{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

ေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပ မိမြိ ပခဲေ့ သာ မေကာင်းမအကုသလ ို က ် က ံ ို ကုသလ ို က ် ြံ ဖင့် ဖုံးအုပ် ေြဖေဖျာက်ငို ၏ ် ။ ထိသ ု ို ြပိငု သ ် သ ူ ည် တိမတ ် က ို မ် ှ လွတေ် ြမာက် လာေသာလကဲ့သို ဤေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပေစ၏။ (ေကာင်းမကုသိုလ်ြပိုင်ရန် မိတ်ေကာင်း ေဆွေကာင်းရှိရန် လိအ ု ပ်ေပရာ မိတေ် ကာင်းေဆွေကာင်းများှင့် ေပါင်းသင်းဆက်ဆံ ိုင်ေအာင် ကိးစားအားထုတ်သင့်၏)

ေလာကဝဂ်(ဓမပဒ-၁၇၃)

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလြပည့်ေကျာ် ၁ ရက်ေန့၊ တနဂေွေန့။

Sunday, 9 February 2020

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ှင့်ဇနီး ေဒချိချိ ထမ်းစမ်းလိုဏ်ဂူေတာ်အတွင်းမှ

ဗုဒု ပပ် ွားေတာ်များှင့် ထမ်းစမ်းေရတိဂပုံ တ ုံ ေူ စတီေတာ်တအ ို ား သွားေရာက်ဖူးေြမာ်ကည်ညိ

၉၉၂၀

အမျ ိးသားြပန်လည် သင့်ြမတ်ေရးှင့်

ငိမ်းချမ်းေရးဗဟိဌု ာန ဥက ိုင်ငံေတာ်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂိလ်ထံမှ

(၇၃)ကိမ်ေြမာက် မွန်အမျ ိးသားေန့ အခမ်းအနားသို

သဝဏ်လာေပးပို စာမျက်ှာ ၃ သို »»

ယေန့ဖတ်စရာ

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိငု င် ံ ဆိုင်ရာ ိုင်ငံြခားသံုံးများမှ သံုံးအကီးအကဲများှင့် မိသားစုများ တနသာရီတိုင်း ေဒသကီးသို သံတမန်ေလ့လာေရး ခရီး သွားေရာက်

စာမျက်ှာ » ၃

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ှင့်ဇနီး ေဒချ ိချ ိတို ဟိုပုံးမိနယ်ရှိ ထမ်းစမ်းလိုဏ်ဂူသို ေရာက်ရှိကရာ ေဒသခံပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား တိုင်းရင်းသူများက ရင်းရင်းှီးှီး ကိဆိုတ်ဆက်ကစ်။

ဗဟန်းမိနယ်တွင် လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနကို

ေတာင်ကီး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရှမ်းြပည်နယ် ေတာင်ကီးမိ၌ ေရာက်ရှိေနသည့် ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ှင့်ဇနီး ေဒချ ိချ ိတိုသည် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးများြဖစ်ကသည့် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ရဲေအာင်၊ ေဒါက်တာေအာင်သူ၊ ဦးအုန်းဝင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာလင်းထွဋ်၊ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲရဲချပ် ဒုတိယရဲဗိုလ်ချပ်ကီး ေအာင်ဝင်းဦး၊ တာဝန်ရှိသူများှင့်အတူ ယေန့နံနက်ပိုင်းတွင် ေတာင်ကီးမိမှ ေမာ်ေတာ် ယာ်များြဖင့်ထွက်ခွာကရာ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ ဟိုပုံးမိနယ်သို ေရာက်ရှိကသည်။

စည်ကားသိုက်မိက်စွာ ဖွင့်လှစ် စာမျက်ှာ » ၈

စာမျက်ှာ ၄ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရထားလမ်းပိုင်း ြပြပင်ေဆာင်ရွက်ပီးစီး၍ မိပတ်ရထားများ ြပန်လည်ေြပးဆွဲ ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရထားစီးခရီးသည်များ အဆင်ေြပလွယ်ကူစွာ

သွားလာိုင်ေစရန်အတွက်

ြမန်မာ့မးီ ရထားမှ ရန်ကန ု ် မိပတ်ရထားလမ်းပိင ု း် အဆင့ြ် မငတ ့် င်ြခင်းလုပင ် န်း

(အြပင်လမ်း)ှင့် ပုရွက်ဆိပ်ကုန်း-ေရကူး(အတွင်းလမ်း)အတွက် လမ်းြပြပင်

သည့် မိပတ်ရထားများအား ယေန့တင ွ ် ြပန်လည်ေြပးဆွေ ဲ ပးလိက ု ြ် ခင်းြဖစ်ပီး

ေဆာင်ရွက်မများ  ပီးစီးပီြဖစ်ေသာေကာင့် အဆိုပါလမ်းပိုင်းရှိ မိပတ်ရထား

တညင်းကုန်းကုန်စိမ်းေဈး၌ ေဈးဝယ်သွားလိုကသည့် မိပတ်အေရှြခမ်းမှ

များအား ယေန့တွင် ြပန်လည်ေြပးဆွဲေပးေနပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့် လမ်းအသုံးြပမ ြပန်လည်အဆင်ေြပေချာေမွလာပီ

များကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပီး ယခုအခါ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ေနသည့်

၂၀၁၈ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မှစတင်၍ မိပတ်ရထားလမ်းများ အဆင့်

တညင်းကုန်းဘူတာရှိ ကားလမ်းကူးဂိတ်အပါအဝင် တညင်းကုန်း-မဂလာဒုံ

ြမငတ ့် င် ြပြပင်ေဆာင်ရက ွ ေ ် နရေသာေကာင့် တစ်စ ှ ေ ် ကျာ်ကာ ရပ်နားထားခဲရ ့

ြဖစ်ေကာင်း ြမန်မာ့မီးရထား တိင ု ်းအမှတ(် ၇) ရန်ကန ု ် လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ ဦေကျာ်မျ ိးလွင်က ေြပာသည်။

စာမျက်ှာ ၁၉ ေကာ်လံ ၁ သို 


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ (၇၃)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့ အမျိးသားေရးဦးတည်ချက်များ (၁) ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲေရး၊

စည်းလုံးညီွတ်မကို အင်အားအြဖစ်တည်ေဆာက် " ငိမ်းချမ်းမှ တည်ငိမ၊် တည်ငိမမ ် ှ ဖွံဖိး၊ ဖွံဖိးမှ ေခတ်မ"ီ ဆိသ ု ည့အ ် တိင ု ်း ေတာင်တန်း၊ ြပည်မ ခွြဲ ခားြခင်းမရှဘ ိ ဲ ဟန်ချက်ညဖ ီ ံွ ဖိးတိးု တက်လာေရး အတွက် မိမတ ိ အ ို ားလုံး ညီည ီ တ ွ  ် တ ွ ြ် ဖင့် ဆက်လက်ကိးပမ်းအားထုတ် ကရမည်ဟု ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့က ် (၇၃) ှစေ ် ြမာက် ရှမး် ြပည်နယ်ေန့

(၂)

ြဖစ်ေသာ်လည်း တိင ု ်းရင်းသားညီအစ်ကအ ို ချင်းချင်းအကား စိတဝ ် မ်းကွြဲ ပား ခဲ့ ကပီး လက်နက်ကင ို ပ ် ဋိပကများ အချ ိေဒသများတွင် ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်ရာ ငိမ်းချမ်းေရးကို လုံးဝမရရှေ ိ သးဟု ဆိရ ု မည်ြဖစ်သည်။ ြပည်သမ ူ ျားအားလုံး တလုးံ တစည်းတည်း စည်းလုးံ ညီတ ွ ြ် ခင်းသည် ိင ု င ် ံ ငိမး် ချမ်းသာယာမ ှင့်

ေခတ်မဖ ီ ံွ ဖိးတိးု တက်မအတွ  က် အဓိကေမာင်းှငအ ် ားြဖစ်သည်ကို

ြမန်မာ့သမိင ု ်းတွငလ ် ည်းေကာင်း၊ ကမာ့သမိင ု ်းတွငလ ် ည်းေကာင်း ြမင်ေတွ ိုင်သည်။

တိုင်းရင်းသားအားလုံး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး။

အချပ်အြခာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မဲေရးတိုအတွက်

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်များကို ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်အရင်းခံ၍ ေအာင်ြမင်သည်အထိ

ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွက်ေရး။

(၃) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ မှနက ် န်သည့တ ် ရားစီရင်ေရးှင့် ိင ု င ် သ ံ ားများ ေဘးကင်းလုြံ ခံေရးတိအ ု တွက် တိင ု ်းရင်းသားအားလုံး၏ စုေပါင်း အင်အားြဖင့် ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ေရး။

(၄) မူးယစ်ေဆးဝါးအရာယ်ကို အမျ ိးသားေရးတာဝန်အြဖစ် ကိတင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်းြဖင့် ြပည်သူများ၏ လူမအဆင့်အတန်း တိုးတက်ြမင့်မားေစေရး။

အခမ်းအနားသို ေပးပိသ ု ည့သ ် ဝဏ်လာတွ  င် တိက ု တ ် န ွ ်းေြပာကားထားသည်။ ြမန်မာိင ု င ် လ ံ တ ွ လ ် ပ်ေရးရရှခ ိ သ ဲ့ ည်မှာ ှစေ ် ပါင်း ၇၀ ေကျာ်ကာြမင့ခ ် ဲ့ ပီ

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်မမပိကွဲေရး၊

(၅) စစ်မှန်ေသာ ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုှင့် ကိုက်ညီသည့် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒေပေပါက်ေရး။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးသိန်းေဆွ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ရှိ လုပ်သားများကမ်းကျင်မ ေလ့ကျင့်ေရးသင်တန်းေကျာင်းသို ကည့်စစ်ေဆး

ထိုေကာင့် မည်သည့်အေရးကိစ၊ မည်သည့်အေကာင်းကိစတွ  င်မဆို

အကိုင် လမ်းန်သင်တန်းပိုချေနမ

စည်းလုံးညီတ ွ မ ် သည်  သာ အဓိကအားထားရာြဖစ်သည်။ ြမန်မာ့သမိင ု ်းတွင်

များအား ကည့ ် ပီ  း လုပသ ် ားများှင့်

တိင ု ်းရင်းသားစည်းလုံးညီတ ွ မ ် ကိ  ု အခိင ု အ ် မာသက်ေသြပိင ု ေ ် သာေကာင့်

ရင်းရင်းှီးှီးေတွဆုံ အားေပးစကား

တစ်တင ုိ း် ြပည်လးံု လွတလ ် ပ်ေသာိင ု င ် ြံ ဖစ်လာခဲသ ့ ည်။ လွတလ ် ပ်ေသာ ိင ု င ် ြံ ဖစ်ေသာ်ြငားလည်း

ေြပာကားကာ လိအ ု ပ်ချက်များ ေမးြမန်း

အချ ိေဒသများတွင် မငိမ်းချမ်းေသာေကာင့်

၍ တင်ြပချက်များအား ေပါင်းစပ်ည ိ င်  း

တည်ငိမေ ် အးချမ်းမမရှဘ ိ ဲ ဖွံဖိးတိးု တက်မှ  ငအ ့် လှမ်းေဝးကာ ိင ု င ် ေ ံ ခတ်မီ

ြဖည့ဆ ် ည်းေဆာင်ရက ွ ်ေပးသည်။

ေရး၌ ေနာက်ကျကျန်ခသ ဲ့ ည်။ ထိေ ု ကာင့် တိင ု ်းရင်းသားစည်းလုံးညီတ ွ ေ ် ရး

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ကို ြပန်လည်တည်ေဆာက်င ို ရ ် န် ကိးပမ်းလျက်ရရ ှိ ာ လွနခ ် သ ဲ့ ည့် ၇၃ ှစက ်

သည် ဝန်ကီးဌာနှင့် ေအာင်ြမင်မ

ရှမ်းြပည်နယ် ပင်လုံ မိေလးတွင် တည်ေဆာက်ခေ ဲ့ သာ စည်းလုံးညီတ ွ မ ် မျ  ိး၊

သင်တန်းေကျာင်းတို ပူးေပါင်းဖွငလ ့် စ ှ ်

နားလည်ယုံ ကည်မမျ  ိး ြပန်လည်ရရှမ ိ ည်ဟု အခိင ု အ ် မာယုံ ကည်ထားေကာင်း

လျက်ရှိသည့် အထည်ချပ်သင်တန်း

ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတက ရှမ်းြပည်နယ်ေန့သဝဏ်လာတွ  င် အသိေပးထားသည်။

ဖွငလ ့် စ ှ မ ် ၊ ကိုရီးယားိုင်ငံမှ လှဒါန်း

ထိသ ု ို အခိင ု အ ် မာယုံ ကည်ထားသည်ြဖစ်၍ က်ပ ု တ ် တ ို င ို ်းရင်းသား

ထားသည့်

ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများအားလုံး စည်းလုံးညီွတ်ကရန်ှင့် ိုင်ငံေတာ်

သွားေရာက်

သမတ၏ အလုပလ ် မ်းန်မှာကားချက်များအတိင ု ်း လိက ု န ် ာေဆာင်ရက ွ ်

လက်ခံရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊

မတူညီသည့်အယူအဆကွဲြပားေနသည့်

သေဘာထားများကို ည ိ င်  းေပါင်းစပ်ပီး မိမြိ ပည်နယ်၊ မိမိေဒသအကျ ိးရှိ ေအာင် ေဆာင်ရွက်ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း လမ်းန်မှာကားထားသည်။ ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိးု ရအေနြဖင့် တိင ု း် ရင်းသားြပည်သအ ူ ားလုးံ တန်းတူ ညီမဖွံ ဖိးတိးု တက်လာေစရန် ရည်ရယ ွ လ ် ျက် တိင ု ်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် အားလုံး ဟန်ချက်ညီညီဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးရန် မူဝါဒ ချမှတထ ် ားပီး

ေဒသအလိက ု ဖ ် ွံဖိးတိုးတက်ေအာင်

ြပည်သမ ူ ျားအဓိက

လိုအပ်သည့်ကအလိုက် ေဆာင်ရွက်ေပးေနသည်။ ေဒသအားလုံးဖွံဖိး တိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ိုင်လင် ေဒသအားလုံးတည်ငိမ်ေအးချမ်း လာမည်ြဖစ်သည်။ ြပည်ေထာင်စုသားအားလုံး အမျ ိးသားတန်းတူေရး၊ အမျ ိးသားညီွတ်ေရး၊

ဒီမိုကေရစီှင့်

အေြခခံလူ့အခွင့်အေရးများကို

အာမခံချက်အြပည့အ ် ဝေပးိင ု သ ် ည့် ဖွဲ စည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒတစ်ရပ် ေပထွနး် လာေရးကိုလည်း မျက်ြခည်မြပတ် ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ည် တိင ု ်းရင်းသားလူမျ ိးေပါင်းစုြံ ဖင့် ဖွဲစည်းထားေသာ ိင ု င ် ြံ ဖစ်သည်။ တိင ု း် ရင်းသားလူမျ ိးများ၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယ်ေကျးမ ဓေလ့ထုံးစံများကွြဲ ပားမများသည် ြပည်ေထာင်စ၏ ု အလှတရားအြဖစ်ခယ ံ ၍ ူ မတူကြွဲ ပားသူများအကား အေတွးအေခ၊ အယူအဆကွြဲ ပားမများကို ည ိ င်  း ေပါင်းစပ်ပီး အင်အားအြဖစ် စုစည်းကရမည်ြဖစ်သည်။ အင်အားအြဖစ် စုစည်းိင ု မ ် ည်ဆပ ို ါက က်ပ ု တ ် ၏ ို ြပည်ေထာင်စု ကီးသည် ငိမ်းချမ်းသာယာ ဝေြပာပီး ဖွံဖိးတိုးတက်လာမည်ြဖစ်သည်။ သိြု ဖစ်ရာ ဒီမက ို ေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စ ု င ို င ် ေ ံ တာ် တည်ေဆာက် ေရး ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေအာင် က်ပ ု တ ် ြို ပည်ေထာင်စသ ု ား တိင ု ်းရင်းသား ြပည်သအ ူ ားလုံးက စည်းလုံးညီတ ွ မ ် ကိ  ု အင်အားအြဖစ် တည်ေဆာက်ကာ ြပည်ေထာင်စု ကီး ဟန်ချက်ညည ီ ီ ဖွံဖိးတိးု တက်လာေအာင် ဝိင ု ်းဝန်းကိးပမ်း တည်ေဆာက်ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

မ ေလ့ကျင့်ေရးသင်တန်းေကျာင်းသို

တင်ြပချက်များအေပ ြပည်ေထာင်စု

အလုပသ ် မား၊ လူဝင်မကီ  းကပ်ေရးှင့်

ေရာက်ရရ ှိ ာ ေကျာင်းတာဝန်ခံ ဒုတယ ိ

ဝန်ကီးက လိအ ု ပ်သည်များ မှာကားခဲ့

ြပည်သူ့အင်အား

ဝန်ကီးဌာန

န်ကားေရးမှး ေဒခင်မာေအးက

ပီး ြပည်ပသို

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ဦးသိန်းေဆွ

သင်တန်းေကျာင်း၏ ေလ့ကျင့်သင်

ထွကခ ် ာွ မည့လ ် ပ ု သ ် ားများ၏ အလုပ်

သည် ယေန့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရန်ကုန်

ကားေဆာင်ရွက်ေနမှင့်

လုပ်ငန်း

ခန့်ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချပ်

တိုင်းေဒသကီး ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်

လိအ ု ပ်ချက်များကို ရှင်းလင်းတင်ြပပီး

ချပ်ဆေ ို နမ အေြခအေနများ၊ ြပည်ပသို

ပိင ု ်း) မိနယ်ရှိ အလုပသ ် မားန်ကား

န်ကားေရးမှးချပ်

အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် သွားေရာက်မည့်

ေရးဦးစီးဌာန လုပသ ် ားများကမ်းကျင်

ြဖည့်စွက်ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ဦးဝင်းရှိန်က

ေြမြပင်ကင ွ ်းဆင်းကည့ ် ၍  သတ်မတ ှ ် စံချ ိန်စ ံ န်  းများှငအ ့် ညီ ေဆာင်ရက ွ ် ေစေရး၊ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ် ကင်းရှင်းေရးှင့် သတ်မှတ်ချ ိန်အမီ ပီးစီးေအာင်

ေဆာင်ရွက်ေစေရးတို

အား မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

လုပ်သားများအတွက် ြပည်ပအလုပ်

ြပင်ဦးလွင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ စိက ု ပ ် ျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင် ့ ဆည်ေြမာင်း ဝန်ကီးဌာန စိက ု ပ ် ျ ိးေရးဦးစီးဌာနှင့် ကိရ ု ီးယားိင ု င ် ံ WCM အဖွဲအစည်းတို ပူးေပါင်းဖွင့်လှစ်ေသာ ြမန်မာခါနန် ေတာင်သူလယ်သမား

နည်းပညာ

ဖွံဖိးမ ေလ့ကျင့ေ ် ရးသင်တန်းေကျာင်း ၏ သင်တန်းအမှတ်စ် ( ၂ / ၂၀၂၀) ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိက ု ပ ် ျ ိးထုတလ ် ပ ု မ ်  သင်တန်းဆင်းပွက ဲ ို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ြပင်ဦးလွင် မိ ြမန်မာ ခါနန်

သင်တန်းေကျာင်းခန်းမ၌

ကျင်းပခဲ့သည်။ ေရှးဦးစွာ

ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိက ု ပ ် ျ ိးထုတလ ် ပ ု မ ် 

သင်ကားေပးသည့အ ် တွက် ေတာင်သူ

သင်တန်းသားတစ်ဦးက ေကျးဇူးတင်

သင်တန်းပိခ ု ျရြခင်း၏ ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်

များအေနြဖင့်

စကားေြပာကားသည်။

စိုက်ပျ ိးေရးအသိ

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ

ှင့် သိေကာင်းစရာ ဗဟုသုတများ

ပညာများ ပိမ ု ရ ို ရှေ ိ စြခင်း၊ ေဒသထွက်

ကိရ ု ီးယားသမတိင ု င ် ံ သံအမတ်ကီး

ပါဝင်သည့် အသိပညာေပး အချက်

သီးှံများကိုလည်း

မစတာ လီဆန်းဟွာ၊ WCM အဖွဲ၏

အလက်များကို အေသးစိတရ ် င ှ ်းလင်း

စိက ု ပ ် ျ ိးိင ု ြ် ခင်း၊ ေဈးကွကစ ် ီးပွားေရး

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီး

ဒုတယ ိ ဥက Mr.Lee kwan Soo ှင့်

ေြပာကားသည်။

စနစ်ကလ ို ည်း နားလည်သေဘာေပါက်

တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဦးေဇာ်ထွန်းြမင့်တိုက

ရာသီအလိုက်

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက်အထိ သင်တန်းသား ၂၇ ဦး

ေစသြဖင့် စိက ု ပ ် ျ ိးေရးအသိပညာများ

ေဇာ်မျ ိးထိုက်

ဆရာများက စာေတွ၊ လက်ေတွ

ရရှခ ိ ေ ဲ့ ကာင်း ေတာင်သမ ူ ျားကိယ ု စ ် ား

(ခိုင်ြပန်/ဆက်)

သတင်းေထာက်မှး

- ဦးြမင့်စိုး

စာတည်းမှး

- ဦးဝင်းိုင်

ဘာသာြပန်စာတည်းများ

အငယ်တန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊

- ဦးေဇာ်ဝင်း၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

စာတည်းများ

- ဦးစန်းေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

ဦးသန်းတင်ေအာင်၊ ေဒခင်မိုမိုေအာင်၊

အကီးတန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးဟိနး် ထက်လင်း၊ ဦးိင ု လ ် င်းကည်၊

ေဒခင်မျ ိးိုင်၊ ေဒခင်စုစုလင်၊

ေဒေနဇာဇာထွန်း၊ ဦးသက်ေထွး၊

ေဒခင်ခင်သက်၊ ေဒယုဝါဝါ၊ ေဒသီသမ ီ င်း

အဆိပ ု ါသင်တန်းကို ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်မှ

သင်တန်းတွင် သင်တန်းနည်းြပ

စာတည်းမှးချပ် - ဦးဝင်းေရ

ဦးကိုမင်း၊ ေဒစန်းယ်ဥ themirror.npt@gmail.com

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(် ၀၀၇၇၁)ြဖင့် ၁၉၅၇ ဧပီ ၁၆ တွင် စတင်တည်ေထာင်သည်။

အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်

လက်ရှိ

တည်ေဆာက်ေနမများှငပ ့် တ်သက်၍

ြပင်ဦးလွင်မိတွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ သင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပ

ေရးမှးချပ်

ေကးမုံသတင်းစာတိုက်က ထုတ်ေဝသည်။

လုပ်ငန်းခွင်

အကိ သင်တန်းေကျာင်း

စိက ု ပ ် ျ ိးေရးဦးစီးဌာန ဒုတယ ိ န်ကား

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ် (၀၀၆၄၀)၊

အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့်

လုပ်သားများအတွက်

ကရမည်ြဖစ်သည်။ မိမြိ ပည်နယ်၊ မိမေ ိ ဒသအတွက် အကျ ိးရှမ ိ ည်ဆပ ုိ ါက မည်သ၏ ူ အေတွးအေခအယူအဆ၊ သေဘာထားြဖစ်ြဖစ် ေကာင်းမွနပ ် ါက

ကိုရီးယားိုင်ငံသို

www.facebook.com/themirrordaily

ဦးေအးမင်းသူ၊ ေဒမာမာစိုး ဓာတ်ပုံသတင်းေထာက်

- ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁ ရန်ကုန်ုံးခွဲ

- အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗလလမ်းေထာင့၊် ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ

- ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမ/ံ ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန့်ချ ိေရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

စည်းလုံးညီွတ်မ၊ ချစ်ကည် ေလးစားမ များးသားလူ ပိုမိုလိုအ ြပည် ေထာင်၊စိဆ ု ုင်းတ ိုပင်ားကူ တိညင ု ီမ်းရင် မပ်ျ ိးေပါင်းစုန ံ ဲ့ ဖွဲ စည်းထားတဲ့ ိင ု င ် ြံ ဖစ်

ဒီေန့အချိန်အခါဟာ ကန်မတို ငို င် မံ ှာ တိငု ်းရင်းသားများအားလုံး စည်းလုံးညီတ ွ မ် ၊ ချစ်ကည်ေလးစားမ၊ ိငု ်းပင်းကူညမီ များ  ပိမု လ ို အ ို ပ်

လာတဲ့ အချိန်အခါလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် ြပည်ေထာင်စုသားချင်းများ တစ်ဦးချင်းစီရဲ စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်း၊ ပညာ၊ လုံလဝီရိယ၊

ိုးသားေြဖာင့်မတ်မ စတဲ့အရည်အချင်းများ ပိုမိုြမင့်မား၊ ခိုင်မာလာေအာင် တည်ေဆာက်ရမယ့်အချိန် ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် အချင်းချင်း

ိုင်းပင်းကူညီမ၊ ချစ်ခင်ေလးစားမများကိုအေြခခံပီး ငိမ်းချမ်းေရးကို အရယူိုင်တဲ့ပုဂိလ်ေတွ ြဖစ်ေစချင်ပါတယ်။ [ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၏ ၁-၂-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင်ကျင်းပသည့် ေသွးချင်းတိုရဲပွဲေတာ်ဆီ ၂၀၂၀ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၌ေြပာကားသည့် မိန့်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက် ]

NNNNNN NNNNNNNN

NNNNNNNN NNNNNN

NNMNMNNNMNMNNNNNNNNNN NNMNMNNNMNMNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNN N NNNN NNNNNN

NNMNMNNNMNMNNNNNNNNNN NNMNMNNNMNMNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNN N NNNN NNNNNN

မတူကွဲြပားမများကို အင်အားအြဖစ် စုစည်းိုင်ရန် အထူးပင်အေရးကီး အမျ ိးသားြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးဗဟိုဌာနဥက ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်ထံမှ

(၇၃)ကိမ်တိုင်ခဲ့ပီ ြဖစ်ပါသည်။

အမျ ိးသားတန်းတူေရးှင့်

ြမန်မာိုင်ငံသည် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးေပါင်းစုံှင့်

ဖွဲစည်းထားသည့်

ကိုယ့်ကမာကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ရရှိေရးတို အမှန်

တကယ် အေကာင်အထည်ေပလာမည်ဟုလည်း အခိုင်အမာယုံကည်ထား

(၇၃)ကိမ်ေြမာက် မွန်အမျ ိးသားေန့ အခမ်းအနားသို

ြပည်ေထာင်စုိုင်ငံြဖစ်သည့်အေလျာက် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရး

ေပးပိုသည့် သဝဏ်လာ

သည် အလွန်အေရးကီးပါသည်။ မိမိတိုိုင်ငံ လွတ်လပ်ေရးရရှိပီးေနာက်

ပါသည်။ အမျ ိးသားြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးလမ်းေကာင်းေပ

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်

ြဖတ်သန်းလာခဲ့ရသည့် ှစ်ေပါင်း(၇၀)ေကျာ်ကာလ၏ ပကတိအရှိတရားကို

သို မွနြ် ပည်သစ်ပါတီသည် ၂၀၁၈ ခုစ ှ မ ် စ ှ ၍ ပူးေပါင်းပါဝင်လာကာ ိင ု င ် ေ ံ ရး

(၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလြပည့်ေကျာ် ၁ ရက်)

သုးံ သပ်ကည့လ ် င် ိင ု င ် ေ ံ ရးြပဿနာများကို ိင ု င ် ေ ံ ရးနည်းလမ်းြဖင့် မေြဖရှငး်

ေဆွးေွးမြဖစ်စ်တစ်ေလာက်

မွနတ ် င ုိ း် ရင်းသားအေပါင်းတို အေလးအြမတ် ဂုဏယ ် တ ူ န်ဖးုိ ထားသည့်

ိင ု သ ် ြဖင့် တိင ု ်းရင်းသားများအကား စည်းလုံးညီတ ွ မ ်  မတည်ေဆာက်င ို ခ ် ရ ဲ့ ာမှ

ှစ်ေထာင်းအားရ ြဖစ်မိပါသည်။ မိမိတိုိုင်ငံ၏ သမိုင်းတစ်ေလာက် ပထမ

ေန့ထူးေန့ြမတ်ြဖစ်ေသာ မွနအ ် မျ ိးသားေန့ အခါသမယတွင် မွနတ ် င ို ်းရင်းသား

အကျ ိးဆက်အားြဖင့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်ကီး ငိမး် ချမ်းေရးှင့် အလှမး် ကွာေဝး၍ ဖွံ ဖိး

ဦးဆုံး ြဖစ်ထန ွ း် ေပေပါက်လာခဲသ ့ ည့် စစ်မန ှ ေ ် သာိင ု င ် ေ ံ ရးေဆွးေွးမ အခွင့်

များအားလုံး ေကာင်းကျ ိးချမ်းသာ မဂလ  ာအေပါင်းှင့် ြပည့စ ် ုံ ကပါေစေကာင်း

တိုးတက်မများလည်  း ေှာင့ေ ် ှးခဲရ ့ သည်ကို ဝမ်းနည်းဖွယရ ် ာ ြမင်ေတွခဲရ ့ ပါသည်။

အလမ်းကို ဆုပက ် င ို ရ ် ယူပီး မိမတ ိ ဘ ို ိုးဘွားများ၏ ြပည်ေထာင်စအ ု ပ ိ မ ် က်များ

အခိုင်အမာယုံကည်ထား

လက်ေတွအေကာင်အထည်ေပလာေစေရးအတွက် မိမိတို ြပည်ေထာင်စု

ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းလျက် တ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါသည်။ အတည်ြပသတ်မှတ်ခဲ့

ယခုအခါတွင် ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိုးရအေနြဖင့် ြပည်တင ွ ်းလက်နက်ကင ို ် ပဋိပက

ဟံသာဝတီမင်းေနြပည်ေတာ်ကို စတင်တည်ေထာင်ခဲ့ေသာ သာသနာ

များ ချပ်ငိမ်းပီး စစ်မန ှ သ ် ည့် ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်ရန်အတွက် မူလဇာစ်ြမစ်

သကရာဇ် ၁၁၁၆ ခုစ ှ ၊် တပိတ ု လ ွဲ ြပည့ေ ် ကျာ်(၁)ရက်ေန့ကို မွနအ ် မျ ိးသားေန့

ြဖစ်ေသာ ိင ု င ် ေ ံ ရးြပဿနာများကို ိင ု င ် ေ ံ ရးနည်းြဖင့် ည ိ င်  းေြဖရှင်းေရးအတွက်

အြဖစ်သတ်မှတ်ေကာင်း ၁၉၄၆ ခုှစ်တွင် ြပလုပ်သည့် မွန်တိုင်းရင်းသား

အမျ ိးသားြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးှင့် ြပည်တွင်းငိမ်းချမ်းေရးကို အေလးေပး

ညီလာခံတင ွ ် တညီတွတတ ် ည်း အတည်ြပသတ်မတ ှ ခ ် သ ့ဲ ည်။ ထိအ ု ချ ိန်မှ

ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေနသည်မှာ

စ၍ မွနအ ် မျ ိးသားေန့ အခမ်းအနားများကို ကျင်းပလာခဲသ ့ ည်မှာ ယခုဆလ ို င်

ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသားအားလုံး၏ အိပ်မက်ြဖစ်သည့် ဒီမိုကေရစီအေရး၊

အားလုံးအသိပင်

ြဖစ်ပါသည်။

မိမိတိုိုင်ငံ၏ သမိုင်းတစ်ေလာက် ပထမဦးဆုံး ြဖစ်ထွန်းေပေပါက် လာခဲသ ့ ည့် စစ်မန ှ ေ ် သာိင ု င ် ေ ံ ရးေဆွးေွးမ အခွငအ ့် လမ်းကို ဆုပက ် င ို ် ရယူပီး မိမိတိုဘိုးဘွားများ၏ ြပည်ေထာင်စုအိပ်မက်များ လက်ေတွ အေကာင်အထည်ေပလာေစေရးအတွက်

မိမိတို ြပည်ေထာင်စု

အတွင်းရှိ မတူကြွဲ ပားမများကို အင်အားအြဖစ်စစ ု ည်းိင ု ရ ် န် အထူးပင် အေရးကီး

အတွင်းရှိ

တက်ကစွာပါဝင်ေနမအတွက်လည်း

မတူကွဲြပားမများကို အင်အားအြဖစ်စုစည်းိုင်ရန် အထူးပင်

အေရးကီးလှပါသည်။ မတူကွဲြပားထူးြခားသည့် အလှတရားများ မွန်အမျ ိးသားေန့အခမ်းအနားသည်

အစ်အလာကီးမားေသာ

မွနလ ် မ ူ ျ ိးတိ၏ ု အမျ ိးဂုဏ၊် ဇာတိဂဏ ု  ် င ှ ့် စွမ်းရည်တက ို ို ေဖာ်န်  းဂုဏေ ် ဆာင် ေနသကဲသ ့ ို ြပည်ေထာင်စအ ု တွင်း မတူကြွဲ ပားထူးြခားသည့် အလှတရားများကို ေဖာ်ြပေနြခင်းလည်း ြဖစ်ပါသည်။ မိမိတိုေလာက်လှမ်းေနသည့်

အနာဂတ်ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ်

ြပည်ေထာင်စုသို ဦးတည်သည့် လမ်းေကာင်းတွင် စိန်ေခမများ ရှိေနမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း ြပည်ေထာင်စုသားအေပါင်းတို၏ အြပန်အလှန် ယုံကည် ေလးစားမကို အေြခခံလျက် စုစည်းညီွတ်ေသာအင်အားများြဖင့် ရင်ဆိုင် ေကျာ်လားသွားိုင်မည်ဟုလည်း အခိုင်အမာ ယုံကည်ထားပါသည်။ မွန်တိုင်းရင်းသားများအေနြဖင့် ယခု (၇၃)ကိမ်ေြမာက် မွန်အမျ ိးသား ေန့ အခါသမယမှသည် အနာဂတ် ြပည်ေထာင်စုခရီးရှည်အား အြခား တိင ု ်းရင်းသား ညီအစ်ကေ ို မာင်မ ှ များှငအ ့် တူ လက်တွဲ ပီး ညီတ ွ တ ် က်က စွာ ဆက်လက်ပါဝင်င ို ပ ် ါေစ၊ မွနြ် ပည်နယ်အတွင်းှင့် ေနရာေဒသအသီးသီးတွင် ေနထိင ု ် ကေသာ မွနတ ် င ို ်းရင်းသားများအားလုံး ငိမ်းချမ်းကပါေစ၊ ဆက်လက် ဖွံ ဖိးတိးု တက်ပါေစေကာင်း ဆုမန ွ ေ ် တာင်းလျက် ဝမ်းေြမာက်ဂဏ ု ယ ် စ ူ ွာြဖင့် သဝဏ်လာေပးပိုအပ်ပါသည်။ ေအာင်ဆန်းစုကည် ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ်

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ိုင်ငံြခားသံုံးများမှ သံုံးအကီးအကဲများှင့် မိသားစုများ တနသာရီတိုင်းေဒသကီးသို သံတမန်ေလ့လာေရးခရီး သွားေရာက် ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေကျာ်တင် ဦးေဆာင်၍ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ြပည်တွင်း ြပည်ပ ိုင်ငံြခားသံုံးများမှ သံုံးအကီးအကဲများ၊ ၎င်းတို၏ ဇနီး/ခင်ပွန်းများှင့်အတူ

တနသာရီတိုင်းေဒသကီးရှိ

သဘာဝအလှအပများ၊

ယ်ေကျးမများ၊ ဖွံဖိးတိုးတက်မများကိ  ု သိရှိိုင်ေစရန်အတွက် ထားဝယ်မိှင့် မိတ်ကန်းစု ဝန်းကျင်ေဒသများသို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိ သံတမန်များ၏ ြပည်တင ွ ်းေလ့လာေရး ခရီး သွားေရာက်ကသည်။ ကိဆို အဆိုပါ သံတမန်ေလ့လာေရးအဖွဲသည် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ြမန်မာ့ ေလေကာင်းခရီးစ်ြဖင့် ရန်ကန ု ် မိမှ ထားဝယ်မိသိသ ု ာွ းေရာက်ခရ ့ဲ ာ တနသာရီတင ို ်းေဒသကီး အစိုးရတာဝန်ရှိသူများက ထားဝယ်ေလဆိပ်တွင် ကိဆိုခဲ့ကသည်။ သွားေရာက်ေလ့လာ သံတမန်ေလ့လာေရးအဖွဲသည်

မွန်းလွဲပိုင်းတွင်

လည်းေကာင်း၊ ေမာင်းမကန်ကမ်းေြခှင့် ကမ်းေြခအနီးရှိ လည်းေကာင်း သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ကသည်။

ထားဝယ်အထူးစီးပွားေရးဇုန်ကို ပတ်ဝန်းကျင်ေကျးရွာများကို

ညေနပိုင်းတွင် တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

ဝန်ကီးချပ် ဦးြမင့်ေမာင်က သံတမန်ေလ့လာေရးအဖွဲအား ထားဝယ်ဟိုတယ်၌ ညစာြဖင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့သည်။

သတင်းစ်


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

 ိုင်ငံေတာ်သမတမှ ိုင်ငံေတာ်သမတှင့် ဇနီးှင့်အဖွဲ အား ပအိဝ ု း် ကိယ ု ပ ် င ုိ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသ ဦးစီးအဖွဲဥက ဦးခွန်စံလွင်ှင့် အဖွဲ ဝင်များ၊ ေဒသခံပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား တိုင်းရင်းသူများက

ကိဆိုကရာ

ိုင်ငံေတာ်သမတက

ရင်းရင်းှီးှီး

လိုက်လံတ်ဆက်သည်။ ဆက်ကပ်လှဒါန်း ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်သမတှင့် ဇနီးှင့်အဖွဲသည် ထမ်းစမ်းလိုဏ်ဂူ ေတာ်အတွင်း သီတင်းသုံးလျက်ရသ ှိ ည့် ဟိုပုံးကိုရင်ေလး

ရှင်ေပါရိဿအား

ဖူးေြမာ်ကည်ညိ ၍ သကန  း် ှင့် လှဖွယ် ဝတပစည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်း သည်။ ယင်းေနာက် ထမ်းစမ်းလိဏ ု ဂ ် ေ ူ တာ် အတွင်း လှည့်လည်ကည့်ေလ့လာ ပီး လိုဏ်ဂူေတာ်အတွင်း ကိန်းဝပ် စံပယ်ေတာ်မူသည့် ဗုဒုပ်ပွားေတာ် ြမတ်များအား ပန်း၊

ဖူးေြမာ်ကည်ညိ၍

ေရချမ်း၊

သစ်သီးဆွမ်းများ

ကပ်လှပူေဇာ်သည်။ ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်သမတှင့် ဇနီးှင့်အဖွဲသည် ထမ်းစမ်းေရတိဂုံ ပုံတူေစတီေတာ်သို

ေရာက်ရှိကရာ

ေဒသခံပအိဝ ု ်းတိင ု ်းရင်းသား တိင ု ်းရင်း

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ှင့်ဇနီး ေဒချ ိချ ိ ထမ်းစမ်းလိုဏ်ဂူေတာ်အတွင်း ကိန်းဝပ်စံပယ်ေတာ်မူသည့် ဗုဒုပ်ပွားေတာ်ြမတ်များအား ဖူးေြမာ်ကည်ညိစ်။ သူများက ကိဆိုကပီး ိုင်ငံေတာ်

ဇနီးှင့်အဖွဲသည် ထမ်းစမ်းေရတိဂုံ

သမတက

ပုတ ံ ေ ူ စတီေတာ်ြမတ်ကီးအား ဖူးေြမာ်

ဇနီးှင့်အဖွဲသည်

ကည်ညိပီး

အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ ဦးစီးအဖွဲဥက

မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ိုင်ငံေတာ်သမတ

ဦးခွန်စံလွင်ှင့် အဖွဲဝင်များှင့်အတူ

ှင့် ဇနီးှင့်အဖွဲသည် တပ်မေတာ်

ရင်းရင်းှီးှီး လိုက်လံ

တ်ဆက်သည်။ ယင်းေနာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတှင့်

ပန်း၊ ေရချမ်း၊ ဆီမီး

ကပ်လှပူေဇာ်သည်။

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်သမတှင့်

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ှင့်ဇနီး ေဒချ ိချ ိတို ဟိုပုံးမိနယ်ရှိ ထမ်းစမ်းေရတိဂုံပုံတူေစတီေတာ်ြမတ်ကီးအား သွားေရာက်ဖူးေြမာ်ရာ ေဒသခံပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား တိုင်းရင်းသူများက ရင်းရင်းှီးှီး ကိဆိုတ်ဆက်ကစ်။

ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်

စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်

ဓာတ်ပုံိုက်

သည်။

အထူးေလယာ်ြဖင့် ဟဲဟးုိ ေလဆိပမ ် ှ ြပန်လည်ထက ွ ခ ် ွာကရာ ေနြပည်ေတာ် သို ြပန်လည်ေရာက်ရှိကသည်။ သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့် ထမ်းစမ်းလိုဏ်ဂူေတာ်အတွင်း လှည့်လည်ကည့်စ်  ။

ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက် ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့် ှင့်ဇနီး ေဒချ ိချ ိ ဟဲဟိုးေလဆိပ်၌ ေဒသခံတိုင်းရင်းသား တိုင်းရင်းသူ များအား ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက်စ်။


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ြပည်ေထာင်စဝု န်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့် ြမန်မာ့ပု ရ် ငှ သ ် မိငု ်းြပတိက ု ် ဖွငပ့် အ ွဲ ခမ်းအနားသို တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကား ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ

ြမန်မာ့ပ ု ရ ် င ှ သ ် မိင ု း် ြပတိက ု ် ဖွငပ ့် အ ဲွ ခမ်း အနားကို ယေန့မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ရန်ကန ု ် မိ ဝကပ  ါလမ်းရှိ ြမန်မာိင ု င ် ံ ုပ်ရှင်အစည်းအုံး၌ ကျင်းပသည်။ ေရှးဦးစွာ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့် က အဖွငအ ့် မှာစကားေြပာကားရာတွင် ြမန်မာိင ု င ်  ံ ပ ု ရ ် င ှ အ ် စည်းအုးံ နာယက ကီးများ၊ ဥကှင့် အမေဆာင်များ ကမကထြပပီး ုပ်ရှင်ှင့်ပတ်သက် သည့်ပညာရှင်များ၊ စိတ်ပါဝင်စားသူ များ အချ ိန်ေပးေဆာင်ရက ွ ထ ် ားကသည့် ြမန်မာ့ပ ု ရ ် င ှ သ ် မိင ု ်းြပတိက ု က ် ို ယေန့ ဖွင့်လှစ်လိုက်သည့်အတွက်

ုပ်ရှင်

ေလာကသားများနည်းတူ

ဂုဏ်ယူ

ဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း။ သမိုင်းအစ်အလာ ထိန်းသိမ်း ြပတိက ု ဆ ် သ ို ည်မှာ လူတစ်ေယာက် ချင်းစီ၏ သမိုင်း၊ ကိုယ့်တိုင်းြပည်၏

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့် ြမန်မာ့ုပ်ရှင်သမိုင်းြပတိုက် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် အမှာစကားေြပာကားစ်။

သမိင ု း် စသည့က ် စ ိ ရပ်  များကို စုစည်းပီး စနစ်တကျြပသထားြခင်းြဖစ်ရာ အလွန်

သေကတများကို သိမ်းဆည်းပီး ြပသ

ြပတိက ု တ ် င ွ ် လွနခ ် သ ့ဲ ည့် ှစ် ၁၀၀ က

ဝန်ကီးချပ် ဦးဖိးမင်းသိနး် က ြမန်မာ့

မသိရှိကသည့်

စိတ်ဝင်စားဖွယ်ေကာင်းပါေကာင်း၊

ြခင်းသည် အင်မတန်တန်ဖးုိ ရှပ ိ ါေကာင်း၊

ြမန်မာ့ုပ်ရှင်ေလာကကို ထူေထာင်

ုပ်ရှင်အခန်းကှင့် ပတ်သက်ပီး

ြဖစ်ပါေကာင်း။

သမိုင်းအစ်အလာကို ထိန်းသိမ်းရာ၊

ယင်းတိုကို ကည့်ေလ့လာြခင်းြဖင့်

လာခဲ့ ကသည့် ပုဂိလ်ကီးများ၊ ြမန်မာ့

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်သည် ုပ်ရှင် ှစ် ၁၀၀

ြပတိုက်တစ်ခုဖွင့်ပီဆိုလင် ယင်း

တန်ဖးုိ ထားရာလည်း ေရာက်ပါေကာင်း၊

ဗဟုသတ ု ရရှသ ိ ကဲသ ့ ုိ စိတဓ ် ာတ်ြမငတ ် ့ င်

ုပ်ရှင်ေလာကတွင် ထင်ထင်ရှားရှား

ြပည့ ် စ ှ ် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ှစ် ၁၀၀ ြပည့်

ြပတိုက်ကို စ်ဆက်မြပတ် ရှင်သန်

ကိယ ု တ ် န်ဖိုးထားသကဲသ ့ ို လာေရာက်

ေပးသည်များလည်း

ရှိပါေကာင်း၊

ေြပာင်ေြပာင်ေြမာက်ေြမာက် ဖန်တီးခဲ့

ှစတ ် င ွ ် ြမန်မာ့ပ ု ရ ် င ှ  ် င ှ ပ ့် တ်သက်ပီး

ေနေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့ေ ် ရှာက်ပီး

ြပတိုက်ကို

ကည့ ် သူ  များအတွကလ ် ည်း စိတဝ ် င်

ိင ု င ် တ ံ ကာတွငလ ် ည်း သမိင ု ်းြပတိက ု ်

ကသည့ပ ် ဂ ု ိလ်များ၊ သုပေ ် ဆာင်များ၊

မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကို စနစ်တကျ

ယင်းြပတိက ု က ် ုိ အားလုးံ လာိင ု ေ ် အာင်

ေဒါက်တာေဖြမင့်၊

စားစရာ၊

များသည်

ကိုယ့်လူမျ ိးကိုယ့်ေဒသ

ဒါိုက်တာများ၊ ဓာတ်ပုံပညာရှင်များ

ြပသိုင်ရန်အတွက်

ြမန်မာ့ုပ်ရှင်

စီမေ ံ ဆာင်ရက ွ ေ ် ပးရမည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ဝန်ကီးချပ် ဦးဖိးမင်းသိန်း၊ ုပ်ရှင်

စိတခ ် စ ံ ားမမျ ိး ြဖစ်ေပေစပါေကာင်း၊

တစ်ခခ ု ျင်းစီ၏ သမိင ု း် ှငတ ့် န်ဖးုိ ရှသ ိ ည့်

ေပထွန်းခဲ့မကို ခင်းကျင်းြပသထား

သမိင ု ်းြပတိက ု တ ် စ်ခက ု ို ေအာင်ေအာင်

မိမတ ိ ၏ ို ှစ် ၁၀၀ ြပည့က ် ို ဂုဏြ် ပိင ု ်

အစည်းအုံးနာယကကီးများြဖစ်က

မိနယ်တင ို ်းတွငရ ် သ ှိ ည့် ြပန်ကားေရး

အေကာင်းအရာများကို ထိန်းသိမ်း

သည်ဟု သိရှိရပါေကာင်း၊ သူ့ေခတ်

ြမင်ြမင်

မည့် ြမန်မာ့ပ ု ရ ် င ှ သ ် မိင ု း် ြပတိက ု ် ကီး

သည့် အကယ်ဒမီေဒြမင့်ြမင့်ခင်ှင့်

ှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနုံး

ြပသကပါေကာင်း၊ အြခားသူများကို

သူ့ကာလအလိုက်

မဂလာရှိပါေကာင်း၊

တစ်ခုကို

ဒါိုက်တာ ဦးေအာင်ြမင့်ြမတ်တိုက

ှင့်

လည်း

လုပ်ေဆာင်ခဲ့မကိ  ု ြပသထားိုင်သည်

ုပရ ် င ှ  ် င ှ ပ ့် တ်သက်ပီး သမိင ု ်းြပတိက ု ်

အမှတ်တရထင်ကျန်ခဲ့ရန် ကိးစား

ဖဲကိးြဖတ်

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး၊ တိင ု ်းေဒသကီး

တန်ဖိုးထားစရာဆိုသည့်

စာကည့်တိုက်များတွင်လည်း

ထိန်းသိမ်းချင်သည့်စိတ်

အြမင့်မားဆုံး

ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ရန်ကုန်မိ၌

အေြခအေနတစ်ခု

က

ြမန်မာ့ုပ်ရှင်သမိုင်းြပတိုက်

ဖွငလ ့် စ ှ ရ ် ြခင်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်း

ြပည်သူများကားတွင်

ယင်းေနာက် ြမန်မာ့ုပ်ရှင်သမိုင်း ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး တိုင်းေဒသကီး

ဖွင့်လှစ်ေပးကပီး

ြပတိက ု င ် ယ်များထားရှိ ပီး ေနရာေဒသ

ြဖစ်ေပလာေအာင် ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးိင ု ်

ဟုြမင်ပါေကာင်း၊

တစ်ခရ ု လ ိှ ာပီဆသ ုိ ည့အ ် ေြခအေနအား

ကဖိုလိုအပ်မည်ဟု

အလိုက် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးများ၏

ပါေကာင်း၊

ယင်းြပတိုက်ကို ြဖစ်ေြမာက်ေအာင်

ြပည်သူများကားတွင်

ေကာင်း။

ယ်ေကျးမှင့် အသုံးအေဆာင်ပစည်း

သေဘာမျ ိးလည်း

စီစ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ကသည့်

ြမန်မာ့

ြပန့်ြပန့် သိရေ ှိ စရန် လိအ ု ပ်ပါေကာင်း၊

ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်

ြမန်မာ့ုပ်ရှင်သမိုင်းြပတိုက်အတွင်း

များကို ြပသထားရှပ ိ ါေကာင်း၊ စာကည့်

ေလ့လာဆည်းပူးစရာ

ေနရာတစ်ခု

ုပ်ရှင်အစည်းအုံးမှ နာယကများ၊

ေနာက်တစ်ချက်အေနြဖင့် ခရီးသွား

ေနာက်တစ်ချက်က အေဆာက်အဦ

လှည့်လည်ကည့်ကသည်  ။

တိုက်သို လာေရာက်ကသည့် လူငယ်

လည်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ သမိင ု ်းဝင်ပစည်း

ဥကှငတ ့် ကွ အမေဆာင်များ၊ ပညာ

ကတွင် မိမတ ိ ၏ ို အေမွအှစမ ် ျားကို

ြဖစ်ပါေကာင်း၊

အေဆာက်အဦမှာ

ြမန်မာ့ုပ်ရှင်သမိုင်းြပတိုက်ဖွင့်ပွဲ

များအေနြဖင့်

များကို

ရှင်များ၊

လိုအပ်သည့်ရန်ပုံေငွများ

မြပသိင ု ေ ် သးြခင်းပင် ြဖစ်ပါေကာင်း၊

သမိုင်းအေမွအှစ်အြဖစ် ဆက်လက်

အခမ်းအနားမစတင်မီ ြမန်မာ့ုပ်ရှင်

ကူ ညီ ပံ့ ပိုး ေပးကသူ မ ျားအားလုံး ကို

မိမတ ိ တ ုိ င ွ ် ြပသစရာများ၊ စိတဝ ် င်စား

ထိန်းသိမ်းိုင်မည့် အေြခအေနတစ်ခု

ှစ် ၁၀၀ ြပည့အ ် ခမ်းအနား ကျင်းပိင ု ်

၎င်းပစည်းများကို

သင်ခန်းစာေပးသည့် ရရှိပါေကာင်း၊

တန်ဖိုးထားတတ်သည့်

ကျယ်ကျယ်

ဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရှိသူများသည်

တန်ဖးုိ ထားရမည့် ပစည်းများအြဖစ်

စိတဓ ် ာတ်

သိရှိေစလိုသည့်

စိတ်ဓာတ်တက်ကလာေအာင်လည်း

ေလးစားချ ီးကျးပါေကာင်း၊ ေကျးဇူး

စရာများ

အများကီးရှိပါေကာင်း၊

ကိုြပသေနသည့် အေြခအေနတစ်ခု

ရန်အတွက် မဟာှင့် Bella ကုမဏီ  က

လုပ်ိုင်ပါေကာင်း။

တင်ရှိပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

သိုေသာ်

မိမိတိုအေမွအှစ်များကို

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယင်းအေဆာက်အဦကို

အလှေငွကျပ်

ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်သိရှိရန် လိုအပ်

မြပသထားိုင်သည့်အတွက်

မိမိတိုက

မိြပအေမွအှစ်ပုံစံြဖင့်

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးှင် ့ တိင ု း် ေဒသကီး

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ပီး ြပတိုက်

ဝန်ကီးချပ်ထံ ေပးအပ်လှဒါန်းသည်။

ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်

ေဆာင်ရွက်ထားြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း။ မိမိတိုတန်ဖိုးထားသည့်

ပစည်း၊

လက်ရာ၊ လုပက ် င ို ေ ် ဆာင်ရက ွ မ ် အမှ  တ်

ေမွးြမေပးပါေကာင်း၊

ထိုေကာင့်

ယူဆပါ

ေြပာကားသည်။

ခင်းကျင်းြပသထား ယေန့ဖွင့်လှစ်သည့် ုပ်ရှင်သမိုင်း

ထိုေနာက် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ယင်း

ေနရာများကို လာေရာက်ကည့်ရန်

ကီးကို ေရရှညတ ် ည်တခ ့ံ င ုိ ် မဲပီး ြမန်မာ ိုင်ငံ၏ ခရီးသွားက ိုင်ငံတကာမှ

တက်ေရာက် အဆိုပါအခမ်းအနားှင့်

ြမန်မာ့

လာေရာက်သည့်သူများ ေလ့လာိုင်

ုပ်ရှင်သမိုင်းြပတိုက်

သည့ြ် ပတိက ု တ ် စ်ခြု ဖစ်ေအာင်၊ ရန်ကန ု ်

ဖွင့်ပွဲအခမ်း

အနားသို ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနမှ

၏ အမှတ်သေကတတစ်ခုအေနြဖင့်

တာဝန်ရှိသူများ၊ ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်

လာေရာက် လ ည် ပ တ် သ ည့ ် သူ မ ျား

အစည်းအုံးနာယကများ၊ ဥကှင့်

သွားေရာက်ကည့ ် စရာ  ေနရာတစ်ခု

အလုပအ ် မေဆာင်အဖွဲဝင်များ၊ ုပရ ် င ှ ်

ြဖစ်ေအာင် ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်

အုပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ၊

ရွကရ ် မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယင်းအတွက်

ုပရ ် င ှ ေ ် လာကသားများ၊ ဖိတ် ကားထား

လည်း တိုင်းေဒသကီးအစိုးရဘက်မှ

သူများှင့်

မည်သပ ုိ ပ ့ံ းုိ ကူညေ ီ ပးိင ု မ ် ည်ကုိ စ်းစား

တက်ေရာက်ကသည်။

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ြမန်မာိုင်ငံ

သမိုင်းအေမွအှစ်တစ်ခု

ြမန်မာ့ုပ်ရှင်သမိုင်းြပတိုက်ကို ေတွရစ်။

သိန်း ၁၀၀ ကို

သတင်းမီဒီယာများ ုပ်ရှင်အစည်းအုံး

အေနြဖင့် ြမန်မာ့ပ ု ရ ် င ှ သ ် မိင ု ်းြပတိက ု ်

ယေန့သမိုင်းအေမွအှစ်တစ်ခုကို

ကို ၁၉၉၈ ခုှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာမှ

ြပည်သူများအား ြပသိုင်ရန် စတင်

ယခုအခါ ြပတိက ု အ ် ေဆာက်အဦအား

ဖွငလ ့် စ ှ  ် င ို ခ ် ဲ့ ပီြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြပတိက ု ်

အကီးစားြပင်ဆင်မမ ွ း် မံခ့ဲ ပီး ေငွရတု

ကီးအတွက် အဘက်ဘက်မှ ကိးပမ်း

ြပခန်း၊ ေရရတုြပခန်း၊ စိန်ရတုြပခန်း၊

ေဆာင်ရွက်ေပးကသည့်

သူများ

ရာြပည့ြ် ပခန်း၊ ုပရ ် င ှ စ ် က်မြပခန်  းှင့်

အားလုံးကို အထူးပင်ေကျးဇူးတင်ပါ

ုပရ ် င ှ ထ ် းူ ခန်ဆြု ပခန်းတိအ ု ြပင် ုပရ ် င ှ ်

ေကာင်း၊ ှစ် ၁၀၀ ြဖတ်သန်းခဲ့သည့်

အေထာက်အကူြပြပခန်းှင့် ကာတွန်း

ုပ်ရှင်နယ်ပယ်မှ

ေပးဆပ်သွားက

ုပ်ရှင်ြပခန်းတိုြဖင့် စုဖွဲြပင်ဆင်ကာ

သည့်သူများ၊ ကိးပမ်းခဲ့ကသူများကို

စေနေန့၊ တနဂေ  ွေန့င ှ ် ့ အများြပည်သူ

ဦးတ်ဂဏ ု ြ် ပပါေကာင်း ေြပာကား

ုံးပိတ်ရက်များတွင် နံနက် ၉ နာရီမှ

သည်။

ညေန ၄ နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ြပသသွား

ထိုေနာက်

ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်

အစည်းအုံးဥက ဦးညီညထ ီ န ွ း် လွင်

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

(၇၃)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့အကိ ဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

ဒိုြပည်ေထာင်စု ဒိုတည်ေထာင်ြပမည် ေမာင်စာဂ ေသွးချင်းတို၏ ြပည်ေထာင်စု

" ြမန်မာိုင်ငံသည်

စွာြဖင့် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး တည်ေဆာက်ကရပါမည်။ ၂၁ ရာစုပင်လုံေအာင်ြမင်ေရးတာဝန်

ြပည်ေထာင်စုိုင်ငံြဖစ်သည်။

ရှမ်းြပည်နယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်၊ ကရင်

ဒီကေန့ ဒိရ ု ဲ လက်ဝယ်တင ွ ေ ် ရာက်ရေ ှိ နေသာ၊ ပခုံး

ြပည်နယ်၊ ချင်းအထူးဝိေသသတိင ု ်းစေသာ ြပည်နယ်များ၊

ထက်တင ွ ရ ် ေ ှိ နေသာ ြပည်ေထာင်စု ကီးသည် ဘိုးဘွားများ

ေသာအခါ ြပည်ေထာင်စုဟူ၍ ြဖစ်ေပလာသည်။

ကရပါဦးမည်။ ထိေ ု ကာင့ပ ် င်လင် အစိုးရ၊ တပ်မေတာ်င ှ ့်

အထူးတိင ု ်းများှင့် ကျန်ရေ ှိ သာ တစ်င ုိ င ် လ ံ းံု ကို စုေပါင်း

ှင့်

ေမာ်မှန်းခဲ့သည့် ြပည်ေထာင်စုမျ ိးြဖစ်ေအာင် ကိးစား

အဂလ  ပ ိ တ ် ုိ အုပစ ် းုိ စ်အခါက ယခုြပည်နယ်များ

ချင်းေတာင်တန်းများကို

သတ်မှတ်ခဲ့ပီးလင်

လက်နက်ကိုင်

နယ်ြခားေဒသများဟူ၍

အဂလိပ်ဘုရင်ခံက

တိုင်းရင်းသားအဖွဲများအပါအဝင်

ြပည်ေထာင်စုသားအားလုံး

တိုက်ိုက်

ထာဝရငိမ်းချမ်းေသာ

ဒီမက ို ေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု ကီး တည်ေဆာက်

အုပ်ချပ်ေသာ ဌာနတစ်ခု၏လက်ေအာက်တွင် ထားရှိ

ေရး၊

ခဲ့ ကသည်။ ြမန်မာတိ ု င ှ ့် ေတာင်ေပသားညီအစ်ကမ ို ျား

တိင ု ်းရင်းသားအားလုံး ခွငတ ့် ည ူ မ ီ သာယာဝေြပာ

ဖွံဖိးတိုးတက်ေသာ

ကူးလူးဆက်ဆြံ ခင်းမရှခ ိ ဲ့ က။ ယခုအခါ ကယားြပည်နယ်

ေပေပါက်ေရးအတွက်

ဟု သီးြခားတည်ေနေသာ ကရင်နီြပည်နယ်မှာလည်း

ြပည်ေထာင်စုကီး

ေဆာင်ရွက်ေနကသည်။

အဂလ  ပ ိ တ ် က ုိ လွတလ ် ပ်ေသာြပည်နယ်များဟု စာေပ

ြဖစ်ထွန်း

လုံလအားထုတ်

ကိးကုတ်

ြပည်ေထာင်စဖ ု ာွ း တိင ု း် ရင်းသားညီအစ်ကေ ုိ မာင်မ ှ

တွင် အသိအမှတြ် ပခဲ့ ကေသာ်လည်း ၎င်းြပည်နယ်များမှ

များကားတွင် မတူညေ ီ သာအယူအဆှင့် အေတွးအြမင်

၎င်းြပည်နယ်ရှင်

ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ြဖင့်

"ေစာဖျာ"များကို အဂလိပ်မင်းတိုက ခန့်အပ်ခဲ့က၍ ေစာဖျာများသည်

များ၊ မတူညေ ီ သာ သေဘာထားများကို မိသားစုစတ ိ ဓ ် ာတ်၊

အဂလိပ်တို၏

"အ ကံeာဏ်ေပးြခင်း"ကို လက်ခံခဲ့ကရသည်။

ဒုတိယကမာစစ်ကီးအတွင်းှင့် စစ်ပီး ဗိုလ်ချပ် ြမန်မာတို

ေမွးဖွားေပးခဲေ ့ သာ ြပည်ေထာင်စစ ု တ ိ ဓ ် ာတ်ကို ဘိုးဘွား

ပိုမိုရင်းှီး၍လာကသည်။

တို၏ လက်ဆင့်ကမ်းအေမွအြဖစ်ဆက်ခံကာ ၂၁ ရာစု

ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကို ယုံ ကည်ကသြဖင့် လူမျ ိးတစ်မျ ိးှငတ ့် စ်မျ ိး

ပင်လုံေအာင်ြမင်ေရး သမိုင်းေပးတာဝန်ကို ဒိုတစ်ေတွ

လည်း ပို၍အချင်းချင်း ယုံကည်၍လာကေလသည်။ လွတ်လပ်ေသာ အတူတကွ

ိုင်ငံ

လွတလ ် ပ်ေရးကိရ ု ယူင ို ခ ် သ ဲ့ ည့် ၂၀ ရာစု ပင်လည ုံ လ ီ ာခံမှ

ေအာင်ဆန်းေခတ်တွင် ေတာင်ေပသားများ၊ ကရင်နီ

ကရင်များှင့်

သေဘာထားကီးစွာ

ေဆွးေွးညိင်း အေြဖရှာကလျက်ရှိသည်။

ေကျပွန်ကရပါမည်။

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကို

ြပည်ေထာင်စုအဓိာန်

တည်ေထာင်လိုေသာစိတ် ပို၍ြပင်းထန်

ဒိုတစ်ေတွသည်

ဘိုးဘွားများေပးထားခဲ့ေသာ

လာကသည်။ ြပည်ေထာင်စစ ု တ ိ က ် ို တညီတညာတည်း၊

ြပည်ေထာင်စအ ု ေမွကုိ ထိနး် သိမး် ေစာင့ေ ် ရှာက်ေနု ံ င ှ ့်

ရှမ်းြပည်

ြပည်ေထာင်စေ ု န့အဓိာန်ကို ေလးနက်ခင ို မ ် ာစွာ ချမှတ်

တစ်သတ ံ ည်း၊ တစ်သေဘာတည်းြဖင့် စာေပတွငတ ် င်၍ ပင်လုံမိတွင်

မပီးပါ။ ြပည်ေထာင်စုေန့သို ေရာက်တိုင်းေရာက်တိုင်း

စာချပ်ချပ်ဆိုကသည့်

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်ေန့ (၁၉၄၇ ခုစ ှ )် ကို ြပည်ေထာင်စု ေန့ဟူ၍ ှစ်စ်ှစ်တိုင်း ေအာင်ပွဲဆင်ဲကသည်။"

ကရပါမည်။ ြပည်ေထာင်စုကီး

ဤသည်မှာ ၁၉၅၉ ခုစ ှ က ် ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်

ြပည်ေထာင်စုက ဒုတိယဘယ်ေတာ့မှ ြဖစ်လိုမြဖစ်ပါဘူး။

ေနာင်မျ ိးဆက်သစ်များ၊ သားသမီး၊ ေြမးြမစ်တိုကိုြပန်၍

အုပ်ချပ်ပုံ" စာအုပ်၏ စာမျက်ှာ ၇၄ ပါ ေရးသားချက်

ြပည်ေထာင်စ၊ု ဒုတယ ိ လည်းြပည်ေထာင်စ၊ု တတိယလည်း

ဒီလလ ုိ က်ဆင်က ့ မ်းလို အေမွေပးမည့် ြပည်ေထာင်စု

ဤစာစုများကို ဖတ်ရြခင်းြဖင့်ပင် ဒိုတိုင်းရင်းသား

မတူညတ ီ ဲ့ လူမျ ိးများ၊ မတူညတ ီ ဲ့ ဘာသာစကားေြပာသူများ၊

ေအာင်ဆန်း၏ေခါင်းေဆာင်မြဖင်  ့ ၁၉၄၇ ခုစ ှ ် ေဖေဖာ်ဝါရီ

တယ်"

ချပ်ဆိုိုင်ခဲ့ပီး

ယုံကည်ေစချင်ပါတယ်။ မတူညီတဲ့ တိုင်းရင်းသားများ၊

ေရးသားြပစုခသ ဲ့ ည့် "ဒိြု ပည်ေထာင်စြု မန်မာိင ု င ် ံ ဖွဲစည်း

ြပည်ေထာင်စုဆိုတာ ပထမပဲြဖစ်ရမယ်။ ပထမလည်း

များမှ ေကာက်တ ု ေ ် ဖာ်ြပထားြခင်း ြဖစ်သည်။ ဤစာပိဒ ု ၊်

ြပည်ေထာင်စု။ ဒီြပည်ေထာင်စုအတွင်းမှာမှ ကန်မတိုရဲ

ေသွးချင်းညီအစ်ကိုေမာင်ှမများသည်

မတူညီတဲ့ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာမတူသူများ ရှိိုင်မှာြဖစ်ပါ

ဗိုလ်ချပ်

လ ၁၂ ရက်ေန့တွင် ရှမ်းြပည်နယ် ပင်လုံမိ၌ စာချပ်

အဂလိပ်နယ်ချဲတို၏လက်ေအာက်မှ

"ြပည်ေထာင်စုဆိုတဲ့

အှစ်သာရအဓိပာယ်ကို

လက်ဆင့်ကမ်းအေမွ လဲေြပာင်းေပးရေပဦးမည်။

ကီးသည် ဒိဘ ု းုိ ဒိဘ ု ာွ းများေမာ်မန ှ း် ခဲသ ့ ည့် ြပည်ေထာင်စု ကီး အြဖစ်ှင့် အေမွေပးိုင်ခဲ့မှသာလင် သမိုင်းေပးတာဝန် ေကျပွန်ကမည်ြဖစ်သည်။

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး

ရေအာင် ဒိတ ု စ်ေတွကိးစားကရပါမည်။ ြပည်ေထာင်စု

စိတဓ ် ာတ်အရင်းခံ၍ ၂၁ ရာစုပင်လက ုံ ို ေအာင်ြမင်ေအာင် ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက ွ ် ကရပါမည်။

ဒိဘ ု ိုးဘွားများေမာ်မန ှ ်းထားခဲသ ့ ည့် ြပည်ေထာင်စု ကီးမျ ိး

ြဖစ်ေအာင် ဒိတ ု င ို ်းရင်းသားများအားလုံး ညီည ီ တ ွ  ် တ ွ ်

ြဖင့် တာဝန်ကယ ုိ စ ် ထ ီ မ်းေဆာင်ကရပါမည်။ တိင ု း် ရင်းသား

အားလုးံ သည် ြပည်ေထာင်စသ ု ားများြဖစ်သည်ဆသ ုိ ည့်

မငိမ်းချမ်းလိုမြဖစ်ပါ

ဒိတ ု င ုိ း် ရင်းသားများေမာ်လင်ေ ့ နသည့် ြပည်ေထာင်စု

ကီးြဖစ်ထွန်းေပေပါက်ဖိုဆိုလင် ြပည်ေထာင်စုကီးသည်

တည်ေထာင်ြပကပါစို၊

ဒိုတစ်ေတွ

ြပည်ေထာင်စု ကီးကိခ ု ျစ်သည့် ြပည်ေထာင်စစ ု တ ိ ဓ ် ာတ်ြဖင့်

လွတလ ် ပ်ေရးကို အရယူင ုိ ခ ် ့ဲ ကေကာင်း သိြမင်ကရ

မတူညတ ီ ဲ့ သေဘာထားများနဲ့ စုေပါင်းပီးေတာ့ ထူေထာင်

ထိုသို ဒိုမိဘဘိုးဘွား တိုင်းရင်းသားေခါင်းေဆာင်

ြပည်ေထာင်စုကီးခိုင်မဲေအာင်၊ တိုးတက်ေအာင်၊ ဖွံဖိး

ဒီကေန့ ဒိရ ု ဲ လက်ဝယ်တင ွ ေ ် ရာက်ရေ ိှ နေသာ၊ ပခုးံ ထက်တင ွ ရ ် ေ ိှ နေသာ

ြပည်ေထာင်စုပင်လုံစာချပ် ချပ်ဆိုိုင်ခဲ့သည့် ေဖေဖာ်

ထားေစချင်တယ်။"

ြပည်ေထာင်စု ကီးသည် ဘိုးဘွားများ ေမာ်မန ှ ်းခဲသ ့ ည့် ြပည်ေထာင်စမ ု ျ ိး

ကာ ှစစ ် ်စ ှ တ ် င ို ်း ကျင်းပလာခဲသ ့ ည်မှာ ယေန့တင ို ပ ် င်

ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်သည် ၉-၁-၂၀၂၀ ရက်ေန့က ကချင်

ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ေစဖို

ခဲ့ေသာမိန့်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်သည်။

ကိယ ု က ့် ယ ို က ် ယ ို ် ြပည်ေထာင်စသ ု ားချင်းေတွလို စိတထ ် ဲ

ရင့်သန်ခိုင်မာေစဖို၊ ြပည်ေထာင်စုကီး တိုးတက်ဖွံဖိးဖို

သည်။

ကီးများ ညီရင်းအစ်ကို

ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ြဖင့်

ဝါရီလ ၁၂ ရက်ေန့ကို ြပည်ေထာင်စုေန့ဟူ၍ သတ်မှတ်

ထားတဲ့ ြပည်ေထာင်စုဆိုတာကို ဂုဏ်ယူေစချင်တယ်။ ေအာင် ဝိင ု ်းဝန်းပီးလုပေ ် ပးိင ု တ ် ဲ့ ကိယ ု ရ ့် ဲကကို တန်ဖိုး ဤသည်မှာ

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး ြဖစ်ထွန်းေနရမည်။ မငိမ်းချမ်းလို

အသိတရားှင့် တွဲလက်ေတွခိုင်မဲကာ ဒိုြပည်ေထာင်စု

ဒိုတစ်ေတွ

ြဖစ်ေအာင်

ဒိရ ု ဲြပည်ေထာင်စု ကီးကို ဒိဘ ု ိုးဘွားများ ေမာ်မန ှ ်းခဲသ ့ ည့်

ကိးစားကရပါဦးမည်။

ထိုေကာင့်ပင်လင်

ြပည်နယ်မှ ေဒသခံြပည်သူများှင့်ေတွဆုံစ် ေြပာကား

တပ်မေတာ်ှင့်

တိုင်းရင်းသားများအားလုံးဟာ

ြပည်ေထာင်စု ကီးကိခ ု ျစ်ြမတ်းုိ ဖိ၊ု ြပည်ေထာင်စစ ု တ ိ ဓ ် ာတ်

ြပည်ေထာင်စသ ု ားအားလုံး ထာဝရငိမ်းချမ်းေသာ ဒီမက ို ေရစီဖက်ဒရယ်

မှာ မှတထ ် ားေစချင်တယ်။ ြပည်ေထာင်စသ ု ားချင်းဆိတ ု ဲ့

တိုက်တွန်းးေဆာ်ချက်များကို အေလးထားကရပါမည်။

ြပည်ေထာင်စု ကီး တည်ေဆာက်ေရး၊ တိင ု း် ရင်းသားအားလုးံ ခွငတ ့် ည ူ မ ီ 

ြဖစ်သည်။

"ကန်မတိုရဲ

ေဝါဟာရေလးက မှတ်လိုလည်းလွယ်တယ်။ မခက်ခဲ ပါဘူး။

ကန်မတိုဟာ

အားလုံးသားချင်းေတွပါ။

ဘိုးဘွားတို၏အေမွ

ဒိ ု င ုိ င ် ၏ ံ သမိင ု း် ေကာင်းြဖစ်စ်ကုိ အှစခ ် ျပ်၍ ေြပာရ

လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲများ

အစိုးရ၊ အပါအဝင်

သာယာဝေြပာ ဖွံဖိးတိးု တက်ေသာ ြပည်ေထာင်စု ကီး ြဖစ်ထန ွ ်းေပေပါက် ေရးအတွက် လုံလအားထုတ် ကိးကုတ်ေဆာင်ရွက်

ဒီြပည်ေထာင်စုရဲ သားချင်းေတွပါ။ ဒီြပည်ေထာင်စုကို

ပါလင် ဒိြု ပည်ေထာင်စု ကီးသည် ဘိုးဘွားများက ေပးသွား

လို သတ်မှတ်ထားိုင်တဲ့အေြခအေနကို ြမတ်ိုးေစချင်

အဂလ  ပ ိ ေ ် တွက ှစေ ် ပါင်းတစ်ရာတိင ု ် ကိလ ု န ို အ ီ ြဖစ် အုပစ ် ိုး

မြဖစ်ပါ။

ြပည်ေထာင်စုကီး လွတ်လပ်ေရးရရှိခဲ့သည့်

ဒီမက ုိ ေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု ကီးအြဖစ် တည်ေထာင်

လွတ်လပ်ေရးဟာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရခဲ့တာ မဟုတ်

အသက်များစွာစေတးကာ နယ်ချဲကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်

အချင်းချင်း မသင့်မြမတ်စိတ်ဝမ်းကွဲမများ၊  ပဋိပကများ

ေြမးဆက်ကို ဒိုတစ်ေတွလက်ဆင့်ကမ်းအေမွေပးသွား

ချစ်ေစချင်တယ်။ ဒီေြမကို ချစ်ေစချင်တယ်။ ဒီြပည်ေထာင်စု

ခဲ့ေသာ သမိုင်းေပးအေမွကီးြဖစ်သည်။ ဒိုိုင်ငံကို နယ်ချဲ

တယ်။

ခဲ့သည်။ သူ့ကန်မခံလိုေသာစိတ်ြဖင့်

တန်ဖိုးထားေစချင်တယ်။

ကန်မတိုိုင်ငံရဲ

ဒိုရဲဘိုးဘွားေတွ

ပါဘူး။ ဒီလတ ွ လ ် ပ်ေရးရဖို လုပတ ် အ ဲ့ ထဲမှာ တိင ု ်းရင်းသား

ရင်း ေနာက်ဆုံးတွင် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေခါင်းေဆာင်

"ကန်မတိအ ု ားလုးံ က စစချင်း ကိယ ု က ့် ယ ုိ က ် ယ ုိ ်

ပင်လစ ုံ ာချပ်ကခ ို ျပ်ဆ ို င ို ခ ် သ ဲ့ ည်။ ိင ု င ် ၏ ံ လွတလ ် ပ်ေရးကို

ညီအစ်ကိုေမာင်ှမေတွ ပါခဲ့တာပါ။"

ကာ တိုင်းရင်းသားများအားလုံး၏ စည်းလုံးညီွတ်မြဖင့  ်

ဒီြပည်ေထာင်စုရဲ သားသမီးေတွဆိုပီးေတာ့ သတ်မှတ်

အရယူကာ ြပည်ေထာင်စ ု င ုိ င ် ေ ံ တာ်ကီးကို တည်ေဆာက်

ဖိက ု အင်မတန်မှ အေရးကီးပါတယ်။ ကန်မတိအ ု ားလုံးက

ေပးိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

တစ်ေတွက အားလုံးြပည်ေထာင်စုသားချင်းေတွဆိုတဲ့

အေမွ၊

အေကာင်းမရှပ ိ ါဘူး။ အစကတည်းက ငါကဗမာ၊ ငါကရှမ်း၊

ှစ်ေပါင်း ၇၃ ှစ် တိုင်ခဲ့ပါပီ။ ဒိုရဲလက်ဝယ်တွင် ေရာက်ရှိ

ြပည်ေထာင်စုသားချင်းေတွပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ငါတို

ဒိုဘိုးဒိုဘွားများေပးထားခဲ့သည့် ြပည်ေထာင်စုကီး တိုင်းရင်းသားေသွးချင်းတစ်ေတွ

ထိန်းသိမ်း

အချ ိန်ကပင်

ဒိုတိုင်းရင်းသား

ရှိလာခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ

ေသွးချင်းညီအစ်ကိုများ

ြပည်ေထာင်စုကီး ထာဝရ

ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် အဟန့်အတားြဖစ်ေစသည့် အဓိက

အချက်ြဖစ်ေနသည်။ ဤသိုေသာ အေြခအေနမျ ိးှင့် ဒိုရဲ

ြပကပါစိ၊ု ဒီလြို ပည်ေထာင်စု ကီးအြဖစ်ြဖင့် ဒိရ ု ဲ သားစ်

ကပါစိဟ ု ု အဓိာန်ြပရင်း ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ

၁၂ ရက်ေန့တွင် ကျေရာက်ေသာ (၇၃) ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့ကို ဂုဏ်ြပလိုက်ရပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုကီးကို ဒိုရဲသားစ်ေြမးဆက်သို အေမွ

 တ  င ို ်းရင်းသား

ကီး ြဖစ်ရပါမည်။

 ဒိုဘိုးဘွားေတွေမာ်မှန်းခဲ့သည့် ြပည်ေထာင်စုကီး

လေ ဲ ြပာင်း မေပးအပ်သင်ပ ့ ါ။ ငိမး် ချမ်းေသာ ြပည်ေထာင်စု ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း

စိတဓ ် ာတ်ထားရင် ဒီင ို င ် မ ံ ှာ စည်းလုံးညီတ ွ မ ် မရှ  စ ိ ရာ

ေစာင်ေ ့ ရှာက် လက်ဆင်က ့ မ်းလို သယ်ေဆာင်လာခဲသ ့ ည်မှာ

ြပည်ေထာင်စုဖွားတိုင်းရင်းသားအားလုံး

ငါက ကချင်ဆရ ုိ င် ြပည်ေထာင်စက ု ဘယ်ေရာက်သာွ းပီလ။ဲ

လိေ ု နပါပီ။ ဒိတ ု စ်ေတွက တစ်ဖန် ြပည်ေထာင်စအ ု ေမွကီးကို

ြပည်ေထာင်စု ကီးကို ဥမကွသ ဲ က ုိ မ ် ပျက်၊ ေသွးစည်းညီတ ွ ်

တစ်လက်ညီ

ြပည်ေရးကို

တစ်စိတ်ဝမ်း

ပိင်တူချ ီကရပါမည်။

ေသွးချင်းညီအစ်ကေ ို မာင်မ ှ များ

တွဲလက်ညီညီမဲခိုင်ကပါေစ၊ တည်ေဆာက်ိုင်ကပါေစ၊

 ထာဝစ်ငိမ်းချမ်းသာယာေသာ ဒီမက ို ေရစီဖက်ဒရယ် ြပည်ေထာင်စုကီးကို လက်ဆင့်ကမ်းအေမွေပးိုင်

ကပါေစ။


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ ဝင်၊ ဓမာုဓမမဟာဒွါရနိကာယ ဒုတိယဂဏာဓိပတိ၊ အဂမဟာပိတ ဘဒဓမာလကာရ မဟာေထရ်ြမတ်၏ အိမအဂိ ဈာပနသာဓုကီဠန ပူဇာသဘင် ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

ဖတ်  ကားပူ ေဇာ်  ပီး ဆရာေတာ် သံ ဃာေတာ် မ ျားအား

ိင ု င ် ေ ံ တာ်သဃ ံ မဟာနာယကအဖွဲဝင်၊ ဓမာုဓမမဟာဒွါရနိ

လှ ဖွ ယ ် ဝ တပစ ည်း များ

ကာယ ဒုတိယဂဏာဓိပတိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး သူရဦးေအာင်ကိုက ဈာပနပူေဇာ်ပွဲ

ဓုြဖမိ အမှတ(် ၁၅)ရပ်ကက ွ ် သဒမေဇာတိကာရာမပါဠိ

ကျင်းပေရးေကာ်မတီသို အလှေငွများ လှဒါန်းသည်။

တကသိုလ်ေတာင်ေပေကျာင်းတိုက်

ပဓာနနာယက

ဆက် က ပ် လ ှ ဒါန်း ပီး

ပင့်ေဆာင်

ဆရာေတာ် သက်ေတာ် ၈၂ ှစ်၊ သိကာေတာ် ၆၂ ဝါရှိ

ထိုေနာက် ကျံေပျာ်မိနယ် စက်ေကျာင်း ြပာမေလာ့

အဂမဟာပတ ိ ဘဒဓမာလကာရ မဟာေထရ်ြမတ်၏

ဆရာေတာ် ဘဒeာဏေဇာတိက “ပစိမဝနာဂါထာ”

အိမအဂိဈာပန သာဓုကီဠနပူဇာသဘင်ကို ယေန့တွင်

ရွတ်ဖတ်ပူေဇာ်ြခင်း၊ ဇလွန်မိနယ် သီရိမဂလာေကျာင်း

ကျင်းပသည်။

ဆရာေတာ် ဘဒ ကဝိာစာရက အြပစ်ရှိလင် သည်းခံ

ေရှးဦးစွာ ဆရာေတာ်သဃ ံ ာေတာ်များ အမှးြပေသာ

ခွငလ ့် တ်  ေတာ်မပ ူ ါရန် ဝန်ချေတာင်းပန်လာ ေလာက်ထား

ပရိသတ်များက “သေဗသခ ါရာ အနိစာတိ” အစချ ီေသာ

ြခင်း၊ ပရိသတ်အားလုံးက “ အနိစာဝတ သခ ါရာ” အစချ ီ

သုံးဂါထာရွတဆ ် က ို ာ သံေဝဂeာဏ်ပွားများ၍ အခမ်းအနား

ေသာ သုံးဂါထာရွတ်ဆို သံေဝဂeာဏ်ပွားများပီးေနာက်

ဖွင့်လှစ်သည်။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ထန်းတပင်မိနယ် ြမတ်ပန်းတိုင် စိန်ကတီပါလမ်းြခံပူေဇာ်

ဆရာေတာ် ဘဒeာဏဝီရက “အဘိယာစက နိမနဂါထာ”

ဆက်လက်၍ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သဃ ံ မဟာနာယကအဖွဲ ဝင်

ြဖင့် ေလာက်ထားပီး အိမအဂိဈာပနကျင်းပရာ ဌာနသို

ငါးသိင ု ်းေချာင်းမိ ေရေရးေဆာင်ေကျာင်းတိက ု ဆ ် ရာေတာ်

အစီအစ်အတိုင်း ပင့်ေဆာင်သည်။

အဂမဟာပိတ ဘဒသံဝရာဘိဝံသ မေထရ်ြမတ်ထံမှ

ေရေမာပူေဇာ်

ငါးပါးသီလခံယူေဆာက်တည်ပီး ဆရာေတာ်၏ ဥတုဇ

ယင်းေနာက်

ုပက ် လာပ်ေတာ်ကုိ သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီး

ဆရာေတာ်သံဃာေတာ်များ အမှး

ြပေသာ ပရိသတ်အားလုံးက “အနိစာဝတ သခ ါရာ” အစချ ီ

ဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး သူရဦးေအာင်က၊ုိ ေရှးေဟာင်း

သံေဝဂeာဏ်ပွားေတာ်မေ ူ ကာင်း သဝဏ်လာကို ိင ု င ် ေ ံ တာ်

သုေတသနှင့် အမျ ိးသားြပတိက ု ဦ ် းစီးဌာန န်ကားေရး

သံဃမဟာနာယကအဖွဲ ဝင် ဟသာတမိ ဘိးု သိနး် တန်

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ြပည်ေထာင်စု

အိမအဂိဈာပန မီးပူေဇာ်ပီး အိုးေတာ်ှင့် ြပာေတာ်

မှးချပ် ဦးေကျာ်ဦးလွင်၊ မအူပင်ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး

ေကျာင်းတိုက်ဆရာေတာ် အဂမဟာပိတ ဘဒဝိသုဒ

သမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရအဖွဲကိုယ်စား ဝမ်းနည်း

များကို ရတနာေရအိုး၊ ေငွအိုးအတွင်း ထည့်သွင်း၍ ဥဒက

ဦးညီညီေထွး၊ တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

မဟာေထရ် က ရွ တ ် ဖ တ် ပူ ေဇာ်  ပီး ဓမာု ဓ မ မဟာဒွ ါ ရ

ေကာင်းသဝဏ်လာ ဖတ်ကားပူေဇာ်သည်။ ယင်းေနာက်

ပဝါဟန ေရေမာပူေဇာ်ပီး အိမအဂိဈာပန သာဓုကီဠန

ဦးေအာင်ိုင်ထွန်းတိုက စိန်ကတီပါလမ်းြခံပူေဇာ်သည်။

နိကာယဗဟိုဌာန၏

ဆရာေတာ်ကီး၏

ပူဇာသဘင် ေအာင်ြမင်စွာပီးစီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ယင်းေနာက် ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ၏

သဝဏ်လာကို

သံေဝဂeာဏ်ပွားေတာ်မူေကာင်း

ဟသာတမိ

လယ်တီေကျာင်းတိုက်

ဆရာေတာ် ဘဒပညဝက ဖတ်ကားပူေဇာ်သည်။

ေထုပတိအကျ်းကို

ေတာင်ေပ

ေသာ သုံးဂါထာရွတ်ဆိုပွားများကာ ုပ်ကလာပ်ေတာ်ကို

သတင်းစ်

ေကျာင်းတိက ု ် တိက ု အ ် ပ ု ဆ ် ရာေတာ် ဘဒသုစတ ိ သာရက 

ဂျပန်-ြမန်မာ ပွဲေတာ် ၂၀၂၀ အကိ ညစာစားပွဲ ကျင်းပ ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် (၆) ကိမေ ် ြမာက်ကျင်းပမည့် ဂျပန်-ြမန်မာ ပွေ ဲ တာ် ၂၀၂၀ အကိ ညစာစားပွအ ဲ ခမ်းအနားကို ယေန့ည

ဥက မစတာ မာို ဟိက ု ် ဒီတရ ို မ ှီ ာိက ု ေကျးဇူးတင်စကား ေြပာကားသည်။

ယေန့ကျင်းပသည့် အခမ်းအနားသို ရန်ကုန်တိုင်း

၇ နာရီက ရန်ကန ု ် မိ Park Royal ဟိတ ု ယ်၌ ကျင်းပသည်။

ေဒသကီး လတ်ေတာ်ဥကှင့် ဒုတယ ိ ဥက၊ တိင ု း် ေဒသကီး

ဝန်  ကီး ချပ် ဦးဖိးမင်း သိ န ်း က  တ် ခ ွ န ်း ဆက် စ ကား

ြမန်မာ-ဂျပန် ကုနသ ် ည်ကီးများအသင်းမှ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား၊

ညစာစားပွအ ဲ ခမ်းအနားတွင် ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး

ေြပာကားပီး ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး

ဦးေအာင်လထ ှ န ွ ်းက တ်ခန ွ ်းဆက်စကား ေြပာကားသည်။ ထိေ ု နာက် ြမန်မာိင ု င ် ဆ ံ င ို ရ ် ာ ဂျပန်င ို င ် သ ံ အ ံ မတ်ကီး

မစတာ အိချ ိိမ ု ာုရာမက တ်ခန ွ ်းဆက်စကားေြပာကား သည်။

ဆက်လက်၍

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ်

ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၏

ဂျပန်-ြမန်မာပွဲေတာ် ၂၀၂၀

အတွက် ေပးပိုသည့် အမှာစကားသဝဏ်လာ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ဖွင့်လှစ်ြပသသည်။

ယင်းေနာက် ြမန်မာ-ဂျပန် ကုနသ ် ည်ကီးများအသင်း

ဝန်ကီးများ၊ တိင ု း် ေဒသကီးလတ်ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယမ ် ျား၊ အထူးဖိတ် ကားထားသည့် ဧည့သ ် ည်ေတာ်များ တက်ေရာက် ကသည်။

ဂျပန်-ြမန်မာပွဲေတာ်သည် ြမန်မာှင့် ဂျပန် ပူးေပါင်း

ဖလှယမ ် မှ  တစ်ဆင့် ချစ်ကည်ရင်းှီးမကို ပိမ ု တ ို ိုးတက်ခင ို ် မဲ

ေစရန် ရည်ရယ ွ ၍ ် ကျင်းပသည့် ပွေ ဲ တာ်ြဖစ်ပီး ၂၀၁၄ ခုစ ှ ် ဒီဇင်ဘာလမှ စတင်ကျင်းပခဲြ့ ခင်းြဖစ်သည်။ ဂျပန်-ြမန်မာ

ပွဲေတာ် ၂၀၂၀ ကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက်တွင် ရန်ကုန်မိ

သုဝဏဘူမိ Event Park ၌ စည်ကားသိက ု ် မိက်စွာ ကျင်းပ သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

 ေကျာဖုံးမှ ဒီ ှာေခါင်းစည်းငါးသန်းကို ြပည်သေ ူ တွဆီ ြဖန့်ေဝေပးလိက ု ရ ် င် ေဈးတင်ေရာင်းချ ေနတာေတွ အလိုအေလျာက်ရပ်တန့်သွားမှာပါ” ဟု ၎င်းက ေြပာသည်။ အဆိပ ု ါဗိင ု ်းရပ်စေ ် ရာဂါသတင်းေကာင့် လက်ရတ ှိ င ွ ် မေလးမိရှေ ိ ဈးဆိင ု ် အချ ိတွင် ှာေခါင်းစည်းြပတ်လပ်မများ ြဖစ်ေပေနပီး ေရာင်းချသည့်ဆိုင် အချ ိတွငလ ် ည်း ှာေခါင်းစည်း ၁၀ ခုပါတစ်ထပ ု လ ် င် ေငွကျပ် ၂၀၀၀ မှ ၃၀၀၀ ကျပ်အထိ ေဈးေခေရာင်းချမများရှိေနသည်။ လူမအဖွဲအစည်းများ၊ ပရဟိတ အသင်းများှင့် ေစတနာရှင်အလှရှင်များကလည်း လူစည်ကားရာေဈးများ၊ ေကျာင်းများှင့် ကားဂိတ်များတွင် အခမဲ့လိုက်လံေဝငှေပးလျက်ရှိသည်။ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ

န်ကားေရးမှးချပ်

(ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး) ေဒါက်တာသာထွန်းေကျာ်ှင့်အဖွဲသည် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက်က မေလးမိရှိ ကန်ေတာ်နဒီေဆးုတ ံ င ွ ် ကျန်းမာေရးေစာင့် ကပ်ကည့ ်  မခံယေ ူ နကသည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၏ ကျန်းမာေရးအေြခအေနှင့် ေနထိင ု စ ် ားေသာက်ေရးကိစရပ်  များှငပ ့် တ်သက်၍ လာေရာက်ေမးြမန်းအားေပး စကားေြပာကားခဲသ ့ ည်။ ညပိင ု ်းတွင် သတင်းမီဒယ ီ ာများှင့် ေတွဆုက ံ ာ ြမန်မာ ိင ု င ် တ ံ င ွ ် အဆိပ ု ါဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်ြပန့်ပွားမမရှေ ိ စေရးအတွက် ကာကွယတ ် ားဆီး ေရးလုပ်ငန်းများကို

အရှိန်အဟုန်ြမင့်၍

ကိးစားလုပ်ေဆာင်ေနေကာင်း

ေြပာကားခဲ့သည်။ ထိုြပင် န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်အဖွဲက ြပည်သူများစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မ မရှေ ိ စရန် သတင်းမှနမ ် ျားကို အချ ိန်င ှ တ ့် စ်ေြပးညီ ထုတြ် ပန်ေပးလျက်ရေ ှိ ကာင်း၊ ဝူဟန်မိမှ ြပန်လည်ေခယူလာသည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၅၉ ဦးှင့် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း သုံးဦးကို လူထ ု င ှ မ ့် ထိေတွေစဘဲ ေစာင့် ကပ်ကည့ ်  လျက်ရှိေကာင်း၊ ၎င်းတိုထံမှ ၁၄ ရက်အတွင်း ေရာဂါလကဏာမေပခဲ့ပါက

သတင်းစ်

ေရတာရှည-် ကရင်ေချာင်း-လိပ်သိုမှ

ဟု

တံတားတည်ေဆာက်ေရးအထူးအဖွဲ(၆)မှ

ေရာက်လင် စက်ေလှများြဖင့် လည်းေကာင်း၊

အခန်း ရှစ်ခန်း စုစုေပါင်း ေပ ၈၀၀ ရှည်လျား၍

လက်ေထာက်န်  ကားေရးမှး ဦးလင်ဖိးဝင်းက

ေဆာင်းှင့် ေွကာလများတွင် ယာယီတတ ံ ားများမှ

ယာ်သွားလမ်း အကျယ် ၂၄ ေပ၊ လမ်းတစ်ဖက်

ေြပာကားသည်။

လည်းေကာင်း အခေကးေငွေပး၍ သွားလာကရ

တစ်ချက် လူသာွ းလမ်း သုံးေပ ပါဝင်မည်ြဖစ်သည်။

ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်

သည် ြ ဖစ် ရာ တံ တားကီး ပီး ေြမာက် သ ွားပါက

“ကန်ေတာ်တုိ အခုလပ ု ေ ် နတဲဟ ့ ာက အေပပိင ု ်း

တံတားတည်ေဆာက်ြခင်းှင့်အတူ ဆက်စပ်

ေဒသခံြပည်သူများအေနြဖင့် လူမေရး၊ စီးပွားေရး၊

ရက်မကီးေတွတင်ေနတာ ှစ်ခန်းေတာ့တင်ပီး

လုပ်ငန်းများြဖစ်ေသာ ကားလမ်းများ၊ တံတားကီး

ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းများ အဆင်ေြပိင ု ်

သွားပီ၊ ေနာက်ထပ်ရက်ပိုင်းအတွင်း ှစ်ခန်းထပ်

ချ်းကပ်လမ်းပိုင်းများကိုလည်း စက်ယရားများ၊

မည့အ ် ြပင် ေကျးလက်ေဒသှင့် မိြပေဒသဖွံ ဖိးမ

တင်မယ်၊ ပီးရင်ကမ်းခင်းေတွတပ်ဆင်မယ်၊ ခန့်မန ှ ်း

လူအင်အားများစွာြဖင့် ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ ေ ် နကပီ

ကွာဟချက်များကိလ ု ည်း များစွာေလာ့ချိင ု မ ် ည်ြဖစ်

တာကေတာ့ ဇူလိုင်လေလာက်ဆိုရင် တံတားကီး

ြဖစ်သည်။ စစ်ေတာင်းြမစ် အေရှဘက်ကမ်းေဒသှင့်

သည်။

တည်ေဆာက်ေရးလုပင ် န်းေတွ ပီးစီးမှာြဖစ်ပါတယ်”

အေနာက်ဘက်ကမ်းေဒသများသည် မိုးရာသီကာလ

ေအာင်လအန်ဆန်မှ

အိုင်ရခဲ့သည်။

ေအာင်လအန်ဆန်သည် ဗစ်တာလီဘစ်ဒက်ရကိ  ု

ုရှားိုင်ငံသား

အိုင်ယူကာ

ကိုလွင်(ဆွာ) နယ်သာလန်င ို င ် သ ံ ား ဒီရစ်ဒါက ဘရာဇီးိင ု င ် သ ံ ား

ေအာင် လ အန် ဆ န် သ ည် ၂၀၁၉ ခု  ှ စ ် တ ွ င ်

လီအန်ဒိုကို အိုင်ရခဲ့ေသာေကာင့် ေအာင်လ

မစ်ဒယ်

မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမာ့ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲတစ်ပွဲ

အန်ဆန်၏ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမာ့ချန်ပီယံဆုကို

ဝိတ်တန်း ကမာ့ချန်ပီယံြဖစ်လာခဲ့ပီး ၂၀၁၈ ခုှစ်

ှင့် လိက ု ဟ ် ဗ ဲ းီ ဝိတတ ် န်း ကမာ့ချန်ပယ ီ က ံ ာကွယပ ် ဲွ

စိန်ေခခွင့်ရခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

တွင် ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲှစ်ပွဲ၊

၂၀၁၉ ခုှစ်တွင်

တစ်ပွဲ ထိုးသတ်ခဲ့ပီး ေအာက်တိုဘာ ၁၃ ရက်က

မစ်ဒယ်ဝတ ိ တ ် န်း ကမာ့ချန်ပယ ီ ဆ ံ ု စိနေ ် ခခွင့်

ထိုးသတ်ခဲ့သည်။

ေနာက်ဆုံးထိုးသတ်သည့် လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်း

ရခဲ့သည့် ဒီရစ်ဒါသည် MMA ကစားသမားဘဝ ၁၁

ေအာင်လအန်ဆန်သည် မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမာ့

ကမာ့ချန်ပယ ီ က ံ ာကွယပ ် တ ွဲ င ွ ် စိနေ ် ခသူ ဖိလစ်ပင ို ်

ပွစ ဲ လုံး အိင ု ရ ် ထားသူြဖစ်ပီး ၂၀၁၉ ခုစ ှ မ ် စ ှ တင်ကာ

ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲများအြဖစ် ၂၀၁၈ ခုှစ် ဇွန် ၂၉

ိုင်ငံသား ဘရန်ဒန်ဗီရာကို ဒုတိယအချ ီတွင် ဒိုင်ပွဲ

ONE Championship ှင့် လက်တခ ွဲ ြဲ့ ခင်းြဖစ်သည်။

ရက်တွင် ဂျပန်ိုင်ငံသား ဟဆဲဂါဝါကို ေနာက်ဆုံး

ရပ်ြဖင့် အိုင်ရခဲ့သည်။

ဒီရစ်ဒါသည် ONE Championship ှင့် သုံးပွဲ

အချ ီတွငလ ် ည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၈ ခုစ ှ ် ေအာက်တဘ ို ာ

ONE ၏ ဝိတ်တန်းှစ်ခု ချန်ပီယံြဖစ်ပီး လက်ရှိ

ထိုးသတ်ထားပီး သုံးပွဲစလုံး

၂၆ ရက်တွင်

အချ ိန်တင ွ ် အေမရိကန်င ို င ် ၌ ံ ေလ့ကျင့ြ် ပင်ဆင်မများ 

ေလးပွဲေြမာက်တွင် ကမာ့ချန်ပီယံဆု စိန်ေခခွင့်

ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ရခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲတစ်ပွဲ

လက်ဘွန်ိုင်ငံသား ကရာကီကို

မိသားစုထသ ံ ုိ သွားေရာက်င ုိ ရ ် န် စီစ်ေပးထားေကာင်း ရှငး် လင်းေြပာကားကာ

ပထမအချ ီတွင် လည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုှစ် မတ်

မီဒယ ီ ာများ၏ ေမးြမန်းချက်များကို ြပန်လည်ေြဖကားေပးခဲေ ့ ကာင်း သိရသည်။

၃၁ ရက်တွင် ဂျပန်ိုင်ငံသား ဟဆဲဂါဝါကို ဒုတိယ

မင်းထက်ေအာင်(မန်းကိုယ်ပွား)

အချ ီတွငလ ် ည်းေကာင်း သုံးပွစ ဲ လုံး အလဲထိုးများြဖင့်

ေအာင်လအန်ဆန်သည်

ONE Championship သည် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက် က အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၌

ကျင်းပသည့်ပိင်ပွဲတွင်

အိုင်ရထားကာ

သတင်း-င်းထက်ေဇာ် ဓာတ်ပုံ-ဖိုးေသာ်ဇင်


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ရန်ကနု တ ် ငို ်းေဒသကီး ဗဟန်းမိနယ်တငွ ် လူထအ ု ေြခြပဗဟိဌု ာနကို စည်ကားသိက ု ် မိက်စွာ ဖွငလ ့် စှ ် ရန်ကုန်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီးအစိးု ရ အဖွဲ တိပ ု းူ ေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် ြဖင့  ် လူထအ ု ေြခြပဗဟိဌ ု ာန (ဗဟန်း)

(Community Centre) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို

ယေန့နံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မိ ဗဟန်းမိနယ် ေရဂုံတိုင် လမ်း အမှတ် (၄၂၁/ဒီ) ၌ ကျင်းပသည်။ ေရှးဦးစွာ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု ဝန်ကီး

ေဒါက်တာေဖြမင့်၊

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ဝန်ကီးချပ် ဦးဖိးမင်းသိန်း၊ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေအာင်လှထွန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး လတ်ေတာ်ဥက ဦးတင်ေမာင်ထန ွ ်း၊ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး ရခိင ု တ ် င ို ်းရင်းသားလူမျ ိးေရးရာဝန်ကီး ဦးေဇာ်ေအးေမာင် တိုက လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနကို ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပး ကသည်။ ထိေ ု နာက် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့ ် င ှ ့် တာဝန်ရှိသူများသည် လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနအေဆာက် အဦအတွင်းရှိ ြပည်သူ့စာကည့်တိုက်၊ ဘက်စုံသုံးခန်းမ၊ သင်တန်းခန်းမ၊ ြပတိက ု င ် ယ်၊ ကေလးစာဖတ်ခန်းှင့် ကစား ကွင်း၊ ကိုယ်ကာယေလ့ကျင့်ခန်းမှင့် လသာေဆာင်တွင် စားပွဲတင်တင်းနစ်ကစားမ၊ ကရာေတးဒိုသုပ်ြပမတိုကို လှည့်လည်ကည့်ကသည်  ။ အသိပညာြပန့်ပွားေရး ယင်းေနာက် ဘက်စုံသုံးခန်းမ၌ကျင်းပသည့် လူထု အေြခြပဗဟိဌ ု ာနဖွငပ ့် အ ဲွ ခမ်းအနား ဒုတယ ိ ပိင ု း် အစီအစ် တွင် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့က ် အဖွငအ ့် မှာ စကားေြပာကားရာ၌

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနတွင်

ဌာနကီး ေလးခုရိှ ပီး ြမန်မာ့အသံင ှ ့် ုပြ် မင်သံ ကားသည် အများြပည်သက ူ ုိ သတင်းအချက်အလက်ေပးြခင်း၊ အသိ ပညာေပးြခင်း၊ ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ြခင်းတိက ု ုိ ေဆာင်ရက ွ ပ ် ါ ေကာင်း၊ ပုံှိပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာနသည်လည်း

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးဖိးမင်းသိန်းှင့် တာဝန်ရှိသူများက လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနကို ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပးကစ်။ ဦးစီးဌာနပင် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ လူထအ ု ေြခြပဗဟိဌ ု ာနသည်

သက်ဆိုင်ရာလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ရရှိကပါ

သည် အေရးကီးသည့အ ် ခန်းကတစ်ခအ ု ေနြဖင့် မရှမ ိ ြဖစ်

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနရှိ ြပန်ကားေရးှငြ့် ပည်သူ့ဆက်ဆံ

ေကာင်း၊ ၎င်းမှတစ်ဆင့် လတ်ေတာ်များ၊ မူဝါဒချမှတသ ် ည့်

လိအ ု ပ်ေနပါေကာင်း၊ ယေန့ဖင ွ လ ့် စ ှ လ ် က ို သ ် ည့် Commu-

ေရးဦးစီးဌာနက ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ အဆိုပါ

ေနရာများထံသို ဆက်လက်ပိုေဆာင်ြခင်းလည်း ြဖစ်ပါ

nity Centre ကီးသည် လူထုအတွက် အကျ ိးြပိုင်သည့်

ဌာနသည် တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်၊ ခိုင်ှင့် မိနယ်

ေကာင်း။

ဒီမိုကေရစီထူေထာင်ေရးအတွက် အခိုင်အမာအုတ်ြမစ်

အသီးသီးတိတ ု င ွ တ ် ည်ရှိ ပီး ြပန်ကားေရးှငြ့် ပည်သူ့ဆက်ဆံ

Community Centre များမှတစ်ဆင့် ဒီမက ို ေရစီပစ ုံ က ံ ို

ေရးုးံ များှငတ ့် ဖ ဲွ က်၍ စာကည့တ ် က ုိ မ ် ျားဖွငလ ့် စ ှ ေ ် ဆာင်

ပီပီြပင်ြပင် လုပ်ေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဒီမိုကေရစီ

ေရးကို

ရွကပ ် ါေကာင်း၊ ၎င်းဌာနသည် အများြပည်သ ူ င ှ ့် တိက ု  ် က ို ်

စနစ်တင ွ ် အများြပည်သပ ူ ါဝင်မအားေကာင်  းေလ၊ ဒီမက ုိ ေရစီ

ေဆာင်ရွက်ိုင်ေစရန် ဆြပပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိေတွဆက်ဆံရပါေကာင်း၊ ေြပာင်းလဲလာသည့် အေန

ပိုမိုြပည့်ဝေလြဖစ်ပါေကာင်း၊ အများြပည်သူဆသေဘာ

ယင်းေနာက် ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေအာင်လှထွန်းက

အထား၊ ဒီမိုကေရစီကူးေြပာင်းေရးကာလတွင် လုပ်ငန်း

ထားများ ေဖာ်ထတ ု ဖ ် လှယ ် င ုိ သ ် ည့် Community Centre

လူထအ ု ေြခြပဗဟိဌ ု ာန (ဗဟန်း) အေဆာက်အဦဒီဇင ို ်းေရးဆွဲ

များအြဖစ် ြမင်ေတွရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ လူထုအေြခြပ

ေပးေသာ ြမန်မာိုင်ငံဗိသုကာပညာရှင်အသင်းအတွက်

ဗဟိုဌာန (Community Centre) များကို

ဥက ဦးေမာ်လင်းအားလည်းေကာင်း၊ ကွနပ ် ျတာှင့် စက်

မိနယ်များရှိ

သက်ဆိုင်ရာ

အများြပည်သူ ြပည့်ြပည့်ဝဝသုံးစွဲိုင်ရန်

ကိးပမ်း

ပရိေဘာဂများ လှဒါန်းေပးေသာ

ေကာင်း။

လည်းေကာင်း ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလာများ ေပးအပ်သည်။ Community Centre တွင်

ထိုေနာက် "လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန (Community

ုပပ ် င ို ်းဆိင ု ရ ် ာများ ြပည့ြ် ပည့ဝ ် ဝြဖစ်ေအာင် စီစ်ေဆာင်ရက ွ ်

Centre) များကို အကျ ိးရှိေအာင် ဘယ်လိုအသုံးြပမလဲ"

ထားပါေကာင်း၊ Community Centre ၏ အှစသ ် ာရများကို

ေခါင်းစ်ြဖင့် စကားဝိင ု ်းကျင်းပရာ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး

ြပည့ဝ ် ေအာင် ကိးစားေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ရ ် န်မှာ ဗဟန်းမိနယ်

ကရင်တင ုိ း် ရင်းသားလူမျ ိးေရးရာဝန်ကီး ေနာ်ပန်းသာမျ ိးက

တွင်ရှိသည့် လူကီး၊ လူငယ်များ၊ ရန်ကုန်မိတွင်ရှိသည့်

ဦးေဆာင်၍ MRTV-4 အစီအစ်များတွင် ပါဝင်ကသည့်

လူကီး၊ လူငယ်များ၏စိတ်ပါဝင်စားမအေပ မူတည်ပါ

သုပ်ေဆာင်

ဖိးရာဇာိုင်ှင့်

ဝိုင်းေရရည်တိုက

ေကာင်း၊ ယခုကဲ့သို တင့တ ် ယ်ခမ်းနားသည့် Community

လည်းေကာင်း၊ အစီအစ်တင်ဆက်သူ ငိမ်းချမ်းကိုကိုှင့်

Centre ြဖစ်ေြမာက်လာေစေရးအတွက် ဝိုင်းဝန်းကူညီ

မရတနာတိက ု လည်းေကာင်း ေဆွးေွးေြပာကားကသည်။

ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးကသူများအားလုးံ ကို အထူးေကျးဇူးတင်ရှိ

အခမ်းအနားသို ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီးဝန်ကီးများ၊ လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယမ ် ျားှင့် ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ေဆွးေွးတိုင်ပင်စရာ ေနရာတစ်ခု ထိုေနာက်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ဝန်ကီးချပ်

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆေ ံ ရးဦးစီးဌာနအေန

ဦးဖိးမင်းသိန်းက အမှာစကားေြပာကားရာတွင် ြပန်ကား

ြဖင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ုံးစိုက်ရာ မိကီးများှင့်

ေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲတို

အြခားမိများတွင် လူထအ ု ေြခြပဗဟိဌ ု ာန (Community

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် ြဖင့  ် ဗဟန်းမိနယ်တင ွ ် လူထအ ု ေြခြပ

Centre) ၁၆ ခုကို ေဒခင်ကည်ေဖာင်ေဒးရှင်းှင့် ပူးေပါင်း၍

ဗဟိဌ ု ာန (Community Centre) ေပလာပီြဖစ်ပါေကာင်း၊

အဆင့်ြမင့်တင် ေဆာင်ရွက်ေပးိုင်ခဲ့သည်။

ြပည်သလ ူ ထ ူ အ ု တွက် အကျ ိးရှေ ိ အာင် အသုံးချရမည်ြဖစ်ပါ

၁၇ ခုေြမာက် လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန

ေကာင်း၊ ဗဟန်းမိနယ်အတွငး် မှာရှသ ိ ည့် ြပည်သမ ူ ျားှင့်

ယေန့ဖွင့်လှစ်သည့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး လူထု

ရန်ကုန်မိအတွင်းရှိ ြပည်သူများအားလုံး Community

အေြခြပဗဟိုဌာန(ဗဟန်း)သည် ိုင်ငံေတာ်ဘာေငွြဖင့်

Centre တွင် လာေရာက်စုုံးကာ

ပု ံ ပ ိှ လ ် ပ ု င ် န်းများှငပ ့် တ်သက်၍ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၏

ေဆာင်ရွက်မကိ  ု

မိမိတို၏ရပ်ရွာေဒသ

ပထမဦးဆုးံ ဖွငလ ့် စ ှ သ ် ည့် လူထအ ု ေြခြပဗဟိဌ ု ာနြဖစ်သလို

ေကျာင်းသုံးစာအုပ်များကို ိုက်ှိပ်ထုတ်ေဝသည့်အြပင်

အြပန်အလှန်သေဘာမျ ိးြဖင့် ကိးစားေဆာင်ရွက်ေနြခင်း

အကျ ိးအားလုံး ေဆွးေွးတိုင်ပင်စရာေနရာတစ်ခုအြဖစ်

၁၇ ခုေြမာက် လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနလည်း ြဖစ်သည်။

ေရွးေကာက်ပွဲများအတွက် မဲလက်မှတ်များ၊ မဲစာရင်းများ

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီး

ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ရြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း။

အဆိုပါလူထုအေြခြပဗဟိုဌာန(ဗဟန်း)ကို

ိုက်ှိပ်ြခင်းကိုလည်း ေဆာင်ရွက်ပါေကာင်း၊ ၎င်းဌာနရှိ

ဌာနုံးများကိုလည်း Community Centre များအြဖစ်

စာေပဗိမာန်ဌာနသည်လည်း

ပီးခဲသ ့ ည့ ် စ ှ ပ ် င ို ်းမှစ၍ ေြပာင်းလဲေဆာင်ရက ွ ခ ် ပ ဲ့ ါေကာင်း။

စာေပှင့်ဆက်စပ်ေသာ

လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ေနသြဖင့် ပုံှိပ်ြခင်းသာမက

တစ်ဖက်သတ်သေဘာမျ ိးမဟုတ်ဘဲ

ကိရိယာပစည်းများ၊

ပိုမိုေအာင်ြမင်ေအာင်

Yangon Petrol ကုမဏီ  မှ မန်ေနဂျာ ေဒေကသီန ွ ့်အား

ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဗဟိုဌာနအတွင်း လှည့်လည်ကည့်စ်  ။

ယခုထက်

ရည်ရွယ်ပါေကာင်း၊ လူကီး၊ လူငယ်မေရွး အသုံးြပိုင်ပါ ယေန့ဖွင့်လှစ်သည့်

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့ ် င ှ ့် ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးဖိးမင်းသိန်းတို လူထအ ု ေြခြပ

တစ်ခလ ု ေ ုိ ဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ြ် ခင်းြဖင့် မိမတ ိ  ုိ င ုိ င ် ၏ ံ ဖွံ ဖိးတိးု တက်

တင့်တင့်တယ်တယ် ဖွင့်လှစ်ိုင်

မိမိတိုိုင်ငံသည် ဒီမိုကေရစီအသွင်ကူးေြပာင်းေရး ကာလကို ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ေနသည့်

အချ ိန်ကာလ

ိုင်ငံေတာ်

ဘာေငွမှ ေငွကျပ် ၄၈၄ ဒသမ ၁ သန်း အကုန်ကျခံကာ ိုင်ငံတကာအဆင့်မီ တည်ေဆာက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ အစိုးရအေနြဖင့် ြပည်သူလူထုှင့် ထိေတွ

ဆက်လက်၍ ၂၀၁၉−၂၀၂၀ ဘာှစ်တွင်လည်း

အသိပညာြပန့်ပွားေရးကိလ ု ည်း ေဆာင်ရက ွ ေ ် နြခင်းြဖစ်ပါ

ယေန့တင ွ ် ိင ု င ် ေ ံ တာ်ဘာေငွြဖင့် စတင်ေဆာင်ရက ွ ်

ိင ု မ ် ည့ေ ် နရာများကို ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ သ ် ည့ေ ် နရာတွင်

ိုင်ငံေတာ်ဘာေငွြဖင့် ဒုတိယေြမာက် လူထုအေြခြပ

ေကာင်း၊ အမျ ိးသားစာေပဆု၊ စာေပဗိမာန်ဆုချ ီးြမင့်ြခင်း

ခဲသ ့ ည့် လူထအ ု ေြခြပဗဟိဌ ု ာန အေဆာက်အဦကို ခမ်းခမ်း

ယခုကဲ့သို Community Centre ေတွကိုလည်း မရှိမြဖစ်

ဗဟိုဌာနကို ရခိုင်ြပည်နယ် သံတွဲမိတွင်

များတွင်လည်း ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ပါေကာင်း၊

နားနားှင့် တင့်တင့်တယ်တယ် ဖွင့်လှစ်ိုင်ြခင်းြဖစ်ပါ

ေဆာင်ရက ွ ရ ် န်လအ ို ပ်ပါေကာင်း၊ ယခုဆလ ို င် မိမတ ိ အ ို စိုးရ

ိင ု ေ ် ရး စီစ်ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရသ ှိ ည်။ ြပန်ကားေရးှင့်

သတင်းှငစ ့် ာနယ်ဇင်းလုပင ် န်းသည်လည်း ြမန်မာ့အလင်း၊

ေကာင်း၊ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ိုင်ငံေတာ်

တာဝန်ယူခဲ့သည်မှာ

သုံးှစ်ှင့် ဆယ်လတာကာလကို

ြပည်သူ့ဆက်ဆေ ံ ရးဦးစီးဌာနတွင် ခိင ု  ် င ှ ့် မိနယ်ုံးေပါင်း

ေကးမု ံ င ှ ့် The Global New Light of Myanmar သတင်းစာ

အစိုးရ၏ေဆာင်ရက ွ ခ ် ျက်များကို ြပည်သလ ူ ထ ူ ထ ု ံ ြပန်လည်

ေရာက်ရှိလာပီြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုကာလကို ေရာက်ရှိလာ

၄၁၇ ုံးရှိရာ အဆိုပါုံးများကို ေခတ်မီသည့် အေဆာက်

များကို ေန့စ်ထုတ်ေဝြဖန့်ချ ိပီး သတင်းအချက်အလက်

အစီရင်ခရ ံ သည့တ ် ာဝန်ရပ ှိ ါေကာင်း၊ Community Centre

သည်င ှ အ ့် မ ြပည်သ ူ င ှ ့် တိက ု  ် က ုိ ထ ် ေ ိ တွမ ပိမ ု အ ုိ ားေကာင်း

အဦများအြဖစ် အဆင့ြ် မငတ ့် င်င ို ြ် ခင်း မရှေ ိ သးေသာ်လည်း

ေပးြခင်း၊

များတွင် အများြပည်သဆ ူ ေ ုံ တွကပီး အများြပည်သလ ူ လ ို ား

လာပါေကာင်း၊ ယခုကသ ဲ့ ို Community Centre ေပေပါက်

လူထအ ု ေြခြပဗဟိဌ ု ာနများအြဖစ် လုပ ် င ို သ ် မ၊ တတ်စမ ွ ်း

သည့်အေကာင်းအရာ၊ စိတ်ဝင်စားစရာအေကာင်းအရာ

လာြခင်းအားြဖင့် ပိုမိုေဆာင်ရွက်ိုင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊

သမြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိ

များကို ေဆွးေွးတိင ု ပ ် င်ကာ ၎င်းသေဘာထားဆများကို

ဒီမိုကေရစီရင့်ကျက်ေရးတွင် Community Centre များ

ေကာင်း သိရသည်။

အသိပညာေပးြခင်းတိုကို

ထိုအြပင်

ေဆာင်ရွက်ေနပါ

ေကာင်း။ ေနာက်တစ်ခမ ု ှာ ြပန်ကားေရးှငြ့် ပည်သူ့ဆက်ဆေ ံ ရး

ေဆာက်လုပ်

သတင်းစ်


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

အကျိးရှိစွာ အသုံးြပိုင်မည့် ဗဟန်းမိနယ်ရှိ လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန

လူထုအေြခြပ ဗဟိုဌာနများကို အကျ ိးရှိေအာင် ဘယ်လို အသုံးြပမလဲ ေခါင်းစ်ြဖင့် စကားဝိုင်း ေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပစ်။


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

2019 Novel Coronavirus ေကာင့်ြဖစ်ပွားေသာ လတ်တေလာအသက်ရှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့်ေရးှင့် ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဗဟိုအဆင့် ေန့စ်ညိင်းအစည်းအေဝး(၁၂/၂၀၂၀)ကျင်းပ ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

သမတိင ု င ်  ံ င ှ ့် နယ်နမ ိ တ ိ ထ ် စ ိ ပ်ေနေသာ နယ်စပ်ေဒသ

ဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့်ေထွးသည် ယေန့နံနက် ၁၁

လူနာန်းပိုရမည့် သတ်မှတ်ေဆးုံများကို တိုင်းေဒသ

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု

များတွင် သံသယလူနာှင် ့ ေစာင်့ ကည်လ ့ န ူ ာများေတွပါက

နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု ် မိ ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ဧည်ရ ့ ပ ိ သ ် ာ ခန်းမ၌

ကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲှင့်

ကျင်းပခဲ့သည့် 2019 Novel Coronavirus

ေကာင့်ြဖစ်ပာွ းေသာ

လတ်တေလာ

အသက်ရှ

ကားထားရမည် ြဖစ်ပါေကာင်း။

လမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့်ေရးှ  င့် ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး

ဗဟိုအဆင့်

ေဆးုံ ကီးများအေနြဖင့် ေရာဂါကုသေရးလုပင ် န်း

ေန့စ်ညိင်း

ေထာင့်ှင့်ပတ်သက်ပီး မိမိတိုေဆးုံတွင် ြပင်ဆင်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ေဆးုမ ံ ျားတွငထ ် ားရှရ ိ န် ထပ်မလ ံ အ ုိ ပ်မည့် ပစည်းကိရယ ိ ာ

အစည်းအေဝး (၁၂/၂၀၂၀)သို တက်ေရာက်သည်။ အစည်းအေဝးတွင်

ထားရှိမများ၊ လိုအပ်ချက်များှင့် နယ်စပ်ေဒသများရှိ

ေဒါက်တာြမင့ေ ် ထွးက ယခုအချ ိန်၌ မိမတ ိ သ ို ည် ေရာဂါ

များကို အြမန်ဆးံု တင်ြပရမည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဝန်ကီး ဌာနမှလည်း ြဖည့်ဆည်းေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယခု

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကို ှီးယ်ဝန်ကီး

ဌာနများှင့် လည်းေကာင်း၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် ကျန်းမာေရးဌာနများှင့်လည်းေကာင်း

ြမန်မာိုင်ငံမှ 2019-nCoV လတ်တေလာ အသက်ရှ

ကိးပမ်း

လမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ ရည်န်းဓာတ်ခွဲ

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ လက်ခံိုင်ဖွယ်ရှိသည့်အဆင့်သို ေရာက်ရေ ှိ နသည်ဟု သုံးသပ်င ို ပ ် ါေကာင်း၊ ယခုအချ ိန်၌ အားြဖည့်ေဆာင်ရွက်ရန်မှာ

အထူးအေရးကီးသည့်

ခန်းသို ေပးပိခ ု ေ ဲ့ သာ ဓာတ်ခန ွဲ မူနာများအနက် ခုနစ်ခမ ု ှာ နားလည်သရ ိ ိ ှ မှ  င် ့

အမှနတ ် ကယ်

လက်ေတွအသုးံ ချ

ကိစရပ်  မှာ ေရာဂါြဖစ်ပွားသူများ ုတတ ် ရက်များြပားစွာ

ေဆာင်ရက ွ မ ်  အေြခအေနများကို အသုးံ ချသုေတသနြဖင့်

ေစာစီးစွာြဖင့် အရည်အေသွးြပည့်ဝေသာ ကုသမများ

ေကာင်း၊ ေတွရှခ ိ ျက်များအေပမူတည်၍

ေပေပါက်လာပါက ၎င်းတိအ ု ား အချ ိန်င ှ တ ့် စ်ေြပးညီ

ရက်ပင ုိ း် အတွငး် သိရှိရန် ေဆာင်ရက ွ ဆ ် န်းစစ်ရမည်ြဖစ်ပါ

ေပးိုင်ေရး ကိတင်ြပင်ဆင်ထားရှိရန် ြဖစ်ပါေကာင်း၊

အားြဖည့်ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

များ၌ လူနာများေပေပါက်လာပါက အေရးေပ ကပ်မတ်

ပတ်သက်၍

လုံေလာက်စွာရှိေစရန်ှင့်

အဆင်သင့်ြဖစ်ေစရန်

များှင့် ပူးေပါင်းလုပက ် င ုိ ေ ် နမရှသ ိ ြဖင့် စနစ်တကျ တာဝန်

ကိစရပ်  အတွက် မိမတ ိ လ ို က်ဝယ်ရေ ှိ နေသာ ြပည်သမ ူ ျားမှ

ေအာင်ြမင်မများ ရရှိိုင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဤကိစကို

ေသာ အေရးေပရန်ပုံေငွမှ အြမန်ဆုံး ဝယ်ယြူ ဖည့တ ် င်း

ကီးကပ်ေပးရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ မိမိတိုသည် ဤေရာဂါ

ဆက်လက်အားြဖည့် ေဆာင်ရွက်ရမည်

ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရရ ိှ ာ တိင ု း် ေဒသကီး/ ြပည်နယ်များအလိက ု ်

ေဝဘာဂီအထူးကုေဆးုံအပါအဝင် ဝန်ကီးဌာနေဆးုံ

ယခုအချ ိန်၌

လိုအပ်သလို

ဤေရာဂါကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်ေရးှင့်

များစွာေသာ

လူမေရးအဖွဲအစည်းများ၊

ကုသမ၌ အသုးံ ြပရန် ေဆးှငေ ့် ဆးပစည်းကိရယ ိ ာများကို

ိင ု င ် တ ံ ကာှင့် ြပည်တင ွ ်း အစိုးရမဟုတေ ် သာအဖွဲအစည်း

အားြဖည့်ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊

အဆိုပါ

ခွဲေဝသတ်မှတ်၍ ေဆာင်ရွက်မှသာလင် ထိေရာက်ေသာ

လှဒါန်းေငွများအြပင် ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိးု ရမှ ေပးအပ်ထား

ဗဟိ ု င ှ ့် တိင ု ်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အဆင့် တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားမှ

လျက်ရှိေနပါေကာင်း။

ထိနး် ချပ်ေရးလုပင ် န်းများကို ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်မှ စတင်၍

ဤေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်မ၌  အကျ ိးရှိသည့် ကိစရပ် တစ်ခုြဖစ်ပါေကာင်း။

ထိသ ု ေ ုိ ရာဂါြဖစ်ပာွ းမရှ၊ိ မရှိ ေစာင့် ကပ်ကည့ ် ြခင်  း

ခံရသူတင ွ ် အကယ်၍ 2019-nCoV လတ်တေလာ အသက်ရှ

လမ်းေကာင်းေရာဂါ လကဏာများေပေပါက်လာပါက ချက်ချင်းကုသမေပးိုင်သည့်အတွက်

ေရာဂါြပင်းထန်

ေသဆုံးိုင်ေြခနည်းပါးသည့်အြပင်

၎င်းမှတစ်ဆင့်

အတူေနထိင ု ေ ် သာ မိသားစုများှင့် မိတေ ် ဆွများထံသုိ ကူး

စက်မမြဖစ်  ပာွ းိင ု ေ ် တာ့သြဖင့် အားလုးံ အတွက် အကျ ိး

ရှသ ိ ည့က ် စ ိ ရပ်  ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေစာင့် ကည့လ ် န ူ ာများတွင် 2019-nCoV ေရာဂါပိုး ရှိ၊ မရှိဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ၌  ဤ

ေရာဂါပိုးမရှိသြဖင့် ေဆးုံမှ ဆင်းခွင့်ရေသာသူများအား လည်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များကို တ်ြဖင့်

ေြပာကားသည့အ ် ြပင် လက်ကမ်းစာေစာင်ကလ ို ည်း ြပစု

ဝန်ကီးဌာနဗဟိအ ု ဆင့၊် တိင ု ်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်၊

ထားရှိပီး ေပးေဝလျက်ရှိပါေကာင်း၊ ဗဟိုကူးစက်ေရာဂါ

ဝန်ထမ်းများသည် ှီးယ်အဖွဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်း

အဖွဲထံ တင်ြပရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ သိမ ု သ ှ ာ လိအ ု ပ်ေသာ

ေကျနပ်မရှ  ပ ိ ါေကာင်း၊ ရန်ကန ု  ် င ှ ့် မေလးအြပည်ြပည်

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေရာဂါကူးစက်ြပန့်ပွားမရှေ ိ သာ ြပည်ပ

ြပည်သ့ူ သမတိင ု င ် မ ံ ှ ထွကခ ် ာွ လာေသာ ေလယာ်စ ှ စ ် င်း

များ(stigmatization) မရှေ ိ စရန်မာှ အလွနအ ် ေရးကီးပါ

သည် ယခင်ကထက် သိသာစွာေလျာ့နည်းသွားြခင်းြဖစ်

ကာကွယ်ထိန်းချပ်မ၌  အကျ ိးမရှိသည့်အြပင် မလိုလား

ကာလအတွငး် ေရာဂါကာကွယထ ် န ိ း် ချပ်မ ေထာင့မ ် ှ

သိရှိရန်လိုအပ်ပါေကာင်း၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များ

ေကာင်း၊ ယင်းခရီးသည်များ တည်းခိေ ု နထိင ု သ ် ည့် ဟိတ ု ယ်၊

ကျန်းမာေရးမှး၊ အမျ ိးသမီးကျန်းမာေရးဆရာမ၊ သူနာြပ၊

များကို အရှိန်အဟုန်မပျက်

ဆက်လက်အားြဖည့်

ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးကီးကပ် (၂) များသည် သက်ဆင ို ရ ် ာ

လာသည့် ိင ု င ် တ ံ ကာမှခရီးသည်များ၏ ရာခိင ု  ် န်  းများစွာ

အြခားိုင်ငံမှ လာေရာက်သူများ အများဆုံးေနထိုင်သည့်

သို သွားေရာက်ေနထိုင်သည်ကို ေတွရှိရပါေကာင်း။

ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ြပည်တင ွ ်းသို ဝင်ေရာက်လာသူများ ေနထိင ု ရ ် ာရပ်ကက ွ ်

ေထာက်လှမ်းိုင်ေရးအတွက် အေရးကီးသြဖင့် အထူး

လည်း ေတွရှိရသြဖင့် ေကျနပ်မရှိပါေကာင်း၊ မိမိတို၏

တာဝန်ေပးအပ် ေဆာင်ရွက်ေစလိုပါေကာင်း၊

ဝန်ထမ်းများအား “ေရာဂါ၏ သံသယလကဏာများရှသ ိ ူ

အသိပညာေပးြခင်း

အေကာင်းကားရန်မှာ

အထူးအေရးကီးေကာင်း၊

လုပေ ် ဆာင်ရမည့် လုပင ် န်းအဆင်ဆ ့ င်က ့ ို တိင ု ်းေဒသကီး/

ဝန်ထမ်းများ အပါအဝင် အြခားသူများထံ ေရာဂါကူးစက်

မှးများကဦးစီး၍ အနီးကပ်န်  ကားေဆာင်ရက ွ ေ ် စလိပ ု ါ

တိုကို အမဲတမ်းအသိေပးးေဆာ်

ေြပာကားရမည်

လုပေ ် ဆာင်ရာ၌ ဤေရာဂါြဖစ်ပာွ းသူတစ်ဦးထံမှ အြခား

သည့် ေရာဂါကာကွယ် ထိန်းချပ်ေရးပစည်းများ၊ ဓာတ်ခွဲ

ခွဲမှ ြပစုပီးြဖစ်သည့် တုတ်ဘာသာြဖင့် ကျန်းမာေရး

(အာရ်သုည)တန်ဖိုးသည် အြခားကူးစက်ြမန်ေရာဂါများ

ဓာတ်ခွဲပစည်းများှင့်

ေကျးလက်ေဒသများအားလုံးမှ

ကို အြမန်ဆုံးသုံးရက်အတွင်း ဆန်းစစ်ကာ မိမိတိုဗဟို

တိုက်ဖျက်ေရးဌာနခွဲမှ

ကာ ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ ေ ် နမများကို သုံးသပ်ကည့ ် ရာ 

ြပြပင်မ၊ လုပင ် န်းလမ်းန်မများကိ  ု ချက်ချင်းေပးအပ်င ို ်

ထုတ်ေဝ၍

ဆိုင်ရာေလဆိပ်များသို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက်တွင် တုတ်

ိုင်ငံများမှ လာေရာက်သူများအား ခွဲြခား၍ဆက်ဆံြခင်း

မှ ခရီးသည် စုစုေပါင်း ၁၁၇ ဦးသာ ဝင်ေရာက်လာြခင်း

ေကာင်း၊

ထိုသို

ခွဲြခားဆက်ဆံမများမှာ ဤေရာဂါ

လမ်းန်ချက်များ၊

လုပ်ငန်း

လမ်းန်စာအုပ်များ၊ စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ြပစု ြဖန့် ေဝလျက်ရှိရာ ဤလမ်းန်များကို

တိင ု ်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်င ှ ့် နယ်စပ်ဝင် ၊ ထွကေ ် ပါက်များ၌ ေဆာင်ရွက်ရန်ကိစကိ  ု

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်ဦးစီးမှးများက စီမံ ကပ်မတ်၍ ေဆာင်ရက ွ ေ ် စလို ပါေကာင်း။

မိမိတို ဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ေဝထားေသာ ေရာဂါ

ပီး ယခုကသ ဲ့ ို ေရာဂါြပန့်ပွားကူးစက်မ ြဖစ်ေပေနေသာ

အပ်ေသာ ြပဿနာများြဖစ်ပွားိင ု သ ် ည်ကို ြပည်သမ ူ ျားမှ

ကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်ေရး၊ ကုသေရးှင့် ဓာတ်ခန ွဲ မူနာရယူြခင်း

ကည့်လင် ေကာင်းမွန်ေသာ လကဏာတစ်ရပ်ြဖစ်ပါ

တွင် သက်ဆိုင်ရာ မိနယ်ဆရာဝန်များက ဦးေဆာင်၍

ထုးံ လုပန ် ည်းများကိလ ု ည်း အချ ိန်င ှ တ ့် စ်ေြပးညီ သုံးသပ်

တည်းခိခ ု န်းများသိ ု ေရာဂါေစာင့် ကပ်ကည့ ် သည့  ် လုပင ် န်း

ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးကီးကပ် (၁)၊

ေဆာင်ရက ွ ရ ် မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြပည်တင ွ း် သို ဝင်ေရာက်

မိနယ်အတွင်း၌ရှိေသာ

သည် ၎င်းတိ ု ယခင်ကတည်းက ငှားရမ်းထားသည့် အိမမ ် ျား

ရပ်ကက ွ မ ် ျားသို ကွင်းဆင်း၍ ေရာဂါေစာင့် ကပ်ကည့ ် ြခင်  း

မိမတ ိ ၏ ို ဝန်ထမ်းများသည် ထိသ ု ို ိင ု င ် တ ံ ကာမှ

ဤကိစရပ်  သည် ေရာဂါြဖစ်ပွားသူများကို ေစာစီးစွာ

သားဖွားဆရာမှင့်

ဟိုတယ်ှင့် တည်းခိုခန်းများ၊

များ၌ ပညာေပးလုပင ် န်းများ ြပလုပလ ် ျက်ရသ ိှ ည်ကုိ

ဦးစားေပးအေနြဖင့် ယေန့မှစ၍ မိနယ်ဆရာဝန်များကို

ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် တည်းခိုခန်းှင့် ဟိုတယ်များမှ

ေစာင်့ ကပ်ကည် ့ ြခင်  း၊ ကာကွယထ ် န ိ း် ချပ်ြခင်း၊ ကျန်းမာေရး

များ ေတွရှပ ိ ါက နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို အြမန်ဆုံး

မိနယ်ဆရာဝန်များ၊ အေြခခံ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ

သိုမှသာ ေရာဂါြဖစ်ပွားသူမှ တည်းခိုခန်းှင့် ဟိုတယ်

ြပည်နယ် ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန

ြပန့်ပာွ းြခင်းကို ကာကွယတ ် ားဆီးိင ု မ ် ည်ြဖစ်ေကာင်း”

ေကာင်း၊

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးအသိပညာြမငတ ့် င်ေရးဌာန

ြဖစ်ပွားိုင်ေြခရှိသူများထံ ကူးစက်ပျံှံိုင်မ အေြခခံန်း

အသိပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များကို တုတြ် ပည်သူ့

ထက် ြမင့်မားေနသည်ကိုေတွရှိရပါေကာင်း၊ ထိုအတွက်

သမတိင ု င ် မ ံ ှ လာေရာက်သမ ူ ျား တည်းခိရ ု ာ၊ ေနထိင ု ရ ် ာ

ကွန်ပျတာြဖင့်

ေရာဂါ

လုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်၍

ေမာ်မှန်းတွက်ချက်ြခင်း

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ သံသယရှိသူများအား အြခားသူများှင့်

ေနရာများှင့် ရပ်ကက ွ မ ် ျားတွင် ြဖန့်ေဝြခင်းှင့် အသိေပး

ထိေတွမမရှိေစဘဲ ေရာဂါြဖစ်ပွားမရှိ၊ မရှိ

ေကာင်း၊ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အလိုက် မိမိတို

ြပည်သမ ူ ျားကို အထူးသြဖင့် ေြပာကားလိသ ု ည်မှာ ေရာဂါ

များ၊ လက်ကမ်းစာေစာင်များအား ြပည်သလ ူ ထ ူ မ ု ှ ဖတ်မ  ၊

ြခင်း(quarantine)ှင့် သီးြခားခန်းတွင် ထားရှြိ ခင်းသည်

အေရးကီးပါေကာင်း၊

ေစာင့်ကပ်

းေဆာ်ြခင်းများကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ရ ် မည်ြဖစ်ပါ

ကည့်မမှာ

မိမိအေနြဖင့်

ြဖန့်ေဝထားပီးေသာ ကျန်းမာေရးအသိပညာေပး ပိစ ု တာ

ြဖစ်ပွားမ ရှ၊ိ မရှက ိ ို ၁၄ ရက်တာကာလ ေစာင့် ကပ်ကည့ ် 

လမ်းန်ချက်များ၊ လုပ်ငန်းလမ်းန်စာအုပ်များ၊ စံလုပ် ၍ လိုအပ်လင်လိုအပ်သလို

ြပြပင်ထုတ်ေဝရမည်မှာ

ေရာဂါေဗဒဆိုင်ရာ သေဘာတရားနိယာမအရ အလွန်

အေရးကီးပါသြဖင့် တာဝန်ရှိသူအသီးသီးက ေဆာင်ရွက် ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာနမှ မိနယ်အဆင့် တာဝန် ရှိသူများအေနြဖင့်

မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီး

ဌာန၊ လူမေရးအဖွ  ဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်း၍ ြပည်သလ ူ ထ ူ ု နားလည်ိုင်မည့် သတင်းအချက်အလက်များကို မိမိတို တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အတွင်းရှိ အသိပညာေပးစကားဝိုင်းငယ်များ

အသိေပးးေဆာ်ြခင်းများကို

မိနယ်များတွင် ြပလုပ်ြခင်းှင့်

အရှိန်အဟုန်မပျက်

ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ေစလိုပါေကာင်း။ မိမိတို လုပ်ေဆာင်ထားရှိသည့်

ေန့စ်မှတ်တမ်းထားရှိပီး

အချက်များကို

ေဆာင်ရွက်ချက်ပီးစီးမ

ရှိ၊

မရှိကိုလည်း အမဲတမ်းကီးကပ်ဆန်းစစ်၍ လိုအပ်သလို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေစလိုေကာင်း၊

ကုလသမဂ

လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများှင့် ိုင်ငံတကာအစိုးရ မဟုတ်ေသာအဖွဲအစည်းများမှ

ပံ့ပိုးရန် ကတိြပထား

ေသာ နယ်စပ် ဝင်ေပါက်၊ ထွက်ေပါက်များတွင် အသုံးြပ

စမ်းသပ်ရာတွင်

အသုံးြပသည့်

ေရာဂါပိုးရှာေဖွရန်

ေဆးုံများတွင် အသုံးြပရန်

ေဆးှင့် ေဆးပစည်းကိရိယာများ အြမန်ဆုံးရရှိေစေရး ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊

တိုင်းေဒသကီးှင့်

ြပည်နယ်များ၏ လိအ ု ပ်ချက်များ၊ ေဆာင်ရက ွ ထ ် ားရှမ ိ များ  ှင့်ပတ်သက်၍

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်

ြပည်သူ့

ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနမှးများှင့် ဆက်သယ ွ ် ေရးကွန်ရက်ကို

အသုံးြပ၍

2019-nCoV

ေရာဂါပိုးမေတွရှိဟု

ေဆွးေွးညိင်းမများကို

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေစလိုပါေကာင်း၊ တုတ်ြပည်သူ့

အေြဖရရှိပီး

ကျန်ရှိေသာ ဓာတ်ခွဲနမူနာများအတွက် အေြဖေစာင့် ဆိုင်းဆဲြဖစ်ပါေကာင်း၊

လက်ကမ်းစာေစာင်ကို ေပးေဝ

ေတွရှရ ိ သည့် စိနေ ် ခမများ၊ အခက်အခဲများ၊ ြပဿနာများ

ခိုင်၊ မိနယ်ှင့်

အြခားသက်ဆိုင်ရာ

ဝန်ကီးဌာနများ သိရေ ှိ စရန်အတွက် ကိတင်အေကာင်း

ဆက်လက်ေပးပိုမည့်

ဓာတ်ခွဲနမူနာများအတွက် ချ ိန်ကိုက်နမူနာ ရယူမများ

ပိမ ု တ ို က ိ ျ မှနက ် န်ရန်အတွကလ ် ည်း ကမာ့ကျန်းမာေရး အဖွဲ၏ ရည်န်းဓာတ်ခွဲခန်းထံမှ

အ ကံeာဏ်များ

အြမန်ဆုံးရယူေစလိုပါေကာင်း။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးှင့်

ကုသေရးဦးစီးဌာနမှ လုပ်ေဆာင်ချက်များကို ဖတ်ရ

လွယက ် ေ ူ စရန် အကျ်းချံးြပစု၍ အြခားတိင ု ်းေဒသကီး/

ြပည်နယ် ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန များသို ေပးပိုေစလိုပါေကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း

များအားလုးံ ကို ယခုလပ ု ေ ် ဆာင်ေနေသာ လုပင ် န်းများသည် ြပည်သူများအားလုံး

အကျ ိးအတွက် ေဆာင်ရွက်

ေနသည်ကုိ ှလးံု သွငး် ၍ ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ ် ကပါရန် တိုက်တွန်းလိုပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ ေဆွးေွးအ ကံြပြခင်းများ ေဆာင်ရွက်

ဆက်လက်၍ ဗဟိုကူးစက်ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရး

ဌာနခွ၊ဲ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယူြဖန့်ြဖးေရး၊ ကျန်းမာေရး အသိပညာြမင့်တင်ေရးဌာနခွဲ၊ ကုသေရး၊ အမျ ိးသား

ကျန်းမာေရး ဓာတ်ခွဲမဆိုင်ရာဌာန စသည့်ဌာနခွဲှင့်

ကများမှ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ ဌာနချပ်မှ

ေနာက်ဆုံး(update)ထုတ်ြပန်ချက်များ၊

တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်ငံှင့်

ကမာတစ်ဝန်းတွင်

ေရာဂါကူးစက်ပျံှမ ံ ဆိ  င ု ရ ် ာ ကူးစက်ေရာဂါေဗဒေထာင့် မှ အေသးစိတ်သုံးသပ်ချက်များ၊ ေရာဂါကုသမဆိုင်ရာ

အတွက် ကုသေရးေထာင့်မှသုံးသပ်ချက်များ၊ အြပည်

ြပည်ဆင ုိ ရ ် ာေလဆိပမ ် ျား၊ နယ်စပ်ဝင်၊ ထွကေ ် ပါက်များ မှ ဝင်၊ ထွက်သွားလာမ စာရင်းဇယားများှင့် ေရာဂါ

ေစာင့်ကပ်ကည့် ေဆာင်ရွက်မအချက်  အလက်များ၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်

ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးှင့်

ကုသေရးဦးစီးဌာနအသီးသီးမှ ေပးပိုလာေသာေရာဂါ

ေစာင့် ကပ်ကည့ ် ေရး  ေဆာင်ရက ွ ေ ် နမှင့် သတင်းေပးပို

ေနမအေြခအေနများ၊ သံသယလူနာများှင့် ေစာင့် ကပ် ကည့်လူ  နာများ၏

ကျန်းမာေရးအေြခအေနများ၊

ေဆးှင့် ေဆးပစည်းများ

စုေဆာင်းထားရှိမ၊ ရရှိမ၊

ခွေ ဲ ဝြဖန့်ြဖးထားမ အေြခအေနများ စသည်တအ ို ပါအဝင်

ေနာက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်များကို တင်ြပြခင်း၊ ေဝမြခင်းှင့် ေဆွးေွးအ ကံြပြခင်းများ ေဆာင်ရက ွ သ ် ည်။ အဆိပ ု ါ အစည်းအေဝးသို ကျန်းမာေရးှင် ့ အားကစား

ဝန်ကီးဌာန အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ န်ကားေရးမှးချပ်

(ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန)၊ ပါေမာက ချပ်/ ေဆးုံအုပ်ကီး(ရန်ကုန်ေဆးုံကီး) န်ကားေရးမှးချပ် (ေရာဂါှိမ်နင်းေရး)၊

ဒုတိယ ဒုတိယ

န်ကားေရးမှးချပ်(စီမ/ံ ဘာ)၊ ဒုတယ ိ န်ကားေရးမှး

ချပ်(ဓာတ်ခွဲ)၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ြပည်သူ့ကျန်းမာ

ေရးဦးစီးဌာနမှး၊ ပါေမာကချပ်(ြပည်သူ့ကျန်းမာေရး တကသိုလ်)၊

န်ကားေရးမှး(ဗဟိုကူးစက်ေရာဂါ

တိုက်ဖျက်ေရး)၊ န်ကားေရးမှး (ကုသေရး)၊ ရန်ကုန်

ြပည်သူ့ေဆးုအ ံ ပ ု ် ကီး၊ ကူးစက်ေရာဂါကုသေရးဆိင ု ရ ် ာ ပါေမာကများ၊ ေဆးပညာပါေမာကများှင် ့ ြပည်သ့ူ ကျန်းမာ ေရး၊ ကုသေရး၊ ဓာတ်ခွဲ၊ ဝယ်ယူြဖန့်ြဖးေရး၊ ကျန်းမာ ေရးှင့် အသိပညာြမငတ ့် င်ေရး ကအသီးသီးမှ တာဝန်

ရှသ ိ မ ူ ျား တက်ေရာက်၍ ဆန်းစစ်သးံု သပ်ြခင်း၊ ေဆွးေွး အ ကံြပြခင်းများ ေဆာင်ရွက်သည်။

သတင်းစ်


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ကရင်ြပည်နယ်တွင် တိုက်ပွဲေရှာင်ြပည်တွင်းေနရပ်စွန့်ခွာသူများ ြပန်လည်ေနရာချထားေရးေဆာင်ရွက်ရန် ကွင်းဆင်းညိင်း ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

တိက ု ပ ် ေ ွဲ ရှာင်တင ို ်းရင်းသားြပည်သမ ူ ျားအတွက် ေြမေနရာ၊

ကရင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ တိုက်ပွဲေရှာင်ြပည်တွင်း ေနရပ်

ေနအိမ်အေဆာက်အဦ၊

စွန့်ခွာသူများ၏ စခန်းများကို ြပည်တင ွ ်းေနရပ်စန ွ ့်ခွာသူများ

ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးှငပ ့် တ်သက်၍ မည်သေ ုိ ဆာင်ရက ွ ်

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးှင့်

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊

ယာယီခိုလံရာစခန်းများ

ေပးမည်ကို ေမးြမန်းရာ ေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမ

ပိတ်သိမ်းေရးဆိုင်ရာ အမျ ိးသားအဆင့်မဟာဗျဟာှင့်

ဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးချပ်က မဟာဗျဟာှင့်အညီ

အညီ ပိတသ ် မ ိ ်းေဆာင်ရက ွ  ် င ို ေ ် ရးအတွက် ကရင်ြပည်နယ်

ေဘးကင်းလုြံ ခံ၍ ဂုဏသ ် က ိ ာရှိ ပီး မှခ ီ မ ို ကင်  းေသာဘဝများ

စုန ံ ့ံ သာမိင်ေဆွမိေတာ် မိင်ကီးငူအထူးေဒသသို ယေန့

ြပန်လည်တည်ေဆာက်င ို ေ ် ရးအတွက် အစိုးရ၊ ြပည်သ ူ င ှ ့်

နံနက်ပိုင်းက လူမဝန်  ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်

ြပည်တွင်း ြပည်ပ အလှရှင်များ၊ လူမအဖွဲအစည်းများ

ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာ

ပူးေပါင်း၍ စနစ်တကျေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊

ဝင်းြမတ်ေအး ဦးေဆာင်ေသာအဖွဲက ကွင်းဆင်းကည့်

ထိုကဲ့သို ေဆာင်ရွက်ေပးိုင်ရန် အားလုံး၏သေဘာတူညီ

ညိင်းြခင်းများကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ကသည်။

ချက်များရရှရ ိ န်လအ ို ပ်ပီး ပူးေပါင်းပါဝင်မ လိအ ု ပ်ပါေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

စနစ်တကျပိတ်သိမ်းေရး

ေကျာင်းဝတ်စုံများေထာက်ပံ့

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးှငအ ့် ဖွဲ သည် မိင်ကီးငူ အထူးေဒသရှိ တိက ု အ ် ပ ု ဆ ် ရာေတာ် ဘဒ အရှငe ် ာဏတ ိ ထံသို သွားေရာက်ဖးူ ေြမာ်ကည်ညိ ကပီး ကရင်ြပည်နယ် အတွင်းရှိ တိုက်ပွဲေရှာင် တိုင်းရင်းသားြပည်သူများအား ြပန်လည်ေနရာချထားေပးေရးှင့် ယာယီခလ ို ရ ံ ာစခန်းများ ကို စနစ်တကျပိတ်သိမ်းေရးလုပ်ငန်းများကို အမျ ိးသား အဆင့် မဟာဗျဟာှငအ ့် ညီ ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည့က ် စ ိ များ  ှငပ ့် တ်သက်၍ ရှငး် လင်းေလာက်ထားကာ ဆရာေတာ်၏ အ ကံြပမများ ရယူခဲ့ကသည်။ ထိုေနာက်

ဆရာေတာ်အား

ဆပ်ကပ်လှဒါန်းြခင်းှင့် ေရာက်ရှိေနကေသာ

လှဖွယ်ပစည်းများ

မိင်ကီးငူအထူးေဒသတွင်

ြပည်တွင်းေနရပ်စွန့်ခွာကသည့်

တိုက်ပွဲေရှာင် တိုင်းရင်းသား ြပည်သူ ၅၂၈၁ ဦးအတွက် တစ်လစာဆန်ရိကာဖိုး ေငွကျပ် ၄၇၅၂၉၀၀၀ ကို ေပးအပ် သည်။ ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးသည် တိက ု ပ ် ေ ွဲ ရှာင် ေကျးရွာ ၂၄ ရွာ၏ ရွာလူကီးများှင့် ေတွဆု၍ ံ အေကာင်း အမျ ိးမျ ိးေကာင့် ယာယီခိုလံရာစခန်းများသို လာေရာက် ေနထိုင်ကေသာ မိမိတို၏ တိုင်းရင်းသားြပည်သူများှင့် မျ ိးဆက်သစ်ကေလး သူငယ်များအတွက် ပိုမိုေကာင်းမွန် ေသာ အေြခအေနများကို ဖန်တီးေပးိုင်ရန် အစိုးရက ဦးေဆာင်ပီး အားလုးံ ပူးေပါင်းမြဖင့် ေဆာင်ရက ွ မ ် ည့် အစီအစ် များကို လာေရာက်ရှင်းလင်း ေဆွးေွးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ အစိုးရအေနြဖင့် ကရင်ြပည်နယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ ရခိုင် ြပည်နယ်ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်တိုတွင်ရှိေသာ ယာယီခိုလံရာ စခန်းများရှိ ြပည်တွင်းေနရပ်စွန့်ခွာသူများ၏ အနာဂတ် အတွက် အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန် ြပည်တင ွ ်း ေနရပ်စန ွ ့်ခွာသူများ ြပန်လည်ေနရာချထားေရးှင့် ယာယီခိုလံရာစခန်းများ ပိတ်သိမ်းေရးဆိုင်ရာ အမျ ိးသား အဆင့် မဟာဗျဟာကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက ွ ် ြခင်းြဖစ်ေကာင်း။ ပံ့ပိုးကူညီမများေဆာင်  ရွက် တိုက်ပွဲေရှာင်

တိုင်းရင်းသားြပည်သူများအတွက်

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာ၌ ေဘးကင်းလုံြခံမရှိေရး၊ ဂုဏ်သိကာရှိေရးှင့် မှီခိုမကင်း

ေသာ ဘဝများ ြပန်လည်ရပ်တည်င ို ေ ် ရးအတွက် ရည်ရယ ွ ်

သွားေရာက်ပီး တိက ု ပ ် ေ ွဲ ရှာင် တိင ု ်းရင်းသားြပည်သမ ူ ျားှင့်

ေတွဆုံ ေဆွးေွးညိင်းသည်။

ပံ့ပိုးကူညီမများေဆာင်  ရွက်ေပးရန်

ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ြပန်လည်ေနရာချထားေရး ေနရာေရွးချယ်ရာတွင် မိမိတို

ထိသ ု ေ ို တွဆုရ ံ ာ၌ ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးက ယခုယာယီ

မူလေနထိင ု ရ ် ာေဒသ (သိမ ု ဟုတ)် မူလေနထိင ု ရ ် ာေဒသှင့်

ခိုလံရာစခန်း၌ ကေလးသူငယ်များ အများအြပားေတွရှိ

အနီးစပ်ဆးံု ေနရာ (သိမ ု ဟုတ)် အားလုးံ သေဘာတူ ေရွးချယ်မ

ရပါေကာင်း၊ မိမတ ိ ၏ ို အနာဂတ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်

များြဖင့် သင့ေ ် လျာ်သည်ဟု သတ်မတ ှ ေ ် သာေနရာများြဖစ်

ကေလးသူငယ်များ၏ အနာဂတ်သည် အေရးကီးပါေကာင်း၊

ေကာင်း၊ အဆိပ ု ါ ကိစများအတွ  က် တိက ု ပ ် ေ ဲွ ရှာင် တိင ု း် ရင်းသား

၎င်းတိ၏ ု ဦးေှာက်ဖံွ ဖိးတိးု တက်ရန်င ှ ့် ကိယ ု ခ ် ာ ပုမ ံ န ှ ်

ြပည်သမ ူ ျား၏ သေဘာထားအြမင်များကို သိရလ ိှ ၍ ုိ လာေရာက်

ကီးထွားေစေရး ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးိင ု ရ ် န် မိမတ ိ ဝ ုိ န်ကီးဌာန

ေဆွးေွးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ အစိုးရအေနြဖင့် စတင်တာဝန်ယူ

အေနြဖင့် ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်များှင့် အသက်ှစ်ှစ်

ချ ိန်မစ ှ ၍ တိင ု ်းရင်းသားအေရးှင့် ြပည်တင ွ ်းငိမ်းချမ်းေရးကို

ေအာက်ကေလးသူငယ်များအား ေငွေကးေထာက်ပြံ့ ခင်းှင့်

ဦးစားေပးေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရပ ှိ ါေကာင်း၊ တည်ငိမေ ် အးချမ်း

ပညာေပးအစီအစ်များကို ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိရာ

ေရးှင့်

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးသည် ဆက်စပ်ပါေကာင်း၊

ကရင်ြပည်နယ်လည်း ဦးစားေပးအဆင့် အကျ ိးခံစားခွငရ ့်

ကရင်ြပည်နယ်သည် ငိမး် ချမ်းေရးှငပ ့် တ်သက်၍ စံနမူနာြပ

ရှလ ိ ျက်ရပ ှိ ါေကာင်း၊ ထိအ ု ြပင် အသက် ၈၅ ှစ ် င ှ အ ့် ထက်

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယခုကဲ့သို ငိမ်းချမ်းသည့် အေြခအေနကို

ဘိုးဘွားများ၊ မသန်စွမ်းသူများကိုလည်း ေထာက်ပံ့ေပး

ဆက်လက်တည်မဲေအာင် ထိနး် သိမး် ေပးကပါရန် တိက ု တ ် န ွ း်

လျက်ရေ ိှ ကာင်း၊ မိမိတို၏ ရပ်တည်မအတွ  က် အလုပလ ် ပ ု ်

လိုပါေကာင်း၊

ကရသည်ြဖစ်ရာ အသိပညာ အတတ်ပညာများှင့် အသက်

ယခု

လာေရာက်ေဆွးေွးြခင်းသည်

ြပည်ေထာင်စသ ု ားချင်းများအားလုးံ ၏ ဘုရ ံ ည်မန ှ ်းချက်ြဖစ်

ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာများ

သည့် ဒီမက ို ေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု တည်ေဆာက်ရာ

ထိအ ု တွက် အစိုးရအေနြဖင့် လိအ ု ပ်ချက်များကို ြဖည့ဆ ် ည်း

တွင် အားလုံးသာတူညမ ီ ခံစားရရှေ ိ ရးအတွက် ေဆာင်ရက ွ ်

ေပးလျက်ရှိပါေကာင်း၊ ယခု ယာယီခိုလံရာစခန်းများတွင်

ြခင်း၏ ကိးပမ်းမတစ်ရပ်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ မိမတ ိ  ုိ င ုိ င ် သ ံ ည်

ေနထိုင်ကေသာ

ြပည်ေထာင်စုိုင်ငံြဖစ်၍ ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ြဖင့် မိမိ

အတည်တကျေနရာ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများြဖင့်

တို၏ အကျ ိးအတွက် ပူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရွက်ကရန်

အေြခကျ ဖွံဖိးတိးု တက်ေစရန် အစိုးရက စီမံချက်ြဖင့်

တိုက်တွန်းလိုပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ရာ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေပး ဆက်လက်၍ ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒနန်းခင်

ရရှိရန်လည်းလိုပါေကာင်း၊

တိုင်းရင်းသားြပည်သူများအတွက်

လိုအပ်ချက်များကို

ပူးေပါင်းပါဝင်ေပးရန်ှင့်

ေဆွးေွးေပးကေစလိုေကာင်း

ေြပာကားသည်။

ေထွးြမင့်က တိုက်ပွဲေရှာင် တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ

ထိေ ု နာက် ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က ယာယီခလ ုိ ံ

အေြခအေနများ ဖန်တီးေဆာင်ရွက်ေပးရန် လာေရာက်

ရာစခန်းတွင် ေနထိုင်ကေသာ တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ

ေဆွးေွးြခင်းြဖစ်ရာ မိမိတို၏ အနာဂတ်မျ ိးဆက်သစ်

အတွက် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း သင်တန်းများ လာေရာက်

လူငယ်များအတွက် စ်းစားေပး၍ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ပး

ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည့် အစီအစ်များကို ရှင်းလင်းေြပာကား

ကပါရန် တိုက်တွန်းစကား ေြပာကားသည်။

သည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည်

မိင်ကီးငူ၊ ေအးလင်းသာယာကွင်း တိုက်ပွဲေရှာင်စခန်းသို

ယင်းေနာက်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပါက

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည်

ဝတ်စုံများေထာက်ပံ့ြခင်း၊ စခန်းရှိြပည်သူများအတွက် အဝတ်အထည်များေထာက်ပံ့ြခင်း၊ မိုင်းထိလူနာတစ်ဦး အတွက် ေငွကျပ် ှစသ ် န ိ ်း ေထာက်ပြံ့ ခင်းှင့် ကေလးသူငယ် များအတွက် အာဟာရမုန့်များ ေပးေဝခဲ့ကသည်။ ထိုေနာက်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည်

ြပန်လည်ေနရာချထားရန် လျာထားသည့် ေကျာက်စာကွင်း အေရှ ေြမေနရာှင့် ရက်ကန်းပညာသင်ကားေပးိင ု ေ ် ရး ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည့် ရက်ကန်းုေ ံ နရာများကို သွားေရာက် ကည့ ် ခဲ  ့ ကပီး လိအ ု ပ်ချက်များကို ြဖည့ဆ ် ည်းေပးိင ု ေ ် ရး တာဝန်ရှိသူများှင့် ညိင်းေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ ကရင်ြပည်နယ်အတွင်း ယာယီခိုလံရာစခန်းများရှိ တိက ု ပ ် ေ ွဲ ရှာင်တင ို ်းရင်းသား ေနရာချထားေရး

ြပည်သမ ူ ျားအား ြပန်လည်

လုပ်ငန်းစ်များှင့်ပတ်သက်၍

အမျ ိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာှငအ ့် ညီ ေဆာင်ရက ွ  ် င ို ရ ် န် ဆက်လက် ညိင်းသွားမည်ြဖစ်သည်။ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည် ဘားအံမိ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာန မူးယစ်ေဆး ြဖတ်ပီးသူများ ြပန်လည်ထေ ူ ထာင်ေရးစခန်း အေဆာက်အဦ တည်ေဆာက်လျက်ရသ ှိ ည့် အေြခအေနများကို သွားေရာက် ကည့်ခဲ  ့ကသည်။ အားေပးစကား ေြပာကား ဆက်လက်ပီး ဘားအံမိ ဓမဝိဇယရံသီ ပါိေ ု ကျာင်း တိုက်၌ ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိေသာ ရပ်ရွာအေြခြပ မူးယစ်ေဆး ြဖတ်  ပီး သူ မ ျား

ရှင်းလင်းေြပာကား

အတွက် ယခုထက်သာလွန်ေကာင်းမွန်ေသာေနရာများ၊

ထိုေနာက်

ဆက်လက်၍

စခန်းရှိ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၂၆၁ ဦးအတွက် ေကျာင်း

ြပန် လ ည် ထူ ေထာင် ေရးသင် တ န်း သို

ေရာက်ရှိ ကပီး သင်တန်းသားများအား ေတွဆု၍ ံ မူးယစ် သံသရာ ြပန်မလည်ေစေရးှင့် မိမတ ိ ၏ ို အနာဂတ်မျ ိးဆက် သစ်များအား ေကာင်းမွန်ေသာ လက်ဆင့်ကမ်းအေမွများ ေပးိင ု ေ ် ရးအတွက် ကိယ ု တ ် င ို က ် ကိးစားကေစလိေ ု ကာင်း အားေပးစကား ေြပာကားသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းတွင် သင်တန်းသား ၃၁ ဦး တက်ေရာက်လျက်ရှိေကာင်း သိရ သည်။ သတင်းစ်

အရင်းအှီးေဈးကွက်ဖွံ ဖိးတိုးတက်ေရးစားပွဲဝိုင်း ေဆွးေွး ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

လုပ်ငန်းကီးကပ်ေရးေကာ်မရှင်ဥက ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း

ြမန်မာိုင်ငံ၏ အရင်းအှီးေစျးကွက် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

က စေတာ့ေဈးကွက် ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေစရန်င ှ ့် စေတာ့ရယ ှ ်

အတွက် စတုတအကိမ် ေတွဆုံညိင်းအစည်းအေဝးကို

ယာေဈးကွကအ ် တွင်းရှေ ိ နေသာ စိနေ ် ခမများ၊ အခက်အခဲ

ယေန့နံနက် ၉ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ ေငွေချးသက်ေသခံ

များကို ေြဖရှင်းေပးိုင်ရန်စားပွဲဝိုင်းေဆွးေွးပွဲကို သုံးလ

လက်မှတ် လုပ်ငန်းကီးကပ်ေရးေကာ်မရှင်ုံး၌ ကျင်းပ

တစ်ကိမ် ကျင်းပခဲရ ့ ာ ယခုအကိမသ ် ည် ေလးကိမေ ် ြမာက်

သည်။

ေဆွးေွးပွဲြဖစ်ေကာင်း၊ တတိယအကိမ် ေဆွးေွးပွဲတွင်

ေဆွးေွးပွဲသို စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်  ကီး

အစိးု ရဌာနများ တင်ဒါေခယူသည့အ ် ခါ စာရင်းဝင်ကမ ု ဏီ 

ဌာန ဒုတိယဝန်ကီး၊ ြမန်မာိုင်ငံ ေငွေချးသက်ေသခံ

များတွင် အရည်အချင်းကို ထည့်သွင်းစ်းစားေရးကိစ၊

လက်မှတ်

အစိးု ရ၏ ပစည်းဝယ်ယမ ူ စည်  းမျ်းစည်းကမ်းှင့် လုပထ ် းံု

လုပ်ငန်းကီးကပ်ေရးေကာ်မရှင်ဥက

ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းှင့် ေကာ်မရှငအ ် ဖွဲဝင်များ၊ ဂျပန်သ ံ ုံးှင့်

လုပ်နည်း ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရန်ကိစ။

အများပိုင်ကုမဏီ  များအတွက်

Pre-listing

Board

ယင်းေနာက် ေဆွးေွးပွသ ဲ ို တက်ေရာက်လာသူများက ဝိုင်းဝန်းေဆွးေွးကသည်။

JICA မှတာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား၊ ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်ဗဟိဘ ု ဏ်၊ ရင်းှီး

စာရင်းဝင်ကမ ု ဏီ  များတွင် ဝင်ေငွခန ွ ေ ် လာ့ေပါ့ေပးေရး

တည်ေထာင်ရန် ေဆာင်ရက ွ ထ ် ားမအေြခအေနှင့် ေငွေချး

ြမပ်ှံမှင့် ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ြပည်တွင်း

ကိစ၊ ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ ေရရှညတ ် ည်တခ ့ံ င ုိ ် မဲပီး ဟန်ချက်ညီ

သက်ေသခံလက်မတ ှ ် ကုမဏီ  တစ်ခခ ု ျင်းစီက Key Perfor-

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချ ိန်းကို ၂၀၁၆ ခုှစ် မတ်လတွင်

အခွနမ ် ျားဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာိင ု င ် လ ံ က်မတ ှ ရ ် ြပည်သူ့စာရင်း

ေသာ ဖွံ ဖိးတိးု တက်မစီ  မက ံ န ိ ်းတွင် အရင်းအှီးေဈးကွက်

mance Indicators များအေပ ေဆာင်ရက ွ ထ ် ားရှိ မအေြခ 

စာရင်းဝင်ကမ ု ဏီ  များ၏ အစုရယ ှ ယ ် ာများကို စတင်ေရာင်း

ကိင ု မ ် ျားအသင်း၊ Myanmar Private Equity and Venture

ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးအတွက် ထည့သ ် င ွ း် သင့ေ ် သာ မဟာဗျဟာ

အေနတိက ု ို ေဆွးေွးကမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေဆွးေွးချက်များ

ဝယ်ခဲ့ရာ ယခုအခါ စာရင်းဝင်ကုမဏီ  ငါးခုတိုက ေငွေချး

Capital

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချ ိန်း၏

ကိစများကို ေဆွးေွးခဲ့ပါေကာင်း၊ ယခုေဆွးေွးပွဲတွင်

အေပ ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက ွ သ ် ည့်

သက်ေသခံလက်မတ ှ က ် မ ု ဏီ  ေြခာက်ခတ ု မ ို တ ှ စ်ဆင့် ေန့စ်

စာရင်းဝင်ကမ ု ဏီ  များ၊ ေငွေချးသက်ေသခံလက်မတ ှ က ် မ ု ဏီ 

ရန်ကန ု စ ် ေတာ့အတ ိ ခ ် ျ ိန်းတွင် ိင ု င ် ြံ ခားသားများပါဝင်ရင်းှီး

အခါ တိုက်ိုက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်သည့်ကိစများ 

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပလ ် ျက်ရှိ ပီး ထပ်မဝ ံ င်ေရာက်လာမည့်

များှင့် ရန်ကန ု စ ် ေတာ့အတ ိ ခ ် ျ ိန်းတိမ ု ှ ဌာနဆိင ု ရ ် ာအကီး

ြမပ်ှံခွင့်ြပေရးကိစ၊

ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များ

ရှိသလို ထပ်မံေဆွးေွးရန်ရှိသည့် ကိစများလည်းရှိိုင်

စာရင်းဝင် ကုမဏီ  များအတွက် စံန်  းသတ်မတ ှ ခ ် ျက်များှင့်

အကဲများှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ရာတွင် အခွန်ေကာက်ခံမည့်နည်း

ေကာင်း၊ ယင်းတိုကိုေရတိုေရရှည် အစီအမံများချမှတ်၍

အညီ စစ်ေဆးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

စနစ်၊ ရန်ကန ု စ ် ေတာ့အတ ိ ခ ် ျ ိန်းတွင် စာရင်းမဝင်ရေသးသည့်

ေဆာင်ရွက်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

Association၊

ေဆွးေွးပွဲသဘာပတိ ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်

သတင်းစ်


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

သူလိုလူ ဇမမရှိ အေမရိကန်သမတ ေဒနယ်ထရမ့်အား အထက်လတ်  ေတာ်(ဝါ) ဆီးနိတ်၌ စွခ ဲ ျက်တင်၍ တရားစီရင်စစ်ေဆးခဲ့ရာတွင် သူ့အား ဆန့်ကျင်ဘက်ြပ၍ သက်ေသထွက်ဆိုခဲ့ကေသာ အစိုးရအဖွဲ၏

ကိုရင်ဩ

အထက်တန်းတာဝန်ရသ ှိ  ူ စ ှ ဦ ် းကို သူက အိမြ် ဖေတာ်မှ ဖယ်ရှားလိက ု ေ ် ကာင်း ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်တင ွ ် သတင်းေပထွကလ ် ာေသာအခါ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ၏ ု ၄၅ ဦးေြမာက် သမတကီး၏ ဘဝအချ ိးအေကွ အေတွအ ကံေပမှ သင်ခန်းစာများ ေလ့လာိုင်ရန် က်ုပ် ေစ့ငုေလ့လာမိေလ၏။ အေမရိကန်သမိင ု း် ေကာင်းတွင် မှတတ ် င ို ်

အြဖစ် ဒီမိုကရက်အမတ်များက ြမင်က

တစ်ရပ်အြဖစ် ကျန်ရစ်ေစမည့် တရားစီရင်

သည်။ ၂၀၁၆ ခုစ ှ ် သမတေရွးေကာက်ပတ ွဲ င ွ ်

စစ်ေဆးမ၏ ရင်ခန ု စ ် တ ိ လ ် ပ်  ရှားဖွယေ ် ကာင်း

ုရှားမဟုတ်မူ၍ ယူကရိန်းက

လှေသာ အထွတအ ် ထိပြ် ဖစ်စ်တင ွ ် သမတ ထရမ့်အား

တရားေသလတ်လိုက်သည့်

ထိုးှကခ ် ျက်တစ်ရပ်ကို ေအာက်လတ်  ေတာ်

ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ကို မဲခဆ ွဲ ုံးြဖတ်င ို ခ ် ရ ဲ့ ာ “သူလိုလူ ဇမမရှိ”ဟူ၍ ေလသည်။

ကားဝင်

စွကဖ ် က်ခသ ့ဲ ည် ဟူေသာ ိင ု င ် ေ ံ ရးအရ လုပ် ကံ က စစ်ေဆးမများ ြပလုပ်ခဲ့သည်။

က်ုပ်ကျးရင့်မိ

သမတ ထရမ့သ ် ည် ၂၀၂၀ ေရွးေကာက်

ပွတ ဲ င ွ ် ြပန်လည်ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ခရ ံ ေရး

အတွကရ ် ည်ရယ ွ က ် ာ ပိင်ဘက်အေပ ထိးု ှက်

ေအာင်ပွဲခံ

သမတ ထရမ့်အား ရာထူးမှ ဖယ်ရှား

ိုင်မည့် အားနည်းချက်များကို ရှာေဖွြခင်း

ိင ု ေ ် ရး ဒီမက ို ရက်တက ို အင်တက ို အ ် ားတိက ု ်

ဟုတ်၊ မဟုတ် ကားနာစစ်ေဆးခဲ့ကသည်။

မရှပ ိ ါဟု အထက်လတ်  ေတာ်က မဲခဆ ဲွ းံု ြဖတ်

ကေသာ ရီပတ်ဘလီကန်များ လမ်းမိးု သည့်

ိုင်ခဲ့ေလသည်။

စွခ ဲ ျက်အတွက် ေထာက်ခမ ံ ဲ ၅၂ မဲ - ကန့်ကက ွ ်

ကိးပမ်းခဲ့ ကသည့တ ် င ုိ ေ ် အာင် သူ့တင ွ ် အြပစ်

သမတ ထရမ့၏ ် အေပါင်းအေဖာ်များြဖစ်

ခဲ့ရာ ထရမ့်မှာ အိမ်ြဖေတာ်တွင် ေအာင်ပွဲခံ

အထက်လတ်ေတာ်က အာဏာအလွဲသုံးမ

“ဘဝမှာ အမှားလုပ်တာမျ ိး ရှိတတ်ပါ

မဲ ၄၈ မဲြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ကွန်ဂရက်လတ် 

တယ်။ အမှားေတွလပ ု ခ ် ဖ ဲ့ ူးတာကို ကန်ေတာ်

တမင်သက်သက်လုပ်ခဲ့တာ

မဟုတ်၊ ဒါကို အထက်လတ်ေတာ်ရဲ

မဲခွဲ

ဆုံးြဖတ်ချက်ရလဒ်က သက်ေသခံေနပါတယ်”

ဟူ၍ ထရမ့က ် သူ့အား တရားေသလတ်လက ို ် သည်ဆိုေသာ မျက်ှာဖုံးသတင်းပါ “ဝါရှင်

တန်ပိုစ်” သတင်းစာကို ကိုင်ေြမာက်ြပသ

လျက် ဝမ်းေြမာက်စကားဆိုခဲ့ေလသည်။ သမတ ထရမ့်သည်

အိမ်ြဖေတာ်

“အေရှဘက်ဧည့ခ ် န်းေဆာင်”၌ ေဖေဖာ်ဝါရီ

၆ ရက်က ေအာင်ပွဲခံမအထိ  မး် အမှတအ ် ြဖစ် ၆၃ မိနစ်ကာမ

စကားေြပာဆိုခဲ့ရာတွင်

တက်ေရာက်လာကေသာ အစိးု ရအထက်တန်း

တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား၊ ဥပေဒအကျ ိးေဆာင်အဖွဲဝင်

များ၊ ရီပတ်ဘလီကန်လတ်  ေတာ်အမတ်များ

ေတာ်၏ လုပင ် န်းေဆာင်တာများကို တားဆီး

နားဝင်ချ ိ

“တရားစွဆ ဲ တ ို ယ်ဆတ ို ဲ့ ေဝါဟာရအသုံး

အန်းဟာ အကျည်းတန်လွန်းလှေပမယ့် အမကေန တရားေသလတ်လက ို တ ် ယ်ဆတ ို ဲ့ ေဝါဟာရအသုးံ အန်းကေတာ့ နားဝင်ချ ိလှ

ပါတယ်”ဟူ၍ သမတ ထရမ့က ် မှတခ ် ျက်ြပ ေြပာဆိုခဲ့သည်။

သမတ ထရမ့်အား အာဏာအလွဲသုံးမ

ှင့် လတ်ေတာ်လုပ်ငန်းများကို တားဆီး

ပိတပ ် င်မစွ  ခ ဲ ျက်စ ှ ရ ် ပ်ြဖင့် တရားစီရင်စစ်ေဆး

ခဲရ ့ ာတွင် အာဏာအလွသ ဲ ုံးမအတွက် သူ့တင ွ ် အြပစ်ရှိေကာင်း

ေထာက်ခံမဲေပးခဲ့သည့်

တစ်ဦးတည်းေသာ ရီပတ်ဘလီကန်အမတ် မစ်ရမ ွ န ် အ ီ ား ထရမ့က ် ေဝဖန်တ်  ချခဲသ ့ ည်။ ှင့်

ရွမ်နီသည် အေမရိကန်ိုင်ငံေရးသမား

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးြဖစ်ပီး

အထက်လတ်  ေတာ်တင ွ ် ယူတားြပည်နယ်မှ အမတ်တစ်ဦးအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေန

သူြဖစ်သည်။ သူသည် ၂၀၀၃ ခုှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုှစ်အထိ

မက်ဆာချးဆက်ြပည်နယ်၏

အုပခ ် ျပ်ေရးမှးအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ သည်။ ၂၀၁၂ ခုစ ှ ် ေရွးေကာက်ပတ ဲွ င ွ ် ရီပတ် ဘလီကန်ပါတီ၏

သမတေလာင်းအြဖစ်

အမည်စာရင်း တင်သွင်းခံခဲ့ရေလသည်။

ရွမန ် သ ီ ည် သမတေလာင်းအြဖစ် အမည်

စာရင်း

တင်သင ွ း် ခံခရ ့ဲ သည့တ ် င ုိ ေ ် အာင်

ေအာင်ြမင်မရေအာင် 

မဟုတ်ေကာင်း၊

လုပ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့သူ

ိုင်ငံေရးအကျ ိးစီးပွား

အတွက် ဘာသာေရးကို အသုံးချတတ်သူ

တစ်ဦးလည်းြဖစ်ေကာင်း သမတ ထရမ့်က

ေဝဖန်ေြပာကားခဲ့သည်။

ေအာင်ပွဲခံိုင်သူ သမတ ထရမ့်သည်

သူ့အား ဆန့်ကျင်ဘက်ြပ၍ သက်ေသထွကဆ ် ို

ခဲေ ့ သာ အထက်တန်းတာဝန်ရပ ိှ ဂ ု ိ လ်စ ှ ဦ ် းကို

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်တင ွ ် ရာထူးမှ ဖယ်ရာှ းလိက ု ်

ကန့်ကွက်မဲ ၄၇ မဲြဖင့်လည်းေကာင်း မဲေပး ဆုံးြဖတ်ခြ့ဲ ခင်းြဖင့် သမတ ထရမ့မ ် ာှ တရားေသ

လက်ရသ ှိ မတတစ်ဦး လတ်ေတာ်တငွ ် တရားစီရင်စစ်ေဆးခံရြခင်းသည် ပထမဆုံး

လတ်ြခင်းသို ေရာက်ရှိခဲ့သည်။ ပထမဆုံးအကိမ်

အာဏာရ လက်ရှိသမတတစ်ဦး လတ်

အကိမြ် ဖစ်သကဲသ ့ ို တရားေသလတ်ခခံ ရဲ့ ေသာ သမတတစ်ဦး လာမည့ေ် ရွးေကာက်ပွဲ

ေတာ်တင ွ ် တရားစီရင်စစ်ေဆးခံရြခင်းသည်

တွင် ြပန်လည်ေရွးချယ်ခံရေရးအတွက် ကိးပမ်းိုင်ြခင်းသည် ပထမဆုံးအကိမ်

ေကာက်ပွဲတွင်

ြဖစ်ေပလိမ့်မည် …….

ှင့် အိမြ် ဖေတာ်ဝန်ထမ်းများက မကာခဏ လက်ခုပ်ဩဘာေပးခဲ့ကသည်။

ပိတပ ် င်မစွ  ခ ဲ ျက်အတွက် ေထာက်ခမ ံ ဲ ၅၃ မဲ -

PHOTO CREDIT: WBEN

ဝန်ခံေပမယ့်

ပထမဆုံးအကိမ်ြဖစ်သကဲ့သို

တရားေသ

လတ်ခခ ံ ရ ဲ့ ေသာ သမတတစ်ဦး လာမည့ေ ် ရွး

ြပန်လည်ေရွးချယ်ခံရေရး

အတွက် ကိးပမ်းိုင်ြခင်းသည် ပထမဆုံး အကိမ် ြဖစ်ေပလိမ့်မည်။

အထက်လတ်ေတာ်တွင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၅

ရက်က

သမိုင်းဝင်မဲခွဲဆုံးြဖတ်ချက်အရ

သမတ ထရမ့်အား

ရာထူးမှဖယ်ရှားြခင်း

ြခင်းမှာလည်း အံအ ့ ားသင့စ ် ရာြဖစ်ရြပန်သည်။

အတွက် သူ့ကို မိမတ ိ အ ုိ ေလးထားရမည်သာ

တွင် သူ၏အဓိကပိင်ဘက်ြဖစ်လာိုင်ဖွယ်

မြပရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့သည်။ မဲေပးဆုံးြဖတ်ရာ

သမဂ(အီးယူ)ဆိင ု ရ ် ာ အေမရိကန်အထူးသံတမန်

ခဲ့သည်။

ဟန်တာဘိင ု ဒ ် င်တ ုိ င ှ ပ ့် တ်သက်၍ စုစ ံ မ်းေဖာ်

အမတ်များက တစ်ခန ဲ က်ရပ်တည်ခ့ဲ ကသည်ကို

ဖိအားေပးလိုသည့်သေဘာြဖင့်

ရာထူးမှဖယ်ရှားေရး

ထိုသိုရာထူးဖယ်ရှားခံရသူှစ်ဦးမှာ ဥေရာပ

ေဂဒွင်ေဆာင်းလန်းှင့် အေမရိကန်အစိုးရ

ြဖစ်ေကာင်း ဗိင ု း် မင်း၏ေရှေနက တုြံ ပန်ေြပာဆို

အလက်ဇန်းဒါးဗိင ု း် မင်းသည် အမျ ိးသား

အဖွဲ၏ ယူကရိန်းေရးရာထိပ်တန်းကမ်းကျင်

လုြံ ခံေရးေကာင်စတ ီ င ွ ်

ဗိုင်းမင်းတို ြဖစ်ကသည်။

ေဆာင်ရက ွ ခ ် ဲ့ ပီး သမတ ထရမ့အ ် ား တရားစီရင်

သူပညာရှင် ဒုတယ ိ ဗိလ ု မ ် ှးကီး အလက်ဇန်းဒါး ရာထူးရာခံအေြပာင်းအလဲ

သမတ ထရမ့အ ် ား ေဖေဖာ်ဝါရီ ၅ ရက်တင ွ ်

တရားေသလတ်ေပးလိုက်ပီးေနာက် အိမ်ြဖ

ေတာ်၏ ရာထူးရာခံအေြပာင်းအလဲလပ ု ေ ် ဆာင် ချက် ေပထွကလ ် ာြခင်းြဖစ်သည်။ ဗိင ု း် မင်း၏

အမာညီအစ်ကေ ုိ တာ်စပ်သူ ယက်ဂျင်းနီဗင ုိ း် မင်း ကိုလည်း ရာထူးမှဖယ်ရှားခဲ့သည်။ သူသည်

ယူကရိနး် ေရးရာ

ကမ်းကျင်သပ ူ ညာရှငတ ် စ်ဦးအြဖစ် တာဝန်ယူ

စစ်ေဆးမတွင် အဓိကသက်ေသတစ်ဦးအြဖစ် မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ခဲ့ေလရာ သမတ

ထရမ့မ ် ှာ ေတာက်တစ်ချက်ချက်ထက ွ ခ ် ရ ဲ့ သည်။

သမတ ထရမ့်အား တရားစီရင်စစ်ေဆး

မကို ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်တွင် အစြပခဲ့သည်။ စွဲချက်ှစ်ခုတင်ခဲ့

သမတ ထရမ့က ် ုိ တရားစီရင်စစ်ေဆးိင ု ်

အမျ ိးသားလုံြခံေရးေကာင်စီ၏ အကီးတန်း

ရန် တရားလိုများအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ကမည့်

ြပန်လည်လဲေြပာင်းေပးအပ်ခဲ့သည်။

“မန်ေနဂျာများ”ြဖစ်သည့် ေအာက်လတ်  ေတာ်

ေရှေနတစ်ဦးြဖစ်ပီး ၎င်းကို ကည်းတပ်ဌာနသို

ဗိုင်းမင်းကို ဖယ်ရှားလိုက်ရြခင်းအတွက်

မိမိစိတ်မေကာင်းပါဟု

သမတ ထရမ့်က

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက်အေစာပိင ု း် တွင် ေြပာကား ခဲ့ ပီး ယင်းမှာ ကိယ ု ြ် ပသည့က ် ံ ပဲတ ့ င်သံ ကိယ ု ထ ့် ံ

ြပန်လာသည့သ ် ေဘာတရားအတိင ု ်း ြဖစ်သည်

ဟု အိမြ် ဖေတာ်ြပန်ကားေရးဝန် စတီဗင်ဂရီရန ှ ် က ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခဲ့သည်။

သမတ ထရမ့အ ် ား လတ်ေတာ်တင ွ ် စွခ ဲ ျက်

တင်တရားစီရင်မ၌  ဗိုင်းမင်းသည် အခရာကျ

အမျ ိးသားလုြံ ခံေရးေကာင်စမ ီ ှ ဖယ်ရှားခံ

လိက ု ရ ် သူ ဒုတယ ိ ဗိလ ု မ ် ှ းကီး အလက်ဇန်းဒါး

ဗိင ု ်းမင်းသည် မှနရ ် ာကို သစာဆိ၍ ု ေြပာဆိခ ု သ ဲ့ ူ

သာြဖစ်ေကာင်း သူ၏ဂုဏသ ် က ိ ာ၊  အမှနတ ် ရား

ကွန်ဂရက်

သမတတစ်ဦးအား

လုပ်ေဆာင်ရာတွင်

လတ်ေတာ်က အတည်ြပပီးြဖစ်ေသာ စစ်ေရး

ခက်ခဲပုံကို ေဖာ်ကျးလျက်ရှိေပသည်။

ေရးကိစတွ  င်

ေှာင့်ေှးကန့်ကာေအာင်

စီရင်စစ်ေဆးမကို ြပလုပ ် င ို သ ် ည့တ ် င ို ေ ် အာင်

သမတ ထရမ့က ် ယ ို တ ် င ို က ် မူ မိမအ ိ ေနြဖင့်

စွခ ဲ ျက်များမှ ေကျာ်လားလွနေ ် ြမာက်င ို ပ ် က ုံ ို

အကူအညီ ေဒလာသန်း ၄၀၀ ခန့် ထုတ်ေပး

သမတတစ်ဦးအား စွခ ဲ ျက်တင် တရား

ြပလုပ်ခဲ့သည်ဆို၏။

အမတ်အများစုအေနအထား ရရှထ ိ ားပါက

တစ်စုံတစ်ရာအမှားအယွင်းမလုပ်ခဲ့ပါဟု ဆို

သိကားေစ သက်ေသန်းလိုက်ိုင်သူမှာ

သည်။ သိုရာတွင် ယူကရိန်းအပ်ေတာ်ပုံမှာ

သမတ ထရမ့်ြဖစ်သည်။

သူလိုလူ ဇမမရှိ

သူ့အား အထိနာေစေသာ အာဏာေဖာက်လွဲ ေဖာက်ြပန်လုပ်ရပ်အြဖစ်

ဒီမိုကရက်တိုက

စွပ်စွဲြပစ်တင်ခဲ့ကေလသည်။

အထက်လတ်ေတာ်တွင် တရားစီရင်

စစ်ေဆးခဲရ ့ ာတွင် သက်ေသအေထာက်အထား

အညီ ေဆာင်ရွက်ြခင်းမရှိဘဲ မိမိ၏ိုင်ငံေရး

ေဝဖန်ခဲ့ ကပီး ယင်းသိေ ု ဆာင်ရက ွ ခ ် ျက်သည်

ဥက အဒမ်ရစ ှ ဖ ် က ် သမတအေပ စွခ ဲ ျက်စ ှ ခ ် ု

ဖိအားေပးခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ၂၀၁၉

ိင ု သ ် ည်ဟု ေဝဖန်ခဲ့ ကသည်။ သမတ ထရမ့်

က အတည်ြပထားပီးြဖစ်ေသာ ယူကရိန်းထံ

ချင်သလိုြဖစ်ခဲ့ေသာ်လည်း တရားစွဲဆိုခံရ

ဆိုင်းငံ့ထားရန် သမတ ထရမ့်က န်ကားခဲ့

ဝင်ေကာင်း ေအာက်လတ်  ေတာ်ဥက နန်စီ

ထံသို

ပယ်လိုစီသည် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၄ ရက်က ိုင်ငံ

ေအာက်လတ်  ေတာ် ေထာက်လမ ှ း် ေရးေကာ်မတီ တင်ခဲ့ေလသည်။

သမတ ထရမ့် ရင်ဆိုင်ေနရေသာ ပထမ

စွဲချက်မှာ အာဏာအလွဲသုံးမြဖစ်ပီး ဒုတိယ

စွဲချက်မှာ ပါလီမန်လုပ်ငန်းများကို ပိတ်ပင် တားဆီးမြဖစ်သည်။ သမတ

ရာထူးအာဏာပါဝါအလွဲသုံးြခင်း

ထရမ့်သည် ဟူေသာ

လုပြ် ခင်း ဟူေသာစွခ ဲ ျက်တအ ုိ ရ အြပစ်တင်ထက ုိ ်

သူြဖစ်သည် ဆို၏။

ကည့်ြခင်းအားြဖင့်

ယူကရိန်းသမတသစ်အား

ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်သူ

အမတ်ခန ု စ်ဦးအနက်

အဓိကအချက်အြဖစ် ယူကရိန်းအပ်ေတာ်ပုံ

အတွင်း ဗိုင်းမင်းသည် ကိုယ်ေတွကားသိခဲ့ရ

ထုတ်ေပးရန်

များရယူြခင်းမရှိဘဲ တရားစီရင်စစ်ေဆးခဲ့

ပါလီမန်အသုံးအန်းအရ

စွခ ဲ ျက်င ှ ့် ကွနဂ ် ရက်လတ်  ေတာ်၏လုပင ် န်းများ

တွင် ဇူလိုင် ၂၅ ရက် ဖုန်းဆက်ေြပာဆိုချက်

တွင် ပါတီ၏ မူဝါဒှငအ ့် ညီ ရီပတ်ဘလီကန်

ိုင်ငံေရးအကျ ိးစီးပွား

ပုဂိလ်များ (ဝါ)

ေသာ သက်ေသတစ်ဦးြဖစ်ခသ ့ဲ ည်။ စွခ ဲ ျက်

အားေလျာ်စွာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမြပလုပ်ြခင်း၏

ရှိေသာ ဂျ ိးဘိုင်ဒင်ှင့် ဘိုင်ဒင်၏သားြဖစ်သူ

အထစ်အေငါ့ြဖစ်ေစရန် တားဆီးပိတ်ပင်မြပ  သည်ဟု ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်တင ွ ် ေအာက်လတ်  ေတာ်က မဲခွဲဆုံးြဖတ်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ သမတက

အာဏာအလွဲသုံးမအြဖစ်

အေမရိကန် - ယူကရိန်း

အပ်ေတာ်ပုံကို

ေအာက်လတ်  ေတာ်၏ စုစ ံ မ်းစစ်ေဆးမလုပင ် န်း စ်အတွင်း ကိုးကားခဲ့ကသည်။

သမတ ထရမ့သ ် ည် ၂၀၂၀ ေရွးေကာက်ပွဲ

ေအာက်လတ်ေတာ်၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ှင့်

သည်ဟု ဒီမက ုိ ရက်တက ုိ ြပင်းြပင်းထန်ထန်

အကျ ိးစီးပွားအလိင ု ာှ ယူကရိနး် အစိးု ရအေပ

မေကာင်းေသာ အစ်အလာတစ်ရပ်ကြို ဖစ်ေစ

ခုစ ှ ် ဇူလင ို ် ၁၈ ရက်တင ွ ် အေမရိကန်ကန ွ ဂ ် ရက်

သည် တရားစီရင်စစ်ေဆးခံရမတွင် သူြဖစ်ေစ

စစ်ေရးအကူအညီေပးေရးအစီအစ်ကုိ ေခတ

ေသာ သမတတစ်ဦးအြဖစ် သမိင ု း် မှတတ ် မ်း

သည်။ သမတ ထရန့်သည် ယူကရိန်းသမတ

ပယ်လစ ို က ီ ြပင်းြပင်းထန်ထန်ေဝဖန်ခသ ဲ့ ည်။

မရှိမီ စစ်ေရးအကူအညီေပးေရးအစီအစ်ကို

ေတာ်အေြခြပမိန့်ခန ွ ်းေြပာကားခဲသ ့ ူ သမတ

ဒုတယ ိ သမတေဟာင်း ဂျ ိးဘိင ု ဒ ် င်၏သား

တစ်စုံကို အများသူငါေရှေမှာက် ဆုတ်ဖဲ

တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ေြပာဆိုြခင်း

ဆိုင်းငံ့ထားရန် စီစ်ခဲ့သည်ဆို၏။

ထရမ့်၏

ဟန်တာဘိင ု ဒ ် င်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ စုစ ံ မ်းေဖာ်ထတ ု ်

ြပသခဲ့ြခင်းြဖင့်

ဖုန်းဆက်သယ ွ မ ် အတွ  င်း တိက ု တ ် န ွ ်းခဲေ ့ ကာင်း

“သူလိုလူဇမမရှိ” ဟု

ေပးရန် ယူကရိန်းသမတအား သမတ ထရမ့က ်

မိန့်ခွန်းစာသား

ေဖာ်ထုတ်ခဲ့ပုံကို

ရင်တွင်းခံစားချက်အား က်ုပ်အေလးမူမိရင်း

တာဝန်ရှိသူများက ေြပာကားခဲ့ကသည်။

သတည်း။

သည့်သေဘာြဖင့် စစ်ေရးအကူအညီေပးမကို

impeachment trial (BBC)

ယူကရိန်းသမတသစ်အား ဖိအားေပးလို

ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ြခင်းသည် အာဏာအလွဲသုံးမ

Ref:

မိတစာလာ

ကျးရင့်မိပါ

Trump acquitted by Senate in


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာသေဘာတူညီချက်ရရှိရန် ဂျပန်၊ အဂလန်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မည် တိုကျ ိ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

ေဒသ ေရေကာင်းလုြံ ခံေရးကိစများကိ  ု အတူတကွေြဖရှင်း

ဂျပန်င ှ ့် အဂလ  န်င ို င ် တ ံ မ ို ှ ိင ု င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီးများသည်

ေဆာင်ရွက်သွားိုင်ရန်ေမာ်လင့်ေကာင်း

ှစ်ိုင်ငံကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ

ေြပာကားသည်။

သေဘာတူညီချက်များ

ေဆာလျင်စွာရရှ ိ င ို ေ ် ရးအတွက် ေဆွးေွးပွက ဲ ို မကာမီရက် များအတွင်း ကျင်းပရန် သေဘာတူညီခဲ့ကသည်။ ဗိတိန်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး

ေဒါမနစ်ရက်စ်သည်

ရက်စ်က

ေရဆိုင်းထားခဲ့ေသာ ၂ + ၂ ေဆွးေွးပွဲများကိုလည်း ှစ ် င ို င ် အ ံ ကားတွင် ြပန်လည်ကျင်းပိင ု ရ ် န် အစီအစ်ကို ိင ု င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီး ှစဦ ် းက ြပန်လည်အတည်ြပခဲသ ့ ည်။

အာရှ-ပစိဖတ ိ ေ ် လးိင ု င ် ခ ံ ရီးစ်အြဖစ် သစေတးလျိင ု င ် မ ံ ှ

အဂလန်ှင့် ဂျပန်ှစ်ိုင်ငံလုံးအေနြဖင့်

ဂျပန်ိုင်ငံသိုေရာက်ရှိလာခဲ့သည်။ ၎င်းလာေရာက်ေသာ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သွားရန်

ခရီးစ်သည် ဗိတန ိ  ် င ုိ င ် ံ ဥေရာပသမဂမှ ုတထ ် က ွ ် ပီးေနာက်

မိုတာဂီက အစည်းအေဝးအပီးတွင် သတင်းေထာက်များ

ြပလုပ်ေသာ ဗိတိန်ဝန်ကီးတစ်ဦး၏ ြပည်ပခရီးစ်ြဖစ်

ကို ေြပာကားသည်။ ဗိတိန်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး ေဒါမနစ်

သည်။ ဗိတိန်အေနြဖင့် ဥေရာပသမဂအား သေဘာတူညီ

ရက်စက ် ဂျပန်င ို င ် ၏ ံ အဂလ  န်တင ွ ် စီးပွားေရးရင်းှီးြမပ်မ ှံ 

ချက် မရယူဘဲ ုတ်ထွက်ြခင်းမှ ေရှာင်ရှားိုင်ခဲ့သြဖင့်

များကို တန်ဖိုးထားေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုအချက်အား ဂျပန်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး မိုတာဂီက ကိဆိုခဲ့သည်။

ကစုံတွင်

သေဘာတူညီခဲ့ေကာင်း

အစည်းအေဝးအပီးတွင် ပူးတွေ ဲ ကညာချက်ထတ ု ြ် ပန် ခဲရ ့ ာတွင် မိမတ ိ  ို စ ှ  ် င ို င ် အ ံ ေနြဖင့် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စြ် ပန့်ပွား

ှစ်ိုင်ငံအကား စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ

မထိန်းချပ်ေရးတွင် နီးကပ်စွာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သွား

တိုးြမငရ ့် န်အတွက် ေစ့စပ်ည ိ င်  းမများကို စတင်င ို မ ် ည်ဟု

မည်ြဖစ်ပီး တုတ ် င ို င ် ၏ ံ ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စတ ် က ို ဖ ် ျက်ေရး

မိမိေမာ်လင့်ေကာင်း မိုတာဂီက ရက်စ်အား ေြပာကား

ကို ကူညီေဆာင်ရွက်သွားမည်ဟု ေြပာကားသည်။

သည်။ မိမိတိုှစ်ိုင်ငံအေနြဖင့် ဘုံအေရးများြဖစ်ေသာ

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ေြမာက်ကရ ို ီးယား ျကလီးယားအေရးှင့် အင်ဒ-ို ပစိဖတ ိ ်

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဗိတိန်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး ေဒါမနစ်ရက်စ်ှင့် ဂျပန်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး မိုတာဂီတို ေတွဆုံစ်။

အိိယဝန်ကီးချပ် မိုဒီှင့်

သီရိလကာဝန်ကီးချပ် မာဟင်ဒါတို ေတွဆုံေဆွးေွး နယူးေဒလီ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

ေရာက်ရှိလာခဲ့သည်။

အိယ ိ ိင ု င ် ဝ ံ န်ကီးချပ် နာရင်ဒရာမိဒ ု သ ီ ည် အလည်အပတ်

သီရိလကာဝန်ကီးချပ် မာဟင်ဒါရာဂျာပက်ဆာှင့်

ေရာက်ရှိေနေသာ သီရလ ိ ကာ ဝန်ကီးချပ် မာဟင်ဒါရာဂျာ

အတူ ဝန်ကီးများ၊ လတ်ေတာ်အမတ်များှင့် ထိပ်တန်း

ပက်ဆာှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအဆင့် ေဆွးေွးမများ

တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား လိက ု ပ ် ါလာကသည်။ ယခုခရီးစ်မှာ ပီးခဲ့

ယေန့ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း

သည် ့ စ ှ ် ိဝ ု င်ဘာလအတွင်း သီရလ ိ ကာဝန်ကီးချပ်အြဖစ်

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနမှ

တာဝန်ရှိသူများက ေြပာကားသည်။

စတင်တာဝန်ယူပီးေနာက်

“ဝန်ကီးချပ် နာရင်ဒရာမိဒ ု န ီ ့ဲ သီရလ ိ ကာ ဝန်ကီးချပ် မာဟင်ဒါရာဂျာပက်ဆာတိဟ ု ာ ှစ ် င ို င ် ံ ကားဆက်ဆေ ံ ရး

အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသအေရး မိုက်ပွန်ပီယိုှင့်

ဥေရာပသမဂ အဆင့ြ် မင့က ် ယ ို စ် ားလှယတ ် ို ေတွဆုေံ ဆွးေွး ဝါရှင်တန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

အေန ပုမ ံ န ှ အ ် ေနအထားသို ြပန်ေရာက်ေရးအြပင် ယူကရိန်း

အေမရိကန်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး မိုက်ပွန်ပီယိုှင့် ဥေရာပ

ိုင်ငံအေပ အေမရိကန်ှင့် ဥေရာပသမဂတို၏ ပူးေပါင်း

သမဂ၏ ြပည်ပေရးရာှင့် လုြံ ခံေရးမူဝါဒဆိင ု ရ ် ာ အဆင့ြ် မင့်

ေဆာင်ရွက်မှင့်ပတ်သက်၍

ကိုယ်စားလှယ် ဂျ ိးဆက်ေဘာ်ရဲလ်တိုသည် ယမန်ေန့က

သိရသည်။ အီရန်ိုင်ငံှင့် ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာကိစရပ်များှင့်

အေရးှင့် အြခားေသာကိစရပ်  များှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ေဆွးေွး

ပတ်သက်၍ ဘယ်လဂ ် ျ ီယံင ို င ်  ံ င ှ ့် အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု

ခဲ့ကသည်။

အကား တစ်ဖက်ှင့် တစ်ဖက် အြမင်ချင်းမတူကေသာ

အေရှအလယ်ပင ုိ း် ေဒသငိမး် ချမ်းေရး၊ အေမရိကန်င ှ ့် ဥေရာပ သမဂအကား ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံေရးအလား အလာတိ ု င ှ ့် စပ်လျ်း၍ အဓိကထားေဆွးေွးခဲ့ ကသည်။

အဆင့်ြမင့်တာဝန်ရှိသူများအဆင့်

အလည်အပတ်ခရီးစ်များ ဆက်တက ို ရ ် ခ ှိ ေ ဲ့ ကာင်း အိယ ိ

ြပလုပခ ် ပ ့ဲ ါတယ်။ အဓိကဦးစားေပးေဆွးေွးခဲတ ့ ့ဲ အေကာင်း

တာဝန်ရှိသူများက ေြပာကားသည်။ သီရိလကာသမတ

အရာေတွကေတာ့ လုြံ ခံေရး၊ ချ ိတ်ဆက်မနဲ  ့ ှစ ် င ို င ် ြံ ပည်သူ

ဂိုတာဘာယာရာဂျာပက်ဆာသည်

ေတွရဲ လူမဘဝဖူလုံေရးေတွြဖစ်ပါတယ်” ဟု အိိယ

ေရွးေကာက်ပတ ွဲ င ွ ် အိင ု ရ ် ရှက ိ ာ သမတြဖစ်လာပီးေနာက်

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနမှ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူ ရာဗက်ရ

ပထမဆုံးေသာ

ကူးမားက ဆိရ ု ယ ှ မ ် ဒ ီ ယ ီ ာတွင် ေြပာကားသည်။ သီရလ ိ ကာ

ေရွးချယ်ခဲ့သည်။

ပီးခဲ့သည့်ှစ်

ြပည်ပခရီးစ်အြဖစ်

အိိယိုင်ငံကို

ဝန်ကီးချပ် မာဟင်ဒါရာဂျာပက်ဆာသည် ေလးရက်ကာ

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ခရီးစ်တစ်ခုအြဖစ် ယမန်ေန့က နယူးေဒလီမိေတာ်သို

ဘာသာြပန်-ေကျာ်ထိုက်စိုး

ေကာင့် မကာေသးမီက ှစ်ဖက်အကား ဆက်ဆံေရး တင်းမာခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလေှာင်းပိုင်းက ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည့် အေမရိကန်အစိုးရ၏

အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသဆိုင်ရာ

ထိုအြပင် အေမရိကန်ှင့် ဥေရာပသမဂထိပ်တန်း

ငိမ်းချမ်းေရးအစီအစ်သည် ိုင်ငံတစ်ဝန်းကသေဘာတူ

သံတမန်များသည် လစ်ဗျားှင့် ဆီးရီးယားိုင်ငံအတွင်း

ထားသည့် မူလသတ်မတ ှ ခ ် ျက်ေဘာင်မှ ခွထ ဲ က ွ သ ် ွားေကာင်း

ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေသာ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မရပ်စဲေရး

ေဘာ်ရဲလ်က ယခုလအေစာပိုင်းတွင် ေြပာကားခဲ့သည်။

ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချပ်တစ်ရပ်ရရှိပီး ိုင်ငံေရးအေြခ

ှစ်ိုင်ငံကား

ြပန်လည်သးံု သပ်မဆိ  င ု ရ ် ာ ဘက်စပ ံု ါဝင်တေ ့ဲ ဆွးေွးမေတွ

ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း

ဝါရှင်တန်မိ၌ ေတွဆုံခဲ့ကရာ အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသ

မိက ု ပ ် န ွ ပ ် ယ ီ  ို င ှ ့် ဂျ ိးဆက်ေဘာ်ရလ ဲ တ ် သ ို ည် ေတွဆုစ ံ ်

မာဟင်ဒါရာဂျာပက်ဆာ၏

ပထမဆုံးေသာြပည်ပခရီးစ်ြဖစ်သည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-ေဂျတီ

ဗိတိန်ဂိဟ်တု ၃၄ လုံး ုရှားဒုံးယာ်တစ်စင်းြဖင့် လတ်တင် ေမာ်စကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

ေအဂျင်စီတိုအကား ၂၀၁၅ ခုှစ်အတွင်းက

ယင်းကုမဏီက ဆက်လက်လတ်တင်

ဗိတန ိ ဆ ် က်သယ ွ ေ ် ရးကုမဏီ  တစ်ခမ ု ှ ဂိဟ်တု

လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ေသာ ကန်ထိုက်စာချပ်

သည့် ဂိဟ်တုများကို ကန်ထိုက်စာချပ်

၃၄ လုံးကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက်တွင် ုရှား

အရ ယခုကသ ဲ့ ို လတ်တင်ေပးခဲြ့ ခင်းြဖစ်ေကာင်း

သေဘာတူညီမအရ

အာကာသဒုံးယာ်တစ်စင်းြဖင့် လတ်တင်ခဲ့

ုရှားအစိုးရအာကာသေအဂျင်စီ၏ ေကညာ

များြဖင့် လတ်တင်သွားမည်ြဖစ်သည်။

ေကာင်း ုရှားအစိုးရ အာကာသေကာ်ပေ ို ရးရှင်း

ချက်တွင် ေဖာ်ြပသည်။

ိုစ်ကိုေမာ့စ်က ေြပာကားသည်။ ဗိတန ိ ဆ ် က်သယ ွ ေ ် ရးကုမဏီ  ဝမ်းဝက်ဘ်

၂၀၁၉ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်းက

ဝမ်းဝက်ဘ်ဆက်သွယ်ေရးကုမဏီသည် ၆၀၀ ခန့်ကို

ဂိဟ်တုေြခာက်လုံးကို ြပင်သစ်ဂီယာနာရှိ အာကာသယာ် လတ်တင်ေရးစခန်းမှ ကမာ

ဘိင ု က ်  ို ူး အာကာသယာ်လတ်  တင်ေရးစခန်း

လတ်တင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ ယင်းသို

ပတ်လမ်းေကာင်းသို လတ်တင်ခဲ့ ပီးြဖစ်သည်။

မှ လတ်တင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ဝမ်းဝက်ဘ်

လတ်တင်ြခင်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၌ ကမာလုံး

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဆက်သယ ွ ေ ် ရးကုမဏီ  င ှ ့် ုရှားအစိုးရအာကာ

ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်တွင် ၂၄ နာရီ

ဘာသာြပန်-ေဇာ်ဝင်း

သေကာ်ပေ ုိ ရးရှငး် ၊ ြပင်သစ်ေအရီယန်အာကာသ

လမ်းြခံမရရှိေရးအတွက် ြဖစ်သည်။

ကာဇက်စတန်ရှိ

ဂိဟ်တုအလုံး

ဝမ်းဝက်ဘဆ ် က်သယ ွ ေ ် ရးကုမဏီ  က ပထမဆုံး

အနိမ့်ပိုင်းတွင်းသို

က ၎င်းဂိဟ်တုများကို

စုစုေပါင်း

ုရှားဆိုယုဇ်ဒုံယာ်

ကမာပတ်လမ်းေကာင်း


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ဇန်နဝါရီလအတွင်း မီးေလာင်မများအနက် လပ်စစ်ေပါ့ဆမေကာင့် ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ မီးေလာင်မသည် အများဆုံးြဖစ် မေလး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

ပညာဗဟုသတ ု ေတွ အများကီးမရှဘ ိ ူး။ အဲဒေ ီ တာ့ လပ်စစ်

မြဖစ်ေအာင် ကမ်းကျင်တဲ့လပ်စစ်အဖွဲေတွနဲ့ တိုင်ပင်ပီး

ရက်တွင် ပုသိမ်ကီးမိနယ် ေဂါဝိန်ဆိပ်၌ ဒီဇယ်ပုံးအနီး

မေလးခိုင်တွင် ဇန်နဝါရီလအတွင်း မီးေလာင်မများ 

ပစည်းေတွနဲ့ ပတ်သက်ပီး မီးေလာင်မေတွက များလာ

လပ်စစ်ေတွကို တပ်ဆင်သင့်တယ်။ ဝိုင်ယာကိးေတွကို

လပ်စစ်မီးဖိုြဖင့်

အနက် လပ်စစ်ေပါ့ဆမေကာင့် ြဖစ်ပွားခဲေ ့ သာ မီးေလာင်

တယ်” ဟု မေလးတိုင်းေဒသကီး မီးသတ်ဦးစီးမှး

တစ်လတစ်ကိမတ ် ို သုံးလတစ်ကိမတ ် ို စစ်ေဆးသင့တ ် ယ်။

ေလာင်ကမ်းမှင့် ချမ်းေအးသာစံမိနယ် ကဏမဟီ

မသည် အများဆုံးြဖစ်ေကာင်း တိုင်းေဒသကီး မီးသတ်

န်ကားေရးမှး ဦးသန်းေဇာ်ဦးက ေြပာသည်။

ဝိင ု ယ ် ာကိးေတွ ေဟာင်းွမး် ေနပီဆရ ုိ င် ဒါေတွကုိ အသစ်

ရပ်ကက ွ ် Sky Walk Shopping Centre ၌ စတိခ ု န်းအတွင်း

လဲဖိုလိုတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ေြပာသည်။

ဖုန်းအားသွင်းရာမှ

ဦးစီးဌာနုံးမှ သိရသည်။

ဇန်နဝါရီလအတွင်း မေလးခိင ု တ ် င ွ ် လပ်စစ်ေပါ့ဆမ

ထမင်းအိုးတည်ထားရာမှ

မီးစတင်

အပူလွန်ကဲမြဖစ်ပီး

ေကာင့် ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ မီးေလာင်မ ေြခာက်ခု၊ ေပါ့ဆမ

လပ်စစ်ေပါ့ဆမေကာင့် ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ မီးေလာင်မ

ြဖစ်တာများတယ်။ လွနခ ် တ ့ဲ ့ဲ ၁၀ ှစေ ် လာက်ကဆို မီးေလာင်မ

ေကာင့် ြဖစ်ပွားခဲေ ့ သာ မီးေလာင်မ ှစခ ် ၊ု အလိအ ု ေလျာက်

များမှာ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်တွင် ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်

မိနယ် ထွနတ ် ုံးရပ်ကက ွ ၌ ် ထမင်းေပါင်းအိုး အပူလန ွ က ် ရ ဲ ာမှ

ြဖစ်ရင် ြခင်ေဆးေခွမီး၊ ဘုရားမီး၊ မီးဖိုမီး စတဲ့ ေပါ့ဆမီး

ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ မီးေလာင်မတစ်  ခု ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး ေသဆုံးသူ

အမရဌာနီအေရှရပ်ကွက်၌ အိမ်သုံးမီးစက် အပူလွန်ကဲ၍

မီးစတင်ေလာင်ကမ်းမှင့် ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်တင ွ ် အမရပူရ

ေတွကေန ေလာင်တာများတယ်။ အခုေနာက်ပိုင်းမှာ

တစ် ဦးှ င့ ် ထိ ခို က ် ဒ ဏ် ရာရရှိ သူ ေြခာက် ဦးရှိ ေ ကာင်း

ဝိင ု ယ ် ာေရှာြ့ ဖစ်ရာမှ မီးစတင်ေလာင်ကမ်းမ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၅

မိနယ် ေညာင်ပင်ေစာက်ေကျးရွာ၌ မီးပလတ်ခံု အပူလန ွ က ် ဲ

လပ်စစ်မီးေတွ တိုးတက်လာတာနဲ့အမ လပ်စစ်ပစည်းေတွ

မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။

ရက်တွင် ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ် (ဇ)ရပ်ကွက်၌ အဲကွန်း

ရာမှ မီးေလာင်မြဖစ်  ပွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သုးံ လာကတယ်။ ဒါေပမယ့် လပ်စစ်န့ဲ ပတ်သက်ပီး အသိ

“ဒီလို လပ်စစ်ေပါ့ဆလို မီးေလာင်မေတွ ခဏခဏ

ေလာင်ကမ်းမ၊ ဇန်နဝါရီ

မီးကူးစက်

“လပ်စစ်ေကာင့် တစ်ိုင်ငံလုံးမှာ မီးေလာင်မေတွ 

၂၀ ရက်တွင် ချမ်းြမသာစည်

ဝိင ု ယ ် ာေရှာြ့ ဖစ်ရာမှ မီးစတင်ေလာင်ကမ်းမ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၇

တင်ဇာလင်

ဓုြဖမိနယ် ယင်းကတစ်ေကျးရွာ၌ ေငွကျပ် ၁၂၈ သိန်းခန့် လုယက်ထွက်ေြပးသူများအား ဖမ်းဆီးရမိ ဓုြဖ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

ေကာင့် အေရးယူေပးရန် တိင ု ် ကားသြဖင့် ကျံတနီး

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ဓုြဖမိနယ် ကျံတနီး

နယ်ေြမရဲစခန်းမှး ရဲအုပ်ဝင်းေဌးစိုးက အမအား

မိုးထက်ေကျာ်တိုှင့်အတူ ြပစ်မကျးလွန်ေကာင်း

နယ် ေ ြမရဲ စ ခန်း အပို င ် ယင်း ကတစ် ေ ကျးရွာ ၌

စစ်ေဆးခဲ့သည်။

စစ်ေဆးေပေပါက်ခဲ့သည်။

ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက် ည ၁၁ နာရီခခ ဲွ န့်က ေငွကျပ် ၁၂၈

ရဲမှး ေဇာ်ြမင့်လွင်ှင့် တပ်ဖွဲဝင်များ၊ ကျံတနီး

သို သွားေရာက်ဖမ်းဆီးရာ ေနအိမ်တွင် ေတွရှိပီး

နယ်ေြမရဲစခန်းမှး

ရဲအုပ်ဝင်းေဌးစိုး ဦးစီးေသာ

ေနအိမမ ် ီးဖိေ ု ချာင်ေအာက်ေြမကီးထဲတင ွ ် ြမပ်ထား

တစ်ဦးတည်း အိပ်ေပျာ်ေနစ် အမျ ိးသားသုံးဦး

တပ်ဖဲွ ဝင်များ၊ မအူပင်ခိင ု ် မခင်းှမ ိ န ် င်းေရးဌာနစိတ်

သည့် ေငွကျပ် ၁၁၉၅၀၀၀၀ ကို သိမ်းဆည်းရမိ

ေရာက်လာပီး တုတမ ် ျားြဖင့် ိက ု  ် က ှ က ် ာ စားပွအ ဲ ဆ ံ ွဲ

မှ ရဲအုပ်လင်မျ ိးထက်တိုဦးေဆာင်ေသာ တပ်ဖွဲဝင်

ခဲသ ့ ည်။ ယင်းေနာက် ေညာင်တန ု ်းမိနယ် ဝမ်းတိုး

ေအာက်တင ွ ထ ် ည်ထ ့ ားသည့် ကက်ေရာင်းရ ေငွကျပ်

များသည် ငါးကန်င ှ ့် ကက်ြခံတင ွ ် အလုပလ ် ပ ု ဖ ် းူ ေသာ

ေကျးရွာတွငေ ် နထိင ု ေ ် သာ မျ ိးသန့်အား ဆိင ု က ် ယ်င ှ ့်

၁၂၈ သိန်းခန့်အား လုယက်ထွက်ေြပးသွားေသာ

ေညာင်တုန်းမိနယ် ရွာသစ်ကုန်းေကျးရွာတွင်

အတူ ဖမ်းဆီးရမိခေ ့ဲ ကာင်း သိရသည်။ ထက်ေဝဖိး

ြဖစ်စ်မာှ ဓုြဖမိနယ် ယင်းကတစ်ေကျးရွာ

အဖွဲသည် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက် ည ၁၀ နာရီက မေကွးတိင ု ်းေဒသကီး ငဖဲမိနယ် နတ်ေရကန် ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးဂိတ်တွင် ခရီးသည်တင်ယာ်ကို ရှာေဖွရာ စိတ်ကူးသွပ်ေဆးြပား ၄၀၀၀၀၊

လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးတိုကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ အလားတူ ယင်းေန့ ညေန ၃ နာရီတင ွ ် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှမ ိ န ် င်းေရး ရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည်

တရားမဝင်ကုန်စည်များ တားဆီးထိန်းချပ်ေရးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ တိုအား ဌာနဆိုင်ရာပူးေပါင်းအဖွဲများြဖင့် ၂၀၁၇ ခုှစ် မတ် ၁ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီး

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှမ ိ န ် င်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း

မသာ(ခ)သာစိန်ဖိးထံမှ

ဦးေကျာ် သူ

တရားမဝင်ကန ု စ ် ည်များ တားဆီးထိနး် ချပ်ေရးအတွက် ေရပူင ှ မ ့် ရမ်းေချာင် အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်း

ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

ခရီးသည်

ကက် ြ ခံ တ ွ င ်

ေရပူှင့်မရမ်းေချာင် အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းများတွင်

များှင့်အတူ ေတွရစ်။

မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

မဘိမ်းမိနယ်

ေပွးတူးေကျးရွာ မိုးမိတ်-မဘိမ်းသွားကားလမ်းတွင် ေနလင်းဦး ေမာင်းှင်ပီး မစန်းေဝလိုက်ပါလာေသာ ဆိုင်ကယ်ကို ရှာေဖွရာ စိတ်ကူးသွပ်ေဆးြပား

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက်တွင် မေလး-မူဆယ် ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီးတစ်ေလာက် ကုန်သွယ်မယာ် ပိုကုန် ၁၂၃၇ စီး၊ သွငး် ကုန် ၁၂၅၁ စီး၊ ရန်ကန ု -် ြမဝတီလမ်းမကီးတစ်ေလာက် ကုနသ ် ယ ွ မ ် ယာ်  သွငး် ကုန် ၂၀၂ စီး ကုန်စည်များသယ်ယူပိုေဆာင်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ စစ်ေဆးေရးစခန်းများက တင်သွင်း/တင်ပိုေသာ ကုန်ပစည်းများအား စစ်ေဆးမြပလုပ် ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရရ ှိ ာ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက်တင ွ ် မရမ်းေချာင်အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းက ဖမ်းဆီးမတစ်မ၊

သရက်ေချာင်း ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး သရက်ေချာင်းမိနယ် အတွငး် ထားဝယ်-မိတက ် ားလမ်း မိင ု တ ် င ုိ အ ် မှတ် (၃၂/၁)ှင် ့ (၃၂/၂)ဖာလုအ ံ ကား သရက်ေချာင်းမိနယ် စုစ ံ င်ဖျားေကျးရွာ၌ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက် ည ၈ နာရီ ခန့်က ဆိင ု က ် ယ်င ှ ေ ် ့ မာ်ေတာ်ယာ် မျက်ာှ ချင်းဆိင ု ် တိုက်မိ၍ တစ်ဦးေသဆုံးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းအရ ယင်းေန့ ည ၈ နာရီခန့်က ဝင်းဝ နယ်ေြမရဲစခန်းမှ ရဲအုပ်ေနလင်းထွန်းှင့်အဖွဲက

ခင်ဦးမိ အထက၌ မီးေလာင်၊ စာသင်ခန်းများှင့်စာသင်ခုံများ မီးေလာင်ဆုံးံး အပူလွန်ကဲ၍ မီးေလာင်မြဖစ်  ပွားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

မိနယ် ြမစ်ဆုံေကျးရွာေန မသန်းသန်းလွင်(ခ)မသန်းအား ၎င်း၏ေနအိမ်၌

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ခင်ဦးမိ ေအာင်သီရိ

မီးေလာင်မေကာင့် အထကရှိ သွပ်မးုိ ၊ အုတ်ကာ၊

လည်းေကာင်း၊ ညေန ၄ နာရီ တွင် ြမစ်ဆေ ုံ ကျးရွာေန ေဝယံမင်း(ခ)မင်းမင်းအား

ရပ်ကွက်ရှိ အထကေကျာင်း၌ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်

ေြမစိက ု ်

၎င်း၏ေနအိမ်၌ လည်းေကာင်း၊ ညေန ၄ နာရီခွဲတွင်

ြမစ်ဆုံေကျးရွာေန

နံနက်ပင ုိ း် က မီးေလာင်မြဖစ်  ပာွ း၍ စာသင်ခန်းများ

မီးေလာင်ဆုံးံးခဲ့ပီး လူှင့်တိရစာန် ထိခိုက်မမရှိ

မလဲလ ့  ဲ့ င ှ ်း၏ ေနအိမက ် ရ ို ှာေဖွရာ စိတ် ကူးသွပေ ် ဆးြပား ၇၄၀၊ ဘိန်းြဖ သုည

ှင့် စာသင်ခုံများ မီးေလာင်ဆုံးံးခဲ့ေကာင်း သိရ

ေကာင်း သိရသည်။

ဒသမ ၀၅ ကီလတ ို က ို ို လည်းေကာင်း ထပ်မသ ံ မ ိ ်းဆည်းရမိခသ ဲ့ ြဖင့် ၎င်းတိအ ု ား

သည်။

ရဲြပန်ကား

မျက်ှာချင်းဆိုင်တိုက်၊ တစ်ဦးေသဆုံး

ခန့်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၁၂ သန်းတန်ဖိုးရှိ တရားဝင် အေထာက်အထားတင်ြပိုင်ြခင်းမရှိေသာ Dihatsu

ခင်ဦး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။

ဆိုင်ကယ်ှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်

HiJet , Recond Pick Up ယာ်တစ်စးီ အား စစ်ေဆးေတွရှ၍ ိ သိမး် ဆည်းခဲေ ့ ကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

၂၀၀၀ ကို လည်းေကာင်း၊ ကွင်းဆက်အရ ညေန ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် မိုးမိတ်

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ

မိုးထက်ေကျာ်အား ဖမ်းဆီး

ရမိေရးအတွက် ေညာင်တန ု း် မိနယ် ေဂဒူေကျးရွာ

ကားလမ်း ေဘးရှိ

ငဖဲမိ၊ မဘိမ်းမိှင့် မိုးမိတ်မိနယ်တိုတွင်

ဆက်လက်၍

ိုင်ေရးအတွက် ဓုြဖမိနယ် ရဲတပ်ဖွဲမှး ယာယီ

သိန်းခန့် လုယက်ထွက်ေြပးမြဖစ်ပွားခဲ့သည်။

မသာ(ခ)သာစိန် ဖိးအား သိမ်းဆည်းရမိသည့် စိတ် ကူးသွပေ ် ဆးြပား

ြပစ်မကျးလွန်သူများအား အြမန်ဆုံးဖမ်းဆီး

ေနထိုင်သူ ကိုရဲအား ေခယူစစ်ေဆးရာ မျ ိးသန့်၊

ြဖစ်စ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍

ြဖစ်စ်မှာ အထကရှိ နားေနခန်း ၌

စာသင်ခန်း ငါးခန်းှင့်

ဆရာ ဆရာမများ

လ ပ် စ စ် ေရေွး အိုး တည် ရာမှ

စာသင်ခုံ ၄၀

ခင်ဦးမိမရဲစခန်းက

အမဖွင့်အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။ မိုးေသာက်(ေရဘို)

သွားေရာက်စစ်ေဆးရာ ဖိးေဝမျ ိး ပုေလာမိနယ် ေနသူေမာင်းှငလ ် ာေသာယာ်င ှ ့် ေကျာ်ဟန ိ ်းချစ် ပေလာက်မိ ဆင်ထိုးရွာေနသူ ေမာင်းှင်သည့် ဆိုင်ကယ်တုိ

မျက်ာှ ချင်းဆိုင်တုက ိ ်မိရာ

ေကျာ်ဟန ိ း် ချစ်မာှ အခင်းြဖစ်ေနရာ၌ ေသဆုံးသွားခဲ့ သည်။ ြဖစ်စ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ယာ်ေမာင်းှစဦ ် းအား သရက်ေချာင်းမိနယ် ဝင်းဝနယ်ေြမရဲစခန်းက အမဖွင့်အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။ မျ ိးချစ်ဦး(ြပန်/ဆက်)


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ှိမ်နင်းေရး ဥပေဒကမ်း

သိုမဟုတ် ဆိုင်ကို ယာယီပိတ်ေစရန်ြဖစ်ေစ သက်ဆိုင်ရာှင့် ညိင်း၍ န်ကားြခင်း၊ (ဈ) အများြပည်သသ ူ းံု ေရတွငး် ၊ ေရကန်များ၊ ေသာက်သးံု ေရ ေပးေဝေရး လုပင ် န်းများှင့် အ၀တ်ေလာ်လပ ု င ် န်းများကို စစ်ေဆး၍ ယင်းတို

ြပည်သူများ သိရှိေလ့လာအ ကံြပိုင်ေရးအတွက် ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အ ကံြပစာများကို ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ုံးသို လိပ်မူေပးပိုိုင်ပါသည်။

မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားပျံှံေကာင်း ထင်ရှားလင် ယင်းတိုကို ယာယီပိတ်ေစရန် န်ကားြခင်း၊

ယမန်ေန့မှအဆက်

(ည) ေဆးကုသရာတွင် အသုံးြပသည့် ေဆးပစည်းများ၊ ကိရယ ိ ာများ၊

(ည) ေဆးု၊ံ ေဆးခန်းှင့် ဓာတ်ခခ ွဲ န်းများကို စစ်ေဆး၍ ယင်းလုပင ် န်း

အသုံးအေဆာင်များ၊ စက်ပစည်းများတွင် ကူးစက်ေရာဂါပိုးမား

များမှတစ်ဆင့် ေရာဂါြဖစ်ပွားပျံှံေကာင်း ထင်ရှားလင် ယင်း

ကင်းစင်ေရးှင့် အဆိုပါပစည်းများမှတစ်ဆင့် ကူးစက်ေရာဂါ

လုပင ် န်းများကို အနည်းဆုံးလိအ ု ပ်မည့် အချ ိန်ကာလအထိ ယာယီ

ြဖစ်ပာွ းပျံှမ ံ  မရှိေစေရးတိုအတွက် လိုအပ်သည်များကို ေဆးုံ၊

ပိတ်ေစရန် န်ကားြခင်း၊

(ခ) ပုဒမ ် ခွဲ (က) အရ ဖွဲ စည်းေသာ အဖွဲ ဝင်များကို လိအ ု ပ်ပါက ြပင်ပ ကမ်းကျင်သူ ပညာရှငမ ် ျားြဖင့်

ြဖည့စ ် က ွ ြ် ပင်ဆင်ဖဲွ စည်း

ိုင်သည်။ ၅။ ဗဟိုေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(က) ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပာွ းပျံှမ ံ ှ  င့်

ေဆးခန်းှင့် ကျန်းမာေရးဌာန တာဝန်ခံများအား တာဝန်ယူ

ကူးစက်ေရာဂါကပ်အသွင်

ြဖစ်ပွားမများ ကာကွယ်ှိမ်နင်းေရးဆိုင်ရာ မူဝါဒချမှတ်ြခင်း၊

(ဋ) ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားသူကြို ဖစ်ေစ၊ အြခားလိအ ု ပ်ေသာပုဂိလ်များ

ေဆာင်ရွက်ေစြခင်း၊

ကိုြဖစ်ေစ စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းှင့်

လိုအပ်သလို ကျန်းမာေရး

(ဋ) အစားအေသာက်မတ ှ စ်ဆင့် ကူးစက်ေစိင ု ေ ် သာ ေရာဂါြဖစ်ပွားေန

စစ်ေဆးြခင်း၊ ၎င်းတိထ ု မ ံ ှ မစင်၊ ဆီး၊ သလိပ၊် ေသွးနမူနာ၊ အန်ဖတ်

ြဖစ်ပွားလာပါက

သူ သိုမဟုတ် ယင်းေရာဂါပိုး သယ်ေဆာင်ေနသူတစ်ဦးဦးအား

စသည့် လိုအပ်ေသာဓာတ်ခွဲနမူနာများရယူ၍ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆး

လိအ ု ပ်ေသာ စုစ ံ မ်းစစ်ေဆးြခင်း၊ ေစာင်့ ကပ်ကည် ့ စစ်  ေဆးြခင်း၊

အစားအစာ ချက်ြပတ်ြခင်း၊ ထုတလ ် ပ ု ြ် ခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ထုပပ ် ိုး

တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် ေရာဂါထိန်းချပ်ြခင်းလုပ်ငန်းများကို

ြခင်း၊ သိေ ု လှာင်သမ ိ ်းဆည်းြခင်း၊ ြဖန့်ြဖးြခင်း၊ သယ်ေဆာင်ြခင်း

ဦးစီးဌာနအား စီမံေဆာင်ရွက်ေစြခင်းှင့် ကီးကပ်ြခင်း၊

သိမ ု ဟုတ် ေရာင်းချြခင်းလုပင ် န်းတစ်ခခ ု တ ု င ွ ် သတ်မတ ှ က ် ာလ

အေဝးများတွင် အစားအေသာက်မတ ှ စ်ဆင့် ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွား

အတွင်း ပါဝင်လုပ်ကိုင်ေစြခင်း မြပရန်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

ပျံှေ ံ စိင ု သ ် ည်ဟု သံသယရှလ ိ င် ယင်းအစားအေသာက်များကို

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ ် မ ှိ န ် င်းေရးှငဆ ့် င ို သ ် ည့် အြခားလုပင ် န်း

ေကးေမွးြခင်း သိုမဟုတ် ဆက်လက်ေကးေမွးြခင်း မြပရန်

များကို ေဆာင်ရွက်ြခင်း။

တားြမစ်ြခင်း။

(ခ) ကူးစက်ေရာဂါှင့်

ကူးစက်ြမန်ေရာဂါများ

(ဂ) အြပည်ြပည်ဆင ို ရ ် ာ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရး အေရးေပအေြခအေန ြဖစ်ပာွ းပါက ိင ု င ် တ ံ ကာအဖွဲ အစည်းများ၊ သက်ဆင ုိ ရ ် ာဌာန၊ အဖွဲအစည်းများှင့် ေပါင်းစပ်ညိင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (ဃ) ေဒသဆိင ု ရ ် ာ လုပင ် န်းေကာ်မတီများကို ဖွဲစည်းြခင်းှင့် တာဝန်

(ဌ)

ေစြခင်းှင့် အြခားလိုအပ်ေသာ စစ်ေဆးမများ ြပလုပ်ြခင်း၊ (ဌ)

လူစလ ု ေ ူ ဝးှငက ့် ျင်းပသည့် ပွလ ဲ မ်းသဘင်၊ အခမ်းအနား၊ အစည်း

၇။ ဝန်ကီးဌာန သိမ ု ဟုတ် ဦးစီးဌာနသည် အများြပည်သတ ူ အ ုိ ား ကူးစက်ေရာဂါ

၉။

များ ြဖစ်ပာွ းပျံှမ ံ မရှ  ေ ိ စေရးအတွက် အိမေ ် ထာင်ဦးစီး သိမ ု ဟုတ် အိမေ ် ထာင်စဝ ု င်

ေရာဂါကပ်အသွင် ြဖစ်ပာွ းမှငစ ့် ပ်လျ်း၍ အစားအေသာက်၊ ေရှင့် အြခား

(င) ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ ် မ ှိ န ် င်းေရးှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ြပည်ေထာင်စု

သိုမဟုတ် တာဝန်ခံပုဂိလ် သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းရှင်တို လိုက်နာရမည့်ကိစ

လိုအပ်ေသာ မည်သည့်ပစည်းများကိုမဆို ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးိုင်ေရးအတွက်

အစိးု ရအဖွဲ က အခါအားေလျာ်စာွ ေပးအပ်သည်လ ့ ပ ု င ် န်းတာဝန်

ရပ်များ၊ အများြပည်သလ ူ က ို န ် ာရမည့် ကိစရပ်  များှငစ ့် ပ်လျ်း၍ လိအ ု ပ်သည့်

လိုအပ်သည့်အတိုင်း စီမံေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။

များကို ထမ်းေဆာင်ြခင်း။

အမိန့်ှင့် န်ကားချက်များကို ထုတ်ြပန်ရမည်။

၁၀။ ကျန်းမာေရးအရာရှသ ိ ည် ကူးစက်ြမန်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ သိမ ု ဟုတ် ကူးစက်

ေပးအပ်ြခင်း၊

အခန်း (၄)

ကျန်းမာေရးအရာရှသ ိ ည် ကူးစက်ြမန်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ သိမ ု ဟုတ် ကူးစက်

အခန်း (၅)

ေရာဂါကပ်အသွင် ြဖစ်ပာွ းမအေြခအေနှင့် ြဖစ်ပာွ းရသည်အ ့ ေကာင်းရင်းကို

ကူးစက်ေရာဂါှင့်စပ်လျ်း၍ ကိတင်ကာကွယ်ြခင်း၊

ကျန်းမာေရးအရာရှိ၏ တာဝန်ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

သက်ဆင ို ရ ် ာဦးစီးဌာနှင့် ဝန်ကီးဌာနတိထ ု ံ အြမန်ဆးံု တင်ြပအစီရင်ခရ ံ မည်။

ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်  ေဆးြခင်းှင့် တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ြခင်း

၈။ ကျန်းမာေရးအရာရှိသည် တာ၀န်ေပးအပ်ြခင်းခံရေသာ နယ်ေြမေဒသ

၁၁။ ကျန်းမာေရးအရာရှသ ိ ည် မိမေ ိ ဆာင်ရက ွ ရ ် မည့် သိမ ု ဟုတ် ေဆာင်ရက ွ ်

၆။ ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားပျံှံြခင်းမှ ကိတင်ကာကွယ်ိုင်ရန် ေအာက်ပါ

အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ၊ ကူးစက်ြမန်ေရာဂါ၊ သတင်းပို တိင ု ် ကားရမည့် ကူးစက်

ခွငရ ့် သ ှိ ည့် လုပင ် န်းတာဝန်များကို သင်ေ ့ လျာ်ေသာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းအား

လုပ်ငန်းများကို သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ဝန်ကီးဌာန၏လမ်းန်မြဖင့်

ေရာဂါ သိုမဟုတ် ကူးစက်ေရာဂါ ကပ်အသွင်ြဖစ်ပွားမ ြဖစ်ပွားသည့်အခါ

လဲအပ်၍ ေဆာင်ရွက်ေစိုင်သည်။

ဦးစီးဌာနသည် စနစ်တကျအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရမည်-

သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအစည်းများှင့်ညိင်  း၍ ေအာက်ပါ

၁၂။ ကျန်းမာေရးအရာရှိက တိရစာန်မှတစ်ဆင့် လူသိုကူးစက်တတ်ေသာ

အတိုင်း စီမံေဆာင်ရွက်ရမည်-

ေရာဂါှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ကိတင်ကာကွယြ် ခင်း၊ ေစာင်့ ကပ်ကည် ့ စစ်  ေဆးြခင်း

(က) ကေလးသူငယ်များအား ကာကွယေ ် ဆးထိုးြခင်းှင့် ကာကွယေ ် ဆး တိုက်ေကးြခင်း၊ (ခ) လိအ ု ပ်ပါက အရွယေ ် ရာက်သမ ူ ျားကိပ ု ါ ကာကွယေ ် ဆးထိုးြခင်းှင့် ကာကွယ်ေဆး တိုက်ေကးြခင်း၊ (ဂ) ကူးစက်ေရာဂါဆိင ု ရ ် ာ ကျန်းမာေရးပညာေပးလုပင ် န်းများ ေဆာင် ရွက်ြခင်း၊ (ဃ) ကူးစက်ေရာဂါှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ကိတင်ကာကွယြ် ခင်း၊ ေစာင်့ ကပ် ကည့်စစ်  ေဆးြခင်းှင့်

တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ြခင်းလုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (င) ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရင ှ း် ေရးလုပင ် န်များ

ေဆာင်ရက ွ ရ ် ာတွင်

ေဆးဖျန်းြခင်း၊ ေဆးမတ်ြခင်းအပါအဝင် ကူးစက်ေရာဂါအလိက ု ် လိအ ု ပ်ေသာ

ကာကွယ ် မ ိှ န ် င်းေရးလုပင ် န်းများ ေဆာင်ရက ွ ်

ြခင်း၊ (စ) အများြပည်သက ူ ို ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားပျံှမ ံ  မရှေ ိ စေရးအတွက်

(က) ေရာဂါြဖစ်ပွားရာ ေနအိမ်၊ အေဆာက်အအုံ၊ အလုပ်ုံ၊ စက်ုံ၊

ှင့် တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေမွးြမေရးှင့်

အလုပ်ဌာန၊ ေကျာင်း၊ ေဈး၊ ဆိုင်၊ အစားအေသာက် ထုတ်လုပ်

ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ စည်ပင်သာယာေရး

ေရာင်းချသည့်ေနရာှင့်

ဆက်စပ်ေနရာများကို

ေကာ်မတီများအပါအဝင်

ဝင်ေရာက်စစ်ေဆး၍ ေရာဂါပိုးသန့်စင်ေရး၊ သန့်ရင ှ ်းေရးအပါအဝင်

ယင်းတိုှင့်

ကူညီေဆာင်ရွက်ရမည်။

အြခားလိအ ု ပ်သည့် လုပင ် န်းများကို ေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်း သိမ ု ဟုတ်

၁၃။ ကျန်းမာေရးအရာရှက ိ ပုဒမ ် ၈ ပါ လုပင ် န်းတာ၀န်များကို ေဆာင်ရက ွ ရ ် ာ

ေဆာင်ရွက်ေစြခင်း၊

တွင် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ေြမေဒသရှိ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအစည်းများ၊

(ခ) ပုဒမ ် ခွ(ဲ က)ပါေနရာများှင့် ယင်းေနရာများအတွင်းရှိ ပစည်းများ၊

ှီးယ်အဖွဲအစည်းများသည်

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မဆိ  ုင်ရာ

ပူးေပါင်းပါဝင်

လုပ်ငန်းများှင့်စပ်လျ်း၍ ပူးေပါင်း

အဝတ်အထည်များ၊ ပန်းကန်ခက ွ ေ ် ယာက်များှင့် အြခားအသုးံ

ေဆာင်ရက ွ ေ ် နသည့် မိတဖ ် က်အဖွဲအစည်း၊ လူထအ ု ေြခြပ ပရဟိတ သိမ ု ဟုတ်

အေဆာင်ပစည်းများကို

ပုဂလိကအဖွဲအစည်းများသည် ပူးေပါင်းပါဝင် ကူညီေဆာင်ရွက်ရ မည်။

ေရာဂါပိုးသန့်စင်ေရးလုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရွက်ြခင်း သိုမဟုတ် ေဆာင်ရွက်ေစြခင်း၊

အခန်း (၆)

(ဂ) မီးရထား၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်၊ ေလယာ်၊ ေရယာ်ှင့် အြခား

ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းေရးေဆာင်ရွက်ြခင်း

ယာ်များကို ေရာဂါပိုးသန့်စင်ေရးလုပင ် န်းများ ေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်း

၁၄။ အိမ်ေထာင်ဦးစီး သိုမဟုတ် အိမ်ေထာင်စုဝင်တစ်ဦးဦး၊ လုပ်ငန်းရှင်

သိုမဟုတ် ေဆာင်ရွက်ေစြခင်း၊

သိမ ု ဟုတ် တာဝန်ခပ ံ ဂ ု ိလ်တစ်ဦးဦးသည် ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားြခင်းမှ ကိတင်

ကျန်းမာေရးှငည ့်  ီ တ ွ ေ ် သာ ေနအိမ ် င ှ ့် အေဆာက်အအုေ ံ ဆာက်

(ဃ) ေရတွင်း၊ ေရကန်င ှ ့် ေရသိေ ု လှာင်ထားရှသ ိ ည့် အရာဝတများကို

ကာကွယ ် င ို ရ ် န်င ှ ့် ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားသည်အ ့ ခါ ထိေရာက်စွာ ထိန်းချပ်

လုပ်ေရး၊ ကျန်းမာေရးှင့်ညီွတ်ေသာ ေသာက်ေရှင့်သုံးေရ

ေရာဂါပိုး သန့်စင်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်း သိုမဟုတ်

ှိမ်နင်းိုင်ရန် ကျန်းမာေရးအရာရှိ၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲ လမ်းန်မြဖင့်

ရရှိသုံးစွဲေရး၊ အညစ်အေကးများ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ေရးတိုှင့်

ေဆာင်ရွက်ေစြခင်း၊

ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းေရးဆိုင်ရာ ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ရ

စပ်လျ်း၍ သက်ဆင ုိ ရ ် ာအစိးု ရဌာန၊ အစိးု ရအဖွဲ အစည်း၊ အစိုးရ

(င) ေရာဂါကူးစက်ေစသည့် သိုမဟုတ် ေရာဂါပိုးသယ်ေဆာင်သည့်

မဟုတေ ် သာ အဖွဲအစည်းများ၊ ေကျာင်း၊ ေစျး၊ စက်၊ုံ အလုပ ်  ုံ င ှ ့်

ပိုးမားများ ကင်းစင်ေစရန် ေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်း သိမ ု ဟုတ် ေဆာင်ရက ွ ်

(က) အိမ်တွင်း၊ အိမ်ြပင် သိုမဟုတ် ြခံတွင်း၊ ြခံြပင်သန့်ရှင်းေရး၊

ေစြခင်း၊

(ခ) ေရတွင်း၊ ေရကန်ှင့် ေရေြမာင်းများ သန့်ရှင်းေရး၊

လုပ်ငန်းခွင်များအား အ ကံြပြခင်းှင့်

လိုအပ်သလို ညိင်း

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(စ) ကူးစက်ြမန်ေရာဂါြဖင့် ေသဆုံးေသာ လူေသအေလာင်းမှတစ်ဆင့်

မည်-

(ဂ) အညစ်အေကးများကို ကျန်းမာေရးစံသတ်မတ ှ ခ ် ျက်များှငအ ့် ညီ

(ဆ) ြဖစ်ပာွ းေသာကူးစက်ေရာဂါမှာ တစ်င ုိ င ် မ ံ ှ တစ်င ုိ င ် သ ံ ုိ လျင်ြမန်စွာ

ေရာဂါကူးစက်ပျံှံ ြခင်းမရှေ ိ စေရးအတွက် အေလာင်းကို စနစ်

ကူးစက်ြပန့်ပွားေစိုင်လင် သိုမဟုတ် ကူးစက်ေရာဂါဆိုင်ရာ

တကျပိုးသန့်စင်ပီး စနစ်တကျထုပပ ် ိုးြခင်း၊ သဂဟ်  ြခင်း၊ အသုဘ

ြပည်သ့ူ ကျန်းမာေရး အေရးေပအေြခအေနြဖစ်ပာွ းလင် ကမာ့

အခမ်းအနားကို အကျ်းချံးြပလုပေ ် စြခင်း၊ အြခားလိအ ု ပ်သည်

(င) ပိုးေလာက်လမ်း၊ ြခင်၊ ယင်၊ ပိုးမားှင့် ကက်ှိမ်နင်းေရး၊

ကျန်းမာေရးအဖွဲက ထုတြ် ပန်ထားသည့် အြပည်ြပည်ဆင ို ရ ် ာ

များကို ေဆာင်ရွက်ြခင်း သိုမဟုတ် ေဆာင်ရွက်ေစြခင်းတိုှင့်

(စ) အြခားလိုအပ်ေသာ ပတ်၀န်းကျင်သန့်ရှင်းေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း

ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

စပ်လျ်း၍ န်ကားြခင်း၊

သိမ်းဆည်း စွန့်ပစ်ေရး သိုမဟုတ် မီးဖျက်ဆီးေရး၊ (ဃ) ယင်လအ ုံ မ ိ သ ် ာ ေဆာက်လပ ု ေ ် ရးှင့် သန့်ရင ှ း် စွာထားရှသ ိ းံု စွေ ဲ ရး၊

များေဆာင်ရွက်ေရး။

(ဇ) ေဖျာ်ေြဖေရးလုပင ် န်း၊ စားေသာက်ဆင ို  ် င ှ ့် ခရီးသွားလုပင ် န်းတိတ ု င ွ ်

(ဆ) အများစားသုံးရန်မသင်ေ ့ သာ အစားအေသာက်များ ေရာင်းချြခင်း

ကူးစက်ေရာဂါှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ကိတင်ကာကွယြ် ခင်း၊ ေစာင်့ ကပ်

ကို ယာယီပိတ်ပင်ရန် သိုမဟုတ် ဖျက်ဆီးရန် ေရာင်းချသူအား

ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပာွ းမှငစ ့် ပ်လျ်း၍ တိင ု ် ကားြခင်းှင့် ြပမူေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်း

ကည့်စစ်  ေဆးြခင်းှင့်

တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ြခင်းလုပ်ငန်းများ

တည်ဆဥ ဲ ပေဒတစ်ရပ်ရပ်င ှ အ ့် ညီ ကျ ိးေကာင်းေဖာ်ြပန်ကား

၁၅။ (က) အိမေ ် ထာင်ဦးစီး သိမ ု ဟုတ် အိမေ ် ထာင်စဝ ု င် တစ်ဦးဦး၊ လုပင ် န်းရှင်

(စျ) ကပ်ေဘးအရာယ်၊ သဘာဝေဘးအရာယ်၊ လူေကာင်ြ့ ဖစ်ေသာ

(ဇ) ကူးစက်ေရာဂါ၊ ကူးစက်ြမန်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားပျံှေ ံ စေသာ သိမ ု ဟုတ်

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

ြခင်း၊

အခန်း (၇)

သိမ ု ဟုတ် တာဝန်ခပ ံ ဂ ု ိလ် တစ်ဦးဦးသည် ကက်၊ ငှက် အပါအဝင်

ြဖစ်ပွားပျံှံေစသည်ဟု

အေရးေပအေြခအေနများ ြဖစ်ေပပါက ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများ

အေသာက်များ၊ တိရစာန်င ှ ့် တိရစာန်ထက ွ ပ ် စည်းများှင့် အြခား

ကျန်းမာေရးဌာနသိုြဖစ်ေစ၊

တွင်

ကူးစက်ေရာဂါှငစ ့် ပ်လျ်း၍

သံသယြဖစ်ဖွယ်ရာရှိေသာ

အစား

တိရစာန်များ အစုလက ုိ အ ် ြပံလိက ု ် ေသဆုံးေကာင်း သိရလ ိှ င်

ေဘးအရာယ်ှင့် ကူးစက်ေရာဂါဆိုင်ရာ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရး

သိရခ ှိ ျင်း အနီးဆုံး အုပခ ် ျပ်ေရးအဖွဲ အစည်းများသိြု ဖစ်ေစ၊ အစိုးရ စိုက်ပျ ိးေရး၊

ေမွးြမေရးှင့်

ကိတင်ကာကွယြ် ခင်း၊

အရာဝတများကို ဖျက်ဆးီ ရန်ြဖစ်ေစ၊ သယ်ယပ ူ ေ ုိ ဆာင်ြခင်းှင့်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနသို

ေစာင့် ကပ်ကည် ့ စစ်  ေဆးြခင်းှင့် တုြံ ပန်ေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်းလုပင ် န်း

ေရာင်းချြခင်းမြပရန် ြဖစ်ေစ၊ ယင်းတိက ု ို ထုတလ ် ပ ု ြ် ခင်း၊ ေရာင်းချ

ြဖစ်ေစ ချက်ချင်းသတင်းပို တိုင်ကားရမည်။

များ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

ြခင်းြပေသာ အလုပ်ုံ၊ စက်ုံ၊ အလုပ်ဌာန၊ ေဈး၊ ေကျာင်း

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်)


ေဖေဖာ်ဝါရီ

၉၊


၂၀၂၀


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

လူကိုကူးစက်တတ်ေသာ လက်ပတိုစပိုင်ိုးစစ်ေရာဂါ၊ အီကိုမိုးတူး ပေရာဂျက်ှင့် တိရ စာန်ေဆးကုဆရာဝန်တစ်ေယာက်၏အခန်းက ေဒါက်တာခင်စန်းေမာ် အချ ိန်က ၂၀၁၉ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်။

လကဏာများသည်လည်း အမျ ိးမျ ိးအဖုံဖုံကွဲြပားြခားနား

ြခင်းတိေ ု ကာင့် ဆိးု ရွားြပင်းထန်လာမည်။ ဒုတယ ိ အဆင့တ ် င ွ ်

လည်းေကာင်း စာတမ်းများ ဖတ်ကားကသည်။ ကန်မ၏

ေနရာက အင်းလျားကန်ေဘးရှိ စိမး် လန်းစိြု ပည်ဥယျာ်

ကပါသည်။ ွားများတွင် ကိုယ်အေလးချ ိန် ကျဆင်းြခင်း၊

ေရာဂါသည် တစ်ဆက်တည်းြဖစ်ေပေနတတ်ပီး ြပန်လည်

စာတမ်းဖတ်ကားေသာအခါ

မှာ ြဖစ်သည်။ ေဆာင်းနံနက်ခင်းမို ခပ် ု ု ေနေရာင်ြခည်၊

ိအ ု ေ ံု ရာင်ြခင်း၊

ိထ ု က ွ  ် န်  းကျဆင်းြခင်း၊ သားပျက်သား

ေကာင်းမွနြ် ခင်း သိမ ု ဟုတ် အသက်ေသဆုးံ ြခင်းအထိ ြဖစ်င ုိ ်

အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းေြပာကားခဲ့သည်။

သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ေသာေလ၊ စိမ်းစိုေနေသာ အုပ်အုပ်

ေလာြခင်း၊ အသည်းကီးြခင်း၊ ေသွးအားနည်းြခင်းှင့်

ပါသည်။ နာမကျန်းမမှ ြပန်လည်သက်သာလာသူသည်

ဆိုင်းဆိုင်းသစ်ပင်များ၊ ေအးြမေနေသာ ပတ်ဝန်းကျင်

အသားဝါြခင်းတိက ု ို ေတွရမည်။ ေခွးများတွင် ေရာဂါြဖစ်ပွား

နာလန်ထရန်

လေပါင်းများစွာ ကာြမင့်တတ်သည်။

ကန်မတို ေဆးခန်းထိုင်ခါစက အိမ်ေမွးတိရစာန်

တိုက စိမ်းလန်းစိုြပည် ဆိုေသာအမည်ှင့် အလွန်ပင်

ေသာအခါ ုတ်တရက်ေသွးထွက်ြခင်း၊ အသားဝါြခင်း၊

ဤေရာဂါသည် လူမှ လူသုိ ကူးစက်တတ်ြခင်း မရှသ ိ ေလာက်

ပိုင်ရှင်အများစုသည် မိမိတို၏ အိမ်ေမွးတိရစာန်များကို

လိက ု ဖ ် က်လသ ှ ည်။ တိရစာန်ေဆးကုဆရာဝန်ြဖစ်သည့်

အသည်းေရာင်ြခင်း၊ ေကျာက်ကပ်ထိခိုက်ြခင်း၊ ဝမ်းပျက်

ပင်ြဖစ်သည်။

ကာကွယ်ေဆး ထိုးရေကာင်းမှန်းပင်

အချ ိန်မှစ၍ ေဆးခန်းှင့် အိမ်ကိုသာ ေန့စ်ေန့တိုင်း

ဝမ်းေလာြခင်း၊ အစာအိမ်ေရာင်ြခင်းတို ြဖစ်တတ်သည်။

ေရာဂါပိုးပျ ိးကာ

ကူးချည်သန်းချည် လုပေ ် နခဲရ ့ ရာ တစ်ခါတစ်ရံ အလုပခ ် င ွ ်

ကက်များှင့် ကက်မျ ိးွယ်ဝင်များသည် ဤေရာဂါပိုးကို

စပိုင်ရာပိုးသည် အြခားဗက်တီးရီးယားများကဲ့သို အလွယ်

ရှိေကာင်းလည်း ထဲထဲဝင်ဝင် မသိက။ ေရာဂါရှာေဖွ

၏ ြပင်ပသို သွားေရာက်ခင ွ ရ ့် ေသာအခါ၌ လွတလ ် ပ်ေပါ့ပါး

သယ်ေဆာင်ထားေသာ်လည်း

တကူ ပိုးပျ ိး၍ မရေပ။

ေခတ်မီြမန်ဆန်ေသာဓာတ်ခွဲမ

စမ်းသပ်သည့်အခါ ပိုင်ရှင်များကေြပာြပေသာ ေရာဂါ

သည့်အရသာကို

တစ်ရာမြပသည့်အြပင်

နည်းစနစ်မာှ (DOT-ELISA test) ြဖင့် စမ်းသပ်ြခင်းြဖစ်သည်။

ရာဇဝင် (Clinical signs) ှင့် ဆရာဝန်က စမ်းသပ်ရှာေဖွ

ရရှိခံစားရေလသည်။ မသွားမြဖစ်

သွားေရာက်ရေသာကိစအများစုမှာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကိစများှင့်သာ

ပတ်သက်ဆက်ယ်ေနတတ်ပါ၏။

ယခုလည်း ပညာရပ်ှင့်သက်ဆိုင်ေသာ စာတမ်းတစ်ခု ဖတ်ရန် ေရာက်ရှိေနရြခင်း ြဖစ်သည်။

ေရာဂါလကဏာတစ်စုံ

ေရာဂါပိုးကို ြဖန့်ြဖးိုင်ေသာ

ကားခံသတဝါလည်း ြဖစ်ေနသည်။

ေရာဂါဝင်ခါစတွင်သာ ခွဲြခားိုင်ေသာ်လည်း

ေသွးစစ်ပီး လက်ပတို

မိနယ်ေပါင်း ၃၃ မိနယ်ကို စုံစမ်းေထာက်လှမ်း

ေရာဂါကူးစက်ိုင်ေသာ လမ်းေကာင်းများ

ကန်မက ေအာက်ပါ

လက်ခံစြပလာ

တိ ရ စာန် မ ှ

စစ် ေဆးမိ သ ည့ ်

မသိကေသး။

လူ ကို ကူး စက် တ တ် ေသာေရာဂါများ

ေရာဂါလက ဏာများ (Clinical

အီကိုမိုးတူးပေရာဂျက်သည် ေရမှတစ်ဆင့် ကူးစက်

symptoms) အေပတွငသ ် ာ အေြခြပပီး ကုသခဲရ ့ ပါသည်။

တတ်ေသာေရာဂါများ၊ ကားခံသတဝါမှတစ်ဆင့် ကူးစက်

ထိေ ု နာက်တင ွ ် ဓာတ်မန ှ  ် က ို ြ် ခင်း၊ အာထရာေဆာင်းိက ု ်

ပတိစ ု ပိင ု ရ ် ာ ဗက်တီးရီးယားများစွာ ပါဝင်ေနေသာေကာင့်

တတ်ေသာေရာဂါများကို

ပီး ေရာဂါရှာေဖွြခင်းတိုကို

လက်ခံစြပလာသည်။ ဝမ်းစစ်ဖို လိုသည်ဟု

ေရာဂါြဖစ်ပွားေနေသာ တိရစာန်၏ဆီးထဲတင ွ ် လက်

စစ်ေဆးေလ့လာရာတွင်

စာတမ်းဖတ်ကားရမည့် အေကာင်းအရာသည်

တိရစာန်၏ ဆီးအညစ်အေကးသည် ေရာဂါကူးစက်ေစေသာ

လက်ပတိုစပိုင်ရာေရာဂါပိုးလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုစီမံ

သိုေသာ်ေသွးစစ်ဖို၊ ဆီးစစ်ဖို၊

အီကမ ို ိုးတူး(Ecomore 2) ပေရာဂျက်င ှ ့် ပတ်သက်ေနပါ

အဓိကအေကာင်းရင်းြဖစ်သည်။ အထူးသြဖင့် ကက်၏

ကိန်းသည် ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ဇွနလ ် မှ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် မတ်လအထိ

ဆရာဝန်ကေြပာလိုက်လင် 'သည်အတိုင်းပဲ ကုေပးပါ

သည်။ Ecomore ၏

Economic

ဆီးများ၊ ေရာဂါြဖစ်ေနေသာ အိမေ ် မွးတိရစာန်တ၏ ို ဆီးများ

သတ်မှတ်ထားပီး ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်

ဆရာမရယ်' ဟု ေတာင်းဆိုသူက ခပ်များများ။ အချ ိက

Development ၊ Ecosystem Modifications and

အဓိပာယ်မှာ

ပါဝင်ေနသည့်ေရကို လူကေသာက်သုံးမိြခင်း၊ တိရစာန်တို

အတွင်းရှိ

ေနာက်ေန့ေပမလာကေတာ့ေပ။

Emerging Infectious Diseases Risk Evaluation

၏ ဆီးအညစ်အေကးစွန့်ထားသည့ေ ် ြမကီးကို ထိမက ိ င ုိ မ ် ိ

ေထာက်လှမ်းြခင်း ြဖစ်သည်။ ရန်ကုန်ဧရိယာအတွင်းရှိ

ြဖစ်သည်။ ဤပေရာဂျက်တင ွ ် ဖိလစ်ပင ုိ ၊် ကေမာ ဒီးယား၊

ြခင်း၊ ေရာဂါပိုးပါသည့ဆ ် ီးများ ေပကျံေနေသာ အစားအစာ

တိရစာန်ေဆးကုခန်းများကို ထိုစီမံကိန်းအတွက် ရှင်းြပ

လာအိ၊ု ြမန်မာှင့် ဗီယက်နမ်င ုိ င ် ံ စသည့် ငါးိင ု င ် ံ ပါဝင်

ကို စားသုးံ မိြခင်းတိမ ု တ ှ စ်ဆင့် လူကို ကူးစက်တတ်သည်။

ကမ်းလှမ်းခဲရ ့ ာ ကန်မ အလွနစ ် တ ိ ဝ ် င်စားခဲ့ ပီး စစ်ေဆးေပး

ချ ိတ်ဆက်ထားသည်။ ပေရာဂျက်၏ရည်ရွယ်ချက်ှင့်

ေရာဂါပိုးပါေနေသာ ေြမကီးှင့် တိရစာန်တို၏ဆီးကို

ဖို လိုလိုလားလား သေဘာတူလက်ခံခဲ့သည်။ လက်ပတို

အမ တစ်ဖက်ကလည်း အိမ်ေမွးတိရစာန်ပင ုိ ရ ် င ှ တ ် ၏ ုိ

လုပ်ငန်းစ်တွင် ြပည်သူလူထုကျန်းမာေရးကို အထူး

ထိမိကိုင်မိလင် အေရြပားရှရာ၊

ပွန်းပဲ့ရာမှတစ်ဆင့်

စပိုင်ိုးစစ်ေရာဂါကို စစ်ေဆးေလ့လာမမှာ ေရာဂါရှိသည်

အသိပညာဗဟုသတ ု ကျယ်ြပန့်လာေသာအချ ိန်မှ ေရာဂါ

ဦးစားေပးပီး ေဆာင်ရွက်ရာ၌ ပတ်ဝန်းကျင် ေြမ၊ ေရ၊

ခာကိယ ု ထ ် ဲ ဝင်သွားြခင်း၊ ှာေခါင်း၊ ပါးစပ်၊ မျက်လးံု တိ၏ ု

ဟု သံ သ ယရှိ ေသာေခွး များထံ မ ှ ေသွး ေဖာက် ယူ  ပီး

ရှာေဖွစမ်းသပ်သည့် ဓာတ်ခခ ွဲ န်းစမ်းသပ်မမျ  ိးကို လက်ခံ

ေလကို ေြပာင်းလဲေစတတ်သည့် ေရမှတစ်ဆင့်ကူးစက် တတ်ေသာ ေရာဂါများ၊ ေရာဂါပိုးကို သယ်ေဆာင်ထား သည့် ကားခံသတဝါများမှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်ေသာ ေရာဂါများကို ရှာေဖွေထာက်လှမ်း စစ်ေဆးြခင်းလည်း ပါဝင်ေနသည်။ ထိုအစီအစ်အရ

အီကိုမိုးတူး

ပေရာဂျက်သည် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန အမျ ိးသား ကျန်းမာေရး ဓာတ်ခွဲမဆိုင်ရာဌာန၊ စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမ ေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၏ လက်ေအာက်ရှိ ေမွး ြမေရးှ င့ ် ကု သ ေရးဦးစီး ဌာန ေရာဂါရှာ ေဖွ ေရး ဓာတ်ခွဲခန်းတိုှင့် ချ ိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ေနသည်။ ယခုရှာေဖွစစ်ေဆးရသည့်ေရာဂါမှာ လက်ပတို စပိုင်ိုးစစ်ေရာဂါ (Leptospirosis) ြဖစ်ပီး ယင်းသည် လက် ပ တို စ ပို င ် ရာ (Leptospira)

ဗက် တီး ရီး ယား

ေကာင့် ြဖစ်ပွားရေသာေရာဂါ ြဖစ်သည်။ ဤေရာဂါပိုးကို သမပိင ု ်းရာသီဥတုင ှ ့် အပူပင ို ်းရာသီဥတုရသ ှိ ည့ေ ် ဒသများ တွင် အများဆုံးေတွရတတ်ပါသည်။ ေရာဂါြဖစ်ပွားေန ေသာ တိရစာန်များှင့် လူများ၌ ေရာဂါပိုးေတွရှရ ိ သကဲသ ့ ို ေရှင့် ေြမကီးထဲ၌လည်း

ေရာဂါပိုးေတွရတတ်၏။

အဘယ်ေကာင့် ဤေရာဂါပိုးကို

ရှာေဖွစစ်ေဆးရ

သနည်းဟုဆိုရလင် ဤေရာဂါသည် တိရစာန်များမှာ ြဖစ်ပွားတတ်ေသာ ေရာဂါြဖစ်ုံသာမကဘဲ တိရစာန်မှ တစ်ဆင့်

လူကိုကူးစက်တတ်ေသာ ေရာဂါတစ်မျ ိး

ြဖစ်ေနေသာေကာင့်ပင် ြဖစ်သည်။ တိရစာန်မှ လူကက ို ူးစက်ရာတွင် အေရးအကီးဆုံး လက်ပတိုစပိုင်ရာ ဗက်တီးရီးယား မျ ိးစိတ်တစ်ခုမှာ L. icterohaemorrhagiae ြဖစ်ပီး ကက်မျ ိးွယဝ ် င်များှင့် ေခွးများတွင် ေတွရသည်။ ထိအ ု ြပင် ွားများှင့် ြမင်းများ တွင် ေတွရေသာL. hardjo၊ ေခွးများတွင် ေတွရှိရေသာ L. canicola၊ ဝက်များှင့် ွားများတွင်ေတွရှိရေသာ L. pomona တိုသည်လည်း

လူကိုကူးစက်တတ်ြခင်း

ရှိေကာင်း ရံဖန်ရံခါေတွရတတ်သည်။ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ အများစုသည် ေရလမ်းမိုးေသာ အချ ိန်ကာလတွင် ေတွရ ပီး ေြမကီးထဲ၌ ရှိေနေသာ ေရာဂါပိုးများက ေရမျက်ှာ ြပင်ေပသို ထွက်ေပလာပီး ေရှင့်အတူ ေနရာေဒသ အှံအြပားသို ပျံှံသွားေသာေကာင့် ြဖစ်ေပသည်။ တိရစာန်များတွင် ေရာဂါြဖစ်ပွားြခင်း ေရာဂါြဖစ်ပွားိုင်ေသာ တိရစာန်အမျ ိးအစားများ ကွဲြပားြခားနားသည့်အေလျာက် ေတွရှိရေသာ ေရာဂါ

တိရ စာန်  မှ လူကိုကူးစက်ရာတွင်

မိနယ်ေပါင်း

၃၃

မိနယ်ကို

စုံစမ်း

ရှာေဖွစမ်းသပ်ရမည့် ေရာဂါလကဏာများက များစွာအေရးပါလာ ေဆးပညာအဆင့်အတန်း

ြမင့်မားလာသည်ှင့်

အေရးအကီးဆုံး လက်ပတိုစပိုင်ရာဗက်တီးရီးယားမျ ိးစိတ်တစ်ခုမှာ

L. icterohaemorrhagiae ြဖစ်ပီး ကက်မျ ိးွယ်ဝင်များှင့် ေခွးများတွင် ေတွရသည်။ ထိအ ု ြပင် ွားများှင့် ြမင်းများတွင် ေတွရေသာ L. hardjo၊ ေခွးများတွင် ေတွရှရ ိ ေသာ L. canicola၊ ဝက်များှင့် ွားများတွငေ ် တွရှရ ိ ေသာ L. pomona တိုသည်လည်း လူကိုကူးစက်တတ်ြခင်းရှိေကာင်း ရံဖန်ရံခါ ေတွရတတ်သည်။ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမအများစုသည် ေရလမ်းမိုးေသာအချ ိန်ကာလတွင်ေတွရပီး ေြမကီးထဲ၌ရှိေနေသာ ေရာဂါပိုးများက ေရမျက်ှာြပင်ေပသို ထွက်ေပလာပီး ေရှင့်အတူ ေနရာေဒသအှံအြပားသို ပျံှံသွားေသာေကာင့်ြဖစ် အေပယံအလာမှတစ်ဆင့်ဝင်ြခင်းတိုသည်လည်း ေရာဂါ

စီမက ံ န ိ ်းမှ တာဝန်ရသ ှိ ထ ူ ံ ေသွးနမူနာ ေပးပိစ ု စ်ေဆးေစြခင်း

လာကသည်။ သိေ ု သာ် ပိင ု ရ ် င ှ တ ် င ို ်းက မလုပလ ် ို ကေပ။

ကူးစက်သည့်လမ်းေကာင်းများ ြဖစ်ကသည်။ ထိုေကာင့်

ြဖစ်သည်။ ထိုစီမံကိန်းအရ ေခွးပိုင်ရှင်သည် သူ၏ေခွးကို

ပိုင်ရှင်အများစုသည် ေမတာ၊ ကုဏာကို အေြခခံပီး

ေရာဂါပိုးပါဝင်ေနသည့်ေရကို

ချ ိးမိြခင်း၊ ေရကူးမိြခင်း

စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်ရန် သေဘာတူညီလက်ခံရမည်ြဖစ်ပီး

အိမေ ် မွးတိရစာန်ပြဲ ဖစ်ေစ၊ လမ်းေဘး ေလလွင့် တိရစာန်

တိုသည် လူကို အများဆုံးကူးစက်ိုင်သည်။ လက်ပတို

ေခွးှင့် ေခွးပိင ု ရ ် င ှ သ ် ည် ရန်ကန ု ဧ ် ရိယာအတွင်း ေနထိင ု သ ် ူ

ပဲြဖစ်ေစ ကယ်တင်လိုေသာစိတ်ေကာင့်သာ ကုသေပး

စပိုင်ရာေရာဂါပိုး၏ ကူးစက်တတ်ေသာ နည်းလမ်းသည်

ြဖစ်ရမည်။

သုံးလှင့်အထက်

ြခင်းြဖစ်၍ လိအ ု ပ်သမ စမ်းသပ်မများကိ  ု မလုပ ် င ုိ ်က

အညစ်အေကးရှင်းလင်းရသည့် သန့်ရင ှ ်းေရးအလုပသ ် မား

ြဖစ်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ ကန်မသည် ၂၀၁၉

ရှာေပ။ ဆရာဝန်တို၏ ေဆးကုသခွငသ ့် ည်လည်း ပိင ု ရ ် င ှ ်

များ၊ ေရုတေ ် ြမာင်း အမက်ဆယ်ရသည့် အလုပသ ် မားများ၊

ခုစ ှ ် ဇူလင ုိ လ ် တွင် ဂျဝမ်ဟု အမည်ေပးထားေသာ အသက်

တိုက

ေရှင့် ထိေတွကိုင်တွယ် အလုပ်လုပ်ရသူများ၊ တိရစာန်

ေလးလအရွယ် ဆိုက်ေဘးရီးယန်းဟတ်စကီ (Siberian

ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိေလရာ အချ ိပိုင်ရှင်များက လိုအပ်

ေဆးကုဆရာဝန်များ၊ အိမ်ေမွးတိရစာန်ပိုင်ရှင်များ၊ လယ်

Husky) ေခွးမေလး၏ ေသွးနမူနာတစ်ခတ ု ည်းကို ေပးပိခ ု ရ ဲ့ ာ

သမအားလုံး

သမားများအတွက် အထူးသတိြပသင့ေ ် သာ ေဘးအရာယ်

ထိေ ု ခွး၏ ေရာဂါသည် လက်ပတိစ ု ပိင ု  ် ိုးစစ်ေရာဂါ ဟုတမ ် န ှ ်

လိုက်ေလျာကေသာ်လည်း အချ ိက အနည်းငယ်မသာ

ပင် ြဖစ်သည်။

ေကာင်း အေြဖထွကခ ် သ ဲ့ ည်။ ယခု စိမ်းလန်းစိြု ပည်ဥယျာ်

စစ်ေဆးလိုကသည်။ ေရာဂါရှိိုင်သည့်အစိတ်အပိုင်းကို

အစည်းအေဝးခန်းမတွင် စာတမ်းဖတ်ရမည့် အေကာင်း

သာ စစ်ေပးပါ။ ဥပမာ ေဟာ်မုန်းဆိုလင် ေဟာ်မုန်း၊

အရာက ထိုအေကာင်းအရာှင့် ပတ်သက်သည်။

အသည်းဆိုလင်

လူတွင် ေရာဂါြဖစ်ပွားပုံ ေရာဂါပိုးဝင်သည့်အချ ိန်မှ ေရာဂါပျ ိးေနချ ိန်သည် ရက်အနည်းငယ်မှ သီတင်းပတ် အနည်းငယ်အထိ ကာြမင့်

ေခွး၏အသက်က

ရန်ကန ု ဧ ် ရိယာအတွင်းရှိ ေခွးများ၏ ေသွးနမူနာများ

ခွင့်ြပေသာ

အတိုင်းအတာအတွင်းမှာသာ

စစ်ေဆးပါဟု

အသည်း၊

ကည်ကည်ြဖြဖ

ေကျာက်ကပ်ဆိုလင်

ေကျာက်ကပ်၊ ေသွးဆိလ ု င်ေသွး စစ်ေဆးမ၏ ရလဒ်ထမ ဲ ှာ

တတ်သည်။ ေရာဂါလကဏာ မသိသာြခင်း၊ ုတ်တရက်

အနက် ကန်မက

ေသွးနမူနာတစ်ခုတည်းကိုပိုခဲ့ပီး

ပုံမှန်မဟုတ်သည့် အေြဖရှိိုင်သည့် အပိုင်းေလးကိုသာ

ေရာဂါအြပင်းအထန် ကျေရာက်ြခင်း၊ အသက်ဆုံးံးြခင်း

တစ်ခုတည်းေသာ

(Leptospirosis positive ေက့စ်ကို

စစ်ေပးဖို ေတာင်းပန်ကြခင်းမျ ိးလည်း ရှပ ိ ါသည်။ သိေ ု သာ်

တိုအထိ ေရာဂါအတိမ်၊ အနက်ကွဲြပားြခားနားိုင်သည်။

ပိ ု င ို သ ် ည့် တစ်ဦးတည်းေသာ

တိရ စာန်ေဆးကုဆရာဝန်

အများစုက ဆရာဝန်၏ အတတ်ပညာအေပ အေြခခံပီး

ေရာဂါလကဏာများမှာ အဖျားတက်ြခင်း၊ ေခါင်းကိက ု ြ် ခင်း၊

အေနြဖင့)် "ဘာေကာင့် ဒီေခွးကို လက်ပတိစ ု ပိင ု  ် ိုးစစ်ေရာဂါ

ကုသေပးေစလို ကသြဖင့် ပိင ု ရ ် င ှ က ် ေြပာြပေသာ ေရာဂါ

တစ်ကိုယ်လုံးရှိ ကက်သားများ နာကျင်ကိုက်ခဲြခင်း၊

လို သံသယရှိတာလဲ (Why I suspected Leptospirosis

ရာဇဝင်ှင့် ဆရာဝန်က ရှာေဖွစမ်းသပ်ရမည့် ေရာဂါ

ေမာပန်းွမ်းနယ် အားအင်ကုန်ခန်းြခင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ

in this dog) "ကို စာတမ်းဖတ်ရပါသည်။ လူတွင်ြဖစ်ပွား

လကဏာများက များစွာအေရးပါလာပီ ြဖစ်သည်။

ေအာ့အန်ြခင်းတိက ု ို ေတွရမည်။ ေရာဂါပိုးအမျ ိးအစားအေပ

ေသာ လက်ပတိုစပိုင်ိုးစစ်ေရာဂါှင့် စစ်ေဆးေတွရှိရမ

မူတည်၍ ေရာဂါဆိုးရွားြပင်းထန်မ အဆင့်ဆင့်ရှိေနတတ်

များကို အမျ ိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခမ ဲွ ဌာနမှ  ေဒါက်တာ

တတ်သည့် တိရစာန်များ ြဖစ်ေနေသာေကာင့် ပညာရပ်ကို

သည်။ ေရာဂါသက်သာသလို ြဖစ်လာရာမှ ဒုတိယအကိမ်

ပန်းအိစိုးကလည်းေကာင်း၊ ေခွးများတွင် ြဖစ်ပွားတတ်

များများအားကိုးရသည်။ ေဆးခန်းလာြပသည့် ေပးရှင့်

ထပ်မေ ံ နမေကာင်းြဖစ်ေသာအခါ ေကျာက်ကပ်င ှ အ ့် သည်း

ေသာ ဤေရာဂါအေကာင်းကို Ecomore2 မှ ေဒါက်တာ

များထဲမှ ထူးထူးြခားြခား ေရာဂါလကဏာများရှိေသာ

လုပ်ငန်းတာဝန် ကျဆင်းလာြခင်း၊ စိတ်ပ်ေထွးြခင်း၊

သက်ိုင်ထွန်းကလည်းေကာင်း၊ ေရာဂါရှာေဖွေရးဆိုင်ရာ

တိရစာန်များေတွရလင် ပိုင်ရှင်များကို ခွင့်ေတာင်းပီး

ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ြခင်း၊ ဦးေှာက်အေြမးေရာင်ြခင်း၊

ဓာတ် ခ ွဲ ခ န်း အေကာင်း အရာများကို

ဓာတ်ပုံိုက် မှတ်တမ်းြပစုထားတတ်သည်။

အသက်ရှရန်ခက်ခြဲ ခင်း၊ ေသွးဖိအား အလွနအ ် မင်းကျဆင်း

လက်ေထာက်န်  ကားေရးမှး ေဒါက်တာ နီနီေအာင်က

ေမွး /ကု ဦးစီး မှ

ကုသရသည့်ေပးရှင့်များက

စကားမေြပာ

စာမျက်ှာ ၁၉ သို


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ေရှးေဟာင်းသမိုင်းဝင် ဆံေတာ်ရှင် ြမတ်ေမာ်တင်စွန်း ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး ဗုဒပူဇနိယပွဲေတာ် ဖွင့်ပွဲကျင်းပ

ပုသိမ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

ေထရဝါဒဗုဒဘာသာအဖွ  ဲ ချပ်င ှ ့် နယ်စပ်ေတာင်တန်း

ေကျာင်းတိက ု ် ပဓာနနာယကဆရာေတာ် အဂမဟာ

ရှိ ေရှးေဟာင်းသမိင ု း် ဝင် မဟာမကုဋရံသီ ဆံေတာ်ရင ှ ်

ေကျာ်ထင် ေဒါက်တာခင်ေရှင့် တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားက

ထံမှ ဝန်ကီးချပ် ဦးလှမိုးေအာင်င ှ ့် တက်ေရာက်လာ

ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသကီး ပုသမ ိ ခ ် ိင ု ် ငပုေတာမိနယ် ြမတ်ေမာ်တင်စန ွ း် ေစတီေတာ် ဗုဒပူ  ဇနိယပွေ ဲ တာ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယေန့နံနက်ပိုင်းက အဆိုပါ ဆံေတာ်ရှင်

ြမတ်ေမာ်တင်စွန်းေစတီေတာ်တွင်

စည်ကားသိုက်မိက်စွာ ကျင်းပသည်။ ေရှးဦးစွာ

ဆံေတာ်ရှင်

ေစတီေတာ်ဘုရားပွဲ

ြမတ်ေမာ်တင်စွန်း

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို

ေဖာင်ေတာ်ဆပ ိ ေ ် စတီအနီးကျင်းပရာ ဧရာဝတီတင ုိ း် ေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးလှမိုးေအာင်၊ တိင ု ်းေဒသကီး အစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးများ၊ ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ

ေဒသ သာသနာုဂဟအသင်း(ဗဟို) ဥက ဝဏ ဆံေတာ်ရင ှ ် ြမတ်ေမာ်တင်စန ွ း် ေစတီေတာ် ဗုဒပူ  ဇနိယ

ပွေ ဲ တာ်မခ ု ဦ ် းကို ဖဲကိးြဖတ်ဖင ွ လ ့် စ ှ ေ ် ပးကာ မဂလ  ာ

မုခဦ ် းအား အေမးနံ့သာရည်များြဖင့် ပက်ဖျန်းေပးပီး စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။ ထိုေနာက်

မဟာမကုဋရံသီ

ဆံေတာ်ရှင်

ပတ ိ အဂမဟာသဒမေဇာတိကဓဇ ဘဒဝိဿတ ု သူများက

ငါးပါးသီလခံယူေဆာက်တည်ကပီး

ကေရာက်ေတာ်မလ ူ ာကသည့် ဆရာေတာ်၊ သံဃာ ေတာ်များက ပရိတတ ် ရားေတာ်များ ရွတပ ် ာွ းသရဇာယ် ေတာ်မူကသည်။

ယင်းေနာက် ိုင်ငံေတာ်ဩဝါဒါစရိယ ပုသိမ်မိ

ြမတ်ေမာ်တင်စွန်းေစတီေတာ်ြမတ်ကီး ဗုဒပူ  ဇနိယ

ေညာင် ပ င် သာေကျာင်း တို က ်

ေစတီရင်ြပင်ေတာ်ေပရှိ

ေဇာတိကဓဇ

ပွဲေတာ် ေရစက်ချမဂလာအခမ်းအနားကို အဆိုပါ ဓမာုံ၌

ကျင်းပရာ

ိုင်ငံေတာ်ဩဝါဒါစရိယ ပုသိမ်မိ ေညာင်ပင်သာ

ပဓာနနာယက

ဆရာေတာ် အဂမဟာပိတ အဂမဟာ သဒမ ဘဒဝိဿုတ

အမှးြပေသာ

ဘိုကေလးမိ၌ ဆွမ်းလုံးသပိတ်ေလာင်းလှ

ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များအား ဝန်ကီးချပ်ှင့်

ဘိုကေလး ေဖေဖာ်ဝါရီ

လှဒါန်းကသည်။

ရန်ေြပမာန်ေြပ ေအာင်စကာေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၌ ှစစ ် ်ကျင်းပမဲြဖစ်သည့်

တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားက လှဖွယဝ ် တပစည်းများ ဆပ်ကပ်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ဖျာပုံခိုင် ဘိုကေလးမိ အမှတ်(၆)ရက်ကွက်ရှိ

ယင်းေနာက် တိင ု ်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးလှမိုး

ဆွမ်းဆန်စမ ိ ်းှင့် ဆွမ်းလုံးသပိတေ ် လာင်းလှပွက ဲ ို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်က အဆိပ ု ါ

ေအာင်ှင့် ဝဏေကျာ်ထင် ေဒါက်တာခင်ေရတိုက သာသနာေရးဆိုင်ရာများ

ေလာက်ထားပီး

ကျ ိက်ထီးေဆာင်း ဒုတိယဆရာေတာ် ေဒါက်တာ

ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၏တန်ေဆာင်း၌ ြပလုပ်ခဲ့သည်။ ေလာင်းလှ

ဆွမ်းလုံးသပိတ်ေလာင်းလှပွဲတွင် တိုင်းေဒသကီး လတ်ေတာ်ကိုယ်စား

ဘဒနာဂဒီပထံမှ အုေမာဒနာတရားနာယူကကာ

လှယ် ဦးေအာင်ခင်ဗလ ုိ ၊် ဘိက ု ေလးမိနယ် အုပခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးေအာင်ဇင်ဦးှင့်

ေပးေဝကသည်။

မိသူမိသား ၅၀၀ ခန့်က ဘိုကေလးမိေပရှိ ဘုန်းေတာ် ကီးေကျာင်း ၅၃

စွန်း ဘုရားပွေ ဲ တာ်ကို တပိတ ု လ ွဲ ြပည့ေ ် န့မှ တေပါင်း

ဆွမ်းဆန်စမ ိ ်း၊ ဆီ၊ ဆပ်ြပာ စေသာ လှဖွယပ ် စည်းများ ေလာင်းလှခဲ့ ကသည်။

ရက်အထိ)ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေငွကျပ် ၆၄ သိန်း ၃ ေသာင်းေကျာ် ကုန်ကျခံ လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

လှဒါန်းမအစုစုတိုအတွက် ေရစက်သွန်းချ အမ

ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးများ၊ လူမေရးအသင်းအဖွဲများှင့်

ေရှးေဟာင်းသမိင ု ်းဝင် ဆံေတာ်ရင ှ ြ် မတ်ေမာ်တင်

ေကျာင်းမှ ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များ၊ သာမေဏများအား ဆွမ်းလုံးသပိတ်၊

လြပည့်ေန့အထိ(ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်မှ မတ်လ ၈

အဆိပ ု ါ ဆွမး် လုးံ သပိတေ ် လာင်းလှပွ၌ ဲ လှဖွယပ ် စည်းတန်ဖးုိ စုစေ ု ပါင်း သူဇာွယ်(ဖျာပုံ)

စိမ်းခက်

သမိုင်းမိမ အထက(၁)မရမ်းကုန်း စိန်ရတုပွဲေတာ် ဖွင့်ပွဲကျင်းပ

ရထားလမ်းပိုင်းမှ ပုဇွန်ေတာင် - ပုရွက်ဆိပ်ကုန်းကား အြပင်လမ်း(Outer Line)ရထားလမ်း အဆင့် ြမငြ့် ပြပင်မကိ  ု ယေန့တင ွ ် စတင်ေဆာင်ရက ွ ခ ် ဲ့ ပီး မိပတ်ရထား အချ ိန်စာရင်းများကိုလည်း ယေန့ေြပာင်းလဲေြပးဆွခ ဲ ေ ဲ့ သာေကာင့် ြမန်မာ့ မီးရထားမှ အေထွေထွမန်ေနဂျာ(သွားလာ ပိုေဆာင်ေရး)သည် အမှတ်(၇)တိုင်းမှ တိုင်း အရာရှိများ၊

ကီးကပ်ေရးမှးများှင့်အတူ

အသစ်ဖင ွ လ ့် စ ှ ခ ် သ ဲ့ ည့် ယာယီဘေလာက်ဘတ ူ ာ များြဖစ်ေသာ ပုဇန ွ ေ ် တာင်၊ တာေမွင ှ ့် ေရကူး ဘူတာများအား

ကည့်စစ်  ေဆးခဲ့ေကာင်း

သိရသည်။

ေကျာင်းရဲသမိင ု း် ကို အခုေခတ် ေကျာင်းသား

သမိင ု း် မိမ အမှတ(် ၁) အေြခခံပညာ အထက်

ေစချင်လို ဒီလပ ို က ွဲ ို ကျင်းပရတာပါ”ဟု အခမ်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး မရမ်းကုန်းမိနယ် တန်းေကျာင်း

အသိေပး ေကညာထား မိပတ်ရထား အြပင်လမ်း

လမ်းပိုင်းအား ြပြပင်ေဆာင်ရွက်ေနပီြဖစ်၍ မိပတ်ရထားအချ ိန်စာရင်းများကို သက်ဆိုင် ရာ ဘူတာအသီးသီး၌ အသိေပးေကညာထား ပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ထိုအြပင် ရန်ကုန် မိပတ်ရထားလမ်းပိုင်း အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း လုပင ် န်းများကို ေဆာင်ရက ွ ် ပီးစီးပါက ရန်ကန ု ် မိပတ်ရထား အချ ိန်စာရင်းများကို ထပ်မံ ေြပာင်းလဲ ေြပးဆွဲရဦးမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ထိုသို ေဆာင်ရွက်ပီးစီးပါက အစုန်-အဆန် လမ်း ှစ်လမ်းစလုံးကို ြမန်န်းြမင့်၍ ရထား

ေကျာင်းတည်ေထာင်ြခင်း

၇၅ ှစ်ြပည့်(စိန်ရတု)၊

ဦးကည်ဝင်းက ေြပာကားသည်။

ပူေဇာ်ပေ ဲွ ငွရတုအထိမး် အမှတအ ် ြဖစ် ကျင်းပ

စုေပါင်းကန်ေတာ့

သည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေရးဆွဲခဲ့

စိနရ ် တုပေ ဲွ တာ်၏ ဒုတယ ိ ရက်ြဖစ်ေသာ

ေသာ အမှတတ ် ရပန်းချ ီြပပွ ဲ င ှ ့် ဓာတ်ပြံု ပပွက ဲ ုိ

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက် နံနက်ပင ုိ း် မှစတင်၍ အဆိပ ု ါ

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်မှ ၉ ရက်အထိ ကျင်းပသည်။

ေကျာင်းခန်းမ၌ ရည်စူးဆွမ်းကပ်လှဒါန်းပွ ဲ င ှ ့်

ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်

လာြခင်းှင့်

ေငွရတု

ဆရာမကီးတိအ ု ား လှဖွယပ ် စည်းများှငအ ့် တူ

ရှင်းလင်းေြပာကားပီး ေကျာင်း၏ ဂုဏ်ထူး

ဦးေကျာ်အန ု း် ၊ ကန်ေတာ့ခဆ ံ ရာ ဦးေသာင်းလင်း၊

ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး

ေဒခင်မာေဆွ၊

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ စုေပါင်းေရးဆွဲ

ခဲ့တဲ့

ှင့် မရမ်းကုန်းမိနယ် အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်

ခဲေ ့ သာ သမိင ု ်းမိမ ဆရာေတာ် ဦးစမ ိ ာဘိဝသ ံ

ထင်ရာှ းတဲ့ ဂုဏသ ် တင်းမှတတ ် င ုိ ေ ် တွေကာင့်

ေကျာင်းတည်ေထာင်ြခင်း စိနရ ် တုအခမ်းအနား

အချ ိ၏ ပန်းချ ီကားများ၊ ြမန်မာ့ိုးရာယ်ေကျး

ဖွင့်လှစ်ေပးကသည်။

၃၅ ကားှင့်အတူ ေကျာင်း၏ဂုဏ်ထူးေဆာင်

ေတွ၊ ြမန်မာ့လက်ေရွးစင်ေတွ၊ တိင ု ်းေဒသကီး

ပန်းပုေကျာင်း ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီး(ငိမ်း)

ေခတ်အဆက်ဆက် ေကျာင်းတွင်းလပ်ရှားမ

တယ်။ အရင်ေခတ်က အစ်အလာေကာင်းတဲ့

ေဆာင်

နာယကကီး

ဦးထွန်းေအာင်၊

ေကျာင်းသားေဟာင်း ပန်းချ ီပညာရှင်များှင့်

အလုပအ ် မေဆာင်အဖွဲ ဥက ဦးေအာင်ြမင့ဦ ် း

ထားသည့် ေကျာင်းေတာ်ကီး စတင်တည်ေထာင်

အုပ်ချပ်ေရးမှး

ေဒယ်ယ်ထွန်းတိုက

၏ ပုံတူပန်းချ ီကားအပါအဝင် ဆရာ ဆရာမ

ှင့် ပန်းချ ီှင့် ဓာတ်ပုံြပပွဲအား ဖဲကိးြဖတ်

မ သဘာဝအလှအပခင်း ပန်းချ ီကားေပါင်း

အဆိုပါ စိန်ရတုပွဲေတာ်တွင် ပန်းချ ီ၊

အားကစားသမားများ၏ မှတတ ် မ်းဓာတ်ပမ ုံ ျား၊

ပညာ

ြဖန့်ေဝေပးြခင်းတိုအတွက်ပါ တာဝန်ရှိေသာ

ေကာင့် ြဖစ်သည်။

ေဆးကု လာေသာ

အေတွ အ ကံ များအရ

လက်ပတိစ ု ပိင ု  ် းုိ စစ်ဟု သံသယရှခ ိ ေ ့ဲ သာ တိရစာန်များ တွင် ေခွးများသာမက အိမ်ေမွးေကာင်များပါ ပါဝင်ပါ

သည်။ ထိေ ု ခွး၊ ေကာင်များသည် ဤေရာဂါ၏ လကဏာ

ဆရာ ဆရာမနဲ့

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများရဲ

ထူးခန်

သမိင ု း် အစ်အလာရှခ ိ လ ့ဲ ုိ အခုလုိ စိနရ ် တုကာလ

ပွဲ ကို ေဖာ် ထု တ ် က ျင်း ပရတာပါ။ ဟိုး အရင်

ကတည်းက ဒီေကျာင်းကေန စံြပေကျာင်းသား

အဆင့် အားကစားသမားေတွ ေပထွကခ ် ပ ဲ့ ါ

မိေတာ်ရှိ မရမ်းကုန်းမိနယ်၌ အစိုးရေကျာင်း

များ လုေ ံ လာက်ြပည့စ ် စ ံု ာွ မဖွငလ ့် စ ှ  ် င ုိ ေ ် သးမီ ေကျးဇူးရှင်

သမိုင်းမိမဆရာေတာ်ကီး

ဦးစိမာဘိဝံသက

ေကျာင်းမေနရေသာ

လူငယ်များအတွက် ၁၉၄၆ ခုစ ှ တ ် င ွ ် မူလတန်း အဆင့်မှ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ အလယ်တန်း၊

အထက်တန်းေကျာင်းအဆင့အ ် ထိ အဆင့ဆ ် င့် တိုးတက်ေြပာင်းလဲ ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့သည်။

ကိုေဌး

ေသာေကာင့်သာ မှန်ကန်ေကာင်း အေသအချာသိရှိရ

စားစရာကို

ပီးမှ ေရာက်လာကသည်လည်း ရှသ ိ ည်။ ယခင်က ပညာရပ်

ကားခံတရ ိ စာန်များမှလည်းေကာင်း ကူးစက်တတ်ရာ

တိရ စာန်၏ ခာကိယ ု က ် ို လာြဖင့လ ် ျက်တတ်ြခင်းများ

ြခင်း၊ ကာကွယ်တားဆီးဖို နည်းလမ်းေပးြခင်း၊ အသိ

ဒီေကျာင်းကီးမှာ

အဆိုပါေကျာင်း ြဖစ်ေပလာရြခင်းမှာ

၁၉၄၆ ခုှစ် ဒုတိယကမာစစ်ပီးစ ရန်ကုန်

ရည်နည်းပါးသည်ကုိ ေတွခဲဖ ့ းူ ပါသည်။ အချ ိေခွး၊ ေကာင်

သာမက တိရ စာန်များမှ ကူးစက်တတ်ေသာ ေရာဂါများ အြခားလူများကို မကူးစက်င ို ေ ် အာင် ကိတင်သတိေပး

“ဆရာေတာ် ဦးစမ ိ ာဘိဝသ ံ တည်ေထာင်

စုေပါင်းကန်ေတာ့ကမည်ြဖစ်သည်။

များကိြု ပသသည့အ ် ြပင် ကက်ခတ ု တ ် တ်ြခင်း၊ မသန့်ရှင်း

ေသာေရများကိုသာ ေသာက်ေလ့ရှိြခင်း၊ ေြမကီးထဲမှာ

ကို ကိုယ်တိုင်သတိထားရမည့်အြပင် ပိုင်ရှင်များှင့်

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများကို ြပသထားသည်။

ဒိုညီေနာင်ထု တည်ေထာင်ြပ ြပည်ေထာင်စုေန့ ဒိုမေမ့

ကန်မတိုတိရ စာန်ေဆးကု

ဆရာဝန်များသည် တိရ စာန်များကို ေရာဂါကုသေပးုံ

သက်ကီးအာစရိယပူေဇာ်ပွဲတွင်

အသက် ၆၀ ှစ ် င ှ အ ့် ထက် အငိမ်းစား ဆရာ

အခမ်းအနားကျင်းပရြခင်း

အေကာင်းကို နာယကအဖွဲ ဝင် ဦးတင်ဝင်းက

ပွင့်သစာ စာမျက်ှာ ၁၈ မှ

အနားကျင်းပေရးေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှး

သက်ကီးအာစရိယ

ေြပးဆွေ ဲ ပးိင ု မ ် ည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ်

ေကျာင်းသူေတွလည်း သိေစချင်၊ ကိးစား

အခမ်းအနားတွင် အခမ်းအနားြဖစ်ေပ

ယေန့တင ွ ် ပုရက ွ ဆ ် ပ ိ က ် န ု း် - ေရကူးပုဇွန်ေတာင်

ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

ြမပ်၍စားတတ်ြခင်း၊

ေနမေကာင်းသည့်

လုပ်တတ်သည်။

ေရာဂါြဖစ်ပွားပါက ခံိုင်ရည်နည်းပါး

မှန်ကန်ေသာ

ကုသမေပးေသာအခါ

ြပန်လည်

ကျန်းမာလာတတ်သည်ကိုလည်း ေတွရသည်။ ကန်မ

ေတွဖူးသည့် အေတွအ ကံအရ အိမေ ် မွးေခွးများတွင် ေရာဂါ

များ၌ ေကျာက်ကပ်င ှ ့် အသည်းများ များစွာထိခက ို ပ ် ျက်စီး အေပမှာသာအားြပပီး

လက်ပတိစ ု ပိင ု  ် းုိ စစ်ေရာဂါဟု

သံသယရှိခဲ့ေသာ ေရာဂါလကဏာများကို ဤစမ်းသပ် စစ်ေဆးမက ေသချာေစခဲ့ပီ ြဖစ်ပါသည်။ ကန်မသည်

ပညာရပ်၏ အှစသ ် ာရှင့် ပေရာ်ဖက်ရင ှ န ် ယ်အလုပအ ် ေပ မှာ များစွာဂုဏ်ယူေနမိသည်။

ပေရာဂျက်၏ ကမ်းလှမ်းေလ့လာမကို စိတဝ ် င်တစား

လကဏာ သံသယရှေ ိ သာ ေခွးများသည် ေရခဲလင ွ ြ် ပင်ေဒသ

လက်ခမ ံ ြိ ခင်း၊ ပေရာဂျက် သတ်မတ ှ က ် ာလအတွင်း ေရာဂါ

ေအးေသာအရပ်ေဒသမှ တင်သွင်းလာကပီး ကာကွယ်

ေသချာစွာစစ်ေဆးေတွရှိြခင်း၊ ပိုင်ရှင်ကလည်း လက်ခံ

ဇာတိြဖစ်ေသာ ေခွးအမျ ိးအစားများ ြဖစ်ေနကသည်။ ေဆးထိးု ထားသည့တ ် င ုိ ေ ် အာင် ေရာဂါြဖစ်ပာွ းပါက ခံင ုိ ်

ြဖစ် ပ ွားသည့ ် ေ ခွး လာြပြခင်း ၊ ေရာဂါလကဏာများကို သေဘာတူြခင်းစေသာ

အေြခအေနအရပ်ရပ်

ြပည့်စုံ

ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ဤေရာဂါသည် ေရမှလည်းေကာင်း၊ တိရ စာန်များှင့် လက်ပွန်းတတီးေနကေသာသူများ အေနြဖင့် အိမေ ် မွးေခွးများကို ကာကွယေ ် ဆးမှနမ ် န ှ ထ ် ိုးရန်၊

သန့်ရှင်းမကို အထူးဂုြပရန်၊ လက်ပတိုစပိုင်ိုးစစ် ေရာဂါ ြဖစ်ပွားိုင်ေသာ ွား၊ ြမင်း၊ ဝက်၊ ေခွး၊ ေကာင် တိုှင့် ကက်မျ ိးွယ်ဝင်တို၏ ဆီးများကို တိုက်ိုက်

ထိေတွကိင ု တ ် ယ ွ ြ် ခင်း မြပရန်၊ မသန့်ရင ှ း် ေသာ ေရေြမာင်း၊ ေရကန်တိုတွင် ေရချ ိးြခင်း၊ ေရကူးြခင်းမြပရန် သတိ

ထားြခင်းြဖင့် လူကက ို ူးစက်တတ်ေသာ လက်ပတိစ ု ပိင ု ် ိုးစစ်ေရာဂါ (Leptospirosis) ေဘးမှ ကာကွယတ ် ားဆီး ိုင်ေစရန် အ ကံြပတင်ြပလိုက်ရပါသည်။


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ေမာ်ရင်ဟိုအေနနဲ့ စပါးမှာ တြခားကစားသမားေတွလို အခွင့်အေရးမေပးခဲ့ဟု ဒန်နီိုစ်ေြပာကား စပါးအသင်းမှာ ကစားေနစ်ကာလအတွင်းမှာ

အသင်းကို ေြပာင်းေရလာခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ဘရစတိးု စီးတီးအသင်း၊ ဆန်းဒါးလန်းအသင်း

နည်းြပေမာ်ရင်ဟအ ို ေနနဲ့ တြခားကစားသမား

အဲဒအ ီ ချ ိန်ကစလို စပါးအသင်းအတွက် ပွေ ဲ ပါင်း

တိုမှာ အငှားစာချပ်နဲ့ သွားေရာက်ကစားခဲ့ရ

ေတွလို တူညီတဲ့အခွင့်အေရးေတွ ေပးခဲ့တာ

၁၅၆ ပွဲ ပါဝင်ကစားေပးခဲ့ပီး ဝက်ဖိုဒ်အသင်း၊

တာလည်းြဖစ်ပါတယ်။

မရှိခဲ့ဘူးလို နယူးကာဆယ်အသင်းဆီ အငှား စာချပ်နဲ့ ေြပာင်းေရသွားတဲ့

ဒန်နီိုစ်က

ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၉ ှစ်အရွယ်ရှိ ေနာက်တန်း ကစားသမား ဒန်နီိုစ်ဟာ အခုှစ် ေဘာလုံး ရာသီရဲ အစပိုင်းမှာ စပါးအသင်းအတွက် ၁၆

မန်ယူအသင်းက နာပိုလီေနာက်ခံလူ ကူလီဘာလီကို

ပွဲအထိ ပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့ေပမယ့် ိုဝင်ဘာ

စာချပ်ေခယူဖို စိတ်ဝင်စားေန

ေမာ်ရင်ဟို ေရာက်ရှိလာခဲ့ချ ိန်ကစလို စပါး

မန်ယူအသင်းနည်းြပ ဆိုးရှားဟာ ေွရာသီအေြပာင်းအေရကာလအတွင်းမှာ ေနာက်တန်း ကစားသမားတစ်ဦးကို ေခယူဖို စီစ်ေနတာြဖစ်ပီး လက်ရှိမှာ နာပိုလီအသင်းရဲ ေနာက်တန်း ကစားသမား ကူလီဘာလီကို ေခယူဖို ြပင်ဆင်လျက်ရှိတယ်လို သိရပါတယ်။ နာပိုလီအသင်းရဲ

ေနာက်တန်းကစားသမား ကူလီဘာလီဟာ ကမာ့အေကာင်းဆုံး

ေနာက်တန်းကစားသမားေတွအနက် တစ်ဦးအပါအဝင်ြဖစ်ပီး ယခုစ ှ ် ေဘာလုးံ ရာသီအကုနမ ် ာှ အြခားကလပ်အသင်းေတွဆီ ေြပာင်းေရကစားဖို ဆရှိေနတာလည်းြဖစ်ပါတယ်။ အသက် ၂၈ ှစ်အရွယ်ရှိ ေနာက်တန်းကစားသမား ကူလီဘာလီကို မန်ယူအသင်းအြပင် အြခားေသာပရီမီယာလိဂ်ကလပ်အသင်းေတွြဖစ်တဲ့

အာဆင်နယ်အသင်း၊

စပါးအသင်းနဲ့

ချယ်လ်ဆီးအသင်းတိုကလည်း ေခယူဖိုြပင်ဆင်ေနတယ်လို သိရပါတယ်။

၂၀ ရက် မ ှာ နည်း ြပအေြပာင်း အလဲ အ ြဖစ် အသင်းအတွက် ပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့တာဟာ ငါးပွပ ဲ ဲ ရှခ ိ တ ့ဲ ာလည်းြဖစ်တယ်လို ဒန်န ီ ုိ စ်က ဆိုပါတယ်။ ေနာက်တန်းကစားသမား ဒန်န ီ ုိ စ်ဟာ ပီးခဲ့တဲ့

ေွရာသီအေြပာင်းအေရကာလ

ေနာက်ပိုင်းကတည်းက

စပါးအသင်းမှာ

ဆက်လက်ကစားဖိအ ု တွက် ုန်းကန်ေနရတာ ြဖစ်တယ်လိုလည်း ဆိုပါတယ်။

ေငွကယ် - ေရးသားသည်

ေနာက်တန်းကစားသမား ဒန်န ီ ုိ စ်ဟာ ၂၀၀၇ ခုှစ်က လိဒ်စ်အသင်းကေန စပါး

အုပညာ

ဂန်ေမရာနဲ့ စားေသာက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တည်းမှ ြပန်လည်ထွက်လာတာေတွခဲ့ရတဲ့ ဂျနီဖာအန်နစ်စတန် ေဟာလိဝဒ ု ရ ် ဲ ေကျာ်ကားတဲ့ မင်းသမီးတစ်ဦးြဖစ်သူ ဂျနီဖာ

အကာမှာ လမ်းခွဲခဲ့ကတာြဖစ်ပါတယ်။ လတ်တေလာ

အန်နစ်စတန်ကို လတ်တေလာမှာ စားေသာက်ဆင ို တ ် စ်ဆင ို ်

ေတွြမင်ခဲ့ရတဲ့အေြခအေနေကာင့် အချစ်ေဟာင်းှစ်ဦး

ကေန ြပန်လည်ထွက်လာခဲ့တာ ေတွရပါတယ်။

ြပန်လည်ေတွဆုံေနတာလားဆိုတဲ့ သတင်းေတွ ထွကေ ် န

စားေသာက်ဆိုင်မှ သူ့ရဲ

အဲဒီ

အချစ်ေဟာင်းတစ်ဦးြဖစ်သူ

ေကာင်းလည်း သိရပါတယ်။

ဂန်ေမရာလည်း ြပန်လည်ထွက်လာတာကို ေတွခဲ့ရပါ တယ်။

သူတိုှစ်ဦးဟာ

အချ ိန်အနည်းငယ်ကွာကာ

စားေသာက်ဆင ို တ ် စ်ဆင ို တ ် ည်းမှ ြပန်လည်ထက ွ လ ် ာခဲ့ က တာြဖစ်ေကာင်း အီးအွနလ ် င ို ်းေဒါ့ကန ွ ်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပ ချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။ ဂျနီဖာအန်နစ်စတန်နဲ့ ေတးေရး၊ ေတးဆိတ ု စ်ဦးြဖစ် သူ ဂန်ေမရာတိုဟာ မကာေသးမီက ဆန်းဆက်တာဝါ ဟိုတယ်ကေန ညစာစားချ ိန်မှာ မေရှးမေှာင်းထွက်လာ ခဲ့ကတာကို ေတွခဲ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ ဟိုတယ်ကေန ဂန်ေမရာ ထွကလ ် ာခဲ့ ပီး မကာမီမှာပင် ဂျနီဖာအန်နစ်စတန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက်က ေလာ့စအ ် န်ဂျလိစမ ် ှာ ြပလုပခ ် တ ဲ့ ဲ့ ဒီဇင ို န ် ာ တွမဖ ် ဒ ို ရ ် ဲ ဖက်ရင ှ ြ် ပပွမ ဲ ှာ ပါဝင်ေလာက်လမ ှ ်းခဲ့ ကတဲ့ ကန်ဒဲလ်ဂျန်နာ၊ ဂျ ီဂျ ီဟာဒစ်နဲ့ ဘယ်လာဟာဒစ် (ဝဲမှယာ)။

ကင်မ်ဆိုးယန်ဟာ

ငါးှစ်တာကာလအတွင် င်း သူ့ရဲ

ပထမဆုံးေသာ ဇာတ်လမ်းတွဲကို လက်ခံိုက်ကူးသွားမှာြဖစ်ေကာင်း မကာေသးမီက ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခဲ ခပါတယ် ့ပါတယ်။ မင်းသားဟာ ေတာင်ကိုရီးယားအမျ ိးသား သုပေ ် ဆာင်ေတွအနက် ုပသ ် ဇ ံ ာတ်လမ်းတွတ ဲ စ်ပင ုိ း် စီ အတွကေပးရတဲ ေ ် ပးရတဲ့ အုပညာေကးအြမင့ဆ ် းံု ရရှသ ိ ြူ ဖစ်ေကာင်း ေအာေကေပါ့ပေ ် ဒါ့ကန ွ ်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွ အရ သိရပါတယ် တယ်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက်မှာ ကင်မ်ဆိုးယန်က စစ်မထမ်  းေဆာင်ပီးေနာက် သူ့ရဲ ပထမဆုံးေသာ သာ ဇာတ်လမ်းတွ ဲ ပ ု ရ ် င ှ က ် ုိ လက်ခ ံ က ုိ က ် းူ ေပးသွားမှာြဖစ်ေကာင်း ထုတေ ် ဖာ်ေြပာကားခဲပ ့ ါတယ်။ tvN ုပသ ် လိ လ ံ င ုိ း် မှ ိက ု က ် းူ ထုတလ ် င့  သ ် ာွ းမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲ I’m Psycho But It’s Okay မှာ ကင်မဆ ် းုိ ယွန် ပါဝင်သာွ းမှာြဖစ်ပီ ပီး ဒီဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ပိုင်းစီအတွက် သူ့ရဲ အုပညာေကးဟာ ကိုရီးယားဝမ် သန်း ၂၀၀ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် မင်းသားဟာ ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ထည့်သွင်းအသုံးြပတဲ့ ပစည်းေတွအတွက်နဲ့ လိုင်စင်ေကးအချ ိကိုလည်း ထပ်မံရရှိမှာြဖစ်တယ်လိုလည်း သိရပါတယ်။ အုပညာေကးအြမင့်ဆုံးရရှိသူ

ချစ်သူေတွအြဖစ်

လက်တွဲခဲ့ကပီး တစ်ှစ်

ေတးအယ်လဘ ် မ်သစ်ကို ပစ်ဘူးလ်နဲ့အတူ

အမျ ိးသားသုပ်ေဆာင် ကင်မ်ဆိုးယန်

ကင်မ်ဆိုးယန်မတိုင်မီ

ဂျနီဖာအန်နစ်စတန်နဲ့ ဂန်ေမရာတိဟ ု ာ ၂၀၀၈ ခုစ ှ ် အတွင်း

အုပညာေကးအြမင့်ဆုံးေသာ ေတာင်ကိုရီးယားရဲ ေကျာ်ကားတဲ့ မင်းသားတစ်ဦးြဖစ်သူ

လည်း ြပန်လည်ထွက်လာခဲ့တာကို ေတွရပါတယ်။

ေတာင်ကိုရီးယားမင်းသားကေတာ့

လီေြဗာင်ဟွန်းြဖစ်ပါတယ်။ လီေြဗာင်ဟွန်းဟာ ၂၀၁၈ ခုှစ်အတွင်း ိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Mr. Sunshine ဇာတ်လမ်း တွဲအတွက် အပိုင်းတစ်ပိုင်းစီကို ကိုရီးယားဝမ် သန်း ၁၅၀ ရရှိခဲ့ေကာင်းလည်း သိရပါတယ်။

တွဲဖက်ဖန်တီးသွားမယ့် MONSTA X ေတာင်ကိုရီးယားရဲ ေကျာ်ကားတဲ့

အမျ ိးသားေတးဂီတအဖွဲတစ်ဖွဲြဖစ်တဲ့

MONSTA X ဟာ အဖွဲရဲ ေတးအယ်လဘ ် မ်သစ်မှာ ကမာေကျာ်ေတးသံရင ှ တ ် စ်ဦး ြဖစ်သူ ပစ်ဘူးလ်နဲ့ ပူးေပါင်းဖန်တီးသွားမှာြဖစ်ေကာင်း စွနပ ် ေ ီ ဒါ့ကန ွ ်းရဲ ေရးသား ေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။ အဖွဲရဲ ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ်ကို ပစ်ဘူးလ်နဲ့အတူ တွဲဖက်ဖန်တီးထား ေကာင်းနဲ့

အဆိုပါေတးအယ်လ်ဘမ်သစ်မှာ

အဂလိပ်လိုသီဆိုထားတဲ့

ေတးသီချင်းေတွ ပါဝင်မှာြဖစ်ေကာင်း သိရပါတယ်။ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်မှာ MONSTA X က အဆိုပါေတးအယ်လ်ဘမ်သစ် All About Luv မှာ ပါဝင်တဲ့ ေတးသီချင်းတစ်ပုဒ်ြဖစ်တဲ့ Beside U ကို စမ်းသပ်ထုတ်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီေတးအယ်လမ်ဟာ အဖွဲရဲပထမဆုံးေသာ ေတးအယ်လဘ ် မ်လည်းြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။ ေတးအယ်လဘ ် မ်သစ် All About Luv ကို လာမယ့် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ရက်မာှ စတင်ထတ ု လ ် င့  ေ ် ပးသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ေတးအယ်လဘ ် မ်ကို ချစ်သမ ူ ျားေန့မှာ စတင်ထတ ု လ ် င့  မ ် ာှ ြဖစ်တာေကာင့် အဆိပ ု ါ ေတးအယ်လဘ ် မ်မာှ အချစ်သခ ီ ျင်း ေတွ ပါဝင်မှာြဖစ်ေကာင်းလည်း အဆိုပါမီဒီယာက ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

(၁၀၅)ှစ်ေြမာက် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေမွးေန့တွင် ဧရာဝတီတိုင်းသား ိုင်ငံေကျာ်အုပညာရှင်များ၏ ဂီတေဖျာ်ေြဖပွဲ ပုသိမ်မိ၌ ကျင်းပသွားမည်

ပုသိမ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

(၁၀၅) ှစေ ် ြမာက် ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းေမွးေန့ကို ဂုဏြ် ပေသာအားြဖင့် ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲက ဦးေဆာင်ကာ " ဧရာဝတီတင ို ်းသား အုပညာရှငမ ် ျားရဲ ဂီတပွခ ဲ င်း" အမည်ရှိ ဂီတေဖျာ်ေြဖပွက ဲ ို ပုသမ ိ ် မိ ကိးု သိနး် အားကစားကွငး် အတွင်း၌ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက်ေန့ညတွင် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ အဆိပ ု ါေဖျာ်ေြဖပွက ဲ ို ိင ု င ် ေ ံ ကျာ် ဂီတစာဆိအ ု လကာေကျာ်စွာ ဟသာတဦးြမင့ေ ် ငွက ဦးေဆာင်ကာ ဧရာဝတီတင ို ်းသား ိင ု င ် ေ ံ ကျာ်ပ ု ရ ် င ှ ၊် ဂီတ၊ သဘင်အုပညာရှငမ ် ျား ပါဝင်ေဖျာ်ေြဖသွားကမည်ြဖစ်ပီး အဆိပ ု ါ ေဖျာ်ေြဖပွအ ဲ ကိစကားသံများကို အများြပည်သူသိရှိိုင်ရန် ေဖာ်ြပေပးလိုက်ပါသည်အလကာေကျာ်စွာ ဟသာတဦးြမင့်ေငွ

တာက ဧရာဝတီတင ို ်းကေန ေကျာ်ကားတဲ့ အုပညာရှင်

ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေမွးေန့ကို ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသကီးကေနပီးေတာ့

ေတွ ဖိတေ ် ခပီး ဗိလ ု ခ ် ျပ်ဂဏ ု ြ် ပပွေ ဲ လးလုပမ ် ယ်လုိ စီစ်

ထွက်တဲ့ အုပညာရှင်ေတွကေန ဂုဏ်ြပေဖျာ်ေြဖတဲ့

ထားတယ်။ အဲဒီမှာ ဟသာတဦးြမင့်ေငွတိုကဦးစီးပီး

လူထုေဖျာ်ေြဖပွဲတစ်ခုပါ။ အဲဒါလုပ်မယ်ဆိုပီးေတာ့ ဒီ

ဧရာဝတီတင ို ်းက အုပညာရှငေ ် တွက ေဖျာ်ေြဖေပးကမှာ

ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသကီးကေန အေကာင်းကားတဲအ ့ တွက်

ြဖစ်ပါတယ်။ ကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဗိုလ်ချပ်ရဲ

ဦးက ဧရာဝတီတင ုိ း် သားြဖစ်တယ်၊ ဧရာဝတီတင ုိ း် ထဲက

ေမွးေန့ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက်ေန့ ဆိတ ု ာေလးကို အားလုးံ

ေနထွကတ ် ့ဲ အုပညာရှငေ ် တွချည်းပဲ ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်

ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် ကေလးေတွပါသိေအာင်၊ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကို

မယ့် ပွဲလုပ်မယ်၊ ကိုယ့်တိုင်းရဲ ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်မက 

သတိရေနေအာင် ကန်ေတာ်တုိ းေဆာ်တ့ဲ အခမ်းအနား

ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်း ေမွးေန့မှာမှ ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်တပ ဲ့ ွဲ

ေလးပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခက ု ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသ

ြဖစ်ေနတဲအ ့ တွက် ပါဝင်ေဆာင်ရက ွ ဖ ် ုိ ပဏာမည ိ င်  းတာ

ကီးမှာ ထူးခန်ထင်ရာှ းတဲ့ ပုဂိ လ်ေတွရတ ိှ ယ်။ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကသ ့ဲ ုိ

ပါ။

အရည်အချင်းေတွ၊ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကသ ့ဲ ုိ ကိးစားချင်စတ ိ ေ ် တွရိှ

ဧရာဝတီတင ုိ း် ေဒသကီးအစိးု ရအဖွဲ က ကီးမှးကျင်းပတဲ့

ေအာင်၊ ကေလးေတွ တက်ကလာေအာင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃

ပွဲပါ။ အဲဒီပွဲကို"ဧရာဝတီတိုင်းသား အုပညာရှင်များရဲ ဂီတပွခ ဲ င်း" လို ေခါင်းစ်ကို ဒီလေ ို ပးထားတယ်။ ဘာလို ဂီတပွခ ဲ င်းလို တပ်သလဲဆေ ို တာ့ ဂီတဆိတ ု ာ သီချင်းဆို ဂီတနဲ့အငိမ့်ေရာ ပါေအာင်ဆိုပီး

ဒီနာမည်ေလး ေပးခဲ့တာပါ။ အုပညာရှင်ေတွ သီချင်းဆိုတာေတွပါမယ်၊ မိုးဒီဟာ ဟသာ တသားြဖစ်တအ ့ဲ တွက် ပါမယ်၊ သူတက ုိ အငိမန ့် ့ဲ ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်မယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးကေန ထွကတ ် ဲ့ အဆိေ ု တာ်ေတွပါမယ်၊ သူတို ေအာင်ြမင်တသ ဲ့ ခ ီ ျင်း ေတွ ဆိုကမယ်၊ အဲဒီမှာ စနစ်တကျြဖစ်ဖိုအတွက်ရယ်၊ ပရိသတ်စတ ိ ဝ ် င်တစားြဖစ်ဖေ ို ကာင်းတဲ့ ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက် မေလးေတွြဖစ်ေအာင် ဝန်ကီးချပ်န့ဲ ေတွပီး တင်ြပေဆွးေွး တာပါ။ ဝန်ကီးချပ်ကလည်း ဝမ်းသာအားရနဲ့ လက်ခံ ကိဆို

အစိုးရအဖွဲ အတွင်းေရးမှး)

ဟသာတဦးြမင့်ေငွ ပရိသတ်ေတွလည်း

ဒါေကာင့မ ် ုိ ကိယ ု တ ့် င ုိ း် မှာလုပမ ် ယ့ဒ ် ပ ီ က ဲွ လ ုိ ည်း စနစ်

ေနာက်တစ်ခုက ဒီလိုပွဲကီးမျ ိးဆိုတာ ကန်ေတာ်တို သိရသေလာက် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးမှာ မလုပ်ခဲ့ဖူး

ဟိတ ု န ု း် ကေရးေပးဖူးတယ်။ အဲဒသ ီ ခ ီ ျင်းကိပ ု ဲ ြပန်လည်

ေသးပါဘူး။ ကန်ေတာ်ဆရ ို င် ပုသမ ိ ် မိမှာ ေမွးဖွားတယ်၊

ြပင်ဆင် အသံသွင်းေပးပီး ေဖျာ်ေြဖေရးအစီအစ် စပီ

ပုသိမ်မှာ ကီးြပင်းတယ်။ အဲဒီမှာ ကန်ေတာ်တက်ခဲ့တဲ့

ဆိတ ု ာနဲ့ ဝန်ကီးချပ်ေြပာအပီး ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ

ေကျာင်းက အမှတ(် ၃) အထကမှာပါ။ အဲဒအ ီ တွကေ ် ကာင့်

အေယာက် ၃၀ က "အလှဆုံး ဧရာဝတီ"

သီချင်းကို

ကိုယ့်ရဲပုသိမ်မှာ မိနဲ့ပတ်သက်ပီးေတာ့ ြပန်လည်ပီး

တစ်ပိင်တည်းသီဆဖ ို င ွ ့် ပီးတာနဲ့ အဆိေ ု တာ်ေတွ ဆိမ ု ယ်၊

ေကျးဇူးဆပ်ချင်တယ်၊ ဂုဏြ် ပချင်တယ်။ အခု ဒီအစီအစ်

အဆို ေတာ် ေ တွ ကု န ်  ပီ ဆို တာနဲ့ အကယ် ဒ မီ မိုး ဒီ ရဲ

ေလးကို လုပမ ် ှာဆိေ ု တာ့ စိတထ ် မ ဲ ှာ စိတအ ် ားထက်သန်ေန

ဟာသအငိမ့်သွားမယ်၊ ည ၇ နာရီကစတာ ေနာက်ေန့

ပါတယ်။ အားရပါးရလည်း ေဖျာ်ေြဖေပးသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

နံနက် ၁ နာရီေလာက် အနည်းဆုံး ေဖျာ်ေြဖချ ိန် ၅ နာရီ

တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ အတွင်းေရးမှး

ေလးေတွ လာေြပာကတာ။ ဝန်ကီးချပ်ကယ ို တ ် င ို လ ် ည်း စိတပ ် ါတယ်။ ဘာလိစ ု တ ိ ပ ် ါလည်းဆိေ ု တာ့ ကိယ ု တ ့် င ို ်းက ထူးြခားတဲ့ ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်မြဖစ်  တအ ဲ့ တွကပ ် ါ။ တကယ် တကယ်ကိုကည့်ချင်စရာေကာင်းတဲ့၊

ပိက ု ဆ ် ေ ံ ပးကည့ရ ် တဲ့ ပွမ ဲ ျ ိး၊ လက်မတ ှ ေ ် ရာင်းတဲပ ့ မ ွဲ ျ ိးေတွ

ရင်ပေ ဲွ တွ လုပြ် ဖစ်ပါတယ်။ ဒီစ ှ မ ် ာှ လည်းပဲ ထူးထူးြခားြခား

ေဖျာ်ေြဖေရးအစီအစ်မှာ သီချင်းဆိေ ု ပးပါ့မယ်။ အလကာ

ေဆာင်ရက ွ မ ် ယ့် အေနအထားရှပ ိ ါတယ်။ ဘာြဖစ်လလ ို ဆ ဲ ို

ေကျာ်စွာ ဟသာတဦးြမင့ေ ် ငွက ဒီအစီအစ်ကို အေကာင်း

ေတာ့ ဧရာဝတီတင ုိ း် ေဒသကီးမှာဆိလ ု ရ ုိ ရ ိှ င် ထူးခန်ထင်ရှား

ကားပါတယ်။ ကန်ေတာ်ကယ ုိ  ် က်  ကလည်း ကိယ ု တ ့် င ုိ း် ရဲ

ပုဂိလ်ေတွေတာ်ေတာ်များပါတယ်။ အုပညာနယ်ပယ်မှာ

လပ်ရာှ းမမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ရတာဟာ အင်မတန်လည်း

ေတာ်ေတာ်ေလး ေတွေနရတယ်။ အဲဒါေကာင့မ ် ုိ ဒီစ ှ မ ် ှာ

ဂုဏ်ယူဖိုေကာင်းတဲ့အတွက် ဒီအစီအစ်ကို လက်ခံေပး

ေတာ့ ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲက စီစ်ထား

ေကျာက်ပန်းေတာင်း မေလးတိင ု ်းေဒသကီး ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်ေထာင်စု

လင်းဘွဲ

ေန့အကိ ဓာတ်ပုံ၊ နံရံကပ်စာေစာင်ှင့် စာအုပ်ြပပွဲကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇

ကရင်ြပည်နယ် လင်းဘွဲမိနယ်တွင် (၇၃)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့

ရက် နံနက်ပိုင်းက အဆိုပါုံးရှိ လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန၌ ကျင်းပခဲ့

အထိမ်းအမှတ် ဆုချ ီးြမင့်ပွဲကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီက

သည်။

မိနယ်လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ ြပန်  ကားေရးှ င့် ြပည် သ့ူ ဆက် ဆံေရးဦးစီး ဌာန မိနယ် ဦးစီး မှး

အတပတိစာအုပ်များကို ခင်းကျင်းြပသထားပီး ိင ု င ် ေ ံ တာ်အကီးအကဲ

ေဒခင်စန်းြမင့်က

များ၏ တိုင်းကျ ိးြပည်ြပေဆာင်ရွက်မမှ  တ်တမ်းများ၊

ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏

ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းေြပာကားပီး အလယ်တန်းှင့် မူလတန်း

ပုပားေဒသသိ  ု

အဆင့် စာစီစာကုံး၊ ပန်းချ ီ၊ ကဗျာရွတ်ဆို၊ ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပွဲများ

အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် လာေရာက်ခဲ့သည့်

ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၏

ခရီးစ်မှတ်တမ်းများကို ြပသထားသည်။

ထိုြပင် ြပည်ေထာင်စုေန့ဆိုင်ရာ ေဆာင်းပါး၊ ကာတွန်းှင့် ကဗျာ

ပိင်ပွဲကျင်းပရြခင်းှင့်

ဆုချ ီးြမင့်ရြခင်း၏

တွင် ဆုရရှိေသာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား တာဝန်ရှိသူများက ဆုများေပးအပ်ချ ီးြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

များ ခင်းကျင်းြပသထားရာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများက စိတ်ပါ

ေနာက်တစ်ခါ ကည့ ် ခွ  ငေ ် ့ ငွယတ ူ ာတိမ ု ရှပ ိ ါဘူး။ လွတလ ် ပ်စာွ ေပျာ်ရင်င ုိ ေ ် အာင် ကန်ေတာ်တုိ စီစ်ေဆာင်ရက ွ ထ ် ားပါ တယ်။ ေနာက်တစ်ခါ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ေရာက်တိုင်းမှာ ဒီေန့ကေတာ့ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေမွးေန့ပါလား သတိရေနေအာင်လို သူ့ရဲကိးစားမ၊ လပ်ရှားမ၊ စိတဓ ် ာတ်ကို တက်ကေစမယ့် သီချင်းေတွ ေဖျာ်ေြဖြခင်းအားြဖင့် ကေလးေတွရဲ မျက်လုံး ထဲမှာဗိုလ်ချပ်ကို သတိရေစချင်တာပါ။ အဆိုပါ ဂုဏ်ြပေဖျာ်ေြဖပွဲ၌ ဧရာဝတီတိုင်းသား ိုင်ငံ ေကျာ် အုပညာရှငမ ် ျားြဖစ်ကသည့် အလကာ ေကျာ်စာွ

ေကာင်းစံ၊ စံလင်း၊ အိေရစင်မန ွ ်း(ယ်ေကျးမှင့် အုပညာ တကသိလ ု )် အငိမအ ့် ဖွဲ ၊ အဆိေ ု တာ် ညိြမေလး၊ ဦးရန်ပင ုိ စ ် ိုး၊ ယုဇန၊ ခင်ပိုးပန်းချ ီှင့် Myanmar idol အဆိုရှင်များ ြဖစ်ကသည့် ေဇာ်ကီး၊ ှငး် အိအဝ ိ င်းတိက ု ဂုဏြ် ပေတး သီချင်းများ၊ အကပေဒသာေဖျာ်ေြဖမများြဖင့် တင်ဆက် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

ကိုေန(ေကျာက်ပန်းေတာင်း)

ြပပွဲတွင် သုတ၊ ရသ စာအုပ်မျ ိးစုံ ၁၀၀ ှင့် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း

ဒီေဖျာ်ေြဖေရးအစီအစ်ကို တိင ု ်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ရဲ အစီအစ်နဲ့ပဲ လုပ်တာပါ။ ရန်ပုံေငွေကာက်ခံတာတို၊

ေတွဆုံေမးြမန်း - ဝင်းကိင်၊ စိုးမင်းဦး ဓာတ်ပုံ - ေနဝင်း(ြပန်/ဆက်)

ြမန်မာိုင်ငံ စာေရးဆရာအသင်းသို ေငွလှဒါန်း

ဝင်စားစွာ ေလ့လာခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ (၇၃)ှစ်ေြမာက်

ေပျာ်ပွဲ

ကန်ေတာ်တရ ို ဲ ဧရာဝတီတင ို ်းအတွက် ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေမွးေန့

(၇၃)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့ အထိမ်းအမှတ်ပိင်ပွဲများ ကျင်းပ ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနတွင်

အခမ်းအနားေတွ၊

ဗိုလ်ချပ်ေမွးေန့ဆိုတာေလးကို ကေလးေတွကို

သိေစချင်လို ဒီပွဲကို ကျင်းပေပးရြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။

ဟသာတ ဦးြမင့်ေငွ၊ ဝါးခယ်မ ရဲေမာင်၊ ကံ့ေကာ်ေတာ

ဦးသန်းေဆွဝင်း ေရာက်တိုင်းေရာက်တိုင်း

ဟာ

မျ ိးေအာင်၊ ေမရွက်ဝါ၊ အကယ်ဒမီ မိုးဒီ ဦးေဆာင်ေသာ

လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက်

ကံ့ေကာ်ေတာမျ ိးေအာင်

တကျနဲ့ခမ်းခမ်းနားနားြဖစ်ေအာင် လာပီးေတာ့ အစီအစ်

ခဲပ ့ ါတယ်။ အေကာင်းဆုးံ လည်း ေဖျာ်ေြဖေပးချင်ပါတယ်။

ြခားြခားေြပာရမယ်ဆိုရင်ေတာ့ ဧရာဝတီတိုင်းအတွက်

တိုက်တွန်းပါတယ်။

ိုင်ငံေတာ်ပွဲကီးေတွ စီစ်ေနတာေလ။

ကံ့ေကာ်ေတာမျ ိးေအာင်

စိတ်ပါဝင်စားမယ်လို ယူဆတယ်။ ဦးကအဲဒီမှာ ထူးထူး

၆ နာရီေလာက် ရှမ ိ ယ်။ ပရိသတ်ေတွ လာေရာက်ေပးကဖို

ပါတယ်။ ဦးအေနနဲ့ကေတာ့ ရန်ကန ု မ ် ှာလည်း ဒီလပ ို ေ ွဲ တွ၊

တမ်းကျေတာ့

ဂီတစာဆို အလကာေကျာ်စွာ

ထက် ထူးြခားတဲ့ပွဲမျ ိးြဖစ်တယ်။

တာ ဂီတပဲ၊ ပွခ ဲ င်းဆိတ ု ာ မိုးဒီတို ေကာင်းစံတပ ို ါတဲ့ အငိမ့် အဖွဲပါေသးတယ်။

ဦးသန်းေဆွဝင်း (တိုင်းေဒသကီး

ဆရာမ စစ်ကိုင်းစိမ်းစိမ်း(Susan Thein)

ရိကန်င ုိ င ် ေ ံ ရာက် ဦးခင်ေမာင်သန ိ း် - စာေရး

တိုက အလှေငွကျပ် ၁ဝ သိန်းကို ေပးအပ်

ဆရာမ စစ်ကိုင်းစိမ်းစိမ်း(Susan Thein)

လှဒါန်းရာ အသင်းဥကက လက်ခရ ံ ယူကာ

တိုက အလှေငွ လှဒါန်းပွဲကို ေဖေဖာ်ဝါရီ

ဂုဏြ် ပမှတတ ် မ်းလာ ြပန်လည်ေပးအပ်ပီး

၇ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ

အသင်းဒုတယ ိ ဥက ဦးအုနး် ေမာင် (ြမင်းမူ

ေကျာက်တတ ံ ားမိနယ် ပန်းဆိုးတန်းလမ်း

ေမာင်ိုင်မိုး)က

ရှိ ြမန်မာိုင်ငံ စာေရးဆရာအသင်းခန်းမ၌

ြပန်လည်ေြပာကားသည်။

ကျင်းပသည်။

ေကျးဇူးတင်စကား

ယခုှစ်တွင် “ပန်းှယ် စမ်းှယ် လွမ်း

လှဒါန်းပွဲသို ြမန်မာိုင်ငံ စာေရးဆရာ

ဧည့်သည်” (Like Flower, Like Spring,

အသင်းဥက သိပေကျာ်စွာ ဦးေကျာ်ဝင်း

the Missing Visitor) စာအုပ်ကို ထုတ်ေဝ

(အမျ ိးသားစာေပဆုရ မုဿေကျာ်ဝင်း)

ြဖန့်ချ ိကာ အလှေငွ ေပးအပ်ပအ ွဲ ခမ်းအနား

ှင့်

တွင် စာအုပ်များ လက်ေဆာင်ေပးအပ်ခဲ့

ဒုတိယဥကများ၊ ဗဟိုအမေဆာင်

ေကာ်မတီဝင်များ၊ ဖိတ် ကားထားသူများှင့် ခင်စန်းြမင့်(ြပန်/ဆက်)

ထိုေနာက် ဦးခင်ေမာင်သိန်း - စာေရး

ြမန်မာိုင်ငံ စာေရးဆရာအသင်းသို အေမ

အလှရှငမ ် သ ိ ားစုများ တက်ေရာက်ကသည်။

ေကာင်း သိရသည်။ ဥမာသန့်

ဂိုးြပတ်ရလဒ်မှ

ကို ှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုးြဖင့် အိုင်ရခဲ့သည်။ ဧရာဝတီအသင်းသည် ယခုပွဲိုင်ပွဲ

အသင်းက အမှားအယွင်းမရှဘ ိ ဲ အိင ု ရ ် ခဲြ့ ခင်းြဖစ်သည်။ ရန်ကန ု အ ် သင်းအတွက်

စစ်ကင ုိ း် အသင်းသည် ပွအ ဲ စရှစမ ် န ိ စ်တင ွ ် ဖိင ု း် ေဒး၏ ေခါင်းတိုက်ဂိုးေကာင့်

ေကာင့် ေလးပွဲဆက်အိုင်ရလဒ်ြဖင့် တတိယေနရာတွင် ဆက်လက်ရပ်တည်

အိင ု ဂ ် ိုးများကို ၄၂ မိနစ်တင ွ ် အဘူဘာကာှင့် ၅၈ မိနစ်တင ွ ် ေမာင်ေမာင်လင ွ တ ် က ို

အဖွင့်ဂိုးရခဲ့သည်။ ၃၆ မိနစ်တွင် စစ်ကိုင်းအသင်း ပင်နယ်တီကန်ခွင့်ရခဲ့ပီး

ိုင်ခဲ့သည်။ ံးပွဲဆက်ေနသည့် Southern အသင်း၏

သွင်းယူခဲ့သည်။

ပက်ထရစ်က အမှားအယွငး် မရှိ ကန်သင ွ း် ခဲေ ့ သာေကာင့် ပထမပိင ု း် အပီးတွင်

ုန်းကန်မေကာင့်

ဧရာဝတီအသင်း ခက်ခက်ခခ ဲ က ဲ စားခဲရ ့ ပီး ေနာက်ကျဂိးု ြဖင့် အိင ု ရ ် ခဲြ့ ခင်းြဖစ်သည်။

ပွစ ဲ ် (၅) ေနာက်ဆးံု ေန့ကုိ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်တင ွ ် ဆက်လက်ကျင်းပ

ဒုတိယပိုင်းတွင်

YUSC ကွငး် ၌ ကျင်းပသည့ပ ် တ ဲွ င ွ ် ရန်ကန ု အ ် သင်းက တန်းတက်အား/ကာ

မည်ြဖစ်ပီး မလာသီရိကွင်း၌ ရတနာပုံအသင်းှင့် ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်း၊

စစ်ကင ုိ း် အသင်းအတွက် တတိယဂိးု ကို ၈၂ မိနစ်တင ွ ် ပက်ထရစ်က သွငး် ယူခသ ့ဲ ည်။

သိပံအသင်းကို ှစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိြဖင့် အိုင်ရခဲ့သည်။ တန်းတက်အား/ကာသိပံ

ေဝသာလီကင ွ း် ၌ ရခိင ု အ ် သင်းှင့် ချင်းယူက ုိ တ ် က်အသင်းတို ယှ် ပိင်ကစား

ပုသမ ိ က ် င ွ း် ၌ ကျင်းပသည့ပ ် တ ဲွ င ွ ် ဧရာဝတီအသင်းက Southern အသင်း

အသင်းသည် ရလဒ်ေကာင်းရရန် ကိးပမ်းခဲ့ေသာ်လည်း နာမည်ကီး ရန်ကုန်

မည်ြဖစ်သည်။

စစ်ကိုင်းအသင်းက ှစ်ဂိုးအသာြဖင့် ဦးေဆာင်ေနသည်။

င်းထက်ေဇာ်


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

လတ်တေလာ အသက်ရှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေရာဂါ သံသယလူနာတစ်ဦးအပါအဝင် လူနာ ၁၀ ဦးအား ေစာင့်ကပ်ကည့်ကုသေပးလျက်ရှိ ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ

ေတာင်ကီး စဝ်စံထွန်းေဆးုံကီးသို

ြမန်မာ့ိုးရာ ထမနဲထိုးပိင်ပွဲများ စည်ကားစွာ ကျင်းပ ရန်ကုန်

လဲေြပာင်း

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက်တင ွ ် ဖျားနာြခင်း၊ ေချာင်းဆိုးြခင်း

အားကစားဝန်ကီးဌာနသည်

န်းပိ၍ ု ေစာင့် ကပ်ကည့ ်  ကုသမေပးလျက်ရက ှိ ာ

စေသာ လကဏာများ ခံစားရသြဖင့် ေဖေဖာ်ဝါရီ

တုတြ် ပည်သူ့သမတိင ု င ်  ံ င ှ ့် ကမာ့င ို င ် အ ံ ချ ိတွင်

လူနာထံမှ ဓာတ်ခန ဲွ မူနာများကို ကမာ့ကျန်းမာေရး

၈ ရက်တင ွ ် ေတာင်တင ွ ်းကီးမိနယ် ြပည်သူ့ေဆးု၊ံ

ကူးစက်ပျံှလ ံ ျက်ရသ ိှ ည့် 2019 nCoV လတ်တေလာ

အဖွဲ၏ ရည်န်  းဓာတ်ခခ ွဲ န်းသို ေပးပိစ ု စ်ေဆးသွား

ထိမ ု တ ှ စ်ဆင့် မေကွးြပည်သ့ူ ေဆးုံ ကီးသို လေ ဲ ြပာင်း

အသက်ရှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ

မည်ြဖစ်သည်။

န်းပိ၍ ု ေစာင်့ ကပ်ကည် ့  ကုသမေပးလျက်ရသ ိှ ည်။

ကျန်းမာေရးှင့်

သတင်းစုံက

မဟာဝိဇယေစတီေတာ်၏ ( ၃၅ ) ကိမေ ် ြမာက် ထမနဲထိုးပိင်ပက ွဲ ို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက မဟာဝိဇယေစတီေတာ်ဝင်းအတွင်းကျင်းပရာ ရန်ကုန် တိုင်းေဒသကီးရှိ မိနယ်များမှ ပါဝင်ယှ်ပိင်ကသည်။ ပိင်ပတ ဲွ င ွ ် ပထမဆုကုိ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဒုတယ ိ ဆုကုိ အလုံ မိနယ်၊ တတိယဆု ကို ကမာရွတ် မိနယ်တက ုိ ရရှိ ပီး ဆုရရှိကသူများအား ဦးထွနး် ွန့် (ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာန )၊ ေဒေကသီခင ို ် (လက်ေထာက်

ြဖစ်စ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ေရာဂါေစာင့် ကပ်ကည့ ် 

တုတြ် ပည်သူ့သမတိင ု င ် ံ မုန်းေဝမိနယ်တင ွ ်

၎င်းလူနာ၏ ဓာတ်ခန ဲွ မူနာအား ကမာ့ကျန်းမာေရး

ြခင်းလုပင ် န်းများ ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရရ ှိ ာ ေဖေဖာ်ဝါရီ

ေြခာက်လခန့်ေနထိုင်ခဲ့ပီး ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက်က

အဖွဲ၏ ရည်န်  းဓာတ်ခခ ဲွ န်းသို ေပးပိစ ု စ်ေဆးသွား

န်ကားေရးမှး အေနာက်ပင ုိ း် ခိင ု ် အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာန)၊ ဦးမျ ိးြမင့်

၈ ရက် ည ၉ နာရီအထိ သံသယလူနာတစ်ဦး

ရခိုင်ြပည်နယ် ပုဏားကန်းမိနယ်သို ြပန်လည်

မည်ြဖစ်သည်။

(ေဂါပကအဖွဲ ဝင်မဟာဝိဇယေစတီေတာ်)ှင့် မိနယ်အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရး

အပါအဝင် လူနာ ၁၀ ဦးတိုအား ေဆးုံများတွင်

ေရာက်ရခ ှိ သ ဲ့ ည့် အသက် (၁၈)ှစအ ် ရွယ် အမျ ိးသမီး

သက်ဆင ို ရ ် ာေဆးုမ ံ ျားတွင် ေစာင့် ကပ်ကည့ ် 

ဆက်လက်၍ ေစာင့် ကပ်ကည့ ်  ကုသမေပးလျက်ရှိ

တစ်ဦးသည် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက်မှစတင်၍ ဖျားနာ

ကုသမခံယေ ူ နေသာလူနာများအနက် လင်သာယာ

သည်။

ေကာင်း သိရသည်အ ့ တွက် ယင်းေန့တင ွ ပ ် င် ပုဏား

ြပည် သ့ူ ေဆးုံ မ ှ

ကန်းမိနယ်

လေ ဲ ြပာင်းကုသမခံယူခဲ့သည့်

ထိုသိုေဆာင်ရွက်ရာတွင်

ရှမ်းြပည်နယ်

ေဆးုံသို

လဲေြပာင်းန်းပို၍

ေဝဘာဂီ အ ထူး ကု ေဆးုံ သုိ တုတ်ိုင်ငံသား

ဦးစီးဌာနများမှ အုပခ ် ျပ်ေရးမှးများက ဆုများေပးအပ်ကသည်။

ေအာင်သရ ူ

မေလး မေလးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏ စတုတအကိမ်ေြမာက် ြမန်မာ့

(ေတာင်ပင ုိ း် ) ဆီဆင ုိ ် မိနယ်တင ွ ် ေနထိင ု သ ် ူ အသက်

ေစာင့် ကပ်ကည့ ် ကု  သမေပးခဲသ ့ ည်။ အဆိပ ု ါလူနာ

အသက်(၃၂)ှစအ ် ရွယ် အမျ ိးသားတစ်ဦး၏ ဓာတ်ခွဲ

(၁၉) ှစ်အရွယ် အမျ ိးသားတစ်ဦးသည် ချမ်းတုန်

အမျ ိးသမီးတွင်

အေြဖတွင် 2019 Novel Coronavirus ေရာဂါပိုး

ဖျားြခင်း၊ ေချာင်းဆိုးြခင်းှင့် ညပိင ု ်း အဖျားကီးြခင်း

လတ်တေလာ အသက်ရှ လမ်းေကာင်းဆိင ု ရ ် ာ ေရာဂါ

မရှိေကာင်း

ေရာဂါလကဏာများ ခံစားခဲ့ရသြဖင့် ဇန်နဝါရီ ၃၁

လကဏာများ မေတွရှရ ိ ေသာ်လည်း ဓာတ်ခန ွဲ မူနာ

နံနက်ပိုင်းတွင် ေဆးုံမှ ဆင်းခွင့်ြပခဲ့ပီး မင်းြပား

ရက်တင ွ ် ဘန်းယ်တက ုိ န ် ယ်ေဆးုသ ံ ုိ လာေရာက်

ရယူထားကာ ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ၏ ရည်န်  း

မိနယ် ေဆးုရ ံ ှိ အသက်(၃၈)ှစအ ် ရွယ် အမျ ိးသား

ြပသခဲသ ့ ည်။ အဆိပ ု ါ အမျ ိးသားသည် ဇန်နဝါရီ ၂၇

ဓာတ်ခွဲခန်းသို ေပးပိုစစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ်သည်။

လူနာ၏ ဓာတ်ခန ွဲ မူနာအေြဖမှာလည်း 2019 Novel

ရက်က တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်ငံ ေရလီမိမှ

တုတ်ိုင်ငံ မိုင်းတိန်မိနယ်မှ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၆

Coronavirus ေရာဂါပိုး မရှိေကာင်းသိရသြဖင့်

ြမန်မာ့ိုးရာထမနဲထိုးပိင်ပွဲ ယှ်ပိင်ေနမများကို ကည့်အားေပးကပီး

ြပန်လာခဲ့ပီး ဆီဆိုင်မိနယ်သို ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်

ရက်တွင် ြပန်လည်ေရာက်ရှိခဲ့သည့် မေကွးတိုင်း

သံသယလူနာစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ကာ လိုအပ်ေသာ

တွင် ြပန်လည်ေရာက်ရခ ှိ သ ဲ့ ည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက်

ေဒသကီး ေတာင်တင ွ း် ကီးမိနယ်တင ွ ေ ် နထိင ု သ ် ူ

ကုသမများ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ဆုများေပးအပ်ချ ီးြမငက ့် ျင်းပရာ ပထမဆုရပုသမ ိ ် ကီးမိနယ် တရားုံးအသင်း၊

တွင် အဆိပ ု ါလူနာအား ဘန်းယ် တိက ု န ် ယ်ေဆးုမ ံ ှ

အသက်(၄၅)ှစ်အရွယ်

ဖျားနာြခင်းမှလွဲ၍

အြခား

သိရသြဖင့်

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်

ေကးမုံ

အမျ ိးသမီးတစ်ဦးသည်

ိးု ရာထမနဲထးုိ ပိင်ပက ဲွ ုိ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက် ညေန ၃ နာရီက မေလးတိင ု း် ေဒသ ကီး တရားလတ်ေတာ်၌ကျင်းပရာ မေလးတိင ု ်းေဒသကီး တရားလတ်ေတာ် တရားသူကီးချပ် ဦးစိုးသိန်းှင့် တရားလတ်ေတာ်တရားသူကီးများ၊ တိုင်း ေဒသကီး တရားေရးဦးစီးမှးှင့် တရားေရးအရာရှမ ိ ျား တက်ေရာက်ခ့ဲ ကသည်။ တရားသူကီးချပ်င ှ ့် တက်ေရာက်လာကသူများက ပိင်ပဝ ဲွ င်အသင်းများ၏

ဒုတယ ိ ဆုရ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ် တရားုံးအသင်း၊ တတိယဆုရ ချမ်းေအး သာစံမိနယ် တရားုံးအသင်းတိုကို တိုင်းေဒသကီး တရားလတ်ေတာ်တ ရားသူကီးချပ်င ှ ့် တိင ု ်းေဒသကီးတရားသူကီးများက ဆုများချ ီးြမငေ ့် ပးအပ်ခဲ့

စစ်ကိုင်းမိတွင် ိုးရာအစ်အလာမပျက် ဘဲဥထုပွဲေတာ် စတင်ကျင်းပ

သည်။

တင်ေမာင်(မန်းကိုယ်ပွား)

စစ်ကိုင်း ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

ပွဲထည့်သွင်းကျင်းပေလ့ရှိပီး ဘဲဥထုပွဲတွင် ဘဲဥ

လူမေရးအသင်း နာယက ဦးစံထွန်းက ေြပာကား

သထုံ

စစ်ကိုင်းမိ ဧြမဝတီရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ဇိနမာရ်

ေရာင်းချသူများက ြပတ်ပီးသားဘဲဥတစ်လုံးလင်

သည်။

မွန်ြပည်နယ် သထုံမိ၌ ှစ်စ် စည်ကားစွာကျင်းပေသာ (၆၂)ကိမ်ေြမာက်

ေအာင် ေလာကချမ်းသာေကးဘုရားကီး၏ ဗုဒ

ေငွကျပ် ၂၀၀ ြဖင့် ေရာင်းချပီး ဘဲဥထုမည့သ ်  ူ စ ှ ဦ ် း

"ဒီဘဥ ဲ ထုပက ွဲ ြမန်မာတစ်င ုိ င ် လ ံ းံု မှာမှ စစ်ကင ို ်း

ြမသပိတ်ေစတီေတာ်ှင့် (၇)ကိမ်ေြမာက် ဆုေတာင်းြပည့် ှီးဘုရားဆင်းတု

ပူဇနိယပွဲေတာ်၌ ိုးရာအစ်အလာမပျက် ထည့်

အနက် ဘဲဥထုသည့အ ် ခါ ပိနရ ် ာအက်ရာ ြဖစ်သည့်

မိ ဇိနမာရ်ေအာင်ေလာကချမ်းသာ ေကးဘုရားကီး

ေတာ် ဗုဒပူဇနိယပွဲေတာ်တွင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက် ညေနပိုင်းက ြမန်မာ့ိုးရာ

သွငး် ကျင်းပလာသည့် ဘဲဥထုပေ ဲွ တာ်ကုိ ေဖေဖာ်

ဘဲဥပိင ု ရ ် င ှ က ် ဘဲဥဖိုး ရှငး် ရမည်ြဖစ်ပီး ိင ု သ ် ည့သ ် ူ

ရဲ ဘုရားပွေ ဲ တာ်မှာပဲ ဘဲဥထုပဆ ွဲ တ ို ာရှတ ိ ာပါ၊ ဒီပက ွဲ

ထမနဲထိုးပိင်ပွဲကို စည်ကားစွာ ကျင်းပခဲသည် ့ ။

ဝါရီ ၇ ရက်

က ပိန်သည့်ဘဲဥအား ရရှိမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ဘဲဥ

ေတာ့ ှစေ ် ပါင်းက အတိအကျ မသိဘူး၊ ေရှးြမန်မာ

ထမနဲထိုးပိင်ပတ ွဲ င ွ ် စုစေ ု ပါင်း ၁၄ သင်း ပါဝင်ယ ှ ် ပိင်ကပီး ေဖေဖာ်ဝါရီ

ှစ်လုံးစလုံး ပိန်ရာအက်ရာြဖစ်ပါက ေအာက်က

ဘုရင်မင်းေတွလက်ထက်က အေစခံ ခံတပ်ကင်း

၈ ရက် ညေနပိုင်းတွင် ပိင်ပွဲဝင်အသင်းတိုင်းအား တစ်သင်းလင် ေငွကျပ်

အထုခထ ံ ားသည့် ဘဲဥပိင ု ရ ် င ှ က ် အိင ု ရ ် ရှေ ိ ကာင်း

သမားေတွ၊ ေလှေတာ်သားေတွ ညဘက် အေပျာ်

ငါးေသာင်း ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေလာကချမ်းသာေကးဘုရားကီး၏

ေဆာ့ကရင်း ြဖစ်လာတဲ့ပွဲပါ၊ ဘဲဥထုဖိုအတွက် လူ

ညပိုင်းမှစတင်၍

ကျင်းပလျက်ရှိ

ေကာင်း သိရသည်။ ေလာကချမ်းသာေကးဘုရားကီး၏

ဗုဒ

ပူဇနိယပွဲေတာ်၌ ိုးရာအစ်အလာမပျက် ဘဲဥထု

ဓမရကိတ

ှစေ ် ယာက် လိပ ု ါတယ်၊ ဘဲဥထုတအ ့ဲ ခါ ပိန်သွားတဲ့ ဘဲဥဘက်က ံးတဲ့အတွက် ဘဲဥဖိုး ပိုက်ဆံရှင်းရပါ

ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ကမ်းထိန်းကာရံ မများ ေဆာင်ရွက်

တယ်"ဟု ေဒသခံတစ်ဦးက ေြပာကားသည်။

ေမာ်လမိင်ကန်း

အဆိပ ု ါ ဇိနမာရ်ေအာင် ေလာကချမ်းသာေကး

ေမာ်လမိင်ကန်းမိ အေနာက်ပင ို ်း တုံးလှေ ဲ ချာင်းြမစ်ေရမှာ ေရစီးကမ်းသြဖင့်

ဘုရားကီး ဗုဒပူဇနိယပွဲေတာ် မင်းေကျာင်းဘုန်း

ယခုမိုးရာသီမတိုင်မီ ခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့် ေရအရင်းအြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများ

ကီး ေကျာင်း တို က ် မ ှ ဦးစီး ေဆာင် ရ ွ က ် ၍ ှ စ ် စ ်

ဖွံဖိးတိးု တက်ေရးဦးစီးဌာနမှ ကမ်းထိန်းြခင်း လုပင ် န်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးိင ု ပ ် ါက

ကျင်းပခဲ့ ပီး ယခုစ ှ ် ဗုဒပူ  ဇနိယပွေ ဲ တာ်ကုိ တပိတ ု ဲွ

မိလမ်းေြမဆုံးံးမမှ ကာကွယ်ေပးိုင်မည့်အြပင် ယမုန်နာလမ်းမှ ေနာက်

လဆန်း ၁၄ ရက်မှစတင်၍ တပိုတွဲလြပည့်ေကျာ်

ဆုတ်ေဆာက်ထားေသာ လူေနအိမ်ေြခအချ ိပါ ေရတိုက်စားမမှ ကာကွယ်

၁ ရက်အထိ စည်ကားသိုက်မိက်စွာ ကျင်းပသွား

ေပးိုင်မည်ြဖစ်သည်။

မည်ြဖစ်ပီး

တပိုတွဲလြပည့်ေကျာ် ၁ ရက်တွင်

အိမ်ေြခအချ ိမှာ ေရတိုက်စားမ သက်သာေစေရးအတွက် ေဒသခံများက

ဘု ရားအမှးရှိ ေသာ ဆရာေတာ် ၊ သံ ဃာေတာ်

ကမ်းစပ်တင ွ ် ဝါးလုံးများ၊ ဝါးထရံများ ကာရံြခင်းှင့် ေနအိမ်ေရှတွင် သဲအိတ်

ပင့်သံဃာအပါး ၁၂၀ တိုအား ဆွမ်းဆန်ေတာ်ှင့်

များကို ကိယ ု အ ့် ားကိယ ု က ် ိုးချထား၍ ကာကွယမ ် များ  ြပလုပလ ် ျက်ရှိ ကသည်။

လှဖွယပ ် စည်းများ ြဖစ်သည်။

ရန်ကုန်မိ မဟာဗလပန်းြခံ၌ ှာေခါင်းစည်းများ အခမဲ့ေပးေဝ ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

အက ျ ီများှင့် ှာေခါင်းစည်း(Mask)

ရန်အတွက် အသိေပးြခင်းများလည်း

များကို ရန်ကန ု ် မိ မဟာဗလပန်းြခံ

ပါဝင်ေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံမှြပည်သူ

ေနာက် ေဈးကွက်အတွင်း ှာေခါင်း

သို

လာေရာက်လည်ပတ်ကေသာ

များအပါအဝင်

ိုင်ငံအသီးသီးရှိ

စည်း (Mask)များ ေဈးအဆမတန်

ြပည်သူများအတွက် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇

ြပည်သူများက

ဆုေတာင်းပွဲများ

ြမင့်တက်ခဲ့သည့်အတွက်

ရက် ညေနပိုင်းက အခမဲ့ေပးေဝခဲ့က

ြပလုပ် ကြခင်းေကာင့် ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စ်

ေကာင်း သိရသည်။

ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားေနကရသူများ

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ

ြဖစ်ပွားပီး

ြပည်သူ

များအား ကျန်းမာေရးအသိပညာေပး ြခင်းှင့် ှာေခါင်းစည်း(Mask)များ

ိင ု င ် အ ံ တွင်းရှိ ြပည်သမ ူ ျား ကိ ု န ို ာ

အေနြဖင့် အြမန်ဆးံ ု ြပန်လည်ကျန်းမာ

ရည်ရွယ်၍

ဗိင ု း် ရပ်စေ ် ရာဂါကို ကာကွယ ် င ုိ ရ ် န်

လာကမည်ြဖစ်ေကာင်း လူငယ်အဖွဲ

(Young

အတွက် ကျန်းမာေရးအသိပညာေပး

ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်ေသာ

Insurance) မှ လူငယ်အင်အား ၁၀၀

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊

Investment (Young Insurance) ၏

ေကျာ်က ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါှင့်

အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်

စီမက ံ န ိ း် တာဝန်ခံ

ပတ်သက်ေသာ

ကျန်းမာေရးအသိ

ထားသည့အ ် တိင ု ်း လက်များကို မကာ

က ေြပာကားသည်။

ပညာေပး လက်ကမ်းစာေစာင်များ၊

ခဏ သန့်ရင ှ ်းစင်ကယ်စွာေဆးေကာ

အခမဲ့မေဝေပးိုင်ရန် Young

Investment

ကျန်းမာေရးှင့်

ခွန်(ဝင်းပ)

Young

ေဒှငး် ေအးကယ် ပွင့်သစာ

ဆက်ကပ်လှ ဒါန်းသွားမည်

ေမာ်ကန်းြမင့်ေအာင်

မင်းထက်ေအာင်(မန်းကိယ ု ပ ် ွား)

မူးယစ်ေဆးဝါးအရာယ် ေဟာေြပာပွဲကျင်းပ ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက

ရန်ကန ု ေ ် ြမာက်ပင ုိ း် ခိင ု ် ေမှာဘ ် ီ မိနယ် အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်

အေြခခံပညာ

အထက်တန်းေကျာင်းတွင် ေကျာင်း

သား ေကျာင်းသူများအား ေမှာဘ ် ီ မိ နယ် ရဲတပ်ဖဲွ မှး ရဲမှ းတင့ေ ် ဆွက မူးယစ်ေဆးဝါးအရာယ်ှင့် လူကုန်

ကူးမအရာယ် ကိတင်ကာကွယေ ် ရး အသိပညာေပး ေဟာေြပာခဲ့ ပီး မူးယစ် ေဆးဝါးှင့်ပတ်သက်၍ ေရှာင်ရန်/ ေဆာင်ရန်များကို

ကအလိုက်

ေဟာေြပာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဟန်စိုး

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ် ေတာင်လုံးြပန်ရပ်ကက ွ ် ချမ်းသာလမ်းထိပ်တွင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၆ ရက် ေန့လယ်ပိုင်းက ရပ်ကွက်ေန ြပည် သူ မ ျား လ ပ် စ စ် ဓာတ် အား

ြပည့ ် ဝ စွာ အသုံး ြပို င ် ရ န် အ တွ က ်

မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ် လပ်စစ်ဌာနမှ 200KV ထရန်စေဖာ်မာတစ်လးံု တပ်ဆင်ေနသည်ကေ ုိ တွရစ်။

ေကျာ်စိုးမိုး (မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်)


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

လက်ထပ်မဂလာ ေကျးဇူးတင်လာ ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိေန

ဦးစိန်ေဌး-ေဒလှလှ (ေကျာ်မိုးဟိန်းစတိုးှင့် ရတနာေရဆိုင်) တို၏သားလတ်

ေဒါက်တာ ဟိန်းကယ်ခိုင် M.B.,B.S (YGN)

Director, Lin Yaung Chi Healthcare and Medical Diagnostic Center ှင့်

ေနြပည်ေတာ်ေန

ဦးေဇာ်မင်းဦး (န်ကားေရးမှးချပ်၊ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန) ေဒညိညိသန်း[စက်ုံခွဲမှး(ငိမ်း)၊အမှတ်(၁)စက်မဝန်ကီးဌာန] တို၏ သမီးကီး

ေဒါက်တာ ဟန်နီညိေဇာ် M.B.,B.S (YGN)

M.Med.Sc (Microbiology)

ဦးစီးအရာရှိ၊ အစားအေသာက်ှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်

တို၏ ၁-၂-၂၀၂၀ ရက် (စေနေန့) Melia Hotel (Function Room – 6) ၌ မဂလာေမာ်ကွန်းတင်လက်မှတ် ေရးထိုးေပး

ပါေသာ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၊ တိင ု ်းေဒသကီးတရားေရးဦးစီးမှး ဦးေကျာ်စွာငိမ်းအားလည်းေကာင်း၊ ၈-၂-၂၀၂၀ ရက်(စေနေန့)Novotel Yangon Max Hotel (Yangon Ballroom)၌ ကျင်းပေသာ မဂလာဧည့်ခံပွဲ အခမ်း

အနားတွင် မဂလာေအာင်စံပယ်ပန်းကုံးချ ီးြမင့်ေပးပါေသာ ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု

ဝန်ကီး ဦးသန့်စင်ေမာင်ှင့် ဇနီးေဒါက်တာေဒခင်သန်းေအးတိုအားလည်းေကာင်း၊ မဂလာလက်ထပ်လက်စွပ်ချ ီးြမင့်

ေပးပါေသာ ကယားြပည်နယ်၊ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက ဦးလှေထွးှင့် ဇနီးေဒနန်းေစာခင်တိုအားလည်းေကာင်း၊

မဂလာဧည့်ခံပွဲသို ကေရာက်ချ ီးြမင့်ကပါေသာ စစ်ဘက်နယ်ဘက်မှ ဂုဏ်သေရရှိလူကီးမင်းများ၊ှစ်ဖက်ေဆွမျ ိးမိတ်

သဂဟ  များ၊ မိတေ ် ဆွသင ူ ယ်ချင်းများအားလည်းေကာင်း၊ မဂလ  ာအခမ်းအနားမှးအြဖစ် ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးပါေသာ ကိေ ု အာင်

ြပည့်ဖိး၊ မဂလာအခါေတာ်ေပး သီဆိုေပးပါေသာ ေဒရီရီသန့်ှင့်အဖွဲ၊ မဂလာအခမ်းအနား ပန်းအလှဆင်ေပးပါေသာ Everlasting Wedding Service တိုအားလည်းေကာင်း၊ မဂလာပန်းကဲေပးပါေသာ ေဒါက်တာလဝန်းြဖြဖ၊ မဂလာ ပန်းကုံးဗန်းကိုင်ေဆာင်ေပးပါေသာ ေဒါက်တာရည်မွန်သင်း၊ မဂလာလက်စွပ်ဗန်းကိုင်ေဆာင်ေပးပါေသာ ေဒါက်တာ

Nဂျာလုံ၊ မဂလာသတိုသားအရံ ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်မျ ိးဆက်ှင့် ေဒါက်တာဇင်လင်းထွန်း၊ မဂလာသတိုသမီးအရံ ေဒါက်တာမိုးပွင့်ြဖဝင်းှင့်ေဒါက်တာဝင်းစာြမင့်တိုအားလည်းေကာင်း၊ မိတ်ကပ်ှင့်ဆံပင်အလှ ဖန်တီးေပးပါေသာ

ရဲရ ဲ င ှ အ ့် ဖွဲ သားများ၊ မဂလ  ာဝတ်စံု ဖန်တးီ ဆင်ြမန်းေပးပါေသာ Designer ဇွနဝ ် တ်ရည်၊ ဓာတ်ပ ံု င ှ ဗ ့် ဒ ီ ယ ီ မ ုိ တ ှ တ ် မ်းတင်

ေပးပါေသာ Ye Htut Photography အဖွဲသားများ၊ မဂလာလက်ဝတ်ရတနာဆင်ြမန်းေပးပါေသာThazin Gems and Jewellery၊ မဂလ  ာပွအ ဲ တွကပ ် းုိ ထည်များစီစ်ေပးပါေသာ သီရသ ိ စာပိးု ထည်လပ ု င ် န်း တိအ ု ားလည်းေကာင်း၊ Novotel

Yangon Max Hotel မန်ေနဂျာှငဝ ့် န်ထမ်းများအားလည်းေကာင်း၊ ၈-၂-၂၀၂၀ ရက် (စေနေန့) ညေနWestern Park Ruby (People’s Park)၌ ကျင်းပြပလုပ်သည့် မဂလာညစာစားပွဲသို တက်ေရာက်ချ ီးြမင့်ကပါေသာ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများ၊ မိတ်ေဆွသူငယ်ချင်းများအားလုံးအားလည်းေကာင်း၊ အဘက်ဘက်မှ ဝိုင်းဝန်းကူညီကေသာ ှစ်ဖက်ေဆွမျ ိးမိတ်

သဂဟ  များှင့် ေကျးဇူးတင်ထက ို သ ် ည့် ပုဂိလ်အားလုံးအားလည်းေကာင်း လက်လစ ှဲ ွာေကျးဇူးဥပကာရ တင်ရပ ှိ ါေကာင်း။ ှစ်ဖက်ေသာ မိဘများှင့် ေဒါက်တာ ဟိန်းကယ်ခိုင်-ေဒါက်တာ ဟန်နီညိေဇာ်

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ဖခင်အမည်မှန်

ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် င)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၈၀၇)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(် ၈၀၇)၊ ွယ်နီ(၁၅)လမ်း၊ (င)ရပ်ကွက်၊ ေဒွန့်ရီ [ISN၁၈၇၉၈၉] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်သူ (အဘွား)ေဒွန့်ရီ သည် ၂၇-၈-၂၀၁၄ ရက်တင ွ လ ် ည်းေကာင်း၊ (အဘိုး)ဦးစိနဝ ် င်းသည် ၂-၁၂-၁၉၉၀ ရက် တွငလ ် ည်းေကာင်း၊ (ဖခင်)ဦးကံလသ ှ ည် ၃၀-၄-၂၀၁၃ ရက်တင ွ လ ် ည်းေကာင်း၊ (မိခင်) ေဒစန်းစန်းြမင့သ ် ည် ၂၇-၁၀-၂၀၁၆ ရက်တင ွ လ ် ည်းေကာင်း အသီးသီးကွယလ ် န ွ သ ် ြဖင့် ေြမးြဖစ်သူ ဦးေဇာ်ထက်[၁၂/ဥကမ(ိင ု )် ၁၅၄၃၁၄]မှ အေမွဆက်ခခ ံ င ွ ရ ့် ေ ှိ ကာင်း ဒဂုံ မိ နယ် တရားုံးကျမ်းကျ ိန်လာအမှ  တ်-၁၂/၂၉၆၈/၁၉၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ အမည်ေပါက်ဂရန် မူရင်းတိတ ု င်ြပ၍ ပိင ု ဆ ် င ို ေ ် ကာင်း စာချပ်ရန်ေြမပုက ံ ူး ေလာက်ထား လာမအေပ တရားဝင်ခင ို လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က် မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်း အတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကျ ိက်လတ်မိနယ်၊ အမှတ် (၆)ရပ်ကွက်ေန ဦးအုန်းေမာင်၏ သား လင်သာယာမိနယ်၊ အထက (ခွ)ဲ (၃)၊ နဝမတန်းမှ မခင်ဇာလင်း ၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးြမင့်လွင် [၁၄/ကလန(ိင ု )် ၀၁၈၃၈၁] ြဖစ်ပါ ေကာင်း။ ဦးြမင့်လွင်

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန့်(၅)၊ နည်းဥပေဒ(၂၀) ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ ၂၀၁၉-ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၆၉၀ ဦးသန်းေအာင်

အများသိေစရန်ေကညာချက်

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ နံ့သာကုန်းရပ်ကွက်၊ ရှမ်းကုန်းလမ်း၊ အမှတ်(၈၆၁)ေန ဦးြမင့်စိန်ထွန်း [၁၂/အစန(ိုင်)၀၂၇၃၂၅]ှင့် ေဒဝင်း သီရိပိုင် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၉၆၅၁၇] ကိုင်ေဆာင်သူတို၏ လဲအပ်န်ကား ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွများမှ ရန်ကန ု ် မိ၊ ေြမာက်ဒဂုံ မိနယ်၊ (၂၉)ရပ်ကက ွ ၊် ြမမ(၁)လမ်း၊ အမှတ် ၆၆၆၊ ေြမညီထပ်မှ ေရတွကလ ် င် ၄လာ (ေြခရင်းဘက်) ရှိ အမှတ် B-4 ဟုေခတွင်ေသာ တိုက်ခန်းှင့်ေရမီးစုံတိုအား ေရာင်းချ ပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ူ ဦးကိက ု ေ ုိ လး (Managing Director) (Three Friends Construction Co.,Ltd) [၅/ရဘန(ိုင်)၀၀၀၇၃၇] ကိုင်ေဆာင်သူထံမှ ၆-၂-၂၀၂၀ ရက်ပါ တိုက်ခန်းအပီးအပိုင် အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူ၍လက် ေရာက်ရရှိခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုတိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်၍ က်ုပ်မိတ်ေဆွ များ၏ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမ ေပါင်ှံေရာင်း ချြခင်း၊ ေပးကမ်းလှဒါန်းြခင်း၊ လဲလှယ်ငှားရမ်းြခင်း၊ အြခားတစ်နည်း နည်းြဖင့် လဲေြပာင်းေပးကမ်းြခင်းတို မြပလုပ်ကပါရန်ှင့် ြပလုပ်ခဲ့ပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးြမင့်စိန်ထွန်းှင့် ေဒဝင်းသီရိပိုင်တို၏ န်ကားချက်အရ ေဒအိသီတာစိုး (တရားလတ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၁၄၉၈၇) (၁၃-၁၁-၂၀၁၈) စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၄၇၃၉၈၉၊ ၀၉-၇၈၉၅၃၃၆၉၃

ဗလငါးတန် ဖွံဖိးဖို စာအုပ်စာေပ ေလ့လာစို

ှင့်

၁။ ဦးေနမျ ိးထိုက် ၂။ ေဒကည်ကည်လင ွ ် (တရားလို) (တရားပိင်များ) ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ုိ း် )မိနယ်၊ (၃၆)ရပ်ကက ွ ၊် စင်းဂါးအိမ်ရာ၊ တိုက်(၁)၊ အခန်း(၀၀၂)ေန (၁) တရားပိင် ဦးေနမျ ိးထိုက် ှင့် (၂ )တရားပိင် ေဒကည်ကည်လင ွ ် (အတူေနလင်မယား)(ယခုေနရပ် လိပ်စာမသိ)သူတိုသိေစရမည်။ သင်တိုအေပ၌ တရားလိုက "တိုက်ခန်းအား ြပန်လည်အပ်ှံ၍ အခန်းတွင်းရှိ ပစည်းများအား ဖယ်ရှားေပးေစလိမ ု " ေလာက်ထားစွဆ ဲ ခ ို ျက် ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်တိုကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီး သည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှငြ့် ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ြပည့ ် စ ှ ၊် မတ်လ ၁၁ ရက်၊ (၁၃၈၁-ခုစ ှ ၊် တေပါင်း လြပည့်ေကျာ် ၃ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀ နာရီတွင် အထက်အမည်ပါ သူ တရားလို၏အဆိုလာကိ  ုထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရ မည်။ ၎င်းအြပင် အထက်ပါေန့ရက်တင ွ ် သင်တမ ုိ လာေရာက် ပျက်ကက ွ ခ ် ့ဲ လင် သင်တက ုိ ယ ွ ရ ် ာတွင် ြငင်းချက်များကို ထုတေ ် ပးလိမမ ့် ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိက ု ကည့ ် လိ  သ ု ည့် သက်ဆင ုိ သ ် ည့် စာရွကစ ် ာတမ်းများှင့် သင်တို က ထုေချတင်ြပအမှြီ ပလိသ ု ည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှသ ိ ည်တက ို ို သင်တ ို င ှ ့် အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိမ ု ဟုတ် သင်တက ုိ ယ ုိ စ ် ားလှယေ ် ရှေနလက် တွင် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်တိုက ထုေချလာတင်သွင်းလိုလင် အမမဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ ရက်၌ ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (နန်းစမ်ငင်း) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၅) ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ (တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန့်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀) ေတာင်ဥကလာပမိနယ်တရားုံးေတာ် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၇ ဦးေကျာ်ေဆွ

ှင့်

၁။ ဦးစိန်မင်း ၂။ ေဒေသာင်းတင် (တရားလို) (တရားပိင်များ) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ပင်းယ လမ်း၊ အမှတ်(၇၇၈)ေန ဦးစိန်မင်း၊ ေဒေသာင်းတင်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ)တို သိေစရမည်။ တရားလိုက ပဋိညာ်အတိုင်း ေြမှင့်အိမ် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား တရားဝင်မတ ှ ပ ် တ ံု င်ေပးေစလိမ ု  ေလာက်ထားစွဆ ဲ သ ုိ ည်ြဖစ်၍ သင်တက ုိ ယ ုိ တ ် င ုိ ် ြဖစ်ေစ(သိုတည်းမဟုတ်) ၎င်းအမှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ် ရပ်တက ုိ ုိ ေချပေြပာဆိ ု င ုိ သ ် ူ သင်တက ုိ ယ ုိ စ ် ားလှယ ် းံု ေတာ်အခွငအ ့် မိန့်ရေရှေန ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ် ၎င်းအမှင့်စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကို ေချပေြပာဆို ိင ု သ ် ူ တစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှငပ ့် ါေစ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၀ခုစ ှ ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်၊ (၁၃၈၁ ခုစ ှ ၊် တပိတ ု လ ဲွ ြပည့ေ ် ကျာ် ၉ ရက်) မွနး် မတည့မ ် ီ ၁၀ နာရီတင ွ ် အထက်ကအမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလိုစွဲဆိုချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုးံ သိလ ု ာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်တသ ုိ ေ ိ စရမည်မာှ အထက်က ဆိခ ု သ ဲ့ ည့် ေန့ရက်တင ွ ် သင်တမ ို လာေရာက် ပျက်ကက ွ ခ ် လ ဲ့ င် သင်တက ို ယ ွ ရ ် ာတွင် ြငင်းချက် များကို ထုတေ ် ပးလိမမ ့် ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိက ု ကည့ ် လိ  သ ု ည့် စာချပ်စာတမ်း များှင့် သင်တက ို ထုေချတင်ြပအမှြီ ပလိသ ု ည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှသ ိ ည်တက ုိ ုိ သင်တိုှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ် သင်တိုကိုယ်စားလှယ် ေရှေန လက်တင ွ ် ထည့အ ် ပ်ပလ ုိ က ုိ ရ ် မည်။ သင်တက ို ထုေချလာတင်သင ွ ်းလိလ ု င် အမမတိုင်မီ ေလးရက်ကတင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀ ခုစ ှ ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ ရက် ဤုံးတံဆပ ိ  ် က ို  ် ပ ှိ ၍ ် က်ပ ု လ ် က်မတ ှ ် ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (နန်းရန်းလဲ့) တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၁) ေတာင်ဥကလာပမိနယ်တရားုံး

ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးေကာင်း ကန်ေတာ် ဦးေကျာ်တင့်[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၀၈၄၆၄] ှင့် ကန်မ ေဒေအးေအးြမင့်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၁၆၃၃၈] တိုသည် ရန်ကုန်တိုင်းတရားုံး၌ ၄-၂-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် အကင်လင်မယားအြဖစ်မှ ှစ်ဦးသေဘာတူ ကွာရှငး် ြပတ်စဲ ပီးစီးပါေကာင်း။ ဦးေကျာ်တင့်[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၀၈၄၆၄]

ေတာမဲေ ့ ြမသား ေရတိက ု စ ် ား၏

အမည်ေြပာင်း

ထားဝယ်ခိုင်၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်၊ မင်းရပ်ရွာေန ဦးသိန်းိုင်၏သမီး ပလဲ၊ အထက၊ နဝမတန်း (A) မှ မယုယ ု င ို အ ် ား မဝိင ု ်းယုယ ု င ို ဟ ် ု ေြပာင်းလဲေခဆိပ ု ါရန်။ မဝိုင်းယုယုိုင်

အမည်ေြပာင်း

ထားဝယ်ခိုင်၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်၊ မင်းရပ်ရာွ ေန ဦးေအာင်သန ိ း် ိင ု အ ် ား ိင ု င ် ံ သားစိစစ်ေရးကတ်ြပားတွင် ပါရှိသည့် အတိင ု း် ဦးသိနး် ိင ု [် ၆/လလန(ိင ု )် ၀၃၇ ၅၀၂]ဟု ေြပာင်းလဲေခဆိုပါရန်။ ဦးသိန်းိုင်

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန့်လတ်ြခင်း မိတီလာမိ၊ မိမေလးနယ်ေြမ မင်း ရပ်ေန ဦးဝင်းေကျာ်-ေဒစန်းစန်းေဝတိ၏ ု သား ေမာင်ေဝယံေကျာ်[၉/မထလ(ိင ု )် ၂၄၁၉၇၂]သည် မိဘတိ၏ ု ဆုံးမမကို မနာ ခံဘဲ စိတ်ဆင်းရဲေအာင် ြပလုပ်သြဖင့် ယေန့မှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ် စွန့်လတ်  လက ုိ သ ် ည်။ ၎င်းှငပ ့် တ်သက် သည့် ကိစအဝဝကိ  ု တာဝန်ယေ ူ ြဖရှင်းေပး မည်မဟုတ်ပါ။ ဦးဝင်းေကျာ် [၉/မထလ(ိုင်)၀၄၃၆၈၈]

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန့်လတ်ြခင်း

မုံ ရ ွာ မိ၊ ေအာင် မ ဂ  လာရပ် က ွ က ် ၊ မာဃလမ်းေန ဦးဝင်းမျ ိးသိန်း[၅/မရန (ိင ု )် ၂၈၇၇၄၀]ေဒထားထားဝင်း[၅/မရန (ိင ု )် ၀၁၆၇၂၈]တိ၏ ု သားြဖစ်သူ ေမာင်ဝင်း ေကျာ်ြမတ်[၅/မရန(ိုင်)၂၁၉၃၅၈]ကိုင် ေဆာင်သသ ူ ည် မိဘေဆွမျ ိးများ၏ ဆိဆ ု ုံး မမကို နာခံမမရှိဘဲ စိတ်ဆင်းရဲေအာင် အမျ ိးမျ ိးြပလုပသ ် ြဖင့် သားအြဖစ်မှ အေမွ ြပတ်စန ွ ့်လတ်  လက ုိ ပ ် ါသည်။ ေနာက်ေနာင် တွင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာကိစအဝဝ မှနသ ် မကို လုံးဝတာဝန်ယမ ူ ည် မဟုတပ ် ါ ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ) ဦးဝင်းမျ ိးသိန်း[၅/မရန(ိုင်)၂၈၇၇၄၀] ေဒထားထားဝင်း[၅/မရန(ိင ု )် ၀၁၆၇၂၈]

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် င/၁၁)၊ လူေန ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၄၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၉၄၊ အလျား ေပ ၆၀ x အနံ ေပ ၆၀ ဗိလ ု မ ် ှး ဝင်းတင် အမည်ေပါက်(ပါမစ်)ေြမှင့် ယင်းေြမ၏အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်ကို လက်ရေ ှိ ရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ူ ေဒေအးနန်း[၁၃/လရန(ိင ု )် ၁၃၀၄၃၉]ထံမှ အေရာင်း အဝယ်စာချပ်ြဖင့် တရားဝင်ဝယ်ယူခဲ့ရာ ၎င်းအိမ်ှင့်ြခံတန်ဖိုး၏ တစ်စိတ် တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ စရန်ေပးအပ်ေငွကို ကန်ေတာ်မှေပးအပ်ခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာရွကစ ် ာတမ်း အေထာက်အထား(မူရင်း)များှငတ ့် ကွ က်ပ ု ထ ် သ ံ ုိ ေကာ်ြငာပါ သည့်ေန့မှ (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက် သည်အထိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ သိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ စရန်ေငွေပးေချထားသူ ဦးေကျာ်ဆန်းလွင်[၁၂/မရက(ိုင်)၀၆၄၂၃၆] အမှတ်(၄၄၆-က)၊ မဟာမိင်လမ်း၊ (၉/၃)ရပ်ကွက်၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၈၈၁၈၁၈၊ ၀၉-၇၉၉၇၄၄၈၀၀

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း မိတီလာတကသိုလ်၊ အေဝးသင် ြမန်မာစာဘာသာရပ်မှ မကကမာ၏ ဖခင် ဦးေအးေကျာ်(ခ)ဦးေကျာ်ကီး [၉/ မထလ(ိုင်)၂၂၃၇၂၉]မှာ တစ်ဦးတည်း ြဖစ်ပါေကာင်း။ ဦးေအးေကျာ်(ခ)ဦးေကျာ်ကီး

သားအြဖစ်မှ စွန့် လတ်ြခင်း ေဒသန်းသန်းဦး၏သား ေမာင်ချစ် ဇင်လင်း [၁၂/ဒဂတ(ိင ု )် ၀၇၄၆၈၀] သည် မိဘစကားနားေထာင်ြခင်း မရှိဘဲ စိတ်ဆင်းရဲ ဒုကအမျ ိးမျ ိး ေပးေနပါသြဖင့်

သားအြဖစ်မှ

စွန့်လတ်လိုက်ပါသည်။

၎င်းှင့်

ပတ်သက်ေသာ ကိစမှ  နသ ် မ တာဝန် မယူေကာင်း

ကီးြမန်သစ်ပင် စိုက်ပျ ိးလင် စွမ်းအင်လည်းရ ြပည်လည်းလှ

အများသိေစရန်

ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒသန်းသန်းဦး [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၁၇၄၄၇]


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ြမန်မာိုင်ငံမိြပအင်ဂျင်နီယာများအသင်း(MSCE) ေကညာချက်အမှတ်(၁/၂၀၂၀) ြမန်မာိုင်ငံမိြပအင်ဂျင်နီယာများအသင်း(MSCE) ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ပီးေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ မိြပအင်ဂျင်နီယာများသို အသိေပးေကညာြခင်း ၁၃၈၁ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း ၇ ရက် (၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်)

၁။ ြမန်မာိုင်ငံမိြပအင်ဂျင်နီယာများအသင်း(MSCE)ကို ၂၀၁၉ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ မှစ၍ ယာယီ ဖွဲစည်းပုြံ ဖင့် စတင်စည်းုံးေဆာင်ရက ွ ခ ် ရ ဲ့ ာ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ၊် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် မ ှ စ ၍ ြပည် ေထာင် စု အ စိုး ရအဖွဲ ုံး ဝန်  ကီး ဌာန၊ ြပည် ေထာင် စု မှတပ ် တ ံု င်အဖွဲ ၏ ၂၇-၁၂-၂၀၁၉ ရက်စပ ဲွ ါစာြဖင့် တရားဝင်မတ ှ ပ ် တ ံု င်ခင ွ ့် ရရှိပီး ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ခုစ ှ ၊် ဇူလင ို လ ် မှစ၍ တကသိလ ု မ ် ျား(လင်နယ်ေြမ)၊ လင်မိနယ် ြမန်မာိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချပ် အေဆာက်အအုံတွင် ြမန်မာိုင်ငံမိြပ အင်ဂျင်နယ ီ ာများအသင်း(MSCE)ုံးခန်း ဖွငလ ့် စ ှ ထ ် ားရှိ ပီး အသင်းသားစည်းုံးြခင်း၊ မိြပအင်ဂျင်နယ ီ ာဘာသာရပ်ဆင ုိ ရ ် ာ ေဟာေြပာပွမ ဲ ျား ကျင်းပြပလုပြ် ခင်း၊ ြမန်မာ ိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချပ်(Fed.MES)၏ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အေထာက် အကူြပလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂။ ြမန်မာိုင်ငံမိြပအင်ဂျင်နီယာများအသင်း(MSCE)၏ သင်းဖွဲစည်းမျ်းှင့် သင်းဖွဲမှတ်တမ်းပါ ရည်မှန်းချက်များှင့်အညီ ြမန်မာိုင်ငံမိြပအင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်းများ တိုးတက်ဖွံဖိးလာေစေရးှင့် နည်းပညာတကသိုလ်များကို Technical အကူအညီ ေပးိုင်ေရးတိုအတွက် ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ မိြပ အင်ဂျင်နယ ီ ာများ (AGTI အင်ဂျင်နယ ီ ာများအပါအဝင်)က စည်းလုံးညီတ ွ စ ် ွာြဖင့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်ဖွံဖိး တိးု တက်ေရးလုပင ် န်းများတွင် အင်တက ို အ ် ားတိက ု ပ ် ါဝင်ေဆာင် ရွကရ ် န် အချ ိန်ေရာက်ရေ ိှ နပီြဖစ်ပါ၍ မိြပအင်ဂျင်နယ ီ ာများအားလုးံ ဤအသင်းကီးသို အသင်းဝင်ေရာက်လျက်ကည ူ ေ ီ ဆာင်ရက ွ ် ကပါရန် တိက ု တ ် န ွ ်းးေဆာ်အပ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်စုံစမ်းရန်ဌာနများ(၁) ြမန်မာိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချပ် အေဆာက်အအုံ ေြမညီထပ်ရှိ MSCE Reception Counter Phone:09-661812185 Email:msce.myanmar@gmail.com (၂) တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များရှိ Fed.MES,MES Chapter များ အမေဆာင်အဖွဲ ြမန်မာိုင်ငံမိြပအင်ဂျင်နီယာများအသင်း

အထူးလက်လှဲစွာ ဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ြပလာ

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတုံး အမိန့်ေကာ်ြငာစာ အမှတ(် ၁/၂၀၂၀)ြဖင့် (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့တင ွ ် ချ ီးြမငေ ် ့ သာ သာသနာေတာ် ဆိင ု ရ ် ာ ဂုဏထ ် ူးေဆာင်ဘွဲတံဆပ ိ ေ ် တာ်ြဖစ်သည့် "သီရသ ိ ဓ ု မသိဂဘွ  ဲ" တံဆပ ိ ေ ် တာ်ကို တိပိဋကဓမဒါယာဒေစတီေတာ် ဘုရားဒါယိကာမ၊ တိပိဋက မဟာဂဝင်နက ိ ာယ် ေကျာင်း ဒါယိကာမ၊ ေကျာင်းအကျ ိးေတာ်ေဆာင် ဂုဏထ ် းူ ေဆာင်နာယက Ta.Fa Trading Co.,Ltd.ှင့် Noble Beauty Business Group Co.,Ltdတို၏ ဒါိုက်တာ "ေဒနီနီေအး"အား အး" ထိုက်ထိုက်တန်တန်ချ ီးြမင့် အပ်ှင်းြခင်းခံရသြဖင့် အထူး လက်လစ ဲှ ာွ ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ ပီတြိ ဖာလျက်ဂဏ ု ယ ် အ ူ ပ်ပါသည်။ အနာဂတ်တင ွ ် သက်ရှည်ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ဗုဒသာသနာအကျ ိး၊ အများ အကျ ိးတိုကုိ ဆတက်ထမ်းပိးု ေဆာင်ရွက်ုိင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေမတာ ပို သ အပ်ပါသည်။ ေကျာင်းအကျ ိးေတာ်ေဆာင်အဖွဲ တိပိဋကမဟာဂဝင်နိကာယ်ေကျာင်းတိုက်ကီး(ရန်ကုန်မိ)

ေဒခင်ေဆွသက်ှင့်သက်ဆိုင်သူများသိေစရန် ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်မိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကက ွ ၊် အမှတ-် ၅၀၂ေန ေဒခင်ေဆွဝင်း[၁၂/ ကမရ(ိင ု )် ၀၃၈၂၈၈]၏ န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင ု း် ေဒခင်ေဆွသက်င ှ ့် သက်ဆိုင်သူများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ကမာရွတ် မိနယ်၊ အမှတ(် ၃)ရပ်ကက ွ ၊် အမှတ-် ၁၄၇(ဒုထပ်)(ယာဘက်ခန်း)၊ အင်ကင်းြဖေဆာက်လုပ်ေရးကုမဏီမှ ေဒခင်ေဆွသက်အား ရန်ကုန်မိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီတွင် ဦးတင်ြမင့်၏ ေြမဂရန်မိတရရှိေရးအတွက် ေငွ က ျပ် - ၈၀၀၀၀၀/-ကျပ် ရ ှ စ ် သိ န ်း တိ တိ ) ေပးပီး ေဆာင် ရ ွ က ် သ ည့ ် ကိ စ တွ င ် ေငွစာရင်းရှင်းလင်းရန်ှင့် ကျန်ေငွကို ြပန်ေပးရန်ေြပာကားခဲ့ရာ သုံးကိမ်တိုင်တိုင် ပျက်ကွက်သြဖင့် ဤေကညာသည့်ေန့မ(ှ ၇)ရက်အတွင်း ေငွစာရင်းရှင်းလင်းရန် မူရင်းစာရွက်စာတမ်းများှင့် ကျန်ေငွကို ေဒခင်ေဆွဝင်းသိုေပးရန် အသိေပး အေကာင်းကားပါသည်။ တစ်စုံတစ်ရာေြပလည်ေအာင်မေဆာင်ရွက်ပါက ြဖစ်ေပသည့်ကိစများကို ေဒခင်ေဆွသက်က လုံးဝ တာဝန်ယူရမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒခင်ေဆွဝင်း၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးတင်ြမင့် B.A,H.G.R,R.L တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၂၀၄/၂၁-၂-၁၉၉၀) ုံး-၂၈၅(ေြမညီ/ယာ)ခ/၈လမ်း၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၅၇၂၉၇ Email-tmpeacelawfirm @gmail.com

ေတာ ေတာင် ေြခာက် ခန်း လယ် ယာ ွမ်း ၏

"Taxi ေရာင်းမည်"

Probox 1.3, 2013 model. HH/38**,အြဖ၊ ပါဝါတစ်ေပါက် ေဈး(234)သိန်း ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း-09-968854000

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ပဲခးူ တိင ု း် ေဒသကီး၊ ေဝါမိ၊ ချမ်းြမ သာစည်ရပ်ကက ွ ၊် ဆရာစံ(၃)လမ်း၊ ေြမ အမှတ(် ၅၃၈)သည် ဦးဇင်မင်းထိက ု ် [၇/ ဝမန(ိုင်)၁၂၀၂၂၂]ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် မိမပ ိ င ို ် ေြမှငအ ့် မ ိ က ် ို ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက ပိုင်ဆိုင်မစာရွက်စာတမ်းများှင့်အတူ ယေန့မစ ှ ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း က်ပ ု ထ ် ံ လာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်း ေက ညာအပ်ပါသည်။

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း ''ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာေတာင်ွန့် မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၄F)၊ လူေနရပ်ကက ွ အ ် မှတ် (-)၊ ေြမအတန်းအစား (ပမတန်းစား) ေြမကွကအ ် မှတ် (V-၁၁) ေြမအမျ ိးအစားှစ် (၉၀)ေြမငှားဂရန်ေြမ၊ ဧရိယာ (၀.၀၇၄) ဧကရှိ ေဒခင်စန်းလှ၊ ဦးစိုးလှ၊ ေဒေအးေအးလှ၊ ဦးမျ ိးလှ၊ ေဒေဌးေဌးလှ၊ ေဒဝင်းဝင်းလှ၊ ေဒသင်းသင်းလှ၊ ေဒှင်းှင်းလှ၊ ေဒမင်းမင်းလှ (၉) ဦးအမည်ေပါက်ေြမကွက် (တစ်နည်းအားြဖင့ဆ ် ေ ို သာ်) ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာေတာင်ွန့် မိနယ်၊ စက်ဆန်းရပ်ကွက်၊ အထက်ပုဇွန်ေတာင် လမ်းမကီး၊ အမှတ် ၃၄၁ ေခတွငေ ် သာ ေြမှငေ ့် ြမေပရှိ တစ်ထပ်တက ို ် စံအမ ိ အ ် ပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး''ကိ '' ု တရားဝင်လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်၍ လွတ်လပ်စွာ လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟု အဆိုြပသူ ဦးအန်နဝါ [၁၀/မလမ(ိုင်)၁၅၁၆၅၅] ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူသည် တရားဝင်နည်းလမ်းတကျ စာချပ်စာတမ်းများ ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူရန်အတွက် သေဘာတူညီပီး အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ ေြမှင့် အိမ်၏တန်ဖိုးေငွအနက် စရန်ေငွအချ ိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။အထက်ေဖာ်ြပ ပါ ေြမှငအ ့် မ ိ  ် င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ကန့်ကက ွ ရ ် န်ရပ ှိ ါက ခိင ု မ ် ာေသာ ပိင ု ဆ ် င ို မ ် စာချပ်  စာတမ်း အေထာက် အ ထား(မူ ရ င်း )များအား ယူ ေဆာင် ၍ ယေန့မှ စ ၍ (၇)ရက် အ တွ င ်း လူကိုယ်တိုင် က်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန့်ကွက်တင်ြပိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက် ချက်မရှပ ိ ါက ေြမှငအ ့် မ ိ အ ် ေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ကိ  ု ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးဇင်မင်းထိုက် ဖုန်း-၀၉-၆၉၅၂၆၈၇၉၆

လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒေကသီမျ ိးလှ (တရားလတ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၈၃၅၂/၂-၁၀-၂၀၁၂) အမှတ် (၉၉/၁၀၁)၊ ေကျာက်ေြမာင်းလမ်းှင့် မလကုန်းလမ်းေထာင့်၊ ကျားကွက်သစ် (စံြပ) ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၅၁၄၃၁၂၄၊ ၀၉-၄၂၀၇၇၆၅၇၁


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

အထူးလက်လှဲစွာ ဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ြပလာ

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတုံး အမိန့်ေကာ်ြငာစာ အမှတ(် ၁/၂၀၂၀)ြဖင့် (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့တင ွ ် ချ ီးြမငေ ် ့ သာ သာသနာေတာ် ဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ြဖစ်သည့် "အဂမဟာသီရိသုဓမသိဂဘွဲ" တံဆပ ိ ေ ် တာ်ကို တိပဋ ိ ကမဟာဂဝင် ဓမရိပသ ် ာ သိမ၊် ေကျာင်းဒါယိကာမ၊ ေကျာင်း အကျ ိးေတာ်ေဆာင် ဂုဏ်ထူးေဆာင် နာယက၊ ချက်သမတိုင်ငံဂုဏ်ထူးေဆာင် ေကာင်စစ်ဝန်၊ Managing Director - GREAT DIAMOND GEMS & JEWELLERY "သီဟသုဓမသိဂ ေဒလှလေ ှ ဝ" ဝ"အား ထိက ု ထ ် က ုိ တ ် န်တန် ချ ီးြမငအ ့် ပ်င ှ း် ြခင်း ခံရသြဖင့် အထူးလက်လစ ဲှ ာွ ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ ပီတြိ ဖာလျက် ဂုဏယ ် အ ူ ပ်ပါသည်။ အနာဂတ် တွင် သက်ရှည်ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ဗုဒသာသနာအကျ ိး၊ အများအကျ ိးတိုကို ဆတက်ထမ်းပိုး ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေမတာ ပိုသအပ်ပါသည်။

ေကျာင်းအကျ ိးေတာ်ေဆာင်အဖွဲ တိပိဋကမဟာဂဝင်နိကာယ်ေကျာင်းတိုက်ကီး(ရန်ကုန်မိ)

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လဲစာြပန်လည်ုပ်သိမ်း ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ မိမေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ် -၂၉၅၊ အခန်း(A-4)ေန ဦးထွန်းဝင်း[၉/မရမ(ိင ု )် ၀၅၃၈၁၁]မှ ဦးကယ်ရင်[၉/ ဝတန(ိုင်)၀၀၀၉၉၉]သို လဲအပ်ထားသည့် ၉-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ အေထွေထွ ကိယ ု စ ် ားလှယလ ် စ ဲ ာ (မှတပ ် တ ုံ င်အမှတ-် ၁၇၀၂)အား ယေန့မစ ှ ၍ ြပန်လည်ပ ု သ ် မ ိ ်း ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒဆွတ်ဆိုင်းပန် ဦးထွန်းထွန်းေအာင် LL.B,M.A(Business Law),D.I.L LL.B,D.B.L,D.I.L တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၀၁၂) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၂၅) အမှတ်-၅၃၅၊ သီရိမိင်(၁၀)လမ်း၊ အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၀၇၇၇၄၄၊ ၀၉-၄၀၁၆၀၁၈၇၀၊ sawttaadvocate@gmail.com

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ခိင ု ေ ် ရဝါေဈးရှိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဆိင ု ခ ် န်းများမှ အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူ ပီး အမည်ေြပာင်းေလာက်ထား၍ ဆိင ု ခ ် န်း မှတ်ပုံတင်စာအုပ်အသစ်ထုတ်ယူခွင့် ေလာက်ထားလာြခင်းအား ကန့်ကွက်လိုပါက (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ မူရင်းစာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများှင့်တကွ လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်ကန ု ဆ ် းံု သည့တ ် င ုိ ် ကန့်ကက ွ မ ် ည့် သူမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ စ်

ုံ/ ဆိုင်

စာအုပ် အမှတ်

စ/၉

s-57110

စ/၁၀

s-57111

ဆ/၈

မူလအမည်

ေြပာင်းလဲအမည်

ေဒေအးေအးသန်း ၁၂/သကတ(ိင ု )် ၀၅၃၄၃၆

ေဒခင်ှင်း ၁၂/သကတ(ိုင်) ၀၇၉၈၁၅

ေဒေအးေအးသန်း ၁၂/သကတ (ိုင်)၀၅၃၄၃၆

ေဒခင်ှင်း ၁၂/သကတ(ိုင်) ၀၇၉၈၁၅

ေဒခင်စန်းြမင့် ၁၂/သကတ(ိုင်) ၀၈၉၁၉၂

ေဒခိုင်ခိုင်ေအာင် ၁၂/သကတ(ိုင်) ၀၀၂၇၁၃

ေဈးများဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ Ph:-၀၉-၇၉၈၁၂၈၇၇၅

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေတာင်ကီးမိနယ်၊ ေအးသာယာမိ၊ (၄၆) ရွာမေြမာက်ရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃၄)၊ ဧရိယာ (၀.၁၁၀)ဧကရှိ ေြမကွကအ ် ားပိင ု ဆ ် င ို သ ် ူ ဦးေဌးေမာင်(ကွယလ ် န ွ )် ၏အမည်ေပါက် ေြမငှားဂရန်မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ယခုအခါဇနီးြဖစ်သူ ေဒသက်သက်လင်  [၁၃/တကန(ိင ု )် ၀၃၁၉၃၄] အမည်ြဖင့် အသစ် ြပန်လည်ေလာက်ထားမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ကန့်ကွက်လိုသူရှိပါက

ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများ သိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒသက်သက်လင် ဖုန်း ၀၉-၅၂၀၂၅၃၆

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါ

Linn Mahar Company Limited မှ ပိုကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် လက်မှတ်အမှတ် HTA THA KA39645 ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှပ ိ ါက အေကာင်းကားေပးပါ ရန်။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ေြမအသုံးြပခွင့်ေလာက်လာေခယူြခင်း ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီးအစိးု ရအဖွဲ က စီမခ ံ န့်ခပ ဲွ င ုိ ခ ် င ွ ရ ့် ေ ိှ သာ တိင ု း် ေဒသကီး အတွငး် ရှိ ေြမများကို စီးပွားေရးလုပင ် န်းလုပက ် င ုိ ရ ် န်အတွကေ ် သာ်လည်းေကာင်း၊ လူေနထိင ု ရ ် န်အတွကေ ် သာ်လည်းေကာင်း ေြမအသုံးြပခွငအ ့် ား သတ်မတ ှ စ ် ည်ပင် စရိတ်ေပးသွင်း၍ အသုံးြပခွင့်ြပေပးမည်ြဖစ်ရာ စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို သတ်မတ ှ ထ ် ားသည့် ေြမအသုးံ ြပခွင့် ေလာက်လာပုစ ံ အ ံ တိင ု း် မိမအ ိ စီအစ်ြဖင့် ကွန်ပျတာိုက်ှိပ်ြပစုြဖည့်စွက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ နီးစပ်ရာ မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီုံး/ မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲုံး များတွင် ုံးချ ိန်အတွင်း တင်သွင်းိုင်ပါသည်။ ေလာက်လာပုံစံှင့် ေြမကွက် စာရင်းများကို သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ https:// www. yangon.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့ ် ိ  င ု ပ ် ါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။ ေလာက်လာတင်ရမည့်ေနာက်ဆုံးေန့ရက် - ၆-၃-၂၀၂၀ ရက် (ေကာ်ြငာပါေြမကွကမ ် ျားအြပင် အြခားေလာက်ထားလိသ ု ည့ေ ် ြမကွက် များကိုလည်း အချက်အလက်ြပည့်စုံစွာြဖင့် တင်ြပေလာက်ထားိုင်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။) ေြမစီမံခန့်ခွဲမေကာ်မတီ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

အများသိေစရန်ေကညာချက်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ကမာရွတ် မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကက ွ ၊် နီလာလမ်း၊ ေြမတိင ု ်းရပ် ကွက်အမှတ်(၇၄)၊ ေြမကွက်အမှတ(် ၂၅၁)ေပရှိ တိုက်အမှတ်(၃၉)၊ အခန်း အမှတ(် ၄၀၁)(ဒုတယ ိ ထပ်)တိက ု ခ ် န်းကို လက်ရပ ှိ င ို ဆ ် င ို သ ် ူ ေဒြမတ်ြမတ်စးုိ [၁၂/မရက(ိင ု )် ၁၀၃၄၀၈]က တရားဝင်ပင ို ဆ ် င ို ် ပီး ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် ေ ှိ ကာင်း ဝန်ခက ံ တိြပလျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွမှ အေရာင်း အဝယ်ြပလုပ်ရန် သေဘာတူသြဖင့် ေရာင်းချသည့်ပစည်း၏ တန်ဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်အကျ ိးခံစားခွင့်ရှိသူ မည်သူ မဆို ကန့်ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက ဤသတင်းစာေကညာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၁၄)ရက် အတွင်း က်ပ ု ထ ် သ ံ ို ခိင ု မ ် ာသည့ပ ် င ို ဆ ် င ို မ ်  အေထာက်အထားစာရွကစ ် ာတမ်း များှင့်တကွ လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒသင်းဇာေထွး(LL.B,D.B.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၂၂) အမှတ်-၃၀၊ သုခလမ်း၊ ေြမနီကုန်း(မ)၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၈၀၉၉၉၇၊ ၀၉-၇၇၉၉၂၅၆၇၉

၃၀-၁-၂၀၂၀ ရက်ထုတ် ြမန်မာ့အလင်း/ေကးမုံသတင်းစာများပါ တရားလတ်ေတာ် ေရှေန ဦးခင်စိုးက ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကို ြပင်းထန်စွာကန့်ကွက်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ေဒေကခိုင်လွင[် ၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၀၉၃၆၆]၊ အမှတ်-၃၆ J/5၊ ေရေတာင်ကားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်ေနသူ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ အထက်ေဖာ်ြပပါေကညာချက်ကို ြပင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာပါသည်။ က်ပ ု တ ် ၏ ုိ မိတေ ် ဆွသည် ေရာင်းသူ ဦးစံဝင်း[၁၃/မနန(ိင ု )် ၀၀၉၄၁၈]၊ ေြမရှင် သန်းထိက ု လ ် ူ ေကျာက်မျက် ရတနာကုမဏီ  လမ ီ တ ိ က် အမှတ(် ၁၉၆)၊ မဟာေဆွလမ်း၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိထံမှ Royal SayarSan Condo Minium (High Rise Building) အဆင့ြ် မင့က ် န ွ ဒ ် ို ၂၅ထပ် အေဆာက်အအုဟ ံ ေ ု ခတွငေ ် သာ Type အထပ်(02)၊ အခန်းအမှတ(် 05) စတုရန်းေပ(၁၈၃၅)တိက ု ခ ် န်းကို သတင်းစာေကညာြခင်းမြပမီကပင် တန်ဖိုးေငွအေကျအေြပေပးပီးေကာင်း အသိ သက်ေသများှင့်အတူ စာချပ်ြပလုပ်ကာ အဆိုပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား ိုတီပဗလစ်ေရှေနြဖင့် အတည်ြပချပ်ဆိုထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ေငွအေကျအေရာင်းအဝယ်ြပလုပထ ် ားေသာ ဦးစံဝင်းသည် က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွအား ေရာင်းချထားပီးြဖစ်၍ ေနာက်ထပ်ေရာင်းချြခင်းကို ဦးြမတ်ေကျာ်လင်း[၁၂/ကမရ(ိင ု )် ၀၁၁၃၄၅]အား ြပလုပထ ် ားြခင်းသည် ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ့် မရှဘ ိ ဲ ေရာင်းချြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ဤရှင်းလင်းေကညာသည်ေန့မှ (၇)ရက်အတွင်း ဦးစံဝင်းှင့် ဦးြမတ်ေကျာ်လင်းတိ၏ ု အေရာင်းအဝယ်ကို ပယ်ဖျက်ရန် အြပင်းအထန်ကန့်ကွက်ပါသည်။ လိုက်နာြခင်းမရှိပါက တည်ဆဲဥပေဒအရ ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ မှတခ ် ျက်။ ။က်ပ ု တ ် မ ို တ ိ ေ ် ဆွ ေငွအေကျအေြပေပးေချထားေသာတိက ု ခ ် န်းကို ဝယ်ယသ ူ သ ူ ည် စာရွကစ ် ာတမ်း အေထာက်အထားများှင့် က်ပ ု တ ် ၏ ုိ မိတေ ် ဆွထံ (၇)ရက်အတွငး် လူကယ ုိ တ ် င ုိ လ ် ာေရာက်ြပသပါရန် အေကာင်းကား သတိေပးပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးခင်ေထွး (စ်-၂၈၁၅) ဦးြမင့်ေသာင်း(စ်-၄၀၄၄) ဦးစိန်ြမင့် (စ်-၁၀၉၁၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ အထက်တန်းေရှေန ေဒေကခိုင်လွင်၏ေရှေနများ အမှတ်(၂၀၃)၊ (ပ)လာ၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁-၃၇၇၄၀၆၊ ၀၉-၅၁၄၂၀၃၃


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ေရာင်းပါမည် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တိုက်ကီးမိနယ်၊ ခိုင်ချင်းဆက်လမ်းမ ေပရှိ ဥယျာ်ြခံေြမများ(၄)ဧက တစ်ဧက သိန်း(၆၀)၊ ၃၂ ဧက တစ်ဧက(၄၅) သိန်း၊ (၇၀)ဧက တစ်ဧက(၃၅)သိန်း၊ (၁၀၀)ဧက တစ်ဧက(၁၅)သိန်း။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၆၁၉၃၇၊ ၀၉-၉၆၄၅၆၁၉၃၇

ေဖာင်းကေပျာက် ေလာက်ထားြခင်း ယာ်အမှတ-် 8F/8185 ၏ ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက်ဆးံု ၍ ထုတ်ေပးရန် ေလာက်ထားလာပါသြဖင့် ယခင် ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားပျက်ြပယ်ပါေကာင်း အများသိ ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ကညန၊ ခိုင်ုံး (ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါ

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ကဝမိနယ်၊ ခမွနရ ် ွာမေကျးရွာေန မယမင်းေကျာ်[၇/ ကဝန(ိုင်)၁၄၇၈၀၃]၏ မိခင်အမည် မှနမ ် ှာ ေဒြမင့ြ် မင့် ကည်င ှ ့် ေဒြမင့ြ် မင့် ဦး[၇/ကဝန(ိုင်)၀၃၁၆၀၆]မှာ တစ်ဦး တည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ ် အမှတ်-၂၈ E၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၃၁၇၊ ေြမ ကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ-် ၅၇၊ ေအာင်သေြပ လမ်း၊ ကန်း/လယ်ရပ်ကက ွ ၊် စမ်းေချာင်းမိ နယ်၊ ဦးကျင်အိန်(ခ)ဦးကျင်အိမ(် ခ)ဦးကီး အိ မ ် ( ပီ ဂ ျ ယ ီ ူ - ၁၀၅၄၀၆)အမည် ေပါက် ှစ(် ၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအား (ဖခင်)ဦးကျင် အိ န ် ( ခ)ဦးကျင် အိ မ ် ( ခ)ဦးကီး အိ မ ် သ ည် ၁၂-၁၁-၂၀၀၉ရက် (မိခင်)ေဒကည်သည် ၁၈-၁၀-၂၀၀၄ ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့က သြဖင့် ၎င်းတိ၏ ု သားသမီးများြဖစ်ကေသာ (၁)ဦးကျင် ဦး[၇/ပခန(ို င ် ) ၁၈၂၁၁၉(၂) ေဒကျင်သန်း[၉/တကန(ိုင်)၀၀၃၉၅၃] (၃)ဦးေမာင်ေမာင်ကီး[၁၂/စခန(ိုင်)၀၂၁ ၃၉၂](၄)ဦးကျင်လ[ှ ၁၂/စခန(ိင ု )် ၀၂၁၃၉၄] (၅)ဦးြမင့သ ် န ိ ်း[၁၂/စခန(ိင ု )် ၀၂၁၃၇၈] (၆) ေဒတင်တင်ေထွး[၁၂/စခန(ိင ု )် ၀၂၁၃၅၅] တိမ ု ှ ၎င်းတိ(ု ၆)ဦးသာလင် အေမွဆက်ခခ ံ င ွ ့် ရှသ ိ မ ူ ျားြဖစ်ေကာင်း အြခားမည်သတ ူ စ်ဦး တစ်ေယာက်မ ပိင ု ဆ ် င ုိ အ ် ကျ ိးခံစားခွငမ ့် ရှိ ေကာင်း အေမွစားအေမွခက ံ တ ိ မသားသမီ  း များမရှိ ေ ကာင်း ဒဂုံ  မိနယ် တ ရားုံး ၏ ၁၇-၁၂-၂၀၁၉ ရက်တင ွ ် ြပလုပေ ် သာကျမ်း ကျ ိန်လာအမှ  တ-် ၁၂/၂၄၆၀/၂၀၁၉ ေထာက်ခံ ကျမ်း ကျ န ိ ် လ ာ(၂)ေစာင်  ၊ ေသစာရင်း ၊ အိမေ ် ထာင်စစ ု ာရင်း၊ ဂရန်မရ ူ င်းတိက ု တ ို င်ြပ ၍ ပိင ု ဆ ် င ုိ ေ ် ကာင်စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုံကူး ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခင ို လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ သည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက် ိင ု ပ ် ါေကာင်းှင် ့ ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံ ု လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ဌာနမှး မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေတာေတာင် ပျက်ြပန်း ေြမဆီသု်း၏


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန Agriculture Development Support Project ေဈးန်းအဆိုြပလာဖိတ်ေခြခင်း

၁။ စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမစီမံခန့်ခွဲေရးဦးစီးဌာနမှ ကမာ့ဘဏ်ေချး ေငွြဖင့် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ Agriculture Development Support Project(ADSP) အတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါပစည်းများကို ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူလိုပါသြဖင့် ေဈးန်းအဆိုြပလာ (RFQ)များ ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ Reference No

Description of Material

W-28, W-29

Cement

W-28, W-29

Premium Diesel

W-28, w-29

Deformed Steel Bar

၂။ အထက်ပါပစည်းများဝယ်ယူြခင်းအတွက် World Bank Procurement Guideline ပါ စည်းမျ်း၊ စည်ကမ်းအတိုင်း ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ၃။ ေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ ေဈးန်းအဆိုြပလာပုံစံ(RFQ)များကို E-mail No.tlwin4.irr@gmail.comသို မိမိတိုတင်သွင်းလိုေသာ ပစည်းှင့် ေဈးန်းအဆိုြပလာ (Reference No.)ကို အတိအကျေဖာ်ြပပီး ယှ်ပိင်မည့်ကုမဏီ  အမည်ြဖင့်ုံးချ ိန်အတွင်း အခမဲ့ ေလာက်ထားေတာင်းခံိုင်ပါသည်။ (လာေရာက်ဝယ်ယူရန်မလိုပါ) ၄။ ေဈးန်းအဆိုြပလာ (RFQ)များကို ၂၅-၂-၂၀၂၀ ရက်၊ (၁၄:၀၀)နာရီ ေနာက်ဆုံးထားပီး ေအာက်ေဖာ်ြပလိပ်စာသို လူကိုယ်တို င်လာေရာက်တင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။ လိပ်မူရန် U Kaung Myat Thein, Director (Procurement Branch) Irrigation and Water Utilization Management Departmen, Office No.43, Naypyitaw

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၂/ ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ေဇာတုံလမ်း၊ အမှတ်(၄၂)၊ (၂)ခန်းတွဲ RC (၆)ထပ်အေဆာက်အအုံ၏ (ပမထပ်)၊ (၆)လာ၊ တိုက်မျက်ှာမလင် (ညာဘက်ြခမ်း)၊ ဧရိယာ(၉၁၈)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်ထူး [၉/ခအဇ(ိုင်)၀၀၇၈၁၉]ထံမှ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးေဇယျာမင်း [၇/ပခန(ိုင်)၂၆၆၆၂၆]၊ ေဒေဟမာှင်း[၆/ကသန(ိုင်)၀၅၄၁၈၉]တိုက အပီးအြပတ် ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မှ (၇)ရက် အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာစာရွက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်တိုထံသိုကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေန့ ရက်အထိ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုးံ သည့အ ် ထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေဇယျာမင်း၊ ေဒေဟမာှင်း တို၏လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L, D.I.P.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph-09-450023651 Ph-09-254508917 Ph-09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈) တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower ၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ၁၇၇ ရပ်ကွက်၊ ဦးထွန်းညိလမ်း၊ အမှတ် (၂/၄) ဟုေခတွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၇၇၊ လူေနရပ်ကက ွ (် - ) ၊ ေြမကွကအ ် မှတ် -၂၊ ေြမအမျ ိးအစား ှစ(် ၆၀)စက်မေြမငှ  ား ဂရန်ေြမ၊ ဧရိယာ (၆၉.၄) ဧကအနက် တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ ေြမကွက်အမှတ်- ၂/၄၊ ဧရိ ယာ (၅.၇၃၁) ဧကရှိ ေြမှ င့ ် ယ င်း ေြမေပ ရှိ အကျ ိးခံ စားခွ င့ ် အ ရပ် ရ ပ် တို အား မိေြမစာရင်း၏ အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်ဦးဝင်းြမင့် [၁၂/တမန(ိုင်)၀၂၂၇၅၂]မှ မိမိတစ်ဦး တည်းပိုင်ဆိုင်၍ လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့် က်ုပ်တို မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျ ိး သက်ဆင ုိ ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ူ မည်သမ ူ ဆိခ ု င ုိ လ ် ေ ံု သာ စာရွကစ ် ာတမ်းအေထာက်အထား မူရင်းများ ှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ အ ် ေရးဆိ ု င ို ပ ် ါသည်။ ကန့်ကက ွ ြ် ခင်း မရှပ ိ ါက ဥပေဒှငအ ့် ညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပသ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစ အပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးသန်းဦး

ဦးသန့်ေဇာ်

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၈၇၅)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၄၁)

အမှတ် (၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်မိ၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ် (၉)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၃)၊ မဟာမိင်လမ်း၊ အိမ်ှင့်ြခံ ေြမကွက်အမှတ် ၃၈၆/ခ၊ အကျယ်အဝန်း (၂၀' x ၆၀')ခန့်ရှိ ှစ် ၆၀ ေြမငှားဂရန် အမျ ိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပရှိ လူေနအေဆာက်အအုံ၏ အကျ ိးခံစားခွင့်များကို ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့် လူေနအေဆာက်အအုံကို အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင် ြဖစ်သူ

ဦးတင်ေအာင်မိုး [၁၂/လမန(ိုင်)၀၀၇၄၄၁]က

တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း

လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းသည်ကို က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒအင်ကင်းေမး [၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၄၈၅၁၅]က အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် (စရန်ေငွ)ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပ ု ါ အိမြ် ခံေြမှငပ ့် တ်သက်၍ ပိင ု ေ ် ရးဆိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ြဖင့် အေရာင်းအဝယ်ကို ကန့်ကက ွ ် လိပ ု ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိင ု လ ် ေ ုံ သာစာရွကစ ် ာတမ်း မူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု ထ ် ံ လူကယ ုိ တ ် င ုိ လ ် ာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ် ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးေအာင်ိုင်လင်း(မိတ်) (စ်-၁၂၄၉၁) ေဒမိုးပပလင်း (ခ) ငိမ်းစု (စ်-၈၈၉၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ အမှတ် (၄၈/၁၁၅၈)၊ ငုဝါလမ်း၊ အမှတ် (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၂၀၂၆၈၆၁၁၊ ၀၉-၇၃၀၂၀၅၉၈

ရ တ နာ သစ် ေတာ ြပည့် ေသွး ေကာ သစ် ေတာ ရ တ နာ ထိန်း သိမ်း ပါ


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ ပိေတာက်မိင်(၁) လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၆၇)တွင် ေနထိုင်သူ ဦးဝင်းထွန်းသိန်း(ဘ) ဦးလှြမင့် (၆/မအရ(ိုင်)ဝ၈၆၇၆၉)၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည် အမှတ်အသားသည် ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ုံးတွင် ၁၅-၁-၂၀၂၀ရက်စွဲပါ မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ-် ၇၈၉/၂၀၂၀ အရ မှတ်ပုံတင်သွင်းထားပီးြဖစ်ပါသည်။

"ြပင်ဆင်ပီး" ေပကျယ်တိုက်ခန်းများေရာင်းမည် ၁။ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ ေပ(၂၇x၅၀)ခန့်၊ 4.F၊ ကန်းပါေကး၊ ေကြပား၊ သံပန်းဆန်းရှိတ်၊ ဘိုထိုင်၊ အိပ်ခန်း(2)၊ မျက်ှာကက်အလှဆင်ပီး။

(870)သိန်း

၂။ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သေြပညိလမ်း၊ ေပ(၂၅x၅၀)ခန့်၊ 4.F၊ ကန်းပါေကး၊ ေကြပား၊ သံပန်းဆန်းရှိတ်၊ ဘိုထိုင်(2)၊ MBR(1), BR(2)၊ ဂျတ်ဆင်ဘုတ်အလှ။ (ပွဲစားမလို)

(920)သိန်း

ဖုန်း-09-5661127,09-5185350

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ို ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၄၀၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၉၀၉၊ အကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)အနက် တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသး ေသာ ေြမ၏ေြခရင်းဘက်ြခမ်း အကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)၊ ေြမအမျ ိးအစား-ပါမစ် ေြမေပရှိ အမှတ်-၉၀၉၊ ေနာင်ချ ိလမ်း၊ ၄၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိဟုေခတွငေ ် သာ ေြမှငအ ့် မ ိ အ ် ကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်တအ ုိ ား အထက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည် အမှတ်အသား ''(Tun)'' ''(ထွန်း)'' ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည် အမှတအ ် သားမှာ အဂလ  ပ ိ အ ် ကရာ ''Tun'' ဟုလည်းေကာင်း၊ ြမန်မာဘာသာြဖင့် ''ထွနး် '' ဟူေသာ တံဆပ ိ ြ် ဖစ်ပီး ယင်းကုနအ ် မှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ် အမှတအ ် သားြဖင့် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဖေယာင်းတိုင်အမျ ိးမျ ိးှင့် အေမးတိုင်အမျ ိးမျ ိးတိုကို ထုတ်လုပ်ပီး ြဖန့်ြဖးေရာင်းချ လျက်ရေ ိှ သာ ကုနပ ် စည်းများအေပတွင် အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် ား ကပ်ပ ိှ ၍ ် ြမန်မာိင ု င ် တ ံ စ်ဝန်းလုးံ သို ထုတလ ် ပ ု ် ြဖန့်ချ ိ ေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါ ကုနအ ် မှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် မည်အမှတအ ် သားများှင့် ပတ်သက်၍ Internet,Website, E-mail, Design,တံဆပ ိ တ ် းံု များ ေဘာင်ချာများေပတွင် ေဖာ်ြပပါကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည် အမှတ်အသားကို ိုက်ှိပ်၍ ြမန်မာိုင်ငံအှံအြပားတွင် လုပ်ကိုင်သုံးစွဲ သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ ၎င်းအမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ  ် င ှ ့် ပတ်သက်ပီး ကန့်ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက သတင်းစာတွငပ ် ါရှသ ိ ည်ရ ့ က်မစ ှ ၍ (၇)ရက် အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးသက်ေအာင် (LL.B) ေဒခင်ေထွးငယ် (LL.B) (စ်-၁၄၂၃၅) (စ်-၁၄၅၅၀) တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ အမှတ်(၁၀)၊ ုံးပတ်လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း - ဝ၉-၄၀၁၅၄၃၁၀၁၊ ဝ၉-၄၂၁၁၅၈၉၈၉

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(် ၄၀)၊ ဗိုလ်ေတဇလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၉)၊ ေြမအမျ ိးအစား ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန် (အလျားေပ၄၀xအနံေပ၆၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ(် ၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက် ှင့် အေဆာက်အအုံအား တရားဝင်အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ်[၁၂/ ဥကတ(ိုင်)၀၃၄၂၁၀]ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒသန်းသန်းေအး [၁၂/ဥကတ (ိင ု )် ၀၅၆၂၅၉]သည် အပီးအပိင ု လ ် က်ေရာက်ဝယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွ (တန်ဖးုိ ၏ တစ်စတ ိ ် တစ်ေဒသေငွ) ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံ ေသာ(စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများ)အေထာက်အထားများြဖင့် က်ပ ု ထ ် သ ံ ို ဤေကာ်ြငာပါ သည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်းလာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ အကယ်၍ ထိေ ု န့ရက် ေကျာ်လန ွ သ ် ည့တ ် င ုိ ် လာေရာက်ကန့်ကက ွ မ ် များမရှ  ပ ိ ါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒ ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ် ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်များအရဦးအာကာလင်း(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၅၁၃၄/၂၀၀၆) အမှတ်(၈၅၈)၊ အင်းဝလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၃၉၉၀၃၅

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

မိေြမစာရင်းတွင် ဦးဖိုးထူး(PMA-၁၁၂၅၄၁)အမည်ြဖင့် ချထားေပးြခင်းခံရပီး ၎င်းထံမှ အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ် အဆက်ဆက်အရ ေဒေအးလင်[၁၁/ မအန(ိုင်)၀၂၁၀၃၈]မှ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၍ လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခေ ံ ြပာဆိသ ု ြဖင့် က်ပ ု တ ် မ ုိ တ ိ ေ ် ဆွက ဝယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျ ိးသက်ဆင ို ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ူ မည်သမ ူ ဆို ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ စာရွက် စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ အ ် ေရးဆိ ု င ို ပ ် ါသည်။ ကန့်ကက ွ ြ် ခင်းမရှပ ိ ါက ဥပေဒှငအ ့် ညီ အေရာင်း အဝယ် ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေအးမင်းေဇာ် အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၉)

ဦးေကျာ်မင်းိုင် အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀)

အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ (တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန့်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ်(၄၅)၊ ကန်းေရဝါလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(် ၉၄၂)၊ ဧရိယာ(၄၀x၆၀) ေပရှိ ေြမအနက်မှ ေခါင်းရင်းြခမ်းေြမြဖစ်ေသာ အမှတ(် ၉၄၂/က)၊ အကျယ် အဝန်း ဧရိယာ(၂၅x၆၀)ေပရှိ ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင် ပိင ု ဆ ် င ို သ ် ူ ဦးေစာအယ်မီး(ခ)ဦးေစာအံဘယ ွ ထ ် န ွ ်း[၁၂/မရက(ိင ု )် ၀၀၀၇၅၈] ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒဖိးသီရိခင်[၈/ခမန(ိုင်)၁၆၃၁၇၈]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျား ယေန့မ(ှ ၇)ရက်အတွင်း ပိင ု ဆ ် င ို မ ် အေထာက်  အထားအြပည့်အစုံြဖင့် လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ ၎င်းရက် ေကျာ် လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစကိ  ု အပီးအြပတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒသစ်သစ်ေအာင် အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၄၆၃) အမှတ်-၇၀၅၊ ခိုင်ေရဝါလမ်း၊ (၄၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၈၂၈၈၁၃

ေတာင်ဥကလာပမိနယ်တရားုံးေတာ် ၂၀၂၀-ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၈

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၃/ရန်ေြပ)ရပ်ကွက်၊ ေနာင်ိုးလမ်း၊ အမှတ်(၁+၂)၊ (၂)ခန်းတွဲ RC(၆)ထပ်အေဆာက်အအုံ၏ (စတုတထပ်)၊ (၅-လာ)၊ (လက်ဝဲဘက်ြခမ်း)၊ ဧရိယာ(၉၇၂)စတုရန်းေပရှိတိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး တိုကို လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူများြဖစ်ေသာ ေဒလဲ့လဲ့ဝင်း[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၄၁၆၉၆]၊ ေဒေအးေအးဝင်း[၁၂/ သကတ(ိင ု )် ၀၈၄၃၆၄]၊ ဦးသန့်ဇင်[၁၂/သကတ(ိင ု )် ၀၀၂၄၅၆]၊ ေဒေအးေအးသန့်[၁၂/သကတ(ိင ု )် ၀၀၂၄၅၇] တိထ ု မ ံ ှ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွ များြဖစ်ေသာ ဦးဘုနး် ခန့်က[ုိ ၁၂/သကတ(ိင ု )် ၁၉၁၆၉၂]၊ ေဒေမဇင်သန့် [၁၂/သကတ(ိင ု )် ၁၈၄၃၀၅]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိင ု လ ် ေ ုံ သာ စာရွက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေန့ရက်အထိ ကန့်ကွက်မည့်သူ မရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုးံ သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင် ရွကသ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးဘုန်းခန့်ကို၊ ေဒေမဇင်သန့်တို၏လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင်

LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph:09-450023651 Ph:09-254508917 Ph:09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေဒဇင်ဝင့်ထွန်း ှင့် ဦးထွန်းလွင် (တရားလို) (တရားပိင်) ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကက ွ ၊် ပုဂလ ံ မ်း၊ အမှတ်(၉၂၇)ေန ဦးထွန်းလွင် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ) သိေစရမည်။ တရားလိုက ပဋိညာ်အတိုင်း ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ ေလာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင် ြဖစ်ေစ (သိတ ု ည်းမဟုတ)် ၎င်းအမှငစ ့် ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ် ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ၊ သင့်ကိုယ်စားလှယ် ုံးေတာ်အခွင့်အမိန့်ရ ေရှေန ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ် ၎င်းအမှင့်စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကို ေချပေြပာဆို ိင ု သ ် ူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ ၎င်းေရှေနှငပ ့် ါေစ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၀-ခုစ ှ ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီ လ ၁၇ရက်၊ (၁၃၈၁-ခုှစ်၊ တပိုတွဲလြပည့်ေကျာ် ၉ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀ နာရီတင ွ ် အထက်က အမည်ေရးသားပါရှသ ိ ူ တရားလိစ ု ခ ဲွ ျက်ကုိ ထုေချရှငး် လင်း ရန် ုးံ သိလ ု ာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သေ ိ စရမည်မှာ အထက်ကဆိခ ု သ ဲ့ ည့် ေန့ရက်တွင် သင်မလာေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လင် သင့်ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက် များကို ထုတေ ် ပးလိမမ ့် ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိက ု ကည့ ် လိ  သ ု ည့် စာချပ်စာတမ်း များှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်င ှ အ ့် တူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိတ ု ည်းမဟုတ် သင့က ် ယ ုိ စ ် ားလှယေ ် ရှေန လက်တွင် ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလာတင်သွင်းလိုလင် အမ မတိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ရက် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က်ုပ် လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (ေကျာ်ေဇယျာလင်) တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၃) ေတာင်ဥကလာပမိနယ်တရားုံး

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ (တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန့်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀) ေတာင်ဥကလာပမိနယ်တရားုံးေတာ် ၂၀၂၀-ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၁၀ ေဒအုန်းကယ် (တရားလို)

ှင့်

ေဒပုံ

(တရားပိင်)

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကက ွ ၊် စစ်ကင ို ်းလမ်း၊

အမှတ်(၇၃၄)ေန ေဒပုံ (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ) သိေစရမည်။

တရားလိုက ပဋိညာ်အတိုင်း ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား

တရားဝင်မတ ှ ပ ် တ ုံ င်ေပးေစလိမ ု  ေလာက်ထားစွဆ ဲ သ ို ည်ြဖစ်၍ သင်ကယ ို တ ် င ို ြ် ဖစ်ေစ

(သိုတည်းမဟုတ)် ၎င်းအမှင့် စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိ ု င ို သ ် ၊ူ သင့က ် ယ ို စ ် ားလှယ် ုံးေတာ်အခွငအ ့် မိန့်ရ ေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိတ ု ည်း မဟုတ်

၎င်းအမှင့်စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ တစ်ဦး

တစ်ေယာက်

၎င်းေရှှင့်ပါေစ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀-ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ရက်၊

(၁၃၈၁-ခုစ ှ ၊် တပိတ ု လ ွဲ ြပည့ေ ် ကျာ် ၉ရက်) မွန်းမတည့မ ် ီ ၁၀:၀၀နာရီတင ွ ် အထက်က အမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလိုစွဲချက်ကို

ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးသိုလာေရာက်

ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သေ ိ စရမည်မာှ အထက်ကဆိခ ု သ ့ဲ ည့် ေန့ရက်တင ွ ် သင်မလာ

ေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လင် သင့်ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိုက ကည့်လိ  ုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပ

အမှြီ ပလိသ ု ည့် စာချပ်စာတမ်း အစရှသ ိ ည်တက ုိ ုိ သင်င ှ အ ့် တူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ် ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလာတင်သွင်းလိုလင် အမမတိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀-ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ရက် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

က်ုပ်

(ေကျာ်ေဇယျာလင်)

တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၃)

ေတာင်ဥကလာပမိနယ်တရားုံး


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

မင်းကွန်းတိပိဋက-နိကာယသာသနာြပဥပာကအဖွဲ

(၅) ှစ်ြပည့်လွမ်းဆွတ်သတိရြခင်း

ြမန် မာို င ် ငံ ေတာ် တ ွ င ် အဆင့ ် ြ မင့ ် တိ ပိ ဋ ကဓရ ပရိ ယ တိ စာေပများကို သင်  ကားပို ခ ျေနသည့ ် ေကျးဇူးေတာ်ရှင် မင်းကွန်းတိပိဋကဓရဓမဘာဂါရိက ဘဒဝိစိတသာရာဘိဝံသ ဆရာေတာ်ကီး ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ေတာ်မခ ူ ေ ဲ့ သာ တိပဋ ိ က-နိကာယေကျာင်းတိက ု ် ကီးများတွင် ဓမာစရိယေအာင်ြမင်ပီး တိပိဋက(၁)ပုံေအာင်၊ (၂)ပုံေအာင်၊ (၃)ပုံေဆာင်၊ (၃)ပုံေအာင် ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များ ပိဋကတ် စာေပများကို ကျက်၊ အံ၊ ကံ၊ ကည့်၍ ဓမကာေပါင်း(၈၄၀၀၀)တိုကို ှလုံးအိမ်၌ ကိန်းေအာင်းေစလျက် သီ တ င်း သုံး ေနထို င ် ေတာ် မူ  ကေသာ သာသနာ့ အာဇာနည် အ ရှ င ် သူ ြ မတ် အ ပါး (၁၅၀)တို အား ဆွ မ ်း ၊ ပစည်းေလးပါး၊ မပူမပင် မေကာင့်မကရေလေအာင် တိ-နိအဖွဲများမှ ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ေတာ်မူ၍ ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များအား အုဏ်ဆွမ်း၊ ေန့ဆွမ်း၊ ေန့-ည စတုမဓူ အချ ိရည်များ ဆက်ကပ် လှဒါန်းလျက်ရှိပါသည်။ ၁။ ဆွမ်းပေဒသာပင်တစ်ပင်လင် ကျပ်-၁၀၀၀၀/ပိတ်ရက် ၂။ ပစည်းေလးပါးပေဒသာပင်တစ်ပင်လင် ကျပ်-၂၀၀၀၀/မရှိ ၃။ ေရ၊ မီး၊ ေဆးပေဒသာပင်တစ်ပင်လင် ကျပ်-၅၀၀၀/လှဒါန်း ၄။ စာေအာင်ဆုှင်းပေဒသာပင်တစ်ပင်လင် ကျပ်-၅၀၀၀/ိုင် ၅။ ေကျာင်းရှိသံဃာအကုန် ကျပ်-၅၀၀၀၀/ပါသည် အုဏ်ဆွမ်း ၆။ ေကျာင်းရှိသံဃာအကုန်ေန့ဆွမ်း ကျပ်-၁၀၀၀၀၀/လှဒါန်းပီး အုဂါမိကေရအိုးကီးြမပ်၍ ှံ ပရိယတသ ိ ာသနာေတာ်ကီးအား ချ ီးေြမာက်ေတာ်မူ ကရန် နိဗာန်အကျ ိးေမာ်၍ းေဆာ်အပ်ပါသည်။ ဆွမ်းပေဒသာပင်များ (၁၀၀၀)စီြပည့်တိုင်း မှတ်တမ်းတင် စာအုပထ ် တ ု ၍ ် ေရစက်ချပွအ ဲ ခမ်းအနားကို ရန်ကန ု ် မိ၊ တိပဋ ိ ကေကျာင်းေတာ်၌ ကျင်းပြပလုပေ ် ပးပါသည်။ ဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင်ေသာဌာနများ ၁။ တိ-နိ ရန်ကုန်၊ တိပိဋကေကျာင်းေတာ်၊ အမှတ်(၁၂)၊ စကားဝါလမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်၊ - ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ေငွစုဘဏ်(၂)၊ ရန်ကုန် A/C No.SS.177064 - KBZ BAHOSI BR Yangon.A/C No.061-301-06100094501 (U Thein Hlaing) - AGD Bank (MGTN), A/C 3240301000254013 ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၁-၈၂၂၂၂၇၇/၇၈/၇၉၊ ၀၉-၉၆၂၂၅၃၅၅၀၊ ၀၉-၄၄၃၁၉၇၉၉၅၊ ၀၉-၄၂၀၀၄၀၄၉၂ ၂။ တိ-နိ မေလး၊ အမှတ်(၁၉)၊ ၂၆(ဘီ)လမ်း၊ ပိုက်ကျံးရပ်၊ မေလးမိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၇၆၄၁၃၄၄ ၃။ တိပိဋက-နိကာယ ေမာ်လမိင်ေကျာင်းတိုက်၊ ၃၇လမ်းှင့် ၃၈လမ်းကား၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်းမ၊ ရန်ကုန်။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၉၇၉၉၅

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ [ယခင်ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိ နယ်]၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၅၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၂၉၉၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေပ(၄၀ x၆၀)အကျယ်အဝန်းရှိေသာ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပရှိ ဒဂုံမိ သစ်(အေရှပိင ု ်း)မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကက ွ ၊် ဖားေရေကျာ်လမ်း၊ အမှတ(် ၂၉၉)ဟုေခတွငေ ် သာ အေဆာက်အအုအ ံ ပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်ကုိ အမည်ေပါက်ပင ုိ ဆ ် င ုိ သ ် ူ ေဒခင် မိမိ(ခ)ေဒေရမိ[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၇၄၃၆၇]ထံမှ က်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤအေရာင်းအဝယ်ကို ကန့်ကွက် လိပ ု ါက မည်သမ ူ ဆို ယေန့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင ု လ ် ေ ုံ သာစာရွကစ ် ာတမ်းအေထာက် အထားြဖင့် က်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ် ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးမိုးေကျာ်ဦး(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၅၈၈) အခန်း-၅၊ အမှတ်-၅၅၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၉၆၃၆

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ို ်း)မိနယ်၊ (၃၈) ရပ်ကက ွ ၊် ြပည်ေထာင်စလ ု မ်း၊ ေြမကွကအ ် မှတ် (၁၁၆၀/ခ)၊ ှစ် ၆၀ ေြမငှားဂရန်ေြမအမျ ိးအစား (၂၀' x၆၀') အကျယ်ရှိ ေြမကွက ် င ှ ့် ေနအိမအ ် ပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိက ု ုိ ဂရန်အမည်ေပါက် များြဖစ်ကေသာ ဦးမင်းဟန်ထွန်း [၁၁/ရသတ(ိုင်)၀၃၄၂၀၄]ှင့် ေဒနီလာေထွး [၅/ ကလထ(ိင ု )် ၀၀၁၂၂၃]တိထ ု မ ံ ှ အဆက်ဆက်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူ လက်ဝယ်ရရှပ ိ င ုိ ဆ ် င ုိ ထ ် ားသူ ေဒခင်ေဆွဦး [၁၃/တခလ(ိင ု )် ၀၀၀၄၂၄]က ေရာင်းချ ပိင ု ခ ် င ွ ့် အြပည့်အဝရှိေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည်ကို က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွကဝယ်ယရ ူ န် ေြမကွက ် င ှ ေ ့် နအိမဖ ် းုိ ေငွ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသအြဖစ် စရန် ေ ငွ တ ချ ိအဝက် ကို ေပးေချထားပီး ြဖစ် ရာ အေရာင်း အဝယ် ြ ပလု ပ ် သ ည် ကို ကန့် ကွက်လိုပါက ယင်းေြမကွက်+ေနအိမ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျ ိးခံစားခွင့်များ ရှသ ိ ည်ဟု အဆိရ ု သ ှိ မ ူ ည်သမ ူ ဆို ခိင ု လ ် ုံ ေသာစာရွကစ ် ာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများ၊ တရားဝင်မတ ှ ပ ် တ ံု င်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားုးံ အမိန့်ဒက ီ ရီမရ ူ င်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန့်ကက ွ ် မည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက ုးံ လုပင ် န်းကိစရပ်  များကို ဥပေဒှငအ ် ့ ညီ အေရာင်းအဝယ်ကစ ိ  ပီးဆုးံ ေအာင် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးစွမ်းထက်ပိုင် ေဒပိုးဇာနည်ဝင်း တရားလတ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန LL.B (စ်-၁၆၂၀၆) LL.B (စ်-၅၀၅၉၅) ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ တိုက် (၁၄)၊ အခန်း (B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

အများသိေစရန်ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ရှင်ေထွးညိလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် ၅၁၂၊ ှစ် ၆၀ ေြမငှားဂရန်ေြမအမျ ိးအစား (၄၀' x၆၀') အကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ဦးသူရေအာင် [၁၂/ဒဂရ(ိင ု )် ၀၀၁၄၂၈] က ဂရန်အမည်ေပါက်လက်ဝယ်ရရှိ ပိင ု ဆ ် င ို ထ ် ားကာ ေရာင်းချ ပိင ု ခ ် င ွ ့် အြပည့အ ် ဝရှေ ိ ကာင်း တာဝန်ယဝ ူ န်ခလ ံ ျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည်ကို က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွကဝယ်ယရ ူ န် ေြမကွက ် င ှ ့် ေနအိမဖ ် ိုးေငွ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွတချ ိအဝက်ကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည်ကို

ကန့်ကွက်လိုပါက ယင်းေြမကွက်+ေနအိမ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျ ိးခံစားခွင့်များရှိ သည်ဟု အဆိရ ု သ ိှ ူ မည်သမ ူ ဆို ခိင ု လ ် ေ ံု သာစာရွကစ ် ာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ၊ တရားဝင်မတ ှ ပ ် တ ံု င်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားုးံ အမိန့်ဒက ီ ရီမရ ူ င်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန့်ကက ွ ် မည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက ုးံ လုပင ် န်းကိစရပ်  များကို ဥပေဒှငအ ် ့ ညီ အေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ပီ  းဆုးံ ေအာင် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးစွမ်းထက်ပိုင်

ေဒပိုးဇာနည်ဝင်း

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

အထက်တန်းေရှေန

LL.B (စ်-၁၆၂၀၆)

LL.B (စ်-၅၀၅၉၅)

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂

ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂

တိုက် (၁၄)၊ အခန်း (B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်။

၉.၂.၂၀၁၅ မှ ၉.၂.၂၀၂၀ အစ်မကီးေဒခင်လှလှ၏သားြဖစ်သူ ဗိုလ်မှးမင်းေမာင်ေမာင် အသက် (၄၅) ှစက ် ယ ွ လ ် န ွ ခ ် သ ဲ့ ည်မှာ (၅)ှစ် ြပည့ေ ် ြမာက်ခဲ့ ပီးြဖစ်ေသာ် လည်း အစ်မကီးှငအ ့် တူ ထပ်တထ ူ ပ်မ လွမ်းဆွတသ ် တိရလျက်ရှိ က

ေညာင် တု န ်း မိနယ် ၊ အထက(ခွဲ ) ေကာင်သာကုန်း၊ နဝမတန်းတွင် ပညာ သင်ကားေနေသာ ေမာင်တင်ိုင်စိုး၏ မိခင်အမည်မှန်မှာ ေဒစိုးနာ [၁၄/ ညတန(ိုင်)၂၁၅၃၃၉]ြဖစ်ပါေကာင်း။ ေဒစိုးနာ

အမည်ေြပာင်း ဦးစိုးဝင်း၏ သမီး[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၆၂ ၂၅၇]ေဒငိမး် ငိမး် ေအးအား ေဒငိမး် ငိမ်းထိုက်ဟု ေြပာင်းလဲေခဆိုပါရန်။ ေဒငိမ်းငိမ်းထိုက်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်မိ၊ ရွာဘဲရပ်၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ အမှတ် (၉)ေန (ဦးေအာင်သန်း)၏ ဇနီး၊

ဦးခင်ေဇာ်-ေဒခင်ေမတင့်၊

ဦးေအးကယ်-ေဒေအးေအးသိန်းြမင့၊် ေဒခင်ဝင်းရီ၊ (ဦးခင်ေမာင်ဝင်း)ေဒခင်ဝင်းလွင၊် ေဒခင်ွဲွဲ၊ ဦးလင်းေအာင်-ေဒရီရခ ီ ျ ိတိ၏ ု ေကျးဇူးရှင်

ေခါင်မဟာေတဇဘာတိကေစတီေတာ် (ေတဇဘုရား) မဟာယံတတ ံ င ို ်း

မိခင်၊ ေြမးရှစ်ေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက်တို၏ ဘွားဘွားကီး

ပတ်လည်တင ွ တ ် ပ်ဆင်မည့် စိနေ ် တာင် (၅)ခု ကျသင့ေ ် ငွ ၂၀၀၀၀၀/-

ေဒအုနး် ြမင့သ ် ည် ၇-၂-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) မွနး် တည့် ၁၂ နာရီတင ွ ်

(ှစ်သိန်းကျပ်တိတိ)ကို ေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲသို (၇-၂-၂၀၂၀) ရက် ညေနတွင် လှဒါန်းပီး ေအာင်မဂလ  ာေကျာင်းတိက ု ရ ် ှိ ဆရာေတာ် (၃)ပါးအား သကန်းှင့် လှဖွယ်ဝတပစည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်း ကုသလ ို ြ် ပခဲေ ့ ကာင်းသိရခ ှိ ရ ဲ့ ပါသည်။ ထိဒ ု ါနကုသလ ို မ ် ျားအား ြမင့ြ် မတ် ေသာ ဘုံဘဝမှ သား...သာဓုေခဆိုရရှိိုင်ပါေစ။ ၁၉၈၄ ခုှစ်၊ လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ (ေရာင်း/စက်) အလုပ်ဝင်အရာထမ်းများ ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးေအာင်ကိင် (မင်းဘူးေအာင်ကိင်) ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် (ငိမ်း)၊

ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေအးငိမ်းရာသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါ ေကာင်း အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ုပ်ရှင်သုပ်ေဆာင် အကယ်ဒမီ ဦးစိုးေရ

အသက် (၈၄) ှစ် ရတနာတင့က ် မ ု ဏီ  င ှ ့် HTOO MAR & POP

ေရှးေဟာင်းသုေတသနဦးစီးဌာန

POP ကုမဏီမှ အေထွေထွမန်ေနဂျာ ေဒခင်

အသက် (၇၈) ှစ်

ေမာ်စးုိ ၏ဖခင် ုပရ ် င ှ သ ် ုပေ ် ဆာင် အကယ်ဒမီ

၄-၂-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံ န က် ၃:၃၀ နာရီ တ ွ င ် ဆရာကီး ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်းသိရပ ှိ ါ၍ ဒဂုတ ံ ကသိလ ု ၊် ေရှးေဟာင်းသုေတသန ပညာဌာနရှိ ဆရာကီး၏တပည့မ ် ျားမှ ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစုင ှ ့် ထပ်တူ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ပါေမာက(ဌာနမှး) ဆရာ/ဆရာမများ ေရှးေဟာင်းသုေတသနပညာဌာန ဒဂုံတကသိုလ်

ဦးစိုးေရသည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၉:၁၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ရတနာတင့်ကုမဏီှင့် HTOO MAR & POP POP ကုမဏီမှ ဝန်ထမ်းမိသားစုများ ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးလှြမင့်

ေကညာချက်

ဥက ၊ ြမင့်မိသားစုကုမဏီလီမိတက်

အသက် (၈၅) ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ေြမာက်ဒဂုံ မိနယ်မှ အဖ

အသက် (၁၀၃) ှစ်

ပါသည်။ အစ်မကီး ေန့စ် ြပလုပ်ေသာကုသိုလ်များှင့် ေကျာ်ထွဋ်

မိခင်အမည်မှန်

သူငယ်ချင်း ဦးမင်းထွဋ်ဟန် (ဒုတိယအေထွေထွမန်ေနဂျာ၊ ြမန်မာ့ ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပင ် န်း)ှင့် (ေဒဥမာြမင့)် တိ၏ ု ဖခင် ဦးလှြမင့်သည် ၇-၂-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသိရပါ သြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ စစ်တကသိုလ် အမှတ်စ်(၃၃)မှ သူငယ်ချင်းများှင့် မိသားစုများ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ေရတွင်း၊ ေရကန် ဒါယကာကီး

ဦးခင်ေမာင်ေဝ (ဗာကုလေဖာင်ေဒးရှင်း-မေကွး) M.Sc (Geol), (Delf The Netherlands)

အများသိေစရန်ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ေဒအုန်းြမင့် (ြပည်)

ဗိုလ်မှးမင်းေမာင်ေမာင်

လှဒါန်းိုင်ပါသည်

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

M.D (Facilities & Utilities Trading Ltd) ELF Lubricant

အသက် (၇၄) ှစ် ရန်ကန ု ် မိ၊ ဓမေစတီလမ်း၊ အမှတ(် ၃၀၄)၊ ယုဇနစီးပွားေရးတာဝါေန ဦးထွန်းရှန ိ -် ေဒြမြမ တိ၏ ု သားကီး၊ ဦးထွန်းရှန ိ -် ေဒအုနး် တင်တ၏ ုိ သားသမက်၊ ေဒခင်ေဆွယ၊ု ဦးေကျာ်ေကျာ်ေဌးေဒခင်ေအးေဆွ၊ ေဒါက်တာေအးကိက ု -ို ေဒါက်တာွယ ် ယ ွ ေ ် အးတိ၏ ု အစ်ကို ကီး၊ ေဒလှလြှ မင့် (ခ) Lily Shein ၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းသည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက်တွင် အထက်ပါ ေနအိမ်၌ ုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သုိ ပိေ ု ဆာင်မးီ သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၈ နာရီတင ွ ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ အေနာက်(၂/ေတာင်)ရပ်ကက ွ ၊် မာန်ေြပ (၁)လမ်း၊ အမှတ်(၇၆၅/ခ)ဟု ေခတွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(် ၂/ ေတာင်)၊ လူေနရပ်ကွက်(-)၊ ေြမကွက်အမှတ(် ၇၆၅/ခ)၊ ဧရိယာ (၁၂၀၀) စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျ ိးအစား ေြမကွက်ှင့်ဆက်ယ်သည့် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုမှာ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ် မတီ မိြပစီမက ံ န ိ း် ှင့် ေြမစီမခ ံ န့်ခမ ဲွ ဌာနတွ  င် ဦးေငွသန်း[၁၂/သကတ(ိင ု )် ၀၁၀၅၃၀]အမည်ြဖင့် တည်ရှိ ပီး အမည်ေပါက်သက ူ ယ ွ လ ် န ွ ၍ ် ၎င်း၏ဇနီးြဖစ် သူ ေဒခင်မျ ိးလှ[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၂၇၉၈၄]မှ မိမိသာလင် အေမွဆက်ခံ ပိင ု ဆ ် င ို ခ ် င ွ ရ ့် ေ ှိ ကာင်း၊ ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ၊့် စီမခ ံ န့်ခပ ွဲ င ို ခ ် င ွ ရ ့် ေ ှိ ကာင်း ဝန်ခေ ံ ြပာဆို ၍ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွမှ ဝယ်ယရ ူ န်သေဘာတူညသ ီ ည့အ ် တွက် ေရာင်းေကး ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို (စရန်ေငွ)အြဖစ် ေရာင်းချသူထံ ေပးေချထားပီးြဖစ် ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန့်ကွက်လိုပါက ယေန့မှ စပီး (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရွက်စာတမ်း၊ စာချပ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများြဖင့် က်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန့် ကွက်မည့်သူမရှိပါက အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒချ ိသဲေမ(LL.B, D.B.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၀၇) ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၇၀၄၉

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ

ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၄-၂-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန့်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကား

ေတာင်ဥကလာပမိနယ်တရားုံးေတာ်

အပ်ပါသည်။]

သစ်ေတာနဲ့ သစ်ပင် ချစ်ခင်တဲ့ လူမျိး သစ်ပင်ကို ှစ်စ်စိုက် ေရတိုက်ကို စိုး

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

“ေရကံေြမ” မှ ေရာင်းမည်၊ ငှားမည် ၁။ ေရေတာင်ကား ေြမေပ(၁၀၀x၁၀၀) RC2

(ေရာင်း)

၂။ ေရေတာင်ကား ေြမ ေပ(၅၀x၁၁၀) RC3

(ေရာင်း)

၃။ အင်းစိန်လမ်းမ ေြမ(၁.၅)ဧက

(ငှား)

၄။ အင်းစိန်လမ်းမေြမ(၅.၅)ဧက

ငှား)

၅။ ေရဂုံတိုင်လမ်း ေြမေပ(၁၂၀x၂၀၀)RC2(5)လုံး (ငှား) (ကားအေရာင်းြပခန်းဖွငရ ့် န်အတွက် ေြမကွကက ် ျယ်ငှားလိသ ု ည်။ ပိုင်ရှင်များဆက်သွယ်ပါ။ ) ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၅၀၀၆၈၄၊ ၀၉-၄၄၄၅၅၅၆၈၄

၂၀၂၀-ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၉ ၁။ ဦးေအးေသာင်း

၂။ ဦးေအးသိန်း

ှင့်

ဦးေသာင်း

(တရားလိုများ)

(တရားပိင်)

ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကက ွ ၊် (၈)လမ်း၊

အမှတ်(၆၂၁)ေန ဦးေသာင်း(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ) သိေစရမည်။

တရားလိုများက ပဋိညာ်အတိုင်း ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်

အား တရားဝင်မတ ှ ပ ် တ ံု င် ေပးေစလိမ ု  ေလာက်ထားစွဆ ဲ သ ုိ ည်ြဖစ်၍ သင်ကယ ုိ ် တိုင်ြဖစ်ေစ (သိုတည်းမဟုတ)် ၎င်းအမှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကား

အရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ သင့်ကိုယ်စားလှယ် ုံးေတာ်အခွင့်အမိန့်ရ ေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ် ၎င်းအမှင့်စပ်ဆိုင်သည့် အချက်များကို ေချပေြပာဆိ ု င ို သ ် ူ တစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှငပ ့် ါေစ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀-ခုစ ှ ၊်

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ရက်၊ (၁၃၈၁-ခုစ ှ ၊် တပိတ ု လ ွဲ ြပည့ေ ် ကျာ် ၉ရက်) မွန်းမတည့မ ် ီ ၁၀:၀၀ နာရီတွင် အထက်က အမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလိုများ စွဲချက်ကို

ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိခ ု သ ့ ဲ ည့ေ ် န့ရက်တင ွ ် သင်မလာေရာက် ပျက်ကက ွ ခ ် လ ့ ဲ င် သင့က ် ယ ွ ရ ် ာ တွင် ြငင်းချက်များကို ထုတေ ် ပးလိမမ ့် ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိက ု ကည့ ် လိ  သ ု ည့်

စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်း

အစရှသ ိ ည်တက ုိ ုိ သင်င ှ အ ့် တူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိတ ု ည်းမဟုတ် သင့က ် ယ ို ် စားလှယ် ေရှေနလက်တင ွ ် ထည့အ ် ပ်ပလ ုိ က ုိ ရ ် မည်။ သင်က ထုေချလာတင်သင ွ ်း လိုလင် အမမတိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀-ခုှစ်၊

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ရက်

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က်ုပ် (ေကျာ်ေဇယျာလင်)

တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၃)

ေတာင်ဥကလာပမိနယ်တရားုံး


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးေသာင်းတင် (ခ) ဖိုးေသာကာ (အိုင်ကေလာင်)

ဘုရား၊ သိမ်၊ ဇရပ်၊ မုခ်ဦး ဒါယကာကီး

ဦးစိုးေရ (ုပ်ရှင်)

ကုန်သွယ်လယ်ယာ (ငိမ်း)

တံတားဦးမိ

အသက် (၈၇) ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်ေြမာက်ပင ုိ း် မိနယ်၊ (၄၀) ရပ်ကက ွ ၊် ဖိုးဝဇီရာလမ်း၊ အမှတ်(၅၄၂)ေန (ဦးေအာင်ခင်-ေဒြမ)တို၏သားကီး၊ (ဦးဘေဖ-ေဒရီ)တို၏ သားသမက်၊ (ေဒွယ ် ယ ွ )် ၏ ခင်ပန ွ ်း၊ (ဦးေသာင်းတင်-ေဒြမသန်း)၊ (ဦးွန့်ရင်ေဒလှသန်း)တိ၏ ု ေမာင်၊ ဦးခင်ေမာင်တင်-(ေဒ စိနလ ် )ှ ၊ (ဦးတင်ဝင်း)-ေဒယ်လ၊ှ (ဦးြမင့သ ် န ိ ်း)-ေဒြမေအးတိ၏ ု အစ်ကို ကီး၊ (ဦးြမေမာင်)-ေဒစီစတ ီ င်(Asia Mega Link Co.,Ltd)၊ ဦးဘုန်းွန့်(MV.OSLO)-ေဒနီယ ွ  ် ယ ွ တ ် င်တ၏ ုိ ချစ်လစ ှ ွာေသာ ေမွးသဖခင်၊ (ေမာင်ေအာင်ချစ်မင်း)၊ ေမာင်ေဇယျာွန့်တို၏ ချစ်လှစွာေသာ အဘိုး၊ တူ/တူမ ၁၇ ေယာက်တို၏ဘကီးသည် ၇-၂-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) ည ၉ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) နံနက် ၁၁ နာရီ တွင် ေရေဝး သုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၉:၃၀နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စးူ ၍ ၁၃-၂-၂၀၂၀ (ကာသ ပေတးေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆမ ွ း် ေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေမေမ ေဒခင်ေထွး (မအူပင်-အလန်းေကျးရွာ) အသက် (၈၄) ှစ်

ကည့ြ် မင်တင ုိ ် မိနယ်၊ ထီးတန်း (၅)လမ်း၊ အမှတ(် ၁၃)ေန (ဦးထွနး် ကိင်-ေဒေစာလှ)တို၏ သမီးေထွး၊ (ဦးအင့်ဂါ)၏ ဇနီး၊ ဦးေအးေသာင်းေဒြမကျင်(MOGE-ငိမ်း)၊ ေဒလှကျင်၊ ဦးစန်းယု (သစ်လုပ်ငန်း-ငိမ်း)ေဒအုန်းကျင်၊ ဦးြမင့်သိန်း၊ ဦးစိန်ိုင် (ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံး၊ ေနြပည်ေတာ်)-ေဒတင်တင်ေအး (ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံး-ငိမ်း)၊ ေဒေထွးကျင်တို၏ေမွးသမိခင်၊ ေြမး ခုနစ်ေယာက်တို၏အဘွားသည် ၈-၂-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၇ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၀-၂-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၃ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ မွနး် လွဲ ၁ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း အလှဒါယိကာမကီး

ေဒေရေအး (ေကျာက်ြဖမိ) အသက် (၈၀) ရန်ကုန်မိ၊ လင်မိနယ်၊ ဓမာုံ(၂)လမ်းေန (ဦးေရြမေအး-ေဒေရ ကိင်)တိ၏ ု သမီး၊ (ဦးြမငိမ်း-ေဒေဝမဦး)တိ၏ ု သမီးေခးမ၊ (ေဒေအးကိင်)၊ (ဦးေရကိင်)၊ (ေဒေအးမံ)၊ (ေဒေအးချ ိ)တို၏ညီမ၊ (ဦးေရေအာင်)၊ ေဒြမ ေထွးတိ၏ ု အစ်မ၊ေဒြမရီ၊(ေဒေငွရြီ မ)တိ၏ ု ညီမ/အစ်မ၊ ဦးေဖြမ(ဦးစီးအရာရှ-ိ ငိ မ ်း ၊ အေကာက် ခ ွ န ် ဦးစီး ဌာန)၏ ချစ် လ ှ စ ွာ ေသာဇနီး ၊ ေဒ ြမြမေအး (အထက-၂၊ စမ်းေချာင်း)၊ ေဒြမြမေဝ (Victory Myanmar Group Co.,Ltd)၊ ေဒြမြမအိ (အာရှလင်  းေကျာ်မိသားစုကုမဏီ  လမ ီ တ ိ က်)တိ၏ ု ေမွးသမိခင် ေကျးဇူးရှင၊် တူ/တူမ ၂၆ ေယာက်တ၏ ို အေဒသည် ၈-၂-၂၀၂၀ ရက် မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတင ွ ် ကန်သာယာအထူးကုေဆးုံ ကီး၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလာေန့) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပို ေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝး ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များ အား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၁၀ နာရီတင ွ ် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၄-၂-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကး တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒခင်ညိ

အင်းယားလိပ်ေဟာ်တယ်(ငိမ်း)

အသက် (၇၇) ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ်၊ ကျ ီေတာ်ရပ်ကက ွ ၊် ေရေကျာ်လမ်း၊ အမှတ(် ၉၃)၊ တတိယထပ်ေန (ဦးစံရင်-ေဒသန်းကည်)တိ၏ ု သမီး၊ (ဦးလှေမာင်ေဒြဖ)တို၏သမီးေခးမ၊ (ဦးလှြမင့်)-ေဒစပယ်တို၏ညီမ၊ ေဒြမစန်း (စီးပွား ကူးသန်းဝန်ကီးဌာန-ငိမ်း)၊ ဦးြမင့်ေဆွ(ြမန်မာ့မီးရထား-ငိမ်း)တို၏အစ်မ၊ (ဦးစိုးေမာင်)၏ဇနီး၊ ဦးဝင်းလွင-် ေဒခင်ေဆွဦး (လက်ေထာက်န်  မှး၊ လယ်ယာ ေြမ စီမံခန့်ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန)၊ ဦးဝင်းေအာင်-ေဒသက်သက်ေမာ်၊ ဦးသန်းစိးု ဦး-ေဒေဆွေဆွလတ်၊ ေဒမာမာလွငတ ် ၏ ုိ မိခင်၊ ဦးေကျာ်ဝင်းေအာင်ေဒသီတာြမင့်၊ ေဒစန်းဥမာြမင့်၊ ေဒနီလာြမင့်၊ ဦးစိုးလွင်-ေဒခင်ခင်ေှာင်း၊ ဦးခင်ေမာင်လင ွ တ ် ၏ ုိ အေဒ၊ ေမာင်ရန်လင်းပိင ု (် ေခတ-ဂျပန်)၊ မထူးနာေအာင်၊ မထက်အလ ိ င်း၊ မဖူးြပည့ ် ပ ူ ါလင်း၊ ေမာင်ဟိန်းခန့်တို၏ ချစ်လစ ှ ာွ ေသာအဘွား ေဒခင်ညိ သည် ၇-၂-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါ သြဖင့် ၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင် မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးေန ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ တွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးရဲေဝဖိး A.G.T.I(M.P) MTC

အမျ ိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ် ပထမအကိမ် ရန်ကုန်တိုင်းလူငယ်တာဝန်ခံ ရန်ကုန်တိုင်းသတင်းှင့်ြပန်ကားေရးေကာ်မတီဝင်

အသက် (၃၉) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ အမှတ်(၅၃၄)၊ ပထမထပ်၊ မမဦးလမ်း၊ အေနာက်ကိကုန်းေန ဦးတက်တိုး-ေဒြမင့်ြမင့်သန်းတို၏သားကီး၊ ဗိုလ်ကီး ြပည့်ဖိး-(ေဒခင်ဦးစံ)တို၏ေမာင်၊ ေစာဟင်နရီေကျာ်-မသဲစုဟန်၊ ကိုြပည့် ဖိးေကျာ်-မေအးွယ်ွယ်သိန်းတို၏အစ်ကိုကီး၊ မြပည့်ြဖးြမင့(် ခ) ြပည့်ြပည့်၊ ေမာင်ေဝယံဖိး၊ ေနာ်ေမဘုဏ်းသန့်တ၏ ို ချစ်လစ ှ ွာေသာဘကီးသည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၉:၁၅ နာရီတင ွ ် သဃန  ်းကန်းစံြပေဆးုံ ကီး၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါ သြဖင့ ် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလ ာ ေန့) ညေန ၄ နာရီ တ ွ င ် ေရေဝးသု သာန် ၌ သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့် လိက ု ပ ် ါပိေ ု ဆာင်ကပါရန် အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးေမာင်သာလှ

ဒုတိယြပည်နယ်ဥပေဒအရာရှိ (ငိမ်း)

အသက် (၇၃) ှစ်

ြမန်မာိုင်ငံ အငိမ်းစားဥပေဒအရာရှိများအသင်း၊ အသင်းဝင် ဦးေမာင်သာလှ (ဒုတိယြပည်နယ်ဥပေဒအရာရှိ-ငိမ်း)သည် ၇-၂-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၂:၂၈ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းေကာင်းသိရရ ိှ ပါသြဖင့် မိသားစု ှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံအငိမ်းစားဥပေဒအရာရှိများအသင်း

အသက် (၈၄) ှစ် တံ တားဦးမိေန (ဦးေအာင် ြ မ-ေဒ ထယ် ) တို ၏ သားကီး ၊ (ဗို လ ် ဝ င်း ြမသိ န ်း -ေဒ သန်း သန်း )တို ၏ အစ်ကိုကီး၊ ေဒခင်ရီ (အထက-၁၊ လမ်းမေတာ်၊ ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေဒခင်ေမာ်စိုး၊ ဦးစိုးမိုးေဇာ်ေဒ ေမာ် ေမာ် ြ မင့ ် တို ၏ ချစ် လ ှ စ ွာ ေသာေမွး သဖခင် ၊ ကိေ ု အာင်ေဇာ်ေမာ်၊ မအိမေ ့် ဇာ်ေမာ်၊ မစိမေ ့် ဇာ်ေမာ်၊ ေမာင် ေကျာ်ခိုင်ခန့်တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုး ဦးစိုးေရသည် ၈-၂-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၉:၁၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါ သြဖင့် ယင်းေန့ မွန်းလွဲ ၁နာရီတင ွ ် ကျ ီစုသသ ု ာန်၌ သဂဟ် ပီးစီးပါေကာင်း။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒတင်တင်ေအး (ကန်ေတာ်ကေလး) အသက် (၈၄) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ကန်ေတာ်ကေလးလမ်း(၉၀)၊ အမှတ်(၄၅)ေန (ဦးလှေဖေဒသန်း)တို၏သမီး၊ ေဒသူရီေအာင်-ဦးြမင့်လွင်တို၏မိခင်၊ သူရိန်ြမင့်လွင်-

ေဒမျ ိးမျ ိးခိင ု ၊် မင်းေသာ်တာလွငတ ် ၏ ို အဘွား၊ ကယ်စင်လင်းလက်၊ လင်းြမတ် သူရန ိ တ ် ၏ ို ဘွားဘွားကီး၊ (ဦးသိန်းေဖ)၊ (ေဒသိန်းသိန်း)၊ (ဦးသိန်း ေရ)၊ (ဦးမျ ိးသူ)၊

ေဒခင်မျ ိးသီတာ၊ ဦးမျ ိးသက်၊ ဦးစိုးမင်းသူတ၏ ို အစ်မကီး ေဒတင်တင်ေအးသည် ၇-၂-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) ည ၁၁:၁၇ နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု ေ ် ဆးုံ ကီး၌ ကွယလ ် န ွ ်

ဗိုလ်ချပ်ခင်ေမာင်ေကျာ် (ငိမ်း)

သွားပါသြဖင့် ၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) ညေန ၄နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ မွနး် လွဲ ၂:၃၀ နာရီတင ွ ်

ကည်း(၆၃၃၃) ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ် (၇) စစ်ေရးချပ်(ငိမ်း) ြပည်သူ့တရားသူကီးအဖွဲဝင်(ငိမ်း) ိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည် ပထမအဆင့် အသက် (၉၀)

ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၃-၂-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၇နာရီမှ ၁၀နာရီထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးြမဝင်း (ကည့်ြမင်တိုင်) အသက် (၈၁) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ မန်ကျည်းတန်းေြမာက်အေရှ ရပ်ကွက်၊ ပန်းပင်ကီးလမ်း၊ အမှတ်(၂၅)၊ ခုနစ်လာေန (ဦးေမာင်ှ-ံ ေဒခင် သိန်း)တို၏ သား၊ ဦးကံထွန်း-ေဒစမ်း၊ ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်လှကိင်ေဒခင်လှ၊ ဦးတင်ဝင်း-ေဒတင်တင်ရီတို၏အစ်ကိုကီး၊ (ေဒသန်းြမင့်)၏ ခင်ပွန်း၊ ေဒသူဇာဝင်း (ရကရမှးုံး၊ ေထာက်ပံ့ဌာနခွဲ)၊ ဦးလမင်းသာ (SUMMIT PARK VIEW HOTEL)-ေဒသင်းသင်းခိင ု တ ် ၏ ုိ ဖခင်၊ ေမာင်ကယ် မင်းယံ၏ ချစ်လှစွာေသာဘိုးဘိုးကီး ဦးြမဝင်းသည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၆:၅၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ထိန်ပင်အေအးတိုက်မှ ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင် မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ (၂၅/ပန်းပင်ကီးလမ်းေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၉:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

စစ်ကင ုိ း် တိင ု း် ေဒသကီး ၊ ဝက်လက်မိနယ်ေန (ဦးဖိးု ဒန်+ေဒေရကဲ)တိ၏ ု သား၊ ေရဘို မိနယ်ေန (ဦးဘိုးကယ်-ေဒသန်းတင်)တိ၏ ု သားသမက်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရေတာင်ကား(၁)လမ်း၊ ေငွဝတ်မန်  ရပ်ကက ွ ် (၇၀/ဌ)ေန၊ (ေဒ ြမစိန)် ၏ ခင်ပန ွ ်း၊ (ေဒေမလွငေ ် ကျာ်)၊ ဦးကိက ု ေ ို အာင်- ေဒေအး ေအးဝင်း၊ ဦးတင်ထန ွ း် ေအာင်-ေဒေဌးေဌးကိင်၊ ဦးသန်းထွနး် ေအာင်-ေဒေမွယေ ် အး၊ ဦးေဇာ်ထန ွ း် ေအာင်တ၏ ုိ ဖခင်၊ ေြမး(၈)ေယာက်တ၏ ုိ အဘိးု သည် (၄.၂.၂၀၂၀) ရက်ေန့၊ နံနက်(၉)နာရီတင ွ ် ေနအိမ၌ ် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ကွယ်လွန်သူ၏ဆအရ ယင်းေန့ ညေန(၄)နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးရှေ ိ ဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ (၁၀.၂.၂၀၂၀)ရက် နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအချ ိန်အထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ်

အလာဟ်သင်ြမတ်အမိန့်ေတာ်ခံယူြခင်း

(B.Sc-Chemistry)

အသက် (၆၇) ှစ်

ေမာ်လမိင်မိ၊ ဖက်တန်းနယ်ေြမ၊ ေအာင်သုခရပ်၊ အင်ဂျင်နီယာလမ်း၊ အမှတ် (၁၈)ေန (ဦးကျင်မွန်-ေဒအုန်း)တို၏ တတိယသား၊ (ဦးဝင်းတင်ေဒေမယုံ)တို၏ သားသမက်၊ ေဒသန်းသန်းလှ၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေမာင်ြပည့် ဖိးေကျာ်၊ မယ်ယ်သမ ိ တ ့် ၏ ုိ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင၊် (ဦးထွန်းလင်း ေကျာ် - ေဒ သန်း သန်း ကည် ) ၊ ဦးသိ န ်း ထွ န ်း -ေဒ တင် တ င် ဝ င်း ၊ ေဒါက် တာ သိန်းေအာင်-ေဒလင်ေမဝှား၊ ဦးေအာင်လွင်လင်း-ေဒါက်တာသန်းသန်းေအး၊ (ေဒသန်းသန်းေဌး)၊ ေဒသန်းသန်းရီ၊ ေဒသန်းသန်းေထွးတိ၏ ု အစ်က၊ို တူ/တူမ ၁၈ ေယာက်တ၏ ို ဘကီး ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ်သည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) မွန်းလွဲ ၁၂:၂၉ နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု ် မိ၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလာေန့) ညေန ၃ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ (အလုံမိနယ်၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ အမှတ်-၅၄ ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၂-၂-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) နံနက် ၇နာရီတွင် အလုံမိနယ်၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ အမှတ်-၅၄ ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါ သည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ် (B.Sc-Chemistry) အသက် (၆၇) ှစ်

(ဦးကျင်မန ွ -် ေဒအုန်း)တိ၏ ု တတိယေြမာက်သား၊ (ဦးဝင်းတင်-ေဒေမယု)ံ တိ၏ ု သားသမက်၊ ေဒသန်းသန်းလှ၏ချစ်လစ ှ ွာေသာခင်ပန ွ ်း၊ ေမာင်ြပည့် ဖိးေကျာ်၊ မယ်ယ်သိမ့်တို၏ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ဦးေကျာ်ထင်-(ေဒခင်ရီ)၊ ဦးသိန်း သန်း-ေဒသန်းြမင့်ေဌးတို၏ ညီ၊ ဦးဝင်းကယ်၊ ေဒေဌးေဌးရီ၊ ေဒါက်တာ ဦးဝင်းထွန်း-ေဒစန်းစန်းွယ၊် ေဒခင်ေဌးွယတ ် ၏ ို အစ်က၊ို တူ/တူမ ေလးေယာက် တို၏ဦးေလး ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ်သည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) မွန်းလွဲ ၁၂:၂၉ နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု ် မိ၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလာေန့) ညေန ၃ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ (အလုံ မိနယ်၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ အမှတ်-၅၄ ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထွကပ ် ါမည်။)[ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၁၂-၂-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) နံနက် ၇နာရီ တွင် အလုံ မိနယ်၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ အမှတ-် ၅၄ ေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကး တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေကျာ်စိုး (ခ) ဦးစိုးသူရ

အထက-၁၊ ေကျာက်တံတားေကျာင်းသားေဟာင်း

အသက် (၅၁) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း(အလယ်)၊ အမှတ(် ၂၀၆)၊ ဒုတယ ိ ထပ်(ဝဲ)ေန [ဒုတယ ိ ဗိလ ု မ ် ှ းကီးစိးု ေဌး(ငိမး် ၊ တပ်မေတာ်ေရ)]၊ ေဒသန်းဝင်း(နယ်စပ်ကန ု သ ် ယ ွ ေ ် ရး-ငိမ်း)တိ၏ ု သားကီး၊ ေဒခင်သဇ ူ ာ(MDCyber Trade Co., Ltd)၊ ဦးေဝဖိးဦး(MD-Synergy Power E & C Co.,Ltd)ေဒခင်ပ ူ ါ (MD-Ziapro Technology Co.,Ltd)တိ၏ ု အစ်ကို ကီး၊ မဆုလမ်းထက်၊ မသဲထက်ဆုတို၏ ဦးေလးသည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၆ နာရီတွင် ေနအိမ၌ ် ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက် ၁၁ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၈:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါ မည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၁၄-၂-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက်တင ွ ် အထက်ပါေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက် ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒအမာ (ခ) အမာဘီဘီ (အင်းစိန်)

ဦးေကျာ်ဝင်း (စစ်ေတွမိ) အသက် (၈၄) ှစ် စစ် ေ တွ  မိ၊ ေကျးပင်  ကီး ရပ်ကက ွ ၊် ေရတွငး် လမ်း၊ အမှတ် (၃၅)ေန (ေဒကည်ကည်)၏ ခင်ပွန်း၊ (ကိုထွန်းဦး)၊ မခင်ေဌး၊ မရီရီ၊ မသန်းသန်းေဌး၊ မကျင် ေဌး-ကို မ င်း မင်း တို ၏ ဖခင် ၊ JACKSON ၏အဘိုး ဦးေကျာ်ဝင်း သည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) မ ွ န ်း လ ွဲ ၁ ၂ : ၄ ၅ နာ ရီ တ ွ င ်

အသက် (၉၇) ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ အင်းစိန် မိနယ်၊ ပိက ဲ န ု ်းရပ်ကက ွ ၊် ပိေတာက်လမ်း၊ အမှတ်(၂၄၀)ေန ဦးစိုးေဖ(ခ)ဦးဟာမက်-ေဒဖွားေမ (ြပည်-ဆင်စု) တို ၏ သမီး ၊ [ဦးသန်း က ယ် ( ခ)ဦးစူ လ ် တ န် - ေဒ ခင် စု ] တို ၏ ညီ မ ၊ ဦးဟာရှင(် ခ)ဦးဘရှင(် အထက်တန်းလက်ေထာက်ကီး-ငိမ်း၊ စက်မ-၁  စစ်ေတာင်းစကစက်)၏ ဇနီး၊ ေဒစုစုလွင်၊ ေဒုုရှင်၊ ဦးမိုးကယ်၊ ဦးမိုးွယ်၊ ဦးေမာင်ေမာင်တိုး၊ ဦးေမာင်ေမာင်ချ ိတို၏ မိခင်၊ ေြမး ၁၂ ေယာက်၊ ြမစ် ေလးေယာက်တ၏ ို အဘွား ေဒအမာ(ခ)အမာဘီဘသ ီ ည် ၇-၂-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) မွန်းလွဲ ၁၂:၁၅ နာရီတွင် အလာဟ်သင် ြမတ်အမိန့် ေတာ်ခံယူသွားပါသြဖင့် ယင်းေန့ညေန မဂိုဗ်နမာဇ် အပီးတွင် ေရေဝးဗရ်စတန်ဥယျာ်၌ ဒါဖွနာပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝး ရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟအေပါင်းတိုအား အသိေပးအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေနအိမ၌ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့်

အလာဟ်သင်ြမတ်အမိန့်ေတာ်ခံယူြခင်း

၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလ ာ ေန့)

ဟာဂျ ီမူဆာခန်း (ခ) ဦးခင်ေမာင်လတ် ဒုတိယန်ကားေရးမှး၊ စာရင်းစစ်ချပ်ုံး (ငိမ်း)

မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် အာကျ ိတ် ေတာ်ကန ု ်းသုသာန်၌ မီးသဂဟ် ပါမည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အေကာက်ခွန်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများ အသင်း

ေဒေရေအး

အသက် (၈၀)

ဦးေဖြမ၏ဇနီး ရာသက် ပ န် အသင်းဝင်အမှတ်(၁၁၉၉) ေဒေရ ေအးသည် ၈-၂-၂၀၂၀ ရက် တ ွ င ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွား ပါသြဖင့် ၁၀-၂-၂၀၂၀ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝး သု သာန် သို ပို ေဆာင် သ  ဂဟ် မ ည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသင်းသူ/အသင်း သားများ လိက ု ပ ် ါပိေ ု ဆာင်ကပါရန်။ အသင်းတိုက်မှ ကားများ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။ အမေဆာင်အဖွဲ

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါ

အသက် (၈၃) ှစ်

ရန်ကုန်မိေန (ဦးဘသိန်း-စာေရးဆရာဒဂုန်သိန်း၊ ေဒမမ-ပဲခူးကည်) တိ၏ ု သား၊ ရန်ကန ု ် မိေန (ဦးလှေမာင်-ေဒြမရင်)တိ၏ ု သားသမက်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ကျ ိကဆံဝင်း၊ တိက ု (် 4)၊ အခန်း(B-9)ေန ဟာဂျ ီမေဒတင်တင်ြမ ၏ခင်ပွန်း၊ ဦးကိုကိုလတ်၊ ဦးေမာင်ေမာင်လတ်၊ ဦးထွန်းထွန်းလတ်-ေဒေအးြမ သာ၊ (ဦးေအးဝင်း)-ေဒသီတာလတ်၊ ဦးသန်းထိက ု ထ ် န ွ ်း-ေဒစာလတ်တ၏ ို ဖခင် ဟာဂျ ီမူဆာခန်း (ခ) ဦးခင်ေမာင်လတ်သည် ၇-၂-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၇ နာရီတင ွ ် အလာဟ်သင်ြမတ်အမိန့်ေတာ်ခယ ံ သ ူ ာွ းပါသြဖင့် ယင်းေန့ ဂန်မာန မာဇ်ပီး ေရေဝးမွတစ ် လင်ဥယျာ်၌ ဒါဖနာပီးစီးပါေကာင်း ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးသိန်းေဇာ်ြမင့်

B.E (Mech:) (1982-1991 Intake) C/E Norstar

အသက် (၅၅) ှစ်

ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေတာင်ကီးမိေန (ေဒါက်တာလှြမင့်)-ေဒါက်တာ ေဒသိန်းွယ်တို၏ သားကီး၊ ရန်ကုန်မိေန ဦးေဖဝင်း-ေဒတင်စန်းတို၏ သားသမက်၊ အမှတ်(၁၁)၊ ရတနာမွန် (၁)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်ေန ေဒသားလဲ့ဝင်း၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေမာင်ေအာင်ခန့်မင်းြမင့်၊ မအိေက ခိုင်ြမင့်၊ ေမာင်ဇွဲလင်းထူးတို၏ ချစ်လှစွာေသာေကျးဇူးရှင် ဖခင်ကီးသည် ၇-၂၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) ည ၇:၄၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတိုက်မှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်မးီ သဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါ မည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနက ှာေခါင်းစည်း ငါးသန်း ြဖန့်ေဝမည် မေလး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

ကီး ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနုံး၌ ြပလုပ်ခဲ့ရာ

ဝန်ကီးုံး) ေဒါက်တာသာထွန်းေကျာ်က ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ

ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စေ ် ကာင့် ြဖစ်ပွားသည့် ြပင်းထန်အဆုတေ ် ရာင်

တုတ ် င ို င ် ံ ဝူဟန်မိမှစတင်ြဖစ်ပာွ းသည့် အဆိပ ု ါေရာဂါကို ြမန်မာိင ု င ် ံ

ရှငး် လင်းပွတ ဲ င ွ ် န်ကားေရးမှးချပ်က ယခုကဲ့သို ေြပာကားခဲြ့ ခင်းြဖစ်သည်။

ေရာဂါ ကူးစက်ပျံှမ ံ မရှ  ေ ိ စေရးအတွက် ကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်င ို ရ ် န် ကျန်းမာေရး

သို ကူးစက်ြပန့်ပွားမမရှေ ိ စေရးအတွက် ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ

“ကန်ေတာ်တအ ို တွက် ြပည်ပိင ု င ် က ံ ေထာက်ပတ ံ့ ဲ့ ှာေခါင်းစည်း ငါးသန်း

ှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနက ှာေခါင်းစည်း(Surgical Mask) ငါးသန်း ြဖန့်ေဝေပး

ကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်ေရးလုပင ် န်းများ ေဆာင်ရက ွ ေ ် နမအား သတင်းမီဒယ ီ ာများှင့်

ရဖိရ ု တ ှိ ယ်။ အခု ရန်ကန ု ဆ ် ပ ိ က ် မ်းကို ေရာက်ေနပါပီ။ မကာခင်ြဖန့်ေဝေပးေတာ့မှာ

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အဆိပ ု ါဝန်ကီးဌာနက န်ကားေရးမှးချပ် (ြပည်ေထာင်စု

ေတွဆုရ ံ င ှ ်းလင်းပွက ဲ ို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက် ည ၇ နာရီခက ွဲ မေလးမိရှိ တိင ု ်းေဒသ

ြဖစ်ပါတယ်။

စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

ဂိုးြပတ်ရလဒ်ြဖင့် စစ်ကိုင်းအသင်း ိုင်ပွဲြပန်ရ ရန်ကုန်ှင့် ဧရာဝတီ ိုင်ပွဲဆက် ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ၂၀၂၀ ရာသီ MNL အမှတေ ် ပးပိင်ပွဲ ပွစ ဲ ် (၅) ဒုတယ ိ ေန့ကို ယေန့ညေနပိင ု ်းက ဆက်လက်ကျင်းပရာ စစ်ကင ို ်းအသင်း ိုင်ပွဲြပန်ရပီး ရန်ကုန်ှင့် ဧရာဝတီအသင်း ိုင်ပွဲဆက်ခဲ့ သည်။ ိုင်ပွဲြပန်လည်ရယူ သုဝဏကွင်း၌ ကျင်းပသည့ပ ် တ ွဲ င ွ ် စစ်ကင ို ်းအသင်းက ဇွက ဲ ပင်အသင်းကို သုံးဂိုး-ဂိးု မရှြိ ဖင့် အိင ု ရ ် ခဲသ ့ ည်။ ရာသီ အစ အဖွင့်ပွဲတွင် ိုင်ပွဲယူပီးေနာက်ပိုင်း သုံးပွဲဆက်ိုင်ပွဲ ေပျာက်ဆုံးေနသည့် စစ်ကင ို ်းအသင်းသည် ဇွက ဲ ပင်အသင်း ကို ဂိုးြပတ်သွင်းပီး ိုင်ပွဲြပန်လည်ရယူခဲ့သည်။ ယခုရာသီတွင် ုန်းကန်ေနရသည့် ဇွဲကပင်အသင်း သည် ငါးပွဲဆက်ိုင်ပွဲေပျာက်ဆုံးခဲ့ပီး ဖိအားပိုများလာခဲ့ သည်။ စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေရတာရှည်-ကရင်ေချာင်း-လိပ်သို စစ်ေတာင်းြမစ်ကူးတံတား တည်ေဆာက်လျက်ရှိ ေရတာရှည် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

ဝန်ကီးဌာန လမ်းတံတားဦးစီးဌာန တံတားအထူးအဖွဲ(၆)

ရက်မကီးများတင်ြခင်းှင့်

ကရင်ြပည်နယ် ေတာင်ေပေဒသများှင့် ပဲခူးတိင ု ်းေဒသ

မှ တာဝန်ယ၍ ူ ေရတာရှည် မိ အေရှဘက် ေြခာက်မင ုိ ခ ် န့်

ေဆာင်ရွက်ေနပီြဖစ်သည်။

ကီး ေရတာရှည် မိနယ်တက ို ို အဓိကဆက်သယ ွ ထ ် ားသည့်

အကွာ က ဲ င ုိ း် ြပင်ေကျးရွာအနီး၌ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ်

ေရတာရှည် - ကရင်ေချာင်း - လိပ်သို ကားလမ်းေပရှိ

မှ စတင်တည်ေဆာက်လျက်ရှိရာ တံတားေအာက်ပိုင်း

တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲရန်ပုံေငွ ကျပ် ၅၅၄၂ သန်းြဖင့်

စစ်ေတာင်းြမစ်ကူးတံတားကီးကို

လုပ်ငန်းများ

ေပ ၁၀၀

ေဆာက်လုပ်ေရး

ပီးစီးသွားခဲ့ပီး

ေအာင်လအန်ဆန် ချန်ပယ ီ က ံ ာကွယပ် အ ွဲ ြဖစ် နယ်သာလန်ငို င် သ ံ ားှင့် ထိုးသတ်ရမည် ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ONE မစ်ဒယ်ဝတ ိ တ ် န်း ကမာ့ချန်ပယ ီ ံ

ယခုအခါ

အေပ ပိုင်း

အဆိုပါတံတားကီးအား

ြပည်ေထာင်စုရန်ပုံေငွ၊

စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၃ သို 

ယေန့ဖတ်စရာ

ဒိုြပည်ေထာင်စု ဒိုတည်ေထာင်ြပမည်

ြမန်မာိုင်ငံသား ေအာင်လအန်ဆန် သည်

ကမ်းခင်းလုပ်ငန်းများ

စာမျက်ှာ » ၆

ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲအြဖစ်

နယ်သာလန်ိုင်ငံသား

ဒီရစ်ဒါှင့်

ထိုးသတ်ရမည်ြဖစ်သည်။

ONE

Championship သည် ကျင်းပမည့် ေနရာှင့် ရက်ကမ ို ူ ြပန်လည်ထတ ု ြ် ပန် မည်ြဖစ်သည်။ ရယူိုင်ခဲ့ ေအာင်လအန်ဆန်သည်

ONE

ကရင်ြပည်နယ်တွင် တိုက်ပွဲေရှာင်ြပည်တွင်းေနရပ် စွန့်ခွာသူများ ြပန်လည်ေနရာချထားေရး ေဆာင်ရွက်ရန် ကွင်းဆင်းညိင်  း စာမျက်ှာ » ၁၁

မစ်ဒယ်ဝတ ိ တ ် န်း ကမာ့ချန်ပယ ီ ဆ ံ က ု ို ၂၀၁၇ ခုှစ် ဇွန် ၃၀ ရက်တွင် ရယူိုင် ခဲ့ပီး ှစ်ှစ်ေကျာ် ကာလအတွင်း ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲ သုံးပွဲ ထိုးသတ် ထားကာ ယခုပွဲမှာ ေလးပွဲေြမာက် ချန်ပီယံဆု

ကာကွယ်ပွဲလည်းြဖစ်

သည်။ စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၃ သို 

ဗိတိန်ဂိဟ်တု ၃၄ လုံး ုရှားဒုံးယာ်တစ်စင်းြဖင့် လတ်တင်

စာမျက်ှာ » ၁၃


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀ (တနဂေွေန့)

သန့်ဇင်ထွဋ် တစ်ေန့ ဒီလအ ို ြဖစ်မျ ိး ကံလာရလိမမ ့် ည်ဟု ဘကီးမိုး ကိတင်၍ တွကဆ ် ထားခဲ့ ပီးြဖစ်၏။ သိေ ု သာ်အမှနတ ် ကယ် ြဖစ်ပျက်၍ လာခဲေ ့ သာ တစ်ေန့တွင်မူ

ဘကီးမိုးတစ်ေယာက်

ေြဖမဆည်င ို ေ ် အာင်ပင် ြဖစ်ခရ ဲ့ ရှာေလသည်။ ******** ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ေမှာ်ဘီမိနယ် အတွင်းရှိ ရွာေလးတစ်ရွာတွင် ေအာင်ေမာ်တို မိသားစုေလး ေနထိင ု ် ကသည်။ ေအာင်ေမာ် တိုတွင်

မိသားစုဝင်ဆို၍

သိပ်ပီးများများ

စားစားလည်း မရှလ ိ ပ ှ ါ။ သူ၊ သူ့ အေမေဒတင့် ှင့်

ေဒတင့်၏

အစ်ကိုကီးအရင်းြဖစ်သူ

ဘကီးမိုးဆိသ ု တ ူ ို စုစေ ု ပါင်းမှ သုံးေယာက်သာ

ေအာင်ေမာ်၏ အေဖြဖစ်သူခမျာ လယ်ေတာ တစ်ေနရာ၌ ပိုးထိ၍ ဆုံးပါးသွားခဲ့ရရှာ၏။ ေအာင်ေမာ်သည် အေမြဖစ်သူ ေဒတင့်ှင့် ဘကီးမိုးတို၏

လက်ေပ၌

တစ်စတစ်စ ကီးြပင်း၍လာခဲ့ရ၏။ အေမှင့် ဦးကီးြဖစ်သတ ူ သ ို ည် ဖတဆိုးေလးေအာင်ေမာ် ခဲ့ကရှာပါ၏။ တစ်ေန့လုပ်မှ တစ်ေန့ စားက ရရှာသည့် လယ်ကူလီစာရင်းငှားများ ြဖစ်က ေသာ်လည်း ေအာင်ေမာ်ေလးကို မျက်ှာမငယ် ရေလေအာင် ထားကရှာ၏။ ေကျာင်းေနအရွယ် ေရာက်ေသာ် ေကျာင်းလည်း ထားေပးခဲ့ က ၏။ ေအာင်ေမာ်ေလး လူတစ်လုံး သူတစ်လုံး ရည်ရွယ်၍

သူတို

ေမာင်ှမ အငတ်ခံကာ ုန်းကန်ပံ့ပိုးေပးက ရှာ၏။ ပညာကိုသာ ကိးစားသင်ယူေစ၍ ဘာကိုမ မခိုင်းရက်ကရှာေပ။ ******** အေမှင့် ဦးကီးြဖစ်သတ ူ ၏ ုိ ဂုတစိက ု ် ပံပ ့ ိုးအလိလ ု က ို မ ် များ၌  အလွနသ ် ာယာေပျာ်ေမွ လျက်ရှိ၍

ေနခဲ့ေသာေမာင်ေအာင်ေမာ်

တစ်ေယာက်ကမူ

အလိုလိုက်၍

အမိုက်

ေစာ်ကားေလေတာ့၏။ ေကျာင်းပညာကိလ ု ည်း ေကာင်းေကာင်းမွန်မွန်

ေလ့လာဆည်းပူး

သင်ယူြခင်းမရှိခဲ့ေပ။ ေကျာင်းသားငယ်ဘဝ ကပင်အစြပ၍၊ မေကာင်းေသာအြပအမူတက ို ို ြပမူြခင်းတို၌

အလွန်ပင်ခုံမင်ှစ်သက်၏။

အတုြမင် အတတ်သင်၍ မေကာင်းတာမှနသ ် မ အကုနလ ် ပ ု ခ ် ျင်ခ၏ ့ဲ ။

ဖားရှာငါးရှာစုခ ံ သ ့ဲ ည်။

ကွမ်း၊ ေဆး၊ ဖဲ၊ အရက် အကုန်စမ်းခဲ့သည်။ အေမှင့် ဦးကီးြဖစ်သူတို ခမျာသူ့ကိုအလွန် ချစ်ကရှာ၏။ ေဘးေတွမည်ကို စိးု ရိမ၍ ် လည်း ေဖျာင်းေဖျာင်းဖျဖျေြပာဆိုကာ

ဆုံးမ၍

ကည်ခ ့ ဲ့ ကရှာပါေသး၏။ မည်သပ ို င် ဆိဆ ု ုံးမ၍ ေနခဲေ ့ စကာမူ အရာမထင်ခ၊ဲ့ အထမေြမာက်

အတုြမင်

ကုန်လု၍ ေနပီြဖစ်သည်။ ေနာက်ဆုံး၌ အေမ

ငိုသံပါကီးြဖင့် ေြပာရှာ၏။ အမိုက်တကာ့

ြဖစ်သူ

ထွဋေ ် ခါင် လူမက ုိ တ ် ၏ ုိ ဘုရင်ဟု သူ့ကယ ုိ သ ် ူ

ေဒတင့်ခမျာ

စိတ်၏ဆင်းရဲြခင်း

ေကာင်ေလးေရ”ဟု ဘကီးမိးု ဝမ်းနည်းပက်လက်ြဖစ်ကာ

ကိုယ်၏ဆင်းရဲြခင်းဒဏ်တိုကို ကာရှည်စွာ

ခံယူ၍

ေတာင့်၍ မခံိုင်ရှာေတာ့ေပ။ အိပ်ရာထဲ၌

“ေအာင်မယ် သင်းကများ ငါ့ကရ ို ာရာစစ ဒီလို

ဗုန်းဗုန်းလဲရရှာေလေတာ့သည်။ ေအာင်ေမာ်

ြပန် ေ ြပာရတယ် လို က ွာ ေသာက် အ ဖိုး ကီး

တစ်ေယာက်ကမူ ဆိုး၊ မိုက်၊

ရမ်းကား၍

မှတထ ် ား ဒီေလာကမှာ ေအာင်ေမာ်က ့ ို ိင ု မ ် ယ့်

အရှန ိ ရ ် ေနဆဲ ေကာင်းေနဆဲပင် ြဖစ်ပါ၏။ အိမ၌ ်

ေကာင်တစ်ေကာင်မှ မရှိေသးဘူး”ဟု မူးမူး

မရှိ၊ ရှိတာတိုကိုရှာ ကံ၍ ယူငင်ကာ အရက်

ူးူးေလသံြဖင့် ေြပာဆိက ု ာထပ်မ၍ ံ ထိုးကိတ်

ထားခဲ့ေလသူ

ခဲ့ေပ။ “သဲထဲေရသွန်”ဆိုသကဲ့သိုသာ ြဖစ်၍

ေရာက်၍

ေနေလေတာ့၏။ ဆိးု မဲဆးုိ ၊ မိက ု ် မဲမက ုိ ၍ ် သာ

ချက်ြပတ်ကာ မထားိင ု ခ ် ြ့ဲ ပန်ပါလင်လည်း

ေနေလေတာ့သည်။ လူကီးမိဘတိုကိုလည်း

ကိုေရေအာင်ေမာ်၏

ိေ ု သေလးစားရေကာင်းမှန်း မသိေပ။ ဆိုးချင်

ြပဿနာရှာြခင်းကို အလူးအလဲခံ ကရရှာြပန်

တိင ု ်းဆိုး၏။ မိက ု ခ ် ျင်တင ို ်းမိက ု ၏ ် ။ ိင ု ်းချင်တင ို ်း

ပါ၏။ ေန့စ်ေန့တင ို ်း ညသန်းေခါင်ယအ ံ ချ ိန်

ိုင်း၏။

ေရာက်မှ မူးမူးူးူးှင့်အိမ်ကို ြပန်လာေလ့

ဆိုးသွမ်းချင်တိုင်း

ရမ်းကားကာ

မေကာင်းေသာ အကုသိုလ်ကံ၏

ဖွယ်ဖွယ်ရာရာေလး

ြပင်ဆင်

ဆူပူကိမ်းေမာင်းကာ

မျ ိးေစ့

ရှိ၏။ သူဘယ်ေလာက်ပင် ဆိုးမိုက်ေနသည်

တိက ု သ ို ာ နိစဓူ  ဝ စိက ု ပ ် ျ ိး၍ ေနေလေတာ့သည်။

ြဖစ်ေစ သိပ်ချစ်လွန်းက၍ ေဗွမယူိုင်ခဲ့က

သိုြဖစ်၍

ရှာေပ။ “အစ်ကို ကီးရယ် ဒီအတိင ု ်းဆိရ ု င်ေတာ့

အေမြဖစ်သူှင့် ဦးကီးြဖစ်သူတို

ခမျာ။ သူဘယ်ေလာက် ဆိးု ဆိးု လျစ်လျကာ

ကန်မသားေလး

သာေနခဲ့ ကရရှာေလေတာ့၏။ တစ်ခန ွ ်းတစ်ပါဒ

မှာပါပဲ”ဟုဆိုကာ

မပင် ထပ်၍ ေြပာဆိုဆုံးမြခင်းမြပဝံ့ကရှာ

ခမျာ သူ့သားေလး ေဘးဒုကေတွမှာကိုသာ

ေတာ့ေပ။“သူ့ကံ ကိုယ့်ကံပဲ ရှိပါေစေတာ့ေလ

စိတပ ် ၍ ူ ေနခဲမ ့ ရ ိ ှာေလေတာ့သည်။ “ငါ့မ ှ ရယ်

တစ်ေန့ေန့ တစ်ချ ိန်ချ ိန်ေတာ့ ေြပာင်းလဲလို

သားေလးက ငယ်ပါေသးတယ် အေကာင်းနဲ့

လာေကာင်းပါရဲ”ဟုဆိုကာ

အဆိုးကို

ယိုးမယ်ဖွဲ၍

ကံကိုသာ

ေဘးဒုကေရာက်ရှာေတာ့ အေမြဖစ်သူ

ေဒတင့်

ခွဲြခားပီး နားမလည်ရှာေသးလို

ေနခဲ့ကရရှာေလေတာ့သည်။

ဒီေလာက် ဆိးု ေနတာြဖစ်မာှ ပါကွာ ေနာက်ေတာ့

အေမြဖစ်သ ူ င ှ ့် ဦးကီးြဖစ်သတ ူ ခ ုိ မျာ တစ်ေန့

လည်း တြဖည်းြဖည်းသူ့ဘာသာ ြပင်သွားမှာ

လုပမ ် ှ တစ်ေန့ စားကရရှာသည်အ ့ ေလျာက်

ေပါ့ေလ

တစ်ေနဝင် တစ်ေနထွက် ဆင်းရဲပင်ပမ်းကီး

ဘကီးမိုးခမျာ

စွာြဖင့်

ေြပေကာင်း အကိမ်ကိမ် ှစ်သိမ့်ေဖျာင်းဖျ၍

အတတ်သင်၍

အလုပ်လုပ်ကရရှာ၏။

အိမ်ြပန်

မေကာင်းတာမှန်သမ

သိပ်လည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့ကွယ်”ဟု ှမေလးြဖစ်သူကို

ေြပရာ

သာ ေပးေနခဲ့ရရှာေလ၏။

ေအာင်ေမာ်ကမူ

ေသာက်ပစ်၊ ဖဲိုက်ပစ်၊ ကက်တိုက်ပစ်၏။

ကန်ေကျာက်ခဲ့ြပန်ပါေတာ့သည်။

ဆန်အိုးထဲကဆန်ကိုပင် ေဘးမဲ့ မေပးခဲ့ေပ။

ဘုရားဝဋ်ေကးများရှခ ိ ရ ့ဲ င် ဒီဘဝ ဒီမနဲ့သာ

အေမြဖစ်သူ

လူမမာခမျာ

“ဘုရား

အငတ်ငတ်

ေကျပါေစေတာ့ ဘုရား”ဟုဆိုကာ ဘကီးမိုး

အြပတ်ြပတ်ြဖင့်သာ ဆုံးပါး၍ သွားခဲ့ရရှာ

ခမျာ ဘုရားတလိုသာ ေနခဲ့ရရှာေလေတာ့၏။

ေလ၏။ ေအာင်ေမာ်တစ်ေယာက်ကမူ အေမ

ပတ်ဝန်းကျင်မှ

ြဖစ်သူ၏ ေနာက်ဆုံးခရီးကိုပင် လိုက်၍မပို

ဝင်၍ မဆွဝ ဲ ံ့ ကရှာ ေပ။ ဘကီးမိုးတစ်ေယာက်

ိင ု ခ ် ေ ဲ့ ပ။ အရက် မိုးမန်ကာ လူမန ှ ်းသူမန ှ ်းမသိ

ကူသူကယ်သူမဲ့၍သာ

ေလာက်ေအာင်ပင်ြဖစ်၍ ေနခဲ့ပါ၏။

ေရှးအေကာင်းကံကိုသာ ယိုးမယ်ဖွဲ၍ ေနခဲ့

လူအေပါင်းတိုသည်လည်း ေနခဲ့ရှာပါ၏။

မိပါေတာ့သည်။ ********

မိုးခမျာ စိတဒ ် ဏ်ရာဗရပွတြို ဖင့် ကျန်၍ ေနရစ်

တစ်ေန့တင ွ ် ဘကီးမိုးထံသို ရွာသားေလး

ခဲရ ့ ရှာေလ၏။ “နင်ကေတာ့ ဝဋ်ကတ်သာွ းရှာ

တစ်ေယာက် အေမာတေကာေြပးကာလာခဲ၏ ့ ။

ပီေပါ့ ငါ့ှမရယ်၊ ငါ့ကိုပါ နင်နဲ့ တစ်ခါတည်း

“ ဘ … ဘကီးမိုးေရ … ေအာင် … ေအာင်ေမာ်

ေခသွားလိက ု ပ ် ါေတာ့လားဟာ” ဟု တစ်ကယ ို ်

…တစ်ေယာက်ေတာ့ …ရွာ …ရွာေတာင်ပင ို ်းက

တည်း ေရရွတ် ကာအေကကွဲ ကီးေကကွ၍ ဲ သာ

… အရက်ဆိုင်မှာ…ရန်ြဖစ်ကပီး…သံတုတ်

ေနရှာေလေတာ့သည်။

နဲ့… အိုက်ခံရလို … ေသ … ေသပီဗျ…” ဟု

ရလာ၍

ကို အလွနခ ် ျစ်ကရှာ၏။ အလွနပ ် င် အလိလ ု က ို ်

ြဖစ်လာေစဖိုအတွက်

တစ်ေယာက်

ေဒတင့် မရှိေတာ့သည့်ေနာက်၌ ဘကီး

ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရစ်အတွင်း

ဦးကီးြဖစ်သူ

ေပေတာ့

********

ရှိ ကပါ၏။ ေဒတင့်တစ်ေယာက် ေအာင်ေမာ် ကို

သူ့အတွက် လိုက်၍ ရှင်းေပးခဲ့ရေပါင်းလည်း မနည်းေတာ့ေပ။ ရှစ ိ မ ု စ ဲ့ ပ ု စည်းကေလးများပင်

အသက်အရွယေ ် လး

အလုပ်လည်း

ေကာင်းေကာင်း

ဆိုကာ သတင်းေပးလာခဲ့၏။ ေအာင်ေမာ်၏

မလုပ ် င ုိ ရ ် ာှ ေတာ့ေပ။ အစာအာဟာရချ ိတဲ၍ ့

ုပအ ် ေလာင်းကို ေသမ ေသခင်းယူ၍ စစ်ေဆး

လာကာ တပိန်ပိန်

တလိန်လိန်ြဖစ်၍သာ

ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာေဆးုံသို ပိုလိုက်

ေနရှာေလေတာ့၏။ ပတ်ဝန်းကျင်က ေပးစာ

က၏။ ဥပေဒအရလုပ်ေဆာင်စရာ ကိစအဝဝ 

ကမ်းစာ ထမင်းကျန်၊ ဟင်းကျန်ေလးများကိသ ု ာ

တို ပီးဆုံးသည်ေ ့ နာက်တင ွ ် ဘကီးမိုးကိယ ု တ ် င ို ်

မှဝ ီ ဲ စားေသာက်၍ ေနခဲရ ့ ရှာေလေတာ့သည်။

ပင် ေအာင်ေမာ်၏ ုပအ ် ေလာင်းကို ေဆးုမ ံ ှ

လူမက ို ် ကီးေအာင်ေမာ်ကမူ မူး၍ ေကာင်းေနဆဲ

သွားသယ်ကာ သဂဟ်၍ ေပးခဲရ ့ ရှာ၏။ သူ၏

ြဖစ်၏။ မိက ု ၍ ် ေကာင်းေနဆဲ ြဖစ်၏။ ဆိုးသွမ်း

မိက ု  ် င ုိ း် ဆိးု သွမး် ခဲမ ့ များေကာင်  ့ ရွာမှ မည်သူ

ရမ်းကား၍

တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ

ေကာင်းေနဆဲပင်

ြဖစ်ပါ၏။

လာေရာက်ကြခင်း

သူတစ်ပါးတိ၏ ု သားပျ ိ၊ သမီးပျ ိှင့် ဇနီးမယား

မရှခ ိ ေ ဲ့ ပ။ အေလာင်းကိဖ ု ျာြဖင်ပ ့ တ်၍ ချက်ချင်း

တိုကိုပါ မေရှာင်ရမ်းကား

ပင် သဂဟ်ခဲ့ရပါ၏။

ေှာင့်ယှက်၍

“ြဖစ်မှ

ြဖစ်ရေလ

လာေတာ့၏။ ဦးကီးြဖစ်သက ူ လ ို ည်း ြပဿနာ

လူေလးရယ် ဦးကီးဘယ်လေ ုိ ြဖရမလဲကယ ွ ”် ၊

အမဲရှာေလသည်။

ထိုးကိတ်သည်။

“ဪ မေကာင်းမ အကုသလ ို က ် ရ ံ ဲ ပဲတ ့ င်သံ

ကန်ေကျာက်သည်။

ိုက်ှက်သည်။

ဟာ တယ်လဲေကာက်စရာေကာင်းလှပါလား

“မင်းတစ်ေန့ ဒုကေတွ  ေတာ့မယ်။ ေကာင်ေလး

ေနာ်”ဟုဆိုကာ

ငါမင်းကို မိုင်ေပမယ့် ိုင်တဲ့သူ မကာခင်

ေြဖမဆည်ိုင်ေအာင်ပင် ြဖစ်၍

ဘကီးမိုးတစ်ေယာက်

ေပလာေတာ့မှာပါကွာ မင်း သတိသာထားေန

ေလေတာ့သည်။

ေနခဲ့ရရှာ

rsKd;qufopf&ifjyif vli,fuavmif&Sifrsm;odkY yefMum;csuf ေကးမုသ ံ တင်းစာတွင် မျ ိးဆက်သစ်လင ူ ယ်များအတွက် မျ ိးဆက်သစ်ရင်ြပင် အထူးထုတစ ် ာမျက်ာှ ကို

တနဂေ  ွေန့တင ုိ း်

ေဖာ်ြပေပးလျက်ရပ ိှ ါသည်။

မျ ိးဆက်သစ်လူငယ်လူရွယ်များအေနြဖင့် ေဆာင်းပါး၊ ဝတတို၊ ကဗျာ၊ ကာတွန်း၊ အေတွးအြမင်၊ ဟာသ၊ သေရာ်စာ စသည်ြဖင့် ေရးသားေပးပိုိုင်ပါသည်။ စာမူေပးပိုရာတွင် စာေရးသူ၏ အမည်၊ ကေလာင်အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ အသက်၊ ေနရပ်လိပ်စာအြပည့်အစုံ၊ ပညာအရည်အချင်း၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ကိုယ်ေရး

******** ေအာင်ေမာ်တစ်ေယာက်ကမူ

ဘကီး

အချက်အလက်များှင့် ှစသ ် က်ရာဓာတ်ပတ ံု စ်ပံု ပူးတွေ ဲ ပးပိရ ု မည့အ ် ြပင် စာမူကုိ

အကုနလ ် ပ ု ခ ် ျင်ခ၏ ့ဲ ။ ဖားရှာငါးရှာစုခ ံ သ ့ဲ ည်။ ကွမး် ၊

မိုးေတွးထင်၍ ထားခဲ့သည့်အတိုင်း ြဖစ်မလာ

ကိယ ု တ ် င ုိ ဖ ် န်တးီ ေရးသားေကာင်းှင့် အြခားေသာ မဂဇင်း၊ ဂျာနယ်၊ သတင်းစာ

ေဆး၊ ဖဲ၊ အရက် အကုနစ ် မ်းခဲသ ့ ည်။ အေမှင့် ဦးကီး

ခဲေ ့ ပ။ “ေနြမင့ေ ် လ … အူးရင်ေ ့ လ” ဆိသ ု လို ပင်

တိုက်များသို တိုက်ပိင်ေပးပိုထားြခင်းမရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပချက် ေဖာ်ြပပါရှိ

ပို၍ပို၍

ဆိုးလိုသာလာေနေတာ့၏။

ေကျာင်းပညာေရးကိုလည်း

ေကာင်းမွန်စွာ

ြဖစ်သတ ူ ုိ ခမျာသူ့ကအ ို လွန် ချစ်ကရှာ၏။ ေဘးေတွ

မလိုက်စားခဲ့ေပ။ မူလတန်းကိုပင် ပီးေြမာက်

မည်ကို စိုးရိမ၍ ် လည်း ေဖျာင်းေဖျာင်းဖျဖျေြပာဆိက ု ာ

လည်းမရှိ။ ရွာနီချပ်စပ်တို၌

ဆုံးမ၍ ကည်ခ ့ ဲ့ ကရှာပါေသး၏။ မည်သပ ို င် ဆိဆ ု ုံးမ၍ ေနခဲ့ေစကာမူ

ေအာင် မတက်ခဲ့ပါ။ အိမ်၌ကပ်သည်ဟူ၍

ရမည်။

မျ ိးဆက်သစ်ရင်ြပင် သို ေပးပိုပီးစာမူများကို ရက်သတှစပ ် တ်အတွငး် ေဖာ်ြပ ေရွးချယ်ခံရြခင်းမရှိပါက အြခားေနရာများသို ေပးပိုိုင်သည်။ အထူးပန်ကား

သူမေရာက်

လိသ ု ည်မှာ စာမူများကို mirrormyosathit@gmail.com သိသ ု ာ ေပးပိရ ု မည်ြဖစ်ပါ

ဖူးေသာ ဖဲဝိုင်း၊ ကက်ဝိုင်း၊ အရက်ဝိုင်းဟူ၍

သည်။ ေဖာ်ြပပါရှိသည့် စာမူခများကို အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗလ

မရှိသေလာက်ပင် ြဖစ်၏။ သွားတိုင်းလည်း ြပဿနာြဖစ်၍သာလာခဲ့၏။ အေမြဖစ်သူှင့်

ဦးကီးြဖစ်သူတိုခမျာ။

လမ်းေထာင့်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေကးမုံသတင်းစာတိုက်တွင် ထုတ်ယူိုင်ပါသည်။ စာတည်းအဖွဲ


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀ (တနဂေွေန့)

(၇၃)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့ကို ဂုဏ်ြပေရးသားသည့် မျ ိးဆက်သစ်တို၏ ကဗျာများ

ြပည်သာေစ မဲစ်ေတွးပါလို ထင်းတစ်ေချာင်းချ ိး ကျ ိးဖိုသာြပင်၊

ထင်းတစ်စည်းချ ိး ကျ ိးဖိုမြမင်။

ြပည်ေထာင်စုေန့ ဆု ြပည်ေထာင်စု ြပည်ေထာင်စု တိုင်းရင်းသားကို ကိုယ်စားြပ။ စည်းလုံးမနဲ့ သုပ်ေဖာ် လွတ်လပ်ေရးရဲ အကိေနာ်

ွားကွဲလင်

ကျားဆွဲစ် ပါစမဲ၊

ေဖေဖာ်ဝါရီ တစ်ဆယ့်ှစ်

တိုးေဝဆာ

ပင်လုံစာချပ် ေရးထိုးြဖစ်။

လိုက်နာဖိုပဲ။

ကန်ဘဝနဲ့ မေနချင်။

မျ ိးေဆွeာ သတိပိုက်

ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ရှမ်း

စိတ်ဝမ်းရယ်ြဖြဖစင်၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ချင်း

စိတ်ရင်းကည်လင်။

နယ်ချဲစနစ် လက်ေအာက်တွင် တိုရဲသခင် ဗိုလ်ေအာင်ဆန်း မျ ိးချစ်စိတ်ကို လံေဆာ်ခန်း။ ေတာင်တန်းေြမြပန့် ခွဲြခားရန်

လက်တွဲလို တူတူယှ်

ဗိတိသတို ကံစည်ြပန်။

သည်ကမာ

လက်တွဲတူညီ တွန်းလှန်သွား။

ြမန်တစ်ခွင် ေနေပျာ်ိုး၊ ြပည်ြမန်မာ ပျက်မသု်း

ဘုန်းေတာက်တဲ့မျ ိး။

သည်ရပ်ေြမ သည်ေဒသ အေြခလှ အေနမှန်၊

ြပည်ေထာင်စု တည်ေအာင်ြပ

ြဖစ်မစိတ်သန်။ အသွားအြပန်

အထားအမှန် ေမတာပွား။ စည်းလုံးလို ညီညာေန

ြပည်သာေစ မဲစ်ေတွးပါလို (တိုင်းရင်းသားတိုေရ)ေသွးရဲေစသား။ ။ ဖိုေလးလုံးေသာင်းကိုကို

ပင်လုံစိတ်ထား ေမွးစိုလား ေတာင်တန်းြပည်မ ပူးေပါင်းတာ

ခုနစ်ဆယ့်သုံးှစ် ြပည့်ေြမာက်လာ။ အဓွန့်ရှည်စွာ တည်ခဲ့က ပင်လုံသမိုင်းလှ။

ေအးတူပူမ တိုတစ်ေတွ တစ်ေြမတည်းမှာေန။

ဘယ်မခွဲေပ ညီေနာင်များ တွဲလက်ခိုင်ေစသား။

ပင်လုံစိတ်ထား ေမွးကမယ်

ေခါင်းငုံမခံ တိုင်းရင်းသား အာရှတစ်လား ိုင်ငံမှာ ကိုယ့်ထီးကိုယ်နန်း ေနထိုင်လာ။ ြမန်မာ ြမန်မာ ြမန်မာဟု လွတ်လပ်ြခင်းြဖင့် တိုဂုဏ်ြပ

တိုြပည်ေထာင်စု အေြခတည် ခုနစ်ဆယ့်သုံးှစ် တိုင်ခဲ့ပီ။ မခွဲတူညီ တိုင်းရင်းဖွား ပင်လုံစိတ်ဓာတ် အမဲထား။ ကချင် ကယား ရှမ်းအြပင် ရခိုင် ချင်းနဲ့ မွန် ကရင်။ ဗမာေခတွင် ေသွးချင်းစု တစ်စိတ်တစ်ဝမ်း တည်ေထာင်ြပ။ ေသွးခွဲြပတဲ့ နယ်ချဲeာ် ညီွတ်အားနဲ့ တိုဆန့်ကျင်။ ဗိုလ်ေအာင်ဆန်းလင် ဦးေဆာင်လျက် ေတာင်တန်းြပည်မ လက်တွဲယှက်။ လွတ်လပ်ေရးတွက် ေသွးသစာ ေဖေဖာ်ဝါရီ ဆယ့်ှစ်မှာ။ သမိုင်းဖတ်စာ ဘယ်မေမ့ ငါတိုေအာင်ပွဲေန့။ တိုြပည်ေထာင်စုေန့။ ။ ချစ်စထုံးေှာင်

ြပည်ေထာင်စုေန့ ဆု။ ခင်ခင်မူ(ေရေကျာ်)

ြပည်ေထာင်စုေန့ တိုမေမ့

ြပည်ေထာင်စုေန့ တိုမေမ့ ေတာင်ေပေြမြပန့် စည်းလုံးညီ

ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ

ပင်လုံသက်ေသတည်။

မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်းပါ။

လွတ်လပ်ေရးဆီ အေရာက်လှမ်း

တိုင်းရင်းရှစ်ြဖာ ေပါင်းကာစု

စုေပါင်းကာ ကိးပမ်း။

လွတ်လပ်ေရးကို တည်ေထာင်ြပ။ စည်းလုံးညီမ ေခါင်းေဆာင်ေတွ ေသွးစည်းလက်တွဲ ညီွတ်ေပ။ ပင်လုံေြမကို သက်ေသထား ေတာင်တန်းြပည်မ မခွဲြခား။ တိုင်းရင်းသားများ စုံစုံလင် ပင်လုံစာချပ် ချပ်လိုပင်။ သမိုင်းတွင်ကာ ထိုတစ်ေန့ ဘယ်ေသာအခါမှ တိုမေမ့။ ြပည်ေထာင်စုေန့ ြဖစ်ေပလာ

ေသွးချင်းအေပါင်းတိုရယ်။

ေဖေဖာ်ဝါရီ ဆယ့်ှစ်ပါ။

ေသွးစည်းပါစိုဗျ။

တိုြမန်မာြပည် ခိမ့်ခိမ့်သဲ။

ေမတာတုံလှယ် ချစ်ြခင်းမ

မေမ့ိုင်ပါ ှစ်စ်ဲ

အမဲထာဝရ။ ။

ြပည်ေထာင်စုေန့ပွဲ။

စိုင်းေနဝန်း(ဟုမလင်း)

ြပည်ေထာင်စုဓိာန်

ဇင်မင်းကိ(ု စိန်ပန်းေြမ)

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း ဦးေဆာင်ကာ ကမည်းတင်ခဲ့တာ။ ငိမ်းချမ်းဖိုရာ  ေမာ်ေတွး တိုင်းြပည်လွတ်လပ်ေရး။ ေဖးမလိုေပး ဝိုင်းဝန်းကူ ေမာ်ကွန်းတင်လိုထူ။ ကည်ကည်ြဖြဖ သမိုင်းမှတ်တမ်း မျ ိးချစ်စိတ်ေတွလမ်း။ စည်းလုံးငိမ်းချမ်း ြပံးေပျာ်ရင် ြပည်ေထာင်စုေခတွင်။ ှစ်စ်တိုင်းပင် ဘယ်မေမ့ တိုြပည်ေထာင်စုေန့။ ဖေယာင်းတိုင(် မလင်)

ြပည်ေထာင်စုေန့ ေဖေဖာ်ဝါရီ ဆယ့်ှစ်ရက် မေမ့ တိုတစ်သက်

လက်ချင်းဆက်လို ေသွးစည်းကာ

စုေပါင်း ညီညီညာ။

ဗမာ၊ ကချင် မွန်၊ ကယား

ရှမ်း၊ ကရင်ှင့် ရခိုင်များ

ချင်းတိုင်းရင်းသား မကျန်ပါ ေပါင်းစည်းခဲ့ကတာ။

ပင်လုံေြမမှာ တူတကွ ေဆွးေွးတိုင်ပင်က

တရားမတ လွတ်လပ်ရန် လက်မှတ်ထိုးကြပန်။

ေတာင်တန်းမကျန် ေြမြပန့်သို လွတ်လပ်ိုင်ေစဖို

ေသွးချင်းတိုရဲ စိတ်ဓာတ်သည်

ပင်လုံ သက်ေသတည်။

တက်ညီလက်ညီ ဆင်ယင်ဲ

ြပည်ေထာင်စုေန့ပွဲ

ခိမ့်ခိမ့်သဲသဲ ှစ်စ်ေပျာ် လွင့်ပျ ံ အလံေတာ်။

လက်ကမ်းလိုေနာ် သယ်ေဆာင်ေပ့ ေပါင်းစုညီေပ့ ဘယ်မေမ့ တိုြပည်ေထာင်စုေန့။

ကိုေကျာ်စွာ(ကျ ိက်ပိ)

ြပည်ေထာင်စုေန့ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း

ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း။

လက်တွဲကာပင် အတူကိးစား

ြပည်ေထာင်စုဖွား တိုင်းရင်းသား။ ေသွးစည်းအားနဲ့ ကိးပမ်းကာ လွတ်လပ်ေရးကို ေရှး တာ။ ပင်လုံေြမမှာ သက်ေသထား

ေဆွးေွးတိုင်ပင် နည်းလမ်းများ။ မှတ်သားပါစို ေဖေဖာ်ဝါရီ

ဆယ့်ှစ်ရက်မှာ ချပ်ဆိုသည်။

အားလုံးတူညီ ေဖာ်ေဆာင်က အနာဂတ်ဟာ အလွန်လှပ။

ေတာင်တန်းြပည်မ ရင်းှီးစွာ သမိုင်းသစ်ကို ဖွင့်လှစ်ကာ။ ြပည်ေရြမန်မာ ဆင်ယင်ဲ

ြပည်ေထာင်စုေန့ တိုေအာင်ပွဲ။ ပိုင်ဆု(အင်းစိန်)


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) "ဟုတ် အစ်ကို။ ဒါနဲ့ ကျပ်တိုလည်း ဒီကို

ဝတတို

ေရာက်လာတာ အေတာ်ကာလှပီ။ အခုထိ

မမ မိုး ( ေမှာ်ဘီ )

အေမာတေကာနဲ့"

ဖားကန့်လာတိင ု ်း သူေဌးြဖစ်မယ်ဆရ ို င် လူေတွ

မိန်းမေရ"

အကုန်လုံး

မေန့က ကိစကိ  ု မစ်းစားချင်ေပမယ့် ေခါင်းထဲ

ဖားကန့်ကို အကုန်ေြပာင်းေရ

ကို ေရာက်ေရာက်လာတယ်။ လူေတွက ကျပ်

လာကမှာေပါ့"

ြမင်တိုင်း တေစတစ်ေကာင်လို ဆက်ဆံချင်

ြဖစ်ြဖစ် ကျပ်လည်း ဘဝမှာ တစ်ခါေလာက်

"ဒါလည်း ဟုတ်တာပဲ အစ်ကု။ိ ဘာပဲ

ကို အခုထိ အြမင်မကည်လင်ကဘူး။ ကျပ်ကို ေနကတယ်။ ကျပ် ဘာလုပခ ် မ ဲ့ လ ိ လ ို ။ဲ ကျပ်က

ေတာ့ ကံေကာင်းဖူးချင်ပါတယ်"

ေမွးပီးပီးချင်း

ှစ်ေယာက် သူေဌးမြဖစ်ခင် ေခွးမြဖစ်ေအာင်

"ြဖစ်လာရမှာေပါ့ကွာ။ ဒါေပမယ့် ငါတို

သားဦး၊ စေနမှာ ေမွးတယ်။ အေမက ကျပ်ကို မီးတွင်းထဲမှာ

ဆုံးတယ်။

ေတာ့

အဲဒီကတည်းက လူေတွက ကျပ်ကို သားဦး

အရင် ကိးစားထားမှြဖစ်မယ်

တက်လူေရ"

စေန မီးလိေ ု မတဲအ ့ ေကာင်ဆို ပီး ဖယ်ကျ်ထား ကတာ။

ေစာင့်ေရှာက်ေပးရှာတယ်။ မကာဘူး အေဖ

တယ်။ အေမာတေကာနဲ့ ေြပးလာပီး ရင်ေသွး

ေလးက အကျ ိးေပးပီဆတ ို ာ ဘာမှန်းမသိေသး။

တက်လူက အိမ်အေပကို အေြပးတက်လာ

တယ်။ ေွးမျက်ှာေရှ တည့်တည့်မှာ ရပ်ပီး ဗိုက်ေလးကို

ပွတ်ကာ

နမ်းံ့ေနပါေတာ့တယ်။

ရင်ေသွးေလးကို

"အစ်ကို ဘာြဖစ်လာတာလဲ

ေြပာဦး

ရ။ ဒီအလုပက ် ို စွန့်လတ်  လို ရသွားပီ။ ကျပ်တို

ေြပာလိုေကာင်းပါရဲ။

ေကျာက်တွင်း ေြမေနရာကေန တက်လူ

ကျပ်ကို အေဖထပ်ြဖစ်ေတာ့ လူေတွက ကျပ်

ဟင် ! ……

ေွး တက်လူကို ကည့်ပီး ရင်ေမာေန

"စကားလည်း

"ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကို"

တယ် ။ အစကတည်း က အြမင် မ ကည် တဲ့

"ကျပ်တို ရင်ေသွးေလး အကျ ိးေပးပီ

ေလ"

ြပန်ကမယ် တက်လူ"

လည်း ကားအက်ဆီးဒင့်ြဖစ်ပီး ထပ်ဆုံးြပန်

ဘာြဖစ်လာတာလဲ

"ဟား … ဟား … ခွကမ ် ဆွရ ဲ ရင် ေတာ်ပါ

ပီဗျာ"

အေမဆုံးပီးေတာ့ အေဖက ကျပ်ကို

"ရှင် … အစ်ကို၊

မေအာင်ြမင်ိုင်ေသးပါလားဗျာ"

"ဒါက ကံတရားနဲ့ ဆိုင်တယ် တက်လူ။

အခန်း (၁)

"မိန်းမေရ … မိန်းမ "

"ကျပ် ေကျာက်ေအာင်လာတယ် မိန်းမ

ဆင်းရဲတွင်းထဲက လွတ်ပီ မိန်းမေရ"

"ဟင် … ဟုတ်လား။ ဝမ်းသာလိုက်တာ

အစ်ကိုရယ်"

ကို ြမင်တာနဲ့ လန့်ကန ု ် ကတယ်။ အေဖ့ရဲ အဘွား

တိုှစ်ေယာက် တည်းခိုရာေနရာကို ြပန်လာ

"ေအးဟာ … ကျပ် ဒီ ေရာက် ေနတာ

တယ်။ အဖွားလည်း မကာခင်ကပဲ ဆုံးပါးသွား

သိမ်းဆည်းပီးေနာက်

ေတွန့ဲ ကံေနရေတာ့ ရပ်ရာွ က ကျပ်ကုိ ဂိဟ်

လမ်းေလာက်လာကတဲ့အခါ တစ်ေယာက်နဲ့

ေပါ့ဟာ"

တက်လူပါ။

အေတွးကိုယ်စီနဲ့ ြပန်လာကေတာ့တယ်။

ေသွးေလးဟာ ရတနာေလးပါပဲ"

က ကျပ်ကို ဆက်ပီး ေစာင့်ေရှာက်ေပးြပန်

ကတယ်။

ပစည်းေတွကို

ကာလှပီ။ ကံေကာင်းမှ စားဖို ရုံေလာက်

တယ်။ ကျပ်ကလ ုိ က်ခသ ံ တ ူ င ုိ း် မေကာင်းတာ

တယ်။ တစ်ေနကုန် ပင်ပန်းေနလိုလားမသိ

ဒီလိုြဖစ်တာဆိုေတာ့ ရတနာရင်ေသွးေလး

ေကာင်တဲ့။ တကယ်ေတာ့ ကျပ်အမည်က

တစ် ေယာက်

ဒီလိုနဲ့ အရွယ်ေရာက်လာတယ်။ ကျပ်

ယူလာစရာ

စကားမေြပာြဖစ်ေတာ့ ဘဲ

"ေြပာေလ အစ်ကို"

တယ်။ အဆိုးဆုံးက ချစ်မိသွားတာပဲ။ သူမ

"ကျပ် နဲ့

က မိေကျာင်းတက် သူေဌးသမီး။ ေြမပိုင်၊

ပါပဲ။ အခု ဒီရင်ေသွးေလး ကိယ ု ဝ ် န်လယ ွ ထ ် ားမှ

"အင်း ပါရှ င ် … ေွး တို အ တွ က ် ဒီ ရ င်

"ဒါေပါ့ မိန်းမရာ ဟား … ဟား"

အခန်း ( ၄ )

"ေွး"

လည်း လူပေ ဲ လ။ ှလုံးသားရှတ ိ ယ်။ ခံစားတတ်

မေဝသယ်လာက

တက်လေ ူ ပျာ်ေနသလို ေွးလည်း အေတာ်

ေပျာ်ေနခဲ့တယ်။ မထင်မှတ်ဘဲ ကံေကာင်း

ေွး

လက် ထ ပ် သ င့်  ပီ

"အစ်ကိုကလည်း

ဘာများလဲလို။

သွားတာမို အေြခအေနတစ်ခုမှာ ရပ်တည်ေန

ိုင်ကပီ။ ဒီေန့ဟာ တက်လူနဲ့ ေွးအတွက်

လယ်ပိုင်၊ စက်ပိုင်ေတွ အများကီး။ ရွာထဲက

ထင်တယ်"

သူမရဲ အမည်က ချ ိမာတဲ။့ အရာရာ ြပည်စ ့ ေ ုံ န

မေလာပါနဲ့လား အစ်ကို"

ကလည်း ေမးေနတာပဲ။ အဲဒီလိုသူမျ ိးကိုမှ

ေပမယ့် ေွးကို ေကာင်းေကာင်းမွန်မွန်ေတာ့

စိတ်လပ်ရှားေနမိတယ်။ စီးပွားေရး အဆင်

"အစ်ကရ ို ယ် … ေွးက မိန်းကေလးေလ။

ေတွကိုေရာင်းဖို ဆုံးြဖတ်ခဲ့တာ။ ဒီကားထဲ

သက်ဆိုင်ေနေတာ့ နည်းနည်းေတာ့ စ်းစား

ေလးေတွ ေရာင်းချေပးေနတာေတွက အခါခါ

ေွးဆိုတဲ့ မိန်းကေလးဟာ ဘဝတူထဲက

များလာတဲ့အခါ အရက်ေလး ဖက်လာေတာ့

အလုပ်လာလုပ်ကတာချင်း တူေနတဲ့အြပင်

အေမွအှစ်ကို အေြခအေနအရပ်ရပ်ေကာင့်

မိန်းမပျ ိေတွထံ အေချာဆုံးလို ေြပာလိရ ု တယ်။

"ဘာလိုလဲ ေွး၊ ကျပ် မချမ်းသာေသး

တာမို မာနအလွန်ကီးတယ်ဆိုတဲ့ သတင်း

ကျပ်က ချစ်မေ ိ နတာ။ မေန့က သူမနဲ့လမ်းမှာ

ေတွတုန်း မေနိုင်တာနဲ့ စကားေြပာမိတယ်။ ဘာ !

"နင်က ငါ့ကို ချစ်တယ်ဟုတ်လား ဂိဟ်

ေကာင်၊ တအား ရယ်စရာ သိပ်ေကာင်းတယ်။ နင်လိုလူက ရာရာစစ"

"ချ ိမာရယ် … အဲဒီလို မေြပာပါနဲ့။ ကျပ်

က ခင်ဗျားကီးကို တကယ်ချစ်တာပါဗျ"

"ထွီ … ရွံစရာ ေကာင်းလိုက်တာ။ နင့်

အေကာင်း နင်သိစမ်းပါ ဂိဟ်ေကာင်ရဲ။ နင့်

ေကာင့် ငါတစ်ခုခုြဖစ်ခဲ့ရင် နင့်ကို ေနာင်ဘဝ အထိ ငါမုန်းမိလိမ့်မယ်"

ကျပ် အလွန်ချစ်ရတဲ့ ချ ိမာက ကျပ်ကို

အလွနေ ် ကာက်တယ်ဆတ ုိ ့ဲ စကား။ မျက်ရည် ဝဲမတတ် ရင်ထဲမှာ နင့်ခနဲပါပဲ။ ကျပ်အနား က အြမန်ထွက်သွားချင်တဲ့ သူမကို ဒီတစ်ခါ

ေတာ့ မတားရက်ေတာ့ဘူး။ ကျပ်ေကာင့် ချ ိမာကို တစ်ခုခု မြဖစ်ေစချင်လို။ ချ ိမာက

ကျပ်ကို ကွင်းပီး အြမန်ေလာက်သွားတယ်။ ချ ိမာရဲ ေနာက်ေကျာြပင်ကုိ ေငးပီး ရင်နာစွာ ကျပ်ေငးကည့်ေနမိတယ်။ ကျပ် လူ့ေလာက ထဲ ေရာက်လာတာ ကံဆိုးလိုက်တာ။ အခန်း ( ၂ )

"အိမ်း … ဒကာ တက်လူ"

ေမာ်လင်ခ ့ ျက် မျက်ဝန်းေတွနဲ့ ေြပာေနေသာ တက်လူ ကို ကည်့ ပီး ေွး ရင်ထဲ လပ်ရှားေနမိတယ်။ စကားေြပာရင် မာသေယာင်ရှိေပမယ့် စိတ်ရင်းအခံေလးက ေကာင်းမွန်

ထားိုင်တဲ့အဆင့် ေရာက်ေနပါပီ"

မေြပ အေတာ်ြဖစ်ေနတာမို လက်ကျန် ငါးကန်

န်ဖို စကားပျ ိးေနြခင်းြဖစ်တယ်။

အစ်ကိုကို ယုံကည်ေပမယ့် ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့

သားက ေလာင်းကစား ဖက်ေနတာမို ရှိသမ

ကို ဘုန်းဘုန်းရဲ တူေတာ်ေမာင်က ဖားကန့်

ချ ိန်ေပးပါဦး အစ်ကို"

ပါပဲ။ ေယာက်ျားကလည်း အဆင်မေြပမေတွ

ကိုသာ ဦးတည်ထား၍ ေကာင်းရာကို လမ်း "ဘုန်းဘုန်း မိန့်ချင်တာက သဘက်ခါ

အလုပ်သွားလုပ်မလိုတဲ"့

ဆိုရင်လည်း မမှားဘူး။

"တင်ပါ့ ဘုရား"

"အဲ့ဒါ ဒကာတက်လူ လိုက်သွားချင်

တယ်ဆိုရင် ဘုန်းဘုန်း ထည့်ေပးလိုက်မိုပါ" "တင်ပါ့ ဘုရား"

"တစ်ရွာမေြပာင်း

သူေကာင်းမြဖစ်

ဆိတ ု စ ့ဲ ကားက တက်လအ ူ တွက် အသုးံ ချသင့် ပီထင်လိုမိန့်ေနတာ ဒကာ"

"တင်ပါ့ ဘုရား၊ ဘုန်းဘုန်း ေမတာကို

နားလည်တာမို လိုက်သွားပါ့မယ် ဘုရား"

"ေအး … ေအး၊ ဒါဆို ဘုန်းဘုန်းလည်း

ဘုရားဝတ်ြပလိက ု ဦ ် းမယ် ဒကာ။ ဒကာလည်း ြပင်ထားဆင်ထားေပါ့" "တင်ပါ့ဘုရား"

ဘုန်းဘုန်းကို ဦးချပီး တက်လူ ေကျာင်း

ေပကေန ေကျာင်းေအာက်သို ဆင်းသွားေတာ့

သင့်ေတာ်တဲ့သူတစ်ေယာက် ြဖစ်ေနတယ်ဆိုတာ ေွး

မှာမို ဘုရားဝတ်ြပခန်းထဲ ကသွားေတာ့တယ်။

ဆအတိုင်း ြဖစ်လာမှာပါလို စိတ်ထဲက ေြပာေနမိတယ်။ ဟာ !

"မ ..... ဟာနဲ့ ဂိဟ်ေကာင်။ နင့်ေကာင့်

တစ်ေဆွလုံး တစ်မျ ိးလုံး ေသပီ။ အခု နင်က

ငါ့ကို ဂိဟ်ေမြပန်ပီ၊ ဖယ်ေတာ့ … ငါသွားေတာ့ မယ်"

"တင်ပါ့ ဘုရား" "လူဆိုတာ

အေရာင်ေြပာင်းသင့် ေြပာင်းရတယ် ဒကာ" "တင်ပါ့ ဘုရား" ရွာေကျာင်းကို

တက်လူလာတုန်း

"ေန … ေနပါဦး ချ ိမာရယ် ။ ကျပ်

ဘုန်းဘုန်းက ေခယူမိန့်ဆိုေနြခင်းြဖစ်တယ်။

"ဖယ်ဆို ဖယ်ေနာ် … ေနာက်တစ်ခါ

အဆုံး သိေနတာမိုလိုလည်း ငယ်ရွယ်ေသးတဲ့

ခင်ဗျားကို တကယ်ချစ်ေနတာပါဗျာ"

ငါ့အနားမလာပါနဲ့။ ငါ နင်က ့ ို အေတာ်ေကာက် တယ် ဂိဟ်ေကာင်" အို……

တက်လရ ူ ဲ ဘဝေနာက်ေကာင်းကိလ ု ည်း အစ

တက်လူကို ဒီလို အပယ်ခံဘဝနဲ့ မြမင်ချင်မိ တာ အမှနပ ် ါပဲ။ တက်လအ ူ ေပ တစ်ရာွ လုးံ က တေစတစ်ေကာင်လို

တယ်။ ဘုန်းဘုန်းလည်း ဘုရားဝတ်ြပေတာ့ အခန်း ( ၃ )

ေကျာက်တွင်း ဧရိယာေတွဟာ တက်လူ

အတွက် အထူးအဆန်း ြမင်ကွင်းေတွပါပဲ။ ဘုန်းဘုန်းရဲ တူအရင်းနဲ့ လိက ု လ ် ာခဲရ ့ ေပမယ့် တစ်သက်လုံး ကံဆိုးလာခဲ့တဲ့ သူ့အတွက် ကံေကာင်းမဆိုတာကို

မေမာ်လင့်ရဲခဲ့ဘူး။

ေရာက်ခါစက အဆင်မေြပတာ အမှန်ပဲ။ အခွင့်အခါကိုကည့်ပီး

ြမင်ေနကတဲ့အစွဲကို

အခန်း ( ၆ )

သူေဌးတစ်ေယာက် လာမယ်ဆို၍ ချ ိမာ

လည်း ခတ်ဖိုမလွယ်တာမို တက်လူအေပ

ေနတာမို အိမ်ေထာင်ဖက်အြဖစ် ေရွးမယ်ဆိုရင်လည်း သိေနခဲ့တယ်။ တစ်ေန့ေတာ့ အစ်ကို တက်လူ ြဖစ်ချင်တဲ့

မဂလာေန့ရက်ေလးပါပဲ။

ပါလာတဲ့ ပိုက်ဆံေလးေတွလည်း ကုန်သွား ကပီမို ငတ်တစ်လည ှ ့် ြပတ်တစ်လည ှ န ့် ့ဲ ေနရ

တဲ့ ရက်ေတွကလည်း အများသား။ ဒါေပမယ့် စိတ်ဓာတ်မကျခဲ့ဘူး။ ေနသားကျလာသည် နဲ့အမ စားဖိုေလာက်ေတာ့ရေအာင် ဖန်တီး ိုင်ခဲ့ကတယ်။

"ကဲ တက်လူ … ငါတို နားကစို"

"နားကတာေပါ့ အစ်ကို" "ေအး … ေအး

သိမ်းပီးရင် ြပန်ကမယ်"

သိ မ ်း စရာရှိ တာ

ေကျာက်တွင်းမှာ

တယ်။ ပိုင်ဆိုင်သမေတွထဲက ေနာက်ဆုံး

တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ေတွရဖန်များေတာ့ ရင်းှီး

ေရာင်းချဖို စိတ်ကူးြခင်းြဖစ်တယ်။

ေရာက်ရှိသွားကြခင်း ြဖစ်တယ်။

တက်လူ

ချ ိမာ ေပျာ်သွားရတယ်။ အဆင်ေြပေအာင်ေတာ့

ခါစကထက်စာရင် ဝင်ေငွ အသင်အ ့ တင်ေ ့ တာ့

တယ်။ သူေဌးကားဆိုတဲ့အတိုင်း ကားက

"အကာကီးေတာ့ အချ ိန်မဆွန ဲ ဲ့ေနာ် ေွး။

ဘယ်သူြဖစ်မလဲဆိုတဲ့ အေတွးနဲ့ ကားေပ

"အင်းပါ အစ်ကိုရယ်။ ေွး အြမန်ဆုံး

တစ်ချပ် ပွင့်လာပီး

"ကျပ် ေမာ်လင့်ေနမယ် ေွး"

ရတယ်။

ခင်မင်လာရာကေနတဆင့် ချစ်သူအြဖစ်သို

အိမေ ် ရှကို ကားတစ်စီး ထိးု ရပ်လာတာမို

အေနနဲ့ အလုပ်ကိးစားေသာေကာင့် ေရာက်

အတတ်ိုင်ဆုံး ေြပာရမယ်လို ေတွးထားမိ

စုထားိုင်ခဲ့ပီ။

သစ်လွင်ေတာက်ပေနတာပါပဲ။

ကျပ် ေွးနဲ့ လက်ထပ်ချင်ေနပီဗျ"

ကို

စ်းစားပါ့မယ်"

လာကာ အိမ်ထဲသို ဝင်လာတာ ေတွြမင်ေန

ေမာ်လင့်ချက် မျက်ဝန်းေတွနဲ့ ေြပာေန

ေသာ

တက်လူကိုကည့်ပီး

လ ပ် ရ ှားေနမိ တ ယ် ။

ေွး ရင်ထဲ

စကားေြပာရင်

မာသေယာင်ရှိေပမယ့် စိတ်ရင်းအခံေလးက

လှမ်းကည့်ေနမိတယ်။

သူေဌးက

ကားတံခါး

လူတစ်ေယာက်ဆင်း

"ကပါရှင် … ကပါ သူေဌး"

"မချ ိမာ ဆိုတာလား"

"ဟုတ်ပါတယ်ရှင်၊ ကန်မ မချ ိမာပါ" "ေသာ် … ဟုတ်ကဲ့

ကန်ေတာ်က

ေကာင်းမွန်ေနတာမို အိမ်ေထာင်ဖက်အြဖစ်

သူေဌးမဟုတ်ပါဘူးဗျ။ သူေဌးက ကားေပက

တစ်ေယာက် ြဖစ်ေနတယ်ဆိုတာ ေွးသိေန

လူယုံပါ"

ေရွးမယ်ဆိုရင်လည်း ခဲ့တယ်။

သင့်ေတာ်တဲ့သူ

တစ်ေန့ေတာ့ အစ်ကို တက်လူ

ြဖစ်ချင်တဲ့ဆအတိုင်း

စိတ်ထဲက ေြပာေနမိတယ်။

ြဖစ်လာမှာပါလို

ေွးတို

ကာလမှာ တက်လူနဲ့

လက်ထပ်ြဖစ်ခဲ့တယ်။

ရှင် !……

သူမဆီ လာတာ သူေဌး မဟုတ်ေသးဘူး

ဆိုေတာ့ ချ ိမာ အံအ ့ ားသင်သ ့ ာွ းတယ်။ သူေဌး က ဘယ်သူလဲ သိချင်စိတ်နဲ့ ကားေပကို

အခန်း ( ၅ )

မကာေသးတဲ့

အခုမှ ဆင်းလာမှာပါ။ ကန်ေတာ်က သူေဌး

အိမ်အပိုင်

ဝယ်င ို ေ ် လာက်တဲ့ အေနအထား မဟုတေ ် သး

မျက်လုံး ေရာက်သွားတယ်။ ဟင် ……

ကားေပက ဆင်းလာသူကိုြမင်ပီး ချ ိမာ

တာမို အိမ်ေလးတစ်လုံးငှားပီး အတူအလုပ်

အံ့သ မှင်ေသေနမိတယ်။ ဘယ်ေတာ့မှ ြပန်မ

အတူလိုက်လုပ်ကိုင်ေပးေသာ်လည်း ေနာက်

သူမရဲ အချစ်ကို ေတာင်းခံလို ေမာက်မာစွာ

မေခေတာ့ေပ။ ေွးကို အိမမ ် ှာေနပီး သက်သာ

လို သတ်မှတ်ပီး ဝိုင်းပယ်ထားြခင်းခံရတဲ့သူ။

တယ်။ ဘာလိုလဲဆိုေတာ့ ေွးမှာ တက်လူနဲ့

ေခါင်းထဲ မူးလာသလို ြဖစ်လာရတယ်။

လုပ်ကိုင်ကတယ်။

အစက တက်လူနဲ့ေွး

ပိင ု ်းကာလေတွမှာေတာ့ တက်လက ူ အလုပထ ် ဲ ေစတဲ့ အလုပ်များကိုသာ လုပ်ကိုင်ေစေတာ့ ရတဲ့ကိုယ်ဝန် လွယ်ထားရလိုပါပဲ။

ေတွိုင်ေတာ့ဘူးလို

ထင်မှတ်ထားတဲ့သူ။

ေြပာခဲသ ့ ။ူ တစ်ရာွ လုးံ ရဲ ဂိဟ်ဆးုိ တစ်ေကာင်

သူက အခု သူေဌးဆိုပါလား။ ချ ိမာ ေတွးရင်း "ချ ိမာ … ကျပ် တက်လူ ပါ"


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀ (တနဂေွေန့)



ေပျာ်ရင်ြခင်းဟူသည်

မိုးခတ်(ေဒးဒရဲ)

ကုလသမဂ၏

မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်း တစ်ခုြဖစ်သည့်

ေနမည် ြ ဖစ် သ ည် ။

အချက် အ ြပတ် ကို

ေဟာကားေတာ်မူခဲ့ပါသည်။ ဒါနသည် ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန့်ကဲြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း ဟူ၍ အဓိပာယ်ရပါသည်။ ဒါနသည် လုပ်ရပ်ကို အဓိက

ဝါသနာ

အချ ိကို သူဆင်းရဲ၏ အဝတ်အစားများထဲသို ထည့်ခဲ့ပီး

ေပျာ်ရင်

ချံပတ ု အ ် ကွယမ ် ှ ေစာင်့ ကည်ေ ့ နပါ။ ထူးထူးြခားြခား ေတွပါ

Sustaninable Development Solutions သည် ကမာ့

ပါေသာသူသည် ချက်ေနြပတ်ေနရချ ိန်တွင်

အေပျာ်ရင်ဆုံးိင ု င ် မ ံ ျားစာရင်း (World happiness report)

ေနေပလိမ့်မည်။ ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ေကျာင်းဆရာ

ကို ှစ်စ်ထုတ်ြပန်ေလ့ရှိပါသည်။ World happiness

စသည့်ြဖင်.့ .... အေြခအေနအရ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း

ဘုရင်လည်း မှးမတ်ေြပာသည်အ ့ တိင ု း် ပါလာေသာ

report(2019)တွင် အဆင့်(၁)ေနရာ၌ ရပ်တည်ခဲ့ေသာ

အလုပသ ် ည် မိမဝ ိ ါသနာ ပါသည်အ ့ လုပ် မြဖစ်လင်ေသာ်မှ

ေရစအချ ိကို သူဆင်းရဲ၏ အဝတ်အစားထဲသိုထည့်လိုက်

ိင ု င ် မ ံ ှာ ဖင်လန်င ို င ် ြံ ဖစ်ပါသည်။ ိင ု င ် အ ံ လိက ု ် ေပျာ်ရင်မ

အားလပ်ချ ိန် များ၌ မိမဝ ိ ါသနာပါရာအလုပက ် ို လုပက ် င ို ရ ် င်း

သည်။ ထိေ ု နာက် မှးမတ်င ှ အ ့် တူ ချံပတ ု တ ် စ်ခအ ု ကွယမ ် ှ

စံ   န်း ကို တို င ်း တာရာတွ င ် ေအာက် ပ ါအချက် မ ျားြဖင့်

အနားယူင ို ် သည်။ ဥပမာ အားလပ်ချ ိန်၌ စာဖတ်၍ရသည်။

ေစာင့်ကည့်ေနေလသည်။

တိုင်းတာကပါသည်။ ထိုအချက်များမှာ ိုင်ငံသားတစ်ဦး

ပန်းချ ီဆွ၍ ဲ ရသည်။ အင်တာနက်ေခတ်မုိ မိမဝ ိ ါသနာပါသည့်

သူဆင်းရဲသည် ေရချ ိးပီးစီး၍ ကမ်းေပသိတ ု က်ပီး အဝတ်

ချင်းစီ၏ ပျမ်းမဝင်ေငွ၊ ကျန်းမာေရးှင့် သက်တမ်းရှည် ကာ

အေကာင်း အရာကိုအွန်လိုင်း၌ အလွယ်တကူ ေလ့လာ

အစားများ ဝတ်မည်အြပတွင် ေရစများကိေ ု တွေလသည်။

မ၊ လူေနမအဆင်အ ့ တန်း၊ လွတလ ် ပ်မ၊ စွန့်ကဲေပးကမ်းတတ်

ိုင်ေပသည်။ ဝါသနာပါသည့် အလုပ်ကေလးများြဖင့်

ထိအ ု ခါ သူဆင်းရဲသည် ေပျာ်ရင်ြမးထူးကခုနလ ် ျက် “အိ.ု ..

မတို ြဖစ်ပါသည်။

အားလပ်ချ ိန်ကို

မိးု နတ်မင်းကီး ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ က်ပ ု ၏ ် မျက်မြမင်

ဖင်လန်ိုင်ငံသည် ေြမာက်ဥေရာပရှိ ဂျာမန်ွယ်ဝင်

ေပျာ်ရင်ေကျနပ်ဖွယ် ေကာင်းေသာ

အချ ိန်ေလးများအြဖစ် ေြပာင်းလဲပစ်ိုင်ေပသည်။ ြဖစ်ရန် လိအ ု ပ်ေပသည်။ သူတစ်ပါး အသက်သတ်သည်ကုိ

ှင့် ကံေတွခဲရ ့ သည်အ ့ ြပင် ြပည်တင ွ ်းစစ်လည်း ြဖစ်ပွားခဲပ ့ ါ

ဝါသနာပါေန၍မြဖစ်။ သူတစ်ပါးပစည်းခိုးသည်ကို ဝါသနာ

ေသးသည်။ ဒုတိယကမာစစ်ြဖစ်ပီးေနာက်တွင် ဥေရာပ၌

ပါေန၍မြဖစ်။ ဝါသနာပါသည့်

အလုပ်ကို လုပ်ရလင်

အခါ ရင်ထ၌ ဲ ကည်ူးပီတြိ ဖစ်၍ ြပံးေလသည်။ ထိေ ု နာက်

အဆင်းရဲဆုံးိုင်ငံ ြဖစ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို ခါးသီးမများှင့်

ေပျာ်ရင် ရသည်ဟုဆိုေသာ်ြငားသူတစ်ပါး၏ ေသာကှင့်

မှးမတ်အား ဤသိုဆိုေလသည်။ “အေြမာ်အြမင်ရှိေသာ

သည်။ ေပျာ်ရင်ြခင်းတွင် စီးပွားေရး

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ေသာ်လည်း

ထိုအချက်မှာ အဓိကမဟုတ်ေပ။ ဥပမာ- အေမရိကန်ကို တစ်ကမာလုံးက စီးပွားေရးအင်အား ေတာင်တ ့ င်းသည် ့ င ို င ် ံ ဟု သိကပါသည်။ ဖင်လန်င ုိ င ် ထ ံ က်ပုိ ပီး စီးပွားေရးအင်အား report(2019)တွ င ် အဆင့် ( ၁၉)ေနရာ၌သာ ရပ် တ ည် ေနပါသည်။ ဤသည်မှာ စီးပွားေရးတိုးတက်သည့်ိုင်ငံ တိုင်း ေပျာ်ရင်မမရိုင်ဟူသည့်အချက်ကို ေပလွင်ေစပါ သည်။ ေပျာ်ရ င်ြခင်းသည် စည်းစိမ်ပကာသန စသည်တို အေပတွင် အေြခခံြခင်းမဟုတဘ ် ဲ စိတခ ် စ ံ ားချက်င ှ ့် ခံယူ ချက်အေပတွင် မူတည်၍ြဖစ်ေပြခင်းြဖစ်သည်။ သိဆ ု လ ို င် ဖင်လန်င ို င ် သ ံ ည် အဘယ်ေကာင့် ကမာ့အေပျာ်ရင်ဆုံးိင ု င ် ံ ြဖစ်လာရသနည်း။ သုေတသနစာတမ်းများအရ ဖင်လန်င ို င ် ံ သားတိုသည်- (၁) ဝါသနာပါသည့် အလုပ်အကိုင်များကို လုပ်ကြခင်း၊ (၂) အေပးအကမ်းရက်ေရာြခင်းဟူသည့် အဓိကအချက် ှစ်ချက်ကိုေတွရသည်။ ဝါသနာပါသည့်အလုပ်...တဲ့။ လူတိုင်းမှာ ဝါသနာ ကိုယ်စီရှိကပါသည်။

ကိုယ်ဝါသနာပါသည့်အလုပ်ကို

လုပက ် င ို ရ ် မည်ဆလ ို င် ေပျာ်ရင်ကမည်ြဖစ်သည်။ ပန်းချ ီကို ဝါသနာပါေသာသူသည် ပန်းချ ီဆွဲေနရချ ိန်တွင် ေပျာ်ရင်

ေခတ်ဟာ အတိင ု ်းအဆမရှိ ေပါက်ကထ ွဲ က ွ လ ် ာ တယ် ။

စာေရးသူ ေ တွ ဟာလည်း ေဟာ

တစ်ေယာက် ေဟာတစ်ေယာက်နဲ့ မလိေ ု ပါက် လာကတယ်။ အွနလ ် င ုိ း် မှာ ကိယ ု ရ ် ဲ အေတွးေတွ၊ သိြမင်မေတွ  ကို စာေရးသားနည်းကေနတစ်ဆင့် ဖွငထ ့် တ ု ြ် ပလာကတယ် ။ ဒီလမ ို ျ ိးအွနလ ် င ို ်းမှာ စာေရးေနကသူေတွအေပ ထားရှတ ိ ဲ့ သေဘာ ထားအြမင်မှာေတာ့ အြမင်မတူမေတွ  ြဖစ်ေပ လာကတယ်။ အဲဒီအြမင်မတူမေတွဟာ

လူှစ်မျ ိး

ှစ်စားဆီက အေြခခံတယ်။ အယ်ဒီတာစားပွဲ ကို မြဖတ်သန်းရတာေကာင့် စာေရးသူလို မသတ်မှတ်ိုင်ဘူးလို ပထမတစ်မျ ိးက ယူဆ တယ်။ ဒုတိယတစ်မျ ိးကေတာ့ စာမျက်ှာ ထက်မှာ မေရးေပမယ့် အွန်လိုင်းမှာ တကယ် ေကာင်း ေအာင် ေရးေနကသူ ေ တွ ရ ှိ တ ယ် လို လက်ခံပီး စာေရးဆရာအြဖစ်

သတ်မှတ်

ကတယ်။ အွနလ ် င ို ်းမှာေရးေနကတဲ့ စာေရးသူေတွ မှာလည်း ပုစ ံ  ံ စ ှ မ ် ျ ိး ကွထ ဲ က ွ ေ ် နတယ်။ ပထမ တစ်မျ ိးက

မဂဇင်းစာမျက်ှာေတွထက်ကို

သည်။ စာဂသည် မေနာကံအလုပ်ြဖစ်သည်။ စိတ်ဓာတ် ေကာင်းှင့်လှလင် စာဂေြမာက်ပါသည်။ လှေနစ် ပီတိ လည်းြဖစ်ပါသည်။ မေနာကံသည် ဟန်ေဆာင်၍မရပါ။ တစ်နည်းအားြဖင့် စိတ်ဓာတ်သည် ဟန်ေဆာင်၍ရေသာ အရာမဟုတ်ပါ။ ဒါနသည် ကာယကံှင့် ဝစီကံအလုပ်။ စာဂသည်

ဟစ်ေကးေလသည်။

မေနာကံအလုပ်။ ဒါနသည် ေကာင်းမကို ဟန်ေဆာင်၍

ထိြု မင်ကင ွ ်းကို ချံပတ ု အ ် ကွယမ ် ှ ဘုရင်ကီးြမင်ေသာ

လုပတ ် တ်သည်။ လုပ၍ ် လည်းရသည်။ လုပလ ် ည်းလုပေ ် နက ပါသည်။ စာဂသည် စိတ်ဓာတ်ေကာင်းကို အေြခခံသည်။ စိတ်ဓာတ်ေကာင်းလင် လုပ်ရပ်လည်း ေကာင်းပီးသား ြဖစ်သည်။ လုပရ ် ပ်လည်းေကာင်း စိတဓ ် ာတ်လည်းေကာင်း လင် ဒါနေရာစာဂပါ ေြမာက်ပါသည်။ ကန်ေတာ်တို၏ ေပးကမ်းစွန့်ကဲမများတွင် ဒါန သာမက စာဂလည်းပါရန် အေရးကီးေလသည်။ လူြမင်

ပကာသနအေပ အေြခခံသည်မဟုတဘ ် ဲ စိတခ ် စ ံ ားချက်အေပမှာ

ေကာင်းေအာင်လပ ု သ ် ည့် လုပရ ် ပ်မျ ိး၊ လူအထင်ကီးေအာင် လုပ်သည့် လုပ်ရပ်မျ ိး၊ အများလုပ်၍ လိုက်လုပ်ရသည်

အေြခခံသည် မဟုတ်ပါလား။

ဟူေသာ

လဲ ယူ ၍ ရလာေသာ ေပျာ်ရ င်ြခင်းသည် တရားမတ

မှးမတ်...ငါသည် တစ်သက်တာ၌ မခံစားဖူးေသာ ေပျာ်ရင်

ေသာေပျာ်ရ င်ြခင်း

ြခင်းကို ရင်င ှ အ ့် မ ခံစားရေပပီ။ စစ်မန ှ ေ ် သာေပျာ်ရင်ြခင်း

မဟု တ ် ။ ပုံ ြ ပင် ေလးတစ် ပု ဒ ်  ှ င ့်

သာဓကြပချင်ပါ သည်။

အတွက်

တစ်ခါက တိင ု ်းြပည်တစ်ခက ု ို အုပခ ် ျပ်ေနေသာ ဘုရင် တစ်ပါးရှိသည်။

ထိုဘုရင်၌

သင့်ကို

ဝါသနာတစ်ခုရှိသည်။

ဒီပုံြပင်ေလးကို

ြခင်းဆိသ ု ည်ကို ေတွရပါလိမမ ့် ည်။ ထိေ ု ကာင့် စစ်မန ှ ေ ် သာ

ေပျာ်ရင်ရယ်ေမာရြခင်းြဖစ်သည်။ တစ်ေန့တွင် ထိုဘုရင်

ေပျာ်ရင်ြခင်း၌ အြပစ်ကင်း၏။ အြပစ်မလုပြ် ခင်းသည်လည်း

သည် ေတာကစားထွကရ ် င်း မှးမတ်တစ်ေယာက်င ှ အ ့် တူ

စစ်မန ှ ေ ် သာေပျာ်ရင်ြခင်းကို ေပးစွမး် ိင ု သ ် ည်ဟု နားလည်

စမ်းေချာင်းတစ်ခုနားသို ေရာက်သွား၏။ စမ်းေချာင်း၏

မိပါသည်။

ကမ်းစပ်တစ်ေနရာတွင် ေဟာင်းွမး် ေသာ အဝတ်အစား

အေပးအကမ်း ရက် ေရာြခင်း...တဲ့ ။ က န် ေတာ် တို

တိုကို ေတွ၏။ စမ်းေချာင်းထဲတွင် သူဆင်းရဲတစ်ေယာက်

ိင ု င ် သ ံ ည် အေပးအကမ်းရက်ေရာသည့် ိင ု င ် တ ံ စ်င ို င ် ြံ ဖစ်

ေရချ ိးေနသည်ကလ ို ည်းေတွ၏။ ဘုရင်သည် သူ၏ဝါသနာ

သည်ဆြို ခင်းမှာ ြငင်းဖွယမ ် ရှေ ိ ပ။ ေကျာင်းကီးခန်းကီးမှအစ

အတိုင်း အဝတ်အစားတိုကို ဝှက်မည်ြပ၏။ ထိုအခါ အတူ

လမ်းေဘးေရချမ်းစင်အဆုးံ အေပးအကမ်းရက်ေရာြခင်း၌

ပါလာေသာမှးမတ်က “အရှငမ ် င်းကီး...သူဆင်းရဲ၏ အဝတ်

ဝါသနာထုံေသာ အမှတ်အသားပင်ြဖစ်သည်။ ေပးကမ်း

အစားတိုကို မဝှကဘ ် ဲ အရှငမ ် င်းကီးတွငပ ် ါလာေသာ ေရစ

စွန့် ကဲြခင်းှငပ ့် တ်သတ်၍ ဗုဒက  ဒါနှငစ ့် ာဂဟူ၍ ှစမ ် ျ ိး

အွန်လိုင်းမှာ

ဒီေနရာမှာ တကယ်ခယ ံ ခ ူ ျက်ေကာင်းေကာင်း နဲ့ေရးေနတဲ့ စာေရးသူနဲ့ တမင်ေပပင်ြဖစ်ချင်

တစ်မျ ိးကေတာ့ ယေန့ေခတ် စာေပေလာက

စိတန ် ဲ့ ေရးေနတဲသ ့ ေ ူ တွအေကာင်းကို အနည်း

အေြခအေန ဆုတ်ယုတ်မေတွေကာင့်ေသာ်

ငယ် ထပ်ကွန့်ပါဦးမယ်။ ခံယူချက်ေကာင်းတဲ့

လည်းေကာင်း၊ ကိယ ု အ ် ားကျရတဲ့ မဂဇင်းေတွ

စာေရးသူဆိုတာ စာဖတ်သူပရိတ်သတ်ဆီကို

ကွယ်ေပျာက်ကုန်တာေကာင့်

သူေပးချင်တဲ့

တစ်စုံတစ်ရာေသာခံစားမကို

ေကာင်း၊ အရည်အချင်းရှတ ိ ဲ့ အယ်ဒတ ီ ာေကာင်း

ထည့်ေပးချင်တဲ့စိတ်နဲ့ အားထည့်ပီးေရးသား

ေတွ

ေသာ်လည်း

ေလ့ရတ ှိ ယ်။ စကားလုံးေတွဟာ ေဖာင်းပွမေန

ေကာင်း၊ ဘယ်မဂဇင်းဂျာနယ်ကမ ို ှ မပိေ ု တာ့ဘဲ

ဘူး။ ကျစ်လျစ်ပီး အားေကာင်းေနတတ်တယ်။

သူတရ ုိ ဲ အစာမေကမေတွ၊ ရင်ထက ဲ အစိင ု အ ် ခဲ

စာဖတ်အားေကာင်းတဲ့ လူတစ်ေယာက်ဟာ

ေတွကို အွနလ ် င ို ်းမှာစာေရးြခင်းနဲ့ ချြပလာက

စာကိုဖတ်ကည့်ပီးတာနဲ့

တယ်။

ဘယ်လိုစိတ်နဲ့ေရးတယ်ဆိုတာကို အနီးစပ်

စာကိုစပီးဖတ်စ

ဒီစာေရးသူဟာ

ဆုံး ခန့်မန ှ ်းိင ု ် ကတယ်။ ပီးပီးေရာေရးထားတဲ့

လူငယ်အများစုဟာ

စာနဲ့ တကယ်အားထည့် ပီးေရးထားတဲ့ စာဟာ

ေယာင်ဝါးဝါးအေြခအေနမျ ိးကို ေရာက်လာက

အလွနအ ် င်မတန်မက ှ ို ကွြဲ ပားပါတယ်။ ေပပင်

တယ်။ ဒီလဟ ူ ာ တကယ်ကို ခံယခ ူ ျက်ေကာင်း

ေနာက်လက ို ် ကတဲ့ စာေရးသူေတွကြပန်ေတာ့

ေကာင်းနဲ့ ေရးေနတဲ့စာေရးသူလား၊ တမင်

စာတစ်ပဒ ု က ် ို တမင်တကာ ဖျစ်ညစ  ် ပီးေရးေလ့

တကာ ေပပင်ြဖစ်ချင်စတ ိ န ် ဲ့ ေရးေနတဲစ ့ ာေရး

ရှိပါတယ်။

သူလားဆိုတာ ခွဲြခားရခက်လာတယ်။ အုတ်

ကိုယ့်ကို လူအများအသိအမှတ်ြပတာခံရဖို

ေရာေရာ ေကျာက်ေရာေရာ အေြခအေနမျ ိးမှာ

အေရး၊

ေရာင်းအားေကာင်းပါေပ့ဆတ ို ဲ့ စာအုပေ ် တွကပ ို ဲ

ေအာင်ြမင်မေနာက်  ကို

တကယ်ေကာင်းတဲ့စာအုပ်ေတွလို စာဖတ်စ

ေအာင် လိက ု သ ် ာွ းတတ်ကတယ်။ ေပါ့ပျက်ပျက်

လူငယ်ေတွရဲစိတ်မှာ

ဖန်တီးမတိုင်းဟာ

ြမင်လာကတယ်။

ပကာသနအေပ အေြခခံသည်မဟုတ်ဘဲ စိတ်ခံစားချက် အေပမှာ အေြခခံသည်မဟုတ်ပါလား။

စာမျက်ှာထက်မှာ ပါဖိုအေရး၊ ဒါေတွကိုပဲအာုံစိုက်ပီး ယာယီ ေကာက်ေကာက်ပါ ခဏပဲ ခံပါလိမ့်မယ်။

ဖင်လန်င ို င ် သ ံ ားများသည် ေပျာ်ရင်ြခင်းကို ဘယ်လို

ေကာက်ချက်ဆွဲကည့်ေသာအခါ

တရားမတေသာေပျာ်ရင်ြခင်းသည်သာ စစ်မန ှ ေ ် သာေပျာ်ရင်

စာေရးသူေတွ ေပါများလာတာေကာင့်

ြခင်း ကို ခံ စားရေပမည် ။ ေပျာ် ရ င် ြ ခင်း သည် စည်း စိ မ ်

ြဖစ်သည်။

ထိုသူပစည်းေပျာက်ရှာေနသည်ကို တစိမ့်စိမ့်ကည့်ကာ

ရှားပါးလာတာေကာင့်

စိတ်ဓာတ်ေကာင်းှင့်

ြခင်း အမှနြ် ဖစ်ေသာပီတ၊ိ ထိမ ု တ ှ စ်ဆင့် ေပျာ်ရင်ဝမ်းေြမာက်

ေကျးဇူးအထူးတင်မိပါသည်”ဟူ၍

ထိုဝါသနာမှာ လူတစ်ေယာက်၏ ပစည်းကိုဝှက်ထားပီး

ေသာ်လည်း

လုပ်ရပ်မျ ိးမဟုတ်ဘဲ

လုပ်သည့် အလုပ်ြဖစ်ရေပမည်။ သိုမှသာ စိတ်၏ချမ်းသာ

လက်ရည်ေသွးကတာ။ ဒုတိယ

စာေရးပီး

စာဂသည်လည်း စွန့်ကဲြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ လှဒါန်း ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ စာဂသည် စိတ်ဓာတ်ကို အဓိကေဖာ်ြပ

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကို ခံစားရေပမည်။ ေပျာ်ရင်ြခင်းသည် စည်းစိမ်

ေရာက်ဖိုကိးစားတဲ့အေနနဲ့

ဆန်းလင်းေအာင်

ေကာင်း၊ မေကာင်းကို မည်သူမမသိိုင်ပါ။

ရေပပီ။ က်ုပ်လည်း အတိုင်းမသိေပျာ်ရင်ရပါပီ”ဟူ၍

အွန်လိုင်းစာေပေရးသားမအေပအြမင် 

လုပ်ရပ်အေနြဖင့် ေကာင်းပါသည်။ စိတ်ဓာတ်အေနြဖင့်

စိတ်၏ချမ်းသာြခင်း အမှန်ြဖစ်ေသာပီတိ၊ ထိုမှတစ်ဆင့် ေပျာ်ရင်

အခါ၌ ကမာ့အေပျာ်ရ င်ဆုံးိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ ြဖစ်လာေလ

ေတာင့်တင်းပါသည်။ သိုေသာ်လည်း World happiness

လုပ်ရပ်ကို ြပသြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုကဲ့သိုလုပ်ြခင်းသည်

မိ အို ဖ အို တို အား ေကာင်း စွာ ေကးေမွး ေစာင့် ေ ရှာ က် ခ ွ င ့်

ိင ု င ် ၏ ံ လူဦးေရ ၁၀ ရာခိင ု  ် န်  းခန့်သည် ငတ်မတ ွ ြ် ခင်းေဘး

တိုးတက်မသည်

ကပ်လှြခင်း။ ထိုလုပ်ရပ်သည် ကာယကံလုပ်ရပ်၊ ဝစီကံ

တစ်ခဏကာေသာအခါ

သိေ ု သာ် ဝါသနာဟုဆရ ုိ ာတွင် ေကာင်းေသာဝါသနာ

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏

သည်။ ဥပမာ သံဃာေတာ်အရှငြ် မတ်များကို ဝါဆိသ ု ကန  း်

လိမ့်မည်”ဟု ေလာက်ထားေလသည်။

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်ပီး လွန်ခဲ့ေသာှစ်ေပါင်း ၁၅၀ ခန့်က

ကံေတွခဲရ ့ ေသာိင ု င ် သ ံ ည် အဆင်ဆ ့ င်့ ကိးစားခဲရ ့ ာ ယခု

ေဖာ်ြပသည်။ ဒါနသည် ကာယကံအလုပ၊် ဝစီကအ ံ လုပြ် ဖစ်

သတ်မှတ်ကသလဲ။ ဖင်လန်ိုင်ငံမှာ ေပျာ်ရ င်ြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ လူအများလက်ခံကသည့် ဆိုိုးေလးတစ်ခု ရှပ ိ ါသည်။ "Happiness is having your own red summer cottage and a potato field"ြဖစ်ပါသည်။ ဒီစာသားေလးကို တိုက်ိုက်ဘာသာြပန်ဆိုသည့်အခါ

“ေပျာ်ရင်မဆိုတာ

ကိုယ်ပိုင်တစ်ထပ်အိမ်ကေလးတစ်လုံးနဲ့ ကိုယ့်ရဲအာလူး စိက ု ခ ် င်းပဲ”ဟူ၍ အဓိပာယ်ထက ွ ေ ် ပလိမမ ့် ည်။ ဤေနရာတွင် တကယ်တမ်းဆိလ ု ခ ို ျင်သည့် အဓိပာယ်မှာ “ေငွေရးေကးေရး ေတွ ချမ်းသာတာထက် ကိုယ်ဝါသနာပါရာ၊ ကိုယ်ေပျာ်ရင် ရာကို လုပ်ေနတဲ့အချ ိန်ဟာ စိတ်ချမ်းသာမကို ရယူိုင်တဲ့ ေပျာ်ရင်မပဲ  ”ဟူ၍ ြဖစ်ပါသည်။ သင်ေရာ ေပျာ်ရင်ြခင်းဆိတ ု ာ ကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်ပါသလဲ.....။

ကီးကီးကျယ်ကျယ်ေြပာရရင်ေတာ့ ဘဝထဲက

အချင်းချင်းကား

အေသးစားဂယက်ေတွ

လာတဲ့ အုပညာကသာ ထာဝရခိင ု ခ ် ရ ံ့ ပ်တည်

ထလာကတယ်။

စာစဖတ်ကသူေတွဟာ

ိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အရည်အချင်းဟာ

ဘူမသိကိုးမသိ

အတွက်ထက်ပိုပီး

အေရ

တန်ဖိုးကီးပါတယ်။

ေပပင်စာအုပ်ေတွေနာက်

လိုက်ေနကတာကို စာဖတ်အားေကာင်းတဲ့

တစ်ှစ်မှာ တစ်ပုဒ်ပဲေရးိုင်ေစဦးေတာ့။ မိမိ

သူေတွက

ေရးလိုက်တဲ့တစ်ပုဒ်ဟာ

တကယ့်စာေရးဆရာကီးေတွရဲ

စာဖတ်သူေတွ

စာေပလက်ရာေတွကို န်ြပေပးမယ်ဆိုရင်

အတွက် ဖတ်လက ို ရ ် တဲအ ့ ချ ိန်နဲ့ညမ ီ တဲ့ တစ်စုံ

အေကာင်းဆုံးြဖစ်လမ ိ မ ့် ယ်ထင်ပါတယ်။ သူတို

တစ်ခုရသွားဖိုသာ အေရးကီးပါတယ်။ ဒါဟာ

ေတွရဲ အကိက်ကုိ ဆဲဆေ ုိ ဖာင်းထုေလှာင်ေြပာင်

စာေရးဆရာတစ်ေယာက်ရဲ တန်ဖိုးပဲြဖစ်ပါ

ေနမယ့အ ် စား တကယ်ဖတ်သင့တ ် စ ဲ့ ာအုပေ ် တွ

တယ်။ စာဖတ်သေ ူ တွဟာ ေပါ့သမ ွ ်းသွမ်းစာမျ ိး

ကို နည်းေပးလမ်းြပလုပ်ေပးတာက ှစ်ဦး

နဲ့ ကျစ်လျစ်အားေကာင်းတဲ့စာမျ ိးကို အချ ိန်

ှစ်ဖက် အကျ ိးများပါလိမ့်မယ်။

သူ့အလိုလိုခွဲြခားိုင်ပါလိမ့်မယ်လို

နိဒါန်းကို ြပန်စရမယ်ဆိုရင် အွန်လိုင်း

ဆရာညီပေ ု လးက အင်တာဗျးတစ်ခမ ု ှာ ေြဖခဲ့

မှာပဲေရးေရး၊ စာမျက်ှာထက်မှာပဲေရးေရး

ဖူးတယ်။ ဒီအဆိုကို ကန်ေတာ်လက်ခံတယ်။

ဘယ်မှာပဲေရးေရး။ ကိုယ်ေရးလိုက်တဲ့စာဟာ

ဘာြဖစ်လလ ို ည်းဆိေ ု တာ့ ကန်ေတာ်ကယ ို တ ် င ို ်

ကျစ်လစ်အားပါပီး

စာအုပ်ေတာထဲမှာ

ေရာက်ဖပ ုိ လ ဲ ပ ုိ ါတယ်။ အွနလ ် င ုိ း် မှာေရးေနက

တန်ရင်

လမ်းေပျာက်ခဲ့ဖူးလိုပဲ။

ကန်ေတာ့င ် ယ်ဘဝ ေန့ရက်ေတွဟာ သာမန်

တဲ့

အပျင်းေြပ

စာေရးသူေတွ

ဖတ်ဖိုေလာက်သာေကာင်းတဲ့

စာဖတ်သူရင်ထဲကုိ

သူေတွထဲမှာလည်း တကယ်ေတာ်တဲ့ အများကီးရှိကပါတယ်။

စာအုပ်ေတွနဲ့ ြဖတ်သန်းကီးြပင်းခဲ့ရတယ် ။

ေခတ်ေရစီးေကာင်းဟာ ေရွလျားေနပါတယ်။

ဒီစာေရးဆရာေတွကပ ို ဲ တကယ့ဆ ် ရာကီးေတွ

မဂဇင်းေတွ တစ်ခု ပီးတစ်ခု

လို ယူဆခဲဖ ့ ူးတယ်။ ေနာက်ေတာ့မှ အေပျာ်ဖတ်

လာပီးေနာက် အွနလ ် င ုိ း် စာေပေရးသားမဟာ

အဆင့်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကို တြဖည်းြဖည်းနဲ့

လည်း

သိလာခဲတ ့ ယ်။ ယေန့ေခတ် စာေပေရစီးေကာင်း

ေကာင်းေကာင်းနဲ့ စာကိေ ု ရးေနသူေတွအတွက်

မှာ ြဖစ်ပျက်ေနတဲပ ့ ဋိပကဟာ အဲဒအ ီ တိင ု ်းပါပဲ။

ေတာ့ ဘယ်မှာပဲေရးေရး သူေရးသမစာတိုင်း

အေပျာ်ဖတ်အဆင့်ပဲရှိတဲ့

ဟာ အဖိုးတန်ေနမှာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

စာေရးသူေတွကို

တကယ့်ဆရာကီးေတွလိုထင်လာပီး ရီဗျး ေတွေရး ဝိုင်းေြမာက်ကတဲ့အခါ

စာဖတ်သူ

ကွယ်ေပျာက်

အေရးပါလာပါတယ်။

ခံယူချက်


၂၀၂၀ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက်၊ တနဂေွေန့

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန သုေတသနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မဦးစီးဌာန သတင်းအချက်အလက်ှင့်ဆက်သွယ်ေရး နည်းပညာသုေတသနဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း သတင်းအချက်အလက်င ှ ့် ဆက်သယ ွ ေ ် ရး နည်းပညာသုေတသန ဌာနတွင် Cloud Technology ဘာသာရပ်ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဆရာ ြဖစ်သင်တန်း(၂)မျ ိးကို သင်ကားပိုချရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ဖိတ်ေခအပ်ပါ သည်။ စ် သင်တန်းအမျ ိးအမည် ၁။ Cloud Computing (Microsoft Azure Security Technologies Course) ၂။

Cloud Computing (Microsoft Azure Devops Engineer Expert Course) သင်ကားမည့်သူသည် Microsoft Certified လက်မှတ်ရရှိရမည်ြဖစ်ပီး

သင်တန်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိုက်ညီသူြဖစ်ရပါမည်။ သင်တန်း အမျ ိးအစားအလိုက်သင်ကားမည့် Course Content အေသးစိတ်ကိုပါတစ်ပါ တည်း တင်ြပိုင်ရပါမည်။ တင်ဒါေလာက်လာတစ်ေစာင်လင် သင်တန်းအမျ ိး အစားတစ်မျ ိး (သိုမဟုတ်) ှစ်မျ ိးလုံးတင်သွင်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါေရာင်းချမည့်ရက်

-

၁၀-၂-၂၀၂၀ ရက်

တင်ဒါေနာက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက်

-

၂၁-၂-၂၀၂၀ ရက်

တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ

-

သတင်းအချက်အလက်ှင့် ဆက်သွယ်ေရးနည်း ပညာသုေတ သနဌာန၊ ပါရမီလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကက ွ ၊် လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

တင်ဒါတင်သွင်းြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရလ ိှ ပ ုိ ါက ဖုနး် ၀၁-၆၅၂၅၄၂၊ ၀၁-၆၅၂၅၂၉ သိဆ ု က်သယ ွ ် ေမးြမန်းိင ု ပ ် ါသည်။

"ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာ" ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျာလမ်း၊ အမှတ(် ၃၃၉/က)ဟု အမည်တင ွ သ ် ည့် ဧရိယာ အလျားေပ(၆၀)၊ အနံေပ(၂၀) ေပတွင် ေဆာက်လပ ု ဆ ် ြဲ ဖစ်သည့် (၆)ထပ်တက ို ၏ ် ေြမညီထပ်ေပ(၁၈x၅၄) အြမင့်(၁၄)ေပ အခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အား ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ သည်ဟု ဝန်ခသ ံ ဦ ူ းေအးလွင[် ၁၂/ဗဟန(ိင ု )် ၀၆၁၂၆၉]ထံမှ ေဒသစ်သစ်စးုိ [၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၀၄၁၉၃၄]ကိင ု ေ ် ဆာင်သက ူ စရန်ေငွကို တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသ ေပးအပ်ဝယ်ယထ ူ ားပီးရာ ယင်းေြမညီတက ို ခ ် န်း၏ ပိင ု ဆ ် င ို မ ် ှ  င့် ပတ်သက်၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားရှပ ိ ါက ယေန့ေကညာသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွငး် ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန့်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံး သည်အထိ ြပလုပေ ် ဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာ အပ်ပါသည်။ ေဒသစ်သစ်စိုး၊ ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၀၈၂၇၁

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရှငေ ် စာပုလမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကက ွ ၊် အမှတ(် ၄၇/ဘီ)ေန ဦးေကျာ်ဇင်ထန ွ ်း [၁၂/စခန(ိင ု )် ၀၅၂၉၂၉]ကို ကိင ု ေ ် ဆာင်သ၏ ူ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ က်ုပ်၏ မိတေ ် ဆွ ဦးေကျာ်ဇင်ထန ွ း် သည် ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်ရိှ Star City အိမရ ် ာ၊ တိက ု အ ် မှတ(် ဘီ/၄) အခန်းအမှတ် ၂၁၇ တိက ု ခ ် န်းအား၎င်းှင့် မေမမီ ေကျာ်ခိုင် [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၆၉၄၆၉] ကိုင်ေဆာင်သူတို( ၂)ဦးအမည်ြဖင့် ဝယ်ယူ ထားခဲရ ့ ာတွင် ယခုအခါ၌ အဆိပ ု ါ တိက ု ခ ် န်း၏ အမည်ေပါက်ကို ဦးေကျာ်ဇင်ထန ွ ်း တစ်ဦးတည်း အမည်ေပါက် ေြပာင်းလဲေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကွက်လိုသူ များရှပ ိ ါက ဤေကညာစာပါသည့ေ ် န့မှ (၇)ရက်အတွင်း က်ပ ု ၏ ် ထံသို အေထာက် အထားစာရွက် စာတမ်းများှငတ ့် ကွ လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်း အများ သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးေကျာ်ဇင်ထွန်း [၁၂/စခန(ိုင်)၀၅၂၉၂၉] ၏လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေအာင်မျ ိးေကျာ် (LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန စ်-၉၃၅၉ (၂၄-၁၀-၂၀၁၃) အမှတ်-၄၆၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတား မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၅၀၈၉၅၁၆

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သတိေပးေကညာချက် ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၇၀)၊ မေလးလမ်း၊ ကန်ေရှရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန့် မိနယ်ေန ဦးဆာဒက်ဟူဆင်း(ဘ)ဦးဟာ ရှမ ိ ်း[၁၁/စတန(ိင ု )် ၁၃၈၃၈၉]ကိင ု ေ ် ဆာင်သက ူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်အသားကို ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ် စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင် တစ်ဦးတည်းမူပိုင်အြဖစ် သုံးစွဲရန် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ သေပင်ေကျးရွာအုပ်စု၊

ထိန်စွန်းေကျးရွာ၊ (၆)လမ်း၊ အမှတ်(၄၁၉)တွင် က်ုပ် ဦးေဇာ်ေဇာ်ထွန်းမှ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမည်တံဆိပ်(၅)မျ ိး

(၁) Shwe Pyi Aye (ေရြပည်ေအး) (၂) Channel

(၃) Golden Mine

(၄) Coolest

(၅) Co Co

အနက်မှ သင့်ေလျာ်ေသာ အမည်တံဆိပ်တစ်ခုြဖင့် ေသာက်ေရသန့်

ထုတ်လုပ်ေရာင်းချရန် စီစ်ထားရှိပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာိုင်ငံ

တစ်ဝန်းတွင်ရှိေသာ ေသာက်ေရသန့်စက်ုံများမှ အမည်တူရှိပါက ခိုင်လုံ

ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကညာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း Royal Aqua Star Co.,Ltd ထံသိုြဖစ်ေစ (သိုမဟုတ်) ဦးေဇာ်ေဇာ်

ထွန်း ထံြဖစ်ေစ လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ြဖစ်ေစ၊ ဖုန်းြဖင့်ဆက်သွယ်၍ ြဖစ်ေစ၊ Viber ြဖင့် ဆက်သွယ်၍ြဖစ်ေစ၊ email ပို၍ြဖစ်ေစ ကန့်ကွက် ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကွက်ြခင်း မြပပါက

သတင်းစာေကညာချက်င ှ ့် အတူအသုံးြပလိေ ု သာ အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် မည်ြဖင့် အစားအေသာက်င ှ ေ ့် ဆးဝါး ကွပက ် ေ ဲ ရးဦးစီးဌာနသို အမည်တေ ူ ထာက်ခခ ံ ျက်

ဆက်လက်ေလာက်ထား မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

Royal Aqua Star ေရသန့်နည်းပညာ၊ ေသာက်ေရသန့်စက်င ှ ့် အပိပ ု စည်း ြဖန့် ချ ိေရး

A(11-20)၊ ြပည်ေထာင်စလ ု မ်း၊ (၂၆)ရပ်ကက ွ ၊် ေတာင်ဒဂုံ မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၁၇၇၇၀၀၄၊ ၀၉-၄၅၇၂၂၅၁၃၈

Viber-၀၉-၉၇၁၇၇၇၀၀၄၊ ၀၉-၉၅၇၃၀၈၇၅၆ email-royalaquastar16@gmail.com

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေရသန့် အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ် အသားကို အသုံးြပ၍ ေသာက်ေရသန့် ကို ဘူးကီး၊ ဘူးေသး၊ ဘူးလတ် စသည့အ ် ရွယအ ် စားအမျ ိးအစားြဖင့် စစ်ေတွမိနယ်င ှ ့် တကွ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်တစ်ဝန်းတွင် ထုတ် လုပ်ြဖန့်ချ ိေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအြပင် ၎င်းအမှတ် တံဆိပ် အမှတ်အသားကို ထည့်သွင်းထုပ်ပိုးမည့် ပစည်းများြဖစ် သည့် ပလတ်စတစ်အတ ိ ၊် ပလတ်စတစ်ဘူးများ ထည့သ ် င ွ ်းပစည်း ထုပ်ပိုးပစည်းစသည့် အရွယ်အစားအမျ ိးမျ ိး၊ အေရာင်အမျ ိးမျ ိး ြပလုပသ ် ည့် အသားတံဆပ ိ ြ် ပလုပ၍ ် ထုတလ ် ပ ု ြ် ဖန့်ြဖးေရာင်းချ သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ တံဆိပ်အမှတ်အသားကို တိက ု  ် က ုိ ေ ် သာ်လည်းေကာင်း၊ သွယဝ ် က ုိ ၍ ် ေသာ်လည်းေကာင်း ဆင်တူယိုးမှား၊ ထင်ေယာင်ထင်မာှ းြဖစ်ေစရန်င ှ ့် တုပသုးံ စွြဲ ခင်း မြပလုပ် ကပါရန် သတိေပးတားြမစ်အပ်ပါသည်။ အဆိပ ု ါ တားြမစ် ချက်များကို လိုက်နာြခင်းမရှိပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့် အညီ ထိေရာက်စွာအေရးယူမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ကိတင်အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ၎င်းအမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားှင့် ပတ်သက်၍ (အမည်တူ)ကန့်ကွက်လိုပါက သတင်းစာပါသည့် ေန့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ဦးဆာဒက်ဟူဆင်း [၁၁/စတန(ိုင်)၁၃၈၃၈၉] ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၆၇၆၈၆၉ ၀၉-၄၄၃၄၄၄၄၆၆


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ေရှးေဟာင်းမဟာအတုလမာန်ေအာင်

"ေရနတ်ဂူဆုေတာင်းြပည့်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး"

ေရထီးေတာ်တင်မဂလာှင့် ာပနာပိတ်ပွဲ မဂလာဖိတ်ကားလာ

ေကျးဇူးေတာ်ရင ှ ၊် သိဒရ ိ င ှ ် ဘိက ု ေလးဆရာေတာ် ဘဒ စောဘာသ [သကံေတာရ]

အား ဦးထိ ပ ် ထား၍ နယ် လ ှ ည့ ် သာသနာြပ အဓိ ာန် ေအာင် ဆ ရာေတာ် ဦးသု မ နမှ ဦးစီးတည်ထားေသာ ဆုေတာင်းြပည့် "ေရနတ်ဂူေစတီေတာ်ြမတ်ကီး"၏ ေရထီးေတာ် တင်လှြခင်းှင့် ာပနာပိတ်ပွဲ မဂလာအခမ်းအနားသို ကေရာက်ပီး သာဓုအုေမာဒနာ ေခဆိုိုင်ရန်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။

ေနရာ

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

(၃၅) ကိမေ ် ြမာက် ှစပ ် တ်လည်သင်းလုးံ ကတ်

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

၁၂-၂-၂၀၂၀(ဗုဒဟူးေန့)(ြပည်ေထာင်စုေန့)

- နံနက် ၉:၀၀နာရီ

- ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ လပွတာခိုင်၊ ေမာ်လမိင်ကန်းမိနယ်၊ သစ်တိုဆိပ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ မစိုးရိမ်ေကျးရွာ။

ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

အစည်းအေဝး ဖိတ်ကားလာ

ေလာက်လာေခယူြခင်း

အေကာက် ခ ွ န ် ဝ န် ထ မ်း ေဟာင်း များအသင်း ၏ သင်း လုံး က တ်

၁။ ကျန်းမာေရးှငအ ့် ားကစားဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

ှစ်ပတ်လည်အစည်းအေဝးအခမ်းအနားကို ေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း

ေအာက်ရိှ တိင ု း် ေဒသကီး/ ြပည်နယ်ြပည်သ့ူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနအသီး

ကျင်းပြပလုပမ ် ည်ြဖစ်ပါ၍ အသင်းဝင်များ မပျက်မကွက် ကေရာက်ကပါရန် ေလးစားစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ (သီးြခားဖိတ်စာမပိုပါ)

ေန့ရက် - ၁၃၈၁ခုှစ်၊ တပိုတွဲလြပည့်ေကျာ် ၄ရက်၊ အချ ိန်

အေကာက်ခွန်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း

ကျင်းပမည့်ရက်

- ၂၃-၂-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့)

ကျင်းပမည့အ ် ချ ိန်

- နံနက် ၈:၀၀ နာရီ အေကးအေမွးြဖင့ဧ ် ည့ခ ် ြံ ခင်း။ နံနက် ၉:၀၀နာရီ အစည်းအေဝးစတင် ကျင်းပြခင်း။

ကျင်းပမည့်ေနရာ

- အေကာက်ခွန်သင်တန်းေကျာင်းခန်းမ၊ လမ်း(၅၀)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။

ေစတီေတာ်ြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီ

အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ

အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်းှင့် ပန်းလင် လမ်းေထာင့၊် ပန်းလင်တာဝါကွနဒ ် မ ုိ န ီ ယ ီ မ်အမ ိ ရ ် ာရှိ တိက ု ခ ် န်း(၈)ခန်း၊ Penthouse (၁) လုးံ ှင် ့ သဃန  း် ကန်းမိနယ်၊ သံသမ ု ာလမ်း၊ သုဝဏအိမရ ် ာရှိ (၃ထပ်=1 Unit)၊ တိက ု အ ် မှတ် (F-2)တွင် တိက ု ခ ် န်း(၄)ခန်း၊ တိက ု အ ် မှတ(် F-3) တွင် တိက ု ခ ် န်း(၂)ခန်း စုစေ ု ပါင်းတိက ု ် ခန်း(၁၅)ခန်းကို မျက်ြမင်အေြခအေနအတိုင်း ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါ သြဖင့် အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ှိ ပ ို ါက ေအာက်ေဖာ်ြပေနရာများတွင် ဆက်သယ ွ စ ် စ ုံ မ်း ဝယ်ယူ

သီးမှ ကျန်းမာေရးဌာနများတွင် လက်ေထာက်ကျန်းမာေရးမှး(ကျန်းမာ ေရးမှး-၂) (လစာန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၃၀၀)ဦး ြဖည့စ ် က ွ ခ ် န့်ထားိင ု ေ ် ရးအတွက် သတ်မတ ှ အ ် ရည်အချင်းှင့် ြပည့စ ် သ ုံ မ ူ ျား သည် ေလာက်လာတင်သွင်းိုင်ပါသည်။ ၂။ ေလာက်ထားသူသည် (က) ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်၊ (ခ) (ဂ)

ေလာက်လာပိတ်သည့် ၂၈-၂-၂၀၂၀ ရက်တွင် အသက်(၃၅)ှစ်

(ဃ) မည်သည်တ ့ င ို ်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်မဆို သွားေရာက်တာဝန်ထမ်း ေဆာင်ိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။ ၃။ ေလာက်ထားသူသည် ေအာက်ပါအချက်အလက်များကို ြပည့စ ် စ ုံ ွာပူးတွဲ ေပးပိုရမည်(က) ဘွဲလက်မှတ်မိတမှ  န်၊ (ခ) (ဂ)

တကသိုလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်မိတမှ  န်၊ အကျင်စ ့ ာရိတေကာင်  းမွနေ ် ကာင်း သက်ဆင ို ရ ် ာ မိနယ်/အုပခ ် ျပ် ေရးမှးုံး၊ ရဲစခန်းတိုမှ ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊

(ဃ) စိတ်ေရာဂါ၊ မူးယစ်ေစေသာအရက်စွဲ၊ ေဆးစွဲလကဏာမရှိဘဲ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွနေ ် ကာင်း၊ သက်ဆင ုိ ရ ် ာမိနယ်ကသ ု ေရး ဦးစီးဌာနမှး၏ ေဆးေထာက်ခံစာမူရင်း၊

(က) အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ် (၄၀)၊ ေနြပည်ေတာ်။ ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၇၅၂၇

(င)

(၃)လအတွင်းိုက်ထားေသာ ကာလာလိုင်စင်ဓာတ်ပု(ံ ၃)ပုံ၊

အိမရ ် ာဖွံဖိးေရးဌာနခွ၊ဲ မိြပှငအ ့် မ ိ ရ ် ာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကန ု တ ် င ို ်း

(စ)

အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မူရင်း၊

ေဒသကီး၊ န်ကားေရးမှးုံး၊ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ဗိလ ု တ ် ေထာင် (ဂ)

B.Comm.H ဘွဲ

ထက် မေကျာ်လွန်သူ ြဖစ်ရမည်၊

ိုင်ပါ သည်-

(ခ)

အေြခခံကျန်းမာေရးတကသိုလ်(မေကွး)မှ ရရှိပီးသူြဖစ်ရမည်၊

(ဆ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတမှ  န်၊

မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၁၈-၂၄၅၆၈၆

၄။ ေလာက်ထားသူသည် ပူးတွပ ဲ ါေလာက်လာပုစ ံ တ ံ င ွ ် ြပည်စ ့ စ ုံ ွာြဖည်စ ့ က ွ ၍ ်

ရန်ကုန်မိေတာ်အေရာင်းြပခန်း(Yangon City Gallery) အမှတ်(၂၂၈/

လိအ ု ပ်ေသာ စာရွကစ ် ာတမ်းများှငအ ့် တူ ပူးတွဲ ပီး ဒုတယ ိ န်ကားေရးမှး

၂၃၄)၊ မိြပှငအ ့် မ ိ ရ ် ာဖွံ ဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ န်ကား

(အေြခခံကျန်းမာ)၊ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ(် ၄၇)၊ ေနြပည်

ေရးမှးုံး(ေြမညီထပ်)၊ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ဗိလ ု တ ် ေထာင်မိနယ်၊

ေတာ်သလ ုိ ပ ိ မ ် ၍ ူ ေလာက်လာပိတရ ် က် ၂၈-၂-၂၀၂၀ ရက် ေနာက်ဆုံးထား

ရန်ကုန်မိ။

ေလာက်ထားရမည်။ အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

၅။ ေကာ်ြငာပါရာထူးအတွက် သတ်မှတ်ချက်ှင့် ြပည့်စုံသည့် ေလာက် ထားသူများကို လူေတွစစ်ေဆးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၆။ လူေတွစစ်ေဆးြခင်းကို ၁၄-၃-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသည်။ လူေတွစစ်ေဆးချ ိန်တင ွ ် ဘွဲလက်မတ ှ  ် င ှ ့် ိင ု င ် သ ံ ားစိစစ်ေရးကတ်မရ ူ င်းများ တင်ြပိုင်ရမည်။ ၇။ ေရွးချယ်ခရ ံ ပါက လက်ေထာက်ကျန်းမာေရးမှးအြဖစ် အနည်းဆုးံ (၃) ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပီး (၃)ှစ်မြပည့်မီ ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှ ုတ်ထွက်လိုပါက ေလျာ်ေကးေငွကျပ်(၄)သိန်း ေပးသွင်းပီးမှ ုတ်ထွက် ခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၈။ သတ်မတ ှ ထ ် ားေသာ စာရွကစ ် ာတမ်းမြပည့စ ် လ ံု င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သတ်မတ ှ ထ ် ားေသာရက်ထက် ေနာက်ကျေရာက်ရလ ိ ှ င်ေသာ်လည်းေကာင်း ေလာက်လာများကို လက်ခံစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ ၉။ သိရှိလိုသည့် အချက်အလက်များရှိပါက အေြခခံကျန်းမာေရးဌာနခွဲ၊ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ(် ၄၇)၊ ေနြပည်ေတာ်(တယ်လဖ ီ န ု ်း အမှတ်၊ ၀၆၇၃-၄၃၁၁၄၃၊ ၀၆၇၃-၄၃၁၁၄၁)သို ုံးချ ိန်အတွင်း လူကိုယ် တိင ု ြ် ဖစ်ေစ၊ တယ်လဖ ီ န ု း် ြဖင့ြ် ဖစ်ေစ ဆက်သယ ွ စ ် စ ံု မ်းေမးြမန်းိင ု ပ ် ါသည်။ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

ဓာတ်ပုံ

ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန လက်ေထာက်ကျန်းမာေရးမှး (ကျန်းမာေရးမှး - ၂) ရာထူး ေလာက်လာပုံစံ

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ် (စံချ ိန်မီ အဆင့-် ၂)၊ ေြမကွ က ် အ မှ တ ် ( ၁၉၈၂၊ ၁၉၈၃၊ ၁၉၉၄၊ ၁၉၉၅၊ ၁၉၉၆၊ ၁၉၉၇)၊ ေပ (၄၀x၆၀)ေြမချပါမစ် ေြမကွက် များ၏ အမည်ေပါက် ဦးသန်းေအး (ဘ) ဦးေကျာ် ြ မ ြဖစ် ပ ါသည် ။ အဆိုပါေြမကွက်များအား အမည် ေပါက်ထမ ံ ှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် အဆက်စပ်ြဖင့် ဝယ်ယူထားသူ ေဒေအးမွန်[၁၃/လရန(ိုင်)၀၂၈၃ ၀၅]မှ ေြမတိုင်းေလာက်ထားလာ ပါသြဖင့် ကန့်ကက ွ လ ် ပ ု ိ ါက အေထာက် အထား(မူရင်း)အြပည့အ ် စုတ ံ င်ြပ၍ ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ ခုနစ်ရက် အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါ သည်။ ေြမတိုင်းှင့်ေြမစာရင်းမှတ်တမ်း ဌာနခွဲ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ေတာေတာင်

ေြခာက်ခန်း

လယ်ယာွမ်း၏

အမည်

- --------------------------

ိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်

- --------------------------

ေမွးသကရာဇ်(ရက်/လ/ှစ်)

- --------------------------

အဖအမည်

- --------------------------

အမိအမည်

- --------------------------

အိမ်ေထာင်ရှ/ိ မရှိ

- --------------------------

ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်

- --------------------------

ဇနီး/ခင်ပွန်းအလုပ်အကိုင်

- --------------------------

ေနရပ်လိပ်စာ အြပည့်အစုံ

- --------------------------

(အမဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာ)

- ------------------------------------------------------

အေြခခံကျန်းမာေရးသိပံဘွဲ

- --------------------------

(B.Comm.H) ရရှိသည့် ခုှစ်၊ လ၊ ရက် ေအာင်ြမင်သည့် ခုံအမှတ်

- --------------------------

ဦးစားေပးေလာက်ထားသည့် ေနရာ - (၁) ----------------------- (၂) ----------------------- (၃)----------------------အထက်ေဖာ်ြပပါ အဆိုြပေနရာများသို မရရှိပါက မည်သည့်ေနရာ ေဒသမဆို သွားေရာက် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည်/ မထမ်းေဆာင်ိုင်ပါ။ ထမ်းေဆာင်ပါမည်။ (

)

မထမ်းေဆာင်ိုင်ပါ။ (

)

လက်မှတ်

---------------------------

အမည်

---------------------------

ဖုန်းနံပါတ်

---------------------------

ရက်စွဲ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (

)ရက်


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀ မအူပင်နည်းပညာသိပံ၊ ေကာလိပ်၊ တကသိုလ်ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူေဟာင်းများ၏ (၁၁) ကိမ်ေြမာက် ြမတ်ဆရာပူေဇာ် ကန်ေတာ့ပွဲးေဆာ်လာ

မအူ ပ င် န ည်း ပညာေကျာင်း သား/ေကျာင်း သူ ေဟာင်း များအသင်း မှ ှစ်စ်ကျင်းပလျက်ရှိေသာ မအူပင် GTI/GTC/TU တွင် ၁၉၉၁ ခုှစ်မှစတင်၍ တက်ေရာက်ပညာသင်ကားခဲ့ေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူေဟာင်းများ၏ (၁၁)ကိမ်ေြမာက် ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ပွဲအခမ်းအနားကို

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

အစီအစ်အတိင ု း် ညီတ ွ စ ် ာွ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ေကျာင်းဆင်းညီအစ်ကုိ ေမာင်ှမများအားလုံး မပျက်မကွက်တက်ေရာက်ကပါရန် ချစ်ခင်စွာ အသိေပး ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ အလှေငွများကိုလည်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အလှေငွ ေကာက်ခံေပးေနေသာ တာဝန်ခံများထံသို ဆက်သွယ်လှဒါန်းကပါရန်လည်း ေလးစားစွာတိုက်တွန်းးေဆာ်အပ်ပါသည်။ ေန့ရက်

- ၁၂-၂-၂၀၂၀ (ြပည်ေထာင်စုေန့)၊ ဗုဒဟူးေန့

အချ ိန်

- နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီ

ေနရာ

- မအူပင် TU Assembly Hall မအူပင်မိ

(ဆရာကန်ေတာ့ပွဲကျင်းပမည့် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၁၂)ရက်ေန့ တွင် ရန်ကန ု မ ် ှ မအူပင်သုိ သွားေရာက်ကမည့် ဆရာ/ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား/ ေကျာင်းသူများအတွက် ပိုေဆာင်ေပးမည့်ကားများ ထိုေန့နံနက် (၆:၀၀) နာရီ တိတိတွင် တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း (အဓိပတိလမ်းဝင်ေပါက်ေရှ)၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ် မိနယ်မှ ထွကခ ် ွာေပးပါမည်။ မအူပင်မှ အြပန်အတွကပ ် ါ စီစ်ထားပါ သည်။) မအူပင် * ကိ ု င ုိ ဝ ် င်းစိုး (93-95 MP) 09-420089475, ကိေ ု အာင်ေကျာ်ဦး (94-96 MP) 09-799439636, ရန်ကန ု ် * ကိခ ု င်ေအာင်ကည် (92-94 EP) 09-443041414, ကိေ ု အာင်ေကျာ်စန ိ ် (ကိုလတ်)(93-95 EP) 09-794950544, ကိုေအာင်ေကျာ်စွာဝင်း(ဂျပိုး) (93-95 EP) 09-5182301, ကိစ ု ိုးမိုးေကျာ် (93-95 EP) 09-443143393, ကို ကည်ဝင်းသိန်း (94-96 EC) 09-250678314, ကိုစိုးေထွးေကျာ် (95-97 EP) 09-790140360, ကိုမင်းသိန်းဝင်း (95-97 EP) 09-973279757, ကိုသူရလင်း (2000-2002 EP) 09-5402005, မသီ ရိ ဝ င်း ေရ (2000-2005 Mechanical) 09-43065666, မပန်းအိေဇာ် (2003,2005 EP) 09-975548990, မထူးြမတ်ိုးဇင် (ခ) ေွးမွန် (2003-2005 EC) 09-426610269, မြမတ်ဖူးငုံပွင့် (2003-2005 MP) 09450395553, မသက်ထက်ိုင် (2001-2004 EC) 09-5411053

DKY ပုဂလိက ဘိုးဘွား ြပစုေရးစင်တာတွင် ဘိးု ဘွား များကို စိတခ ် ျစွာ အပ် ှံ င ို ် ပါပီ။ Ph:09-771204704

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ကန်မ မလှြမတ်မိုး [၁၂/လမန(ိုင်) ၁၃၈၈၃၅]၏ ိင ု င ် က ံ ူးလက်မတ ှ မ ် ျား ခရီး သွားရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့် ေတွရှိ ပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၁၉၀၁၆၀၃

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ-် ၁၀၅၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၂၀၊ ေြမဧရိယာေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက ် င ှ ့် ေြမကွ က ် အ မှ တ ် - ၂၃၊ ေြမဧရိ ယာေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွ က ် မ ျားသည် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအာင်ဝင်းြမင့[် ၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၁၃၂၂၁၆]မှ ဦးေမာင် ေထွးအမည်ေပါက် ေြမချစလစ်မူရင်းှင့်တကွ ဆက်စပ်စာချပ်များှင့် ဦးမျ ိးေဆွအမည်ေပါက် ေြမချစလစ်မရ ူ င်းှငတ ့် ကွ ဆက်စပ် စာချပ်များြဖင့် ပိုင်ဆိုင်လက်ရှိြဖစ်ေသာ ဦးစိုးမင်းလတ်[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၄၁၃၈၉]ထံမှ ၁-၂-၂၀၂၀ရက်စပ ွဲ ါ အိမြ် ခံေြမှစဦ ် းသေဘာတူ အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ် များ ချပ်ဆို၍ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ရှိြဖစ်ေသာ ေြမကွက်များြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒြမြမသန်း(LL.B)(D.B.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၉၇) အမှတ်(၆၅၇)၊ ွယ်သာကီ(၁)လမ်း၊ က/ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၂၂၄၀၃၉၇

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဒဂုံေရွြပည်ေဈး၊ ုံ/အထပ် အမှတ-် ည၊ ဆိင ု ခ ် န်းအမှတ-် ၄၅/၄၆/၄၇ဆိင ု ခ ် န်းအငှားချထားခံရသူ ေဒထက်ထက်ေဆွ၊ ိင ု င ် သ ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ် [၁၄/ဘကလ(ိင ု )် ၂၂၂၇၄၀]၏ ဆိင ု ခ ် န်းမှတပ ် တ ုံ င် စာအုပအ ် မှတ-် ၄၅ (E-၆၄၀၃၃)/၄၆ (E-၆၄၀၃၄)\၄၇ (E-၆၄၀၃၅) ေပျာက်ဆုံးသွားပါ၍ မိတမှန်ထုတ်ယူခွင့် ေလာက်ထားလာြခင်းအား ကန့်ကွက်လိုပါက (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထားများှင့်တကွ လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင် ပါေကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်ကန ု ဆ ် းံု သည့တ ် င ုိ ် ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်း ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ် ပါသည်။ ေဈးများဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၄၅၅၆၇၆

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ်-7/E၊ နံ့သာကုန်း၊ ေြမကွက် အမှ တ ် - ၁၁/ဈ ၄၊ ဧရိ ယာ(၀.၁၁)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၉၉/ဘီ၊ ဇီးအုံကုန်းလမ်း၊ နံ့သာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန် မိနယ်၊ (ဦးြမင့ေ ် ကျာ်)[၁၂/ကမရ (ိုင်)၀၂၈၂၁၇]အမည်ေပါက် B ေြမပိုင် ေြမအား အမည်ေပါက်ထမ ံ ှ ကိယ ု စ ် ားလှယ် လဲစာအမှတ်-၂၄၁၅၇(၃-၉-၂၀၁၄)ြဖင့် S.P ရရှသ ိ ူ ေဒကမ်းေဝချင်းမှာ ၂၀၁၄ ခုစ ှ ် က ထုတ်ယူခဲ့ေသာ အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ်ဆိုရန်မှတ်ချက်ပါသည့်ေြမပုံ ေြမရာဇဝင် မူ ရ င်း မှာ အသုံး ြပခဲ့ ရ ြခင်း လုံးဝမရှိဘဲ အထားအသိုမှားယွင်းကာ ေပျာက်ဆးံ ု သွားခဲသ ့ ည်မာှ မှနက ် န်ပါေကာင်း အပ်အရှင်းြပဿနာ တစ်စုံတစ်ရာ ေပေပါက်လာပါက တာဝန်ယေ ူ ြဖရှင်းေပး မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာှ  င့် အမည်ေပါက်စာချပ်တတ ို င်ြပ၍ အေရာင်း အဝယ် စာချပ် ခ ျပ် ဆို ရ န် ေြမပုံ ကူး ေလာက် ထားလာရာ တရားဝင် ခို င ် လုံ ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤ ေကာ် ြ ငာပါသည့ ် ရ က် မ ှ စ ၍ (၇)ရက် အတွ င ်း ကန့် ကွ က ် ို င ် ပ ါေကာင်း ှ င့ ် ကန့်ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည် ြဖစ် ေ ကာင်း အသိ ေပးေကညာအပ် ပ ါ သည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀ ဗဟိုသမဝါယမအသင်း ဝန်ထမ်းေဟာင်းများ အမအကိမ်ေတွဆုံပွဲ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားလာ ဗဟိုသမဝါယမအသင်းတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ကသည့် ဝန်ထမ်း ေဟာင်းများ၏ အမအကိမ် ေတွဆုံပွဲကို ေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း ကျင်းပ ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါ၍ ကိုယ်တိုင်မပျက်မကွက် ကေရာက်ပါရန် ေလးစားစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ကျင်းပမည့်ရက် - ၁၂-၂-၂၀၂၀ ရက် (ြပည်ေထာင်စုေန့) ကျင်းပမည့်အချ ိန် - နံနက် ၉ နာရီ ကျင်းပမည့်ေနရာ - မင်းေကျာင်းဥယျာ်တိုက်၊ ဗားကရာလမ်း၊ ကိုးထပ်ကီးဘုရားေရှ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ေဒခင်ခင်ဝင်း(ဂုဏ်ထူးေဆာင်နာယက) ဦးခင်ေမာင်ွန့်(ဥက) ဦးတင်စိုး(အတွင်းေရးမှး)

ဖုန်း-၀၉-၅၁၁၅၁၁၃ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၀၄၀၈၇ ဖုန်း-၀၉-၇၈၈၁၇၉၁၆၅

အထက(၄)၊ သန်လျင်မိ

(၂၅)ကိမ်ေြမာက် ေကျာင်းသား/သူများ၏ ြမတ်ဆရာ ပူေဇာ်ပွဲ

ှစစ ် ်မြပတ် အတူတကွ စုစ ံ ည ုံ ည ီ ၊ီ ပူေဇာ် ကန်ေတာ့ ကပါစို။ ေကျာင်းသား/သူေဟာင်းများအားလုံး ဖိတ်ကား အပ်ပါသည်။ ေန့ရက် - ၁၂-၂-၂၀၂၀ ရက် (ဗုဒဟူးေန့၊ ြပည်ေထာင်စုေန့) အချ ိန် - နံနက် ၉ နာရီ ေနရာ - အထက(၄)ေကျာင်းခန်းမ ဆက်သွယ် - 09-420149676, 09-798745579, လှဒါန်းရန်ဖုန်း 09-5060096, 09-254168982 ကျင်းပေရးေကာ်မတီ

ဓမသုခမဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ ေမွးေန့အလှ (၇)ရက်တရားစခန်းပွဲ

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ြပတိက ု လ ် မ်း၊ ေရကက်ယက်ေကျာင်းတိက ု ် ဝင်း၊ ဓမသုခမဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၌ ေဒါက်တာကိတိသာရ(ေချာင်းဦး ဆရာေတာ်) ေမွးေန့အလှ (၇)ရက်တရားစခန်းပွဲကို ၁၆-၂-၂၀၂၀ ရက်မှ ၂၂-၂၂၀၂၀ ရက်အထိ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ၍ တရားအားထုတလ ် သ ို မ ူ ျား ဖုန်း-၀၉-၇၈၀၀ ၀၃၄၅၆၊ ၀၉-၇၉၅၀၀၅၃၆၆၊ ၀၉-၅၀၀၅၀၅၉ သို ဆက်သွယ်စာရင်းေပးသွင်း ိုင်ပါသည်။ စေန၊ တနဂေွ အားလပ်သူများ စခန်းပွဲကာလအတွင်း ေသာကာေန့လာ တနဂေွြပန် အားထုတ်ိုင်ပါသည်။ အသက်ရွယ်ကီးသူများ ဦးစားေပးလက်ခံပါမည်။ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန် ရပါမည်။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(က)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၃၆၃/က)၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ(် ၃၆၃/က)၊ ေဝဘာဂီလမ်း၊ (က)ရပ်ကက ွ ၊် ဦးထွနး် ခင် [၁၂/ဥကမ(ိင ု )် ၁၂၈၃၇၇] အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀)ဂရန်အမည်ေပါက်သူ (ဖခင်)ဦးထွန်းခင် သည် ၂၇-၄-၁၉၉၈ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ (မိခင်)ေဒတီသည် ၁၄-၆-၂၀၁၄ ရက်တွင် လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့် သမီး(၃)ဦးြဖစ်သူ ေဒခင်မာချ ိ[၁၂/ဥကမ (ိုင်)၁၁၆၄၀၉]၊ ေဒခင်မာဝင်း[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၁၇၁၄၇]၊ ေဒခင်နန်းြမင့်[၁၂/ဥကမ (ိုင်)၁၂၇၆၇၃]တိုမှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဒဂုံမိနယ်တရားုံးကျမ်းကျ ိန် လာအမှတ်-၁၁/၃၀၈၉/၁၉၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ အမည်ေပါက်ဂရန်မူရင်း တိတ ု င်ြပ၍ ၎င်းတိထ ု မ ံ ှ G.P No-၄၆၈၂/၁၈(၇-၅-၁၈)ြဖင့် ရရှသ ိ ူ ဦးသိနး် ဝင်း[၁၂/ဥကမ (ိင ု )် ၀၂၅၂၃၅]မှ ပိင ု ဆ ် င ုိ ေ ် ကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပုက ံ းူ ေလာက်ထား လာမအေပ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့် ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံး လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(အေရှပိင ု း် )မိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၁၂)၊ ဆဒုံ ဒူးဝါးလမ်း၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၁၀၇၀)၊ ေြမအကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက ် င ှ ့် ၎င်းေြမ ေပတွငပ ် ါရှေ ိ သာ တစ်ထပ်ပျ်ေထာင်အမ ိ တ ် စ်လုံးအား ဦးခင်ေမာင်ဝင်းအမည်ေပါက်ထမ ံ ှ စပယ်ရယ ှ ပ ် ါဝါြဖင့် ဝယ်ယပ ူ င ို ဆ ် င ို လ ် က်ေရာက်ရရှထ ိ ားပီး အပ်အရှင်းကင်း၍ ေရာင်းချ ပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် ေ ှိ ကာင်း ဦးချစ်ဝင်း[၁၂/မရက(ိင ု )် ၁၁၁၂၅၆]မှ ဝန်ခက ံ တိြပလာသည့အ ် တွက် က်ုပ်မှ အပီးအပိုင်လဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချ ိအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၁၄)ရက်အတွငး် အေထာက်အထား ြပည့စ ် စ ုံ ွာြဖင့် က်ပ ု ထ ် လ ံ ာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ ဦးတင်ေအာင်ွန့် [၁၂/စခန(ိုင်)၀၀၃၇၈၉] အမှတ်(၁၀၅၇)၊ မန်းဘခိုင်လမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် Ph:09-5110411

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ မအူပင်ခိုင်၊ ပန်းတေနာ်မိ၊ မိကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ မအူပင်ခိုင်၊ ပန်းတေနာ်မိ၊ မိကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊

အကွက်အမှတ်(၂၊ မိကွက်သစ်)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (M ၂၈၁+ M ၂၈၂)၊ ဧရိယာ(၀.၁၃၇)ဧက

အကွက်အမှတ်(၂၊ မိကွက်သစ်)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(B ၉)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၃)ဧကရှိေြမအား

ရှိေြမအား ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ (၈)လမ်း၊ အမှတ်(၇၉၄)ေန

ရန်ကန ု ် မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကက ွ ၊် (၈)လမ်း၊ အမှတ(် ၇၉၄)ေန ဦးေအာင်ေကျာ်စိုး

ဦးေအာင်ေကျာ်စးုိ (ြမန်မာ့ေရှေဆာင်ဘဏ်လမ ီ တ ိ က်ကယ ို စ ် ား) [၈/ရနခ(ိင ု )် ၀၀၀၅၅၁]

(ြမန်မာ့ေရှေဆာင်ဘဏ်လီမိတက်ကိုယ်စား) [၈/ရနခ(ိုင်)၀၀၀၅၅၁]မှ ေြမငှားဂရန်

မှ ေြမငှားဂရန်အမည်ေြပာင်းေလာက်ထားလာပါသည်။ ေလာက်ထားေြမသည် ဦးစိနဝ ် င်း

အမည်ေြပာင်း ေလာက်ထားလာပါသည်။ ေလာက်ထားေြမသည် ဦးစိန်ဝင်းအမည်ြဖင့်

အမည်ြဖင့် ၁-၅-၂၀၀၅ မှ ၃၁-၅-၂၀၃၅ ထိ ှစ်(၃၀)ေြမငှားဂရန်ရရှိထားပီး ြမန်မာ့ ေရှေဆာင်ဘဏ်လီမိတက်မှ ပန်းတေနာ်မိနယ် စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်မှးုံး၏ စာချပ်အမှတ်(၈/၂၀၁၇)ြဖင့် ဝယ်ယူခဲ့ပီး ေြမငှားဂရန်အမည်ေြပာင်း ရရှိေရးအတွက် ေြမငှားဂရန်စာချပ်၊ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံချက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ေထာက်ခခ ံ ျက်၊ ကုမဏီ  မတ ှ ပ ် တ ံု င်လက်မတ ှ  ် င ှ ့် အြခားလိအ ု ပ်သည့စ ် ာရွက် စာတမ်း အေထာက်အထားများှငအ ့် တူ မအူပင်ခိင ု ် အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာနသို ေလာက်ထားလာမှငပ ့် တ်သက်၍ ကျ ိးေကာင်းေဖာ်ြပချက်ခိုင်လုံစွာြဖင့် ကန့်ကွက် တင်ြပိင ု သ ် ူ မည်သက ူ မ ုိ ဆို ယခုေလာက်ထားြခင်းအား ေဆာင်ရက ွ မ ် ေပးသင့ေ ် ကာင်း အေထာက်အထားခိင ု လ ် စ ုံ ွာြဖင့် ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားသည် မအူပင်ခိင ု အ ် ေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ် ေရးဦးစီးဌာနသို

ေကာ်ြငာသည့်ရက်မှစ၍

(၁၅)ရက်ြပည့်ေြမာက်သည့်ရက်အထိ

ကန့်ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ်  မရှပ ိ ါက ေလာက်ထားသူအား လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်း၊ န်ကားချက်ှင့်အညီ ေြမငှားဂရန်အမည်ေြပာင်း ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ သိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ ေကာ်လိေတာ်အရာရှိ ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန မအူပင်မိ

၂၅-၉-၂၀၁၄ရက်မှ ၂၄-၉-၂၀၂၄ရက်ထိ (၁၀)ှစေ ် ြမငှားဂရန်ရရှထ ိ ားပီး ြမန်မာ့ေရှေဆာင်

ကန့် ကွက်ရန်ေကာ်ြငာ ရန်ကုန်မိ၊

ကမာရွတ်မိနယ်၊

ရတနာမိင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ်(၇)၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၁)ကို

အမည်ေပါက်

ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးကည်လွင[် ၁၂/ကမရ(ိုင်) ၀၂၁၄၉၁]ထံမှ စာချပ်စာတမ်းြဖင့် ဝယ်ယူ ထားသူ ေဒ ရီ ရီ လ ွ င ်[ ၁၃/တခလ(ို င ် ) ၀၃၅၀၁၆]မှ ပိင ု ရ ် င ှ အ ် မည်ေြပာင်းလဲေပး ပါရန် ေလာက်ထားလာပါသည်။ ခွင့်ြပ ရန်မသင့်ေကာင်း

ကန့်ကွက်လိုပါက

ေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ တင်၍ (၁၄)ရက် အတွင်း

စာရွက်စာတမ်းအေထာက်

အထားများ

ြပည့်စုံစွာြဖင့်

တင်ြပ

ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ကန့် ကက ွ  ် င ုိ ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ ဒဂုံ  မိသစ် ( ေြမာက် ပို င ်း )မိနယ် ၊ ေြမတို င ်း ရပ် က ွ က ် အ မှ တ ် ( ၁၆-ဘီ ) ၊

ဘဏ်လမ ီ တ ိ က်မှ ပန်းတေနာ်မိနယ် စာချပ်စာတမ်း မှတပ ် တ ံု င်မှ းုးံ ၏ စာချပ်အမှတ်

ေြမကွကအ ် မှတ(် ၆၆)၊အမည်ေပါက် ဦးလှ

(၈/၂၀၁၇)ြဖင့် ဝယ်ယခ ူ ဲ့ ပီး ေြမငှားဂရန်အမည်ေြပာင်းရရှေ ိ ရးအတွက် ေြမငှားဂရန်စာချပ်၊

ဝင်းခိုင်[၁၀/မလမ(ိုင်)၂၀၃၈၄၁]ေြမချ

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ ရပ်ကက ွ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှးေထာက်ခခ ံ ျက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ေထာက်ခံ

ပါမစ်မရ ူ င်းသည် ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့်

ချက်၊ ကုမဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ှင့် အြခားလိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းအေထာက် အထားများှငအ ့် တူ မအူပင်ခိင ု ် အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာနသို ေလာက်ထားလာ မှငပ ့် တ်သက်၍ ကျ ိးေကာင်းေဖာ်ြပချက်ခင ို လ ် စ ုံ ွာြဖင့် ကန့်ကက ွ တ ် င်ြပိင ု သ ် ူ မည်သက ူ ို မဆို ယခုေလာက်ထားြခင်းအား ေဆာင်ရက ွ မ ် ေပးသင့ေ ် ကာင်း အေထာက်အထားခိင ု လ ် စ ံု ာွ ြဖင့် ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားသည် မအူပင်ခိင ု အ ် ေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာနသို ေကာ်ြငာ သည့်ရက်မှစ၍

(၁၅)ရက်ြပည့်ေြမာက်သည့်ရက်အထိ

ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့်

ကန့်ကွက်မမရှ  ိပါက ေလာက်ထားသူအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်း န်ကားချက်ှင့်အညီ ေြမငှားဂရန်အမည်ေြပာင်း ထုတေ ် ပးမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါ သည်။ ေကာ်လိေတာ်အရာရှိ ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန မအူပင်မိ

ေြမချပါမစ်မိတမှ  န် ထုတ်ေပးိုင်ပါရန် လိအ ု ပ်ေသာ စာရွကစ ် ာတမ်းများတင်ြပ၍ ေလာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန့်ကက ွ ရ ် န် ရှပ ိ ါက ေကာ်ြငာသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၁၄)ရက် အတွ င ်း ပို င ် ဆို င ် မ  အေထာက် အ ထား မူရင်းများတင်ြပ၍ ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်း ှင့် သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးသည်အထိ ကန့်ကက ွ ြ် ခင်းမရှပ ိ ါက ေပျာက်ဆုံးသွား သည့် ေြမချပါမစ်(မူရင်း)အား ပယ်ဖျက် ပီး၊ ေြမချပါမစ်မိတမှ  န် ထုတ်ေပးသွား မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ် ပါသည်။ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန ေြမယာဌာနခွဲ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ကန့် ကက ွ  ် င ုိ ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ

လင်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ် ကွကအ ် မှတ(် ၄/၆)၊ ေြမကွကအ ် မှတ် (၂၁၇)၊ ဧရိယာ(၀.၀၃၄)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေန ရာအမှတ(် ၂၁၇)၊ ချင်းတွင်း (၃)လမ်း၊ (၅) ရပ်ကက ွ ၊် လင်သာယာမိနယ်၊ (၁) ဦးညိ လွင[် ၁၂/ကမတ(ိင ု )် ၀၀၉၃၇၁]၊ (၂) ေဒခင် သန်း[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၉၃၇၂] အမည် ေပါက် ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည် ေပါက် (၂)ဦးအနက်တစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးညိလွင် (ခင်ပွန်း)ကွယ်လွန်သြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒခင်သန်း [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၉၃၇၂] မှ တစ်ဦးတည်းေသာ တရားဝင်ဇနီးြဖစ် ေကာင်းတရားုးံ ကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေထာက်ခံ ကျမ်းကျ ိန်လာ၊ အမည်ေပါက် (ခင်ပန ွ ်း)၏ ေသဆုးံ မလက်မှတ်ှင့် ှစ်(၆၀)ဂရန် မူရင်းတိအ ု ားတင်ြပ၍ အေမွဆက်ခပ ံ င ုိ ဆ ် င ုိ ် ေကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆရ ို န် ေြမပုက ံ ူးေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခင ုိ လ ် ေ ံု သာအေထာက်အထား များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွငး် ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်း ှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်း အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ ဌာနမှး (ဒုတယ ိ န်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

စက်မလက်  မအထက(၁)  နတ်ေမာက်လမ်း-ရန်ကန ု ် မိ ေကျာင်းသားေဟာင်းများ၏

(၂၂)ကိမ်ေြမာက် အာစရိယပူေဇာ်ပွဲှင့် မိတ်ဆုံစားပွဲဖိတ်ကားလာ ေကျာင်းစဖွင့်သည်မှ ှစ်အဆက်ဆက်ပညာသင်ကားေပးခဲ့ေသာ အငိမ်းစား အသက်(၆၀)ေကျာ် ဆရာကီး၊ ဆရာမကီးများအား ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ကပီး မိတဆ ် စ ုံ ားပွဲ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ၍ ေကျာင်းသားေဟာင်း များအားလုံး ဖိတ်စာရသည်ြဖစ်ေစ၊ မရသည်ြဖစ်ေစ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ကျင်းပမည့်ေန့/ အချ ိန်။ ။ ၂၃-၂-၂၀၂၀ရက်(တနဂေွေန့)၊ နံနက် ၈:၀၀ နာရီမှ ၁၂:၀၀ နာရီ ကျင်းပမည့်ေနရာ။

။ Yuzana Garden Hotel၊ အလံြပဘုရားလမ်း၊ ဒဂုံ အ.ထ.က(၁)အေရှ

အလှေငွများေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေကျာင်းသားကီးများထံ ထည့်ဝင်လှဒါန်းိုင်ပါသည်။ ၁။ ဦးလှထန ွ း်

(၆၂-တွင)်

၀၉-၄၃၁၇၆၃၁၇

၇။ ဦးဆန်းဦး

၂။ ဦးေကျာ်ဝင်း

(၆၈-လပ်စစ်) ၀၉-၅၃၄၃၄၇၈

၈။ ဦးကည်လင်း (၇၈-မိြပ) ၀၉-၅၀၀၆၃၄၅

၃။ ဦးသန်းဝင်း

(၆၈-သတ)

၉။ ဦးခင်ေမာင်ြမင့် (၈၀-ယာ်) ၀၉-၅၀၃၅၃၈၁

၄။ ဦးဘသိန်း

(၆၉-လပ်စစ်) ၀၉-၄၂၂၅၆၆၂၂၂ ၁၀။ ဦးလှေဌးသန်း (၈၀-ဂေဟ) ၀၉-၇၈၃၃၃၃၃၄၇

၀၉-၅၄၀၉၅၁၄

(၇၃-လပ်စစ်) ၀၉-၅၀၅၄၄၈၀

၅။ ဦးခင်ေမာင်ေအး (၇၂-ဂေဟ) ၀၉-၇၉၅၈၀၆၉၈၄

၁၁။ ဦးကိုကိုိုင်

၆။ ဦးသန်းေဆွ

၁၂။ ဦးေအာင်မင်းိင ု ် (၉၆-ဂေဟ) ၀၉-၂၆၀၀၉၉၉၉၈

(၇၃-ယာ်) ၀၉-၆၉၇၉၉၂၄၉၇

(၈၂-ပိုက်)

၀၉-၅၀၁၄၀၈၆

အသင်းုံးဖုန်း -၀၉-၂၆၀၂၁၅၅၇၈၊ ၀ ၀၉-၄၄၈၀၀၀၇၉၀ -၄၄၈၀၀၀၇၉၀ မှတ်ချက်။ ။ ေနရာအကန့် အသတ်ရပ ှိ ါသြဖင့် ေကျာင်းသားေဟာင်းကိယ ု တ ် င ို ် မပျက်မကွက် ကေရာက်ပါရန်

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ လသာမိနယ်၊ အမှတ-် ၅၈/၆၀၊ စ့အ ် းုိ တန်းလမ်း၊ ေအာက်ဘေလာက် တွင် ုံးခန်းဖွငလ ့် စ ှ ၍ ် လုပင ် န်းေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရေ ှိ သာ ေမထွဋက ် မ ု ဏီ  လမ ီ တ ိ က် (Reg. No. 101031233)၏ ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်များှင့် အစုရှယ်ယာရှင်များကို ၃-၂-၂၀၂၀ ရက်မစ ှ ၍ ေအာက်ပါအတိင ု း် ေြပာင်းလဲထားပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါ သည်။ စ်

အမည်

ရာထူး

အစုရှယ်ယာ

၁။

ေဒအိန်းေဟွ

မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ

၁၂၀

၂။

ေဒြမတ်ေလးရှိန်

ဒါိုက်တာ

၅၀

၃။

ေဒေရလှ

ဒါိုက်တာ

၁၀

အေရအတွက်

၄။

ဦးသန်းထွန်းဦး

ဒါိုက်တာ

-

၅။

ေဒကင်ေကျာ်

အစုရှယ်ယာရှင်

၁၀

၆။

ေဒသန်းွန့်

အစုရှယ်ယာရှင်

၁၀

စုစုေပါင်း

၂၀၀

ေဒအိန်းေဟွ (မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ)၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒြမသာေအာင်(LL.B, LL.M) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၇၂၁) အမှတ်(၂၂)၊ ြမတ်ေလးုံလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၂၁၅၂၉၁၊ ၀၉-၇၇၀၀၇၃၆၇၉

ေကာ်ြငာ

ဒဂုေ ံ ြမာက်မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ ် အမှတ်-၄၅၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၉၄၅၊ ေြမ ကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၉၄၅)၊ ဆည် ေြမာင်းလမ်း၊ (၄၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံေြမာက် (ဦးေစာလွင)် CI-၀၄၅၂၃၁ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးေစာလွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ြဖင့် ေဒတင်တင် ေထွး [၁၂/ပဇတ(ိင ု )် ၀၀၃၉၉၇]မှ တစ်ဦး တည်းေသာ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ေကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာ၊ ေထာက်ခက ံ ျမ်းကျ ိန်လာ၊  မိသားစုသန်းေခါင်စာရင်း၊ ခင်ပန ွ း် ြဖစ်သူ ၏ ေသစာရင်းတိုတင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ရန် ေြမပုက ံ ူးေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခင ို လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထား များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်း ှင့် ကန့် ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ် နည်းအတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပး မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ဌာနမှး မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၁၀၅/ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက် အမှတ်-၁၃၉၁၊ ေြမဧရိယာ (၄၀x၆၀)ေပရှိ ေြမကွက်သည် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအာင်ဝင်းြမင့် [၁၂/ဒဂတ(ိင ု )် ၁၃၂၂၁၆]မှ ဦးေမာင်ြမင့အ ် မည်ေပါက် ေြမချစလစ် မူရင်းှင့်တကွ ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ပိုင်ဆိုင်လက်ရှိြဖစ်ေသာ ဦးမျ ိးိုင်[၁၁/ ကဖန(ိုင်)၀၁၁၂၂၆]ထံမှ ၉.၁.၂၀၂၀ ရက်က ှစ်ဦးသေဘာတူ အိမ်ှင့်ြခံေြမ အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ချပ်ဆ၍ ုိ ဝယ်ယပ ူ င ုိ ဆ ် င ုိ လ ် က်ရြိှ ဖစ်ေနေသာ ေြမကွက် ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒြမြမသန်း(LL.B, D.B.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၉၇) အမှတ်(၆၅၇)၊ ွယ်သာကီ (၁)လမ်း၊ က/ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၇၉၂၂၄၀၃၉၇

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ှင့် သက်ဆိုင်သူများသိေစရန် ေကညာချက် ရန်ကန ု ် မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်ေန က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွ၏ လအ ဲ ပ်န်  ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်သည်မှာရန်ကုန်မိ၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ပုသိမ်ွန့်ရပ်ကွက်၊ ွားိုတန်းလမ်း၊ အမှတ-် ၄၅၁ ေန ေဒခင်ြမ [၁၂/မဂတ(ိင ု )် ၀၄၉၉၇၆]ကို ကိင ု ေ ် ဆာင်ထားသူက ရန်ကန ု ် မိ၊ မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ် (ယခင်-တာေမွ)၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ် (၄-B)၊ ေြမကွက် အမှတ် (ဒုတယ ိ တန်းစား-၃၀)၊ ေြမဧရိယာ (၀.၂၀၆) ဧကရှိ ဘိုးဘပိင ု ် (Free Hold Land) မှ တရားဝင်ခစ ဲွ တ ိ ြ် ခင်းမြပရေသးသည့် ွားိတ ု န်းလမ်းမှ ြခံအတွငး် ဝင်ေပါက်လမ်းြဖစ် သည့် မျက်ှာဝ (၁၀)ေပ၊ လမ်းအရှည် (၁၅)ေပှင့် ြခံအကျယ် (အလျား ၄၀ေပ xအနံ ၆၀ေပ)ရှိ ေြမကွက်များှင့် ယင်းေြမေပရှိ အေဆာက်အအုံအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ် အားလုံးတိုကို ေြမအမည်ေပါက်ြဖစ်သူ မိခင် ေဒသန်းကည် [၁၂/မဂတ(ိုင်) ၀၅၃၁၃၂]ကို ကိင ု ေ ် ဆာင်ထားသူမှ မိမအ ိ ား ၁၉၉၃ ခုစ ှ ၊် ေမလ ၂၇ ရက်ေန့စပ ွဲ ါ ေမတာြဖင့် အပိုင်ေပးကတိစာချပ်အရ ေပးကမ်းခဲ့သြဖင့် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး အပ်အရှင်းြပဿနာ လုံးဝ ရှင်းလင်းေကာင်း၊ ေချာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ့် စီမပ ံ င ုိ ခ ် င ွ လ ့် းံု ဝရှသ ိ ြူ ဖစ်ေကာင်း အတိအလင်းဝန်ခ၍ ံ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွအား အဆိပ ု ါေြမှင့် အေဆာက်အအုက ံ ို ေရာင်းချလိေ ု ကာင်း ကမ်းလှမ်း လာသည့်အတွက် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှလည်း သေဘာိုးြဖင့် ယုံကည်၍ ဝယ်ယူရန် ေဒခင်ြမ၏လက်ဝယ်သို စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အထက်ပါေြမအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှ  င့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည်သူ မဆို ဤေကာ်ြငာပါရှိသည့်ေန့မှစတင်၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ (မူရင်း)စာချပ် စာတမ်းများကို ယူေဆာင်၍ က်ုပ်ထံလူကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ တင်ြပကန့်ကွက်ိုင် ပါေကာင်း သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ အပီးအြပတ် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးထင်ေကျာ် B.Sc,H.G.P, R.L တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၃၁၅)/(၂၉-၆-၁၉၉၀) အမှတ်-၁၃၈၊ ပထမထပ်၊ ၃၂လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၆၀၂၁

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရှမ်းြပည်နယ်၊ တာချ ီလိတ် မိနယ်၊ မယ်ေခါင်ရပ်ကက ွ ၊် အကွကအ ် မှတ ် င ှ ့် အမည်-၁/ မိကွကသ ် စ်အပိင ု ်း(က)၊ ဦးပိင ု အ ် မှတ-် ၁၀၀၊ အကျယ်အဝန်း-၀.၀၅၅ ဧကရှိ ေြမကွက်မှာ ေဒနန်းယွန်း[၁၃/တခလ(ိုင်)၀၃၀၁၄၆]မှ သက်ဆိုင်ရာ မိေြမစာရင်း၌ အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိသည့် ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းေြမကွကက ် ို အမည်ေပါက်ပင ို ဆ ် င ို သ ် ူ ေဒနန်းယွန်းက မည်သတ ူ စ်ဦး တစ်ေယာက်ကိုမ ေရာင်းချထားြခင်း၊ ေပါင်ှံထားြခင်း၊ ေပးအပ်ထားြခင်း၊ လှဒါန်းထားြခင်း၊ အာမခံအြဖစ်ထားရှြိ ခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လေ ဲ ြပာင်းထား ြခင်းမရှိပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးသန်းေရ(LL.B, D.B.L) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၂၃၈၂) (၁၁-၁-၂၀၀၁) အမှတ်-၉၉၊ ပထပ်(ဘယ်)၊ ၃၉-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၁၄၀၂၂

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ (တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန့်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀) ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၇၀၇

ေဒနီနီလွင် ှင့် ဦးeာဏ်မျ ိးွန့် တရားလို တရားပိင် မေလးတိင ု း် ေဒသကီး၊ ပုသမ ိ ် ကီးမိနယ်၊ ေအာင်မဂလ  ာ(၁)ရပ်ကက ွ ၊် သဇင် လမ်း၊ အမှတ်(၂၃၄)ေန တရားပိင် ဦးeာဏ်မျ ိးွန့်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစ ရမည်။ သင့အ ် ေပ၌ တရားလို ေဒနီနလ ီ င ွ က ် ရန်ကန ု အ ် ေရှပိင ု း် ခိင ု တ ် ရားုးံ ေတာ်၌ တရားမကီးမအမှတ-် ၇၀၇/၂၀၁၉ တွင် “ တိယ ု တ ုိ ာ-ေအအိပစ ် အ ် င ုိ အ ် အ ုိ မျ ိးအစား၊ ကား အမှတ(် 3L/4638)ကား၊ ယင်းကား ှငသ ့် က်ဆင ို ေ ် သာ ေမာ်ေတာ်ယာ်မတ ှ ပ ် တ ုံ င်စာအုပ၊် ဝှီးတက်၊ အခွန်ေကျစာရွက်အစရှိသည့် မူရင်းမှတ်တမ်းမှတ်ရာများအားလုံး ြပန်လည် လက်ေရာက်လအ ဲ ပ်လေ ဲ ြပာင်းေပးအပ်ေစလိမ ု ” ေလာက်ထားစွဆ ဲ သ ို ည်ြဖစ်၍ သင်ကယ ို ် တိင ု ြ် ဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမှငစ ့် ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့စ ် ကားအရပ်ရပ်တက ုိ ုိ ေချပေြပာဆို ိုင်သူ သင့်ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ရက် (၁၃၈၁-ခုှစ်၊ တေပါင်းလဆန်း ၂ ရက်) မွန်းမတည့်မီ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလိ၏ ု အဆိလ ု ာကိ  ု ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သလ ို ာေရာက် ရမည်။ ၎င်းအြပင် အထက်ပါေန့ရက်တင ွ ် သင်မလာေရာက်ပျက်ကက ွ ခ ် လ ့ဲ င် သင့မ ် ျက် ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိုက ကည့်လိ  ုသည့် စာရွကစ ် ာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပ အမှြီ ပလိသ ု ည့် စာရွကစ ် ာတမ်းအစရှသ ိ ည် တိက ု ို သင်င ှ အ ့် တူ ယူေဆာင်လာရမည်။ (သိမ ု ဟုတ)် သင့က ် ယ ို စ ် ားလှယေ ် ရှေနလက်တင ွ ် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလာတင်သွင်းလိုလင် အမမဆိုင်မ(ီ ေလး)ရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀-ြပည့ ် စ ှ ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်တင ွ ် ဤုးံ တံဆပ ိ  ် က ုိ  ် ပ ိှ ၍ ် က်ပ ု လ ် က် မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (စံြမင့်) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၃) ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည် ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ကန်း(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ချမ်းသာ

လမ်း၊ တိက ု အ ် မှတ(် ၆)၊ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တက ုိ ် အေဆာက်အအုမ ံ ှ (၃)လာ၊

အခန်း(၄)တိုက်ခန်းသည် ေြမရှင်ြဖစ်သူ ဗိုလ်မှးကီးတင်ဝင်း(ငိမ်း)မှ PAE စနစ်ြဖင့် ကန်ထိုက်တိုက်ေဆာက်လုပ်ခဲ့ပီး ဗိုလ်မှးကီးတင်ဝင်း(ငိမ်း)

ထံမှ အဆင့ဆ ် င့် တရားဝင်ဝယ်ယခ ူ ဲ့ ပီး လက်ရပ ှိ င ို ဆ ် င ို ၍ ် ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ူ ေဒအိအိတင့်[၁၂/စခန(ိုင်)၀၅၅၇၇၈]ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက တရားဝင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ

တိက ု ခ ် န်းှငပ ့် တ်သက်၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားရှပ ိ ါက တရားဝင်ခင ုိ လ ် ေ ံု သာ

ကန့် ကွက်ရန်ေကာ်ြငာ

၀၂၁၂၅၀]ထံမှ စာချပ်စာတမ်းြဖင့် ဝယ်ယူ

ေပးပါရန် ေလာက် ထားလာပါသည် ။

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ

အထားများ

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ ဇမသေြပလမ်း၊အမှတ်(၁၂၃/၁)ဟုေခတွင်ေသာ (၁)ခန်းတွဲ (၇)ထပ်ခွဲတိုက် ကွန်ဒိုအေဆာက်အအုံ၏ ဒုတိယထပ်(3FL) အကျယ်အဝန်း အလျားေပ(၃၀)၊ အနံေပ(၆၀)ရှိ ကွန်ဒို တိုက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်အား ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင် အကျ ိးခံစား ခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိက ု ုိ တရားဝင်လက်ရပ ှိ င ို ဆ ် င ို ် ပီး လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ့် ရှိသူ ဦးေနလင်းထွန်း[၁၃/တကန(ိုင်)၁၄၉၆၀၇] မန်ေနးဂျင်းဒါိုက်တာ၊ ဆန်းြမတ်ထန ွ း် ကုမဏီ  လမ ီ တ ိ က်ထမ ံ ှ က်ပ ု တ ် ၏ ုိ မိတေ ် ဆွများက အပီးအြပတ် ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကွက်လို သူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများြဖင့် က်ပ ု တ ် ထ ုိ သ ံ ုိ ကိယ ု တ ် င ို လ ် ာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ် ပါသည်။ သတ်မှတ်ေန့ထက် ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒတင်တင်ေမာ်(LL.B) ေဒခင်ြပည့်(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၇၅) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၀၄၈) အမှတ်-၆/၈၊ အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းမကီး၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၂၅၈၇၁၄၊ ၀၉-၂၆၀၆၂၃၃၆၁၊ ၀၉-၂၆၂၈၅၆၄၂၇၊ ၀၉-၄၂၅၀၁၇၁၉၃

ပါသြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်းကားပါရန်။

(ိင ု )် ၀၂၆၇၈၆]မှ ပိင ု ရ ် င ှ အ ် မည်ေြပာင်းလဲ

ရက်အတွငး် စာရွကစ ် ာတမ်းအေထာက်

ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀၊ ၀၉-၉၆၅၁၈၁၈၂၀

၁၆-၁၂-၂၀၁၉ ရက်သည် ၄-၂-၂၀၂၀ ရက်တွင် ေပျာက်ဆုံးသွား

၁၃၇၄၂၈]ှင် ့ ေဒေကျာ့ေကခိင ု [် ၁၂/ကတတ

က ေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစတင်၍ (၁၄)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀)

ေထာက်ခံစာအမှတ် သရထ-၄/ေဆးဝါး/၂၀၁၉/(၄၇၁၄)၊ ရက်စွဲ

ထားသူ ဦးေအာင်ြမတ်သ[ူ ၁၄/အဂပ(ိင ု )်

ရက်ြပည့ေ ် ြမာက်၍ ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက တိက ု ခ ် န်းအေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ကိ  ု

တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊

ှင့် စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၏

ပိင ု ဆ ် င ို သ ် ူ ဦးထွန်းလှ [၁၂/ကတတ(ိင ု )်

(၇)ရက်အတွင်း က်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်

ေဒခင်မာလာ(LL.B)

သွင်းကုန်လိုင်စင်အမှတ-် YGNIL1 1920 0 2938 (20/12/2019)

(၃)၊ အခန်းအမှတ(် ၁၀၂)ကို အမည်ေပါက်

ခွငြ့် ပရန်မသင်ေ ့ ကာင်း ကန့်ကက ွ လ ် ပ ုိ ါ

လဲအပ်န်ကားချက်အရ-

Hlaing Yar Zar Aung Myint Company Limited ၏

ပုဇန ွ ေ ် တာင်ဥယျာ်အမ ိ ရ ် ာရှိ တိက ု အ ် မှတ်

အေထာက်အထား စာချပ်မူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ရက်မှစ၍

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊

ြပည့်စုံစွာြဖင့်

Ph:09-43025333

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက် ရန်ကန ု ် မိ၊ သဃန  ်းကန်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရးရပ်ကက ွ ၊် ေအာင်ရတနာ လမ်း၊ အမှတ်-၁၇(B)တွင် က်ုပ် ဦးခင်ေမာင်ဝင်းမှ "Standard"အမည် တံဆိပ်ြဖင့် ေသာက်ေရသန့်ထုတ်လုပ်ေရာင်းချရန် စီစ်ထားရှိပီး ြဖစ်ပါ သည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ ြမန်မာိင ု င ် တ ံ စ်ဝန်းတွငရ ် ေ ှိ သာ ေသာက်ေရသန့်စက်မ ုံ ျားမှ အမည်တရ ူ ပ ှိ ါက ခိင ု လ ် ေ ုံ သာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကညာပါသည့် ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း Royal Aqua Star Co.,Ltd ထံသိုြဖစ်ေစ (သိုမ ဟုတ)် ဦးခင်ေမာင်ဝင်းထံြဖစ်ေစ၊ လူကယ ို တ ် င ို လ ် ာေရာက်၍ြဖစ်ေစ၊ ဖုန်းြဖင့် ဆက်သွယ်၍ြဖစ်ေစ၊ Viber ြဖင့်ဆက်သွယ်၍ြဖစ်ေစ၊ email ပို၍ြဖစ်ေစ ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကွက်ြခင်း မြပပါက သတင်းစာေကညာချက်င ှ အ ့် တူ အသုံးြပလိေ ု သာ အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ် အမည်ြဖင့် အစားအေသာက်င ှ ့် ေဆးဝါးကွပက ် ေ ဲ ရးဦးစီးဌာနသို အမည်တူ ေထာက်ခံချက် ဆက်လက်ေလာက်ထားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ် ပါသည်။ Royal Aqua Star Co.,Ltd ေရသန့်နည်းပညာ၊ ေသာက်ေရသန့်စက်ှင့် အပိုပစည်းြဖန့်ချ ိေရး A(11-20)၊ ြပည်ေထာင်စလ ု မ်း၊ (၂၆)ရပ်ကက ွ ၊် ေတာင်ဒဂုံ မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၅၃၀၁၇၀၀၂၊ ၀၉-၄၅၃၃၀၁၀၇၇ Viber -၀၉-၉၅၃၀၁၇၀၀၂၊ ၀၉-၄၂၅၉၉၁၀၂၆ email-royalaquastar16@gmail.com

တင်ြပ

ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ကန့်ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ

လင်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ ်

အမှတ်(၄/၆)၊ ေြမကွက်အမှတ(် ၂၁၃/၂၁၄)၊

ဧရိယာ(၀.၀၆၈)ဧက၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာ အမှတ(် ၂၁၃/၂၁၄)၊ ချင်းတွငး် (၃)လမ်း၊ (၅)

ရပ်ကက ွ ၊် လင်သာယာမိနယ်၊ (၁)ဦးညိလွင် [၁၂/ကမတ(ိင ု )် ၀၀၉၃၇၁]၊ (၂) ေဒခင်သန်း

[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၉၃၇၂] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် (၂)ဦး

အနက် တစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးညိလွင်(ခင်ပွနး် ) ကွယလ ် န ွ သ ် ြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒခင်သန်း [၁၂/

ကမတ(ိင ု )် ၀၀၉၃၇၂]မှ တစ်ဦးတည်းေသာ

တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ေကာင်း တရားုးံ ကျမ်းကျ ိန် လာ၊ ေထာက်ခက ံ ျမ်းကျ ိန်လာ၊  အမည်ေပါက် (ခင်ပန ွ း် )၏ ေသဆုးံ မလက်မတ ှ  ် င ှ ့် ှစ(် ၆၀)

ဂရန်မူရင်းတိအ ု ား တင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံ ပိင ု ဆ ် င ုိ ေ ် ကာင်းှင် ့ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်

ဆိရ ု န် ေြမပုက ံ းူ ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်

ခိုင်လံေ ု သာ

အေထာက်အထားများြဖင့်

ဤေကာ်ြငာ ပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွငး်

အများသိေစရန် ြပန်လည်ေြဖရှင်းေကညာြခင်း

က လုပ်ထးံု လုပ်နည်းအတိုငး် ဆက်လက်

[၈/ပခက(ိုင်)၂၄၁၄၇၁]ကိုင်ေဆာင်သူ၊ အမှတ်(၃၄)၊ ၁၅၇လမ်း၊ တာေမွကီး(က+ဂ)

က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ေဒစိုးမိုးသူ(အဖ)ဦးြမင့သ ် ူ ိင ု င ် သ ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါ

ေဆာင်ရက ွ ေပးမည် ် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး

(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပစီမံကိန်းှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ် မတီ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွများြဖစ်ကေသာ ေဒစီစီဝင်း (အဖ-ဦးြမင့သ ် )ူ [၈/ပခက(ိင ု )် ၀၃၇၃၀၃]၊ ေဒနီနီဝင်း (အဖ-ဦးြမင့်သ)ူ (PBU 092484)၊ ဦးထင်မင်းသူ (အဖ-ဦးြမင့်သ)ူ [၈/ပခက(ိင ု )် ၁၈၉၂၀၂] ကိင ု ေ ် ဆာင်သတ ူ ၏ ို လအ ဲ ပ်န်  ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင ု ်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွများြဖစ်ကေသာ ေဒစီစဝ ီ င်း၊ ေဒနီနဝ ီ င်း၊ ဦးထင်မင်းသူတ၏ ုိ ဖခင် ဦးြမင့်သူှင့် မိခင် ေဒဝင်းကည်တိုမှ ၎င်းတို(၃)ဦးအပါအဝင် သားသမီး(၁၂)ဦး ေမွးဖွားခဲ့ပါသည်။ သားသမီး(၇)ဦးမှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါသည်။ ပခုကမိ၊ အမှတ(် ၃)ရပ်ကက ွ ၊် (ဂ)ကွငး် ၊ ၁၀လမ်း၊ အမှတ် ၆၀ ဟုေခတွငေ ် သာ ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက ် င ှ ့် အဆိပ ု ါေြမကွကေ ် ပတွင် ေဆာက်လပ ု ထ ် ားေသာ ှစထ ် ပ်အမ ိ ် (အုတ်တံတိုင်းခတ်ပီး) အိမ်ှင့်ေြမမှာ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ေဒစီစီဝင်း၊ ေဒနီနီဝင်း၊ ဦးထင်မင်းသူတို၏ဖခင် ဦးြမင့်သူှင့် မိခင် ေဒဝင်းကည်တိုပိုင်ဆိုင်ေသာ အိမ ် င ှ ေ ့် ြမြဖစ်ပီး ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးြမင့သ ် မ ူ ှာ (၂၀၁၁ ခုစ ှ ် ိဝ ု င်ဘာလ)တွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွား ခဲ့ပီးေနာက် မိခင်ြဖစ်သူ ေဒဝင်းကည်မှ ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒှင့် အေမွဆက်ခံ ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒတိုအရ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ှင့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်အြပည့်ရှိေသာ အိမ်ှင့်ေြမလည်း ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပ ု ါအိမ ် င ှ ေ ့် ြမကို မိမတ ိ ၏ ုိ ညီမြဖစ်သူ ေဒစိုးမိုးသူ [၈/ပခက(ိင ု )် ၂၄၁၄၇၁] ကိုင်ေဆာင်သူမှ မိခင်ြဖစ်သူ ေဒဝင်းကည်ထံမှ ၂၀၁၃ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ရက်တွင် ှစ်ဦးသေဘာတူ အိမ်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ် ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူခဲ့ပီး အေရာင်း အဝယ်ကတိစာချပ်အေပတွင်လည်း က်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ေဒစီစီဝင်း၊ ေဒနီနီဝင်း၊ ဦးထင်မင်းသူှင့် ေဒဇွန်သူသူကို[၈/ပခက(ိုင်)၁၄၉၃၈၄]တိုမှ အိမ်ြခံေြမ ကွကေ ် ရာင်းြခင်းအား သိရေ ိှ ကာင်း၊ သေဘာတူေကာင်း အသီးသီးပါဝင်လက်မတ ှ ် ေရးထိးု ခဲ့ ကပီး အသိသက်ေသများေနရာတွင် အသိသက်ေသ (၂)ဦးမှ ပါဝင်လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ပီး ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်၍ ညီမြဖစ်သူ ေဒစိုးမိုးသူအား မိခင်ြဖစ်သူ ေဒဝင်းကည် (PKU-၁၄၁၄၂၄)မှ ေရာင်းချထားသည်မှာ မှနက ် န်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒစီစီဝင်း၊ ေဒနီနီဝင်း၊ ဦးထင်မင်းသူတို၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးခင်ေဇာ် B.Sc (Zool), H.G.P, R.L

မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ်လူသစ် ဘဝသစ်

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၉၆၄) အမှတ် (ခ/၂၉၄)၊ ဦးေအာင်ြမတ်လမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာ (၂)ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ

ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိတွင် ေနထိုင်သူ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ြပန်လည်ေြဖရှင်းေကညာအပ်ပါသည်။ ပခုကမိ၊ အမှတ(် ၃)ရပ်ကက ွ ၊် (ဂ)ကွင်း၊ ၁၀လမ်း၊ အမှတ(် ၆၀)ဟုေခတွငေ ် သာ ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့်အဆိုပါ ေြမကွက်ေပတွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ှစ်ထပ် အိမ(် အုတ်တံတိုင်းခတ်ပီး) အိမ ် င ှ ေ ့် ြမမှာ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွြဖစ်သူ ေဒစိုးမိုးသူ၏ မိဘ များြဖစ်ကေသာ (အဖ)ြဖစ်သူ ဦးြမင့သ ်  ူ င ှ ့် (အမိ)ေဒဝင်းကည်တပ ုိ င ုိ ဆ ် င ုိ ေ ် သာ အိမ ် င ှ ့် ေြမ ြဖစ်ပါသည်။ (အဖ)ြဖစ်သူ ဦးြမင့်သူသည် (၂၀၁၁ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ)တွင် ကွယ်လွန် သွားခဲ့ပီးေနာက် မိခင်ြဖစ်သူ ေဒဝင်းကည်မှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ှင့် စီမံခန့်ခွဲ ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ အိမ်ှင့်ေြမလည်းြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အိမ်ှင့်ေြမကို မိခင်ြဖစ်သူ ေဒဝင်းကည်ထံမှ ၂၀၁၃ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ရက်တင ွ ် ှစဦ ် းသေဘာတူ အိမအ ် ေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ် ချပ်ဆ၍ ုိ ေဒစိးု မိးု သူမှ ဝယ်ယူခဲ့ပီး၊ ကျန်သားသမီးများြဖစ်ကေသာ

ေဒစီစီဝင်း[၈/ပခက(ိုင်)၀၃၇၃၀၃]၊

ေဒနီနီဝင်း(PBU-092484)၊ ဦးထင်မင်းသူ[၈/ပခက(ိုင်)၁၈၉၂၀၂]၊ ေဒဇွန်သူသူကို[၈/ ပခက(ိုင်)၁၄၉၃၈၄]တိုမှ အိမ်ြခံေြမကွက်ေရာင်းြခင်းအား သိရှိသေဘာတူေကာင်း အသီးသီး ပါဝင်လက်မတ ှ ေ ် ရးထိုးခဲေ ့ ကာင်းကို ၂၉-၁-၂၀၂၀ရက်စပ ွဲ ါ ေကးမုသ ံ တင်းစာှင့် ၃၀-၁-၂၀၂၀ရက်စွဲပါ ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာတိုတွင် ေဒစိုးမိုးသူမှ အများသိေစရန် သတိေပးတားြမစ်ြခင်းေကာ်ြငာြဖင့် ေကညာခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သမီးြဖစ်သူ ေဒစိုးမိုးသူအား ၂၀၁၃ခုစ ှ ၊် ဇန်နဝါရီလ ၁၁ရက်တင ွ ် ေရာင်းချခဲေ ့ သာ အထက်ေဖာ်ြပပါ အိမ ် င ှ ေ ့် ြမအား မိခင်ြဖစ်သူ ေဒဝင်းကည်မှ အြခားသူတစ်ဦးတစ်ေယာက် အား ထပ်မေ ံ ရာင်းချရန် ကိးစားေနေကာင်း တစ်ဆင့စ ် ကား ကားသိေနရမများေကာင့် မလွနခ ် င်တင ွ ် တားဆီးိင ု ရ ် န်အတွကလ ် ည်းေကာင်း၊ မိဘှငသ ့် ားသမီးြဖစ်ေန၍ ဥပေဒှင့် အညီ ေဆာင်ရက ွ ရ ် ပါကလည်း မသင့ေ ် လျာ်မများေကာင့  ် သတင်းစာေကာ်ြငာကိလ ု ည်း ထိနး် ထိနး် သိမး် သိမး် ှင့် ထည့သ ် င ွ း် ေကညာခဲြ့ ခင်း ြဖစ်ပါသည်။ သတင်းစာေကာ်ြငာပါ အေကာင်းအရာများမှာလည်း အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်း ထည့်သွင်းေကညာထားြခင်း ြဖစ်ေသာေကာင့် ေဒဝင်းကည်၏ အကျ ိးေဆာင်တရားလတ်ေတာ်ေရှေန ဦးနန်းထိက ု ဦ ် း (LL.B)၏ ၃-၂-၂၀၂၀ရက်စပ ွဲ ါ ေကးမုသ ံ တင်းစာပါေကာ်ြငာအား လိက ု န ် ာေဆာင်ရက ွ ရ ် န် အေကာင်းမရှိပါေကာင်း အများသိေစရန် ြပန်လည်ေြဖရှင်းေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒစိုးမိုးသူ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးခင်ေဇာ် B.Sc(Zool),H.G.P,R.L တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၉၆၄) အမှတ်(ခ/၂၉၄)၊ ဦးေအာင်ြမတ်လမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၂)ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ

ကန့် ကက ွ  ် ိုငေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်

ကွက်အမှတ်-၁၄/ေရ ေပါက်ကံ၊ ေြမကွက် အမှတ-် ၁၀၉၇၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ် (၁၀၉၇)၊ ရာဇဓိရာဇ်(၄)လမ်း၊ (၁၄/ေရေပါက် ကံ)၊ မေအးေအးသန်း အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမ အား အမည်ေပါက် မေအးေအးသန်း [၁၂/ ရကန(ိင ု )် ၀၀၃၃၅၅]ထံမှ အရပ်ကတိစာချပ် ြဖင့် ဝယ်ယူသူ ဦးမင်းလွင်မှလည်းေကာင်း၊ ဦးမင်းလွင်ထံမှ

အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့်

ဝယ်ယူသူ ေဒနီလာစမ်းမှလည်းေကာင်း ဝယ်ယခ ူ ဲ့ ပီးေနာက် ေဒနီလာစမ်းထံမှ အရပ် ကတိစာချပ်ြဖင့် ထပ်မံဝယ်ယူသူ ဦးေဇာ် လွင်ဦး[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၇၆၄၇၇]မှ ပါမစ် မူ ရ င်း မစုံ (ဓာတ် ပုံ ၊ အိ မ ် ရာေဆာက် လု ပ ် ေနထိုင်ခွင့်၊ မှီခိုသူများစာရင်းများသာပါ)ှင့် ေရေြပာင်းသူများ ရာဇဝင်အကျ်းချပ်မပါ ရှိြခင်းအေပ ေပျာက်ဆုံးေကာင်း တရားုံး ကျမ်းကျ ိန်လာ(၁၁/၁၀၅၄/၁၉)၊  ရပ်ကွက် အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့် ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်တိုတင်ြပ၍ ဂရန်သစ် ေလာက်ထားလာမအေပ တရားဝင်ခိုင်လုံ ေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ ပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွငး် ကန့်ကက ွ ် ိုင်ပါေကာင်းှင့်

ကန့်ကွက်မမရှိပါက

လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းအတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင် ရွကေ ် ပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

မိသားစုဝင်စာရင်းမှ မသက်ဆိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေကာ့မှးမိနယ်၊ နတ်စင်ကုန်း စံြပ

ေကျးရွာေန(အဖ) ဦးလူေမာင်၏သမီး၊ ေဒေဌးကည် [၁၂/ကမန (ိင ု )် ၀၀၆၃၉၄]သည် ညီမများြဖစ်ကေသာ ေဒခင်မာဝင်း [၁၂/ကမန

(ိုင်)၀၀၆၃၉၃]ှင့် ေဒချ ိချ ိမာ [၁၂/ကမန(ိုင်)၀၅၈၇၉၀]တိုအား စိတဆ ် င်းရဲေအာင် အမျ ိးမျ ိးြပလုပေ ် နပါသြဖင့် ၎င်းအား ဤေကာ်ြငာ ပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ မိသားစုဝင်အြဖစ်မှ အပီးအပိင ု ် မသက်ဆင ုိ ေ ် တာ့ပါ ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ထပ်မံ၍

မဟုတ်မမှန်ေြပာဆိုြခင်းများ ြပလုပ်လာပါက တရားဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ (ညီမ) ေဒခင်မာဝင်း

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေဈးမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဆိင ု ခ ် န်း(၄)ခန်းသည် ဆိင ု ခ ် န်းမှတပ ် တ ံု င်စာအုပေ ် ပျာက်ဆးံု သွားပါ၍ မိတအမှ  နထ ် တ ု ယ ် ခ ူ င ွ ့် ေလာက်ထားလာြခင်းအား ကန့်ကွက်လိုပါက (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရွက် စာတမ်းအေထာက်အထားများှငတ ့် ကွ လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ် ရက်ကန ု ဆ ် းံု သည့တ ် င ုိ ် ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းှငအ ့် ညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ စ်

ေဈးုံ

ဆိုင်အမှတ်

ဆိုင်ငှားအမည်၊

မှတ်ပုံတင်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

စာအုပ် No.

အေရှ(ဒီ)သစ်

၁၈

ေဒကျင်ေမ

အေရှ(ဒီ)သစ်

၁၉

ေဒကျင်ေမ

(၂)ထပ်ုံ

၁၁

ဦးေအာင်

(၂)ထပ်ုံ

၆၁

ေဒေမဝင်း

[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၀၇၃၀၈] [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၀၇၃၀၈] [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၃၀၈၈၃]

W.03017 W.03018 W.03380

ေပျာက်ဆုံး ကန်ေတာ် ေဇာ်ိုင်ဦး[၁၂/လမန (ို င ် ) ၁၇၅၀၂၇]၏ ို င ် ငံ ကူး လက် မ ှ တ ် စာအုပ်မှာ ခရီးသွားရင်း ေပျာက်ဆုံးသွား ပါသြဖင့် ေတွရှပ ိ ါက အေကာင်းကားေပး ပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၂၁၇၀၁၉၆

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ကမာရွတ် မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကက ွ ၊် ပတြမားလမ်း၊ အမှတ် (၆၈/က)၊ လှည်းတန်းဟု ေခတွငေ ် သာ ေြမှငအ ့် ေဆာက်အအုအ ံ ား အမည် ေပါက် ေဒအစီကွယ်လွန်၍ ၎င်း၏အေမွစားအေမွခံများြဖစ်ေသာ (၁) မသင်းသင်းခိုင်[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၃၁၅၆၇]၊ (၂)ေမာင်သိန်းေဇာ်ဦး[၁၂/ ကမရ(ိုင်)၀၀၀၀၄၉]၊ (၃)မစိမ်းြမြမွယ်[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၀၃၆၆၃]၊ (၄) ေမာင်ခင ို သ ် ေ ူ ဇာ်[၁၂/ကမရ(ိင ု )် ၀၅၈၂၃၇]၊ (၅)ေမာင်ရထ ဲ ဋ ွ ေ ် ဇာ်[၁၂/ကမရ (ို င ် ) ၀၅၈၂၄၀]၊ (၆)ေမာင် ဇ ွဲ မာန် ေ သွး [၁၂/ကမရ(ို င ် ) ၀၆၀၄၂၄]တို မ ှ တရားဝင်ပင ုိ ဆ ် င ုိ ် ပီး ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် ေ ိှ ကာင်းဝန်ခ၍ ံ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွမှ အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသ ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားမူရင်း စာရွက်စာတမ်းများြဖင့် က်ုပ် ထံသို လူကယ ို တ ် င ို ် လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှိ ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည် ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒအိအိမင်း(LL.B, C.B.L) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၃၅၅) တိုက်(၁၅၇/A-3)၊ ဒုတိယထပ်၊ အေပဘေလာက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၀၆၁၀၁၅၊ ၀၉-၇၆၅၀၆၁၀၁၅

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ကည့ြ် မင်တင ုိ ် မိနယ်၊ မကျည်းတန်းေတာင်(အေနာက်)ရပ်ကက ွ ၊်

[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၂၂၄၉၄]

W.62288 ေဈးများဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ Ph-၀၉-၅၄၀၅၆၄၇

ဦးေရစိုးလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၂၁)၊ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်မှ(၄)လာ၊ (ေြခရင်းခန်း) တိက ု ခ ် န်းသည် ေြမရှငမ ် ျားြဖစ်သူ ေဒခင်မိင်[၁၂/ပဘတ(ိင ု )် ၀၃၀၃၅၄]၊ ေဒြမေရ[၁၂/ ကမတ(ိင ု )် ၀၄၁၅၈၇]၊ ေဒသန်းသန်းဝင်း[၁၂/ကမတ(ိင ု )် ၀၄၁၇၃၁]တိ ု င ှ ့် ကန်ထိက ု ် တာများြဖစ်သူ ဦးေအာင်ေကျာ်စိုး[၁၂/စခန(ိင ု )် ၀၂၃၀၂၃]၊ ဦးစံတင်[၈/မထန(ိင ု )် ၀၀၆၁ ၃၉]တို ကန်ထိက ု တ ် က ုိ ေ ် ဆာက်လပ ု ရ ် ာမှ ကန်ထိက ု တ ် ာ ဦးေအာင်ေကျာ်စိုး အကျ ိး

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ

ခံစားခွငရ ့် ရှိ ပီး ဦးေအာင်ေကျာ်စိုးထံမှ အဆင့ဆ ် င့တ ် ရားဝင်ဝယ်ယခ ူ ဲ့ ပီး လက်ရပ ှိ င ို ဆ ် င ို ၍ ်

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန့်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

က တရားဝင် ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပ ု ါတိက ု ခ ် န်း

ေမှာ်ဘီမိနယ်တရားုံးေတာ်၌ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးအမအမှတ်-၉၂

ေဒေအးေအးေမာ်

ေဒုတင်ေထွး

ှင့် (တရားလို)

(ကွယလ ် န ွ သ ် ဦ ူ းေမာင်ထန ွ း် ၏ဇနီး) (တရားပိင်)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ စမ်းေချာင်းေပါက်ေကျးရွာေန ေဒုတင်ေထွး(ဘ) ဦးတင်ေမာင်ေဇာ် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ) သိေစရမည်။ သင့်အေပ၌ တရားလိုက

“ပဋိညာ်အတိုင်းေဆာင်ရွက်ေပးေစလိုမ

(သိမ ု ဟုတ)် ေြမှငအ ့် မ ိ ေ ် ရာင်းေကးေငွကာလတန်ေကးကျပ်သန ိ ်း(၁၀၀) ရလိမ ု ” ေလာက်ထားစွဆ ဲ ခ ို ျက်ရသ ှိ ည်ြဖစ်၍ သင်ကယ ို တ ် င ို ြ် ဖစ်ေစ သိတ ု ည်းမဟုတ် ၎င်း အမှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ သင့က ် ယ ို စ ် ားလှယ် ုံးအခွငအ ့် မိန့်အရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိတ ု ည်းမဟုတ် ၎င်းအမှင့် စပ်ဆင ို သ ် ည့် အချက်များကို ေချပေြပာဆိ ု င ို သ ် ူ တစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေန ှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ရက်၊ (၁၃၈၁ခုှစ်၊ တေပါင်း လဆန်း ၂ရက်)မွန်းမတည့်မီ ၁၀နာရီတွင် အထက်ကအမည် ေရးသားပါရှိသူက တရားလိ၏ ု စွဆ ဲ ခ ုိ ျက်ကုိ ထုေချရှငး် လင်းရန် ုးံ သိလ ု ာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေန့ရက်တွင် သင်မလာမေရာက် ပျက်ကက ွ ခ ် လ ဲ့ င် သင့က ် ယ ွ ရ ် ာ၌ ြငင်းချက်များကို ထုတေ ် ပးလိမမ ့် ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိုက ကည့်လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပ အမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူတကွ ယူေဆာင် လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်ပို လို က ် ရ မည် ။ သင် က ထု ေ ချလာတင် သ ွ င ်း လို လ  င် အမ မဆို င ် မီ ( ၄)ရက် က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က်ုပ် လက်မှတ်ေရးထိုးေပးလိုက်သည်။

(ယမင်းေရစင်) တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂) ေမှာ်ဘီမိနယ်တရားုံး

ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ူ ေဒသူဇာထွန်း[၆/မအရ(ိင ု )် ၀၉၇၄၄၁]ထံမှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွြဖစ်သူ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား စာချပ်မူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍ ကန့်ကွက်မမရှ  ိပါက တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒခင်မာလာ(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၀) တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀၊ ၀၉-၉၆၅၁၈၁၈၂၀

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာ

ရန်ကန ု ် မိ၊ ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကက ွ ၊် မဟာဗလလမ်းမကီး၊ အမှတ် ၁၇၈၊ ယာ(၇)လာတွင် ေနထိုင်ေသာ ေဒအိင ှ း် ေဝ [၁၂/မဂဒ(ိင ု )် ၁၆၀၂၆၃]၏ လအ ဲ ပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ရန်ကန ု ် မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ က+ဂ(ကီး)ရပ်ကက ွ ၊် ကျ ိကဆံလမ်း၊ အမှတ-် ၃၄၅၊ (၈)ထပ်တက ို ် အေဆာက်အအုမ ံ ှ (၇)လာ၊ တိက ု ခ ် န်းအမှတ(် 7/D)၊ တိက ု ခ ် န်းကိေ ု ရာင်းချ ပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ူ ေဒမူမလ ူ င ွ ် [၁၂/ဗတထ(ိင ု )် ၀၀၉၀၁၀]ထံမှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ေဒအိင ှ ်းေဝ [၁၂/မဂဒ(ိင ု )် ၁၆၀၂၆၃]က ဝယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ် ေသာေကာင့် အထက်ပါတိက ု ခ ် န်းှငပ ့် တ်သက်ပီး ပိင ု ေ ် ရးဆိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ မ ူ ျားမှ ကန့်ကက ွ ် လိပ ု ါက ယေန့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွငး် က်ပ ု ထ ် သ ံ ုိ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများြဖင့် လာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားသူေဒအိှင်းေဝ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒအိှင်းေဝ ဦးရဲေကျာ်ထွန်း(LL.B) [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၆၀၂၆၃] တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၂၇/၁၆-၁-၂၀၁၈) အမှတ်-၇၄၀၊ သီရိေဇယျာလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၄၆၆၅၃၆

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း ရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၁၂/ေရေပါက်က)ံ ၊ ေြမကွက် အမှတ(် ၁၃၆၁)၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ် (၁၃၆၁)၊ ေအာင်မဂလာလမ်း၊ ၁၂/ ေရေပါက်ကံ၊ ဗိုလ်တင်ေမာင်ထွန်း[၁၃/ နခတ(ို င ် ) ၀၀၂၂၇၆]၊ အမည် ေပါက် ပါမစ် ေ ြမအား အမည် ေပါက် ဗို လ ် တ င် ေမာင်ထွန်းထံမှ အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဦးချစ်ွန့်မှ ဝယ်ယူပီး ဦးချစ်ွန့်ထံမှ အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယသ ူ ူ ေဒြမင့် ြမင့်ကည်[၇/ပမန(ိုင်)၀၉၅၂၆၇] မှ ပါမစ်မစုံ (ဓာတ်ပုံှင့် ေရေြပာင်းသူများ ရာဇဝင်အကျ်းချပ်)သာတင်ြပ၍ ဂရန်သစ် ေလာက် ထားလာမ အေပ တရားဝင် ခို င ် လုံ ေသာအေထာက် အ ထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက် အတွ င ်း ကန့် ကွ က ် ို င ် ပ ါေကာင်း ှ င့ ် ကန့်ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

မီး သတိြပ


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေအာင်မဂလာလမ်း၊ ၉၂ ရပ် ကွက်၊ စစ်ေတာင်းရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ တိုက် (၄၁)၊ အခန်း (၂၀၂) ဒုတိယအလာ (R) ှင့် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို စာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ဝယ်ယူလက်ဝယ် ပိင ု ဆ ် င ို ၍ ် ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ည်ဟု ဝန်ခက ံ တိြပသူ ေဒေဌးေဌးတင့် [၁၂/ဒလန (ိုင်)၀၂၈၆၇၃]ထံမှ က်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးအာကာစိုး [၅/မရန(ိုင်)၂၃၉၁၉၆]မှ အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ် ပါ၍ ၎င်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်မရှိသူမည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာ ပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရွက်စာတမ်းမူရင်းများ ှငတ ့် ကွ က်ပ ု ထ ် သ ံ ို ကိယ ု တ ် င ို လ ် ာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ် ေန့ရက်ြပည့်ေြမာက်သည်အထိ ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုးံ သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒစန်းစန်းဝင်း B.A(Law), LL.B

ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ (၃၇)လမ်း၊

အမှတ်(၁၈၉)၊ တတိယထပ်ရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်းတွင် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာပစည်းများအားလုံးှင့် ေရ၊ မီးအစုံ အကျ ိး

ခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိက ု ုိ လက်ရတ ှိ ရားဝင် တစ်ဦးတည်းပိင ု ဆ ် င ို ် ပီး

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၉၈၆) (၂၆-၁၂-၁၉၈၄) တိုက် (၁)၊ အခန်း (၁၀၄)၊ ရတနာမွန်အိမ်ရာ၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၉၈၂၊ ၀၉-၇၉၅၅၄၂၃၈၆

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးေအာင်သိန်း(ခ)မာမက်ဆီဒင်[၁၂/ကတတ(ိုင်)

၀၀၉၃၈၆](KTDA - ၀၀၂၃၀၆)ထံမှ ကန်မ ေဒနန်းမူးေချာင်ခူး[၃/ကကရ

လင်မယားကွာရှင်းပီးြဖစ်ေကာင်းှင့်

ရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွများအြဖစ်

ေှာင့်ယှက်ြခင်းမြပေရး အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

(ိင ု )် ၁၄၉၆၂၁]ကိင ု ေ ် ဆာင်သက ူ အဆိပ ု ါတိက ု ခ ် န်းအား အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယူ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ မခင်သူဇာေဌး(ခ)မခတီဂျာဘီဘီ အမှတ်-၉၆၊ (၆)လာ၊

အထက်ပါတိက ု ခ ် န်းအေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ှ  င့် ပတ်သက်၍ ကန့်ကက ွ ်

ြမန်မာ့ဂဏ ု ရ ် ည်လမ်း၊ ကန်/ေရှရပ်ကက ွ ၊် မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ်ေနသူ၏ လအ ဲ ပ်န်  ကား

ှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်မထံသို လူ

ပဘတ(ိင ု )် ၀၃၄၄၂၃]ှင့် အစလာမ်ဘာသာဝင်တ၏ ုိ ဓေလ့ထးံု တမ်းအရ ေနကာြပထိမး် ြမား

တိင ု ် ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ကိ  ု ပီးဆုးံ သည်အထိ

အညီ ကွာရှင်းခဲ့ပီးြဖစ်သည့်အြပင် ေမာင်ေဇာ်မျ ိးထွဋ်ထံ ကွာရှင်းြပတ်စဲေကာင်း မက်ဟ

အပ်ပါသည်။

Book မှ ဓာတ်ပ ုံ င ှ စ ့် ာများ တင်ထားြခင်းအားေတွရှရ ိ ေကာင်း က်ပ ု တ ် က ို ို ြပသန်ကားလာ

လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ ကိယ ု တ ် င ုိ ် လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်ကန ု ဆ ် းံု သည့် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာ ေဒနန်းမူးေချာင်ခူး[၃/ကကရ(ိုင်)၁၄၉၆၂၁]

အမှတ်(၆၀/၆၄)၊ ၄၄-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ အေရှ-၇ရပ်ကွက်၊ စံပါယ်  လမ်းေန ေပ(၁၈x၅၇)အကျယ်ရ၊ိှ A-6/ပမထပ်(၆လာ)ဟု ေခတွငသ ် ည့် တိက ု ခ ် န်း ကိအ ု ဆက်အစပ်စာချပ်များြဖင့် အဆင့ဆ ် င့ဝ ် ယ်ယ၍ ူ တရားဝင်ပင ို ဆ ် င ို ် ပီး လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ဟ ူ ု ဦးေကျာ်ေကျာ်လင်း[၁၂/သကတ(ိင ု )် ၁၃၅ ၈၉၈]- ေဒမျ ိးမျ ိးသက်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၆၉၆၁]ထံမှ ဦးေဝယံမျ ိးေဝ [၈/မကန(ိင ု )် ၁၇၀၀၃၈]က အပီးအပိင ု လ ် ေ ဲ ြပာင်းဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ ပိုင်ေရးဆိုင် ခွင့်ရှိသူမည်သူမဆို ကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ ဦးေဝယံမျ ိးေဝထံသို (၁၄)ရက် အတွင်း လူကယ ို တ ် င ို လ ် ာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်ေကျာ် လွနပ ် ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှငအ ် ့ ညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ ဦးေဝယံမျ ိးေဝ Ph:09-440224017

ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန်ေကညာပါသည်။ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ မခင်သူဇာေဌး(ခ)ခတီဂျာဘီဘီသည် ေမာင်ေဇာ်မျ ိးထွန်း[၁၂/ လက်ထပ်ခဲ့ ပီးေနာက်ပင ို ်းတွင် ေမာင်ေဇာ်မျ ိးထွဋ၏ ် ထိမခ ် ျန်ထားမအား သိရရ ှိ ၍ တရားေတာ်င ှ ့် ေကညာချက်တစ်ေစာင် တရားဝင် ေပးပိုခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ က်ပ ု တ ် မ ုိ တ ိ ေ ် ဆွ မခင်သဇ ူ ာေဌး၏ ဂုဏသ ် က ိ ာကို ထိခက ို ေ ် စရန် လူမကွ  နရ ် က် Face ပါသည်။ ဤေကာ်ြငာချက်ပါရှသ ိ ည့ရ ် က်မှ က်ပ ု တ ် ၏ ုိ မိတေ ် ဆွ မခင်သဇ ူ ာေဌး၏ ဂုဏသ ် က ိ ာ ထိခိုက်ေစေသာ လူမကွန်ရက်တွင် တင်ထားြခင်းအားမြပလုပ်ပါရန် သတိေပးအပ်ပါသည်။ လိုက်နာြခင်းမရှိပါက က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ မခင်သူဇာေဌးဘက်က ဥပေဒှင့်အညီ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ဟု အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးခင်ေထွး

ေဒခင်နီတာလွင်

ေဒြခးနီစိုးမိုး

(စ်-၂၈၁၅)

(စ်-၁၂၀၁၇)

(စ်-၅၀၆၉၂)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ

အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၇၄၀၆

ဦးြမင့ေ ် မာ်[၁၀/မဒန(ိင ု )် ၀၁၁၇၁၇]ကိင ု ေ ် ဆာင်သ၏ ူ လအ ဲ ပ်န်  ကား ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ေမာ်လမိင်မိ၊ ေရေတာင်ရပ်ကက ွ ၊် ေအာက်လမ်းမကီး၊ အိမအ ် မှတ် (၁၇၂)ှင့် ယင်းေနအိမတ ် ည်ရရ ိှ ာေြမကွကြ် ဖစ်ေသာ ေမာ်လမိင်မိ၊ ေရေတာင် ရပ်ကက ွ ၊် အကွကအ ် မှတ(် ၄၃)၊ ဦးပိင ု အ ် မှတ် (၅၆/၅၇)၊ ေြမချ ိန်ဧရိယာ(၀.၀၅၅) ှင့် (၀.၀၂၂)ဧကရှိ ေြမကွက်တိုသည် ဦးြမင့်ေမာ်၏ ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးတိတ်မိန် (ကွယ်လွန်)ရရှိခဲ့ေသာ အေမွဆိုင်ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ၎င်း ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်အား ေရာင်းချြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ သားတစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးြမင့ေ ် မာ်မှ ကန့်ကက ွ ပ ် ါေကာင်း အများသိရေ ှိ စရန် အသိေပးေကညာအပ် ပါသည်။ ဦးြမင့်ေမာ်၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေဇာ်ဝင်း(စ်-၃၄၇၇/၁၉၈၅) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန အမှတ်(၆၅)၊ ပျ်ေတာင်တန်းရပ်၊ ကျ ိက်ဖနဲရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ။

ကန့် ကွက်ရန်ေကာ်ြငာ ရန်ကန ု ် မိ၊ အင်းစိန် မိနယ်၊ ေအာင် ေဇယျအိမရ ် ာ၊ တိက ု အ ် မှတ(် ၃၀)၊ အခန်း အမှတ(် ၄၀၃)သည် ဦးစံထန ွ း် [၁၂/လကန (ိုင်)၀၄၀၀၆၀]အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ ကာ လူေနထိင ု ခ ် င ွ စ ့် ာရွကစ ် ာတမ်းများ မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် မိတမှန် ထုတ်ေပးပါရန်ေလာက်ထားလာြခင်း အေပ ခွငြ့် ပရန်မသင့ေ ် ကာင်း ကန့်ကက ွ ် လိုပါက ေကာ်ြငာသည့်ေန့မှ စတင်၍ (၁၄)ရက် အ တွ င ်း

စာရွ က ် စာတမ်း

အေထာက်အထား ြပည့စ ် စ ုံ ွာြဖင့် တင်ြပ ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ

ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၇၂/က)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၇၂/က)၊ အေနာ်မာ(၂)လမ်း၊ (၁၃)ရပ် ကွက၊် ေတာင်ဥကလာပ ဦးေကျာ်စန ိ [် ၁၂/ ဥကတ(ို င ် ) ၀၅၉၂၇၆] အမည် ေပါက် ှစ(် ၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးေကျာ်စန ိ (် ဖခင်) [၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၀၅၉ ၂၇၆]သည် ၄-၅-၂၀၁၃ရက်တွင်လည်း ေကာင်း၊ ေဒသိန်းဟန်(မိခင်)သည် ၂၆-၃-၁၉၉၅ ရက်တွင်လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယလ ် န ွ သ ် ြဖင့် ဦးစိးု ြမင့[် ၁၃/ လရန(ို င ် ) ၀၁၀၃၈၂]မှ တစ် ဦးတည်း ေသာသားေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျ ိန် လာအမှတ်-၀၉/၆၃၀/၁၉(၁၁-၉-၁၉)၊ ေသစာရင်းများ၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းှင့် ဦးေကျာ်စန ိ အ ် မည်ေပါက် ဂရန်မရ ူ င်းတို တင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ရန်ှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆရ ုိ န် ေြမပုက ံ းူ ေလာက်ထားြခင်းအား တရားဝင်ခင ုိ လ ် ေ ံု သာ အေထာက်အထား များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်း ှင့် ကန့်ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ် နည်းအတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပး မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ဌာနမှး ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ဗလငါးတန် ဖွံဖိးဖို စာအုပ်စာေပ ေလ့လာစို


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း ေရနံဓာတ်ေငွရည်များေရာင်းချရန် တင်ဒါေခယူြခင်း ၁။

ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပင ် န်းလက်ေအာက်ရှိ ေရနံဓာတုေဗဒစက်စ ုံ (ု သံပရာကန်)

မှ ထုတလ ် ပ ု သ ် ည့် ြဗတိန်းေရနံဓာတ်ေငွရည် ၃၀၀တန် (တန်သုံးရာတိတ)ိ ကို တင်ဒါစနစ် ြဖင့် ေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်၍ လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ေပးထားသည့် ေရနံဓာတ်ေငွရည်တင်သင ွ း် သိေ ု လှာင်သယ်ယူ ြဖန့်ြဖးေရာင်းချခွငလ ့် င ုိ စ ် င်၊ လိင ု စ ် င်(ခ) သိမ ု ဟုတ် လိင ု စ ် င်(စ)လက်ဝယ်ရသ ိှ မ ူ ျား အဆိြု ပလာတင်သင ွ း် ိင ု ပ ် ါရန် ဖိတေ ် ခအပ်ပါ သည်။ ၂။

တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနာက်ဆုံးရက် - ၁၁-၃-၂၀၂၀ ရက်(ဗုဒဟူ  းေန့)၊ ၁၂:၀၀နာရီ အချ ိန်ှင့်ေနရာ

ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း(ုံးချပ်) ုံးအမှတ်-၄၄၊ ေနြပည်ေတာ်

၃။

တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ေန့ရက်ှင့်အချ ိန်

၄။

တင်ဒါစည်းကမ်းချက်င ှ ပ ့် စ ံု မ ံ ျားအား တစ်လကိတင်၍ ုးံ ချ ိန်အတွငး် ဝယ်ယ ူ င ုိ ပ ် ါသည်။

- ၁၁-၃-၂၀၂၀ရက်(ဗုဒဟူ  းေန့)၊ ၁၄:၀၀နာရီ

၅။

အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မဌာန၊ ဖုန်း- ၀၆၇-၃၄၁၁၁၉၄ သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်၍ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ရန်ေကာ်ြငာ ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်မိနယ်၊ ေအးရိပ် မွနအ ် မ ိ ရ ် ာရှ၊ိ တိက ု အ ် မှတ(် ၁၂)၊အခန်း

အမှတ(် ၀၀၂)ကို အမည်ေပါက် ပိင ု ဆ ် င ုိ ် သူေဒရင်၊ု [၁၂/မဂတ(ိင ု )် ၀၄၀၁၈၆] ထံ မ ှ အဆင့ ် ဆ င့ ် စာချပ် မ ျားြဖင့ ် ေနာက်ဆုံး ဝယ်ယူထားသူ ဦးေနမျ ိး သူ [၁၂/လမန(ိင ု )် ၁၄၃၀၄၀] က ၎င်း အမည်ြဖင့် တိုက်ခန်းအမည်ေြပာင်း

လဲ ေပးပါရန် ေလာက် ထားလာပါ သည်။ ခွငြ့် ပရန်မသင့ေ ် ကာင်း ကန့် ကွက်လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှ စတင်၍ (၁၄)ရက်အတွင်း စာရွက်

စာတမ်း အေထာက်အထားြပည့စ ် စ ံု ာွ ြဖင့် တင်ြပကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုဆ ံ ပ ိ က ် မ်းမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ် (စက်မဇု  န-် ၁) ၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၃)၊ ဦးေရဘင်လမ်း၊ ဧရိယာ(၁.၉၁၉)ဧက=အကျယ်အဝန်း (၂၂၀x ၃၈၀)ေပ စတုရန်းေပ(၈၃၆၀၀)ရှိ ဦးေကျာ်ေဝ [၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၀၅၁၀၉၆]၊ ေဒသက်သက်ဟန်[၁၄/ပသန(ိုင်)၀၂၀၁၈၆]တိုအမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှား ဂရန်ေြမကွက်ှင့်ေြမေပရှိ 315 KVA Transformerှင့် တကွေြမေပရှိ အကျ ိး ခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ ကို ေြမအမည်ေပါက်သမ ူ ျားထံမှ ကန်ေတာ် ဝယ်ယရ ူ န် (၅-၂-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ် စရန်ေငွေပးကတိ စာချပ်အရ စရန်ေငွေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့် ေန့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်းခိင ု လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထားစာချပ်၊ စာရွကစ ် ာတမ်း မူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု ထ ် လ ံ က ူ ယ ို တ ် င ို လ ် ာေရာက် ကန့်ကက ွ ် ိင ု ပ ် ါေကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ မ ် ည်ြဖစ် ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးလှေကျာ်[၁၀/မလမ(ိုင်)၀၁၇၉၈၂] အမှတ်-၄၇၄၊ နီလာ(၆)လမ်း၊ ဂ-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၀၇၀၃၁

ဦးေကျာ်ဒင်[၉/မရမ(ိုင်)၀၇၈၄၂၄]ှင့်

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

မီး သ တိ ြပ ပါ

အများသိေစရန် ေကညာြခင်း APAZ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းှင့် ေဆာက်လုပ်ေရးကုမဏီလီမိ တက်မှ ဦးေကျာ်ဒင်သည် ၂၅-၅-၂၀၁၅ရက်တင ွ ် ဒါိက ု တ ် ာအဖွဲဝင်အြဖစ် ခန့်အပ်ခ့ဲ ပီးေနာက် ၂၇-၁၁-၂၀၁၅ရက်တင ွ ် ၎င်းအားထုတပ ် ယ်ခ့ဲ ပီးြဖစ် ပါသည်။ သိေ ု သာ် ဦးေကျာ်ဒင်သည်ေဆာက်လပ ု ေ ် ရးလုပင ် န်းများှင့် အြခား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ၎င်းဘာသာ လုပ်ကိုင်ရာတွင် APAZ ကုမဏီ အမည်ကို အသုံးြပ၍ လုပ်ကိုင်ေကာင်းသိရှိရပါသည်။ ဦးေကျာ်ဒင်ြပလုပ်သည့် ကိစအရပ်ရပ်သည် က်ုပ်တို၏ APAZ ကုမဏီှင့် လုံးဝပတ်သက်ြခင်း မရှိေကာင်းှင့် ကုမဏီသိကာကျဆင်း ေအာင် အလွဲသုံးစားြပလုပ်ခဲ့ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူမည်ြဖစ် ေကာင်း ဦးေကျာ်ဒင်ှင့် အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ APAZ ကုမဏီ၏န်ကားချက်အရ ေဒနန်းေအာင်(တရားလတ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၄၃၆၄) ၆၆/၈၈၊ အခန်း(၆)၊ ဗဟိုလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၁၆၇၂၂

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၆/အေနာက်)ရပ်ကွက်၊ ေဝဇယာ(၁၇)လမ်း၊ အမှတ်(၇၂၉/က+ခ)၊ (၂)ခန်းတွဲRC(၆) ထပ်အေဆာက်အအုံ၏ အခန်းအမှတ်(၄/ဘီ)၊ (တတိယထပ်)၊ (ေကျာေပး/ဝဲဘက်)၊ ဧရိယာ(၁၀၂၆)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် ၎င်း တိက ု ခ ် န်း၏ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိက ု ုိ လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ည်ဟု ဝန်ခက ံ တိြပသူြဖစ်ေသာ ဦးသက်လင်းထွနး် [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၉၈၇၄]ထံမှ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးစိုးလွင်ထွန်း[၁၁/သတန(ိုင်)၀၈၆၈၉၃]၊ ေဒရတနာေနမျ ိး[၁၂/ သကတ(ိုင်)၁၇၉၃၁၇]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကွက်လို သူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရွက်စာတမ်းမူရင်းများှင်တကွ က်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေန့ရက်အထိ ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးစိုးလွင်ထွန်း၊ ေဒရတနာေနမျ ိးတို၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန တရားလတ်ေတာ်ေရှေန တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၆၄) (စ်-၁၆၅၂၆) (စ်-၁၅၄၅၅) Ph-09-450023651 Ph-09-254508917 Ph-09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ သဃန  း် ကန်းမိနယ်၊ ငမိးု ရိပရ ် ပ်ကက ွ ၊် ငမိးု ရိပ(် ၃)လမ်း၊ အမှတ(် ၆၂၇)၊ (၂)ခန်းတွဲ RC(၅)ထပ်အေဆာက်အအု၏ ံ (တတိယထပ်)၊ (၄-လာ)၊ (ေကျာေပး/ဝဲဘက်)၊ ဧရိယာ(၅၄၀.၅၀)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့် ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ ေဒြမင့်ြမင့်စိန[် ၁၂/သဃက(ိုင်)၀၄၇၈၅၆] ထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွြဖစ်ေသာ ဦးအာကာလင်း[၁၂/သဃက(ိင ု )် ၁၉၃၈၂၆]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွတစ်စတ ိ ် တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိင ု လ ် ေ ုံ သာစာရွက် စာတမ်းမူရင်းများှငတ ် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို ကိယ ု တ ် င ို လ ် ာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ေ ် န့ရက်အထိ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှိ ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးအာကာလင်း၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L, D.I.P.L ,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန တရားလတ်ေတာ်ေရှေန တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၆၄) (စ်-၁၆၅၂၆) (စ်-၁၅၄၅၅) Ph-09-450023651 Ph-09-254508917 Ph-09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေဒရီရြီ မင့ ် င ှ ့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွ ဦးစန်းဝင်း[၁၂/ပဇတ(ိင ု )် ၀၁၉၂၁၈]အမှတ-် ၁၄၂၃၊

ေရယင်းမာ(၂)လမ်း၊ ၂၄ရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုံ မိသစ်(ေတာင်ပင ုိ း် )မိနယ်၊ ေနထိင ု ်

သူ၏ လအ ဲ ပ်န်  ကားချက်အရ ေကညာအပ်ပါသည်။ က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွြဖစ်သူ ဦးစန်းဝင်းှင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒရီရီြမင့် [၇/အတန(ိုင်)၀၃၀၈၈၁]တိုသည် လက်ထပ်ေပါင်းသင်းခဲ့ ပီး က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ဦးစန်းဝင်း ိင ု င ် ြံ ခားသိအ ု လုပ်

သွားေရာက်လပ ု က ် င ို ေ ် နစ်တင ွ ် ရန်ကန ု ် မိ၊ ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်ရိှ တိက ု ် ခန်း(၁)ခန်းှင့် သန်လျင်မိနယ်၊ ကုလားဝဲေကျးရွာရှိ ေြမကွကတ ် က ုိ ုိ ေဒရီ ရီြမင့်မှ ခင်ပွန်းြဖစ်သူအား အသိေပးခဲ့ြခင်းမရှိဘဲ ေရာင်းချခဲ့ပီး ၂၇-၁၂-

၂၀၁၉ရက်တင ွ ် မိမ၏ ိ သေဘာြဖင့် ေနအိမမ ် ှ ဆင်းသွားပါသြဖင့် ယေန့မစ ှ ၍

ေဒရီရီြမင့်ှင့် က်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးစန်းဝင်းတိုမှာ မည်သိုမ ပတ်သက်ြခင်း

မရှေ ိ တာ့ပါေကာင်းှင့် ေနာက်ေနာင်ေဒရီရြီ မင့ ် င ှ ပ ့် တ်သက်၍ မည်သည့် ကိစကိ  မ ု  တာဝန်ယေ ူ ြဖရှငး် ေပးမည်မဟုတေ ် ကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ အပ်ပါသည်။

လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒေအးပွင့်ြဖ (LL.B)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၃၉၁)

အမှတ် ၅၈၄၊ (၅) လာ၊ စည်ပင်လမ်း၊ ၂၅ ရပ်ကွက်

ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉၄၃၁၅၃၃၁၀

ရ တ နာ သစ် ေတာ ြပည့် ေသွး ေကာ သစ် ေတာ ရ တ နာ ထိန်း သိမ်း ပါ

အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း အမှတ်(၉)၊ မဏိေမခလာလမ်း၊ မကျည်းတန်းေတာင်အေရှရပ် ကွက၊် ကည့ြ် မင်တင ုိ ် မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိတွင် တည်ရေသာ ှိ ေရကံေ ့ ကာ် - ပုဆးုိ ှင ့် းုိ ရာချည်ထည်အမျ ိးမျ ိးလုပင ် န်းသည် ေအာက်တင ွ ေ ် ဖာ်ြပ ထား ေသာ ေရကံေ ့ ကာ်အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် ား မိမတ ိ တ ို စ်ဦးတည်းမူပင ို အ ် ြဖစ် ြပလုပသ ် ုံးစွရ ဲ န်အတွက် ၁၃-၁၂-၂၀၁၉ မှစ၍ မှတပ ် တ ုံ င်သင ွ ်း ေကညာ စာချပ်ြဖင့် မှတပ ် တ ုံ င်သင ွ ်းခဲသ ့ ည့် မူလတီထင ွ ဖ ် န်တီးသူ အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ် မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည်။

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၂၉၆၄၁/၂၀၁၉ (ေန့စွဲ ၂၀-၁၂-၂၀၁၉) အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တံဆိပ်အားပုဆိုးှင့်ိုးရာချည်ထည် အမျ ိးမျ ိးထုတ်လုပ်၊ ြဖန့် ြဖး၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ဆိုင်များဖွင့်လှစ်ြခင်း စသည်တိုတွင် ဒီဇိုင်း၊ အေရာင်၊ အရွယ်အစား၊ ဆိုဒ်အမျ ိးမျ ိးြပလုပ် ကပ်ှိပ်ယှ်တွဲကာ လုပ်ငန်းသုံးအမှတ်တံဆိပ်အြဖစ် အသုံးြပလျက် ရှိပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ မိမိတိုမူပိုင်အြဖစ်အသုံးြပေနေသာ အဆိုပါအမှတ် တံဆပ ိ အ ် ားအတုြဖစ်ေစ၊ ဆင်တယ ူ ိုးမှားသံတေ ူ ကာင်းကွြဲ ဖစ်ေစ မည်သူ မဆိတ ု က ုိ  ် က ုိ ြ် ဖစ်ေစ၊ သွယဝ ် က ုိ ၍ ် ြဖစ်ေစ ြပလုပသ ် းံု စွလ ဲ က်ဝယ်ထား ရှိြခင်းမြပလုပ်ပါရန်ှင့် အထက်ေဖာ်ြပပါအမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်၏ ခွင့်ြပ ချက်တစ်စုံတစ်ရာမရရှိဘဲ သုံးစွဲြခင်းများေတွရှိပါက ြမန်မာ ိင ု င ် ၏ ံ တည်ဆဥ ဲ ပေဒများှငအ ့် ညီ ထိေရာက်စွာအေရးယူ ေဆာင်ရက ွ ် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် အဆိပ ု ါအမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ် အမည်အမှတအ ် သား များကို မူလတီထင ွ ဖ ် န်တီးသူမှ မူပင ို အ ် ြဖစ်သုံးစွလ ဲ ျက်ရေ ှိ ကာင်း အများ သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ေရကံ့ေကာ်-ပုဆိုးှင့် ိုးရာချ်ထည်အမျ ိးမျ ိးလုပ်ငန်း၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒေအးမင်းမင်းသိမ့် ေဒတိုးတိုးေအာင်ြမင့် (LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) (LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန့ အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇) (စ်-၄၅၉၇၃) The Solution Power Law Firm အမှတ် (၂၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အုတ်ကျင်း ဘူတာုံလမ်း၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၄၀၃၇၀၁၁၆၊ ၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

တရားဥပေဒစိးု မိးု ေရး၊ မှနက ် န်သည့တ ် ရားစီရင်ေရး၊ ိင ု င ် သ ံ ားများ၏ ေဘးကင်းလုြံ ခံေရးတိတ ု က ွ ် ဥပေဒအရ အကာအကွယ် ရှိေစရမည်ဆိုေသာ မူအရ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဒဂုံသီရိစိမ်းလဲ့ကန်သာအိမ်ရာ စီမံကိန်းဝင်း၊ လူေနရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းအမှတ်-၁၄၂ ရှိ မေရမေြပာင်းိုင်ေသာပစည်းများှင့်စပ်လျ်း၍ ကွယ်လွန်သူ ဦးစိန်သန်း(HGU-017368)၏ သားသမီးများြဖစ်ကပါသည်ဟုဆိုေသာ ဦးလှကည် [၁၂/လကန(ိုင်)၀၀၂၂၅၄]၊ ဦးတင်ေအာင်မိုး[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၀၁၆၁၉]၊ ဦးမင်းေအာင်[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၀၁၆၂၀]၊ ေဒမာမာစိုး[၁၂/ဒဂတ(ိုင်) ၀၅၀၁၂၃]ှင့် ဦးခင်ဝင်း(ဦးေလး) [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၀၄၀၇၀]တိုှင့်တကွ အများသိေစရန် ေစတနာေကာင်းြဖင့် သတိေပးတားြမစ်ြခင်း

က်ပ ု တ ် ၏ ုိ အမသည်ြဖစ်ေသာ ေဒစပါယ်[၁၂/ဗဟန(ိင ု )် ၀၈၂၈၄၄]၏ လအ ဲ ပ်န်  ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင ု ်း အများသိရလ ိှ က ုိ န ် ာကေစရန် မွန်ြမတ်ေသာေစတနာေကာင်းြဖင့် အသိေပးတားြမစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဒဂုံသီရိစိမ်းလဲ့ကန်သာအိမ်ရာစီမံကိန်းဝင်း၊ လူေနရပ်ကွက၊် ေြမတိုင်းအမှတ်-၁၄၂ ရှိ ...... အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၉၀/၉၄) - ၀.၂၁၁ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၁)၊ အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၂)၊ အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၃)၊ အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၄)၊ အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၅)၊ အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၆)၊ အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၇)၊ အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၈)၊ အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၉)၊ အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀)၊ အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁)၊ အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၁၂)၊ အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၁၃)၊ အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၁၄)၊ အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၁၆)၊ အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၁၇)၊ အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၁၈)၊ အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၂၀)၊ အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၂၁)၊ အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၄၈)၊ အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၄၉)၊ အလျားေပ (၅၄+၄၂/၇၀+၇၇) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၇၁ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၁၅)၊ အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃၁ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၅၀)၊ အလျားေပ (၁၀၁/၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃၁ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၅၁)၊ အလျားေပ (၁၀၄/၁၀၂) x အနံေပ (၁၀၀/၉၉) - ၀.၂၃၅ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၅၂)၊ အလျားေပ (၁၀၄/၁၀၂) x အနံေပ (၁၀၀/၉၉) - ၀.၂၃၅ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၅၃)၊ အလျားေပ (၁၀၄) x အနံေပ (၁၀၀) - ၀.၂၃၉ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၅၄)၊ အလျားေပ (၉၉/၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၄) - ၀.၂၃၇ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၅၅)၊ အလျားေပ (၁၀၀) x အနံေပ (၁၀၄) - ၀.၂၃၉ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၅၆)၊ အလျားေပ (၁၀၀/၁၀၁) x အနံေပ (၁၀၄) - ၀.၂၄၁ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၅၇)၊ အလျားေပ (၈၇/၈၀) x အနံေပ (၁၀၄/၁၀၅) - ၀.၂ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၅၈)၊ အလျားေပ (၁၀၅/၁၀၄) x အနံေပ (၈၀/၇၆) - ၀.၁၈၇ ဧကရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၅၉)တိုအားလုံးသည် ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်တွင်လည်းေကာင်း၊ အလျား ေပ(၉၉/၁၀၀) X အနံေပ(၁၀၀)-၀.၂၂၈ ဧကရှိေြမကွက်အမှတ်(၆၀)မှာ ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် တရားဥပေဒှင့်အညီ ေြမငှားဂရန်ထုတ်ေပးပိုင်ခွင့်ရှိ ေသာ အခွင့်အာဏာရ ဌာနဆိုင်ရာများမှ စိစစ်ပီး တရားဝင်ေြမငှားဂရန်ချထားေပးေသာ ေြမကွက်များြဖစ်ပီးထိုကဲ့သိုြဖင့် ေြမကွကစ ် စ ု ေ ု ပါင်း(၃၃)ကွက် ေြမဧရိယာ(၇.၅၈၅)ဧကသည် က်ပ ု တ ် ၏ ုိ အမသည်၏ လက်ဝယ်ရှိ ေြမကွကမ ် ျားြဖစ်ပါသည်။ အဆိပ ု ါ ေြမကွကမ ် ျားကို တရားဥပေဒှငအ ့် ညီ ခွငြ့် ပချက်ြဖင့် ြခံစည်းိုးကာြခင်းအပါအဝင် လိအ ု ပ်သည်တက ို ို ေဆာင်ရက ွ ရ ် န် တရားဥပေဒှငအ ့် ညီ ေလာက်ထား ရယူေဆာင်ရက ွ ထ ် ားပါလျက် ကွယလ ် န ွ သ ် ူ ဦးစိနသ ် န်း(HGU-017368)၏ သားသမီးများြဖစ်ကပါသည်ဟဆ ု ေ ို သာ ဦးလှကည်[၁၂/လကန(ိင ု )် ၀၀၂၂၅၄]၊ ဦးတင်ေအာင်မိုး[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၀၁၆၁၉]၊ ဦးမင်းေအာင်[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၀၁၆၂၀]၊ ေဒမာမာစိုး[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၅၀၁၂၃]ှင့် ဦးခင်ဝင်း(ဦးေလး)[၁၂/ ဒဂတ(ိုင်)၀၀၄၀၇၀]တိ ၀၀၄၀၇၀]တိုက လယ်ေြမပိုင်ဆိုင်ေသာ ကွင်းအမှတ်(၄၅၅-ခ)၊ ေမေဟာက်ကုန်းကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၉/၄) (၉/၃)(၁၁/၂) (၁၀/၅) (၁၂/၁) ဧရိယာ(၁၄.၇၅)ဧကြဖစ်ပီး စုစုေပါင်း(၂၆.၅၄)ဧကဟုေဖာ်ြပလျက် က်ုပ်တို၏အမသည်မှ တရားဥပေဒအရ ဂရန်ရရှိပိုင်ဆိုင်မအရ လုံြခံ ေရးအတွက် ကာရံထားေသာ အကာအရံတတ ို င ွ ် "ပိင ု ရ ် င ှ ရ ် သ ှိ ည်မကျးေကျာ်ရဆိေ ု သာ" သာ"ေခါင် ေခါင်းစ်ြဖင့် အနီေရာင်ေအာက်ခ၌ ံ အြဖေရာင်စာသား ပါဗီင ို ်းတွင် "ေြမကွက် များေဖာ်ေဆာင်ြခင်း၊ ြခံစည်းိးု ခတ်ြခင်း၊ အေဆာက်အအုေ ံ ဆာက်လပ ု ြ် ခင်း၊ အထူးဂရန်ထတ ု ေ ် ပးြခင်းများကို ကန့်ကက ွ ေ ် ကာင်းှင့် ဥပေဒမဲ့ လုပေ ် ဆာင် ေနြခင်း" စသည်ြဖင့် ေရးသားပီး ထိထိေရာက်ေရာက် အေရးယူသွားမည်ဟု ေဖာ်ြပြခင်းတိုမှာ တရားဥပေဒကို ေကျာ်လွန်ပီး မည်သည့်တရားုံးကမ အမိန့်ဆင့ဆ ် ထ ုိ ားမမရှဘ ိ ဲ လာေရာက်ချ ိတ်ဆြဲွ ခင်း အမျ ိးမျ ိးြပလုပသ ် ည့အ ် ြပင် ဥပေဒှငမ ့် ညီေသာစကားများ ေြပာဆိလ ု ျက်ရြိှ ခင်းသည် အများြပည်သူ ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေအာင် တရားဥပေဒကို လွန်ဆန်လျက် ခိမ်းေြခာက်ရာလည်း ေရာက်ေနသြဖင့် က်ုပ်တို၏အမသည်မှ တရားဥပေဒှင့်အညီ ပိုင်ဆိုင်ထားေသာ ဥပေဒအရ အကာအကွယ်ရှိသည့် မေရမေြပာင်းိုင်ေသာပစည်းပိုင်ဆိုင်မအား ထိခိုက်ေစရာေရာက်သည့်အြပင် ရပ်ရွာေအးချမ်း သာယာေရးှင့် တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိခိုက်ပျက်ြပားေစရာေရာက်၍ တရားဥပေဒှင့်ညီွတ်ြခင်းမရှိသြဖင့် ၂၀-၂-၂၀၂၀ ရက် ေနာက်ဆုံးထားပီး အြမန်ဆုံးြပန်လည် ြဖတ်သိမ်းေပးရန်ှင့် ထပ်မံ၍ ဥပေဒအရမဟုတ်ဘဲ ေှာင့်ယှက်မတစ်စုံတစ်ရာ မြပလုပ်ပါရန် ေလးစားမြဖင့် သတိေပးတားြမစ် အပ်ပါသည်။ အကယ်၍ လိုက်နာမမရှပ ိ ါက က်ုပတ ် ို၏အမသည်မှာ ဥပေဒှငအ ့် ညီ အေရးယူေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ လူကီးမင်းတိုအေနြဖင့် မိမတ ိ ို တွင် ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆိင ု ေ ် ရးဆိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ည်ဆပ ုိ ါက တရားဥပေဒှငအ ့် ညီ တရားဝင် ေဆာင်ရက ွ ရ ် မည်ြဖစ်ပါလျက် မေဆာင်ရက ွ ဘ ် ဲ ယခုလို ြပမူေနြခင်း သည် ဥပေဒှင့် မညီတ ွ ေ ် သာေကာင့် တရားတေဘာင်မြဖစ်ရေစရန် အလိင ု ှာ ဆက်လက်မြပလုပပ ် ါရန် ေစတနာေကာင်းြဖင့် သတိေပးတားြမစ်အပ်ပါသည်။ ေဒစပါယ်၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရHYGIENIC LEGAL CLINIC FIRM [၂၀၀၈ ခုှစ်၊ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ-၃၈၉ ှင့်အညီ ှစ်စ်-ဝင်ေငွခွန်ထမ်းေဆာင်ေသာေရှေနများ] ေရာဘတ်စန်းေအာင် ေဒေအးေအးသက်(ေကျာင်းကုန်း) ေဒေအးေအးဝင်း(ပုသိမ်) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၄၆၉) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၂၀) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၃၄) (၁၈-၁၁-၁၉၈၃) (၁၀-၅-၂၀၁၂) (၂၈-၂-၂၀၁၃) ေဒေမှင်းဦး(မိတီလာ) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၇၆၁) (၅-၅-၂၀၁၆)

ဦးမျ ိးမင်းေဇာ်(မေလး) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၄၄) (၁၃-၇-၂၀၁၇)

ေဒသန်းသန်းစိုး(မေလး) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၂၆၅) (၃၁-၈-၂၀၁၇)

ဦးေကျာ်လတ်စိုး တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၇၇) (၅-၁၂-၂၀၁၉)

ဦးသိန်းေဌးေအာင် အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၉၄၉) (၃၁-၁၂-၂၀၁၀)

ေဒေအးေအးမျ ိး( ကံခင်း) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၀၉၀၇) (၇-၁၂-၂၀၁၂)

ဦးရန်ိုင်လင်း(ေတာင်ကုတ်) ဦးညီညီလွင် ေဒခင်ခင်ွယ်(ေကျာက်ြဖ) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၅၅၆) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၉၃၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၆၇၆) (၃၁-၁-၂၀၁၇) (၃၀-၄-၂၀၁၉) (၃၀-၁၀-၂၀၁၉) ုံးအမှတ်-၁၇၃၊ ပထမထပ်၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ ကန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ဖုန်း-၀၁-၃၉၄၃၂၄ ေဒစပါယ် (အမလဲအပ်န်ကားသူ)

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း ၁။ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပင ် န်းလက်ေအာက်ရှိ ဓာက်ေြမဩဇာစက်မ ုံ ျားမှ ယူရီးယား ဓာတ်ေြမဩဇာများကို တင်ဒါေခယူေရာင်းချမည်ြဖစ်၍ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပင ် န်း၊ ုံးအမှတ်-၄၄၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် အဆိုြပလာတင်သွင်းိုင်ပါရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ စက်ုံ

ပမာဏ (တန်)

တင်ဒါဖွင့်မည့် ေန့

နာရီ

တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် ေနာက်ဆုံးရက် ေန့

နာရီ

အမှတ်(၄)ဓာတ်

၂,၅၀၀

၁၀-၃-၂၀၂၀

၁၄:၀၀

၁၀-၃-၂၀၂၀

၁၂:၀၀

ေြမဩဇာစက်ုံ

၂,၅၀၀

၁၇-၃-၂၀၂၀

၁၄:၀၀

၁၇-၃-၂၀၂၀

၁၂:၀၀

အမှတ်(၅)ဓာတ်

၂,၅၀၀

၁၀-၃-၂၀၂၀

၁၄:၀၀

၁၀-၃-၂၀၂၀

၁၂:၀၀

ေြမဩဇာ စက်ုံ

၂,၅၀၀

၁၇-၃-၂၀၂၀

၁၄:၀၀

၁၇-၃-၂၀၂၀

၁၂:၀၀

(ေြမာင်းတကာ)

(ကန်ကီးေထာင့)် ၂။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်ှင့် ပုံစံများအား (၁)လကိတင်၍ ုံးချ ိန်အတွင်း ဝယ်ယူိုင်ပါ သည်။ ၃။ အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ိှ ပ ုိ ါက ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပင ် န်း၊ ကုနထ ် တ ု လ ် ပ ု မ ် ဌာန၊  ဖုနး် ၀၆၇-၃၄၁၁၀၈၂၊ ၀၆၇-၃၄၁၁၀၉၄ သို ုးံ ချ ိန်အတွငး် ဆက်သယ ွ ၍ ် ေမးြမန်းိင ု ပ ် ါသည်။


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ (ည/ဋ)တိုးချဲရပ်ကွက်၊ သုနာလမ်းမ၊ အမှတ်(၆၆/ခ)၊ ှစ်ခန်းတွဲ RC(၃)ထပ်ခွဲတိုက်မှ တတိယထပ်(ေခါင်းရင်းခန်း)၊ ဧရိယာ (၅၀၆)စတုရန်းေပရှိ တိက ု ခ ် န်းှငတ ့် ကွ ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အား လုံး တို ကို အမည် ေပါက် ပို င ် ဆို င ်  ပီး တရားဝင် လ ဲ ေ ြပာင်း ေရာင်း ချပို င ် ခ ွ င့ ် ရ ှိ သ ည် ဟု ဝန် ခံ က တိ ြ ပသူ ဦးေဇာ် မိုး [၁၂/ကမရ(ို င ် ) ၀၃၁၁၀၄]ထံ မ ှ က ်ု ပ ် တို ၏ မိ တ ် ေ ဆွ ေဒခင်အအ ိ ခ ိ င ို [် ၁၄/အမန(ိင ု )် ၁၄၉၂၉၀]မှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယမ ူ ည်ြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ ် လိသ ု မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကညာပါ သည့် ရက်မှ (၇)ရက်အတွငး် တိကျခိင ု လ ် ေ ံု သာ စာရွက် စာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို ကိယ ု တ ် င ို ် လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မှတ်ေန့ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒခင်အိအိခိုင်၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးဝင်းမင်းစိုး LL.B,WIPO(Switzerland)

ေဒသူဇာေကျာ်

ေဒေဝဖိးေအာင်

LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO LL.B (Switzerland)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၂၆၆၄)

(စ်-၁၆၅၂၆)

(စ်-၁၅၄၅၅)

Ph-09-450023651

Ph-09-254508917

Ph-09-421157856

Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေဒသိဂွယ် [၈/မဘန(ိုင်)၀၉၂၆၃၉]ှင့် ဦးေဇာ်မင်း၊ ေဒကည်ေလးှင့်အတူ ေနထိုင်သူများှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ မင်းဘူးမိ၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမ(၇)လမ်းေန ေဒတင်ေအး၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ က်ပ ု ၏ ် အမသည် ေဒတင်ေအး [၈/မဘန(ိင ု )် ၀၃၃၅၀၀]သည် မေကွးတိင ု ်းေဒသကီး၊ မင်းဘူးမိ၊ အမှတ(် ၃)ရပ်ကက ွ ၊် အင်ကင်းလမ်း၊ ကွငး် /အကွကအ ် မှတ-် E၊ ကုလားကုနး် ၊ ဦးပိင ု ် အမှတ-် ၁၅(ခ)၊ ေြမဧရိယာ (၀.၀၂၇၅) ဧက၊ အိမအ ် မှတ-် ၉၁၄ဟုေခတွငေ ် သာ (ေပ ၂၀ x ေပ ၆၀) ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပရှိ အေဆာက်အအုံအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို ကို ၁၂-၅-၂၀၁၁ ရက်မစ ှ ၍ ယေန့အချ ိန်ထိ လက်ရလ ှိ က်ေရာက်ပင ို ဆ ် င ို ပ ် ါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပ ပါ လိပစ ် ာရှိ ေြမကွက ် င ှ ့် ေြမကွကေ ် ပရှိ အေဆာက်အအုအ ံ ပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ် တိုကို ေဒတင်ေအးမှသာ ပိုင်ရှင်အစစ်အမှန်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအြပင် အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့် ေြမေပ ရှိ ေနအိ မ ် တ ွ င ် ေဒ သိ ဂ  ွ ယ ်  ှ င့ ် မိ ဘ များ၊ ဆက်   ယ် သူ မ ျားသည် ပို င ် ရ ှ င ် ြ ဖစ် သူ ေဒတင်ေအးထံ အသိေပးြခင်း၊ ခွင့်ြပချက်ေတာင်းြခင်း၊ တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါဘဲှင့်၆-၁-၂၀၂၀ ရက်တွင် ေနအိမ်ရှိေသာ့များအား ိုက်ှက်ဖျက်ဆီးခဲ့ပီး ယင်းေနအိမ်အတွင်းသို ကျးေကျာ် ဝင်ေရာက်ေနေကာင်း သိရပါသည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ ေဒသိဂွ  ယအ ် ပါအဝင် ၎င်းှငဆ ့် က်ယ်  ပီး ေနထိင ု သ ် မ ူ ျားသည် ေဒတင်ေအး ပိုင်ဆိုင်ေသာ ေနအိမ်အတွင်းသို တံခါးေသာ့ဖျက်ဆီး၍ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနသူအားလုံး အေနြဖင့် ၁၇-၂-၂၀၂၀ ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ ေဒတင်ေအး ပိုင် ေနအိမ်အတွင်းမှ ထွက်ခွာ ေပးရန်ှင့် အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပရှိ အေဆာက်အအုံအား ေဒတင်ေအး ထံသိုလက်ေရာက်ြပန်လည်ေပးအပ်ရန် အသိေပးအပ်ပါသည်။ ထိုြပင် ေဒတင်ေအးပိုင်ေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပရှိ အေဆာက်အအုံ အကျ ိးခံစားခွင့်အားလုံး ကို အြခားသူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ထံသို တစ်ဆင့်လဲေြပာင်း၊ ေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံ၊ ေပးကမ်းြခင်၊ စွန့်လတ်ြခင်းများ မြပလုပ်ရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒတင်ေအး၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးေမာင်ေမာင်ေအး ေဒေမသူေမာင် (LL.B) B.A(Law), LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၃၄၈/၁၇) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၀၅၅) အမှတ် (၁)၊ မင်းဘူးမိ (၁)လမ်း၊ ဆုေတာင်းြပည့်ရပ်၊ အမှတ်(၂) Ph: 09-401572762, 09-971970799 မင်းဘူးမိ။ Ph: 09-47208166

ကန့် ကွက်ရန်ေကာ်ြငာ

ရန်ကန ု ် မိ၊ ကမာရွတ် မိနယ်၊ ဘုရင့် ေနာင်ကန ွ ဒ ် တ ုိ ာဝါရှိ အခန်းအမှတ(် ၀၁၈) ကို အမည်ေပါက်ပင ို ဆ ် င ို သ ် ည့် ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးအင်ဟီ [၆/ပလန(ိုင်)၀၁၈၇၅၅] (ကွယ်လွန်)ထံမှ ကျန်ရစ်သူမိသားစု၏ ၁၇-၁၂-၂၀၁၉ရက်စွဲပါ မိသားစု သေဘာ တူ ညီ ခ ျက် ြ ဖင့ ် တရားဝင် လ က် ေရာက် ရရှိ ခဲ့ သူ ဦးညီ ညီ ို င ် [ ၆/ပလန(ို င ် ) ၀၃၃၈၂၅]ှ င့ ် ေဒ ေအးေအးဝင်း [၆/ ကသန(ိင ု )် ၀၃၄၃၂၈]တိမ  ု ှ ၎င်းတိအ  ု မည်ြဖင့် တိက ု ခ ် န်းအမည်ေြပာင်းေလာက်ထားလာ ပါသည် ။ ခွ င့ ် ြ ပရန် မသင့ ် ေ ကာင်း ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက ေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မှ စ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း စာရွက်စာတမ်း အေထာက် အ ထားများ ြပည့ ် စုံ စ ွာ ြဖင့ ် တင်ြပကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ဒလမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ် (၁/ဗညားဒလ)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၁၃၂၉)၊ ဧရိယာ ေပ (၄၀x၆၀)၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာ အမှတ(် ၄)၊ ဗိလ ု ခ ် ျပ်(၁)လမ်း၊ ဗညားဒလ ရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ် (ဦးဝင်းြမင့် PPN၀၄၈၀၇၅) အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးဝင်းြမင့(် ခင်ပန ွ ်း) ကွယ်လွန်သြဖင့် တရားဝင်ဇနီးြဖစ်သူ ေဒခင်ယု ကည်က တရားဝင်အေမွဆက်ခံ ပိင ု ဆ ် င ုိ ေ ် ကာင်းှင့် ှစ(် ၆၀)ေြမငှားဂရန် မူ ရ င်း ေပျာက် ဆုံး ေကာင်း ဒဂုံ  မိနယ် တရားုးံ ၏ ၆-၁၁-၂၀၁၉ရက်စပ ဲ ွ ါ ကျမ်းကျ ိန် လာများ၊ ဦးဝင်းြမင့၏ ် ေသဆုံးမလက်မတ ှ ၊် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ ကိုယ်တိုင် ဝန်ခခ ံ ျက်၊ ဒလမိနယ်၊ ဗညားဒလ ရပ်ကက ွ ် အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံစာ၊ ဒလ မိမရဲစခန်းေထာက်ခံစာှင့် ပါဝါေပးသူ သက်ရှိထင်ရှားရှိေကာင်းှင့် ပါဝါမုပ် သိမး် ေကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာတိတ ု င်ြပ၍ ေဒခင်ယု ကည်[၁၂/လမန(ိင ု )် ၀၃၆၁၄၁] ကိယ ု စ ် ား အေထွေထွကယ ို စ ် ားလှယလ ် စ ဲ ာ ရရှသ ိ ူ ဦးေကျာ်ထဋ ွ [် ၁၂/ လမန(ိင ု )် ၀၃၄၀ ၄၅]မှ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ် ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလာက်ထားလာမအား တရား ဝင် ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် အတွငး် ကန့်ကက ွ  ်င ုိ ပ ် ါေကာင်းှင် ့ကန့်ကက ွ ် မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ် ပးမည်ြဖစ် ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊

အင်းစိန်မိနယ်၊

ေဈးကုန်းအေနာက်ရပ်ကွက်၊

ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ အမှတ်(၂၃၆)၊ ၅လာတိုက်ခန်းမှ အကျယ်(၁၆x၄၅) ေပရှ၊ိ အမှတ(် ၂၃၆-A)ေြမညီထပ် တိက ု ခ ် န်း(၁)ခန်းှင့် ပတ်သက် ဆက်ယ်  သည့် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ြဖစ်သူ ဦးိင ု [် ၁၂/အစန(ိင ု )် ၀၀၃၇၀၈]မှ ဤတိက ု ခ ် န်းအား အပီးအပိင ု ် ေရာင်းချ မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါကိစှ  င့်စပ်လျ်း၍ ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက က်ုပ်တိုထံသို တိကျခိုင်လုံေသာ တရားဝင် စာချပ်စာတမ်းများှင့်တကွ ယခုေကညာပါသည့ေ ် န့မှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ ယင်းေန့ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ွန်ကားချက်အရ ဦးေအာင်မျ ိးေဌး(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၇၄၅) ဖုန်း-၀၉-၇၇၇၄၃၄၀၄၇၊ ၀၉-၉၅၃၃၈၇၈၆၆

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကန ု တ ် င ု ိ း် ေဒသကီး၊ ဒလမိနယ်၊ တံတားေချာင်းေကျးရွာ၊ စံြပ(၃)လမ်း၊ အမှတ(် ၅၂)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (အလျားေပ၄၀ x အနံေပ၆၀)ရှိ ေြမှင့် ၎င်းေြမေပတွင် ေဆာက်လပ ု ် ထားေသာ အိမအ ် ပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်တအ ို ား အပိင ု ေ ် ရာင်းချသူများြဖစ်ေသာ (၁)ဦးတင်ေရ [၁၂/ဒလန(ိင ု )် ၀၉၆၃၀၂] (၂) ေဒ ြမဝင်း (TTE-၁၄၃၆၂၉)၊ (၃) ေဒြမင့စ ် န ိ ် [၁၂/ရပသ (ိုင်)၁၁၃၂၈၄]၊ (၄) ေဒသန်းဝင်း [၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၉၂၁၈၃]၊ (၅) မွန့်ေရ [၁၂/ ဒလန(ိုင်)၀၉၃၉၀၈]၊ (၆) ဦးလှြမင့် [၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၉၆၃၀၈]တိုမှ လက်ဝယ်ထားရှိ ပိုင်ဆိုင်၍ လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုကသြဖင့် က်ုပ်၏ မိတေ ် ဆွက ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ အကျ ိး သက်ဆင ုိ ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ူ မည်သမ ူ ဆို ခိင ု လ ် ေ ံု သာ စာရွကစ ် ာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ ှင့်တကွ က်ုပ်ထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန့်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ် ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒြဖြဖမင်း LL.B,D.B.L) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၈၁၈၈) အမှတ်-၄၉၊ အထက်မေလးလမ်း၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၁၄၁၅၁၀၊ ၀၉-၇၈၅၃၈၀၂၁၁

အသိေပးေကညာြခင်း

ေကာင်းြမတ်ကုမဏီ  ၏

ပိုကုန်ေကညာလာ

အမှတ် (ED.No-200011884931) သည် ၁-၆-၂၀၁၈

ရက်တင ွ ် ေပျာက်ဆးံု သွားပါေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။

ေကာင်းြမတ်ကုမဏီ

ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၁၉၉၁၉၉

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ေရေပါက်ကံမိသစ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊ အမှတ်(၇၀၅)ြဖစ်သည့် ေဒေဝေဝြပံး[၁၂/မရက(ိုင်)၀၇၅၇၀၄] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအတွင်းမှ (ေြခရင်းဘက်ြခမ်း) ေပ(၁၀x၆၀)ရှိ ဦးအာကာထွနး် [၁၂/ဥကမ(ိင ု )် ၁၇၄၇၃၇]ပိင ု ဆ ် င ုိ သ ် ည့် ေြမှငအ ့် မ ိ က ် ုိ က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွ ဦးသက်ေအာင်ေကျာ်[၇/သနပ(ိင ု )် ၀၆၉၅၇၁]က ဝယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသ ေပးအပ်ထားပီး အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကို ဆက်လက်ချပ်ဆိုမည်ြဖစ်၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မှ (၇)ရက်အတွင်း ပိင ု ဆ ် င ို မ ် စာရွ  က် စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် က်ပ ု ထ ် လ ံ ာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးတင်ြမင့်(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၁၀၄၄) အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၇)၊ (ပ-ထပ်)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဦးေအာင်ဝင်း(KTDA-၀၀၂၇၅၅)(ယခင်အမှတ်-၈၈) ဒဂုံသီရိလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ (ယခုေနရပ်လိပ်စာ-မသိ)ှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန် ကု န ် တို င ်း ေဒသကီး ၊ ဒလမိနယ် ၊ ကမာကဆစ် ရ ပ် က ွ က ် ၊ ှင်းဆီလမ်း၊ အမှတ်(၇၀၃/ခ)ေန ေဒရီရီခိုင်[၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၄၄၆၄၈] ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာ အပ်ပါသည်။ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ေဒရီရခ ီ င ုိ က ် လူကီးမင်း ဦးေအာင်ဝင်း (KTDA၀၀၂၇၅၅)၏ အမည် ေပါက် ပို င ် ဆို င ် ခဲ့ ေသာ ရန် ကု န ် တို င ်း ေဒသကီး ၊ ဒလမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄/လူေနရပ်ကွက်-ကျန်စစ်သား ရပ်ကက ွ ၊် ေယာမင်းကီးလမ်း၊ အမှတ(် ၂၆၈၂+၈၃)ဟုေခတွငေ ် သာ အကျယ် အဝန်း ေပ (၅၀x၅၀)ှင့် ှစ(် ၆၀)ေြမငှားဂရန်ကို လူကီးမင်းထံမှ ၃၀-၁၂၂၀၁၇ ရက်တွင် "ှစ်ဦးသေဘာတူ အိမ်ြခံေြမ အေရာင်းအဝယ်ကတိ စာချပ်"ြဖင့် အပီးအပိင ု လ ် ေ ဲ ြပာင်းဝယ်ယက ူ ာ လက်ရထ ှိ ား ပိင ု ဆ ် င ို လ ် ျက်ရှိ ပါသည်။ အဆိပ ု ါ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား တရားဝင်မတ ှ ပ ် တ ံု င်စာချပ် ချပ်ဆ ုိ င ုိ ရ ် န်အတွက် လူကီးမင်းတိအ ု ေနြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မှ (၇)ရက်အတွငး် က်ပ ု တ ် ထ ုိ သ ံ ြုိ ဖစ်ေစ၊ က်ပ ု တ ် ၏ ုိ မိတေ ် ဆွထသ ံ ြုိ ဖစ်ေစ မပျက်မကွက် ဆက်သွယ်ေပးပါရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားသူ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒရီရီခိုင် ေဒစာချ ိ ေဒရီရီသန့် [၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၄၄၆၄၈] (စ်-၉၂၉၄/၂၀၁၃) (စ်-၁၆၁၄၂/၂၀၁၉) တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ တိုက်အမှတ်-၉/၁၁၊ အခန်း(၁၀၁-ဘီ)၊ (ပထမထပ်)၊ ၃၆လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၃၀၆၃၇၂

ဥတုရာသီ ေတာကိုမှီ၏


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း ေနြပည်ေတာ်၊ ဒကိဏခိုင်၊ ဇမသီရိ မိနယ်၊ ေရကာပင်ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ် ကွ က ် အ မှ တ ် ( ၄/ေရ ကာပင် ) ၊ ေြမကွ က ် အမှတ(် ၁၀၅၄)၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၂)ဧကရှိ ေဒစိုး စိုးဟန် အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား ေဒေအးြမတ်မွန် (ဘ) ဦးတင်ေမာင်[၁၂/ လကန(ိင ု )် ၂၃၅၉၇၁]မှ ေြမေပးမိန့်၊ အေရာင်း အဝယ်စာချပ်၊ တရားုံးကျမ်းကျ ိန်လာအမှ  တ် (၂၄၃/၂၀၂၀)၊ ှစ်ဦးသေဘာတူကတိဝန်ခံ ချက်၊ ေလာက်ထားသူ၏ဝန်ခက ံ တိြပချက်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ အိမ်ေထာင်စု လူဦးေရစာရင်း၊

ရပ်ကွက်ေထာက်ခံချက်၊

ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်များ တင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်သစ် ေလာက်ထားလာရာ ကန့်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင် ဆိုင်မစာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန့် ဒီကရီများြဖင့် အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ တင်ြပပီး ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၁၅) ရက်အတွင်း ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာ ေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမက ံ န ိ ်းှင့် ေြမစီမခ ံ န့်ခွဲ မဌာနသို လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်း ှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါ က ဌာနမှလုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ ဆက် လက်ေဆာင်ရွက်သာွ းမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

လပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလတ်ေရးှင့် ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန

ကရင်ြပည်နယ်၊

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခဆိုြခင် ြခင်း ၁။

လပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ လပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလတ်  ေရးှင့်

ေကျာ်လွင်(ခ)တိုးေအာင်

ဂါလန်င ှ ့် ပရီမယ ီ (ံ ဒီဇယ်သန့်) (၉၆၀၀) ဂါလန်တက ုိ ုိ တင်ဒါအမှတ် 46(T)/ MOEE/19-20 ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် တင်ဒါေခဆိုဝယ်ယူလိုပါသည်။

ဦးစီးဌာန၊ ပစည်းစီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ် (၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သို တင်ဒါ

၃။

သတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစတင်၍ တင်ဒါပုံစံများအား

ုံးချ ိန်အတွင်း လာေရာက်စစ ုံ မ်း ဝယ်ယ ူ င ို ် ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီး

ဌာန၏ Web-Portal (www.moee.gov.mm) တွင်လည်း ေကာ်ြငာမည် ြဖစ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ဒကိဏခိုင်၊ ဇမသီရိမိနယ်၊ ေရကာပင်ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်း ရပ်ကွက်အမှတ်-၄/ ေရကာပင်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၅၅)၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၂)ဧကရှိ ေဒစိးု စိးု ဟန် အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွကအ ် ား ေဒေအးြမတ်မန ွ (် ဘ)ဦးတင်ေမာင်[၁၂/ လကန(ိင ု )် ၂၃၅၉၇၁]မှ ေြမေပးမိန့်၊ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ တရားုးံ ကျမ်းကျ ိန်လာ အမှတ်(၂၄၀/၂၀၂၀)၊ ှစ်ဦးသေဘာတူကတိဝန်ခံချက်၊ ေလာက်ထားသူ၏ ဝန်ခံ ကတိြပချက်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ ရပ်ကွက် ေထာက်ခခ ံ ျက်၊ ရဲစခန်းေထာက်ခခ ံ ျက်မရ ူ င်းများတင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်သစ်ေလာက် ထားလာရာ ကန့်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မစာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန့်ဒီကရီများြဖင့် အေထာက်အထား ခိုင်လုံစွာတင်ြပပီး ဤေကာ်ြငာပါ သည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ၊ မိြပ စီမက ံ န ိ း် ှငေ ့် ြမစီမခ ံ န့်ခမ ဲွ ဌာနသိ  ု လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ေ ် ကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က် အတွငး် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက ဌာနမှလပ ု ထ ် းံု လုပန ် ည်းှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ် သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကရင်ြပည်နယ်၊

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၄၉၊ ကံဘ၊ဲ့ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၁၈/တ

ြမဝတီမိ၊

ဖလူးေကျးရွာအုပ်စု မင်းလက်ပံ ေကျးရွာ [၁၀/ပမန(ိင ု )် ၀၆၀၀၉၇]

ကွက၊် မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ ေဒခင်ဲွ (AD-၀၃၂၅၅၉) အမည်ေပါက် B-၃(ခ)ေြမအား အမည်

မှာ တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ပါသြဖင့် ၎င်းတိ၏ ု တစ်ဦးတည်းေသာသမီးြဖစ်သူ ေဒဥမာရှန ိ ် [၁၂/မရက(ိင ု )် ၀၈၁၁၉၆] မှ ကွယလ ် န ွ သ ် ူ မိဘများ၏ တရားဝင်အေမွဆက်ခပ ံ င ို ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ူ သမီးအရင်းအချာတစ်ဦးြဖစ် ေကာင်း၊ အြခားအေမွဆက်ခခ ံ င ွ ရ ့် သ ှိ ူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မမရှပ ိ ါေကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ထပ်ဆင့က ် ျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေသစာရင်း၊ အမည်ေပါက်သည့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်-၄၂၅/ ၁၉၇၃၊ ၁၇-၄-၁၉၇၃ တိုကိုတင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ်ဆရ ို န် ေြမပုက ံ ူးေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခင ို လ ် ေ ုံ သာအေထာက်အထား များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(် ၇၈)၊ ေြမ ကွကအ ် မှတ(် ၄၉၅)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ပါမစ်ေြမအား အမည်ေပါက် မူလပိင ု ရ ် င ှ ် ဦးေနဝင်း အမျ ိးသားမှတပ ် တ ံု င်အမှတ(် SN-537462)မှ ပါမစ်ပါစာရွက် စာတမ်းမူရင်းများှငအ ့် တူ အရပ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ေရာင်းချခဲရ ့ ာ ပါမစ်ပါ စာရွက်စာတမ်းမူရင်းများှင့် ဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများ လက်ဝယ်ရှိပီး ေနာက်ဆုံးဝယ်ယထ ူ ားသူ ဦးေမာင်ေဇာ်[၁၂/ပရက(ိင ု )် ၁၃၇၅၆၃]မှ အကျ ိးခံစား ခွငအ ့် ရပ်ရပ်အား မိမိ ပိင ု ဆ ် င ုိ ေ ် ကာင်း ဖွငဟ ့် ဝန်ခေ ံ ရာင်းချသြဖင့် ေဒေအးေအး [၁၂/အစန(ိုင်)၀၅၇၀၃၈]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချပီး ြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန့်ကွက်မည့်သူရှိပါက မည်သူမဆို ခိုင်လုံ ေသာစာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က် မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ဤေကာ်ြငာပါ သတ်မှတ်ရက် အတွင်း ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ တရားဝင် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ် ပါသည်။ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူသူ ေဒေအးေအး တိုက်(၂၄)၊ အခန်း(၀၀၁)၊ ၈-လမ်း(ဘီ)၊ (၉၄)ရပ်ကွက်၊ ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်၊ ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၇၁၀၉၊ ၀၉-၉၆၃၀၂၄၃၆၃

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗသီရိမိ၊ ေအာင်သာယာရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၃/ေပါင်းေလာင်း-၃)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(-)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၉၂)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ေဒသီတာဇင် အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွက်အား ေဒြမသက်ိုင(် ဘ) ဦးကိုေခွး[၇/ရတန(ိုင်)၀၇၃၃၉၀]မှ ေြမေပးမိန့်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ေကာင်းကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေလာက်ထားသူ၏ ကိုယ်တိုင် ကတိဝန်ခခ ံ ျက်၊ ှစဦ ် းှစဖ ် က်သေဘာတူကတိဝန်ခခ ံ ျက်၊ ိင ု င ် သ ံ ားစိစစ်ေရးကတ်၊ အိမေ ် ထာင်စလ ု ဦ ူ းေရစာရင်း၊ ရပ်ကက ွ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှးုးံ ေထာက်ခခ ံ ျက်၊ ရဲစခန်းေထာက်ခခ ံ ျက်မရ ူ င်းများ တင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်သစ်ေလာက်ထားလာမအေပ ကန့်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန့်ဒီကရီများြဖင့် အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ယေန့မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန့် ခွဲမဌာနသို လာေရာက်ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့် ကွက်မမရှိပါက ဌာနမှလုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ခွငြ့် ပပါရန် အမည်ေပါက်သဦ ူ းလဖိင ု ခ ် န ွ ဆ ် ာ မှတ်ပုံတင်အမှတ် [၁/ကမန(ိုင်)၀၁၁၂၃၈]

၂၀၂၀)၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ အိမ်

ဦးေမာင်ေကျာ် (ခ) ဦးေကျာ်လတ်

ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးသန်းရှန ိ မ ် ာှ ၇-၁-၂၀၀၃ ရက်တင ွ လ ် ည်းေကာင်း အသီးသီးကွယလ ် န ွ သ ် ာွ း

ဦးလဖိင ု ခ ် န ွ ဆ ် ာ အမည်ေပါက်စ ှ (် ၃၀) ေြမငှား

ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျ ိန်အမှတ် (၉၈/

(၀.၁၉) ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၆၀/ေအ)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ (၁၀)ရပ် ေပါက်ြဖစ်သူ မိခင် ေဒခင်ွဲ (AD-၀၃၂၅၅၉)မှာ ၂-၁၂-၂၀၁၇ ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊

အမှတ် (S-212) ၊ ဧရိယာ (၀.၃၅၃) ဧကရှိ

မှ ဇမသီရိမိနယ်တရားုံး၏ ေပျာက်ဆုံး

အမည်မှန်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ လပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလတ်ေရးှင့် ကွပ်ကဲေရး

ကွက်အမှတ် (၁/သေြပကုန်း) ေြမကွက်

စာချပ်အား ေြမငှားစာချပ်မတ ိ မှ  န် ထုတယ ် ူ

မှာ တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း။

ဂါလန်ှင့် ေနြပည်ေတာ်အတွက် ဓာတ်ဆီ(ေအာက်တိန်း) (၁၈၀၀၀)

လာေရာက် တင်သွင်းရမည်။

မိနယ်၊ သေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်

၀၁၃၆၀၁] ေကျာ်လင ွ (် ခ) တိးု ေအာင်

ရန်ကုန်အတွက် ဒီဇယ်ဆီ (၇၈၀၀) ဂါလန်၊ စုစုေပါင်းဒီဇယ်ဆီ (၅၅၈၀၀)

ပိတရ ် က် ၁၀-၃-၂၀၂၀ ရက်၊ ၁၄:၀၀ နာရီေနာက်ဆုံးထား၍ (လူကယ ို တ ် င ို )်

ေနြပည်ေတာ်၊ ဒကိဏခိုင်၊ ဇမသီရိ

နယ် ၊ ဖလူး ေကျးရွာ အု ပ ် စု မင်း [၃/မဝတ(ိုင်)

ဦးေမာင်ေကျာ်(ခ)

ေထာင်စလ ု ဦ ူ းေရစာရင်း၊ ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ရပ်ကက ွ ေ ် ထာက်ခခ ံ ျက်၊ ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်းများ တင်ြပပီး ယေန့မစ ှ ၍ (၃၀) ရက်အတွင်း ေနြပည်ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမက ံ န ိ ်း ှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာနသို လာေရာက်ကန့် ကွက ် င ုိ ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက ဌာနမှ လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းှငအ ့် ညီ ဆက်လက်

ဦးေကျာ်လတ်

ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ေသွးသည် အသက်

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း

ေကာ်ြငာြခင်း

ြမဝတီမိ

လက်ပံေကျးရွာ

ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်အတွက် ဒီဇယ်ဆီ (၄၈၀၀၀) ဂါလန်၊

၂။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း

အမည်မှန်

လပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန

ေနြပည်ေတာ်၊ ဒကဏ ိ ခိင ု ၊် ဇမသီရိ မိနယ်၊

ေရကာပင်ရပ်ကက ွ ၊် ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၄/

ေရကာပင်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(A-104)၊ ဧရိယာ (၀.၂၂၉)ဧကရှိ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေဌး အမည် ေပါက်ေြမကွက်အား ေြမေပးမိန့်မိတမှ  န် ထုတ်

ေပးပါရန် အမည်ေပါက်သူ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေဌး မှ ေြမေပးမိန့်မတ ိ ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မေ ှ နထိင ု သ ် (ူ ၃)

ဦး၏ သက်ေသထွက်ဆိုချက်၊ ဇမသီရိမိနယ်

တရားုးံ ၏ေပျာက်ဆးံု ေကာင်း တရားုးံ ကျမ်းကျ ိန် လာအမှတ်(၅၁၂/၂၀၁၉)၊

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး

ကတ်ြပား၊ အိမေ ် ထာင်စလ ု ဦ ူ းေရးစာရင်း၊ ရပ်ကက ွ ် အုပခ ် ျပ်ေရးမှးေထာက်ခခ ံ ျက်၊ ေပျာက်ဆးံု ေကာင်း ရဲစခန်းေထာက်ခခ ံ ျက်မရ ူ င်းများတင်ြပ၍ ေြမေပး

မိန့်မတ ိ မှနေ ် လာက်ထားြခင်းကို ကန့်ကက ွ လ ် သ ို ူ များအေနြဖင့် တရာဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်

အထားများ၊ တရားုးံ အမိန့်ဒက ီ ရီများတင်ြပပီး ေြမေပးမိန့် ေလာက်ထားြခင်းကို ကန့်ကက ွ လ ် သ ို ူ များအေနြဖင့် တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်

အထားများ၊ တရားုးံ အမိန့်ဒက ီ ရီများ တင်ြပပီး ယေန့မှစ၍ (၃၀)ရက်အတွင်း ေနြပည်ေတာ်

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမက ံ န ိ း် ှင့် ေြမစီမခ ံ န့်ခမ ွဲ ဌာနသိ  ု လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါ ေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှ  ိပါကဌာနမှ လုပ်ထုံး

လုပ်နည်းှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွား

မည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

သမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန့်လတ်ြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ (၉၄)ရပ်ကွက်ေန ဦးမင်းေအာင် [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၆၂၈၉၀]၏ သမီး မမိုးသူခင် [၁၂/ဒဂဆ(ိုင်)၀၁၂၀၅၆]သည် မိဘများအား ဂုဏ်သိကာကျဆင်းေစေအာင်ြပလုပ်ပါသြဖင့် ၁၅-၁၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ သမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန့်လတ်  ေကာင်းှင့် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ မည်သည့်ကိစမဆိ  ု လုံးဝ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါ။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။) ဦးမင်းေအာင် [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၆၂၈၉၀]

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ အမှတ်(၇၄)၊ ှစ်ခန်းတွဲ RC(၆)ထပ်တိုက်မှ တတိယထပ်(၄လာ)၊ အခန်းအမှတ်(4-B)၊ ဧရိယာ(၅၄၀.၅)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို ကို အမည်ေပါက်ပင ုိ ဆ ် င ုိ ် ပီး တရားဝင်လေ ဲ ြပာင်း ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ည်ဟု ဝန်ခက ံ တိြပသူ ဦးေအာင်ြမင့ဦ ် း[၁၂/တမန(ိင ု )် ၁၁၂၆၃၂] ထံမှ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ဦးလီကင်စွန်(ခ)ဦးြမင့်ေအာင်[၁၂/လမတ(ြပ)၀၀၀၂၃၈]၊ ေဒဥမာဦး[၁၄/အမန(ိုင်)၁၅၉၅၃၇]တိုမှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့် ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိင ု လ ် ေ ုံ သာ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို ကိယ ု တ ် င ို ် လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ေ ် န့ရက်ေကျာ်လန ွ သ ် ည်အထိ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုးံ သည်အထိ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးလီကင်စွန်(ခ)ဦးြမင့်ေအာင်ှင့်ေဒဥမာဦးတို၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph:09-450023651 Ph:09-254508917 Ph:09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ ရန်ေြပ(၁၆)လမ်း၊ အမှတ်(၉၁၉/က+ခ)၊ ှစ်ခန်းတွဲ RC(၅)ထပ်တိုက်မှ တတိယထပ်(ညာဘက်ြခမ်း)(ေခါင်းရင်းခန်း)၊ ဧရိယာ(၁၀၂၆)စတုရန်းေပရှိ တိက ု ခ ် န်းှငတ ့် ကွ ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ် အားလုံးတိုကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင်လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးဆီးကာရဲေဝလူး(ခ)ဦးထွန်း ငိမ်း[၁၂/မဂတ(ိင ု )် ၀၇၈၃၇၅]၊ ဦးအိက ု ယ ီ ာဆွာမိ(ခ)ဦးတင်ြမင့[် ၁၂/မဂတ(ိင ု )် ၀၇၃၃၉၅]တိထ ု မ ံ ှ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွ ေဒဇာဇာဦး[၁၄/

ဘကလ(ိုင်)၂၈၅၀၇၄]မှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကွက်လိုသူ များရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မှ (၇)ရက်အတွငး် တိကျခိင ု လ ် ေ ံု သာ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ုိ သ ံ ုိ ကိယ ု တ ် င ုိ ် လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ေ ် န့ရက်ေကျာ်လန ွ သ ် ည်အထိ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒဇာဇာဦး၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph:09-450023651 Ph:09-254508917 Ph:09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။