိ

ရက်ရည ှ ပ ် တ ိ မ ် ယ်ဆတ ို ာသိတအ ဲ့ တွက် င်္ကိုပပီး

ဆုံးပါပဲ။ အသွားအပပေ်

ပါတယ်။ သီတင်းကျွတမ ် ှာ ဥပုသန ် ဆာက်တည်

ပပင်ဆင်ချ ိေ်လည်း ရခဲ့ပါတယ်။

တဲ့ အ တွ က ်

၁၅ ရက်

မယ်၊ ဘုရားမှာ ဆီမီးပူနဇာ်မယ်။ ဒီနစ ှ ် သီတင်း

စိတဝ ် င်စားနေတဲ့ ကမ္ဘာန ့ ရှးနောင်း ယဉ်နကျးမှု

ဦးသစ်လွင်ဦး (ေငယ်တန်းစာအရး၊

အထိ ကားလက်မှတ်နတွ သိပ်မကျေ်နတာ့

ကျွတမ ် ှာ အားလုံးစိတခ ် ျမ်းသာ ကိယ ု က ် ျေ်းမာ

အနမွအနှစ်စာရင်းဝင်တဲ့ ပုဂံကို နှစ်ညအိပ်

ပပည်သူ့လွှတ်အတာ်ရုံး)

ပါဘူး။

ပပီး နပျာ်နပျာ်ရွှင်ရွှင်ေဲ့ပြတ်သေ်းနိုင်ကကပါနစ

အတွက် နကျေပ်မိပါတယ်။

လို့ ဆုနတာင်းနမတ္တာပို့ပါတယ်။

ဦးအောင်ကိုဝင်း

အေါ်ခွာညိုယွန်းပြူ

(ေွက်တန်းပပအကျာင်းဆရာ)

နလလွတ်တဲ့အချ ိေ်မှာ

ရုံးက

ပိတ်နတာ့ သွားနရးလာနရး

ရက်ရှည် ပိုအဆင်နပပ

ပါတယ် ။ အခု ရုံး ပိ တ ် ရ က် မ ှာ မိ သားစု က

အချ ိေ်က ကုေ်သွားပါတယ်။

သုံးရက်သွားပပီး ဘုရားတစ်ဆူ ချင်းရဲ့ သမိုင်း

ဒီနှစ်သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်က ငါးရက်

ေဲ့ အနု ပ ညာလက် ရာနတွ ကို နလ့ လာြို့

ပြစ်တဲ့အတွက် တစ်နှစ်မှတစ်ခါပဲလုပ်တဲ့

စီစဉ်ထားပါတယ်။

ရွာဘုရားပွဲမှာ အပပည့်အဝ နပျာ်လို့ရပါပပီ။

ဦးဖြိုးစည်သ(ူ မန်အနဂျာ၊ ပမန်မာ့အကျာက်မျက်

ကိုယ့်နဒသရဲ့ ပွဲနတာ်မှာ နပျာ်ရွှင်ခွင့်ရသလို၊

သီတင်းကျွတပ ် တ ိ ရ ် က်ရည ှ ရ ် တဲအ ့ တွက်

ကို ကေ်နတာ့မယ်။ နဆွမျ ိုးသားချင်းနတွကို

ေယ်ကနေလာနရာက်တာဝေ် ထမ်းနဆာင်

နအးနအးနဆးနဆးနတွ့ခွင့်ရလို့ ပိုနပျာ်နေမိ

ရတဲ့ ကျွေ်နတာ်တို့လို ဝေ်ထမ်းနတွအတွက်

ပါတယ်။

ေယ်မှာရှိတဲ့ ဘိုးဘွား၊ မိဘ၊ ဆရာနတွကို

ကိုရဲဝင်း (အရှေစင်စင်္ကြာ

ပမေ်မာတို့ရဲ့ဓနလ့ထုံးတမ်းေဲ့အညီ ကေ်နတာ့

ကားလက်မှတ်ေအရာင်းတာဝန်ခံ၊

ခွင့်ရပပီး

သအပပကုန်းကားဂိတ်)

မိသားစုနတွ

သူငယ်ချင်းနတွေဲ့

င်္ကီးကကပ်၊ ပမန်မာနိုင်ငံ အကျာက်မျက် အခုရုံးပိတရ ် က် ရေ်ကေ ု မ ် ှာရှတ ိ ဲ့ မိသားစု ဆီပပေ်ပါမယ်။ ရေ်ကုေ်နရာက်ရင် မိသားစုကို ပမို့တွင်းက

အထိ

အထူးပဲ ဝမ်းသာနပျာ်ရွှင်မိပါတယ်။ အခုလို

မနရာက်ြူးတဲ့ နေရာနတွေဲ့

ဘုရားြူးလိုက်ပို့ြို့ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပပင် ပုသိမ် နကျာင်းကုေ်းရွာဘက်ကို သွားပပီး အလှူသွား လုပ်ြို့ရှိပါတယ်။ အခုလို ရုံးပိတ်ရက်ရှည် စီစဉ်နပးတဲ့အတွက် ရပ်နဝးေယ်နဝးက မိဘ နတွေဲ့ သက်င်္ကီးဝါင်္ကီးနတွကို ကေ်နတာ့ြို့

ကားလက်မှတ်နတွ

ပိုအဆင်နပပပါတယ်။

ကုေ်နေပါပပီ။

အတွက် အနဝးကမိသားစုနတွေဲ့ နတွ့ခွငရ ့် တဲ့ အပပင် စိတ်လက်နပါ့ပါးစွာေဲ့ အေားယူနိုင်တဲ့

ပမို့ကို ပပေ်မှာပြစ်ပါတယ်။ ပမို့ကို ပပေ်နရာက်ရင်

ပပည်သူ့ဆက်ဆံအရးဦးစီးဌာန) အခုပိတ်ရက်မှာ မိဘနတွရှိတဲ့ မန္တနလး ပမို့ကို ပပေ်မှာပါ။ ဘိုးဘွားမိဘေဲ့ သက်င်္ကီး ရွယအ ် န ို တွကို သီတင်းကျွတက ် ာလရဲ့ အစဉ် အလာအတိုင်း ကေ်နတာ့ပပီး မိသားစုေဲ့အတူ မန္တနလးနတာင်၊ မောမုေိဘုရားင်္ကီး၊ ၇ မိုင် ကမ်းနပခစတဲ့ နေရာနတွကို နလှောက်လည်ြို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။

ရှည်ရတဲ့အတွက် ကျွေ်မတို့လိုဝေ်ထမ်းနတွ

ကျွေ်နတာ့် နမွးရပ်ဇာတိပြစ်တဲ့ ပမင်းခခံ

(ပပန်ကကားအရးနှင့်

လုပ်ငန်းရှင်များေသင်း)

နအာက်တိုဘာ ၁၀ ရက်ကနေ ၁၁ ရက်

ခဏတာ နပျာ်နပျာ်ရွှင်ရွှင်ေဲ့ နတွ့ခွင့်ရလို့

နအာက် တို ဘာ

ဦးတင်ွွန်းအောင် (အကျာက်တွဲွိန်း

ဇာတိနပမနရာက်ရင် အဘိုးအဘွားေဲ့ မိဘနတွ

ရတနာအရာင်းဝယ်အရးလုပ်ငန်း)

ပြတ်ကကတာများ

ကျွေ်မလိုပဲ

ကျေ်တဲ့ဝေ်ထမ်းနတွလည်း ထပ်တူခံစားမိ

အခုလို ပိတ်ရက်ရှည်

ရရှိတဲ့အတွက် ကျွေ်မတို့လို မိဘေဲ့နဝးရာမှာ

အဘိုးအဘွားေဲ့ မိဘနတွကို ကေ်နတာ့မယ်။ နောက်ရက်နတွမှာ ပုဂံကို ဘုရားြူးသွားပပီး ယခင်တာဝေ်ထမ်းနဆာင်ခြ ဲ့ ူးတဲ့ နေရာနတွကို သွားနရာက်လည်ပတ်ြို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ပိတ်ရက်ရှည်ကာလမှာ ဝေ်ထမ်းနတွအတွက် မိသားစုေဲ့အတူ

ကျွေ်နတာ်တို့လို စိတ်လက်နပါ့ပါးစွာ

လည်ပတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်

ကကည်နူးမိပါတယ်။ သတင်းေြွဲ့

တာဝေ်ထမ်းနဆာင်နေရတဲ့ ဝေ်ထမ်းနတွ

သီတင်းကျွတရ ် ုံးပိတရ ် က်ကာလ လက်မတ ှ ခ ် ပုမ ံ န ှ အ ် ေးနှုန်းေတိင ု ်း အရာင်းချရန် YRTA မှ ေသိအပးွား ရန်ကုန် အောက်တိုဘာ

၁၀

အားလုံးေဲ့နတွ့ဆုံပပီး

ပိတ်ရက်မှာ

နသာ

ယာဉ်လိုင်းများ

င်္ကိုတင်

စီး

တိုးပမှင့်နပပးဆွဲထားပါတယ်။

သီတင်းကျွတ်ရုံးပိတ်ရက် ပြစ်နသာ

မိဘရပ်ထပံ ပေ်ပပီး

ကေ်နတာ့ကကမယ့်

လက်မတ ှ ပ် ပည့လ ် ျက်ရပှိ ပီး ခရီးစဉ်တူ

လက်မှတ်ကို

နအာက်တိုဘာ ၁၁ ရက်မှ ၁၅ ရက်

ဝေ်ထမ်းနတွေဲ့ ပပည်သန ူ တွကို အခွင့်

နသာအပခားယာဉ်လိုင်းများလည်းရှိ

နရာင်းချနပးတာနကကာင့် လက်မှတ်

အထိ

နကာင်းယူပပီး

သည့်အတွက်

အများစု နရာင်းချပပီးနေပါပပီ။ ပုံမှေ်

ငါးရက်တာ ပိတ်ရက်တွင်

လက်မှတ်ခ

ပုံမှေ်

ခရီးသွားပပည်သူတို့

အွေ်လိုင်းစေစ်ေဲ့

နေပါတယ်”ေု

အီလက ို ယ ် ာဉ်လင ို ်း

မေ်နေဂျာ(ရေ်ကုေ်)

ဦးမျ ိုးနဆွက

နပပာသည်။

၂၅၀၀ ခေ့်ရပှိ ပီး ယာဉ်လင ို ်းနပါင်း ၂၅၆ လိုင်းတွင်

ရေ်ကုေ်တိုင်းနဒသင်္ကီး

အနပခပပု ၁၁၃ လိင ု ်းနှင့် အပခား တိင ု ်း

နအာင်မဂြလာအနဝးနပပးယာဉ်

နဒသင်္ကီးနှင့် ပပည်ေယ်အနပခပပု ၁၄၃

ခရီးသွားလာရာ၌

အတိင ု ်း နရာင်းြိ၊ု့ နေးတင်ပပီးမနရာင်း

အား အပခားနသာယာဉ်လိုင်းများမှ

ယာဉ်စီးခများကို တိုးပမှင့်နကာက်ခံ

ြို့ အသိနပးထားပါတယ်။ ဒီလ ၄ ရက်

လည်း လက်မတ ှ က ် န ို ရာင်းချနပးလျက်

အနပခပပုယာဉ်အစီးနရ ၁၄၁၀ စီးနှင့်

ပခင်းမရှိဘဲ

နေ့မှာလည်းထပ်မံပပီး အသိထပ်နပး

ရှိနကကာင်း သိရသည်။

အပခား တိုင်းနဒသင်္ကီးနှင့်ပပည်ေယ်

အများပပည်သူ

မူလသတ်မှတ်နေးနှုေ်း

နေးနှုေ်းအတိုင်းပဲ

နရာင်းချနပး

ရပ်ေားစခေ်းတွင်

ယာဉ်အစီးနရ

လိုင်းရှိသည်။ ရေ်ကုေ်တိုင်းနဒသင်္ကီး

အတိုင်းနရာင်းချရေ်နှင့် အနဝးနပပး

ထားပါတယ်။

ခရီးသွားလာနရး

ရုံးပိတရ ် က် ငါးရက်တင ွ ် ကုမဏ ္ပ ီ

အနပခပပု ၁၁၆၀ ပြင့် စုစန ု ပါင်းယာဉ်

ယာဉ်ရပ်ေားစခေ်းများမှ ယာဉ်လိုင်း

အတွက် ယာဉ်လုံနလာက်စွာ ရှိပါ

နှင့်စက်ရုံဝေ်ထမ်းများလည်း နေရပ်

အစီးနရ ၂၅၇၀ ခေ့်ပြင့် လည်းနကာင်း၊

များ

တယ်။

ယာဉ်

နဒသသိပု့ ပေ်ကကနသာနကကာင့် စုနပါင်း

လှိုငသ ် ာယာပမို့ေယ်ရှိ ဒဂု-ံ ဧရာအနဝး

အဓိက

၍ မှေ်လုံယာဉ်နှင့် မီေီဘတ်စ်ယာဉ်

နပပးယာဉ်ရပ်ေားစခေ်း၌ ရေ်ကေ ု တ ် င ို ်း နဒသင်္ကီးအနပခပပု ယာဉ်လိုင်း ၄၅

အန္တရာယ်ကင်းစွာ နမာင်းနှင်

ယာဉ်လိုင်းနတွ

သွားလာနိင ု ရ ် ေ် ခရီးသွားပပည်သမ ူ ျား

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းနရး

စိတ်ချမ်းသာစွာ

သွားလာနိုင်ရေ်

လိက ု ေ ် ာနဆာင်ရက ွ ြ ် ို့ အသိနပးထား

များကို

နအာင်မဂြလာအနဝးနပပးယာဉ်ရပ်ေား

ပပီး ပါ ပပီ”ေု နအာင်မဂြလာအနဝးနပပး

လည်းရှိရာ

စီးလုံးငှားယာဉ်များ

လိုင်း၊ တိုင်းနဒသင်္ကီးနှင့် ပပည်ေယ်

ဝင်းရှိ YRTA မှ အသိနပးထားပပီးပြစ်

ယာဉ်ရပ်ေားစခေ်း၊

အတွကလ ် ည်း င်္ကိုတင်ပပင်ဆင်နပး

အနပခပပုယာဉ်လိုင်း ၇၉ လိုင်းပြင့်

နကကာင်း သိရသည်။

တာဝေ်ခံ ဦးဘပမင့်က နပပာသည်။

ထားနကကာင်း သိရသည်။

စုစန ု ပါင်း ၁၂၄ လိင ု ်းရှပိ ပီး ယာဉ်အစီးနရ

YRTA ရုံးမှ

င်္ကိုတင်ငှားရမ်းပခင်းများ

“သီတင်းကျွတ်ကာလ ငါးရက်

ရေ်ကုေ်ပမို့မှ ပမေ်မာပပည်အနှံ့သို့

သတ်မှတ်ကတည်းက ဝေ်ထမ်းများ

ခရီး သွားပို့ နဆာင် နပးလျက် ရ ှိ နသာ

လက်မတ ှ ခ ် ကို ပုမ ံ ေ ှ န ် ေးနှုေ်းအတိင ု ်း

ေဲ့ ပပည် သူ န တွ

နအာင်မဂြလာအနဝးနပပး

ပဲ ခရီးစဉ်အလိုက် နရာင်းချနပးနေ

ခရီး သွားလာနရး

ယာဉ်

“သီတင်းကျွတ်

ကာလမှာ

အဆင်နပပနချာနမွ့နအာင် င်္ကိုတင်

ရပ်ေားစခေ်းတွင် ယာဉ်လိုင်းများမှ

ပါတယ်။

နဆာင် ရ ွ က ် ထားပါတယ် ။

စက်တင်ဘာလမှစ၍ အွေ်လိုင်းစေစ်

၄၀ နကျာ်

ပြင့်နရာင်းချနပးခဲ့ရာ

ပွန ဲ တာ်ကာလမှာ ယာဉ်အစီးနရ ၅၈

တင်ဘာ ၁၈ ရက်မှာ

စက်

ယာဉ်လိုင်း

စီးေင်းမှုများ

၁၁၅၀ ပြင့် ပမေ်မာပပည်တစ်ဝေ်းနှင့် ဧရာဝတီတင ို ်းနဒသင်္ကီးသို့ ခရီးသွား ဝေ်နဆာင်မန ှု ပးလျက်ရန ှိ ကကာင်း သိရ

တစ်ရက် ယာဉ်အစီးနရ နပပးဆွဲနပးပါတယ်။

သည်။ အောင်မဂြလာေအဝးအပပးယာဉ်ရပ်နားဝင်း၌ ခရီးသွားများကို အတွ့ရစဉ်။

သတင်း- သန်းွိုက် ဓာတ်ပုံ - သန်းစိုး


aomMum? atmufwkdbm 11? 2019

မူဆယ်မမို့ ေအေးအပြးယာဉ်လိုင်းများ သီတင်းကျွတ်ကာလ ဌာအနပြန်များမှုအြကာင့် လက်မှတ်အောင်းေားအကာင်းအန မူဆယ် အောက်တိုဘာ ၁၀

အရင်ရက်ထတေက တစ်ရက်ကို ခရီး

လာထရာက်သည့်

ရှမ်းပြည်နယ်(ထပမာက်ြင ို ်း)

မူဆယ်

သည်ယာဉ်လင ို ်းတစ်စီးြဲ ြုမ ံ န ှ ထ ် ပြးဆေဲ

တာဝန်ကျ

ပမို့တေင် သီတင်းကျွတ်ကာလ ဌာထန

တယ်။ အခုချ ိန် ဌာထနပြန်ခရီးသည်

အလည်အြတ်လာထရာက်သည့် ခရီး

ပြန်ခရီးသည်များ များပြားပခင်းထကကာင့်

ထတေ များပြားထနတဲအ ့ တေက် ခရီးသည်

သည်များထြါင်းစုံသည့် ပမို့ပဖစ်သည်။

မူဆယ်ပမို့ သိန်းသန်းချ ီကားကကီးကေင်း

များ အဆင်ထပြထချာထမေ့ထစဖို့ ယာဉ်

မူဆယ်ပမို့ သိန်းသန်းချ ီ ကားကကီးကေင်း

ရှိ အထဝးထပြးယာဉ်လင ို ်းများမှ ယာဉ်

လိုင်းထတေကို

၌ သီတင်းကျွတ်ကာလ၊

လက်မတ ှ မ ် ျား ထရာင်းအားထကာင်းထန

ထပြးဆေထ ဲ ြးထနြါတယ်”ဟု မူဆယ်ပမို့

ကာလနှင့်

ထကကာင်း င်္ိတ်မှူးများ၏ ထပြာကကား

သိန်းသန်းချ ီကားကကီးကေင်းရှိ ဝင်းနား

ကာလများတေင် အထဝးထပြးယာဉ်လင ို ်း

ချက်အရ သိရသည်။

ယာဉ်လိုင်းင်္ိတ်မှူးက

ဌာထနပြန်

များမှာ သာမန်ေက် ယာဉ်လက်မတ ှ ်

“သီတင်းကျွတ်ကာလမှာ ဌာထန

တစ်ရက်နှစ်စီးနှုန်းနဲ့

အလုြ်သမား၊

အစိုးရဝန်ေမ်းများနှင့်

သကကဂန်

အပခားအလုြ်ြိတ်ရက်

ခရီးသည်များ များပြားမှုအထပခအထန

များ ထရာင်းအားထကာင်းထနထကကာင်း

ထတာ်ထတာ်များ

ကို ထပြာကကားသည်။

သိရသည်။

ထနြါတယ်။ ယာဉ်လက်မတ ှ ထ ် တေကို

မူဆယ်ပမို့သည်

ပြန်ခရီးသည်ထတေ

ကကိုတင်ထရာင်းတာထတေလည်းရှတ ိ ယ်။

ထဒသအနှံ့မှ

ပမန်မာနိုင်ငံ

ဆလိုင်းဗန်ရိုးထန်

အလုြ်လုြ်ကိုင်ရန်

(ပြန်/ဆက်)

ရုံးြိတ်ေက် ခဏတာ အနပြည်အတာ်မှ ထွက်ခွာောေယ် . . . ဇာတိေြ်ထပံ ြန်ပခင်း၊ ဘုေားဖူးသွားပခင်း၊ ေလည်ေြတ် ခေီးသွားပခင်း ေစေှသ ိ ည့် ေအြကာင်းေမျ ိုးမျ ိုးပဖင့် အနပြည်အတာ် ကို ခဏတာ ခွဲခွာမြီး သီတင်းကျွတ် ရုံးြိတ်ေက်များကို အကျာ်လွန်ပဖတ်သန်းြကမည့် အနပြည်အတာ်အန ေန်ထမ်းများ၏ ခေီးသွားေန် ပြင်ဆင်လှုြ်ေှားမှုများပဖင့် ယအန့ (အောက်တိုဘာ ၁ေ ေက်) ညအနြိုင်းသည် ေသက်ေင်လျက်ေှိသည်။ ပမို့မထေး၊ သထပြကုန်းထေးနှင့် ထဘာင်္သီရိ အထဝးထပြး

“နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းထတေ ပဖစ်တဲ့အတေက်

တပခားအချ ိန်

ကားင်္ိတ်များအတေင်း အထကကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးပဖင့် ခရီးသေား

ထတေမှာ တာဝန်ထတေနဲ့မို့ ထအးထအးထဆးထဆး ပြန်ချ ိန်မရှဘ ိ ူး။

မည့်သူများသည် အပခားထန့ လှုြ်ရှားသေားလာမှုများေက်

အခုလို အများပြည်သူ ရုံးြိတရ ် က်ရည ှ ရ ် တ ှိ န ု ်း ကိယ ု အ ့် မ ိ က ် ို

ယထန့တေင် ြို၍စည်ကားထနသည်။ “ြေမ်ြေမ်” ကားဟေန်းသံ

ပြန်ခင ေ ရ ့် တဲအ ့ တေက် ဝမ်းသာတယ်” ဟု မန္တထလးသို့ ပြန်မည့်

များထြးရင်း ကားဝင်းအတေင်းမှ ေေက်ခောသည့် ယာဉ်များ

ပြည်ထောင်စုထရွးထကာက်ြေဲထကာ်မရှင်ရုံးမှ ဦးစီးအရာရှိ

ထြါ်တေင် ခရီးသည်များ အပြည့်ြင်။

ထဒါ်ထနပခည်ထကျာ်မင်းက ထပြာပြသည်။

“အိမ်ပြန်လက်ထဆာင်ထလးဝယ်ကကြါ” ဟု ဝယ်သူ

ခရီးသည်ထအာ်ထခါ်သည့် အသံများ၊ ကားင်္ိတ်တေင်

ထခါ်ရင်း ထေးထရာင်းထနကကသူများမှာလည်း အထပြးအလွှား

မိတထ ် ဆေနင ှ ့် ထတေ့ဆု၍ ံ နှုတဆ ် က်စကား ထပြာကကားသံများ

ြင်။ ေိအ ု့ တူ အိမပ် ြန်လက်ထဆာင် နန်းစိနက ် တ ိ န ် င ှ ့် မျှစခ ် ျဉ်

စသည်ပဖင့် လှုြရ ် ှားမှု အသံဗလံများပဖင့လ ် ည်း ထနပြည်ထတာ်

ဘူးများ ဆေရ ဲ င်း ကားထြါ်တက်ရန် တပြင်ပြင် ပဖစ်ထနသည့်

ညထနခင်းသည် စည်ထဝထနသည်။

ခရီးသည်များကလည်း အများအပြားြင်။

ရုံးဆင်းလျှင် ဆင်းချင်း ကားင်္ိတ်သို့ တိုက်ရိုက်လာဟန်

တချ ို့သူများသည်

တူပြီး ရုံးဝတ်စုံများြင် မလဲရထသးထြ။ “ရုံးြိတ်ရက်က ငါးရက်ဆိုထတာ့

အဆင်ထပြတယ်” ဟု မထကေးပမို့သို့ ပြန်မည့် နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်း ဝန်ေမ်းထတေ

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖေဲ့၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ေေန် ၁ ရက်

လက်မတ ှ ် အခက်အခဲရတ ှိ ယ်။ တစ်လထလာက်ကတည်းက

ရက်စပေဲ ဖင့် ေုတပ် ြန်သည့် ထကကညာချက်တင ေ ် သီတင်းကျွတ်

ကကိုဝယ်ကကတာမျ ိုးထတေရှိတယ်။ ကားလက်မှတ် မရတဲ့သူ

အများပြည်သူအလုြ်ြိတ်ရက်မှာ သုံးရက်သာ ပဖစ်သည်။

ထတေလည်းရှတ ိ ယ်။ ဒီလြ ို တ ိ ရ ် က်ရတုန်း ဝန်ေမ်းအများစု

သို့ထသာ် အများပြည်သူ အလုြ်ြိတ်ရက်များ ခံစားခေင့်

ပြန်ကကတာပဖစ်တဲ့အတေက် ကားလက်မှတ်ဝယ်ရတာ ဒုက္ခ

မနစ်နာထစရန်အတေက်

မပဖစ်ထအာင် စီစဉ်ထြးရင်ထတာ့ ထကာင်းမယ်” ဟုလည်း

၂၀၁၉ ခုနစ ှ ် ဩင်္ုတ် ၉ ရက် ရက်စပေဲ ဖင့် သီတင်းကျွတန ် င ှ ့်

ဦးစီးအရာရှိ

တန်ထဆာင်တိုင် ရုံးြိတ်ရက်များကို

ထဒါ်ထနပခည်ထကျာ်မင်းက

အကကံပြု

ပြင်ဆင်သတ်မှတ်

အစိုးရရုံးများ တည်ရှိရာ ပမို့ပဖစ်သည့် ထနပြည်ထတာ်

ေိုသို့ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထြးသည့်အတေက် သီတင်း

တေင် နိင ု င ် ဝ ံ့ န်ေမ်းအပဖစ် ထနရြ်ထဒသအသီးသီးမှ တာဝန်

ကျွတ် အများပြည်သအ ူ လုြြ ် တ ိ ရ ် က်သည် ထအာက်တဘ ို ာ

ေမ်းထဆာင်သူ အများအပြားရှိထနပြီး

အများပြည်သူ

၁၁ ရက်မှ ၁၅ ရက်အေိ ရုံးြိတရ ် က်ရည ှ ် ပဖစ်လာခဲသ ့ ည်။

ရုံးြိတ်ရက်ရှည်ရှိသည့်အခါ နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းများအထနပဖင့်

“သီတင်းကျွတ် ရုံးြိတ်ရက်ပဖစ်ထနထတာ့ ခရီးသေား

ခရီးသေားရန်အတေက် ကားလက်မတ ှ ် ဝယ်ယရ ူ ရှရ ိ န် အခက်

တဲ့သူက အရင်ေက်ြိုများတယ်။ ခရီးသေားတဲ့သူများတဲ့

အခဲရှိထကကာင်း သိရသည်။

အတေက် ကျွန်ထတာ်တို့ ယာဉ်လိုင်းဆို မထကေး၊ မင်းဘူး၊

“ကားလက်မှတ် သေားဝယ်ထသးတယ်။ ဝယ်ထြမယ့်

မင်းလှ၊ စလင်း၊ ဆင်ပဖူကျွန်းပမို့ထတေဘက်ေေက်တဲ့ ယာဉ်

မရထတာ့ဘူး။ ကျွန်ထတာ့်ောတိက ထကျာက်ြန်းထတာင်း

ထတေကို ယာဉ်တိုးေေက်ထြးတာမျ ိုးရှိြါတယ်” ဟု ထဘာင်္

ပမို့ကြါ။ ကားလက်မှတ် အဆင်မထပြထတာ့ အခုနှစ်ထတာ့

သီရိ အထဝးထပြးကားဝင်းအတေင်းရှိ ထရွှြေင့်ပဖူခရီးသည်

မပြန်ပဖစ်ထတာ့ဘူး။ အများပြည်သူရုံးြိတ်ရက်ထတေကျရင်

ြို့ထဆာင်ထရးယာဉ်လိုင်းမှ

ထနပြည်ထတာ်က တပခားထနရာထတေနဲ့မတူဘူး။ ြိတ်ရက်

ဆိုသည်။

င်္ိတ်မှူး

ဦးေေန်းေေန်းက

ရှိရင် တစ်ပမို့လုံးနီးြါး ခရီးေေက်သလို ပဖစ်ထနတယ်။

“အခုလို ရုံးြိတ်ရက်ရှည်ရှိထတာ့ ပြန်ကကမယ့်သူထတေ

ထနပြည်ထတာ်မှာက နိင ု င ် ဝ ံ့ န်ေမ်းများတဲအ ့ တေက် ြိတရ ် က်

များတဲ့အတေက် ကားလက်မှတ်ကို စက်တင်ဘာလကုန်

ဆို အများစုက ပြန်ထတာ့ ကားလက်မှတ်က ဝယ်ရတာ

ကတည်းက ကကိုပဖတ်ေားရတယ်။

ခက်တယ်။ အစိုးရဝန်ေမ်းြဲပဖစ်ပဖစ်၊ ကုမ္ပဏီ ဝန်ေမ်းြဲ

မိသားစုနဲ့ ထဆေမျ ိုးသားချင်းထတေနဲ့ ထအးထအးထဆးထဆးထတေ့ရ

ပဖစ်ပဖစ် ြိတ်ရက်ရတုန်း ောတိပြန်ချင်ကကတာမျ ိုးဆိုထတာ့

မယ်။ ပြီးထတာ့ မိသားစုနဲ့အတူ

ကားလက်မှတ်ဝယ်ရတာ အဆင်ထပြရင်ထတာ့ ြိုထကာင်း

ြိတ်ရက်က သုံးရက်မျ ိုးဆို ဝန်ေမ်းထတေအတေက်က ပြန်ဖို့

မယ်”ဟု

အဆင်မထပြဘူး။ သုံးရက်ြိတ်ရက်မျ ိုးကျ ြိတ်ရက်မှန်ထြ

ထနပြည်ထတာ်တေင်

အလုြ်လုြ်ကိုင်သည့်

“သီတင်းကျွတ်နဲ့ သကကဂန်ရုံးြိတ်ရက်ြဲ အိမ်ပြန် ပဖစ်တယ်။ ရုံးြိတ်ရက်က သုံးရက်ကထန

စာမျက်နှာ ၆ မှ

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖေဲ့မှ

ထြးခဲ့သည်။

ထပြာကကားသည်။

ကိုရဲလင်းဦးက ၎င်း၏ အထတေ့အကကုံကို ထပြာပြသည်။

မမို့မအေးကားကွင်း၌ ေားလြ်ေက်ခေီးထွက်မည့်သူများကို အတွ့ေစဉ်။

တစ်ဦးပဖစ်သူ မထကသီခိုင်က ထပြာပြသည်။

ဒီလိုပြန်ကကတဲ့အခါ ကား

အများစုက ပြန်ကကတယ်။

ြိတ်ရက်ရှိထတာ့ ခရီးေေက်ခေင့်ရမယ်။

မယ့် အသေားအပြန် ကုနက ် ျစရိတ၊် အိမမ ် ှာထနရမယ့အ ် ချ ိန်နဲ့ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ထငေထကကးနဲ့ပြန်ချ ိန်ရထတာ့ ကျွန်မဆို

ငါးရက်အပဖစ်

မပြန်ပဖစ်တာ များတယ်။ အခုလို ငါးရက်ကျ အချ ိန်နည်းနည်း

ထပြာင်းလဲသတ်မှတ်ထြးထတာ့ ထြျာ်သေားတယ်။ နယ်မှာ

ြိရ ု ထတာ့ အဆင်ထပြတယ်” ဟု မုရ ံ ွာပမို့သိပု့ ြန်မည့် ပြန်ကကား

ထနတဲ့သူထတေအတေက်ကထတာ့ ရုံးြိတ်ရက် သုံးရက်ဆို

ထရးနှင့်

အသေားတစ်ရက်၊ အပြန်တစ်ရက်နဲ့ ပြန်ဖို့ အဆင်မထပြတာ

မစုဝဏ္ဏထအာင်က ဆိုသည်။

ပြည်သူ့ဆက်ဆံထရးဦးစီးဌာနမှ

ဦးစီးအရာရှိ အကအက

များတယ်။ အခုလို ြိတရ ် က် ငါးရက်မျ ိုးကျထတာ့ ပြန်ရတာ

ဘိုးဘေားမိဘ သက်ကကီးရွယ်အမ ို ျားအား ြူထော်ကန်ထတာ့

ြုသ ံ ည် ထရှးထခတ်နင ှ ့် မတူထတာ့ဘဲ တစ်မူပခားနားသေားြါ

ရက်ခန့်ကကို၍ ဆီေဲသို့ ဆီဝထစရန် စိမ်ေားထြးရသည်။

တစ်ပြိုင်နက် မင်္ဂလာအခမ်း

ပခင်းအပြင် သံဃာထတာ်များအချင်းချင်း ဖိတက် ကား၍ ဆုံးမ

သည်။

သို့မှသာ မီးေေန်းသည့်အခါ တာရှည်ခံနိုင်မည်ပဖစ်သည်။

အိမ်ထောင်သားထမေးပြုကက

ပခင်း၊ အဆုံးအမကို နာခံပခင်းပဖင့် “ြဝါရဏာ” ပြုကကသည်

မူလြေမ၌ မီးေေန်းြေဲထတာ်ကျင်းြပခင်းသည် ပမတ်

ဆီမီးခေက်များေဲတေင် မီးစာထလးများ၏ တစ်ဖက်စေန်းကို

မှာ ဝါကျွတ်ကန်ထတာ့အနှစ်သာရပဖစ်သလို ပမန်မာတို့၏

စောဘုရားအား ြူထော်ကန်ထတာ့ပခင်း၊ မိရိုးဖလာေုံးတမ်း

အပြင်ေတ ု ၍ ် ေည့ေ ် ားပြီးမှ ဆီများကို လိက ု ၍ ် ထလာင်း

သီတင်းကျွတလ ် သည် ပမတ်စောဘုရားရှင၏ ် ြညတ်

ထစတနာ၊ သဒ္ဓါတရားအလှ၊ မထနာအလှပဖစ်ထြသည်။

အစဉ်အလာကို ထစာင့ေ ် န ိ ်းပခင်းပဖစ်၍ ြကတိရိုးရှင်းထသာ

ေည့်သည်။ ပြီးလျှင် မီးစာများကို မီးလိုက်၍ ရှို့ရသည်။

ထတာ်အတိုင်း ရဟန်းသံဃာထတာ်များ ဝါဆိုပြီးထနာက်

သီတင်းကျွတြ ် ထ ေဲ တာ်တင ေ ် ထစတီြေ ု ိုး၊ ထကျာင်းကန်ေရြ်၊

ြေဲထတာ်ပဖစ်သည်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုများ မြါထြ။

အားလုံးမီးေေန်းပြီးထသာအခါ

သီတင်းသုံးသည့် ထနရာများမှ လေတ်ထပမာက်ခဲ့ပခင်းကို

လူထနအိမ်ထပခ စသည်တို့ကို မီးေေန်းညှိပခင်းပြုကကသည်

ငယ်စဉ်က

ရည်ရယ ွ ၍ ် သီတင်းကျွတလ ် ဟူ၍ လည်းထကာင်း၊ ဝါကျွတ်

သာမက ရက်ကန်းစင်၊ ထမာင်းဆု၊ံ စြါးကျ ီ၊ နေားတင်းကုတ်

မီးေေန်းြေဲထတာ် နီးလျှင်ြင် အလုြ်ထတေ ရှုြ်ကကသည်။

အရင်ဆုံးတင်သည်။ ပြီးလျှင် အိမဝ ် င ို ်းေဲရှိ ပြတင်းထြါက်

လဟူ၍လည်းထကာင်း ထခါ်ဆိုကကသည်။

စသည်များကိုြါ မီးေေန်းညှိထစြါသည်။ စာထရးသူမိခင်

နှမ်းထကာင်းများကို ထရွး၍

ကထလးများထြါ်တေင် စီစီရီရီတင်ေားကာ တစ်အိမ်လုံး

ရသည်။

သီတင်းကျွတ်သည်နှင့် အနားများကို ပြုလုြ်၍ သည်။

မီးေေန်းြေထ ဲ တာ်ကို

ကျွန်မတို့

သေား၍သတိရမိသည်။

ဆီမီးေေန်းရန်

ဆီကကိတ်

လပြည့်ထန့၌

မီးခေက်ကထလးများကို

အိမ်အဝင်ဝ တံခါးနှစ်ဖက်တိုင်ထြါ်တေင်

သီတင်းကျွတလ ် ပြည့ထ ် န့၌ ဘာသာယဉ်ထကျးမှုအရ

သည် ဆီမီးခေက်များ များများဝယ်ေား၍ ဆီမီးခေက်များ

မီးေေန်းြေထ ဲ တာ်ကို ကျင်းြကကသည်။ အိမတ ် င ို ်းတေငလ ် ည်း

ကိုသာ အသုံးများြါသည်။ ထနာက်မှသာ ဖထယာင်းတိုင်

မီးစာရရန်အလို့ငှာ စာထရးသူသည် ဝါခင်းသို့သေား၍

မုန့် ဖက်ေုြ်၊ မုန့် ဗိုင်းထတာင့်၊ မုန့် ဆီထကကာ်၊ မုန့် လက်

များကို အသုံးပြုလာြါသည်။ သီတင်းကျွတ်ရာသီတေင်

ဝါြေင့်ထကာက်ရသည်။ ဝါထကာက်ရာတေင် အမှိုက်သရိုက်

သိပု့ ဖစ်ြါ၍ ပမန်မာ့ဆယ်န ့ စ ှ လ ် ရာသီြထ ေဲ တာ်ပဖစ်ထသာ

ထကာက်၊ မုန့်စမ ိ ်းထြါင်း စသည်များပဖင့် သဒ္ဓါကကည်ပဖူစော

ဘုရားထကျာင်းကန်မကျန်၊ တစ်နယ်လုံး၊ တစ်ရွာလုံး

များ မြါထစရန် ထရွးချယ်ရသည်။ ၎င်းဝါများကို ထနြူလန ှ ်း

သီတင်းကျွတမ ် ီးေေန်းြေထ ဲ တာ်တင ေ ် ထြျာ်ရင ွှ စ ် ော ြါဝင်ဆင်နွှဲ

ဧည့်ခံထကျွးထမေး လှူဒါန်းကကသည်။

မီးထရာင်များ ေိန်ေိန်လင်းထတာ့မည်ပဖစ်၍ ဝမ်းသာ

သည်။ ဝါဖန်၍ င်္ေမ်းဖတ်စက်ပဖင့် ကကိတ်ရသည်။ င်္ေမ်းများ

ကကြါရန် ဆန္ဒပြုရင်း ဆီမီးေိန်ေိန်ဝင်းလို့ထနာ် သီတင်း

ကကည်နူးမိြါသည်။

ကို ထသးထသးထလးပဖစ်ထအာင် လိြရ ် သည်။ ၎င်းကို တိင ု ်း၍

ကျွတ်မီးေေန်းြေဲထတာ်အထကကာင်းအား

ပဖတ်ထတာက်ရသည်။ ဤဝါင်္ေမ်းဖတ်ထလးများကို သုံးထလး

အြ်ြါသည်။

ဝါကျွတ်ကန်ထတာ့ြေဲသည် ရဟန်းသံဃာများ ြူထော် ကန်ထတာ့ပခင်း၊ ရတနာသုံးြါးအား ြူထော်ကန်ထတာ့ပခင်း၊

အများအားပဖင့် ယခုထခတ် မီးေေန်းြေဲထတာ်ကျင်းြ

ဆီမီးထရာင်စထ ုံ လးများပဖင့် ေိနလ ် င်းထနြုမ ံ ှာ ကျက်သထရ ရှိလှြါသည်။

ထရးသားတင်ပြ


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019

အသက် ၁၀၀ နီးပါးေှိပပီဖြစ်သည့် အနုပညာသမားတစ်ဦး၏ ကကိုးပမ်းမှု သို့မဟုတ် ဖမန်မာ့ရုပ်ေှင်ောဖပည့်ဂုဏ်ဖပုသီေျင်းရေးြွဲ့ရနသည့် စည်သူ ရဒါက်တာ ဗိုလ်ကရလးတင့်ရအာင် ရတွ့ဆုံရမးဖမန်း - ေီေီဖမင့် ဖမန်မာ့ရုပ်ေှင် ောဖပည့်အေမ်းအနားကို ကျင်းပောတွင် အလွန်အရေးပါရသာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ေပ်ေှိပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကား ဖမန်မာ့ရုပ်ေှင် ောဖပည့် ဂုဏ်ဖပုသီေျင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုဂုဏ်ဖပုသီေျင်းကို ယေုရေးစပ်ရနသူကား ဖမန်မာ့ရုပေ ် ှင် တစ်သက်တာဆုေှင် ဘဘ စည်သူရဒါက်တာဗိလ ု ်ကရလးတင့ရ ် အာင်။ ဆိုေလျှင် ဘဘနှင့် ဖမန်မာ့ရုပ်ေှင်သက်တမ်းက မတိမ်းမယိမ်းမျှသာ။ ဘဘ စည်သူရဒါက်တာ ဗိုလ်ကရလးတင့်ရအာင်သည် ယေုအသက်အားဖြင့် ၉၈ နှစ် ေှိပပီဖြစ်သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်ရေတ် “ ….ေသံထက ွ ရ ် ခတ်မပကွက် ြရနှးရပါင်ဂဏ ု ေ ် သစ်လာ၊ ရဆးရရာင်စုံ ရခတ်ေခါ မြူနီမပာဝါ ေဆင်ေရသွးတိ၊ု့ ေဉ်ရကျးလှစွာ ြကားရတာ နားဝြှာ ချ ိုသာ၊ ရလးြက်သံြကား ဆိုတာြျားထွင်လာ ….” ေဲေီြျက်လုံးကစပပီး ရရာင်စုရ ံ တွရခတ်နဲ့ ထွငလ ် ာသလိပ ု ဲ နားြှာြကားရတာလည်း မပည့စ ် ရ ုံ ောင်

ရဆးရောင်စုံရေတ် ေဲေီရခတ်ပပီးမပန်ရတာ့

ေမြူေြည်းနဲ့

သံစုံသွင်းကရနပပီးရတာ့

ရဆးရရာင်စုံရခတ် မြစ်လာရောင် ကကိုးစားြကရမပန်တေ်။ ရဆးရရာင်စုံ ရခတ်ကရန ြျက်စရ ိ ဲ့ ေရနေထားရလးရတွ မပည့စ ် ြ ုံ န ှ က ် န်ရောင် မြင်ကင ွ ်း ရတွ ချဲ့လိက ု တ ် ေ်။ ေါဟာ ရုပရ ် င ှ တ ် ာဝန်ကို ထြ်းရနြကတဲ့ လူသားရတွရဲ့ ကကိုးစားြှုပဲ။ ေဲေီလိုလုပ်ခဲ့ြကတဲ့ သြိုင်းကိုပါြှသာ ရုပ်ရှင်

နှစ် ၁၀၀

ေဓိပ္ပာေ်ရှိြေ်လို့ ထင်တေ်။ ေါရြကာင့် ေဲေါရတွ ရရးလာခဲ့ပါတေ်။ “ … သရုပ်မြင်ရခတ်ေခါြှာ ေဟုတ်ပင်မြစ်လာတာ၊ ရုပ်ရှငရ ် ခတ် နှစ်ရပါင်း ၁၀၀၊

ေြျ ိုးသားမြန်ြာ

ေသံတိတ်ရခတ်ေခါ

ေဓိပ္ပါေ်ကို စာတန်းရလးနဲ့ရြာ်မပ၊ ပရိသတ်က စာရလးရတွြတ်၊ ေီရန့ည ဘာရတွရတွ့ြလဲ၊ ေရြကာင်းရတွ ဘာရတွပါလိြ့်ြေ်၊ ရှင်းသွားတာရပါ့။ ေဲေီလို ပရိသတ်နားလည်ရောင် စကားနဲ့ ြရမပာနိုင်ခင် စာတန်းထိုးတဲ့ ရခတ်ကို ရုန်းကန်ခဲ့ရတေ်။

ရေါက်တာ ဗိလ ု က ် ရလးတင့ရ ် ောင်က “ေသက် ၁၀၀ နီးပါးရှပိ ပီမြစ်တဲ့ လူတစ် ရောက်ရဲ့၊ ေနုပညာသြားရဲ့ ကကိုးစားြှုကို ေသိေြှတမ် ပုရပးပါလို့ ရြတ္တာ ရပ်ခံချင်ပါတေ်”ဟု ဆိုပါသည်။ မြန်ြာ့ရုပ်ရှင်ရာမပည့်ဂုဏ်မပုသီချင်း ရရးစပ်သီကုံးြွဲ့ဆိုရနသူ ဘဘ စည်သူ ရေါက်တာဗိုလ်ကရလးတင့်ရောင်နှင့် မြန်ြာ့သတင်းစဉ်က ရတွ့ဆုံ ရြးမြန်းထားြှုြျားကို ရြာ်မပေပ်ပါသည်။

ေကျ ိုးေရြကာင်းညီညွတ်ြို့လိုပါ

တေ်။ ဘဘ သီချင်းရရးလာတာ နှစ်ရပါင်းလည်း ြကာခဲ့ပပီ။ ကိုေ်ရရးတဲ့ သီချင်းရလးကို

တည်တည်တံ့တံ့နဲ့

ခိုင်ပြဲရစချင်တေ်။

ေါရြကာင့်

ဂရုတစိုက်နဲ့ ေထားေသို၊ ေရနေထိုင်ရတွ ေကုန်လုံးြှန်ကန်ရောင် ကာရန်ရတွ၊ ေက္ခရာရတွ ေပြဲထားရတေ်။

မပည့်စုံရောင် ရရးသားတဲ့ရနရာြှာ သတိ

သီချင်းရရးခဲ့တာလည်း ြကာပပီ။

ေရြကာင်းေရာ

လည်း စုံပပီ။ ေဲေီရနရာြှာ သူ့ရနရာနဲ့သူ ေံကျခွင်ကျမြစ်ြို့လိုတေ်။ ရုပ်ရှင် ဆိုရင် ရုပ်ရှင်ဘ၀၊ မပဇာတ်ဆိုရင် မပဇာတ်ရဲ့ ေရမခေရန ေကုန်လုံးဟာ သူ့ဘဝနဲ့သူ ရှိပပီးသား။ ေဲေါကို ရြာ်ရပးြို့က

သီချင်းရရးဆရာရတွရဲ့

တာဝန်ပါ။ အသံစုံသွင်းရေတ် “ေီရတာ့ တိရ ု့ ပ ု ရ ် င ှ ် နှစ် ၁၀၀ မပည့တ ် ေ်ဆတ ို ာ လွေလ ် ေ ွ ရ ် လး ြဟုတ် ပါဘူး။ ကကိုးစားပြ်းစား လူကကီးရတွရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုကကီးတစ်ခု၊ ေဲေရ ီ ပ ု ရ ် င ှ ် နှစ် ၁၀၀ ြှာ နှစေ ် ပိင ု ်းေမခားရတွ ြကည့လ ် က ို ရ ် င် ရုပရ ် င ှ ရ ် ခတ်ဆို တာဟာ ေမြူေြည်း၊ ေသံတတ ိ ရ ် ခတ်၊ ေဲေက ီ ရနပပီး တီးလုံးနဲ့ တီးဝိင ု ်းနဲ့ ပရိသတ်နဲ့ရရာပပီးရတာ့ ြကည့်ခဲ့ရတဲ့ ေရမခေရနက ရုန်းထွက်လို့၊ တကေ့် တီးဝိုင်းကို သီးမခားသွင်း၊ ေသံကို တစ်ခါ၊ ေရုပ်ကို တစ်ခါထည့်၊ ေဲေီလို ပူးရပါင်းတဲ့နည်းနဲ့ တီးဝိုင်းြပါရတာ့ဘဲနဲ့ ရုန်းကန်ရတဲ့ ဘ၀ရရာက်ခဲ့တေ်။ ေါ ေသံစုံသွင်းရခတ်လို့ရခါ်တေ်။

ြှာရတာ့ ရုပ်ရှင်သားတို့

ေစွြ်းရှိသြျှ လုပ်ြကစြ်းဆိုပပီး ရြာ်မပသလိုပဲ

ေင်ြတန်ေင်ေားမပည့်တဲ့ နည်းစနစ်တစ်ခုလို့ ရခါ်ရြေ်။ ေါကို တို့ရတွ ရရာက်ြကပပီ။ အဓိပ္ပာယ်ဖပည့်ဝတဲ့ ရုပ်ေှင် နှစ် ၁၀၀ ပွဲရတာ်ကကီး “နှစ် ၁၀၀ ေတွင်းြှာ ေဲေီလို ေဆင့်ဆင့် ေဆင့်ဆင့်တက်လာတဲ့ တို့ရဲ့ ကကိုးစားြှု၊ ရုပ်ရှင်သြားရတွရဲ့ခွန်ေား၊

မပည်သူရတွရဲ့ေားရပးြှု၊

ေဲေါရတွ စုရပါင်းလိက ု တ ် ေ ဲ့ တွက် ေင်ြတန်ေဓိပ္ပာေ် မပည့ဝ ် တဲ့ ရုပရ ် င ှ ် နှစ် ၁၀၀ ပွရ ဲ တာ်ကကီး မြစ်လာတေ်။ ေီလို မပည့စ ် ရ ုံ ောင်မြစ်ရစချင်လန ွ ်းလို့ ဘဘ ကိေ ု တ ် င ို ် ေခု ၉၈ နှစရ ် ပှိ ပီ၊ ေသိရလးရကာင်းတုန်း၊ ဉာဏ်ရလး ရပျာက်ကေ ွ ်

ေဲေါပပီးရတာ့ြှ “ …ေရုပ်နဲ့ ရတးသံ ြရနှးေမြန် ဂုဏ်မြာ၊ ရတးသံစုံ

ေရွေ်ကကီးရင့်သည့်တိုင်ရောင် ေားခွန်ြရလျှာ့ဘဲနဲ့ ကကိုးစားတတ်တဲ့ ေနု

ရခတ် ေသစ် ရပါ်လာ၊ ရှုချင်စရာ ေနုပညာ ရုပ်ရှင်ဂီတညီြျှ လွန်သာော

ပညာသည်ရတွရဲ့ သရဘာ၊ ေနုပညာရဲ့သတ္တိ၊ ေနုပညာရဲ့ ဇွဲ၊ ေဲေါရတွကို

…” ေဲေရ ီ ပ ု ရ ် င ှ က ် ို ဂီတသံရလးရပါင်းပပီးရတာ့ ေသံထက ွ ြ ် ရပါ်ခင်ြှာ သံစရ ုံ တး

ရြာ်မပရစချင်တေ်။ “ေနုပညာသြားရတွဟာ ချြ်းသာြှုြရှပ ိ ါဘူး။ ခန္ဓာကိေ ု မ် ပည့စ ် ရ ုံ ောင်

“ ….ရတးသံစရ ုံ ခတ် မပကွက၊် ေသံတတ ိ ြ ် ှ ေသံထက ွ ရ ် န် တီထင ွ ြ် ကမပန်

စားရရင်ရတာ်ပပီ။ ကိုေ်လုပ်ချင်တာရလး၊ ကိုေ်ရြာ်မပချင်တာရလး မပည်သူ

ကာ၊ ရငွရပးလိြ ု့ ရ ဇာတ်ကားြှစတာ၊ ရုပရ ် င ှ ရ ် ခတ်ရမပာင်း ေရဟာင်းစွန့်ခွာ

သိသင့သ ် ထ ိ က ို တ ် ာရလးရှရ ိ နရောင် ကိေ ု က ် ြန်တီးနိင ု ရ ် င် ရတာ်ပပီဆတ ို စ ဲ့ တ ိ ်

ရဲရဲရင့်ရင့် ပွဲလေ်တင့်ရစတာ ….” ေသံထွက်ြို့မြစ်လာပပီ၊ တီထွင်လိုက်တဲ့

ဘဘတိြ ု့ ှာ ေပြဲရပ ှိ ါတေ်။ ေါရြကာင့် ေသက် ၁၀၀ နီးပါးမြစ်လာတဲ့ လူတစ်

ေခါြှာ ရငွရပးလို့ြရဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကစပပီးရတာ့ ေသံထွက် ရုပ်ရှင်ကား

ရောက်ရဲ့၊ ေနုပညာသြားရဲ့ ကကိုးစားြှုကို ေသိေြှတမ် ပုရပးပါလို့ ရြတ္တာ

မြစ်လာတေ်။

ရပ်ခံချင်ပါတေ်”။

“နှစ် ၁၀၀ အတွင်းမှာ အဲဒီလို အဆင့်ဆင့် အဆင့်ဆင့်တက်လာတဲ့ တို့ေဲ့

ကကိုးစားမှု၊

ရုပ်ေှင်သမားရတွေဲ့ေွန်အား၊

ဖပည်သူရတွေဲ့

အားရပးမှု၊ အဲဒါရတွ စုရပါင်းလိက ု တ ် အ ဲ့ တွက် အင်မတန်အဓိပ္ပာယ် ဖပည့်ဝတဲ့ ရုပ်ေှင် နှစ် ၁၀၀ ပွဲရတာ်ကကီး ဖြစ်လာတယ်။ ဒီလိုဖပည့်စုံ

သီတင်းတစ်ပုဒ်ရေးမယ်ဆိုေင် “သီတင်းတစ်ပုေ်ရရးြေ်ဆိုရင်

ေစ်ဂျစ်တေ်ရခတ် ရရာက်လာတေ်။ ေစ်ဂျစ်တေ်ဆိုတဲ့

ဝန်ကကီးဌာနဆိတ ု ဲ့ လူထေ ု သိပညာရပး ဌာနကကီးကရနပပီး ဘဘတိရ ု့ ဲ့ ေသက်

ရခတ် မြစ်လာရောင် တစ်ခါ လုပ်ရမပန်ပါတေ်။

ဂုဏ်မပုသီချင်းရရးစပ်ရနသူ ဘဘ စည်သူ

ရနာက်ဆုံးရပါ်

ေဂဂလပ ိ စ ် ာလုံးကို မြန်ြာြှုမပုပပီး တိရ ု့ တွကေားလုံးနားလည်ြကပပီ။ ေီရခတ်

ြသွားခင် ကကိုးစားပပီး ြှတ်သားပပီး ရရးရတာပါ။ ေထူးသမြင့် မပန်ြကားရရး ရတးသံစုံရေတ်

မြန်ြာ့ရုပ်ရှင်ရာမပည့်

လည်း တစ်ခါထွင်ရမပန်တေ်။ ေဲေီ ြလင်ရခတ်ကကီးပပီးတဲ့ရနာက်ြှာ ေခု

ကကိုးစားလာတာ ရိုးသားစွာပါ

စာတန်းထိုးတစ်ြျ ိုး တစ်ဘာသာ၊ မပည်သူ့ရင်ထဲ

စွဲဝင်ရစခဲ့တာ ….” ။ ေဲေီေသံတိတ် ရခတ်တုန်းက တီးဝိုင်းက တီးရပး၊

စည်သူရဒါက်တာ ဗိုလ်ကရလးတင့်ရအာင်

ဆိပု ပီး ေရပါ်ရောက် ေရဝးေနီး ရကာင်းရောင် ရလးြက်သြံ ကားရခတ်ကို

ရအာင် ဖြစ်ရစေျင်လွန်းလို့ ဘဘကိုယ်တိုင် အေု ၉၈ နှစ်ေှိပပီ၊ အသိရလးရကာင်းတုန်း၊ ဉာဏ်ရလးရပျာက်ကယ ွ မ ် သွားေင် ကကိုးစား ပပီး မှတ်သားပပီးရေးေတာပါ။ အထူးသဖြင့် ဖပန်ကကားရေးဝန်ကကီး ဌာနဆိုတဲ့

လူထုအသိပညာရပး ဌာနကကီးကရနပပီး ဘဘတို့ေဲ့

အသက်အေွယ်ကကီးေင့်သည့်တိုင်ရအာင်

အားေွန်မရလျှာ့ဘဲနဲ့

ကကိုးစားတတ်တဲ့ အနုပညာသည်ရတွေဲ့ သရဘာ၊ အနုပညာေဲ့ သတ္တိ၊ အနုပညာေဲ့ ဇွဲ၊ အဲဒါရတွကို ရြာ်ဖပရစေျင်တယ်”


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019

အမြင်အာရုံကောင်းကေဖို့ ဦးေားကေးော ကောင်ရွေ်ေို့ ကေါေ်တာေိုဦး(လင်းသေ္စာ) မေည်သူြျား၏ေျန်းြာကရး ကောင်းြွန်မြင်းသည် နိုင်ငံတေ်ြုအတွေ် အကောင်းေုံးကသာ လာဘ်လာဘမဖေ်သည်။ သို့ကသာ် ထိုလာဘ်လာဘသည် လွယ်လွယ်နှင့်ရကသာ

တတ်ရသာ ရောဂါများ၏ ဖိစီးမှုကို တစ်ပပိုင်နက်တည်း

လာဘ်လာဘြျ ိုးြဟုတဘ ် ဲ ဉာဏ်ေညာ၊ ဝီရယ ိ တိန ု့ င ှ ယ ့် ဉ ှ ပ် ေီး အသိတရားမဖင့် သတိထားြှသာ ေျန်းြာကရးနှငည ့် ည ီ တ ွ သ ် ည့် အကလ့အေျင့် အမေုအြူကောင်းြျား ရရှြ ိ ေ ံ ားနိင ု ြ ် ည်

ေင်ဆိုင်ရနေရသာကာလလည်းခဖစ်ရပသည်။ ယြုအြါ

မဖေ်ကေသည်။

တွငမ ် ူ ကူးစက်ရောဂါအများစုကို ထိန်းြျုပ်နင ို ပ် ပီး အြျ ို့ကို အြျ ိုးသား အမြင်သန်ေွြ်းကရး ကြှော်ြှန်းြျေ်

ေျန်းြာမြင်း၏ အနေ်အဓိေ္ပာယ်

ခမန်မာနိုင်ငံ၌ ကင်းစင်ပရပျာက်ရကကာင်း ရကကညာြဲ့ပပီး

ကျင်းပကကသည်။

ခဖစ်သည်။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ြျေ်ြမြင်နှုန်း

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ကျန်းမာခြင်း၏ အနက်

ခမန်မာနိင ု င ် အ ံ ရနခဖင့် အမျ ိုးသားအခမင်သန်စမ ွ ်းရေး

အဓိပ္ပာယ်ကို "ြန္ဓာကိုယ် ြျ ို့ယွင်းမှုကင်း၍ ရောဂါဘယ

ရမျှာ ် မ ှ န ်း ြျက် အစီ အ စဉ် ကို ၂၀၀၀ ခပည့ ် န ှ စ ် တ ွ င ်

ခမန်မာနိင ု င ် ၏ ံ လက်ေမ ှိ ျက်မခမင်နန ှု ်းကို သိေန ှိ င ို ေ ် န်

ကင်းေှင်းရုသ ံ ာမက ကိယ ု ၏ ် ကျန်းမာခြင်း၊ စိတ၏ ် ြျမ်းသာ

ြျမှတရ ် ဆာင်ေက ွ ြ ် ပဲ့ ပီး ကာကွယက ် သ ု ၍ေရသာ မျက်စိ

National Blindness Survey ကို ၂၀၁၇ ြုနှစ်အတွင်း

ခြင်း၊ လူမှုရေးသုြနှင့် ခပည့်စုံခြင်းတို့ကို ဆိုလိုသည်"ဟု

ကွယခ် ြင်းများ ကင်းစင်ပရပျာက်ရေး ရဆာင်ေက ွ ြ ် သ ဲ့ ည်။

တိင ု ်းရေသကကီးနှင့် ခပည်နယ် စုစရ ု ပါင်း ၁၁ ြုတင ွ ် စစ်တမ်း

ယင်းအစီအစဉ်၏ အဓိကေည်မှန်းြျက်မှာ ၂၀၂၀

ရကာက်ယူြဲ့ော အသက် ၅၀ နှင့်အထက် ခပည်သူများ၌

လူသားတစ်ရယာက်၏ ကျန်းမာခြင်းတွင် အဓိက

ခပည့်နှစ်တွင် ကာကွယ်ကုသ၍ေရသာ မျက်စိကွယ်ခြင်း

မျက်မခမင်ရောဂါ ခဖစ်ပွားမှုနန ှု ်းသည် ၂ ေသမ ၉ ောြိင ု န ် န ှု ်း

အလိအ ု ပ်ဆုံးအောမှာ မျက်စ(ိ စက္ခု)အလင်းပင်ခဖစ်သည်။

များ ကင်းစင်ပရပျာက်ရစေန်အတွက် မျက်စရ ိ ောဂါများ၏

ေှပိ ပီး ဧောဝတီတင ို ်းရေသကကီးတွင် ၆ ေသမ ၃ ောြိင ု န ် န ှု ်းခဖင့်

"မျက်စအ ိ ဆုံး၊ နားအရှုံး"ဟူရသာ ခမန်မာဆိရ ု ိုးစကားလည်း

၂၅ ောြိင ု န ် န ှု ်းကို ရလျှာြ ့ ျရပးနိင ု ရ ် ေးနှင့် မျက်စက ိ ယ ွ န ် န ှု ်း

အခမင့်မားဆုံးေှိရနသည်ကို ရတွ့ေသည်။ ယင်းတို့အနက်

ေှသ ိ ည်။ လူတင ို ်းအတွက် မျက်စသ ိ ည် အလွနအ ် ရေးကကီး

ကို ၀ ေသမ ၅ ောြိုင်နှုန်းသို့ ရလျှာ့ြျေန်၊ ၂၀၂၀ ခပည့်နှစ်

မျက်စိအတွင်းတိမ်ရကကာင့် မျက်မခမင်ခဖစ်ေခြင်းသည်

ရသာ ြန္ဓာကိယ ု အ ် စိတအ ် ပိင ု ်းတစ်ြု ခဖစ်ရပသည်။ မျက်စိ

တွင် ပဏာမ မျက်စက ိ ျန်းမာရေးရစာင့ရ ် ေှာက်မှု လုပင ် န်း

အဓိက အရကကာင်းေင်းတစ်ေပ်ခဖစ်ပပီး ထိပဆ ် ုံးမှ ေပ်တည်

အလင်းရောင်ရပျာက်ဆုံးြဲ့လျှင် ထိုသူ၏ စိတ်ဓာတ်ြွန်

များ တစ်နိုင်ငံလုံး လွှမ်းခြုံမိရစေန်၊ အတွင်းတိမ်ြွဲစိတ်မှု

ရနသည်ကို ရလ့လာရတွ့ေှိေရပသည်။

အားမှာလည်း ရပျာက်ဆးံု သွားတတ်ပပီး ဘဝကို အရှုးံ ရပးကက

နှုန်းကို လူတစ်သန်းလျှင် အနည်းဆုံး ၃၀၀၀ အထိ တိုးခမှင့်

သည်များလည်း အများအခပားေှသ ိ ည်။ မျက်စက ိ ယ ွ ေ ် ခြင်း

ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန်နှင့်

အတွင်းတိမ်ြွဲစိတ်ောတွင်

ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကကီးမှ သတ်မှတ်ထားရသာ စံြျ ိန်စံနှုန်း

တွင် အများစုသည် ကာကွယ်၍ရသာ်လည်းရကာင်း၊

မျက်ကကည့မ ် န ှ ထ ် ည့သ ် ည့န ် န ှု ်း အနည်းဆုံး ၉၀ ောြိင ု န ် န ှု ်း

များကို ခပည့မ ် ရ ီ နပပီးခဖစ်ရသာရကကာင့် လာမည့် သက္ကောဇ်

ကုသ၍ရသာ်လည်းရကာင်း ေနိုင်ပါလျက် အြျ ိန်မီ ခပသ

အထိ တိုးခမှင့်ရဆာင်ေွက်ေန်တို့ ခဖစ်သည်။

၂၀၂၀ တွင် မျက်ြမ်းစပ်ရောဂါကင်းရဝးရကကာင်း ရကကညာ

သတ်မှတ်ထားသည်။

ခမန်မာနိင ု င ် တ ံ င ွ ် မျက်ြမ်းစပ်ရောဂါအရနခဖင့် ကမ္ဘာ့

ကုသမှု မြံယူနိုင်ခြင်းရကကာင့်လည်းရကာင်း၊ မျက်စိနှင့်

ခမန်မာနိုင်ငံ၌ ခပည်သူများအား ကျန်းမာရေးရစာင့်

နိုင်ေန် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကကီး၏ ကူညီရဆာင်ေွက်

ပတ်သက်ရသာ ကျန်းမာရေးရစာင့ရ ် ေှာက်မှု ဗဟုသတ ု

ရေှာက်မရ ှု ပးောတွင် နိင ု င ် တ ံ ကာနှငတ ့် စ်ရခပးညီ သက်ဆင ုိ ်

မှုခဖင့် အားသွန်ြွန်စိုက် ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိရပသည်။

အားနည်းခြင်းရကကာင့လ ် ည်းရကာင်း စက္ခုအလင်းဆုံးရှုံး

ော ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအလိုက် အထိမ်းအမှတ် အြမ်း

Trachoma Prevalince Survey ရကာက်ယန ူ င ို ရ ် ေးအတွက်

မှုနင ှ အ ့် တူ မျက်မခမင်ဘဝသို့ ရောက်ေသ ှိ ွားတတ်ရပသည်။

အနားများနှင့် ရဆာင်ပေ ု မ ် ျား သတ်မတ ှ က ် ာ ရဆာင်ေက ွ ရ ် န

ယြုနစ ှ ် စက်တင်ဘာလ ပထမပတ်အတွင်း မျက်စက ိ ျန်းမာ

ထိရ ု့ ကကာင့် အခမင်အာရုံ မြျ ို့ယွင်း မဆုံးရှုံးရစေန် လူသား

သည်။ မျက်စိကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုတွင် ခပည်သူ

ရေးရစာင့ရ ် ေှာက်သူ ဝန်ထမ်းအြျ ို့အား အီသယ ီ ိုးပီးယား

အားလုံး အသိတေား၊ ဆင်ခြင်တုတ ံ ေားခဖင့် အရလးရပး

တစ်ေပ်လုံး ပါဝင်ရဆာင်ေွက်နိုင်ရစေန်အလို့ငှာ ကမ္ဘာ့

နိုင်ငံသို့ ရစလွှတ်ပပီး နိုင်ငံတကာစံညွှန်းနှင့်အညီ စနစ်

ရဆာင်ေွက်ကကေန် လိုအပ်ရပသည်။

ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကကီးကလည်း ၂၀၀၀ ခပည့်နှစ်မှစ၍

တကျ ကိုက်ညီမှုေှိရစေန် ရလ့ကျင့်သင်ယူရစြဲ့သည်။

ြျေ်ေိကရာဂါြျား ကမ္ဘာက ့ ျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ ြန့်မန ှ ်းစာေင်းအေ ကမ္ဘာ့ လူဦးရေ၏ ၂၅၃ သန်းရသာ လူသားတို့သည် မျက်မခမင် ခြင်းနှင့် အခမင် စမ ွ ်းအား ရလျာ့နည်းခြင်းများ ခဖစ်ရနကကပပီး ယင်းတိအ ု့ နက် ၃၆ သန်းမှာ လုံးဝ မျက်စက ိ ယ ွ ်ရနကကကာ ၂၁၇ သန်းသည် ခမင်အားြျ ို့တဲမ ့ က ှု ို ြံစားရနကကေရပသည်။ အတွင်းတိမ်ရောဂါကို ၆၅ သန်းြန့် ြံစားရနကကေပပီး ၈၉ ောြိင ု န ် န ှု း် ကို စီးပွားရေးနိမက ့် ျရသာနိင ု င ် မ ံ ျားတွင် အများဆုးံ ရတွ့ေရပသည်။ အားလုံး၏ ၅၅ ောြိုင်နှုန်းသည် အမျ ိုး သမီးများတွင် ခဖစ်ပွားကကပပီး ၇၅ ောြိုင်နှုန်းရကျာ်ရသာ မျက်မခမင်ခဖစ်ပွားမှုများသည် ကာကွယ်၍ ေနိုင်ရသာ၊ ကုသ၍ ေနိုင်ရသာ မျက်စိရောဂါများ ခဖစ်ကကရပသည်။ ကမ္ဘာလ ့ ဦ ူ းရေအများဆုံးခဖစ်ရသာ အိနယ ္ဒိ နှင့် တရုတန ် င ို င ် ံ တိတ ု့ င ွ ် မျက်မခမင်အားလုံး၏ ၄၅ ောြိင ု န ် န ှု ်း ခဖစ်ပွားလျက် ေှိပပီး အရေှ့ရတာင်အာေှ၌ အသက် ၃၀ နှင့်အထက်တွင်

“ြျေ်ြမြင်ောေွယ်ကရးလုေ်ငန်းြျား အရှိန်အဟုန် တိုးမြှင့် ကောင်ရွေ်နိုင်ရန် ြျေ်ေိေုဌာနြျား တိုးြျဲ့ဖွင့်လှေ်ကေးမြင်း၊ ြျေ်ေိအထူးေုေရာဝန်၊

ေရာြြျား

ထေ်ြံကလ့ေျင့်

ရောဂါသည်များ ေှာရဖွကုသခြင်းတို့ကို တိုင်းရေသကကီး၊ ခပည်နယ်အလိက ု ် တစ်ပပိုင်နက် ရဆာင်ေက ွ ရ ် နြျ ိန်လည်း ခဖစ်ရပသည်။ ြျေ်ေိကရာဂါြျား ကေိုတင်ောေွယ်ကရး သိခု့ ဖစ်၍ ကာကွယက ် သ ု နိင ု ရ ် သာ မျက်စရ ိ ောဂါများကို ခပည်သတ ူ စ်ေပ်လုံးက ပိမ ု သ ို ေ ိ ှိ နားလည်ရစေန်နင ှ ့် စမ်းသပ် စစ်ရဆးကုသမှုများကို ရဆာလျင်စွာ ြံယန ူ င ို ေ ် န် လှုံ့ရဆာ် စည်းရုံးရပးေပါမည်။ ဥပမာအားခဖင့် မျ ိုးရိုးရကကာင့်ခဖစ် တတ်ရသာ မျက်စရ ိ ောဂါများခဖစ်သည့် မျက်စအ ိ ရဝးမှုန် ရောဂါ၊ မျက်စအ ိ ာရုလ ံ ွှာကင်ဆာရောဂါ၊ ညအြျ ိန် မျက်စိ မခမင်ရောဂါ စရသာ မျက်စရ ိ ောဂါများကို ငယ်စဉ် ကရလး ဘဝကပင် မိဘ၊ ရဆွမျ ိုးအသိင ု ်းအဝိင ု ်းက ကကိုတင်စစ်ရဆး ရပးပပီး လိုအပ်သည့် ရဆးဝါးများခဖင့် ကကိုတင်ကုသခြင်း တိက ု့ ို ရဆာင်ေက ွ ရ ် ပးသင့ရ ် ပသည်။ ကရလးအတွင်းတိမ၊် ရေတိမ၊် မျက်စရ ိ စွရစာင်း ရောဂါများသည်လည်း ငယ်စဉ် ရကျာင်းမရနြင်ကပင် ြွစ ဲ တ ိ က ် သ ု မှုြယ ံ ပ ူ ါက အခမင်အာရုံ မဆုံးရှုံးဘဲ လူ့ရဘာင်အလယ်တွင် ရနထိုင်နိုင်ရပမည်။ တတိယအုပ်စုခဖစ်ရသာ

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မိမိ၏

ရနထိင ု ပ ် ရ ုံ ကကာင့် ခဖစ်တတ်သည့် ရောဂါများမှာ ဗီတာမင် ရအ ြျ ို့တဲ့၍ ခဖစ်ရသာ မျက်လုံးရခြာက်ရောဂါ၊ ထိြိုက် ေဏ်ောေ၍ခဖစ်ရသာ မျက်စရ ိ ောဂါ၊ ဆီးြျ ိုနှင့် ရသွးတိုး၏ ရနာက်ဆက်တွဲ မျက်စရ ိ ောဂါ၊ ရဆးဝါးအလွနအ ် ကျွံ သုံးစွဲ ရသာ နာတာေှညရ ် ောဂါတိရ ု့ ကကာင့် ခဖစ်ရပါ်လာနိင ု ရ ် သာ

ြွဲေိတ်ေုေေ္စည်းြျား၊

သည်။ ယြုအြါ ဆီးြျ ိုရဝေနာေှငမ ် ျား ြံစားေရသာ မျက်စိ

ေေ်ေိရိယာြျားနှင့် ကေးဝါးြျား ဝယ်ယူကထာေ်ေံ့ကေးမြင်း

အခမင်အာရုံ မပျက်စီးရစေန် ကကိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပပီ

လိုအေ်ကသာ

ရောဂါအြျ ို့ကို ရလဆာရောင်ခြည်ကုထုံး အသုံးခပုကာ ခဖစ်သည်။ နိင ု င ် ရ ံ တာ်အစိုးေအရနခဖင့် မျက်မခမင်ကာကွယရ ် ေး လုပ်ငန်းများ

အတွင်းတိြ်ြွဲေိတ်ြှုနှုန်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာန၏ လမ်းညွှန်

ဆုံးမှာ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် သီေိလကဂာနိုင်ငံတို့ခဖစ်ရကကာင်း

ြဲပ့ ပီး အထိမ်းအမှတ် အြမ်းအနားများ ကျင်းပခြင်း၊ ကမ္ဘာ

ပံ့ပိုးမှုနှင့် မျက်စိဆောဝန်များ၏ ကကိုးစားအားထုတ်မှု

ရတွ့ေှိေရပသည်။

တစ်ဝန်း၌ အြျ ိန်အြါနှင့် ရလျာ်ညီရသာ ရဆာင်ပုေ်များ

ရကကာင့် ၂၀၁၈ ြုနှစ်အတွင်း ခမန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးေှိ

ြျမှတခ် ြင်းတိက ု့ ို ခမန်မာနိင ု င ် အ ံ ပါအဝင် ကမ္ဘာက ့ ျန်းမာရေး

မျက်စအ ိ တွင်းတိမရ ် ောဂါရကကာင့် အခမင်အာရုံ ရလျာ့နည်း

အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံအားလုံး၌ ကျင်းပရဆာင်ေွက်ရစြဲ့သည်။

ရနသူရပါင်း တစ်သန ိ ်းရကျာ်(၁၂၇၅၁၆ ဦး)အား ြွစ ဲ တ ိ ရ ် ပး

ေြ္ဘာ့ြျေ်ြမြင်ေကေျာေ်ကရးကန့

နိင ု ြ ် ပဲ့ ပီး ခမန်မာနိင ု င ် ၏ ံ အတွင်းတိမြ ် စ ွဲ တ ိ မ ် န ှု န ှု ်း (Cataract

သည် ၁၉၆၄ ြုနှစ်က ၄၃ ောြိုင်နှုန်းေှိြဲ့ောမှ နိုင်ငံရတာ်

ကကိုတင်ကာကွယ်ကုသပါက

အခမင်အာရုံကို မပျက်စီးရစေန် ရစာစီးစွာ ကာကွယ်နိုင်

နိုင်ငံကတာ်၏ ကောင်ရွေ်ြျေ်ြျား

တို့ေို ကောင်ရွေ်လျေ်ရှိ’’ ရန့ကို ကမ္ဘာမ ့ ျက်မခမင်ပရပျာက်ရေးရန့အခဖစ် သတ်မတ ှ ်

ခပည်သူလူထု

ကမ္ဘာမ ့ ျက်မခမင်ပရပျာက်ရေးရန့ကို ခမန်မာနိင ု င ် တ ံ င ွ ်

Surgical Rate-CSR)မှာ ၂၂၈၀ အထိ တိုးလာသည်ကို

ပူးရပါင်းပါဝင်ရဆာင်ေက ွ မ ် တ ှု ိရ ု့ ကကာင့် ၁၉၈၉ ြုနစ ှ တ ် င ွ ်

လည်း ၂၀၀၀ ခပည့်နှစ်မှစ၍ ကျင်းပြဲ့သည်။ ယြုနှစ်

ရတွ့ေှိေသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO)အရနခဖင့်

၅ ောြိုင်နှုန်းရအာက်သို့ ရောက်ေှိသွားပပီခဖစ်သခဖင့် မူလ

ရအာက်တဘ ို ာလ ၁၀ ေက် ကမ္ဘာမ ့ ျက်မခမင်ပရပျာက်ရေး

အတွင်းတိမ် ြွဲစိတ်မှုနှုန်းကို လူဦးရေ တစ်သန်းတွင်

မျက်ြမ်းစပ်တိုက်ဖျက်ရေးစီမံြျက်မှ

မျက်ြမ်းစပ်နှင့်

ရန့၏ ရဆာင်ပုေ်မှာ "Universal Eye Health Vision

လူနာ ၃၀၀၀ ြွစ ဲ တ ိ က ် သ ု ရပးေန် ေည်မန ှ ်းသတ်မတ ှ ထ ် ား၍

မျက်မခမင် ကာကွယရ ် ေးစီမက ံ န ိ ်းအခဖစ် တိုးြျဲ့ကာ ယရန့

First"(အခမင်အာရုံရကာင်းရစဖို့ ဦးစားရပးကာ ရဆာင်

ခပည့်မီေန် လွန်စွာမှ နီးကပ်လာပပီခဖစ်သည်။

ကာလတွင် ရေသကကီးငါးြုြ၍ ွဲ မျက်မခမင်ကာကွယရ ် ေးကို

ေွက်စို့) ခဖစ်သည်။ ေည်ေွယ်ြျက်မှာ မျက်စိကွယ်ခြင်းနှင့်

အဆင့်ခမှင့်တိုးြျဲ့ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည်။

ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာနနှင့်

ဆက်တွဲ ြံစားေရသာ မျက်ရတာင်စိုက်၊ မျက်ရမွးစူး

ဖွင့်လှေ်ကေးမြင်း၊

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ခပည်နယ်အြျ ို့တွင် ရတွ့ေှိေကာ အနည်း

အစိုးေ၊

သစ်များ ေှာရဖွခြင်း၊ မျက်ြမ်းစပ်ရောဂါပိုးရကကာင့် ရနာက်

မျက်စိရောဂါများခဖစ်ပပီး

နှစ်စဉ်ရအာက်တိုဘာလ၏ ေုတိယပတ် ကကာသပရတး

ခမန်မာနိုင်ငံအရနခဖင့် ကူးစက်မျက်ြမ်းစပ်ရောဂါ

ရကကညာနိုင်ေန်အတွက် အစွမ်းကုန်ကကိုးစားကာ လူနာ

ကြွးထုတ်ကေးမြင်း၊ ြျေ်ြှန်ေျွြ်းေျင်သင်တန်းြျား တိုးြျဲ့

မျက်မခမင်ခဖစ်ပွားမှုမှာ ဘဂဂလားရေ့ေှ်၊ အင်ေိုနီးေှားနှင့်

ေူးေေ်ြျေ်ြြ်းေေ်ကရာဂါ

လတ်တရလာကာလတွင် ယြင်က ကူးစက်ရောဂါ ခဖစ်ြဲ့ရသာ မျက်ြမ်းစပ်ရောဂါ ကင်းစင်ပရပျာက်ရေး

အေှိန်အဟုန် တိုးခမှင့်ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန်

မျက်စက ိ ဌ ု ာနများ တိုးြျဲ့ဖွငလ ့် စ ှ ရ ် ပးခြင်း၊ မျက်စအ ိ ထူးကု ဆောဝန်၊ ဆောမများ ထပ်မရ ံ လ့ကျင့် ရမွးထုတရ ် ပးခြင်း၊ မျက်မှန်ကျွမ်းကျင်သင်တန်းများ တိုးြျဲ့ဖွင့်လှစ်ရပးခြင်း၊ လိုအပ်ရသာ ြွဲစိတ်ကုပစ္စည်းများ၊ စက်ကေ ိ ိယာများနှင့် ရဆးဝါးများ ဝယ်ယရ ူ ထာက်ပရ ံ့ ပးခြင်းတိက ု့ ို ရဆာင်ေက ွ ် လျက်ေက ှိ ာ ခပည်တင ွ ်းမှ လူမရ ှု ေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ အလှူ ေှငမ ် ျား၏ ကူညမ ီ မ ှု ျားခဖင့် မျက်မခမင်ကာကွယရ ် ေးအတွက် ရတာနှင့် ပမို့ပါမကျန် တန်းတူအြွင့်အရေး ေေှိနိုင်ေန် တတ်နိုင်သမျှ ကကိုးပမ်းရဆာင်ေွက်ရနြျ ိန်လည်း ခဖစ်ရပ သည်။ အမြင်အာရုံကောင်းကေဖို့ အြျုပ်အားခဖင့် ဆိုေပါမူ မျက်မခမင်ကာကွယ်ရေး

ကေျးလေ်ေျန်းြာကရး

လုပ်ငန်းများကို

ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာန

မျက်မခမင်

အခမင်အာရုံ ြျ ို့ယွင်းခြင်းများသည် အခပည်ခပည်ဆိုင်ော

ခမန်မာနိုင်ငံတွင် လူဦးရေ၏ ၇၀ ောြိုင်နှုန်းရသာ

အတွင်းတိမ်ရောဂါ၊ ရေတိမ်ရောဂါ၊ ထိြိုက်ေဏ်ော

ခပည်သူ့ကျန်းမာရေးခပဿနာတစ်ြုခဖစ်ရကကာင်း သိေှိ

ခပည်သူများ ရနထိုင်ော ရကျးလက်ရေသများ၌ ကျန်းမာ

ကာကွယရ ် ေးစီမက ံ န ိ ်းဌာနများ၊ တိင ု ်းရေသကကီး၊ ခပည်နယ်

ရကကာင့ခ် ဖစ်ရသာ မျက်စရ ိ ောဂါ၊ မျက်မန ှ ပ ် ါဝါ လိအ ု ပ်ခြင်း

နားလည်ပပီး ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာန

ရေးဆိင ု ေ ် ာ စိနရ ် ြါ်မှုများကို ပိမ ု ခို မင်ရတွ့ေသည်။ ကျန်းမာ

ရဆးရုကံ ကီးများ၊ ြရိင ု အ ် ဆင့် ရဆးရုကံ ကီးများေှိ မျက်စရ ိ ောဂါ

ရကကာင့် အခမင်အားကျဆင်းရောဂါ၊ ဆီးြျ ို၊ ရသွးြျ ိုစသည့်

အပါအဝင် အခြားရသာ ခပည်ရထာင်စုဝန်ကကီးဌာနများ၊

ရေးဆိင ု ေ ် ာ ကိနး် ဂဏန်းများ၊ သတင်းအြျက်အလက်များကို

ကု ဌာနများ၊ ရကျးလက်ကျန်းမာရေးဌာနများ၊ သက်ဆင ို ်

ရောဂါများ၏ ရနာက်ဆက်တွဲ မျက်စရ ိ ောဂါခပဿနာများ၊

ဦးစီးဌာနများ အားလုံးက ခပည်သလ ူ ထ ူ န ု င ှ အ ့် တူ တက်ညီ

အရခြြံ၍ စိစစ်ကကည့်ရသာအြါ အထူးသခဖင့် ရဝးလံပပီး

ော အစိုးေအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကကီး

ကရလးသူငယ် မျက်စရ ိ ောဂါစသည်တသ ို့ ည် မျက်စက ိ ယ ွ ်

လက်ညီ ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ကာ မျက်စိကျန်းမာရေး

သွားလာရေးြက်ြဲရသာ ရေသများ၊ လူနည်းစု တိုင်းေင်း

နှင့် အစိုးေမဟုတရ ် သာ လူမရ ှု ေးအသင်းအဖွဲ့များအခပင်

ခြင်းများ ခဖစ်ရပါ်နိင ု သ ် ခဖင့် ယင်းတိရ ု့ ကကာင့် မျက်မခမင်ဘဝ

ရစာင့်ရေှာက်မှုလုပ်ငန်းများကို အေှိန်အဟုန်တိုးခမှင့်နိုင်

သားမျ ိုးနွယ်စုများတွင်

အေည်အရသွးခပည့်ရသာ

ခပည်သူတစ်ေပ်လုံးကလည်း တက်ညီလက်ညီ ပူးရပါင်း

မရောက်ေှိရစေန် ေည်ေွယ်ကာ Avoidable Blindness

ရစေန်နှင့် ကာကွယ်ကုသ၍ေရသာ မျက်စိရောဂါများ

ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု ေေှိြံစားြွင့်နှင့် လက်လှမ်း

ရဆာင်ေွက်နိုင်မှသာလျှင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကကီး၏

ကို ထိရောက်စွာ ကကိုးပမ်းရဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည်။

ရကကာင့် မျက်မခမင်ခဖစ်ပွားမှု ရလျာ့နည်းပရပျာက်သွား

မီမှုတို့မှာ

ေည်မှန်းြျက်ခဖစ်ရသာ ၂၀၂၀ ခပည့်နှစ်တွင် ကာကွယ်

ရစေန်တို့ ခဖစ်သည်။

ကွာဟမှုများလည်း ေှိရပသည်။

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကကီးသည်

၁၉၉၉

ြုနှစ်

၂၀၁၉

စက်တင်ဘာလ ၃၀ ေက်က Vision 2020 The Right to

ြုနှစ် ရအာက်တိုဘာလ ၁၀ ေက်သည်

အထူးပင်လိုအပ်လျက်ေှိကာ

ကျန်းမာရေး

ကုသ၍ေရသာ မျက်စရ ိ ောဂါများ ရလျာ့နည်းပရပျာက်ေန်

ထိုကဲ့သို့ ဦးစားရပးရဆာင်ေွက်ေမည့် ကျန်းမာရေး

ရဆာင်ေွက်နိုင်မည် ခဖစ်သကဲ့သို့ ၂၀၁၉ ြုနှစ် ကမ္ဘာ့

Sight အစီအစဉ်ကို ြျမှတ်ရဆာင်ေွက်ြဲ့သလို ၂၀၂၀

ကမ္ဘာ့မျက်မခမင်ပရပျာက်ရေးရန့ခဖစ်ပပီး

ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ

လုပင ် န်းများ ကွဲခပားခြားနားစွာ ေှရ ိ နစဉ်မှာပင် တစ်ဖက်

မျက်မခမင်ပရပျာက်ရေးရန့ ရဆာင်ပုေ်ခဖစ်ရသာ "အခမင်

ခပည့န ် စ ှ တ ် င ွ ် ကာကွယက ် သ ု ၍ေရသာ မျက်မခမင်ခြင်းများ

အသီးသီး၌ အြမ်းအနားများကျင်းပကာ ခမန်မာနိုင်ငံ

တွင် ကူးစက်ရောဂါများကို ကာကွယန ် မ ှိ န ် င်းရဆာင်ေက ွ ်

အာရုံ ရကာင်းရစဖို့ ဦးစားရပးကာ ရဆာင်ေက ွ စ ် "ို့ ဆိသ ု ည့်

ကင်းစင်ပရပျာက်ရအာင် ရဆာင်ေက ွ န ် င ုိ ေ ် န် Elimination

တွင်

ရနခပည်ရတာ်ရကာင်စီနယ်ရခမအပါအဝင်

ရနေသကဲ့သို့ အခြားတစ်ဖက်တွင် မကူးစက်နိုင်ရသာ

အတိုင်း ခပည်သူတစ်ေပ်လုံးအရနခဖင့် မိမိတို့၏ မျက်စိ

of Avoidable Blindness by the year 2020 ကို ြျမှတ်

တိုင်းရေသကကီးနှင့် ခပည်နယ်များေှိ မျက်စိကုဌာနများ၊

ရောဂါများကလည်း ခဖစ်ပွားမှုနန ှု ်း ပိမ ု မ ို ျားခပားလာသည့်

ကျန်းမာရေးအတွက် အရလးထား ရဆာင်ေက ွ က် ကပါစိဟ ု့ ု

ြဲ့သည်။

မျက်မခမင်ကာကွယ်ရေးစီမံကိန်းေှိော

အရလျာက် နိင ု င ် ရ ံ တာ်အရနခဖင့် ကူးစက်တတ်၊ မကူးစက်

တိုက်တွန်းလိုက်ေရပသည်။

ရေသများတွင်


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019

ကမ္ဘာြ ့ လားရမခစစ်ပွဲတွင် မမန်မာအသင်း ရှုံးပွဲထပ်မံကကုံရတွ့

ေန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း လာမည့်ောသီအတွက် စတင်မပင်ဆင်ရနပပီး ကစားသမားအသစ်များလည်း ရခါ်ယူခဲ့ ေန်ကုန် မအာက်ေိုဘာ ၁၀ မမန်မာရနေှင်နယ်လိဂ်ကလပ် ေန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းသည် လာမည့်ောသီအတွက် စတင်မပင်ဆင်ရနပပီမြစ်ပပီး အပမဲတမ်းနည်းမပ ခန့်အပ်ခဲ့သလို ကစားသမားသစ်များလည်း ရခါ်ယူအားမြည့်ခဲ့သည်။

အသင်းရောင်း ေန်ကုန်အသင်းသို့ မပန်လည်ရောက်ေှိ လာသည့် ကကည်လင်း။

ဓာေ်ပုံ-ဖိုးမသာ်ဇင်

ေန်ကုန်အသင်းသည် ပပီးခဲ့သည့်

ြဖစ်သည်။ ကကည်လင်းသည် ၂၀၁၉

နှစက ် ောသီကန ု အ ် ထိ ယာယီနည်းြပ

ောသီဝက်ေင ွ ် စာချုပ်ြပည့သ ် ွားမသာ

ြဖင့် ယှဉ်ပပိုင်ခဲ့မသာ်လည်း ဦးေင်

မကကာင့ ် ဇွက ဲ ပင်အသင်းသိ ု့ မြပာင်းမေှေ့

မောင်ထွန်းက ဗိုလ်ချုပ်မအာင်ဆန်း

သွားြခင်း ြဖစ် ပ ပီး ောသီ ကု န ် ေ ွ င ်

ေိုင်း ရှုံးထွက်ချန်ပီယံဆုေမအာင်

ေန်ကန ု အ ် သင်းသိ ု့ ြပန်လည်မောက်ေှ ိ

စွ ေ ်း မဆာင် မပးနို င ် ခဲ့ မသာမကကာင့ ်

လာြခင်းြဖစ်သည်။ ေန်ကန ု အ ် သင်း

ပပီးခဲ့သည့်ေက်ပိုင်းက အပေဲေေ်း

သည် ၂၀၂၀ ောသီေင ွ ် ြပည်ေင ွ ်းပပိုင်ပ ွဲ

နည်းြပအြဖစ် ခန့်အပ်ခြဲ့ ခင်းြဖစ်သည်။

ြဖစ်သည့် ောသီကကိုချာေေီဖလား

ေန်ကုန်အသင်းသည် ဦးေင်မောင်

ပပိုင်ပွဲ၊ MNL အေှေ်မပးပပိုင်ပွဲနှင့်

ထွန်းကို နှစ်နှစ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ြခင်း

ဗိုလ်ချုပ်မအာင်ဆန်းေိုင်း ရှုံးထွက်

ြဖစ်သည်။ ဦးေင်မောင်ထွန်းသည်

ပပိုင်ပေ ွဲ ို့ ယှဉပ် ပိုင်ေေည့အ ် ြပင် ြပည်ပ

ပပီးခဲသ ့ ည့ေ ် ာသီက ေန်ကန ု အ ် သင်းကိ ု

ပပိုင်ပွဲြဖစ်မသာ AFC Cup ပပိုင်ပွဲ

ပပိုင်ပွဲစုံ ၁၆ ပွဲကိုင်ေွယ်ောေွင် ရှုံးပွဲ

ေွင်လည်း ယှဉ်ပပိုင်ေေည်ြဖစ်သည်။

ေန်ကုန် ရအာက်တိုဘာ ၁၀

ြဖစ်သည်။ ယင်းမနာက်ပိုင်းေွင် ြေန်ောအသင်း

၂၀၂၂ ကေ္ဘာဖ ့ လားနှင ့် ၂၀၂၃ အာေှဖလား ေုေယ ိ

ြပန်လည်ေက ို စ ် စ်ဆင်နင ို ခ ် မ ဲ့ သာ်လည်း မချပဂိုး

အဆင့်မြခစစ်ပွဲ အုပ်စုပွဲစဉ် (၃) အြဖစ်

ြပန်ေေခဲ့ဘဲ ၁၉ ေိနစ်ေွင် အလီဗာေွန်က

ကာဂျစ္စေန်အသင်းနှင့် ြေန်ောအသင်းေို့

ကာဂျစ္စေန်အေွက် ေေိယဂိုး ထပ်ေံသွင်းယူ

ယမန့ည ြေန်ောစံမော်ချ ိန် ည ၉ နာေီက

ခဲသ ့ ည်။ ကာဂျစ္စေန်အသင်းသည် ပထေပိင ု ်းေွင်

ကာဂျစ္စေန်နိုင်ငံ၌ ယှဉ်ပပိုင်ကစားော ြေန်ော

ငါးဂိုးြပေ်ဦးမဆာင်မနပပီး ၂၅ ေိနစ်ေွင်

အသင်း ခုနစ်ဂိုးြပေ်ရှုံးနိေ့်ခဲ့သည်။

အလီကူမလာ့ဗ်၊ ၄၄ ေိနစ်ေွင် ဗာလီေီေို့က

ကေ္ဘာဖ ့ လားမြခစစ်ပေ ွဲ င ွ ် ရှုံးပွဆ ဲ က်မနသည့်

ဂိုးေျားထပ်ေံသွင်းယူခဲ့သည်။ ပထေပိုင်းေွင်

ြေန်ောအသင်းသည် ယခုပွဲေွင်လည်း အမဝး

ြေန်ောအသင်း မချပဂိုး ြပန်ေနိင ု သ ် ည့အ ် ခွငအ ့် မေး

ကွင်း၌ ထူးထူးြခားြခားလုပ်ြပနိုင်ြခင်းေေှိဘဲ

ြပန်ေခဲမ ့ သာ်လည်း ၃၉ ေိနစ်ေင ွ ေ ် ေှသ ိ ည့ ် အခွင် ့

ဂိုးြပေ်အမေးနိေခ ့် သ ဲ့ ည်။ ြေန်ောအသင်းအမနြဖင့်

အမေးကို စည်သူမအာင် အသုံးေချနိုင်ခဲ့မပ။

ခံစစ်ပိုင်းအားနည်းချက်ေျားမကကာင့် ဂိုးေျား

ေုေိယပိုင်းေွင် ြေန်ောအသင်း ခံစစ်ြပန်ြပင်

လွယ်လွယ်ကူကူ ခွင့်ြပုခဲ့ေသည့်အြပင် နည်းြပ

မသာ်လည်း အမြပာင်းအလဲေြဖစ်လာဘဲ

ချုပ် ောေူလိုဗစ်၏ ကစားသေားအသုံးြပုေှုနှင့်

ကာဂျစ္စေန်အသင်း၏ ဖိအားမပးြခင်းကို ခံခဲ့ေ

နည်းဗျူဟာပိုင်းေှာလည်း မေးခွန်းထုေ်စော

သည်။ ကာဂျစ္စေန်အသင်းအေွက ် အနိင ု ဂ ် ိုး

ြဖစ်ခဲ့သည်။

ေျားကို ေိနစ် ၇၀ ေွင် အလီောေွန်နှင့် ၈၆ ေိနစ်

ြေန်ောအသင်းနည်းြပချုပ် ောေူလဗ ို စ်သည် ပွထ ဲ က ွ လ ် စ ူ ာေင်းကိ ု အမြပာင်းအလဲအချ ို့ ြပုလုပ်

ေွင် ပယ်နယ်ေီေှေစ်ဆင့် အက်ဂါေို့က သွင်းယူခဲ့သည်။

ခဲ့ပပီး မကျာ်ဇင်ပဖိုး၊ မဇာ်လင်း၊ မဇာ်ေင်းထွန်း၊

ြေန်ောအသင်းသည် ကေ္ဘာ့ဖလားမြခစစ်ပွဲ

စိုးေိုးမကျာ်၊ နန္ဒမကျာ်၊ လှိုင်းဘိုဘို၊ မဇာ်ေဲထွန်း၊

အုပစ ် ပ ု ေ ွဲ ျားကိ ု နိဝ ု င်ဘာေွင ် နှစပ ် ွဲ ထပ်ေယ ံ ဉ ှ ပ် ပိုင်

မကာင်းစည်သူ၊ စည်သူမအာင်၊ ဇင်ေင်းထွန်း၊

ကစားေေည်ြဖစ်သည်။ ြေန်ောအသင်းသည်

မအာင်သူေို့ြဖင့် ပွဲထွက်ခဲ့သည်။ ကာဂျစ္စေန်

ကေ္ဘာဖ ့ လားမြခစစ်ပေ ွဲ င ွ ် သုံးပွက ဲ စား သုံးပွစ ဲ လုံး

အသင်းသည် ပွစ ဲ ကေည်းက ေိက ု စ ် စ်ဖင ွ က ့် စား

ရှုံးနိေ့်ထားပပီး ေွန်ဂိုလီးယားနှင့် ကာဂျစ္စေန်ကို

ခဲပ့ ပီး ကိုးေိနစ်အေွင်း နှစဂ ် ိုးမပးခဲေ ့ သည်။ ြေန်ော

အမဝးကွင်း၊ ဂျပန်အသင်းကို အိေ်ကွင်း၌ ရှုံးနိေ့်

မနာက်ခလ ံ ေ ူ ျား၏ လူကပ်ကစားပု ံ အားနည်းေှုက ို

ထားသည်။

ေေှိသည့်အြပင် ရှုံးထွက်ချန်ပီယံဆု

ေန်ကန ု အ ် သင်းသည် MNL ပပိုင်ပ ွဲ

ေယူမပးနိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ထို့ြပင်

စေင်ကေည်းက ချန်ပယ ီ ဆ ံ ု စိနမ ် ခါ်

ေန်ကုန်အသင်းသည် ကွင်းလယ်ပိုင်း

နိုင်ခဲ့သည့်အသင်းြဖစ်ပပီး အသင်း

အားြဖည့ေ ် န်အေွက ် ဇွက ဲ ပင်အသင်းေှ

သေိုင်းေစ်မလှောက် အေှေ်မပး

မောင်မောင်ဝင်းနှင့် ကကည်လင်းကို

ချန်ပယ ီ ဆ ံ ု ငါးကကိေ၊် ရှုးံ ထွကခ ် ျန်ပယ ီ ဆ ံ ု

မခါ်ယူစာချုပ်ခသ ဲ့ ည်။ မောင်မောင်ဝင်း

သုံးကကိေ ် ေေှထ ိ ားကာ ပပိုင်ပန ွဲ စ ှ ခ ် စ ု လုံး

သည် ဇွဲကပင်အသင်းေွင် မြခစွေ်းြပ

၌ အမအာင်ြေင်ဆုံးအသင်းအြဖစ်

o ရကျာြုံးမှ

မနသူြဖစ်ပပီး ကကည်လင်းေှာေူ အသင်း

ေပ်ေည်လျက်ေှိသည်။

ဆက်ေိုက်ေယူကာ ကိုးေှေ်အသာြဖင့် အနိုင်ေခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ကွာေားဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ေျားကို

မဟာင်းသိ ု့ ြပန်လည်မောက်ေလ ှိ ာြခင်း

ညီမမတ်ရသာ်တာ

ေဲေင့်ရှိုင်း

အသုံးချကာ အက်ဂါက နှစဂ ် ိုးဆက်သင ွ ်းယူခြဲ့ ခင်း

မအာက်ေဘ ို ာ ၁၁ ေက် (ယရန့) ဆက်လက်ကျင်းပေည်ြဖစ်ပပီး မနမသွးဦးသည် မေးဗစ်မကာ်စယ ီ ာ (အဂဂလန်) နှင့် မေွ့ဆုံမနသည်။ အြခားကွာေားဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ေျားအြဖစ် ဆစ်ဝါလာ (အိန္ဒိယ) နှင့်

u ရကျာြုံးမှ

ပီောမဂးလ်ခေစ် (စင်ကာပူ)၊ ေက်သရူးမဘာ်လ်ေန် (ဩစမကေးလျ) နှင့် ေိုက်ေပ်ဆဲလ် (အဂဂလန်)၊ မောဘေ်မဟာလ် (အဂဂလန်) နှင့် ကိုသေီ (အိန္ဒိယ)ေို့ ယှဉ်ပပိုင်ကစားေည်ြဖစ်သည်။

ြေန်ောအသင်းနှင့် ဗီယက်နေ်အသင်းသည် မြခစေ်းပွဲနှစ်ပွဲ ယှဉ်ပပိုင်ကစားေည်

အုပ်စု (က) ေွင်ပါဝင်သည့် မကျာ်နိုင်ဦးသည် အုပ်စုေုေိယြဖင့် ရှုံးထွက်အဆင့်ေက်မောက်

ြဖစ်ပပီး ေုေယ ိ မြခစေ်းပွက ဲ ို မအာက်ေဘ ို ာ ၁၃ ေက်ေင ွ ် ကျင်းပေည်ြဖစ်သည်။

နိုင်ခဲ့မသာ်လည်း ၂၄ ဦး ရှုံးထွက်အဆင့်ေွင် ဩစမကေးလျနိုင်ငံသား ေိုက်ကယ်ပီောဆင်ကို ၂၉၉-

ြေန်ော ယူ-၁၉ အေျ ိုးသေီးအသင်းသည် ေန္တမလးမြခစေ်းခေီးစဉ်ေင ွ ် မြခစေ်းပွ ဲ

၄၄၈ ေှေ်ြဖင့် ရှုံးနိေ့်ခဲ့သည်။ မပါက်စနှင့် ချစ်ကိုကိုေို့ေှာေူ အုပ်စုေွင် ေေိယမနောသာ ေခဲ့မသာ

မလးပွက ဲ စားေည်ြဖစ်ပပီး ဗီယက်နေ်အသင်းနှင ့် မြခစေ်းပွန ဲ စ ှ ပ ် ပွဲ ပီးပါက ြပည်ေင ွ ်း

မကကာင့် ရှုံးထွက်အဆင့်သို့ ေက်မောက်နိုင်ြခင်းေေှိခဲ့မပ။ ေဲေင့်ရှိုင်း

အသင်းေျားနှင့် မအာက်ေိုဘာ ၁၆၊ ၁၈ ေက်ေွင် ထပ်ေံကစားေည်ြဖစ်သည်။ ြေန်ော ယူ-၁၉ အေျ ိုးသေီးအသင်းသည် အာေှ ယူ-၁၉ အေျ ိုးသေီးပပိုင်ပွဲ မနာက်ဆုံးအဆင့အ ် ေွက ် ဇူလင ို ် ၁ ေက်ေေ ို့ င ွ ် စေင်မလ့ကျင့ခ ် ပဲ့ ပီး နိင ု င ် ေ ံ ကာ

မပင်ဆင်ြတ်ရှုရပးပါေန်

မြခစေ်းပွဲေစ်ပွဲသာ ကစားေမသးကာ စင်ကာပူလက်မေေးစင်အသင်းကို ငါးဂိုးြပေ်အနိုင်ေထားသည်။

၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ေက်မန့ထုေ် ြေန်ော့အလင်းသေင်းစာ စာေျက်နှာ(၃၂)ပါ "မေမကျာ်သီေင်း

ြေန်ောနိင ု င ် မ ံ ဘာလုးံ အဖွ့ဲ ချုပ်သည် ြေန်ောနှင ့် ဗီယက်နေ် ယူ-၁၉ အေျ ိုးသေီး

ကျွေေ ် ီးထွန်းပွမ ဲ ော် ငါးေက်ေင ို ေ ် င ို စ ် ည်ကားစွာကျင်းပေည်" သေင်းေွင ် ပုဇန ွ မ ် ောင်ပေို့နယ်

အသင်းေိ၏ ု့ မြခစေ်းပွန ဲ စ ှ ပ ် စ ွဲ လုံးကိ ု ကွင်းဝင်မကကး အခေဲသ ့ ေ်ေေ ှ ထ ် ားသည်။

အေှေ်(၇) ေပ်ကွက် အုပ်ချုပ်မေးေှူး ဦးေင်နိုင် အစား ပွဲမော်ကျင်းပမေးမကာ်ေေီဥက္ကဋ္ဌ

ညီမမတ်ရသာ်တာ မမန်မာ ယူ-၁၉ အမျ ိုးသမီးအသင်း ရလ့ကျင့်ရနစဉ်။

ဦးေင်နိုင် ဟု ြပင်ဆင်ဖေ်ရှုမပးပါေန် မေေ္တာေပ်ခံအပ်ပါသည်။ ေီေီမမင့်၊ ဥမ္မာသန့်

ဓာေ်ပုံ-စိုးညွန့်

မမန်မာနိုင်ငံစာရပထုတ်ရေသူနှင့် မြန့်ချ ိသူများအသင်းမှ စုစည်းတင်မပရသာ ရအာက်တိုဘာလ (၅)ေက်ရန့မှ (၁၀)ေက်ရန့အထိ ထွက်ေှိရသာစာအုပ်စာေင်း စဉ်

စာအုပ်အမည်

၁။

လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို မောင်းချြခင်း၊ မပါင်နှံြခင်း၊

ငှါးေေ်းြခင်း၊ လဲလှယ်ြခင်းနှင့် မပးကေ်းြခင်း

ကိစ္စေပ်ေျားအေွက် သိမကာင်းစော

စာရေးသူ

ထုတ်ရေသူ

ရေးနှုန်း

ဥပမေသုမေသီ ခင်ဝင်းြေင့်

ရှုေိုင်းယဉ်

၅၀၀၀

အေိန့်ညွှန်ကကားလွှာေျား စုစည်းေှု (၂၀၁၉)

၂။

ကျွန်မော့်နာေည် ဂန္ဓီပါ

မအးြေခင်(ြေန်ောဘာသာြပန်)

Myanmar Heritage

၃၀၀၀

၃။

ေဟေ္တေဂန္ဓီ၏ ေှေ်သားဖွယ်စကားေျား

မအးြေခင်(ြေန်ောဘာသာြပန်)

Myanmar Heritage

၇၅၀၀

၄။

မသွးစွန်းမသာလက်

ဆင်ြဖူကျွန်း မအာင်သိန်း

စိေ်ကူးချ ိုချ ို

၂၃၀၀

၅။

ကိုယ်ေိုင်သိေှိသွားေှု

ဇဏ်ခီ

ဇလပ်နီစာမပ

၃၀၀၀

၆။

မလြပည်ကမလး၏မေးဆိုသံနှင့် ပင်မဘာလုံး ၁၉၇၃

ေဲြေလွင်

ကိုမနေန်း

၄၅၀၀

၇။

အပပီးေိုင် နှုေ်ဆက်လိုက်ေပါသည်

ောေင်ေင်

သားငယ်စာမပ

၃၀၀၀

၈။

ေဟေ္တေဂန္ဓီ၏ အိန္ဒိယကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မေး

ဟိန်းလေ်

Myanmar Heritage

၂၅၀၀

၉။

နှင်းမောင်ေန်းက ပန်းဥယျာဉ်

ဉာဏ်မဝ(ြေစ်သာမြေ)

ဆိပ်ကေ်းသာ

၄၀၀၀

၁၀။ ကေ္ဘာေည်ေယ့် အာေှနှင်းဆီကဗျာေျား

ဖျာပုံ နီလုံဦး

ကကယ်နီ

၃၅၀၀

၁၁။ ေင်ေင်ဦးေဲ့ ဟင်းလက်ောချက်ြပုေ်နည်းမပါင်း(၆၃)ေျ ိုး

ေင်ေင်ဦး

Synergy

၅၀၀၀

၁၂။ ကိုယ့်အမကကာင်း သူေို့အမကကာင်း

မောင်ခင်ေင်(ဓနုြဖူ)

စာမပခေီးသွား

၅၀၀၀

၁၃။ စိေ်၏ ပငိေ်သက်ြခင်း

ထက်ထက်ထွန်း

မေေံခွန်စာမပ

၃၈၀၀

၁၄။ နာဇီမခေ် အမကကာက်ေေားလွှေ်းေိုးေှု ယန္တေားကကီး

မကျာ်ထက်ထွန်း

ယဉ်ေျ ိုး

၄၅၀၀

မစာကိုဦး

ြေနန္ဒာ

၄၀၀၀

ဂေ်စ်ောပို

၁၅။ မစာအယ်ကာမော(သို့ေဟုေ်)

အေှန်ေေားအေွက်ေိုက်ပွဲဝင်သူ

(ဆက်လက်ရြာ်မပပါမည်)


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019

နမြာင်းမြမြို့၌ ခရီးသည်ေင်နရယာဉ်ေစ်စင်းြီးနောင်

မြန်ြာြိန်းြနေးေား ေရုေ်နိုင်ငံသို့

နရယာဉ်ေုပ်သားေစ်ဦးနသေုံးမပီး သုံးဦး ဒဏ်ရာရရှိ

ပို့နောင်နရာင်းစားခဲ့သူေား

နမြာင်းမြ နောြ်ေိုဘာ ၁၀

တစ်ဦးရသဆုံးရြကာင်း

ရပမာင်းပမမမို့ အမှတ် ၅ ရပ်ကွက်

သည်။

လယ် ယာသုံး ရေး

(သဲ ပုံ ဆိ ပ ် )

မီးရလာင်ရာသို့

ကျန် ရ ှိ သ ည့ ်

ရပမာင်းပမခရိုင်

အုပ်ချုပ်ရရးမှူး

နောင်ဒဏ်ေစ်သြ် မပစ်ဒဏ်ချြှေ်

ပြစ်ရြကာင်း၊ ရရယာဉ် မီးရလာင်မှု

ရရးမှူး ဦးရကျာ်ရဆွ၊ ေုခရိုင် ရဲတပ်

ယမန်ရန့ ည ၈ နာရီခန့် က

ပြစ်ရာသို့ ရပမာင်းပမမမို့နယ် မီးသတ်

ြွဲ့မှူး ရဲမှူး ရကျာ်သက်ထန ွ ်းတိက ု့

အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးအား တရုတအ ် မျ ိုးသားနှင့် လက်ထပ်ရန် ရရာင်းစားခဲသ ့ ူ

တပ်ြွဲ့က

ကကီးြကပ်

အား လူကန ု က ် ူးမှုတားဆီးကာကွယရ ် ရး ဥပရေအရ အလုပန ် င ှ ့် ရထာင်ေဏ်

မှ

ရပမာင်းပမမမို့သို့

ရရာက်ရှိလာမပီး

ရရယာဉ် တ စ် စ င်း သည် ရအာက်

ညအိပ်ရပ်နားကာ

ယရန့နံနက်

တိုဘာ ၁၀ ရက် နံနက် ၇ နာရီ ၄၅

ပိုင်းတွင်

မိနစ်ခန့်က

ပပန် လ ည် မ ထွ က ် ခ ွာ မီ

လူရတာ်ရကျးရွာသို့ ရရယာဉ်

မီး များကျရာမှ

စက် ဆီ မ ျားရပါ်သို့

ေူြုန်ြူးြှုမြင့်

လူရတာ်ရကျးရွာ

လူရတာ်-ရပမာင်းပမ ရပပးဆွဲသည့်

မီးရလာင်မှုပြစ်ကာ

ရြကာင်းသိရမပီး

ဦးရသာင်းတင်ရထွး၊ မမို့နယ်အပ ု ခ ် ျုပ်

ရအာင်ချမ်းသာ

ရရယာဉ်သည်

ခရီးသည်တင်

ရပါ်ပါ ရရစုပ်စက်ကို ပပင်ဆင်ရာမှ မီး ရလာင် ခဲ့ ပ ခင်း

အဆိုပါ

ဆိပ်ကမ်းတွင် ဆိုက်ကပ်ထားရသာ ရအာင်ချမ်းသာ

သိရ

မီးသတ်ယာဉ် ရလးစီး၊

ရရသယ်ယာဉ်နှစ်စီးပြင့်

မီးပငှိမ်း

လုံးဝပငှမ ိ ်းသတ်နင ို ခ ် ဲ့

တစ်သက်ကျခံရစရန် မန္တရလးခရိုင်တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ရြကာင်း

သိရသည်။

သတ်မှုရြကာင့် နံနက် ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ် ခန့်တင ွ ်

ရဆာင်ရွက်ခဲ့ရြကာင်း

နနမပည်နော် နောြ်ေိုဘာ ၁၀

မီး ရလာင် မ ှု ရ ြကာင့ ် ရရယာဉ်

သိရသည်။

လုပ်သားပြစ်သူ မျ ိုးထက်ရကျာ်(ခ)

မန္တရလးတိုင်းရေသကကီး ပပည်ကကီးတံခွန်မမို့နယ် (ဂ)ရပ်ကွက်ရန

အကကီးရကာင် (၂၀ နှစ)် မှာ မီးရလာင်

မဝင်းလဲ့လဲ့ခိုင်(ခ)မခိုင်နှင့်

ရသဆုံး သွားမပီး

အိ မ ် မဲ မ မို့နယ်

ရပ်ကွက်ရန မမြိုးရဝတို့သည် ဧမပီ ၂၁ ရက်က ပပည်ကကီးတံခွန်မမို့နယ်

ရရှေဘိုစုရကျးရွာရန ရေါ်တူးတူးမာ

(ခ)ရပ်ကွက်ရန မ----( ၂၇ နှစ် )အား တရုတ်အမျ ိုးသားနှင့် လက်ထပ်

(၅၅ နှစ)် ၊ ရပမာင်းပမမမို့နယ် လူရတာ်

ပါက ကျပ်သိန်း ၃၀ ရမည်၊ မိဘများအားရထာက်ပံ့နိုင်မည်ဟု ရပပာဆို

ရကျးရွာရန ရေါ်ဝင်းဝင်း(၄၀ နှစ်)

စည်းရုံးမပီး လားရှိုး၊ မူဆယ်၊ ကျယ်ရဂါင်လမ်းရြကာင်းအတိင ု ်း တရုတန ် င ို င ် ံ

နှင့် ရပမာင်းပမမမို့နယ် ကျွန်းကရလး

သို့ ရခါ်ရဆာင်သွားကာ တရုတအ ် မျ ိုးသားတစ်ဦးထံ ရရာင်းစားခဲမ ့ အ ှု ား

ရကျးရွာရနသူ

ပပည်ကကီးတံခွန်မမို့မရဲစခန်း

ရမာင်ရှိုင်းကိုကို

ရှမ်းပပည်နယ် ရကျာက်မဲမမို့ အမှတ်(၁)

(ပ)၂၆၆/ ၂၀၁၉၊ လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာ

(၂၀ နှစ်)တို့

မီးသင့်ေဏ်ရာများ

ကွယရ ် ရးဥပရေပုေမ ် -၂၄/၃၂ ပြင့် အမှုြင ွ လ ့် စ ှ ခ ် ဲမ့ ပီး ယခင်ပပစ်ချက်ရဟာင်း

ရရှိမှုရြကာင့်

ရပမာင်းပမပပည်သူ့

ပူးတွလ ဲ ျက် မန္တရလးခရိင ု တ ် ရားရုံးသို့ တရားစွဆ ဲ တ ို င်ပခ ို့ ရ ဲ့ ာ မဝင်းလဲလ ့ ခ ဲ့ င ို ်

ရဆးရုံကကီးတွင် ရဆးကုသမှု ခံယူ

(ခ)မခိုင်အား လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရရး ဥပရေပုေ်မ-၂၄/၃၁ အရ

လျက်ရှိသည်။

အလုပ်နှင့်ရထာင်ေဏ်တစ်သက်ကျခံရစရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ရြကာင်းနှင့်

အဆိုပါ

မီးရလာင်မှုပြစ်စဉ်

နှင့် ပတ်သက်၍

ရပမာင်းပမမမို့မ

တိမ်းရရှာင်တရားခံအား တရားခံရပပးအပြစ် ရြကညာခဲ့ရြကာင်း

သိရ

ရဲမပန်ကြား

သည်။

ရဲစခန်းက အမှုြွင့်အရရးယူထားရှိ ရြကာင်း သိရသည်။

ြီးနောင်ြှုမြစ်ပွားသည့်နရယာဉ်ေား ြီးသေ်ေပ်ြွဲ့ဝင်ြျားနှင့် မပည်သူြျား ဝိုင်းဝန်းြီးမငှိြ်းသေ်ကြစဉ်။

မြန်ြာ့ရုပ်မြင်သံကြား ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ (နသာကြာနန့)

ေီးချ ိုင့်မြို့နယ်၌ ဘုန်းနော်ကြီးနြျာင်း ြီးနောင်ြှုမြစ် ေီးချ ိုင့် နောြ်ေိုဘာ ၁၀

နံနြ်ပိုင်း ၆:၀၀ - မင်းကွန်းဆရာရတာ်ကကီး၏ ပရိတ်တရားရတာ် ၇:၀၀ - Breakfast News ၇:၃၅ - MRTV Travelogue

မီးရလာင်မှုပြစ်စဉ်အား စုံစမ်းစစ်ရဆးရာ အဆိုပါ

၁၃ မိုင်ခန့်အကွာ ဆင်ပြူဆိပ် အရနာက်ကမ်းရကျးရွာ

ဘုန်းရတာ်ကကီးရကျာင်းမှ

ဘုန်းရတာ်ကကီးရကျာင်း၌ ယရန့နံနက်

ဦးဝိစာရမှာ ရကျာင်းတွင် သီတင်းသုံးရနထိုင်ပခင်းမရှိဘဲ

၂ နာရီခွဲခန့်က

ရကျာင်းထိုင်ဆရာရတာ်

လွန်ခဲ့ရသာ ရလးလခန့် မှစ၍ ရကျးရွာမှ ထွက်သွားရာ

မီးရလာင်မှုပြစ်ရြကာင်း သိရသည်။ (နောြ်ပုံ) အဆိပ ု ါမီးရလာင်ရာသို့ ရကျးရွာအုပစ ် အ ု ပ ု ခ ် ျုပ်ရရးမှူး

ယရန့အချ ိန်ထိ ပပန်လည်ရနထိုင်ပခင်းမရှိရြကာင်း၊ ယင်း

ဦးရမာင်ချ ိုနှင့် အရန်မီးသတ်တပ်ြွဲ့ဝင်များ၊ ရေသခံများ

ဘုန်းရတာ်ကကီးရကျာင်းတွင် သံဃာများ

စုစုရပါင်း ၁၂၀ ခန့်က ဝိုင်းဝန်းမီးပငှိမ်းသတ်ရာ နံနက် ၄

ရနထိုင်ပခင်းမရှိသပြင့် ရှို့မီးဟုယူဆရရြကာင်း ရကျးရွာ

တက္ကသိုလ်)တို့

နာရီခန့်တွင်

မီးရလာင်မှုရြကာင့်

အုပ်ချုပ်ရရးမှူးထံမှ သိရသည်။ မီးရလာင်မှုနှင့်ပတ်သက်

ရတွ့ဆုံရမးပမန်းခန်း

ပျဉ်ရထာင်၊ ပျဉ်ခင်း၊သွပ်မိုးတစ်ထပ်ရကျာင်းရဆာင်မှာ

၍ ထီးချ ိုင့်မမို့မရဲစခန်းက အမှုြွင့်လှစ်ရဆာင်ရွက်ထား

မီးရလာင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲမ့ ပီး ထိခက ို ေ ် ဏ်ရာရှသ ိ ူ မရှရ ိ ြကာင်း

ရြကာင်း သိရသည်။

၈:၃၅ - ဦးရကျာ်သ(ူ ရခါ်)ရိလ ု န်ရချာင် ထရီ န ှ င့ ်

ကို ကို ( စက် မ ှု

၈:၄၅ - မျက်ရမှာက်ရရးရာအပြာပြာ

မီးမငိမ်းသွားသည်။

သီတင်းသုံး

ရဲေင်းေွန်း (မပန်/ေြ်)

၉:၁၀ - အသက်အန္တရာယ်ကင်းရစြို့ ထိုင်ခုံခါးပတ်ပတ်ြကစို့ ၉:၃၅ - Soccer View ၁၀:၃၅ - လူမှုစီးပွားပမင်ကွင်းများ ၁၁:၂၀ - "ရပမာင်းပမဆားရချာ" ၁၂:၃၅ - ရရှာင်တန်လယ်(လ်) (စီးပွား ရရးဆိင ု ရ ် ာ အကကံရပး ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ရတွ့ဆုံပခင်း) (အပိုင်း-၁) ၁၂:၄၀ - "သီတင်းကျွတ်ပပန်မပီရလ" ညပိုင်း ၁၆:၂၀ - လူ့အသက်ရတွ ကယ်ြကြို့ အရှိန်ရလှော့မပီး ရမာင်းြကစို့ ၁၆:၂၅ - ရရှာင်တန်လယ်(လ်) (စီးပွားရရးဆိင ု ရ ် ာအကကံရပး ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ရတွ့ဆုံပခင်း)

ငြဲ၌ ေရားြဝင် ဝင်နရာြ်ောသူေစ်ဦး ြြ်းြိ ငြဲ နောြ်ေိုဘာ ၁၀ မင်းဘူးခရိင ု ် ငြဲမမို့နယ် မထုံးရကျးရွာ အုပ်စုတွင် ရအာက်တိုဘာ ၉ ရက် ည ၇ နာရီ ခ န့် က

တရားမဝင်

ဝင်ရရာက်လာသူတစ်ဦး ြမ်းဆီးရမိ ရြကာင်း သိရသည်။

မိုင်အနီးတွင် အမျ ိုးသားတစ်ဦးအား

ကံပမင့က ် ံ ပူးရပါင်းစစ်ရဆးရရးဂိတမ ် ှ

ရတွ့ရှိ၍ မသကကာသပြင့် စစ်ရမးရာ

ပူးရပါင်းအြွဲ့များက ြကက်ရရစမ်း

ရပမာက်ဦးမမို့နယ် ပီပါရင်းရကျးရွာ

ရကျးရွာအနီးတွင် လိုက်လံြမ်းဆီး

ရနသူ မာေူ ရာဟာမန်း (၂၁နှ စ ် ) ပြစ်

သပြင့်

ရြကာင်း

ထွ က ် ရ ပပးလာခဲ့ ပ ခင်း ပြစ် ရ ြကာင်း

စစ်ရဆးရတွ့ရှိရသည်။

၎င်းမှာ ရန်ကန ု မ် မို့သို့ အလုပလ ် ပ ု က ် င ို ်

ကျရရာက်ပခင်းမရှရ ိ သးရသာ အပခားရေသများသို့ ကူးစက်ပျံ့နှံ့ပခင်းမရှရ ိ စ ရရးအတွက် ရရာဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရရးလုပ်ငန်းများကို စိုက်ပျ ိုးရရး၊ ရမွးပမူရရးနှင့် ဆည်ရပမာင်းဝန်ကကီးဌာန၊ ရမွးပမူရရးနှင့် ကုသရရးဦးစီးဌာန မှ ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မိမိရမွးပမူထားရသာ ဝက်များကိုလည်း အာြရိကဝက်အပပင်းြျားရရာဂါ ကူးစက်ကျရရာက်ပခင်း မရှရ ိ စရရးအတွက် ရမွးပမူရရးခခံများ၏ ဇီဝလုံခခုံမှုကို စနစ်တကျပမှင့်တင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အာြရိကဝက်အပပင်းြျားရရာဂါကကိုတင်ကာကွယန ် င ို ရ ် န်အတွက် ရအာက်ပါ အတိုင်း လိုက်နာရဆာင်ရွက်နိုင်ပါရန် အသိရပးနှိုးရဆာ်အပ်ပါသည်(က) ဝက်ရမွးပမူရရးခခံများ၏ဇီဝလုခံ ခုံမှုကို အထူးဂရုပပုရဆာင်ရက ွ ် ရန်၊ (ခ)

ြျန်းပခင်းပုံမှန်ပပုလုပ်ရဆာင်ရွက်ရန်၊ (ဂ)

မရှိရသာစားရသာက်ဆိုင်များမှ စားကကင်း/ကျန် ရကျွးပခင်း မပပုလုပ်ရန်၊ (ဃ) အပခားခခံများမှ အသုံးအရဆာင်ပစ္စည်းများ ငှားရမ်းသုံးစွဲပခင်း (င)

အသက်အရွယ်တူဝက်များကိုသာ အတူတူရမွးပမူရန်၊

လာသူ မာေူရာဟာမန်းအား ငြဲမမို့မ

(စ)

ဝက်ခခံများအတွင်း အပူချ ိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ ရလဝင်/ရလထွက်

ရဲနိုင်စိုး ဦးစီးရသာအြွဲ့သည် ယမန်

ရပမာက်ဦးမမို့မှ ထွက်ခွာလာခဲ့ပခင်း

ရဲစခန်းတွင် ဥပရေအရ အရရးယူထား

ရန့က မထုံးရကျးရွာအုပ်စု မင်းဘူး-

ပြစ်မပီး ရအာက်တိုဘာ ၈ ရက် ည

ရြကာင်း သိရသည်။

အမ်းကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ်(၆၄)

၁၁နာရီတွင် ရခိုင်ပပည်နယ် အမ်းမမို့

ြယု(ငြဲ)

ဘက်ရတာတွင်း ငါးြာလုံခန့်တွင် ယရန့နံနက် ၈ နာရီ

ရပ်ရန

က ရတာဆင်ရိုင်းနင်း၍ လူတစ်ဦးရသဆုံးရြကာင်း သိရ

ရသွးထွကေ ် ဏ်ရာများပြင့် ရသဆုံးရနသည်ကို ရတွ့ရ၍

သည်။

ရငွရဆာင်နယ်ရပမရဲစခန်းက

ရငွရဆာင်နယ်ရပမရဲစခန်း ရခတ္တစခန်းမှူး ေုရဲအုပ်

ရကာင်းမွန်ရစရရးရဆာင်ရွက်ရန်၊ (ဆ) ရရာဂါကင်းရှင်းရြကာင်း စိတခ ် ျရရသာခခံမှ ဝက်များကိဝ ု ယ်ယူ

ရသဆုံးသူမှာ ရငွရဆာင်မမို့ သဇင်ရကျးရွာအုပ်စု သရပပခုံ

ရမွးပမူရန်၊ (ဇ)

ဝယ်ယူသည့်ဝက်များကို မိမိခခံရှိဝက်များနှင့်မရရာမီ သီးသန့်

(ေ)

ပပည်ပမှ တရားမဝင်တင်သင ွ ်းလာရသာ ဝက်အရှငန ် င ှ ဝ ့် က်ထက ွ ်

ခွဲပခားထား၍ ရရာဂါကင်းရှင်းမှ ရမွးပမူရန်၊ ပစ္စည်းများပြစ်သည့် ဝက်သား၊ ရအးခဲဝက်သား၊ ဝက်ရပါင် ရပခာက်၊

ဦးပပားကကီး(ခ) ဦးညွန့်ဝင်း (၄၈ နှစ်)ပြစ်မပီး

(ည) ရတာဝက်နှင့်

ဆက်လက်စစ်ရဆး

ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိရြကာင်း သိရသည်။ ြူြူ(မပန်/ေြ်)

(ဥပရေသီလ ရစာင့်ထိန်းြကရလ) - "နင်"

အိမ်ရမွးဝက်များ

ရရာရနှာထိရတွ့ပခင်းမှ

ကာကွယ်ရန်၊ ( ဋ ) ရတာဝက်နှင့် အိမ်ရမွးဝက်များ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ရုတ်တရက် ရသဆုံးပါက နီးစပ်ရာအုပခ ် ျုပ်ရရးအြွဲ့၊ ရမွးပမူရရးနှငက ့် သ ု ရရး ဦးစီးဌာန၊ ပမန်မာနိင ု င ် ရ ံ မွးပမူရရးလုပင ် န်းအြွဲ့ထံသို့ ချက်ချင်း

နိုင်ငံတကာသတင်း

ဥပရေစကားဝိုင်း"

ဝက်အူရချာင်းနှင့် အပခားဝက်ထွက်ပစ္စည်းများ

တင်သွင်းပခင်း၊ ရရာင်းချပခင်း၊ စားသုံးပခင်းမပပုရန်၊

၂ဝ:၀၀ - ပပည်တွင်းသတင်း

၂၀:၃၅ - "ပပည်သူ့အတွက်

အိမ်ရမွးဝက်များကိုအပူပပင်းပပင်းပြင့် ချက်ပပုတ်ထားပခင်း

မှစ၍ အပခားသူရလးဦးတို့နှင့်အတူ

ရငွရဆာင်မမို့ သဇင်ရကျးရွာအုပ်စု သရပပခုံရပ် ရတာင်

မိုးရလ၀သအရပခအရန

ဝက်ခခံများနှင့် သားငါးရေးများတွင် စနစ်တကျ ပိုးသတ်ရဆး

ဂုတ်ကကီးရဲကင်းစခန်းမှူး ရဲအုပ်

မျ ိုးရဝဦးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက သွားရရာက်စစ်ရဆးရာ

(အပိုင်း-၂)

ပိုင်းရှိ နယ်စပ်မမို့နယ်အချ ို့တွင်လည်း ကူးစက်ပြစ်ပွားသပြင့် ပြစ်ပွား

မပပုရန်နှင့် လူအဝင်/အထွက် ထိန်းချုပ်ရန်၊

နငွနောင် နောြ်ေိုဘာ ၁၀

ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ရတွ့ဆုံပခင်း)

ဩဂုတ်လတွင် ပမန်မာနိုင်ငံ၊ ရှမ်းပပည်နယ်အရရှ့ပိုင်းနှင့် အရရှ့ရပမာက်

အဆိုပါတရားမဝင် ဝင်ရရာက်

၁၈:၃၀ - သုံးသပ်ရှုပမင်ပမန်မာ့ရုပ်ရှင်

(စီးပွားရရးဆိင ု ရ ် ာအကကံရပး

အရရှ့ရတာင်အာရှနိုင်ငံအချ ို့တွင် ပျံ့နှံ့ကူးစက်ပြစ်ပွားခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊

စစ်ရဆးရပါ်ရပါက်ခဲ့သည်။

၁၈:၂၅ - BBC Click

၁၉:၁၅ - ရရှာင်တန်လယ်(လ်)

အာြရိက ဝက်အပပင်းြျားရရာဂါသည် ယခင်က အာြရိကနိင ု င ် မ ံ ျား

ရန်အတွက် ရအာက်တိုဘာ ၂ ရက်

နငွနောင်မြို့၌ နောေင်ရိုင်းနင်း၍ ေူေစ်ဦးနသေုံး

"ကမ္ဘာနှစ်ထပ်"

၁။

၎င်းမှာ ရတာလမ်းအတိုင်း

၁၇:၃၀ - Weekly Sport Info

(အပိုင်း-၂)

ကြိုေင်ြာြွယ်နရး ေသိနပးနှိုးနော်ချြ် တွငသ ် ာ ပြစ်ပွားခဲရ ့ သာ်လည်း ၂၀၁၈ ခုနစ ှ ၊် ဩဂုတလ ် မှစတင်၍ အာရှနင ှ ့်

သိရသည်။

စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းရေသကကီး ထီးချ ိုင့မ် မို့နယ်၏ အရနာက်ဘက်

ောြရိြဝြ်ေမပင်းြျားနရာဂါ

နောင်ြင်း ( နမြာင်းမြ)

သတင်းပို့ရန်၊ (ဌ)

ရရာဂါကကိုတင်ကာကွယ်ရရးနှင့်

ရရာဂါစူးစမ်းရှာရြွပခင်း

လုပ်ငန်းများတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အြွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးရပါင်းပါဝင်ရဆာင်ရွက်ရန်။ နြွးမြူနရးနှင့်ြုသနရးဦးစီးဌာန စိုြ်ပျ ိုးနရး၊ နြွးမြူနရးနှင့် ေည်နမြာင်းဝန်ကြီးဌာန


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019

ဆီးရီးယားရှိ ကာ့ေ်ပပည်သူ့စစ်များကို ရက်စက်စွာ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါက တူရကီစီးပွားအရးကို ဖျက်ဆီးပစ်မည်ဟု အေါ်နယ်ထရမ့်အပပာ ေမတ်စကတ် အောက်တိုဘာ ၁၀ ဆီးရီးယားဒဖမာက်ပိုင်းရှိ ကာ့ေဖ် ပည်သူ့စစ်အြွဲ့ထိန်းြျုပ်ထားသည့် ဧရိယာများတွင် တူရကီက ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ြိုက်မှုများ စတင်ေုပ်ဒဆာင်ေျက်ရှိဒကကာင်း သိရသည်။ တူရကီသမ္မတယီဆတ်ဒတယစ်အာေိဂ ု န်က ကာ့ေဖ် ပည်သူ့စစ်အြွဲ့ကို ထိုးစစ်ဆင်တက ို ်ြက ို မ ် ှု စတင်ဒကကာင်း ဒအာက်တိုဘာ ၉ ရက်က တွစ်တာဒပါ်တွင် ဒကကညာေိုက်ပပီးဒနာက် မကကာမီ နယ်စပ်တစ်ဒေျှာက်ရှိ ကာ့ေဖ် ပည်သူ့စစ်အြွဲ့ တည်ဒနရာများကို ပစ်မတ ှ ထ ် ားေျက် ဂျက်ဒေယာဉ် များနှင့် အဒဖမာက်တပ်များဖြင့် စတင်တိုက်ြိုက်ြဲ့ရာ ဒထာင်နှင့်ြျ ီသည့် အရပ်သားဖပည်သူများ သည် ၎င်းတို့၏ ဒနအိမ်များမှ ထွက်ဒဖပးြဲ့ရသည်။ ဆီးရီးယားရှိ ကာ့ေဖ် ပည်သူ့စစ်များအား တူရကီထိုးစစ်ဆင်မက ှု ို အဒမရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့်က အကယ်၍

တူရကီက

စစ်ဆင်ဒရးဒဆာင်ရေက်မှုအတွင်း အတတ်နိုင်ဆုံး ညှာတာ

ဒထာက်ထားဖြင်းမရှိဘဲ ရက်စက်စွာ ေုပ်ဒဆာင်ြဲ့ပါက တူရကီစီးပွားဒရးကို ြျက်ဆီးပစ်ရေိမ့် မည်ေု ဒဖပာကကားေိုက်သည်။ နယ်စပ်မှ အဒမရိကန်တပ်ြွဲ့ဝင်များကို ရုပသ ် မ ိ ်းဒကကာင်း သမ္မတထရမ့က ် ဒကကညာြဲပ့ ပီးြျ ိန်မှ စတင်ကာ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ြိုက်မှုကို ေုပ်ဒဆာင်ြဲ့ရာ ယင်းတိုက်ြိုက်မှုကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်း အဝိုင်းက ဒဝြန်ရှုတ်ြျြဲ့ပပီး ကုေသမဂ္ဂေုံခြုံဒရးဒကာင်စီကေည်း အဒရးဒပါ် အစည်းအဒဝး တစ်ရပ်ဖပုေုပ်ရန်

စီစဉ်ြဲ့သည်။

အာရပ်ေဂ ိ အ ် ြွဲ့က ဒအာက်တဘ ို ာ ၁၂ ရက်တင ွ ် ကိင ု ရ ် ၌ ို အဒရးဒပါ် အစည်းအဒဝးတစ်ရပ် ကျင်းပရန် ဒဆာ်ဩထားဒကကာင်း ဒဖပာကကားြဲသ ့ ည်။ ပြိတန ိ အ ် ဒဖြစိက ု ် ဆီးရီးယား ေူ့အြွငအ ့် ဒရး ဒစာင့က် ကည့အ ် ြွဲ့က တူရကီ၏ ထိုးစစ်ဆင်တက ို ြ ် က ို မ ် စ ှု တင်ပပီး

နာရီ အနည်းငယ်အကကာတွင်

ကာ့ေ်အြွဲ့ ဦးဒဆာင်သည့် ဆီးရီးယားေီမိုကရက်တစ်တပ်ြွဲ့မှ အြွဲ့ဝင် ၁၆ ဦး ဒသဆုံးဒကကာင်း

တူရကီ၏ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုအကကာင့် ေရပ်သားပပည်သူေချ ို့ ၎င်းတို့ အနေိမ်များမှ ထွက်အပပးအနကကစဉ်။

အေေက်ဖ်ပီ

ဒြာ်ဖပြဲ့သည်။

ဘရီးဇစ်ေအရး ဥအရာပသမင်္္ဂနှင့် ငြိတိန်

အေါ်နယ်ထရမ့က ် ို ေအရးယူရန် င်္ျ ိုးဘိင ု ေ ် န် ပထမဆုံးေကကိမ် လူသရ ိ င ှ က် ကား အတာင်းဆို

အဆွးအနွးပွဲများ ပျက်ပပားမည့်ေအရး စိုးရိမ်အနရ

ဝါရှင်တန်

အောက်တိုဘာ ၁၀

သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကို အဒရးယူရန် ၂၀၂၀ ဒရေးဒကာက်ပွဲ ေီမိုကရက်တစ်

လန်ေန် အောက်တိုဘာ ၁၀ ပြိတန ိ န ် င ှ ့် ဥဒရာပသမဂ္ဂတအ ို့ ကကား ဘရီးဇစ်အဒရးဒဆွးဒနွးမှုများသည် တစ်ြက် နှငတ ့် စ်ြက် မေိက ု ဒ ် ေျာမှုများ၊ ဒနှာင့ယ ် က ှ ြ ် ျက်ဆီးဒနသည်ေု အဖပန်အေှန်

သမ္မတဒောင်း

ဂျ ိုးဘိုင်ေန်က

ပထမဆုံးအကကိမ်အဖြစ်

ေူသိရှင်ကကား

ဒတာင်းဆိုေိုက်သည်။ ဒေါ်နယ်ထရမ့သ ် ည် သမ္မတတာဝန်အတွက် ကျမ်းသစ္စာကျ ိန်ဆထ ို ားဖြင်း

ဒဖပာဆိမ ု မ ှု ျားဒကကာင့် ဥဒရာပသမဂ္ဂမှ ပြိတန ိ န ် တ ု ထ ် က ွ ရ ် န် ဒနာက်ဆုံးသတ်မတ ှ ်

ကို ြျ ိုးဒြာက်ြဲ့ပပီး နိုင်ငံအဒပါ် သစ္စာဒြာက်ြျက်ဒကကာင်း၊ အဒရးယူနိုင်သည့်

ရက်ဖြစ်သည့် ဒအာက်တဘ ို ာေကုန် မဒရာက်မီ ဒဆွးဒနွးပွမ ဲ ျား ပျက်ဖပားသွား

ေုပရ ် ပ်များေည်း ကျူးေွနထ ် ားဒကကာင်း ေုတယ ိ သမ္မတဒောင်း ဂျ ိုးဘိင ု ေ ် န်က

နိုင်သည့် အဒဖြအဒနနှင့် ကကုံဒတွ့ဒနရသည်။

နယူးေမ်းရှိုင်းယားဖပည်နယ်တွင် မကကာဒသးမီက ဒဖပာကကားြဲ့သည်။ ဂျ ိုးဘိင ု ေ ် န်သည် ၎င်း၏သားနှငအ ့် တူ အဒမရိကန် အြွနထ ် မ်းများ ပျက်စီး

ေဆိုပပုချက်ေသစ် ပြိတိန်ဝန်ကကီးြျုပ် ဒဘာရစ်ဂျွန်ဆင်သည် ောမည့်ရက်သတ္တပတ်တွင် ဘရပ်ဆေ ဲ ၌ ် ဖပုေုပမ ် ည့် ဥဒရာပသမဂ္ဂညေ ီ ာြံမတိင ု မ ် ီ ၎င်း၏ြွထ ဲ က ွ ဒ ် ရးဆိင ု ရ ် ာ အဆိုဖပုြျက်အသစ်ကို ထိန်းသိမ်းရန် ကကိုးပမ်းေျက်ရှိပပီး ဂျာမနီဝန်ကကီးြျုပ် အန်ဂျောမာကယ်နှင့်စကားဒဖပာဆို ဒဆွးဒနွးြဲ့သည်။

ရာ ပျက်စီးဒကကာင်း ေုပြ ် ပဲ့ ပီး အနည်းဆုံး နိင ု င ် န ံ စ ှ ြ ် မ ု ှ ဒေါ်ောသန်းဒပါင်းများစွာ ကို ြိုးယူြသ ဲ့ ည့အ ် တွက် အေွနသ ် နားြိဒ ု့ ကာင်းဒကကာင်း၊ မိမက ိ ို အဒရးယူရန် ဒတာင်းဆိုထားဒသာ်ေည်း ေုပ်မထားဒကကာင်း၊ ဂျ ိုး၏

မိမိအဒနဖြင့် မည်သည့်ကိစ္စမှ

မေုတ်တာ

မဒအာင်ဖမင်သည့် မဲဆွယ်စည်းရုံးဒရးေုပ်ငန်း

ဒကကာင့် သူ့တင ွ ် ဒရေးြျယ်စရာမရှဒ ိ ကကာင်း ထရမ့က ် တုဖံ့ ပန်ဒဖပာကကားေိက ု သ ် ည်။

ပပန်လည်ပပင်ဆင်အရးသား ဂျာမနီဝန်ကကီးြျုပ်သည် ကာေကကာဒအာင် ညှိနှိုင်းမရ ဖြစ်ဒနြဲ့သည့် အိုင်ယာေန်နယ်စပ်အဒရးကိစ္စအဒပါ် ပြိတိန်၏ ြျဉ်းကပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍

အိမဖ် ြူဒတာ်က သမ္မတထရမ့က ် ို အဒဖြြံဥပဒေနှင့် မကိက ု ည ် ဘ ီ ဲ အဒရးယူ ရန် စုစ ံ မ်းစစ်ဒဆးဒနသည့က ် စ ိ တ ္စ င ွ ် ပူးဒပါင်းပါဝင်ေပ ု ဒ ် ဆာင်သွားမည် မေုတ် ဒကကာင်း ဒဖပာကကားထားသည်။ သမ္မတထရမ့က ် ို အဒရးယူရန် ဒအာက်ေတ ွှ ဒ ် တာ်

ဖပန်ေည်ဖပင်ဆင်ဒရးသားမှုဖပုေုပရ ် န် ဒတာင်းဆိြ ု ဒ ဲ့ ကကာင်း သိရသည်။ ပြိတန ိ ်

ေီမိုကရက်အမတ်များက စုံစမ်းစစ်ဒဆးဒနပပီး သမ္မတကို အဒရးယူဒရးဆိုင်ရာ

သည် ၂၀၁၆ ဒရေးဒကာက်ပွဲ ရေေ်နှင့်ပတ်သက်၍ အဒဖြရှာရန် သုံးနှစ်ဒကျာ်

ဖပဋ္ဌာန်းြျက်များကို ဒအာက်ေွှတ်ဒတာ်အမတ်အများစုက အတည်ဖပုြဲ့ပါက

ကကိုးစားြဲပ့ ပီး ဆယ်စန ု စ ှ င ် ါးြုနီးပါးကကာဒအာင် ဥဒရာပသမဂ္ဂအြွဲ့ကကီးအတွင်းပါဝင်

ေည်း အဆိပ ု ါကိစက ္စ ို ရီပတ်ဘေစ်ကန်အများစု ထိန်းြျုပ်ထားဒသာ အထက်

ြဲ့မှုကို အဆုံးသတ်ရန်ေုပ်ဒဆာင်ြဲ့သည်။

အေေက်ဖ်ပီ

ေွှတ်ဒတာ်တွင် ထပ်မံကကားနာစစ်ဒဆးသွားမည်ဖြစ်ဒကကာင်း သိရသည်။

ေီမိုကရက်တစ်သမ္မတအလာင်း င်္ျ ိုးဘိုင်ေန် ထိုအြျ ိန်တွင် သမ္မတ၏ ဥပဒေအကျ ိုးဒဆာင်အြွဲ့က ြုြံဒြျပြွင့်ရရှိမည် ဖြစ်ဒကကာင်း သိရသည်။

အေေက်ဖ်ပီ

ဘင်္ဂလားအေ့ရှ် စီးပွားအရးပညာရှင်နှင့် နိုဘယ်ဆုရှင်ကို ဖမ်းဆီးမိန့် ထုတ်ပပန် ေါကာ အောက်တိုဘာ ၁၀ ဘဂဂေားဒေ့ရစ ှ် ီးပွားဒရးပညာရှငန ် င ှ ့် ပငိမ်းြျမ်းဒရးနိဘ ု ယ်ဆရ ု င ှ ် မူောမက်ေယ ် န ူ တ ွ စ ် သ ် ည် ၎င်းဦးဒဆာင်သည့် ကုမဏ ္ပ မ ီ ှ အေုပ်သမားများကို အေုပ်ထုတ်ေိုက်သည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပပီး တရားရုံးသို့ ောဒရာက်ကကားနာရန် ပျက်ကွက်မှု ဒကကာင့် ြမ်းဆီးမိန့်ထတ ု ဖ် ပန်ေက ို ဒ ် ကကာင်း သက်ဆင ို ရ ် ာအရာရှမ ိ ျားက ဒအာက်တဘ ို ာ ၁၀ ရက်က ဒဖပာကကားေိက ု သ ် ည်။ ဂရာမင်း ဆက်သယ ွ ဒ ် ရးကုမဏ ္ပ (ီ ဂျ ီစီ)မှအေုပသ ် မားများက အေုပသ ် မားသမဂ္ဂတည်ဒထာင်၍ အေုပမ ် ှ ထုတြ ် ရ ံ သည်ဆက ို ာ မဒကျမနပ် တိင ု တ ် န်းေိက ု သ ် ည့က ် စ ိ န ္စ င ှ ့် ပတ်သက်ပပီး ေါကာတရားရုံးမှ တရားသူကကီးတစ်ဦးက ဒအာက်တို ဘာ ၉ ရက်က အမိန့်တစ်ရပ် ထုတဖ် ပန်ေက ို ဒ ် ကကာင်း တရားရုံးစာဒရး အမ်နရ ူ က်ဇမ ် င်းန်က ဒအအက်ြပ ် သ ီ ို့ ဒဖပာကကား ေိုက်သည်။ ဂျ ီစီကုမ္ပဏီမှ ယူနွတ်စ်သည် နိုင်ငံဖြားကို ဒရာက်ဒနသည့်အတွက် တရားရုံးမှ ကကားနာစစ်ဒဆးသည့်အြျ ိန်တွင် ဘင်္ဂလားအေ့ရှ် စီးပွားအရး

တရားရုံးသို့ မတက်ဒရာက်နိုင်ဘဲ ပျက်ကွက်ြဲ့ဒကကာင်း သိရသည်။ ၎င်းက တက်ဒရာက်ရန် ပျက်ကွက်ြဲ့ဒသာ်ေည်း ထိုကုမ္ပဏီမှ အမှုဒဆာင်အရာရှိြျုပ်နှင့် ထိပ်တန်းမန်ဒနဂျာတစ်ဦးတို့ ောဒရာက်ကကားနာြဲ့ပပီး အာမြံရယူြဲ့ဒကကာင်း တရားရုံးစာဒရးက ဒဖပာကကားြဲ့သည်။

ပညာရှင်နှင့်

ယူနတ ွ စ ် သ ် ည် တရားရုံးသို့ ောဒရာက်ကကားနာမှုဖပုရန် ဆင့ဒ ် ြါ်စာ မရြင်ကတည်းကပင် ဘဂဂေားဒေ့ရမ ှ် ှ ထွကြ ် ွာ

ငငိမ်းချမ်းအရး

ြဲဒ ့ ကကာင်း၊ ၎င်းဖပန်ဒရာက်ေျှငဒ ် ရာက်ြျင်း သင့ဒ ် တာ်ဒသာ အဒရးယူဒဆာင်ရက ေ မ ် မ ှု ျ ိုးကို ေုပဒ ် ဆာင်သွားမည်ဖြစ်ဒကကာင်း

နိုဘယ်ဆုရှင်

၎င်း၏ဒရှ့ဒန ကာဇီအာရှေူအေမ်က ဒအအက်ြ်ပီသို့ ဒဖပာကကားေိုက်သည်။ ထို့အဖပင် ယူနက်စ်သည် ဂရာမင်းဘဏ်ကိုေည်း ၎င်းနှင့်အတူ ၂၀၀၆ ြုနှစ်က

နိုဘယ်ဆုရရှိြဲ့သူတစ်ဦးနှင့်

မူဟာမက်ေ်

တည်ဒထာင်ြဲ့ပပီး ဒကျးေက်ေုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ဒြျးဒငွကိုဒြျးဒပးြဲ့သည်။ ယြုအြါ အဆိုပါဘဏ်ကို ဘဂဂေား

ယူနွတ်စ်

ဒေ့ရှ်ဝန်ကကီးြျုပ် ရှိတ်ောဆီနာ ြန့်အပ်ထားသည့် မန်ဒနဂျာများက တာဝန်ယူပပီး ေုပ်ငန်းေည်ပတ်ဒနဒကကာင်း သိရသည်။ ဘဂဂေားဒေ့ရှ်ဝန်ကကီးြျုပ် ရှိတ်ောဆီနာက ၎င်းအား ဆင်းရဲသားများဆီမှ ကုပ်ဒသွးစုပ်ဒနသည်ေု စွပ်စွဲ ဖပစ်တင်ထားဒကကာင်းေည်း သိရသည်။

အေေက်ဖ်ပီ


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019

ဗြိတိန်ရဲ့ အနာဂတ်ကို အဆုံးအမြတ်ပေးမယ့် ပန့တစ်ပန့ ပဒသတွင်း၌

ကလျာမိုးမမင့်

ပလထုညစ်ညမ်းမှုမေဿနာကို အတူတကွပမြရှင်းရန် အာဆီယံအြွဲ့ေင်

ေရီးဇစ်ရဲ့ အနာဂတ်အတွက် တိကျပသချာတဲပ ့ န့တစ်ပန့အမြစ် အထူးအစည်းအပေးတစ်ရေ်ထင ို ြ ် ို့ အစိုးရအြွဲ့ေင်ပတွကို ေါလီမန်လတ ွှ ပ ် တာ်ဆီ ပခါ်မှာမြစ်တယ်လို့ သိရေါတယ်။ ဥပရာေသမဂ္ဂညလ ီ ာခံ ကျင်းေဗေီးပနာက် ပအာက်တိုော ၁၉ ရက်မှာ ေါလီမန်အြွဲ့ေင်ပတွ ပခါင်းချင်းဆိုင် စည်းပေးကကမှာမြစ်ဗေီး အဲဒီအစည်းအပေးဟာ ေရီးဇစ်အတွက် ပနာက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်မြစ်တဲ့ ပအာက်တိုော

ေန်ကကီးများ ကတိမေု

၃၁ ရက်မတိုင်မီ ဗြိတိန်နဲ့ ဥပရာေသမဂ္ဂတို့အတွက် ပနာက်ဆုံးအခွင့်အပရးတစ်ခုအပနနဲ့ ပတွ့မမင်ရမှာ မြစ်ေါတယ်။ သပောတူညီချက်ရမလား

ဆီယံရိဒ် ပအာက်တိုော ၁၀ ဝဒသတွင်း၌ ပဖစ်ပွားဝနသည့် ဝလထု

အကယ်၍

အစည်းအဝေးမှာ သဝောတူညီမှုရခဲ့ရင်

ညစ်ညမ်းမှု ပပဿနာကို အတူတကွ

ေန်ကကီးချုပ်ဝောရစ်ဂျွနဆ ် င်က သဝောတူညခ ီ ျက်ကို အတည်

ရင်ဆင ို ဝ ် ပဖရှင်းရန် အာဆီယအ ံ ဖွဲ့ေင်

ပပုဖို့

ေန်ကကီးများက ဝအာက်တေ ို ာ ၉ ရက်

ဝတာ့ ဝနာက်ထပ်နည်းလမ်းဝတွ အများအပပားကို တင်ပပ

တွင် ကတိပပုလိက ု ဝ ် ကကာင်း သိရသည်။

နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ တင်ပပချက်ဝတွထဲမှာ သဝောတူညီချက်

အာဆီယံ

ပါလီမန်အဖွဲ့ေင်ဝတွကို ဝတာင်းဆိုမှာပဖစ်ပပီး မရခဲ့ရင်

အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများမှ

မရေဲ ပြိတန ိ ် အီးယူကဝန နုတထ ် က ွ တ ် ာနဲ့ ေရီးဇစ်ကို လုံးလုံး

ေန်ကကီးများသည် ကဝမ္ဘာဒီးယားနိင ု င ် ံ

လျားလျားရပ်ဆိုင်းတာဝတွ ပါေင်နိုင်တယ်လို့ သတင်းဝတွ

ထွက်ဝပါ်လျက်ရှိပါတယ်။

ကျင်းပသည့်

နိုင်ငံပဖတ်ဝကျာ်

ဝလထုညစ်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်ဝရးနှင့် သောေပတ်ေန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝရး ဆိုင်ရာ နှစ်ရက်ကကာ အစည်းအဝေး အပပီး တွ င ်

ပူး တွဲ ဝ ကကညာချက်

တစ်ဝစာင်ကို ထုတ်ပပန်ခဲ့သည်။ မကကာဝသးမီက

အာဆီယံ

ဝပမာက်ပင ို ်းနှင့် ဝတာင်ပင ို ်းရှိ အဖွဲ့ေင် နိင ု င ် အ ံ များအပပားတိတ ု့ င ွ ် မီးခိုးပမူများ ထူထပ်စွာ

ဖုံးလွှမ်းခဲ့သည့်အတွက်

ဝလထုအရည်အဝသွး ကျဆင်းမှုနှင့် အတူ ဝဒသခံပပည်သမ ူ ျားကို ကျန်းမာ ဝရးထိခက ို ဝ ် စခဲသ ့ ည့အ ် တွက် ေန်ကကီး များက စိုးရိမပ ် ပ ူ န်မဝ ိ ကကာင်း ထုတဝ ် ဖာ်

လူထုချ ီတက်မှုနဲ့တိုက်ဆိုင် အထူး အစည်း အဝေးတစ် ရ ပ်

ပဖစ် ဝ ပမာက် ဖို့ အ တွ က ်

ပါလီမန်အဖွဲ့ေင်ဝတွဟာ အချ ိန်ဇယားသတ်မတ ှ မ ် က ှု ို ဝပပာင်း လဲဖို့ အဆိုပပုချက်တစ်ရပ်ကို ဝအာက်လွှတ်ဝတာ်မှာ သဝော တူကကရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သဝောတူညလ ီ က ို တ ် ယ် ဆိရ ု င်ဝတာ့ အဲဒအ ီ ထူးအစည်းအဝေးထိင ု မ ် ယ့ဝ ် န့ဟာ People’s Vote လှုပရ ် ှားမှုအဖွဲ့က စီစဉ်လပ ု ဝ ် ဆာင်ဝနတဲ့ ေရီးဇစ်ဆန့်ကျင် ဝသာ လူထစ ု ဝ ု ေးချ ီတက်မတ ှု စ်ခု ပပုလုပမ ် ယ့ဝ ် န့နဲ့ တစ်ရက် တည်း တိက ု ဆ ် င ို စ ် ွာ ကျဝရာက်လာဦးဝတာ့မှာပဖစ်ပပီး လူထု ချ ီတက်ပွဲမှာ ဝထာင်နဲ့ချ ီတဲ့ ဆန္ဒပပသူဝတွ ေက်ေ်မင်စတာကို ချ ီတက်လာကကတာကို

ဝတွ့ပမင်ရဖို့ ရှိဝနပါပပီ။

ဆုံးမြတ်ထားဗေီး ၁၉၃၉ ခုနှစ်ကစပပီး ဝအာက်လွှတ်ဝတာ်ဟာ စဝနဝန့

ဝပပာကကားခဲ့သည်။ ဝပခာက်ဝသွ့ရာသီအတွငး် အာဆီယံ

ဝတွမှာ အစည်းအဝေးထိုင်ခဲ့တာ ဝလးကကိမ်တိတိ

အိုင်ယာလန်ေန်ကကီးချုေ် လီယိုြာရက်ကာနှင့် ဗြိတိန်ေန်ကကီးချုေ်ပောရစ်ဂျွန်ဆင်

ရှိခဲ့ပါပပီ။

နိင ု င ် မ ံ ျားသည် နိင ု င ် ပံ ဖတ်ဝကျာ် မီးခိုး

ဒုတယ ိ ကမ္ဘာစစ်ပဖစ်ပွားမှုဝကကာင့် အဲဒန ီ စ ှ ် စက်တင်ော ၂ ရက်

အချ ိန်အထိ ဆုံးပဖတ်ချက်ကို အချ ိန်ဆထ ွဲ ားမယ်လို့ တရားသူကကီး

နည်းပညာဆိုင်ရာ စကားဝပပာဆိုဝဆွးဝနွးမှုဝတွမှာ ၎င်းတို့

ပမူများ ေင်ဝရာက်လာနိင ု သ ် ည့် အဝပခ

က ထိုင်ခဲ့တဲ့ အစည်းအဝေးအပါအေင် ဝလးကကိမ်ပဖစ်ပါတယ်။

ဝတွက ဆိုပါတယ်။

လိလ ု ားတဲ့ အတိင ု ်းအတာအထိ ဝရာက်ရခ ှိ ပဲ့ ပီပဖစ်တယ်လို့ ဝဖာ်ပပ

အဝနများမှ ထိခိုက်မှု နည်းနိုင်သမှေ

ဝနာက်ဆုံးတစ်ကကိမ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အစည်းအဝေးဟာ ၁၉၈၂ ခုနှစ်

နည်းဝအာင်

ကကိုတင်ပပင်ဆင်ထား

သည့အ ် ဝနပဖင့် အနီးကပ် ဝစာင့က် ကည့် မှုများပပုလုပဝ ် ရး ဝဆွးဝနွးခဲက့ ကသည်။ ဆင်ဟွာ

မစ္စတာဂျွန်ဆင်အဝနနဲ့ ဥပဝဒအတိုင်း လိုက်နာလိမ့်မယ်။

ဧပပီ ၃ ရက်မှာပဖစ်ပပီး ဝဖာက်ကလန်ကျွန်းကို ကျူးဝကျာ်မဝ ှု ကကာင့်

ဒါဝပမယ့်

လုပ်ဝဆာင်ခဲ့တဲ့ အစည်းအဝေး ပဖစ်ပါတယ်။

အပပန်အလှန်စကားစစ်ထိုးမှုဝတွ ဆက်ရှိဝနပပီး အချ ိန်ဆိုင်းဖို့

ပြိတိန်ေန်ကကီးချုပ်ဝောရစ်ဂျွန်ဆင်ကဝတာ့ Benn Act လို့ဝခါ်တဲ့

ဥပဝဒကို

ပပဋ္ဌာန်းထားတာရှိဝပမယ့်လည်း

ဝပးစာနဲ့ ပတ်သက်ပပီးဝတာ့

သိပ်မလိုအပ်လှတဲ့

အဝပခအဝနဝတွကို

ဝဒါင်းနင်းလမ်းမှာ ဖန်တီးဝနတယ်လို့

ဝလ့လာသူဝတွက ဝေဖန်သုံးသပ်လျက် ရှိပါတယ်။ အိုင်ယာလန်

ယတိပပတ်

နယ်စပ်အဝရးကိစက ္စ ြ ို ဟိပု ပုတဲ့ ေရီးဇစ်သဝော တူညမ ီ တ ှု စ်ရပ်

ပဆာ်ဒ၌ ီ အမျ ိုးသမီးများကို

ဆုံးပဖတ်ထားပပီးပပီပဖစ်တယ်လို့ ဆိပ ု ါတယ်။ ဒီဥပဝဒအရ ဝအာက်

အတွက် အဆိပု ပုချက်အသစ်ဝတွကို ေန်ကကီးချုပ်မစ္စတာဂျွနဆ ် င်က

စစ်မှုထမ်းခွင့်မေုပကကာင်း

တိေ ု ာ ၁၉ ရက်မှာ ပါလီမန်လတ ွှ ်ဝတာ်က သဝောတူညခ ီ ျက်

အဆိတ ု င်သင ွ ်းပပီးဝနာက် ပြိတန ိ န ် ဲ့ဥဝရာပသမဂ္ဂတအ ို့ ကကား စကား

တစ်ခုကို လက်မှတဝ ် ရးထိုးပခင်းမရှေ ိ ူး သို့မဟုတ် အီးယူက

ဝပပာဆို ဝဆွးဝနွးမှုဝတွကို ဆက်လက်လုပ်ဝဆာင်ဝနပါတယ်။

ဝန သဝောတူညခ ီ ျက်မဲ့ နုတထ ် က ွ မ ် က ှု ို ပါလီမန်အဖွဲ့ေင်ဝတွက

အပမခခံပမောင်းလဲမှုရှိနိုင်

ဝအာက်တိုော ၃၁ ရက်မှာ ပြိတိန်နုတ်ထွက်ဖို့

ပကကညာ

သဝောမတူခေ ဲ့ ူးဆိရ ု င် ဝနာက်ထပ် အချ ိန်ထပ်ဆင ို ်းဖို့ ဥဝရာပ

ရီယာ့ဒ် ပအာက်တိုော ၁၀ စီးပွားဝရးနှင့်

လူမှုဝရးဆိုင်ရာ

ပပုပပင်ဝပပာင်းလဲမမ ှု ျား

ကျယ်ကျယ်

ပပန့်ပပန့်ဝဆာင်ရွက်ဝနသည့် ဝဆာ်ဒီ အာဝရြျနိုင်ငံ၌

အမျ ိုးသမီးများကို

စစ်မှုထမ်းရန် ခွင့်ပပုမည်ပဖစ်ဝကကာင်း ဝအာက်တိုော ၉ ရက်တွင် ဝကကညာ လိုက်သည်။ လူ့အခွငအ ့် ဝရးဝစာင့က် ကည့အ ် ဖွဲ့ များက ဝဆာ်ဒ၌ ီ အမျ ိုးသမီးတက်ကက လှုပရ ် ှားသူများကို နှပ ိ က ် ပ ွ ဝ ် နဝကကာင်း စွပ်စွဲလျက်ရှိဝနဝသာ်လည်း

နိုင်ငံ

အတွင်း အမျ ိုးသမီးများ အခွင့်အဝရး ပိမ ု ရ ို ရှဝ ိ ရး ရည်ရယ ွ သ ် ည့် စီမခ ံ ျက်များ ကို အစိုးရက ဝဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရသ ှိ ည်။ ပပီးခဲသ ့ ည့န ် စ ှ က ် ဝဆာ်ဒအ ီ ာဝရြျ သည် အမျ ိုးသမီးများကို

လုခံ ခုံဝရး

တပ်ဖွဲ့များသိေ ု့ င်ဝရာက် တာေန်ထမ်း ဝဆာင်ခွင့် ပပုခဲ့သည်။ အမ်ေအ ီ က်စဟ ် ု လူသမ ိ ျားသည့် ဝဆာ်ဒီဝတာ်ေင်

အိမ်ဝရှ့မင်းသား

မိဟ ု ာမက်ေင်ဆယ်လမ ် န်သည် အမျ ိုး သမီးများ ကားဝမာင်းခွင၊့် အုပထ ် န ိ ်းသူ အမျ ိုးသားများ၏ ခွင့်ပပုချက်မလိုေဲ ပပည်ပသို့ သွားလာခွင့် အပါအေင် အမျ ိုးသမီးများ၏

အခွင့်အဝရးကို

ချဲ့ထွငသ ် ည့် ပပုပပင်ဝပပာင်းလဲမမ ှု ျားကို ဝဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။

ပအအက်ြ်ေီ

သမဂ္ဂကို ဝတာင်းဆိုတဲ့ ဝမတ္တာရပ်ခံချက်ကို မစ္စတာဝောရစ် ဂျွန်ဆင်က ဝရးသားဝပးပို့ဖို့လိုမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ အချ ိန်ဆွဲထားမယ်

Ireland Backstop လိဝ ု့ ခါ်တဲ့ အိင ု ယ ် ာလန်နယ်စပ် မူေါဒဟာ အိင ု ယ ် ာလန်ကျွန်းဆီကို နယ်စပ်ကဝန ခက်ခက်ခခ ဲ ဲ ေင်ဝရာက် ရမှုကတ ို ားဆီးဖို့ ပြိတန ိ ေ ် န်ကကီးချုပ်ဝဟာင်းထရီဆာဝမနဲ့ ဥဝရာပ သမဂ္ဂတအ ို့ ကကား ညှန ိ င ှို ်းမှု ပပုလုပထ ် ားတဲ့ မူေါဒတစ်ခု ပဖစ်ပါတယ်။

ဒီကစ ိ န ္စ ဲ့ပတ်သက်လို့ စဝကာ့တလန် တရားသူကကီးဝတွက

ဥဝရာပသမဂ္ဂအဖွဲ့ကကီးကဝတာ့ အဲဒီမူေါဒနဲ့ ပတ်သက်လို့ အယူ

၎င်းတို့အဝနနဲ့ ေန်ကကီးချုပ်က အဲဒီစာကို ဝရးသားဝပးပို့ဖို့

အဆပိင ု ်းမှာ ၎င်းတိအ ု့ တွက် ဆက်လက်အဝကာင်အထည်ဝဖာ်

သိမ ု့ ဟုတ် ေန်ကကီးချုပ်က ပငင်းဆန်ခရ ဲ့ င် ေန်ကကီးချုပ်ကယ ို စ ် ား

သွားနိင ု ဝ ် စမယ့် လက်ခန ံ င ို ဝ ် လာက်စရာ အဝပခခံကျတဲ့ ဝပပာင်းလဲ

အာဏာပိုင်တစ်ဦးက အဲဒီစာကိုဝပးပို့ဖို့ ခွင့်ပပုချက်ဝပးဝအာင်

မှုဝတွ ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။

မရမကကကိုးပမ်းကကမယ့် တက်ကကလှုပရ ် ှားသူဝတွဆက ီ စိနဝ ် ခါ်

ပြိတိန်ရဲ့ ညှိနှိုင်းဝရးအကကီးအကဲ ဝဒးြစ်ဖဝရာ့က်စ်ဟာ

မှုကို ထိန်းချုပ်မှာ မဟုတ်ေူးလို့ ဝအာက်တိုော ၉ ရက်က

ဥဝရာပဝကာ်မရှင်က အာဏာပိုင်ဝတွနဲ့ ဝတွ့ဆုံဝဆွးဝနွးဖို့ရှိဝန

ဝပပာခဲပ ့ ါတယ်။ နိင ု င ် ဝ ံ ရးဆိင ု ရ ် ာ စကားစစ်ထိုးပွဲ မစတင်ခင်

တယ်။ သို့ဝသာ်လည်း နှစ်ဖက်စလုံးက သတင်းရင်းပမစ်ဝတွက

ဝနပါတယ်။ သပောတူညီမှုရရှိပရး ဦးစားပေးပန မကကာဝသးခင် ရက်သတ္တပတ်ဝတွအတွင်းမှာ အစိုးရဟာ သဝောတူညမ ီ တ ှု စ်ခရ ု ဖိအ ု့ တွက် အဝတာ်ဝလးကို ထဲထေ ဲ င်ေင် လုပ်ဝဆာင်ခဲ့တယ်။ ဒီဝတာ့ ပွဲမပပီးဝသးေူးလို့ပဲ ဆိုရမယ်လို့ ပပည်ထဝ ဲ ရးေန်ကကီး ပရီတပ ီ ါတယ်ကလည်း ဖွငဟ ့် ခဲပ ့ ါတယ်။ တစ်ဖက်မှာ သဝောတူညမ ီ တ ှု စ်ရပ်ရရှဝ ိ ရးကို ဦးစားဝပးကိစ္စ အဝနနဲ့ အသည်းအသန် ကကိုးပမ်းဝနချ ိန် တစ်ဖက်မှာလည်း ပြိတိန်ဟာ ဝအာက်တိုော ၃၁ ရက်မှာ ဥဝရာပသမဂ္ဂကဝန ဝသချာဝပါက် နုတ်ထွက်မယ်ဆိုတာကလည်း

ရှိဝနဝတာ့

ောဝတွဆက်ပဖစ်လာမယ်လို့ မဆိုနိုင်ဝသးပါေူး။ ဥဝရာပဝကာင် စီ ဥ က္က ဋ္ဌဝဒါ်နယ် တ ပ် စ ် ကဝတာ့ မစ္စ တာ ဂျွနဆ ် င်ကို စဉ်းစားဉာဏ်မရှတ ိ ဲ့ ကစားပွတ ဲ စ်ခက ု ို ကစားဝနတယ် လို့ စွပ်စွဲထားပပီး တွစ်တာဝပါ်ကဝန လူသိရှင်ကကား ဝရးသား ဝဖာ်ပပထားပါတယ်။ ပြိတန ိ မ ် ှာရှတ ိ ဲ့ အတိက ု အ ် ခံပါတီ အများ အပပားကလည်း မစ္စတာဂျွန်ဆင်ကို

ဒီလိုပဲ ဝေဖန်ထားကက

တာပါ။ မှတ်ချက်မပေးလို ပပီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်း ဂျာမနီေန်ကကီးချုပ်

အန်ဂျလာ

မာကယ်နဲ့ မစ္စတာဂျွနဆ ် င်တို့ တယ်လဖ ီ န ု ်းနဲ့ ဆက်သယ ွ မ ် မ ှု ှာ သဝောတူညီမှုတစ်ခု

ရရှိခဲ့တယ်ဆိုပပီး

ဝပါ်ထွက်လာတဲ့

“အိင ု ယ ် ာလန်နယ်စေ် မူေါဒဟာအိင ု ယ ် ာလန်ကျွန်းဆီကို နယ်စေ်

သတင်းဝတွနဲ့ ပတ်သက်လို့ဝတာ့ အန်ဂျလာမာကယ်ရဲ့ရုံးက

ကပန ခက်ခက်ခခ ဲ ဲ ေင်ပရာက်ရမှုကို တားဆီးြို့ ဗြိတန ိ ေ ် န်ကကီး

ပငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။

ချုေ်ပဟာင်း ထရီဆာပမနဲ့ ဥပရာေသမဂ္ဂတို့အကကား ညှိနှိုင်းမှု

ဖုန်းကဝနတစ်ဆင့် ၄၅ မိနစ်ကကာဝအာင် စကားဝပပာဆိခ ု ပ ဲ့ ါတယ်။

မေုလုေထ ် ားတဲ့ မူေါဒတစ်ခု မြစ်ေါတယ်။ ဥပရာေသမဂ္ဂအြွဲ့ကကီး

ဝအာင်လုပ်ဖို့ အဝတာ်ဝလးခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ အာရ်တီအီး

ကပတာ့ အဲဒမ ီ ေ ူ ါဒနဲ့ ေတ်သက်လို့ အယူအဆေိင ု ်းမှာ ၎င်းတို့

ပနာက်ဆုံးအချ ိန်အထိကကိုးစားလို

အတွက်

ဆက်လက်အပကာင်အထည်ပြာ် သွားနိုင်ပစမယ့်

ဝနှာင်းပိုင်းမှာ ဝနာက်ထပ်စကားဝပပာဆို ဝဆွးဝနွးဖို့အတွက်

လက်ခန ံ င ို ပ ် လာက်စရာ အပမခခံကျတဲ့ ပမောင်းလဲမပ ှု တွ ရှလ ိ ာ

၎င်းအဝနနဲ့ သဝောတူညမ ီ တ ှု စ်ခု ရရှဝ ိ ရးကို ဝနာက်ဆုံးကျန်ရတ ှိ ဲ့

လိမ့်မယ်”

လန်ပါလီမန်သို့ ဝပပာကကားခဲ့တာကိုလည်း ဝတွ့ရပါတယ်။

သီးသန့်စကား ဝပပာဆိမ ု တ ှု စ်ခအ ု ဝပါ်မှာ မှတခ ် ျက်မဝပးလိေ ု ူးလို့ အခုရက်ပိုင်းအတွင်း

အိုင်ယာလန်

ေန်ကကီးချုပ် လီယြ ို ာရက်ကာဟာ မစ္စတာဂျွနဆ ် င်ဆက ီ ို တယ်လီ အဲဒဝ ီ နာက် ၎င်းက ယခုလမကုနခ ် င် သဝောတူညမ ီ တ ှု စ်ခရ ု အသံလွှင့်ဌာနသို့ ဝပပာကကားခဲ့ပါတယ်။

ဒါဝပမယ့် ဝခါင်းဝဆာင်နှစ်ဦးဟာ

အခုရက်သတ္တပတ်

ဝတွ့ဆုကံ ကဦးမယ်လို့ ဝမှောလ ် င့ရ ် ပါတယ်။ မစ္စတာြာရက်ကာက မိနစ်ဝတွ၊ စက္ကန့်ဝတွအထိ ကကိုးစားသွားချင်တာပဲလို့ အိုင်ယာ ။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ေီေီစီ


aomMum? atmufwkdbm 11? 2019

jynfolrsm; od&SdavhvmtBuHjyKEdkif&ef azmfjyjcif;jzpfygonf/ tBuHjyKpmrsm;udk jynfaxmifpkvTwfawmf½Hk;odkY vdyfrlay;ydkYEdkifygonf/ အသေးစားသွေသေးသြေးသေးဥပသေြေမ်း

အခန်း (၂)

(၂၀၁၉ ခုနှစ် ပပည်သောွ်စုလွှတ်သတာ်ဥပသေအမှတ် - - - )

ေည်ေွယ်ချေ်

(၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊

လ၊

ေေ်)

လ၊

ေေ်)

ပပည်သောွ်စုလွှတ်သတာ်ေည် ဤဥပသေေို ပပဋ္ဌာန်းလိုေ်ေည်။ အခန်း (၁) အမည်နှွ့် အဓိပ္ပာယ်သော်ပပချေ် ၁။

ဤဥပဒေကိ ု အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးဥပဒေဟု ဒေါ်တေွဒ ် စေမည်။

၂။

ဤဥပဒေတေွပ ် ါေှဒ ိ ော ဒအာက်ပါစကားေပ်များေည် ဒော်ပပပါအတိွ ု ်း

၃။

ဤဥပဒေ၏ ေည်ေွယ်ေျက်များမှာ ဒအာက်ပါအတိုွ်းပေစ်ေည်-

(က) အေွ်းဝွ်များ၏ လူမဒ ှု ေး၊ ပညာဒေး၊ ကျန်းမာဒေးနှွ ့် စီးပေားဒေး

(က) အသေးစားသွေသေးသြေးသေးလုပ်ွန်း ဆိုေည်မှာ အေွ်းဝွ်

( ေ ) အလုပ်အကိုွ်အေေွ့်အလမ်းများ ေန်တီးဒပးေန်၊

( ဂ ) ဒေွေတာစုဒဆာွ်းေည့် အဒလ့အထပပုစုပျ ိုးဒထာွ်ဒပးေန်၊

(ဃ) အဒေးစား အွယ်စားနှွ့်အလတ်စား စီးပေားဒေးလုပ်ွန်း အေစ်များ ဒပါ်ထေက်လာဒစဒေးအတေက် အားဒပးေန်၊

ဒပးေန်၊

( စ ) အေွ်းဝွ်များအား စိုက်ပျ ိုးဒမေးပမူဒေးလုပ်ွန်းအပပွ် အပေား

(ဆ) အေွ်းဝွ်များအား ဒွေဒြကးအေိပညာဒပးပေွ်းပေွ့် ဒွေဒြကး

ဝွ်ဒွေေေှိနိုွ်ဒော နည်းလမ်းများပေွ့် အကူအညီဒပးေန်၊

လက်ေံပေွ်း၊ ဒွေလွှဲဒပပာွ်းဒပးပို့ပေွ်း၊ အာမေံကိုယ်စားလှယ်

ဆိုွ်ော ဆုံးရှုံးနိုွ်မှုအန္တောယ်များ (Financial Risks) မှ အကာ

အပေစ် ဒဆာွ်ေွက်ပေွ်း၊ ေစ်ဂျစ်တယ်ဒွေဒြကးဝန်ဒဆာွ်မှု

အကေယ်ဒပးေန်၊

လုပွ ် န်းများ ေယူဒဆာွ်ေက ွ ပ် ေွ်း (Digital Financial Services)

( ဇ ) ပပည်ေူအားလုံး ပါဝွ်ဒဆာွ်ေွက်နိုွ်ဒော ဒွေဒြကးကဏ္ဍ

နှွ့် အပေားအဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးဝန်ဒဆာွ်မှု လုပ်ွန်း

တည်ဒဆာက်ဒေး (Financial Inclusion) ကို အဒထာက်အကူ

များ ဒဆာွ်ေွက်ပေွ်းတို့ကို ဆိုေည်။

ပပုေန်။

( ေ ) အသေးစားသွေသေးသြေးသေးအေေဲ့အစည်း ဆိုေည်မှာ မတည်

ကေီးြေပ်မှုသော်မတီေေဲ့စည်းပခွ်း၊

ေေွ့်လိုွ်စွ်ေယူ၍ အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးလုပ်ွန်း အစုစပ်ကုမ္ပဏီများကို ဆိုေည်။

( ဂ ) အသေးစားသချးသွေ ဆိုေည်မှာ အာမေံပစ္စည်း (Collateral)

ယွ်းသော်မတီ၏ တာဝန်နှွ့်လုပ်ပိုွ်ခေွ့်များ ၄။

ဝန်ကကီးဌာနေည်-

(က) စီမံကိန်းနှွ့်ဘဏ္ဍာဒေးဝန်ကကီးဌာန၊ ေုတိယဝန်ကကီးက ဥက္ကဋ္ဌ အပေစ်ဒဆာွ်ေွက်၍ ေွ့်ဒလျာ်ေည့် အေေဲ့ဝွ်များပါဝွ်ဒော

ေယူပေွ်းမပပုဘဲ အေွ်းဝွ်များေို့ ထုတ်ဒေျးေည့်ဒွေကို ဆိုေည်။

(ဃ) အသေးစားစီးပေားသေးလုပွ ် န်းသချးသွေ (Micro-business Loan) ဆိုေည်မှာ အဒေးစား၊ အွယ်စားနှွ့် အလတ်စား စီးပေားဒေး လုပ်ွန်းများ (Micro,Small and Medium Enterprises) ေို့

ကကီးြကပ်မှုဒကာ်မတီကို ေေဲ့စည်းေမည်။

( ေ ) ကကီးြကပ်မှုဒကာ်မတီကိုေေဲ့စည်းောတေွ် လိုအပ်ပါက ေုတိယ ဥက္ကဋ္ဌကို ေတ်မှတ်တာဝန်ဒပးနိုွ်ေည်။

( ဂ ) ယွ်းကကီးြကပ်မှုဒကာ်မတီတေွ် အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေး

ေည့်ဒွေကို ဆိုေည်။ ( ွ ) ဝန်ကေီးဌာန ဆိုေည်မှာ ပပည်ဒထာွ်စုအစိုးေ၊ စီမံကိန်းနှွ့် ဘဏ္ဍာဒေးဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုေည်။

( စ ) ကေီးြေပ်မှုသော်မတီ ဆိုေည်မှာ ပပည်ဒထာွ်စုအစိုးေ၏ ေေွ့်ပပုေျက်ပေွ့် ဝန်ကကီးဌာနက ဤဥပဒေအေေေဲ့စည်းဒော အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးကကီးြကပ်မှုဒကာ်မတီကို ဆိုေည်။

(ဆ) လုပ်ွန်းသော်မတီ ဆိုေည်မှာ ေက်ဆိုွ်ော တိုွ်းဒေေကကီး ေို့မဟုတ် ပပည်နယ်အစိုးေအေေဲ့နှွ့် ပပည်ဒထာွ်စုနယ်ဒပမ ဒနပပည်ဒတာ်ဒကာွ်စီက ဤဥပဒေအေ ေေဲ့စည်းထားေည့် အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးလုပ်ွန်းဒကာ်မတီကို ဆိုေည်။

( ဇ ) ဦးစီးဌာန

ဆိုေည်မှာ ပပည်ဒထာွ်စုအစိုးေ၊ စီမံကိန်းနှွ့်

ဘဏ္ဍာဒေးဝန်ကကီးဌာန၊ ဒွေဒေးဒြကးဒေးကကီးြကပ်စစ်ဒဆးဒေး ဦးစီးဌာနကို ဆိုေည်။

(ဈ) ေါရိုေ်တာအေေဲ့ဝွ် ဆိုေည်မှာ အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေး အေေဲ့အစည်းတစ်ေု၏ ေါရိုက်တာအေေဲ့ဝွ်အပေစ် အတူတကေ လုပ်ကိုွ်ဒဆာွ်ေွက်ြကဒော ကုမ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာများကို

(ည) စီမံခန့်ခေဲမှုသော်မတီ ဆိုေည်မှာ အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေး

( ဋ ) စုသောွ်းသွေ ဆိုေည်မှာ ဒတာွ်းေံလျှွ်ပေစ်ဒစ၊ အပေားအဒပေ အဒနတစ်ေပ်ေပ်တေွ်ပေစ်ဒစ ပပန်လည်ဒပးေန် တာဝန်ေှိဒော

၅။

( ဌ ) လိုွ်စွ် ဆိုေည်မှာ ဤဥပဒေအေထုတ်ဒပးဒော အဒေးစား

ေက်တမ်းကိ ု ေတ်မတ ှ ပ် ေွ်း၊ ေက်တမ်းပပီးဒပမာက်၍ပေစ်ဒစ၊ ေပ်ဆွ ို ်းေံေ၍ တို့ကို ဒဆာွ်ေွက်နိုွ်ေည်။ ၆။

ေတ်မှတ်ေည့်ေျ ီးပမှွ့်ဒွေကို ေံစားေေွ့်ေှိေည်။ ၇။

လုပ်ွန်းများ လုပ်ဒဆာွ်ပါက အဒေးယူဒဆာွ်ေွက်ပေွ်း၊

( ေ ) အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးအေေဲ့အစည်းများနှွ့် အေွ်းဝွ် များ ေတ်မှတ်ပပဋ္ဌာန်းပေွ်း၊

ဒဆာွ်ေွက်ပေွ်း။ ၈။

( ဂ ) အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးအေေဲ့အစည်းအတေက ် လိွ ု စ ် ွ်ေွ ေ ပ့် ပု

အနည်းဆုံးထည့ဝ ် ွ်ေမည့ ် မတည်ဒွေေွ်းပမာဏနှွ ့် ထပ်မ ံ

ေတ်မှတ်ပေွ်း၊

ဌာန၏ ေဒဘာတူညီေျက်ပေွ့် ေန့်အပ်တာဝန်ဒပးပေွ်း။ အခန်း (၄) လုပ်ွန်းသော်မတီေေဲ့စည်းပခွ်းနှွ့် ယွ်းသော်မတီ၏လုပ်ွန်းတာဝန်များ ၉။

ဒြကးဒေးဝန်ဒဆာွ်မှုအေစ်များ ဒဆာွ်ေွက်ေေွ့်ပပုေန်

ော စီမံကိန်းနှွ့် ဘဏ္ဍာဒေးဝန်ကကီးက ဥက္ကဋ္ဌအပေစ် ဒဆာွ်ေွက်ပပီး ေွ့်ဒလျာ်ေည့် ေက်ဆိုွ်ောဌာနအေေဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ နှွ့် ဦးစီးဌာန၏ ရုံးတာဝန်ေံက အတေွ်းဒေးမှူးအပေစ် ပါဝွ်၍ေေဲ့စည်းေမည်။ ၁၀။ လုပ်ွန်းဒကာ်မတီ၏ လုပ်ွန်းတာဝန်များမှာ ဒအာက်ပါအတိုွ်း ပေစ်ေည်

( စ ) အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးအေေဲ့အစည်းမှ ဒေျးဒွေအဒပါ် ဒကာက်ေေ ံ မည့ ် အတိုးနှုန်း၊ စုဒဆာွ်းဒွေအဒပါ် ဒပးအပ်ေမည့် အတိုးနှုန်း၊ အပေားဝန်ဒဆာွ်ေနှွ ့် ေဏ်ဒြကးများ ေတ်မတ ှ ပ် ေွ်း၊

( ဎ ) ပမန်မာနိုွ်ွံအသေးစားသွေသေးသြေးသေးအေွ်း ဆိုေည်မှာ

(ဆ) အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးအေေဲ့အစည်း၏ လုပွ ် န်းဒဆာွ်ေက ွ ်

ဒြကးဒေးအေေဲ့အစည်းများပါဝွ်၍ ပမန်မာနိုွ်ွံကုမ္ပဏီများ

မှု အဒပေအဒနအား စိစစ်ေုံးေပ်၍ ဝန်ကကီးဌာနေို့ အစီေွ်ေံ

ဥပဒေအေ လေတလ ် ပ်စော ေေဲ့စည်းထားေည့အ ် ေွ်းကိ ု ဆိေ ု ည်။

တွ်ပပပေွ်း၊

(က) ေက်ဆိုွ်ော တိုွ်းဒေေကကီး ေို့မဟုတ် ပပည်နယ် ေို့မဟုတ် ပပည်ဒထာွ်စုနယ်ဒပမ ဒနပပည်ဒတာ်၏ ေေံ့ပေိုးတိုးတက်မှုကို အဒထာက်အကူပပုဒေးအတေက် အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေး အေေဲ့အစည်းများနှွ့် ဒပါွ်းစပ်ညှိနှိုွ်းဒဆာွ်ေွက်ပေွ်း၊

( ေ ) လိုွ်စွ်ေယူပေွ်းမေှိဘဲ အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးလုပ်ွန်း ဒဆာွ်ေွက်ဒနမှုများအား စုံစမ်းဒော်ထုတ်အဒေးယူပေွ်းကို ဦးစီးဌာနနှွ့် ဒပါွ်းစပ်ညှိနှိုွ်းဒဆာွ်ေွက်ပေွ်း၊

( ဂ ) အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးအေေဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ွန်း ဒဆာွ်ေွက်ေျက်များေည် ဤဥပဒေပါ ေည်ေွယ်ေျက်များ၊ ညွှန်ြကားေျက်များနှွ့် ကိုက်ညီမှုေှိမေှိ စိစစ်ြကပ်မတ်ပေွ်း၊

(ဃ) လိုွ်စွ်ေေွ့်ပပုပေွ်း၊ ရုပ်ေိမ်းပေွ်းနှွ့် ပယ်ေျက်ပေွ်းအတေက် ကကီးြကပ်မှုဒကာ်မတီေို့ ဒထာက်ေံေျက်ဒပးပေွ်း၊

( ွ ) အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးလုပ်ွန်းများ ေေံ့ပေိုးတိုးတက်ဒေး

( စ ) ကကီးြကပ်မှုဒကာ်မတီက အေါအားဒလျာ်စောဒပးအပ်ဒော

အတေက် ကကီးြကပ်မှုဒကာ်မတီနှွ့် ဒတေ့ဆုံဒဆေးဒနေးပေွ်း၊ တာဝန်များကို ထမ်းဒဆာွ်ပေွ်း။ အခန်း (၅) ဦးစီးဌာန၏လုပ်ွန်းတာဝန်များ ၁၁။ ဦးစီးဌာနေည် အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးလုပ်ွန်းနှွ့် စပ်လျဉ်း၍ ဒအာက်ဒော်ပပပါ လုပ်ွန်းတာဝန်များကို ဒဆာွ်ေွက်ေမည်

(က) အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးအေေဲ့အစည်း၏ လိွ ု စ ် ွ်ဒလျှာက်လွှာ များကို စိစစ်၍ တိုွ်းဒေေကကီး ေို့မဟုတ် ပပည်နယ်နှွ့် ပပည်ဒထာွ်စုနယ်ဒပမ ဒနပပည်ဒတာ်လုပ်ွန်းဒကာ်မတီတို့၏ ဒထာက်ေံေျက်ပေွ့် ကကီးြကပ်မှုဒကာ်မတီေို့ တွ်ပပပေွ်း၊

( ေ ) အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးအေေဲ့အစည်း၏ လုပ်ွန်းလုပက ် ိုွ် ေေွလ ့် ွ ို စ ် ွ်အား လွှဒ ဲ ပပာွ်းပေွ်း ေိမ ု့ ဟုတ ် အစုေယ ှ ယ ် ာဒောွ်းေျ ပေွ်းပပုလုပ်ေန် ဒလျှာက်ထားလာပါက စိစစ်၍ ကကီးြကပ်မှု ဒကာ်မတီေို့ တွ်ပပပေွ်း၊

( ဂ ) အပေားအဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေး အေေဲ့အစည်းတစ်ေုေုနှွ် ့ ပူးဒပါွ်းေေဲ့စည်းေန် ဒလျှာက်ထားလာပါက စိစစ်၍ ကကီးြကပ်မ ှု

ဒလျှာက်ထားလာမှုအဒပါ် စိစစ်ေေွ့်ပပုဒပးပေွ်း၊

တိုွ်းဒေေကကီး ေို့မဟုတ် ပပည်နယ်အစိုးေအေေဲ့နှွ့် ပပည်ဒထာွ်စု

နယ်ဒပမ ဒနပပည်ဒတာ်ဒကာွ်စီတို့၏ လုပ်ွန်းဒကာ်မတီများတေွ် ေက်ဆိုွ်

( ွ ) အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးလုပ်ွန်းအား လုပ်ကိုွ်ေေွ့်ပပု ထားေည့ ် ဝန်ဒဆာွ်မမ ှု ျားအပပွ် အပေားအဒေးစားဒွေဒေး

( ေ ) ကကီးြကပ်မဒ ှု ကာ်မတီတွ ေ ် အေေဲ့ဝွ်အပေစ် ဒဆာွ်ေက ွ မ ် ည့ ် အဒေး စား ဒွေဒေးဒြကးဒေးလုပ်ွန်းကွေမ်းကျွ်ပညာေှွ်ကို ဝန်ကကီး

တိုးပမှွ့်ေည့် မတည်ဒွေေွ်းပမာဏ ေတ်မှတ်ပေွ်း၊

(က) လုပ်ွန်းလုပ်ကိုွ်ေေွ့်လိုွ်စွ်ဒြကးနှွ့် ထပ်မံတိုးပမှွ့်ေည့် မတည်ဒွေပမာဏအဒပါ် ဒကာက်ေံေည့် လိုွ်စွ်ဒြကးများ

အစုေှယ်ယာဒောွ်းေျေေွ့်ပပုပေွ်း၊ (ဃ) အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေး အေေဲ့အစည်းအမျ ိုးအစားအလိုက်

ကကီးြကပ်မှုဒကာ်မတီ၏ လုပ်ပိုွ်ေေွ့်များမှာ ဒအာက်ပါအတိုွ်း ပေစ်ပါ

ေည်-

ပေွ်း၊ ရုပ်ေိမ်းပေွ်း၊ ပယ်ေျက်ပေွ်း၊ လွှဲဒပပာွ်းေေွ့်ပပုပေွ်းနှွ့်

( ဋ ) ပမန်မာနိုွ်ွံအဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးအေွ်း၏ လုပ်ွန်း ဒဆာွ်ေွက်မှုများ ပိုမိုထိဒောက်ဒကာွ်းမေန်ဒစေန် ညှိနှိုွ်း

(က) အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးလုပ်ွန်းနှွ့် ေက်ဆိုွ်ဒော မူဝါေ

များ လိက ု န ် ာေမည့် လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်း၊ အမိန့်နွ ှ ည ့် န ွှ ြ် ကားေျက်

(ည) စည်းကမ်းလိုက်နာမှုမေှိဒော အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေး အေေဲ့အစည်းအား စီမံေန့်ေေဲဒေးနည်းလမ်းအေ အဒေးယူပေွ်း၊

လမ်းညွှန်ေျက်များ ေျမှတ်ပေွ်း၊

ေုံးစေဲေူကို ဆိုေည်။ ဤဥပဒေအေ လိုွ်စွ်ထုတ်ဒပးထားေည့် အဒေးစားဒွေဒေး

ကကီးြကပ်မှုဒကာ်မတီ၏ လုပ်ွန်းတာဝန်များမှာ ဒအာက်ပါအတိုွ်း

ပေစ်ေည်-

လုပ်ွန်းဒဆာွ်ေွက်ေည့် နယ်ဒပမအတေွ်းဒနထိုွ်ပပီး ယွ်း

ဝန်ကကီးဌာနက ေန့်အပ်ထားေည့် နိုွ်ွံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ဒော အဒေး

စား ဒွေဒေးဒြကးဒေးလုပ်ွန်း ကွေမ်းကျွ်ပညာေှွ်ေည် ဝန်ကကီးဌာနက

( ဍ ) အေွ်းဝွ် ဆိေ ု ည်မှာ အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးအေေဲ့အစည်း၏ အေေဲ့အစည်းထံမ ှ အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးဝန်ဒဆာွ်မ ှု ေယူ

ေျက်များကို အေုံးေျပပီး အပေားအကျ ိုးအပမတ်ေေှိဒစမည့်

ပေစ်ဒစ၊ ထုတ်ပယ်ေံေ၍ပေစ်ဒစ ယွ်း၏ဒနောတေွ် အစားထိုးေန့်အပ်ပေွ်း

ဒွေဒေးဒြကးဒေးလုပ်ွန်း လုပ်ကိုွ်ေေွ့်လိုွ်စွ်ကို ဆိုေည်။

(ဈ) အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးအေေဲ့အစည်းေည် ဤဥပဒေပါ အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးအေေဲ့အစည်း၏ လုပွ ် န်း၊ ေည်ေယ ွ ်

ဝန်ကကီးဌာနေည် အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးလုပ်ွန်း ကွေမ်းကျွ်

ပညာေှွ်၏အေည်အေျွ်းနှွ့် စံနှုန်းများ ေတ်မှတ်ပေွ်း၊ ေန့်အပ်ပေွ်းနှွ့်

အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးအေေဲ့အစည်း၏ အေွ်းဝွ်များက စုဒဆာွ်းထားေည့်ဒွေကို ဆိုေည်။

(ဃ) ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ြကားဒေးမှူးေျုပ်က ကကီးြကပ်မှုဒကာ်မတီ အတေွ်းဒေးမှူးအပေစ် ဒဆာွ်ေွက်ေမည်။

အေေဲ့အစည်းတစ်ေု၏ စီမံေန့်ေေဲမှုအေေဲ့ကို ဆိုေည်။

ေမည်။

ဆိုေည်။ ေါရိုက်တာတစ်ဦးတည်းေှိေည့် ကုမ္ပဏီတေွ် အဆိုပါ ေါရိက ု တ ် ာ အေေဲ့ဝွ်ဆေ ို ည်မှာ ထိေ ု ါရိက ု တ ် ာတစ်ဦးကိ ု ဆိေ ု ည်။

များ ထုတ်ပပန်ပေွ်း၊

လုပ်ွန်းကွေမ်းကျွ်ပညာေှွ်နှစ်ဦးအား အေေဲ့ဝွ်အပေစ် ေန့်အပ်

အာမေံပစ္စည်းေယူ၍ပေစ်ဒစ၊ ေယူပေွ်းမပပုဘဲပေစ်ဒစ ထုတ်ဒေျး

အစည်းက လိုက်နာဒစေန်အတေက် လိုအပ်ေည့်ညွှန်ြကားေျက်

အခန်း (၃)

ဒွေ၊ ဒေျးဒွေနွ ှ ့် ဒထာက်ပဒ ံ့ ွေများ ထည့ဝ ် ွ်ပပီး လုပွ ် န်းလုပက ် ွ ို ် လုပ်ကိုွ်ေည့် ပပည်တေွ်း ေို့မဟုတ် ပပည်ပကုမ္ပဏီများနှွ့်

ဆိုွ်ော ဥပဒေတစ်ေပ်ေပ်ကို အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးအေေဲ့

( ွ ) အိမ်တေွ်းစီးပေားဒေးလုပ်ွန်းများ ေန်တီးဒပးေန်နှွ့် ေျဲ့ထေွ်

များအား အဒေးစားဒေျးဒွေနှွ့် အဒေးစားစီးပေားဒေး လုပ်ွန်းဒေျးဒွေထုတ်ဒေျးပေွ်း၊ ယွ်းတို့ထံမှ စုဒဆာွ်းဒွေ

( ဇ ) ဒွေဒြကးေဝါေျမှုနှွ့် အြကမ်းေက်မှုကို ဒွေဒြကးဒထာက်ပံ့မ ှု

အဒပေအဒနများ တိုးတက်ဒကာွ်းမေန်ဒစေန်၊

အဓိပ္ပာယ်ေက်ဒောက်ဒစေမည်

ဒကာ်မတီေို့ တွ်ပပပေွ်း၊

(ဃ) အဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေးလုပ်ွန်းအား လုပ်ကိုွေ ် ေွ့်ပပုထား ေည့ ် ဝန်ဒဆာွ်မမ ှု ျားအပပွ် အပေားအဒေးစားဒွေဒေးဒြကးဒေး ဝန်ဒဆာွ်မှုအေစ်များ ဒဆာွ်ေွက်ေေွ့်ပပုေန် ဒလျှာက်ထား လာပါက စိစစ်၍ ကကီးြကပ်မှုဒကာ်မတီေို့ တွ်ပပပေွ်း၊

(ေေ်လေ်သော်ပပပါမည်)


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019

ဘုွင့်နောင်ေမှတ် (၁) တံတားေဆင့်မမှင့်တင်မခင်းေုေ်ငေ်းများ နဆာင်ွွက်

ကျ ိုက်မနွာနှင့် နွးဗမို့ေယ်နကျာင်းများ ထူနထာင်နွးေစ္စည်းများ ကူညီေံ့ေိုး

ွေ်ကုေ် နောက်တိုဘာ ၁၀ ေန်ြုန်-ပုသိြ်လြ်းြို ွြ်သေယ်

သီနေါ နောက်တိုဘာ ၁၀

ေားရသာ လှိုင်ဖြစ်ြူးတံတားကြီး

ြေန်ဖပည်နယ်

တစ်စင်းဖြစ်သည့်

ေုေင့်ရနာင်

ဖပန်လည်ေရ ူ ောင်ရေးေတေြ် ေှြ်းဖပည်နယ် ရဖြာြ်ပင ို ်း ပညာရေးြိသားစု၏

ေြှတ် (၁) တံတားကြီး ပိုြိုကြံ့ခိုင်ြှု

ြူညရ ီ ောြ်ပရ ံ့ ငေနင ှ ့် ေသုံးေရွာင်ပစ္စည်းြျား လှူဒါန်းဖခင်း ေခြ်းေနားြို

ေှိရစေန် ေွင့်ဖြှင့်တင်ဖခင်းလုပ်ငန်း

ယြန်ရန့ြ ြျ ိုြ်ြရောမြို့နယ် ပညာရေးြှူးရုံး၌ ြျင်းပသည်။

ြျ ိုြ်ြရောမြို့နယ်ေတေင်းေှိ

ရေရေးသင့်ရြျာင်းြျား

ေခြ်းေနားတေင် ေှြး် ဖပည်နယ် ရဖြာြ်ပင ုိ း် ပညာရေးြိသားစုြျား ြိယ ု စ ် ား

ြို ရောြ်တိုော ၅ ေြ်ြှ စတင်၍ ရွာင်ေြ ွ လ ် ျြ်ေေ ှိ ာ ေွင့ဖ် ြှငတ ့် င်

သီရပါမြို့နယ်ပညာရေးြှူးဦးဝင်းရဇာ်ဦးြ

ဖခင်းလုပ်ငန်းြျား မပီးစီးပါြ ယာယီ

ြိယ ု ခ ် ျင်းစာရောြ်ေား၍ ေလှူရငေနင ှ ့် ေသုံးေရွာင်ပစ္စည်းြျား ရပးေပ်

ပညာရေးြိသားစုေချင်းချင်း

ပိတ်ေားရသာ တံတားြို ဖပန်လည်

လှူဒါန်းေဖခင်းေရကြာင်းြို ေှင်းလင်းရဖပာကြားမပီး သီရပါမြို့နယ်ပညာရေးြှူးြ

ြေင့်လှစ်ြည်ဖြစ်သည်။

ရငေြျပ် ၂၅ သိန်းနှင့် ရြျာင်းသုံးပစ္စည်းြျား၊ ေဝတ်ေေည်နှင့် ေဖခားေသုံး ေရွာင်ပစ္စညး် ြျားြို ြျ ိုြ်ြရောမြို့နယ်ဒတ ု ယ ိ ပညာရေးြှူး ဦးရောင်နင ုိ ဦ ် းေံ

ေြှတ် (၁) ေုေင့်ရနာင်တံတား

ရပးေပ်လှူဒါန်းသည်။

ကြီးြှာ လှိုငဖ် ြစ်ြူးတံတားကြီး ရလး

ေို့ရနာြ်

စင်းတေင် ပေြွုံးတည်ရွာြ်ရသာ

ြျ ိုြ်ြရောမြို့နယ် ဒုတိယပညာရေးြှူးြ ရြျးဇူးတင်

ဖြစ်ြူးတံတားကြီးဖြစ်မပီး သြ်တြ်း

စြားဖပန်လည်ရဖပာကြားမပီး ရေရေးသင့ရ ် ေးမြို့နယ်ပညာရေးြိသားစုတို့ြို

၂၅ နှစ်ခန့်

လည်း ရငေြျပ် ၂၅ သိန်းနှင့် ေသုံးေရွာင်ပစ္စည်းြျား ြူညီပံ့ပိုးရပးေပ်ခဲ့

ေှိမပီဖြစ်ရသာ်လည်း

တည်ရွာြ်ြှု

ရကြာင်း သိေသည်။

ရြာင်းြေန်ဖခင်း

စိုင်း(သီနေါ)

ရကြာင့် ယာဉ်ြျား ရန့စဉ်ဖြတ်သန်း သေားလာလျြ်ေှိော တံတားခံနိုင်ဝန်

ဘုွင့်နောင်ေမှတ် (၁) တံတားေဆင့်မမှင့်ေုေ်ငေ်းများ နဆာင်ွွက်နေမှုကို နတွ့ွစဉ်။

ပို၍ ရြာင်းြေန်ရစေန် HDRP Bear-

ဓာတ်ပုံ - သန်းစိုး

ing ြျား လဲလယ ှ ေ ် န်ေတေြ် လုပင ် န်း

တိုင်ြိုစတင် ရွာင်ေွြ်ရနတယ်။

ေြှတ် (၁) ေုေင့်ရနာင်တံတား

ေှိော ေြှတ် (၁) ေုေင့်ရနာင်တံတား

ြျားြို ရွာင်ေွြ်လျြ်ေှိသည်။

တံတားေွင့်ဖြှင့်တင်ြှုမပီးေင် ြူလ

ြို ြေြ်းြုန်းမြို့နယ်သို့ တစ်လြ်း

ကြီးြို ယာယီပိတ်ချ ိန်ြှစ၍ ေြှတ်

“တံတားေရဟာင်းြို ဖပင်ေတာ

ေတိင ု ်း ယာဉ်ရတေဖြတ်သန်းလိေ ု့ ပါမပီ။

သေားေဖြစ် ေသုံးဖပုမပီး ေတူယဉ ှ တ ် ေဲ

(၂)

ွိုရတာ့ တစ်လေကြာမပီးစီးြယ်လို့

ေခု တံ တားြို ယာယီ ပိ တ ် ေားပါ

ေှိရနရသာ ေြှတ် (၂) တံတားြို

လှိုငသ ် ာယာ မြို့ဝင် နှစလ ် ြ်းသေားနှင့်

ြှန်းေားပါတယ်။ တံတားေေိုင်ရေ

တယ်” ဟု တံတားဦးစီးဌာန တံတား

ြေြ်းြုန်းမြို့နယ်ေြ်သို့ တစ်လြ်း

မြို့ေေေြ် နှစ်လြ်းသေားဖြင့် ယာဉ်

လယ်တိုင်နှစ်ခုနဲ့

ေေူးေြေဲ့(၁)ြှ လြ်ရောြ်ေင်ဂျင်

သေားနှင့် လှိုငသ ် ာယာမြို့နယ်ေြ်သို့

ြျား ဖြတ်သန်း သေားလာလျြ်ေသ ှိ ည်။

နီယာ ဦးြျ ိုးသန်းဦးြ ရဖပာသည်။

သုံးလြ်းသေားေဖြစ် ေသုံးဖပုလျြ်

သေ်းထိုက်

ြြ်းြပ်ခုံနှစ်ခု

ဗယ်ေင် ရဖခာြ်ခလ ု ေ ဲ ြှာပါ။ ေခု RP-1

မိုးညှင်း၌ ေစုေြွဲ့ေိုင်သစ်နတာေုေ်ငေ်း ေုေ်ကိုင်ခွင့် ေက်မှတ်နေးေေ်

ေုေင့်ရနာင်တံတားရပါ်တေင်

မိုးညှင်း နောက်တိုဘာ ၁၀ သယံဇာတနှင့် သောဝပတ်ဝန်းြျင်ေြ ိ ်းသိြ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ြချင်ဖပည်နယ် ြိုးညှင်းမြို့နယ် သစ်ရတာဦးစီးဌာနြှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ရဒသခံဖပည်သူေစုေြေဲ့ပိုင် သစ်ရတာလုပ်ငန်းရွာင်ေွြ်ခေင့်လြ်ြှတ်ရပးေပ်ပေဲ ေခြ်းေနားြို ယြန် ရန့ြ ြိုးညှင်း မြို့ ေုတြ ် ျင်းေပ်ြြ ေ ် ေှြ်းစာရပနှင့် ယဉ်ရြျးြှုရြာ်ြတီရုံး

နွနဘးသင့်စာသင်နကျာင်းများေတွက် စာနွးခုံများ ေှူဒါေ်း

ေေ်းေျ ိုးေက် ေွဟိတနကျာင်းသို့ ဆေ်ေှူဒါေ်း

ကျ ိုက်မနွာ နောက်တိုဘာ ၁၀

ေှြ်းဖပည်နယ်ရတာင်ပိုင်း ပေိုဝ်းြိုယ်ပိုင်ေုပ်ချုပ်ခေင့်ေရဒသ ွီွိုင်မြို့နယ်

နှင့်ပတ်သြ်၍ ေှင်းလင်းရဖပာကြားခဲ့မပီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် ရဒသခံဖပည်သူ ေစုေြေဲ့

ရတာင်ရေှ့ရြျးေွာေုပစ ် ု ရနာင်ရော်ရြျးေွာေှိ ပန်းပျ ိုးလြ်ပေဟိတရြျာင်းသို့

ပိုင်သစ်ရတာလုပ်ငန်းရွာင်ေွြ်ခေင့်ေေှိရသာ ရြျးေွာ ခုနစ်ေွာ၊ ေုပ်စု ခုနစ်

ွီွင ို မ် ြို့နယ် ရြတ္တာရောင်ဖပန်ပေဟိတရသေးလှူေှငေ ် သင်း၊ ဖြူစင်နလ ှ ုံးသား

စုြှ

ရသေးလှူေှငေ ် သင်းနှင့် ရစတနာေှငေ ် လှူေှငြ ် ျားစုရပါင်း၍ ွန်လှူဒါန်းဖခင်းြို

လုပ်ြိုင်ရွာင်ေွြ်ခေင့်လြ်ြှတ်ြျား ေုတ်ရပးခဲ့သည်။

ဆီဆိုင် နောက်တိုဘာ

ရြာ်လမြိုင်ခရိင ု ် ြျ ိုြ်ြရောမြို့နယ်ေတေင်း ရေကြီးနစ်ဖြုပ်ြခ ှု ေ ံ ရသာေရဖခခံ ပညာရြျာင်းြျားေတေြ် လိုေပ်လျြ်ေှိရသာ စာသင်ခြ ုံ ျားရပးေပ်လှူဒါန်း ပေဲြို ရောြ်တိုော ၈ ေြ်ြ တေနာရြျးေွာ ေေြ်တန်းရြျာင်းခန်းြ၌ ြျင်းပသည်။ ေခြ်းေနားတေင် ြေနဖ် ပည်နယ် လူဝင်ြကှု ြီးကြပ်ရေးနှင့် ဖပည်သူ့ ေင်ေားွိုင်ောဦးစီးြှူး ဦးတင်ချယ်ြ ေေြတေနာရြျာင်းသို့ ေလူ ြီနီယြ်စာသင်ခုံ ေစုံ ၂၀ စုစုရပါင်းတန်ြိုး ရငေြျပ်၁၇ သိန်းေား ရြျာင်းေုပ် ွောကြီးေံရပးေပ်လှူဒါန်းခဲရ ့ ကြာင်း သိေသည်။ ြျ ိုြ်ြရောမြို့နယ်ေတေင်း ရေကြီးနစ်ဖြုပ်ြှုရကြာင့် စာသင်ခုံြျား ပျြ်စီးခဲ့သဖြင့် ေလှူေှင်ြျား လိုေပ် ချ ိုမမတ်မမတ်နထွး (ကျ ိုက်မနွာ)

လျြ်ေှိရကြာင်း သိေသည်။

၁၀

ေစည်းေရဝး ခန်းြ၌ ြျင်းပသည်။ ေခြ်းေနားတေင် ခရိင ု သ ် စ်ရတာဦးစီးဌာန လြ်ရောြ်ညန ွှ က် ြား ရေးြှူး ဦးနိုင်နိုင်ေေန်းြ ရဒသခံဖပည်သူေစုေြေဲ့ပိုင် သစ်ရတာတည်ရောင်ဖခင်း

ယြန်ရန့ြ ေွိုပါရြျာင်း၌ ဖပုလုပ်သည်။

ေိြ်ရောင်စု ၂၈၉ စုေား တည်ရောင်ခေင့်ဖပုဧေိယာဧြ ၁၄၄၀ ြို ေို့ရနာြ် ရဒသခံဖပည်သူေစုေြေဲ့ပိုင်သစ်ရတာလုပ်ငန်း လုပ်ြိုင်ခေင့်ေေှိ

ေို့ရနာြ် ပန်းပျ ိုးလြ် ပေဟိတရြျာင်းေတေြ် ွန် ၅၆ ေိတ်၊

သူတစ်ဦးြ ရြျးဇူးတင်စြားရဖပာကြားမပီး ေွိုပါလုပ်ငန်းစဉ်ြို ြိုးညှင်း

ငါးပိဿာွီနှစ်ပုံး၊ ေချ ိုေည်၊ ရပါင်ြုန့်နှင့် ေလှူရငေြျပ် ၁၆၀၀၀၀ တို့ေား

မြို့နယ်တေင် ၂၀၁၀ ဖပည့်နှစ်ြှ စတင်ေရြာင်ေေည်ရြာ်ရွာင်ေွြ်ခဲ့ော

ရပးေပ်လှူဒါန်းခဲ့မပီး

ယခုေခါ ေစုေြေဲ့ပိုင်သစ်ရတာလုပ်ပိုင်ခေင့်ေေှိသည့် ရြျးေွာ ၄၆ ေွာ ေြေဲ့

ပန်းပျ ိုးလြ်ပေဟိတရြျာင်းေှိ

ရြျာင်းသား

ရြျာင်းသူ ၁၂၀ ေား ောဟာေဒါနေဖြစ် ရန့လယ်စာရြွေးရြေးခဲ့ရကြာင်း ဗမို့ေယ်(မေေ်/ဆက်)

သိေသည်။

၄၆ ြေဲ့ ြိသားစုဝင်ဦးရေ ၂၀၇၉ ဦး ဧြရပါင်း ၁၃၄၈၄ ဒသြ ၃၈ ဧြ ေှိရကြာင်း

မြို့နယ်သစ်ရတာဦးစီးဌာနြှ သိေသည်။

ေီတိုး

ယနေ့နေးကွက်နေါက်နေးများ ၁၀-၁၀-၂၀၁၉

နွှေ

နိုင်ငံတကာ နငွနြကးများ

ွေ်ကုေ်

၁၆ ေဲွည်

တစ်ကျေ်သား

ကျေ်

၁၂၂၉၀၀၀

ွေ်ကုေ်

၁၅ ေဲွည်

တစ်ကျေ်သား

ကျေ်

၁၁၅၆၇၀၀

မန္တနေး

၁၆ ေဲွည်

တစ်ကျေ်သား

ကျေ်

၁၂၂၈၀၀၀

မန္တနေး

၁၅ ေဲွည်

တစ်ကျေ်သား

ကျေ်

၁၁၅၅၈၀၀

(နောင်သမာဓိနွှေဆိုင်မှ ွယူေါသည်)

စက်သုံးဆီ စက်သုံးဆီ

ေက်ေီနေး(ွေ်ကုေ်) ေက်ေီနေး(မန္တနေး)

ေနမွိကေ်

တစ်နဒါ်ော

ကျေ်

၁၅၃၁ . ၈

ဥနွာေ

တစ်ယူရို

ကျေ်

၁၆၈၇ . ၇

စင်ကာေူ

တစ်နဒါ်ော

ကျေ်

၁၁၁၁ . ၄

ဗြိတိေ်

တစ်နေါင်စတာေင်

ကျေ်

၁၈၇၃ . ၄

ဂျေေ်

၁၀ဝ ယေ်း

ကျေ်

၁၄၂၆ . ၁

ြသစနြတးေျ

တစ်နဒါ်ော

ကျေ်

၁၀၃၄ . ၆

တရုတ်

တစ်ယွမ်

ကျေ်

၉၂၅/၉၅၀

ကျေ်

ေိန္ဒိယ

တစ်ရူေီး

ကျေ်

ေွီမီယံဒီဇယ်(တစ်ေီတာ) ၉၀၀/၉၄၅ ကျေ်

၉၄၀/၉၆၅

ကျေ်

ကိုွီးယား

၁၀ဝ ဝမ်

ကျေ်

၁၂၈ . ၁၆

နောက်တိေ်း ၉၂

၈၆၀/၈၈၀

ကျေ်

မနေးွှား

တစ်ွင်းဂစ်

ကျေ်

၃၆၅ . ၂၄

ကျေ်

ထိုင်း

တစ်ဘတ်

ကျေ်

နောက်တိေ်း ၉၅

၇၉၀/၈၃၅ ကျေ် ၈၈၀/၉၂၅ ကျေ်

၉၆၀/၉၈၅

(မမေ်မာနိုင်ငံစက်သုံးဆီေသင်းမှ ွယူေါသည်)

၂၁ . ၅၅၁

၅၀ . ၃၄၇

ေြွင့်နေး (ကျေ်)

စိုးစိုးနိုင်

သတင်းနထာက်ချုေ်

-

ဖြင့်ရွေ

စာတည်းများ

-

ကြည်ဝင်း၊ ဝင်းရြျာ်၊ ဖခူးစန္ဒီရနေး၊

ေကကီးတေ်းသတင်းနထာက်များ

-

ြလျာြိုးဖြင့်၊ ခင်ေတနာ ရြျာ်သူဝင်း၊ သိြ့်သိြ့်ြိုး၊ ဇူလိုင်ြိုး၊ စိန်လေင်ရောင်၊ တင်စိုး(ဓာတ်ပုံ)၊ ဖြတ်ြေန်ရေေး၊ ဇင်ဦး၊ ေငယ်တေ်းသတင်းနထာက်များ

-

တင်လင်းရောင်၊ တင်ရြာင်လေင်၊ ရနဝင်းေေန်း(၂)၊ ဟိန်းေြ်ရဇာ်၊ ရဝသူနေယ်

ထုတ်နဝမခင်းေမှတ်

-

(၀၁၀၉၃)၊ ပုံနှိပ်ဖခင်းေြှတ် - (၀၀၈၇၇)

mmalin.npt@ gmail.com, www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS နေမေည်နတာ်-စာတည်းမှူး ၀၆၇-၃၆၁၄၂၊ စာတည်းေြွဲ့ ၀၆၇-၃၆၁၄၅၊ ြက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၄၆၊

ေေိတ်နေး (ကျေ်)

ွေ်ကေ ု ရ ် ုံးခွ-ဲ ေမှတ(် ၅၃)၊ ေတ်နမာက်ေမ်းသွယ(် ၁)၊ ြိေ ု ခ ် ျ ို(၂)ွေ်ကက ွ ၊် ြဟေ်းဗမို့ေယ်၊ ွေ်ကေ ု ဗ် မို့၊

ွှယ်ယာနစာင်နွ

ွှယ်ယာတေ်ြိုး (ကျေ်)

FMI

၁၁၅၀၀

၁၁၅၀၀

၁၃၀၁

၁၄၉၆၁၅၀၀

MTSH

၃၇၀၀

၃၉၅၀

၃၁၈၆

၁၂၀၉၈၂၀၀

MCB

၇၃၀၀

၈၃၀၀

၂၄၈၆

၂၀၅၀၁၈၀၀

FPB

၂၂၅၀၀

၂၃၅၀၀

၁၂၆၀

၂၉၁၈၂၀၀၀

TMH

၂၉၅၀

၂၉၅၀

၁၄၇၅၀

(ွေ်ကုေ်စနတာ့ေိတ်ချ ိေ်းမှ ွွှိေါသည်)

ရောင်နိုင်ဦး

-

(ြဟိုဘဏ်နေါက်နေးမြစ်ေါသည်)

စနတာ့ေိတ်ချ ိေ်းနေးကွက် ကုမ္ပဏီေမည်

-

စာတည်းမှူး

၂၁၄ . ၉၆

၈၉၀/၉၃၅ ကျေ်

ဒီဇယ်(တစ်ေီတာ)

စာတည်းမှူးချုေ်

ခင်ွတော-စုစည်းသည်။

စာတိုက်နသတ္တာေမှတ်-၄၀၊ စာတည်းေြွဲ့ ၀၁-၅၄၄၃၀၉၊ မေ်နေဂျာ ၀၁-၅၄၄၃၁၄၊ စီမံ ၀၁၅၄၄၃၁၅၊ နငွစာွင်း ၀၁-၅၄၄၃၁၆၊ နြကာ်မငာ ၀၁-၅၄၅၈၃၄၊ ၀၁- ၅၅၉၁၁၈၊ Fax ၀၁-၅၄၆၂၂၁၊ ၀၆၇-၃၆၁၄၈၊ ဖြန့်ချ ိရေး ၀၁-၅၄၄၃၁၇၊ Fရေ ၀၁-၈၆၀၄၅၄၆။


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019

ဇန်နဝါရီဈေးကွက်မှာ မန်ယူအသင်းရဲ့

ဈပါ့ဂ်ဘာအား ကစားသမား

လိုအပ်ချက်နဲ့ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာနိုင်သူများ

အလဲအလှယ်ဖပုလုပ်ကာ ဈခါ်ယူရန်

မန်ယူအသင်းရဲ့ လက်ရှိရလဒ်က ဆိုးလွန်းတယ်။ ဆိုးလ်ရှားအဈနနဲ့ အဈကာင်းဆုံးကိုင်တွယ်ဈနဈပမယ့် လိုအပ်ချက်

ဂျူဗင်တပ် ရည်ရွယ်ထား

ဈတွက ရှိဈနဈသးတယ်။ ဒါဈြကာင့် ဇန်နဝါရီဈေးကွက်ဟာ မန်ယူအသင်းအတွက် အသက်ရှူဈချာင်ြို့အတွက် ကစား သမားအင်အား ဖြည့်တင်းြို့ အဈကာင်းဆုံးအချ ိန်လို့ ဈဖပာရမယ်။ မန်ယူအသင်း ကစားသမားဈဟာင်း ရိုင်ယန်ဂစ်

ဂေူဗင်တပ်အသင်းသည် လာမည့် ဇန်နဝါရီ ပေးကွက်ကာလအတွင်းတွင်

ကလည်း အသင်းအဈနနဲ့ ကစားသမား ငါးဦးလိုတယ်လို့ ဆိုထားတယ်။ ဒါဈြကာင့် မန်ယူအသင်းအဈနနဲ့ အသင်းရဲ့

မန်ယအ ူ သင်း ကွင်းလယ်ကစားသမား ပပါ့ဂဘ ် ာအား ပခါ်ယူနင ို ပ ် ရးအတွက်

အဈဖခအဈနကို အဈကာင်းဆုံးဈရာက်ြို့အတွက် ဇန်နဝါရီဈေးကွက်မှာ ဈခါ်ယူြို့ရှိလာနိုင်တဲ့ ကစားသမားဈတွက

အသင်းမှ တိက ု စ ် စ်မှူး မန်ဇက ူ စ်နင ှ ့် ကွင်းလယ်ကစားသမား အမ်မရီကန်

ဘယ်ကစားသမားဈတွ ဖြစ်မလဲ။ အဲရစ်ဆင် ( ၂၇ နှစ်) စပါးအသင်းကစားသမား အဲရစ် ဆင်ဟာ စပါးအသင်းမှာ မပပော်ဘူး ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထုတ် ပော်ပြပာဆို ထားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ပပီးခဲ့တဲ့နှစ်

ခေန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲ

ပပီးကတည်းက အသင်းကပန ထွကခ ် ွာ ခေင်တယ်လို့ ထုတ်ပော်ပြပာဆိုထား ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစိတ်ဓာတ်ဟာ ဒီနှစ် ရာသီမှာလည်း ပြပာင်းလဲသွားြခင်း မရှပ ိ သးပါဘူး။ သူဟာ ဒီနစ ှ ရ ် ာသီမှာ အသင်းမှာ ပုံမှန်ကစားပနရပပမယ့် တစ်ဂိုးသာ

သွင်းယူနိုင်ပပီး

ဂိုးရေို့

တစ်ကကိမ်သာ ပံ့ပိုးထားနိုင်ပါတယ်။ အဲရစ်ဆင်ရဲ့ လက်ရှိစာခေုပ်က လည်း ဒီနှစ်ရာသီကုန်မှာ ကုန်ဆုံးမှာ ြေစ်တာပြကာင့် ဇန်နဝါရီပေးကွကမ ် ှာ ြပည်ပကလပ်အသင်းပတွနဲ့ အကကို သပဘာတူညီမှုပတွ ပါတယ် ။

ရယူထားနိုင်

မန် ယူ အ သင်း အပနနဲ့

ဇန်နဝါရီပေးကွက်မှာသာ အဲရစ်ဆင် ကို ပခါ်ယူခဲ့မယ်ဆိုရင် ပလှော့ပေးနဲ့ ပတာင် အလွယ်တကူ ပခါ်ယူရရှိနိုင် ပါတယ်။ အဲရစ်ဆင် ရဲ့ ပြခစွမ်းပတွနဲ့ ဆိရ ု င် မန်ယအ ူ သင်းဟာ လက်ရထ ှိ က် ပိုပကာင်းသွားေို့ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆန်ချ ို( ၁၉ နှစ်) ဆန်ခေ ိုဟာ ပလာကမှာ

လက်ရှိပဘာလုံး တိုးတက်မှုအရှိဆုံး

လူငယ်ကစားသမား တစ်ဦးဆိုတာ ကပတာ့

သံသယြေစ်စရာပတာင်

မလိုပါဘူး။ ဒါပြကာင့်လည်း မန်ယူ

ကစားပနတာပြကာင့်

အသင်းအပနနဲ့ ဆန်ခေ ိုလို ကစား

အသင်း ပတာ်ပတာ်မေားမေားက မေက်စိ

သမားမေ ိုးကိုသာ

ပခါ်ယူနိုင်ခဲ့မယ်

ကေပနခဲတ ့ ဲ့ ကစားသမားတစ်ဦး ြေစ်ပါ

ဆိရ ု င် အသင်းရဲ့ တိက ု စ ် စ်ပင ို ်းကလည်း

တယ်။ သူဟာ ဒီနှစ်ရာသီမှာဆိုရင်

အပကာင်းဆုံးြေစ်လာမယ်ဆိုတာက

သုံးဂိုး

ပသခောပါတယ်။ ဒါပပမယ့် ပြပာင်းပရှေ့

အတွက် နှစက် ကိမတ ် င ို ် ပံပ ့ ိုးပပးထားသူ

ပြကးကို ပပါင်သန်း ၁၀ဝ ပကော် သုံးရ

ြေစ်ပါတယ်။

သွင်းယူပပးထားပပီး ဂိုးရေို့

ေန်တီးနိုင်စွမ်းအား ပကာင်းမွန်

ေို့ပတာ့ ရှိပါတယ်။ မန်ယူအသင်းဟာ

အခုဆိုရင်

ပပီး

အလွတ်တည်ကန်ပဘာပတွ

အသင်းရဲ့ ညာပတာင်ပပ ံ နရာအတွက်

ကန်ရာမှာ ကျွမ်းကေင်ပိုင်နိုင်လွန်းသူ

ပီရယ ီ ာကို ထုတသ ် ုံးပနတာကို ပတွ့ရ

ြေစ်ပပီး ပအာင်ြမင်မပ ှု တွကို ဆာပလာင်

မှာြေစ်ပါတယ်။ ပီရီယာနဲ့ ဆန်ခေ ိုတို့

လွန်းသူ ြေစ်ပါတယ်။ ဒါပြကာင်လ ့ ည်း

ကို နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် ဆီနဲ့ ပရလို

မက်ဒီဆန်ရဲ့လက်ရှိပြခစွမ်းပတွဟာ

ကွာြခားတယ်လို့ ပြပာရမှာပါ။ ဆန်ခေ ို

မန်ယူအသင်းကို

ဆိုရင် ဒီနှစ်ရာသီမှာ တစ်ဂိုးသွင်းယူ

ရရှိပအာင် စွမ်းပဆာင်ပပးနိုင်တဲ့သူ

ပပးပပီး ဂိုးရေို့အတွက် ရှစ်ကကိမ်တိုင်

တစ်ဦးအြေစ် ရှိလာနိုင်ပါတယ်။

ပံ့ပိုးပပးထားနိုင်ပပမယ့်

မန်ဇူကစ် (၃၃ နှစ်)

ပီရီယာ

ကပတာ့ မန်ယူအသင်းမှာ စတင် ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရတဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကတည်းက

လက်ရှိအခေ ိန်အထိ

တစ်ဂိုးသာသွင်းယူနိုင်ပပီး အဝါကတ် အပနနဲ့ ၁၂ ကတ် ထိထားသူ ြေစ်ပါ တယ်။ ဒါပြကာင်လ ့ ည်း မန်ယအ ူ သင်း အပနနဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းကို ြမှင့်တင်နိုင် ေို့ ဆို ရ င်

ဆန် ခ ေ ိုကို

ပတ်သက်ပပီး

ပခါ်ယူ ေို့ နဲ့

ပဒါ့မွန်အသင်းနဲ့

ပဆွးပနွးေို့ အခေ ိန်မဆိုင်းသင့်ပါဘူး။ မက်ဒီဆန်(၂၂ နှစ်)

တိုက်စစ်မှူး မန်ဇူကစ်ဟာ အကေပိုင်း ပရာက်ပနတဲ့ တိက ု စ ် စ်မှူးတစ်ဦး ြေစ် တယ်ဆိုတာက မှန်တယ်။ ဒါပပမယ့် သူ့ရဲ့ ပြခစွမ်းပတွက ပလှော့တွက်လို့ မရပသးဘူး။ သူဟာ တိုက်စစ်ပနရာ ကစားနိုင်စွမ်း ရှိသူြေစ်တာ

ပြကာင့် မန်ယူအသင်းမှာသာ ကစား ခဲ့မယ်ဆိုရင် ရက်ရှ်ေို့ဒ်၊ မာရှယ်တို့ အတွက် အခွင့်အပရးပတွ ပိုရနိုင်ေို့ အတွက် ကူညီပပးနိုင်မယ်ဆိုတာက

လက်စတာအသင်းရဲ့ နံပါတ် ၁၀ ကစားသမား မက်ဒီဆန်ဟာ

တိုးတက်မှုပတွ

ဂေူဗင်တပ်အသင်းရဲ့ ခရိပ ု အးရှား

စုံမှာ

သံသယဝင်စရာပတာင်

တို့နှင့်

ထိပ်တန်း

မလိုဘူး။

ဒီနှစ်

ဒါ့အြပင် သူ့ရဲ့ ပခါင်းတိက ု ဂ ် ိုး သွင်းယူ

ရာသီမှာ ပရီမယ ီ ာလိဂမ ် ှာ ပြခစွမ်းြပ

နိင ု မ ် က ှု လည်း စံခေ ိန်တင်ပကာင်းလွန်း

အလဲအလှယ်ြပုလုပ်ပရး ကမ်းလှမ်းသွားရန်

စီစဉ်ပနပြကာင်း

သတင်းမေားတွင် ပရးသားပော်ြပထားသည်။ ဂေူဗင်တပ်အသင်းအပနြေင့် လက်စတာတိုက်စစ်မှူး မက်ဒီဆန် တာပြကာင့် မန်ယူအသင်းအတွက် ပတာ့ အားကိုးရပလာက်တဲ့ ကစား သမားတစ်ဦး ြေစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီကလင်းရိုက်စ် (၂၀ နှစ်)

ြပင်သစ်ကစားသမား

ပပါ့ဂ်ဘာအား

ပခါ်ယူရန်အတွက် မန်ဇက ူ စ်၊ အမ်မရီကန်တန ို့ င ှ ့် အလဲအလှယြ် ပုလုပရ ် ာတွင် ပငွပြကးတစ်စုံတစ်ရာ ထပ်မံပပးပခေရန် ရည်ရွယ်ထားမှုရှိမရှိ လင်းလင်း

မသိရပသးပြကာင်း

ရှင်းရှင်း

သတင်းမေားတွင် ဆက်လက်ပရးသား

ထားသည်။ အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ်ရှိ ကွင်းလယ်ကစားသမား ပပါ့ဂ်ဘာသည် ပပီးခဲ့ သည့်

ပနွရာသီပေးကွက်ကာလအတွင်းတွင်

ရီးရဲမက်ဒရစ်အသင်းသို့

ဒီကလင်းရိုက်စ်ဟာ ဒီနှစ်ရာသီ

ပြပာင်းပရှေ့ရန် ဆန္ဒရခ ှိ ဲ့ပသာ်လည်း အပြပာင်းအပရှေ့ ြေစ်ပပါ်လာြခင်းမရှဘ ိ ဲ

မှာ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းရဲ့ အပကာင်း

၎င်း၏ မန်ယူကစားသမားဘ၀အနာဂတ်မှာ ပမးခွန်းထုတ်စရာ ြေစ်ပနဆဲ

ဆုံး ကွင်းလယ်ကစားသမား သုံးဦး ထဲက

တစ်ဦးလို့

ပြပာရမှာပါ။

ဒီကလင်းရိုက်စ်သာ နဲ့

တွမ်မီပနး

တွဲေက်ကစားလိုက်မယ်ဆိုရင်

မန်ယအ ူ သင်းရဲ့ ကွင်းလယ်မှာပတာ့ အပကာင်းဆုံး ြေစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ မန်ယူအသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ကို ြကည့်မယ်ဆိုရင်လည်း

မာတစ်ရဲ့

ပြခစွမ်းပတွကလည်း

ကေဆင်းမှု

ရှိ ပနတယ် ။

ေရက် ဒ ် ရဲ့ ပြခစွ မ ်း

ကလည်း အားကိုးရပလာက်ပအာင် မပကာင်းဘူး။ တစ်ပန့ပငွ၊

ပပါ့ဂ်ဘာကလည်း တစ်ပန့ပရှေ ြေစ်တာ

ပြကာင့် ယုြံ ကည်လမ ို့ ရဘူး။ ဒါပြကာင့် လည်း လာမယ့် ဇန်နဝါရီပေးကွက် မှာ မန်ယူတို့ လူဝယ်ေို့ မြေစ်မပန လုပ်ရမှာြေစ်ပပီး ဒီကလင်းရိုက်စ်ကို ပခါ်ယူနင ို ခ ် မ ဲ့ ယ်ဆရ ို င် မန်ယအ ူ သင်း ရဲ့ အပြခအပနက

အပကာင်းဆုံး

တိုးတက်သွားေို့ ရှိနိုင်ပါတယ်။

ဈအာင်က

ြေစ်ပြကာင်း ပြပာဆိုထားသူြေစ်သည်။ ကွင်းလယ်ကစားသမား ပပါ့ဂ်ဘာ သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ ဂေူဗင်တပ်အသင်းတွင် ပါဝင်ကစား ခဲ့ေူးသူြေစ်ကာ ဂေူဗင်တပ်အတွက် စုစုပပါင်း ၁၇၈ ပွဲ ပါဝင်ကစားခဲ့ပပီး ၃၄ ဂိုး သွင်းယူနိုင်ခဲ့သူြေစ်သည်။ မန်ယူအသင်းသည် ကွင်းလယ်ကစားသမား ပပါ့ဂ်ဘာအား ဂေူဗင်တပ်အသင်းထံမှ ပပါင် ၈၉ သန်းြေင့် ြပန်လည်ပခါ်ယူ ခဲ့ြခင်းြေစ်သည်။ ပပီးခဲ့သည့် ပနွရာသီအတွင်းတွင် ခရိုပအးရှားတိုက်စစ်မှူး မန်ဇူကစ် (၃၃ နှစ)် သည် မန်ယအ ူ သင်း၏ ပစ်မတ ှ ထ ် ားြခင်း ခံခရ ဲ့ သူြေစ်သည်။ ဂေူဗင်တပ် အသင်းနည်းြပ ဆာရီသည် အသင်း၏ တိက ု စ ် စ်တင ွ ် မန်ဇက ူ စ်ထက် ခရစ္စတီ ယာနိုပရာ်နယ်ဒို၊ ဟီဂွာရင်နှင့် ဒိုင်ဘာလာတို့ကို ပိုမိုအသုံးြပုပနသူြေစ်သည်။ ဂောမနီ ကွင်းလယ်ကစားသမား အမ်မရီကန် (၂၅ နှစ်)သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ လီဗာပူး အသင်းတွင် ပါဝင်ကစားခဲ့ေူးသူ ြေစ်ကာ လီဗာပူးအသင်းအတွက် ပရီမီယာလိဂ်ပွဲပပါင်း

၁၁၅ ပွဲ

အပါအဝင် စုစုပပါင်း ၁၆၆ ပွဲ ပါဝင် ကစားခဲက ့ ာ ၁၄ ဂိုး သွင်းယူပပးနိင ု ခ ် သ ဲ့ ူ ြေစ်သည်။

ထက်ဈအာင်


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019 ခပည်ခောင်စုသွ္မတခွန်ွာနိုင်ငံခတာ်အစိုးေ ပဲေူးတိုင်းခဒသကကီးအစိုးေအဖွဲ့၊ ပဲေူးမွို့ တည်ခဆာက်ခေးျုပ်ငန်းွျား ခဆာင်ေွက်ေန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခေင်း

ခပန်ကကားခေးဝန်ကကီးဌာန ပုံနှိပ်ခေးနှင့်ေုတ်ခဝခေးဦးစီးဌာနအတွက်

ပုံနှိပ်ခေးနှင့်ေုတ်ခဝခေးဦးစီးဌာန အတွက်

ရုံးသုံးစက်ကိေိယာပစ္စည်းွျားဝယ်ယူေန်အတွက်

စက္ကူ၊ ွင်နှင့် ပုံနှိပ်ခေးပစ္စည်းွျားဝယ်ယူေန်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခေင်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခေင်း

၁။ ပပန်ကကားရေးဝန်ကကီးဌာန၊ ပုံနှိပ်ရေးနှွ့်ထုေ်ရဝရေးဦးစီးဌာနအေွက် ရုံးသုံး

၁။ ပပန်ကကားရေးဝန်ကကီးဌာန၊ ပုံနှိပ်ရေးနှွ့် ထုေ်ရဝရေးဦးစီးဌာနအေွက် စက္ကူ၊

စက်ကိေိယာပစ္စည်းများကို

ပပည်ေွွ်းသုံးပမန်မာကျပ်ရွွပေွ့်

ခပန်ကကားခေးဝန်ကကီးဌာန

ရအာက်ပါအေိုွ်း

ဝယ်ယူလိုပါသည်။ စဉ်

ပစ္စည်းအမျ ိုးအမည်

အရေအေွက်

မွ်နှွ့် ပုံနှိပ်ရေးပစ္စည်းများအား ပပည်ေွွ်းကျပ်ရွွပေွ့် ရအာက်ပါအေိုွ်း ဝယ်ယူ

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ေဏ္ဍာရေးနှစ် ေွွ့်ပပုေန်ပုံရွွစာေွ်းေွွ်ပါေှိသည့် နိုွ်ွံရော်အရထာက်အပံ့မှေရွွ(ပပည်ေွွ်း) (EU Budget Grant) ပေွ့် ပဲေူးေိုွ်းရဒသကကီး၊ အစိုးေစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လက်ပံေန်း)ေွွ် ရအာက်ရော်ပပပါ ေည်ရဆာက်ရေးလုပ်ွန်းများ ရဆာွ်ေွက်ေန် ေှိပါသပေွ့် ပမန်မာနိုွ်ွံသား လုပ်ွန်းေှွ်များထံမှ အိေ်ေွွ့်ေွ်ဒါေွ်သွွ်းနိုွ်ေန် ေိေ်ရေါ်ပါသည်။ စဉ်

လိုပါသည်(က) Woodfree Paper(70gsm/80gsm)

(၇)မျ ိုး

1

Pallet Truck (3 Tons)

2 Nos

(ေ)

Art Card (210gsm/250 gsm)

(၂)မျ ိုး

2

Pallet Truck(2 Tons)

1 No

(ဂ)

Art Paper (128 gsm)

(၁)မျ ိုး

3

UPS

7 Nos

(ဃ) Colour Pulp Board (210 gsm)

(၁)မျ ိုး

4

Monitor

1 No

(ွ)

MG Pressing (210 gsm)

(၁)မျ ိုး

5

Air Condioner (1.5HP) (Split Type)

10 Nos

(စ)

Staw Board (21b)

6

Air Condioner (2HP (Split Type)

3 Nos

(ဆ) Web Offset Ink

(၄)မျ ိုး

7

Air Condioner (5HP) Floor Standing Type)

6 Nos

(ဇ)

Sheetfed Offset Ink

(၅)မျ ိုး

Positive Plate

(၅)မျ ိုး

ျုပ်ငန်းတည်ခနော

ျုပ်ငန်းအွည်

အစိုးေစက်မှုလက်မှု

အလုပ်ရုံ Steel Structure (၁)ထပ် (၁၂၅'x ၈၂')အပမွ့်(၁၈')

သိပ္ပံ(လက်ပံေန်း)

(၁)လုံး

၁။ ၂။ အိေ်ေွွ့်ေွ်ဒါနှွ့်စည်းကမ်းများကို ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ေက်မှစေွ်၍ ရောွ်းေျမည်ပေစ်မပီး ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ေက်၊ ၁၆:၀၀နာေီ ရနာက်ဆုံး ထား၍ အိေ်ေွွ့်ေွ်ဒါများကို ေွ်သွွ်းေမည်ပေစ်ပါသည်။ ၃။ အိေ်ေွွ့်ေွ်ဒါေွ်သွွ်းလိုသူသည် မိမိေွ်သွွ်းလိုသည့်လုပ်ွန်းများအေွက် သေ်မှေ်ေွ်ဒါအာမေံရကကးကို ပမန်မာ့ စီးပွားရေးေဏ်၊ လက်ပံေန်းမမို့ေွွ် ကျသွ့်ရွွရပးသွွ်းမပီး အစိုးေစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လက်ပံေန်း)ေဏ္ဍာရေးဌာနေွွ် ရွွသွွ်းရပပစာမိေ္တူကို သေ်မှေ်အိေ်ေွွ့်ေွ်ဒါပုံစံနှွ့်အေူ ပူးေွဲ၍ ေွ်သွွ်းေမည်။ ၄။အိေ်ေွွ့်ေွ်ဒါနှွ့်သက်ဆိုွ်သည့် အရသးစိေ်သိေှိလိုရသာ အေျက်များေှိပါက အစိုးေစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လက်ပံေန်း)ေုန်း-၀၉-၂၆၂၈၇၀၇၇၆၊ ၀၉-၂၆၂၈၇၀၇၇၄၊ ၀၉-၂၆၂၈၇၀၇၇၅ေို့သို့ ေုန်းပေွ့်လည်းရကာွ်း၊ လူကိုယ်ေိုွ်ရသာ်လည်းရကာွ်း ရုံးေျ ိန်အ ေွွ်း ဆက်သွယ်ရမးပမန်းစုံစမ်းနိုွ်ပါသည်။ ပဲေူးတိုင်းခဒသကကီးအစိုးေအဖွဲ့

(၁)မျ ိုး

8

မျက်နှာကျက်ပန်ကာ

4 Nos

(ဈ)

9

Stand Fan

7 Nos

(ည) CTP Plate

(၅)မျ ိုး

10

Sound System

3 Nos

(ဋ)

CTP Plate Developer

(၁)မျ ိုး

၁။

(a) Speaker 6"(160W)

1 No

(ဌ)

Developer

(၁)မျ ိုး

အပုံအလိုက် ေွဲပေားသေ်မှေ် ထားေှိသပေွ့် မျက်ပမွ်အရပေအရနအေိုွ်း ရဈးမပိုွ်ေျ ိပ်ပိေ်ေွ်ဒါစနစ်ပေွ့် ရောွ်းေျပါမည်။

(b) Amplifer (1000W)

1 No

(ဍ)

Side Glue & Spine Glue

(၂)မျ ိုး

(c) Mixer

1 No

(ဎ)

ဂုန်နီကကိုး

(၁)မျ ိုး

(d) Wirless Mic

2 Nos

(ဏ) Binding Cloth

(၃)မျ ိုး

(e) Table Mic

1 No

(f) Speaker Cable

100 Meters

ေျ ိတ်ပိတ်တင်ဒါခေါ်ယူခေင်း

နံနက် (၉:၃၀)နာေီမှ (၁၆)နာေီအေွွ်း ပပန်ကကား ရေးဝန်ကကီးဌာန၊ ပုံနှိပ်ရေးနှွ့်ထုေ်

2 Nos

11

Portable Fire Pump

1 No

12

Desktop Computer

5 Nos

13

Laptop Computer

1 No

14

Multifunction B/W Copier

1 No

15

Printer A4

2 Nos

16

Colour Printer

1 No

17

Printer (Laser Jet)

1 No

၃။ အိေေ ် ွ ွ ေ ် ့ ွ်ဒါများကို (၁၀-၁၁-၂၀၁၉)ေက်ေွ ွ ်

နံနက် (၉:၃၀)နာေီမှ (၁၆:၀၀) နာေီ

အေွွ်း ပပန်ကကားရေးဝန်ကကီးဌာန၊ ရုံးအမှေ်(၇)၊ ရနပပည်ရော်ေှိ ေွ်ဒါအေွဲ့ဝွ်များ ရေှ့ရမှာက်၌ လာရောက်ရပးသွွ်းေန်ပေစ်ပါသည်။ သေ်မှေ်ကာလထက် ရကျာ်လွန်

၄။ အိေ်ေွွ့်ေွ်ဒါပုံစံနှွ့် အရသးစိေ်အေျက်အလက်များကို သိေှိလိုပါက -ေုန်း၀၆၇-၄၁၂၃၇၄၊ ၀၆၇-၄၁၂၃၇၅ေို့သို့ ရုံးေျ ိန်အေွွ်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းရမးပမန်းနိုွ်ပါ

တင်ဒါတင်သွင်းေန်ျိပ်စာ

Scrap iron (chips/pieces/parts)

Battery

-

Scrap Tyres

- Used filter

-

Hoses

Scrap Iron (in drum) -

Heavy Equipment Machines(15)

ေေှိ နိုွ်ပါသည်။ ၂။ ပစ္စည်းွျားကကည့်ရှုေန် ေက်၊ အေျ ိန်နှင့်ခနော

- (၁၇-၁၀-၂၀၁၉)ေက်မှ (၂၅-၁၀-၂၀၁၉)ေက်အထိ ရုံးေျ ိန်အေွွ်း၊ MYTCL

၃။ ေျ ိပ်ပိတ်တင်ဒါခေးနှုန်းတင်သွင်းျွှာ

- ၂၈-၁၀-၂၀၁၉ေက်

ရုံး၊ Mine Site ခနာက်ဆုံးတင်သွင်းေွည့်ေက်၊ အေျ ိန်နှင့်ခနော - ညရန ၄နာေီ၊ MYTCL ရုံး၊ Mine Site ၄။ ေျ ိပ်ပိတ်တင်ဒါဖွင့်ွည့်ေက်နှင့်ခနော

- ၂၉-၁၀-၂၀၁၉ေက် ၊ MYTCL ရုံး၊ Mine Site

၅။ အရသးစိေ်အေျက်အလက်များ သိေှိလိုပါက၊ ရအာက်ပါေယ်လီေုန်းနံပါေ်များသို့ ဆက်သွယ်ရမးပမန်း စုံစမ်းနိုွ်ပါသည်။ MYTCL မုံေွာမမို့။

(၂) ေုန်း-၀၉-၇၇၀၁၃၆၄၈၅ မှေ်ေျက်။

ပစ္စည်းများလာရောက်ကကည့်ရှုသူများသည်

ရေးအန္တောယ်အကာအကွယ်ပစ္စည်း

နံနက် ၉:၃၀နာေီမှ ညရန ၄နာေီအေွွ်း ပပန်ကကားရေး ဝန်ကကီးဌာန၊ ပုံနှိပ်ရေးနှွ့်

ရုံးအွှတ်(၇)၊ ခနခပည်ခတာ်

ခပန်ကကားခေးဝန်ကကီးဌာန

ထုေ်ရဝရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှေ်(၇)၊ ရနပပည်ရော်ေွွ် လာရောက်ထုေ်ယူနိုွ်ပါ

ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၂၃၇၄၊ ၀၆၇-၄၁၂၃၇၅

ရုံးအွှတ်(၇)၊ ခနခပည်ခတာ်

သည်။

ညရန ၄နာေီအေွွ်း ပပန်ကကားရေး ဝန်ကကီးဌာန၊ ရုံးအမှေ်(၇)၊ ရနပပည်ရော်၊ ပုံနှိပ်

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ေဏ္ဍာရေးနှစ် ရွွလုံးရွွေွ်း အသုံးစေိေ်ပေွ့်

လူမှုဝန်ထမ်း၊

ကယ်ဆယ်ရေးနှွ့်

ေျွ်းပပည်နယ်အေွွ်းေွွ်

ပပည်လည်ရနောေျထားရေးဝန်ကကီးဌာန၊

ေည်ရဆာက်မည့်

ရအာက်ရော်ပပပါေည်ရဆာက်ရေး

လုပ်ွန်းများအေွက် အိေ်ေွွ့်ေွ်ဒါေွ်သွွ်းနိုွ်ရကကာွ်း အသိရပးရကကညာအပ်ပါ သည်။ Lot-1

ေျွ်းပပည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးေွွ်

(၁၈၀'x၃.၂၅'x၉.၂၅')

Lot-2(A)

တင်ဒါပုံစံခောင်းေျွည့်ခနော - စိုက်ပျ ိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ေိုွ်းရဒသကကီးဦးစီးမှူးရုံး၊ ပဲေူးမမို့ တင်ဒါပုံစံခောင်းေျွည့်ေက်

- ၂၀-၁၀-၂၀၁၉ေက်မှ ၅-၁၁-၂၀၁၉ေက်ထိ

တင်ဒါခနာက်ဆုံး

- ၂၀-၁၁-၂၀၁၉ေက် ညရန ၄:၃၀နာေီ

ွိေင်အွည်ွှန်

တင်ဒါတင်သွင်းေွည့်ခနော

ရေှေရောွ်မမို့နယ်၊ အထက (ကျ ီးသဲ) ေက္ကသိုလ်ဝွ်ေန်းမှ မိေွ်အမည်မှန်မှာ

တင်သွင်းေွည့်ေက် - စိုက်ပျ ိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ေိုွ်းရဒသကကီးဦးစီးမှူးရုံး၊ ပဲေူးမမို့

Retaining

မရကျာ့နန္ဒာ၏ ရဒါ်သန်းသန်းဝွ်း

၇/ေေန နိုွ်) ၀၃၄၁၀၁ပေစ်ပါရကကာွ်း။

စိုက်ပျ ိုးခေးဦးစီးဌာန ပဲေူးတိုင်းခဒသကကီး၊ ပဲေူးမွို့

(၁၀၀'x၄၂'x၆")ရပမထိန်းနံေံေည်ရဆာက်ပေွ်းလုပ်ွန်း Lot-2(B)

ထန်ေလန်မမို့နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး ၉၀'x၃၀'x၂၄'(၂)ထပ် RC ရကျာွ်း

ခပည်တင ွ း် /ခပည်ပပစ္စညး် ွျားဝယ်ယူ

Drain၊

ခပန်ကကားခေးဝန်ကကီးဌာန

ခေးနှင့်ေုေွဲခောင်းေျခေးခကာ်ွတီ

(၁၅'x၂၀'x၁၂')ရပါ်ေီ ကို အပါအဝွ်

ရုံးအွှတ်(၇)၊ ခနခပည်ခတာ်

ခပန်ကကားခေးဝန်ကကီးဌာန

ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၂၃၇၄၊ ၀၆၇-၄၁၂၃၇၅

ရုံးအွှတ်(၇)၊ ခနခပည်ခတာ်

ရဆာွ် (၁)လုံးရဆာက်လုပ်ပေွ်း(အေွွ်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာ၊ Apron &

Lot-3(A)

(၂၀'x၁၀'x၁၂')၊

(၁၆'x၁၀'x၁၂')၊

(၁၆'x၁၀'x၁၂')နှွ့်

၁၄/ပသန(နိုွ်) ၂၅၈၀၃၀ (ေ) ဦးဝွ်းသိန်း

သာသနာခေးနှင့်ယဉ်ခကျးွှုဝန်ကကီးဌာန

PJ အမျ ိုးအစားသည် ေေီးသွားေွ်း လွယ်

သာသနာခေးဦးစီးဌာန

ရေွ့ေှိက ရအာက်ပါေုန်းနံပါေ်သို့ ပပန်လည်

ကန်ပက်လက်မူလေန်းကကိုရကျာွ်းေွွ် (၃၄၈၀၀)စေုေန်းရပ ရပမညှိ ကန် ပ က် လ က် မူ လ ေန်း ကကို ရကျာွ်း (၉၀'x၃၀'x၁၂')(၁)ထပ် + (၆၀'x

ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၂၃၇၄၊

၃၀'x၂၄')(၂)ထပ် (L) ပုံစံ RC ရကျာွ်းရဆာွ်(၁)လုံး ရဆာက်လုပ်ပေွ်း

၀၆၇-၄၁၂၃၇၅

(အေွွ်း ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာ၊ Apron& Drain၊ (၂၀'x၁၀'x၁၂')၊ (၂၀'x၁၀'x၁၂')၊ (၆'x၁၀'x၁၂')၊ (၈'x၁၀'x၁၂')၊ (၈'x၁၀'x၁၂')၊ (၂၀'x၂၀'x၁၂')၊ ရပါ်ေီကို အပါအဝွ်) Lot-3(C)

ကန်ပက်လက်မူလေန်းကကိုရကျာွ်းေွွ် ၂၀'x၁၅'x၁၂' (၁)ထပ် RC မီးေိုရဆာွ် ရဆာက်လုပ်ပေွ်း(အေွွ်း ရေ၊ မီး၊ Apron & Drain အပါအဝွ်)

၂။ အိေ်ေွွ့်ေွ်ဒါများကို ရအာက်ပါအစီအစဉ်အေိုွ်း ေွ်သွွ်းေန်ပေစ်ပါသည်။

(ဂ) တင်ဒါတင်သွင်းေွည့်ခနော

- ေျွ်းပပည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး၊ ဟားေါးမမို့

ေဏ္ဍာရေးနှစ်သာမန်အသုံးစေိေ်ပေွ့်

ရော်ပပပါ

ပုံနှိပ်လုပ်ွန်းသုံးစက္ကူအမျ ိုးမျ ိုး၊

ပုံနှိပ်လုပ်ွန်းသုံးမွ်နှွ့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူေန်ေှိပါသပေွ့် ပမန်မာနိုွ်ွံသား အခေအတွက်

ပစ္စည်းအွျ ိုးအစား

(က) ပုံနှိပ်လုပ်ွန်းသုံးစက္ကူ

၁၂မျ ိုး

(ေ)

၂၇မျ ိုး

ပုံနှိပ်လုပ်ွန်းသုံးမွ်နှွ့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း

တင်ဒါပုံစံခောင်းေျွည့်ခနော

ရမာွ်ပပည့်မေိုးရအာွ်(Grade-2)ေို့၏

(၉:၃၀နာေီမှ ၁၂နာေီအထိ)

ယာဉ်အမှေ် 2K/7238 ၏ရောွ်းကက နံပါေ်ပပား ရပျာက်ဆုံး၍ ထုေ်ရပးေန် ရလှောက်ထားလာပါသပေွ့် ရောွ်းကကနံပါေ်ပပား

ယေွ် ပျက်ပပယ်ပါ

ချှောက်ေားခေင်း ယာဉ်အမှေ် 8D/2668 ၏ရောွ်းကက နံပါေ်ပပား ရပျာက်ဆုံး၍ထုေရ ် ပးေန်လ ျှောက်ထားလာပါသပေွ့် ရောွ်းကကနံပါေ်ပပား

ရကကာွ်း အများသိရစေန် ရကကာ်ပွာအပ်

ရကကာွ်း

ပါသည်။

အပ်ပါသည်။

ကညန၊ ေရိုင်ရုံး (ခနခပည်ခတာ်)

အများသိရစေန်

ယေွ်

ပျက်ပပယ်ပါ ရကကာ်ပွာ

ကညန၊ ေရိုင်ရုံး (ခကျာက်ဆည်)

- ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ေက်(ဗုဒ္ဓဟူးရန့) (မွန်းေည့် ၁၂ နာေီ) သာသနာရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှေ်(၃၁)၊ ရနပပည်ရော်။

ေွ်ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှွ့်

ေွ်ဒါရေါ်ယူမည့်အေျက်အလက်များအား

အရသးစိေ်သိေှိလိုပါက သာသနာရေးဦးစီးဌာန၊ ေန်ကုန်(ရုံးေွဲ)၊ ပုံနှိပ်ထုေ်ရဝရေး ဌာနေွဲ (ညွှန်ကကားရေးမှူး)(ေုန်း-၀၁-၆၅၂၁၃၅၊ ၀၁-၆၆၀၈၃၅)ေို့သို့ ရုံးေျ ိန်အေွွ်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုွ်ပါသည်။ သာသနာခေးနှင့်ယဉ်ခကျးွှုဝန်ကကီးဌာန တင်ဒါခကာ်ွတီ

ရမာွ်မွ်းသန့်ရမာွ်နှွ့်

ေေွ်အမည်မှန်မှာ

ဦးဝွ်းရမာွ်

၈/ဆမန (နိုွ်)၀၀၂၅၃၂ ပေစ်ပါရကကာွ်း။

ဖေင်အွည်ွှန် ရဆာမမို့နယ်၊ အထက(ေွဲ) ရယာမမို့ေွာ သေ္တမေန်းမှ ဆဋ္ဌမေန်း

- သာသနာရေးနှွ့်ယဉ်ရကျးမှုဝန်ကကီးဌာန၊

ဖွင့်ွည့်ခနော ၂။

ဖေင်အွည်ွှန် ရဆာမမို့နယ်၊ အထက(ေွဲ)ရယာမမို့ေွာ ဆဋ္ဌမေန်းမှ

တင်ဒါတင်သွင်းေွည့်ေက်/အေျ ိန် - ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ေက် (ဗုဒ္ဓဟူးရန့)

ယ်စုံစမ်းရမးပမန်းနိုွ်ပါသည်။

နိုွ်ွံသားစိစစ်ရေးကေ်ပပားအေ ေစ်ဦး

ေည်း ပေစ်ပါရကကာွ်း။

ရေး ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှေ်(၃၁)၊ တင်ဒါပုံစံခောင်းေျွည့်ေက်/အေျ ိန် - ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ေက်မှ ၈-၁၁-၂၀၁၉ေက်အထိ

တင်ဒါတင်သွင်းွည့်ခနောနှင့်

နှွ့်

ရနပပည်ရော်

၀၇၀-၂၁၀၆၈၊ ၀၉-၄၃၁၄၄၄၉၆၊ ၀၉-၄၅၈၁၇၅၈၆၄ များသို့ ရုံးေျ ိန်အေွွ်း ဆက်သွ

ခဖာင်းကကခပျာက်

ကကီး ရဒါ်ေိုးနှွ့် ရဒါ်ေိုးေိုးလွ်း ၉/ကပေ

- ပုံနှိပ်ထုေ်ရဝရေးဌာနေွဲ၊ သာသနာရေးဦးစီး ဌာန(ေန်ကန ု ရ ် းံု ေွ)ဲ ။ရွွစာေွ်းဌာနစု၊ သာသနာ

တင်ဒါဖွင့်ွည့်ေက်/အေျ ိန်

နွားထိုးကကီးမမို့နယ်၊ အထက(ေွဲ)ရညာွ်ပွ် ေွာမှ ဦးထွန်းလွ်း၏သမီး ရကျာွ်းအုပ်ဆောမ

ခဒါ်တိုး(ေ)ခဒါ်တိုးတိုးျင်း

၃။ အရသးစိေ်အေျက်အလက်များသိေှိလိုပါက ေျွ်းပပည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး၊ ေုန်း-

ခဖာင်းကကခပျာက် ချှောက်ေားခေင်း

တစ်ဦးတည်းခဖစ်ပါခကကာင်း

(နိုွ်)၁၂၄၁၂၆ မှာ အိမ်ရထာွ်စုလူဦးရေစာေွ်း

လုပ်ွန်းေှွ်များထံမှ အိေ်ေွွ့်ေွ်ဒါ ေွ်သွွ်းေန် ေိေ်ရေါ်ပါသည်စဉ်

ရပျာက်ဆုံးသွားပါသည်။

ဖုန်း-၀၉-၆၉၄၆၀၃၄၆၅

(၉:၃၀နာေီမှ ၁၆:၀၀နာေီအထိ)

တင်ဒါခကာ်ွတီ

အိေ်နှွ့်အေူ

၁။ သာသနာရေးနှွ့်ယဉ်ရကျးမှုဝန်ကကီးဌာန၊ သာသနာရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀

ေက်/အေျ ိန် - ၇-၁၁-၂၀၁၉ေက် ညရန ၄နာေီ

၏ နိုွ်ွံကူးလက်မှေ် M-966669 စာအုပ်

ရပးပို့ပါက ရကျးဇူးဆပ်ပါမည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခေင်း

(က) တင်ဒါချှောက်ျွှာခောင်းေျွည့် - ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ေက် (ရုံးေျ ိန်အေွွ်း) (ေ) တင်ဒါပိတ်ွည့်ေက်/အေျ ိန်

ပုသိမ်မမို့နယ်၊ ဇွ်ပပန်းကုန်းရကျးေွာ အုပ်စု၊ ေွာသစ်ကုန်းရကျးေွာရန မေျစ်စုဝွ်း

ခပည်ခောင်စုသွ္မတခွန်ွာနိုင်ငံခတာ်

ပေွ်းနှွ့် (၅၄၄၀)စေုေန်းရပ ရပမထိန်းနံေံေည်ရဆာက်ပေွ်းလုပ်ွန်း Lot-3(B)

ခပျာက်ဆုံးခကကာင်း

စိုက်ပျ ိုးရေးသိပ္ပံရကျာွ်း ေုန်း-၀၉-၄၂၀၂၁၉၇၈၅ များသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုွ်ပါသည်။

ထန်ေလန်မမို့နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး(၁၀၂၆၀)စေုေန်းရပ ရပမေို့ပေွ်းနှွ့်

ပုံနှိပ်ခေးနှင့်ေုတ်ခဝခေးဦးစီးဌာန

ခနခပည်ခတာ်-ခေဆင်း

ပမန်မာနိုွ်ွံသား

တင်ဒါခေါ်ယူခေးခကာ်ွတီ

တင်ဒါတင်သွင်းေန်ျိပ်စာ

၁။ စိုက်ပျ ိုးရေးသုရေသနဦးစီးဌာနအေွက် ရအာက်ရော်ပပပါပစ္စည်းများကို ပမန်မာ ကျပ်ရွွပေွ့် ဝယ်ယူေန်ေှိပါ၍ ပမန်မာနိုွ်ွံသား လုပ်ွန်းေှွ်များထံမှ အိေ်ေွွ့်ေွ်ဒါ ေွ်သွွ်းေန် ေိေ်ရေါ်အပ်ပါသည်(က) ဓာေ်ေွဲေန်းသုံး+အပေားစက်ပစ္စည်း(၇၈ မျ ိုး) Lot-၂၇ေု (ေ) ရုံးသုံးပေိရောဂပစ္စည်း (၂၄ မျ ိုး) Lot-၇ေု (ဂ) လယ်ယာသုံးစက်ကိေိယာ(၃မျ ိုး) Lot-၁ေု (ဃ) စက်သုံးဆီ(၂မျ ိုး)(ဒီဇယ်ရိုးရိုး၊ ပေီမီယမ်) Lot-၁ေု (ွ) သွွ်းအားစုပစ္စည်း(၇မျ ိုး) (ယူေီးယား၊ ေီစူပါ၊ ပိုေက်ေှ်) Lot-၁ေု ဂျစ်ပဆန်၊ ကွန်ရပါွ်း၊ ကွန်ပလိစပါးရပါွ်းသေ်ရဆး၊ Atrazine ရပပာွ်း ရပါွ်း သေ်ရဆး) ၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ခောင်းေျွည့်ေက် - ၁၂-၁၁-၂၀၁၉ေက် (ရုံးေျ ိန်အေွွ်း) ၃။ တင်ဒါပုံစံခောင်းေျွည့်ခနော - စို က ် ပ ျ ိုးရေးသု ရေသနဦးစီး ဌာန(ရုံး ေျုပ် ) စီမံေန့်ေွဲရေးဌာနစု ၄။ တင်ဒါချှောက်ျွှာပိတ်ေက် - ၂၂-၁၁-၂၀၁၉ေက် ညရန (၁၆:၃၀)အေျ ိန် ၅။ တင်ဒါချှောက်ျွှာ - ၂၅-၁၁-၂၀၁၉ေက် ညရန (၁၆:၃၀)အေျ ိန် တင်သွင်းေွည့်ေက် ၆။ အရသးစိေ်အေျက်အလက်များကို သိေှိလိုပါက -ေုန်း-၀၆၇-၃၄၁၆၅၉၂သို့ ရုံးေျ ိန် အေွွ်း ဆက်သွယ်ရမးပမန်းနိုွ်ပါသည်။ တင်ဒါျက်ေံခေးနှင့်စိစစ်ခေးခကာ်ွတီ စိုက်ပျ ိုးခေးသုခတသနဦးစီးဌာန

ရဆာွ်ေွက်သွားမည်ပေစ်သည့်အေွက်

ကုမ္ပဏီ/ လုပ်ွန်းေှွ်များအရနပေွ့် မည်သူမဆို အိေ်ေွွ့်ေွ်ဒါ ေွ်သွွ်းနိုွ်ပါေန် ေိေ်ရေါ်

Wall ပပုလုပ်ပေွ်းလုပ်ွန်း

တင်ဒါပုံစံွျားေုတ်ယူေန်ျိပ်စာ

စိုက်ပျ ိုးခေးသုခတသနဦးစီးဌာန

ရဆာက်လုပ်ပေွ်းလုပ်ွန်းအား

ရေှေရောွ်မမို့နယ်၊ အထက (ကျ ီးသဲ) ရကျာွ်းေက္ကသိုလ်ဝွ်ေန်းမှ မေွ် ဇာဝွ်း၏ ေေွ်အမည်မှန်မှာ ဦးရအာွ် ကိုထိုက်(ေ)ဦးကိုထိုက် ၇/ေေန(နိုွ်) ၀၇၇၁၅၀ မှာ ေစ်ဦးေည်းပေစ်ပါ ရကကာွ်း။

အရသးစိေ်သိေှိလိုပါက ေိုွ်းဦးစီးမှူးရုံးေုန်း-၀၅၂-၂၂၂၂၃၁၈၊ ၀၉-၇၇၈၁၁၅၁၉၇ နှွ့်

၄။ အိေ်ေွွ့်ေွ်ဒါပုံစံနှွ့်အရသးစိေ်အေျက်အလက်များ သိေှိလိုပါက ေုန်း-၀၆၇-

စိုက်ပျ ိုးခေး၊ ခွွးခွူခေးနှင့်ဆည်ခခွာင်းဝန်ကကီးဌာန

ေဏ္ဍာရေးနှစ်

ရဆာွ်ေွက်ရပးသွားမည်ပေစ်ပါသည်။

၁။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခေင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀

ေွ်ဒါပုံစံနှွ့်စည်းကမ်းေျက်များ ရောွ်းေျပေွ်းကို ရအာက်ပါအစီအစဉ်အေိုွ်းပိေ်ေက်မေှိ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခေင်း

Catalogue များကို ၁၄-၁၁-၂၀၁၉ေက်ေွွ်လည်းရကာွ်း၊ နံနက် ၉:၃၀နာေီမှ

သည်။

စိုက်ပျ ိုးရေးဦးစီးဌာနအရနပေွ့်

အပ်ပါသည်။

&

ဆက်သွယ်စုံစမ်းရမးပမန်းနိုွ်ပါ

ပဲေူးေိုွ်းရဒသကကီး၊

အေွွ်း RC (၂)ထပ် (၁၇၃'x၃၂'x၁၂.၅')ရကျာွ်းသူ အိပ်ရဆာွ်အရဆာက်အအုံ(၁)လုံး

၃။ ရဈးနှုန်းမပါရသာ Specification & Catalogue များကို ၃၁-၁၀-၂၀၁၉ေက်မှ

မည်မဟုေ်ပါ။

ရောွ်းေီေှည်၊

တစ်ဦးတည်းခဖစ်ပါခကကာင်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခေင်း ပပည်ရထာွ်စု ေဏ္ဍာေန်ပုံရွွ အစီအစဉ်ပေွ့် သာယာဝေီမမို့နယ်၊ စိုက်ပျ ိုးရေးသိပ္ပံရကျာွ်းဝွ်း

ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၂၃၇၅၊၀၆၇-၄၁၂၃၇၄

သည်။ သေ်မှေ်ကာလထက်ရကျာ်လွန်ရသာ ေွ်ဒါများကို ထည့်သွွ်းစဉ်းစား

(PPE)၊

အကက ျ ီလက်ေှည်၊ Safety Boot နှွ့် Helmet များဝေ်ဆွ်လာေမည်။ ခွန်ွာယန်စီခကာ့ပါးျီွိတက်

ခေးနှင့် ေုေွဲခောင်းေျခေးခကာ်ွတီ

ရေးနှွ့်ထုေ်ရဝရေးဦးစီးဌာန၊ ထုေ်လုပ်မှုဌာနသို့ လာရောက်ရပးသွွ်းေန် ပေစ်ပါ

ပစ္စည်းအစု

ချျံခောင်းေျခေးခကာ်ွတီ

တင်ဒါပုံစံေုတ်ယူေန်ျိပ်စာ

ခပည်တွင်း/ခပည်ပစ္စည်းွျား ဝယ်ယူ

၄၁၂၃၇၄၊ ၀၆၇-၄၁၂၃၇၅ ေို့သို့ရုံးေျ ိန်အေွွ်း

-

-

သည်။

ခပန်ကကားခေးဝန်ကကီးဌာန

Specification

Empty Drums

(၁) ေုန်း-၀၉-၇၇၀၁၃၆၄၈၂

ပုံနှိပ်ခေးနှင့်ေုတ်ခဝခေးဦးစီးဌာန

ရဈးနှုန်းပါရသာ

ရအာက်ရော်ပပပါပစ္စည်းများအား

ေျ ိပ်ပိေ်ေွ်ဒါစည်းကမ်းနှွ့်ရဈးနှုန်းေွ်သွွ်းလွှာပုံစံများကို ပမန်မာယန်စီရကာ့ပါးလီမိေက်ရုံး(Mine Site)ေွွ် ဝယ်ယူ

ရသာ ေွ်ဒါများကို ထည့်သွွ်းစဉ်းစားမည် မဟုေ်ပါ။

၂။ အိေ်ေွွ့်ေွ်ဒါများကို ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ေက်မှ ၃၁-၁၀-၂၀၁၉ေက်အထိ ရန့စဉ်

၇-၁၁-၂၀၁၉ေက်အထိလည်းရကာွ်း၊

-

-

၂။ အိေ်ေွွ့်ေွ်ဒါများကို (၁၆-၁၀-၂၀၁၉)ေက်မှ (၃၁-၁၀-၂၀၁၉)ေက်အထိ ရန့စဉ်

(g) Mic Cable 15 Yards and Sing with XLR to XLR

အသုံးမလိုရော့သည့်

ပစ္စည်းအွျ ိုးအွည်

ရဝရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှေ်(၇)၊ ရနပပည်ရော်ေွွ် လာရောက်ထုေ်ယူနိုွ်ပါသည်။

Connectors

ပမန်မာယန်စီရကာ့ပါးလီမိေက်(MYTCL)မုံေွာမမို့မှ

ရမာွ်ပပည့်စုံရအာွ်နှွ့်

သွ်ရိုးရဟာွ်းမှ

ရမာွ်ပမွ့်

ပမေ်ရအာွ်ေို့၏ေေွ်အမည်မှန်မှာ ရထွး

ဦးေဲ

၈/ဆမန(နိုွ်)၀၄၅၁၃၁ ပေစ်ပါ ဦးေဲခေွး

ရကကာွ်း။

ဖေင်အွည်ွှန် ပုဗ္ဗသီေိမမို့နယ်၊ ရကျးေွာရန ရကျာွ်း)

ရညာွ်ပွ်ကကီးစု

(အထက၊ နဝမေန်း(C)မှ

ရအာွ်သုေ ရမာွ်ရကျာ်

ရကျာ်၏ ေေွ်အမည်မှန်မှာ အိမ်ရထာွ်စု စာေွ်းအေ ဦးေုေ် ၉/ပမန(နိုွ်)၀၇၅၀၄၃ ပေစ်ပါရကကာွ်း။

ဦးတုတ်


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019 ခပည်ရထာင်စုသွ္မတခွန်ွာနိုင်ငံရတာ်အစိုးေ ပဲခူးတိုင်းရေသကြီးအစိုးေအဖေဲ့၊ ပဲခူးမွို့ တည်ရောြ်ရေးေုပ်ငန်းွျားရောင်ေွြ်ေန် အိတ်ဖေင့်တင်ေါရခါ်ယူခခင်း ၁။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်အတေြ် A.G.T.I ပထွနှစ်

ဝင်ခေင့်ရေှောြ်ေွှာွျားရခါ်ယူခခင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာကရးနှစ ် နိင ု င ် က ံ တာ်အကထာေ်အပံမ ့ ရ ှ ကငွ(မပည်တင ွ း် )(EU Budget Grant)မြင့ ် ပဲြးူ တိင ု း် ကဒသကေီး၊ အစိးု ရစေ်မလ ှု ေ်မသ ှု ပ ိ (ံ္ပ ကတာင်င)ူ နှင့်

အစိုးရနည်းပညာအထေ်တန်းကေောင်း(ကတာင်ငူ)တို့တွင် ကအာေ်ကြာ်မပပါ တည်ကဆာေ်ကရး လုပ်ငန်းမေားကဆာင်ရွေ်ရန်ရှိပါသမြင့် မမန်မာနိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်မေားထံမှ အိတ်ြွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ြိတ်ကြါ်အပ်ပါသည်။ စဉ်

ေုပ်ငန်းတည်ရနော

စ ဉ်

၁။

ပင်မကဆာင်(သံေူေွန်ေရစ်၃ထပ်)တည်ကဆာေ်မြင်း(၂၁၇'x၁၃၀')(၁)လုံး(ကရ၊ မီး၊မိလ္လာ၊

Apron & Drainနှင့် ကရကလှာင်ေန် ၆၀၀၀ဂါလန် ၂လုံးအပါအဝင်)

၂။

အလုပ်ရုံ Streel Structure (၁)ထပ်(၁၂၅'x၈၂')၊ အမမင့် ၁၈'(၂)လုံး (ကရ၊ မီး၊မိလာ္လ ၊ Apron & Drain,

ကရကလှာင်ေန် ၆၀၀၀ဂါလန်အပါအဝင်)

၃။

ဆရာ/မကဆာင် RC(၄)ြန်းတွဲ(၄)ထပ်(၇၈'x၉၄')(၂)လုံး(ကရ၊ မီး၊ မိလ္လာ Apron & Drain, ကရကလှာင်ေန်

၁။

အစိုးရစေ်မှုလေ်မှုသိပ္ပံ

၆၀၀၀ဂါလန် အပါအဝင်)

(ကတာင်ငူ)

၄။

ကရရရှိကရးလုပ်ငန်း(ဂါလန် ၁၅၀၀၀ဆံ့ ကရကလှာင်ေန်၊ ဂါန်လန် ၃၂၀၀ ဆံ့ကရစင်အမမင့် ကပ၂၀၊ ၄လေ်မ

အဝီစိတွင်း ကပ၃၀၀ Pump(3HP)၊ မပင်ပ၂လေ်မ ပိုေ်သွယ်တန်းမြင်းအရှည် ကပ ၁၅၀၀)

၅။ မီးရရှိကရးလုပ်ငန်း (11/0.4kV,315KVA Transformar)(၁)လုံး ၁၁ကေေွီလိုင်း ၁မိုင်၊ ၄၀၀ေို့လိုင်း

၆။ Chain Link ခြံစည်းရိုးောရံမြင်း (ဧရိယာ ၅၈ဒသမ၅၉ဧေ၊ အလေား

ကပ ၆၀၀၀)(၅"x၅" သံေူေွန်ေရစ်တိုင် ၈'မြား၊ chain link ၅'အမမင့်၊

ကအာေ်ကမြအုတ်ရိုး ၁ကပ အမမင့်အပါအဝင်)

၇။ ေွန်ေရစ်လမ်းြင်းမြင်း ကပ ၂၀၀၀အရှည်၊ ၁၈ကပ အေေယ်၊ ၈လေ်မ

ထု(ကဘး၂ြေ် ၉လေ်မ အမမင့် Road Curb အပါအဝင်)

၁။

စာသင်ကဆာင် RC (၃)ထပ်(၁၉၂'x၃၈')(၁)လုံး(ကရ၊ မီး၊ မိလ္လာ၊ Apron & Drain, ကရကလှာင်ေန်

၆၀၀၀ဂါလန် အပါအ၀င်)

၂။

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(အရာထမ်း)(၄)ြန်းတွဲ(၄)ထပ် RC(၇၈'x၉၄')(၁)လုံး(ကရ၊ မီး၊ မိလ္လာ၊ Apron &

Drain, ကရကလှာင်ေန် ၆၀၀၀ဂါလန်အပါအဝင်)

၂။

အစိုးရနည်းပညာ

၃။

၁၁/၀.၄ ကေေွီ၊ ၃၁၅ ကေေွီကအ ထရန်စကြာ်မာ(၁)လုံးတည်ကဆာေ်မြင်းလုပ်ငန်း

အထေ်တန်းကေောင်း(ကတာင်ငူ)

၄။

၄၀၀၀ေို့ ဓာတ်အားလိုင်း (၀.၅၈)မိုင်အား Insulated Cable 95 mm2 မြင့် ၃သွင်၅ကေိုးမြင့်

အစားထိုးတည်ကဆာေ်မြင်း

၂။

အိတ်ြွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းေမ်းမေားေို ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ရေ်မှစတင်၍ ကရာင်းြေမည်မြစ်မပီး ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ရေ် ၁၆:၃၀ နာရီကနာေ်ဆုံးထား၍

ေုပ်ငန်းအွည်

ကပ ၆၀၀၀၊ Aerial Cable မြင့်လိုင်းဆွဲမြင်း)

အိတ်ြွင့်တင်ဒါမေားေို တင်သွင်းရမည်မြစ်ပါသည်။ ၃။

အိတ်ြွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူသည် မိမိတင်သွင်းလိုသည့်လုပ်ငန်းအတွေ် သတ်မှတ်တင်ဒါအာမြံကကေးေိုေဟိုဘဏ်မှ အသိအမှတ်မပုထားသည့်

ဘဏ်မေားတွင် ေေသင့်ကငွကပးသွင်းမပီး၊ အစိုးရနည်းပညာအထေ်တန်းကေောင်း(ကတာင်ငူ)၊ ဘဏ္ဍာကရးဌာနတွင် ကငွသွင်းကမပစာမိတ္တူေို သတ်မှတ်အိတ်ြွင့် တင်ဒါပုံစံနှင့်အတူပူးတွဲ၍တင်သွင်းရမည်။ လုပ်ငန်းတစ်ြုထေ်ပိုမို၍ တင်ဒါတင်သွင်းလိုပါေ မိမိတင်သွင်းလိုသည့်လုပ်ငန်းအမေ ိုးအစားအားလုံးအတွေ် တင်ဒါအားမြံကကေးေိုကပးသွင်းမပီး သတ်မှတ်အိတ်ြွင့်တင်ဒါပုံစံတစ်ြုြေင်း တင်သွင်းရမည်မြစ်ပါသည်။ ၄။

အိတ်ြွင့်တင်ဒါနှင့်သေ်ဆိုင်သည့် အကသးစိတ်သိရှိလိုကသာအြေေ်မေားရှိပါေအစိုးရနည်းပညာအထေ်တန်းကေောင်း (ကတာင်ငူ)သို့ ြုန်း-၀၉-

၄၅၉၄၉၅၄၅၅ သို့လည်းကောင်း ၊ လူေိုယ်တိုင်လည်းကောင်း ရုံးြေ ိန်အတွင်း ဆေ်သွယ်ကမးမမန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ ပဲခူးတိုင်းရေသကြီးအစိုးေအဖေဲ့

ခပည်ရထာင်စုသွ္မတခွန်ွာနိုင်ငံရတာ်အစိုးေ ပဲခူးတိုင်းရေသကြီးအစိုးေအဖေဲ့၊ ပဲခူးမွို့ တည်ရောြ်ရေးေုပ်ငန်းွျားရောင်ေွြ်ေန် အိတ်ဖေင့်တင်ေါရခါ်ယူခခင်း ၁။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနှစ်၊ နိုင်ငံကတာ်ဘတ်ဂေေ်မြင့် ပဲြူးတိုင်းကဒသကေီး၊ အစိုးရစေ်မှုလေ်မှုသိပ္ပံ(ပဲြူး)တွင် ကအာေ်ကြာ်မပပါ တည်ကဆာေ်ကရး

လုပ်ငန်းမေား ကဆာင်ရွေ်ရန်ရှိပါသမြင့် မမန်မာနိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်မေားထံမှ အိတ်ြွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ြိတ်ကြါ်အပ်ပါသည်။ စဉ်

ေုပ်ငန်းတည်ရနော

စဉ်

၁။

ေုပ်ငန်းအွည် ခြံစည်းရိုးောရန်မြင်းလုပ်ငန်း(Chain Link 10000')ေွန်ေရစ်တိုင်

၁။ အစိုးရစေ်မှုလေ်မှုသိပ္ပံ

၂။ ကမမသားလမ်းြင်းမြင်းလုပ်ငန်းအရှည်(10000')အေေယ်(18')အမမင့်(5')

(ပဲြူး)

၃။

အုပ်ြေုပ်မှုကဆာင် သံေူေွန်ေရစ်(၁)ထပ်(၅၀'x၃၆') (၁)လုံး(ကရ၊ မီး၊ မိလ္လာအပါအဝင်) (Apron&Drain)

၄။

သင်ကေားကရးကဆာင်၊ သံေွန်ေရစ်(၂)ထပ်(၈၈'x၄၄') (၁)လုံး(ကရ၊ မီး၊ မိလ္လာအပါအဝင်) (Apron & Drain)

၅။

လေ်ကတွ့သင်ကေားကရးကဆာင်၊ သံေွန်ေူရစ်(၂)ထပ် (၁၅၆'x၄၀') (၁)လုံး(ကရ၊ မီး၊ မိလ္လာအပါအဝင်)

၁။ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (မိုးညှင်း၊ မမင်းခြံ၊ ကရှေဘို)နှင့် အစိုးရစေ်မ ှု လေ်မှုသိပ္ပံ (ပူတာအို၊ လွိုင်ကော်၊ ဟားြါး၊ ကမာ်လမမိုင်၊ သံတွဲ၊ ကေောေ်မြူ၊ ကရှေမပည်သာ၊ အင်းစိန်၊ မန္တကလး၊ ကေောေ်ပန်းကတာင်း၊ ကေောေ်ဆည်၊ ကနမပည်ကတာ်၊ မပင်ဦးလွင်၊ ေန့်ဘလူ၊ ြန္တီး၊ ဂန့်ကဂါ၊ ကြောေ်၊ ကရနံကြောင်း၊ သရေ်၊ မကေွး၊ လေ်ပံတန်း၊ ဝါးြယ်မ၊ လပွတ္တာ၊ ေေ ိုေ်လတ်)၊ စုစုကပါင်း(၂၇) ကေောင်းတွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်အတွေ် A.G.T.I ပထမနှစ်သင်တန်း သားမေားေို ကြါ်ယူမည်မြစ်ပါသည်။ ၂။ ကလှောေ်ထားသူသည် (ေ) နည်းပညာနှင့် သေ်ကမွးပညာလုပ်ငန်းသဘာဝအရ ေေန်းမာကရး ကောင်းမွန်သူမြစ်မပီး လေ်ကတွ့လုပ်ငန်းနှင့် စေ်ရုံ/ေုမ္ပဏီမေားသို့ ေွင်းဆင်းကဆာင်ရွေ်နိုင်သူမြစ်ရမည်။ (ြ) တေ္ကသိုလ်ဝင်စာကမးပွဲတွင် သြခော၊ ရူပကေဒ၊ ဓာတုကေဒဘာသာ တွဲမေားပါဝင်ကသာ မည်သည့်ဘာသာတွဲမေားမြင့် ကအာင်မမင်သည် မြစ်ကစ ကလှောေ်ထားနိုင်သည်။ (ဂ) တေ္ကသိုလ်ဝင်စာကမးပွဲတွင်ရရှိြဲ့သည့် အဂခလိပ်စာနှင့် သြခော စုစုကပါင်းရမှတ်အကပါ်မူတည်၍ ကရွးြေယ်မည်မြစ်သည်။ ၃။ အစိးု ရနည်းပညာကောလိပ၊် အစိးု ရစေ်မလ ှု ေ်မသ ှု ပ ိ မ ံ္ပ ေားအလိေ ု ် ြွငလ ့် စ ှ ် သင်ကေားကပးမည့် သင်တန်းမေားမှာ ကအာေ်ပါအတိုင်းမြစ်သည် (ေ) မမို့မပအင်ဂေင်နီယာ(အပိုဒ်(၁)ပါ ကေောင်းကပါင်း(၂၆)၊ မပင်ဦးလွင် မပါဝင်ပါ) (ြ) အီလေ်ထရွန်နစ်အင်ဂေင်နီယာ(အပိုဒ်(၁)ပါ ကေောင်းကပါင်း(၂၄)၊ ပူတာအို၊ သံတွဲ၊ ကေောေ်မြူ မပါဝင်ပါ) (ဂ) လှေပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂေင်နီယာ(အပိုဒ်(၁)ပါ ကေောင်းမေားအားလုံး) (ဃ) စေ်မှုအင်ဂေင်နီယာ(အပိုဒ်(၁)ပါ ကေောင်းကပါင်း(၂၆)၊ကေောေ်မြူ၊ မပါဝင်ပါ) (င) သုတနည်းပညာ (အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(မိုးညှင်း၊ မမင်းခြံ၊ ကရှေဘို)နှင့် အစိုးရစေ်မှုလေ်မှုသိပ္ပံ(ကေောေ်မြူ၊ ကေောေ်ဆည်၊ ကနမပည်ကတာ်၊ မပင်ဦးလွင်၊ အင်းစိန်၊ေန့်ဘလူ၊ မန္တကလး) (စ) စေ်မှုလုပ်ငန်းအင်ဂေင်နီယာ (အစိုးရစေ်မှုလေ်မှုသိပ္ပံ (အင်းစိန်၊ မန္တကလး၊ မပင်ဦးလွင်) (ဆ) စေ်မှုလယ်ယာနည်းပညာ(အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(ကရှေဘို)နှင့် အစိုးရစေ်မှုလေ်မှုသိပ္ပံ(ဝါးြယ်မ၊ ေေ ိုေ်လတ်) (ဇ) ကမာ်ကတာ်ယာဉ်မပုမပင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းပညာ(အစိုးရစေ်မှုလေ်မှု သိပ္ပံ (မပင်ဦးလွင်) ၄။ သင်တန်းောလမှာ (၃)နှစ်မြစ်သည်။ သင်တန်းမပီးဆုံးပါေ ဒီပလိုမာ ကအာင်လေ်မတ ှ က ် ပးအပ်မည်မြစ်သည်။ A.G.T.I(၃)နှစသ ် င်တန်းမေားတွင ် သတ်မတ ှ ် အရည်အြေင်းမပည့်မီပါေ နည်းပညာတေ္ကသိုလ်မေား၏ တတိယနှစ်သင်တန်း မေားသို့ ကပါင်းေူးတေ်ကရာေ်နိုင်မည်မြစ်ပါသည်။ ၅။ ဝင်ြွင့်ကလှောေ်လွှာမေားေို အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်၊ အစိုးရစေ်မ ှု လေ်မှုသိပ္ပံမေား၌ ၉-၁၀-၂၀၁၉ရေ်တွင် စတင်ထုတ်ယူနိုင်သည်။ ကလှောေ် လွှာမေားေို ၂၈-၁၀-၂၀၁၉ ရေ် ကနာေ်ဆုံးထား၍ မိမိတို့တေ်ကရာေ်လိုသည့် ကေောင်းသို့ မပန်လည်တင်သွင်းရမည်။ ၆။ ကလှောေ်လွှာနှင့်အတူ ကအာေ်ပါအြေေ်အလေ်မေားေို ပူးတွဲတင်မပ ရမည် (ေ) ကလှောေ်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ကရးေတ်မပား(မိတ္တူ)။ (ြ) ေေန်းမာကရးကောင်းမွန်ကကောင်းကထာေ်ြံစာေို မမို့နယ်ေေန်းမာ ကရးဦးစီးဌာနမှကထာေ်ြံစာမူရင်း။ (ဂ) သေ်ဆိုင်ရာမှ တရားဝင်ထုတ်ကပးထားကသာ တေ္ကသိုလ်ဝင် စာကမးပွဲကအာင်မမင်သည့် အမှတ်စာရင်း(မူရင်း)။ (ဃ) ကလှောေ်ထားသူ၏ အမည်ပါရှိကသာ အိမ်ကထာင်စုစာရင်းဇယား (မိတ္တူ) (င) ပတ်စ်ပို့အရွယ်ကရာင်စုံဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ။ ၇။ အကသးစိတ်အြေေ်အလေ်မေားေို သိရှိလိုပါေ အပိုဒ်(၁)ပါ အစိုးရ နည်းပညာကောလိပမ ် ေားနှင ့် အစိးု ရစေ်မလ ှု ေ်မသ ှု ပ ိ က ံ္ပ ေောင်းမေားသိ ့ု ဆေ်သယ ွ ် ကမးမမန်းနိုင်သည်။ နည်းပညာ၊ သြ်ရွေးပညာနှင့်ရေ့ြျင့်ရေးဦးစီးဌာန

စိုြ်ပျ ိုးရေး၊ ရွေးခွူရေးနှင့်ေည်ရခွာင်းဝန်ကြီးဌာန ေည်ရခွာင်းနှင့်ရေအသုံးချွှုစီွံခန့်ခေဲရေးဦးစီးဌာန

(Apron & Drain)

အိတ်ဖေင့်တင်ေါရခါ်ယူခခင်း

၆။ Kitchen Theatre၊ သံေူေွန်ေရစ် (၁)ထပ် (၃၆'x၄၈') (၁)လုံး(ကရ၊ မီး၊ မိလ္လာအပါအဝင်) (Apron & Drain)

၇။

၈။

၉။

၁။

အကထွကထွသုံးြန်းမကဆာင်၊ သံေူေွန်ေရစ်(၁)ထပ် (၆၀'x၅၀')(၁)လုံး (ကရ၊ မီး၊ မိလ္လာအပါအဝင်) Apron & Drain

ေြေင်မပည်နယ်၊ ဆည်ကမမာင်းနှင့်ကရအသုံးြေမှုစီမံြန့်ြွဲကရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉-

သင်တန်းသား/သင်တန်းသူကဆာင်၊သံေူေွန်ေရစ်(၂)ထပ်(၁၅၂'x၃၄')(၁)လုံး(ကရ၊ မီး၊ မိလ္လာ၊ Apron& Drain၊

ကြာ်မြင်း၊

ကရကလှာင်ေန် ၆၀၀၀ဂါလန်အပါအဝင်)

လုပ်ငန်းမေား ကဆာင်ရွေ်မြင်းနှင့် ဌာနမှ ကဆာင်ရွေ်မည့်လုပ်ငန်းမေားအတွေ် လိုအပ်

ကရတံြါးတည်ကဆာေ်မြင်း၊

မမန်မာေေပ်ကငွမြင့် အိတ်ြွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ြိတ်ကြါ်အပ်ပါသည်။

၁၀။

မီးစေ်ရုံ၊ သံေူေွန်ေရစ်(၁)ထပ် (၁၂'x၁၅')(၁)လုံး

သွားမည်မြစ်ပါသည်။

၁၁။

315 KVA Transformer နှင့် မပင်ပမီးလိုင်းသွယ်တန်းမြင်း(400 V Line 2000ft)

၁၂။

ကရရရှိကရးလုပ်ငန်းမေား(ကရကလှာင်ေန်၊ ကရစင်တည်ကဆာေ်မြင်း၊ ပိုေ်လိုင်းသွယ်တန်းမြင်း)

(ကရေန်၁၅၀၀၀ဂါလန်၊ ကရစင်၃၂၀၀ဂါလန် ၂၀ကပအမမင့်၊ ၄"အဝီစိတွင်း ၃၀၀'

၂။

အိတ်ြွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းေမ်းမေားေို ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ရေ်မှစတင်၍ ကရာင်းြေမည်မြစ်မပီး၊ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ရေ် ညကန ၄:၃၀နာရီ ကနာေ်ဆုံးထား၍

2HP Pump with Pump House ၈'x၈'၊ ၂"ကရပိုေ်လိုင်း ၁၅၀၀')

(ေ) တင်ေါပုံစံရောင်းချွည့်

-

၁၆-၁၀-၂၀၁၉ရေ်

ေြ်/အချ ိန်

(ေုဒဟ ္ဓ းူ ကန့) ၁၀:၀၀နာရီ

(ြ)

တင်ဒါပုစ ံ ရ ံ ောင်းချွည့ ်

-

အထူးစုစ ံ မ်းစစ်ကဆးကရးဦးစီးဌာန၊

ရနော

ရန်ေန ု တ ် င ုိ း် ကဒသကေီးရုးံ ၊ (၆၇/၆၉)၊

ဆိပေ ် မ်းသာလမ်း၊ (၇)ရပ်ေေ ွ ၊်

ကေောေ်တတ ံ ားမမို့နယ်၊ ရန်ေန ု မ် မို့

(ဂ)

တင်ေါပုစ ံ တ ံ င်သင ေ း် ေွည့ ်

-

၂၉-၁၀-၂၀၁၉ရေ်(အဂခါကန့)

ရနာြ်ေးံု ေြ်/ အချ ိန်

၁၄:၀၀နာရီ

(ဃ) တင်ေါပုစ ံ ံ ဖေငေ ့် စ ှ ွ ် ည့ရ ် နော -

အထူးစုစ ံ မ်းစစ်ကဆးကရးဦးစီးဌာန၊ ရန်ေန ု ်

တိင ု း် ကဒသကေီးရုးံ ၊ (၆၇/၆၉)၊ဆိပေ ် မ်းသာ

လမ်း၊ (၇)ရပ်ေေ ွ ၊် ကေောေ်တတ ံ ားမမို့နယ်၊ ရန်ေန ု မ် မို့ ၂။

အကသးစိတသ ် ရ ိ လ ိှ ပ ုိ ါေ အမှတ(် ၆၇/၆၉)၊ ဆိပေ ် မ်းသာလမ်း၊ အထူးစုစ ံ မ်း

စစ်ကဆးကရးဦးစီးဌာန၊ ရန်ေန ု တ ် င ုိ း် ကဒသကေီးရုးံ ၊ ြုနး် -၀၁-၃၈၀၃၅၃၊ ၀၁-၂၅၆၀၃၂၊ ၀၁၃၇၁၈၃၃တိသ ့ု ့ုိ

ရုးံ ြေ ိန်အတွငး် ဆေ်သယ ွ ၍ ်

တင်ေါေြ်ခရ ံ ေးနှငစ ့် စ ိ စ်ရေးရြာ်ွတီ ေန်ြန ု တ ် င ုိ း် ရေသကြီးရုးံ

အိတ်ဖေင့်တင်ေါရခါ်ယူခခင်း ၁။ ကဆာေ်လုပ်ကရးဝန်ကေီးဌာန၊လမ်းဦးစီးဌာန၊

တိုင်းကဒသကေီးရန်ပုံကငွမြင့် ကဆာင်ရွေ်မည့် လမ်း/တံတား/အကဆာေ် အအုံလုပ်ငန်းမေားအတွေ် လိုအပ်သည့် တည်ကဆာေ်ကရးပစ္စည်းမေားေို မမို့နယ်အလိုေ် မမန်မာေေပ်ကငွမြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။ ၂။

တင်ဒါတင်သွင်းလိုသည့်

ပစ္စည်းအမေ ိုးအမည်၊

ဌာန၊ ြရိုင်လေ်ကထာေ်ညွှန်ကေားကရးမှူး(မမို့မပ)ရုံးနှင့် သေ်ဆိုင်ရာ မမို့နယ်ဦးစီးအရာရှ(ိ မမို့မပ)ရုးံ မေားတွငစ ် စ ံ ု မ်းကမးမမန်းနိင ု မ် ပီး

ရုံးအသီးသီးတို့တွင် ရုံးြေ ိန်အတွင်း ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။

တင်ေါရေှောြ်ေွှာ -

ပိတ်ေြ်

တင်ေါဖေင့်ွည့်ေြ် -

တင်ေါဖေင့်ွည့်ရနော -

ကဆာေ်လုပ်ကရးဝန်ကေီးဌာန၊

လမ်းဦးစီးဌာန

ြရိုင်လေ်ကထာေ်ညွှန်ကေား

ကရးမှူး(မမို့မပ)ရုံး၊ မမင်းခြံမမို့

၈-၁၁-၂၀၁၉ ရေ်၊

ညကန(၄:၃၀)နာရီအထိ ၁၄-၁၁-၂၀၁၉ ရေ်၊

နံနေ်(၁၀:၀၀)နာရီ

ြုန်း-၀၆၆-၂၀၂၂၂၄၃၊၀၉-၉၆၂၀၀၈၃၆၁

၀၉-၄၀၂၆၄၃၁၁၁၊၀၉-၂၅၆၀၀၇၉၂၄၊ ၀၉-၅၀၆၉၇၁၆ ပစ္စည်းတင်ေါရခါ်ယူရေးရြာ်ွတီ

အိတ်ဖေင့်တင်ေါရခါ်ယူခခင်း

ြွင့်လှစ်ထားရှိကသာ Oriental Orchid Co.,Ltd.၏ ပို့ေုန်/ သွငး် ေုနလ ် ေ်မတ ှ ် (HTA THA KA 2010S) (25.7.2006) ကပောေ်ဆးံု သွားပါသမြင့် ကတွ့ရှိပါေ အကကောင်းကေားကပးပါရန် ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၆၂၉၄

မန္တကလး

တိုင်းကဒသကေီး၊ ကေောေ်ဆည်ြရိုင်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာကရးနှစ်

မွန်းလွဲ ၂နာရီအထိ

ကမမကေီး၊ ဘိလပ်ကမမ၊ သံကြောင်း၊ ကတာသစ်နှင့် Readymix Concrete

တင်သေင်းေွည့်ရနော

လေ်ကထာေ်ညွှန်ကေားကရးမှူးရုံး၊

မေားေို မမို့နယ်အလိုေ်၊ လမ်းအလိုေ်၊ လုပ်ငန်းအလိုေ်မမန်မာေေပ်ကငွ

၁၀-၁၁-၂၀၁၉ရေ်

-

မေားအတွေ်လိုအပ်သည့် ဒီဇယ်ဆီ၊ ကေောေ်ရွယ်စုံ၊ မမစ်သဲ၊ ဂေင်းကမမ၊

ဆည်ကမမာင်းနှင့်ကရအသုံးြေမှု

စီမံြန့်ြွဲကရးဦးစီးဌာန၊ မမစ်ကေီးနားမမို့

ဌာန၊ မမစ်ကေီးနားမမို့တွင် လာကရာေ်ကေည့်ရှုမြင်းမြင့်လည်းကောင်း၊ ရုံးြုန်း-၀၇၄-

မြင့် ဝယ်ယူလိုပါ သည်။ ၂။

တင်ဒါတင်သွင်းလိုသည့်

အကသးစိတ်စာရင်းနှင့်

ပစ္စည်းအမေ ိုးအမည်၊

တင်ဒါစည်းေမ်း

အကရအတွေ်

သတ်မှတ်ြေေ်မေားေို

၂၅၂၂၄၃၇သို့ ရုံးြေ ိန်အတွင်း စုံစမ်းကမးမမန်းနိုင်ပါကကောင်း အသိကပးကကေညာအပ်

လမ်းဦးစီးဌာန၊

ပါသည်။

စုံစမ်းကမးမမန်းနိုင်မပီး တင်ဒါကလှောေ်လွှာပုံစံမေားေို ၁၈-၁၀-၂၀၁၉

ြန့်ြေြ်နိုင်ရြြာင်းအွျားသိရစေန်ရြြညာခခင်း

၄၅၉၄၉၅၄၅၅ သို့ လည်းကောင်း၊ လူေိုယ်တိုင်လည်းကောင်း ရုံးြေ ိန်အတွင်း ဆေ်သွယ်ကမးမမန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

လမ်း ကရှေပိကတာေ်ရိပ်မွန် B2 ဘုရင့်ကနာင်လမ်းမ ေမာရွတ်)

လမ်းဦးစီးဌာန၊

ရနာြ်ေုံးတင်သေင်းေွည့်ေြ်

ြုန်း-၀၉-

ေျွန်ကတာ် ဦးရီစိုး ၁၂/ပဘတ(နိုင်)၀၂၄၆၉၀(ကရှေယင်းမာ

၁။ ကဆာေ်လုပ်ကရးဝန်ကေီးဌာန၊

-

တင်ေါေြ်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးရြာ်ွတီ

ရပျာြ်ေုံးရြြာင်း

တင်ဒါကလှောေ်လာွှ

ပုံစံမေားေို ၁၈-၁၀-၂၀၁၉ရေ်မှစတင်၍ ြရိုင်ရုံးနှင့် သေ်ဆိုင်ရာ မမို့နယ်

တင်ဒါအာမြံကကေးေိုကပးသွင်းမပီး သတ်မှတ်အိတ်ြွင့်တင်ဒါပုံစံတစ်ြုြေင်း တင်သွင်းရမည်မြစ်ပါသည်။

ပဲခူးတိုင်းရေသကြီးအစိုးေအဖေဲ့

အကရအတွေ်

အကသးစိတ်စာရင်းနှင့် တင်ဒါစည်းေမ်းသတ်မှတ်ြေေ်မေားေို လမ်းဦးစီး

တင်ေါရေှောြ်ေွှာ

လေ်ကထာေ်ညွှန်ကေားကရးမှူးရုံး၊ ဆည်ကမမာင်းနှင့် ကရအသုံးြေမှုစီမံြန့်ြွဲကရးဦးစီး

တင်ဒါပုံစံနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍တင်သွင်းရမည်။ လုပ်ငန်းတစ်ြုထေ်ပိုမို၍ တင်ဒါတင်သွင်းလိုပါေ မိမိတင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းအမေ ိုးအစားအားလုံးအတွေ်

မန္တကလးတိုင်း

ကဒသကေီး၊ မမင်းခြံြရိုင်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် မပည်ကထာင်စု/

စတင်ရောင်းချွည့်ေြ်

၃။

ဘဏ်မေားတွင် ေေသင့်ကငွကပးသွင်းမပီး၊ အစိုးရနည်းပညာအထေ်တန်းကေောင်း(ကတာင်ငူ)၊ ဘဏ္ဍာကရးဌာနတွင် ကငွသွင်းကမပစာမိတ္တူေို သတ်မှတ်အိတ်ြွင့်

တင်ဒါ

တိုင်းကဒသကေီးြွင့်မပုရန်ပုံကငွမြင့် ကဆာင်ရွေ်မည့် လမ်း/တံတားလုပ်ငန်း

အိတ်ြွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူသည် မိမိတင်သွင်းလိုသည့်လုပ်ငန်းအတွေ် သတ်မှတ်တင်ဒါအာမြံကကေးေို ေဟိုဘဏ်မှ အသိအမှတ်မပုထားသည့်

ကမးမမန်းနိင ု ပ ် ါကကောင်းနှင ့်

ြွငလ ့် စ ှ မ ် ည့ရ ် ေ်နင ှ ့် အြေ ိန်တေ ့ုိ ုိ ထပ်မ၍ ံ ထုတမ် ပန်ကကေညာသွားမည်မြစ်ပါသည်။

၁၁-၁၀-၂၀၁၉ရေ်

အကသးစိတ်အြေေ်အလေ်မေားနှင့် လုပ်ငန်းစာရင်း၊ ပစ္စည်းစာရင်းမေားအား

အစိုးရနည်းပညာအထေ်တန်းကေောင်း(ကတာင်ငူ)

-

၃။

တင်ဒါတင်သွင်းရန် ြိတ်ကြါ်အပ်ပါသည်-

တင်ေါရေှောြ်ေွှာ

ယာဉ်အမှတ် DD/5144 Toyota Probox NCP 51 ယာဉ်လေ်ဝယ်ရှိသူ Brother Land Trading Co.,Ltd ေ ကြာင်းကေနံပါတ်မပား ကပောေ်ဆုံး၍ အသစ်ထုတ်ကပးရန် ကလှောေ်ထားလာ ပါသမြင့် ယြင်ကြာင်းကေနံပါတ်မပား ပေေ်မပယ်ပါကကောင်း အမေားသိကစရန် ကကေညာအပ်ပါသည်။ ြညန၊ တိုင်းရေသကြီးရုံး(ပုသိွ်မွို့)

ကဆာင်ရွေ်ရန်အတွေ် မမန်မာနိုင်ငံသားေုမ္ပဏီမေားအား ကအာေ်ပါအတိုင်း အိတ်ြွင့်

အိတ်ြွင့်တင်ဒါမေားေို တင်သွင်းရမည်မြစ်ပါသည်။

ရဖာင်းကြရပျာြ် ရေှောြ်ထားခခင်း

အိမ်ရာ(၁)လုံးကဆာေ်လုပ်မြင်း၊ ကမမရှင်းလင်းမြင်းနှင့် ခြံစည်းရိုးောရံမြင်းလုပ်ငန်း

ကသာ လုပ်ငန်းြွင်သုံးပစ္စည်းမေားကပးသွင်းရန် မမန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်မေားအား

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ သံေူေွန်ေရစ်(၄)ြန်းတွဲ(၄)ထပ် (၇၈'x၉၄')(၁)လုံး

အကသးစိတ်သိရှိလိုကသာအြေေ်မေားရှိပါေ

ကပါ်တွင် (၁၁၀.၆ကပx၄၄ကပx၃၆ကပ)အေေယ်အဝန်းရှိ (၆)ြန်းတွဲ၊ (၄)ထပ် ဝန်ထမ်း

ကေောေ်စီကရောနံရံမပုလုပ်မြင်းစသည့်

၂။ အိတ်ြွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းေမ်းြေေ်မေားေို ကအာေ်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကရာင်းြေ

အိတ်ြွင့်တင်ဒါနှင့်သေ်ဆိုင်သည့်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ ် တိင ု း် ကဒသကေီးကငွလးံု ကငွရင်းအသုးံ စရိတမ် ြင့ ် လှိုငသ ် ာယာ

မမို့နယ်၊ ရန်ေုန်-ကညာင်တုန်းလမ်း၊ အမှတ်(၈)ရပ်ေွေ်၊ ကမမေွေ်အမှတ် ၅၅၃

ကဆာင်ရွေ်မည့် ကရလွှဲဆည်မပုမပင်မြင်း၊ ကရကပးကမမာင်းမပုမပင်မြင်း၊ ကရနုတ်ကမမာင်းတူး

၄။

၁။

၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနှစ်မပည်ကထာင်စု/မပည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ ကငွလုံးကငွရင်းရန်ပုံကငွမြင့်

ကရ၊ မီး၊ မိလ္လာ၊ Apron & Drain၊ ကရကလှာင်ေန် ၆၀၀၀ဂါလန်အပါအဝင်

ခပည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အထူးစုံစွ်းစစ်ရေးရေးဦးစီးဌာန ေန်ြုန်တိုင်းရေသကြီးရုံး အိတ်ဖေင့်တင်ေါရခါ်ယူခခင်း

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန နည်းပညာ၊သြ်ရွေးပညာနှင့်ရေ့ြျင့်ရေးဦးစီးဌာန

ြရိုင်လေ်ကထာေ်ညွှန်ကေားကရးမှူး(မမို့မပ)ရုံးတွင်

ရေ်မှစတင်၍ ြရိုင်လေ်ကထာေ်ညွှန်ကေားကရးမှူး(မမို့မပ)ရုံးတွင် ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါသည်။

အမှတ်(၉၄၅/ေ)၊

တင်ေါရေှောြ်ေွှာ

-

၁၃-၁၁-၂၀၁၉ရေ်

အင်းဝ(၇)လမ်း၊(၆)ရပ်ေွေ်၊ အေေယ်အဝန်း(၂၀'x၆၀')ရှိ ၁။ဦးကအာင်ြေင်း ၁၂/ဥေတ

ပိတ်ေြ်

ညကန ၃:၀၀နာရီအထိ

(နိုင်)၀၅၁၃၇၄၊ ၂။ ကဒါ်ြင်သီတာကအး ၁၂/ဥေမ(နိုင်)၁၅၄၅၀၈၊ ၃။ကဒါ်ယဉ်သူဇာကမာ်

တင်ေါဖေင့်ွည့်ေြ်

-

၁၄-၁၁-၂၀၁၉ရေ်

နံနေ် ၉:၃၀နာရီ

တင်ေါဖေင့်ွည်ရနော

-

ကဆာေ်လုပ်ကရးဝန်ကေီးဌာန၊

ရန်ေုန်တိုင်းကဒသကေီး၊

ကတာင်ဥေ္ကလာပမမို့နယ်၊

၁၂/ဥေတ(နိုင်)၁၄၅၂၃၈ တို့ (၃)ဦးအမည်ကပါေ် နှစ်(၆၀)ဂရန်ကမမေွေ်နှင့် ယင်းကမမ ေွေ်ကပါ်ရှိ

အေေ ိုးြံစားြွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို့ေို

ကရာင်းြေပိုင်ြွင့်ရှိသူ

အမည်ကပါေ်ပိုင်ရှင် ဦးကအာင်ြေင်း၊ ကဒါ်ြင်သီတာကအး၊ ကဒါ်ယဉ်သူဇာကမာ်တို့ထံမှ

လမ်းဦးစီးဌာန၊

ေျွန်ုပ်ေဝယ်ယူရန်အတွေ် စရန်ကငွကပးကြေထားမပီးမြစ်ပါသည်။ အကရာင်းအဝယ်အား ေန့်ေွေ်လိုပါေ

ေျွန်ုပ်ထံသို့

စာရွေ်စာတမ်းအကထာေ်အထားမူရင်းမေားမြင့်

ယကန့မှစ၍ြုနစ်ရေ်အတွင်း ေန့်ေွေ်နိုင်ပါသည်။ ထိုရေ်ကေော်လွန်ပါေ အကရာင်း အဝယ်ေိစ္စေို ဥပကဒနှင့်အညီ ဆေ်လေ်ကဆာင်ရွေ်သွားပါမည်။ ရေါ်ရေေရေေရွာ် ၁၂/ဥြတ(နိုင်)၁၃၉၄၇၁ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၄၃၆၈၇၀၊ ၀၉-၄၅၀၀၀၅၉၃၀

ြရိုင်လေ်ကထာေ်ညွှန်ကေား ကရးမှူး(မမို့မပ)ရုံး၊ကေောေ်ဆည်မမို့ ြုန်း-၀၆၆-၂၀၅၀၄၂၃ ပစ္စည်းတင်ေါရခါ်ယူရေးရြာ်ွတီ


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019 စိုက်ပျ ိုးဒရး၊ ဒမွးငမူဒရးနှြ့်ဆည်ဒငမာြ်းဝန်ကကီးဌာန

အထက (၂)ကမာရွတ် ပညာရည်ချွန်ဆုဒပးပွဲအခမ်းအနား ြိတ်ကကားလွှာ

စိုက်ပျ ိုးဒရးဦးစီးဌာန ဥယျာဉ်ခခံဟြ်းသီးဟြ်းရွက်နှြ့် အပြ်ဇီဝနည်းပညာဌာနခွဲ မန္တဒလးတိုြ်းဒေသကကီး၊ ပုသိမ်ကကီးပမို့နယ်

မပီး အကောင်းင်္ုဏ်အဆာင်ခဲ့ကကအသာ အဖခာက်ဘာသာင်္ုဏ်ထူး (၁၀)ဦး၊ ငါးဘာသာင်္ုဏ်ထူး (၂၃)၊ အလးဘာသာင်္ုဏ်ထူး ၂၁ ဦး၊ သုံးဘာသာ

ထုံးဘို၊ ရိတ်သိမ်းချ ိန်လွန်နည်းပညာသြ်တန်းဒကျာြ်း ၁။

၂၀၁၉ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာအြးပေဲတေင် ထူးချွန်စောအောင်ဖြင်

စိုက်ပေ ိုးအရးဦးစီးဌာန၊ ဥယောဉ်ခခံ ဟင်းသီး/ဟင်းရွက်နှင့် ေပင်ဇီဝနည်းပညာ

ဌာနခေဲလက်အောက်ရှိ ထုံးဘို၊ ရိတ်သိြ်းခေ ိန်လေန် နည်းပညာသင်တန်းအကောင်းတေင် ဟင်းသီးဟင်းရွကန ် င ှ ့် သစ်သးီ ဝလံြေား၏ ရိတသ ် ြ ိ း် ခေ ိန်လန ေ န ် ည်းပညာသင်တန်း၊ စိက ု ပ ် ေ ိုး အရးဆိုင်ရာ ေအလ့ေကေင့်အကာင်းြေား-Good Agricultural Practices(GAP) သင်တန်း

င်္ုဏ်ထူး (၂၇)ဦး၊ နှစ်ဘာသာင်္ုဏ်ထူး ၃၁ ဦး၊ တစ်ဘာသာင်္ုဏ်ထူး ၇၃ ဦးတို့ေား င်္ုဏ်ဖပုဆုခေ ီးဖြှင့်ပေဲ ေခြ်းေနားကို အောက်ပါေစီေစဉ် ေတိုင်း ကေင်းပြည်ဖြစ်ပါ၍ (အကောင်းဝတ်စုံဖြင့်) ြပေက်ြကေက်တက် အရာက်ပါရန် ြိတ်ကကားေပ်ပါသည်။ ရက်

- ၂၆-၁၀-၂၀၁၉ရက် (စအနအန့)

အချ ိန်

- နံနက် ၈:၀၀ နာရီ

ဒနရာ

- သရြီခန်းြ

ေဆက်ဆက်ြာှ လည်း သားသြီး၊ အဖြးဖြစ်ြေားနဲ့ေတူ စိတခ ် ေြ်းသာ၊ ကိယ ု က ် ေန်းြာစောဖြင့ ် အကာင်းကေ ိုးလိရ ု ာဆန္ဒဖပည့၀ ် မပီး ဘာသာ၊ သာသနာ ေကေ ိုးကို ဆတက်ထြ်းပိုးအဆာင်ရွက်နိုင်ပါအစ၊ ထာဝရအပော်ရှေင်ပါအစ... ချစ်တဲ့သားသမီးဒငမးများဦးကိုကိုလွြ်-ဒေါ်မိုးမိုးယု (သား ရဲလွြ်မိုး၊ သမီး ဟန်နီလွြ်မိုး) ဦးဝြ်းမြ်းသန်း-ဒေါ်ဒနာ်သြ်းသြ်းကကယ် (သား ဆန်းမြ်းကကယ်၊ ဒကာြ်းမြ်းထက်)

မိဘဆရာအသြ်း အထက (၂) ကမာရွတ်

ြေား၊ ပေဲစားြေား၊ စီးပေားအရးလုပ်ငန်းရှင်ြေား၊ သယ်ယူပို့အဆာင်သူြေား၊ အရာင်းခေသူြေား၊ စိတ်ပါဝင်စားသူ ြည်သူြဆို ကကိုတင်စာရင်းအပးသေင်း တက်အရာက်နိုင်ပါရန် ြိတ်အခါ် ေပ်ပါသည်။ (သင်တန်းအကကးေခြဲ့ဖြစ်ပါသည်။) အောက်အြာ်ဖပပါ သင်တန်းအန့ရက်ြေားေတေက ် ဆက်သယ ေ စ ် စ ံု ြ်းစာရင်း အပးသေငး်

နိုင်ပါသည်။

ယအန့ြှာ ကေအရာက်တဲ့ အြအြ ဦးယုတင်နဲ့ အြအြ အေါ်သန်းရီတို့ရဲ့ ြင်္ဂလာသက်တြ်း နှစ်(၅၀)ဖပည့်အရှေရတုြှသည် အနာက်လာြယ့် ရတု

ဦးဒအာြ်စိုးမိုး-ဒေါ်သီတာမွန်(သား ချမ်းဒငမ့ဒအာြ်)

နှင ့် အော်င်္န ဲ စ်နည်းပညာသင်တန်းြေားေား အဆေးအနေးပိခ ့ု ေအပးသေားြည်ဖြစ်ပါ၍ အတာင်သူ

၂။

နှစ် (၅၀) ငပည့် ဒရှေရတုမင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ဆုဒတာြ်း

ဦးမျ ိုးဒကျာ်-ဒေါ်ငြူသွယ်ယု (သမီး ဟန်သူသူတြ်) ဦးမျ ိုးမြ်းသန်း-Febryanti Eka Wiguna

ဒပျာက်ဆုံးဒကကာြ်း

ဒပျာက်ဆုံးဒကကာြ်း

ကျွန်အတာ် စိုင်းခြ်းအထ့ ၁၃/ကြန (နိုင်)၁၃၈၄၆၇ ၏ Passport No (ြြှတ်ြိ)သည် ခရီးသေားရင်း အပောက် ဆုးံ သေားပါသဖြင့ ် အတေ့ရှပ ိ ါက ေအကကာင်း ကကားအပးပါရန်။ ြုန်း-၀၉-၇၆၄၈၆၆၇၀၇

ကျွန်ြ အေါ်ဝြ်အရှာက်ပယ် ၁၃/ ကလတ(နိင ု )် ၀၀၁၇၄၁ ၏ Passport No (ြြှတ်ြိ)သည် ခရီးသေားရင်း အပောက် ဆုးံ သေားပါသဖြင့ ် အတေ့ရှပ ိ ါက ေအကကာင်း ကကားအပးပါရန်။ ြုန်း-၀၉-၇၆၄၈၆၆၇၀၇

သြ်တန်းြွြ့်လှစ်မည့်ရက်စွဲ

- ၂၉-၁၀-၂၀၁၉ရက်ြ၃ ှ ၁-၁၀-၂၀၁၉ရက်ထ(ိ ရိတသ ် ြ ိ း် ခေ ိန်လန ေ န ် ည်းပညာသင်တန်း) - ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ ရက်ြှ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်ထိ (စိုက်ပေ ိုးအရးဆိုင်ရာေအလ့ေကေင့် အကာင်းြေား (GAP)သင်တန်း) - ၁၇-၁၂-၂၀၁၉ရက်ြှ ၁၉-၁၂-၂၀၁၉ရက်ထိ (ဩင်္ဲနစ်နည်းပညာသင်တန်း)

ဒပျာက်ဆုံးဒကကာြ်း

ဒပျာက်ဆုံးဒကကာြ်း

ကျွန်အတာ် စိုင်းဆေန်ဆုနန္နာ ၁၃/ ြရန(နိုင်)၀၄၆၆၀၂ ၏ Passport No (ြြှတြ ် )ိ သည် ခရီးသေားရင်း အပောက်ဆးံု သေားပါသဖြင့် အတေ့ရှိပါက ေအကကာင်း ကကားအပးပါရန်။ ြုန်း-၀၉-၇၆၄၈၆၆၇၀၇

ကျွန်အတာ် အြာင်ဖပည့်အကော် ၁၃/ြဆန(နိင ု )် ၀၄၅၁၀၄ ၏ Passport No (ြြှတ်ြိ)သည် ခရီးသေားရင်း အပောက် ဆုးံ သေားပါသဖြင့ ် အတေ့ရှပ ိ ါက ေအကကာင်း ကကားအပးပါရန်။ ြုန်း-၀၉-၇၆၄၈၆၆၇၀၇

ကျွန်ြ ြနေယ် ၁၃/ပလန(နိုင်) ၀၄၁၁၈၅၏ Passport No (ြြှတ်ြိ) သည် ခရီးသေားရင်း အပောက်ဆုံးသေားပါ သဖြင့် အတေ့ရှိပါက ေအကကာင်းကကား အပးပါရန်။ ြုန်း-၀၉-၇၆၄၈၆၆၇၀၇

- ၂၅-၂-၂၀၂၀ရက်ြှ ၂၇-၂-၂၀၂၀ရက်ထိ (စိုက်ပေ ိုးအရးဆိုင်ရာေအလ့ေကေင့်အကာင်း ြေား(GAP)သင်တန်း) - ၂၄-၃-၂၀၂၀ရက်ြှ ၂၆-၃-၂၀၂၀ရက်ထိ (ဩင်္ဲနစ်နည်းပညာသင်တန်း) - ၁-၄-၂၀၂၀ရက်ြှ ၃-၄-၂၀၂၀ရက်ထိ (ရိတ်သိြ်းခေ ိန်လေန်နည်းပညာသင်တန်း)

လျှပ်စစ်နှြ့်စွမ်းအြ်ဝန်ကကီးဌာန လျှပ်စစ်ဓာတ်အားငြန့်ငြူးဒရးလုပ်ြန်း မွန်ငပည်နယ်လျှပ်စစ်အြ်င်္ျြ်နီယာရုံး၊ ဒမာ်လပမိုြ်ပမို့

- ၂၆-၅-၂၀၂၀ရက်ြှ ၂၈-၅-၂၀၂၀ရက်ထိ (စိုက်ပေ ိုအရးဆိုင်ရာေအလ့ေကေင့်အကာင်း ြေား(GAP)သင်တန်း) - ၂၄-၆-၂၀၂၀ရက်ြှ ၂၆-၆-၂၀၂၀ရက်ထိ (ဩင်္ဲနစ်နည်းပညာသင်တန်း)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာအရးနှစ ် လှေပစ ် စ်ဓာတ်ေားဖြန့်ဖြူးအရးလုပင ် န်း၊ ြေနဖ် ပည်နယ်

- ၂၆-၈-၂၀၂၀ရက်ြှ ၂၈-၈-၂၀၂၀ရက်ထိ (ရိတ်သိြ်းခေ ိန်လေန်နည်းပညာသင်တန်း)

လိုင်းနှင့် ဓာတ်ေားခေဲရုံတည်အဆာက်အရး Turnkey လုပ်ငန်း (Lot ၃၂ ခု)နှင့် မြို့ဖပ

ဆက်သွယ်ရန်ြုန်း - ၀၉-၅၃၂၂၅၄၅၊ ၀၉-၄၃၀၆၀၆၉၂၊ ၀၉-၄၄၃၀၆၀၆၉၂၊ ၀၉-၃၃၈၅၀၅၉၄၊ ၀၉-၉၆၅၂၄၅၀၉၆၊ ၀၉-၄၂၂၂၉၈၀၆၁ ကန့်ကွက်နိုြ်ဒကကာြ်းဒကကာ်ငြာ

လျှပ်စစ်နှြ့်စွမ်းအြ်ဝန်ကကီးဌာန

အတာင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ အဖြတိုင်း

ဒနငပည်ဒတာ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားငြန့်ငြူးဒရးလုပ်ြန်း

ရပ်ကေက်ေြှတ် ၄၊ အဖြကေက်ေြှတ်

အြ်င်္ျြ်နီယာချုပ်ရုံး၊ ငပည်ဒထာြ်စုနယ်ဒငမ၊ ဒနငပည်ဒတာ်

၇၁၆/ခ၊ အဖြကေက်တည်အနရာေြှတ်

(အိတ်ြွြ့်တြ်ေါဒခါ်ယူငခြ်း)

(၇၁၆/ခ)၊ စာင်္ (၂၀)လြ်း၊ (၄)ရပ်ကေက်၊ အတာင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ (အေါ်တင်တင် နေယ် (စီင်္ေ ီ)-၀၄၅၈၁၇) ေြည်အပါက် နှစ် ၆၀ င်္ရန်အဖြေား ေြည်အပါက် အေါ်တင်တင်နယ ေ ေ ် ား တရားမပိုင်ထား၍ ေအရာင်းေဝယ်စာခေုပ် ခေုပ်အပးအစလို ြှုဖြင့်စေဲဆိုသည့် အတာင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ တရားရုံး၌ တရားြကကီးြှုေြှတ် (၅၂/၂၀၁၈)၏ စီရင်ခေက်နှင့် တရားြ ဇာရီြှုေြှတ် (၂၁/၂၀၁၈) ေြိန့်ေရ ဘိလစ်ြှ ခေုပ်ဆိုအပးခဲ့သည့် ေအရာင်း ေဝယ်စာခေုပ်ေြှတ် (၆၅၈၁/၁၇-၇၁၈)ဖြင့် ရရှိသူ အေါ်စြ်းစြ်းအေး ၁၂/

တည်အဆာက်အရး Turnkey လုပ်ငန်း (Lot ၃ ခု)ေတေက် ေိတ်ြေင့်တင်ေါြိတ်အခါ်ေပ် ပါသည်။

၃။ တြ်ေါတြ်သွြ်းရမည့်

ဒနာက်ဆုံးရက်/အချ ိန်

၁၅-၁၁-၂၀၁၉ရက်ထိ

ြသိသူ) သိအစရြည်။

တြ်ေါတြ်သွြ်းရမည့်ရက်

-

၁၈-၁၁-၂၀၁၉ရက်ြှ

၂၀-၁၁-၂၀၁၉ရက်ထိ

ထားစေဲဆိုခေက်ရှိသည်ဖြစ်၍

တြ်ေါဒလျှာက်လွှာဝယ်ယူ/

-

ြေန်ဖပည်နယ်လှေပ်စစ်

စပ်လေဉ်း၍ ေအရးကကီးသည့်စကားေရပ်ရပ်တို့ကို အခေပအဖပာဆိုနိုင်သူ

တြ်သွြ်းရမည့်ဒနရာ

ေင်င်္ေင်နယ ီ ာရုးံ ၊ အြာ်လမြိုင်မြို့

ကိုယ်စားလှယ်နှင့်ဖြစ်အစ၊ အရှ့အနနှင့်ဖြစ်အစ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ

၃။

ေိတြ ် င ေ တ ့် င်ေါတင်သင ေ း် ရြည့ပ ် စ ံု ၊ံ စည်းကြ်းခေက်ြေားနှင ့် ေအသးစိတသ ် ရ ိ လ ိှ ု ိ

၂၅ရက် (၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဖပည့်အကော် ၁၂ရက်) ြေန်းလေဲ

သည်ြေားေား ရုံးခေ ိန်ေတေင်း လူကိုယ်တိုင်အသာ်လည်းအကာင်း၊ အောက်အြာ်ဖပပါ

၁နာရီတေင် ေထက်ေြည်ပါ တရားလို၏ေဆိုလွှာကို ထုအခေရှင်းလင်း

သင့်ေအပါ်၌ တရားလို ဦးအေးကိုက အခေးအငေရလိုြှုနှင့် အလှောက်

ြုန်းနံပါတ်ြေားသို့လည်းအကာင်း တိုက်ရိုက်စုံစြ်းအြးဖြန်းနိုင်ပါသည်။ တြ်ေါဒခါ်ယူစိစစ်ဒရးဒကာ်မတီ မွန်ငပည်နယ်လျှပ်စစ်အြ်င်္ျြ်နီယာရုံး

ဓာတ်ေားခေဲရုံတည်အဆာက်ဖခင်းလုပ်ငန်း

ဒမာ်လပမိုြ်ပမို့ ြုန်း-၀၉-၈၇၂၅၅၇၁၊ ၀၉-၈၇၂၅၅၇၂၊ ၀၉-၈၇၂၅၅၇၃၊

၁၃-၁၁-၂၀၁၉ရက်ထိ

၄။ တြ်ေါတြ်သွြ်းရမည့်ဒနရာ - ေင်င်္ေင်နီယာခေုပ်ရုံး၊

လှေပ်စစ်ဓာတ်ေားဖြန့်ဖြူးအရးလုပ်ငန်း၊

ဖပည်အထာင်စုနယ်အဖြ၊ အနဖပည်အတာ်

စနစ်တူးအဖြာင်းြကကီးနှင့် လက်တံအဖြာင်းြေားတေင် ကေန်ကရစ်လိုင်နင်စီဖခင်း လုပင ် န်းြေားအဆာင်ရက ွ ရ ် န်ေတေက ် လိေ ု ပ်အသာ ေီဇယ်ဆ၊ီ ပန်းရန်သ၊ဲ ခင်းသဲ

ေြှတ် ၃၁၂၅/၃-၂-၁၂ ဖြင့် ရရှိသူ G.P

တြ်ေါလက်ခံဒရးနှြ့်စိစစ်ဒရးဒကာ်မတီ

အေါ်ခင်သဇ ူ ာမငိြး် ၉/တတဥ(နိင ု )် ၀၈၃၄၆၄

ြုန်း-၀၆၇-၄၂၀၆၆၆

ြှ ပါဝါအပးသူ သက်ရှိထင်ရှားရှိအကကာင်း ပါဝါြရုပသ ် ြ ိ း် အသးအကကာင်း ကေြ်းကေ ိန် လွှာ ၀၈/၉၅၅/၁၉-၈-၁၉တိက ့ု ုိ တင်ဖပ၍ င်္ရန် ြိ တ္တူ အလှော က် ထားလာဖခင်း ေား တရားဝင်ခင ုိ လ ် ံအ ု သာေအထာက်ေထား ြေားဖြင့် ဤအကကာ်ဖငာပါသည့်ရက်ြှစ၍ ခုနစ်ရက်ေတေင်း

ကန့်ကေက်နိုင်ပါ

အကကာင်းနှင ့် ကန့်ကက ေ ြ ် ြ ှု ရှပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပ်နည်းေတိုင်း ဆက်လက်အဆာင် ရွက်အပးြည်ဖြစ်အကကာင်း ေသိအပး အကကညာေပ်ပါသည်။ ဌာနမှူး (ေုတိယညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်) ပမို့ငပစီမံကိန်းလုပ်ြန်းတာဝန်ခံအြွဲ့ ရန်ကုန်ပမို့ဒတာ်စည်ပြ်သာယာဒရး ဒကာ်မတီ

ကန့်ကွက်နိုြ်ဒကကာြ်းဒကကာ်ငြာငခြ်း အနဖပည်အတာ်၊ ပေဉ်းြနားမြို့၊ ရွာအကာက်ရပ်ကေက်၊ အဖြတိုင်းရပ်ကေက် ေြှတ် ၃၃/ အပါင်းအလာင်း(၃)၊ အဖြကေက်ေြှတ် ၁၄၃၇၊ ဧရိယာ ၀ေသြ ၀၅၅ဧကရှိ ဦးစိန် အကော်တင့်ေြည်အပါက် အဖြငှားစာခေုပ်အဖြကေက်ေား ဦးြေ ိုးသိြ်း ၉/ြြန(နိုင်) ၀၉၀၁၆၀ နှင့် ြှတ်ပုံတင်ေအရာင်းေဝယ်စာခေုပ်ခေုပ်ဆိုရန်ေတေက် ဦးစိုးဝင်းအောင် ၈/ရနခ(နိုင်)၀၀၁၃၉၀ ြှ ေထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာေြှတ် ၈၈/၂၀၁၆၊ အဖြငှား စာခေုပ်၊ ကေြ်းကေ ိန်လာွှ ေြှတ် ၁၉၀၁/၂၀၁၉၊ နိင ု င ် သ ံ ားစိစစ်အရးကတ်ဖပား၊ ေိြအ ် ထာင်စု လူဦးအရစာရင်းြေားတင်ဖပမပီ အဖြပုံ/အဖြရာဇဝင်အရးကူးအပးပါရန် အလှောက်ထား လာြှုေအပါ် ကန့်ကေက်လိုသူြေားေအနဖြင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစာခေုပ်စာတြ်းြေား၊ တရားရုံးေြိန့်ေီကရီြေားဖြင့် ေအထာက်ေထားခိုင်လုံစောတင်ဖပ၍ ဤအကကာ်ဖငာပါ သည့ရ ် က်ြစ ှ ၍ ၁၅ရက်ေတေငး် အနဖပည်အတာ်စည်ပင်သာယာအရးအကာ်ြတီ၊ မြို့ဖပစီြံ ကိန်းနှင့်အဖြစီြံခန့်ခေဲြှုဌာနသို့ လာအရာက်ကန့်ကေက်နိုင်အကကာင်းနှင့် သတ်ြှတ်ရက် ေတေငး် ကန့်ကက ေ ြ ် ြ ှု ရှပ ိ ါက ဌာနြှလပ ု ထ ် းံု လုပန ် ည်းနှငေ ့် ညီ ဆက်လက်အဆာင်ရက ွ ် သေားြည်ဖြစ်အကကာင်း ေသိအပးအကကညာေပ်ပါသည်။ ပမို့ငပစီမံကိန်းနှြ့်ဒငမစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၊ ဒနငပည်ဒတာ်စည်ပြ်သာယာဒရးဒကာ်မတီ

လိုလှေင်ေြှုြဆိုင်ြီ အလးရက်က တင်သေင်းရြည်။

ရန်ကုန်တိုြ်းဒေသကကီးတရားလွှတဒ ် တာ်

တေင် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ရက်ြှစ၍ ရုံးခေ ိန်ေတေင်း လာအရာက်စုံစြ်းဝယ်ယူနိုင်ပါ

ငြန့်ငြူးဒရးလုပ်ြန်း

သင်နှင့်ေတူ ယူအဆာင်လာရြည်။ သို့ြဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ် အရှ့အနလက်တေင် ထည့်ေပ်လိုက်ရြည်။ သင်က ထုအခေလွှာတင်သေင်း

(ဒကျာ်စိုးညွန့်)

သည်။

တင်ဖပမပီး၊ ၎င်း၏ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ

သင်က ထုအခေတင်ဖပေြှီဖပုလိုသည့် စာခေုပ်စာတြ်းေစရှိသည်တို့ကို

လက်ဒထာက်ညွှန်ကကားဒရးမှူး

လွှာ (၂၃၁၄/၅-၇-၁၉)ရပ်ကက ေ /် ရဲစခန်း

အြ်င်္ျြ်နီယာချုပ်ရုံး၊ ဒနငပည်ဒတာ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား

လိြ့်ြည်။ ၎င်းဖပင် တရားလိုက ကကည့်ရှုလိုသည့် စာရွက်စာတြ်းြေားနှင့်

ေအနာက်ပင ုိ း် ရှဆ ိ ည်အဖြာင်းနှင ့် အရေသုးံ ခေြှုစြ ီ ခ ံ န့်ခအ ဲေ ရးဦးစီးဌာန၊ တည်အဆာက် အရး (၂)တေင် (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘဏ္ဍာအရးနှစ်ေတေင်း အဘာ်ဘင်ဆည်အရအသာက်

အထာက်ခစ ံ ာ/ကိယ ု တ ် င ုိ ဝ ် န်ခက ံ တိတက ့ုိ ု ိ

အရာက်ပေက်ကေက်ခဲ့လှေင် သင့်ြေက်ကေယ်တေင် ဖငင်းခေက်ြေားကို ထုတ်အပး

အမိန့်အရ-

အောက်အြာ်ဖပပါဌာန

၅။ တင်ေါပုံစံနှင့်ေအသးစိတ်ေခေက်ေလက်ြေားကို

ရန် ရုးံ အတာ်သလ ့ုိ ာအရာက်ရြည်။ ၎င်းဖပင် ေထက်ပါရက်တင ေ ် သင်ြလာ

စိက ု ပ ် ေ ိုးအရး၊ အြေးဖြူအရးနှငဆ ့် ည်အဖြာင်းဝန်ကကီးဌာန ပဲခးူ တိင ု း် အေသကကီး

အပောက်ဆးံု အကကာင်း တရားရုးံ ကေြ်းကေ ိန်

ဥကတ(နိုင်)၀၃၇၉၈၁ ြှ င်္ရန်ြူရင်း

၎င်းေြှုနှင့်

ကျွန်ုပ်လက်ြှတ်အရးထိုး ထုတ်အပးလိုက်သည်။

အိတ်ြွြ့်တြ်ေါဒခါ်ယူငခြ်း

ြေန်းလေဲ ၁၄:၀၀နာရီ

သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်အစ၊

၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၈ ရက်တေင် ဤရုံးတံဆိပ်ရိုက်နှိပ်၍

ဆည်ဒငမာြ်းနှြ့်ဒရအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲဒရးဦးစီးဌာန

- ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ရက်

တရားပပိုြ်များ

ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် အေသကကီး၊အကောက်တတ ံ ားမြို့နယ်၊ ဗိလ ု ခ ် ေုပ်အောင်ဆန်း

၀၉-၈၇၂၅၅၇၄၊ ၀၉-၂၅၂၅၅၅၀၀၅၊ ၀၅၇-၂၀၂၅၈၈၀

၂။ Mr.Michel Scott Smith

တရားလို

လြ်း၊ ေြှတ်(၃၃၉)၊ ဆာကူရာတာဝါ၊ (၁၄)လွှာ၊ ေခန်းေြှတ်-၁၄၀၄

- ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ရက်ြှ

၁။ Mr.Lamont Unni Christen

အန ေြှတ်(၂)တရားမပိုင် Mr.Michel Scott Smith (ယခုအနရပ်လိပ်စာ

ပါရန် ြိတ်အခါ်ေပ်ပါသည်ဒရာြ်းချမည့်ရက်

နှြ့်

၁၆-၁၀-၂၀၁၉ရက်ြှ

ြေားေား ဖြန်ြာကေပ်အငေဖြင့် အဆာင်ရွက်လိုပါ၍ ေိတ်ြေင့်တင်ေါတင်သေင်းနိုင်

၂၀၁၄ ခုနှစ် တရားမကကီးမှုအမှတ် -၂၂ ဦးအေးကို

တြ်ေါဒလျှာက်လွှာဒရာြ်းချမည့်ရက် -

ြေားနှင့် ဓာတ်ေားလိုင်းနှင့် ဓာတ်ေားခေဲရုံသုံးပစ္စည်းြေားဝယ်ယူဖခင်းလုပ်ငန်း

၂။ တြ်ေါဒလျှာက်လွာပုံစံ

ဒမာြ်ပါသဲ

၂။

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရးနှစ ် အနဖပည်အတာ်အကာင်စ ီ ခေငဖ့် ပုရန်ပအ ံု ငေဖြင့် အဆာင်ရက ွ ြ ် ည့်ဓာတ်ေားလိုင်းနှင့်

ြှာ ၁၆-၅-၂၀၀၂ ဖြစ်ပါအကကာင်း။

ရန်ကုန်တိုြ်းဒေသကကီးတရားလွှတ်ဒတာ်

၏ ဖပည်နယ်ဘဏ္ဍာအငေလးံု အငေရင်း ြူလခေငဖ့် ပုရန်ပအ ံု ငေဖြင့ ် အဆာင်ရက ွ ြ ် ည့ ် ဓာတ်ေား

ြေား(GAP)သင်တန်း)

ဦးခေ ိုလှ၏သား အြာင်ပါသဲ ၁၃/ြဆန (နိုင်)၀၄၈၈၈၁ ၏ အြေးသက္ကရာဇ်ေြှန်

(တရားမကျြ့်ထုံး ဥပဒေအမိန့် ၅၊ နည်းဥပဒေ ၂၀)

(အိတ်ြွြ့်တြ်ေါဒခါ်ယူငခြ်း) ၁။

ြိုင်းဆတ်မြို့၊ ပူနားကိုအကေးရွာအန

ငြြ်းချက်ထုတ်ရန်ဆြ့်စာ

- ၂၂-၇-၂၀၂၀ရက်ြှ ၂၄-၇-၂၀၂၀ရက်ထိ (ဩင်္ဲနစ်နည်းပညာသင်တန်း) - ၂-၉-၂၀၂၀ရက်ြှ ၄-၉-၂၀၂၀ရက်ထိ (စိုက်ပေ ိုးအရးဆိုင်ရာေအလ့ေကေင့်အကာင်း

ဒမွးသက္ကရာဇ်အမှန်

ဒပျာက်ဆုံးဒကကာြ်း

- ၂၈-၁-၂၀၂၀ရက်ြှ ၃၀-၁-၂၀၂၀ရက်ထိ (ရိတ်သိြ်းခေ ိန်လေန်နည်းပညာသင်တန်း)

နှငဖ့် ြစ်အကောက်စရစ်ြေားေား

ဝယ်ယလ ူ ပ ုိ ါသဖြင့ ်

တင်ေါအပးသေငး် နိင ု ရ ် န်

အက်ပို့စ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ြျက်သိမ်းရန် ဒကကညာချက် ၁။ ေက်ပစ ့ုိ က ် ြ ု ဏ ္ပ လ ီ ြ ီ တ ိ က်က ုိ ေစုရယ ှ ယ ် ာရှငြ ် ေား၏ဆန္ဒေရ ေလိေ ု အလောက်

ြိတအ ် ခါ်ေပ်ပါသည်။

ြေက်သိြ်းရန် ၃၀-၉-၂၀၁၉ရက်က ကုြ္ပဏီရုံးတေင် ကေင်းပအသာ သာြန်ထက်ထူးကဲ

တြ်ေါပုံစံထုတ်ယူနိုြ်သည့်ရက် - ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ရက်(ကကာသပအတးအန့)

သည့် ေအထေအထေေစည်းေအဝးက ေထူးဆုံးဖြတ်ခေက်ခေြှတ်ခဲ့ပါသည်။

၂။

ဒနာက်ဆုံးတြ်သွြ်းရမည့ ်

- ၇-၁၁-၂၀၁၉ရက်(ကကာသပအတးအန့)

၀၉:၃၀နာရီ

ယင်းေစည်းေအဝးကပင် ကုြ္ပဏီစာရင်းရှင်းလင်းြေက်သိြ်းအရးေရာရှိေဖြစ်

တိုက် (၆)၊ ေခန်း (၃၂၃)၊ ကေ ိုက္ကဆံေိြ်ရာ၊ ြာလာနေယ်လြ်း၊ တာအြေမြို့နယ်၊

ရက်/အချ ိန်

၁၆:၀၀နာရီ

တြ်ေါြွြ့်မည့်ရက်/အချ ိန်

-

၁၂-၁၁-၂၀၁၉ရက်(ေင်္ဂ ါအန့)

၁၀:၃၀နာရီ

၃။ သို့ပါ၍ ကုြ္ပဏီထံအပးရန်နှင့် ရရန်ရှိသည်ြေားကို တစ်လေတေင်း စာရင်းရှင်းလင်း

ဆက်သယ ွ ရ ် န်

-

ြုနး် -၀၅၃-၂၈၅၃၃

ြေက်သိြ်းအရးေရာရှိထံ ဆက်သေယ်အဆာင်ရွက်ရန် အကကညာေပ်ပါသည်။

တြ်ေါပုစ ံ ဒ ံ ပးပိရ ့ု မည့ဒ ် နရာ

-

အငေစာရင်းဌာနစိတ၊် ညွှနက် ကားအရးြှူးရုးံ

Daw Thandar Aung

U Sein Win (B.Com, R.A, CPA)

တည်အဆာက်အရး(၂)၊ ဖပည်မြို့

Director

စာရြ်းရှြ်းလြ်းြျက်သိမ်းဒရးအရာရှိ

ရန်ကုန်မြို့အန ဦးစိန်ဝင်း (B.Com, R.A, CPA) ၆/ထ၀န(နိုင်)၀၅၀၁၁၇ ေား ခန့်ေပ်

တင်ေါအလှောက်လွှာပုံစံနှင့် စည်းကြ်းခေက်ြေားကို ညွှန်ကကားအရးြှူးရုံး တည်အဆာက်အရး(၂) ဖပည်မြို့၊ အငေစာရင်းဌာနစိတတ ် င ေ ် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ရက်ြှ ၇-၁၁-၂၀၁၉ ရက်ထရ ိ းံု ခေ ိန်ေတေငး် လာအရာက်စစ ံု ြ်းနိင ု ပ ် ါသည်။ တြ်ေါလက်ခဒ ံ ရးနှြစ ့် စ ိ စ်ဒရးဒကာ်မတီ

ထားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ATPOST CO.,LTD.

Top Sein Win & Associate Consulting Co.,Ltd.

ေါရိုက်တာအြွဲ့(ကိုယ်စား)

တိုက် (၆)၊ အခန်း (၃၂၃)၊ ကျ ိုက္ကဆံအိမ်ရာ၊ မာလာနွယ်လမ်း၊ တာဒမွပမို့နယ်၊ ရန်ကုန်ပမို့


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019

ဖခင်အမည်မှန် ြနြွးမြို့၊ ကြယ်စင်အြ ိ ြ ် ယ ုိ ပ ် င ုိ ် အထြ်တန်းနြျာင်း၊ တြ္ကသိုလ်ဝင် တန်းြှ နြာင်ခန့်ညိုနြာင်၏ ြခင် အြည်ြှန်ြှာ ဦးလှိုင်နော်နထွး ၈/ ြြန(နိုင်)၁၂၆၃၃၉ မြစ်ပါနကြာင်း။ ဦးလှိုင်စော်စွွး

ကုန်ပေ္စည်းအမှ္တ်္တံဆိပ်အမည်အမှ္တ်အသားကို အများသိစေရန်အသိစပးစြကညာငခင်း

ကုန်ပေ္စည်းအမှ္တ်္တံဆိပ်အမည်အမှ္တ်အသားကို အများသိစေရန်အသိစပးစြကညာငခင်း ရန်ြုန်တိုင်းနဒသကြီး၊ လြ်းြနတာ်မြို့နယ်၊ (၅)ရပ်ြွြ်၊ (၁၂)လြ်း၊ အြှတ်(၇)(ပထြထပ်)ရှိ RED SHIELD COMPANY

ရန်ြုန်တိုင်းနဒသကြီး၊ လြ်းြနတာ်မြို့နယ်၊ (၅)ရပ်ြွြ်၊ ၁၂လြ်း၊ အြှတ် ၇၊ (ပထြထပ်)ရှိ TRADE CANAL GROUP

LIMITED ြှ နအာြ်ပါြုန်ပစ္စည်းအြှတ်တံဆိပ်အား ရန်ြုန်တိုင်းနဒသကြီး စာချုပ်စာတြ်းြျား ြှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် ြှတ်ပုံတင်

COMPANY LIMITED ြှ နအာြ်ပါြုန်ပစ္စည်းအြှတ်တံဆိပ်အား ရန်ြုန်တိုင်းနဒသကြီးစာချုပ်စာတြ်းြျားြှတ်ပုံတင်ရုံးတွင်

စာချုပ်အြှတ် -၄/၂၆၀၂၁/၂၀၁၉မြင့် ြိြိတစ်ဦးတည်းြူပိုင် ြုန်ပစ္စည်းအြှတ်တံဆိပ်အမြစ် ြှတ်ပုံတင်ခဲ့မပီးမြစ်ပါသည်။

ြှတ်ပုံတင်စာချုပ်အြှတ် ၄/၂၆၀၂၀/၂၀၁၉မြင့် ြိြိတစ်ဦးတည်းြူပိုင် ြုန်ပစ္စည်းအြှတ်တံဆိပ်အမြစ် ြှတ်ပုံတင်ခဲ့မပီးမြစ်ပါသည်။

ဖခင်အမည်မှန် ြနြွးတိင ု း် နဒသကြီး၊ ဆင်နပါင် ဝဲမြို့နယ်၊အထြ(ဆင်နပါင်ဝဲ) နဝြ တန်း(A)ြှ ြြျ ိုးြျ ိုးနအး၏ ြခင်အြည် ြှန်ြှာ ဦးသန်းဝင်း ၈/ဆပဝ(နိုင်) ၀၃၃၃၈၈ မြစ်ပါ နကြာင်း။ ဦးသန်းဝင်း

မိဘအမည်မှန် ြနြွးတိင ု း် နဒသကြီး၊ ဆင်နပါင် ဝဲမြို့နယ်၊အထြ(ြိုးပင်)၊တြ္ကသိုလ် ဝင်တန်း(B)ြှ ြနအးမငိြး် သူ၏ ြိဘအြည် ြှန်ြှာ ဦးနပါြ် ၈/တတြ(နိုင်) ၂၃၄၅၄၉နှင့် နဒါ်တင်စိန် ၈/တတြ (နိုင်)၂၃၄၆၀၀ မြစ်ပါနကြာင်း။

စပျာက်ဆုံးစြကာင်း ြျွန်ြ

နဒါ်ခင်ဝင်းမြင့်

အစုရှယ်ယာအြှတ်(Myanmar

၁၀၄၃၇

Thailawa

SEZ

Holdings Public Co.,Ltd.)၏ အစုရှယ်ယာြတ်ြှာ နပျာြ်ဆုံး သွားပါသမြင့်

နတွ့ရှိပါြ

အနကြာင်းကြားနပးပါရန် နြတ္တာ

နြာ်မပပါ PREMIUM QUALITY ြုန်ပစ္စည်းအြှတ်တံဆိပ်အြည်အြှတ်အသားအား အသုံးမပု၍ အထြ်ပါြုြ္ပဏီြှ လယ်ယာထွြ်ြုန် နြာြ်ပဲသီးနှံြျား၊ လူသုံးြုန်ပစ္စည်းအြျ ိုးြျ ိုး၊ စားသုံးြုန်ပစ္စည်းအြျ ိုးြျ ိုး၊ နဆာြ်လုပ်နရးပစ္စည်းအြျ ိုးြျ ိုး၊ အိြ်သုံးပစ္စည်းအြျ ိုးြျ ိုးတို့နှင့် ၎င်းတို့နှင့်ဆြ်စပ်နသာ ပစ္စည်းအြျ ိုးြျ ိုးတို့ြို ထုတ်လုပ်မခင်း၊

မြန့်မြူးမခင်း၊ နရာင်းချမခင်း၊

ဝယ်ယူမခင်းတို့ြို လုပ်ြိုင်နဆာင်ရွြ်သွားြည်မြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပစ္စည်းြျား ထည့်သွင်းအသုံးမပုနသာ ပီနံအိတ်အရွယ်အစား အြျ ိုးြျ ိုး၊ ပလပ်စတစ်အိတ်အြျ ိုးြျ ိုး၊ ဘူးအြျ ိုးြျ ိုး၊ ပလပ်စတစ်ပတ်အြျ ိုးြျ ိုး၊ စြ္ကူအိတ်အြျ ိုးြျ ိုး၊ စြ္ကူပတ်အြျ ိုးြျ ိုးအစရှိသည့် ထုတ်ပိုးပစ္စည်းအြျ ိုးြျ ိုး၊ လြ်နဆာင်ပစ္စည်းအြျ ိုးြျ ိုးတို့တွင် အသားတံဆိပ်၊ ရိုြ်တံဆိပ်တို့မြင့် ြိနှိပ်၍ ြပ်နှိပ်၍ မပည်နထာင်စု သြ္မတ မြန်ြာနိုင်ငံနတာ် အနှံ့အမပားသို့ လုပ်ငန်းလုပ်ြိုင်နဆာင်ရွြ်သွားြည် မြစ်ပါသည်။ ၎င်းြုန်ပစ္စည်းြျားနှင့်ပတ်သြ်ဆြ်နွှယ်သည့် စာရွြ်စာတြ်း၊ ဆိုင်းဘုတ်၊ လြ်ြြ်းနကြာ်မငာ၊ နရဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ြဂ္ဂေင်း၊ ဂျာနယ်၊ ြီဒီယာအသီးသီး၊ ဘနလာြ်ဒီေိုင်း၊ တံဆိပ်တုံး၊ နငွရနမပစာမြတ်ပိုင်း၊ ဗွီနိုင်း၊ Letter Head, Name Card, Internet Website, Facebook, Email&Website အစရှိသည့် နခတ်နှင့်အညီ နပါ်နပါြ်လာသည့် နည်းပညာတို့အနပါ်တွင်လည်း နြာ်မပပါ ြုန်ပစ္စည်းအြှတ်တံဆိပ်အြည်အြှတ်အသားြို ရိုြ်နှိပ်၍ အသုံးမပုသွားြည်မြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ အဆိုပါြုန်ပစ္စည်းအြှတ်တံဆိပ်အြည်အြှတ်အသားြိုမြစ်နစ၊

တစ်စိတ်တစ်နဒသြိုမြစ်နစ ဆင်တူယိုးြှား

မပုလုပ်၍နသာ်လည်းနြာင်း၊ ထင်နယာင်ထင်ြှားတုပမပုလုပ်၍နသာ်လည်းနြာင်း၊ အတုအပမပုလုပ်၍ လုပ်ြိုင်နဆာင်ရွြ်မခင်း ြမပုလုပ်ကြပါရန်နှင့် အြယ်၍မပုလုပ်ပါြ တရားဥပနဒနှင့်အရ ထိနရာြ်စွာ အနရးယူသွားြည်မြစ်နကြာင်း အသိနပးနကြညာ အပ်ပါသည်။ လွှဲအပ်ညွှန်ြကားချက်အရ-

ရပ်ခံအပ်ပါသည်။

ဦးသန့်စော်ဝင်းဦးLL.B,LL.M

စေါ်ခင်ဝင်းငမင့်

နြာ်မပပါ Best Quality ြုန်ပစ္စည်းအြှတ်တံဆိပ်အြည်အြှတ်အသားအားအသုံးမပု၍ အထြ်ပါြုြ္ပဏီြှ လယ်ယာ ထွြ်ြုန် နြာြ်ပဲသီးနှံြျား၊ လူသုံးြုန်ပစ္စည်းအြျ ိုးြျ ိုး၊ စားသုံးြုန်ပစ္စည်းအြျ ိုးြျ ိုး၊ နဆာြ်လုပ်နရးပစ္စည်းအြျ ိုးြျ ိုး၊ အိြ်သုံး ပစ္စည်းအြျ ိုးြျ ိုးတို့နှင့် ၎င်းတို့နှင့်ဆပ်စပ်နသာ ပစ္စည်းအြျ ိုးြျ ိုးတို့ြို ထုတ်လုပ်မခင်း၊ မြန့်မြူးမခင်း၊ နရာင်းချမခင်း၊ ဝယ်ယူမခင်းတို့ြို လုပ်ြိုင်နဆာင်ရွြ်သွားြည်မြစ်ပါသည်။ စတစ်အိတ်အြျ ိုးြျ ိုး၊

ဘူးအြျ ိုးြျ ိုး၊

အဆိုပါပစ္စည်းြျားထည့်သွင်းအသုံးမပုနသာ ပီနံအိတ်အရွယ်အစားအြျ ိုးြျ ိုး၊ ပလတ် ပလတ်စတစ်ပတ်အြျ ိုးြျ ိုး၊

စြ္ကူအိတ်အြျ ိုးြျ ိုး၊

စြ္ကူပတ်အြျ ိုးြျ ိုးအစရှိသည့်

ထုပ်ပိုးပစ္စည်းအြျ ိုးြျ ိုး၊ လြ်နဆာင်ပစ္စည်းအြျ ိုးြျ ိုးတို့တွင် အသားတံဆိပ်၊ ရိုြ်တံဆိပ်တို့မြင့် ြိနှိပ်၍ ြပ်နှိပ်၍ မပည်နထာင်စု သြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံနတာ်အနှံ့အမပားသို့ လုပ်ငန်းလုပ်ြိုင်နဆာင်ရွြ်သွားြည်မြစ်ပါသည်။ ၎င်းြုန်ပစ္စည်းြျားနှင့် ပတ်သြ်ဆြ်နွှယ်သည့် စာရွြ်စာတြ်း၊ ဆိုင်းဘုတ်၊ လြ်ြြ်းနကြာ်မငာ၊ နရဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ြဂ္ဂေင်း၊ဂျာနယ်၊ ြီဒီယာအသီးသီး၊ ဘနလာြ်ဒီေိုင်း၊ တံဆိပ်တုံး၊ နငွရနမပစာမြတ်ပိုင်း၊ ဗွီနိုင်း၊ Letter Head,Name Card, Internet Website, Facebook, Email & Website အစရှသ ိ ည့န် ခတ်နင ှအ ် ့ ညီ နပါ်နပါြ်လာသည့န ် ည်းပညာတိ့ ု အနပါ်တွငလ ် ည်း နြာ်မပပါြုနပ ် စ္စညး် အြှတ်တံဆိပ်အြည်အြှတ်အသားြို ရိုြ်နှိပ်၍ အသုံးမပုသွား ြည်မြစ်ပါ သည်။ သို့ပါ၍ အဆိုပါြုန်ပစ္စည်းအြှတ်တံဆိပ်အြည်အြှတ်အသားြိုမြစ်နစ၊

တစ်စိတ်တစ်နဒသြိုမြစ်နစ ဆင်တူယိုးြှား

မပုလုပ်၍နသာ်လည်းနြာင်း၊ ထင်နယာင်ထင်ြှားတုပမပုလုပ်၍နသာ်လည်းနြာင်း၊ အတုအပမပုလုပ်၍ လုပ်ြိုင်နဆာင်ရွြ်မခင်း ြမပုလုပ်ကြပါရန်နှင့်

အြယ်၍မပုလုပ်ပါြ တရားဥပနဒအရ ထိနရာြ်စွာ အနရးယူသွားြည်မြစ်နကြာင်း အသိနပးနကြညာ

အပ်ပါသည် လွှဲအပ်ညွှန်ြကားချက်အရ-

္တရားလွှ္တ်စ္တာ်စရှ့စန(ေဉ်-၉၅၂၇)

ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၄၁၆၈၂

ဦးသန့်စော်ဝင်းဦး LL.B,LL.M

အမှ္တ်(၁၀၆)၊ ပွမွပ်၊ (၃၉)လမ်း၊

၀၉-၅၁၇၄၂၇၉

္တရားလွှ္တ်စ္တာ်စရှ့စန(ေဉ်-၉၅၂၇)

စကျာက်္တံ္တားမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမို့

အများသိစေရန်စြကညာချက်

ဖခင်

ြွန်မပည်နယ်၊ နပါင်မြို့၊ နတ်ကြီးနချာင်နြျးရွာ၊ အနနာြ်ပိုင်းရပ်ြွြ်တွင် ြျွန်နတာ် ဦးသုနြာင်ဦးြှ နအာြ်နြာ်မပပါ "ATT" အြည်တံဆိပ်မြင့် နသာြ်နရ သန့် နရာင်းချရန်စီစဉ်ထားမပီးမြစ်ပါသည်။ သို့မြစ်ပါ၍ မြန်ြာနိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင်ရှိနသာ နသာြ်နရသန့်စြ်ရုံြျားြှ အြည်တူရှိပါြ ခိုင်လုံနသာအနထာြ်အထားြျားမြင့် ဤနကြာ်မငာပါသည့်ရြ်ြှစ၍ ခုနစ်ရြ်အတွင်း ြိုယ်တိုင်လာနရာြ်၍မြစ်နစ၊ ြုန်းမြင့်ဆြ်သွယ်၍မြစ်နစ ြန့်ြွြ်နိုင်ပါသည်။ သတ်ြတ ှ ရ ် ြ်အတွငး် လာနရာြ်ြန့်ြြ ွ မ် ခင်းြမပုပါြ သတင်းစာနကြာ်မငာ ချြ်နှင့်အတူ အသုံးမပုလိုနသာ အြှတ်တံဆိပ်အြည်မြင့် အစားအနသာြ်နှင့် နဆးဝါးြွပ်ြဲနရးဦးစီးဌာနသို့ အြည်တူနထာြ်ခံချြ်ဆြ်လြ်နလှောြ်ထား ြည်မြစ်ပါနကြာင်း နကြညာအပ်ပါသည်။ ဦးသုစမာင်ဦး ၁၂/က္တ္တ(နိုင်)၀၂၆၃၆၉ "ATT" စသာက်စရသန့် ဖုန်း-၀၉ -၄၂၄၁၄၃၂၅၅

အမည်မှန်

အများသိစေရန်နှင့် ကန့်ကွက်နိုင်စြကာင်း စြကာ်ငငာငခင်း မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ မြို့သစ်ကြီးရပ်ြွြ်၊ ြွင်း/အြွြ်အြှတ်နှင့်အြည် (၁၅/၂-၅၊ အုတ်ြျင်းအနနာြ်)၊ ဦးပိုင်အြှတ် (၅၄/ခ)၊ နမြဧရိယာ ၀ဒသြ၁၀၁ဧြရှိ နမြြွြ်အား အြှုတွဲအြှတ် ၃၅၆(၃)/(၁၉၉၇-၁၉၉၈)အရ (၉-၁၀-၂၀၁၂ရြ်ထိ ဦးနော်လ အြည်မြင့် ၁၅ နှစ် နမြငှားဂရန် ရရှိခဲ့ရာ ြူလဂရန်အြည်နပါြ်သူ ဦးနော်လသည် ၂၅-၁၂-၂၀၁၀ ရြ်တွင်းလည်းနြာင်း၊ ေနီးမြစ်သူ နဒါ်မြစိန်ြှာ ၁၉-၁၀-၂၀၁၄ရြ်တွင် လည်းနြာင်း၊ သားမြစ်သူ နြာင်စိုင်းနော်နအာင်ြှာ ၁၅-၆-၂၀၀၀ရြ်တွင် လူပျ ိုဘ၀မြင့် အသီးသီးြွယ်လွန်သွားခဲ့ကြမပီးမြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် တစ်ဦးတည်းနသာ သြီး/ ညီြမြစ်သူ နဒါ်နခါန်စိန်ြှ မြို့နယ်စာချုပ်စာတြ်းြှတ်ပုံတင်ဌာန၏ (၂၀-၂-၂၀၁၇)ရြ်စွဲပါ ြှတ်ပုံတင်အြှတ် (၂၄/၂၀၁၇)မြင့် အနြွ ဆြ်ခံပိုင်ဆိုင်နကြာင်း နကြညာစာချုပ်ချုပ်ဆို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနနာြ် ြူလနမြငှားဂရန်ပါ နမြဧရိယာ ၀ဒသြ၁၈၄ဧြအနြ်ြှ

နတာင်ဘြ်မခြ်းရှိ နမြဧရိယာ

၀ဒသြ၁၀၁ဧြအား ဦးဝင်းစိုး ၅/ြလ၀(နိုင်)၀၁၂၁၇၀ြှ မြို့နယ်စာချုပ်စာတြ်းြှတ်ပုံတင်ဌာန၏ (၂၁-၆-၂၀၁၇)ရြ်စွဲပါြှတ်ပုံတင်အြှတ် (၈၁/၂၀၁၇)မြင့် စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့မပီး ဦးဝင်းစိုး ၅/ြလ၀ (နိုင်)၀၁၂၁၇၀ ပါ (၂)ဦး အြည်မြင့် မြစ်ကြီးနားခရိုင်အနထွနထွ အုပ်ချုပ်နရးဦးစီးဌာနသို့ နမြငှားဂရန် (ဦးပိုင်ခွဲ/အြည်နမပာင်း) နလှောြ်ထားလာြှုနှင့်ပတ်သြ်၍ ြျ ိုးနကြာင်းနြာ်မပချြ်ခိုင်လုံစွာမြင့် ြန့်ြွြ်တင်မပသူ ြည်သူြဆို ယခုနကြာ်မငာစာပါသည့် ရြ်ြှစ၍ ၁၅ရြ်မပည့်နမြာြ်သည့်ရြ်အထိ ြန့်ြွြ်နိုင်နကြာင်းနှင့် ြန့်ြွြ်သူြရှိပါြ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ညွှန်ကြားချြ်ြျားနှင့်အညီ နမြငှားဂရန် (ဦးပိုင်ခွဲ/အြည်နမပာင်း) နဆာင်ရွြ်သွားြည်မြစ်ပါနကြာင်း အြျားသိနစရန် နကြာ်မငာအပ်ပါ သည်။ စကာ်လိစ္တော်အရာရှိ ခရိုင်အစွွစွွအုပ်ချုပ်စရးဦးေီးဌာန ငမေ်ကကီးနားမမို့

ကန့်ကွက်နိုင်စြကာင်းစြကာ်ငငာ ဒဂုံနမြာြ်ပိုင်းမြို့နယ်၊ နမြတိုင်းရပ်ြွြ်အြှတ်၅၀၊ နမြြွြ်အြှတ် ၂၉၈၊ နမြြွြ်တည် ၀၅၁၃၀၀)အြည်နပါြ် နှစ်(၆၀)ဂရန်နမြအား အြည်နပါြ် ဦးနအာင်ကြည်(ြွယ်လွန်)သမြင့် ေနီး ခင်ပွန်းနသစာရင်း၊ ဂရန်ြူရင်း၊ နိုင်ြတ်၊ ေနီး

မြစ်သည်ြှာ ြှန်ြန်နကြာင်း ဒဂုံမြို့သစ်(နမြာြ်ပိုင်း)မြို့နယ်တရားရုံး၊ ြျြ်းြျ ိန်ဆိုသူအရာရှိနရှ့တွင် မပုလုပ်ထားသည့်

၂၁-၂-၂၀၁၉ရြ်စွဲပါြျြ်းြျ ိန်ဆိုသူအရာရှိနရှ့တွင်မပုလုပ်ထားသည့်ြျြ်းြျ ိန်

လွှာအြှတ်စဉ်၁၆၉/၂၀၁၉၊

နထာြ်ခံြျြ်းြျ ိန်လွှာ(၂)နစာင်၊

ပိုင်ဆိုင်နကြာင်း နမြပုံြူးနလှောြ်ထားလာပါသည်။

နတ်တလင်းမြို့နယ်၊ရှြး် ြုနး် အထြ(ခွ)ဲ Grade 6 ြှ နြာင်နြျာ်သီဟ၏ ြခင်အြည်ြှန်ြှာ ဦးစိုးစိုး ၇/နတလ (နိုင်)၁၁၆၇၁၅ မြစ်ပါနကြာင်း။

အြကင်လင်မယားအငဖေ်မှ ကွာရှင်းငပ္တ်ေဲမပီးငဖေ်စြကာင်း အများသိစေရန်စြကာ်ငငာ ြျွန်ုပ်၏ြိတ်နဆွမြစ်သူ ဦးနော်လင်း ၉/ြလန(နိုင်)၀၈၅၅၉၅နှင့် နဒါ်နှင်းနဝလွင် ၁၂/ြဂဒ (နိုင်)၁၆၃၂၉၂တို့သည် ၆-၉-၂၀၁၉ရြ်တွင် နတာင်ဥြ္ကလာပမြို့နယ်တရားရုံး၌ အကြင်လင်ြယား အမြစ်ြှ

တရားဝင်ြွာရှင်းမပတ်စဲလိုြ်မပီမြစ်နကြာင်းနှင့်

သန်းနခါင်စာရင်းတို့တင်မပ၍

ြွင်းဆင်းစစ်နဆးလာခဲ့ရာ

ပျဉ်ြာသွပ်ြိုး

(၁)ထပ်အိြ်တွင် ြိုယ်တိုင်နနတိုင်မပီး၊ ပျဉ်ြာသွပ်ြိုး(၁)ထပ်အိြ်တွင် ညီြမြစ်သူနှင့် တူမြစ်သူ နနထိုင်ပါသည်။ ြျန်ပျဉ်ြာသွပ်ြိုး(၁)ထပ်အိြ်တွင် တူမြစ်သူ နနထိုင်ပါသည်။ ြွင်းဆင်းသိရှိနကြာင်း

ရန်ြုန်တိုင်းနဒသကြီး၊

ညွှန်ြကားချက်အရဦး္တင်စအာင်ြကည် ္တရားလွှ္တ်စ္တာ်စရှ့စန (ေဉ်-၁၂၁၃၁) ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၈၇၃၄ အမှ္တ် ၂၆၃၊ ၃လွှာ၊ ဗားဂရာလမ်း၊ စငမနီ/စ္တာင်ရပ်ကွက်၊ ေမ်းစချာင်းမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမို့

ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်

နတာင်ဥြ္ကလာပမြို့နယ်၊ (၆)ရပ်ြွြ်၊ အင်းဝ(၂၀)

လြ်း၊ အြှတ် ၁၈၇ ဟုနခါ်တွင်နသာ (၄လွှာ/တတိယထပ်)၊ အြျယ်အဝန်း (၂၂'x၅၄') ရှိ တိုြ်ခန်းြို ပိုင်ဆိုင်အြျ ိုးခံစားခွင့်၊ နရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ၁။ နခါ်ခင်ြာရီ ၁၂/ ြြရ(နိုင်)၀၂၀၀၀၀၊ ၂။ ဦးနအာင်ြိုဦး ၃/လဘန(နိုင်)၀၀၁၀၃၁တို့ထံြှ အမပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန်အတွြ် ြျွန်ုပ်၏ြိတ်နဆွ ဦးနြျာ်လွင်ြျ ိုး ၁၂/ြြရ(နိုင်)၀၅၇၀၂၇ ြ နရာင်းြိုးနငွ၏ တစ်စိတ်တစ်နဒသြို စရန်နငွအမြစ် နပးနချထားမပီးမြစ်ပါသည်။ ြန့်ြွြ်လိုသူြျားရှိပါြ

ဤနကြာ်မငာပါသည့်ရြ်ြှ

ခုနစ်ရြ်အတွင်း

ြျွန်ုပ်ထံသို့ ခိုင်လုံနသာစာချုပ်စာတြ်းြူရင်း အနထာြ်အထားြျားနှင့်တြွ လာ နရာြ်ြန့်ြွြ်နိုင်နကြာင်းနှင့်

တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ြိစ္စအဝဝ ပတ်သြ်

ဆြ်နွှယ်ြှုြရှိနတာ့နကြာင်း အြျားသိနစရန် နကြညာအပ်ပါသည်။

ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်

နနရာအြှတ်၂၉၈၊ ဒူးယားလြ်း၊ (၅၀)ရပ်ြွြ်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(နမြာြ်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (ဦးနအာင်ကြည် CAနဒါ်တင်တင်နထွး ၁၂/လြတ(နိုင်)၀၁၈၃၆၃ြှ

အမှ္တ် ၁၀၆၊ ပွမွပ်၊ ၃၉လမ်း၊ စကျာက်္တံ္တားမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမို့

သတ်ြှတ်ရြ်ထြ်နြျာ်လွန်ပါြ

အနရာင်း

နဒါ်တင်တင်နထွးြှ ြွငး် ဆင်းနစာင့ဆ ် င ုိ း် လြ်ြတ ှ န ် ရးထိးု ထားပါသမြင့် နဒါ်တင်တင်နထွး ၁၂/လြတ

အဝယ်ြိစ္စြို ဥပနဒနှင့်အညီ ဆြ်လြ်နဆာင်ရွြ်သွားြည်မြစ်နကြာင်း အြျားသိ

(နိုင်)၀၁၈၃၆၃ြှပိုင်ဆိုင်

နစရန် နကြညာအပ်ပါသည်။

ရန်ြုန်တိုင်းနဒသကြီး၊ နတာင်ဥြ္ကလာပမြို့နယ်၊ (၆)ရပ်ြွြ်၊ အင်းဝ (၂၀) လြ်း၊ အြှတ် ၁၈၇ ဟုနခါ်တွင်နသာ (၆လွှာ/ပဉ္စြထပ်)၊ အြျယ်အဝန်း (၂၂'x၅၄') ရှိ တိုြ်ခန်းြို

ပိုင်ဆိုင်အြျ ိုးခံစားခွင့်၊ နရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ၁။ နခါ်ခင်ြာရီ ၁၂/

ြြရ(နိုင်)၀၂၀၀၀၀၊ ၂။ ဦးနအာင်ြိုဦး ၃/လဘန(နိုင်)၀၀၁၀၃၁တို့ထံြှ အမပီး အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွြ် ြျွန်ုပ်၏ြိတ်နဆွ နဒါ်နြသူြျ ိုး ၁၂/ြြရ(နိုင်) ၀၅၀၈၇၄ြ နရာင်းြိုးနငွ၏ တစ်စိတ်တစ်နဒသြို စရန်နငွအမြစ် နပးနချထားမပီး မြစ်ပါသည်။ ြန့်ြွြ်လိုသူြျားရှိပါြ

ဤနကြာ်မငာပါသည့်ရြ်ြှ

ခုနစ်ရြ်အတွင်း

ြျွန်ုပ်ထံသို့ ခိုင်လုံနသာစာချုပ်စာတြ်းြူရင်း အနထာြ်အထားြျားနှင့်တြွ လာ နရာြ်ြန့်ြွြ်နိုင်နကြာင်းနှင့်

သတ်ြှတ်ရြ်ထြ်နြျာ်လွန်ပါြ

သိနစရန် နကြညာအပ်ပါသည်။ လွှဲအပ်ညွှန်ြကားသူ-

လွှဲအပ်ညွှန်ြကားချက်အရ-

အနထာြ်အထားြျားမြင့် ဤနကြာ်မငာပါသည့်ရြ်ြှ ခုနစ်ရြ်အတွင်း ြန့်ြွြ်နိုင်ပါနကြာင်းနှင့်

လွှဲအပ်ညွှန်ြကားသူ-

လွှဲအပ်ညွှန်ြကားချက်အရ-

စေါ်စမသူမျ ိုး

စေါ်ယဉ်ယဉ်သူ (LL.B)

ြန့်ြွြ်ြှုြရှိပါြ

ဦးစကျာ်လွင်မျ ိုး

စေါ်ယဉ်ယဉ်သူ (LL.B)

၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၅၀၈၇၄

အွက်္တန်းစရှ့စန

၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၅၇၀၂၇

အွက်္တန်းစရှ့စန

ေဉ်-၂၅၈၃၂

ေဉ်-၂၅၈၃၂

ဖုန်း-၀၉-၇၆၄၈၅၂၈၇၉

နကြာင်းနမြပုံြူးနလှောြ်ထားလာမခင်းအား

တရားဝင်ခိုင်လုံနသာ

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆြ်လြ်နဆာင်ရွြ်နပးြည်မြစ်ပါနကြာင်း အသိ

နပး နကြညာအပ်ပါသည်။ မမို့ငပေီမံကိန်းနှင့်စငမေီမံခန့်ခွဲမှုဌာန ရန်ကုန်မမို့စ္တာ်ေည်ပင်သာယာစရးစကာ်မ္တီ

ဖုန်း-၀၉-၇၆၄၈၅၂၈၇၉

အနရာင်း

အဝယ်ြိစ္စြို ဥပနဒနှင့်အညီ ဆြ်လြ်နဆာင်ရွြ်သွားြည်မြစ်နကြာင်း အြျား


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019 နှေ်ဦးသကဘာတူလက်ထပ်မပီးေီးခြင်း

ခငင်းြျက်ထုတ်ရန်သမ္မန်ော

ကျွန်လတာ် ကိုလကျာ်ြိုးမြင့် ၅/ခဥတ(နိုင်)၀၆၀၂၈၃ နှင့် ကျွန်ြ

(တရားမကျင့်ထုံး ကိုဓဥပကေအမိန့် ၅၊ နည်းဥပကေ ၂၀)

ြြွန်ြွန်လအး ၅/ခဥတ(နိုင်)၀၆၀၇၇၄ တို့ေည် ၇-၁၀-၂၀၁၉ ရက်တွင် ြုံရွာမြို့နယ်တရားရုံး၌ နှစ်ဦးေလဘာတူ ေက်ထေ်ထိြ်းမြားမေီးမြစ်ေါ ကိုကကျာ်မိုးခမင့်-မမွန်မွန်ကအး

ေည်။

ကုြဏ ္ပ ေ ီ ြ ီ တ ိ က် (PINNACLE VENTURE GROUP SERVICES COMPANY

ယာဉ်အြှတ် 9H/5445 ၏ လြာင်းကက

၂၀၁၉ ြုနှေ် တရားမမူလမှုအမှတ် -၃၆

LIMITED)ေည် အလေးစားလငွလရးလြကးလရးေုေင ် န်းေုေက ် င ုိ ခ ် င ွ ့် အမြဲတြ်း

နံေါတ်မေားလေျာက်ဆုံး၍ ထုတ်လေးရန်

(Proper) ေိုင်စင်အြှတ် ၀၂၆၀/ ၂၀၁၇မြင့် (၃၁-၇-၂၀၁၇) ရက်ြှစတင်၍

လေျှာက်ထားောေါေမြင့်

အလေးစားလငွလရးလြကးလရးေုေင ် န်းြျား

ေုေက ် င ုိ လ ် ဆာင်ရက ွ ခ ် ေ ့ဲ ါေည်။

လြာင်းကကနံေါတ်မေား ေျက်မေယ်လြကာင်း

ယခုအခါတွင် PV MICROFINANCE COMPANY LIMITED အလနမြင့်

အြျားေိလစရန် လြကညာအေ်ေါေည်။

နှင့်

လေါ်တင်ရီ

လေါ်ေီေီ

မေည်နယ်လန လေါ်ေီေီ (ယခုလနရေ်ေိေ်စာြေိ) ေိရှိလစရြည်။ ေင့်အလေါ်၌ တရားေိုက လငွ ၂၅၀၀၀၀၀၀ ကျေ် (နှစ်ရာ့ငါးဆယ်ေိန်းတိတိ)

ေား စစ်ကင ုိ း် တိင ု း် လေေကကီး၊ ကလေးဝ

ရေိုြှု လေျှာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိေည်မြစ်၍ ေင်ကိုယ်တိုင်မြစ်လစ၊ ေို့တည်းြဟုတ်

မြို့နယ်၊ လခါင်းတီးရွာလန လြာင်ခန့် ကိုကိုလအာင်၏

တရားမပိုင်

အြှတ် -ေ/၄၀၊ နဝရတ်ေြ်း၊ လေါနိုးကူးရေ်ကွက်၊ ေွိုင်လကာ်မြို့၊ ကယား

ဦးလြာင်ဝင်း-လေါ်ေန်းေန်းြိုးတို့၏

၎င်းအြှုနှင့်စေ်ေျဉ်း၍ အလရးကကီးေည့်စကားအရေ်ရေ်တို့ကို လချေလမောဆိုနိုင်ေူ

လြွးေက္ကရာဇ်အြှန်

ေင့်ကိုယ်စားေှယ် ရုံးလတာ်အခွင့်ရလရှ့လနမြစ်လစ၊ ေို့တည်းြဟုတ် ၎င်းလရှ့လနနှင့်

ြှာ ၅-၁-၂၀၀၁ မြစ်ေါလြကာင်း။

ေါ၍မြစ်လစ (၂၀၁၉ ခုနှစ် လအာက်တိုဘာ ၃၀ရက်) (၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တန်လဆာင်ြုန်း ေဆန်း ၃ ရက်) ြွန်းြတည့်ြီ ၁၀ နာရီတွင် အထက်ကအြည်လရးေားေါရှိလော

ကန့်ကွက်နိုင်ကြကာင်းကြကာ်ခငာခြင်း ရန်ကုန်တိုင်းလေေကကီး၊ ေှိုင်ောယာမြို့နယ်၊ လရှေေင်ေန်းစက်ြှုဇုန်၊

ကျွန်လတာ်ြျား အထွဋ်အထိေ်ဦးစွာ တီထွင်ေူအုေ်စု ဝန်လဆာင်ြှု

လွိုင်ကကာ်ြရိုင်တရားရုံးကတာ်၌

တရားလို

ကမွးသက္ကရာဇ်အမှန်

တရားေိုစွဲချက်ကို ထုလချရှင်းေင်းရန် ရုံးလတာ်ကို ောလရာက်ရြည်။ ၎င်းမေင် ေင်ေလ ိ စရြည်ြာှ အထက်ကဆိခ ု ေ ့ဲ ည့လ ် န့ရက်တင ွ ် ေင်ြောြလရာက်

ကညန၊ ြရိုင်ရုံး

GROUP SERVICES COMPANY LIMITED နှင့် PV MICROFINANCE

(ရန်ကုန်ကခမာက်ပိုင်း)၊ အင်းေိန်

COMAPNY LIMITEDတိေ ့ု ည် အစုရယ ှ ယ ် ာရှငန ် င ှ ့် ေါရိက ု တ ် ာြျားအားေုးံ ြှာ

တူညေ ီ ည့်အမေင်

ကုြ္ပဏီြျား၏ေါရိုက်တာြျားအစည်းအလဝးနှင့်

အစုရှယ်ယာရှင်အစည်းအလဝးြျားတွင်

ေိေ ု ြ ူ ျားရှေ ိ ါက ခိင ု ေ ် လ ံု ောအလထာက်အထားြူရင်းြျားနှင့် ယခုလြကာ်မငာ ေါေည့်ရက်ြှ

ခုနစ်ရက်အတွင်း

ဆက်ေွယ်ကန့်ကွက်နိုင်ေါလြကာင်း

အြျားေိလစရန် လြကညာအေ်ေါေည်။

ေျက်ကွက်ခဲ့ေျှင် ေင့်လနာက်ကွယ်တွင် မငင်းချက်ြျား ထုတ်လေးေိြ့်ြည်။ ၎င်းမေင်

ဦးကနကအာင်(ေါရိုက်တာ) PV MICROFINANCE CO.,LTD

တရားေိုက ြကည့်ရှုေိုေည့် စာရွက်စာတြ်းြျားနှင့် ေင်ကထုလချတင်မေအြှီမေုေို

PINNACLE VENTURE GROUP SERVICES CO.,LTD

အရေ်ရေ်နှင့်ေတ်ေက်၍ ေိုင်ရှင်မြစ်လော ဦးတင်ကွီး +(၂)ထံြှ ကျွန်ုေ်၏

ေည့် စာချုေ်စာတြ်းအစရှိေည်တို့ကို ေင်နှင့်အတူ ယူလဆာင်ောရြည်။ ေို့တည်း

တိုက် ၂၀ ဘီ၊ အြန်း ၂၀၅၊ ကယာမင်းကကီးလမ်း၊ ေဂုံမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမို့

ြိတ်လဆွြှ

ြဟုတ် ေင့်ကိုယ်စားေှယ်ေက်တွင် ထည့်အေ်ေို့ေိုက်ရြည်။ ေင်ကထုလချေွှာ

စရန်လေးလချမေီးမြစ်၍

အဆိုေါလမြကွက်နှင့်

အထားြူရင်းြျားနှင့်အတူ ယလန့ြှစ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း ကျွန်ုေ်ထံေို့ ောလရာက်ကန့်ကက ွ န ် င ုိ ေ ် ါေည်။ ေတ်ြတ ှ ရ ် က်လကျာ်ေန ွ ေ ် ါက အလရာင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ် လအာက်တိုဘာ ၄ ရက်တွင် ဤရုံးလတာ်တံဆိေ်ရိုက်နှိေ်၍ ကျွန်ုေ်

ယခင်

လြာင်းကကနံေါတ်မေားေျက်မေယ်လြကာင်း အြျားေိလစရန် လြကညာအေ်ေါေည်။ ကညန၊ ြရိုင်ရုံး (ရန်ကုန်အကနာက်ပိုင်း)

နံေါတ်မေားလေျာက်ဆုံး၍ ထုတ်လေးရန် လေျှာက်ထားောေါေမြင့်

လွိုင်ကကာ်ြရိုင်တရားရုံး

ယခင်

လြာင်းကကနံေါတ်မေား ေျက်မေယ်လြကာင်း

ကေါ်ပပြင် LL.B တရားလွှတ်ကတာ်ကရှ့ကန(ေဉ်-၇၂၀၄) အမှတ်(၅၆၁)၊ ပထမထပ်၊ ကုန်သည်လမ်း၊

အြျားေိလစရန် လြကညာအေ်ေါေည်။

ကကျာက်တံတားမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမို့

(ရန်ကုန်ကတာင်ပိုင်း)၊ သန်လျင်မမို့

ကညန၊ ြရိုင်ရုံး

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ောအုပ် မိတ္တူကလှောက်ထားခြင်း

ကန့်ကွက်နိုင်ကြကာင်းကြကာ်ခငာ ရန်ကုန်တိုင်းလေေကကီး၊ လတာင်ဥက္ကောေမြို့နယ်၊ ရတနာအိြ်ရာ၊

ယာဉ်အြှတ် CC/7327

တိုက်အြှတ်(A-2)၊ တိုက်ခန်းအြှတ်(202) တိုက်ခန်းအေါအဝင် အကျ ိုး

Corolla

ခံစားခွငအ ့် ရေ်ရေ်အားေုးံ ကို ေိင ု ဆ ် င ုိ လ ် ြကာင်းအဆိမု ေုေူ လေါ်ခင်စန္ဒာေိနး်

ကန့်ကွက်နိုင်ေါေည်။ ေတ်ြှတ်ရက်လကျာ်ေွန်ေါက အလရာင်းအဝယ်ကို မေီးလမြာက်လအာင် လဆာင်ရွက်လတာ့ြည်မြစ်ေါလြကာင်း လြကာ်မငာအေ်ေါ ညွှန်ြကားြျက်အရဦးကကျာ်နိုင် (အထက်တန်းကရှ့ကန) (ေဉ်-၃၉၉၃) ရန်ကုန်တိုင်းကေသကကီး၊ ဖုန်း-၀၉-၇၆၇၉၅၆၃၄၅

ေည့်ရက်ြှ ၁၅ ရက်အတွင်း လအာက် လြာ်မေေါရုံးေို့ ေူကိုယ်တိုင်ောလရာက် ကန့်ကွက်နိုင်ေါေည်။ ကညန၊ ြရိုင်ရုံး(ရန်ကုန်အကနာက်ပိုင်း)

ရန်ကန ု ၊် မြင်းကကုနး် ၊ ဘိက ု လေး၊ လြာ်ကျွနး် လမေးဆွလ ဲ နလော "ပုလြဲ ကည်" လရယာဉ် စက်လရယာဉ်ြတ ှ ေ ် တ ံု င်အြှတ် (၈၄၄၂)အား (၁) ဦးနီ(ခ)ဦးဝင်းလြာင် ၁၄/ြြက(နိုင်)၀၀၂၅၇၀၊ အြှတ်(၂၀)၊ ြဟာဗန္ဓုေေြ်း၊ (၆)ရေ်ကွက်၊ လြာ်ေမြိုင်ကျွန်းမြို့၊ (၂) ဦးစိန်ဝင်း

ကန့်ကက ွ န ် င ုိ က ် ြကာင်း အများသိကေရန်ကြကညာခြင်း

၁၄/ြြက(နိုင်)၀၀၆၂၄၃၊ အြှတ်(၂၀) ြဟာဗန္ဓုေ(၄)ေြ်း၊ (၁)ရေ်ကွက်၊ လြာ်ေမြိုင်ကျွန်းမြို့၊ (၃) ဦးြင်းြင်းစိုး ၁၄/ြြက(နိုင်) ၁၄၁၃၆၄ အြှတ်(၂၀)၊ ြဟာဗန္ဓုေေြ်း၊ (၆)ရေ်ကွက်၊ လြာ်ေမြိုင်ကျွန်းမြို့တို့ေည် ြူေေိုင်ရှင်ြျားထံြှ ဝယ်ယူေိုင်ဆိုင်ထားမခင်း

ဒကောက်ဒြွာင်းကကီး

မြစ်ေါေည်။ ယခုအခါ ဦးနီ(ခ)ဦးဝင်းလြာင်နင ှ ့် ဦးစိနဝ ် င်းတိြ ့ု ာှ ကွယေ ် န ွ ေ ် ာွ းမေီမြစ်ေါေည်။ ကွယေ ် န ွ ေ ် ူ ဦးစိနဝ ် င်း၏ေိင ု ဆ ် င ုိ အ ် ကျ ိုး

ရပ်ကေက်၊ ဒကောက်ဒြွာင်းလွ်း၊ အွှတ် (၄၄)၊ ၇ လွှာ(ယာ)ဒေါင်းရင်းေန်း

ခံစားခွင့်အရေ်ရေ်နှင့်ေတ်ေက်၍ ဦးစိန်ဝင်း၏ဇနီးမြစ်ေူ လေါ်နွဲ့ရီ (ဘ)ဦးေှလောင် ၁၄/ြြက(နိုင်)၀၀၆၂၄၄ ြှ ေိုင်ဆိုင်အကျ ိုးခံစား

ဧရိယာ (၁၈ဒပ x ၆၀ ဒပ)တိုက်ေန်းနှင့် အကေ ိုးေံစားေေင့်အရပ်ရပ်အားလုံး ကို ဒရာင်းေေပိုင်ေေင့်ရှိသူ အွည်ဒပါက်ပိုင်ရှင် ဦးဒငေဒပါ

အလထာက်အထားြျားမြင့် လြကာ်မငာ

အများသိရှိကေရန်ကြကညာြျက်

အမှတ-် ၆၀၊ ကခမညီထပ်၊ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း၊ ကကျာက်တတ ံ ားမမို့နယ်

တာဒွေမွို့နယ်၊

ေည်။ ကန့်ကွက်ေိုေါက ခိုင်ေုံလော

Myanmar K Block Co,Ltd ြှ လရာင်းချထားလော လြာ်လတာ်ယာဉ် (၁၆)စီးနှင့်ေတ်ေက်လော အြှုတွဲြိုင်ြျားကို ဝယ်ယူထားေည့် ကားေိင ု ရ ် င ှ ်ြျားြှ အမြန်ဆုံးအေ်နှံလေးေါရန် ေိလစအေ်ေါေည်။

ခိုင်ေုံလောအလထာက်အထားြျားတင်မေ၍

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး၊

၁၂/ေဃက(နိုင်)

ြိတ္တူထုတ်လေးရန် လေျှက်ထားောေါ

သက်ဆိုင်သူများသိကေရန်

နှင့်ေတ်ေက်၍ ကန့်ကွက်ေိုေါက ဤလြကာ်မငာေါေည့်ရက်ြှစ၍ ၁၄

ေည်။

Toyota

ယာဉ်ေက်ဝယ်ရှိေူ

၀၂၇၄၈၉ က (ကြ-၃)လေျာက်ဆုံး၍

စရန်လငွတစ်စိတ်တစ်လေေလေးလချမေီးမြစ်ေါေည်။ တိုက်ခန်းေိုင်ဆိုင်ခွင့် ကျွန်ုေ်ထံ

S/W

လေါ်ဝင်းဝင်းနွယ်

၉/ေဘန(နိုင်)၁၁၃၆၀၀ ထံြှ ကျွန်ုေ်၏ြိတ်လဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက်

ရက်အတွင်း

လေျှာက်ထားောေါေမြင့်

ယာဉ်အြှတ် 3J/7017 ၏ လြာင်းကက

(ကေါ်သန်းကေး) ြရိုင်တရားသူကကီး

ညွှန်ြကားြျက်အရ-

နံေါတ်မေားလေျာက်ဆုံး၍ ထုတ်လေးရန်

ကလှောက်ထားခြင်း

ေက်ြှတ်လရးထိုး ထုတ်လေးေိုက်ေည်။

အေိလေးလြကညာအေ်ေါေည်။

ကလှောက်ထားခြင်း ယာဉ်အြှတ် 8J/1646 ၏ လြာင်းကက

ကဖာင်းကကနံပါတ်ခပားကပျာက်

တင်ေွင်းေိုေျှင် အြှုြဆိုင်ြီ လေးရက်က တင်ေွင်းရြည်။

အဝယ်ကို ဥေလေနှင့်အညီ မေီးဆုံးေည်အထိ လဆာင်ရွက်ြည်မြစ်လြကာင်း

ကဖာင်းကကနံပါတ်ခပားကပျာက်

အြျားေလဘာတူညဆ ီ းံု မြတ်မေီး

ေည်းမြစ်ေါေည်။ ထိေ ု က ့ုိ ြ ု ဏ ္ပ လ ီ မောင်းေဲ၍ ေုေက ် င ုိ မ် ခင်းအား ကန့်ကက ွ ်

ဧရိယာ ၁ ေေြ ၃၀၆ ဧကရှိ စက်ြှုဇုန်လမြကွက်နှင့်တကွ အကျ ိုးခံစားခွင့် ဝယ်ယူရန်

ယခင်

လမောင်းေဲေေ ု က ် င ုိ လ ် ဆာင်ရက ွ ေ ် ာွ းြည်မြစ်ေါေည်။ PINNACLE VENTURE

လမြတိုင်းရေ်ကွက်အြှတ် (၂၅)၊ လမြကွက်အြှတ် (၆၆)ဟုလခါ်တွင်ေည့်

ေတ်ေက်၍ လရာင်းချမခင်းကို ကန့်ကွက်ေိုေါက မေည့်စုံလောအလထာက်

ကဖာင်းကကကပျာက် ကလှောက်ထားခြင်း

ကန့်ကွက်နိုင်ကြကာင်း အများသိကေရန်ကြကညာ

ခွင့်ရှိေါေည်။

၉/ွေန(နိုင်)

ထို့လြကာင့် "ပုလြဲ ကည်" လရယာဉ်နှင့်ေတ်ေက်၍ ြည်ေူတစ်စုံတစ်လယာက်ကြျှ လေါ်နွဲ့ရီ၏ ခွင့်မေုချက်ြရှိဘဲ လရာင်းချမခင်း၊

၁၀၄၅၀၂ ထံွှ ဝယ်ယူရန်အတေက် ကျွန်ုပ်ဦးလှဒေး ၁၂/ကတတ(နိုင်)

ငှားရြ်းမခင်း၊ လေါင်နမံှ ခင်း၊ အမခားတစ်နည်းနည်းနှငစ ့် ြ ီ မံ ခင်းြမေုေုေရ ် န် တားမြစ်ေါေည်။ တားမြစ်ချက်ကုိ ဆန့်ကျင်လြာက်ြျက်ေါက

၀၁၀၃၈၀ က စရန်ဒပးဒေေထားမပီးြြစ်ပါသည်။ အဒရာင်းအဝယ်အား ကန့်ကေက်လိုပါက ကျွန်ုပ်ထံသို့ စာရွက်စာတွ်းအဒထာက်အထားွူရင်း

ကဖာင်းကကနံပါတ်ခပားကပျာက်

ကဖာင်းကကနံပါတ်ခပားကပျာက်

ကလှောက်ထားခြင်း

ကလှောက်ထားခြင်း

ွေားြြင့် ယဒန့ွှစ၍ ေုနစ်ရက်အတေင်း ကန့်ကေက်နိုင်ပါသည်။ ထိုရက်

ယာဉ်အြှတ် 1H/3085 ၏ လြာင်းကက

ဒကော်လေန်ပါက အဒရာင်းအဝယ်ကိစ္စကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက်

နံေါတ်မေားလေျာက်ဆုံး၍ ထုတ်လေးရန်

ဒဆာင်ရွက်သေားပါွည်။

လေျှာက်ထားောေါေမြင့်

ယခင်

ဦးလှဌေး

လြာင်းကကနံေါတ်မေားေျက်မေယ်လြကာင်း

၁၂/ကတတ(နိုင်)၀၁၀၃၈၀

အြျားေိလစရန် လြကညာအေ်ေါ ေည်။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၆၁၅၅

ကညန(ရွာသာကကီး)

ယာဉ်အြှတ် 6P/7853 ၏ လြာင်းကက နံေါတ်မေားလေျာက်ဆုံး၍ ထုတ်လေးရန် လေျှာက်ထားောေါေမြင့်

ယခင်

ဆက်ေက်လေါ်လေါက်ောြည်မြစ်လော

ဥေလေအကျ ိုးဆက်ဟူေြျှေည်

ဆန့်ကျင်လြာက်ြျက်ေူအလေါ်ေို့ောေျှင်

လွှဲအပ်ညွှန်ြကားသူ-

ကေါ်နွဲ့ရီ၏ လွှဲအပ်ညွှန်ြကားြျက်အရ-

ကေါ်နွဲ့ရီ (ဘ)ဦးလှကသာင်

ကေါ်ြကည်ြကည်နွယ် LL.B တရားလွှတ်ကတာ်ကရှ့ကန

လြာင်းကကနံေါတ်မေား ေျက်မေယ်လြကာင်း

ေဉ်-၅၀၄၃/၁၉၈၉

အြျားေိလစရန် လြကညာအေ်ေါေည်။

အမှတ်(၄)၊ ကအာင်ဆန်း(၄)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊

ကညန၊

ကမာ်လမမိုင်ကျွန်းမမို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းကေသကကီး

ြရိုင်ရုံး (ရန်ကုန်အကနာက်ပိုင်း)

တာဝန်

ကျလရာက်ြည်မြစ်လြကာင်း လြကညာအေ်ေါေည်။

ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၂၁၂၆၀၂၊ ၀၉-၇၉၃၂၉၂၄၄၉

ဖြင်အမည်မှန် နတ်တေင်းမြို့နယ်၊ အထက(ခွဲ)

ရှြ်းကုန်း

တက္ကေိုေ်ဝင်တန်းြှ

လြာင်လကျာ်ြင်းထက်၏ ြခင်အြည် ြှန်ြှာ

ဦးလကျာ်ြျ ိုး

၇/ြညန(နိုင်)

၀၆၀၁၆၂ မြစ်ေါလြကာင်း။

တေ်ဦးတည်းခဖေ်ပါကြကာင်း ေဲခူးတိုင်းလေေကကီး၊ လကျးရွာအုေ်စုလန ြစုမြတ်ြွန်နှင့်

ေျဉ်ေုံကကီး

ဦးဝင်းနိုင်၏ေြီး ြဆုမြတ်ြွန်

၇/

ေခန(နိုင်)၃၇၆၇၇၃ ြှာ တစ်ဦးတည်း မြစ်ေါလြကာင်း။

ဖြင်အမည်မှန် ြင်းဘူးမြို့၊ ေက်ေယ်ရွာ၊ အထက(ခွဲ) လကျာင်း နဝြတန်းြှ ြနွယ်နွယ်ထွန်း ၏

ြခင်အြည်ြှန်ြှာ

ဦးြျ ိုးေွင်ဦး

၈/ြဘန(နိုင်)၀၈၂၁၂၂ မြစ်ေါလြကာင်း။

ဖြင်အမည်မှန် ကရင်မေည်နယ်၊ ကျ ိုက်ေမံု ြို့၊ အထက နဝြတန်းြှ

ြရှေန်းဝတီလကျာ်နှင့်

အဋ္ဌြတန်းြှ ြညွှန်းေန်းချ ီလကျာ်တ၏ ့ုိ ြခင်အြည်ြန ှ ြ ် ာှ

ဦးလကျာ်ထက်နိုင်

၇/ေခန(နိုင်)၂၅၉၃၀၆ မြစ်ေါလြကာင်း။


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019

သတင်းအေျြ်အေြ်နည်းပညာတြ္ကသိုေ်

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

တတိယအကြိွ် ဘေဲ့နှင်းသဘင်

နည်းပညာ၊ သြ်ရွေးပညာနှင့် ရေ့ြျင့်ရေးဦးစီးဌာန အိတ်ဖေင့်တင်ဒါရေါ်ယူခေင်း

ဘေဲ့နှင်းသဘင်ရေှောြ်ေွှာရေါ်ယူခေင်း ၁။

၁။

သတင်းေေျက်ေေက်နည်းပညာတက္ကသိုေ်ွှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တေင် မမြဆိုေဲ့သည့် Ph.D./M.C.Sc./M.C.Tech./

B.C.Sc./B.C.Tech. ေေ့ဲ သင်တန်းစာမွးပေမ ဲ ောင်မွင်ပပီးသူွျားေတေက် သတင်းေေျက်ေေက်နည်းပညာတက္ကသေ ုိ တ ် င ေ ် တတိယ ေကကိွ် ေေ့ဲ နှငး် သေင်ေေွ်းေနားကို ေန်ကန ု တ ် က္ကသေ ုိ န ် ယ်မမွ ေေ့ဲ နှငး် သေင်ေန်းွတေင် မောက်ပါေတိင ု း် ကျင်းပွည်မြစ်ပါသည်ဘေဲ့အွည်

ဘေဲ့နှင်းသဘင်

အစွ်းရေ့ြျင့်

ေြ်နှင့်အေျ ိန်

ေြ်နှင့်အေျ ိန်

Ph.D. (IT)

နည်းပညာမကာေိပ်ွျား၊

ေိုေပ်မသာ သင်ကကားမေးသုံး သင်မထာက်ကူစက်ပစ္စည်းွျား၊ ရုံးသုံးစက်ကိေိ ယာွျားနှင့် ရုံးသုံးပေိမောဂွျားေား မွန်ွာကျပ်မငေမြင့် ဝယ်ယူေိုပါမကကာင်း ြိတ်မေါ်ေပ်ပါသည်။

မနမပည်မတာ်တေင် တစ်စုံေျှင်ကျပ် (၁၀၀၀၀/-)နှုန်းမြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပပီး ၇-၁၁-

Engineering/Software Engineering) M.C.Tech. (Communication and Networking/

၂၄-၁၁-၂၀၁၉ ေက်

၂၃-၁၁-၂၀၁၉ ေက်

၂၀၁၉ ေက် ညမန ၄:၀၀နာေီ မနာက်ဆုံးထား၍ တင်ဒါွျားတင်သေင်းေွည်။

Embedded Systems)

တနဂလမနေမန့

စမနမန့

၃။ ေဆိုပါ သင်ကကားမေးသုံး သင်မထာက်ကူပစ္စည်းွျား၊ ရုံးသုံးစက်ကိေိယာ

B.C.Sc.(Business Information Systems/High

နံနက် ၉:၀၀ နာေီ

နံနက် ၉:၀၀ နာေီ

ွျားနှင့် ရုံးသုံးပေိမောဂွျားေား သက်ဆိုင်ောဌာနနှင့် မကျာင်းွျားေမောက်

Performance Computing/Knowledge

မပးပို့တပ်ဆင်မပးနိုင်ေွည်။

Engineering/Software Engineering)

၄။

B.C.Tech.(Communication and Networking/

Open Tender ပုံစံ၊ စည်းကွ်းေျက်ွျားနှင့် ေမသးစိတ်ေေျက်ေေက်

ွျားကို ရုံးေျ ိန်ေတေင်း ြုန်း-၀၆၇-၄၀၄၃၈၉၊ ၀၆၇-၄၀၄၄၅၆ နှင့် website

Embedded Systems) ေေဲ့နှင်းသေင်မေျှာက်ေွှာ မေျှာက်ထားေိုသူွျားသည် သတင်းေေျက်ေေက်နည်းပညာတက္ကသိုေ်တေင် သတ်ွှတ်ထား

မြစ်မသာ www.tvetmyanmar.gov.mm တို့တေင် ဆက်သေယ်စုံစွ်းနိုင်ပါသည်။ နည်းပညာ၊ သြ်ရွေးပညာနှင့် ရေ့ြျင့်ရေးဦးစီးဌာန

မသာ မေျှာက်ေွှာပုံစံမြင့် (၃)ေေတေင်းရိုက်ကူးထားမသာ ၂"x၁ ၁/၂" ေေွယ်ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံပူးတေဲ၍ ဘေဲ့နှင်းသဘင်တြ်ရောြ်ေန် (သို့ွဟုတ်) အရဝးရောြ်ဘေဲ့ယူေန်ဟု ထင်ေှားစောမြာ်မပေျက် ၂၀၁၉ ေုနှစ် နိုဝင်ော ၈ ေက် မနာက်ဆုံးထား၍ မေျှာက်ထားနိုင်

ေှွ်းခပည်နယ်အစိုးေအဖေဲ့၏ ကြီးကြပ်ွှုခဖင့် ေှွ်းခပည်နယ်အတေင်း ရြျာင်း/ရုံး အရောြ်အအုံွျား ရောြ်ေုပ်ေန်အတေြ် အိတ်ဖေင့်တင်ဒါ (Open Tender) ရေါ်ယူခေင်း

ပါသည်။ ေေ့ဲ နှငး် သေင်မကကးွှာ တက်မောက်ေ့ဲေ ၁၅ဝဝိ/-(ကျပ်တစ်မထာင်ငါးောတိတ)ိ ၊ ေမဝးမောက်ေ့ဲေ ၁ဝဝဝိ/-(ကျပ်တစ်မထာင်

တိတိ) မြစ်ပပီး၊ သတင်းေေျက်ေေက်နည်းပညာတက္ကသိုေ်၊ မငေစာေင်းဌာနတေင်မပးသေင်းေွည်။ ၄။

တက်မောက်ေေဲ့မေျှာက်ထားပပီး ေေဲ့နှင်းသေင်ေေွ်းေနားသို့ တက်မောက်ေန် ပျက်ကေက်သူွျား၏ေေဲ့ေက်ွှတ်ွျားကို

တစ်နှစ်ကကာွှသာ ထုတ်မပးွည်မြစ်ပါသည်။ ၅။

ေပ်မဝးွှ ေေဲ့နှင်းသေင်မေျှာက်ေွှာမပးပို့ေိုသူွျားသည် စာတိုက်မငေပို့ေွှာ (Postal money order) မြင့် မပးပို့နိုင်ပါသည်။

မငေပို့ေွှာမောက်မမေတေင် ေေဲ့နှင်းသေင်မကကးမပးပို့မေင်းဟုမြာ်မပပပီး သတင်းေေျက်ေေက်နည်းပညာတက္ကသိုေ်သို့ ေိပ်ွူ၍ မေျှာက်ေွှာေှင်၏ေွည်၊ ေေဲ့ေစာမွးပေဲေုံေွှတ်၊ ေထူးမပုောသာ၊ ပညာသင်နှစ်၊ မောင်မွင်သည့် ေုနှစ်နှင့်ေ၊ မနေပ်ေိပ်စာ ေမပည့်ေစုံကို တိကျစောမြာ်မပေွည်။ (မပည့်စုံစောမြာ်မပထားမေင်းွေှိသည့် မငေပို့ေွှာွျားကို ေက်ေံွည်ွဟုတ်ပါ။) ၆။

၁။

၂၀၁၉-၂၀၂၀

ေဏ္ဍာမေးနှစ်(မငေေုံးမငေေင်း)ေေင့်မပုေန်ပုံမငေမြင့် ေှွ်းမပည်နယ်ေတေင်းေှိ

ေမမေေံပညာ မကျာင်း/ရုံးွျား ေသစ်မဆာက်ေုပ်မေင်းေတေက် ကုွ္ပဏီွျားထံွှေိတ်ြေင့် တင်ဒါ တင်သေင်းေန် ြိတ်မေါ်ပါသည်။ (က) အရခေေံပညာ ရြျာင်း/ရုံးွျား

ေေဲ့နှင်းသေင်ကျင်းပွည့် ေမသးစိတ်ေစီေစဉ်ွျားကို သတင်းေေျက်ေေက်နည်းပညာတက္ကသိုေ်စာမွးပေဲနှင့် ေေဲ့နှင်း

ေှွ်းမပည်နယ်(ေမေှ့ပိုင်း)-(၄၂)မကျာင်း

ရွာ်ြေန်းထိန်း

၂။

စာရွးပေဲနှင့်ဘေဲ့နှင်းသဘင်ဌာန

တင်ဒါရေှောြ်ေွှာပုံစံရောင်းေျွည့်ေြ် - ၉-၁၀-၂၀၁၉ေက်

ယာဉ်ွှတ်ပုံတင်စာအုပ်ွိတ္တူရေှောြ်ထားခေင်း

တင်ဒါရေှောြ်ေွှာပုံစံရောင်းေျွည့်ေြ် - ရုံးေျ ိန်ေတေင်း

ယာဉ်ေွှတ် 7C/1861 Toyota Mart II JZX110 R S/L 4x2 ယာဉ်ေက်၀ယ်ေသ ိှ ူ

ရောင်းေျွည့်ရနော

- ေှွး် မပည်နယ်(မတာင်ပင ုိ း် )၊ မပည်နယ်ပညာ မေးွှူးရုံး(မမွာက်ပိုင်း)၊ (ေမေှ့ပိုင်း)

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပညာမေးွှူးရုံးေေဲွျား

သတင်းအေျြ်အေြ်နည်းပညာတြ္ကသိုေ် သတင်းအေျြ်အေြ်နည်းပညာပါေဂူဘေဲ့ သင်တန်းသား/သင်တန်းသူွျားရေါ်ယူခေင်း သတင်းေေျက်ေေက်နည်းပညာတက္ကသေ ုိ တ ် င ေ ်

- ေှွး် မပည်နယ်(မတာင်ပင ုိ း် )-(၂၁၁) မကျာင်း ေှွး် မပည်နယ်(မမွာက်ပင ုိ း် )-(၁၄၁)မကျာင်း

သေင်ဌာနသို့ ေူကိုယ်တိုင်မြစ်မစ၊ ြုန်းေွှတ် ၀၁-၉၆၆၄၇၀၉ သို့မြစ်မစ ဆက်သေယ်စုံစွ်းနိုင်ပါသည်။

၁။

ေစိုးေနည်းပညာ

သက်မွေးပညာနှင့် မေ့ကျင့်မေးဦးစီးဌာန၊ ေဏ္ဍာမေးဌာနစိတ်၊ ရုံးေွှတ် (၂၁)၊

Performance Computing/Knowledge

၃။

ေစိုးေစက်ွှုေက်ွှုသိပ္ပံွျား၊

ေထက်တန်းမကျာင်းွျား၊ သင်တန်းဌာနွျားနှင့် သင်တန်းမကျာင်းွျားေတေက်

၂။ Open Tender ပုစ ံ ွ ံ ျားကို ၈-၁၀-၂၀၁၉ေက်ွစ ှ ၍ ရုးံ ေျ ိန်ေတေငး် နည်းပညာ၊

M.C.Sc.(Business Information Systems/High

၂။

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် မေ့ကျင့မ ် ေးဦးစီးဌာနမောက်ေိှ ေစိးု ေ

သတင်းေေျက်ေေက်နည်းပညာပါေဂူေ့ဲေ သင်တန်း (Ph.D-IT)သင်တန်း၊

၃။

တင်ဒါပိတ်ွည့်ေြ်/အေျ ိန်

- ၈-၁၁-၂၀၁၉ေက် (၁၆ : ၀၀)နာေီ

၄။ တင်ဒါမောင်မွင်သည့် ကုွ္ပဏီွျားသည် တာဝန်ယူမဆာက်ေုပ်သည့် မကျာင်းွျား

မဒါ်မဝစန္ဒာမကျာ် ၁၂/သကတ(နိုင်)၁၆၈၂၇၄ က(ကွ-၃)မပျာက်ဆးံု ၍ ွိတ္တူထုတ်မပးေန် မေျှာက်ထားောပါသည်။ ကန့်ကေက်ေိုပါက ေိုင်ေုံမသာ ေမထာက်ေထားွျားမြင့် မကကာ်မငာသည့ေ ် က်ွှ ၁၅ ေက်ေတေငး် မောက်မြာ်မပပါရုးံ သိ့ု ေူကိုယ်တိုင်ောမောက်ကန့်ကေက်နိုင်ပါသည်။ ြညန၊ ေရိုင်ရုံး(ေန်ြုန်ရခွာြ်ပိုင်း)၊ အင်းစိန်

ေတေက် ေမမေေံပညာဦးစီးဌာနွှ သတ်ွှတ်ထားမသာ ေုံေမေေတေက်ေား သတ်ွှတ်ထား

ရောင်းေျေန်ရကြာ်ခငာစာ

မသာ မစျးနှုန်းမြင့်မပုေုပ်မပးေွည်။ ၅။ တင်ဒါစည်းွျဉ်းစည်းကွ်းွျားနှင့်ပတ်သက်၍ ေမသးစိတ်ေေျက်ေေက်ွျားသိေှိေိုပါ

(တေားွြျင့်ထုံးဥပရဒအွိန့်-၂၁၊ နည်းဥပရဒ-၆၆)

က ေှွ်းမပည်နယ် ပညာမေးွှူးရုံး-မတာင်ကကီး၊ ေှွ်းမပည်နယ်(မမွာက်ပိုင်း-ေားရှိုး/ေမေှ့

ေပတ်စဉ်(၄)ကို ၂-၁၂-၂၀၁၉ ေက် (တနေလာမန့)တေင် စတင်ြေင့်ေှစ်ွည်မြစ်ပါသည်။ ၂။

ေထက်ပါ ပါေဂူေေဲ့သင်တန်းသည် ေေျ ိန်မပည့်သင်တန်းမြစ်ပပီး စုစုမပါင်း(၃)နှစ်သင်တန်းမြစ်ပါသည်။

၃။

ေဆိုပါသင်တန်းသို့ မောက်ပါသတ်ွှတ်ေျက်ွျားနှင့်မပည့်စုံသူွျား မေျှာက်ထားနိုင်ပါသည်-

ပိုင်း-ကျ ိုင်းတုံ)မပည်နယ်ပညာမေးွှူးရုံးေေဲွျားတေင် မန့စဉ်ရုံးေျ ိန်ေတေင်း ောမောက်စုံစွ်းနိုင်

ွန္တရေးေရိုင်တေားရုံးရတာ်

ပါသည်။

၂၀၁၆ ေုနှစ် တေားွဇာေီွှုအွှတ်-၁၅၁

တင်ဒါရေါ်ယူရေးရြာ်ွတီ

(က) မေျှာက်ထားသူနှင့်ွိေနှစ်ပါးစေုံးသည် မပည်မထာင်စုသွ္မတမွန်ွာနိုင်ငံသားမြစ်ေွည်။

တေားရှုံး

ွန္တမေးေရိင ု တ ် ေားရုးံ မတာ်၊ တေားွကကီးွှုေွှတ-် ၃၄၁/၂၀၁၁ ေွှုတင ေ ် ေနိင ု ဒ ် က ီ ေီ

(ဂ) ဝန်ထွ်းမြစ်ေျှင် သက်ဆင ုိ ေ ် ာဌာန၏ေေငမ့် ပုေျက်မြင့် မေျှာက်ထားေွည်။

ကို ေတည်မပုမဆာင်ေွက်ေန်ေတေက် မောက်တေင်မြာ်မပထားမသာပစ္စည်းကို ၂၀၁၉

(ဃ) သင်တန်းေားေေျ ိန်မပည့တ ် က်မောက်နင ုိ သ ် မူ ြစ်ေွည်။ (င) သင်တန်းတက်မောက်ွည့မ ် ကျာင်းသား/သူွျားသည် Referee (၂)ဦးထံွှ Letter of Recommendation တင်မပနိင ု ေ ် ွည်။ (စ) သင်တန်းမေျှာက်ောွှ နှငေ ့် တူ ွိွမိ ပုေုပေ ် မ ုိ သာ သုမတသနွူကကွ်း (Research Proposal) ပူးတေတ ဲ င်မပနိင ု သ ် မူ ြစ်ေွည်။

ေုနှစ် နိုဝင်ော ၂၅ ေက် နံနက် ၁၀ နာေီတေင် ၎င်းပစ္စည်းတည်ေှိောေေပ်၌ မေေံတင် မောင်းေျေိွွ ့် ည်။ ကိယ ု တ ် င ုိ မ ် သာ်ေည်းမကာင်း၊ တေားဝင်ေေ ဲွှ ပ်သည့် ကိယ ု စ ် ားေှယ် မြင့်မသာ်ေည်းမကာင်း မေေံဆေဲဝယ်ယူနိုင်မကကာင်း မကကညာေိုက်သည်။

သင်တန်းတက်မောက်ေန် မေျှာက်ထားသူွျားေနက် ေထက်မြာ်မပပါသတ်ွတ ှ ေ ် ျက်ွျားနှင့် ကိက ု ည ် သ ီ ွ ူ ျားသည် သင်တန်း

ပစ္စည်းစာေင်း

ဝင်ေင ေ ေ ့် ေည်ေေျင်းစစ်စာမွးပေဲ (Entrance Exam)ကို မောက်ပါေတိင ု း် မမြဆိေ ု ွည်မြစ်ပပီး ေဂလေပ ိ ေ ် ာသာနှင့် ောသာေပ် ဆိင ု ေ ် ာွျား (Data Structure Artificial Intelligence, Operating System, Software Engineering, Data Analysis and Management, Computer Networking,Computer Architecure,IQ Test) ေား Online မြင့် မမြဆိေ ု ွည်မြစ်ပါသည်ရန့ေြ်

ဘာသာေပ်

အေျ ိန်

၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ေက်

ေဂလေပ ိ စ ် ာ

၀၉:၀၀ နာေီွှ ၁၂:၀၀ နာေီ

(မသာကကာမန့)

ောသာေပ်

၁၃:၀၀ နာေီွှ ၁၆:၀၀ နာေီ

ဦးွင်းမောင်

တေားနိုင်

တစ်ေုေုေေှိပပီးသူမြစ်ေွည်။

၄။

နှင့်

မဒါ်နန်းနန်းမထေး

(ေ) ကေနပ ် ျူတာောသာေပ် (သိွ ့ု ဟုတ)် ေေားတူသတင်းေေျက်ေေက်နည်းပညာဆိင ု ေ ် ာောသာေပ်ေထူးမပုမြင့် ွဟာေေ့ဲ

ရနော

ွန္တမေးပွို့၊ ေျွ်းမေးသာစံပွို့နယ်၊ ပတ်ကုန်းဝန်းကျင်ေပ်ကေက်၊ ၇၃ေွ်း၊ ၂၈x၂၉ ေွ်းကကား၊ ေထိက ု ဟ ် တ ုိ ယ်နင ှ ့် ွျက်နာှ ေျင်းဆိင ု ၊် ေကေကေ ် ွှတ် (၇၃၃)၊ ဦးပိင ု ် ေွှတ် (၁၁-က)၊ မမွဧေိယာ ၀ ဒသွ ၀၄၅၄ ဧကေှိ ေိုးေပိုင်မမွနှင့် မမွမပါ်ေှိ တိုက်ေွှတ် (၆၃)၊ မေးထပ်ေေဲတိုက် ေမဆာက်ေေုံ။

ရေေံကြွ်းေင်းရေး ြျပ်သိန်း (၃၄၂၀၀)

သတင်းေေျက်ေေက်နည်းပညာတက္ကသေ ုိ ်

၅။

မေးမမြစာမွးပေဲမောင်မွင်သူွျားသည် ၂၀-၁၁-၂၀၁၉ေက် (ဗုဒ္ဓဟူးမန့)တေင် သတင်းေေျက်ေေက်နည်းပညာတက္ကသိုေ်၌

၆။

ပါေဂူေေဲ့သင်တန်းကို ၂-၁၂-၂၀၁၉ေက်(တနေလာမန့)တေင် စတင်ြေင့်ေှစ်သင်ကကားွည်မြစ်ပါသည်။

၇။

ITပညာေပ်နယ်ပယ်တေင် ေုပ်သက်ေမတေ့ေကကုံ ၁၅နှစ်နှင့်ေထက်ေှိပပီး IT ောသာေပ်တေင် ွဟာေေဲ့တစ်ေုေုေေှိပပီးသူွျား

ေူမတေ့မမြဆိုကကေွည်မြစ်ပါသည်။

သည် ေေည်ေေျင်းစစ်ဝင်ေေင့်စာမွးပေဲ (Entrance Exam)မမြစောွေိုေဲ သတင်းေေျက်ေေက်နည်းပညာတက္ကသိုေ်၌ ေူမတေ့မမြဆိုေွည်မြစ်ပါသည်။

(ြျပ်သိန်းသုံးရသာင်းရေးရထာင့်နှစ်ော)

ရေေံတင်ရောင်းေျွည့်စည်းြွ်းွျား ၁။

ပစ္စညး် စာေင်းတေင် မြာ်မပထားမသာေေျက်ေေက်ွျားွှာ တေားနိင ု က ် တေားရုးံ

သို့ တင်မပေျက်ေေ သိေသွျှမြစ်သည်။ ွှားယေင်းမေင်း၊ ကကင်းကျန်မေင်းတစ်ေုေု မပါ်မပါက်ပါက တေားရုံးက တာဝန်ယူွည်ွဟုတ်ပါ။ တေားရှုံး၏ ေကျ ိုးသက်ဆိုင် သွျှကသ ုိ ာ မောင်းေျေိွွ ့် ည့ေ ် မကကာင်း မေေံဆဝ ဲေ ယ်ွည့သ ် တ ူ ေ ့ုိ ား ေထူးသတိမပုေန် နှိုးမဆာ်ေိုက်သည်။ ၂။

မေေံတင်မောင်းေျွည့် နည်းစနစ်ကို မောင်းေျသူေောေှိက သတ်ွှတ်သည့်

၈။

သင်တန်းဝင်ေင ေ မ ့် ေျှာက်ောွှ ွျားကို သတ်ွတ ှ ပ ် စ ံု မံ ြင့် သတင်းေေျက်ေေက်နည်းပညာတက္ကသေ ုိ တ ် င ေ ် ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ ေက်

ေတိုင်း မောင်းေျွည်မြစ်သည်။

(ဗုဒ္ဓဟူးမန့) မနာက်ဆုံးထား၍ မေျှာက်ထားနိုင်ပါသည်။

၃။

၉။

ေမသးစိတသ ် ေ ိ ေ ိှ ပ ုိ ါက သတင်းေေျက်ေေက်နည်းပညာတက္ကသေ ုိ ၊် ပါေွီေွ်း၊ တက္ကသေ ုိ ွ ် ျားေှိုငန ် ယ်မမွ၊ (၁၂)ေပ်ကက ေ ၊်

သို့မသာ် ေမွင့်ဆုံးမပးသည့်မေးနှုန်းွှာ မောင်းေျသည့်ပစ္စည်းေတေက် ေက်ေံေန်

ေှိုင်ပွို့နယ်၊ ြုန်း-၀၁-၉၆၆၄၇၀၉ သို့ ဆက်သေယ်မွးမွန်းနိုင်ပါသည်။

ွသင့မ ် ကကာင်း မောင်းေျသူေောေှက ိ ထင်မွင်ေျှင် ေက်ွေံေဲ မငင်းပယ်ပင ုိ ေ ် င ေ ေ ့် သ ိှ ည်။ ၄။

မေးနှုန်းေမွင့်ဆုံးဝယ်ယူသူေား မေေံဆေဲဝယ်ယူသူေမြစ် သတ်ွှတ်ွည်။

မေေံတင်မောင်းေျပပီး

ွမေှေ့ွမမပာင်းနိင ု မ ် သာပစ္စညး် ေတေက်

မေေံဆဝ ဲေ ယ်

သူက မငေကျပ် ၁၀၀ ေျှင် ၂၅ ကျပ်ကို မေေံဆေဲဝယ်ယူပပီးသည်နှင့် တစ်ပပိုင်နက် မန့ေျင်းမပးသေင်းေွည်။ ထိုသို့မပးသေင်းမေင်းွမပုေျှင် တစ်ြန်မပန်ေည်မေေံတင် မောင်းေျေိွ့်ွည်။ ၅။

မေေံဆဝ ဲေ ယ်သွ ူ ျားသည် မောင်းေျသည့ေ ် ောေှက ိ သတ်ွတ ှ ထ ် ားသည့် စမပါ်မငေ

ကို တင်သေင်းွှသာ မေေံဆေဲဝယ်ယူေေင့်ေှိေွည်။ ၆။

မေေံဆေဲဝယ်ယူေေှိသူသည်

၂၅

ောေိုင်နှုန်း

မန့ေျင်းမပးသေင်းပပီးမနာက်

ကျန်မငေွျားကို မေေံတင်မောင်းေျသည့မ ် န့ကပ ုိ ယ်၍ ၁၅ေက်မမွာက်မန့ ရုးံ ဆင်းေျ ိန် ွတိုင်ွီ

မပးမဆာင်ေွည်။

၁၅ေက်မမွာက်သည့်မန့သည်

ရုံးပိတ်ေက်မြစ်ေျှင်

ပထွရုံးြေင့်သည့်ေက်တေင် ေမမပေမကျမပးသေင်းေွည်။ ၇။

မေေံကျန်မငေွျားကို ေထက်ပါမန့ေက်ွျားတေင် မပးမဆာင်ေန် ပျက်ကက ေ ပ ် ါက

ပစ္စညး် ကို တစ်ြန်မေေံတင်မောင်းေျေိွွ ့် ည်။ မပးသေငး် ထားသည့် မေေံမငေွျားကို ေဏ္ဍာေမြစ် သိွ်းဆည်းမေင်းေံေွည်။ ၂၀၁၉ ေုနှစ် မောက်တိုော ၃ ေက်တေင် ဤရုံးတံဆိပ်ရိုက်နှိပ်၍ မေေံတင် မောင်းေျေန် မကကာ်မငာစာထုတ်မပးေိုက်သည်။

ရဖာင်းကြရပျာြ် ရေှောြ်ထားခေင်း

ယာဉ်ေွှတ် MDY 34W/8774 ၏ မြာင်းကကနံပါတ်မပားမပျာက်ဆုံး၍ ထုတ်မပးေန် မေျှာက်ထား ောပါသမြင့် ယေင်မြာင်းကကနံပါတ်မပား ပျက်မပယ်ပါမကကာင်း ေွျားသိမစေန် မကကာ်မငာေပ်ပါသည်။ ြညန၊ ေရိုင်ရုံး (ွန္တရေးရခွာြ်ပိုင်း)

(ရဒါ်ွာော) တေဲဖြ်ေရိုင်တေားသူကြီး (၁) ွန္တရေးေရိုင်တေားရုံး


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019

ယာဉ်အမှတ် 5N/9845 ၏ပြာင်းကကနံေါတ်ြေားပေျာက်ဆုံး၍ ထုတ်ပေးရန်

ယာဉ်အမှတ် 5I/6978 Mitsubishi Canter Truck ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ ဦးဟိန်းမင်းဦး ၆/တသရ(နိုင်)၀၄၁၇၃၄ က (ကမ-၃)ပေျာက်ဆုံး၍

ပလှောက်ထားလာေါသြြင့် ယခင်ပြာင်းကကနံေါတ်ြေားေျက်ြေယ်ပြကာင်း အများသိပစရန်

မိတ္တူထုတ်ပေးရန် ပလှောက်ထားလာေါသည်။ ကန့်ကွက်လိုေါက ခိုင်လုံပသာအပထာက်အထားများြြင့် ပြကာ်ြငာသည့်ရက်မှ ၃၀ ရက်အတွင်း

ကညန၊ခရိုင်ရုံး(မန္တကလးကငမာက်ပိုင်း)

ပြကညာအေ်ေါသည်။

ကန့်ကွက်နိုင်ကြကာင်းကြကာ်ငငာ မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်၊ ပေါင်းကူဉာဏင်္ရန်ပေးစီမံချက် ပြမတိုင်းရေ်ကွက် အမှတ် ၅၃၂ဘီ/၅ (ပေါင်းကူဉာဏစီမံချက်)၊ ပြမကွက်အမှတ်(၅၉၁)၊ ပြမကွက်တည်ပနရာ အမှတ်(၅၉၁)၊ ငုဝါလမ်း၊ ပေါင်းကူဉာဏရေ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်ကို ပဒါ်ြမပဝ ၁၂/ကမရ(နိုင်)ဝ၂၂၂၈၁ အမည်ပေါက်ပြမအား အမည်ပေါက်ထံမှ ပြမကွက်၏ အစိတ် အေိုင်းအား အပရာင်းအဝယ်အရေ်ကတိစာချုေ်ြြင့် ေိုင်ဆိုင်သူပဒါ်သင်းစိုး ၈/မမန (နိုင်)ဝ၂၂ဝ၁၄မှ အမည်ပေါက်နှင့်အတူေူးတွဲ၍ ပေါင်းကူဉာဏင်္ရန်ရရှပ ိ ရး အပထာက် အကူြေုအြွ့ဲ ၊ ပရှေန့ံသာပကျးရွာအုေခ ် ျုေ်ပရးမှူး၊ မမို့နယ်အပထွပထွအေ ု ခ ် ျုေ်ပရးဦးစီးဌာန အုေ်ချုေ်ပရးမှူးတို့၏ ကန့်ကွက်ရန်မရှိပြကာင်း ပထာက်ခံစာတို့ကိုတင်ြေ၍ နှစ်(၆ဝ) ပြမငှားစာချုေ်(င်္ရန်) ပလှောက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံပသာ အပထာက်အထား များြြင့် ဤပြကာ်ြငာေါသည့်ရက်မှစ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ေါပြကာင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိေါက လုေထ ် းံ ု လုေန ် ည်းအတိင ု း် ဆက်လက်ပဆာင်ရက ွ ပ ် ေးမည်ြြစ်ေါ ပြကာင်း အသိပေး ပြကညာအေ်ေါသည်။ ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ြကားကေးမှူးချုပ်) မမို့ငပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ေန်ကုန်မမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကေးကကာ်မတီ

ကန့်ကွက်နိုင်ကြကာင်းကြကာ်ငငာ မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်၊ ပေါင်းကူဉာဏ င်္ရန်ပေးစီမံချက် ပြမတိုင်းရေ်ကွက်အမှတ် ၅၃၂-ဘီ/၅(ပေါင်းကူဉာဏစီမံချက်)၊ ပြမကွက်အမှတ်(၄၃၀)၊ ပြမကွက်တည်ပနရာ အမှတ်(၄၃၀) ခိုင်သဇင်လမ်း၊ ပေါင်းကူဉာဏရေ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်ကို အမည်ပေါက် (၁)ပနာ်အယ်ဗးီွ ၁၂/ကမတ(နိင ု )် ၀၄၂၉၀၈၊ (၂)ပနာ်အယ်ခပလး ၁၂/အလန (နိင ု )် ၀၂၁၁၅၁ဟု မှတသ ် ားထားသည့ပ ် ြမကွကအ ် ား အမည်ပေါက်(၁)ဦးထံမှ အပရာင်း အဝယ်အရေ်ကတိစာချုေ်ြြင့်ေိုင်ဆိုင်သူ ပနာ်အယ်ခပလး ၁၂/အလန(နိုင်)၀၂၁၁၅၁မှ ပေါင်းကူဉာဏင်္ရန်ရရှိပရး အပထာက်အကူြေုအြွဲ့၊ ပရှေနံ့သာပကျးရွာ အုေ်ချုေ်ပရးမှူး၊ မမို့နယ်အပထွပထွအုေ်ချုေ်ပရးဦးစီးဌာန အုေ်ချုေ်ပရးမှူးတို့၏ ကန့်ကွက်ရန်မရှိ ပြကာင်း ပထာက်ခစ ံ ာတိက ့ု တ ုိ င်ြေ၍ နှစ(် ၆၀)ပြမငှားစာချုေ်(င်္ရန်)ပလှောက်ထားလာရာ တရားဝင်ခင ုိ လ ် ပ ံု သာအပထာက်အထားများြြင့် ဤပြကာ်ြငာေါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ ခုနစ်ရက် အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ေါပြကာင်းနှင့်ကန့်ကွက်မှုမရှိေါက လုေ်ထုံးလုေ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ပဆာင်ရွက်ပေးမည်ြြစ်ေါပြကာင်း အသိပေးပြကညာအေ်ေါသည်။ ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ြကားကေးမှူးချုပ်) မမို့ငပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ေန်ကုန်မမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကေးကကာ်မတီ

ကန့်ကွက်နိုင်ကြကာင်းကြကာ်ငငာ

ကလှောက်ထားငခင်း

င်္ရန်ပေးစီမံချက် ပြမတိုင်းရေ်ကွက်အမှတ်

ပေးစီမံချက်

ပြမတိုင်းရေ်ကွက်အမှတ်

၅၃၂-ဘီ/

၅၃၂-ဘီ/၅

(ပေါင်းကူဉာဏစီမံချက်)၊

ယာဉ်အမှတ် 5I/1588 ၏ အင်္ဂလိေ်

ပေါင်းကူဉာဏ

(ပေါင်းကူဉာဏစီမံချက်)၊

ကန့်ကွက်နိုင်ကြကာင်းကြကာ်ငငာ

ပြမကွကအ ် မှတ် ၃၀၆၊ ပြမကွကတ ် ည်ပနရာ

ပေးရန်ပလှောက်ထားလာေါသြြင့် ယခင်

အမှတ် ၃၀၆၊ ရွာပရှ့ေတ်လမ်း၊ ပေါင်းကူ

ပနရာအမှတ်(၆၉၄)၊ ေတ်လမ်း၊ ပေါင်းကူ

ဉာဏရေ်ကွက်၊

ဉာဏရေ်ကွက်၊

ေျက်ြေယ်ပြကာင်း

အများသိပစရန်

ပြကညာအေ်ေါ သည်။ ကညန၊ ခရိုင်ရုံး(မန္တကလးကတာင်ပိုင်း)

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူ ကလှောက်ထားငခင်း ယာဉ်အမှတ် 6H/9139 ၊ Toyota Corolla Fielder NZE 14 S/W (4x2) (R) အမည်ပေါက် ဦးရဲမးု ိ ၁၂/မဘန(နိင ု )် ၁၂၈၆၂၀

က (ကမ-၃) ပေျာက်ဆုံး၍

မိတ္တူထုတ်ပေးရန် ပလှောက်ထားလာေါ သည်။ ကန့်ကက ွ လ ် ေ ုိ ါက ခိင ု လ ် ပ ံု သာ အပထာက်အထားများြြင့်

ပြကာ်ြငာ

သည့်ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း ပအာက် ပြာ်ြေေါရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင်လာပရာက် ကန့်ကွက်နိုင်ေါသည်။ ကညန၊ ခရိင ု ရ ် းံု (ေန်ကန ု က ် ငမာက်ပင ုိ း် )၊ အင်းစိန်

ကန့်ကွက်နိုင်ကြကာင်းကြကာ်ငငာ မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်၊

ပေါင်းကူဉာဏ

မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်ကို

ဦးကိုကိုထံမှ အပရာင်းအဝယ် အရေ်ကတိ စာချုေ်ြြင့် ေိုင်ဆိုင်သူ ဦးပအးထွန်း ၈/ခမန (နိုင်)၁၁၄၈၄၃မှ

ပေါင်းကူဉာဏ

င်္ရန်

ရရှိပရး အပထာက်အကူြေုအြွဲ့၊ ပရှေနံ့သာ ပကျးရွာအုေခ ် ျုေ်ပရးမှူး၊ မမို့နယ်အပထွပထွ အုေ်ချုေ်ပရးဦးစီးဌာန အုေ်ချုေ်ပရးမှူးတို့၏ ကန့်ကွက်ရန်မရှိပြကာင်း

ပထာက်ခံစာ

တို့ကိုတင်ြေ၍ နှစ် ၆၀ ပြမငှားစာချုေ် (င်္ရန်)ပလှောက်ထားလာရာ

တရားဝင်

ခိုင်လုံပသာအပထာက်အထားများြြင့် ဤ ပြကာ်ြငာေါသည့်ရက်မှစ၍ အတွင်း

ခုနစ်ရက်

ကန့်ကွက်နိုင်ေါပြကာင်းနှင့်

ကန့်ကွက်မှုမရှိေါက အတိုင်း

လုေ်ထုံးလုေ်နည်း

ဆက်လက်ပဆာင်ရွက်ပေးမည်

ြြစ်ေါပြကာင်း

အသိပေးပြကညာအေ်ေါ

သည်။

ကန့်ကွက်နိုင်ကြကာင်းကြကာ်ငငာ မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်၊ ပေါင်းကူဉာဏ င်္ရန်

မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်၊ ပေါင်းကူဉာဏ င်္ရန်

ပြာင်းကကနံေါတ်ြေားပေျာက်ဆးံု ၍ ထုတ် ထုတ်ပေးခဲ့သည့် ပြာင်းကကနံေါတ်ြေား

ပြမကွက်အမှတ်(၆၉၄)၊

ပြမကွက်တည် မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်ကို

ဦးပအာင်ဝင်းလှိုင် ၁၂/ကမရ(နိုင်)ဝ၁၀၃၀၆ င ယ ် စာ ရ င ်း အ မ ည ် ပေ ါ က ် ကို ယ ် တို င ် မ ှ ပေါင်းကူဉာဏင်္ရန်ရရှပ ိ ရး အပထာက်အကူ ြေုအြွဲ့၊ ပရှေနံ့သာပကျးရွာအုေ်ချုေ်ပရးမှူး၊ မမို့နယ် အ ပထွ ပ ထွ အု ေ ် ခ ျုေ် ပရးဦးစီး ဌာန အုေ်ချုေ်ပရးမှူးတို့၏

ကန့်ကွက်ရန်မရှိ

ပြကာင်း ပထာက်ခံစာတို့ကိုတင်ြေ၍ နှစ်

ဘီ/၅(ပေါင်းကူဉာဏစီမံချက်)၊

ပြမကွက်

၅၃၂-ဘီ/၅(ပေါင်းကူဉာဏစီမခ ံ ျက်)၊ ပြမကွက် အမှတ်(၆၃၅)၊ ပြမကွက်တည်ပနရာအမှတ်

(၅၈၈)

ပေါင်းကူဉာဏ

(၆၃၅) င်္န္ဓမာလမ်းသွယ်၊ ပေါင်းကူဉာဏ

ရေ်ကက ွ ၊် မင်္ဂလာဒုမံ မို့နယ်ကုိ ဦးပအာင်သန်း

ရေ်ကက ွ ၊် မင်္ဂလာဒုမံ မို့နယ်ကုိ ပဒါ်ြမင့ြ် မင့ခ ် င ုိ ်

ြမင့်

၁၂/သလန(နိုင်)၀၁၈၄၈၈

ငုဝါလမ်းသွယ်၊

၁၂/မင်္ဒ(နိုင်)၁၀၃၆၂၄

နှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မ ှု ရှိေါက လုေ်ထုံးလုေ်နည်း အတိုင်း

ဆက်လက်ပဆာင်ရက ွ ပ ် ေးမည်

ြြစ်ေါပြကာင်း

အသိပေးပြကညာအေ်ေါ

သည်။

အမည်ပေါက်ထံမှ

ကတိစာချုေ်ြြင့်

ေိင ု ဆ ် င ုိ သ ် ူ

ကတိစာချုေ်ြြင့် ေိုင်ဆိုင်သူ ဦးစိန်ထွန်းလှ

၁၂/မင်္ဒ(နိင ု )် ၀၆၈၄၆၅မှ

ပဒါ်ရီြမင့်

ပေါင်းကူဉာဏ

(၆၀)ပြမငှားစာချုေ်

ပေါင်းကူဉာဏရေ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်

ရေ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်ကို ဦးပအာင်

ကို

ဝင်းလှိုင် ၁၂/ကမရ(နိင ု )် ၀၁၀၃၀၆ ငယ်စာရင်း

ကို

ဝ၅၅၁၅၉ ငယ်စာရင်းအမည်ပေါက်ကယ ုိ တ ် င ုိ ်

အမည်ပေါက်ကိုယ်တိုင်မှ

င ယ ် စာ ရ င ်း အ မ ည ် ပေ ါ က ် ကို ယ ် တို င ် မ ှ

မှ ပေါင်းကူဉာဏင်္ရန်ရရှိပရး အပထာက်

င်္ရန်ရရှိပရး

အကူြေုအြွဲ့၊ ပရှေနံ့သာပကျးရွာ အုေ်ချုေ်

ပရှေနံ့သာပကျးရွာအုေ်ချုေ်ပရးမှူး၊ မမို့နယ်

ပရးမှူး၊

အပထွပထွအုေ်ချုေ်ပရးဦးစီးဌာန အုေ်ချုေ်

ပဒါ်နှင်းနှင်းချ ိန်

၁၂/အစန(နိုင်)

မမို့နယ်အပထွပထွအုေ်ချုေ်ပရး

ပေါင်းကူဉာဏ

အပထာက်အကူြေုအြွဲ့၊

ဦးစီးဌာန အုေခ ် ျုေ်ပရးမှူးတိ၏ ့ု ကန့်ကက ွ ရ ် န်

ပရးမှူးတို့၏

မရှပ ိ ြကာင်း ပထာက်ခစ ံ ာတိက ့ု တ ုိ င်ြေ၍ နှစ်

ပထာက်ခံစာတို့ကို

(၆ဝ)ပြမငှားစာချုေ် ( င်္ရန် ) ပလှော က် ထား

ပြမငှားစာချုေ်(င်္ရန်)ပလှောက်ထားလာရာ

လာရာတရားဝင်ခိုင်လုံပသာ

တရားဝင် ခိုင်လုံပသာ အပထာက်အထား

အပထာက်

ကန့်ကွက်ရန်မရှိပြကာင်း တင်ြေ၍

နှစ်

၆၀

အထားများြြင့် ဤပြကာ်ြငာေါသည့်ရက်မှ

များြြင့်

စ၍

ကန့်ကွက်နိုင်ေါ

ခုနစ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ေါပြကာင်း

ပြကာင်းနှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မ ှု ရှေ ိ ါက လုေ်ထုံး

နှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိေါက လုေ်ထုံးလုေ်နည်း

လုေ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ပဆာင်ရွက်

အတိုင်း

ပေးမည်ြြစ်ေါပြကာင်း အသိပေးပြကညာ

ြြစ်ေါပြကာင်း

အေ်ေါသည်။

သည်။

ခုနစ်ရက်အတွင်း

ဤပြကာ်ြငာေါသည့်ရက်မှစ၍

ဆက်လက်ပဆာင်ရွက်ပေးမည် အသိပေးပြကညာအေ်ေါ

ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ြကားကေးမှူးချုပ်)

ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ြကားကေးမှူးချုပ်)

မမို့ငပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့

မမို့ငပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့

ေန်ကုန်မမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကေး

ေန်ကုန်မမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကေး

ကကာ်မတီ

ကကာ်မတီ

ဦးဘလှိုင်

၁၂/မင်္ဒ(နိုင်)ဝ၂၉၃၉၃

ပေါင်းကူဉာဏင်္ရန်ရရှိပရး အကူြေုအြွဲ့၊

အပထာက်

ပရှေနံ့သာပကျးရွာအုေ်ချုေ်

ပရးမှူး၊ မမို့နယ်အပထွပထွအုေ်ချုေ်ပရးဦး စီးဌာန အုေ်ချုေ်ပရးမှူးတို့၏ ကန့်ကွက်ရန် မရှိပြကာင်း

ပထာက်ခံစာတို့ကိုတင်ြေ၍

နှစ(် ၆ဝ)ပြမငှားစာချုေ်(င်္ရန်) ပလှောက်ထား

အုေ်ချုေ်ပရးမှူး

ပထာက်ခံစာတို့ကိုတင်ြေ၍ တရားဝင်

ခိုင်လုံပသာအပထာက်အထား

ပြကာ်ြငာေါသည့်ရက်မှစ၍

ခုနစ်ရက်

အပထာက်အထားများြြင့် ဤပြကာ်ြငာေါ

များြြင့်

ဤပြကာ်ြငာေါသည့်ရက်မှစ၍

ကန့်ကွက်နိုင်ေါပြကာင်းနှင့်

သည့ရ ် က်မစ ှ ၍ ခုနစ်ရက်အတွငး် ကန့်ကက ွ ်

အတွင်း

ကန့်ကွက်မှုမရှိေါက

လုေ်ထုံးလုေ်နည်း

နိင ု ေ ် ါပြကာင်းနှငက ့် န့်ကက ွ မ ် မ ှု ရှေ ိ ါက လုေထ ် းံ ု

အတိုင်း ဆက်လက်ပဆာင်ရွက် ပေးမည်

လုေန ် ည်းအတိင ု း်

ြြစ်ေါပြကာင်း

ပေးမည်ြြစ်ေါပြကာင်း

အသိပေးပြကညာအေ်ေါ

ကန့်ကွက်နိုင်ကြကာင်းကြကာ်ငငာ မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်၊

ပေါင်းကူဉာဏ

(ပေါင်းကူဉာဏစီမံချက်)၊

ပြမကွက်အမှတ်(၄၃၄)၊

ပြမကွက်တည်

ပနရာအမှတ်(၄၃၄)၊ ငုဝါလမ်း၊ ပေါင်းကူ ဉာဏရေ်ကွက်၊

မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်ကို

ဦးပအာင်သန်းြမင့် ၁၂/မင်္ဒ(နိုင်)၁ဝ၃၆၂၄ ငယ်စာရင်းအမည်ပေါက်ထံမှ

အပရာင်း

အဝယ် အရေ်ကတိစာချုေ်ြြင့် ေိုင်ဆိုင်သူ

ဆက်လက်ပဆာင်ရက ွ ် အသိပေးပြကညာ

အေ်ေါသည်။ ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ြကားကေးမှူးချုပ်) မမို့ငပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ေန်ကုန်မမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကေး

မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်၊ ပေါင်းကူဉာဏ င်္ရန်

ကကာ်မတီ

မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်၊ ပေါင်းကူဉာဏ င်္ရန် (ပေါင်းကူဉာဏစီမံချက်)၊

ပြမကွက်အမှတ်(၃၄၉)၊

အမှတ(် ၇၅၀)ြမတ်ပလးလမ်းသွယ၊် ပေါင်းကူ ဉာဏရေ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်ကို ဦးညွန့် ပဝ ၁၂/ကတတ(နိုင်)၀၁၆၉၁၉ ငယ်စာရင်း အမည်ပေါက်ထံမှ အပရာင်းအဝယ် အရေ် ကတိစာချုေ်ြြင့် ေိုင်ဆိုင်သူ ပဒါ်သက်နှင်း

ပြမကွက်တည်

ပနရာအမှတ(် ၃၄၉) စကားဝါလမ်း၊ ပေါင်းကူ ဉာဏရေ်ကက ွ ၊် မင်္ဂလာဒုမံ မို့နယ်ကုိ ပဒါ်သန်း ပဌး ၁၂/မင်္ဒ(နိုင်)၀၆၂၅၂၆ အမည်ပေါက် ကိုယ်တိုင်မှ

ပေါင်းကူဉာဏင်္ရန်ရရှိပရး

ပဝ(ခ) မီမီသက်နှင်းပဝ ၁၂/ကတတ(နိုင်)

အပထာက်အကူြေုအြွဲ့၊ ပရှေနံ့သာပကျးရွာ

ဉာဏင်္ရန်ရရှိပရး အပထာက်အကူြေုအြွဲ့၊

၀၂၈၁၅၄မှ

အုေ်ချုေ်ပရးမှူး၊

ပရှေနံ့သာပကျးရွာအုေ်ချုေ်ပရးမှူး၊ မမို့နယ်

အပထာက်အကူြေုအြွဲ့၊ ပရှေနံ့သာပကျးရွာ

အပထွပထွအုေ်ချုေ်ပရးဦးစီးဌာန အုေ်ချုေ်

အုေ်ချုေ်ပရးမှူး၊

ပရးမှူးတိ၏ ့ု

ချုေ်ပရးဦးစီးဌာန

ပဒါ်ရီြမင့် ၁၂/မင်္ဒ(နိင ု )် ဝ၆၈၄၆၅မှ ပေါင်းကူ

ကန့်ကက ွ ရ ် န်မရှပ ိ ြကာင်း

ပေါင်းကူဉာဏင်္ရန်ရရှိပရး မမို့နယ်အပထွပထွအုေ် အုေ်ချုေ်ပရးမှူးတို့၏

အပထာက်အထားများြြင့်

ေန်ကုန်မမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကေး

ေန်ကုန်မမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကေး

၅၃၂-ဘီ/၅

ပလှောက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံပသာ

မမို့ငပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့

မမို့ငပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့

ကွက်အမှတ်(၇၅၀)၊ ပြမကွက်တည်ပနရာ

ခိုင်လုံပသာအပထာက်အထား

ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ြကားကေးမှူးချုပ်)

ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ြကားကေးမှူးချုပ်)

၅၃၂-ဘီ/၅ (ပေါင်းကူဉာဏစီမံချက်)၊ ပြမ

ဤပြကာ်ြငာေါသည့်ရက်မှစ၍

အေ်ေါသည်။

မိခင်အမည်မှန်

ပထာက်ခစ ံ ာတို့ကိုတင်ြေ၍

ခုနစ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ေါပြကာင်း နှင့်

ကန့်ကွက်မှုမရှိေါက

လုေန ် ည်းအတိင ု း်

လုေထ ် းံု

ဆက်လက်ပဆာင်ရက ွ ်

ပေးမည်ြြစ်ေါပြကာင်း

အသိပေးပြကညာ

အေ်ေါသည်။ ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ြကားကေးမှူးချုပ်) မမို့ငပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ေန်ကုန်မမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကေး ကကာ်မတီ

ဤပြကာ်ြငာ

ချုေ်ပရးဦးစီးဌာန

မမို့နယ်အပထွပထွအုေ် အုေ်ချုေ်ပရးမှူးတို့၏

ကန့်ကွက်ရန်မရှိပြကာင်း တို့ကိုတင်ြေ၍

နှစ်(၆၀)

(င်္ရန်)ပလှောက်ထားလာရာ

ပထာက်ခံစာ ပြမငှားစာချုေ် တရားဝင်

ခိုင်လုံပသာ အပထာက်အထားများြြင့် ဤ ပြကာ်ြငာေါသည့်ရက်မှစ၍

ခုနစ်ရက်

ေါသည့်ရက်မှစ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း ကန့်

အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ေါပြကာင်းနှင့် ကန့်

ကွက်နိုင်ေါပြကာင်းနှင့်

ကွက်မှုမရှိေါက လုေ်ထုံးလုေ်နည်းအတိုင်း

ကန့်ကွက်မှုမရှိေါ

က လုေ်ထုံးလုေ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက် ပဆာင်ရွက်ပေးမည်ြြစ်ေါပြကာင်း

အသိ

ပေး ပြကညာအေ်ေါသည်။ ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ြကားကေးမှူးချုပ်) မမို့ငပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့

မိခင်အမည်မန ှ မ ် ာှ

ပဒါ်စန်းသီတာဝင်း

၁၀/သထန(နိင ု )် ၁၅၉၄၉၇ ြြစ်ေါ ပြကာင်း။

ကန့်ကွက်နိုင်ကြကာင်းကြကာ်ငငာ ပြမာက်ဥက္ကလာေမမို့နယ်၊

ပြမတိုင်း

ရေ်ကွက်အမှတ် ၁၉/၁၊ ပရှေပေါက်ကံစက်မှု ဇုန်၊ ပြမကွက်အမှတ် ၂၁၈+၂၂၁ ပြမကွက် တည်ပနရာအမှတ် (၂၁၈)၊ ကပနာင်မင်း သားကကီး (၆)လမ်း၊ ပရှေပေါက်ကံစက်မှုဇုန်

သည်။

ပြမတိုင်းရေ်ကွက်အမှတ်

ပြမတိုင်းရေ်ကွက်အမှတ်

များြြင့်

ပေးမည်ြြစ်ေါပြကာင်း အသိပေးပြကညာ

အသိပေးပြကညာအေ်ေါ

ပေးစီမံချက်

ပေးစီမံချက်

တရားဝင်

လုေ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ပဆာင်ရွက်

ဆက်လက်ပဆာင်ရွက်ပေးမည်

ြြစ်ေါပြကာင်း

ကန့်ကွက်နိုင်ကြကာင်းကြကာ်ငငာ

စ၍

လုေ်ထုံး

အတိုင်း

ကန့်ကက ွ န ် င ုိ က ် ြကာင်းကြကာ်ငငာ

အထားများြြင့် ဤပြကာ်ြငာေါသည့်ရက်မှ ပြကာင်းနှင် ့ ကန့်ကက ွ မ ် မ ှု ရှေ ိ ါက

နှင့်ကန့်ကွက်မှုမရှိေါက လုေ်ထုံးလုေ်နည်း

ကကာ်မတီ

တင်ြေ၍ နှစ်(၆၀)ပြမငှား စာချုေ်(င်္ရန်)

ကန့်ကွက်နိုင်ေါ

ခုနစ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ေါပြကာင်း

ကကာ်မတီ

ပြမငှားစာချုေ် (င်္ရန်) ပလှောက်ထားလာရာ

ခုနစ်ရက်အတွင်း

နှစ်(၆၀)

ပြမငှားစာချုေ်(င်္ရန်) ပလှောက်ထားလာရာ

ကန့်ကက ွ ရ ် န်မရှပ ိ ြကာင်း ပထာက်ခစ ံ ာတိက ့ု ုိ

အပထာက်

ကန့်ကွက်ရန်မရှိပြကာင်း

တိ၏ ့ု ကန့်ကက ွ ရ ် န်မရှပ ိ ြကာင်းပထာက်ခစ ံ ာ

နှစ်(၆ဝ)

လာရာတရားဝင်ခိုင်လုံပသာ

ပဒါ်မငယ်

၁၀/သထန(နိင ု )် ၁၀၈၉၃၁ ြြစ်ေါ ပြကာင်း။

ပဒါ်နန်

ပအာင် ၁/မကန(နိုင်)၁၃၁၇၈၄ မှ ပေါင်းကူ

ပလှောက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံပသာ

၅၃၂-ဘီ/၅

င်္န္ဓမာလမ်းသွယ်၊

အရေ်ကတိစာချုေ်ြြင့်ေိုင်ဆိုင်သူ

တိက ့ု တ ုိ င်ြေ၍ နှစ(် ၆၀)ပြမငှားစာချုေ် (င်္ရန်)

၅၃၂-ဘီ/၅

အမှတ်(၄၁၆)၊

ပအာင်၏ မိခင်အမည်မန ှ မ ် ာှ

စာရင်းအမည်ပေါက်ထံမှ အပရာင်းအဝယ်

တရားဝင်

ပလှောက်ထားလာရာ

၅၃၂-ဘီ/၅

ပေါင်းကူဉာဏရေ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်

ကပတာ်ထးူ ၇/ကကန(နိင ု )် ၀၀၀၂၅၈ ငယ်

ခိုင်လုံပသာအပထာက်အထားများြြင့် ဤ

၅၃၂-ဘီ/၅

ပနရာ

ဉာဏရေ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်ကို ပစာ

ဆဋ္ဌမတန်း(သင်ရိုးသစ်) မှ ပမာင်သူရ

ပရးမှူးတို့၏

နှစ်

င်္ရန်ပေးစီမံချက် ပြမတိုင်းရေ်ကွက်အမှတ်၊

အမှတ် ၆၉၂၊ ေတ်လမ်း၊ ပေါင်းကူဉာဏ

ပြမကွက်တည်ပနရာ

အမှတ် (၇၀၈) အင်ြကင်းလမ်းသွယ၊် ပေါင်းကူ

အပထွပထွအုေ်ချုေ်ပရးဦးစီးဌာန အုေ်ချုေ်

င်္ရန်ပေးစီမံချက် ပြမတိုင်းရေ်ကွက်အမှတ်၊

တည်ပနရာအမှတ်(၃၂၄(ခ))၊ င်္န္ဓမာလမ်း၊

ကွက်အမှတ်(၇၀၈)၊

အုေ်ချုေ်ပရးဦးစီးဌာန

ပေါင်းကူဉာဏ

ပြမကွက်တည်

၅၃၂-ဘီ/၅ (ပေါင်းကူဉာဏစီမံချက်)၊ ပြမ

သထုံမမို့နယ် အလက(ပေးမသွယ်)

ပကျးရွာအုေခ ် ျုေ်ပရးမှူး၊ မမို့နယ်အပထွပထွ

ပထာက်ခစ ံ ာ

ကကာ်မတီ

(ပေါင်းကူဉာဏစီမံချက်)၊

ပြမတိုင်းရေ်ကွက်အမှတ်

ကန့်ကွက်ရန်မရှိပြကာင်း

ကကာ်မတီ

ပြမကွက်အမှတ်(၄၁၆)၊

မိခင်အမည်မှန်

မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်၊ ပေါင်းကူဉာဏ င်္ရန်

အုေ်ချုေ်ပရးဦးစီးဌာန အုေ်ချုေ်ပရးမှူးတို့၏

ကကာ်မတီ

(ပေါင်းကူဉာဏစီမခ ံ ျက်)၊

၁၀/သထန(နိင ု )် ၁၃၈၉၄၄ ြြစ်ေါပြကာင်း။

သထုံမမို့နယ် အလက(ပေးမသွယ်)

ေန်ကုန်မမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကေး

ပြမကွကအ ် မှတ် ၆၉၂၊ ပြမကွကတ ် ည်ပနရာ

မင်းထက်၏ မိခင်အမည်မန ှ မ ် ာှ ပဒါ်သန္တာ

စတုတ္ထတန်းမှ ပမာင်ဆန်းမင်းထိုက်၏

ေန်ကုန်မမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကေး

ပြမကွက်

သထုံမမို့နယ် အလက(ပေးမသွယ်) ဆဋ္ဌမတန်း(သင်ရိုးသစ်)မှ ပမာင်ပအာင်

ပရှေနံ့သာပကျးရွာ အုေ်ချုေ်ပရးမှူး၊ မမို့နယ်

င်္ရန်ပေးစီမံချက် ပြမတိုင်းရေ်ကွက်အမှတ်

(ပေါင်းကူဉာဏစီမံချက်)၊

မိခင်အမည်မှန်

ဉာဏင်္ရန်ရရှိပရး အပထာက်အကူြေုအြွဲ့၊

င်္ရန်ပေးစီမံချက် ပြမတိုင်းရေ်ကွက်အမှတ် ပြမကွက်အမှတ်-၃၂၄(ခ)၊

ပြကာင်း။

ကန့်ကွက်နိုင်ကြကာင်းကြကာ်ငငာ ပေးစီမံချက်

ဦးထွန်း

လွင်ဦး ၁၀/သထန(နိုင်)၁၉၁၂၇၂ ြြစ်ေါ

င်္ရန်ရရှပ ိ ရးအပထာက်အကူြေုအြွ့ဲ ၊ ပရှေန့ံသာ

မမို့ငပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့

မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်၊

ဦးဦးစိုးဝင်း

မင်းဦး၏ ြခင်အမည်မှန်မှာ

၁၁/စတန(နိင ု )် ၀၁၈၃၄၁တိမ ့ု ပ ှ ေါင်းကူဉာဏ

မမို့ငပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့

ပေါင်းကူဉာဏ

၁၁/စတန(နိုင်)၀၂၇၁၆၈နှင့်

ဆဋ္ဌမတန်း(သင်ရိုးသစ်)မှ ပမာင်ပကျာ်

ပကျးရွာအုေခ ် ျုေ်ပရးမှူး၊ မမို့နယ်အပထွပထွ

သည်။ ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ြကားကေးမှူးချုပ်) မမို့ငပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ေန်ကုန်မမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကေး

မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်၊

အပရာင်းအဝယ်အရေ်

သထုံမမို့နယ် အလက(ပေးမသွယ်)

င်္ရန်ရရှပ ိ ရးအပထာက်အကူြေုအြွ့ဲ ၊ ပရှေန့ံ သာ

ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ြကားကေးမှူးချုပ်)

ကန့်ကွက်နိုင်ကြကာင်းကြကာ်ငငာ

ငယ်စာရင်း

အပရာင်းအဝယ်အရေ်

(င်္ရန်)

ခုနစ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ေါပြကာင်း

ငယ်စာရင်း

အမည်ပေါက်ထံမှ

တရားဝင်ခိုင်လုံပသာ

အပထာက်အထား

ပြမတိုင်းရေ်ကွက်အမှတ်

အမှတ်(၅၈၈)၊ ပြမကွက်တည်ပနရာအမှတ်

တိက ့ု တ ုိ င်ြေ၍

ဤပြကာ်ြငာေါသည့်ရက်မှစ၍

မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်၊ ပေါင်းကူဉာဏ င်္ရန် ပေးစီမံချက်

(၆ဝ)ပြမငှားစာချုေ်(င်္ရန်) ပလှောက်ထားလာရာ များြြင့်

ကန့်ကွက်နိုင်ကြကာင်းကြကာ်ငငာ

ပေးစီမခ ံ ျက် ပြမတိင ု း် ရေ်ကက ွ အ ် မှတ် ၅၃၂-

ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ြကားကေးမှူးချုပ်)

ကန့်ကွက်နိုင်ကြကာင်းကြကာ်ငငာ

ဖခင်အမည်မှန်

ကန့်ကွက်နိုင်ကြကာင်းကြကာ်ငငာ မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်၊ ပေါင်းကူဉာဏ င်္ရန်ပေးစီမံချက် ပြမတိုင်းရေ်ကွက်အမှတ် ၅၃၂ဘီ/ ၅ (ပေါင်းကူဉာဏစီမံချက်)၊ ပြမကွက်အမှတ် ၄၆၉၊ ပြမကွက်တည်ပနရာအမှတ် ၄၆၉၊ နွယသ ် ာကီလမ်း၊ ပေါင်းကူဉာဏရေ်ကက ွ ၊် မင်္ဂလာဒုမံ မို့နယ်ကုိ ဦးရန်စန ိ ် ၁၂/ဥကမ (နိုင်)၀၄၆၇၂၅ အမည်ပေါက်ထံမှ အပရာင်းအဝယ်အရေ်ကတိစာချုေ်ြြင့် ေိုင်ဆိုင်သူ ၁။ ဦးကိုကိုလွင် ၁၂/ေဇတ(နိုင်)၀၀၉၆၀၂၊ ၂။ ပဒါ်လှလှပဌး ၁၂/စခန (နိုင်)၀၂၆၄၄၈တို့မှ ပေါင်းကူဉာဏင်္ရန်ရရှိပရး အပထာက်အကူြေုအြွဲ့၊ ပရှေနံ့သာပကျးရွာအုေ်ချုေ် ပရးမှူး၊ မမို့နယ်အပထွပထွအုေ်ချုေ်ပရးဦးစီးဌာန အုေ်ချုေ်ပရးမှူးတို့၏ ကန့်ကွက်ရန် မရှိပြကာင်း ပထာက်ခံစာတို့ကိုတင်ြေ၍ နှစ် ၆၀ ပြမငှားစာချုေ်(င်္ရန်)ပလှောက်ထား လာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံပသာ အပထာက်အထားများြြင့် ဤပြကာ်ြငာေါသည့်ရက်မှ စ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ေါပြကာင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိေါက လုေ်ထုံး လုေန ် ည်းအတိင ု း် ဆက်လက်ပဆာင်ရက ွ ပ ် ေးမည်ြြစ်ေါပြကာင်း အသိပေးပြကညာအေ် ေါသည်။ ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ြကားကေးမှူးချုပ်) မမို့ငပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ေန်ကုန်မမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကေးကကာ်မတီ

အင်္ဂလိပ်ကဖာင်းကကကပျာက်

မင်္ဂလာဒုံမမို့နယ်၊

ကညန၊တိုင်းကဒသကကီးရုံးခွဲ(ေွာသာကကီး)၊ ေန်ကုန်မမို့

ပအာက်ပြာ်ြေေါရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင်လာပရာက်ကန့်ကွက်နိုင်ေါသည်။

ဆက်လက်

ပဆာင်ရွက်ပေးမည်ြြစ်ေါ

ပြကာင်းအသိပေး ပြကညာအေ်ေါသည်။

ဦးပကျာ်နိုင် (MYGN-၀၁၅၉၅၀) အမည် ပေါက် နှစ် ၆၀ ပြမငှားင်္ရန်ပြမမှ ပြမကွက် အမှတ် (၂၁၈) အတိုင်းအတာ ပေ(၄၀ x၆၀) အား အမည်ပေါက် ဦးပကျာ်နင ုိ န ် င ှ ့် ဦးပအာင် သိန်းကို တရားမေိုင်ထားကာ ဦးတင်ပအးမှ တရားလိြု ေုလုေ၍ ် ဆိသ ု ည့် ပြမာက်ဥက္ကလာေ မမို့နယ်

တရားရုံးတရားမကကီးမှုအမှတ်

၇၃/၁၆၏ စီရင်ချက်နှင့်ဒီကရီ၊ တရားမ ဇာရီမှုအမှတ် ၃၇/၁၆၏ တရားရုံးပန့စဉ် မှတတ ် မ်း(တရားရှုးံ )ကိယ ု စ ် ား ဘိလစ်ခန့်စာ၊ အမည်ပေါက်

င်္ရန်မူရင်းတို့တင်ြေ၍

ပြမာက်ဥက္ကလာေမမို့နယ်

တရားရုးံ ဘိလစ်

ပဒါ်သူဇာ ၆/ထ၀န(နိင ု )် ၀၂၆၃၄၃ မှ အပရာင်း ပြမေုံကူး(portion) ပလှောက်ထားလာြခင်း အပေါ်တင်ြေ၍

တရားဝင်ခိုင်လုံပသာ

အပထာက်အထားများြြင့်

ဤပြကာ်ြငာ

ေါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွငး် ကန့်ကက ွ ် နိုင်ေါပြကာင်းနှင့်

ကန့်ကွက်မှုမရှိေါက

လုေ်ထုံးလုေ်နည်းအတိုင်း

ဆက်လက်

ပဆာင်ရက ွ ပ ် ေးမည်ြြစ်ေါပြကာင်း အသိပေး ပြကညာအေ်ေါသည်။

ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ြကားကေးမှူးချုပ်) မမို့ငပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ေန်ကုန်မမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကေး ကကာ်မတီ

ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ြကားကေးမှူးချုပ်) မမို့ငပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့

ေန်ကုန်မမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကေး

ေန်ကုန်မမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကေး

ကကာ်မတီ

ကကာ်မတီ

စာအုပ်စာကပ လူ့မိတ်ကွွ


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019

ပျောက်ဆးံု ပြကာင်း

(တရားမကေင့်ထုံးဥျပေျုေ်မ-၁၁၅)

၏ အြည်ြှန်ြှာ နန်းစံခြ်းလွင် မေစ်ပါ ဒြောင်း။ နန်းစံခမ်းျွင်

ပမွးသက္ကရာေ်အမှန်

ေခင်အမည်မှန် တန်းသင်ရိုးသစ် (ခ) ြှ ခွန်ခြ်းထီ၏ ခွန်ဒော်ြိုးထေ်

၁၃/ပလန(နိင ု )် ၀၄၃၁၇၉ မေစ်ပါဒြောင်း။

ပင်ဒလာင်းပြို့၊ အဒနာေ်ရပ်ေွေ် ဒန

နန်းအုံးြေည်

၁၃/ပလန(နိုင်)

၀၀၄၅၀၉၏ ဒြွးသေ္ကရာေ်အြည်ြှန် ြှာ (၁၁-၁-၁၉၆၄) မေစ်ပါဒြောင်း။

ခွန်ပော်မိုးထက်

ပငင်းခေက်ထုတ်ရန်သမ္မန်စာ (တရားမကေင့်ထုံး ကိုဓဥျပေအမိန့် ၅၊ နည်းဥျပေ ၂၀) ရန်ကုန်ပပမာက်ျိုင်းခရိုင်တရားရုံး

ယာဉ်အြှတ်-8G/5748၏ ဒောင်းကေနံပါတ်မပားဒပောေ်ဆုံး၍ ထုတ်ဒပးရန်ဒလှောေ်ထားလာပါ

၂၀၁၉ ခုနှစ် တရားမကကီးမှုအမှတ် -၂၅၁

သမေင့် ယခင်ဒောင်းကေနံပါတ်မပားပေေ်မပယ် ဒြောင်းအြေား သိဒစရန် ဒြေညာအပ်ပါ သည်။

ယာဉ်အြှတ်-8C/9307 ၏ ဒောင်း ကေနံပါတ်မပားဒပောေ်ဆုံး၍ ထုတ်ဒပး

ကန့်ကွက်နိုင်ပြကာင်းပြကညာပခင်း ရန်ေုန်တိုင်းဒေသကေီး၊ ေဂုံပြို့သစ်(အဒရှ့ပိုင်း)ပြို့နယ်၊ ဒမြတိုင်းရပ်ေွေ် အြှတ် ၁၄၊ ဒမြေွေ်အြှတ် ၆၂၈၊ ဒမြအြေ ိုးအစားပါြစ်ဒမြ၊ ဒေါ်ခင်စန်းရီ(ခ)

ဒေါ်လှပြိုင်

နှင့်

ဒေါ်တင်တင်မြ ပါ (၂၃)

တရားျို

တရားပျိုင်မေား

ရန်ေုန်တိုင်းဒေသကေီး၊

ဒြှာ်ဘီပြို့နယ်၊

ဆပ်သွားဒတာဒေေးရွာအုပ်စု၊

ရှြ်းေုန်းဒေေးရွာဒန (၁၈)တရားပပိုင် ဦးဒေော်ြိုး(ယခုဒနရပ်လိပ်စာြသိ) သိဒစရ ြည်။ သင်တို့အဒပါ်၌ တရားလိုေ အဒြွပုံပစ္စည်းစီြံခန့်ခွဲဒပးဒစလိုြှု ဒလှောေ်ထား

ခင်စန်းရင် CE-ဝဝ၇၆၈၈ အြည်ဒပါေ် အေေယ်အဝန်း (၄ဝ'x၆ဝ') အရပ်ဒခါ်

စွဲဆိုခေေ်ရှိသည်မေစ်၍

အြှတ်-၆၂၈၊ ေေန်စစ်သားလြ်း၊ ၁၄ ရပ်ေွေ်၊ ေဂုံပြို့သစ်(အဒရှ့ပိုင်း)ပြို့နယ်၊

စပ်လေဉ်း၍ အဒရးကေီးသည့်စေားအရပ်ရပ်တို့ေို ဒခေပဒမပာဆိုနိုင်သူ သင့်ေိုယ်စား

ထုတ်ဒပးခဲ့သည့် ဒောင်းကေနံပါတ်မပား

ရန်ေုန်ပြို့ဟုဒခါ်တွင်ဒသာ

လှယ်ရုံးအခွင့်အြိန့်ရဒရှ့ဒနမေစ်ဒစ၊

ပေေ်မပယ်ဒြောင်း

အြေားသိဒစရန်

အရပ်ရပ်တို့ေို ဒရာင်းခေပိုင်ခွင့်ရှိဒြောင်း အဆိုမပုသူ ဦးငွါးခေယ်ဟဲ့ ၁၃/သပန(နိုင်)

ဒြေညာအပ်ပါသည်။ ကညန၊

ဝ၅၆၈၂၇ ေိုင်ဒဆာင်သူထံြှ ေျွန်ုပ်တို့၏ြိတ်ဒဆွေ အပပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွေ်

ရန်ဒလှောေ်ထားလာပါသမေင့် ယခင်

ခရိုင်ရုံး (မန္တပျးပတာင်ျိုင်း)

ယာဉ်မှတ်ျုံတင်စာအုျ်ပျောက် မိတ္တူပျှောက်ထားပခင်း

ယာဉ်အြှတ် 5L/8097 ယာဉ်လေ် ဝယ်ရှိသူ ဦးရဲတင် ၉/ြထလ(နိုင်) ၂၂၇၉၁၈ ေ

(ေြ-၃)ဒပောေ်ဆုံး၍

ြိတ္တူထုတ်

ဒပးရန် ဒလှောေ်ထားလာပါသည်။ ေန့် ေွေလ ် ိုပါေ

ခိုင်လုံဒသာ

အဒထာေ်

အထားြေားမေင့် ဒြော်မငာသည့် ရေ်ြှ ၁၅ ရေ်အတွင်း

ဒအာေ်ဒော်မပပါရုံးသို့

လူေိုယ်တိုင် လာဒရာေ်ေန့်ေွေ်နိုင်ပါ သည်။ ကညန၊ ခရိုင်ရုံး (ပမင်းခခံပမို့)

၎င်းနှင့်ပတ်သေ်ဆေ်နွှယ်သည့်

အေေ ိုးခံစားခွင့်

ဒရာင်းေိုးဒငွ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသေို ဒပးဒခေထားပပီးမေစ်ပါသည်။ အထေ်ပါ အဒရာင်းအဝယ်နှင့်ပတ်သေ်၍ ေန့်ေွေ်လိုပါေ ခိုင်လုံဒသာ စာခေုပ်စာတြ်းြူရင်းြေားမေင့် ယဒန့ြှစ၍ ၁၄ ရေ်အတွင်း လူေိုယ်တိုင် ေျွန်ုပ်တို့ထံ လာဒရာေ်ေန့်ေွေ်နိုင်ပါသည်။ သတ်ြှတ်ရေ်အတွင်း လာဒရာေ်ေန့်ေွေ် မခင်းြမပုပါေ ဥပဒေနှင့်အညီ အဒရာင်းအဝယ်ေိစ္စပပီးဒမြာေ်ဒအာင် ဆေ်လေ် ဒဆာင်ရွေ်သွားြည်မေစ်ပါဒြောင်း ဒြေညာအပ်ပါသည်။ ျွှဲအျ်ညွှန်ြကားခေက်အရဦးထွန်းျင်းပအာင် LL,B., D.B.L., D.M.L

ပေါ်ပေူပေူခိုင် LL,B., D.B.L., D.M.L

ပေါ်ပငိမ်းခေမ်းစုရည် LL,B., D.B.L., D.I.L, D.M.L တရားျွှတ်ပတာ်ပရှ ့ပနမေား အမှတ်-၅၈၊ မဟာဗန္ဓုျျန်းခခံျမ်း၊ ပကောက်တံတားပမို့နယ်၊ ရန်ကုန်ပမို့

ပျည်ပထာင်စုတရားျွှတ်ပတာ်ခေုျ်

ပင်ဒလာင်းပြို့၊ အဒနာေ်ရပ်ေွေ် ဒန နန်းစံခြ်း ၁၃/ပလန(နိင ု )် ၀၀၂၃၈၉

ဒတာင်ကေီးပြို့၊ အထေ (၂)၊ ဆဋ္ဌြ ေခင်အြည်ြှန်ြှာ

အပြကာင်းြကားစာ

အမည်မှန်

ေျွန်ြ နန်းခင်ဦး ၁၃/လလန(နိုင်) ၀၈၀၈၈၁၏ နိုင်ငံေူးလေ်ြှတ် အြှတ်(ြြှတ်ြိ)သည် ဒပောေ်ဆုံးသွား ပါသမေင့် ဒတွ့ရှိေ အဒြောင်းြေား ဒပးပါရန်။ ေုန်း-၀၉-၄၀၆၅၅၄၇၈၆

ပောင်းကကနံျါတ်ပျားပျောက် ပျှောက်ထားပခင်း

ခေ ိန်းဆိုသည့်ရက်ကို ပျှောက်ထားခံရသူထံသို့

ြေားဒပးပါရန်။ ေုန်း-၀၉-၅၂၈၀၁၆၃

ပျောက်ဆုံးပြကာင်း

ကညန၊ ခရိုင်ရုံး (မန္တပျးပပမာက်ျိုင်း)

ပျင်ဆင်မှုပျှောက်ျွှာကို ြကားနာစစ်ပဆးရန်

ေျွန်ြ ြနန်းြိုးနု ၁၃/ြြတ(နိုင်)၀၀၀၀၅၁၏ နိုင်ငံေူးလေ်ြှတ် အြှတ(် ြြှတြ ် )ိ သည် ဒပောေ်ဆးံု သွားပါသမေင့ ် ဒတွ့ရှေ ိ အဒြောင်း

သင်ေိုယ်တိုင်မေစ်ဒစ၊

သို့တည်းြဟုတ်

သို့တည်းြဟုတ်

၎င်းအြှုနှင့်

၎င်းအြှုနှင့်စပ်ဆိုင်သည့်

အခေေ်ြေားေို ဒခေပဒမပာဆိုနိုင်သူ တစ်ဦးတစ်ဒယာေ်၊ ၎င်းဒရှ့ဒနနှင့် ပါ၍မေစ်ဒစ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒအာေ်တိုဘာ ၂၅ ရေ် (၁၃၈၁ ခုနှစ် သီတင်းေျွတ်လမပည့်ဒေော် ၁၂ရေ်) ြွန်းြတည့်ြီ ၁၀:၀၀နာရီတွင် အထေ်ေ အြည်ဒရးသားပါရှိသူ တရား

၂၀၁၉ ခုနှစ် တရားမပျင်ဆင်မှုအမှတ်-၄၀၁ ဒေါ်ဒေခိုင်မြင့် နှင့် ဦးေံဒေး (၎င်း၏အခွင့်ရ ေိုယ်စားလှယ် ဦးထင်ဒေော်ြိုး) ပျှောက်ထားသူ ပျှောက်ထားခံရသူ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒေဒော်ဝါရီ ၈ ရေ်စွဲပါ ရန်ေုန်တိုင်းဒေသကေီးတရား လွှတ်ဒတာ်၏ တမပင်ဆင်-၂၈၉/၂၀၁၇၏ စီရင်ခေေ်နင ှ ထ ့် းံု ပုေ ံ ေအပပီးသတ် အြိန့်ြ ှ မပင်ဆင်ြဒ ှု လှောေ်လာွှ နှင့်ပတ်သေ်၍ ဒလှောေ်ထားခံရသူ ဦးေံဒေး (၎င်း၏အခွင့်ရ ေိုယ်စားလှယ် ဦးထင်ဒေော်ြိုး)၊ တိုေ် (D)၊ အခန်း ၃၀၄ (၃-လွှာ)၊ ၇လြ်း၊ ဟံသာရိပ်ြွန်၊ ေြာရွတ်ပြို့နယ်၊ ရန်ေုန်ပြို့ (ယခင်လိပ်စာ၊ ယခုလိပ်စာြသိ) သိဒစရြည်။ ဤအြှုတွင် ရန်ေုန်တိုင်းဒေသကေီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ စီရင်ခေေ် နှင့် ထုံးပုံေေအပပီးသတ်အြိန့်ြှ မပင်ဆင်ြှုဒလှောေ်လွှာတစ်ဒစာင်ေို တရားလွှတ်ဒတာ်ဒရှ့ဒန ဦးဒေော်ဝင်းဒအာင်၊ ဒေါ်စိုးယုယုဒေော်တို့ေ တင်သွင်း၍ ဤရုံး၌ြှတ်ပုံတင်ခဲ့ပပီးဒြောင်းနှင့် ထိုမပင်ဆင်ြှုဒလှောေ်လွှာ ေို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒအာေ်တိုဘာ ၂၂ရေ် နံနေ် ၁၀:၀၀နာရီတွင်ဆိုင်ဆိုရန် ဤရုံးဒတာ်ေ ခေ ိန်းဆိုလိုေ်သည်။ သင်ေိုယ်တိုင်မေစ်ဒစ၊ သင့်ဒရှ့ဒနေမေစ်ဒစ၊ ဤမပင်ဆင်ြှုတွင် သင့်အတွေ်ဒဆာင်ရွေ်ရန် ဥပဒေအရခွင့်မပုထားသူ ေိုယ်စားလှယ် မေစ်ဒစ ြလာဒရာေ်ခဲ့လှေင် ၎င်းမပင်ဆင်ြှုေို သင်ြရှိသည့်အခါတွင် တစ်ေေ်သတ်စီရင်ဆုံးမေတ်လိြ့်ြည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒအာေ်တိုဘာ ၃ရေ်တွင် ဤရုံးဒတာ်တံဆိပ်ရိုေ်နှိပ်၍ ေျွန်ုပ်လေ်ြှတ်ဒရးထိုး ထုတ်ဒပးလိုေ်သည်။ (ဝင်းသိန်း) ျက်ပထာက်ညွှန်ြကားပရးမှူး တရားမတရားစီရင်ပရးဌာန ပျည်ပထာင်စတ ု ရားစီရင်ပရးကကီးြကျ်မှုရုံး

လိုစွဲဆိုခေေ်ေို ထုဒခေရှင်းလင်းရန် ရုံးသို့လာဒရာေ်ရြည်။ ၎င်းအမပင်သင်သိဒစရ ြည်ြာှ အထေ်ေဆိခ ု သ ့ဲ ည့ရ ် ေ်တင ွ ် သင်ြလာြဒရာေ်ပေေ်ေေ ွ ခ ် လ ့ဲ ှေင ် သင့ေ ် ယ ွ ် ရာ၌ မငင်းခေေ်ြေားေို ထုတ်ဒပးလိြ့်ြည်။ ၎င်းအမပင်တရားလိုေ ြေည့်ရှုလိုသည့် စာခေုပ်စာတြ်းြေားနှင ့် သင်ေထုဒခေတင်မပအြှမီ ပုလိသ ု ည့ ် စာခေုပ်စာတြ်းအစရှသ ိ ည် တို့ေို သင်နှင့်အတူ ယူဒဆာင်လာရြည်။ သို့တည်းြဟုတ် သင့်ေိုယ်စားလှယ်ဒရှ့ ဒနလေ်တွင် ထည့်အပ်ပို့လိုေ်ရြည်။ သင်ေ ထုဒခေလွှာတင်သွင်းလိုလှေင် အြှု ြဆိုင်ြီဒလးရေ်ေ တင်သွင်းရြည်။ ၂၀၁၉ခုနစ ှ ် ဒအာေ်တဘ ုိ ာ ၁ရေ်တင ွ ် ဤရုးံ ဒတာ်တဆ ံ ပ ိ ရ ် ေ ုိ န ် ပ ိှ ၍ ် ေျွနပ ု် ် လေ်ြတ ှ ဒ ် ရးထိုး ထုတ်ဒပးလိုေ်သည်။ (ခင်ဝင်း)

ပောင်းကကနံျါတ်ပျားပျောက် ပျှောက်ထားပခင်း

ပောင်းကကနံျါတ်ပျားပျောက် ပျှောက်ထားပခင်း

ယာဉ်အြှတ် TN I44W/58709 ၏

ယာဉ်အြှတ်-2H/6734 ၏ ဒောင်း

ဒောင်းကေနံပါတ်မပား ဒပောေ်ဆုံး၍

ကေနံပါတ်မပားဒပောေ်ဆုံး၍ ထုတ်ဒပး

ထုတ်ဒပးရန် ဒလှောေ်ထားလာပါ သမေင့် ယခင်ထုတ်ဒပးခဲ့သည့် ဒောင်း ကေနံပါတ်မပားပေေ်မပယ်ဒြောင်း အြေား သိဒစရန် ဒြေညာအပ်ပါသည်။

ရန် ဒလှောေ်ထားလာပါသမေင့် ယခင် ဒောင်းကေနံပါတ်မပားပေေ်မပယ်ဒြောင်း အြေားသိဒစရန် ဒြေညာအပ်ပါသည်။

ေုတိယခရိုင်တရားသူကကီး(၃)

ကညန၊

ကညန၊

ရန်ကုန်ပပမာက်ျိုင်းခရိုင်တရားရုံး

ခရိုင်ရုံး (မန္တပျးပတာင်ျိုင်း)

ခရိုင်ရုံး (မန္တပျးပပမာက်ျိုင်း)


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019 နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့၏ ဆွမ်းကွမ်းတေယျာေစ္စအေွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်

နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့၏ ဆွမ်းပတဒသာပင်အေွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်

စက်ေင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထိ ကျပ်ေစ်သိန်းနှင့်အထက်

စက်ေင်ဘာ(၁) ရက်မှ ၃၀ရက်အထိ ကျပ်ေစ်သိန်းနှင့်အထက်

အလှူရှင်များစာရင်း

အလှူရှင်များစာရင်း စဉ်

အလှူရှင်အမည်နှင့်တနရပ်လိပ်စာ

၁။

ဦးအောင်ခင်ဆင့်-အေါ်မျ ိုးသူဇာဝင်း၊

ဦးအျျာ်မမင့်-အေါ်မမင့်မမင့်အေး၊ ဦးအောင်အဇာ်-အေါ်မျ ိုးမျ ိုး၊

ဦးတင့်ေွင်-အေါ်ေိေိထွန်းမိသားစုများအျာင်းမှု

၂။

ျမ္ဘာအေးေမ်းအ ေှောျ်ေဖွဲ့ဝင်များအျာင်းမှု

၇၅၀၀၀၀/-

၃။

ဦးအွှေဟို-အေါ်သန်းကျည်တို့ေားွည်စူး၍ ဦးမျ ိုးသန်းေား

၄၈၀၀၀၀/-

ေမှူးထား၍ ဦးတင်ဦး-အေါ်သန်းသန်းနွယမ ် သ ိ ားစုအျာင်းမှု

၄။

ျွယ်ေွန်သူမိဘနှစ်ပါးေားွည်စူး၍

အလှူရတငွ ၄၅၀၀၀၀/-

၃၀၀၀၀၀/-

ဦးေှသန ိ း် -အေါျ်တာမဉ္ဇူ၊ အေါ်အေးအေးမဖူ၊ ဦးဇင်အောင်မဖူ၊ ဦးနိုင်သိန်းမဖူ-အေါ်မမင့်မမင့်စိုးမိသားစုအျာင်းမှု

ျိမု ပည်ဘန ု း် အောင်-မခင်သသ ူ (ူ စင်ျာပူ)၊ သမီးမမဘုနး် ေိမ၊် ၁၀၀၀၀၀/-

သားဘုန်းဉာဏ်ခမိသားစုအျာင်းမှု

၆။

စစ်တျ္ကသိုေ်ဗိုေ်အောင်းသင်တန်း၊ ေပတ်စဉ်(၂၂)

အျျာင်းဆင်းေွာွှိများ အျာင်းမှု

၇။

ဦးဘမူေားွည်စူး၍ အေါ်တင်တင်အဆွမိသားစုအျာင်းမှု

၈။

မထိုျ်ထိုျ်(ေှိုင်သာယာ)အျာင်းမှု

၉။

ဗိုေ်ချုပ်အဇယျအျျာ်ထင်ဝင်းသန်း(ဖငိမ်း)နှင့် ဗိုေ်ကျီး

အေါ်ွီွီဝင်း(ဖငိမ်း)တို့၏အောျ်တိုဘာ(၁၀)ွျ်

နှစ်(၄၀)အမမာျ်မဂဂောနှစ်ပတ်ေည်ေေှူအတာ်

၁၀။

ျွယ်ေွန်သူ မိဘနှစ်ပါးနှင့် ေစ်ျိုကျီးတို့ေားွည်စူး၍

အေါ်ခပုံးခပုံး၊ အေါ်မမင့်မမင့်သန်း၊ အေါျ်တာေမာတူးမိသားစု

၇။

ဦးဘမူေားွည်စူး၍ အေါ်တင်တင်အဆွမိသားစုအျာင်းမှု

၃၇၅၀၀၀/-

၈။

စစ်တအျာင်းဗုေ္ဓဘာသာေသင်းအျာင်းမှု

၂၅၀၀၀၀/-

အျာင်းမှု

၉။

ဦးအေးသန်း-အေါ်စန်းစန်းယုမိသားစုအျာင်းမှု

၃၂၀၀၀၀/-

၁၁။

ဦးအောင်မမင့်-အေါ်ခင်ဝင်းမိသားစုအျာင်းမှု

၅၅၀၀၀၀/-

၁၂။

ျွယ်ေွန်သူ ဦးတင်ဖဖိုး-အေါ်သိန်းတင်တို့ေားွည်စူး၍

ျျန်ွစ်သူသားသမီးအမမးမိသားစုအျာင်းမှု

ေမှုထမ်းများအျာင်းမှု

၁၄။

ျွယ်ေွန်သူဖခင်ကျီး ဦးတင်အောင်နှင့် မိခင်ကျီး

အေါ်တင်တင်ဦးတို့ေားွည်စူး၍ မမတ်သီတာ၊ မမတ်သန္တာ၊

မမတ်နီော ညီေစ်မများအျာင်းမှု

၁၅။

ွန်ျုန်စီးပွားအွးတျ္ကသိုေ်(၁၉၈၅)ခုနှစ် အျျာင်းသူများ ၁၅၀၀၀၀/-

အျာင်းမှု

ျိုသန့်ဇင်-အေါျ်တာခင်ကျူကျူမိသားစုအျာင်းမှု

၁၀၀၀၀၀/-

၁၃။ ျွယ်ေွန်သူအေါ်တင်သိန်း(၁)နှစ်မပည့်ေားွည်စူး၍

၃၅၀၀၀၀/-

ျျန်ွစ်သူမိသားစုအျာင်းမှု

၁၄။ အေါ်တင်တင်စန်းနှင့်ဓမ္မမိတ်အဆွများအျာင်းမှု

၂၀၀၀၀၀/-

၁၅။ (ေုတိယဗိုေ်ချုပ်ကျီးမျ ိုးညွန့်-ဖငိမ်း)-အေါခင်ေှတင်

၂၀၀၀၀၀/-

အျာင်းမှု

၁၇။

ဖခင်ကျီးဦးမမင့်-မိခင်အေါ်တင်စိန်တို့ေားွည်စူး၍

ဦးစိန်ဝင်း-အေါ်တင်တင်ွီမမင့်မိသားစုအျာင်းမှု

၁၈။

အေါ်မူမူမင်းအျာင်းမှု

၁၀၀၀၀၀/-

၁၉။

ဦးအေးမင်းအျာင်းမှု

၁၀၀၀၀၀/-

၂၀။

ျွယ်ေွန်သူ ဦးအမာင်ျအေးနှင့်အေါ်မမအေးအျာင်းမှု

၁၀၀၀၀၀/-

၂၁။

ဦးထွန်းမမင့်-အေါ်စိန်မမင့် ခင်စိမ်းသူအဆာျ်ေုပ်အွး

၁၀၀၀၀၀/-

မိသားစုအျာင်းမှု

ျျန်ွစ်သူမိသားစုအျာင်းမှု

၂၂။

ဦးခင်အမာင်ညွန့်(၇၄)နှစ်မပည့် အမွးအန့အျာင်းမှု

၁၀၀၀၀၀/-

ဦးထျ်ေင်းစိုး အျာင်းမှု

၁၅၀၀၀၀/-

၂၃။

အေါ်မမေွင်(၇၀)နှစ်မပည့်အမွးအန့အျာင်းမှု

၁၀၀၀၀၀/-

(ေုတိယဗိုေ်ချုပ်ကျီးမျ ိုးညွန့်-ဖငိမ်း)-အေါ်ခင်ေှတင်မိသားစု ၂၄၀၀၀၀၀/-

အေါ်တင်တင်ဦးတိေ ့ု ားွည်စးူ ၍အေါျ်တာမမတ်သန္တာအျာင်းမှု ၁၅၀၀၀၀/-

အျျာင်းသူများအျာင်းမှု

၁၉။ ျွယ်ေွန်သူမိခင်ကျီး အေါ်အဆွဇင်မွန်ေားွည်စူး၍

၂၅၀၀၀၀/-

အေါ်ခင်ခင်ကျီးအမွးအန့အ ျာင်းမှု

၅၂၀၀၀၀/-

ဦးပု၊ ဦးေီျျုံး-အေါ်ေွမ်၊ သားအျျာ်စိုးဟန်တို့ေား

၃၀၀၀၀၀/-

အျာင်းမှု

၂၅။

အေါ်တင်တင်စန်းနှင့်ဓမ္မမိတ်အဆွများအျာင်းမှု

တန်းမှ မေမင်းဝင်းနှင့် နဝမတန်းမှ အမာင်မမတ်ဖငိမ်းတို့၏ ဖခင်ေမည်မှန်

ွည်စူး၍ ဦးသန်းအဝ-အေါ်အေးအေးမိသားစုအျာင်းမှု

၂၃။

ဦးအျျာ်မမင့်-အေါ်ျျင်သန်းအမွးအန့အျာင်းမှု

၆၂၀၀၀၀/-

၂၄။

ဦးထွန်းဦး ျွယ်ေွန်မခင်း(၆)နှစ်မပည့်ေားွည်စူး၍

၅၀၀၀၀၀/-

အေါ်နှင်းအေးခိုင်မိသားစုအျာင်းမှု

၂၅။

အေါျ်တာအမဝင်း-အေါ်အေးအေးမိသားစု၊

၂၀၀၀၀၀/-

အျာင်းမှု

၂၈။

သမီးကျီးပိုးနှင်းမဖူအောင်ကျီး(၈)နှစ်မပည့်အမွးအန့

ေထိမ်းေမှတ်အျာင်းမှု

၂၉။

ဦးထွန်းဦးျွယ်ေွန်မခင်း(၆)နှစ်မပည့်ေားွည်စူး၍

အေါ်နှင်းအေးခိုင်မိသားစုအျာင်းမှု

အျာင်းမှု

၃၀။

အေါ်ေှအွှေ၊ အေါ်ခင်သန်းအျာင်းမှု

၂၇။

ဦးသိန်းမမင့်စိုးအျာင်းမှု

၃၀၀၀၀၀/-

၃၁။

ေုတိယဗိုေ်မှူးကျီးအောင်မပည့်(ဖငိမ်း)-အေါ်ခင်မမမူ

၂၈။

အေါ်ရှုတီ(၇၅)နှစ်မပည့်အမွးအန့အျာင်းမှု

၄၀၀၀၀၀/-

မိသားစုအျာင်းမှု

၂၉။

ျိုအျျာ်သူွ-မနုနုအဝမိသားစုအျာင်းမှု

၁၅၀၀၀၀/-

၃၂။

ဦးစိန်မှန်အျာင်းမှု

စုစုတပါင်း

စုစုတပါင်း

၈၅၀၀၀၀/-

၉၈၉၅၀၀၀/-

၂၀၀၀၀၀/-

၁၀၀၀၀၀/-

၁၀၀၀၀၀/-

၁၅၀၀၀၀/ ၂၀၀၀၀၀/-

၁၀၀၀၀၀/၉၀၈၄၀၀၀/-

ယာဉ်မှေ်ပုံေင်စာအုပ်မိေ္တူတလှောက်ထားခခင်း

ဒီကရီကိုအေည်ခပုရန် အမိန့်မထုေ်သင့်တြကာင်း ထုတချတစရန်

ကန့်ကွက်နိုင်တြကာင်း အသိတပးခခင်း ျယားမပည်နယ်၊ ေွိုင်အျာ်ဖမို့၊ အောဓမ္မွပ်ျွျ် (တိုးချဲ့၊

ေျ်ဝယ်ွှိသူ ေွှငဥ ် တ္တွ ၆/မေွ(သ)၀၀၀၅၉၆ျ(ျမ-၃)အပျာျ်ဆးံု ၍ မိတူ္တ ထုတ်အပးွန်

(ေရားမကျင့်ထုံးဥပတဒအမိန့်-၂၁၊ နည်းဥပတဒ-၂၂)

ကျည်သာယာ)၊ ပိအတာျ်ေမ်း၊ ေိမ်ေမှတ်(ျ-၃)(A-3) ဟုအခါ်တွင်

အေှောျ်ထားောပါသည်။ ျန့်ျွျ်ေိုပါျ ခိုင်ေုံအသာ ေအထာျ်ေထားများမဖင့်

ဆိပ်ကကီးခတနာင်ေို့မမို့နယ်ေရားရုံးတော်၌

အသာ ေေျား(အပ၆၀xေနံအပ၈၀)ေျျယ်ေဝန်းွှိ အမမနှင့်ယင်းအမမ

၂၀၁၉ခုနှစ် ေရားမကကီးမှုအမှေ်-၉နှင့်ဆက်နွှယ်သည်

အပါ်တွင် အဆာျ်ေုပ်ထားအသာ တစ်ထပ်တိုျ်ေိမ်တစ်ေုံးျို ေျ်ွှိ

၂၀၁၉ခုနှစ် ေရားမဇာရီမှုအမှေ်-၁၂

ထားပိင ု ဆ ် င ုိ အ ် သာ ဦးျာမယ်ဟာမျ်ျ အွာင်းချေိအ ု ကျာင်း ျမ်းေှမး်

အတြကာင်းြကားစာ

အေါ်အေးအေးမွန်

နှင့်

ဒီကရီအနိုင်ရသူ

အေါ်ဝတ်ွည် ေရားရှုံး

ွန်ျန ု တ ် င ုိ း် အေသကျီး၊ ဆိပက် ျီးခအနာင်တဖုိ မို့နယ်၊ ခအနာင်တေ ုိ အွှ့ွပ်ျျ ွ ၊် ဖမို့ပါတ်ေမ်း၊ ေမှတ်(မွှိ)အန အေါ်ဝတ်ွည်(ယခုအနွပ်ေိပ်စာမသိသူ)သိအစွမည်။

ောွာ ျျွန်ုပ်၏မိတ်အဆွမဖစ်အသာ အေါ်ခင်သူဇာဝင်းျ အွာင်းအကျးအငွ တချ ို့တစ်ဝျ်ျို စွန်အပး၍ ေအွာင်းေဝယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားဖပီး ေဖပီးေမပတ်ဝယ်ယမ ူ ည်မဖစ်ွာ မည်သမ ူ ဆိ ု ျန့်ျျ ွ ေ ် ပ ုိ ါျ ခိင ု ေ ် အ ံု သာ ေအထာျ်ေထားများနှင့်ေတူ ယအန့မှစ၍ ွျ်သတ္တနှစ်ပတ်(၁၄) ွျ်ေတွင်း ောအွာျ်ျန့်ျွျ်နိုင်ပါသည်။ ျန့်ျွျ်သူမွှိပါျ

မဖစ်၍ မည်သည့ေ ် အကျာင်းအကျာင့ ် ေတည်မပုေုပအ ် စွန် ေမိန့်မထုတသ ် င့အ ် ကျာင်း

ျျွန်ုပ်မိတ်အဆွမှ ေဖပီးေမပတ် ဝယ်ယူသွားမည်မဖစ်အကျာင်း ေသိအပး

အဖာင်းကျနံပါတ်မပားပျျ်မပယ် အကျာင်း

ဦးခင်အမာင်ခပုံး-အေါ်ေှေှအေးအမွးအန့ေထိမ်းေမှတ်

အခတ္တေအမွိျန်မပည်အထာင်စုအျာင်းမှု

၂၀၁၉ခုနှစ် တွားမကျီးမှုေမှတ်-၉ တွင်ျျွှိသည့် ေီျွီျိုေတည်မပု

ွန် အေှောျ်ထားောပါသမဖင့် ယခင်

၂၇။

ွန်ျုန်တိုင်းအေသကျီးသာသနနုဂ္ဂဟေသင်းကျီး

ေုပ်ွန် ဤရုံးအတာ်တွင် ေီျွီေနိုင်ွသူ အေါ်အေးအေးမွန်ျ အေှောျ်ထားသည်

ကျနံပါတ်မပားအပျာျ်ဆုံး၍ ထုတ်အပး

၅၀၀၀၀၀/-

၂၆။ ဦးအျျာ်မမင့်-အေါ်ျျင်သန်းအမွးအန့ေထိမ်းေမှတ်အျာင်းမှု ၁၀၀၀၀၀၀/-

၂၆။

မဖစ်ပါအကျာင်း။ ဦးတဇာ်တထွး

ယာဉ်ေမှတ် 5F/6964 ၏ အဖာင်း

၁၀၀၀၀၀/-

မှာ ဦးအဇာ်အထွး ၂/ေျန(နိင ု )် ၀၄၄၀၀၀

တဖာင်းကကတပျာက် တလှောက်ထားခခင်း

၃၀၀၀၀၀/-

မိသားစုအျာင်းမှု

၁၈။ ွန်ျုန်စီးပွားအွးတျ္ကသိုေ်(၁၉၈၅)ခုနှစ်

၁၀၀၀၀၀/-

၁၆။ ွန်ျုန်စီးပွားအွးတျ္ကသိုေ်(၁၉၈၅)ခုနှစ် အျျာင်းသူများ ၁၈၀၀၀၀/-

၂၂။

ဖခင်အမည်မှန်

၁၀၀၀၀၀/-

နှစ်(၄၀)အမမာျ် မဂဂောနှစ်ပတ်ေည်ေေှူအတာ်

၂၁။

ေွိုင်အျာ်ဖမို့၊ ေထျ(၁) ပဉ္စမ

၁၀၀၀၀၀/-

၄။

ေွိုင်အျာ်ဖမို့၊ ေားျစားနှင့် ျာယသိပ ံ္ပ ေအမခခံပညာေထျ်တန်း အျျာင်း တျ္ကသိုေ်ဝင်တန်း (A) မှ အမာင်ေူးွယ်၏ ဖခင်ေမည်မှန်မှာ ဦးတွီး ၂/ေျန(နိုင်)၀၅၄၇၈၁ မဖစ် ပါအကျာင်း။ ဦးေရီး

၂၀၀၀၀၀/-

အေါျ်တာ အေါ်ခင်အေးဖငိမ်းအျာင်းမှု

၂၄။

ဖခင်အမည်မှန်

၁၅၀၀၀၀/-

မိဘနှစ်ပါးနှင့် ဦးဇင်းကျီး ဦးစန္ဒိမာတို့ေားွည်စူး၍

၂၀။

ဧရာ၀ေီေိုင်းတဒသကကီးလွှေ်တော်

၁၀၀၀၀၀/-

၁၀၀၀၀၀/-

ျာောမိတ္တူနှင့် ျုမ္ပဏီ (Profile) တို့ျို ပူးတွဲတင်မပွမည်မဖစ်ပါသည်။

ေင်ဒါတကာ်မေီ

၈၄၄၀၀၀/-

၁၃။

၁၅၀၀၀၀/-

တင်ေါပုံစံနှင့် ေအသးစိတ်ေချျ်ေေျ်များျို ဖုန်း-၀၄၂-၂၄၂၈၈၊ ၀၄၂-၂၃၆၇၇၊ ၀၄၂-၂၃၉၈၁သို့

၂၀၀၀၀၀/-

ဗိုေ်ကျီးအေါ်ွီွီဝင်း(ဖငိမ်း)တို့၏ အောျ်တိုဘာ ၁၀ွျ်

၃။ ေုပ်ငန်းွှင်များသည် တင်ေါေဆိုမပုေွှာနှင့်ေတူ ေအဆာျ်ေေုံအဆာျ်ေုပ်ခွင့်ေိုင် စင်ျုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်

ရုံးချ ိန်ေတွင်း ဆျ်သွယ်နိုင်ပါသည်။

၅၀၀၀၀၀/-

မပန်ေည်တင်သွင်းွမည်မဖစ်ပါသည်။ ၇-၁၁-၂၀၁၉ွျ် ၁၄:၀၀နာွီတွင် တင်ေါဖွင့်ေှစ်သွားမည်မဖစ်ပါသည်။

၅။

(အမမး) မမမတ်ပန်းသွယ်မိသားစု

အေသကျီးေွှတ်အတာ်ရုံးတွင် ရုံးချ ိန်ေတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ဖပီး ၇-၁၁-၂၀၁၉ွျ် ၁၃:၀၀နာွီ အနာျ်ဆုံးထား၍

သမီးမဖဖိုးေိခိုင်(အမမး)မမမတ်ပန်းသွယ်မိသားစုအျာင်းမှု

သား အမာင်အောင်သူစိုး-သမီး မဖဖိုးေိခိုင်

၂။ တင်ေါစည်းျမ်းချျ်နှင့် ေိတ်ဖွင့်တင်ေါအေှောျ်ေွှာပုံစံများျို ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ ွျ်မှစ၍ ဧွာ၀တီတိုင်း

ဦးသန်းထွနး် အောင်-အေါ်တင်တင်န၊ု သားအမာင်အောင်သစ ူ းုိ ၊

၃၂၀၀၀၀/-

Lot-2

၄။

၄၉၀၀၀၀/-

၁၇။ ျွယ်ေွန်သူဖခင်ကျီး ဦးတင်အောင်နှင့် မိခင်ကျီး

ခန်းမေတွျ် သံျူျွန်ျွစ်တံတားတည်အဆာျ်မခင်း

အေါ်သန်းသန်းတိေ ့ု ားွည်စးူ ၍ ျျန်ွစ်သမ ူ သ ိ ားစုအျာင်းမှု

ဦးသန်းထွန်းအောင်-အေါ်တင်တင်နု၊

ေား ေိတ်ဖွင့်တင်ေါတင်သွင်းသွားွန် ဖိတ်အခါ်ပါသည်။ (ခ)

ျွယ်ေွန်သူဖခင်ကျီးဗိုေ်မှူးကျီးထွန်းစိန်-မိခင်ကျီး

မိသားစုအျာင်းမှု

၁၂၀၀၀၀/-

၃။

၁၀၀၀၀၀/ ၄၁၀၀၀၀/-

၆။

၁၆။ အမာင်ဘုန်းမမင့်အောင် ဆန်ဖွန်စစ္စျိုအျာင်းမှု

Lot -1

ျမ္ဘာအေးေမ်းအေှောျ်ေဖွဲ့ဝင်များအျာင်းမှု

၁။ ဧွာ၀တီတိုင်းအေသကျီးေွှတ်အတာ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအွးနှစ်ခွင့်မပုွန်ပုံအငွမဖင့် အောျ်ပါေုပ်ငန်း ေွှတ်အတာ်ရုံး/ခန်းမ ခခံစည်းရိုးျာွံမခင်း

ဦးအဇာ်မမင့်အောင်-အေါ်ခင်မမင့်စန်းမိသားစုအျာင်းမှု

၂။

မိခင်ကျီးအေါ်သန်းသန်းတို့ေားွည်စူး၍ျျန်ွစ်သူ

၁၂။

(ျ)

၁။

ျွယ်ေွန်သူဖခင်ကျီး ဗိုေ်မှူကျီးထွန်းစိန်-

၁၁။ ဗိုေ်ချုပ်အဇယျအျျာ်ထင်ဝင်းသန်း(ဖငိမ်း)နှင့်

အလှူရတငွ

၁၀။ မမန်မာ့ဂုဏ်အေှော်ပစ္စည်းေုပ်ငန်း ေွာထမ်း၊

ဧရာ၀ေီေိုင်းတဒသကကီးလွှေ်တော်ရုံး ပုသိမ်မမို့ အိေ်ဖွင့်ေင်ဒါတခါ်ယူခခင်း

အလှူရှင်အမည်နှင့်တနရပ်လိပ်စာ

၅။

၁၀၀၀၀၀/-

စဉ်

ေအကျာင်းတစ်ခုခုွှိေှေင်အချဆိုွန် သင်ျိုယ်တိုင်မဖစ်အစ၊ ရုံးအတာ်၏ ေခွင့်ေမိန့်ွ အွှ့အနမဖစ်အစ၊ ေအကျာင်းမပအချဆိုနိုင်သူ ေခွင့်ွျိုယ်စားေှယ်မဖင့်မဖစ်အစ ၂၀၁၉

ေပ်ပါသည်။ လွှဲအပ်ညွှန်ြကားချက်အရ-

ခုနှစ် အောျ်တိုဘာ ၂၃ ွျ် (၁၃၈၁ခုနှစ် သီတင်းျျွတ်ေမပည့်အျျာ် ၁၀ွျ်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာွီတွင် ဤရုံးအတာ်အွှ့ောအွာျ်အစွမည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောျ်တိုဘာ ၇ ွျ်တွင် ဤရုံးတံဆိပ်ရိုျ်နှိပ်၍ ျျွန်ုပ် ေျ်မှတ်အွးထိုး ထုတ်အပးေိုျ်သည်။ (တဇာ်တဇာ်ဦး)

ေများသိအစွန် အကျညာေပ်ပါ သည်။

မမို့နယ်ေရားသူကကီး

ကညန(ရွာသာကကီး)

ဆိပ်ကကီးခတနာင်ေိုမမို့နယ်ေရားရုံး

တဒါ်ခင်သူဇာေင်း

ဦးေင်းခမင့်(LL.B)

၂/လကန(နိုင်)၁၀၆၁၁၃

ေရားလွှေ်တော်တရှ့တန

(လွှဲအပ်ညွှန်ြကားချက်တပးသူ

(စဉ်-၁၅၇၅၅၊ ၃၀-၇-၂၀၀၉) မင်း/၄၁၊ ကန္ဒရေေီလမ်း၊ မင်းစုရပ်ကွက်၊ လွိုင်တကာ်မမို့

ယာဉ်ေမှတ် 7G/8151 Toyota Probox NCP58 Station Wagon (4x2) ယာဉ်

အကျာ်မငာသည့်ွျ်မှ ၁၅ွျ်ေတွင်း အောျ်အဖာ်မပပါရုံးသို့ ေူျိုယ် တိုင် ောအွာျ်ျန့် ျွျ်နိုင်ပါသည်။ ကညန၊ ခရိုင်ရုံး(ရန်ကုန်အတနာက်ပိုင်း)


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019 ေြင်အမည်မန ှ ်

ျှေပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကကီးောန ခမန်မာ့လရနံဓာတုလေေျုပ်ငန်း အိတ်ေွင့်တင်ေါလြါ်ယူခြင်း

လွုိ င်အကာ်ဖမို့၊ အထက(၄)၊ ပဉ္စမတန်း (A)မှ ခွနအ ် ကော်သန ိ း် ၏ ြခင်အမည်မန ှ မ ် ာှ ခွနအ ် အာင်အေး ၂/လကန(နိင ု )် ၀၅၇၄၅၁ ဖြေ်ပါအြကာင်း။

၁။ ြွနလ ် အာင်လေး

ဖမန်မာ့အရနံဓာတုအဗေလုပ်ငန်းလက်အအာက်ရှိ

ယူရီးယားဓာတ်အဖမဩဇာမေားကို

ဝယ်ရှိသူ

ဦးအုန်းသိန်း

စက်ရုံ

ထုတ်အပးရန်

တင်ေါအခါ်ယူအရာင်းခေမည်ဖြေ်၍

ပမာဏ တင်ေါေွင့်မည့်

ဖမန်မာ့အရနံ

မိတ္တူ

အလှောက်ထားလာပါသည်။

ကန့်ကွက်လိုပါကခိုင်လုံအသာ အအထာက်

နာရီ

လန့

တင်ေါပုံစံလရာင်းြျမည့်ရက်/အြျ ိန်

၂၅၀၀

၁၃-၁၁-၂၀၁၉

၁၄

၁၃-၁၁-၂၀၁၉

၁၂

ေက်ရုံ(အဖမာင်းတကာ)

၂၅၀၀

၁၉-၁၁-၂၀၁၉

၁၄

၁၉-၁၁-၂၀၁၉

၁၂

အထားမေားဖြင့အ ် ြကာ်ဖငာသည့ရ ် က်မှ ၁၅ရက်

အမှတ်(၅)ဓာတ်အဖမဩဇာ

၂၅၀၀

၁၃-၁၁-၂၀၁၉

၁၄

၁၃-၁၁-၂၀၁၉

၁၂

ေက်ရုံ(ကန်ကကီးအထာင့်)

၂၅၀၀

၁၉-၁၁-၂၀၁၉

၁၄

၁၉-၁၁-၂၀၁၉

၁၂

ကညန၊တိုင်းဦးစီးမှူးရုံး(ပဲြူး)

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း

ပါသည်။ ၃။ အအသးေိတ်သိရှိလိုပါက ဖမန်မာ့အရနံဓာတုအဗေလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုောန၊ ြုန်း-၀၆၇-၃၄၁၁၀၈၂၊ ၀၆၇-၃၄၁၁၀၉၄တို့သို့ ရုံးခေ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ် အမးဖမန်းနိုင်

ယာဉ်အမှတ်၄၅ယ/၁၇၅၈၉ Honda

ေြင်အမည်မှန်

င်္ိုဘီဝင်း ၁၄/ပသန(နိုင်)၁၈၂၉၇၁က (ကမ-

ေဉ့်ကူးဖမို့နယ်၊

၃)အပောက်ဆုံး၍မိတ္တူထုတ်အပးရန်အလှောက် အသာ အအထာက်အထားမေားဖြင့် အြကာ်ဖငာ သည့်ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း အအာက်အြာ်ဖပ ပါရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင်လာအရာက် ကန့်ကွက် ကညန၊ တိုင်းရုံး(ပုသိမ်မမို့)

နိုင်ပါသည်။

တင်ေါျက်ြံလရးနှင့်စိစစ်လရးလကာ်မတီ

ပါသည်။

Wave 125 M/C ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ ဦးအော

ထားလာပါသည် ။ ကန့် ကွ က ် လို ပ ါကခို င ် လုံ

နံနက်၉:၃၀နာရီမှညအန ၄နာရီအထိ - ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ရက်(ဗုေ္ဓဟူးအန့) နံနက် ၉:၃၀နာရီမှ

၂။ တင်ေါေည်းကမ်းခေက်နှင့် ပုံေံမေားအား (၁)လကကိုတင်၍ ရုံးခေ ိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်

ေဉ့်ကူးဖမို့နယ်၊ လက်ပန်လှ (အလကခွဲ) Grade-6 မှ မအအးေုမွန်၏ မိဘအမည်မှန်မှာ ဦးခေေ်ဆန်းအမာင်နှင့် အေါ်နွဲ့နွဲ့ရီ ၉/ေကန(နိုင်) ၁၁၆၁၀၉ဖြေ်ပါ အြကာင်း။ ဦးြျစ်ဆန်းလမာင်-လေါ်နွဲ့နွဲ့ရီ

(အထက) နဝမတန်း(A)မှ မေန်းေန်း အဝ၏ ြခင်အမည်မှန်မှာ ဦးအနဝင်း ဖြေ်ပါ ဦးလနဝင်း

အြကာင်း။

မွန်းတည့် ၁၂နာရီ

တင်ေါေွင့်မည့်လနရာ

အခေပအဖပာဆိုနိုင်သူ

ေပ်ဆိုင်သည့်အခေက်မေားကို အခေပအဖပာဆိုနိုင်သူ တေ်ဦးတေ်အယာက် ၎င်းအရှ့အနနှင့် ပါအေ၍ဖြေ်အေ ၂၀၁၉ ခုနှေ် အအာက်တိုဘာ ၂၅ရက် မွန်းမတည့်မီ ၁၀နာရီတွင် လာအရာက်ရမည်။ ၎င်းဖပင်သင်သိအေရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့် အန့ရက်တွင် သင်မလာအရာက် ပေက်ကွက်ခဲ့လှေင် သင့်ကွယ်ရာတွင် ဖငင်းခေက်မေားကို ထုတ်အပး ောရွက်

ောတမ်းမေားနှင့် သင်ကထုအခေတင်ဖပအမှီဖပုလိုသည့်ောခေုပ်ောတမ်းအေရှိသည်တို့ကို သင်နှင့်အတူ ယူအဆာင်လာရမည်။ သို့တည်းမဟုတ် သင့်ကိုယ်ေားလှယ် အရှ့အနလက်

ရုံးအမှတ်(၃၁)၊ အနဖပည်အတာ်

တွင် ထည့်အပ်ပို့လိုက်ရမည်။ သင်ကထုအခေလွှာတင်သွင်းလိုလှေင် အမှုမဆိုင်မီ အလးရက်ကတင်သွင်းရမည်။ ၂၀၁၉ ခုနှေ် အအာက်တိုဘာ ၇ရက်တွင် ဤရုံးတံဆိပ်ရိုက်နှိပ်၍ ကျွန်ုပ်လက်မှတ် အရးထိုး ထုတ်အပးလိုက်သည်။ (ညီညီထွန်း) မမို့နယ်တရားသူကကီး လတာင်ကကီးမမို့နယ်တရားရုံး

- သာသနာအရးနှင့်ယဉ်အကေးမှု ရုံးအမှတ်(၃၁)၊ အနဖပည်အတာ်

တင်ေါေည်းကမ်းမေားနှင့်

အအရးကကီးသည့်ေကားအရပ်ရပ်တို့ကို

သင့်ကိုယ်ေားလှယ်ရုံး အခွင့် အမိန့်ရအရှ့အနဖြေ်အေ၊ သို့တည်းမဟုတ် ၎င်းအမှုနှင့်

ဝန်ကကီးောန၊

ဝန်ကကီးောန၊ ၂။

အလှောက်ထားေွဲဆိုခေက်ရှိသည်ဖြေ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ဖြေ်အေ၊ သို့တည်းမဟုတ်

လိမ့်မည်။ ၎င်းအဖပင် တရားလိုကြကည့်ရှုလိုသည့် အမှုနှင့်ေပ်ဆိုင်သည့်

- သာသနာအရးနှင့်ယဉ်အကေးမှု

မိဘအမည်မှန်

လက်ပန်လှ

၅/ရဘန(နိင ု )် ၁၆၆၀၁၉

- ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ရက် (ဗုေ္ဓဟူးအန့)

တင်ေါပုံစံလရာင်းြျမည့်လနရာ

သင့်အအပါ်၌ တရားလိုက မှတ်ပုံတင်အအရာင်းအဝယ် ောခေုပ်ခေုပ်ဆိုအပးအေလိုမှု

အထက်က အမည်အရးသားပါရှိသူ တရားလိုေွဲဆိုခေက်ကို ထုအခေရှင်းလင်းရန် ရုံးသို့

မွန်းတည့် ၁၂နာရီအထိ တင်ေါေွင့်မည့်ရက်/အြျ ိန်

ဦးအဇာ်ဖမင့်အြ(ယခုအနရပ်လိပ်ောမသိသူ) သိအေရမည်။

၎င်းအမှုနှင့်ေပ်လေဉ်း၍

၈-၁၁-၂၀၁၉ရက်ထိ တင်ေါပုံစံတင်သွင်းရမည့်ရက်/အြျ ိန်

တရားမပိုင်

အမှတ်(၄/၂၃)၊ အအးသာယာေက်မှုဇုန်လမ်း၊ ရပ်ကွက်(၆)၊ အအးသာယာဖမို့ရပ်အန

နှင့်

- ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ရက်မှ

ဦးအဇာ်ဖမင့်အြ

တရားျို

အမှုထမ်းအိမ်ရာ (၉၀'x၄၀'x၄၈') (၆)ခန်းတွဲ RC (၄)

နာရီ

အတွငး် အအာက်အြာ်ဖပပါရုးံ သိလ ့ု က ူ ယ ုိ တ ် င ုိ ် လာအရာက်ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။

ကမ္ဘာအအး ကုန်းအဖမ၊

နှင့်

အေါ်တင်အလးနွယ်

၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရးနှေ် အငွလုံးအငွရင်း အသုံးေရိတ်ဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းအေသကကီး၊

ြိတ်အခါ်ပါသည်။

အမှတ်(၄)ဓာတ်အဖမဩဇာ

၂၀၁၉ ြုနှစ် တရားမကကီးမှုအမှတ်-၁၀၉

၁။ သာသနာအရးနှင့်ယဉ်အကေးမှုဝန်ကကီးောန၊ သာသနာအရးဦးေီးောန ၂၀၁၉-

ရှိပါသဖြင့် ဖမန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်မေားထံမှ အိတ်ြွင့်တင်ေါတင်သွင်းရန်

လနာက်ဆုံးရက် လန့

လတာင်ကကီးမမို့နယ်တရားရုံး

အိတ်ေွင့်တင်ေါလြါ်ယူခြင်း

ထပ်အဆာက်လုပ်ဖခင်း (အရ၊ မီး၊ မိလ္လာ အပါအဝင်)လုပ်ငန်းအဆာင်ရွက်ရန်

တင်ေါတင်သွင်းရမည့်

(တန်)

၁၄/ပသရ(နိုင်)

ဝ၇၇၈၄၁က(ကမ-၃)အပောက်ဆုံး၍

ဓာတ်အဖမဩဇာေက်ရုံမေားမှ

ြိတ်အခါ်အပ်ပါသည်-

ယာဉ်အမှတ် 2M/6226, ယာဉ်လက်

(တရားမကျင့်ထုံး ဥပလေအမိန့် ၅၊ နည်းဥပလေ ၂၀)

သာသနာလရးဦးစီးောန

ဓာတုအဗေလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ် ၄၄၊ အနဖပည်အတာ်တွင် အဆိုဖပုလွှာတင်သွင်းနိုင်ပါရန်

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း

ခငင်းြျက်ထုတ်ရန်သမ္မန်စာ

ခပည်လထာင်စုသမ္မတခမန်မာနိုင်ငံလတာ် သာသနာလရးနှင့်ယဉ်လကျးမှုဝန်ကကီးောန

တင်ေါအခါ်ယူမည့်

အခေက်အလက်မေားအား

အအသးေိတ်သိရှိလိုပါက သာသနာအရးဦးေီးောန၊ အနဖပည်အတာ် ြုန်း-၀၆၇၄၀၆၀၄၇ ရန်ကုန် (ရုံးခွဲ) နယ်အဖမဖပုဖပင်ထိန်းသိမ်းအရးနှင့်လုံခခုံအရးောနေု (ြုန်း-

လွုိ င်အကာ်ဖမို့၊ ဖပည်နယ်ဖပည်သ့ူ အဆးရုကံ ကီး၊ တာဝန်ထမ်းအဆာင်အန

တစ်ဦးတည်း

အသာသူနာဖပုအုပအ ် ေါ်ရီဘက်ကာ(ခ)အေါ်ရီဘက ဲ ာ ၂/ဘလခ(နိင ု )် ၀၀၀၅၉၉

ခေစ်ပါလြကာင်း

ေြင်အမည်မန ှ ်

ကရင်ဖပည်နယ်၊ လှိုငး် ဘွ့ဲ ဖမို့နယ်၊ ကွမဘ ် ီ

လပျာက်ဆးံု လြကာင်း အကောက်တခ ံ ါးဖမို့၊ ကွငး် အဖမာက်ရပ်ကက ွ အ ် န အမာင်သန ိ း် ထွနး် ဦး ၇/ကတခ(နိင ု )် ၁၃၁၁၂၇ ၏

PSCRB

လက်မတ ှ အ ် ပောက်ဆးံု သဖြင့်

သင်္ဂနး် ကျွနး် ဖမို့နယ်၊

အကေးရွာအန နန်းသဇင်ခက် ၃/လဘန(နိင ု )်

သုဝဏ္ဏအကောင်း

၁၂၇၁၈၆၏ ြခင် ဦးလှအမာင်(ခ)ဦးေိင ု း် လှ

အမာင်အဇယောထူး၏ ြခင်အမည်မန ှ မ ် ာှ

အမာင် ၁၃/ဟပန(နိင ု )် ၀၂၅၀၉၆ မှာ တေ်ဦး

ဦးတိးု တိးု

တည်းဖြေ်ပါအြကာင်း။

ဖြေ်ပါသည်။

အတွ့ရှပ ိ ါက အအြကာင်းြကားအပးပါရန်။

နဝမတန်း(D)မှ

၈/ရေက(နိင ု )် ၁၃၈၅၉၁ ဦးတိးု တိးု

ခငင်းြျက်ထုတ်ရန်သမ္မန်စာ

လမာင်သန ိ း် ထွနး် ဦး Ph.09-793697367

(တရားမကျင့်ထုံး ဥပလေအမိန့် ၅၊ နည်းဥပလေ ၂၀)

လောင်းကကနံပါတ်ခပားလပျာက်

လတာင်ကကီးမမို့နယ်တရားရုံး

လျှောက်ထားခြင်း

၂၀၁၉ ြုနှစ် တရားမကကီးမှုအမှတ်-၁၀၈

ယာဉ်အမှတ် 7F/3525 ၏အြာင်းကက နံပါတ်ဖပား အပောက်ဆုံး၍ ထုတ်အပးရန် အလှောက်ထားလာပါသဖြင့်

ယခင်

အြာင်းကကနံပါတ်ဖပားပေက်ဖပယ်ပါအြကာင်း အမေားသိအေရန် အြကာ်ဖငာအပ်ပါသည်။ ကညန၊ ြရိုင်ရုံး(ရန်ကုန်လတာင်ပိုင်း) သန်ျျင်မမို့

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူ လျှောက်ထားခြင်း ယာဉ်အမှတ် 63W/ 95887 Haojue 115 M/C ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ ဦးထွနး် ထွနး် နိင ု ် ၁၂/သလန(နိင ု )် ၀၉၉၅၃၈က(ကမ-၃) အပောက် ဆုံး၍ မိတ္တူထုတ်အပးရန် အလှောက်ထားလာ ပါသည်။ ကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံအသာ အအထာက်အထားမေားဖြင့် အြကာ်ဖငာသည့် ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း အအာက်အြာ်ဖပပါ ရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင် လာအရာက်ကန့်ကွက် နိုင်ပါသည်။ ကညန၊ ြရိုင်ရုံး

(ရန်ကုန်လတာင်ပိုင်း)၊ သန်ျျင်မမို့

ပါအေ၍ဖြေ်အေ၊ (၂၀၁၉ခုနှေ် အအာက်တိုဘာ ၂၅ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀နာရီတွင် အထက်က အမည်အရးသားပါရှိသူ တရားလိုေွဲဆိုခေက်ကို ထုအခေရှင်းလင်းရန် ရုံးသို့ လာအရာက်ရမည်။ ၎င်းဖပင် သင်သိအေရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည်အန့ရက်တွင် သင်မလာအရာက်ပေက်ကွက်ခဲ့လှေင် သင့်ကွယ်ရာတွင် ဖငင်းခေက်မေားကို ထုတ်အပး လိမ့်မည်။ ၎င်းဖပင်တရားလိုက ြကည့်ရှုလိုသည့် အမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ောရွက် ောတမ်းမေားနှင့် သင်ကထုအခေတင်ဖပ အမှီဖပုလိုသည့် ောခေုပ်ောတမ်းအေရှိသည်တို့ကို သင်နှင့်အတူ ယူအဆာင်လာရမည်။ သို့တည်းမဟုတ် သင့်ကိုယ်ေားလှယ်အရှ့အန လက်တွင် ထည့်အပ်ပို့လိုက်ရမည်။ သင်ကထုအခေလွှာတင်သွင်းလိုလှေင် အမှုမဆိုင်မီ အလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၁၉ ခုနှေ် အအာက်တိုဘာ ၇ရက်တွင် ဤရုံးတံဆိပ်ရိုက်နှိပ်၍ ကျွန်ုပ်လက်မှတ် အရးထိုး ထုတ်အပးလိုက်သည်။ (ညီညီထွန်း)

လျှောက်ထားခြင်း ယာဉ်အမှတ် 4N/4874၏ အင်္ဂလပ ိ ် အြာင်းကကနံပါတ်ဖပား ထုတ်အပးရန်

အပောက်ဆုံး၍

လျှောက်ထားခြင်း

ယာဉ်အမှတ် ၃၄ယ/၃၇၅၇၁ Luojia 110 ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ ဦးဖြိုးအဝထွနး် ၅/ကတလ(နိင ု )် ၀၆၃၉၆၁က (ကမ-၃) အပောက်ဆးံု ၍မိတူ္တ ထုတအ ် ပးရန် အလှောက် ထားလာပါသည်။ ကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံအသာ အအထာက် အထားမေားဖြင့် အြကာ်ဖငာသည့်ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း အအာက်အြာ်ဖပပါရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင် လာအရာက်ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ ကညန၊ ြရိုင်ရုံး(မိတ္ထီျာမမို့)

ယာဉ်အမှတ် ၆၀ယ/၅၅၀၄၅ Honda Click 125 ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ ဦးအအာင်ခန့်ပင ုိ ် ၉/မထလ(နိင ု )် ၃၃၀၂၈၅ က(ကမ-၃) အပောက်ဆုံး၍ မိတ္တူထုတ် အပးရန်အလှောက်ထားလာပါသည်။ ကန့် ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံအသာ အအထာက် အထားမေားဖြင့် အြကာ်ဖငာသည့်ရက်မှ ၁၅ရက်အတွင်း အအာက်အြာ်ဖပပါရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင် လာအရာက်ကန့်ကွက်နိုင် ပါသည်။ ကညန၊ ြရိုင်ရုံး(မိတ္ထီျာမမို့)

အလြကာင်းြကားစာ (တရားမကျင့်ထုံးဥပလေအမိန့်-၂၁၊ နည်းဥပလေ-၂၂) ဆိပ်ကကီးြလနာင်တို့မမို့နယ်တရားရုံးလတာ်၌ ၂၀၁၉ြုနှစ် တရားမကကီးမှုအမှတ်-၁၂နှင့်ဆက်နွှယ်သည် ၂၀၁၉ြုနှစ် တရားမဇာရီမှုအမှတ်-၁၃ နှင့်

အေါ်သင်းသင်းအဆွ

အေါ်ဝတ်ရည်

ေီကရီအနိုင်ရသူ

တရားရှုံး

ရန်ကုန်တိုင်းအေသကကီး၊ ဆိပ်ကကီးခအနာင်တိုဖမို့နယ်၊ ခအနာင်တိုအအရှ့ရပ်ကွက်၊ ဖမို့ပါတ်လမ်း၊ အမှတ်(မရှိ)အန အေါ်ဝတ်ရည်(ယခုအနရပ်လိပ်ောမသိသူ)သိအေရမည်။

အသိလပးလြကညာခြင်း

ရန်ကုန်ဖမို့၊ အေါပုံဖမို့နယ်၊ ဖမို့သေ်ရပ်ကွက်၊ အအာင်သီရိလမ်း၊ အမှတ် (၂၀၄)၊ အဖမကွက်အပါ်ရှိ(၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်၏ အကေယ်အဝန်း အပ(၁၁အပခွဲx၄၇)ရှိ တတိယထပ် (၄)လွှာ(ဘီ)၊ အဖခရင်းခန်း၊ တိုက်ခန်းအား လွှဲအဖပာင်းအရာင်းခေခွင့်ရှိ အြကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံကတိဖပုသည့် ဦးအအာင်သန်းအေး ၁၂/ရကန(နိုင်) ၀၆၂၄၂၉ထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် ကျွန်ုပ်၏မိတ်အဆွက အအရာင်းတန်ြိုးအငွ၏ တေ်ေိတ်တေ်အေသကို ေရန်အငွအဖြေ် အပးအခေထားဖပီဖြေ်ပါသည်။ အဆိုပါ အအရာင်းအဝယ်နှင့်ေပ်လေဉ်း၍ ပိုင်အရးဆိုင်ခွင့်အရ ကန့်ကွက်လိုသူမေားရှိပါက ဤအြကာ်ဖငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကေခိုင်လုံအသာ ောရွက်ောတမ်း မူရင်းမေားနှင့်တကွ ကျွန်ုပ်ထံသို့ လာအရာက်ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ် ရက်အကော်လွန်ပါက အအရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်အဆာင်ရွက်သွားမည်ဖြေ် အြကာင်း အမေားသိအေရန် အြကညာအပ်ပါသည်။ ျွှဲအပ်ညွှန်ြကားြျက်အရလေါ်ြင်မငိမ်းြျမ်းလဝ(LL.B) အထက်တန်းလရှ့လန(စဉ်-၄၁၀၉၇) အမှတ်-၃၈၆၊ ၅-ျွှာ၊ မာန်လခပ(၉)ျမ်းအလနာက်၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ သာလကတမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမို့၊ ေုန်း-၀၉-၇၉၆၃၀၀၆၁၆

အမည်မှန်

လောင်းကကနံပါတ်ခပားလပျာက်

ဦးမေ ိုးမင်းအအာင်၏သား ရမည်းသင်း ဖမို့၊ ပညာင်္ုဏရ ် ည်ကယ ုိ ပ ် င ုိ အ ် ထက်တန်း အကောင်း နဝမတန်းမှ အမာင်မင်းခန့်ထက ုိ ် ၉/ရမသ(နိုင်)၂၄၄၀၃၂အား အမာင်သီဟ နိုင် ဟု အဖပာင်းလဲအခါ်ပါရန်။ လမာင်သီဟနိုင်

လျှောက်ထားခြင်း ယာဉ်အမှတ်6M/2494 ၏အြာင်းကက နံပါတ်ဖပား အပောက်ဆုံး၍ ထုတ်အပးရန် အလှောက်ထားလာပါသဖြင့်

ယခင်

အြာင်းကကနံပါတ်ဖပားပေက်ဖပယ်ပါအြကာင်း အမေားသိအေရန် အြကာ်ဖငာအပ်ပါသည်။

စာအုပ်စာလပ ျူ့မိတ်လဆွ

ကညန၊(ရွာသာကကီး)

၂၀၁၉ခုနှေ် တရားမကကီးမှုအမှတ်-၁၂တွင်ကေရှိသည့် ေီကရီကို အတည်ဖပုလုပ်ရန် ဤရုံးအတာ်တွင် ေီကရီအနိုင်ရသူ အေါ်သင်းသင်းအဆွက အလှောက်ထားသည်ဖြေ်၍ မည်သည့်အအြကာင်းအြကာင့်

အတည်ဖပုလုပ်အေရန်

အမိန့်မထုတ်သင့်အြကာင်း

ေီကရီအတည်ခပုျုပ်ရန် အမိန့်မထုတ်သင့်လြကာင်း ထုလြျလစရန်

အလြကာင်းြကားစာ

အအြကာင်းတေ်ခုခုရှိလှေင်အခေဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင်ဖြေ်အေ၊ ရုံးအတာ်၏ အခွင့်အမိန့်ရ အရှ့အနဖြေ်အေ၊ အအြကာင်းဖပအခေဆိုနိုင်သူ အခွင့်ရကိုယ်ေားလှယ်ဖြင့်ဖြေ်အေ ၂၀၁၉ ခုနှေ် အအာက်တိုဘာ ၂၃ရက် (၁၃၈၁ခုနှေ် သီတင်းကျွတ်လဖပည့်အကော် ၁၀ရက်)

(တရားမကျင့်ထုံး ကိုဓဥပလေအမိန့်-၂၁၊ နည်းဥပလေ -၂၂) ပဲြူးမမို့နယ် တရားရုံးလတာ်၌

မွန်းမတည့်မီ ၁၀နာရီတွင် ဤရုံးအတာ်အရှ့လာအရာက်အေရမည်။ ၂၀၁၉ခုနှေ် အအာက်တိုဘာ ၇ရက်တွင် ဤရုံးတံဆိပ်ရိုက်နှိပ်၍ ကျွန်ုပ်လက်မှတ် အရးထိုးထုတ်အပးလိုက်သည်။

၂၀၁၆ ြုနှစ် တရားမကကီးမှုအမှတ် -၁၀၈ နှင့် ဆက်သွယ်သည့် ၂၀၁၈ ြုနှစ် တရားမဇာရီမှုအမှတ် -၆၄

(လဇာ်လဇာ်ဦး)

မမို့နယ်တရားသူကကီး

မမို့နယ်တရားသူကကီး

လတာင်ကကီးမမို့နယ်တရားရုံး

ဆိပ်ကကီးြလနာင်တိုမမို့နယ်တရားရုံး

ခငင်းြျက်ထုတ်ရန်သမ္မန်စာ

အလှောက်ထားလာပါ

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူ

လျှောက်ထားခြင်း

ေီကရီကိုအတည်ခပုရန် အမိန့်မထုတ်သင့်လြကာင်း ထုလြျလစရန်

အေါ်တင်အလးနွယ် နှင့် ဗိုလ်မှူးကကီးဖမင့်အနာင် တရားျို တရားမပိုင် အမှတ် (၄/၂၀)၊ အအးသာယာေက်မှုဇုန်လမ်း၊ ရပ်ကွက် (၆)၊ အအးသာယာဖမို့ရပ်အန ဗိုလ်မှူးကကီးဖမင့်အနာင် (ယခုအနရပ်လိပ်ောမသိသူ) သိအေရမည်။ သင့်အအပါ်၌ တရားလိုက မှတ်ပုံတင်အအရာင်းအဝယ်ောခေုပ်ခေုပ်ဆိုအပးအေလို မှုနှင့် အလှောက်ထားေွဲဆိုခေက်ရှိသည်ဖြေ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ဖြေ်အေ၊ သို့တည်းမဟုတ် ၎င်းအမှုနှင့် ေပ်လေဉ်း၍ အအရးကကီးသည့်ေကားအရပ်ရပ်တို့ကို အခေပအဖပာဆိုနိုင်သူ သင့်ကိုယ်ေားလှယ်ရုံး အခွင့်အမိန့်အရအရှ့အနဖြေ်အေ၊ သို့တည်းမဟုတ် ၎င်းအမှုနှင့် ေပ်ဆိုင်သည့် အခေက်မေားကို အခေပအဖပာဆိုနိုင်သူ တေ်ဦးတေ်အယာက်၊ ၎င်းအရှ့အနနှင့်

အင်္ဂျိပ်လောင်းကကလပျာက်

တင်ေါလကာ်မတီ

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူ အထက

ကန့်ကွက်နိုင်လြကာင်း အများသိလစရန်

သာသနာလရးနှင့်ယဉ်လကျးမှုဝန်ကကီးောန

လေါ်ရီဘက်ကာ(ြ)လေါ်ရီဘက ဲ ာ

မှာ တေ်ဦးတည်းဖြေ်ပါအြကာင်း။

တစ်ဦးတည်းခေစ်ပါလြကာင်း

၀၁-၆၆၅၅၇၈၊ ၀၉-၅၀၅၈၆၁၀ သို့ ရုံးခေ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်ေုံေမ်းအမးဖမန်းနိုင် ပါသည်။

ေီကရီကိုအတည်ခပုရန် အမိန့်မထုတ်သင့်လြကာင်းထုလြျလစရန်

နှင့်

ဦးေိန်အရှေ

၁။ ဦးအအာင်လှိုင်ဦး ၂။ အေါ်ခင်ရတနာဝင်း ၃။ ကိုတရုတ်ကကီး(ခ)ဗိုဗိုကို

ေီကရီအနိုင်ရသူ

တရားရှုံးများ

သဖြင့် ယခင်ထတ ု အ ် ပးခဲသ ့ ည့အ ် ြာင်းကက

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပလေအမိန့် ၅၊ နည်းဥပလေ ၂၀)

အြကာင်းြကားစာ

နံပါတ်ဖပားပေက်ဖပယ်ပါအြကာင်း အမေား

ျွိုင်လကာ်ြရိုင်တရားရုံးလတာ်၌

(တရားမကျင့်ထုံးဥပလေအမိန့် ၂၁၊ နည်းဥပလေ ၂၂)

၂၀၁၉ ြုနှစ် တရားမမူျမှုအမှတ်-၃၅

---------------------------

အတည်ဖပုလုပ်ရန် ဤရုံးအတာ်တွင် တရားနိုင် ဦးေိန်အရှေက အလှောက်ထားသည်ဖြေ်၍

ျပွတ္တာမမို့နယ် တရားရုံးလတာ်

မည်သည့်အအြကာင်းအြကာင့် အတည်ဖပုလုပ်အေရန် အမိန့်ကို မထုတ်သင့်အြကာင်း

သိအေရန် အြကညာအပ်ပါသည်။ ကညန၊ ြရိုင်ရုံး (မိတ္ထီျာ)

လပျာက်ဆုံးလြကာင်း ယာဉ်အမှတ်

8E/6166

အြာင်းကကနံပါတ်ဖပား အပောက်ဆုံး ၍

ထုတ်အပးရန်

နှင့်

အေါ်သန်းဖမင့် တရားျို

အလှောက်ထား

လာပါသဖြင့် ယခင်အြာင်းကက နံပါတ်ဖပား ပေက်ဖပယ်ပါအြကာင်း အမေားသိအေရန် အြကာ်ဖငာအပ် ပါသည်။ ကညန၊ ြရိုင်ရုံး(ခပင်ဦးျွင်)

အေါ်သီသီ တရားမပိုင်

အမှတ်-ေ/၄၀၊ နဝရတ်လမ်း၊ အေါနိုးကူးရပ်ကွက်၊ လွိုင်အကာ်ဖမို့၊ ကယား ဖပည်နယ်တွင်အနထိုင်အသာ အေါ်သီသီ(ယခုအနရပ်လိပ်ောမသိ) သိရှိအေရမည်။ သင့်အအပါ် တရားလိုက အငွကေပ် ၁၈၀၀၀၀၀၀၀(သိန်းတေ်အထာင့်ရှေ်ရာ တိတိ)ရလိုမှု အလှောက်ထားေွဲဆိုသည်ဖြေ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ဖြေ်အေ၊ သို့တည်း မဟုတ် ၎င်းအမှုနှင့်ေပ်လေဉ်း၍ အအရးကကီးသည့် ေကားအရပ်ရပ်တို့ကို အခေပ အဖပာဆိုနိုင်သူ

သင့်ကိုယ်ေားလှယ်ရုံးအတာ်အခွင့်ရအရှ့အနဖြေ်အေ၊

သို့တည်း

မဟုတ် ၎င်းအရှ့အနနှင့်ပါ၍ဖြေ်အေ ၂၀၁၉ခုနှေ် အအာက်တိုဘာ ၃၀ရက် (၁၃၈၁ ခုနှေ် တန်အဆာင်မုန်းလဆန်း၃ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀နာရီတွင် အထက်က အမည်အရးသားပါရှိသူ

တရားလိုေွဲခေက်ကို

ထုအခေရှင်းလင်းရန်

ရုံးအတာ်ကို

လာအရာက်ရမည်။ ၎င်းဖပင်သင်သိအေရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ရက်တွင် သင်မလာမအရာက် ပေက်ကွက်ခဲ့လှေင် သင့်အနာက်ကွယ်တွင် ဖငင်းခေက်မေားကို

လပျာက်ဆုံးလြကာင်း ယာဉ်အမှတ်

2K/5063

အြာင်းကကနံပါတ်ဖပား အပောက်ဆုံး ၍

ထုတ်အပးရန်

အလှောက်ထား

လာပါသဖြင့် ယခင်အြာင်းကက နံပါတ်ဖပား ပေက်ဖပယ်ပါအြကာင်း အမေားသိအေရန် အြကာ်ဖငာအပ် ပါသည်။ ကညန၊ ြရိုင်ရုံး(ခပင်ဦးျွင်)

ထုတ်အပးလိမ့်မည်။ ၎င်းဖပင်တရားလိုက ြကည့်ရှုလိုသည့် ောရွက်ောတမ်းမေား နှင့်

သင်ကထုအခေတင်ဖပအမှီဖပုလိုသည့်

ောခေုပ်ောတမ်းအေရှိသည်တို့ကို

သင်နှင့်အတူ ယူအဆာင်လာရမည်။ သို့တည်းမဟုတ် သင့်ကိုယ်ေားလှယ်လက် တွင်ထည့်အပ်ပို့လိုက်ရမည်။ သင်ကထုအခေလွှာတင်သွင်းလိုလှေင် အမှုမဆိုင်မီ အလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၁၉ ခုနှေ် အအာက်တိုဘာ ၄ရက်တွင် ဤရုံးအတာ်တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်၍ ကျွန်ုပ် လက်မှတ်အရးထိုး ထုတ်အပးလိုက်သည်။ (လေါ်သန်းလေး) ြရိုင်တရားသူကကီး ျွိုင်လကာ်ြရိုင်တရားရုံး

ပဲခူးတိုင်းအေသကကီး၊

၂၀၁၆ြုနှစ်၊တရားမကကီးမှုအမှတ် ၁၈၂ နှင့် ဆက်နွှယ်သည့် ၂၀၁၉ြုနှစ်၊ တရားမဇာရီမှုအမှတ် ၅၀ အေါ်ေန္ဒာဝင်း

နှင့်

၁။ ဦးလွင်သန်း ၂။ အေါ်လဲ့လဲ့ခိုင် ေီကရီအနိုင်ရသူ တရားရှုံးများ ဦးလွင်သန်း၊ အေါ်လဲ့လဲ့ခိုင်(ယခုအနရပ်လိပ်ောမသိသူမေား)သိအေရ မည်။ ၂၀၁၆ ခုနှေ်၊ တရားမကကီးမှုအမှတ် ၁၈၂ တွင် ကေရှိသည့် ေီကရီကို အတည်ဖပုလုပ်ရန် ဤရုံးအတာ်တွင် အေါ်ေန္ဒာဝင်းက အလှောက်ထား သည်ဖြေ်၍ မည်သည့်အ အြကာင်းအြကာင့် အတည်ဖပုလုပ်အေရန်အမိန့်ကို မထုတ်သင့်အြကာင်း အအြကာင်းတေ်ခုခုရှိလှေင် အခေဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင် ဖြေ်အေ၊ အရှ့အနသို့မဟုတ် အခွင့်ရကိုယ်ေားလှယ်ဖြင့်ဖြေ်အေ ၂၀၁၉ခုနှေ် အအာက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ (၁၃၈၁ ခုနှေ်၊ သီတင်းကျွတ်လဖပည့်အကော် ၈ ရက်) မွန်းမတည့်မီ (၁၀)နာရီတွင် ဤရုံးအတာ်အရှ့လာအရာက်ရမည်။ ၂၀၁၉ခုနှေ်၊ အအာက်တိုဘာ ၄ ရက်တွင် ဤရုံးအတာ်တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်၍ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်အရးထိုး ထုတ်အပးလိုက်သည်။ (လကျာ်ဇင်ထွန်း) မမို့နယ်တရားသူကကီး ျပွတ္တာမမို့နယ်တရားရုံး

ပဲခူးဖမို့၊

ပုဏ္ဏားေုရပ်ကွက်၊

အမှာ်ကန်(၁၇)လမ်းအန

ကိုတရုတ်ကကီး(ခ)ဗိုဗိုကို (ယခုအနရပ်လိပ်ောမသိသူ) သိအေရမည်။ ၂၀၁၆

ခုနှေ်

တရားမကကီးမှုအမှတ်-၁၀၈တွင်

အအြကာင်းတေ်ခုခုရှိလှေင်

ဖပ၍အခေဆိုရန်

အမိန့်ရအရှ့အနနှင့်ဖြေ်အေ၊

အအြကာင်းဖပအခေဆိုနိုင်သူ

ကေရှိသည့်

သင်ကိုယ်တိုင်ဖြေ်အေ၊

ေီကရီကို

ရုံးအတာ်အခွင့်

အခွင့်ရကိုယ်ေားဖြင့်ဖြေ်အေ၊

၂၀၁၉ ခုနှေ် အအာက်တိုဘာ ၂၄ရက် (၁၃၈၁ ခုနှေ် သီတင်းကျွတ်လဖပည့်အကော် ၁၁ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀နာရီတွင် ဤရုံးအတာ်အရှ့လာအရာက်အေ။ ၂၀၁၉ ခုနှေ် အအာက်တိုဘာ

ရက်တွင် ဤရုံးတံဆိပ်ရိုက်နှိပ်၍ ကျွန်ုပ်

လက်မှတ်အရးထိုးထုတ်အပးလိုက်သည်။ (အိသက်မွန်) တွဲေက်မမို့နယ်တရားသူကကီး (၁) ပဲြူးမမို့နယ်တရားရုံး

အင်္ဂျိပ်လောင်းကကလပျာက် လျှောက်ထားခြင်း ယာဉ်အမှတT် NI46W/43043၏အင်္ဂလပ ိ ်

လျှောက်ထားခြင်း

အပောက်ဆုံး၍

ယာဉ်အမှတ် 9F/8492 ၏အြာင်းကက

အလှောက်ထားလာပါ

နံပါတ်ဖပား အပောက်ဆုံး၍ ထုတ်အပးရန်

အြာင်းကကနံပါတ်ဖပား ထုတ်အပးရန်

လောင်းကကနံပါတ်ခပားလပျာက်

သဖြင့် ယခင်ထတ ု အ ် ပးခဲသ ့ ည့အ ် ြာင်းကက

အလှောက်ထားလာပါသဖြင့်

နံပါတ်ဖပားပေက်ဖပယ်ပါအြကာင်း အမေား

အြာင်းကကနံပါတ်ဖပားပေက်ဖပယ်ပါအြကာင်း

သိအေရန် အြကညာအပ်ပါသည်။

အမေားသိအေရန် အြကာ်ဖငာအပ်ပါသည်။

ကညန၊ ြရိုင်ရုံး (မန္တလျးလတာင်ပိုင်း)

ယခင်

ကညန၊ ြရိုင်ရုံး(မန္တလျးလခမာက်ပိုင်း)


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019 အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခေင်း

ရန်ေုန်တေ္ကသိုလ်ရာခပည့်အေိမ်းအမှတ်

ဒောက်လပ ု ဒ ် ရးဝန်ကကီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ မန္တဒလးတိင ု ်းဒေသကကီး၊ မိတ္ထလ ီ ာ ေရိုင်အတွင်းရှိ မမို့နယ်မေားတွင် (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်၊ တိုင်းဒေသကကီး ဖပင် ေင်ထိန်းသိမ်းဖေင်းရန်ပုံဒငွဖဖင့် ဒောင်ရွက်ရမည့ ် လမ်း/တံတား လုပ်ငန်းမေားအတွက် လိအ ု ပ်ဒသာ ဒောက်လပ ု ဒ ် ရးသုံးပစ္စည်းမေားကိ ု မမို့နယ်အလိက ု ၊် လမ်းအလိက ု ၊် လုပင ် န်း အလိက ု ၊် ဖမန်မာနိင ု င ် သ ံ ား လုပင ် န်းရှငမ ် ေားထံ မှ (ဖမန်မာကေပ်ဒငွ)ဖဖင့ ် ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ေါဒလှောက်လွှာတင်သွင်း နိုင်ပါဒကကာင်း ဒကကညာအပ်ပါသည်။ တင်ေါဒလှောက်လွှာ - ၁၈-၁၀-၂၀၁၉ရက် (ရုံးေေ ိန်အတွင်း) စတင်ဒရာင်းေေမည့်ရက် တင်ေါဒလှောက်လွှာ - ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ရက် ၊ နံနက် ၁၀နာရီ ဒနာက်ေုံးဒရာင်းေေမည့်ရက် Deposit ဒနာက်ေးံု တင်သင ွ း် ရမည့ရ ် က် - ၁၃-၁၁-၂၀၁၉၊ ဒန့လည်(၁၂)နာရီ တင်ေါဖွင့်လ ှစ်မည့်ရက် - ၁၄-၁၁-၂၀၁၉ရက် (ကကာသပဒတးဒန့) နံနက် (၉:၃၀)နာရီ တင်ေါဖွင့်မည့်ဒနရာ - ဒောက်လပ ု ်ဒရးဝန်ကကီးဌာန၊ လမ်းဦး စီးဌာန၊ ေရိုင်လက်ဒထာက်ညွှန်ကကား ဒရးမှူး(မမို့ဖပ)ရုံး၊ မိတ္ထီလာေရိုင်၊ အဒသးစိတ်သိရှိလိုပါက လမ်းဦးစီးဌာန၊ လက်ဒထာက်ညွှန်ကကားဒရမှူး(မမို့ဖပ) ရုံး/မိတ္ထီလာမမို့သို့ ရုံးေေ ိန်အတွင်း -ဖုန်း-၀၆၄-၂၃၀၈၇သို့ ေက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ခရးခော်မတီ

သုခတသနစာတမ်းဖတ်ပွဲအတွေ်ဖိတ်ခေါ်ခေင်း

ေေင်းခပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ စည်ပင်သာယာခရး၊ လျှပစ ် စ်နင ှ ့် စေ်မလ ှု ေ်မဝ ှု န်ကေီးဌာန ေေင်းခပည်နယ်စည်ပင်သာယာခရးအဖွဲ့၊ ဟားေါးမမို့ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခေင်း ၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာဒရးနှစ် ေေင်းဖပည်နယ်စည်ပင်သာယာဒရး အဖွဲ့နှင့် ကွပ်ကဲမှု ဒအာက်ရှိ မမို့နယ်/မမို့စည်ပင်သာယာဒရးအဖွဲ့မေား၏ ဒငွလုံးဒငွရင်းရန်ပုံဒငွဖဖင့် ဒောင်ရွက်မည့် ဒငွကေပ်သန်း(၁၀၀)အထက် ဒရဒပးဒရးလုပ်ငန်း(၂)ေုအတွက် စံေေ ိန် စံညွှန်းမီ အရည်အဒသွး ဖပည့်ဝဒသာဒရပိုက်နှင့် ေက်စပ်ပစ္စည်းမေား ပစ္စည်းတင်ေါ ဒေါ်ယူဖေင်းလုပင ် န်းကိ ု ဖပည်တင ွ ်းဖမန်မာနိင ု င ် သ ံ ားလုပင ် န်းရှငမ ် ေားအား အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ေါ တင်သွင်းရန်ဖိတ်ဒေါ်အပ်ပါသည်။ ၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ေါဒလှောက်လွှာမေားကို ၁၇-၁၀-၂၀၁၉ရက် နံနက် ၉:၃၀နာရီမှ စတင် ဒရာင်းေေမည်ဖဖစ်ပါသည်။ တင်ေါဒလှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက် - ၁၈-၁၁-၂၀၁၉ရက် ညဒန ၄:၃၀နာရီ ဒလှောက်လွှာတင်သွင်းရမည့်ဒနရာ - ေေင်းဖပည်နယ်စည်ပင်သာယာဒရးအဖွဲ့ရုံး၊ ဟားေါးမမို့တွင်အေေ ိန်မီဝယ်ယူဖေင်း၊ တင် သွင်းဖေင်း ဒောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ေက်သွယ်ရန်ဖုန်း - ၀၇၀-၂၁၃၂၄၊ ၀၉-၄၅၉၅၉၈၁၅၁၊ ၀၉-၂၆၂၆၉၉၅၉၁၊ ၀၉-၄၄၂၂၂၂၁၈၂ ၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ေါဒလှောက်လွှာ ပုံစံစည်းကမ်းေေက်နှင့် အဒသးစိတ်အေေက်အလက် မေားသိရှိလိုပါက ရုံးေေ ိန်အတွင်း ေေင်းဖပည်နယ်စည်ပင် သာယာဒရးအဖွဲ့ရုံးတွင် ေက် သွယ်ဒမးဖမန်းနိုင်ပါသည်။ ၄။ တင်ေါဖွငလ ့် စ ှ မ ် ည့ရ ် က်၊ အေေ ိန်နင ှ ့် ဒနရာအား သီးဖေားထုတဖ် ပန်ဒကကညာသွားပါမည်။ တင်ဒါခော်မတီ

ေေင်းခပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ စည်ပင်သာယာခရး၊ လျှပစ ် စ်နင ှ ့် စေ်မလ ှု ေ်မဝ ှု န်ကေီးဌာန ေေင်းခပည်နယ်စည်ပင်သာယာခရးအဖွဲ့၊ ဟားေါးမမို့ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခေင်း ၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာဒရးနှစ် ေေင်းဖပည်နယ်စည်ပင်သာယာဒရးအဖွဲ့နှင့် ကွပ်ကဲမှု ဒအာက်ရှိ မမို့နယ်/မမို့စည်ပင်သာယာဒရးအဖွဲ့မေား၏ ဒငွလုံးဒငွရင်းရန်ပုံဒငွဖဖင့် ဒောင်ရွက်မည့် ဒအာက်ဒဖာ်ဖပပါလုပ်ငန်းမေားအတွက် ဒငွကေပ် သန်း(၁၀၀)အထက် လုပ်ငန်း(၁၀)ေု ကို ဒောင်ရွက်လိုဒသာ ဖပည်တွင်းဖမန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်မေား အား အိတ်ဖွင့်တင်ေါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ဒေါ်အပ်ပါသည်စဉ်

လုပ်ငန်းအမေ ိုးအစား

အဒရအတွက်(ေု)

အဒောက်အအုံ

လမ်း

ဒရဒပးဒရး

စုစုဒပါင်း

၁၀

မှတ်ေေက်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ေါဒလှောက်လွှာမေားကို ၁၇-၁၀-၂၀၁၉ရက် နံနက် (၉:၃၀)နာရီမှ စတင်ဒရာင်းေေမည်ဖဖစ်ပါသည်တင်ေါဒလှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက်

- ၁၈-၁၁-၂၀၁၉ရက် ညဒန(၁၆:၃၀)နာရီ

ဒလှောက်လွှာတင်သွင်းရမည့်ဒနရာ

- ေေင်းဖပည်နယ်စည်ပင်သာယာဒရးအဖွဲ့ရုံး၊ ဟားေါးမမို့တွင် အေေ ိန်မီဝယ်ယူဖေင်း၊ တင် သွင်းဖေင်း ဒောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

ေက်သွယ်ရန်ဖုန်း

- ၀၇၀-၂၁၃၂၄၊ ၀၉-၄၅၉၅၉၈၁၅၁၊

၀၉-၂၆၂၆၉၉၅၉၁၊ ၀၉-၄၄၂၂၂၂၁၈၂

ရန်ကန ု တ ် က္ကသိလ ု ် အဒရှ့တိင ု ်းပညာဌာနနှင ့် Korean Organizing Committee for United Nations International Day of Peace (KOCUN-IDP) တို့ပူးဒပါင်း၍ 1 International Conference on Culture and Social Ethics 2019(ICCSE 2019) st

ကို ၅-၁၂-၂၀၁၉ရက် မှ ၆-၁၂-၂၀၁၉ရက်အထိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝိဇ္ဇာေန်းမတွင် ကေင်းပဖပုလုပ်မည်ဖဖစ်ပါသည်။ စာတမ်းဖတ်ကကားမည့်သူမေားအဒနဖဖင့် စာတမ်းဒေါင်းစဉ်နှင့် စာတမ်းအကေဉ်း ေေုပ်ကို ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ရက် (ဒသာကကာဒန့) ဒနာက်ေုံးထား၍ (mumumyint198@ gmail.com) သိဒ ု့ ပးပိရ ု့ န်ဖဖစ်ပါသည်။ အဒရှ့တိင ု ်းပညာဘာသာရပ်က ို ေေစ်ဖမတ်နိုးသူတင ို ်း အေိုပါ သုဒတသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကို တက်ဒရာက်ရန် ဖိတ်ဒေါ်အပ်ပါသည်။ အခရှ့တိုင်းပညာဌာန

၁။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကကီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ကကီးကကပ်မှုဖဖင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ ် ဒငွလုံးဒငွရင်းရန်ပုဒ ံ ငွဖဖင့ ် စစ်ကိင ု ်းတိင ု ်းဒေသကကီး အတွင်းရှ ိ အဒဖေေံပညာဒကောင်း/ရုံးမေားတွင် ဒကောင်းဒောင်၊ ရုံးနှင့်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ အဒောက်အအုံအသစ်ဒောက်လုပ်ရန်ရှိ၍ ဖမန်မာနိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင် ကုမ္ပဏီမေားအား သတ်မှတ်ေေက်နှင့်အညီ အိတ်ဖွင့်တင်ေါ(Open Tender) တင်သွင်းရန် ဖိတ်ဒေါ်အပ်ပါ သည်။ ၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ေါပုံစံ စတင်ဒရာင်းမည့် - ၁၈-၁၀-၂၀၁၉ရက် ရက်/အေေ ိန် ရုံးေေ ိန်အတွင်း အိတ်ဖွင့်တင်ေါပိတ်မည့်ရက်/အေေ ိန် - ၁၉-၁၁-၂၀၁၉ရက် ညဒန ၄:၃၀နာရီ တင်ေါတင်သွင်းရမည့်ဒနရာ - တိုင်းဒေသကကီးပညာဒရး မှူးရုံး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသ ကကီး၊ မုံရွာမမို့ ၃။ အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ေါတင်သင ွ ်းရန် အဒသးစိတအ ် ေေက်အလက်မေား သိရှလ ိ ိပ ု ါ က ဒအာက်ဒဖာ်ဖပပါဌာနတွင ် လူကိယ ု တ ် ိင ု ဖ် ဖစ်ဒစ၊ တယ်လ ီ ဖုန်းဖဖင့ဖ် ဖစ်ဒစ ရုံးေေ ိန်အတွင်း ေက်သွယ်ဒမးဖမန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခရးခော်မတီ စစ်ေိုင်းတိုင်းခဒသကေီးအစိုးရအဖွဲ့၊ မုံရွာမမို့ စစ်ေိုင်းတိုင်းခဒသကေီးပညာခရးမှူးရုံး၊ မုံရွာမမို့ ဖုန်း-၀၉-၂၁၁၁၀၇၆၊ ၀၉-၂၅၄၂၄၈၁၇၈၊ ၀၉-၄၅၉၆၁၂၂၄၄

စီမံေိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာခရးဝန်ကေီးဌာန ခငွခရးခြေးခရးကေီးြေပ်စစ်ခေးခရးဦးစီးဌာန စစ်ေိုင်းတိုင်းခဒသကေီးရုံး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခေင်း

တည်ဒောက်ဒရးပစ္စည်းမေား၊ အုပ်ေေုပ်မှုေိုင်ရာ ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်မေားနှင့် လုပ်ငန်းသုံး ဒောင်ရွက်ရန်အတွက် စက်သုံးေီ (ေီဇယ်ေီ၊ ဓာတ်ေီ)မေား၊ ဘိလပ်ဒဖမသယ်ယူ ပို့ဒောင်ဒရး လုပ်ငန်းမေားအား စံေေ ိန်စံညွှန်းမေားအတိုင်း ဖမန်မာကေပ်ဒငွဖဖင့် အိတ်ဖွင့် တင်ေါတင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ဒေါ်ပါသည်။ ၂။

တင်ေါနှငပ ့် တ်သက်၍ အဒသးစိတသ ် ရ ိ လ ှိ ပ ို ါကညွှနက် ကားဒရးမှူးရုံး၊ တည်ဒောက်

ဒရး(၅)၊ ဒငွစာရင်းဌာနစိတ်နှင့်ဖုန်း -၀၉-၇၉၉၂၂၀၃၆၇၊ ၀၉-၇၉၇၉၀၈၇၇၉၊ ၀၉၄၂၀၇၁၆၀၄၄ တို့သို့ရုံးေေ ိန်အတွင်း ေက်သွယ်စုံစမ်းဒမးဖမန်းနိုင်ပါသည်။ တင်ေါ ဒလှောက်လွှာ(၁)ဒစာင်လှေင ် ပစ္စည်း တန်ဖိုးဒပါ်မူတည်၍ သတ်မတ ှ န ် န ှု ်းဖဖင့ ် ညွှနက် ကားဒရး မှူးရုံး၊ တည်ဒောက်ဒရး(၅)၊ ဒငွစာရင်းဌာနစိတ၊် ဘဲကန ု ်းေည်ဒဖမာင်းဝင်း၊ ပေဉ်းမနား မမို့တွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ၃။

(က) တင်ေါအေိုဖပုလွှာစတင်ဒရာင်းေေမည့် - ၂၅-၁၀-၂၀၁၉ရက်

(Profile အဒထာက်အထားမေားတင်ဖပရမည်။)

ရက်/အေေ ိန်

(ရုံးေေ ိန်အတွင်း)

(ေ) ဒလှောက်လွှာအဒရာင်းပိတ်မည့်ရက် - ၈-၁၁-၂၀၁၉ရက် ညဒန

(ဂ) တင်ေါဖွင့်မည့်ရက်/အေေ ိန်

- ၁၄-၁၁-၂၀၁၉ရက် နံနက်

(ဃ) တင်ေါဖွင့်ဒဖာက်စိစစ်မည့်ဒနရာ

- ညွှန်ကကားဒရးမှူးရုံးဝင်း

(ဓမ္မာရု)ံ ၊ ဘဲကန ု ်းေည်ဒဖမာင်း

ဝင်း၊ တည်ဒောက်ဒရး(၅)၊

ပေဉ်းမနားမမို့

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာဒရးဝန်ကကီးဌာန၊ ဒငွဒရးဒကကးဒရး ကကီးကကပ် စစ်ဒေးဒရး

ဦးစီးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကကီးရုံးမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာဒရး နှစ် ဖပည်ဒထာင်စု

မွ မ ်း မံ ဖ ေင်း လု ပ ် င န်း မေား၊ ဖပုဖပင် ထိ န ်း သိ မ ်း ဒရးလု ပ ် င န်း မေားအတွ က ် လို အ ပ် ဒသာ

၄:၃၀နာရီ ၁၀နာရီ

တင်ဒါခော်မတီ

ဖဖစ်ပါသည်-

ဒရးအဖွဲ့၊ ကမ်းနားလမ်း၊ စစ်ဒတွမမို့

(ဃ) စမ ီ က ံ န ိ ်းအေိဖု ပုလွှာ ဒရာင်းေေဒေးနှုန်း- ၁၀၀၀၀/-(တစ်ဒသာင်းကေပ်တတ ိ )ိ

၃။ အဒသးစိတ်အေေက်အလက်မေားအား စစ်ဒတွမမို့နယ် စည်ပင်သာယာဒရးအဖွဲ့၊ ဖုန်း-၀၉-၅၂၁၀၇၇၁သို့ ေက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ စစ်ခတွမမို့နယ်စည်ပင်သာယာခရးခော်မတီ

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကေီးဌာန ခမန်မာ့ခရနံဓာတုခေဒလုပ်ငန်း Light Naphtha မေားခရာင်းေေရန်တင်ဒါခေါ်ယူခေင်း ၁။ ဖမန်မာ့ဒရနံဓာတုဒဗေလုပ်ငန်းကကီးကကပ်မှုဒအာက်ရှိအမှတ်(၁)ဒရနံ ဓာတ် ဒ ငွ့ ရည် စ က် ရုံ ( မင်း ဘူး )မှ Light Naphtha ဂါလန် ၁၀၀၀၀၀ (ဂါလန်တစ်သိန်းတိတိ)ကို တင်ေါဒေါ်ယူဒရာင်းေေမည်ဖဖစ်ရာ အေိုဖပုလွှာ တင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ဒေါ်အပ်ပါသည်၂။ တင်ေါတင်သ ွင်းရန်ဒနာက်ေ ုံးရက် - ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ရက် (ဗုေဟ ္ဓ ူးဒန့) (၁၂)နာရီ အေေ ိန်နှင့်ဒနရာ - ဖမန်မာ့ဒရနံဓာတုဒဗေလုပင ် န်း (ရုံးေေုပ်)၊ ရုံးအမှတ်(၄၄)၊ ဒနဖပည်ဒတာ် ၃။ တင်ေါဖွင့်ပွဲဖပုလုပ်မည့် - ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ရက် (ဗုေဟ ္ဓ ူးဒန့) ဒန့ရက်နှင့်အေေ ိန် (၁၄:၀၀)နာရီ ၄။ တင်ေါစည်းကမ်းေေက်နှင့်ပုံစံမေားအား (၁)လကကိုတင်၍ရုံးေေ ိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ၅။ အဒသးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖမန်မာ့ဒရနံဓာတုဒဗေလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ် လုပမ ် ဌ ှု ာန၊ ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၁၀၉၄သိုရ ့ ုံးေေ ိန်အတွင်း ေက်သယ ွ ် ၍ ဒမးဖမန်း နိုင်ပါသည်။ တင်ဒါလေ်ေံခရးနှင့်စိစစ်ခရးခော်မတီ

ရေိုင်ခပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ စစ်ခတွမမို့ ခေောင်းခောင်မေား ခောေ်လုပ်ရန်အတွေ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ခေါ်ယူခေင်း ၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ် ဖပည်ဒထာင်စု(ဒငွလုံးဒငွရင်း)ေွင့်ဖပုရန်ပုံဒငွဖဖင့် ရေိုင် ဖပည်နယ်အတွင်းရှိ အဒဖေေံပညာဒကောင်းဒောင် (၂၁၂)ဒောင် အသစ်ဒောက်လုပ် ရန်အတွက ် တိင ု ်းရင်းသားလုပင ် န်းရှင ် ကုမဏ ္ပ မ ီ ေားအား အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ေါတင်သင ွ ်းနိင ု ရ ် န် ဖိတ်ဒေါ်အပ်ပါသည်။ ၂။ တင်ေါဒလှောက်လွှာစတင်ဒရာင်းေေမည့်ရက် - ၂၁-၁၀-၂၀၁၉ရက် တင်ေါဒလှောက်လွှာဒရာင်းေေမည့်အေေ ိန်

- ရုံးေေ ိန်အတွင်း

တင်ေါပိတ်မည့်ရက်/အေေ ိန်

- ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ရက် ညဒန ၄နာရီ

တင်ေါတင်သွင်း/ဒရာင်းေေမည့်ဒနရာ

- ဖပည်နယ်ပညာဒရးမှူးရုံး၊ ရေိင ု ဖ် ပည်

နယ်၊ စစ်ဒတွမမို့

၃။ တင်ေါဒအာင်ဖမင်သည့် ကုမ္ပဏီမေားသည် မိမိတာဝန်ယူ ဒောက်လုပ်သည့်ဒကောင်း မေားအတွက် အဒဖေေံပညာဦးစီးဌာန သတ်မှတ်ထားဒသာစံေေ ိန်စံညွှန်း၊ အရည်အဒသွး အတိုင်းဒောင်ရွက်ဒပးရမည်။ အဒသးစိတအ ် ေေက်အလက်မေား သိရလ ှိ ပ ို ါက ဒအာက်ပါဌာနမေားတွင ် လူကယ ို တ ် င ို ဖ် ဖစ်ဒစ၊ ဖုန်းဖဖင့်ဖဖစ်ဒစ ေက်သွယ်ဒမးဖမန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

၁။

IFAD ဒေေးဒငွဖဖင့် စနစ်တကေလယ်ယာဒဖမဒဖာ်ထုတ်ဖေင်းနှင့် တူးဒဖမာင်းစနစ်ဖပုဖပင်

စီမံကိန်းယှဉ်မပိုင်အေိုဖပုလွှာမေားအား ဒအာက်ဒဖာ်ဖပပါအစီအစဉ်အတိုင်း ဒေါ်ယူမည်

(ဂ) စီမက ံ န ိ ်း အေိဖု ပုလွှာ တင်သင ွ ်းရမည့ဒ ် နရာ- စစ်ဒတွမမို့နယ်စည်ပင်သာယာ

တင်ဒါခော်မတီ

ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်အတွင်း တာဝန်ယူဒောင်ရွက်မည့် မေန်းေည် ဒရဒသာက်လုပ်ငန်း၊

အဒကာင်အထည်ဒဖာ်နိုင်ဒရးအတွက် မူလအေိုဖပုလွှာနှင့် ယှဉ်မပိုင်ဒရွးေေယ်နိုင်ရန်

၄။ တင်ေါဖွငလ ့် စ ှ မ ် ည့ရ ် က်၊ အေေ ိန်နင ှ ဒ ့် နရာအား သီးဖေားထုတဖ် ပန်ဒကကညာသွားပါမည်။

ေည်ဒဖမာင်းနှင့်ဒရအသုံးေေမှုစီမံေန့်ေွဲဒရးဦးစီးဌာန၊ တည်ဒောက်ဒရး(၅)နှင့်

၂။ ယင်းဒဖမဧရိယာ (၀ေသမ၅၅၇)ဧကတွင် ရုပ်ရှင်ရုံဒောက်လုပ်ဖပသဖေင်း လုပ်ငန်း

စီမံေိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာခရးဝန်ကေီးဌာန စီမံေိန်းခရးေွဲခရးဦးစီးဌာန ရေိုင်ခပည်နယ်အတွင်း ဝန်ေမ်းအိမရ ် ာ ခောေ်လပ ု ရ ် န် အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါခေါ်ယူခေင်း

ဒမးဖမန်းနိုင်ပါသည်။

ဒနဖပည်ဒတာ်ထိန်းသိမ်းဒရး ဖပည်ဒထာင်စုနယ်ဒဖမ ဒနဖပည်ဒတာ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀

ဒရးေွဲတင်ဖပေဲ့ပါသည်။

(ေ) စီမံကိန်း အေိုဖပုလွှာ ပိတ်မည့်ရက်- ၂၅-၁၀-၂၀၁၉ရက်

သိရှိလိုပါက ရုံးေေ ိန်အတွင်း ေေင်းဖပည်နယ်စည်ပင် သာယာဒရးအဖွဲ့ရုံးတွင် ေက်သွယ်

၁။

ဖဖစ်ပါဒကကာင်း။

ရန်အတွက် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတစ်ေုမှ ၎င်းတို့၏ေန္ဒအဒလောက် စီမံကိန်းအေိုဖပုလွှာ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ခေါ်ယူခေင်း

ဘဏ္ဍာရန်ပုံဒငွဖဖင့် ဒအာက်ဒဖာ်ဖပပါ ဒောက်လုပ်ဒရး လုပ်ငန်းမေား ဒောက်လုပ်ရန် အတွက ် စိတပ ် ါဝင်စားသူ ဖမန်မာနိင ု င ် သ ံ ား ကုမဏ ္ပ မ ီ ေားအား အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ေါတင်သင ွ ်းရန် ဖိတ်ဒေါ်အပ်ပါသည်။

(က) ဒောက်လုပ်မည့်လုပ်ငန်းမေား

၁။ အလေား ဒပ၅၀၊ အနံ ဒပ၃၀၊ အဖမင့ ် ၂၃ ဒပ၊ ဒပါ်တီက ို ၁၃ဒပxအကေယ် ဒပ၂၀၊ အဒပါ်ထပ်ပါ RC နှစထ ် ပ် အဒောက်အအုဒ ံ ောက်လပ ု ဖ် ေင်း

၂။

ခေံ စ ည်း ရိုး အု တ ် တံ တို င ်း ၁၁၅'x(၃၀၀'+၃၀၀')x၆' နှ င့ ် ဂိတ်တံေါး(၁၁'x၆')တည်ဒောက်ဖေင်းလုပ်ငန်း

(ေ) တင်ေါပုံစံစတင်ဒရာင်းေေမည့်

- ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ရက်

ရက်/အေေ ိန်

(ဗုေဟ ္ဓ ူးဒန့) နံနက် ၁၀:၃၀နာရီ

(ဂ)

တင်ေါပုံစံဒရာင်းေေမည့်ဒနရာ

- ဒငွဒရးဒကကးဒရးကကီးကကပ်

စစ်ဒေးဒရးဦးစီးဌာန၊

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကကီးရုံး၊

ကေန်စစ်သားလမ်း၊နန္ဒဝန်

ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမမို့

(ဃ) တင်ေါပုံစံအဒရာင်းပိတ်မည့်

- ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ရက် (ဒသာကကာ

ဒနာက်ေုံးရက်/အေေ ိန်

ဒန့) ညဒန ၄:၃၀နာရီ

(င)

တင်ေါတင်သွင်းရမည့်ဒနရာ

- ဒငွဒရးဒကကးဒရးကကီးကကပ်

စစ်ဒေးဒရးဦးစီးဌာန၊

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကကီးရုံး၊

ကေန်စစ်သားလမ်း၊နန္ဒဝန်

ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမမို့

၂။

အဒသးစိတ်အေေက်အလက်မေားကို သိရှိလိုပါက ဒငွဒရးဒကကးဒရးကကီးကကပ်

စစ်ဒေးဒရးဦးစီးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကကီးရုံး ဖုန်း-၀၇၁-၂၃၁၉၅ သို့ရုံးေေ ိန်အတွင်း ေက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါဒကကာင်းနှင့် တင်ေါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်နှင့်အေေ ိန် ထပ်မံ၍ ထုတ်ဖပန် ဒကကညာသွားမည်ဖဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါလေ်ေံခရးနှင့်စိစစ်ခရးခော်မတီ

တာဒအာင် ၉/လဝန(နိုင်) ၂၀၉၇၇၀၏

ရှိဒဖမ (၀ေသမ၅၅၇)ဧကတွင် ရုပ်ရှင်ရုံဒောက်လုပ်ဖပ သဖေင်းလုပ်ငန်း ဒောင်ရွက်နိုင်

(က) စီမံကိန်းအေိုဖပုလွှာ စတင်ဒရာင်းေေမည့်ရက်- ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ရက်

မုံရွာမမို့

လယ် ဒဝးမမို့နယ် ၊ မဒေါ့ ပ င် ရ ွာ ဒန(ဘ)ဦးဒအာင်ေင ို ၏ ် သား ဒမာင်ဒသာ် ဒမွးသက္ကရာဇ်အမှန်မှာ ၁ ၅-၄-၁၉၉၆

၁။ ရေိုင်ဖပည်နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဒအာက်ဒဖာ်ဖပပါ မမို့နယ် စီမံကိန်းဦးစီးရုံးဝန်ထမ်းအိမ်ရာမေားကို ဒရသန့် နှင့်လှေပ်စစ်လုပ်ငန်းမေား အပါအဝင် ဒောက်လုပ်မည်ဖဖစ်ပါ၍ တင်ေါတင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ဒေါ်အပ်ပါသည်။ (က) အမ်း မမို့နယ် စီ မံ ကိ န ်း ဦးစီး ရုံး ဝန် ထ မ်း အိ မ ် ရာ RC (၂)ေန်း တွဲ ( ၂)ထပ် (၆၀'x၃၀') ဒဖမထိန်းနံရံ (၇၅'x ၅'x၁'၆")အပါအဝင် (ေ) ဂွမမို့နယ်စမ ီ က ံ န ိ ်းဦးစီးရုံးဝန်ထမ်းအိမရ ် ာ RC (၂)ေန်းတွ ဲ (၂)ထပ် (၆၀'x၂၆') ၂။ တင်ေါဒလှောက်လွှာစတင်ဒရာင်းေေမည့်ရက် - ၂၂-၁၀-၂၀၁၉ရက် ၃။ တင်ေါဒလှောက်လွှာအဒရာင်းပိတ်မည့်ရက် - ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ရက် ၄။ တင်ေါဒလှောက်လွှာဒနာက်ေုံး - ၂၂-၁၁-၂၀၁၉ရက်၊ တင်သွင်းရမည့်ရက် ညဒန ၄နာရီ ၅။ အတွင်းဒရးမှူး၊ တင်ေါဒကာ်မတီ၊ ဖပည်နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး၊ စစ်ဒတွမမို့သို့ လိပ်မူလေက် ေေ ိပ်ပိတ်စာအိတ်ဖဖင့် တင်သွင်းရန် ၆။ တင်ေါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်ကို ေက်သွယ်အဒကကာင်းကကားပါမည်။ ၇။ တင်ေါဒလှောက်လွှာနှင့် အဒသးစိတ်အေေက်အလက်မေားကိုဒအာက်ပါလိပ်စာ တွင် ရုံးေေ ိန်အတွင်းလာဒရာက် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ၈။ အဒသးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖပည်နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး၊ ဖုန်း-၀၄၃-၂၃၄၆၇ သို့ ရုံးေေ ိန်အတွင်း ေက်သွယ်စုံစမ်းဒမးဖမန်းနိုင်ပါသည်။ အတွင်းခရးမှူး တင်ဒါခော်မတီ ခပည်နယ်စီမံေိန်းဦးစီးရုံး၊ စစ်ခတွမမို့၊ ဖုန်း-၀၄၃-၂၃၄၆၇

ခမွးသေ္ကရာဇ်အမှန်

၁။ ရေိင ု ဖ် ပည်နယ်၊ စစ်ဒတွမမို့ရှ ိ မမို့နယ်စည်ပင်သာယာဒရးအဖွဲ့ပိင ု ် မိဇပ ံ န်းခေံအတွင်း

ရန်ေုန်တေ္ကသိုလ်

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ေါဒလှောက်လွှာပုံစံစည်းကမ်းေေက်နှင့် အဒသးစိတ်အေေက်အလက်မေား

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခေင်း

စစ်ခတွမမို့နယ်စည်ပင်သာယာခရးခော်မတီ စီမံေိန်းယှဉ်မပိုင်အေိုခပုလွှာ Swiss Challenge ခေါ်ယူခေင်း

ရေိုင်ဖပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ လူမှုဒရးဝန်ကကီးဌာန - ဖုန်း- ၀၄၃-၂၀၂၂၆၄၉ ရေိုင်ဖပည်နယ်ပညာဒရးမှူးရုံး၊ စစ်ဒတွမမို့၊ ဖုန်း-၀၄၃-၂၀၂၁၀၄၆ တင်ဒါခေါ်ယူခရးနှင့်စိစစ်ခရးခော်မတီ

ခပည်ခောင်စုသမ္မတခမန်မာနိုင်ငံခတာ် သာသနာခရးနှင့်ယဉ်ခေေးမှုဝန်ကေီးဌာန သာသနာခရးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခေင်း ၁။ သာသနာဒရးနှ င့ ် ယ ဉ် ဒ ကေးမှု ဝ န် က ကီး ဌာန၊ သာသနာဒရးဦးစီး ဌာနမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ် ဒငွလုံးဒငွရင်း အသုံးစရိတ်ဖဖင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကကီး၊ ကမ္ဘာဒအး ကုန်းဒဖမ၊ အမှုထမ်းအိမ်ရာ (၁၁၂'x၄၀'x၄၈') (၄)ေန်းတွ ဲ RC (၄)ထပ်ဒောက်လပ ု ဖ် ေင်း (ဒရ၊ မီး၊ မိလ္လာ အပါအဝင်)လုပင ် န်း ဒောင်ရက ွ ရ ် န်ရပ ှိ ါ သဖဖင့် ဖမန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်း ရှင်မေားထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ေါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ဒေါ်ပါသည်။ တင်ေါပုံစံဒရာင်းေေမည့်ရက်/အေေ ိန် - ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ရက်မ ှ ၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက်ထိ နံနက်၉:၃၀နာရီမှ ညဒန ၄နာရီအထိ တင်ေါပုံစံတင်သွင်းရမည့် - ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ရက် (ဗုေ္ဓဟူးဒန့) ရက်/အေေ ိန် နံ န က် ၉:၃၀နာရီ မ ှ မွ န ်း တည့ ် ၁၂နာရီအထိ တင်ေါဖွင့်မည့်ရက်/အေေ ိန် - ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ရက် (ဗုေ္ဓဟူးဒန့) မွန်းတည့် ၁၂နာရီ တင်ေါပုံစံဒရာင်းေေမည့်ဒနရာ - သာသနာဒရးနှင့် ယဉ်ဒကေးမှု ဝန် က ကီး ဌာန၊ ရုံး အမှ တ ် ( ၃၁)၊ ဒနဖပည်ဒတာ် တင်ေါဖွင့်မည့်ဒနရာ - သာသနာဒရးနှင့် ယဉ်ဒကေးမှု ဝန် က ကီး ဌာန၊ ရုံး အမှ တ ် ( ၃၁)၊ ဒနဖပည်ဒတာ် ၂။ တင်ေါစည်းကမ်းမေားနှင့် တင်ေါဒေါ်ယူမည့် အေေက်အလက်မေားအား အဒသးစိတ်သိရှိလိုပါက သာသနာဒရးဦးစီးဌာန၊ ဒနဖပည်ဒတာ် ဖုန်း-၀၆၇၄၀၆၀၄၇ ရန်ကုန် (ရုံးေွဲ) နယ်ဒဖမဖပုဖပင်ထိန်းသိမ်းဒရးနှင့်လုံခေုံ ဒရးဌာနစု (ဖုန်း-၀၁-၆၆၅၅၇၈၊ ၀၉-၅၀၅၈၆၁၀ တို့သို့ရုံးေေ ိန်အတွင်း ေက်သွယ်စုံစမ်း ဒမးဖမန်းနိုင်ပါသည်။ သာသနာခရးနှင့်ယဉ်ခေေးမှုဝန်ကေီးဌာန တင်ဒါခော်မတီ

ခမွးသေ္ကရာဇ်အမှန် ဒတာင်သာမမို့နယ်၊ မကကီးပင်တ ဲ ဒကေးရွာမှ(ဘ)ဦးညွန့်ဝင်း၊ (မိ) ဒေါ်သင်း တိ၏ ု့ သား ဒမာင်ညိုသန်း ၉/တသန(နိင ု )် ၂၃၈၆၄၀ ၏ ဒမွးသက္ကရာဇ်အမှန်မှာ (၁၃-၁-၂၀၀၀) ဖဖစ်ပါဒကကာင်း။

တစ်ဦးတည်းခဖစ်ပါခြောင်း ဒတာ င ် သာ မ မို့ ၊ လ ှ ည ်း ကူး မ အလက(ေွ)ဲ အဋ္ဌမတန်းမှ ဒမာင်ရာဇာဒန ဝင်း၏ဖေင် ဦးေင်ဒမာင်လှနှင့် ဦးဒမာင် လှ ၉/တသန (နိင ု )် ၀၁၈၆၅၅ မှာ တစ်ဦး တည်းဖဖစ်ပါဒကကာင်း။ ဦးေင်ခမာင်လှ(ေ)ဦးခမာင်လှ

ဖေင်အမည်မှန် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး၊ ပုသိမ် ေရိင ု ၊် ဒကောင်းကုန်းမမို့နယ်၊ ဒကောင်းအိင ု ် အုပ်စုဒပော်ဘွယ်ကုန်းဒကေးရွာ မူလွန် ဒကောင်း စတုတ္ထတန်းမှ မသဲသဲထွန်း နှင့် ေုတိယတန်းမှ မနှင်းဒဝဒဝထွန်းတို ့ ၏ ဖေင်အမည်မှန်မှာ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း ၁၄/ကကန(နိုင်)၁၁၄၃၂၆ ဖဖစ်ပါ ဒကကာင်း။ ဦးေွန်းေွန်းဝင်း

မိေင်အမည်မှန် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး၊ ပုသိမ် ေရိုင်ဒကောင်းကုန်းမမို့နယ် အစုကကီး ဒကေးရွာ အထက တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းမှ မသဲအိဇွန်နှင့် ဒကောင်းအိုင်အုပ်စု ဒပော် ဘွယ်ကုန်းဒကေးရွာမူလွန် Grade-6 (စနစ်သစ်)မှ ဒမာင်ဒဝယံလင်းတို့၏ မိေင်အမည်မှန်မှာ ဒေါ်ေင်အိအိမိုး ၁၄/ကကန(နို င ် ) ၀၈၈၀၄၄ ဖဖစ် ပ ါ ဒကကာင်း။ ခဒါ်ေင်အိအိမိုး

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် မိတ္တူခလျှာေ်ေားခေင်း ယာဉ်အမှတ် ၃၄ယ/၈၁၈၆၀ Honda Wave 110 M/C ယာဉ်လက်ဝယ် ရှိသူ ဦးဒကော်မင်းနိုင် ၁၄/ငရက(နိုင်) ၀၀၁၃၅၅က(ကမ-၃)ဒပောက်ေုံး၍ မိတ္တူ ထုတဒ ် ပးရန် ဒလှောက်ထားလာပါ သည်။ ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါကေိင ု လ ် ဒ ုံ သာအဒထာက် အထားမေားဖဖင့ ် ဒ ကကာ် ဖ ငာသည့ ် ရ က် မ ှ ၁၅ ရက်အတွင်း ဒအာက်ဒဖာ်ဖပပါရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင် လာဒရာက်ကန့်ကွက်နိုင် ပါသည်။ ေညန၊ တိုင်းရုံး(ပုသိမ်မမို့)

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် မိတ္တူခလျှာေ်ေားခေင်း ယာဉ် အ မှ တ ် ၂၄ယ/၈၈၃၁၀ Honda Wave 110 M/C ယာဉ်လက် ဝယ်ရသ ှိ ူ ဦးဒဇာ်မိုး ၅/မရန(နိင ု )် ၂၂၇၈၈၇ က(ကမ-၃)ဒပောက် ေုံး ၍မိ တ္တူ ထု တ ် ဒပးရန်ဒလှောက်ထားလာပါသည်။ ကန့် ကွက်လိုပါကေိုင်လုံဒသာ အဒထာက် အထားမေားဖဖင့် ဒကကာ်ဖငာသည့် ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း ဒအာက်ဒဖာ်ဖပပါရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင်လာဒရာက်ကန့် ကွက်နိုင် ပါသည်။ ေညန(မုံရွာ)

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် မိတ္တူခလျှာေ်ေားခေင်း ယာဉ်အမှတ် ၉ဟ/၇၇၆၀ ဖန်ေေ ီ သုံးဘီး ယာဉ်လက်ဝယ်ရှသ ိ ူ ဦးေင်ဒမာင် ဒထွး ၈/မမန(နိင ု )် ၁၂၅၄၆၉က(ကမ-၃) ဒပောက်ေုံး၍ မိတ္တူထုတ်ဒပးရန် ဒလှောက်ထားလာပါသည်။ ကန့် ကွက် လိုပါကေိုင်လုံဒသာအဒထာက်အထား မေားဖဖင့် ဒကကာ်ဖငာသည့် ရက်မှ ၁၅ ရက် အတွင်း ဒအာက်ဒဖာ်ဖပပါရုံးသို ့ လူကိယ ု ် တိုင်လာဒရာက်ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ ေညန(မုံရွာ)

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် မိတ္တူခလျှာေ်ေားခေင်း ယာဉ်အမှတ် ၅၃ယ/၆၈၉၈၅ Luojia 110 M/C ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ ဦးဖမင့်နိုင်၁၄ /ပသန(နိုင်) ၀၂၃၃၃၇ က (ကမ-၃) ဒပောက်ေုံး၍မိတ္တူထုတ်ဒပး ရန်ဒလှောက်ထားလာပါသည်။ ကန့်ကက ွ ် လိုပါကေိုင်လုံဒသာ အဒထာက်အထား မေားဖဖင့် ဒကကာ်ဖငာသည့်ရက်မှ ၁၅ ရက် အတွင်း ဒအာက်ဒဖာ်ဖပပါရုံးသို ့ လူကိယ ု ် တိုင်လာဒရာက်ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ ေညန၊ တိုင်းရုံး(ပုသိမ်)


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019

တေါ်စိေ်မှုံ (ဥတေါင်း)

ဝမ်းေည်းတြကကွဲခခင်း

ရဟေ်းေါယိကာမကကီး

တေါ်ခမေင်

အသက်(၈၆)နှစ်

ြကည်း-၁၂၇၅၉

ကရင်ြေည်နယ်၊ ဥမဒါင်းရွာမန(ဦးစံေွန်း-မဒါ်သိန်းြယ်)တို့၏သြီး၊

ဗိုလ်မှူးကကီးထိေ်လင်း (ငငိမ်း)

ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံဆိေ်ကြ်းမြို့နယ်၊ (၉၄)ရေ်ကွက်၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့

ဦးတောင်ညွှေ်ြကားတရးမှူး(ငငိမ်း)

မတာ်၊ ဘီ(၃)လြ်း၊ တိုက်(၂၂)၊ အခန်း(၄၀၂)မန (ဦးညွန့်မြာင်)၏ဇနီး၊

ခမေ်မာ့အတသးစားတငွတရးတြကးတရး ကကီးြကပ်စစ်တေးတရးလုပ်ငေ်း

ဦးမဇာ်ညွန့်ဦး၊ ဦးမကျာ်မဇာ(က.က.မငွ-မငိြး် )တိ၏ ့ု ြိခင်၊ မြာင်မစာ

မဒါ်မြရီသန်း ေ(ခွဲ)၊ လ-၁၊ ဒဂုံဆိေ်ကြ်း-မငိြ်း၊ မဒါ်မြမြသန်း၊ မဝယံေက်၊ မြာင်ြင်းသန့်၊

အသက်(၇၀) ေဲခူးမြို့၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ (15-A)ရေ်ကွက်၊ ဆည်မြြာင်းလြ်း၊ အြှတ်(၅၈)မန ဇနီးမဒါ်ြာလာ၏ခင်ေွန်း၊ ကိုစိန်ဝင်း၏ဖခင်၊ ဗိုလ်ြှူးကကီး ေိန်လင်း(မငိြ်း)သည် ၁၀-၁၀၂၀၁၉ရက် နံနက် ၁၁:၁၅နာရီတွင် ရန်ကုန်ြေည်သူ့မဆးရုံကကီး၌ ကွယ်လွန်သွားေါသြဖင့် ြိသားစုနှင့် ေေ်တူဝြ်းနည်းမြကကွဲရေါမြကာင်း။ ဗိုလ်တလာင်သင်ေေ်း အပေ်စဉ်(၄၇)တကောင်းေင်း အရာရှိမေားနှင့်မိသားစုမေား

တေါ်ခင်သေ်းနွဲ့

ဝမ်းေည်းတြကကွဲခခင်း

(စ.စ.စ-ငငိမ်း) စစ်တေွ အသက်(၆၈)နှစ်

ဗိုလ်မှူးကကီးထိေ်လင်း (ငငိမ်း) ဦးတောင်ညွှေ်ြကားတရးမှူး(ငငိမ်း) အသက်(၇၀) စီြံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာမရးဝန်ကကီးဌာန၊ ြြန်ြာ့အမသးစားမငွမရးမြကးမရး ကကီးြကေ်စစ်မဆးမရးလုေ်ငန်းတွင် တာဝန်ေြ်းမဆာင်ခဲ့မသာ

ဦးမဆာင်ညွှန်ြကားမရးြှူးအြဖစ်

ဦးေိန်လင်းသည်

၁၀-၁၀-၂၀၁၉ရက်တွင်

ကွယ်လွန်သွားမြကာင်း သိရှိရေါသြဖင့် ြိသားစုနှင့်ေေ်တူ

ဝြ်းနည်း

ညွှေ်ြကားတရးမှူးခေုပ်နှင့်ဝေ်ထမ်းမေား

မြကကွဲရေါသည်။

တငွတရးတြကးတရးကကီးြကပ်စစ်တေးတရးဦးစီးဌာေ စီမံကိေ်းနှင့်ဘဏ္ဍာတရးဝေ်ကကီးဌာေ

ကေ့်ကွက်နိုင်ပါတြကာင်း မနြေည်မတာ်၊

ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊

ရတနာသိဒ္ဓိရေ်ကွက်၊

မြြတိုင်း

ရေ်ကွက်အြှတ်(၄/ဥတ္တရသီရိအမနာက်ရေ်)၊ မြြကွက်အြှတ်(ဥ-၃၀၃၄)၊ အကျယ်အဝန်းမေ(၁၀၀x၁၀၀)ခန့်ရှိ မြြကွက်သည် မနြေည်မတာ်စည်ေင် သာယာမရးမကာ်ြတီ မြို့/မြြ ဌာနတွင် မဒါ်ခင်မြြြင့်(ဘ)ဦးမဖြြင့် ၁၂/ အလန(နိုင်)၁၃၀၇၉၈

အြည်ြဖင့်

နှစ်(၃၀)မြြငှားဂရန်စာချုေ်အြည်

မေါက်ေားမေီး ၎င်းေံြှ အမေီးအေိုင်ဝယ်ယူရန် မရာင်းဖိုးမငွ၏တစ်စိတ် တစ်မဒသကို ကွေန်မတာ်၏ြိတ်မဆွက စရန်မငွအြဖစ် မေးမချေားမေီး ြဖစ်ေါသြဖင့်

ယင်းမြြကွက်နှင့်အမဆာက်အအုံမေါ်ရှိ

အကျ ိုးခံစားခွင့်

အရေ်ရေ်တို့နှင့်ေတ်သက်၍ ကန့်ကွက်လိုေါက ကွေန်ုေ်ေံသို့ ခိုင်လုံမသာ စာရွက်စာတြ်းြူရင်းြျားြဖင့်

ဤမြကာ်ြငာေါသည့်ရက်ြှစ၍

၁၅ရက်

အတွင်း လာမရာက်ကန့်ကွက်နိုင်ေါသည်။ သတ်ြှတ်ရက်မကျာ်လွန်ေါက အမရာင်းအဝယ်ကိစ္စကို ဥေမဒနှင့်အညီ ဆက်လက်မဆာင်ရွက်သွားြည် ြဖစ်မြကာင်း အသိမေးမြကညာအေ်ေါသည်။ လွှဲအပ်ညွှေ်ြကားခေက်အရဦးတော်မင်း(စဉ်-၁၃၉၀၂)ေရားလွှေ်တော်တရှ့တေ အမှေ်(၁၀၄၀)၊ (၁၇)လမ်း၊ တပါင်းတလာင်း(၃)ရပ်ကွက်၊ ပေဉ်းမေားငမို့ ဖုေ်း-၀၉-၄၂၀၇၁၈၄၄၂၊ ၀၉-၄၄၂၂၆၁၆၁၆

အမေားသိတစရေ် အသိတပးတြကညာခခင်း ရန်ကုန်မြို့၊ မတာင်ဥက္ကလာေမြို့နယ်၊ မြြတိုင်းရေ်ကွက်အြှတ် ၁၄-စီြံကိန်း(၁) လူမနရေ်ကွက်အြှတ်-စီြံကိန်း(၁)၊ မြြကွက်အြှတ်(၂၆၄)၊ မြြအကျယ်အဝန်း (၄၀/၅၈x၆၀)ရှိသည့်အနက်ြှ (၂၀/၂၈x၆၀)မြခရင်းဘက်ြခြ်းရှိ မဒါ်နီအြည်မေါက် နှစ်(၆၀) ဂရန်မြြကွက် (တစ်နည်းအားြဖင့်ဆိုမသာ်) ရန်ကုန်တိုင်းမဒသကကီး၊ မတာင် ဥက္ကလာေမြို့နယ်၊ (၁၄/၁)ရေ်ကွက်၊ နွယ်သာကီလြ်း၊ အြှတ်(၂၆၄)ဟုမခါ်တွင်မသာ မြြနှင့်အိြ်အေါအဝင် အကျ ိုးခံစားခွင့်အရေ်ရေ်အားလုံးကို မြြကွက်အြည်မေါက်ေိုင် ရှင်ြဖစ်သူြှ လွှဲအေ်မသာ ရန်ကုန်မြို့၊ စာချုေ်စာတြ်းြျားြှတ်ေုံတင်ရုံး၏ အေူးကိုယ် စားလှယ်လွှဲစာအြှတ်(၆၉၀၂/၂၀၁၄)(၆-၃-၂၀၁၄)ရရှိ၍ တရားဝင်ဝယ်ယူလက်ရှိေား မနေိုင်ေိုင်ဆိုင်သူ မဒါ်နန်းမအးမအးနွဲ့ ၁၃/တကန(နိုင်)၀၈၃၅၄၄ေံြှ ကွေန်ုေ်၏ ြိတ်မဆွြဖစ်သူသည် တရားဝင်နည်းလြ်းတကျ စာချုေ်စာတြ်းြျားချုေ်ဆို၍ ဝယ်ယူ ရန်အတွက်သမဘာတူညီမေီး အမရာင်းအဝယ်ြေုလုေ်ကာ မြြနှင့်အိြ်၏တန်ဖိုးမငွြျား အနက် စရန်မငွအချ ို့ကို မေးမချေားမေီးြဖစ်ေါသည်။ အေက်မဖာ်ြေေါ မြြနှင့်အိြ် အမရာင်းအဝယ်ြေုလုေြ် ခင်းနှငေ ့် တ်သက်၍ ကန့်ကက ွ ရ ် န်ရေ ိှ ါက ခိင ု ြ ် ာမသာေိင ု ဆ ် င ုိ ြ ် ှု စာချုေ် စာတြ်းအမောက်အေား(ြူရင်း)ြျားအား ယူမဆာင်၍ လူကိုယ်တိုင် ကွေန်ုေ် ေံသို့ ယမန့ြှစ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း လာမရာက်ကန့်ကွက်နိုင်ေါမြကာင်းနှင့် ကန့်ကွက် ချက်ြရှေ ိ ါက မြြနှငအ ့် ြ ိ အ ် မရာင်းအဝယ်ကစ ိ က ္စ ုိ ဥေမဒနှငအ ့် ညီ ဆက်လက်မဆာင်ရက ွ ် သွားြည်ြဖစ်ေါမြကာင်း အြျားသိမစရန်အသိမေးမြကညာအေ်ေါသည်။ လွှဲအပ်ညွှေ်ြကားခေက်အရတေါ်တအးသီောတမာ်(LL.B, D.B.L) (ေရားလွှေ်တော်တရှ့တေ)(စဉ်-၈၄၂၉/၂၀၁၂) အမှေ်(၄)၊ ဦးစံညွေ့်လမ်း၊ စမ်း/တခမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းတခောင်းငမို့ေယ်၊ ရေ်ကုေ်ေိုင်းတေသကကီး၊ ဖုေ်း-၀၉-၅၀၄၈၂၂၁

ကေ့်ကွက်နိုင်ပါတြကာင်း နေပြည်နော်၊ ြျဉ်းမေားမမို့၊ နောဂဝေီရြ်ကွက်၊ နပမေိုင်းရြ်ကွက်အမှေ်-၃၂/ နြါင်းနောင်း-၂၊ နပမကွက်အမှေ်(၄၅၀၇)၊ ဧရိယာ ၀ဒသမ၀၅၅ဧကရှိ ဦးကကည် အမည်နြါက်ြါမစ်နပမကွက်အား နဒါ်နမပမေ်မွေ် (ေ)ဦးနမာင်နရှေ ၈/မကေ(နိုင်) ၁၅၆၀၂၁မှ နပမနြးမိေ့်၊ အနရာင်းအဝယ်စာချုြ်၊ ဝယ်ယူြိုင်ဆိုင်နကကာင်းကျမ်းကျ ိေ် ေွှာ၊ နေှောက်ထားသူ၏ ကိုယ်ေိုင်ကေိဝေ်ခံချက်၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သနောေူ ကေိဝေ်ခံချက်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်နရးကေ်၊ အိမ်နထာင်စုေူဦးနရစာရင်း၊ ရြ်ကွက် အုြ်ချုြ်နရးမှူးရုံးနထာက်ခံချက်၊ ရဲစခေ်းနထာက်ခံချက်မူရင်းများေင်ပြမြီး နပမငှား စာချုြ်သစ် နေှောက်ထားောမှုအနြါ် ကေ့်ကွက်ေိုသူများအနေပဖင့် ေရားဝင် ြိုင်ဆိုင်မှု စာချုြ်စာေမ်းများ၊ ေရားရုံးအမိေ့်ဒီကရီများပဖင့် အနထာက်အထား ခိုင်ေုံစွာေင်ပြ၍ ယနေ့မှစ၍ ၁၅ရက်အေွင်း နေပြည်နော်စည်ြင်သာယာနရး နကာ်မေီ၊ မမို့ပြစီမံကိေ်းနှင့်နပမစီမံခေ့်ခွဲမှုဌာေသို့ လာမရာက်ကန့်ကွက်နိုင်မြကာင်း နှင့် သတ်ြှတ်ကာလအတွင်း ကန့်ကွက်ြှုြရှိေါက ဌာန၏လုေ်ေုံးလုေ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်မဆာင်ရွက်မေးသွားြည်ြဖစ်မြကာင်း အသိမေးမြကညာအေ်ေါသည်။ ငမို့ခပစီမံကိေ်းနှင့်တခမစီမံခေ့်ခွဲမှုဌာေ၊ တေခပည်တော်စည်ပင်သာယာတရးတကာ်မေီ

သင့်တသွးခဖင့် အသက်ကယ်ပါ

ဘုေလင်ငမို့ အသက်(၉၉)နှစ်

ကေ့်ကွက်နိုင်ပါတြကာင်း ရန်ကုန်မြို့၊ မတာင်ဥက္ကလာေမြို့နယ်၊ အြှတ်၇၊

ြဟန်ြီြိုးတို့၏

အဘွားသည် ၉-၁၀-၂၀၁၉ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးမန့)တွင် ကွယ်လွန်သွားေါ သြဖင့် ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ရက် (မသာြကာမန့) ြွန်းတည့် ၁၂နာရီတွင် ကျ ီစုသုသာန်သို့ ေို့မဆာင်ြီးသမဂြိုဟ်ြည်ြဖစ်ေါမြကာင်း။ (မနအိြ်ြှ ကားြျား နံနက် ၁၁နာရီတွင်ေွက်ခွာေါြည်။) ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ရက် (အဂဂ ါမန့) နံနက် ၇နာရီ ြှ ၁၁နာရီအေိ ဒဂုံဆိေ်ကြ်းမြို့နယ်၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့မတာ်၊

မြြကွက်

အြှတ် ၁၀၅၃/က၊ မြြကွက်တည်မနရာ အြှတ် (၁၀၅၃/က)၊ ရာဇသူရလြ်း၊ (၇)

မဒါ်ြေားတင်၊ ဦးတင်ကို-(မဒါ်နက်)၊ ဦးြင်း-မဒါ်ဝင်းြှီ၊ ဦးေွား-မဒါ်ြကည်၊ (မဒါ်စန်း)၊ ဦးလှသန်း-မဒါ်ြကည်စိန်တို့၏ြိခင်ကကီး၊ (ဦးကကံမအး)၏ဇနီး သည် ၁၃၈၁ခုနှစ်၊ သီတင်းကွေတ်လဆန်း(၁၁)ရက် (၉-၁၀-၂၀၁၉)ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးမန့) ည ၇:၀၄နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေါသြဖင့် ြီးသမဂိုဟ်ြည် ြဖစ်ေါမသာမြကာင့် သီတင်းကွေတ်လဆန်း(၁၃)ရက်(၁၁-၁၀-၂၀၁၉)ရက် (မသာြကာမန့) ြွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် ေဲခူးမြို့၊ ဗိုလ်ကုန်း(၁၈)ရေ်ကွက်၊ ြဟာစည်သာသနာ့ရိေ်သာမကျာင်းတိုက်ြှ အသုဘရှု ကြ္မဌာန်းသတိြဖင့်

ကေေ်ရစ်သူမိသားစု

တေါ်လှအုေ်း

တေါ်ခင်ရီရီစံ အသက်(၈၇)နှစ်

ကျန်းြာမရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ ကုသမရး/ြေည်သူ့ကျန်းြာမရးဦးစီး

75-81 RIT Welfare Group ြှ ဦးြြင့်သန်း (သဇင်ဂါဒင်းဟိုတယ်-ေုဂံ)-မဒါ်တင်ြာ

ဌာန ညွှန်ြကားမရးြှူးချုေ် မဒါက်တာစိုးဦးနှင့် ဟသဂာတ ြေည်သူ့မဆးရုံကကီးြှ

ြြင့် (RIT 81 batch Civil)တို့၏ြိခင် မဒါ်ခင်ရီရီစံသည် ၈-၁၀-၂၀၁၉ ရက် (အဂဂ ါမန့)

သားဖွားြီးယေ်အေူးကုဆရာဝန်ကကီး

ညမန ၃:၂၀နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေါသြဖင့် ြိသားစုနှင့်ေေ်တူ အေူးဝြ်းနည်း

မဒါက်တာစန်းစန်းယု

တို့၏ြိခင်၊

ဟသဂာတမြို့နယ်၊ ဆကာရေ်ကွက်၊ ဗိုလ်ြြတ်ေွန်းလြ်းမန မဒါ်လှအုန်းသည်

တေးရုံအုပ်ကကီးနှင့်ဝေ်ထမ်းမေား

Mafron(ငငိမ်း) ရေ်ကုေ်ခပည်သူ့တေးရုံကကီး

အထူးဝမ်းေည်းတြကကွဲခခင်း

အသက်(၉၄)နှစ် ရန်ကုန်မြို့၊ မြြာက်ဥက္ကလာမြို့နယ်၊ နွယ်နီ(၁၂)လြ်း၊ အြှတ် (င/၄၅၉)မန ဦးဘဒို-

တေါ်လှအုေ်း

မဒါ်ဖွားရင်တို့၏သြီးကကီး၊

အသက်(၈၅)နှစ်

လာေူး၊ ဦးမစာလြွန-် မနာ်အချူး(USA)၊ ဦးစဲြစယ်-မဒါ်မအးသန်း၊ ဦးဝင်းေွနး် -(မနာ်အဗ ဲ လင်း)၊

မဒါက်တာစိုးဦး(ညွှန်ြကားမရးြှူးချုေ်၊ ြေည်သူ့ကျန်းြာမရးဦးစီးဌာန/ ကုသမရးဦးစီးဌာန၊

ကျန်းြာမရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန)နှင့် ဇနီး

မဒါက်တာစန်းစန်းယု(သားဖွားြီးယေ်အေူးကုဆရာဝန်ကကီး၊

ဟသဂာတ

ခရိုင် ြေည်သူ့မဆးရုံကကီး)တို့၏ချစ်လှစွာမသာြိခင် မဒါ်လှအုန်းသည် ၁၀၁၀-၂၀၁၉ရက် (ြကာသေမတးမန့) နံနက် ၂:၃၀နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွား

ငမို့ခပစီမံကိေ်းလုပ်ငေ်းောဝေ်ခံအဖွဲ့ ရေ်ကေ ု င် မို့တော်စည်ပင်သာယာတရးတကာ်မေီ

၉နာရီတွင် မရမဝးခရစ်ယာန်ဥယျာဉ်မတာ်၌ ဝတ်ြေုဆုမတာင်းမေီး ဂူသွင်းသမဂိုဟ်ြည်ြဖစ်ေါ မြကာင်း။(မနအိြ်ြှကားြျား နံနက် ၈နာရီတွင် ေွက်ခွာေါြည်။) ြိသားစုနှစ်သိြ့်စည်းမဝးကို မနအိြ်၌ ညမန ၆နာရီတွင်ြေုလုေ်ြည်ြဖစ်ေါသြဖင့် ရေ်နီးရေ်မဝးြှ မဆွြျ ိုးြိတ်သဂဂဟြျား

ကုသမရးဦးစီးဌာန၊

ဘုရား၊ ရဟေ်း၊ သိမ်၊ တကောင်းေါယိကာမကကီး

တေါ်ခင်စေ်းလင်း အသက်(၈၀)

တေါ်လှအုေ်း

အြှတ်(၁၀၃)မန (ဗိုလ်ြှူးမဝလင်း-မဒါ်ြြမလး)တို့၏သြီး၊ (ဦးစံမဖ-မဒါ်မအး

အသက်(၈၅)နှစ်

ဇနီး၊ (Dr မအာင်ြင်း)-မဒါ်သန္တာစိုး(GNP CO.,LTD)၊ ဦးရန်နိုင်စိုး၊ ဦးမကျာ်

ကကယ်)(ဖဲေွင့်ြအုန်းြယ်မဆးမေါ့လိေ်)တို့၏မခွေးြ၊ (ဦးစိုးလှိုင်)၏ချစ်လှစွာမသာ

ကျန်းြာမရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန)နှင့် ဇနီး

မဒါက်တာစန်းစန်းယု(သားဖွားြီးယေ်အေူးကုဆရာဝန်ကကီး၊

ဟသဂာတ

ခရိုင် ြေည်သူ့မဆးရုံကကီး)တို့၏ချစ်လှစွာမသာြိခင် မဒါ်လှအုန်းသည် ၁၀-

အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းမေား

မြကကွဲရေါသည်။

ခပည်သူ့ကေေ်းမာတရးဦးစီးဌာေ

မကျာ်စးုိ -မဒါ်ြြင့ြ် ြင့မ ် အး၊ မဒါ်စုစလ ု င ှို (် ကေိက၊ အမရှ့တိင ု း် ေညာဌာန၊ ရန်ကန ု ် အမရှ့ေိုင်းတက္ကသိုလ်)၊ ဦးမဇာ်ြင်းသိန်း-မဒါ်ယုယုလှိုင်(Ashro Myanmar CO., LTD)၊ ဦးဝင်းသန်း-မဒါ်ခင် မချာလှိုင်(စာမရးဆရာြခင်မဝလင်း)၊ ဦးဘိုဘိုစိုးမဒါ်စန်းသီတာ(ရုံးအုေ်-စီြံမရးရာဌာနခွဲ၊ စီြံ-၅၊ ဆည်/မရဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုေ်)၊ မဒါ်ခင်ဥြ္မာစိုး(Ireland)၊ ဦးဝင်းြင်းစိုး(Sunjin Myanmar CO.,LTD)-မဒါ်ြဖူ ြဖူဝင်း၊

ဦးြိုးမဇာ်-(မဒါ်မဖိုးြြစိုး၊

ြြတ်ြင်းကိုကို၊

ဘုန်းမဇာ်ကို၊

Ireland)တို့၏ မကာင်းသုမဝ၊

မြွးသြိခင်မကျးဇူးရှင်၊ သီဟြင်းမသွး(UMAMI)၊

လူေက်စံ၊ ရွှန်းလဲ့ဘိုဘို၊ ဂျက်ဆင်မဇာ်၊ ချြ်းမြြ့ခင်၊ ချြ်းြင်းကိုတို့၏ဘွားဘွား ကကီးသည်

၉-၁၀-၂၀၁၉ရက်

(ဗုဒ္ဓဟူးမန့)

ြွန်းလွဲ

၂:၂၀နာရီတွင်

OSC

မဆးရုံ(ြ/ဥ)၌ ကွယ်လွန်သွားေါသြဖင့် ၁၃-၁၀-၂၀၁၉ရက် (တနဂဂမနွမန့) ညမန

အထူးဝမ်းေည်းတြကကွဲခခင်း

၄နာရီတွင်

မရမဝးသုသာန်၌

ြီးသမဂိုဟ်ြည်ြဖစ်ေါမြကာင်း

မဆွြျ ိုးြိတ်သဂဂဟအမေါင်းအား အသိမေးအမြကာင်းြကားအေ်ေါသည်။

တေါ်လှအုေ်း

ကေေ်ရစ်သူမိသားစု

အသက်(၈၅)နှစ်

တေါ်ခေစ်သေ်း

မဒါက်တာစိုးဦး(ညွှန်ြကားမရးြှူးချုေ်၊ ြေည်သူ့ကျန်းြာမရးဦးစီးဌာန/ ကုသမရးဦးစီးဌာန၊

ကေေ်ရစ်သူမိသားစု

အား အသိမေးဖိတ်ြကားအေ်ေါသည်။

ရန်ကုန်မြို့၊ မတာင်ဥက္ကလာေမြို့နယ်၊ (၃/ခ)ရေ်ကွက်၊ မဝဇယန္တာလြ်း၊

မဒါက်တာစိုးဦး(ညွှန်ြကားမရးြှူးချုေ်၊ ြေည်သူ့ကျန်းြာမရးဦးစီးဌာန/

ေါသည့်ရက်ြှစ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း ကန့်

ဌာေမှူး(ေုေိယညွှေ်ြကားတရးမှူးခေုပ်)

မန့) ြွန်းလွဲ ၁:၃၀နာရီတွင် ခရစ်မတာ်၌ အိေ်မေျာ်သွားေါသြဖင့် ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ရက် နံနက်

တေးရုံအုပ်ကကီးနှင့်ဝေ်ထမ်းမေား

အထူးဝမ်းေည်းတြကကွဲခခင်း

ဤမြကာ်ြငာ

အေ်ေါသည်။

၂၁မယာက်တို့၏အဘွား၊ ြြစ်၁၄မယာက်တို့၏ဘွားဘွားကကီးသည် ၉-၁၀-၂၀၁၉ရက် (ဗုဒ္ဓဟူး

ဟသသာေခရိုင်ခပည်သူ့တေးရုံကကီး

ေားလာရာ မြြအားတရားဝင်ခိုင်လုံမသာ

မဆာင်ရက ွ မ ် ေးြည်ြဖစ်ေါမြကာင်း မြကညာ

မစာစိုင်းြွန်၊ မနာ်လင်းလင်း-မစာမအာင်ြျ ိုးဦး၊ မစာဉာဏ်လင်း-ြစန်းစန်းတို့၏အမဒါ်၊ မြြး

မြကာင်း သိရှိရေါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူ ြိသားစုနှင့်ေေ်တူေေ်ြျှဝြ်းနည်း မြကကွဲရေါသည်။

[မဒါ်မနာ်စနိုးဒမရာ့(ဖ်)သ/ြဦးစီးဌာန-ရန်ကုန်](ဦးမစာမေါလ်ဒို)

(ြြန်ြာ့ဆက်သွယ်မရး၊ ဗိုလ်တမောင်)၊ (မနာ်ဘဲသာ)တို့၏အစ်ြကကီး၊ ဦးစဲြရယ်-မနာ်ြာ

၅/၂၉၇၅/၃၁-၅-၁၉မသစာရင်း၊ အိြမ ် ောင်စု

ဆက်လက်

တေါ်တော်စနိုးေါ

ခွဲစိေ်အထူးကုတေးရုံကကီး၊ ရေ်ကုေ်ငမို့

မသာဇနီးမတာ်စေ်မြကာင်း ကျြ်းကျ ိန်လွှာ

ကွက်နိုင်ေါမြကာင်းနှင့် ကန့်ကွက်ြှုြရှေ ိ ါက

ခရစ်တော်၌အိပ်တပော်ခခင်း

ေား၊ နှာတခါင်း၊ လည်တခောင်း၊ ဦးတခါင်းနှင့်လည်ပင်း

မြကာင်း သိရှိရေါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူြိသားစုနှင့် ေေ်တူေေ်ြျှဝြ်းနည်း

စာရင်းနှင့် ဂရန်ြရ ူ င်းတိက ့ု တ ုိ င်ြေ၍ ေိင ု ဆ ် င ုိ ်

75-81 RIT Welfare Group မှ အင်ဂေင်ေီယာဗိသုကာ သူငယ်ခေင်းမေား

နှင့်ေေ်တူ အေူးဝြ်းနည်းမြကကွဲရေါမြကာင်း။

နှစ(် ၆၀)ဂရန်မြြအား အြည်မေါက် ဦးေွနး် ရီ

မြကာင်း စာချုေ်ချုေ်ဆရ ုိ န် မြြေုက ံ းူ မလျှာက်

မြကကွဲရေါသည်။

၁၀-၁၀-၂၀၁၉ရက် နံနက် ၂:၃၀နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေါသြဖင့် ြိသားစု

၁၀-၂၀၁၉ရက် (ြကာသေမတးမန့) နံနက် ၂:၃၀နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွား

တစ်ဦးတည်း

ကေေ်ရစ်သူမိသားစု

မလးစားစွာ ဖိတ် ြကားအေ်ေါသည်။

အထူးဝမ်းေည်းတြကကွဲခခင်း

ဘီမအ-၀၂၆၄၄၇)အြည်မေါက်

(ခင်ေွန်း) ကွယ်လွန်သြဖင့် မဒါ်တင်ရှိန် ၁၂/

ဆင်ြဖူကွင်းသုသာန်သို့

စီးြဖန်းလိုက်ေါ ေို့မဆာင်ြကေါရန်

အထူးဝမ်းေည်းတြကကွဲခခင်း

(ဦးေွနး် ရီ

လုေေ ် းံု လုေန ် ည်းအတိင ု း်

မဒသကကီး၊ ဘုတလင်မြို့နယ်၊ ကုက္ကိုကျင်းမကျးရွာမန မဒါ်ြဗူး၊ ဦးနီ-

တရားမတာ်နာ ကကမရာက်ေါရန် ဖိတ်ြကားအေ်ေါသည်။

မတာင်ဥက္ကလာေမြို့နယ်

အမောက်အေားြျားြဖင့်

နာယကဆရာမတာ် ဘဒ္ဒန္တေဏ္ဍိစ္စသာရ၏ ြယ်မတာ်ကကီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း

ဘီ(၃)လြ်း၊ တိုက်(၂၂)၊ အခန်း(၄၀၂)မနအိြ်သို့ ရက်လည်ဆွြ်းမကွေး

ရေ်ကွက်၊

ဥကတ(နိုင်)၀၁၈၄၁၄ြှ

တိုက်အုေ်ဆရာမတာ် ဘဒ္ဒန္တဂုမဏာဘာသတို့အားအြှူးေား၍ ေဓာန

အသက်(၈၅)နှစ်

ရန်ကုန်မြို့၊ မတာင်ဥက္ကလာေ မြို့နယ်၊ (၆)ရေ်ကွက်၊ အင်းဝ(၈) လြ်း၊ အြှတ်(၉၇၈)မန (ဦးစံသိန်းမဒါ်ခင်မစာဦး)တို့၏ သြီး၊ ဦးြကည် စိန်(ဦးစီးအရာရှိ၊ ဆည်မြြာင်းမငိြ်း)၏ညီြ၊ ဦးမြာင်မြာင်နိုင်မဒါ်ခင်သက်သက် (ြြန်ြာ့မရ လုေ်ငန်း-မငိြ်း)၊ ဦးေိန်လင်းနိုင် (ြန်မနဂျာ၊ WARTSILA Myanmar၊ မကျာက်ဆည်)-မဒါ်စိန်စိန်ဝင်းတိ့၏ ု အစ်ြ၊ ြဖူးြြတ်စန္ဒီ(ဖူးဖူး)၊ ခင်နှင်း သက်မဝ၊ြသီရအ ိ နိ န္ဒာမအာင်(ဂျူးဂျူး)၊ ဟန်သသ ီ က်မဝတိ၏ ့ု အကကီးရှငသ ် ည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ရက် (ြကာသေမတး မန့) နံနက်၁၀:၅၅နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ ် သွားေါသြဖင့် ၁၂-၁၀-၂၀၁၉ရက် (စမနမန့) ညမန ၄နာရီတွင် မရမဝး သုသာန်၌ ြီးသမဂိုဟ်ြည်ြဖစ်ေါ မြကာင်း။ (မနအိြြ ် က ှ ားြျား ြွနး် လွဲ ၂:၃၀နာရီတွင် ေွက်ခွာေါြည်။) ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၆၁၀-၂၀၁၉ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးမန့) နံနက် ၇နာရီြှ ၁၀နာရီအေိ အေက်ေါ မနအိြ်သို့ ရက်လည် ဆွြ်းမကွေး တရားမတာ်နာ ကကမရာက်ေါရန် ဖိတ်ြကားအေ်ေါသည်။ ကေေ်ရစ်သူမိသားစု

မြြတိုင်းရေ်ကွက်

မြာင်အာကာြင်း၊

ေဲခူးတိုင်းမဒသကကီး၊ ေဲခူးမြို့၊ ဗိုလ်ကုန်း(၁၈)ရေ်ကွက်၊ ြဟာစည် သာသနာ့ရေ ိ သ ် ာမကျာင်းတိက ု ေ ် ဓာန နာယကဆရာမတာ် ဘဒ္ဒနေ ္တ ဏ္ဍိစသ ္စ ာရ၊

ဦးစီးမှူး(ငငိမ်း)ခပည်ေယ်သမ

ကျန်းြာမရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန)နှင့် ဇနီး

မဒါက်တာစန်းစန်းယု(သားဖွားြီးယေ်အေူးကုဆရာဝန်ကကီး၊

ဟသဂာတ

ခရိုင် ြေည်သူ့မဆးရုံကကီး)တို့၏ချစ်လှစွာမသာြိခင် မဒါ်လှအုန်းသည် ၁၀-

အသက်(၇၅)နှစ် ကယားြေည်နယ်၊ လွိုင်မကာ်မြို့၊ ဓြ္မာရုံရေ်ကွက်အြှတ်-၃၇(က)မန

၁၀-၂၀၁၉ရက် (ြကာသေမတးမန့) နံနက် ၂:၃၀နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွား

(ဦးဘမြာင်-မဒါ်ချစ်မြ)တိ၏ ့ု သြီး၊

မြကာင်း သိရှိရေါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူြိသားစုနှင့် ေေ်တူေေ်ြျှဝြ်းနည်း

မရှ့မန)၏ဇနီး၊ ဦးမနလင်းမအာင်(3rd Marine Engineer, Ocean Tanker

အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းမေား

Co,Ltd)-မဒါ်နှငး် ဝတ်ရည်မဖိုး၊ မဒါ်ယုမဝမဝမအာင်(ဦးစီးအရာရှ၊ိ ြေည်တင ွ း်

ကုသတရးဦးစီးဌာေ

အခွန်)တို့၏ြိခင်၊ မြာင်မအာင်သန်းစံ(KG)၏အဘွားသည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉

မြကကွဲရေါသည်။

ကေ့်ကွက်နိုင်ပါတြကာင်း မနြေည်မတာ်၊ ေုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ မြြတိုင်းရေ်ကွက်အြှတ်-၁၆/မညာင်ေင်ကကီးစုရေ်၊ မညာင်ေင်ကကီးစုကွက်သစ်၊ ဧရိယာ ၀ဒသြ၀၈၂ဧကရှိ ဦးမစာမြာင် ၉/ေြန(နိုင်) ၀၉၅၄၉၃ (ဘ)ဦးညို အြည်မေါက်မြြကွက်အြှတ်(ေ-၁၄)နှင့် ဧရိယာ ၀ဒသြ ၀၈၂ ဧကရှိ မြြကွက်အြှတ်(ေ-၁၅)၊ ေါြစ်မြြကွက်(၂)ကွက်ကို ဦးညီညီခိုင် ၁၁/သတန (နိုင်)၀၀၀၂၂၆၊ (ဘ)ဦးြြင့်ခိုင်၊ မဒါ်မအးမအးြိုး ၁၂/ကြတ(နိုင်)၀၀၃၄၄၃၊ (ဘ)ဦးညွန့် မြိုင် တို့ြှမြြမေးြိန့်ြိတ္တူ၊ မြြကွက်အမရာင်းအဝယ်စာချုေ်ြိတ္တူ၊ မြြကွက် မရာင်းချသူ၏ မရာင်းချေားမြကာင်း တရားရုံးကျြ်းကျ ိန်ဆိုချက်ြူရင်း၊ မြြကွက် ဝယ်သူ၏ ဝယ်ယူေားမြကာင်း တရားရုံးကျြ်းကျ ိန်ဆိုချက်ြူရင်း၊ နှစ်ဦးသမဘာတူ ကတိဝန်ခံချက်ြူရင်း၊ ရေ်ကွက်အုေ်ချုေ်မရးြှူး၏မောက်ခံချက်ြူရင်း၊ ရဲစခန်း မောက်ခံချက်ြူရင်း၊ မြြကွက်ဝယ်ယူသူ (မလျှာက်ေားသူ)၏ဝန်ခံကတိြေုချက် ြူရင်းြျားတင်ြေမေီး ၎င်းတို့အြည်ြဖင့် မြြငှားစာချုေ်ချေားမေးေါရန် မလျှာက်ေား လာေါသြဖင့် ကန့်ကွက်လိုသူြျားအမနြဖင့် တရားဝင်ေိုင်ဆိုင်ြှုစာချုေ်စာတြ်းြျား၊ တရားရုံးအြိန့်ဒီကရီြျားအမောက် အေားခိုင်လုံစွာတင်ြေ၍ မနြေည်မတာ်စည်ေင် သာယာမရးမကာ်ြတီ၊ မြို့ြေစီြံကိန်းနှင့်မြြစီြံခန့်ခွဲြှုဌာနသို့ မြကာ်ြငာစာေါသည့်ရက် ြှစ၍ ၁၅ရက်အတွင်း လာမရာက် ကန့်ကွက်နိုင်မြကာင်းနှင့် သတ်ြှတ်ကာလအတွင်း ကန့်ကွက်ြှုြရှိေါက ဌာန၏လုေ်ေုံးလုေ်နည်းြျားနှင့်အညီ မြြငှားစာချုေ်မလျှာက် ေားလာြှုအား ဆက်လက်မဆာင်ရက ွ မ ် ေးသွားြည်ြဖစ်မြကာင်း မြကာ်ြငာလိက ု သ ် ည်။ ငမို့ခပစီမံကိေ်းနှင့်တခမစီမံခေ့်ခွဲမှုဌာေ၊ တေခပည်တော်စည်ပင်သာယာတရးတကာ်မေီ

(ဦးမြာင်မြာင်ယ-ု တရားလွှတမ ် တာ်

ရက် နံနက် ၃:၀၅နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေါသြဖင့် ၁၂-၁၀-၂၀၁၉ရက် (စမနမန့)

ြွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် မရမဝးအမအးတိုက်ြှ မရမဝးသုသာန်သို့

ေို့မဆာင်ြီးသမဂြိုဟ်ြည်ြဖစ်ေါမြကာင်း။

ကေေ်ရစ်သူမိသားစု

ဦးခင်တမာင်တထွး အငယ်ေေ်းလက်တထာက်အင်ဂေင်ေီယာ ခမေ်မာ့သစ်လုပ်ငေ်း၊ အင်ဂေင်ေီယာဌာေ အသက်(၄၅)နှစ် ရန်ကုန်မြို့၊ ြဂဂလာမတာင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ဖဆေလရေ်ကွက်၊ ြြဝတီအိြ်ရာ၊ တိုက်အြှတ်(၂၆)၊ အခန်း(၄)မန (ဦးမြာင်တင်)-မဒါ်ခင်ခင်တို့၏သား၊ မဒါ်ြကူြကူ၊ (ဦးလှမအာင်)-မဒါ်ြဖူြဖူ၊ ဦးခင်မြာင်တင်-မဒါ်ခင်ြူ၊ ဦးခင်မြာင်ဝင်း-မဒါ်လွင်ြာဦး၊ (ဦးလှြိုး-မဒါ်နီနီဝင်း)၊ ဦးခင်မြာင်ြြင့်၊ မဒါ်နွယ်နွယ်မအး၊ ဦးြျ ိုးညွန့်-မဒါ်သန်း သန်းနွယ်၊ ဦးခင်မြာင်ြြင့်-မဒါ်ြကူြကူဝင်းတို့၏ညီ/မြာင်၊ တူ/တူြ ၁၃မယာက် တို့၏ ဦးမလးသည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ရက် (ြကာသေမတးမန့) နံနက် ၈:၃၀နာရီတွင် ရန်ကုန်ြေည်သူ့မဆးရုံကကီး၌ ကွယ်လွန်သွားေါသြဖင့် ၁၂-၁၀-၂၀၁၉ရက်(စမနမန့) နံနက် ၁၁နာရီတွင် မရမဝးအမအးတိုက်ြှ မရမဝးသုသာန်သို့ ေို့မဆာင်ြည်ြဖစ်ေါ မြကာင်း။ (မနအိြ်ြှကားြျား နံနက် ၉နာရီတွင် ေွက်ခွာေါြည်။) ကေေ်ရစ်သူမိသားစု


aomMum? atmufwdkbm 11? 2019

ဗိလ ု ခ ် ျုြ်မှူးကကီး မင်းနောင်လင ှို ် ဂျြေ်နင ို င ် ံ ဝေ်ကကီးချုြ်ေား နေွ့ဆုံ

နပမာင်းပမပမို့၌

နဒသေွင်းပငိမ်းချမ်းနရးနှင့် ကမ္ဘာ့ပငိမ်းချမ်းနရးဆိုင်ရာများ ြူးနြါင်းနဆာင်ရေက်နရး နဆွးနနွး

ခရီးသည်ေင် နရယာဉ်ေစ်စင်း

နေပြည်နော် နောက်ေိုဘာ ၁၀

မီးနလာင်

ဂျပန်ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ များ၏ ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ် General

နရယာဉ်လြ ု သ ် ား

Koji Yamasaki ၏ ဖိတက် ကားချက်အေ တပ်မရတာ် ကာကွယရ ် ေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကကီး

ေစ်ဦးနသဆုံးပြီး

မင်းရအာင်လှိုင်

ဦးရောင်ရော မမန်မာ့တပ်မရတာ်

သုံးဦး ဒဏ်ရာရရှိ

ချစ် က ကည် ရေးကို ယ ် စားလှ ယ ် အ ဖွဲ့ ေည် ဂျပန်နင ို င ် ေ ံ ို့ ချစ်ကကည်ရေးခေီး ေွားရောက်ေန် ရအာက်တဘ ို ာ ၈ ေက် နံနက်ပိုင်းက

စာမျက်နှာ - ၁၃

ေန်ကုန်အမပည်မပည်

ေိုင်ောရလေိပ်မှ

ထွက်ခွာကကပပီး

ညပိုင်းတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျ ိုပမို့ေှိ

ပဗိေိေ်ရဲ့

Haneda ရလေိပ်ေိုရ ့ ောက်ေကှိ ကော ဂျပန်နိုင်ငံေိုင်ော ေံအမတ်ကကီး

မမန်မာနိုင်ငံ ဦးမမင့်ေူ၊

ေောဂေ်ကို

ဂျပန်

ကာကွယရ ် ေးဝန်ကကီးဌာနမှ Colonel

ေဆုံးေပဖေ်

Ishiwata ၊ နီပန ွ ် ရဖာင်ရေးေှင်း ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Yohei Sasakawa ၊ ဂျပန်-မမန်မာ ချစ်ကကည်ရေးအေင်း

နြးမယ့်

ဥက္ကဋ္ဌ

Mr. Hideo Watanabe ၊ မမန်မာစစ်ေံ

နေ့ေစ်နေ့

(ကကည်း၊ ရေ၊ ရလ) ဗိလ ု မ ် ှူးကကီး တင်စိုး နှင့် တာဝန်ေှိေူများက ရလေိပ်၌

စာမျက်နှာ - ၁၅

ေြ်မနော်ကာကွယန ် ရးဦးစီးချုြ် ဗိလ ု ခ ် ျုြ်မှူးကကီး မင်းနောင်လင ှို န ် င ှ ့် ဂျြေ်နင ို င ် ဝ ံ ေ်ကကီးချုြ် မစ္စော ရှငဇ ် ေ ို ာနဘးေို့ ရင်းရင်းနှီးနှီး နေွ့ဆုန ံ ေ ှု ဆ ် က်စဉ်။

ကကိုေိုနှုတ်ေက်ကကေည်။

စာမျက်နှာ ၇ နကာ်လံ ၁

ဓာတ်ပုံ - တပ်မရတာ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး

D

၂၀၁၉ ကမ္ဘာ့ဘိလိယက် Long Up ပြိုင်ြွဲေွင် နေနသွးဦး ကွာေားဖိုင်ေယ် ေက်နရာက် ေန်ကုန် ရအာက်တိုဘာ ၁၀ ၂၀၁၉ ကမ္ဘာဘ ့ လ ိ ယ ိ က် Long Up ပြိုင်ြက ွဲ ို ဩစနြေးလျနိင ု င ် ံ မဲလဘ ် ေ ု ်းပမို့၌ ကျင်းြလျက်ရရ ှိ ာ နောက်ေဘ ို ာ ၁၀ ရက် ြွစ ဲ ဉ်များေပြီးေွင် ပမေ်မာ့လက်နရေးစင် ဘိလိယက်ကစားသမား နေနသွးဦး ကွာေားဖိုင်ေယ် ေက်နရာက်သွားသည်။ ယင်းပပိုင်ပွဲတွင်

ကွာေားဖိင ု ေ ် ယ် ေက်နရာက်ခသ ဲ့ ည့် နေနသွးဦး (ပမေ်မာ)။ ဓာတ်ပ-ုံ World Billards Facebook

ပမေ်မာနှင့် ဗီယက်ေမ် ယူ-၁၉ ေမျ ိုးသမီးေသင်းေို့ မန္တနလးပမို့၌ ယနေ့ နပခစမ်းမည် ရေ်ကုေ် နောက်ေိုဘာ ၁၀ ၂၀၁၉ အာေှ ယူ-၁၉ အမျ ိုးေမီးပပိုင်ပွဲ ရနာက်ေုံးအေင့အ ် တွက် ရလ့ကျင့်မပင်ေင်ရနေည့် မမန်မာ ယူ-၁၉ အမျ ိုးေမီးအေင်းနှင့် ဗီယက်နမ် ယူ-၁၉ အမျ ိုးေမီးအေင်းတိ၏ ု့ ရမခစမ်းပွပ ဲ ထမပွစ ဲ ဉ်ကို ရအာက်တဘ ို ာ ၁၁ ေက် (ယနေ့) ညရန ၅ နာေီတင ွ ် မန္တရလးပမို့ေှိ မန္တလာေီေိကွင်း၌ ကျင်းပမည်မဖစ်ေည်။ ယင်းနှစ်ေင်းေည် အာေှ ယူ-၁၉ ပပိုင်ပွဲ ရနာက်ေုံးအေင့် ယှ ဉ ် ပ ပို င် ခ ွ င့ ် ေ ထားေည့ ် အေင်း များမဖစ် ပ ပီး ပပို င် ပ ွဲ မ တို င ် မီ ရနာက်ေုံးမပင်ေင်မအ ှု မဖစ် ယှဉပ် ပိုင်ကစားမခင်းမဖစ်ေည်။ မမန်မာ အေင်းေည်

ဇူလိုင်လတွင်

နိုင်ငံတကာရမခစမ်းပွဲကစားပပီး

ရနာက်ပင ို ်း ေုံးလနီးပါးကကာမှ ရမခစမ်းပွဲ ထပ်မက ံ စားမခင်းမဖစ်ေည်။ မမန်မာ ယူ-၁၉ အမျ ိုးေမီးအေင်းေည် မပည်ပ ရလ့ကျင့ရ ် ေးခေီးစဉ် ေွားရောက်ေန် စီစဉ်ထားရော်လည်း အေင်မရမပရောရကကာင့် ဗီယက်နမ် ယူ-၁၉ အေင်းနှငေ ့် ာ ရမခစမ်းပွက ဲ စားမခင်းမဖစ်ေည်။

စာမျက်နှာ ၁၂ နကာ်လံ ၁

u

မမန်မာဘိလိယက်ကစားေမား ရလးဦး

ပထမမဖင့် ရနာက်တစ်ေင့် တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ေည်။ အုပ်စုပထမ

ဝင်ရောက်ယှဉ်ပပိုင်ခဲ့ော ရနရေွးဦး တစ်ဦးတည်းော ကွာတား

ေေည့် ရနရေွးဦးက ၁၆ ဦး ရှုံးထွက်အေင့်မှ စတင်ယှဉ်ပပိုင်ေပပီး

ဖိုင်နယ် တက်ရောက်ခဲ့မခင်းမဖစ်ပပီး ရကျာ်နိုင်ဦးက ၂၄ ဦး ရှုံးထွက်

ဩစရကတးလျနိင ု င ် ေ ံ ား ရော်ဘရ ီ ဖာ့ဘဗ ် ာေီနင ှ ရ ့် တွ့ေုခ ံ က ဲ့ ာ (၄၄၈-

အေင့၊် ချစ်ကက ို န ို င ှ ့် ရပါက်စတိမ ု့ ှာ အုပစ ် အ ု ေင့မ ် ှ ထွကခ ် ေ ဲ့ ေည်။

၄၃၉) မှတ်မဖင့် အနိုင်ေခဲ့ေည်။ ယခုပွဲစဉ်များကို ေတ်မှတ်ထား

ရနရေွးဦးေည် ပပိုင်ပတ ွဲ စ်ရလှောက် အရကာင်းေုံးပုစ ံ မံ ပေလျက်ေပှိ ပီး

ေည့အ ် ချ ိန်အတိင ု ်း ယှဉပ် ပိုင်ေမခင်းမဖစ်ပပီး ပွပဲ ပီးေန် ၅ မိနစ်အလိအ ု ထိ

အုပစ ် ပ ု စ ွဲ ဉ်များတွင် ေှာမာ (အိနယ ္ဒိ )၊ ရေးဗစ် (အဂဂလန်)၊ ဂရေးရနာ်မန်

အရေးနိမေ ့် ည့် ရနရေွးဦးေည် လက်ကျန်မန ိ စ်များတွင် အမှတမ ် ျား

(အဂဂလန်) နှင့် ေိုင်မွန် (ဩစရကတးလျ) တို့ကို အနိုင်ယူကာ အုပ်စု

စာမျက်နှာ ၁၂ နကာ်လံ ၄

o

Profile for Myanmar Newspaper

11 Oct 19  

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁၃ ရက် ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက် ၊ သောကြာနေ့။

11 Oct 19  

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁၃ ရက် ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက် ၊ သောကြာနေ့။

Advertisement