Page 1

ဂုဏ်ေတာ်ထူးှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူ ြမတ်စွာဘုရားသည် စိုးရိမ်ေကာင့်ကမမရှိဘဲ အလွန် ချမ်းသာစွာ အသက်ေမွးိုင်ကုန်၏။ ဆွမ်းအာဟာရ မရေသာ်လည်း အာဘဿရဘုံရှိ ြဗဟာကီးများကဲ့သို ပီတိ ဟူေသာအစာကို စားသုံး၍ေနိငု က ် နု ၏ ် ။ (ထိသ ု ို ဂုဏေ် တာ် ထူးှင့် ြပည်စ့ ေုံ တာ်မေူ ပေသာ ြမတ်စွာဘုရားအား ရည်မနှ ်း ၍ ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ရာ၏)

သုခဝဂ်(ဓမပဒ-၂၀၀)

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၇ ရက်၊ ကာသပေတးေန့။

Thursday, 16 January 2020

၉၈၉၆

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ှင့်ဇနီး ေဒချ ိချ ိ ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် ၂၀၂ဝ ြပည့်ှစ် နာဂိုးရာှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ် (၆၈)ှစ်ေြမာက် ကယားြပည်နယ်ေန့ အခမ်းအနားသို တက်ေရာက် အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့် ၂၀၂ဝ ြပည့်ှစ် နာဂိုးရာှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်အခမ်းအနားတွင် တ်ခွန်းဆက်

ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် (၆၈)ှစေ ် ြမာက် ကယားြပည်နယ်ေန့အခမ်းအနားတွင် တ်ခွန်းဆက်အမှာစကား ေြပာကားစ်။

အမှာစကားေြပာကားစ်။

လွိင်ေကာ် ဇန်နဝါရီ ၁၅

ဦးအုန်းဝင်း၊ ဦးသိန်းေဆွ၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေအာင်ထူး၊

၂၀၂ဝ ြပည့်ှစ် နာဂိုးရာှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ် အခမ်းအနားကို ယေန့နံနက် ၉ နာရီတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး နာဂ

နယ်စပ်ေဒသှင့် တိင ု း် ရင်းသားလူမျ ိးများ ဖွံ ဖိးတိးု တက်

ဦးတင်လတ်၊ ဦးလှေမာ်ဦး၊ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားှငအ ့် တူ ယေန့

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ လဟယ်မိရှိ ိုးရာကွင်း၌ ကျင်းပရာ ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ှင့် ဇနီးေဒချ ိချ ိတို

ေရးဗဟိုေကာ်မတီဥက ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်

နံနက်ပင ို ်းတွင် ေနြပည်ေတာ်မှ အထူးေလယာ်ြဖင့် ထွကခ ် ွာ

တက်ေရာက်သည်။

ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်သည် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ဒုတယ ိ

ကရာ ကယားြပည်နယ် လွိင်ေကာ်မိသို ေရာက်ရှိ ကသည်။

ဗိုလ်ချပ်ကီး ေကျာ်ေဆွ၊ ဦးမင်းသူ၊ ေဒါက်တာေအာင်သူ၊

စာမျက်ှာ ၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

လဟယ်

ဇန်နဝါရီ

၁၅

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ှစ်ေပါင်းေထာင်ချ ီ ကာြမင့်ေသာ

ေဆွမျ ိးေပါက်ေဖာ် ချစ်ကည်ေရးကို

ဆက်လက်ပုံေဖာ်မည့် စာမျက်ှာသစ်များ တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်ငံ သမတ ရှီကျင့်ဖျင်ေရးသားေသာ တုတ်-ြမန်မာ ချစ်ကည်ေရးေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၈ - ၉

ယေန့ ဖတ်စရာ

ဧရာဝတီြမစ် ေရလမ်းမိုင် ၁၈၀ အတွင်း၌

ေရေပ၊ ကမ်းေပ လမ်းညန်အမှတအ ် သားများ လုပေ ် ဆာင် စာမျက်ှာ » ၁၈

၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်တွင် အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများသို

လပ်စစ်ဓာတ်အား မဂါဝပ် ၂၀၀၀၀ လာအို တင်ပိုမည် စာမျက်ှာ » ၁၉


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာဝင်းြမတ်ေအး ကုလသမဂအတွင်းေရးမှးချပ်၏

ကေလးသူငယ်များှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပကဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်ှင့်ေတွဆုံ

လူတိုင်းအတွက် ခံစားမအရည်အေသွး မျက်ေမှာက်ကာလတွင် စိနေ ် ခမများ၊ ြပဿနာများ၊ ပဋိပကများ၊ မငိမ်း ချမ်းမများြဖစ်ေပေနြခင်းသည်

အြပသေဘာေဆာင်ေသာြမင်မ၊

အြပသေဘာေဆာင်ေသာ ေတွးေတာမှင့်

အြပသေဘာေဆာင်ေသာ

စိတခ ် စ ံ ားမတိန ု ည်းပါးေသာေကာင့ဟ ် ု ဆိရ ု မည်ြဖစ်သည်။ အေကာင်းကိစ တစ်ခုခုကို ဆင်ြခင်တုံတရား၊ eာဏ်သတိြဖင့် ချ်းကပ်ကည့်ပါမှ အြပ သေဘာေဆာင်ေသာ ခံစားမအရည်အေသွးြဖစ်လာမည်။ မျက်ေမှာက်ကမာကီးတွင် လူသားေကာင်းြဖစ်မ၊ အသင်းအဖွဲြဖင့် ေဆာင်ရက ွ တ ် တ်မ၊ တာဝန်ယမ ူ ၊ တာဝန်ခမ ံ ၊ တီထင ွ ဆ ် န်းသစ်မတိ  ြု ဖင့် မိမိတို၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို

အေကာင်းဆုံးေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်

အတွက် IQ ဟုဆိုသည့် Intelligence Quotient ှင့် EQ ဟုဆိုသည့် Emotional Quotient ြမင့်မားေသာလူသားအရင်းအြမစ်များအား ြပစု ပျ ိးေထာင်ေနသည်။ ၂၁ ရာစုတွင် လူငယ်များအဖို IQ ှင့် EQ အရည် အေသွးေကာင်းများရှိမှသာ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းေကာင်းများ

ရရှိိုင်မည်။ IQ ဆိုသည်မှာ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ၊ အတတ်ပညာဆိုင်ရာများကို သင်ယူိုင်မ၊

ကမ်းကျင်မအတိ  ုင်းအတာ ြဖစ်သည်။

EQ

ဆိုသည်မှာ

စိတခ ် စ ံ ားမ၊ အကျင့စ ် ိက ု မ ် ျားကို စီမခ ံ န့်ခန ွဲ ားလည်ေပးိင ု မ ်  အတိင ု ်းအတာ ြဖစ်သည်ဟု ေယဘုယျဆိုိုင်သည်။ IQ ကို များေသာအားြဖင့် ပညာ သင်ကားေရးမှ ေပထွက်လာေသာ မှတ်မိိုင်စွမ်း၊ ေြဖရှင်းိုင်စွမ်း၊

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၅ လူမဝန်  ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချ ထားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာ ဝင်းြမတ်ေအးသည် ကုလသမဂအတွင်းေရးမှးချပ် ၏ ကေလးသူငယ်များှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက ဆိင ု ရ ် ာ အထူးကိယ ု စ ် ားလှယ် Ms. Virginia Gamba ှင့် အဖွဲအား ယေန့နန ံ က်ပင ို ်းတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ အဆိပ ု ါဝန်ကီးဌာနရှိ ေမခလာခန်းမ၌ ေတွဆုသ ံ ည်။ ေတွဆုစ ံ ် ကေလးသူငယ်များှင့် လက်နက် ကိင ု ပ ် ဋိပကဆိင ု ရ ် ာများှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ြပည်ေထာင်စု ဝန်ကီးက အထူးကိုယ်စားလှယ်၏ ၂၀၁၈ ခုှစ် ေမလခရီးစ်ှင့် ယခုခရီးစ်အကား များစွာေသာ တိုးတက်မများရှိေကာင်း၊ ကေလးသူငယ် အခွင့် အေရးများဆိုင်ရာဥပေဒ (၂၀၁၉)ကို ြပာန်းိုင်ခဲ့ သည့်အြပင် လက်နက်ကိုင်ပဋိပကများအတွင်း ကေလးသူငယ်များအား ကာကွယေ ် စာင့ေ ် ရှာက်ရန် ဥပေဒတွင် အခန်း(၁)ခန်း သီးြခားပါရှိပါေကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်က ကေလးသူငယ် များ၏ အခွငအ ့် ေရးဆိင ု ရ ် ာ ကုလသမဂကွနဗ ် င်းရှင်း (UN-CRC)၏ ပဋိပကအတွင်း ကေလးသူငယ်ဆင ို ရ ် ာ ကိစရပ်များှင့် ပတ်သက်သည့် ေနာက်ဆက်တွဲ အေြခြပစာချပ်ကို ြမန်မာိင ု င ် က ံ လက်မတ ှ ေ ် ရးထိုး ခဲ့ပါေကာင်း၊ ထိုြပင် ကေလးသူငယ်များအေပ ကီးေလးေသာ ကျးလွနမ ် များမှ  ကာကွယတ ် ားဆီး ေရးေကာ်မတီကို ၂၀၁၉ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်တွင်

ဖွဲစည်းခဲ့ပီးြဖစ်ရာ အမျ ိးသားအဆင့် လုပ်ငန်းစီမံ ချက်တစ်ရပ်ကို ေရးဆွဲေဆာင်ရွက်ေနပါေကာင်း။ တပ်မေတာ်မှ ုတ်ထွက်ခွင့်ေပးလိုက်ေသာ အရွယမ ် ေရာက်ေသးသူများ ြပန်လည်ထေ ူ ထာင်ေရး လုပင ် န်းများကို ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးေနပါေကာင်း၊ ြမန်မာ ိင ု င ် ၏ ံ လူငယ်မဝ ူ ါဒတွင် အဆိပ ု ါလူငယ်များကို အထူး ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ကူညီေပးရန် လိုအပ်သည့် အုပစ ် တ ု င ွ ် ထည့သ ် င ွ း် ထားပါေကာင်း၊ ပဋိပကများ အတွငး် အမျ ိးသမီးှင့် မိနး် ကေလးငယ်များအေပ အကမ်းဖက်မမှ တားဆီးကာကွယ်တုံြပန်ိုငေ ် ရး အတွက် ပူးတွေ ဲ ကညာချက်အား လက်မှတေ ် ရးထိးု ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရပ ိှ ါေကာင်း၊ ငိမး် ချမ်းေရးလုပင ် န်း စ်များတွင် ကေလးသူငယ်များှငပ ့် တ်သက်သည့် ကာကွယေ ် စာင့ေ ် ရှာက်ေရး၊ ကေလးသူငယ်များအေပ ကီးေလးေသာ ကျးလွန်မများ ပေပျာက်ေစေရး၊

ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးလက်လမ ှ း် မီေစေရး စသည့် အချက်များကို ထည့သ ် င ွ း် ၍ ြပည်ေထာင်စ၏ ု သေဘာ တူညခ ီ ျက် လက်ရှိ ၅၁ ချက်တင ွ ် ပါဝင်ပါေကာင်းှင့် ဒီမက ုိ ေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စစ ု နစ်ထေ ူ ထာင်၍ ကေလးသူငယ်များ၏ အနာဂတ်ေကာင်းမွနေ ် စေရး၊ ဖွံဖိးတိးု တက်ေစေရးတိက ု ို ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ် ေကာင်း ေြပာကားသည်။ ကုလသမဂအတွင်းေရးမှးချပ်၏ အထူး ကိုယ်စားလှယ်က အဆိုပါ တိုးတက်မများကို ိုင်ငံ တကာအသိက ု အ ် ဝန်းအေနြဖင့် ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်

ေရးသားိင ု စ ် မ ွ ်းတိက ု သ ို ာ အကမ်းဖျင်းသိထားကပီး ဆန်းသစ်တထ ီ င ွ  ် င ို မ ် ၊ ခွြဲ ခမ်းစိတြ် ဖာေတွးေတာိင ု မ ် ှ  င့် လက်ေတွဘဝတွင် ြပန်လည်အသုံးချိင ု မ ်  တိုလည်းပါဝင်ေနသည်ကို သတိမူရမည်ြဖစ်သည်။ မှတ်eာဏ်ေကာင်းုံ ြဖင့် IQ ြမင့်သည်ဟု မဆိုိုင်ေပ။ EQ ဆိသ ု ည်မှာ မိမတ ိ စ်ဦးတည်း သိမ ု ဟုတ် အြခားသူတစ်ဦး သိမ ု ဟုတ် တစ်ဦးထက်ပေ ို သာသူများ၏ စိတခ ် စ ံ ားမ၊ အမူအကျင့မ ် ျားှငပ ့် တ်သက်၍ စီမခ ံ န့်ခန ဲွ ားလည်ေပးြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် EQ ေကာင်း၊ မေကာင်းကို လူအများှင့် ဆက်ဆသ ံ ည့အ ် ခါတွင် သိရ ိှ င ုိ သ ် ည်။ ခံစားမအရည်အေသွး EQ ှင့် eာဏ်ရည်eာဏ်ေသွး IQ တိုသည်

လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်

အေရးကီးေသာ အရည်အေသွးများြဖစ်သည်။ ယင်းကို လူတစ်ေယာက်တင ွ ် ြမင့မ ် ားတိုးတက်လာရန်မှာ ပါရမီအခံရေ ှိ ရးထက် မိမက ိ ယ ို တ ် င ို သ ် ည် အေြခခံ IQ သည် လက်ေတွဆန်ပီး EQ သည် စိတပ ် င ို ်းဆိင ု ရ ် ာ အရည်အေသွး ြဖစ်သည်။ အြပသေဘာေဆာင်ေသာ ြမင်မ၊ အြပသေဘာေဆာင်ေသာ

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချ ိန်းေဈးကွက် (၁၅-၁-၂၀၂၀)

ေတွးေတာမှင့် အြပသေဘာေဆာင်ေသာ စိတခ ် စ ံ ားမတို ြမင့မ ် ားေသာ များ အထူးလိအ ု ပ်ေနသည်။ ိင ု င ် ေ ံ ရးနယ်ပယ်၊ စီးပွားေရးနယ်ပယ်၊ လူမေရး  နယ်ပယ်၊ သတင်းမီဒီယာနယ်ပယ်မှအစ နယ်ပယ်ကအသီးသီးတွင် အြပသေဘာေဆာင်ေသာစိတထ ် ားြဖင့် မှနမ ် န ှ က ် န်ကန် ေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ မ ်  များ အထူးလိအ ု ပ်ေနသည်။ ေသာေကာင့် ယင်းတိုကို

အြပသေဘာမေဆာင်

နယ်ပယ်အသီးသီးတွင်

ခံစားမအရည်အေသွး

အရွယ်ေရာက်သူများထက်

ငယ်ရွယ်သူ

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများမှစ၍ ြပြပင်ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ သိြု ဖစ်ရာ ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် ပညာေရးစနစ်ကို ြပြပင်ေြပာင်းလဲလျက် EQ, IQ ြမင့်မားေသာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ငိမ်းချမ်းေပျာ်ရင်ဖွယ်ေကာင်းေသာ ဖန်တီးလျက်ရှိပါေကာင်း။

ukrP Ü t D rnf tzGifhaps; tydwaf ps; (usyf) (usyf) 11,500 11,000 FMI 3,850 3,900 MTSH

&S,f,m apmifa& 4,083 6,755

&S,f,mwefzdk; (usyf) 45,813,000 26,007,750

MCB FPB TMH

8,000 23,000 2,900

896,000 15,865,000 214,600

112 705 74

&efukefpawmhtdwfcsdef;rS &,lonf/

ြဖစ်ေပလာေစရန်

သင်ယူမဝန်းကျင်ေကာင်းကို ။

ေရေဈး၊ စက်သုံးဆီေဈးှင့် ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်  း

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်  း

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရန်ကုန်(ေရေဈး) ၁၂၁၂၀၀၀

မေလး(ေရေဈး) ၁၂၁၂၀၀၀

စက်သုံးဆီေဈးန်း (က) ဒီဇယ်

ရန်ကုန် တစ်လီတာ

မေလး

၉၁၀/၉၇၀ ကျပ်

၉၆၀/၉၈၀

ကျပ်

( ခ ) ေအာက်တိန်း ၉၅ တစ်လီတာ

၉၃၀/၉၈၀ ကျပ်

၁၀၂၅/၁၀၃၀ ကျပ်

( ဂ ) ေအာက်တိန်း ၉၂

တစ်လီတာ

၈၁၀/၈၇၅ ကျပ်

၉၁၅/၉၃၀

ကျပ်

(ဃ) အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ်

တစ်လီတာ

၉၂၀/၉၈၀ ကျပ်

၉၈၅/၉၉၅

ကျပ်

ရန်ကုန် လက်ကားေဈး ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၈၇၀/၈၈၅ ကျပ်၊ အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၈၈၀/၉၀၀ ကျပ်၊ ေအာက်တိန်း ၉၂ တစ်လီတာ ၇၇၅ ကျပ်

(က) အေမရိကန်

တစ်ေဒလာ

=

၁၄၇၈.၇

( ခ ) ဥေရာပ

တစ်ယူို

=

၁၆၄၅.၈

( ဂ ) တုတ်

တစ်ယွမ်

=

၂၁၄.၇၂

(ဃ) ထိုင်း

တစ်ဘတ်

=

၄၈.၈၅၈

( င ) မေလးရှား

တစ်ရင်းဂစ်

=

၃၆၂.၉၂

( စ ) အိိယ

တစ်ူပီး

=

၂၀.၈၆၉

(ဆ) ဂျပန်

တစ်ရာယန်း

=

၁၃၄၅.၃

( ဇ ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ်

=

၁၂၇.၈၁

( ဈ ) ဩစေတးလျ

တစ်ေဒလာ

=

၁၀၁၈.၂

(ည) စင်ကာပူ

တစ်ေဒလာ

=

၁၀၉၇.၃

(ြမန်မာိုင်ငံစက်သုံးဆီအသင်း) စာတည်းမှးချပ် - ဦးဝင်းေရ

သတင်းေထာက်မှး

- ဦးြမင့်စိုး

စာတည်းမှး

- ဦးဝင်းိုင်

ဘာသာြပန်စာတည်းများ

- ဦးေဇာ်ဝင်း၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

စာတည်းများ

- ဦးစန်းေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ် (၀၀၆၄၀)၊

ဦးကိုမင်း၊ ေဒစန်းယ်ဥ themirror.npt@gmail.com

၁၉၅၇ ဧပီ ၁၆ တွင် စတင်တည်ေထာင်သည်။

www.facebook.com/themirrordaily

ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ရယူသည်

ဦးသန်းတင်ေအာင်၊ ေဒခင်မိုမိုေအာင်၊ ေဒခင်မျ ိးိုင်၊ ေဒခင်စုစုလင်၊

ေဒေနဇာဇာထွန်း၊ ဦးသက်ေထွး၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(် ၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

အငယ်တန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊

အကီးတန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးဟိနး် ထက်လင်း၊ ဦးိင ု လ ် င်းကည်၊

ေဒခင်ခင်သက်၊ ေဒယုဝါဝါ၊ ေဒသီသမ ီ င်း

ေကးမုံသတင်းစာတိုက်က ထုတ်ေဝသည်။

8,000 22,500 2,900

ြပဿနာများရှိေနသည်။

ေြဖရှင်းိုင်ရန်မှာ EQ ဟုဆိုသည့်

စိတ်အခံြပင်ရန်ခက်သည့်

အေကာင်းမြမင်င ို ်

များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်သင့်ပါေကာင်းှင့် အထူး ကိယ ု စ ် ားလှယ ် းံု မှလည်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ပး ိင ု ပ ် ါေကာင်း၊ ကေလးသူငယ်များအတွက် ငိမ်းချမ်း ေရးလုပင ် န်းစ်များသည် အလွနအ ် ေရးကီးသည့် အတွက် ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပွမ ဲ ျားတွင် ငိမ်းချမ်း ေရးရရှိ ပီးေနာက် ကေလးသူငယ်များှငပ ့် တ်သက် ၍ မည်ကသ ဲ့ ို ကာကွယေ ် စာင့ေ ် ရှာက်ေပးမည်၊ ဖွံဖိး တိုးတက်ေရးအတွက် မည်သိုေဆာင်ရွက်မည်ကို ကိတင်၍ ေဆွးေွးသေဘာတူထားရန် လိုအပ် ေကာင်း၊ ထိသ ု ို ေဆာင်ရက ွ မ ် သ ှ ာ ငိမ်းချမ်းေရးရရှိ ပီး ေနာက် ကေလးသူငယ်များအေနြဖင့် ကေလးအလုပ် သမားကိစများ၊ လူကုန်ကူးကိစရပ်  များ စသည်တို တွင် ေရှာင်လဲိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မိုင်းအရာယ် ကင်းရှငး် ေရးှင့် မိင ု း် ရှငး် လင်းေရးလုပင ် န်းစ်များ တွင် ကေလးသူငယ်များ ဖွံဖိးတိးု တက်ေရးှင့် လုံြခံစိတ်ချေရးတိုအတွက် အေရးပါပါေကာင်း၊ ကုလသမဂဖွံဖိးမပန်းတိင ု မ ် ျား ၂၀၃၀ ြပည့ ် စ ှ တ ် င ွ ် ြပည့မ ် ေ ီ စေရးအတွက် ယခုဆယ်စ ု စ ှ သ ် ည် အင်တက ို ် အားတိက ု ေ ် ဆာင်ရက ွ ် ကမည်ြဖစ်ပီး အဓိက ဦးစား ေပးနယ်ပယ်များအြဖစ် ကျား/မေရးရာ၊ ရာသီဥတု ေြပာင်းလဲမှ  င့် ကေလးသူငယ်ဆင ို ရ ် ာများ၌ ြမန်မာ ိင ု င ် က ံ ေဆာင်ရက ွ ေ ် နမများှင့် များစွာကိက ု ည ် ပ ီ ါ ေကာင်း ေဆွးေွးေြပာကားသည်။ ထိေ ု နာက် ေရှဆက်ေဆာင်ရက ွ မ ် ည့န ် ယ်ပယ် များအလိက ု ် အြပန်အလှနေ ် ဆွးေွးမများ ြပလုပခ ် ဲ့ က ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။ သတင်းစ်

အုတ်ြမစ်ြဖစ်သည်။

EQ မှ ေပထွကလ ် ာသည်။ မျက်ေမှာက်ကာလတွင် အြပသေဘာေဆာင်မ

သိရရ ှိ န်လအ ို ပ်ေကာင်း၊ ိင ု င ် တ ံ ကာ အသိက ု အ ် ဝန်း အေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ပကတိအေနအထားကို နားလည်သေဘာေပါက်ရန် ကိးပမ်းေနကပါ ေကာင်း၊ ကေလးသူငယ်များအေပ ကီးေလးေသာ ကျးလွန်မများမှ ကာကွယ်တားဆီးေရး၊ အရွယ် မေရာက်ေသးေသာ ကေလးများစစ်မထမ်  းြခင်းမှ ကာကွယ်ေရးှင့် ုတ်ထွက်ခွင့်ေပးလိုက်ေသာ ကေလးသူငယ်များ ြပန်လည်ထေ ူ ထာင်ေရးတိတ ု င ွ ် ေငွအား၊ လူအားှင့် နည်းပညာပိုင်းများစွာ လိုအပ် ေကာင်း၊ ြမန်မာိင ု င ် အ ံ ေနြဖင့် ိင ု င ် တ ံ ကာအသိက ု ် အဝန်းှငပ ့် ူးေပါင်း၍ လိအ ု ပ်ေသာ အရင်းအြမစ်များ ကို ရယူင ို ပ ် ါေကာင်း၊ ကေလးသူငယ်များ ြပန်လည် ထူေထာင်ေရး၊ အကူအညီအေထာက်အပံ့များမှာ အချ ိန်အတိင ု း် အတာတစ်ခအ ု ထိသာ ေပးအပ်င ို မ ် ည် ြဖစ်ရာ ေရရှညဖ ် ံွ ဖိးတိးု တက်ေရးအတွက် အစီအမံ

ဦးေအးမင်းသူ၊ ေဒမာမာစိုး ဓာတ်ပုံသတင်းေထာက်

- ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁ ရန်ကုန်ုံးခွဲ

- အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗလလမ်းေထာင့၊် ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ

- ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမ/ံ ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန့်ချ ိေရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

ေရှဖုံးမှ အခမ်းအနားသို ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများြဖစ်က သည့် ဒုတယ ိ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီးရဲေအာင်၊ ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး၊ ေဒါက်တာြမင့ေ ် ထွး၊ ဦးဟန်ေဇာ်၊ ိင ု သ ် က်လင ွ ၊် တိင ု ်းေဒသ ကီး ဝန်ကီးချပ်

ေဒါက်တာြမင့်ိုင်၊

တိုင်းေဒသကီး

လတ်ေတာ်ဥက ဦးသန်း၊ အေနာက်ေြမာက်တိုင်းစစ်ဌာန ချပ်တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ်စိုးတင့်ိုင်၊ တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီး များ၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ ဦးစီးအဖွဲဥကှင့် အဖွဲဝင်များ၊ ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်၊ အမျ ိးသားလတ်ေတာ်င ှ ့် တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဌာန

ဆိုင်ရာအကီးအကဲများ၊ နာဂမျ ိးွယ်စု တိုင်းရင်းသား ေခါင်းေဆာင်များ၊ နာဂိုးရာစာေပှင့်ယ်ေကျးမဗဟို ေကာ်မတီနာယကှင့် အဖွဲဝင်များ၊ ေဒသခံနာဂတိုင်းရင်း သား တိင ု ်းရင်းသူများ၊ ရပ်မရ ိ ပ်ဖများ၊ ဖိတ် ကားထားသည့် ဧည့်သည်ေတာ်များှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်က သည်။ အမှာစကားေြပာကား အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံ ေတာ်အလံကို အေလးြပကပီး အခမ်းအနားသဘာပတိ နာဂတိင ု ်းရင်းသား ဦးမွနပ ် က ီ အဖွငအ ့် မှာစကား ေြပာကား ကာ နာဂတိုင်းရင်းသူ ေဒေခါင်က နာဂိးု ရာှစသ ် စ်ကးူ ပွဲ ေတာ် ြဖစ်ေပလာပုံသမိုင်းကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်က ၂၀၂ဝ ြပည့်ှစ် နာဂိုးရာှစ်သစ်ကူးတ်ခွန်းဆက် အမှာစကား ေြပာကားသည်။ (ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့် ေြပာကားသည့် နာဂ ိုးရာှစသ ် စ်ကူး တ်ခန ွ ်းဆက် အမှာစကား အြပည့အ ် စုက ံ ို စာမျက်ှာ - ၅ တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။) ရှင်းလင်းေြပာကား ယင်းေနာက်

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်နာယက၊

ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ဥကက

၂၀၂ဝ ြပည့်ှစ် နာဂိုးရာ

ှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်သိုေပးပိုသည့် သဝဏ်လာကို ြပည်သူ့ လတ်ေတာ် တိုင်းရင်းသားေရးရာှင့် ြပည်တွင်းငိမ်းချမ်း ေရးေဖာ်ေဆာင်မေကာ်  မတီဥက ဦးခွန်ေမာင်ေသာင်းက ဖတ်ကားပီး

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

ဝန်ကီးချပ်

ေဒါက်တာြမင့်ိုင်က နာဂေဒသ၏ လူမစီးပွားဘဝ ဖွံဖိး တိုးတက်ေရးေဆာင်ရက ွ ေ ် နမ အေြခအေနများကို ရှင်းလင်း ေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် ေကာ်မတီနာယက

နာဂိုးရာစာေပှင့်ယ်ေကျးမဗဟို ဦးူစံကးက

ေကျးဇူးတင်စကား

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်၊ ဇနီး ေဒချ ိချ ိ ှင့်အဖွဲ နာဂိုးရာပန်တုံးထုပွဲတွင် ပါဝင်ဆင်နဲကစ်။ ေြပာကားသည်။ ှစ်သစ်ကူးလက်ေဆာင်ေပးအပ်

အေနာက်ေြမာက်တိုင်း

စစ်ဌာနချပ်

အတွက် ဆုေတာင်းစကားေြပာကားကာ အခမ်းအနားကို ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ ကည့်အားေပး 

ယင်းေနာက် ိုင်ငံေတာ်သမတထံ နာဂကိုယ်ပိုင်

တိင ု ်းမှးှင့် တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက နာဂေဒသဖွံဖိးေရးအတွက်

အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသဦးစီးအဖွဲဥက ဦးေကဆိုင်းက နာဂ

ေထာက်ပေ ့ံ ငွင ှ ပ ့် စည်းများကို လတ်ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယ်

အခမ်းအနားအပီးတွင် ိုင်ငံေတာ်သမတှင့်ဇနီး

ိုးရာ ှစသ ် စ်ကူးလက်ေဆာင်ေပးအပ်ပီး ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ

များ၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသဦးစီးအဖွဲ အလုပ်

တိုက အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်လာကသည့် ေဒသခံ

က နာဂကိယ ု ပ ် င ို အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသဖွံဖိးေရးအတွက် ိင ု င ် ံ

အမေဆာင်များှင့်

နာဂတိင ု ်းရင်းသားများကို ရင်းှီးစွာ လိက ု လ ်  ံ တ်  ဆက်ပီး

ေတာ်အစိုးရက ေထာက်ပံ့လှဒါန်းသည့် ဆန်အိတ် ၄၀၀၀

သည်။

ှင့် သွပအ ် ချပ် ၃၀၀၀ ကို နာဂကိယ ု ပ ် င ုိ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသ ဦးစီးအဖွဲဥကထံ ေပးအပ်သည်။

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်အား နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသဦးစီးအဖွဲဥက ဦးေကဆိုင်းက နာဂိုးရာ ှစ်သစ်ကူးလက်ေဆာင် ေပးအပ်စ်။

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးများ၊ တိင ု း် ေဒသ ကီးဝန်ကီးချပ်၊

တာဝန်ရှိသူများထံ

ေပးအပ်က

နာဂတိင ု ်းရင်းသားိုးရာ အကများြဖင့် ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်မ

ထိုေနာက်

အခမ်းအနားသဘာပတိက နိဂုံးချပ်

စကားေြပာကားပီး ိုင်ငံေတာ်ှင့် ိုင်ငံသူ ိုင်ငံသားများ

ကို ကည့်အားေပးသည်  ။ စာမျက်ှာ ၄ သို 

ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့် နာဂကိယ ု ပ ် င ုိ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသဖွံ ဖိးေရးအတွက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိုးရက ေထာက်ပံ့ လှဒါန်းသည့် ဆန်အိတ် ၄၀၀၀ ကို နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသဦးစီးအဖွဲဥက ဦးေကဆိုင်းအား ေပးအပ်စ်။


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ှင့်အဖွဲ နာဂိုးရာလက်မြပခန်  းှင့် ယ်ေကျးမြပခန်းတိုကို ကည့်ကစ်  ။

ိုးရာယ်ေကျးမမီးပုံပွဲသို

စာမျက်ှာ ၃ မှ ယင်းေနာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတှငဇ ့် နီးှငအ ့် ဖွဲ သည်

တက်ေရာက်အားေပးက

သည်။

နာဂိုးရာလက်မြပခန်  းှင့် ယ်ေကျးမြပခန်းတိက ု ို ကည့ ် 

ကြပေဖျာ်ေြဖ

ပီး နာဂိုးရာပန်တုံးထုပွဲတွင် ပါဝင်ဆင်နဲကကာ ၂၀၂ဝ

ိုးရာယ်ေကျးမမီးပုံပွဲကို စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

ြပည့ ် စ ှ ် နာဂိးု ရာှစသ ် စ်ကးူ ပွေ ဲ တာ်အထိမး် အမှတ် ဌာန

ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာြမင့ ် င ုိ ၊် နာဂကိယ ု ပ ် င ုိ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့်

ဆိုင်ရာြပခန်းများကို လှည့်လည်ကည့်သည်  ။

ေဒသဦးစီးအဖွဲ ဥက ဦးေကဆိင ု း် ှင့် နာဂိးု ရာယ်ေကျးမ

လမ်းညန်မှာကား မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ိုင်ငံေတာ်သမတသည် စာရာေမရိ ရိပသ ် ာ၌ ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးများ၊ စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး အစိးု ရအဖွဲ ၊ လတ်ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယမ ် ျား၊ နာဂကိယ ု ပ ် င ုိ ်

ေကာ်မတီဥက ဦးေပါင်ခတ ု က ုိ မီးထွနး် ညဖ ိ င ွ လ ့် စ ှ ေ ် ပးပီး မျ ိးွယစ ် အ ု လိက ု ် ိးု ရာယ်ေကျးမ အကအဖွဲ များက အလှည့် ကျ ကြပေဖျာ်ေြဖကသည်။ ယင်းေနာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတက မျ ိးွယစ ် အ ု လိက ု ်

အုပခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသဦးစီးအဖွဲ၊ ဌာနဆိင ု ရ ် ာများ၊ မိမိမိဖများ

ိုးရာယ်ေကျးမအကအဖွဲများအား

ှင့်ေတွဆုံပီး

ေပးအပ်သည်။

နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ ေဒသဖွံဖိး

တိုးတက်ေရးအတွက်

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့် ဆရာေတာ်အား လှဖွယ်ဝတပစည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။

ဂုဏ်ြပဆုေငွများ သတင်းစ်

အားလုံးတက်ညီလက်ညီြဖင့်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သွားကရန် လမ်းညန်မှာကားသည်။ ယင်းေနာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတှငအ ့် ဖွဲ သည် လဟယ် မိ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပ (ဗဟို)ေကျာင်းတိုက်သို ေရာက်ရှိကပီး ဗဟိုသာသနာြပေခါင်းေဆာင်ဆရာေတာ် ဘဒသုမနအမှးြပသည့် ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များ အား ဖူးေြမာ်ကည်ညိပီး လှဖွယဝ ် တပစည်းှင့် အလှေငွ များကို ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။ ညပိုင်းတွင် ိုင်ငံေတာ်သမတှင့်ဇနီးှင့်အဖွဲသည်

ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက် ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် နာဂိုး ရာှ စ ် သ စ် ကူး ပွဲ ေတာ်

အခမ်း အနားသို

တက်ေရာက်လာကသည့် ေဒသခံ နာဂတိင ု း် ရင်းသား များကို ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက်စ်။

၂၀၂ဝ ြပည့ ် စ ှ ် နာဂိုးရာှစသ ် စ်ကူးပွေ ဲ တာ် အထိမ်းအမှတ်

၂၀၂ဝ ြပည့်ှစ် နာဂိုးရာ ှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ် အထိမ်းအမှတ် ိုးရာယ်ေကျးမမီးပုံပွဲ ကျင်းပစ်။


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

နာဂတိုင်းရင်းသားများရဲ ပညာေရးကနဲ့ ကျန်းမာေရးကေတွမှာ အချိးညီညီ ဖွံ ဖိးတိုးတက်ိုင်ေစဖို တာဝန်ရှိသူများက ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ေပးသွားကရန် အထူးလိုအပ် ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ၊ လဟယ်မိတွင် ကျင်းပြပလုပ်သည့် နာဂိုးရာှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်တွင် ေြပာကားသည့် ှစ်သစ်ကူးတ်ခွန်းဆက်အမှာစကား (၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်)

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် နာဂိုးရာှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်တွင် ှစ်သစ်ကူးတ်ခွန်းဆက်အမှာစကား ေြပာကားစ်။ ချစ်ခင်ေလးစားအပ်တဲ့ သဘာပတိကီးှငတ ့် ကွ သဘာ

စတင်ထမ်းေဆာင်စ်ကပင်

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ့

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်၊၊ နယ်စပ်ေဒသမှာရှိတဲ့ နာဂ

တိုးတက်ေစဖို ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးကရမှာ ြဖစ်ပါ

ပတိအဖွဲဝင်များ၊ ြပည်ေထာင်စုဖွားနာဂတိုင်းရင်းသား

ြပည် သူ မ ျားရဲ လူ မ  -စီး ပွားဘဝတိုး တက် ြ မင့ ် မားေရး၊

ကိယ ု ပ ် င ို အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသဟာဆိရ ု င် လမ်းပန်းဆက်သယ ွ ်

တယ်၊၊ အလားတူ နာဂတိုင်းရင်းသားများရဲ ပညာေရး

များနဲ့ နာဂကိယ ု ပ ် င ို အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသရှိ တိင ု ်းရင်းသား

အမျ ိးသားြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးနဲ့ ြပည်တွင်းငိမ်းချမ်း

ေရးခက်ခတ ဲ အ ဲ့ တွက် ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးနဲ့ အြခားက

ကနဲ့ ကျန်းမာေရးကေတွမှာ အချ ိးညီညီ ဖွံဖိး

ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများခင်ဗျား -

ေရး၊ ဒီမက ုိ ေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု ကီး တည်ေဆာက်

ေတွမှာလည်း အားနည်းေနေသးတာကို ေတွရှိရပါတယ်၊၊

တိုးတက်ိုင်ေစဖိုလည်း တာဝန်ရှိသူများက ကိးပမ်း

ေရးအတွက် အေြခခံအုတ်ြမစ်ြဖစ်တဲ့ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ

နာဂေဒသမှာ

ဘက်စုံဖွံဖိးေရးအတွက် အလျင်အြမန်

ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးသွားကရန် အထူးလိအ ု ပ်ပါတယ်။ နာဂ

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်ရဲ နာဂိုးရာှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်ကို ယခုလုိ ကိယ ု တ ် င ုိ က ် ယ ုိ က ် ျတက်ေရာက်ခင ွ ရ ့် တဲအ ့ တွက်

ဥပေဒြပင်ဆင်ေရးတိုကို

ဦးတည်ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေပးရမယ့်ကနဲ့ ေရရှည်စီမံချက်

ကိယ ု ပ ် င ုိ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသရှိ ြပည်သမ ူ ျားရဲ စီးပွားေရး

အလွန်ဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူပါေကာင်း ဦးစွာေြပာကား

လျက်ရှိပါတယ်။ ြပည်သူများရဲ လူမ-စီးပွားဘဝတိုးတက်

ေရးဆွဲေဆာင်ရွက်ေပးရမယ့်ကဆိုပီး ှစ်ပိုင်းေတွရှိရ

နဲ့ လူမေရးကများ

လိပ ု ါတယ်၊၊ ထူးြခားလှပတဲ့ နာဂလူမျ ိးတိရ ု ဲ ှစသ ် စ်ကူး

ြမင့်မားေရးေဆာင်ရွက်တဲ့ေနရာမှာ

ပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း လက်ရှိအေနအထားထက် ပိုမို

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ပွဲေတာ်မှာ နာဂတိုင်းရင်းသားများနဲ့ နာဂေဒသအတွငး်

ေဒသကီးအားလုံး ဟန်ချက်ညီညီ ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရး

ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစဖို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၊ တိုင်း

မှီတင်းေနထိုင်ကတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးများအားလုံး

နဲ့ နာဂကိယ ု ပ ် င ို အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသလို ေဝးလံေခါင်သေ ီ သာ

ေဒသကီးအစိုးရအဖွဲနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသဦးစီး

ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေဆာင်ရွက်တဲ့ေနရာမှာ

ေကာင်းကျ ိးချမ်းသာမဂလ  ာအြဖာြဖာနဲ့ ြပည့စ ် ုံ ကပါေစ

နယ်စပ်ေဒသမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကို ေမာင်ှမ

အဖွဲေတွက ေရတိ၊ု ေရရှညမ ် ဝ ူ ါဒေတွချမှတ် ပီး ေဆာင်ရက ွ ်

ြပည်သလ ူ ထ ူ ရ ု ဲ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက ွ မ ် ရှ  မ ိ ှ ေအာင်ြမင်

ေကာင်း ဆုမန ွ ေ ် ကာင်းေတာင်းလျက် တ်ခန ွ း် ဆက်သ

များအားလုံးလည်း မကျန်ခဲ့ေစရေအာင် ေဆာင်ရွက်ေန

လျက်ရပ ှိ ါတယ်။ ဒီလမ ို ဝ ူ ါဒေတွချမှတ် ပီး အေကာင်အထည်

မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုေဆာင်ရွက်တဲ့ေနရာမှာလည်း

အပ်ပါတယ်၊၊

ပါတယ်၊၊

ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ကတဲ့ေနရာမှာ

ေဒသခံတိုင်းရင်းသား

တစ်ဦးချင်းစီ တာဝန်ယတ ူ တ်တစ ့ဲ တ ိ ဓ ် ာတ်ေတွ ေမွးြမ

ညီအစ်ကိုေမာင်ှမေတွရဲ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်မက

ပီး ဆထက်သန်စွာ ေစတနာပါပါ ေဆာင်ရွက်ကဖို

လည်း အေရးကီးပါတယ်။

ဟာ အဓိကကျလှပါတယ်။ ဌာနဆိင ု ရ ် ာဝန်ထမ်းေတွထဲ

ှစ်လိုဖွယ်ရာေဖာ်ေရွမများ  နာဂေတာင်တန်းကီးရဲ ေဝေနတဲ့ ေတာင်ခိုးများ၊ မင်းမန်ေနတဲ့ ဆီးှင်းြမများ၊

သဘာဝေတာေတာင်

ြပည်နယ်/ တိုင်း

ကူညီြဖည့်ဆည်းေပးလျက်ရှိ နာဂေဒသဖွံဖိးတိးု တက်ေရးအတွက် စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရး၊

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး၊

အထူးမှာကားလို

ပညာေရး၊

ပိုမိုတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစဖို

ေစတနာပါပါေဆာင်ရွက်

မှာ ေဒသခံေတွပါသလို ရပ်ေဝးကေန လာေရာက်တာဝန်

ေရေြမအလှအပများနဲ့ နာဂိးု ရာှစသ ် စ်ကးူ ပွေ ဲ တာ်မာှ

ကျန်းမာေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမေရးက  များမှာ ဘာေရး

နာဂကိယ ု ပ ် င ုိ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသမှာ အေရးအကီးဆုးံ

ထမ်းေဆာင်ကတဲ့သူေတွလည်း ပါကမှာပါ။ ရပ်နီး

နာဂတိုင်းရင်းသားတိုရဲ

ိုးရာယ်ေကျးမဝတ်စား

ှစအ ် လိက ု ် ြပည်ေထာင်စအ ု စိးု ရ၏ ခွင့်ြပရန်ပုံေငွနဲ့ တိုင်း

လိအ ု ပ်ချက်ေတွထက ဲ တစ်ခြု ဖစ်တဲ့ လမ်းပန်းဆက်သယ ွ ေ ် ရး

ရပ်ေဝး ဘယ်ေဒသကပဲြဖစ်ပါေစ ဝန်ထမ်းေတွအေနနဲ့

ဆင်ယင်မများ၊  ကခုနသ ် ဆ ီ မ ို များ၊  ှစလ ် ဖ ို ယ ွ ရ ် ာ ေဖာ်ေရွ

ေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ၏ ခွငြ့် ပရန်ပေ ံု ငွတြုိ ဖင့် သက်ဆင ို ရ ် ာ

တိးု တက်ေစဖို ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးတဲေ ့ နရာမှာ ေလရှးီ - လဟယ်-

ဝတ်ေကျတန်းေကျသေဘာမျ ိးထက် နာဂေဒသရဲလိအ ု ပ်

မများဟာ ြပည်တွင်း ြပည်ပ ခရီးသွားဧည့်သည်များရဲ

ဝန်ကီးဌာနများက ကိးစားေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။

နန်းယွန်း မိနယ်ချင်းဆက်လမ်းအနက် လဟယ်-နန်းယွန်း

ချက်ေတွကို အတတ်ိုင်ဆုံး ြဖည့်ဆည်းေပးမယ်ဆိုတဲ့

ှလုံးသားကို ဆွဲေဆာင်ိုင်လိမ့်မယ်လို ယုံကည်မိပါ

ိင ု င ် ေ ံ တာ်အေနနဲ့ တိင ု း် ရင်းသားလူမျ ိးများဖွံ ဖိးတိးု တက်

မိနယ်ချင်းဆက်လမ်းကို ေဖာက်လုပ်ထားရှိပီး ြဖစ်ပါ

စိတဆ ် များနဲ့ ေမတာေစတနာထားပီး တာဝန်ေကျပွန်

တယ်။

ေရးပညာရပ်များ၊ သင်တန်းများကို ေဒသခံတိုင်းရင်းသား

တယ်။ ဒါေပမယ့် လဟယ်-ေလရှီး မိနယ်ချင်းဆက်လမ်း

ေအာင် ထမ်းေဆာင်ေပးကဖို တိုက်တွန်းေြပာကား

များအား

မေဖာက်လုပ်ရေသးတဲ့အတွက်

လိုပါတယ်။

နာဂိုးရာှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်ကို ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ှစ်

ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးလျက်ရှိသလို

ေဒသရဲ

ဘာှစ်အလိုက်

က အေတွအ ကံေတွကို ဖလှယ်ဖိုနဲ့ လာမယ့်ှစ်သစ်

လိုအပ်ချက်နဲ့ ဖွံဖိးတိုးတက်ိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းများ

အသုံးစရိတ်ေတွ ခွဲေဝချထားပီး (၃)မိနယ် မိနယ်ချင်း

မှာ ေတွ ကံိုင်တဲ့ စိန်ေခမေတွ အခက်အခဲေတွကို

ကိလ ု ည်း ဖန်တးီ ေဖာ်ေဆာင်ေပးလျက်ရပ ိှ ါတယ်။ ဒါ့အြပင်

ဆက်လမ်း တိုးြမင့်ေဖာက်လုပ်ိုင်ေရးကို သက်ဆိုင်ရာ

အခါသမယမှာ

ကိတင်ေြဖရှင်းိုင်ဖိုအတွက် ေကာင်းမွန်တဲ့ စီမံချက်

တကသိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင်ြမင်ပီး

တာဝန်ရှိသူများက

ညီအစ်ကေ ို မာင်မ ှ များနဲ့ ြပည်ေထာင်စဖ ု ွားတိင ု ်းရင်းသား

များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ဖို ရည်ရွယ်ပီး ကျင်းပတာ

ေကျာင်းပညာ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဆက်လက်သင်ကားသူ

အထူးမှာကားလိုပါတယ်။

ြဖစ်ပီးေတာ့ လာမယ့်ှစ်မှာ ရာသီဥတုေကာင်းမွန်ပီး

များကိုလည်း ိုင်ငံေတာ်က ကူညီြဖည့်ဆည်းေပးလျက်

သဘာပတိကီးနဲ့တကွ

စပါး၊ ေြပာင်း၊ ပဲ၊ ဘူး၊ ဖုံ၊ ငုတ် စတဲ့ စိက ု ပ ် ျ ိးသီးှေ ံ တွ

ရှိပါတယ်။

ေမာင်ှမများခင်ဗျား-

တိုးတက်ြဖစ်ထွန်းဖိုနဲ့

နာဂေဒသရှိ တိင ု း် ရင်းသားညီအစ်ကေ ုိ မာင်မ ှ များခင်ဗျား-

နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသအတွင်းရှိ မိနယ်

ေကာင်းမွန်ပီး စိုက်ပျ ိးသီးှံများ ေပါကယ်ဝကပါေစ၊

ေရာဂါဘယကင်းေဝးပီး ေမွးြမေရးေအာင်ြမင်ေစဖို

မိမိတိုအစိုးရလက်ထက်မှာ ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းေတွ

များရဲ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးဟာ အရင်ကထက် ပိုမို

ေမွးြမေရးများ ြဖစ်ထန ွ ်းေအာင်ြမင်ပါေစ၊ ြပည်ေထာင်စု

ပွဲေတာ်မှာ ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းကတယ်လို သိရှိရပါ

ေချာေမွေအာင်ြမင်ဖုိ ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးဌာနများ၊ တိင ု း်

ေကာင်းမွန်ခဲ့ေကာင်း သိရှိရတဲ့အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာန

ကီးငိမ်းချမ်းသာယာပီး ဖွံဖိးတိးု တက်ပါေစလို အေလး

တယ်။

ေဒသကီး/ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲများ၊ ကိယ ု ပ ် င ို အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့်

များရဲ ကိးပမ်းအားထုတ်မကိ  ု အသိအမှတ်ြပသလို၊ နာဂ

အနက်ဆြပရင်း နိဂုံးချပ်အပ်ပါတယ်။

တိုင်း/ေဒသဦးစီးအဖွဲများနဲ့ ချ ိတ်ဆက်ပီး အထူးကိးစား

ေဒသရဲ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးက ယခုထက်ပိုမို

မိမိတိုအစိုးရအဖွဲဟာ

အိမ်ေမွးတိရစာန်ေတွ

ိုင်ငံေတာ်ရဲတာဝန်ကို

အသက်ေမွးဝမ်း

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးကရန်

နာဂတိုင်းရင်းသားတိုရဲ ိုးရာှစ်သစ်ကူးမဂလာ နာဂတိုင်းရင်းသူ / တိုင်းရင်းသား

ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများအားလုံး နာဂတိုင်းရင်းသားညီအစ်ကို

ကိုယ်စိတ်ှစ်ြဖာ

ကျန်းမာချမ်းသာပီး ေကာင်းကျ ိးလိအ ု င်ဆများ ြပည့ဝ ် ကပါေစ၊ နာဂကိယ ု ပ ် င ို အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသမှာ ရာသီဥတု

အားလုံးကိုေကျးဇူးတင်ပါတယ်။


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် ကယားြပည်နယ်ေန့ အခမ်းအနားတွင် တ်ခွန်းဆက်အမှာစကား ေြပာကားစ်။ ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်မှ ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိလ် ှင့်အဖွဲအား

ကယားြပည်နယ်

ဝန်ကီးချပ် ဦးအယ်လ်ေဖာင်းှင့် ဇနီး ေဒြမင့်ြမင့်ေမာ်၊ လတ်ေတာ်ဥက၊ သူကီးချပ်၊

ြပည်နယ်

ြပည်နယ်တရား

ြပည်နယ်ဥပေဒချပ်၊

ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချပ်၊ ြပည်နယ် ဝန်ကီးများ၊ လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ် များ၊

ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊

ေဒသခံတင ို ်းရင်းသား၊ တိင ု ်းရင်းသူများ က

လွိင်ေကာ်ေလဆိပ်၌

ကိဆို

တ်ဆက်ကသည်။ ထိုြပင် ေဒသခံ

ကယားြပည်နယ်မှ

တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ၊

ိုးရာယ်ေကျးမ အကအဖွဲများက လွိင်ေကာ်မိတွင်

လမ်းမများ၌

ေသာင်းေသာင်းြဖြဖ ကိဆိ ု တ်  ဆက် ကသည်။ တက်ေရာက် ထိုေနာက်

ိုင်ငံေတာ်၏

အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်သည်

(၆၈)ှစ်

ေြမာက်

ကယားြပည်နယ်ေန့

ပွဲေတာ်

မုခဦ ် းဖွငပ ့် အ ဲွ ခမ်းအနားသို

တက်ေရာက်သည်။ အခမ်းအနားတွင် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစု ကည်၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဒုတိယ ဗို လ ် ခ ျပ်  ကီး ေကျာ် ေ ဆွ ၊ ဦးမင်း သူ ၊ ေဒါက်တာေအာင်သ၊ူ ြပည်နယ်ဝန်ကီး ချပ် ဦးအယ်လ်ေဖာင်း၊ ြပည်နယ် လတ်ေတာ်ဥက ဦးလှေထွး၊ ြပည်သ့ူ လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ် ေဒါက်တာ ခင်စည်သူ၊

အမျ ိးသားလတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်

ဦးေစာစိန်ထွန်းှင့်

မိမိမိဖ ေဒလူစီသန်းတိုက (၆၈)

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးေကျာ်ေဆွ၊ ဦးမင်းသူ၊ ေဒါက်တာေအာင်သူ၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးအယ်လ်ေဖာင်း၊ ြပည်နယ် လတ်ေတာ်ဥက ဦးလှေထွးှင့် တာဝန်ရှိသူများက (၆၈) ှစ်ေြမာက် ကယားြပည်နယ်ေန့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲေတာ်ကို ဖဲကိးြဖတ် ဖွင့်လှစ်ေပးကစ်။ ှစ်ေြမာက်

ကယားြပည်နယ်ေန့

အဖွဲဝင် ကယားမျ ိးွယ်စု (၉)စုတိုမှ

ဦးဝင်းြမင့်ထံမှ

အထိမး် အမှတပ ် ေ ဲွ တာ်ကုိ ဖဲကိးြဖတ်

လူမျ ိးစုေခါင်းေဆာင်များက ေနရာယူ

ကယားြပည်နယ်ေန့အတွက် ေပးပို

၍ ဖွင့်လှစ်ေပးကသည်။

ကပီး တက်ေရာက်လာကသူများက

သည့် ဂုဏြ် ပသဝဏ်လာကိ  ု ြပည်နယ်

ယင်းေနာက်

ိုင်ငံေတာ်၏

ြပည်ေထာင်စသ ု မတ ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်

ဝန်ကီးချပ်

အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိလ်က (၆၈)ှစေ ် ြမာက်

အလံ၊ ကျဆုံးေလပီးေသာ အာဇာနည်

ဖတ်ကားသည်။

ကယားြပည်နယ်ေန့ အထိမ်းအမှတ်

ေခါင်းေဆာင်များှင့် ရဲေဘာ်အေပါင်း

ပွဲေတာ်မုခ်ဦးကို

အား အေလးြပကသည်။

စက်ခလုတ်ှိပ်၍

ဖွင့်လှစ်ေပးသည်။

ယင်းေနာက် ေဒသခံတိုင်းရင်း

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်

သား၊ တိင ု း် ရင်းသူများက “မငိမး် ချမ်း

ပင် ခံ ပု ဂိ လ် သ ည် (၆၈)ှ စ ် ေ ြမာက်

လိုမြဖစ်ဘူး” သီချင်းြဖင့် ေဖျာ်ေြဖ

ကယားြပည်နယ်ေန့ အခမ်းအနားသို

တင်ဆက်ကသည်။

တက်ေရာက်သည်။ အခမ်းအနားတွင် သဘာပတိ

(၆၈)ှစ်ေြမာက်

ဦးအယ်လ်ေဖာင်းက

မိန့်ခွန်းေြပာကား ယင်းေနာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ်

အမှာစကားအြပည့အ ် စုအ ံ ား စာမျက်ာှ ၇ တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။)

ယင်းေနာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ် ပင်ခပ ံ ဂ ု ိလ်သည် တိင ု း် ရင်းသားိးု ရာ

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်

ယ်ေကျးမ အကအဖွဲများှင့်အတူ

ပင်ခပ ံ ဂ ု ိလ်၊ ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးများ၊

ိုးရာအက၊ ဗုပ ံ ေလွအကတိြု ဖင့် ပါဝင်

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရှိသူ

ဆင်နဲသည်။

များသည် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် များှင့်လည်းေကာင်း၊

သဘာပတိ

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင် ပင်ခပ ံ ဂ ု ိ လ်သည် ေဒသခံတင ုိ း် ရင်းသား၊

ပင်ခပ ံ ဂ ု ိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်က

အဖွဲဝင် ကယားမျ ိးွယ်စု (၉)စုတိုမှ

တိုင်းရင်းသူများအား

မိန့်ခွန်းေြပာကားသည်။

လူမျ ိးစုေခါင်းေဆာင်များှင့် လည်း

လိက ု လ ်  ံ တ်  ဆက်ပီး (၆၈)ှစေ ် ြမာက်

ေကာင်း၊

ကယားြပည်နယ်ေန့ အထိမး် အမှတ်

(ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ်

ကယားမျ ိးွယ်စု (၉)စု

ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၏ (၆၈)ှစ်

တိုင်းရင်းသား၊

တိုင်းရင်းသူများှင့်

ထိေ ု နာက် ြပည်ေထာင်စသ ု မတ

ေြမာက် ကယားြပည်နယ်ေန့အခမ်း

လည်းေကာင်း မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံ

ြပခန်းများအား

ြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်သမတ

အနား၌ ေြပာကားသည့် တ်ခန ွ း် ဆက်

ိုက်ကသည်။

သည်။

ရင်းရင်းှီးှီး

ပွေ ဲ တာ်၌ ြပသထားသည့် ဌာနဆိင ု ရ ် ာ ကည့်အားေပး 

စာမျက်ှာ ၁၀ သို 

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရှိသူများ ကယားမျ ိးွယ်စု (၉)စု တိုင်းရင်းသား၊ တိုင်းရင်းသူများှင့် မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်ကစ်။


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

မတူကွဲြပားမေတွကို အင်အားြဖစ်ေအာင် စုစည်းပီးမှ ြပည်ေထာင်စုတစ်ခုကို ထူေထာင်ိုင် ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် (၆၈) ှစ်ေြမာက်ကယားြပည်နယ်ေန့ အခမ်းအနားတွင် ေြပာကားသည့် တ်ခွန်းဆက်အမှာစကား ကန်မတို

(၆၈) ှစ်ေြမာက်

ကယားြပည်နယ်ေန့အခမ်းအနားကို

ရွက်ေနပါတယ်။ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရးဆိုတာ ြပည်သူေတွရဲ အရည်အချင်း

တိးု ပွားေအာင်လပ ု မ ် ယ်ဆေ ုိ တာ့ ဘယ်လန ုိ ည်းနဲ့လပ ု မ ် လဲဆတ ုိ ာ ေနာက်ဆးံု

ေန့တစ်ခု ကျင်းပတယ်ဆိုတာဟာ ြပည်ေထာင်စုရဲအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုြဖစ်

ကျန်းမာတဲက ့ ေလးမှ ပညာရှာိင ု မ ် ယ်၊ ပညာေရးစနစ်မန ှ မ ် ှ အေတွးအေခ

တစ်ေယာက်ချင်း တစ်ေယာက်ချင်းကေန ကိးစားရမှာဆိုေတာ့ နိစဓူ၀

ကိယ ု တ ် င ုိ တ ် က်ေရာက်င ုိ တ ် အ ့ဲ တွက် အင်မတန်ဝမ်းသာပါတယ်။ ြပည်နယ်

ေတွကို ြမင့်တင်ေပးဖိုပါ။ ြပည်သူေတွရဲ စိတ်ဓာတ်ေတွကို ြမင့်တင်ေပးဖိုပါ။

လို ကျင်းပိင ု တ ် ာပါ။ ဒါေကာင့မ ် ို ြပည်ေထာင်စန ု ဲ့ ြပည်နယ်ဆတ ို ာ ခွြဲ ခားပီး

ေတွလည်း မှန ် င ို မ ် ှာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် ကန်မတို အခုကေလးများဟာ

ိင ု င ် ံ လွတလ ် ပ်ေရးရလာပီးကတည်းက ြပည်ေထာင်စအ ု ေနနဲ့ထေ ူ ထာင်ခတ ဲ့ ာ

မငိမ်းချမ်းလို မြဖစ်ဘူး။ မငိမ်းချမ်းလိရ ု ရ ှိ င် ကန်မတိ ု င ို င ် ဟ ံ ာ မတိုးတက်င ို ဘ ် ူး။

ြမင်လိုမြဖစ်ပါဘူး။ အမဲတမ်းတွဲပီး ြမင်ိုင်ဖိုအေရးကီးပါတယ်။ ကန်မတို

ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်ေထာင်စရ ု ဲစိတဓ ် ာတ်ေတွ၊ ြပည်ေထာင်စရ ု ဲသေဘာထားေတွ၊

ြပည်ေထာင်စုရဲ

တန်ဖိုးေတွကို

ကယားြပည်နယ်လိုေနရာမှာဆိုရင်

အများကီး ြမင်ေတွိင ု ပ ် ါတယ်။ ကယားြပည်နယ်မာှ ဆိရ ု င် လူမျ ိးစုေပါင်းစုံ ရှိတယ်။ တိုင်းရင်းသားေပါင်းစုံဟာ ှစ်ေပါင်းများစွာ

ဘိုးဘွားဘီဘင်

ဟိုးအစ်အဆက်ကတည်းက အတူေနခဲ့တဲ့ေြမလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ မငိမ်းချမ်းလိုမြဖစ်ဘူး

ဒါေကာင့်မို ကယားြပည်နယ်ရဲ သေကတဟာဆိုရင် ကိရီ  ၊ ကိရာ 

ဇနီးေမာင်ြှံ ဖစ်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ ဘာကိက ု ယ ို စ ် ားြပသလဲဆရ ို င် သစာတရား

ကို ကိုယ်စားြပတာပါ။ ကိရီ  ၊ ကိရာများဟာ  တစ်ေယာက်မရှင်သန်ိုင်ရင်

မငိမ်းချမ်းလိုမြဖစ်ဘူးဆိုတာ

ငယ်ငယ်ကတည်းက သွန်သင်ထားရတယ်။

မဖွံဖိးိင ု ဘ ် ူး။ မတိုးတက်၊ မဖွံဖိးရင် ငိမ်းချမ်းေရးကို ဆက်ပီးေတာ့ တည်တံ့

ခိင ု ် မဲေအာင်မလုပ ် င ုိ ဘ ် းူ ။ ဒီအေတွးအေခေတွဟာ ကန်မတိရ ု ဲ ကေလးေတွရဲ စိတ်ထဲမှာစွဲမဲသွားေအာင်လို ကန်မတိုလုပ်ဖို အင်မတန်မှအေရးကီးပါတယ်။ တချ ိလူကီးေတွက စိတ်ေနစိတ်ထားြပင်ဖိုမလွယ်ဘူးဆိုတာလည်း အများ သိပီးသားြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့လ ် ည်း တကယ်ြပင်ချင်တယ်ဆရ ို င် အချ ိန်မေရွး

ြပင်င ုိ ပ ် ါတယ်။ အသက်ဘယ်ေလာက်ကီးသည်ြဖစ်ြဖစ် တစ်မန ိ စ်၊ တစ်စကန့်

အတွင်းမှာေတာင်မှ ကိယ ု စ ့် တ ိ က ် ယ ို ြ် ပင်င ို ပ ် ါတယ်။ ဒါေကာင့် ကန်မတို ကေလး

ေတွကို အခုအချ ိန်မှာ ဒီမက ို ေရစီ စိတဓ ် ာတ်ေတွ ေကျာင်းကတည်းက သွင်းေပး

ကျေတာ့

တစ်ေယာက်ချင်းတစ်ေယာက်ချင်းကေန

ကိးစားရမှာပါ။

ကန်မတိုရဲ လုပ်သမ ေြပာသမ ေတွးသမဟာ ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်နဲ့

ေလျာ်ညီရဲလားဆိုတာကို ကန်မတိုရဲ ြပည်ေထာင်စေ ု သွးချင်းများအားလုးံ စ်းစားေစချင်ပါတယ်။ ကိယ ု ေ ် ြပာလိက ု တ ် စ ့ဲ ကားတစ်ခန ွ း် ဟာ ညီတ ွ ေ ် ရး အတွက်

အေထာက်အပံ့ြဖစ်တဲ့စကားတစ်ခွန်းလား၊

ထိခိုက်ေစတဲ့စကားတစ်ခွန်းလား၊

ညီွတ်ေရးကို

ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာ

ညီွတ်ေရးကိုေထာက်ပံ့မယ့်အလုပ် ြဖစ်သလား၊ ညီွတ်ေရးကို ထိခိုက်

ေစမယ့်အလုပ်ြဖစ်သလား၊ ကိုယ်ေတွးလိုက်တဲ့ အေတွးတစ်ခုက တကယ်ပဲ

ညီတ ွ ေ ် ရးဘက်ကို ဦးတည်တဲ့ အေတွးလား၊ ညီတ ွ ေ ် ရးကို ထိခက ို ေ ် စမယ့် အေတွးလားဆိုတာ အားလုံးကေနပီးေတာ့ ဆင်ြခင်ေစချင်ပါတယ်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖိုလို

ဒီလို ကန်မတိအ ု မဲပဲ ြပည်ေထာင်စစ ု တ ိ ဓ ် ာတ်န့ဲ သတိရေ ိှ နမယ်ဆရ ုိ င်

ေနသလို လူကီးများဟာ အိမ်မှာလည်း သွင်းေပးေစချင်ပါတယ်။

ကန်မတိုိုင်ငံဟာ မလွဲမေသွသာယာဝေြပာမယ့် ိုင်ငံတစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။

ြပည်ေထာင်စရ ု င ှ သ ် န်ဖဆ ုိ ရ ုိ င် ြပည်နယ်ေတွလတ ို ယ်။ ြပည်နယ်ေတွရင ှ သ ် န်ဖို

ကေရစီစိတ်ဓာတ်၊ အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တာဝန်ေတွကို ထမ်းေဆာင်ဖိုဟာ

အပစ်အခတ်မရပ်ဆင ို ်းခဲတ ့ အ ဲ့ ချ ိန်ကားမှာ ဘယ်လက ို ွာြခားမေတွရလ ှိ ဆ ဲ တ ို ာ

ြပည်ေထာင်စုနဲ့ြပည်နယ်ကို မခွဲြခားတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့

တကျ ကာကွယ်ြခင်း ဒါဟာ ကန်မတို ဒီမိုကေရစီအတွက်ပါပဲ။ ဖက်ဒရယ်နဲ့

ေနာက်တစ်ေယာက် မရှင်သန်ိုင်ဘူးလို ေြပာကပါတယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ ဆိုရင်

ြပည်ေထာင်စုလိုတယ်။

ကန်မတိုဟာ တကယ့်သစာတရားနဲ့

ဆက်ပီးသွားမှသာ

ကန်မတိုလိုချင်တဲ့ ိုင်ငံကီးကို ထူေထာင်ိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေစာေစာက ကေလးများဟာ သီချင်းဆိသ ု ွားတဲအ ့ ခါမှာ မငိမး် ချမ်းလိမ ု ြဖစ်ဘးူ တဲ၊့ ဒါဟာ ကန်မတိုိုင်ငံရဲ

အေြခခံလိုအပ်ချက်တစ်ခုဆိုတာ ကယားြပည်နယ်သူ၊

ြပည်နယ်သားများ အထူးနားလည်လိမ့်မယ်လို ထင်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက

မိမိတိုရဲမိသားစုပတ်ဝန်းကျင်မှာ၊ မိမိတိုရဲရပ်ရွာမှာ အားလုံးဟာ ဒီမို

ဝန်မေလး၊ အများနဲ့သက်ဆင ို တ ် ဲ့ အခွငအ ့် ေရးေတွကို မှနမ ် န ှ က ် န်ကန်နည်းလမ်း ပတ်သက်လုိ ကန်မတို ဘာေကာင့် ဖက်ဒရယ်ကသ ို ွားချင်လဆ ဲ တ ို ာ ကန်မတို စ်းစားစရာ ြဖစ်ပါတယ်။

တန်းတူညီမမရရှိဖိုလို

ကန်မတိ ု င ုိ င ် ဟ ံ ာ တိင ု း် ရင်းသားေပါင်းစုန ံ ့ဲ ဖွဲ စည်းထားတဲ့ ိင ု င ် ြံ ဖစ်လုိ

မငိမ်းချမ်းခဲ့တဲ့ ြပည်နယ်တစ်ခုဟာ ငိမ်းချမ်းေရးရသွားတဲ့အခါကျေတာ့၊

ဒီင ုိ င ် ဟ ံ ာ တည်တခ ့ံ င ုိ ် မဲဖ၊ုိ ေအးချမ်းဖိ၊ု သာယာဖိ၊ု တိးု တက်ဖဆ ုိ ရ ုိ င် တိင ု း် ရင်းသား

ဆိတ ု ာကို ကန်မတိရ ု ဲ ြပည်ေထာင်စသ ု ားချင်းများဟာ မျက်ဝါးထင်ထင်ြမင်ရ

ဖိဆ ု တ ုိ ာဟာလည်း စိတထ ် က ဲ ေန လုပတ ် က ဲ့ စ ိ ပါပဲ  ။ ညီတ ွ မ ် ရှ  ဖ ိ ဆ ုိ ရ ုိ င် တန်းတူ

အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးရသွားတဲ့အခါကျေတာ့

ဘယ်လိုတိုးတက်မရှ  ိတယ်

လိမမ ့် ယ်လို ထင်ပါတယ်။ ေစာေစာက ကေလးေတွဆရ ို င် ပခုံးေပမှာ ေသနတ်

တင်တာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ တေယာတင်ပီးေတာ့ ကန်မတိုအားလုံးကို ဂီတနဲ့

အားေပးိင ု တ ် ယ်။ ဂီတနဲ့စတ ိ ရ ် င်လန်းေစတယ်။ ကေလးများရဲ လုပပ ် င ုိ ခ ် င ွ ့် တစ်ခုြဖစ်တဲ့ ပညာရှာမှီးေရးကို

ေအးေအးချမ်းချမ်းနဲ့လုပ်ကိုင်ိုင်တာပဲ

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် ကန်မတိ ု င ို င ် ံ တကယ်ပဲ တိုးတက်ေစချင်တယ်ဆရ ို င် မငိမ်းချမ်းလိမ ု ြဖစ်ဘူးဆိတ ု ာ အားလုံးက အသည်းထဲမှာစွဲ ပီးေတာ့ နားလည်ဖို

လိုပါတယ်။ ငိမ်းချမ်းေရးဆိုတာ အတွင်းကေနစတာပါ။ ငိမ်းချမ်းချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိမှ ငိမ်းချမ်းေရးရမှာ

ြပည်ေထာင်စုသားချင်းအားလုံးဟာ

ြဖစ်ပါတယ်။

ဒါေကာင့် ကန်မတိုရဲ

ငိမ်းချမ်းေရးလိုအပ်ဖို အင်မတန်မှ

အေရးကီးပါတယ်။ ကန်မတိုိုင်ငံကို ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု အြဖစ် ထူေထာင်ချင်ကတယ်။ ထူေထာင်ဖိုတစ်ချ ိန်လုံး ရည်ရွယ်ကတယ်။

အခုထက်ထိ ကိးစားေနတယ်ဆတ ို ာဟာ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတကီးရဲ သဝဏ်လာ မှာလည်း ထင်ေပေစပါတယ်။ ဒီေတာ့ကန်မတိုဟာ

တကယ်ပဲဒီိုင်ငံကို

ြပည်ေထာင်စုြဖစ်ေစချင်တယ်ဆိုရင်

ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ်

တစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်း စ်းစားဖို

များ အချင်းချင်းမှာ ညီတ ွ မ ် ရှ  ဖ ိ ဟ ို ာ အင်မတန်မှ အေရးကီးပါတယ်။ ညီတ ွ ် ညီမမရှရ ိ မယ်။ မိတေ ် ဆွစ ှ ဦ ် းဆိတ ု ာ မိတေ ် ဆွလေ ုိ ခိင ု ဖ ် အ ို တွက် ှစေ ် ယာက်

တစ်ေယာက်နဲ့တစ်ေယာက် မတူကဘူး။

ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ြပည်သူ့အစိုးရ

ဒီမိုကေရစီကို ဘယ်လိုနားလည်ကလဲဆိုတာ တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်း

စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာ ေြပာလိုမရပါဘူး။ ဒါေပမယ့် ိုင်ငံေရးအရ တိတိကျကျပဲေြပာမယ်ဆိုရင် ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ြပည်သူ့အစိုးရပါ။ ြပည်သူ

ေတွက ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ထားတဲ့ အစိုးရေတွကို ဒီမိုကေရစီအစိုးရလို

ေခပါတယ်။ ကန်မတိုဘာြဖစ်လို ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု၊ ဒီမို

ကေရစီင ို င ် ံ ထူေထာင်ချင်လဆ ဲ ေ ို တာ့ ြပည်သလ ူ ထ ူ ေ ု တွရဲ အခွငအ ့် ေရးေတွကို ြပည့်ြပည့်ဝဝကာကွယ်ေပးိုင်ဖိုပါ။ ကိုယ့်အခွင့်အေရးကို ကိုယ်ကလွဲလို

တန်းတူညီမမရသင့်သလိုရေနတယ်ဆိုတဲ့

ယုံ ကည်ချက်ကလည်း ခိင ု မ ် ာလာဖိလ ု အ ို ပ်တယ်။ ဒါေကာင့မ ် လ ို ို ကန်မတိဟ ု ာ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို

ဦးတည်တာြဖစ်ပါတယ်။

ဖက်ဒရယ်ဆိုတာဟာလည်း

ကန်မမသိပါဘူး။

ဖက်ဒရယ်ဆတ ို ာက ိင ု င ် ေ ံ ရးစနစ်တစ်ခပ ု ါပဲ။ ြပည်မရှတ ိ ယ်၊ ြပည်နယ်နဲ့တင ို ်း

ေတွရတ ှိ ယ်။ ြပည်မနဲ့င ို င ် ရ ံ ဲ အစိတအ ် ပိင ု ်းေတွရတ ှိ ယ်။ ြပည်နယ်နဲ့ြပည်ေထာင်စု အစိတ်အပိုင်းေတွကားထဲမှာ

မမတတတရားဥပေဒအရ

လုပ်ပိုင်ခွင့်ေတွ၊ တာဝန်ေတွရှိဖို ြဖစ်ပါတယ်။

ြပာန်းထားတဲ့

တရားဥပေဒအရ ကန်မတိုဟာ အားလုံးညီညီမမနဲ့ ေနိုင်ေအာင်လို

ငါးဆယ်ရာခိင ု  ် န်  းနဲ့ေတာ့ ကန်မတို ပီးြပည့စ ် တ ုံ  ဲ့ င ို င ် တ ံ စ်ခက ု ို ထူေထာင်င ို ် မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကန်မတိုဟာ ဒီမိုကေရစီကို လိုလားတယ်ဆိုတာက ြပည်သူေတွရဲအခွင့်အေရးကို ကာကွယ်ေပးဖို၊ ြပည်သူေတွဟာ

မိမိတိုရဲ

တာဝန်ေတွကို ေကျပွန်တတ်တဲ့စိတ်ေတွရှိပီးေတာ့ ေကျပွန်ိုင်တဲ့ အရည်

အချင်းေတွ ေပါက်ပာွ းလာဖို ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် ကန်မတိရ ု ဲ အစိးု ရဟာ ဆိရ ု င် အထူးသြဖင့် ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရးကို အေလးထားပီးေတာ့ ေဆာင်

ကိုယ့်ြပည်နယ်ကို တိုးတက်ေစချင်ရင်

ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်။

လည်း အားမကိုးပါနဲ့။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ကပါ။ သန့်ရှင်းတဲ့မိနယ်ြဖစ်ဖို ဒါမှပဲ သန့်ရှင်းိုင်မှာ။ အစိုးရတစ်ခုတည်းကေနပီးေတာ့ တစ်မိလုံးကို သန့်ရင ှ း် ေအာင် ြပည်သလ ူ ထ ူ ရ ု ဲ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် မရဘဲ  မြဖစ်င ုိ ပ ် ါဘူး။ တချ ိဆိုရင်၊ တချ ိမဟုတ်ပါဘူး။ ကန်မေြပာရဲပါတယ်။ ကန်မတို

ေတာင်မသိပါဘူး။ မကားဖူးကပါဘူး။ သိေ ု သာ်ြငားလည်း ဒီအာဆီယက ံ ေနပီး ေတွအတွက် အသန့်ရှင်းဆုံးမိတစ်မိြဖစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ြဒပ်ကို ရိုင်တာ

ဟာ ဘယ်သူ့ေကာင့်လဲဆိုရင် ကိုယ့်ေကာင့်ပဲလို ြပန်ပီးေတာ့စ်းစားေစ

ချင်တယ်။ ဒါေပမယ့် ကိုယ်တစ်ေယာက်တည်းေကာင့်လား၊ မဟုတ်ပါဘူး။

တြခားသူေတွနဲ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် သ ှ ာ ဒီလက ို စ ိ ေတွ  မှာ ေအာင်ြမင်င ို မ ် ှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကန်မတိုကယားြပည်နယ်ရဲ ဂုဏ်ယူစရာကိစပဲ  ။

ကန်မတိအ ု ချင်းချင်းကားမှာ စိတဝ ် မ်းကွမ ဲ ယ်ဆရ ို င်ေတာ့ ဒီလတ ို ိုးတက်

မေတွကို အများကီးထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။ တိုးတက်မဆိုတာကေတာ့ အမဲပဲ

သာလင်၊ ြပည်သူလူထုရဲ အကျ ိးစီးပွားကို အေကာင်းဆုံးကာကွယ်ိုင်မယ်

လုပရ ် ပ်အေပမှာ မူတည်ပါတယ်။ တိုးတက်မရှ  သ ိ လို ဆုတယ ် တ ု မ ် ဆိ  တ ု ာလည်း

ဆိတ ု ာ ကန်မတိယ ု ုံ ကည်လ၊ို ကန်မတို ဖက်ဒရယ်ကို ဦးတည်တယ်။ ဖက်ဒရယ်

သာလင် ကန်မတိလ ု မ ူ ျ ိးစု တိင ု ်းရင်းသားေပါင်းစုန ံ ဲ့ ဖွဲစည်းထားတဲ ့ င ို င ် တ ံ စ်ခရ ု ဲ ေရရှည် ငိမး် ချမ်းေရးကို ထိနး် ိင ု မ ် ယ်။ ေရရှညတ ် ည်ငိမေ ် ရး၊ ေရရှညတ ် စ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ယုံကည်မအေပ  မှာ အေြခခံတဲ့ တိုးတက်ေရးကို ြဖစ်ေစိုင်မယ်လို ယူဆလို ကန်မတို ဖက်ဒရယ်ကို ဦးတည်တာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ဒီမို

တစိက ု မ ် တ်မတ်သာွ းေနတာ မဟုတပ ် ါဘူး။ ကိယ ု ရ ့် ဲ လုလ ံ ၊ ဝီရယ ိ ၊ ကိယ ု ရ ့် ဲ ရှိိုင်ပါတယ်။ စပီးတိုးတက်လို အမဲပဲတိုးတက်မယ်ဆိုပီးေတာ့ ပစ်ထားလို

မရပါဘူး။ တစ်ချ ိန်လးံု ပဲ ကန်မတိက ု ြပစုပျ ိးေထာင်ေနရပါတယ်။ ကန်မတို

ကျန်းမာေရးလိုပါပဲ။ ကျန်းမာေရးဆိုတာဟာ တစ်ေန့ဂုစိုက်ုံနဲ့မြဖစ်ပါဘူး။ နိစဓူဝဂုစိုက်သွားမှ ကျန်းမာေရးေကာင်းမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် ကန်မ

တိုရဲ ကယားြပည်နယ်သူ ြပည်နယ်သားများဟာ ကိုယ်စွမ်းေဆာင်ိုင်တဲ့

ကေရစီေရာ၊ ဖက်ဒရယ်ေရာကို ှစ်ခုစလုံးအေပမှာ လမ်းမိုးထားတာက

ကိစေတွ  အတွက် ဂုဏယ ် တ ူ အ ဲ့ ချ ိန်မှာ ကိယ ု ရ ့် ဲအားနည်းချက်ေတွ ဘာရှတ ိ ယ်

ြဖစ်ဖိုဆိုတာကို ကိးစားေနတာြဖစ်ပါတယ်။

စိုက်ထုတ်ေစချင်ပါတယ်။ စိုက်ထုတ်ပီး ေကျာ်လားိုင်တဲ့အရည်အချင်းေတွ

ြပည်ေထာင်စဆ ု တ ို က ဲ့ စ ိ ပါပဲ  ။ ကန်မတိဟ ု ာ ဒီမက ို ေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု ြပည်ေထာင်စုဆိုတဲ့ေဝါဟာရ

ြပည်ေထာင်စဆ ု တ ို ာ ကန်မအခွငအ ့် ေရး ကံတိင ု ်း အမဲတမ်းေြပာပါတယ်။

ထားတဲ့ိုင်ငံဆိုတာဟာ စုေပါင်းပီးေတာ့ ထူေထာင်ထားတဲ့တိုင်းြပည်ကီး

ချင်ဘူးဆိုရင် ဒါဟာဒီမိုကေရစီငါးဆယ်ရာခိုင်န်  းလိုပဲ ေြပာရပါလိမ့်မယ်။

လည်း ပါတယ်။

တယ်။ ကန်မတို ဒီမက ို ေရစီကို ဦးတည်တယ်၊ ြပည်သေ ူ တွရဲအခွငအ ့် ေရးေတွကို

ြပည်ေထာင်စုသားချင်းများ အထူးသတိြပေစလိုပါတယ်။ ဒီမိုကေရစီအခွင့် အေရးေတွကို လိခ ု ျင်ပီးေတာ့ ဒီမက ုိ ေရစီတာဝန်ေတွကေ ုိ တာ့ မထမ်းေဆာင်

ြပည်နယ်အစိးု ရလည်း ပါတယ်။ အထူးသြဖင့် ြပည်နယ်သြူ ပည်နယ်သားများ

ေတာ့ အများကေန မကားဖူးတဲ့နာမည်ေလးရှိတဲ့မိတစ်မိဟာ ခရီးသွား

စ်းစားဆင်ြခင်မိသလဲဆိုတာကေတာ့

အင်မတန်မှ အေရးကီးပါတယ်။ ြပည်ေထာင်စဟ ု ာ စုေပါင်းပီးေတာ့ ထူေထာင်

ကန်မတို

ဝိင ု း် ဝန်းကိးစားမေကာင့ပ ် ။ဲ ကန်မတိြု ပည်ေထာင်စအ ု စိးု ရလည်း ပါတယ်။

ကေနပီးေတာ့

ယ်ပါးေနပါပီ၊ သူ့ရဲအဓိပာယ်  ကဘာလဲဆတ ို ာက အများြပည်သဘ ူ ယ်ေ ှ ယာက်

လူတင ို ်းလူတင ို ်းဟာ ိင ု င ် ရ ံ့ ဲအခွငအ ့် ေရးေတွကို ကာကွယဖ ် တ ို ာဝန်ရပ ှိ ါတယ်။ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ

ကို ကားသိပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလြုိ ဖစ်ေအာင်လုိ လုပ ် င ုိ တ ် ာဟာ အားလုံးရဲ

အာဆီယေ ံ ဒသမှာေတာင်မှ အများဟာ လွိ င်ေကာ်ဆတ ုိ စ ့ဲ ကားလုးံ ကို ဘာမှ

ြပည်ေထာင်စုဆိုတဲ့ေဝါဟာရဟာ

လုပ်ပိုင်ခွင့်ေတွသာမဟုတ်ဘဲနဲ့

ဟာ အာဆီယံခရီးသွားအသန့်ရှင်းဆုံးမိတစ်မိအြဖစ်နဲ့ သတ်မှတ်ခံရတာ

ေစာေစာက ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ေဝါဟာရပါ။ အများြပည်သူက ဒီေဝါဟာရနဲ့

ဘယ်သမ ူ ှ ပို ပီးထိထေ ိ ရာက်ေရာက် မကာကွယ ် င ို ပ ် ါဘူး။ လူတင ို ်းလူတင ို ်းဟာ ကိုယ့်ရဲအခွင့်အေရးကို ကိုယ်ကကာကွယ်ရသလို၊ ဒီမိုကေရစီစနစ်မှာဆိုရင်

သွားမလဲဆတ ို ာ စ်းစားဖိပ ု ါ။ သမတကီးရဲ သဝဏ်လာထဲမှာလည်း လွိင်ေကာ်

ဆိရ ု င် လူတင ို ်းလူတင ို ်းဟာ မိမရ ိ ဲပတ်ဝန်းကျင်ကို သန့်ရင ှ ်းေအာင်ထားရမယ်။

တန်းတူညီမမရရှိဖိုလိုတယ်။

ကာကွယဖ ် ၊ုိ ြပည်သလ ူ ထ ူ တ ု ာဝန်သစ ိ တ ိ ေ ် တွကုိ ြမငတ ့် င်ေပးဖို ြပည်သလ ူ ထ ူ ု

ကားဖူးကေပမယ့်လည်း နားလည်လား၊ နားမလည်လားဆိုတာကေတာ့

တိုးတက်င ို မ ် ယ်။ ဒီတိုးတက်မကိ  ု ကန်မတိဆ ု က်ပီးေတာ့ ဘယ်လထ ို န ိ ်းသိမ်း

တကယ်ပဲ တိင ု ်းရင်းသားများအချင်းချင်းကားမှာ ညီတ ွ ဖ ် ုိ ေြပလည်ဖဆ ုိ ရ ုိ င်

ဟာ ညီညီမမမိတ်ေဆွမြဖစ်ိုင်ပါဘူး။ ဒါေကာင့် ကန်မတိုရဲ ိုင်ငံဟာ

ဒီမက ို ေရစီဆတ ို ာ အခုအင်မတန်မှ ေခတ်စားေနတဲ့ ေဝါဟာရတစ်ခြု ဖစ်တယ်။

ကားဖူးကတယ်။

ကန်မတိုက အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖိုလိုတယ်။ ငိမ်းချမ်းဖိုလိုတယ်။ ငိမ်းချမ်းမှ

အစိုးရလုပပ ် ါဆို ပီးေတာ့လည်း အားမကိုးပါနဲ့။ တြခားသူေတွလပ ု ပ ် ါဆို ပီးေတာ့

ထိနး် ထားေပးိင ု တ ် စ ့ဲ နစ်မလ ုိ ုိ ကန်မတို ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ဦးတည်တာြဖစ်ပါ

ြပည်သူေတွအားလုံးက ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ေဝါဟာရကို

ြပည်နယ်သြူ ပည်နယ်သားများဟာ ေသေသချာချာသိကပါတယ်။ ဒါေကာင့်

စလုံးမှာ ညီညမ ီ မရှရ ိ မယ်။ တစ်ဖက်ကပဲ အခွငအ ့် ေရးရေနမယ်ဆရ ို င် ှစဦ ် းစလုံး

လိုပါတယ်။ ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ၊

ဘာေတွကိုဦးတည်ပီး ရည်ရွယ်တာလဲဆိုတာကို စ်းစားေစချင်ပါတယ်။

ကယားြပည်နယ်မာှ ဆိရ ု င် အထူးသြဖင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲ ပီးတဲ့ အချ ိန်ရယ်၊

အင်မတန်မှ

တင့်တယ်ပါတယ်။ ကန်မတို ဒီေဝါဟာရကို

လှပပါတယ်။ အင်မတန်မှ

ဆိုတာ သုံးသပ်ပီးေတာ့ ဒီအားနည်းချက်ေတွကို ေကျာ်လားဖို လုံလ၊ ဝီရိယ ရှိတယ်လိုလည်း ကန်မယုံကည်ပါတယ်။

ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် အသီးအပွင့်တစ်ခုြဖစ်

ဒီကေလးေတွ မငိမး် ချမ်းလိမ ု ြဖစ်ဘးူ ဆိတ ု ့ဲ သီချင်းကို သီဆိုတဲ့ဟာကို

ချစ်ခင်ြမတ်ိုးတန်ဖိုးထားဖို

ြပန်ပီးေတာ့ စ်းစားကည့်ပါ။ ဒီကေလးေတွဟာ အရင်ငါးှစ်ေလာက်တုန်း

ထားတဲ့ ြပည်ေထာင်စု ကီးလို အဓိပာယ်ြဖစ်ပါတယ်။ စုေပါင်းပီးေတာ့ထေ ူ ထာင်

ထိုးပီးေတာ့ ိင ု င ် ေ ံ တာ်ပရိသတ်ကို ေဖျာ်ေြဖတဲအ ့ ဆင့ေ ် ရာက်တာကို ထားလိက ု ်

တစ်ခဆ ု တ ို ာဟာ စုေပါင်းထူေထာင်ထားြခင်းမရှတ ိ တ ဲ့ င ို ်းြပည်ေတွနဲ့ မတူပါဘူး။

ကန်မတို မတူကြွဲ ပားမေတွကို အင်အားြဖစ်ေအာင်လို စုစည်းပီးမှ ြပည်ေထာင်စု

တစ်ခက ု ို ထူေထာင်င ို မ ် ှာ ြဖစ်ပါတယ်။ မတူကြွဲ ပားမေတွကို အင်အားြဖစ်ေအာင်

လုပ်ိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အရည်အချင်းကိုက နည်းတဲ့အရည်အချင်းမဟုတ်ပါဘူး။

က၊ အရင်ဆယ်စ ှ ေ ် လာက်တန ု း် က ဒီလအ ုိ ခွငအ ့် ေရးေတွရခဲမ ့ လား။ တေယာ ပါဦး။ ေကျာင်းေတာင်တက်ိုင်တဲ့အေြခအေနေတွ ဘယ်ှေယာက်မှာ ရှိခဲ့လဲ

ဆိတ ု ာ ြပန်ပီးေတာ့စ်းစားသုးံ သပ်ေစချင်ပါတယ်။ ဒါဟာကန်မတို ငိမး် ချမ်းေရး အတွက် အသီးအပွငတ ့် စ်ခြု ဖစ်ပါတယ်။ ကေလးများရဲ အနာဂတ်ေတာက်ပလာ

ြခင်း၊ ကေလးများရဲ အနာဂတ်ေတာက်ပမှ ိုင်ငံရဲအနာဂတ်ေတာက်ပမှာပါ။ ကေလးေတွဆတ ို ာဟာ၊ လူငယ်များဆိတ ု ာဟာ ကန်မတိရ ု ဲ အနာဂတ်

ဒီလိုအရည်အချင်းဆိုတာလည်း ေန့ချင်းညချင်းရိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။

ပါပဲ။ အနိစသေဘာတရားအရ ကန်မတို မျ ိးဆက်ေတွဟာ တစ်ဆက်ပီး

တကယ့က ် ုိ စုေပါင်းပီးေတာ့ မတူကြဲွ ပားမကို စုေပါင်းပီး အင်အားြဖစ်ေအာင်

ခဲ့တဲ့ မျ ိးဆက်ေတွဟာ ဒီကမာကီးကို၊ ဒီြပည်ေထာင်စုကို၊ ဒီြပည်နယ်ကို

ဒါေကာင့မ ် လ ို ို ကန်မတိဟ ု ာ တစ်ဆင့ခ ် ျင်းတစ်ဆင့ခ ် ျင်း ကိးစားပီးေတာ့

လုပ ် င ို တ ် ဲ့ အရည်အချင်းေတွ ကန်မတို တိုးပွားေအာင်လလ ို ပ ု ရ ် မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

တစ်ဆက် ဒီကမာကီးကို စွန့်ခွာသွားရမှာပဲ။ ဒါေပမယ့် ကန်မတိုထားပစ် စာမျက်ှာ ၁၀ သို 


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

ှစ်ေပါင်းေထာင်ချ ီ ကာြမင့်ေသာ ေဆွမျ ိးေပါက်ေဖာ်ချစ်ကည်ေရးကို ဆက်လက်ပုံေဖာ်မည့် စာမျက်ှာသစ်များ တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်ငံ သမတရှီကျင့်ဖျင် ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ

တု တ ် - ြမန် မာှ စ ် ို င ် ငံ သ ည် တန်း တူ ညီ မ  စွာ ညိ   င်း

စက ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိ  ုင်ရာ သေဘာတူစာချပ်

ဦးဝင်းြမင်၏ ့ ဖိတ် ကားချက်အရ တုတ-် ြမန်မာသံတမန်

ေဆွးေွးြခင်း၊ အြပန်အလှနန ် ားလည်အေလာ့ေပးြခင်း စသည့်

များကို ချပ်ဆက ို ာ ပူးေပါင်းလုပင ် န်းေကာ်မတီကို ဖွဲစည်း

ဆက်ဆံေရး ှစ်(၇၀)ြပည့်ေြမာက်သည့် အခါသမယ၌

ခံယခ ူ ျက်ြဖင့် နယ်နမ ိ တ ိ ြ် ပဿနာကို ေြဖရှငး် ိင ု ခ ် ပ ့ဲ ါသည်။

၍ စကတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းကို

ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ုိ တရားဝင်ချစ်ကည်ေရးခရီးစ် လာေရာက်

လက်ရှိတွင် ှစ်ိုင်ငံေခါင်းေဆာင်များအကား ထိေတွ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်လျက်ရှိပါသည်။

ရသည့်အတွက် အလွန်ဝမ်းေြမာက်မိပါသည်။ ၂၀၀၉

ဆက်ဆမ ံ များြပားလာပီ  း

ခုစ ှ က ် ကန်ေတာ်သည် ဤသာယာလှပသည့် ိင ု င ် က ံ ုိ

ပူးေပါင်းေဆာင် ရ ွ က ် မ 

မိ တ ် ဖ က် ဆ က် ဆ ံ ေ ရးသည်

လာေရာက်ခဖ ့ဲ းူ ပါသည်။ ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ သာယာလှပပီး

ဆက်တက ုိ တ ် ည်ငိမစ ် ာွ

ဖွံဖိးတိုးတက်လျက်ရှိပါသည်။

ယ်ေကျးမ၊ ဘာသာေရး၊ လူပဂ ု ိလ်များအကား ကူးလူး

ဆိတ် ငိမသ ် ည် ့ ခင်  းများ၊ အေရာင်အေသွးစုလ ံ င်လသ ှ ည့်

တုတ ် င ုိ င ် သ ံ ည် ြမန်မာိင ု င ် ံမှ မိမိိုင်ငံ၏အေြခအေနှင့်

ဖလှယေ ် ရး တိုးများလာပီး ေဆွမျ ိးေပါက်ေဖာ်ချစ်ကည်

ယ်ေကျးမ၊ လုံလဝီရိယရှိပီး ိုးသားကသည့် ြပည်သူ

ကိက ု ည ် သ ီ ည့် ဖွံ ဖိးတိးု တက်မလမ်  းေကာင်းကို ေလာက်

ေရး နက်င်  းေစေရးအတွက် ခိင ု မ ် ာသည်က ့ ျားကန်မကိ  ု

များကို ကန်ေတာ်သည် နက်နက်င်းင်း အမှတ်ရေန

လှမ်းေနြခင်းအေပ ြပတ်သားစွာေထာက်ခံအားေပးပီး

ေပးစွမ်းိင ု ပ ် ါသည်။ တုတ ် င ို င ် ၏ ံ အမျ ိးသားအဖိုးတန်

ပါသည်။ ယခုအကိမခ ် ရီးစ်မတ ှ စ်ဆင့် ြမန်မာမိတေ ် ဆွ

ြမန်မာအစိးု ရမှ ြပည်တင ွ း် ငိမး် ချမ်းေရးှင့် အမျ ိးသားြပန်လည်

ရတနာတစ်ပါးြဖစ်သည့် ဗုဒြမတ်  စယ ွ ေ ် တာ်သည် ြမန်မာ

များှငအ ့ ် တူ ေဆွမျ ိးေပါက်ေဖာ်ချစ်ကည်ေရးအေကာင်း

သင့်ြ မတ်ေရးအတွက်

ကိးပမ်း ေဆာင် ရ ွ က ် မ  အေပ

ိင ု င ် ၏ ံ ပင်ေ ့ ဆာင်ချက်အရ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ို ေလးကိမတ ် င ို ်

ေဆွးေွးကရင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မအစီအစ်များ

ေထာက်ခအ ံ ားေပးကာ ြမန်မာိင ု င ် မ ံ ှ ိင ု င ် တ ံ ကာစင်ြမင်၌ ့

ကချ ီ အပူေဇာ်ခခ ံ ပ ဲ့ ါသည်။ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ည် တုတ ် င ို င ် ံ

ကို ချမှတ်ိုင်ရန် ကန်ေတာ်ေမာ်လင့်ပါသည်။

ရသင့်ရထိုက်သည့် အခွင့်အေရးှင့် ိုင်ငံ့ဂုဏ်သိကာကို

ေလာ့ရန်မိရှိ

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းအေပကိုလည်း ေထာက်ခံ

ေကျာင်း ေဆာင်

အားေပးပါသည်။ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ည် တုတ ် င ို င ် ၏ ံ အချက်

တုတ ် င ို င ် သ ံ ည် ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် “အလင်းေရာင်ခရီးစ်”

အချာကျေသာ အကျ ိးစီးပွားှင့် အေရးကီးကိစရပ်  များ၌

ှင့် ေမွးရာပါ ှလးံု ေရာဂါေဝဒနာရှင် ကေလးငယ်များကို

တုတ်ိုင်ငံအေပ

ကယ်ဆယ်ကူညီသည့် လပ်ရှားမများ ေဖာ်ေဆာင်ခဲ့ပီး

တုတ-် ြမန်မာ ှစ ် င ို င ် သ ံ ည် ေတာေတာင်ေရေြမ ချင်း ဆက်စပ်လျက်ရှိပီး ေခတ်အဆက်ဆက် အိမ်နီး

တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်ငံ သမတရှီကျင့်ဖျင်

ချင်းများအြဖစ် ရင်းှီးစွာေနထိုင်ခဲ့ကပါသည်။ ြမန်မာ စကား၌ ေဆွမျ ိးေပါက်ေဖာ်ဆိုသည်မှာ တစ်အူထုံဆင်း ညီအစ်ကိုဟု အဓိပာယ်ရပါသည်။ ှစ်ိုင်ငံြပည်သူများ သည် ေရှးပေဝသဏီမှစ၍ ချစ်ခင်ရင်းှီးစွာေနထိုင် ခဲ့ ကပီး ေဆွမျ ိးေပါက်ေဖာ်ချစ်ကည်ေရး သမိင ု ်းကာလ ရှည် ကာစွာ တည်ရေ ိှ နပါသည်။ ေအဒီ ၄ ရာစုတန ု း် က ကန်ေတာ်တ၏ ုိ ဘိးု ဘွားများသည် စီခမ်-ယူနန်-ြမန်မာအိိယကို ြဖတ်သန်းသည့် ေဖာက်လုပ်ခဲ့ပီး

“ေရ လမ်းေငွလမ်း”ကို

ကုန်သွယ်မြပလုပ်ခဲ့ကပါသည်။

တုတထ ် န်မင်းဆက်ေခတ်က ြမန်မာပျေခတ်မင်းသား ဦးေဆာင်သည့် အုပညာရှငမ ် ျားအဖွဲသည် မိင ု ေ ် ထာင်ချ ီ ခရီးှင၍ ် ချန်အန်းမိသို လာေရာက်ခရ ဲ့ ာ တုတန ် ာမည် ကီး

ကဗျာဆရာပိုင်က ီးယိက ေကျာ်ကားလှသည့်

“ပျေတးသံ”

ကဗျာကို

ေရးစပ်သီကုံးခဲ့ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံသည် လူမေရးစနစ် ကျင့်သုံးမမတူသည့် ိုင်ငံများအနက် တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်ငံကို ပထမ ဆုံး အသိအမှတ်ြပသည့်ိုင်ငံ ြဖစ်ပါသည်။ ှစ်ိုင်ငံ ေခါင်းေဆာင်ေဟာင်းများသည် တုတ-် ြမန်မာဆက်ဆံ ေရး ဖွံဖိးတိးု တက်ေရးအတွက် ေသွးေခးေပါင်းများစွာ

ြဖင့် အားထုတ်ကိးပမ်းခဲ့ကပါသည်။ တုတ်ဝန်ကီးချပ် ချအင်လင ုိ း် သည် ြမန်မာိင ု င ် သ ံ  ု ိ (၉) ကိမတ ် င ု ိ ် လာေရာက်ခပ ့ဲ ါ သည်။ ဝန်ကီးချပ် ချအင်လုင ိ း် က ြမန် မာအမျ ိးသား ဝတ်စုံဆင်ြမန်း၍ ြမန်မာြပည်သူများှင့်အတူ အတာ သကန်ပွဲေတာ်ကို နဲေပျာ်ခဲ့ပုံသည် ယေန့တိုင် လူအများ ပါးစပ်ဖျားတွင် ချ ီးကျးေြပာဆိုေနကဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ သံတမန်ဆက်ဆံေရးထူေထာင်သည့်

ှစ်(၇၀)

အတွငး် တုတ-် ြမန်မာ ှစ ် င ုိ င ် သ ံ ည် ငိမး် ချမ်းစွာ အတူ ယှ်တွဲေနထိုင်ေရးမူကီးငါးရပ်ကို အဆိုြပ၍ လက်ေတွ ကျင့်သုံးခဲ့ကပါသည်။ အြပန်အလှန်ယုံကည်မ၊ အြပန် အလှန်ေလးစားမ၊ အြပန်အလှန်ေထာက်ခံအားေပးမတို အစ်တစိက ု ေ ် ဆာင်ရက ွ ် ပီး ိင ု င ် ံ ကီး၊ ိင ု င ် င ံ ယ်အကား တန်းတူညီမစွာ ဆက်ဆံေရး၊ အြပန်အလှန် အကျ ိးြဖစ် ထွန်းေရး၊ အတူတကွဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဟူသည့် စံနမူနာ ကို

တည်ေဆာက်ရာ

ှစ်ိုင်ငံြပည်သူများအတွက်

လက်ေတွ အကျ ိးစီးပွားများ ေဆာင်က်းေပးိင ု ခ ် ပ ဲ့ ါသည်။ ှစ်ိုင်ငံိုင်ငံေရး အြပန်အလှန်ယုံကည်မ အေြခခံ အုတ်ြမစ် ပိုမိုခိုင်မဲလာပါသည်။ ၂၀ ရာစု ၆၀ စုှစ်ပိုင်းက

တုတ်ိုင်ငံဝန်ကီးချပ် ချအင်လိုင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံသမတ ဦးဘဦးှင့် ဝန်ကီးချပ် ဦးုတို ၁၉၅၄ ခုှစ် ဇွန် ၂၈ ရက်တွင် ရင်းှီးစွာေတွဆုံေဆွးေွးစ်။

ဘက်စမ ံ ု ဟာဗျဟာေြမာက်

ြပတ်သားစွာေထာက်ခံအားေပးပါ

တည်ငိမ်စွာ

ှစ်ိုင်ငံြပည်သူများအကား ကူးလူးဖလှယ်ေရး တစ်ေန့တြခား တိုးများလာပါသည်။

တုတ်-ြမန်မာ

ြမင်းြဖဘုရားေကျာင်းတွင်

ြမန်မာ

လှ ဒါန်း ေဆာက် လု ပ ် ခဲ့ ပ ါသည် ။

ေဝဒနာရှငမ ် ျားစွာကို ကုသေပးခဲပ ့ ါသည်။ တုတ ် င ို င ် ၏ ံ

သည်။ ှစ ် င ို င ် လ ံ က်ေတွပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ်  ပိမ ု မ ို ျားြပား

လက်ရာေြမာက် ုပ်ရှင်ှင့်

ုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများ

လာပါသည်။ တုတ်-ြမန်မာ ှစ်ိုင်ငံစီးပွားေရး အြပန်

သည်လည်း ြမန်မာပရိသတ်များ၏ ကိက်စ ှ သ ် က်မကိ  ု

အလှနြ် ဖည်ဆ ့ ည်းိင ု ် ပီး ေရှအလားအလာ ေကာင်းမွနလ ် ပ ှ ါ

ခံခဲ့ရပါသည်။

သည်။ တုတ်ိုင်ငံသည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မ

ယခုှစ်တွင် တုတ်ိုင်ငံသည် အသင့်အတင့်

ပမာဏအကီးဆုံးှင့် ရင်းှီးြမပ်မ ှံ  အေရးပါဆုံးိင ု င ် အ ံ ြဖစ်

ကယ်ဝချမ်းသာသည့် လူ့အဖွဲအစည်းကို ဘက်စတ ံု ည်

ကာလကာရှညစ ် ွာ ရပ်တည်ေနပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ပထမ

ေဆာက်ပီးစီးမည်ြဖစ်ကာ ပထမဆုးံ ှစတ ် စ်ရာ ကိးပမ်း

၁၁ လပိုင်းတွင် ှစ်ဖက်ကုန်သွယ်မပမာဏသည် အေမရိ

ေဆာင် ရ ွ က ် မ  ရည် မ ှ န ်း ချက် ကို ေဖာ် ေဆာင် ို င ် မ ည်

ကန်ေဒလာ ၁၆.၈ ဘီလယ ီ ရ ံ ခ ှိ ဲ့ ပီး ြမန်မာ့လယ်ယာစိက ု ပ ် ျ ိး

ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ လူမစီ  းပွားေရး ဖွံဖိးတိးု တက်

ေရး၊ ေမွးြမေရးထွက်ကုန်ပစည်းများ

တုတ်ိုင်ငံသို

မသည်လည်း ေအာင်ြမင်မအသစ်များ အဆက်မြပတ်

ပိမ ု မ ို ျားြပားစွာ ဝင်ေရာက်လာခဲပ ့ ါသည်။ အေြခခံအေဆာက်

ြဖစ်ထန ွ ်းလျက်ရပ ှိ ါသည်။ ှစဦ ် းှစဖ ် က်သည် သံတမန်

အအုံတည်ေဆာက်ေရး စသြဖင့် ကစုံပူးေပါင်း ေဆာင်

ဆက်ဆေ ံ ရး ထူေထာင်ြခင်း ှစ(် ၇၀)ြပည့် အခွငေ ့် ကာင်း

ရွက်မရလဒ်များ များြပားလာပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည်

အြဖစ် မှတ်ယူ၍ အစ်အလာချစ်ကည်ေရးကို ြပန့်ပွား

“Belt and Road”

အတူတကွတည်ေဆာက်ေရး

ေအာင်ေဆာင်ရက ွ က ် ာ အကျ ိးတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် 

လမ်းေကာင်းတစ်ေလာက်ရိှ အေရးပါသည့် ိင ု င ် ြံ ဖစ်ပါ သည်။

ကို နက်င်းေစပီး တုတ်-ြမန်မာဆက်ဆံေရး ေခတ်

ှစ်ဦးှ စ ် ဖ က် သ ည်

ကာလသစ်သို ဝင်ေရာက်လာေစရန် တွန်းအားေပးေဆာင်

ဖွံ ဖိးတိးု တက် မ  မဟာဗျဟာ

ချ ိတ်ဆက်မကိ  ု နက်င်  းေစပီး တုတ-် ြမန်မာစီးပွားေရး

ရွက်သင့်ပါသည်။

စာမျက်ှာ ၉ သို 

၁၉၅၆ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင် ြမန်မာိုင်ငံသို လာေရာက်လည်ပတ်သည့် တုတ်ိုင်ငံဂုဏ်ထူးေဆာင် ဥက ဆုန့်ချင့်လင်ှင့် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ဇနီး ေဒခင်ကည်တို မေလးမိရှိ ချည်ငင်သုေတသနဌာနသို သွားေရာက်ေလ့လာစ်။


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

တုတ်ိုင်ငံသမတ ေမာ်စီတုန်းှင့် ြမန်မာိုင်ငံဝန်ကီးချပ် ဦးုတို ၁၉၅၄ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်တွင် အဖွဲဝင်များှင့်အတူ စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်စ်။ စာမျက်ှာ ၈ မှ

လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်မအဆင်  သ ့ ုိ

ေြပာင်းလဲ

မဟာဗျဟာချ ိတ်ဆက်ေဆာင်ရက ွ မ ် ကိ  ု ြမငတ ့် င်၍

ိင ု ေ ် အာင် တွနး် အားေပးေဖာ်ေဆာင်ရပါမည်။ ေကျာက်ြဖ

ှစ ် င ို င ် ဆ ံ က်ဆေ ံ ရး လမ်းြပေြမပုသ ံ စ်ကို ေရးဆွခ ဲ ျမှတပ ် ါ

အထူးစီးပွားေရးဇုန်၊ တုတ်-ြမန်မာနယ်စပ် စီးပွားေရး

သည်။ ှစ်ဦးှစ်ဖက်သည် အဆင့်ြမင့်ေခါင်းေဆာင်များ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဇု  န်၊

အကား ကူးလူးဆက်ဆံဦးေဆာင်မ၏အခန်  းကကို

ဟူေသာ သုံးေနရာမှကျားကန်မကို အင်တိုက်အားတိုက်

ဆက်လက်ြမင့်တင်၍

အဆင့်အသီးသီးအကား

ေဖာ်ေဆာင်ပီး အြပန်အလှန်ဆက်သွယ်ေရး၊ လပ်စစ်

ချ ိတ်ဆက်ညိင်းမကို တိုးြမင့်ကာ ဖွံဖိးတိးု တက်မ

စွမ်းအင်၊ လမ်းပန်းဆက်သယ ွ ေ ် ရးှင့် သယ်ယပ ူ ေ ို ဆာင်ေရး၊

အေတွအ ကံများ မေဝေပးရပါမည်။ တစ်ဦး၏အချက်

စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေငွေရးေကးေရး၊ လူမအကျ ိးြပလုပင ် န်း

အချာကျေသာ အကျ ိးစီးပွားှငပ ့် တ်သက်သည့် ကိစရပ် 

စသည်န ့ ယ်ပယ်များ၌ လက်ေတွပူးေပါင်းေဆာင်ရွကမ ် ကိ  ု

များတွင် တစ်ဦးက ြပတ်သားစွာေထာက်ခံအားေပးပီး

နက်င်  းေစကာ တုတ-် ြမန်မာအကျ ိးတူပးူ ေပါင်းေဆာင်

မဟာဗျဟာအြမင်ှင့် ေရရှည်ေထာင့်ြဖင့် ဘက်စုံ

ရွက်မမှတစ်ဆင့် ြပည်သူများအတွက် အကျ ိးအြမတ်များ

မဟာဗျဟာေြမာက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ မိတ်ဖက်

ပိုမိုများြပားစွာ ေဖာ်ေဆာင်ေပးရပါမည်။

ဆက်ဆံေရးကို နက်င်းေစကာ ှစ်ိုင်ငံြပည်သမ ူ ျား၏

ကူးလူးဖလှယ်မှင့်

ရန်ကုန်မိသစ် စီမံကိန်း

အြပန်အလှန်အတုယူမကို

စိတ်ှလုံးအတွင်း၌ ေအးအတူပအ ူ မ အသိုက်အဝန်း

တိုး ြမ င ့် ၍

အသိစတ ိ က ် ုိ အြမစ်တယ ွ ေ ် အာင် ေဆာင်ရက ွ ရ ် ပါမည်။

အှစ်သာရအသစ် ထည့်သွင်းေပးပါသည်။ ှစ်ိုင်ငံသည်

ြမန်မာိင ု င ် က ံ

ိင ု င ် ေ ံ ရးေဆွးေွးြခင်းမှတစ်ဆင့်

ယခုှစ်ကို “တုတ်-ြမန်မာယ်ေကျးမခရီးသွားှစ်”ဟု

ြပည်တင ွ ်းငိမ်းချမ်းေရးှင့် အမျ ိးသားြပန်လည်သင်ြ့ မတ်

သတ်မတ ှ ထ ် ားရာ ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ လှပေသာသဘာဝခင်း

ေရးလုပင ် န်းစ် ေဖာ်ေဆာင်မကိ  ု တုတ ် င ို င ် မ ံ ှ ေထာက်ခံ

များှင့် များြပားြပည့်ဝလှေသာ ယ်ေကျးမေရှးေဟာင်း

အားေပးပါသည်။ ှစ်ဦးှစ်ဖက်သည် နယ်စပ်ေဒသ၏

အေမွအှစ်များက ပိုမိုများြပားသည့် တုတ်ခရီးသွား

ေဆွ မ ျ ိးေပါက်ေဖာ်ချစ်ကည်ေရးအား

တည်ငိမေ ် အးချမ်းမကို အတူတကွ ထိနး် သိမး် ရပါမည်။

ဧည့်သည်များကို ဆွဲေဆာင်ိုင်မည်ဟု ယုံကည်ပါသည်။

စီးပွားကုန်သွယ်ေရးကိုနက်င်  းေစပီး အကျ ိးတူ

ှစ်ဦးှစ်ဖက်သည် သံတမန်ဆက်ဆံေရး ထူေထာင်ြခင်း

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိ  ုင်ရာ စွမ်းေဆာင်ရည်သစ်များ

ှစ်(၇၀)ြပည့် အထိမ်းအမှတ်

ဂုဏ်ြပလပ်ရှားမများ

ထည့်သွင်းေပးပါသည်။ ှစ်ဦးှစ်ဖက်သည် “Belt and

ဆက်တက ို က ် ျင်းပလုပေ ် ဆာင်သွားပီး ပညာေရး၊ သာသနာ

Road” အတူတကွတည်ေဆာက်ေရးမူေဘာင်အတွင်း

ေရး၊ မီဒီယာ၊ ုပ်ရှင်ှင့် ုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ စသည့်

လက်ေတွ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မကို နက်င်းေစပီး

နယ်ပယ်များတွင် ကူးလူးဖလှယ်မှ  င့် ပူးေပါင်းေဆာင်

တုတ-် ြမန်မာ စီးပွားေရးစကမူေဘာင်ကုိ အေတွးအေခမှ

ရွကမ ် ကိ  ု တိုးချဲကာ တုတ-် ြမန်မာ ချစ်ကည်ေရးဟူေသာ

၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ဧပီ ၂၇ ရက်တင ွ ် တုတြ် ပည်သ့ူ သမတိင ု င ် ၌ ံ ြပလုပသ ် ည့် ရပ်ဝန်းှင့် ပိးု လမ်းမ ပူးေပါင်းေဆာင် ရွကေ ် ရးဖိရ ု မ်သုိ တက်ေရာက်လာေသာ ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်အား တုတ်သမတ ရှီကျင့်ဖျင် ကိဆိုတ်ဆက်စ်။ ြပည်သူ့ဆကို

ခိုင်မဲေအာင်

အြပန်အလှနေ ် လးစားေသာ၊ တရားမတ၍ မှနက ် န်ေသာ၊

လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့် ေဆွမျ ိးေပါက်ေဖာ်ချစ်ကည်ေရးကို

အဆက်မြပတ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ၍ ် အြပန်အလှနအ ် ကျ ိးြဖစ်ထန ွ ်းေသာ

ြပည် သူ မ ျား၏ စိ တ ်  ှ လုံး ထဲ တ ွ င ် အြမစ် တ ွ ယ ် ေစကာ

ိုင်ငံတကာ

ရှင်သန်မသစ်များှင့် အားအင်သစ်များ ေပထွက်လာ

တွန်းအားေပးကာ လူသားတို၏ ကံကမာတူ အသိုက်

ေစပါမည်။

အဝန်းကို ကိးပမ်းတည်ေဆာက်ရပါမည်။

ည ိ င်  းေဆာင်ရက ွ မ ် ကိ  ု

ြမငတ ့် င်၍

ဆက်ဆံေရးပုံစံသစ် တည်ေဆာက်မကိ  ု

ေဒသတွငး်

တုတ-် ြမန်မာ ှစ ် င ို င ် လ ံ ုံး၌ “ေတွဖန်များေသာ်ခင်၊

ေအးချမ်းတည်ငိမသ ် ည့် အေြခအေနသစ်ကု ိ ဖန်တးီ ပါသည်။

ခင်ဖန်များေသာ်ရင်း” ဟူေသာ တူညီသည့်ဆိုိုးစကား

လက်ရိတ ှ ွင် တစ်ကုယ ိ ်ေတာ်ဝါဒ (Unilateralism)၊

ရှိပါသည်။ ှစ်ိုင်ငံသံတမန်ဆက်ဆံေရး ှစ်(၇၀)ြပည့်

ကိယ ု က ် ျ ိးစီးပွားကာကွယေ ် ရးဝါဒ (Protectionism) များ

ေြမာက်သည့် သမိုင်းဝင်စမှတ်သစ်မှစ၍ ကန်ေတာ်

ေခါင်းေမာ့လာရာ

ှစ်ဦးှစ်ဖက်သည် ကုလသမဂ၊

တိသ ု ည် ြမန်မာမိတေ ် ဆွများှငအ ့် တူ လက်တွဲ ကိးပမ်း၍

အေရှ အာရှ ပူး ေပါင်း ေဆာင် ရွက်ေရး၊ လန်ချန်း-မဲေခါင်

ပိမ ု ရ ို င်းှီးသည့် ေအးအတူပအ ူ မ တုတ-် ြမန်မာ အသိက ု ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးစသည့်

ဘက်ေပါင်းစုံ ယရား

အဝန်း တည်ေဆာက်မကို တွန်းအားေပးကာ ှစ်ေပါင်း

မူေဘာင်များတွင် ည ိ င်  းေဆာင်ရက ွ မ ် ကိ  ု ြမငတ ့် င်ရပါမည်။

ေထာင်ချ ီကာြမင်ေ ့ သာ ေဆွမျ ိးေပါက်ေဖာ်ချစ်ကည်ေရး

ေခတ်ကာလသစ်တင ွ ် ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယ ှ တ ် ေ ဲွ နထိင ု ေ ် ရး

သံစ်သစ်များကို ဆက်လက်ပုံေဖာ်သွားမည် ြဖစ်ပါ

မူကီးငါးရပ် ခံယူချက်ကုိ ြပန့်ပွားေအာင် ေဆာင် ရ ွ က ် ၍

သည်။

တုတ်ိုင်ငံသည်

ြမန်မာိုင်ငံမှ

မိမ ိ င ို င ် ၏ ံ အေြခအေနှင့် ကိက ု ည ် ီ သည့် ဖွံဖိးတိးု တက်မလမ်  းေကာင်း ကို

ေလာက်လှမ်းေနြခင်းအေပ

ြပတ်သားစွာေထာက်ခံအားေပးပီး ြမန်မာအစိးု ရမှ ြပည်တင ွ း် ငိမး် ချမ်း ေရးှင့်

အမျ ိးသားြပန်လည်

သင်ြ့ မတ်ေရးအတွက်ကိးပမ်းေဆာင် ရွကမ ် အေပ  ေထာက်ခအ ံ ားေပးကာ ြမန်မာိုင်ငံမှ ိုင်ငံတကာစင်ြမင့်၌ ရသင်ရ ့ ထိက ု သ ် ည့် အခွငအ ့် ေရးှင့် ိုင်ငံ့ဂုဏ်သိကာကိ  ု ၁၉၅၆ ခုစ ှ ် ဧပီ ၁၁ ရက်တင ွ ် တုတ ် င ုိ င ် ံ ကူမင်းမိမှ ပျံသန်းသည့် ပထမဦးဆုးံ တုတ-် ြမန်မာ ေလေကာင်းခရီးစ်၏ ပထမဆုံးေလယာ် ရန်ကုန်မိ မဂလာဒုံ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို ဆိုက်ေရာက်လာစ်။

ကာကွယ်

ေစာင်ေ ့ ရှာက်ြခင်း အေပကိလ ု ည်း ေထာက်ခံအားေပးပါသည်။


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

စာမျက်ှာ ၇ မှ

နဲ့ ဆက်လက်ပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုကီးြဖစ်တဲ့အထိ

ြပည်သားအားလုံးဟာ တစ်ေန့ထက်တစ်ေန့ပမ ို လ ို ို ြပည်နယ်ရဲအကျ ိးေတွကို

အရည်အချင်းေတွရဖ ှိ ုိ ကန်မတိဟ ု ာ စွမး် ေဆာင်ဖဟ ုိ ာ ကန်မတိရ ု ဲ အခုေခတ်

ယုံကည်တဲ့အတိုင်းပဲ ကန်မတိုကလည်း ပူးေပါင်းပီးေတာ့ကိးစားသွားမှာ

ိင ု ပ ် ါေစ။ ကန်မတိဟ ု ာ လူမေရး၊  ိင ု င ် ေ ံ ရး၊ စီးပွားေရး အဘက်ဘက်ကေနပီး

ဆက်လက်ပီးေတာ့ အရင်ကထက် ပိမ ု ေ ို ကာင်းမွနေ ် အာင် ထိန်းသိမ်းထားိင ု တ ် ဲ့ မျ ိးဆက်ေတွရဲ တာဝန်ြဖစ်ပါတယ်။

ကိရီ၊ ကိရာ စိတ်ဓာတ်

ကန်မတို ကယားြပည်နယ်ဟာ မိမတ ိ ြုိ ပည်နယ်ရဲ သေကတြဖစ်တ့ဲ

ကိရီ  ၊ ကိရာ  စိတဓ ် ာတ်နဲ့ ြပည်ေထာင်စန ု ဲ့ ဘယ်ေတာ့မမ ှ ခွစ ဲ တမ်း သစာရှရ ိ ှိ

ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းိင ု မ ် ယ်လို ကန်မယုံ ကည်ပါတယ်။ ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းိင ု မ ် ယ်လို ြဖစ်ပါတယ်။

အေမွအှစ်ေကာင်းအြဖစ်နဲ့ ထားခဲ့ိုင်ပါေစ

ဒါေကာင့် ကန်မတို ကယားြပည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ လူမျ ိးစုေပါင်း

အားလုံး၊ ကန်မတို ကယားြပည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ကန်မတိုရဲ

ြပည်သူ

ထမ်းေဆာင်င ုိ ပ ် ါေစ။ ကန်မတိရ ု ဲ ြပည်ေထာင်စအ ု ကျ ိးေတွကုိ ထမ်းေဆာင်

ေတာ့ တိုးတက်ိုင်ပါေစ။ ဒီတိုးတက်မေတွကို လုံလုံြခံြခံခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ေနာင်လာ ေနာက်သားေတွအတွက် ကန်မတိအ ု ားလုံး အေမွအှစေ ် ကာင်း အြဖစ်နဲ့ ထားခဲ့ိုင်ပါေစလို ဆုေတာင်းေမတာပိုရင်းနဲ့ နိဂုံးချပ်ပါတယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် (၆၈)ှစ်ေြမာက် ကယားြပည်နယ်ေန့အထိမ်းအမှတ်ပွဲေတာ်မုခ်ဦးကို စက်ခလုတ်ှိပ်၍ ဖွင့်လှစ်ေပးစ်။ စာမျက်ှာ ၆ မှ

ဝန်  ကီး များ၊

ေန့အတွက် ြပည်သူ့လတ်  ေတာ် ဥက

များှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကိဆို

(၆၈)ှစေ ် ြမာက် ကယားြပည်နယ်

ဦးတီခွန်ြမတ်၊

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် မှးကီး

တပ်မေတာ် ဗိုလ်ချပ်

မင်းေအာင်လင်  ၊ ကေယာ

အမျ ိးသားစာေပှင့်

ယ်ေကျးမ

ေကာ်မတီ၊ ပအိဝ ု း် စာေပှင့် ယ်ေကျးမ

ေကာ်မတီ၊ ဓုတိုင်းရင်းသားေရးရာ အဖွဲချပ်(ဗဟို)၊

ကယန်းစာေပှင့်

ယ်ေကျးမ ေကာ်မတီ၊ ဘာသာေပါင်းစုံ ချစ်ကည်ညီွတ်ေရးအဖွဲ (ကယား ြပည်နယ်)ှင့် ေရလွိ င်ေကာ်(ကယား)

တို င ်း ရင်း သားိုး ရာ

စ့ ် ကို င ်  မိနယ်

တ်ဆက်ကသည်။

ေကျာင်းတိက ု ၏ ် ဦးစီးပဓာန နာယက

ထိေ ု နာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခံ

ပုဂိလ်ှင့်အဖွဲသည် ငံိုးသာသနာြပ

ငံိုးေကျးရွာ၊

ေကျာင်းဝင်း

အတွင်း တည်ထားကိုးကွယ်ေတာ်မူ မည့် “ြပည်ေတာ်သာ

ငိမ်းချမ်းေရး”

ေစတီေတာ် ရတနာအုတြ် မစ်ေတာ်စီ မဟာမဂ  လာ

အခမ်း အနားသို

တက်ေရာက်ကည်ညိကသည်။

အခမ်းအနားတွင် ိုင်ငံေတာ်၏

ပရဟိတအသင်းတိုကလည်း သဝဏ်

အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်ှင့် ဧည့်ပရိသတ်

သည်။

စ့်ကိုင်မိနယ်

လာများ ေပးပိုထားေကာင်း သိရ ကိဆိုတ်ဆက်

ယင်းေနာက်

ိုင်ငံေတာ်၏

အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်း

များက

မေလးတိုင်းေဒသကီး ြပည်ေတာ်သာ

ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးကည်မင်း၊ ြပည်နယ်

ဇဝနက ရတနာအုတြ် မစ်ေတာ်စသ ီ င ွ ်း မည့် အလယ်ဗဟို၌ ပက်ေတာ်တင် ေပးသည်။

အေမးနံ့သာရည်များ ပက်ဖျန်း

ထိေ ု နာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခံ

ပုဂိလ်က

သွင်းမည့်

ရတနာအုတ်ြမစ်ေတာ်စီ

အလယ်ဗဟို၌ ပတြမား

ဩဝါဒခံယူ ကပီး ဆရာေတာ်၊ သံဃာ

များှင့် လှဖွယ်ဝတပစည်းများကို ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။

အနားကို ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ထိေ ု နာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခံ

ပုဂိလ်င ှ ့် အဖွဲသည် ရဟတ်ယာ်များ ြဖင့်

လွိင်ေကာ်မိသို

ေရာက်ရှိကပီး

ေခါင်းေဆာင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများှင့် အတူတကွ ေန့လယ်စာ သုံးေဆာင် သည်။

ေတွဆုံ

ယင်းေနာက် ြပည်နယ်ဧည့ရ ် ပ ိ သ ် ာ

သည်။

မှ ခူးတူရယ်၊

အလားတူ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေကျာ်ေဆွ၊

ဦးမင်း သူ ၊ ေဒါက် တာ ေအာင် သူ ၊ ဝန်ကီးချပ် ဦးအယ်လ်ေဖာင်းှင့် ြပည်နယ်ဝန်ကီးများက

သတ်မှတ်

ေနရာအသီး သီး တွ င ် ရတနာအု တ ်

ြမစ်ေတာ်များ စီသွင်း၍ အေမးနံ့သာ ရည်များ ပက်ဖျန်းေပးကကာ အခမ်း

ကယားြပည်နယ်မှ

မျ ိးွယစ ် ေ ု ခါင်းေဆာင်များ၊ ဘာသာေရး

တွ င ်

၍ အေမးနံ့သာရည်များ ပက်ဖျန်းေပး

ြပန်လည်

ကယားြပည်နယ်

ဧည့်ရိပ်သာ၌

ရတနာအုတြ် မစ်ေတာ်ကို စီသင ွ ်းပူေဇာ်

ဦးအုန်းဝင်းှင့် ဦးသိန်းေဆွ၊ ြပည်နယ်

ေဒါက်တာဇဝနထံမှ

ေတာ်များထံ ရတနာအုတ်ြမစ်ေတာ်

ေရာက်ရှိကရာ

သဒမေဇာတိကဓဇ ဘဒ ေဒါက်တာ

ေဇာတိကဓဇ

တိုက် ဦးစီးပဓာန နာယက သဒမ

မိနယ် ေဆာင်ဒူလာ ေကျးရွာအုပ်စု ငံိုးေကျးရွာသို

ပညာေရး

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး

ငါးပါးသီလ ခံယူေဆာက်တည်က၍

ဒီးေမာ့ဆို

ဘု န ်း ေတာ်  ကီး သင်

ြပည် ေတာ် သာ

ဘုန်းေတာ်ကီးသင် ပညာေရးေကျာင်း

စုကည်င ှ ့် အဖွဲသည် လွိင်ေကာ်မိမှ ရဟတ်ယာ်များြဖင့်

ထိေ ု နာက် မေလးတိင ု ်းေဒသကီး

ယ်ေကျးမအဖွဲများ၊ ေဒသခံြပည်သူ

ကရင် နီ လူ အ ခွ င့ ် အ ေရးမှ

ဦးဗညား၊ ေတာင်သလ ူ ယ်သမားသမဂ လူငယ်များသမဂမှ

ခွန်ေသာမတ်စ်၊ ေတာင်သူ ကားစီ ပါးရယ်၊

ေကျာင်းသားများသမဂမှ

ခွန်မျ ိးလင်ဝင်း၊ ကယန်းအမျ ိးသမီး အစည်းအုံးမှ မဟယ်လင်င ှ ့် ကယား လီဖုလူငယ်အဖွဲမှ

ခူးရီးရယ်တိုှင့်

ေတွဆုံသည်။

ေတွဆုစ ံ ် တက်ေရာက်လာကသူ

များက တစ်ဦးချင်း မိတ်ဆက်ကပီး ခူး တူရယ်က

ေြမသိမ်းဆည်းခံ

ေတာင်သူလယ်သမားများ ြပစ်ဒဏ်

ကျခံေနရြခင်း၊ တရားစွဲဆိုမေကာင့် အမရင်ဆိုင်ေနရြခင်း

စသည်တိုကို

ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးရန် ေကာင်း၊

ခူးရီးရယ်က

လည်း

ဗိုလ်ချပ်

ေအာင်ဆန်းေကးုပက ် စ ိ ြဖစ်  စ်တင ွ ် ေတွဆုံေဆွးေွးညိင်းရန်

လိုအပ်

ချက်များရှခ ိ သ ့ဲ ြဖင့် သက်ဆင ုိ သ ် မ ူ ျား ပါဝင်ေစပီး

ေြပလည်ေရးအတွက်

ေတွဆုေ ံ ဆွးေွး ည ိ င်  းိင ု ရ ် န်အတွက် စီစ်ေပးရန်လည်းေကာင်း၊ ခွန်ေသာ

မတ်စ်က ကယားြပည်နယ်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ေဆွး ေွး ို င ် ရ န် အ တွ က ်

ေတွဆုံ

လူ င ယ်

စင်တာ တည်ေဆာက်ေပးေရး၊ ရန်ပေ ံု ငွ ခွင့်ြပေပးေရးှင့်

လူငယ်ေရးရာ

မူဝါဒအား ြပန်လည်သုံးသပ်ေရးတိက ု ို

ေဆာင်ရွက်ေပးရန်အတွက် လည်း

ေကာင်း တင်ြပကရာ ိုင်ငံေတာ်၏ ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် တိုင်းရင်းသား ိုးရာယ်ေကျးမ အကအဖွဲများှင့်

အတူ ိုးရာအက၊ ဗုံပေလွအကတိုြဖင့် ပါဝင်ဆင်နဲစ်။

အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိလ်က ေြမသိမ်းဆည်းခံ ေတာင်သူလယ်သမားများ ကိစအား သက်ဆိုင်ရာ

ဝန်ကီးဌာနများှင့်

ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် ပတြမားရတနာ

အုတ်ြမစ်ေတာ်ကို အေမးနံ့သာရည်များ ပက်ဖျန်းေပးစ်။ ြပည် န ယ် အ စိုး ရတို

အေသးစိ တ ်

လူထက ု ယ ုိ စ ် ားလှယမ ် ျားြဖင့် အြမန်ဆးံု

ြဖစ်ပွားေနမကို ေြပလည်ေစရန်ှင့်

စွာ အေြဖရှာကရန်၊ လူငယ်ေရးရာ

အြမန်ဆုံး ြပန်လည်စိစစ်ပီး လက်ရှိ ေနာင်တွင်

အလားတူြဖစ်စ်များ

မြဖစ်ပွားေစေရးအတွက် ကိတင်

စီစ်ေဆာင်ရက ွ ရ ် န် လမ်းညန်မှာကား သည်။

လမ်းညန်မှာကား

ေတွဆုေ ံ ဆွးေွးည ိ င်  းကာ ငိမ်းချမ်း ကိစရပ်များှင့်စပ်လျ်း၍ အြမန်ဆုံး

ြပန်လည်စိစစ်ေပးပီး လုပ်ေဆာင်ိုင် သည် မ ျားကို

လု ပ ် ေဆာင် ေပးရန်

လမ်းညန်မှာကားသည်။ ဆက် လ က် ၍

ို င ် ငံ ေတာ် ၏

ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိလ်က

အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် ေဒေအာင်ဆန်း

စပ်လျ်း၍ ဖခင်ြဖစ်သူှင့် ပတ်သက်

ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊ ေဒသခံ

ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းေကးုပက ် စ ိ ှ  င့် ေနသည့် ကိစြဖစ်၍ မိမိအေနြဖင့်

ပါဝင်ေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်းြပမည် မဟုတ် ေသာ်လည်း

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏

စုကည်သည်

ကယားြပည်နယ်မှ

တိုင်းရင်းသားများ၊

မိမိမိဖများ၊

ရပ်မိရပ်ဖများှင့် ေတွဆုံသည်။

ေတွဆုပ ံ တ ွဲ င ွ ် မိမအ ိ ေနြဖင့် ကယား

တာဝန်ခမ ံ ၊ တာဝန်ယမ ူ အရ  ယခုကစ ိ 

ြပည် န ယ် သို မေရာက် ြ ဖစ် သ ည် မ ှာ

ြပည်နယ်အစိုးရ၊

ချ ိန်တွင်

ှင့် စပ်လျ်းပီး ြပည်ေထာင်စအ ု စိးု ရ၊

ယခုလူငယ်များ

သာမက ြပည်နယ်အတွင်းရှိ ြပည်သူ

ကာပီြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယခုလို ေတွဆုံ

အကျ ိးရှိမည့်ကိစများကိ  ု စာမျက်ှာ ၁၁ သို 


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

တင်ြပကေစလိုေကာင်း၊ ဘာသာ ေပါင်းစုံ စုေပါင်းေအးချမ်းစွာ ေနထိုင်

သည်ကို ေတွရသည့အ ် တွက် ဝမ်းသာ ပါေကာင်း၊ ရပ်မိရပ်ဖများမှာ အေရး ကီးပါေကာင်း၊

ရပ်မိရပ်ဖများှင့်

မေတွိုင်ပါက ေဒသအေြခအေနကို မသိိုင်ပါေကာင်း၊

မိမိအရပ်ေဒသ

တွင် ေနထိင ု ် ပီး ရပ်ရွာေကာင်းေအာင် မလုပ်ိုင်ပါက ရပ်မိရပ်ဖဟု မေခ

ိင ု ပ ် ါေကာင်း၊ ယခုလေ ို တွဆုခ ံ ျ ိန်တင ွ ် ကယားြပည်နယ် ေဒသခံြပည်သူများ ေဒသအတွင်း ေအးချမ်းစွာ ေနထိုင် ိုင်ရန်

အ ကံြပတင်ြပကေစလို

ေကာင်း ေြပာကားသည်။ ထိုေနာက်

တင်ြပ

တက်ေရာက်လာက

သည့်သူများထဲမှ

လွိင်ေကာ်မိမှ

ဖာသာေအာင်ငဲက ကယားြပည်နယ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရး

အတွက် ခရစ်ယာန်သာသနာအေနြဖင့် ဆုေတာင်းေပးေနမများ၊ ရပ်မိရပ်ဖ ေဒိုစ့်ေမရီက “မငိမ်းချမ်းလို မြဖစ်

ဘူး” သီချင်းှင့်ပတ်သက်၍ လူထု

စစ်တမ်း ေကာက်ယထ ူ ားရှမ ိ ၊ မိမိမိဖ ဦးထွန်းေကျာ်က

ငိမ်းချမ်းေရး

အကျ ိးေတာ်ေဆာင်များ၏

အခန်း

က၊ လွိင်ေကာ်မိ မဂလ  ာရပ်ကက ွ ် မှ ဦးေအာင်သန်းလင်းက သစ်ေတာ

များ ေရရှည်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရး အတွက် ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးေရး၊ ကယန်း တိုင်းရင်းသားစာေပယ်ေကျးမအဖွဲ ဥက

ဦးေပါလူချမ်းက

ကယန်း

တိုင်းရင်းသား အေရအတွက်ြပည့်ေန

ပီြဖစ်သည့်အတွက်

တိုင်းရင်းသား

ေရးရာဝန်ကီးတစ်ေနရာ

ခန့်အပ်

ေပးိုင်ေရးတိုကို တင်ြပကသည်။ တင်ြပချက်များှင့်

စပ်လျ်း၍

ို င ် ငံ ေတာ် ၏ အတို င ် ပ င် ခံ ပု ဂိ လ် က မိမိတိုအေနြဖင့်

လူနည်းစုများ၏

အခွင့်အေရးကို ဂုစိုက်ပါေကာင်း၊ ကယားြပည်နယ်မှ ေြမယာသိမ်းဆည်း မများအေပ အြမန်ဆုံး ညိင်းစိစစ်

ေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်သူတိုင်း ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် ပါဝင်ကေစလိုေကာင်း၊

ဖွဲစည်းပုံ

အေြခခံဥပေဒြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးကို လည်း လတ်ေတာ်တွင် ေဆာင်ရွက် လျက်ရပ ှိ ါေကာင်း၊ မိမတ ိ အ ို စိုးရအေန ြဖင့်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးကို

အေလးထားေဆာင် ရ ွ က ် ေပးလျက် ရှိပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ေတွဆုံပွဲအပီးတွင် ိုင်ငံေတာ်၏

အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်၊

ြပည်ေထာင်စု

ဝန်ကီးများ၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရှိသူများသည်

ကယား

ြပည်နယ်မှ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင် များ၊

ေဒသခံတိုင်းရင်းသားများ၊

မိမိမိဖများ၊

ရပ်မိရပ်ဖများှင့်

ြပည်နယ်ရိပ်သာေရှ၌ မှတ်တမ်းတင်

ဓာတ်ပုံိုက်သည်။ ယင်းေနာက်

ိုင်ငံေတာ်၏

အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်သည် လွိင်ေကာ် မိရှိ ကယားြပည်နယ်ခန်းမ၌ ကယား ြပည်နယ်အတွင်းရှိ

မိနယ်များမှ

ေဒသခံြပည်သမ ူ ျားှင့် ေတွဆုသ ံ ည်။ ြပည်သူလူထုနဲ့ထိေတွချင်

ေတွဆုံပွဲတွင်

ိုင်ငံေတာ်၏

အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ်က အခုလုိ လွိ င်ေကာ် ကို

လာိုင်တဲ့အတွက်

ဝမ်းသာပါတယ်။

ကန်မတို

လွိင်ေကာ်က

ြပည်သူလူထုကလည်း ကန်မတိုကို

ေသာင်းေသာင်းြဖြဖ ကိဆိတ ု အ ဲ့ တွက် လည်း ေကျးဇူးတင်ေကာင်း ေြပာချင် ပါတယ်။

ကန်မတိုဟာ

တိုင်းနဲ့

ြပည်နယ်ေတွအားလုံးကို

တတ်ိုင်

ကန်မတို သွားပါတယ်။

ဒါေပမယ့်

သမေတာ့ ှံှံစပ်စပ်ြဖစ်ေအာင်လို

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်ှင့်အဖွဲ ြပည်နယ်ဧည့်ရိပ်သာတွင် ကရင်နီလူ့အခွင့်အေရးမှ ဦးဗညား၊ ေတာင်သူလယ်သမားသမဂမှ ခူးတူရယ်၊ လူငယ်များသမဂမှ

ခွန်ေသာမတ်စ်၊ ေတာင်သူ ကားစီပါးရယ်၊ ေကျာင်းသားများသမဂမှ ခွန်မျ ိးလင်ဝင်း၊ ကယန်းအမျ ိးသမီးအစည်းအုံးမှ မဟယ်လင်ှင့် ကယားလီဖုလူငယ်အဖွဲမှ ခူးရီးရယ်တိုှင့် ေတွဆုံစ်။ လည်း အချ ိန်က မလုေ ံ လာက်တအ ့ဲ ခါ

ေနေစချင်တယ်။ တကယ်လည်း ဒီလို

ြပည်သူလူထုရဲ ေမာ်လင့်ချက်ေတွ၊

မိပါတယ်။

ရပါတယ်။ အခုဒီလို ေတွဆုံပွဲဆိုလို

ဆိတ ု ာကို တကယ်တစ်တင ို ်းတစ်ြပည်

အင်မတန်မှ ထူးြခားပါတယ်။ အထူး

ပါတယ်။ တချ ိဆရာ ဆရာမေတွက

ကျေတာ့ ကမန်းကတန်းနဲ့လည်း လုပ် ရှိရင် ကန်မတို တစ်နာရီခွဲေလာက်ပဲ ေပးိုင်တယ်ေပါ့ေနာ်။

ေလာက်အတွင်းမှာဆိုရင်

တစ်နာရီခွဲ

ြပည်သူ

လူထက ု ေြပာချင်တာေတွ၊ ေမးချင်တာ ေတွအားလုံးကို ေြပာဖို ေမးဖိုဆိုတာ

ကေတာ့ အချ ိန်လုံေလာက်မ မရှိဘူး

ဆိုတာကေတာ့ ကန်မတို သေဘာ ေပါက်ပါတယ်။

ဒါေပမယ့်လည်း

ထိေတွိုင်သမ

ကန်မတို ြပည်သူ

အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကန်မတို လူထုနဲ့ ထိေတွချင်ပါတယ်။

ေမာ်လင့်ချက်ေတွဟာ အတူတူ ြပည်သူလူထုနဲ့

ထိေတွတယ်

ဆိုတာက ြပည်သူလူထုရဲ ရင်ခုန်သံ၊ ြပည်သူလူထုရဲ

စိုးရိမ်ပူပန်မေတွ  ၊

ေမာ်လင့ခ ် ျက်ေတွ ကန်မတိန ု ားလည်

ိုင်ဖို၊ သိရှိိုင်ဖို ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလို တစ်ခါတည်းနဲ့

တစ်ချ ိန်တည်းနဲ့

တစ်ေနရာတည်းမှာ ေတွြခင်းအားြဖင့်

တစုတည်းတစည်းတည်း

ရှိတယ်

လုံးကို လှည့်ပီးေတာ့ ခရီးသွားတဲ့

သတိထားမိတာက ကန်မတို ြပည်သူ

သွားကည့်ပါ။ သွားပီးေတာ့ သာမန်

လိုအပ်ချက်ေတွေပါ့ေနာ်။ လမ်းပန်း

လူေတွဆလ ို ရ ို ရ ှိ င် သေဘာေပါက်မှာပါ။ ြပည်သေ ူ တွကို ေမးကည့ပ ် ါ။ ဘာေမာ်

ေတာင်၊ ေြမာက် အတူတူပဲြဖစ်ေနပါ

ပညာေရးစနစ်ကို ပိုပီးေတာ့ေကာင်း

တယ်။

ဥပမာဆိုရင် ကန်မတိုက မေကွး

လိုေပါ့။ ြမန်မာြပည်ရဲ အညာပိုင်းမှာ သွားပီးေတာ့ ေမးလိုရှိရင် အဲဒီက

ေတာင်သူလယ်သမားေတွရဲ စိုးရိမ် ပူပန်မေတွက ဟိုး ရှမ်းေတာင်ပိုင်း၊ အေရှပိုင်းက ေတာင်သူလယ်သမား ေတွရဲ စိုးရိမ်ပူပန်မေတွ  နဲ့ အတူတူပဲ

ချက်ေတွ၊ ြပည်သေ ူ တွရဲ စိးု ရိမပ ် ပ ူ န်မ

အေရှပိုင်း၊ ေြမာက်ပိုင်းေတွ သွားလို တစ်ခါတေလ ကန်မတိုက

ဘာသာြပန်နဲ့ စကားေြပာရတယ်။ နားမလည်ဘးူ ။ ဘာသာြပန်နဲ့ စကား ေြပာရေပမယ့်လည်း ကိစရပ်ေတွက

သူတိုေြပာတဲ့

ဟိုးဗမာစကားပဲ

အတူတူပါပဲ။

ကန်မတိုေတွခဲ့ရတယ်။

တစ်တင ို ်းြပည်တည်း ြဖစ်တယ်ဆတ ို ာ ကို ေဖာ်ြပတဲက ့ စ ိ ြဖစ်  ပါတယ်။ ဒါကို ဟိုးအရင်ကတည်းကပါ စပီးေတာ့

ကန်မတို

ိုင်ငံေရးေလာကထဲကို

ဝင်ကတည်းက

ိုင်ငံအရပ်ရပ်ကို

သိပ်ပီးေတာ့

မကွာဘူးဆိုတာကို

အင်မတန်မှ အေရးပါ

အဲဒီေတာ့ ကန်မတိုက တစ်ေြမ

တည်းေန၊

တစ်ေရတည်းေသာက်၊

တစ်ေလှတည်းစီးဆိုတာ တကယ်ကို

ကန်မတိုက အတူတူပါပဲ။ ဒီေလှကီး

သွားလိုရှိရင်၊ ြပည်သူေတွနဲ့ စကား

အေပမှာ

သာသာ တစ်ေနရာနဲ့တစ်ေနရာဟာ

ဒီေလှကီးရဲအေနအထားနဲ့ ကန်မတို

ေြပာလိုရှိရင် ေတာ်ေတာ်ကို သိသိ

ေမာ်လင့်ချက်များ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မများ

ထပ်တူထပ်မ ြဖစ်ေနတယ်ဆိုတာ

ကန်မတို ေတွခဲ့ရပါတယ်။ အေရှ၊

အေနာက်၊ ေတာင်၊ ေြမာက် ဘယ်ကပ ို ဲ သွားသွား ြပည်သူေတွရဲ စိုးရိမ်မေတွ 

က အတူတူပဲ။ လိုအပ်ချက်ေတွက

အတူတူပဲ။

အတူတူပဲ။

ေမာ်မှန်းချက်ေတွက

သိပ်ပီးေတာ့

ကွဲကွဲ

ြပားြပား မရှိပါဘူး။ နည်းနည်းပါးပါး ေတာ့ သူ့ရဲအရပ်ေဒသအရ လိုအပ် ချက်ေတွ ရှိတာေတာ့ ရှိတာေပါ့။

ဒါေပမယ့်လည်း ကန်မတိုိုင်ငံဟာ တစ်င ုိ င ် တ ံ ည်းဆိတ ု ာဟာ အဲဒါက သက်ေသထူေနပါတယ်။

တချ ိက

ဆို လို ရ ှိ ရ င် ဒီ ို င ် ငံ ကို တစ် ေနရာနဲ့

တစ်ေနရာ သီးြခားပီးေတာ့ ယူချင်က ပါတယ်။ ကန်မကေတာ့ အားလုံးကို စုေပါင်းပီးေတာ့

ေနေစချင်တယ်။

ဒါကန်မတိရ ု ဲ တစ်င ုိ င ် တ ံ ည်း တစ်ြပည် ေထာင်စုတည်းဆိုတဲ့

စိတ်ဓာတ်နဲ့

ကိေ ု ြပာပါတယ်။ အဲဒါက ဘာကိြု ပတာ လဲဆရ ို င် ကန်မတိရ ု ဲ ြပည်သေ ူ တွဟာ ေမာ်လင့်ချက်အင်မတန်မှ ရှိတယ် ဆိုတာကို ြပတာပါ။

အခုအချ ိန်မှာ

ကန်မတိုိုင်ငံဟာဆိုရင်

ဖွံဖိးမ

အနည်းဆုံး ိင ု င ် တ ံ စ်ခြု ဖစ်ေနပါတယ်။

ဒါကေတာ့ ကန်မတိုအြဖစ်ကို အြဖစ်

လူထုဟာ အေရှမှာ ေမာ်လင့်ချက်

ေြပာတဲ့ မေကွးက အညာသားေတွနဲ့

ဒါဟာ ကန်မတိုက

ေစချင်ပါတယ်ဆိုတာ ေနရာတိုင်းမှာ

ဘူး။ ကန်မတို ရှမ်းြပည်နဲ့ ရှမ်းြပည်

ေြပာတဲ့ဘာသာစကားချင်းက မတူ

ေတွ၊ ြပည်သူေတွရဲ ေမာ်လင့်ချက် ေတွဟာ တစ်ေနရာနဲ့တစ်ေနရာက

ြမင့်တင်ေပးေစချင်ပါတယ်။

အတိုင်း ရင်ဆိုင်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

တိင ု ်းရင်းသားေတွရဲ ဘာသာစကားကို

မကွာကပါဘူး။ ြပည်သေ ူ တွရဲ လိအ ု ပ်

ကို

ဆိတ ု ာ ကန်မတို သတိြပမိခပ ဲ့ ါတယ်။

လည်း

ကန်မသတိြပမိတာက

ဆက်သွယ်ေရးတို၊ လပ်စစ်မီးရရှိေရး

တို ပီးလိရ ု ရ ိှ င် အမဲပဲ သူတို ပညာေရး

လဲ။ အေြဖေတွဟာ အေရှ၊ အေနာက်၊

ရှိရင်

တစ်ေနရာနဲ့ တစ်ေနရာ သိပ် ပီးေတာ့

လူထက ု အေြခတကျနဲ့ ုပပ ် င ို ်းဆိင ု ရ ် ာ

လင့်လဲ။ ဘာစိးု ရိမလ ် ။ဲ ဘာြဖစ်ေစချင်

တစ်တင ုိ း် ြပည်လးံု က ြပည်သလ ူ ထ ူ ရ ု ဲ အသံကို ကားရတာ မဟုတ်ေပမယ့်

ေမာ်လင့်ချက်ေတွ ဆိုတာကလည်း

ဒီေလှကီးရဲ

ေနတဲ့အခါကျေတာ့

လိုအပ်ချက်ေတွက

ရဲ လိအ ု ပ်ချက်ေတွ အေနအထားေတွ

ကလည်း ြဖစ်လာပါတယ်။ ေနာက်ပီး ေတာ့

ကန်မတို

ေသာက်တယ်ဆိုတဲ့

တစ်ေရတည်း အဓိပာယ်က

ကန်မတိုရဲ ရှင်သန်မမှာ ရှင်သန်မရဲ အရင်းအြမစ်ေတွက

အတူတူပါပဲ။

ကန်မတိုဟာ စိုက်ပျ ိးေရးိုင်ငံပါ။

အခုထိ စိက ု ပ ် ျ ိးေရးိင ု င ် ပ ံ ါ။ ဒါေကာင့် မိုလို

ေတာင်သူလယ်သမားများရဲ

အေရးကိစေတွဟာ အေရးပါပါတယ်။ သမားများရဲ

အင်မတန်မှ

ေတာင်သူလယ်

အေရးကိစေတွနဲ့

ဆက်နယ်ေနတဲ့ လယ်ယာပိုင်ဆိုင်မ ဆိုတဲ့ကိစကလည်း အေရးပါပါတယ် ။

တစ်တိုင်းြပည်လုံးပါပဲ။ ြပည်နယ်ထဲမှာတင်

အင်မတန်မှ

ဒါကလည်း ဒီကယား

မဟုတ်ဘူး။

ကန်မတို အေရှ၊ အေနာက်၊ ေတာင်၊

ေြမာက် ဘယ်မှာမှ မကွာပါဘူး။

ေနာက်တစ်ခက ု ေတာ့ ကန်မတိရ ု ဲ

အေကာင်းှစ်ေကာင်း

ေကာင့် မကိက်တာလို ကန်မထင် ဆရာ ဆရာမ ဆိုတာ ေကျာင်းသား ေတွထက်

အားလုံးပိုသိတယ်။

ဒါေကာင့်မို

ေကျာင်းသားေတွက

ေမးခွ န ်း ထု တ ် စ ရာ

ေြပာသေလာက်ပဲလက်ခံ၊ အတို င ်း ပဲ လု ပ ် ၊

မလို ဘူး ။ ေြပာတဲ့

ေြပာတဲ့ အ တို င ်း

မှတထ ် ားပီးခဲ့ အဲဒအ ီ တိင ု ်းပဲ စာေမးပွဲ မှာ ေြဖဆို ပီးေတာ့ အဲဒလ ီ ို အယူအဆ ရှိ တဲ့

ဆရာ ဆရာမေတွ လ ည်း

ရှိေကာင်းရှိပါတယ်။ တချ ိကျေတာ့

ကိယ ု က ့် ယ ို က ် ယ ို ် ယုံ ကည်မနည်  းလို

ရရှိိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ေမာ်လင့်ချက်နဲ့

ပညာေရးပိုပီးေတာ့ ေကာင်းေအာင် လုပ်ေပးပါဆိုတာကို ေတာင်းဆိုတာ

ြဖစ်ပါတယ်။ ကန်မတိက ု လည်း ဒါကို အင်မတန်မှ

အေလးထားပါတယ်။

ိုင်ငံရဲ ဖွံဖိးေရးအတွက် ိုင်ငံရဲ စီးပွားေရးအနာဂတ်အတွက် ကန်မ

တို ပညာေရးေကာင်းမွနဖ ် လ ုိ တ ုိ ယ်။ ဒါေပမယ့် ဒါ့ထက်ပိုပီးေတာ့ အေရး ကီးတာက

ကန်မတိုိုင်ငံရဲ

စည်းလုံးညီွတ်ေရး၊ သာယာေရး အတွက် ပညာေရးစနစ်က မှန်ကန်ဖို

လိပ ု ါတယ်။ ပညာေရးစနစ်က ဘာကို ဦးတည်သလဲလိုေမးရင်

အဓိက

ကန်မတို ြပည်သြူ ပည်သား တစ်ဦးချင်း

တစ်ဦးချင်းက တတ်င ို သ ် မ ပီးြပည်စ ့ ုံ

တဲ့လူသားေတွ ြဖစ်ဖိုပါ။ ပီးြပည့်စုံ တဲ့ လူသားေတွြဖစ်ဖိုဆိုတာ ကိစ တစ်ခုကို

ကည့်တဲ့အခါ

ဟိုဘက်

ဒီဘက် အဘက်ဘက်ကေန ကည့် တတ်တဲ့

အရည်အချင်းရှိရမယ်။

ကိယ ု တ ် စ်ေယာက်တည်း ြမင်ြခင်းဘက် ကေန ကည့်တယ်ဆိုတာ ပီးြပည့်စုံ

ေစတနာရှိရမယ်

ေကျာင်းသူ

ေကျာင်းသားေတွ ကိုယ်

မေြဖိုင်မှာကို စိုးရိမ်ပီးေတာ့ မေမး ရှိပါတယ်။ ကန်မတိုက ဒီှစ်ခုစလုံး

ကို ြပင်ဖိုလိုပါတယ်။ ှစ်ခုစလုံးကို

ြပင်ဖလ ို တ ို ယ်ဆတ ို ာ ကိယ ု က ့် ယ ို က ် ယ ို ် ယုံကည်မရှိေအာင်လို ကန်မတိုက အရည်အချင်းရှတ ိ ့ဲ ဆရာ ဆရာမေတွ

ေဖာ်ထုတ်ေပးရမယ်၊ ေမွးထုတ်ေပးရ မယ်၊ ေနာက်ပီးေတာ့လည်း အရည်

အချင်းရှိပီးေတာ့ ကိုယ့်ရဲေကျာင်းသူ ေကျာင်းသားေတွကုိ တိးု တက်ေစချင်

တဲ့ ေစတနာရှိရမယ်။ အဲဒီေစတနာ

ရှရ ိ င် ေကျာင်းသူ ေကျာင်းသားများက ေမးတာကို ငါတိုကို ေစာဒကတက်

တယ်၊ ငါတိုမှာ အရည်အချင်း ြပည့်စုံ ရဲလား၊ ငါတိုက သိရဲလား၊ တတ်ရဲ

ြမန်းချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကို အားေပးပါ လို ကန်မ ဆရာ ဆရာမေတွကို အမဲ

ေြပာပါတယ်။

ေမးခွန်းထုတတ ် ာကို ဆရာ ဆရာမ

ေတွက မကိက်ဘူးဆိုရင် ဘာြဖစ်လို မကိက်တာလဲဆိုရင် ကန်မစ်းစား

အများအားြဖင့်

ြပည်သေ ူ တွက ေတာင်းဆို ကတဲအ ့ ခါ

မှာ လမ်းပန်းဆက်သယ ွ ေ ် ရး၊ လပ်စစ်

မီးနဲ့ပတ်သက်ပီး ေတာင်းဆို ကတယ်။ ဒါေတွက ဖွံဖိးေရးနဲ့ ဆက်နယ်  ေနတဲ့

ကိစေတွပါ။ ကန်မတိုလည်း မကာ ခဏ သတိေပးရတယ်။ ကန်မတိုမှာ

တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ကည့် တည်း၊ တစ်ြပည်နယ်တည်း ကည့လ ် ို ဆိုရင်လည်း တစ်မိတည်း၊ တစ်ရွာ

တည်း ကည့လ ် မ ို ရပါဘူး။ အားလုံးကို ကည့် ပီးေတာ့ အားလုးံ ရဲလိအ ု ပ်ချက် ကို

တတ်ိုင်သမ

မမတတ

ြဖည့်ဆည်းေပးရပါတယ်။ မမတတ ဆိုတာ

ထပ်တူထပ်မ တူတာကို

ေြပာတာ မဟုတပ ် ါဘူး။ ဥပမာဆိရ ု င် ေြခာက်လသားကေလး ေကးတဲ့ဟာနဲ့

အတွက်

ဆယ်ှစ်ကေလး

အတွက် ေကးတဲဟ ့ ာနဲ့ တူလမ ို ရဘူး။

မမတတဆိတ ု ာ ေြခာက်လသားေလး က ေြခာက်လသားေလးရဲ လိအ ု ပ်ချက် နဲ့ ြပည့်စုံေအာင်ေပးရမယ်။ ဆယ်ှစ် ကေလးကို

ဆယ်ှစ်ကေလးရဲ

လိအ ု ပ်ချက်နဲ့ ြပည့စ ် ေ ုံ အာင်ေပးရမယ်။ ဒါမှ မတမှာပါ။ ထပ်တူထပ်မတူလို မြဖစ်ပါဘူး။

အတတ်ိုင်ဆုံးြဖည့်ဆည်းေပး

မမတတလုပတ ် ယ်ဆတ ို ာ လိအ ု ပ်

တာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကန်မတိုအေနနဲ့

နဲ့ ဆရာ ဆရာမေတွဟာ ေကျာင်းသား ေတွကို

တည်ေဆာက်ေပးသလို

ေကျာင်းသားေတွကလည်း

ဆရာ

ဆရာမေတွကို ြပန်ပီးေတာ့ သင်ေပး ို င ် တဲ့ အေနအထားမှာ ရှိ ပ ါတယ် ။

အတတ်ိုင်ဆုံးလုပ်တာကို ေြပာချင်

အတတ်ိုင်ဆုံး ကယားြပည်နယ်ရဲ လိုအပ်ချက်ေတွကို ြဖည့်ဆည်းေပးပို ကိးစားပါမယ်။

တစ်ချ ိန်တည်းမှာ

တြခားြပည်နယ်ေတွ

တိုင်းေတွရဲ

လိုအပ်ချက်ေတွကို အတတ်ိုင်ဆုံး

ေမးခွန်းေမးြခင်းအားြဖင့် ဘာေတွ

ြဖည့ဆ ် ည်းေပးဖိဟ ု ာလည်း ကန်မတို

သင့သ ် လဲဆတ ို ာကို ဆရာ ဆရာမေတွ

တယ်။ အဲဒါကိေ ု တာ့ ကန်မတိရ ု ဲ ြပည်သူ

စ်းစားသင့်သလဲ၊ ဘာေတွဆင်ြခင် ပိုပီးေတာ့သိိုင်ပါတယ်။

အစိုးရနဲ့ြပည်သူဆိုတာကလည်း

အရည်အချင်းရှေ ိ အာင်လုိ ြဖည့ဆ ် ည်း

ေကျာင်းသားများဟာဆိုရင် ေမးချင်

သိမှာြဖစ်ပါတယ်။

အမဲသိတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ထဲမှာမရှိဘဲ

ေကျာင်းသားေတွထက်

တို ရဲ

ေကျာင်း သူ

ကန်မတိုသွားရင်

ချက်နဲ့၊ ေပးတာနဲ့ ကိုက်ညီေအာင်

ကိုယ်က

ဒီအတိင ု ်းပါပဲ။ အစိုးရနဲ့ြပည်သဆ ူ တ ို ာ

လူ င ယ် မ ျား၊

ြပည်သူေတွက

လားဆိုတာကို စိတ်ထဲမှာ မရှိရဘူး။

တဲ့ လူသားတစ်ေယာက် ြဖစ်လာဖို အလားအလာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကန်မ

အခက်အခဲေတွ၊ စိနေ ် ခမေတွကလ ို ည်း

မရပါဘူး။ ြပည်နယ်တစ်ခုတည်းမှာ

မကိက်ဘူးလို ကန်မ

ေစချင်တဲ့ ဆရာ ဆရာမေတွလည်း

ထက်ပိုပီးေတာ့ ေကာင်းတဲ့ဘဝကို

အစိုးရရဲ

ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်ေတွ၊ ရည်မန ှ း် ချက်ေတွ၊

ဒီလိုြမင်ပါတယ်။

ထုတ်တာ

ရှိတယ်ဆိုတာ ယုံကည်လို ပညာေရး

မိမိတိုရဲ သားသမီးများဟာ မိမိတို

ဆက်သွယ်မရှိမှ

ပီး လုပ်ေပးရပါတယ်။ တစ်တိုင်း

ေမးခွန်းထုတ်တဲ့အခါကျရင်

ဘာြဖစ်လိုလဲဆိုေတာ့ ပညာေရးဟာ

ြပည်သေ ူ တွနဲ့ အစိုးရကားမှာ ဒီလို

ေကျာင်းသူ ေကျာင်းသားေတွ ေမးခွန်း

သိေ ု သာ်ြငားလည်း ကန်မတိရ ု ဲ ြပည်သူ

ကို အင်မတန်မှ အေလးထားပါတယ်။

ြဖစ်ဖို လိေ ု နတာကို သိမှာပါ။ ဒါေပမယ့်

မှာ ကိးစားဖိဟ ု ာ တာဝန်တစ်ခြု ဖစ်ပါ

များဟာ အားလုံးဟာ တစ်တင ို ်းြပည် တည်းက

ြပည်သူေတွပဲဆိုတဲ့

စိတဓ ် ာတ်ြဖစ်ေအာင် ကန်မ မေဝေရး

တစ်ေယာက်နဲ့တစ်ေယာက် ပို ပီးေတာ့

ေြပာတာပါ။ အခုေြပာမယ့် ကိစေတွ  မှာ

ေပးရမယ်။ ဒါေကာင့်မို ြပည်သူေတွ

စိက ု ပ ် ျ ိးေရးနဲ့ဆင ုိ တ ် က ့ဲ စ ိ တိ  ု ဒါေတွဟာ

ဟာ အစိုးရကို ေမးခွန်းထုတပ ် င ို ခ ် င ွ ရ ့် ရ ှိ

မယ်။ အစိုးရအေပ ေမးခွန်းေတွထတ ု ်

ဆိလ ု ည်း လမ်း၊ တံတားကိစ၊ လပ်စစ်၊ ကယားြပည်နယ်မှာပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်တိုင်းြပည်လုံးမှာ ဒီစိန်ေခမေတွ

မှ အစိုးရကေနပီးေတာ့ ြပည်သူေတွ

ကို ရင်ဆင ုိ ေ ် နရတယ်ဆတ ုိ ာကို ှလးံု

ဟာေတွ

တစ်ေယာက် ဒီလို ေြဖရှင်းေပးေန

က ဒီလိုဟာေတွသိချင်တာကို၊ ဒီလို ဒိုမှာ

သိဖိုလိုေနတာကို၊

ဒါေတွကုိ ြဖစ်ေစချင်တာကိ၊ု ဒါေတွ

သွင်းပီးေတာ့ အားလုံး တစ်ေယာက်နဲ့ တယ်။

စာမျက်ှာ ၁၂ သို 


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

စာမျက်ှာ ၁၁ မှ ရင်ဆင ို ေ ် နရတယ်ဆတ ို ာကို ှလုံး သွင်းပီးေတာ့

ကန်မတိုအားလုံး

တစ်ေယာက်နဲ့တစ်ေယာက် ဘယ်လို ေြဖရှင်းေပးမလဲ။ တစ်ေယာက် ကန်မတို

တစ်ေယာက်နဲ့

ဘယ်လိုကူညီမလဲ။ တစ်ေလှတည်းစီးဆိုတဲ့

အဓိပာယ်က တစ်ေလှတည်းစီးလိရ ု ရ ှိ င် အားလုံးက တက်ညလ ီ က်ညီ သွားရ တယ်။ တစ်ေယာက်က ေြပာင်းြပန် ေလှာ်ေနမယ်ဆိုရင်

ေလှကီးက

ေရှတက်ဖိုဟာ မလွယ်ပါဘူး။ တက်ညီလက်ညီလုပ်သွားဖိုလို အားလုံး ကေနပီး ေတာ့

ဆယ်

ေယာက်ရှိရင် ဆယ်ေယာက်စလုံးက ေလှာ်ရမယ်။ ဆယ်ေယာက်စလုံးက တက်ညီလက်ညီ

ေလှာ်ရမယ်။

ငါးေယာက် တစ်ဖက်၊ ဟိင ု ါးေယာက်က တစ်ဖက်ဆလ ုိ ရ ုိ ရ ိှ င် ဘယ်လမ ို ှ ေလှက ေရှကိုမတိုးိုင်ပါဘူး။ တစ်ဖက်

ကိုးေယာက်

ေနာက်တစ်ဖက်

ဆိုရင်ေတာင်မှ

ေလှကီးက ြမန်သင့သ ် ေလာက် ြမန်မှာ မဟုတပ ် ါဘူး။ အဲဒေ ီ တာ့ ကန်မတိဟ ု ာ တစ်ေလှတည်း

စီးေနတယ်ဆိုတာ

တညီတွတ်တည်းလုပ်ဖို။ တွတ်တည်းလုပ်ဖို

တညီ

ဆိုတာဟာ

တစ်ဦးတစ်ေယာက်တည်းရဲ စိတထ ် ား ေလးက

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် လွိင်ေကာ်မိရှိ ကယားြပည်နယ်ခန်းမ၌ ကယားြပည်နယ်အတွင်းရှိ မိနယ်များမှ ေဒသခံြပည်သူများှင့် ေတွဆုံစ်။

တစ်ေယာက်တည်းက

အလိုကျ အလိုဆအရပဲ

လုပရ ် မယ်လဆ ုိ လ ုိ တ ုိ ာ မဟုတပ ် ါဘူး။ အားလုံးကေနပီးေတာ့ တိုဘယ်ကို သွားကမလဲ၊

ဒါဆုံးြဖတ်ရမယ်။

တစ်ေလှတည်း ဘယ်ကို

သွားကပီဆိုရင်

ဦးတည်မလဲဆိုတာသိဖို

ကန်မတိ ု င ို င ် က ံ အများကီးတိုးတက်

များ၏

မရှိမှာြဖစ်ပါတယ်။

ရရှေ ိ ရး၊ ဝါရီေကာခူေကျးရွာမှ ဦးလှငူ

ကန်မကေတာ့

ဘာလိုအပ်ချက်

စိုက်သီးှံများ ေဈးကွက်

က ပီကင်းေကာခူေကျးရွာမှ မေထး

ေတွရှိသလဲ စ်းစားုံပဲ။ အဲေလာက်

ငှားလျားေကျးရွာအထိ

စ်းစားရင် ေနာက်တစ်ဆင့်ကေတာ့

လမ်းအား ကတရာလမ်း ေဆာင်ရက ွ ်

လိအ ု ပ်ချက်ေတွကို တိဘ ု ယ်လေ ို ြဖရှင်း

ေပးေရး၊

ေပးိုင်မလဲဆိုတာ

ဦးသန်းိုင်ဦးက

စ်းစားိုင်တဲ့

တာေပါင်

မေထာခုေကျးရွာမှ TTC

ေြမေနရာ

အဆင့က ် ို ေရာက်ပါမယ်။ အဲဒအ ီ ဆင့်

အတွက် ေတာင်သူများအား နစ်နာ

ကေနပီးေတာ့ လက်ေတွကျကျ ဒီ

ေကးေပးေရး၊

စ်းစားချက်ေတွကို ဘယ်လအ ို ေကာင်

ဦးေကျာ်ြမင့က ် လယ်ယာေြမများအား

အထည်ေဖာ်မလဲဆတ ို ာကို ကန်မတို

ပိင ု ရ ် င ှ မ ် ဟုတဘ ် ဲ ပုစ ံ (ံ ၇) ထုတေ ် ပးထား

ဆက်သွားလို ရပါတယ်။ ဒါကို ကန်မ

မကို

တိုအားလုံးမှာ

မိနယ်

ကိုယ့်ရဲြပည်နယ်

ရှမ်းစုရပ်ကွက်မှ

ေြဖရှင်းေပးေရး၊

ဒီးေမာ့ဆို

ေဒါတမကီးေကျးရွာမှ

သတ်မှတ်ေပးေရး ေမးခွန်းများအား လည်းေကာင်း။

ေမးခွန်းေမးြမန်း

လိုသူ ၁၀ ဦးအနက် မဲေပါက်သူ ငါးဦး ြဖစ်သည့်

ဒီးေမာ့ဆိုမိနယ်မှ

ဦးအယ်မူးက

ေကျးရွာချင်းဆက်

လမ်းများ

ေဖာက်လုပ်ေပးေရး၊

ေဘာလခဲမိနယ်မှ ဦးေအးေမာင်က စိုက်ပျ ိးေြမ ၁၂ ဧကအား သတ်မှတ်ေပးပီး

ရွာေြမ

ေနအိမ်များ

ေဆာက်လုပ်ခွင့်ြပေရး၊

စပ်လျ်း၍

ိုင်ငံေတာ်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်က

ရှင်းလင်းေြပာကား

ခန်းမအြပင်မှ

ေမးခွန်းများှင့်

ပွန်ေချာင်း

ေရထိန်းနံရံ ထပ်မေ ံ ဆာင်ရက ွ ေ ် ပးေရး

တင်ြပချက်အချ ိကို

ကပ်လှပူေဇာ်သည်။ ထိေ ု နာက် ဗုဒဥယျာ်  ေတာ်အတွင်း

ကည့်ပါက

ကျင်းပသည့် (၆၈)ှစေ ် ြမာက် ကယား

ြပည်နယ်အစိုးရှင့် ြပည်နယ်ြပည်သူ

ြပည်နယ်ေန့ အထိမ်းအမှတ် ြမန်မာ-

များအကား ထိေတွမ နည်းပါးသည်ဟု

ဂျပန်ချစ်ကည်ေရး

ယူဆပါေကာင်း၊ ေကျးရွာများအထိ

စိုက်ပွဲေတာ်သို တက်ေရာက်သည်။

သွားေရာက်ပီး ြပည်သ ူ င ှ ့် ထိေတွရန်

ချယ်ရီပင်

သစာရှိမကို ကိုယ်စားြပ

လိုအပ်ပါေကာင်း၊ ြပည်နယ်အစိုးရ

အခမ်းအနားတွင် ိုင်ငံေတာ်၏

အေနြဖင့် လိုအပ်ချက်များကို အြမန်

အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိလ်က ဒီကေန့ ကယား

ကွင်းဆင်း

ြပည်နယ်ေန့မှာ

ေဆာင်ရွက်ေပးေစလို

ဂျပန် - ြမန်မာ

ေကာင်း၊ ေဒသခံြပည်သမ ူ ျား ဝန်ထမ်း

ချစ်ကည်ေရး ချယ်ရစ ီ က ို ပ ် ျ ိးပွဲ ကျင်းပ

ခန့်ထားေရးအတွက် ြပည်ေထာင်စု

ိုင်လို ကန်မအင်မတန်မှ ဝမ်းသာပါ

အစိုးရအဖွဲအေနြဖင့် ြပန်လည်သုံးသပ်

တယ်။ ပထမဦးဆုံးအကိမ် ဂျပန် -

ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၊ ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးများ၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်င ှ ့် တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျား၊ ကယားြပည်နယ်မှ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊ ေဒသခံတင ုိ း် ရင်းသားများ၊ မိမိမိဖများ၊ ရပ်မရ ိ ပ်ဖများှင့်

ြပည်နယ်ရိပ်သာေရှ၌ စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်စ်။ လိတ ု ယ်။ အဲဒေ ီ တာ့ ကန်မတိက ု လည်း

အတွက် ဖွံဖိးတိးု တက်ဖတ ို စ်ခတ ု ည်း

ေဒခင်သန်းုက ေဒါတမကီးေကျးရွာ

ှင့် မိနယ်ဓမာုေ ံ ဆာင်ရက ွ ေ ် ပးေရး၊

ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေြမယာေလျာ်

ြမန်မာ ချစ်ကည်ေရး ချယ်ရီပန်းပင်

ဒီကိစကို စ်းစားကပါ။ ကန်မတို

အတွက်

အုပစ ် ရ ု ှိ ရွာေလးရွာှင့် ေဒါဖုေကျးရွာ

လွိင်ေကာ်မိနယ်မှ

ေကးေငွှင့်

အသုံးမြပသည့်ေြမ

ေတွကို ေနြပည်ေတာ်မှာ ၂၀၁၇ ခုှစ်

အုပ်စုရှိ

ရွာေြခာက်ရွာအတွက်

ေဒသခံများ ဝန်ထမ်းခန့်ထားေပးေရး၊

ြပန်လည်စွန့်လတ်ရန်အတွက် စိစစ်

ဇန်နဝါရီလမှာ စိုက်ပျ ိးခဲ့တာ အခု

ြမစ်ေရတင်စီမံကိန်း

လွိင်ေကာ်မိနယ်မှ မစုငယ်ေထွးက

ေဆာင်ရွက်ေပးမည်

ဆိရ ု င် ၃ ှစြ် ပည့ပ ် ါပီ။ ချယ်ရပ ီ န်းများ

ဖခင်ပိုင်ဆိုင်သည့်

လယ်ေြမများ

ိင ု င ် ေ ံ တာ်စမ ီ က ံ န ိ ်းများ ေဆာင်ရက ွ ရ ် ာ

ဆိုတာ

ိုင်ငံဟာ

ဘယ်ကိုဦးတည်ေနလဲ။

ကန်မတိုဟာ

တကယ်စစ်မှန်တဲ့

ဒီမိုကေရစီိုင်ငံတစ်ခုကို

မဟုတ်ဘူး။

တစ်ိုင်ငံလုံး အတွက်

ကန်မတို

ဖွံဖိးတိုးတက်ဖို

ဝိုင်းဝန်းကိးစားကပါလို

ပွန်ေချာင်းမှ

ြဖစ်ေကာင်း၊

ဦးတည်

ကန်မအေနနဲ့ ေမတာရပ်ခံပါတယ်။

ေဆာင်ရွက်ေပးေရး၊

ေနတယ်ဆိုလိုရှိရင် အဲဒီကို ေရာက်

ေနာက်အခု ကန်မတို စီစ်ထားတဲ့

ေဒါသုခရ ူ ပ်ကက ွ မ ် ှ ဦးေစာချာလီေပါလ်

အတွက် ေလျာ်ေကးှင့် အသုံးမြပ

တွင် အကျ ိးသက်ေရာက်မများကို

ယ်ေကျးမအတွက်

ိုင်မယ့်ပုံစံမျ ိးနဲ့

ေမးခွန်းေတွကို ေမးပီးေတာ့ ေြဖပါ့

က သမဝါယမအသင်းပိုင်ေြမတချ ိ

သည့်ေြမေနရာ

ြပန်လည်ရရှိေရး၊

ေလ့လာပါေကာင်း၊ ေတွရှခ ိ ျက်များကို

အေရးပါတယ်ဆိုတာ အများလည်း

မယ်ဟု ေြပာကားသည်။

အား

ကန်မတိုအားလုံး

တက်ညီလက်ညီလုပ်သွားဖို

လိုပါ

တယ်ဆတ ို ာကို ကန်မသတိေပးချင်ပါ တယ်။ ဒီလို ကန်မ သတိေပးြခင်းဟာ

ေမးခွန်းများ ေမးြမန်း ထိုေနာက် ေတွဆုံပွဲသို ကိတင်

ဂျပန်ိုင်ငံအတွက်၊ ဂျပန် အင်မတန်မှ

ရပ်ကွက်ုံးေဆာက်လုပ်ရန်

ဒီးေမာ့ဆုိ မိနယ်မှ ေဒဟယ်လင်းိင ု ်

လည်း ြပည်သူအား ချြပပါေကာင်း၊

သိပီးသားြဖစ်မှာပါ။ ဂျပန်ေတွအတွက်

ေြမစွန့်လတ်  ေပးေရး၊ မင်းစုရပ်ကက ွ မ ် ှ

က ေြမယာကိစေကာင့  ် အကျ်းကျခံ

အကျ ိးအြမတ်ကိုလည်း တွက်ဆရပါ

ဆိုရင် ချယ်ရီပန်းများဟာ အလှအပ

ဦးစိးု ွန့်က လွိ င်ေကာ်ေဆးုံ ကီးတွင်

ေနရသူများ ြပန်လည်လတ်ေပးေရး

ေကာင်းြဖင့် ြပန်လည်ရှင်းလင်းေြပာ

သိမ်ေမွမကို ကိုယ်စားြပသလို သစာ

ဆီးှငေ ့် ကျာက်ကပ်ဆရာဝန် တာဝန်

ေမးခွန်းများကိုလည်းေကာင်း၊ ခန်းမ

ကားပီး ကယားြပည်နယ်အတွင်းရှိ

ရှိမကိုလည်း

ချထားေပးေရး၊

အြပင်မှ

ေမးခွန်းေမးြမန်းလိုသူ

ေဒသခံြပည်သမ ူ ျားှင့် ေတွဆုရ ံ သည့်

တစ်ှစ်တစ်ခါ

ကယားြပည်နယ်မှာမှ မဟုတ်ပါဘူး။

တင်ြပထားသည့်

ဘယ်မှာပဲသွားသွား

ကံရင်ကန်မ

ဦးဇို ဝ ါးနီ က

သတိေပးပါတယ်။

ဘာြဖစ်လိုလဲ

ေကာ်ေသာေကျးရွာသို ေြမသားလမ်း

ကုန်းသာေကျးရွာမှ

ဦးဘေမာင်က

ဖားေဆာင်းမိနယ်မှ ေဒညိညိေအး

အတွက် ဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း ေြပာ

ချယ်ရီေတွက ကာကာမခံေပမယ့်၊

ေဖာက်လုပ်ေပးေရး၊

ကားသည်။

ပွင့်ေနတဲ့အချ ိန်အတွင်းမှာ တင့်တင့်

ဆိုေတာ့

ေတာ်ေတာ်များများဟာ

ဖူဆိုမိနယ်မှ

လွိင်ေကာ်မိ

ဦးသိန်းစိန်က

ေလာဇာေကျးရွာ မှ

ဒီးေမာ့ဆိုမိနယ်

ဒိုးလာေစာ

ဒီးေမာ့ဆိုေဆးုံအား အဆင့်ြမင့်တင်

က သံလွင်ြမစ်အေပ ေရကာတာ

နိစဓူ  ဝအေတွးအေခေတွထမ ဲ ာှ ငါတို

ေကျးရွာှင့် ဒီးကူလယ်ေကျးရွာတို

ေပးေရး၊ ရှားေတာမိနယ် ေြမာက်ပိုင်း

ေဆာင်ရက ွ ခ ် င ွ မ ့် ြပေရး ေမးခွန်းအား

ြပည်ေထာင်စုရဲ လိုအပ်ချက်ေတွက

လပ်စစ်မီးရရှိေရးှင့် ေမာ်သီဒိ-ု ကူးခူ

ေကျးရွာမှ ဦးပီတာဦးရယ်က သရီးဒါး

လည်းေကာင်း ေမးြမန်းတင်ြပကရာ

ဘာလဲဆိုတာ

ကား ေကျာက်ခင်းလမ်းပျက်စီးေန

တိုက်နယ်ေဆးုံ၌ ဆရာဝန်တစ်ဦး

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

သည့်အတွက်

ေဆာင်ရွက်ေပးေရး၊

ခန့်ထားေပးေရး၊ ဒီးေမာ့ဆိုမိနယ်မှ

ဖူဆိုမိနယ်

ရာဧပရားေကျးရွာမှ

ဦးစိနဝ ် င်းက ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်

သိပ်မပါကဘူးလို

ကန်မထင်ပါတယ်။ အဲဒီေတာ့

ကန်မတစ်ခါတေလ

ဦးမင်းသူ၊

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက် ေတွဆုံပွဲအပီးတွင် ိုင်ငံေတာ်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်သည်

ကိုယ်စားြပပါတယ်။ မှန်မှန်ပွင့်သွားတဲ့

တယ်တယ် ဝင့်ဝင့်ကားကား လှလှ ပပေနိင ု တ ် ့ဲ ချယ်ရေ ီ တွ ြဖစ်ပါတယ်။

တိုင်းရင်း

ဒါေကာင့်မို လူေကာင်းတစ်ေယာက်

ေဒါက်တာေအာင်သူ၊ ဒုတိယဝန်ကီး

သား၊ တိုင်းရင်းသူများှင့် မှတ်တမ်း

ဆိုရင် ချယ်ရီပန်းနဲ့ င်းယှ်တာေတွ

ဦးေအာင်ထူး၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊

တင်ဓာတ်ပုံိုက်သည်။

လည်းရှပ ိ ါတယ်။ ကာကာမေနရတာ

ေြပာပါတယ်။ တစ်ေန့ကုိ တစ်ခါေလာက်

ဦးေဘာ့ဒက ူ ရာဧပရားေကျးရွာအုပစ ် ု

ဖွင့်လှစ်ေပးေရး၊

လွိင်ေကာ်မိ

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်

ေဒါက်တာ

ယင်းေနာက် ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်

ပဲ စ်းစားပါ။ စ်းစားိုင်တဲ့ အရွယ်

အတွင်းရှိ

ွားလဝိုးေကျးရွာမှ

ဦးစိုးမိုးဝင်းက

သက်ခိုင်ဝင်းတိုက ချက်ချင်းေဆာင်

ပင်ခံပုဂိလ်သည် လွိင်ေကာ်မိ ဗုဒ

ရင်ေတာင်မှ

ေရာက်လာတဲ့

ဆက်သွယ်ေရး အဆင်ေြပေစရန်ှင့်

လီဆူတိုင်းရင်းသားများအား လီေရှာ

ရွက်ေပးိုင်မည့်အေြခအေနများှင့်

ဥယျာ်သိုေရာက်ရှိပီး

ဘဝတစ်ခုကို

လပ်စစ်မီးရရှိေအာင်

ဟု

မှားယွင်းစွာေခေဝလျက်ရှိေန

ေရရှည်ေဆာင်ရွက်ေပးရမည့်အေြခ

ေတာ်၌ တည်ထားကိုးကွယ်လျက်ရှိ

တယ်ဆိုတာတဲ့

မှင့် ိင ု င ် သ ံ ား ေလာက်ထားရာတွင်

အေနများကို ရှင်းလင်းေြပာကားက

သည့် ဗုဒုပ်ပွားေတာ်အား ဖူးေြမာ်

တယ်။

ဗဟိုဘုတ်အဖွဲမှ

သည်။

ကည်ညိပီး ပန်း၊ ေရချမ်း၊ ဆီမီး

လူတိုင်းလူတိုင်းက

တစ်ေန့ကိုတစ်ကိမ်ပဲ အတွက်

ငါ့ိုင်ငံ

ဘာလိုအပ်ချက်ေတွများ

ရှိမလဲဆိုတာ စ်းစားေပးမယ်ဆရ ုိ င်

ေပးေရး၊

ရွာများ

တယ်လီဖုန်း

လွိင်ေကာ်မိ

ေဆာင်ရွက် နမ်ကွက်

ရပ်ကွက်မှ ဦးမီရယ်ြမင့်က ေတာင်သူ

ိုင်ငံသားြပခွင့်

ဗုဒဥယျာ်

ချင်းတူတာေတာင်မှ၊ အသက်မရှည် လှလပ ှ ပတင့တ ် ယ်တဲ့ ြဖတ်သန်းသွားိုင် အဓိပာယ်ရပါ

စာမျက်ှာ ၁၃ သို 


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

စာမျက်ှာ ၁၂ မှ

ှစေ ် ပါင်းများစွာ ဒီချယ်ရပ ီ န်းေလးေတွ

တိုရဲမိတ်ေဆွများြဖစ်တဲ့ ဧည့်သည်

ြပည်ေထာင်စုသား

တိင ု ်းရင်းသားအားလုးံ ကလည်း သိမေ ် မွ မ၊ လှပမ၊ တင့်တယ်မ၊ သစာရှိမ၊ ဘဝ ကို လှလပ ှ ပ ြဖတ်သန်းသွားိင ု မ ် ေတွ 

ကို တန်ဖးုိ ထားတယ်ဆတ ုိ ာကို ြပတာ

ပဲြဖစ်ပါတယ်။ ကန်မတို ှစ်ိုင်ငံရဲ

အကားမှာရှိေနတဲ့ ချစ်ကည်ေရးကို လည်း ကိယ ု စ ် ားြပပါတယ်။ ဂျပန်င ို င ် ံ

နဲ့ ြမန်မာိုင်ငံဟာ ှစ်ေပါင်းများစွာ

ခင်ခင်မင်မင် ချစ်ချစ်ကည်ကည်နဲ့ ေနခဲပ ့ ါတယ်။ ကန်မတို ြဖတ်သန်းခဲရ ့

တဲ့ အေတွအကံထဲမာှ အဆိးု အေကာင်း ှစမ ် ျ ိးစလုံး ရှခ ိ ပ ဲ့ ါတယ်။

ေတာ်များ၊ ဂျပန်ိုင်ငံ ဂျပန်-ြမန်မာ ချစ်ကည်ေရးကို ကိယ ု စ ် ားြပတဲ့ ဂျပန် အဖွဲဝင်များကိုလည်း ကန်မအေနနဲ့

ေကျးဇူးတင်တယ်လိုေြပာချင်တယ်။ အားလုံး ကစု ေပါင်း ပီး ေတာ့

ဒီ ပ ွဲ

ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင်ြဖစ်ဖို လုပ်ေပး

ေနတာပါ။ ကန်မတိုစိုက်ပျ ိးလိုက်တဲ့ ချယ်ရပ ီ န်းေတွဆတ ို ာ ေန့ချင်းညချင်း ပွငလ ့် ာမှာမဟုတပ ် ါဘူး။ အချ ိန်ယရ ူ ပါ

တယ်။ ဒီိုင်ငံမှာ ချယ်ရီပန်းေတွစိုက် ိုင်ဖို

ချယ်ရီပန်းေတွြဖစ်ေအာင်လို

သုေတသနလုပ်ပီးေတာ့

ြပစုပျ ိး

ဒါေပမယ့်

ေထာင်ရတာလည်း ှစေ ် ပါင်းများစွာ

အထဲမှာ အလှအပအေကာင်းေတွကို

ဘာြဖစ်လိုလဲဆိုေတာ့ ဒီေြမဒီေရဟာ

ဒီအဆိုးအေကာင်း ှစ်မျ ိးစလုံးရှိတဲ့ သာ ကန်မတိက ု ေရွးချယ်မီးေမာင်းထိုး

ပီး အေလးထားတာေကာင့် ှစ်ိုင်ငံ

ကာတယ်လို ကန်မနားလည်ပါတယ်။ ဂျပန်ိုင်ငံရဲ ေြမနဲ့ေရနဲ့ တစ်ဆက် တည်းမဟုတ်ပါဘူး။

ဒီေြမဒီေရမှာ

ချစ်ကည်ေရးဟာ တစ်ေန့ထက်တစ်ေန့

ဖွံဖိးတိုးတက်စွာနဲ့

ကန်မတိုေတွရပါတယ်။

အတွက်၊ ချယ်ရီပင်ေတွြဖစ်ေြမာက်ဖို

ပိုပီး ဖွံဖိးတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာ ဒါေကာင့် ဒီချယ်ရပ ီ န်းပင်စက ို ပ ် ဟ ွဲ ာ

ှစ်ိုင်ငံအကား

ချစ်ကည်ေရးကို

ကိုယ်စားြပတာလည်း

ပွင့်လန်းိုင်ဖို

ပွင့်လာတဲ့အခါကျရင် ရဲအလှအပကို

ကန်မတို

ကည့်ိ  ုင်တယ်။

အလှအပကို ကန်မတိအ ု ေနနဲ့ ဂုဏယ ် ူ ိုင်ပါတယ်။

ဒါေကာင့် ေရရှည်ကို

စ်းစားပီးေတာ့

ကန်မတိုိုင်ငံရဲ

ေရရှညခ ် ျစ်ကည်ေရး၊ ကန်မတိ ု င ို င ် ရ ံ ဲ

ေရရှည် လှပတင့်တယ်ေရးအတွက် ဒီအခမ်းအနားကို

ကျင်းပတယ်လုိ

ကန်မအေနနဲ့ ှလုံးသွင်းထားပါတယ်။

ဒါေကာင့မ ် ုိ အားလုးံ ဝိင ု း် ဝန်းပီးေတာ့ ြဖစ်ေြမာက်ေရးအတွက် ကူညသ ီ ေ ူ တွ ကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ကန်မတို

ှစ်တိုင်း ှစ်တိုင်းလည်း ဒီလိုပဲလှပ တင့်တယ်တဲ့

အခမ်းအနားေတွနဲ့

ြပိုင်ပါေစလို

ဆုေတာင်းေမတာပို

ကယားြပည်နယ်ေန့ကို အသိအမှတ် ပါတယ်။

ေကျးဇူးတင်ပါတယ်”ဟု

ေြပာကားသည်။

ေကျးဇူးတင်စကားေြပာ

ယင်းေနာက် အမျ ိးသားခရီးသွား

အတွက၊် ချယ်ရပ ီ န်းေတွ ြဖစ်ေြမာက်ဖို

လုပ်ငန်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

အတွက်ကို ကိးစားပမ်းစားနဲ့လုပ်ခဲ့

လုပ်ငန်းြမင့်တင်ေရး

ရပါတယ်။ ဒါေကာင့် ေအာင်ြမင်ချင်ရင်၊

ဗဟို

ေကာ်မတီဝင် ြမန်မာ-ဂျပန်ခရီးသွား ေကာ်မတီ

အတွငး် ေရးမှး ဦးရဲထန ွ း် ဦးက ေကျးဇူး

ြဖစ်တယ်။

တကယ်ပအ ဲ လှအပေတွ ဖွံ ဖိးတိးု တက်

များ၊ မတူတဲ့ိုင်ငံ တစ်ိုင်ငံသားများ

ဝီရိယစိုက်ထုတ်ရမယ်။ အချ ိန်ယူရ

ခံပုဂိလ်၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊

စိတဓ ် ာတ်ေတွရရ ှိ မယ်။ ချယ်ရပ ီ န်းပင်

များသည် ချယ်ရီပင်စိုက် ပွဲေတာ်သို

မတူတယ ့ဲ ်ေကျးမများ၊ မတူတဲ့ိုင်ငံ

အကားမှာ ချစ်ကည်ေရးခိင ု ခ ် င ို မ ် ာမာ ထူေထာင်င ုိ တ ် ယ်ဆတ ုိ ာကို သက်ေသ

ထူေနပါတယ်။ ဒီေတာ့ မတူတဲ့ိုင်ငံ သားများ၊ မတူတဲ့ ယ်ေကျးမများ

အကားမှာ ခိင ု ခ ် င ို မ ် ာမာ ချစ်ကည်ေရး

ထူေထာင်င ုိ တ ် ယ်ဆရ ုိ င် ကန်မတိရ ု ဲ ြပည်ေထာင်စုဖွား တိုင်းရင်းသားေတွ အကားမှာလည်း

ငိမ်းချမ်းေရး၊

ချစ်ကည်ေရး၊ တည်ငိမေ ် ရးကို ခိင ု ခ ် င ို ် မာမာထူေထာင်ိုင်ဖို

ေနသည် ။ ယင်း အသင်း များ၏ ေနာက်တင ွ ် GV ၊ On Doctor ၊ Winner ၊ မိမ JY ၊ MFF ယူ-၁၉ ၊ Do Do Ko Ko ၊ Dream Team ဖူဆယ်ချစ်သူှင့် AMM Brothers အသင်းတို အစ်လက ို ် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ င်းထက်ေဇာ်

ေဒသခံြပည်သလ ူ ထ ူ အ ု ေပါင်းနဲ့ ကန်မ

ေတွ စိက ု တ ် ယ်ဆတ ို ာ ကန်မတို ိင ု င ် ၊ံ ကန်မတိုရဲ

ဖူဆယ်လိဂ်ပိင်ပွဲမှ ခုနစ်ဂိုး-ဂိုးမရှ၊ိ Dream Team အသင်း က လက်ဝဲသုရအသင်းကို ခုနစ်ဂိုးေလးဂိုးြဖင့် အိင ု ရ ် ပီး AMM Brothers အသင်းှင့် Winner အသင်းတို သုးံ ဂိးု စီ သေရကျခဲသ ့ ည်။ ပွစ ဲ ် (၁၃) တွင် ဇယား ထိပ်ဆုံးမှ VUC ှင့် MIU အသင်းတို ိင ု ပ ် ဲွ ထပ်မရ ံ ယူင ုိ ခ ် ေ ့ဲ သာ်လည်း On Doctor ှင့် Winner အသင်းတို ိုင်ပွဲ ေပျာက်ဆုံးခဲ့သည်။ တတိယေနရာမှ GV အသင်းသည် ိုင်ပွဲဆက်ခဲ့ေသာ် လည်း ကျ်းေြမာင်းသည့် ဂိုးရလဒ်ြဖင့် သာ အိင ု ရ ် ခဲ့ ပီး ဇယားေအာက်ဆးံု မှ AMM Brothers အသင်းသည် ံးပွဲ ဆက်ေနမကို ရပ်တန့်ပီး ဒုတယ ိ ေြမာက် သေရပွဲ ရယူိုင်ခဲ့သည်။ ပွစ ဲ ် (၁၃) အပီးတွင် VUC ှင့် MIU အသင်းတို ၃၇ မှတ်စီရထားပီး VUC အသင်းက ဂိးု ကွာြခားချက်အသာြဖင့် ဆက် လ က် ဦးေဆာင် ေနကာ MIU အသင်းက ဒုတယ ိ ေနရာတွင် ရပ်တည်

အပွင့်ေတွပွင့်ိုင်မယ်။ ဒီအပွင့်ေတွ

တဲ့ ကန်မတိုရဲ ကယားြပည်နယ်က

ချစ်ကည်ေရးအတွက် ချယ်ရီပန်းပင်

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် အထိမ်းအမှတ်ချယ်ရီပင်ကို စိုက်ပျ ိးေပးစ်။

ဒီအခမ်းအနားမှာ လာေရာက်လာ

ကန်မတို ှစ်ိုင်ငံ ပူးေပါင်းပီး

ကန်မတိုကို

သင်ခန်းစာေပးလိုက်သလိုပဲ ြဖစ်ပါ တယ်။

ပွင့်လန်းေစချင်ရင် ကန်မတိုလည်း မယ်။ ကန်မတိလ ု ည်း ကိးစားချင်တ့ဲ ေလးေတွ ဟာ

က န် မ တို အ တွ က ်

သင်ခန်းစာြဖစ်ဖလ ို ည်း ကန်မတိအ ု ေန

နဲ့ ြမင်ေစချင်ပါတယ်။ ဒီစ ှ စ ် က ုိ လ ် က ုိ ် တဲ့ ချယ်ရီေတွဟာ ေနာက်ှစ်ေတာ့

ပွငမ ့် ှာမဟုတပ ် ါဘူး။ ဒီချယ်ရပ ီ င်ေလး

တင်စကား ေြပာကားသည်။

ထိေ ု နာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရှိသူ တက်ေရာက်

မှတ်တမ်းတင်

လာကသူများှင့်

ဓာတ်ပုံိုက်ကပီး

သတ်မတ ှ ေ ် နရာများတွင် အထိမး် အမှတ် ချယ်ရပ ီ င်များကို စိက ု ပ ် ျ ိးေပးကသည်။ ယင်းေနာက် ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်

ေတွ ြဖစ်ေြမာက်ဖက ို ို ှစေ ် ပါင်းများစွာ

ပင်ခံပုဂိလ်ှင့်အဖွဲသည် လွိင်ေကာ်

တို စိုက်လိုက်တဲ့

ထွက်ခွာကရာ

ကိးစားပီးလုပရ ် ပါတယ်။ အခု ကန်မ

ထွားကျ ိင်းလာဖို

ချယ်ရီေတွဟာ

အချ ိန်လည်းယူရ

မယ်။ ဒီအပင်ေလးဟာ ကီးလာပီးမှ

မိမှ အထူးေလယာ်ြဖင့် ြပန်လည်

ညေနပိုင်းတွင်

ေနြပည်ေတာ်သို ြပန်လည်ေရာက်ရှိ က သည်။

သတင်းစ်

ကမာ့အကီးဆုံးစာအုပေ ် ရာင်းပွေ ဲ တာ်သို စာေပချစ်သမ ူ ျား လာေရာက်ဝယ်ယအ ူ ားေပးလျက်ရှိ ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၁၅ အဂလိပ်ဘာသာစာအုပ် တစ်သန်း ေကျာ်ပါဝင်သည့် ကမာ့အကီးဆုံး စာအုပ်ေရာင်းပွဲေတာ် (The Big Bad Wolf ) ကို ရန်ကုန်မိ သာေကတမိ နယ်ရှိ Fortune Plaza Myanmar Expo Hall ၌ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်မှ ၂၀ ရက်အထိ ကျင်းပလျက်ရှိရာ စာေပ ဝါသနာရှင်များှင့် စာေပချစ်သူများ စိတဝ ် င်တစားြဖင့် လာေရာက်ေလ့လာ ဝယ်ယူလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ အဆို ပ ါ စာအု ပ ် ေရာင်း ပွဲ စီ စ ် သူ ဦးမျ ိးေအာင်က ''ဒီစ ှ မ ် ာှ ေတာ့ ပီးခဲတ ့ ့ဲ ှ စ ် ထ က် အမျ ိးအစားတစ် ေသာင်း ေကျာ် အသစ်ေတွပါဝင်ပါတယ်။ ဒီပွဲ ေတာ်မာှ အဂလ  ပ ိ စ ် ာအုပေ ် တွတင်မက ပါဘူး ။ ြမန်မာစာအုပ်ေတွလည်း ပါတယ်။ စာအုပ်တိုက်ကီး ၁၃ တိုက် ကို စတင်မတ ိ ဆ ် က်ေပးထားပါတယ်။ ေနာက်ှစ်မှာ ဒီထက်ပိုပီး ြမန်မာ စာအုပတ ် က ို ေ ် တွကို လက်တေ ွဲ ခဖိရ ု ပ ှိ ါ တယ်။ အဂလ  ပ ိ စ ် ာအုပေ ် တွလပ ုိ ဲ ြမန်မာ ိုင်ငံမှာရှိတဲ့ စာအုပ်ထုတ်ေဝေရး ေလာကလည်း ပိုပီးတိုးတက်လာဖို ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အခုလိုေဆာင်

ရွက်တာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ စာဖတ် ပရိ သတ်ေတွလည်း စိတဝ ် င်တစားနဲ့ လာေရာက်ေလ့လာ ဝယ်ယူကပါ တယ်'' ဟု ေြပာသည်။ အဆိပ ု ါ စာအုပေ ် ရာင်းပွေ ဲ တာ်တင ွ ် အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် ထုတ်ေဝထား သည့် ကမာ့အေရာင်းရဆုံးစာအုပမ ် ျား ှငအ ့် တူ သုတ၊ ရသ၊ ပညာရပ်ဆင ို ရ ် ာ စာအုပမ ် ျား၊ ကေလးများအတွကပ ် ြုံ ပင်၊ eာဏ်စမ်းစသည့် စာအုပ်များအပါ အဝင် အဂလ  ပ ိ ဘ ် ာသာြဖင့် ထုတေ ် ဝ

ထားသည့် စာအုပ်ေပါင်းတစ်သန်း ေကျာ်ကုိ အထူးေလာ့ေဈးြဖင့် ေရာင်းချ လျက်ရှိသည်။ သာေကတမိနယ်မှ ေဒခင်သိန်း က ''ပထမအကိမ် ကျင်းပတုန်းက မသွားလိုက်ရလို ဒီတစ်ကိမ် လွတ် မသွားရေအာင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် မျ ိးနဲ့ လာခဲ့တာပါ။ မျက်စိက သိပ်မ ေကာင်းေတာ့လို များများမဖတ်ိုင် ေတာ့ေပမယ့် စာအုပ်ေတွက အလွန် သေဘာကျဖို ေကာင်းတယ်။ ဘာသာ

ရပ်အလိုက် ကစုံအကုန်ေတွရ တယ်။ လူငယ်ေတွလာသင့်တယ်။ ဒီေလာက်စုံတဲ့ စာအုပ်ေတွကို ဘယ်ေနရာမှ မေတွိုင်ပါဘူး'' ဟု ေြပာသည်။ ကမာရွတ်မိနယ်မှ ေဒလွင်လွင် မှနက ် ''ေြမးေလးအတွက် စာအုပေ ် လး ေတွ လာကည့တ ် ာပါ။ အဓိကကေတာ့ ကေလးေတွလမ ိ ာေရးြခားရှ  ဖ ိ န ို ဲ့ အသိ ပညာ၊ ဗဟုသတ ု ေတွရိင ု မ ် ယ့် စာအုပ် ေလးေတွဝယ်ခတ ့ဲ ယ်။ လူငယ်ေတွကုိ

စာအုပမ ် ျားများဖတ်ဖို အမဲတက ို တ ် န ွ ်း ပါတယ်။ အရွယ်အပိုင်းအြခား အမျ ိး မျ ိးအတွက် စာအုပ်မျ ိးစုံကို အခုလို ေတွရတဲအ ့ တွက် အားရေကျနပ်တယ် '' ဟု ေြပာသည်။ ြပန်ကားေရး ဝန်ကီးဌာနက ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စာဖတ် ရှန ိ ြ် မငတ ့် င်ေရး အစီအစ်များကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပူးေပါင်းေဆာင် ရွက်ရန်၊ ြပည်သူအားလုံး စာဖတ်မ အေလ့အကျင့်ေကာင်းများ ပိုမိုထွန်း ကားလာေစရန်စသည့် ရည်ရွယ်ချက် များြဖင့် အဆိပ ု ါ စာအုပေ ် ရာင်းပွေ ဲ တာ် ကို ကျင်းပြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ အဆိုပါ စာအုပ်ေရာင်းပွဲေတာ်ကို ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ဇန်နဝါရီလတွင် ပထမဆုံး အကိမအ ် ြဖစ် ရန်ကန ု ် မိရှိ Myanmar Event Park ၌ ကျင်းပခဲ့ ပီး၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ဇွနလ ် တွင် ဒုတယ ိ အကိမအ ် ြဖစ် မေလး မိရှိ ြမန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌ လည်းေကာင်း၊ ယခုအခါ တတိယ အကိမ်အြဖစ် ရန်ကုန်မိရှိ Fortune Plaza Myanmar Expo Hall ၌ လည်း ေကာင်း ကျင်းပေနြခင်းြဖစ်သည်။ သတင်းှင့်ဓာတ်ပု-ံ ေဇာ်ကီး

MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲမှ

စစ်ကင ုိ း် ၊ ဟံသာဝတီ၊ ရှမ်းယူိုက်တက်ှင့် ရန်ကုန်အသင်းတို ိုင်ပွဲရခဲ့ပီး စုစု

ြဖစ် သည်။ ှစသ ် င်းစလုးံ အဖွငပ ့် တ ဲွ င ွ ် ိင ု ပ ် ရ ဲွ ထားပီး ရှမး် ယူက ုိ တ ် က်အသင်း

ဟံသာဝတီအသင်းှင့် ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်း၊ မလာသီရိကွင်း၌ ရတနာပုံ

ေပါင်းေြခာက်ပတ ဲွ င ွ ် တစ်ပသ ဲွ ာသေရကျကာ ငါးပွအ ဲ ထိ အးံ အိင ု ရ ် လဒ် ထွကေ ် ပ

သည်ကားရက်တင ွ ် အာရှချန်ပယ ီ လ ံ ဂ ိ အ ် ကိ ေြခစစ်ပအ ွဲ ြဖစ် ဖိလစ်ပင ို က ် လပ်

အသင်းှင့် စစ်ကိုင်းအသင်း၊ ေမာ်လမိင် ကွင်း၌ Southern အသင်းှင့်ရခိုင်

ခဲသ ့ ည်။ အဖွငပ ့် တ ဲွ င ွ ် ိင ု ပ ် ေ ဲွ ပျာက်ခသ ့ဲ ည့် မေကွး၊ ရခိင ု ၊် Southern၊ ချင်းယူက ုိ ်

ဆီရက်စအ ် သင်းှင့် အေဝးကွင်းကစားထားရေသာေကာင့် ပွပ ဲ န်းဖွယရ ် ေ ှိ နသည်။

အသင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်တွင် YUSC ကွင်း၌ ရန်ကုန်ယူိုက်တက်အသင်းှင့်

တက်၊ ဧရာဝတီ၊ ဇွက ဲ ပင်င ှ ့် အား/ကာသိပအ ံ သင်းတိ၏ ု ုန်းကန်မများကိ  လ ု ည်း

ရတနာပုအ ံ သင်းသည် စစ်ကင ို ်းအသင်းကို ံးေကးြပန်ဆပ်င ို ရ ် န် ကိးပမ်းရမည်

ဇွဲကပင် အသင်း၊ ပုသိမ်ကွင်း၌ ဧရာဝတီအသင်းှင့် အား/ကာသိပံအသင်းတို

ေစာင့်ကည့်ရမည်ြဖစ်သည်။

ြဖစ်ပီး အဖွငပ ့် တ ွဲ င ွ ် ှစသ ် င်းစလုးံ အိင ု ် ရထားေသာေကာင့် ပိင်ဆင ို မ ် ြပင်  းထန်

ယှ် ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။ ချင်းယူက ို တ ် က်င ှ ့် မေကွးပွက ဲ ို ကွင်းေြပာင်းလဲ

ဟံသာဝတီှင့် ရှမ်းယူိုက်တက်ေတွဆုံမမှာ စိတ်ဝင်စားစရာေကာင်း

ခဲသ ့ လို ဇွက ဲ ပင်င ှ ့် ရန်ကန ု ပ ် က ွဲ လ ို ည်း အိမက ် င ွ ်းေြပာင်းလဲကာ ရန်ကန ု အ ် သင်း၏

သည့ပ ် ြွဲ ဖစ်ေနပီး လက်ရခ ှိ ျန်ပယ ီ ံ ရှမ်းယူက ို ် တက်အသင်းသည် ဦးမျ ိးမင်းထွန်း

အိမ်ကွင်းပွဲအြဖစ် ေြပာင်းလဲကစားမည်ြဖစ်သည်။ ပွဲစ် (၁) တွင် ရတနာပု၊ံ

ကိင ု တ ် ယ ွ ေ ် နသည့် ဟံသာဝတီအသင်းကို အေဝးကွင်း၌ သွားေရာက်ရင်ဆင ို ရ ် မည်

ဖွယ် ရှေ ိ နသည်။ နာမည်ကီးရန်ကန ု အ ် သင်းမှာမူ အိမက ် င ွ ်းအေြပာင်းအလဲေကာင့် ဇွဲကပင်ှင့်ပွဲကို အိမ်ကွင်းပွဲအြဖစ် ထပ်မံလက်ခံကစားရမည်ြဖစ်သည်။ သတင်း-င်းထက်ေဇာ်၊ ဓာတ်ပုံ-စိုးွန့်


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

ေကျာဖုံးမှ

ှငစ ့် ပ်လျ်း၍ လည်းေကာင်း လုပင ် န်းေကာ်မတီ

ေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ရ ် န်အတွက် သုးံ ဦးှင့်

ဒုတယ ိ ဝန်ကီး

များအလိက ု ် ေဆာင်ရက ွ ေ ် နမအေြခအေနများ

အမဲတမ်း အတွငး် ဝန် ှစဦ ် းတို

ှင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည့် လုပင ် န်း

ဦးေဆာင်၍

“ဥပေဒှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

စ်များကို ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

ဆိင ု ရ ် ာ ဝန်းကျင်တးုိ တက်ေကာင်းမွနေ ် စေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီ”၊

ထိုေနာက်

Ease of Doing Business

“ေငွေကးရရှိေစိုင်မ

Ranking တိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းအဖွဲ အတွင်း

ဆိင ု ရ ် ာများေဆာင်ရက ွ ေ ် ရး လုပင ် န်းေကာ်မတီ”၊

ေရးမှး စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး

“ကုန်သွယ်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမကိ  ု အားေပး

ဝန်ကီးဌာန အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးေအာင်စိုး

ြမငတ ့် င်ေရး လုပင ် န်းေကာ်မတီ”၊ “စီးပွားေရး

က “Ease of Doing Business Ranking”

ှင့်

ဝန်ေဆာင်မဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင်

တိုးတက်ေရးအတွက် အညန်းကိန်းတစ်ခခ ု ျင်း

ိင ု င ် ၏ ံ အခန်းကအား ြပန်လည်ေရးဆွေ ဲ ရး

အလိက ု ် ေဆာင်ရက ွ ေ ် နသည့် လုပင ် န်းစ်များ

လုပ်ငန်းေကာ်မတီ” ှင့် “အေြခခံလူသား အရင်းအြမစ်

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း

ေကာ်မတီ” တိုကို

ဖွဲ စည်းပီး လုပင ် န်းများ

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ ေကာင်း။ ပုဂလိကက

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

ေကာ်မတီ၏ ပထမအကိမ် အစည်းအေဝးကို ၂၀၁၆ ခုစ ှ ် ိဝ ု င်ဘာလ

၂၈ ရက်ေန့တွင်

ကျင်းပခဲ့ ပီး ၂၀၁၇ ခုစ ှ အ ် တွငး် တွင် ေလးကိမ၊် ၂၀၁၈ ခုှစ်အတွင်းတွင်

သုံးကိမ်၊ ၂၀၁၉

ခုှစ်တွင် ှစ်ကိမ်၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် ပထမ ဆုံးအကိမ် ကျင်းပြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ပထမ အကိမ်မှ (၁၀)ကိမ်အထိ ဆုံးြဖတ်ချက်

စုစုေပါင်း

အေကာင်အထည်ေဖာ်

အစည်းအေဝး ၈၇

ချက်တွင်

ေဆာင်ရွက်ပီးစီးမ

အချက် ၇၉ ချက်င ှ ့် ေဆာင်ရက ွ ဆ ် ဲ ရှစခ ် ျက် ရှသ ိ ည်ကုိ ေတွရှရ ိ ပါေကာင်း၊ ေဆာင်ရက ွ ဆ ် ဲ ရှစ်ချက်ကိုလည်း

အြမန်ပီးြပတ်ေအာင်

အချ ိန်ကာလသတ်မှတ်ပီး ပူးေပါင်းညိင်း ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားကရန် တိက ု တ ် န ွ ်းေြပာကား လိုပါေကာင်း။ ပုဂလိ  ကကဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးလုပင ် န်း များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အေထာက်အကူြပ ိင ု ေ ် ရးအတွက် စီးပွားေရးလုပင ် န်းရှငမ ် ျားှင့် လစ် ပုံမှန်ေတွဆုံပီး အခက်အခဲများကို

လုပ်ငန်းရှင်များ၏

ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ေပး

လျက်ရှိရာ ၂၀၁၉ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ ၃၁ ကိမ် ေတွဆုခ ံ ့ဲ ပီး အခက်အခဲအ ကံြပတင်ြပ ချက် စုစုေပါင်း ၃၆၉ ချက်ရရှိခဲ့ရာ အဆိုပါ တင်ြပချက်များအားလုံးကို ဝန်ကီးဌာနများ၊

သက်ဆိုင်ရာ

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊

တိင ု ်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲများှင့် လုပ်ငန်းေကာ်မတီ ငါးခုတို၏

ေြဖရှင်း

ြပန်ကားေပးမများကို ြပည်ေထာင်စသ ု မတ ြမန်မာိုင်ငံ ကုန်သည်များှင့် စက်မလက်မ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ်မှ သက်ဆိုင်ရာ သို

တစ်ဆင့်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များထံ

အေကာင်းြပန်ကားေပးခဲ့ပီးြဖစ်ပါ

ေကာင်း။ အဆိုပါြပန်ကားချက်များအနက် အချ ိ အချက်များမှာ

ှစ်ဆင့် သုံးဆင့်ေြဖရှင်း

ေဆာင်ရွက်ေပးရမည့်

လုပ်ငန်းများြဖစ်ေန

သြဖင့် လုပ်ငန်းေကာ်မတီ ငါးခုတိုအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများှင့်

ပုဂလိက

စီးပွားေရးလုပင ် န်းရှငမ ် ျားေတွဆု၍ ံ ေဆွးေွးပွဲ (Public- Private Dialogue) များကို စ်ဆက် မြပတ် ြပလုပ၍ ် ပီးြပတ်သည်အထိ အဆင့ဆ ် င့် ေြဖရှင်း ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပါေကာင်း၊ ထိုြပင် အချ ိအချက်များသည် ြပာန်းထား သည့် မူဝါဒများ၊

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်

ကိုက်ညီမမရှ  ိသည်ကိုလည်း

ေတွရှိရပါ

ေကာင်း၊ ပုဂလိကက ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး အတွက် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက ွ ေ ် န မများသည် ထိက ု သ ် င့သ ် ေလာက် ေအာင်ြမင်မ ရရှေ ိ နသည်ကို အားလုံးအသိပင်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ပုဂလိ  ကက ဖွံဖိးတိးု တက်ေရးလုပင ် န်းများ လျင်ြမန်စွာ ေဆာင်ရွက်ေပးိုင်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၊ ေနြပည်ေတာ် ေကာင်စီ၊ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ များှင့် လုပင ် န်းေကာ်မတီ ငါးခုတိုအေန ြဖင့်

မိမိတို ေဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ

တိုးတက်မြမန်ဆန်လာေအာင် ပိုမိုအေလးထား

ယခုထက်

အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွက်သွားကရန်

ေြပာကားလို

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ေဒါက်တာသန်းြမင့်

ဦးဝင်းခိုင်

ဦးသန့်စင်ေမာင်

ပါေကာင်း။ သိုမှသာ ပုဂလိကကဖွံဖိးတိုးတက်

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး

အေနြဖင့် သက်ဆင ုိ ရ ် ာကအလိက ု ် ေဆာင်ရက ွ ်

ေတွရပါေကာင်း။

ထားရှမ ိ အေြခအေနများ၊  ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ်

ေရးရည်မှန်းချက်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်

ထိေ ု ကာင့် တိးု တက်ခသ ့ဲ ည့် နယ်ပယ်(၅)

မည့် အစီအမံများှင့် လိုအပ်သည့်အ ကံြပ

ေဆာင်ရက ွ  ် င ို မ ် ည်ြဖစ်သည့အ ် ြပင် စီးပွားေရး

ခုအေနြဖင့် လာမည့်ှစ်များတွင် ယခုထက်

ချက်များကို ပွငပ ့် င ွ လ ့် င်းလင်း ေဆွးေွးေပးက

ဖွံဖိးမကိုလည်း အကျ ိးသက်ေရာက်ိုင်မည်

ပိုမိုတိုးတက်ေအာင်

ပါရန် လိုအပ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ပုဂလိ  ကက အားနည်းသွား

လိုအပ်သကဲ့သို “အဆင့်တိုးတက်မမရှိသည့်

လင် ပုဂလိကကကို အေြခခံသည့် စီးပွား

နယ်ပယ်(၂)ခု”ှင့် “အဆင့ေ ် လျာ့ကျသွားသည့်

ေရးေကာ်မတီ ဒုတိယဥက

ေရးဖွံဖိးတိုးတက်မတွင် တုံေှးသွားိုင်ပါ

နယ်ပယ်(၃)ခု”တိုအေနြဖင့် လာမည့်ှစ်တွင်

ှင့်

ေကာင်း၊

အဆင့်ှင့် ရမှတ်များ ပိုမိုတိုးတက်ရရှိေရး

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့်က

လုပင ် န်းေကာ်မတီဝင်များအေနြဖင့် ပုဂလိ  က

အတွက်

လိုအပ်သည့်

ပုဂလိ  ကက ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးေဆာင်ရက ွ ်

ကဖွံဖိးတိးု တက်ေရးအတွက် မိမိတို၏

ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက ွ မ ် များကိ  ု ေဆာင်ရက ွ ်

ေနမအေြခအေနများ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ

လုပင ် န်းတာဝန်များအလိက ု ် ေရှဆက်ေဆာင်

သွားကရန် လိုအပ်ပါေကာင်း၊ ထိုြပင် ကမာ့

လုပက ် င ို ရ ် ာတွင် လွယက ် လ ူ ျင်ြမန်ေချာေမွေစ

ရွကရ ် မည့် လုပင ် န်းစီမခ ံ ျက်များကို စနစ်တကျ

ဘဏ်အုပ်စု

(International Finance

ရန်ှင့် အဆင့်တိုးတက်လာေစေရးအတွက်

ေရးဆွဲပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်

Corporation – IFC ) က ေရးဆွေ ဲ ပးပိလ ု ာသည့်

ေဆာင်ရက ွ ေ ် နမ အေြခအေနများှင့် စပ်လျ်း

သွားကရန်

“ြမန်မာ့စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်

၍ ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ထိုေကာင့် ေကာ်မတီဝင်များှင့်

တိက ု တ ် န ွ း် ေြပာကားလိပ ု ါ

ေကာင်း။ တိုးတက်မရှိလာ ယခုှစ်တွင် ကမာ့ဘဏ်မှ ထုတ်ြပန်ခဲ့ သည့်

“ိုင်ငံများ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ

လုပ်ကိုင်ရန်

လွယ်ကူမအစီရင်ခံစာ ၂၀၂၀

ယခုကတည်းက

ထိေ ု နာက် ပုဂလိ  ကကဖွံ ဖိးတိးု တက် စီးပွားေရး

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

လွယက ် မ ူ  လုပင ် န်းစီမခ ံ ျက် ၂၀၂၀” ပါ အချက်

ယင်းေနာက် ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး၊

များကို ကာလတို၊ ကာလလတ်၊ ကာလရှည်

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး

သတ်မတ ှ က ် ာ

ဌာန အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးေအာင်စိုးက

သက်ဆင ို ရ ် ာကအလိက ု ်

စနစ်တကျ စီမေ ံ ဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းကရန် တိက ု တ ် န ွ း်

ယခင်အစည်းအေဝး

ေြပာကားလိုပါေကာင်း။

စပ်လျ်း၍ ေဆာင်ရက ွ ် ပီးစီးမအေြခအေနများ

(Doing Business Report 2020)” တွင် ြမန်မာ

2021 Ease of Doing Business Ranking

ဆုံးြဖတ်ချက်များှင့်

ကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

တိုးတက်ေရးအတွက်

ရန် လွယ်ကူေအာင် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ 

လုပင ် န်းစ်များကို ဆက်စပ်သည့ဌ ် ာနများက

ေဆာင်ရွက်ရာမှာ တိုးတက်မအေကာင်းဆုံး

ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်း

ညန်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာေအးြမင့်က

ိုင်ငံ (၂၀) ” စာရင်းတွငပ ် ါဝင်ခ့ဲ ပီး ိင ု င ် ေ ံ ပါင်း

များ၊ မူဝါဒများကို ေခတ်ှင့်ေလျာ်ညီေအာင်

“အေြခခံလူသားအရင်းအြမစ် တည်ေဆာက်

၁၉၀ တွင် ယခင်ှစ်က အဆင့် (၁၇၁) ဆင့်

ြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်းများ ေဆာင်ရက ွ ေ ် နသကဲ့

ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ”ှငစ ့် ပ်လျ်း၍ လည်း

ရရှိခဲ့ပီး ယခုှစ်တွင် အဆင့်(၁၆၅)ဆင့် ရရှိ

သို

လုပ်ငန်းများ လျင်ြမန်ေချာေမွေစေရး

ေကာင်း၊ စီမက ံ န ိ ်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်  ကီး

သည့်အတွက် အဆင့် (၆) ဆင့် တိုးတက်လာ

အတွကလ ် ည်း ေခတ်မန ီ ည်းပညာများကို အသုးံ

ဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းက

ခဲ့ပါေကာင်း၊

ြပ၍ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်ကို ေတွရှိရ

“ေငွေကးရရှေ ိ စိင ု မ ် ဆိ  င ု ရ ် ာ ေဆာင်ရက ွ ေ ် ရး

ပူးေပါင်းကိးပမ်းမများသည် အတိုင်းအတာ

ပါေကာင်း၊

ထိုကဲ့သို

ြပြပင်ေြပာင်းလဲ

လုပ်ငန်းေကာ်မတီ”ှင့်စပ်လျ်း၍

တစ်ခအ ု ထိ တိးု တက်မရှ  လ ိ ာပီဟု ေြပာ၍ရပါ

ေဆာင်ရွက်ေနမများကို

ဌာနဆိုင်ရာများ၊

ေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စေ ု ရှေနချပ်းံု မှ အမဲတမ်း

ေကာင်း၊ ယခုကသ ဲ့ ို တိုးတက်ေအာင် ပူးေပါင်း

ပုဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များှင့်

ေဆာင်ရွက်ေပးကသည့် လုပ်ငန်းေကာ်မတီ

အားလုံး

များ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ ၁၀ ဖွဲ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊

ေဆာင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ပါေကာင်း၊ သိုမှ

တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစေရး

ပုဂလိကအသင်းအဖွဲများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၊

သာ အများြပည်သသ ူ ရ ိ ှိ ပီး မှနက ် န်သည့အ ် ေြဖ

ေကာ်မတီ”ှင့်စပ်လျ်း၍

အကူအညီေပးေသာ ိင ု င ် တ ံ ကာအဖွဲ အစည်း

များကို ေြဖဆိုိုင်ကာ ထိုက်တန်သည့် ရမှတ်

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး

မိမိတိုိုင်ငံ၏

များအားလုံးကို အထူးေကျးဇူးတင်

ြပည်သူများ

ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် သိရှိေအာင်

ရှင်းလင်းတင်ြပ ဆက်လက်၍

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

လည်း

အတွင်းဝန် ေဒါက်တာေဒသီတာဦးက “ဥပေဒ ှင့်

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ

ဝန်းကျင် လုပ်ငန်း

လည်းေကာင်း၊

အသိ

ှင့် အဆင့်တိုကို ရရှိလာမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ဌာန

အမှတ်ြပပါေကာင်းှင့် ဆက်လက်ပူးေပါင်း

အစိုးရှင့်ပုဂလိကကတို ပူးေပါင်းမ ပိုမို

“ကုနသ ် ယ ွ မ ် ှ  င့် ရင်းှးီ ြမပ်မ ံှ ကိ  ု အားေပး

ေဆာင်ရွက်ေပးကေစလိုပါေကာင်း။

အားေကာင်းမှသာ ရည်မန ှ း် ချက်များ ေအာင်ြမင်

ြမငတ ့် င်ေရး လုပင ် န်းေကာ်မတီ ” ှငစ ့် ပ်လျ်း

တိုးတက်ိုင်မည် ြဖစ်ပါေကာင်း။

၍ လည်းေကာင်း၊ စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့်

ြပန်လည်သုံးသပ် “စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ

လုပ်ကိုင်ရန်

ပုဂလိကက

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့်

အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးေအာင်စိုးက

စက်မဝန်ကီးဌာန

ယင်းေနာက်

ပုဂလိကကဖွံဖိး

တိုးတက်ေရးေကာ်မတီဝင်များ ြဖစ်ကသည့် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ဦးသန့်စင်ေမာင်က

e-Government Data Center

များ

တည်ေဆာက်င ို ေ ် ရး စီမေ ံ ဆာင်ရက ွ ေ ် နမအေြခ အေနများ၊ ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ဦးဝင်းခိင ု က ် Ease of Doing Business Ranking တိးု တက် ေရးအတွက် လပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက် အေြခအေနှင့် ြဖည့်ဆည်းေထာက်ပံ့ိုင်ေရး အတွက်

စီစ်ေဆာင်ရွက်ေနမအေြခအေန

များ၊ ြပည်ေထာင်စေ ု ရှေနချပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး က ဥပေဒ၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်း၊ အမိန့်ှင့် ညန်ကားချက်များ ထုတ်ြပန်ေပးခဲ့မ အေြခ အေနများ၊ စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မ ဝန်ကီးဌာန ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း က ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးအေြခအေနှင့် စီးပွား ေရး ဖွံဖိးတိုးတက်မ  န်း၊ ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ ရင်းှီးြမပ်ှံမအေြခအေနှ  င့် Project Bank ၏ စီမံေဆာင်ရွက်ထားရှိမ အေြခအေနများ၊ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်

ဒုတိယဥက

ဦးစိုးသိန်းက ိုင်ငံ၏စီးပွားေရးက ဖွံဖိး တိုးတက်လာေစေရးအတွက် ြပြပင်ေြပာင်းလဲ

ိုင်ငံသည် “ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်

ထိုေကာင့်

ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး

ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ

အစီအမံများကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ အ ကံြပေဆွးေွး

ယခင်စ ှ ထ ် က် ( ၁ ) မှတ် တိုးတက်လာသည်ကို

ေဆာင်ရွက်သွားရန်

ှင့် ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည့်

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်

လွယ်ကူမအစီရင်ခံစာ ၂၀၂၀” တွင် လုပ်ငန်း

Ease of Doing Business Ranking တိးု တက်

ဦးထွနး် ထွနး် ိင ု က ် “စီးပွားေရးှင့် ဝန်ေဆာင်

နယ်ပယ် ၁၀ ခု၏ အဆင့်ှင့် ရမှတ်များကို

ေစေရးအတွက်

ယေန့အစည်းအေဝးသို

မဆိင ု ရ ် ာ လုပင ် န်းများတွင် ိင ု င ် ၏ ံ အခန်းက

ြပန်လည်သးံု သပ်ကည့လ ် င် အဆင့ ် င ှ ရ ့် မှတ်

တက်ေရာက်လာကသည့် တာဝန်ရပ ှိ ဂ ု ိလ်များ

အား ြပန်လည်ေရးဆွေ ဲ ရး လုပင ် န်းေကာ်မတီ”

မများ ေဆာင်ရွက်ေနမှင့် ေချးေငွထုတ်ေချး ေပးေနမ အေြခအေနများ၊ ြပည်ေထာင်စသ ု မတ ြမန်မာိုင်ငံ ကုန်သည်များှင့် စက်မလက်မ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ်

(UMFCCI) မှ

အေထွေထွအတွငး် ေရးမှးချပ် ဦးေအးဝင်းက ပုဂလိကက ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် UMFCCI ၏ ေဆာင်ရက ွ ေ ် နမအေြခအေနများှင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည့် အစီအမံများ ကို အ ကံြပေဆွးေွးကသည်။ ထိုေနာက်

ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး

ဦးေအာင်စးုိ က ပုဂလိ  ကကဖွံ ဖိးတိးု တက် ေရးေကာ်မတီ၏ (၁၁)ကိမေ ် ြမာက် လုပင ် န်း ညိင်းအစည်းအေဝး

ဆုံးြဖတ်ချက်များကို

တင်ြပပီး အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်ေပါင်း ကိုးချက်ကို အတည်ြပချမှတ်ခဲ့သည်။ ယင်းေနာက်

ပုဂလိကကဖွံဖိး

တိုးတက်ေရးေကာ်မတီဥက ဒုတိယသမတ ဦးြမင့ေ ် ဆွက ရှငး် လင်းတင်ြပချက်များအေပ ေပါင်းစပ်ညိင်းေပးပီး နိဂုံးချပ်အမှာစကား ေြပာကားကာ အစည်းအေဝးကို ုပသ ် မ ိ ်းလိက ု ် သည်။ သတင်းစ်

တိုးတက်လာသည့် နယ်ပယ် (၅)ခုမှာ “စီးပွား ေရးလုပင ် န်းတစ်ခစ ု တင်ြခင်း” ၊ “ေဆာက်လပ ု ် ခွင့်ရယူြခင်း”၊

“ပိုင်ဆိုင်မမှတ်ပုံတင်ြခင်း” ၊

“အနည်းစု ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား အကာ အကွယေ ် ပးြခင်း” ှင့် “ ပဋိညာ်များအတည်ြပ ေဆာင်ရွက်ြခင်း” တို ြဖစ်သည်ကို ေတွရှိရပါ ေကာင်း၊ ယခင်စ ှ အ ် တိင ု ်း အဆင့ ် င ှ ရ ့် မှတတ ် ူ ြဖစ်ေနသည့်

နယ်ပယ် (၂)ခုမှာ

ကုန်သွယ်မ” ှင့်

“ြပည်ပ

“အေကးမေပးဆပ်ိုင်မ

အေြခအေနကို ေြဖရှငး် ေပးိင ု မ ် ” နယ်ပယ်တုိ ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယခင်ှစ်ထက် အဆင့်ေလျာ့ ကျခဲ့သည့် နယ်ပယ်(၃)ခုအနက်

“ေချးေငွ

ရရှိိုင်မ” ှင့် “အခွန်ေပးေဆာင်မ” နယ်ပယ် တိတ ု င ွ ် အဆင့(် ၃)ဆင့စ ် ီ ေလျာ့ကျခဲ့ ပီး ရမှတ် အေနြဖင့် ယခင်ှစ်အတိုင်းရရှိခဲ့ပါေကာင်း၊ “လပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိိုင်မ” နယ်ပယ်တွင် အဆင့် ( ၄ ) ဆင့် ေလျာ့ကျခဲ့ ပီး ရမှတအ ် ေနြဖင့်

ဂျပန် - ြမန်မာ ချစ်ကည်ေရးခိင ု ် မဲေစ ရန် အထိမ်းအမှတအ ် ြဖစ် MyanmarJapan Collaboration Project (MJCP)မှ လှဒါန်းေသာ ချယ်ရီပင် သုံးပင်ကို Professor Mr. Shigeru Okada က ေပးအပ်ရာ ြမန်မာိင ု င ် ံ ဂျပန်ြပန် ပညာသင်ေဟာင်းများအသင်း Myanmar Association of Japan Alumni (MAJA) ဥက ေဒါက်တာ မျ ိးခင်၊ ဒုတိယဥက ဦးြမင့်စိုးှင့် တာဝန် ရှသ ိ မ ူ ျားက ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက် တွင် စုေပါင်းစိုက်ပျ ိးကစ်။ (Myanmar-Japan Collaboration Project (MJCP) အစီအစ်ြဖင့် ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ို လှဒါန်းခဲေ ့ သာ ချယ်ရီ ပင်ေပါင်း ၆၀၀ ေကျာ်ရှိပီဟု သိရ သည်။) အိသူ


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

လမ်းမကီးထက် ဒိခု ျီတက် မှတတ ် မ်းုပသ ် ဇံ ာတ်လမ်းထုတလ ် င့ ြ် ခင်း မိတဆ ် က်ပအ ွဲ ခမ်းအနား ကျင်းပ ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၁၅ “လမ်းမကီးထက်ဒခ ုိ ျ ီတက်”မှတတ ် မ်းုပသ ် ဇ ံ ာတ်လမ်းထုတလ ် င့  ြ် ခင်း မိတဆ ် က်ပဲွ အခမ်းအနားကို ယေန့မွန်းလွဲ ၂ နာရီက ရန်ကုန်မိရှိ Rosewood Hotel ၌ ကျင်းပသည်။ ေဆွးေွး ေရှးဦးစွာ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာ ေဖြမင့်သည် တုတ်ိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီြပန်ကားေရးုံးဥက Mr. Xu Lin ှင့် Rosewood Hotel ဧည့်ခန်းမ၌ ေတွဆုံပီး ှစ်ိုင်ငံြပန်ကားေရးဆိုင်ရာ ကိစရပ်များှင့်စပ်လျ်း၍ ေဆွးေွးကသည်။ ထိေ ု နာက် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးှင့် တုတ ် င ို င ် ေ ံ တာ်ေကာင်စီ ြပန်ကား ေရးုံးဥကတိုသည် “လမ်းမကီးထက်ဒိုချ ီတက်” မှတ်တမ်းုပ်သံဇာတ်လမ်း ထုတ်လင့်ြခင်း

မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို တက်ေရာက်ရာ အမျ ိးသား

ယ်ေကျးမှင့် အုပညာတကသိလ ု (် ရန်ကန ု )် ပန်းမုြဒာအဖွဲမှ ေကျာင်းသူေလး များက ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ “ပုဂံေခတ်အက”ှင့် “ပခမ်းအက”တိုြဖင့် ကြပ ေဖျာ်ေြဖပီး အခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ေပးသည်။ ယင်းေနာက် ြမန်မာိင ု င ် ဆ ံ င ို ရ ် ာ တုတြ် ပည်သူ့သမတိင ု င ် သ ံ  ံ းံု မှ သံမှး Mr. Yang Shou Zheng က အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး ေရသံလွင်ကုမဏီ  လီမိတက်ဥက ဦးေကျာ်ဝင်းက တ်ခွန်းဆက်စကားေြပာကားသည်။ နမူနာြပသ ဆက်လက်၍ China Media Group အာရှ၊ အာဖရိကစင်တာညန်ကား ေရးမှးချပ် Mr. An Xiaoyu က အမှာစကားေြပာကားပီး “လမ်းမကီးထက် ဒိုချ ီတက်” မှတ်တမ်းုပ်သံဇာတ်လမ်းကို နမူနာြပသသည်။ ထိေ ု နာက် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့ ် င ှ ့် တုတ ် င ုိ င ် ေ ံ တာ် ေကာင်စီြပန်ကားေရးုံးဥက Mr. Xu Lin

တိုသည် မဂလာေမာင်းတီး၍

“လမ်းမကီးထက်ဒခ ို ျ ီတက်” မှတတ ် မ်းုပသ ် ဇ ံ ာတ်လမ်း စတင်ထတ ု လ ် င့  ေ ် ကာင်း ေကညာပီး စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။ “လမ်းမကီးထက်ဒိုချ ီတက်” ြမန်မာဘာသာ

ေနာက်ခံစကားေြပာ

မှတ်တမ်းုပ်သံကို China Media Group က ထုတ်လုပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး တစ်ပိုင်း လင် မိနစ် ၃၀ ကာြမင့က ် ာ စုစေ ု ပါင်း ၂၄ ပိင ု ်းပါဝင်သည့် မှတတ ် မ်းုပသ ် အ ံ စီအစ် ြဖစ်သည်။ အဆိုပါမှတ်တမ်းုပ်သံအစီအစ်ကို

ယေန့မှစ၍

Sky

Net

Knowledge ုပ်သံလိုင်းတွင် ေန့စ် ည ၇ နာရီမှ စတင်ထုတ်လင့်ြပသ

သွားမည်ြဖစ်သည်။

ြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်းတိတ ု င ွ ် ရရှခ ိ သ ့ဲ ည့် ကီးမားေြပာင်ေြမာက်သည့ရ ် လဒ်များ ေဖာ်ြပထား

ှင့် အဖိုးတန်အေတွအ ကံများကို ေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်သည်။ တုတ်ြပည်သူ့

ထိုမှတ်တမ်းုပ်သံတွင် တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်ငံ ိုင်ငံေတာ်သမတ မစတာရှီကျင့်ဖျင်၏

ေခတ်သစ်တုတ်ဝိေသသလကဏာေဆာင်ေသာ

ဆိုရှယ်လစ်စနစ်အေတွးအေခြဖင့် အစပျ ိးထားပီး

တန်ဖိုးရှိသည့် သမိုင်း

မှတတ ် မ်းုပြ် ပှင့် အချက်အလက်အေြမာက်အြမားကိသ ု းံု ကာ ှစ် ၇၀ ကာလ

သမတိုင်ငံတည်ေထာင်သည့် ကာလတစ်ေလာက်

လမ်းသစ်ထွင်ရာတွင်

ကံဆုံခဲ့သည့် စိတ်လပ်ရှားဖွယ်ြဖစ်ရပ်များှင့် အေရးကီးသည့် သမိုင်းဝင် အခမ်းအနားများကို မှတတ ် မ်းတင်ထားကာ တုတြ် ပည်သူ ေထာင်ေပါင်းများစွာ တို၏ ေန့စ်လူေနမဘဝေြပာင်းလဲမများကိ  ုလည်း ေဖာ်ြပထားသည်။

အတွင်း တုတက ် န ွ ြ် မနစ်ပါတီအကီးအကဲအဆက်ဆက် တုတြ် ပည်သမ ူ ျားကို

သတင်း - ရီရီြမင့်

ဦးေဆာင်ကာ ဆိရ ု ယ ှ လ ် စ်စနစ်ြဖစ်ေအာင် ေတာ်လန ှ ေ ် ရးတည်ေဆာက်ြခင်းှင့်

ဓာတ်ပုံ - လှမိုး၊ ေဇာ်မင်းလတ်


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

တုတ်-ြမန်မာ ရသများ ေဆွမျ ိးေပါက်ေဖာ်ချစ်ကည်ေရးအထိမ်းအမှတ် ဓာတ်ပုံြပပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ ရန်ကုန်

ဇန်နဝါရီ ၁၅

ရန်ကုန် တုတ်ယ်ေကျးမစင်တာတာဝန်ခံ Ms. Xu

တုတ်-ြမန်မာ ရသများေဆွမျ ိးေပါက်ေဖာ်ချစ်ကည်ေရး

Ling က “ဒီဓာတ်ပြုံ ပပွမ ဲ ှာြပသမယ့် ဓာတ်ပေ ုံ တွကို တုတ်

အထိမ်းအမှတ်ဓာတ်ပုံြပပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယေန့

ယ်ေကျးမစင်တာအေနနဲ့ ဓာတ်ပေ ုံ တွကို ေရွးချယ်ေဆာင်

နံနက် ၁၀ နာရီက ရန်ကုန်မိ ကမ်းနားလမ်းရှိ Strand

ရွကေ ် ပးပါတယ်။ ဒီြပပွရ ဲ ဲ အဓိကအေကာင်းအရာက တုတ-်

Hotel ၌ ကျင်းပသည်။

ြမန်မာ ှစ်ိုင်ငံသမိုင်း၊ သဘာဝခင်း၊ လူေနမဘဝပုံစံ၊

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကား

အဲဒါေတွကို အဓိကအသားေပးပီး ေရွးေပးထားပါတယ်။

ေရှးဦးစွာ တုတ်ိုင်ငံြခားဘာသာေရးရာဦးစီးဌာန

ှစ ် င ို င ် ယ ံ  ှ ် ပီး တူတာေတွ၊ မတူတာေတွကို ြမန်မာပရိသတ်

ညန်ကားေရးမှးချပ် Mr. Du Zhan Yuan က အဖွင့်အမှာ

ကို ချြပခွင့်ရတဲ့အတွက် စိတ်ဝင်စားမယ်လို ေမာ်လင့်ပါ

စကားေြပာကားပီး

တယ်။ ဒီြပပွဲမှာ ဓာတ်ပုံေပါင်း ၁၀၀ ဝန်းကျင်ေလာက်ရှိ

ေရသံလွင်ကုမဏီ  လီမိတက်ဥက

ဦးေကျာ်ဝင်းက တ်ခွန်းဆက်စကား ေြပာကားသည်။

မယ်။ ဒီဖွင့်ပွဲပီးရင် တုတ်ယ်ေကျးမစင်တာမှာ တစ်လ

ထိေ ု နာက် ြမန်မာိင ု င ် ဆ ံ င ုိ ရ ် ာ တုတြ် ပည်သ့ူ သမတ

ေလာက်ြပသဖို စိတ်ကူးထားပါတယ်။ တုတ်သမတက

ိင ု င ် သ ံ  ံ းံု မှ သံမှး Mr. Yang Shou Zheng က အမှာစကား

လည်း မကာမီ လာမယ်။ ဒီစ ှ က ် တုတ် - ြမန်မာသံတမန်

ေြပာကားသည်။

ဆက်ဆံေရးထူေထာင်တဲ့ ှစ် (၇၀)ြပည့်ှစ်လည်း ြဖစ်ေန

ဆက်လက်၍ အခမ်းအနားကို တုတ်ိုင်ငံေတာ်

တယ်။ သမတလာရင် ေနြပည်ေတာ်မှာ တုတ်-ြမန်မာ

ေကာင်စီ ြပန်ကားေရးုံးဥက Mr. Xu Lin ၊ ြပန်ကားေရး

ှစ်ိုင်ငံခရီးသွားှစ် လပ်ရှားမေလးတစ်ခု လုပ်ဖိုရှိတယ်။

ှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန ညန်ကားေရးမှးချပ်

ခရီးသွားှစ်ဆိုတာ ှစ်ိုင်ငံရဲ ယ်ေကျးမေတွ၊ ိုးရာ

ဦးရဲိုင်၊ ညန်ကားေရးမှးချပ် Mr. Du Zhan Yuan ၊ ဦးုေဒြမရီေဖာင်ေဒးရှင်းဥက ေဒသန်းသန်းု၊ ြမန်မာိုင်ငံ မဟာဗျဟာှင့်

ိုင်ငံတကာေလ့လာေရးအဖွဲ တွဲဖက်

များသည် ြပခန်းအတွင်း ြပသထားသည့်ဓာတ်ပုံများကို

ရယ် ကျင်းပရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ြမန်မာိုင်ငံမှာ

လှည့်လည်ကည့်ကသည်  ။

ရင်းှီးြမပ်မ ှံ ဒု  တယ ိ အများဆုံးက တုတ ် င ို င ် ြံ ဖစ်ပါတယ်။

ရည်ရွယ်ချက်ှစ်ခုနဲ့ ြပသ

အတွင်းေရးမှး ဦးခင်ေမာင်လင်း၊ သံမှး Mr. Yang Shou Zheng ှင့် ရန်ကုန် တုတ်ယ်ေကျးမစင်တာ တာဝန်ခံ Ms. Xu Ling တိက ု ဖဲကိးြဖတ်၍ ဖွငလ ့် စ ှ ေ ် ပးကပီး စုေပါင်း မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။ ယင်းေနာက် ြမန်မာ့းုိ ရာအုပညာြဖစ်သည့် စိနေ ် အး ြမင့် ုပ်ေသးအဖွဲက ေဝယံေမာင် Art & Entertainment ှင့် တွဲဖက်၍ ုပ်ေသးအကြဖင့် ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ကပီး တုတ-် ြမန်မာ ှစ ် င ို င ် မ ံ ှ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား၊ ဧည့သ ် ည်ေတာ်

လက်ရစ ှိ ီးပွားေရးအပါအဝင် အြခားကစုန ံ ဲ့ ြပန်ကားေရး

ညန်ကားေရးမှးချပ် ဦးရဲိုင်က “ဒီြပပွဲကို ရည်ရွယ်

ကေတွမှာလည်း အများကီးပဲ

တွဲလုပ်ေနပါတယ်။

ချက်ှစ်ခုနဲ့ ြပသတာြဖစ်ပါတယ်။ အခု ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်က

ဒီဓာတ်ပုံြပပွဲက တ်တစ်ရာစာတစ်လုံး၊ စာတစ်ေထာင်

တုတ်-ြမန်မာ သံတမန်ဆက်ဆံေရး ှစ်(၇၀)ြပည့်တဲ့ှစ်

ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဆိုတဲ့ ဆိုိုးရှိပါတယ်။ ဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံက

ြဖစ်ပါတယ်။ ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်အေနနဲ့ ှစ် ၇၀ အထိ ထိန်းသိမ်း

စကားေြပာစရာမလိုဘူး၊ စာေရးြပစရာမလိုဘူး။ ဓာတ်ပုံ

ခဲ့တဲ့

ေနာင်ေရရှည်အထိ

တစ်ပုံက တာသွားပါတယ်။ ဒါေကာင့် ဒီဓာတ်ပုံြပပွဲကို

ထိန်းသိမ်းသွားဖိရ ု ယ်၊ တုတသ ် မတ ရှက ီ ျင့ဖ ် ျင် ြမန်မာိင ု င ် ံ

ှစ်ိုင်ငံ ပူးေပါင်းစီစ်ကျင်းပြခင်းြဖစ်ပါတယ်”ဟု ေြပာ

ကို လာေရာက်တဲ့ခရီးစ်ကို ကိဆိုဂုဏ်ြပတဲ့အေနနဲ့

သည်။

ရှိရင်းစွဲချစ်ကည်ရင်းှီးမကို

ဓေလ့ေတွကိုအေြခခံပီး ှစ်ိုင်ငံရဲ ေရှဆက်သွားရမယ့် ချစ်ကည်ေရး၊

စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မတိ  ုးြမင့်

ေဆာင်ရွက်ဖို အစလှမ်းလိုက်ြခင်းပဲြဖစ်ပါတယ်”ဟု ေြပာ သည်။ အဆိုပါဓာတ်ပုံြပပွဲကို

တုတ်ိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီ

ြပန်ကားေရးုံးှင့် ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ တုတ်ြပည်သူ့ သမတိုင်ငံ သံုံးတိုက ကီးမှး၍ တုတ်ိုင်ငံြခားဘာ သာေရးရာဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင်ကာ ြပည်သူ့ပ ု စ ် ဂ ုံ ျာနယ်၊ ရန်ကုန်တုတ်ယ်ေကျးမစင်တာှင့် ေရသံလွင်ကုမဏီ အုပ်စုတိုက စီစ်ကျင်းပခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ရီရီြမင့်

တုတ် - ြမန်မာ သံတမန်ဆက်ဆံေရးထူေထာင်မ

ကို အဓိကေမာင်းှင်ေပးသည့် ပညာေရးအဖွဲ အစည်းများှင့် ပညာရှငမ ် ျားအကား ဖလှယမ ် ၊

ှစ်(၇၀)ြပည့် အထိမ်းအမှတ် ှစ်ိုင်ငံပညာရှင်များေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ

မိတ်သဟာြဖစ်မအေနြဖင့  ် ယခုေဆွးေွးပွဲကို ကျင်းပြခင်းြဖစ်သည်။ တက်ေရာက် ေဆွးေွးပွဲသို ေပကျင်း၊ ရှာမန်၊ ကျ ီနန်၊

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၁၅ သံတမန်ဆက်ဆံေရး

ယူနန်တကသိလ ု  ် င ှ ့် တုတ ် င ို င ် တ ံ ကာစီးပွား

ထူေထာင်မ ှစ(် ၇၀)ြပည့် အထိမ်းအမှတအ ် ြဖစ်

ကုနသ ် ယ ွ ေ ် ရးပူးေပါင်းဌာနတိမ ု ှ ပညာရှငမ ် ျား

ှစ်ိုင်ငံပညာရှင်များ၏

ှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊

တုတ် - ြမန်မာ

“Think Tank

ြမန်မာိုင်ငံဘက်မှ

Scholars Summit on Myanmar – China

လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယမ ် ျား၊ ြမန်မာ့ငိမ်းချမ်း

Relations in the New Era” ေခါင်းစ်ြဖင့်

ေရးှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်  မတီ၊ အမျ ိးသား

ေဆွးေွးပွဲကို

ဒီမက ုိ ေရစီအဖွဲ ချပ် ဗဟိြု ပန်ကားေရးေကာ်မတီ

ယေန့နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင်

ရန်ကုန်မိရှိ Lotte Hotel ၌ ကျင်းပသည်။

ှင့် ဗဟိစ ု းီ ပွားေရးေကာ်မတီတမ ုိ ှ တာဝန်ရသ ိှ ူ

ေဆွးေွး

များ၊ Center for Economy, Environment

အဆိပ ု ါေဆွးေွးပွက ဲ ို ြပန်ကားေရးဝန်ကီး

and Society - CEES Myanmar ၊ ရန်ကုန်

ဌာန ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရး

တကသိလ ု သ ် မိင ု း် ဌာန၊ ိင ု င ် တ ံ ကာဆက်ဆေ ံ ရး

ဦးစီးဌာန သုေတသနှင့် သတင်းအချက်

ဌာနှင့် ရတနာပုံတကသိုလ်တိုမှ ပါေမာက

အလက်ဌာနခွဲ(ရန်ကုန်)ရှိ ြမန်မာေရးရာအဖွဲ

များ၊ ြမန်မာေရးရာေလ့လာေရးအဖွဲမှ တာဝန်

ှင် ့ တုတြ် ပည်သ့ူ သမတိင ု င ် ံ ယူနန်တကသိလ ု ်

ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ြမန်မာေလ့လာေရးဌာန

Myanmar Studies - IMS) တို ပူးေပါင်းကျင်းပ ြခင်းြဖစ်ပီး ယူနန်တကသိုလ်မှ ပညာရှင် ၁၃ ဦးှင့်

ြမန်မာိုင်ငံမှ ပညာရှင် ၁၇ ဦးတိုက

ြမန်မာ - တုတဆ ် က်ဆေ ံ ရးတိုးတက်လာြခင်း အနာဂတ်ေကာင်းကျ ိးများကို အပိင ု ်း ေလးပိင ု ်း ခွဲ၍ ေဆွးေွးကသည်။ ေဆွးေွးပွဲတွင်

ြမန်မာေရးရာအဖွဲမှ

ဦးေအးေမာင်ေကျာ်၊ ြမန်မာ့ငိမ်းချမ်းေရးှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်  မတီအဖွဲဝင် ေဒါက်တာ ေအာင်ထွန်းသက်ှင့် ပါေမာကချပ်

ယူနန်တကသိုလ်

မစတာ လီချန်ယန်တက ုိ

တုတ် - ြမန်မာ ေကာင်းမွန်ေသာအနာဂတ် တည်ေဆာက်ေရးအတွက် ှစ်ိုင်ငံအေြခခံ လိုအပ်ချက်များှင့်

အဓိကေမာင်းှင်အား

များှငစ ့် ပ်လျ်းပီး အမှာစကား ေြပာကားက သည်။ ထိုေနာက်

ေဆွးေွးပွဲပထမပိုင်းကို

ကျင်းပရာ တုတ် - ြမန်မာ စီးပွားေရးစက အေကာင်း

ေခါင်းစ်ြဖင့်

ဦးရဲြမင့်ေကျာ်၊

တုတ်- ြမန်မာဆက်ဆံေရး တံတားတည် ေဆာက်ေရးေခါင်းစ်ြဖင့် ေဒသကီး

ြပန်ကားေရးှင့်

(Institute of

ရန်ကုန်တိုင်း

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ေဒစာမင်း၊ ပိးု လမ်းမှငရ ့် ပ်ဝန်း ေနာက်ဆုံး

ှစ်(၇၀)ေြမာက် တုတ် - ြမန်မာသံတမန်

ဆိင ု ရ ် ာ မူေဘာင်များ၊ ေရရှညဖ ် ံွ ဖိးေရးဆိင ု ရ ် ာ

ြဖစ်ေပတိုးတက်မအေြခအေနများ ေခါင်းစ်

ဆက်ဆေ ံ ရးေအာင်ြမင်မှ  င့် အေတွအ ကံများ

စီမံချက်များ၊

ြဖင့် တုတပ ် ညာရှင် Dr. ZHAI Kum ၊ နယ်ြခား

ကိုလည်းေကာင်း၊ မုံရွာေအာင်ရှင်က တုတ-်

လုပင ် န်းများအေကာင်းကို ေဆွးေွးကသည်။

ေဒသကုန်သွယ်မှင့်

ရင်းှီးြမပ်ှံမများ 

ြမန်မာမီဒီယာဆက်ဆံေရးကို လည်းေကာင်း၊

အဆိပ ု ါေဆွးေွးပွမ ဲ ျားမှတစ်ဆင့် တုတ-်

အေကာင်းေခါင်းစ်ြဖင့် ဦးေအးလွင၊် ပိုးလမ်းမ

Dr. FAN Hongwei က ေြပာင်းလဲလာေသာ

ြမန်မာှစ ် င ို င ် အ ံ စိုးရများှင့် ြပည်သမ ူ ျားကား

အသစ်သက်ေရာက်မ၊

တုတ် - ြမန်မာဆက်ဆံေရးအေကာင်းကို

ေဆွမျ ိးေပါက်ေဖာ်ဆက်ဆံေရး

လည်းေကာင်း၊

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနမှ

ခိုင်မဲေစေရး၊ ှစ်ိုင်ငံ မဟာဗျဟာမိတ်ဖက်

အေကာင်းေခါင်းစ်ြဖင့် တုတပ ် ညာရှင် Mr.

ညန်ကားေရးမှး ဦးသိန်းိုင်က ြမန်မာ့ပ ု ရ ် င ှ ်

ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ရး

CHEN Xiangqiu တိုက ေဆွးေွးေြပာကား

ဖွံ ဖိးတိးု တက်မအေကာင်  းကို လည်းေကာင်း၊

ှင့် တုတ် - ြမန်မာ အနာဂတ်အကျ ိး မေဝ

ကပီး သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များက ြမန်မာ-

အြခားပညာရှင်များက

ခံစားသည့်

တုတ် စီမံကိန်းများ၊ ပိုးလမ်းမှင့်ရပ်ဝန်း

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ၏ ပွင့်လင်းြမင်သာမ

အေြခခံအတ ု ြ် မစ်ခင ို မ ် ာစွာ ချမှတ ် င ုိ ေ ် ရးတိက ု ုိ

အေပ ကမာ၏ အြမင်သစ်၊ တုတ်နယ်ြခား

များ၊ ှစ်(၇၀) တုတ် - ြမန်မာဆက်ဆံေရး

သေဘာတူညီခဲ့ကသည်။

စီးပွားေရးစကှင့်

သုံးသပ်ချက်ှင့်

တိုးတက်မ၊

ြမန်မာိုင်ငံဖွံဖိး

လမ်းမိုးမှင့်

ေကာင်းကျ ိး

အာဆီယံိုင်ငံများ

အေကာင်းကို ေဆွးေွးကသည်။ အသီးသီးေဆွးေွး ဒုတယ ိ ပိင ု း် ေဆွးေွးပွတ ဲ င ွ ် တုတ် - ြမန်မာ

တုတ် - ြမန်မာ

ဖွံဖိးတိုးတက်မများကိ  ု

အသီးသီးေဆွးေွးကသည်။

ပိုမိုြမင့်မား

လူ့အဖွဲအစည်းြဖစ်ထွန်းေရး

အဆိုပါေဆွးေွးပွဲများကို ြပန်ကားေရး ဝန်ကီးဌာန ြမန်မာေရးရာအဖွဲသည် ယူနန်

တတိယပိင ု း် ေဆွးေွးပွတ ဲ င ွ ် ြမန်မာပညာေရးဖလှယ်ေရး

အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဖွံဖိးမ

တုတ-်

တကသိလ ု ် ြမန်မာေလ့လာေရးဌာနှင့် ပူးေပါင်း

ေခါင်းစ်ြဖင့်

၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် ှစ်ကိမ်ကျင်းပခဲ့ပီး ယခု

အနာဂတ်မဟာဗျဟာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် 

လည်းေကာင်း၊

စတုတပိုင်းေဆွးေွးပွဲတွင်

ေဆွးေွးပွဲမှာ

ြမန်မာ-တုတ်

သံတမန်

(Myanmar – China

Relations from

ကမာှင့် ေဒသတွင်းစိနေ ် ခမများကို ပူးေပါင်း

ဆက်ဆံေရးထူေထာင်မ ှစ်(၇၀) ြပည့်အြဖစ်

Comprehensive Strategic Partnership for

ေြဖရှင်းြခင်းေခါင်းစ်ြဖင့လ ် ည်းေကာင်း ပညာ

တတိယအကိမေ ် ြမာက် ကျင်းပြခင်းြဖစ်သည်။

Cooperation to the Community of Shared

ရှငမ ် ျားက ေဆွးေွးခဲ့ကပီး ှစဖ ် က်ပညာရှင်

ှစ ် င ို င ် ဆ ံ က်ဆေ ံ ရးေခတ်သစ်ကို ဖွငလ ့် စ ှ ်

Futures) ေခါင်းစ်ြဖင့် Dr. Li Chenyang က

များက တုတ် - ြမန်မာပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ရး

သည့် အထိမး် အမှတ ် င ှ ့် ှစ ် င ုိ င ် ဆ ံ က်ဆေ ံ ရး

ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရး

ဦးစီးဌာန သုေတသနှင့်

သတင်းအချက်

အလက်ဌာနခွဲ(ရန်ကုန်)ရှိ

ြမန်မာေရးရာ

ေလ့လာေရးအဖွဲကို ၂၀၀၆ ခုစ ှ ် ဇူလင ို လ ် တွင် ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ၏ လမ်းညန်မြဖင့  ် ဖွဲစည်းခဲ့ ပီး ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် သုေတသနလုပ်ငန်းများ ြပန်လည်ဖွံဖိးေရး၊ သုေတသနအေြခခံစာေစာင်များ ထုတေ ် ဝိင ု ် ေရးတိုကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ယူနန်တကသိုလ်

ြမန်မာေလ့လာေရး

ဌာနကို ၂၀၁၅ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် စတင် တည်ေထာင်ခဲ့ပီး ၂၀၁၁ ခုှစ်တွင် ြမန်မာ ေရးရာေလ့လာေရးစင်တာအြဖစ် တည်ေထာင် ခဲ့ရာ ၁၉၈၆ ခုှစ်

အေမရိကန် Northern

Illinois University ၌ တည်ေထာင်ခဲ့ေသာ ြမန်မာေရးရာေလ့လာေရး

စင်တာပီးလင်

ကမာေပတွင် ဒုတိယေြမာက် အတတ်ပညာ ဆိင ု ရ ် ာ ြမန်မာအေရးေလ့လာေရးအဖွဲအစည်း တစ်ခုြဖစ်ခဲ့ပီး လက်ရှိတွင် တုတ်ိုင်ငံ၌ တစ်ခုတည်းေသာ လက်ေတွြမန်မာေရးရာ ေလ့လာေရးအဖွဲအစည်းတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

ခီးမိ၌ နာဂိုးရာှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်ကျင်းပ၊ ယ်ေကျးမအကများြဖင့်ေဖျာ်ေြဖ

ကေလးအလုပ်သမားပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ အသိပညာေပး

ခီး ဇန်နဝါရီ ၁၅ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

သတင်းစုံက

ခီးမိ၌

အိမ်မဲ

နာဂိုးရာစာေပှင့် ယ်ေကျးမ(ဗဟိ)ု

ဧရာ၀တီတင ုိ း် ေဒသကီး အိမမ ် ဲ မိနယ် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သ့ူ ဆက်ဆေ ံ ရး

ှစ် (၃၀) ြပည့် ပုလရ ဲ တု နာဂိးု ရာှစ်

ဦးစီးဌာနက ကေလးအလုပသ ် မားပေပျာက်ေရးဆိင ု ရ ် ာ အသိပညာေပးေဟာ ေြပာပွဲှင့် နံရံကပ်စာေစာင်ဓာတ်ပုံြပခန်း ြပသေဆာင်ရွက်ြခင်းကို ဇန်နဝါရီ

သစ်ကူးပွဲေတာ်ကို ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်

၁၄ ရက် မွနး် လွဲ ၁ နာရီက အိမမ ် ဲ မိနယ် ဂယက်ကီးေကျးရွာ မူလတန်းလွန်

နံနက် ၉ နာရီက ခီးမိ ဇီးြဖကုန်း ရပ်ကွက်ရှိ

ေကျာင်းတွင် ကျင်းပသည်။

နာဂိုးရာအားကစား

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆေ ံ ရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒေဌးေဌး

ကွင်း၌ ကျင်းပသည်။

လင်က ကေလးအလုပ်သမားပေပျာက်ေရးအတွက် ကေလးသူငယ်အခွင့်

နာဂိုးရာစာေပှင့် ယ်ေကျးမ

အေရးများအေကာင်း ေဟာေြပာပီး နံရံကပ်စာေစာင်၊ ဓာတ်ပုံြပခန်းများ

(ဗဟို) နာယက ဦးလှထွန်းက "နာဂ

ြပသခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ိုး ရာှ စ ် သ စ် ကူး ပွဲ ေတာ် ကို ၁၉၉၀ ြပည့ ်  ှ စ ် မ ှ စ တင် ကာ ဇန် န ဝါရီ ၁၅ ရက်တွင် မိနယ်အသီးသီး၊ ေကျးရွာ

မိုင်းရှး

အသီးသီးတွင် တစ်ရက်တည်း တစ်ပိင်

လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတိုပူးေပါင်းြပလုပ်သည့် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရး များဆိုင်ရာ ဥပေဒအသိပညာေပးေဟာေြပာပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက်

ြပည့်ှစ်မှာ ှစ် (၃၀) ြပည့် ပုလဲရတု ပွဲ သို ေရာက် ရ ှိ ခဲ့  ပီ ြ ဖစ် ပ ါတယ် " ဟု

မေရာ်မန ိ ခ ် ျန်က နာဂိုးရာှစသ ် စ်ကူး

အမှတတ ် ရလက်ေဆာင်များ ေပးအပ်

အဆိုေတာ် ေကာ်နီ၊ Myanmar idol

ေြပာကားသည်။

ပွဲေတာ်ြဖစ်ေပလာပုံသမိုင်းအကျ်း

ချ ီးြမင့်ပီး

season 4 မှ တန်ခွန်ေကျာ်တိုှင့်

ကို ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ဧည့သ ် ည်ေတာ်များအား

ယ်ေကျးမ(ဗဟို) ဥက ဦးေအာင်

ထိေ ု နာက် ပွေ ဲ တာ်သို တက်ေရာက်

ထွ ဋ ် က ှ စ ် သ စ် ကူး  တ် ခ ွ န ်း ဆက်

လာေသာ ကချင်၊ ချင်း၊ ရှမ်း၊ လီဆူ

စကားေြပာကားပီး နာဂအမျ ိးသမီး

တိုင်းရင်းသား လူမျ ိးများအား ိုးရာ

ေနြပည်ေတာ်တွင် ကေလးသူငယ် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး

တက်ေရာက်လာေသာ

အစားအေသာက်များြဖင့်

နာဂိုးရာ ဧည့်ခံ

ေကးေမွးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ ညပိုင်းတွင် မီးပုံပွဲှင့် ိုင်ငံေကျာ်

နာဂတိင ု ်းရင်းသားများက မျ ိးွယစ ် ု အလိုက်

ယ်ေကျးမအကများြဖင့်

အလှညက ့် ျ ကြပေဖျာ်ေြဖကေကာင်း သိရသည်။

ချန်ေလာ(ခီး)

၁၀ နာရီက မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ ေခတမိနယ်အပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးေစာလွငက ် ကေလးသူငယ်အခွငအ ့် ေရးများ ဆိင ု ရ ် ာေဟာေြပာပွြဲ ပလုပရ ် ြခင်း၏ ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်များ၊ မိင ု ်းရှးမိနယ်ရတ ဲ ပ်ဖွဲမှ ရဲမှးထွန်းထွန်းေအာင်က ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆိုင်ရာများ၊ မိနယ် ဥပေဒအရာရှိ ဦးေဇာ်လင်းသာက ြပစ်မ၊ ြပစ်ဒဏ် ှင့် တရားစီရင်ေရးဆိင ု ရ ် ာများ ေဟာေြပာခဲ့သည်။

မိနယ် (ြပန်/ဆက်)

လက်ေတွမီးငိမ်းသတ်နည်း ကွင်းဆင်းသုပ်ြပ

ပုဗသီရိ ဇန်နဝါရီ ၁၅

ေနြပည်ေတာ်လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန လက်ေထာက်ညန်

ေနြပည်ေတာ် ပုဗသီ  ရိ မိနယ် အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဦးစီး

ကားေရးမှး ေဒ ေဝေဝမာလ င် က စီ မံ ခ ျက် မိ တ ် ဆ က်

ဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ရတနာ့ေမတာအဖွဲ ကေလး

ရှင်းလင်းြခင်း အခမ်းအနားကျင်းပရြခင်း၏ ရည်ရွယ်

၁၄ ရက် ညေန ၃ နာရီခွဲက မီးေဘးအရာယ်ကိတင်တားဆီးကာကွယ်ေရး

သူငယ်ကာကွယေ ် စာင့ေ ် ရှာက်ေရး ြဖစ်ရပ်စမ ီ ခ ံ န့်ခမ ဲွ  စီမခ ံ ျက်

ချက်ကို ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

အတွက် လက်ေတွမီးြငိမ်းသတ်နည်းများကို ကွင်းဆင်းြပသခဲ့ကသည်။

မိတဆ ် က်ရှင်းလင်းြခင်းကို ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက ကျင်းပသည်။

ဆက်လက်၍ ရတနာ့ေမတာအဖွဲမှ လက်ေထာက်စီမံ ချက်မန်ေနဂျာဦးရဲနီလင်းက ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရး

ပုဗသီ  ရိ မိနယ် ကေလးသူငယ်ကာကွယေ ် စာင့ေ ် ရှာက်

ရှင်းလင်း

ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများ အသိပညာေပး

ရှမ်းြပည်နယ် (ေတာင်ပင ို ်း) မိင ု ်းရှးမိနယ် အထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာနှင့်

တည်း ကျင်းပခဲေ ့ ကာင်း၊ ယခု ၂၀၂၀

ဆက်လက်၍ နာဂိုးရာစာေပှင့်

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေရးေကာ်မတီဥက

ဒုတိယမိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး

ေဒ ရီဝါဝင်းသိန်းက

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး

များ ဆုးံ းံ နစ်နာမမရှေ ိ စရန်တအ ုိ တွက် ပညာေပးလုပင ် န်းစ် များကို စီမံချက်ကာလြဖင့် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့သည်။

ကံခန် (ြပန်/ဆက်)

မိုးညင်း

ကချင်ြပည်နယ် မိုးညင်းမိ မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးအရာရှိုံးတွင် ဇန်နဝါရီ

မိုးညင်းမိနယ် ဒုမီးသတ်ဦးစီးမှး ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ ဦးရဲလင်းကိုှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များက မီးေဘးအရာယ်ကိတင်ကာကွယ်နည်းများကို လည်းေကာင်း၊ မီးေလာင်ကမ်းရာတွင် လက်ေတွမီးြငိမ်းသတ်နည်းများကို လည်းေကာင်း၊ မီးသတ်ေဆးဘူးများကို စနစ်တကျကိုင်တွယ်အသုံးြပနည်း များကိုလည်းေကာင်း ကွင်းဆင်းြပသခဲ့ကသည်။

နီတိုး

မိနယ်အချ ိ၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိ ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၅

လည်းေကာင်း။

ေကာ့ကရိတ် မိမရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ဇန်နဝါရီ

ေကျာက်မဲ

၁၄ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီခွဲက ေကာ့ကရိတ်မိနယ် လင်ဝ ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရး

ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် ည ၇ နာရီက မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး

ဂိတ်တွင် မင်းကည်ေမာင်းှင်လာသည့် ယာ်ကို ရပ်တန့်ရှာေဖွရာ စိတ်က

ရဲတပ်ဖဲွ မှတပ်ဖဲွ ဝင်များ ပါဝင်ေသာပူးေပါင်းအဖွဲ သည် ေကျာက်မဲ မိနယ် အိုရီ

ေဆးြပား ၉၄၉၄ ြပားကိုလည်းေကာင်း။

ယမ်တယ်တးုိ ဂိတအ ် နီး မူဆယ်-မေလးကားလမ်းတွင် ထွန်းလွငေ ် မာင်းှင် ပီး

သပိတ်ကျင်း၊ ဟိုပန်

ဗီသကနလ ် င ွ (် ခ) သားငယ် လိက ု ပ ် ါလာသည့် ေမာ်ေတာ်ယာ်ကို ရပ်တန့်ရှာေဖွရာ

ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် ညပိင ု း် က မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှမ ိ န ် င်းေရးရဲတပ်ဖဲွ မှ

ေငွကျပ် ၄၇၇၇ သိန်း တန်ဖိုးရှိ ဘိန်းြဖ ၂ ဒသမ ၅၉ ကီလို၊ စိတ်ကေဆးြပား

တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် သပိတ်ကျင်းမိနယ် ေရညာဦး

၂၀၀၀၀၀၊ ေငွကျပ် ၁၅၂၀၀၀ ှင့် လက်ကုင ိ ်ဖုနး် သုးံ လုးံ တိက ု ုလ ိ ည်းေကာင်း

ေကျးရွာ တံတားအနီး မိုးမိတ်-တွင်းငယ်ကားလမ်းတွင် ဖိုးပိုက်ေမာင်းှင်ပီး

သိမး် ဆည်းရမိခ့ဲသြဖင့် ၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစ

တင့်ိုင်ဦး(ခ)သားသားဦး လိုက်ပါလာသည့် ဆိုင်ကယ်ကို ရပ်တန့်ရှာေဖွရာ

ေသာ ေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။

ထွန်းလွင်၊ ဗီသကန်လွင်(ခ)သားငယ်တိုအား သိမ်းဆည်းရမိသည့် မူးယစ် ေဆးဝါးများှင့်အတူ ေတွရစ်။

ရဲြပန်ကား

မေဝေဝလွင်၏ေနအိမ်အား မူးယစ်ေဆးဝါးသတင်းအရ ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ

ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ဟိုပန်မိနယ် ပန်လုံမိ အမှတ(် ၈)ရပ်ကက ွ ေ ် န ကျံချ ီး၏

ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီခွဲခန့်တွင် ထီးချ ိင့်မိမရဲစခန်းမှး

ရှိရသြဖင့် မူးယစ်ေဆးဝါးလက်ဝယ်ထားရှိသူ မေဝေဝလွင်အား ထီးချ ိင့်မိမ

ေနအိမ်ကိုရှာေဖွရာ ေငွကျပ် ၁၀၅၃ ဒသမ ၀၈ တန်ဖိုးရှိ စိတ်ကေဆးြပား

ဒုရဲမှးလှေနာင် ကီးကပ်၍ နယ်ထိန်းေခါင်းေဆာင် ဒုရဲအုပ်စိုးိုင်ဝင်း ဦးစီး

၆၈၃၉၂ ြပား၊ ဘိန်းြဖ သုည ဒသမ ၁၆ ကီလို၊ ေငွကျပ် ၂၁၉၀၀၀၀ တိုကို

အဖွဲသည်

စိတ်ကေဆးြပား ၂၀၀၀၊ လက်ကိုင်ဖုန်းှစ်လုံးတိုကိုလည်းေကာင်း။ ထိုအတူ ထိုေန့နံနက် ၈ နာရီခွဲက ပန်လုံနယ်ေြမရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲဝင်များ ပါဝင်ေသာ

ထီးချ ိင့်

ေရဦးမိရှိ မူးလက်တံ(၄) ထဲ၌ အမျ ိးသားတစ်ဦးေသဆုံး ေရဦး ဇန်နဝါရီ ၁၅

ြဖစ်စ်မှာ ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် ည ၈ နာရီခွဲ

စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး ေရဦးမိတွင် ဇန်နဝါရီ

ခန့်က ေရဦးမိမရဲစခန်းမှး ဒုရမ ဲ ှး ထိက ု လ ် င်း

၁၄ ရက် ညပိင ု ်းက မူးလက်တ(ံ ၄)ထဲတင ွ ် အမျ ိး

စိုး ဦးစီးအဖွဲသည် ေရဦးမိ ေအာင်ချမ်းသာ

သားတစ်ဦး ေသဆုံးမြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း သိရ

ရပ်ကက ွ ် မူးလက်တံ (၄) ထဲတင ွ ် အမျ ိးသား

သည်။

တစ်ဦး ေသဆုံးေနေကာင်း သတင်းအရ သွား

ပင်လည်ဘူး ဇန်နဝါရီ ၁၅ ပင်လည်ဘူးမိနယ်

သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ

ထီးချ ိင့်မိ ေကျာက်ြဖေတာင် အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်ေန ေရာက် စ စ် ေဆးခဲ့ ရာ ေရေပးမူး လက် တံ ( ၄) ထဲတင ွ ် အသက် ၄၅ ှစခ ် န့် အမျ ိးသားတစ်ဦး ေသဆုံးလျက် ေတွရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍ ရဲစခန်းက

ေရဦးမိမ

အမဖွင့်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ

၎င်းေနအိမအ ် တွင်းမှ စိတ် ကေဆးြပား ၁၁၀၊ ေငွကျပ် ၅၀၀၀၀ အား ရှာေဖွေတွ ရဲစခန်းက မူးယစ်ေဆးဝါးဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရွက်ထားေကာင်း သိရ သည်။

လူေအာင်(ကသာ)

ဟိုပုံး၊ ကွန်ဟိန်း၊ ဆီဆိုင်၊ မိုင်းေယာင်းှင့် နမ့်စန်မိနယ်တို၌ ဘိန်းစိုက်ခင်း ၅၂ ဧကခန့် ဖျက်ဆီး ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရှမ်းြပည်နယ် ဟိုပုံးမိနယ်ရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ဇန်နဝါရီ

ေကာင်း သိရသည်။ မိုးေသာက်(ေရဘို)

ပင်လည်ဘူးမိနယ်၌ တရားမဝင်သစ်ခွဲသားများ သိမ်းဆည်းရမိ

၁၄ ရက်တွင် ဟိုပုံးမိနယ် ထီတန်းလိေကျးရွာ၏ အေနာက်ဘက် ၂ မိုင်ခန့်အကွာ၌ အြမင့် ၄ ေပခန့်ရှိ ဘိန်းစိုက်ခင်း ၁၄ ဧကခန့်အား ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ အလားတူ ကွန်ဟိန်းမိနယ် ဝမ်ပတ်-လွယ်ဆိုင်ေကျးရွာ၏ အေနာက်ေြမာက်ဘက် ၃ မိုင် ခန့်အကွာ၌ အြမင့် ၁ ေပခန့်ရိှ ဘိနး် စိက ု ခ ် င်း ၅ ဧကခန့်၊ ဆီဆင ုိ ် မိနယ် ပချားကလို ေကျးရွာ၏

ေတာအုပ်ကီးြမင့်ေကျာ် ဦးစီးေသာအဖွဲသည်

ေနေအာင်၊ စက်ဝင်း၊ ဝမ်းဘဲအင်းေကျးရွာေန

သစ်ခွဲသားြပလုပ်သူ ေနေအာင်၊ စက်ဝင်းှင့်

အေနာက်ေြမာက်ဘက် ၁ မိုင်ခွဲခန့်အကွာ၌ အြမင့် ၁ ေပမှ ၇ ေပခန့်ရှိ ဘိန်းစိုက်ခင်း ဧက ၂၀

ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီခန့်က

ေမာင်ညိ တိလ ု က ုိ ပ ် ါလာေသာ ေြခာက်ဘးီ ယာ်

ေမာင်ညိတိုသုံးဦးအား

ခန့်၊ မိုင်းေယာင်းမိနယ် ဖတေကျးရွာ၏ ေတာင်ဘက် ၂ မိုင်ခန့်အကွာ၌ အြမင့် ၁ ေပမှ ၂

ပင်လည်ဘူးမိနယ်

ေနာင်မူးေကျးရွာအနီး

အား ရပ်တန့်စစ်ေဆးရာ အဆိုပါ ယာ်ေပမှ

ရဲစခန်းက

တံတားထိပတ ် င ွ ် သတင်းအရေစာင့ဆ ် င ို ်းေနစ်

တရားမဝင်အင်ခွဲသား ၁၂၄ ေချာင်း (၁ ဒသမ

ထားေကာင်း သိရသည်။

ပင်လည်ဘူးမိနယ်

၉၄၀၀ တန်) ရှာေဖွေတွရှရ ိ သြဖင့် တရားမဝင်

ေနာင်မူးေကျးရွာေန

ပင်လည်ဘူးမိမ

ဥပေဒအရအေရးယူေဆာင်ရွက်

ေပခွဲခန့်ရှိ ဘိန်းစိုက်ခင်း ၁၀ ဧကခန့်ှင့် နမ့်စန်မိနယ် ဝမ်ချယ်ေကျးရွာ၏အေနာက်ဘက် ၁ မိုင်ခန့်အကွာ၌ အြမင့် ၃ ေပခွဲခန့်ရှိ ဘိန်းစိုက်ခင်း ၃ ဧကခန့်တိုအား သက်ဆိုင်ရာ မိနယ်

လူေအာင်(ကသာ)

ရဲတပ်ဖွဲများက ဖျက်ဆီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ရဲြပန်ကား


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

သတင်းစုံက

ကားြဖတ်လူဦးေရသန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူ

ေမာ်လမိင်၌ ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ စွမ်းရည်ြမင့်ဆင့်ပွားသင်တန်း ဖွင့် အဆင့ဆ ် င့၏ ် တာဝန်င ှ ့် လုပပ ် င ုိ ခ ် င ွ မ ့် ျား၊ ေရွးေကာက် ပွဥ ဲ ပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ လုပင ် န်းလမ်းညန်များ၊

ေမာက်မယ် ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း) ေမာက်မယ်မိနယ် ေမွေတာ်ရပ်ကွက်တွင်

ိုင်ငံေရးပါတီများှင့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ

ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၇ နာရီမစ ှ ၍ စာရင်းစစ်တစ်ဦး၊ စာရင်းေကာက်ေလးဦး

လိက ု န ် ာရမည့် ကျင့ဝ ် တ် (Code of Conduct-COC)၊

ှင့် လူဝင်မကီ  းကပ်ေရးှင့် ြပည်သ့ူ အင်အားဆိင ု ရ ် ာုးံ မှ ဝန်ထမ်းများပါဝင်

မဲဆရှင်စာရင်းြပစုြခင်း၊

ေသာအဖွဲသည် ကားြဖတ်လဦ ူ းေရသန်းေခါင်စာရင်း စတင်ကင ွ ်းဆင်းေဆာင် ရွက်လျက်ရှိသည်။

မဲေရတွကြ် ခင်း၊ ကိတင်မေ ဲ ပးြခင်း၊ ြပည်သလ ူ ထ ူ  ု င ှ ့်

အဆိုပါ သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူြခင်းလုပ်ငန်း ကွင်းဆင်းေနသည့်

မဲဆရှင်အသိပညာေပးြခင်း၊ ေရွးေကာက်ပွဲေစာင့်

ရပ်ကက ွ သ ် ို ြပည်သ့ူ လတ်  ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယ် ဦးစိင ု ်းေငါင်းဆိင ု ဟ ် န ိ ်း၊ ြပည်နယ်

ကည်ေလ့လာသူများ စီမံခန့်ခွဲြခင်း၊

လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ် ဦးခွနဟ ် န်သန ိ ်းဦး၊မိနယ် သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်

အခန်းကများ၊ မဲမ ုံ ှး၊ ဒုမ ဲ မ ုံ ှးှင့် မဲအ ုံ ဖွဲဝင်များ

ဦးစီးမှး ဦးေအာင်တင်ေရှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကွင်းဆင်းကည့်ခဲ့ပီး

၏ လုပ်ငန်းလမ်းညန်များ စသည့်အေြခခံကျေသာ

ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်အထိ ေကျးရွာများသိုကွင်းဆင်းေကာက်ယူသွားမည်ြဖစ် စိုင်းမျ ိးသန့်(ြပန်/ဆက်)

ြပည်သူ့နီတိအသိပညာေပး ေရးေြဖပိင်ပွဲကျင်းပမည် ရန်ကုန် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီက

ကီးမှးကျင်းပသည့်

ရန်ကန ု ် မိေတာ်ဝန်ဆု တတိယအကိမ် ြပည်သူ့နတ ီ အ ိ သိပညာေပးစာေမးပွဲ (ဗဟိုအဆင့်) ေရးေြဖပိင်ပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် လသာမိနယ် အမှတ်(၂) အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း၌ ကျင်းပ သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ေြဖဆို ခ ွ င့ ် က တ် မ ျား အချ ိန် မီ ထု တ ် ယူ ို င ် ရ န် အ တွ က ် လသာမိနယ်

မိနယ်၊

ရပ်ကွက်၊ ေကျးရွာအုပ်စု ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများ၏

ယူေရးေကာ်မတီဥက မိနယ်အပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးဟန်သရ ူ ၊ မိနယ် လ.ဝ.က

ေကာင်း သိရသည်။

ေစ့စပ်ညိင်းေရး

ေကာ်မတီအဆင့်ဆင့်ဖွဲစည်းြခင်း၊ မဲေပးြခင်းှင့်

သင်ခန်းစာများကို ေခါင်းစ် ၁၀ ခုြဖင့် ပိခ ု ျေကာင်း ေမာ်လမိင် ဇန်နဝါရီ ၁၅

ဥကများှင့် အဖွဲဝင်များ၊ ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်

ေမာ်လမိင်ခိုင် ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲမှ

မွန်ြပည်နယ် ေမာ်လမိင်ခိုင် ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်

လုပင ် န်းများေဆာင်ရက ွ ရ ် ာတွင် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ

သိရသည်။

မရှင်အဖွဲခွဲက ဖွင့်လှစ်ေသာ ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ

များ၊ လုပင ် န်းလမ်းညန်များှငအ ့် ညီ ကမ်းကျင်ပင ုိ ်

အဆိုပါ ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာစွမ်းရည်ြမင့်ဆင့်

စွမး် ရည်ြမငဆ ့် င့ပ ် ာွ းသင်တန်းဖွငပ ့် က ဲွ ုိ ဇန်နဝါရီ ၁၄

ိင ု စ ် ွာ ေဆာင်ရက ွ  ် င ို ရ ် န်အတွက် အရည်အေသွးှင့်

ပွားသင်တန်းကို ေမာ်လမိင်ခိင ု အ ် တွငး် ရှိ မိနယ်

ရက် နံနက် ၉ နာရီခက ဲွ ေမာ်လမိင်မိ ြမန်မာိင ု င ် ံ

စွမ်းေဆာင်ရည်များြမင့်မားေနရန် လိုအပ်ေကာင်း

ေြခာက်မိနယ်မှ မိနယ်ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

ဆရာဝန်အသင်းခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေြပာကားသည်။

အဖွဲခွဥ ဲ ကှင့် အဖွဲဝင်များ၊ ဝန်ထမ်းများစုစေ ု ပါင်း

ေမာ်လမိင်ခိင ု ် ေရွးေကာက်ပေ ွဲ ကာ်မရှငအ ် ဖွဲခွဲ

ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ

စွမ်းရည်ြမင့်ဆင့်ပွား

၄၅ ဦး တက်ေရာက်ေကာင်း သိရသည်။

ဥက ဦးသိန်းေဇာ်က ေရွးေကာက်ပေ ွဲ ကာ်မရှငအ ် ဖွဲ

သင်တန်းတွင် ေရွးေကာက်ပလ ဲွ ပ ု င ် န်းစ်များအတွက်

ေဝလင်း

ခွအ ဲ ဆင့ဆ ် င့တ ် င ွ ် တာဝန်ယေ ူ ဆာင်ရက ွ ေ ် နရသည့်

အဓိကကျေသာ ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ

(ြပန်/ဆက်)

အမှတ်(၂) အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းသို ယင်းေန့ နံနက် ၈ နာရီ အေရာက်လာေရာက်ကပါရန်ှင့် ေကျာင်းသားကတ်များယူေဆာင်လာပီး ေကျာင်းဝတ်စုံများ ဝတ်ဆင်လာကပါရန် ကျင်းပေရးေကာ်မတီမှ အသိေပး ထားေကာင်း သိရသည်။ ြမင့်ေမာင်

ေကျာင်းစာကည့်တိုက်အတွက် စာအုပ်လှဒါန်း ေဆာ စာေပဆုများရှင် ကိေ ု ယာ (ေဘာဂေဗဒ) က စာအုပမ ် ျ ိးစုံ ၂၁၅ အုပ ် င ှ ့် ဂျာနယ်၊ စာေစာင်များကို ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက ဂန့်ေဂါခိုင် ေဆာမိ အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းစာကည်တ ့ က ုိ အ ် တွက် ေပးအပ်လှ ဒါန်း သည်။ စာေရးဆရာ ကိေ ု ယာ(ေဘာဂေဗဒ)က စာအုပမ ် ျားေပးအပ်လှဒါန်းရြခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ေြပာကားပီး စာအုပ်မျ ိးစုံ ၂၁၅ အုပ်ှင့် စာေစာင်များ ေပးအပ်လှဒါန်းရာ ေကျာင်းအုပဆ ် ရာမကီး ေဒညိညိရီင ှ ့် စာကည့တ ် က ို မ ် ှး ဆရာမေဒေအးေအးတိုက လက်ခံရယူခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ေကျာ်သန်းေဆွ (ဂန့်ေဂါ)

မိသန့်ရှင်းသာယာလှပေရး ေဆာင်ရွက် ကနီ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

ကနီမိတွင်

မိနယ်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊

ရပ်ကက ွ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှးများပူးေပါင်း၍ ကနီမိ ရပ်ကက ွ (် ၃)ဘုနး် ေတာ်ကီး ေကျာင်းဝင်းအတွင်း ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် နံနက် ၇ နာရီက သန့်ရင ှ ်းေရးေဆာင်ရက ွ ် ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ဧရာဝတီြမစ် ေရလမ်းမိငု ် ၁၈၀ အတွင်း၌ ေရေပ၊ ကမ်းေပ လမ်းန်အမှတအ ် သားများ လုပေ် ဆာင် မေကွး ဇန်နဝါရီ ၁၅ မေကွးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း မိုင် ၁၈၀ ြဖတ်သန်း စီးဆင်းသွားေသာ ဧရာဝတီြမစ်ေရလမ်းေကာင်း၌ ခရီးသည်တင်င ှ ့် ကုနတ ် င်ေရယာ်များ အရာယ် ကင်းစွာသွားလာိုင်ရန်အတွက် ေရေပ၊ ကမ်းေပ အမှ တ ် အ သားစို က ် ထူ ြ ပသြခင်း လု ပ ် င န်း များကို လုပေ ် ဆာင်ေနေကာင်း ေရအရင်းအြမစ်င ှ ြ့် မစ်ေချာင်း များဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးဦးစီးဌာန ေဒသ (၄) မေကွး တိုင်းေဒသကီးုံးမှ သိရသည်။ ပခုကမိ  နယ် လမ်းရွာမှ ေညာင်ကျ ထိ ၅၃ မိင ု ၊် ေညာင်ကျ မှ မင်းလှမိထိ ၄၂ မိင ု ၊် မင်းလှမှ ေအာင်လံ မိထိ ၄၉ မိုင်၊ ေအာင်လံမှ ကံမမိနယ် စစရံရွာထိ ၃၆ မိုင် စုစုေပါင်း မိုင် ၁၈၀ အတွင်း၌ ေရလမ်းပိုင်း ေလးပိင ု ်းခွ၍ ဲ လုပေ ် ဆာင်လျက်ရှိ ပီး ဇန်နဝါရီလတွင် ေရေပြပအမှတ်အသား ၁၈၀ ှင့်

ကမ်းေပြပ

အမှတအ ် သား ၁၀၀၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် ေရေပြပ

အသားြပထားရင် ကမ်းရဲအနီးမှာ ေကျာက်ေဆာင်၊

ကမ်းနီးအရာယ်ြပ၊ ကမ်းေဝးအရာယ်ြပ၊ ေကးနန်း

အမှတ်အသား ၁၈၀ ှင့် ကမ်းေပြပအမှတအ ် သား

သေဘာအြမပ် ဒါမှမဟုတ် သစ်ပင်အြမပ်ေတွ ရှေ ိ န

ကိးြမပ်ြပ၊ ေရေကာင်းပိတြ် ပ၊ ေရေပတံစန ု း် ၊ ေရြမပ်

၁၁၀ တိုကို ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သည်။

တယ်။ အရာယ်ရတ ှိ ယ်ေပါ့။ ဒီလမ ို ျ ိးေတွြပတာပါ။

တံစန ု ်း၊ ေရယာ်ြမပ်ြပ၊ ေရယာ်သွားလမ်းေကာင်း

“ေရယာ်ေတွ သွားလာမ အရာယ်ကင်းေအာင်

အရာယ်ြပနဲ့ လမ်းညန်ြပအမှတ်အသားေတွကို

ြပ အမှတ်အသားများှင့် ေရယာ်များကို လက်ဝဲ

သာသနိကအေဆာက်အအုံများ၊ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများ၊ မိေပ

ေရလမ်း ေကာင်း ေတွ ရ ှာ ေဖွ  ပီး ေရလမ်း ည န်

တွဲြပတာေတွလည်း လုပ်ေနပါတယ်" ဟု ေရလမ်း

ဘက်ထားသွား(ေဘာ့နီ)၊

ရပ်ကွက်ရှိ ဘုရားေစတီများ၊အများြပည်သူှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ဗိမာန်များ၊

အမှတ်အသားေတွ ြပသဖိုလုပ်ေနပါတယ်။ ဥပမာ

ညန်ဌာနစု လက်ေထာက်ညန်  ကားေရးမှး ဦးကိက ု ို

သွား(ေဘာ့ ြ ဖ)၊ ေကျာက် ေဆာင်  ှ င့ ် တံ စု န ်း ြပ

ေဆးု ံ င ှ ့် စာသင်ေကျာင်းများတွငလ ် ည ှ ပ ့် တ်၍ မိသန့်ရင ှ ်းသာယာလှပေရး

ေြပာရရင် ေဘာ့ ြ ဖအမှ တ ် အ သားကို ြ မင် တာနဲ့

ေအာင်က ေြပာကားသည်။

(ေဘာ့နက်)အမှတအ ် သားများကို ကည့ ် ၍  အရာယ်

အပတ်စ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ခင်ဝင်းကည်(ြပန်/ဆက်)

ေရယာ်ေတွဟာ အစုန်ေရာ အဆန်ေရာ ေဘာ့ြဖ ကိုလက်ယာထားပီး သွားရတာ။ ဂိုလာနီအမှတ်

ေရယာ် ေမာင်း ှ င ် သူ မ ျားက ြဖတ် ကူး ရန် ြ ပ၊ ြဖတ်ကူးထပ်ေကာင်းြပ၊

ကမ်းကပ်ေမာင်းရန်ြပ၊

လက်ယာဘက်ထား

ကင်းေအာင် ေမာင်းှင်ကရမည်ြဖစ်သည်။ ေဇယျတု(မေကွး)

ကဲေကာသီး တန်ဖိုးြမင့်စားေသာက်ကုန်ထုတ်လုပ်မနည်းပညာသင်တန်း ဖွင့်လှစ် စားေသာက်ကုန်ထုတ်လုပ်မ

နည်းပညာသင်တန်းဖွင့်ပွဲ

အခမ်းအနားကို

ဇန်နဝါရီလ ဒုတယ ိ ပတ်တင ွ ် သထုံ မိနယ် သုဝဏဝတီမိ လင်းေရာင်နဦ ီ း စာကည့် တိုက်၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင် မွန်ြပည်နယ် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားလူမျ ိးေရးရာဝန် ကီး ေဒစံဝင့်ခိုင်က သင်တန်းဖွင့်အမှာစကားေြပာကားသည်။ သင်တန်းကို အိမ်တွင်းတစ်ပိုင် တစ်ိုင်လုပ်ငန်းများ ထူေထာင်လာိုင်ေစရန်ှင့် ေဒသမှ ေပါများစွာ ထွကရ ် သ ှိ ည့် ကေ ဲ ကာသီးအား အေြခခံကာ တန်ဖိုးြမငထ ့် တ ု က ် န ု မ ် ျား ထုတ်လုပ်လာိုင်ေစရန်ရည်ရွယ်၍

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

အဆိုပါ

သင်တန်းတွင် ကေ ဲ ကာအခွယ ံ ၊ို ကေ ဲ ကာအှစယ ် ၊ို ကေ ဲ ကာသီးအားအေြခခံပီး သစ်သီးေြခာက်ြပလုပ်နည်း၊ ကဲေကာသီးဝိုင် ြပလုပ်နည်းများကို စာေတွ၊ သထုံ ဇန်နဝါရီ ၁၅ စိက ု ပ ် ျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန မွနြ် ပည်နယ် အေသးစား စက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ကီးမှး၍ ကဲေကာသီးအေြခခံတန်ဖိုးြမင့်

လက်ေတွ စနစ်တကျ သင်ကားေပးလျက်ရှိသည်။ သင်တန်းသို သင်တန်းသား သင်တန်းသူ ၂၀ တက်ေရာက်ကာ သင်တန်း ကာလမှာ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်မှစ၍ ေလးရက်ကာ အခမဲ့ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပး ေကာင်း သိရသည်။

ေမာင်ေရဝင်း(ြပည်)

ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် ေပါင်မိနယ် အထက(ခွဲ)မင်းတန်း ေကျာင်း၌ ေပါင်မိမရဲစခန်းမှး ဒုရဲမှးထွန်းေဇာ်ဦး၊ ေမာ်လမိင်အေြခစိုက် အမှတ်(၉) လူကုန်တားရဲတပ်ဖွဲစုမှ ရဲအုပ်သိန်းေဇာ်ှင့် တပ်ဖွဲဝင်များက လူကန ု တ ် ားမခင်းဆိင ု ရ ် ာများ၊ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် သက်ငယ်မဒ ု မ ိ ်းမခင်းဆိင ု ရ ် ာ များ ေဟာေြပာစ်။

နေကျာ်စာွ


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

သမတပူတင်က ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန် ေတာင်းဆိုပီးေနာက် ုရှားအစိုးရအဖွဲုတ်ထွက် ေမာ်စကို ဇန်နဝါရီ ၁၅ ုရှားသမတ

ေဆာင်ရွက်ိုင်ေတာ့မည်ြဖစ်သည်။

ပူတင်က တိုင်းြပည်၏အေြခခံဥပေဒကို

“ကန်ေတာ်တိုအေနနဲ့ ြပည်သူ့အြမင်ကို ေလးစားမ

ြပင်ဆင်ရန် ြပည်သူ့ဆခံယူပွဲကျင်းပမည်ဟု ေကညာ

အေပ အေြခခံပီး

ခဲ့ပီးေနာက် ုရှားဝန်ကီးချပ် ဒီမီထရီမက်ဗီဒက် အပါ

တည်ေဆာက်မာှ ပါ”ဟု သမတ ပူတင်က ေြပာကားသည်။

အဝင် အစိုးရအဖွဲ ုတထ ် က ွ သ ် ွားခဲသ ့ ည်။ အေြခခံဥပေဒအား

၂၀၁၄ ခုစ ှ က ် ကိင ု း် မီးယားေဒသအား ကျးေကျာ်ခမ ့ဲ ှ  င့်

ေြပာင်းလဲမည်ဆိုပါက တိုင်းြပည်၏ အာဏာချ ိန်ခွင်လာ

ပတ်သက်ပီး ုရာှ းကို အေနာက်င ုိ င ် မ ံ ျားက ပိတဆ ် မ ုိ များ 

ေြပာင်းလဲသွားမည်ဟု ဝန်ကီးချပ် ဒီမီထရီမက်ဗီဒက်က

ချမှတ်ခဲ့သည်။ ုရှားအစိုးရအဖွဲုတ်ထွက်ြခင်းြဖင့် ၂၀၂၄

ေြပာကားသည်။

ခုစ ှ တ ် င ွ ် ရာထူးသက်တမ်းကုနဆ ် းံု မည်ြဖစ်ေသာ ပူတင်၏

“ကန်ေတာ်တအ ို ေနနဲ့ သမတကို လိအ ု ပ်တေ ဲ့ ြပာင်းလဲမ ေတွ ေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ဖ ် ုိ အကူအညီေပးရမှာြဖစ်ပါတယ်” ဟု မက်ဗီဒက်က

သာယာဝေြပာတဲ့

ုရှားိုင်ငံကို

အနာဂတ်ှင့် ိုင်ငံေရးစနစ်၏ ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်မ အေပ ေမးခွန်းများြမင့်တက်လာခဲ့သည်။

ေြပာကားသည်။

သမတပူတင် ယခု

သမတပူတင်က ဝန်ကီးချပ်သစ်ေနရာကို အခွနဌ ် ာန

ေဆာင်ရွက်မည့်ေြပာင်းလဲမအရ

ပါလီမန်အေနြဖင့်

အကီးအကဲ မီေခးမီရှစတင်အား အမည်စာရင်းတင်သင ွ း်

ဝန်ကီးချပ်ခန့်အပ်ြခင်းှင့် ဝန်ကီးများခန့်အပ်ြခင်းတိုကို

ခဲ့သည်။ ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

နယ်ပယ်စပ ုံ ူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ရ ် န် ဂျပန်င ှ ့် အေမရိကန် ကာကွယေ ် ရးဝန်ကီးများ ထပ်ေလာင်းအတည်ြပ ဝါရှင်တန် ဇန်နဝါရီ ၁၅

ဟန်ိုကိုသို ြပန်လည်ေရေြပာင်းမည့်အစီအစ်ကို ဂျပန်

ကိးပမ်းမများှင့်ပတ်သက်၍ ှစ်ိုင်ငံကား အနီးကပ်

ကိုိုက ေြပာကားသည်။

အေရှအလယ်ပင ို ်းေဒသ၌ အေြခအေနတည်ငိမလ ် ာေစမည့်

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနက ြပန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ေကာင်း

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန် ဂျပန်ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး တာို

အိုကီနာဝါအုပ်ချပ်ေရးမှးက

ကိုိုှင့် အေမရိကန်ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး မတ်ခအ ် က်စပါ

ြပန်လည်သုံးသပ်

ထားသည့် စီမံချက်ကို ယခုအခါ အတည်ြပရမည်ြဖစ်ပီး

တိုက ထပ်ေလာင်းအတည်ြပခဲ့သည်။ ကိုိုှင့် အက်စပါ

စီမံကိန်းအတွက် ေြမြပြပင်မလု  ပ်ငန်းမှာ ကိုးှစ်ေကျာ်

ကာကွယေ ် ရးဝန်ကီးဌာန၌ တစ်နာရီခန့်ကာ ေတွဆုခ ံ ့ဲ က

ေထာက်ခံမကိ  ု ေြပာကားခဲ့ပီး ဟန်ိုကိုခိုင်သို ြပန်လည်

တိသ ု ည် ယမန်ေန့က ဝါရှငတ ် န်မိေတာ်အနီးရှိ အေမရိကန်

ကာြမင်မ ့ ည်ဟု ၎င်းက ဆိသ ု ည်။ အက်စပါကလည်း ၎င်း၏

သည်။

ေရေြပာင်းမမှာ တစ်ခတ ု ည်းေသာေြဖရှင်းနည်းဟု ဆိလ ု က ို ်

အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသ၌ တင်းမာမ တစ်စတစ်စ

အရှိန်ြပင်းလာိုင်မကိ  ု

စိုးရိမ်ပူပန်ေကာင်း

သည်။ တိုင်းြပည်အတွင်း အေမရိကန်တပ်ဖွဲများ လက်ခံ

ကိုိုက

ထားမအတွက် ဂျပန်င ို င ် ၏ ံ ကုနက ် ျစရိတေ ် ဝစု အေြပာင်း

ေြပာကားခဲသ ့ လို အေမရိကန်င ို င ် က ံ အေြခအေနတည်ငိမ်

အလဲရှိသည့်ကိစများ 

လာေစရန် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ဟု အက်စပါက တုံြပန်

ေြပာဆိုခဲ့သည်။ တင်းမာမေြပေလျာ့ေစရန်ှင့် တည်ငိမမ ် 

ေြပာကားခဲ့သည်။

ရရှေ ိ စရန် ဂျပန်င ုိ င ် က ံ သံခင်းတမန်ခင်းဆိင ု ရ ် ာ ကိးပမ်း

သက်တမ်းကုန်မည်ြဖစ်သည်။

အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသသို ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ

အေမရိကန်ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး မတ်ခ်အက်စပါှင့် ဂျပန်ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး တာိုကိုို

များ၊ ဖျက်သေဘာများှင့် ကင်းလှည့်ေလယာ် ေစလတ်

ရန် အမိန့်ေပးခဲ့ေကာင်း ကိုိုက ေြပာကားခဲ့ပီး အက်စပါ ှစ်ိုင်ငံစလုံးက သတင်းအချက်အလက်များမေဝရန်ှင့်

နီးကပ်စွာ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ရ ် န် ထပ်ေလာင်းအတည်ြပ ခဲ့သည်။

ေြမာက်ကရ ို ီးယားိင ု င ် ၏ ံ ဒုံးကျည်ပစ်လတ်  မများှ  င့်

ပတ်သက်၍ အဆိပ ု ါစမ်းသပ်မများက  ေဒသတွင်းလုြံ ခံေရး

ကို

တိုက်တွန်းရန်

ဆုံးြဖတ်ချက်များကို

ကုလသမဂလုံြခံေရးေကာင်စီ၏

အြပည့်အဝ

ေဖာ်ေဆာင်ရမည်ဟု ၎င်းတိုက သေဘာတူခဲ့သည်။ လူေန

အားလုံးကို အပီးတိင ု ဖ ် ျက်သမ ိ ်းေရး ေြမာက်ကရ ို ီးယားိင ု င ် ံ

အေမရိကန်ကမ်းတက်တပ်ဖွဲများကို ကမ်းိုးတန်းခိုင်

၎င်းတိုက သေဘာတူညီခဲ့သည်။ ဒုံးကျည်ပစ်ကွင်းများ

အစလမာဘတ် ဇန်နဝါရီ ၁၅

ဆီး ှ င ်း ထု ေ လာကျမ ၊ ေရကီး ေရလ မ ံ  ှ င့ ်

ေဒသရ ဗီယင်ကျန်းတိုင်းမ် ေန့စ်သတင်းစာက ဗုဒဟူးေန့တွင် ေဖာ်ြပသည်။

လပ်စစ်ဓာတ်အားကို လာအိ ု င ို င ် မ ံ ှ ထိင ု ်းိင ု င ် က ံ ြို ဖတ်၍ ဓာတ်အားလိင ု ်းများြဖင့် အာဆီယံ

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများသို ပိုသည်။ ပထမဦးစွာ လပ်စစ်ဓာတ်အားကို မေလးရှားိုင်ငံသို ပိုသည်။

ေပျာက်ဆုံးေနေကာင်း၊ ထိုအတူ အိမ်နီးချင်း

ရာသီဥတုအဆိုးရွားဆုံးြဖစ်ပီး

ယင်းေဒသတစ်ခတ ု ည်း၌ လူ ၆၂ ဦး ေသဆုံးကာ ကျန် ၁၀ ဦး ေပျာက်ဆုံးေနေကာင်း ေဒသ

ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက ေြပာကားသည်။ လူ ၁၀ ဦးသည် ဆီးှင်းထုက ၎င်းတို၏ ေကျးရွာကို

ြဖတ်သန်းထိခိုက်ခဲ့ပီးေနာက်

ေပျာက်ဆုံးသွားခဲြ့ ခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ပါကစတန်ထန ိ ်းချပ်ေသာ ကက်ရမီ  းယား

ေဒသတွင်

ေဆာင်းရာသီ၌

ဆီးှင်းထု

ေလာဆင်းမများှင့် မကာခဏ ကံေတွရေလ့ ရှိပီး ကားလမ်းများပိတ်ဆိုကာ တစ်ရွာှင့်

တစ်ရာွ ဆက်သယ ွ သ ် ာွ းလာမကိပ ု ါ ေှာင့ယ ် က ှ ်

လပ်စစ်ဓာတ်အား မဂါဝပ်၂၀၀၀၀ လာအို တင်ပိုမည်

ဓာတ်အားသည် လာအိ ု င ို င ် အ ံ တွက် အခွနေ ် ငွအများအြပားရှာေဖွေပးသည်ဟု မှတယ ် ူ ကေကာင်း

ေသဆုးံ ခဲ့ ပီး ၇၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှက ိ ာ အများအြပား

ေဒသတွင်

၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်တွင် အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများသို

အထူးသြဖင့် ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ ကေမာဒီးယား၊ မေလးရှား၊ ြမန်မာှင့် စင်ကာပူ စသည့်

ပါကစတန်ိုင်ငံ၌ လူ ၉၃ ဦးထက်မနည်း

ပါကစတန်ထန ိ ်းချပ်ေသာ ကက်ရမီ  းယား

ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး

အိမန ် ီးချင်းိင ု င ် မ ံ ျားှင့် အာဆီယအ ံ ဖွဲဝင်င ို င ် မ ံ ျားသို လပ်စစ်ဓာတ်အား တင်ပြို ခင်းြဖင့် လပ်စစ်

ရာသီဥတုေကာင့်

ှစ ် င ို င ် မ ံ ှ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက ေြပာကားသည်။

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

လာမည်ဟု ေမာ်မှန်းကသည်။

အသက်ဆးံု းံ ခဲရ ့ ေကာင်း တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားက

ြဖစ်စ်များေကာင့် လူ ၃၉ ဦး ေသဆုံးခဲေ ့ ကာင်း

အေရှ အလယ် ပို င ်း ၊

ေြမာက်ကိုရီးယားအေရး အြမင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့သည်။

တင်ပမ ို သည်  ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ  ် င ှ ့် ၂၀၃၀ ြပည့ ် စ ှ အ ် ကားတွင် မဂါဝပ် ၂၀၀၀၀ ခန့်အထိ တိုးတက်

တစ်ေလာက်တွင်

အာဖဂန်နစတန်ိုင်ငံတွင်လည်း အလားတူ

ဘို င ် ယ န်  ှ င ့် ေတွ ဆုံ ခဲ့  ပီး

အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများှင့် အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများသို လာအိုိုင်ငံ၏ လပ်စစ်ဓာတ်အား

ပါကစတန်ှင့်

မကာေသးမီရက်များအတွင်း လူ ၁၃၀ ေကျာ်

ြပင်းထန်ေသာ

အိမ်ြဖေတာ်၌

ဗီယင်ကျန်း ဇန်နဝါရီ ၁၅

ြပင်းထန်ေသာေဆာင်းရာသီ၏ ရာသီဥတု

ယေန့ ေြပာကားသည်။

တာိုကိုိုသည် ေနာက်ပိုင်းတွင်

အေမရိကန် အမျ ိးသားလုံြခံေရးအ ကံေပး ေရာဘတ်အို

သိပသ ် ည်းေသာ အိက ု န ီ ာဝါစီရင်စရ ု ှိ ဖုတန်းမေလတပ်စခန်းမှ

ပါကစတန်င ှ ့် အာဖဂန်နစတန်၌ လူ ၁၃၀ ထက်မနည်း ေသဆုံး

အာဖဂန်နစတန်ိုင်ငံ

အေကာင်အထည်

အတွက် ြပင်းထန်ေသာ ခိမး် ေြခာက်မတစ်  ရပ်ြဖစ်ေကာင်း

ြပင်းထန်ေသာ ရာသီဥတုေကာင့်

အေြခအေနများေကာင့်

ထိုကိစှင့်ပတ်သက်ေသာ အထူး

သေဘာတူညီချက်တစ်ရပ်မှာ လာမည့်ှစ် မတ်လတွင်

မများ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်မည်ဟု ကိုိုက ဆိုသည်။

ကလည်း ထိအ ု တွက် ေကျးဇူးတင်ရေ ှိ ကာင်း ေဖာ်ြပခဲသ ့ ည်။

မေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း အစည်း

အေဝးပီးေနာက် သတင်းစာရှငး် လင်းပွ၌ ဲ ၎င်းတို ှစဦ ် းက

ထိေ ု နာက် မေလးရှားဓာတ်အားလိင ု း် များမှတစ်ဆင့် စင်ကာပူင ုိ င ် သ ံ ပ ုိ သ ုိ ည်ဟု လာအိြု ပည်သ့ူ ပါကစတန်ိုင်ငံ ကွက်တာေဒသတွင် ဆီးှင်းထုေလာကျပီးေနာက် ေတွရစ်။

ဒီမက ုိ ရက်တစ် ကုနသ ် ယ ွ ေ ် ရးဝက်ဘဆ ် က ုိ ရ ် ိှ ေနာက်ဆးံု သတင်းအချက်အလက်အရ သိရသည်။

လူဦးေရှင့် စက်အ ုံ ေရအတွက် တိုးတက်လာြခင်းေကာင့် ၂၀၁၉ ခုစ ှ တ ် င ွ ် လာအိ ု င ို င ် ၌ ံ

ဟန့်တားေလ့ရသ ှိ ည်။ ြပင်းထန်ေသာရာသီဥတု

ြဖစ်စ်များေကာင့် ပါကစတန်ိုင်ငံ၏ အေရှ

လပ်စစ်ဓာတ်အားလိအ ု ပ်ချက်သည် ြမင့တ ် က်ခဲ့ ပီး ြပည်တင ွ း် သုးံ စွမ ဲ သည်  ၁၂၂၂ မဂါဝပ်ရသ ှိ ည်။

ေဒသတစ်ေလာက်ရှိ အေဝးေြပးလမ်းမကီး

လည်း ၃၁ ဦးထက်မနည်း ေသဆုံးခဲ့ပီး ယင်း

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်ှင့် ၂၀၂၅ ခုှစ် အကားတွင် မဂါဝပ် ၁၈၀၀ အထိ တိုးြမင့်လာမည်ဟု ေမာ်မှန်း

ေကာင့် ိုင်ငံ၏ေြမာက်ဘက် ေတာင်တန်း

များ၊ အြခားကားလမ်းများှင့် စာသင်ေကျာင်း များကိလ ု ည်း တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက ပိတပ ် င်ထား ေကာင်း သိရသည်။

“ပါကစတန်ထိန်းချပ်တဲ့ ကက်ရမီးယား

ေဒသမှာ

ဆီးှင်းထူထပ်စွာကျဆင်းမနဲ့

ေတာင်ဘက် ဘာလိုချစစတန် ြပည်နယ်တွင်

လာအိုိုင်ငံ စွမး် အင်င ှ ့် သတတွင်းဝန်ကီးဌာနက ြပည်တင ွ း် လပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲမသည် 

ေသဆုံးသူအများစုမှာ

သည်။

အမျ ိးသမီးများှင့်

ကေလးသူ င ယ် မ ျားြဖစ် ေ ကာင်း ြပည် န ယ်

သဘာဝေဘးအရာယ် စီမခ ံ န့်ခေ ဲွ ရး အာဏာ

ပိင ု အ ် ဖွဲမှ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက ေြပာကားသည်။ ထိုအတူ ရာသီဥတုှင့် ဆက်စပ်ေသာ

ေတာင်ပိမေတွေကာင့် ကံဆးုိ မိးု ေမှာင်ကျမနဲ့

ြဖစ်စ်များေကာင့် အာဖဂန်နစတန်င ုိ င ် တ ံ င ွ ်

ဟု ပါကစတန်ဝန်ကီးချပ် အင်မရာခန်းက

အပိုင်းအားြဖင့် ထိခိုက်ပျက်စီးသွားေကာင်း

ေသေကျဒဏ်ရာရမေတွ ြဖစ်ေပေစတာပါ”

၎င်း၏တွစ်တာစာမျက်ှာေပတွင် ေရးသား ေဖာ်ြပထားသည်။

ထိုအြပင် ရာသီဥတုှင့် ဆက်စပ်ေသာ

ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးေရးလိင ု ်းများှင့် ြဖန့်ြဖးေရးစနစ်ကို ေပါင်းစပ်ြခင်းအားြဖင့် လာအိ ု င ို င ် ံ

သည် ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ ကေမာဒီးယား၊ ြမန်မာ၊ မေလးရှားှင့် စင်ကာပူ စသည့် အိမ်နီးချင်း

ိုင်ငံများသို လပ်စစ်ဓာတ်အား ေရာင်းဝယ်ြခင်းှင့် ဖလှယ်ြခင်းြပလုပ်ရန် လပ်စစ်ဓတ်အား တင်ပိုိုင်မည့် အလားအလာရှိသည်။

လာအိုိုင်ငံ စွမ်းအင်ှင့် သတတွင်းဝန်ကီးဌာန၏အဆိုအရ လာအိုိုင်ငံသည် ၂၀၂၀

အိမေ ် ြခ ၃၀၀ ေကျာ် ပျက်စီး သိမ ု ဟုတ် အစိတ်

ြပည့်ှစ်ှင့် ၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်အကားတွင် လပ်စစ်ဓာတ်အား မဂါဝပ် ၂၀၀၀၀ ခန့် ထုတ်လုပ်ိုင်

သဘာဝေဘးဒဏ် စီမံခန့် ခွဲေရးအာဏာပိုင်

ခန့် ဝယ်ယရ ူ န်ေမာ်မန ှ ်းပီး ကေမာဒီးယားိင ု င ် က ံ မဂါဝပ် ၆၀၀၀ ခန့်၊ ဗီယက်နမ်င ို င ် က ံ မဂါဝပ်

ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ၊ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ေမာ်မှန်းေကာင်း သိရသည်။

အဖွဲမှ တာဝန်ရသ ှိ တ ူ စ်ဦးက ေြပာကားသည်။

မည်ြဖစ်သည်။ ထိုကာလတွင် ထိုင်းအစိုးရက လာအိုိုင်ငံမှ လပ်စစ်ဓာတ်အား မဂါဝပ် ၉၀၀၀

၅၀၀၀ ခန့်၊ ြမန်မာိင ု င ် က ံ မဂါဝပ် ၃၀၀ ခန့်၊ မေလးရှားိင ု င ် က ံ မဂါဝပ် ၃၀၀ ခန့် ဝယ်ယရ ူ န်

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေအာင်ေဇာ်လင်း


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

ြမန်မာစံချ ိန်စံညန်းများ သတ်မှတ်ြခင်း အမျ ိးသားစံချ ိန်စည ံ န်  းေကာင်စသ ီ ည် စံချ ိန်စည ံ န်  းသတ်မတ ှ ြ် ခင်းဆိင ု ရ ် ာ ဥပေဒပုဒမ ် ၃၃၊ ပုဒမ ် ခွ(ဲ ခ) အရ အပ်င ှ း်

(၆၄) MMS ISO 965 - 5:1998 -မက်ထရစ်စနစ်ြဖင့် တိင ု း် တာသည့် အေထွေထွသးံု ဝက်အရ ူ စ်များ၏ အရစ်များလက်ခံိုင်ေသာ အရွယ်အစားကွဲလွဲမများ အပိုင်း (၅)- hot – dip နည်းြဖင့် ဇင့်အလာအုပ်ထားေသာ အြပင်ဝက်အူရစ်များ၏ ဇင့်အလာမအုပ်မီအေြခအေနတွင် အများဆုံးခွင့်ြပိုင်ေသာ"h" အရွယ်အစား

အတိင ု ်းအတာကွာြခားချက်ရေ ှိ သာအေနအထားှင့် တွဖ ဲ က်အသုးံ ြပမည့် အတွင်းရစ်ဝက်အရ ူ စ်များအတွက် အရွယ်အစား ကန့်သတ်ချက်များ

ထားေသာ လုပပ ် င ုိ ခ ် င ွ က ့် က ုိ ျင့သ ် းံု ၍ ပုဒမ ် ၅၊ ပုဒမ ် ခွ(ဲ ခ) ပါ လုပင ် န်းတာဝန်များအရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စံချ ိန်စည ံ န်  း (၈၂)

(၆၅) MMS ISO 1502 : 1996 - မက်ထရစ်စနစ်ြဖင့တ ် င ုိ း် တာေသာအေထွေထွသးံု ဝက်အရ ူ စ်များ- စံအတိင ု ်းအတာ

ယမန်ေန့မှအဆက်

(၆၆) MMS ISO 17064 :2016 − သစ်အေြခခံမန ှ ပ ် မ ံု ျား- သစ်မင်ြပား၊သစ်စြပားှင့် သစ်စ၊ သစ်မင်များကို အြခား

ခုအား ြမန်မာစံချ ိန်စံညန်းများအြဖစ် သတ်မှတ်ေကာင်းထုတ်ြပန်ေကညာလိုက်သည်-

စ်

စစ်ေဆးရန်ကိရိယာများ (Gauge) ှင့် စံအတိုင်းအတာစစ်ေဆးြခင်း

ပစည်းများြဖင့် ေရာေှာေပါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသည့် ဘုတ်ြပားများ- ေဝါဟာရ

ြမန်မာစံချ ိန်စံညန်းများ

(၅၃) MMS ISO 712 : 2009 ှံစားသီးှံများှင့် ှံစားသီးှံထွက်ကုန်များအတွက် အစိုဓာတ်ပါဝင်မကိုတိုင်းတာ သတ်မှတ်ြခင်း - ကိုးကားသည့်နည်းလမ်း

(၅၄) MMS ISO 2000:2014 ေရာ်ဘာ၊ သဘာဝေရာ်ဘာကုန် ကမ်း -- TSR များ၏ စံအရည်အေသွးသတ်မတ ှ ခ ် ျက် များအတွက် လမ်းညန်ချက်များ

(၆၇) MMS ISO 12466- 1 : 2007 - အထပ်သား- ေကာ်စက ဲွ ပ်မအရည်  အေသွး- အပိင ု း် (၁) စမ်းသပ်မနည်  းလမ်း များ

(၆၈) MMS ISO 12466 - 2: 2007 - အထပ်သား - ေကာ်စွဲကပ်မအရည်  အေသွး - အပိုင်း(၂) လိုအပ်ချက်များ (၆၉) MMS ISO 8905:1988 - သစ်ခွဲသား-

စမ်းသပ်မနည်  းလမ်းများ - သစ်ေကာှင့် အပိင်အြမင့်ဆုံး

ေလာြပတ်ခံိုင်အားကိုစူးစမ်းတွက်ချက်ြခင်း

(၅၅) MMS ISO 68 - 1: 1998 အေထွေထွသုံးဝက်အူရစ်များ-အေြခခံသဏာန်- အပိုင်း(၁) မက်ထရစ်စနစ်ြဖင့်

(၇၀) MMS ISO 8906:1988 - သစ်ခွဲသား- စမ်းသပ်မနည်  းလမ်းများ - သစ်သား၏အတွင်း ကန့်လန့်ြဖတ်

(၅၆) MMS ISO 261 : 1998 မက်ထရစ်စနစ်ြဖင့တ ် င ုိ း် တာေသာ အေထွေထွသးံု ဝက်အရ ူ စ်များ- ေယဘုယျအတိင ု း်

(၇၁) MMS ISO 2299: 1973 - ရွက်ေကသစ်မျ ိးများ၏ သစ်ခွဲသား- အြပစ်အနာအဆာများ- အဆင့်အတန်း

(၅၇) MMS ISO 262: 1998 မက်ထရစ်စနစ်ြဖင့်တိုင်းတာေသာ အေထွေထွသုံးဝက်အူရစ်များ- ဝက်အူများ၊ မူလီ

(၇၂) MMS ISO 2301: 1973 - ရွက်ေကသစ်မျ ိးများ၏ သစ်ခွဲသား- အြပစ်အနာအဆာများ - အတိုင်းအတာ

တိုင်းတာေသာ ဝက်အူရစ်များ အတာတွဲဖက်မအစီအစ်များ

များ၊ နပ်များ၏ ေရွးချယ်ထားေသာ အရွယ်အစားများ

(၅၈) MMS ISO 724: 1993 မက်ထရစ်စနစ်ြဖင့်တိုင်းတာေသာ အေထွေထွသုံးဝက်အူရစ်များ-အေြခခံအတိုင်း အတာများ

(၅၉) MMS ISO 724:1993/Cor 1 : 2009 မက်ထရစ်စနစ်ြဖင့တ ် င ုိ း် တာေသာ အေထွေထွသးံု ဝက်အရ ူ စ်များ- အေြခခံ

ဖိအားဒဏ်ခံိုင်မစူးစမ်းတွက်ချက်ြခင်း

သတ်မှတ်ချက်

(၇၃) MMS ISO 3132:1975 - သစ် - သစ်ေကာှင့် ေထာင့်မှန်ကျဖိအားစမ်းသပ်ြခင်း

(၇၄) MMS ISO 13061-3 : 2014 − သစ်၏ူပှင့် စက်မဆိုင်ရာဂုဏ်သတိ− ေသးငယ်ေသာအနာအဆာလွတ်

သစ်သားနမူနာများအတွက် စမ်းသပ်မနည်  းလမ်းများ− အပိင ု ်း(၃) တည်ငိမေ ် ကွးွတမ ် အတွ  က် အြမင့ဆ ် းံု ခံိုင်အားကို စူးစမ်းတွက်ချက်ြခင်း

အတိုင်းအတာများ(ကိုရီဂျန်ဒမ်-အမှားြပင်ဆင်ချက်)

(၇၅) MMS ISO 3397:1977 - ရွက်ေကသစ်မျ ိးပါေကးတုံးအကမ်း - ေယဘုယျစိုက်လကဏာများ

ေသာကွလ ဲ မ ွဲ များ အပိင ု ်း(၂)- အေထွေထွသုံး အတွင်းရစ်င ှ အ ့် ြပင်ရစ် ဝက်အရ ူ စ်များအတွက် အရွယအ ် စား

(၇၇) MMS ISO 1129 :1980 ဘွိင်လာစတီးကတ်များ၊ ေရေွးေငွေြခာက်ေသွေစသည့် စတီးကတ်များှင့်အပူ

(၆၀) MMS ISO 965 - 2: 1998 မက်ထရစ်စနစ်ြဖင့်တိုင်းတာေသာ အေထွေထွသုံးဝက်အူရစ်များ- လက်ခံိုင် အတိုင်းအတာကန့်သတ်ချက်များ- သင့်တင့်ေသာအရည်အေသွး

(၇၆) MMS:ISO 5730:1992 သံဂေဟြဖင့် တည်ေဆာက်သည့်အထိုင်ချအသုံးြပ ရှဲလ်ဘွိင်လာများ ဖလှယ်သည့် စတီးကတ်များ

ISO 965 - 3: 1998 မက်ထရစ်စနစ်ြဖင့်တိုင်းတာေသာအေထွေထွသုံးဝက်အူရစ်များ-လက်ခံိုင်

(၇၈) MMS ISO 4126-1 : 2013 ဖိအားပိမ ု ြို ခင်းအား ကာကွယမ ် ဆိ  င ု ရ ် ာ အရာယ်ကင်းရှင်းေရး ပစည်းကိရယ ိ ာများ၊

(၆၂) MMS ISO 965-3:1998/Cor 1:2009 မက်ထရစ်စနစ်ြဖင့်တိုင်းတာေသာ အေထွေထွသုံးဝက်အူရစ်များ-

(၇၉) MMS ISO 4126-5 : 2013 ဖိအားပိုမိုြခင်းအား ကာကွယ်မဆိ  ုင်ရာ အရာယ်ကင်းရှင်းေရးပစည်းကိရိယာ

(၆၁) MMS

ေသာကွဲလွဲမများ- အပိုင်း(၃)-တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းသုံးဝက်အူရစ်များအတွက်ကွဲလွဲမများ 

လက်ခ ံ င ုိ ေ ် သာ ကွလ ဲ မ ဲွ များ(ကိ  ရ ု ဂ ီ ျန်ဒမ်-အမှားြပင်ဆင်ချက်)- အပိင ု း် (၃)- တည်ေဆာက်ေရးလုပင ် န်းသုးံ

အပိုင်း(၁) အရာယ်ကင်းရှင်းေရးဗား

များ၊ အပိုင်း(၅) အရာယ်ကင်းရှင်းေရးဖိအားစွန့်ထုတ်မ ထိန်းချပ်စနစ်များ

ဝက်အူရစ်များအတွက် ကွဲလွဲမများ

(၈၀) MMS ISO 4126-7 : 2013 ဖိအားပိုမိုြခင်းအား ကာကွယ်မဆိ  ုင်ရာ အရာယ်ကင်းရှင်းေရးပစည်းကိရိ

အရွယအ ် စားကွလ ဲ မ ွဲ များ အပိင ု ်း(၄)-ဇင့အ ် လာအုပ် ပီး အေြခအေနတွငလ ် က်ခ ံ င ို ေ ် သာ အရွယအ ် စားကွလ ဲ မ ွဲ 

(၈၁) MMS ISO 4126-10 : 2010 ဖိအားပိမ ု ြုိ ခင်းအား ကာကွယမ ် ဆိ  င ု ရ ် ာ အရာယ်ကင်းရှငး် ေရးပစည်းကိရယ ိ ာ

hot-dip နည်းြဖင့် ဇင့်အလာအုပ်ထားေသာ အြပင်ရစ်ဝက်အူများအတွက် အရွယ်အစားအတိုင်းအတာ

(၈၂) MMS ISO 5667-7 : 1993 ေရအရည်အေသွး- နမူနာယူြခင်း၊အပိုင်း(၇) ဘွိင်လာများတွင် ေရှင့် ေရေွး

(၆၃) MMS ISO 965 - 4:1998 မက်ထရစ်စနစ်ြဖင့တ ် င ို ်းတာေသာ အေထွေထွသုံးဝက်အရ ူ စ်များ- လက်ခ ံ င ို ေ ် သာ (Tolerance) အေနအထား"H" သိုမဟုတ် "G" ရှိေသာ အတွင်းရစ်ဝက်အူရစ်များှင့် တွဲဖက်အသုံးြပမည့် ကန့်သတ်ချက်များ

ယာများ၊ အပိုင်း(၇) ဘုံကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ

များ၊ အပိုင်း(၁၀) အရည်ှင့်အေငွှစ်မျ ိးသုံး အရာယ်ကင်းရှင်းေရးဗားအရွယ်အစားသတ်မှတ်ြခင်း

ေငွ နမူနာယူြခင်း လမ်းညန်ချက်

The 3rd Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies Along Thailand-Myanmar Common Border Meeting (JTC-3) အစည်းအေဝး ကျင်းပ ပုဂံ ဇန်နဝါရီ ၁၅

မြပတ် ေြဖရှင်းေဆာင်ရက ွ  ် င ို ေ ် ရးအတွက် ေြမြပင်ကင ွ း် ဆင်း

ပိေ ု ဆာင်ေရးှင့် ဆက်သယ ွ ေ ် ရးဝန်ကီးဌာန ဆက်သယ ွ ေ ် ရး

တိုင်းတာြခင်းလုပ်ငန်းများ

ညန်ကားမဦးစီးဌာနသည်

ထိုင်းိုင်ငံ၏ National

အစည်းများက ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရှိ ပီး JTC အစည်း

ှစ်ိုင်ငံ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ

Broadcasting and Telecommunications Commission

အေဝးတွင် အစီအစ် (Agenda) တစ်ရပ်အေနြဖင့် တင်ြပ

(NBTC) ှင့်ပူးေပါင်း၍ ထိုင်း-ြမန်မာ ှစ်ိုင်ငံနယ်စပ်တွင်

ေဆွးေွးကသည်။

လင်းန်းအသုံးြပြခင်း ကိစရပ်  များအား ည ိ င်  းေဆာင်ရက ွ ်

အစည်းအေဝးသို ဆက်သယ ွ ေ ် ရးညန်ကားမဦးစီးဌာန

ိုင်ရန် ှစ်ိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သည့် ှစ်ိုင်ငံ

မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဆက်သွယ်ေရးေအာ်ပေရတာများ၊

နည်းပညာဆိင ု ရ ် ာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးေကာ်မတီ (Joint

ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား၊ ြမဝတီုပ်ြမင်သံကားှင့်

Technical Committee-JTC) ဖွဲစည်းေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီး

ုပသ ် ထ ံ တ ု လ ် င့  မ ် က  ဆိင ု ရ ် ာမှ ကိယ ု စ ် ားလှယမ ် ျား၊ ထိင ု း်

JTC အစည်းအေဝးများအား တစ်စ ှ လ ် င်တစ်ကိမ် အိမရ ် င ှ ်

ိင ု င ် ံ National Broadcasting and Telecommunications

ိုင်ငံအြဖစ် ှစ်ိုင်ငံမှ အလှည့်ကျကျင်းပေပးရေလ့ရှိရာ တတိယအကိမေ ် ြမာက်

The 3rd Joint Technical

Committee on Coordination and Assignment of Frequencies Along Thailand-Myanmar Common Border Meeting (JTC-3) အစည်းအေဝးကို ယမန်ေန့က

ပုဂံ မိ The Bagan Umbra Hotel ၌ ကျင်းပရာ ဆက်သယ ွ ် ေရးညန်ကားမဦးစီးဌာန ညန်ကားေရးမှးချပ် ဦးမျ ိးေဆွက

Management Bureau,

Executive Director ြဖစ်သူ

Mr.Saneh Saiwong က ေကျးဇူးတင်စကား ြပန်လည်

ကိဆိုတ်ခွန်းဆက်စကား ေြပာကားသည်။

ေြပာကားသည်။

Telecommunications

လင်းန်းအချင်းချင်း ေှာင့ယ ် က ှ မ ် များြဖစ်  ေပပါက စ်ဆက်

ထိုေနာက် ထိုင်းိုင်ငံ National Broadcasting and Commission, Spectrum

JTC အစည်းအေဝးသည် ှစ်ိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွင်

Commission (NBTC) မှ ကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင် စုစုေပါင်း ၉၀ ခန့် တက်ေရာက်လျက်ရှိသည်။ အဆိပ ု ါ JTC အစည်းအေဝးကို ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်အထိ ဆက်လက်ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ုံး ေနြပည်ေတာ် ဒုတိယစုံစမ်းေရးမှး၊ လက်ေထာက်စုံစမ်းေရးမှးှင့် ဒုတိယလက်ေထာက်ဦးစီးမှး ရာထူးေနရာများအတွက် ေရွးချယ်ခံရသူများစာရင်း ထုတ်ြပန်ေကညာြခင်း (၁၃၈၁ခုှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၆ရက်) (၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ရက်)

၁။ အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ ဒုတိယစုံစမ်းေရးမှးရာထူး (၂၅)ေနရာ၊ လက်ေထာက်စစ ုံ မ်းေရးမှးရာထူး (၃၀)ေနရာှင့် ဒုတယ ိ လက်ေထာက်ဦးစီးမှးရာထူး (၈၀)ေနရာအတွက် အရည်အချင်းစစ် ေရးေြဖေအာင်ြမင်သမ ူ ျားအား လူေတွစစ်ေဆးြခင်း၊ ကွနပ ် ျတာကမ်းကျင်မစစ်  ေဆးြခင်းှင့် စိတ်အေြခအေနစစ်ေဆးြခင်းများကို ၂၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်မှ ၁-၁၂-၂၀၁၉ ရက်အထိ ြပလုပ်ခဲ့ပီး ရာထူးေနရာ အလိုက် ေရွးချယ်ခံရသူ (၁၃၅)ဦး၏ ခုံအမှတ်များအား ေအာက်ပါအတိုင်း ထုတ်ြပန်ေကညာလိုက်သည်(က) ဒုတိယစုံစမ်းေရးမှးး။ ဒစ-(၅၀)၊ (၅၈)၊ (၇၂)၊ (၉၂)၊ (၁၀၁)၊ (၁၃၇)၊(၁၃၈)၊ (၁၇၃)၊ (၁၈၈)၊ (၂၁၆)၊ (၂၁၇)၊ (၂၂၉)၊ (၂၄၈)၊ (၂၅၃)၊ (၂၅၇)၊ (၂၉၄)၊ (၃၃၁)၊ (၃၃၇)၊ (၃၆၆)၊ (၃၇၂)၊ (၄၃၄)၊ (၄၄၇)၊ (၆၁၅)၊ (၆၃၅)၊ (၆၈၇)၊ (ခ) လက်ေထာက်စုံစမ်းေရးမှးး။ လစ-(၂)၊ (၃၃)၊ (၃၅)၊ (၄၁)၊ (၅၉)၊ (၆၁)၊ (၆၂)၊ (၇၁)၊ (၇၅)၊ (၈၂)၊ (၈၃)၊ (၈၄)၊ (၈၇)၊ (၈၉)၊ (၉၀)၊ (၉၆)၊ (၁၀၂)၊ (၁၀၆)၊ (၁၀၈)၊ (၁၁၅)၊ (၁၁၇)၊ (၁၂၉)၊ (၁၄၀)၊ (၁၄၁)၊ (၁၄၄)၊ (၁၄၉)၊ (၁၅၄)၊ (၁၆၁)၊ (၁၆၄)၊ (၁၆၈) (ဂ) ဒုတိယလက်ေထာက်ဦးစီးမှးး။ ဒု-လ/ထဦးစီး-(၅)၊ (၁၃)၊ (၂၁)၊ (၂၂)၊ (၂၃)၊ (၂၈)၊ (၄၄)၊ (၄၅)၊ (၅၆)၊

(၆၀)၊ (၆၁)၊ (၆၅)၊ (၇၀)၊ (၁၂၁)၊ (၁၂၅)၊ (၁၂၈)၊ (၁၄၂)၊ (၁၄၆)၊ (၁၄၇)၊ (၁၅၉)၊ (၁၈၀)၊ (၁၈၄)၊ (၁၈၆)၊ (၁၉၅)၊ (၂၁၂)၊ (၂၂၄)၊ (၂၂၅)၊ (၂၃၀)၊ (၂၃၂)၊ (၂၃၅)၊ (၂၄၁)၊ (၂၅၁)၊ (၂၅၆)၊ (၂၅၉)၊ (၂၆၁)၊ (၂၇၀)၊ (၃၀၉)၊ (၃၂၄)၊ (၃၄၃)၊ (၃၄၄)၊ (၃၅၁)၊ (၃၇၂)၊ (၃၇၄)၊ (၃၈၉)၊ (၃၉၃)၊ (၃၉၅)၊ (၄၀၃)၊ (၄၁၅)၊ (၄၂၁)၊ (၄၂၈)၊ (၄၃၄)၊ (၄၃၉)၊ (၄၅၅)၊ (၄၇၅)၊ (၄၈၃)၊ (၅၁၄)၊ (၅၂၁)၊ (၅၅၂)၊ (၅၆၇)၊ (၆၀၆)၊ (၆၁၂)၊ (၆၁၈)၊ (၇၀၀)၊ (၇၆၇)၊ (၇၇၇)၊ (၈၀၂)၊ (၈၂၅)၊ (၈၅၂)၊ (၈၇၄)၊ (၈၉၂)၊ (၈၉၃)၊ (၉၂၀)၊ (၉၂၅)၊ (၉၆၀)၊ (၉၉၅)၊ (၁၀၁၁)၊ (၁၀၅၆)၊ (၁၀၈၃)၊ (၁၀၉၂)၊ (၁၀၉၅)၊ ၂။ အဆိပ ု ါ ေရွးချယ်ခရ ံ သူများသည် အဂတိလက ုိ စ ် ားမတိက ု ဖ ် ျက်ေရးေကာ်မရှင ် းံု ၊ ေနြပည်ေတာ်သုိ ေအာက်ပါ စာရွကစ ် ာတမ်းများှငအ ့် တူ ၃၀-၁-၂၀၂၀ရက်(ကာသပေတးေန့)ှင့် ၃၁-၁-၂၀၂၀ ရက် (ေသာကာေန့) ုးံ ချ ိန်ထက် ေနာက်မကျေစဘဲ သတင်းေပးပိုရမည်ြဖစ်ပါသည် (က) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား(မူရင်း/မိတ) (ခ ) တကသိုလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်၊ ဘွဲလက်မှတ် (မူရင်း/မိတ) (ဂ ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပား(မူရင်း) (ဃ) ၁ လက်မx ၁.၂၅ လက်မအရွယ်အစားရှိ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ (၁၀)ပုံ ၃။ ေကာ်မရှင ် ုံး၊ ေနြပည်ေတာ်သို သတ်မတ ှ ထ ် ားေသာေန့ရက်တင ွ ် လာေရာက်သတင်းပိရ ု န် ပျက်ကက ွ သ ် မ ူ ျားှင့် ဌာနမှ သတ်မတ ှ ထ ် ားေသာ ကတိဝန်ခခ ံ ျက်ပစ ုံ တ ံ င ွ ် လက်မတ ှ ေ ် ရးထိုးြခင်းမြပိင ု ေ ် သာသူများ၏ ရာထူးေနရာများ၌ ိင ု င ် ဝ ့ံ န်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၂၀ (င) (၉)အရ ဝန်ထမ်းေရွးချယ်ခန့်ထားေရး အရန်စာရင်းရှိ အမှတအ ် များအနည်းအလိက ု ် တန်းစီဇယားအမှတ်စ်များအတိုင်း အစားထိုးြဖည့်စွက်ေရွးချယ်ခန့်ထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၄။ ေကာ်မရှင်ုံးတွင် သတင်းပိုပီးသူများအား ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်မ ရှိ/မရှိ ေဆးစစ်ေဆးမခံယူရမည်ြဖစ် ပါသည်။ ၅။ အဆိုပါ ရာထူးေနရာအလိုက် ေရွးချယ်ခံရသူ (၁၃၅)ဦး၏ ခုံအမှတ်များအား ဌာန၏ Website ြဖစ်ေသာ www.accm.gov.mm င့် Facebook Page : ACC Myanmar တိုတွင် ေကညာေပးထားမည်ြဖစ်ပီး အေသးစိတ် www.accm.gov.mmှ သိရှိလိုပါက ေနြပည်ေတာ်၊ အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ုံး၊ စီမံေရးရာဦးစီးဌာန၊ အုပ်ချပ်မဌာန၊ ဝန်ထမ်းေရးရာဌာနခွဲ၏ တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၆၇-၈၁၀၃၂၇၂သိုြဖစ်ေစ၊ လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ုံး

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

ကနီမိနယ်၊ ဝင်မနားအုပစ ် ၊ု ေထာက် ကံအ ့ င ို ရ ် ွာေန ေမာင်မင်းမင်းကိ[၅/ကနန (ိုင်)၀၅၁၇၅၅]၏ ိုင်ငံကူးလက်မှတ် နံပါတ်(မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွား ပါသြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်းကား ဖုန်း-၀၉-၂၆၇၄၄၃၃၄၅ ေပးပါရန်။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

တမူးမိ၊ မိမ(၁)ရပ်ကက ွ ေ ် န မဂိုးမား [၅/တမန(ိုင်)၀၆၅၀၅၆]၏ ိုင်ငံကူး လက်မတ ှ န ် ပ ံ ါတ်(မမှတမ ် )ိ မှာ ေပျာက်ဆုံး သွားပါသြဖင့် ေတွရှပ ိ ါက အေကာင်းကား ေပးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၇၂၀၄၄၁

အမည်ေြပာင်း ေရကည်မိနယ် အထက-၂(မိမ) ဆ မတန်း တွ င ် မ ှ အဖ ဦးေအးက ယ် ၏သား ေမာင်ရေ ဲ ကျာ်ခန့်အား ေမာင်ရတု ဘုန်းသဟ ံ ု

ေြပာင်းလဲေခပါရန်။ ေမာင်ရတုဘုန်းသ ံ

ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

ြပည်နည်းပညာတကသိုလ်

(၁၆)ကိမ်ေြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်ဓာတ်ပုံှင့် ဗီဒီယို ိုက်ကူးေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန်

၁။

(၁၈)ကိမ်ေြမာက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

ြပည်နည်းပညာတကသိလ ု ၏ ် (၁၆)ကိမေ ် ြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်း

အနားကို ြပည်နည်းပညာတကသိုလ်၊ စုေဝးခန်းမတွင် ၁၄-၂-၂၀၂၀ရက်မှ ၁၆-၂-၂၀၂၀ရက်ထိ ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ၂။

ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနားတွင် ဓာတ်ပ ုံ င ှ ့် ဗီဒယ ီ  ို က ို က ် ူးေရးလုပင ် န်း

ခွငြ့် ပိင ု ရ ် န်အတွက် အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါေဈးန်းလာများ တင်သင ွ း် ိင ု ပ ် ါေကာင်း ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်-

(က) တင်ဒါစတင်ေရာင်းချမည့်ရက်

- ၁၅-၁-၂၀၂၀ရက်

(ဂ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်

- ၃၀-၁-၂၀၂၀ရက်

(ကုန်လုပ်ငန်းဌာန) ဆွမ်းကပ်လှဒါန်းပွဲကို ဗိုလ်တေထာင်ဘုရားဝင်းအတွင်းရှိ ဆိပက ် မ်းလုပသ ် ားများဓမာု၌ ံ ၁၉-၁-၂၀၂၀ရက်(တနဂေ  ွေန့) နံနက် ၆နာရီတွင် သံဃာေတာ်များအား ဆွမ်းဆက်ကပ် တရားေတာ်နာယူပီး နံနက် ၈နာရီတွင် ေကးေမွးဧည့်ခံမည် ြဖစ်ပါသြဖင့် ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ဦးေဆာင်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများ

(ခ) တင်ဒါေနာက်ဆုံးလက်ခံမည့်ရက် - ၂၉-၁-၂၀၂၀ရက်

၃။

ဝန်ထမ်းေဟာင်းများေတွဆုံ

အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါှငသ ့် က်ဆင ုိ သ ် ည့် အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ိှ ေ ုိ သာ အချက်

များရှပ ိ ါက လူကယ ို တ ် င ို ် လာေရာက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀ ၃၀၆၇၃၄ သိုလည်းေကာင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ဓာတ်ပုံှင့်ဗီဒီယိုတင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီ ြပည်နည်းပညာတကသိုလ်

အများသိေစရန်ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတာွန့်ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံလွင်လမ်း၊ ေြမတိုင်းအမှတ်(Plot-5)တိုက်ခန်းအမှတ်(၃၀၁)၊ တတိယထပ်အခန်း၏ ပိုင်ရှင်ြဖစ်သူ ဦးေအာင်သူရထွန်း [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၂၁၀၃]ထံမှ ကန်မ မခင်သတ ီ ာဝင်း [၁၂/တမန(ိင ု )် ၁၀၅၂၁၇]က ဝယ်ယမ ူ ည်ြဖစ်ပါ၍ စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအားေပးေချပီး ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်မ အေရးဆိခ ု င ွ ရ ့် သ ှိ ူ မည်သမ ူ ဆိခ ု င ို မ ် ာသည့စ ် ာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါ ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်မမရှ  ိပါက အေရာင်းအဝယ် ကိစရပ်များကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ် ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဝယ်ယူသူ ေဒခင်သီတာဝင်း[၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၅၂၁၇] အမှတ်C/4B,သာယာေရြပည်လမ်း၊ မင်းရဲေကျာ်စွာအိမ်ရာ၊ တာေမွေလးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၀၀၉၃၂

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သတိေပးေကညာချက်

ရန်ကန ု ် မိ၊ မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကက ွ ၊် ကျ ိက်ဝင ုိ း် ဘုရား လမ်း၊ အမှတ်-၉ တွင်တည်ရှိေသာ GLOBAL GALAXY CO.,LTD ၏ မန်ေနးဂျင်းဒါိုက်တာ ဦးမဟာမက်ဟာရှိန် [၁၂/သကတ(ိုင်)၂၂၃ ၇၇၇]၏ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာ အပ်ပါသည်။

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ (တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန့်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံးေတာ်၌ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရာမကီးမအမှတ်-၂ ေဒြမင့်ြမင့်လွင်

ှင့်

၁။ ဦးေဒးမာမက် ၂။ ဦးကည်ဝင်း

(တရားလို)

(တရားပိင်များ)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊

(၄၅)ရပ်ကွက်၊

ဆီအုံးလမ်း၊ အမှတ် (၃၇၆)ေနသူများ ဦးေဒးမာမက်ှင့် ဦးကည်ဝင်း (ယခုေနရပ် လိပ်စာမသိသူများ) သိေစရမည်။ သင်တိုအေပ၌ တရားလိုက "ပဋိညာ်အတိုင်း မှတ်ပုံတင်စာချပ် ချပ်ေပး ေစလိမ ု " ေလာက်ထားစွဆ ဲ သ ို ည်ြဖစ်၍ သင်တက ို ယ ို တ ် င ို ြ် ဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမှငစ ့် ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ရက် (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၃ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏အဆိုလာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် အထက်ပါေန့ရက်တွင် သင်တမ ို လာေရာက်ပျက်ကက ွ ခ ် လ ဲ့ င် သင်တမ ို ျက်ကယ ွ တ ် င ွ ် ြငင်းချက်များကို ထုတေ ် ပး လိမမ ့် ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိက ု ကည့ ် လိ  သ ု ည့စ ် ာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်တက ုိ ထုေချ တင်ြပအမှြီ ပလိသ ု ည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှသ ိ ည်တက ုိ ုိ သင်တ ို င ှ အ ့် တူ ယူေဆာင်လာ ရမည်။ သိုမဟုတ် သင်တိုကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင်

ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။

သင်တိုက ထုေချတင်သွင်းလိုလင် အမမဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်ဝါရီလ ၁၄ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က်ုပ်လက်မှတ် ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

(ေကျာ်ဝဏ) မိနယ်တရားသူကီး ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်တရားုံး

ဥတုရာသီ ေတာကိုမှီ၏

အထက်ေဖာ်ြပပါ GLOBAL GALAXY CO.,LTD သည် ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို တစ်ဦးတည်းမူပိုင်အြဖစ် တရားဝင်သုံးစွဲရန် ရန်ကန ု ် မိစာချပ်စာတမ်းမှတပ ် တ ံု င်းံု ၌ မှတပ ် တ ုံ င်အမှတ-် ၂၀၂၀၅/ ၂၀၁၉ ြဖင့် မှတ်ပုံတင်သွင်းခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုြပင် ယင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်ြဖင့် မိမိကုမဏီမှ ြဖန့်ြဖး ေရာင်းချသည့် COMMANDO အားြဖည့အ ် ချ ိရည်များအေပ အေရာင် အေသွးအမျ ိးမျ ိး၊ အရွယအ ် စားအမျ ိးမျ ိး၊ ပုသ ံ ဏာန်အမျ ိးမျ ိး ြပလုပ၍ ် ဆိင ု း် ဘုတ၊် ဘေလာက်၊ တီဗ၊ီွ မဂဇင်း၊ စာေစာင်၊ ေကာ်ြငာ၊ ေငွေြပစာ ြဖတ်ပိုင်း၊ တံဆိပ်တုံး၊ Letter Head, Internet, Website အစရှိ

သည်တတ ုိ င ွ ် ထည့သ ် င ွ း် အသုးံ ြပ၍ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ံ တစ်ဝန်းလုံးတွင် ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။

အဆိပ ု ါ ကုနအ ် မှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ် အမည်အမှတအ ် သားတစ်ခလ ု းံု ကို ကုမဏီ  တစ်ခခ ု က ု ြဖစ်ေစ၊ အြခားသူတစ်ေယာက်ကြဖစ်ေစ၊ အများက ြဖစ်ေစ၊ တုပ၍ြဖစ်ေစ၊ ဆင်တူယိုးမှားတုပ၍ြဖစ်ေစ၊ အသုံးြပြခင်း၊ ြပလုပ်ြခင်း၊ လက်ဝယ်ထားရှိြခင်းတိုကို ေတွရှိပါက COMMANDO ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမှတ်အသား၏ နာမည်ေကာင်းသတင်းအား ထိခက ုိ န ် စ်နာဆုးံ ံးမ ကိစအဝဝအတွ  က် သက်ဆင ို ရ ် ာဥပေဒှငအ ့် ညီ အေရးယူေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် သတိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ ေဒမာမာသိန်း (LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၂/၂၀၁၃) အမှတ်-၄၂၊ ၄-လာ၊ လမ်း(၁၄၀)၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၄၉၅၉၊ ၀၉-၅၀၈၈၆၀၅


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

လင်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ် စက်မဇု  န-် ၁၊ ေြမကွကအ ် မှတ် ၉၅+၉၆၊ ဧရိယာ(၂.၀၀၂) ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၉၅+၉၆)၊ တွင်းသင်းတိုက်ဝန် ဦးထွန်းညိလမ်းှင့် သံချက်ဝန် ဦးြဖ လမ်းေထာင့်၊ စက်မဇုန်(၁)ရပ်ကွက်၊ လင်သာယာမိနယ်၊ စိုးမင်းထိုက်ကုမဏီ  (No-၉၄/၁၉၉၁-၉၂)အမည် ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် စိုးမင်းထိုက်ကုမဏီ  (ကိုယ်စား) ဒါိုက်တာ ဦးစိုင်းေလာင်ဆိုင် [၁၃/နခန(ိုင်)၀၀၅၃၅၆] မှ ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး၏ တရားမအေထွေထွမအမှ  တ်-၄၀/၂၀၁၉ ြဖင့် ၂၀၁၇ ခုစ ှ ၊် ြမန်မာိင ု င ် က ံ မ ု ဏီ  များ ဥပေဒပုဒမ ် -၂၉၈ အရ စိုးမင်းထိက ု က ် မ ု ဏီ  လမ ီ တ ိ က်အား တရားုံး က ကီးကပ်ကပ ွ က ် ၍ ဲ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ ိ ်းရန်င ှ ့် စွန့်လတ်  စာချပ်ချပ်ဆခ ို င ွ ြ့် ပရန် ေလာက်ထား စွဲဆိုမ၏ ၂၁-၁၀-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီရင်ချက်ှင့် ထုံးပုံကျအပီးသတ်အမိန့်၊ ၁၈-၇-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ သာမန်

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ထူးကဲေသာ အေထွေထွအစည်းအေဝးမှတ်တမ်းြဖင့် ကုမဏီ၏အစုရှယ်ယာ(၈၀)ရာခိုင်န်း ပိုင်ဆိုင်ေသာ မန်ေနဂျင်းဒါိက ု တ ် ာ ဦးစိင ု း် ေမာင်ြမင့အ ် ား ကျန်ဒါိက ု တ ် ာ(၄)ဦးမှ စွန့်လတ်  စာချပ်ချပ်ဆေ ုိ ပးရန် ကုမဏီ  ကိယ ု စ ် ား တရားုံးတွင် ေလာက်ထားရန်င ှ ့် စာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သမ ိ ်းေရးအရာရှအ ိ ြဖစ် ဒါိက ု တ ် ာ ဦးစိင ု ်း ေလာင်ဆိုင်အား ခန့်အပ်ရန်သေဘာတူေကာင်း အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်မှတ်တမ်းှင့် အေကာင်း ကားစာ၊ ကုမဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ(် ယာယီ) အမှတ်-၉၄/၁၉၉၁-၉၂၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းှင့် ေြမစာရင်း မှတခ ် ျက်ရိှ ၁၉၉၅ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ေြမပုက ံ းူ ေလာက်ထားခဲြ့ ခင်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ေြမငှားဂရန်ေလာက်ထားရာတွင် ေြမပုက ံ းူ ေလာက်ထားခဲြ့ ခင်းသာြဖစ်ေကာင်း၊ ၂၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်စပ ဲွ ါ ရှငး် လင်းတင်ြပစာတိအ ု ား တင်ြပ၍ စွန့်လတ်  စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံး လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယညန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဗလငါးတန် ဖွံဖိးဖို စာအုပ်စာေပ ေလ့လာစို

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဗိလ ု တ ် ေထာင်မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကက ွ ၊် ဗိလ ု ေ ် အာင်ေကျာ်လမ်း၊ အမှတ် (၁၉၂/၁၉၄)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၃-လာ၊ အခန်းအမှတ်(၁၀)ဟုေခတွင်ေသာ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပတွင် တွယ်ကပ်ပါရှိေသာ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အဆက်အစပ် အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတိစာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချ ပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် ေ ှိ ကာင်း ဝန်ခက ံ တိြပသူ ေဒမိမစ ိ [ံ ၁၂/ကမတ(ိင ု )် ၀၄၆၄၀၁]ကိင ု ေ ် ဆာင်သထ ူ မ ံ ှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက ု ခ ် န်းအေရာင်းအဝယ် ကိစှ  ငပ ့် တ်သက်၍ ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက က်ပ ု ထ ် သ ံ ို ခိင ု လ ် ေ ုံ သာစာရွကစ ် ာတမ်းအေထာက် အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကက ွ ် ိင ု ပ ် ါသည်။သတ်မတ ှ ရ ် က်ထက်ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက တိက ု ခ ် န်းအေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ကိ  ု ဥပေဒ ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ် ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရဦးသက်ိုင်ဦး [LL.B,LL.M,MRes (Law),D.B.L] အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၆၉၃၃) အမှတ်(၆)၊ ၅-လာ၊ အထက်မေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ညန့်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ အိုးကုန်းရပ်ကွက်၊ (၁၄၅)လမ်း၊ အမှတ်(၄)၊ (၂) ခန်းတွဲ RC (၆)ထပ်အေဆာက်အအုံ၏ (ဒုတိယထပ်)၊ (၃-လာ)၊ (ေြခရင်းခန်း)၊ ဧရိယာ (၅၅၂)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး တိုကို လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ ေတာ်အဟိ(ခ)ေဒတင် တင်ြမင့် [၁၂/ကတတ(ိင ု )် ၀၀၃၁၄၅]ထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွြဖစ်ေသာ ေဒွယမ ် န ွ ် ဖိး [၈/ခမန(ိင ု )် ၁၂၄၉၉၁]၊ ေဒသဲသမ ိ သ ့် မ ိ ့် ဖိး[၈/ခမန(ိင ု )် ၁၅၉၅၈၃]တိက ု အပီးအြပတ် ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် ို သူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရွက် စာတမ်း မူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို ကိယ ု တ ် င ို လ ် ာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မှတ်ေန့ရက်အထိ ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ေဒွယ်မွန်ဖိး၊ ေဒသဲသိမ့်သိမ့်ဖိးတို၏ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO

LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L WIPO LL.B

(Switzerland)

(Switzerland)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၅၄၅၅)

(စ်-၁၂၆၆၄)

(စ်-၁၆၅၂၆)

Ph-09-421157856

Ph-09-450023651

Ph-09-254508917

Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

ေမွးေန့မဂလာဆုေတာင်းလာ

“အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း”

ပျ်းမနားမိ၊ ေရချ ီရပ်ေန ချစ်ေမေမ ေဒခင်စန်းလှွယ် (ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း၊ ေရတွင်း၊ ေရကန် ဒါယိကာမ)၏ ၁၆-၁-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကျေရာက်ေသာ (၇၈)ှစ်ေြမာက်ေမွးေန့မှသည် ှစ်ေပါင်းများစွာတိုင် အသက်ရှည်ြခင်း၊ ကျန်းမာြခင်း၊ ေပျာ်ရင်ြခင်း၊ တရားှင့်ေမွေလျာ်ြခင်း အလှေရစက်လက်ှင့်မကွာ လှဒါန်းိုင်ြခင်းများှင့်ြပည့်စုံပါေစ။ ချစ်သားသမီးများ-ေဒခင်ေွဦး (ဒုတယ ိ ညန်ကားေရးမှးချပ်၊ အလုပ ်  ုံ င ှ ့် အလုပ်သမားဥပေဒစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန)၊ ေဒါက် တာေဇာ် လ  င် တိုး (အထူး ကု ဆ ရာဝန်  ကီး ၊ မေကွးတိုင်းေဆးုံကီး)-ေဒေစာနန်းေမာ်၊ ဦးေဇာ်ေဇာ်ေအာင်-ေဒဝါဝါြမင့်၊ ေဒသူဇာွယ်(ကထိက၊ စိုက်ပျ ိးေရးတကသိုလ်၊ ေရဆင်း)၊ ေဒအိအိခိုင် ချစ်ေြမးများ - မအ လီ ေမာ် B.A (Business Management), B.Sc(Hons;) Business Information Technology ေမာင်မင်းသန့်ေကျာ်(Final Part II, M.B.,B.S, UM 1) ေမာင်မင်းခန့်ေကျာ်(2nd year M.B., B.S, UM 1) ေမာင်သီဟေသာ်ဇင် (Final year B.Eng (Hons) Civil Engineering) STI Myanmar University

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့တွင် ိုင်ငံေတာ် သမတုံး၏ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ-် ၁/၂၀၂၀ ြဖင့် လူပုဂိလ်ဆိုင်ရာ သာသနာုဂဟ  ဘွဲတံဆပ ိ ြ် ဖစ်သည့် “သု သုဓမမဏိေဇာတဓရ ဇာတဓရ” ဘွဲကို (တူ) ေဒါက်တာေကျာ်သက်င ုိ ် (ေရြမန်မာေထာပတ်)အား ဂုဏြ် ပချ ီးြမငအ ့် ပ် ှင်းခံရသည့်အတွက် အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့် အမျ ိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအကျ ိးကို ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ိုင်ပါေစ ေကာင်း အေဒများမှ ဆုမွန်ေကာင်းပိုသလိုက်ပါသည်။ ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်းဒါယိကာမကီးများ အေဒ-ေဒလှြမင့်၊ ေဒတူးတူး၊ ေဒယ်ယ်ေထွး ေရြမန်မာေထာပတ်မိသားစု စက်ေကွရပ်၊ ြမစ်ငယ်မိ။ အမည်ေြပာင်း ဦးသက်ေဆွဦး၏သား ေမှာဘ ် ီ မိ၊ အထက(၂)၊ အမတန်း(E)မှ ေမာင်မင်းသက်ပင ုိ အ ် ား ေမာင်ြမတ် ဘုဏ်းသက်ဟု ေြပာင်းလဲေခဆို ပါရန်။ ေမာင်ြမတ်ဘဏ ု ်းသက်

အများသိေစရန်ေကညာချက်

ရန်ကန ု ် မိ၊ အင်းစိန် မိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ေပါက်ေတာ(ဂ)၊ လူေနရပ်ကွက်-မိသစ်(ဂ)ရပ်ကွက်၊ ပိေတာက်လမ်း၊ အမှတ်(၁၉၁/ခ)ဟု ေခတွငေ ် သာ အလျား(၂၀)ေပxအနံ(၆၀)ေပရှိ ေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပရှိ ေနအိမ်အေဆာက်အအုံအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို မူလဂရန် အမည်ေပါက်သူ ဦးတင်လတ်[၁၂/ညတန(ိင ု )် ၀၁၅၂၃၃] ထံမှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ြဖစ်သူ ဦးေဇာ်မင်းထွန်း[၁၂/အစန(ိုင်)၁၇၁၈၃၇] က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူလက် ေရာက်ရရှိခဲ့ပီး လက်ရှိေနထိုင် ပိုင်ဆိုင်အကျ ိးခံစားလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ေြမကွကအ ် ား က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွ ဦးေဇာ်မင်းထွန်း၏ ခွငြ့် ပချက် တစ်စတ ုံ စ်ရာမရှဘ ိ ဲ မည်သတ ူ စ်ဦးတစ်ေယာက်မ ေရာင်းချ၊ ေပးကမ်း၊ စွန့်လတ်  လှဒါန်း ြခင်း၊ ေပါင်ှံ ြခင်းစသည့် တစ်နည်းနည်းြဖင့် စီမခ ံ န့်ခြဲွ ခင်း၊ ကန်ထိက ု တ ် က ုိ အ ် ေဆာက်အအုံ ေဆာက်လပ ု ြ် ခင်းှင့် ေဆာက်လပ ု ရ ် န်အတွက် စီမေ ံ ဆာင်ရက ွ ြ် ခင်း၊ ေလာက်ထား ြခင်းများ မြပလုပ်ရန်ှင့် အကယ် ၍ ြပလုပ်ခဲ့ပါက ြပလုပ်သူ မည်သူ့ကိုမဆို ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ တည်ဆဥ ဲ ပေဒများှငအ ့် ညီ ထိေရာက် စွာ တရားစွဲဆိုအေရးယူေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရဦးေဇာ်မင်းိုင် ေဒသက်စုရည် (LL.B) LL.B,DL-101 Wipo(Switzerland) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၈၃) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၁၈) ုံး-ေရှေနများအသင်းုံးခန်း၊ စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၉၀၃၃၀၇၊ ၀၉-၄၂၁၀၂၄၈၈၆

အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ Strand လမ်း၊ သီရိမဂလာဥယျာ်အိမ်ရာ၊

အမှတ် -(C7-201)တွငတ ် ည်ရေ ှိ သာ SU & CO Co.,Ltd ကုမဏီ  မတ ှ ပ ် တ ုံ င်အမှတ် (၁၀၁၇၈၀၃၆၈) သည် ေအာက် တ ွ င ် ေဖာ် ြ ပထားေသာ အမှ တ ် တံ ဆိ ပ ် အား ကုမဏီမှမူပိုင်အြဖစ် ြပလုပ်သုံးစွဲရန်အတွက် ၁၈-၁၂-၂၀၁၉ရက်မှစ၍ မှတ်ပုံ တင်သွင်းေကညာစာချပ်ြဖင့် မှတ်ပုံတင်သွင်းခဲ့သည့် မူလတီထွင်ဖန်တီးသူ အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည်။

အမှားြပင်ဆင်ြခင်း

၁၄-၁-၂၀၂၀ ရက်ထတ ု ် ေကးမုံ သတင်းစာ၊ စာမျက်ှာ-၂၉ ၌ ဦးေအး ေကျာ်(LL.B) (အထက်တန်းေရှေန) အမည်ြဖင့် အများသိေစရန် ေကညာ ြခင်းစာပိုဒ်ရှိ အမှတ်(၁၄၅-က)မှာ မှားယွငး် ေဖာ်ြပခဲြ့ ခင်းြဖစ်ပီး အမှန်မှာ အမှတ(် ၉၀၂)ြဖစ်ပါသည်။ ထိေ ု ကာင့် အမှတ(် ၁၄၅-က)အစား အမှတ်(၉၀၂)ဟု အမှားြပင်ဆင်ဖတ်ေပးပါရန်  အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ (င)ရပ်ကက ွ ၊် ွယန ် (ီ ၉)လမ်း၊ အမှတ(် ၃၇၆/½) (၁)ခန်းတည်းRC (၆)ထပ်အေဆာက် အဦ၏ (ပထမထပ်)၊ (၂-လာ)၊ ဧရိယာ(၉၀၁)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ သည်ဟု ဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ ဦးသိန်းလွင် [၁၀/မလမ(ိုင်)၀၇၄၆၃၉]ထံမှ က်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်ဆန်း[၁၂/ဥကမ(ိင ု )် ၁၃၆၈၃၃]၊ ေဒေအးဝင်း[၁၂/တတန(ိင ု )် ၀၉၁၆၆၆]၊ ေဒေသာ်တာ သိမသ ့် မ ိ သ ့် [ူ ၁၂/ဥကမ(ိင ု )် ၂၄၂၃၄၉]၊ ဦးဟိန်းသီဟစိုး[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၂၁၅၂၇]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေပးေချထားပီးြဖစ် ပါ၍ ကန့်ကွက်လိုသူများ ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရွက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်တိုထံသို ကိယ ု တ ် င ုိ လ ် ာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ေ ် န့ရက်အထိ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးေကျာ်ဆန်း၊ ေဒေအးဝင်း၊ ေဒေသာ်တာသိမ့်သိမ့်သူ၊ ဦးဟိန်းသီဟစိုးတို၏လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ ဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph:09-450023651 Ph:09-254508917 Ph:09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ ေတာင်ြမင့်ရပ်ကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂-က)၊ ကွင်းအမှတ် (၅၉၀)၊ တိုက် အမှတ်(၄)၊ RC (၉)ထပ်အေဆာက်အဦ၏အခန်းအမှတ်(၃)၊ (၅-လာ)၊ ဧရိယာ(၆၀၅)စတုရန်းေပရှိ Garden City တိုက်ခန်းှင့် ၎င်း Garden City တိက ု ခ ် န်း၏ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိက ု ုိ လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ည်ဟု ဝန်ခသ ံ ြူ ဖစ်ေသာ Mandalay Garden City Construction Co.,Ltd (ကိုယ်စား) ဦးေဌးြမင့် [၁/မကန(ဧည့်)၀၀၁၃၇၁]ထံမှ က်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ဦးစိုင်း ဝင်းိုင် [၁၃/မဆတ(ိုင်)၀၄၀၅၅၇]၊ ေဒနန်းခမ်းမိုင်[၁၃/မဆတ(ိုင်)၀၄၄၈၅၂]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိင ု လ ် ေ ုံ သာ စာရွက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေန့ရက်အထိ ကန့်ကွက် မည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ဦးစိုင်းဝင်းိုင်၊ ေဒနန်းခမ်းမိုင်တို၏ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph:09-450023651 Ph:09-254508917 Ph:09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ် -၃၀၂၂၈/၂၀၁၉ (ေန့စွဲ-၂၇-၁၂-၂၀၁၉) အထက် ေဖာ် ြ ပပါ အမှ တ ် တံ ဆိ ပ ် အားေကာ် ဖီ ဆို င ် မ ျားဖွ င့ ် လ ှ စ ် ြ ခင်း ၊ ေကာ်ဖေ ီ စ့များ၊ ေကာ်ဖထ ီ ပ ု မ ် ျား၊ ေကာ်ဖမ ီ န့  ် များ ထုတလ ် ပ ု ြ် ဖန့်ြဖးေရာင်းချြခင်း လုပင ် န်းအမျ ိးမျ ိးှင့် ယင်းှငပ ့် တ်သက်ဆက်စပ်ေသာလုပင ် န်း ဆိင ု ခ ် န်းအမျ ိးမျ ိး၊ စားေသာက်ကန ု မ ် ျားထုတလ ် ပ ု ြ် ဖန့်ြဖးေရာင်းချသည့် လုပင ် န်းအမျ ိးမျ ိး၊ အေထွ ေထွလသ ူ းံု ကုနစ ် ားေသာက်ကန ု ပ ် စည်းအမျ ိးမျ ိး၊ ကုနထ ် တ ု လ ် ပ ု မ ် လု  ပင ် န်းအမျ ိး မျ ိးစသည့် လုပင ် န်းများှင့် ၎င်းတိ ု င ှ ပ ့် တ်သက်ဆက်စပ်ေသာ ပစည်းအမျ ိးမျ ိး တိုအား ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖးေရာင်းချြခင်း၊ ဆိုင်များဖွင့်လှစ်ြခင်းစသည်တိုတွင် လုပ်ငန်းသုံးပစည်းများအေပှင့် ၎င်းပစည်းများထည့်သွင်းထုပ်ပိုးထားေသာ ပလတ်စတစ်အိတ်၊ လက်ဆွဲအိတ်၊ စကအိတ်များ စသည်တိုတွင် အေရာင် အမျ ိးမျ ိး၊ အရွယ်အစားဆိုဒ်အမျ ိးမျ ိးြပလုပ် ကပ်ှိပ်ေရးသားကာ လုပ်ငန်းသုံး အမှတ်တံဆိပ်အြဖစ် ယှ်တွဲအသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ မိမတ ိ မ ို ပ ူ င ို အ ် ြဖစ် အသုံးြပေနေသာ အဆိပ ု ါအမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် ား အတုြဖစ်ေစ၊ ဆင်တယ ူ ိုးမှား သံတေ ူ ကာင်းကွြဲ ဖစ်ေစမည်သမ ူ ဆို တိက ု  ် က ို ြ် ဖစ်ေစ၊ သွယဝ ် က ုိ ၍ ် ြဖစ်ေစ ြပလုပသ ် းံု စွလ ဲ က်ဝယ်ထားရှြိ ခင်းမြပလုပပ ် ါရန်င ှ ့် အထက် ေဖာ်ြပပါအမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်၏ ခွင့်ြပချက် တစ်စုံတစ်ရာမရရှိဘဲသုံးစွဲြခင်း များ ေတွရှပ ိ ါက ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ တည်ဆဥ ဲ ပေဒများှငအ ့် ညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူ ေဆာင် ရ ွ က ် သ ွားမည် ြ ဖစ် ေ ကာင်း ှ င့ ် အဆို ပ ါအမှ တ ် တံ ဆိ ပ ် အ မည် အ မှ တ ် အသားများကို မူလတီထင ွ ဖ ် န်တးီ သူမှ မူပင ုိ အ ် ြဖစ်သးံု စွလ ဲ ျက်ရေ ိှ ကာင်း အများ သိေစရန်အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ SU & CO Co.,Ltd ၏ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ ေဒေအးမင်းမင်းသိမ့်

ေဒဇင်မာေအး

(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L)

(LL.B)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၃၉၅) The Solution Power Law Firm အမှတ် (၂၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၄၀၃၇၀၁၁၆၊ ၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂

ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ကျ ိက်ေခါက်ဘရ ု ားလမ်း၊ Star City၊ တိက ု အ ် မှတ(် A-3)၊ အခန်းအမှတ(် 910-B)၊ ဧရိယာ(၉၃၀) စတုရန်းေပရှိ ကွနဒ ် တ ို က ို ခ ် န်း အား ဦးေဇညီညေ ီ ကျာ်င ှ ့် ေဒအိသာေသာင်းတိမ ု ှ ှစဦ ် းအမည်င ှ ့် အမည်ေပါက်ပူးတွဲ ပို င ် ဆို င ် ပ ါသည် ။ ဦးေဇညီ ညီ ေ ကျာ် မ ှ ၎င်း တို က ် ခ န်း အားေဒအိ သ ာေသာင်း အား စွန့်လတ်ပီးြဖစ်ပါ၍ ေဒအိသာေသာင်း တစ်ဦးတည်းအမည်ေပါက်ေလာက်ထား မည်ြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေန့မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိင ု လ ် ေ ံု သာ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ုိ သ ံ ုိ ကိယ ု တ ် င ုိ လ ် ာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ေ ် န့ရက်ေကျာ်လန ွ သ ် ည်အထိ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အမည်ေပါက်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ေဒအိသာေသာင်း၏ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရေဒတင်ဇာနည်ေနဝင်း တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၅၇၃) အမှတ်(၅၄)၊ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၁၆၉၄


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

ဗဟန်း၊ မဟာဝိသုဒါုံေရကျင်တိုက်သစ် တိပိဋကေယာဆရာေတာ်၏

ရန်ကုန်မိ၊ မဟာေဗာဓိဓမရိပ်သာ (၃)ရက် တရားစခန်းဖွင့်မည်

သက်ေတာ်(၇၇)ှစ်ြပည့် အိုပွဲှင့် တိပိဋကဘွဲရ (၃၅)ှစ်ြပည့် ကုသိုလ်ပွဲ ေကျာင်းတိုက်တည် (၆၁)ှစ်ြပည့် အထိမ်းအမှတ်ပူေဇာ်ပွဲ ကျင်းပမည်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဗဟန်း၊ မဟာဝိသဒ ု ါု  ေ ံ ရကျင်တက ုိ သ ် စ်၌ တိပဋ ိ က

ယာ်ေမာင်းအလိရ ု သ ိှ ည် CNG-TAXI

ေန့ေမာင်း

(တစ်လက်ကင ုိ )် ၊ ေမတာွန့်၊ တာေမွ။ Ph:09-960252270, 09-254277821

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း ခရမ်းမိနယ်၊ ေရေကျာ်ေကျးရွာ ေန မလ င် ယ မင်း ငယ် ( ခ)မလှ ယမင်းငယ်၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးခင်အုံးှင့် ဦးခင်အုန်း[၁၂/ခရန (ိုင်)၁၂၄၃၅၆]မှာ တစ်ဦးတည်း ြဖစ်ပါေကာင်း။

သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင့်အမျ ိးသားြပတိုက်ဦးစီးဌာန အမျ ိးသားြပတိုက်(ရန်ကုန်) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender) ေခယူြခင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘာေရးှစ် ေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရိတြ် ဖင့် ေဆာင်ရက ွ ် မည့် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများ ၁။ အမျ ိးသားအုပညာြပတိက ု (် ချင်းေချာင်း)အေဆာက်အအုံ အေထွေထွ မွမ်းမံြပင်ဆင်ြခင်းှင့် ခင်းကျင်းမလုပင ် န်းအတွက် ကိတင်ေဆာင်ရက ွ ် မွမ်းမံြခင်းလုပ်ငန်း (က) မိြပလုပ်ငန်း၊ ေရသန့်လုပ်ငန်း၊ လပ်စစ်လုပ်ငန်း (ခ) ြပခန်းခင်းကျင်းမလုပ်ငန်းအတွက် ကိတင်ေဆာင်ရွက်မွမ်းမံ ြခင်းလုပ်ငန်း ၂။ အထက်ေဖာ်ြပထားေသာလုပ်ငန်းများကို တင်ဒါေခယူေရာင်းချမည် ြဖစ်ရာ အဆိုြပလာများတင်သွင်းိုင်ပါရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ (က) တင်ဒါပုံစံစတင်ဝယ်ယူရမည့်ရက် - ၁၆-၁-၂၀၂၀ ရက် (ုံးချ ိန်အတွင်း) (ခ) တင်ဒါပုံစံေနာက်ဆုံးသွင်းရမည့်ရက် - ၁၆-၂-၂၀၂၀ ရက် (ုံးချ ိန်အတွင်း) (ဂ) တင်ဒါဖွငေ ့် ဖာက်ေကညာမည့ရ ် က်၊အချ ိန် - ၂၁-၂-၂၀၂၀ ရက် (၁၃:၀၀)နာရီ (ဃ) တင်ဒါပုံစံှင့်ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်အချက်အလက်များအား ုံးချ ိန်အတွင်း ဖုန်း-၀၁-၃၇၁၅၃၉၊ ၀၉-၂၅၄၅၀၀၈၀၀ ှင့် ၀၉၃၁၃၃၄၄၉၉ သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါေကာ်မတီ အမျ ိးသားြပတိုက် (ရန်ကုန်)

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ တိက ု အ ် မှတ် ၁၊ ၂ခန်းတွဲ (၈ထပ်တိုက်)၏ ၇ လာ၊ အခန်းအမှတ်(၇-ဘီ)၊ (တိုက်ကိုမျက်ှာမူလင် ဘယ်ြခမ်း) အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x ၈၀)ရှတ ိ က ို ခ ် န်း၏ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ် ရပ်တိုကို လဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒစိုးရတနာ

[၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၂၃၀၄]ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒကည်သာဦး [၁၂/ လမန(ိုင်)၁၁၄၃၁၇]၊ တိုက်အမှတ်(၁၉/၄)၊ မာတလိလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်တွင်ေနထိုင်သူမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ် တစ်ပင ို ်း ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ေကညာပါသည့် ေန့မှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင ု လ ် ေ ုံ သာစာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု ် ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန့်ကွက်မမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ် ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ-

Taxi

အရှငဣ ် ာစရိယ (သာသနဓဇဓမာစရိယ) ေဟာေြပာ

ဘွဲ ရ (၃၅)ှစြ် ပည့် ကုသလ ုိ ပ ် ၊ဲွ ေကျာင်းတိက ု တ ် ည် (၆၁)ှစြ် ပည့်

ြပသမည့် ဓမာုပဿနာသတိပာန်(၂) ညအိပ် (၃)

အထိမ်းအမှတ်ပူေဇာ်ပွဲ၊ စာေအာင်သံဃာချ ီးကျးပူေဇာ်ပွဲ အထူး တရားပွဲများကို ကျင်းပမည်ြဖစ်ရာ [၁၃၈၁-ခုှစ်၊ ြပာသိုလြပည့် ေကျာ် (၁၃/၁၄/၁၅)]၊ ၂၂/၂၃/၂၄-၁-၂၀၂၀ (၃)ရက်တင ုိ တ ် င ုိ ် ေန့စ် နံနက် ၉ နာရီတွင် (၁)ရက်လင် ပင့်သံဃာ(၂၀၀)၊ သီလရှင်(၅၀) စုစုေပါင်းသံဃာ၊ သီလရှင်(၂၅၀)ပါးတိုအား ဆွမ်း၊ ဆွမ်းဟင်းများ

၄၅၀၂၃၆၃၇၈ သို စာရင်းေပးသွင်းိုင်ပါပီ။

(၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း ၁ ရက်) ၂၅-၁-၂၀၂၀ရက် (စေနေန့) နံနက် ၉ နာရီတင ွ ် စာေအာင်သဃ ံ ာပူေဇာ်ပ ွဲ င ှ ့် အထူးပင့် သံဃာ(၅၀)ပါးတိုအား လှဖွယ်များလှဒါန်းကပါမည်။

အိ မ ် ေပးငှားလို သ ည် ယာ်ပင ို ရ ် င ှ မ ် ျား ဆက်သယ ွ ် ရန်။ ဖုန်း-၀၉-၆၇၆၉၄၇၁၆၁

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

(၂၃-၁-၂၀၂၀) ဓမဒူတ ေဒါက်တာအရှင်ေဆကိ

တရားနာယူကုသိုလ်ယူကပါရန်

၈၃၂၃၉၊ ၀၉-၄၀၀၄၀၀၂၈၄)က ဖိတ်ကားပါသည်။

ကိနး် ှငေ ့် ြမစီမခ ံ န့်ခမ ဲွ ဌာနတွ  င် ေြမကွကအ ် မှတ(် ၁)သည် ဦးထွနး် ေဖ အမည်ြဖင့်

လည်းေကာင်း ေြမကွကအ ် မှတ(် ၂)ှင့် (၃)သည် ဦးဘိုးချ ိအမည်ြဖင့လ ် ည်းေကာင်း အသီးသီးမှတသ ် ားထားပါသည်။ ၎င်းတိအ ု မည်ေပါက်ထမ ံ ှ ဦးေဝစိးု က ဝယ်ယခ ူ ပ ့ဲ ါသည်။ ၎င်းေနာက် ဦးေဝစိုးထံမှ ေဒနန်းလိပ်က ၁-၁-၂၀၁၅ ရက်တွင် ဝယ်ယူခဲ့ရာ ယခု

အခါတွင် ဦးေဝစိးု ၏ကိယ ု စ ် ား ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ ေြမာက်ပင ုိ း် ခိင ု တ ် ရားုးံ ၊

တရားမမကီးအမှတ-် ၃၀၅/၂၀၁၆၏ ၁၂-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စပ ွဲ ါ စီရင်ချက်ဒက ီ ရီတ ို င ှ ့် တရားမဇာရီမအမှ  တ(် ၁၀၂/၂၀၁၆)၏ ၂၃-၈-၂၀၁၉ ရက်စပ ဲွ ါအမိန့်တအ ုိ ရ ဒုတယ ိ ဦးစီးမှး ေဒေမမိးု သီရိ ဘီလစ်ကီး၊ ေြမာက်ပင ုိ း် ခိင ု တ ် ရားုးံ က ေဒနန်းလိပအ ် ား ရန်ကန ု ် မိ စာချပ်စာတမ်းမှတပ ် တ ံု င်းံု တွင် ၂၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက်တင ွ ် မှတပ ် တ ံု င်

အေရာင်းစာချပ်ကီး-၈၉၄၆/၂၀၁၉ ကို ချပ်ဆေ ုိ ပးခဲပ ့ ါသည်။ ေဒနန်းလိပ် [၁၂/

လမန(ိင ု )် ၁၀၅၅၁၃]မှ အထက်ပါအတိင ု ်း တရားဝင်လက်ေရာက် ပိင ု ဆ ် င ို ခ ် သ ဲ့ ြဖင့် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွများက အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်များကို ဝယ်ယူရန်အတွက်

ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေဒနန်းလိပအ ် ား ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။

သိြု ဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါေြမကွကတ ် ၏ ုိ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်တ၏ ုိ ပိင ု ဆ ် င ို ်

မှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်လိုပါက ယေန့ေကာ်ြငာသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်

အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ချက် တစ်စုံ

တစ်ရာမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစရပ်များကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရဦးေအာင်ေကျာ်မိုး

LL.B,D.B.L,D.M.L

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၉၀/၈၅)

အမှတ်-၁၅(ဇ)၊ မာလာမိင်လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

ကျင်းပြပလုပ်မည့်ေန့ရက်များ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၄-၂၅-၂၆) ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ(၂၁-၂၂-၂၃) ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ(၂၀-၂၁-၂၂)

(၂၂-၁-၂၀၂၀) အရှင်ရာဇိ(ရေဝွယ်၊ အင်းမ) (၂၄-၁-၂၀၂၀) သီတဂူဆရာေတာ်ေဒါက်တာဘဒeာဏိဿရ

တရားစခန်းဝင်မည့ေ ် ယာဂီများသည် (ေသာကာ ေန့) ညေန ၅:၃၀ နာရီ လာေရာက်ရမည်။

ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီေကညာချက်

သံလင ွ လ ် မ်းှင့် စံပယ်လမ်းေထာင့်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၄)ရက်

အမှတ်-K3,K4 ရှိ DA CHIN AR-

ြမန်မာိင ု င ် ရ ံ ေ ှိ ဆးတကသိလ ု မ ် ျားမှ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ အ ် တွင်း M.B.B.S ဘွဲရရှေ ိ သာ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ားဆရာ ဝန်များအတွက်

CONSTRUCTION Co, Ltd ၏

ဆရာဝန်မှတ်ပုံတင်ှင့် အေထွေထွေဆးကုသခွင့်လိုင်စင် ေလာက်ထားြခင်းကိစှင့်ပတ်သက်၍ ေအာက်ပါအတိုင်း

Release order Declaration NO

ေကညာအပ်ပါသည်။

100081562711 ှင့် သက်ဆင ို ေ ် သာ

၁။

သေဘာကုန်တင်ကုန်ချ

မူရင်း

စာရွကစ ် ာတမ်းများမှာ ေပျာက်ဆုံး သွားပါသြဖင့ ်

ေတွ ရှိ ပ ါက

ဆရာဝန်မှတ်ပုံတင်ှင့် အေထွေထွေဆးကုသခွင့်လိုင်စင် ေလာက်ထားလိုသူများအေနှင့် ေလာက်လာများကို မိမေ ိ အာင်ြမင်ခေ ဲ့ သာ သက်ဆင ို ရ ် ာေဆးတကသိလ ု မ ် ျားတွင် အခမဲထ ့ တ ု ယ ် ၍ ူ ကိယ ု တ ် င ို ြ် ပည့စ ် မ ုံ န ှ က ် န်စွာ ြဖည့စ ် က ွ ရ ် န်။

၂။

ေလာက်လာှင့်အတူ ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကို ပူးတွဲတင်ြပ၍ ဘွဲှင်းသဘင်ကျင်းပပီး (၂)ပတ်အတွင်း မိမိတိုေအာင်ြမင်ခဲ့ေသာ ေဆးတကသိုလ်များတွင် ြပန်လည်တင်သွင်းရန်။

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

(က) ေလာက်လာ

ကိုေကျာ်ေအာင်

(ခ) ဘွဲလက်မှတ်မိတ

ဖုန်း-၀၉-၉၆၈၈၄၄၄၀၀

(ဂ) အလုပ်သင်ဆရာဝန်ပီးဆုံးေကာင်း ေထာက်ခံစာမိတ (ဃ) ေဆးတကသိုလ်မှ ထုတ်ေပးေသာ ေမွးသကရာဇ်မှန်ကန်ေကာင်း ေထာက်ခံစာမိတ (င) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ (A4 စာရွက် စာမျက်ှာအြပည့်ြဖစ်ရန်) (စ) (၁)လက်မခွဲပတ်လည် ေရာင်စုံလိုင်စင်ဓာတ်ပ(ုံ ၆)ပုံ၊ ေနာက်ခံအြပာေရာင် အမျ ိးသား -ိုင်ငံြခားဝတ်စုံ (သိုမဟုတ်) ြမန်မာအမျ ိးသားဝတ်စုံ (လည်ကတုံးရှပ်အက ျ ီှင့် တိုက်ပုံအြပည့် ြဖစ်ရမည်။) အမျ ိးသမီး - ဆံပင်စည်း၊ အက ျ ီရင်ေစ့/ရင်ဖုံး၊ လည်ပင်းမဟိုက်၊ အေရာင်ု၊ ေြပာင် ြဖစ်ရမည်။ (ဆ) ဆရာဝန်မတ ှ ပ ် တ ုံ င်င ှ ့် အေထွေထွေဆးကုသခွငလ ့် င ို စ ် င် ေလာက်ထားေကးေငွ ၅၀၀၀၀/-(ကျပ်ငါးေသာင်းတိတ)ိ ေပးသွင်းပီးေသာ ေငွရေြပစာ (အြပာေရာင်) ၃။

(၁)ေြမကွကအ ် မှတ-် ၉/ခ၊ ေြမအမျ ိးအစား "O" ေြမ (R3,R4) ၃ (က)ရပီး၊ ဧရိယာ

ဧကရှိ ေြမကွကတ ် သ ို ည် ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံ

ေဝယျာဝစအဖွဲ (၀၉-၂၅၀၀

ေကျးရွာ၊ အေနာ်ရထာစက်မဇုန်၊

ရန်ကုန်မိ၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် (၅၃၈/က)မှ

၁၀/ခ၊ ေြမအမျ ိးအစား "O"ေြမ (R3,R4) ၃(က)ရပီး၊ ဧရိယာအားြဖင့် (၀.၆၂၇)

ြပလုပ်မည် ြဖစ်ပါသြဖင့် တရားစခန်းဝင်လိုေသာ

ကပါမည်။

ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်

"O"ေြမ ၃ (က)ရပီး၊ ဧရိယာအားြဖင့် (၀.၉)ရှိ ေြမကွက်ှင့် (၃) ေြမကွက်အမှတ်

ရိပ်သာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါေန့ရက်များ၌ ကျင်းပ သူေတာ်စင်များသည် ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၄၅၉၃၄၊ ၀၉-

ေဒသက်ထားဆွိ [LL.B,D.I.L,Dip in Eng] အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၉၉) ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၃၈၈၁၃၊ ၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆

အားြဖင့် (၀.၁၂၄)ဧကရှိ ေြမကွက်၊ (၂) ေြမကွက်အမှတ-် ၁၀/က၊ ေြမအမျ ိးအစား

ရက် အဓိာန်တရားကျင့သ ် ုံးပွမ ဲ ျားကို မဟာေဗာဓိဓမ

ေလာင်းလှြခင်းှငသ ့် ကန  ်းဆွအ ဲ တ ိ စ ် ေသာ လှဖွယမ ် ျား လှဒါန်း

တရားပွဲများကိုလည်း ေန့စ် ည ၇ နာရီတွင် ေအာက်ပါ

CHITECTURE DEVELOPMENT

ေဗာဓိဓမရိပသ ် ာပဓာနနာယကဆရာေတာ် ေဒါက်တာ

ေယာဆရာေတာ်၏ သက်ေတာ်(၇၇)ှစ်ြပည့်အိုပွဲှင့် တိပိဋက

အတိင ု း် ကျင်းပမည်ြဖစ်ရာ ကုသလ ုိ ရ ် င ှ မ ် ျား ကေရာက်ကည်ညိ

လင်သာယာမိနယ်၊ အြပင်ပဒံ

ရန်ကန ု ် မိ၊ မဂလ  ာဒုံ မိနယ်၊ ပုလဲ မိသစ်၊ မဟာ

အကရာအစ်အတိင ု း် သတ်မတ ှ မ ် ည် ြဖစ်ပါသြဖင့် လာေရာက်ထတ ု ယ ် ရ ူ ာတွင် သတ်မတ ှ ထ ် ားသည့ေ ် န့ရက်အတိင ု း်

ကန့် ကက ွ  ် င ုိ ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ

ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၄၃၇/ခ)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၄၃၇/ခ)၊ ေကာလိယလမ်း(၂၀)၊ (၁၃) ရပ်ကက ွ ၊် ေတာင်ဥကလာပ (ေဒစန်းေငွ) [၁၂/ဥကတ (ိင ု )် ၀၆၄၅၉၃]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒစန်းေငွ [၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၀၆၄၅၉၃] သည် ၁၇- ၁၁- ၂၀၀၀ရက်တွင်လည်း ေကာင်း၊ (ခင်ပွန်း) ဦးတင်ေအာင်သည် ၈-၃-၂၀၀၅ရက်တွင် လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယလ ် န ွ သ ် ြဖင့် ဦးသန်းထိက ု ် [၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၀၆၄၄၉၈]သည် တစ်ဦး တည်းေသာသားေတာ်စပ်ေကာင်းကျမ်း ကျ ိန်လာအမှ  တ-် ၄၁၅၁/၁၉ (၂၃-၉-၁၉)၊ ေသစာရင်းများ၊ အိမေ ် ထာင်စစ ု ာရင်းှင့် ေဒစန်းေငွ အမည်ေပါက်ဂရန် မူရင်းတို ကို တင်ြပ၍ အေမွဆက်ခပ ံ င ုိ ဆ ် င ုိ ေ ် ကာင်း စာချပ်ချပ်ဆရ ု ိ န် ေြမပုက ံ းူ ေလာက် ထားြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ ပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွငး် ကန့်ကက ွ ် ိုင်ပါေကာင်းှင် ကန့်ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက် ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိ ေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယညန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ ဆးေကာင်စမ ီ ှ အေထွေထွေဆးကုသခွငလ ့် င ို စ ် င်နပ ံ ါတ်များကို မိမတ ိ ၏ ို အမည် ပထမစာလုးံ ၏ အဂလ  ပ ိ ် ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ ဆးေကာင်စီ အမှတ-် ၁၂၃၊ နတ်ေမာက်လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိတွင် သက်ဆင ို ရ ် ာဆရာဝန်ကယ ို တ ် င ို ် လာေရာက်ထုတ်ယူရန်။

၄။

ဆရာဝန်မှတ်ပုံတင်ှင့် ေဆးကုသခွင့်လိုင်စင် လာေရာက်ထုတ်ယူရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရွက်စာတမ်းများ ြပည့်စုံစွာတင်ြပိုင်မှသာ ထုတ်ယူိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ (က) အသက်ြပည့်လဲလှယ်ပီးေသာ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမူရင်း (ခ) ဘွဲလက်မှတ်မူရင်း (ဂ) အလုပ်သင်ဆရာဝန်ပီးဆုံးေကာင်း ေထာက်ခံစာမူရင်း (ဃ) ေဆးတကသိုလ်များမှ ထုတ်ေပးေသာ ေမွးသကရာဇ်မှန်ကန်ေကာင်း ေထာက်ခံစာမူရင်း (င) ဆရာဝန်မတ ှ ပ ် တ ုံ င်င ှ ့် အေထွေထွေဆးကုသခွငလ ့် င ို စ ် င် ေလာက်ထားေကးေငွ ၅၀၀၀၀/- (ကျပ်ငါးေသာင်းတိတ)ိ ေပးသွင်းပီးေသာ ေငွရေြပစာ (အြဖေရာင်)

၅။

ဆရာဝန်မတ ှ ပ ် တ ုံ င်င ှ ့် အေထွေထွေဆးကုသခွငလ ့် င ို စ ် င် ထုတယ ်  ူ င ို မ ် ည့ေ ် န့ရက်များကို ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ ဆးေကာင်စမ ီ ှ ထပ်မံေကညာမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီ

ေပျာက်ဆုံးြခင်း

သဃန်းကန်းမိနယ်၊ သုဝဏ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ ေရနံ့သာလမ်း၊ တိုက် အမှတ(် ၁၃၈)၊ အခန်း(၅)၊ အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနမှ အမည်ေပါက်(မူရင်း) စာရွက် စာတမ်းများသည် အိမလ ် ခေပးေဆာင်ရန်သွားစ် ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။ ေဒတင်တင်ဝင်း Ph:01-572349,09-250067121

အမည်ေြပာင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်မိနယ်၊ (၄)ရပ် ကွက်၊ စကားဝါလမ်းေန အဖ ဦးေကာင်းထက်ေဇာ်၏သား ေမာင်အာ ကာဘုန်းေဇာ်အား ေမာင်ဥဂါြမတ် ေကာင်းဟု ေြပာင်းလဲေခဆိပ ု ါရန်။

ေရာင်းမည်

တာေမွ၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ေရာင် အိမရ ် ာ၊ (78'x75') (3)ထပ်ခ၊ွဲ ေထာင့် ကွက်၊ အေရှေြမာက်လှည့်။ (သိန်း 12000) ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၀၅၀၄၄၂


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

သိကာထပ်၊ ေမွးေန့ ဂုဏ်ြပအလှေတာ်မဂလာ ဖိတ်ကားလာ ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရတာရှည်လမ်း၊ ဓညဝတီသာသနာြပေကျာင်းတိုက်၏ တိုက်အုပ်ဆရာေတာ် Dr.အရှင်ဝရသာမိ (သာသနဓဇဓမာစရိယ))အား အိိယိုင်ငံ၊ ဗာရာဏသီမိ Sanskrit University မှချ ီးြမင့်ေသာ (Ph.D)ဘွဲ ထပ်ဆင့်ဂုဏ်ြပပွဲှင့် သိကာထပ်၊ ေမွးေန့ပွဲတွင် သံဃာေတာ်အပါး(၆၀)တိုအား ေန့ဆွမ်းှင့် ဒါတဗဝတ လှဒါန်းြခင်း၊ သံဃာေတာ် အပါး(၆၀)တိုအား သိမ်ဆင်းလှဒါန်းြခင်းတိုကို ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါေသာေကာင့် ဒကာ/ ဒကာမတိုအား ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ အစီအစ် ေန့ရက် - (၁၃၈၁ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း ၂ရက်) ၂၆-၁-၂၀၂၀ရက်(တနဂေွေန့) - သိမ်တက်-နံနက် ၈:၀၀ နာရီ၊ သိမ်ဆင်း-နံနက် ၉:၀၀ နာရီ ဂုဏ်ြပအခမ်းနား - နံနက် ၉နာရီမှ၊ ၁၁နာရီထိ၊ တရားနာေရစက်ချ တရားချ ီးြမင့် ဆရာေတာ် ဘဒဣပါလ(တိပိဋကဓရ ဓမဘာဂါရိက) ဧည့်ခံေကးေမွးချ ိန် - ၁၀:၃၀နာရီမှ ၁၂:၃၀နာရီထိ ေနရာ - ဓညဝတီသာသနာြပေကျာင်းတိုက်၊ ေရတာရှည်လမ်း၊ ဗဟန်း။ ပွဲေတာ်ကျင်းပေရးေကာ်မတီ ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၉၆၂၆ ဓညဝတီသာသနာြပေကျာင်းတိုက်

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

တနသာရီတင ို ်းေဒသကီး၊ မိတခ ် ိင ု ၊် မိတ် မိ၊ ရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၁၀)၊ ရပ်ကက ွ အ ် မည်-

ေနာက်လယ်၊ ကွင်းအမှတ်ှင့် အမည်-၂၅(ခ) ေနာက်လယ်၊ ဦးပိုင်အမှတ-် ၁၁၀/၁၆၂၊ ဧရိယာ-

၀.၀၃၃ဧကရှိ ''ေဒကကဝါ''အမည်ြဖင့် ချထားေပးြခင်းခံရသည့ေ ် ြမကွက၊် (အဆိပ ု ါေြမကွက် အား ခိင ု ေ ် ြမမအမှတ-် ၁၆၇/၂၀၁၀-၂၀၁၁အရ ေြမငှားဂရန် အမည်ေြပာင်းလဲချထားေပးသည့် ှစ(် ၃၀)ဂရန်ေြမကွက ် င ှ ့် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိုကို အမည်ေပါက်ပင ို ဆ ် င ို သ ် မ ူ ျား ြဖစ်ေသာ -ေဒမမငယ်(ခ)ေဒမိုမိုလွင်[၆/မအရ(ိုင်)၀၈၇၇၅၉]၊ ဦးရဲလင်းေအာင် [၆/မအရ

(ိုင်)၁၀၁၈၄၄]တိုထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ှ  ငပ ့် တ်သက်၍ ကန့်ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက က်ပ ု ထ ် သ ံ ုိ ပိင ု ဆ ် င ုိ မ ် စာရွ  ကစ ် ာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းှငတ ့် ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်

ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်၍ ကန့်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ သည်။

ညန်ကားချက်အရ ေဒဇင်မာမင်း

LL.B,D.B.L,D.I.L

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၆၅၁/၁၅-၁၂-၂၀၁၆) အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂလာပတ်လမ်း၊

ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါ

ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ုိ း် )မိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၄၀၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၁၄၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ-် ၁၄၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ ၄၀-ရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ုိ း် )မိနယ်၊ ဦးတင်ေအာင် (AG-၁၂၄၅၈၁) အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးတင်ေအာင် (ကွယလ ် န ွ )် သြဖင့် ပိင ု ဆ ် င ို စ ် ာချပ်အမှတ-် ၂၂၂၀/၁၅ (၁-၄-၁၅)ြဖင့် ပိင ု ဆ ် င ို ခ ် သ ဲ့ ူ ဇနီး ေဒမာမာရီ [၁၂/ဒဂမ(ိင ု )် ၀၃၇၃၆၀]ထံမှ General Power-၃၃၃၉၀/၂၀၁၄(၂၉-၁၂-၁၄)ရသူ ေဒမျ ိးပပစိးု [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၆၆၅၉]မှ ဂရန်မူရင်း၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊ စာချပ်မူရင်း၊ GP မူရင်း၊ ေဒမာမာရီ သက်ရထ ှိ င်ရှားရှိ ပီး GP ုပသ ် မ ိ ်းြခင်းမရှေ ိ ကာင်း GP ေဒမျ ိးပပစိုး၏ ကျမ်းကျ ိန်လာ တိုတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလာက်ထားလာြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရှိ ေဒရီရီြမင့+် ၅ မှ (၂၀၁၄)ခုှစ်တွင် ဝင်စာအမှတ်-၇၁၀၉(၂-၄-၁၄)အရ ကန့်ကွက်စာတင်သွင်းြခင်းကို ရာဇဝင်အစီရင်ခံထားြခင်းအား ရှင်းလင်းတင်ြပရန်အတွက် အေကာင်းကားခဲရ ့ ာ ကန့်ကက ွ သ ် ူ ေဒရီရြီ မင့+် ၅ မှာ မိမိ ေဒမာမာရီ ခင်ပန ွ း် ဦးတင်ေအာင်၏ ေမာင်မ ှ များြဖစ်ေကာင်း၊ ခင်ပန ွ း် (ကွယလ ် န ွ )် သြဖင့် ပိင ု ဆ ် င ုိ ေ ် ကာင်းစာချပ်ြဖင့် မိမမ ိ ပ ှ င ုိ ဆ ် င ုိ ် ခဲ့ပီး အေရာင်းေြမပုံကူးေလာက်ထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ေဒမာမာရီ၏ခင်ပွန်း ဦးတင်ေအာင် ပိင ု ဆ ် င ုိ ေ ် သာေြမကွကအ ် ား ေဒရီရြီ မင့+် ၅ တိမ  ု ှ ကန့်ကက ွ ထ ် ားြခင်းှငပ ် ့ တ်သက်၍ အဆိပ ု ါေြမကွကမ ် ာှ ၎င်းတိုှင့်သက်ဆိုင်မမရှိေကာင်း၊ ြပဿနာေပေပါက်ပါက တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်ြဖစ် ေကာင်း ေဒ မာမာရီ မ ှ ၂၉-၉-၂၀၁၉ရက် စ ွဲ ပ ါ ကျမ်း ကျ ိန် လ ာှ င့ ် ၂၀-၉-၂၀၁၉ရက် စ ွဲ ပ ါ ဝန်ခံကတိတိုပူးတွဲတင်ြပကာ ေဒမာမာရီထံမှ GP ရသူ ေဒမျ ိးပပစိုးမှ ၂၀-၉-၂၀၁၉ရက်စွဲပါ စာြဖင့် ရှင်းလင်းတင်ြပလာပါသြဖင့် ေဒမာမာရီထမ ံ ှ GP ရသူ ေဒမျ ိးပပစိုး၏ အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုက ံ ူးေလာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခင ို လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထားများ ြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

ကန်ေတာ် ေမာင်ေကျာ်လင ွ ် [၁၂/တမန (ို င ် ) ၁၀၃၆၅၀]၏ SID သေ ဘာ သား ကတ်မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိ ပါက ေအာက်ပါဖုနး် နံပါတ်သုိ အေကာင်း ကားေပးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၉၀၅၁

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၈၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၄၂၃(ခ)၊ အမည်ေပါက် ဦးစိုးြမင့် အကျယ်အဝန်း (၂၀'x၆၀')ရှိ ပါမစ်ေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပရှိ အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ် အားလုးံ ကို အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယပ ူ င ုိ ဆ ် င ုိ ထ ် ားေသာ ဦးေအာင်မင်းဦး [၉/စကန(ိုင်)၀၇၇၄၁၅]က ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာရာ က်ုပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ဦးဖိုးသိန်း[၁၁/မပတ(ိုင်)၀၇၄၉၀၉]က အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်း အဝယ်ကို ကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများှင့် ဤ ေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မှ (၁၀)ရက်အတွငး် က်ပ ု ထ ် ံ လာေရာက်ကန့်ကက ွ ် ိင ု ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာ အပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ ေဒသန်းြမင့်(LL.B,WIPO)(Switzerland) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၇၄) အမှတ်-၄၃၊ သီတာလမ်း၊ ရန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၇၆၈၃၂၀၄၊ ၀၉-၄၅၀၂၇၉၄၆၈


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

''အထူးဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူရပါသည်'' ၂၀၂၀ ခုစ ှ ် ဇန်နဝါရီလ (၁၁)ရက်(စေနေန့)တွင် ဦးမျ ိးေဆွ - ေဒ မီ မီ သ က် မိ သားစု တို မ ှ

Icon

Shopping Center (ေတာင်ငူ) အား ေအာင်ြမင် စွာ ဖွင့်လှစ်ိုင်ြခင်းအတွက်

အထူးဝမ်းေြမာက်

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်မိ၊ ရ.ယ.က(၄)၊ ကုန်သည်လမ်း၊ အမှတ်(၄၉/ခ)ေန ဦးေနလင်းေအာင်(ခ)ဝင်းေဆွ[၁၄/ပသန(ဧည့်)၀၀၁၂၄၇] ၏ လဲ အ ပ် ည  န်  ကားချက် အ ရ ေအာက် ပ ါအတို င ်း အများသိ ေစရန် အသိ ေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ''ေရ ြမင်း ပျံ' ' ဟူ ေသာ တံ ဆိ ပ ် အ မည် အ မှ တ ် အ သားြဖင့ ် ပု သိ မ ် ဟာလဝါ(အစို)၊ (အေြခာက်)ှင့် အြခားဟာလဝါှင့် ပတ်သက်ေသာ ေဒသ ထွက်စားေသာက်ကုန်အမျ ိးမျ ိးတိုတွင် မိမိတစ်ဦးတည်း ထုတ်လုပ်ြဖန့်ချ ိ သုးံ စွရ ဲ န်အတွက် မူလပိင ု ရ ် င ှ ် (ဖခင်) ဦးေကျာ်ေအး[၁၄/ပသန(ဧည့)် ၀၀၀၀၈၉] မှ ပုသိမ်မိ စာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ုံး၏ စာချပ်အမှတ်-(၁၃/၁၉၈၄) ခုစ ှ မ ် စ ှ တင်၍ မှတပ ် တ ုံ င်ခဲ့ ပီးသားြဖစ်သူ ဦးေနလင်းေအာင်(ခ)ဝင်းေဆွမှ [ ၁၄/ ပသန(ဧည့်)၀၀၁၂၄၇] မှ ပုသိမ်မိ စာချပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ုံးေတာ်၌ စာချပ်အမှတ်-(၂၆၀/၂၀၁၉)ြဖင့် ဆက်ခံသူအေနြဖင့် ဆက်လက်၍ မှတ်ပုံတင် ထားရှိေသာ တံဆိပ်အမည် အမှတ်အသားြဖစ်ပါသည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား

ဂုဏယ ် ရ ူ ပါေကာင်းှင့် ဆတက်ထမ်းပိုး တိုးတက် ပါေစေကာင်း ဆုမန ွ ေ ် ကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ HTOO HTOO HTEIN TRADING

မှတ်ပုံတင်အမှတ်(၂၆၀/၂၀၁၉) ေဖာ်ြပပါ''ေရြမင်းပျံ''ဟူေသာတံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား တစ်ခုလုံး ကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ၊ အတုအပြပ လုပြ် ခင်း၊ သံတေ ူ ကာင်းကွြဲ ပလုပြ် ခင်း၊ ပုတ ံ ပ ူ မ ံု ာှ း၊ ထင်ေယာင်ထင်မာှ း၊ ဆင်တူ ယိုးမှားတုပြပလုပ်သုံးစွဲေနသည်များေတွြမင်ကားသိရပါက မိမိတိုလုပ်ငန်း အကျ ိးစီးပွားထိခိုက်နစ်နာဆုံးံးကုန်ကျမအတွက် ဥပေဒှင့်အညီ တရားစွဲဆို အေရးယူကာ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ ေဒသင်းသင်းေမာ် (LL.B)(D.B.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆) ေဒြမင့်သာထွန်း(LL.B) (D.B.L) ေဒထက်ထက်ဦး(LL.B) (D.B.L) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၄၉၈၁] အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၆၉၇) အမှတ်(၄၅/၁) ေြမညီထပ်၊ ၄၃ လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ရန်ကုန်မိ ဖုန်း-၀၉၄၅၀၀၃၁၂၉၂


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

က န် ေတာ် ေမာင်  ဖိးသက် ပို င ် ဦး [၁၂/တကန(ိင ု )် ၁၉၇၆၅၂]၏ ိုင်ငံကူး လက်မတ ှ (် မမှတမ ် )ိ ေပျာက်ဆးံု သွားပါ သြဖင့် ေတွရှိက အေကာင်းကားေပး ပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၇၅၁၆၀၄၅

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ လသာမိနယ်၊ သိမ် ကီးေဈး(ဃ)ုေ ံ ဈး၊ ေြမညီထပ် ဆိင ု ခ ် န်း

အမှတ်(၅၀၉)၊ ဆိုင်ခန်းအငှားချထားြခင်းခံရသူ ဦးိုရ်အာမက်(ခ) မိန်းအာမက် [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၈၃၈၂၇]၏ ဆိုင်ခန်းချမိန့်၊ ေငွသွင်းချလန်ှင့် ဆိုင်ခန်းမှတ်ပုံ

တင်စာအုပ် (W-06703) တိုမှာ ေပျက်ဆုံးသွားပါ၍ ဆိုင်ခန်းမှတ်ပုံတင်စာအုပ် မိတမှန်ထုတ်ယူခွင့် ေလာက်ထားလာြခင်းအား ကန့်ကွက်လိုပါက (၁၄)ရက်

အတွင်း ခိင ု လ ် ေ ုံ သာစာရွကစ ် ာတမ်း အေထာက်အထားများှငတ ့် ကွ လာေရာက်

ရန်ကန ု ် မိ၊ မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ်၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကက ွ ၊် အထက် မေလးလမ်းသွယ(် ၃)လမ်း၊ အမှတ်(၁၂)၊ ၃-လာေန ဦးေအာင်ေကျာ်ေအး[၁၂/ မဂတ(ြပ)၀၀၁၅၉၁]၏ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာ အပ်ပါသည်။ ဦးေအာင်ေကျာ်ေအးသည် ရန်ကန ု ် မိ၊ မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ်၊ ကန်/ ေြမာက်ရပ်ကက ွ ၊် အထက်မေလးလမ်းသွယ(် ၃)လမ်း၊ အမှတ(် ၁၆)၊ ပထမထပ်(ဘီ)၊ မျက်ာှ မူလင်(လက်ယာဘက်)၊ (၁၂ေပခွxဲ ၅၀ေပ)အကျယ်ရိှ တိက ု ခ ် န်းှင့် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ၂-၁-၂၀၂၀ ရက်တွင် ေဒနာဂါးရွယ်[၁/ မကတ(ိုင်)၀၄၆၀၅၆]ှင့် ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ် ေဒနန်း[၁/မကတ(ိုင်)၀၀၆ ၈၃၀]ထံမှ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းှင့် အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုးံ တိ၏ ု ပိင ု ရ ် င ှ မ ် ှာ ဦးေအာင်ေကျာ်ေအးသာြဖစ်ေကာင်း အများသိ ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ညန်ကားချက်အရ ေဒဇင်မာမင်း LL.B, D.B.L, D.I.L တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၆၅၁/၁၅-၁၂-၂၀၁၆)၊ အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂလာပတ်လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂

ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကက ွ ၊် မာလာမိင်(၃)လမ်း၊ အမှတ် (၁၈-က)ရှ၊ိ (၁၂ ၁၂ x၅၀)ေပ အေဆာက်အအု၏ ံ (တတိယ)ထပ်၊ လူေနတိက ု ် ခန်း အပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယ၍ ူ လက်ရပ ှိ င ို ဆ ် င ို ် ပီး ေရာင်းချခွငရ ့် ေ ှိ ကာင်း ဝန်ခက ံ တိြပသူ ေဒလဲ့ ရည်မင်း[၁၂/မဂဒ(ိင ု )် ၁၁၅၅၆၄]ကိင ု ေ ် ဆာင်သထ ူ မ ံ ှ ကန်မ ေဒဥမာစိုး[၁၂/ ဥကမ(ိင ု )် ၂၁၄၇၁၆] ဝယ်ယရ ူ န်လက်ခ၍ ံ တိက ု ခ ် န်းတန်ဖးုိ ေငွ၏ တစ်စတ ိ ် တစ်ေဒသကို ကိတင်ေငွအြဖစ် ၁၃-၁-၂၀၂၀ ရက် (တနလာ ေန့)တွင် ေပးေချ ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုအေရာင်းအဝယ်ကိစကို ကန့်ကွက်လုသ ိ ူရိပ ှ ါက ဤေကညာသည့ေ ် န့မှ ၃၀-၁-၂၀၂၀ရက်အတွင်း ဥပေဒှငအ ့် ညီ တရားဝင် ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)ြဖင့် လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်တင်ြပ ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက တိက ု ခ ် န်း အေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ကိ  ု ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒဥမာစိုး [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၁၄၇၁၆] တိုက်(၂-က)၊ အခန်း(၃၈၄)၊ မုဒိတာအိမ်ရာ(၂)၊ ေပါက်ေတာဝ၊ အင်းစိန်မိနယ်။

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန့်လတ်ြခင်း အမှတ(် ၂၁၄/က)၊ ဦးေမာင်ကီးလမ်း၊ (၄၂)ရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုံ မိသစ်ေြမာက်ပင ို ်း၊ ရန်ကုန်မိေန ေဒအမာစိန်၏သား ဦးခင်ေမာင်ေအး [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၂၂၅၈၀]

ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်ကန ု ဆ ် းံု သည့တ ် င ုိ ် ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် ူ

သည် မိဘများအား ဂုဏသ ် က ိ ာကျဆင်းေစြခင်း၊ အကိမ် ကိမစ ် တ ိ ဆ ် င်းရဲေအာင်

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ ၎င်းှငပ ့် တ်သက်ေသာ မည်သည့က ် စ ိ မဆိ  ု လုံးဝ

မရှပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း

ြပလု ပ ် ပ ါသြဖင့ ် ယေန့မှ စ ၍ သားအြဖစ် မ ှ အေမွ ြ ပတ် စ ွ န့် လ တ် ေ ကာင်း

ေဈးများဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

(လုံးဝ) တာဝန်ယေ ူ ြဖရှင်းေပးမည်မဟုတေ ် ကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်

ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၄၃၈၂၂၀

မိခင်-ေဒအမာစိန် [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၂၂၅၉၉]

ေဈးတာဝန်ခံ ၊ သိမ်ကီးေဈး(ဃ)ုံ

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်

ပါသည်။ ေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။

ဗလ ငါးတန် ဖွံဖိးဖို စာအုပ် စာေပ ေလ့လာစို


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ ဒဂုေ ံ တာင်မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ် -၆၃/စက်မဇု  န၊် ေြမကွကအ ် မှတ-် ၁၀၁၈၊ ေြမကွက် တည်ေနရာအမှတ်-၁၀၁၈၊ စက်မလမ်း၊ ၆၃ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံေတာင်၊ ေဒလင်ွန့် (MMN-၁၁၀ ၆၂၄)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) စက်မေြမငှားဂရန် ေြမအား ေဒလင်န ွ ့်၏ GP ရသူ ဦးိင ု ထ ် န ွ း် [၁၂/ လမတ(ို င ် ) ၀၃၀၈၀၅]မှ

အေရာင်း ေြမပုံ

ေလာက်ထားလာရာ (၁၉၉၈/၂၀၀၅) ခုှစ်တွင် ဘဏ်ေချးေြမပုံကူးယူထားြခင်းအား ကျမ်းကျ ိန် လာအမှ တ ် - ၁၂/၇၇၄/၁၉(၆-၁၂-၁၉) ြဖင့ ် ဘဏ်ေချးေြမပုံ ေပျာက်ဆုံးသွားေကာင်း ဝန်ခံ ကတိြပရှင်းလင်းတင်ြပ၍ အေရာင်းေြမပုရ ံ ာဇဝင် ေလာက် ထားလာရာ တရားဝင် ခုိ င ် လံု ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့် ေန့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်း ှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းအတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး၊ မိြပစီမံကိန်း ှင့် ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

မီး သ တိ ြပ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ နဝရတ်(၄)လမ်း၊ အမှတ် ၂၉၄ (သုံးခန်းတွဲ)၊ ၃ RC ၏ ေြမညီထပ် (ေြခရင်းခန်း) အကျယ်အဝန်း ၁၂.၈'x ၅၄' ရှိ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ြဖစ်ရပ်မှန်အတွက် အများသိေစရန်ေကညာချက် ၁။ အထက်ရည်ညန်  းလိပစ ် ာေဖာ်ြပပါ တိက ု ခ ် န်းကို ေြမရှင် ေဒသန်းေအး (ဘ) ဦးလှေရှင် ့ ေဆာက်လပ ု သ ် ူ ဦးတင်စးုိ (ဘ) ဦးရှန ိ ် [၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၀၃၄၀၅၁]တို အကျ ိးတူခစ ံ ားရရှပ ိ င ို ဆ ် င ုိ ၍ ် ေရမီးအြပည့အ ် စုပ ံ ါဝင်ေကာင်း ၆-၁၀-၂၀၁၉ရက်တင ွ ် ေငွတစ်ဆယ့င ် ါးသိန်း၊ ၁၀-၁၁-၂၀၁၉ရက်တင ွ ် ေငွသန ိ ်း ခုနစ်ဆယ်၊ ၂၉-၁၀-၂၀၁၉ ရက်တင ွ ် ေငွတစ်ဆယ့င ် ါးသိန်း စုစေ ု ပါင်း သိန်းတစ်ရာကျပ်တတ ိ ိ စရန်ေငွေပးေချ ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၂။ ၃၀-၁၁-၂၀၁၉ရက်တင ွ ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ာှ (၈)၌ ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ် ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာထည့် ပီး (၇)ရက်အတွငး် ကန့်ကက ွ သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက ကျန်ေငွ ကျပ် သိန်းတစ်ရာ့ငါးဆယ်ကို ဘဏ်ေချးေငွရယူပီး ေန့စတ ွဲ င ွ ် ေရာင်းသူ ဦးတင်စးုိ ထံ ေပးေချရန် ှစဦ ် းည ိ င်  းေဆာင်ရက ွ ရ ် န် စာချပ်ချပ်ဆခ ို ဲ့ ကပါသည်။ ၃။ ဝယ်သူက ကျန်ေငွကျပ် သိန်းတစ်ရာ့ငါးဆယ်ကို ဘဏ်ေချးေငွရယူပီး ေပးေချမည်ြဖစ်ေကာင်း ေရာင်းသူက သေဘာတူစာချပ်ချပ်ဆပ ို ါသြဖင့် ဝယ်သူ က ကျန်ေငွကျပ် သိန်းတစ်ရာ့ငါးဆယ် ေပးေချြခင်း ပျက်ကွက်မမရှိေကာင်း ဘဏ်ေချးေငွရရှိပီးမှ ေပးေချြခင်းကို ညိင်းရန်ြဖစ်ေကာင်း တိကျစွာချပ်ဆိုခဲ့ ပါသည်။ ၄။ ဝယ်သူနစ်နာမအတွက် ေရာင်းသူဘက်က ပျက်ကွက်ြခင်းေကာင့် ေပးေချ ထားေသာ စရန်ေငွ၏ ှစ်ဆကို ေလျာ်ေကးေပးရန် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း လူကီးမင်းအား သတိေပးလိုက်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ ဦးမျ ိးချစ် LL.B(စ်-၁၅၈၄၅) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန ေရစံြမတ် Law Firm General Service အမှတ် ၃၁၊ (ေြမညီထပ်)၊ ၉ လမ်း၊ ၄ ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ဖုန်း ၀၉-၇၉၉၃၃၈၀၃၀၊ ၀၉-၇၇၂၆၅၂၄၁၄


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ပုေလာမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)

ေဒခင်ရီ

ဦးွန့် ေဝ

သက်ကီးကန်ေတာ့ခံ အသင်းဝင်အမှတ်(၃၄)

အသက် (၈၂) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ဦးစံေဖရပ်ကွက်၊ ေကျာင်း လမ်း၊ အမှတ်(၁၉)ေန (ဦးဖိုးေစာ-ေဒစိန်ပု)တို၏သား၊ (ဦးပုေလးေဒခင်ြမင့)် တိ၏ ု သားသမက်၊ ေဒတင်ရ၏ ီ ခင်ပန ွ ်း၊ ဦးမင်းေဇာ်ေအာင်ေဒနီလာေဝ၊ ဦးခင်ေမာင်ေဝ-ေဒေအးေအးေအာင်၊ ဦးေကျာ်တင်ထူးေဒယုယုဝင်း၊ ဦးြမတ်မျ ိး-ေဒသာေအးတို၏ ေမွးသဖခင်၊ ေြမး ရှစ်ေယာက်တို၏အဘိုးသည် ၁၅-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) နံနက် ၄ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၇-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာ ေန့) ညေန ၄ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတိုက်မှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိး မိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကက ွ ၊် ဇာနည်(၁၂)လမ်း၊ အမှ တ ် ( ၅၉၉-က)ဟု ေခ တွ င ် သ ည့ ် (၆)ထပ် တို က ် အ ေဆာက် အ ဦ၏ ဒုတယ ိ ထပ် (၃လာ)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၅၄x၁၈)ရှတ ိ က ို ခ ် န်းှင့် ယင်းတိက ု ် ခန်းှငဆ ့် က်စပ်လျက်ရှသ ိ ည့် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်တိုအ  ား တရားဝင် လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူများ ြဖစ်ကေသာ (၁) ေဒအိသဇင်လင်  [၁၄/ကပန(ိင ု )် ၁၅၅၆၈၂]၊ (၂) ေဒေအး ြမတ်သ[ူ ၁၄/ဝခမ(ိင ု )် ၂၂၉၀၇၄]တိ ၂၂၉၀၇၄] ထ ု မ ံ ှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ဦးေအာင်ေကျာ် ဖိးဟိန်း[၉/ပကခ(ိင ု )် ၀၁၀၀၂၉]က ၀၁၀၀၂၉] အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွတစ်စတ ိ ် တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အသက် (၉၄) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ (၁၆)လမ်း အေနာက်၊ အမှတ်(၁၉)ေန (ဦးဘ သိ န ်း )၏ ဇနီး သည် ၁၃-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) ည ၇:၄၅ နာရီတွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၅-၁-၂၀၂၀ (ဗု ဒ ဟူး ေန့) ညေန ၆ နာရီ တ ွ င ် ကျ ီစုသုသာန်သို ပိုေဆာင်သဂဟ် ပီးစီးပါေကာင်း။ အမေဆာင်အဖွဲ

အေထာက်အထားမူရင်းစာရွက်စာတမ်းများြဖင့် က်ုပ်ထံသို လာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ ကန့်ကက ွ သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ အပီးတိင ု ် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း

အများသိေစရန်ေကညာ

အပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရေဒခိုင်ယုယုေအာင် LL.B, B.A (Business Law),D.B.L တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၄၃၃) အမှတ်-၃၃/၄၉၊ အခန်း(၃၂)၊ ပထမထပ်၊ STRAND CONDO, မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉ ၄၃၁၈၆၆၄၅

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ သန်လျင်ကယ်စင်အမ ိ ရ ် ာ၊ ကယ်စင် မိေတာ်အမ ိ ရ ် ာဝင်းအတွငး် ရှိ သံလင ွ ရ ် ပ ိ မ ် န ွ အ ် မ ိ ရ ် ာစီမက ံ န ိ း် အဆင့် တိက ု အ ် မှတ် (ဘီ-၂)၊ အခန်းအမှတ်(၄၁၇)၊ Type (B),Area(၉၄၆)Sqft ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်းတွင် ဆက်စပ်တယ ွ က ် ပ်လျက်ရေ ှိ သာ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်တအ ုိ ား တိက ု ခ ် န်းေရာင်းချသူ ြဖစ်ေသာ ဦးတင်အန ု ်း[၁၂/တမန(ိင ု )် ၀၁၄၉၂၇]၊ မဆုလင်  ပင ွ [့် ၁၂/တမန(ိင ု )် ၁၁၈၀၁၃] တိုထံမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ သည်။ ေဖာ်ြပပါကိစှ  ငစ ့် ပ်လျ်း၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက က်ပ ု ထ ် သ ံ ုိ ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ စာချပ်စာတမ်းများှင့် အတူယခုေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်းလာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ ယင်းေန့ေကျာ်လန ွ ၍ ် ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီပီးေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးတင့်ထူးေအာင်[၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၈၄၇၆] ေဒေအးသာစည်[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၂၉၅၇] ဖုန်း-၀၉-၅၀၁၉၁၄၀၊ ၀၉-၄၄၃၀၅၅၄၄၁

ြမန်မာ့သတင်းစ် ၁၆ . ၁ . ၂၀၁၀ - ၁၆ . ၁ . ၂၀၂၀ ေမေမရဲ ဘဝထဲက ထာဝရထွကခ ် ွာသွားတာ ၁၆-၁-၂၀၂၀ မှာ (၁၀) ှစြ် ပည့ခ ် ေ ဲ့ ပမယ်၊့ သားသားရဲ သိတတ်လမ ိ ာမ၊ ချစ်ခင်ယယ ု တတ်မေတွ  ကို ေန့စ်ှင့်အမ ခံစားသတိရေနခဲ့တာ ဒီေန့ဆို (၁၀)ှစ်ေတာင်ရှိခဲ့ပီေနာ်၊ ၁၉-၁-၂၀၂၀ ရက်မှာ သံဃာေတာ်များအား လှဖွယ်ဝတအစုစုတိုြဖင့် ဆွမ်းကပ်တရားနာြခင်း၊ ေန့စ်၊ လစ်၊ ှစစ ် ်၊ ြပြပသမ ကုသလ ို ေ ် ကာင်းမ အစုစက ု ို ြမင့ြ် မတ်ေသာဘုဘ ံ ဝမှ သာဓုအုေမာဒနာ ေခဆို ပီး ေအးချမ်းမ အေပါင်းှင့် ြပည့်စုံပါေစ။ သားသားရဲေမေမ

ေကာ်ြငာ

မဂလာေတာင်ွန့် မိနယ်၊ ေြမတိုင်း ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂F)၊ ေြမကွက်အမှတ်(V ၁)၊ ဧရိ ယာ ေပ(၅၀x၁၀၀)= (၅၀၀၀) စတု ရ န်း ေပ= (၀.၁၁၅)ဧက၊ ေြမကွ က ် တည် ေနရာအမှ တ ် ( ၁၂၈/၁၃၀)၊ အထက် ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန့် မိနယ်၊ (မတင်ေအး) အမည်ေပါက် ှစ(် ၉၀) ဂရန်ေြမအား အမည် ေပါက် မတင်ေအးထံမှ အေရာင်းအဝယ် စာ ခ ျ ပ ် - ၆ ၂ ၁ / ၇ ၅ ( ၂ - ၆ - ၁ ၉ ၇ ၅ ) အ ရ ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးေဝလင်း(ခ)ရီဘိတ်နိမ်း [၁၂/ မဂတ(ို င ် ) ၀၈၀၁၁၅]မှ စာချပ် စာတမ်း မှ တ ် ပုံ တ င် ုံး ၏ အေရာင်း အဝယ် စာချပ် -၆၂၁/၇၅(၂-၆-၁၉၇၅)လက်ခအ ံ မှနစ ် ာချပ်၊ ှစ(် ၉၀)ဂရန်မရ ူ င်းတိတ ု င်ြပ၍ အမည်ေြပာင်း ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ သည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက် ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့် ကွက်မမရှိပါက လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းအတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင် ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယညန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ အေနာက်ပင ုိ း် ခိင ု ၊် ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကက ွ ၊် လမ်း (၃၀) (အလယ်ဘေလာက်)၊ တိက ု အ ် မှတ် (၁၅၇)၊ ှစခ ် န်းတွ၊ဲ သုံးထပ်အေဆာက်

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း

အဦ၏ ေြမညီထပ် (ဘယ်+ညာ) ှစခ ် န်းတွတ ဲ က ို ခ ် န်း၊ ယင်းတိက ု ခ ် န်း၏ အကျယ်အဝန်း

ေကာ်ြငာ

ထားေသာ ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရးမှ ချေပးထားေသာ ေအာ်တိုတယ်လီဖုန်းပါ ကိးဖုန်း

ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း ရပ်ကွက်အမှတ်(ဂ)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၄၇၂/ခ)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၄၇၂/ခ)၊ နီလာ(၅)လမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ဦးတင်ယ ွ (် CA-၀၅၃၄၁၃) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်အမည်ေပါက်သူ (ဖခင်/ အဘိုး) ဦးတင်ယ ွ သ ် ည် ၁၁-၅-၁၅ ရက် တွငလ ် ည်းေကာင်း၊ (မိခင်/အဘွား) ေဒေထွး ေထွးသည် ၂၄-၅-၁၈ရက် တွင်လည်း ေကာင်း၊ သမီးြဖစ်သူ ေဒဥမာွယ်သည် ၁၈-၅-၁၅ရက်တင ွ လ ် ည်းေကာင်း အသီး သီးကွယ်လွန်သြဖင့် ဦးြမင့်မိုး[၁၂/ဥကမ (ိုင်)၀၃၂၅၆၆]မှ သားေတာ်စပ်ေကာင်း ှင့် ဦးရဲထန ွ း် ဦး[၁၂/ဥကမ(ိင ု )် ၂၃၁၂၂၆] မှ အေမွ မ မီ ( ေြမး) ေတာ် စ ပ် ေ ကာင်း ဒဂုံမိနယ်တရားုံး

ကျမ်းကျ ိန်လာ

အမှ တ ် - ၀၉/၁၁၀၆/၁၉၊ ေသစာရင်း ၊ အိမေ ် ထာင်စစ ု ာရင်း၊ အမည်ေပါက် ဂရန် မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပုံကူး ေလာက်ထားေပးမအေပ တရားဝင်ခင ုိ ် လုံေသာ

အေထာက်အထားများြဖင့်

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း

ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်

ကန့်ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိုင်းဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယညန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

သစ်ေတာမှန်လင် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းက

ဗိုလ်ကီးစိုင်းသီဟ D.S.T.A အမှတ်စ် (၄)

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက ု ခ ် န်းအေရာင်းအဝယ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ကန့်ကက ွ ် လိသ ု မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ

(၁၀) ှစ်ြပည့် လွမ်းဆွတ်သတိရအမေပးေဝြခင်း

(၂၅ေပx၅၀ေပ)ခန့် ရှိေသာ ထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းတွင် တပ်ဆင် တစ်လုံး၊ ကိုယ်ပိုင်လပ်စစ်မီတာ (ှစ်)လုံးှင့် ကိုယ်ပိုင်ေရစက် (တစ်) လုံးအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုးံ တိက ု ုိ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက အေနာက်ပင ုိ း် ခိင ု ၊် ပန်း ဘဲတန်းမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လမ်း(၃၀) (အလယ်ဘေလာက်)၊ တိုက်အမှတ်(၁၃၅)၊ (၄)လာတွင် ေနထိင ု ေ ် သာ တရားဝင်ပင ို ဆ ် င ို လ ် ေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ဟ ူ ု ထုတေ ် ဖာ် ဝန်ခံကတိြပပီး အပိုင်ေရာင်းချသူ ဦးလှဝင်း(ဘ) ဦးစိန်ဝင်း အမျ ိးသားမှတ်ပုံတင် အမှတ[် ၁၂/ပဘတ(ိင ု )် ၀၀၁၅၂၄]ကိင ု ေ ် ဆာင်သထ ူ မ ံ ှ အပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န်အတွက် ကာလ တန်ဖိုးေငွများအနက်မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ တစ်စုံတစ်ရာေြပာကားကန့်ကွက်လိုသူများသည် ပိုင်ဆိုင်မ မူရင်း အေထာက်အထား များှင့်အတူ က်ုပ်ထံသို ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှ (၇)ရက်မေကျာ်လွန် မီ လူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန့်ကွက်ေြပာဆိုိုင်ပါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်ေစ့ေရာက်ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ပီး အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်ပီး ေနာက်မှ ေြပာကားလာမအဝဝကို က်ုပ်ှင့်က်ုပ်၏မိတ်ေဆွက လက်ခံစ်းစား ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရဦးချစ်ကိုကို (ေရစာေရး) LL.B,WIPO (Switzerland) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန စ်-၁၅၈၉၄(၃-၉-၂၀၁၉) အမှတ်(၁၆၂)၊ (၆)လာ/ေအ၊ လမ်း(၃၀)၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၁၆၃၇၊ ၀၉-၄၅၀၁၇၀၀၀၁


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ဦးမျ ိးွန့် (ခ) ဦးေရတိုး

ေဒအုန်းရင် (ေတာင်ကုတ်မိ)

အသက် (၇၄) ှစ်

လင်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်ေန (ဦးစိန်လင်း-ေဒခင်တုပ်)တို၏သားကီး၊ အင်းစိန်မိနယ်၊

ရှမ်းကုန်းလမ်း၊ နံ့သာကုန်းရပ်ကက ွ ၊် အမှတ(် ၇၇)ေန ဦးဘိုးေမာက်-ေဒသိန်းရင်တ၏ ို သားသမက်၊ ဦးေအးကို-ေဒခင်ေအးလင်းတို၏ညီ/ေမာင်၊ ေဒြမြမသင်း၊ ဦးေမာင်ေမာင်-ေဒခင်ေမသက်၊ ဦးမျ ိးွ ယ ် - ေဒ ထားထားြမင့ ် ၊ ဦးွ ယ ် ဝ င်း -ေဒ သာ၊ (ဦးစို င ်း )-ေဒ ခင် မာလာ၊ ဦးသန်း

ထွန်းေအာင်-ေဒခင်ေသာ်တာ၊ ေဒခင်နလ ီ ာတိ၏ ု အစ်က၊ို ကိသ ု ဟ ီ ေအာင်-မစန်းစန်းု၊ ကိသ ု က် ေဆွဦး-မသီရေ ိ အာင်(Admin Manager၊ ဝါဝါအဂို ကယ်မက ီ ယ်ထေရးဒင်း ကုမဏီ  လမ ီ တ ိ က်)၊

ကိုဗညားေအာင်၊ ကိုေအာင်ချစ်ဦး-မေအးြမသီတာ၊ ကိုအာကာေနမျ ိးလင်း-ေနာ်ကေဖါရှီး၊

ေမာင်ချစ်ရေအာင်၊ ေမာင်ချစ်ထူးတို၏ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမးငါးေယာက်တို၏အဘိုး၊ ေဒေနာ်ေဖါဝါး၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းသည် ၁၄-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံနက် ၉:၃၀နာရီတွင်

ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၆-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၁၀ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၀-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့)

နံနက် ၇ နာရီတွင် အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန်

ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အသက် (၈၆) ှစ်

ရခိင ု ြ် ပည်နယ်၊ ေတာင်ကတ ု ် မိ၊ ကံပင ုိ ရ ် ပ်ကက ွ ၊် ေဈးပါတ် လမ်းေန (ဦးချင်းကေလး-ေဒမွန့်)တို၏သမီး၊ (ဦးေမာင်မိင်) ၏ဇနီး၊ ေဒခင်အန ု ်းမိင်၊ (ေဒခင်အန ု ်းြမင့)် ၊ ဦးယ်ကည်-ေဒစန်း စန်းြမင့်၊ ဦးယ်ြမင့်-ေဒပုေထွးတို၏မိခင်၊ ဦးသန်းမင်း-ေဒချစ် ချစ်ိုင်၊ မမိုးသဲ၊ ေမာင်အာကာဖိးတို၏အဘွား၊ ြမစ်သုံးေယာက် တို၏အဖီး ေဒအုန်းရင်သည် ၁၅-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) နံနက် ၁:၄၅ နာရီတွင် အာရှေတာ်ဝင်ေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၇-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်မီးသဂဟ်ပါမည်။ (အမှတ-် ၁၅/A၊ ငါးလာ၊ သေြပညိလမ်း၊ ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ် ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒလှလှဦး အသက် (၇၅) ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ို ်း)မိနယ်၊ (၅၀)ရပ်ကက ွ ၊် ပိေတာက်ဝါ

လမ်း၊ အမှတ(် ၈၉၀/ခ)ေန (ဦးစံသင်း-ေဒအုန်းကည်)တိ၏ ု သမီး၊ ဦးစံြမင့၏ ် ဇနီး၊

ေဒစန်းစန်းြမင့် အေမရိကန်ိုင်ငံ၊ ေလာ့စ်အိန်ဂျလိစ်ေန ေဒါက်တာ ဦးေအာင်ကယ်၏ဇနီး၊ ေမာင်ေဇာ်ဝင်းေအာင်၊ ေမာင်ဝင်းြမင့် ေအာင်၊ ေမာင်သန်းထိက ု ေ ် အာင်၊ ေမာင်ရြဲ မင့ေ ် အာင်တ၏ ို မိခင် သည် ၅-၁-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့)တွင် Beverly Hospital ၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် အေမရိကန်င ို င ် ၊ံ ေလာ့စအ ် န ိ ဂ ် ျလိစ၌ ် သဂဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နးီ မှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်း ဦးခင်ေမာင်ထွန်း

အေကာက်ခွန်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများ အသင်း

ေြမး ၁၀ ေယာက်တို၏အဘွားသည် ၁၅-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) နံနက် ၀၀:၄၇

ေဒတင်ု (ဖျာပုံ)

အသက် (၇၅) ှစ် ရာသက်ပန်အသင်းဝင်

အမှတ်

(၇၈၄) ဦးထွ န ်း ေအာင် သ ည် ၁၃-၁၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၅-၁-၂၀၂၀ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သုိ ပိေ ု ဆာင်သဂဟ်ပီး စီးပါေကာင်း အသင်းသူ/အသင်းသား များအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ အမေဆာင်အဖွဲ

အသက် (၅၆) ှစ်

ဘီးလင်းမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)

၉-၁-၂၀၂၀ ရက်ေန့တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားခဲေ ့ သာ ဦးခင်ေမာင်ထန ွ ်း

ေဒုုကည်

၏ဈာပနကိစအဝဝတွင် အဘက်ဘက်မှ ဝိုင်းဝန်းကူညီေပးခဲ့ေသာ

အသက် (၆၉) ှစ်

ေဆွမျ ိးမိတေ ် ဆွများ၊သုခကာမီေရနံေချာင်းအသင်းတိက ု မ ် ှ ဆရာေလး များ၊ ေန့စ်သာဓုအုေမာဒနာတရားများကေရာက် ေဟာကားေပး ေသာ ေတာတိုက်ဆရာေတာ်ှင့် သံဃာေတာ်များ၊ ဓမစကာရိပ်သာ ေကျာင်းမှ ဆရာေတာ်င ှ ့် သံဃာေတာ်များ၊ ပန်းပျ ိးလက်ဆရာေတာ်၊ ရတနာ့eာဏ်ေရာင် ေကျာင်း(ေဒါပု)ံ မှ သံဃာေတာ်များ၊ လူမကွ  နရ ် က် တွင် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း၊ သတင်းေမး ှစ်သိမ့် အားေပးကေသာဟိတသုခပရဟိတအဖွဲ ၊တွလ ဲ က်ညည ီ ာပရဟိတအဖွဲ ှင် ့ ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်ေဆွသဂဟများ၊ ရက်လည်ဆွမ်းေကးသို ကေရာက်၍ တရားချ ီးြမင့်ေပးပါေသာ မဟာဂာုံ(မရမ်းကုန်း)မှ ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များှင့် မိတေ ် ဆွသဂဟ  များ၊ လှဖွယပ ် စည်း များ၊ သကန်း၊ အချ ိပွဲေပးပိုကသူများှင့် အဘက်ဘက်မှ ဝိုင်းဝန်း ကူည ီ စ ှ သ ် မ ိ အ ့် ားေပးေမးြမန်းကေသာ ေဆွမျ ိးမိတေ ် ဆွသင ူ ယ်ချင်း

ရာသက်ပန်အသင်းဝင် (၁၀၂၆)

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက် ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ(် ၄၇၇)၊ ဦးထွနး် ြမင့လ ် မ်း၊ (၂၉)ရပ်ကက ွ ေ ် န (ဦးသိန်း ေမာင်)၏ဇနီး ေဒုုကည်သည် ၁၄-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့)တွင် ကွယ် လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၆-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၁၁ နာရီ တွ င ် ေရေဝးသု သာန် သို ပို ေဆာင် မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါ၍ အသင်းသူ/ အသင်းသားများ လိုက်ပါပိုေဆာင် ိုင်ပါရန် အသိေပးအေကာင်းကား အပ်ပါသည်။ အမေဆာင်အဖွဲ

များအားလုံးတိုအား အထူးပင်ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၇-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတင ွ ် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၁-၁-၂၀၂၀

လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှး(ငိမ်း)

ေသွးသည် အသက်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးလှေမာင်

သံအမတ်ကီး (ငိမ်း)၊ (ဗိုလ်မှးကီး) D.S.A အမှတ်စ် (၁၀)

အသက် (၇၄) ှစ် (ဦးေနာ-ေဒသိန်းရင်)တို၏သား၊ (ဦးစံခင်-ေဒြမကယ်)တို၏ သားသမက်၊ အရာခံဗိုလ် ြမေမာင် (ငိမ်း၊ တပ်မေတာ်-ေလ)၏ညီ၊ အမှတ်(၃၁၄)၊ အင်ကင်းမိင်လမ်း၊ လမ်းသွယ်(၅)၊ သုဝဏေန ေဒသာခင်၏ခင်ပန ွ ်း၊ (ေမာင်ဇင်ေဝေမာင်)၊ မယုေဝေမာင်(ကေမာဇဘဏ်)၊ ဒုရမ ဲ ှး ရဲဝင်းေမာင် (မူးယစ်၊ ဗဟိုိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်)တို၏ဖခင် ဦးလှေမာင် သည် ၁၁-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၄ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့် အတူ ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ စစ်ကိုင်းေတာင်ိုး၊ ဝါးချက်ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆးုံ အထက်/ေအာက် ြမန်မာြပည် ကီးကပ်ေထာက်ပံ့ေရးအဖွဲှင့် ေဆးုံဝန်ထမ်းများ

ြမင့်]၏ဇနီး၊ ဦးဟုတ်စိမ်း-ေဒယုစွမ်၊ (ဦးဟုတ်ကည်)-ေဒချံး၊ ေဒကျင်ေအး-(ဦးကျင်သိန်း)တို၏ ညီမ၊ ေဒခင်ခင်သိန်းဦးေအးိင ု ၊် ေဒါက်တာဇင်ဇင်သန ိ ်း-ဦးြမတ်သ၊ူ (ေဒါက်တာြမသူဇာ သိန်း)၊ ေဒေကသီသန ိ ်း-ဦးသိန်းလင်ထန ွ ်း၊ ကို ငိမ်းတိ၏ ု ေမွးသမိခင် ေကျးဇူးရှင်၊ ေမာင်လင်းထက်ေအာင်၊ ေမာင်ထွန်းေအာင်လင်၊ ေမာင်ဘန ု ်းြပည့ေ ် ကျာ်၊ ေမာင်ဇြွဲ မတ်မင်း၊ ေမာင်လင်  ထဋ ွ ပ ် င ုိ တ ် ၏ ုိ အဘွားသည် ၁၄-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) ည ၇:၄၃ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် ၁၆-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၁၁ နာရီ တွင် ေရေဝးတုတ်သုသာန်သို ပိုေဆာင်ဂူသွင်းသဂဟ်မည်ြဖစ် ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ

ဦးထွန်းေအာင်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကက ွ ၊် သာယာေရြပည် လမ်း၊ အမှတ်(၀၀၂)ေန (ဦးလင်းတင်-ေဒခင်ကည်)တို၏သမီး၊ (ဦးစံမာ-ေဒကုဝါ)တို၏ သမီးေခးမ၊ [ေစာကင်းကျင်(ခ) ဦးသိနး်

ဦးေအာင်ြမင့-် ေဒစာြမင့၊် ေဒသာြမင့(် အမက-၅၊ ေြမာက်ဒဂု)ံ ၊ ဦးေကျာ်ြမင့ ် င ို ၊် ဒုတယ ိ ဗိလ ု မ ် ှ းကီးြမင့ခ ် င ုိ -် ေဒခင်ယလ ု င်  ၊ ဦးလှဝင်း-ေဒဥမာြမင့တ ် ၏ ုိ ေမွးသမိခင်၊

အသက် (၇၈) ှစ်

ေဒကျင်ြမင့်

အသက် (၇၅) ှစ်

(အဂ ါေန့)တွင် အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကး တရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးခင်ေမာင်သန်း

ေကျာင်းသားေရးရာဝန်ထမ်း (ငိမ်း) ဗဟန်းမိနယ်ကက်ေြခနီသူနာြပတပ်ဖွဲေဟာင်း (လူမေရးအဖွဲ၊ နာယက)

အသက် (၇၄) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ နဝန်လမ်းေန (ဦးေကျာ်ဝင်း-ေဒခင်ြမင့)် တိ၏ ု သား၊ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ ေမှာဘ ် ီ မိနယ်ေန (ဦးသန်းေဖ-ေဒအုန်းကျင်) တို၏ သားသမက်၊ (ဦးခင်ေမာင်ဝင်း)၊ (ဦးေမာင်လင်း-ေဒစန်းစန်းဝင်း)၊ (ဦးခင် ေမာင်သင်း)-ေဒွန့်န ွ ့်တ၏ ုိ ေမာင်၊ ဦးေဖေသာင်းြမင့-် ေဒကကဝင်းတိ၏ ု အစ်က၊ို ေဒဝင်းမိုးသူ၊ ဦးစည်သေ ူ အာင်-ေဒေကသီြမင့ေ ် ဆွ၊ ဦးေနမျ ိးသူ-ေဒတိုး တိုးြမင့၊် (ဦးတင်စးုိ )-ေဒေအးစာတိ၏ ု ဖခင်၊ ေြမးရှစေ ် ယာက်၊ ြမစ်ေလးေယာက် တို၏အဘိုး၊ ေဒသန်းသန်းဦး၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း ဦးခင်ေမာင်သန်းသည် ၁၅-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) နံနက် ၈:၃၉ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၇၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) ညေန ၃ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်မီးသဂဟ် မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝး ေဆွမျ ိးများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၂၁-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အမှတ(် ၁၁၆၇)၊ ကင်းဝန် လမ်း၊ (၄၂)ရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ို ်း)မိနယ် ေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်း ေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ဦးဝင်းကျင် (သုံးခွမိ) ေမ့ေမတာဆန်စက်

အသက် (၇၃) ှစ်

သုံး ခွ  မိေန (ဦးကျင် ရ ှိ န ် - ေဒ ကျင် ရ န် ) တို ၏ သားကီး ၊ (ဦးထွနး် ြမင့-် ေဒကျင်စ)ူ တို၏သားသမက်၊ ေဒြမင့ြ် မင့၏ ် ချစ်လှ စွာေသာခင်ပန ွ ်း၊ ဦးြမင့ေ ် ဆွ-ေဒအုန်းသန်း၊ ေဒခင်၊ု ေဒတင်ေအး၊ ဦးဝင်းေအာင်-ေဒြမြမေထွး၊ ဦးဟုတ် ကည်-ေဒချ ိလွငေ ် မာ်တ၏ ုိ အစ်က၊ုိ ကိလ ု ထ ှ န ွ း် -မေအးေအးေအာင်၊ ကိေ ု ကျာ်မျ ိးထွနး် -မှငး် လာု၊ ကိုြပည်ပိုင်စိုးတို၏ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ ေြမးသုံးေယာက် တိ၏ ု ချစ်လစ ှ ွာေသာအဘိုး ဦးဝင်းကျင်သည် ၁၅-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  း ေန့) နံနက် ၁၂:၀၅ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၇-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် သုံးခွမိ သုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်ဂသ ူ င ွ ်းသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ [ကွယလ ် န ွ သ ် ူ အားရည်စူး၍ ၂၁-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့)တွင် သုံးခွမိေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကား အပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အသက် (၇၂) ှစ် ဖျာပုံ မိနယ်၊ ခိင ု ေ ် ဘာ်ေကျးရွာေန (ဦးေအာင်ကည်-ေဒတင် ွန့်)တို၏သမီး၊ (ဦးကခို-ေဒလှရှင်)တို၏သမီးေခးမ၊ ဦးစိန်မင်း (ကုန်သွယ်လယ်ယာ-ငိမ်း)၏ဇနီး၊ ဦးေမာင်ေမာင်တာ-ေဒကည် ကည် စိ န ် ၊ ဦးေကျာ် ေ ကျာ် မ င်း -ေဒ သန်း သန်း စိုး ၊ ေဒ နီ နီ မ င်း ၊ ဦးမင်းေမာင်-ေဒစာမင်း၊ Arvind ram-ေဒနာမင်းတိ၏ ု ေကျးဇူးရှင် ေမွးသမိခင်၊ ေြမးကိုးေယာက်တို၏အဘွား ေဒတင်ုသည် ၁၄-၁၂၀၂၀ ရက် ည ၉:၃၀ နာရီတွင် အမှတ်(၁၃၁၂)၊ စွယ်ေတာ်လမ်း၊ (၄၁) ရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ုိ း် )မိနယ်ေနအိမ၌ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါ သြဖင့် ၁၆-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) ညေန ၄ နာရီတွင် ေရေဝး သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် ူ အားရည်စူး၍ ၂၀-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီ အထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကး တရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးခင်ေမာင်သန်း အသက် (၇၄) ှစ်

၁၅-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၈:၃၉ နာရီတွင် ေြမာက်ဥကလာပ ေဆးုံ၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းေကာင်းကားသိရသည့အ ် တွက် မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။ ဗဟန်းမိနယ်ကက်ေြခနီအသင်းခွဲ ဗဟန်းမိနယ် ကက်ေြခနီသူနာြပတပ်ဖွဲ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ေဒါက်တာမျ ိးသန့် အသက် (၅၈) ှစ်

ေဆးုံအုပ်ကီး၊ ြပည်သူ့ေဆးုံကီး၊ ပုသိမ်မိ

၁၃-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) မွန်းလွဲ ၁၂:၄၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန် သွားေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲ ရပါသည်။ ၁၉၈၁-၁၉၈၆ ေဆးတကသိုလ်(၂) ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူေဟာင်းများ


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

ပုဂလိကကဖွံ ဖိးတိုးတက်ေရးေကာ်မတီ (၁၁)ကိမ်ေြမာက် လုပ်ငန်းညိင်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

ဒုတိယသမတ ဦးြမင့်ေဆွ ပုဂလိကကဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေကာ်မတီ၏ (၁၁)ကိမ်ေြမာက် လုပ်ငန်းညိင်းအစည်းအေဝးတွင် အမှာစကားေြပာကားစ်။ ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၅

သမတ ဦးြမင့ေ ် ဆွ တက်ေရာက်အမှာ

ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်

လက်မလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချပ်

ယေန့ ကျင်းပြပလုပသ ် ည့် အစည်း

တက်ေရးေကာ်မတီ”ကို ိုင်ငံေတာ်

ပုဂလိကက

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

စကားေြပာကားသည်။

ေကာ်မတီ၏

(၁၁)ကိမ်ေြမာက်

ဗဟိုဘဏ်ဒုတိယဥက

မှ

လုပင ် န်းည ိ င်  းအစည်းအေဝးကို ယေန့ နံနက် ၉ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန

အစည်းအေဝးခန်းမ၌

ကျင်းပရာ

ပုဂလိကကဖွံ ဖိး

တိးု တက်ေရးေကာ်မတီဥက ဒုတယ ိ

အေထွေထွအတွင်းေရးမှးချပ်၊

အေဝးသည် ပုဂလိ  ကက ဖွံဖိး

သမတုံးက

၂၀၁၆

အစည်းအေဝးသို ပုဂလိ  ကက

လုပ်ငန်းေကာ်မတီ ငါးခုမှ ဥကများ

ြမန်မာိုင်ငံ စက်မကုန်ထုတ်လုပ်သူ

တိးု တက်ေရးေကာ်မတီ၏ (၁၁)ကိမ်

ေအာက်တိုဘာလ

၂၄ ရက်ေန့တွင်

ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးေကာ်မတီ ဒုတယ ိ

ှင့် ဒုတယ ိ ဥကများ၊ Ease of Doing

များ အသင်းဥကှင့် ဌာနဆိုင်ရာ

ေြမာက် လုပင ် န်းည ိ င်  းအစည်းအေဝး

အဖွဲဝင် ၂၀ ြဖင့် လုပ်ငန်းတာဝန်(၅)

ဥက ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာ

Business Ranking တိုးတက်ေရး

တာဝန်ရှိသူများ

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ပုဂလိ  ကကဖွံ ဖိး

ရပ်ချမှတက ် ာ ဖွဲစည်းခဲ့ ပီး ယခုအခါ

သန်းြမင့၊် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးများ

လုပ်ငန်းအဖွဲများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊

သည်။

တိုးတက်ေရး

မူေဘာင်ပါကိစရပ်

သက်တမ်းအားြဖင့် သုံးှစ်ြပည့်ခဲ့ပီး

ြဖစ်ကသည့်

ဦးသန့်စင်ေမာင်ှင့်

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ ညန်ကား

များကို ပိုမိုထိေရာက်စွာ အေကာင်

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေကာ်မတီ၏လုပ်ငန်း

ဦးဝင်းခိုင်၊ ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်

ေရးမှးချပ်များ၊ ြပည်ေထာင်စသ ု မတ

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ိုင်ေစရန်

တာဝန်(၅)ရပ်ကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်

ဦးထွန်းထွန်းဦး၊

ြမန်မာိုင်ငံကုန်သည်များှင့် စက်မ

ဒုတိယဝန်ကီး

ဦးစိုးသိန်း၊

တက်ေရာက်က

သုံးှစ်ြပည့်ခဲ့ပီးြဖစ် အစည်းအေဝးတွင်

ေကာ်မတီ

ဥက ဒုတိယသမတ ဦးြမင့်ေဆွက

MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲ ပွဲစ် (၂) တွင်

အတွက်

“ပုဂလိကကဖွံဖိးတိုး

ခုှစ်၊

စာမျက်ှာ ၁၄ ေကာ်လံ ၁ သို 

ယေန့ ဖတ်စရာ

ဟံသာဝတီှင့် ရှမ်း၊ ရတနာပုံှင့် စစ်ကိုင်း ေတွဆုံ ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၁၅

လမ်းမကီးထက် ဒိုချ ီတက် မှတ်တမ်းုပ်သံဇာတ်လမ်း ထုတ်လင့်ြခင်း မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

၂၀၂၀ ရာသီ MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲ

စာမျက်ှာ » ၁၅

ပွဲစ်(၂)ကို ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်တွင် စတင်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး

ပရိသတ်

စိတ်ဝင်စားမည့် ပွဲေကာင်းများ ပါဝင် ေနသည်။ ယခုတစ်ပတ် ပွဲစ်များအနက် ပွဲစ်ှစ်ပွဲကို ကွင်းေြပာင်းလဲထားပီး အသစ်ခင်းကျင်းထားသည့် သုဝဏ

တုတ်-ြမန်မာ ရသများ ေဆွမျ ိးေပါက်ေဖာ်ချစ်ကည်ေရး အထိမ်းအမှတ် ဓာတ်ပုံြပပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ စာမျက်ှာ » ၁၆

ြမက်ခင်းြပင် အသားကျရန် အချ ိန်ယရ ူ မည်ြဖစ်ေသာေကာင့် သုဝဏကွင်း၌ ကျင်းပမည့်ှစ်ပွဲကို YUSC ကွင်းသို ေြပာင်းလဲကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ ပွစ ဲ ် (၂) အြဖစ်

ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်တွင်

၂၀၁၉ ရာသီတွင်

YUSC ကွင်း၌ ချင်းယူက ို တ ် က်အသင်း

ဟံသာဝတီှင့်

ှင့် မေကွးအသင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်

ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်း

တွင်

ေတွဆုံခဲ့စ်။

ဖူဆယ်လိဂ်ပိင်ပွဲ ပွဲစ် (၁၃) ဆက်လက်ကျင်းပ

ပဲခူး Grand Royal ကွင်း၌

စာမျက်ှာ ၁၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ခီးမိ၌ နာဂိုးရာ ှစသ ် စ်ကူးပွေ ဲ တာ်ကျင်းပ ယ်ေကျးမအကများြဖင့် ေဖျာ်ေြဖ

စာမျက်ှာ » ၁၇

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၁၅ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ရာသီ MFF ဖူဆယ်လဂ ိ ် ပိင်ပွဲ ပွစ ဲ ် (၁၃)ကို ယေန့နန ံ က်ပင ို ်းမှစ၍ အမျ ိးသားအားကစား ပိင်ပွဲု-ံ ၂ လင်၌ ဆက်လက်ကျင်းပသည်။ ပွဲစ် (၁၃) တွင် GV အသင်းက Do Do Ko Ko အသင်းကို တစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိ၊ မိမ JY အသင်းက On Doctor အသင်းကို ေလးဂိုး-ှစ်ဂိုး၊ VUC အသင်းက MFF ယူ-၁၉ အသင်းကို ကိုးဂိုး-ဂိုးမရှိ၊ လက်ရှိချန်ပီယံ MIU အသင်းက ဖူဆယ်ချစ်သူအသင်းကို

စာမျက်ှာ ၁၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

နယ်ပယ်စုံပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန် ဂျပန်ှင့် အေမရိကန် ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများ ထပ်ေလာင်းအတည်ြပ စာမျက်ှာ » ၁၉


၂၀၂၀ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်၊ ကာသပေတးေန့

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

Alliance for Microfinance in Myanmar (အေသးစားေငွေကးဝန်ေဆာင်မလု  ပင ် န်း) သည် ခွင့်ြပချက် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၀၂၀၆/၂၀၁၅ (အမဲတမ်း)ြဖင့် ၂၀၁၄ ခုှစ်မှစ၍ မေလးတိင ု ်းေဒသကီးအတွင်း (၂၈)မိနယ်၊ ၂၀၁၇ ခုစ ှ တ ် င ွ ် စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီးအတွင်း (၃၂)မိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း (၁၃)မိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း (၁၅) မိနယ်တိုတွင် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ Alliance for Microfinance in Myanmar ၏ဝန်ေဆာင်မများမှာ အဖွဲလိုက်ေချးေငွ၊ တစ်ဦးချင်းေချး ေငွတိုကို ဝန်ေဆာင်မေပးလျက်ရှိပီး ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ ဝန်ထမ်း(၁၁၀၀) ေကျာ်အား အလုပအ ် ကိင ု အ ် ခွငအ ့် လမ်း ဖန်တီးေပးိင ု ခ ် ဲ့ ပီး အသင်းသားေပါင်း (၂၃၀၀၀၀) ေကျာ်အား ဝန်ေဆာင်မေပးခဲ့ေသာ အဖွဲအစည်းြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ၊် ိဝ ု င်ဘာလတွင် ဒါိက ု တ ် ာအဖွဲ ဝင်သစ်တစ်ဦး ထပ်မံခန့်ထားလိုက်ပါ သည်။ ၎င်းမှာ ဦးေမာင်ေမာင်သိမ်းြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ Chief Financial Officer Alliance for Microfinancial in Myanmar

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ် ခွငြ့် ပရန်ပေ ုံ ငွြဖင့် နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၄၂)တွင် အသုံးြပလျက်ရှိေသာ Server Room အား ြပန်လည် ြပင်ဆင်ြခင်း၊ အဆင့ြ် မငတ ့် င်ြခင်း၊ Server စက်၊ Server Room ှငဆ ့် င ို ေ ် သာ ဆက်စပ်ပစည်းများဝယ်ယူြခင်းှင့်ဌာနအတွက် လိုအပ်ေသာ Software System များေရးဆွြဲ ခင်းလုပင ် န်းအတွက် အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါေခယူလပ ို ါသည်။ ၂။ အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါပုစ ံ  ံ င ှ ့် စည်းကမ်းချက်များကို နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ(် ၄၂)၊ ေနြပည်ေတာ်တင ွ ် ေအာက်ပါအတိင ု ်း ဝယ်ယ ူ င ို ပ ် ါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်(က) ေလာက်လာစတင်ေရာင်းချမည့်ရက် - ၁၇-၁-၂၀၂၀ ရက် (ခ) ေလာက်လာေနာက်ဆုံးအပ်ှံရမည့်ရက်- ၁၇-၂-၂၀၂၀ ရက် ၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက ဖုန်း(၀၆၇-၄၀၉၃၆၅)သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါေကာ်မတီ

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း THREE KEYS INTERNATIONALCO.,LTDမှ RELEASE ORDER မူရင်းများေဖာ်ြပပါ(၂၄)ေစာင်မှာ ခရီးသွားလာစ် ေပျာက်ဆုံးသွားပါ သြဖင့်ေတွရှိက အေကာင်းကားေပးပါရန်။ ဖုန်း-၀၁-၅၅၇၃၁၉ Release Order No .(1)131846 (2)170348 (3)915642 (4)141780 (5)148070 (6)940484 (7)940485 (8)118529 (9)118534 (10) 122457 (11) 126651 (12) 10003586760 (13) 100011349761 (14) 100012473521 (15) 100014532920 (16) 100017741350 (17) 100017762500 (18) 100018726400 (19) 100019099941 (20) 100019583161 (21) 100021424900 (22) 106453 (23) 111486 (24) 136027

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ မိမရပ်ကွက်၊ (၈/၃) တိုးချဲ၊ တပင်ေရထီးလမ်းသွယ်ရှိ ေြမကွက်အမှတ(် ၂၆၇)၊ လက်ငုပ်အမည် ေပါက် ေဒကည်ကည်ဝင်း (MDT-000246)ထံမှ ေဒအုံးအုံးသန်းဝယ်ယူ ပီး ေဒအုးံ အုးံ သန်းထံမှ ၁၄-၅-၂၀၁၄ ရက်တင ွ ် ှစဦ ် းသေဘာတူ အပီးအပိင ု ် ြခံေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့် ကန်မ ေဒမိမိေအာင်[၁၀/သထန(ိုင်) ၁၄၆၁၆၇] လက်ဝယ်ရရှပ ိ င ို ဆ ် င ို ထ ် ားသည့ြ် ခံေြမြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းြခံေြမှင့် ပတ်သက်၍ ေပါင်ှံြခင်း၊ ထပ်ဆင့်ေရာင်းချြခင်း၊ အမည်ေြပာင်းထားြခင်း၊ ေပးကမ်းစွန့်လတ်  ြခင်း၊ (GP/SP) ေပးထားြခင်း လုံးဝလုံးဝမရှပ ိ ါ။ ၎င်းြခံေြမ ှငပ ့် တ်သက်၍ ကျးေကျာ်ေနထိင ု သ ် မ ူ ျား သိေစရန်င ှ ့် ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျား ရှိပါကလည်း ေကညာသည့်ေန့မှစ၍ (၂)ပတ်အတွင်း အေထာက်အထား မူရင်းှင့်တကွ ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်မှတစ်ဆင့် ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒမိမိေအာင် ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၂၆၃၃၀၈

"ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း" ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ၁၂/ရပ်ကွက်၊ မာဃ(၁၀) လမ်း၊ အမှတ်(၈၁၈/က)ဟုေခတွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ လူေနရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၁၂)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၈၁၈/က)၊ ေြမဧရိယာ (၁၂၀၀) စတုရန်းေပ၊ ေပ(အလျား ၂၀xအနံ၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျ ိးအစား ေြမကွက ် င ှ ့် အိမအ ် ပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုံးကို ေြမအမည် ေပါက်သူ ဦးတင်ေဖ[၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၁၁၉၃၉၆]ထံမှ ဝယ်ယပ ူ င ို ဆ ် င ို ထ ် ားသူ ေဒသိဂဝင်  း[၁၂/ကတန(ိင ု )် ၀၀၀၁၁၄]မှ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် က ်ု ပ ် ၏ မိ တ ် ေ ဆွ ြ ဖစ် သူ ေဒ သီ ရိ ထ ွ န ်း [၁၂/ဒလန(ို င ် ) ၀၄၆၉၈၇]က ေရာင်းချသည့် တန်ဖိုးေငွအနက်မှ စရန်ေငွအချ ိကို ၁၂-၁-၂၀၂၀ရက်တွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍

ကန့်ကက ွ ရ ် န်ရပ ိှ ါက ယေန့မှစပီး (၇)ရက်အတွငး် ခိုင်လုံေသာအေထာက် အထားမူရင်းများှငအ ့် တူ လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်း ကန့်ကက ွ ် သူမရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွား မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရေဒငိမ်းငိမ်းအိ(LL.B)

ေဒခင်ခင်ေဌး(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၄၅၃၄၉)(၃၁-၁၂-၂၀၁၄)

(စ်-၁၂၀၁၅)(၁၄-၂-၂၀၁၇)

တိုက်(၃၆)၊ အခန်း(၄၀၄)၊ C-၁၁လမ်း၊ အမှတ(် ၃၀)၊ ဇမသီရအ ိ ေနာက်(၁) ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်၊ ၉၄/ရပ်ကွက်၊

လမ်း၊ ၆/အေနာက်ရပ်ကွက်၊

ဒဂုံမိသစ် (ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၃၈၂၄

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၈၁၈၂၂

အဖ-ဦးခင်ေငွ၊ အမိ-ေဒစိန်ေထွးတို၏ သား ကွယ်လွန်သူ ဦးခင်ေဇာ်[၅/ကလတ(ိုင်)၀၂၁၃၃၆]၏ တရားဝင်အသိအမှတ်ြပဇနီးမယားြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(ဆိပက ် မ်း)မိနယ်၊ (၉၈)ရပ်ကက ွ ၊် ဦးဖိုးလင် လမ်း၊ အမှတ(် ၁၅၆)တွငေ ် နထိင ု သ ် ူ ေဒစာထွန်း(ခ) မစိုးှင့် အထက်ေဖာ်ြပ ပါ ၂၉-၈-၂၀၁၉ ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ူ ဦးခင်ေဇာ်တသ ို ည် အကင်လင်မယား အြဖစ်ေပါင်းသင်းလာခဲရ ့ ာ သားသမီး(၂)ဦးထွန်းကားခဲပ ့ ါသည်။ ကွယလ ် န ွ သ ် ူ ဦးခင်ေဇာ်သည် ကပရ ခရီးသည်ပေ ုိ ဆာင်ေရးဌာနခွ(ဲ ၉)လိင ု း် မှ အငိမး် စား ပင်စင်ခံစားေနစ် ေဒစာထွန်း(ခ) မစိုး[၉/မထလ(ိုင်)၀၀၅၈၈၉]ှင့် အတူေပါင်းသင်းေနထိင ု ခ ် ပ ဲ့ ါေသာေကာင့် ေဒစာထွန်း(ခ)မစိုး[၉/မထလ (ိုင်)၀၀၅၈၈၉]သည် ကွယ်လွန်သူ ဦးခင်ေဇာ်၏ တရားဝင်ဌာနဆိုင်ရာ အသိအမှတြ် ပတစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီးမယားြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒစာထွန်း(ခ) မစိုး၏လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ ဦးသိန်းထွန်း(စ်-၈၁၇၃/၁၉၈၂)၊ အထက်တန်းေရှေန တိုက်(၁)၊ အခန်း(၃၀၁)၊ ဆရာစံလမ်း(၂၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံေြမာက်ပိုင်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၁၄၅၆၀


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

ေဝေရာစန ေကျာက်စိမ်းေစတီေတာ်ြမတ်ကီးတွင် ှမ်းမနဲထိုးပိင်ပွဲကီး၊ ြခင်းပိင်ပွဲများှင့် ေဈးပွဲေတာ်စည်ကားသိုက်မိက်စွာကျင်းပမည် မေလးတိင ု း် ေဒသကီး၊ အမရပူရမိနယ်၊ ဆင်ရာွ -ြမင်းမှးေကျးရွာတွင် တည်ထားကိးု ကွယေ ် တာ်မသ ူ ည့်

ေဝေရာစနေကျာက်စိမ်းေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၏ (ပမ)အကိမ်ေြမာက် ှမ်းမနဲထိုးပိင်ပွဲ ြမန်မာိုင်ငံြခင်းလုံး အဖွဲချပ်ှင့် ပိုက်ေကျာ်ြခင်းအဖွဲချပ်ဖလား၊ ြခင်းလုံးခတ်ပိင်ပွဲ၊ ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲှင့် ေဈးပွဲေတာ်တိုကို

(၁၃၈၁ ခုစ ှ ၊် တပိတ ု လ ဲွ ြပည့ေ ် န့) ၈-၂-၂၀၂၀ ရက်မှ (တပိတ ု လ ဲွ ြပည်ေ ့ ကျာ် ၄ ရက်) ၁၂-၂-၂၀၂၀ ရက်အထိ စည်ကား သိုက်မိက်စွာ ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ဆိုင်ခန်းများရယူလိုပါက- ဦးခင်ေမာင်ကီး ၀၉-၂၆၅၁၄၇၂၃၁

ဦးဝင်းေဆာင် ၀၉-၇၇၈၁၉၁၉၁၉ တိုထံ ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ေဝေရာစနေကျာက်စိမ်းေစတီေတာ်၊ ေဂါပကအဖွဲှင့်

ြခင်းလုံးခတ်ပိင်ပွဲ၊ ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲ ကျင်းပေရးေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(် င/၁၂)၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၄၈၈-E၊ ေြမအကျယ်အဝန်း၊ အလျား(၁၄၉)ေပ xအနံ (၂၀၃) ေပ ရှိ ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမကွကက ် ို ေြမအမည်ေပါက်ထမ ံ ှ ဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးဝင်းဦး[၁၂/သကတ(ိုင်) ၁၂၈၉၉၆]ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒေမရွယ်[၁၃/လရန(ိုင်)၂၂၁ ၂၀၄] ကိုင်ေဆာင်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ် တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကာ် ြငာပါသည့ေ ် န့မှ (၁၄)ရက်အတွင်း တိကျခိင ု လ ် ေ ုံ သာ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်း များှင့်တကွ က်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်သည့်ေန့ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင် ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ ဦးေစာေကာ်ဒို( LL.B)၊ တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၁၃) ုံးခန်း (၁၈/A)၊ ဟီးိုးဂိတ်၊ ေအာက်မဂလာဒုံလမ်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၀၆၇၅၄၀


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

(၁၉၆၈-၇၂)စာသင်ှစ်

St.Agnes' Convent (ကေလာ)

ေရးမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

ရန်ကုန်တကသိုလ်ဘူမိေဗဒ

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူေဟာင်းများ မိတ်ဆုံစားပွဲ

(၄၃)ကိမ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကတ်

ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူများ၏ (၁၈)ကိမ်ေြမာက် အာစရိယ ပူေဇာ်ပ ွဲ င ှ ့် မိတဆ ် စ ုံ ားပွက ဲ ို ေအာက်ပါ အစီအစ်အတိင ု ်း ြပလုပ်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ၍ သူငယ်ချင်းများအားလုံး စုံညီစွာ တက်ေရာက်ကပါရန် ခင်မင်ရင်းှီးစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ေန့ရက် - ၁-၂-၂၀၂၀ရက်(စေနေန့) အချ ိန် - ညေန ၆:၀၀နာရီမှ ၉:၀၀နာရီအထိ ေနရာ - M3 FOOD CENTER (Diamond Hall) ဗဟန်းအားကစားကွင်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ (၁၉၆၈-၇၂) ဘူမိေဗဒမိသားစု

St.Agnes' Convent (ကေလာ) ေကျာင်း သား၊ ေကျာင်း သူ ေဟာင်းများ၏ မိတ်ဆုံစားပွဲကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အစီအစ်အရ ကျင်းပ မည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူေဟာင်းများအားလုံး စုံညီစွာ မပျက်မကွက် ကိးစားတက်ေရာက်ကပါရန် ေလးစားစွာ ဖိတ်ကား အပ်ပါသည်။ ကျင်းပမည့်အချ ိန် - နံနက် ၁၀:၀၀နာရီ ကျင်းပမည့်ေန့ရက် - ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ရက် (ဗုဒဟူးေန့) ကျင်းပမည့်ေနရာ

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာ

သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ ် အမှတ်-၄/ေြမာက်၊ ေြမကွက်အမှတ်၂၉၇/က၊ ဧရိယာ (၂၀'x၆၀')၊ ေြမကွက် တည်ေနရာအမှတ-် ၂၉၇/က၊ (၁၁)လမ်း၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ေဒွန့်ရီ (KTN-၀၀၂၉၄၆) [၁၂/သကတ (ိင ု )် ၀၁၄၉၇၂]၊ ဦးေအာင်ခင ို ် (KWA-၀၂၅ ၃၂၀) [၁၂/သကတ(ိင ု )် ၀၀၉၂၉၈] အမည် ေပါက် ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် တစ် ဦးြဖစ် သူ ေဒ ွ န့် ရီ  ှ င ့် ၎င်း ၏ ခင် ပ ွ န ်း ြဖစ် သူ ဦးြမဟန် တို က ွ ယ ် လ ွ န ် သြဖင့် ပိုင်ဆိုင်စာချပ်အမှတ် ၅၄၅၁/ ၂၀၁၉(၃-၄-၂၀၁၉)ြဖင့် သားသမီးများ ြဖစ်ေသာ ေဒစန်းစန်းြမင့် [၁၂/သကတ (ိုင်)၀၁၂၂၀၂]၊ ေဒရင်ရင်ြမင့် [၁၂/ သကတ(ိင ု )် ၂၁၉၂၆၅]၊ ေဒဇာဇာြမ [၁၂/ သကတ(ိင ု )် ၁၃၈၃၇၄]တိမ ု ှ ပိင ု ဆ ် င ို ခ ် ဲ့ ပီး ၎င်းတိမ ု ှ ကျန်အမည်ေပါက် ဦးေအာင်ခင ို ် တို ပူး တွဲ ၍ ှ စ ် ( ၆၀)ဂရန် မူ ရ င်း ေပျာက်ဆးံ ု ေကာင်း သက်ဆင ုိ ရ ် ာ ရပ်ကက ွ /် ရဲစခန်းေထာက်ခစ ံ ာ၊ ကိယ ု တ ် င ို ဝ ် န်ခခ ံ ျက်၊ ကျမ်းကျ ိန်လာတိ  ုတင်ြပ၍ ဂရန်မိတ ေလာက်ထားလာြခင်းအား လုပ်ထုံး လုပန ် ည်းှငအ ် ့ ညီ ေဆာင်ရက ွ ် ပီး ကန့်ကက ွ ် သူမရှိသြဖင့် ဂရန်မိတထုတ်ေပးမည် ြဖစ်၍ ေြမငှားစာချပ်အမှတ် သကတ/ ၄(မ)၀၃၄၉(၆-၉-၉၃)ြဖင့ ် မူ လ က ထုတေ ် ပးခဲသ ့ ည့် ေဒွန့်ရ၊ီ ဦးေအာင်ခင ို ် အမည်ေပါက် ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်) မူရင်း အား ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယညန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

မူးယစ်ကို ပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်

- Phai Lin(1),Thai & Chinese Cuisine Restaurant အမှတ်(၃၄)၊ ကျ ိကဆံလမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (United Living Mall)အနီး ဆက်သွယ်ရန် - Emma Myat (09-5160572) Daphne Myint (09-420073732) Ruby Yun Saung (09-73173357) Pansy Tin Oo (09-5009435) Hnin Si Aung (09-43041569) Cathy Wai (09-43030424) *အမှတ်တရ လက်ေဆာင်များဖလှယ်ရန် ယူေဆာင်လာပါ။*

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ဒဂုံေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် ၄၂၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၃၁၀၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ် (၃၁၀)၊ သခင်အန ု ်းေဖကီးလမ်း၊ (၄၂)ရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုံ မိသစ် (ေြမာက်ပင ို ်း)မိနယ်၊ ေဒသိန်းု (CI-၀၃၇၇၀၀)အမည်ေပါက်စ ှ (် ၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမ အား အမည်ေပါက် ေဒသိန်းု (ကွယလ ် န ွ )် သြဖင့် ခင်ပန ွ ်းြဖစ်သူ ဦးတင်ရီ [၁၂/ပဇတ(ိင ု )် ၀၁၀၉၄၀]မှ ဂရန်မူရင်း၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ ဇနီးေဒသိန်းုေသစာရင်း၊ တစ်ဦးတည်းေသာ ခင်ပွန်းြဖစ်ပီး တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ဦးတင်ရီ ကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေထာက်ခံကျမ်းကျ ိန်လာ(၂)ေစာင်  ၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းတို တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးှင့် အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ်ဆ၍ ို ေြမပုက ံ ူးေလာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခင ို လ ် ေ ုံ သာ အေထာက် အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်း ှင့် ကန့်ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယညန်ကားေရးမှးချပ်)၊ မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေကာ်ြငာစာ အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃ ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမအမှတ်-၆၁

ကွယ်လွန်သူ ဦးဆိုင်းမွန်၏ကျန်ရှိရစ်ေသာပစည်းများှင့် စပ်လျ်းသည့်အမ မ ၁။ ဦးေစာတင်ေမာင်ထွန်း ----------------------------ေလာက်ထားသူများ ၂။ ဦးသက်ထွန်း ၃။ ေဒေဌးေဌးစိန် (၎င်းကိုယ်တိုင်ှင့် ေလာက်ထားသူအမှတ(် ၁)(၂)တို၏ အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ)် ရန်ကန ု တ ် င ု ိ း် ေဒသကီး၊ အင်းစိန် မိနယ်၊ ရွာမအေရှရပ်ကက ွ ၊် သီရမ ိ ဂလ  ာ(၁၅)လမ်း၊ အမှတ် (၃၉၈)တွင် ေနထိုင်ခဲ့ေသာ ကွယ်လွန်သူ ဦးေလး ဦးဆိုင်းမွန်၏ ကျန်ရစ်သည့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် ၃၉၈၊ သီရိမဂလာ (၁၅)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၂၃/၂၊ ဧရိယာ (၀.၂၉၈)ဧကရှိ ဦးဆိုင်းမွန် အမည်ေပါက် ှစ် ၆၀ ဂရန် ထွကရ ် ထ ှိ ားသည့် ေြမှငအ ့် မ ိ အ ် ေပ၌ အေမွထန ိ ်းလက်မတ ှ စ ် ာထုတေ ် ပးပါ

မည့အ ် ေကာင်းှင့် ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ်၊ (ဖိေ ု ြမ)ရပ်ကက ွ ၊် ၁၀၁လမ်း၊ အမှတ် (၅၇)ေန (၁) ဦးေစာတင်ေမာင်ထန ွ ်း၊ (၂) ဦးသက်ထန ွ ်း၊ (၃) ေဒေဌးေဌး စိန် [၎င်းကိုယ်တိုင်ှင့် ေလာက်ထားသူအမှတ(် ၁)(၂) တို၏ အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ]် တိုက အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒအရ ေလာက်ထားသြဖင့် ဤအမကို ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ရက် (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း ၆ ရက်) နံနက် (၁၀) နာရီ၌ ကားနာရန်ချ ိန်းဆိုထားေသာေကာင့် အထက်ေဖာ်ြပပါ ေလာက်ထားမအား အကျ ိး စီးပွားတစ်ခုခုသက်ဝင်သည်ဟုအဆိုရှိသူတိုသည် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ရက် (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း ၆ရက်) နံနက် (၁၀) နာရီ၌ မိမိတိုကိုယ်တိုင်ေသာ် လည်းေကာင်း၊ မိမတ ိ န ုိ ည်းလမ်းတကျလအ ဲ ပ်ထားေသာ ကိယ ု စ ် ားလှယတ ် စ်ဦးဦးြဖင့ေ ် သာ် လည်းေကာင်း လာေရာက်၍ ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများ တင်ြပကန့်ကွက်ိုင် ေကာင်း ဆင့်ဆိုလိုက်သည်။ ၎င်းကဲ့သို လာေရာက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့လင် ုံးေတာ်က ေလာက်ထားသူတ၏ ုိ ေလာက်လာအေပ စစ်ေဆးကားနာ၍ စီရင်ဆးံု ြဖတ်လမ ိ မ ့် ည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်၌ ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က်ုပ် လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (ေအးမွန်စမ်း) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၉) ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အစည်းအေဝး ဖိတ်ကားလာ ေရးမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)၏ (၄၃)ကိမ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည် သင်းလုးံ ကတ်အစည်းအေဝးပွ၊ဲ သက်ကီးဘိးု ဘွားပူေဇာ်ပ ဲွ င ှ ့် တကသိလ ု ် ဝင် စာေမးပွေ ဲ အာင်ြမင်သူ (အသင်းဝင်သားသမီး)များအား ဂုဏြ် ပဆုေပးပွဲ ကို (၁၃၈၁ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း ၂ရက်)၊ ၂၆-၁-၂၀၂၀ရက်(တနဂေွေန့)၊ နံနက် ၉နာရီတင ွ ် ေခမာရာမ သီလရှငစ ် ာသင်တက ို ် ဗဟန်း(၃)လမ်း၊ ရန်ကန ု ် တွင် ကျင်းပြပလုပမ ် ည်ြဖစ်ပါ၍ အသင်းသား/သူများ၊ မိနယ်သ/ူ သားများ အားလုံး မပျက်မကွက် တက်ေရာက်ကပါရန်ှင့် (၇၅)ှစ်ြပည့် ဘိုးဘွား အမည်စာရင်း ၂၀၁၉ခုစ ှ ၊် တကသိလ ု ဝ ် င်စာေမးပွေ ဲ အာင်ြမင်သူ (အသင်းဝင် သားသမီး)များ၏ အမည်စာရင်းများကို အမှတ်စာရင်းမိတများှ  င့်တကွ ၂၀-၁-၂၀၂၀ရက် ေနာက်ဆုံးထားပီး ဦးြမင့်ေဆွ ဖုန်း-၀၉-၄၂၄၇၄၂၂၈၉၊ ဦးစံလင ွ ် ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၂၆၈၄၊ ဦးစိုးတင့် ဖုန်း-၀၉-၅၂၀၀၁၁၂၊ ဦးသက်ဝင်း ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၈၅၂၅၊ ေဒခင်ေစာြမင့် ဖုန်း-၀၉-၄၂၇၆၅၈၅၄၇၊ ေဒမိမဆ ိ န်း ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၂၂၇၄၊ ေဒခင်မျ ိးွန့် ဖုန်း-၀၁-၅၂၅၄၀၂၊ ေဒခင်ြမင့်လွင် ဖုနး် -၀၉-၄၂၅၃၄၆၆၂၇၊ ေဒြမင့ြ် မင့ဦ ် း ဖုနး် -၀၉-၂၅၄၃၁၉၈၁၉၊ အသင်းုးံ ဖုန်း-၀၉-၇၃၂၀၁၂၂၄တိသ ု ို ဆက်သယ ွ စ ် ာရင်းေပးသွင်းိင ု ် ပီး မပျက်မကွက် တက်ေရာက်ကပါရန် ေလးစားစွာြဖင့် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ မှတ်ချက်။ ။ နံနက်စာြဖင့် ဧည့်ခံပါမည်။ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ေရးမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာ ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ အိုးဘိုလမ်း၊ အမှတ် (၁၅)၊ (၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အအုံမှ အခန်းအမှတ်(၁၅)၊ (3-A) ဒုတိယထပ် အခန်းကို ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ

ဦးေကျာ်မင်း [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၆၇၁၉]ထံမှ

ကန်မေဒခင်မမ ို [ို ၁၂/ဆကခ(ိင ု )် ၀၁၆၄၂၇] သည် ဝယ်ယေ ူ ပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့် အထက်ပါ တိက ု ခ ် န်းှင့် ပတ်သက်ပီး ပိင ု ေ ် ရးဆိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ မ ူ ျားမှ ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက ယေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က်ုပ်ထံသို စာရွက်စာတမ်းမူရင်းြဖင့် လာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွငး် ကန့်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို

ဥပေဒှင့်အညီ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း

ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ ေဒခင်မိုမို အမှတ်(၁၅)၊ သိမ်ကီးလမ်း၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၁၇၁၈၂၀၉၊ ၀၉-၉၆၁၇၁၈၂၁၅

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊

မိမရပ်ကွက်၊ (၈/၂) တိုးချဲ၊

ြမတ် ေလးလမ်း ရှိ ေြမကွ က ် အ မှ တ ် (၁၂၀)၊ လက် ငု ပ ် အ မည် ေပါက် ဦးခင် ေမာင် မှတပ ် တ ံု င်အမှတ် HGU-079442 ထံမှ ေဒကျင်စန ိ ဝ ် ယ်ယူ ပီး ေဒကျင်စန ိ ထ ် မ ံ ှ ၂၃-၅၂၀၁၅ ရက်တွင် ှစ်ဦးသေဘာတူ အပီးအပိုင် ြခံေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့် ဦးတင်သဏ်းဝင်း [၁၂/လမန(ိုင်)၀၃၈၈၀၅] လက်ဝယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ြခံေြမ ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းြခံေြမှငပ ့် တ်သက်၍ ေပါင်ြှံ ခင်း၊ ထပ်ဆင့ေ ် ရာင်းချြခင်း၊ အမည်ေြပာင်း ထားြခင်း၊ ေပးကမ်းစွန့်လတ်  ြခင်း၊ (GP/SP)ေပးထားြခင်း လုံးဝလုံးဝမရှပ ိ ါ။ ၎င်းြခံေြမှင့် ပတ်သက်၍ ကျးေကျာ်ေနထိုင်သူများသိေစရန်ှင့် ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါကလည်း ေကညာသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၂)ပတ်အတွငး် အေထာက်အထားမူရင်းှငတ ့် ကွ ေအာက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်မှတစ်ဆင့် ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးတင်သဏ်းဝင်း ဖုန်း ၀၉-၇၇၉၂၂၀၃၂၄

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ မိမရပ်ကွက်၊ (၈/၃) တိုးချဲ၊ တပင်ေရ ထီးလမ်းသွယ်ရှိ ေြမကွက်အမှတ် (၂၆၈)၊ လက်ငုပ်အမည်ေပါက် ဦးြမသိန်း မှတပ ် တ ုံ င်အမှတ် HGU-001294 ထံမှ ဦးဗိလ ု ဝ ် င်း ဝယ်ယူ ပီး ဦးဗိလ ု ဝ ် င်း ထံမှ ၄-၆-၂၀၁၃ရက်တွင် ှစ်ဦးသေဘာတူ အပီးအပိုင် ြခံေြမအေရာင်းအဝယ် စာချပ်ြဖင့် ကန်မေဒမိမိေအာင် [၁၀/သထန(ိုင်)၁၄၆၁၆၇] လက်ဝယ်ရရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ြခံေြမြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းြခံေြမှင့်ပတ်သက်၍ ေပါင်ှံြခင်း၊ ထပ်ဆင့်ေရာင်းချြခင်း၊ အမည်ေြပာင်းထားြခင်း၊ ေပးကမ်းစွန့်လတ်  ြခင်း၊ (GP/ SP) ေပးထားြခင်း လုံးဝ လုံးဝ မရှိပါ။ ၎င်းြခံေြမှင့် ပတ်သက်၍ ကျးေကျာ် ေနထိုင်သူများသိေစရန်ှင့် ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါကလည်း ေကညာသည့် ေန့မစ ှ ၍ (၂)ပတ်အတွင်း အေထာက်အထားမူရင်းှငတ ့် ကွ ေအာက်ပါ ဖုန်းနံပါတ် မှတစ်ဆင့် ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒမိမိေအာင် ဖုန်း ၀၉-၄၂၅၂၆၃၃၀၈


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

အမည်ေြပာင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ ေတာင်ဥကလာပ မိနယ်ေန မှင်းဝတ်ရည်ေကျာ် [၁၄/ကလန(ိုင်)၁၁၀၈၃၆]၏ သားြဖစ် ေသာ ေမာင် ဂ ျနီ ယာ ေအာင် ပို င ် စိုး အား ေမာင် ထ က် ဦးေဝယံ ဟုေြပာင်းလဲေခဆိုပါ ရန်။ ေဒအိေဇယျာဖိး(LL.B)၊ အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၆၃၅)

ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း ေနြပည်ေတာ်၊ ဒကဏ ိ ခိင ု ၊် ဇမ သီရိ မိနယ်၊ သေြပကုနး် ရပ်ကက ွ ၊် ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၁/သေြပ ကုန်း)၊ ဦးတင်ထွန်း အမည်ေပါက် ေြမကွက်အမှတ် (၇၅၃)၊ ဧရိယာ (၀.၀၈၂) ဧကရှိ ပါမစ်ေြမကွကတ ် င ွ ် အေဆာက်အအုံ ေဆာက်လုပ်ရန် အတွက် ေြမပု/ံ ရာဇဝင် ေရးဆွေ ဲ ပး ပါရန် အမည်ေပါက်သူ (ကိယ ု စ ် ား) ေဒ မိုး မိုး ေအာင် မ ှ ပို င ် ဆို င ် မ  အေထာက်အထားများ တင်ြပပီး ေလာက်ထားလာမအား ယေန့မှ စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ေနြပည်ေတာ် စည် ပ င် သာယာေရးေကာ် မ တီ ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန့် ခွဲမ ဌာနသို လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ် ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက ဌာနမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ် ပါ ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ် ပါသည်။ မိြပစီမက ံ န ိ း် ှငေ ့် ြမစီမခ ံ န့် ခမ ဲွ ဌာန  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ဒဂုံ မိသစ် (ေြမာက်ပင ို ်း) မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၇၊ ေြမ ကွက်အမှတ် (၂၄၁)၊ ေြမကွက်တည် ေနရာအမှတ(် ၂၄၁)၊ သမိနဗ ် ရမ်းလမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ုိ း် ) မိနယ်၊ဦးစိုးလွငA ် B-၀၄၇၃၇၀အမည် ေပါက် ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည် ေပါက် ဦးစိုးလွင် [AB-၀၄၇၃၇၀] ှင့် ၎င်း၏ဇနီးြဖစ်သူ ေဒလှလှဝင်း [၁၂/ အစန(ို င ် ) ၀၈၄၀၀၃]တိုကွယ်လွန် သြဖင့် တစ်ဦးတည်းေသာ သားြဖစ်သူ ဦးတင်မိုးလွင် [၁၂/အစန(ိုင်)၀၈၄ ၀၀၅]ထံ မ ှ GPအမှ တ ် - ၁၈၃၉၈/ ၂၀၁၉(၁-၄-၂၀၁၉)ြဖင့ ် ကို ယ ် စား လှယစ ် ာရရှသ ိ ူ ေဒခိင ု ခ ် င ို စ ် ိုး[၁၂/လမန (ိုင်)၁၃၉၁၂၇]မှ GP မူရင်း၊ GP ေပး သူ သက်ရှိထင်ရှားရှိေကာင်းှင့် GP ုပ်သိမ်းြခင်းမရှိေသးေကာင်း ကျမ်း ကျ ိန်လာ၊ ဂရန်မရ ူ င်း၊ ိင ု င ် သ ံ ား စိစစ် ေရးကတ်၊ ဦးစိုးလွင ် င ှ ့် ေဒလှလဝ ှ င်း တို၏ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စု လူဦး ေရစာရင်း၊ ဦးတင်မိုးလွင်မှ တစ်ဦး တည်း ေသာသား ြဖစ် ေ ကာင်း ှ င့ ် အေမွဆက်ခံ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ကျမ်း ကျ ိန်လာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျ ိန်လာ (၂) ေစာင်တတ ို င်ြပ၍ ပိင ု ဆ ် င ို ေ ် ကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူး ေလာက် ထားလာရာ တရားဝင် ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ် ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့် ကွ က ် ို င ် ပ ါေကာင်း ှ င့ ် ကန့် ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် ေပး မည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတယ ိ ညန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ေတာ ေတာင် ေြခာက် ခန်း လယ် ယာ ွမ်း ၏


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀ ဖခင်အမည်မှန်

ြမစ်  ကီး နားတက သို လ ် ၊ ူ ပ ေဗဒဌာနမှ ခုအ ံ မှတ(် ၂ မဟာရပ၁၆)ြဖင့် ေြဖဆိုေအာင်ြမင်ခဲ့ေသာ ေမာင်ရာမူ(စ်)၏ ဖခင်အမည်မှန် မှာ ဦးေဘဒါနီဒီး[၁/ဝမန(ိုင်) ၀၅၃၉၃၂]ြဖစ်ပါသည်။

ဓုြဖမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)ှစ်ပတ်လည် အစည်းအေဝး ဖိတ်ကားြခင်း

ဓုြဖမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)၏ ှစ်ပတ်လည်အစည်းအေဝး၊ သက်ကီးပူေဇာ်ပ ဲွ င ှ ့် ပညာရည်ခန်ဆေ ု ပးပွအ ဲ ခမ်းအနားကို ၂၃-၂-၂၀၂၀ရက် (တနဂေွေန့)၊ နံနက် ၈နာရီတွင် ဗဟန်းမိနယ်၊ ကားေတာရလမ်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ဓမာုံ၌ ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဓုြဖမိနယ်အသင်းဝင် အသင်းသားများ စုံညီစွာ တက်ေရာက်ကပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ကန်ေတာ့ခံ သက်ကီး အသက်(၈၀)ှင့်အထက် အသင်းဝင်အဘိုး၊ အဘွားများ ၂၀၁၈-၁၉ခုှစ်၊ တကသိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ၌ ထူးခန်စွာဂုဏ်ထူး ြဖင့် ေအာင်ြမင်ကသည့် အသင်းဝင်သားသမီးများ၏ စာရင်းကို အေထာက် အထားြပည့်စုံစွာြဖင့် ၁၀-၂-၂၀၂၀ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ ေပးပိုကပါရန် သက်  ကီး ကံ စ မ်း မဲ အ တွ က ် လှ ဒါန်း လို ေသာ မိနယ် သူ  မိနယ် သား၊ အသင်းသူ၊ အသင်းသားများအေနြဖင့် နီးစပ်ရာ အမေဆာင်များထံ၌လည်း ေကာင်း၊ ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များ၌လည်းေကာင်း ဆက်သွယ်လှဒါန်း ိုင်ကပါသည်။ ဥက၊ ဦးေကျာ်ရီ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၄၃၈၃၊ ဒုဥက ဦးလှဝင်း ဖုန်း၀၉-၄၃၀၃၀၈၈၃၊ ဒုဥက ဦးစိုးြမင့် ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၀၄၁၈၊ ဒုဥက ဦးစိုးဝင်း ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၀၇၆၄၊ အတွင်းေရးမှး ဦးြမင့်သိန်း ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၆၇၆၄၊ ဖိတ်စာမေရာက်ေသာ အသင်းသားများအေနြဖင့် အသင်းဝင်ကတ်ြဖင့် တက်ေရာက်ကပါရန်။ (လက်ေဆာင်ပစည်းေပးြခင်းှင့် ကံစမ်းမဲေဖာက်ြခင်း အစီအစ် ပါရှိပါသည်။) အမေဆာင်အဖွဲ

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း ိုင်ငံေတာ်သမတုံး၏ အ အမိ မိန့် ေကာ်ြငာစာအမှတ်(၁/၂၀၂၀)ြဖင့် ဂုဏ်ထူးေဆာင် းေဆာင် နာယက သီရိသုဓမမဏိေဇာတဓရ ဦ ဦးသိ းသိန်းဟန်(Tokyo Pipe)အား အဂမဟာ သီရိသုဓမမဏိ မဏိေဇာတဓရ ဘွဲတံဆိပ်ကို ဂုဏ်ြပချ ီးြမင့ င့် အပ်ှင်းသည့်အတွက်

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေ ါေကာင် ာင်းှင့် အမျ ိးဘာသာ၊ သာသနာအကျ ိးကို ယခုထက်မက ဆတက်ထမ်းပိုး ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်း ေတာင်းအပ်ပါသည်။ ြမန်မာြပည် "ထိုက်ဂွမ် မ်" ေအာင် အမျ ိးအွယ်အသင်းှင့် ရာသက်ပန် ဂုဏ်ထူးေဆာင် နာယက ာယက ဦးေအာင်စိန်လင်းှင့် ဥကဦးထွန်းြမင့် ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ တိုးချဲ၁/လမ်း၊ (၆)လာ(ယာဘက်)အခန်း၊ အလျား (၁၉)ေပ အနံ(၅၄)ေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ပိုင်ဆိုင်၍ လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့် ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေသာင်းိုင်[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၂၇၆၇၇]ထံမှ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေမာင်ဟိန်းထက်ေဇာ်[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၄၀၅၁၈]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေကးများအား ေပးေချထားပါသည်။ ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက် ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေမာင်ဟိန်းထက်ေဇာ်[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၄၀၅၁၅ ၀၄၀၅၁၅]၏ ]၏ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ ရေဒသီတာာေအ ေအးး ေဒအိအိမွန် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,WIPO(Switzerland) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၀၈) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၈၅၂) Ph:09-443025964, 09-73025964 အမှတ(် ၂၃၇၆)၊ ေဇယျဝတီအေရှ(၄)လမ်း၊ (၁၀)ေတာင်၊ (၁၂)ရပ်ကက ွ ၊် သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ။ "မိခင်ေမတာိုလင်ေဆး" အမှတ်တံဆိပ် အမှတ်အသားတိုကို တုပသုံးစွဲ၍ ေရာင်းချေဆာင်ရွက်ြခင်း မြပလုပ်ကရန် အများသိေစရန် သတိေပးတားြမစ်ေကညာချက် "မိခင်ေမတာိုလင်ေဆး" အမှတ်တံဆိပ် အမှတ်အသား၏ မူပိုင်ြဖစ်သူ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ဖျာပုံမိ၊ (၅)ရပ်ကက ွ ၊် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ အမှတ်(၂၅)တွင် ေနထိုင်သူ ဦးဝင်းေကျာ် [၁၄/ဖပန(ိုင်)၀၉၆၀၅၀](ဘ) ဦးေကျာ်မှ အများသိေစရန် သတိေပးတားြမစ်ေကညာအပ်ပါသည်။ ကန်ေတာ်သည် "မိခင်ေမတာိုလင်ေဆး" အမှတ်တံဆိပ်ြဖင့် တိုင်းရင်းေဆးဝါးမှတ်ပုံတင်လက်မှတ-် TMR 013973(1120)ှင့် LOT NO-001ကို

ကန့် ကွက်ရန်ေကာ်ြငာ

ရန် ကု န ်  မိ၊ လ င်  မိနယ် ၊ ြမနာ အိမရ ် ာရှိ တိက ု အ ် မှတ် (၃)၊ အခန်းအမှတ် (၅၀၅) ကိုအမည် ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးြမင့်စိန် [၁၂/ လ မ န ( ို င ် ) ၀ ၉ ၅ ၉ ၂ ၄ ] ထံ မ ှ စာချပ်စာတမ်းြဖင့် ဝယ်ယူထား သူ ဦးေဇာ်ဝင်း [၁၂/လမန(ိုင်) ၀၃၀၇၁၅]မှ ပိင ု ရ ် င ှ ် အမည်ေြပာင်း လဲ ေပးပါရန် ေလာက် ထားလာ ပါသည်။ ခွင့်ြပရန်မသင့်ေကာင်း ကန့် ကွ က ် လို ပ ါက ေကာ် ြ ငာပါ သည့်ေန့မှစတင်၍ (၁၄)ရက် အတွငး် စာရွကစ ် ာတမ်း အေထာက် အထားများ ြပည့်စုံစွာြဖင့် တင်ြပ ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အိမ်ရာဖွံဖိးေရဌာနခွဲ မိြပှငအ ့် မ ိ ရ ် ာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

၂၀၁၈ ခုစ ှ ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၀ရက်တင ွ ် ဖျာပုံ မိနယ်စာချပ်စာတမ်း မှတပ ် တ ုံ င်ဌာနမှးုံး၌ မှတပ ် တ ုံ င်စာချပ်အမှတ-် ၁၂/၂၀၁၈ြဖင့် မှတပ ် တ ုံ င်သင ွ ်းခဲပ ့ ါသည်။ ထိေ ု နာက်ပင ို ်းတွင် ြမန်မာြပည် တစ်ဝန်းလုံးအတွင်းသို ဂုဏသ ် က ိ ာရှရ ိ ရ ှိ ပ်တည်ေရာင်းဝယ်ေဆာင်ရက ွ လ ် ာခဲသ ့ ည်ကို အများြပည်သတ ူ စ်ရပ်လုံး သိရှိ ကပါသည်။ ယခုအခါ ေဈးကွကအ ် တွငး် ၌ "မိခင်ေမတာိလ  ု င်  ေဆး" အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ  ် င ှ ် ့ မမှနမ ် ကန် ဆင်တယ ူ းု ိ မှား တုပြပလုပ် ပီး ထုတလ ် ပ ု ြ် ဖန့်ြဖးေရာင်းချမများရှေ ိ နေကာင်း ေတွရှိေနရပါသည်။ ကန်ေတာ်၏ မှတပ ် တ ံု င်ထားေသာ "မိခင်ေမတာိလ ု င်  ေဆး" အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ် မူရင်းအမှနတ ် င ွ ် ဂုခ ံ ါး ၅၀ကျပ်သား၊

ကက်သဟင်း ၅၀ ကျပ်သားဟု

ေဆး(၂)မျ ိးသာပါရှိပါသည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ ကန်ေတာ်ဦးဝင်းေကျာ်၏ မူပင ုိ ြ် ဖစ်ေသာ "မိခင်ေမတာိလ ု င်  ေဆး" အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ် အမှတအ ် သားကို မိးု သားေသာနည်းြဖင့် တရားမဝင် ရယူအသုံးြပ၍လည်းေကာင်း၊ ဆင်တူယိုးမှားြပလုပ်၍လည်းေကာင်း၊ အများြပည်သူအား မသမာေသာနည်းလမ်းြဖင့် ေရာင်းချေဆာင်ရွက်ေနသူများကို စုစ ံ မ်းရှာေဖွေဖာ်ထတ ု ၍ ် ဥပေဒှငအ ့် ညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် သတိေပးတားြမစ်ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးဝင်းေကျာ် [၁၄/ဖပန(ိုင်)၁၉၆၀၅၀] အမှတ်(၂၅)၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုံမိ။

ိုင်ငံသာယာဝေြပာဖို သဘာဝေတာေတွ ထိန်းသိမ်းစို


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း

သံသာေလကမ်းကို တူပိင်ကာကူးဖိုရည်စူးကာ အဓိာန်ြဖင့် အလှေရစက်လက်ှင့်မကွာ လှဒါန်းပါေသာ သီဟသုဓမမဏိေဇာတဓရ ဦးေအာင်သန်းစိန်၏ဇနီး ေဒေအးြမင့်သန်းအား သိဂေရပမာရဲရင့်စွာ င်းယှ်ကာ ပမာြပတဲ့ "သီ သီဟသုဓမသိဂ"ဘွဲကို ိုင်ငံေတာ်မှ ထိုက်တန်စွာ ေပးအပ်ချ ီးြမင့်ပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူများ စွာဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူပါေကာင်း။ ေဒယုစာ စာရာမသီလရှင်စာသင်တိုက်၊ မိုးေကာင်းမိ၊ ကချင်ြပည်နယ်

အထူးဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူပါေကာင်း

ဝမ်းသာအထူးဂုဏ်ြပအပ်ပါေကာင်း

သာသနာ့ဒါယကာကီး ဦးေအာင်သန်းစိန် (သီဟသုဓမမဏိ

ြမန် မာို င ် ငံ ၌ ဘီ လ ျံနာသူ ေဌးကီး လို မဆို ေလာက် ရ ေပမယ့ ်

ေဇာတဓရ)၏ ဇနီး သာသနာ့ဒါယိကာမကီး ေဒေအးြမင့သ ေဇာတဓရ ် န်းအား

သာသနာအေပ၌ ေစတနာ၊ သဒါ၊ ေမတာတရားတို လက ံ ျေနေသာ

၄-၁-၂၀၂၀(လွ တ ် လ ပ် ေရးေန့)တွ င ်

ို င ် ငံ ေတာ် အ စိုး ရမှ

ချ ီးြမင့်ေသာ "သီ သီဟသုဓမသိဂ" ဘွဲ တံဆပ ိ က ် ုိ ရရှေ ိ ကာင်းသိရ၍ အထူးပင် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူရပါသည်။ ေနာင်အနာဂတ်၌လည်း ကိုယ်စိတ်ှစ်ပါး ချမ်းသာစွာြဖင့် သာသနာ့အကျ ိး အမျ ိးမျ ိးတိက ု ို ဆတက်ထမ်းပိးု ေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ် ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ ေအးေမတာသီလရှင်စာသင်တိုက်၊ ပဲခူးမိ။

အထူးဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူပါေကာင်း

သာသနာ့ဒါယကာကီး ဦးေအာင်သန်းစိန် (သီဟသုဓမမဏိ ေဇာတဓရ)၏ ဇနီး သာသနာ့ဒါယိကာမကီး ေဒေအးြမင့သ ေဇာတဓရ) ် န်းအား

သာသနာ့ဒါယကာကီး ဦးေအာင်သန်းစိန် (သီဟသုဓမမဏိေဇာတဓရ) ၏ဇနီး သာသနာ့ဒါယိကာမကီး ေဒေအးြမင့်သန်းအား ၄-၁-၂၀၂၀၊ လွတလ ် ပ်ေရးေန့တင ွ ် ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိးု ရမှ ချ ီးြမငေ ့် ပးအပ်ေသာ "သီ သီဟ သုဓမသိဂ" ဘွဲတံဆိပ်ကို ရရှိပါေကာင်း သိရ၍ အထူးဝမ်းေြမာက် ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ ေဒနိပကeာဏီ

ေြမ+လုံးချင်းတိုက် ေရာင်းမည် (4800 သိန်း) ေြမအကျယ်-ေပ(၂၀x၆၀) ဂရန်ေြမ အေဆာက်အအု-ံ ၅ထပ်ခလ ဲွ းံု ချင်း (ြပင်ဆင်ပီး) ေပ(၁၈x၅၄)ေြမညီ၁၇'အြမင့၊် ကျန်အထပ်များ ၁၀'စီ အေပဆုံး Slabခင်း တည်ေနရာ- အင်းဝလမ်းမေပ၊

သမိေဒါဒယဓမဒီပါသီလရှင်စာသင်တိုက် ဦးဖိုးြမလမ်း၊ သေပင်ေကျးရွာ၊ ေမှာ်ဘီမိ။

(၆)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၂၅၅၅၅၅၉

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း ၂၀၂၀ြပည့ ် စ ှ ၊် ဇန်နဝါရီလ (၄)ရက်၊ (၇၂)ှစေ ် ြမာက်(လွတလ ် ပ်ေရးေန့)

၄-၁-၂၀၂၀ရက် (လွတ်လပ်ေရးေန့)တွင် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှ

တွင် ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတုးံ ၏ အမိန့်

ချ ီးြမငေ ့် သာ "သီ သီဟသုဓမသိဂ" ဘွဲတံဆပ ိ က ် ို ရရှေ ိ ကာင်း သိရ၍

ေကာ်ြငာစာအမှတ် ၁/၂၀၂၀ ြဖင့် လူပဂ ု ိလ်ဆင ို ရ ် ာ အြမင့ဆ ် ုံး သာသနာုဂဟ 

အထူးပင်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူရပါသည်။ ေနာင်အနာဂတ်၌လည်း ကိယ ု စ ် တ ိ  ် စ ှ ပ ် ါးချမ်းသာစွာြဖင့် သာသနာ့အကျ ိး အမျ ိးမျ ိးတိက ု ို ဆတက်ထမ်းပိုးေဆာင်ရွက်ိုင်ပါေစေကာင်း

ဆုမွန်ေကာင်း

ေတာင်းအပ်ပါသည်။ သုခဝတီသလ ီ ရှငစ ် ာသင်တက ို ၊် ဓုြဖမိ

အထူးဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူပါေကာင်း သာသနာ့ဒါယကာကီး ဦးေအာင်သန်းစိန် (သီဟသုဓမမဏိ ေဇာတဓရ) ၏ ဇနီး သာသနာ့ဒါယိကာမကီး ေဒေအးြမင့်သန်းအား ၄-၁-၂၀၂၀၊ လွတလ ် ပ်ေရးေန့တင ွ ် ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိးု ရမှ"သီဟသုဓမသိဂ" ဘွဲတံဆိပ်ကို ချ ီးြမင့်ေကာင်း သိရ၍ အထူးပင်ဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူပါ ေကာင်းှင့်ကျန်းမာချမ်းသာစွာြဖင့် သာသနာ့အကျ ိးအမျ ိးမျ ိးတိုကို ဆက်လက်သယ်ပိုးေဆာင်ရက ွ  ် င ို ပ ် ါေစေကာင်း ဆုမန ွ ေ ် ကာင်းေတာင်း ေမတာပိုသအပ်ပါသည်။ ေဒသီလနီှင့် တပည့်ဆရာေလးများ သီရိရတနာသီလရှင်စာသင်တိုက် ပုလဲမိသစ်၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်မိတွင်း အဂလိပ်စကားေြပာ(ဝိုင်း) အိမ်လာသင်ကားေပးသည်။ ဖုန်း-၀၉-၈၈၉၃၅၅၅၇၁

ဘွဲ တံဆပ ိ ေ ် တာ်များြဖစ်ကသည့် "အဂ အဂမဟာသီရသ ိ ဓ ု မမဏိေဇာတဓရ ဇာတဓရ"ဘွဲ ကို EXCELLENT FORTUNE DEVELOPMENT GROUP (EFD GROUP) ှင့် EXCELLENT FORTUNE FOUNDATION (EFF FOUNDATION) တိ၏  ု Chairman & Founder ဦးစိင ု ်းမျ ိးဝင်းှင့် "အဂမဟာသီရသ ိ ဓ ု မသိဂ"ဘွ " ဲကို ဇနီး ေဒနန်း ခင်ြမင့်ရီ Senior Vice Chairman & Co- Founder တိုအား ြပည်ေထာင်စု သမတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတမှ ထိက ု ထ ် က ို တ ် န်တန် ဂုဏြ် ပ ချ ီးြမငအ ့် ပ်င ှ း် ြခင်းခံရသည့အ ် တွက် အထူးဂုဏယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက်ေကာင်းှင့် မိသားစုင ှ အ ့် တူ အသက်ရာေကျာ်တင ုိ ေ ် အာင် ကျန်းမာချမ်းသာစွာြဖင့် ိင ု င ်  ံ င ှ ့် အမျ ိးဘာသာ၊ သာသနာအကျ ိးကို ဆတက်ထမ်းပိုးေဆာင်ရွက်ိုင်ေသာ သာသနာြပ ဇနီးေမာင်ှံ ြဖစ်ပါေစေကာင်း ဆုမန ွ ေ ် ကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ ဦးကျင်တိုး (Director Yuzana Co.,Ltd)ေဒသန်းသန်းယု (Htet Jewelly) ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(် ၂/ွယ်ေအး)၊ ေြမကွက်အမှတ(် ခ/၈၃)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၈) ဧက= (၂၅'x၅၀')၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(် ၁၇၂)၊ ြမတ်ေလးွယ်လမ်း၊ ွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ် (ဦးစိန်ဝင်း) [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၃၃၅၂၇]၊ ဦးေကျာ်ဝင်း[၁၀/ကထန(ဧည့်)၀၀၀၀၃၀] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ှစ်ဦးအနက် တစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးစိနဝ ် င်း (ခင်ပန ွ ်း) ကွယလ ် န ွ သ ် ြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒစိုး[၁၂/ဒပန(ိင ု )် ၀၃၃၅၂၆] ှင့် ကျန်အမည်ေပါက် ဦးေကျာ်ဝင်း [၁၀/ကထန(ဧည့)် ၀၀၀၀၃၀]တိပ ု ူးတွ၍ ဲ ေသစာရင်း၊ ိင ု င ် သ ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ၊ ကျမ်းကျ ိန်လာများ ဦးစိနဝ ် င်း၊ ဦးေကျာ်ဝင်း အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀)ဂရန်မရ ူ င်းတင်ြပ၍ ပိင ု ဆ ် င ို ေ ် ကာင်းစာချပ်ချပ်ဆရ ို န် ေြမပုက ံ ူးေလာက်ထားလာသြဖင့် တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယညန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

သစ်ေတာမှန်လင် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းက


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

အကိမ်(၁၀၀)ေြမာက် ေရကျင်ဂိုဏ်းလုံးဆိုင်ရာ ေရကျင်နိကာယ ဝိနည်းစာေတာ်ြပန်ပွဲကီး ကုသိုလ်ယူ လှဒါန်းိုင်ပါရန် းေဆာ်ြခင်း သာသနာလကာရ မဟာဓမဗိမာန်ေတာ်ကီးတွင် ှစ်စ်ကျင်းပမဲ ြဖစ်ေသာ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ အကိမ် (၁၀၀)ေြမာက် ေရကျင်ဂဏ ို ်းလုံး ဆိုင်ရာေရ ကျင်နိကာယဝိနည်းစာေတာ်ြပန်ပွဲကီးကို (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅) ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၆၊ ၇၊ ၈) ရက်များတွင် သုံးရက်တိုင်တိုင် စည်းကားသိုက်မိက်စွာ ကျင်းပြပလုပ် မည်ြဖစ်ပါ၍ ကုသလ ို ယ ် လ ူ ှဒါန်းိင ု ် ကပါရန် ေလးစားစွာ ဖိတ် ကားးေဆာ်

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ဖိပ ိှ ခ ် ဘ ံ ဝမှ ိးု သားကိးစားြခင်းြဖင့၊် ေရတံခါးကီး

လပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလတ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန

ပွင့်ေစသူ မိန်းကေလးတစ်ေယာက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခဆိုြခင်း

"ေရတံခါးကီးဖွင့်ပါဦး"

အပ်ပါသည်။

၁။ လပ်စစ်င ှ စ ့် မ ွ ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ လပ်စစ်ဓာတ်အားပိလ ု တ်  ေရးှင့် ကွပက ် ေ ဲ ရး

လှဒါန်းိုင်ေသာဌာန

လိုအပ်ေသာ တာဝါတိုင်များှင့်

သာသနာလကာရမဟာဓမဗိမာန်ေတာ်ကီး

ဥပတမကအဖွဲ

ကမာေအးဘုရားလမ်းှင့်

ရန်ကုန်တိုင်းဝိနည်းြပန်ဌာန

ကားေတာရလမ်းေထာင့်

ဖုန်း-၀၁-၈၃၈၀၈၈၂

ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၀၉-၇၃၀၅၅၀၅၉

ဦးစီးဌာန၏ ၂၃၀ ေကဗွီ သေြပဝ(မိတလ ီ ာ)-ကံေကာင်းဓာတ်အားလိင ု း် အတွက်

လယ်တွင်းသားေစာချစ်

စခန်းတိုမှ စီမံကိန်းေနရာအသီးသီးသို သယ်ယူပိုေဆာင်ရန် ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့်

ပန်းမိင်လယ်စာေပ

၂။ အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါအား လပ်စစ်ဓာတ်အားပိလ ု တ်  ေရးှင့် ကွပက ် ေ ဲ ရးဦးစီးဌာန၊

Ph:09-799949544,09-5501869

ဓာတ်အားလိုင်းပစည်းများအား စီမံကိန်း

တင်ဒါေခဆိုလိုပါသည်။

ပစည်းစီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၇)သို တင်ဒါပိတ်ရက် ၂၈-၁-၂၀၂၀ရက်၊ ၁၄:၀၀

နာရီတွင် ေနာက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင)် လာေရာက်တင်သွင်းရမည်။

၃။ သတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မှ စတင်၍ တင်ဒါပုစ ံ အ ံ ား ုံးချ ိန်အတွင်း လာေရာက်စစ ုံ မ်း ဝယ်ယ ူ င ို ် ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန၏ Web Portal (www.moee.gov.mm)တွင်လည်း ေကာ်ြငာမည်ြဖစ်ပါသည်။ (www.moee.gov.mm)

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ဖုန်း-၀၉-၅၃၁၁၀၆၆၊ ၀၉-၅၀၀၉၉၉၂

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ ိုင်ငံေတာ်သမတုံး၏ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ-် ၁/၂၀၂၀ြဖင့် OK Myanmar Co.,Ltd. မန်ေနးဂျင်းဒါိုက်တာ ဦးေကျာ်ေကျာ်လင်  ၏ဇနီး ေဒမိုးမိုးေထွး(ခ)ေဒကကေမာ်အား (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့တင ွ ် "သီ သီဟသုဓမသိဂ"ဘွ  ဲတံဆပ ိ ေ ် တာ်ကို ထိက ု ထ ် က ို တ ် န်တန် ချ ီးြမငအ ့် ပ်င ှ း် ြခင်းခံရသည့အ ် တွက် Alliance Wing International Co.,Ltd. မိသားစုမှ အထူးဂုဏယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့် သက်ဆးံု တိင ု ် အမျ ိးဘာသာ၊ သာသနာအကျ ိးများကို သက်ရှည် ကျန်းမာစွာ ဆတက်တိုး၍ သယ်ပိုးေဆာင်ရွက်ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ ဦးေနေဇာ်ဟိန်း-ေဒေဆွဇင်ဝင်း သမီးကီး ယွန်းအလကာဟိန်း သမီးငယ် သွန်းရတနာေဇာ် Alliance Wing International Co.,Ltd. ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း ဦးတင်ဝင်း မှတ်ပုံတင်အမှတ် [အယ်လ်ပီေအ-၀၇၄၉၈၄] ပိုင်ဆိုင်

ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမနီကုန်း (ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ ေဈးလမ်း၊ အမှတ်-၅၁၊ ပထမထပ်(ဝဲ)တိုက်ခန်းကို ဝယ်ယူရန် တိုက်ခန်း တန်ဖိုး၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ စရန်ေပးအပ်ေငွကို ကန်ေတာ်မှ ၁၃-၁-၂၀၂၀ရက်တွင် ေပးအပ်ပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုပါ၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံ

ေသာစာရွကစ ် ာတမ်း၊ အေထာက်အထား (မူရင်း)များှငတ ့် ကွ က်ပ ု ထ ် သ ံ ုိ

ေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မှ (၇)ရက်အတွင်း လူကယ ို တ ် င ို ် လာေရာက်ကန့်ကက ွ ် ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း

အဝယ်အား ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ စရန်ေငွေပးေချထားသူ

ဦးသန်းေအာင်[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၉၁၀၉၄]

၁၀၄/၅၊ ပထမထပ်၊ ဦးဝိစာရလမ်းသွယ်၊ ေြမနီကုန်းေတာင်ပိုင်း(ေြမနီြခံ)

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၈၆၇၂၊ ၀၉-၅၄၁၃၂၁၈

ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ ် အမှတ်-၄/ကံဘဲ့၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၊ ဧရိယာ (၀.၁၃၅)ဧက၊ ေြမကွက်တည် ေနရာအမှတ်-၄၁၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ HMV DEVELOPMENT COMPANY LIMITED အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမ ကွက်အား ကုမဏီကိုယ်စား ဦးဇာနည် ေဇာ်ဝင်းက ဂရန်ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ေလာက် ထားသူ ၏ ဝန် ခံ ခ ျက် ၊ HMV DEVELOPMENT COMPANY LIMITED ၏ဒါိုက်တာ(၂)ဦးြဖစ်ေသာ ဦးထိုက် ကီး [၁၂/လမန(ိင ု )် ၀၅၃၇၃၄]၊ ဦးြမတ် မင်းဟန် [၁၂/လမန(ိုင်)၀၅၃၇၃၅]တိ ု က ဂရန်ေပျာက်ဆးံ ု ြခင်းမှနက ် န်ေကာင်း ၉-၉-၂၀၁၉ ရက်စပ ွဲ ါ တရားုံးကျမ်းကျ ိန် လာ၊ ဦးဇာနည်ေဇာ်ဝင်းအား ဒါိက ု တ ် ာ အဖွဲ အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်အရ တာဝန်ေပးအပ်ေကာင်း အစည်းအေဝး မှ တ ် တ မ်း ၊ ဂရန် ေ ပျာက် ဆုံး ေကာင်း အမှတ်(၁၅)ရပ်ကွက် ရန်ကင်းမိနယ် အုပ်ချပ်ေရးမှးုးံ ှင့် ရန်ကင်းမိနယ် ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ ကုမဏီမှတ်ပုံ တင်လက်မှတ်အမှတ် ၁၁၅၀၉၇၂၆၁ တင် ြ ပ၍ HMV DEVELOPMENT COMPANY LIMITED ကိုယ်စား ဦးဇာ နည်ေဇာ်ဝင်း [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၆၉ ၇၂၈]က ဂရန်မိတေလာက်ထားြခင်း အား တရားဝင်ခင ုိ လ ် ေ ံ ု သာ အေထာက် အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့ မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါ ေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင် ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယညန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည် "ရန်ကန ု ် မိ၊ မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကက ွ ၊် မာလာလမ်း၊ အမှတ် (၄၅/၄၇)၊ (၄)ခန်းတွဲ (၅)ထပ်တိုက်၏ အေနာက်ဘက်ြခမ်း(ေြခရင်းခန်း)၊ ပထမထပ်(မှနခ ် န်းအေပ) အကျယ်အဝန်းအားြဖင့် (အလျား ၁၃ေပခွဲ xအနံ ေပ၃၀)၊ ေရ၊ မီး ယင်းတိက ု ခ ် န်းှငပ ့် တ်သက်ေသာ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ် အားလုံး''ကို တရားဝင် ပိုင်ဆိုင်ပီး လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟု ဝန်ခံ ကတိြပသူ ေဒခင်သိန်းလွင်[၁၂/အစန(ိုင်)၀၄၀၈၇၀]ထံမှ က်ုပ်တို၏ မိတေ ် ဆွက အပီးအပိင ု လ ် ေ ဲ ြပာင်းဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့် ကန့်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင ု မ ် ာေသာ စာရွကစ ် ာတမ်း အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ က်ုပ်တိုထံသို လာေရာက် ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိ ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရဦးေအာင်ေဇာ်မိုး(LL.B) (စ်-၁၆၃၅၆) (တရားလတ်ေတာ်ေရှေန) ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၆၁၂၂ အမှတ်(၁၅၀)၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမ၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သစ် ေတာ မှန် လင် အ သုံး ဝင် အ စ် ထာ ဝ ရ ထိန်း သိမ်း က


ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

ေတာ ေတာင် ေြခာက် ခန်း လယ် ယာ ွမ်း ၏

Profile for Myanmar Newspaper

16 Jan 20  

16 Jan 20  

Advertisement