Page 1

ဂုဏ်ေတာ်ထူးှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူ ြမတ်စွာဘုရားသည် စိုးရိမ်ေကာင့်ကမမရှိဘဲ အလွန် ချမ်းသာစွာ အသက်ေမွးိုင်ကုန်၏။ ဆွမ်းအာဟာရ မရေသာ်လည်း အာဘဿရဘုံရှိ ြဗဟာကီးများကဲ့သို ပီတိ ဟူေသာအစာကို စားသုံး၍ေနိငု က ် နု ၏ ် ။ (ထိသ ု ို ဂုဏေ် တာ် ထူးှင့် ြပည်စ့ ေုံ တာ်မေူ ပေသာ ြမတ်စွာဘုရားအား ရည်မနှ ်း ၍ ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ရာ၏)

သုခဝဂ်(ဓမပဒ-၂၀၀)

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်၊ ကာသပေတးေန့။

Thursday, 9 January 2020

၉၈၈၉

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် (၈) ကိမ်ေြမာက် တစ်ိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မဆိုင်ရာ ညိင်းအစည်းအေဝး (JICM)သို တက်ေရာက်မိန့်ခွန်းေြပာကား ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၈ (၈)ကိမေ ် ြမာက် တစ်င ုိ င ် လ ံ းံု ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မရပ်စဲေရး

သေဘာတူ

စာချပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မဆိ  င ု ရ ် ာ ည ိ င်  းအစည်းအေဝး (JICM)ကို ယေန့ နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ အမျ ိးသားြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးဗဟိုဌာန(NRPC) ကျင်းပရာ

အမျ ိးသားြပန်လည်

သင့ြ် မတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးဗဟိဌ ု ာန ဥက၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် တက်ေရာက် မိန့်ခွန်းေြပာကားသည်။ တက်ေရာက် အစည်းအေဝးသို

ဒုတိယ

တပ် မ ေတာ် ကာကွ ယ ် ေရးဦးစီး ချပ် ကာကွယေ ် ရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတယ ိ ဗိုလ်ချပ်မှးကီး စိုးဝင်း၊ အမျ ိးသား ြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်း ေရးဗဟိဌ ု ာန ဒုတယ ိ ဥကများြဖစ်က သည့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်အတိင ု ပ ် င်ခ ံ ုံးဝန်ကီး ဌာန

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ဦးေကျာ်တင့်ေဆွ၊

ငိမ်းချမ်းေရး

ေကာ်မရှငဥ ် က ေဒါက်တာတင်မျ ိးဝင်း ှင့်

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်

ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ဦးမင်းသူ၊

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး

ရာြပည့၊် ဒုတယ ိ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီးမင်းေနာင် ှင့် ဒုတယ ိ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီးတင်ေမာင်ဝင်း၊ ငိမး် ချမ်းေရးေကာ်မရှင် အတွငး် ေရးမှး ဒုတယ ိ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီး(ငိမ်း) ခင်ေဇာ်ဦး၊ စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် (၈) ကိမ်ေြမာက် တစ်ိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မဆိ  ုင်ရာ ညိင်းအစည်းအေဝး (JICM)တွင် မိန့်ခွန်းေြပာကားစ်။

ယေန့ ဖတ်စရာ (၁၃) ကိမ်ေြမာက် ပညာေရးှင့်

သတမအကိမ်ေြမာက် တစ်သက်တာထုတ်ေဝသူဆု၊

ိုင်ငံတကာဘူမိသိပံစာတမ်းဖတ်ပွဲ

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းကဆိုင်ရာ

အေကာင်းဆုံးထုတ်ေဝသူဆုှင့် အေကာင်းဆုံးစာအုပ်

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ပညာရှင်များ

ေပါင်းစပ်ညိင်  းေရးအဖွဲ အစည်းအေဝးကျင်းပ

အေရာင်းဆိုင်ဆုများ ေပးအပ်ချ ီးြမင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

စာတမ်းများဖတ်ကား

စာမျက်ှာ » ၉

စာမျက်ှာ » ၁၇

စာမျက်ှာ » ၁၈


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

e-ID စနစ်အတွက် လုပ်ငန်းသေဘာတူစာချပ် (မူကမ်း)အား ဖွံ ဖိးမအကူအညီဆိုင်ရာ အနာဂတ်အတွက် ေြပာင်းလဲမြဖင့် ေကျာ်ြဖတ်

မူဝါဒြပာန်းချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရးလုပ်ငန်း ညိင်းစည်းေဝး

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၈

ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် အေြခခံပညာသင်းုိ ညန်းတမ်းများကို KG + 12 စနစ်သစ်

ြမန်မာိုင်ငံ၏ e-ID စနစ်အေကာင်

လျက်ရှိရာ ၂၀၂၂ ခုှစ်တွင် အေြခခံပညာအတန်းအားလုံး ပီးစီးမည်ြဖစ်

အတွက် e-ID စနစ် လုပင ် န်းသေဘာတူ

စ်းစားေတွးေခမeာဏ်ရည် ြမင်မ ့ ားေစေသာ ပညာေရးစနစ်ကို ေြပာင်းလဲ

အညီဆင ို ရ ် ာ မူဝါဒြပာန်းချက်များှင့်

ပညာေရး သင်ိုးညန်းတမ်းြဖင့် ၂၀၁၆ ခုစ ှ မ ် ှ စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်

အထည်ေဖာ်

သည်။ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ဒါသင်၊ ဒါကျက်၊ ဒါေြဖစနစ်မှ

စာချပ် (မူကမ်း)အား ဖွံဖိးမအကူ

ေဖာ်ေဆာင်ေနသည်။

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ပညာသင်ကားရာတွင် အေထွေထွ

eာဏ်ရည်အြပင် ကေလးသူငယ်များအား များစွာအေထာက်အကူြပမည့် ေပါင်းသင်းဆက်ဆေ ံ ရးeာဏ်ရည်ပါ လိအ ု ပ်သည်ဟု ပညာရှငမ ် ျားက ဆိထ ု ား

သည်။ ေလ့လာသင်ယလ ူ မ ို ၊ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွနမ ် ၊ ေပါင်းသင်းဆက်ဆံ

တတ်မ၊ သင်ယ ူ င ို သ ် ည့် အရည်အေသွး၊ ယခင်ရှိ ပီးသားအသိ၊ စိတတ ် ည်ငိမ် ရင်က ့ ျက်မ၊ မိသားစုေထာက်ပမ ံ့  စသည်အ ့ ချက်များကို စိတပ ် ညာရှငမ ် ျားက ေပါင်းသင်းဆက်ဆေ ံ ရးဆိင ု ရ ် ာကမ်းကျင်မကိ  ု eာဏ်ရည်ထတ ဲ င ွ ် ထည်သ ့ င ွ ်း ထားသည်။ ကေလးငယ်တစ်ဦးဖွံဖိးေရးရာခိုင်န်းတွင် အေထွေထွ

eာဏ်ရည်ကုိ ၂၅ ရာခိင ု  ် န်  းှင့် ေပါင်းသင်းဆက်ဆေ ံ ရးeာဏ်ရည်ကုိ ၇၅ ရာခိုင်န်း သတ်မှတ်ထားသည်။

အေထွေထွeာဏ်ရည်သည် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေကျာင်း

တွင်ရလာိုင်သည့် ပညာရည်အဆင့်ကိုသာ ခန့်မှန်းိုင်သည်။ ေပါင်းသင်း

ဆက်ဆေ ံ ရးeာဏ်ရည်မှာ ပညာရည်အဆင်က ့ သ ို ာမက ဘဝတွငရ ် ရှလ ိ ာမည့် အြပအမူများကိုပါ ကိတင်ခန့်မှန်းိုင်ပီး

ဘဝအတွက်လိုအပ်သည့်

eာဏ်ရည်ကပ ုိ ါ တစ်ပါတည်း ရရှ ိ င ုိ မ ် ည်ြဖစ်သည်။ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ကေလးသူငယ်များ

ပညာသင်ကားရာတွင်

အေထာက်အကူြပမည့်

ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရးeာဏ်ရည်သည် လူမဘဝဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတွင် အလွန်အေရးပါသည့်အချက်ြဖစ်ေသာေကာင့်

ယင်းကို ိုင်ငံများ၏

ပညာေရးစနစ်တွင် အေလးထားေဖာ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။

ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် ပညာေရးစနစ်ကို ြပြပင်ေြပာင်းလဲေဖာ်ေဆာင်လျက်

ရှိပီး ှစအ ် လိက ု ် အတန်းအလိက ု ် ပညာေရးစနစ်ကုိ ေြပာင်းလဲရာတွင် KG ှင့် ပထမတန်းတွင် ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရးeာဏ်ရည်ကို ေကျာင်းသား

ေကျာင်းသူ ကေလးငယ်များတွင် ခိင ု မ ် ာအားေကာင်းစွာ ရရှ ိ င ို ေ ် ရးအတွက်

အညီ

ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရး

ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရးလုပ်ငန်း

ည ိ င်  းအစည်းအေဝးကို ယေန့မန ွ ်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ အလုပ် သမား၊

လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့်

ြပည်သ့ူ အင်အားဝန်ကီးဌာန အစည်း အေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ တက်ေရာက် အခမ်းအနားသို e-ID စနစ် လုပင ် န်း ေကာ်မတီဥက

အလုပ်သမား၊

စီမက ံ န ိ ်းကို ှစ ် စ ှ တ ် ာကာလအတွင်း

သို တင်ြပေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါ

စနစ်လုပ်ငန်းသည်

အဆင့် သုံးဆင့ြ် ဖင့် အေကာင်အထည်

ေကာင်း၊ သိုြဖစ်ပါ၍ တက်ေရာက်

စနစ်၏ အေြခခံ

ေဖာ်သွားရန် စီစ်ေဆာင်ရက ွ ထ ် ားရှပ ိ ါ

လာကသူများအေနြဖင့်

အကျဆုးံ ေသာ လုပင ် န်းစ်တစ်ခြု ဖစ်

ေကာင်း၊

သေဘာတူ စာချပ် (မူ  ကမ်း )အား

သြဖင့် ကီးမားကျယ်ြပန့်ပီး အလွန်

လုပ်ငန်းသေဘာတူစာချပ် (မူကမ်း)

လိုအပ်ချက်များရှိပါက

တက်ေရာက်က

အေရးကီးေသာ လုပင ် န်းတစ်ခြု ဖစ်ပါ

ကိုလည်း ၂၀၁၉ ခုှစ်

ေဆွးေွးညိင်း ြပင်ဆင်ေပးကေစ

ေကာင်း ၊

စတင်ကာ လုပင ် န်းဆိင ု ရ ် ာ ပတ်သက်

လိုေကာင်း

အစည်းအေဝးတွင် e-ID စနစ်

ယင်းလုပင ် န်းှငပ ့် တ်သက်၍ အေတွ

ဆက်နယ်သည့်

သည်။

အ ကံမရှိေသာ်လည်း

e-Government ဦးေဆာင်ေကာ်မတီမှ

လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့်

လုပ်ငန်းေကာ်မတီဝင်များ၊ လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ

ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာနများမှ

တာဝန်ရှိသူများ သည်။

လုပင ် န်း ေကာ်မတီဥက ြပည်ေထာင်စု ဝန်ကီး

ဦးသိန်းေဆွက

ြမန်မာ

ိုင်ငံှင့် ဩစတီးယားိုင်ငံ အစိုးရ အချင်းချင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ e-ID စနစ် လုပ်ငန်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်

စနစ်သစ်အေပ ယုံကည်မ၊ စိတ်ပါဝင်စားမ၊ လိုက်နာိုင်မ၊ ပူးေပါင်းပါဝင်

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချပ်

မှန်ကန်မ၊ ကိးစားအားထုတ်သင်ကားေပးမတို လိုအပ်ပါသည်။

ေကာင်း၊ လုပင ် န်းဆိင ု ရ ် ာ သေဘာတူ

လျက်ရှိသည်။ အေရးကီးသည်မှာ ေကျာင်းသားမိဘများ၏ ပညာေရး

ဩစတီးယားိုင်ငံ OeSD တိုအကား

ိင ု မ ် ရရှ  ေ ိ ရးအတွက် အဆိပ ု ါအတန်းသင် ဆရာ ဆရာမများ၏ နည်းစနစ်ကျန

ချပ်ဆိုိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ စာချပ်သည်

လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏

သင်ကားေပးသည်မန ှ ေ ် သာ်လည်း အချ ိေကျာင်းများတွင် လိအ ု ပ်ချက်များ

အစဦးဆုံးြဖစ်ပီး

သာ ေကျာင်းသားအရည်အေသွးကို တိုင်းတာခဲ့သည်ြဖစ်၍ အေထွေထွ

ေဆာင်ရွက်ရမည့်

ရှေ ိ နဦးမည်ြဖစ်သည်။ စနစ်ေဟာင်းပညာေရးစနစ်တင ွ ် စာေမးပွရ ဲ မှတြ် ဖင့် eာဏ်ရည် အသုံးချမတွင်အားသာပီး ဒါသင်၊ ဒါကျက်၊ ဒါေြဖစနစ်ြဖင့်

e-Government

ဝန်ကီး ဦးသိန်းေဆွ၊ e-ID စနစ်

ိင ု ေ ် ရးအတွက် မိမတ ိ ဝ ို န်ကီးဌာနှင့်

အဆိုပါဘာသာရပ်များကို

e-ID

အင်အားဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု

ဖွံဖိးေရးဘာသာရပ်အြဖစ် ထည်သ ့ င ွ ်းေပးထားပီး လက်ေတွသင်ကားေပး

အေြခခံပညာေကျာင်းအားလုံးတွင်

လုပင ် န်းစ် အများအြပားရှပ ိ ါေကာင်း။

ြပည်သူ့

ယင်းသေဘာတူ

စာချပ် ချပ်ဆိုပီးပါက ဆက်လက် အေရးကီးသည့်

အဆင်သ ့ တ်မတ ှ ် ပီး စာေမးပွေ ဲ အာင်ြမင်ခဲ့ ကသည်။ စနစ်သစ်ပညာေရးစနစ်

လိုအပ်ချက်များ ရှိေနမည်ြဖစ်သည်။

စနစ်သစ်ပညာေရးစနစ်တွင် ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရးeာဏ်ရည်ကို

ဦးစားေပးေဖာ်ေဆာင်ထားပီး ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရးeာဏ်ရည် ဖွံဖိး

တိးု တက်ေစရန်အတွက် အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင် ဖွံ ဖိးေရးဘာသာ

တတ်ကမ်း

ဇူလိုင်လမှ

ဝန်ကီးဌာနများ၊

ေပးိုင်ရန် ေြပာင်းလဲေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

အတွကပ ် ါ ပိမ ု ေ ို တာက်ေြပာင်လာေအာင် ကိးပမ်းအားထုတေ ် နြခင်းြဖစ်ရာ မိဘ၊ ဆရာများက

လက်တွဲပူးေပါင်းပီး

ေအာင်ြမင်စွာေကျာ်ြဖတ်ိုင်ရန် ေကာင်း။

အေြပာင်းအလဲတစ်ခုကို

ကိးပမ်းအားထုတ်ရမည်ြဖစ်ပါ

ေကာ်မတီများ၏

သေဘာထား

တက် ေရာက် လာကသူ မ ျားသည်

သုံးသပ်ချက်၊ ေဆွးေွးအ ကံြပချက်

မှတ်ချက်များရယူ၍

e-ID

ဝန်ကီးဌာနှင့် OeSD ကုမဏီတို

များအား

အေလးထားမှတ်သား

လုပ်ငန်းေကာ်မတီဝင်များှင့် ဆပ်

အကား

ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရပ ိှ ါေကာင်း၊ ယင်း

ေကာ်မတီများြဖင့် အကိမ် ကိမ် ည ိ င်  း

သေဘာတူစာချပ် (မူကမ်း) အေပ

လု ပ ် င န်း များကို

ဝန်  ကီး ဌာနက

ဆပ် စနစ်

အစည်းအေဝးသို

ချပ်ဆိုမည့်

လုပ်ငန်း

ေဆာင်ရွက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ေတွရှခ ိ ျက်များ၊

ယင်းလုပ်ငန်း

သေဘာတူစာချပ်

ရွကမ ် ည့် လုပင ် န်းဆိင ု ရ ် ာလိအ ု ပ်ချက်

ဖွဲစည်းထားသည့်

e-ID

ဆက်လက်ေဆာင်

ဆိုင်ရာ

(မူကမ်း)အား လိအ ု ပ်သည်များ ည ိ င်  း

များကို သုံးသပ်အ ကံြပ ေဆွးေွးက

ေကာ်မတီဝင်များ၊ ဆပ်ေကာ်မတီဝင်

ြပင်ဆင်ပီးေနာက် လုပထ ် းံု လုပန ် ည်း

ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက လိုအပ်

များ၊

ှင့်အညီ

သည်များ ြဖည့စ ် က ွ ေ ် ဆွးေွးပီး e-ID

ကမ်းကျင်ပညာရှင်များှင့်

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်၍

ညိင်းေဆွးေွး အေကာင်အထည်

ြမန်မာိုင်ငံ၏

ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ဆိုင်ရာ

မူဝါဒ

ဖွံဖိးမအကူအညီ

စနစ်လပ ု င ် န်း ေအာင်ြမင်ေရးအတွက်

(Development

ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ိုင်ေရး

ဩစတီးယားိုင်ငံ OeSD ၏

Assistance Policy - DAP ) ြပာန်း

နိဂုံးချပ်အမှာစကား

ေြပာကားခဲ့

စီမံကိန်းအဆိုြပလာအရ e-ID စနစ်

ချက်များအရ စီးပွားေရးရာေကာ်မတီ

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

&S,f,m apmifa& 978 10,595

&S,f,mwefzdk; (usyf) 10,759,500 40,780,750

MCB FPB TMH

8,100 22,500 2,900

8,100 23,000 2,900

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်  း

ေရေဈး၊ စက်သုံးဆီေဈးှင့် ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်  း ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၈ ရန်ကုန်(ေရေဈး) ၁၂၃၂၀၀၀

မေလး(ေရေဈး) ၁၂၃၂၀၀၀

စက်သုံးဆီေဈးန်း (က) ဒီဇယ်

ရန်ကုန်

မေလး

တစ်လီတာ

၉၃၀/၉၈၅ ကျပ်

၉၉၀/၁၀၀၀ ကျပ်

( ခ ) ေအာက်တိန်း ၉၅ တစ်လီတာ

၉၅၀/၁၀၀၀ ကျပ်

၁၀၃၅/၁၀၅၅ ကျပ်

( ဂ ) ေအာက်တိန်း ၉၂

တစ်လီတာ

၈၄၀/၉၀၅ ကျပ်

၉၃၀/၉၅၀

(ဃ) အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ်

တစ်လီတာ

၉၄၀/၁၀၀၀ ကျပ်

၁၀၀၅/၁၀၀၀ ကျပ်

ကျပ်

(က) အေမရိကန်

တစ်ေဒလာ

=

၁၄၆၁.၇

( ခ ) ဥေရာပ

တစ်ယူို

=

၁၆၂၇.၁

( ဂ ) တုတ်

တစ်ယွမ်

=

၂၁၀.၅၅

(ဃ) ထိုင်း

တစ်ဘတ်

=

၄၈.၂၁၇

( င ) မေလးရှား

တစ်ရင်းဂစ်

=

၃၅၆.၃၈

( စ ) အိိယ

တစ်ူပီး

=

၂၀.၃၃၃

(ဆ) ဂျပန်

တစ်ရာယန်း

=

၁၃၄၇.၆

( ဇ ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ်

=

၁၂၅.၀၄

( ဈ ) ဩစေတးလျ

တစ်ေဒလာ

=

၁၀၀၄.၈

(ည) စင်ကာပူ

တစ်ေဒလာ

=

၁၀၈၂.၆

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် (ြမန်မာိုင်ငံစက်သုံးဆီအသင်း)

စာတည်းမှးချပ် - ဦးဝင်းေရ

သတင်းေထာက်မှး

- ဦးြမင့်စိုး

စာတည်းမှး

- ဦးဝင်းိုင်

ဘာသာြပန်စာတည်းများ

- ဦးေဇာ်ဝင်း၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

စာတည်းများ

- ဦးစန်းေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

ဦးသန်းတင်ေအာင်၊ ေဒခင်မိုမိုေအာင်၊ ေဒခင်မျ ိးိုင်၊ ေဒခင်စုစုလင်၊

ေဒေနဇာဇာထွန်း၊ ဦးသက်ေထွး၊ ဦးကိုမင်း၊ ေဒစန်းယ်ဥ themirror.npt@gmail.com

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(် ၀၀၇၇၁)ြဖင့်

www.facebook.com/themirrordaily

ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ရယူသည်

အငယ်တန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊

အကီးတန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးဟိနး် ထက်လင်း၊ ဦးိင ု လ ် င်းကည်၊

ေဒခင်ခင်သက်၊ ေဒယုဝါဝါ၊ ေဒသီသမ ီ င်း

5,224,500 45,706,500 2,900

645 1,993 1

&efukefpawmhtdwfcsdef;rS &,lonf/

ေအာက်တိန်း ၉၂ တစ်လီတာ ၇၉၅/၈၀၅ ကျပ်

၁၉၅၇ ဧပီ ၁၆ တွင် စတင်တည်ေထာင်သည်။

ထိုေနာက်

တာဝန်ယေ ူ ဆာင်ရက ွ ေ ် နေသာ်လည်း

ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၈၉၅/၉၀၅ ကျပ်၊ အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၉၀၅/၉၂၀ ကျပ်၊

ေကးမုံသတင်းစာတိုက်က ထုတ်ေဝသည်။

သုံးသပ်အ ကံြပေဆွးေွး

ဝန်ကီးဌာနများမှ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား၏

ရန်ကုန် လက်ကားေဈး

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ် (၀၀၆၄၀)၊

ရှင်းလင်းေြပာကား

လုပ်ငန်းှင့်သက်ဆိုင်သည့်

ukrP Ü t D rnf tzGifhaps; tydwaf ps; (usyf) (usyf) 11 , 000 11 ,000 FMI 3,800 3,850 MTSH

သိုြဖစ်ရာ ပညာေရးစနစ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေဖာ်ေဆာင်ေနြခင်းသည်

အနာဂတ်မျ ိးဆက်သစ်များ၏ ဘဝအတွကသ ် ာမက ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ အနာဂတ်

အ ကံြပ

နားလည်သည့် ပညာရှငမ ် ျား၊ ဆက်စပ်

ရပ်အြဖစ် ဘဝတွက်တာကမ်းကျင်စရာ၊ စာရိတှင့် ြပည်သူ့နီတိ၊ ပန်းချ ီ၊

ဂီတ၊ ကာယ၊ အိမတ ် င ွ း် မ၊ စိက ု ပ ် ျ ိးေရး စသည်ဘ ့ ာသာရပ်များကို သင်ကား

လုပ်ငန်း

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချ ိန်းေဈးကွက် (၈-၁-၂၀၂၀)

တွင် အေထွေထွeာဏ်ရည်သာမက ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရးeာဏ်ရည်

အတွကပ ် ါ ေဖာ်ေဆာင်လာခဲရ ့ ာ တိုးတက်မများရရှ  လ ိ ာပီး လတ်တေလာတွင်

မိ မိ တို ဌာနအေနြဖင့ ်

ယခုတင်ြပထားသည့်

ဦးေအးမင်းသူ၊ ေဒမာမာစိုး ဓာတ်ပုံသတင်းေထာက်

- ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁ ရန်ကုန်ုံးခွဲ

- အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗလလမ်းေထာင့၊် ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ

- ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမ/ံ ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန့်ချ ိေရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

(၈) ကိမ်ေြမာက် တစ်ိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မရပ်  စဲေရးသေဘာတူစာချပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မဆိ  ုင်ရာ ညိင်းအစည်းအေဝး (JICM) ကျင်းပစ်။ ေရှဖုံးမှ

အားမှတစ်ဆင့် ရရှိလာတဲ့ရလဒ်ြဖစ်လို (၉)ှစ်တာကာလ

အတွင်းေရးမှး ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးခင်ေမာင်တင် ၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်

ေဖာက်ြပန်မများ၊  ဒီမက ို ေရစီ ေနာက်ေကာင်းြပန်လည ှ မ ့် များ 

အမျ ိးသားြပန်လည်သင့ြ် မတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးဗဟိဌ ု ာန သမတုံးအ ကံေပးပုဂိလ်

အတွင်း

ဦးေပလွင်စိန်၊ ိုင်ငံေတာ်

လုံးဝနီးပါးမြဖစ်ေပသေလာက် ြဖစ်ေစခဲ့တာဟာလည်း

ငိမ်းချမ်းေရးေကာ်မရှငမ ် ှ ဦးလှေမာင်ေရှင့် ဦးမိုးေဇာ်ဦးတို အစည်းများမှ

ေတွရမှာြဖစ်ပါတယ်။ သိေ ု သာ်လည်း ယေန့ကမာကီး၏

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်

Globalization ြဖစ်စ်များ၊ IT ေခတ်ရဲ ေြပာင်းလဲတိုးတက်မ

ဦးေဆာင်

ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်များအရ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဟာလည်း

အဖွဲ(PPST) ယာယီအဖွဲေခါင်းေဆာင် သမ်းြပည်ြပန်လည်

အတိင ု ်းအတာတစ်ခအ ု ထိသာ ြပည့စ ် မ ုံ ှာြဖစ်ပီး (၉)ှစခ ် ရီး

ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ (RCSS)ဥက စဝ်ယက ွ စ ် စ်၊ အတွင်း

ဒီမိုကေရစီလမ်းေကာင်းေပ ေလာက်လှမ်းခဲ့တဲ့ အေတွ

ေရးမှး စဝ်စိုင်းငင်း၊ ပအိုဝ်းအမျ ိးသားလွတ်ေြမာက်ေရး

အ ကံများအရ ြပင်ဆင်သင့တ ် ဲ့ အချက်အလက်အချ ိလည်း

အဖွဲ ချပ်(PNLO) ဦးေဆာင်နာယက ြဖားတန်ခန ွ ဥ ် ကာ၊ ဒုတယ ိ

ရှေ ိ ကာင်း ရှေ ိ နမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဘယ်အရာမှ ပီးြပည့စ ် တ ုံ ယ်

ဥက ခွနြ် မင့ထ ် န ွ ်း၊ ရခိင ု ြ် ပည်လတ ွ ေ ် ြမာက်ေရးပါတီ (ALP)

ဆိုတာ မရှိတာဟာလည်း ေလာကရဲ နိယာမတစ်ခုလည်း

ဒုတိယဥက ခိုင်စိုးိုင်ေအာင်၊ ဗဟိုေကာ်မတီဝင် ေစာြမ

ြဖစ်ပါတယ်။

ရာဇာလင်း၊ ြမန်မာိင ု င ် လ ံ းံု ဆိင ု ရ ် ာ ေကျာင်းသားများဒီမို

စစ်ဦးစီးချပ် ေစာမိေ ု ရှး၊ DKBA စစ်ေရးဌာနမှး ေစာစိနဝ ် င်း၊ ကရင်အမျ ိးသားအစည်းအုံး၊

ကရင်အမျ ိးသားလွတ်

ဒုတယ ိ တပ်မေတာ်ကာကွယေ ် ရးဦးစီးချပ် ကာကွယေ ် ရး

သမ်းြပည် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ

ဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတယ ိ ဗိုလ်ချပ်မှးကီး စိုးဝင်း

(RCSS)ဥက စဝ်ယွက်စစ်

အမှာစကားေြပာကားစ်။

အမှာစကားေြပာကားစ်။

ေရးမှးချပ် ပဒိုေစာတာဒိုမူး၊ ဗဟိုေကာ်မတီဝင် ပဒိုေစာ

လိလ ု ားေတာင့တ ် ေနကတဲ့ စစ်မန ှ တ ် ဲ့ ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး၊

သားများ ၁ ရက်ေစာပီး စိတ်ချမ်းသာေပျာ်ရင်မခံစားရမှာ

ဥက ကျာခွန်ဆာ၊ အတွင်းေရးမှး ကျာေဆာ်လမွန်၊

အတွက်ကို ဦးတည်ချက်ထားေရှးပီး

ဆလိုင်းလျန်မန်းဆာေခါင်း၊ အေထွေထွအတွင်းေရးမှး

များကို အချ ိန်မဆိင ု ်းဘဲ ဆက်လက် အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေကာ်မတီဝင် ိုင်ေအာင်မေငးတို တက်ေရာက်ကသည်။

ပါတယ်။

(KNU)ကရင်အမျ ိးသားအစည်းအုံး အေထွေထွအတွင်း

အားလုံးအေနနဲ့လည်း ိုင်ငံသူ ိုင်ငံသားများအားလုံး

အယ်ကလူေစး၊ လားဟူဒမ ီ က ုိ ရက်တစ်အစည်းအုးံ (LDU)

တည်ငိမ်ေရးှင့်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

အြမန်ဆုံးရရှိေရး

ြဖစ်တအ ့ဲ ြပင် ေခတ်မ ီ င ုိ င ် ေ ံ တာ်ကီးဆီ ၁ ရက်ေစာေရာက်

ချင်းအမျ ိးသားတပ်ဦး (CNF) ဒုတိယဥက ေဒါက်တာ

တစ်ဖက် ည ိ င်  းေဆွးေွးသွားကဖိ ု င ှ ့် ေဆွးေွးချက်ရလဒ်

ကမှာြဖစ်လို EAO အသီးသီးကေရာ အစိုးရ၊ တပ်ပင ို ်းဆိင ု ရ ် ာ

ဆလိုင်းထလာေဟးှင့် မွန်ြပည်သစ်ပါတီ (NMSP) ဗဟို

သွားိုင်ဖိုလည်း အေရးကီးေကာင်း သတိြပကေစလို

မိန့်ခွန်းေြပာကား

ညိင်းအစည်းအေဝးတွင်

အမျ ိးသားြပန်လည်

“ဒီလဦ ုိ းတည်ချက်ထား ေရှးည ိ င်  းေဆွးေွး အေကာင်

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာမှာလည်း

အချ ိန်အတိုဆုံးနဲ့

သင့်ြမတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးဗဟိုဌာန ဥက၊ ိုင်ငံေတာ်

ေအာင်ြမင်တဲ့ေဆွးေွးမ

ရလဒ်ေကာင်းများရရှိဖိုလည်း

ေြပာကားသည်။

ဆိုသလို အချ ိန်ကန ု ခ ် ၊ံ ေငွကန ု ခ ် ံ ပီး ေဆွးေွးေနမသာရှိ ပီး

အေြဖ ၁ ရက်ေစာရရင် ကန်ေတာ်တို ြမန်မာိုင်ငံသူ ိုင်ငံ

ေအာင် အင်တိုက်အားတိုက် ယခုထက်ပိုမို စွမ်းေဆာင်ိုင်

တာဝန်ရသ ှိ ပ ူ ဂ ု ိလ်များကပါ ေဆွးေွးည ိ င်  းအေြဖရှာရာမှာ အချ ိန်ကာလယရားကို ေလာ့ချပီး

အတိုဆုံးေလာ့ချိုင်သမ

အြမန်ဆုံးရလဒ်ေကာင်းများ

ြပသိုင်ေရး

ကိးပမ်းေပးကဖိုလည်း ေြပာကားလိုပါတယ်။ ကန့်ကာမကို ေကျာ်လားသွား

“ဒီလိုအချ ိန်ကန့်သတ်ချက်ယရား

ေလာ့ချိုင်ဖို

၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်က မိန့်ခန ွ း်

အထူးပဲ လိအ ု ပ်ပါတယ်။ ပိုးသာကုန် ေမာင်ပေ ုံ စာင်းမတတ်

အတွကဆ ် ရ ို င် ှစဖ ် က်ကယ ို စ ် ားလှယမ ် ျား ေဆွးေွးည ိ င်  း

(အမျ ိးသားြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရး

ရလဒ်ေကာင်း အေြဖမရှိခဲ့ရင်၊ မရခဲ့ရင် ိုင်ငံေတာ်ှင့်

တာကိုသာ ေတာင်းဆိုေဆွးေွးညိင်းရင် လိုက်ေလျာဖို

ဗဟိုဌာန ဥက၊

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ်

ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၏

မိန့်ခွန်းအြပည့်အစုံကို

ြပည်သမ ူ ျားအတွက် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး ေမာ်လင့ခ ် ျက်ဟာ လည်း သဲထေ ဲ ရသွနသ ် လို ြဖစ်ေနမှာပဲဆတ ို ာ ကန်ေတာ်တို

အေြဖရှာရာမှာ ေတာင်းဆိုတဲ့ဘက်ကလည်း ြဖစ်ိုင်ေြခရှိ ြဖစ်င ုိ ေ ် ြခ ရှ၊ိ မရှိ ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးရမယ့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိးု ရ ဘက်မှာလည်း

ညိင်းအေြဖရှာရာမှာ

အချ ိန်များစွာ

အားလုံးက သတိြပကဖိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် ၂ဝ၂ဝ

ကန့်ကာမကို ေကျာ်လားသွားိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီး

ငိမ်းချမ်းေရးအရေရာ အေရးကီးတဲ့ှစ်၊ စိန်ေခမများနဲ့

ေတာ်ဟာ ြပည်ေထာင်စဖ ု ွား တိင ု ်းရင်းသားြပည်သအ ူ ားလုံး

အေဝးဟာ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ရ ် ဲ ှစစ ် ဦးမှ ပထမဆုးံ ကျင်းပတဲ့

ကန့်သတ်ချက်ကားမှ စိန်ေခမအသီးသီးကို စုေပါင်းစွမ်း

တာ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် အကုနအ ် ထိဆရ ို င် (၉)ှစြ် ပည့ခ ် ဲ့ ပီး ၂၀၂၀

စာမျက်ှာ ၆၊ ၇ တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။)

ထိေ ု နာက် ဒုတယ ိ တပ်မေတာ်ကာကွယေ ် ရးဦးစီးချပ်

ြပည့်ှစ်ဟာ

ကန်ေတာ်တိုိုင်ငံရဲ

ိုင်ငံေရးအရေရာ၊

စိးု ဝင်းက “ဒီေန့ကျင်းပတဲ့ (၈)ကိမေ ် ြမာက် JICM အစည်း

ြပည့်ှက်ေနတဲ့ှစ်ဆိုတာလည်း

သတိမေမ့ကဘဲ

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးအတွက် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ရ ် မယ့်

အားြဖင့် ေအာင်ြမင်စွာ ေကျာ်လားသွားကရမှာြဖစ်ပါ

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး၊ တည်ငိမေ ် ရးှင့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်ကီး ဖွံဖိး

ေရွးချယ်ထားတဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို ြမန်မာ့နည်း

ြပည်ေထာင်စသ ု မတ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ူ ိင ု င ် သ ံ ားများ အားလုးံ ရဲ

၍လည်း ပိမ ု ို ပီးြပည့စ ်  ုံ င ို မ ် ယ့် ဒီမက ို ေရစီင ှ ့် ဖက်ဒရယ်စနစ်

ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၈)ရက်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ (၇) ကိမ်

ရလဒ်များှင့်အညီ တည်ေဆာက်ိုင်ဖိုလည်း ိုင်ငံေရး

အမျ ိးမျ ိးေကာင့် မကျင်းပိုင်ခဲ့တဲ့ ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာ

များကိလ ု ည်း ြပင်းြပတဲဆ ့ ရှေ ိ နကတဲ့ ြပည်သမ ူ ျားလိလ ု ား

ြဖစ်ပါတယ်။

အေကာင်အထည်ေဖာ်သွားိုင်ဖို ယခု JICM အစည်း

လုပင ် န်းစ်များကို ေဆွးေွးည ိ င်  းကမှာြဖစ်လုိ စစ်မန ှ တ ် ဲ့

တယ်။ ကန်ေတာ်တိုိုင်ငံဟာ

ြပည်သူတစ်ရပ်လုံးက

တိုးတက်ေစဖိုအတွက်

စိတ်ဆြပင်းြပေနကတဲ့

ြမန်မာ့ဟန်နဲ့ ေလာက်လမ ှ ်းေနတဲ့ ိင ု င ် ြံ ဖစ်တအ ဲ့ ြပင် ထပ်မံ

ေမာ်လင့ခ ် ျက်ေရာင်နဦ ီ းလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် ၂၀၁၇

တိုကိုအေြခခံေသာ ြပည်ေထာင်စုကို ိုင်ငံေရးေဆွးေွးပွဲ

ေြမာက် JICM အစည်းအေဝးေနာက်ပိုင်း အေကာင်း

ပိုင်းမှာေရာ၊ တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးကိစရပ် 

အစည်းအေဝးများ ရပ်တန့်မကိ  လ ု ည်း နိဂုံးချပ်ေစတဲေ ့ န့

ချက်ကို

အြမန်ဆုံးြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ေရး

ဆက်လက်

“ကန်ေတာ်တင်ြပတဲ့ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ံ

ရဲ ဆှငအ ့် ညီ ပါတီစဒ ုံ မ ီ က ို ေရစီစနစ်ကို ေလာက်လမ ှ ်းခဲ့

ြပည့ ် စ ှ မ ် ှာ (၁၀)ှစခ ် ရီးကိေ ု တာင် ေလာက်လမ ှ ်းေနပီြဖစ်

ပါတယ်။ ဒီမက ို ေရစီသက်တမ်း ုပင်ြု ငားေသာ်လည်း လက်ရှိ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဖွဲစည်းပုံ

အေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)ခုစ ှ ဟ ် ာ ဒီမက ို ေရစီင ှ ပ ့် တ်သက်တဲ့ တည်ဆဲအေြခခံဥပေဒြဖစ်သည်ှင့်အညီ

ပါ

ြပင်ဆင်ေရးဥပေဒှင့်အညီ

ြပင်ဆင်ိုင်ဖိုဆိုတာ

ေြပာကားထားပီး ြဖစ်ပါတယ်။

အေဝးမှာ တိက ု တ ် န ွ း် ေြပာကားလိပ ု ါတယ်။ ရလဒ်ေကာင်း

တစ်ဖက်ှင့်

ေဆာင်ရက ွ ေ ် နတာ ရှသ ိ လို တပ်မေတာ်မလ ှ ည်း အခန်း(၁၂) တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ကလည်း

“ယခုလို အစည်းအေဝးမှာ တက်ေရာက်လာသူများ

ေနာ်ကေပထူး၊ တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး ေစာေကျာ်ွန့်၊

တည်ဆဲအေြခခံ

ပုအ ံ ေြခခံဥပေဒ အခန်း(၁၂)ပါ ဥပေဒနဲ့အညီ ြပင်ဆင်င ို ေ ် ရး

ေြမာက်ေရးတပ်မေတာ် - ငိမ်းချမ်းေရးေကာင်စီ (KNU/ KNLA-PC) အေထွေထွအတွင်းေရးမှးချပ် ေဒါက်တာ

ဒါ့ေကာင့်မိုလိုလည်း

ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သင့တ ် ာ ြပင်ဆင်င ို ေ ် ရးကိလ ု ည်း ဖွဲစည်း

ကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF) ဥက ဦးသံခ၊ဲ ဒုတယ ိ ဥက

ဦးမျ ိးဝင်း၊ ဒီမက ို ေရစီအကျ ိးြပ ကရင်တပ်မေတာ် (DKBA)

ေဖာက်လဲ

အပါအဝင် ဒီမက ို ေရစီလမ်းေကာင်းေပမှ ေသွဖည်မများ 

အတိင ု ပ ် င်ခ ံ ုံးဝန်ကီးဌာန ညန်ကားေရးမှးချပ် ဦးေဇာ်ေဌး၊ တက်ေရာက်ကပီး

ကီးမားတဲ့ဒီမိုကေရစီကျင့်စ်

ေပးထားတဲ့

ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီးအလိုက် တူညီတဲ့ရပိုင်ခွင့်၊

တူညတ ီ လ ဲ့ ပ ု င ် န်းတာဝန်၊ တူညတ ီ ဲ့ အာဏာခွေ ဲ ဝမှင့် အခွင့် အေရးများအားလုံးဟာ တစ်ေကျာင်းတစ်ဂါထာ၊ တစ်ရွာ

တစ်ပုဒ်ဆန်း ဆိုသလို မတူညီေသာ ဒီမိုကေရစီအခွင့်ေရး၊ ေဒသအေပအေြခခံတဲ့ ဒီမိုကေရစီ၊ လူမျ ိးအလိုက်ေပ

အေြခခံတဲ့ ဒီမက ို ေရစီ မြဖစ်ရေလေအာင် စုေပါင်းစ်းစားမ

ထုတ်ေဖာ်

ှစ်ဖက်ယုံကည်မက  အေရးကီး

“တစ်ပိုင်းကလည်း ိုင်ငံေရးအရ UPDJC မှာ အချ ိန်

အတိဆ ု းံု နဲ့ ြဖစ်င ုိ ေ ် ြခရှသ ိ ည့အ ် ချက်များေပမှ ေအာင်ြမင်

မရလဒ် အသီးအပွင့်များရယူရန် ေဆွးေွးသလို ထာဝရ

ငိမ်းချမ်းေရးအတွကလ ် ည်း တပ်ပင ို ်းဆိင ု ရ ် ာကိစရပ်  များကို

JMC ဘက်ကတစ်ဆင့် တစ်ချ ိန်တည်း၊ တစ်ပိင်တည်း ေဆွးေွးည ိ င်  း ေကျာ်ြဖတ်ကရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေနရာမှာ ှစ်ဖက်ယုံကည်မက 

အေရးကီးသလို

ယုံကည်မရဲ  

ဆန့်ကျင်ဘက်ကေတာ့ စိးု ရိမပ ် ပ ူ န်မြဖစ်  ပါတယ်။ ဒီအချက်

ဟာ ငိမ်းချမ်းေရးလုပင ် န်းစ်ေဖာ်ေဆာင်ရာမှာ ကီးမားတဲ့ ဟန့်တားေှာင့ယ ် က ှ မ ် ကိ  ု ြဖစ်ေပေစေကာင်း တပ်မေတာ် ကာကွယေ ် ရးဦးစီးချပ် ဗိလ ု ခ ် ျပ်မှးကီး မင်းေအာင်လင်  က

၂၀၁၇ ခုစ ှ ် ေမ ၂၄ ရက်က ကျင်းပတဲ့ ြပည်ေထာင်စု ငိမ်းချမ်း ေရးညီလာခံ - (၂၁)ရာစုပင်လုံ ဒုတိယအစည်းအေဝးမှာ

ထည့်သွင်းမှာကားခဲ့တဲ့အြပင် NCA ဟာ တိုင်းရင်းသား

လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းေတွကို

စာချပ်မဟုတ်ေကာင်း၊

လက်နက်ချခိုင်းတဲ့

တပ်မေတာ်ရဲငိမ်းချမ်းေရး

ရပ်တည်ချက်ဟာ ငိမ်းချမ်းေရးမဟာဗျဟာြဖစ်တဲ့ NCA လမ်းေကာင်းေပမှာ မေသွမဖည် ခိင ု ခ ် င ုိ မ ် ာမာရပ်တည် လုပ်ေဆာင်သွားမှာြဖစ်ေကာင်း၊

NCA

လမ်းေကာင်း

ေလာက်လှမ်းရာမှာလည်း ေခတ်အဆက်ဆက် ငိမ်းချမ်း ေရး ကိးပမ်းမသမိုင်းေတွက ရရှိလာတဲ့ တပ်မေတာ်ရဲ

အသိတရား၊ လက်ရိှ ငိမး် ချမ်းေရးတည်ေဆာက်မအတွ  က် အရှိတရားြဖစ်တဲ့အတွက် တပ်မေတာ်အေနြဖင့် ငိမ်းချမ်း ေရးမူ (၆)ရပ်ှင့်အညီ ခိုင်မာစွာရပ်တည် လုပ်ေဆာင်သွား မှာြဖစ်ေကာင်း

ရှင်းလင်းစွာ

အသိေပးထားပီးြဖစ်တဲ့

အတွက် ကန်ေတာ်တို တပ်မေတာ်အပိုင်းအေနနဲ့ JICM

မှာပဲြဖစ်ြဖစ် ၊ JMC မှာပဲြဖစ်ြဖစ်၊ UPDJC မှာပဲြဖစ်ြဖစ်၊ NCA လမ်းေကာင်းအတိုင်းသာ ဆက်လက်ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်လျက် ေဆွးေွးညိင်းမအချ ိန်ကာလ ယရား

ေလာ့ချမအတွင်းမှ ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး အြမန်ဆုံးရရှိ

ေအာင် အတတ်ိုင်ဆုံး ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ် ေကာင်း ထပ်ေလာင်းေြပာကားလိုပါတယ်။

စာမျက်ှာ ၄ သို 


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၊ ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီး စိုးဝင်းှင့် အဖွဲဝင်များ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများမှ

ေခါင်းေဆာင်များှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်ကစ်။ စာမျက်ှာ ၃ မှ

“လုပ်ငန်းစ်တစ်ခု၊

တည်ေဆာက်မတစ်ခုကို

လုပ်ေဆာင်ရာမှာ အေြခခံအုတ်ြမစ် foundation ဆိုတာ

မရှမ ိ ြဖစ်လအ ို ပ်ရာ ကန်ေတာ်တရ ို ဲ JICM ဟာ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ူ

ိင ု င ် သ ံ ားအားလုံး ြပင်းြပတဲစ ့ တ ိ ဆ ် အရ လိလ ု ားေတာင့တ ်

ေနတဲ့ ဒီမက ုိ ေရစီင ှ ့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုိ အေြခခံေသာ ြပည်ေထာင်စုကို ိုင်ငံေရးေဆွးေွးပွဲ ရလဒ်များှငအ ့် ညီ

တည်ေဆာက်ိုင်ေရးှင့် စစ်မှန်တဲ့ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး

စိတ်ရှည်သည်းခံြခင်း၊

မေလာ့တဲ့

လုံလဝီရိယတိုြဖင့်

“JICM ဟာ NCA စာချပ်ရဲ အြမင့ဆ ် ုံးယရားြဖစ်သည်

ှငအ ့် ညီ တစ်စ ှ ေ ် ကျာ်ကာ တည်ရေ ှိ နတဲ့ တစ်ဆမ ို ေတွ 

ချက်ကစ ိ များြဖစ်  သည့် အပိင ု ်း (၁) NCA အေကာင်အထည်

သည်။

ချမှတ်ေပးရမှာ

၂၀၂၀

စိလ ု ို တိက ု တ ် န ွ ်းရင်း နိဂုံးချပ်အပ်ပါတယ်”ဟု ေြပာကား အဆင်ေြပေချာေမွမယ်လို ယုံကည်

ယင်းေနာက် NCA

လက်မှတ်ေရးထိုးထားေသာ

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲအစည်းများကိုယ်စား

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ် ဦးေဆာင်အဖွဲ (PPST) ယာယီ

ေြဖရှင်းေပးိင ု မ ် ယ့် နည်းလမ်းေတွကို ဒီအစည်းအေဝးကေန

ြဖစ်ပါတယ်။ တစ်ဆိုမေကျာ်လားေရး

ှစဖ ် က်ည ိ င်  းေရးအဖွဲေတွအတွက် ေဆွးေွးည ိ င်  းရမယ့် အေကာင်းအရာေတွကို JICM ကေန ချမှတ်အတည်ြပ

ေပးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ှစဖ ် က်ည ိ င်  းေရးအဖွဲေတွ တရားဝင် ေတွဆုေ ံ ဆွးေွးည ိ င်  းေရးအတွက် လမ်းဖွငေ ့် ပးရမှာ ြဖစ်ပါ

အတွက် အချ ိန်ကာလယရား ေလာ့ချမအတွင်း ညိင်း

အဖွဲေခါင်းေဆာင်၊

သမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး

တယ်။ ၂၀၂၀ ှစ် လယ်ေလာက်မှာ ြပည်ေထာင်စု ငိမ်းချမ်းေရး

ရယူရာမှာ အဓိက Foundation တစ်ခြု ဖစ်ပီး ကန်ေတာ်တို

ြဖစ်ေြမာက်ေအာင် အားတက်သေရာ ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်း

ိုင်ေရးကို ဦးတည်ပီး လုပ်ငန်းအစီအစ် အဆင့်ဆင့်ကို

ေဆွးေွးကပီးေနာက် ေကာင်းမွန်တဲ့ရလဒ် အေြဖများ

ေကာင်စီ (RCSS)ဥက စဝ်ယွက်စစ်က “ဒီအစည်းအေဝး

ကလည်း Founder ြဖစ်တယ်လို ခံယူလျက် စိတ်ဆ

ေဆာင်ရွက်ေပးကတဲ့

ြပည်ေထာင်စဖ ု ာွ း တိင ု း် ရင်းသားြပည်သမ ူ ျား အားလုးံ အတွက်

ပါေကာင်း ေြပာကားလိုပါတယ်။

ြပင်းြပစွာနဲ့ ေအာင်ြမင်မအသီ  းအပွင့်ကို ခံစားလိုကတဲ့

စစ်မှန်တဲ့ ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး၊ တည်ငိမ်ေရးှင့် ဖွံဖိး တိုးတက်ေရး အြမန်ဆုံးရရှိေအာင် ယေန့မှစ၍ အားသွန်

ခွန်စိုက် ိုးသားမ အမှန်တကယ် ငိမ်းချမ်းေရးရယူလိုမ၊

အြပန်အလှန်ယုံကည်မ၊ ေလးစားမအေပ အေြခခံလျက်

အစိတအ ် ပိင ု ်း (၃)တွင် ထည့သ ် င ွ ်းချပ်ဆမ ို ည့် သေဘာတူညီ

ဆက်လက် ကိးပမ်းအားထုတ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ကပါ

ှစ်ဖက်ညိင်းေရးအဖွဲများနဲ့

ှစဖ ် က်ေခါင်းေဆာင်များအားလုးံ ကို အထူးေကျးဇူးတင်ရှိ ဒီအစည်းအေဝးမှာ

ညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင်လုံ စတုတအစည်းအေဝး ကျင်းပ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်သွားဖို လိုအပ်ပါတယ်။

နည်းလမ်းေပါင်းစုံနဲ့ ဝိုင်းဝန်းအေြဖရှာ

“NCA စာချပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက ွ ရ ် ာမှာ

ေဆွးေွးအတည်ြပရမယ့် အေကာင်းအရာေတွကို ှစဖ ် က်

ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်တဲ့ အဖွဲ အစည်းအားလုံး ပါဝင်မှသာ

ြပင်ဆင်ပီးြဖစ်လို ေဆွးေွးအတည်ြပတဲအ ့ ခါမှာ အဆင်ေြပ

အားလုံးပါဝင်င ို ေ ် ရးအတွက် နည်းလမ်းေပါင်းစုန ံ ဲ့ ဝိင ု ်းဝန်း

ညိင်းေရးအဖွဲေတွက ှစ်ကိမ်တိုင်တိုင် ကိတင်ညိင်း ေချာေမွမယ်လို ေလးနက်စွာ ယုံကည်ပါတယ်။

ပီးြပည့စ ် ေ ံု အာင်ြမင်မာှ ြဖစ်လုိ ငိမ်းချမ်းေရးလုပင ် န်းစ်မှာ အေြဖရှာကဖို လိအ ု ပ်ပါတယ်။ ငိမ်းချမ်းေရးေရှလုပင ် န်းစ်

ေဖာ်မဆိုင်ရာ မူေဘာင် သေဘာတူညီချက်၊ အပိုင်း (၂) အလွန် အဆင့်လိုက်

အဆင့်လိုက်

ေရှလုပ်ငန်းစ်များှင့်

အေကာင်အထည်ေဖာ်မများ၊  အပိုင်း (၃)

အေြခခံမသ ူ ေဘာတူညခ ီ ျက်များ၊ ြပည်ေထာင်စု ငိမ်းချမ်းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင်လုံ စတုတအစည်းအေဝးကို ၂၀၂ဝ ြပည့ ် စ ှ ် ှစ်ဆန်းပိုင်းအတွင်း ကျင်းပိုင်ေရးကိစ၊ NCA ပါ

ေဝါဟာရများှင့် အဓိပာယ်  ဖင ွ ဆ ့် ခ ုိ ျက်များကိစ၊ ငိမ်းချမ်းေရး လုပင ် န်းစ်တင ွ ် တိင ု ်းရင်းသားလက်နက်ကင ို ် အဖွဲအစည်း များ

ပိုမိုပါဝင်လာေရးအတွက် NCA အေပ အေြခခံ၍

ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးကိစ၊ UPDJC ှင့် JMC

အစည်းအေဝးများ ေခယူကျင်းပရန်ကစ ိ တိ   ု င ှ ့် စပ်လျ်းပီး ေဆွးေွး အတည်ြပကသည်။

မှတ်တမ်းတင်လို

ယင်းေနာက် ငိမ်းချမ်းေရးလုပင ် န်းစ် ဦးေဆာင်အဖွဲ

(PPST) ယာယီအဖွဲေခါင်းေဆာင်၊ သမ်းြပည်ြပန်လည် ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ (RCSS)ဥက စဝ်ယက ွ စ ် စ်က ယေန့

သည် တိင ု း် ရင်းသားြပည်သလ ူ ထ ူ တ ု စ်ရပ်လးံု ှင့် ငိမး် ချမ်း ေရးလုပ်ငန်းစ်တိုအတွက် ထူးြမတ်ပီး မဂလာရှိသည့်

ေန့တစ်ေန့အြဖစ် မှတတ ် မ်းတင်လပ ို ါေကာင်း၊ ငိမ်းချမ်းေရး လုပင ် န်းစ် တစ်ဆမ ုိ ေကျာ်  လားေရး ေဆွးေွးရန်အတွက်

ှစဖ ် က်ည ိ င်  းေရးအဖွဲ ေတွဆုေ ံ ဆွးေွးပွမ ဲ ျားကတစ်ဆင့် ရလဒ်ေကာင်းမွနသ ် ည့် ြပည်ေထာင်စု ငိမ်းချမ်းေရးညီလာခံ

- (၂၁)ရာစုပင်လံု စတုတအစည်  းအေဝး ကျင်းပိင ု ေ ် ရးကို ယေန့ (၈)ကိမေ ် ြမာက် JICM အစည်းအေဝးက မီးစိမ်းြပေပး လိက ု ပ ် ါေကာင်း၊ ထိသ ု ို ရလဒ်ေကာင်းများရေအာင် ကိတင်

ြပင်ဆင်ေရး အစည်းအေဝးကျင်းပပီး ကိးပမ်းြပင်ဆင်ေပးခဲ့ ကသည့် ှစဖ ် က်ည ိ င်  းေရးအဖွဲ များှင့် ှစဖ ် က်ေခါင်းေဆာင်

များ၏ တာဝန်ယူမ၊ တာဝန်ခံမများကို ေလးစားဂုဏ်ြပပါ ေကာင်း။

ယေန့ အစည်းအေဝးကတစ်ဆင့် ေခါင်းေဆာင်များ

အကား တည်ရှိေနသည့် ယုံကည်မ၊ နားလည်မ၊ အြပန်

အလှန် အသိအမှတ်ြပမ၊ ချစ်ကည်ရင်းှီးမများကို ပိုမို ခိုင်မာေစခဲ့ပါေကာင်း၊

ိုင်ငံေတာ်အတိုင်ပင်ခံုံးဝန်ကီးဌာန ညန်ကားေရးမှးချပ် ဦးေဇာ်ေဌးှင့် သမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ (RCSS) အတွင်းေရးမှး စဝ်စိုင်းငင်းတိုက

သတင်းမီဒီယာများ၏ ေမးြမန်းချက်များကို ြပန်လည်ေြဖကားစ်။

စိတ်ဆအရ လိုလားေတာင့်တေနတဲ့

ဒီမိုကေရစီှင့်

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အေြခခံေသာ ြပည်ေထာင်စက ု ို ိင ု င ် ေ ံ ရး ေဆွးေွးပွဲရလဒ်များှင့်အညီ

တည်ေဆာက်ိုင်ေရးှင့်

စစ်မန ှ တ ် ထ ဲ့ ာဝရငိမ်းချမ်းေရးအတွက် အချ ိန်ကာလယရား ေလာ့ချမအတွင်း ေကာင်းမွန်တဲ့

ညိင်းေဆွးေွးကပီးေနာက်

ရလဒ်အေြဖများ ရယူရာမှာ အဓိက

Foundation တစ်ခုြဖစ်

ေဆာင်ရွက်ကရန်လည်း မိမိတိုသည်

JICM ဟာ ြမန်မာိုင်ငံသူ ိုင်ငံသားအားလုံး ြပင်းြပတဲ့

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်ှင့်

ပတ်သက်လင် အေြပာသက်သက်မဟုတဘ ် ဲ လက်ေတွကျကျ

သေဘာထားရှိကပါေကာင်း၊

တိုင်ပင်ေဖာ်တိုင်ပင်ဖက်၊

ေဆွးေွးေဖာ်

ချမှတရ ် ာမှာ လက်ရြိှ ဖစ်ပာွ းေနတဲ့ အဘက်ဘက်က အေြခ

ေဆွးေွးဖက်၊ လုပေ ် ဖာ်ကင ုိ ဖ ် က်များ ြဖစ်ကုမ ံ မက NCA

လူထအ ု ကျ ိး၊ ြပည်ေထာင်စု ေကာင်းကျ ိးကို ဦးထိပထ ် ားပီး

ှင့်ပတ်သက်လင် ှစ်ဖက်စလုံးတွင် တာဝန်ကိုယ်စီရှိက

ေစာင့်စားေနတဲ့

ြခင်း ခံရသကဲသ ့ ို တစ်ဆေ ို ှာင့ေ ် ှးမအတွကလ ် ည်း အေြပာ

အေနေတွကို ထည့သ ် င ွ း် စ်းစားရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်သူ

ကို ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သည့် သူများြဖစ်ကသည့်အတွက် NCA

၂၀၂၀ှစသ ် စ်ကူးတဲ့ အချ ိန်မှာ တစ်တင ုိ း် ြပည်လးံု ေမာ်လင့်

ပါေကာင်း၊ NCA ေအာင်ြမင်မ အသီးအပွငအ ့် တွက် ဂုဏြ် ပ

လက်ေဆာင်မန ွ အ ် ြဖစ် ဒီ JICM အစည်းအေဝးကေန ယူေဆာင်

အဆို ခံရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ရလဒ်ေကာင်းေတွကို

ှစ်သစ်ကူး

ေပးိုင်မယ်လို ယုံကည်ပါတယ်”ဟု ေြပာကားသည်။

ထိေ ု နာက် တက်ေရာက်လာကသူများက NCA အခန်း

ထိေ ု ကာင့် NCA အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မများ 

ပီးစီးေအာင်ြမင်ေအာင် လက်တေ ွဲ ဆာင်ရက ွ သ ် ွားရန် လိအ ု ပ်

(၃) ပစ်ခတ်တက ုိ ခ ် က ုိ မ ် ရပ်  စဲေရးဆိုင်ရာကိစရပ်  များ၊ NCA

ပါေကာင်း၊ ယခု အစည်းအေဝးပီးသည်င ှ ့် ှစဖ ် က်ည ိ င်  း

လုပေ ် ဆာင်ြခင်းှင့် NCA အခန်း(၆) ကားကာလအတွငး်

ဆက်လက်ကျင်းပရန်ရှိပါေကာင်း၊ ညိင်းေရးအဖွဲများ

အခန်း(၄) ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မရပ်စဲေရး

ခိုင်မာေအာင်

ေရးအဖွဲများ၏

ေရှလုပ်ငန်းစ်ဆိုင်ရာ ေဆွးေွးပွဲကို

ေဆာင်ရက ွ ရ ် မည့် အစီအစ်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး

အေနြဖင့် ယခုအစည်းအေဝးက ချမှတ်ေပးလိုက်သည့်

တူညီချက်ရယူေရးကိစ၊ ၂၀၂၀ မတိုင်မီှင့် ၂၀၂၀ အလွန်

အတိုင်း ေဆာင်ရွက်သွားရန်

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်များ၊ အဆင့်လိုက် အေကာင်

ေမာ်ကးုိ ပီး အေလာ့၊ အတင်းလုပရ ် န်င ှ ့် လိအ ု ပ်ပါက ရဲရဝ ဲ ဝ ့ ံ ံ့

ကိစ၊ NCA အေကာင်အထည်ေဖာ်မဆိ  င ု ရ ် ာ မူေဘာင်သေဘာ ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့်

အဆင့်လိုက်

အထည်ေဖာ်မများကိစ၊ ြပည်ေထာင်စုသေဘာတူစာချပ်

ေဆွးေွးသည့် အေကာင်းအရာများှင့် လုပ်ငန်းစ်များ

တိုက်တွန်းလိုပါေကာင်း၊

ညိင်းေဆွးေွးသည့်အခါတွင်လည်း

အားလုံးအကျ ိး

လုပေ ် ဆာင်သာွ းကေစလိပ ု ါေကာင်း။ စာမျက်ာှ ၅ သို 


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

စာမျက်ှာ ၄ မှ

တစ်ဖွဲချင်းအလိက ု ် ေဆွးေွးမှင့် စုေပါင်းေဆွးေွးမ

များကို ဟန်ချက်ညီေအာင် ေဆာင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ပါ ေကာင်း၊ ေဆွးေွးမရလဒ်များှင့်

လုပ်ငန်းစ်များကို

သဟဇာတြဖစ်ရန်၊ အချ ိတ်အဆက်မရ ိ န် သတိထားေဆာင်

ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်တွင်

အားလုံး ပါဝင် ေရးအတွ က ် ဆုံး ြဖတ် ထားပီး ြဖစ် သ ည့ ် အတွက် ကွင်းဆင်းလက်ေတွ အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရက ွ ရ ် န် တတ်င ို သ ် မ ကိးပမ်းကေစလိပ ု ါေကာင်း၊ အခက်အခဲ ြပဿနာများ ကံေတွရသည့အ ် ခါ ေဆွးေွးြခင်း နည်းလမ်းြဖင့်

ေြပာကားသည်။

အေြဖရှာကရန် တိုက်တွန်းပါေကာင်း

ထိေ ု နာက် ဒုတယ ိ တပ်မေတာ်ကာကွယေ ် ရးဦးစီးချပ်

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီး

စိးု ဝင်းက (၈)ကိမေ ် ြမာက် တစ်င ုိ င ် လ ံ းံု ပစ်ခတ်တက ုိ ခ ် က ုိ ် မ ရပ်စဲေရး သေဘာတူစာချပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ဆိုင်ရာ ညိင်းအစည်းအေဝး (JICM)ကို ေအာင်ြမင်စွာ

ကျင်းပပီးစီးခဲသ ့ ည့အ ် တွက် ဝမ်းေြမာက်ဂဏ ု ယ ် ပ ူ ါေကာင်း၊ ယေန့အစည်းအေဝးတွင်

သေဘာတူညီချက် (၈)ချက်

ကိလ ု ည်း ေအာင်ြမင်စာွ ြဖင့် ှစဖ ် က်ေြပလည်စာွ ေဆွးေွး

ည ိ င်  း အတည်ြပိင ု ခ ် သ ့ဲ ည့အ ် တွက် ထပ်ေလာင်းဂုဏယ ် ူ

(၈)ကိမ်ေြမာက် တစ်ိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ညိင်းအစည်းအေဝး (JICM) သေဘာတူဆုံးြဖတ်ချက်များ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဆိုင်ရာ ညိင်းအစည်းအေဝး ကျင်းပစ်။ နားလည်မ ပိုပီးရှိလာြခင်းှင့်

လာမည်ဟလ ု ည်း ယုံ ကည်ပါေကာင်း၊ မိမတ ိ ို ယုံ ကည်ချက်

ကို ြပသြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေရှပိင ု ်းတွင် ဒုတယ ိ တပ်မေတာ်

ကရန် ေမတာရပ်ခပ ံ ါေကာင်း ေြပာကားပီး အစည်းအေဝး

ှစ်ဖက်ကားထဲတွင်

ပါေကာင်း၊ JICM အစည်းအေဝး ကျင်းပလာခဲ့သည်မှာ

တစ်ေယာက်င ှ တ ့် စ်ေယာက် ယုံ ကည်မရှ  လ ိ ာသည်ဆသ ို ည်

အတိင ု ်း ေအာင်ြမင်ရန်လည်း အားလုးံ ဝိင ု း် ဝန်းကိးစားေပး

ေြပ ေချာေမွစွာြဖင့်

တစ်ဖက်ှင့်တစ်ဖက် ညိင်း၍

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်းှင့်

ကို ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ကည်ူးစရာ ြမင်ကင ွ ်းတစ်ခြု ဖစ်ပါေကာင်း၊ ယင်းမှာလည်း

စဝ်ယက ွ စ ် စ်တို ေြပာကားသွားခဲသ ့ ည့အ ် တိင ု ်း ယေန့ကျင်းပ

အားလုံးမှ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား၏ စွမ်းေဆာင်ချက်ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ေမာေမာ ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်ပီးခဲ့ပါေကာင်း၊ မိမိတို အချင်း

ကွယေ ် ရးဦးစီးချပ် ကာကွယေ ် ရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတယ ိ

တိးု တက်လာပါေကာင်း၊ ယင်းမှာ မိမတ ိ ၏ ုိ အလုပအ ် မ

လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများမှ

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါေကာင်း။

ိုက်ကသည်။

ယခုဆိုလင် (၈)ကိမ်ရှိပီြဖစ်ပီး ယခုအကိမ်ကဲ့သို အဆင်

စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံိုက်

ေအာင်ြမင်ေစရန် ေဆွးေွးအတည်ြပိုင်သည်မှာ များစွာ

သမ်းြပည်ြပန်လည်ထေ ူ ထာင်ေရးေကာင်စီ (RCSS) ဥက

အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်လာကသည့် အဖွဲအစည်း

သည့် JICM အစည်းအေဝးသည် ေြပေြပြပစ်ြပစ် ေချာေချာ

ပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၊ ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာ

အထူးသြဖင့် ေနာက်ကွယ်မှ ယခုကဲ့သို ဆုံးြဖတ်ချက်များ

ချင်းနားလည်မယူ  ိုင်သည့်

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်းှင့်အဖွဲဝင်များ၊

အဖွဲများ၏ စွမ်းေဆာင်ချက်ဟု ေြပာမည်ဆိုပါကလည်း

ေဆာင်အဖွဲများ၊ ုံးအဖွဲများ၏ ကိးစားမများေကာင့်

ချမှတ ် င ို ေ ် စရန် ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးကသည့် အလုပအ ် မေဆာင်

မမှားပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့် အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲများ၊

အင်မတန်မှ အားတက်ရ

အတွင်းေရးမှးအဖွဲများအားလုံးကိလ ု ည်း ေကျးဇူးတင်ရှိ ပီး ဂုဏ်ယူမှတ်တမ်းတင်ပါေကာင်း။

စွမ်းအားများသည်လည်း

ဒုတိယအချက်မှာ ယခုအစည်းအေဝးှင့် တိုက်ိုက်

အစည်းအေဝးအပီးတွင်

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံ

တိုင်းရင်းသား

ေခါင်းေဆာင်များှင့်

ကိုယ်စားလှယ်များသည် စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံ ထိုေနာက်

ညန်ကားေရးမှးချပ်

သမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ

ဦးေဇာ်ေဌးှင့်

(RCSS)

တစ်ဖက်ှင့်တစ်ဖက် အတိုးအေလာ့ြဖင့် ေဆာင်ရွက်

မဆက်စပ်ေသာ်လည်း မိမေ ိ ြပာကားလိသ ု ည်မှာ မိမတ ိ  ို င ို င ် ံ

အတွင်းေရးမှး စဝ်စိုင်းငင်းတိုက ယေန့ညိင်းအစည်း

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆွးေွးညိင်းရမည့်ကိစရပ်  များ

ြပည်ေထာင်စုသားချင်းများ၊ အဖွဲအစည်းများ ဝိုင်းဝန်းပီး

သတင်းမီဒီယာများ၏ ေမးြမန်းချက်များကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအဖွဲများအေနြဖင့် တိင ု ်းရင်းသား

အားတက်ရပါေကာင်းှင့် ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း။

ဆက်လက်၍လည်း

JICM ၏ ေနာက်ဆက်တွဲ

အခက်အခဲှင့် ရင်ဆိုင်ေနရသည့်ေနရာတွင်

မိမိတို၏

အတွင်းေရးမှးအဖွဲများ၊ ညိင်းေဆွးေွးမ

အားေပးေထာက်ခံေပးသည့်အတွက် မိမိတို အင်မတန်မှ

ြပည်သူများအားလုံး လိုလားေတာင့်တေနသည့် စစ်မှန်

တတိယအချက်အေနြဖင့် ယေန့အစည်းအေဝးသို

ကိုလည်း

ဒီေန့အစည်းအေဝးမှာ သေဘာတူညီချက် (၈) ချက်ရပါတယ်။ ဒီေန့

အစည်းအေဝးကေတာ့ ေအာင်ြမင်တဲ့ အစည်းအေဝး ြဖစ်ပါတယ်။ အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာလည်း ပီးေြမာက်ခဲ့တဲ့ အစည်းအေဝး ြဖစ်ပါတယ်။

ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် ဆက်ပီးေတာ့ လုပ်ေဆာင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစ်ေတွကို လည်း ဆက်ပီးေတာ့ ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားဖိြု ဖစ်ပါတယ်။ JICM အစည်းအေဝးက ချမှတ်လိုက်တဲ့

ဆုံးြဖတ်ချက်ေတွ၊

သေဘာတူညီချက်ေတွေပမှာ

အေဝးရလဒ်များှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ရှငး် လင်းေြပာကားကပီး

“ြပည်ေထာင်စုသေဘာတူညီချက်မှာ (၃) ပိုင်း ပါပါ

တယ်။ အပိင ု း် (၁)ကေတာ့ NCA အေကာင်အထည်ေဖာ်မနဲ  ့ တူညီချက်ဆိုတာက

ပတ်သက်တဲ့ မူေဘာင်သေဘာတူညခ ီ ျက်၊ မူေဘာင်သေဘာ ခိုင်မာေအာင်

အပစ်အခတ်တိုက်ခိုက်မရပ်စဲေရး

လုပ်ေဆာင်တဲ့အပိုင်းပါ။ ဒီအရာေတွကို

ဘယ်လေ ို ဆာင်ရက ွ သ ် ွားကမလဲ။ ိင ု င ် ေ ံ ရးေဆွးေွးပွေ ဲ တွ

ကို ဘယ်လသ ို ွားကမလဲဆတ ို ဲ့ မူေဘာင်သေဘာတူညခ ီ ျက်

ေတွ ြဖစ်ပါတယ်။ အပိင ု ်း(၂) ကေတာ့ ၂၀၂ဝ အလွန် အဆင့် အလိုက်

လုပ်ငန်းစ်ေတွနဲ့

အဆင့်အလိုက်အေကာင်

အထည်ေဖာ်မေတွ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ကိမ်ကျင်းပမယ့် ညီလာခံက အခုအစိုးရသက်တမ်းမှာ ေနာက်ဆုံးကျင်းပတဲ့ ညီလာခံြဖစ်မာှ ပါ။ ၂၀၂၀ ေရွးေကာက်ပေ ဲွ တွပီးရင် ေနာက်ထပ် အစိုးရ

အေြပာင်းအလဲေတွြဖစ်လာမယ်။

ဒီအချ ိန်မှာ

ငိမ်းချမ်းေရးလုပင ် န်းစ်က ဘယ်လဆ ို က်ပီး သွားကမလဲ ဆိုတဲ့အေပမှာ စိုးရိမ်ပူပန်မရှ  ိပါတယ်။ စိုးရိမ်ပူပန်မရှ  ိတဲ့ အေပမှာ အားလုံးက သေဘာတူတဲ့ အဆင့်လိုက် အဆင့်

ြပန်လည်

လိက ု ် ဘယ်လသ ုိ ာွ းမလဲ၊ ဘယ်အဆင့် ပီးရင်ဘယ်လသ ုိ ွားမလဲ

ညန်ကားေရးမှးချပ် ဦးေဇာ်ေဌးက “JICM ကျင်းပြပ

ညီချက်ကုိ အပိင ု း် (၂)မှာ ထည့သ ် င ွ း် မှာြဖစ်ပါတယ်။ အပိင ု း်

ေြဖကားကသည်။

လုပခ ် တ ဲ့ ဲ့ သက်တမ်းတစ်ေလာက်မှာ ဒီတစ်ကိမက ် အချ ိန် တိုတိုအတွငး် သေဘာတူချက်ေတွ ရယူင ုိ ခ ် တ ့ဲ ့ဲ

အစည်း

အေဝးြဖစ်ပါတယ်။ ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ် ေြပာကား တဲအ ့ တိင ု ်း ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် အတိတန ် မ ိ တ ိ ေ ် ကာင်းကို

ဆိတ ု ာကို သေဘာတူညခ ီ ျက်ယမ ူ ယ်။ ရရှလ ိ ာတဲ့ သေဘာတူ

(၃)ကေတာ့ ဒီမက ို ေရစီနဲ့ ဖက်ဒရယ်အေြခခံမသ ူ ေဘာတူညီ ချက်ေတွ ြဖစ်ပါတယ်။

အပိုင်း(၃)ပိုင်းနဲ့ပါဝင်

“ြပည်ေထာင်စသ ု ေဘာတူညခ ီ ျက် (၁) နဲ့ (၂) မှာ (၅၁)

ေကာင်းမွန်စွာနဲ့ စတင်ိုင်တဲ့ အစည်းအေဝးြဖစ်ေကာင်း

ချက်ရထားပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ရထားပီးတဲ့ အေြခခံမေ ူ တွက

(၈) ချက်ရပါတယ်။ သေဘာတူညခ ီ ျက်ေတွဟာ NCA အခန်း

တပ်မေတာ်ဘက်ကလည်း

တင်ြပလိပ ု ါတယ်။ ဒီေန့အစည်းအေဝးမှာ သေဘာတူညခ ီ ျက်

(၃၊၄၊၆) အဲဒါေတွနဲ့ပတ်သက်လိုလည်း ေဆာင်ရွက်သွား မယ့်အေပမှာ သေဘာတူညီချက်ရပါတယ်။

“ေနာက်တစ်ခုကေတာ့ NCA အေကာင်အထည်ေဖာ်

ကားမှာ ေဆွးေွးဖိုရှိပါတယ်။

အစိုးရ၊ လတ်ေတာ်၊

ဘုံအားြဖင့် သေဘာတူညီ

ထားတဲ့ ဖက်ဒရယ်အေြခခံမူေတွရှိတယ်။ EAOs ဘက်မှာ

လည်း ဘုအ ံ ားြဖင့် သေဘာတူညထ ီ ားတဲ့ ဖက်ဒရယ်အေြခခံ မူေတွရှိပါတယ်။ ဒါေတွနဲ့ ှစ်ဦးှစ်ဖက်ညိင်း လိုက်မယ်

တာနဲ့ ပတ်သက်ပီးေတာ့ ှစ်ဦးှစ်ဖက်ကားမှာ မူေဘာင်

ဆိုရင် အားလုံးသေဘာတူလက်ခံိုင်တဲ့ ဖက်ဒရယ်မူေတွ

ေဆာင်ရွက်မယ့်

လည်း အပိုင်း (၃)အေနနဲ့ ထည့်ပီးချပ်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

သေဘာတူညခ ီ ျက်ေတွရယူဖ၊ုိ ၂၀၂၀ အလွနမ ် ှာ ဆက်လက်

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်အဆင့်ေတွ၊

အဆင့လ ် က ို ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မေတွ  ဒီအေပမှာ JICM က ဒီကေန့သေဘာတူလိုက်ပါပီ။ ေနာက်တစ်ခုကေတာ့ ြပည်ေထာင်စုသေဘာတူစာချပ် အစိတ်အပိုင်း(၃)ချပ်ဆို

ရိင ု သ ် မ ရိင ု ပ ် ါတယ်။ ရလာတဲသ ့ ေဘာတူညခ ီ ျက်ေတွကို ဒါက ြပည်ေထာင်စုသေဘာတူစာချပ် အပိုင်း(၃)အေနနဲ့

လာမယ့ည ် လ ီ ာခံမှာချပ်ဆမ ို ှာ သည်အပိင ု ်း(၃)ပိင ု ်း နဲ့ပါဝင် မှာြဖစ်ပါတယ်။

အေြခခံပီးေတာ့ ှစ်ဦးှစ်ဖက် ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

မယ့် စာချပ်ပစ ုံ က ံ လ ို ည်း သေဘာတူည ီ င ို ခ ် ပ ဲ့ ါတယ်။ ြပည် ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင်လုံ စတုတ

ပါဝင်ဖို NRPC နဲ့ ငိမ်းချမ်းေရးေကာ်မရှင်က ေဆာင်ရွက်

သည့် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး၊ တည်ငိမ်ေရး၊ ိုင်ငံေတာ်ကီး

NCA လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ထားသည့် တိင ု ်းရင်းသားလက်နက်

တာကာလအတွင်းမှာ ကျင်းပဖိုကို

ေခါင်းေဆာင်ေတွ

လည်း ပါပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ EAOs ကားမှာအစ်တစိုက်

အတွက် ေရရှညေ ် ြမာ်ေတွး၍ တစ်ဖက်င ှ တ ့် စ်ဖက် အတိုး

ဖွဲလုံး တက်ေရာက်င ို ေ ် အာင် အင်မတန်မှ ကိးစားပမ်းစား

“ေနာက်တစ်ချက်ကေတာ့ NCA အဓိပာယ်ဖင ွ ဆ ့် ခ ို ျက်

ေတွရှိသလိုပဲ အစိုးရအပိုင်းမှာလည်း ညိင်းေဆာင်ရွက်

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတိုကို

အြမန်ဆုံး ြဖည့်ဆည်းိုင်ရန်

အေလာ့ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ေပးကပီး

ေဆွးေွးညိင်း

ကရန်လည်း မိမိအေနြဖင့် တိုက်တွန်းလိုပါေကာင်း။

ထိြု ပင် အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့အ ် ချ ိန်တင ွ လ ် ည်း

အဖွငတ ့် င ွ ် မိမေ ိ ဆွးေွးတင်ြပသကဲသ ့ ို အချ ိန်ကာလယရား

ကို အတတ်င ုိ ဆ ် းံု ေလာ့ချ၍ ေအာင်ြမင်သည့် ရလဒ်အသီး အပွင့်များရရှိသည်အထိ အားလုံးဝိုငး် ဝန်းကိးစားမှသာ လင် မိမိတိုလိုလားေတာင့်တေနသည့်

ဒီမိုကေရစီှင့်

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အေြခခံသည့် ြပည်ေထာင်စု ကီးသို မလွဲ မေသွ အေရာက်လှမ်းိုင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ အားလုံးဝိုင်းဝန်း

သိုြဖစ်၍

ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ေပးကေစလိုပါ

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် အမျ ိးသားြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးှင့်

ငိမ်းချမ်းေရးဗဟိုဌာန ဥက၊ ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်က မိမ၏ ိ နိဂုံးချပ်စကားမှာ

ဝမ်းသာစကားှင့် ေကျးဇူးတင်စကားပင်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ပထမဆုံးအချက်မှာ

ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင်

မိမိတို

ယခုအစည်းအေဝးကို

ကျင်းပသွားိုင်ြခင်းသည် ှစ်ဦး

ကိုင်အဖွဲ ၁၀ ဖွဲ လုးံ တက်ေရာက်ကပါေကာင်း၊ ထိုသို ၁၀

လုပ်ခဲ့ရပါေကာင်း၊ ထိုသို စည်းစည်းလုံးလုံး စုစုေဝးေဝး

အားလုးံ စုစ ံ လ ံ ု င်လင် တက်ေရာက်သည့အ ် တွက် များစွာဂုဏယ ် ူ ပါေကာင်းှင့် ေကျးဇူးတင်ရပ ိှ ါေကာင်း၊ မိမတ ိ ုိ ြပည်ေထာင်စု အတွက်၊ ငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်စ်အတွက် ယခုအစည်းအေဝး

သည် အင်မတန်မှေကာင်းသည့် နိမိတ်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ှစ်ဦးအစတွင် ငိမ်းချမ်းေရးှင့်ပတ်သက်ပီး ပထမဦးဆုံး ကျင်းပသည့် အစည်းအေဝးြဖစ်ပါေကာင်း၊ ပထမဆုးံ အစည်း

အေဝးတွင် မိမတ ိ ုိ ယခုလုိ ေအာင်ြမင်မများ၊  ဝမ်းသာစရာများ၊ ေကျနပ်စရာများ များစွာြဖစ်ခဲ့ြခင်းသည် ေကာင်းသည့် နိမိတ်ြဖစ်သည့်အတွက်

ယခုမဂလာှစ်သစ်ကူးသည်

မဂလ  ာအေပါင်းှငြ့် ပည့စ ် သ ုံ ည့် ှစသ ် စ်ကူးတစ်ခြု ဖစ်သည် ဟု ယုံ ကည်ပါေကာင်း၊ မိမတ ိ သ ို ည် ယင်းအေပအေြခခံပီး များစွာကိးစားပီး

အလုပ်လုပ်ရဦးမည်ဆိုသည်ကို

နားလည်ပါေကာင်း၊ အစေကာင်းမှ အေှာင်းေသချာဆို

သည့်အတိုင်း ယခုှစ်ကူး၊ ှစ်သစ်အစသည် အင်မတန်

ေကာင်းမွနြ် ခင်းေကာင့် ေနာင်တင ွ လ ် ည်း ပို ပီးေကာင်း ေသာ၊

ပို၍ပို၍ေကာင်းေသာ

ရလဒ်များထွက်ေပ

အစည်းအေဝးကို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ှစ်ဆန်း ပထမေလးလ ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါတယ်။

ေတွနဲ့ပတ်သက်လလ ို ည်း အလုပအ ် ဖွဲ ဖွဲစည်းေဆာင်ရက ွ ဖ ် ို

ေခါင်းေဆာင်ေတွက ချမှတ်ေပးခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းေတွပါဝင်ဖို NCA အေြခခံနဲ့

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားဖိုဆိုတဲ့ အချက်ေပမှာလည်း

သေဘာတူညီမရရှိခဲ့ပါတယ်။ ေနာက်ဆုံးအချက်ကေတာ့

UPDJC နဲ့ JMC အစည်းအေဝးေတွကို (၈) ကိမ်ေြမာက် JICM အစည်းအေဝးအပီး (၂)လအတွငး် မှာ ေခယူကျင်းပ

ဖိုဆိုတဲ့အေပမှာလည်း သေဘာတူညခ ီ ျက်ေတွရပါတယ်။ အားလုံးေပါင်း(၈)ချက်သေဘာတူညီချက်ရပါတယ်။ဒီေန့

အစည်းအေဝးကေတာ့ ေအာင်ြမင်တအ ဲ့ စည်းအေဝး ြဖစ်ပါ

“အဓိကကေတာ့ လက်မှတ်မထိုးရေသးတဲ့အဖွဲေတွ

ေနတယ်လို

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ်မိန့်ခွန်းမှာ

ေဆွးေွးခဲ့တဲ့ကိစြဖစ်တယ်။ EAOs အေနနဲ့ညိင်းတာ

ေနတာေတွ ရှပ ိ ါတယ်။ ဒီလပိင ု း် မှာပဲ ြပန်ေတွဖိရ ု ပ ိှ ါတယ်။ ပီးခဲ့တဲ့လမှာ ေတွခဲ့တာေတွ ရှိပါတယ်။

အထူးသြဖင့်

ေြမာက်ပိုင်းအဖွဲ ေလးဖွဲနဲ့ြဖစ်ပွားေနတဲ့ လက်နက်ကိုင်

တိက ု ပ ် ေ ဲွ တွန့ဲ ပတ်သက်လုိ ပွငပ ့် င ွ လ ့် င်းလင်းေဆွးေွးထား တာရှပ ိ ါတယ်။ ြဖစ်ပွားေနတဲ့ အရာေတွကို အြမန်ဆုံးေလာ့ချ

ဖိဆ ု ရ ို င် ှစဖ ် က်သေဘာတူညခ ီ ျက်ရဖို လိပ ု ါတယ်။ အဲဒါကို ကန်ေတာ်တို

ကိးပမ်းေနတာြဖစ်ပါတယ်။ တရားဝင်

ေဆွးေွးပွေ ဲ တွလပ ု သ ် လိပ ု ဲ အလုပသ ် ေဘာေဆွးေွးပွေ ဲ တွ လုပ်ပါတယ်။

“ဒီေန့ JICM ကေတာ့ (၂၁)ရာစုပင်လံု စတုတအစည်  း

တယ်။ အချ ိန်တတ ို အ ို တွင်းမှာလည်း ပီးေြမာက်ခတ ဲ့ အ ဲ့ စည်း

အေဝးကျင်းပဖို ဆုံးြဖတ်လက ို တ ် ဲ့ ကာလကိလ ု ည်း အကမ်း

လုပေ ် ဆာင်ရမယ့လ ် ပ ု င ် န်းစ်ေတွကလ ို ည်း ဆက်ပီးေတာ့

မှာ ိုင်ငံေရးအပိုင်း၊ တပ်ပိုင်း (၂)ပိုင်းရှိတယ်။ အဲဒီ (၂) ပိုင်း

အေဝး ြဖစ်ပါတယ်။ ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် ဆက်ပီးေတာ့

ေဆာင်ရွက်သွားဖိုြဖစ်ပါတယ်။ JICM အစည်းအေဝးက ချမှတ်လိုက်တဲ့ဆုံးြဖတ်ချက်ေတွ၊ သေဘာတူညီချက်ေတွ

ေပမှာ အေြခခံပီးေတာ့ ှစ်ဦးှစ်ဖက် ကိးပမ်းေဆာင် ရွက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

ဖျင်းသတ်မတ ှ ေ ် ပးလိက ု ပ ် ါတယ်။ အစိုးရနဲ့ EAOs တိအ ု ကား

မှာ အားလုံးနဲ့ဆင ို တ ် ဲ့ အပိင ု ်းေတွလည်း ရှပ ိ ါတယ်။ တိင ု ်းရင်း သားလက်နက်ကိုင် အဖွဲအစည်းေတွပါဝင်ဖို အခုလုပ်တဲ့

အခါမှာလည်း ယခင်လည်းဖိတခ ် ပ ဲ့ ါတယ်။ အဲဒအ ီ ဖွဲေတွကို စာမျက်ှာ ၇ သို 


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ိုင်ငံေရးစားပွဲဝိုင်းေတွမှာဝင်ထိုင်ပီး ကိုယ့်ရဲလိုအင်ဆ၊ ကိုယ့်ရဲလိုလားချက်ေတွကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းေြပာြပပီး ကန်မတိုနဲ့ ေဆွးေွးဖိုလိုပါတယ် အမျိးသားြပန်လည်သင့ြ် မတ်ေရးှင့် ငိမး် ချမ်းေရးဗဟိဌု ာန ဥက၊ ိငု င် ေံ တာ်၏ အတိငု ပ် င်ခပံ ဂု ိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် (၈)ကိမ်ေြမာက် တစ်ိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မဆိုင်ရာ ညိင်းအစည်းအေဝး (JICM) တွင်ေြပာကားသည့် အဖွင့်မိန့်ခွန်း (၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်) JICM အစည်းအေဝး၏အေရးပါမှင့်

ပူးေပါင်း

မရပ်စဲိုင်ေသးတဲ့ အဖွဲေတွ၊ NCA လက်မှတ်မထိုးိုင်

ေဆာင်ရွက်မများကိ  ု အသိအမှတ်ြပြခင်း ဒီကေန့အစည်းအေဝးကေတာ့

ေသးတဲ့အဖွဲေတွ

(၈)ကိမ်ေြမာက်

ေဆာင်ရွက်ေနတဲ့

တိက ု ခ ် က ုိ မ ် ေတွ  ရပ်စဲဖို၊ NCA မှာ ပါဝင်ိုင်ဖို ကန်မတိုရဲ

လက်တွဲပူးေပါင်းကိးပမ်း

NRPC နဲ့ ငိမ်းချမ်းေရး ေကာ်မရှငက ် ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ ်

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်အတွက်

ေနပါတယ်။ NCA ထီးရိပ်ေအာက်မှာ ေရာက်ရှိလာဖို

အေရးပါတဲ့ မှတ်တိုင်တစ်ခုလိုလည်း ဆိုိုင်ပါတယ်။

ကန်မတို

တစ်စ ှ ေ ် ကျာ်ကာကာလအတွင်းမှာ တရားဝင်ေဆွးေွး

ေဆွးေွးမေတွ ြပလုပ ် င ို သ ် လိ၊ု လိအ ု ပ်ရင် လိအ ု ပ်သလို

တစ်ခြု ဖစ်သလို ြပည်ေထာင်စု ငိမ်းချမ်းေရးညီလာခံ-(၂၁)

တစ်ဖွဲချင်းနဲ့

ရာစု ပင်လက ုံ ေ ို အာင်ေအာင်ြမင်ြမင်၊ ိင ု င ် ေ ံ ရးအှစသ ် ာရ

ဒီလိုေဆွးေွးိုင်ဖိုလည်း NCA မှာလည်း အတိအလင်း

လည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ေဖာ်ြပထားပီး ြဖစ်ပါတယ်။

ကန်မတိအ ု ားလုးံ အေနနဲ့ မတူညတ ီ အ ့ဲ ြမင်ေတွ၊ ထပ်တူ

ှစ်ေပါင်း (၇၀)ေကျာ်ရှည်ကာခဲ့ပီြဖစ်တဲ့ ြပည်တွင်း

မကျတဲ့ စ်းစားေတွးေခမေတွ ရှိေနကေပမယ့်လည်း

လက်နက်ကင ုိ ် ပဋိပကကေန ိင ု င ် ေ ံ ရးအရ ေတွဆုေ ံ ဆွးေွး

ကန်မတိအ ု ားလုံးရဲ ရည်မန ှ ်းချက်ပန်းတိင ု က ် အမျ ိးသား

ည ိ င်  းအေြဖရှာြခင်းသည်သာ လက်ေတွကျပီး ထိေရာက်

တန်းတူေရးနဲ့ အမျ ိးသားညီွတ်ေရးကို အေြခခံတဲ့

ိင ု မ ် ယ်ဆတ ုိ ာ သင်ခန်းစာရရှခ ိ ့ဲ ကပီး ြဖစ်ပါတယ်။ မေမာ်

“ဒီမက ို ေရစီ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု တည်ေဆာက်ေရး”

လင့်ဘဲ လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မေတွ  များလာတဲ့ ကိစ

ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ လွတလ ် ပ်ေရးနဲ့အတူ ေပါက်ဖွားလာခဲတ ့ ဲ့

နဲ့ပတ်သက်လိုလည်း ကန်မတိုအေနနဲ့ သတိေပးချင်ပါ

ြပည်တွင်းလက်နက်ကိုင် ပဋိပကကို အဆုံးသတ်ေစဖို၊

အိပမ ် က်ဟာ အြငင်းပွားဖွယရ ် ာမရှိ တစ်ထပ်တည်းကျေန တယ်ဆိုတာကို အားလုံးသိရှိနားလည် လက်ခံထားက ပီးြဖစ်ပါတယ်။ ကန်မတိ ု င ို င ် ၊ံ ကန်မတိြု ပည်ေထာင်စက ု ို “ဥမကွဲသိုက်မပျက်”အရှည်သြဖင့်

တည်တံ့ခိုင်မဲ

ေစဖိဆ ု ရ ို င် အားလုံးသေဘာတူလက်ခ ံ င ို တ ် ဲ့ “ဖက်ဒရယ် ြပည်ေထာင်စုပုံစ”ံ နဲ့ပဲ ေရှကိုဆက်သွားဖိုြဖစ်ပါတယ်။ “ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုအိပ်မက်”ကို အတူတကွ အိပ်မက်မက်ကသူေတွြဖစ်တဲ့ ကန်မတိုအားလုံးဟာ ပန်းတိုင်ကို စိတ်တူကိုယ်တူသတ်မှတ်ထားပီးသားြဖစ် ပါတယ်။ ကန်မတိုရဲ ေမာ်မှန်းချက်ကဘာလဲဆိုတာ အားလုံးရဲသေဘာထား တစ်ထပ်တည်းကျေနပီးသား ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီအေပမှာ ဘယ်သက ူ မှ သံသယမရှိ ကပါ ဘူး။ ဒါေပမယ့် ဒီအိပ်မက်ကို ဘယ်လိုပုံေဖာ်ကမလဲ၊ ကန်မတိအ ု ားလုံး သတ်မတ ှ ထ ် ားပီးသားြဖစ်တဲ့ ပန်းတိင ု ် ကိုေရာက်ေအာင် ကန်မတိုဘယ်လိုသွားကမလဲဆိုတဲ့ နည်းနာပိင ု ်းဆိင ု ရ ် ာမှာပဲ အြမင်မတူညတ ီ ာေတွ ရှေ ိ နတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီကေန့အစည်းအေဝးမှာ မတူညတ ီ န ဲ့ ည်းနာ ပိင ု ်းဆိင ု ရ ် ာ စ်းစားချက်ေတွကို ဘုသ ံ ေဘာတူလက်ခတ ံ ဲ့ အေနအထားကို ရှာေဖွိုင်ဖို သေဘာတူညီချက်ေတွ ချမှ တ ် မ ှာ ြဖစ် တဲ့ အ တွ က ် ဒီ က ေန့အစည်း အေဝးဟာ တရားဝင်အစည်းအေဝးေတွ “ြပန်လည်စတင်ိုင်ြခင်း” ဆို တာထက် ပို မို သာလွ န ် တဲ့ ို င ် ငံ ေရးအှ စ ် သာရကို ေဖာ်ြပေနပါတယ်။ လာမည့် (၂၁)ရာစုပင်လည ုံ လ ီ ာခံတင ွ ် ိင ု င ် ေ ံ တာ် အစိုးရ ၏ ငိမ်းချမ်းေရးရည်မှန်းချက်များ ကန်မတိအ ု စိုးရအေနနဲ့ အမျ ိးသားြပန်လည် သင့ြ် မတ် ေရးနဲ့ ငိမး် ချမ်းေရးလုပင ် န်းစ်ေတွကုိ စတင်အေကာင် အထည်ေဖာ်ခဲ့ချ ိန်မှာ NCA စာချပ်ကို အေြခခံပီး ဒီမို ကေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုအတွက် အေြခခံအုတ် ြမစ်ေကာင်းေတွ ချမှတ်ိုင်မယ့်ိုင်ငံေရး သေဘာတူညီ ချက်ေတွရရှ ိ င ုိ ဖ ် ုိ ရည်မန ှ း် ချက်ထားရှခ ိ ပ ့ဲ ါတယ်။ ြပန်ပီး ကည့ရ ် င် ှစဆ ် ယ်ရာစုပင်လည ုံ လ ီ ာခံနဲ့ ြပည်ေထာင်စက ု ို အတူတကွတည်ေဆာက်ကဖို ကန်မတိုရဲ မိဘေတွ၊ ကန်မတိရ ု ဲ တိင ု ်းရင်းသားေခါင်းေဆာင်ကီးေတွ သေဘာ တူညခ ီ ဲ့ ကပါတယ်။ ဒါေပမယ့လ ် ည်း အေကာင်းအမျ ိးမျ ိး ေကာင့် အားလုံးေမာ်မှန်းခဲ့တဲ့ ြပည်ေထာင်စုကီးက အေကာင်အထည်ေပမလာိုင်ခဲ့ဘဲ လက်နက်ကိုင်ပဋိ ပကနဲ့ ကန်မတိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ကန်မတိုရဲမိဘ၊

သီးြခားေဆွးေွးိုင်ကဖိုကိုလည်း

ကန်မတို အစိုးရအေနနဲ့ တံခါးဖွငထ ့် ားပီး ြဖစ်ပါတယ်။

ရှရ ိ ိှ ကျင်းပိင ု ဖ ် အ ုိ တွက် အေရးကီးတဲ့ အကိြပင်ဆင်မ

ိင ု ဖ ် အ ို တွက် ကန်မတိအ ု ားလုံးရဲ အနာဂတ်ြပည်ေထာင်စု

အမဲတမ်း ဖိတ်ေခကမ်းလှမ်းေနပါတယ်။

ဒီအဖွဲေတွအေနနဲ့ NCA ရဲ ထီးရိပ်ေအာက်မှာ စုေပါင်း

ပွေ ဲ တွကို ပထမဆုံးအကိမ် ြပန်လည်စတင်င ို တ ် ဆ ဲ့ မ ုံ တ ှ ်

ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲတဲ့ ငိမ်းချမ်းေရးကို ေဆာင်က်း

ဒီအဖွဲ ေတွ

အားလုးံ နဲ့စ်ဆက်မြပတ် ထိေတွဆက်ဆံပီး ပစ်ခတ်

JICM အစည်းအေဝးပဲြဖစ်ပါတယ်။ ဒီကေန့ အစည်းအေဝး ဟာ ကန်မတိုအားလုံး

ကျန်ေနပါေသးတယ်။

တယ်။ လက်နက်ကင ုိ ် ပီး အားသာချက်ယတ ူ ာမျ ိး၊ ေြဖရှင်း ဘိုးဘွားေတွအိပ်မက်မက်ခဲ့တဲ့ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု ကီးကို ဆက်လက်ပီးတည်ေဆာက်ိုင်ဖို အေရးကီးတဲ့ ဖက်ဒရယ်မေ ူ တွရဖ ှိ ို လိပ ု ါတယ်။ ဒီလဖ ို က်ဒရယ်မေ ူ တွချမှတ် ိုင်ဖိုအတွက် ေြမာ်ေတွးပီး ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင်လက ုံ ို ကန်မတို ကျင်းပေနတာ ြဖစ်ပါ တယ်။ ြပည်ေထာင်စု ငိမ်းချမ်းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင်လုံ (၃) ကိမ်မှာ

ကန်မတိုအားလုံး သေဘာတူချမှတ်ိုင်ခဲ့တဲ့

ြပည်ေထာင်စသ ု ေဘာတူစာချပ်ရဲ အစိတအ ် ပိင ု ်းေတွအြဖစ် သေဘာတူညီချက် (၅၁)ချက်ကို ရရှိထားပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ရရှထ ိ ားတဲ့ (၅၁)ချက်ဟာ ကန်မတိအ ု ားလုးံ ေမာ်မန ှ း် ထား တဲ့ ြပည်ေထာင်စအ ု ပ ိ မ ် က်အတွက် လုေ ံ လာက်တအ ဲ့ ေြခခံမူ ေတွေတာ့ မဟုတ်ေသးပါဘူး။ အနာဂတ်ြပည်ေထာင်စုကို ပုေ ံ ဖာ်င ို ဖ ် ို ပိမ ု ြို ပည့စ ် ၊ုံ ပိမ ု လ ို မ်  းြခံိင ု တ ် ဲ့ ဖက်ဒရယ်အေြခခံမူ ေတွရရှေ ိ အာင်

ကန်မတိအ ု ားလုးံ ဆက်လက်ပီးေတာ့

ကိးပမ်းအားထုတ်ကရမှာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

ေရးလုပင ် န်းစ်အတွက် အကျပ်အတည်းေတွ ဆက်တက ုိ ် ြဖစ်ေပလာေစိင ု ပ ် ါတယ်။ စာချပ်ေပမှာ ေရးထိုးထားတဲ့ လက်မှတ်ေတွဟာ ကတိသစာတည်ကည်မနဲ့ မှန်ကန် ေြဖာင့်မတ်မကိ  ု ကိုယ်စားြပပါတယ်။ ေြပာရရင် ကန်မတိအ ု စိုးရအေနနဲ့ NCA မှာ စတင်ပါဝင် လက်မတ ှ ထ ် းုိ ခဲတ ့ ာမဟုတပ ် ါဘူး။ ဒါေပမယ့လ ် ည်း အစိးု ရ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု လဲေြပာင်းတာဝန်ထမ်းေဆာင်တဲ့အချ ိန်မှာ အစိုးရအစ်အဆက်တာဝန်ရှိ မ၊ တာဝန်သမ ိ ေတွ  ကလ ို ည်း လေ ဲ ြပာင်းရယူထမ်းေဆာင်ရတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီအေပမှာ ကန်မတို ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ေဆာင်ရွက်ခဲ့တာြဖစ်ပါ တယ်။ ပန်းတိင ု တ ် ေ ူ ပမယ့် နည်းနာပိင ု ်းဆိင ု ရ ် ာေတွမှာ မတူ ညီိုင်ေသးတာ လက်ခံိုင်ပါတယ်။ မတူညီတာေတွကို တူညလ ီ ာေအာင် ကန်မတိအ ု ားလုံး ညည ိ  ိ င်  းင်းတိင ု တ ် င ို ် ပင်ပင်န့ဲ အေြဖရှာရမှာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ နည်းနာပိင ု း် ဆိင ု ရ ် ာ ကွဲလွဲမေတွကို အြပန်အလှန်နားလည်မ၊ အြပန်အလှန်

ဘယ်လို

ဆက်ပီး ေဖာ်ေဆာင်ကမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပီးေတာ့ လည်း အားလုံးသေဘာတူလက်ခံိုင်ပီး ေသချာေရရာတဲ့ လည်း အထူးပဲအေရးကီးတယ်ဆိုတာ ကန်မတိုအားလုံး

အားလုံးကဝိုင်းဝန်းစ်းစား

ပိုင်ဆိုင်တာ ြဖစ်ပါတယ်။ လက်မှတ်ေရးထိုးထားတဲ့အစု အဖွဲေတွအားလုံးကမေဝပီး တာဝန်ယမ ူ ၊ တာဝန်ခမ ံ ရှ  ိ ကဖို လိပ ု ါတယ်။ ဒီစာချပ်ထက ဲ မှ ကိယ ု ် ကိက်တာကိပ ု ယ ဲ မ ူ ယ်၊ ကိယ ု မ ် ကိက်တာမယူဘူး၊ ကိယ ု သ ် ေဘာကျတဲအ ့ ပိင ု ်းကိပ ု ဲ အေကာင်အထည်ေဖာ်မယ်၊ သေဘာမကျရင်အေကာင် အထည်မေဖာ်ဘူးဆိတ ု ာမျ ိးေတွကို ေရှာင်က်ကဖို ကန်မ အေနနဲ့ အေလးအနက် သတိေပးလိပ ု ါတယ်။ အစုအဖွဲတစ် ဖွဲဖွဲက ဒီလပ ုိ စ ံု မ ံ ျ ိး လိခ ု ျင်တာကိပ ု က ဲ က ွ ် ပီး ယူမယ်၊ မကိက် တာဆိုရင် ေရှာင်လဲေနမယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့အစုအဖွဲေတွ အားလုးံ မှာလည်း အခက်အခဲေတွြဖစ်လာေစပီး ငိမး် ချမ်း

ရဲ ဆိးု ကျ ိးကို မျက်ြမင်ကယ ုိ ေ ် တွသက်ေသြပေနပါတယ်။ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲေတွေကာင့် အြပစ်မဲ့ြပည်သူေတွ ထိခက ို ရ ် တယ်၊ ေကျးရွာေတွထခ ိ က ို ရ ် တယ်၊ ြပည်သေ ူ တွ ဒုကသည်စခန်းေတွမှာ

ဆင်းဆင်းရဲရဲေနကရတယ်။

ဒါေတွက ြမင်သာတဲ့ဆိုးကျ ိးေတွပါ။

မြမင်သာတဲ့

ဆိုးကျ ိးေတွက တိက ု ပ ် ြွဲ ဖစ်ပွားရာေဒသ၊ ေဒသခံတင ို ်းရင်း သားေတွရဲ အနာဂတ်ေတွ ေမှးမှိန်ေပျာက်ကွယ်သွား ရတာပဲြဖစ်ပါတယ်။ ေရတိခ ု ဏကာလမှာေတာ့ မာန်မာန ေတွ၊ အာဃာတေတွန့ဲ လက်နက်ကင ုိ တ ် က ုိ ပ ် ေ ဲ ွ တွမာှ စီးေမျာ ေနကပါလိမမ ့် ယ်။ ေရရှညက ် ာလမှာေတာ့ ဒီလက်နက် ကိုင်တိုက်ပွဲေတွရဲ

ေနာက်ကွယ်မှာ

ေပးဆပ်လိုက်

ေြဖာင့်မတ်မကို ကိုယ်စားြပပါတယ်။

ကိးပမ်းေနကတာြဖစ်တအ ့ဲ တွက် ကန်မအေနနဲ့ ဝမ်းေြမာက် အားလုံးသိပီးြဖစ်တဲ့အတိုင်း NCA ဟာ အားလုံးပူးတွဲ

ဒုကသံ  သရာလည်ေနတာေတွက လက်နက်ကင ို ပ ် ဋိပက

ေရးထိုးထားတဲ့ လက်မှတ်ေတွဟာ ကတိသစာတည်ကည်မနဲ့ မှန်ကန်

တိုအားလုံး ေလာက်လှမ်းေနတဲ့လမ်းေကာင်းကို ပိုမိုပီး

ဝမ်းသာရှိပါတယ်။

တိင ု ်းရင်းသားြပည်သေ ူ တွ၊ အြပစ်မက ဲ့ ေလးသူငယ်ေတွရဲ

အတည်းေတွ ဆက်တိုက်ြဖစ်ေပလာေစိုင်ပါတယ်။ စာချပ်ေပမှာ

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုေရရှည်

သေဘာေဆာင်တ့ဲ လုပင ် န်းစ်ေတွချမှတ ် င ုိ ြ် ခင်းဟာ ကန်မ ခိုင်မာအားေကာင်းေအာင်

ှစေ ် ပါင်း (၇၀)ေကျာ် ဒီင ို င ် ရ ံ ဲ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ေတွ၊

အခက်အခဲေတွြဖစ်လာေစပီး ငိမ်းချမ်းေရးလုပင် န်းစ်အတွက် အကျပ်

လုပင ် န်းစ်ေတွ၊ ဦးစားေပးအစီအစ်ေတွ ချမှတ ် င ုိ ဖ ် ဟ ုိ ာ နားလည်လက်ခံထားကပီး

ိုင်ငံြပဿနာေတွကို ေြဖရှင်းလို မရိုင်ပါဘူး။

အစုအဖွဲ တစ်ဖွဲ ဖွဲ က ဒီလပို စုံ မံ ျိး လိခု ျင်တာကိပု က ဲ က ွ ် ပီး ယူမယ်၊ မကိက် တာဆိရု င် ေရှာင်လေဲ နမယ်ဆရုိ င် ကျန်တအ ့ဲ စုအဖွဲ ေတွအားလုးံ မှာလည်း

ဒါ့အြပင်၂၀၂၀ အလွနက ် ာလေတွမာှ လည်း NCA အေကာင် အထည်ေဖာ်မနဲ့ ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်ကို

ချက်အသစ်ေတွကို စိတက ် ူးယ်တာမျ ိးေတွနဲ့ ကန်မတို

ယုံကည်မ အေြခခံေတွနဲ့ ညိင်းတိုင်ပင်မယ်ဆိုရင် ပိုပီး

ရတာက ကန်မတိတ ု င ို ်းရင်းသားေတွ၊ ကန်မတိတ ု င ို ်းရင်း

အဆင်ေြပ ေချာေမွပါလိမမ ့် ယ်။ ဒါ့ေကာင့် ကန်မတိအ ု ချင်း

သားေဒသေတွဆိုတာကို

ချင်းကားမှာ အေရးပါတဲ့ယုံကည်မတည်  ေဆာက်ေရးကို

အရှား ေတွြမင်လာကရပါလိမ့်မယ်။

လည်း မျက်ြခည်မြပတ်ကဖို တိုက်တွန်းေြပာကားလိုပါ

တြဖည်းြဖည်းချင်း အထင်

ဒီမက ို ေရစီန့ဲ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စတ ု ည်ေဆာက်ေရး

တယ်။

ဟာ ှစ်ေပါင်း (၇၀)ေကျာ် ြမန်မာ့ိုင်ငံေရး သမိုင်းက

အပစ်ရပ်မထားသည့်အဖွဲများှင့် NCA လက်မှတ်မထိုးရ

သတ်မတ ှ ြ် ပာန်းေပးလိက ု တ ် ဲ့ ဒီင ို င ် ရ ံ ဲ ထွကေ ် ပါက်ပြဲ ဖစ်

ေသးသည့် အဖွဲများပါဝင်လာေရး

ပါတယ်။ ဒါကိလ ု ည်း ိင ု င ် ေ ံ ရးလပ်ရာှ းမေတွ၊ လက်နက်

ကန်မတို ဒီကေန့တရားဝင်အစည်းအေဝးမှာ ေတွဆုံ

ကိုင်လပ်ရှားမေတွက ှစ်ေပါင်းများစွာ တန်ဖိုးကီးကီး

ပီး လက်ရှိအစိုးရရဲသက်တမ်းသာမက ေနာက်အစိုးရ

မားမားေပးဆပ်ပီး အေြဖထွက်လာတာ ြဖစ်ပါတယ်။

လက်ထက်မာှ ပါ ဆက်လက်ေဖာ်ေဆာင်င ုိ မ ် ယ့် လုပင ် န်းစ်

ဒါ့ေကာင့် ိင ု င ် ေ ံ ရးစားပွဝ ဲ င ုိ း် ေတွမာှ ဝင်ထင ုိ ် ပီး ကိုယ့်ရဲ

ေတွကို ေဆွးေွးညိင်းကချ ိန်မှာ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ

စာမျက်ှာ ၇ သို 


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

စာမျက်ှာ ၆ မှ

အလွတသ ် ေဘာနဲ့ တရားဝင်ေတွဆုမ ံ  အကိမေ ် ပါင်းများစွာ

ေတွ၊ စိတက ် ူးအသစ်၊ သ ိ ာန်အသစ်ေတွကို ချမှတ် ကေလ့

ဆိ ု င ို ပ ် ါတယ်။ ေြပာရရင် ဒီကေန့ JICM အစည်းအေဝးဟာ

လိအ ု င်ဆ၊ ကိယ ု ရ ့် ဲလိလ ု ားချက်ေတွကို ပွငပ ့် င ွ လ ့် င်းလင်း

ြပလုပခ ် ဲ့ ကရပါတယ်။ ှစဦ ် းှစဖ ် က် ေကျေကျလည်လည်

ရှိကပါတယ်။ ဒီအချ ိန်ကာလမှာ ကျင်းပတဲ့ JICM အစည်း

ှစ်သစ်ကူးကာလမှာ ငိမ်းချမ်းေရးသိာန်အသစ်ေတွ

ေြပာြပပီး ကန်မတိန ု ့ဲ ေဆွးေွးဖိလ ု ပ ုိ ါတယ်။ ဒီလေ ုိ ဆွးေွး

ြဖစ်ေအာင်လည်း အချ ိန်ယူ ပီး ေဆွးေွးည ိ င်  း ြငင်းခုခ ံ ဲ့ က

အေဝးမှာ ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရးညီလာခံ- (၂၁)ရာစု

ချမှတ် ကတဲသ ့ ေဘာလည်း ေဆာင်ပါတယ်။ ဒီငိမး် ချမ်းေရး

ိင ု ဖ ် အ ို တွကလ ် ည်း ကန်မတို ငိမ်းချမ်းေရးတံခါးဖွငထ ့် ား

ရတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကိးပမ်းခဲ့ကတဲ့အတွက်လည်း

ပင်လုံကို မြဖစ်မေနကျင်းပဖို သေဘာတူညီကမှာ ြဖစ်ပါ

သိာန်အသစ်ေတွနဲ့ အစေကာင်းမွန်မဟာ  ကန်မတို

ေပးတာြဖစ်ပါတယ်။ ဖွငလ ့် စ ှ ထ ် ားတဲ့ ငိမး် ချမ်းေရးတံခါး

JICM အစည်းအေဝးကို ဒီကေန့ ကျင်းပိုင်ြခင်းပဲ ြဖစ်ပါ

တယ်။ လာမယ့် (၂၁)ရာစု ပင်လည ံု လ ီ ာခံမာှ ချပ်ဆမ ုိ ယ့်

အားလုံးအတွက် ခွနအ ် ားအသစ်ေတွ ေဆာင်က်းေပးပီး

ကေန ဂုဏသ ် က ိ ာရှရ ိ ၊ှိ ယုံ ကည်မရှ  ရ ိ န ှိ ဲ့ ေလာက်လမ ှ ်းလာ

တယ်။ ပါဝင်ကိးပမ်းခဲ့ ကသူအားလုံးအေနနဲ့ ငိမ်းချမ်းေရး

ြပည်ေထာင်စသ ု ေဘာတူစာချပ်ရဲပုစ ံ က ံ ို ဒီေန့အစည်းအေဝး

(၂၁)ရာစု ပင်လည ုံ လ ီ ာခံအထိ အေှာင်းေသချာေအာင်

ခဲ့ ကဖို ကန်မအေနနဲ့ အေလးအနက်တက ို တ ် န ွ ်းေြပာကား

လုပင ် န်းစ်ေပမှာ တန်ဖိုးထားပီး စိတရ ် င်းေစတနာအြပည့်

က ချမှတ်ေပးမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် ၂၀၂၀ အလွန်

ဆက်လက်ကိးပမ်း ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးကဖိလ ု ည်း အေလး

လိုပါတယ်။

အဝနဲ့ ေဆာင်ရွက်ခဲ့တာကို ကန်မအေနနဲ့ တန်ဖိုးထား

ေနာက်အစိုးရလက်ထက်မှာပါ ဆက်လက်ေဖာ်ေဆာင်ိုင်

အနက် တိုက်တွန်းေြပာကားချင်ပါတယ်။

ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် ှစ်သစ်ကူးသိာန်

ပါတယ်။ ေကျးဇူးလည်း အထူးတင်ရှိပါတယ်။

မယ့် ဦးစားေပးလုပင ် န်းစ်ေတွကုိ ည ိ င်  းေဆွးေွးကဖိလ ု ည်း

နိဂုံးချပ်အေနနဲ့ ဒီကေန့ JICM အစည်းအေဝးမှာ

ဒီကေန့ JICM အစည်းအေဝးဟာ

ိုင်ငံတကာ

ဒီေန့အစည်းအေဝးမှာ သေဘာတူညီကမှာြဖစ်ပါတယ်။

ေခါင်းေဆာင်ကီးများအားလုးံ ၊ ငိမး် ချမ်းေရးလုပင ် န်းစ်

အေရးကီးတဲ့

မှာ ပါဝင်ေနတဲ့

ြဖစ်တအ ဲ့ တွက် မဂလ  ာရှတ ိ ယ်လလ ို ည်း မှတယ ်  ူ င ို ပ ် ါတယ်။

သေဘာတူညီချက်ေတွကို ှစ်ဆန်းှစ်ဦးပိုင်းမှာ ကျင်းပ

ကိုယ်စိတ်ှလုံး

အဖွဲအစည်းေတွက

ှစသ ် စ်ကးူ ကာလေတွမာှ လူအေတာ်များများဟာ ပီးခဲတ ့ ့ဲ

ြပလုပတ ် ဲ့ ဒီကေန့ JICM အစည်းအေဝးမှာ ချမှတမ ် ှာ

ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းရင်း နိဂုံးချပ်လိုက်ပါတယ်။

ကိုယ်စားလှယ်ေတွဟာ တစ်စ ှ ေ ် ကျာ်ကာလအတွငး် မှာ

ှစေ ် ဟာင်းကို ြပန်ေြပာင်းသုးံ သပ်ပီး ရည်မန ှ း် ချက်အသစ်

ြဖစ်တဲ့အတွက် လာြခင်းေကာင်းတဲ့ ှစ်သစ်ြဖစ်တယ်လို

(RCSS) အတွင်းေရးမှး စဝ်စိုင်းငင်းကလည်း “အားလုံး

တိက ု ခ ် က ို မ ် ရပ်  စေ ဲ ရး သေဘာတူစာချပ် အေကာင်အထည်

အပိင ု ်း ၃ ချက်ကို သတ်မတ ှ လ ် က ို တ ် အ ဲ့ တွက် ဒီမှာထည့မ ် ယ့်

ဘယ်လမ ို အ ှ ဆင်မေြပဘူး။ ကျန်တအ ဲ့ ဖွဲလည်း ပါလာေအာင်

ချက်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဆိင ု ရ ် ာ ည ိ င်  းအစည်း

ကေတာ့ ညီလာခံကိုကျင်းပမယ်။ ညီလာခံမှာချပ်ဆိုမယ့်

အပိုငး် ရှိတယ်။ အစိးု ရဘက်ကလည်း သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့

သေဘာတူညီချက်ေတွ လတ်ေတာ်၊

ချမှတ်ိုင်ဖိုအတွက် အစိုးရ၊

တပ်မေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတွနဲ့

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်

စာမျက်ှာ ၅ မှ

ဖိတမ ် ှာြဖစ်တယ်။ ြပည်ေထာင်စသ ု ေဘာတူစာချပ် အစိတ် သေဘာတူညီချက်ရေအာင်

ညိမှာြဖစ်ပါတယ်။ အဓိက

စာချပ်ပစ ံု က ံ ုိ သတ်မတ ှ ေ ် ပးလိက ု တ ် ယ်။ အဲဒစ ီ ာချပ်ထမ ဲ ာှ

ပါမယ့် သေဘာတူညခ ီ ျက်ေတွရေအာင် အချင်းချင်းကားမှာ ညိရမယ်။ ပီးရင်ေတာ့ UPDJC နဲ့ြပန်ပီးေတာ့ ညီလာခံ ြပန်သွားဖိုရှိပါတယ်။

“ညီလာခံကိုေတာ့ ၂၀၂၀ ှစ်ဆန်းပိုင်း ပထမ (၄)လ

တာ ကာလအတွငး် ဆိေ ု တာ့ အခုကစပီး ဇန်နဝါရီ၊ ေဖေဖာ်

ှစ်သစ်ကူးကာလမှာ စတင်ကျင်းပတဲ့

အစည်းအေဝး

ပါဝင်ေရးဆိုတဲ့အပိုင်းက အေရးကီးပါတယ်။ ၁ဝ ဖွဲထဲနဲ့

လို ကန်ေတာ်တုိ EAOs ဘက်မာှ လည်း

ကိးစားေနတဲ့

ကိးပမ်းေနသလို ကန်ေတာ်တဘ ို က်ကလည်း ဝိင ု ်းဝန်းပီး

ကေနပီးေတာ့

ေဆွးေွးမယ့်အချက်ေတွ

သတ်မတ ှ ် ပီးေတာ့ အခုကန်ေတာ်တဘ ို က်ကလည်း ည ိ င်  း

အေဝးမှာ အဆင်ေြပေြပဆုးံ ြဖတ်င ုိ ေ ် အာင် သေဘာတူညီ

ည ိ င်  းမယ့အ ် ဖွဲရှတ ိ ယ်။ ညိ ကရင်းနဲ့ အဆင်ေြပမယ်ဆရ ို င်

ိုင်ေအာင် ကန်ေတာ်တိုကားမှာ အများကီး ေဆွးေွးခဲ့ရ တယ်”ဟု ေြပာကားသည်။

ထိုအတူ သမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ

မယ့် ေဆွးေွးမယ့် အဖွဲရှိတယ်။ အစိုးရဘက်ကလည်း လုပ်ငန်းစ်အရဆို UPDJC ြပန်ေခမယ့်အေနအထား ရှိတယ်”ဟု ေြပာကားသည်။

မွန်းလွပ ဲ င ို ်းတွင် (၈)ကိမေ ် ြမာက် တစ်င ုိ င ် လ ံ းံု ပစ်ခတ်

တပ်ဦး (ABSDF) ဒုတိယဥက ဦးမျ ိးဝင်း၊ ဒီမိုကေရစီ

လွတ်ေြမာက်ေရးတပ်မေတာ်-

တက်ေရာက်

အစည်းအေဝးသို UPDJC အဖွဲဝင် ဒုတယ ိ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီး

အ ကံေပးပုဂိ လ် ဦးေပလွင်စိန်၊ ိုင်ငံေတာ်အတိုင်ပင်ခံုံး

UPDJC ြပန်ေခမယ့်အေနအထား

အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။

အေဝးကို ကျင်းပသည်။

ေအာင် ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေနတဲ့ အေနအထားရှိပါတယ်။ “JICM

ှစ်သစ်မှာ

ကျန်းမာချမ်းသာကပါေစေကာင်း

အကျ ိးြပ ကရင်တပ်မေတာ် (DKBA) စစ်ေရးဌာနမှး

တင်ေမာင်ဝင်း၊ ငိမ်းချမ်းေရးေကာ်မရှင် အတွင်းေရးမှး

မူတည်တာမို ကန်ေတာ်တိုဘက်က အေကာင်းဆုံးြဖစ်

သက်ဆိုင်သူအားလုံး

ေဖာ်ေရး ည ိ င်  းအစည်းအေဝး (JICM) သေဘာတူဆုံးြဖတ်

တင်ြပမယ်။ ပါ မပါေတာ့ တစ်ဖက်ရဲ ဆုးံ ြဖတ်ချက်ေပမှာ

ဝါရီ၊ မတ်၊ ဧပီ အဲဒက ီ ာလအတွင်းမှာ ကျင်းပဖို ရည်မန ှ ်းချက် ထားပီး ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမှာြဖစ်တယ်။ ဒီေန့ JICM အစည်း

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်အတွက်

ဒီကေန့ အစည်းအေဝးကို တက်ေရာက်လာကတဲ့

ဒုတယ ိ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီး(ငိမ်း) ခင်ေဇာ်ဦး၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတုံး

ဝန်ကီးဌာန ညန်ကားေရးမှးချပ် ဦးေဇာ်ေဌး၊ ငိမ်းချမ်းေရး

ေစာစိနဝ ် င်း၊ ကရင်အမျ ိးသားအစည်းအုံး၊ ကရင်အမျ ိးသား

(KNU)ကရင်အမျ ိးသားအစည်းအုံး အေထွေထွအတွင်းေရး မှးချပ် ပဒိုေစာတာဒိုမူး၊ ဗဟိုေကာ်မတီဝင် ပဒိုေစာအယ် ကလူေစး၊

လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအုံး (LDU)

အတွင်းေရးမှး ကျာေဆာ်လမွန်၊ ချင်းအမျ ိးသားတပ်ဦး (CNF) ဒုတယ ိ ဥက ေဒါက်တာဆလိင ု း် လျန်မန်  းဆာေခါင်း၊

ေကာ်မရှငမ ် ှ ဦးလှေမာင်ေရှင့် ဦးမိုးေဇာ်ဦးတို တက်ေရာက်

အေထွေထွအတွင်းေရးမှး

ြပည်ြပန်လည်ထေ ူ ထာင်ေရးေကာင်စ(ီ RCSS) အတွငး် ေရး

မေငးတို တက်ေရာက်ကသည်။

ကပီး တိင ု း် ရင်းသားလက်နက်ကင ုိ ် အဖွဲ အစည်းများမှ သမ်း

မှး စဝ်စင ုိ း် ငင်း၊ ပအိဝ ု း် အမျ ိးသားလွတေ ် ြမာက်ေရးအဖွဲ ချပ် (PNLO) ဒုတယ ိ ဥက ခွနြ် မင့ထ ် န ွ ်း၊ ရခိင ု ြ် ပည် လွတေ ် ြမာက် ေရးပါတီ (ALP) ဗဟိုေကာ်မတီဝင်

ေစာြမရာဇာလင်း၊

ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ေကျာင်းသားများ ဒီမက ုိ ရက်တစ်

ငိမ်းချမ်းေရးေကာင်စီ

(KNU/KNLA-PC) တွဖ ဲ က်အတွငး် ေရးမှး ေစာေကျာ်န ွ ့်၊

ဆလိုင်းထလာေဟးှင့်

မွန်ြပည်သစ်ပါတီ(NMSP) ဗဟိုေကာ်မတီဝင် ိုင်ေအာင် အစည်းအေဝးတွင် ေဆွးေွးပွမ ဲ ျားြပလုပမ ် ည့် အချ ိန်

ဇယား အဆိြု ပချက်၊ ှစဖ ် က်ည ိ င်  းေရးအဖွဲများ ြပန်လည်

ေတွဆုမ ံ ည့် အချ ိန်ကာလ စသည်တက ို ို ေဆွးေွးကသည်။ သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရဲေအာင် ဂျပန်ိုင်ငံေအာက်လတ်ေတာ်အမတ်ှင့်အဖွဲ အား လက်ခံေတွဆုံ ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၈

ကိစ၊ ရခိုင်ြပည်နယ် တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ တရားဥပေဒ

ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီးရဲေအာင်သည် ဂျပန်င ို င ် ံ ေအာက်လတ်  ေတာ်

ကိစ၊ နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် နယ်စပ်ေဒသများ

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဒုတိယ

အမတ် Mr. Nakatani Gen ှင့် Mr. Hamada Yasukazu တိက ု ို ယေန့မန ွ ်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ လက်ခံေတွဆုံသည်။

နယ်စပ်ေဒသများ တည်ငိမ်ေရး

ထိုသိုေတွဆုံစ်

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊

နယ်စပ်ေဒသများတည်ငိမ်ေရး၊

နယ်စပ်ေဒသတွင်

ေနထိုင်သည့်

တိင ု ်းရင်းသားြပည်သမ ူ ျား၏ လူမစီ  းပွားဘဝဖွံဖိးတိုးတက်

ေရး၊ နယ်စပ်ေဒသရှိ လူငယ်များ၏ လူ့စမ ွ ်းအားအရင်းအြမစ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာကိစ၊

စိုးမိုးေရးှင့် လူမစီးပွားဘဝ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်အတွက် ဂျပန်၊ အိယ ိ ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊

ဂျာမနီအစရှသ ိ ည့် ိင ု င ် မ ံ ျားြဖင့် ှစ ် င ို င ် ပ ံ ူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ်

မများအြပင် ကုလသမဂှင့် လက်ေအာက်ခအ ံ ဖွဲအစည်းများ၊ NGOs ၊ INGOs အဖွဲအစည်းများှင့် ေဆာင်ရွက်ေနမ၊

ဝန်ကီးဌာနှင့် ဂျပန်င ုိ င ် တ ံ ုိ ပူးေပါင်း၍ နယ်စပ်ေဒသများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ တိုးတက်ေရးှင့်

လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်

ဖွံဖိး

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိေရး

အတွက် ေဆာင်ရွက်ခဲ့မ၏ ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းမများှင့်

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက

လက်ရအ ှိ ေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက ွ ေ ် နသည့် စီမက ံ န ိ ်း

ြပည်တင ွ ်းငိမး် ချမ်းေရးှင့် အမျ ိးသားြပန်လည်သင့ြ် မတ်ေရး

ေရးဆိုင်ရာကိစရပ်များှင့်စပ်လျ်း၍ အြမင်ချင်းဖလှယ်

ကိးပမ်းအေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွက်ေနသည့်

လုပ်ငန်းစ်များတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနသည့်

ဆိုင်ရာကိစ၊ ှစ်ိုင်ငံေရှဆက်လက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ေဆွးေွးကသည်။

သတင်းစ်

MRTV Channel အား SD စနစ်မှ HD စနစ်သို ေြပာင်းလဲထုတ်လင့်သွားမည် ၁။

ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကားကည့်ပရိသတ်များ အုပ်/အသံ အရည်အေသွး

Search ကိုေရွးပီး Auto Search သို သွား၍ OK ှိပ်ပါ။ Menu

ပိမ ု ို ကည်လင်စွာ ကည့ ် ိ  င ု ရ ် န်အတွက် MRTV Channel အား ပုမ ံ န ှ ထ ် တ ု လ ် င့  ် (ခ)

ေနေသာ Standard Definition (SD) စနစ်အြပင် High Definition (HD)

Channel Search

Auto Search

OK

DVB-T2 Tuner ပါရှိေသာ LCD / LED Flat TV များြဖင့် ဖမ်းယူ

စနစ်ကပ ုိ ါ တွဖ ဲ က်၍ (၁၅-၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှ စတင်စမ်းသပ်ထတ ု လ ် င့  ်သွား

ကည့်ပါက  Menu မှ Channel ကိုသွားပီး Tuner Type တွင်

မည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာ့အသံင ှ  ့် ပ ု ြ် မင်သံ ကား၏ (၇၄)ှစေ ် ြမာက် ှစပ ် တ်လည်

Antenna ကို ေရွး၍ OK ှိပ်ပါ။ ပီးလင် Auto Scan ကိုှိပ်ပါ။

ေန့ြဖစ်သည့် (၁၅-၂-၂၀၂၀) ရက်ေန့မစ ှ တင်၍ HD စနစ်တစ်မျ ိးတည်းြဖင်သ ့ ာ

Country တွင် (Myanmar) ှင့် Mode တွင် ( DTV+ ATV ) တိုကို

ေြပာင်းလဲထုတ်လင့  ်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

ေရွးချယ်၍ Start သို သွားပီး OK ှိပ်ပါ။

၂။

Menu

ထိုသို HD စနစ်သို အဆင့်ြမင့်တင်ေြပာင်းလဲထုတ်လင့  ်မများသည်

အုပ်/အသံ အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေရးကို ေရှးေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ပီး Digital စနစ်ြဖင့် ဖမ်းယူကည့်ေနကသည့် ုပ်ြမင်သံကားဖမ်းစက်များ အေနြဖင့် HD အရည်အေသွးအတိုင်း ဖမ်းယူကည့်ိ  ုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ၃။

(ဂ)

Channel

Tuner Type

Auto Scan

Country (Myanmar)

(DTV+ATV)

Start

Antenna Mode

OK

Analogue TV (Tube) ကို Set-top Box ှင့် ချ ိတ်ဆက်ကည့ ် ပါက 

Analogue စနစ်ြဖင့် ဖမ်းယူကည့်ေနေသာ  TV များတွင်မူ မည်သည့်

ုပ်ပုံအရွယ်အစား ချ ိန်ညိရန်အတွက် Set-top Box ၏ Menu

ချ ိန်ညမ ိ ကိ  မ ု ှ ြပလုပရ ် န်မလိအ ု ပ်ဘဲ ယခင်အတိင ု း် ဆက်လက်ဖမ်းယူကည့ ် 

မှPicture ကိုှိပ်ပီး Aspect Ratio မှ 16:9 Wide Screen ကို

ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ေရွး၍ OK ှိပ်ပါ။

၄။

Menu

Picture

Screen

OK

ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကားပရိသတ်များအေနြဖင့် MRTV Channel အား

HD စနစ်သုိ အဆင့ြ် မငတ ့် င်ကည့ ် ိ  င ု ရ ် န် DVB-T2 Set-top Box (သိမ ု ဟုတ)်

Aspect Ratio

DVB-T2 Tuner ပါရှိေသာ LCD/LED TV များအား Auto Tuning ြပန်လည်

၅။

ြပလုပြ် ခင်းြဖင့် ုပ/် သံ အရည်အေသွးေကာင်းမွနစ ် ာွ ဖမ်းယူကည့ ် ိ  င ု မ ် ည်

Channel များကို ဖမ်းယူရရှိမည် ြဖစ်ပါသည်-

ြဖစ်ပါသည်။ (က)

DVB -T2 Set-top Box ြဖင့် ဖမ်းယူပါက Menu မှ Channel

16:9 Wide

ဖမ်းယူချ ိန်ညိပီးပါက Channel Box တွင် ေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း (1) MRTV-HD

(2)

MRTV-SD

(3) MRTV Hluttaw

(4)

MRTV NRC

( 5 ) MRTV Farmer

( 6 ) MRTV Sport

( 7 ) MRTV Entertainment

( 8 ) MI

( 9 ) MRTV-4

(10) Channel-7

(11) 5 - Plus

(12) MNTV

(13) Channel-9

(14) Mizzima

(15) DVB

(16) Channel K

(17) YTV

(18) Fortune

(19) Myanma Radio

(20) Upper Tineyin Thar

(21) Lower Tineyin Thar ၆။

အထက်အပိုဒ် ၅ ပါ ဒစ်ဂျစ်တယ်ုပ်သံလိုင်းများအား ဖမ်းယူကည့်

ေနသူများအေနြဖင့လ ် ည်း

(၁၅-၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့မစ ှ တင်၍ အထက်အပိဒ ု ်

၄ ပါ အစီအစ်များအတိုင်း Auto Tuning ြပန်လည်ြပလုပ်ရန် လိုအပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ၇။

ြမန်မာ့ပ ု ြ် မင်သံ ကားကည့ပ ် ရိသတ်များအေနြဖင့် ထိသ ု ို ဖမ်းယူကည့ ် 

ရာတွင် အဆင်မေြပမတစ်စတ ုံ စ်ရာရှပ ိ ါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်(က) 9 Meter Earthstation

ဖုန်း၊ ၀၉-၄၀၈၀၈၂၀၉၀

(တပ်ကုန်း ၊ ုံးချပ်) (ခ)

9 Meter Earthstation

ဖုန်း၊ ၀၉-၄၀၈၀၈၂၀၈၀

(ရန်ကုန် ၊ ြပည်လမ်း) ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့ ကမ ာတစ်  ဝန်းရှိ ိုင်ငံ့ေခါင်းေဆာင်များမှ ဝမ်းေြမာက်ေကာင်း သဝဏ်လာများ ေပးပို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်ေန့တွင် ကျေရာက်ေသာ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့အခါသမယတွင် ကမာ့ိုင်ငံအသီးသီးမှ

ိုင်ငံ့ေခါင်းေဆာင်များှင့်

ိုင်ငံ့အကီးအကဲများက

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ှင့် ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်တိုထံသို ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လာများ  ေပးပိုကသည်။

ကေမာဒီးယားိုင်ငံ

အြပားတွင် နီးကပ်စာွ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရပ ိှ ါသည်။ မိမတ ိ ၏ ုိ အာဆီယံ

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့် ထံသို ကေမာဒီးယားိုင်ငံ

ဘုရင်မင်းြမတ် ပရယ်ဘတ်ဆမ်ဒက် ပရယ်

ဘိ ု န ုိ စ် ိ ု ဒ ုိ န ွ ် သီဟာမိန ု ထ ီ မ ံ ှ ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လာ ေပးပိသ ု ည်။ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရး ေန့အခါသမယတွင် အေဆွေတာ်ှင့် ြမန်မာြပည်သူများအတွက် ဂုဏ်ယူ ဝမ်းေြမာက်ေကာင်း တ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါသည်။ ှစ ် င ုိ င ် အ ံ ကား နီးကပ်စာွ ှင့် ှစက ် ာလကာြမင့စ ် ာွ တည်ေထာင်ထား သည့် ချစ်ကည် ရင်းှးီ မှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် တိ  သ ု ည် ှစ ် င ုိ င ် ြံ ပည်သူ များ၏ အကျ ိးအတွက် ဆက်လက်တိုးချဲ ြမင့်တင်သွားိုင်မည်ဟု မိမိအေန ြဖင့် အခိုင်အမာယုံကည်ပါသည်။ အေဆွေတာ် ကျန်းမာရင်လန်းပါေစေကာင်းှင့် ြမန်မာြပည်သူများ အတွက် ဖွံ ဖိးတိးု တက်၍ သာယာဝေြပာမများရရှပ ိ ါေစေကာင်း ဆုမန ွ ေ ် ကာင်း ေတာင်းအပ်ပါသည်။

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ် ိုင်ငံေတာ်သမတဦးဝင်းြမင့ထ ် ံ သို ဘူင ို ်းဒါူဆလမ်င ို င ် ံ ဘုရင်မင်းြမတ် ဆူလတ ် န် ဟာဂျ ီ ဟာဆာနာလ် ဘိုလ်ကီးယား မူအစ်ဇာဒင် ဝါဒူလာထံမှ ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လာ ေပးပိုသည်။ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရး ေန့အခါသမယတွင် အေဆွေတာ်ှင့်တကွ ြမန်မာြပည်သူ ြပည်သားများ အတွက် ဂုဏယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက်ပါေကာင်း ေွးေထွးလက်လစ ဲှ ာွ ေြပာကားလို ပါသည်။ မိမတ ိ ၏ ို အနီးကပ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် များ၊  အထူးသြဖင့် ကျန်းမာေရး ှင့် ပညာေရး ကများတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများမှ  တစ်ဆင့် မိမိတို ှစ်ိုင်ငံှင့် ြပည်သူများအကား တန်ဖိုးထားအပ်သည့် ရင်းှီးခင်မင်မှ  င့် ေွးေထွးမများကို မိမအ ိ ေနြဖင့် များစွာတန်ဖိုးထားပါသည်။ အဆိပ ု ါ အေရးပါ လှသည့် ဆက်နယ်  မကိ  ု ေနာင်လာမည့ ် စ ှ မ ် ျားအတွငး် ပိုမိုခိုင်မာလာေစရန် ေမာ်လင့်ပါသည်။ အေဆွေတာ်ကျန်းမာရင်လန်းပါေစေကာင်း ဆုမန ွ ေ ် ကာင်း ပိသ ု အပ်ပါ သည်။

ဘူလ်ေဂးရီးယားသမတိုင်ငံ

ချစ်ကည်ရင်းှီးမများ ပိုမိုခိုင်မာေစေရးအတွက် ဆက်လက်၍ အတူတကွ

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ (၇၂) ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့

ေဆာင်ရွက်သွားရန် ေမာ်လင့်ထားပါသည်။

အတွက် ဝမ်းေြမာက်ေကာင်း သဝဏ်လာ ေပးပိုသည်။

အေဆွေတာ် ကျန်းမာရင်လန်းပါေစေကာင်း ဆုမန ွ ေ ် ကာင်းေတာင်းအပ်ပါ

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန

ိုင်ငံေတာ်၏

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်ထံသို ဘူိုင်းဒါူဆလမ်ိုင်ငံ

တွင် အေဆွေတာ်ထံသို ဘူလ်ေဂးရီးယားအစိုးရကိုယ်စား မိမိအေနြဖင့်

နယ်သာလန်ိုင်ငံ ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ထံသို

နယ်သာလန်ိုင်ငံ ဘုရင် ဝီလီယံ

အလက်ဇားထံမှ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ (၇၂) ှစေ ် ြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့အတွက် ဝမ်းေြမာက်ေကာင်း သဝဏ်လာ ေပးပိုသည်။ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ လွတလ ် ပ်ေရးေန့အခါသမယတွင် မိမိအေနြဖင့် အေဆွေတာ်အား ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ေကာင်း တ်ခွန်းဆက်သ လျက်

ြမန်မာြပည်သူ ြပည်သားများ ရင်လန်းသာယာဝေြပာပါေစေကာင်း

ဂါနာသမတိုင်ငံ ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ထံသို ဂါနာသမတိုင်ငံ သမတ နာနာ အဒို ဒန်ကွာ အကူဖ-ို အဒို ထံမှ (၇၂) ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့အတွက် ဝမ်းေြမာက် ေကာင်းသဝဏ်လာ ေပးပိုသည်။ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ (၇၂) ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့ ှစ်ပတ်လည် အခါသမယတွင် အေဆွေတာ်ှင့် ြမန်မာြပည်သူ ြပည်သားများ အား ေွးေထွးစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ေကာင်းှင့် ဆုမွန်ေကာင်းများ ပိုသပါ သည်။ လာမည့ ် စ ှ မ ် ျားတွင် ှစ ် င ို င ်  ံ င ှ ့် ြပည်သမ ူ ျားအကား အြပန်အလှန် အကျ ိး ြဖစ်ထန ွ း် ေရးအတွက် ရှရ ိ င်းစွဆ ဲ က်ဆေ ံ ရးကို ခိင ု ် မဲနက်င်  းေစရန် အေဆွေတာ် ှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားရန် ေမာ်လင့်ပါသည်။ အေဆွေတာ် ကျန်းမာေပျာ်ရင်ေစရန်င ှ ့် ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် သ ံ ူ ိုင်ငံသားများ ငိမ်းချမ်းသာယာဝေြပာေစရန် ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါ သည်။

ဘူလ်ေဂးရီးယားသမတိုင်ငံ ူမန် ေရဒဗ်ထံမှ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ (၇၂) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့အတွက် ဝမ်းေြမာက်ေကာင်း သဝဏ်လာ ေပးပိုသည်။ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ လွတလ ် ပ်ေရးေန့ အခါသမယတွင် အေဆွေတာ်ထသ ံ ို ဘူလေ ် ဂးရီးယားြပည်သမ ူ ျားကိယ ု စ ် ား မိမအ ိ ေနြဖင့် ဂုဏယ ် ူ

ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လာ ေပးပိုသည်။

ဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့်

အေဆွေတာ်၊

ြမန်မာြပည်သူြပည်သားများ သာယာဝေြပာ၍

ကယ်ဝချမ်းသာပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရှင့် ြပည်သူများ

အခါအခွင့် ကံခိုက် မိမိတိုှစ်ိုင်ငံအကား ဆက်ဆံေရးှင့် အြပန်အလှန်

အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ေကာင်း ေွးေထွးစွာ တ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါ

အကျ ိးြဖစ်ထန ွ း် ေစမည့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးများ အနာဂတ်တင ွ ် ပိုမိုဖွံဖိး

သည်။

တိုးတက်လာမည်ဟု မိမိအေနြဖင့် ယုံကည်ပါသည်။

ဘူိုင်းဒါူဆလမ်ိုင်ငံှင့် ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံတိုသည် အဓွန့်ရှည်သည့် ချစ်ကည်ရင်းှီးမှင့် ဘုံအကျ ိးတူ ကနယ်ပယ်အများ

မိမိအေနြဖင့် အေဆွေတာ်အား ချစ်ကည်အေလးထားလျက်ရှိပါေကာင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။

ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း

ဆုမွန်ေကာင်းပိုသအပ်ပါ

သည်။ ြမန်မာိင ု င ်  ံ င ှ ့် ဘူလေ ် ဂးရီးယားိင ု င ် တ ံ အ ုိ ကား ချစ်ကည်ရင်းှးီ သည့် ဆက်ဆံေရးသည် အြပန်အလှန် အကျ ိးြဖစ်ထွန်းေစမည့် နယ်ပယ်များ၌ ဆက်လက်ဖွံဖိးတိုးတက်လာမည်ဟု မိမိအေနြဖင့် ယုံကည်ပါသည်။ မိမအ ိ ေနြဖင့် အေဆွေတာ်အား ချစ်ကည်အေလးထားလျက်ရပ ှိ ါေကာင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။

ယူကရိန်းသမတိုင်ငံ ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ထံသို

ဘုရင်မင်းြမတ်

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရး

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ လွတလ ် ပ်ေရးေန့အခါသမယ လက်လှဲစွာ

ဆူလ်တန် ဟာဂျ ီ ဟာဆာနာလ် ဘိုလ်ကီးယား မူအစ်ဇာဒင် ဝါဒူလာထံမှ

ေန့အခါသမယတွင်

ဝန်ကီးချပ် ဘွိင်းကာ ေဘာရီေဖာ့ဗ်ထံမှ

သည်။

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ထံသို ဘူလ်ေဂးရီးယားသမတိုင်ငံ သမတ

အလားတူ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်ှင့်

ေဒသတွင်း အားထုတ်ကိးပမ်းမှင့် ှစ်ိုင်ငံအကား အထူးတန်ဖိုးထားသည့်

ဆုေတာင်းေမတာပိုသအပ်ပါသည်။

ဘူိုင်းဒါူဆလမ်ိုင်ငံ

အလားတူ ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်ထသ ံ ို

ယူကရိန်းသမတိုင်ငံ သမတ

ဗိလ ု ဒ ုိ ဗ ီ းီ ရ် ဇီလန်းစကီးထံမှ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ (၇၂) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့အတွက် ဝမ်းေြမာက်ေကာင်း သဝဏ်လာ ေပးပိုသည်။ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ လွတလ ် ပ်ေရးေန့အခါသမယ တွင် အေဆွေတာ်ထသ ံ ို ယူကရိန်းြပည်သမ ူ ျားကိယ ု စ ် ား မိမအ ိ ေနြဖင့် ဂုဏယ ် ူ ဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း တ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်ှင့် ယူကရိန်းိုင်ငံတိုအကား အြပသေဘာေဆာင်ေသာ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးအေပ အေြခခံ၍ ှစ်ိုင်ငံ ဆက်ဆံေရးှင့်

ိုင်ငံတကာမူေဘာင်ေအာက်တွင် အြပန်အလှန် အကျ ိး

ြဖစ်ထန ွ း် ေစမည့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် များကိ  ု တိးု ြမငေ ့် ဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည် ဟု ေမာ်လင့်ပါသည်။ အခါအခွင့် ကံခိုက် အေဆွေတာ် ကျန်းမာ၍ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများ ေအာင်ြမင်ပါေစေကာင်းှင့် ြမန်မာြပည်သြူ ပည်သားများ ငိမ်းချမ်းမ၊ စည်းလုံး ညီွတ်မှင့် သာယာဝေြပာမတိုရရှိေစေရး ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ် ပါသည်။

ဖင်လန်သမတိုင်ငံ ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ထံသို ဖင်လန်သမတိုင်ငံ သမတ ဆူလီ နီနီစတိုထံမှ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ (၇၂) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့အတွက် ဝမ်းေြမာက်ေကာင်း သဝဏ်လာ ေပးပိုသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်

ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်ေန့တွင်

ကျေရာက်ခဲ့ေသာ

ြပည်ေထာင်စသ ု မတ ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ လွတလ ် ပ်ေရးေန့အခါသမယတွင် မိမိအေနြဖင့် အေဆွေတာ်ထံသို ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့် ြမန်မာ ိင ု င ်  ံ င ှ ့် ြမန်မာြပည်သြူ ပည်သားများ ေအာင်ြမင်မများ  ရရှပ ိ ါေစေကာင်းှင့် သာယာဝေြပာပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ မိမအ ိ ေနြဖင့် အေဆွေတာ်အား ချစ်ကည်အေလးထားလျက်ရပ ှိ ါေကာင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

(၁၃)ကိမ်ေြမာက် ပညာေရးှင့်အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းကဆိုင်ရာ ေပါင်းစပ်ညိင်းေရးအဖွဲ အစည်းအေဝးကျင်းပ

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှးများခန့်ထားြခင်း ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၈ (၁၃)ကိမ်ေြမာက်

ိုင်ငံေတာ်သမတသည်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါပုဂိလ်များကို ယင်းတိ ု င ှ ယ ့်  ှ တ ် ေ ွဲ ဖာ်ြပထားသည့် ဝန်ထမ်း

ပညာေရးှင့်

အဖွဲအစည်းအကီးအမှး ရာထူးေနရာများတွင် တာဝန်ဝတရားများကို

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ကဆိင ု ရ ် ာ ေပါင်းစပ်ညိင်  းေရးအဖွဲ

ြမန်မာိုင်ငံ ြပန်တမ်း

စတင်ေဆာင်ရွက်သည့်ေန့မှစ၍ အစမ်းခန့်ထားလိုက်သည်-

အစည်း

အေဝးကို ယေန့နံနက် ၉ နာရီတွင်

အမည်၊ ရာထူး၊ ဌာန

ခန့်ထားသည့် ရာထူး၊ ဌာန

ေနြပည်ေတာ် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

(၁) ဦးြမင့်ေဇာ်

ဦးေဆာင်ညန်ကားေရးမှး

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ အချ ိန်ှင့်တစ်ေြပးညီေဆာင်ရွက်ေန ေရှးဦးစွာ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီးက

ိုင်ငံ

အတူ ပူးေပါင်းလက်တပ ဲွ ါဝင်ကသည့် ဖွံဖိးမမိတ်ဖက်များှင့် သက်ဆိုင် ရာဝန်ကီးဌာနများမှ တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျား အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ရပ ိှ ါေကာင်း၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် အမျ ိး သားပညာေရးမဟာဗျဟာ စီမံကိန်း

ေဝဖန်ေတွးေခြခင်း၊ တီထွင်ဖန်တီး

စီမံကိန်း(၂၀၂၁-၂၀၃၀) ေရးဆွဲြပစု

ေအာက်ရှိ

ြခင်း၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်း၊ စူးစမ်း

ြခင်းလုပင ် န်းများှင့် အရည်အေသွးရှိ

သက်ဆိုင်ရာ

တာဝန်ရှိသူများ၊

ေလ့လာမကိုအေြခခံ၍

တန်းပညာေရးစနစ်ကို ၂၀၁၆ ခုှစ်မှ အေကာင်အထည်ေဖာ်၍

ေကျာင်းသုံးဖတ်စာအုပ်အသစ်များ၊ ဆရာကိုင်စာအုပ်များြပစုြခင်း၊ ြဖန့် ဆရာ ဆရာမများအား အချ ိန်ှင့်

တစ်ေြပးညီ ေဆာင်ရွက်ေနေကာင်း၊ ေကျာင်း သား ေကျာင်း သူ မ ျားအား အလွတ်ကျက်မှတ်မစနစ်  မှ (၂၁)ရာစု

ဝန်ကီးဌာနများမှ

ြပဿနာ

ေသာ ပညာေရးစနစ်ေအာင်ြမင်င ို ေ ် ရး

သက်ဆိုင်ရာ

အတွက် ဆရာ ဆရာမများ၊ မိဘအုပ်

ကိုယ်စားလှယ်များှင့် ဖွံဖိးမမိတ်

ငိမး် ချမ်းစွာ အတူယ ှ တ ် ေ ဲွ နထိင ု ြ် ခင်း

ထိန်းသူ၊ ြပည်သမ ူ ျား၊ ဖွံဖိးမမိတဖ ် က်

ဖက်အဖွဲအစည်းများမှ ကိယ ု စ ် ားလှယ်

အစရှိသည့်

အဖွဲအစည်းများအားလုံး ညီညီွတ်

များက ပညာေရးက အရည်အေသွး

ကမ်းကျင်မများရရှ  ေ ိ အာင် အေကာင်

ွတ်

ြမင့်မားေရးအတွက်

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနေကာင်း၊

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားကရမည်

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ကဆိုင်

မည်သည့်ခွဲြခားမမမရှိဘဲ၊

ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ရာ

ကိုယ်ရည်ကိုယ်ေသွး

မည်သူ

ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းအေကာင်

ပညာေရးှင့်

ေပါင်းစပ်ညိင်းေရးအဖွဲ၏

တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမ ို  ချန်မထားဘဲ

တ်ခွန်းဆက်စကားေြပာကား

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ခ ် မ ဲ့ များ၊  အားနည်း

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအားလုံး

ထိေ ု နာက် ယူနက်စကို ဌာေနကိယ ု ်

ချက်၊ အားသာချက်များှင့် ဆက်လက်

အရည်အေသွးရှေ ိ သာ ပညာကို သင်ယူ

စားလှယ် Ms. Min Jeong Kim က

ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစ်များကို

ခွင့်ရရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်ကရမည်

တ်ခန ွ ်းဆက်စကား ေြပာကားသည်။

ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ

ညိင်းအ ကံြပ

ြဖစ်ပါေကာင်း။

စ်းစား

ပညာေရးကခုနစ်ခုမှ

တရားမတစွာှင့်

ေြဖရှင်းြခင်း၊

(၂၀၁၆-၂၀၂၁)အရ သူငယ်တန်း+၁၂

ကမ်းကျင်မများြဖစ်  သည့်

ဝန်ကီးဌာန

(၂) ဦးေအာင်ြမင့်ဦး

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ကရာတွင်

သင်တန်းပိုချြခင်းတိုကို

ပိေ ု ဆာင်ေရးှင့် ဆက်သယ ွ ေ ် ရး

ြမန်မာ့သေဘာကျင်းလုပ်ငန်း ဝန်ကီးဌာန

ေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ  အေကာင်

ေဝြခင်း၊

ြမန်မာ့သေဘာကျင်းလုပ်ငန်း

(ထုတ်လုပ်ေရး) ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရး

အတွက် အလွနအ ် ေရးကီးသည့် ပညာ

စတင်

အေထွေထွမန်ေနဂျာ

အမျ ိးသားပညာေရး မဟာဗျဟာ

ညိင်းအ ကံြပ

ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ယင်းေနာက် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

ညန်ကားေရးမှးချပ်

ဒုတိယညန်ကားေရးမှးချပ်

လမ်းဦးစီးဌာန

(စီမံေရး)

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

လမ်းဦးစီးဌာန ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ဘဂလားပင်လယ်ေအာ် အေြခအေန ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၈ ကပလီပင်လယ်ြပင်ှင့် ဘဂလားပင်လယ်ေအာ်ေတာင်ပိုင်းတိုတွင် တိမအ ် နည်းငယ် ြဖစ်ထန ွ ်းေနပီး ကျန်ဘဂလ  ားပင်လယ်ေအာ်တင ွ ် အများအား ြဖင့် သာယာေနသည်။

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင် လင်းအနည်းငယ်မှ အသင့်အတင့်ရှိမည်။ လင်းအြမင့်မှာ ြမန်မာ့ကမ်း ိုးတန်းတစ်ေလာက်င ှ ့် ကမ်းလွနပ ် င်လယ်ြပင်တတ ုိ င ွ ် ေလးေပမှ ေြခာက်ေပ ခန့်ရှိိုင်သည်။ မိုး/ဇလ

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့်ေထွး ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ Advanced Epidemiology Training:Multilevel modeling course သင်တန်းတွင် အမှာစကားေြပာကား ေရှာက်ေရးအဖွဲ (ြမန်မာ)မှTechnical Lead, Professor

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၈ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စု

Anil Krishna

ဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့ေ ် ထွးသည် ယေန့နန ံ က်ပင ုိ း် တွင် ဝန်ကီး

တိုက

သင်တန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ

အေကာင်းအရာများကို ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ဌာနှင့် အြပည်ြပည်ဆင ို ရ ် ာ သက်ကီးရွယအ ် ေ ို စာင့ေ ် ရှာက်

မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် ဒုတိယ

ေရးအဖွဲ (ြမန်မာ) (HelpAge International Myanmar)တို

ဝန်ကီး ေဒါက်တာြမေလးစိန်ှင့်အတူ Sedona Hotel

ပူးေပါင်း၍ ရန်ကုန်မိရှိ Best Western Green Hill Hotel

ရန်ကုန်၌ ကျင်းပေသာ “ြမန်မာိုင်ငံ အားကစားအဖွဲချပ်

၌ ကျင်းပသည့် ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ Advanced

အလုပအ ် မေဆာင်များ ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ေရး ကီးကပ်

Epidemiology Training: Multilevel modeling course

ေကာ်မရှင်အဖွဲအား ဂုဏ်ြပပွ”ဲ သို တက်ေရာက်သည်။

သင်တန်းတွင် အမှာစကားေြပာကားသည်။

အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာ

သုံးသပ်ဆန်းစစ်ြခင်းနည်းလမ်းများသင်ကား

ြမင့်ေထွးက ဂုဏ်ြပအမှာစကား ေြပာကားသည်။

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးက ယခုသင်တန်းသည် ကျန်းမာ

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ြမန်မာိုင်ငံ

ေရးသတင်းအချက်အလက်များှင့် သုေတသနေတွရှခ ိ ျက်

အားကစားအဖွဲချပ် အလုပအ ် မေဆာင်များ ေရွးချယ်တင်

များကို ခွြဲ ခမ်းစိတြ် ဖာသုးံ သပ်မ၊ ကျန်းမာေရးြပဿနာများ

ေြမာက်ေရးကီးကပ်ေကာ်မရှငအ ် ဖွဲ မှဥက ဦးေအာင်ဒင်၊

ှင့် အြခားအေြခအေနအရပ်ရပ်ကို ချ ိတ်ဆက်ေဝဖန်

အဖွဲဝင်များြဖစ်သည့် ဦးစိုးဝင်း၊ ဦးစိုးသိန်း၊ ဦးရဲထွဋ်တင်၊

ပိုင်းြခားမတိုမှတစ်ဆင့် ေရာဂါှင့် ကျန်းမာေရးြပဿနာ

အတွက် သုေတသနလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာ၌ အထူး

ေဗဒ) [ M.Sc (epidemiology)] သင်တန်းဖွငလ ့် စ ှ ေ ် တာ့မည်

ဦးတင်ေအာင်ှင့် ဦးညီညီလွင်တိုအား ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်း

များကို

လုပ်ငန်းများတိုးတက်

အသုံးဝင်ပါေကာင်း၊ ထိုြပင် ဝန်ကီးဌာနမှ ေဆာင်ရွက်

ြဖစ်သြဖင့် ယခုသင်တန်း တက်ေရာက်ေနသူများအေနြဖင့်

လာှင့် ဂုဏ်ြပချ ီးြမင့်ေငွများ ေပးအပ်သည်။

ေကာင်းမွန်မတိုအတွက် ပိုမိုတိကျေသာ ေကာက်ချက်ချ

ေနသည့် ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးလုပင ် န်းများ ပီြပင်စွာ ေအာင်

အရည်အေသွးြပည့်ဝေသာ

ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်မ၊

ပံ့ပိုးမများ

ေပးအပ်ိုင်ရန်အတွက် အဆင့်ဆင့်သုံးသပ်

အ ကံြပချက်များေပးအပ်ုံ

ယင်းေနာက် ြမန်မာိင ု င ် အ ံ ားကစားအဖွဲချပ် အလုပ်

ြမင်ေစေရးအတွက်လည်း များစွာအေထာက်အကူြပမည်

သာမက အဆိုပါသင်တန်း၌ သင်ကားပိုချသူများအြဖစ်ပါ

အမေဆာင်များ

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယခုသင်တန်းကို တက်ေရာက်လျက်ရသ ှိ ည့်

ေဆာင်ရွက်ေစလိုပါေကာင်း၊ ယခုသင်တန်းတက်ေရာက်

ေကာ်မရှင်အဖွဲမှ ဥက ဦးေအာင်ဒင်က အဖွဲဝင်များ

ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးတကသိုလ်၊

အေြခခံကျန်းမာေရး

သူများအေနြဖင့် ေမးြမန်းေဆွးေွးမများ ြပလုပ် ကေစလို ပီး

ကိယ ု စ ် ား ေကျးဇူးတင်ဝမ်းေြမာက်စကား ေြပာကားသည်။

ထိြု ပင် ြပည်သူ့ကျန်းမာေရး၊ ကုသေရးှင့် ေဆးပညာ

တကသိုလ်၊ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန

သင်တန်းတက်ေရာက်မကိ  ု အကျ ိးရှိထိေရာက်စွာ အသုံး

သင်ကားေရးကအတွက်လည်းေကာင်း၊ လူမေဗဒှင့်

များမှ ဆရာဝန်များ၏ ပညာရပ်ဆင ို ရ ် ာ အရည်အေသွးများ

ချေစလိုပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆန်းစစ်ြခင်းနည်းလမ်းများကို

သင်ကားေပးသည့်

သင်တန်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ဆက်နယ်  သည့် ကျန်းမာေရးက တိအ ု တွကလ ် ည်းေကာင်း

တိုးတက်ေစြခင်းြဖင့် ဝန်ကီးဌာန၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်

များစွာအကျ ိးရှိေသာသင်တန်း

ချက်များသည် ကမ်းကျင်မပိ  င ု ်းဆိင ု ရ ် ာ၌ ပိမ ု အ ို ဆင့ြ် မင့လ ် ာ

ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ယခု

သင်တန်း၌ သင်ကားမည့် အေကာင်းအရာများသည် ြပည်သူများ၏ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်တိုးတက်ေစေရး ှင့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ ကျန်းမာေရးအဆင့အ ် တန်း တိုးတက်ေရး

ေပါင်းတည်မိ၌

အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ ဝင်များ ေလ့ကျင့်ေရးမွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်

ရှင်းလင်းေြပာကား

ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ေရး ကီးကပ်

ဆက်လက်၍ ြမန်မာိင ု င ် အ ံ ားကစားအဖွဲချပ် အလုပ် အမေဆာင်များ ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ေရး

ကီးကပ်

ေကာ်မရှင်အဖွဲ အဖွဲဝင် ဦးညီညီလွင်က အားကစားှင့်

ဆက်လက်၍ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သက်ကီးရွယ်အို

ကာယပညာဦးစီးဌာနသို အလှေငွကျပ် ၁၀ သိန်း ေပးအပ်

ေစာင့ေ ် ရှာက်ေရးအဖွဲ (ြမန်မာ)၏ Country Director, Mr.

လှဒါန်းရာ ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ေဒါက်တာြမေလးစိနက ် လက်ခံ

ြပည်သူ့

Godfred Paul၊ ဆွဒ ီ င်င ို င ် ံ Umea University မှ Professor

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကျန်းမာေရးတကသိလ ု (် ရန်ကန ု )် ၌ မဟာသိပံ (ကပ်ေရာဂါ

Nawi Ng ှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သက်ကီးရွယ်အိုေစာင့်

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်

ယခုှစ်အတွင်း

ေပါင်းတည် ဇန်နဝါရီ ၈

သတင်းစ်

သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရြခင်း ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ပဲခူးတိင ု ်းေဒသကီး ေပါင်းတည်မိနယ် မီးသတ်ဦးစီးဌာနုးံ မှ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များအား

ထိေ ု နာက် အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များအား ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ် ဦးေအးမင်း

ေလ့ကျင်ေ ့ ရးမွမး် မံသင်တန်းအမှတစ ် ်(၁/၂၀၂၀) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၆ ရက် ညေန

ေအာင်က တူညဝ ီ တ်စမ ုံ ျားေပးအပ်ရာ အရန်မီးသတ်ဒတ ု ပ်ခမ ွဲ ှး ဦးေဇာ်မင်းက လက်ခရ ံ ယူသည်။

၅ နာရီက ေပါင်းတည်မိနယ် မီးသတ်ဦးစီးုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ြပလုပ်သည်။

သင်တန်းသို အသက် ၃၅ ှစေ ် အာက် အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင် ၅၀ တက်ေရာက်ကပီး သင်တန်း

အခမ်းအနားတွင် ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ် ဦးေအးမင်းေအာင်င ှ ့် မိနယ်ရတ ဲ ပ်ဖွဲ မှး ရဲမှ းလှြမင်တ ့ က ုိ အမှာစကားေြပာကားကပီး မိနယ်မးီ သတ်ဦးစီးမှး ဦးစည်သဝ ူ င်းက

ကို တစ်လကာ စာေတွလက်ေတွ သင်ကားပိုချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ တင်ဝင်းေဇာ်(မင်းသားကီး)


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ြမန်မာ့ုပ်ရှင်ှစ်တစ်ရာြပည့် အထိမ်းအမှတ်

ြမန်မာ့ုပ်ရှင်ေရရတုေခတ်သို သမင်လည်ြပန် စန်းနီလာဝင်း ၁၉၄၆ ခုှစ်မှ ၁၉၇၀ ြပည့်ှစ်အထိ ကာလမှာ ြမန်မာ့

ကို ေတွရှိရသည်။ ''ငဘ''

ုပ်ရှင်ေရ ရတုေခတ် ြဖစ်သည်။ ၁၉၄၂ ခုှစ်မှ ၁၉၄၅

ြပည်တွင်းမှာသာမက

ခုှစ် အတွင်းကာလမှာ ဒုတိယကမာစစ်ကာလြဖစ်၍

၁၉၄၆ ခုှစ် မတ်လ ၈ ရက်ေန့တွင် ုပ်ရှင်ှင့်

ပီး အချ ိမှာ ပရိေယသနဝမ်းစာအတွက် ကုန်သည်

ြပဇာတ်ကုမဏီပိုင်ရှင်ှင့် အုပညာရှင်များ စုေပါင်းပီး

အလုပ်တွင် ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကရသလို အချ ိမှာ

''ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ုပ်ရှင်ှင့်

အသက်ေမွးဝမ်း

ကီး"ကို

ေကျာင်းမ ြပခဲ့ကရသည်။

တွင် ဥကအြဖစ် ဦးတင်ွယ်၊ အတွင်းေရးမှးအြဖစ်

၁၉၄၆ ခုှစ်တွင် ထိုစ်က ဖက်ဆစ်ေတာ်လှန်ေရး

ဦးစိးု ေမာင်င ှ ့် အမေဆာင်အဖွဲဝင်များအြဖစ် ဆရာခန့်၊

အပီး၌ အဂလ  ပ ိ န ် ယ်ချဲအစိုးရ ြပန်လည်ေရာက်ရှလ ိ ာပီး

ဦးဘတင်၊ ဦးတင်ေမာင်၊ ဦးလွန်းေဖ၊ ဦးေမာင်ကီး၊

ရန်ကုန်မိ မဂိုလမ်း (ယခုေရဘုံသာလမ်း)ရှိ ရဲရိပ်သာ

ဦးေအာင်ြမတ်၊ ဦးေမာင်ေမာင် (လန်ဒန်အတ်)တို အြပင်

တွင် ပုလိပ်မင်းကီးုံးဖွင့်လှစ်၍ “ုပ်ရှင်စစ်ေဆးေရး

အမေဆာင် ၁၅ ဦးကို ထပ်မံေရွးချယ်ခဲ့သည်။

ဆင်ဆာအဖွဲ” တစ်ဖွဲကို ဖွဲစည်းခဲ့သည်။ သိုေသာ်

ြမန်မာုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကို

ကန်ေတာ်ကီးရှိ

ကန်ေတာ်မိတ်၊ ကန်ေတာ်မဂလာ၊ ရန်ကုန်ုပ်ရှင်ုံှင့် ေနသူရိန်ုပ်ရှင်ုံများ၌သာ ြပသခဲ့ရပီး ထိုှစ် စက်တင် ဘာလ ၆ ရက်ေန့မှစ၍ ကာေဌးုံတွင် ေအဝမ်းဖလင်မှ

ြပဇာတ်အစည်းအုံး

မိင်ြပဇာတ်ုံအနီးရှိ မိင်ရိပ်သာစခန်း၌

တည်ေထာင်ဖွဲစည်းခဲ့ကသည်။ ထိုအစည်းအုံးကီး

''ေခတ်သစ်ဖာတစ်လုံး'' ုပ်ရှင်

အိိယုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကို ြပသေနေသာေကာင့်

ေတွရှိ

ရပါသည်။

ုပ်ရှင်အုပညာရှင်အချ ိမှာ အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်သွားက

အာဏာပိုင်များက သိမ်းယူထားကာ အဂလိပ်ှင့်

ုပ်ရှင်ဇာတ်ကား

တစ်ကားအြဖစ် ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ဖွယ်

သစ်များ လုံးဝိုက်ကူးထုတ်လုပ်ိုင်ြခင်း မရှိခဲ့ေချ။

ရန်ကုန်မိလယ်ေကာင်ရှိ ုပ်ရှင်ုံများကို အဂလိပ်

ိုင်ငံြခားသို တင်ပိုခဲ့ရသည့်

မျ ိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြမင့်တင်ေရး

ြမန်မာ့ုပ်ရှင်အုပညာရှင်များအေနြဖင့် ုပ်ရှင်ကား

နယ်လှည့်ကာ ြပဇာတ်များက၍

ုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ

၁၉၄၇ ခုစ ှ ် ဇူလင ို လ ် ၁၉ ရက်ေန့တင ွ ် အမျ ိးသား ဂဝင်ြမန်မာ့ုပ်ရှင်သုခမိန် အကယ်ဒမီများရှင် စာေရးဆရာ ဒါိုက်တာကီး (ဦး)သုခ ''ေခတ်သစ်ဖာတစ်လုံး''

ုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို စတင်

ြပသခဲ့သည်။

ေရရတုေခတ်မှ လမ်းလမ်းေတာက် ြပည်ေတာ်ချစ် စတန့်မင်းသားကီး (ဦး)ေရဘ ုပ်ရှငအ ် ုပညာရှငမ ် ျားြဖစ်ကသည့် ေအဝမ်းဦးတင်ေမာင်၊ ဦးသာေဂါင်၊

ေရ ညာေမာင်၊

ဒါိုက်တာ ဦးဘရှင်၊

ဖက်ဆစ်ေတာ်လှန်ေရး ကာလအတွင်းမှာလည်း

ဦးတင်ေဖ၊ ဦးချစ်ေရ၊ ဦးေကျာ်ေဆွ၊ ဦးသာဆန်း၊ ဦးေရကို

ုပ်ရှင်အုပညာရှင်များ ုပ်ရှင်မိုက်ခဲ့ရေစကာမူ ြမန်မာ့

အစရှိသည့် ုပ်ရှင်အုပညာရှင်တိုသည် “ဗမာ့လွတ်လပ် ေရးတပ်မေတာ်”(ဘီအိုင်ေအ) တွင်

ပါဝင်ဆင်နဲခဲ့က

သည်ကို ကည့်ြခင်းအားြဖင့် ြမန်မာ့ုပ်ရှင်အုပညာရှင် တိုသည် ုပ်ရှင်အုပညာြဖင့် အမျ ိးသားေရးနယ်ချဲ ဆန့်ကျင်ေရးကို လံ့ေဆာ်ေပးခဲ ့ ုသ ံ ာမက အေရး ကံသည့် အခါ မျ ိးချစ်စိတ်ဓာတ်အရင်းခံြဖင့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ဆင်နဲခဲ့ြခင်းမှာ

ြမန်မာ့ုပ်ရှင်သမိုင်းမှာသာမက

ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမသမိုင်းမှာပါ

ဂုဏ်ယူ

ေမာ်ကွန်းတင်ကရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ''ငဘ'' ုပ်ရှင် ထိုြပင် ဒုတိယကမာစစ်အတွင်း၌ ဖလင်ိုင်းများ မရရှိသည့်ကားကပင် ဖက်ဆစ်တိုရန်ကုန်မိကို ဗုံးကဲ ခဲ့ပုံ၊ ဗမာ့လွတ်လပ်ေရးတပ်မေတာ် (ဘီအိုင်ေအ) ရန်ကုန် မိသို ဝင်ေရာက်လာပုံတိုကို သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းတင် ုပ်ရှင်ကားများိုက်ကူးခဲ့ကသည်။ ုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အများစုမှာ တိုင်းြပည်ှင့် လူမျ ိးအတွက် စွန့်စားလိုစိတ်၊ နယ်ချဲတိင ု ်းတစ်ပါးလက်ေအာက်မှ လုံးဝလွတေ ် ြမာက်ပီး လွတ်လပ်ေရးအရယူလိုစိတ် ြဖစ်ေပလာေအာင် လံ့ေဆာ် ိုက်ကူးထုတ်လုပ်ြပသခဲ့ရာ သာဓကအားြဖင့် အေရး ေတာ်ပုံ၊ စစ်ြပန်၊ ေြပာက်ကျားဗိုလ်၊ ရန်သူနံပါတ် (၁)၊

ေခါင်းေဆာင်ကီး ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းှင့် အစိုးရအဖွဲ ဝင် ဝန်ကီးအချ ိ၊ သက်ေတာ်ေစာင့်

အတွင်းဝန် ကိုေထွးတို

ဦးအုန်းေမာင်ှင့် နယ်ချဲလက်ပါးေစ

အမျ ိးသားသစာေဖာက်တို၏ လက်ချက်ြဖင့် ကျဆုံးခဲ့ ကရသည်။

ဗိုလ်ချပ်တိုကျဆုံးပီး မကာမီမှာပင်

ဗိုလ်ချပ်၏

လွတ်လပ်ေရးလမ်းစ် ေမာ်ကွန်းတင်

သတင်းကားကို အြမန်ဆုံးစီစ်ိုက်ကူးပီး ရန်ကုန်မိ ရှိ ုပ်ရှင်ုံကီး ေလးုံတွင် တစ်ေန့လင် ငါးပွဲကျ ြပသခဲ့ပါသည်။ ထိုစ်က ုပ်ရှင်ြပသ၍ ရရှိခဲ့သည့် ရန်ပုံေငွကျပ်ငါးေသာင်းကို

အာဇာနည်ဗိမာန်

တည်ေဆာက်ေရးအတွက်

ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်ှင့်

ြပဇာတ်အစည်းအုံးကီးက လှဒါန်းခဲ့သည်။ ြမန်မာိင ု င ် လ ံ တ ွ လ ် ပ်ေရးရရှိ ပီးေနာက် တိင ု ်းြပည် က ုု၊ မုန်တိုင်းက ထန်ထန်ြဖစ်ေနသည့် အချ ိန်ကာလ တွင် ြမန်မာ့ုပ်ရှင်အုပညာရှင်များသည် မျ ိးချစ် စိ တ ် ဓာတ် ကို အရင်း ခံ  ပီး ို င ် ငံ ေတာ် ၏ အမျ ိးသား ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ၌ သက်စွန့် ကိးပမ်းပါဝင် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ကသည်ကို ဂုဏ်ယူဖွယ်ေလ့လာေတွရှိ ရသည်။ ၁၉၄၉ ခုှစ်တွင်

''ရန်ကုန်အစိုးရ'' ဟု

သတ်မှတ်ခံရေလာက်ေအာင်ပင် ထိုစ်က ေကအင်န်ဒီ အို (KNDO) လက်နက်ကိင ု မ ် ျားသည် ရန်ကန ု ် မိအင်းစိန် ထိေအာင်

ထိုးေဖာက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကရာ

ြမန် မာ့ တ ပ် မ ေတာ် က

ခု ခံ ကာကွ ယ ် တ ွ န ်း လှ န ်  ပီး

ေအာင်ပွဲဆင်ခဲ့သည်မှာ

သမိုင်းတွင် အထင်အရှား

ရှိခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။

စာမျက်ှာ ၁၁ သို

ေတာင်တန်းဗိုလ်၊ မျ ိးချစ်သူပုန်၊ ချ ိန်တန်ပီ၊ ေသွးေသာက်၊ ဗမာ့ေသွး၊ ဗိုလ်ချပ်၊ နန်းတွင်းအေရးေတာ်ပုံ၊ စံထူး(၁) အစရှိသည့် ုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများမှာ လွတ်လပ်ေရး ကိးပမ်းမအတွက် ုပရ ် င ှ အ ် ုပညာြဖင့် လံ့ေဆာ်ိုက်ကူး သုပ်ေဆာင် ဒါိုက်တာ ေအဝမ်းဦးတင်ေမာင်၏ ချစ်သက်ေဝ ုပ်ရှင်ဇာတ်ကားေကာ်ြငာ(၁၉၅၂)။

ခဲ့သည့် ဇာတ်ကားများအြဖစ် ေအာင်ြမင်ထင်ရှားခဲ့သည်

ထိေ ု ဆာင်ရက ွ ခ ် ျက်များကို ကည့ြ် ခင်းအားြဖင့် ြမန်မာ့ပ ု ရ ် င ှ ် အုပညာ ရှငမ ် ျားသည် အမျ ိးသားေရးှငယ ့်  ှ လ ် ာလင် မျ ိးချစ်စတ ိ ဓ ် ာတ်အရင်းခံ ြဖင့် ုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ်ကားများကို ိက ု က ် ူးထုတလ ် ပ ု  ် သ ုံ ာမက အမျ ိးသားေရး လိုအပ်ချက်အရ လိုအပ်လာလင် တိုင်းြပည်ကာကွယ်ေရးများကိုပါ ပါဝင်ခဲ့ကသည်ကို ဂုဏ်ယူအားရဖွယ် ေလ့လာေတွရှိရ

ေရရတုေခတ်မင်းသားကီး ိုးိုးကီး ေဇယျ


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာဝင်းြမတ်ေအး

ိုင်ငံေရးပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်များ

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံုံးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲှင့် ေတွဆုံ

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၈

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၈ လူမဝန်ထမ်း၊

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည် ိုင်ငံေရးပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်

ကယ်ဆယ်ေရးှင့်

ေလာက်ထားချက်များကို စိစစ်ခွင့်ြပေပးလျက်ရှိရာ

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

လာေရာက်ေလာက်ထားလျက်ရှိ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊

ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်ေန့တင ွ ် ၈၈ မျ ိးဆက် ညီေနာင်ပါတီ (THE 88 GENERA-

ေဒါက်တာ

TION

ဝင်းြမတ်ေအးသည် ြမန်မာိင ု င ် ဆ ံ င ို ရ ် ာ

BROTHERHOOD PARTY)က

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲ

ေကာ်မရှငသ ် ို ိင ု င ် ေ ံ ရးပါတီမတ ှ ပ ် တ ုံ င်ခင ွ ့် လာေရာက်ေလာက်ထားခဲေ ့ ကာင်း

ဂျပန်သ ံ းံု မှ Head of Economic and

သတင်းရရှိသည်။

Development Assistance Section

သတင်းစ်

မှ Counsellor Mr. Takimi Kazuyuki ှင့်အဖွဲအား ယေန့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် အဆိုပါဝန်ကီးုံး

ေရေသွးဂျာနယ်ထွက်ရှိ

ေမခလာခန်းမ၌

ေတွဆုံသည်။

ေဆွးေွး

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၈

ေတွဆုစ ံ ် ဂျပန်င ို င ် ၏ ံ သဘာဝ

ြပန်  ကားေရးဝန်  ကီး

ေဘးအရာယ်ှင့်စပ်လျ်း၍ ိုင်ငံ

ေတာ်အဆင့မ ် ှ ေဒသရဆိင ု ရ ် ာအဆင့် အထိ အဆင့်ဆင့်ချ ိတ်ဆက်ေဆာင်

ဌာန ြဖန့်ြဖးေပးသည့်စနစ်၊ ေရကီးေရလ ံ

ရွကေ ် နမများ၊ သဘာဝေဘးအရာယ်

မများ၊ ငလျင်ေဘးအရာယ် စသည့်

လူထ ု င ှ ့် သတင်းမီဒယ ီ ာများ၊ ဆိရ ု ယ ှ ်

ြပင်ဆင်မှင့်

ကိတင်သတိေပးသည့စ ် နစ်၊ ြပည်သူ

သဘာဝေဘးများအတွက် ကိတင်

မီဒယ ီ ာများသို သတင်းအချက်အလက်

ေဆာင်ရက ွ သ ် ည့အ ် စီအစ်၊ တစ်ကမာ

ေဘးေလျာ့ပါးေရး

လုံးအတိင ု ်းအတာြဖင့် ကံေတွခံစား ေနရသည့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမများ 

ှင့် အကျ ိးဆက်များကို သင့်ေလျာ် စွာ တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ိုင်မည့် အစီ အစ်များအား ဂျပန်င ုိ င ် ံ အစိးု ရဌာန

များက ေဆာင်ရက ွ ေ ် နမကို ေလ့လာပီး

စာေပဗိမာန်

စပ်လျ်း၍ ေဆွးေွးကသည်။

တိင ု ်း ေရေသွးဂျာနယ်

များ

ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ိုင်ေရးှင့် သတင်းစ်

ေရေသွး

ဂျာနယ်တင ွ ် ကာတွန်း ေရိုးက

သုပ်ေဖာ်

ေရးဆွထ ဲ ားေသာ ချမ်း သာ

တွန့်တိုသူ သူေဌးကီး၏ ေလာဘမသတ်ိုင်၍ မိမိပစည်းဥစာဆုံးံးရပုံ

မိုးအနည်းငယ်ရွာမည်။

အေကာင်းကို တင်ဆက်ထားသည့် ဆရာေအာင်သူရိန်(ပုလဲ)၏ “ကတိ

ြဖစ်သည်။

သစာ” မျက်ှာဖုံးကာတွန်း၊ ပင်လယ်ဖျံတိ၏ ု ထူးြခားချက်များအေကာင်းကို

စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး၊ တနသာရီ တိုင်းေဒသကီး၊

ရှမ်းြပည်နယ်

(ေြမာက်ပိုင်း)ှင့်

ချင်းြပည်နယ်

ကယ်ဝေသာ်

လည်း အလွန ် ေ ှ ြမာ

ကချင်ြပည်နယ်တွင် ေနရာကွက်

ဗဟုသတ ု ြဖစ်ဖယ ွ ေ ် ရးဖွဲထားသည့် သုတေဆာင်းပါး၊ ကေလးများ လူကန ု က ် ူး မှငပ ့် တ်သက်၍ သတိြပဆင်ြခင်င ို ေ ် စရန် ပညာေပးထားသည့် ှစမ ် ျက်ှာ ကာတွန်း၊ ေကျာင်းသူ ေကျာင်းသားများအေနြဖင့် မိမတ ိ ၏ ို ကိယ ု ပ ် င ို ပ ် င်ကို

တိမ်အသင့်အတင့်

အရည်အချင်းြဖင့်သာ ိုးသားစွာ ကိးစားယှ်ပိင်သင့်ပုံအေကာင်းကို

ြဖစ်ထန ွ ်းပီး ကျန်တင ို ်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်တတ ုိ င ွ ်

ထုတ်ေဝြဖန့်ချ ိ

လျက်ရှိသည်။

ေဝမည့်

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၈

တိုတွင်

ကို

ုံးက စေနေန့

(စေနေန့)တွင် ထုတ်

ခန့်မှန်းချက်

၈၀

အပတ်စ်

ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်

မွန်းတည့်ချိန်အထိ

ရွာရန်ရာန်း

ထုတေ ် ဝေရးဦးစီးဌာန

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ  ် င ို မ ် ည့် နယ်ပယ်

မနက်ြဖန်

ကျား

ပုံှိပ်ေရးှင့်

အများအားြဖင့်

တင်ဆက်ထားသည့် ကေလးဝတတိအ ု ပါအဝင် ေရေသွးအဂလ  ပ ိ စ ် ကားဝိင ု ်း၊

မိုး/ဇလ

သတင်းစ်

ပေဟဠိက၊ ကဗျာ စသည့် ဖတ်စရာမှတစ ် ရာများပါရှေ ိ ကာင်း သိရသည်။

သာယာမည်။

စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

မဂလ  ာဒုရ ံ ှိ ေတာင်ပင ို ်းစစ်ဌာနချပ်ရှိ အစိုးရတပ်များ၊ အီးတီ

တပ်မေတာ်သားများအတွက် စားနပ်ရက ိ ာပိေ ု ရး၊ သူနာြပ

ရဲေဘာ်ြဖတပ်များသို ထမင်းထုပ၊် ေဆးလိပ၊် မီးြခစ်၊ ချ ိချ်၊

အမျ ိးသား၊ အမျ ိးသမီးအေပါင်းတိသ ု ည် တိင ု ်းြပည်လထ ူ ု

များတွင် သမိုင်းလမ်းဆုံအနီး၌ စက်ေသနတ်အပစ်ခံရ

လူထဒ ု က ု ေရာက်  သည့အ ် ေလျာက် ြပည်သလ ူ ထ ူ ဒ ု က ု ှ  င့်

ထိုစ်က အင်းစိန်တိုက်ပွဲတွင် ေရှတန်းေရာက်

အက်ဖတ ် ပ်၊ မုနတ ် င ုိ း် တပ်၊ ငမိးု ရိပတ ် ပ်၊ စိနေ ် ြပာင်းတပ်င ှ ့်

စုေရး၊ ဂီတြဖင့် ေဖျာ်ေြဖေရးလုပ်ငန်းများကို ုပ်ရှင်

စာနယ်ဇင်းများကိေ ု ထာက်ပရ ့ံ ာ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၈ ရက်ေန့

ြပဇာတ်အစည်းအုံးကီးက ကီးမှးပီး ြပည်သူ့ကာကွယ် ေရးအဖွဲ ဖွဲစည်းကာ ေရှတန်းစစ်မျက်ှာအထိ သက်စန ွ ့်

ေကာင်း၊ ေရှတန်းေနာက်တန်း ှစတ ် န်းစလုးံ ကို ေဖျာ်

ေြဖေရးအဖွဲများေစလတ်ရန် စီစ်ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ုပရ ် င ှ ်

ကိးပမ်း သွားေရာက်ခဲ့ ကသည်။ ထိေ ု ဆာင်ရက ွ ခ ် ျက်များ

ကို ကည့်ြခင်းအားြဖင့် ြမန်မာ့ုပ်ရှင်အုပညာရှင်များ

ပညာသည် အေပါင်းတိုသည် ုပ်ရှင်ှင့် ြပဇာတ်အစည်း

သည် အမျ ိးသားေရးှင့် ယှလ ် ာလင် မျ ိးချစ်စတ ိ ဓ ် ာတ် အရင်းခံြဖင့်

ုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကို

ေန့စ် နံနက် ၁ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိတစ်ဖွဲ၊ နံနက် ၁၁

တိုင်းြပည်ကာကွယ်ေရးများကိုပါ

ေနကသည်ကလ ို ည်း ေတွရေကာင်း၊ ထိြု ပင် ုပရ ် င ှ ပ ် ညာ

ထုတ်လုပ်ုံသာမက လိုအပ်လာလင်

အုံးကီးမှ ကီးမှးေသာ ြပည်သူ့ကာကွယ်ေရးအဖွဲတွင်

ိုက်ကူး

အမျ ိးသားေရးလိုအပ်ချက်အရ

နာရီမှ ညေန ၃ နာရီအထိတစ်ဖွဲ ှစဖ ် ွဲခွ၍ ဲ စစ်ေရးေလ့ကျင့်

ပါဝင်ခဲ့ ကသည်ကို ဂုဏယ ် အ ူ ားရဖွယ် ေလ့လာေတွရှရ ိ

သည်များှင့် ုပ်ရှင်ကုမဏီ  များ အလှည့်ကျတာဝန်ယူပီး

ပါသည်။

လင် စစ်ေြမြပင်တွင် ေကအင်န်ဒီအို ေသာင်းကျန်းသူ

ထိအ ု ချ ိန်က အင်းစိနတ ် က ို ပ ် ၌ ွဲ ုပရ ် င ှ အ ် ုပညာရှင်

များ ကို ယ ် တို င ် ကို ယ ် က ျ

များကို တိုက်ခိုက်ေနေသာ

ပါဝင် ေဆာင် ရ ွ က ် ခဲ့ ပုံ  ှ င့ ်

၁၃ ရက်ေန့ထုတ်

ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာတိုတွင်

''လူထုကီးအား မှီခို၍ စီးပွားရှာလာခဲ့ကေသာ ုပ်ရှင်

သမားများသည် လူထက ု ို ြပန်လည်၍ ေကျးဇူးဆပ်သည့် သေဘာြဖင့် လူထုအေပတွင်

ကျေရာက်လာမည့်

ေန့စ်အေရာက် ပိုေနကေကာင်း။ The Purple Plain ိုင်ငံြခားုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် ကမာေကျာ် ေဟာလိဝုဒ်မင်းသားကီး ဂရီဂိုရီပက်ှင့် ြမန်မာသုပ်ေဆာင်မင်းသမီး ဝင်းမင်းသန်း(၁၉၅၄)။ ကာကွယ်ေရးအဖွဲကီးကို ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ ရက်ေန့က

အရာယ်အေပါင်းတိုကိုကာကွယ်ေပးရန် အေရး ကံ

ဖွဲ စည်းပီးြဖစ်ေလရာ ဓာတ်ပဆ ံု ရာများကလည်း အင်းစိန်

ြဖစ်ေသာ ပညာသည်များှင့် ုပရ ် င ှ မ ် င်းသား၊ မင်းသမီး၊

ြဖစ်ေကာင်း။

စစ်ေလ့ကျင့ခ ် န်းများှင့် သူနာြပပညာများကို ေလ့လာေန

ကာကွယ်ေရးအဖွဲမှ

ေနပီြဖစ်၍ ုပ်ရှင်ှင့် ြပဇာတ်အစည်းအုံးဝင်များ ဒါို က ် တာ၊

လူ  ကမ်း အစရှိ သ ည့ ် ပု ဂိ လ် တို သ ည်

ပီြဖစ်ေကာင်း၊

အစည်းအုံးကီးမှ

ြပည်သူ့

ကန်မတို

တိုက်ပွဲသို

သွားေရာက်ုပ်ရှင်ိုက်ကူးေနကပီ

ြမန်မာိင ု င ်  ံ ပ ု ရ ် င ှ  ် င ှ ့် ြပဇာတ်အစည်းအုံးြပည်သူ့ ေရှတန်းစစ်မျက်ှာ အင်းစိန်၊

ဒညင်းကုန်း၊ ေစာ်ဘွားကီးကုန်း၊ မရမ်းကုန်း၊ သမိုင်း၊

ုပ်ရှင်ှင့်

ြပဇာတ်အစည်းအုံးကီးမှ ကီးမှး

တည်ေထာင်လိုက်ေသာ ုပ်ရှင်ှင့် ြပဇာတ်အသင်းသား

များပါဝင်သည့် ြပည်သူ့ကာကွယ်ေရးအဖွဲ၏ စစ်ဝန်ထမ်း

ရင်ဆင ို တ ် ိုးေနရသည့အ ် ချ ိန်တင ွ ် ကန်မတို ုပရ ် င ှ ြ် ပဇာတ် ေလာကအတွင်းပါဝင်သူတိုသည် မှ န ် သ မကို

ေခါင်းေဆာင်ကီးများကိုယ်တိုင် ြပည်ေထာင်စုရန်သူကို ေချမန်းလျက်ရှိေသာ စစ်သည်ေတာ် ရဲဘက်များအား ေထာက်ပရ ံ့ န်အတွက် ထမင်းထုပမ ် ျား ေကာက်ခသ ံ မ ိ ်းယူ

လျက်ရပ ိှ ါသည်။ သိအ ု တွက် မိမိမိဖများက တတ်အား သမ ကူညီကပါေမတာရပ်ခံပါေကာင်း။

(ပုံ) ေမရှင်

ြပန်ကားေရးမှး

ဟု

ုပ်ရှင်ြပဇာတ်ကာကွယ်ေရးအဖွဲ

ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့သည်ကို

ေလ့လာေတွရှိရပါသည်။

သဏာန်ိုက်ှိပ်ထားသည်ကို ေတွရေကာင်း" စသည်

၂။

အလားတူ ထိုစ်က ုပ်ရှင်ြပဇာတ်ကာကွယ်ေရး

အဖွဲကီးက ထုတြ် ပန်ခသ ့ဲ ည့် ပန်ကားချက်င ှ စ ့် ပ်လျ်း၍ ၁၉၄၉ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်ေန့ထုတ် ဟံသာဝတီ သတင်းစာကီး၌ -

ဂုဏ်ယူအားကျဖွယ်

အကိုးအေထာက်

၁။

ြဖင့် ေဖာ်ြပထားသည်ကို ေလ့လာေတွရှိရသည်။

ြပည်ေထာင်စုရန်သူ

ဖိ ခွ င ်း ရန် အ တွ က ် ပစည်း အင် အား၊

လူအင်အားှင့်ဆိုင်ရာမှ ေဆာင်ရွက်ေနက၍ ကန်မတို

တံဆိပ်မှာ ပခုံးေဒါက် အနီတင် ယူအက်စ်အက်ဖ် နာမည်

ိက ု  ် ပ ှိ ထ ် ားပီး ိင ု ဖ ် ယ်ေသနတ် ှစလ ် က်ကို ကက်ေြခခတ်

ုပ်ရှင်ြပဇာတ်အစည်းအုံးဝင်

အား မှခ ီ အ ုိ ားထားရသူများြဖစ်သည့အ ် ေလျာက် ြပည်သူ

ရဲေဘာ်ြဖများထံသို ထမင်းထုပ၊် ေဆးလိပ၊် သတင်းစာများ

စပ်လျ်း၍ ၁၉၄၉ ခုစ ှ ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်ေန့ထတ ု ် ဟံသာဝတီသတင်းစာှင့် ၁၉၄၉ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ

ဗမာ့တပ်မေတာ်သားများ၊

တိုင်းြပည်လူထုသိ-ု

၃။

က်ုပ်ှင့်ြမန်မာ့ုပ်ရှင်ေလာက ဦးဘတင် စာေပဗိမာန် ၁၉၆၆)

(ဒဂုဏ်

ြမန်မာ့ပ ု ရ ် င ှ လ ် ပ ု င ် န်းသမိင ု ်း (၁၉၂၀- ၁၉၇၀)

(ဂျယ်ရီ ကိင်သမိင ု ်းအရ ရန်ကန ု ် ဝိဇာှင့် သိပံ တကသိုလ် ၁၉၇၉) အကယ်ဒမီဆုရ

ြမန်မာ့ုပ်ရှင်ကားများကို

ြမင်သးံု သပ်ြခင်း(ကျမး် ြပစုသ-ူ ေမာင်ထန ွ ်းအုံ ၁၉၇၇ ဝိဇာှင့် သိပံတကသိုလ် ရန်ကုန်)


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

လက်နက်ကိုင်ပဋိပကအတွင်း ကေလးသူငယ်များအေပ ကီးေလးေသာကျးလွန်မများမှ  ကာကွယ်တားဆီးေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီှင့် UNCTFMR တို ေတွဆုံညိင်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ အစည်းအေဝးပွဲတွင် Core Group ေခါင်းေဆာင်

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၈

အဆင့်ဆင့်

ညိင်းေရးဆွဲထားမကို UNCTFMR အား

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံးတိုမှ

လူမဝန်  ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး

ကီးေလးေသာ ကျးလွန်မများမှ ကာကွယ်တားဆီးေရး

ဝန်ကီးဌာန ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာန ညန်ကား

ဆက်လက်၍ အမျ ိးသားအဆင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်

လုပ်ငန်းေကာ်မတီ(Core Group)ှင့်

UNCTFMR တို

ေရးမှးချပ် ဦးဝင်းိင ု ထ ် န ွ ်းက လက်နက်ကင ို ပ ် ဋိပကအတွင်း

အေပ လုပင ် န်းေကာ်မတီ(Core Group)အဖွဲ ှင့် UNCTFMR

Ms. Cecile Marchand(UNICEF) ဦးေဆာင်ေသာ

ယေန့နံနက်ပိုင်းက

ကေလးသူငယ်များအေပ ေသေကျထိခက ို ဒ ် ဏ်ရာရေစမှင့်

အဖွဲဝင်များအကား အြပန်အလှန်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

UNCTFMR ဘက်မှ ကိယ ု စ ် ားလှယအ ် ဖွဲ ဝင်များ တက်ေရာက်

လူမဝန်  ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး

လိငပ ် င ုိ း် ဆိင ု ရ ် ာ အကမ်းဖက်ကျးလွနမ ် များ  ကာကွယ်

ဝန်ကီးဌာန စုေပါင်းအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

တားဆီးိုင်ေရး

ေတွဆုံညိင်းအစည်းအေဝးကို

အမျ ိးသားအဆင့်

လုပ်ငန်းစီမံချက်

ရှင်းလင်းခဲ့သည်။

အဖွဲုံးဝန်ကီးဌာန၊

လက်နက်ကင ို ပ ် ဋိပကအတွင်း ကေလးသူငယ်များအေပ

လုပင ် န်းေကာ်မတီအဖွဲဝင်များှင့် ေဒါက်တာစုစသ ု ာထွန်း

အစည်းအေဝးသို ိင ု င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကာကွယ်

(UNRC, Technical Co-chair

of

UNCTFMR)ှင့်

ေဆွးေွးကေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စအ ု စိုးရ

သတင်းစ်

ဂျပန်ငို င် ံ TBS ုပသ ် ံ က ို က ် ူးေရးအဖွဲ ရန်ကနု ် မိှင့် ငပလီကမ်းေြခတွင် မှတတ ် မ်းိက ု က ် ူး အေမရိကန်ိုင်ငံမှ ဒါိုက်တာ Mr.Dylan Chow

ုပ်ရှင်ဖွံ ဖိးတိုးတက်ေရးစင်တာတွင် ဇာတ်န်းဆိုင်ရာ ေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပမည်

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၈ ဂျပန်င ုိ င ် ံ TBS ုပသ ်  ံ က ုိ က ် းူ ေရးအဖွဲ သည် ယေန့ တွင် ရခိင ု ြ် ပည်နယ် သံတခ ွဲ ိင ု ် ငပလီကမ်းေြခ၊ ပုလဲ ကန်းှင့် သဲြဖကန်းတိတ ု င ွ ် မှတတ ် မ်းိက ု က ် ူးသည်။

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၈

အဆိုပါိုက်ကူးေရးအဖွဲသည် ယမန်ေန့က ရန်ကုန်မိရှိ

အေမရိကန်င ို င ် မ ံ ှ ဒါိက ု တ ် ာ Mr.Dylan Chow သည် ုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ်ညန်  းဆိင ု ရ ် ာ

ေရတိဂုံေစတီေတာ်ှင့် ၁၉ လမ်း

ေဆွးေွးပွတ ဲ စ်ရပ်ကုိ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက် ညေန ၄ နာရီခတ ဲွ င ွ ် ရန်ကန ု ် မိ ဗဟန်း

အလယ်ရိှ စားေသာက်ဆင ုိ မ ် ျားတွငလ ် ည်းေကာင်း၊

မိနယ် ေရေတာင်ကားလမ်း အမှတ်(၅၀)ရှိ ုပ်ရှင်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးစင်တာ

ရခိင ု ြ် ပည်နယ် သံတခ ွဲ ိင ု ် ငပလီမိရှိ Hilton Hotel ၊

၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

Sandoway Resort ၊ Ngapali Paradise Hotel ှင့်

တက်ေရာက်ေလ့လာိုင်

Ocean Pearl Sea Food စားေသာက်ဆိုင်တိုတွင်

အဆိပ ု ါ ဒါိက ု တ ် ာသည် ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ေ ် မွးဖွားခဲသ ့ ြူ ဖစ်ပီး ပညာသင်ယူ

လည်းေကာင်း မှတ်တမ်းိုက်ကူးခဲ့ပီး ဇန်နဝါရီ ၁၁

ရန်င ှ ့် သုပေ ် ဆာင်ပညာေလ့လာဆည်းပူးရန် အေမရိကန်င ုိ င ် သ ံ ုိ ေြပာင်းေရ

ရက်အထိ ငပလီကမ်းေြခတွင် ဆက်လက်ိုက်ကူး

ေနထိင ု ခ ် ရ ဲ့ ာမှ ၂၀၁၇ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ဒါိက ု တ ် ာဆုင ှ ့် ထုတလ ် ပ ု မ ် ဆိ  င ု ရ ် ာ ုပရ ် င ှ ပ ် ညာ

မည် ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဘွဲကို ရရှခ ိ ေ ဲ့ ကာင်း၊ ၎င်းသည် ြဖစ်ရပ်မန ှ အ ် ေပအေြခခံသည့် ဇာတ်လမ်းေရးသား

ထိုသိုိုက်ကူးထားရှိမများကို ဂျပန်ိုင်ငံှင့်

မှင့် ုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ်လမ်းတိဖ ု န်တီးမများကို အစ်တစိက ု လ ် ပ ု ေ ် ဆာင်ခရ ဲ့ ာ ၎င်း၏

ကမာတစ်ဝန်းရှိ ခရီးသွားဧည့သ ် ည်များ ပိုမိုသိရှိပီး

ုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတိုများသည် ေလာ့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်တွင်ကျင်းပသည့် ုပ်ရှင်

ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ို ကမာလှညခ ့် ရီးသည်များ လာေရာက်

ပွေ ဲ တာ်များတွင် ထူးခန်ဆမ ု ျားစွာရရှခ ိ ေ ဲ့ ကာင်း၊ ၎င်းဆုရုပရ ် င ှ ် ဇာတ်လမ်းတိမ ု ျား

လည်ပတ်ိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဂျပန်ိုင်ငံ TBS

ှငပ ့် တ်သက်သည့် ဇာတ်ညန်  းဆိင ု ရ ် ာများကို ေဆွးေွးမည်ြဖစ်ရာ စိတပ ် ါဝင်စား

ုပသ ် လ ံ င ုိ း် ၏ “World Summers Resort” အစီအစ်

သူများ တက်ေရာက်ေလ့လာိုင်ေကာင်း သိရသည်။

တွင် ထုတ်လင့်ြပသမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ုပ်ရှင်အုပညာရပ်ဝန်းတစ်ခုတည်ေထာင်

ငပလီကမ်းေြခတွင် မှတ်တမ်းတင်ိုက်ကူးစ်။

မျ ိးဝင်းေအာင်(FDC)

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသည် ုပရ ် င ှ ေ ် လာကဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရး အေထာက် အကူြပိုင်ရန်အတွက် ုပ်ရှင်အုပညာရပ်ဝန်းတစ်ခုတည်ေထာင်ပီး ုပ်ရှင်

ေကျာဖုံးမှ

ကစားရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ကစားပုံမာေကျာသည့်အသင်းများှင့် ေတွဆုံ

ေစာင့် ကည့ရ ် မည်ြဖစ်ပီး အသင်းအများစု၏ ရာသီကိြပင်ဆင်မများမှ  ာလည်း

ေန၍ အဖွင့်ပွဲရလဒ်ေကာင်းရန် ပိုမိုကိးစားရဖွယ်ရှိေနသည်။ ပထမအေကျာ့

အားရစရာေကာင်းေနေပသည်။

ပွဲစ်များကို ဧပီ ၅ ရက်အထိ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ကလပ်အသင်းများ၏

ပွဲစ်(၁)အြဖစ် ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တွင် မလာသီရိကွင်း၌ အား/

ပိင်ဆိုင်မများကိ  ု အပတ်စ် ေတွြမင်ရေတာ့မည်ြဖစ်သည်။

ကာသိ ပံ အ သင်း ှ င့ ် ရှ မ ်း ယူ ို က ် တ က် အ သင်း ၊ ဇန် န ဝါရီ ၁၁ ရက် တ ွ င ်

၂၀၂၀ ရာသီ MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲ ယှ်ပိင်မည့်အသင်းများအနက်

သု ဝ ဏ ကွ င ်း ၌ ဇွဲ က ပင် အ သင်း ှ င့ ် ရတနာပုံ အ သင်း ၊ ပု သိ မ ် က ွ င ်း ၌

မေကွး၊ ဇွဲကပင်ှင့် ချင်းယူိုက်တက်အသင်းတိုမှလွဲ၍ ကျန်ကိုးသင်းမှာ

ဧရာဝတီအသင်းှင့် မေကွးအသင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် ပဲခူးကွင်း၌

အိမ်ကွင်းလက်ခံကစားမည်ြဖစ်ပီး MNL ပိင်ပွဲတစ်ေလာက် အိမ်ကွင်း

ဟံသာဝတီအသင်းှင့် ရခိုင်အသင်း၊ YUSC ကွင်း၌ ရန်ကုန်အသင်း ှင့်

အများဆုံးကျင်းပမည့် ရာသီလည်းြဖစ်သည်။ တန်းတက်အသင်းြဖစ်သည့်

ချင်း ယူ ို က ် တ က် အ သင်း ၊ ေမာ် လ မိ င် က ွ င ်း ၌ Southern အသင်း ှ င့ ်

အား/ကာသိပအ ံ သင်းသည် မေလးမိရှိ မလာသီရက ိ င ွ ်းကို အိမက ် င ွ ်းလက်ခံ

စစ်ကင ုိ း် အသင်းတို ယှ် ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။ အဖွငပ ့် မ ဲွ ျားမှာ မထင်မတ ှ ်

ကစားမည်ြဖစ်သည်။ ကျင်းပပီးစီးခဲ့သည့် ၁၁ ရာသီတွင် ရန်ကုန်အသင်းက

သည့်ရလဒ်များ ထွက်ိုင်ေသာေကာင့် အသင်းကီးများအေနြဖင့် အာုံစိုက်

ငါးကိမ်ြဖင့် အေအာင်ြမင်ဆုံးအသင်းအြဖစ် ရပ်တည်ေနကာ ရတနာပုံ

ကစားရန် လိုအပ်သလို အသင်းငယ်များ၏ မထင်မှတ်သည့်ုန်းကန်မများ

အသင်းက ေလးကိမ၊် ရှမး် ယူက ုိ တ ် က်အသင်းက ှစ် ကိမဗ ် လ ုိ စ ် ထ ဲွ ားသည်။

ကိလ ု ည်း ေတွြမင်ရဖွယရ ် ေ ှိ နသည်။ လက်ရခ ှိ ျန်ပယ ီ ံ ရှမ်းယူက ို တ ် က်အသင်းှင့်

လက်ရှိချန်ပီယံအသင်းမှာ ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းြဖစ်ပီး ၂၀၁၉ ရာသီတွင်

၂၀၁၉ ရာသီတွင် တတိယဆုရခဲ့သည့် ရန်ကုန်အသင်းတိုသည် တန်းတက်

ံးပွဲမရှိ ဗိုလ်စွဲခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

အသင်းများှင့် ေတွဆုေ ံ နေသာ်လည်း အမှားအယွင်းမရှိ ိင ု ပ ် ရ ွဲ ေရး အားထည့်

သတင်း - င်းထက်ေဇာ်

ကစားရန် လိုအပ်ေနသလို ဧရာဝတီှင့် ဟံသာဝတီအသင်းတိုမှာ အိမ်ကွင်း

ဓာတ်ပုံ - ဘုန်းေသာ်

ြမန်မာလူငယ်ေဘာလုံးသမားများမှ

ြမန်မာေနရှငန ် ယ်လဂ ိ ေ ် ကာ်မတီသည် ယင်းခရီးစ်

တိင ု ်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ၌ ကျင်းပခဲသ ့ ည့်

ေရွးချယ်မည်ြဖစ်ပီး ဧပီလဆန်းတွင် ဂျပန်

အတွက် ၂၀၁၉ ခုစ ှ အ ် တွင်း ကျင်းပခဲသ ့ ည့် အသက်

MPT U-14 Football Tournament 2019 ပိင်ပွဲ

လူငယ်ကစားသမားများှင့် ပူးတွဲေလ့ကျင့်ြခင်း၊

၁၄ ှစေ ် အာက်ပိင်ပမ ွဲ ျားမှ ထူးခန်သည့က ် စားသမား

များ၊ MFF 100 Plus တိင ု း် ေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်

ေြခစမ်းပွဲကစားြခင်းများ

ြပလုပ်မည့်အြပင်

များ၊ အလားအလာရှိ သ ည့ ် ကစားသမားများကို

ပိင်ပွဲတိုမှ အလားအလာရှိသည့် ကစားသမား

ေဂျလိဂ်ပွဲစ်များကိုလည်း

ကည့်ခွ  င့်ရရှိမည်

ေရွးချယ်ကာ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိ

၇၅ ဦးကို ငါးသင်းခွဲကာ ေရွးချယ်ေနြခင်းြဖစ်

လူေရွးပွဲကျင်းပေနသည်။

သည်။

ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ်ှင့်

ြမန်မာိုင်ငံမှ ြမန်မာိင ု င ် ရ ံ ှိ ေလဆိပမ ် ျားမှတစ်ဆင့် ခရီးသည်အေရအတွက ် င ှ ့် ကုနစ ် ည် ပမာဏ ြဖတ်သန်းသွားလာမမှာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများတိုးချဲမှင့် ဗီဇာ

၂၀၁၉

ခုှစ်တွင်

င်းထက်ေဇာ်

ထိန်းချပ်ေရးေရဒါများ၊ သတင်းအချက်အလက်ေပးပိုေရးစနစ်များကို ဂျပန် အြပည်ြပည်ဆင ို ရ ် ာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးေအဂျင်စ(ီ JICA)က ေထာက်ပသ ံ့ ည့် တရားဝင်ဖွံဖိးေရးအကူအညီ(ODA)မှတစ်ဆင့် ပံ့ပိုးမည်ြဖစ်သည်။

ေလာက်ထားမ ေြဖေလာ့မများြပလု  ပြ် ခင်းေကာင့် ဂျပန်င ို င ် မ ံ ှ ခရီးသည်များစွာ

၂၀၂၁ ခုစ ှ အ ် ကုနတ ် င ွ ် NEC ေကာ်ပေ ုိ ရးရှငး် က ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ ေလေကာင်း

အပါအဝင် ကမာလှညခ ့် ရီးသွားများ အေရအတွက်များြပားလာခဲ့သည်။ ၂၀၁၃

ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများ အရာယ်ကင်းေစရန်ှင့် အကျ ိးြဖစ်ေြမာက်မ

ခုစ ှ တ ် င ွ ် ရန်ကန ု ၊် မေလးှင့် ေနြပည်ေတာ်ေလဆိပမ ် ျား၌ စုစေ ု ပါင်း ခရီးသွား

တိးု တက်လာေစရန် ေလယာ်၏ အကွာအေဝးှင့် တည်ေနရာကို ရှာေဖွေဖာ်ထတ ု ်

အေရအတွက်မှာ ၆ ဒသမ ၅ သန်းခန့်သာ ရှိခဲ့သည်။ သိုေသာ်လည်း ၂၀၁၇

ိင ု သ ် ည့် ေလဆိပေ ် စာင်့ ကပ်ေရးေရဒါ(ASR)၊ ေလယာ်ထမ ံ ှ ေမာင်းှငမ ် ဆိ  င ု ရ ် ာ

ခုှစ်တွင် ခရီးသည်အေရအတွက်မှာ ၇ ဒသမ ၂၆ သန်းအထိ ရှိလာခဲ့သည်။

အေသးစိတ် သတင်းအချက်အလက်များ ရရှ ိ င ို သ ် ည့် ဆင်ပ ့ ွားေစာင်့ ကပ်ေရးေရဒါ

ရန်ကန ု ေ ် လဆိပမ ် ှာ ၂၀၁၃ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ကုနစ ် ည် ၂၄၀၀၀ တန် ကိင ု တ ် ယ ွ ေ ် ဆာင်ရက ွ ခ ် ဲ့

(SSR)ှင့် ေရဒါများမှရရှိေသာ သတင်းအချက်အလက်များ အသုံးြပသည့်

ေသာ်လည်း ပမာဏမှာ ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် တန် ၅၅၀၀၀ အထိ ှစ်ဆေကျာ်

ဘက်စုံအာုံခံအချက်အလက်ေပးပိုေရးစနစ်(MSDPS)တို တပ်ဆင်မည်ြဖစ်

များြပားလာခဲ့သည်။ အဆိုပါေလဆိပ်သုံးခုမှာ ေရဒါကိရိယာမရှိမှင့် အိုမင်း

သည်။

ေနသည့်စနစ်များေကာင့် လုံြခံမှင့် စွမ်းေဆာင်ိုင်မတိုတွင် စိန်ေခမများ

ကိုးကား - ေဂျစီအင်န်

ရင်ဆင ို ေ ် နရသည်။ ထိြု ပဿနာေြဖရှင်းရန် NEC ေကာ်ပေ ို ရးရှင်းက ေလေကာင်း

ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး

စတူဒယ ီ မ ို ျားဖွငလ ့် စ ှ ေ ် ပးြခင်း၊ ုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ်ကားများ ကည့ ် ေလ့  လာသုံးသပ်သည့် Cinematheque Program များကျင်းပြခင်း၊ ုပ်ရှင်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးစင်တာ ဖွငလ ့် စ ှ ၍ ် သင်တန်းှင့် ေဆွးေွးပွမ ဲ ျားကျင်းပြခင်းတိက ု ုိ စီစ်ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက် ရှိရာ Cinematheque Program ၏ ကတစ်ရပ်အြဖစ် ထိုကဲ့သို ေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ငိမ်းကိ(ု FDC)


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ေဒသတွင်းမှ အေမရိကန်တပ်ဖွဲ ုပ်သိမ်းရန် အီရန်ထိပ်တန်းေခါင်းေဆာင် တိုက်တွန်း တီဟီရန် ဇန်နဝါရီ ၈

ေဒသအတွင်းမှ အေမရိကန်တပ်ဖွဲ ုပ်သိမ်းရန် အီရန် ထိပ်တန်းေခါင်းေဆာင်

အယာတိုလာအာလီခါေမနီက

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စက ု ို ယေန့ တိက ု တ ် န ွ ်းလိက ု သ ် ည်။

အီရန် က အီရတ်င ို င ် အ ံ တွင်းရှိ အေမရိကန်တပ်စခန်းှစခ ် က ု ို

အတွငး် သို ယူေဆာင်လာခဲေ ့ ကာင်း၊ သိြု ဖစ်ရာ မိမတ ိ ေ ို ဒသ

ှင့် လူမျ ိးများအေနြဖင့် ေဒသတွင်း အေမရိကန်တပ်ဖွဲ

ေနထိင ု မ ် ကိ  ု ကာကာ လက်သင့ခ ် မ ံ ည် မဟုတေ ် တာ့ေကာင်း ခါေမနီက ထပ်မံေြပာကားခဲ့သည်။

ထိအ ု ြပင် ခါေမနီသည် အေမရိကန်င ှ ့် အစေရးတိ၏ ု

ဒုံးကျည်များြဖင့် ပစ်ခတ်တက ို ခ ် က ို ခ ် ဲ့ ပီးေနာက် နာရီပင ို ်း

ရက်စက်ကမ်းကတ်ေသာ လုပ်ရပ်များအေပ ဆန့်ကျင်

ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

မန်းနီ၏ ရဲစွမ်းသတိကိုလည်း ချ ီးကျးခဲ့သည်။

အတွင်း အီရန်ထပ ိ တ ် န်းေခါင်းေဆာင်က ယခုလေ ို ြပာကား အီရတ်ိုင်ငံအတွင်းရှိ အေမရိကန်တပ်စခန်းှစ်ခု

တိက ု ခ ် က ို မ ် နယ်  ပယ်၌ အီရန်ဗလ ို ခ ် ျပ်ကီး ကာဆမ်းဆိလ ု န်း အီရန်ထိပ်တန်းတပ်မှး ဗိုလ်ချပ်ကီး ကာဆမ်းဆို

အေပ အီရန်က ဒုံးကျည်များြဖင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့

လန်းမန်းနီသည် ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်က ဘဂဒက်အြပည်ြပည်

တွင်းမှ အေမရိကန်တပ်ဖွဲထွက်ခွာေရးအတွက်

ခိက ု မ ် တွ  င် ေသဆုံးခဲသ ့ ည်။ အီရန်ဗလ ို ခ ် ျပ်ကီး ကာဆမ်းဆို

ေကာင်း၊ သိေ ု သာ် ယင်းကဲသ ့ ေ ို သာ စစ်ဆင်ေရးသည် ေဒသ

မလုံ

ေလာက်ေသးေကာင်း၊ အေရးကီးသည်မှာ ေဒသအတွင်း

အေမရိကန်တပ်ဖွဲ ေနထိုင်မအဆုံး သတ်ေစေရးပင်ြဖစ် ေကာင်း အီရန်ထိပ်တန်းေခါင်းေဆာင်ခါေမနီက ိုင်ငံပိုင် ုပ်သံလင့်ဌာနမှတစ်ဆင့် ယေန့ေြပာကားခဲ့သည်။

အေမရိကန်တပ်ဖွဲက စစ်ပွဲ၊ ိုင်ငံေတာ်အကည်ညိ

ပျက်မ၊ ပျက်စီးဆုံးံးမှင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမများကို ေဒသ

ဆိင ု ရ ် ာ ေလဆိပအ ် နီးရှိ အေမရိကန်၏ ေလေကာင်းတိက ု ် လန်းမန်းနီ လုပ် ကံခရ ံ မှငပ ့် တ်သက်၍ လက်တြုံ ပန်သည့် အေနြဖင့် အီရတ်ိုင်ငံရှိ အေမရိကန်တပ်စခန်းှစ်ခုကို

အစလာမစ်ေတာ်လန ှ ေ ် ရး အေစာင့တ ် ပ်က ဒုံးကျည်များြဖင့် ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်တင ွ ် ပစ်ခတ်တက ုိ ခ ် က ုိ ခ ် ြ့ဲ ခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အီရန်ထိပ်တန်းေခါင်းေဆာင် အယာတိုလာအာလီခါေမနီ

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-ေဂျတီ

အီရန်၌ ယူကရိန်း ခရီးသည်တင်ေလယာ်ပျက်ကျ ေလယာ်ေပပါသူအားလုံး ေသဆုံး

အီရတ်ိုင်ငံအတွင်းရှိ အေမရိကန်စစ်စခန်းတစ်ခုကို ေတွရစ်။

အီရတ်ငို င် ရံ ှိ အေမရိကန်စစ်စခန်းကို အီရန် တုြံ ပန်တက ို ခ် က ို ် တီဟီရန် ဇန်နဝါရီ

ေဒသတွင်း၌ရှိသည့် အေမရိကန်ှင့် ၎င်း၏ မဟာ

အီရတ်င ို င ် ရ ံ ှိ စခန်းများကို ဗုဒဟူ  းေန့က ဒုံးကျည်များြဖင့်

မိတမ ် ျား၏ အနည်းဆုးံ ပစ်မတ ှ ် ၁၄၀ ကို ေဖာ်ထတ ု  ် င ို ခ ် ဲ့ ပီ

တိုက်ခိုက်မတွင်

အေမရိကန်စစ်သား ၈၀ ေသဆုံးခဲ့

ြဖစ်ေကာင်း၊ အေမရိကန်င ုိ င ် က ံ မည်သည့အ ် မှားကိမ ု ဆို

ေကာင်း အီရန်ေတာ်လန ှ ေ ် ရးအေစာင့တ ် ပ်ဖွဲကို ကိုးကား၍

ထပ်မံကျးလွန်ပါက ယင်းပစ်မှတ်များကို တိုက်ခိုက်မည်

အီရန်ိုင်ငံပိုင် ုပ်ြမင်သံကားက သတင်းထုတ်ြပန်သည်။

ြဖစ်ေကာင်း ေတာ်လန ှ ေ ် ရးအေစာင့တ ် ပ်ဖဲွ သတင်းရင်း

အေမရိကန်င ှ အ ့် ေမရိကန်ဦးေဆာင်သည့် ွန့်ေပါင်း

ြမစ်က ဆိသ ု ည်။ အင်အယ်လ-် အာဆတ်စခန်းကို ဒုးံ ကျည်

တပ်ဖွဲများ အသုံးြပသည့်

အီရတ်ိုင်ငံရှိ စခန်းများကို

၁၅ စင်း ထိမှန်ခဲ့ေကာင်း၊ မည်သည့်ဒုံးကျည်ကိုမ အေမ

အီရန်ိုင်ငံက ညအချ ိန်တင ွ ် ဒုံးကျည် ၂၂ စင်းြဖင့် ပစ်ခတ်

ရိကန်၏ အကမ်းဖက်စစ်တပ်ေရဒါများက ကားြဖတ်ဟန့်

တိက ု ခ ် က ို ခ ် ေ ဲ့ ကာင်း အီရတ်တပ်မေတာ်က ေြပာကားသည်။

တားြခင်းမရှိခဲ့ေကာင်း ယင်းသတင်းရင်းြမစ်က ဆိုသည်။

ယင်းတိက ု ခ ် က ို မ ် တွ  င် အေမရိကန်စစ်သားအနည်းဆုံး

သိုေသာ်

ဌာနမှ တာဝန်ရသ ှိ တ ူ စ်ဦးက အတည်ြပေြပာကားခဲသ ့ ည်။ တီဟီရန်မိေတာ်၏ အေနာက်ေတာင်ဘက် ဆင်ေြခဖုံး ေဒသရှိ ေလယာ်ပျက်ကျရာေနရာ၌ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး အဖွဲတစ်ဖွဲေရာက်ရှိေနပီြဖစ်ေကာင်း အီရန်ေလေကာင်း ပိေ ု ဆာင်ေရးဌာနမှ ေြပာေရးဆိခ ု င ွ ရ ့် သ ှိ ူ ရီဇာဂျာဖာဇာဒက်ချ် က ေြပာကားသည်။ “ေလယာ်ပျက်ကျတဲသ ့ တင်း ေကညာပီးပီးချင်း ေလေကာင်းပိုေဆာင်ေရးဌာနက စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး အဖွဲတစ်ဖွဲကို ပျက်ကျရာေနရာကို ေစလတ်ခပ ဲ့ ါတယ်”ဟု

၎င်းက ေြပာသည်။ ယေန့နန ံ က်ပင ို ်းတွင် ေလဆိပမ ် ပ ှ ျံတက် သွားသည့် ယူကရိနး် အြပည်ြပည်ဆင ုိ ရ ် ာေလေကာင်းလိင ု ်း မှ ဘိုးရင်း ၇၃၇-၈၀၀ ေလယာ်မှာ ပျံတက်ပီး ချက်ချင်း ဆိသ ု လို အချက်အလက်များေပးပိမ ု  ရပ်တန့်သွားခဲေ ့ ကာင်း ေလဆိပ်မှ ေလေကာင်းခရီးစ် အချက်အလက်များက ြပသေနသည်။ မှတ်ချက်စကားေြပာကားရန် အဆိုပါ ယူကရိန်းေလေကာင်းလိုင်းသို ဆက်သွယ်ခဲ့ေသာ်လည်း ြပန်လည်လက်ခေ ံ ြဖကားခဲြ့ ခင်းမရှေ ိ ပ။ ဘိုးရင်း ၇၃၇-၈၀၀ ေလယာ်မှာ တာတို၊ တာလတ်ေလေကာင်းခရီးစ်များ အတွက် အသုံးြပေသာ အင်ဂျင်စ ှ လ ် းံု တပ် ဂျက်ေလယာ် ြဖစ်သည်။ ကမာတစ်ဝန်းရှိ ေလေကာင်းလိုင်းများက ေထာင်ှင့်ချ ီေသာ အဆိုပါေလယာ်များကို အသုံးြပက သည်။ ၁၉၉၀ ြပည့်ှစ်များအတွင်း စတင်အသုံးြပခဲ့သည့် ဘိုးရင်း ၇၃၇-၈၀၀ ေလယာ်မှာ လူေပါင်းများစွာ ေသဆုံးခဲ့ သည့် ေလယာ်ပျက်ကျမှစ် ကိမေ ် ကာင့် ၁၀ လနီးပါးကာ အနားေပးခဲ့သည့် ဘိုးရင်း ၇၃၇ မတ်ဇ်ေလယာ်ထက် ပို ၍သက်တမ်းကာြမင်ေ ့ နပီြဖစ်သည့် ေလယာ်အမျ ိးအစား တစ်မျ ိးြဖစ်သည်။ ပီးခဲ့ေသာှစ်များအတွင်း လူအေသ အေပျာက်များစွာရှိခဲ့သည့် ေလယာ်ပျက်ကျမများတွင် ေြမာက်ြမားလှစွာေသာ ဘိုးရင်း ၇၃၇-၈၀၀ ေလယာ်များ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ အင်န်အိတ်ချ်ေက ဘာသာြပန်-ေကျာ်ထိုက်စိုး

အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှင့်ပတ်သက်ပီး

၈၀ ေသဆုံးခဲ့သည်ဟု အီရန်ိုင်ငံပိုင် ုပ်ြမင်သံကား

အေမရိကန်သမတ ေဒနယ်ထရမ့က ် အေမရိကန်စစ်သား

ဝက်ဘဆ ် က ုိ တ ် င ွ ် ေဖာ်ြပသည်။ ထိအ ု ြပင် ယင်းတိက ု ခ ် က ုိ မ ် တွ  င်

တစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ ေသဆုးံ ြခင်းမရှေ ိ ကာင်းှင့် ထိခက ုိ ်

လူမပါသည့် ေလယာ်များ၊ ရဟတ်ယာ်များှင့် အြခား

ဆုံးံးမ အနည်းငယ်သာရှိခဲ့ေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။

စစ်လက်နက်ပစည်းများ ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခက ို ပ ် ျက်စီးခဲ့

တီဟီရန် ဇန်နဝါရီ ၈ ယူကရိန်း ခရီးသည်တင်ေလယာ်တစ်စင်း ယေန့နံနက် ပိုင်းက အီရန်ိုင်ငံ တီဟီရန်မိေတာ်ရှိ အိုင်မမ်ခိုေမနီ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်မှ ပျံတက်ပီးေနာက် သိပမ ် ကာမီ ပျက်ကျခဲေ ့ ကာင်း ိင ု င ် ပ ံ င ို ် IRNA သတင်းဌာန က ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ခရီးသည် ၁၈၀ ပါရှိသည့် ယူကရိန်းေလေကာင်း လိင ု ်း UIA Airlines မှ ဘိုးရင်း ၇၃၇ ခရီးသည်တင်ေလယာ် မှာ ကိယက်ဗ်မိေတာ်သို ဦးတည်ပျံသန်းေနချ ိန် ပျက်ကျ ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ြပဿနာများ ေကာင့် ေလယာ်ပျက်ကျခဲြ့ ခင်းြဖစ်င ို ေ ် ကာင်း အိင ု မ ် မ်ခို ေမနီ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်မှ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူ အလီခါရှန်နီက အီရန်အစိုးရပိုင်သတင်းဌာန Fars သို ေြပာကားခဲသ ့ ည်။ ေလယာ်ေပပါ အမထမ်းှင့် ခရီးသည် အားလုံး ေသဆုးံ ခဲေ ့ ကာင်း ယူကရိနး် ိင ု င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီး

ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ

ေကာင်း အီရန်ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာက ေဖာ်ြပသည်။

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေဇာ်လင်း

အီရတ်ိုင်ငံသို ခရီးမသွားကရန် အိိယိုင်ငံသားများကို အစိုးရက အ ကံြပ နယူးေဒလီ ဇန်နဝါရီ ၈ အီရတ်ိုင်ငံတွင် အေြခြပသည့် အေမရိကန်တပ်ဖွဲများှင့် အီရန်အစိုးရတိုအကား တင်းမာမများ ြမင့်တက်လာခဲ့ပီး ေနာက်ပိုင်း အိိယိုင်ငံသားများ အီရတ်ိုင်ငံသို ခရီးသွားြခင်းကိုေရှာင်ရှားကရန် အိိယအစိုးရက ဗုဒဟူးေန့တွင် အ ကံြပချက် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ အီရတ်င ုိ င ် တ ံ င ွ ် ြဖစ်ေပေနသည့အ ် ေြခအေနကိေ ု ထာက်၍  ေနာက်ထပ်အသိေပးချက် မထုတြ် ပန်မချင်း အိယ ိ ိုင်ငံသားများအေနြဖင့် အေရးကီးကိစမှ  အပ အီရတ်ိုင်ငံသို ခရီးမသွားကရန်အ ကံြပေကာင်း၊ အီရတ်ိုင်ငံရှိ အိယ ိ ိင ု င ် သ ံ ားများအေနြဖင့် ိးု ိးု ကားကားေနကရန်င ှ ့် အီရတ်င ို င ် အ ံ တွင်း ခရီးသွားလာြခင်းကို ေရှာင်ရှားကရန် အ ကံ ြပေကာင်း ယင်းအ ကံြပချက်တင ွ ် ေဖာ်ြပသည်။ ပီးခဲသ ့ ည့သ ် တ ီ င်းပတ်က ဘဂဒက် ိင ု င ် တ ံ ကာေလဆိပအ ် နီး၌ အေမရိ ကန်တ၏ ို ဒုန်းယာ်ြဖင့် တိက ု ခ ် က ို မ ် တွ  င် အီရန်ထပ ိ တ ် န်းတပ်မှး ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီး ကာဆမ်းဆိလ ု န်းမန်းနီ ေသဆုံးခဲခ ့ ျ ိန်မစ ှ ၍ ပင်လယ်ေကွေဒသတွင် စစ်ပွဲကဲ့သို အေြခအေနေပေပါက်လာသည်။ ေနာက်ဆုံးရရှသ ိ ည့် တရားဝင်ကန ိ ်းဂဏန်းများအရ အီရတ်င ို င ် ရ ံ ှိ အိယ ိ ိင ု င ် သ ံ ားများ၏ စုစေ ု ပါင်းအေရအတွက် သည် ၁၅၀၀၀ မှ ၁၇၀၀၀ ခန့်ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ ၎င်းတိုအများစုသည် ကာဒစတန်ေဒသ၊ ဘာဆာရာ၊ နာဂျပ်ဖ် ှင့် ကာဘာလာမိတိတ ု င ွ ် ရှသ ိ ည်။ ထိအ ု ြပင် အိယ ိ ိင ု င ် သ ံ ား ၃၀၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ ခန့်သည် အီရတ်င ုိ င ် ရ ံ ိှ ဘဂဒက်၊ ကာဘာလာ၊ နာဂျပ်ဖ်ှင့် ဆာမာရာမိများသို ှစ်စ်ဘုရားဖူးရန် သွားေရာက်လည်ပတ်ကေကာင်း သိရသည်။ ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-ေအာင်ေဇာ်လင်း

ယူကရိနး် ခရီးသည်တင်ေလယာ်တစ်စင်း အီရန်င ုိ င ် ံ တီဟရ ီ န်မိေတာ်ရိှ အိင ု မ ် မ်ခေ ုိ မနီ အြပည်ြပည်ဆင ုိ ရ ် ာ

ေလဆိပ်မှ ပျံတက်ပီးေနာက် ပျက်ကျစ်။

အေမရိကန်ေလယာ်များ အီရန်ှင့် အီရတ်ိုင်ငံတို၏ ပိုင်နက်များကို မပျံသန်းရန် တားြမစ်

နယူးေယာက် ဇန်နဝါရီ

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု ေလေကာင်းအုပခ ် ျပ်ေရးအာဏာ

ပိင ု အ ် ဖွဲက အေမရိကန်အရပ်သားေလယာ်များအား အီရန် ှငအ ့် ရ ီ တ်င ို င ် တ ံ ၏ ို ေလပိင ု န ် က်များှင့် ပါရှနပ ် င်လယ်ေကွ

ှင့် အိမ ု န်ပင်လယ်ေကွေရြပင်များမှ ြဖတ်ေကျာ်ပျံသန်းခွင့် ကို ပိတပ ် င်မည်ဟု ေြပာကားခဲသ ့ ည်။ ယခုေြပာကားချက် သည် အီရန်က အီရတ်ရှိ အေမရိကန်တပ်ဖွဲဝင်များအား ဒုံးကျည်ြဖင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပီးချ ိန်တွင် ြပလုပ်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။ ေအပီသတင်းဌာန၏ေြပာကားချက်အရ ယခုေဆာင်

ရွက်ေသာ ပျံသန်းမဆိုင်ရာအေရးေပတားြမစ်ချက်သည် ေဒသတွင်းရှိ အရပ်ဘက်ေလယာ်များအား အြခားေလ

ယာ်ဟု မှားယွင်းအတည်ြပြခင်းမှ ေရှာင်ရှားိုင်ရန် ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ စင်ကာပူေလေကာင်းလိုင်း၏

ေြပာကားချက်အရ ယခုတိုက်ခိုက်မြဖစ်ပွားပီးချ ိန်တွင် ပုမ ံ န ှ ပ ် ျံသန်းေနေသာေလယာ်များမှာ အီရန်၏ ေလပိင ု န ် က် အတွင်းမှ လမ်းေကာင်းေြပာင်း ေရှာင်ရှားသွားခဲဖ ့ ယ ွ ရ ် သ ှိ ည် ဟု ေြပာကားသည်။ ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက ဘာသာြပန်-စိုးသူရ


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ေရကည်မိနယ် ငဝန်ြမစ်ကမ်းပါးပိကျမေကာင့် ေနအိမ်ေလးလုံး ေြပာင်းေရ ေရကည် ဇန်နဝါရီ ၈

အင်းေတာ် ဇန်နဝါရီ ၈ စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး အင်းေတာ်မိနယ် မဲဇာရထားတံတားေပတွင် ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် နံနက် ၆ နာရီ ၁၀ မိနစ်ခန့်က မိေဟာင်း-ြမစ်ကီးနား အစုနက ် န ု ရ ် ထား တွဲေချာ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်မှာ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် နံနက် ၅ နာရီ ၃၅ မိနစ်ခန့်တွင် ဘုံေချာင်း ဘူတာမှထွက်ခွာလာေသာ စက်ေခါင်းေမာင်း ဦးခင်ေမာင်စိုးှင့် ရထားထိန်း ဦးစိးု လင်းတိလ ု က ုိ ပ ် ါလာေသာ ရထားအမှတ(် ၉၃၁) စက်ေခါင်းအမှတ် DF-1367 အဆန်ကုန်ရထားသည် မီးရထားမိုင်တိုင်အမှတ်(၅၇၄/၁၇)ှင့် (၅၇၄/၁၉) ကားတွင် တွအ ဲ မှတ် GBHAH-40859 သည် တံတားအမှတ(် ၄၀၈) မဲဇာတံတား ေပတွင် မေလးဘက်ြခမ်း (၁)ဘူကမ ီ ှာ ှစေ ် ပခန့်ကျခဲေ ့ ကာင်း၊ အဆိပ ု ါြဖစ်စ် ေကာင့် အမှတ်(၄၂) မေလး-ြမစ်ကီးနား အဆန် ဒုတိယအြမန်ရထားမှာ ဘုေ ံ ချာင်းဘူတာတွငေ ် ခတရပ်နားခဲရ ့ ေကာင်း၊ ရထားလမ်းများ အြမန်ပင ွ လ ့် င်း ိင ု ေ ် ရးအတွက် အဆိပ ု ါ နံနက် ၈ နာရီ ၃၅ မိနစ်က နမ်းခမ်းတွြဲ ပင်အဖွဲ ငါးဦးတိက ု RBE 2565 ြဖင့် ဘုံေချာင်းဘူတာမှ ထွက်ခွာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ နီတိုး

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ေရကည်မိနယ် ကညင်ငူေကျးရွာအုပ်စု၌ ယေန့ နံနက် ၇ နာရီခွဲခန့်တွင်

ဘုံေချာင်း - မဲဇာဘူတာကား အမှတ(် ၉၃၁) အဆန်ကန ု ရ ် ထား တွေ ဲ ချာ်မြဖစ် 

ငဝန်ြမစ်ကမ်းပါးပိကျမ

ေကာင့် ေနအိမ်ေလးလုံး ေဘးလွတ်ရာသို

ေြပာင်းေရခဲ့ရေကာင်း သိရသည်။

ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် နံနက် ၇ နာရီခွဲခန့်က

ကညင်ငူေကျးရွာအုပ်စု ေရကည်မိနယ်

ကမ်းနားတန်း အေရှပိင ု း် တွင် ငဝန်ြမစ်ေရ တိက ု စ ် ားမေကာင့် အလျား ေပ ၁၂၀ ခန့်၊

အနံ ငါးေပခန့် ြမစ်ကမ်းပါး အက်ကခ ွဲ သ ဲ့ ြဖင့် အဆိုပါ ြမစ်ကမ်းှင့် ၁၅ ေပခန့်အကွာတွင်

ေနထိင ု ေ ် သာ ေနအိမေ ် လးလုံးအား ေကျးရွာ အုပခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးသန်းေအာင်င ှ ့် ေရကည်

မိမရဲစခန်းမှ ဒုရအ ဲ ပ ု ် ဘိဘ ု ဟ ို န ိ ်း ဦးစီးေသာ

တပ်ဖဲွ ဝင်များ၊ ရပ်မရ ိ ပ်ဖများ၊ ရွာသူရွာသား

ေရကန်အတွင်း ြခင်းလုံးဆယ်ယူရာမှ

များက ကညင်ငေ ူ ကျးရွာအတွင်းရှိ ၎င်းတိ၏ ု ေဆွမျ ိးသားချင်းများ ေနအိမသ ် ို ေြပာင်းေရ

ေကျာင်းသားတစ်ဦး ေသဆုံး

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဆန်းတင့်(ေရကည်)

မုံရွာ ဇန်နဝါရီ ၈

ေရကန်အတွင်း ြပတ်ကျေသာြခင်းလုံးကို

အေကာက်ခွန်မဲ့ ဆိုင်ကယ် ၁၄ စီး သိမ်းဆည်းရမိ မိုးေမာက် ဇန်နဝါရီ ၈ ကချင်ြပည်နယ် မိုးေမာက်မိ ေကျာက်စခန်းပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးဂိတ်တွင်

ခါနန်ရပ်ကွက် မိုးေမာက်မိေနသူ ေမာင်းှင်လာေသာ ယာ်အား စစ်ေဆးရာ

ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် ည ၇ နာရီက ဒု−ရဲအုပ် ေအာင်ေကျာ်ေဇယျာဖိး ဦးစီးအဖွဲှင့်

ယာ်ေပတွင် ဆိုင်ကယ်ှစ်စီး၊

မိးု ေမာက်မိနယ် ေခတမိနယ်အပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးမင်းြမတ်ထန ွ း် တိပ ု ါဝင်ေသာ

ြမစ်ကီးနားမိေနသူ ေမာင်းှငလ ် ာေသာယာ်အား စစ်ေဆးရာ ယာ်ေပတွင်

ပူးေပါင်းအဖွဲသည် အေကာက်ခွန်မဲ့ဆိုင်ကယ်များ တင်ေဆာင်လာေကာင်း

ဆိုင်ကယ်ကိုးစီး စုစုေပါင်း ယာ်သုံးစီးေပတွင် တရားမဝင် အေကာက်ခွန်မဲ့

သတင်းအရ Stone Village သွားလမ်းခွဲတွင် ေစာင့်ဆိုင်းေနစ် ယာ်ေမာင်း

ဆိင ု က ် ယ် ၁၄ စီးအား သိမး် ဆည်းရမိခသ ့ဲ ြဖင့် ဥပေဒအရ အမဖွငအ ့် ေရးယူထား

ဝင်းြမင့် ေမာင်းှင် ပီး ေမာင်ေဇာ် လွယဂ ် ျယ်မိေနသူလက ို ပ ် ါလာေသာ ယာ်အား

ေကာင်း သိရသည်။

ေရေညာင်ပင်ရပ်ကွက်

လွန်းနန်းေထွး

ေမာ်လမိင်မိ၌ ယာ်တစ်စီးမှ လမ်းေဘးတွင်ထိုင်ေနသူှင့်

(၁၇)ှစ်အရွယ်

ြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ရပ်တန့်စစ်ေဆးရာ ယာ်ေပတွင် ဆိုင်ကယ် သုံးစီး၊ ဘရန်ေရှာင်(ခ)အီးသား ေဒစမ်းယုေမာ်

ဆင်းဆယ်သူ

၁၀ တန်းေကျာင်းသားတစ်ဦး ေသဆုံးမ ေဖာင်းြပင်မိတွင် ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်က ြဖစ်စ်မှာ ေဖာင်းြပင်မိ အင်ကင်းမိင်ရပ်ကက ွ ရ ် ှိ ကိယ ု ပ ် င ို အ ် ထက်တန်း

ေကျာင်း ေဘာ်ဒါေနေကျာင်းသား သုံးဦးသည် ဇန်နဝါရီ ၆ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက အဆိပ ု ါရပ်ကက ွ အ ် တွင်းရှိ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းအေနာက်ဘက် ေရကန်ေဘး တွင် ြခင်းခတ်ေနစ် ြခင်းလုံးမှာ အလျား ေပ ၇၀၊ အနံေပ ၄၀၊ အနက် ခုနစ်

ေပခန့်ရှိ ေရကန်အတွင်း ြပတ်ကျသြဖင့် ဆင်းဆယ်ယူရာမှ ေရနစ်ေသဆုံးခဲ့

ေကာင်း သိရသည်။

ေသဆုံးရြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ေဖာင်းြပင်မိမရဲစခန်းက ေသမေသခင်း

ဖွင၍ ့် စစ်ေဆးေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရေ ိှ ကာင်း သိရသည်။

မျ ိးဝင်းထွနး် (မုံရွာ)

မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

ဆိုင်ကယ်များကိုဝင်တိုက်၍ ှစ်ဦးေသ၊ ငါးဦး ဒဏ်ရာရ

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၈

ေမာ်လမိင် ဇန်နဝါရီ ၈

ရပ်ထားေသာ ဆိုင်ကယ်များှင့် ထိုင်ခုံတွင်

ဇန်နဝါရီ ၅ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲက မဂလာဒုံမိနယ် ေတာတိုက်ရပ်ကွက် ဓမရကိတလမ်းတွင်

မွနြ် ပည်နယ် ေမာ်လမိင်မိ၌ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်

ထိုင်ေနသူကို ဝင်တိုက်မိ၍ ှစ်ဦးေသဆုံးပီး

နာရီခန့်က

မရမ်းကုန်း

ကိက ု ထ ို န ွ ်း(ခ)ကိထ ု န ွ ်း ေမာင်းှငလ ် ာသည့် ဆိင ု က ် ယ်ကို ရပ်တန့်ရှာေဖွရာ ၎င်းထံမှ စိတ် ကူးသွပ်

နံနက်ပုိငး် က ယာ်တစ်စးီ က လမ်းေဘး၌

ငါးဦး ထိခက ုိ ဒ ် ဏ်ရာရရှခ ိ ေ ့ဲ ကာင်း သိရသည်။

ရပ်ကက ွ ် ကမ်းနားလမ်းှင့် သူဇာလမ်းေထာင့်

ေဆးြပား ၉၃ ြပားှင့် လက်ကင ုိ ဖ ် န ု း် တစ်လးံု တိက ု လ ုိ ည်းေကာင်း၊ ညေန ၅ နာရီတင ွ ် ၎င်းငှားရမ်း

တွင် ကမ်းနားလမ်းအတိင ု း် ေြမာက်မှ ေတာင်သုိ

ေနထိုင်သည့် ေြမာက်ဥကလာပမိနယ် ေရေပါကံမိသစ် အမှတ်(၁၂)ရပ်ကွက်ရှိ ေနအိမ်ကို

(ေကျာက်မီးေသွးမီးပွိင်ဘ ့ က်သ)ို ရန်ကန ု တ ် င ို ်း

ရှာေဖွရာ သက်ေထွးအား ေတွရှိရပီး စိတ်ကူးသွပ်ေဆးြပား ၆၈ ြပားှင့် လက်ကိုင်ဖုန်း

ေဒသကီး

တစ်လုံးတိုကိုလည်းေကာင်း။

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ

ြဖစ်စ်မှာ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် နံနက် ၀၀:၃၀ ေမာ်လမိင်မိ

တာေမွမိနယ်ေနသူ ဖိးေထွး

တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည်

ေအာင်(ခ)ဖိးထက်ေအာင် ေမာင်းှငလ ် ာေသာ

ကွင်းဆက်အရ ေရေပါကံမိသစ် အမှတ်(၁၄)ရပ်ကွက် ရာဇဓိရာဇ်(၄)လမ်းရှိ ေဝလ(ံ ခ)

ယာ်သည် အရှိန်မထိန်းိုင်ဘဲ လမ်းေဘး၌

ေဝလစ ံ ိုးမိုး၏ ေနအိမ်ကိုရှာေဖွရာ ၎င်းထံမှ စိတ်ကူးသွပ်ေဆးြပား ၃၈၇ ြပားှင့် လက်ကိုင်

ရပ်ထားေသာ ဆိုင်ကယ်များ၊ ထိုင်ခုံများှင့်

ဖုန်းတစ်လုံးတိုကို လည်းေကာင်း၊ ကွင်းဆက်အရ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင်

သစ်ပင်ကဝ ုိ င်တက ုိ မ ် ရ ိ ာ လမ်းေဘးထိင ု ခ ် တ ံု င ွ ်

ေြမာက်ဥကလာပမိနယ် သုဓမာလမ်းမေပရှိ (၆)ေကွမီးပွိင့်အနီးတွင် မျ ိးမင်းလတ်(ခ)

ထိင ု ေ ် နသူ အမျ ိးသားတစ်ဦးှင့် ယာ်ေပတွင်

အငယ် ေလးေမာင်း ှ င ် လာသည့ ် အငှားေမာ် ေတာ် ယာ် အား ရပ် တ န့် စစ် ေဆး ရှာ ေဖွ ရာ

လိုက်ပါလာသူ အမျ ိးသားတစ်ဦးတို ေသဆုံး

စိတ်ကူးသွပ်ေဆးြပား ၂၂၉၁ ြပား၊ လက်ကိုင်ဖုန်းှစ်လုံးှင့် ေငွကျပ် ၁၀၀၀၀၀ တိုကို

ခဲ့ ပီး ယာ်ေမာင်း ဖိးေထွးေအာင်(ခ)ဖိးထက်

လည်းေကာင်း။

ေအာင် အပါအဝင် ငါးဦးတို ထိခက ို ဒ ် ဏ်ရာရရှခ ိ ဲ့ ေကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍

ဆက်လက်၍ ညေနပိုင်းတွင် ကွင်းဆက်အရ သာေကတမိနယ် ခင်းသာပတ်လမ်း၌ Toyota Mark II

ယာ်ှင့်အတူ ေအာင်ိုင်၊ လှဝင်း(ခ)ဂျလားတိုအား ေတွရှိရှာေဖွရာ

ယာ်ေမာင်း

ယာ်အတွင်းမှ စိတ် ကူးသွပေ ် ဆးြပား ၄၀၀၀၊ အိက ု စ ် ် ၁၀ ဂရမ်င ှ ့် လက်ကင ို ် ဖုနး် ှစလ ် းံု တိက ု ုိ

ဖိးေထွးေအာင် (ခ) ဖိးထက်ေအာင်အား

လည်းေကာင်း၊ ဆက်လက်၍ ညပိင ု း် တွင် ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ဗိုလ်တေထာင်မိနယ် အမှတ(် ၄)

ေမာ်လမိင်မိမရဲစခန်းက အမဖွင့်အေရးယူ

ရပ်ကွက် (၅၃)လမ်း (၄)လာရှိ ေအာင်ိုင် ငှားရမ်းေနထိုင်သည့်အိမ်ကို ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ

ထားေကာင်း သိရသည်။ မိုးေသာက်(ေရဘို)

စိတ် ကူးသွပေ ် ဆးြပား ၃၀၇၁၉၅ ြပား၊ အိက ု စ ် ် ၁၀၀ ဂရမ်တက ို ို လည်းေကာင်း ထပ်မသ ံ မ ိ ်းဆည်း

ဥပေဒေဘာင်တွင်းေနထိုင်ြခင်း ေဘးကင်းရန်ကွာ လွန်ချမ်းသာ

ရမိခဲ့သြဖင့် ၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။ ရဲြပန်ကား


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

လိုင်လင်းပီ-ေရဇွာလမ်းပိုင်း၌ ေြမပိမြဖစ်ပွား၍ ကုန်ကားများသွားလာေရးခက်ခဲ လိုင်လင်းပီ ဇန်နဝါရီ ၈ ချင်းြပည်နယ် မတူပီမိနယ် လိုင်လင်းပီမိှင့် ေရဇွာမိ အကား စေပေကျးရွာအနီး၌ ေြမပိမြဖစ်ပွား၍ ကုန်ကား များသွားလာရန် အခက်အခဲြဖစ်ေပလျက်ရှိသည်။ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ ၄ ရက်အထိ မိုးရွာသွန်းမေကာင့် ေြမပိမ ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့် ယင်းေြမပိသည့်ေနရာအား လမ်းဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများက တာဝန်ယူေဆာင်ရွက် လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစုံက

တကသိုလ်ဝင်တန်းေြဖဆိုရန်ေလာက်ထားသူ ၃၆၈၈ ဦးရှိ ပွင့်ြဖ မေကွးတိုင်းေဒသကီး ပွင့်ြဖမိနယ်၌ ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ပညာသင်ှစ်တွင် ကျင်းပမည့် တကသိုလ်ဝင်တန်းစာေမးပွဲတွင် ေြဖဆိုရန် ေလာက်ထားသူ ၃၆၈၈ ဦးရှိေကာင်း ပွင့်ြဖမိနယ်ပညာေရးမှးုံးမှ သိရသည်။ ယခင်ှစ် တကသိုလ်ဝင်တန်းစာေမးပွဲတွင် ပွင့်ြဖမိနယ်၌ ေြဖဆိုရန် ေလာက်ထားသူဦးေရမှာ ၃၄၃၃ ဦးရှိခဲ့ရာ ယခုှစ်တွင် ေြဖဆိုရန်ေလာက် ထားသူဦးေရမှာ ယခင်စ ှ ထ ် က် ၂၀၀ ေကျာ် ပိမ ု မ ို ျားြပားလာေကာင်းသိရသည်။ ရဲဝင်းိုင် (ေညာင်ဦး)

"ေြမပိတာကေတာ့ ေရဇွာကေနဆိရ ု င် စေပရွာမေရာက်ခင် ေချာင်းနားမှာြဖစ်တာပါ၊ ေရဇွာှငလ ့် င ို လ ် င်းပီကို ဆိင ု က ် ယ်နဲ့ ေတာ့ ေကာင်းေကာင်းသွားလိုရေနပါပီ၊ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက် ေလာက်ဆိုရင်ေတာ့ ကုန်ကားေတွလည်းသွားလိုရေတာ့မှာ ပါ" ဟု အဆိုပါလမ်းပိုင်းကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေနသည့် စက်ကီးေမာင်းသူက ေြပာသည်။ ကိုလိန်း(ြပန်/ဆက်)

ေကးမုံစာအုပ်စင် စာအုပ်အြမင်

များ၊ စာအုပ်ြဖန့်ချ ိသူများ၊ စာေရးဆရာများ၏ ထုတ်ေေသာ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်

သည်။ (စာတည်း)

သန်းေမာင်(ြပန်/ဆက်)

ေရွးေကာက်ပွဲှင့် အြခားေဆာင်းပါးများ” စာအုပ်ထွက်ရှိလာသည်။ အဆိပ ု ါစာအုပတ ် င ွ ် ဒီမက ို ေရစီစနစ်သို အသွငက ် ူးေြပာင်းရာတွင် ိင ု င ် ေ ံ ရး ပါတီများ၏ အခန်းက၊ ေရွးေကာက်ပွဲစီမံခန့်ခွဲသူများ၏ အခန်းက၊

သမားေတာ်ကီး ဦးေသာင်းေရေရးသားြပစုသည့် ကမာမှာ အဆန်းဆုံးသည်

ိုင်ငံေရးှင့် ဆက်နယ်ေသာဘာေရးကို ကီးကပ်ြခင်း၊ ေရွးေကာက်ပွဲ

အပင် အပင်ဟူသမ ေဆးပင် စာအုပ်ထွက်ရှိလာသည်။ အေနာက်တိုင်းေဆးမေပခင်ကတည်းက

ေစာင့် ကည့ေ ် လ့လာသူများ၏ အခန်းက၊ မဲစာရင်း တိကျမှနက ် န်ေရးှင့်

ေရှးြမန်မာများ ြမန်မာ့

ဆမဲ ေပးပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ တ ူ င ို ်း ဆမဲေပးိင ု ေ ် ရး၊ လွတလ ် ပ်၍တရားမတေသာ

တိုင်းရင်းေဆးကို အသုံးြပခဲ့ကပီး ဤစာအုပ်တွင် ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆး

ေရွးေကာက်ပ၊ွဲ ိင ု င ် ေ ံ ရးပါတီတစ်ခု ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ြခင်း၊ ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ

ပညာြဖင့် ေဆးနည်းေပါင်းများစွာ ြပစုေရးသားထားရာ အိမတ ် င ွ ်းလက်ေတွ ကုသိုင်သြဖင့်

အိမ်တိုင်းတွင်

ေဆာင်ထားသင့်သည့် စာအုပ်ေကာင်းတစ်အုပ်ြဖစ်သည်။ စာအုပက ် ုိ မဇ ိမစာေပ အမှတ် ၂၃၇၊ ပထမထပ်-ဝဲ၊ ၃၉ လမ်း၊ အေပ ဘေလာက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း- ၀၁-၈၃၉၂၈၃၅၊ ၀၉-၇၇၃၇၇၄၇၃၃ တိုမှ တန်ဖိုးေငွကျပ် ၄၀၀၀ ြဖင့် ြဖန့်ချ ိသည်။

ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒများကို ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်း၊ ဆိရ ု ယ ှ မ ် ဒ ီ ယ ီ ာ (Social Media) ကို အကျ ိးရှိစွာ အသုံးြပြခင်း၊ ေရွးေကာက်ပွဲေအာင်ိုင်ေရး မဲဆွယ်စည်းုံးြခင်းစသည့် ေဆာင်းပါး(၂၅)ပုဒ်ကို ေရးသားထားသည်။ ေရွးေကာက်ပွဲှင့်စပ်လျ်းေသာ ေဆာင်းပါးများြဖစ်သြဖင့် ိုင်ငံသားအားလုံး ဖတ်ေလ့လာ သင့်ေသာ စာအုပ်ေကာင်းတစ်အုပ်ြဖစ်သည်။ စာအုပက ် ုိ ြပည်ေထာင်စေ ု ရွးေကာက်ပေ ဲွ ကာ်မရှင ် းံု ၊ ေရွးေကာက်ပခ ဲွ  ံု းံု ဌာန၊ ဖုနး် - ၀၆၇၃-၄၀၄၄၁၀၊ ၀၆၇၃-၄၀၄၂၁၅ ှင့် ၀၉-၅၁၉၀၅၄၅ တိုမှ တန်ဖိုးေငွကျပ် ၃၀၀၀ ြဖင့် ြဖန့်ချ ိထားသည်။

ကမ ာတည်  မယ့် အာရှှင်းဆီ ကဗျာများ

ြမန်မာ့ုပ်ရှင် ှစ် ၁၀၀ အကိဂုဏ်ြပ

စာေရးသူ ဖျာပုန ံ လ ီ ဦ ုံ း စီစ်ေရးသားကာ ေမာင်ည ီ တ ွ ် ဘာသာြပန်သည့်

စိတ်ကိက် ဇာတ်ကား (၁၀၀)

ကမာတည်မယ့် အာရှှင်းဆီ ကဗျာများစာအုပ် ထွက်ရှိလာသည်။ ြပည်သူများ ချစ်ခင်ေလးစားရပါေသာ

ြမန်မာ့ဒီမိုကေရစီတိုက်ပွဲ

ုပ်ရှင်ကည့်ပရိသတ်တစ်ဦး စုစည်းစီစ်သည့် ြမန်မာ့ုပ်ရှင် ှစ် ၁၀၀

ေခါင်းေဆာင်လည်းြဖစ်၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ် ေဒေအာင်ဆန်း

အကိဂုဏ်ြပ စိတ်ကိက်ဇာတ်ကား (၁၀၀) စာအုပ်ထွက်ရှိလာသည်။

စုကည်၏ ေမွးေန့ ၇၅ှစြ် ပည့(် စိနရ ် တုမဂလ  ာ)အမှတတ ် ရ အထိမ်းအမှတ်

ြမန်မာုပ်ရှင်ေပဦးစ အသံတိတ်ေခတ်မှ ယေန့မျက်ေမှာက်ေခတ်

အြဖစ် ှင်းဆီသခင်မ၊ ပန်းေတွနဲ့ေဝ၊ ကန်ေတာ့်သူရဲေကာင်းအတွက်၊

ကာလအထိ ဇာတ်ကားေပါင်း ၁၀၀ှင့် ထိဇ ု ာတ်ကားများှင့် ဆက်နယ်  ေန

ေအာင်ပရ ွဲ သည့တ ် င ို ၊် ခွပေ ် ဒါင်းစိတ၊် ေနဝန်းလဝန်းပမာ၊ ထာဝရေခါင်းေဆာင်၊

ေသာ ဇာတ်ကား ၈၁ ကားကိပ ု ါ ြဖည့စ ် က ွ က ် ာ စုစေ ု ပါင်း ဇာတ်ကား ၁၈၁ကား

ကမာတည်မယ့်အာရှကယ်၊ အကျ်းစံလူထုေခါင်းေဆာင်ရဲ အနာဂတ်

တို၏ ထုတ်လုပ်သူ၊ ဒါိုက်တာ၊ သုပ်ေဆာင် အမည်များအပါအဝင် ုံတင်

အလင်းသစ်၊ ငိမ်းချမ်းေရးဗိသုကာရှင် သိုမဟုတ် ခွပ်ေဒါင်းမိခင် စသည့်

ဇာတ်ကား ပိစ ု တာဒီဇင ုိ း် များပါမကျန် ယှတ ် ေ ဲွ ဖာ်ြပထားသြဖင့် ုပရ ် င ှ  ် င ှ ့်

ကဗျာပုဒ်ေရ ၇၀ ေကျာ်ကို ေရးသားထားသည်။

ပတ်သက်သည်များကို ေလ့လာသူများ ဖတ်သင့်ေသာ စာအုပ်တစ်အုပ်

စာအုပက ် ုိ ကယ်နစ ီ ာေပတိက ု ် အမှတ-် ၂၅(ဒုတယ ိ ထပ်)၊ မဟာေဘာဂလမ်း၊ ကျ ီေတာ်ရပ်ကက ွ ၊် မဂလ  ာေတာင်န ွ ့် မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ ဖုနး် -၀၉ ၇၆၁၅၄၈၁၉၅ှင့် ၀၉ ၇၉၈၀၆၀၀၈၄ တိမ ု ှ တန်ဖးုိ ေငွကျပ် ၃၅၀၀ ြဖင့် ြဖန့်ချ ိသည်။

တုတ်ြပည်သွားမှတ်တမ်း(၁၇၅၀-၁၇၅၂)

ြဖစ်သည်။ စာအုပက ် ုိ ရှငမ ် ေတာင်စာေပ၊ အမှတ-် ၂၉၆၊ ၁/အေနာ်မာ(၇)လမ်း၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ ဖုနး် -၀၉ ၇၉၈၁၈၉၁၄၈ ှင့် ၀၉ ၇၇၇၁၃၉၄၇၇ တိမ ု ှ တန်ဖးုိ ေငွကျပ် ၉၀၀၀ ြဖင့် ြဖန့်ချ ိသည်။

သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန သမိုင်းသုေတသနှင့်အမျ ိးသားစာကည့်တိုက် ဦးစီးဌာနသည် အကိသမိင ု ်းမှအစြပ၍ ၁၉၈၈ ခုစ ှ ် ကာလအထိ တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းေသာ ြမန်မာသမိင ု ်းကို ေရးသားြပစုလျက်ရရ ှိ ာ ယခုအခါ ြမန်မာသမိင ု ်းအဖွဲဝင် ေဒါက်တာေသာ်ေကာင်း ှင့် လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှး ေဒနီနီယ်တို တည်းြဖတ်ေသာ "တုတ်ြပည်သွား မှတ်တမ်း (၁၇၅၀-၁၇၅၂)" စာအုပ်ထွက်ရှိလာသည်။ ယင်းစာအုပ်တွင် ြမန်မာိုင်ငံသည် အိမ်နီးချင်း တုတ်ိုင်ငံှင့် ပျေခတ်ကတည်းက သံတမန်များကို အြပန်အလှနေ ် စလတ်ခဲ့ ကပီး ချစ်ကည်ရင်းှီးစွာ ေနထိင ု ခ ် ဲ့ ကသည်။ ြမန်မာတုတ် ဆက်ဆေ ံ ရးမှတတ ် မ်းှင့် ပတ်သက်၍ ယခုအထိ ေတွရှရ ိ ေသာ အေထာက်အထားမှာ ပုဂေ ံ ခတ် ရှငဒ ် သ ိ ာပါေမာက်ေကျာက်စာှင"့် ဟံသာဝတီေရာက် မင်းတရားလက်ထက် ြမန်မာသံ အဖွဲ တုတြ် ပည်သာွ း မှတတ ် မ်း" ေပကျမ်းတိသ ု ာြဖစ်သည်။ ရှငဒ ် သ ိ ာပါေမာက်ေကျာက်စာမှာ ပု ံ ပ ိှ စ ် ာအြဖစ် ေတွရှရ ိ ေသာ်လည်း ြမန်မာသံအဖွဲမှ မှတတ ် မ်းမှာမူ တစ်ကိမတ ် စ်ခါမပုံမှိပ်ရေသးသည့်အတွက် ပထမဆုံးထုတ်ေဝလိုက်ြခင်းြဖစ်ပီး ေညာင်ရမ်းေခတ် ေနာက်ဆုံးမင်းဆက်ြဖစ်ေသာ မဟာဓမရာဇာ ဓိပတိလက်ထက် ြမန်မာ-တုတ်ဆက်ဆံေရးကို ေပမူမှ ေလ့လာဖတ်ိုင်ပါသည်။ စာအုပက ် ုိ သမိင ု း် သုေတသနှင့် အမျ ိးသားစာကည့တ ် က ုိ ဦ ် းစီးဌာန ေနြပည်ေတာ် ဖုနး် -၀၆၇-၄၀၈၃၈၄၊ အမျ ိးသားစာကည့် တိက ု (် ေနြပည်ေတာ်) ဖုနး် - ၀၆၇- ၄၁၈၄၂၆ ှင့် ရန်ကန ု ် မိ ြပည်လမ်း အမျ ိးသားြပတိက ု ရ ် ိှ ဖုနး် - ၀၁-၃၉၅၁၉၀၊ ၀၁-၃၉၅၁၉၂ တိတ ု င ွ ် တန်ဖးုိ ေငွကျပ် ၂၀၀၀ ြဖင့် ြဖန့်ချ ိသည်။

ပညာေရးစုည ံ ပ ီ ေ ွဲ တာ်ကို ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်မှ ၉ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ် ေကာင်းသိရသည်။

ဦးစိုင်းေကျာ်သူ၊ S ေကျာ်ခိုင်ေရးသားသည့် “လွတ်လပ်၍တရားမတေသာ

ကမာမှာ အဆန်းဆုံးသည် အပင် အပင်ဟူသမ ေဆးပင်

အလွယ်တကူ

ေဘာလုံးကွင်း၌ ဇန်နဝါရီ ၆ရက် နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပသည်။

အြခားေဆာင်းပါးများ

သိရှိေလ့လာဖတ်ိုင်ရန်အတွက် စုစည်းေဖာ်ြပေပးလိုက်ပါ

ကုထုံးေလးများြဖင့်

ကန်ပက်လက်မိနယ် ပညာေရးစုံညီပွဲေတာ်ကို ကန်ပက်လက်မိ အထက

လွတလ ် ပ်၍တရားမတေသာ ေရွးေကာက်ပွဲ ငှ ့်

ေကးမုစ ံ ာအုပစ ် င် စာအုပအ ် ြမင်ကတွင် စာအုပထ ် တ ု ်ေသူ စာအုပ်များကို စာဖတ်ပရိသတ်များ

ပညာေရးစုံညီပွဲေတာ်ကျင်းပ

ကန်ပက်လက်

Reorienting Myanmar Studies in Myanmar သာသနာေရးှ င့ ် ယ် ေ ကျးမဝန်  ကီး ဌာန သမို င ်း သုေတသနှင့် အမျ ိးသားစာကည့တ ် က ုိ ဦ ် းစီးဌာနသည် ှစစ ် ် ြပည်တင ွ း် စာတမ်းဖတ်ပ ဲွ င ှ ့် ိင ု င ် တ ံ ကာစာတမ်း ဖတ်ပွဲများကို ကျင်းပေလ့ရှိရာ၂၀၁၈ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၅ ရက်မှ ၆ ရက်အထိ ရန်ကုန်၌ ကျင်းပခဲ့ေသာ ိုင်ငံ တကာစာတမ်းဖတ်ပွဲတွင် ြပည်တွင်း ြပည်ပပညာရှင် များက ြမန်မာသမိုင်းှင့်ပတ်သက်၍ အသိသစ် အြမင် သစ်များေဖာ်ေဆာင်၍ ဖတ်ကားခဲ့ ကေသာ စာတမ်း(၉) ေစာင် ဤစာအုပ်တွင် ေလ့လာဖတ်ိုင်သည်။ စာအုပက ် ုိ သမိင ု း် သုေတသနှင့် အမျ ိးသားစာကည့တ ် က ုိ ဦ ် းစီးဌာန ေနြပည်ေတာ် ဖုနး် -၀၆၇၄၀၈၃၈၄၊ အမျ ိးသားစာကည့် တိက ု (် ေနြပည်ေတာ်) ဖုနး် - ၀၆၇- ၄၁၈၄၂၆ ှင့် ရန်ကန ု ် မိ ြပည်လမ်း အမျ ိးသားြပတိက ု ရ ် ိှ ဖုနး် - ၀၁-၃၉၅၁၉၀၊ ၀၁-၃၉၅၁၉၂ တိတ ု င ွ ် တန်ဖးုိ ေငွကျပ် ၂၀၀၀ ြဖင့် ြဖန့်ချ ိသည်။


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ကာကွယ်ေဆးှစ်မျိးြဖစ်ေသာ ဝမ်းပျက်ဝမ်းေလာေရာဂါှင့် သားအိမ်ေခါင်းကင်ဆာကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးမည်

ေရရရှိေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေပးိုင်ေရး ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၈

ငယ်များအား ပုမ ံ န ှ က ် ာကွယေ ် ဆးထိးု

ထိးု လုပင ် န်းနဲ့ ကာကွယေ ် ဆးနဲ့ကာကွယ်

ကာ က ွ ယ ် ေဆး  ှ စ ် မ ျ ိး ြ ဖ စ ် ေသာ

အစီအစ်ြဖင့် ေရာဂါ ၁၁ မျ ိးအတွက်

လိုရတဲ့ေရာဂါေတွ ြဖစ်ပွားမေကာင့်

ဝမ်းပျက် ဝမ်းေလာကာကွယေ ် ဆးှင့်

ကာကွယေ ် ဆးများြဖစ်ေသာ ြပင်းထန်

ေသဆုးံ မေလျာ့နည်းဖိန  ု ့ဲ ငါးှစေ ် အာက်

သားအိ မ ် ေခါင်း ကင် ဆာကာကွ ယ ်

တီဘီေရာဂါ၊

ပိုလီယိုအေကာေသ

ကေလးေသဆုးံ မကို ထပ်မေ ံ လာ့ချဖို

ေဆးတိုကို ပုံမှန်ကာကွယ်ေဆးထိုး

ေရာဂါ၊ ဆုံ ဆို နာေရာဂါ၊ ကက် ည ာ

တိးု ချဲကာကွယ်ေဆးထိးု လုပ်ငန်းစ်

အစီအစ်တွင် ထိုးှံရန်ေဆာင်ရွက်

ေချာင်းဆိးု ေရာဂါ၊ အသားဝါ (ဘီ) ေရာဂါ၊

ေတွ ကို အသိ ေပးေဆွး ေွး တာပါ။

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်

ဦးေှာက်အေြမးေရာင်ေရာဂါ၊ ဂျပန်

ေရာဂါ ၁၁ မျ ိးအြပင်၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ မ ် ှာ

နံနက် ၉ နာရီက ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ

ဦးေှာ က် ေရာင် ေရာဂါ၊ ြပင်း ထန်

ေရာဂါှစမ ် ျ ိးြဖစ်တ့ဲ ဝမ်းပျက်ဝမ်းေလာ

ကီး ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန အစည်း

အဆု တ ် ေရာင် ေရာဂါ၊ ေမွး ကင်း စ

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးနဲ့ ဇူလိုင်လမှာ

အေဝးခန်းမတွင် ကျင်းပေသာ ပုံမှန်

ကေလးေမးခိုင်ေရာဂါှင့် ဝက်သက်

ြမန်မာိင ု င ် မ ံ ာှ အမျ ိးသမီးများအြဖစ်

လွိင်ေကာ် ဇန်နဝါရီ ၈

တာဝန်ရှိသူများအားလုံး ချ ိတ်ဆက်၍ ေအာင်ြမင်ေအာင်

တိုးချဲကာကွယေ ် ဆးထိုးလုပင ် န်းများ

ှင့် ဂျ ိက်သးုိ ေရာဂါ ြဖစ်ပာွ းေသဆုးံ မ

များတဲ့ သားအိမေ ် ခါင်းကင်ဆာေရာဂါ

ကယားြပည်နယ် ဖားေဆာင်းမိနယ် ေမာ်ချ ီးေဒသ ေရရရှိ

ေဆာင်ရွက်ိုင်သွားကရန် ေြပာကားသည်။

ပိမ ု အ ုိ ားေကာင်းေစရန်

ကိုလည်း ေလာ့ချေပးလျက်ရှိသည်။

ကာကွ ယ ် ေဆးကို အမျ ိးသမီး ငယ်

တိင ု း် ေဒသ

ေရးအတွက် Royal Country Development Company

ြပည်နယ်ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ဦးစီးဌာန

Limited မှ ကွင်းဆင်းစိစစ် ေဆာင်ရွက်ထားရှိမများှင့်

မှး ဦးေကျာ်သေ ူ အာင်င ှ ့် Royal Country Development

ဒီ ဇို င ်း ေရးဆွဲ ေဆာင် ရ ွ က ် ထားရှိ မ  အေြခအေနများအား

Cam pany Limited မှ တာဝန်ရှိသူတိုက ေမာ်ချ ီးေဒသ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး လူမေရး

ေတွဆုေ ံ ဆွးေွးပွက ဲ ို ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီခက ွဲ

ေရရရှိေရးလုပ်ငန်း ကွင်းဆင်းစိစစ်ေဆာင်ရွက်ထားရှိမ

ဝန်ကီး ဦးိုင်ငံလင်းက ရန်ကန ု တ ် င ု ိ း်

ညန်ကားေရးမှး ေဒါက်တာသက်စု

ကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံး Cabinet အစည်းအေဝး

များှင့် ေရရရှိေရးလုပ်ငန်း ဒီဇိုင်းေရးဆွဲထားရှိမများကို

ေဒသကီးအတွငး် ကာကွယ်ေဆးလမ်းြခံ

မွန်က “ဝက်သက်နဲ့ ဂျ ိက်သိုးအပါ

သန်းထိုက်၊

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပရာ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များှင့်

မ ရာန်းြပည်ေ ့ စရန် အားလုံးဝိင ု း် ဝန်း

အဝင် ထိုးှေ ံ ပးေနတဲ့ ကာကွယေ ် ဆး

ဓာတ်ပုံ-သန်းစိုး

တက်ေရာက်လာသူများက လိုအပ်သည်များ ြဖည့်စွက်

ေဆာင်ရွက်မသည်  အထူးအေရးကီး

အ ကံြပ ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ေကာင်း၊ ပုမ ံ န ှ က ် ာကွယေ ် ဆးထိုးလုပ်

ကယားြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးအယ်လ်ေဖာင်းက ေရရရှေ ိ ရးလုပင ် န်းစ်များအားလုးံ အဆင်ေြပေချာေမွစွာ ေဆာင်ရက ွ  ် င ို ရ ် န်အတွက် သက်ဆင ို ရ ် ာကများအလိက ု ်

ထွန်းေလး

ကီး အဆင့် အသိ ေပးေဆွး ေွး ပွဲ မ ှ သိရသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ြပည်သူ့

ေလးေတွကုိ စတင်ထးုိ ှေ ံ ပးဖိရ ု ပ ိှ ါတယ်။

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန တိုးချဲကာကွယ်

ြမန် မာို င ် ငံ မ ှာ ေရာဂါ ၁၃ မျ ိးကို

ေဆးထိုးလုပ်ငန်းမှ

ကာကွယ ် င ုိ တ ် လ ့ဲ ပ ု င ် န်းကို ေဆာင်ရက ွ ်

လက်ေထာက်

ိုင်ပါပီ” ဟု ေြပာကားသည်။

ငန်းများ ပိုမိုအားေကာင်းပီး မိမိတို ရင်ေသွးငယ်များရရှိေသာ ကာကွယ် ေဆးကို အကိမြ် ပည်ထ ့ းုိ ှတ ံ က ုိ ေ ် ကး

ေြမတိုင်းတာြခင်းှင့် ေြမစာရင်းသင်တန်းဖွင့်

တိုက်ကီးမိနယ်

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၈

ပညာေပးေရးသင်တန်းေကျာင်း၌ ကျင်းပသည်။

ဗဟိုေြမစာရင်းဖွံဖိးမ ေလ့ကျင့်

ိုင်ေစရန် ဌာနဆိုင်ရာများအေနြဖင့် ဝိင ု း် ဝန်းကူညပ ီ ပ ့ံ းုိ ေပးကရန် ေြပာကား

လယ် ယာေြမစီ မံ ခ န့် ခွဲ ေရးှ င့ ်

စာရင်း အင်း ဦးစီး ဌာန

လယ်ယာေြမစီမံခန့် ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန

တန်းြမင့်ေြမတိုင်းတာြခင်းှင့်

ေြမစာရင်းသင်တန်း

(ေကျာင်းအုပ်ကီး) ဦးတင်ေအာင်က သင်တန်းဖွင့်အမှာ

ြပည် သူ့ ကျန်း မာေရးဦးစီး ဌာန

လုပ်ငန်းခွင်ေြမတိုင်းတာြခင်းှင့်

စကားေြပာကားသည်။ တန်းြမင့ ် င ှ ့် အေြခခံသင်တန်းတို

တိုးချဲကာကွယ်ေဆးထိုးလုပ်ငန်းမှ

ေြမစာရင်းသင်တန်း အမှတ်စ်(၅၂) သင်တန်း ဖွင့်ပွဲကို

တွင် စာေတွ၊ လက်ေတွ ၈၂ ရက်ကာ သင်ကားပိခ ု ျမည်ြဖစ်

ှစ်စ်ေမွးဖွားလျက်ရှိေသာ အသက်

ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး

ေကာင်း သိရသည်။

တစ်ှစ်ေြခာက်လေအာက် ကေလး

အမှတ်စ် (၃၆) ှင့်

ေကးမုံ

သည်။

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းုပ်ပုံပါ တစ်ေထာင်တန်ေငွစကများအား ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်များတွင် လဲလှယ်ေပး မူဆယ်

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၈

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) မူဆယ်မိတွင်

တယ်”ဟု

ပတ်ဝန်းကျင်င ှ ့် စ်ဆက်မြပတ်ဖံွ ဖိးတိးု တက်

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းုပ်ပုံပါ

တစ်ေထာင်

ဗဟိဘ ု ဏ်သုိ လာေရာက်လလ ဲ ယ ှ သ ် ူ မနီနခ ီ ျ ိ

ေရးဆိုင်ရာ

ကျပ်တန်ေငွစကများကို ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်

က ဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူေကာင်း ေြပာကား

ညီလာခံကို ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် နံနက်ပိုင်းက

နံနက် ၉ နာရီက မူဆယ်မိ ြမန်မာ့စီးပွားေရး

သည်။

ရန်ကန ု ် ဆူးေလရှနဂ ် ရီလာဟိတ ု ယ်၌ ကျငး် ပသည်။

စတင်လလ ဲ ယ ှ ေ ် ပးလျက်ရရ ိှ ာ

မူဆယ်မိ ြမန်မာ့စီးပွားေရး

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းုပ်ပုံပါ တစ်ေထာင်

ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းုပပ ် ပ ုံ ါ တစ်ေထာင်တန်

ေအာင်က ေြပာကားသည်။

"ကန်ေတာ်တြို မန်မာိင ု င ် မ ံ ှာ ဖွံဖိးေရးလုပ်

ကျပ် တ န် ေ ငွ စ ကများကို

နံ န က် ပို င ်း မှ

ငန်းေတွ၊ စီမံကိန်းေတွလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်

စီးပွားေရးဗဟိုဘဏ် မူဆယ်ခိုင်ဘဏ်ခွဲမှ

လာေရာက်ေစာင့ဆ ် င ို ်းပီး လဲလယ ှ သ ် မ ူ ျားြပား

ကတဲ့အခါမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မမရှိ

သိရသည်။

သည့်အတွက် လာေရာက်လဲလှယ်သူတိုင်း

ေအာင် ပညာရှငေ ် တွက ပူးေပါင်းေဆွးေွးက

စတင်ပီးေတာ့

အဆင်ေြပေချာေမွေစရန်အတွက် တစ်ဦး

ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ လုပင ် န်းေတွစ်ဆက်မြပတ်

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းပုံပါတဲ့ ဒီဇိုင်းအသစ်

လင် ေငွကျပ်တစ်ေသာင်းန်းြဖင့် လဲလှယ်

ဖွံ ဖိးတိးု တက် ဖို အ တွ က ် ို င ် ငံ တ ကာအဖွဲ

ကျပ်တစ်ေထာင်တန်ေငွစကကို ြပည်သေ ူ တွ

ေပးသည်။

အစည်းေတွနဲ့ ကအလိက ု ေ ် ဆွးေွးကတာ

ဆလိင ု း် ဗန်းုိ ထန်(ြပန်/ဆက်)

လက်ထဲကို စတင်ြဖန့်ေဝေပးေနတာြဖစ်ပါ ဦးမျ ိးထက်

ပထမဆုံးအကိမ်ိုင်ငံတကာ

လာေရာက် လဲလယ ှ သ ် မ ူ ျားြပားေကာင်း ြမန်မာ့

“ဒီေန့နံနက်ပိုင်းကေန

စီးပွားေရးဘဏ်(၁)မန်ေနဂျာ

ဖွံ ဖိးေရးဆိုင်ရာညီလာခံ ကျင်းပ

တယ်၊ ကိယ ု  ့် င ုိ င ် အ ံ တွကလ ် ည်း ဂုဏယ ် မ ူ ပ ိ ါ

ဗဟိဘ ု ဏ်မှ

မေလး

ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် စ်ဆက်မြပတ်

ြဖစ်ပါတယ်"ဟု ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး

တယ်၊ ြပည်သူေတွကလည်း နံနက်အေစာ

အင်းေတာ်

ပိင ု ်းကေန စတင်ပီးေတာ့ လာေရာက်လလ ဲ ယ ှ ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

ဦးစီးဌာနညန်ကားေရးမှးချပ် ဦးလှေမာင် အင်းေတာ်မိ

သိန်းက ေြပာကားသည်။

ေနကပါတယ်၊ လာေရာက်လလ ဲ ယ ှ ် သူတင ုိ း် ကို

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တွင် ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်

အဆိပ ု ါညီလာခံကုိ ြမန်မာိင ု င ် ပ ံ တ်ဝန်းကျင်

ေငွစကများကို မေလးမိမှ ြမန်မာ့စီးပွား

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းုပ်ပုံပါ တစ်ေထာင်

လည်း အဆင်ေြပေချာေမွေအာင် လဲလယ ှ ေ ် ပး

နံနက် ဘဏ်ဖွင့်ချ ိန်မှစတင်ကာ ဗိုလ်ချပ်

ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ေရးဘဏ်များတွင် ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် နံနက်

ကျပ်တန်ေငွစကများကို ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်ဗဟို

ေနပါတယ်၊ လာေရာက်လလ ဲ ယ ှ သ ် ေ ူ တွလည်း

ေအာင်ဆန်းပုပ ံ ါ တစ်ေထာင်ကျပ်တန် ေငွစက

ေငွေကးေကာ်ပိုေရးရှင်း(IFC)တိုက ပူးေပါင်း

ပိင ု ်း မှစတင်၍ အများြပည်သက ူ င ို ေ ် ဆာင်သုံးစွဲ

ဘဏ်မှ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်မှ စတင်ထုတ်ေဝ

အလွန်များပါတယ်”ဟု မူဆယ်မိ ြမန်မာ့

များကို ေငွလဲေကာင်တာဖွင့်လှစ်၍ ြပည်သူ

ကျင်းပြခင်းြဖစ်သည်။

ိင ု ေ ် အာင် လဲလယ ှ ေ ် ပးလျက်ရေ ှိ ကာင်း သိရ

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး အစိုးရုံးပိတ်ရက်များြဖစ်ေန

စီးပွားေရးဘဏ် မူဆယ်ခိုင်(ခွဲ)၏ ခိုင်

များအား လဲလှယ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်င ှ ့် စ်ဆက်မြပတ်ဖံွ ဖိးတိးု

သည်။

ြခင်းေကာင့် ယေန့မှ အများြပည်သမ ူ ျားထံ

မန်ေနဂျာ ဦးစိင ု ်းစိုးိင ု က ် ေြပာကား သည်။

"တစ်ဦးတစ်ေယာက်တည်းက ေငွအများ

တက်ေရးညီးလာခံတွင် ြပည်တွင်းပညာများ

"လဲတသ ့ဲ တ ူ အားများေတာ့ ကန်ေတာ့ဆ ် ီ

မူဆယ်မိတွင် ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းုပပ ် ပ ံု ါ

ကီးလဲချင်တယ်ဆရ ို င်ေတာ့ ေလာေလာဆယ်

သာမက သစေတးလျ၊ ထိင ု း် ၊ တုတ ် င ုိ င ် တ ံ ုိ

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်များတွင်

တစ်ေထာင်တန် ေငွစကများကို လဲလှယ်

မှာေတာ့ မေပးိုင်ေသးပါဘူး။ ဘဏ်ကိုလာ

မှကိုယ်စားလှယ်များ၊ ြပည်တွင်းတကသိုလ်

တစ်ဦးကို ၁၀ ရွက်န်း

လဲလယ ှ ေ ် ပးလျက်ရရ ှိ ာ အချ ိဘဏ်များတွင်

ေပးပီး ေငွစကအသစ်ကင ုိ ေ ် ဆာင်င ုိ သ ် ည့်

ေရာက်တဦ ့ဲ းေရနဲ့ ေငွပမာဏအေပ မူတည်ပီး

များရှိ ပတ်ဝန်းကျင်ထန ိ း် သိမး် ေရးှင့် သက်ဆင ုိ ်

တန်းစီစနစ်နဲ့ လဲေပးေနတာပါ။ ဒါမှလည်း

လူတစ်ဦးလင် တစ်ရွက်န်း၊ ငါးရွက်န်း၊

အတွက် ြပည်သူများလည်း

လဲလယ ှ သ ် မ ူ ျားအဆင်ေြပေစရန် ေဆာင်ရက ွ ်

ေသာ ဌာနအသီးသီးမှ ပါေမာကများတက်ေရာက်

ဗိုလ်ချပ်ကို ချစ်ြမတ်ိုးလို ဗိုလ်ချပ်ပုံပါတဲ့

၁၀ ရွက်န်းြဖင့် အသီးသီးလဲလှယ်ေဆာင်

ေပျာ်ရင်ေနကသည်။

ထားပါတယ်" ဟု အင်းေတာ်မိနယ် ြမန်မာ့

ကာ စကားဝိုင်းေဆွးေွးပွဲှင့် စာတမ်းဖတ်ပွဲ

ပိုက်ဆံကိုင်ချင်သူတိုင်းအတွက် ကန်ေတာ်

ရွက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

စီးပွားေရးဘဏ်မန်ေနဂျာ ေဒမိုးမိုးလွင်က

များကို ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်အထိ ဆက်လက်ကျင်းပ

ေြပာကားသည်။

ေကာင်း သိရသည်။

မှာေတာ့

မှတ်ပုံတင်ေလးေတွြပခိုင်းပီး

လဲေပးပါတယ်။

တို ထုတေ ် ပးိင ု မ ် ှာပါ" ဟု မေလးမိ ြမန်မာ့

လဲလယ ှ ေ ် ပးြခင်းြဖစ်ေကာင်းသိရပီး မေလး မိရှိ

သန်းေဇာ်မင်း(ြပန်/ဆက်)

ဝမ်းေြမာက်

“ေလးစားထိက ု တ ် ဲ့ ေခါင်းေဆာင်ကီးရဲပုက ံ ို ထုတ်ေဝတဲ့အတွက်

ဝမ်းသာပီတိြဖစ်မိပါ

လူေအာင် (ကသာ)

ြမင့်ေမာင်


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

သတမအကိမေ် ြမာက် တစ်သက်တာထုတေ် ဝသူဆ၊ု အေကာင်းဆုံးထုတေ် ဝသူဆု ငှ ့် စာေပေလာက ကယ်တစ်ပွင့်ေက အေကာင်းဆုံးစာအုပ်အေရာင်းဆိုင်ဆုများ ေပးအပ်ချီးြမင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ ြမန်မာစာေပှင့်

စာအုပ်

ထုတေ ် ဝေရး နယ်ပယ်တင ွ ် ထင်ရှား

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၈ ြမန်မာိုင်ငံ

စာေပထုတ်ေဝသူှင့်

ြဖန့်ချ ိသူများအသင်း၏

ေကျးဇူးများ

သတမ

စာေပေလာက

အကိမ်ေြမာက် တစ်သက်တာထုတ်

ရက်ေန့ နံနက် ၈ နာရီ ၃၅

ဆိုင်ဆုများ ေပးအပ်ချ ီးြမင့်ပွဲအခမ်း

မိနစ်က ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။

အနားကို ယေန့မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင်

ဦးမျ ိးွန့်သည် ထူးြခားသစ်ဆန်းေသာ စိတက ် ူးသစ်များှင့် စာအုပမ ် ျား

ရန်ကန ု ် မိ သိမြ် ဖလမ်းရှိ သတင်းှင့်

စွာကို ထုတ်ေဝခဲ့ြခင်းြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ စာအုပ်ထုတ်ေဝေရးနယ်ပယ်တွင် စာ

စာနယ်ဇင်းလုပင ် န်း ေရဥေဒါင်းခန်းမ၌

ေပေလာကစာအုပတ ် က ို ဟ ် သ ူ ည့အ ် မည်ကို ေခတ်တစ်ခအ ု ြဖစ် ထင်ရှားေစခဲ့

ကျင်းပသည်။

သည်။

ြမန်မာိုင်ငံ

ဦးမျ ိးွန့်ကို ၁၉၄၇ ခုစ ှ ် ိဝ ု င်ဘာလ ၇ ရက်ေန့တင ွ ် ေရနံေချာင်းမိ၌

စာေပထုတ်ေဝသူှင့် ြဖန့်ချ ိသူများ

ေမွးဖွားခဲသ ့ ည်။ အဖ သခင်ခင်န ွ ့်င ှ ့် အမိ ေဒခင်လတ ှ ြုိ ဖစ်သည်။ ေရနံေချာင်းမိ

အသင်းဥက ေဒနန်းကလျာဝင်းက ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများ ပိမ ု အ ို ား

များအတွက်

ေကာင်းလာသည့်အြပင် စာဖတ်ပရိ

ထုတ်ေဝလာပါေကာင်း၊ အလားတူ

သတ်များ၏ လိခ ု ျင်သည့ပ ် စ ုံ မ ံ ျားလည်း

စာေပြဖန့်ချ ိေသာ

ေြပာင်းလဲလာပါေကာင်း၊ ပရိသတ်

ေြပာင်းလဲလာပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့်

အတွင်းေရးမှး

လိခ ု ျင်သည့ပ ် စ ုံ က ံ ို မည်သလ ို ပ ု ေ ် ဆာင်

မိမိတိုအသင်းအေနြဖင့် ိုင်ငံတကာ

ေရွးချယ်မပုံစံကို

ေပးရမည်ကုိ

က

သည်။

စာေရးဆရာများက

နည်းမျ ိးစုံှင့်

ပုံစံတစ်မျ ိးစီိုက်ှိပ် ပုစ ံ မ ံ ျားသည်

လုပေ ် ဆာင်ေနသည်များကို

သင်တန်းများေပးြခင်း၊

ဗဟုသုတ

သည်။

စာအုပ်တိုက်၊ ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွက်

ထိေ ု နာက် ြမန်မာိင ု င ် ံ စာေပထုတ် ေဝသူင ှ ့်

ိင ု င ် တ ံ ကာတွင် စာအုပတ ် စ်အပ ု ထ ် တ ု ်

ပညာရှင်များေခယူပီး

သုခမိန်လင်

မည်ဆပ ို ါက

မေလးတိုတွင်

ကေလးများအတွက၊်

ဆယ်ေကျာ်သက်များအတွက၊် လူကီး

ရန်ကုန်ှင့် မေဝသွားရန်

အစီအစ်များရှပ ိ ါေကာင်း ေြပာကား

ြဖန့်ချ ိသူများအသင်း

ကို စိတက ် ူးချ ိချ ိ စာအုပဆ ် င ို (် မေလး)

ဦးသိမ်းစိုးက ဆု

ှင့် ၂၀၁၉ ခုစ ှ အ ် တွက် တစ်သက်တာ

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ယင်းေနာက် ၂၀၁၈ ခုှစ်အတွက် အေကာင်းဆုံး

ေဆာင်ရက ွ လ ် ာပါေကာင်း၊

အေကာင်းဆုံး စာအုပအ ် ေရာင်းဆိင ု ဆ ် ု

ထုတ်ေဝသူဆုကို

ထုတ်ေဝသူဆုကို ေရးသားသည့်

ဆုများေပးအပ်ကပီး ဆုရရှသ ိ မ ူ ျားက ေကျးဇူးတင်စကား

ြပန်လည်

ေြပာကားကသည်။ ဥမာသန့်

“ေဆးမင်ေကာင် မဂဇင်းကဗျာများ” စာအုပ်ြဖင့်

စာေပေလာက

စာအုပတ ် က ို တ ် က ို ို တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက

မေဝြခင်း စသည်ြဖင့် ိုင်ငံြခားသား

စ်းစား

စာအုပ်

ဦးမျ ိးွန့် ဇန်နဝါရီလ ၈

ှင့် အေကာင်းဆုံး စာအုပ်အေရာင်း

ထုတေ ် ဝသူများှင့်

ြပခဲ့ေသာ

တိုက် ဦးစီးေဆာင်ရွက်သူ

ေဝသူဆ၊ု အေကာင်းဆုံးထုတေ ် ဝသူဆု

အခမ်းအနားတွင်

ေကျာ်ကားပီး

ြမန်မာစာေပနယ်အတွက်

ေဇာ်မင်းလတ်

ှစ်ကာလများ စာေပ

အလယ်တန်းေကျာင်း၌ ဒုတိယတန်းအထိ ပညာသင်ကားခဲ့ပီး ၁၉၅၆ ခုှစ် တွင် မိဘများှင့်အတူ ရန်ကုန်မိသို ေြပာင်းေရခဲ့သည်။ ကိုးှစသ ် ားအရွယ် ၁၉၅၆ ခုစ ှ မ ် ှ ၁၉၅၉ ခုစ ှ အ ် ထိ ဖခင်ြဖစ်သ ူ င ှ အ ့် တူ ဆူးေလဘုရားလမ်း စစ်ဘက်ကန ု စ ် ည်ြဖန့်ချ ိေရးေရှ (ယခုဆးူ ေလရှနဂ ် ရီလာ ဟိတ ု ယ်) ၌ ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စးီ ေပတွင် စာအုပမ ် ျားတင်ကာ ေရွလျားစာအုပ် ဆိင ု အ ် ေနြဖင့် စာအုပေ ် ရာင်းချခဲသ ့ ည်။ ထိအ ု ချ ိန်တင ွ ် မအူကန ု ်းရှိ စိနမ ် က ို က ် ယ် ေကျာင်းတွင် န၀မတန်းအထိ ပညာသင်ကားခဲရ ့ င်း စာအုပသ ် ည်လပ ု ခ ် ြဲ့ ခင်းြဖစ် သည်။ ၁၉၅၉ ခုှစ်မှ ၁၉၆၂ ခုှစ်တွင် ရာဇ်ုပ်ရှင်ုံ (ယခုဆာကူရာတာဝါ) ေနရာ၌ နံရက ံ ပ်စာအုပဆ ် င ုိ ် ဖွငလ ့် စ ှ ခ ် သ ့ဲ ည်။ ထိမ ု တ ှ စ်ဖန် ၁၉၆၂ ခုစ ှ မ ် သ ှ ည် ၁၉၆၈ ခုှစ်အထိ ရန်ကုန်မိ ၂၉ လမ်း အထက်လမ်း အမှတ် (၂၃၃) တွင် စာေပေလာကစာအုပ်တိုက်ကို ေြပာင်းေရဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၈ ခုှစ်တွင် ရန်ကုန်မိ ၃၃ လမ်း အထက်လမ်းတွင် စာေပေလာကစာအုပ်တိုက်ှင့် ပုံှိပ်လုပ်ငန်းကို ယေန့အထိ ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။

ရခိုင်ေရှးေဟာင်းအေမွအှစ် ေကးဆီမီးခွက်လှဒါန်း

ရှစေ ် လးလုံး ြပည်သူ့ဒမ ီ က ို ေရစီအေရးေတာ်ပက ုံ ာလ ၁၉၈၈ ခုစ ှ ် ဩဂုတ် လ ၂၆ ရက်ေန့တွင်

ေရတိဂုံဘုရားေတာင်ဘက်မုခ်၌ လူထုေခါင်းေဆာင်

ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်ေြပာကားခဲ့ေသာ မိန့်ခွန်းအြပည့်အစုံကို စီစ်ပုံှိပ် ြဖန့်ချ ိခဲ့သည်။ ထိုေနာက် ရှစ်ေလးလုံးအေရးေတာ်ပုံကာလတွင် "ဒိုအေရး" ေန့စ်သတင်းစာကို ဆရာေဖြမင့်၊ ဆရာစိန်မျ ိးြမင့်၊ ဆရာြမတ်ခိုင်၊ ဆရာ ေသွးသစ်၊ ဆရာမျ ိးြမင့် ငိမ်း စသူတ ို င ှ ့် ပူးေပါင်းကာ စီစ်ပ ုံ ပ ှိ ထ ် တ ု ေ ် ဝခဲသ ့ ည်။ ၁၉၉၀ အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲတွင် ေရနံေချာင်းမဲဆနယ်က ဖခင် ြဖစ်သူ သခင်ခင်ွန့်ပါဝင်ယှ်ပိင်သည့် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးလပ်ရှားမများ ကို စာေပဂီတပညာရှငမ ် ျား၊ ေဒသခံများှငအ ့် တူ ဦးေဆာင်လပ ု က ် င ို ခ ် သ ဲ့ ည်။ အမျ ိးသားဒီမက ို ေရစီအဖွဲချပ် သတင်းလာ၊ လူငယ်ည ီ တ ွ ေ ် ရးတပ်ေပါင်း စု သတင်းလာတိုကို ပု ံ ပ ိှ ေ ် ပးမေကာင့် စာေပေလာကပု ံ ပ ိှ တ ် က ုိ ် (၄)ှစတ ် င ုိ ် ချ ိတ်ပတ ိ ခ ် ခ ံ ရ ဲ့ သည်။ ယင်းသို ပု ံ ပ ှိ ခ ် ြဲ့ ခင်းှငပ ့် တ်သက်၍ ေထာက်လမ ှ ်းေရးက အကိမ်ကိမ်ေခယူစစ်ေဆးြခင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၉ ခုှစ် မတ်လတွင် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၏ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၈

ရခိုင်ြပည်နယ် လတ်ေတာ်ကိုယ်စား

ေလ့လာကည့်တဲ့အခါ ေရစင် ၁၅ ပဲ

ရခိုင်ေရှးေဟာင်းအေမွအှစ် ေကး

လှယ် ဦးေဇာ်ေဇာ်ြမင့်၊ ယ်ေကျးမ

ေရာင်နီးနီး ပါဝင်တာေတွရပါတယ်။

ဆီမီးခွက်အား ရခိုင်ြပည်သူများသို

ဝန်ကီးဌာန ြပတိုက်အ ကံေပး ပညာ

ထုလုပ်ခဲ့တဲ့ကာလကို ခန့်မှန်းရရင်

လဲေြပာင်းေပးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို

ရှင် ေဒါက်တာုြမဇံ၊ ယ်ေကျးမ

ေအဒီ ၉ ရာစုေလာက်က ထုလုပ်ခဲ့

ရန်ကုန်မိ ြပည်လမ်းရှိ အမျ ိးသား

ဝန်ကီးဌာန ညန်ကားေရးမှး(ငိမ်း)

တယ်လို

ြပတိက ု ် (ရန်ကန ု )် ၌ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်

ဦးတင်ေအာင်စိုးတိုက လက်ခံခဲ့က

သတ်မတ ှ ပ ် ါတယ်။ ေရှးေဟာင်းပစည်း

မွန်းလွဲပိုင်းက ကျင်းပသည်။

သည်။

ဆိတ ု ာက တကယ်ေတာ့ တန်ဖိုးမြဖတ်

ေကျးဇူးတင်စကားေြပာကား ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ရခိုင်

ရခိုင်အေမွအှစ်

ဆီမီးခွက်၏

ေဒါက်တာမိုက်ကယ်အဲရစ် ဈာပနအခမ်းအနား၌ ကမ်းေဝသည့်စာလာကို ပုံှိပ်ခဲ့သည့်အတွက်

ကွနပ ် ျတာှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများဟု အမည်တပ်ကာ သိမ်းဆည်းြခင်းခံရပီး ဒဏ်ေငွချမှတ်ြခင်းခံခဲ့ရသည်။ ယင်းေနာက် ၂၀၀၉ ခုှစ်တွင် ရွက်ုေဝမဂဇင်း၊ ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်တွင်

သမိုင်းပညာရှင်ေတွက

ိင ု တ ် အ ဲ့ ရာြဖစ်ပီး

ြပည်သူ့ေခတ်ဂျာနယ်၊ ၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် ြပည်သူ့အေရးအပတ်စ်ဂျာနယ်ှင့် ယေန့ထတ ိ င ို ် ြပည်သ့ူ အေရးလစ်ထတ ု ဂ ် ျာနယ်တက ုိ ုိ စာေပမိတေ ် ဆွများှင့် အတူ စီစ်ထုတ်ေဝခဲ့သည်။

အဲဒပ ီ စည်းကို

ြမန်မာစာေပ ဖွံဖိးတိးု တက်ေရးစာတမ်းဖတ်ပမ ွဲ ျား (၂၀၁၄) တွင် ဒုတယ ိ

သမိင ု ်းေကာင်းှငပ ့် တ်သက်၍ ရခိင ု ်

ကည့ြ် ခင်းအားြဖင့် အဲဒေ ီ ခတ်က လူ့

တို င ်း ရင်း သားလူ မ ျ ိးေရးရာဝန်  ကီး

စာေပှင့်

ယ်ေကျးမအဖွဲဥက

ယ်ေကျးမတန်ဖိုးေတွကို ေလ့လာ

ဦးေဇာ်ေအးေမာင်က

ေဒေစာခင်တင့်က "ဒီဆီမီးခွက်ဟာ

သိရ ှိ င ို မ ် ှာ ြဖစ်ပါ တယ်" ဟု ေြပာကား

ုပ်တုြဖစ်ေကာင်း၊

စကားေြပာကားကာ လှဒါန်းမှင့်

ေဝသာလီေခတ်မှာ

သည်။

ေကးနီဆမ ီ းီ ခွကမ ် ျားကို ိေ ု ထာပတ်

စပ်လျ်း၍

ေရှးေဟာင်းပစည်းတစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။

အဖွင့်အမှာ

ေကျးဇူးတင်စကား

အသုံးြပခဲတ ့ ဲ့

ဥက၊ ိဘ ု ယ်ြမန်မာစာေပပွေ ဲ တာ် ကျင်းပေရးေကာ်မတီ (၂၀၁၅၊၂၀၁၆၊၂၀၁၇) ေရှးအခါက

ဆီထည့်၍ ဆီမီးထွန်းညိကာ ဘုရား

ကျင့်သုံးခဲ့

ရှငဘ ် ရ ု င်ေတွ သုးံ စွခ ဲ တ ့ဲ ယ်လုိ သိရပါ

အဆိပ ု ါ ေဝသာလီ ေကးဆီမးီ ခွက်

ပူေဇာ်ကေသာဓေလ့ကို ရခိုင်လူမျ ိး

တယ်။ ဒီပစည်းကို စတင်ေတွရှိသူ

ကိင ု ် ေကးုပတ ် ၏ ု ေအာက်ခေ ုံ ြခရင်း

တိုကျင့်သုံးခဲ့ကေကာင်း၊ ေကးုပ်

ဦးစံေရဘု၏သမီး ေဒ ရီရီဇံကိုယ်စား

ဦးစံေရဘု

လက်ထက်ကတည်းက

မှ ဆံထးံု ဖျားအထိ အြမင့က ် းုိ လက်မရှိ ပီး

တင်ထားေသာခုံတွင် ရခိုင်ဘာသာ

သမီးြဖစ်သူ ေဒခင်ေအးဇံက ရခိုင်

ထိန်းသိမ်းလာခဲ့ပီး အခုဆိုရင် သူ့ရဲ

ေဝသာလီေခတ် အမျ ိးသမီးတစ်ဦးက

ရခိင ု ရ ် ကဝေတ အကရာြဖင့"် အာယနာ

ေရှးေဟာင်းအေမွအှစ် ေကးဆီမးီ ခွက်

သမီး ေဒ ရီရဇ ီ က ံ ဆက်လက်ထန ိ း် သိမ်း

လက်ှစ်ဖက်ကို

ေရှသိုညီညာစွာ

ေကာင်းပေတာ်" ဟူ၍ ကမည်းစာတစ်

လှဒါန်းရြခင်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်း

လာခဲ့တာ အခုဆို သူ့ရဲအသက်က

ေကွးဆန့်ထားပီး လက်ေချာင်းငယ်

ေကာင်း ေရးထိုးထားပီး "အာယနာ

ေြပာကားခဲ့ ပီး ဆီမးီ ခွကအ ် ား ေပးအပ်

၁၀၀ ရှိပါပီ။ ေနာင်လာေနာက်သား

ဆယ်ေချာင်းေပတွင်

ေကာင်းမေတာ်" ဟု

လှဒါန်းရာ ရခိင ု တ ် င ုိ း် ရင်းသားလူမျ ိး

ေတွကို ြပသချင်တဲ့ဆနဲ့ လှဒါန်း

ထက်ြခမ်းပုံ

ေရးရာဝန်ကီး

ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

တင်ကာ ဘုရားကို မီးပူေဇာ်ေနဟန်

ေြပာကားခဲ့သည်။ ထိေ ု နာက် အလှရှင် ကွယလ ် န ွ သ ် ူ

ဦးေဇာ်ေအးေမာင်၊

ဆီမီးခွက်ကို

ဘူးသီး

ေကးဆီမီးခွက်ကို

စာေပေလာကပုံှိပ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပစည်းတိုကို

အဓိပာယ်ရ

ေကာင်း သိရသည်။ ကိုထက်

သင့်စီးပွားေရး ေအာင်ြမင်ဖို ေကးမုံသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာစို

တိုတွင် ဒုတိယဥက၊ အမျ ိးသားစာေပဆုေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီ (၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊၂၀၁၇၊၂၀၁၈) အဖွဲ ဝင်၊ ြမန်မာဂဝင်စာစ် ၁၀၀ တွင် စာတည်းှင့် ထုတေ ် ဝေရးအဖွဲဝင်၊ ြမန်မာိင ု င ် ံ ပညာြပန့်ပွားေရးအသင်းတွင် ဒုတယ ိ ဥက အြဖစ်တာဝန်အသီးသီးယူခဲ့ပီး ၂၀၁၉ မိုးမိုး (အင်းလျား) (၇၅) ှစ်ြပည့် အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် ကျင်းပသည့် ြမန်မာစာေပှင့် အုပညာပွဲေတာ်ကို ဦးစီးခဲ့သည်။ ၁၉၆၉ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ေဒစန်းစန်း (မိးု မိးု အင်းလျား) ှငလ ့် က်ထပ်ခ့ဲ ပီး သားှစဦ ် း ေနမျ ိးွန့်၊ ေဇာ်မျ ိးွန့်ှင့် သမီးတစ်ဦး သွယ်သွယ်မျ ိးွန့်တို ထွန်းကားခဲ့ သည်။ ေဒစန်းစန်း (မိုးမိုးအင်းလျား) ကွယ်လွန်ပီးေနာက် ေဒခင်မိုးခိုင် (စိက ု ပ ် ျ ိးေရးဌာန)ှငအ ့် မ ိ ေ ် ထာင်ြပကာ သမီး ြဖစင်မျ ိးွန့်ကုိ ေမွးဖွားခဲသ ့ ည်။ စာေပေလာကစာအုပတ ် က ို အ ် ေနြဖင့် စာအုပေ ် ပါင်း ၄၈၀ ခန့်ကို ထုတေ ် ဝ ခဲ့ပီး ြမန်မာစာအုပ်ထုတ်ေဝေရးေလာကတွင် ေလးစားရေသာ စာအုပ်တိုက် အြဖစ် တည်ရှိသည်။ ဦးမျ ိးွန့် (စာေပေလာက) ကွယ်လွန်ခ့ဲသည်မာှ ြမန်မာိုင်ငံတွငး် ရှိ စာအုပစ ် ာေပြမတ်းုိ သူများှင့် စာေပေလာကအတွက် ကီးမားေသာ ဆုးံ းံ မ အြဖစ် ဝမ်းနည်းေကကွြဲ ဖစ်ရပါေကာင်း မှတတ ် မ်းတင်အပ်ပါသည်။ စာအုပပ ် ိုး


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ွားထိုးကီးမိ၌ အေမေန့အထိမ်းအမှတ်ကျင်းပ

သတင်းစုံက

ဆိုင်းဆရာကီး စိန်ကာေပအလွမ်းေြပ ဂုဏ်ြပပွဲကျင်းပ မုံရွာ။ ။မု ။ ံရွာမိနယ်

ေကးမုံေကျးရွာဇာတိ

ဆိုင်းဆရာကီးစိန်ကာေပ

အလွမ်းေြပဂုဏြ် ပပွက ဲ ို ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် ညမှ ၈ ရက် နံနက်ပင ို ်းအထိ ဆိင ု ်းအဖွဲ ၁၈ ဖွဲက ေကးမုရ ံ ွာ စိန် ကာေပုပတ ် ေ ု ရှကွင်းြပင်၌ တီးခတ်ကန်ေတာ့က သည်။ "စိန်ကာေပက အဆို၊ အေြပာ၊ အေရး အတီးအလွန်ေတာ်တဲ့ဆရာကီးပါ။ အဘစိန်ကာေပမျ ိးဆက်တပည့်ေြမးြမစ် ဆိုင်းအဖွဲ ၁၈ ဖွဲက နာရီဝက် တစ်နာရီတစ်ဖွဲတီးခတ်ကန်ေတာ့ကမှာပါ"ဟု မေလးမိေန စိန်ေဗဒါက ေြပာသည်။

ွားထိုးကီး ဇန်နဝါရီ ၈ အေမေန့အထိမး် အမှတအ ် ြဖစ် ဒါနပါရမီအဖွဲ ၏ အမအကိမေ ် ြမာက် ဓမသဘင် ေဟာေြပာပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်က ွားထိုးကီးမိရှိ ROYAL HOUSE မဂလာ ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ ကေမာဇတိပဋ ိ ကဓရဆရာေတာ် ဘဒဝီရဟ ိ ာနက အေမေန့င ှ ပ ့် တ်သက်၍ တရားေရေအးေဟာကားေတာ်မသ ူ ည်။ ွားထိးု ကီးမိတွင် အေမေန့အခမ်းအနား ကို ြပာသိလ ု ဆန်း ၁၁ ရက်မှ ြပာသိလ ု ြပည်ေ ့ န့ထိ ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ သည်။ ခင်ဇာမွန်ြမင့် (ဥပေဒ)

မျ ိးဝင်းထွန်း (မုံရွာ)

ဂန့်ေဂါမိနယ်၌ လမ်းသန့်ရှင်းေရးေဆာင်ရွက် ဂန့် ေဂါ ။ ။ ဂန့်ေဂါမိနယ်တွင်

ဇန်နဝါရီလဆန်းပိုင်းက

မိုးအဆက်

မြပတ်ရွာသွန်းခဲ့သြဖင့် မိေပရှိလမ်းများ၌ မိုးေရစီးဆင်းမများေကာင့် လမ်းများတွင် သဲုန်းေြမတင်ြခင်းများြဖစ်ေပခဲ့သည်။

ိုင်ငံတကာဘူမိသိပံစာတမ်းဖတ်ပွဲ ြပည်တွင်း ြပည်ပ ပညာရှင်များ စာတမ်းများဖတ်ကား ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၈

စာတမ်းဖတ်ပွဲသို ြမန်မာိုင်ငံရှိ

များှင့် ဘူမသ ိ ပ ိ အ ံ သင်းအဖွဲများတိမ ု ှ

ြမန်မာဘူမသ ိ ပ ိ အ ံ သင်း အေထွေထွ

ြမန်မာဘူမိသိပံအသင်း( Myanmar

တကသိုလ်အသီးသီးမှ မျ ိးဆက်သစ်

ဘူမေ ိ ဗဒ ပညာရှငမ ် ျား၊ ဘူမ ိ ပ ူ ပညာ

အတွင်းေရးမှး ဦးေအးလွင်က ဘူမိ

ရှင်များ၊ ဘူမိအင်ဂျင်နီယာ ပညာရှင်

သိပထ ံ န ွ း် ကားေရး၊ ဘူမသ ိ ပ ိ ပ ံ ညာရှင်

များ တက်ေရာက်ကပီး

များအချင်းချင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်

Geosciences Society )ကကီးမှး၍

ပညာရှင်များ၊

တင်ြခင်းများအတွက်

မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲဝန်ထမ်းများှင့်

စတုတအကိမ် ိုင်ငံတကာဘူမိသိပံ

များှင့်

ပူးေပါင်းအဖွဲတိုသည်

လမ်းသန့်ရှင်းေရးအတွက် ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်ှင့် ၇

စာတမ်းဖတ်ပွဲ (4 International

တက်ေရာက်ကပီး စာတမ်းေပါင်း ၄၀

ေပါင်း ၅၀ ကို

Congress on Geosciences of

ကို ဖတ်ကားသည်။

ကသည်။

အဆိုပါလမ်းများ ကတရာလမ်းှင့် ပလက်ေဖာင်းကားေနရာ သဲုန်းေြမ

ရက်တတ ို င ွ ် သဲ၊ ုန်းေြမများ ဖယ်ထတ ု ြ် ခင်းကို ဗိလ ု ခ ် ျပ်လမ်းတစ်ေလာက်တင ွ ် ေဆာင်ရွက်ကေကာင်း သိရသည်။ ေကျာ်သန်းေဆွ (ဂန့်ေဂါ)

ကျိက်မေရာ-မုဒုံသွားကားလမ်းေပရှိ တံတားြပြပင်

th

ဝါရင့်ဘူမိပညာရှင်

သုေတသနပညာရှင်များ

ဖတ်ကားတင်သွင်း

ိုင်ေရး၊

ဘူမိသိပံပ  ညာြဖင့်

ိုင်ငံ

ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးအတွက် အေထာက်

Myanmar and SurroundingRegions)

ထိြု ပင် ကေနဒါ၊ အေမရိကန်၊ ဂျာမနီ၊

ြပည်ပမှပညာရှင်များ

အပံ့ြဖစ်ေရးရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဘူမိ

ကို ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် နံနက်က ကမာ

ြပင်သစ်၊ ကိရ ု းီ ယား၊ ထိင ု း် ၊ စင်ကာပူ၊

သည် ြမန်မာိင ု င ် အ ံ တွင်း ကွင်းဆင်း

သိပံစာတမ်းဖတ်ပွဲကို ကျင်းပြခင်း

ေအးဘုရားလမ်းရှိ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်

မေလးရှား၊

ေလ့လာမများကို

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

၌ ကျင်းပသည်။

(တိင ု ေ် ပ) ှင် ့ တုတ ်င ုိ င ် တ ံ ၏ ု ိ တကသိလ ု ်

ဗီယက်နမ်၊

တုတ်

အဆိုပါ

စာတမ်း

ြပလုပ်ကမည်

ြဖစ်သည်။

ေအာင်သူရ

ကျ ိက်မေရာ ။ ။ မွနြ် ပည်နယ် ကျ ိက်မေရာမိနယ်တင ွ ် ကျ ိက်မေရာ-မုဒသ ုံ ွား ကားလမ်းေပရှိ ဘုရားှစ်ဆူေတာင်ေပကွန်ကရစ်တံတား ပျက်စီးခဲ့သြဖင့်

ဆန်းသစ်သည့် နည်းပညာများှင့် ကမျိးစုံ ှီးေှာဖလှယ်ပွဲ ကျင်းပမည်

ခရီးသွားြပည်သူများ အဆင်ေြပေချာေမွစွာသွားလာိုင်ရန် ယာယီေဘလီ တံတားတစ်စင်းအား ေဆာင်ရွက်ထားသည်။ အဆိပ ု ါယာယီတတ ံ ားေနရာတွင် အရှည် ေပ ၃၀ ရှိ သံကက ူ န ွ က ် ရစ်တတ ံ ား

"ဘားကမ့ရ ် ဲ သေဘာသဘာဝကေတာ့ ဘယ်အချ ိန်

တက်ေရာက်ြခင်းအားြဖင့် မိမေ ိ လာက်လမ ှ ်းလိသ ု ည့်

ဆန်းသစ်သည့် နည်းပညာများှင့် အြခားကမျ ိးစုံ

မှာ ဘယ်သက ူ ဘာ ေြပာမယ်ဆတ ုိ ာမျ ိးကို ကန့်သတ်

နည်းပညာလမ်းေကာင်းတစ်ခုကို ရှာေတွိုင်ပီး

ကိုလွတ်လပ်စွာ မေဝေဟာေြပာ ှီးေှာဖလှယ်

ထားတာမရှိဘဲ တက်ေရာက်လာတဲ့သူေတွက သူ

အဆက်အသွယ်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ

ေဆွးေွးိုင်မည့် ၂၀၂၀ ဘားကမ့်ရန်ကုန်(Bar

တိုေြပာချင်တဲ့အေကာင်းအရာေတွကို တင်ြပက

အြပင် မိမ ိ င ှ ဝ ့် ါသနာတူ နည်းပညာသမားများှငပ ့် ါ

Camp Yangon)ကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅ ရက်ှင့် ၁၆

တယ်။ နားေထာင်ချင်တသ ဲ့ ေ ူ တွက သူတန ို ားေထာင်

ချ ိတ်ဆက်ေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ မ ် ည့် အကျ ိးေကျးဇူးများကို

ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ်၌ ဆိုင်ကယ်ြပင်သင်တန်းဖွင့်

ရက်တိုတွင် ရန်ကုန်မိ လင်တကသိုလ်နယ်ေြမရှိ

ချင်တ့ဲ အခန်းေတွကုိ သွားေရာက်ပီးေတာ့ နားေထာင်

ရရှမ ိ ည်ြဖစ်ေကာင်း ၎င်းကဆက်လက် ေြပာြပသည်။

ေကျာက်ပန်းေတာင်း။ ။ မေလးတိင ု ်းေဒသကီး ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ်

MICT Park ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း ဇန်နဝါရီ ၇

ေဆွးေွး ှီးေှာဖလှယ်ကပါတယ်"ဟု ဘားကမ့်

မည်သမ ူ ဆို အခမဲတ ့ က်ေရာက်၍ ဆန်းသစ်သည့်

ရက် မွန်းလွပ ဲ င ို ်းက ရန်ကန ု ် မိ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်း

ရန်ကန ု ် Organizer အဖွဲမှ တာဝန်ရသ ှိ ူ ဦးကိက ု ရ ို က ဲ

နည်းပညာများှင့် အြခားကမျ ိးစုက ံ ုိ လွတလ ် ပ်

လမ်း ေပ ရှိ Central ဟို တ ယ် ၌ ကျင်း ပသည့်

ရှင်းြပသည်။

စွာ မေဝေဟာေြပာ

ှီးေှာဖလှယ်ေဆွးေွးိုင်

ေကာင်း သိရသည်။

ေအးမင်းသူ

အသစ်တစ်စင်းအား မတ်လကုန်တွင် အပီးတည်ေဆာက်ေပးသွားမည်ြဖစ် ေကာင်း ြပည်သ့ူ ေဆာက်လပ ု ေ ် ရး(လမ်းဦးစီး)ဌာနမှ အင်ဂျင်နယ ီ ာ ဦးေကျာ်ေကျာ် ထံမှ သိရသည်။ ချ ိြမတ်ြမတ်ေထွး (ကျ ိက်မေရာ)

ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေကျးလက်ေနလူငယ်များ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ

အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်ှင့် အလုပ်အကိုင်

အခွင့်အလမ်းရရှိေစရန်အတွက်၊ ဆိုင်ကယ်ြပင်သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီက အဆိုပါုံးသင်တန်းခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ အဆိပ ု ါသင်တန်းသို သင်တန်းသား ၂၀ တက်ေရာက်ကပီး သင်တန်းကာလ မှာ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ ြဖစ်ေကာင်းသိရသည်။ ကိုေန(ေကျာက်ပန်းေတာင်း)

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၈

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှ သိရသည်။

ဘားကမ့်ရန်ကုန်နည်းပညာှီးေှာဖလှယ်ပွဲသို

လယ်ယာေြမများ ေရနစ်ြမပ်မအရာယ်မှကင်းေဝးေစရန် ေရဆိုးထုတ်ေြမာင်းများတူးေဖာ် ေြမာင်း အရှည်ေပ ၁၅၀၀၀ တူးေဖာ်

ပဲကီးစိမ်း(ပဲေရာ်)များ ေပဦးေပဖျား ေစျးေကာင်းရ ေရနံေချာင်း။

ြခင်းလုပ်ငန်း၊ ေြမာက်မုန်းေြမာင်းမ ကီး မှာ ဆို ရ င် ဝရာိုး ေရဆိုး ထု တ ်

။ မေကွးတိုင်းေဒသကီး ေရနံေချာင်းမိနယ်မှထွက်ရှိေသာ

ေြမာင်း အရှည်ေပ ၃၅၀၀၀ တူးေဖာ်

ပဲကီးစိမ်း(ပဲေရာ်)များ ေပဦးေပဖျား ေစျးေကာင်းရေနေကာင်းေတာင်သူ

ြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ

များှင့် ေရာင်းဝယ်သူများထံမှ သိရသည်။

တယ်။ ေရဆိုးထုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်

ယာေြမများတွင် ပဲကီးြဖကို ပဲေကာ်ဖလ ို ပ ု င ် န်းများအတွက် ကုန် ကမ်းအြဖစ်

ြခင်းလုပင ် န်းများက ို ပီးခဲတ ့ ဒ ့ဲ ဇ ီ င်ဘာ

စိုက်ပျ ိးကရာ ပဲကီးစိမ်းများ ဆွတ်ခူးေရာင်းချေနကပီြဖစ်သည်။

၂၅ ရက်က လုပ်ငန်းစတင်ေဆာင်

"မိမေစျးကိလ ု ည်း ပိရ ု တယ်။ ရန်ကန ု ၊် မေလး၊ ေနြပည်ေတာ်လည်းပိတ ု ယ်။

ရွကတ ် ာြဖစ်ပီး ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် မတ်လ

ေပဦးေပဖျားလည်းြဖစ်တယ်။ ပဲကီးှပ၊် ပဲစမ ိ း် ေကာ်၊ ပဲေကာက်ညင  း် အြဖစ်

ကုနမ ် ာှ

စားသုံးကတာပါ"ဟု ပဲစိမ်းပွဲစား ကိုသန်းေဆွက ေြပာသည်။

ြဖစ်ပါတယ်" ဟု ေြပာသည်။

လက်ရှိပဲကီးစိမ်းတစ်ြပည်လင်ကျပ် ၄၀၀၀ ေပါက်ေစျးရှိပီး အခွံခတ်

ယခုတူးေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနသည့်

တစ်ြပည်ကျပ် ၅၀၆၆၀ ေစျးရှိေကာင်း၊ ယခင်ှစ်ကာလတူတွင် ပဲကီးစိမ်း တစ်ြပည်ကျပ်၂၅၀၀၊ ပဲကီးအခွံခတ်ကျပ် ၄၀၀၀ သာ ေစျးရှိသည်။ ဆန်းွန့်(ေရနံေချာင်း)

မခင်းကျဆင်းေရး အသိပညာေပးေဟာေြပာပွဲ ကျင်းပ ဒီးေမာ့ဆို ။ ။ ကယားြပည်နယ် ဒီးေမာ့ဆို မိနယ်ရတ ဲ ပ်ဖွဲက မခင်းကျဆင်းေရး အသိပညာေပးလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် စံြပ(၆) မိုင်ေကျးရွာ အုပ်ချပ်ေရးမှးုံး၌ ကျင်းပသည်။

အပီးေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမှာ

ပွင့်ြဖ ဇန်နဝါရီ ၈

ပွင့်ြဖမိနယ်၌ ှစ်စ် မိုးရာသီ

မေကွးတိင ု း် ေဒသကီး ပွငြ့် ဖမိနယ်

ကာလများတွင် ေတာင်သူများ စိုက်

ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသုံးချမစီမံခန့်

ပျ ိးသည့်

ခွဲေရးဦးစီးဌာနမှ

ေနရသည့်အတွက်

မိနယ်အတွင်းရှိ

ေဒသခံေတာင်သူများ၏

စိုက်ပျ ိး

ေပးေနေကာင်း သိရသည်။

ေရဆိးု ထုတ်ေြမာင်းများ ေဆာင်ရ ွ က ်

ပွ င ့် ြ ဖမိနယ် ဆည် ေ ြမာင်း ှ င ့်

ပီး စီး ပါက ပွ င ့် ြ ဖမိနယ် အ တွ င ်း

လယ်ယာေြမများတွင်

ေရအသုံးချမစီမံခန့်ခွဲေရးဦးစီးဌာနမှ

ရှက ိ ဆ ံ ယ ွ ၊် လယ်ကင ို ်း၊ လယ်လက ှ န ု ်း၊

ေရနစ်ြမပ်မအရာယ်များ ကံေတွ

ဦးစီး အရာရှိ ဦးေအာင် သူ လ င်း က

ြပည်လုံးေကျာ်၊ ရွာသစ်၊ သရက်အုပ်၊

“ေဆာင်ရွက်ေနတဲ့ ေရဆိုးထုတ်တူး

ကုလားေဟာင်း၊ ဥယျာ်ကျစ်၊ ဇီးေတာ

လယ်ယာေြမများတွင် ေရနစ်ြမပ်မ

မိနယ် ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသုံးချမ

ယခုှစ်တွင်

ေြမာင်း ေတွ က ေတာ့

ေတာင် မု န ်း

စသည့် ေကျးရွာ အု ပ ် စု မ ျားမှ သီး ှံ

အရာယ်မှ ကင်းေဝးေစရန်အတွက်

စီမံခန့်ခွဲေရးဦးစီးဌာနမှ မဲဇလီေရလဲ

ေြမာင်းမကီးမှာဆိုရင် အပ်ထုတ်ိုး

စို က ် ပ ျ ိးလယ် ေ ြမဧက ၁၁၇၀ ကို

ရည်ရယ ွ က ် ာ ေရဆိးု ထုတတ ် းူ ေြမာင်း

ဆည်မှတစ်ဆင့် ေတာင်သူများအား

ေရဆိုး ထု တ ် တူး ေြမာင်း အရှ ည ် ေပ

မိုးရာသီကာလ ေရနစ်ြမပ်မအ  ရာယ်

စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း၊ မူးယစ်ေဆးဝါးအရာယ်တ ို င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ေြပာ

များ

အဓိက

၃၃၀၀၀

မှ ကင်းေဝးေစမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ

ကားပီး ေကျးရွာြပည်သူများကသိရှိလိုသည်များကိုေမးြမန်းရာ ြပန်လည်

ပွင့်ြဖမိနယ် ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရ

သည့်

ေတာင်မုန်းေြမာင်းမကီးှင့်

ကုလားေဟာင်းေချာင်းေရဆိုးထုတ်

အသုံးချမစီမံခန့်ခွဲေရးဦးစီးဌာနုံးမှ

ေြမာက် မု န ်း ေြမာင်း မကီး တို တ ွ င ်

ေြမာင်းအရှည်ေပ ၁၈၀၀၀ တူးေဖာ်

သိရသည်။

ေရဆိုးထုတ်တူးေြမာင်းများ တူးေဖာ်

ြခင်းှင့်

မိနယ်ရတ ဲ ပ်ဖွဲမှး ရဲမှးစိုးသန်းှင့် မိမရဲစခန်းမှးဒုရမ ဲ ှးအိင ု ် တိက ု ယာ်

ေြဖကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ရီရယ်(ဒီးေမာ့ဆို)

တူးေဖာ်ေပးေနေကာင်း

စိုက်ပျ ိးေရ ြဖန့်ေဝေပးေန

တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း၊

ဟင်းသမိုးေရဆိုးထုတ်

သည်။ ရဲဝင်းိုင် (ေညာင်ဦး)


ဇန်နဝါရီ

၉၊ ၂၀၂၀

အီးအက်ဖ်အယ်လ်ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ်ပထမအေကျာ့တွင် လက်ရှိချန်ပီယံ မန်စီးတီးက မန်ယူကို အိုင်ရရှိ အီးအက်ဖအ ် ယ်လဖ ် လားဆီမီးဖိင ု န ် ယ်အဆင့် ပထမအေကျာ့ရဲ ပွစ ဲ ်တစ်ပြွဲ ဖစ်တဲ့ မန်ယအ ူ သင်းနဲ့ မန်စးီ တီးအသင်းတို ပွစ ဲ ်မှာ မန်စီးတီးအသင်းက မန်ယအ ူ သင်းကို သုံးဂိုး-တစ်ဂိုးနဲ့ အိင ု ရ ် ရှခ ိ ပ ဲ့ ါ တယ်။ အဲဒီပွဲစ်မှာ လက်ရှိချန်ပီယံမန်စီးတီးအသင်းဟာ ပွဲကစားချ ိန် ၁၇ မိနစ်မှာ ဘာနာဒို ေဆးလ်ဗားရဲသွင်းဂိုး၊ ပွဲကစားချ ိန် ၃၃ မိနစ်မှာ မာရက်ဇ်ရဲသွင်းဂိုးနဲ့ ပွဲကစားချ ိန် ၃၈ မိနစ်မှာ ပါရဲရားရဲ ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်ြပန်သွင်းမိခဲ့တဲ့ သွင်းဂိုးေတွရရှိခဲ့တာြဖစ်ပီး မန်ယူအသင်းကေတာ့ ေချပဂိုးကို ပွဲကစားချ ိန် မိနစ် ၇၀ မှာ ရက်ရဖိုဒ်ရဲ သွင်းဂိုးကေန ရရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းဟာ ပိင်ပအ ွဲ ရပ်ရပ်မှာ မန်ယအ ူ သင်းနဲ့ ယှ် ပိင်ကစားခဲရ ့ တဲ့ အေဝးကွင်း ပွဲစ် ေနာက်ဆုံး ၁၀ ပွဲမှာ ခုနစ်ပွဲအထိ ိုင်ပွဲရရှိေအာင် စွမ်းေဆာင်ိုင်ခဲ့တာြဖစ်ပီး ှစ်ပွဲက ံးနိမ့်ကာ တစ်ပွဲက သေရပွဲြဖစ်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ မန်စီးတီးကစားသမား ဘာနာဒိုေဆးလ်ဗားကေတာ့ ပိင်ပွဲအရပ်ရပ်မှာ မန်ယူအသင်းနဲ့ အေဝးကွင်းဆုံေတွမေတွမှာ အေဝးကွင်းဆက်တိုက်ဂိုးသွင်းယူိုင်ခဲ့တဲ့ မန်စီးတီးအသင်းရဲ ပထမဆုံးကစားသမားြဖစ်ခဲ့ပီး ၂၀၁၁ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၅

ခုှစ်အတွင်းမှာေတာ့ တိုက်စစ်မှး

အဂူိုက မန်ယူအသင်းနဲ့ ေတွဆုံစ်မှာ အေဝးကွင်းဆက်တိုက်ဂိုးသွင်းယူေပးိုင်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါ တယ်။ မန်စီးတီးအသင်းဟာ အခုပွဲစ်မှာ သုံးဂိုး-တစ်ဂိုးနဲ့ အိုင်ရရှိလိုက်တာေကာင့် အခုှစ် ေဘာလုံးရာသီ ပိင်ပွဲအရပ်ရပ်မှာ ပွဲစ်ရဲ ပထမပိုင်းအတွင်းရရှိတဲ့ သွင်းဂိုးဟာ ၄၄ ဂိုးအထိ ရရှထ ိ ားတာြဖစ်ပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ မန်ယအ ူ သင်းတိရ ု ဲ အီးအက်ဖအ ် ယ်လဖ ် လား ဆီမီး ဖိုင်နယ် ဒုတိယအေကျာ့ကို ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်မှာ ယှ်ပိင်ကစားမှာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

စပါးကွင်းလယ်ကစားသမား ဆစ်ဆက ို ို ဒူးဒဏ်ရာေကာင့် ဧပီလထိ အနားယူရမည် စပါးအသင်းရဲ

ကွင်းလယ်ကစားသမား ဆစ်ဆိုကိုဟာ ဒူးဒဏ်ရာ

ရရှခ ိ တ ဲ့ ာေကာင့် ဧပီလအထိ အနားယူရမှာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။ အသက် ၃၀ အရွယရ ် ှိ ဆစ်ဆက ို ဟ ို ာ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ရ ် ဲ ှစသ ် စ်အစ မှာ

စပါးအသင်းက

ကွင်းလယ်ကစားသမား ဆစ်ဆိုကိုအား စပါးအသင်းက ဧပီလ အေစာပိုင်းတွင်

အသင်းနဲ့အတူ ြပန်လည်ပွဲထွက်လာိုင်ဖိုလည်း

ေမာ်လင့်လျက်ရှိတယ်လို သိရပါတယ်။ စပါးအသင်းဟာ လက်ရှိ

ေဆာက်သမ်တန်အသင်းကို အိုင်ရရှိခဲ့တဲ့

ပရီမယ ီ ာလိဂ် ပိင်ပမ ွဲ ှာ အမှတေ ် ပးဇယား အဆင့် ၄ ေနရာက ချယ်လဆ ် ီး

ပရီမီယာလိဂ်ပွဲစ်မှာ ဒူးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာြဖစ်ပီး လက်ရှိမှာ ရရှိခဲ့တဲ့

အသင်းနဲ့ ငါးမှတ်အကွာ အမှတ်ေပးဇယားရဲ အဆင့် ၆ ေနရာမှာ

ညာဘက်ဒူးဒဏ်ရာအတွက် ေဆးဝါးကုသမေတွ ြပလုပလ ် ျက်ရတ ှိ ယ်လို

ရပ်တည်ေနတာြဖစ်ပီး စပါးအသင်းရဲ တိုက်စစ်မှး ဟယ်ရီကိန်းဟာ

သိရပါတယ်။

လည်း ဒဏ်ရာရရှထ ိ ားတယ်လို စပါးအသင်းက ပီးခဲတ ့ တ ဲ့ စ်ပတ်အတွင်း

ြပင်သစ်ကင ွ ်းလယ်ကစားသမား ဆစ်ဆက ို ဟ ို ာ အခုစ ှ ေ ် ဘာလုးံ

က ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။

ရာသီမှာ စပါးအသင်းနဲ့အတူ ပရီမီယာလိဂ်ပွဲစ် ၂၁ ပွဲမှာ ပွဲစ် ၂၀ အထိ ပါဝင်ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့သူလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ေငွကယ်-ေရးသားသည်

BTS ရဲ ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ် ဂရမ်မီဆုေပးပွဲမှာ တွဲဖက်ေဖျာ်ေြဖသွားမယ့် ဘလိတ်ခ်ရှယ်လ်တန်နဲ့ ဂွမ်စတီဖန်နီ လာမယ့်လအတွင်း ထွက်ရှိမည် ေကျာ်ကားတဲ့ ဂီတကယ်ပွင့်စုံတွဲတစ်တွဲြဖစ် တဲ့ ဘလိတခ ် ရ ် ယ ှ လ ် တ ် န်နဲ့ ဂွမစ ် တီဖန်နတ ီ ဟ ို ာ

ေတာင်ကိုရီးယားရဲ ေကျာ်ကားတဲ့ အမျ ိးသားေတးဂီတအဖွဲ BTS ရဲ ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ်ကို မကာမီထုတ်လင့်ေပးသွားမှာြဖစ်ေကာင်း

ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခဲ့ပီး

လတ်တေလာမှာ

ေတးအယ်လဘ ် မ်သစ် ထွကရ ် မ ှိ ယ့ရ ် က်ကို ထုတြ် ပန်ေကညာခဲတ ့ ာပါ။ ေတးအယ်လဘ ် မ်သစ်ကို လာမယ့် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၁ ရက်မှာ စတင်ထက ွ ရ ် မ ှိ ှာြဖစ်ေကာင်း ေဒသတွင်းမီဒယ ီ ာေတွက ေရးသား ေဖာ်ြပခဲ့ကပါတယ်။ ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ်ထွက်ရှိမယ့်ရက်ကို အဖွဲဝင်ေတွက လူမကွန်ရက်စာမျက်ှာေပ ကေနတစ်ဆင့် ပရိသတ်ေတွကအ ုိ သိေပးခဲတ ့ ာြဖစ်ပါတယ်။ ေတးအယ်လဘ ် မ်သစ် Map of the Soul:7 ကို ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်မှစတင်ကာ ကိတင်မှာယူိုင်ပီြဖစ်ေကာင်းလည်း တစ်ပါတည်း ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့တယ်လိုလည်း သိရပါတယ်။

လာမယ့်

ဂရမ်မီဆုေပးပွဲမှာ

အတူတွဲဖက်

ေဖျာ်ေြဖသွားကမှာြဖစ်ေကာင်း လတ်တေလာ မှာ ထုတ်ေဖာ်အသိေပးလာတာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီှစ်ရဲ

ဂရမ်မီဆုေပးပွဲမှာ ပါဝင်ေဖျာ်ေြဖ

သွားကမယ့် ေတးသံရင ှ ေ ် တွအနက် အဆိပ ု ါ ကယ်ပင ွ စ ့် တ ုံ က ွဲ ပထမဆုံးထုတေ ် ဖာ်ေြပာကား ခဲသ ့ ေ ူ တွြဖစ်ေကာင်း အမ်အက်စအ ် င်နေ ် ဒါ့ကန ွ ်း ရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။ ယခုစ ှ ရ ် ဲ ဂရမ်မဆ ီ ေ ု ပးပွက ဲ ို လာမယ့် ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်မှာ ကျင်းပသွားမှာြဖစ်ပီး ဘလိတ်ခ်ရှယ်လ်တန်နဲ့

ဂွမ်စတီဖန်နီတို

တွဖ ဲ က်ေဖျာ်ေြဖသွားမှာြဖစ်ေကာင်း ကန်းထရီး ေတးသံရှင် ဘလိတ်ခ်ရှယ်လ်တန်က သူ့ရဲ လူမကွ  နရ ် က်စာမျက်ှာေပမှာ ေရးသားေဖာ်ြပ ခဲ့တာြဖစ်တယ်လိုလည်း သိရပါတယ်။ ဘလိတ်ခ်ရှယ်လ်တန်က

သူ့အေနနဲ့

ဂရမ်မဆ ီ ေ ု ပးပွမ ဲ ှာ ေဖျာ်ေြဖေရးစင်ြမင့က ် ို မေဝ လိုေကာင်း ဂွမ်စတီဖန်နီကို

ရည်ရွယ်ကာ

ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ ေဖျာ်ေြဖသွားမယ့်

သီဆို

ေတးသီချင်းကိုေတာ့

ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခဲ့ြခင်းမရှိပါဘူး။ ဘလိတခ ် ရ ် ယ ှ လ ် တ ် န်နဲ့ ဂွမစ ် တီဖန်နတ ီ ုိ

ဟာ အဆိုပိင်ပွဲတစ်ခုြဖစ်တဲ့ The Voice မှာ

ဆုေပးပွဲမှာ

အကဲြဖတ်ဒိုင်ေတွအြဖစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကရင်း

ေတးသီချင်းေဖျာ်ေြဖမအတွက်

ချစ်သေ ူ တွအြဖစ် လက်တခ ဲွ ့ဲ ကတာြဖစ်ပါတယ်။

စာရင်း ဝင်ေနပါတယ်။ ဒီလဆ ို လ ု ျာထားစာရင်း

သူတိုှစ်ဦးဟာ ၂၀၁၆ ခုှစ်မှစတင်ပီး စုံတွဲ

မှာပါဝင်ခတ ့ဲ ာဟာ ဘလိတခ ် ရ ် ယ ှ လ ် တ ် န်အတွက်

ေတးသီချင်းေတွလည်း သီဆထ ုိ တ ု လ ် င့  ခ ် ့ဲ က

ဂရမ်မီသက်တမ်းတစ်ေလာက်

သူေတွြဖစ်ေကာင်းလည်း သိရပါတယ်။

ကိမ် လျာထားစာရင်းဝင်ခ့ဲ ပီး အဲဒအ ီ ထဲကမှ

You” ရဲ ေခါင်းစီးေတးဟာ ယခုစ ှ ် ဂရမ်မီ

သုံးဆုကို ဆွတ်ခူးထားိုင်သူြဖစ်ပါတယ်။

ဖွဲသီထားတဲ့ ေတးသီချင်းေတွလည်းပါဝင်ေနတယ်လို လူးဝစ်တွမ်လင်ဆန်က

ေပါ့ပ် ကယ်ပင ွ ဘ ် ့ က်ကေတာ့ ဒီသတင်းေတွ မှနက ် န်မမရှ  ေ ိ ကာင်း ြပန်လည်ြငင်းဆို

ခဲ့ရင်း ၂၀၁၅ ခုှစ်အတွင်း လမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုကွဲကွာခဲ့ကပီး ၂၀၁၇ ခုှစ်

လူးဝစ်တွမ်လင်ဆန်ဟာ မကာမီ ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ် “Walls” ကို

ထုတ်လင့်သွားမှာြဖစ်ပီး ဒီေတးအယ်လ်ဘမ်သစ်ဟာ ချစ်သူ အယ်လီေနာ

ေကာ်ဒါအတွက် ရည်ရွယ်ထားကာ သူတိုရဲ အချစ်ဇာတ်လမ်းအေကာင်း

လူးဝစ်တမ ွ လ ် င်ဆန်ဟာ အယ်လေ ီ နာေကာ်ဒါနဲ့ချစ်သေ ူ တွအြဖစ် လက်တွဲ

အတွင်း တစ်ေကျာ့ြပန်လက်တခ ွဲ ဲ့ ကပါတယ်။ သူတ ို စ ှ ဦ ် းဟာ လက်ထပ်ဖအ ို ထိ ရည်ရွယ်ထားကေကာင်းလည်း သိရပါတယ်။

သိရပါတယ်။

ထွကရ ် ခ ိှ တ ့ဲ ့ဲ ေတးအယ်လဘ ် မ် “Nobody But

ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။

ထားတယ်လို မစ်ရာေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ကိုးကိမ်

ဂွမ်စတီဖန်နီကေတာ့ ဂရမ်မီဆုအတွက် ၁၈

ေဟာင်းနဲ့ ြပန်လည်လက်တခ ွဲ ဲ့ ပီးေနာက် လတ်တေလာမှာ သူတ ို စ ှ ဦ ် းေစ့စပ်

လိုက်ပီြဖစ်ေကာင်း ပရိသတ်ေတွက ထင်ေကးေပးေြပာဆိုေနကေပမယ့်

ေြမာက်ြဖစ်တယ်လိုလည်း

ဆန်ခါတင်

ဘလိတခ ် ရ ် ယ ှ လ ် တ ် န်ရဲ မကာေသးမီက

ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ်မှာ ချစ်သူကို ရည်ရွယ်တဲ့ ေတးသီချင်းေတွပါဝင်ေကာင်း လူးဝစ်တွမ်လင်ဆန်ေြပာကား ေကျာ်ကားတဲ့ ေတးသံရှင်တစ်ဦးြဖစ်သူ လူးဝစ်တွမ်လင်ဆန်ဟာ အချစ်

အေကာင်းဆုံးကန်းထရီး

ေအးြပည့-် ေရးသားသည်


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ြမန်မာေဘာ်လီေဘာလူမေရးအသင်းမှ ကီးမှးကျင်းပသည့် (၁၇) ကိမေ ် ြမာက် သက်ကီးပူေဇာ်ပ၊ွဲ ပညာရည်ခန်ဆ ု င ှ ့် အားကစားထူးခန်ဆေ ု ပးပွဲ အခမ်းအနားကို ေအာက်ပါအစီအစ် အတိင ု း် ြပလုပမ ် ည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ကေရာက်ပါရန် ေလးစားစွာ ြဖင့် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ေန့ရက်။ ။ ၁၉.၁.၂၀၂၀(တနဂေွေန့) အချ ိန် ။ ။ နံနက်(၉)နာရီမှ မွန်းတည့် (၁၂)နာရီထိ။ ေနရာ ။ ။ ေကျာက်ဆည်ဓမာုံ(ရန်ကုန်)၊ ေရတာရှည်လမ်းသစ်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက် ေဒေအးသီတာ[၁၂/ဥကမ(ိင ု )် ၀၆၁၅၉၉]ကိင ု ေ ် ဆာင်သ၏ ူ လအ ဲ ပ်

ညန်ကားချက်အရ ဦးစိုးမိုးသူ[၁၂/ဥကမ(ိုင်) ၂၀၅၇၁၄]ကိုင်ေဆာင်သူ

ြဖစ်ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ေရေပါက်ကံမိသစ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ရှင်ေစာပုလမ်း၊

အမှတ်(၃၁၆)၊ ၄၀'x၆၀'ဟုေခတွင်ေသာ ေနအိမ်ှင့်အကျ ိးခံစားပိုင်ခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိက ု ို ၃၁-၁၀-၂၀၁၉ရက်က အပီးအပိင ု ် ဝယ်ယူ ပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားသည် ခိင ု လ ် ေ ံု သာ ပိင ု ဆ ် င ုိ မ ် အေထာက်  အထားများြဖင့်

၁၆-၁-၂၀၂၀ ရက်ေနာက်ဆုံးထား၍ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွထသ ံ ြုိ ဖစ်ေစ၊ က်ပ ု ် ထံသြို ဖစ်ေစ ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရေဒအုန်းအုန်းတင့်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၉၅၆)

အမှတ်(၄၃၁)၊ ဧရာ(၁)လမ်း(ဈ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာ Ph:09-446060603

မှတ်ပုံတင် ပိုးသတ်ေဆးြဖန့်ြဖးသူ အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း

BASF Myanmar Ltd.မှ မှတ်ပုံတင်အမှတ် F2016-520 ြဖင့် မှတပ ် တ ံု င်ရရှထ ိ ားေသာ ပိးု သတ်ေဆး Palit 10% SC (Chlorfenapyr 10% SC) ြဖန့်ြဖးြခင်းအား Aventine Limited, No.126(A), Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon မှ Golden Lion Hight Tech Agricultural Resources CO.,Ltd.,No.242(A) ,Kanaung Minthargyi Road, Industrial Zone (2), Hlaing Tharyar Township, Yangon သိုလဲေြပာင်းပီး ြဖန့်ြဖးေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ လဲေြပာင်းသည့် ကိစှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး၊ ပိးု သတ်ေဆးမှတပ ် တ ံု င်အဖွဲ ၊ သီးှက ံ ာကွယေ ် ရးဌာနခွ၊ဲ ဘုရင့ေ ် နာင်လမ်း အေနာက်ကိကုနး် ၊ အင်းစိန် မိနယ်၊ ရန်ကန ု သ ် ုိ (၁၄)ရက်အတွငး် သွားေရာက် အေကာင်းကား ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းအသိေပး ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ BASF Myanmar Limited ဖုန်း-၀၁ ၅၄၄၀၄၁


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း တင်ဒါပိတ်ရက်ြပင်ဆင်ြခင်း (၂၁-၁၂-၂၀၁၉)ရက်င ှ ့် (၂၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ထတ ု ် ြမန်မာ့အလင်းသတင်း စာှင့် ေကးမုသ ံ တင်းစာတိတ ု င ွ ပ ် ါရှေ ိ သာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ၊် လပ်စစ် ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း၏ Tender No. 81 (Re)/ EPGE/ 2019-2020 ပါ တင်ဒါပိတ်ရက်(၁၀-၁-၂၀၂၀)ရက်အစား (၂၀-၁-၂၀၂၀)ရက်ဟု ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ပါသည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၈၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉

ရခိုင်သဟာယအသင်း(ရန်ကုန်)ှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကတ် အစည်းအေဝးှင့် သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲ

ရခိုင်သဟာယအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကတ်အစည်းအေဝးှင့် သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲကို ၂၀၂၀ ခုစ ှ ၊် ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက် (တနဂေ  ွေန့) နံနက် ၉:ဝဝ နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု ် မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ အာဇာနည်လမ်းရှိ ရခိုင်ြပည်နယ်ဓမာုံ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အသင်းသူ၊ အသင်းသားများသည် ဖိတ်စာရရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ မရရှိသည်ြဖစ်ေစ မပျက်မကွက် တက်ေရာက်ကပါရန် းေဆာ်အပ်ပါသည်။ သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲတွင် အသက်(၇၅)ှစ်ှင့်အထက် နာယကကီးများ၊ ဂုဏ်ထူးေဆာင်အသင်းဝင်များှင့် အသက်(၈၀)ှင့်အထက် အသင်းဝင်များသည် အပူေဇာ်ခံိုင်ေရးအတွက် ၁၅-၁-၂၀၂၀ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ ေအာက်ပါပုဂိလ်များထံသို ဆက်သွယ်အမည်စာရင်းေပးကပါရန် ေမတာရပ်ခံးေဆာ်အပ်ပါသည်။ ေဒါက်တာတင်မာေအာင်-၀၉-၅၁၅၉၄၅၇၊ ဦးထွနး် ိင ု -် ၀၉-၇၉၉၈၇၇၀၇၁၊ ဦးဦးြမင့ေ ် ကျာ်-၀၉-၅၀၆၄၅၃၊ ဦးသာြမေကျာ်-၀၉-၅၁၅၅၄၁၉၊ ဦးဗွန့်-၀၉-၇၉၉၅၉၇၉၉၄၊ ေဒစုစုသိန်း-၀၉-၉၇၁၈၇၅၁၆၂၊ ဦးေကျာ်ေမာင် -၀၉-၅၀၇၂၉၈၉၊ ဦးေအးေဇာ်(ုံး)၀၉-၄၅၂၅၅၅၅၃၅ အမေဆာင်အဖွဲ

ြဖးမဟာစည်(ရန်ကုန်) (၄၅)ကိမ်ေြမာက် ေဆာင်းရာသီတရားစခန်းဖွင့်မည် ရန်ကုန်မိ၊ လင်မိနယ်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်ဘူတာုံအနီး၊ ဓမ ရကိ တ ြဖးမဟာစည် သာသနာ့ ရိ ပ ် သာေကျာင်း တို က ် အ တွ င ်း ၌ ေကျးဇူးေတာ်ရင ှ ြ် ဖးဆရာေတာ်ကီး မိန့်မက်ထားရှေ ိ တာ်မခ ူ ေ ဲ့ သာ ဩဝါဒ ဆ ေတာ် မ ျားကို ဦးထိ ပ ် ပ န် ဆ င် လ ျက် ှ စ ် စ ် က ျင်း ပမဲ ြ ဖစ် ေသာ

စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့်စက်မဝန်ကီးဌာန ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ေဆာင်းရာသီ မဟာစည် သတိပာန်ဝပ ိ ဿနာ (၁၅)ရက် အထူးတရားစခန်း

(၉-၁-၂၀၂၀ ၊ ေနြပည်ေတာ်)

ပွဲကီးကို (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၃ ရက်မှ တပိုတွဲလဆန်း ၂

ေကျာက်မျက်ရတနာများ ေရာင်းချမအေပ အခွန်ကျသင့်ြခင်းှင့် ပတ်သက်၍

ရက်အထိ) ၁၂-၁-၂၀၂၀ ရက်မှ ၂၆-၁-၂၀၂၀ ရက်အထိ ြဖးမဟာစည်

ရှင်းလင်း ေဖာ်ြပြခင်း

ရိပသ ် ာများှင့် ရတနာစိနစ ် ည် ပရိယတိ စာသင်တက ို တ ် ၏ ို ပဓာန နာယက

၁။

ဆရာေတာ် ေဒါက်တာ ဘဒအဂဝရ (ဓမကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ)၊ ြပည်တွင်းြပည်ပမဟာစည်နာယက

ြပည်တင ွ ်း၌ ေကျာက်မျက်ရတနာ ေရာင်းချသူသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အခွနအ ် ေကာက်များကို ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ြပည်ေထာင်စု

၏ အခွန်အေကာက်ဥပေဒှင့်အညီ ေပးေဆာင်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်-

(က)

ကမာနာစရိယ ဦးေဆာင်၍

ရတနာခွန် ကို ေအာက်ပါအတိုင်း ေပးေဆာင်ရပါမည်-

(၁)

ေကျာက်စိမ်းအိုင်းထည်များ ြဖစ်ပါက ၁၁ ရာခိုင်န်း၊

ြဖးဆရာေတာ်၏တပည့် ဓမကထိက သံဃာေတာ်များက ေဟာကားြပသ

(၂)

မည်ြဖစ်ရာ တရားစခန်းဝင်ေရာက်အားထုတ်လိုသူများ ကိတင်စာရင်း

(၃)

စိန် ှင့် ြမ မှအပ ေကျာက်စိမ်း၊ ပတြမား၊ နီလာှင့် အြခား အဖိုးတန် ေကျာက်မျက်ရတနာ

ေပးသွင်းရန်ှင့် အုဏ်ဆွမ်း၊ ေန့ဆွမ်း၊ ညေနအချ ိရည်၊ ဓမပူဇာ၊ မီး၊ ေရ၊ ေဝယျာဝစ၊ နဝကမ စသည်တက ုိ ုိ လှဒါန်း လိသ ု မ ူ ျားသည် ေကျာင်းအကျ ိး ေတာ်ေဆာင်အဖွဲ ဖုန်း-၀၁-၅၃၀၀၆၈၊ ၀၁-၅၃၀၁၁၃၊ (၀၉- ၅၀၁၇၅၅၄၊ ၀၉- ၇၈၈၇၉၇၇၅၄၊ ၀၉-၅၃၉၀၄၁၇) သို ဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင်ပါသည်။ ဖခင်အမည်မှန်

ြမန်ေအာင်မိနယ် အထက ကေနာင် သတမတန်း(A)မှ ေမာင်မင်းခန့် ေကျာ် ေကျာင်းဝင်အမှတ(် ၃၅၂၅)၏ ဖခင် အမည် မှနမ ် ာှ ဦးeာဏ်ဝင်းထွနး် [၁၄/မအန(ိင ု )် ၁၂၄၄၄၃] ြဖစ်ပါသည်။ ဦးeာဏ်ဝင်းထွန်း

ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန်

၂၅-၁၂-၂၀၁၉ ရက်ထုတ် ေကးမုံ သတင်းစာေကာ်ြငာ (စာမျက်ာှ -၂၄) အများ သိေစရန်ေကာ်ြငာတွင် ေဒေွငိမ်းဇွန၏ ် ဖခင်အမည်-ဦးအုန်းြမင့်အစား ဦးဘုန်း ြမင့်ဟု ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန်  ။

(ခ)

လင်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်

(ဂ)

ကွ က ် အ မှ တ ် ( ရပလ-၂၂)၊ ေြမကွ က ် ေြမကွ က ် တ ည် ေနရာအမှ တ ်( ၁၁၂၃)၊

၂။

ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ အလယ်ေကျး ရွာအုပစ ် ၊ု လင်သာယာမိနယ်၊ ဦးကိက ု ို ိုင် (ခ)ဦးဝင်းိုင် [၁၄/ငပတ(ိုင်)၁၁၁ ၅၃၁]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာ ချပ်ဂရန် ေြမအားအမည်ေပါက် ဦးကို ကိုိုင်(ခ)ဦးဝင်းိုင်(ခင်ပွန်း) ၅-၁၀၂၀၁၉ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့် ဇနီး ြဖစ်သေ ူ ဒေဌးေဌး[၁၄/ငပတ(ိင ု )် ၁၁၁ ၅၃၀]မှ တစ်ဦးတည်းေသာတရားဝင်ဇနီး မယားြဖစ်ေကာင်းှင့်

အေမွဆက်

၉ ရာခိုင်န်း

အေချာထည် မ ျား၊ စိ န ် ှ င့ ် ြမ မှ အ ပ ေကျာက် စိ မ ်း ၊ ပတ ြမား၊ နီ လာှ င့ ် အြခား အဖိုး တန်

ေကျာက်မျက်ရတနာများ စွဲကပ်ထားသည့် လက်ဝတ်ရတနာ အေချာထည်များှင့် ေကျာက်မျက်

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

အမှတ်(၁၁၂၃)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊

စိန် ှင့် ြမ မှအပ ပတြမား၊ နီလာှင့် အြခား အဖိုးတန် ေကျာက်မျက်ရတနာ အိင ု ်းထည်များ ြဖစ်ပါက

၃။

ရတနာြဖင့် ြပလုပ်ေသာ ပစည်းများ ြဖစ်ပါက ၅ ရာခိုင်န်း

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် - ေရာင်းရေငွ၏ ၅ ရာခိုင်န်း ေပးေဆာင်ရပါမည်။

ဝင်ေငွခွန် -တစ်ဦးချင်းပုဂိလ်ြဖစ်ပါက ဇယားပါန်းထားအတိုင်း ေပးေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပီး ကုမဏီြဖစ်ပါက အသားတင်အြမတ်၏ ၂၅ ရာခိုင်န်း ေပးေဆာင်ရပါမည်။

ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲက ကီးမှးကျင်းပေသာ ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာ ြပည်တင ွ ်း ြပပွမ ဲ ျားတွင် ေရာင်းချေသာ

ေကျာက်စိမ်း၊ ပတြမား၊ နီလာ၊ ေကျာက်မျက်ရတနာ အိုင်းထည်၊ အေချာထည်များ ေရာင်းရေငွ အေပတွင် ကုနသ ် ယ ွ ် လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ြပထားပါသည်။

ကုနသ ် ယ ွ လ ် ပ ု င ် န်းခွန် ကင်းလွတခ ် င ွ  ့် င ှ ့် စပ်လျ်း၍ ြပည်ေထာင်စ၏ ု အခွနအ ် ေကာက်ဥပေဒအရသာ ကင်းလွတခ ် င ွ ့်

ြပထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံသား၊ ိုင်ငံြခားသား ခွဲြခား၍ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ြပထားြခင်း မရှိပါ။

၄။

ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲက ကီးမှးကျင်းပြခင်း မဟုတ်ေသာ ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာ ြပည်တွင်းြပပွဲများတွင်

၅။

သိုြဖစ်ပါ၍ ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲက ကီးမှးကျင်းပေသာ ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာ ြပည်တွင်းြပပွဲမှအပ

ေရာင်းချသည့် ေကျာက်မျက်ရတနာများ ေရာင်းချမအေပ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ြပထားြခင်း မရှိပါ။ ြဖစ်သည့် ြပပွဲအမျ ိးမျ ိးတွင် ေကျာက်မျက်ရတနာများ ေရာင်းချမအေပ အထက်ေဖာ်ြပပါ အခွန်အေကာက် ၃ မျ ိး လုံးကို ေပးေဆာင်ရန် တာဝန်ရှိပါေကာင်း ရှင်းလင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျ ိန် လာ (ေထာက်ခက ံ ျမ်းကျ ိန်လာ) အမည် ေပါက်၏

ပုံ (မင်းထွဋ်)

ညန်ကားေရးမှးချပ်

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ေသစာရင်းလက်မှတ်ှင့်

ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန်မူရင်းတို

China Machinery Industry Engineering Corporation

တင်ြပ၍ အေမွဆက်ခပ ံ င ုိ ဆ ် င ုိ ေ ် ကာင်းှင့်

(Myanmar) Ltd အစုရှင်များ၏ ဆအရ

အေရာင်း အဝယ် စာချပ် ခ ျပ် ဆို ရ န် ေြမပုက ံ ူးေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်း

ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်

၂၀၁၉ ခုစ ှ ၊် ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်တင ွ ် ကုမဏီ  ုံးခန်း၌ ကျင်းပြပလုပ်

အတွင်း ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်

ေသာ အဖွဲ ဝင်များ၏ အစည်းအေဝး ဆုးံ ြဖတ်ချက်အရ China Machinery

ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်း

Engineering Corporation (Myanmar) Ltdအား ၃-၁-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍

အတို င ်း ဆက် လ က် ေဆာင် ရ ွ က ် ေပး

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ ိ ်းရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ ပီး ယင်းစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ ိ ်း

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ

ရာတွင် ဦးမျ ိးသက်ထန ွ ်းအား စာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သမ ိ ်းေရးအရာရှအ ိ ြဖစ်

အပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယညန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန့်လတ်ြခင်း ြဖးမိနယ်၊ ေချာင်းေကာက် ေကျးရွာအုပ်စု၊ သရက်ကုန်း ေကျးရွာ ေန ဦးေမာင် ေအးေဒသက်သက်ဝင်းတိ၏ ု သား ေမာင်မိုးေကျာ်ေဌး [၇/ဖမန (ို င ် ) ၁၆၆၉၈၅]သည် မိ ဘ ဆုံးမစကားကို မနာခံဘဲ ၎င်း ၏သေဘာ ဆအေလျာက် ေနအိမ်မှ ဆင်းသွားပါသြဖင့် သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန့် လတ်လက ို သ ် ည်။ ယေန့မစ ှ ၍ ၎င်း ၏ ကိ စ အဝဝကို လုံး ဝ (လုံး ဝ) တာဝန် ယူ ေ ြဖရှ င ်း ေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း။ ဖခင်-ဦးေမာင်ေအး [၇/ဖမန(ိုင်)၀၀၇၃၈၁]

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ဒကိဏခိုင်၊ ဇမသီရိ မိနယ်၊ ေရကာပင်ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ် ကွက်အမှတ် (၄/ေရ ကာပင်)၊ ေြမကွက် အမှတ် (၂၆၅၊ ၂၆၆)၊ ဧရိယာ ၀.၁၆၄ ဧကရှိ ေဒသိန်းေရအမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက် အား သားြဖစ်သူ ဦးသက်လင ွ မ ် ှ ေြမေပးမိန့်၊ ကျန်သားသမီး (၅)ဦးမှ ဦးသက်လွင်အား ြပန်လည်စွန့်လတ်ေကာင်း စာချပ်ှင့် ကျမ်းကျ ိန်အမှတ်စ် (၇၇၆/၂၀၁၉)၊ ိင ု င ် သ ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ အိမေ ် ထာင်စု လူဦးေရစာရင်း၊ ဖခင်င ှ မ ့် ခ ိ င်ေသဆုးံ ေကာင်း ရပ်ကွက်ေထာက်ခံချက်၊ ရဲစခန်းေထာက် ခံချက်မူရင်းများတင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ် သစ် ေ လာက် ထားလာရာ ကန့် ကွ က ် လို သူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပင ို ဆ ် င ို မ ်  စာချပ် စာတမ်းများ တရားုံးအမိန့်ဒီကရီများြဖင့် အေထာက် အ ထား ခို င ် လုံ စ ွာ တင် ြ ပပီး ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၁၅)ရက် အတွင်း ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲ မဌာနသို လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်း ှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွငး် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ိ ပါက ဌာနမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ ဆက် လ က် ေဆာင် ရ ွ က ် သ ွားမည် ြ ဖစ် ပ ါ ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ခန့်အပ်လိုက်ပါသည်။ ကုမဏီ  မရ ှ ရန်င ှ ့် ေပးရန်များကို ၂၀၂၀ ခုစ ှ ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၃ ရက်ကုိ ေနာက်ဆုံးထား၍ ယင်းစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ ိ ်းေရးအရာရှထ ိ ံ ေတာင်းခံ ြခင်းများှင့် ေပးသွင်းြခင်းများ ြပလုပ်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးမျ ိးသက်ထွန်း (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၀၃၀/၂၂-၉-၂၀၁၆) Ph: 09-420090961, 09-795517564 Zone A-03-03, Golden City Business Center, Yankin Road, Yankin Tsp,Yangon

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း မုံရွာခိုင်၊ မုံရွာမိ၊ ုံးကီးရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်ှင့် အမည်(၆၇၉၊ ေလှကူးေကွကီး)၊ ဦးပိင ု အ ် မှတ(် ၆၆၊ F-149)၊ ဧရိယာ(၀.၀၇၁)ဧကရှေ ိ ြမကို Denko Trading Co.,Ltd အမည်ြဖင့် ေြမငှားစာချပ်(စက်မစီ  းပွား)ေလာက်ထားရာ ကျ ိး ေကာင်းေဖာ်ြပချက်ခိုင်လုံစွာြဖင့် ကန့်ကွက်တင်ြပိုင်သူ မည်သူမဆို ယခု ေလာက်ထားြခင်းကို ေဆာင်ရွက်မေပးသင့်ေကာင်း အေထာက်အထားခိုင်လုံ စွာြဖင့် ကန့်ကက ွ လ ် ာများကို ဤုံးသို ေကာ်ြငာသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှိပါက ေလာက်ထားသူအား အထက် ြမန်မာြပည် ေြမှင့်အခွန်စည်းမျ်းဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များှင့်အညီ ေြမငှား စာချပ်(စက်မစီးပွား) ခွင့်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ေကာ်လိေတာ်အရာရှိ မုံရွာခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ေကာင်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကို တစ်ဦးတည်းမူပိုင်ြဖစ်ေကာင်းေကညာြခင်း စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး၊ ေရဘို မိနယ်၊ အမှတ(် ၁၀)ရပ်ကက ွ ၊် စက်မဇု  နရ ် ပ်ေန ေဒခင်ေဆွမန ွ (် ဘ) ဦးသန်းိင ု ဦ ် း[၅/ရဘန(ိင ု )် ၁၃၁၉၂၈]၏ လအ ဲ ပ်ညန်  ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေအာက်ပါအတိင ု ်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကို ေဒခင်ေဆွမွန်က ေရဘို မိ၊ စာချပ်စာတမ်း မှတပ ် တ ုံ င်ုံးေတာ်၌ မှတပ ် တ ုံ င်စာချပ်အမှတ် ၅၂၂/၂၀၁၉ အရ တစ်ဦးတည်း မူပိုင်အြဖစ်သုံးစွဲရန် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတကသိုလ်-ရန်ကုန် (၄၂)ကိမ်ေြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနား ဓာတ်ပုံှင့် ဗီဒီယိုိုက်ကူးေရး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း သွားဘက်ဆင ို ရ ် ာေဆးတကသိလ ု -် ရန်ကန ု ၏ ် (၄၂)ကိမေ ် ြမာက် ဘွဲှင်းသဘင် အခမ်းအနားကို ၂၂-၂- ၂၀၂၀ ရက် စေနေန့တင ွ လ ် ည်းေကာင်း၊ အစမ်းေလ့ကျင့ြ် ခင်းကို

ရန်ကန ု ် မိ၊ မဂလ  ာဒုံ မိနယ်၊ ပုလဲ မိသစ်(၁)၊ ဘုရင့ေ ် နာင် လမ်း၊ ြခံအမှတ် (၁၅၆)ေန

အစ်မကီး

ိုင်ငံေတာ်မှ ၄-၁-၂၀၂၀ရက်(လွတ်လပ်ေရးေန့)တွင် သုဓမသိဂ ဘွဲတံဆိပ်ချ ီးြမင့်ြခင်းခံရသည့်အတွက် အထူးပင် ဝမ်းေြမာက် ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ ဆက်လက်၍ သာသနာအကျ ိး သယ်ပိုးိုင်ပါ ေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ ဦးတင်ေအး-ေဒသိဂဇင် မိသားစု

၂၁-၂-၂၀၂၀ ရက် ေသာကာေန့တင ွ ် လည်းေကာင်း၊ ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု ် ဘွဲ ှငး် သဘင် ခန်းမ၌ ကျင်းပြပလုပမ ် ည်ြဖစ်ရာ အဆိပ ု ါဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနား၌ ဓာတ်ပ ုံ င ှ ဗ ် ဒ ီ ယ ီ ို

ဝါယာလက်၊ မဂလာဒုံ

ိုက်ကူးေရးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူအပ်ပါသည်။ ၁။ တင်ဒါစတင်တင်သွင်းိုင်သည့်ရက်

- ၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက် (ေသာကာေန့)

၂။ တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်

- ၂၈-၁-၂၀၂၀ ရက် (အဂ ါေန့)

၃။ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်

- ၃၀-၁-၂၀၂၀ ရက် (ကာသပေတးေန့)

ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ေကာင်း

၄။ အေသးစိတအ ် ချက်အလက်များကို ုံးချ ိန်အတွင်း ဖုန်း ၀၁-၇၅၇၀၈၄၇ သို ဆက်သယ ွ ် ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။ ဓာတ်ပုံှင့် ဗီဒီယိုတင်ဒါေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီ သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတကသိုလ်-ရန်ကုန်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံးဝန်ကီးဌာန ကချင်ြပည်နယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

လမ်း၊

ရန်ကန ု ် မိ၊ မဂလ  ာဒုံ မိနယ်၊ ပုလဲ မိသစ်(၁)၊ ဘုရင့ေ ် နာင် ြခံအမှတ် (၁၅၆)ေန

အစ်မကီး ေဒကျန်တင် အား

ိင ု င ် ေ ံ တာ်မှ ၄-၁-၂၀၂၀ ရက်(လွတလ ် ပ်ေရးေန့)တွင် သုဓမသိဂ ဘွဲတံဆိပ်ချ ီးြမင့်ြခင်းခံရသည့်အတွက် အထူးပင် ဝမ်းေြမာက် ဂုဏယ ် မ ူ ပ ိ ါသည်။ ဆက်လက်၍ သာသနာအကျ ိး သယ်ပိုးိုင်ပါ ေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။

ေဒါက်တာတင်တင်ရီ

ြမစ်ကီးနားမိ

ပါေမာက (ဌာနမှး)

''အိတ်ဖွင်တင်ဒါေခယူြခင်း''

အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုနအ ် မှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် မည်အမှတအ ် သားကိအ ု သုးံ ြပပီး၊ အရည်အေသွးြပည့် စံချ ိန်မီ ေရဘိုေပဆန်းေမးဆန်များကို ထုတ်လုပ်၍ ြဖန့်ချ ိေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကို ထုပ်ပိုးမပုံစံအမျ ိးမျ ိး၊ အရွယ်အစားအမျ ိးမျ ိး၊ အေရာင် အမျ ိးမျ ိးတိြု ဖင့် အသားတံဆပ ိ ြ် ပလုပ၍ ် ြမန်မာြပည်အှံ ြပည်တင ွ း် ေဈးကွကမ ် ျားသိလ ု ည်းေကာင်း၊ ိင ု င ် ရ ံ ပ်ြခားြပည်ပေဈးကွကမ ် ျားသိလ ု ည်းေကာင်း၊ ထုပလ ် ပ ု ြ် ဖန့်ြဖး ေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားကို ဆိုင်းဘုတ်၊ ဘေလာက်၊ တီဗွီ၊ မဂဇင်း၊ စာေစာင်၊ ေကာ်ြငာ၊ ေငွေြပစာြဖတ်ပိုင်း၊ တံဆိပ်တုံးအစရှိသည်တိုှင့် ေခတ်ှင့်အညီေပေပါက်လာသည့် နည်းပညာတိုတွင်လည်းအသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ မိမိတစ်ဦးတည်းမူပိုင်အြဖစ်အသုံးြပလျက်ရှိေသာ အဆိုပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမှတ်အသားကိုတစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေစ၊ တစ်ခုလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တိုက်ိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆင်တူယိုးမှားတုပြပလုပ်အသုံးမြပရန်တားြမစ်အပ်ပါသည်။ တားြမစ်ချက်ကလ ို က ို န ် ာြခင်းမရှပ ိ ါက တည်ဆဥ ဲ ပေဒများှငအ ့် ညီ ထိေရာက်စွာ တရားစွဆ ဲ အ ို ေရးယူ သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရဦးတိုးြမင့် တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၉၄/၂၀၁၂) စက်မဇုန်လမ်း၊ အမှတ်(၁၀)၊ ေရဘိုမိ၊ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၇၅၆၈၂

၁။ ကချင်ြပည်နယ်၊ အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘာေရးှစ် (ေအာက်တိုဘာလမှ စက်တင်ဘာလအထိ) ေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရိတ်ြဖင့် ြခံစည်းိုး ကာရံြခင်းလုပင ် န်း (၂)ခု၊ တင်ဒါေခယူ၍ ေဆာင်ရက ွ မ ် ည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ေဆာင်ရက ွ ် လိုေသာလုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေန့ရက်များအတိုင်း ြပည်နယ် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံးတွင် ုံးချ ိန်အတွင်း ေလာက်ထားိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ (က) တင်ဒါေလာက်လာပုံစံ - ၈-၁-၂၀၂၀ ရက်မှ ၆-၂-၂၀၂၀ ရက်ထိ ထုတ်ေပးမည့်ရက် (ခ) တင်ဒါေလာက်လာတင်သွင်းမ - ၆-၂-၂၀၂၀ ရက် ပိတ်သိမ်းမည့်ရက် ၂။ အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ိှ သ ုိ ည့် ကိစရပ်  များအား ဖုနး် နံပါတ်-၀၇၄၂၅၂၂၆၆၅ သိ ု းံု ချ ိန်အတွငး် ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါေကာ်မတီ

ူပေဗဒဌာန၊ ေတာင်ငူတကသိုလ် လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ လပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ လပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတလ ် ပ ု ေ ် ရးလုပင ် န်း လက်ေအာက်ရှိ ဓာတ်အားေပးစက်မ ုံ ျားအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပ ပါ ပစည်းများအား (ြမန်မာကျပ်ေငွ)ြဖင့် (DDP At Site)ဝယ်ယရ ူ န် အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါေခယူ လိုပါသည်။ စ်

တင်ဒါအမှတ်

ဝယ်ယူမည့်ပစည်း

(က)

Tender No.82(Re)/ EPGE/2019-2020

ေရအားလပ်စစ်စက်ုံများအတွက် Air Cooler, Oil Cooler ှင့် Bearing Pad များ ဝယ်ယူြခင်း (16)Items

(ခ)

Tender No.83(Re)/ EPGE/2019-2020

ေရအားလပ်စစ်စက်ုံများအတွက် Valve, Pump, Motor, Transducer, Seal ှင့် Air Compressor များဝယ်ယူြခင်း (17)Items

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၆) ရပ်ကွက်၊ လူေနရပ်ကွက(် ၆)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၀၅၃)ဧရိယာ(အလျား ၆၀ေပxအနံ၄၀ေပ)၊ (၂၄၀၀ စတုရန်းေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပတွင် တည်ရှိေသာအမှတ်(၁၀၅၃)၊ အင်းဝလမ်း(၆) ရပ်ကွက်၊

ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊

ရန်ကုန်မိဟုေခတွင်သည့်

အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို အမည်ေပါက် ေဒသန်းသန်းေအး[၁၂/ဥကတ(ိုင်) ၀၅၆၂၅၉]ထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွများမှစရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်သြဖင့် ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျား သည် ဤေကာ်ြငာသည့်ရက်မှ(၇)ရက်အတွင်း က်ုပ်ထံသိုခိုင်လုံေသာ ပိင ု ဆ ် င ုိ မ ် စာချပ်  စာတမ်းများ၊ စာရွကစ ် ာတမ်းများ၊ အေထာက်အထားများ ှငတ ့် ကွ လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွငး် လာေရာက် ကန့်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ြပလုပ်ေတာ့မည် ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ညန်ကားချက်အရေဒစန်းစန်းဝင်း(တရားလတ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၂၁၇၂) B.A(LAW),LL.B(Advocate),D.B.L,D.M.L,D.I.L,D.A.Psy. WIPO,DL(101),(201),(317)Switzerland (Geneva). အမှတ်(၂၀၉/ဃ)၊ ဘူတာုံလမ်း၊ ကန်ဘဲ့(၁၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၁၂၀၆၊ ၀၉-၉၇၄၇၃၅၆၈၆

ေဒကျန်တင် အား

၂။ ပစည်းများ၏ နည်းပညာစံချ ိန်စည ံ န်  းအဆိြု ပလာ(Technical Proposal)ှင့် ေဈးန်း အဆိြု ပလာ (Financial Proposal)တိုအား သီးြခားစီချ ိပ်ပတ ိ ၍ ် တင်ဒါပိတရ ် က် များ၏ (၁၄:ဝဝ) နာရီေနာက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင)် လာေရာက်တင်သွင်းရမည်။ ၃။ တင်ဒါပိတ်ရက် [82(Re), 83(Re)] - ၈-၂-၂၀၂၀ ၄။ တင်ဒါပုံစံများအား ၁၀-၁-၂၀၂၀ရက်မှစတင်၍ ုံးချ ိန်အတွင်း လာေရာက်စုံစမ်း ဝယ်ယူိုင်ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာနဝက်ဆိုဒ် (www.moee.gov.mm) တွင်လည်း ေကာ်ြငာထားမည် ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ (ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၈၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉)

သမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန့်လတ်ြခင်း ေနြပည်ေတာ်၊ တပ်ကန ု း် မိနယ်၊ ေြမာက်မိက်အပ ု စ ် ၊ု သရက် ကွင်းအေနာက်ရွာေန ဦးဆန်းဝင်း-ေဒကည်ေရ သမီးြဖစ်သူ မေနြခည်ဦးမှ ခွင့်မလတ်ိုင်သည့် အြပအမူများကို လုပ်ေဆာင် သွားပါသြဖင့် ေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ် စွန့်လတ်လိုက်သည်။ ဦးဆန်းဝင်း[၉/တကန(ိုင်)၁၂၁၇၂၀]ေဒကည်ေရ[၉/တကန(ိုင်)၀၉၅၄၀၄]


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

အထက(၂)ဒဂုံ(မိမ)ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူေဟာင်းများ၏ (၃၁)ကိမ်ေြမာက် အာစရိယပူေဇာ်ပွဲ ၂၀၂၀

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း

အထက(၄)စမ်းေချာင်း ေကျာင်းသား/သူေဟာင်းများ အမေဆာင်အဖွဲ ဒုဥက(၃)ြဖစ်သူ ေဒေအးေအးသန်း (သီရိသုဓမသိဂ)၏ ) ခင်ပွန်း၊ “ေတာ်ဝင်”မိသားစု ကုမဏီ ဥက ဦးကိက ု ေ ုိ ထွး(လူမထူ  းခန်(ပ)ဆင့)် အား ြပည်ေထာင်စု သမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ ိုင်ငံေတာ်သမတုံး၏ အမိန့် ေကာ်ြငာစာအမှတ(် ၁/၂၀၂၀)ြဖင့် “ အဂမဟာသီရိသုဓမ မဏိေဇာတဓရ” ဇာတဓရ ဘွဲတံဆိပ်ကို ထပ်မခ ံ ျ ီးြမငအ ့် ပ်င ှ း် ြခင်း ခံရသည့အ ် တွက် အထူးဂုဏယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့် ေနာင်စ ှ ေ ် ပါင်းများစွာလည်း ဘာသာေရး၊ လူမေရး၊  ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးကများတွင် ဆတက်ထမ်းပိုးေဆာင်ရွက် ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီးှင့် ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား/သူများ အထက(၄)စမ်းေချာင်း

ှစ်စ်ကျင်းပမဲြဖစ်ေသာ အထက(၂)ဒဂုံမိမေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူေဟာင်းများ၏ (၃၁) ကိမ်ေြမာက် အာစရိယပူေဇာ်ပွဲအခမ်းအနားကို ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ေကျာင်းသား/ ေကျာင်းသူေဟာင်းများအားလုးံ ပါဝင်တက်ေရာက်ကပါရန် ေလးစားစွာြဖင့် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။ ကျင်းပမည့်ရက် - ၂၆-၁-၂၀၂၀(တနဂေွေန့) အချ ိန် - နံနက်(၉)နာရီမှ မွန်းတည့်(၁၂)နာရီထိ ေနရာ - အထက(၂)ဒဂုံ(မိမ)ေကျာင်း။ အလှေငွများထည့်ဝင်လှဒါန်းိုင်ပါရန်ှင့် ဆက်သွယ်ရန်--CB Bank -Account No-0043600200000256 DAGON(2) HOMAGE FUND ကိုေအာင်မိုးသိန်း ၀၉-၅၀၇၀၃၄၂၊ မေချာစုဝင်း-၀၉-၄၄၃၂၁၂၁၄၇၊ မစံပယ်-၀၉-၃၃၃၉၀၀၀၂ Dagon 2 Myoma-Alumni Association Facebook page တိုတွင်ဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံစိတ်ပညာအသင်းမှ ''ပဋိပကထိန်းသိမ်းေြဖရှင်းြခင်း'' (Conflict Management)အေကာင်း

တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန

(၂)ရက် သင်တန်းအား ဒုတိယအကိမ်ဖွင့်လှစ်မည်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

ြမန်မာိုင်ငံစိတ်ပညာအသင်းသည် ေအာက်ပါပဋိပကအဆင့်အမျ ိးမျ ိးကို မည်သို မည်ပုံထိန်းသိမ်းေြဖရှင်းရမည်ကို

''ပဋိပကထိန်းသိမ်းေြဖရှင်းြခင်း''

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုဘာရန်ပုံေငွ၊ ေငွလုံး

(Conflict

ေငွရင်းအသုံးစရိတ်ြဖင့် ကချင်ြပည်နယ်၊ ြမစ်ကီးနားမိတွင် တိုင်းရင်းသား

Management) ေခါင်းစ်ြဖင့်သင်တန်းပိုချမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတိုမှာ-

လူမျ ိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန၊

(က) ပုဂိလ်တစ်ဦးစီရဲ ရင်တွင်းပဋိပက(Intra Personal Conflict)

-

(ဂ) အုပ်စု၊ အဖွဲအစည်းအတွင်းပဋိပက (Intra Organization Conflict) (င) ယ်ေကျးမမတူတဲ့ အုပ်စုအတွင်း ပဋိပက (Inter Cultural group Conflict)

- ၂၀၂၀ခုစ ှ ၊် ဇန်နဝါရီလ (၁၈၊ ၁၉)ရက်(စေနေန့င ှ ့် တနဂေ  ွေန့)

သင်တန်းေနရာ

- Taw Win Center,Level(3),အမှတ(် ၄၅)ြပည်လမ်း၊ ဒဂုံ မိနယ်၊

အပါအဝင်)၊

ုံးအဝင်လမ်းခင်းြခင်း၊

(ကွန်ကရစ်) အကျယ် ေပ ၂၀ ထု ၈ လက်မ၊ ြခံစည်းိုးကာရံြခင်း (စုစေ ု ပါင်း အုတတ ် တ ံ င ုိ း် အြမင့် ၅.၆ေပ) RC အုတတ ် င ုိ ် (အုတအ ် ြမင့်

တိုြဖစ်ပီးသင်တန်းကို ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွင့်လှစ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်- ''ပဋိ ပဋိပကထိန်းသိမ်းေြဖရှင်းြခင်း''(Conflict Management)

ုးံ အေဆာက်အအုံ ေပ(၈၀x၆၀) ှစထ ် ပ် RC (ေရ၊မီး၊မိလာ၊  Ground Tank, Over Head Tank

(ဃ) အုပ်စု၊ အဖွဲအစည်းတစ်ခုှင့်တစ်ခုပဋိပက (Inter Organization Conflict)

ဖွင့်လှစ်မည့်ရက်

(၂)ဌာန၏

ေဆာင်ရက ွ ရ ် န်အတွက် ေအာက်ပါအတိင ု ်း အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါေခယူအပ်ပါသည်-

(ခ) တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကားပဋိပက(Interpersonal Conflict)

သင်တန်းေခါင်းစ်

ြပည်နယ်အဆင့်ဦးစီးဌာန

ညန်ကားေရးမှးုံးတည်ေဆာက်ြခင်းှင့် အြခားဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ

၂.၆ေပ + သံပန်းအြမင့် ၃.၃ေပ)

(ုံးအမည်ဆိုင်းဘုတ်အပါ)

(ဂိတ်တံခါးမပါ)၊ အဝင်ဂိတ်တံခါး (အကျယ်ေပ ၂၀) (အြမင့် ၆ ေပ) (၂ေပါက်)၊ ကားပါကင်ခင်းြခင်း (၁၅၀၀sqft) ထု ၈လက်မ(ကွနက ် ရစ်)၊ ကားပါကင်ချည်းကပ်လမ်းခင်းြခင်း အကျယ် ၁၈ေပ၊ ထု ၈လက်မ (ကွနက ် ရစ်)၊ ြပင်ပေရသွယတ ် န်းြခင်း၊ ြပင်ပလပ်စစ်မီး တပ်ဆင်ြခင်း

ရန်ကုန်မိ။

(100KVA,11KV) သွယတ ် န်းြခင်း၊ ဓာတ်အားခွ ဲ တ ံု ည်ေဆာက်ြခင်း၊

သင်တန်းအချ ိန်

- နံနက်(၉)နာရီမှ ညေန(၄)နာရီအထိ

သင်တန်းေကး

- ၅၀.၀၀၀(ကျပ်ငါးေသာင်းတိတ)ိ

ေြမဖိုေြမြပြပင်ြခင်းှင့် အြခားဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ၂။

ဤသင်တန်းအား ဆရာကီး ပါေမာက ေဒါက်တာခင်ြမင့မ ် ှ တာဝန်ယပ ူ ခ ို ျသွားပါမည်။

(က) တင်ဒါေလာက်လာစတင်

စိတ်ဝင်စား၍ တက်ေရာက်လိုသူများသည် ြမန်မာိုင်ငံစိတ်ပညာအသင်း ုံးဖုန်း -၀၉-

ေရာင်းချမည့်ေန့ရက်/အချ ိန်

၈၉၉၀၀၉၀၁၁၊ ၀၉-၆၉၄၀၆၆၆၉၉ ှင့် ၀၉-၆၆၁၃၁၃၆၀၁ သို ဆက်သွယ်စာရင်းေပး

ြမန်မာိုင်ငံစိတ်ပညာအသင်း

- ၇-၁-၂၀၂၀ရက် (အဂ ါေန့)မှ ၃၁-၁-၂၀၂၀(ေသာကာေန)အထိ (ုံးချ ိန်အတွင်း)

အတည်ြပ၍ တက်ေရာက်ိုင်ပါသည်။ သင်တန်းေနရာအခက်အခဲေကာင့် သင်တန်း သားဦးေရ ကန့်သတ်ထားပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များ မည်သူမဆို တင်ဒါ

လုပ်ငန်းအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် တင်သွင်းိုင်ပါသည်။

(ခ) တင်ဒါေလာက်လာတင်  သင ွ း် - ၆-၂-၂၀၂၀ရက် (ကာသပေတးေန့)၊

အများသိေစရန် ေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၅၁) ၊ရန်ေြပ(၁၄)လမ်း၊ သာေကတ/

ရမည့်ေနာက်ဆုံးရက်/အချ ိန်

ဦးစီးဌာန၊ ကချင်ြပည်နယ်အစိုးရ

အေရှ(၃)ရပ်ကွက်ဟုေခတွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃/ရန်ေြပ)၊ ေြမကွက်

အဖွဲုံးဝင်း၊ ြမစ်ကီးနားမိ

အမှတ်- (၅၈၆/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀X၆၀) ရှိှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်အား၊ မိမိ

တစ်ဦးတည်းသာတရားဝင်ပင ို ဆ ် င ို ် ပီး လိအ ု ပ်သလို စီမခ ံ န့်ခေ ွဲ ရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ့် အြပည့အ ် ဝ ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဂရန်အမည်ေပါက် ေဒစန်းစန်းေအး(ဘ)ဦးကက်နီ[၁၂/ သကတ(ိုင်)၀၄၅၁၁၇]ထံမှ က်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေငွ

တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပ ု ါအေရာင်းအဝယ်င ှ ့် ပတ်သက်

၍ ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက တိကျခိုင်လုံေသာစာရွက်စာတမ်းမူးရင်းများှင့်တကွ

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွငး် က်ပ ု ထ ် သ ံ ုိ ကိယ ု တ ် င ုိ လ ် ာေရာက် ကန့်ကက ွ ်

ညေန(၁၄:၀၀) နာရီ

(ဂ) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ - တိင ု း် ရင်းသားစာေပှငယ ့် ်ေကျးမ

(ဃ) တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ေန့ရက် - သီးြခားအေကာင်းကားပါမည် ၃။ တင်ဒါေလာက်လာများကို ုံးချ ိန်အတွင်း ဝယ်ယ ူ င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် အေသး စိတ်အချက်အလက်များအား ုံးချ ိန်အတွင်း ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄-၂၅၂၂၆၉၆ သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါေကာ်မတီ

ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်သည့် ေန့ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက

ကချင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ

အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွား မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးမျ ိးမျ ိးေအာင်၏လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ ေဒခင်ေမသက်(LL.B)

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း ရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၁၄/၁)၊ ေြမကွကအ ် မှတ် (၁၇/၁)၊ ေြမကွ က ် တ ည် ေနရာအမှ တ ် (၁၇/၁)၊ြမင်သာ(၂)လမ်း၊ (၁၄/၁)ရပ်ကက ွ ၊် ေတာင် ဥ က လာပ(ဦးေအာင် ခ င် ) BF၀၁၀၉၆၆၊ [၁၂/ဥကတ(ို င ် ) ၁၀၃၂၂၂] အမည် ေပါက် ှ စ ် ( ၆၀)ဂရန် ေ ြမအား အမည်ေပါက် ဦးေအာင်ခင် (BF-၀၁၀၉ ၆၆)[၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၁၀၃၂၂၂]သည် (၂၁၁၁-၂၀၁၈)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့် ေဒေအးေရ[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၃၂၂၁]မှ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်းကျမ်းကျ ိန်းလာ ၁၀/ ၅၈၉/ ၂၀၁၉ (၇-၁၀-၂၀၁၉) ေသစာရင်း၊ ဦးေအာင်ခင် အမည်ေပါက်ဂရန်မူရင်းတို တင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ရန်ှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆရ ို န် ေြမပုက ံ ူးေလာက်ထားြခင်းအား တရားဝင်ခင ုိ လ ် ေ ံု သာ အေထာက်အထား များြဖင့ ် ဤေကာ် ြ ငာပါသည့ ် ေန့မှ( ၇) ရက်အတွငး် ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွတ်ေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယညန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

သစ်ပင်စိုက်မှ အရိပ်ရ၏ ရိပ်ခိုနားေန အပန်းေြဖ၏

ြမစ်ကီးနားမိ ကချင်ြပည်နယ်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးများေရးရာဝန်ကီးဌာနုံး

တရားလွတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၃၆၁)

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ

ရန်ကုန်မိ ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၄၂၆၉၇၊ ၀၉-၄၀၁၇၅၃၅၄၇

(တရားမကျင့်ထုံး ကိုဓဥပေဒအမိန့်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

အမှတ်(၉/၁၁)၊ ၁၀၃-H၊ ပထမထပ်၊ ၃၆-လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ (တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန့်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀) ေကျာက်တံခါးမိနယ်တရားုံးေတာ်၌ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၈၅

ေဒနီလာ(ခ) ေဒမာယာဒီကာ

၁။ ဦးေစာထူး(ခ) ဦးဖားသူး ှင့် ၂။ ေဒုဂျမ်း(ခ) ေဒူရ်ြခမ်း တရားလို တရားပိင်များ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်တံခါးမိနယ်၊ ဖဒိုမိ၊ (၂)ရပ်ကွက်(ယခုေနရပ် လိပ်စာမသိ)ေန(၁) တရားပိင် ဦးေစာထူး(ခ) ဦးဖားသူး (၂) တရားပိင် ေဒုဂျမ်း (ခ) ေဒူရ်ြခမ်း သိေစရမည်။ သင်တိုအေပ၌ တရားလို ေဒနီလာ(ခ) ေဒမာယာဒီကာက ကိတင်ေရာင်းချ ထားေသာ စပါးတင်း(၁၀၀၀) (သိုမဟုတ်) စပါးတင်း(၁၀၀၀)၏ ကာလတန်ဖိုးေငွ ကျပ်သန ိ ်း(၆၀)ရလိမ ု ှ  င့် ေလာက်ထားစွဆ ဲ ခ ို ျက်ရသ ှိ ည်ြဖစ်၍ သင်တို ကိယ ု တ ် င ို ြ် ဖစ်ေစ သိတ ု ည်းမဟုတ် ၎င်းအမှငစ ့် ပ်လျ်း၍အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တက ို ို ေချပေြပာ ဆိ ု င ို သ ် ူ သင်၏ကိယ ု စ ် ားလှယ ် င ှ ြ့် ဖစ်ေစ၊ ုံးအခွငအ ့် မိန့်အရ ေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိတ ု ည်း မဟုတ် ၎င်းအမှငစ ့် ပ်ဆင ို သ ် ည့အ ် ချက်များကို ေချပေြပာဆိ ု င ို သ ် တ ူ စ်ဦးတစ်ေယာက် သင်၏ေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက် (၁၃၈၁ ခုှစ် ြပာသိုလ ြပည့်ေကျာ် ၄ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် အထက်ကအမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလိ၏ ု စွဆ ဲ ခ ို ျက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ဤုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေန့ရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့ လင် သင်၏ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကိုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိက ု ကည့်လိုသည့်စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ် စာတမ်းအစရှသ ိ ည်တက ုိ ုိ သင်င ှ အ ့် တူယေ ူ ဆာင်လာရမည်။ သိတ ု ည်းမဟုတ် သင်၏ ကိယ ု စ ် ားလှယေ ် ရှေနလက်တင ွ ် ထည့အ ် ပ်ပလ ုိ က ုိ ရ ် မည်။ သင်က ထုေချလာတင်သင ွ း် လိုလင် အမမဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ၊် ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်တင ွ ် ဤုးံ တံဆပ ိ  ် က ုိ  ် ပ ိှ ၍ ် က်ပ ု လ ် က်မတ ှ ် ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (ရဲဟန်ေဇာ်) တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂) ေကျာက်တံခါးမိနယ်တရားုံး

သန်လျင်မိနယ်တရားုံးေတာ်၌ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၈၄

မဆုဆုဟန် တရားလို

ှင့်

ေမာင်အာကာ(ခ) ေမာင်ဟန်ေအး

တရားပိင်

သန်လျင်မိနယ်၊ ဝါးေကျာင်းရပ်ကက ွ ၊် (ရာအိမမ ် ှး ဦးေပါက်စအိမ)် ဘုရားကုန်းေကျးရွာ (ယခင်ေနရပ်လပ ိ စ ် ာ)ေန တရားပိင် ေမာင်အာကာ(ခ) ေမာင်ဟန်ေအး(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ)သိေစရမည်။ သင့အ ် ေပ၌ တရားလိက ု “လင်မယားကွာရှင်းေပးေစလိမ ု ” ေလာက် ထားစွဆ ဲ သ ုိ ည်ြဖစ်၍ သင်ကယ ုိ တ ် င ုိ ြ် ဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမှငစ ့် ပ်လျ်း၍ အေရး ကီးသည့စ ် ကားအရပ်ရပ်တက ို ို ေချပေြပာဆိ ု င ို သ ် ူ ကိယ ု စ ် ားလှယ ် င ှ ြ့် ဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀-ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၇)ရက် (၁၃၈၁-ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း၊ ၁၄ ရက်) ေန့မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင်

အထက်

အမည်ပါသူ တရားလို၏အဆိုလာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေန့ရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကက ွ ခ ် လ ဲ့ င် သင့မ ် ျက်ကယ ွ တ ် င ွ ် ြငင်းချက်များကို ထုတေ ် ပးလိမမ ့် ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိက ု ကည့ ် လိ  သ ု ည့စ ် ာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချ တင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိမ ု ဟုတ် သင့က ် ယ ုိ စ ် ားလှယေ ် ရှေနလက်တင ွ ် ထည့အ ် ပ် လိက ု ရ ် မည်။ သင်ကထုေချလာတင်သင ွ း် လိလ ု င် အမမဆိင ု မ ် ီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀-ြပည့ ် စ ှ ၊် ဇန်နဝါရီလ(၇)ရက် ဤုးံ တံဆပ ိ  ် က ုိ  ် ပ ိှ ၍ ် က်ပ ု ် လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (ဖိးေဝစိုး) တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၁)၊ သန်လျင်မိနယ်တရားုံး


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ရခိုင်သဟာယအသင်းှင့် ရခိုင်အမျ ိးသမီးအသင်းတို (၂၄)ကိမ်ေြမာက် ပညာရည်ခန်ဆုှင့် ထူးြခားထူးခန်ဆုေပးပွဲ ကျင်းပမည်

(၂၄) ကိမ်ေြမာက် ရခိုင်ပညာရည်ခန်ဆုှင့် ထူးြခားထူးခန်ဆုေပးပွဲကို ရခိုင်သဟာယအသင်း(ရန်ကုန်) ှင့် ရခိုင်အမျ ိးသမီးအသင်း (ရန်ကုန်)တိုပူးေပါင်း၍ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၅ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁၂: ၃၀နာရီတွင် ဗဟန်းမိနယ်၊ အာဇာနည်လမ်းရှိ ရခိင ု ြ် ပည်နယ်ဓမာု၌ ံ ကျင်းပမည်ြဖစ်ရာ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ၊် တကသိလ ု ဝ ် င်စာေမးပွက ဲ ို ရခိင ု ြ် ပည်နယ်မှ ေြဖဆိေ ု အာင်ြမင်ခေ ဲ့ သာ ငါးဘာသာှင့် ေြခာက်ဘာသာဂုဏထ ် ူးရှင် ေကျာင်းသူ/ေကျာင်းသားများ၊ ဂုဏထ ် ူးေလးဘာသာှင့် အထက်ရရှိ ကေသာ အသင်းှစသ ် င်း၏ အသင်းဝင်မသ ိ ားစု ေကျာင်းသူ/ေကျာင်းသားများ၊ စာေပ၊ အားကစား၊ အုပညာနယ်ပယ်တတ ုိ င ွ ် ိင ု င ် တ ံ ကာအဆင့၊် ိင ု င ် ေ ံ တာ်အဆင့် ဆုရရှိ ကသူများသည် သက်ဆင ုိ ရ ် ာ ဆုလက်မတ ှ အ ် ေထာက်အထား၊ စာရွကစ ် ာတမ်းများှငအ ့် တူ ၃၁-၁-၂၀၂၀ ရက် ေနာက်ဆုံးထားပီး ရခိင ု သ ် ဟာယ အသင်းုံးခန်း၊ အမှတ(် ၆၈-ခ)၊ မဂလ  ာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကက ွ ၊် ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ဦးသာြမေကျာ် ၀၉-၅၁၅၅၄၁၉၊ ဦးေကျာ်ေမာင် ၀၉-၅၀၇၂၉၈၉၊ ေဒခင်ှင်းကည် ၀၉-၂၀၄၆၁၈၂၊ ဦးေအးေဇာ် ၀၉-၄၅၂၅၅၅၅၃၅ တိုထံသို ဆက်သွယ်ေလာက်ထားကပါရန် းေဆာ်အပ်ပါသည်။ (ေနာက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပီး ေရာက်ရှိ လာေသာ ေလာက်လာများကို လုံးဝတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။) ဆုေပးပွဲကျင်းပေရးအဖွဲ

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

ကျန်းမာေရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန ေဆးတကသိုလ်(၂) ရန်ကုန်

"(၅၂)ကိမ်ေြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်"

၁။ ေဆးတကသိလ ု (် ၂)ရန်ကန ု ် (၅၂)ကိမေ ် ြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနားကို ေအာက်ပါအစီအစ် အတိုင်း ရန်ကုန်တကသိုလ်၊ ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အစမ်းေလ့ကျင့်ြခင်း -

ဘွဲှင်းသဘင်

-

၁၄-၂-၂၀၂၀ရက် (ေသာကာေန့) နံနက်ပိုင်း နံနက် ၈:ဝဝနာရီ

ဘွဲယူကမည့သ ် မ ူ ျားအားလုံး(ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ၊ ပါရဂူဘွဲ၊ ေဆးပညာ မဟာသိပံဘွဲ၊ ဒီပလိုမာဘွဲ၊ ေဆးပညာဘွဲ)

၁၅-၂-၂၀၂၀ရက် (စေနေန့) နံနက်ပိုင်း နံနက် ၈:ဝဝနာရီ (ေဆးပညာဘွဲယူမည့်သူများအားလုံး)

၁၅-၂-၂၀၂၀ရက် (စေနေန့) မွန်းလွဲပိုင်း မွန်းလွဲ ၂:ဝဝနာရီ

(ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ၊ ပါရဂူဘွဲ၊ ေဆးပညာမဟာသိပဘ ံ ွဲ၊ ဒီပလိမ ု ာဘွဲ)

၂။ ဘွဲှင်းသဘင်တက်ေရာက်ရန် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အကျံးဝင်သူများ ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။

(က) ၂၀၁၉ခုှစ်၊ ဧပီလမှစ၍ ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ၊ ပါရဂူဘွဲ၊ ေဆးပညာမဟာသိပံဘွဲ၊ ဒီပလိုမာဘွဲရစာေမးပွဲ ေအာင်ြမင်ပီးသူများ။

(ခ) ၂၀၁၈ခုှစ်၊ ေမလတွင် ေနာက်ဆုံးအမ်ဘီဘီအက် အပိုင်း(ခ)(၆/၂၀၁၇) (၁)ှစ်သင်တန်း ှင့် (၇/၂၀၁၆)သင်တန်း (ေနာက်ဆက်တ)ွဲ စာေမးပွေ ဲ အာင်ြမင်ပီး (ေလာက်လာပိတရ ် က်) အလုပ်သင်ဆရာဝန်တာဝန် (၁)ှစ်အြပည့်အဝ ထမ်းေဆာင်ပီးသူများ။

(ဂ) ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလတွင် ေနာက်ဆုံးအမ်ဘီဘီအက် အပိုင်း(ခ)(၆/၂၀၁၇)(ပုံမှန်) သင်တန်းစာေမးပွဲေအာင်ြမင်ပီး ထမ်းေဆာင်ပီးသူများ။

အလုပ်သင်ဆရာဝန်တာဝန်

(၁)ှစ် အြပည့်အဝ

(ထိုကာလမတိုင်မီက အလုပ်သင်ဆရာဝန်တာဝန် (၁)ှစ်ထမ်းေဆာင် ပီးဆုံး၍ ဘွဲှင်း

သဘင် မတက်ေရာက်ခသ ့ဲ မ ူ ျားသည် အေဝးေရာက်ဘွဲကိုသာ ေလာက်ထားခွငရ ့် သ ိှ ည်။)

၃။ ဘွဲှင်းသဘင်ေကးမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်။

(ခ) အေဝးေရာက်ဘွဲ - ၁၀၀၀/-(ကျပ်တစ်ေထာင်တိတ)ိ

(ဂ) မိသားစုကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မေဆးပညာဒီ  ပလိုမာ-၈၀၀၀/-(ကျပ်ရှစ်ေထာင်တိတ)ိ

(ဃ)အေြခခံအေရးေပကုသမေဆးပညာဒီပလိုမာ-၂၅၀၀၀/-(ကျပ်ှစ်ေသာင်းငါးေထာင်တိတ)ိ

၄။ ဘွဲှင်းသဘင်ေလာက်လာပုံစံများကို ေဆးတကသိုလ်(၂)ရန်ကုန်၊ စာေမးပွဲှင့်ဘွဲှင်းသဘင် ၁ ၂

" x၂'')ေနာက်ခအ ံ ြပာုေရာင်

ကာလာဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ[အမျ ိးသားများသည် လည်ကတုံးရှပ်ှင့်တိုက်ပုံ (သိုမဟုတ်) အေနာက်တိုင်း

ဝတ်စအ ံု ြပည့ ် င ှ ့် အမျ ိးသမီးများသည် ရင်ဖးံု လက်ရည ှ အ ် က ျ ီ(ေြပာင်)နားရွကေ ် ပသည့ပ ် ြံု ဖစ်ရမည်။ ဆံပင်ဖားလျား(ြဖန့်လျက်)မချရ၊ ဆံပင်ေဆးေရာင်မဆိးု ရ။]ပူးတွလ ဲ ျက် ၉-၁-၂၀၂၀ရက်မှ ၃၁-၁-၂၀၂၀ ရက်ထိ တင်သွင်းကရမည်။

၅။ ဘွဲှင်းသဘင်အစမ်းေလ့ကျင့်ပွဲှင့် ဘွဲှင်းသဘင်တက်ေရာက်ရာတွင် အမျ ိးသားများသည်

ြမန်မာဝတ်စ(ုံ လည်ကတုံး၊ ရှပ ် င ှ ့် တိက ု ပ ် )ုံ /အေနာက်တင ို ်းဝတ်စ/ုံ တိင ု ်းရင်းသားဝတ်စ၊ုံ အမျ ိးသမီးများ သည် ြမန်မာဝတ်စုံ(လုံချည်၊ အက ျ ီ)၊ တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံဝတ်ဆင်ရမည်။ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ဝတ်ဆင်ြခင်းမရှိသူများကို အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်ခွင့်မြပပါ။

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ (တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန့်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀) ေကျာက်တံခါးမိနယ်တရားုံးေတာ်၌ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၈၄ ေဒနီလာ(ခ) ေဒမာယာဒီကာ

(က)တက်ေရာက်ဘွဲ - ၁၅၀၀/-(ကျပ်တစ်ေထာင့်ငါးရာတိတ)ိ

ဌာနမှရယူ၍ ြပည့စ ် စ ုံ ွာြဖည့စ ် က ွ ် ပီး ေနာက်ဆုံးိက ု က ် ူးထားေသာ(၁

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ဗဟန်းမိနယ်၊ ဗိုလ်ချ ိ(၂)ရပ်ကွက်၊ မိုးမခလမ်း၊ အမှတ်-၄၄၉(A1/Z) တည်ရှိရာ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂ဂျ ီ၁၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄၄၉/ေအ၁+ဇက်၊ ဗိုလ်မှးချပ်သန်းဦး အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အမည်ေပါက် ဗိလ ု မ ် ှးချပ်သန်းဦးသည် ၈-၁၀-၂၀၁၄ ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ ၍ ် ေဒြမင့သ ် န်း [၁၂/ဗဟန(ိင ု )် ၀၁၂၂၈၃]မှ တစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်းှင့် အေမွဆက်ခသ ံ အ ူ ြဖစ် ၎င်းတစ်ဦး တည်းသာ ကျန်ရှိခဲ့ပီး အြခားအေမွဆက်ခံမည့်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မကျန်ရစ်ခဲ့ြခင်း မရှပ ိ ါေကာင်း ၁၈-၁၀-၂၀၁၉ ရက်၊ ဒဂုံ မိနယ်တရားုးံ ကျမ်းကျ ိန်အမှတစ ် ် ၁၀/၂၂၂၈/ ၂၀၁၉ ကျမ်းကျ ိန်လာ၊ ေထာက်ခက ံ ျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေသဆုံးမလက်မတ ှ ၊် အိမေ ် ထာင်စလ ု ဦ ူ းေရ စာရင်း၊ ယင်းေြမ၏ဂရန်မရ ူ င်းတိ ု င ှ အ ့် တူ ေဒြမင့သ ် န်း၏ကိယ ု စ ် ားအေထွေထွကယ ို စ ် ား လှယလ ် စ ဲ ာအမှတ-် ၂၇၂၈၀/၂၀၁၉အရ ေဒသီရြိ မင့ဦ ် း [၁၂/ဗဟန(ိင ု )် ၀၁၂၂၈၅]မှ ကိယ ု စ ် ား လှယလ ် စ ဲ ာြပန်လည်ပ ု သ ် မ ိ ်းြခင်းမရှေ ိ ကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာတင်ြပ၍ အေမွဆက်ခပ ံ င ို ဆ ် င ို ် ေကာင်းှင့် အပိုင်ေပးစာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံ ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ ် ိင ု ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းအတိင ု း် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ် ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယညန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

သိန်းေဇာ်မိုး

ေမာ်ကွန်းထိန်း

ေဆးတကသိုလ်(၂) ရန်ကုန်

၁။ ဦးေစာထူး(ခ) ဦးဖားသူး ၂။ ေဒုဂျမ်း(ခ) ေဒူရ်ြခမ်း တရားလို တရားပိင်များ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်တံခါးမိနယ်၊ ဖဒိုမိ၊ (၂)ရပ်ကွက်(ယခုေနရပ် လိပစ ် ာမသိ)ေန (၁) တရားပိင် ဦးေစာထူး(ခ) ဦးဖားသူး၊ (၂)တရားပိင် ေဒုဂျမ်း (ခ) ေဒူရ်ြခမ်း သိေစရမည်။ သင်တအ ုိ ေပ၌ တရားလို ေဒနီလာ(ခ) ေဒမာယာဒီကာက ကိတင်ထတ ု ယ ် ထ ူ ား ေသာ ေငွကျပ်သိန်း(၂၀)ြပန်ရလိုမှင့် ေလာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်တို ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ သိုတည်းမဟုတ် ၎င်းအမှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကား အရပ်ရပ်တက ုိ ုိ ေချပေြပာဆိ ု င ို သ ် ူ သင်၏ကိယ ု စ ် ားလှယ ် င ှ ြ့် ဖစ်ေစ၊ ုံးအခွငအ ့် မိန့်အရ ေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိတ ု ည်းမဟုတ် ၎င်းအမှငစ ့် ပ်ဆင ို သ ် ည့အ ် ချက်များကို ေချပေြပာဆိ ု င ို ် သူတစ်ဦးတစ်ေယာက် သင်၏ေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက် (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၄ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် အထက်က အမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလို၏ စွဲဆိုချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ဤုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေန့ရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခ့လ ဲ င် သင်၏ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပး လိမမ ့် ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိက ု ကည့်လိ  ုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချ တင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာ ရမည်။ သိတ ု ည်းမဟုတ် သင်၏ကိယ ု စ ် ားလှယေ ် ရှေနလက်တင ွ ် ထည့အ ် ပ်ပလ ို က ို ရ ် မည်။ သင်က ထုေချလာတင်သွင်းလိုလင် အမမဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ၊် ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်တင ွ ် ဤုးံ တံဆပ ိ  ် က ုိ  ် ပ ိှ ၍ ် က်ပ ု လ ် က်မတ ှ ် ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (ခင်ဇာနီေအာင်) ဒုတိယမိနယ်တရားသူကီး ေကျာက်တံခါးမိနယ်တရားုံး ှင့်

Medi Myanmar Group Ltd မှ တစ်ဦးတည်း

ြဖန့် ြဖးေရာင်းချခွင့်ရှိေသာ Products များအား ေရာင်းချေနမအေပတားြမစ်ြခင်း

Medi Myanmar Group Ltd အမှတ် (၄၆)၊ ြပည်လမ်း၊ (၆)

မိင ု ခ ် ၊ွဲ လင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ၏ လအ ဲ ပ်ညန်  ကားချက်အရ ေအာက်ပါ

အတိင ု း် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ Medi Myanmar Group Ltdသည် ြမန်မာိုင်ငံတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တံဆိပ်

ကုနပ ် စည်းကို KINOBIOTECH ၏ လအ ဲ ပ်မြဖင့  ် တစ်ဦးတည်းတင်သင ွ ်း ြဖန့်ချ ိခွင့်ရရှိထားေသာ ကုမဏီြဖစ်ပါသည်။ ယင်းြဖန့်ြဖးေရာင်းချေသာ ေအာက်ပါ

"KINOHIMITSU" အမည်ရှိေသာ အမှတ်တံဆိပ်ပါ ကုန်ပစည်းအမျ ိးမျ ိးကို ေဈးကွက်

ထဲတင ွ ် မိမတ ိ ၏ ို အေရာင်းဆိင ု မ ် ျားေပတင်၍ ြဖန့်ြဖးေရာင်းချေနြခင်း များကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ Online မှတစ်ဆင့် ေရာင်းချြခင်းေသာ် လည်းေကာင်း ေတွရှိေနပါသည်။

အဆိပ ု ါေရာင်းချမေကာင့် တစ်ဦးတည်းကိယ ု စ ် ားလှယက ် မ ု ဏီ 

ြဖစ်သည့် Medi Myanmar Group Ltd အေနြဖင့် ဆုံးံးနစ်နာမများ ရှိလာရပါသည်။ ထိုကဲ့သိုေသာ ဆုံးံးနစ်နာမများေကာင့် အထက်ပါ ေဈးကွက်တွင် ေရာင်းချေနေသာ ေဖာ်ြပပါအမှတ်တံဆိပ်ကုန်ပစည်း

ကို ေရာင်းချမကိစအဝဝအား  လုးံ ဝမြပလုပပ ် ါရန် ယခုေကညာသည့် ရက်မစ ှ ၍ ေတာင်းဆိအ ု ပ်ပါသည်။ ထိသ ု လ ို က ို န ် ာြခင်းမရှဘ ိ ဲ ဆက်လက်

ေရာင်းချေနသည်ကို ေတွြမင်ကားသိရပါက ဥပေဒေကာင်းအရ

လိအ ု ပ်သည့အ ် ေရးယူမများကိ  ု ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ မ ် ည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ ငိမ်းေကျာ် (စ်-၁၉၉၈)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

အခန်းအမှတ်-၀၀၇၊ အင်းလျားလိတ်ဟိုတယ်၊

၃၇၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန့်လတ်ြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ သဃန  ်းကန်းမိနယ်၊ (င/က)ရပ်ကက ွ ေ ် န ေဒရာဇီယာ ဘာူး (ခ) ေဒသန်းသန်းေအး [၁၂/သဃက(ိုင)် ၂၀၆၉၃၂]၏ သားြဖစ်သူ ေမာင်ဝင်းဘိေ ု ဝ(ခ)ေဝယံ (TGKN-၀၆၉၂၈၀)သည် မိဘများအား ဂုဏသ ် က ိ ာ ကျဆင်း ေစြခင်း ၊ အကိ မ ်  ကိ မ ် စိ တ ် ဆ င်း ရဲ ေအာင် ြပလု ပ ် ပ ါသြဖင့ ် ယေန့မှ စ ၍ သားအြဖစ် မ ှ အေမွ ြ ပတ် စ ွ န့် လတ် ေ ကာင်း ဤေကညာ ပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ ၎င်းှငပ ့် တ်သက်ေသာ မည်သည့က ် စ ိ မဆိ  ု လုံးဝ (လုံးဝ) တာဝန်ယေ ူ ြဖရှင်းေပးမည်မဟုတေ ် ကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ သည်။

မိခင်-ေဒရာဇီယာဘာူး (ခ) ေဒသန်းသန်းေအး


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကက ွ ၊် ကံဘဲ့ဘူတာုံလမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာပရိယတစ ိ ာသင်တက ုိ ် ကီး၏ ဦးစီးပဓာနနာယက ဆရာေတာ် ေဒါက်တာဘဒေမဓာန(MA.Ph.D) သာသနဓဇဓမာစရိယ၊ ဝိနယာဓိကသီရပ ိ ဝရ ဓမာစရိယ၊ ဝိနယဝိဒသ ူ ည် ၂၀၂၀ြပည့ ် စ ှ ၊် ဇန်နဝါရီလ ၄ရက်(လွတလ ် ပ်ေရးေန့)တွင် ြပည်ေထာင်စသ ု မတ ြမန်မာ ိင ု င ် ေ ံ တာ် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတုံးထံမှ ဆက်ကပ်ပေ ူ ဇာ်ေသာ ဂဝါစကပတ ိ ဘွဲတံဆပ ိ ေ ် တာ်ကို အလှခံရရှေ ိ တာ်မူ သြဖင့် အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်မိပါေကာင်းှင့် ဆရာေတာ် ကျန်းမာသက်ရှည်စွာြဖင့် တစ်ဆင့်ထက်တစ်ဆင့် ြမင့သ ် ည်ထက်ြမင့ေ ် သာ သာသနာြပလုပင ် န်းများကို ေဆာင်ရက ွ  ် င ို ပ ် ါေစေကာင်း ဆုမန ွ ေ ် ကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ ဆရာေတာ်၏ မူလအာဒိကမိက ရဟန်းဒါယကာကီး သုဓမမဏိေဇာတဓရ ဦးေကျာ်လွင် ေရလင်းယုန်၊ ေရဆင်ဒန်အိုးစက်ုံ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ကန်းေတာေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ဟသာတလမ်း၊ အမှတ်(၄၅)၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမေပရှိ (၁)ခန်း တည်းRC (၈)ထပ်ခွဲ+Pitch Roof (Lift)ပါေသာ အေဆာက်အအုံ၏ (ပထမထပ်)၊ ဧရိယာ(၁၁၀၄) စတုရန်းေပ၊ မီနီကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ၎င်းမီနက ီ န ွ ဒ ် တ ို က ို ခ ် န်း၏ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုံးတိက ု ို လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ည်ဟု ဝန်ခသ ံ ြူ ဖစ်ေသာ ဦးေမာင်ေမာင်လှ [၁၂/စခန(ိုင်)၀၅၇၂၃၇]ထံမှ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ဦးေအာင်ေကျာ်ထူး[၄/ဟခန(ိုင်)၀၂၆၆၃၂]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် အတွက် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မှ (၇) ရက်အတွငး် တိကျခိုင်လုံေသာ စာရွက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေန့ရက် ေကျာ်လန ွ သ ် ည်အထိ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ် ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးေအာင်ေကျာ်ထူး၏ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၀၅၁) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph-01-246869, 09-450023651 Ph-09-254508917 Ph-09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈) တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower ၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သစ်ေတာနဲ့သစ်ပင် ချစ်ခင်တဲ့လူမျ ိး သစ်ပင်ကိုှစ်စ်စိုက် ေရတိုက်ကိုစိုး


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတုံး၏ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ၊် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်တင ွ ် အမိန့်ေကာ်ြငာစာ အမှတ်(၁/၂၀၂၀)ြဖင့် ိုင်ငံေတာ်မှေပးအပ်ေသာ သာသနာေရးဆိုင်ရာဘွဲတံဆိပ် အဂမဟာသီရိသုဓမသိဂဘွဲကို ေကျးဇူးရှင် မိခင်ကီး ေဒခင်သန်းြမင့် (သီဟသုဓမသိဂ၊ သီရသ ိ ဓ ု မသိဂ))အား  ထိက ု ထ ် က ို တ ် န်တန်ထပ်မခ ံ ျ ီးြမငခ ့် ရ ံ သည့အ ် တွက် လက်လစ ှဲ ွာ ဝမ်းေြမာက်ဂဏ ု ယ ် ရ ူ ပါသည်။ ဆက်လက်၍ သက်ရည ှ ၊် ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာစွာြဖင့် ချစ်ေသာမိသားစုင ှ အ ့် တူ သာသနာအကျ ိး၊ ဘာသာအကျ ိး၊ ိင ု င ်  ံ င ှ အ ့် များအကျ ိးအား ဆတက်ထမ်းပိုး သယ်ပးုိ ေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေစေကာင်း ဆုမန ွ ေ ် ကာင်းေတာင်းအပ်ပါ သည်။

“ဂုဏ်ရှိန်ြမင့် မိသားစု”

သားကီး - ဦးဝင်းေဆွ- ေဒေကသီဝင်း(ဂုဏ်ရှိန်ြမင့်-ရတနာ) ေြမး

- ကိုသီဟေဆွ(Managing Director, Development Concept Co. Ltd)-

ြမစ်

-

ေဒါက်တာယမင်းေရစင် (Director, Development Concept Co. Ltd) မမေဆွသီရိဣေ

သားလတ် - ဦးေဇယျာေအာင်- ေဒေအးေအးဝင်း(ြမင့်ဂုဏ်ေရာင် ရတနာ) ေြမး

(Mother Art Gallery)

- မဝင့်သူေအာင်-ကိုစိုင်းဝန်းေကျာက်(Golden Light Myanmar Travel and Tour Co. Ltd) - ေမာင်ဇွဲြပည့်ေအာင် (Force Auto Service)

သမီးငယ် - (Chief Engineer ဦးသိန်းဦး)- ေဒါက်တာမီမီခိုင်(ပပဝင်းရတနာ)

ေြမးအမာ - မရတနာဦး [ေနာက်ဆုံးှစ်အပိုင်း(က) ေဆးတကသိုလ် ၁၊ ရန်ကုန်]

- မရတနာထူး [ေနာက်ဆုံးှစ်အပိုင်း(က) ေဆးတကသိုလ် ၁၊ ရန်ကုန်]

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း အ.ထ.က(၄)စမ်းေချာင်း ေကျာင်းသား/သူေဟာင်းများ အမေဆာင်အဖွဲ ဒုဥက(၃)ြဖစ်သူ ေဒေအးေအးသန်း(သီရသ ိ ဓ ု မသိဂ)၏ ) ခင်ပန ွ း် ၊ “ ေတာ်ဝင်” မိသားစု ကုမဏီ  ဥက ဦးကိက ု ိေ ု ထွး (လူမထူးခန်(ပ)ဆင့်)အား ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ ိုင်ငံေတာ်သမတုံး၏ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ်(၁/၂၀၂၀)ြဖင့် “အဂ အဂမဟာသီရိသုဓမမဏိေဇာတဓရ ဇာတဓရ” ဘွဲတံဆိပ်ကို ထပ်မခ ံ ျ ီးြမငအ ့် ပ်င ှ ်းြခင်းခံရသည့အ ် တွက် အထူးဂုဏယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့် ေနာင်စ ှ ေ ် ပါင်း များစွာလည်း ဘာသာေရး၊ လူမေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးကများတွင် ဆတက်ထမ်းပိုး ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ ေကျာင်းသား/သူေဟာင်းများအမေဆာင်အဖွဲ အ.ထ.က(၄)စမ်းေချာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ေဒါပုံ မိနယ်၊ ကည်စရ ု ပ်ကက ွ ၊် ေကျာင်းလမ်း(၃)လမ်းသွယ၊် အမှတ် (၉)တွင် (အလျားxအနံ) (၂၅ေပx၅၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွကေ ် ပတွင် ေဆာက်လပ ု ် ထားသည့် (၂)ခန်းတွဲ၊ (၃ထပ်ခွဲ) ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦတွင် ေြမငှားဂရန် ဦးကည် လင်၊ ဦးငိမး် ေမာင်အမည်ြဖင့် တရားဝင် အမည်ေပါက်ထားပီး ဦးငိမး် ေမာင်[၁၂/မဂတ (ိင ု )် ၀၂၈၈၂၈] တရားဝင်ပင ို ဆ ် င ို ေ ် သာ (၁၂ေပခွxဲ ၅၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက ် င ှ ့် ၎င်းယခုပင ို ဆ ် င ို ထ ် ားေသာ (A)ဘက်ြခမ်း ပထမထပ်တက ို ခ ် န်း(အလျားx အနံ) (၁၂ေပခွဲ x၅၀ေပ) အကျယ်အဝန်းတိက ု ခ ် န်း (၁)ခန်းတိက ု ုိ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွြဖစ်သူ ေဒဝင်းဝင်း ေဌး[၁၂/ဒပန(ိင ု )် ၀၄၅၆၂၁]သည် (၁-၁-၂၀၂၀) ရက်တင ွ လ ် ည်းေကာင်း၊ ၎င်းအေဆာက် အဦတွင် ဦးငိမ်းေမာင်မှ ေရာင်းချခဲ့ ပီးဝယ်ယပ ူ င ို ဆ ် င ို ထ ် ားသူ (A) ဘက်ြခမ်း ဒုတယ ိ ထပ် တိုက်ခန်း(၁)ခန်းအား ေဒဇင်မာလင်းထံမှ ေဒဝင်းဝင်းေဌး[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၄၅၆၂၁] သည် ၃၀-၁-၂၀၁၈ ရက်တင ွ လ ် ည်းေကာင်း၊ စုစေ ု ပါင်း အဆိပ ု ါ အေဆာက်အဦ တိက ု ခ ် န်း (၂)ခန်းှင့် ေြမတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသတိအ ု ား ဥပေဒှငအ ့် ညီ တရားဝင်ဝယ်ယူ လက်ေရာက် ပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက ု ခ ် န်း(၂)ခန်းှင့် ေြမတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသြဖစ်သည့် ေခါင်းရင်း ြခမ်းတိအ ု ား အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်တအ ုိ ား က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွြဖစ်သူ ေဒဝင်းဝင်းေဌး ထံမှ တရားဝင်ခင ွ ြ့် ပချက်မရရှဘ ိ ဲ ေရာင်းချြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ေပါင်ြှံ ခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ အာမခံတင်သင ွ း် ြခင်း၊ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထိင ု ြ် ခင်း၊ အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း၊ တိက ု ခ ် န်း အေရာင်းအဝယ်တင ွ ် ေြမရှငအ ် သိအမှတြ် ပ လက်မတ ှ ေ ် ရးထိုးြခင်း၊ အြခားေသာကိစရပ်  တိအ ု ား က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွြဖစ်သူ သိရြှိ ခင်းမရှဘ ိ ဲ ြပလုပခ ် ပ ဲ့ ါက ြဖစ်ေပလာမည့် အကျ ိး အြပစ်တက ုိ ုိ ြပလုပသ ် မ ူ ှ တာဝန်ယရ ူ မည်ြဖစ်ပီး လိအ ု ပ်လာပါက တရားဥပေဒှငအ ့် ညီ အေရးယူေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရဦးေကျာ်ေကျာ်လင် (LL.B,D.B.L,W.I.P.O(Switzerland) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၃၆၀) အမှတ်(၆၈၆)၊ အေနာ်မာ(၁၆)လမ်းအေရှ၊ ၁/အေနာ်မာရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၆၂၄၈၁

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ကမာေအး၊ (၉)ရပ်ကက ွ ၊် ေရကူး ေတာင်ပိုင်းလမ်း၊ အမှတ်(၅၃)၊ အခန်းအမှတ်(3-C)ဟုေခ တွင်ေသာ ေနအိမ်တိုက်ခန်းကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိြု ပသူ ဦးရန်ေအာင်[၁၂/မရက(ိင ု )် ၀၃၄၈၅၂]ှင့် ေဒခင်နဒီလင်း [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၈၄၂၆၈]ထံမှအပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် က်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွက စရန်ေငွအချ ိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင် ခွင့်ရှိေကာင်း ကန့်ကွက်လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၀)ရက် အတွငး် ခိင ု လ ် ေ ံု သာတရားဝင်စာချပ်စာတမ်းများတင်ြပ၍ က်ပ ု ထ ် ံ

ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အပီးအပိုင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွား မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရဦးေမာင်ကီး(စ်-၇၂၀၇) ဦးထွန်းထွန်းသာ(စ်-၉၉၀၅) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တိုက်(စီ/၁၁)၊ အခန်း(၉၀၆)၊ (၉လာ)၊ မင်းဓမဥယျာ်အိမ်ရာ၊ ပါရမီလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၂၅၁၃၀၃၈၊ ၀၉-၄၀၁၈၈၂၀၀၇

သစ် ပင် စိုက် မှ အ ရိပ် ရ ၏ ရိပ် ခို နား ေန အ ပန်း ေြဖ ၏


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

သမိုင်းဝင်ကျ ိကစံဆံေတာ်ရှင်ေစတီေတာ် (၁၂၀)ကိမ်ေြမာက် ဗုဒပူဇနိယပွဲေတာ် ကျင်းပမည်

ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ အေရှပိင ု း် ခိင ု ၊် သဃန  း် ကန်းမိနယ်တင ွ ် တည်ထားေသာ ဆံေတာ် ၇-ဆူ၊ ဓာတ်ေတာ် ၁၀-ဆူ ကိန်းဝပ်ေတာ်မသ ူ ည့် သမိင ု ်းဝင် ကျ ိကစံဆေ ံ တာ်ရင ှ ် ဆုေတာင်းြပည့်ေစတီေတာ်၏ (၁၂၀) ကိမ်ေြမာက် ဗုဒပူ  ဇနိယပွဲေတာ်ကို (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း ၅ရက်)၂၉-၁-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၄ နာရီတွင် ပွဲေတာ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို စတင်ဖွင့်လှစ်ပီး၊ ၇-၂-၂၀၂၀ရက်တွင် ြမန်မာ့ိုးရာ ှမ်းမနဲထိုးပွဲ၊ ၈-၂-၂၀၂၀ရက် (တပိတ ု လ ွဲ ြပည့ေ ် န့) နံနက် အုဏတ ် က်ချ ိန်တင ွ ် ဗုဒု  ပပ ် ွားေတာ်များ ှမ်းမနဲဆမ ွ ်းကပ်လှ ြခင်းှင့် ညေန ၃ နာရီတွင် ပင့်သံဃာ (၂၇၅)ပါးှင့် သာသနာ့ွယ်ဝင် သီလရှင် (၇၅)ပါး အား ဆွမ်းဆန်စိမ်းေလာင်းလှပွဲ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပီး ၈-၂-၂၀၂၀ရက် ည ၇ နာရီတွင် မဟာဒုက်ဘုရားကံစမ်းမဲ အလှရှင်ေရွးချယ်ပွဲ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသည်။ မဟာဒုက် ပထမဆု-ဘုရားတစ်ဆူ၊ ြမသပိတ်(၁)လုံး၊ ဆွမ်းစရိတ် (၃၀၀၀၀၀)ကျပ်၊ ဒုတိယဆုဆွမ်းစရိတ် (၂၈၀၀၀၀)ကျပ်၊ တတိယဆု-(၂၆၀၀၀၀)ကျပ်၊ စတုတဆု-(၂၄၀၀၀၀)ကျပ်၊ ပမဆု-(၂၂၀၀၀၀)ကျပ်ှင့် ဆမဆုမှ ဒသမဆုအထိ ဆွမ်းစရိတ် (၂၀၀၀၀၀)ကျပ်တို ချ ီးြမင့်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ပါဝင်လှဒါန်းလိုေသာ အလှရှင်များ ဆက်သွယ်လှဒါန်းရန် - ဦးသိန်းေအး၊ ုံးအဖွဲမှး(ေဂါပကအဖွဲုံး) ဖုန်း-၀၉-၄၄၆၈၉၀၀၁၉ ၀၉-၂၅၄၇၃၇၃၀၅ ေဂါပကအဖွဲ ကျ ိကစံေစတီေတာ်

“ေဗာဓိမိင်သစာေရြပည်ဓမရိပ်သာ (၇၅)ှစ်အထက်သက်ကီးတရားစခန်း”

ေန့ရက် ေနရာ

။ ။ ၂၃-၁-၂၀၂၀ရက်မှ ၂၆-၁-၂၀၂၀ ရက်ထိ ။ ။ ေဗာဓိမိင်သစာေရြပည်ဓမရိပသ ် ာ (လှည်းကူး)၊ ဘိုးေတာ်လမ်း၊ ကန်းကေလးေကျးရွာ၊ လှည်းကူးမိနယ်။ အချ ိန် ။ ။ ၂၃-၁-၂၀၂၀ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁နာရီ အေရာက်လာရမည်။ စာရင်းသွင်းရန် ။ ။ ေဒေအးြမထွန်း ၀၉-၅၀၀၆၄၅၇ ေဒခင်မိုမိုမိင် ၀၉-၅၁၅၇၅၅၁ မှတ်ချက် ။ ။ မိသားစုဝင်များကိယ ု တ ် င ုိ လ ် ာေရာက်ပေ  ု ိ ဆာင်ရန်၊ လာေရာက်ပိုေဆာင်သူကို မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ ိက ု ယ ် ထ ူ ားမည်။ လာေရာက်ပေ ို ဆာင်သသ ူ ည် ိုင်ငံသားကတ်ြပရမည်။

ြမန်မာိုင်ငံမိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း

ဘီလူးကန်းေချာင်းဆုံမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

တာေမွမိနယ်ရှိ အသင်းပိုင်ရှစ်ထပ်ခွဲှင့်

အမအကိမ်ေြမာက်ှစ်ပတ်လည်စုံညီ

Basement (Office Tower)

အစည်းအေဝး ဖိတ်ကားလာ

အေဆာက်အဦငှားရမ်းရန်အတွက်

ဘီလူးကန်း၊ ေချာင်းဆုံမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)၏

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

လည်ပ)ွဲ ကို ေအာက်ပါအစီအစ်အတိင ု ်း ကျင်းပြပလုပမ ် ည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အသင်းဝင်များ

၁။ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ တာေမွမိနယ်၊ ပျားရည်ကန ု ်းရပ်ကက ွ ၊် ဗညားဒလလမ်းှင့် (၁၄၈)လမ်းေထာင့်၊ အမှတ်-၃၄၁ ရှိ

ေြမ ၂၈၇၅ စတုရန်းေပှင့်

၎င်းေြမေပတွင်

တည်ေဆာက်ထားေသာ ရှစ်ထပ်ခွဲှင့် Basement (Office Tower) အေဆာက်အဦကို ၂၀၂၀ခုှစ် စတင်ကာ (၅)ှစ်မှ (၁၀)ှစ်အထိငှားရမ်းမည်ြဖစ်၍ ြမန်မာိုင်ငံမိခင်ှင့် ကေလးေစာင့ေ ် ရှာက်ေရးအသင်း၊ သုခမ ု လမ်း၊ ဒကဏ ိ သီရိ မိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်တင ွ ် တင်ဒါေလာက်လာပုံစံများဝယ်ယူိုင်ေကာင်းှင့် တင်ဒါေရွးချယ်မလုပ်ငန်းစ်အား ေအာက်ပါအတိုင်းေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်စ်

အေကာင်းအရာ

အားလုးံ (အသင်းဝင်သည်ြဖစ်ေစ၊ မဝင်သည်ြဖစ်ေစ) စိတပ ် ါဝင်စားသူများအားလုးံ (ဖိတစ ် ာ ရသည်ြဖစ်ေစ၊ မရသည်ြဖစ်ေစ) တက်ေရာက်ကပါရန် ေလးစားစွာဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။ အစီအစ် ကျင်းပမည့်ေန့ရက် ။

။ ၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၉ရက်

ကျင်းပမည့်အချ ိန်

။ နံနက် ၉:၀၀နာရီမှ ၁၂:၀၀နာရီအထိ

ကျင်းပမည့်ေနရာ

။ မွန်ပိဋကတ်တိုက်၊ (ေရတိဂုံဘုရားေတာင်ဘက်မုခ်အနီး)

၁၈-၁-၂၀၂၀ရက်(စေနေန့)

ေရတိဂုံဘုရားလမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေန့ရက်/အချ ိန်ကာလ

(က) တင်ဒါအဆိုြပလာများဝယ်ယူြခင်း

၁၃-၁-၂၀၂၀ မှ ၂၀-၁-၂၀၂၀အထိ

(ခ)

တင်ဒါအဆိုြပလာများလက်ခံြခင်း

၃-၂-၂၀၂၀(ုံးချ ိန်အတွင်း)

(ဂ)

တင်ဒါဖွင့်ေဖာက်ြခင်းှင့်

၁၈-၂-၂၀၂၀ မှ ၂၁-၂-၂၀၂၀အထိ

(ုံးချ ိန်အတွင်း)

တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ြခင်း

(ုံးချ ိန်အတွင်း)

(ဃ) တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့်ကုမဏီ  အား

အမအကိမ်ေြမာက်

ှစ်ပတ်လည်စည ံု အ ီ စည်းအေဝး(သက်ကီးပူေဇာ်ပ+ဲွ ပညာရည်ခန်ဆခ ု ျ ီးြမငပ ့် +ဲွ ှစပ ် တ်

၂၄-၂-၂၀၂၀

အေကာင်းကားြခင်းှင့်အသင်းုံး၊ Website တွင်ေကာ်ြငာြခင်း ၂။ အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ိှ ပ ုိ ါက ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၉၀၀၂သိ ု းံု ချ ိန်အတွငး် ဆက်သယ ွ ေ ် မးြမန်း စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ ြမန်မာိုင်ငံမိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း

(ေန့လယ်စာထမင်းြဖင့် ဧည့်ခံပါမည်။) အသက်(၈၀)ြပည့်သူ အသင်းဝင်များစာရင်း၊ အသင်းဝင်များ၏ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တကသိလ ု ဝ ် င်စာေမးပွတ ဲ င ွ ် ထူးခန်ေအာင်ြမင်သည့် သား/သမီးများစာရင်းှင့် လှဖွယ် ပစည်း/ ေငွလှဒါန်းလိုသူများရှိပါက ၁၀-၁-၂၀၂၀ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ ေအာက်ပါ ပုဂိလ်များထံ ဆက်သွယ်သတင်းေပးပိုပါရန်။ ဦးစန်းြမင့(် ဥက)

ဦးမင်းေအးလွင် (အတွင်းေရးမှး)

၀၉-၅၁၈၈၄၇၃

၀၉-၅၃၃၃၄၈၄

ေဒသိန်းရှင်(ဒု-ဥက-၂)

ဦးြမင့်သိန်း (တွဲ-အတွင်းေရးမှး-၁)

၀၉-၅၀၃၁၉၇၆

၀၉-၅၄၀၁၀၇၉

ဦးမင်းတင်ေလး(ဒု-ဥက-၃)

ေဒခင်အုန်းြမင့် (ဘာေရးမှး)

၀၉-၅၁၃၂၇၇၅

၀၉-၅၁၈၇၄၀၆ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ဘီလူးကန်း၊ ေချာင်းဆုံမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ေဒခင်မူ (U.S.I.S) အသက် (၉၃) ှစ်

ဗုဒဘာသာကလျာဏယုဝတီအသင်း၏ စာရင်းစစ်ေဟာင်း ေဒ ခင် မူ သ ည် ၃၁-၁၂-၂၀၁၉ ရက် ည ၉:၀၅ နာရီ တ ွ င ် ကွ ယ ်

လွန်သွားပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရ ပါေကာင်း။

ဗုဒဘာသာကလျာဏယုဝတီအသင်းသူများ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဗိုလ်မှးဝင်းေနစိုး (ငိမ်း)

ကည်း-၂၂၄၇၇ (ေတဇ-၁၇) ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ စ့်ငူရပ်ကွက်၊ ေဇယျာသီရိလမ်း၊ အမှတ် (၇၁၁)ေန ေဒေနာ်ချယ်ရီ၏ခင်ပွန်း ဗိုလ်မှးဝင်းေနစိုး (ငိမ်း)၊ (ဌာနမှး-ငိမ်း၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ) အသက် (၅၁)ှစ်သည် ၇-၁၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) ညေန ၅:၄၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် မိသားစုင ှ အ ့် တူ ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

ေတဇ (၁၇) သူငယ်ချင်းများ

ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန်

၂၀-၁၂-၂၀၁၉ ရက် တ ွ င ် ေကးမုံ သတင်းစာ၏ စာမျက်ှာ(၂၃)ပါ ေဒထု ူးနန်၏ ကန့်ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ တွင် (လက်ယာခန်း)ဟု မှားယွင်း ေဖာ်ြပ မိသြဖင့် မျက်ှာမူလင် (ညာဘက်ခန်း) ဟု ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန်  ။

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဗိုလ်ကီးထွန်းဝင်း(ငိမ်း)

ေမွးသကရာဇ်အမှန်

(ကည်း-၁၄၄၁၃)(OTS-53) ဒုတိယရဲမှးကီး(ငိမ်း) သူငယ်ချင်း . . . ၁-၁-၂၀၂၀ ရက် ၂၀:၂၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားသည့် အတွက် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းရပါသည်။ ဗသက(၅၃)မှ သူငယ်ချင်းများ

ဘုတလင်မိနယ်၊ ဘီသးေကျးရွာ ေန အဖ ဦးလှေသာ် ၏သား ေမာင်ငိမး် ထွနး် ၊ [၅/ဘတလ(ိင ု )် ၁၃၂၁၁၄]၏ ေမွးသကရာဇ် အမှန်မှာ (၉-၄-၁၉၉၇) ြဖစ်ပါေကာင်း။ ေမာင်ငိမ်းထွန်း [၅/ဘတလ(ိုင်)၁၃၂၁၁၄]

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း

မုရ ံ ွာစီးပွားေရးတကသိလ ု မ ် ှ ခုအ ံ မှတ/်

တဂုဏ် စက-၇ ြဖင့် ေအာင်ြမင်ခဲ့ေသာ မဝင်းသိဂေမာ်၏ ဖခင် ဦးဝင်းေမာ်ှင့်

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးသန်းေမာင်[၅/ဆလက(ိုင)် ၀၁၂၀၃၁]

ဦးသန်းလွင်(ခရမ်း)

မှာ တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

အသက်(၇၅)ှစ်

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

ဦးေဆာင်နာယက ခရမ်းမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်) (ယခင်ဥက ၂၀၀၆ မှ ၂၀၁၆ ထိ) ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေကျာင်းကီးလမ်း၊ အမှတ(် ၃၁) ေန ဦးသန်းလွငသ ် ည် ၆-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့)တွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ေကျာင်းအကျ ိးေတာ်ေဆာင်အဖွဲှင့် မိဘဆရာအသင်းအမေဆာင်များ အ-ထ-က(၂)၊ ခရမ်းမိ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးသန်းလွင်(ခရမ်း)

ေရဘိုမိနယ်၊ ဘုံးဘွဲေကျးရွာေန ေမာင်ေအာင်ဗိုလ်ထွန်း [၅/ရဘန(ိုင်) ၁၉၄၄၈၄]၏ ိုင်ငံကူးလက်မှတ် နံပါတ် (မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၅၇၇၂၉၀၀

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

ဒီပဲယင်းမိနယ်၊ ေဂါင်းစုရွာေန ေမာင် ေအးကို [၅/ဒပယ(ို င ် ) ၀၉၅၆ ၃၄]၏ ိင ု င ် က ံ းူ လက်မတ ှ န ် ပ ံ ါတ် (မမှတမ ် )ိ မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၀၃၆၀၂၂၇

အသက်(၇၅)ှစ်

ဦးေဆာင်နာယက ခရမ်းမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

ခရမ်းမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)ဥက တာဝန်ြဖင့် (၁၀-၉-၂၀၀၆ မှ ၃၁-

၁၂-၂၀၁၆ထိ) ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေကျာင်း ကီးလမ်း၊ အမှတ် (၃၁)ေန ဦးသန်းလွင်သည် ၆-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့)တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ေကကွဲရပါသည်။

ထပ်တူဝမ်းနည်း

ဦးြမင့်ေဆွ (ဥက)ှင့်

အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ

ခရမ်းမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးသန်းလွင် (ခရမ်း)

ြမန်မာိုင်ငံငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (နာယက)

အသက် (၇၅) ှစ်

ြမန်မာိုင်ငံငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကို စတင်ဖွဲစည်းသည့် ၂၀၀၄ ခုှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုှစ်အထိ ဥကအြဖစ် ကိုယ်စွမး် အား၊ eာဏ်စမ ွ း် အားများြဖင့် ဘက်စအ ံု ြပည့အ ် ဝ ဦးေဆာင်တည်ေထာင်မြပခဲ  သ ့ ည့် ြမန်မာိင ု င ် င ံ ါးေမွးြမေရးလုပင ် န်းရှင် များအသင်း၏ နာယကကီး ဦးသန်းလွင် အသက်(၇၅)ှစ်သည် ၆-၁-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားြခင်းသည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းကအတွက် ကီးမားသည့်ဆုံးံးမကို ြဖစ်ေပေစပါေကာင်းှင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲမြဖစ်  ရပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

ရ တ နာ သစ် ေတာ ြပည့် ေသွး ေကာ သစ် ေတာ ရ တ နာ ထိန်း သိမ်း ပါ


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

(၂၂)ှစ်ြပည့် လွမ်းဆွတ်သတိရြခင်း ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး စိန်ေအာင်(ငိမ်း)

တုင်းမမှီေသာ အနေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး ကွယ်လွန်ခဲ့တာ ယေန့ ၉-၁-၂၀၂၀

ရက်ေန့မှာ (၂၂)ှစတ ် တ ိ ိ ြပည့ခ ် ပ ဲ့ ါပီ။ ကီးမားလှေသာ ေဖေဖရဲ ေကျးဇူးတရားများကို ယေန့ထက်တင ို ် တစ်ေန့မှ ေမ့မရပါ။ ေပးဆပ်၍ မကုန ် င ို တ ် ဲ့ ေဖေဖရဲ ေအးြမလှေသာ ေမတာတရားေကျးဇူးများကို ရည်စူးပီး ေန့စ်၊ လစ်၊ ှစစ ် ် ြပလုပခ ် သ ဲ့ ည့် အလှဒါန

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ဦးြမေသာင်း (ေြမာင်းြမမိ)

ေဒေအး (ေတာင်လုံးြပန်) (၉၂) ှစ်

ဌာနမှး(ငိမ်း)၊ စက်မစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၁) စက်မဝန်ကီးဌာန

ေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ေတာင်လုံးြပန်ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၄၃)ေန (ဦးစံသန ိ ်း)၏ဇနီး၊ (ဦးလှြမင့)် -ေဒစန်းစန်းဝင်း၊ ဦးလှေသာင်း-ေဒြမင့ြ် မင့် ကည်၊

ရန်ကန ု ် မိေန (ဦးဘသိန်း-ေဒခင်န ွ ့်)တိ၏ ု သားကီး၊ ဦးခင်ေမာင် ွန့်(ပ.တ.ခ-ငိမ်း)-ေဒေအးေအးသိန်း(လ.ဝ.က-ငိမ်း)တိ၏ ု အစ်ကို ကီး၊ ေဒါက်တာေအာင်ြမဦး-ေဒခင်သန်းွဲ၊ ဦးစိုးသက်-ေဒြမြမခိုင်၊ Capt: ေအာင်ေထွးလှ-(ေဒါက်တာြမြမမွန)် ၊ ေဒြမြမိင ု ၊် ဦးြမေအာင် (C/E M.T.M Shipping)-ေဒုုရီ၊ (ေဒြမြမသက်)၊ ဦးြမမင်း-ေဒချ ိချ ိတင်ေအးတို၏ ေကျးဇူးရှငဖ ် ခင်ကီး၊ ေဒြမြမ (ကုနသ ် ယ ွ /် လယ်ယာ၊ ငိမ်း)၏ခင်ပန ွ ်း၊ ေြမး ၁၆ ေယာက်၊ ြမစ်ရှစ်ေယာက်တို၏ဘိုးဘိုးကီး ဦးြမေသာင်းသည် ၄-၁၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၁၀:၄၀ နာရီတွင် အမှတ်(၇၀၆)၊ မလမ်းသွယ် (၄)၊ ပါရမီရပ ိ သ ် ာေနအိမ၌ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ကွယလ ် န ွ သ ် ၏ ူ ဆအရ ယင်းေန့ညေန ၄:၃၀ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်ပီး စီးပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံ န က် ၁၀နာရီ မ ှ မွ န ်း တည့ ် ၁၂နာရီ အ ထိ အမှ တ ် ( ၂၀)၊ ှ င ်း ဆီ ကု န ်း ဘိုးဘွားရိပ်သာ(သီရိရတနာခန်းမ)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်းသို ရက်လည် ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးစိုးတင့်(ေခတ-ဂျပန်)-ေဒသန်းသန်းု၊ ဦးေအာင်မင်း၊ ဦးတင်အုန်း-ေဒလှ လှြမင့၊် (ဦးထွန်းက)-ေဒြမင့ြ် မင့သ ် န်း၊ ဦးေအာင်သစ်-ေဒသန်းသန်းြမင့၊် ဦးသိန်း

ြမင့-် ေဒသင်းသင်းခိင ု ၊် Capt: ဦးခင်ေမာင်ထန ွ ်း-ေဒခင်ေဆွဦး (ေခတ-စင်ကာပူ)၊ ဦးေမာင်ေမာင်-ေဒေမာ်ေမာ်သန်းတို၏ ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီး၊ ေဒသိန်းဦး၏

ကီးကီး၊ ေြမး ၁၄ ေယာက်တ၏ ို အဘွား၊ ြမစ်သုံးေယာက်တ၏ ို ဘွားဘွားကီးသည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) မွန်းလွဲ ၁၂:၀၇ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၂-

များ ယေန့ (၂၂)ှစြ် ပည့မ ် ှာ ှင်းဆီကန ု ်း ဘိုးဘွားရိပသ ် ာှင့် သဃန  ်းကန်းရတနာပုရ ံ ပ ိ ် ငိမ်

၁-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) ညေန ၅ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါ ေကာင်း။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ ညေန ၃ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

အစုစုများကို ေဖေဖ့အား အမေပးေဝပါသည်။ ြမင့်ြမတ်ေအးချမ်းေသာ ဘုံဘ၀မှာ

ေဒဝမ်းခင် (ခ) ယိုဝါခင် (၈၈) ှစ်

ဘုန်းေတာ်ကီးသင် ပညာေရးေကျာင်းတွင် ြပလုပသ ် ည့် အလှဒါန၊ ေကာင်းမကုသလ ို ် သာဓုေခပါေဖေဖ...

ချစ်ဇနီး သီရိသုဓမသိဂ ေဒခင်သိန်းှင့်

ချစ်သားသမီး၊ ေြမးတစ်စု ဦးဗလေြပ (၆၁) ှစ်

ဦးသန်းေအာင်

လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှး(ငိမ်း)

ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

အသက် (၇၉) ှစ်

မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ေပျာ်ဘွယ်မိေန (ဦးဟုတ်ေရှာင်-ေဒတင်)

တို၏သား၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်ေန (ဦးကည်ေမာင်-ေဒေမွဲ)တို၏

သားသမက် ၊ ရန် ကု န ်  မိ၊ ဒဂုံ  မိသစ် ေ ြမာက် ပို င ်း မိနယ် ၊ (၄၄)ရပ် က ွ က ် ၊ ေကျာက် စိ မ ်း (၄)လမ်း ေန ေဒ ွဲ ရီ ၏ ခင် ပ ွ န ်း ၊ ဦးေအာင် မိုး-ေဒ ရီ ရီ ေအာင် ၊ ေဒခိုင်ခိုင်ေအာင်၊ ေဒမိုးမိုးေအာင်၊ ဦးေအာင်ဇာမိုး၊ ဦးသန်းေကျာ်စိုး(ခ)ဆန်နီ-

ေဒမီမီေအာင်၊ ဦးေအာင်ေဝဖိး-ေဒသူဇာတို၏ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမး ၁၄ ေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက်တို၏ ဘိုးဘိုးကီးသည် ၇-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့)

မွနး် လွဲ ၂:၄၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါ သြဖင့် ၉-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့)

ညေန ၄ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအား

ရည်စးူ ၍ ၁၃-၁-၂၀၂၀(တနလာေန့)တွင် အထက်ပါေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ း် ေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ရန် ကု န ်  မိ၊ ဗို လ ် တ ေထာင်  မိ နယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ြမတ်ထွန်း လမ်း ၊ အမှ တ ် (၂၄၉)၊ 2/B ေန (ဦးေမာင်ေမာင်ေြပ)-ေဒကျင်ဟန် တို ၏ သား၊ ေဒ စိုး စိုး ရီ ၏ ခင် ပ ွ န ်း ၊ ဦးဖိးဝင်း ေကျာ် - ေဒ စိုး ြပည့ ် ဦး၊ ေဒဖိးြပည့်ဝင်း၊ ေဒအိမ့်ြပည့်စုံ၊ ဦးိုင်လင်းစိုး၊ ေမာင်လွင်ေမာင် ေမာင်ဦး၊ မအိြမတ်ိုးဦးတို၏ဖခင်၊ သီတဂူလြပည့်ဝင်း၏ အဘိုးသည် ၈-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၄:၄၀ နာရီ တွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ယင်းေန့ တွငပ ် င် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ် ပီး စီး ပါေကာင်း ရပ် ေဝးရပ် နီး မှ ေဆွမျ ိး မိတ်သဂဟအေပါင်းအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါ သည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း၊ ဇရပ်၊ ေရတွင်း၊ ေရကန် ဒါယကာကီး

ဦးေဇာ်ဟိန်း

ဗိသုကာပညာရှင်၊ AZA ေဆာက်လုပ်ေရး

အသက် (၆၂) ှစ်

မေလးမိ၊ အရီးေတာင်းလက်ဖက်င ှ ့် ပဲေကာ်စလ ုံ ပ ု င ် န်းပိင ု ရ ် င ှ ် (ဦးေကျာ်သန ိ ်းေဒကယ်ကယ်)တို၏သား၊ ေဒါက်တာဦးတင်ု-ေဒြမင့်ြမင့်သိန်းတို၏ ေမာင်၊

ေဒါက်တာဦးခင်ေမာင်တင့်-ေဒဝင်းမာသိန်း၊ (ဦးeာဏ်သိန်း)-ေဒနီနီသက်တင်၊ ဦးသိန်းြမင့-် ေဒခင်တိုးဥမာတိ၏ ု အစ်က၊ို ေဒတူးတူးမာ (မန်ေနဂျာ၊ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ား

များဘဏ်ခွဲ-၇)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းသည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) စင်ကာပူ စံေတာ်ချ ိန် နံနက် ၅:၃၈ နာရီတင ွ ် စကာပူင ို င ် ၊ံ SGH ေဆးု၌ ံ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်း

ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးြမေက အသက် (၉၂) ှစ်

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

လှည်းကူးမိေန (ဦးကျင်စိန်-ေဒ ကျင်ေစာ)တို၏ သမီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ (၁၅)လမ်း၊ အမှတ်(၈၉)ေန [ဦးေမာင်ေမာင် (ခ)အန်စုတ်အင်း]၏ဇနီး၊ ဦးချစ်သန်း-ေဒေအးေအးရီ၊ ဦးြမစိုး-ေဒစန်းစန်းရီ၊ ေဒစန်းစန်းဝင်း၊ (ေဒခင်စန်းဝင်း)၊ ဦးသန်းထွန်းဦး၊ ဦးဝင်းထွဋ်-ေဒသိဂြမင့်၊ ဦးရဲလင်း-ေဒကည်ကည်ေအး၊ ဦးလှြမင့-် ေဒှင်းယုလင ွ ၊် (ေမာင်ေဇာ် ြမတ်ေထွး) တို၏ေမွးသမိခင်၊ Dr.စည်သူဖိး၊ Dr. သူရေဇာ်၊ Dr. မာလာဆန်း၊ ေမာင်ြမတ်သူ၊ ေမာင်ြမတ်မင်းသူ၊ မဝင့်သီရိလင်း၊ မရတနာဝင်းထွဋ်၊ ေမာင်ဟန်ဝင်းေအာင်၊ ေမာင်ေအာင်ခန့်ေဇာ်တ၏ ို အဘွားသည် ၈-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၀၀:၁၅ နာရီတင ွ ် ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့)တွင် ေရေဝး တုတ်ဖူကျင့်သုသာန် သို ပိုေဆာင်ဂူသွင်းသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး ရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒါက်တာေဒခင်သက်နီ (ြမစ်ကီးနား) ပါေမာက၊ ဌာနမှး (ငိမ်း) ဂုဏ်ထူးေဆာင်ပါေမာက ကုန်ထုတ်ဓာတုေဗဒဌာန၊ ရန်ကုန်တကသိုလ်

အသက် (၆၄) ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကက ွ ၊် ကန်လမ်း၊ ကန်ရပ ိ မ ် န ွ ် ကွနဒ ် ၊ုိ အခန်း (၂၀၄)ေန (ဦးနီ-ေဒြမသင်)တို၏ ချစ်လစ ှ ာွ ေသာသမီး၊ Dr.ဦးဝင်းေမာ်-ေဒသန်းသန်းနီ၊ ဦးွန့်ေမာင်-ေဒရီရီစံ၊ ေဒအုန်း အုန်းနီ၊ ေဒေအးေအးနီ၊ ဦးွန့်ေဝ-ေဒညိညိြမတ်၊ ေဒေဆွေဆွနီ တိ၏ ု ညီမ၊ ဦးအန်ေထာ်န၊ီ ဦးတင်ေမာင်န-ီ ေဒနန်းသူဇာနားတိ၏ ု အစ်မ၊ ဦးေကျာ်စွာဝင်း-ေဒဂျ ိမ်းကွာ (S’pore)၊ Dr. ေကျာ်ထွန်းေအး-Dr. ထက်ယ ွ ဝ ် င်း(U.K)၊ ေဒခိင ု သ ် ဇင်ဝင်း(U.S.A)၊ ေဒထင်လင်းငယ်(Mega Co)၊ Dr. ထွဋေ ် အာင်ေဝ(U.K)တိ၏ ု ချစ်လစ ှ ွာေသာအေဒသည် ၆-၁၂၀၂၀ (တနလာေန့) ေဒသစံေတာ်ချ ိန် မွန်းလွဲ ၁၂:၃၂ နာရီတွင် ဘန်ေကာက်မိ၊ ဘန်ေကာက်ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိး မိတသ ် ဂဟ  များအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၉:၃၀နာရီတွင်ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၂-၁-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) နံနက် ၈ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါ ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ထုတေ ် ဝသူဆရ ု င ှ )် သည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) နံနက် ၈:၃၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ ် အနိစေရာက်ေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်း ေကကွဲရပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံစာေပထုတ်ေဝသူှင့်ြဖန့်ချ ိသူများအသင်း

အသက် (၅၁) ှစ်

ရန်ကုန်မိေန ဦးစိုးလွင-် (ေဒကည်ကည်)တို၏သားကီး၊ သထုံမိေန ဦးစိန်ေရ -ေဒနန်းခင်တို၏ သားသမက်၊ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး ေနေအာင်စိုးေဒသင်းွယ်စိုးတို၏ အစ်ကို၊ ေဒါက်တာေအာင်ေဇာ်ဖိး-မေဆာင်းသက်ဇွန်စိုး၊ ေမာင်ြပည့်စုံဟိန်းတို၏ ဖခင်၊ ေမာင်ြပည့်ဖိးေမာင်၏ အဘိုး၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ စ့်ငူရပ်ကွက်၊ ေဇယျာသီရိလမ်း၊ အမှတ် (၇၁၁)ေန ေဒေနာ်ချယ်ရီ၏ခင်ပွန်း ဗိုလ်မှးဝင်းေနစိုး(ငိမ်း) (ဌာနမှး-ငိမ်း၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ)သည် ၇-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) ညေန ၅:၄၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါ သြဖင့် ၉-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) ညေန ၃ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝး ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပး အပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ မွန်းလွဲ ၂ နာရီထက ွ ပ ် ါမည်။) ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း၊ နတ်လမ်း၊ လမ်း၊

ဦးသန်းလွင်

အသက် (၇၅) ှစ်

‘ပီတိ’ လူမကူညီေရးအသင်း

(စမ်းေချာင်း)၏အသင်းနာယကကီး

ရန်ကုန်မိ၊

ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေကျာင်းကီးလမ်း၊

အမှတ် (၃၁)ေန ဦးသန်းလွငသ ် ည် ၆-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့)တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ပီတိလူမကူညီေရးအသင်း (စမ်းေချာင်း)

အသင်းသူ၊ အသင်းသားများ

ထူးသစ်၊ ေငွဇာပုလဲ ကုမဏီဥက နာယက၊ ြမန်မာိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲချပ်

ဦးခင်ေမာင်ေဆွ (အင်/ယာချပ်-ငိမ်း)-ဇနီး ေဒြမင့ြ် မင့ေ ် ကျာ်

ဆရာဦးမျ ိးွန့် (စာေပေလာကစာအုပ်တိုက)် (၂၀၁၉ ခုှစ် တစ်သက်တာ

ကည်း-၂၂၄၇၇ (ေတဇ-၁၇)

ဦးသန်းလွင်

သိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

အသက် (၇၃) ှစ်

ဗိုလ်မှးဝင်းေနစိုး (ငိမ်း)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

(၉၂) ှစသ ် ည် ၇-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့)တွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်း

ဦးမျ ိးွန့် (စာေပေလာက)

ဦးလှေဆွ (၈၅)ှစ်

ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ခိုင်ဦးစီးဌာနမှး(ငိမ်း) (ဦးဘိုး ဇုံ - ေဒ ဖွားေပါ)တို ၏ သား၊ (ဦးအု န ်း စိ န ် - ေဒ လှ ရ ှိ န ် ) တို ၏ သားသမက်၊ မေလးတိင ု ်းေဒသကီး၊ အမှတ(် ၂၇၉/ခ)၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်းလမ်း၊ နန်းေတာ်ကုန်းရပ်၊ မိတီလာမိနယ်ေန ေဒရီရီ၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေဒေဆွ သင်းလင် (ပညာေရးေကာလိပ-် မိတလ ီ ာ၊ ငိမး် )၊ ေဒေဆွမ ိ င ုိ (် Suntac Co., Ltd)၊ ဦးေကျာ်ေဆွမိုး (ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန)-ေဒသူဇာတင်၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်မွန် (မေလးတိုင်းပညာေရး)-ေဒမင်းမင်းြမတ်ေဆွ(မေလး အေဝးသင်တကသိုလ်)တို၏ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေမာင်မင်းရဲမွန်၊ မရွန်းလဲ့ မင်းမွနတ ် ၏ ို အဘိုးသည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) နံနက် ၆:၃၅ နာရီတင ွ ် ေနအိမ၌ ် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေန့ ညေန ၄ နာရီတွင် မိတီလာမိ၊ ြမင်ေတာ်ကန် သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျ ိး မိတ်သဂဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၁၂-၁-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အမှတ် (၂၇၉/ခ)၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်း လမ်း၊ နန်းေတာ်ကုန်းရပ်၊ မိတီလာမိနယ်ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကး တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

တံတား သာသနာ့ဒါယကာကီး

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ပုံှိပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီး ဌာန၏အမျ ိးသားစာေပဆု စိစစ်ေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီဝင်၊ ြမန်မာ ဂဝင် အတွဲ(၁၀၀)စာစ် ထုတ်ေဝေရးေကာ်မတီဝင် ဆရာကီး ဦးမျ ိးွန့် (စာေပ ေလာက) ကွယ်လွန်ြခင်းအတွက် မိသားစုှင့် ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွရ ဲ ပါသည်။ ဆရာကီး ေကာင်းရာ သုဂတိ လားပါေစ။ ညန်ကားေရးမှးချပ်ှင့် ဝန်ထမ်းများ ပုံှိပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန

(အေဆာက်အဦအထူးအဖွဲ-၆)တို၏ဖခင် ဦးြမေက အသက်

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဆရာဦးမျ ိးွန့် (စာေပေလာက) အသက် (၇၃) ှစ်

ကိုေအးထွန်း(အေဆာက်အဦအထူးအဖွဲ-၆)၊ ကိုဝင်းိုင်

အေဆာက်အဦအထူးအဖွဲ (၆) မိသားစု

အသက် (၉၄) ှစ်

ရန်ကုန်မိေန (ဦးစံသူ-ေဒေစာခင်)တို၏သမီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာ

အသက် (၇၅)ှစ် ြမန်မာိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲချပ် နာယက၊ ြမန်မာိုင်ငံငါးေမွးြမေရး

လုပင ် န်းရှငမ ် ျားအသင်း နာယက၊ ထူးသစ်၊ ေငွဇာပုလက ဲ မ ု ဏီ  များအုပစ ် ု ဥက ဦးသန်းလွင် အသက်(၇၅)ှစ်သည် ၆-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့)တွင် ဂရန်း(ဒ်)

ဟံသာအင်တာေနရှင်နယ်ေဆးုံ၌ ဘဝတစ်ပါးသို ေြပာင်းေရကွယ်လွန်သွား ေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရ ပါသည်။

Yuzana Group of Companies

ဦးေဌးြမင့်(ဥက)ှင့် ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်များ


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ဦးေငွ (လဝက -ငိမ်း)

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးမျ ိးွန့် အသက် (၇၃)ှစ် စာေပေလာကစာအုပ်တိုက် ှင့် ပုံှိပ်တိုက်

ရန်ကန ု ် မိေန ေဒခင်မိုးခိင ု ၏ ် ချစ်လစ ှ ွာေသာခင်ပန ွ ်း၊ ဦးေနမျ ိးွန့်၊ ေဒသွယ်သွယ်မျ ိးွန့်၊ ဦးေဇာ်မျ ိးွန့်၊ မြဖစင်မျ ိးွန့်တို၏ ချစ်လှစွာ ေသာဖခင် ဦးမျ ိးွန့် ကွယလ ် န ွ အ ် နိစေရာက်  သွားေကာင်း သိရရ ှိ ပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့်၊ ဇနီး ေဒခိုင်ွယ်ဦးမိသားစု ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ဦးမျ ိးွန့် (၇၃)ှစ်

စာေပေလာကစာအုပ်တိုက် ှင့် ပုံှိပ်တိုက် ရန်ကုန်မိေန [သခင်ခင်ွန့် (ေရနံေချာင်း)-ေဒခင်လှ]တို၏သား၊ (ဦးစီအန်အပ ု )် -ေဒခင်ေမတင့တ ် ၏ ုိ သားသမက်၊ [ေဒစန်းစန်း (မိးု မိးု အင်းလျား)]၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ ေြမပေဒသာအရာထမ်းအိမရ ် ာ၊ စိက ု ပ ် ျ ိးေရးဦးစီးဌာနေန ေဒခင်မိုးခိင ု ် (လက်ေထာက်ညန်  ကားေရးမှး၊ စိုက်ပျ ိးေရးဦးစီးဌာန)၏ ခင်ပွန်း၊ ဦးကိုေလးေဒခင်သန်းလှ(ရန်ကုန်တိုင်းစာရင်းစစ်ချပ်)၊ ဦးေမာင်ေမာင်စိုး-ေဒခင်သန်းြမ တိ၏ ု ေမာင်၊ (ဗိလ ု မ ် ှးထွန်းေအာင်ေကျာ်)-ေဒခင်တင့ေ ် ဆွ၊ ေဒခင်ြမင့ေ ် ဝ၊ (ဦးတင့် လွင်ဦး)-ေဒစာွန့် ၊ ေဒချ ိချ ိေအး၊ ဦးေအာင်ြမတ်ေကျာ်(ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်)-ေဒသက်သက်ေအာင်၊ ဦးဆန်းေဌးဦး-ေဒြပံးြပံးစံ၊ ဦးဝင်းထွန်းဦး-ေဒဆယ်ဆယ်(သိဂေရဝါ ပိုးထည် တိက ု )် တို၏ ချစ်လစ ှ ာွ ေသာအစ်ကုိ ကီး၊ တူ/တူမ ၁၁ ေယာက်တ၏ ုိ ဘကီးသည် ၈-၁-၂၀၂၀(ဗုဒဟူ  းေန့) နံနက် ၈:၃၅ နာရီတင ွ ် ဂရင်းဟံသာေဆးုံ ကီး၌ ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) ညေန ၄ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်ဂူသွင်းသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟ အေပါင်းတိုအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေြမပေဒသာေနအိမ်၊ Dolphin စားေသာက်ဆင ို ဝ ် င်းှင့် ၃၃-လမ်း/စာေပေလာကတိမ ု ှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁:၃၀နာရီ တွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၄-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ ေြမပေဒသာအိမရ ် ာေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရား ေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ပန်းတေနာ်မိနယ်၊ ရွာသစ်ေန (ဦးဘိုးဝ-ေဒဖွားွန့်)တို၏သား၊ (ေဒခင်ပု)၊ (ဦးသန်း)၊ (ဦးဆန်း)၊ (ဦးေရ)တို၏ ညီ/ေမာင်၊ ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေရြပည်ေအးလမ်း၊ အမှတ်(၁၂)၊ ေြမညီေန (ေဒသင်း ကည်)၊ (ေဒသိန်းု)တိ၏ ု ခင်ပန ွ ်း၊ (ဦးတင်ေမာင်ဝင်း-ေဒေအးေအးကည်)၊ (ဦးေမာင်ေမာင်လင ွ -် ေဒသန်းသန်းေဌး)တိ၏ ု ဖခင်၊ ဦးေကျာ်ဇင်ဝင်း(Lizstar Co., Ltd)-ေဒေဟမာန်ဦး(M.L.A International School)၊ ညီညီေမာင် (စမ်းေချာင်း)၊ မနန်းခမ်းကီးတို၏အဘိုး၊ ေမာင်ဒါနလင်း၊ မသင်းဆုသဒါ (အ.ထ.က-၂၊ ဒဂုံ)တို၏အဘိုး ဦးေငွသည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) နံနက် ၇:၁၂ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နးီ ရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ နံနက် ၈ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည် စူး၍ ၁၄-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါ ေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ း် ေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကား အပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒနီနီခင်

အသက် (၈၅) ှစ်

စာေပေလာကစာအုပ်တိုက် ှင့် ပုံှိပ်တိုက်

အသက် (၇၃) ှစ်

ရန်ကန ု ် မိေန [သခင်ခင်န ွ ့် (ေရနံေချာင်း)-ေဒခင်လ]ှ တိ၏ ု သား၊ (ဦးစီ အန်အုပ်)-ေဒခင်ေမတင့်တို၏သားသမက်၊ [ေဒစန်းစန်း (မိုးမိုးအင်းလျား)]၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ ေြမပေဒသာအရာထမ်းအိမရ ် ာ၊ စိက ု ပ ် ျ ိးေရးဦးစီးဌာနေန ေဒခင်မိုးခိင ု ် (လက်ေထာက်ညန်  ကားေရးမှး၊ စိက ု ပ ် ျ ိးေရးဦးစီးဌာန)၏ခင်ပန ွ ်း၊ ဦးေနမျ ိးွန့်၊ ေဒသွယသ ် ယ ွ မ ် ျ ိးွန့်၊ ဦးေဇာ်မျ ိးွန့်-ေဒစန်းသီတာမင်းမင်း၊ မြဖစင်မျ ိးွန့် တိ၏ ု ချစ်လစ ှ ာွ ေသာဖခင်၊ ေမာင်လင်းတည်မဲ၊ ေမာင်ေသာ်ထက်ေဇ၊ မငိမး် ချမ်း ေခတ်၊ ေမာင်ဘုန်းေတဇ၊ မဇင်ဇင်မျ ိးွန့် တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုးသည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) နံနက် ၈:၃၅နာရီတင ွ ် ဂရင်းဟံသာေဆးုံ ကီး၌ ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) ညေန ၄ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်ဂူသွင်းသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟ အေပါင်းတိုအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေြမပေဒသာေနအိမ်၊ Dolphin စားေသာက်ဆင ို ဝ ် င်းှင့် ၃၃-လမ်း/စာေပေလာကတိမ ု ှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁:၃၀နာရီ တွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၄-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့)နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ ေြမပေဒသာအိမရ ် ာေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရား ေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ထားထားခင်(ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ စိတ်ပညာဌာန၊ ရန်ကုန်အေရှပိုင်း ကုန်မျ ိးစုံေရာင်းဝယ်ေရး)၊ ဦးေကျာ်ဇံ-ေဒေချာစု (ေချာစုရတနာ

ရပ်ကက ွ ၊် ြပည်ေထာင်စလ ု မ်း၊ အမှတ(် ၉/ခ) ေန (ဦးြမတ်ထန ွ ်း)၏ချစ်လစ ှ ွာေသာဇနီး၊ ဦးလွငဦ ် း-

ေရ ဆိုင်-ဒဂုံေတာင်)တို၏မိခင်၊ ေြမးေြခာက်ေယာက်တို၏အဘွား သည် ၇-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) ည ၇ နာရီတင ွ ် ပင်လေ ံု ဆးု၌ ံ ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် ၈-၁-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၅ နာရီတွင် ကျ ီစုသုသာန် (ဒဂုံ သဂဟ်ပီးြဖစ်ပါသည်။

[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍

၁၃-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့)တွင် အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည် ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ကန် ဒါယကာကီး

ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) ညေန ၄ နာရီတင ွ ် ေရေဝး မိတသ ် ဂဟ  အေပါင်းတိအ ု ား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေြမပေဒသာေနအိမ၊် Dolphin စားေသာက်ဆင ို ဝ ် င်းှင့် ၃၃-လမ်း/စာေပေလာကတိမ ု ှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၁၄-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ ေြမပေဒသာအိမရ ် ာ ေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကး

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒခင်ညိ (ပညာေရး-ငိမ်း၊ ကေလာ၊ လွိင်ေကာ်) ကယားြပည်နယ် မိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း ြပည်နယ်အတွင်းေရးမှး (ငိမ်း)

အသက် (၆၆) ှစ်

ေရေညာင်မိေန (ဦးညီပု-ေဒြမသီ)တို၏ သမီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက် ဥကလာပမိနယ်၊ ေရေပါက်ကံမိသစ်၊ အမှတ် (၂၇၀)၊ ရှင်ေစာပုလမ်း၊ (၁၆) ရပ်ကွက်ေန ဦးတင့်က (လ/ထမိနယ်ပညာေရးမှး-ငိမ်း) (အထက်တန်း ေရှေန)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ဗိုလ်ကီးဖုန်းြမင့်ဝင်း(ငိမ်း)-ေဒမီမီတင့်ညိ၊ ဗိလ ု မ ် ှးေအာင်လင ွ မ ် ျ ိး(ယာယီတပ်ရင်းမှး)-ေဒဂျလင်တင့ည ် ိတိ၏ ု ေမွးသမိခင် ေကျးဇူးရှင်၊ မရန်းလဲ့ြမတ်ိုး၊ ေမာင်ခန့်ေဇယျ၊ ေမာင်ရဲမင်းြမတ်၊ ေမာင်မင်း ထွဋြ် မတ်တ၏ ုိ အဘွားသည် ၇-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) ည ၉:၂၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် ၉-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) မွနး် လွဲ ၁:၃၀ နာရီတင ွ ် အမှတ(် ၂) တပ်မေတာ်ေဆးုံ၊ ခုတင်(၅၀၀)မှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။)[ကွယလ ် န ွ သ ် ူ အားရည်စးူ ၍ ၁၁-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက်တင ွ ် အမှတ(် ၂၇၀)၊ ရှငေ ် စာပုလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကက ွ ၊် ေရေပါက်ကံ မိသစ်ေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးခင်ေမာင်ငိမ်း အသက် (၆၄) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ အမှတ်(၆၄၀၊ ၆၄၂)၊ ကမ်းနား

လမ်း (၃)လမ်းေန (ဦးေအာင်လွင-် ေဒဖွားစိန်)တို၏သား၊ ေဒတင်ြမင့်၏ ေမာင်၊ ေမာင်ေနမျ ိး၊ မသီတာ၊ ဦးထွနး် လင်း-မြပည့် ဖိးေဝတိ၏ ု ဖခင်၊ ေြမး ေလးေယာက်တို၏အဘိုး ဦးခင်ေမာင်ငိမ်းသည် ၈-၁-၂၀၂၀ ရက် မွန်းလွဲ ၂:၃၀နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၀-၁-၂၀၂၀ရက် နံနက် ၁၁နာရီတင ွ ် ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။(ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၉ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၄-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကး တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ေနာ်ဆန်းင်း(ေခတ-ဆစ်ဒနီ)၊ (ဦးချစ်သာ)-ေဒမိမ ု ဝ ို င်း၊ ေဒသန်းယုေဆွ(ေဘတုတ)် ၊ ဦးစိနလ ် င ွ ၊် (ဦးလှဟန်)-ေဒေရြမင့၊် ေဒအုန်းသန်း၊ ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့၊် ဦးသန့်ေဇာ်ေထွး၊ ဦးေကျာ်လင ွ ထ ် န ွ ်းေဒနန့်ချန့်အာွ အွာ၊ ဦးေစာမျ ိးြမင့ေ ် အာင်(ကျားေလး)တို၏ ေမွးသမိခင်ေကျးဇူးရှင၊် ေြမး ခုနစ် ေယာက်၊ ြမစ်သုံးေယာက်တို၏ ဘွားဘွားကီးသည် ၇-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) ည ၇:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၉-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့)တွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင် မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။)[ကွယလ ် န ွ ် သူအားရည်စူး၍ ၁၃-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ သဃန  ်းကန်းမိနယ်၊

ဗိုလ်မှးကီး စိုးြမင့် (ငိမ်း)

(င/ခ)ရပ်ကက ွ ၊် ြပည်ေထာင်စလ ု မ်း၊ အမှတ(် ၉/ခ)ေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာ

အသက် (၈၃) ှစ်

ေဒစံေအး (ခ) ေဒပုမ (စစ်ေတွ)

ကည်း-၁၀၉၅၂ ဗိုလ်သင်တန်းအပတ်စ် (၃၃) ညန်ကားေရးမှးချပ် (ငိမ်း)၊ ဘ.ဓ.ရ သတတွင်းဝန်ကီးဌာန

သီဟသုဓမမဏိေဇာတဓရ၊ သီရိသုဓမမဏိေဇာတဓရ ြမန်မာြပည်သားေဟ့ အေအးခန်းှင့် ေရခဲစက်ုံပိုင်ရှင်

ေရးဦးစီးဌာန)၏ ချစ်လစ ှ ာွ ေသာခင်ပန ွ း် ၊ တူ/တူမ ေြခာက်ေယာက်တ၏ ုိ ဦးေလး

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ကဝမိနယ်၊ သကလေကျးရွာေန (ဦးစိန်ထွန်း-ေဒှင်းွန့်)တို၏ သမီး၊ (ဦးစံွန့်-ေဒသဲွန့်)တို၏ သမီးေခးမ၊ ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ (င/ခ)

သုသာန်သို ပိုေဆာင်ဂူသွင်းသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိး

ဦးကိက ု ို ကီး-ေဒခင်ေဝရီ၊ ဦးကိက ု ေ ို လး-ေဒရီရေ ီ ဝ၊ ဦးဖိးကိ-ု ေဒခင်သတ ီ ာတိ၏ ု

အသက် (၉၁) ှစ်

တကသိလ ု )် ၊ ဒုဗလ ုိ မ ် ှ းကီး eာဏ်စးုိ (ငိမး် )-ေဒွယ ် ယ ွ လ ် င်  (စိနပ ် င ွ ့်

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

အန်အုပ်)-ေဒခင်ေမတင့်တို၏ သားသမက်၊ ဦးထွန်းဝင်း-ေဒေနာ်ချယ်ရတီ၊

ေဒြမေရ (သကလ)

ဒဂုေ ံ တာင်)၊ [ဦးေမာင်ေမာင်သင ွ (် ဦးစီးအရာရှ-ိ ေလကာင်း)]-ေဒါက်တာ

သည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) နံနက် ၈:၃၅ နာရီတွင် ဂရင်းဟံသာေဆးုံကီး၌

အသက် (၇၃) ှစ်

ရန်ကန ု ် မိေန [သခင်ခင်န ွ ့် (ေရနံေချာင်း)-ေဒခင်လ]ှ တိ၏ ု သား၊ (ဦးစီ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်တန်းမိ၊ ေရကုန်းရပ်ကွက်၊ ေအာင်သုခလမ်း၊ အမှတ် (၈၆၂)ေန ေဒရီရ၏ ီ ခင်ပန ွ ်း၊ ဦးလှဦးြမင့-် ေဒသန်းရီ၊ ဦးလှြမင့-် ေဒကကလှ (ြပည်တင ွ ်းအခွန-် ငိမ်း)၊ ဦးလှသိန်းေဆွ (ဒုတိယဝန်ကီး-ငိမ်း၊ ဘ/အခွန်)-ေဒသီတာဝင်း၊ ဦးလှတိုးေရေဒယ်ယ်ေဌး၊ ဦးလှမျ ိးလွင-် ေဒမူမ ူ ယ ွ ၊် ဦးေအာင်ကီး-ေဒေအးေအးဝင်းတိ၏ ု ေကျးဇူးရှင် ဖခင်ကီး၊ ဦးမျ ိးမင်းထွနး် (ကရင်ြပည်နယ်မှ း၊ ကညန)-ေဒေဟမာလှ(အလယ်အလတ်အခွန် ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ုံး-၂)၊ ဗိုလ်ကီး Dr.သီဟဖိးေအာင်-ေဒေအးေအးေအာင်၊ ဦးဥဂါ (အေကာက်ခွန်)-ေဒခင်ရတနာထွန်း(အေကာက်ခွန်)၊ ေမာင်နေအာင်-မယမင်းထွန်း၊ မစိမ့် နာဝင်းေဆွ၊ မအိဖူးပွငဝ ့် င်းေဆွ၊ မထက်နဒီဝင်းေဆွ၊ ေမာင်ထက်ြမတ်ေအာင်၊ ေမာင်ေကျာ်ေဇယျမေအးြမတ်မွန်တို၏အဘိုး၊ ြမစ်ေြခာက်ေယာက်တို၏ဘိုးဘိုးကီး ဦးတင်လှသည် ၈-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၄ နာရီတွင် ေရဂုံတိုင်အထူးကုေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် အထက်ပါေနအိမမ ် ှ ပါဒကီးသုသာန်သုိ ပိေ ု ဆာင်ဂသ ူ င ွ း် သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နးီ မှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပး အေကာင်း ကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

လမ်းေန [ဗိလ ု မ ် ှးေထွးြမင့(် ငိမ်း)]၏ဇနီး၊ ေဒြမင့ြ် မင့ခ ် င် (အ.ထ.က-၂၊

ချစ်လစ ှ ွာေသာအစ်ကို ကီး၊ ေဒခင်မိုးခိင ု ် (လက်ေထာက်ညန်  ကားေရးမှး၊ စိက ု ပ ် ျ ိး

စာေပေလာကစာအုပ်တိုက် ှင့် ပုံှိပ်တိုက်

အသက် (၉၆) ှစ်

ေတာင်ငူမိေန (ဦးငိမ်းေမာင်-ေဒေအးတင်)တို၏သမီး၊ ဒဂုံ

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သစာဥယျာ် အိမရ ် ာ၊ အမှတ(် ၁၂)ေန ေဒခင်ဆင့၏ ် ချစ်လစ ှ ာွ ေသာခင်ပန ွ း် ၊ ဦးထင်လင်း (Telenor Myanmar)-ေဒသိဂဝင်း၊ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးရဲလင်းေအာင်ေဒသာွယ၊် ဦးကည်ဟန ိ း် (Software Engineer-Apple Inc, Singapore)ေဒနန်းယုယုလင်၊ မသီတာစိုးတို၏ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ မယွန်းေရစင်၊ ေမာင်ေအာင်မင်းခန့်၊ မရတနာလင်း၊ ေမာင်လင်းစက်ဟန ိ း် တိ၏ ု ချစ်လစ ှ ာွ ေသာအဘိးု သည် ၇-၁-၂၀၂၀ ရက် မွနး် လွဲ ၁၂:၄၅ နာရီတင ွ ် ေအာင်ရတနာ အထူးကုေဆးု၌ ံ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ကွယလ ် န ွ သ ် ၏ ူ ဆအရ ကျန်ရစ် ေသာုပက ် လာပ်ကို တပ်မေတာ်ေဆးတကသိလ ု သ ် ို လှဒါန်းပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ် ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၃-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရား ေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးမျ ိးွန့်

ဆရာကီး ဦးတင်လှ (ေကျာက်တန်း အထက-ငိမ်း)

မိသစ်ေတာင်ပိုင်း၊ အမှတ်(၁၇၈)၊ ရပ်ကွက်(၁၈-D)၊ ပုလဲရတနာ

ေတာင်)၌

ဦးမျ ိးွန့်

တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ မုခ်ဦး၊ တန်ေဆာင်း ဒါယကာကီး

အသက် (၉၄) ှစ်

ဦးတင်ဝင်း (KN) အသက် (၆၄) ှစ်

မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြမင်းြခံခိုင်၊ ေတာင်သာမိနယ်၊ ကဲဇင်း ေကျးရွာေန (ဦးကာ-ေဒကံရ)ီ တို၏ သားကီး၊ ဦးဆန်ဝင်း-ေဒကည်ဝင်း တိ၏ ု ေမာင်၊ ဦးဝင်းြမင့-် ေဒစန်းြမင့၊် ေဒေရကည်၊ ေဒသင်းရီ၊ ကိသ ု န်းလွင၊် မငိမ်းေထွး-ေမာင်ခင်ေမာင်သန ိ း် တိ၏ ု အစ်က၊ို တူ/တူမ ၁၆ ေယာက်တ၏ ို ဘကီးသည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါ သြဖင့် ၁၂-၁-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  အေပါင်းတိအ ု ား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ကမာေအး ေနအိမ် မှကားများ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည် စူး၍ ၁၄-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ ကမာေအး ေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ း် ေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကား အပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးတင်ဝင်း (KN) (၆၄)ှစ်

သီဟသုဓမမဏိေဇာတဓရ၊ သီရိသုဓမမဏိေဇာတဓရ ြမန်မာြပည်သားေဟ့ အေအးခန်းှင့် ေရခဲစက်ုံပိုင်ရှင်

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ဇွဲစုံ (၈)ရပ်ကွက်၊ သမာဓိလမ်း၊ အမှတ် (ဆ/၂၀) ှင့် အမှတ် (၈၁)၊ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းေန (ဦးကာေဒကံရ)ီ တိ၏ ု သားကီး၊ သီရသ ိ ဓ ု မသိဂ ေဒစန်းစန်းဝင်း၏ ချစ်လစ ှ ွာေသာ ခင်ပန ွ ်း၊ ကိဝ ု င်းေဇာ်ေအာင်-မခင်သာဝင်း၊ (ေမာင်ေအာင်ကက ို ဝ ို င်း)-မေမ ခိုင်ေအး၊ (ေမာင်ရဲထွဋ်ဝင်း)၊ မနီနီေရဝင်း(ေခတ-USA)၊ ေမာင်ညိိုင်ဝင်း တို၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင်၊ ဟိန်းနဝင်း၊ အိချယ်ရီဝင်း၊ ဆုြမတ်ကလျာ ဝင်း၊ အိမြ့် မတ်မာလာဝင်းတိ၏ ု ချစ်လစ ှ ွာေသာဘိုးဘိုးကီးသည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၂-၁-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်မီးသဂဟ် မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟ အေပါင်းတိုအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ကမာေအးေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၄၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ ကမာေအးေနအိမ်သို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အလြပ၊ ေကျာင်းဆရာမ (ငိမ်း) ရွာကီးေတာင် မူ/လွန်ေကျာင်း၊ စစ်ေတွမိ

အသက် (၇၁) ှစ် စစ်ေတွမိ၊ ရွာကီးေတာင်ရပ်ကွက်၊ စက်ုံလမ်း၊ အမှတ်(၂၂)ေန (ဦးကာထွန်းဦးေဒကာဇံြဖ)တို၏သမီးကီး၊ [ဦးစံေရေမာင်(စစစ-ငိမ်း)]၊ ေဒုေမ၊ ဦးေမာင်စံသိန်း(ခ) ကိုြဖလှ (Battery လုပ်ငန်း)တို၏ ညီမ၊ ေဒမစံု(ခ)ေဒေပျာ့မ (Batteryလုပ်ငန်း)၊ ဦးေမာင်သန ိ း် ထွနး် (ခ) ဦးေမာင်ပု (Battery လုပင ် န်း)၊ ဦးသိနး် ထွနး် ေအး(ခ) ေမာင်ြဖေချ (ေကျာင်းဆရာ-ငိမ်း)၊ ဦးလှေမာင်သိန်း(ကုန်သည်)၊ ေဒါက်တာခင်မူမူေအာင်တို၏ အစ်မကီး ေဒစံေအး(ခ)ေဒပုမသည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) နံနက် ၈ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် စစ်ေတွမိ အာကျ ိတ်ေတာ် ကုန်းသုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု ဦးတင်လှ(ခ)ကိုတိုး

(မိမေကျာင်းသားေဟာင်း)၊ (အမေဆာင်ေဟာင်း)

အသက် (၇၅)ှစ်

ဦးေကျာ်သိန်း

ချမ်းသာေဆးတိုက် (ေကျာက်ြဖမိ)

အသက် (၆၃) ှစ်

ေကျာက် ြ ဖမိ၊ ြမစ် နားတန်း ရပ် ကွကေ ် န (ဦးစံေကျာ်ြဖ-ေဒအိမခ ် ျမ်းမ) တို ၏ သားေထွး ၊ (ဦးေရ လူး ြဖ-ေဒ ချမ်းသာ)တို၏သားသမက်၊ ေဒေရလှ ၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊

ဗိုလ်မှး

ထင်လင်းေကျာ်-ေဒညိညိဝင်းေအး၊ မအိအိေကျာ်၊

ေမာင်ိုင်လင်းေကျာ်၊

မှင်းှင်းေကျာ်တ၏ ို ေကျးဇူးရှငေ ် မွးသ ဖခင်၊ ေြမးေလးေယာက်တ၏ ို ချစ်လစ ှ ွာ ေသာအဘိုးသည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူး ေန့) နံနက် ၁၀:၀၉ နာရီတင ွ ် အမှတ(် ၂) တပ်မေတာ်ေဆးုံ၊ ခုတင် (၅၀၀)၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် တရားနာယူ  ပီး မွ န ်း လွဲ ၁ နာရီ တ ွ င ် အမှတ်(၂) တပ်မေတာ်ေဆးုံ၊ ခုတင်၅၀၀မှ ေရေဝးသု သာန် သို ပို ေဆာင် မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး ရပ်နီးေန ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ရန် ကု န ်  မိ၊ မရမ်း ကု န ်း မိနယ် ၊ ၂ရပ်ကက ွ ၊် ေအာင်ေမတာလမ်း၊ အမှတ-် ၁၀/က၊ ေြမညီထပ်ေနအိမ်ှင့် အမှတ် (၂) တပ်မေတာ်ေဆးုံ ခုတင်(၅၀၀)တိမ ု ှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထွက်ပါ မည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ အေနာ်ရထာလမ်းေန (ဦးလှေမာင်-ေဒတင်ေအး) တို၏သားကီး၊ (ဦးေအးကည်-ေဒေအးေအးကီး)တို၏ သားသမက်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ ပုဇန ွ ေ ် တာင် မိနယ်၊ (၉)ရက်ကက ွ ၊် အိမ် ကီးလမ်း၊ အမှတ(် ၆၁) (ေလးလာ)ေန ေဒြမသီ၏ခင်ပန ွ ်း၊ ဦးစိနြ် မင့-် (ေဒေအးေအး)၊ ဦးေဇာ်သိန်း-ေဒေအးေအးြမင့်၊ (ဦးစိုးွန့် -ေဒလှလှဝင်း)တို၏ အစ်ကို၊ ေဒါက်တာသက်တင်ထွန်း-မစုနာမွန်၊ မသီွယ်ထွန်း(ြမင့်ထက်ေဝကုမဏီ  )၊ မေအးမိုမိုထွန်း၊ ကိုေကျာ်ေကျာ်လင်း(skynet)-မေထွးလဲ့လဲ့ထွန်း၊ ကိုရဲလင်း(VJV)-မဝါဝါေအာင်တို၏ ဖခင်၊ မေွးသက်မန ွ ထ ် န ွ း် (တကသိလ ု ဝ ် င်တန်း၊ အထက-၄၊ ပုဇန ွ ေ ် တာင်)၊ ေမာင်စမ ွ း် ြပည့် ဖိးတို၏ အဘိးု သည် ၆-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) ညေန ၃:၅၅ နာရီတင ွ ် ေနအိမ၌ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) ညေန ၃ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတိုက်မှ ေရေဝးသုသာန်သို ပို ေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီး ရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ ် သူအားရည်စူး၍ ၁၂-၁-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) နံနက် ၇နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအထိ အထက်ပါ ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးကိုကိုေလး (C/E) အသက် (၆၄) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ မင်းေခါင်လမ်း၊ အမှတ် (၃၄၅)ေန (ဦးချန်ထန ွ ်း-ေဒရင်ေရ)တိ၏ ု သားသမက်၊ (ဦးeာဏ်ြမင့)် ေဒတင်တင်လင်  ၊ (ဦးမင်းေမာင်)-ေဒရီရေ ီ အး၊ ဦးေကျာ်ဝင်း-ေဒသန်း သန်းဆင့်တို၏ ညီ/ေမာင်၊ ေဒဥမာသက်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း ဦးကိုကိုေလးသည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) နံနက် ၆:၃၅ နာရီတွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၃ နာရီတင ွ ် ေရေဝး အေအးတိုက်မှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)[ကွယ်လွန်သူ အားရည်စူး၍ ၁၄-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ း် ေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက် ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ြမန်မာိုင်ငံရှိ အဓိကေလဆိပ်ကီးများ၌ ေခတ်မီေရဒါစနစ်များ တပ်ဆင်ရန် ဂျပန် ကူညီ

(၇၂)ှစ်ေြမာက် ကချင်ြပည်နယ်ေန့ အခမ်းအနား တိုက်ိုက်ထုတ်လင့်မည် ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၈

(၇၂) ှစ်ေြမာက် ကချင်ြပည်နယ်ေန့

အခမ်းအနားကို

ကချင်ြပည်နယ်

ြမစ်ကီးနားမိ စီတာပူရပ်ကက ွ ရ ် ှိ မေနာ

ကွင်းတွင် ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက် နံနက် ၉

နာရီတွင် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။ ကို

အဆိုပါအခမ်းအနား ကျင်းပပုံများ

ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကားအစီအစ်

(MRTV)၊ MITV၊ တိင ု ်းရင်းသားလူမျ ိးများ ုပ်သံလိုင်း(NRC)၊ ေရဒီယိုအစီအစ်၊

ြမန်မာ့အသံ

Myanmar State

Counsellor Office Facebook Page၊

NRPC Facebook Page၊ Ministry of

Information Facebook Page၊ MRTV Facebook Page ှင့် Myanmar Digital News Facebook Page တိတ ု င ွ ် အဆိပ ု ါ

တိုကျ ိ ဇန်နဝါရီ ၈ ဂျပန်ိုင်ငံမှ

ထိပ်တန်းအိုင်တီှင့် နည်းပညာကုမဏီ  NEC ေကာ်ပေ ုိ ရးရှငး် သည် ရန်ကုန်၊ မေလးှင့် ေနြပည်ေတာ်အပါအဝင် မိကီးများရှိ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်များတွင် စုစုေပါင်း

ယန်း ၂ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ (အေမရိကန်ေဒလာ ၂၁ သန်းနီးပါး) တန်ေကးရှိ ေလေကာင်းထိန်းချပ်ေရးေရဒါအပါအဝင် ေလေကာင်းေစာင့်ကပ်ေရးစနစ်များ ပံ့ပိုးေပးရန် ြမန်မာိုင်ငံမှ ေလေကာင်း ပိုေဆာင်ေရးညန်ကားမဦးစီးဌာနှင့် သေဘာတူညီချက်တစ်ရပ် လက်မှတ်ေရးထိုးလိုက်ေကာင်း ေကညာခဲ့သည်။

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တွင် စတင်မည့် ၂၀၂၀ ရာသီ MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲ

ယေန့ ဖတ်စရာ

ြမန်မာ့ုပ်ရှင်ေရရတုေခတ်သို သမင်လည်ြပန်

စာမျက်ှာ ၁၂ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေန့ နံနက် ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှစတင်၍

တိုက်ိုက(် Live) ထုတ်လင့်သွားမည်

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၈ ြမန်မာေနရှငန ် ယ်လဂ ိ ေ ် ကာ်မတီက စာမျက်ှာ » ၁၀

ကီးမှးကျင်းပမည့်

၂၀၂၀ ရာသီ

MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တွင် ြဖစ်ပီး

စတင်ကျင်းပမည်

အဖွင့်ပွဲအြဖစ်

လက်ရှိ

ချန်ပယ ီ ံ ရှမ်းယူက ို တ ် က်အသင်းှင့် တန်းတက်အား/ကာသိပအ ံ သင်းတို ၏ အားပိင်မကိ  ု ေတွြမင်ရမည်ြဖစ် သည်။ MNL အမှတေ ် ပးပိင်ပက ွဲ ို ၂၀၀၉ ခုစ ှ တ ် င ွ ် စတင်ကျင်းပခဲ့ ပီး ယခုစ ှ ် တွင် ၁၂ ရာသီေြမာက် ကျင်းပြခင်း ြဖစ်သည်။ ပီးခဲ့သည့် ရာသီတွင် နယ်ပရိသတ်အားေပးမ ြမင့်တက်

အီရန်၌ ယူကရိန်း ခရီးသည်တင်ေလယာ်

လာသည့် MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲ

ပျက်ကျ၊ ေလယာ်ေပပါသူအားလုံး

အားေပးမ၊ စိတဝ ် င်စားမဆက်ရ၊ှိ မရှိ

ေသဆုံး

စာမျက်ှာ » ၁၃

ကို ယခုစ ှ တ ် င ွ လ ် ည်း ပရိသတ် စာမျက်ှာ ၁၂ ေကာ်လံ ၁ သို 

အဖွင့်ပွဲတွင် အေဝးကွင်းကစားရမည့် လက်ရှိချန်ပီယံ ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်း။

ြမန်မာလူငယ်ေဘာလုံးသမားများ ဂျပန်ှင့် ေြခစမ်းရန် လူေရွးပွဲကျင်းပ ေဘာလုံးအဖွဲချပ်ှင့်

ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ်

အီးအက်ဖ်အယ်လ်ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ်

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၈

ပထမအေကျာ့တွင် လက်ရှိချန်ပီယံ

ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ ဘာလုးံ အဖွဲ ချပ် ြမန်မာေနရှငန ် ယ်

ေကာ်မတီသည်

ယင်းခရီးစ်အတွက် ကစား

လူငယ်ေဘာလုံးသမားများ ထွကေ ် ပလာေစရန်င ှ ့်

လိဂေ ် ကာ်မတီင ှ ့်

ဂျပန်ေဘာလုးံ အဖွဲ ချပ်တုိ

သမားများ ေရွးချယ်ိုင်ရန် ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်မှစ၍

အလားအလာရှိသည့်ကစားသမားများ အရည်

ပူးေပါင်း၍ ြမန်မာလူငယ်ကစားသမားများ ဂျပန်

သုဝဏြမက်ခင်းတုကွင်း၌ လူေရွးပွဲများ စတင်

အေသွး ပိုမိုတိုးတက်လာေစရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း

ိုင်ငံသို ေြခစမ်းေလ့လာေရးခရီးစ် သွားေရာက်

ကျင်းပလျက်ရှိသည်။

ြဖစ်သည်။

မန်စီးတီးက မန်ယူကို အိုင်ရရှိ စာမျက်ှာ » ၁၉

ရန် စီစ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ

ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ်ှင့်

ြမန်မာ

ေနရှင်နယ်လိဂ်ေကာ်မတီသည်

၂၅ ဦး

မျ ိးဆက်သစ်

လူေရွးပွဲအပီးတွင် ကစားသမား စာမျက်ှာ ၁၂ ေကာ်လံ ၁ သို 


၂၀၂၀ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်၊ ကာသပေတးေန့

ေကာ့မှးမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

(သတမအကိမ်)

ြမန်မာိုင်ငံေလေကာင်းှင့်အာကာသပညာတကသိုလ်

ှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကတ်အစည်းအေဝးှင့်

(၁၂)ကိမ်ေြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်ေလာက်လာေခယူြခင်း

သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲ၊ ပညာရည်ခန်ဆုေပးပွဲ ဖိတ်ကားလာ ေကာ့မှးမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)၏ ှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကတ် အစည်းအေဝးှင့် သက်ကီးပူေဇာ်ြခင်း၊ ပညာရည်ခန်ဆုေပးြခင်းများ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ၍ မိနယ်သ/ူ သားများ၊ အသင်းသူ/သားများ တက်ေရာက် ကပါရန် ေလးစားစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။

၁။

ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ လေကာင်းှငအ ့် ာကာသပညာတကသိလ ု (် ၂၀၁၈-၂၀၁၉)

ပညာသင်စ ှ တ ် င ွ ် အင်ဂျင်နယ ီ ာဘွဲ ေအာင်ြမင်ခ့ဲ ကသူများ၊ မဟာအင်ဂျင်နယ ီ ာ

ဘွဲ (ေလေကာင်းှငအ ့် ာကာသ)ေအာင်ြမင်ခဲ့ ကသူများ၊ ေလဆိပစ ် မ ီ ခ ံ န့်ခမ ွဲ  ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာေအာင်ြမင်ခဲ့ကသူများအား ဘွဲအပ်ှင်းရန် (၁၂) ကိမ်

ေြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနားကို ေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ဘွဲှင်းသဘင် တက်ေရာက်ရန်(သိုမဟုတ်)

ကျင်းပမည်ေန့ရက်။

။ ၁၉-၁-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့)

ကျင်းပမည့်အချ ိန် ။

။ နံနက် ၉ နာရီမှ ၁၂ နာရီအထိ

ကျင်းပမည့်ေနရာ ။

။ ြပည်ေထာင်စု ေရှေနချပ်ုံး၊ ဓမာုံ။

အေဝးေရာက်ဘွဲယူရန် ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။

အစမ်းေလ့ကျင့်မည့်ရက်- ၂၂-၂-၂၀၂၀(စေနေန့) ဘွဲအပ်ှင်းမည့်ရက်

- ၂၃-၂-၂၀၂၀(တနဂေွေန့)

ကျင်းပမည့်ေနရာ

- ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ

ကျင်းပမည့်အချ ိန်

ဗဟန်း ၂-လမ်းထိပ်၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ဆက်သွယ်ရန် ၁။ ဦးြမသိန်း နာယက ၀၁-၈၂၄၅၄၆၅

၂။

၂။ ဦးဝင်းြမင့် နာယက ေနြပည်ေတာ် ၀၉-၂၅၀၁၀၂၂၂၅

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတုးံ ၏ အမိန် ့ေကာ်ြငာစာအမှတ(် ၁/၂၀၂၀)ြဖင့် (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရး ေန့တွင် ချ ီးြမင့်သည့် သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာ ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ြဖစ် သည့် “သီဟ သုဓမသိဂဘွ  ဲ တံဆပ ိ ”် ကို ချ ီးြမငြ့် ခင်းခံရသည့် ေြမာင်

ြမန်မာိုင်ငံေလေကာင်းှင့်အာကာသ ပညာတကသိုလ်

ဘွဲ ှ င ်း သဘင် ေ လာက် ထားရာတွ င ် ြမန် မာဝတ် စုံ (သို မ ဟု တ ် )

အေနာက်တင ို ်းဝတ်စြုံ ဖင့် (၂)လအတွင်း ိက ု က ် ူးထားေသာ (၂x၁.၅)လက်မ

၃။ ဦးေရြမ ဥက ၀၉- ၅၀၂၆၈၀၆

“အထူးလက်လှဲစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း”

- နံနက် ၉:၀၀နာရီ

အရွယ် ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ၊ မှတ်ပုံတင်မိတတစ်စုံတိုကို ပူးတွဲ၍ ဘွဲှင်း သဘင်

၄။ ဦးေအးေသာင်း အတွင်းေရးမှး ၀၉-၄၂၀၁၈၄၆၉၁ ၅။ ဦးေမာင်ြမင့် တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး ၀၉- ၇၉၅၁၆၈၄၃၅ အမေဆာင်အဖွဲ

တိုက်ခန်းကျယ်ငှားရန် (သို) ေရာင်းရန်ရှိသည် တိုက်ခန်းကျယ် ငှား(သို)ေရာင်းမည်။ အကျယ် (၅၀)x(၁၁၀) စတုရန်းေပ ရန်ကင်းစင်တာေဘး၊ ဒုတိယထပ် ဆရာစံလမ်းမကီး၊ ရန်ကင်းပန်းြခံအိမ်ရာ Ph:09-5133236

ေလာက်လာပုစ ံ က ံ ို ြပည့စ ် စ ုံ ွာြဖည့စ ် က ွ ် ပီး ၇-၂-၂၀၂၀ရက် ေနာက်ဆုံးထား လျက်ေလာက်ထားရမည်။

ဘွဲှင်းသဘင် ေလာက်လာပုံစံများကို

ဤတကသိုလ် ေကျာင်းသားေရးရာဌာနတွင် ဝယ်ယူိုင်သည်။

၃။ ဘွဲ ှ င ်း သဘင် တ က် ေရာက် လို သူ မ ျားသည် ဘွဲ ှ င ်း သဘင် ေ ကး

၁၅၀၀/-(ကျပ်တစ်ေထာင့င ် ါးရာတိတ)ိ ၊ အေဝးေရာက်ဘွဲယူလသ ို မ ူ ျားသည် ဘွဲှင်းသဘင်ေကး ၁၀၀၀/-(ကျပ်တစ်ေထာင်တိတိ)ေပးသွင်းရပါမည်။

စာတိက ု မ ် ှ ဘွဲ ှငး် သဘင်ေကး ေပးပိလ ု လ ုိ င် ေငွပလ ုိ ာတွ  င် ဘွဲ ှငး် သဘင်ေကး ေပးပိုြခင်း

(တက်ေရာက်/အေဝးေရာက်)ဟုေဖာ်ြပပီး၊

ရှင်၏အမည်၊ ဘွဲရစာေမးပွဲ ခုံအမှတ်၊ အထူးြပဘာသာ၊ ပညာသင်ှစ်၊ ေအာင်ြမင်သည့်ခုှစ်၊ လှင့် ေနရပ်လိပ်စာ အြပည့်အစုံတိုကို တိကျစွာ ေဖာ်ြပရပါမည်။ ြပည့စ ် စ ုံ ွာ ေဖာ်ြပထားြခင်းမရှသ ိ ည့် ေငွပလ ို ာများကို လက်ခံ

မိနယ်အသင်း(ရန်ကန ု )် ၏ ဂုဏထ ် းူ ေဆာင်နာယကြဖစ်သူ ေဒြဖ

စ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ ၄။

ြဖဝင်း(လင်းေဆာင်ဆေ ီ ကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရး) အား

ယခင်ပညာသင်စ ှ ် ဘွဲှင်းသဘင် မေလာက်ထားလိက ု ရ ် သူများသည်

ယခုဘဲွ ှငး် သဘင်တင ွ ် အေဝးေရာက်ဘဲွ ယူရန် ေလာက်ထားိင ု ပ ် ါသည်။

၅။ ဘွဲှင်းသဘင်တက်ေရာက်ရန် ေလာက်လာတင်သင ွ ်းပီး တက်ေရာက်

ေြမာင်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်) အသင်းသူ/အသင်းသားများက

ရန်ပျက်ကက ွ ပ ် ါက တစ်စ ှ ် ဆိင ု ်းငံ့ ပီးမှသာ ဘွဲလက်မတ ှ က ် ို ထုတေ ် ပးမည် ြဖစ်ပါသည်။

အေသးစိ တ ် အ ချက် အ လက် မ ျားကို သိ ရ ှိ လို ပ ါက ဤတက သို လ ်

အထူးဂုဏယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့် သာသနာအကျ ိး၊ ေြမာင်မိ

သင်တန်းေရးရာဌာန (ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၇၉၅၈၃၅၅၇၄)သို ဆက်သယ ွ စ ် စ ုံ မ်း ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

နယ်၏အကျ ိးကို ဆတက်ထမ်းပိုး ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါေစေကာင်း

(နေကျာ်)

ဌာနမှး(သင်တန်းေရးရာ)

ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်း၍ ဂုဏ်ြပအပ်ပါသည်။ ေြမာင်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်) ဖခင်အမည်မှန်

မွန်ြပည်နယ်၊ ဘီးလင်းမိနယ်၊ ဆင်အင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ဆပ်သွား ေကျးရွာ ေန ေနာ် ေဟမာန် ဦး၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးသန်းဦး [၁၀/ ဘလန(ိင ု )် ၁၀၀၂၈၁] ြဖစ်ပါေကာင်း။ ဦးသန်းဦး

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ဥတရသီရိ မိနယ်၊ ဇဝနသိဒရ ိ ပ်ကက ွ ၊် ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ၊် ၁/ဥတရသီရိေြမာက်ရပ်ရှိ၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဥ-၇၆၉၈)၊ ဦးသန်းေဇာ်ဦး[၉/ပမန(ိင ု )် ၁၈၁၂၁၅]၊ (ဘ)ဦးသန်းေမာင် အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွကက ် ုိ ေဒေရစင်ဝင်း[၁၂/သကတ (ိင ု )် ၀၀၀၆၈၃]၊ (ဘ)ဦးတင်သန ိ း် မှ မှတပ ် တ ံု င်မတ ိ ၊ အိမေ ် ထာင်စစ ု ာရင်းမိတ၊ ှစ်ဦး သေဘာတူ အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်မိတ၊ တရားုံးကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေြမကွက်ဖိုး ေငွသွင်းချလန်မိတ၊ ေြမကွက်ယာယီချထားေပးသည့်စလစ်မိတ၊ ှစ်ဦးသေဘာတူ ကတိဝန်ခခ ံ ျက်၊ ဝန်ခက ံ တိြပချက်၊ ရပ်ကက ွ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး ေထာက်ခခ ံ ျက်၊ ရဲစခန်း ေထာက်ခံချက်များတင်ြပပီး ေြမေပးမိန့်ထုတ်ေပးပါရန် ေလာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားအေနြဖင့် တရားဝင်ပင ုိ ဆ ် င ုိ မ ်  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုးံ အမိန့် ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိင ု လ ် စ ုံ ွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ် မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာနသို ေကာ်ြငာစာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၁၅)ရက် အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်းှင့် သတ်မတ ှ က ် ာလအတွင်း ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ိ ပါက ဌာန၏လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းများှငအ ့် ညီ ေြမေပးမိန့်ေလာက်ထားလာမအား ဆက် လက်ေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာလိုက်သည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ပါေမာကချပ်

ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ လေကာင်းှင် ့ အာကာသပညာ တကသိလ ု သ ်  ု ိ လိပမ ် ၍ ူ ေလာက်လာ

ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ငမိုးရိပ်(၅)လမ်း၊ အပိုင်း(၃)၊ အမှတ်(၄၈၈)၊ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း(၂၅ေပx၅၀ေပ)၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ ကွက်တွင် ေြမရှင်ှင့် ကန်ထိုက်စနစ်အရ တစ်ြခမ်းေပး၊ တစ်ြခမ်းယူ (၂) ခန်းတွ၊ဲ (၆)ထပ်၊ အခန်း(၁၂)ခန်းပါ အေဆာက်အအုေ ံ ဆာက်လပ ု ရ ် န် သေဘာ တူညီ ကပီး ေြခရင်းြခမ်း(၆)ခန်းကို ကန်ထိက ု တ ် ာမှ အကျ ိးခံစားခွငရ ့် ရှိ ပီး အဆိပ ု ါ အခန်းများ မှ ဒုတယ ိ ထပ်၊ ေြခရင်းခန်း၊ အကျယ်အဝန်း(၁၁၁၂ 'x၄၇') ရှိ ေရမီးစုံတိုက်ခန်းတစ်ခန်းအား ကန်ထိုက်တာ ဦးမျ ိးလွင[် ၁၂/သဃက (ိုင်)၁၂၆၈၇၇]ထံမှ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ဤေကာ်ြငာပါ သည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၁၄) ရက်အတွငး် ပိင ု ဆ ် င ုိ မ ်  စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများြဖင့် က်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ် လွနပ ် ါက အေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ကိ  ု ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ် သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ ဦးဇင်သင်းေအာင် (LL.B,B.D.S) ေဒယမင်းလတ် (LL.B,D.B.L) (စ်-၁၄၄၇၉/၂၀၁၈) (စ်-၈၅၆၄/၂၀၁၂) တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ ုံးအမှတ်(၉/၁၁)၊ ပထမထပ် (၁၀၃-H)၊ ၃၆ လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၇၇၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉- ၅၁၈၁၂၁၀

ဗလငါးတန် ဖွံဖိးဖို စာအုပ် စာေပ ေလ့လာစို


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ေရအရင်းအြမစ်အသုံးချေရးဦးစီးဌာန

ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဒဿနိကေဗဒ(မိသားစု) (၁၄)ကိမ်ေြမာက်

အငိမ်းစားှင့်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း

အာစရိယပူေဇာ်ပွဲ ဖိတ်ကားြခင်း

သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲှင့် ှစ်ပတ်လည်အစည်းအေဝးဖိတ်ကားလာ

ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ တကသိုလ်၊ ဒီကရီေကာလိပ်များတွင် ဒဿ နိကေဗဒအဓိကြဖင့်

အငိမး် စားှင့် ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း၏ သတမအကိမ် သက်ကီးပူေဇာ်ပ ဲွ င ှ ့် ှစပ ် တ်လည် အစည်းအေဝးအား ေအာက်ပါအတိင ု ်း ကျင်းပြပလုပမ ် ည်ြဖစ်ပါ၍ အငိမ်းစားှင့် ဝန်ထမ်းေဟာင်းများ - ၁၈-၁-၂၀၂၀ရက်(စေနေန့)

အချ ိန်

- နံနက် ၉:၀၀ နာရီမှ ၁၂:၀၀ နာရီအထိ အသင်းုံး- ၀၉-၂၅၅၅၉၈၁၉၃

ေနရာ

- ေကျာက်ဆည်ဓမာုံ

ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ကျင်းပမည့်ရက်

ကျင်းပမည့်ေနရာ - ဝိဇာခန်းမ၊ ရန်ကုန်တကသိုလ်

ဦးေနဝင်း- ၀၉-၂၅၄၃၁၂၇၇၁

ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဒဿနိကေဗဒမိသားစု (၁၄)ကိမ်ေြမာက် အာစရိယပူေဇာ်ပွဲကျင်းပေရးေကာ်မတီ

စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန

Myanmar Alibaba Car Rental Co., Ltd မှ ကားမျ ိးစုံကို ေရရှည်ငှားရမ်းရန် အလိုရှိပါသည်

အမှတ်(၃)အကီးစားစက်မလုပ်ငန်း

လူကီးမင်းတို၏ ကားမျ ိးစုံကို ှစ်ရှည်ငှားရမ်းရန်အတွက် ဆရှိပါက က်ုပ်တို၏ကုမဏီကို ဆက်သွယ်ိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ လင်သာယာမိနယ်၊ နဝေဒး (၉၉)လမ်း၊ တိုက်(၃)၊ အခန်း(၃)၊ ဖုန်း-၀၉-၉၇၀၉၂၆၆၆၆

တင်ဒါအမှတ် -၄/၂၀၁၉-၂၀၂၀

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

အမှတေ ် ပးစနစ်ြဖင့် အလုပခ ် န့်ထားသည့် (Recruitment Point System) EPS-TOPIK (စိုက်ပျ ိးေရး/ ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)ေအာင်ြမင်ပီး Skills-Test (ကမ်းကျင်မစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်း) Competency Test (လုပ်ကိုင်ိုင်မစွမ်းရည်စစ်ေဆးြခင်း) စာေမးပွဲေအာင်ြမင်သူများအတွက် အလုပ်ေလာက်လာေခယူြခင်း ကိုရီးယားသမတိုင်ငံတွင် EPS စနစ်ြဖင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် အမှတ်ေပးစနစ်ြဖင့်

အလုပ်ခန့်ထားသည့် (Recruitment Point System)အရ

ကိုရီးယားဘာသာစကား

အရည်အချင်း

စစ်ေဆးသည့် EPS-TOPIK ေအာင်ြမင်သမ ူ ျားမှ Skills-Test (ကမ်းကျင်မစမ်  းသပ်စစ်ေဆးြခင်း)၊ Competency Test (လုပ်ကိုင်ိုင်မစွ  မ်းရည်စစ်ေဆးြခင်း)များကို ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်မှ ၁၅ရက်ထိ ကျင်းပ ြပလုပခ ် ပ ဲ့ ါသည်။ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ၊် ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်တင ွ ် ထုတြ် ပန်ေကညာခဲသ ့ ည့် (စိက ု ပ ် ျ ိးေရး/ ေမွးြမေရး လုပ်ငန်း) စာေမးပွဲေအာင်ြမင်သူ (၁၀၀၄) ဦးအတွက် အလုပ်ေလာက်လာ (Job Application Form) များအား ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ရက်မှ ၂၀ရက်အထိ ယှ်တွဲပါရက်များအလိုက် ေဖာ်ြပထားေသာ EPS-TOPIK စာေမးပွဲ ခုံနံပါတ်များအတိုင်း

ေန့စ် နံနက်

၉:၃၀နာရီ မှ ညေန ၁၆:၃၀ နာရီအထိ

ေလာက်လာများ စိစစ်ထတ ု ေ ် ပးြခင်း/လက်ခြံ ခင်းများကို အလုပသ ် မားညန်ကားေရးဦးစီးဌာန၊ အစိုးရြပည်ပ အလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီုံးတွင် ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ၂။

စာေမးပွေ ဲ အာင်ြမင်သတ ူ ၏ ုိ ေလာက်လာများအား ေအာက်ပါေန့ရက်တင ွ ် ေလာက်လာထုတေ ် ပးသွား

မည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။

(က) ၁၄-၁-၂၀၂၀ ရက်

ခုံအမှတ် ၅၁၀၀၀၀၀၅

မှ

၅၁၀၀၃၅၄၇ ထိ

(ခ) ၁၅-၁-၂၀၂၀ ရက်

ခုံအမှတ် ၅၁၀၀၃၅၄၉

မှ

၅၁၀၀၉၀၆၇ ထိ

ကျန်းမာေရးေဆးစစ်ေအာင်ြမင်ပီးသူများ၏ အလုပ်ေလာက်လာများ ြပန်လည်တင်သွင်းြခင်းကို

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေန့ရက်များ၌ ယှတ ် ေ ွဲ ဖာ်ြပပါ ခုန ံ ပ ံ ါတ်များအတိင ု ်း လက်ခေ ံ ဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ပါသည်-

၄။

(က) ၁၆-၁-၂၀၂၀ ရက်

ခုံအမှတ် ၅၁၀၀၀၀၀၅

မှ

၅၁၀၀၂၁၆၆ ထိ

(ခ) ၁၇-၁-၂၀၂၀ ရက်

ခုံအမှတ် ၅၁၀၀၂၁၇၄

မှ

၅၁၀၀၄၆၆၀ ထိ

(ဂ) ၂၀-၁-၂၀၂၀ ရက်

ခုံအမှတ် ၅၁၀၀၄၆၆၆

မှ

၅၁၀၀၉၀၆၇ ထိ

ေလာက်လာထုတ်ယူရာတွင် သတိြပရမည့်အချက်များ(က) ေလာက်လာအား ကာယကံရင ှ က ် ယ ို တ ် င ို ် ိင ု င ် က ံ ူးလက်မတ ှ ၊် စာေမးပွေ ဲ ြဖဆိခ ု င ွ ့် ြဖတ်ပင ို ်းများှင့် အတူ ြပသထုတ်ယူရမည်။ (ခ) ဓာတ်ပုံိုက်ြခင်းအား စာေမးပွဲစစ်ေဆးခဲ့စ်က တင်ြပသည့်ပုံ၊ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါပုံှင့် ယခု တင်ြပသည့် ဓာတ်ပုံတို ကွဲလွဲမမရှိေစရန် သတိြပရပါမည်။ (ဂ) ေဆးစစ်ြခင်းအား သတ်မှတ်ထားသည့် ေဆးခန်းများ၌သာ ြပလုပ်ရပါမည်။

၅။

အလုပ်ေလာက်လာှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ြပရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ(က) အလုပ်ေလာက်လာတင်ရန် ိုင်ငံကူးလက်မှတ် PJ (Passport for Job) ြဖင့်လက်ခံပါမည်။ (ခ)

ိင ု င ် က ံ ူးလက်မတ ှ မ ် ရ ူ င်းှငမ ့် တ ိ  (ိင ု င ် က ံ ူးလက်မတ ှ သ ် က်တမ်းအနည်းဆုံး (၁)ှစက ် ျန်ရရ ှိ မည်။)

(ဂ) အလုပေ ် လာက်လာှင့် ေဆးသားေကာင်းမွနသ ် ည့် ေနာက်ခက ံ ာလာအြဖေရာင် (3.5cmx4.5cm) ပတ်စ်ပိုဓာတ်ပုံ(၆)ပုံ။ (ဃ) ကျန်းမာေရးေဆးစစ်ချက်မှတ်တမ်းမူရင်းှင့်မိတ။  (င)

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမူရင်းှင့်မိတ။ 

(စ) ိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်းှင့်မိတ (ိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းအနည်းဆုံး တစ်ှစ်ကျန်ရှိ ရမည်။) (ဆ) ကိယ ု ပ ် င ို ေ ် ငွစာရင်း Bank Account ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်သြဖင့် ိင ု င ် ပ ံ င ို /် ပုဂလိ  ကဘဏ်တစ်ခခ ု တ ု င ွ ် ိင ု င ် က ံ ူးလက်မတ ှ ပ ် ါ အမည်အတိင ု ်း ဖွငလ ့် စ ှ ထ ် ားသည့် ကိယ ု ပ ် င ို ဘ ် ဏ်ေငွစာရင်း စာအုပမ ် ရ ူ င်း/ မိတ ပူးတွဲတင်ြပရန်။ (ဇ) အိမ်ေထာင်စုဝင်ဇယား မူရင်းှင့်မိတ။  (ဈ) ပညာအရည်အချင်းအေထာက်အထား မူရင်းှင့်မိတ။  (ည) စက်မ၊ လက်မ ပညာရပ်ဆိုင်ရာကမ်းကျင်မ အေထာက်အထားရှိက မူရင်းှင့်မိတ။  (ဋ) အြခားအလုပ်ခွင် Training သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များရှိက မူရင်းှင့်မိတ။  ၆။

အလုပေ ် လာက်လာများထုတေ ် ပးြခင်းှင့် လက်ခြံ ခင်းများအား အလုပသ ် မားညန်ကားေရးဦးစီးဌာန၊

အစိုးရြပည်ပအလုပ်အကိုင် ေအဂျင်စီုံး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၌ ြပလုပ်ပါမည်။ ၇။

အလုပေ ် လာက်လာတွ  င် အချက်အလက်များ၊ တင်ြပသည့အ ် ေထာက်အထားများ မှနက ် န်စာွ ြဖည့စ ် က ွ ်

ေဖာ်ြပရန်လိုအပ်ပါသည်။ မမှန်မကန်ေဖာ်ြပြဖည့်စွက်ခဲ့ပါက ကာယကံရှင်၏ တာဝန်သာြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။ -

- ၁၁-၁-၂၀၂၀ရက်(စေနေန့)

ကျင်းပမည့်အချ ိန် - နံနက် ၉:၀၀ နာရီမှ ၁၂:၀၀ နာရီ

ဦးသိန်းစိုး- ၀၉-၄၄၈၅၄၀၀၈၉

ေရတာရှည်လမ်းေထာင့်

၁။

မျ ိးဆက်သစ်

ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူများအားလုံးတက်ေရာက်ကန်ေတာ့ကပါရန်

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း

အေနာက်ေရဂုံတိုင်လမ်းှင့်

အသက်(၆၅)ှစ်အထက်

ဆရာမကီးများ၊ ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူေဟာင်းများ၊

တက်ေရာက်ိုင်ပါရန် ေလးစားစွာဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ေန့ရက်

စာေပသင်ကားပီး

အငိမ်းစား ဆရာ/ဆရာမကီးများအား ပူေဇာ်ကန်ေတာ့လပ ုိ ါသြဖင့် ဆရာ/

အလုပ်ေလာက်လာှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုေသာအချက်များရှိပါက ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ အစိုးရြပည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီ အလုပ်သမားညန်ကားေရးဦးစီးဌာန ဖုန်း ၀၁-၆၆၇၇၅၄၊ ၀၁-၆၅၆၈၄၃

၁။ စီမက ံ န ိ း် ၊ ဘာေရးှငစ ့် က်မဝန်  ကီးဌာန၊ အမှတ် (၃)အကီးစား စက်မ လုပ်ငန်း၊ အမှတ် (၁)အထည်စက်ု(ံ ေရေတာင်)၏ အေချာကိုင်ဌာနရှိ အေဆာက်အဦ၊ စက်ပစည်းှင့် ေြမငှားရမ်းခန်းတိုအား Third Party အဖွဲြဖင့် ကာလေပါက်ေဈးှငအ ် ့ ညီ တန်ဖးု ိ စိစစ်သတ်မတ ှ သ ် ည့် ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေပးသွင်းရန် ဖိတ်ေခပါသည်။ ၂။ တင်ဒါဆိုင်ရာအချက်အလက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်(က) တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက် -၁၄-၁-၂၀၂၀ရက် (ခ) တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ ေနြပည်ေတာ် - အမှတ(် ၃)အကီးစားစက်မလု  ပင ် န်း၊ စီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၃၇)၊ ေနြပည်ေတာ်။ ရန်ကုန် - အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း(ုံးခွဲ)၊ အမှတ်(၁)၊ သုခဝတီလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ဖုနး် -၀၁-၅၅၄၁၇၇၊ ၀၁-၅၄၄၁၂၁ (ဂ) တင်ဒါပိတ်ရက်ှင့်အချ ိန် - ၁၄-၂-၂၀၂၀ရက်၊ ၁၆:၀၀နာရီ (ဃ) တင်ဒါေပးသွင်းရမည့်ေနရာ -အမှတ(် ၃)အကီးစားစက်မလု  ပင ် န်း၊ ုံးအမှတ်(၃၇)၊ေနြပည်ေတာ်။ ၃။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက အေထွေထွမန်ေနဂျာ(စီမံေရး)၊ အမှတ်(၃) အကီးစားစက်မလုပ်ငန်း၊ ုံးအမှတ်(၃၇)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ဖုန်း-၀၆၇၄၀၈၁၈၅၊ ၀၆၇-၄၀၈၃၃၈၊ ၀၆၇-၄၀၈၁၅၆ တိသ ု ို ဆက်သယ ွ စ ် စ ုံ မ်းေမးြမန်း ိုင်ပါသည်။

၁၁-၁-၂၀၂၀ရက် ညေနတွင် မိသားစုစုံညီ ညစာစားပွဲကို ေရတိဂုံ ဘုရားေြမာက်ဘက်မုခ်အနီး M-3 Food Center - Jade Room ခန်းမ၌ ညေန(၆)နာရီမှ (၉)နာရီအတွင်း ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ၍ လက်မှတ်များကို ဦးြမင့်ေဆွ (၀၉-၅၁၁၁၄၁၀)၊ ဦးေအာင်မင်း(၀၉-၅၀၃၇၁၅၂)၊ ေဒါက်တာ ခင်ေလးွယ်(၀၉-၅၀၅၉၄၈၅)ှင့် ေဒယန်စုရင်(၀၉-၇၇၂၁၃၈၈၄၅) တိုထံတွင် ဝယ်ယူကပါရန် ေမတာရပ်ခံအပ်ပါသည်။


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

အထူးလက်လှဲစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ ိုင်ငံေတာ်သမတုံး အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ(် ၁/၂၀၂၀)အရ ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ြမကန်းသာမိုးကုတ်ရိပ်သာ တည်ေထာင်သူဒါယကာကီး ဦးလှကည် (ေြမာက်ဥကလာပမိနယ် သာသနာုဂဟအသင်းဥက)သည် “ သုဓမမဏိေဇာတဓရ” ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ကို ထိုက်တန်စွာချ ီးြမင့်ြခင်း ခံရသည့်အတွက် အထူးလက်လှဲစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါသည်။ ိုင်ငံေတာ်အကျ ိး၊ သာသနာအကျ ိးတိုကို ဆတက်ထမ်းပိုးတိုး၍ ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ ြမကန်းသာဆရာေတာ်ေဒါက်တာအရှင်ပါရမီှင့် အကျ ိးေဆာင်အဖွဲ ြမကန်းသာမိုးကုတ်ရိပ်သာ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ် ရန်ကုန်မိ။ စိန်ဂန်း(အထက-၁)လမ်းမေတာ် ဆရာကန်ေတာ့ပွဲ ဖိတ်ကားလာ စိန်ဂန်း(အထက-၁)လမ်းမေတာ်၏ ၁၉၇၆ ပညာသင်ှစ်ထိ ပညာသင်ကားခဲ့ေသာ

ေကျာင်းသားေဟာင်းများ၏ ြမတ်ဆရာ

ကန်ေတာ့ပက ဲွ ုိ ေအာက်ပါအစီအစ်အတိင ု း် ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ကေရာက်ကပါရန် ေလးစားစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ အစီအစ် ေန့ရက်

- ၁၂-၁-၂၀၂၀(တနဂေွေန့)

အချ ိန်

- နံနက် ၁၀:၀၀နာရီ

ေနရာ

- ဆရာစံေရဘဲ(စားေတာ်ဆက်)၊ ဆရာစံလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ သိရှိလိုသည့်အချက်များရှိပါက

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သတိေပးေကညာချက် ရန်ကန ု ် မိ၊ ေတာင်ဒဂုံ မိနယ်၊ (၇၀)ရပ်ကက ွ ၊် ဆုထးူ ပန်လမ်း၊ အမှတ် (၁၀၁/ခ)ေန ဦးေနမျ ိးလွင(် ဘ) ဦးေမာင်လ[ှ ၁၂/ဒဂတ(ိင ု )် ၀၇၀၄၄၃]ကိင ု ် ေဆာင်သက ူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကုနအ ် မှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ် အမည်အမှတအ ် သားကို ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင် တစ်ဦးတည်းမူပိုင်အြဖစ် သုံးစွဲရန် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေရသန့်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်အသားကို အသုးံ ြပ၍ ေသာက်ေရသန့်ကုိ ဘူးကီး၊ ဘူးေသး၊ ဘူးလတ်စသည့် အရွယ် အစားအမျ ိးမျ ိးြဖင့် ေတာင်ဒဂုံမိနယ်ှင့်တကွ

ြပည်ေထာင်စုသမတ

ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်တစ်ဝန်းတွင် ထုတလ ် ပ ု ြ် ဖန့်ချ ိေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိအ ု ြပင် ၎င်းကုနအ ် မှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ် အမှတအ ် သားကို ထည့သ ် င ွ း် ထုပပ ် းုိ မည့် ပစည်းများြဖစ်သည့် ပလတ်စတစ်အတ ိ ၊် ပလတ်စတစ်ဘူးများ၊ ထည့သ ် င ွ ်း ပစည်း၊ ထုပ်ပိုးပစည်းစသည့် အရွယ်အစားအမျ ိးမျ ိး၊ အေရာင်အမျ ိးမျ ိး ြပလုပသ ် ည့် အသားတံဆပ ိ ြ် ပလုပ၍ ် ထုတလ ် ပ ု ြ် ဖန့်ြဖးေရာင်းချသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ တံဆိပ်အမှတ်အသားကို တိုက်ိုက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း

ဆင်တူယိုးမှား၊

ထင်ေယာင်ထင်မာှ းြဖစ်ေစရန်င ှ ့် တုပသုးံ စွြဲ ခင်း မြပလုပ် ကပါရန် သတိေပး တားြမစ်အပ်ပါသည်။ အဆိုပါ

တားြမစ်ချက်ကို လိုက်နာြခင်းမရှိပါက

တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ ထိေရာက်စွာအေရးယူမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ကိတင်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ၎င်းအမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ် အမှတအ ် သား ှငပ ့် တ်သက်၍ (အမည်တ)ူ ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက သတင်းစာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးေနမျ ိးလွင်[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၇၀၄၄၃] ဖုန်း-၀၉-၄၄၁၆၂၆၇၇၃၊ ၀၉-၆၉၄၄၄၇၆၀၀

ဦးတင်ေအာင်

- ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၂၆၄၉၈၃

ဦးဝင်းြမင့်

- ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၄၀၄၀

ဦးေကျာ်ေကျာ်ေအာင်

-ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၉၀၈၁၇

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ့အင်အားဝန်ကီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးလူမဖူလုံေရးုံး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း ၁။ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ့အင်အားဝန်ကီးဌာန

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီးလူမဖူ  လေ ုံ ရးုံးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘာေရးှစတ ် င ွ ် မိမိဘာရန်ပုံေငွ

ေငွလုံးေငွရင်းခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

အေဆာက်အအုမ ံ ျားေဆာက်လပ ု ရ ် န် အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါ တင်သင ွ ်းရန်ဖတ ိ ေ ် ခ အပ်ပါသည်-

Lot No(1) အလုပ်သမားေဆးုံကီး(ရန်ကုန်)တွင် (၆)ခန်းတွဲ (၅)ထပ်

RCဝန်ထမ်းအိမရ ် ာ (၁၄၄'x၂၄.၅'x၅၂')(၁)လုးံ ေဆာက်လပ ု ြ် ခင်း

(ေရ၊ မီး၊ မိလာသွယ်တန်းတပ်ဆင်ြခင်း၊ Apron & Drain

ြပလုပ်ြခင်း လုပ်ငန်းများအပါအဝင်)

Lot No(2) လင်သာယာမိနယ် လူမဖူလုံေရးုံးတွင်

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ

(၇၀'x၃၀'x၄၃.၅') RC (၄)ထပ် တည်ေဆာက်ြခင်း

(ေရ၊ မီး၊ မိလာသွယ်တန်း တပ်ဆင်ြခင်း၊ Apron & Drain

ြပလုပ်ြခင်း လုပ်ငန်းများအပါအဝင်)

Lot No(3) ေတာင်ဥကလာပ

လူမဖူလုံေရးေဆးခန်းေြမေနရာတွင်

ဆရာဝန်များအတွက် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၁၄၄'x၂၄.၅'x၅၂')

RC (၆)ခန်းတွဲ (၅)ထပ် တည်ေဆာက်ြခင်း (ေရ၊ မီး၊ မိလာ

သွယ်တန်းတပ်ဆင်ြခင်း၊ Apron & Drain ြပလုပ်ြခင်း လုပ်ငန်းများ အပါအဝင်)

တင်ဒါပိတ်မည့်ရက် တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်

- ၂၀၂၀ခုစ ှ ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ရက်၊ ၁၆:၃၀နာရီ

- ၂၀၂၀ခုစ ှ ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁ရက်၊ ၁၀:၀၀နာရီ

ေလာက်လာဝယ်ယူြခင်းှင့် - အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့် တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ

ြပည်သူ့အင်အားဝန်ကီးဌာန၊

- ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးလူမဖူ  လုံေရးုံး၊ အမှတ်(၃၂၇၊ ၃၆၇)

မဟာဗလပန်းြခံလမ်း(အထက်ဘေလာက်)၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၂။ တင်ဒါပုံစံများအား အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ့ အင်အားဝန်ကီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး လူမဖူလုံေရးုံး၊ စီမံေရးရာ/ ေငွစာရင်းဌာနတွင် ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

၃။ တင်ဒါကိစှ  ငပ ့် တ်သက်၍ အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ှိ ပ ို ါက ဖုန်း-၀၁-၈၃၈၁၂၁၆၊ ၀၁-၈၃၇၀၁၅၉သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူေရးအဖွဲ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးလူမဖူ  လုံေရးုံး


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ြမန်မာိုင်ငံဟိုတယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (ေချာင်းသာဇုန်) ၂၀၂၀-၂၀၂၂ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ိုင်ရန်အတွက် အဆိုြပလာများဖိတ်ေခြခင်း

၁။ ြမန်မာိင ု င ် ဟ ံ တ ုိ ယ်ဆင ုိ ရ ် ာလုပင ် န်းရှငမ ် ျားအသင်း ေချာင်းသာဇုန် ၏ (၂၀၂၀-၂၀၂၂)ခုှစ်အတွက် အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲကို ေရွးချယ် တင်ေြမာက်ပွဲကျင်းပေရးေကာ်မရှင်၏ ကီးကပ်မြဖင့် ၂၃-၂-၂၀၂၀ ရက်တွင်

ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပီး ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ပွဲသို

တက်ေရာက်လာကသည့် အသင်းဝင်များ၏ ဆမဲြဖင့် ေရွးချယ် တင်ေြမာက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ [အလုပအ ် မေဆာင်အြဖစ် ေရွးချယ် ခံမည့် ဟိတ ု ယ်ပင ို ရ ် င ှ ် (သိ)ု စာြဖင့် တရားဝင်ကယ ို စ ် ားလှယလ ် အ ဲ ပ်ြခင်း ခံရသူ အသင်းဝင်၊ အသင်းသားများသည် မပျက်မကွက် တက်ေရာက် ရမည်ြဖစ်ပါသည်။] ၂။ သိုြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာိုင်ငံဟိုတယ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ေချာင်းသာဇုန် ဖွံဖိးတိးု တက်ေရးအတွက် အလုပအ ် မေဆာင် အဖွဲဝင် အြဖစ် ေဆာင်ရွက်လိုေသာ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် (သို) စာြဖင့် တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ်လဲအပ်ြခင်းခံရသူ အသင်းဝင်၊ အသင်းသားများသည် အလုပ်အမေဆာင်အြဖစ် ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ခံိုင်ရန် မိမိတိုဆ အေလျာက် အဆိြု ပလာများတင်သင ွ ်းိင ု ပ ် ါေကာင်း အသိေပးဖိတေ ် ခ အပ်ပါသည်။ ၃။ အလုပ်အမေဆာင်အြဖစ် ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ခံိုင်ရန် ြမန်မာ ိုင်ငံဟိုတယ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ သတ်မှတ်ထားသည့် ပုစ ံ စ ံ ာရွကတ ် င ွ ် ြဖည့စ ် က ွ ၍ ် အဆိြု ပလာများအား တင်သင ွ ်းိင ု ပ ် ါသည်။ အဆိုြပလာထုတ်ယူ/

- ြမန်မာိင ု င ် ဟ ံ တ ို ယ်ဆင ို ရ ် ာ လုပင ် န်း

တင်သွင်းရမည့်ေနရာ

ရှင်များအသင်း၊ အမှတ်(၁၀၁)၊ ေအးရိပသ ် ာ(၁)လမ်း၊ ေရသံလင ွ က ် န ွ ဒ ် ၊ို ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်။ ၀၁-၉၅၅၄၉၈၀၊ ၀၁-၉၅၅၄၉၈၁

အဆိုြပလာတင်သွင်းရန်

- ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ရက်

ေနာက်ဆုံးရက် ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ပွဲကျင်းပေရးေကာ်မရှင် ြမန်မာိုင်ငံဟိုတယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းေချာင်းသာဇုန်

အများသိေစရန်ှင့် သတိေပးေကညာချက်

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျသုခလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၄)၊ ဒါဘာ(၅)လာ၊ ေရ၊ မီးစုံတိုက်ခန်း(၁)ခန်းှင့် TOYOTA PROBOX TAXI (7D-7949) အြဖေရာင် (2007 MODEL) ယာ်တိုသည် ဦးေအာင်ြမင့မ ် အ ို မည်ြဖင့် ဝယ်ယထ ူ ားေသာ်လည်း တစ်ဦးတည်းပိင ု ပ ် စည်း များမဟုတ်ဘဲ ေဒေမမိုးထူးှင့် လင်မယားှစ်ဦးပိုင်ပစည်းများြဖစ်ကပါ သည်။ ထိုေကာင့် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒေမမိုးထူး[၁၂/မရက(ိုင်) ၁၆၀၇၁၃]၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ ဝယ်ယူ၊ ေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံ၊ ေပးကမ်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လဲေြပာင်းြခင်း မြပလုပ်ရန် သတိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရဦးသဲေမာင်ကည်(ဥပေဒဘွဲ) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၂၇၈) (၃၁-၈-၂၀၁၈) အမှတ်(၂၆၁)၊ စံပယ်လမ်း၊ (၃/က)ရပ်ကွက်၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ေညာင်ှစ်ပင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျ ိး ထုတ်လုပ်ေရးှင့် ကက်/ငါးေမွးြမေရးဇုန်-၂၊ စီ-၁၂လမ်း၊ အကျယ်ေပ (၁၅ ဧက)ရှိ ေြမကွက်အမှတ် (၂၀၅၊ ၂၀၆၊ ၂၀၇) ေြမကွက်များှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

“ လုံးချင်းေရာင်းမည်” ေတာင်ဥကလာ၊ ြမင်သာအနီး ေပ(၄၄ x ၆၀)၊ ဂရန်အမည်ေပါက် ဆက်သွယ်ရန် Ph:09-5044077

ေသွးသည် အသက်

အထက်ပါေြမကွက်များအား ေဒတွမေ ် ရေကျာင်း [၁၃/ကခန(ိုင်) ၀၁၂၄၃၆] ကိုင်ေဆာင်သူမှ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လက်မှတ်အမည်ေပါက် ထွ က ် ရ ှိ ပို င ် ဆို င ် ထားသူ မ ျားြဖစ် ေသာ ေဒ ြဖြဖဆန်း [၁၃/တကန (ိင ု )် ၂၀၄၉၂၁]ှင့် ေဒေအးေအးေအာင် [၁၃/တကန(ိင ု )် ၂၈၇၄၇၈] တိထ ု မ ံ ှ ၂၂-၁၂-၂၀၁၂ ရက်စွဲပါ "ှစ်ဦးသေဘာတူ စိုက်ပျ ိးေြမအေရာင်းအဝယ် ကတိစာချပ်" များြဖင့ဝ ် ယ်ယ၍ ူ လက်ဝယ်ထားရှပ ိ င ုိ ဆ ် င ုိ ထ ် ားပီး လုပင ် န်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ်မူရင်းများေပျာက်ဆုံးခဲ့ပါသည်။ ထိုေကာင့် ၃၁-၅၂၀၁၉ ရက်တင ွ ် "လုပင ် န်းလုပက ် င ို ခ ် င ွ အ ့် မည်ေြပာင်းလဲေပးရန်င ှ ့် လုပင ် န်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ကတ်ြပားထုတ်ေပးရန် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး သို ေလာက်ထားခဲ့ပီး ၂၇-၁၂-၂၀၁၉ ရက်တွင် ေညာင်ှစ်ပင် အထူးဇုန် (၂) စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီုံး၏ တာဝန်ရှိသူေရှေမှာက်တွင် ေရာင်းချသူ ေဒြဖြဖဆန်း၊ ေဒေအးေအးေအာင်င ှ ့် ဝယ်ယသ ူ ူ ေဒတွမေ ် ရေကျာင်းတိမ ု ှ မျက်ှာစုံညီေတွဆုံ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်များအား ေဒတွမေ ် ရ ေကျာင်းထံသုိ အမှန်တကယ်လဲေ  ြပာင်းေရာင်းချခဲ့ေကာင်းှင့် အမည် ေြပာင်းလဲေပးရန် ေလာက်ထားမှငပ ့် တ်သက်၍ ကန့်ကက ွ ရ ် န် မရှေ ိ ကာင်း အတည်ြပတင်ြပခဲမ ့ အား  မှတတ ် မ်းတင်ထားပီးြဖစ်ေသာေကာင့် အထက် ေဖာ်ြပပါေြမကွကမ ် ျားှငပ ့် တ်သက်၍ ေဒတွမေရ ် ေကျာင်း ၏ေလာက်ထား မအေပ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ်အသစ်အား အမည်ေြပာင်းလဲ ထုတေ ် ပးရန် ဆက်လက်လပ ု ေ ် ဆာင်သာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ကန့်ကွက် လိုသည့် မည်သူမဆို အဆိုပါေြမကွက်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မ စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတူ ဇုန်ေကာ်မတီသို (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မည့်သူ မရှိ ပ ါက ဆက် လ က် ေဆာင် ရ ွ က ် သ ွားမည် ြ ဖစ် ေ ကာင်း အသိ ေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဥက အထူးဇုန်(၂) ေညာင်ှစ်ပင်စိုက်ပျ ိးေရးှင့်ေမွးြမေရးအထူးဇုန် စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ၊ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၆၈၉


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေရကူးေတာင်ပိုင်းလမ်း၊ အမှတ် ၅၃၊ ေြမကွကေ ် ပရှ(ိ ၃)ခန်း တွ(ဲ ၆)ထပ်တက ို ် အေဆာက်အဦ၏ ၅လာ(ဘီ)၊ ဧရိယာ(၁၁၀၀) စတုရန်းေပ တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုးံ တိက ု ုိ လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ည်ဟု ဝန်ခေ ံ ြပာဆိသ ု ူ ဦးရန် ေအာင် [၁၂/မရက(ိင ု )် ၁၃၄၈၅၂] ထံမှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွြဖစ်သူ ေဒနန်းေအေယ [၁၃/နခန(ိုင)် ၀၈၁၈၅၀]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွတစ်စတ ိ ် တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါ သည့ေ ် န့မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိင ု လ ် ေ ုံ သာ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု ထ ် သ ံ ို ကိယ ု တ ် င ို လ ် ာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ် ေန့ရက်ေကျာ် လွန်သည်အထိ ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ေဒနန်းေအေယ၏ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ ေဒေအးြမမွန် (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၁၅၁) (၃၀-၉-၂၀၁၆) အမှတ် ၆၃၅၊ ၅ေအ၊ ကိးစက်လမ်း၊ ဆ/ကရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၉၈၆၄၃၄၁၊ ၀၉-၄၂၅၅၀၆၂၈၅

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ေဝဘာဂီမိသစ်၊ (၆)ရပ်ကက ွ ၊် စိနပ ် န်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၄၇)ရှိ ေပ(၁၅x၅၀)ေြမကွက်ေပတွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် (၃)ထပ် RC တိုက်အိမ်အေဆာက်အအုံ ေရ/မီးအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးအား က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးသိန်းမင်းေဇာ်[၁၂/ဥကမ (ိင ု )် ၁၇၈၂၄၈]ှင့် ေဒပပထွန်း[၁၂/ဥကမ(ိင ု )် ၂၀၈၄၂၀]တိမ ု ှ ေဒသာေအး [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၅၉၈၅၄]ထံမှ အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် က်ုပ်မိတ်ေဆွ များက စရန်ေငွေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါ၍ ပိုင်ေရးပိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ေရာင်းချြခင်းကို ကန့်ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက ဤေကညာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၁၄)ရက် အတွငး် က်ထ ု သ ံ ခ ုိ င ုိ လ ် ေ ံု သာ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှငအ ့် တူ လာေရာက် ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်သည့်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်မည့် သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရေဒသူဇာလင်(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၆၄) အမှတ်(၁၅၃)၊ ြမရတနာ(၈)လမ်း၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၅၆၆၄၇

ဒဂုေ ံ တာင်မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ ် အမှတ်-၆၃/စက်မဇုန်၊ ေြမကွက်အမှတ် -၁၄၇၀၊ ေြမကွ က ် တ ည် ေနရာအမှ တ ် (၁၄၇၀)၊ လသာလမ်းသွယ(် ၂)လမ်း၊ (၆၃) စက်မဇုန်၊ ဒဂုံေတာင် ဦးေဌး[၁၂/ဗတထ (ိုင်)၀၁၇၇၇၈]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) စက်မေြမငှားဂရန်ေြမအား ဦးေဌး[၁၂/ ဗတထ(ိုင်)၀၁၇၇၇၈]မှ အေရာင်းေြမပုံ ေလာက်ထားလာရာ (၂၀၀၂)ခုှစ်တွင် ဘဏ် ေ ချးေြမပုံ ကူး ယူ ထားြခင်း အား ကျမ်း ကျ န ိ ် လ ာအမှ  တ ် - ၁၀/၃၁၇၁/ ၁၉(၂၄-၁၀-၁၉)ြဖင့် ဘဏ်ေချးေြမပုမ ံ ရ ူ င်း ထုတ်ယူြခင်းမရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ ရှင်းလင်းတင်ြပ၍ အေရာင်းေြမပုံ ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံ ေသာ အေထာက် အ ထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် အတွ င ်း ကန့် ကွ က ် ို င ် ပ ါေကာင်း ှ င့ ် ကန့်ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယညန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာ

ရန်ကန ု ် မိ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ ် (စ)၊ ေြမကွကအ ် မှတ် (၅၃၇ ၁၂ )၊ သာ(၁)လမ်း၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀ x ၆၀) ရှေ ိ ြမကွကဂ ် ရန်အမည်ေပါက် ေဒှင်းခိုင်ြဖစ်ပီး ၎င်းေြမကွက်ကို ဦးြမေအး[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၁၀၈၅၀]ှင့် ေဒခင် ေမအုန်း[၁၂/ဥကမ(ိင ု )် ၀၆၈၇၁၁]တိထ ု မ ံ ှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ေဒဖိးြပည့စ ် [ုံ ၁၂/ဥကတ (ိင ု )် ၁၅၂၅၅၉]မှ ဝယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွအချ ိေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိပ ု ါေြမကွက ် င ှ ့် ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်ြခင်းကိုမည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိင ု လ ် ေ ုံ သာ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု ထ ် လ ံ ာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ို ် ပါသည်။ သတ်မတ ှ သ ် ည့ရ ် က်အတွငး် ကန့်ကက ွ သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့် အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ ဦးေဇာ်လင်း (စ်-၂၇၈၃၅) (LL.B) အထက်တန်းေရှေန အမှတ် ၁၁၇၂၊ ပဒုမာ (၃)လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်း ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၅၁၆၀၉

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၁၊

လူေနရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် (င)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၂၅၃)၊ အကျယ်အဝန်း အလျား

၆၀ေပ x အနံ ၆၀ေပ၊ ဧရိယာ ၀.၀၈၂ ဧက၊ စတုရန်းေပ(၁၂၀၀)၊ ှစ် ၆၀ ဂရန်ေြမကွက်ှင့်

ေြမကွက်ေပရှိ

အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို

အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးေအာင်ဝင်း[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၁၉၈၂၃] ထံမှ က်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွအချ ိကို စရန်ေငွ အြဖစ်ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ကိုကန့်ကွက်လိုလင် ဤ

ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မအေထာက်အထား (မူရင်း)များြဖင့် က်ုပ်ထံလာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်သည်။ သတ်မှတ်ရက်

မီးေဘးေရှာင် မေလာင်ခင်တား

ေကျာ်လန ွ လ ် င် အေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ကိ  ု ဥပေဒှငအ ့် ညီ အပီးသတ်ဆက် လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ

ဦးရှင်ငိမ်း တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၆၄၄) အမှတ်-၅၀၊ ၅၆လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၃၀၄၆


ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

Profile for Myanmar Newspaper

9 Jan 20  

9 Jan 20  

Advertisement