Page 1

မဂ်ဖိုလ်အကျ ိးကို ရိုင် အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့် ငယ်စ်က ကုသိုလ်ေကာင်းမ ြပရန် ေမ့ေလျာ့ေနခဲ့ေသာ်လည်း ေနာင်ကီးြပင်းလာေသာ အခါ သူေတာ်ေကာင်းပညာရှတ ိ ၏ ို အဆုံးအမကိရု ၍ မေမ့ မေလျာ့ဘဲ ေကာင်းမကုသိုလ်ြပြခင်းြဖင့် ကီးမားေသာ မဂ်ဖိုလ်အကျိးကိုရိုင်၏။ ထိုသိုြပိုင်ြခင်းကို ြမတ်စွာ ဘုရားသည် ချီးမွမ်းေတာ်မူ၏။

ေလာကဝဂ်(ဓမပဒ-၁၇၂)

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၁၁ ရက်၊ တနဂေွေန့။

Sunday, 5 January 2020

၉၈၈၅

(၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့ ဂုဏ်ြပညစာစားပွဲ ကျင်းပ

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ှင့်ဇနီး ေဒချ ိချ ိ

ညစာစားပွဲသိုတက်ေရာက်လာကသည့် သံအမတ်ကီးများ၊

ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် ညစာစားပွသ ဲ တ ုိ က်ေရာက်လာကသည့် သံအမတ်ကီး

ိင ု င ် တ ံ ကာသံတမန်များ၊ ကုလသမဂအဖွဲ အစည်းများမှ ဌာေနကိယ ု စ ် ားလှယမ ် ျား၊ ဂုဏထ ် းူ ေဆာင်ေကာင်စစ်ဝန်များ

များ၊ ိင ု င ် တ ံ ကာသံတမန်များ၊ ကုလသမဂအဖွဲအစည်းများမှ ဌာေနကိယ ု စ ် ားလှယမ ် ျား၊ ဂုဏထ ် ူးေဆာင်ေကာင်စစ်ဝန်များ

ှင့် ၎င်းတို၏ဇနီးများအား ရင်းရင်းှီးှီးတ်ဆက်စ်။

ှင့် ၎င်းတို၏ဇနီးများအား ရင်းရင်းှီးှီးတ်ဆက်စ်။

ေနြပည်ေတာ်

ဇန်နဝါရီ

တက်ေရာက်လာကသူများကို ကိဆိုတ်ဆက်ကသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ှင့်ဇနီး ေဒချ ိချ ိတိုက

တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့

ဒုတိယသမတ ဦးြမင့်ေဆွှင့်ဇနီး ေဒခင်သက်ေဌး၊ ဒုတိယသမတ ဦးဟင်နရီ ဗန်ထီးယူင ှ ဇ ့် နီး ေဒါက်တာေရလမ်း၊ ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ဥက ဦးတီခန ွ ြ် မတ်င ှ ့်

ရင်းရင်းှီးှီးတ်ဆက် ေဒချ ိချ ိတိုသည်

ဇနီး ေဒရင်ေမ၊ အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဥက မန်းဝင်းခိင ု သ ် န်းှငဇ ့် နီး နန့်ကင်ကည်၊

ဂုဏြ် ပညစာစားပွအ ဲ ခမ်းအနားကို ယေန့ညပိင ု ်းတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ိင ု င ် ေ ံ တာ်

ည ၇ နာရီတင ွ ် ဂုဏြ် ပညစာစားပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပသည့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ

ြပည်ေထာင်စုတရားသူကီးချပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး

သမတအိမ်ေတာ် ဥပစာြမက်ခင်းြပင်၌ ကျင်းပသည်။

အိမေ ် တာ် ဥပစာြမက်ခင်းြပင်သေ ုိ ရာက်ရိှ ကပီး ညစာစားပွသ ဲ တ ို က်ေရာက်လာ

ဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လင်  ှင့်ဇနီး ေဒကကလှ၊ ိုင်ငံေတာ်

ကသည့် သံအမတ်ကီးများ၊ ိင ု င ် တ ံ ကာသံတမန်များ၊ ကုလသမဂအဖွဲအစည်း

ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒဆိင ု ရ ် ာ ခု ံ ုံးဥက ဦးမျ ိးွန့်၊ ြပည်ေထာင်စေ ု ရွးေကာက်

များမှ ဌာေနကိယ ု စ ် ားလှယမ ် ျား၊ ဂုဏထ ် ူးေဆာင်ေကာင်စစ်ဝန်များှင့် ၎င်းတိ၏ ု

ပွဲေကာ်မရှင်ဥက ဦးလှသိန်းှင့်ဇနီး ေဒေအးသီတာ၊ ဒုတယ ိ တပ်မေတာ်

ဇနီးများအား ရင်းရင်းှီးှီးတ်ဆက်သည်။

ကာကွယေ ် ရးဦးစီးချပ် ကာကွယေ ် ရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတယ ိ ဗိုလ်ချပ်မှးကီး

ကိဆိုတ်ဆက် ေရှးဦးစွာ ဒုတယ ိ သမတ ဦးြမင့ေ ် ဆွင ှ ဇ ့် နီး ေဒခင်သက်ေဌး၊ ြပည်ေထာင်စု ဝန်ကီးများြဖစ်ကသည့်

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးစိန်ဝင်း၊

ဦးေကျာ်တင့်ေဆွ၊

ေဒါက်တာေဖြမင့၊် ဦးေကျာ်တင်င ှ ့် ၎င်းတို၏ဇနီးများက ဂုဏ်ြပညစာစားပွဲသို

ထိုေနာက်

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ှင့်ဇနီး

ဂုဏြ် ပညစာစားပွသ ဲ ုိ ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၊

သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ တံဆိပ်ေတာ်များကို ဆက်ကပ်လှဒါန်း

စာမျက်ှာ » ၆

ယေန့

တပ်မေတာ်စွမ်းရည်သတိဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်ှင့် လက်မှတ်များ ချီးြမင့်အပ်ှင်း စာမျက်ှာ » ၉

ဖတ်စရာ

အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသ ပဋိပက တစ်ပုံတစ်ပင်

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ဘဂလားပင်လယ်ေအာ်အေြခအေန ေနြပည်ေတာ်

ိုင်ငံှင့် ြပည်သူအတွက် အသက်ကို ပဓာနမထား၊ စွန့်လတ်စွန့်စားစွာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကသူများအား

စိုးဝင်းှင့်ဇနီး ေဒသန်းသန်းွယ်၊

ဇန်နဝါရီ

ကပလီပင်လယ်ြပင်င ှ ့် ဘဂလ  ားပင်လယ်ေအာ်ေတာင်ပင ို ်းတိတ ု င ွ ် တိမအ ် နည်းငယ် ြဖစ်ထန ွ ်း ေနပီး ကျန်ဘဂလားပင်လယ်ေအာ်တွင် တိမ်အသင့်အတင့် ြဖစ်ထွန်းေနသည်။

ေနာက် ှစ်ရက်အတွက် ခန့်မှန်းချက် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်ှင့်

စာမျက်ှာ » ၁၈

ချင်းြပည်နယ်တိုတွင် မိုးဆက်လက်ထစ်ချန်းရွာိုင်သည်။

မိုး/ဇလ


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့ ကမ ာတစ်  ဝန်းရှိ ိုင်ငံ့ေခါင်းေဆာင်များမှ ဝမ်းေြမာက်ေကာင်း သဝဏ်လာများ ေပးပို

သဂဟထွန်းကား မလွဲမေသွတိုးတက်ကီးပွား လွတလ ် ပ်ေရးေန့သည် ိင ု င ် အ ံ တွက် ကျက်သေရမဂလ  ာရှေ ိ သာ ေကာင်းြမတ် သည့် ေန့ထူးတစ်ေန့ြဖစ်သည်။ အများြပည်သအ ူ တွက် ေန့ကီးရက်ကီးများ အနက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့သည် တစ်င ို င ် လ ံ ုံး၊ တစ်မျ ိးသားလုံးေအာင်ပခ ွဲ သ ံ ည့် ေအာင်ြမင်မရသည်  ေ ့ န့ြဖစ်သည်။ ထူးကဲသည့် လွတလ ် ပ်ေရးေန့တင ွ ် ိင ု င ်  ံ င ှ ့် လူမျ ိးအတွက် မဂလာရှိဖွယ်အမကိစများ ြပကေလသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ေရးေန့အချ ိန်အခါသမယတွင် ကမာ့ိုင်ငံ အသီးသီးမှ ိင ု င ် ေ ံ့ ခါင်းေဆာင်များှင့် ိင ု င ် အ ံ့ ကီးအကဲများက ိင ု င ် က ံ ယ ို စ ် ား ိုင်ငံေတာ်သမတ

ဦးဝင်းြမင့်ှင့်

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ်

ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်တထ ုိ သ ံ ုိ ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လာများ  ေပးပို ကသည်။ ထိုအြပင် ရရှိပီးေသာလွတ်လပ်ေရးကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ေစာင်ေ ့ ရှာက်ေရးှင့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်ကို ြပြပင်ေြပာင်းလဲတည်ေဆာက်ေရးတိ၌ ု ိင ု င ် ေ ံ တာ်င ှ ့် တိင ု ်းရင်းသားြပည်သမ ူ ျား၏ အကျ ိးစီးပွားများကို စွမ်းစွမ်းတမံ သယ်ပိုးထမ်းေဆာင်ခဲ့ကေသာ၊ အများှင့်မတူ ထူးကဲစွာ စွမ်းေဆာင်ခဲ့က ေသာ ပုဂိလ်များအား ဂုဏ်ြပချ ီးြမင့်ကသည်။ ယင်းတိသ ု ည် ြမန်မာိင ု င ်  ံ င ှ ့် ြမန်မာလူမျ ိးများအတွက် ေကာင်းြမတ်ေသာ ကျက်သေရမဂလာအြဖာြဖာ ြဖစ်သည်။

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာ

ိင ု င ် ေ ံ တာ်ကီး လွတလ ် ပ်ေရးရရှသ ိ ည့် (၇၂) ှစေ ် ြမာက် ှစပ ် တ်လည်အချ ိန် အခါသမယတွင် ကမာ့ိုင်ငံအသီးသီးတိုက ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရှင့် ြပည်သူ များအား လက်လေ ှဲ ထာမနာဂုဏြ် ပမများှင့် ဆုေတာင်းေမတာပိသ ု မများ သည် ှစ ် င ုိ င ် အ ံ ကား၊ ှစ ် င ုိ င ် ြံ ပည်သမ ူ ျားအကား ချစ်ကည်ရင်းှးီ မများ ပိုမိုမဲြမံခိုင်ကျည်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံေတာ်တည်ေဆာက်ေရး၊ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ ြပြပင်ေြပာင်းလဲ ေဖာ်ေဆာင်ေရးတိုကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဘာသာ သာသနာအကျ ိးကို သူမတူေအာင် စွမ်းေဆာင်င ို သ ် ပ ူ ဂ ု ိလ်များ၊ တိင ု ်းြပည်င ှ ့် လူမျ ိးအကျ ိးစီးပွား အတွက် စွန့်လတ်စွန့်စားစံတင်ထိုက်ေအာင် စွမ်းေဆာင်သူများ၊ ိုင်ငံှင့် ြပည်သူအကျ ိးစီးပွား ြမင့်မားတိုးတက်လာေစေရးအတွက် အများှင့်မတူ တစ်မူထူးကဲစွာ ေြပာင်ေြမာက်ေအာင်စွမး် ေဆာင်ိုင်ကေသာပုဂိလ်များ၊ ိုင်ငံအကျ ိးကို သယ်ပိုးထမ်းရွက်ခဲ့ကသူများ

စသည့်ပုဂိလ်များအား

ဘွဲတံဆပ ိ ေ ် တာ်များ၊ ဂုဏထ ် ူးေဆာင်ဘွဲများ၊ ဂုဏထ ် ူးေဆာင်တဆ ံ ပ ိ မ ် ျားှင့် အသိအမှတ်ြပတံဆိပ်များ

ချ ီးြမင့်အပ်ှင်းြခင်းသည်

အနာဂတ်တွင်

တိင ု ်းြပည်င ှ လ ့် မ ူ ျ ိးအကျ ိးအတွက် လူေတာ်လေ ူ ကာင်းများ ှစစ ် ်ေပထွန်း ေစေရးကို ေရှးရာေရာက်သည်။ ိုင်ငံအတွက် ကံ့ခိုင်ေသာစိတ်ဓာတ်၊

စံတင်ထိုက်ေသာစွမ်းရည်၊

ဂုဏ်ယူထိုက်ေသာ စွန့်စားြခင်းမျ ိးှင့် ထူးခန်စွာေဆာင်ရွက်ိုင်ခဲ့ေသာ ဂုဏ်ြပသင့်ဂုဏ်ြပထိုက်ေသာပုဂိလ်များသည် မှတ်တမ်းတင်ထိုက်သည့် ပုဂိလ်များြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် ိင ု င ် အ ံ တွက် စွမ်းစွမ်းတမံထမ်းရွက် ခဲ့ကေသာ ပုဂိ လ်များအား ဘွဲ ထူးဂုဏထ ် းူ ချ ီးြမငြ့် ခင်းတိက ု ုိ လွတလ ် ပ်ေရး ရပီးကာလမှစ၍ အထင်အရှားြပလုပ်လာခဲ့ပါသည်။ ချ ီးြမင့်ထိုက်ေသာ ပုဂိလ်များကို ချ ီးြမင့်ြခင်းကို ြမန်မာိုင်ငံတွင်သာမက ကမာေပရှိ ိုင်ငံ အသီးသီးတိုတွင်လည်း ြပလုပ်ေလ့ရှိပါသည်။ တစ်ပါးသူတိုအားချ ီးြမင့်ြခင်းကို "သဂဟ"ဟုေခဆိုပီး ဤသဂဟ တရား ထွန်းကားမှသာ ေလာကကီးသည် သာယာငိမ်းချမ်းတည်တထ ံ့ န ွ ်းကား မည်ြဖစ်သည်။ အေြခအေနအချ ိန်အခါအလိက ု ် သဂဟ  တရားကို ကျင်သ ့ းံု ကသူတိုသည်

ကီးပွားချမ်းသာေကာင်း

အေကာင်းတရားြဖစ်သည်။

အြမင်ဆ ့ ုံးသဂဟ  တည်းကို ချ ီးြမငြ့် ခင်းသာမက အနိမဆ ့် ုံးအားြဖင့် ချ ီးြမငြ့် ခင်း သည်ပင် ေကာင်းကျ ိးချမ်းသာတိုကို ြဖစ်ေစိုင်သည်။ အြမင့်ဆုံးအားြဖင့် ိုင်ငံေတာ်၏အကျ ိးကို သူမတူေအာင် စွမ်းစွမ်းတမံသယ်ပိုးထမ်းေဆာင် ကရသူများအား ယခုကဲ့သို ဂုဏ်ြပချ ီးြမင့်ြခင်းများကို အများြပည်သူတို အေနြဖင့် မုဒိတာပွားကာကိဆိုက၊ ဝမ်းေြမာက်ကရမည်သာြဖစ်သည်။ ှစ်စ်ှစ်တိုင်း လွတ်လပ်ေရးေန့ အခါသမယသို ေရာက်ေလတိုင်း ဂုဏ်ြပချ ီးြမင့်ြခင်းသည် ေကာင်းြမတ်သည့်အစ်အလာတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်ေန့တွင် ကျေရာက်ေသာ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့ အခါသမယတွင် ကမာ့ ို င ် ငံ အ သီး သီး မှ ို င ် ငံ့ ေခါင်း ေဆာင် မ ျားှ င့ ် ို င ် ငံ့ အ ကီး အကဲ မ ျားက ို င ် ငံ ေတာ် သ မ တ ဦးဝင်း ြမင့ ်  ှ င့ ် ို င ် ငံ ေတာ် ၏ အတို င ် ပ င် ခံ ပု ဂိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်တိုထံသို ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လာများ  ေပးပိုကသည်။

ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမတိုင်ငံ

ပရာယုဒ်ချန်အိုချာ(ငိမ်း)ထံမှ (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့အတွက်

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ထံသို ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမတိုင်ငံ သမတှင့် ကွနြ် မနစ်ပါတီ ဗဟိေ ု ကာ်မတီအေထွေထွအတွငး် ေရးမှး မစတာ ငုရင်ဖူးေကျာင့်ထံမှ (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့အတွက် ဝမ်းေြမာက် ေကာင်းသဝဏ်လာ ေပးပိုသည်။ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရး ေန့အခါသမယတွင် ဗီယက်နမ်င ို င ်  ံ င ှ ့် ြပည်သမ ူ ျားကိယ ု စ ် ား အေဆွေတာ်င ှ ့် တကွ ြမန်မာြပည်သူ ြပည်သားများအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း ခင်မင်ရင်းှီးစွာ ေြပာကားလိုပါသည်။ လွနခ ် သ ဲ့ ည့ ် စ ှ မ ် ျားအတွင်း ရရှခ ိ သ ဲ့ ည့် ေအာင်ြမင်မများအတွ  က် ြမန်မာ ြပည်သူ ြပည်သားများအား ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း ေြပာကားလိုပါ သည်။ အေဆွေတာ်၏ ဦးေဆာင်မေအာက်တွင် ြမန်မာြပည်သူများအေနြဖင့် ိင ု င ် တ ံ ည်ေဆာက်ေရးှင့် ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးတိက ု ုိ ေအာင်ြမင်စာွ အေကာင် အထည်ေဖာ်ိုင်ကမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ထိုမှတစ်ဆင့် ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် သဟဇာတရှိ ၍ သာယာဝေြပာသည့ ် ို င ် ငံ အ ြဖစ် သို ေရာက် ရ ှိ ို င ် မ ည် ဟု အခိုင်အမာ ယုံကည်ပါသည်။ ှစ်ိုင်ငံအကား အစ်အလာအရတည်ရှိခဲ့သည့် ချစ်ကည်ရင်းှးီ မှင့် ကစုံပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများမှာ လွန်ခဲ့သည့်ှစ်များအတွင်း တစိုက် မတ်မတ် တိုးတက်ခင ို မ ် ာလာခဲပ ့ ါသည်။ ၂၀၁၉ ခုစ ှ အ ် တွင်း (၁၆) ကိမေ ် ြမာက် ကုလသမဂဗုဒေန့  အခမ်းအနားဖွငပ ့် သ ဲွ ုိ တက်ေရာက်ခသ ဲ့ ည့် အေဆွေတာ်၏ ခရီးစ်အပါအဝင် အဆင့်ြမင့်ခရီးစ်များ အြပန်အလှန် သွားေရာက်ခဲ့ကပါ သည်။ ှစ်ိုင်ငံအစိုးရှင့် ြပည်သူများ၏ ခိုင်မာသည့် ဆုံးြဖတ်ချက်ှင့် အားထုတ်ကိးပမ်းမများမှတစ်ဆင့် ြမန်မာ- ဗီယက်နမ် ှစ်ိုင်ငံအကား ထူေထာင်ထားရှသ ိ ည့် ကစုပ ံ ူးေပါင်းေဆာင် ရွကမ ်  မိတဖ ် က်ဆက်ဆေ ံ ရးမှာ ဆက်လက်ဖွံဖိးတိုးတက်၍ ှစ်ိုင်ငံ ြပည်သူများ၏ အကျ ိးစီးပွား၊ ေဒသ တွင်းှင့် ကမာ့ငိမ်းချမ်းေရး၊ တည်ငိမ်ေရး၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများှ  င့် ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးတိအ ု တွက် များစွာအေထာက်အကူြပလိမမ ့် ည်ဟု ခိင ု ခ ် င ို ် မာမာ ယုံကည်ထားပါသည်။

ထိုင်းိုင်ငံအစိုးရှင့် ြပည်သူများကိုယ်စား ဂုဏ်ယူ

ဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့်

အေဆွေတာ်ှင့်တကွ

ြမန်မာြပည်သူ

ြပည်သားများအတွက် ဆုမန ွ ေ ် ကာင်းေတာင်းအပ်ပါေကာင်း ေြပာကားလိပ ု ါ သည်။ ြမန်မာ-ထိင ု ်း ှစ ် င ို င ် အ ံ ကား ြပည်သမ ူ ျားအကား ချစ်ကည်ရင်းှီးမှင့် ကူးလူးဆက်ယ်  မများအြပင်  တူညသ ီ ည့် ယ်ေကျးမှင့် ဘာသာေရးဆိင ု ရ ် ာ အေမွအှစ်များြဖင့် ှစ်ကာလကာြမင့်စွာ ခိုင်မာသည့်ဆက်ဆံေရးကို ထူေထာင်ထားရှိပါသည်။

မိမိတို ှစ်ိုင်ငံအကား ချစ်ကည်ရင်းှီးမှင့်

ဘုံအကျ ိးစီးပွားြဖစ်ထွန်းေစမည့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများမှာ ပီးခဲ့သည့် ှစ်များအတွင်း မဟာဗျဟာကျသည့် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးေအာက်တွင် အရှန ိ ် အဟုနြ် ဖင့် ခိင ု မ ် ာစွာ တိုးတက်ြဖစ်ထန ွ ်းလာခဲသ ့ ည်ကို စိတ် ကည်ူးဖွယ် ေတွ ြမင်ေနရပါသည်။ အိမ်နီးချင်းေကာင်းများြဖစ်ကသည့် ြမန်မာ-ထိုင်း ှစ်ိုင်ငံအကား ချစ်ကည်ရင်းှီးမကို အေြခခံလျက် ေရရှည်တည်တံ့သည့် ဖွံဖိးတိုးတက်မ များြဖစ်ေပေရးကို ဦးတည်ေသာ ဘုရ ံ ည်မန ှ ်းချက်များှင့် အတူတကွ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ှစ်ိုင်ငံအကျ ိးအတွက်သာမက ေဒသတွင်းတည်ငိမ် ေအးချမ်းေရးှင့် သာယာဝေြပာေရးအတွက် အကျ ိးြဖစ်ထန ွ ်းေစမည်ဟု ခိင ု ် မဲ စွာ ယုံကည်ပါသည်။ အေဆွေတာ်ကျန်းမာရင်လန်း၍ ေအာင်ြမင်မများ ဆက်လက်ရရှိပါေစ ေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။

ကျးဘားသမတိုင်ငံ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့ထ ် သ ံ ို ကျးဘားသမတိင ု င ် ံ သမတ မီဂလ ဲ ် ဒီရက်(ဇ်)-ကန်နယ်ဘယ်(ရ်)မူဒက်(ဇ်) ထံမှ (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ (၇၂) ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရး ေန့ ှစ်ပတ်လည်အခါသမယအတွက် လက်လှဲစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်မိ

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ထံသို ကိုရီးယားသမတိုင်ငံ သမတ မွန်ေဂျအင်းထံမှ (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့အတွက် ဝမ်းေြမာက် ေကာင်းသဝဏ်လာ ေပးပိုသည်။ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ လွတလ ် ပ်ေရးေန့အခါသမယ တွင် အေဆွေတာ်င ှ တ ့် ကွ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ် ြပည်သမ ူ ျား ထံ ေွးေထွးလက်လစ ှဲ ွာ ဝမ်းေြမာက်ဂဏ ု ယ ် ပ ူ ါေကာင်း မိမအ ိ ေနြဖင့် တ်ခန ွ ်း ဆက်သအပ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် ကိုရီးယားသမတိုင်ငံှင့် ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာိင ု င ် အ ံ ကား သံတမန်ဆက်ဆေ ံ ရးထူေထာင်သည့် (၄၅)ှစြ် ပည့ေ ် ြမာက် မည်ြဖစ်ရာ ယခုအချ ိန်အထိ မိမတ ိ  ို စ ှ  ် င ို င ် အ ံ ကား ြပစုပျ ိးေထာင်ရရှထ ိ ားသည့် ချစ်ကည်ေရးှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မအသီ  းအပွင့်များ ပိုမိုခံစားရရှိမည်ဟု ေမာ်လင့်ပါသည်။ အေဆွေတာ်ှင့် အနာဂတ်တွင်လည်း နီးကပ်စွာ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်သွားလိုပါသည်။ အေဆွေတာ်ကျန်းမာပါေစေကာင်း၊ ေအာင်ြမင်မများဆက်  လက်ရရှိပါ ေစေကာင်းှင့် ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ သာယာဝေြပာမများ အဓွန့်ရှည်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းများ ပိုသအပ်ပါသည်။

ပါေကာင်း ကျးဘားအစိုးရှင့် ြပည်သမ ူ ျားကိယ ု စ ် ား မိမအ ိ ေနြဖင့် ေြပာကား လိုပါသည်။ အခွင့်အခါ ကံခိုက်တွင် မိမိတိုှစ်ိုင်ငံဆက်ဆံေရး ပိုမိုေတာင့်တင်း ခိင ု မ ် ာေစရန် မိမတ ိ ၏ ို စိတအ ် ားထက်သန်မကိ  ု ထပ်ေလာင်းအတည်ြပ ေဖာ်ြပ အပ်ပါသည်။

ဆွစ်ဇာလန်ိုင်ငံ ိုင်ငံေတာ်သမတ

ဦးဝင်းြမင့်ထံသို

ဆွစ်ဇာလန်ိုင်ငံ သမတ

စင်မိုနက်တာဆွန်မာုဂါထံမှ (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့အတွက် ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လာ ေပးပိုသည်။ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ လွတလ ် ပ်ေရးေန့ အခါသမယ တွင် အေဆွေတာ်င ှ ့် ြမန်မာြပည်သူ ြပည်သားများထံသို မိမအ ိ ေနြဖင့် ဆုမန ွ ် ေကာင်း ပိုသအပ်ပါသည်။ ဆွစဇ ် ာလန်င ို င ်  ံ င ှ ့် ြမန်မာိင ု င ် တ ံ သ ို ည် ယုံ ကည်မအေပ  အေြခခံသည့် ေရရှညတ ် ည်တေ ံ့ သာ ှစ ် င ို င ် ဆ ံ က်ဆေ ံ ရးကို ထူေထာင်ခစ ံ ားလျက်ရပ ှိ ါသည်။ ဆွစ်ဇာလန်ိုင်ငံသည် ြမန်မာိုင်ငံှင့် ခိုင်မဲေသာဆက်ဆံေရးကို ထိန်းသိမ်း သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သ ိ ာန်ချထားပါသည်။ ြမန်မာိင ု င ်  ံ င ှ ့် ပူးေပါင်းေဆာင်

ထိုင်းိုင်ငံ

ကရမည်ြဖစ်သလို ဂုဏြ် ပချ ီးြမငခ ့် ထ ံ က ုိ ေ ် သာ ိင ု င ် ေ ံ တာ်င ှ  ့် င ုိ င ် သ ံ ားများ

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရး ေန့ အခါသမယတွင်

အတွက် ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လာ ေပးပိုသည်။

ကိုရီးယားသမတိုင်ငံ

ဂုဏ်ြပချ ီးြမင့်ြခင်းခံရသူ ပုဂိလ်များအတွက် မုဒိတာပွားများဝမ်းေြမာက်

ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လာ ေပးပိုသည်။

ရွကေ ် ရးစီမက ံ န ိ ်းအစီအစ် (၂၀၁၉-၂၀၂၃) ကို သက်တမ်းတိးု ြမင့် ေဆာင်ရက ွ ်

ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့ထ ် သ ံ ုိ ထိင ု း် ိင ု င ် ဝ ံ န်ကီးချပ် ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီး

ြခင်းမှတစ်ဆင့်

စာမျက်ှာ ၈ သို 

ြဖစ်ေအာင် မိမတ ိ  ုိ င ှ ့် ဆိင ု ရ ် ာဆိင ု ရ ် ာဘက်တ၌ ုိ ေစတနာေရှထား၍ အစွမး် ကုန် ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ ် ကရမည်ြဖစ်သည်။ လွတလ ် ပ်ေရးေန့ အခါသမယတွင်

သင့်စီးပွားေရး ေအာင်ြမင်ဖို

ဂုဏြ် ပက၊ ဝမ်းေြမာက်ကြခင်းသည် အစိတအ ် ပိင ု း် တစ်ရပ်သာြဖစ်၍ လူတင ုိ း် လူတင ို ်း ေရှဆက်၍ ိင ု င ်  ံ င ှ လ ့် မ ူ ျ ိးအတွက် သယ်ပိုးထမ်းရွက ် င ို ် ကပါလင် ဤိုင်ငံကီးသည် မလွဲမေသွကီးပွားချမ်းသာလာမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေကးမုံသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာစို

စာတည်းမှးချပ် - ဦးဝင်းေရ

သတင်းေထာက်မှး

- ဦးြမင့်စိုး

စာတည်းမှး

- ဦးဝင်းိုင်

ဘာသာြပန်စာတည်းများ

- ဦးေဇာ်ဝင်း၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

စာတည်းများ

- ဦးစန်းေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

ဦးကိုမင်း၊ ေဒစန်းယ်ဥ themirror.npt@gmail.com

၁၉၅၇ ဧပီ ၁၆ တွင် စတင်တည်ေထာင်သည်။

ေဒခင်မျ ိးိုင်၊ ေဒခင်စုစုလင်၊

ေဒေနဇာဇာထွန်း၊ ဦးသက်ေထွး၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(် ၀၀၇၇၁)ြဖင့် ေကးမုံသတင်းစာတိုက်က ထုတ်ေဝသည်။

ဦးသန်းတင်ေအာင်၊ ေဒခင်မိုမိုေအာင်၊

အကီးတန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးဟိနး် ထက်လင်း၊ ဦးိင ု လ ် င်းကည်၊

ေဒခင်ခင်သက်၊ ေဒယုဝါဝါ၊ ေဒသီသမ ီ င်း ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ် (၀၀၆၄၀)၊

အငယ်တန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊

www.facebook.com/themirrordaily

ဦးေအးမင်းသူ၊ ေဒမာမာစိုး ဓာတ်ပုံသတင်းေထာက်

- ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁ ရန်ကုန်ုံးခွဲ

- အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗလလမ်းေထာင့၊် ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ

- ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမ/ံ ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန့်ချ ိေရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

(၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့ ဂုဏ်ြပညစာစားပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပစ်။

ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့ ် င ှ ဇ ့် နီး ေဒချ ိချ ိ၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခံ ပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်င ှ ့် ဧည့သ ် ည်ေတာ်များ အုပညာရှငမ ် ျား၏ ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်မများကိ  ု ကည့်အားေပးကစ်  ။ ေရှဖုံးမှ ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ဒတ ု ယ ိ ဥက ဦးထွန်းထွန်းဟိန ် င ှ ဇ ့် နီး ေဒါက်တာစိနစ ် န ိ သ ် မ ိ ်း၊ အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဒတ ု ယ ိ ဥက ဦးေအးသာေအာင်၊ ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးများ၊ ြပည်ေထာင်စေ ု ရှေနချပ်၊ ြပည်ေထာင်စစ ု ာရင်းစစ်ချပ်၊ ြပည်ေထာင်စရ ု ာထူးဝန် အဖွဲဥက၊

ငိမ်းချမ်းေရးေကာ်မရှင်ဥက၊

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက၊

ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်ဗဟိဘ ု ဏ်ဥက၊ အဂတိလက ို စ ် ားမတိက ု ဖ ် ျက်ေရး ေကာ်မရှင် ဥက၊ ြမန်မာိုင်ငံအမျ ိးသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင်ဥက၊ ြပည်ေထာင်စု ဥပေဒဆိင ု ရ ် ာအေထာက်အကူေပးေရးအဖွဲ ဥက၊ ည ိ င်  းကွပက ် ေ ဲ ရးမှး (ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)၊ တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ၊

ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချပ်

တရားသူကီးများ၊ ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာ ခုံုံးအဖွဲဝင်များ၊ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် အဖွဲဝင်များ၊ ေကာ်မတီဥကများ၊

လတ်ေတာ်ေရးရာ စာမျက်ှာ ၄ သို 


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့ ် င ှ ဇ ့် နီး ေဒချ ိချ ိ၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၊ ဒုတယ ိ သမတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူင ှ ဇ ့် နီးတို သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန အုပညာဦးစီးဌာနမှ အုပညာရှငမ ် ျားှငအ ့် တူ စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်စ်။ စာမျက်ှာ ၃ မှ ေနြပည်ေတာ်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး၊ ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ ဒုတိယေရှေနချပ်၊ လတ်ေတာ် ကိယ ု စ ် ားလှယမ ် ျား၊ ိင ု င ် ေ ံ ရးပါတီများမှ ဥကများှင့် ကိယ ု စ ် ားလှယမ ် ျား၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန် များ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ သံအမတ်ကီးများ၊ ိုင်ငံတကာသံတမန်များ၊

ကုလသမဂ

အဖွဲအစည်းများမှ ဌာေနကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဂုဏ်ထူးေဆာင်ေကာင်စစ်ဝန်များှင့် ၎င်းတို၏ ဇနီးများ၊ ဂုဏထ ် းူ ေဆာင်ဘဲွ ရရှသ ိ မ ူ ျားှင့် ၎င်းတိ၏ ု မိသားစုများ၊ အထူးဖိတ် ကားထားသူများ တက်ေရာက်ကသည်။ ဧည့်ခံေဖျာ်ေြဖ (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့ ဂုဏြ် ပညစာစားပွဲ အခမ်းအနားတွင် မီးရှးမီးပန်းများ ပစ်ေဖာက်ဂဏ ု ြ် ပကပီး ညစာမသုံးေဆာင်မီှင့် သုံးေဆာင်ေနစ်အတွင်း ေတးသံရှင်များက ြမန်မာ့အသံေခတ်ေပေတးဂီတအဖွဲှင့် တွဖ ဲ က်၍ ေတးသံသာများြဖင့် ဧည့ခ ် ေ ံ ဖျာ်ေြဖတင်ဆက် ကသည်။ ကည့်အားေပး  ညစာစားပွဲအပီးတွင် ိုင်ငံေတာ်သမတှင့်ဇနီး၊

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ်ှင့်

ဧည့သ ် ည်ေတာ်များသည် ြမန်မာ့အသံေခတ်ေပေတးဂီတအဖွဲ ှင့် တွဖ ဲ က်၍ သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန အုပညာဦးစီးဌာနမှ အုပညာရှငမ ် ျား၏ ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်မများကိ  ု ကည့်အားေပးကသည်  ။ သတင်းစ် ဒုတယ ိ သမတ ဦးြမင့ေ ် ဆွင ှ ဇ ့် နီး ေဒခင်သက်ေဌး ဂုဏြ် ပညစာစားပွသ ဲ ုိ တက်ေရာက် လာသူများအား ကိဆိုတ်ဆက်စ်။

ေကျာက်မျက်ရတနာများ ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ေရာင်းချပွဲ တတိယေန့ ဆက်လက်ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၄

ေကျာက်စိမ်းအတွဲအမှတ(် ၂၅၀၁)မှ အတွဲအမှတ်(၃၆၉၅)

ေကျာက်မျက်ရတနာများ ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ေရာင်းချပွဲ

အထိ ေကျာက်စိမ်းအတွဲေပါင်း

တတိယေန့ကုိ ယေန့နန ံ က် ၇ နာရီခမ ဲွ စ ှ တင်၍ ေနြပည်ေတာ်

ေဈးန်းတင်သွင်းလာများကို သက်ဆိုင်ရာတင်ဒါပုံးများ

ရှိ မဏိရတနာေကျာက်စမ ိ ်းခန်းမ၌ ဆက်လက်ကျင်းပသည်။

အတွင်းသို စနစ်တကျထည့်သွင်းခဲ့ကသည်။

ေဈးန်းတင်သွင်းလာများထည့်သွင်း

၁၁၉၅ တွဲတိုအတွက်

ကမ်းခင်းေဈးအြမင့်ဆုံး

အဆိုပါေရာင်းချပွဲစတင်သည့် ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်မှ

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်

ေကျာက်မျက်ရတနာများ ြမန်မာ

၃ ရက်အထိ ရတနာကုနသ ် ည်များအေနြဖင့် ေကျာက်မျက်

ကျပ်ေငွြဖင့် ေရာင်းချပွဲ၌

အတွမ ဲ ျားကို ကည့ ် စစ်  ေဆးြခင်းှင့် အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါစနစ်

ေကျာက်မျက်အတွမ ဲ ျားတွင် ကမ်းခင်းေဈးအြမင့ဆ ် းံု သည်

ခင်းကျင်းြပသထားသည့်

ြဖင့် ေရာင်းချမည့် ေကျာက်မျက်အတွမ ဲ ျားအတွက် ေဈးန်း

ေငွကျပ်သိန်း ၁၈၀၀ ြဖစ်ပီး ကမ်းခင်းေဈးအြမင့်ဆုံး

တင်သွင်းလာများကို သက်ဆိုင်ရာတင်ဒါပုံးများအတွင်း

ေကျာက်စမ ိ ်းအတွသ ဲ ည် ေငွကျပ်သန ိ ်း ၁၀၀၀ ြဖစ်ေကာင်း၊

ထည့်သွင်းြခင်းတိုကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ကသည်။

ေကျာက်အတွဲဝယ်ယူသူ(သိုမဟုတ်) တင်ြပေရာင်းချသူ

ယေန့တင ွ ် ရတနာကုနသ ် ည်များက ေဈးန်းတင်သင ွ း်

ိုင်ငံသား ေကျာက်မျက်ရတနာကုန်သည်များအေနြဖင့်

လာများ ေရးသားတင်သင ွ း် ထားသည့် ေကျာက်မျက်အတွဲ

ြပပွဗ ဲ ဟိေ ု ကာ်မတီ၏ သတ်မတ ှ စ ် ည်းကမ်းများကို လိက ု န ် ာ

၂၈၆ တွက ဲ ုိ အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါစနစ်ြဖင့် ေရာင်းချရာ ေကျာက်မျက်

ေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက

အတွဲ ကိုးတွက ဲ ို ေငွကျပ် ၃၆ ဒသမ ၉၁၈ သန်းြဖင့် ေရာင်းချ

ဝယ်ယူခွင့်၊ တင်ြပေရာင်းချခွင့် ပိတ်ပင်ြခင်းအပါအဝင်

ိုင်ခဲ့သည်။

သတ်မှတ်စည်းကမ်းများှင့်အညီ ြပပွဲဗဟိုေကာ်မတီက ေလ့လာကည့်

ထိုြပင် ရတနာကုန်သည်များသည်

ြပပွဲခန်းမ

အြပင်ဘက်ရှိ သတ်မတ ှ ဧ ် ရိယာများအလိက ု ် ခင်းကျင်းြပသ ထားသည့် ေကျာက်စမ ိ ်းအတွမ ဲ ျားကို လွတလ ် ပ်စွာေလ့လာ

ကည့ ် ကပီ  း ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်တင ွ ် အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါစနစ်ြဖင့်

ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်တွင် ေရာင်းချမည့် ေကျာက်စိမ်းအတွဲ

စတင်ေရာင်းချမည့် ေကျာက်စိမ်းအတွဲအမှတ(် ၁)မှ အတွဲ

အမှတ်(၁၂၅၁)မှ အတွဲအမှတ် (၂၅၀၀)အထိ ေကျာက်စိမ်း

အမှတ်(၁၂၅၀) အထိ ေကျာက်စိမ်းအတွဲေပါင်း ၁၂၅ဝ၊

အတွဲေပါင်း ၁၂၅၀ ှင့် ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်တွင် ေရာင်းချမည့်

လွတ်လပ်ေရးေန့အထိမ်းအမှတ် အဘိုးတစ်ေထာင်၊ အဘွားတစ်ေထာင်အား အလှေငွများ လှဒါန်း

ြပပွဲတက်ေရာက်ခွင့်၊

အေရးယူေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ သတင်း - ေအာင်ရဲသွင် ဓာတ်ပုံ - ခွန်(ဝင်းပ)

ဦးေသာင်းစိန်၏ ကွယ်လွန်သူမိဘများြဖစ်ကေသာ ဖခင်ကီး ဦးေမာင်ေရှင့် မိခင်ကီး ေဒကျင်ဟန ု တ ် ၏ ို အေမွများကို သားသမီးများက ခွေ ဲ ဝရယူြခင်းမြပက

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၄

၈၀ ေအာက်ကို ကျပ်တစ်ေသာင်းခွဲ ကန်ေတာ့ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် ထီလက်မှတ်၊

ဘဲ ှစ်စ် ဘိုးဘွားများအား လှဒါန်းေပးခဲ့ေကာင်း၊ မရမ်းကုန်း အမှတ် ၁ ှင့်

(၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့အခါသမယတွင် ေကာက်ိုးွယ် လူမအကျ  ိးြပ

အဝတ်အစား၊ ေငွကျပ် ၃၀၀၀၀၊ ေငွကျပ် ၅၀၀၀၀ ပါတဲ့ ကံစမ်းမဲေပါင်း ၃၀၀

၂ ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ဘိုးဘွားတိုအား အိမ်တိုင်ရာေရာက် စာရင်းေကာက်ယူခဲ့

ပရဟိတအဖွဲ ုးံ တည်ရရ ိှ ာ မရမ်းကုနး် မိနယ် အမှတ(် ၂)ရပ်ကက ွ ် ညီတ ွ ေ ် ရး

ကိုလည်း မဲေဖာက်ေပးပါတယ်။ ဒီလိုလွတ်လပ်ေရးေန့တိုင်း ဘိုးတစ်ေထာင်၊

ေကာင်း၊ လှဒါန်းပွသ ဲ ို မတက်ေရာက်င ို ေ ် သာ ဘိုးဘွားများအား ၎င်းတိေ ု နအိမ၌ ်

လမ်း၌ အဘိုးတစ်ေထာင်၊ အဘွားတစ်ေထာင်တ၏ ို အသက်ဂဏ ု ၊် သီလ၊ သမာဓိ၊

ဘွားတစ်ေထာင်လှဒါန်းတာကေတာ့ ဒီစ ှ န ် ဲ့ဆို သုံးှစရ ် သ ှိ ွားပီြဖစ်ပါတယ်"ဟု

သွာေရာက်ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ပညာဂုဏ်တိုအား ပူေဇာ်ကန်ေတာ့လှဒါန်းပွဲကို ကျင်းပခဲ့သည်။

ေကာက်ိုးွယ် လူမအကျ ိးြပပရဟိတအဖွဲမှ ဦးေသာင်းစိန်က ေြပာသည်။

"ဒီေန့မာှ ေတာ့ အသက် ၈၀ ေကျာ် အဘိးု အဘွားေတွကုိ ေငွကျပ် ၂၀၀၀၀၊

အဆိပ ု ါလှဒါန်းမကို ေကာက်ိုးွယ် လူမအကျ  ိးြပပရဟိတအဖွဲမှ ဆရာ

ြမင့်ေမာင်


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

(၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့ ိုင်ငံေတာ်အလံတင်အခမ်းအနား ကျင်းပစ်။  ေကျာဖုံးမှ

အနားကျင်းပေရး ဆပ်ေကာ်မတီဥကှင့် ေကာ်မတီဝင်များ၊ ဒုတယ ိ ဝန်ကီးများ၊

အေလးြပခံစင်ြမင့သ ် ို ေရာက်ရှိ ပီး ဂုဏြ် ပတပ်ဖွဲ၏ အေလးြပြခင်းကိခ ု ယ ံ သ ူ ည်။

ေရှးဦးစွာ နံနက် ၄ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် (၇၂)ှစ်ေြမာက်

ဖိတ် ကားထားသူများ၊ ဝန်ကီးဌာနအသီးသီးမှ ဌာနဆိင ု ရ ် ာဝန်ထမ်းများ၊ ပုဗသီ  ရိ

ယင်းေနာက် ဒုတိယသမတသည် ဂုဏ်ြပတပ်ဖွဲှင့်အတူ ြပည်ေထာင်စု

လွတ်လပ်ေရးေန့ အလံတင်အခမ်းအနားကို ကျင်းပရာ အလံတင်တပ်စုက

တပ်နယ်မှ အရာရှိ၊ စစ်သည်များ၊ ကက်ေြခနီှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များှင့်

သမတ ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်အလံကုိ အေလးြပရာ တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)

တိုင်းရင်းသား၊ တိုင်းရင်းသူများ ြခံရံ၍ ိုင်ငံေတာ်အလံကို လင့်တင်သည်။

ေဒသခံတိုင်းရင်းသားြပည်သူများသည် သတ်မှတ်စုရပ်အသီးသီးမှ ိုင်ငံေတာ်

ဂုဏ်ြပတပ်ဖွဲတီးဝိုင်းက ိုင်ငံေတာ်သီချင်းကို တီးမတ်ေပးသည်။

ဝင်ေရာက်ေနရာယူ ထိုေနာက်

နံနက် ၆ နာရီတွင်

အလံအေလးြပပွဲ

ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ဒုတိယဥက

အခမ်းအနားကျင်းပမည့်

မိေတာ်ခန်းမေရှရင်ြပင်သို

ဝင်ေရာက်ေနရာယူကသည်။

ဦးထွန်းထွန်းဟိန်၊ အမျ ိးသားလတ်ေတာ် ဒုတိယဥက ဦးေအးသာေအာင်၊

ဆက်လက်၍ ဂုဏြ် ပတပ်ဖွဲက ကျဆုံးေလပီးေသာ ေခါင်းေဆာင်ကီးများှင့် ရဲေဘာ်အေပါင်းအား အေလးြပ၍ သစာေလးချက်ကို သံပိင်ရွတ်ဆိုကသည်။ သဝဏ်လာကို ဖတ်ကား

ချ ီတက်ေနရာယူ

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးများ၊ ြပည်ေထာင်စေ ု ရှေနချပ်၊ ြပည်ေထာင်စစ ု ာရင်းစစ်ချပ်၊

ယင်းေနာက် နံနက် ၇ နာရီတင ွ ် ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်သမတ

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲဥက၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက၊ ြမန်မာိုင်ငံ

ေရးေန့ ိုင်ငံေတာ်အလံ အေလးြပပွဲအခမ်းအနားကို ကျင်းပရာ တပ်မေတာ်

ဦးဝင်းြမင့်ထံမှ (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့ အခမ်းအနားသို ေပးပိုသည့်

ေတာ်ဗဟိုဘဏ်ဥက၊

(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) ဂုဏြ် ပတပ်ဖွဲက မိေတာ်ခန်းမေရှရင်ြပင်သုိ ချ ီတက်ေနရာ

သဝဏ်လာကို ဒုတိယသမတ ဦးြမင့်ေဆွက ဖတ်ကားသည်။

အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ဥက၊

ြမန်မာိုင်ငံအမျ ိးသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင်ဥက၊ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်

ယူကသည်။

ထိေ ု နာက် ဒုတယ ိ သမတ ဦးြမင့ေ ် ဆွသည် ဂုဏြ် ပတပ်ဖွဲ၏ အေလးြပြခင်း

အဖွဲအစည်းဝင်များ၊ တပ်မေတာ်အရာရှိ ကီးများ၊ (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရး

ထိုေနာက် (၇၂) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့ ကျင်းပေရးဗဟိုေကာ်မတီ

ေန့ ိင ု င ် ေ ံ တာ် အလံတင်အခမ်းအနားှင့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်အလံ အေလးြပပွဲ အခမ်း

ဥက ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဒုတိယသမတ ဦးြမင့်ေဆွသည်

ကို ခံယူပီး အခမ်းအနားကို ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ သတင်းစ်

(၇၂) ှစေ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့ အလံတင်အခမ်းအနားှင့် ိငု င် ေံ တာ်အလံ အေလးြပြခင်းအခမ်းအနား ရန်ကနု ် မိ၌ ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၄ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရး ေန့ အလံတင်အခမ်းအနားှင့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်အလံ အေလးြပြခင်းအခမ်းအနားကို ယေန့နံနက် ပိုင်းတွင်

ရန်ကုန်မိ မဟာဗလပန်းြခံရှိ

လွတလ ် ပ်ေရးေကျာက်တင ို ေ ် ရှ၌ ကျင်းပသည်။ ေရှးဦးစွာ နံနက် ၄ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် (၇၂) ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့ အလံတင်အခမ်း အနားကို

ကျင်းပရာ

အလံတင်တပ်စုက

ိုင်ငံေတာ်အလံကို လင့်တင်သည်။ ထိုေနာက်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ဝန်ကီးချပ် ဦးဖိးမင်းသိန်းသည် နံနက် ၄ နာရီ ၂၅ မိနစ်တွင် ိုင်ငံေတာ်အလံ အေလးြပပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပသည့်ေနရာသို ေရာက်ရှိ ပီး ဂုဏြ် ပတပ်ဖဲွ ၏ အေလးြပြခင်းကိခ ု ယ ံ သ ူ ည်။ ယင်းေနာက် တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် သည် ဂုဏြ် ပတပ်ဖွဲ၊ တက်ေရာက်လာကသည့် ြပည်သူများှင့်အတူ

ိုင်ငံေတာ်အလံကို

အေလးြပကသည်။ ဆက်လက်၍ ဂုဏ်ြပတပ်ဖွဲက ကျဆုံး ေလပီးေသာ ေခါင်းေဆာင်ကီးများှင့် ရဲေဘာ် အေပါင်းတိအ ု ား အေလးြပ၍ သစာေလးချက် ကို ရွတ်ဆိုကသည်။ ယင်းေနာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့် ထံမှ ေပးပိုေသာ (၇၂) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ် ေရးေန့ သဝဏ်လာကို တိင ု ်းေဒသကီး ဝန်ကီး ချပ်က ဖတ်ကားသည်။ ိင ု င ် ေ ံ တာ်အလံ အေလးြပပွဲ အခမ်းအနား တိုင်းေဒသကီး ဥပေဒချပ်၊

ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်

တိင ု း် ရင်းသားတိင ု း် ရင်းသူများှင့် ခိင ု ၊် မိနယ်

ဦးတင်ေမာင်ထွန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်

တို င ်း ေဒသကီး လ တ် ေတာ် ဒု တိ ယ ဥက 

တိုင်းေဒသကီး စာရင်းစစ်ချပ်၊ တပ်မေတာ်

ကီးများ၏ မိသားစုဝင်များ၊ ိင ု င ် ေ ံ ရးပါတီများ

များမှ ေဒသခံြပည်သမ ူ ျား တက်ေရာက်ကသည်။

တိင ု ်းမှး ဗိလ ု ခ ် ျပ်သက်ပ၊ံု တိင ု း် ေဒသကီး တရား

ဦးလင်းိင ု ြ် မင့၊် တိင ု း် ေဒသကီးအစိးု ရအဖွဲ ဝင်

အရာရှိကီးများ၊ တိုင်းေဒသကီး လတ်ေတာ်

မှ ပုဂိလ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊

သတင်း - ကိက ု ေ ုိ ဇာ်၊ ဓာတ်ပံု - ေဇာ်မင်းလတ်

သို

တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်

ဥက

လတ်ေတာ် တရားသူကီးချပ်

ဦးလှေအး၊

ဝန်ကီးများ၊


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ တံဆိပ်ေတာ်များကို ဆက်ကပ်လှဒါန်း ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

၁၇။ ဘဒသုရ၊ မဟာေဗာဓိေကျာက်ဂူေတာရေကျာင်းတိုက်၊ ဇီးပင်ကီး

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး အမှတ်၁ / ၂၀၂၀ ( ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် ) ိုင်ငံေတာ်သမတက

ေအာက်ေဖာ်ြပပါဆရာေတာ်ကီးများ၊ ဂဓုရ

ပရိယတိဝန်ေဆာင် စာချဆရာေတာ်များ၊ ဝိပဿနာဓုရပဋိပတိဝန်ေဆာင် ကမာန်းနည်းြပဆရာေတာ်များ၊ နယ်လည ှ ဓ ့် မကထိကှင့် ြပည်တင ွ း် ြပည်ပ သာသနာြပပုဂိလ်များ၊ ဗုဒသာသနာေတာ်  ကို ပစည်းေလးပါးတိြု ဖင့် ထူးြခားစွာ ေထာက်ပံ့လှဒါန်းေနကသည့် ပုဂိလ်များအား

သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာ

မိနယ်၊ ချင်းြပည်နယ်

၅။ ဘဒသုဒဿန၊ ြမန်ေအာင်ေကျာင်းတိုက်၊ ဝါးချက်ေကျးရွာ၊ စစ်ကိုင်း

မုဒုံမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၆။ ေဒါက်တာဘဒကုလ၊ ရတနကရေကျာင်းတိုက်၊ ဝါးချက်ေကျးရွာ၊

မွန်ြပည်နယ်

၇။ ဘဒဣဝံသ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပေကျာင်  း၊ လက်ပေ ံ ချာင်းေကျးရွာ၊

၁၉။ ဘဒကလျာဏ၊ ပုဗါု  ံေကျာင်းတိုက်၊ (၆)မိင ု ရ ် ပ်ကက ွ ၊် ေမာ်လမိင်မိ၊

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၁၀ ရက်

ေကာ့ကရိတ်မိနယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်

၄။ ဘဒဓမိက၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပေကျာင်း၊ ရှစ်ေကျးရွာ၊ မင်းတပ်

ေကျးရွာ၊ ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး

၁၈။ ဘဒဥပါလိ၊ သာသနေဝပုလာရာမေကျာင်းတိက ု ၊် ေကာ့ခပုံ စံြပေကျးရွာ၊

အမိန့်ေကာ်ြငာစာ

ဖူဆိုမိနယ်၊ ကယားြပည်နယ်

၃။ ဘဒေခမာစာရ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပေကျာင်  း၊ ေကာ့ပလံေကျးရွာ၊

၂၀။ ဘဒဇာဂရ၊

ေတာင်ေပမဟာရင်ေကျာင်းတိုက်၊ ပန်းဘဲတန်းရပ်၊

ေတာင်ိုး၊ စစ်ကိုင်းမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

စစ်ကိုင်းေတာင်ိုး၊ စစ်ကိုင်းမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကေလးမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

ေမာ်လမိင်မိ၊ မွန်ြပည်နယ်

၈။ ေဒါက်တာဘဒေသာဘိတ၊ အြပည်ြပည်ဆင ုိ ရ ် ာဗုဒဘာသာ  ပညာေရး

ေကျးရွာ၊ ကျ ိက်ထိုမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၉။ ဘဒသုဇနိတ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပေကျာင်း၊ ေဆာ်ေလာ်ေနာက်

၂၁။ ဘဒအာစာရ၊ မဟာမရမ်းချ ိေဘးမဲ့ေတာရေကျာင်းတိုက်၊ ဖကလိပ် ၂၂။ ဘဒဝရေဇာတိ၊

ေကျာင်းထိုင်ဘုန်းကီးသင်တန်းေကျာင်း၊

ရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

မင်းဂံ

ေကျာင်းတိုက်၊ ေသာတာပန်ရပ်၊ စစ်ကိုင်းမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး အင်းေကျးရွာ၊

လဟယ်မိနယ်၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ၊

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၂၃။ ဘဒဝိဇယ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပဗဟိ  ေ ု ကျာင်း၊ ေမာရဝတီေကျးရွာ၊

၁၀။ ဘဒေဝပုလသိ  ရ၊ီ မျ ိးဆက်သစ်ေရေကျာင်းကီးေကျာင်းတိက ု ၊် ဘူးကိင ု ်း

၂၄။ ဘဒကိတသ ိ ာရ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပဗဟိ  ေ ု ကျာင်း၊ ဒုံးသိမေ ် ကျးရွာ၊

၁၁။ ဘဒeာဏသီရိ၊ ေမာ်ေတာင် ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်း၊

မေလးတိုင်းေဒသကီး

၂၅။ ဘဒသုန၊ ေဖာ့ကန်ဝါဥးပရိယတိစာသင်တိုက်၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊

၁၂။ ဘဒeာဏိဿရိယ၊

ပုသိမ်ကီးမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး

၂၆။ ဘဒeာေဏာဘာသဝံသ၊ မိုးကုတ်ဝိပဿနာသဇင်ေရေကျာ်ေကျာင်း

ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်များကို ဆက်ကပ်လှဒါန်း အပ်ှင်းလိုက်ပါသည်-

ေမာင်ေတာမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

(ယမန်ေန့မှအဆက်)

ဓမကထိကဗဟုဇနဟိတဓရဘွဲတံဆိပ်ေတာ်

၁။ ဘဒစသိရီ၊ ဓမဒီပေကျာင်းတိုက်၊ ရပ်ကွက်ကီး (၇)၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ ၂။ ဘဒဝိစိတသာရ၊ ဓမဓရေတာ်ဝင်ေကျာင်းတိုက်၊ ရန်ကင်းေတာင်ရွာ၊

ဘူးသီးေတာင်မိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃။ ဘဒေကာသလ၊ ဓမေစတီေထရဝါဒသာသနာြပေကျာင်း၊ အမှတ်

တိုက်၊ ေအာက်ဝါးနက်ေချာင်းေကျးရွာ၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

၄။ ေဒါက်တာဘဒေဝပုလေဇာတိ၊ သာသနေဝပုလဓမရိပ်သာေကျာင်း၊

၂၇။ ဘဒအဂဓမ၊ ဓမေရာင်ြခည်စာသင်တိုက်၊ ေကျာက်ေရတွင်းရပ်ကွက်၊

အဘိဓဇအဂမဟာသဒမေဇာတိကဘွဲတံဆိပ်ေတာ်

၂၈။ ဘဒကိတဝ ိ ရ၊ သိမေ ် တာင်တက ို သ ် စ်ေကျာင်းတိက ု ၊် အမှတ(် ၅)ရပ်ကက ွ ၊်

၄၂- ရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ုိ း် )မိနယ်၊ ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး

ေဒသကီး

စံြပေကျးရွာ၊ ေြမာင်မိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

ြပင်းငယ်ေကျးရွာ၊ မိတ်မိနယ်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

ေရမိကီးဂိုဏ်းေထာက်ဘုန်းေတာ်ကီးသင်

ပညာေရး မူလတန်းလွန်ေကျာင်း၊ ေရမိေကျးရွာ၊ တပ်ကုန်းမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

၁၃။ ဘဒစမ ိ ာ၊ ေတာင်နေ ီ လးေကျာင်းတိက ု ၊် ဆင်ြဖရှငရ ် ပ်ကက ွ ၊် ပုဗသီ  ရိ မိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

၁၄။ ေဒါက်တာဘဒအဂဝံသ၊

ြမမလာဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရး

ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

မူလတန်းလွန်ေကျာင်း၊ မေလးအထက်ေကျာင်းတိုက်၊ ဖေအာင်ဝဲ

ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၅။ ဘဒဣက၊ ေအာင်ြပည်သာဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်း၊

ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၆။ ဘဒဝါေသသာရ၊ စတုဘမ ု က ိ နဂါးပရိယတစ ိ ာသင်တက ို ၊် ဥပုသေ ် တာ်

ေကာ့မှးမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၇။ ဘဒေသာမ၊ သုခဝတီေကျာင်းတိုက်၊

ေကျးရွာ၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၈။ ဘဒအာဒိစ၊ ေဇတဝန်ဘုန်းေတာ်ကီးသင် ပညာေရးမူလတန်းလွန်

ေချာင်းကီး စံြပေကျးရွာ၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၉။ ေဒါက်တာဘဒအာနာ၊ ကျားဂူေတာရေကျာင်းတိုက်၊ ဇီးပင်ကီး

တကသိုလ်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

၂၀။ ဘဒဇဋိလ၊ ကုသိုလ်ေတာ်ရိပ်သာပရိယတိစာသင်တိုက်၊ ေဒါနဘွား

၃၄။ ဘဒအရိယဝံသ၊ ဆုေတာင်းြပည့် ေအာင်ေတာ်မပ ူ ရိယတစ ိ ာသင်တက ို ၊်

၂၁။ ဘဒဝိသဒeာဏ၊ ေအးကမာရိပ်သာကရင်စုေကျာင်းတိုက်၊ မိုးိုင်း

၃၅။ ဘဒနာဂေသနာဘိဝသ ံ ၊ ေရေကျာင်းပရိယတစ ိ ာသင်တက ို ၊် ေြမာက်ပင ို ်း

၂၂။ ဘဒသုဓမ၊ ဓမဒူတသုခိတာုံေကျာင်းတိုက်၊ ကျ ိက်ေကာ်ရပ်ကွက်၊

၁။ ဘဒေတဇိ၊ ဆုထူးပန်ေကျာင်းတိုက်၊ ရမ်ပူရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးနားမိ၊

၃၆။ ဘဒဝိလာသ၊ မဟာဝန်မိလယ်ေကျာင်းတိုက်၊ “ဝ”အထူးေဒသ(၂)၊

၂၃။ ဘဒရာဇိ၊ မိမကုသန ိ ာုပ ံ ရိယတစ ိ ာသင်တက ို ၊် ေတာင်ပင ို ်းရပ်ကက ွ ၊်

၂။ ဘဒပဝ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပေကျာင်း၊ နမ့်ေနာက်ေကျးရွာ၊

၃၇။ ဘဒပညာသိရဘ ီ ဝ ိ သ ံ ၊ တပ်ဦးဥတရာုပ ံ ရိယတစ ိ ာသင်တက ို ၊် စဝ်စထ ံ န ွ ်း

၂၄။ ဘဒမဏိသာရ၊ ေအာင်ေြမေဗာဓိသာသနာ့ရိပ်သာ အလိုေတာ်ြပည့်

၃။ ဘဒေဇာတိက၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပဗဟိုေကျာင်း၊ အမှတ်(၄)

၃၈။ ဘဒသဇန၊ ဘုရားကီးအေနာက်ေကျာင်း

ပရိယတိစာသင်တိုက်၊

၂၅။ ဘဒအရိယဝံသ၊ ေရေစတီပရိယတစ ိ ာသင်တက ုိ ၊် ေကျာင်းတက်လမ်း

၄။ ဘဒရာဇိ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပေကျာင်း၊ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊

၃၉။ ဘဒဝိစိာ၊

ေဝဠဝန်ပရိယတိစာသင်တိုက်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊

၂၆။ ဘဒဥတရဝံသ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပေကျာင်း၊ တရဂူရွာေဟာင်း

၅။ ဘဒဥတမ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပဗဟိ  ေ ု ကျာင်း၊ မိမ(၁၁)ရပ်ကက ွ ၊်

၄၀။ ဘဒေခမာန၊ ေအာင်ေြမဘုစ ံ သ ံ ာမေဏေကျာ်ေကျာင်းတိက ု ၊် စိနပ ် န်း

၂၇။ ဘဒဂါရဝ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပဘုန်းေတာ်ကီးသင် ပညာေရး

၆။ ဘဒကုသလ၊ သာစည်ပရဟိတအုတ်ေကျာင်းတိုက်၊ သာစည် စံြပ

၄၁။ ဘဒပဝံသ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပဗဟိုေကျာင်း၊ ပါနိမ့်ေကျးရွာ၊

၂၈။ ေဒါက်တာဘဒပညာစက၊ သီတဂူပရိယတိစာသင်တိုက်၊ ြမရတနာ

၇။ ဘဒပညာဝံသ၊

၄၂။ဘဒeာေဏာဘာသ၊ နမ့်လန်မဇ ိမာရာမ(လယ်) စာသင်တိုက်၊ မန်လီ

၂၉။ ဘဒဝိဇယ၊ မူလသံယတ ု ေ ် ကျာင်းတိက ု ၊် မိမရပ်ကက ွ ၊် ဗဟန်းမိနယ်၊

ေဒသကီး

၄၃။ ဘဒဝါသဝ၊ သီရိမဂလာသိမ်ေကျာင်းတိုက်၊ ေချာင်းတွင်းေကျးရွာ၊

၃၀။ ဘဒဥတရ၊

နယ်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၄၄။ ဘဒအာစိဏ၊ မဟာတာေကျာင်းတိက ု ၊် ေသာင်ကီးေကျးရွာ၊ ကျံေပျာ်

၃၁။ ဘဒတိကeာဏ၊

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၄၅။ ဘဒစဝရ၊ ေဇယျေမဒနီေကျာင်းတိက ု ၊် အမှတ(် ၈)ရပ်ကက ွ ၊် ေြမာင်းြမ

၃၂။ ဘဒမာနိတ၊ ကျ ိကစံေဝဠဝန်ေရကျင်တက ုိ ၊် ဆ/ကရပ်ကက ွ ၊် သဃန  း်

ြပည်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၄၆။ ဘဒပညာသာရ၊ မဟာေစတျာရာမဘုရားကီးေကျာင်းတိက ု ၊် ဘုရားကီး

၃၃။ ဘဒကုလ၊ ေကျာင်းထိုင်ဘုန်းကီးသင်တန်းေကျာင်း၊ အမှတ်(၄၂)

စုေကျးရွာ၊ ပဲခူးမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၄၇။ ဘဒဝိသုဒ၊ နဂါးရစ်ေတာင်ဓမပါလေတာရေကျာင်းတိုက်၊ ပန်းပုကွင်း

၃၄။ ဘဒမဏိေဇာတ၊ ေအာင်ေြမေဇယျာမဏိေဇာတာရာမစာသင်တိုက်၊

ေရစကိမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

ြပည်ပဘွဲခံဆရာေတာ်ကီးများ

၃၅။ ဘဒဝိမလ၊ ေအာင်သာကုန်းေကျာင်းတိုက်၊ ေရစက်ေတာင်ေကျးရွာ၊

လင်းလွန်း(ေတာင်) ရပ်ကက ွ ၊် စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး

၁။ ေဒါက်တာဘဒeာဏိဿရ၊

သီတဂူအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဝိပဿနာ

တကသိုလ်၊ စစ်ကိုင်းေတာင်ိုး၊ စစ်ကိုင်းမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၂၉။ ဘဒပညာဓဇ၊ သာယာကုန်းြပသာဒ်ေကျာင်းတိက ု ၊် အမှတ(် ၂)ရပ်ကက ွ ၊်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၃၀။ ဘဒေကတုမာလာ၊ ေအာင်ဇမပရိယတစ ိ ာသင်တက ို ၊် ဆင်ြခံေကျးရွာ၊

အမှတ်(၄)နယ်ေြမ၊ ေညာင်ဦးမိ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး

၃၁။ ဘဒပဝံသ၊ ေအာင်ဇမေတာရဓမရိပ်သာေကျာင်းတိုက်၊ ေရြပာ

ရပ်ကွက်၊ ြမစ်သားမိ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး

၃၂။ ဘဒဣာစရိယ၊ ေဗာဓိရိပ်ငိမ်ေတာရရိပ်သာေကျာင်းတိုက်၊ ဝါးနက်

၂။ ဘဒပညာဝံသ၊ ရွာသာေကျာင်းတိုက်၊ ရွာသာေကျးရွာ၊ ပွင့်ြဖမိနယ်၊ ၃။ ဘဒဝိမလ၊ အဂ ါေဒါင့်ဓမာစရိယေကျာင်း၊ ေရမင်းဝန်ေကျာင်းတိုက်၊ ၄။ ေဒါက်တာဘဒေဝဠရိယ၊ မင်းေကျာင်းပရိယတိစာသင်တိုက်၊ ရှမ်းပွဲ ၅။ ဘဒသူရိယဓဇ၊

ေစတျာရာမဓမရိပ်သာေကျာင်းတိုက်၊

ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကုတ်မိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

ကိုင်းရှည်

၆။ ဘဒဘဒိယ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပဗဟိုေကျာင်း၊ ခိုကဲေကျးရွာ၊ မိုင်းေယာင်းမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်

ြပည်ပဘွဲခံဆရာေတာ်ကီး

၇။ ဘဒသုဘန(စုစန်းလီ)၊ ေြမာက်မင်စသ ီ ာသနာြပေကျာင်း၊ မယ်ဆင ုိ ် မိ၊ ထိုင်းိုင်ငံ

အဂမဟာသဒမေဇာတိကဓဇဘွဲတံဆိပ်ေတာ်

ကချင်ြပည်နယ်

လွိင်ေကာ်မိနယ်၊ ကယားြပည်နယ် ရပ်ကွက်၊ ြမဝတီမိ၊ ကရင်ြပည်နယ်

ရိေခါဒါရ်မိ၊ ဖလမ်းမိနယ်၊ ချင်းြပည်နယ်

ကန်ပက်လက်မိ၊ ချင်းြပည်နယ်

ေကျးရွာ၊ ကေလးမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

မဟာေဗာဓိမိင် မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ

ေကျာင်းတိုက်၊ မိုင်းကိုင်းေကျးရွာ၊ ဟုမလင်းမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း

၈။ ဘဒဇဝနတိက၊ အဂေ  မာ်ေကျာင်းတိက ု ၊် အဂေ  မာ်စြံ ပေကျးရွာ၊ မိတ် မိ ၉။ ဘဒeာဏဝံသ၊ ခင်ဝိုင်းေကျာင်းတိုက်၊ ခင်ဝိုင်းေကျးရွာ၊ ြဖးမိနယ်၊ ၁၀။ ဘဒေသလ ိ ၊ မဟာသုဒဿနာရာမေကျာင်းတိက ု ၊် ဆံေတာ်ရပ်ကက ွ ၊် ၁၁။ ေဒါက်တာဘဒပညာသာမိ၊ ကျ ီးေတာင်ေတာရေကျာင်းတိက ု ၊် ေတာင်သူ ၁၂။ ဘဒeာဏိသာရ၊ မဇ ိမာုံပါရမီစာသင်တိုက်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊

၃၃။ ေဒါက်တာဘဒေဆကိ၊ အြပည်ြပည်ဆင ို ရ ် ာ ေထရဝါဒ ဗုဒသာသနာြပ  ေဒသကီး

ေကျာင်းကီးစုရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ် ရပ်ကွက်၊ မိုးမိတ်မိ၊ ရှမ်းြပည်နယ် ပန်ဆန်းမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ် တန့်ယန်းမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ် မိုင်းရှးမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်

ေကျးရွာ၊ သီေပါမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ် ဖျာပုံမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ရပ်ကွက်၊ ဟသာတမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ေကျးရွာ၊ ငါးသိင ု ်းေချာင်းမိ၊ ေရကည်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသကီး

၁၃။ ဘဒဓမာစာရ၊ ေကျာင်းကီးေကျာင်းတိက ု ၊် ေကျာင်းေတာ်ရာေကျးရွာ၊

၄၈။ ဘဒစကိ၊ သီရိရတနာေကျာင်းတိုက်၊ ဖီလာဒဲဖီးယားမိ၊ ပန်ဆယ်

၁၄။ ဘဒတိေလာက၊

၄၉။ ေဒါက်တာဘဒန၊ သကဿ  နဂိရ ု ြ် မန်မာေကျာင်းတိက ု ၊် ဖုခါဘဒ်ခိင ု ၊်

ပွင့်ြဖမိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

မဟာဝိသုတာရာမေကျာင်းတိုက်၊ ေဈးလယ်စိုး

ရပ်ကွက်၊ မေကွးမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၁၅။ ဘဒသီလာစာရာဘိဝသ ံ ၊ ဝါးတန်းစာချေကျာင်း၊ မိးု ေကာင်းတိက ု ၊် သီရိ

ရပ်ကွက်၊ ဒိုက်ဦးမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

ကျ ိက်ေပါေကျးရွာ၊ ပဲခူးမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး

သံရွာ(အေနာက်)ေကျးရွာ၊

ေကျာက်ဆည်မိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး

ေကျာင်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ေညာင်ဦးမိ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး ေကျးရွာ၊ ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး

ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး

ရပ်ကွက်၊ ေပါင်မိ၊ မွန်ြပည်နယ်

သုဝဏဝတီမိ၊ သထုံမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ် ေြမပုံမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

ေကျာင်းတိုက်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ေမာင်ေတာမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ် ရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

ေကျးရွာ၊ မင်းြပားမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

မူလတန်းလွန်ေကျာင်း၊ ဘားေဝေကျးရွာ၊ ေြမပုံမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ် မိသစ်၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

မိုးကုတ်မဂင်ေကျာင်းတိုက်၊ ြပည်ေတာ်သာရပ်ကွက်၊

လှည်းကူးမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

မဟာသုမနာရာမပရိယတိစာသင်တိုက်၊ ကမာ

ကသွယ်ရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ကန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အမှတ်(၁၀) ရပ်ကွက်၊လင်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး တိုက်ကီးမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ေဗးနီးယားြပည်နယ်၊ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု

၃၆။ ေဒါက်တာဘဒပတ ိ ၊ သံဃတကသိလ ု (် ြပည်တင ွ း် ၊ ြပည်ပ) သာသနာြပ

ယူ-ပီြပည်နယ်၊ အိိယိုင်ငံ။

၃၇။ ဘဒေဝပုလ၊ မန်ချးတပ်ဦးေကျာင်းတိက ု ၊် မန်ချးေကျးရွာ၊ ေလာက်ကင ို ်

မဟာသဒမေဇာတိကဓဇဘွဲတံဆိပ်ေတာ်

ဌာန၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး မိနယ်၊ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

ေဟမာအေရှရပ်ကက ွ ၊် ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မေလးတိင ု ်းေဒသကီး

၁။ ဘဒတိဿ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပေကျာင်း၊ ကဘရန်ခူးရပ်ကွက်၊

၃၈။ ဘဒေခမိ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပဗဟိုေကျာင်း၊ ဝမ်ပျန်ရပ်ကွက်၊

မိ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး

၂။ ဘဒနယ ိ ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပေကျာင်  း၊ ေငွေတာင်ရွာသစ်ေကျးရွာ၊

စာမျက်ှာ ၇ သို »»

၁၆။ ဘဒနရပတိ၊ သဲြဖပရိယတစ ိ ာသင်တက ို ၊် အမှတ(် ၃)ရပ်ကက ွ ၊် ငါန်းဇွန်

ဆွမ်ပရာဘွမ်မိ၊ ကချင်ြပည်နယ်

မိုင်းခတ်မိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

»» စာမျက်ှာ ၆ မှ

၈။ ဘဒဥတမ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပေကျာင်  း၊ ပဒူးမုန်းရွာသစ်ေကျးရွာ၊

၃၉။ ဘဒစာဝရ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပေကျာင်း၊ တာပင်းေကျးရွာ၊ ကျ ိင်းတုံမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ် ၄၀။ ဘဒေတေဇာဘာသ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပေကျာင်  း၊ စံြပေကျးရွာ၊ ကွမ်းလုံမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ် ၄၁။ ဘဒကုသလ၊ ရတနာပုံေအာင်သုခပရိယတိစာသင်တိုက်၊ စဝ်စံထွန်း ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ် ၄၂။ ဘဒနိယ၊ စိတသုခေကျာင်းတိုက်၊ ကမာေကျးရွာ၊ အမာမိ၊ ဖျာပုံ မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ၄၃။ ဘဒသုဇာတ၊ ြမတ်ေမာ်တင်ေကျာင်းတိက ု ၊် ဇီးချ ိင့ေ ် ကျးရွာ၊ ဟိင ု း် ကီး ကန်းမိ၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ြပည်ပဘွဲခံဆရာေတာ်ကီးများ တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်ငံ

လဟယ်မိ၊ နာဂကိယ ု ပ ် င ုိ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသ၊ စစ်ကင ုိ း် တိင ု း် ေဒသကီး

68-80, Carton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong ၊ တုတ်ြပည်သူ့ သမတိုင်ငံ

ေကျးရွာ၊ သရက်ေချာင်းမိနယ်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

ယူနန်ြပည်နယ်၊ တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်ငံ ၄၇။ ဘဒဥကသ ံ ာစာရ၊ ဗုဒသာသနေကျာင်  းတိက ု ၊် F4, Bl1, EDIF IAO HEI, 95 RUA KUN IAN TONG, MACAU၊ တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်ငံ ၄၈။ Ven. Ma Xin De၊ စစ်ေဆာင်ပန်နဖာကျ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း၊ စစ်ေဆာင်ပန်နမိ၊ ယူနန်ြပည်နယ်၊ တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်ငံ ၄၉။ Ven.Phra Khrusamu Jarin Ratanawanno၊ ဓမကာယေကျာင်းတိက ု ၊် ၂၃/၂ မူး(၇)၊ ခေလာက်ဆန်၊ ခေလာက်ေလာင်းခိင ု ၊် ပထု ံ ာနီ၊ ထိင ု ်းိင ု င ် ံ ၅၀။ ေဒါက်တာဘဒပညာသာမိ၊ ေအာင်ချမ်းသာဗုဒဘာသာ  ြမန်မာေကျာင်း၊ ေလာ့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မိ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားြပည်နယ်၊ အေမရိကန်

ရွာေကာက်ရပ်ကွက်၊ ပျ်းမနားမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ် ၁၂။ ဘဒအာစိဏ၊ ကိုးခန်းဘုရားကီးေကျာင်းတိက ု ၊် ရန်ေအာင်(၂)ရပ်ကက ွ ၊်

၅၁။ ေဒါက်တာဘဒမလ၊ ေဆးဝကဘ  ာြမန်မာေကျာင်း၊ ဗာရာဏသီမိ၊ အိိယိုင်ငံ ြပည်နယ်၊ အိိယိုင်ငံ သီလရှင်ဆရာကီးများ ၅၃။ ေဒေဆကဝတီ၊ ချမ်းေြမ့ဂုဏ်ေဝပရိယတိ၊ ပဋိပတိ၊ ပရဟိတသီလရှင် စာသင်တက ုိ ၊် အမှတ(် ၂)ရပ်ကက ွ ၊် မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး တိက ု ၊် အမှတ(် ၅ )ရပ်ကက ွ ၊် မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး ၅၅။ ေဒအဂစာရိဏ၊ီ သီရမ ိ ဂလ  ာမဟာစည်ရပ ိ သ ် ာေကျာင်းတိက ု ၊် အမှတ(် ၅၁) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ၅၆။ ေဒဥပလေထရီ၊ ေရေမာင်းသီလရှင်စာသင်တိုက်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ တန့်ယန်းမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၁၄။ ဘဒေတဇနိယ၊ ဓမိကာုံစာသင်တိုက်၊ ဘုရားကေလးစံြပေကျးရွာ၊

၄၉။ ေဒဧသိဂ၊

တိုက်၊ သံတံတားရပ်ကွက်၊ ဒိုက်ဦးမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

ြပည်ပဘွဲခံသီလရှင်ဆရာကီး ၅၀။ Dr.Tran Kim Hong, Tinh Ha Ngoc Diem Nunnery, 79/7B Tay Lan, Ba Diem, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City၊ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ

၁၇။ ဘဒအဇဝါစာရ၊ လုေ ံ ဟာေကျာင်းတိက ု ၊် လုံေဟာေကျးရွာ၊ ဂန့်ေဂါမိ

လူပုဂိလ်များ ၅၁။ ဦးု၊ အမှတ်(၇၅၀/၇၅၃)၊ ဇီဇဝါလမ်း၊ ပုလဲ(၃)ရပ်ကွက်၊ ပုလဲမိသစ်၊

နယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

မဂလာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၈။ ဘဒသမာစာရ၊ လက်ြပရွာဦးမင်းေကျာင်းတိက ု ၊် အမှတ် (၂) ရပ်ကက ွ ၊် ကံမမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၅၂။ ဦးမျိးမင်း၊ အမှတ(် ၂၀၉)၊ ပျေစာထီးလမ်း၊ အမှတ(် ၁၀)ရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုံ မိ

၁၉။ ဘဒေနမိ၊ ငါးဆင့ပ ် ရဟိတဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းတိက ု ၊် ေရအိုး ( ၂ ) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်တွင်းကီးမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး ၂၀။ ဘဒေခမာစာရ၊ သာသနာ့ဗိမာန်ေကျာင်းတိုက်၊ ဆင်လမ်းေကျးရွာ၊

သစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ြပည်ပဘွဲခံလူပုဂိ လ် ၅၃။ Mrs.Choi Jeongyeon, 2 Kajaeweonmirae-ro, 03711 (118-1305,

ပခုကမိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

Dmc Park View Jai Apt) Mapogu, Seoul၊ ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ

ေဝပုလာရာမေကျာင်းတိုက်၊ ဆင်စွယ်ပွတ်ရပ်ကွက်၊

အဂမဟာကမာနာစရိယဘွဲတံဆိပ်ေတာ် ၁။

ဘဒသုမန၊ မိုးကုတဝ ် ပ ိ ဿနာမဂင်ဓမရိပသ ် ာေကျာင်းတိက ု ၊် သီရသ ိ မ ု န

၂။

ဘဒတိေလာက၊ စွန်းလွန်းဂူဓမေအးရိပ်သာေကျာင်းတိုက်၊ အစင်စံြပ

၂၂။ ဘဒေတဇနိယ၊ ချမ်းသာရဝိပဿနာကမာန်းေကျာင်းတိက ု ၊် မဟာမိင် မရမ်းေကျာင်းတိုက်၊

ေချာင်၊ ေသာတာပန်ရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

ရန်မျိးေအာင်ရပ်ကွက်၊

ေရးမိ၊ မွန်ြပည်နယ်

ေကျးရွာ၊ ေရးမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ် ၃။

၂၄။ ဘဒeာဏဝံသ၊ ကျိက်ပရန်ေကျာင်းေဟာင်းေကျာင်းတိက ု ၊် ကျိက်ပရန်

မိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ၅၈။ ဦးြမဝင်း၊ အမှတ်(၃၉/၄၁)၊ အကွက်(၁၃)၊ မဟာနဒီလမ်း၊ ေဒါနဘွား ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး ၅၉။ ေဒါက်တာစိုးလွင်၊ အမှတ်(၆၆/ဆ)၊ ၁၉လမ်း၊ ေဒါနဘွားရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး ၆၀။ ဦးပန်းေမး၊ အမှတ(် ၂၉၂/၆)၊ ယူကလစ်မိင်လမ်း၊ အမှတ်(၂၅)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ၆၁။ ေဒါက်တာခင်ေရ၊ ေဇကမာကုမဏီ  လမ ီ တ ိ က်၊ မဂလ  ာဒုဥ ံ ယျာ်မိေတာ်၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ၆၂။ ဦးယုေမာင်(ခ)ဦးအမ်းယုေမာင်၊ အမှတ်(၄)၊ ေရေကျာ်လမ်း၊ အမှတ်(၉) ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ၆၃။ ေဒါက်တာထွနး် ထွနး် ဦး၊ အမှတ(် ၁၉)၊ ကေမာ ဇရိပသ ် ာလမ်း၊ ေရေတာင် ကား (၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ၆၄။ ေဒါက်တာမိးု တင်၊ အမှတ(် ၁၁၁)၊ သံလင ွ လ ် မ်း၊ အမှတ(် ၁၀)ရပ်ကက ွ ၊် ကမာရွတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ၆၅။ ဦးခွန်ထွန်းလူ (ခ)ဦးဒီကီ၊ အမှတ်(၁)၊ ေစာမဟာလမ်း၊ မန်ေကာင်းရပ် ကွက်၊ ဟိုပန်မိ၊ “ဝ”ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ် သဒမေဇာတိကဓဇဘွဲတံဆိပ်ေတာ် ၁။ ေဒါက်တာဘဒသုဇာတ၊

ပညာတံခွန်ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရး

မူလတန်းလွနေ ် ကျာင်း၊ ဟန်းတဲရပ်ကက ွ ၊် ဗန်းေမာ်မိ၊ ကချင်ြပည်နယ် ၂။ ဘဒကုသလာန၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပေကျာင်  း၊ ပန်ပက်ေကျးရွာ၊ ဒီးေမာ့ဆိုမိနယ်၊ ကယားြပည်နယ် ၃။ ဘဒပညာေဇာတ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပဗဟိ  ေ ု ကျာင်း၊ ကယားပိင ု ်း ရပ်ကွက်၊ ေဘာလခဲမိ၊ ကယားြပည်နယ် ၄။ ဘဒဝိလာသ၊

ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပေကျာင်း၊ ဘုံးဇုံးေကျးရွာ၊

ဟားခါးမိနယ်၊ ချင်းြပည်နယ် ၅။ ဘဒဥတမ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပေကျာင်း၊ ဆင်းမဆန်ေကျးရွာ၊ မင်းတပ်မိနယ်၊ ချင်းြပည်နယ် ၆။ ဘဒဓမဿ ိ ရ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပေကျာင်  း၊ ထင်ေချာင်းေကျးရွာ၊ မင်းတပ်မိနယ်၊ ချင်းြပည်နယ် ၇။ ဘဒစာဝရ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပေကျာင်း၊ ကန်းေတာေရရှင် ေကျးရွာ၊ တမူးမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

ဘဒeာဏုတရ၊ မိုးကုတ်ဝိပဿနာြမေစတီေကျာင်းတိုက်၊ အေနာက် ေကျာင်း၊ ေဘာ့သေြပကန်ေကျးရွာ၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး

စံြပေကျးရွာ၊ ကျိက်မေရာမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ် ၄။

မုဒုံမိ၊ မွန်ြပည်နယ်

ဘဒပဝံသ၊

၂၆။ ဘဒနမာလာ၊ ရင်ြပင်ေတာ်ေကျာင်းတိက ု ၊် ကင်မန ွ း် ေချာင်းေကျးရွာ၊

ဇမေအးေကျာင်းတိုက်၊

၅။

ဘဒဝဏာစာရ၊ ဟံသာဝတီကမာန်းဓမရိပသ ် ာေကျာင်းတိက ု ၊် ဘိက ု န ု ်း

၆။

ေဒါက်တာဘဒဣက၊

ကျိက်ထိုမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ် ၂၇။ ဘဒပညာဓိက၊ မိဦးေကျာင်းတိက ု ၊် ေလယာ်ကင ွ ်းရပ်ကက ွ ၊် အမ်းမိ၊

ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဓမမာမကသာသနာ့ရိပ်သာေကျာင်းတိုက်၊

ကန်းကေလးေကျးရွာ၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၉။ ဘဒေဃာသိတ၊ ချမ်းသာကီးေကျာင်းတိုက်၊ အမှတ်( ၃ )ရပ်ကွက်၊

၇။

ဘဒဝိလာသ၊ သဲအင်းဂူဝိပဿနာကမာန်းေကျာင်းတိုက်၊ ေှာကုန်း

၈။

ေဒါက်တာဘဒေရဝတ၊

ေကျးရွာ၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၀။ ဘဒကုသလ၊ ေအာင်ဇမေကျာ်ပရဟိတစာသင်တိုက်၊ ၇ / အေနာက် ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ေဒသကီး ၉။

၃၁။ ဘဒေသာဘန၊ ေတာင်ပလ ု ေ ု ကျာင်းတိက ု ၊် ေရေတာင်ကား(၁) ရပ်ကက ွ ၊် ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ၃၂။ ဘဒေနမိ၊ မာဂဓီ-သာစည်ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးမူလတန်း

အမရဝတီဘုန်းေတာ်ကီးသင် ပညာေရး

ေကျာင်း၊ ကုန်းတလေပါင်စံြပေကျးရွာ၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ေဒါက်တာဘဒေကာဝိဒ၊

မဇိမဂုဏ်ရည်မဟာစည်ေတာရရိပ်သာ

ေကျာင်းတိက ု ၊် ရဲမန ွ တ ် ပ်မိ၊ လှညး် ကူးမိနယ်၊ ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး ြပည်ပဘွဲခံဆရာေတာ်ကီး ၁၀။ ဘဒဝဏတ ိ ၊ ေဗာဓိစေ ီ ကျာင်းတိက ု ၊် မန်စီ မိ၊ ယူနန်ြပည်နယ်၊ တုတ်

လွန်ေကျာင်း၊ အမှတ်( ၁၃ ) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊

ြပည်သူ့သမတိုင်ငံ မဟာကမာနာစရိယဘွဲတံဆိပ်ေတာ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ၃၃။ ေဒါက်တာဘဒဓမသာရ၊

မဏိရတနာေကျာင်း၊

(ဈ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ပုဏားကန်းမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၅၇။ ဦးဗိလ ု ေ ် မာင်ြမင့၊် ရွာလယ်လမ်း၊ ကျားတက်စြံ ပေကျးရွာ၊ ဆားလင်းကီး

ေမတာသီတဂူမိန်းကေလးပရဟိတသီလရှင်ေကျာင်း၊

ေြမတိုင်း(၂၂)ရပ်ကွက်၊ လင်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ဝါဆိုရပ်ကွက်၊ ဒိုက်ဦးမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၂၃။ ဘဒပညာေဇာတ၊

သဲအင်းဂူဝိပဿနာဓမရိပ်သာ၊

ကုနး် တလေပါင်စြံ ပေကျးရွာ၊ မဂလ  ာဒုံ မိနယ်၊ ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး

၁၅။ ဘဒပညာဝံသ၊ ဇမရတနာမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမရိပ်သာေကျာင်း

၂၈။ ဘဒသူရိယ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပေကျာင်း၊ ဖားကယ်ေကျးရွာ၊

လူပုဂိလ်များ

ေဒသကီး ၄၈။ ေဒေခမာသီရိ၊ တိုက်ခွဲအမှတ်(၃၂)၊

၂၅။ ဘဒေကတုဝါရ၊ ယာဝေဘာဇနေကျာင်းတိုက်၊ မိမ( ၄ )ရပ်ကွက်၊

၅၄။ ေဒါက်တာေဒပညာသိရီ၊ သဗညပုထိုးေတာ်ကီးှင့် ဓေမသကစာသင်

၄၇။ ေဒကုလစာရီ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပသီလရှင်ေကျာင်း၊ ရန်ေွး ေကျးရွာ၊ ေလရှီးမိနယ်၊ နာဂကိယ ု ပ ် င ို အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသ၊ စစ်ကင ို ်းတိင ု ်း

( ၂ )ရပ်ကွက်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး

၅၂။ ေဒါက်တာဘဒေတဇိ၊ မူလြမန်မာေကျာင်းတိက ု ၊် ဗုဒဂယာမိ  ၊ ဗီဟာ

သီလရှင်ဆရာကီးများ

ပျ်းမနားမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

၂၁။ ဘဒေဝပုလ၊

ဒါးမိုက်ရပ်ကွက်၊

ဒါးမိုက်မိနယ်၊ ဒါကာမိ၊ ဘဂလားေဒ့ရိုင်ငံ

၁၃။ ဘဒဝိမလ၊ ဝါဆိက ု မာန်းရိပသ ် ာေကျာင်းတိက ု ၊် ရွာမေြမာက်ရပ်ကက ွ ၊်

အမရပူရမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး

ြပည်ေထာင်စု

Bangabandhu Road, Ashulia, Dhaka၊ ဘဂလားေဒ့ရိုင်ငံ ၄၆။ ဘဒပညာစက၊ ဓမေရာင်ြခည်ေကျာင်းတိုက်၊

၁၁။ ဘဒကိတသ ိ ာရ၊ ပါဠိတကသိလ ု မ ် ဂလ  ာေဇယျံပရိယတစ ိ ာသင်တက ုိ ၊်

၁၆။ ဘဒနရပတိ၊ ြပည်လုံးချမ်းသာဘုရားကီးေကျာင်းတိုက်၊ အမှတ်(၃)

၄၆။ Ven.Hu Ba Ti Ka Da Xi ၊ လင်းစံကျင်းလုံဘုရားေကျာင်း၊ လင်းစံမိ၊

၄၅။ Ashin Jina Rakkhita Thero, Bodinana Meditation Center,

၁၀။ ဘဒေသာဘိတ၊ ေညာင်ဇင်ေကျာင်းသစ်ေကျာင်းတိက ု ၊် ေညာင်ဇင်စြံ ပ

ပဲခူးမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၄၅။ ဘဒသာသန၊ သာသနစင်တာေကျာင်းတိုက်၊ 8E, Hanley House,

အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ၊ တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်ငံ

၉။ ဘဒသုမန၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပဗဟိုေကျာင်း၊ တာလံရပ်ကွက်၊

ကိပင်ေကာက်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၄၄။ Ven. Shi Chun Fa ၊ ရွယထ ် းံု ဘုရားေကျာင်း၊ ကူမင်းမိ၊ ယူနန်ြပည်နယ်၊

ဒီးယားိုင်ငံ ၄၄။ Ven. Qianze, Qixia ေကျာင်းတိုက်၊ ေကွလင်မိ၊ ကွမ်ရှီးကိုယ်ပိုင်

ခီးမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

ေရေစတီဝိစာရဓမရိပ်သာေကျာင်းတိုက်၊

၁။

အမှတ်(၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး

၂။

၆။

ဘဒေတဇနိယ၊ မဏိရတနာေကျာင်း၊ ြပသာဒ်ေကျာင်းတိုက်၊ ငါးထပ်

၇။

ဘဒဓမရကိတ၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာေကျာင်းတိုက်၊ သာသနာ့

ကီးေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

မိုင်းပျ်းမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ၈။

နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ၄၁။ ဘဒဝါယမ၊ ကန်လှေကျာင်းတိုက်၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ၄၂။ ဘဒစောဘာသ၊ စတုဘမ ု က ိ မဟာသတိပာန်ေကျာင်းတိက ု ၊် အမှတ် (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုံမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ြပည်ပဘွဲခံဆရာေတာ်ကီးများ ၄၃။ Ven. Samdech Preah Uddom Vongsa MOUNGRA, Wat Monybrase-thivong ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း၊ ဖေနာင်ပင်မိ၊ ကေမာ

ဘဒသုန၊ အတုလမဂကမာန်းရိပ်သာေကျာင်းတိုက်၊ ွယေ ် ခွစြံ ပ ေကျးရွာ၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ကွတ်ခိုင်မိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၄၀။ ဘဒပညာသိရီ၊ ဓမဒီပရွာဦးေကျာင်းတိုက်၊ ကျံရှေကျးရွာ၊ မအူပင်မိ

ဘဒကုမုဒ၊ ေရသစာေတာရ၊ ဖားေအာက်ေတာရဗုဒသာသနာ့  ရိပ်သာ ခွဲ၊ အင်းကန်ေကျးရွာ၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၅။

မုံးကိုးမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၃၉။ ဘဒသီရဓ ိ မ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပဗဟိ  ေ ု ကျာင်း၊ ပိန်းဆန်းရပ်ကက ွ ၊်

ဘဒေသာဘန၊ ေတာင်ေပေကျာင်း၊ မဟာစည်သာသနာ့ရပ ိ သ ် ာ၊ မုရစ် ကီးေကျးရွာ၊ ေချာင်းဆုံမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၄။

ကျိင်းတုံမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၃၈။ ဘဒကဝိ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပဗဟိ  ေ ု ကျာင်း၊ အမှတ(် ၈)ရပ်ကက ွ ၊်

ကန်ကေလးေပါက်ကုန်းမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမရိပ်သာ

ေဒသကီး ၃။

နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၇။ ဘဒသုမန၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပေကျာင်း၊ ေဟမိုးလုံေကျးရွာ၊

ဘဒဝါယမ၊

ေကျာင်းတိုက်၊ ေပါက်ကုန်းေကျးရွာ၊ အုတ်တွင်းမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်း

နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၆။ ဘဒေကသရ၊ ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပေကျာင်း၊ မိုင်းခွန်ေကျးရွာ၊

ကန်ဦးမဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာေကျာင်းတိုက်၊

ဗိုလ်ချပ်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ပျ်းမနားမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

၃၄။ ဘဒေသာဘိတ၊ ေရြမယာေကျာင်းတိက ု ၊် ေရြမယာေကျးရွာ၊ ေမှာဘ ် ီ မိ ၃၅။ ဘဒေဇယျေသန၊ နန်းဦးေကျာင်းတိုက်၊ ဗညားဒလရပ်ကွက်၊ ဒလမိ

ဘဒနမာလာ၊

ဘဒဝါေသ၊ စက်သုံးလုံးဝိပဿနာဓမရိပ်သာေကျာင်းတိုက်၊ ရိပ်သာ ရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၉။

ဘဒသီရိ၊ ဓမဂုဏ်ရည်ပုညဝတီေကျာင်းတိုက်၊ ထ/၁၆ ရပ်ကွက်၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၀။ ဘဒခမာဝုဓ၊ ေရြပည်ေအးသာသနာ့ရိပ်သာေကျာင်းတိုက်၊ ေအာင်သီ တာရပ်ကွက(် ၈)၊ လားးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ် ၁၁။ ဘဒပညာသိရီ၊ မိဂဒါဝုန်ေကျာင်းတိုက်၊ မိုးကုတ်ဝိပဿနာပဋိပတိ သာသနာ့ရပ ိ သ ် ာ၊ အမှတ(် ၃)ရပ်ကက ွ ၊် ပုသမ ိ ် မိ၊ ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသကီး

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်)


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

စာမျက်ှာ ၂ မှ

ေတာင်းအပ်ပါသည်။ မိမိတိုှစ်ိုင်ငံအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများသည် 

ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ ငိမ်းချမ်းေရး၊ ဒီမက ို ေရစီင ှ ့် ေရရှညတ ် ည်တေ ံ့ သာဖွံဖိးတိုးတက်

လာမည့်ှစ်များတွင် ပိုမိုတိုးတက်ြဖစ်ထွန်းလာမည်ဟု မိမိအေနြဖင့် ေမာ်လင့်

မရရှေ ိ ရးတိအ ု တွက် ဆွစဇ ် ာလန်င ို င ် အ ံ ေနြဖင့် ဆက်လက်ကည ူ ပ ီ ပ ့ံ းုိ ေပးသွား

ပါသည်။

မည်ြဖစ်ပါသည်။ ှစ်ိုင်ငံသာယာဝေြပာေရးှင့် အကျ ိးြဖစ်ထွန်းေစေရးတို ကို ရည်သန်လျက် မိမတ ိ အ ုိ ေနြဖင့် ဆက်လက်လက်တေ ဲွ ဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည် ြဖစ်ပါသည်။ အေဆွေတာ်ရင်ဆင ို ေ ် နရသည့် ယင်းစိနေ ် ခမများအား ရင်ဆင ို ေ ် ကျာ်လား  ေတာ်င ှ ့် ြမန်မာြပည်သူ ြပည်သားများ ေပျာ်ရင်မ၊ သာယာဝေြပာမှင့် အနာဂတ် တွင် တည်ငိမ်ေအးချမ်းမတိုှင့် ြပည့်ဝပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်း အပ်ပါသည်။ မိမအ ိ ေနြဖင့် အေဆွေတာ်အား ချစ်ကည်အေလးထားလျက်ရပ ှိ ါေကာင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။

အဲလက်ဇားဗူစစ်ထံမှ

(၇၂)ှစ်ေြမာက်

လွတ်လပ်ေရးေန့အတွက်

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ လွတလ ် ပ်ေရးေန့ အခါသမယ

အတွက်လည်း အထူးဝမ်းေြမာက်မိပါသည်။

ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ

ဂျပန်ိုင်ငံအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံဘက်မှ ဆက်လက်ရပ်တည်ေပးသွား

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ထံသို ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ ဘုရင် ဆမေြမာက် မိဟ ု ာမက်ထမ ံ ှ (၇၂) ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့အတွက် ဝမ်းေြမာက်ေကာင်း သဝဏ်လာ ေပးပိုသည်။ ြပည်ေထာင်စသ ု မတ ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ လွတလ ် ပ်ေရးေန့ အခါသမယ တွင် ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ေကာင်းှင့် ြမန်မာြပည်သူြပည်သားများ ဆက်လက်

ှင့် ြမန်မာြပည်သမ ူ ျား ကယ်ဝရင်လန်းချမ်းသာပါေစေကာင်း တ်ခန ွ ်းဆက်သ လျက် ဆုမွန်ေကာင်းပိုသအပ်ပါသည်။ ဘက်မလိက ု လ ် ပ်  ရှားမ အေြခခံမမ ူ ျားအေပတွင် အေြခခံပီး ဆယ်စ ု စ ှ ် များစွာ အဓွန့်ရည ှ လ ် ျက်ရသ ှိ ည့် ြမန်မာ-ဆာဘီးယား ှစ ် င ို င ် ံ ချစ်ကည်ရင်းှီး သည့် ဆက်ဆေ ံ ရးသည် အထူးအေလးထားေသာ အြပန်အလှနေ ် လးစားမှင့် တန်ဖိုးထားမတိြု ဖင့် ေဖာ်န်  းလျက်ရပ ှိ ါသည်။ ှစ ် င ို င ် အ ံ ကား ဆက်ဆေ ံ ရးှင့် အြပန်အလှန် အကျ ိးြဖစ်ထွန်းမရှိသည့် နယ်ပယ်အားလုံး၌ ထိေရာက်ေသာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးတိက ု ို မိမတ ိ  ို စ ှ  ် င ို င ် အ ံ ေနြဖင့် ပိမ ု ြို မငတ ့် င်င ို လ ် မ ိ မ ့် ည် ဟု မိမိအေနြဖင့် ယုံကည်ပါသည်။ မိမတ ိ  ို စ ှ  ် င ို င ် သ ံ ည် ိင ု င ် ေ ံ ရးေဆွးေွးမများှင့် ဘုအ ံ ကျ ိးထွန်းကားေစ မည့် နယ်ပယ်များ၌ နက်င်  းစွာ ဆက်လက်ပးူ ေပါင်းေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းိင ု မ ် ည် ဟု ယုံ ကည်ပါသည်။ မိမအ ိ ေနြဖင့် ှစ ် င ို င ်  ံ င ှ ့် ြပည်သမ ူ ျားအကျ ိးစီးပွားအတွက် ဆက်လက်ထိေတွသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ မိမအ ိ ေနြဖင့် အေဆွေတာ်အား ချစ်ကည်အေလးထားလျက်ရပ ှိ ါေကာင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံှင့်

ှစ်ိုင်ငံဆက်ဆံေရးှင့်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် များ  ခိင ု မ ် ာေစရန်င ှ ့် တိးု ြမငသ ့် ာွ းရန် စိတအ ် ားထက်သန် လျက်ရှိပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ထံသို ဩစတီးယားသမတိုင်ငံ သမတ အလက်ဇား ဗန်ဒါဘယ်လန်ထမ ံ ှ (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့အတွက် ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လာ ေပးပိုသည်။ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ လွတလ ် ပ်ေရးေန့ အခါသမယ တွင် အေဆွေတာ်ထံသို ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း မိမိအေနြဖင့် ဆုမွန် ေကာင်း ေတာင်းအပ်ပါသည်။ အေဆွေတာ် ကျန်းမာချမ်းသာ၍ ြမန်မာြပည်သူ ြပည်သားများ အနာဂတ် တွင် ေပျာ်ရင်ပါေစေကာင်း အခါအခွင့် ကံခိုက် ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါ သည်။

မတ်တာရီလာထံမှ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ (၇၂) ှစေ ် ြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့အတွက် ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လာ ေပးပိုသည်။ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ လွတ်လပ်ေရးေန့ အခါသမယ တွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ငိမ်းချမ်းေရး၊ သဟဇာတမတစွာအတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး ှင့် အနာဂတ်တွင် ပိုမိုကယ်ဝချမ်းသာေစေရးတိုအတွက် အေဆွေတာ်ထံသို မိမိအေနြဖင့် ဆုမွန်ေကာင်းပိုသအပ်ပါသည်။ အစ်အလာအရရှခ ိ သ ဲ့ ည့် ချစ်ကည်ရင်းှီးမသည် ြမန်မာ-အီတလီ ှစ ် င ို င ် ံ ဆက်ဆေ ံ ရးကို ပုေ ံ ဖာ်လျက်ရှိ ပီး ဖွံဖိးတိးု တက်မဆိ  င ု ရ ် ာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ရး လုပ်ငန်းစီမံချက်များ၏

အကျ ိးရလဒ်အေနြဖင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မအစီ  အစ်

၂၀၃၀ ၏ ရည်မှန်းချက်များရရှိေရးှင့် ှစ်ိုင်ငံဆက်ဆံေရးှင့် ေဒသတွင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် များ  ထိေရာက်ေစေရးတိအ ု တွက် မိမတ ိ  ို စ ှ  ် င ို င ် အ ံ ကား ပိုမိုတိုးြမင့်ေဆာင်ရွက်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အီတလီြပည်သမ ူ ျားကိယ ု စ ် ား မိမအ ိ ေနြဖင့် ဆုမန ွ ေ ် ကာင်းေတာင်းအပ်ပါ သည်။

သဝဏ်လာေပးပိုသည်။

ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့ထ ် သ ံ ုိ ဟန်ေဂရီသမတိင ု င ် ံ သမတ ဂျားိစ ု ် ေရးေန့အတွက် ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လာ ေပးပိုသည်။ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ လွတ်လပ်ေရးေန့ အခါသမယ တွင် အေဆွေတာ်ှင့် ြမန်မာြပည်သူြပည်သားများထံသို ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါ ေကာင်း မိမိအေနြဖင့် ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ ဟန်ေဂရီင ုိ င ် အ ံ ေနြဖင့် မိမတ ိ  ုိ စ ှ  ် င ုိ င ် အ ံ ကား အြပန်အလှန် အကျ ိးြဖစ် ထွန်းေစေရးအတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများကို လာမည့်ှစ်များတွင် ပိုမို တိးု ြမငေ ့် ဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း မိမအ ိ ေနြဖင့် ထပ်ေလာင်းအတည်ြပ

ေကာင်း မိမိအေနြဖင့် ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ စီးပွားေရးဖွံ ဖိးတိးု တက်မှ  င့် ေခတ်မေ ီ သာ ဒီမက ုိ ေရစီ ိင ု င ် တ ံ ည်ေဆာက်ရာတွင် ဆက်လက်ေအာင်ြမင်ပါေစေကာင်း ဆုမန ွ ေ ် ကာင်း

ဝန်ကီးချပ်

ဖွံဖိးတီထင ွ ဆ ် န်းသစ်မ၊ လပ်တစ်ြပက်ေြဖရှင်း

အမှတ်အြဖစ်

ရန်ကုန်မိ စိမ်းလန်းစိုြပည်

ြဖစ်ပါတယ်။ အဓိကကေတာ့ လွတလ ် ပ်ေရးေန့

ဂါးဒင်း၌

ကေလးသူငယ်များအတွက်

မှာကေလးေတွ ေပျာ်ေပျာ်ရင်ရင်န့ဲ စိမး် လန်းစို

ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပ ွဲ င ှ ့် ကေလးပန်းချ ီ ပိင်ပွဲ

ြပည်ဥယျာ်မာှ အနားယူင ုိ ေ ် အာင် ေဆာင်ရက ွ ်

ကို (၁၁)ကိမ်ေြမာက်အြဖစ်

ကျင်းပရာ

ေပးတာြဖစ်ပါတယ်”ဟု စိမ်းလန်းစိြု ပည်ဂါးဒင်း

လူ င ယ် / ကေလးငယ် မ ျား

ဒါိက ု တ ် ာ ေဒေအးသာထွန်းက ေြပာသည်။

“ကေလးပန်းချ ီက

ဆုများေပးအပ်ချ ီးြမင့် ပိင်ပွဲတွင်

ြပည်သူ့နီတိရဲ စည်းကမ်းရှိမေတွ  ကို

ရန်ကုန်မိေပရှိ

အေြခခံပညာေကျာင်းများှင့် ကိယ ု ပ ် င ို ေ ် ကျာင်း များမှ

ေကျာင်းသား

ေကျာင်းသူများ

သိေအာင် ပိင်ပွဲေရာက်မှ ေခါင်းစ်ေပးပီး

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကသည်။

နံနက်ပိုင်း

ေရးဆွခ ဲ င ို ်းတဲစ ့ နစ်နဲ့ ကေလးေတွရဲ eာဏ်ရည်

ေဆးေရာင်ြခယ်ုပ်ပုံေရးဆွဲြခင်း ပိင်ပွဲတွင်

ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်ထသ ံ ုိ အိယ ိ

တွင် အိိယိုင်ငံ ြပည်သူများကိုယ်စား မိမိအေနြဖင့် ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါ ေကာင်း ေွးေထွးလက်လှဲစွာ တ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါသည်။ ဘန်ေကာက်မိတွင် ကျင်းပခဲေ ့ သာ အာဆီယထ ံ ပ ိ သ ် ီးအစည်းအေဝးှင့် ဆက်စပ်ထိပ်သီးအစည်းအေဝးများသို တက်ေရာက်ခဲ့စ် အေဆွေတာ်ှင့် ေတွဆု၍ ံ အကျ ိးရှစ ိ ွာ ေဆွးေွးိင ု ခ ် ပ ဲ့ ါသည်။ မိမတ ိ ၏ ို ေတွဆုေ ံ ဆွးေွးမများ သည် ေွးေထွးမရှေ ိ သာ ှစ ် င ုိ င ် ဆ ံ က်ဆေ ံ ရးကို ထပ်ေလာင်းအတည်ြပခဲပ ့ ါ သည်။ အိယ ိ ိင ု င ် သ ံ ည် ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရး ရည်မန ှ ်းချက်များ ြပည်မ ့ ရ ီ န်အတွက် ေဆာင်ရက ွ ရ ် ာတွင် ခိင ု ် မဲစွာရပ်တည်လျက်ရေ ှိ သာ မိတေ ် ဆွ ိင ု င ် အ ံ ြဖစ် ဆက်ဆေ ံ ဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်းကို ထပ်ေလာင်းအတည် ြပအပ်ပါသည်။ မိမတ ိ ို ှစ ် င ို င ် ၏ ံ အေရးပါသည့် မိတဖ ် က်ဆက်ဆေ ံ ရးအေပ အေြခြပကာ အေဆွေတာ်ှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ မိမအ ိ ေနြဖင့် အခွင့် ကံခိက ု ် အေဆွေတာ် ကျန်းမာေပျာ်ရင်ပါေစေကာင်း ှင့် ြမန်မာိင ု င ် ံ ဆက်လက်သာယာဝေြပာပီး ငိမ်းချမ်းတည်ငိမစ ် ည်းလုံးေသာ တိုးတက်ဖွံဖိးမများ

ဆက်လက်ရရှိပါေစေကာင်း

လာအိုြပည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမတိုင်ငံ ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ်ထံသို လာအိုြပည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ် သမတိင ု င ် ဝ ံ န်ကီးချပ် ေထာင်လန ွ ်းဆီဆလ ု စ်ထမ ံ ှ (၇၂)ှစေ ် ြမာက်လတ ွ လ ် ပ် ေရးေန့အတွက် ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လာ ေပးပိုသည်။ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရး ေန့အခါသမယတွင် လာအိြု ပည်သူ့ဒမ ီ က ို ရက်တစ်သမတ ိင ု င ် အ ံ စိုးရကိယ ု စ ် ား အေဆွေတာ်င ှ ့် ြမန်မာြပည်သူ ြပည်သားများအတွက် မိမအ ိ ေနြဖင့် ဂုဏ်ယူ ဝမ်းေြမာက်စွာ ဆုမွန်ေကာင်းပိုသအပ်ပါသည်။ ှစ်ိုင်ငံအကား အစ်အလာအရရှိခဲ့သည့် ချစ်ကည်ရင်းှီးမ၊ မိမိတို ှစ်ိုင်ငံအကားှင့်

ှစ်ိုင်ငံအစိုးရများအကား ှစ်ိုင်ငံှင့် ိုင်ငံတကာ

မျက်ှာစာတွင် ေကာင်းမွန်သည့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများမှ  ာ ယခုထက်

ေဒသတွင်းှင့် ရှငဇ ် အ ုိ ာေဘးထံမှ (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့အတွက်

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရး

ိင ု စ ် မ ွ း် ရည်ေတွကုိ လ့ံ ေဆာ်ြမငတ ့် င်ေပးတာ

အိိယသမတိုင်ငံ

ှင့် ှစ်ိုင်ငံြပည်သူများသာမက အာဆီယံမိသားစု၏ ဘုံအကျ ိးြဖစ်ထွန်းမ၊

ေန့အခါသမယတွင် ဂျပန်ိုင်ငံအစိုးရှင့် ြပည်သူများကိုယ်စား ဝမ်းေြမာက်

လွတ်လပ်ေရးေန့အထိမ်း

အေလးထားလျက်ရှိပါေကာင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။

ပိမ ု ခ ုိ င ုိ မ ် ာတိးု တက်လာမည်ဟု မိမအ ိ ေနြဖင့် ယုံ ကည်ပါသည်။ မိမတ ိ  ို စ ှ  ် င ို င ် ံ

ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လာ ေပးပိုသည်။

(၇၂)ှစ်ေြမာက်

ေကာင်း သိရသည်။

ဆုမွန်ေကာင်း

ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်ထသ ံ ုိ ဂျပန်င ို င ် ံ

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၄

လာေရာက်ယှ်ပိင်က

အခါအခွင့် ကံခိုက်

ဂျပန်ိုင်ငံ

လွတ်လပ်ေရးေန့အထိမ်းအမှတ် ကေလးပန်းချီပိင်ပွဲ ကျင်းပ

ေပျာ်ေပျာ်ရင်ရင်

ကျန်းမာပါေစေကာင်းှင့် ြမန်မာြပည်သူြပည်သားများ

ေတာင်းအပ်ပါသည်။

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ လွတလ ် ပ်ေရးေန့အခါသမယ တွင် ပိုလန်ြပည်သူများကိုယ်စား အေဆွေတာ်ထံသို ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါ

ကပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းလျက် အေဆွေတာ်အား ချစ်ကည်

ဆုေတာင်းေမတာပိုသအပ်ပါသည်။

အာဒါထံမှ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ (၇၂)ှစေ ် ြမာက်လတ ွ လ ် ပ်

အေဆွေတာ်

(ဂျ) ဒူဒါထံမှ (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့အတွက် ဝမ်းေြမာက်ေကာင်း

အေဆွေတာ် ကျန်းမာပါေစေကာင်းှင့် ြပည်သအ ူ များ ငိမ်းချမ်းသာယာ

ိုင်ငံေတာ်အြဖစ်

ေပျာ်ရင်သာယာဝေြပာပါေစေကာင်း

ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့ထ ် သ ံ ုိ ပိလ ု န်သမတိင ု င ် ံ သမတ အန်ဒရစ်

ြဖစ်ပါသည်။

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ လွတလ ် ပ်ေရးေန့ အခါသမယ

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ထံသို အီတလီသမတိုင်ငံ သမတ ဆာဂျ ီို

အပ်ပါသည်။

ပိုလန်သမတိုင်ငံ

အတွက် ေထာက်ပံ့ကူညီမများ အစွမ်းကုန်ဆက်လက်ေပးအပ်သွားမည်

ေန့အတွက် ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လာ ေပးပိုသည်။

ဟန်ေဂရီသမတိုင်ငံ

ဩစတီးယားသမတိုင်ငံ

မည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ ဒီမက ုိ ေရစီင ုိ င ် ေ ံ တာ်တည်ေထာင်ေရး ကိးပမ်းမ

သမတိင ု င ် ံ ဝန်ကီးချပ် ရှရန ီ ာရန်ဒရာမိဒ ု ထ ီ မ ံ ှ (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရး

အီတလီသမတိုင်ငံ

တွင် ဆာဘီးယားြပည်သမ ူ ျားကိယ ု စ ် ား မိမအ ိ ေနြဖင့် အေဆွေတာ် ြမန်မာိင ု င ် ံ

တင်ရပ ိှ ါေကာင်းြဖင့် ထပ်မေ ံ ြပာကားလိပ ု ါသည်။ ဂျပန်င ုိ င ်  ံ င ှ ့် ြမန်မာိင ု င ် ံ အကား ဆက်ဆေ ံ ရးခိင ု မ ် ာေစေရးအတွက် ေအာင်ြမင်စွာ ေဆွးေွးိင ု ခ ် သ ဲ့ ည့်

ှစ်ိုင်ငံအြပန်အလှန် အကျ ိးြဖစ်ထွန်းေစရန်အတွက် ေမာ်ိုကိုိုင်ငံ

ဝမ်းေြမာက်ေကာင်းသဝဏ်လာ ေပးပိုသည်။

ယ်ေကျးလိမာ

ကျန်းမာချမ်းသာ၍

သာယာဝေြပာပါေစေကာင်း ဆုေတာင်းေမတာပိုသအပ်ပါသည်။

အေနြဖင့်

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ထံသို ဆာဘီးယားသမတိုင်ငံ သမတ

ေကျာင်း သား

ြမန်မာြပည်သူြပည်သားများ

တိုးတက်သာယာဝေြပာပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။

ဆာဘီးယားသမတိုင်ငံ

ပီးခဲသ ့ ည့် ေအာက်တဘ ို ာလက ကျင်းပခဲေ ့ သာ ဂျပန်ဧကရာဇ်နန်းတက်ပွဲ အခမ်းအနားသို အေဆွေတာ် တက်ေရာက်ချ ီးြမငေ ့် ပးခဲသ ့ ည့အ ် တွက် ေကျးဇူး

အေဆွေတာ်ှင့်

သွားိုင်ရန် မိမိတိုအတူကိးပမ်းေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အေဆွ

ဂုဏ်ယူေကာင်း မိမိအေနြဖင့် ေြပာကားလိုပါသည်။

အသက် ၃ ှစ်မှ ၅ ှစ်အထိ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၈၀ ခန့် ၀င်ေရာက်ယ ှ ် ပိင်ကသည်။ ေန့လယ်ပင ို ်း ကေလးပန်းချ ီပိင်ပတ ွဲ င ွ ် အသက် ၅ ှစခ ် မ ွဲ ှ ၈ ှစအ ် ထိပိင်ပ ွဲ င ှ ့် အသက် ၈ ှစခ ် ွဲ မှ ၁၂ ှစ်အထိ ပိင်ပွဲှစ်မျ ိးခွဲကာ ြပည်သူ့ နီတိမှ ကအလိုက်

ယ်ေကျးလိမာုပ်ပုံ

ပန်းချ ီများကို ကိတင်ေခါင်းစ်ေပးမထားဘဲ အလွတ်ေရးဆွဲသည့်စနစ်ြဖင့်

ယှ်ပိင်ရာ

ကေလးငယ် ၈၀ ေကျာ် ဝင်ေရာက်ယ ှ ် ပိင်က ေကာင်း သိရသည်။ ပိင်ပွဲများတွင် က အလိုက် ထူးခန်ေသာကေလးငယ်များအား

ိုင်ငံတကာမျက်ှာစာတွင်

ချစ်ကည်ရင်းှီးမှင့်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများ၊ 

ငိမ်းချမ်းေရးတိုအတွက်

အေဆွေတာ်ှင့်အတူ

ဆက်လက်၍ နီးကပ်စွာ လက်တွဲေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ှစ်သစ်ကူးအခါသမယတွင် အေဆွေတာ်ကျန်းမာ ရင်လန်းပါေစေကာင်းှင့် အေဆွေတာ်၏ လုပင ် န်းေဆာင်တာများ ပိမ ု ေ ို အာင် ြမင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။

ေကာ့ကရိတ်၌ လွတ်လပ်ေရးေန့ အထိမ်းအမှတ် အားကစားပိင်ပွဲများ ကျင်းပ ေကာ့ကရိတ် ဇန်နဝါရီ ၄ ကရင်ြပည်နယ် ေကာ့ကရိတ်မိတွင် (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့ အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် မိေပရပ်ကွက်များရှိ ရပ်ကွက်အလိုက် အားကစားပိင်ပွဲများကို ယေန့နံနက်ပိုင်းက မိမ အားကစားကွင်း၌ ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ အဆိပ ု ါ အားကစားပိင်ပမ ွဲ ျားတွင် အစိုးရမူလတန်းကိေကျာင်း၊ မိခင်င ှ ့် ကေလးမူလတန်း ကိေကျာင်း၊ အထက(၁) မူကိေကျာင်းများမှ မူကိကေလးများက အာလူးေကာက်၊ ေဘာလုံး ေဖာက်၊ မုန့်ကိုက်၊ အေြပးပိင်ပွဲများကျင်းပြခင်းှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ

ေရွးချယ်ကာ ပထမဆု၊ ဒုတယ ိ ဆု၊ တတိယဆု

ဝန်ထမ်းများ၊ ြပည်သမ ူ ျားက အေြပးပိင်ပ၊ွဲ အုန်းသီးိက ု ပ ် ၊ွဲ ဆန်ေကာရွကပ ် ၊ွဲ လွနဆ ် ပ ွဲ ၊ွဲ ေခါင်းအုးံ

ှင့် အထူးဆုများ ေပးအပ်ချ ီးြမငေ ့် ကာင်း သိရ

ိက ု ပ ် ၊ွဲ ေချာတိင ု တ ် က်ပ၊ွဲ ပိက ု ေ ် ကျာ်ြခင်းခတ်ပိင်ပတ ဲွ က ုိ ုိ ေပျာ်ရင်စွာယှ် ပိင်ကစားကပီး ဆုရရှိ

သည်။ ြမင့်ေမာင်စိုး

သူများကို တာဝန်ရှိသူများက ဆုများေပးအပ်ချ ီးြမင့်ကသည်။ ခင်မျ ိးဝင်း(ေကာ့ကရိတ်ြပန်/ဆက်)


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

ိုင်ငံှင့် ြပည်သူအတွက် အသက်ကိုပဓာနမထား၊ စွန့်လတ်စွန့်စားစွာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကသူများအား တပ်မေတာ်စွမ်းရည်သတိဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်ှင့် လက်မှတ်များ ချီးြမင့်အပ်ှင်း ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၄ ၂၀၁၈ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်တိုတွင် ိုင်ငံှင့် ြပည်သူအတွက် အသက်ကို ပဓာနမထား၊

စွန့်လတ်စွန့်စားစွာ

တာဝန် ထမ်းေဆာင်ကသူများအား တပ်မေတာ်

စွမ်းရည်သတိဆိုင်ရာ

ဂုဏထ ် းူ ေဆာင် တံဆပ ိ  ် င ှ လ ့် က်မတ ှ ် များ ချ ီးြမငအ ့် ပ်င ှ ်းြခင်း အခမ်းအနား ကို ယေန့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ေနြပည် ေတာ်ရှိ ေဇယျာသီရဗ ိ မ ိ ာန်၌ ကျင်းပရာ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး ဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လင်  တက်ေရာက်၍ ဂုဏြ် ပ အမှာစကားေြပာကားပီး ေဆာင်တံဆိပ်ှင့်

ဂုဏ်ထူး

လက်မှတ်များ

ချ ီးြမင့်အပ်ှင်းသည်။ ဂုဏ်ြပအမှာစကားေြပာကား အခမ်းအနားတွင်

တပ်မေတာ်

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှး

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လင်  ၂၀၁၈ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်တိုတွင် ိုင်ငံှင့် ြပည်သူအတွက် အသက်ကို ပဓာနမထား၊ စွန့်လတ်စွန့်စား စွာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကသူများအား တပ်မေတာ် စွမ်းရည်သတိဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်ှင့် လက်မှတ်များ ချ ီးြမင့်အပ်ှင်းြခင်း အခမ်းအနားတွင် ဂုဏ်ြပအမှာစကားေြပာကားစ်။

ကီး မဟာသေရစည်သမ ူ င်းေအာင်လင်  ထွနး် ခဲေ ့ သာေကာင့လ ် ည်း ယေန့ချ ိန်

ကံေတွရသမ အခက်အခဲများကို အမ

အစ်သြဖင့် ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ သ ် ွား

များချ ီးြမင့်ြခင်းခံရသူများှင့် အခမ်း

နည်းတူ

ထိ ြမန်မာိင ု င ် ဟ ံ ၍ ူ ကမာ့အလယ်တင ွ ်

မထားဘဲ အသက်င ှ ခ ့် ာကို စွန့်လတ် 

ကေစလိုေကာင်း မှာကားသည်။

အနား တက် ေရာက်လာကသူများအား

ေတာ် ကာကွယေ ် ရး တာဝန်များကို မိမိ

တပ် မ ေတာ် ၏ ကာကွ ယ ် ေရးအရန်

ခန့်ခန့်ထည်ထည် ရပ်တည်ေနိင ု ြ် ခင်း

ပီး ေြပာင်ေြမာက်သည့် သူရသတမ ိ ျား

ယင်းေနာက် တပ်မေတာ်ကာကွယ်

တိ၏ ု အသက်င ှ ့် ခာကိယ ု က ် ုိ မငဲ့ဘဲ

အင်အားြဖစ်သည့် တပ်မေတာ်သား

ပင်ြဖစ်ေကာင်း။

ှင့် ရဲရဲဝံ့ဝံ့တိုက်ပွဲဝင် ေဆာင်ရွက်မ၊

ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မဟာ

ရဲစွမ်းသတိအြပည့်ြဖင့် သက်စွန့် ဆံ

များ၏ ပါရမီြဖည့ဖ ် က် ဇာနည်ရေ ဲ မများ

စွန့်လတ်စွန့်စားသည့်

စိတ်ဓာတ်၊

သေရစည်သူ မင်းေအာင်လင်  က သူရဲ

ဖျား တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ကသူများ

သည်လည်း ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရး

ခိုင်မာမဲြမံေသာ သိာန်စိတ်ဓာတ်

ေကာင်းမှတ်တမ်းဝင် တံဆိပ်ရရှိသူ

တစ်ဦး၊

ကို တပ်မေတာ်စွမ်းရည်သတိဆိုင်ရာ

တာဝန်ကို

ဂုဏထ ် းူ ေဆာင်တဆ ံ ပ ိ  ် င ှ ့် လက်မတ ှ ်

ဘဲ

များ ချ ီးြမငအ ့် ပ်င ှ ်းသည့် တန်ဖိုးဂုဏ်

ထိုေကာင့်

ြဒပ်ကီးြမတ်လသ ှ ည့် အခမ်းအနားြဖစ် ေကာင်း၊ လွတ်လပ်ေရးှင့် အချပ် အြခာအာဏာ

က ဂုဏြ် ပအမှာစကားေြပာကားရာ၌

အားလုံးအသိပင်ြဖစ်ေကာင်း။ တပ်မေတာ်သားများ

ိင ု င ် ေ ံ တာ်င ှ ့် ြပည်သအ ူ တွက် ိင ု င ် ံ

ချ ီးြမင့်အပ်ှင်း ယခုအခမ်းအနားမှာ သူရဲေကာင်း

ဂုဏ်ြပလက်ဖက်ရည်ြဖင့် တည်ခင်း ဧည့်ခံသည်။ ယေန့တွင်

သီဟသူရဘွဲရရှိသူ

သူရဘွဲရရှိသူသုံးဦး၊ သူရဲ

အသက်ကိုပဓာနမထား

မှတ်တမ်းဝင်တံဆိပ်ရရှိသူ ၁၅ ဦး၊

များှင့်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်မများ

ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး ှစ်ဦး၊ ဗိုလ်မှး

ေကာင်းမှတ်တမ်းဝင် တံဆိပ်ရရှိသူ

ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေကာင်း၊

တပ်မေတာ်ကာကွယေ ် ရးဦးစီးချပ်၏

အတွက် အထူးပင်ဂဏ ု ယ ် မ ူ ပ ိ ါေကာင်း

သုံးဦး၊ ဗိုလ်ကီးှစ်ဦး၊ တပ်ကပ်ကီး

ကိးု ဦးတိြု ဖစ်ရာ တပ်မေတာ် စွမး် ရည်

စွန့်ိုင်ခဲ၊

သူရဲေကာင်းလက်မှတ်ရရှိသူ သုံးဦး၊

ှင့် ဆုတံဆိပ်များ ချ ီးြမင့်ြခင်းမခံရ

ှစ်ဦးှင့် အေမွခံ ေြခာက်ဦးတိုအား

သတိဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်

လုပေ ် ဆာင်င ုိ ခ ် သ ဲ ည့် တာဝန်များကို

တပ်မေတာ်ကာကွယေ ် ရးဦးစီးချပ်၏

ေသာ်လည်း စွမ်းေဆာင်ခဲ့ကသူများ

လည်းေကာင်း၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်

ှင့် လက်မတ ှ ရ ် ရှသ ိ ူ စုစေ ု ပါင်းအေနြဖင့်

ေကျပွန်စွာ စွန့်လတ်လုပ်ေဆာင်ခဲ့သူ

ဂုဏ်ထူးေဆာင်

အားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ြပပါ

ေရးဦးစီးချပ်၏ သူရေ ဲ ကာင်းလက်မတ ှ ်

ေအာင်ဆန်းသူရိယဘွဲ

များအတွက်

တပ်မေတာ်စွမ်းရည်

ေြခာက်ဦးတိုကို ချ ီးြမင့်ေပးသွားမည်

ေကာင်း။

ရရှိသူများြဖစ်ကသည့် ဗိုလ်မှးကီး

သီဟသူရဘွဲ ၄၉ ဦး၊ သူရဘွဲ ၅၄၅ ဦး၊

အတွက် ကာကွယေ ် စာင့ေ ် ရှာက်ရမည့်

သတိဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ တပ်မေတာ်ကာကွယေ ် ရး

တပ်မေတာ်သားတိုင်း အေနြဖင့်

ှစဦ ် းှင့် ဗိလ ု မ ် ှးတစ်ဦးတိအ ု ားလည်း

သီဟဗလတံဆိပ် ေြခာက်ဦး၊ သူရဲ

တာဝန်သည် ိင ု င ် သ ံ ားတိင ု ်း၏ ေမွးရာ

ှင့် လက်မတ ှ မ ် ျား ချ ီးြမငအ ့် ပ်င ှ ်းြခင်း

ဦးစီးချပ်၏ သူရေ ဲ ကာင်းလက်မတ ှ ရ ် ရှိ

ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရး တာဝန်များ

ေကာင်း၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး

ေကာင်းမှတ်တမ်းဝင် ၁၈၆၀၊ သူရဲ

ပါ

အခမ်းအနားကို

ှစ်စ်ှစ်တိုင်း

သူ ၁၀ ဦးှင့် တပ်မေတာ်ကာကွယေ ် ရး

ကို ထမ်းေဆာင်ကရာတွင် စွန့်လတ်

ဦးစီးချပ်၏ ဂုဏထ ် ူးေဆာင်လက်မတ ှ ်

ေကာင်းမှတ်တမ်းဝင်တံဆိပ် ၂၀၁၁

အခါသမယတွင်

ဦးစီးချပ်၏ ဂုဏထ ် ူးေဆာင်လက်မတ ှ ်

စွန့်စား၍ အသက်ကိုပဓာနမထားဘဲ

ရရှိသူ ဗိုလ်မှးကီးတစ်ဦး၊ ဗိုလ်ကီး

ဦး၊ စစ်ေသနာပတိချပ်၏သူရေ ဲ ကာင်း

ရရှိသူ ၂၈ ဦးတိုကိုလည်း တပ်မေတာ်

အမိင ုိ င ် ေ ံ တာ်င ှ ့် ြပည်သ၊ူ ြပည်သား

ေလးဦးှင့်

လက်မှတ်

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

များအတွက်

လည်းေကာင်း သူရေ ဲ ကာင်းမှတတ ် မ်း

ကာကွယေ ် ရးဦးစီးချပ်၏ သူရေ ဲ ကာင်း လက်မှတ် ၂၈၈၉ ဦး၊ စစ်ေသနာပတိ

တည်တံ့ခိုင်မဲေရး

အမျ ိးသားေရးတာဝန်ပင်ြဖစ်

လူတိုင်း

ေကာင်း၊ တပ်မေတာ်သည် ိင ု င ် ေ ံ တာ်

လွတ်လပ်ေရးေန့

ကာကွယ်ေရးတွင် အဓိကတာဝန်ရှိ

ြပလုပ်ေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

လက်မှတ်ရရှိသူ

သည့် အဖွဲအစည်းြဖစ်သည်ှင့်အညီ

ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရးကို ထမ်း

ိုင်ငံေတာ်လွတ်လပ်ေရး ကိးပမ်းမ

ေဆာင်သည့်ေနရာတွင် “အာဇာနည်

သက်ဆင ို ရ ် ာ တိင ု ်းမှးများက တစ်ချ ိန်

ရည်မန ှ ်းချက်တာဝန်များကို တုံးတိက ု ်

ဝင်

ကာလမှ ယေန့အထိ ေကာင်းြမတ်

ဟူသည် အသက်ကို ခင်တယ ွ  ် ိုးထုံးမရှ၊ိ

တည်း၊ တစ်ပိင်တည်း ချ ီးြမငအ ့် ပ်င ှ ်း

တိက ု ၊် ကျားကိက ု က ် က ို ် မတွန့်မဆုတ်

ေပးအပ်ချ ီးြမင့်သည်။

သည့်

သမိုင်းစ်လာများှင့်အညီ

အာဇာနည်ဟူက အသက်ကို စွန့်မဲ

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ဦးေဆွးဆံြမည့်

အသက်၊ ေသွး၊ ေခး ေြမာက်ြမားစွာ

တည်း”ဆိသ ု ည့် အာဇာနည်စတ ိ ဓ ် ာတ်

တပ်မေတာ်စွမ်းရည် သတိဆိုင်ရာ

ေအာင် ထမ်းေဆာင်ပီး ိင ု င ် ေ ံ တာ်က

ေပးဆပ်

ေမွးပီး အိုးေကေက အေရခန်းခန်း

ဂုဏထ ် းူ ေဆာင်တဆ ံ ပ ိ  ် င ှ ့် လက်မတ ှ ်

အားထားရေသာ၊ ြပည် သူ လူ ထု က

ေရးဦးစီးချပ်ှင့်

စွန့်လတ်ြခင်းများစွာှင့်

ေပးအပ်လာသည့်

ေကျပွန်ေအာင်ြမင်

တံဆပ ိ  ် င ှ ့်

လက်မတ ှ မ ် ျားကို

၃၃၇ ဦး၊

တပ်မေတာ်

ချပ်၏ ဂုဏထ ် ူးေဆာင်လက်မတ ှ  ် စ ှ ဦ ် း၊

တည်ခင်းဧည့်ခံ ထိုေနာက် တပ်မေတာ်ကာကွယ် အဖွဲဝင်များသည်

ေကျပွန်

သက်စွန့်ကိးပမ်းသူများသည် မိမိတို

များ ချ ီးြမင့်အပ်ှင်း ြခင်းခံကသူများ

အားကိုးရေသာ မျ ိးချစ်တပ်မေတာ်

တပ်မေတာ်စွမ်းရည်

ထမ်းေဆာင်ခဲ့ကသည်ကို

တပ်မေတာ်တွင် စ်ဆက်မြပတ်ေပ

သည် တိုင်းြပည်ှင့် လူမျ ိးအတွက်

သားေကာင်းဇာနည်များ ြဖစ်ေအာင်

ဂုဏထ ် းူ ေဆာင်တဆ ံ ပ ိ  ် င ှ ့် လက်မတ ှ ်

အမျ ိးသားေရးတာဝန်ကို ေအာင်

ကိုယ်စား

အေမွခံတစ်ဦးတိုအား

ေြခာက်ဦး၊

သတိဆိုင်ရာ

တပ်မေတာ်ကာကွယေ ် ရးဦးစီးချပ်၏ ဂုဏ်ထူးေဆာင်လက်မှတ် ၁၇၁၃ ဦး တိြု ဖစ်ေကာင်း တပ်မေတာ်ကာကွယ် ေရးဦးစီးချပ်းံု ၏ သတင်းထုတြ် ပန် ချက်အရ သိရသည်။

သတင်းစ်

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လင်  ှင့်အဖွဲဝင်များ တပ်မေတာ်စွမ်းရည်သတိဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးေဆာင်တံဆိပ်ရရှိခဲ့သည့် အရာရှိ၊ စစ်သည်များ၊ အေမွခံများှင့်အတူ စုေပါင်း မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်စ်။


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

(၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့အထိမ်းအမှတ် အားကစားပိင်ပွဲများှင့် ဆုချီးြမင့်ပွဲကျင်းပ ေနြပည်ေတာ်

ဇန်နဝါရီ

၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့အထိမး် အမှတ် အားကစား ပိင်ပွဲများကို ယေန့နံနက် ၈ နာရီတွင် ဝဏသိဒိေလ့ကျင့်ေရးကွင်း ၁ ှင့် ၃ ၌ ေြပးခုန်ပစ်မီတာ ၁၀၀/၂၀၀/၄၀၀/၈၀၀ ပိင်ပွဲ၊

ထုပ်ဆီးတိုး (အမျ ိးသမီး)၊

လွန်ဆွဲ(အမျ ိးသား/အမျ ိးသမီး) ပိင်ပွဲများကို ကျင်းပသည်။ အခမ်းအနားသို ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု ဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့ေ ် ထွး၊ ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ေဒါက်တာြမေလးစိန၊် ြပည်ေထာင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲဝင်များြဖစ်ကေသာ ဦးဝင်းေမာ်၊ ေဒါက်တာဦးပွားှင့် တာဝန်ရသ ှိ ူ များ တက်ေရာက်ကည့်အားေပးသည်  ။ လွနဆ ် ဲွ ပိင်ပဲွ တတိယလုပဲွ ပွစ ဲ ်အြဖစ် ဝဏသိဒေ ိ လ့ကျင့ေ ် ရးကွငး် (၃)၌ လပ်စစ်င ှ ့် စွမး် အင်ဝန်ကီးဌာနအသင်းှင့် ကျန်းမာေရးှငအ ့် ားကစားဝန်ကီး ဌာနအသင်းတို ယှ် ပိင်ကစားကရာ လပ်စစ်င ှ ့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနအသင်းက လည်းေကာင်း၊ အမျ ိးသမီးလွန်ဆွဲ တတိယလုပိင်ပွဲ ပွဲစ်တွင် ြပည်ေထာင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲအသင်းှင့် သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာနအသင်းတို ယှ် ပိင်ကစားကရာ ြပည်ေထာင်စရ ု ာထူးဝန်အသင်းက လည်းေကာင်း၊ အမျ ိးသား ဗိလ ု လ ် ပ ု ွဲ ပွစ ဲ ်အြဖစ် ြပည်ေထာင်စရ ု ာထူးဝန်အသင်း ှင့် ကာကွယ်ေရးဝန်ကီဌာနအသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားကရာ ြပည်ေထာင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲအသင်းကလည်းေကာင်း၊ အမျ ိးသမီးဗိုလ်လုပွဲ

ပွဲစ်အြဖစ်

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအသင်းှင့် ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန အသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားကရာ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအသင်းကလည်း ေကာင်း အိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ပိင်ပအ ဲွ ပီး ဆုေပးပွက ဲ ျင်းပရာ အမျ ိးသမီး မီတာ ၁၀၀ အေြပးပိင်ပတ ဲွ င ွ ် ဆုရရှသ ိ မ ူ ျားအား ြပည်သ့ူ ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာစိုးဦးကလည်းေကာင်း၊

အမျ ိးသား မီတာ ၁၀၀ ပိင်ပတ ွဲ င ွ ် ဆုရရှသ ိ ူ

များအား ြပည်ေထာင်စရ ု ာထူးဝန်အဖွဲ ဒုတယ ိ အမဲတမ်းအတွငး် ဝန် ဦးြမင့ေ ် ဆွ ကလည်းေကာင်း၊ အမျ ိးသမီး ေြပးခုန်ပစ်မီတာ ၂၀၀ ပိင်ပွဲတွင် ဆုရရှိသူများ အား ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲဝင် ဦးဝင်းေမာ်ကလည်းေကာင်း၊ အမျ ိးသား မီတာ ၂၀၀ ပိင်ပွဲတွင် ဆုရရှိသူများအား ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေကျာ်ဝင်းဟန်ကလည်းေကာင်း၊ အမျ ိးသမီး ေြပးခုနပ ် စ် မီတာ ၄၀၀ ပိင်ပွဲတွင်

ဆုရရှိသူများအား

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ

န်ကားေရးမှးချပ် ဦးညီညစ ီ န်းကလည်းေကာင်း၊ အမျ ိးသား ေြပးခုနပ ် စ်မတ ီ ာ ၄၀၀ ပိင်ပွဲတွင် ဆုရရှိသူများအား

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲဝင်

ေဒါက်တာဦးပွားကလည်းေကာင်း၊ အမျ ိးသား ေြပးခုနပ ် စ်မတ ီ ာ ၈၀၀ ပိင်ပတ ွဲ င ွ ်

ဆုရရှသ ိ မ ူ ျားအား ြပည်ေထာင်စရ ု ာထူးဝန်အဖွဲ အမဲတမ်းအတွငး် ဝန် ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန ိ ်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနအသင်းက စတုတ ရရှိ ပီး ဆုရရှိ

ကလည်းေကာင်း၊ အမျ ိးသမီး ေြပးခုန်ပစ်မီတာ ၈၀၀ ပိင်ပွဲတွင် ဆုရရှိသူများ

သူများအား ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ေဒါက်တာ

အား ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ုံး ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် ဦးဖုန်းကည်

ြမေလးစိနက ် လည်းေကာင်း၊ လွနဆ ် (ွဲ အမျ ိးသား)ပိင်ပတ ွဲ င ွ ် ဒုတယ ိ ကာကွယေ ် ရး

ေအာင်ကလည်းေကာင်း၊

ဝန်ကီးဌာနအသင်း၊ တတိယဆုရရှသ ိ ည့် လပ်စစ်င ှ ့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနအသင်း

ဆက်လက်၍ အမျ ိးသမီး ထုပ်ဆီးတိုးပိင်ပွဲတွင် ပထမကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနအသင်း၊

ဒုတိယြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ုံးအသင်း၊

ှင့် စတုတဆု  ရရှသ ိ ည့် ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနအသင်းတိအ ု ား အားကစားှင့်

ကာပညာဦးစီးဌာန

န်ကားေရးမှးချပ် ဦးမျ ိးလင်က

တတိယပညာေရးဝန်ကီးဌာနအသင်း၊ စတုတြပည်သူ့လတ်ေတာ်ုံးအသင်း

လည်းေကာင်း ဆုများ ေပးအပ်ချ ီးြမင့်သည်။

တိအ ု ား ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ပါေမာက

ပထမဆု ရ ရှိေသာ ြပည် ေထာင် စု ရာထူး ဝန် အ သင်း အား ကျန်း မာေရးှ င့ ်

လွနဆ ် (ဲွ အမျ ိးသား)ပိင်ပတ ဲွ င ွ ်

ေဒါက်တာသက်ခင ုိ ဝ ် င်းကလည်းေကာင်း၊ အမျ ိးသမီး လွနဆ ် ဲွ ပိင်ပတ ဲွ င ွ ် ကာကွယ်

အားကစားဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့်ေထွးက ဆုများ

ေရးဝန်ကီးဌာနအသင်းက ပထမ၊ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန

အသီးသီးေပးအပ်ချ ီးြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အသင်းက ဒုတယ ိ ၊ ြပည်ေထာင်စရ ု ာထူးဝန်အသင်းက တတိယ၊ သယံဇာတှင့်

သီေပါ၌ (၇၂)ှစ်ေြမာက်

သတင်းစ်

သီေပါ ဇန်နဝါရီ ၄

ေတာ်အလံင ှ ့် ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းှငတ ့် ကွ ကျဆုံးေလပီး

ရှမး် ြပည်နယ် (ေြမာက်ပင ုိ း် ) သီေပါမိ စမ်းမာလာဥယျာ်

ေသာ ရဲေဘာ်အေပါင်းတိုအား အေလးြပခဲ့ ကသည်။

အတွင်းရှိ လွတ်လပ်ေရးေကျာက်တိုင်ကွင်း၌(၇၂)ှစ်

ထိေ ု နာက် နံနက် ၇ နာရီတွင် မိကျက်သေရေဆာင်

လွတ်လပ်ေရးေန့

ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့ ိုင်ငံေတာ်အလံအေလးြပပွဲ

ခန်းမ၌ ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ထံမှ ေပးပိုေသာ

အခမ်းအနားကျင်းပ

အခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် နံနက် ၄ နာရီက ကျင်းပရာ

လွတ်လပ်ေရးေန့သဝဏ်လာကိ  ု မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး

ြမန်မာိင ု င ် ရ ံ တ ဲ ပ်ဖဲွ ဂုဏြ် ပတပ်ဖဲွ က ဦးေဆာင်ကာ ိုင်ငံ

ဦးေကျာ်ေဇယျက ဖတ်ကားသည်။

စိုင်း(သီေပါ)

(၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်က ရန်ကုန်မိ မဟာဗလပန်းြခံေရှ၌ အားကစားပိင်ပွဲများကို တေပျာ်တပါး ကျင်းပစ်။

ြပင်ဆင်ဖတ်ိ  ုင်ပါရန် ၄-၁-၂၀၂၀ ရက်ေန့ထတ ု ် ိင ု င ် ပ ံ င ုိ သ ် တင်း စာများတွင် ေဖာ်ြပခဲသ ့ ည့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ ုံး၊ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ် (၂/၂၀၂၀)ပါ ရဲေကျာ်စွာတံဆိပ်ရရှိသည့် ပ ၇၁၇၅ လက်ေထာက်န်  ကားေရးမှး ဦးသက်ဦးပိင ု ် (ခ)ဦးလီကားး၊ မိအုပ်ချပ်ေရးမှး၊ ချင်း ေရေဟာ်မိ၊ ကိးု ကန့်ကယ ုိ ပ ် င ုိ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသ အစား ပ ၇၁၇၅ ဦးသက်ဦးပိုင်(ခ) ဦးလီကားး၊ မိအုပ်ချပ်ေရးမှး၊ ချင်းေရ ေဟာ်မိ၊ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့် ရေဒသဟု ြပင်ဆင်ဖတ်ိ  ုင်ပါရန်။

ဓာတ်ပုံ - ေအးမင်းသူ

မေလး၌ လွတ်လပ်ေရးေန့အထိမ်းအမှတ် မီနီမာရသွန်ပိင်ပွဲ ကျင်းပ မေလး

ဇန်နဝါရီ

(၇၂)ှစ်ေြမာက်

ငုေရွဝါလမ်းအထိ၊ ထိုမှ(၆၈)လမ်းအတိုင်း မလာသီရိ

လွတ်လပ်ေရးေန့အထိမ်းအမှတ်

မေလးမိေတာ်ဝန် မီနီမာရသွန်ပိင်ပွဲကို

အားကစားကွငး် အတွင်းသို တာဖမ်းစုရပ်ေနရာအထိ

မေလး

အေရှဘက်ဝင်ေပါက်မှ ၁၃ မိင ု သ ် တ်မတ ှ ေ ် ြပးလမ်းအတိင ု ်း

မိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီးံု ေရှ (၂၆)လမ်း

ယှ် ပိင်ေြပးကာ ပန်းဝင်ခဲ့ ကရာ မေလးမိေတာ်ဝန်င ှ ့်

ကျံးေတာင်ဘက် တာထွကစ ် ရ ု ပ်ေနရာ၌ ယေန့နန ံ က်

တာဝန်ရှိသူများက ပန်းဝင်သူများအား ကိဆိုအားေပး

၆ နာရီခတ ဲွ င ွ ် ကျင်းပသည်။

ခဲ့ကသည်။

ေရှးဦးစွာ ပိင်ပဝ ဲွ င်အေြပးသမား ၂၇၀၀ ေကျာ်တက ုိ

ပိင်ပွဲအပီး ဆုချ ီးြမင့်ပွဲ

ဆက်လက်ကျင်းပရာ

စုရပ်ေနရာမှ (၂၆)လမ်းအတိုင်း လမ်း(၈၀)၊ ထိုမှ (၁၂)

လူသစ်တန်းှင့် အလွတတ ် န်းမီနမ ီ ာရသွန် ပိင်ပတ ဲွ င ွ ် ဆုရရှိ

လမ်းအတိင ု း် (၇၃)လမ်းအထိ ထိမ ု ှ မေလးေတာင်ပတ်

သူများအား မေလးမိေတာ်ဝန်င ှ ့် တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက

လမ်းအတိုင်း (၁ဝ)လမ်းမှ အေရှသို (၆၂)လမ်းအတိုင်း

ဆုများ ေပးအပ်ချ ီးြမင့် ကသည်။ တင်ေမာင်(မန်းကိယ ု ပ ် ွား)


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

ေနရပ်စွန့်ခွာသူများ ြပန်လည်လက်ခံေရးှင့်

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်း

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးေကာ်မတီ လုပ်ငန်းညိင်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေကျာ်ေဆွလင်းကို အစမ်းခန့်ကာလ (၁) ှစ် ြပည့်ေြမာက်သည့်ေန့မှစ၍ အတည်ြပခန့်ထားလိုက်သည်။

ြပန်လည်ေနရာချထားေရး

ေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းညိင်းအစည်း

ဗဟန်းမိနယ်၌ (၇၂)ှစ်ေြမာက်

အေဝးကို ယမန်ေန့ မွန်းလွဲပိုင်းက လူမဝန်ထမ်း၊

ကယ်ဆယ်ေရးှင့်

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန

လွတ်လပ်ေရးေန့အခမ်းအနား ကျင်းပ

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ အစည်းအေဝးတွင် ေနရပ်စန ွ ့်ခွာသူ

ရန်ကုန်

များ ြပန်လည်လက်ခေ ံ ရးှင့် ြပန်လည်

များအား ရခိင ု ြ် ပည်နယ် တည်ငိမေ ် အး ဖွံ ဖိးမတိုးတက်ေရး၊

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဗဟိုေကာ် မတီ၏လမ်းန်မှ  ငအ ့် ညီ ြပန်လည် လက်ခေ ံ ရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထား ေရးလုပင ် န်းများကို ကွပက ် ေ ဲ ဆာင်ရက ွ ် ရန် တာဝန်ရှိပါေကာင်း။ ရခိင ု ြ် ပည်နယ်အစိးု ရအဖွဲ က ဖွဲ စည်း ထားသည့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး ဆိင ု ရ ် ာ

ဆက်စပ်ေကာ်မတီများကို

ကီးကပ်ကပ ွ က ် ြဲ ခင်းကိလ ု ည်း ေဆာင် ရွကရ ် န်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ လုပင ် န်းေဆာင် ရွက်မများကိုစိစစ်၍ ဗဟိုေကာ်မတီ ထံသိုတင်ြပရန်

လိုအပ်ပါေကာင်း၊

လုပင ် န်းများ စနစ်တကျေဆာင်ရက ွ  ် င ို ် ရန် လုပင ် န်းေကာ်မတီ (၂)ရပ်ကုိ ထပ်မံ ဖွဲစည်း ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကာင်း၊ ေနရပ်စန ွ ့်ခာွ သူများ ြပန်လည်လက်ခံ ေရးလုပင ် န်းေကာ်မတီင ှ ့် ေနရပ်စန ွ ့်ခွာ သူများ

အခမ်းအနားတွင်

ေဒါက်တာ

ြပန်လည်ေနရာချထားေရး

လုပ်ငန်းေကာ်မတီများြဖစ်ေကာင်း၊ လုပ်ငန်းေကာ်မတီ

(၂)ရပ်လုံးက

တက်ညလ ီ က်ညြီ ဖင့် ေပါင်းစပ်ည ိ င်  း ေဆာင်ရွက်မှသာ

လုပ်ငန်းစ်များ

ထိေရာက်ေအာင်ြမင်မည်

ြဖစ်ပါ

ေကာင်း။ ှစ ် င ို င ် သ ံ ေဘာတူစာချပ်အတိင ု ်း မဟုတဘ ် ဲ မိမဆ ိ အေလျာက် ြပန်လည် ဝင်ေရာက်လာကသူများလည်း ရှိပါ ေကာင်း၊ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာက သူများအတွက် ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ တည်ဆဲ

ရမည်းသင်း၌ လွတ်လပ်ေရးေန့အခမ်းအနား ကျင်းပ

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အလံအား

အေလးြပပီး ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းှင့်တကွ ကျဆုံးေလပီးေသာ အာဇာနည်

ရခိုင်ြပည်နယ်မှ

တစ်ဖက်ိုင်ငံသို ေနရပ်စွန့်ခွာကသူ ချမ်းမှင့်

ကျင်းပသည်။

ဝန်ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ရန်ကုန်မိ ဗဟန်းမိနယ်ရှိ အမျ ိးသား ဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ် (ဗဟိုဌာနချပ်) ၌

ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်

ဝင်းြမတ်ေအးက

ဇန်နဝါရီ

(၇၂) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့အခမ်းအနားကို ယေန့ နံနက် ၁၀ နာရီက

ေနရာချထားေရးေကာ်မတီဥက လူမ ေနရာချထားေရး

ိုင်ငံေတာ်သမတသည်

စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန

ေနရပ်စန ွ ့် ခာွ သူများ ြပန်လည်လက်ခံ ေရးှင့်

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး အတည်ြပခန့်ထားြခင်း

ဥပေဒအရ ိင ု င ် သ ံ ားစိစစ်မလု  ပင ် န်းစ်

အတိင ု း် ေအာင်ြမင်စာွ ေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ်

ြပန်လည်လက်ခေ ံ ရးအတွက် ဘဂလ  ား

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပး

ေရး

ေဒ့ရဘက်က ေပးပိုလာသည့် အမည်

ိင ု ေ ် ရးသည် အေရးကီးသည့လ ် ပ ု င ် န်း

ေဆာင်ရွက်ကရန်

တစ်ခြု ဖစ်၍ စိစစ်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးလျက်

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လသ ုိ မ ူ ျား ရှေ ိ သာ်

အစ်ြဖင့်

ရှေ ိ ကာင်း၊ စားနပ်ရက ိ ာများ၊ အဝတ်

လည်း

ှစ်ိုင်ငံသေဘာတူစာချပ်

ြပန်လည် ေနရာချထားေရးအတွက်

အထည်များှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်

နည်းလမ်းအတိုင်းမဟုတ်သည့် ကိစ

ြပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်ထားရှိမှ  င့် ြဖည့်

ပစည်းများကိလ ု ည်း မိမတ ိ ဝ ို န်ကီးဌာန

များလည်း ရှိေနေကာင်း။

ဆည်းေဆာင်ရွက်ေပးရမည့် အချက်

ဆက်လက်ကိးပမ်းကပ်မတ် လိုပါေကာင်း၊

စာရင်းအား စိစစ်ပီးစီးမ၊ UEHRD အစီ ြပန်လည်လက်ခံေရးှင့်

ေထာက်ပံ့ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊

အဆိပ ု ါစိနေ ် ခမများကို ေြဖရှင်းိင ု ်

များ၊ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများ

တစ်ဖက်ိုင်ငံသို ထွက်ခွာသွားြခင်း

မည့်နည်းလမ်းများရရှိေရး စ်းစား

အား ၎င်းတို၏မူလေနရာ၊ မူလေနရာ

မရှဘ ိ ဲ ေနရပ်စန ွ ့်ခာွ ကရသူများအတွက်

ေဆွးေွးကမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်

ှင့် အနီးစပ်ဆးံု ေကျးရွာများှင့် ၎င်းတို

ြပန် လ ည် ေနရာချထားေရးလု ပ ် င န်း

တွင်းေနရပ်စွန့်ခွာသူများ ြပန်လည်

သေဘာတူညေ ီ ရွးချယ်ေသာ ေနရာများ

ေဆာင်ရက ွ မ ် များကိ  ု ပိမ ု အ ုိ ရှန ိ အ ် ဟုန်

ေနရာချထားေရးှင့် ယာယီခိုလံရာ

တွင် ြပန်လည်ေနရာချထားေပးရန် စီစ်

ြမင့်ရန်လိုအပ်သကဲ့သို

စခန်းများ

ထားရှိမအေြခအေနများ၊  မိမိသေဘာ

က

ေဆာင်ရွက်

ပိတ်သိမ်းေရးဆိုင်ရာ

ပီးစီးမများကိုလည်း တင်ြပေဆွးေွး

အမျ ိးသားအဆင့်

မဟာဗျဟာကို

ဆအေလျာက် ြပန်လည်ဝင်ေရာက်

ေစလိုပါေကာင်း။

အတည်ြပချမှတ်ပီးြဖစ်ရာ လက်ရှိ

လာသူများအား လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းှင့်

UEHRD အစီအစ်ြဖင့် ဦးစားေပး

IDP စခန်းများကို စနစ်တကျပိတသ ် မ ိ ်း

အညီ ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိသည့်

လုပင ် န်းစ်များသတ်မတ ှ ် ပီး ြပန်လည်

ိုင်ေတာ့မည်ြဖစ်ပီး မဟာဗျဟာပါ

အေြခအေနများ၊ ြမန်မာိင ု င ် အ ံ စိုးရှင့်

ေနရာချထားေရးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ

လုပ်ငန်းစ်များအတိုင်း အဆင့်ဆင့်

UNDP/ UNHCR တိအ ု ကား လက်မတ ှ ်

သည့်ကိစများကိုလည်း ေဆွးေွးက

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကာင်း၊ ေြမြပင်

ေရးထိုးထားသည့် နားလည်မစာခန်

ရန်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပန်လည်လက်ခေ ံ ရး

တွင် လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်

လာမူေဘာင်ေအာက်တင ွ ် ထည့သ ် င ွ း်

ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးလုပင ် န်း

ကသည့် ဝန်ထမ်းများ၏လုြံ ခံေရးှင့်

ေဆာင်ရက ွ သ ် င့သ ် ည့် Meduim term

များတွင် အာဆီယ ံ င ို င ် မ ံ ျားက ပံပ ့ ိုးိင ု ်

အခက်အခဲများကိုလည်း တာဝန်ခံမ၊

project များှင့်စပ်လျ်းသည့် ကိစ

မည့် ဦးစားေပးလုပ်ငန်း ခုနစ်ခုကို

တာဝန်ယူမများြဖင့် ပူးေပါင်းေြဖရှင်း

များ၊ အာဆီယံိုင်ငံများှင့်ပူးေပါင်း

သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံ

ေဆာင်ရွက်ေပးကရန်လည်း

လိုပါ

ေဆာင်ရက ွ မ ် များတွ  င် ASEAN ERAT

ခန့်ခွဲမအတွက်

လူသားချင်းစာနာ

ေကာင်းှင့် ေကာ်မတီ၏လုပင ် န်းများ

၏ ဦးစားေပးလုပ်ငန်းများအေကာင်

ကူညမ ီ ဆိ  င ု ရ ် ာ အာဆီယည ံ  ိ င်  းေရးမှး

ကို ေဒသခံြပည်သူများှင့် ပူးေပါင်း

အထည်ေဖာ်မတိ  းု တက်မအေြခအေန 

ုံး (AHA Centre)ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်

ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန် စည်းုံးြခင်းြဖင့်

များ၊ မိတ်ဖက်ိုင်ငံများ၊ ကုလသမဂ

ရွက်လျက်ရှိသည့်

ေအာင်ြမင်ေအာင် ေဆာင်ရက ွ  ် င ို မ ် ည်

အပါအဝင် ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်း

လုပ်ငန်းများှင့်

ထိလ ု ပ ု င ် န်းများကို ဆက်လက်အေကာင်

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

များှင့် ချ ိတ်ဆက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ်

အထည်ေဖာ်ရန် လိုအပ်ပါေကာင်း၊

ထိေ ု နာက် ေကာ်မတီဒတ ု ယ ိ ဥက၊

ေနမအေြခအေနများကို ကအလိက ု ်

စိန်ေခမများ၊ အခက်အခဲများရှိေသာ်

လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥကများ၊ ပူးတွဲ

ရှင်းလင်းတင်ြပ ေဆွးေွးခဲ့ ကေကာင်း

လည်း ှစ်ိုင်ငံသေဘာတူညီစာချပ်

ဥက၊ အတွငး် ေရးမှးှင့် အဖွဲ ဝင်များက

သိရသည်။

ရမည်းသင်း ဇန်နဝါရီ ၄ ။

သတင်းစ်

။ (၇၂) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ယေန့ နံနက် ၇

နာရီက မေလးတိုင်းေဒသကီး ရမည်းသင်းမိ အမှတ်(၁) အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ ေရှးဦးစွာ ိုင်ငံေတာ်အလံအား အေလးြပပီး ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်သမတထံမှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့အခမ်းအနားသိုေပးပိုေသာ သဝဏ်လာအား ရမည်းသင်းခိုင် စီမံခန့်ခွဲမ ေကာ်မတီဥက ခိင ု အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးအုနး် သန်းက ဖတ်ကားသည်။ ယင်းေနာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့ အထိမး် အမှတစ ် ာစီ စာကုံးပိင်ပွဲများတွင် ဆုရရှိေသာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ဆုများ ေပးအပ်ချ ီးြမင့်သည်။

လင်သန်းတင့်

ေခါင်းေဆာင်ကီးများအား အေလးြပြခင်း၊ ဒီမက ို ေရစီအေရးေတာ်ပတ ုံ င ွ ် ကျဆုံးခဲ့ ကေသာ ရဟန်းရှင်လူ ေကျာင်းသားြပည်သူများအား ဝမ်းနည်းြခင်းအထိမ်း အမှတ်အြဖစ် ရှစ်စကန့် ငိမ်သက်ြခင်းတိုကို ြပလုပ်ကသည်။ အခမ်းအနားသဘာပတိ ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင် အဖွဲဝင် ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးဖိးမင်းသိန်းက အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားရာတွင် "ဒီကေန့ က်ပ ု တ ် ရ ို ဲ အဓိကကျတဲတ ့ ာဝန်စ ှ ရ ် ပ်ကေတာ့ အမျ ိးသားေခါင်းေဆာင် ကီး ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းနဲ့ တိင ု း် ရင်းသားေခါင်းေဆာင်ကီးများ အရယူေပးခဲတ ့ ့ဲ အမျ ိးသားလွတလ ် ပ်ေရးကို မဆုးံ းံ ေအာင် ထိန်းသိမ်းကာကွယေ ် ပးေရးနဲ့ လွတလ ် ပ် ေရးရဲအသီးအပွင့်ေတွ၊ ရလဒ်ေတွကို ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေစပီး ိုင်ငံေတာ်နဲ့ ြပည်သလ ူ ထ ူ ု ချမ်းသာကယ်ဝြခင်းနဲ့အတူ ိင ု င ် တ ံ ကာအလယ်မှာ ဂုဏသ ် က ိ ာရှရ ိ ှိ ရပ်တည်ိုင်ေရးတိုပဲြဖစ်ပါတယ်"ဟု ေြပာသည်။ ထိုေနာက် ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲဝင် ေဒါက်တာမျ ိးွန့်က ဗဟို အလုပအ ် မေဆာင်အဖွဲ ၏ အချက်ငါးချက်ပါရှသ ိ ည့် လွတလ ် ပ်ေရးေန့ေကညာ ချက်ကို ဖတ်ကားပီး ိင ု င ် ေ ံ ရးလုပေ ် ဖာ်ကင ို ဖ ် က်များှင့် သံုံးများက ေပးပိလ ု ာ ေသာ သဝဏ်လာများကို မှတ်တမ်းတင်သည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားကို အမျ ိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ်က ကျင်းပြခင်း ြဖစ်ပီး အမျ ိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ် နာယက ဦးတင်ဦး၊ သဘာပတိအဖွဲဝင် ဦးအုန်းကိင်၊ ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲဝင်များ၊ လတ်ေတာ်ဒုတိယဥက

ဦးလင်းိုင်ြမင့်၊

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊

သံတမန်များ၊ အဖွဲချပ်အဖွဲဝင်များ၊ ိင ု င ် ေ ံ ရးပါတီများှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်း များမှ တာဝန်ရှိသူများှင့် ဖိတ်ကားထားသူများ တက်ေရာက်ကေကာင်း သိရသည်။ သတင်းှင့်ဓာတ်ပု-ံ ေဇာ်ကီး


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

ဘိုလီဗီးယားိုင်ငံ၌ ေရွးေကာက်ပွဲ ထပ်မံကျင်းပမည်

အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသသို

တပ်ဖွဲဝင် ၃၀၀၀ ေစလတ်မည်ဟု အေမရိကန်ေြပာကား

ဝါရှင်တန် ဇန်နဝါရီ ၄

အေရှအလယ်ပင ို ်းေဒသအတွင်း၌ မကာေသးမီကာလအတွင်း၌ ြဖစ်ေပခဲသ ့ ည့်

ဆူခရီ ဇန်နဝါရီ ၄

ဘိလ ု ဗ ီ ီးယားိင ု င ် တ ံ င ွ ် အြငင်းပွားဖွယေ ် ရွးေကာက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ပဋိပကြဖစ်ပွားခဲ့ပီး သမတ အီဗာမိုေရး ုတ်ထွက်ခဲ့ပီး

လမ်းေပတွင်

ေပေပါက်ခဲ့၍ ယခုလာမည့် ေရွးေကာက်ပွဲအသစ်ကို

ဆြပပွဲများ

ေမလ ၃ ရက်တွင်

ြပန်လည်ကျင်းပသွား

ြဖစ်ရပ်များအတွက် တုြံ ပန်ေဆာင်ရက ွ မ ် များ  ြပလုပ ် င ို ေ ် ရးအတွက် ယင်းေဒသ

မည်ြဖစ်သည်။

ြပည်ေထာင်စုက ေြပာကားခဲ့သည်။

ချ ိန်မစ ှ တင်ပီး အိမေ ် စာင့အ ် စိုးရအား ဂျန်နေ ီ အနက်စ်

ကာိလ ု င ုိ း် နားြပည်နယ်ေြမာက်ပင ုိ း် တွင် အေြခစိက ု သ ် ည့် အမှတ(် ၈၂) ေလေကာင်း

ေမလ၏ ပထမဆုံးတနဂေ  ွေန့တင ွ ် ကျင်းပမည်ြဖစ်

ဟု ေဖာ်ြပခဲ့သည်။

အများကီးအသိေပးစရာရှပ ိ ါေကာင်း ေရွးေကာက်ပွဲ

အတွငး် သို တပ်ဖဲွ ဝင်ဦးေရ ၃၀၀၀ နီးပါးကို ေစလတ်မည်ြဖစ်ေကာင်း အေမရိကန်

အေမရိကန်ကာကွယေ ် ရးဝန်ကီးဌာနမှ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက် ထုတြ် ပန်ချက်အရ

ချ ီတပ်မမှ အေရးေပတုြံ ပန်ေရးတပ်ဖွဲဝင်များအား ကူဝတ ိ  ် င ို င ် သ ံ ို ေစလတ်မည်

အီရတ်င ုိ င ် ံ မိေတာ် ဘဂဒက်ရှိ အေမရိကန်င ုိ င ် သ ံ  ံ းံု အား အီရတ်င ို င ် ံ

သားများ၏ ဆန့်ကျင်ဆြပမများမှ ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မ

များကို ကာကွယေ ် ရးအတွက် အေမရိကန်စစ်ဘက်မှ တပ်သားဦးေရ ၇၅၀ ခန့် အား ချက်ချင်းပင် ြဖန့်ကက်မည်ဟု ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချပ်မှ အေစာပိုင်းတွင်

သတင်းထုတြ် ပန်ခသ ဲ့ ည့် ေကညာချက်၌ ေဖာ်ြပခဲသ ့ ည်။ ယင်းေကညာချက်အရ အေမရိကန်တပ်ဖွဲဝင်ဦးေရ အများစုသည် လာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်း အီရတ်ိုင်ငံတွင် ြဖန့်ကက်ဖွယ်ရှိသည်။

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - ေဇာ်ဝင်း

မကဆီက ို င ို င ် သ ံ ို အီဗာမိေ ု ရး တိမ်းေရှာင်သွား

က ဦးေဆာင်ခသ ဲ့ ည်။ သမတေရွးေကာက်ပအ ွဲ သစ်ကို

ပီး ယင်းေရွးေကာက်ပ ွဲ င ှ ပ ့် တ်သက်ပီး မိမအ ိ ေနြဖင့် ဆိင ု ရ ် ာခု ံ းံု ၏ ဒုဥကေအာ်စကာ ဟတ်ဆန်တဖ ီ ယ် က ေြပာကားသည်။

စာရင်းြပစုမများ

ပီးစီးသည့်အခါတွင်

ဘိလ ု ဗ ီ ီးယား ယာယီသမတ ဂျန်နေ ီ အနက်စ် ေလးကိမ်ေြမာက် သက်တမ်းအြဖစ် အေရွးချယ်

ရယူလိုသည့် အေမရိကန်ေကျာေထာက်ေနာက်ခံ

မဲဆယ ွ ေ ် ကာ်ြငာများဆိင ု ရ ် ာ စည်းကမ်းချက်များကို

ခဲ့သည်။ ထိုဆြပပွဲများေကာင့် မိုေရးအေနြဖင့်

၎င်းရာထူးမှ

ေအာက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့ေသာ

မကဆီက ုိ င ုိ င ် သ ံ ုိ တိမး် ေရှာင်ခသ ့ဲ ည်။ တိင ု း် ြပည်၏

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအတွက် မှတ်ပုံတင်ရန်

ခံရပီးေနာက် လမ်းေပတွငဆ ် ြပပွမ ဲ ျား ြဖစ်ေပလာ

ြပထားသည့်အုပ်စုက

ထုတြ် ပန်သွားမည်ြဖစ်သည်။ ဘိလ ု ဗ ီ ီးယားိင ု င ် တ ံ င ွ ်

ိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်တွင် ရာထူးမှုတ်ထွက်ခဲ့ရပီး

ေအအက်ဖ်ပီသတင်းဌာနသို ေြပာကားသည်။

ေရွးေကာက်ပွဲများအပီး

လစ်သီယမ်ဆိုင်ရာ သဘာဝအရင်းအြမစ်များကို

ေန့ရက်များ၊ မဲဆယ ွ စ ် ည်းုးံ မဆိင ု ရ ် ာ အချ ိန်ကာလ၊

သမတ

အီဗာမိုေရး

တူရကီ၏ ကားဝင်စွက်ဖက်လာိုင်မကို တုံြပန်ရန် လစ်ဗျားလူမျ ိးများအားလုံး

နယူးေဒလီ ဇန်နဝါရီ ၄

ြပေပးထားသည့် လစ်ဗျားအမျ ိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ(GNA)ကို ေထာက်ခံ

အိယ ိ ိင ု င ် အ ံ ေနာက်ပင ို ်း ရာဂျာစသန်ြပည်နယ်ရှိ ေဆးုတ ံ စ်၌ ုံ ပီးခဲသ ့ ည် ့ စ ှ ်

သည့အ ် ေနြဖင့် တူရကီင ို င ် က ံ လစ်ဗျားိင ု င ် တ ံ င ွ ် စစ်ေရးအရ ကားဝင်စက ွ ဖ ် က်

ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ိစ ု က ို ေလး ၁၀၀ ခန့် ေသဆုံးခဲရ ့ ာ အစိုးရက စုစ ံ မ်းစစ်ေဆးမ

လာိုင်သည့် အေြခအေနကို တုံြပန်ရန်အတွက် လစ်ဗျားစစ်ေခါင်းေဆာင်

တစ်ရပ် စတင်ခဲ့ေကာင်း တာဝန်ရှိသူများက ေြပာကားသည်။

ခါလီဖာဟာဖ်တာက လစ်ဗျားလူမျ ိးများအားလုံး လက်နက်စွဲကိုင်ကရန်

ရာဂျာစသန်ြပည်နယ်ရှိ အစိုးရေဆးုံတစ်ခု၌ ၂၀၁၄ ခုှစ်ေနာက်ပိုင်း

တိုက်တွန်းလိုက်သည်။

တစ်စ ှ လ ် င် ိစ ု က ို ေလး ၁၀၀၀ ခန့် ေသဆုံးခဲရ ့ ာ ေသဆုံးမန်းမှာ ပီးခဲသ ့ ည် ့ စ ှ ်

ထရီပလ ို ီ မိအေြခစိက ု ် ဖာယက်အယ်လ-် ဆာရာ့ဂျ်ဦးေဆာင်သည့် လစ်ဗျား

က ၂၀ ရာခိင ု  ် န်  း ေရာက်ရလ ှိ ာခဲသ ့ ည်ဟု ေဒသရ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက ေြပာကား

ပီးခဲ့သည့်ဧပီလမှစ၍ လစ်ဗျားစစ်ေခါင်းေဆာင်

သည်။ ကေလးများေသဆုံးမန်းြမင်တ ့ က်ြခင်းမှာ ေအးြမေသာေဆာင်းရာသီင ှ ့်

ခါလီဖာဟာဖ်တာဦးေဆာင်သည့်တပ်ဖွဲ၏ အဆက်မြပတ်တက ုိ ခ ် က ုိ မ ် ကိ  ု ခံေန

အြခားေဆးုံများမှ ကျန်းမာေရးချ ိတဲ့သည့် ကေလးအများအြပား လက်ခံမ

ရသည်။ ခါလီဖာဟာဖ်တာသည် လစ်ဗျားိင ု င ် အ ံ ေရှပိင ု း် တွင် စင်ပိင်အစိးု ရကို

ေကာင်ဟ ့ ု ေဆးုမ ံ တ ှ ာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားက မှတယ ် သ ူ ည်။ အဆိပ ု ါေဆးုက ံ လက်ခံ

ေဆာ်ဒီအာေရဗျ၊

ိင ု သ ် ည်ထက်ပ၍ ို ကေလးများကို လက်ခ၍ ံ ကုသေပးခဲသ ့ ည်ဟု ေဒသရမီဒယ ီ ာ

အီဂျစ်ှင့် အာရပ်ေစာ်ဘွားများြပည်ေထာင်စုတိုက ေထာက်ခံသည်။ သည့် လစ်ဗျားညီတ ွ ေ ် ရးအစိုးရထံမှ စစ်ေရးအကူအညီေပးရန် ေမတာရပ်ခခ ံ ျက် ရရှိပီးေနာက် တူရကီပါလီမန်သည် လစ်ဗျားိုင်ငံသို တူရကီတပ်ဖွဲဝင်များ တပ်ြဖန့်ချထားရန် အဆိုြပချက်ကို ကာသပေတးေန့က အတည်ြပခဲ့သည်။ မိမတ ိ အ ို ေနြဖင့် စိနေ ် ခမကိလ ု က်ခေ ံ ကာင်း၊ ဂျ ီဟတ်စစ်ပေ ွဲ ကညာေကာင်း ခါလီဖာဟာဖ်တာက ေသာကာေန့က ုပ်ြမင်သံကားမှ မိန့်ခွန်းေြပာကားခဲ့ သည်။ မိမတ ိ န ို ယ်ေြမ၊ မိမတ ိ ၏ ို ဂုဏသ ် က ိ ာကိ  ု ကာကွယရ ် န်အတွက် အရပ်သား များ၊ စစ်သားများ၊ အမျ ိးသားများ၊ အမျ ိးသမီးများပါမကျန် လစ်ဗျားလူမျ ိးများ အားလုံး လက်နက်ကိုင်ေဆာင်ကရန် ဟာဖ်တာက တိုက်တွန်းခဲ့သည်။

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

အိိယအစိုးရ စုံစမ်းစစ်ေဆး

ထရီ ပို လီ  မိတွ င ် အ ေြခစို က ် သ ည့ ် ကု လ သမဂ က ေကျာေထာက် ေနာက် ခံ

ထရီပလ ို ီ မိအေြခစိက ု ် ေရွးေကာက်ခဖ ံ ာယက်အယ်လ-် ဆာရာ့ဂျ် ဦးေဆာင်

ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ၊

ေသဆုံးမှင့်ပတ်သက်၍

ဘန်ဂါဇီ ဇန်နဝါရီ ၄

ဦးေဆာင်ေနသူြဖစ်သည်။ ခါလီဖာဟာဖ်တာ၏အစိုးရကို

မိုေရးက

ေဆးုံ၌ ိုစိုကေလးများ

လက်နက်စွဲကိုင်ကရန် လစ်ဗျားစစ်ေခါင်းေဆာင် ဟာဖ်တာ တိုက်တွန်း

ညီွတ်ေရးအစိုးရသည်

အာဏာသိမ်းမေကာင့်

ဆင်းေပးခဲ့ရသည်ဟု

များက ေဖာ်ြပခဲ့သည်။

လစ်ဗျားစစ်ေခါင်းေဆာင် ခါလီဖာဟာဖ်တာ ကို ြပည်သူ့စစ်များလက်ေအာက်မှ လွတေ ် ြမာက်ေစေရး ကိစမဟု  တေ ် တာ့ေကာင်း၊ လစ်ဗျားကို ကိုလိုနီိုင်ငံအြဖစ် သိမ်းယူအုပ်ချပ်မည့်သူကို ရင်ဆိုင်ရြခင်းြဖစ် ေကာင်း၊ တူရကီိုင်ငံသည် ေအာ်တိုမန်အင်ပါယာ၏ ြပည်နယ်ေဟာင်းတစ်ခု ြဖစ်ခဖ ့ဲ းူ သည့် လစ်ဗျားကို ြပန်လည်ထန ိ း် ချပ်လြုိ ခင်းြဖစ်ေကာင်း ဟာဖ်တာက ေြပာကားခဲ့သည်။ ေနတိုးအဖွဲက ေကျာေထာက်ေနာက်ခံြပသည့် ဆူပူအုံကမများေကာင့် ၂၀၁၁ ခုစ ှ တ ် င ွ ် အာဏာရှငမ ် မ ွ မ ် ာကဒါဖီ၏ အစိးု ရြပတ်ကျကာ ကဒါဖီေသဆုးံ ခဲ့ချ ိန်မှစ၍ လစ်ဗျားိုင်ငံသည် ပရမ်းပတာဖိုဖရဲြဖစ်ေနေကာင်း သိရသည်။

တူရကီတပ်ဖွဲများ လစ်ဗျား၌ြဖန့်ကက်ချထားမည့က ် စ ိ သည်  ထရီပလ ို ီ မိ

ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန် - ေအာင်ေဇာ်လင်း

ေဆးု၌ ံ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းနည်းပါးမှင့် ေအာက်ဆဂ ီ ျင်ရှေဆးဘူးများ၊

ဖန်ေပါင်းေချာင်များကဲသ ့ ေ ို သာ ပစည်းကိရယ ိ ာများ ြပတ်လပ်မလည်  းရှေ ိ နသည်

ဟု မီဒီယာများက ဆိုသည်။ ေဆးုံသို တက်ခွင့်ြပခဲ့ေသာ်လည်း တစ်ရက်ကာ

သည်အထိ ေစာင်တစ်ထည်မရရှခ ိ ဟ ဲ့ ု အမျ ိးသမီးလူနာတစ်ဦးက ေြပာကားသည်။ ေဆးုံဝန်ထမ်းများက လူနာများကို ဂုစိုက်ပုံမေပဟုလည်း သူကဆိုသည်။ ၂၀၁၈ ခုစ ှ အ ် တွင်း အိယ ိ ိင ု င ် ၌ ံ ိစ ု က ုိ ေလးငယ်ေသဆုးံ မမှာ ၅၀၀၀၀၀ ေကျာ် ရှိခဲ့ပီး ကမာေပတွင် အြမင့်ဆုံးန်းြဖစ်ခဲ့သည်။

အိယ ိ ိင ု င ် ၏ ံ လူဦးေရမှာ ဆက်လက်တိုးပွားေနေသာေကာင့် ကျန်းမာေရး

ေစာင့်ေရှာက်မစနစ်  တိုးြမင့်လုပ်ေဆာင်ရန် ေတာင်းဆိုမများ ပို၍ရှိလာလျက် ရှိသည်။

ှစသ ် စ်ကူးအခါသမယအတွင်း ေဟာင်ေကာင်ဆထုတေ် ဖာ်သူ ၄၂၀ ဖမ်းဆီးခံရ ေဟာင်ေကာင် ဇန်နဝါရီ ၄ ဆထုတ်ေဖာ်မများ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်စ် ရဲအရာရှိများက ဆထုတ်ေဖာ်သူ ၄၂၀ အား ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ဖမ်းဆီးခံဆထုတေ ် ဖာ်သမ ူ ျားသည် အသက် ၁၂ ှစမ ် ှ ၈၁ ှစအ ် ရွယအ ် တွငး် ြဖစ်ပီး

၂၀၁၉ ခုစ ှ အ ် တွင်း အာဖဂန်နစတန်င ို င ် တ ံ င ွ ် တာလီဘန် အကမ်းဖက်အဖွဲ၏ တိက ု ခ ် က ို မ ် ှ  င့် ဗုးံ ေဖာက်ခတ ဲွ က ုိ ခ ် က ုိ ်

အတွက် ရဲအရာရှိများက ဖမ်းဆီးခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်ဟု ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်တင ွ ် ြပလုပ်ခဲ့ေသာ

မများှင့် ဆက်ယ်  ၍ ြပည်သူ ဦးေရ ၂၂၀၀ ေကျာ် ေသဆုံး

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ရဲအရာရှိတစ်ဦးက မီဒီယာသို ေြပာကားခဲ့သည်။

ခဲရ ့ သည်ဟု အာဖဂန်နစတန်င ုိ င ် ံ ြပည်ထေ ဲ ရးဝန်ကီးဌာန

ထိုြပင် အဆိုပါဆထုတ်ေဖာ်သူများသည် အာဏာပိုင်များ၏ ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ ဆ

က ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

ထုတ်ေဖာ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်ဟု ရဲအရာရှိများက ဆိုသည်။

၂၀၁၉ ခုစ ှ အ ် တွင်းတွင် တာလီဘန် အကမ်းဖက်သမား

ဆထုတ်ေဖာ်သူများက အနီးဝန်းကျင်ရှိ ေဈးဆိုင်များ၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်များကို

များက အေသခံဗးံု ေဖာက်ခမ ဲွ များကိ  ု တိးု ြမငလ ့် ပ ု ေ ် ဆာင်ခ့ဲ

ဖျက်ဆီးမများြပလုပ်ခဲ့သည့်အတွက် ရဲအရာရှိများက လူစုခွဲကာ ဆထုတ်ေဖာ်မကို

ေကာင်း၊ ေြပာက်ကျားတိုက်ခိုက်မများှ  င့် အိမ်တွင်းလုပ်

ရပ်တန့်ပစ်ရန် ဆထုတ်ေဖာ်ေခါင်းေဆာင်များအား တိုက်တွန်းေြပာကားခဲ့ေသာ်လည်း

ဗုံးများေဖာက်ခမ ွဲ များေကာင့  ် အာဖဂန်ြပည်သူ ၇၃၉၁ ဦးမှာ

လိုက်နာမမရှိဘဲ လမ်းမများေပတွင် ဆက်လက်ဆထုတ်ေဖာ်ခဲ့ြခင်းေကာင့် ဖမ်းဆီးခဲ့

ဘဏ်များှင့် စားေသာက်ဆင ို မ ် ျားအတွင်းရှိ ပစည်းများကို မင်းမဲစ ့ ိက ု ဆ ် န်စွာ ဖျက်ဆီးပစ် ကာ မီးြခင်းများ လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်ဟု ရဲအရာရှိများက ေြပာကားခဲ့သည်။

တာလီဘန် တိုက်ခိုက်မေကာင့်

ကဘူး ဇန်နဝါရီ ၄

ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် မိတွင်းလမ်းမများေပ ဒီမိုကေရစီအေရး ဆထုတ်ေဖာ်ကသည့်

ှစသ ် စ်ကူးအခါသမယ ှစရ ် က်တာဆထုတေ ် ဖာ်မအတွ  င်း ဆထုတေ ် ဖာ်သမ ူ ျားက

၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း အာဖဂန်၌ ြပည်သူ ၂၂၀၀ ေကျာ် ေသဆုံးခဲ့

ှစ်သစ်ကူးအခါသမယတွင် ေဟာင်ေကာင်ိုင်ငံအတွင်း ဒီမိုကေရစီလိုလားသူများက

ြခင်းြဖစ်သည်ဟု ရဲအရာရှိများက ဆိုသည်။

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး

ထုတေ ် ဖာ်သမ ူ ျားကိသ ု ာမက ဆထုတေ ် ဖာ်မတွ  င် ပါဝင်ြခင်းမရှသ ိ ည့် ြပည်သမ ူ ျားကိပ ု ါ ဖမ်းဆီးထားသည်ဟု ြပည်သူအချ ိက ဆိုသည်။ ေဟာင်ေကာင်အတွင်း အစိုးရဆန့်ကျင် ဒီမက ို ေရစီလလ ို ားေသာ ဆထုတေ ် ဖာ်မများ  ထွက်ေပလာခဲ့သည်မှာ ခုှစ်လနီးပါးရှိပီြဖစ်သည်။

ိုင်ငံအတွင်း ဒီမိုကေရစီအေရး ဆထုတ်ေဖာ်မများကို ေဝဖန်တ်ချသည့် ြပည်သူ

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ခ်ျေက

များ တြဖည်းြဖည်းများြပားလာခဲ့သည်။ ရဲအရာရှိများက ငိမ်းချမ်းစွာ လှည့်လည်ဆ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ေသဆုံး(သိမ ု ဟုတ)် ထိခက ို ဒ ် ဏ်ရာရခဲေ ့ ကာင်း သိရသည်။ လွနခ ် သ ဲ့ ည့် ၂၀၁၉ ခုစ ှ အ ် တွင်းက အာဖဂန်နစတန် ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင်

ြဖစ်ပွားခဲ့သည့်

လက်နက်ကိုင်

တိက ု ခ ် က ို မ ် များေကာင့  ် အရပ်သားဦးေရ ၂၂၁၉ ဦး ေသဆုံး ပီး ၅၁၂၇ ဦးထိ ထိခက ို ဒ ် ဏ်ရာရခဲေ ့ ကာင်း ယင်းထုတြ် ပန် ချက်တွင် ေဖာ်ြပသည်။ ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေဇာ်ဝင်း


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

ကေမာဒီးယား၌ အေဆာက်အအုံပိကျမေကာင့် ခုနစ်ဦး ေသဆုံး၊ ၁၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ ကက်ပ်(ကေမာဒီးယား) ဇန်နဝါရီ ၄

အဆိပ ု ါ အေဆာက်အအုတ ံ ည်ေဆာက်မလု  ပင ် န်းကို

ကေမာဒီးယားိင ု င ် အ ံ ေနာက်ေတာင်ဘက် ကက်ပြ် ပည်နယ်

၂၀၁၈ ခုှစ် ဩဂုတ်လက စတင်ခဲ့ပီး တည်ေဆာက်မ

ေြခာက်လာရှိ ေဆာက်လပ ု ဆ ် အ ဲ ေဆာက်အတ ံု စ်လးံု ပိကျ

ကဲ့သို ပိကျခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ အေဆာက်အအုံပိကျမှင့်

လုပ်ငန်း ၉၀ ရာခိုင်န်းခန့် အပီးသတ်ခဲ့ပီးေနာက် ယခု

တွင် ယမန်ေန့ ေဒသစံေတာ်ချ ိန် ညေန ၄ နာရီခွဲခန့်က

ခဲ့ရာ အလုပ်သမား ခုနစ်ဦးေသဆုံးပီး ၁၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ

ပတ်သက်၍ စစ်ေကာေမးြမန်းရန်အတွက် အေဆာက်အအုံ

ခဲ့ေကာင်း ြပည်နယ်ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက ယေန့

ပိုင်ရှင် ကေမာဒီးယားိုင်ငံသား အက်ခ်ဆာရွန်ဆိုသူကို

ေြပာကားသည်။

အာဏာပိင ု မ ် ျားက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားေကာင်း ၎င်းက

လူ ၂၂ ဦးကို အဆိပ ု ါအေဆာက်အအုံ အကျ ိးအပဲမ ့ ျား

ေအာက်မှ

ဆွဲထုတ်ိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း

ထပ်မံေြပာကားသည်။

၎င်းတိုအနက်

အေဆာက်အအုပ ံ င ို ရ ် င ှ သ ် ည် အဆိပ ု ါအေဆာက်အအုံ

ခု န စ် ဦးမှာ ေသဆုံး ခဲ့ ေ ကာင်း ၊ ယင်း ေသဆုံး သူ မ ျားမှာ

အတွက် လိင ု စ ် င်ေလာက်ထားစ်က ငါးလာရှိ အေဆာက်

များြဖစ်ပီး မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် စုံတွဲတစ်တွဲကို

ေသာအခါ ခုနစ်လာရှိ အေဆာက်အအုံကို တရားမဝင်

အသက် ၁၅ ှစ ် င ှ ့် ၅၆ ှစအ ် ကားအရွယရ ် ိှ အလုပသ ် မား

အအုတ ံ စ်လးံု အတွက် ေလာက်ထားေသာ်လည်း ေဆာက်လပ ု ်

အပျက်အစီးများကားမှ အသက်ရင ှ လ ် ျက် ကယ်ထတ ု  ် င ို ခ ် ဲ့

ေဆာက်လပ ု ခ ် ေ ဲ့ ကာင်း ကက်ပြ် ပည်နယ် ေြမယာစီမခ ံ န့်ခမ ွဲ ၊

ေကာင်း ကက်ပ်ြပည်နယ် ြပန်ကားေရးဌာန န်ကား ေရးမှးှ င့ ်

ေြပာေရးဆို ခ ွ င့ ် ရ ှိ သူ

ေြပာသည်။

မိြပစီမက ံ န ိ ်းှင့် ေဆာက်လပ ု ေ ် ရးဌာနမှ တာဝန်ရသ ှိ တ ူ စ်ဦး

ေရာ့ စ ် အူ ေဒါင်း က

အေဆာက်အအုံ ပိကျမြဖစ်ပာွ းစ် အေဆာက်အအုံ

ထဲ၌ အလုပ်သမားေခါင်းေဆာင်အပါအဝင် လူ ၂၀ ှင့် ၃၀

အကားရှသ ိ ည်ဟု မျက်ြမင်သက်ေသများက ေြပာဆိေ ု သာ ေကာင့် ကူညီကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်

လုပေ ် ဆာင်လျက်ရသ ှိ ည်ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ေြပာသည်။

က ေြပာကားသည်။ ကေမာဒီးယားဝန်ကီးချပ် ဆမ်ဒက်ဟွန်ဆန်သည်

ကက်ပြ် ပည်နယ်မီးသတ်ုံးမှ အကီးအကဲ ခန်တစ်သ်

ဆိုသူ၏အဆိုအရ တုတ်ိုင်ငံသားများအပါအဝင် ကူညီ

ေဆာက်လပ ု ြ် ခင်းေကာင့် အေဆာက်အအုံ ပိကျမြဖစ်ပာွ း

အအုံအကျ ိးအပဲ့များေအာက်တွင် ပိတ်မိေနေသာ အလုပ်

များှင့် ဝန်ချ ီစက်များကိအ ု သုးံ ြပကာ အခင်းြဖစ်ပာွ းသည့်

အဆိုပါ အေဆာက်အအုံသည် ခုနစ်လာေြမာက်အလာ

က အခင်းြဖစ်ပာွ းသည့ေ ် နရာသိသ ု ာွ းေရာက်ပီး အေဆာက်

သမားများကို ရှာေဖွကယ်ဆယ်ရန် ကူညီကယ်ဆယ်ေရး

အဖွဲကို ဦးေဆာင်လမ်းြပခဲ့သည်။

ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ ဝင် ၁၀၀၀ ေကျာ်တသ ုိ ည် ေြမတူးစက်

ြခင်း ြဖစ်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ၎င်းက ထပ်မံေြပာကားသည်။

ေနရာတွင် ကူညက ီ ယ်ဆယ်ေရးလုပင ် န်းများကို အင်တက ို ်

ေဆာက်လုပ် ေနစ် ပိကျခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

တုတ်အဆင့်ြမင့်အရာရှိှင့် မိုက်ပွန်ပီယို ဆက်သွယ်ေဆွးေွး ေပကျင်း ဇန်နဝါရီ ၄

ေရးဌာနမှ အဆင့ြ် မင့တ ် ပ်မှး ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီး ကာဆမ်းဆိလ ု န်းမန်းနီ အသတ်ခရ ံ

က အေမရိကန်င ို င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီး မိက ု ပ ် န ွ ပ ် ယ ီ  ို င ှ ့်

ပီးေနာက် အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသတွင် တင်းမာမများ ြမင့်တက် ေနချ ိန်တွင်

တယ်လီဖုန်းြဖင့် ဆက်သွယ်ေဆွးေွးခဲ့ရာ အေရှ

အီရန်င ှ ့် အီရတ်င ုိ င ် တ ံ သ ုိ ုိ ခရီးသွားြခင်းကို ေရှာင်ရှားကရန် ဗိတန ိ  ် င ို င ် သ ံ ား

အလယ်ပိုင်းေဒသ အေြခအေနအား မတူကွဲြပား

များကို စေနေန့တွင် ဗိတိန်အစိုးရက အ ကံြပခဲ့သည်။

ြခားနားမများကို ညိင်းေဆွးေွးြခင်းှင့် အ ကံ

ကာဆမ်းဆိလ ု န်းမန်းနီ ေသဆုံးပီး အေရှအလယ်ပင ို ်းေဒသတွင် တင်းမာ

eာဏ်ရယူြခင်းမှတစ်ဆင့် ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသင့်

မများြမင့်တက်လာပီးေနာက် ကာဒစတန်ေဒသမှအပ အီရတ်ိုင်ငံသို ခရီး

ေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။

မသွားကရန် ဗိတိန်ိုင်ငံသားများကို အ ကံြပေကာင်း၊ အီရန်ိုင်ငံသိုလည်း

ဆက်သယ ွ ေ ် ဆွးေွးစ် အေမရိကန်င ုိ င ် ြံ ခားေရး

မြဖစ်မေနသွားရမည့်ကိစမှ  အပ ခရီးမသွားကရန် ဗိတိန်ိုင်ငံသားများကို

ဝန်ကီး မိက ု ပ ် န ွ ပ ် ယ ီ က ုိ အေရှအလယ်ပင ုိ း် ေဒသရှိ

ဗဟိုေကာ်မတီ

ိုင်ငံေရးဗျို၏

ေကာ်မရှင်ုံးမှ ယန်ဂျ ီးကည်က

အ ကံြပေကာင်း ဗိတိန်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနက ေကညာချက်ထုတ်ြပန်

အေမရိကန်

တစ်ဆက်တည်းမှာပင် တုတက ် န ွ ြ် မနစ်ပါတီ ိုင်ငံြခားေရး

န်ကားေရးမှးလည်းြဖစ်သူ အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသရှိ

လတ်တေလာအေြခအေနှင့်ပတ်သက်၍ တုတ် ိုင်ငံအေနြဖင့် အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ပူပန်မိေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။ တုတ ် င ို င ် သ ံ ည် တစ်ဦးှငတ ့် စ်ဦး(သိမ ု ဟုတ)် တစ်င ို င ်  ံ င ှ ့် တစ်င ို င ် အ ံ ကား မတူကြွဲ ပားမများကို

ဗိတိန်ိုင်ငံသားများကို အစိုးရက အ ကံြပ ဘဂဒက်မိတွင် အီရန်အစလာမစ်ေတာ်လန ှ ေ ် ရးအေစာင့တ ် ပ်၏ ြပည်ပစစ်ဆင်

အဖွဲ ဝင်တစ်ဦးြဖစ်သူ ယန်ဂျ ီးကည်သည် ယမန်ေန့

ရှင်းြပခဲ့သည်။

အီရန်ှင့် အီရတ်သို ခရီးမသွားကရန် လန်ဒန် ဇန်နဝါရီ ၄

တုတက ် န ွ ြ် မနစ်ပါတီဗဟိေ ု ကာ်မတီ ိင ု င ် ေ ံ ရးဗျို

ြပည်ေထာင်စ၏ ု ရပ်တည်ချက်ကို ယန်ဂျ ီးကည်အား

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

အားတိုက် လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

လတ်တေလာအေရှအလယ်ပိုင်းအေြခအေနှင့်ပတ်သက်၍

လတ်တေလာအေြခအေနအေပ

အစိုးရကခွင့်ြပထားေသာအလာကို ေကျာ်လွန်ပီး

အေဆာက်အအုံ ပိကျမြဖစ်ပွားခဲ့ ပီးေနာက် ယင်းေန့ညပိင ု ်း

သည်။ တုတ်ကွန်ြမနစ်ပါတီဗဟိုေကာ်မတီ

အေမရိကန်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး

ိုင်ငံေရးဗျိုအဖွဲဝင် ယန်ဂျ ီးကည်

မိုက်ပွန်ပီယို

ယင်းေကညာချက်တင ွ ် အေရှအလယ်ပင ို ်းေဒသရှိ ဗိတန ိ  ် င ို င ် သ ံ ားများကို ိုးိုးကားကားရှိကရန်ှင့် မီဒီယာများ၏ ေဖာ်ြပချက်များကို ဂုတစိုက် ေစာင့်ကည့်မှတ်သားကရန် ဗိတိန်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနက တိုက်တွန်း

သည်းခံြခင်းကိုကျင့်သုံးပီး

သည်ဟေ ူ သာအချက်ကို အစ်အမဲ ထိန်းသိမ်းထား

လမ်းေကာင်းေပသို အတတ်ိုင်ဆုံး ြပန်လာလိမ့်

ဗိတိန်အစိုးရသည် ဆိုလန်းမန်းနီှင့် ၎င်း၏ တပ်ဖွဲ၏ ရန်လိုသည့်

လျက်ရှိသလို ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးတွင် တပ်ဖွဲ

မည်ဟု တုတ ် င ို င ် အ ံ ေနြဖင့် ေမာ်လင့ထ ် ားေကာင်း

ခိမ်းေြခာက်မကို သတိမူမိေကာင်း၊ ဆိုလန်းမန်းနီ ေသဆုံးပီးေနာက် အဖွဲ

အသုံးြပမကိုလည်း ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ေကာင်း

ယန်က ထပ်ေလာင်းေြပာကားခဲ့သည်။

ယန်ဂျ ီးကည်က ေြပာကားသည်။ သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံအားလုံး

ထိုြပင် တုတ်ှင့် အထူးသြဖင့်

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုသည် အေရှအလယ်ပိုင်း ေဒသရှိ တင်းမာမများကို ေလျာ့နည်းသွားေစရန်

အရာရှိတိုသည်

ညိင်းေဆွးေွးမ

ထားသည်။

တိင ု ပ ် င်ည ိ င်  းြခင်းမှတစ်ဆင့် ကိင ု တ ် ယ ွ ေ ် ြဖရှင်းသင့်

အေမရိကန် အဆင့်ြမင့်

တုတ်ှင့် အေမရိကန်တို၏

ဆက်ဆံေရးအေပ အြမင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကသည်။ ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

အစည်းအားလုးံ ကို တင်းမာမများေလာ့ချကရန် တိက ု တ ် န ွ ်းေကာင်း၊ ပဋိပက ထပ်မြံ ဖစ်ပွားပါက မည်သတ ူ စ်ဦးတစ်ေယာက်အတွကမ ် ှ အကျ ိးစီးပွားမြဖစ်င ို ် ေကာင်း ဗိ တိ န ် ို င ် ငံ ြ ခားေရးဝန်  ကီး ဒို မိ န စ် ရာအပ် က ေသာကာေန့က ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန် - ေအာင်ေဇာ်လင်း


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

အားတီ(ခ)ချ ိန်ယုံစိမ်းအား သိမ်းဆည်းရမိသည့် မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့်အတူ ေတွရစ်။

စစ်ကိုင်းမိ၌ ကိုရင်ှစ်ပါး ဆွမ်းခံထွက်ရာမှ ေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့် ရဲတပ်ဖွဲ က ြပန်လည်ရှာေဖွအပ်ှံေပးခဲ့ စစ်ကိုင်း ဇန်နဝါရီ ၄ စစ်ကိုင်းမိတွင် ကိုရင်ှစ်ပါး ဆွမ်းခံထွက်သွားရာမှ ေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့် ရဲတပ်ဖွဲက ြပန်လည်ရှာေဖွအပ်ေ ှံ ပး ခဲ့ရေကာင်း သိရသည်။ စစ်ကိုင်းမိ ေရသမားရပ်ကွက်ရှိ ေရသမားေကျာင်း တိုက်တွင် စာသင်သားအြဖစ် ကိုရင်ဝတ်ေနထိုင်ေသာ နန့်ဆန်မိနယ် စုံဟင်ေကျးရွာေန ရှင်အာစိဏ(ခ) ေအာင်မွန်း ရှစ်ှစ်၊ ဝါေတာ်ှစ်ဝါှင့် ရှင်သဘာသ(ခ) ေမာင်ေရထိန် ခုနစ်ှစ်၊ ဝါေတာ်တစ်ဝါတိုသည် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် နံနက် ၆ နာရီခန့်တွင် စစ်ကိုင်းမိအတွင်း ဆွမ်းခံ ထွက်သွားရာမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာြခင်းမရှိ၍ အစ်ကို ဝမ်းကွဲေတာ်စပ်သူ ဥးသုမဂလ(၂၂)ှစ်၊ ဝါေတာ်သုံးဝါက လိုက်လံရှာေဖွေသာ်လည်း ေတွရှိြခင်းမရှိေသာေကာင့် ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်တွင် စစ်ကိုင်းမိမရဲစခန်းသို လာေရာက် အေကာင်းကားသြဖင့် စစ်ကင ို ်းမိမရဲစခန်းက လူေပျာက် အမှတ်စ်( ၁/၂၀၂၀ )ြဖင့် ေရးဖွင့်၍ စုံစမ်းစစ်ေဆးရှာေဖွ

ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို စုစ ံ မ်းစစ်ေဆးရှာေဖွေနစ် ဇန်နဝါရီ ၃ ရက် နံနက် ၈ နာရီ မိနစ် ၄၀ တွင် စစ်ကိုင်းမိ ပစ်တိုင်းေထာင် ေချာင်သီလရှင်ေကျာင်းတိုက် ေကျာင်းထိုင်ဆရာေလး ေဒသီရိစာက အဆိုပါကိုရင်ှစ်ပါးအား ထိန်းသိမ်းထား ရှေ ိ ကာင်း သတင်းအရ သွားေရာက်အတည်ြပခဲ့ ပီး စုစ ံ မ်း စစ်ေဆးချက်အရ ေဒသီရိစာမှ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက် ညေန ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် စစ်ကိုင်းမိ မိမေစျးကီးအနီးတွင် ြမန်မာစကားေကာင်းစွာ မေြပာတတ်ေသာ ကိုရင်ှစ်ပါး အား ေတွရှရ ိ ေသာေကာင့် ၎င်းေနထိင ု ေ ် သာ ပစ်တင ုိ း် ေထာင် ေချာင်ေကျာင်းတိုက်သို ေခယူေစာင့်ေရှာက်ထားြခင်းြဖစ် ေကာင်း သိရသည်။ ကိုရင်ှစ်ပါးအား ေရသမားေကျာင်း တိုက်ရှိ အကိုဝမ်းကွဲေတာ်စပ်သူ ဥးသုမဂလထံ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက် နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ြပန်လည်အပ်ှံထားရှိ ေကာင်း သိရသည်။ ရဲြပန်ကား

မိနယ်အချ ိ၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ ဟိုပုံး၊ ဖယ်ခုံ၊ ဝိုင်းေမာ်ှင့် နန်းယွန်းမိနယ်တို၌ ဘိန်းစိုက်ခင်း ၄၈ ဧက ဖျက်ဆီး ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၄ မိုးညင်းမိနယ် လုံးတုံနယ်ေြမရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲဝင်များ ပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ဇန်နဝါရီ ၃ ရက် ညေန ၅ နာရီက မိုးညင်းမိနယ် မမုနက ် င ို ေ ် ကျးရွာ၏ အေနာက်ဘက် သုံးမိုင်ခန့်အကွာ လယ်ကွင်းြပင်တွင် ေတွရှိရသူ သန်းေအာင်အား ရှာေဖွရာ စိတ် ကူးသွပေ ် ဆးြပား ၇၉၀၀ ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ ေတာင်ကီး အလားတူ ယင်းေန့နန ံ က်ပင ို ်းတွင် ေတာင်ကီးနယ်ေြမ ရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ေတာင်ကီးမိနယ် ေနာင်ပါယ်ေကျးရွာ ေနာင်ပါယ်တတ ံ ား အနီး မိုင်းပျ်း- ေတာင်ကီးသွားလမ်းတွင် စည်သူ(ခ) စည်သူဟိန်းစံ ေမာင်းှင်လာသည့် ဆိုင်ကယ်အား ရပ်တန့်ရှာေဖွရာ စိတ်ကူးသွပ်ေဆးြပား ၁၂၈၀ ကို လည်းေကာင်း၊ မိုင်းရယ် ထိုအတူ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ

ပူးေပါင်းအဖွဲသည် မိင ု ်းရယ်မိနယ် လွယင ် င်းေကျးရွာအုပစ ် ု နားအွမ်ေကျးရွာေန စိုင်းေနာင့်၏ ေနအိမ်ကိုရှာေဖွရာ စိတ်ကူးသွပ်ေဆးြပား ၇၆၀၀ ကိုလည်းေကာင်း၊ ကွတ်ခိုင် အလားတူ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲတွင်မူးယစ်ေဆးဝါးတား ဆီးှမ ိ န ် င်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း အဖွဲသည် ကွတ်ခိုင်မိနယ် လွယ်ခန်ေကျးရွာေန အားတီ (ခ)ချ ိန်ယစ ုံ မ ိ ်း ေနအိမက ် ို ရှာေဖွရာ စိတ် ကူးသွပေ ် ဆးြပား ၄၁၆၀၀၀ ှင့် အိုက်စ်ရှစ်ကီလို၊ စိတ်ကူးသွပ်ေဆးြပား ိုက်ှိပ်ရာတွင်အသုံးြပသည့် WY တံဆိပ်ပါ သံမို၂၀ စုံှင့် 88/1 တံဆပ ိ ပ ် ါ သံမို ၂၀ စုတ ံ က ို ို လည်းေကာင်း၊ အလားတူ ညေန ၄ နာရီတွင် တပ်မေတာ်မှ ကုန်းကမ်းမိနယ်၊ တာ့ကုန်းကမ်းေကျးရွာအုပ်စု ရှားယွီထန်ေကျးရွာ၏ အေနာက်ဘက် ခုနစ်ဖာလုခ ံ န့်အကွာတွင် လူေနထိင ု ြ် ခင်းမရှိ သည့် ေတာင်ယာတဲပျက်အတွင်းမှ စိတ် ကူးသွပေ ် ဆးြပား ၁၆၇၃၈ ြပား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့် ၎င်းတိုအား မူးယစ် ေဆးဝါးှင့် စိတက ် ေ ို ြပာင်းလဲေစေသာေဆးဝါးများဆိင ု ရ ် ာ ဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။ ရဲြပန်ကား

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရှမး် ြပည်နယ် ဟိပ ု းံု မိနယ်ရတ ဲ ပ်ဖဲွ မှ တပ်ဖဲွ ဝင်များ ပါဝင် ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်တွင် လုံေဟး ေကျးရွာ၏ အေရှေတာင်ဘက် ှစ်မိုင်ခန့်အကွာ၌ အြမင့် ေြခာက်လက်မခန့်ရှိ ဖွံဖိးဆဲ ဘိန်းခင်းစုစေ ု ပါင်း ခုနစ်ဧက ခန့်အား ဖျက်ဆီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ အလားတူ ယင်းေန့ ဖယ်ခုံ မိနယ် မေခးခမ်းေကျးရွာ၏ အေနာက်ေတာင်ဘက် တစ်မိုင်ခန့်အကွာ၌ အြမင့်

ပဲခူး၌ ဓားကိငု ေ် သာင်းကျန်းေနသူအား ဖမ်းဆီးရာ မူးယစ်ေဆးဝါးများပါ ဖမ်းဆီးရမိ ပဲခူး ဇန်နဝါရီ ၄ ပဲခူးမိ ဥသာမိသစ် အမှတ်(၄)ရပ်ကွက် ဗိုလ်ချပ် ေအာင်ဆန်းလမ်းသွယ်ရှိ ေကတီဗွီဆိုင်ေရှတွင် ဇန်နဝါရီ ၂ ရက် ည ၁၀ နာရီေကျာ်ခန့်က လူတစ်ဦး ဓားကိုင် ေသာင်းကျန်းေနေကာင်း သတင်းအရ အမှတ(် ၃)နယ်ေြမ ရဲစခန်းမှ နယ်ထိန်းေခါင်းေဆာင်ှင့်အဖွဲက သွားေရာက် ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ဓားကိုင်ေသာင်ကျန်းေနသူမှာ ေထွးေထွး(ခ) ကိေ ု ထွး ထန်းေတာကီးလမ်း ဇိင ု ်း/ေြမာက်ရပ်ကက ွ ် ပဲခူးမိ

ဒီပဲယင်းမိနယ်၌ မူးယစ်ရမ်းကားသူကို အသက်ေသဆုံးေအာင် ထိန်းသိမ်းခဲ့သည့် ရဲတပ်ဖွဲ ဝင်သုံးဦးှင့် အရပ်သားတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးအေရးယူ ဒီပဲယင်း ဇန်နဝါရီ ၄ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ဒီပဲယင်းမိနယ်တွင် ၂၀၁၉ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက် နံနက်ပိုင်းက မူးယစ်ရမ်းကားသူကို အသက်ေသဆုံးေအာင် ထိန်းသိမ်းခဲ့သည့် ရဲတပ်ဖွဲဝင် သုံးဦးှင့် အရပ်သားတစ်ဦးကို ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်က ဖမ်းဆီးအေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်မှာ ၂၀၁၉ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက် နံနက် ၁ နာရီက ဒီပယ ဲ င်းမိနယ် ေအးသာယာ ေကျးရွာ ကံတွင်းေကျာင်းတိုက် ကထိန်

ေအာင်ပဲွ ဇာတ်ပ၌ ဲွ နဘဲလေ ှ ကျးရွာေန သိနး် ဝင်း က မူးယစ်ရမ်းကားေနေကာင်း သတင်းအရ စိင ု ြ် ပင်ရက ဲ င်းစခန်းမှး ဒုတယ ိ ရဲအပ ု ေ ် မာင်မျ ိး၊ ေကျးရွာအုပခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးမျ ိးေမာင်ေမာင်တုိ က စိုင်ြပင်ရဲကင်းစခန်းရှိ ဓမာုံသို ပိုေဆာင် ထိန်းသိမ်းခဲရ ့ ာ သိန်းဝင်းမှာ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက် မွန်းလွပ ဲ င ို ်းတွင် ေသဆုံးခဲေ ့ ကာင်း ရဲမတ ှ တ ် မ်း အရ သိရသည်။ ြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍ စိုင်ြပင်ရဲကင်း စခန်းမှး ဒုတယ ိ ရဲအပ ု ် ေမာင်မျ ိး၏ တိင ု ် ကား

စာအရ ဒီပယ ဲ င်းမိမရဲစခန်းက ေသမေသခင်း ြဖင့် ေရးဖွငစ ့် စ်ေဆးခဲရ ့ ာ ေဆးစာြပန်ကားချက် အရ ေသဆုံးရသည့် အေကာင်းအရင်းမှာ ဦးသိန်းဝင်းတွင် တုံးေသာလက်နက်ြဖင့် ဦးေခါင်းပိုင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပီး ဦးေှာက် အတွင်း ေသွးယိစ ု ီး၍ တစ်စတ ုံ စ်ဦး၏ ြပလုပ် မြဖင့် ေသဆုံးြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ အမကို စစ်ေဆးချက်အရ မူးယစ်ရမ်းကား သူ သိန်းဝင်းက လာေရာက်ထိန်းသိမ်းသူ ရဲတပ်ဖွဲဝင်များအား အရက်ှင့်ပက်၍

စစ်ကိုင်းမိနယ်တွင် ယာ်တိုက်မြဖစ်၊ ယာ်ေမာင်း ေသဆုံး စစ်ကိုင်း ဇန်နဝါရီ ၄ စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး စစ်ကင ို ်း-မုရ ံ ွာသွားကားလမ်း ြပကန်ရပ်ကက ွ တ ် င ွ ် ယေန့ နံနက် ၇ နာရီခခ ွဲ န့်က ယာ်တက ို မ ် ြဖစ်  ပွား ြဖစ်စ်မှာ ယေန့နန ံ က် ၇ နာရီခခ ွဲ န့်တင ွ ် စစ်ကင ို ်း-မုရ ံ ွာသွားကားလမ်း မိင ု တ ် င ို အ ် မှတ် ၁၅/၃ ြပကန်ေကျးရွာအနီးတွင် ြမင်လ ့ င ွ ဦ ် း ေမာင်းှငလ ် ာေသာ ၁၂ ဘီးယာ်အား ေကျာ်မျ ိးခိင ု ် ေမာင်းှငလ ် ာေသာ ခရီးသည် ၁၃ ဦး တင်ေဆာင်လာသည့် အရှိန်မထိန်းိုင်ဘဲ

တိုက်မိပီး ရန်ေအာင်မဂလာေကျာင်းတိုက် အုတ်တံတိုင်းသို ဝင်တိုက်မိရာ

ယာ်ေမာင်းေသဆုံးသွားေကာင်း သိရသည်။

ေနသူြဖစ်ပီး ၎င်းေမာင်းှငလ ် ာေသာ ယာ်အားစစ်ေဆးရာ စိတ်ကူးသွပ်ေဆးြပား ရှစ်ြပား၊ ICE ဟု ယူဆရသည့် အမန့် သုည ဒသမ ၁ ဂရမ်၊ မူးယစ်ေဆးဝါး အသုံးြပရာ တွင် ြပလုပ်သည့်ပစည်များှင့် လူကိုေသေစိုင်သည့် ဓားများေတွရှိရသြဖင့် အမှတ်(၃)နယ်ေြမရဲစခန်းက ေထွးေထွး(ခ)ကိေ ု ထွးအား အမဖွငအ ့် ေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။ ၀၇၅

ေအာင်သူ (ခ) ကုလားေလးက သိန်းဝင်း၏

ဦးေခါင်းှငေ ့် နာက်ေကျာတိအ ု ား နံပါတ်တတ ု ် ြဖင့်ိုက်ခဲ့ပီး အခင်းြဖစ်စ် ဒုတိယရဲအုပ် ေမာင်မျ ိး၊ ရဲဒုတပ်ကပ် ေကျာ်ဇင်ေဌး၊ ရဲတပ်သား အာကာမင်းတို သုံးဦးကလည်း ဝင်ေရာက်ထိုးကိတ်ြခင်း၊ ေြခေထာက်ြဖင့် ကန်ြခင်း၊ ကျင်စက်ြဖင့်ထိုးြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့ ေကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍ စိုင်ြပင်ရဲကင်း စခန်းမှး ဒုတယ ိ ရဲအပ ု ် ေမာင်မျ ိး ၊ ရဲဒတ ု ပ်ကပ် ေကျာ်ဇင်ေဌး၊ ရဲတပ်သား အာကာမင်းှင့် အရပ်သား ေအာင်သူ (ခ) ကုလားေလးတို ေလးဦးကို ဒီပဲယင်းမိမရဲစခန်းက ဖမ်းဆီး အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။ မိုးေသာက်(ေရဘို)

အုန်းလက်များ တက်ခုတ်ရှင်းလင်းစ် ဓာတ်လိုက်ေသဆုံး စ့်ကူး ဇန်နဝါရီ ၄ စ်ကူးမိနယ်

ေကျာက်တိုင်ေကျးရွာ၌

ဇန်နဝါရီ ၂ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲခန့်က အမျ ိး

သားတစ်ဦး

သတင်းအရ

ဓာတ်လိုက်ေသဆုံးေကာင်း

စ့်ကူးမိမရဲစခန်းမှး ဒုရဲမှး

ေကျာ်စိုးှင့်အဖွဲသည် သွားေရာက်စစ်ေဆး ရာ ေသဆုံးသူမှာ သက်ေဝစိုး ေကျာက်တိုင်

ေကျးရွာ

စ့်ကူးမိနယ်ေနသူြဖစ်ပီး

၎င်းသည် ေနအိမေ ် တာင်ဘက်ြခံဝင်းအတွင်းရှိ အြမင့် ၂၅ ေပခန့်ရိှ အုနး် ပင်ေပသို အုနး် လက်

များရှင်းလင်းရန် တက်ခတ ု စ ် ် အုနး် ပင်င ှ ့် ခုနစ်

ေပခန့်အကွာ ေကျးရွာအတွင်း မီးေပးသည့်

ဗိုအား ၄၀ဝ ရှိေသာ 11KV လပ်စစ်ဓာတ်ကိး

ေပသို အုန်းလက်အစိုြပတ်ကျရာမှတစ်ဆင့်

ရာ ယာ်ေမာင်းေသဆုံးသွားေကာင်း သိရသည်။

အံစာတုံးယာ်က

ေြခာက်လက်မခန့်ရှိ ဖွံဖိးဆဲ ဘိန်းခင်း စုစုေပါင်း ၃၅ ဧကခန့်၊ ကချင်ြပည်နယ် ဝိုင်းေမာ်မိနယ် စင်ကိင် ေကျးရွာအနီး၌ အြမင့်ေြခာက်လက်မခန့်ရှိ ဖွံဖိးဆဲ ဘိန်းခင်း ေလးဧကခန့်ှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး နန်းယွနး် မိနယ် လုမ ံ တ်ေကျးရွာ၏ေတာင်ဘက် ေြခာက် မိုင်ခန့်အကွာ၌ အြမင့်ငါးလက်မခန့်ရှိ ဘိန်းပင်ေပါက် ဘိနး် ခင်းှစဧ ် ကခန့်တိုအား သက်ဆင ို ရ ် ာ မိနယ်ရတ ဲ ပ်ဖွဲ များမှ ဖျက်ဆီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ရဲြပန်ကား

လူေအာင်(ကသာ)

အုန်းပင်သို လပ်စစ်ဓာတ်ကူး၍ ဓာတ်လိုက်

ေသဆုံးြခင်းြဖစ်သည်။ စ့်ကူးမိမရဲစခန်းက

ေသမေသခင်းေရးဖွင့် စစ်ေဆးလျက်ရေ ှိ ကာင်း သိရသည်။

ေမာင်ြပည်သ(ူ မေလး)


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

(၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားများ ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် ြပည်ေထာင်စန ု ယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ် ေဇယျာသီရိ မိနယ်တင ွ ် (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့ အခမ်းအနားကို ေဇယျာသီရိ မိနယ် အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရး ဦးစီးဌာန၌ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် နံနက် ၄ နာရီ မိနစ် ၂၀ က ကျင်းပရာ ြပည်ေထာင်စု သမတ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်အလံအား အေလးြပပီး နံနက် ၇ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့ထ ် မ ံ ေ ှ ပးပိေ ု သာ (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့ သဝဏ်လာကို မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးသက်လွင်က ဖတ်ကားခဲ့သည်။ ထိေ ု နာက် ေဇယျာသီရိ မိနယ်အပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှးှင့် ဌာနဆိင ု ရ ် ာတာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက မိနယ်အတွင်း

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၌ (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့အခမ်းအနား ကျင်းပ

လွတ်လပ်ေရးေန့အထိမ်းအမှတ်အြဖစ်

ထွန်းလင်း(ြပန်/ဆက်)

ပုသိမ် ဇန်နဝါရီ ၄

အေလးြပပီး ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတထံမှ

ေပးပိေ ု သာ

တိင ု ်းေဒသကီးဥပေဒချပ်င ှ ့် အေနာက်ေတာင်တင ို ်း

ရန်ကုန်

(၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့အခမ်းအနားကို

သဝဏ်လာကို

ဝန်ကီးချပ်

စစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး

ရန်ကန ု အ ် ေရှပိင ု း် ခိင ု ် ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ် အလက (၃)၌

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ပုသိမ်မိ ေကျာက်တိုင်

ဦးလှမိုးေအာင်က ဖတ်ကားသည်။

အားကစားကွင်း၌ ယေန့ နံနက် ၄ နာရီ မိနစ် ၂၀ က စတင်ကျင်းပရာ

တိုင်းေဒသကီး

ဗိုလ်ချပ်ရဲဝင်းဦး၊

တိုင်း

ေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲမှး ရဲမှးချပ်ေရေသာင်း၊ ဌာန

အဆိုပါအခမ်းအနားသို တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီး

ဆိုင်ရာများ၊ ပါတီအဖွဲအစည်းများ၊ ေကျာင်းသား

ထိေ ု နာက်

ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့ထ ် မ ံ ေ ှ ပးပိေ ု သာ ( ၇၂)ှစေ ် ြမာက်

ိင ု င ် ေ ံ တာ်အလံလင်  ထ ့ ြူ ခင်း

များ၊ တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်ဥက ဦးေအာင်

ေကျာင်းသူများှင့် ရပ်ကက ွ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရးအဖွဲဝင်များ

လွတ်လပ်ေရးေန့သဝဏ်လာကိ  ု

တိင ု ်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်အား

ေကျာ်ခိုင်ှင့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်း

တက်ေရာက်ေကာင်း သိရသည်။

ဦးချမ်းငိမ်းေအာင်က ဖတ်ကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဂုဏြ် ပတပ်ဖဲွ က

စစ်ေကာင်းပုစ ံ ြံ ဖင့်

ေဒသကီး

တရားလတ်ေတာ်တရားသူကီးချပ်၊

ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး

ပုသိမ်လှကည်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၌ (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့အခမ်းအနား ကျင်းပ

(၇၂)ှစ်ေြမာက်

လွတလ ် ပ်ေရးေန့ အလံတင်အခမ်းအနားကို ယေန့နန ံ က်ပင ုိ း် က ကျင်းပခဲသ ့ ည်။

အခမ်းအနားှင့်

ချ ီတက်

ယှ်ပိင်ခဲ့ေသာ

အားကစားပိင်ပွဲများမှ ဆုရရှိခဲ့သူများအား ဆုများချ ီးြမင့်ခဲ့သည်။

ြမတ်သီရိ(ြပန်/ဆက်) မယ်စဲ့ ကယားြပည်နယ် ေဘာ်လခဲခိင ု ် မယ်စ့ဲ မိနယ်တင ွ ် (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရး ေန့ အခမ်းအနားကို

ယေန့ နံနက် ၇ နာရီက မိနယ်ခန်းမေရှ ကွင်းြပင်၌

ကျင်းပခဲ့သည်။ ပဲခူး ဇန်နဝါရီ ၄

ေရှးဦးစွာ တက်ေရာက်လာကသူများက ိင ု င ် ေ ံ တာ်အလံအား အေလးြပက

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

အစိုးရအဖွဲက

ပီးေနာက် ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့် ထံမှေပးပိုေသာ

ဦးေဆာင်၍

(၇၂)ှစ်ေြမာက်

လွတ်လပ်ေရးေန့သဝဏ်လာကိ  ု

လွတ်လပ်ေရးေန့

အခမ်းအနားကို

ဖတ်ကားခဲ့သည်။

(၇၂)ှစ်ေြမာက်

မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးလှမျ ိးထွန်းက

ယေန့ နံနက်ပိုင်းက ပဲခူးမိ ေရေမာ်

ဝတ်ရည်(ြပန်/ဆက်)

ေဓာဘုရား အေနာက်မခ ု ယ ် ာ်ရပ်နား ကွင်း၌ ကျင်းပခဲေ ့ ကာင်း သိရသည်။

တနသာရီ

ေရှးဦးစွာ နံနက် ၄ နာရီ မိနစ် ၂၀

(၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့ ိုင်ငံေတာ်အလံတင်အေလးြပြခင်းအခမ်း

တွင် စစ်တီးဝိုင်းအဖွဲှင့် အလံတင်

အနားကို ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် နံနက်ပင ို ်းက တနသာရီတင ို ်းေဒသကီး တနသာရီမိ

တပ်ဖဲွ တိက ု

ြပည်ေထာင်စသ ု မတ

မိမရဲစခန်းဝင်းအတွငး် ရှိ လွတလ ် ပ်ေရးေကျာက်တင ုိ ေ ် ရှတွင် ြပလုပ် ကပီး

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်အလံအား စင်ြမင့်

ိုင်ငံေတာ်အလံအား အေလးြပြခင်းှင့် ကျဆုံးေလပီးေသာ ေခါင်းေဆာင်ကီး

ေပ ရှတ ိ င ို ထ ် ပ ိ တ ် င ွ ်

များအား ဂုဏ်ြပအေလးြပကသည်။

လင့တ ် င်ကပီး

ိင ု င ် ေ ံ တာ်အလံင ှ ့် ကျဆုံးသွားေသာ

ဆက်လက်၍ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့ထ ် မ ံ ေ ှ ပးပိေ ု သာ (၇၂)ှစေ ် ြမာက်

အာဇာနည် ေခါင်းေဆာင်ကီးများအား

လွ တ ် လ ပ် ေရးေန့သဝဏ် လ ာကိ  ု မိနယ် အု ပ ် ခ ျပ် ေရးမှး ဦးစိုး ဝင်း ို င ် က

အေလးြပခဲ့ကသည်။ တိုင်းေဒသကီး

အထက-တနသာ ရီြမက်ခင်းြပင် ယာယီမပ်၌ နံနက် ၇ နာရီက ဖတ်ကားခဲ့ ဝန်ကီးချပ်၊

များ၊ တပ်မေတာ်အရာရှမ ိ ျား၊ အစိးု ရ

ြပည်သမ ူ ျား တက်ေရာက်ကေကာင်း

ေြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့ သဝဏ်လာ

လတ်ေတာ်ဥက၊ တရားသူကီးချပ်၊

အဖွဲအတွင်းေရးမှးှင့် ဌာနဆိင ု ရ ် ာ

သိရသည်။

ကို ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်

တိင ု ်းေဒသကီးဝန်ကီးများ၊ ဥပေဒချပ်၊

များ၊ ိုင်ငံေရးပါတီများ၊ လူမေရး

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စသ ု မတ

စာရင်းစစ်ချပ်၊

အသင်းအဖွဲ များ၊ တိင ု း် ရင်းသားများ၊

ြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်သမတ

ေကျာင်းသား

ဦးဝင်းြမင့်ထံမှ ေပးပိုေသာ (၇၂)ှစ်

လတ်ေတာ်ဒတ ု ယ ိ

ဥကှင့် လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ်

ေကျာင်းသူများှင့်

သည်။ နန်းသာရီ-ထိန်ဝင်း(ြပန်/ဆက်)

ဦးဝင်းသိန်းက ဖတ်ကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

လဲချား တင်စိုး(ပဲခူး)

(၇၂) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့

ိုင်ငံေတာ်အလံတင်အခမ်းအနားှင့်

ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်အလံအား အေလးြပြခင်း

(၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့အထိမ်းအမှတ် မီနီမာရသွန်ေြပးပွဲ ကျင်းပ

အခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် နံနက်ပိုင်းက လွိင်လင်ခိုင် လဲချားမိ လွတ်လပ်ေရးေကျာက်တိုင်ကွင်းအတွင်း၌ ြပလုပ်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့ထ ် မ ံ ေ ှ ပးပိေ ု သာ (၇၂) ှစေ ် ြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့သဝဏ်လာကိ  ု

လဲချားမိနယ်

စီမံခန့်ခွဲမေကာ်မတီ

ဒုတိယဥက ဦးေကျာ်ေဇယျက ဖတ်ကားခဲ့သည်။ ကျ ိက်မေရာ ဇန်နဝါရီ ၄

မိနယ် (ြပန်/ဆက်)

(၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့ အထိမး် အမှတ် မီနမ ီ ာရသွနေ ် ြပးပွက ဲ ုိ ယေန့ နံနက် ၆ နာရီက ေရတွငး် ကုနး် ေကျးရွာ ေနာင်လတ ံု တ ံ ားထိပမ ် ှ စတင်တာလတ်

ပူတာအို

ကာ မိနယ်အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာနုးံ ေရှအထိ ေလးမိင ု ် တာေဝးေြပးက

ကချင်ြပည်နယ် ပူတာအိုမိတွင် (၇၂)ှစ်ေြမာက်လွတ်လပ်ေရးေန့ ိုင်ငံေတာ်

သည်။ ယေန့ကျင်းပေသာမီနီမာရသွန်ေြပးပွဲသို

အလံတင်ြခင်းအခမ်းအနားကို ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံးေရှ

အားကစားဝါသနာရှင်

အမျ ိးသား ၄၃ ဦးှင့် အမျ ိးသမီး ခုနစ်ဦးတို ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့သည်။ မီနီမာရသွန်ေြပးပွဲကို အသက်အကန့်သတ်မရှိ ပိင်ပွဲဝင်ိုင်ပီး ဆုကီး

ကွင်းြပင်၌ ယေန့နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပရာ ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးသန့်ဇင်၊ မိနယ် အုပခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးသန့်စင်၊ ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ် ဦးမိုးေရ၊

ေြခာက်ဆု သတ်မတ ှ ထ ် ားကာ ပန်းဝင်သမ ူ ျားအတွကလ ် ည်း အထူးဆုများချ ီးြမင့်

ဌာနဆိင ု ရ ် ာများှငရ ့် ပ်မရ ိ ပ်ဖတိက ု

ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း မိနယ်အားကစားမှးကေြပာသည်။

ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်အလံကို အလံတိုင်ထိပ်သိုလင့်တင်ကာ

မီနီမာရသွန်အမျ ိးသမီးပွဲတွင် ေကျာင်းသူ ခုနစ်ဦး ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ကရာ

ြမန်မာိင ု င ် ရ ံ တ ဲ ပ်ဖဲွ ၏ ဦးေဆာင်မြဖင်  ့

အေလးြပကသည်။

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး ဗဟန်းမိနယ် ေရတာရှညလ ် မ်းေဟာင်းတွင် ဇန်နဝါရီ

ခုနစ်ဦးလုံး ပန်းဝင်င ို ခ ် က ဲ့ ာ ပထမဆုကို အသက် ၁၃ ှစအ ် ရွယ် ေကျာင်းသူေလး

ထိေ ု နာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ ဦးဝင်းြမင်ထ ့ မ ံ ေ ှ ပးပိေ ု သာ (၇၂)ှစေ ် ြမာက်

၄ ရက် (လွတလ ် ပ်ေရးေန့)က ငါးှစေ ် အာက်ကေလးငယ်များ အေြပးပိင်ပွဲ

က ရရှသ ိ ွားခဲ့ ပီး ပိင်ပတ ွဲ င ွ ် ဆုရရှေ ိ သာသူများအား မိနယ်အပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှးှင့်

လွတလ ် ပ်ေရးေန့သဝဏ်လာကိ  ု ခိင ု အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးသန့်ဇင်က ဖတ်ကား

ယှ်ပိင်ေနစ်။

တာဝန်ရှိသူများက ဆုများအသီးသီးချ ီးြမင့်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

သည်။

တင်ဝင်းတင်

ချ ိြမတ်ြမတ်ေထွး(ကျ ိက်မေရာ)

ဖုန်ကန်(ပူတာအို)


ဇန်နဝါရီ

၅၊


၂၀၂၀


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသ ပဋိပက တစ်ပုံတစ်ပင် ကိုရင်ဩ

တန်ရာဟု ယုံ ကည်လက်ခေ ံ သာ အမတ်များ



လည်းရှသ ိ ည်။ အေမရိကန်ြပည်ပရှိ မိမတ ိ ို ၏ အကျ ိးစီးပွားများကို ကာကွယေ ် စာင့ေ ် ရှာက်

အီရတ်င ုိ င ် ၏ ံ မိေတာ်လည်းြဖစ်၊ အာရပ်

ိင ု ရ ် န် ကာကွယေ ် ရးဟူေသာ ဦးတည်ချက်

ကမာ၏ ဒုတိယအကီးဆုံး မိကီးလည်း ြဖစ်ေသာ

အရ မိမိတို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရြခင်းသာြဖစ်

ဘဂဒက်မိ၌ အေမရိကန်၏

သည်ဟု ယုံ ကည်ယဆ ူ ကသူများရှသ ိ ည်။

ေလေကာင်းစီးနင်းမတစ်ရပ်ေကာင့် အီရန်

မိမသ ိ ည် စစ်ပတ ွဲ စ်ပက ွဲ ို စတင်သမ ူ ဟုတ၊်

ိင ု င ် ၏ ံ ထိပတ ် န်းတပ်မှးကီး တစ်ဦးြဖစ်သူ

စစ်မက်ြဖစ်ပွားလာိုင်သည့် အေြခအေန

ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီး ကာဆမ်းဆိလ ု န်းမန်းနီ ကျဆုံး

တစ်ရပ်ကုိ ရည်ေမာ်ကာ မိမ၏ ိ ိင ု င ် က ံ ုိ မိမိ

ခဲရ ့ သည်ဆေ ို သာ သတင်းတစ်ပဒ ု က ် ၂၀၂၀

ကာကွယ်

ြပည့ ် စ ှ ၏ ် ဦးဦးဖျားဖျား အေစာပိင ု ်းေန့ရက် တစ်ရက်ကုိ ထူးထူးြခားြခားလပ်ခတ်သာွ း ေစခဲ့သည်ဆိုေသာ

ဖျက်ဆီးလုပ်ိုင်ရန် စီစ်န်ကားေနသူ

သတင်းတစ်ပုဒ်ကို

တစ်ဦးကို

က်ပ ု ဖ ် တ်ရေသာအခါ  အေရှအလယ်ပင ို ်း

သည်။

ဂယက်တုံြပန်ိုက်ခတ်မများ အသိုရှိလာ

တစ်ေကျာ့ြပန်တင်းမာလာ

မည်ကုိ ရင်တမမြဖင့် ေစ့ငေ ု လ့လာကည့မ ် ိ ေလ၏။

PHOTO CREDIT: DAILY MAIL

တစ်ေကျာ့ြပန်တင်းမာလာ

ေလဆိပ်အနီးတွင်

အေမရိကန်၏

ေလေကာင်းစီးနင်းမအတွင်း

ကျဆုံးခဲ့ရ

သည်။ အီရန်၏ ဩဇာအာဏာအကီးမားဆုံး တပ်မှးကီးတစ်ဦး

ေသဆုံးခဲ့ရြခင်းကို

အေကာင်းြပ၍ အေမရိကန်င ှ ့် အီရန်ကား တစ်ေကျာ့ြပန်

ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်ေန့သည်ကား မိေတာ်ဘဂဒက်၌ “အေမရိကန်ကျဆုံးပါေစ”ဟူေသာ ေကးေကာ်သမံ ျား

ြပည်သ့ူ စစ်တပ်ဖဲွ ၏

မန်းနီသည် မိေတာ်ဘဂဒက်ရှိ ိင ု င ် တ ံ ကာ

တင်းမာလာမြဖစ်ရြပန်

သည်။

တညံညံတလလ ံ  ံ ေပထွက်ခဲ့ရေသာ ေန့တစ်ေန့ပါေပတည်း။ အေကာင်းမူကား ကျဆုံးခဲ့ရေသာ ဗိလ ု ခ် ျပ်ကီး ဆိလ ု န်းမန်းနီ၏ ဈာပနစီတန်းလှညလ ့် ည်ပွဲ ယင်းေန့တငွ ် ကျင်းပခဲ့ ပီး ဈာပနအခမ်းအနားသို တက်ေရာက်လာကသူ အီရတ်လမူ ျိး ေထာင်ေပါင်းများစွာက အေမရိကန်ဆန့က ် ျင်ေရး ေကးေကာ်သမံ ျားကို တစ်ခဲနက် ဟစ်ေကးခဲ့ကြခင်းေကာင့် ြဖစ်သည် ....

ပစကတင်းမာမ၏လားရာများမှာ “သူ ပါးကိက ု လ ် င် ကိယ ု န ် ားကိက ု မ ် ည်” ဆိေ ု သာ သေဘာတရားအတိုင်းပင် ြမင်ကရပီး “ရည်စားလူလု အူက ု ခ ဲ တ်” ခံရသည့အ ် လား အီရန်ိုင်ငံက

ရှးရှးရှားရှား

တုံြပန်ေတာ့မည့်

ြပန်လည်

လကဏာသဖွယ်

ရင်ထတ ိ သ ် ည်းဖိဖ ု ယ ွ ် အေြခအေနတစ်ရပ်ကို ေပေပါက်ေစ၏။ ဗိုလ်ချပ်ကီး ကာဆမ်းဆိုလန်းမန်းနီ သည် ဘဂဒက်င ို င ် တ ံ ကာ

ေလဆိပအ ် နီး

ေမာ်ေတာ်ယာ်တန်းြဖင့် သွားလာေနစ် အေမရိကန်က လပ်တြပက်စီးနင်းတိက ု ခ ် က ို ် ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ အီရန်၏ လက်ေရွးစင် “ကိုက်စ်” (Quds) တပ်ဖွဲ၏ အကီးအကဲ ဗိုလ်ချပ်ကီးဆိုလန်းမန်းနီှင့်အတူ အီရန် ေတာ်လန ှ ေ ် ရးအေစာင့တ ် ပ်ဖွဲ လက်ေအာက် ခံ အေပျာ်တမ်းြပည်သူ့စစ်အဖွဲ (Popular Mobilization Force)၏ ဒုတယ ိ တပ်မှးကီး အဘူမာဒီအယ်လမ ် ဟ ူ န်ဒစမှာလည်း ကျဆုံး ခဲ့ရသည်။ ယမ်းပုံမီးကျ အေမရိကန်သမတ

ေဒနယ်ထရမ့၏ ်

န်ကားချက်အရ ဗိုလ်ချပ်ကီးဆိုလန်း မန်းနီကို

သုတ်သင်ရှင်းလင်းခဲ့ရြခင်းြဖစ်

သည်ဟု

အေမရိကန်ကာကွယ်ေရးဌာန

(ပင်တဂွန)် က အတည်ြပေြပာကားခဲသ ့ ည်။ ဤကဲသ ့ ေ ို သာ အေြခအေနအရ အေမရိကန် ၏ စစ်ေရးေဆာင်ရွက်ချက်သည်

အေရှ

အလယ်ပင ို ်းေဒသ၏ လုြံ ခံေရးကို ုတြ် ခည်း အလှည့်အေြပာင်းတစ်ရပ်

ြဖစ်ေစိုင်ေပ

လိမမ ့် ည်။ ယမ်းပုမ ံ းီ ကျ ေဒါသအိးု ေပါက်ကဲွ ြခင်းှင့်အတူ

အီရတ်ိုင်ငံသည်လည်း

ေကာင်း၊ ယင်းိင ု င ် က ံ အားေပးေထာက်ခံ ေသာ ေဒသတွင်းရှိ စစ်အင်အားစုများသည် လည်းေကာင်း အေမရိကန်ှင့် အစေရး တို၏ အကျ ိးစီးပွားများကို ပစ်မှတ်ထား ကာ

ြပင်းြပင်းထန်ထန်

လက်တုံြပန်

မများရှိလာမည်ဟု ေမာ်လင့်ရေလသည်။

အေရှအလယ်ပင ုိ း် ေဒသတွင် တစ်ေကျာ့ ြပန် တင်းမာလာေနချ ိန်၌ ကမာ့ေခါင်းေဆာင် များက

အီရန်ေတာ်လှန်ေရး အေစာင့်တပ်ဖွဲ၏ တပ်မှ းကီး ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီးကာဆမ်းဆိလ ု န်း

အဆုံးစီရင်လိုက်ရြခင်းသာ

ြဖစ်သည်ဟု သမတထရမ့က ် ေြပာကားခဲ့

ေဒသ၏ လတ်တေလာ တင်းမာလာမ၏

ဟာရှအ ိ ယ်လရ ် ာှ ဘီ

ေစာင့်ေရှာက်သည့်အေနြဖင့်

အေမရိကန်အကျ ိးစီးပွားများကို ဖျက်လို

တညံညံတလလ ံ ံ

အကမ်းဖက်ဆြပ

ဆိုလန်းမန်းနီ ေသဆုံးမကို ြဖစ်ေစခဲ့ေသာ အေမရိကန်၏ တိက ု ခ ် က ို မ ် သည်  မိမတ ိ  ို င ို င ် ၏ ံ

ေကးေကာ်သမ ံ ျား တညံညတ ံ လ ံလ ံ ေပထွက်

ရှိ အေမရိကန်သံုံးကို အီရန်ေထာက်ခံေသာ

အချပ်အြခာအာဏာ ချ ိးေဖာက်ခံရမအြဖစ်

ခဲ့ရေသာ ေန့တစ်ေန့ပါေပတည်း။ အေကာင်း

ြပည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲဝင်များှင့်

၎င်းတိုအား

အီရတ်ဝန်ကီးချပ် အဗဒူမာဒီကေဝဖန်ေြပာ

မူကား ကျဆုံးခဲ့ရေသာ ဗိုလ်ချပ်ကီးဆိုလန်း

ေထာက်ခသ ံ မ ူ ျားက အကမ်းဖက်ဆြပမများ

ကားခဲ့ ပီး အေရးေပအစည်းအေဝးေခယူကာ

မန်းနီ၏ ဈာပနစီတန်းလှည့်လည်ပွဲ ယင်းေန့

ြပလုပခ ် ့ဲ ပီးေနာက် အမှတ် ၈၂ ေလထီးတပ်ဖဲွ

အမတ်များကို တိုက်တွန်းခဲ့သည်။

တွင် ကျင်းပခဲ့ပီး

မှ တပ်ဖွဲဝင် ၇၀၀ ခန့်ကို ကူဝိတ်ိုင်ငံ၌ ဦးစွာ

အီ ရ န် တ ပ် မ ှးကီး ကို သု တ ် သ င် သ ည့ ်

ြဖန့်ကက်ခဲ့ပီးေနာက် ထပ်မံ၍ အင်အားတိုး

အေမရိ က န် စစ် ေရးေဆာင် ရ ွ က ် ခ ျက်  ှ င့ ်

လိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။

ပတ် သ က် ၍

အီရတ်လူမျ ိး

ေထာင်ေပါင်းများစွာက အေမရိကန်ဆန့်ကျင် ေရး

ေကးေကာ်သံများကို

တစ်ခဲနက်

ဟစ်ေကးခဲ့ကြခင်းေကာင့် ြဖစ်သည်။

ဘဂဒက်ရှိ အေမရိကန်သံုံးကို အကမ်း

အစိုး ရတာဝန် ရ ှိ သူ မ ျားက

ကွနဂ ် ရက်လတ်  ေတာ်တင ွ ် ရှင်းလင်းတင်ြပရန်

ဖက်ကာ ဝင်ေရာက်ိုင်ရန် ကိးပမ်းခဲ့ေသာ

စီစ်ထားေကာင်း

ဘဂဒက်တင ွ ် ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီးဆိလ ု န်းမန်းနီ၏

ဆြပသမားများ ြပန်လည်ပ ု သ ် မ ိ ်းထွကခ ် ွာရန်

လ တ် ေတာ် ရီ ပ တ် ဘ လီ က န် ေခါင်း ေဆာင်

ဈာပနအခမ်းအနားကို ိုင်ငံေတာ်ဈာပနပွဲ

PMF ြပည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲက န်ကားြခင်းမရှမ ိ ီ

မစ်မက်ကွန်းနယ်က

အြဖစ် သတ်မတ ှ က ် ာ ကျင်းပခဲ့ ပီး ဂုဏသ ် ေရရှိ

ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင် ဆြပသမား ေထာင်

လာမည့်ရက်သတပတ်တွင်

ပုဂိလ်အေပါင်း တက်ေရာက်ခဲ့ ကသည်။ ယင်း

ေပါင်းများစွာက သံုံးကို ဝန်းပတ်ပတ ိ ဆ ် ထ ုိ ား

လတ်ေတာ်အမတ်များအား အေမရိကန်အစိုးရ

အခမ်းအနားအပီးတွင် သူ၏ုပအ ် ေလာင်းကို

ခဲ့ကပီး သံုံးဝင်းအတွင်းရှိ အေဆာက်အအုံ

တာဝန်ရှိသူများက

အီရန်င ို င ် ံ ခါမန်ြပည်နယ်၏မိေတာ် ခါမန်မိ

များကို အဓမဖျက်ဆီးမများ ြပလုပခ ် ဲ့ ကသည်။

သည်။

၌ ဂူသွင်းြမပ်ှံထားရှိမည်ြဖစ်သည်။

အီရတ်င ှ ့် ဆီးရီးယားိင ု င ် တ ံ ရ ို ှိ ပစ်မတ ှ မ ် ျားကို

အေမရိကန်အထက် ေြပာကားသည်။ အထက်

ရှင်းလင်းတင်ြပဖွယ်ရှိ

သေဘာကွဲလွဲမ

အေမရိကန်သမတ ထရမ့က ် မူ ဆိလ ု န်းမန်း

အေမရိကန်က ေလေကာင်းမှ စီးနင်းတိက ု ခ ် က ို ်

အီရန်တပ်မှးကီးအား ပစ်မှတ်ထားေသာ

နီကို အကမ်းဖက်သမားတစ်ဦးအြဖစ် ပုံေဖာ်

မများေကာင့် ဟာရှအ ိ ယ်လရ ် ာှ ဘီ ြပည်သ့ူ စစ်

စစ်ဆင်ေရးကို အေကာင်းြပ၍ အေမရိကန်

ေြပာဆိုခဲ့ပီး

တပ်ဖွဲဝင် ၂၅ ဦး

ေသဆုံးခဲ့ရြခင်းအတွက်

ကွနဂ ် ရက်လတ်  ေတာ်အတွငး် ယခုအချ ိန်တင ွ ်

တားဆီးကာကွယ်ိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ၎င်းကို

အမျက်ေဒါသ ြပင်းစွာထွကမ ် ကိ  ု ေြဖေလာ့င ုိ ်

သေဘာကွလ ဲ မ ဲွ တစ်  ရပ် ြဖစ်ရြပန်သည်။ ယင်း

ရှင်းလင်း

ရန် အေမရိကန်သံုံးကို ဝန်းပတ်ပိတ်ဆိုခဲ့က

စစ်ဆင်ေရးှင့်ပတ်သက်၍ အမတ်များအား

ြခင်းြဖစ်သည်။

ချက်ချင်းရှင်းလင်းတင်ြပရန် ေအာက်လတ်

စစ်မက်ြဖစ်ပွားလာြခင်းမှ သုတ်သင်ခဲ့ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း

အေကာင်းြပေြပာဆိုခဲ့သည်။

အေမရိကန်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကန်ထိုက်

ေတာ်ဥက နန်စီပယ်လိုစီက တိုက်တွန်းခဲ့

စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တပ်ဖွဲဝင်များကို

တာတစ်ဦး ဘဂဒက်မိ၌ ေသဆုံးခဲရ ့ မအတွက်

သည်။ လက်ရတ ိှ င်းမာလာမတွင် အေမရိကန်

တိက ု ခ ် က ို  ် င ို ရ ် န် စီစ်န်  ကားေနသူြဖစ်ြခင်း

အေမရိကန်က လက်တုံြပန်ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုခဲ့

အစိုးရ မည်သဆ ို က်လပ ု သ ် ွားရန် အစီအစ်များ

ေကာင့် ၎င်းကို ရှင်းလင်းသုတသ ် င်ခရ ဲ့ သည်ဆို

ေသာ်လည်း အေြခအေနမှာ ငိမ်းေအးမသွားခဲ့

ရှိသည်ကို မိမိတိုသိရှိလိုသည်ဆို၏။

၏။

ဘဲ လက်တြံု ပန်မများသာ  တိုးပွားလာခဲ့ရေလ

ဆိုလန်းမန်းနီသည် အေမရိကန်သံတမန် များှင့်

အီရန်ဗလ ို ခ ် ျပ်ကီးတစ်ဦး ကျဆုံးသွားခဲရ ့ ပီး

သည်။

အီရန်စစ်ဘက်ေခါင်းေဆာင်အား ေချမန်း သည့် စစ်ဆင်ေရးကို ေဆာင်ရက ွ ရ ် ာတွင် ကွန်

လက်တုံြပန်မများ

ဂရက်လတ်  ေတာ်ှင့် တိုင်ပင်ခဲ့ြခင်းမရှိသလို

မြဖစ်စ်တွင် အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသ၌ စစ်

ဆက်တိုက်ြဖစ်ပွားလာချ ိန်တွင် အီရတ်ပါလီ

အီရန်အား စစ်အင်အားသုံး၍ ကိင ု တ ် ယ ွ ေ ် ဆာင်

အင်အား ြဖန့်ကက်မတစ်  ရပ်အြဖစ် အေမရိ

မန်က ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်တွင် အထူးအစည်း

ရွက်ေရး ခွင့်ြပချက်ကိုလည်း ရယူခဲ့ြခင်းမရှိ

ကန်

အေဝးတစ်ရပ်

ေကာင်း ဒီမက ုိ ရက်တစ်ဦးြဖစ်သူ ပယ်လစ ုိ က ီ

ေနာက် တစ်ေကျာ့ြပန်အုံ ကလာေသာ တင်းမာ

ကည်းတပ်တပ်ဖွဲဝင် ၃၀၀၀ ခန့်ကို

အင်အားသုံး

ေဆာ်သည့သ ် ေဘာမျ ိး သက်ေရာက်သည်ဟု ခံစားရသည့တ ် င ို ေ ် အာင် ထိန်းထိန်းချပ်ချပ် ေဆာင်ရွက်ရန် ြပင်သစ်သမတ အီမင်ျ ယယ်ေမခရွန်က ေြပာကားခဲ့သည်။ အလားတူပင် အေရှအလယ်ပိုင်းအေရး စိတ်မေအးဖွယ်ြဖစ်ရသည်ဟု ကုလသမဂ

အီရန်ဗလ ို ခ ် ျပ်ကီး

ေဆွးေွးကမည်ဆို၏။

ပီးခဲသ ့ ည့် ရက်သတပတ်အတွငး် ဘဂဒက်

ဈာပနအခမ်းအနားသို

တိုက်တွန်းမများ ြပလာကသည်။ ရန်စလံ့

ခဲ့သည်။

ဘဂဒက်၌ “အေမရိကန်ကျဆုးံ ပါေစ”ဟူေသာ

တက်ေရာက်လာကသူ

ေြဖေလာ့ိုင်ေစေရး

ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ကရန်

အတွင်းေရးမှးချပ် ဂူတာရက်က ေြပာကား

တပ်ဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည်။

ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်ေန့သည်ကား မိေတာ်

တင်းမာမ

အတွက်

ကျင်းပရန်စီစ်ထားသည်။

ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်တွင် ေစလတ်ခဲ့သည်။ ယင်း

ယင်းအစည်းအေဝးတွင် ဘဂဒက်၌ ြဖစ်ပွား

တပ်ဖွဲများမှာ ေြမာက်ကာိလ ု င ို ်းနားြပည်နယ်

ခဲ့ေသာ ေလေကာင်းစီးနင်းမ၏ အကျ ိးသက်

ဘရဂစခန်းရှိ အမှတ် ၈၂ ေလထီးတပ်ဖွဲမှ

ေရာက်လာဖွယ်ရှိမများှင့်

ပတ်သက်၍

ေဝဖန်ေြပာကားခဲ့သည်။ သိြု ဖစ်ေစကာမူ ိင ု င ် ေ ံ တာ်လြုံ ခံေရးအတွက် အေမရိကန်အစိုးရ၏ ေဆာင်ရက ွ ခ ် ျက်မှာ မမှား

ကျဆုံးခဲရ ့ ြခင်းကို

အေကာင်းြပ၍ အီရတ်င ို င ် အ ံ တွင်းမှာေရာ ေဒသအတွင်းမှာပါ ငိမ်းချမ်းေရးှင့် တည် ငိမ်မ ပျက်ြပားေစိုင်သည်ဟု တူရကီိုင်ငံ က ေြပာကားခဲ့သည်။ ဆိုလန်းမန်းနီ ေသဆုံးခဲ့ရြခင်းေကာင့် လက်ဘွန ် င ို င ် ရ ံ ှိ

ဟစ်ဘလ ို ာအဖွဲှင့်

အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသရှိ အီရန်လိုလား ေသာ စစ်ေသွးကအုပ်စုများ၏ လက်တုံ ြပန်မများ တိုးတက်ြဖစ်ေပလာိုင်သည်။ ဆိလ ု န်းမန်းနီ၏ ဦးေဆာင်မအရ  အီရတ်င ှ ့် ဆီး ရီး ယားို င ် ငံ တို တ ွ င ် အီ ရ န် ေထာက် ခံ ေသာ စစ်အင်အားစုများကို အင်အားတိုးချဲ ိုင်ခဲ့သည်။ ဆီးရီးယားိုင်ငံ၏ ကာလရှည် ြပည်တင ွ း် စစ်တင ွ ် ပါဝင်ပတ်သက်ေနေသာ သူပုန်အုပ်စုများအား ဆီးရီးယားက ထိုးစစ် ဆင်ဲတိုက်ခိုက်ိုင်ရန် ဗျဟာများ ချမှတ် ေပးခဲ့သူ ဆိုလန်းမန်းနီ ေသဆုံးရမအတွက် ယူကျံးမရ

အပူလုံးကသူများမှာလည်း

တစ်ပတ ံု စ်ပင် ရှေ ိ နြပန်ရာ ေရှဆက်၍ ဘာများ ြဖစ်လာပါမည်နည်းဟု က်ပ ု တ ် ို ရင်တမမ ြဖင့် ေစာင့်စားကည့်ကရသည့် ကာလ တစ်ရပ်သုိ ေရာက်လာပီဟု ဆိ ု င ုိ ေ ် ပလိမမ ် ့ ည်။ လက်ဘွန် (သိုမဟုတ်) ဆီးရီးယားမှ ြပန်လည်ေရာက်ရလ ှိ ာခဲ့ ပီးေနာက် ဘဂဒက် ိုင်ငံတကာေလဆိပ်မှ ထွက်ခွာလာခဲ့က ေသာ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီး ဆိလ ု န်းမန်းနီအပါအဝင် စစ်ေခါင်းေဆာင်များ

လိုက်ပါလာသည့်

ေမာ်ေတာ်ယာ်စ ှ စ ် ီးကို အဆိပ ု ါ ေလဆိပ၏ ် ကုနတ ် င်ကန ု ခ ် ျြပလုပရ ် ာ ဧရိယာအနီးတွင် အေမရိကန်က တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် ြဖစ်စ်၏ ေနာက်ဆက်တွဲ အကျ ိးသက်ေရာက်မများ  ကီးမားလာိင ု ပ ် က ုံ ို က်ပ ု ေ ် တွးေတာမိရင်း “အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသ ပဋိပက တစ်ပုံ တစ်ပင်”ဟု ကျးရင့်မိပါသတည်း။

Ref:

top Iran

Tensions as US strike kills

commander Soleimani –

atest updates. (TRTWORLD)


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

ုပ်ရှင်ထူးခန်ဆုေပးပွဲအတွက် ေရကိများ ေလာက်ထားိုင် ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၄

ေရွးပီးေလ့ကျင့်ေပးတယ်။ ဒီှစ်အြပင်က

ြမန်မာ့ပ ု ရ ် င ှ သ ် မိင ု ်းြပတိက ု  ် င ှ ့် ြမန်မာ့

၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ုပရ ် င ှ ထ ် းူ ခန်ဆအ ု တွက် စိစစ်

ကေလးေတွလည်း ပါဝင်င ို ေ ် အာင် မည်သူ

ုပရ ် င ှ ဖ ် ခင်ကီးများ အေဆာက်အဦကိလ ု ည်း

ေရွး ချယ် ေရးအဖွဲ ၂၄ ဦးတို က ု ပ ် ရ ှ င ်

မဆိုေလာက်ထားိုင်တယ်။ ေလာက်လာ

ယခုလအတွင်း

ဇာတ်ကား ၉၇ ကားတွင် ဇာတ်ကား ၇၀

၄၀၀ ရပါပီ။ ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်ထိ ေလာက်

ုပ်ရှင်ဥပေဒေပထွက်လာရန် ကိးပမ်း

ေကျာ် အား ပထမအကိ မ ် အ ြဖစ် စိ စ စ်

လိရ ု တယ်။ ပထမရက်ကစပီး တစ်ရက်ကုိ

လျက်ရှိရာ ယခုအခါ မူကမ်းကို ြပန်လည်

ေရွးချယ်လျက်ရိှ ပီး ယခုစ ှ ် ုပရ ် င ှ ထ ် းူ ခန်

လူ ၁၀၀စီ စပီးစစ်ေဆးမှာပါ။ အကယ်ဒမီ

ြပစုေရးဆွ၍ ဲ တင် ြပပီးေနာက် ုပရ ် င ှ ဥ ် ပေဒ

ဆုေပးပွတ ဲ င ွ ် ေရကိအတွက် အုပညာရှင်

အတွက် ၉၇ ကားမှာ ဇာတ်ကား ၇၀ ေကျာ်

ကိုြပာန်းသွားမည် ြဖစ်ေကာင်း၊ ုပ်ရှင်

တို၏

ရင်ေသွးများသာမက

ဖွင့်လှစ်သွားမည်ြဖစ်ပီး

ြပင်ပမှ

ပထမအေကျာ့ေရွးချယ်ပီးပါပီ”ဟု ြမန်မာ

ေရကိအတွက် ေလာက်လာကို ဓာတ်ပုံ

ေလာက်ထားသူတိုကုိလည်း ခွင့်ြပထား

ိုင်ငံုပ်ရှင် အစည်းအုံးမှ ဒုတိယဥက

အပါအဝင် ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက် ေနာက်ဆုံး

ရာ ေလာက်ထားသူ ၄၀၀ ရှ၍ ိ ဇန်နဝါရီ ၁၇

(၁) ဦးေအးကေလးက ေြပာသည်။

ထားေလာက်ထားိင ု ် ပီး ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်

ရက် ေနာက်ဆုံးထားကာ ြမန်မာိင ု င ်  ံ ပ ု ရ ် င ှ ်

၂၀၁၉ ခုှစ်အတွက် ုပ်ရှင်ထူးခန်ဆု

အစည်းအုးံ တွင် ေလာက်ထားိင ု ေ ် ကာင်း

ေရွးချယ်ရာတွင်

ဇာတ်ရံ၊

အကယ်ဒမီထးူ ခန်ဆအ ု တွက်ုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ်ကား

သိရသည်။

ဒါိက ု တ ် ာ၊ အသံင ှ ့် ဇာတ်န်  းအပါအဝင်

၉၇ ကားမှ ေရွးချယ်ထားေသာဇာတ်ကား

“အကယ်ဒမီေပးပွဲက

ဇာတ်ပို၊

တွင် စတင်ေရွးချယ်မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့်

မတ်လထဲမှာ

ကရှစခ ် ု အတွက် ပထမဆုံးအကိမအ ် ြဖစ်

များကိလ ု ည်း ဒုတယ ိ အကိမ၊် တတိယအကိမ်

ဆိုေတာ့ ကပ်လာပီ။ ဒီှစ်ေရကိအတွက်

စိစစ်ေရွးချယ်ရာတွင် ၂၄ ဦးြဖင့် ေရွးချယ်

အြဖစ် အဆင့ဆ ် င့် ဆက်လက်စစ ိ စ်ေရွးချယ်

ခါတိင ု ်းအု ပညာရှငေ ် တွရဲ သားသမီးေတွကုိ

လျက်ရှိသည်။

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သစာ

စစ်ကိုင်းမိ၌ အိုးရွက်ပိင်ပွဲှင့် အိုးိုက်ပိင်ပွဲ ေပျာ်ပွဲရင်ပွဲများ ကျင်းပ

ဥကလာပေစတီေတာ်ဗုဒပူဇနိယပွဲေတာ်ကျင်းပမည်

စစ်ကိုင်း ဇန်နဝါရီ ၄

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၄

စစ်ကိုင်းမိ အိုးဘိုရပ်ကွက်တွင် ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်

ဥကလာပေစတီေတာ် ေရှးေဟာင်းဘုရား ခုနစ်ဆဘ ူ ရ ု ားှင့် ေအာင်ေတာ်မေ ူ စတီ

မွန်းလွဲပိုင်းက အိုးရွက်ပိင်ပွဲ၊ အိုးိုက်ပိင်ပွဲစသည့်

အကိမ် (၃၀) ေြမာက် ဗုဒပူဇနိယပွဲေတာ်ကို ဇန်နဝါရီလအတွင်း စည်ကား

ေပျာ် ပ ွဲ ရ င် ပ ွဲ မ ျား ကျင်း ပခဲ့ ေ ကာင်း အိုး ဘို ရ ပ်

သိက ု ် မိက်စွာ ကျင်းပမည်ြဖစ်ရာ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ ၅ ရက်ထိ ဓမပူဇာတရားပွက ဲ ို

လူမေရးအသင်းမှ သိရသည်။

ညစ် ၇ နာရီမှစတင်၍ ဥကလာပေစတီရှိ ရှင်အရဟံှင့်အေနာ်ရထာရင်ြပင်

အိုးဘိုရပ်ကွက်တွင် ှစ်စ်ရပ်ကွက်လုံးဆိုင်ရာ

တိ၌ ု ကျင်းပလျက်ရသ ှိ ည်။ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်မှ ၁၀ ရက်ထိ အသံမစဲမဟာပာန်း

မဟာဘုံကထိန်ကို ကျင်းပခဲ့ရာ ယခုအကိမ်သည်

ရွတ်ဖတ်ပူေဇာ်မည်ြဖစ်ပီး ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်ှင့် ၁၂ ရက်တိုတွင် ှစ်ကျ ိပ်

(၃၉)ကိမ်ေြမာက်ရှိပီြဖစ်ေကာင်း၊

အိုးဘိုရပ်

ရှစ်ဆူဘုရားများ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်အတွင်း ေဒသစာရီကချ ီအပူေဇာ်ခံ

စုေပါင်းဘုံကထိန်၌ အိုးရွက်ပိင်ပွဲ၊ အိုးိုက်ပိင်ပွဲ

မည်ြဖစ်သည်။ ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်တင ွ စ ် ာသင်တက ို မ ် ျားသို ဆွမ်းဆန်ေတာ်လှဒါန်း

စသည့် ေပျာ်ပွဲရင်ပွဲများကို ထည့်သွင်းကျင်းပခဲ့

မည်ြဖစ်ရာ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်တွင် ေစတီေတာ်ရင်ြပင်၌ မိနယ်လုံးဆိုင်ရာ

ေကာင်း

ဆွမ်းဆန်စိမ်းေလာင်းလှမည်ြဖစ်သည်။ ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် ဗုဒါဘိေသက

အိုးဘိုရပ် လူမေရးအသင်းဒုဥက

ဦးသံမဏိက ေြပာသည်။

အေနကဇာတင်ြခင်း၊ အုဏ်ဆွမ်းဆက်ကပ်ြခင်းတိုကို ြပလုပ်မည်ြဖစ်သည်။

"အိုးဘိရ ု ပ် ဘုက ံ ထိန် ကျင်းပလာတာ ကန်ေတာ်

ှစက ် ျ ိပ်ရစ ှ ဆ ် ဘ ူ ရ ု ားများ မိနယ်အတွင်း ေဒသစာရီကချ ီအပူေဇာ်ခရ ံ ာမှရရှိ

တိုေခတ်မှာ (၃၉) ကိမ်ရှိပါပီ၊ အိုးဘိုရပ် ဘုံကထိန်

သည့်အလှေငွများကို ဥကလာပေစတီေတာ်ကီးှင့် အရန်ေစတီ ရှစ်ဆူတိုကို

ဟာ စစ်ကင ို ်းမိရဲ ပွသ ဲ ဘင်ေတွမှာ ေနာက်ဆုံးပိတ် ပွဲြဖစ်ပါတယ်။

ေရှးအစ်အဆက်ကတည်းက

ဇာတ်ပွဲ၊ အငိမ့်ပွဲေတွနဲ့ကျင်းပတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ဝ

လုံးေတာ်ြပည့်ေရသကန်းကပ်လှရန်ှင့် ဘက်စုံလုပ်ငန်းများတွင်ထည့်သွင်း ှ စ ် ေလာက် က တည်း ကစပီး

ေပျာ် ပ ွဲ ရ င် ပ ွဲ ေ တွ

လက်ေြပာြပသွားေကာင်း သိရသည်။

ထည့်ပီး ကျင်းပလာခဲ့ပါတယ်"ဟု ၎င်းက ဆက်

အသုံးြပမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

လူေအာင်(ကသာ)

ေအာင်သူရ

ေတာင်ငူ၌ (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့အထိမ်းအမှတ် လက်ေဝှပိင်ပွဲ ကျင်းပ

ေသာက်သုံးေရရှားပါးသည့် ေဒသများ၌ေရရရှိိုင်ေရး ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

ေတာင်ငူ ဇန်နဝါရီ ၄ ေတာင်ငူ၌

(၇၂) ှစ်ေြမာက်

လွတ်လပ်ေရးေန့

အထိမ်းအမှတ်

အြဖစ် ြမန်မာှင့်ထိုင်း အထူးစိန်ေခ ပွဲှင့် အမျ ိးသမီးချန်ပီယံလုပွဲကီးကို

ေကျာက်တလုံးကီး ဇန်နဝါရီ ၄

ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင်

ြပည်နယ်လွတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်

ေတာင်ငခ ူ ိင ု ် မိုးလုေ ံ လလုံ အားကစား

ဦးခွနသ ် ရ ူ ေအာင်၊ ေကျာက်တလုးံ ကီး

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ ေတာင်ငူေဒသခံ

မိအုပခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးေစာချမ်း၊ ဆည်

ဝါသနာရှင် လက်ေဝှအ  ားကစားသမား

ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချေရးဦးစီးဌာန

များက ကားပွအ ဲ ြဖစ် ယှ် ပိင်ကစား

(ေရအရင်း အြမစ်) မှ ဦးတင် ို င ် ေဌး

ပိင်ပွဲတွင်

ကာ ငါးချ ီစိနေ ် ခပွတ ဲ င ွ ် ပထမတွဆ ဲ င ို ်း အြဖစ် ေနူဘ(ီ ေတာင်င)ူ ှင့် ချက်ရာ

(ထိုင်း)တို

အကိတ်အနယ်

၂ မိနစ် ၅၉ စကန့်တွင် ေစာနစ်တရာ

ဖက် (ထိုင်း)တို

ယှ်ပိင်ထိုးရာ ငါးချ ီပွဲပီးသည်အထိ

(ထိုင်း)ကို အလဲထိုးအိုင်ရခဲ့သည်။

ယှ်ပိင်ကရာ

ေနူဘီ (ေတာင်ငူ )က ၂ မိနစ် ၃

အိုင်မေပ

စကန့်တွင် ချက်ရာဖက် (ထိုင်း)ကို

ထိုေနာက် အမျ ိးသမီးချန်ပီယံလုပွဲ

ဝါသနာအိုး များ၊

အိုင်ထိုးသတ်ိုင်ခဲ့သည်။

တွင်

တက်ေရာက်အားေပးကကာ ပရိသတ်

ငါးချ ီ

ဒုတိယတွဲဆိုင်းအြဖစ်

ထွန်းိုင်ဦး(ေတာင်ငူ )ှင့် ဆပ်ချ ီဝါ

သေရပွဲြဖစ်ခဲ့သည်။

ဘေရာနီကာ (ကယန်း)ှင့်

ေစာနစ်တရာ(ထိုင်း)တို

ယှ်ပိင်

ထိုးရာ ဘေရာနီကာ (ကယန်း)က

အား က စား ြမင့် တင် စိတ် လန်း ရင် ဆန့် ကျင် မူး ယစ် ေဆး

အဆိုပါ လက်ေဝှပွဲသို လက်ေဝှ

အကိက် သည်။

ေဒသခံ မ ျား

ပွဲေကာင်းတစ်ပွဲ ြဖစ်ခဲ့ သူရ(ေတာင်င)ူ

ဦးစီးမှး(ဘူမိ)ှင့် သည်

တာဝန်ရှိသူများ

ေကျာက်တလုံးကီးမိနယ်

အတွင်းရှိ ေရရှားပါးသည့် ေဒသများ တွင် ေသာက်သုံးေရရရှ ိ င ို ေ ် ရးအတွက် ဇန် န ဝါရီ ၃ ရက် နံ န က် ၉ နာရီ က ေကျာင်းထိေ ု ကျးရွာ၊ ပင်တန ွ ေ ် ကျးရွာ၊ ေနာင်ဟိုင်းကီးေကျးရွာ၊ ဟမ်းဖိုေပး ေကျးရွာများတွင် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာ ေရးှစ်တွင် ေရရရှိိုင်ေရးကွင်းဆင်း စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ မိနယ်(ြပန်/ဆက်)


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

အထူးဂုဏယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက်ြခင်း ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတုံး၏ ၄-၁-၂၀၂၀ ရက် အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ(် ၁/၂၀၂၀)ြဖင့် ြမန်မာ ိင ု င ် လ ံ မ ူ ကယ်  ဆယ်ေရးအဖွဲ (ရှမး် /ေြမာက်)နာယက ဦးမျ ိးမင်းေဇာ် (ခ)ဦးစို င ်း ဘို ဘို အား သီ ရိ သု ဓ မ မဏိေဇာတဓရဘွဲ ကို ချ ီးြမင့် အပ်င ှ း် ခံရသည့အ ် တွက် အထူးဂုဏယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့် အမျ ိးဘာသာ၊ သာသနာအကျ ိးကို ယခုထက်မက ပိမ ု ထ ို မ်းေဆာင် သယ်ပိုးေဆာင်ရက ွ  ် င ို ပ ် ါေစေကာင်း ဆုမန ွ ေ ် ကာင်းေတာင်းအပ်ပါ သည်။ ဥကှင့်အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ြမန်မာိုင်ငံလူမကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ(ရှမ်း/ေြမာက်) လားးမိ MEIC/MEIS (ြမန်မာ့ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း) ကုန်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းေဟာင်းများ (၁၃)ကိမ်ေြမာက် ြပန်လည်ဆုံစည်းပွဲကျင်းပမည် ကျင်းပမည့်ရက် - ၁၂-၁-၂၀၂၀ ရက် (တနဂေွေန့) ကျင်းပမည့်အချ ိန် - နံနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ မွန်းတည့် ၁၂:၀၀ နာရီထိ ကျင်းပမည့်ေနရာ - (သီရိရတနာခန်းမ) ှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ ဗဟန်း (သီးြခားဖိတ်စာမပိုပါ။) ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအားလုံး တက်ေရာက်ကပါရန် လက်လှဲစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် ဦးဝင်းကည် M.D (ငိမ်း) ၀၉-၇၇၇၄၅၈၂၄၁ ဦးခင်စိုး D.G.M (ငိမ်း) ၀၉-၄၄၈၀၀၀၅၃၈ ဦးကိုကိုကီး G.M (ငိမ်း) ၀၉-၅၁၅၀၀၄၆ ဦးေကျာ်ဝင်း လ/ထ န်(ငိမ်း) ၀၉-၄၂၈၆၃၄၈၄၃ ဦးတင်ေမာင်ဝင်း န်/မှး(ငိမ်း) ၀၉-၅၄၀၃၅၂၆ ဦးြမင့်စိုး လ/ထ န်(ငိမ်း) ၀၉-၂၅၀၃၅၆၉၄၄ ဦးစိုးွန့် ဒုန်မှး(ငိမ်း) ၀၉-၂၆၂၉၉၁၁၇၅ ဦးလှကည် ဦးစီး/ရှိ(ငိမ်း) ၀၉-၂၅၄၂၇၁၇၇၂ ဦးတင်ေအာင် မန်/ဂျာ(ငိမ်း) ၀၉-၅၁၀၈၉၀၇ ဦးသန်းကယ် လ/ထ မန်/ဂျာ(ငိမ်း) ၀၉-၄၄၈၀၃၉၆၄၂ ဦးသိန်းေအာင် မန်/ဂျာ(ငိမ်း) ၀၉-၇၉၅၅၄၀၅၁၈ ဦးမျ ိးွန့် လ/ထ မန်/ဂျာ(ငိမ်း)၀၉-၉၆၁၀၀၂၅၅၁ ဦးလှေဌး လ/ထ န်မှး(ငိမ်း) ၀၉-၇၉၅၃၈၈၉၁၆ ဦးသန်းလွင် ဦးစီး/ရှိ(ငိမ်း) ၀၉-၄၄၃၁၁၅၁၀၈ အကျ ိးေတာ်ေဆာင်အဖွဲ၊ ရန်ကုန်မိ

တရားုံးဝန်ထမ်းမျာ များး လူမကူညီေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖွဲ အမအကိ မအကိမ်ေြမာ ြမာက် က် ဖိတ်ကားလာ

တရားုံးများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆဝ ဲ န်ထမ်းများှင့် အငိမ်းစားဝန်ထမ်းများ၏ လူမကူညီ ေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖွဲမှ အသက်(၇၀)ှစ်အထက် အငိမ်းစားဝန်ထမ်းများ၊ သာသနာ့ေဘာင်သို ရာသက်ပန်ကူးေြပာင်းသွားေသာ ရဟန်း၊ သီလရှင်တိုအား လှဖွယ် ပစည်းများှင့် ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ြခင်း၊ ဆရာသမားများ၊ ေရှေနကီးများ၊ ဝန်ထမ်း မိတေ ် ဆွ များ ြပန်လည်ေတွဆုပ ံ က ဲွ ုိ ေအာက်ပါအတိင ု း် ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ၍ ေလးစားစွာ ဖိတ် ကား အပ်ပါသည်။ ကျင်းပမည့်ေန့ရက် - ၁၂-၁-၂၀၂၀ ရက် (တနဂေ  ွေန့) (၁၃၈၁ခုစ ှ ၊် ြပာသိလ ု ြပည့ေ ် ကျာ် ၃ ရက်) ကျင်းပမည့်အချ ိန် - နံနက် ၉:ဝဝ နာရီမှ မွန်းလွဲ ၁:ဝဝ နာရီထိ ကျင်းပမည့်ေနရာ - ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ကားေတာရလမ်း၊ တရားုံးချပ်ဓမာုံ ဖိတစ ် ာရသည်ြဖစ်ေစ၊ မရသည်ြဖစ်ေစ အသင်းဝင်များ၊ တရားုးံ များမှ(ထမ်း/ငိမး် ) (တရားေရး၊ တရားုံး) ဝန်ထမ်းများ၊ ကန်ေတာ့ခံပုဂိလ်များ၊ ေရှေနများ၊ မိတ်ေဆွများ၊ ေမတာြဖင့် ေငွေကး ကူညီကသူများတိုအား ဖိတ်ကားပါသည်။ ကေရာက်ကပါရန် ပန်ကားမြပပါသည်။ တရားုံးဝန်ထမ်းများ လူမကူညီေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖွဲ ရန်ကုန်ဘတ်(စ်)ကားအများှင့်သက်ဆိုင်ေသာကုမဏီလီမိတက်မှ ေမာ်ေတာ်

ယာ်လင ို ်းများတွင် ခန့်ထားရန်အတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရည်အချင်းှငြ့် ပည့စ ် ုံ ေသာ ယာ်ေမာင်း အလိုရှိပါသည်-

- (င) ယာ်ေမာင်းလိုင်စင်ရှိသူြဖစ်ရမည်။

- အေတွအ ကံရှိေသာ ယာ်ေမာင်းများ ြဖစ်ရမည်။ - အသက်(၃၀)မှ (၅၀)ှစ်အတွင်း ြဖစ်ရမည်။

(မှတ်ချက်-ယာ်ေမာင်းအေတွအ ကံေပမူတည်၍ အသက်ကို

ေလာ့ေပါ့စ်းစားမည်)

- အနည်းဆုံး အေြခခံပညာအထက်တန်းအဆင့်ြဖစ်ရမည်။

- လစာစနစ်ြဖင့် ခန့်ထားမည်ြဖစ်ပီး ညီွတ်မတေသာ ခံစားခွင့်များရှိမည်။

သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့်ြပည်စုံေသာ ေလာက်ထားလိုသူများသည်

စာရိတေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းှင့် ရပ်ကွက်ေထာက်ခံချက် ပူးတွဲ၍

အမှတ်- ၇၊ မိေရှာင်လမ်း၊ ဘွတ်ကီးေကျးရွာ၊ ေထာက်ကန့် (ုံးချပ်)

အမှတ် - ၁၁၈၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်းမကီး၊ အေရှဒဂုံ (YBPC ကားဝင်း)

တိရ ု ှိ HRဌာနများတွင် (ေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မှ ၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ ုံးချ ိန်အတွင်း လာေရာက်ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။) အေသးစိတ်စုံစမ်းသိရှိလိုပါက Ph:09-977407652 Website

- yangonbuspubliccompany.com Yangon Bus

Facebook page - Yangon Bus Public Company Limited များတွင်လည်း ဝင်ေရာက်ကည့်ိုင်ပါသည်။

ဖခင်အမည်မှန်

ဆားလင်းကီးမိနယ်၊ ေကးနီမိုင်း အ.ထ.က၊ အမတန်းမှ ေမာင်ိုေလး၏ဖခင် အမည်မှန်မှာ ဦးမိေချာ [၅/ဆလက (ို င ် ) ၀၅၄၇၀၃] ြဖစ်ပါေကာင်း။ ဦးမိေချာ [၅/ဆလက (ိုင်) ၀၅၄၇၀၃]

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါ

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန မေကွးတိုင်းေဒသကီးကုသေရးဦးစီးဌာန (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း) ၁။ မေကွးတိင ု ်းေဒသကီး ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ခိင ု /် မိနယ်ကသ ု ေရးဦးစီးဌာန ှင့် တိုက်နယ်ေဆးုံများတွင် လိုအပ်ေသာ ေဆးဝါးများကို ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၂။ သိြု ဖစ်ပါ၍ လိင ု စ ် င်ရေဆးကုမဏီ  များမှ အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါများ တင်သင ွ ်းရန်င ှ ့် တင်ဒါေအာင်ြမင်ေသာ ကုမဏီ  များမှ တိုင်းေဒသကီးကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ခိုင/် မိနယ်ကသ ု ေရးဦးစီးဌာနရှိ ေဆးသိေ ု လှာင်ခန်းများအေရာက် တင်သင ွ း် ေပးပိရ ု မည်ြဖစ်ပါေကာင်း တင်ဒါေခယူအပ်ပါသည်။ ၃။ တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက်- ၂-၁-၂၀၂၀ ရက် (ကာသပေတးေန့) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက် - ၃-၂-၂၀၂၀ ရက် (တနလာေန့) တင်ဒါပိတ်မည့်အချ ိန် - ၁၆:၀၀ နာရီ ၄။ တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့် ေဆးဝါးစာရင်း အေသးစိတအ ် ချက်အလက် များကို သိရှိလိုပါက ေအာက်ပါလိပ်စာအတိုင်း ုံးချ ိန်အတွင်း လာေရာက်စုံစမ်း ိုင်ပါသည်။ တိုင်းေဒသကီးကုသေရးဦးစီးဌာနမှးုံး မေကွးတိုင်းေဒသကီး ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊ မေကွးမိ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၄၄၉၁၀၄၊ ၀၉-၉၇၈၈၂၆၂၇၃

ကီး ြမန် သစ် ပင် စိုက် ပျ ိး လင် စွမ်း အင် လည်း ရ ြပည် လည်း လှ


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ကမာရွတ် မိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၃၇-G)၊ ေြမကွကအ ် မှတ[် ၁အက်ဖ(် က)/၁၅.ဘီ+၁အက်ဖ် (ခ)/၁.ဘီ+၁ဒီ(၁).ဘီ]၊ (၀.၀၅၀)ဧက၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာ ကန်းေတာ လမ်းှင့် ြပည်လမ်းကား၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေရေတာင်ဖွံဖိးတိုးတက်မကုမဏီလီမိတက် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအား ကုမဏီ၏ ကိုယ်စားလှယ်လဲအပ်ြခင်းခံရသူ ေဒထွန်းပပလင်း[၁၂/အလန(ိင ု )် ၀၄၉၆၅၇]က ၂၀၁၆ခုစ ှ တ ် င ွ ် ထုတယ ် ခ ူ ေ ဲ့ သာ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆရ ို န် ေြမပုေ ံ ြမရာဇဝင်မရ ူ င်းမှာ တရားဝင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆို ခဲြ့ ခင်း လုံးဝမရှဘ ိ ဲ မိမသ ိ မ ိ ်းဆည်းထားရာမှ အထားအသိမ ု ှားယွင်း၍ ေပျာက်ဆုံးသွားခဲေ ့ ကာင်း၊ ေပျာက်ဆုံးသွားသည်မှာ မှနက ် န်ေကာင်း အဆိပ ု ါေြမကွက ် င ှ ့် ေြမပုေ ံ ြမရာဇဝင်မရ ူ င်း အား အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ ေရာင်းချထားြခင်း၊ ေပါင်ှံထားြခင်း၊ ေပးကမ်းထားြခင်း၊ စွန့်လတ်ထားြခင်း၊ လှဒါန်းထားြခင်း၊ အာမခံအြဖစ်တင်သွင်းထားြခင်း လုံးဝ မရှိေကာင်း၊ အပ်အရှင်းြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိေကာင်း၊ အကယ်၍ အပ်အရှင်းြပဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ေပေပါက်လာပါက မိမိမှတာဝန်ယူေြဖရှင်းမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ၂၅၁၁-၂၀၁၉ရက်စြွဲ ဖင့် ကျမ်းကျ ိန်ဆထ ို ားေသာ ကျမ်းကျ ိန်လာ (၁)ေစာင်၊ ကုမဏီ  မတ ှ ပ ် တ ုံ င်လက်မတ ှ ၊် သင်းဖွဲမှတတ ် မ်းှငသ ့် င်းဖွဲစည်းမျ်းများ၊ ဒါိက ု တ ် ာအဖွဲ အစည်းအေဝးမှတတ ် မ်း၊ ကိယ ု စ ် ားလှယလ ် စ ဲ ာ၊ ဂရန်မရ ူ င်း၊ ိင ု င ် သ ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားတိက ု ုိ တင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆရ ို န် ေြမပုက ံ ူးေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခင ို လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထား များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဖခင်အမည်မှန်

ဖခင်အမည်မှန်

စစ်ကင ု ိ း် တိင ု း် ေဒသကီး၊ ကန့်ဘလူ မိနယ် ၊ ေညာင် ဇ င်  ကီး ေကျးရွာမှ မှငး် ဝတ်ရည်၏ဖခင် ဦးေမာင်ေမာ်၏ အမည် မ ှ န ် မ ှာ ဦးေမာ် [၅/ကဘလ (ိင ု )် ၀၆၆၀၉၉] ြဖစ်ပါေကာင်း။ ဦးေမာ်

ထားဝယ်မိ၊ ေြမာင်းပုလရ ဲ ပ်၊ (၇၀၂) ဂမာလမ်းေန အထက(၆)-ေြမာင်းပုလ၊ဲ အမတန်းမှ မယွန်းေရရည်င ှ ့် ပမတန်း မှ မဇူးသီရ၏ ိ ဖခင်ဦးမိးု ေထွး၏ အမည်မန ှ ် မှာ ဦးစိုးေအာင်ေထွး[၆/ထဝန(ိင ု )် ၁၀၈၂ ၀၁] ြဖစ်ပါသည်။ ဦးစိုးေအာင်ေထွး

ေတာ မဲ့ ေြမ သား ေရ တိုက် စား ၏

ိုင်ငံ တစ်ဝန်း စိမ်းလန်း ဖို သစ်ပင် စိုက်ပျ ိး ထိန်းသိမ်း စို


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

အထက(၄)ကမာရွတ်၊(၁၂)ကိမ်ေြမာက် အာစရိယပူေဇာ်ပွဲဖိတ်ကားြခင်း အထက(၄)ကမာရွတ်၏ (၁၂)ကိမ်ေြမာက် အာစရိယ ပူေဇာ်ပွဲကို ၂၀၂၀ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၂ရက်(တနဂေွေန့) နံနက် (၉)နာရီတွင် အဆိုပါ ေကျာင်းခန်းမ၌ ကျင်းပြပလုပ် မည်ြဖစ်ပါ၍ ရပ်နီး၊ ရပ်ေဝးမှ ဆရာကီး၊ ဆရာမကီးများှင့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူေဟာင်းများ ဖိတစ ် ာရသည်ြဖစ်ေစ၊ မရသည်ြဖစ်ေစ တက်ေရာက်ကပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။ ပူေဇာ်ပွဲြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီ

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန ကုသေရးဦးစီးဌာန အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီး၊ မေလးမိ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း ၁။ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစအ ် တွက် မေလးမိ၊ အေထွေထွေရာဂါကု ေဆးုံ ကီးတွင် ကုသမခံယလ ူ ျက်ရေ ိှ သာ လူနာများအတွက် အသုးံ ြပရန် (FDA)အသိ အ မှ တ ် ြ ပပီး ြဖစ် သ ည့ ် DRC ရရှိ  ပီး အရည် အ ေသွး ြပည့မ ် ေ ီ သာ ေဆးဝါးများ၊ ဓာတ်ခခ ဲွ န်းသုးံ ေဆးများ၊ ဓာတ်မန ှ ဖ ် လင်င ှ ့် ေဆးရည်များ၊ ေဆးုသ ံ းံု ေဆးပစည်း Consumable များအား ြမန်မာ ကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ေပးသွင်းရန်

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန ကုသေရးဦးစီးဌာန ရန်ကုန်ြပည်သူ့ေဆးုံကီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း ၁။ ရန်ကန ု ြ် ပည်သူ့ေဆးုံ ကီး၌ တက်ေရာက်ကသ ု ကသည့် လူနာများအား ကုသမေပးရာတွင် လိုအပ်သည့် FDA အသိအမှတ်ြပ ေဆးဝါးများ၊ ဓာတ်ခွဲ ခန်းသုံးဓာတ်ေဆးပစည်းများ၊ ဓာတ်မှန်ဖလင်များ၊ ေဆးုံသုံးပစည်းများ (Consumables)ှင့် ေအာက်စဂ ီ ျင်တအ ုိ ား ဝယ်ယမ ူ ည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အစိုးရ အသိအမှတ်ြပ ကုမဏီများထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူအပ်ပါသည်။ ၂။ ေဈးန်းတင်သွင်းလာပုံစံများ

- ၇-၁-၂၀၂၀ ရက် (အဂ ါေန့)

စတင်ေရာင်းချမည့်ရက် တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချ ိန်

- ၇-၂-၂၀၂၀ ရက် (ေသာကာေန့)

၃။ တင်ဒါစည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ ေဆးပစည်းများှင့်ပတ်သက်၍ အေသးစိတအ ် ချက်အလက်များကို သိရလ ှိ ပ ို ါက ရန်ကန ု ြ် ပည်သူ့ေဆးုံ ကီး၊ ေဆးုံအုပ်ကီးုံးသို ုံးချ ိန်အတွင်း လာေရာက်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ ရန်ကုန်ြပည်သူ့ေဆးုံကီး

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၇၀၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၈၃၆/က၊ (အလျား ေပ၂၀xအနံ ေပ၆၀)အကျယ်ရှိ အမှတ်-၈၃၆/က၊ မင်းရဲေကာင်းပုံလမ်း၊ (၇၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟု ေခတွင်ေသာ ဦးသက်လွင် အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအမျ ိးအစား ေြမကွက်အပါအဝင် ယင်းေြမကွက ် င ှ ပ ့် တ်သက်ဆက်ယ်  ေသာ အကျ ိးခံစားခွငမ ့် ျားအားလုးံ တိအ ု ား အရပ် ကတိစာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ဝယ်ယူလက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ထားသူ ေဒယ်ယ်ြမင့[် ၁၂/ ဒဂတ(ိင ု )် ၀၁၉၅၄၉]ထံမှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွြဖစ်သမ ူ ှ ေငွအေြပအေကျေပးေချပီး အပီး အပိင ု ် လေ ဲ ြပာင်းဝယ်ယထ ူ ားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိေ ု ကာင့် အဆိပ ု ါေြမကွက ် င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ကန့်ကွက်လိုပါက က်ုပ်တိုထံသို ဤေကာ်ြငာစာ ပါရှိသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား မူရင်းများှင့်တကွ ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒကာညိှင်းရည်(LL.B)

ေသွးသည် အသက်

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၉၅)

ေဒြမတ်သီတာေအာင်(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၅၁)

အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၂

ဗလငါးတန် ဖွံဖိးဖို စာအုပ်စာေပ ေလ့လာစို

ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ ၂။ တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းချက်များအား အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ှိ ပ ို ါက ေဆးုံအုပ်ကီးုံးတွင် ုံးချ ိန်အတွင်း လာေရာက်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ ၃။ ေဈးန်းတင်သွင်းလာပုံစံများ- ၇-၁-၂၀၂၀ ရက် စတင်ေရာင်းချမည့်ရက် တင်ဒါေလာက်လာပိတ်မည့် - ၆-၂-၂၀၂၀ရက်၊ ညေန ၄:၀၀ နာရီ ရက်ှင့်အချ ိန် တင်ဒါေကာ်မတီ အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီး၊ မေလးမိ


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

တင်ဒါအမှတ် MYA/002 19 2602 (လုပ်ငန်း)ေခယူြခင်း အသိေပးစာ ေခါင်းစ်။ ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိုင်း၊ ကျ ိင်းတုံမိနယ်တွင် စာသင်ေကျာင်းအေဆာက်အဦး (၃)လုံး ေဆာက်လုပ်ြခင်း ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်ှင့် the Grand Duchy of Luxembourg တို၏ အစိုးရများမှ ဘာေရးအရင်းအြမစ်များရရှိေနေသာ စီမံကိန်း MYA/002 ၏ မူေဘာင်အရ ဤတင်ဒါဖိတ်ေခြခင်းအသိေပးစာသည် ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်ှင့် the Grand Duchy of Luxembourg တို၏ အစိုးရများထံမှ ေငွေကးအေထာက်အပံ့များကို ရရှိထားေသာ စီမံကိန်း MYA/002၏ကိုယ်စား၊ လူဇင်ဘတ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ထုတ်ြပန်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၁။

စီမံကိန်း၏ အချက်အလက်များှင့် ဘာေငွအရင်းအြမစ် (က) ေခါင်းစ်။ စီမံကိန်း MYA/002 - ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိုင်းေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် ထပ်ေဆာင်းစီမံကိန်း (ခ) ဘာေငွအရင်းအြမစ်။

၂၀၁၇ ခုစ ှ ၊် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်တင ွ ် စီမက ံ န ိ း် ၏ နားလည်မစာခ  န်လာတွ  ငေ ် ဖာ်ြပထားသည့် ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်င ှ ့် the Grand

(ဂ) ဘာေရးအေြခအေန။

ခွင့်ြပချက်ရရှိပီး ြဖစ်ပါသည်။

Duchy of Luxembourg တို၏ အစိုးရများထံမှ ရရှိပါသည်။ ၂။

စာချပ်၏ေဖာ်ြပချက်များ (၁) စာချပ်အမျ ိးအစား။ လုပ်ငန်း (၂) ေခါင်းစ်။ ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိုင်း၊ ကျ ိင်းတုံမိနယ်တွင် စာသင်ေကျာင်းအေဆာက်အဦ(၃)လုံး ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ (၃) ကိုးကားနံပါတ်။ MYA/002 19 2602 (၄) တင်ဒါ (Lots) အေရအတွက်။ ၃ ခု (၅) (Lots) အုပ်စုဖွဲြခင်း။ မရှိပါ။

၃။

အရည်အချင်းြပည့်မီမှင့် အကဲြဖတ်မစံ (က) မူလအစ။ ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ (ခ) အရည်အချင်းြပည့်မီမ။ အေထွေထွစည်းမျ်းများ၏ ကျင့်ဝတ်များှင့် ေကာင်းမွန်ေသာရပ်တည်မ ေဖာ်ြပချက်များထဲတွင်ပါဝင်ေသာ စံှင့်ကိုက်ညီသည့် ကုမဏီများ (ဂ) အကဲြဖတ်မ။ စီမံခန့်ခွဲမှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိုက်ညီပီး ေဈးန်းအနည်းဆုံးတင်သွင်းသည့်တင်ဒါအား စာချပ်ချပ်ဆိုသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ (ဃ) ြခားနားချက်များ။ မည်သည့်ြခားနားချက်များကိုမှ စ်းစားေပးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။

၄။

ေနရာှင့်အချ ိန်သတ်မှတ်ချက်

အစုရှယ်ယာေလာ့ချြခင်း

(၁) စီမံကိန်း၏တည်ေနရာ။ ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိုင်း (၂) စာချပ်၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရမည့်ေနရာှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရမည့်အချ ိန်ကာလ

ကန်ေတာ်များ Asia Rising Star Co.,Ltd ဒါိုက်တာအဖွဲ၏ ၂၀၁၉

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရမည့်ေနရာ

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရမည့်အချ ိန်လုပ်ငန်းယာယီလက်ခံထိုးပီး ချ ိန်အထိ(ရက်)

အလျား ၁၄၀ ေပ x အနံ ၃၀ ေပ၊ R.C(၂ထပ်)အေဆာက်အဦး(၁)လုံး

အေမာေဒေကျးရွာ၊ နမ့်အင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ကျ ိင်းတုံမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်အေရှပိုင်း

၂၀၀

ဟဖူးမားေကျးရွာစာသင်ေကျာင်း အေဆာက်အဦးေဆာက်လုပ်ြခင်း

အလျား၉၀ေပxအနံ၃၀ေပ၊ Steel Structure (၁)ထပ်အေဆာက်အဦး(၁)လုံး၊ (၃)ခန်းတွဲအိမ်သာှင့်လက်ေဆးေနရာ ၁ ခု

ဟဖူးမားေကျးရွာ၊ နားေပေကျးရွာအုပ်စု၊ ကျ ိင်းတုံမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်အေရှပိုင်း

၁၁၀

မမိုတိုေကျးရွာစာသင်ေကျာင်း အေဆာက်အဦးေဆာက်လုပ်ြခင်း

အလျား၉၀ေပxအနံ၃၀ေပ၊Steel Structure (၁)ထပ်အေဆာက်အဦး(၁)လုံး၊ (၃)ခန်းတွဲအိမ်သာှင့်လက်ေဆးေနရာ ၁ ခု

မမိုတိုေကျးရွာ၊ ေနာင်ေတာင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ကျ ိင်းတုံမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်အေရှပိုင်း

၁၁၀

Lot

Lots အလိုက်လုပ်ငန်းအမည်

Lot 1

အေမာေဒေကျးရွာစာသင်ေကျာင်း အေဆာက်အဦးေဆာက်လုပ်ြခင်း

Lot 2

Lot 3

အဓိက စံသတ်မှတ်ချက်များ

(ဂ) တင်ဒါသက်တမ်းကာလ။ တင်ဒါလက်ခံရရှိချ ိန်မှစ၍ ရက်ကိုးဆယ် အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် (က) တင်ဒါချ ီးြမင့်ြခင်းအာဏာရှိသူ။ လူဇင်ဘတ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း (ခ) စာချပ်ချပ်ဆိုြခင်းအာဏာရှိသူ။ အေြခခံပညာေရးဦးစီးဌာန (ဂ) အကျ ိးခံစားခွင့်ရှိသူ။ အေမာေဒေကျးရွာ၊ ဟဖူးမားေကျးရွာှင့် မမိုတိုေကျးရွာ (ဃ) လုပ်ငန်းကီးကပ်သူ။ The Best 5 ကုမဏီလီမိတက် (င) အလှရှင်။ Grand Duchy of Luxembourg (စ) အလှရှင်ကိုယ်စားလှယ်။ လူဇင်ဘတ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း ၆။ တင်ဒါပုံစံှင့်စာရွက်စာတမ်းများ (က) တင်ဒါပုံစံှင့်စာရွက်စာတမ်းများရယူရန်။ တင်ဒါပုံစံကို mya002@luxdev.lu သို အီးေမးလ်သို ေတာင်းခံြခင်းြဖင့် ရရှိိုင်ပါသည်။ (ခ) တင်ဒါပုံစံှင့်စာရွက်စာတမ်းများအတွက်ေဆွးေွးြခင်း။ တင်ဒါပုံစံကို အထက်ေဖာ်ြပပါအီးေမးလ်သို စာြဖင့်ေရးသားေမးြမန်း ေဆွးေွးတိုင်ပင်ိုင်ပါသည်။ (ဂ) လက်ေရးြဖင့်ေရးထားေသာ အသိေပးချက်များှင့် သတင်းဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မများကိ  ု အထက်ေဖာ်ြပပါ အီးေမးလ်သို မြဖစ်မေန ေပးပိုရပါမည်။ (ဃ) လိုအပ်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များကို ေတာင်းဆိုရမည့်ေနာက်ဆုံးရက်။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် ေနာက်ဆုံးရက်မတိုင်ခင်(၁၀)ရက်။ (င) အီးေမးလ်ြဖင့် တင်ဒါတင်သွင်းသူများထံ ရှင်းလင်းချက်များေပးပိုမည့်ေနာက်ဆုံးရက်။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် ေနာက်ဆုံးရက်မတိုင်ခင်(၄)ရက်။ ၇။ ဘာသာစကား၊ ေငွေကးအမျ ိးအစား ၊ တင်ဒါတင်သွင်းြခင်းှင့် တင်ဒါဖွင့်ြခင်း (က) ဘာသာစကား။ အဂလိပ်ဘာသာ (ခ) ေငွေကးအမျ ိးအစား။ ကျပ်ေငွ (ဂ) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်လိပ်စာှင့်တင်ဒါဖွင့်မည့်လိပ်စာ။ မူရင်း(၁)စုံှင့် မိတ(၂)စုံကို ေအာက်ပါလိပ်စာသိုေပးပိုရန် စီမံကိန်း MYA/002 ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိုင်း ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် ထပ်ေဆာင်းစီမံကိန်း လိပ်စာ။ ရှမ်းြပည်နယ်ုံးခွဲ(ကျ ိင်းတုံ) ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန ုံးအေဆာက်အဦး ပထမထပ်၊ မိသစ်ရပ်ကွက်(၃)၊ ကျ ိင်းတုံမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိုင်း။ (ဃ) တင်ဒါေနာက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက်ှင့်အချ ိန်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၃ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ၊ (ေဒသစံေတာ်ချ ိန်) (င) တင်ဒါဖွင့်ေဖာက်မည့်ရက်ှင့်အချ ိန်။ တင်ဒါေနာက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက် ကုန်ဆုံးပီးေနာက် ချက်ချင်းေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ၈။ အာမခံြခင်း (က) တင်ဒါအာမခံချက်။ မသက်ဆိုင်ပါ (ခ) စွမ်းေဆာင်ရည်အာမခံ။ မသက်ဆိုင်ပါ (ဂ) အြခားအာမခံ။ မသက်ဆိုင်ပါ။ ၉။ ေငွေပးေချမ စာချပ်၏တစ်စတ ိ တ ် စ်ပင ို ်းြဖစ်ေသာ ရထိက ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ည့် ေငွေပးေချမအားလုံးကို MYA/002 စီမက ံ န ိ ်းကိယ ု စ ် ား လူဇင်ဘတ်ဖံွ ဖိးတိးု တက်ေရး ေကာ်ပေ ို ရးရှင်းမှ ေဆာင်ရက ွ ပ ် ါမည်။ ၁၀။ တင်ဒါအချက်အလက်ဆိုင်ရာ အစည်းအေဝးှင့်/ သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်ေလ့လာေရး (က) မြဖစ်မေနတက်ေရာက်ရမည့် တင်ဒါအချက်အလက်ဆိုင်ရာ အစည်းအေဝး။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လ ၂၃ ရက်၊ ကာသပေတးေန့၊ နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင် အထက်ေဖာ်ြပ ပါလိပ်စာတွင် ြပလုပ်သွားပါမည်။ (ခ) မြဖစ်မေနတက်ေရာက်ရမည့် လုပ်ငန်းခွင်ေလ့လာေရး။ တင်ဒါအချက်အလက်ဆိုင်ရာ အစည်းအေဝးြပလုပ်ပီးပီးချင်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ သတိြပရန်။ တတ်ေရာက်မည့်သူသည် မှတ်ပုံတင်ကတ်ြပား၊ ကုမဏီ၏ တက်ေရာက်ခွင့်ြပစာ (သိုမဟုတ်)ကုမဏီ၏ မိတ်ဆက်စာသယ်ေဆာင်လာရပါမည်။ မည်သည့် တက်ေရာက်သူမှ ကုမဏီတစ်ခုထက်ပို၍ ကိုယ်စားြပတက်ေရာက်ြခင်းအား ခွင့်မြပပါ။ လုပင ် န်းခွငေ ် လ့လာေရးှင့် တင်ဒါြပင်ဆင်ြခင်းအတွက် ကုနက ် ျေငွများ။ တင်ဒါြပင်ဆင်ြခင်း၊ တင်ဒါတင်သင ွ ်းြခင်းှင့် လုပင ် န်းခွငေ ် လ့လာေရးများအတွက် တင်ဒါတင်သင ွ ်းသူမှ ကျခံရသည့် မည်သည့်ကုန်ကျေငွကိုမှ ြပန်ထုတ်ေပးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၁၁။ ြဖည့်စွက်(သိုမဟုတ်)အပိုေဆာင်းဝန်ေဆာင်မများ စာချပ်သည် မည်သည့က ် န ု ပ ် စည်းများ အပိေ ု ဆာင်း သိမ ု ဟုတ် ြဖည့စ ် က ွ ဝ ် ယ်ယြူ ခင်းများ မပါဝင်ပါ။ (အစပိင ု ်းတွငမ ် ပါဝင်ေသာ) အပိေ ု ဆာင်း သိမ ု ဟုတ် ြဖည့စ ် က ွ ဝ ် ယ်ယြူ ခင်းများ လိုအပ်သည့် အေြခအေနှင့်ြဖစ်ေပပါက ထိုတန်ဖိုးသည် မူလစာချပ်တန်ဖိုး၏ အများဆုံး ၁၀၀% အြဖစ်သို သတ်မှတ်ထားပါမည်။ ၁၂။ အပိုေဆာင်းအချက်အလက်များ။ တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများတွင်ကည့်ရန် ၅။

သစ်ေတာမှနလ ် င် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းက

ခုစ ှ ၊် ိဝ ု င်ဘာလ ၁၄ ရက်တင ွ ် ြပလုပခ ် သ ဲ့ ည့် အစုရယ ှ ယ ် ာရှငမ ် ျား အစည်း

အေဝး ေဆွးေွးဆုးံ ြဖတ်ချက်အရ မတည်ေငွ ၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ကျပ်သန ိ း် တစ်သိန်းမှ ၁၅၀၀၀၀၀၀၀၀ ကျပ်သိန်းတစ်ေသာင်းငါးေထာင်တိတိသို

ေလာ့ချသွားရန် ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်အားလုံးမှ သေဘာတူဆုံးြဖတ်ခဲ့ကပါ သည်။

Asia Rising Star Co.,Ltd

ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၅၁၄၂၉၀၈

တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ေြမာင်းလမ်း၊ အမှတ်-၂၂(က)ရှိ ေြမညီ+ပထမထပ် ဝမ်းဆက်တိုက်ခန်း တစ်စုံအပါအဝင် အြခားကိစရပ်များှင့် ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဓမရာဇာလမ်း၊ အမှတ်-၅၅တွင် ေခတ ေနထိင ု လ ် ျက်ရေ ှိ သာ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွြဖစ်သူ ေဒနီလာဖိး [၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၁၄၃၈၀၅]၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒနီလာဖိးက ဦးမင်းသက်ထွန်းအေပတွင် "အကင်လင်မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်း ြပတ်စ၍ ဲ လင်မယားှစဦ ် းပိင ု ပ ် စည်းများအား ခွေ ဲ ဝေပးေစလိမ ု "ကိ " ု ရန်ကန ု အ ် ေရှပိင ု ်းခိင ု ် တရားုံး၌ တရားမကီးမအမှတ-် ၈၇၁/၂၀၁၈ ြဖင့် ၂၀-၁၂-၂၀၁၈ ရက်တင ွ ် စတင်တရားစွဆ ဲ ို ခဲ့ရာ ခွဲေဝရမည့် လင်မယားှစ်ဦးပိုင်ပစည်း၌ အထက်ေခါင်းစ်ပါ ဝမ်းဆက်တိုက်ခန်း တစ်စပ ုံ ါဝင်ပီး ယင်းှငပ ့် တ်သက် ၍ တရားုံးေတာ်က မည်သမ ူ ပိင ု ဆ ် င ို ေ ် ကာင်း အပီးသတ် ဆုံးြဖတ်ရြခင်းမရှိေသးပါ။ ေဒနီလာဖိးှင့် ဦးမင်းသက်ထန ွ ်းတိသ ု ည် ၇-၃-၂၀၁၈ ရက်မစ ှ ၍ အကင်လင်မယား အြဖစ် ေပါင်းသင်းြခင်းမရှိေတာ့သြဖင့် ဦးမင်းသက်ထွန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ေငွေကး ြပဿနာများအပါအဝင် အြခားကိစရပ်အဝဝတိုသည်လည်း ေဒနီလာဖိးှင့် မည်သိုမ သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့ပါေကာင်းှင့် အထက်ေခါင်းစ်ပါ ဝမ်းဆက်တိုက်ခန်းတစ်စုံှင့် ပတ်သက်၍ တရားုံးမှ အပီးသတ်အမိန့် မချမီအေတာအတွင်း မည်သမ ူ  ေရာင်းချ၊ ေပါင်၊ှံ ေပးကမ်း၊ စွန့်လတ်၊ လှဒါန်းြခင်းှင့် တစ်နည်းနည်းြဖင့် လဲေြပာင်းြခင်းတိုကို ြပလုပ် ေဆာင်ရွက်ခွင့်မရှိပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားသူ

လဲအပ်န်ကားချက်အရ

ေဒနီလာဖိး

ဦးစိုးပိုင်(စ်-၅၆၈၈) LL.B,D.B.L,D.M.L

ေဒတင်တင်ညိ (စ်-၈၃၈၉) LL.B,D.B.L,D.I.L

တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ အမှတ် ၁၀/၁၂(ပထမထပ်)၊ အခန်းအမှတ်-၁၀၄(E)၊ ၃၅ လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၆၉၅၁၅၉၆၃၉၊ ၀၉-၅၁၅၉၆၃၉


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

ဇလွန်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်) ၂၀၂၀ခုှစ် (၅၆)ကိမ်ေြမာက် ဘိုးဘွားကန်ေတာ့ပွဲ ပညာရည်ခန်ဆုေပးပွဲှင့် ှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကတ်အစည်းအေဝ: "ဖိတ်ကားလာ" ေန့ရက် ၂၆-၁-၂၀၂၀ရက် အချ ိန် နံနက် ၉:၀၀ နာရီ ေနရာ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးဓမာုံ ဘိုးဘွားကန်ေတာ့ပွဲ၊ ပညာရည်ခန်ဆုေပးပွဲှင့် ှစ်ပတ်လည် သင်းလုံးကတ် အစည်းအေဝးကို အထက်ပါအစီအစ်အတိင ု း် ကျင်းပြပလုပမ ် ည်ြဖစ်ပါသည်။ (၇၅)ှစ် ြပည့်မီေသာ ဘိုးဘွားများ၊ ၂၀၁၉ခုှစ်၊ တကသိုလ်ဝင်တန်း ဂုဏ်ထူးရေကျာင်းသူ၊ ေကျာင်းသားများသည် ၁၂-၁-၂၀၂၀ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ စာရင်းေပးသွင်းိင ု ် ကသည်။ ဖိတ်စာရသည်ြဖစ်ေစ၊ မရသည်ြဖစ်ေစ ဇလွန်အသင်းသူ/အသင်းသားများှင့် မိသားစုဝင်များအားလုးံ ေပျာ်ေပျာ်ရင်ရင် တက်ေရာက်ကပါရန် ေလးစားစွာဖိတ် ကား အပ်ပါသည်။ နံနက်စာြဖင့် ဧည့်ခံပါမည်။ ဆက်သွယ်ရန်ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း (ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၃၃၁၆)၊ ဦးလှြမင့်ဦး (ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၇၈၀၆၂၂) ဦးေအးေကျာ် (ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၈၂၄၃)၊ ဦးေအးစန်း (ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၅၆၅၆) အမေဆာင်အဖွဲ ဇလွန်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

အထက (၃) သဃန်းကန်း (၁၅)ကိမ်ေြမာက် ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ပွဲ ကျင်းပမည် အထက(၃) သဃန  ်းကန်း ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူေဟာင်းများ၏ (၁၅)ကိမေ ် ြမာက် ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ပက ဲွ ုိ ၉-၂-၂၀၂၀ရက်(တနဂေ  ွေန့)၊ နံနက် ၈:၃၀ နာရီတင ွ ် ြမညီလာခန်းမ အထက (၃) သဃန  ်းကန်း၌ စည်ကားသိက ု ် မိက်စွာကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ၍ ှစ်စ်အပူေဇာ်ခံ ဆရာကီး၊ ဆရာမကီးများ သည် ဖိတ်စာရသည်ြဖစ်ေစ၊

မရသည်ြဖစ်ေစ

အပူေဇာ်ခံကေရာက်

ေပးပါရန်ှင့် အထက(၃)သဃန်းကန်းတွင် ပညာသင်ကားခဲ့ကေသာ ေကျာင်းသား/ ေကျာင်းသူများ အားလုးံ တက်ေရာက်ကပါရန် ေလးစားစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ အလှေငွများထည့ဝ ် င်ရန်င ှ အ ့် ေသးစိတသ ် ရ ိ လ ှိ ပ ို ါက ဆက်သယ ွ ရ ် န် ၁။ ဦးခင်ေမာင်ွန့်

၀၉-၅၀၆၃၀၉၀

၂။ ဦးေဇာ်မင်းိုင်

၀၉-၅၄၀၇၀၈၇

၃။ ေဒခင်ခင်ြမ

၀၉-၂၅၃၈၄၈၃၇

၄။ ေဒအမာစီ(ေကျာင်းအုပ်ကီး) ၀၁-၃၅၆၅၁၈၂ ၅။ ဦးစိုးသွင်ေအာင်

၀၉-၄၅၉၁၉၆၉၉၆

၆။ ဦးမျ ိးလွင်

၀၉-၄၄၃၀၈၅၈၉၂

သူနာြပတကသိုလ်၊ ရန်ကုန် (၂၆)ကိမ်ေြမာက်ဘွဲှင်းသဘင်ေလာက်လာ ေခယူြခင်း ၁။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်ှစ်အတွင်း ၂၀၁၉ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပ စစ်ေဆးသည့် ဒုတယ ိ ှစသ ် န ူ ာြပမဟာသိပ(ံ ဘွဲလွန)် (၁/၂၀၁၉)သင်တန်း ေအာင်ြမင်ပီး သူများ၊ ၂၀၁၉ခုှစ်၊ မတ်လအတွင်း ကျင်းပစစ်ေဆးသည့် အေရးေပသူနာြပစုမ ပညာဒီပလိုမာ (၁/၂၀၁၈)သင်တန်းေအာင်ြမင်ပီးသူများ၊ ၂၀၁၉ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ အတွင်း ကျင်းပစစ်ေဆးသည့် အထူးြပသူနာြပဒီပလိမ ု ာ (၉)လသင်တန်းေအာင်ြမင်ပီး သူများ၊ ၂၀၁၉ခုစ ှ ၊် ေအာက်တဘ ို ာလအတွင်း ကျင်းပစစ်ေဆးသည့် ဒုတယ ိ ှစသ ် န ူ ာြပ သိပံ(ေပါင်းကူး)(၁/၂၀၁၉)သင်တန်း ေအာင်ြမင်ပီးသူများ၊ ၂၀၁၉ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ အတွငး် ကျင်းပစစ်ေဆး သည့် ဒုတယ ိ ှစသ ် န ူ ာြပသိပ(ံ ေပါင်းကူး)(၁/၂၀၁၉)သင်တန်း (ေနာက်ဆက်တွဲ)ေအာင်ြမင်ပီးသူများ၊ ၂၀၁၉ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပ စစ်ေဆးသည့် စတုတှ  စသ ် န ူ ာြပသိပ(ံ ပုမ ံ န ှ )် (၁/၂၀၁၉)သင်တန်း ေအာင်ြမင်ပီးသူများ၊ ၂၀၁၉ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပစစ်ေဆးသည့် စတုတှစ်သူနာြပသိပံ (ပုံမှန်) (၁/၂၀၁၉)သင်တန်း(ေနာက်ဆက်တွဲ) ေအာင်ြမင်ပီးသူများ ၂၀၁၉ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ အတွငး် ကျင်းပစစ်ေဆးသည့် သူနာြပသိပ(ံ ေပါင်းကူး)(On Campus)(၁/၂၀၁၉)သင်တန်း ေအာင်ြမင်ပီးသူများအတွက် ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနားကို ေအာက်ပါအစီအစ်အတိင ု ်း ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ၂။ ကျင်းပမည့်ေန့ရက်

- ၈-၂-၂၀၂၀(စေနေန့)

ကျင်းပမည့်အချ ိန်

- နံနက် ၉:၀၀နာရီ

ကျင်းပမည့်ေနရာ

- ရန်ကုန်တကသိုလ်၊ ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ။

အစမ်းေလ့ကျင့်မည့်ေန့ရက်

- ၇-၂-၂၀၂၀(ေသာကာေန့)

အစမ်းေလ့ကျင့်မည့်အချ ိန်

- နံနက် ၉:၀၀နာရီ

ေလာက်လာပိတ်မည့်ေန့ရက်

- ၁၇-၁-၂၀၂၀(ေသာကာေန့) ၁

၃။ ဘွဲ ေလာက် လ ာပုံ စံ မ ျားကို (၂"x ၁ ၂ ")အရွ ယ ် ေရာင် စုံ ဓာတ် ပုံ( ၃)ပုံ  ှ င့ ် အ တူ ဤတကသိုလ်၊ စာေမးပွဲေရးရာဌာနစိတ်တွင် ြဖည့်စွက်ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။

၄။ ဘွဲှင်းသဘင်တက်ေရာက်လိုသူများသည် ဘွဲှင်းသဘင်ေကး ၁၅၀၀/-(ကျပ် တစ်ေထာင့်ငါးရာတိတိ) အေဝးေရာက်ဘွဲယူလိုသူများသည် ဘွဲှင်းသဘင်ေကး ၁၀၀၀/- (ကျပ်တစ်ေထာင်တိတ)ိ ေပးသွင်းရမည်။ ၅။ ဘွဲတက်ေရာက်ယမ ူ ည့အ ် မျ ိးသားများသည် ြမန်မာဝတ်စ၊ုံ တိင ု ်းရင်းသားဝတ်စ(ုံ သိ)ု အေနာက်တင ို ်းဝတ်စအ ုံ ြပည့် (ေဘာင်းဘီရည ှ ၊် ကုတအ ် က ျ ီ၊ နက်ကတိင ု )် ှင့် အမျ ိးသမီး များသည် ြမန်မာ့ယ်ေကျးမှင့် ကိုက်ညီေသာ ြမန်မာထဘီ၊ အက ျ ီှင့် တိုင်းရင်းသား ဝတ်စုံကိုသာ ဝတ်ဆင်ရပါမည်။ ၆။ ဘွဲ ဝတ်စင ံု ာှ းရမ်းခွငေ ့် လာက်လာများကို ၃-၂-၂၀၂၀ရက်မစ ှ ၍ ထုတေ ် ပးမည်ြဖစ်ပါ သည်။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို ဤတကသိုလ်၊ စာေမးပွဲေရးရာဌာနစိတ် (ဖုန်း၀၁-၂၂၂၈၈၃၊ ၂၂၂၈၈၄၊ ၂၂၂၈၈၅)သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ အမိန့်အရခင်ြမတ်မွန် ေမာ်ကွန်းထိန်း သူနာြပတကသိုလ်၊ ရန်ကုန်


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ပခုကမိ၊ မဟာဝိဇယာရာမပါဠိတကသိုလ် အေရှတိုက်ကီး၏ တိုက်တည်သက်တမ်း ှစ်(၁၀၀)ြပည့် ပူေဇာ်ပွဲ းေဆာ်လာ ြမန်မာသကရာဇ် ၁၂၈၁ ခုစ ှ ၊် တပိတ ု လ ွဲ ြပည့ေ ် ကျာ် ၅ ရက်၊ ခရစ်စ ှ ် ၁၉၂၀ခုစ ှ ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် မဟာဝိဇယာရာမ ပထမအာဒိသမုာပက အဘိဓဇမဟာရဂုု ဘဒဇဝန မဟာေထရ်ြမတ်ကီး စတင်ဦးစီးတည်ေထာင်ေတာ်မူခဲ့ေသာ ပခုကမိ၊ မဟာဝိဇယာရာမပါဠိတကသိုလ် အေရှတိုက်ကီး၏ တိုက်တည်သက်တမ်း ှစ်(၁၀၀)ြပည့်ေြမာက်သည့် ရာြပည့ပ ် ေ ူ ဇာ်ပွဲ မဂလ  ာအခမ်းအနားကို ိင ု င ် ေ ံ တာ် ဩဝါဒါစရိယ အဘိဓဇမဟာရဂုု ဘဒေနမိ မဟာေထရ်အရှငြ် မတ်ကီး အား အမှးထားလျက် တပည့် သံဃာ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများက ေကာဇာသကရာဇ် ၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလြပည့်ေကျာ် ၃ ရက်၊ ၁၁-၂-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့)၊ ည ၇ နာရီတွင် အကိတရားပွဲ၊ တပိုတွဲလြပည့်ေကျာ် ၄ ရက်၊ ၁၂-၂-၂၀၂၀(ဗုဒဟူးေန့)၊ ည ၇ နာရီတွင် ပရိယတ်သာသနာ ေရရှည်တည်တံ့ြပန့်ပွားေရးအတွက် အ ကံြပတိုင်ပင်ေဆွးေွးြခင်း၊ တပိုတွဲလြပည့်ေကျာ် ၅ရက်၊ ၁၃-၂-၂၀၂၀(ကာသပေတးေန့)၊ နံနက် ၉ နာရီတင ွ ် မဟာေထရ်ကီးများထံမှ ဩဝါဒခံယြူ ခင်းှင့် မွနး် လွဲ ၁ နာရီတင ွ ် မဟာဝိဇယာရာမ တိက ု တ ် ည်ရာြပည့် ေရစက်ချေအာင်ပမ ွဲ ဂလ  ာ အခမ်းအနားကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ပင့သ ် ဃ ံ ာေတာ်အပါး(၁၁၀၀) တိုအား တစ်ပါးလင် နဝကမအလှေတာ်ေငွ ငါးေသာင်းကျပ်စီ လှဒါန်းပူေဇာ်မည်ြဖစ်ပါ၍ မဟာဝိဇယာရာမ ွယ်ဖွား တပည့သ ် ဃ ံ ာေကျာင်းသား ေဟာင်းများအေနြဖင့် ပင့ေ ် လာက်လာရသည်ြဖစ်ေစ၊ မရသည်ြဖစ်ေစ ပခုကမိ၊ မဟာဝိဇယာရာမ ပါဠိတကသိလ ု ် (အေရှတိက ု )် ၊ အေသာကာုေ ံ ကျာင်းတိက ု ် ကီးသို အချ ိန်မီ ကေရာက်ညမ ီ ူ ပူေဇာ်င ို ပ ် ါရန် းေဆာ်အပ်ပါသည်။ ကုသိုလ်ရှင်များအေနြဖင့် မိမိတိုသဒါတရားအေလျာက် တတ်စွမ်းသမ ပရိယတိဓမပူဇာအြဖစ် လှဒါန်းလိုပါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များသို ဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင်ပါသည်ဦးဇဋိလ တိုက်အုပ်နာယကဆရာေတာ် ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၀၄၀၄၄၁ ဦးစိမာ ဘာေငွရှာေဖွေရး ဖုန်း-၀၉-၂၃၀၀၄၉၁ ဦးလှဝင်းိုင် ဘာေရးမှး ဖုန်း-၀၉-၂၃၀၀၈၃၈ ဦးကိုလင်း ေဂါပကအဖွဲုံး ဖုန်း-၀၉-၄၄၀၂၂၄၁၀၇ ရာြပည့်ပူေဇာ်ပွဲကျင်းပေရးေကာ်မတီ

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန ကျန်းမာေရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန ေဆးတကသိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန် (၅၇)ကိမ်ေြမာက်ဘွဲှင်းသဘင်ေကညာချက် ၁။ ေဆးတကသိလ ု ် (၁)၊ ရန်ကန ု ၏ ် (၅၇) ကိမေ ် ြမာက် ဘွဲ ှငး် သဘင်အခမ်းအနားကို ေအာက်ပါအစီ အစ် အတိုင်း ရန်ကုန်တကသိုလ်၊ ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အစမ်းေလ့ကျင့်ြခင်း - ၂၈-၂-၂၀၂၀ရက် (ေသာကာေန့) နံနက်ပိုင်း ဘွဲယူကမည့်သူများအားလုံး (ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ၊ ပါရဂူဘွဲ၊ ေဆးပညာ မဟာသိပံဘွဲ၊ ဒီပလိုမာဘွဲ၊ ေဆးပညာဘွဲ) ဘွဲ ှင်းသဘင်

- ၂ ၉ - ၂ - ၂ ၀ ၂ ၀ ရ က ် ( စ ေန ေန့ ) ၊ နံ န က ် ပို င ်း ၊ နံ န က ် ( ၈ : ၀ ၀ ) နာ ရီ ၊ (ေဆးပညာဘွဲယူမည့်သူများအားလုံး) ၂၉-၂-၂၀၂(စေနေန့) မွန်းလွပ ဲ င ို ်း၊ မွန်းလွဲ (၂:၀၀) နာရီ၊ (ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ၊ ပါရဂူဘွဲ၊ ေဆးပညာမဟာသိပံဘွဲှင့် ဒီပလိုမာဘွဲယူမည့်သူများအားလုံး)

၂။ ဘွဲှင်းသဘင်တက်ေရာက်ရန် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အကျံးဝင်သူများ ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။ (က) ၂၀၁၉ ခုစ ှ ၊် မတ်လမှစ၍ ေဆးလက်ေတွပါရဂူဘွဲ၊ ပါရဂူဘွဲ၊ ေဆးပညာမဟာသိပဘ ံ ွဲ၊ ဒီပလိမ ု ာဘွဲရ စာေမးပွဲေအာင်ြမင်ပီးသူများ။ (ခ) ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဇွန်လတွင် ေနာက်ဆုံးအမ်ဘီဘီအက်စ်အပိုင်း (ခ) (၆/၂၀၁၇) (၁)ှစ်သင်တန်းှင့် ေနာက်ဆုံးအမ်ဘီဘီအက်စ်အပိုင်း (ခ)(၇/၂၀၁၆) (ေနာက်ဆက်တွဲ) စာေမးပွဲေြဖဆိုေအာင်ြမင်ပီး အလုပ်သင်ဆရာဝန်တာဝန်(၁)ှစ်အြပည့်အဝ ထမ်းေဆာင်ပီးသူများ။ (ဂ) ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလတွင် ေနာက်ဆုံးအမ်ဘီဘီအက်စ်အပိုင်း(ခ) (၆/၂၀၁၇) သင်တန်း (ပုံမှန်) စာေမးပွဲေြဖဆိုေအာင်ြမင်ပီး (ေလာက်လာပိတ်ရက်)တွင် အလုပ်သင်ဆရာဝန် တာဝန်(၁)ှစ် အြပည့်အဝ ထမ်းေဆာင်ပီးသူများ။ (ထိုကာလမတိုင်မီက အလုပ်သင်ဆရာဝန်တာဝန်(၁)ှစ် ထမ်းေဆာင်ပီးဆုံး၍ ဘွဲှင်းသဘင် မတက်ေရာက်ခဲ့သူများသည် အေဝးေရာက်ဘွဲကိုသာ ေလာက်ထားခွင့်ရှိသည်။) ၃။ ဘွဲှင်းသဘင်ေကးမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်။ (က) တက်ေရာက်ဘွဲ

- ၁၅၀၀/- (ကျပ်တစ်ေထာင့်ငါးရာတိတ)ိ

(ခ) အေဝးေရာက်ဘွဲ

- ၁၀၀၀/- (ကျပ်တစ်ေထာင်တိတ)ိ

(ဂ) မိသားစုကျန်းမာေရးေစာင့ေရှ ် ာက်မ - ၈၀၀၀/-(ကျပ်ရှစ်ေထာင်တိတ)ိ ေဆးပညာဒီပလိုမာဘွဲ (ဃ) ဒီပလိုမာဘွဲြပင်ပဆရာဝန်များ

- ၂၅၀၀၀/(ကျပ်ှစ်ေသာင်းငါးေထာင်တိတ)ိ

၄။ ဘွဲှင်းသဘင်ေလာက်လာပုံစံများကို ေဆးတကသိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်၊ ဘွဲလွန်/စာေမးပွဲဌာနမှရယူ၍ ြပည့်စုံစွာြဖည့်စွက်ပီး ေနာက်ဆုံးိုက်ကူးထားေသာ (၁ ၁၂ "x၂") ေနာက်ခံအြပာုေရာင် ကာလာဓာတ်ပုံ

(၃)ပုံ (အမျ ိးသားများသည် လည်ကတုံးရှပ်ှင့်တိုက်ပုံ(သိုမဟုတ်) အေနာက်တိုင်းဝတ်စုံအြပည့်ှင့် အမျ ိးသမီးများသည် ရင်ဖးံု အက ျ ီလက်ရည ှ (် ေြပာင်) နားရွကေ ် ပ၊ ဆံပင်စည်းသည့ပ ် ြံု ဖစ်ရမည်) ပူးတွလ ဲ ျက် ၁၃-၁-၂၀၂၀ ရက်မှ ၇-၂-၂၀၂၀ ရက်ထိ တင်သွင်းကရမည်။ ၅။ ဘွဲှင်းသဘင်အစမ်းေလ့ကျင့ပ ်  ွဲ င ှ ် ဘွဲှင်းသဘင်တက်ေရာက်ရာတွင် အမျ ိးသားများသည် ြမန်မာဝတ်စုံ (လည်ကတုးံ ရှပ ် င ှ တ ့် က ုိ ပ ် )ံု /အေနာက်တင ုိ း် ဝတ်စ/ံု တိင ု း် ရင်းသားဝတ်စံု အမျ ိးသမီးများသည် ြမန်မာဝတ်စံု (လုံချည်၊အက ျ ီ) တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ရမည်။ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ဝတ်ဆင်ြခင်းမရှိသူများကို အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်ခွင့်မြပပါ။ ြမြမမူ ေမာ်ကွန်းထိန်း ေဆးတကသိုလ် (၁) ၊ ရန်ကုန်။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာ်ဝင်လမ်း၊ အမှတ်(၃/က)၊ သီရိရိပ်သာအဆင့်ြမင့်အိမ်ရာရှိ Basement ပါေသာ ခုနစ်ခန်းတွဲ RC (၁၂)ထပ်ခတ ဲွ က ုိ မ ် ှ တိက ု ် (C)၊ အခန်းအမှတ် (C-515)၊ ဧရိယာ (၂၁၀၀) စတုရန်းေပရှိ ကွနဒ ် တ ုိ က ုိ ခ ် န်းှငတ ့် ကွ ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိက ု ုိ အမည်ေပါက်ပင ုိ ဆ ် င ုိ ် ပီးတရားဝင် လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ည်ဟု ဝန်ခံ ကတိြပသူ ဦးဝင်းေမာ် [၁၂/ပဘတ(ိင ု )် ၀၁၁၄၅၄] ထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ုိ မိတေ ် ဆွ ေဒနန်းစံဟမ ွ ် [၁၃/မတန(ိင ု )် ၀၀၈၃၂၉] မှ အပီးအြပတ် ဝယ်ယရ ူ န်စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကညာပါသည့ေ ် န့မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာစာရွက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေန့ရက် ေကျာ်လန ွ သ ် ည်အထိ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ် သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒနန်းစံဟွမ်၏လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၀၅၁) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၅၅) Ph - 09-450023651 Ph-09-254508917 Ph-09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈) တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower ၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သစ် ေတာ နဲ့ သစ် ပင် ချစ် ခင် တဲ့ လူ မျ ိး သစ် ပင် ကို ှစ် စ် စိုက် ေရ တိုက် ကို စိုး


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

မူးယစ် ဆန့်ကျင် ေအာင်ပွဲဆင် ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း

ကမာေရးရာ အမှတ(် ၆) ထွကရ ် ှိ

ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ပွဲ ကျင်းပေရးေကာ်မရှင်

ှစ်လတစ်ကိမ်ထုတ် ကမာေရးရာ (Global Affairs) အမှတ် ၆၊

ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ ထွက်ရှိလာသည်။ ယခုစာေစာင်တွင် ဘာလင်တံတိုင်း ပိကျြခင်း ှစ် ၃၀ အလွန်၊ အေမရိကန်ိုင်ငံြခားေရးေပလစီရဲ အေမှာင်

ေခတ်၊ ဥေရာပမိုက်ဂေရးရှင်းြပဿနာတိုကို အထူးေဆာင်းပါးအြဖစ် ေဖာ်ြပထားသည်။ ၂၀၁၉ ထူးြခားေသာ ကမာ့ြဖစ်ရပ်များ၊ အေကာင်း ြမင်မေနာက် စိုးရိမ်ဖွယ် အိိယစီးပွားေရး၊ တုတ်လမ်းမိုးလာမကို

တစ်ကယ ို တ ် ည်း ခုခတ ံ န ွ ်းလှနေ ် နတဲ့ ဗီယက်နမ်၊ တုတဗ ် ဟိြု ပေရးအေပ လူထုေထာက်ခံေအာင် ကိးပမ်းေနရေသာ ဒူတာေတး၊ အေမရိကန်၏ ကေသာင်းကနင်းမဟာဗျဟာှင့်ကာ့ဒ်တို၏အိပ်မက်ဆိုး၊ ဆင်းရဲမ

တိက ု ဖ ် ျက်ေရး တုတအ ် ေတွအ ကံ၊ အများကိက်ေပြပလာဝါဒီေတွရဲ မမှားသင့်တဲ့ိုင်ငံေရးအမှားများ၊ အာရပ်ဒီမိုကေရစီိုင်ငံသစ် တူနီးရှားမှ

ေလ့လာဖွယသ ် င်ခန်းစာများ၊ ကမာ့ရာသီဥတုေြပာင်းလဲေဖာက်ြပန်မှ  င့်

အာရှ တို က ် ၏ ေသေရးရှ င ် ေရး၊ ကို လံ ဘီ ယာ၏ လမ်း ေချာ် ေနေသာ

ငိမ်းချမ်းေရးစသည့် ေဆာင်းပါးများှင့် ိင ု င ် တ ံ ကာ စာအုပမ ် တ ိ ဆ ် က်များ ပါဝင်သည်။

ေအးေမာင် ေ ကျာ် ၊ ေဒါက် တာေအာင်  ကီး ၊ လင်း (ေဆး-၁)၊

သန်းစိုးိုင်၊ ရဲထွန်း (သီေပါ)၊ ရဲရင့်လင်းလက်၊ Zေဖဝင်း၊ ဘေမာင်ညိ၊

စိုးေဌး၊ မိုးေဇာ်ဦး၊ လှစိုးေဝ၊ ေမာင်ိုးြမင့်၊ ရဲြမင့်ေကျာ်၊ ထူးေကျာ်ဝင်း၊ ဝင်းထက်၊ ေကျာ်င ို တ ် င့၊် လူေလးဝိင ု ်း၊ ေဌးေအာင် (နတ်ေမာက်)၊ လွငေ ် မာ်၊ ဒီဖိးတို ပါဝင်ေရးသားထားသည်။

ြမန်မာေရးရာေလ့လာေရးအဖွဲက ြမန်မာေရးရာကို သုံးလတစ်ကိမ၊်

ကမာေရးရာကို ှစလ ် တစ်ကိမ၊် တိင ု ်းရင်းသားေရးရာကို ေလးလတစ်ကိမ်

ပုံမှန်ထုတ်ေဝလျက်ရှိပီး နယ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ စာအုပ်ဆိုင်များှင့် တစ် ဦးချင်း မှာ ယူ လို သူ မ ျားအတွ က ် ဓူ ဝံ စာေပ၊ အမှ တ ် ၂၁၂၊ ၃၁

လမ်း(အထက်ဘေလာက်)၊ ပန်းပဲတန်းမိနယ်သို မှာယူင ို ပ ် ါသည်။ နယ်မှ တစ်ဦးချင်းမှာယူလသ ို မ ူ ျားအတွက် စာတိက ု မ ် တ ှ စ်ဆင့် ေပးပိသ ု ွားမည်ြဖစ်ပီး ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး စည်ပင်သာယာနယ်နမ ိ တ ိ အ ် တွင်းရှိ မိနယ်များတွင် ေန့ချင်းအေရာက် ေပးပိုသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာေရးရာ ေလ့လာေရးအဖွဲ ဖုန်း-၀၁၈၃၈၇၅၆၈

ဓူဝံစာေပ ဖုန်း-၀၁၃၈၅၅၉၇၊ ၀၉ ၇၃၂၀၃၀၃၂

Email: duwunsarpay31apperst@gmail.com

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန ကျန်းမာေရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန သူနာြပတကသိုလ်၊ ရန်ကုန် ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနားဓာတ်ပုံိုက်ကူးရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေကာ်ြငာစာ ၁။ သူနာြပတကသိလ ု (် ရန်ကန ု )် ၏ (၂၆)ကိမေ ် ြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်း အနားကို ၈-၂-၂၀၂၀ရက်(စေနေန့)တွင် လည်းေကာင်း၊ အစမ်းေလ့ကျင့ြ် ခင်း ကို ၇-၂-၂၀၂၀ရက် (ေသာကာေန့)တွင်လည်းေကာင်း၊ ရန်ကုန်တကသိုလ် ဘွဲှင်း သဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပြပလုပမ ် ည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပ ု ါ ဘွဲှင်းသဘင် အခမ်းအနား၌ ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမအတွင်း (အြပင်မပါ) ဓာတ်ပ ုံ က ို က ် ူးေရး အတွက် ဓာတ်ပ ံု က ုိ က ် းူ လိသ ု မ ူ ျားထံမှ အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါေခယူအပ်ပါသည်။ ၂။ တင်ဒါပိတ်ရက်ှင့်ဖွင့်ရက် တင်ဒါပိတ်ရက် - ၁၆-၁-၂၀၂၀ ရက် (ကာသပေတးေန့) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ တင်ဒါဖွင့်ရက် - ၁၆-၁-၂၀၂၀ ရက် (ကာသပေတးေန့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို ုံးချ ိန်အတွင်း ဖုန်းနံပါတ်-၀၁၂၂၂၈၈၃၊ ၀၁-၂၂၂၈၈၄ သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။ ဓာတ်ပုံတင်ဒါေခယူေရးအဖွဲ သူနာြပတကသိုလ်၊ ရန်ကုန်

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ဒကိဏသီရိမိ၊ ဒကိဏသီရိရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(် ၅/ုံးကီးရပ်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဒ-၂၅၃၆)၊ ဧရိယာ(၀.၂၂၉)ဧကရှိ ေဒြမသန်း(ဘ)ဦးထွန်းေမာင်[၁၂/ ဥကမ(ိင ု )် ၀၂၄၅၃၉] အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွကအ ် ား ေဒြမသန်း (ဘ)ဦးထွန်းေမာင်[၁၂/ ဥကမ(ိုင်)၀၂၄၅၃၉]မှ ေြမကွက်ေနရာ(ယာယီ) ချထားေပးသည့်လက်မှတ်(မူရင်း) ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ပိင ု ဆ ် င ို ေ ် ကာင်း တရားုံးကျမ်းကျ ိန်လာမူ  ရင်း၊ ကိယ ု တ ် င ို ဝ ် န်ခံ ကတိြပချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက်ေထာက်ခံစာ၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံစာမူရင်းများတင်ြပ၍ ေြမကွကေ ် နရာ(ယာယီ)ချထားေပးသည့် လက်မတ ှ မ ် တ ိ မှ  န် ေလာက်ထားလာရာ ကန့်ကက ွ ် လိသ ု မ ူ ျားအေနြဖင့် ပိင ု ဆ ် င ို မ ် စာချပ်  စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန့်ဒက ီ ရီများြဖင့် အေထာက် အထား ခိင ု လ ် စ ုံ ွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမက ံ န ိ ်းှင့် ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာနသို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၃၀)ရက်အတွင်း လာေရာက် ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ အဆိုပါ ေြမကွက် ယာယီချထားေပးသည့် လက်မှတ်မူရင်းကို ပယ်ဖျက်ပီး မိတမှန် ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ တကသိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ တိုက်(B)၊ အခန်း(၁၀၀၃)၏ တိုက်ခန်းအမည်ေပါက် ေဒမာလာသင်း[၁၂/မရက(ိုင်) ၀၆၈၆၄၉]ထံမှ စာချပ်စာတမ်းြဖင့် အပီးအပိုင်ဝယ်ယူခဲ့သူ ေဒအိအိဝင်း [၉/မရတ(ိုင်)၁၀၈၂၈၄]မှ ၎င်း၏အမည်သို ပိုင်ဆိုင်မစာအုပ်တွင် အမည် ေြပာင်းလဲေပးပါရန် ေလာက်ထားလာမအေပ ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက ေကာ်ြငာ ပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားြပည့စ ် စ ုံ ွာြဖင့် ဤဦးစီး ဌာနသို လာေရာက်၍ ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အိမ်ရာ(၂)၊ ေြမှင့်အိမ်ရာဌာနခွဲ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်

အမှတ(် ၂၄၉)၊ သိမြ် ဖလမ်း၊ မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ

ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ပွဲ ကျင်းပေရးေကာ်မရှင်သည် ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း(ဗဟို) အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ (၂၀၂၀-၂၀၂၂) ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ပွဲကို ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိပီး

တရားမတမရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ပွဲက(ို ၂၀၂၀) ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၈)ရက် (စေနေန့) (နံက် ၁၀:ဝဝနာရီမှ ညေန ၅:ဝဝ နာရီအထိ) ြမန်မာ ိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်း (ခန်းမေဆာင်- ဘီ)၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၁။ ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ၏ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်များ(က) ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ ိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။ (ခ) ြမန်မာိင ု င ် ဆ ံ ရာဝန်အသင်း၏ ရာသက်ပန်အသင်းဝင် (သိမ ု ဟုတ)် အသင်းဝင်ေကး

အေကးမရှိသည့် အသင်းဝင်ြဖစ်ရမည်။ (ဂ) ြပစ်မကင်းရှင်းသူြဖစ်ရမည်။ (ဃ) ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စည်းကမ်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာိုင်သူြဖစ်ရပါမည်။ ၂။ ြမန်မာိင ု င ် ဆ ံ ရာဝန်အသင်း (ဗဟိ)ု အလုပအ ် မေဆာင်အဖွဲဝင်အြဖစ် အေရွးချယ်ခရ ံ မည့သ ် မ ူ ျား ၏ သတ်မှတ်အရည်အချင်းများ(က) ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ ိုင်ငံသားြဖစ်ပီး ြမန်မာိုင်ငံတွင် ေနထိုင်သူြဖစ်ရမည်။ (ခ)

သက်တမ်းရှိ (ဆမ) လက်ဝယ်ရသ ိှ ူ (သိမ ု ဟုတ)် ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ ဆးေကာင်စ၏ ီ မှတပ ် တ ံု င် လက်ဝယ်ရှိသူ ြဖစ်ရမည်။

(ဂ) ြမန်မာိင ု င ် ဆ ံ ရာဝန်အသင်း ရာသက်ပန်အသင်းဝင် (သိမ ု ဟုတ)် အသင်းဝင်ေကး အေကးမရှိသည့် အသင်းဝင်ြဖစ်ရမည်။ (ဃ) ြပစ်မကင်းရှင်းသူြဖစ်ရမည်။ (င) မိမဆ ိ အေလျာက်ဆရာဝန်အသင်း၏ တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်င ို သ ် ြူ ဖစ်ရမည်။ (စ) ိုင်ငံေရးပါတီတစ်ခုခု၏ ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီတွင်လည်းေကာင်း၊ လတ်ေတာ်တစ်ရပ်ရပ်တင ွ ် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင် ေနသူလည်းေကာင်း မြဖစ်ေစရ။ (ဆ) ြမန်မာိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်းမှလည်းေကာင်း၊ အသင်းှင့်ဆက်ယ်ေနသည့် လုပင ် န်းများမှလည်းေကာင်း၊ ပုမ ံ န ှ လ ် စာှင့် ပုမ ံ န ှ ခ ် ျ ီးြမငေ ့် ငွ ခံစားေနသူမြဖစ်ေစရ။ (ဇ) ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း၏ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံစည်းမျ်းစည်းကမ်းများကို ေလးစားလိုက်နာသူြဖစ်ရပါမည်။ ၃။ ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ပွဲ ကျင်းပရာတွင် Computer Software ြဖင့် လ ိဝှကမ ် ေ ဲ ပးြခင်းစနစ် ကျင့သ ် းံု မည်ြဖစ်ပီး မဲအေရအတွက် အများဆုးံ ရရှသ ိ (ူ ၂၀) ဦးကို ေရွးချယ်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲဝင်အြဖစ် ေရွးချယ်ခံရန် ၂-၁၂-၂၀၁၉ရက်(တနလာေန့)မှ ၂၃-၁၂-၂၀၁၉ရက် (တနလာေန့)အတွင်း ေရွးေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်ုံးခန်းတွင် ေန့စ် နံနက် (၁၀:ဝဝ) နာရီမှ ညေန (၄:ဝဝ)နာရီအတွင်း (ုးံ ပိတရ ် က်များမှအပ) ဆြပလာပုစ ံ  ံ င ှ ့် ကိယ ု ေ ် ရး မှတတ ် မ်းပုစ ံ က ံ ို လာေရာက်ထတ ု ယ ် ၍ ူ ြပည့စ ် စ ုံ ွာြဖည့စ ် က ွ ် ပီး အေထာက်အထားများှငတ ့် ကွ ၂၃-၁၂-၂၀၁၉ရက် ညေန(၄:ဝဝ)နာရီ ေနာက်ဆုံးထားေလာက်ထားိင ု ေ ် ကာင်း အသိေပးအပ်ပါ သည်။ ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲဝင်အြဖစ် ေရွးချယ်ခံမည့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းစာရင်းှင့် ၎င်းတို၏ ကိုယ်ေရးမှတ်တမ်းများကို ၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက် (ေသာကာေန့) နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ပွဲ ကျင်းပေရးေကာ်မရှင်ုံး၌ ေကညာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ပက ွဲ ို Computer Software ြဖင့် လ ိဝှကမ ် ေ ဲ ပးြခင်းစနစ်ကို ကျင့သ ် ုံး မည်ြဖစ်၍ ေဆာင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များကို ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း website:www. mmacentral.org ှင့် Facebook:www.facebook.com/mmacme တွင် ကည့်ေလ့  လာ ိုင်ပါသည်။ ဥက ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ပွဲ ကျင်းပေရးေကာ်မရှင်

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေတာင်ပင ုိ း် )မိနယ်၊ အင်းဝအိမရ ် ာစီမက ံ န ိ း် ၊ (၆၆)ရပ်ကက ွ ၊် တိက ု အ ် မှတ(် ၄၆)၊ အခန်းအမှတ(် ၀၀၁)၏ တိက ု ခ ် န်းအမည် ေပါက် ဒုတယ ိ ဗိလ ု မ ် ှးကီးေအးသိန်း[၁၂/လကန(ိင ု )် ၀၁၉၀၄၄]ထံမှ စာချပ် စာတမ်းြဖင့် အပီးအပိုင်ဝယ်ယူခဲ့သူ ဦးမျ ိးမင်း[၁၄/ပသန(ိုင်)၁၀၉၂၆၇]မှ ၎င်း၏အမည်သုိ ပိင ု ဆ ် င ုိ မ ် စာအု  ပတ ် င ွ ် အမည်ေြပာင်းလဲေပးပါရန် ေလာက်ထား လာမအေပ ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက ေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့် ဤဦးစီးဌာနသို လာေရာက်၍ ကန့်ကွက် အိမ်ရာ(၂)၊ ေြမှင့်အိမ်ရာဌာနခွဲ ိုင်ပါသည်။ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

၁၉၆၆-၇၃ စာသင်ှစ်၊ ေဆးတကသိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန် ေကျာင်းသူ/ေကျာင်းသားများ၏ ှစ်ပတ်လည် မိတ်ဆုံပွဲဖိတ်ကားလာ ၁၉၆၆-၇၃ စာသင်ှစ်၊ ေဆးတကသိုလ်(၁)ရန်ကုန် ေကျာင်းသူ၊ ေကျာင်းသားများ၏

"(၂၂)ကိမေ ် ြမာက် ှစပ ် တ်လည် မိတဆ ် ည ုံ စာစားပွ"ဲ ကို ေအာက်ပါအစီအစ်အတိင ု ်း ကျင်းပြပလုပမ ် ည်

ြဖစ်ပါ၍ မပျက်မကွက် တက်ေရာက်ပါရန် ခင်မင်ရင်းှီးစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ေန့ရက်

...... ၁၂-၁-၂၀၂၀ ရက် (တနဂေွေန့)

ေနရာ

...... IBC (International Business Centre)

အချ ိန်

...... ညေန ၆:၀၀ နာရီ

အမှတ်(၈၈)၊ ြပည်လမ်း၊ ၆-မိုင်ခွဲ၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကွယ်လွန်ေလပီးေသာ သူငယ်ချင်းများအား ေအာက်ေမ့သတိရလျက်၊ ရည်စူးဆွမ်းကပ် အမေဝမည့် ေအာက်ပါအစီအစ်ကိုလည်း တက်ေရာက်ပါရန် ထပ်ဆင့် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။

ေန့ရက်

..... ၁၂-၁-၂၀၂၀ ရက် (တနဂေွေန့)

ေနရာ

...... PRESENTATION ROOM

အချ ိန်

...... နံနက် ၉:၀၀ နာရီ

တိုးချဲ(၄)ထပ်ေဆာင်၊ ေဆးတကသိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်(လမ်းမေတာ်)။

"ေမာ်ေတာ်ကားများ၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်းဘက်မှ ဝင်ပါရန်။"

အမေဆာင်အဖွဲ(၂၀၁၉)

ေတာေတာင် ပျက်ြပန်း ေြမဆီသု်း ၏

(၆၈)ှစ်ေြမာက် ကယားြပည်နယ်ေန့အထိမ်းအမှတ်ပွဲေတာ်ကို ြပည်ေထာင်စု တိင ု ်းရင်းသားေကျးရွာ၊ ြပည်ေထာင်စခ ု န်းမတွင် စည်ကားသိက ု ် မိက်စွာ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကယားြပည်နယ်သ/ူ သားများ ကယားြပည်နယ်တင ွ ် တာဝန်ထမ်း ေဆာင်ခဲ့ဖူးသူများအားလုံး တက်ေရာက်ိုင်ပါရန် ေလးစားစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ရက်ေန့ - ၁၂.၁.၂၀၂၀ ရက် (တနဂေွေန့) အချ ိန်

- နံနက် ၉:၀၀ နာရီ ကယားိုးရာ အစားအေသာက်များြဖင့် တည်ခင်းဧည့်ခံပါမည်။ (၆၈)ှစ်ေြမာက် ကယားြပည်နယ်ေန့ ကျင်းပေရးေကာ်မတီ (ရန်ကုန်)

ဖုန်း

- ၀၉-၅၀၀၆၃၆၇၊ ၅၁၄၇၉၀၄၊ ၅၁၁၅၂၄၁၊ ၅၆၀၀၁၁၂၊ ၅၀၁၉၀၅၁၊ ၅၁၀၀၉၀၉ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ် ြပည်ေထာင်စုေငွလုံးေငွရင်း ရန်ပုံေငွြဖင့် ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အေဆာက်အဦ ဦးစီးဌာန၊ တည်ေဆာက်ေရး(၁)၊ အေဆာက်အဦအထူးအဖွဲ(၂)မှ တာဝန်ယူ ေဆာက်လုပ်ေနသည့် ေနြပည်ေတာ် ေကာင်စီနယ်ေြမ သမတုံးဝန်ကီးဌာနုံးသစ် အေဆာက်အဦတွင် အသုံးြပရန် လိအ ု ပ်ေသာ လပ်စစ်ပစည်းများကို ြပင်ပလုပင ် န်းရှငမ ် ျားထံမှ ဝယ်ယရ ူ န် ၅-၁၂၂၀၁၉ရက်ှင့် ၆-၁၂- ၂၀၁၉ရက်ထုတ် သတင်းစာများတွင် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေခယူခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ အဆိုပါ တင်ဒါအား လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ထပ်မံ ေပးသွင်းလိုသူများ ေပးသွင်းိုင်ရန်အတွက် ၁၇-၁-၂၀၂၀ရက်အထိ ရက်တိုးြမင့် ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအဆိုြပလာများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခါပါသည်။ (က) တင်ဒါေလာက်လာပိတမ ် ည့ရ ် က်- ၁၇-၁-၂၀၂၀ရက်၊ ညေန ၄:၀၀နာရီ (ခ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်/အချ ိန်/ေနရာ- ၂၃-၁-၂၀၂၀ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁နာရီ ုံးအမှတ်(၄၀)၊ အေဆာက်အဦ ဦးစီးဌာနုံး(အသစ်) အစည်းအေဝးခန်းမ။ (ဂ) ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - ၀၆၇-၄၀၇၀၇၉၊ ၀၉-၄၃၀၀၈၂၅၂ (ေြပာင်းလဲမရှိပါက ထပ်မံအေကာင်းကားပါမည်။) (အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို လပ်စစ်ဌာနခွဲ၊ အေဆာက်အဦ ဦးစီးဌာန (ုံးချပ်)၊ ုံးအမှတ(် ၄၀)၊ ေနြပည်ေတာ်တင ွ ် ုံးချ ိန်အတွင်း ဝယ်ယစ ူ စ ုံ မ်း ိုင်ပါသည်။) တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ အေဆာက်အဦဦးစီးဌာန ုံးအမှတ်(၄၀)၊ ေနြပည်ေတာ်

အိမ်တိုင်ရာေရာက် ကျန်းမာေရးြပစုေစာင့်ေရှာက်မ အိမ်(သို)ေဆးုံတွင် ြပစုေစာင့်ေရှာက်ရန်လိုအပ်ေသာ ကေလး၊ သက်ကီး ရွယ်အိုှင့် နာမကျန်းသူများအတွက် အချ ိန်တို(သို)အချ ိန်ရှည် ဝန်ေဆာင်မများေပး လျက်ရှိပါသည်။ Core Support Clover Co,Ltd Ph:09-250234108,09-790635964,09-974104771 အမှတ်(၂၈)၊ သုခမိင်(၁)လမ်း၊ လင်မိနယ်။

Motel ငှားရန်ရှိသည် တာေမွမိနယ်၊ ေမတာွန့် ရပ် ကွက်တွင် အခန်း(၁၈)ခန်းပါ Motel ငှားရန်ရှိပါသည်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၇၅၂၃၃၁၁၊ ၀၉-၉၆၄၀၃၂၆၅၅ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဗဟန်းမိ၊ ေရတာရှညရ ် ပ်ကက ွ ၊် ေရတာရှညလ ် မ်းသစ် လမ်း၊ တိုက်(B)၊ အခန်းအမှတ်-၃၀၃ (၄)လာ၊ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်းဟု ၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ရက် ေကးမုသ ံ တင်းစာတွင် ေဖာ်ြပပါရှိထားေသာ အေကာင်းအရာများသည် မှန်ကန်မ မရှိဘဲ အဆိုပါ တိက ု ခ ် န်းအား က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွြဖစ်သူ ေဒဥမာဟန်[၉/တကန(ိင ု )် ၀၀၃ ၆၉၅]မှ မူလပိင ု ရ ် င ှ မ ် ျားထံမှ စတင်ဝယ်ယစ ူ ်အချ ိန်မစ ှ ၍ ယခုအချ ိန်အထိ စီမခ ံ န့်ခ၍ ွဲ လက်ဆင့က ် မ်းဝယ်ယပ ူ င ို ဆ ် င ို ခ ် ြဲ့ ခင်းြဖစ်ပီး အဆိပ ု ါတိက ု ခ ် န်းတွင် ၎င်း၏သမီးြဖစ်သူ မှစ်ဦးခင်ဟန်ေနထိုင်ေကျာင်းတက်ရင်း ကူညီေစာင့် ေရှာက်ေပးိုင်ရန် ၎င်း၏ အစ်ကိုအရင်းေတာ်စပ်သူ ဦးိုင်ထွန်းဦးတို ဇနီး ေမာင်ှံအား ေဒဥမာဟန်မှ ေနထိုင်ေစခဲ့ြခင်းသာြဖစ်ေကာင်းှင့် အဆိုပါ ေနထိင ု ခ ် င ွ ြ့် ပခဲြ့ ခင်းအား ၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ရက်တင ွ ် ြပန်လည်ပ ု သ ် မ ိ ်းခဲ့ ပီးြဖစ် ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒဥမာဟန်၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေအာင်ေဇာ်ဦး(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၈၈၃) (၁၅.၈.၂၀၁၉) ေရဆင်း၊ ေဇယျာသီရိမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၁၇၅၈၃

ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဝါဆိုရပ်ကွက်၊ ေအာင်သရဖူလမ်း၊ အမှတ်(၂၉/က)ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ ေဒါပုံ မိနယ်၊ ဝါဆိရ ု ပ်ကက ွ ၊် ေအာင်သရဖူလမ်း၊ အမှတ(် ၂၉) တွင်တည်ရှိသည့် ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမမှ ေပ(၁၂x၅၀) ေြမှင့် အိမ်အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုးံ တိက ု ုိ လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ည်ဟု ဝန်ခေ ံ သာ ဦးေနမျ ိး ေထွး[၆/ထဝန(ိုင်)၀၇၂၆၅၃]ထံမှ ဦးေနလင်းေအး[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၉၅၆၆] သည် အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွများ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိင ု ် လုံေသာ စာရွက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်း အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးေနလင်းေအး၏လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒသူဇာေအာင် (LL.B)(D.B.L)(D.I.L)WIPO G.C.I.P(Switzerland) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၈၇၉/၁၇-၁-၂၀၁၇) အမှတ်-၁၆၃၊ ဘုရင့်ေနာင်(၁၇)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ။ Ph:09-420009937


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေရာင်းမည် အင်းစိန် မိနယ်၊ မိသစ်(က+ခ)ရပ်ကက ွ ၊် ဘုရင့ေ ် နာင်လမ်းမကီး အနီး၊ ြခံေပ(၄၀x၆၀)၊ RC(၂ထပ်တက ုိ လ ် းံု ချင်း)၊ ကားပါကင်ပါ၊ အုတတ ် ံ တိုင်းခတ်ပီး၊ ေရ၊ မီးအြပည့်အစုံ၊ ဂရန်အမည်ေပါက်၊ ေနထိုင်ိုင်ရန် အသင့်။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း-09-976841372

ေညာင်ဦးမိ ေြမကွက်ေရာင်းမည် လမ်းမေတာ်၊ ေပ(၃၇x၆၀) ေနရာေကာင်း ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း-၀၉-၇၆၁၀၄၃၃၂၀

အတိုးန်းသက်သာေသာ အိမ်ရာေချးေငွစနစ်ြဖင့် အိမ်ခန်းများ ဝယ်ယူိုင်ပါပီ

၁။ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီးအတွင်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါ မိနယ်များရှိ အိမရ ် ာ စီမံကိန်းများတွင် အခန်းတန်ဖိုးကျပ်(၆၆)သိန်းမှ ကျပ်(၆၀၀)သိန်းအထိ တန်ဖိုးနည်း၊ တန်ဖိုးသင့်အခန်းများကို အတိုးန်းသက်သာေသာ အိမ်ရာ ေချးေငွစနစ်ြဖင့် ေရာင်းချေပးပါမည်စ်

မိနယ်

အိမ်ရာစီမံကိန်း

၁။ နည်းပညာတကသိလ ု (် မေကွး)၏ (၁၆)ကိမ် ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနား ကို ၉-၂-၂၀၂၀ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ အစမ်းေလ့ကျင့်ြခင်းကို ၈-၂-၂၀၂၀ ရက်တင ွ လ ် ည်းေကာင်း နည်းပညာတကသိလ ု (် မေကွး)၊ ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ရာ အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် မှတ်တမ်းတင်ဓာတ် ပု ံ က ို က ် ူးေရးအတွက် ဓာတ်ပ ုံ က ို က ် ူးလိသ ု မ ူ ျားထံမှ ပူးတွပ ဲ ါ သတ်မတ ှ ခ ် ျက် များအတိုင်း ချ ိပ်ပိတ်တင်ဒါေခယူအပ်ပါသည်။ ၂။ တင်ဒါပိတ်ရက်ှင့်ဖွင့်ရက် တင်ဒါစတင်သည့်ရက် - ၇-၁-၂၀၂၀ ရက် တင်ဒါပိတ်ရက် - ၂၂-၁-၂၀၂၀ ရက် (၃:၃၀)နာရီ တင်ဒါဖွင့်ရက် - ၂၃-၁-၂၀၂၀ ရက် (၁:ဝဝ)နာရီ ၃။ တင်ဒါေလာက်လာပုံစံတစ်ေစာင်လင် ကျပ်(၁၀၀၀)န်းြဖင့် ဝယ်ယူ ိုင်ပါသည်။ ၄။ ဓာတ်ပုံိုက်ကူးခေဈးန်းေဖာ်ြပရန် ၅။ အေသးစိတအ ် ချက်အလက်များကို ေငွစာရင်းဌာန(ဖုန်း-၀၉-၂၅၆ ၁၄ ၄၄၁၄)ထံသို ုံးချ ိန်အတွင်း စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ မှတ်ချက်။ ။ မည်သည့တ ် င်ဒါကိမ ု ဆို အေကာင်းတစ်စတ ုံ စ်ရာေဖာ်ြပြခင်း မရှိဘဲ အဖွဲမှ ပယ်ချခွင့်ရှိပါသည်။

၁။

၄၈၄/၅၂၂/၄၆၈

၂။

လင်သာယာ ကျန်စစ်မင်း

၃၂၄

၃။

ဒဂုံမိသစ် (ဆိပ်ကမ်း)

၄၈၄/၅၂၂/၄၆၈/၃၂၄

၄။

လင်သာယာ ထီးလင်ရှင်

၅။

လင်သာယာ

ေရလင်ပန်း Commercial Area

၈၀၀/၉၆၀/၁၁၀၀

၆။

သန်လျင်

သီလဝါ

၄၀၀/၄၄၀/၃၈၄

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန ကျန်းမာေရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန ေဆးတကသိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန် ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနား ဓာတ်ပုံှင့်ဗီဒီယိုိုက်ကူးရန် "အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေကာ်ြငာစာ" ၁။

ေဆးတကသိလ ု (် ၁)၊ ရန်ကန ု ၏ ် (၅၇)ကိမေ ် ြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်း

အနားကို ၂၉-၂-၂၀၂၀ရက် ( စေနေန့)၊ နံ န က် ပို င ်း ှ င့ ် မွ န ်း လွဲ ပို င ်း တွ င ် လည်းေကာင်း၊ အစမ်းေလ့ကျင့်ြခင်းကို ၂၈-၂-၂၀၂၀ရက်(ေသာကာေန့)၊ နံနက်ပိုင်းတွင်လည်းေကာင်း၊ ရန်ကုန်တကသိုလ် ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနား၌ ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမအတွင်း (အြပင်မပါ) ဓာတ်ပုံှင့်ဗီဒီယိုိုက်ကူးေရး အတွက် ဓာတ်ပ ံု က ုိ က ် းူ လိသ ု မ ူ ျားထံမှ အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါေခယူအပ်ပါသည်။ ၂။

တင်ဒါပိတ်ရက်ှင့်ဖွင့်ရက် တင်ဒါပိတ်ရက် ၇-၂-၂၀၂၀ ရက်(ေသာကာေန့)၊ မွန်းတည့၁ ် ၂:၀၀နာရီ တင်ဒါဖွင့်ရက်

၃။

၇-၂-၂၀၂၀ ရက်(ေသာကာေန့)၊ မွန်းလွဲ ၁:၀၀နာရီ

အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို ုံးချ ိန်အတွင်း ဖုန်းနံပါတ်-၀၁

-၂၅၁၁၃၁၊ ၀၁-၃၇၀၉၃၈ သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။ ဓာတ်ပုံတင်ဒါေခယူေရးအဖွဲ ေဆးတကသိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်

ေရာင်း(သို) Condo နဲ့ လဲမည် သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ှင်းဆီကုန်း VIP ရပ်ကွက်

အနီး(ဂုတြ် ခံ)၊ မျက်ှာစာေပ(70x53)ေလးပင်ပျ်ေထာင်

အကျယ်အဝန်း (စတုရန်းေပ)

ေရလင်ပန်းအပိုင်း လင်သာယာ (၂)ှင့်(၃)

ယုဇနအပိုင်း(၁)(၂)၊ ကေနာင်၊ ိုးမ

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန နည်းပညာတကသိုလ်(မေကွး) ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနားဘွဲဓာတ်ပုံငှားရန် တင်ဒါေကာ်ြငာစာ

အိမ် ေရ+မီးစုံ၊ အုတ်တံတိုင်းခတ်ပီး။ ဆက်သွယ်ရန်

ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၆၁၆၆၊ ၀၉-၅၁၆၉၅၀၅

ေဆးဆိုင်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား သတိေပးေကညာြခင်း

မေလးမိ၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ ပါတ်ကန ု း် ဝန်းကျင်ရပ်ကက ွ ၊် ၂၇လမ်း၊ ၇၂x၇၃ လမ်းကား၊

အကွက် (၇၃၂)၊ အမှတ် (၄၇/၁)တွငေ ် နထိင ု သ ် ူ ဦးဝင်းေမာင်ေဌး (ဘ) ဦးဝမ်းလွင် [၉/မရမ(ိင ု )် ၀၅၇၉၆၄]

ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ "GPP" Good Practice for People အားလုံးအတွက် ေဆးဆိင ု ေ ် ကာင်းှင့် ြပည်သ့ူ အတွက် ေဆးဆိင ု ေ ် ကာင်းအမည်ရိှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေဆးဆိင ု အ ် မည်

တံဆပ ိ အ ် မှတအ ် သားကို မေလးမိေတာ် စာချပ်စာတမ်း မှတပ ် တ ုံ င်ဌာနမှး ုံးတွင် မှတပ ် တ ုံ င်စာချပ် အမှတ် (၅၂၇၂/၂၀၁၉)ှင့် (၄၉၄၆/၂၀၁၉)တိုအရ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်သွင်းထားပီး ြဖစ်ပါသည်။

၈၀၀

၂။ အိမ်ခန်းဝယ်ယူလိုသူများအေနြဖင့် ေဆာက်လုပ်ေရးအိမ်ရာှင့် အေြခခံအေဆာက်အအုံဖွံဖိးေရးဘဏ်တွင် ၃၁-၁၂-၂၀၁၉ ရက်အထိ အိမရ ် ာစုေဆာင်းေငွစာရင်းဖွငလ ့် စ ှ ထ ် ားရှိ ပီး စုေဆာင်းေငွ အနည်းဆုံးကျပ် (၃၀)သိန်း ထားရှိရပါမည်။ ၃။ ဝယ်ယလ ူ သ ုိ မ ူ ျားအေနြဖင့် ဤေကညာပါသည့ေ ် န့မှ ၂၄-၁-၂၀၂၀ ရက် အတွင်း အိမ်ခန်းဝယ်ယူလိုေကာင်း အမည်စာရင်းလာေရာက်ေပးသွင်း ရပါမည်။ အမည်စာရင်းေပးသွင်းရာ၌ ဘဏ်စာအုပ်မူရင်းှင့်အတူ မိတ ယူေဆာင်၍ အမှတ(် ၂၂၈/၂၃၄)၊ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ဗိလ ု တ ် ေထာင် မိနယ်၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်မိ၊ (ေြမညီထပ်Gallery)သို လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ လာေရာက် ေပးသွင်းရပါမည်။ ၄။ အမည်စာရင်းေပးသွင်းသူများအား အခန်းအေရအတွကေ ် ပမူတည်၍ CHID Bank ၏ Downpayment Seniority အလိက ု အ ် မည်စာရင်းများကို ၂၈.၁-၂၀၂၀ ရက်တွင် အမှတ်(၂၂၈/၂၃၄)၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်မိ၊ (ေြမညီထပ်-Gallery)၌ ထပ်မအ ံ သိေပးေကညာမည်ြဖစ်ပီး ၃၀-၁-၂၀၂၀ ရက်ှင့် ၃၁-၁-၂၀၂၀ရက်များတွင် မဲက်ေရာင်းချေပးသွားမည် ြဖစ်ပါ သည်။ ၅။ ေရာင်းချမည့် အိမ်ရာစီမံကိန်းများှင့်ပတ်သက်၍ စီမံကိန်းအချက် အလက်များကိC ု HID Bank Facebook Page ှင့် DUHD Sale Housing Facebook Page တိုတွင် ဝင်ေရာက်ကည့်ိ  ုင်ပါသည်။

RD (၅၂၇၂/၂၀၁၉)

RD(၄၉၄၆/၂၀၁၉)

အထက်ေဖာ်ြပပါ "GPP" Good Practice for People အားလုံးအတွက် ေဆးဆိုင်ေကာင်းှင့်

ြပည်သူ့အတွက် ေဆးဆိင ု ေ ် ကာင်း အမည်တဆ ံ ပ ိ အ ် မှတအ ် သားြဖင့် ေဆးပစည်းအမျ ိးမျ ိးေရာင်းဝယ်

ေရးလုပင ် န်းကို ရန်ကန ု ် မိှငတ ့် ကွ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် တ ံ စ်ဝန်းလုံး၌ ဆိင ု ခ ် မ ွဲ ျား ဖွငလ ့် စ ှ ် လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် တစ်ဦးတည်းမူပိုင်အြဖစ် ဥပေဒှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်သွင်းေကညာခဲ့ပီး ြဖစ်ပါ

သည်။

အဆိပ ု ါ "GPP" Good Practice for People အားလုးံ အတွက် ေဆးဆိင ု ေ ် ကာင်းှင့် ြပည်သ့ူ အတွက်

ေဆးဆိုင်ေကာင်း အမည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ြဖင့် ေဆးပစည်းအမျ ိးမျ ိးေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းအား မေလးမိတွင် ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ က်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ တစ်ဦးတည်းမူပိုင်

ြဖစ်ေသာ "GPP" Good Practice for People အားလုံးအတွက် ေဆးဆိင ု ေ ် ကာင်းှင့် ြပည်သူ့အတွက် ေဆးဆိင ု ေ ် ကာင်းဟူေသာ တံဆပ ိ အ ် မည်အမှတအ ် သားကို ြမန်မာဘာသာ၊ အဂလ  ပ ိ ဘ ် ာသာ၊ တုတ်

ဘာသာ၊ ဂျပန်ဘာသာ စသည့ဘ ် ာသာစကားမျ ိးစုတ ံ ြို ဖင့် အသုံးြပကာ တိက ု  ် က ို ေ ် သာ်လည်းေကာင်း သွယဝ ် က ို ၍ ် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆင်တယ ူ းုိ မှား၊ ထင်ေယာင်ထင်မာှ းတုပသုးံ စွြဲ ခင်းများ မြပကပါရန်

ှင့် အဆိပ ု ါ "GPP" Good Practice for People အားလုံးအတွက် ေဆးဆိင ု ေ ် ကာင်းှင့် ြပည်သူ့အတွက် ေဆးဆိုင်ေကာင်းဟူေသာ အမည်အမှတ်အသား၏ ေရှမှေသာ်လည်းေကာင်း၊

အလယ်မှေသာ်

လည်းေကာင်း၊ ေနာက်မေ ှ သာ်လည်းေကာင်း တစ်စတ ုံ စ်ရာ စာသားများြဖည့စ ် က ွ ၍ ် တံဆပ ိ အ ် မည်အား မှတ်ပုံတင်ြခင်း မြပလုပ်ကပါရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ မည်သူမဆို က်ုပ်မိတ်ေဆွ၏

အကျ ိးစီးပွားထိခက ုိ န ် စ်နာေစရန် ရည်ရယ ွ ေ ် ဆာင်ရက ွ ခ ် ပ ့ဲ ါက ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်

၏ တည်ဆဥ ဲ ပေဒများှငအ ့် ညီ တရားစွဆ ဲ ို အေရးယူေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစ ရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးဝင်းေမာင်ေဌး (ဘ)ဦးဝမ်းလွင် [၉/မရမ(ိုင်)၀၅၇၉၆၄] လဲအပ်သူ

လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒွယ်ွယ်ခိုင်(LL.B) Dip in Business Law

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၃၇)

၄၂လမ်း၊ ၈၃x၈၄ လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ် မေလးမိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၉၆၀၁၊ ၀၉-၇၆၄၆၇၆၃၄၁

ေတာေတာင်ေြခာက်ခန်း လယ်ယာွမ်း၏


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

ဦးြမေသာင်း (ေြမာင်းြမမိ)

သာဓုကီဠနအိမအဂိဈာပနပူေဇာ်ပွဲ

ဌာနမှး (ငိမ်း)၊ စက်မစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၁) စက်မဝန်ကီးဌာန

ဆရာေတာ်ဘဒဣိယ (တိုင်းဝန်ေဆာင်)

အသက် (၉၄) ှစ်

သိကာေတာ် (၇၅) ဝါ၊ သက်ေတာ် (၉၅)ှစ် မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ေရစကိမိနယ်၊ သဲအင်းေကျးရွာ၊ ြမင်ထင်ေကျာင်းတိုက်ကီး၏တတိယ ေြမာက် ဦးစီးပဓာနနာယက တိင ု ်းဝန်ေဆာင်ြဖစ်ေတာ်မေ ူ သာ ဘဒဣယ ိ သည် (၁၃၈၁ ခုစ ှ ၊် ြပာသိလ ု ဆန်း ၄ ရက်) ၂၉-၁၂-၂၀၁၉ ရက် နံနက် ၆ နာရီတင ွ ် ဘ၀နတ်ထပ ံ ျံလွနေ ် တာ်မသ ူ ွားပါသြဖင့် မဟာေထရ်ြမတ်ကီး၏ ဥတုဇုပ်ကလာပ်ေတာ်အား စံေကျာင်းကရဝိတ်စသည်များြဖင့် သာဓုကီဠနအိမအဂိဈာပနသဘင်ကို (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တန်ခူးလြပည့်) ှင့် (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တန်ခူးလြပည့်ေကျာ် ၁ ရက်) ၇၊ ၈-၄-၂၀၂၀ ရက် ှစ်ရက် တိင ု တ ် င ို ် စည်ကားသိက ု ် မိက်စွာ ပူေဇာ်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ၍ ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ တပည့် ရဟန်းသံဃာေတာ်များ၊ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများအား အသိေပးအပ်ပါသည်။ သာဓုကီဠနပူဇာြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီ ေရစကိ-သဲအင်း ၀၉-၇၇၆၈၅၈၂၀၃ ၀၉-၇၅၁ ၁၁၉၆၄၂ ရန်ကုန်-ဦးေကာဝိဒ- (မဟာေဝဇယာေကျာင်း) (၅)ဝိုင်း-တ/ဥကလာပ ဖုန်း-၀၉- ၄၄၈၆၂၀၀၄၄

(၅) ှစ်ြပည့် လွမ်းဆွတ်သတိရ အမေပးေဝြခင်း ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒတင်တင်မိုး (ဖျာပုံ) ၅.၁.၂၀၁၅-၅.၁.၂၀၂၀ ခွခ ဲ ွာသွားသည်မှာ ၅-၁-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် (၅)ှစြ် ပည့ေ ် သာ်လည်း ေအာက်ေမ့သတိရ လျက်ရပ ှိ ါသည်။ ဇနီးအားရည်စူး၍ ှစစ ် ်အလှဒါနများြပလုပေ ် ပးခဲ့ ပီး ယခုစ ှ တ ် င ွ ် သုဝဏမိ၊ စစ်ကင ို ်းစာသင်တက ို ရ ် ှိ စာသင်သဃ ံ ာများ၊ စာချဆရာေတာ်များ၊ နာယက ဆရာေတာ်များ၊ သံဃာအပါး (၃၀၀)ေကျာ်အား အုဏ်ဆွမ်း၊ ေန့ဆွမ်းဆက်ကပ်၍ လည်းေကာင်း၊ လှဖွယ ် င ှ န ့် ဝကမအလှေငွများ ဆက်ကပ်၍လည်းေကာင်း အလှေပး ေဝပါသည်။ ဤေကာင်းမအစုစတ ု ၏ ုိ အဖိဘ ု ာဂကို ကွယလ ် န ွ သ ် ူ ေဒတင်တင်မးုိ အား ရည်စူး၍ အမေပးေဝပါ၏။ ြမင့်ြမတ်ေသာဘုံဘ၀မှ သာဓုေခဆိုိုင်ပါေစ။ ထိမ ု တ ှ စ်ပါး သုံးဆယ့တ ် စ်ဘရ ုံ သ ှိ တဝါများအားလုံးတိက ု လ ုိ ည်း အမေပးေဝပါ၏။ အမရက၍ ဝမ်းေြမာက်စွာ သာဓုေခဆိုိုင်ကပါေစကုန်သတည်း။ ခင်ပွန်း-ဦးဆန်းထွန်း န်ကားေရးမှးချပ် (ငိမ်း) မိသားစု ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး အေထာင်တိုက်နယ်ေဆးုံအလှရှင် မိမတည်းခိုရိပ်သာပိုင်ရှင်

ဗလငါးတန်

ဦးသိန်းထွန်း (ခ) ဦးသိန်းေမာင် အသက် (၉၃) ှစ်

အေထာင်မိ၊ သေြပငူေကျးရွာ အေထာင်မိေန (ဦးေပျာ့-ေဒမယ်ချစ်)တို၏သား၊ ခိုင်ရဲဝန်ကီး-ငိမ်း (ဦးဘရှိန်-ေဒြမတ်ကည်)တို၏သားသမက်၊ [ေဒစိန်စိန်(ခ)ေဒေအးေအးြမင့]် ၏ခင်ပွန်း၊ ဦးြမတ်ထွန်း-ေဒချ ိချ ိ၊ (Capt:eာဏ်ထွန်း)-ေဒေအးေအးြပံး၊ ဗိုလ်မှးချပ်ေဇာ်ြမင့်စန်း (တပ်မေတာ်-ေလ)-ေဒေဌးေဌးြပံး၊ေဒါက်တာမင်းစိုး ိင ု -် ေဒစိုးစိုးြပံး (Australia)တိ၏ ု ဖခင်၊ ေြမး ခုနစ်ေယာက်တ၏ ုိ ချစ်လစ ှ ွာေသာ အဘိုးသည် ၄-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတင ွ ် ေရဂုတ ံ င ို ် SSCေဆးု၌ ံ ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၅-၁-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) နံနက် ၁၀ နာရီတင ွ ် ထိနပ ် င် သုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ (အမှတ-် ၃၊ အေရှကုန်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်း-ေြမာက်၊ ရန်ကုန်မိေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၈ နာရီတွင် ထွက်ပါ မည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀နာရီ အထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဖွံဖိးဖို စာအုပ်စာေပ ေလ့လာစို

ရန် ကု န ်  မိေန (ဦးဘသိ န ်း -ေဒ ခင်  ွ န့် )တို ၏ သားကီး ၊ ေဒ ြမြမ (မန်ေနဂျာ-ငိမ်း၊ ကုန်သွယ်/လယ်ယာ)၏ခင်ပွန်း၊ ေဒစုသက်ခိုင်(ိုးမဘဏ်သဃန  ်းကန်း)-ဦးရဲဝင်းထက်၊ ေဒယုသက်ခင ို -် ဦးဖိးေဝ(MITT)၊ ဦးဆန်းဝင်းထွန်း (Service Engineer Nov Rig Solutions Pte Ltd. S’pore)-ေဒေမဂျးသက် ေအာင် (Bundle of Joy)၊ ဦးဆန်းလင်းထွန်း(Melbourne,Australia)-ေဒရတနာ၊ ေဒွဲွဲဦး-ဦးစိုးမင်းလင်၊ (ဦးေဇာ်မင်းဦး)၊ ဦးေဇာ်မင်းသက်-ေဒေဝေဝဖိး၊ မအိမွန်သက်၊ မေမြမတ်သူ (Dubai)-ကိုသတိ၊ ကိုစည်သူထက်(FUJI Xerox Singapore -Office Solutions Engineer)၊ မအိမွန်ေကျာ်(ိုးမဘဏ်ုံးချပ်)၊ မယမင်း ဦး(ကေမာ ဇဘဏ် ) ၊ ကို သီ ဟ ဦး၊ မသံ သာဇင် ြ မမင်း (KMD.UDE)၊ ေမာင်တင့်ထူး၊ ေမာင်ဘုန်းြမင့်သူြမမင်း(Global Foundries S’pore)ှင့် ြမစ် ရှစေ ် ယာက်တ၏ ို ချစ်လစ ှ ွာေသာဘိုးဘိုးကီး ဦးြမေသာင်းသည် ၄-၁-၂၀၂၀ (စေန ေန့) နံနက် ၁၀:၄၀ နာရီတွင် အမှတ်(၇၀၆)၊ မလမ်းသွဘ် (၄)၊ ပါရမီရိပ်သာ ေနအိမ၌ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ကွယလ ် န ွ သ ် ၏ ူ ဆအရ ယင်းေန့ညေန ၄:၃၀ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သုိ ပိေ ု ဆာင်မးီ သဂဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။ [ကွယလ ် န ွ သ ် ူ အားရည်စးူ ၍ ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၁၀ နာရီမှ မွနး် တည့် ၁၂နာရီ အထိ အမှတ် (၂၀)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာ(သီရိ ရတနာခန်းမ)သို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကား အပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ် ဒါယိမကာကီး

ေဒြမကျင် (ပခုကမိ) အသက် (၉၁) ှစ်

ပခုကမိ၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ ေဖာင်ေတာ်ဦးလမ်းေန (ဦးဘဦး-ေဒ လွန်းကျံ)တိ၏ ု သမီး၊ ေရပန်းထိမဆ ် ရာကီး (ဦးဗလ)၏ ချစ်လစ ှ ွာေသာဇနီး၊ (ဦးတင်လ-ှ ေဒှင်းရီ)၊ (ဦးတင်စိုး)-ေဒေဒါင်းြမင့၊် မေလးမိေန (ဦးေအာင် ေရ)-ေဒခင်ေစာမူ၊ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ဓနသိဒိလမ်း၊ အမှတ် (၁၂၁)ေန မေလးသိန်းေဇာ်-ေဒါက်တာချ ိဧဟန်၊ (ညီဝင်းြမင့)် ၊ ေဒခင်ဝင်း တို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်၊ ေြမး ၁၃ ေယာက်၊ ြမစ် ၁၁ ေယာက်တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘွား ေဒြမကျင်သည် ၃-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) ည ၁၁:၀၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၅-၁-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) နံနက် ၁၀ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး မှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ဓနသိဒိလမ်း၊ အမှတ်(၁၂၁) ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၈:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၉-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၈ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါ ေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကား အပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးြမေသာင်း (ေြမာင်းြမမိ)

ဌာနမှး (ငိမ်း)၊ စက်မစီမံကိန်းဦးစီးဌာန အမှတ်(၁) စက်မဝန်ကီးဌာန

အသက် (၉၄) ှစ် ရန်ကန ု ် မိေန (ဦးဘသိန်း-ေဒခင်န ွ ့်)တိ၏ ု သားကီး၊ ဦးခင်ေမာင် ွန့်(ပ.တ.ခ-ငိမး် )-ေဒေအးေအးသိနး် (လ.ဝ.က-ငိမး် )တိ၏ ု အစ်ကုိ ကီး၊ ေဒါက်တာေအာင်ြမဦး-ေဒခင်သန်းွဲ၊ ဦးစိုးသက်-ေဒြမြမခိုင်၊ Capt: ေအာင်ေထွးလှ-(ေဒါက်တာြမြမမွန)် ၊ ေဒြမြမိုင်၊ ဦးြမေအာင်-ေဒုုရီ၊ (ေဒြမြမသက်)၊ ဦးြမမင်း-ေဒချ ိချ ိတင်ေအးတို၏ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး၊ ေဒြမြမ (ကုန်သွယ်/လယ်ယာ၊ ငိမ်း)၏ခင်ပွန်း၊ ေြမး ၁၆ ေယာက်၊ ြမစ် ရှစ်ေယာက်တို၏ဘိုးဘိုးကီး ဦးြမေသာင်းသည် ၄-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၁၀:၄၀ နာရီတွင် အမှတ်(၇၀၆)၊ မလမ်းသွဘ် (၄)၊ ပါရမီရိပ်သာ ေနအိမ၌ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ကွယလ ် န ွ သ ် ၏ ူ ဆအရ ယင်းေန့ညေန ၄:၃၀ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။ [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၁၀နာရီမှ မွနး် တည့် ၁၂ နာရီအထိ အမှတ(် ၂၀)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ှငး် ဆီကန ု း် ဘိုးဘွားရိပသ ် ာ(သီရိ ရတနာခန်းမ)သို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးတင်ေရ (စစ်ကွင်း) အသက် (၈၉) ှစ်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ သာယာဝတီခိုင်၊ စစ်ကွင်းမိေန (ဦးေအာင် လတ်-ေဒေအးကိင်)တို၏သား၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ပုသိမ်ွန့် ရပ်ကွက်၊ ဓမဝိဟာရလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၃)ေန (ေဒတင်လှ)၏ ခင်ပွန်း၊ ဦးထွနး် ထွနး် ဦး-မြမင့ြ် မင့ဦ ် း(အ.မ.က-၇၊ တာေမွ)၊ ြမင်းြခံမိ၊ (၉)ရပ်ကက ွ ် ေန ဦးထွန်းထွန်းြမင့်-ေဒါက်တာသာထွန်း(မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်၊ ြမင်းြခံခိုင် ြပည်သူ့ေဆးုံကီး)၊ (ဦးထွန်းထွန်းေအာင်)၊ မနီနီေအး၊ မနီနီ ေမာ်တ၏ ို ချစ်လစ ှ ွာေသာဖခင်ကီး၊ ေမာင်သရ ူ မင်းထွန်း၊ ေမာင်ညည ီ ဇ ီ င်ေသာ်၊ ေမာင်ဟိန်းလင်းသန့် ၊ မေဝမွန်သက်ခိုင်တို၏ အဘိုးသည် ၃-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၅:၃၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၅-၁-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) ညေန ၃ နာရီတင ွ ် ေရေဝးအေအးတိက ု မ ် ှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်မးီ သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နးီ ရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၉-၁၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၈ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးေမာင်ေခွး (ခ) ဦးချစ်သန်း (ခ) တန်ကျင်းကျံး အသက် (၈၁) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ (၁၅)လမ်း၊ အမှတ် (၃၁)ေန (ဦးစင်ခ-ဲ ေဒေစာ)တိ၏ ု တတိယသား၊ ေဒေဌးေဌးသန်း၏ခင်ပန ွ ်း၊ ကိေ ု အာင်ဝင်းသိန်း၊ မသင်းသင်းလင်-ေဒါက်တာတင်ထန ွ ်းေအာင်၊ ကိေ ု ကျာ် လင်းသိန်းတို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ ေြမးသုံးေယာက်တို၏ အဘိုးသည် ၄-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၇ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၆-၁၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတိုက်မှ ေရေဝး ဖူးကျန့် တုတ်သုသာန်သို ပိုေဆာင်ဂူသွင်းသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၉ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးစိုးစိုး

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ဥပေဒအရာရှိ

အသက် (၅၂) ှစ်

ရန်ကန ု ် မိေန ေပါက်ေခါင်းမိနယ်အသင်း(ရန်ကန ု )် ၏ ရာသက်ပန်အသင်းဝင် ေဒစိးု စိးု ရည်ေအာင်၏ခင်ပန ွ ်း ဦးစိုးစိုး သည် ၃-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၉:၅၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ း ေကာင်းသိရပါသြဖင့် မိသားစုများှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ အမေဆာင်အဖွဲ ေပါက်ေခါင်းမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)

ေဒခင်လှွယ် (ေမာ်လမိင်)

ဦးစီးအရာရှိ (ငိမ်း)၊ လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

အသက် (၇၇) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ အမှတ်(၆၅/၆၇)၊ ေြခာက်လာ၊  ဆင်မင်းလမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်ေန (ဦးေမာင်ချစ်-ေဒေအးကည်)တို၏သမီးကီး၊ (ဗိုလ်ကီး ေအာင်ခင်ေထွး)-ေဒခင်င ှ ်းရီ (တပ်မေတာ်မိုးေရကာဖျင်စက်-ုံ ငိမ်း)တိ၏ ု အစ်မ၊ ဦးမျ ိးကိုကိုေထွး၊ (ဦးယ်မင်းေထွး)-ေဒဥမာ၊ ဦးေကျာ်မျ ိးထိုက်(KLC/SM)ေဒအိင ှ း် ေထွးတိ၏ ု ကီးေတာ်၊ မနန်းခမ်းစွန၊် မအိမင်းထိက ု (် အထက-၆၊ အလု)ံ တိ၏ ု အဘွားသည် ၄-၁-၂၀၂၀(စေနေန့) နံနက် ၈:၄၃နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု ေ ် ဆးုံ ကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၆-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထိန်ပင် သုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (အလုံမိနယ်ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၁ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာ ေန့)တွင် ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒခင်သိန်းဝင်း

သမ/ဦးစီးဌာန၊ န်ကားေရးမှးချပ်ုံး-ငိမ်း

အသက် (၆၉) ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(အေရှပိင ု ်း)မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကက ွ ၊် ဗိလ ု ေ ် စာေအာင် လမ်း၊ အမှတ် (၆၄၉/ခ)ေန (ဦးသန်းစိန်-ေဒေရခင်)တို၏ သမီး၊ (ဦးြမအုန်းေဒတင်ေအး)တို၏ သမီးေခးမ၊ ဦးစိုးွန့်၏ဇနီး၊ မဖိးဆုမွန်၊ မထက်ထက် ေအာင်၊ ေမာင်စိုင်းေကျာ်စွာလင်း-မေရရည်ဝင်းလဲ့၊ ေမာင်သုတထူးေအာင်တို၏ မိခင်သည် ၃-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၃ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါ သြဖင့် ၅-၁-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင် သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတွင် ထွကပ ် ါ မည်။)[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၉-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) နံနက်တွင် အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးြမေသာင်း (ေြမာင်းြမ)

ဌာနမှး (ငိမ်း)၊ စက်မစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၁) စက်မဝန်ကီးဌာန

အသက် (၉၄) ှစ် သူငယ်ချင်း ေဒါက်တာြမမင်း၏ဖခင် ဦးြမေသာင်းသည် ၄-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၁၀:၄၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ (1985) BVS မှ သူငယ်ချင်းများ


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ကန် ဒါယကာကီး

ကည်း-၈၄၅၈ ဗိုလ်ချပ်ေကျာ်သန်း (ငိမ်း)

ကည်း-၈၄၅၈ ဗိုလ်သင်တန်းအပတ်စ် (၂၅) စီးပွား/ကူးသန်းဝန်ကီး (ငိမ်း)

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ကန် ဒါယကာကီး ဗိုလ်သင်တန်းအမှတ်စ် (၂၅)

စီးပွား/ကူးသန်းဝန်ကီး (ငိမ်း)

အသက် (၈၃) ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ သဃန  ်းကန်းမိနယ်၊ စုေပါင်း(၂၃)ရပ်ကက ွ ၊် အမှတ် (၄၀)၊ ဂမာလမ်း၊ သုဝဏေန ေဒစိန်စိန်(စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီး ဌာန-ငိမး် )၏ ချစ်လစ ှ ာွ ေသာခင်ပန ွ း် ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေကျာ်သန်း(ငိမး် )သည် ၃-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၇:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွား ေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လင်ှင့် ဇနီး ေဒကကလှ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒခင်ေအးတင့် အသက် (၈၁) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ K-49၊ မဂလာ(၃)လမ်း၊ FMI City ေန ဆရာကီး ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်း (အတွင်းေရးမှး၊ ြမန်မာသမိင ု ်းအဖွဲ၊ သမိင ု ်းဌာန ပါေမာက-ငိမ်း)၏ဇနီး ဆရာမကီး ေဒခင်ေအးတင့်သည် ၂၈-၁၂၂၀၁၉ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူ မိသားစုှင့်အတူ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ေတာ်ဝင်ေကတုမတီယ်ေကျးမြပတိုက်မိသားစု ေတာင်ငူမိ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့် အသက် (၇၄) ှစ်

ေဒါက်တာေအးသက်ေဇာ် (လက်ေထာက်ဆရာဝန်-အိုး၊ ရန်ကုန် အေနာက်ပိုင်းြပည်သူ့ေဆးုံကီး)၊ ေဒါက်တာသီတာဝင်း (ေဆးုံအုပ်၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှး၊ ဗဟိုအမျ ိးသမီးေဆးုံကီး-ရန်ကုန်)တို၏ဖခင် ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့် အသက်(၇၄)ှစသ ် ည် ၃-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၂ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့် ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ေဆးုံအုပ်ကီးှင့်ဝန်ထမ်းများ ဗဟိုအမျ ိးသမီးေဆးုံကီး(ရန်ကုန်)

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးေကျာ်သွင် (စာေရးဆရာမိုးထွန်း) အသက် (၅၆) ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ေြမာက်ဒဂုံ မိနယ်၊ (၄၂)ရပ်ကက ွ ၊် ဗိလ ု မ ် င်းေရာင်လမ်း၊

ဗိုလ်မင်းေရာင်အိမ်ရာ၊ တိုက်(၅၀၁၊B4)ေန ေဒွဲွဲရီ၏ခင်ပွန်း၊ မခင်မင်

ေကျာ်၏ဖခင် ြမန်မာ-တုတ်ယ်ေကျးမအသင်း တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး

ဦးေကျာ်သွင် (စာေရးဆရာမိုးထွန်း) အသက်(၅၆)ှစ်သည် ၃-၁-၂၀၂၀

(ေသာကာေန့) မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း

ကားသိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲှင့် အသင်းဝင်များ

ြမန်မာ-တုတ်ယ်ေကျးမအသင်း (MCCA)

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးေကျာ်သွင် (စာေရးဆရာမိုးထွန်း)

အသက် (၅၆) ှစ် ရန်ကန ု ် မိ၊ ေြမာက်ဒဂုံ မိနယ်၊ (၄၂)ရပ်ကက ွ ၊် ဗိလ ု မ ် င်းေရာင် လမ်း၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်အိမ်ရာ၊ တိုက်(၅၀၁၊B4)ေန ေဒွဲွဲရီ၏ ခင်ပန ွ ်း၊ မခင်မင်ေကျာ်၏ဖခင် ဓမရိပမ ် ဂဇင်း အမေဆာင်အယ်ဒတ ီ ာ ြဖစ်သူ ဦးေကျာ်သင ွ ် (စာေရးဆရာမိုးထွန်း) အသက် (၅၆)ှစသ ် ည် ၃-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ဓမရိပ်မဂဇင်းအယ်ဒီတာအဖွဲ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးစိုးစိုး ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ဥပေဒအရာရှိ

အသက် (၅၂) ှစ်

ရန်ကန ု ် မိေန ဦးဝင်းေရ-(ေဒစန်းစန်း)တိ၏ ု သား၊ ေဒစိုးစိုးရည်ေအာင်၏ ချစ်လစ ှ ာွ ေသာခင်ပန ွ း် ဦးစိုးစိုးသည် ၃-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့)တွင် ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသကီး ဥပေဒချပ်၊ ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသကီးဥပေဒအရာရှ၊ိ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ ဥပေဒအရာရှိများှင့် ုံးဝန်ထမ်းမိသားစုများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးစိုးစိုး

တိုင်းေဒသကီး ဥပေဒအရာရှိ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ဥပေဒချပ်ုံး

အသက် (၅၂) ှစ်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ဥပေဒအရာရှိ ဦးစိုးစိုးသည် ၃-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၉:၅၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်းသိရရ ှိ ပါသြဖင့် မိသားစုဝင်များှငထ ့် ပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ၁၉၈၄-၉၂ ခုှစ် ဥပေဒေကျာင်းသား/သူများ၊ ရန်ကုန်တကသိုလ်

ဗိုလ်ချပ်ေကျာ်သန်း (ငိမ်း)

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒါက်တာေဒေအးြမင့်ကယ် (ခ) ေဒါက်တာအမာေအး (ပုသိမ်) အသက် (၉၀) ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ကန်းေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဗားကရာလမ်း၊ အမှတ် (၁၂၉/၁၃၁)၊

အသက် (၈၃) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ စုေပါင်း(၂၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၀)၊ ဂမာလမ်း၊ သုဝဏေန (ဦးကွန့်-ေဒေအးရှင်)တို၏သားကီး၊ (ဦးြမင့်ေသာင်းေဒအုန်းကည်)တို၏သားသမက်၊ ေဒစိန်စိန်(စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာနငိမး် )၏ခင်ပန ွ း် ၊ ဦးစိးု ေအာင်-ေဒေအးမိေကျာ်တ၏ ုိ ချစ်လစ ှ ာွ ေသာဖခင်၊ ေမာင် မင်းခန့်ေအာင်၏ ချစ်လစ ှ ာွ ေသာအဘိးု သည် ၃-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၇:၃၀ နာရီတင ွ ် ကန်သာယာအထူးကုေဆးု၌ ံ ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် ၅-၁-၂၀၂၀ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီး ရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၉-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါ ေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါ သည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု သာယာဝတီမိနယ်အသင်း(နာယကကီး)

ဗိုလ်ချပ်ေကျာ်သန်း(ငိမ်း) (၈၃) ှစ်

စီးပွား/ကူးသန်းဝန်ကီး(ငိမ်း) ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ စုေပါင်း(၂၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၀)၊ ဂမာလမ်း၊ သုဝဏေန (ဦးကွန့်-ေဒေအးရှင်)တို၏သားကီး၊ (ဦးြမင့်ေသာင်းေဒအုန်းကည်)တို၏သားသမက်၊ ေဒစိန်စိန်(စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာနငိမ်း)၏ ခင်ပွန်း၊ ဦးစိုးေအာင်-ေဒေအးမိေကျာ်တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ ေမာင်မင်းခန့်ေအာင်၏ ချစ်လစ ှ ာွ ေသာအဘိးု သည် ၃-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၇:၃၀ နာရီတင ွ ် ကန်သာယာအထူးကုေဆးု၌ ံ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၅-၁-၂၀၂၀ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါ၍ အသင်းဝင်များ လိက ု ပ ် ါပိေ ု ဆာင်ကပါရန် အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ

အခန်း(A042)၊ ေရြပည်ေအးရိပ်မွန်ေန (ဦးချ ီမင်း-ေဒေငွေကွ)တို၏ သမီး၊ (ဦးဂျ ိမ်းချ ီးမင်း-ေဒ)၊ (ေဒါက်တာအယ်လ်ေဖာင်-ေဒေွး)၊ (ေဒိုစီ)၊ (ဦးေမရင်-ေဒထွားကည်)တို၏ ညီမ၊ (ဦးအဖိန်ေဒအမာကည်)၊ ေဒါက်တာဦးဝင်းကည်-ေဒါက်တာေဒခင်ေထွးြမင့တ ် ၏ ုိ အစ်မ၊ [ဦးသိန်းေမာင်(ခ) ဦးသိနး် လွင]် ၏ဇနီး၊ မိးု ေဇာ်လင ွ ၊် (ေဒါက်တာမျ ိးေသာ်လင ွ )် -ေဒဝင်းမင်းြဖ၊ ဦးေတဇာလွင-် ေဒခင် ေလးခိင ု တ ် ၏ ို ေမွးသမိခင်၊ ေြမးသုးံ ေယာက်တ၏ ုိ အဘွား ေဒါက်တာေဒေအးြမင့် ကယ်(ခ) ေဒါက်တာ အမာေအးသည် ၂-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၀၀:၁၃ နာရီတွင် ဂရင်းဟံသာေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ကွယ်လွန်သူ မိခင်ကီး၏ဆအရ ၂-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) ညေန ၃ နာရီတင ွ ် ထိနပ ် င်သသ ု ာန်သို ပိေ ု ဆာင်မီးသဂဟ်ပီး ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ း် ေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက် ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ဦးေကာင်းကယ်(ခ)ဦးြပံးရီ အသက် (၅၃) ှစ် ရန်ကန ု ် မိ၊ ကည့ြ် မင်တင ို ် မိနယ်၊ မကျ ီးတန်းေြမာက်/ေနာက်ရပ်ကက ွ ၊်

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

အမှတ(် ၃၂၃၊ ေအ-၂)ေန (ဦးစိးု ဝင်း)-

ရတနာပုံဘုရားထီးေတာ်လုပ်ငန်း

ေဒါက်တာေဒတင်မာစမ်း (ပါေမာက၊

ေဒြမဝင်း

ေဒတင်လှတို၏သား၊ ဦးြပည်စိုး-

အသက် (၈၂) ှစ်

စိတ်ပညာဌာန၊ ရန်ကုန်တကသိုလ်)

ရန်ကန ု ် မိေန (ဦးဖိုးရှ-ိ ေဒဖွားတင်)တိ၏ ု သမီး၊ (ဦးဘဟန်-ေဒေစာတင်) တို၏သမီးေခးမ၊ အမှတ်(၆၃၃၊၆၃၅)၊ ပဒင်းတန်း၊ ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်း၊ ေဘာဂရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိေန (ဦးသိန်းေဆာင်)၏ဇနီး၊ ဦးသန့်စင်-ေဒေအး ေအးြပံး၊ ေဒဆန်းဆန်းြပံး၊ ေဒချ ိချ ိြပံး၊ ေဒခိုင်ခိုင်ြပံး (မန်ေနဂျာ၊ ြမန်မာ့ လယ်ယာဖွံဖိးေရးဘဏ်)၊ ေဒေအာင်ေအာင်ြပံး၊ ဦးေအာင်ခိုင်ထွန်း-ေဒသင်း သင်းြပံးတိ၏ ု မိခင်၊ ေမာင်ေကာင်းဆက်ဝင်း၏အဘွား ေဒြမဝင်းသည် ၃-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) ညေန ၃:၅၅ နာရီတင ွ ် ဗဟိရ ု စ ် ည်ေဆးု၌ ံ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၅-၁-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ထိန်ပင်အေအးတိုက်မှ ထိန်ပင် သုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်မးီ သဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ မွနး် လွဲ ၁၂:၃၀နာရီ တွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒခင်ေအး(ခ)ခူေစာအိန် အသက်(၆၄)ှစ်

ဆင်ေရစိန် ဦးထုပ်ဆိုင် (S.S.S) ရန်ကန ု ် မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၂၃)လမ်း၊ အမှတ(် ၁၁)ေန (ဦးကျံထင ုိ -် ေဒကျင်ကီး)တိ၏ ု သမီး၊ ဦးချစ်ဟန်-ေဒချ ိတီ၊ (ဦးဘွနစ ် န ိ -် ေဒခူေစာဟာ)၊ (ဦးေကျာ်စန ိ )် -ေဒခင်စန်းရင်၊ (ဦးေကျာ်ြမင့)် -ေဒမွန၊် (ဦးေကျာ်ဟိုး)တို၏ ညီမ၊ (ဦးကျင်ေအး)၏ အစ်မ၊ ကိြု မင့လ ် င ွ ၊် ကိေ ု အာင်ေကျာ်ဖိးတိ၏ ု အေဒ သည် ၃-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၅:၁၅ နာရီတွင် ရန်ကုန်ြပည်သူ့ ေဆးုံကီး ှလုံးအထူးကုကပ်မတ်ေဆာင်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၅-၁-၂၀၂၀(တနဂေွေန့) နံနက် ၁၁ နာရီတွင်တွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီး သဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၉ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးလင်မိုး

တို ၏ ညီ ၊ ဦးလ င် ဘ ွား၏ အစ် ကို ၊ မခင်နာထက် (Grade-10, TTC ၊ ကမာရွတ်)၏ ဦးေလးသည် ၃-၁၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) ညေန ၃:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၂ နာရီတွင်

ထိန်ပင်သုသာန်သို

ပိုေဆာင်သဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ထွကပ ် ါမည်။)[ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည် စူး၍ ၉-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) နံ န က် ၇ နာရီ မ ှ

၁၁ နာရီ အ ထိ

အထက်ပါေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ ်း ေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကိုေနမျ ိးေကျာ် (B.A-History)

အထက(၄)၊အလုေ ံ ကျာင်းသားေဟာင်း (၁၉၉၆/၁၉၉၇)

အသက် (၄၁) ှစ်

အ.ထ.က (၂)၊ အလုံေကျာင်းသားေဟာင်း

သကန်းပရိကရာှင့် ဓာတ်ပုံဆိုင်ေန

ရန်ကန ု ် မိေန (ဦးစံတင့-် ေဒခင်ခင်)တိ၏ ု သား၊ (ဦးအုံးေရ-ေဒကျင်ငိမ်း) တိ၏ ု သားသမက်၊ ေဒြမြမစိမ်း၊ ေဒခင်မျ ိးဝင်း၊ ဦးစိနသ ် န ိ ်း-ေဒမာလာြမင့တ ် ၏ ုိ ေမာင်၊ ဦးဝင်းဇာနည်၊ ေဒေအးေအးသန်းတို၏ အစ်ကို၊ ေမာင်ေအးမင်းွန့်၊ ေမာင်ေဌးမင်းွန့်တို၏ ဦးေလး၊ [ဦးြမင့်ဦး (S.G.S Myanmar Ltd)-ေဒေငွ]၊ ဦးေအာင်ခိုင်စိုး (S.G.S Myanmar Ltd)-(ေဒေအးေအးရီ)တို၏ ညီ၊ ဦးလှမိုး (S.G.S Myanmar Ltd.)-ေဒြမင့်ြမင့်စိုးတို၏ အစ်ကို၊ မသဲစုမိုး၏ ဘကီး၊ ေမာင်ြမတ်ခိုင် (MARINER SHIPPING CO., LTD)-မအိမိုးခိုင်၊ ေမာင်လွင်မိုး၊ ေမာင်သီဟေဇာ်တို၏ ဖခင်၊ ေဒသန်းသန်းေဌး၏ ခင်ပွန်းသည် ၃-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) ည ၁၀:၁၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၅-၁-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) ညေန ၃ နာရီတွင် ထိန်ပင်အေအးတိုက်မှ ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်မီးသဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စးူ ၍ ၉-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) နံနက်တင ွ ် ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကက ွ ၊် သီရိ မိင် (၂)လမ်း၊ တိက ု (် ၄၅)၊ ေြမညီထပ်ေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

(၂)လမ်း၊ အမှတ(် ၁၄၅)၊ လသာမိနယ်

ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်း

၄ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ သဂဟ်

ေစာမင်းသူ (Joel) (ခ) ပူပူးေလး

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မလကုန်းေဌးကယ်ရပ်ကွက်၊ မေနာဟရလမ်း၊ တိုက်(၁၀)၊ ေလးလာေန (ဦးဖိုးရှင်-ေဒဝါု)တို၏ သမီး ၊ (ဗို လ ် မ ှးကင် ေမာင် ) ၏ ဇနီး ၊ ဦးြမင့ ် ေ ကျာ် - ေဒ ွ န့် စိ န ် ၊ ဦးထင်ေပ-ေဒခင်စိုးဝင်း၊ ေဒေအးေအးမိင်၊ (ဦးေအးကို)-ေဒစန်း စန်းဦးတိ၏ ု ေကျးဇူးရှငမ ် ခ ိ င်ကီး၊ ေြမး ရှစေ ် ယာက်၊ ြမစ်ငါးေယာက်တ၏ ို ချစ်လစ ှ ွာေသာဘွားဘွားကီးသည် ၄-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၆:၃၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၆-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတင ွ ် အထက်ပါေနအိမမ ် ှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်မီးသဂဟ် မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟအေပါင်းတို အား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးစိုးြမင့်

(ဦးဘကင်-ေဒတင်ေမ)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေန (ဦးေအာင်-ေဒခင်သီ)တို၏ ေြမး၊ ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊ အမှတ် (၂၁၅)၊ အခန်း (၂၀၂)၊ စံပါယ်မာဃ လမ်းေန [ဦးြမင့် ကည်(ခ) ဦးေမာင်ေမာင် ကည်]-ေဒစန်းလှ (စာရင်းစစ်ချပ်ုံးငိ မ ်း )တို ၏ သားကီး ၊ မစု စု  ကယ် (Capital Development Limited)၊ မေဟမာန်ကည် (Zerith Treasure Trading Co., Ltd)တို၏ အစ်ကို ကိုေနမျ ိးေကျာ်သည် ၄-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၁၀:၅၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်ေဆးုံ ကီး ကင်ဆာဌာန၌ ကွယ်လွန်သွားပါ သြဖင့် ၆-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) ညေန မည်ြဖစ်ပါေကာင်း

ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ

ေဆွ မ ျ ိးမိ တ ် ေ ဆွ မ ျားအား အသိ ေပး

အသက် (၈၂) ှစ်

ုံပိုင်ကီး၊ ြမန်မာ့မီးရထား (ငိမ်း) (ဦးဘိုးသာ-ေဒတင်)တိ၏ ု သား၊(ဦးေကျာ်အန ု ်း-ေဒညိ)တိ၏ ု သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ရန်ကန ု သ ် စ်ရပ်ကက ွ ၊် ေအာင်ေဇယျ(၂)လမ်း၊ အမှတ(် ၂၆/ခ)၊ ပထမထပ်ေန ေဒတင်လ၏ ှ ခင်ပန ွ ်း၊ ဦးေကျာ်င ို ် (ေမာ်ေတာ်ယာ် လုပ်ငန်း)-ေဒစိုးစိုးေဝ၊ ဦးသက်ိုင်(ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန)-ေဒေအးေအးသိန်း (ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန-ငိမ်း)၊ ဦးခင်တိုး (ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း)-ေဒတင်တင်ိုင် (ြမန်မာ့မီးရထား-ငိမ်း)၊ ဦးေအာင်ေကျာ်စးုိ (BALL ASIA YANGON)-ေဒေမြမတ် ထန်တ၏ ို ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင၊် ကိထ ု န ွ ်းထွန်းိင ု -် မသာစိုး၊ ကိစ ု ိုးသူရေအာင် (ေခတ-စင်ကာပူ)-မဇွန်လဲ့ေဝ၊ ေမာင်ေကာင်းစည်သူ၊ ေမာင်ေသာ်ဇင်ိုင်၊ မေအးချမ်းေြမ့၊ ေမာင်ဥကာေကျာ်၊ မအိမ့်ခင်ခင်စိုး(ခ)ချစ်မဝတို၏အဘိုး၊ ြမစ် သုံးေယာက်တို၏ ဘိုးဘိုးကီးသည် ၄-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၅:၃၅ နာရီတွင် ေြမာက်ဥကလာပေဆးုံ ကီး၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၆-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝးအေအးတိက ု မ ် ှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်မီးသဂဟ်ပါ မည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ား ရည်စူး၍ ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၈ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ ရန်ကန ု ် မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေဇယျ(၂)လမ်း၊ အမှတ် (၂၆/ခ)၊ ပထမထပ်ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆမ ွ း် ေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက် ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးသိန်းထူး (ေမာ်လမိင်)

ေအးမ ပလတ်စတစ်ဆိုင်၊ မဂလာေဈး

အသက် (၅၅) ှစ်

ေမာ်လမိင်မိေန (ဦးခင်ေမာင်ေထွး-ေဒကျင်ရ)တို၏သား၊ ရန်ကန ု ် မိေန (ဦးွန့်သန်း)-ေဒသိန်းရီတ၏ ို သားသမက်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ေမခအိမ်ရာ၊ ချင်းတွင်းလမ်း၊ အမှတ်(B-18) ေန ေဒြမင့သ ် န်းေအး (ေအးမ ပလတ်စတစ်ဆင ို ၊် မဂလ  ာေဈး)၏ခင်ပန ွ ်း၊ ေမာင်စးုိ မင်းသန့်၊ မေဝမာဦးတိ၏ ု ေမွးသဖခင် ဦးသိနး် ထူးသည် ၄-၁၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၁၀:၂၅ နာရီတင ွ ် ပင်လေ ုံ ဆးုံ ကီး၌ ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် ၆-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေရေဝး သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်ှင့် မဂလာေဈး၊ ၁၃၃-လမ်းထိပ်တိုမှ ကားများ နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရား ေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် ှ

အသက် (၂၀) ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာေတာင်ွန့် မိနယ်ေန (ဗိုလ်မှးကီး ေစာဘိုး သာ)-ေဒ ေနာ် ို စီ ထူး ၊ ရန် ကု န ်  မိ၊ အင်း စိ န ်  မိနယ် ေန (ဦးဂျ ိးဇက်)-ေဒုသတ ် ၏ ို ေြမး၊ မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ်၊ ဖဆပလ အိမ်ရာ၊ တိုက်သစ် (၃)၊ အခန်း(၁၃)ေန Rev.ဦးေယာန-ေဒေနာ် အက်စတာေအးေအးသူတို၏ချစ်လှစွာေသာ ဒုတိယေြမာက်သား၊ ေစာေအာင်သူ (Joshua)၏ ညီ၊ ေစာြမတ်သူ (Jireh)၏အစ်ကို ေစာမင်းသူ(Joel)သည် ၃-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ရန်ကုန်ြပည်သူ့ေဆးုံကီး၊ ေသွးေရာဂါဌာန၌ ခရစ်ေတာ်၌ အိပေ ် ပျာ်သာွ းပါသြဖင့် ၅-၁-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) မွနး် လွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝးခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းေပါင်းစုံ ဥယျာ်ေတာ်သို ပိုေဆာင်ဂူသွင်း သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးရှိ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  အေပါင်း တိုအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ေဒကျင်စိန်

အသက် (၉၁) ှစ်

၅-၁-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) မွန်းတည့်

ေြမာင်းြမမိ၊ (၅)လမ်း၊ မိမကင်

အသက် (၅၉) ှစ်

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေမာင်ေကျာ်ဝင်းသန့်

ကားများ မွနး် လွဲ ၁:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွက် ပါမည်။)

အသက် (၁၉) ှစ်

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရန်ကန ု ် မိ၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ သာဓုကန်ပရိယတစ ိ ာသင်တက ို မ ် ှ ဆရာ

သင့် ေသွးြဖင့် အသက် ကယ်ပါ

ေတာ်ကီး၏တူ၊ လပွတာမိမှ ဆားလုပ်ငန်းရှင် ဦးလှေသာင်း-ေဒသိန်းကည်၊ ေရ ဘိုမိနယ်၊ ကူးတိုဆိပ်ေကျးရွာေန ဦးလှေမာင်-ေဒတင်ဥတို၏ေြမး၊ SH

သတင်းအဖွဲှင့် SHကူညမ ီ အဖွ  ဲ၏ ဗဟိဒ ု ဥ ု ကှင့် ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးမှးချပ် ဦးေမာင်ဗလ ုိ -် ေဒေမဆန်းေထွး (လပွတာမိ၊ ေအာင်ဇမတည်းခိခ ု န်းပိင ု ရ ် င ှ )် ၏

တစ်ဦးတည်းေသာသားေလး ေမာင်ေကျာ်ဝင်းသန့် [Pride ISM IGCSE Graduate

Studying Diploma in Business Adminstration(MIU)]သည် ၄-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၁ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၆-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) ညေန ၃ နာရီတင ွ ် ေရြပည်သာမိနယ်၊ ဝန်ထမ်းကီးများရပ်ကက ွ ၊် မိပတ်လမ်း၊

အမှတ်(၂၉/၃၁၅)ေနအိမ်မှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါ

ေကာင်း။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ မွနး် လွဲ ၁ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် ူ အားရည်စူး၍ ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကေရာက်ပါရန်

ကျန်ရစ်သူမိသားစု


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

လွတ်လပ်ေရးေန့ ိုင်ငံေတာ်အလံတင်အခမ်းအနားှင့် ိုင်ငံေတာ်အလံ အေလးြပပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ်

ဇန်နဝါရီ

ဦးတည်ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု

၂၀၂ဝ ြပည့ ် စ ှ ် (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့ ိင ု င ် ေ ံ တာ်အလံတင်

တည်ေဆာက်ရာတွင် ိုင်ငံသူ၊ ိုင်ငံသားများ၏ တာဝန်သိစိတ်ှင့်

အခမ်းအနားှင့်

ိုင်ငံေတာ်အလံအေလးြပပွဲ အခမ်းအနားကို

အရည်အေသွးြမင့်မားလာေစမည့် ပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်းများ ဖန်တီး

ေနြပည်ေတာ် မိေတာ်ခန်းမေရှ၌ ကျင်းပ

တည်ေဆာက်ေရးှင့် ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ ေရရှညတ ် ည်တခ ံ့ င ို ် မဲပီး ဟန်ချက်

ယေန့နံနက်ပိုင်းတွင် သည်။

ညီေသာ ဖွံ ဖိးတိးု တက်မစီ  မက ံ န ိ ်းြဖင့် ငိမ်းချမ်း၍ သာယာ၀ေြပာေသာ အှစ်သာရြပည့်ဝစွာ ကျင်းပ

အခမ်းအနားကို ြပည်ေထာင်စမ ု ပိကွေ ဲ ရး၊ တိင ု း် ရင်းသားစည်းလုးံ ညီွတ်မမပိကွဲေရးှင့် အချပ်အြခာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မဲေရးတို အတွက် တိုင်းရင်းသားအားလုံး “စုေပါင်းအင်အား” ြဖင့် ကာကွယ် ေစာင့ေ ် ရှာက်ေရး၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်တည်ငိမေ ် အးချမ်းေရးှင့် ဖွံ ဖိးတိးု တက် ေရးအတွက် အေရးပါေသာ လုပင ် န်းစ်ြဖစ်သည့် တရားဥပေဒစိးု မိးု ေရး ှင့် တရားမတမက ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးတိက ု ို ဦးစားေပးလုပေ ် ဆာင် ေရး၊ ဒီမက ို ေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု ကီး တည်ေဆာက်ေရးအတွက် အေြခခံအုတ်ြမစ်ြဖစ်သည့်

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒြပင်ဆင်ေရးကို

ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု

ြဖစ်ေပလာေရးဟူသည့်

အမျ ိးသားေရးဦးတည်ချက်များှငအ ့် ညီ အှစသ ် ာရြပည့ဝ ် စွာ ကျင်းပ ြခင်းြဖစ်သည်။

စာမျက်ှာ ၅ ေကာ်လံ ၁ သို  ိုင်ငံေတာ်အလံ အေလးြပပွဲအခမ်းအနားတွင် ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်ထံမှ (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့ အခမ်းအနားသို

ေပးပိုသည့် သဝဏ်လာကို ဒုတိယသမတ ဦးြမင့်ေဆွ ဖတ်ကားစ်။

MFF Charity Cup for the Launching of 2020 New Season ေဘာလုံးပိင်ပွဲ ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားမှ တိုက်ိုက်ထုတ်လင့  ်မည် ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၄ ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ်က ကျင်းပမည့် MFF Charity Cup for the Launching of 2020 New Season အြဖစ် ရှမ်းယူက ို တ ် က် FC အသင်းှင့် ရန်ကန ု ယ ်  ူ က ုိ တ ် က် FC အသင်းတိသ ု ည် ဇန်နဝါရီ ၅ ရက် ညေန ၃ နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန်မိရှိ YUSC အားကစားကွင်း၌ ယှ်ပိင်ကစားကမည်ြဖစ်သည်။ အဆိုပါပွဲစ်ကို (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့တွင် ေနြပည်ေတာ် တပ်ကုန်းမိေပ (၆)ရပ်ကွက်၌ လွတ်လပ်ေရးေန့အထိမ်းအမှတ် ေပျာ်ပွဲ ရင်ပွဲများ၊ အားကစားပိင်ပွဲများ၊ ေြပးခုနပ ် စ်၊ ေခါင်းအုးံ ိက ု ် ပိင်ပ၊ဲွ ေချာတိင ု တ ် က်ပိင်ပမ ဲွ ျားကို ရပ်ကက ွ အ ် လိက ု ် ကျင်းပရာ သုးံ ေချာင်းေထာက်ကစားနည်းတွင် ပါဝင်ယ ှ ် ပိင်ကသူများကို ေတွရစ်။ တင်ထွန်းတာ(တပ်ကုန်း)

ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကား (MRTV) ှင့် MRTV

Sports Channel တိမ ု ှ ယင်းေန့ ညေန ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ်မစ ှ တင်ပီး တိက ု  ် က ုိ ် (Live) ထုတလ ် င့  ြ် ပသသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) “ဂိန်... ဂိန်... ”

ေဌးဝင်းပစ်လက ို သ ် ည့် အုတခ ် က ဲ ျ ိးေကာင့်

ေခွးမေခါင်းကိုထိကာ

ေသွးများထွက်၍

နာကျင်စွာြဖင့် ထွက်ေြပးေလသည်။ သိုေသာ်

 ဇင်မင်းစိုး (ဗိလ ု က ် ေလး)

ေဝးေဝးမေြပး။ သူ့ကေလးများကို ေဌးဝင်းလုပ်

အတွက် မေှာင်းေသးဘူးဆိေ ု သာ အသိတရား ရပီး ြပင်ဆင်င ို ေ ် သးသည့် အချက်ကပ ို ါ သတိ မူမိသည်။

(၅)

ယေန့ကား ြပာသိုလြပည့်ေန့ ြဖစ်ေလ

မည်စိုးသြဖင့် ခပ်လမ ှ ်းလှမ်းမှ ထိုးေဟာင်သတိ

သည်။

ေဌးဝင်းတိုေနသည့် အုန်းေတာစံြပေကျးရွာ

ြဖစ်ပီး ေဌးဝင်းကို အလွနခ ် င်ေသာ ေခွးလည်း

မိသားစုများက မုန့်ပုံး၊ ဖေယာင်းတိုင်ထုပ်၊

ေကျာင်းအထိရှိပီး ေကျးလက်ေဆးေပးခန်း

“ကိုေဌးဝင်း ေခွးက ငုံလိုက်တာပါေတာ်။

ေပးေနေလသည်။ အိမ်ကေမွးထားသည့် ေခွး

(၁)

သည် ရွာကီးတစ်ရွာြဖစ်သည်။ အထက်တန်း

ြဖစ်သည်။

လည်းရှသ ိ ည်။ ရွာလယ်လမ်းမကီးက အလွန်

ေတာ့်သားက သူ့သားသမီး သွားကိုင်ေတာ့

အုန်းပင်၊ ငှက်ေပျာတိုြဖင့် လမ်းေဘးတစ်

ကျပ်ေကျးလက်ေဆးေပးခန်းကို လိုလိုမယ်

ေနချင့်စဖွယ် ေပျာ်လှ၏။

ခဏ ကည့်ထားဦး”

အေမများေန့ ြဖစ်သြဖင့် အစ်က၊ို အစ်မတို

အေမးတိင ု ထ ် ပ ု မ ် ျားှငအ ့် တူ အေမ့ကုိ ကန်ေတာ့ ရန် ေရာက်ရှိေနကသည်။

ေဌးဝင်းတိမ ု သ ိ ားစုလည်း အသင်ဝ ့ ယ်ထား

ကျယ်ဝန်းေကာင်းမွန်လှပီး သရက်၊ ကုကိ၊

သားေဇာနဲ့ ေြခာက်လှန့်လိုက်တာ ြဖစ်မှာပါ။

သည့် သစ်သးီ များ၊ ဖေယာင်းတိင ု ထ ် ပ ု ၊် အေမး

ေလာက်ေပါက်ေရာက် အရိပ်ေကာင်းလှပီး

မယ် သွားြပလိုက်ဦးမယ်။ ေတာ်... ဟင်းအိုး

ရန် ေနရာယူကေလသည်။

ေဌးဝင်းတိုအိမ်သည်

အထက်တန်း

ခဏအကာ

သံသရာအဆက်ဆက် ဝဋ်ေကးကင်းတဲ့ဘဝ

ေတာင်သားများြဖစ်ကပီး လယ်ယာလုပင ် န်း

ြပန်လာသည်။

မရှမ ိ ရှားေပမယ့် သားသမီးများကိေ ု တာ့ ပညာ

လန့်သွားတာပါ။ ဆရာမ ေဆးေပးလိုက်ပါ

ေဌးဝင်းက အငယ်ဆုံးသားြဖစ်ပီး မိခင်

ဇနီးစကားေကာင့် ေဌးဝင်းစိတ်ေအးရ

ယ်လှှင့် သားေလးတို

“ဘာမှမြဖစ်ပါဘူးေတာ်၊

တတ်ြဖစ်ေအာင် ေကျာင်းထားေပးသည်။

တယ်... ”

ေဒေအးေရ၏

သည်။

အချစ်ရဆုံးသားလည်းြဖစ်

ကေလးက

“လာ... သား အေဖ့ဆီကို... ”

သည်။ ငယ်စ်ကတည်းက အစ်က၊ုိ အစ်မများ

ေဌးဝင်းကေလးကိခ ု ျ ီရင်း ခုနကေခွးမိသားစု

ှင့် ရန်ြဖစ်စကားများတိုင်း အေမက ေဌးဝင်း

ဘက်က ြဖစ်သည်။

ဆီ ဆင်းလာခဲသ ့ ည်။ ေခွးမကီးက ေခွးကေလး

တည်ရတ ှိ ယ်။ ဒါကို မတည်့ ကဘူး။ တစ်ဝမ်းထဲ

နားရွက်ကုပ်ကာ အမီးရမ်းေနေလသည်။

ရှိကေပါ့...”

ေဆာ့ေချ...”

ဆိုးေလြဖစ်သည်။ အေဖကေတာ့ ထိသ ု မ ို ဟုတ။်

ယ်လဆ ှ က ီ နွင်းမန့်ေတာင်းကာ ေခွးမေခါင်း

ေတွကိုိုတိုက်ရင်း

“မင်းတိက ု ယ ွ ် ကိယ ု ည ့် ေ ီ လး တစ်ေယာက်

သားငယ်ကို

အေမက ထိသ ု ို အလိလ ု က ို ေ ် လ ေဌးဝင်းက

ိုက်ဆုံးမသည်။ အလိုမလိုက်။ ေဌးဝင်းကို အေဖိက ု လ ် င် အစ်က၊ို အစ်မများပါ ေအးေအး ေဆးေဆးမေနရ။ အေမကပတ်ပီး ဆူပူေလ သည်။ က

ေဌးဝင်းက က်သသ ံ သ ဲ့ ြဲ့ ဖင့် ငိေ ု လ၊ အေမ

သူဝယ်ထားသည့် မုန့်များချေကးပီး

ေချာ့ေမာ့ေလြဖစ်၏။

မည်သိုပင်ဆိုေစ ေဌးဝင်း၏ ငယ်စ်ဘဝ

သည်

အလိုလိုက်မများ၊

ကီးြပင်းခဲ့ရသည်။

ဆိုးွဲမများြဖင့်

အစ်က၊ို အစ်မများှင့် ေကျာင်းသွားတတ်ပီြဖစ် သည်။

အေမက ပိုက်ဆံှစ်ရွက်ကို အက ျ ီမှာလုံး

ပီး သားေရပင်င ှ ခ ့် ျည်ေပးလိက ု ၏ ် ။ ကျေပျာက် မှာ စိုးေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။

လွယ်အိတ်ကေလး ေဘးတေစာင်းလွယ်

ပီး အစ်ကို၊ အစ်မများ လက်ကေလးဆွဲကာ ထွကသ ် ွားသည့် ေကျာင်းသားကေလး ေဌးဝင်း ကို

မျက်စိတစ်ဆုံးကည့်ရင်း ေဒေအးေရ

စိတ်မေကာင်း ြဖစ်ရသည်။

(၂)

ေဌးဝင်း ေကျာင်းစတက်သည့် အရွယ်

စတင်ခခ ဲွ ာွ ြခင်းဆိသ ု ည့်

အသိေကာင့်

ေရာက်ေတာ့ အေမက သူ့ကို ေကျာင်းလိုက်ပို

ရင်ထဲဟာတာတာ ြဖစ်မိသည်။

အေမှင့် မခွ ဲ င ို တ ် ာေရာေကာင့် ငိေ ု လသည်။

လဲ”ဆိသ ု ည့် စကားတတ်ေသာ ေဌးဝင်းအေပ

ဆရာမေတွက အတင်းဆွဲသည်။

ဖက်တစ်ခုကို တွန်းပိုသလို ြဖစ်ေနသည်ကို

သည်။ ေဌးဝင်းက ေကျာင်းမတက်ချင်တာေရာ၊

အေမြပန်ေတာ့ ေနာက်က ေြပးလိုက်သည်။ “အေဒ... ြပန်ေတာ့။ အေဒ့ကေလးကို

ထားခဲ့လိုက်”

ဆရာမေတွက ေဌးဝင်းကို အတင်းဆွဲ

ေခပီး

ေကျာင်းတံခါးပိတ်သည်။ ေဌးဝင်း

“အေမ မရှရ ိ င်... သား ဘယ်သန ူ ့ဲ ေနရမှာ

ှစေ ် ယာက် ကေတာက်ကဆ ြဖစ်ရြပန်သည်။ အရာရာ သူသိသူတတ်ြဖင့် ဆရာလုပ်တတ် သည်။ ရွာအတွင်း၌လည်း မကာခဏ ရန်ြဖစ်

ေလ့ရသ ှိ ည်။ ရန်ြဖစ်တင ို ်းလည်း သူကဦးေအာင်

လုပ်သည်။ ေဒေအးေရက ေနာက်ကလိုက်၍ ေြဖရှင်းရသည်။

မုဆိုးမေဒေအးေရတစ်

ေယာက် သားလည်း ဆုံးမ မရသည့်အြပင် ရွာအတွင်းမှာပါ

မျက်ှာပျက်စရာေတွှင့်

ေန့စ်နီးပါး ကံေတွရသည်။

ေနာက်ဆုံး မေြပာိင ု ေ ် တာ့ေပ။ ကံတရား

အရသာ၊ ဝဋ်ေကးအရသာ ဟူ၍သာ တရားြဖင့် ေြဖသိမ့်ေနရေလေတာ့၏။ (၄)

ရာသီစက်ဝန်းကီးက

ချားရဟတ်ပမာ

အစ်လိုက် တာဝန်မပျက် လည်ပတ်ေနေလ

ေတာ့ ေဒေအးေရ သတိမထားမိေပ ။

ရွာအတွင်းက ယ်လဆ ှ သ ို ည့် မိန်းကေလးှင့်

(၃)

အချ ိန်ကာလေတွ အလီလီ ေြပာင်းလဲခဲ့ ပီ

ြဖစ်သည်။ ေဌးဝင်းအစ်ကိုက ေကျာင်းပီး၍ ေကျးရွာအုပခ ် ျပ်မစာေရး  ဝင်လပ ု သ ် ည်။ အစ်မ

ေယာက်ဟန်ြပသာ။ ေဌးဝင်း မြမင်င ုိ သ ် ည့ေ ် နရာ

ေကျာင်းဆရာမတာဝန် ထမ်းေဆာင်ခင ွ ရ ့် ရှေ ိ လ

ယခုဆိုလင် ေဌးဝင်းတစ်ေယာက်

အိမ်ေထာင်ကျ၍

ထွန်းကားေနေလပီ။

သားတစ်ေယာက်ပင်

မယ်လက ှ တစ်ေကာင်ကက်၊ အေဒှင့်

အတူ ေနထိုင်သူ ြဖစ်၏။

ကျန်ခသ ဲ့ ည်။ ြပန်သွားသည့် ေဒေအးေရတစ်

ြဖစ် သူ က ေတာ့

မှ ေဌးဝင်းကို ကည့်ေနသည်။ ေဌးဝင်းတစ်

သည်။

အေမက ရွာဦးေကျာင်း ဆွမ်းသွားပိုတယ်”

မှင့် အြခားေကျာင်းသားများနည်းတူ ကဗျာ

လိုက်မေကာင့် ဆိုးေပေတေလကာ အထက်

ကမ်းေသာက်ေနေလသည်။ ညက များသွားလို

ေဒေအးေရ ြပန်ခဲ့သည်။

ခဏကျ၍ ေကျာင်းထွက် ပီး အိမအ ် လုပ် ဝိင ု ်းကူ

ရွတ၊် စာအံ လုပလ ် ာသည်။ ထိအ ု ချ ိန်ကျမှ မိခင်

ေကျာင်းတက်ချ ိန် ေဌးဝင်းတစ်ေယာက်

ညီအစ်ကေ ုိ မာင်မ ှ ေတွကား ှာတစ်ဖျားသာ

ရွာ ေကျာင်း ေလးမှာ ပင်

သည်။

ေဌးဝင်းတစ်ေယာက်မှာသာ မိခင်၏ အလို

တန်းေကျာင်းသားဘဝမှာပင် စာေမးပွဲ ခဏ လုပ်ရသည်။

ဖခင်ကီးဆုံးပါးပီးေနာက်ပိုင်း

အစ်ကို

ထမင်းစားလင်

ကီးှင့် အစ်မကီးတို အိမေ ် ထာင်အသီးသီးကျ

က သုံးတုံးရသည်။ ဟင်းတစ်တုံးကို ထမင်း

အငယ်ဆုံးသား ေဌးဝင်းတစ်ဦးသာ အေမ

အခွင့်အေရးရေလသည်။

“ယ်လှ... သားေရာ...”

“ေတာ့်သား... ြခံထဲမှာ ကစားေနတယ်။

မိန်းမဆီက အေြဖရပီး ေဌးဝင်း ေရေွး

ထင်သည်။ ေခါင်းထဲ မကည်လင်။

“အား....အေဖေရ...သားကို ေခွး ကို က ်

တယ် ဟီး... ဟီး... ”

သားငယ်၏ စူးစူးဝါးဝါး ေအာ်ေခပီး ငိသ ု ံ

ေကာင့် ေဌးဝင်း အိမ်ေအာက်ေြပးဆင်းခဲ့၏။

အစ်က၊ို အစ်မများ ဟင်းှစတ ် းံု ရလင် ေဌးဝင်း

ကာ သူ့အိုးသူ့အိမ်ြဖင့် အိုးခွဲေနထိုင်က၏။

ယ်လှလည်း မီးဖိုေချာင်က ေြပးထွက်လာ

ေအာက်မှာ

ှငက ့် ျန်ရစ်ပီး လယ်ယာလုပ၊် ငါးဖမ်း၊ ြမးံ ေထာင်

သည်။ သားက ေခွးေပါက်ကေလးများ အလယ်

ဖွက်ေပးတတ်ေသာ

အေမ့

အေကာင်းကို အစ်က၊ုိ အစ်မများက သိင ှ ့် ပီး ြဖစ်၏။

ေဌးဝင်းတစ်ေယာက် ေနာက်ရက်များတွင်

အေမေကျာင်းလိုက်ပိုစရာ မလိုေတာ့။ သူ့

လုပ်ေန၏။ ညေနကျလင်ေတာ့ အရက်ေလး တေထွေထွင ှ ့် ဘဝကိအ ု ဓိပာယ်  မစ ့ဲ ာွ ြဖတ်သန်း ေနေလသည်။

မိခင်ေဒေအးေရက ဆုံးမလင် သားအမိ

သည်။ ေခွးမှာ သားေပါက်ေနေသာ ေခွးြဖစ် မှာ ငိုေန၏။

သားငယ်၏ ငိသ ု ေ ံ ကာင့် ေဌးဝင်း အုတခ ် ဲ

ကျ ိးေကာက်ကိုင်ကာ လှမ်းပစ်လိုက်သည်။ “ကဲကွာ... ”

ေအာက်ချေပးလိုက်ပီး

က ေသွးထွက်ေသာေနရာကို နွင်းမန့် သိပ်

ေပးလိုက်၏။ ေခွးမှင့် ေခွးကေလးများက ေဌးဝင်းကို ကည့်ေနပုံမှာ သနားစရာပင်... ။

ေဌးဝင်းအရာတစ်ခက ု ို ေတွြမင်ခရ ဲ့ ပီြဖစ်

သည်။ ထိအ ု ရာမှာ အြခားမဟုတ။် မိဘေမတာ

ပင်ြဖစ်ေလသည်။ ကိယ ု အ ့် လှညက ့် ျမှ သိြမင်ရ ေသာ မိဘေမတာြဖစ်သည်။

ပထမအချက်က ေခွးမကီး၏ ေခွးကေလး

ေတွအေပထားေသာ မိဘေမတာ ြဖစ်သည်။

“ယခုဘဝမှသည် ဘဝတိုင်း ဘဝတိုင်း

များနဲ့ နိဗာန်မဂ်ဖိုလ်ကို ရက်တိုတိုနဲ့ ရလွယ်

ေရာက် လ ွ ယ ် မျက် ေ မှာ က် ြ ပို င ်  ကသူ မ ျား ြဖစ်ကပါေစကွယ.် ..”

“ေပးတဲ့ဆုနဲ့ြပည့်ရပါေစ အေမ...”

အားလုံးက တညီတွတ်တည်း ဆြပ

ကသည်။

“အေမ...သားမှားခဲတ ့ ာေတွအတွက် ဝန်ချ

ေတာင်းပန်ပါတယ်။ သား... ဒီေန့ကစပီး မဆိုး မမိက ု ေ ် တာ့ပါဘူး။ သား...အသိတရား ရေနပါ ပီ အေမ..."

ေဌးဝင်း... လက်အုပ်ချ ီကန်ေတာ့ ေတာ့

ေဒေအးေရှင့် ညီအစ်ကို ေမာင်ှမေတွက အံ့သဝမ်းသာေပျာ်ရင်ကသည်။

အားလုံးက ဘာေကာင်လ ့ ို မသိကေပမယ့်

ယ်လက ှ ေတာ့ ိးု တိးု ရိပတ ် ပ ိ ် သေဘာေပါက် သည်။

ေဒေအးေရကေတာ့

တရားသမားပီပီ

ရွာဦးေကျာင်းဆရာေတာ်မန ိ ့်ကားသည့် စကား တစ်ခွန်းကိုသာ ြပန်သတိရေလသည်။

“သတဝါေတွက ကတ်ချ ိန်တန်မှ ကတ်

တာ။ ကတ်ချ ိန်မတန်ဘဲ ခတ်လမ ို ရဘူး။ ကတ်

ချ ိန်တန်ရင်လည်း သူ့ဘာသာ အလိုလို ကတ် ကတာပဲ။ ဒါကို မှတ်ထားကကွဲ...”

မည်သိုပင်ဆိုေစကာမူ သားေယာကျ်ား

ဒုတိယအချက်က သားငယ်အေပထား

ေလး ေမွးထားေသာ ေဌးဝင်းအဖို အချ ိန်မီ ရရှခ ိ ဲ့

တတိယအချက်မှာ သူ့အေပထားသည့်

ေသးေသာ မိက ု ေ ် နာင်တအတွက် ကိတင်ြပင်

သည့် သူ၏ မိဘေမတာြဖစ်သည်။

မိခင်ေဒေအးေရ၏ မိဘေမတာ ြဖစ်ေလသည်။

အရာရာ စိတ်မချြဖစ်ေနြခင်းက အြခားတစ်

တစ်ေယာက် အေမှငခ ့် ရ ွဲ ပီ အသိြဖင့် ငိယ ု က ို ာ

ေယာက် ငိလ ု ေ ို မာသွားေတာ့ ဆရာမ၏ ေချာ့ြမ

ေဌးဝင်းကိုေတွေတာ့

“သား... ဟိဘ ု က်အမ ိ က ် ကိုကိုတိုနဲ့ သွား

ဆင်းတဲ့ ညီအစ်ကေ ို မာင်မ ှ ေတွပ၊ဲ ေဖးေဖးမမ

အေမက

ဆုေပးသည်။

ေဌးဝင်းလုပ်ပီးမှ စိတ်မေကာင်းြဖစ်မိသည်။

ကိုသာ အဓိကအားထားလုပ်ကိုင်ကသည်။

အားလုံးကန်ေတာ့ပီးေတာ့

ယ်လှ ကေလးေခပီး ထွက်သွားသည်။

ေကျာင်းှင့် ှစ်ေခသာသာေလာက်သာေဝး သည်။ ေဌးဝင်းတိအ ု ေဖှင့် အေမသည် ေတာသူ

တိင ု ထ ် ပ ု မ ် ျား လင်ပန်းထဲထည်က ့ ာ ကန်ေတာ့

ထိုအချက်များှင့်အတူ သူ့အြပစ်များ

သည့် ေနာင်တတရားတိက ု ုိ သိြမင်ရင်း မေှာင်း ဆင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပီ မဟုတ်ပါလား... ။

rsKd;qufopf&ifjyif vli,fuavmif&Sifrsm;odkY yefMum;csuf aMu;rkHowif;pmwGif rsKd;qufopfvli,frsm;twGuf rsKd;qufopf&ifjyif txl;xkwpf mrsufEmS udk we*FaEGaeYwikd ;f azmfjyay;vsuf&ydS gonf/ rsKd;qufopf vli,fvl&G,frsm;taejzifh aqmif;yg;? 0w¬Kwdk? uAsm? umwGef;? tawG;tjrif? [mo? oa&mfpm ponfjzifh a&;om;ay;ydkYEdkifygonf/ pmrlay;yYdk&mwGif pma&;ol\ trnf? uavmiftrnf? rSwfyHkwifeHygwf? touf? ae&yfvdyfpmtjynfhtpkH? ynmt&nftcsif;? zkef;eHygwf? udk,fa&;tcsuf tvufrsm;ESifh ESpfouf&m"mwfykHwpfykH yl;wGJay;ydkY&rnfhtjyif pmrludk udk,fwdkif zefwD;a&;om;aMumif;ESifh tjcm;aom r*¾Zif;? *sme,f? owif;pmwdkufrsm;odkY wdkufNydKifay;ydkYxm;jcif;r&SdaMumif; 0efcHuwdjyKcsuf azmfjyyg&Sd&rnf/ rsKd;qufopf&ifjyif odkY ay;ydkYNyD; pmrlrsm;udk &ufowåESpfywftwGif; azmfjy a&G;cs,fc&H jcif;r&Syd gu tjcm;ae&mrsm;odYk ay;ydEYk ikd o f nf/ txl;yefMum;vdo k nfrmS pmrlrsm;udk mirrormyosathit@gmail.com odkYom ay;ydkY&rnfjzpfyg onf/ azmfjyyg&So d nfh pmrlcrsm;udk trSwf 77? 52 vrf;ESihf r[mAE¨Kvvrf;axmif?h &efukefNrdKU? aMu;rHkowif;pmwdkufwGif xkwf,lEdkifygonf/ pmwnf;tzGJU


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀ (တနဂေွေန့)



ညီွတ်ြခင်း၏ အကျ ိး

တကသိုလ် သကျပျ ိ

စည်းလုံးညီတ ွ ြ် ခင်းဆိတ ု ာ ေနရာတိင ု ်းမှာ လိအ ု ပ်ပါတယ်။

ညီည ီ တ ွ  ် တ ွ ေ ် နထိင ု ် ကတဲသ ့ တ ူ င ို ်း ချမ်းသာြခင်း

အဖွဲအစည်းထဲမှာလည်း လိုအပ်သလို ေဒသအသီးသီး

ကို ခံစားရပါတယ်။

မှာလည်း မရှမ ိ ြဖစ်ပါပဲ။ ဘာေကာင့် စည်းလုံးညီတ ွ ြ် ခင်းကို

မေကာင်းတဲ့ အကျ ိးခံစားကရတယ်ဆတ ုိ ာ ဘယ်ေခတ်

လိုအပ်တာလဲဆိုေတာ့ ညီွတ်ကတဲ့ အဖွဲအစည်းတိုင်း၊

ဘယ်ကာလကမှ မကားဖူးပါဘူး။

ေဒသတိင ု ်း ေအာင်ြမင်ကလိ၊ု တိးု တက်ကလို လိအ ု ပ်တာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

ညီွတ်စွာေနထိုင်ကတဲ့သူေတွ

လိုအပ်ချက်ကို

ေအာက်ဆင်းလာတဲ့ ငုံးကေြမကီးေပမှာ အစာစားေနတဲ့ ငုံးရဲေခါင်းကို

တက်နင်းမိတာကစပီး

တစ်ေယာက်ရဲ

မတည့ေ ် တာ့တဲ့ အထိပါ။ ေနာက်ရက်ေတွ မုဆိုးပစ်လက ို တ ် ဲ့

တစ်ေယာက်ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်းေတွ၊

ပိုက်ကွန်ကို သူအရင်ပျံ၊ ငါအရင်ပျံနဲ့ ကပ်တွက်ေနရင်း

ကိယ ု က ် ျ ိးစွန့်အနစ်နာခံြခင်းေတွ ပါလာပါတယ်။ ညီတ ွ ်

အရာယ်ကင်းတာေတွ တစ်ခါတေလေတွြမင်ရပါတယ်။

ြခင်းေတွ မရှိ ကေတာ့တ့ဲ အသိင ု း် အဝိင ု း် မှာေတာ့ တစ်ေယာက်

ုပ်ြမင်သံကားေတွကလာတဲ့ ေတာထဲကတိရိစာန်  ေတွရဲ

ရဲမာနက တစ်ေယာက်ကို ထိပါးပုတ်ခတ်သလို ငါဆိုတဲ့

ေတာ့တဲ့အခါ

သဘာဝကိုိုက်ြပထားတဲ့

အတေတွန့ဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ အိင ု ယ ် လ ူ မ်  းမိးု လာတတ်

သင်ခန်းစာေပးသွားတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေြပာြပခဲ့တဲ့ ငုံးေတွ

ပါတယ်။

လိေ ု ပါ့။ တစ်ေကာင်ရဲအြပစ်ကို တစ်ေကာင်က နားလည်

ကျားေတွက ေနာက်ကေနလိုက်လို

ထွက်ေြပးရတဲ့

သားေကာင်ေတွ မနည်းပါဘူး။ ေသမှာေကာက်လုိ ထွကေ ် ြပး

ညီတ ွ စ ် ွာေနထိင ု တ ် ဲ့ လူေတွကေတာ့ ေမတာတရား

ကရတာချည်းပါပဲ။ တစ်ခါတေလ ွားအုပ၊် သမင်အပ ု ေ ် တွကို

ကို ေရှတန်းတင်ေနထိုင်ကပါတယ်။ တစ်ေယာက်အေပ

ကျားေတွကေနာက်ကလိုက်ဖမ်းတဲ့အခါ ွားေတွ၊ သမင်

တစ်ေယာက်အိင ု ယ ် လ ူ စ ုိ တ ိ ေ ် တွ မရှ၊ိ တစ်ဦးတစ်ေယာက်က

ေတွက ထွက်မေြပးဘဲ အဖွဲလိုက် ြပန်တိုက်ခိုက်တာနဲ့

ကိုယ့်အေပ အြပစ်ကျးလွန်လာခဲ့ရင်ေတာင်

ကံလိုရှိရင် ကျားေတွက ြပန်ထွက်ေြပးရပါေတာ့တယ်။

နားလည် ခွင့်လတ်ေပးတတ်ကပါတယ်။

ဒါကဘာလိလ ု ည်းဆိေ ု တာ့ ညီတ ွ ြ် ခင်းကအရာရာကို ေအာင်ြမင်တယ်ဆိုတဲ့ ေလာကသဘာဝြဖစ်ေနလိုပါပဲ။ စည်းလုံးညီတ ွ ြ် ခင်းသည်ပင် အားအင်တစ်ခြု ဖစ်ေန ပါတယ်။

အလွန်ေလးလံေနတဲ့ အရာဝတတစ်ခုကို

တစ်ေယာက်တည်မိင ု ေ ် ပမယ့် စုေပါင်းအားနဲ့မလိက ု တ ် ့ဲ စာေရးသူတို ငယ်ငယ်က

အတန်းပညာမှာ သင်ဖူးတဲ့ စာပိုဒ်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ ပစည်းေတွ အြပည့န ် ဲ့ထ ွံ န ဲ စ်ေနတဲလ ့ ည ှ ်းကို လူေတွ ဝိုင်းတွန်းေနတဲ့ ပုံေလးနဲ့ပါ။ လှညး် ဘီးွထ ံ က ဲ  ံေနသည်

ကံေတွရမယ့်

ခွင့်လတ်မေပးိုင်တဲ့အခါ

ဆိေ ု တာ့ သည်းခံခင ွ လ ့် တ်  သတ ူ င ို ်း ညီတ ွ ြ် ခင်းကို အေလး

ြခင်းေတွ စီးဆင်းေနမယ်ဆိုရင် တစ်ေယာက်ရဲအြပစ်ကို

ထားတတ်ကတာြဖစ်သလို ညီွတ်ြခင်းကို အလိုရှိတဲ့

တစ်ေယာက်မကည့ေ ် တာ့ဘဲ နားလည်ခင ွ လ ့် တ်  ေပးလာမှာ

သူတိုင်းကလည်း သည်းခံခွင့်လတ်တတ်ကတယ်။

ြဖစ်သလို

ညီွတ်ြခင်းနဲ့ သည်းခံခွင့်လတ်ြခင်း ဆက်စပ်ပုံကို သိသာေအာင်ြပပါဦးမယ်။ တစ်ခါတုနး် က ေတာအုပ်ထဲမှာ ညီည ီ တ ွ  ် တ ွ ေ ် နကတဲ့ ငုံးေတွရပ ှိ ါတယ်။ တစ်ေန့ေတာ့

ညီွတ်ြခင်းကို

ြမန်မာဖတ်စာ

လွတေ ် အာင် ပိက ု က ် န ွ ေ ် အာက်ကေန တညီတွတတ ် ည်း

ေအးချမ်းေစေသာ ေမတာတရားပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ

ပျံတက်သွားမယ်။ ပီးရင်ပိုက်ကွန်ကို ဆူးချံေပတင်ခဲ့ပီး

ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲြဖစ်ြဖစ် မိသားစုထဲမှာအဖွဲအစည်းထဲ

ေကာင့် ရရှိိုင်တဲ့အကျ ိးကို စာေရးသူတိုေတွ မူလတန်း

ထွက်ကမယ်ဆိုပီးေတာ့ေပါ့။

မှာပဲြဖစ်ြဖစ် စည်းစည်းလုံးလုံး၊ ညီညီွတ်ွတ်ေနထိုင်



ငုံးေတွရဲ လုပေ ် ဆာင်ချက်ေအာင်ြမင်ပါတယ်။ မုဆိုး

ြခင်းက မေကာင်းတဲအ ့ ရာေတွ ကျေရာက်လာမယ့အ ် ရာယ်

ပစ်လက ို တ ် ဲ့ ပိက ု က ် န ွ ထ ် က ဲ ေန ညီညည ီ ာညာပျံတက်ဆူးချံ

ေတွကို ကာကွယ်ထားပီးသားြဖစ်သလို၊ ေကာင်းမွန်တဲ့

တစ်ရက်ေတာ့အေပကေန

ထိုေန့မှစ ေရတွကမ ် ည်

အေကာင်းအကျ ိး ေတွးေတာ

ဆင်ြခင်တတ်တဲ့သူတိုင်း ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ် အကျ ိး

စာအုပထ ် မ ဲ ာှ ငယ်ငယ်ကသင်ဖးူ တာေလးပါ။ ညီတ ွ ြ် ခင်း

ငုံးေတွဖမ်းမရေတာ့ပါဘူး။

ဇန်နဝါရီလ။

လုံးလုံးနဲ့ ညီွတ်ေနမှာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

ပါတယ်။ ညီွတ်ြခင်းက လူသားတိုင်း၊ သတဝါတိုင်းကို

ေဖာ်ဖိုပဲ လိုတာပါ။

ေလး ရက်ေြမာက်ေလ မှတ်သင့်စွ

သည်းခံနားလည်ခွင့်လတ်  ေပးတဲ့လူတိုင်း၊

ပိုက်ကွန်နဲ့ဖမ်းပီး

မုဆိုးအေနနဲ့တစ်ရက်မှ

တစ်ကိုးေလးရှစ် မှန်မေသွ၊

အဖွဲအစည်းတိုင်း၊ မိသားစုတိုင်းကလည်း အမဲစည်းစည်း

ရှသ ိ လား၊ မရှဘ ိ ူးလားဆိတ ု ာ စ်းစားမိတသ ဲ့ တ ူ င ို ်း ှစသ ် က်

ေပတင်၊ ေအာက်ကေနထွက်၊

လွတ်လပ်ေရးပန်း ငွားစွင့်ေဝ

လူ့ေလာကမှာလည်း အချင်းချင်းစည်းစည်းလုံးလုံး

လက်ကလွတ်ေအာင် တိုင်ပင်ကတယ်။ မုဆိုးလက်က

လက်ေတွဘဝမှာ ညီတ ွ ေ ် အာင် အေကာင်အထည်

ေအာင်ပွဲဆီသိုလှမ်း။

အနင်းခံရတဲ့ငုံးသာ သည်းခံခွင့်လတ်ေပးလိုက်မယ် ဆိုရင် ညီွတ်မနဲ့အရာရာကို ကာကွယ်ိုင်ဦးမှာပါ။

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ြပလာပါတယ်။ ငုံးေတွက မုဆိုး

တရားကိုလည်း သိပီးသားြဖစ်ပါတယ်။

ြမန်ြပည်တစ်ခွင် ေသွးေြမလမ်း

စည်းလုံးမပျက်သွားရသလို

ြဖစ်ပါတယ်။ တစ်ေယာက်နဲ့တစ်ေယာက်ကား ညီွတ်

ကတည်းက သင်ခဲ့ရတာပါ။ ညီွတ်လိုရရှိမယ့် အကျ ိး

ပိင်တူတိုက်ပွဲဝင်၊

ဆုံးံးြခင်းေတွနဲ့ ေတွ ကံခံစားရတာ သဘာဝပါပဲ။

မတွနး် ိင ု ဘ ် းူ လား၊

ပိင်တူတွန်းလင်ေရွိုင်ပါသည်ဆိုတဲ့

ဗိတိသတို ကျးေကျာ်စ်

အဆိုးတရားေတွကို

နဲ့ ညီွတ်ေနမယ်ဆိုရင် အမဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာေနရမှာ

ငုံးေတွကို

ဟိုေရှးကတည်းက။

ဒီဝတက ညီတ ွ ြ် ခင်းရဲအကျ ိးတရားနဲ့ မညီတ ွ ်

ညီည ီ တ ွ  ် တ ွ ေ ် နထိင ု ြ် ခင်းနဲ့ သည်းခံခင ွ လ ့် တ်  ြခင်း

မုဆိုးတစ်ေယာက်က

ြမန်မာြပည်မှာ ေနထိုင်က

မုဆိုးဖမ်းသမ ပါပါသွားကရပါတယ်။

ေတွက တစ်ခန ု ဲ့တစ်ခဆ ု က်စပ်ေနပါတယ်။ ဘာလိလ ု ည်း

အခါ မပင်မပန်းလွယလ ် ယ ွ က ် က ူ န ူ ့ဲ ပီးေြမာက်ြခင်းေတွက ညီွတ်ြခင်းရဲတန်ဖိုးပါပဲ။

သည်းခံ

ညီရင်းအစ်ကိုေတွ၊

သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်အဖွဲကွဲပီး

ေလာကသဘာဝသက်ရှိေတွထဲမှာ ညီွတ်ကလို

ုပ်သံလိုင်းေတွမှာဆိုရင်

ေတာင်ေပသားနဲ့ ေြမြပန့်ေဆွ

တစ်ေကာင်နဲ့

တစ်ေကာင်ရန်ြဖစ်သွားကပါတယ်။ ေနာက်ဆုံးေတာ့

ညီွတ်ြခင်းတရားရဲေနာက်မှာ

ေသွးချင်းညီညာ ထိန်းသိမ်းပါ

ခုနစ်ဆယ့်ှစ်ှစ် ေြမာက်ေလပီ၊ မပျက်တည်ေအာင် ထိန်းသိမ်းက ေသွးချင်းတိုရဲတာဝန်ဗျ။ ေတာင်ေပေြမြပန့် မခွဲရ။ စိုင်းေနဝန်း

အကျ ိးတရားေတွကိုလည်း အြပည့်အဝခံစားရမှာ ြဖစ်ပါ တယ်။

ဖိနပ်တစ်ရန်စီေပးပါ

ြမင့်ေငွ(စစ်ကိုင်းပညာေရးေကာလိပ)်

ညေနက ရွက်ုစာေပကိုသွားတယ်။ ဝယ်ြဖစ်ခဲ့တာက မင်းအဂ(ဆင်တဲဝ)ရဲ ဝတတိစ ု ာအုပ။် ဆရာ့ဝတေတွဖတ်လုိ ရထားဝန်ထမ်းဘဝေတွကို ရင်င ှ အ ့် မ ခံစားရေတာ့မယ်ေပါ့။ ဆရာရဲသမ်းရဲ အမှာစာဖတ်လအ ို ပီးမှာ ပထမဆုံးေဖာ်ြပ

မစုံပါဘူး။ ကေလးေတွခမျာ ေကျာင်းကိုမလာခင် အိမ်အလုပ်၊ ေတာအလုပ်၊

အမှန်ပါပဲ။ ေလးတန်းစာေမးပွဲကို ခုလို အေဝးေကျာင်းမှာသွားပီး

ထားတဲ့ဝတကို စဖတ်ြဖစ်တယ်။

မိဘလုပ်ငန်းေတွမှာ ကူလုပ်ကရတာ။

ရထားဝန်ထမ်းဘဝမဟုတဘ ် ဲ ေကျာင်းဆရာမအသစ်ေလးတစ်ေယာက်ရဲ ဘဝြဖစ်ေနပါေရာလား။(ကျန်တဲ့ ၁၇ ပုဒ် မဖတ်ရေသးပါ)

ကိုရင်ဝတ်နဲ့

ေအာင်ြမင်ကေပမယ့် ကေလးတိုင်း ေကျာင်းဆက်မတက်ခဲ့ကရရှာပါဘူး။

ေကျာင်းတက်တာမျ ိးေတွ ေတွရပါတယ်။ ေလးတန်းေရာက်ရင် ကိုရင်မဝတ်

ေကျာင်းထွက်ပီး အလုပ်လုပ်ကရပါတယ်။ ဒီေတာ့ သူတိုေလးေတွအတွက်

မေနရ သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ရွာေတွေတာင် ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။

သင်ရသမ အတန်းပညာဟာ ဘဝခရီးအတွက် ဖိနပ်တစ်ရန်ေလာက်ေတာ့

တချ ိရွာေတွမှာကျ

ကိုရင်ေတွဆိုေတာ့

ကန်ေတာ်ကယ ုိ တ ် င ုိ က ် ေကျာင်းဆရာြဖစ်ေန၍လား၊ ဆရာ့အေရးအသားက

မနက်ခင်း ဆွမ်းခံကကရပါတယ်။ ဆွမ်းခံြပန်ေရာက်မှ စာသင်ေကျာင်းကို

ေကာင်းေနလိလ ု ားေတာ့မသိ။ ဝတထဲမှာ ေမျာပါသွားပါေတာ့တယ်။ ယခုေရးြပ

လာကတယ်။ ဆွမး် ခံြပန်ေရာက်ချ ိန်က ဆယ်နာရီဝန်းကျင်ေပါ့။ ဒီေတာ့လည်း

မှာက ဒီဝတဖတ်အပီး ကန်ေတာ်ခံစားမိသမေတွ ြဖစ်ပါတယ်။

ေကျာင်းသားစုံတဲ့အချ ိန်ဟာ ေကျာင်းတက်ချ ိန်ပဲေပါ့။

လွနခ ် ေ ဲ့ သာကာလ အှစ ် စ ှ ဆ ် ယ်ေကျာ်က ဆွခ ဲ န့်ဆရာမေလးတစ်ေယာက် ဆရာမအသစ်ေလး

ေြဖဆို

"ေကျာင်းတက်ချ ိန်

ေနာက်ကျေပမယ့်

အသုံးဝင်သင့်တာေပါ့။ ကန်ေတာ်လည်း ခုလို ေတာရွာကေကျာင်းမှာ မူလတန်းြပ၊ အလယ်တန်းြပ ဘဝနဲ့ ှစဆ ် ယ့ရ ် စ ှ  ် စ ှ ေ ် ကျာ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခပ ဲ့ ါတယ်။ (ကန်ေတာ်ကလည်း

ညေနေကျာင်းဆင်းချ ိန်ကျ

ေတာသားပါ)။ တပည့်ေတွ ေထာင်ချ ီရှိခဲ့ပါပီ။ တပည့်ေတွအားလုံး အရာရှိ

အေကာင်းကိုတည်ကာ

ဇာတ်အိမ်ဖွဲထားပါတယ်။

ေရာက်လာတယ်ဆိုရင်ပဲ

တစ်ရွာလုံး ကေလး၊ လူကီးအကုန် ဝိုင်းအုံလို

ညေနေကျာင်းအဆင်း ဆိတ်ေကျာင်း၊ ွားေကျာင်း၊ ေရခပ်၊ ထမင်းချက်

လာကည့် ကတာ ဖတ်လက ို ရ ် ေတာ့ အားကိုးတကီးနဲ့ဆရာမကို ကည့ေ ် နကမယ့်

မိသားစုကို ကူညရ ီ ြပန်ပါသတဲ။့ ဒါဆိမ ု ဘ ိ ေတွက သူတက ို ေလးေတွ ပညာတတ်၊

တချ ိဆို မူလတန်း၊ တချ ိဆို အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းတစ်ဝက်တစ်ပျက်နဲ့

ရွာသူရွာသားေတွရဲမျက်ှာကို ြမင်ကည့်မိတယ်။ တစ်ချ ိန်က ဆရာငတ်တဲ့

စာတတ် မြဖစ်လလ ုိ လ ုိ ား။ အဲလလ ုိ ည်းမဟုတပ ် ါဘူး။ တတ်ေစချင်ကတာေပါ့။

ေကျာင်းထွက်ကရပါတယ်။ ကန်ေတာ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ေမးကည့်မိတယ်။

ရွာေတွရှိခဲ့တယ်။

သူတလ ုိ ဆ ုိ င်းဆင်းရဲရဲ ဘယ်လပ ု ေ ် စချင်ပါ့မလဲ။ မိဘတစ်ေယာက်က ကန်ေတာ့်

အဲဒတ ီ ပည့ေ ် တွကို ဖိနပ်တစ်ရန်စီ ကန်ေတာ်ေပးိင ု ခ ် ရ ဲ့ ဲလား။ မေရရာတဲ့ အေြဖ

ကို ေြပာဖူးတယ်။ "ကျပ်သားကိုေလ ဆရာေလးတိုလို ေကျာ့ေကျာ့ေမာ့ေမာ့နဲ့

ေတွသာ ထွက်လာပါတယ်။

ေရာက်ေရာက်ချင်း ဥကကီးအိမက ် ဆရာမေလးကို ထမင်းေကးပါသတဲ။့

ေစာလတ်လိုက်ရြပန်ေရာ"တဲ့။

အရာခံေတွြဖစ်ကသလား။ ဘယ်ြဖစ်လမ ိ မ ့် လဲ။ အတန်းပညာ ဆုံးခန်းတိင ု ေ ် အာင် မသင်ကရဘဲ ေကျာင်းထွက်အလုပ်လုပ်ကရတဲ့သူေတွက

ပိုများတာေပါ့။

ထမင်းစားအပီး ေသာက်ဖုိ ခပ်ေပးထားတဲ့ ေသာက်ေရကို လက်ဖက်ရည်ချ ိထင်ပက ုံ

ေနရိပ်ထဲလုပ်ရတဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်းမျ ိးြဖစ်ေစချင်လိုက်တာ

ဆရာေလးရာ။

ခုဆရ ို င်KG+12ဆိတ ု ဲ့ အေြခခံပညာေရးစနစ်သစ်ကို စလို အေကာင်အထည်

ြပံးစရာေလး။ တစ်ကျ ိက်ေလာက် ေသာက်ချလိုက်သတဲ့။

ဒါေပမယ့် ေကျာင်းဆက်ထားိုင်ဖိုေနေနသာသာ ခုေတာင်ေကျာင်းမှန်ေအာင်

ေဖာ်ေနကပါပီ။ အေြခခံပညာေရးဥပေဒ ထွကေ ် ပလာပါပီ။ ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ်

မထည့်ိုင်ဘူး"တဲ့။

"ဆရာမ ဒါက ကန်ေရေလ ဒီမှာကတွင်းေရမရှဘ ိ ူး"တဲ။့ ေသာက်ေရခွက်

အစားဆင်းရဲ၊ အေနဆင်းရဲကပါတယ်။ သားေကာင်

အမျ ိးသားပညာေရးဥပေဒ(NEL) (၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅ တွင်ြပင်ဆင်ထားသည်) က

မတ်ခက ွ ထ ် က ဲ ေရရဲအေရာင်က ဝါကျင့က ် ျင့ေ ် လးဆိေ ု တာ့ လက်ဖက်ရည်ချ ိလို

ချနင်းတယ် ဆိုတာများလား။ ဒီလိုမျ ိးအေြခအေနေတွကို မိကီးသားတို

ြပည်နယ်နဲ့တင ို ်းေဒသကီးအစိုးရများကို အေြခခံပညာေရးဘွဲ သင်ိုးန်းတမ်းနဲ့

ဆရာမေလးက ထင်ခဲ့တာကိုး။ ဒါကိုဖတ်ရင်းကျေနာ်ြပံးမိပါတယ်။ ကန်ေတာ့်

သိပါေလစ။

ကိုက်ညီပီး ြမန်မာိုင်ငံရှိ ြပည်နယ်နဲ့တိုင်းေဒသကီးအသီးသီးအတွက် ေဒသ

အြပံးက ခဏနဲ့ပီးသွားတယ်။

အားနာလိုက်တာ ဆရာမရယ်။ ြပံးမိတာ

ေလးတန်းစာေမးပွက ဲ အစိးု ရစစ်ဆေ ုိ တာ့ ကိယ ု ေ ့် ကျာင်းကိယ ု ် မေြဖရပါဘူး။

ခွင့်လတ်ပါ။ ေရသန့် ဆိုတာ ေဝလာေဝး၊ တွင်းေရေတာင်မဟုတ်၊ ကန်ေရ

တစ်မိုင်ေလာက်ေဝးတဲ့ အလယ်တန်းေကျာင်းရှိရာ ရွာကိုသွားေြဖရပါသတဲ့။

Curriculum) ေရးဆွဲရန် ပထမဆုံးအကိမ် ခွင့်ြပထားပါတယ်။ ေရးဆွဲပီးလင်

ကိုသာေသာက်ေနရတဲ့ရွာပါ။ ဒါက ေတာေကျာင်းဆရာမတစ်ေယာက်ရဲဘဝ

အဲလိုအသွား ွားလှည်းေပက ဆရာမေလးရဲအေတွးကို

သင်ကရပါေတာ့မယ်။

အစပဲ ရှိေသးတာ။

ရင်ထဲဆိုနင့်သွားရတယ်။

"ေကျာင်းမှာ ေခါင်းေလာင်းမရှိ။ ကလိုင်မရှိ။ ေကျာင်းသားစုံတဲ့အချ ိန်က ေကျာင်းတက်ချ ိန်" တဲ့။

သိလိုက်ရေတာ့

"ဒီရွာကေန မူလတန်းေအာင်ပီဆိုပါစို။ အလယ်တန်းကှစ်မိုင်အကွာ၊

ပညာေရးလိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့

ေဒသဆိုင်ရာသင်ိုးတစ်ခု

(Local

သင်ိုးန်းတမ်း၏ သက်ဆင ို ရ ် ာဘာသာရပ်များနဲ့ ေသာ်လည်းေကာင်း သိုမဟုတ်

သီးြခားဘာသာရပ်အြဖစ်

အချ ိအေကာင်းအရာများကိုေသာ်

အထက်တန်းက ခုစ ှ မ ် င ို အ ် ကွာမှာ။ သူတအ ို တွက် သွားရမယ့ခ ် ရီး၊ ကုနက ် ျမယ့်

လည်းေကာင်း

ေကျာင်းစရိတ်၊ ရင်းရမယ့် အချ ိန်ေတွဟာ မိဘေတွရဲ ရှိစုမဲ့စု အင်အားေတွကို

သူတိုဘဝခရီးအတွက် အသုံးတဲ့မယ့်

ကံရတဲ့

ဟီးေလးခိုေနကမှာေပါ့။ သူတိုေလးေတွရဲ အတန်းပညာဟာ ဘဝခရီးလမ်း

ဖိနပ်တစ်ရန်စေ ီ လာက်ေပးိင ု ေ ် အာင် ကိးစားကရေအာင်လား။ ဖိနပ်တစ်ရန်စီ

အခက်အခဲပါ။ ေကျာင်းတက်ချ ိန် ဘယ်လသ ို တ်မတ ှ သ ် တ်မတ ှ ် ေကျာင်းသားက

ေလာက်ဖိုအတွက် ဖိနပ်တစ်ရန်ေလာက် အသုံးတဲ့ရင် သိပ်ေကာင်းမှာ"တဲ့။

ေပးေပးပါ။

ဒီလိုဖတ်ရြပန်ပါတယ်။ ဒါကလည်း

ဟိုတုန်းက

ရွာေကျာင်းအေတာ်များများမှာ

သင်ကားေပးရေတာ့မှာပါ။ ဒါေတွက ဒီလိုကေလးေတွကို ဖိနပ်တစ်ရန်စီေပးဖိုပါပဲ။ အနည်းဆုံး


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) အများက ကိုယ်ကျင့်တရားေကာင်းသည်ဟု

ဝတတို

ထင်ထားေသာ မိမိက ယခုအခါ မိန်းကေလး တစ်ေယာက်ှင့် လာခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား။

အရှင်ကိတိသာရ

ခဏတာ ေပျာ်ရင်မအတွက်

( လကပင် )

တစ်ဘဝလုံး

လွတ်လပ်ေရးေန့ ဥဒါန်း

ထိန်းသိမ်းလာခဲေ ့ သာ ဂုဏသ ် က ိ ာများ ထိခက ို ် သွားလင် မေတွးဝံ့စရာ။

" ဆရာ . . . ကန်ေတာ် ေနာက်တစ်ေယာက်

" မြဖစ်ဘူး . . . မြဖစ်ဘူး။ ဒီသံေယာဇ်

ေခလိုက်ရေတာ့မလား "

ေှာင်ကိးကို အြမန်ြဖတ်မှ ြဖစ်မယ်" ဟု

လက်ေထာက်ြဖစ်သူ တပည်တ ့ စ်ေယာက်

ဦးေမာင်ဝင်း ဆုံးြဖတ်လိုက်သည်။

က ဦးေမာင်ဝင်း၏ ခွင့်ြပချက်ကို မတ်တတ်

" လူေတွက ချမ်းသာလာရင် အေပျာ်အပါး

 ြမှင်းမန်များ ကျေချပီ ှစ်ဦးဇန်နဝါရီ

လိုက်စားတတ်တယ်ကွ။

လူအများစုေပါ့

ေကျးငှက်စုံညီ သံချ ိညင်း

အတွင်းေရးမှးေနရာအတွက် လူေတွစစ်ေဆး

ကွာ။

ခပ်ရှားရှားရယ်

ေမးြမန်းရသည်။ နံနက်ကတည်းက အင်တာ

သူငယ်ချင်း "

ေဆာင်း၏နံနက်ခင်း။

ရပ်ကာ

ေစာင့်ေနသည်။

လိုအပ်ေနေသာ

ဗျးလုပ် ပီး စစ်ေဆးေနေသာ်လည်း ဦးေမာင်ဝင်း

မင်းလိုေကာင်က

သူေြပာေသာ

စိတ်ကိက် တစ်ေယာက်မှ မေတွ။

စကားများက

မိမိကို

ေြပာေနသလား ထင်ရသည်။ ေတာ်ပါေသးရဲ

အားလုံးက အလုပလ ် ာေလာက်ကေသာ်

ဧကရီေလးှင့် ဘာမှမြဖစ်ေသးလို။ မမှားခင်

လည်း အလုပ်ှင့်ပတ်သက်တာ မှန်သမကို

ေနာက်ြပန်ဆုတ်ခွင့် ရှိေသးသည်။ တည်ငိမ်

ဘာမှမေလ့လာခဲ့ က။ ေနာက်ဆုံးတစ်ေယာက်

ရင့်ကျက်ေသာ

သာ စစ်ေဆးဖို ကျန်ေတာ့သည်။

သည်။

အေမှာင်တကာ့ အေမှာင်ကီးထဲ

 အသက်ေသွးနဲ့ အရယူ

တံခါးဖွင့်ပီး မိန်းကေလးတစ်ေယာက်

ထိတ်လန့်လာသည်။ "ငါ့မှာဆို

မင်းကို

ေလးစားလွန်းလို

ငါ့သားနာမည်ကေ ို တာင် မင်းနာမည်ပါေအာင်

" ဆရာ "

လင်းေမာင်ေမာင်လို နာမည်ေပးထားတာကွ။

မိန်းကေလးတစ်ေယာက်၏

အသံ။

ချမ်းသာပီး မင်းလို အပ်အရှင်းကင်းတဲ့သူ

ဦးေမာင်ဝင်း ေခါင်းေထာင်ကည့်လိုက်ေတာ့ နက်ေမှာင်ရှည်လျားေသာ

က လက်ချ ိးေရလို ရတယ်ေလ "

ဆံေကသာှင့်

ြပည်တိုင်းနယ်ရွာ သာယာေအး ကည်ူးဖွယ်ကွယ့်ေလး။

သက်ဆင်းမိေတာ့မလိုပါလားဟု ေတွးမိပီး

သည် စားပွဲေပ မျက်ာှ အပ်ထားလိက ု သ ် ည်။

သီးပွင့်ေဝေဝဆာ

ေပလာ

ပင်ကိုစိတ်ေလး

" က ီ " ဝင်လာသည်။ ပင်ပန်းေနပီမို ဦးေမာင်ဝင်း

 လွတ်လပ်ြခင်းရဲ အရသာ

ဦးေမာင်ဝင်းမှာ

ဘာဆက်ေြပာရမှန်း

မျ ိးချစ်များဗိုလ်လူ တိုတိုင်းြပည်သူ လူအများ ေကျးဇူးဆပ်စိုလား။  ြပည်ေထာင်စုဖွား တိုတစ်ေတွ စည်းလုံးညီွတ်ေစ

ဝတ်ဆင်ထားေသာ

မသိေတာ့။ သူငယ်ချင်း၏ စကားများကိုသာ

တိုင်းြမတ်အေြခ တင့်တယ်ဖို

မိ န ်း ကေလးတစ် ေယာက် ြ ဖစ် သ ည် ။ လှ ပ

နားေထာင်ေနမိသည်။ သူထင်သလို မိမိဘဝ

ေကာ့ရှင်းေသာ

က မြဖစင်ပါ။

ဝိုင်းဝန်းကိးစားစို။

ြမန်မာဆန်ဆန်

သူ့အလှကို

ခဏတာမ

ဦးေမာင်ဝင်း ေငးေမာေနမိသည်။ ပီးမှ သတိ

" ဆရာေတာ်တစ်ပါး

ဝင်လာပီး

ရှိတယ်ကွ။ အိမ်ေထာင်ရှိလျက်နဲ့ သူတစ်ပါး

" ထိုင်ေလ သမီး "

သားမယားကို ေဖာက်ြပန်ရင် အပုပ်အသိုးကို

" ဒါနဲ့ သမီးနာမည်က " " ဧကရီပါ ဦး " " အသက်ကေရာ " ေမးခွန်းအနည်းငယ်သာ ဟိဟ ု ဒ ို ဒ ီ ီ ေမးပီး ပင်ပန်းေနသည်မို ြပန်လတ်လိုက်သည်။ " ေနာက် တစ်ရက်ှစ်ရက်ကာရင် ဦးတို အလုပ်ခန့်၊ မခန့် သမီးဆီ ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ့ မယ်" "ဟုတ်ကဲ့

ေကျးဇူးပါရှင့်၊

သမီးကို

ြပန်ခွင့်ြပပါဦး " ေကျာြပင်ကို

ကည့်ရင်း

သက်ြပင်းအခါခါ ချေနမိသည်။ တကယ်ေတာ့ ဦးေမာင်ဝင်း၏ စိတ်ထဲမှာ ဧကရီကို အလုပ် ခန့်ဖို ဆုံးြဖတ်ထားပီးြဖစ်သည်။ ငါးဆယ်ခန့်ရှိသည့်

အသက်

ဦးေမာင်ဝင်းသည်

ချမ်းသာကယ်ဝမှင့် အများအကျ ိးသယ်ပိုး ေဆာင်ရွက်မများေကာင့် ဒီမိေလးမှာေတာ့ ထင်ရှားေကျာ်ကားလှသည်။

လူတကာက

ေလးစားအားကျရေသာ ဘဝမျ ိးကို ပိုင်ဆိုင် ထားသည်။ "ဧကရီ . . . စားေလ။ ဘာေတွ ေတွးေန တာလဲ။ ဘာလဲ ဦးနဲ့ အခုလို စားရတာ မေပျာ် လိုလား " "မ . . . မဟုတ်ပါဘူး ဦးရယ်၊ ဧကရီ အလွန်ေပျာ်ပါတယ်။ အခုလိုပွဲမျ ိး တစ်ခါမှ မတက်ဖူးေတာ့ ခပ်ရှိန်းရှိန်း ြဖစ်ေနလိုပါ " " ေနာက်ဆို ဦး ဘယ်ပသ ဲ ွားသွား ဧကရီကို ပါ ေခသွားမှာပါ။ အခုလို ပွဲမျ ိးေတွလည်း ခဏခဏ တက်ရမှာပဲေလ။ ကဲ ဘာမှစ်းစား မေနနဲ့ စားေတာ့ " အချ ိန်တိုေလးအတွင်းမှာပင် ဧကရီှင့် ဦးေမာင်ဝင်းတို ဆက်ဆံေရးက ရင်းှီးလာ ခဲ့ကသည်။

ဧကရီ၏

ေလးအြဖစ် စွစ ဲ လ ွဲ မ်းလမ်း ြဖစ်လာသည်။ ှလုံး

" မင်း . . . မင်း ေမာင်ဝင်း မဟုတ်လား "

သားများက ဧကရီ၏ အလှတရားများေအာက်

အသံကား၍ ေနာက်လှည့်ကည့်လိုက်

တွင် ဒူးေထာက်ခဲ့ကသည်။

" ှစ်ဆယ့်ေလးပါ "

ဧကရီ၏

ခွန်စိုးလင်(သထုံ)

ေဟာထားတာ

ညိမျက်ဝန်းများ

ေှာင်ကွင်းမှ ုန်းမထွက်ချင်ေတာ့။ ချ ိသာ ေသာ ရယ်သသ ံ သ ဲ့ ေ ဲ့ လးများကို သာယာတွယ် ငိ လာသည်။ ဧကရီအေကာင်းကို စိတ်ထဲက ေတွးကည့်ုံြဖင့်ပင် ှလုံးသားက ေွးေထွး လာသည်။ ဘဝ၏ ေပျာ်ရင်စရာ အလင်းတန်း

သည်။

" ဆရာ . . . ဒီေန့ ေန့လယ်ခင်း အစည်း အေဝး ရှိတယ်ေနာ်။ တယ်။

သုံးနာရီမှာ ချ ိန်းထား

ဆရာသွားဖို

" ဟာ သူငယ်ချင်း၊ မင်း ေအာင်စိုးမင်း ေနာ် "

ကားဒိုင်ဘာကို

" ဟုတ်ပါတယ်ကွ ေအာင်စိုးမင်းပါ "

ကန်ေတာ် ေြပာထားပီးပီ "

" ေတွရတာ

" ေမာင်န ွ ့် . . . ငါ မသွားိင ု ေ ် လာက်ဘူး

သွားသည် ။

ကွဲ က ွာ ေနခဲ့ တာ ှ စ ် ေပါင်း

သုံးဆယ်ေကျာ် ရှိခဲ့ပီ။ အလုပ်မအားလပ်မ များေကာင့် ငယ်သူငယ်ချင်းများှင့် အဆက် အသွယ်ြပတ်ခဲ့သည်။

အခုရက်ပိုင်း ဦးေမာင်ဝင်းတစ်ေယာက် မည်သည်အ ့ စည်းအေဝးကိမ ု ှ မတက်ြဖစ်ေတာ့။ ဧကရီှင့် အတူသွားရြခင်းကသာ သူ့အတွက်

အသက်ကီးမှ စန်းထသည်ပဲေြပာေြပာ ဧကရီ

ပီဆိုေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆးေပါ့။ မင်း

လည်း သူ့ဘက်ကို ယိမ်းလာသည်ဟု ထင်မိ

ဂုဏ်သတင်းေတွကေတာ့

သည်။ ေနာက်အပတ်ထဲ ဧကရီင ှ ့် ေချာင်းသာ

သင်းပျံေနတယ်ေဟ့။

အထိ သွားဖိုကိုပင် အစီအစ် ဆွဲထားလိုက်

လှဒါန်းထားတဲ့ စာသင်ေကျာင်းေလးေကာင့်

သည်။ ှစ်ေယာက်သား လွတ်လွတ်လပ်လပ်

အခုဆို ရွာက ကေလးေတွ ေအးေအးေဆးေဆး

ေနချင်သည်ေလ။

စာသင်ိုင်ပီကွ။ မင်းေကျးဇူးေတွေပါ့ကွာ "

တိုနယ်ဘက်မှာ မင်းေဆာက်လုပ်

ဟိုတယ်တံခါးက

သူက အားရပါးရ ဦးေမာင်ဝင်းကို ချ ီးမွမး်

ပွင့်ေနသည်။ ညက ေသာက်တာများသွား၍

ခန်းဖွင့်ေလသည်။ ေကျာင်းအတူတူတက်ခဲ့

ေခါင်းကလည်း ကိုက်ေနသည်။

ေသာ

သူငယ်ချင်းေတွမို

စကားများက

ကိေ ု တာင် ဘယ်လြို ပန်ေရာက်လာမှန်း မသိခ။ဲ့

ေြပာမကုန်ိုင်ေအာင် ရှိလှသည်။ အခုလို

ဧကရီပဲ အခန်းထဲ ပိေ ု ပးတာြဖစ်ရမည်။ အခန်း

မိမိဂုဏ်သတင်းေတွကို

ထဲ ဝင်လာေသာ ေနေရာင်ြခည်ေကာင့် မျက်စိ

ဦးေမာင်ဝင်းမှာ ေကျနပ်လျက်ရှိသည်။ "ငယ်ငယ်က အမဲတမ်းင်းတယ်။

ကမ်းေြခ၏ ေလေကာင်းေလသန့်များကို

ကားရြပန်ေတာ့

ဆရာမကဆို မင်းနဲ့ မင်းက

စာလည်း

ေတာ်သလို ကိုယ်ကျင့်တရားလည်း ေကာင်း

ရှ က်ရေတာ့ လူက လန်းလန်းဆန်းဆန်း

တယ်။

ြဖစ်လာသည်။

ထိပ်ဆုံးကပဲကွ။ ငါတိုကို မင်းလို ေနထိုင်ဖို

စိတ်ေတွလည်း

ေပါ့ပါး

လန်းဆန်းလာသည်။ ခာကိုယ်ကို ခဏတာ ေလ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်း ကမ်းေြခမှာ စိတ်ေအး လက်ေအး လမ်းေလာက်ေနလိုက်သည်။

အများအကျ ိးဆိုလည်း

မင်းက

အမဲဆုံးမတယ်" သူငယ်ချင်း၏

စကားများေကာင့်

ဦးေမာင်ဝင်း စိတထ ် မ ဲ ာှ မလုမ ံ လဲ ြဖစ်မသ ိ ည်။

ေငွှင်းတွဲခို လြပာသို ေငွှင်းမန်မန် ြမက်ဖျားခို ေအးချမ်းလှတဲ့လြပာသို။ သင်းပျ ံခွာညိ ထုံပွင့်လန်း ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးေအးြမဆန်း။

ေတွးကည့်မိေတာ့ မသင့်ေတာ်မှန်း သိလာ

ထက်နန်းဝဠာ အာကာခွင်

သည်။

စာြပစ်ကင်းြပံးေပျာ်ရင်။

ကိေလသာ အေမှာင်ေကာင့် အမှနတ ် ရား တည်းဟူေသာ အလင်းေရာင်များ ကွယေ ် ပျာက်

ဆင်ယင်ကျင်းပ ြမင်းခင်းပွဲ

ခဲ့ရသည်။

ိုးရာဓေလ့ှစ်စ် ဲ။

အေတွးများှင့် လမ်းေလာက်

ဘယ်လလ ုိ ။ဲ ကိယ ု ေ ် တာ့ တိ ု စ ှ ေ ် ယာက် ေရှေရး

အဆင်မေြပေတာ့ ဒီမှာ

တာေပါ့ကွာ။ မင်းကေတာ့ သူေဌးကီး ြဖစ်သွား

မျက်ှာသွားသစ်လိုက်သည်။

လိက ု သ ် ည်။ မနက်ြဖန်ဆလ ို င် ြပန်မြှ ဖစ်ေတာ့

" စီးပွားေရး

လဲ "

ပွေ ဲ တွေလာက်သာ ကိယ ု တ ် င ို ် တက်ေတာ့သည်။

က မဖွင့်ချင်ေသာ်လည်း အိပ်ရာက ထခဲ့ပီး

ရှိသည်။ ဧကရီအေပထားသည့် စိတ်ထားကို

" မင်းက ဒီကမ်းေြခမှာ ဘာလာလုပ်တာ

လာပီး ပုစွန်ေကာ်ေလး ဘာေလး ေရာင်းရ

အခန်းထဲ

ြပည့်ှက်လျက်

ြပန်လာစ် . . .

အေပျာ်ဆုံး ြဖစ်လာသည်။ လုံးဝမြဖစ်မေန

အိပ်ရာကထေတာ့

ဦးေမာင်ဝင်း စိတ်ထဲမှာ

မည်။ ှစ်ေယာက်ထဲ ခရီးထွက်လာတာ အခု

သွားလိုက်ကွာ "

" ေြပပါတယ်ကွာ၊ မင်းပဲ သွားလိုက် "

တ်ဆက်ပီး

မထင်မှတ်ဘဲ

ငယ်သူငယ်ချင်းှင့်

ကမ်းေြခမှာ ေတွရ၍ အလွန်အံ့ဩဝမ်းသာ

ဆရာ "

သူငယ်ချင်းှစ်ေယာက်

လမ်းခွဲထွက်လာခဲ့ကသည်။ အေတွးများက

ိုးသားမအြဖစ် အေရာင်ေြပာင်းဖို ဆုံးြဖတ်

အချ ိန် ငါ သွားစရာရှိတယ်။ ငါ့အစား မင်းပဲ " ကန်ေတာ် သွားလို အဆင်ေြပပါ့မလား

သူေတာ့မြဖစ်ေစနဲ့ သူငယ်ချင်း "

ဝမ်းသာလိုက်တာ

သူငယ်ချင်းရာ "

ကွ၊ အစည်းအေဝးက ကာမယ်ထင်တယ်။ အဲဒီ

စားတာနဲ့ အတူတပ ူ တ ဲ ။ဲ့ အပုပအ ် သိုးကို စားတဲ့

" ဧကရီ မင်း အဘိုးကီး အေြခအေနက အတွက်မိုသာ ခိုင်းေနရတာ။ သိပ်စိတ်ချတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီကိစကို ဒီညပီးေအာင် စီစ် လိုက်ေတာ့ " " အင်းပါ ကိုရယ်၊ မေလာပါနဲ့။ ဒီကိစကို ဧကရီတာဝန်ထားစမ်းပါ " ဦးေမာင်ဝင်း ရပ်၍ ေသချာစွာ နားေထာင် လိုက်သည်။ " ဒီည သူေသာက်မယ့် ဘီယာထဲမှာ အိပေ ် ဆးခတ်ပီး ဒီအဘိုးကီးကို ပညာြပလိက ု ်

လက်တွဲမြဖတ် များြပည်သူ မနက်ခင်းမှာလမ်းေလာက်တူ။ ဝန်းကျင်မှာမူ စိမ်းစိုထွား သစ်ရိပ်ဝါးရိပ်ေအးြမသား။ လှပမများ ေပါင်းစုကာ လြပာသိုမှာထူးလှတာ။ ေဆာင်းရာသီမှာ အလှဖုံး ေအးချမ်းမကေရေြမအဆုံး ပန်းချ ြီ ခယ်သပိင်လိုံး။ ။

မယ်ေလ " " ေငွတင်မကဘူး။ လက်စပ ွ ၊် ဆွဲ ကိးေတွ

ေွး(ြမန်မာစာ)

ပါ ေမ့ေနမယ်ေနာ်။ ဒီတစ်ညပီးရင် ကိုယ်တို ှစ်ေယာက် တစ်ဘဝလုံး ချမ်းချမ်းသာသာ လမ်းေပသို

ေနိုင်ပီ " ကားရေသာ

စကားများေကာင့်

ထွက်လာေသာ

ဧကရီ

မြမင်ေအာင် ဦးေမာင်ဝင်း သစ်ပင်ေနာက်ကို

ဦးေမာင်ဝင်း ထိတ်လန့်သွားမိသည်။ ကိုယ့်

ကွယ်လိုက်ရသည်။

ေနာက်ေကျာကို

ဓားှင့် ထိုးမယ့်သူကို

အခါခါချရင်း " သူငယ်ချင်းေရ . . . မင်းေြပာတဲ့

အတွင်းေရးမှး

ခန့်ထားမိတာပါလား။

အပုပ်အသိုးကို

အမေလး . . . ဘုရား ဘုရား။ "ကို . . . ဧကရီ သွားေတာ့မယ်။ ခဏေန သူ့အတွက်

နံနက်စာ

စီစ်ေပးရဦးမယ်။

ကိုကိုကို တကယ်ချစ်တာပါ"

ထိုေနာက် သက်ြပင်း

စားမိေတာ့မလို။

မင်းကို

ေကျးဇူးတင်တယ်ကွာ။ အခုချ ိန်ကစပီး ဘဝ တစ်ေလာက်လုံး အပုပအ ် သိုးကို မစားမိေအာင် ငါ ေရှာင်က်ပါေတာ့မယ်"ဟု ြပံးလိုက်မိေတာ့သည်။

ေတွးရင်း


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀ (တနဂေွေန့)



ြမန်မာလူမျ ိးှင့် စည်းကမ်း

ေရလတ်ကိုကို(မဟာဝိဇာ)

"ရဟန်းဝိနည်း၊ ြခံကီးစည်းိုး၊ လူမျ ိးစည်းကမ်း"ဟူေသာ စကားကို မှတ်သားဖူးသည်။

ထိေ ု နာက် ရန်ကန ု ် မိအတွက် အားတက်ဖယ ွ ရ ် ာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမတစ်  ခု ေပလာ

ထိုစကားအရ ရဟန်းသံဃာများအတွက် ဝိနည်းသိကာသည် အလွန်အေရးကီးသည်။

ြပန်သည်။ အလွနည ် စ်ပတ်ပီး အမက်များပ်ပေ ွ နသည့် ရန်ကန ု ် မိ၏ ေနာက်ေဖးလမ်းကား

အတွက် စည်းကမ်းဥပေဒမှာ ေစာင်ထ ့ န ိ ်းလိက ု န ် ာရမည့် အရာတစ်ခြု ဖစ်သည်။ စည်းကမ်း

ကည်ူးမိသည်။ တိင ု ်းြပည်အတွက် တတ်င ို သ ် ည်ေ ့ နရာက ပါဝင်ကာ ပရဟိတစိတြ် ဖင့်

အိမ်တစ်အိမ်အတွက်မူ ြခံစည်းိုးသည် အလွန်အေရးကီးသည်။ ထိုြပင် လူမျ ိးတစ်မျ ိး ိုေသလိုက်နာတတ်ြခင်းသည်လည်း

ထိုလူမျ ိး၏

များကို လူအင်းအားများများှင့် ရှင်းကြပန်သည်။ အေတာ်ေလးအားရစရာေကာင်းပီး

ဂုဏ်သိကာတန်ဖိုးပင်ြဖစ်သည်။

ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးေနေသာသူများကို ေတွရသည့်အခါ ဂုဏ်ယူမိသည်။ သိုေသာ်

ထိုစည်းကမ်းများကို တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းလိုက်နာမှသာ ထိုလူမျ ိး၏ ဂုဏ်သိကာ

မကာလိုက်ပါ။ ေဖျာက်ဖျက်၍မရေသာ အကျင့်စိုက်ဆိုးေကာင့် စိတ်ပျက်စရာသတင်း

အရည်အေသွးသည် တိုးတက်ြမင့်မားလာမည်ြဖစ်သည်။

ြပန်ကားရသည်။ ထိသ ု ရ ို င ှ ်းလင်းပီး တစ်လအကာတွင် ထိေ ု နာက်ေဖးလမ်းကား၌ အမက်

စည်းကမ်းလိုက်နာတတ်သည့် အကျင့်စိုက်သည် အေကာင်းဘက်သိုဦးတည်၍

များ ြပန်ေရာက်ေနြပန်သည်။ အေတာ်ပ ု ဆ ် ိုးအကျည်းတန်ေသာလုပရ ် ပ်င ှ ့် စိတပ ် ျက်ဖယ ွ ်

အကျ ိးတရားများ ြဖစ်ေစပါသည်။ စည်းကမ်းမဲြ့ ခင်းမှာမူ ဆိးု သွမး် ေသာစိက ု သ ် င ွ ြ် ပင်င ှ ့်

ရာ အကျင်စ ့ ိက ု မ ် ျားပင်ြဖစ်သည်။ ထိလ ု ပ ု ရ ် ပ်များေကာင်လ ့ ည်း အမက်ရင ှ း် ရသူများအဖို

ိင ု ်းြပေသာပုရ ံ ပ ိ က ် ို ြဖစ်ေပေစသည်။မကာေသးမီရက်က လူမကွ  နရ ် က်ေပတွင် စိတပ ် ျက်

အားပျက်ရေလသည်။

ဖွယ်ရာဓာတ်ပုံများ ေတွရသည်။ ထိုဓာတ်ပုံများမှာ ြပင်ဦးလွင်ပန်းပွဲေတာ်ကျင်းပရာ

စည်းကမ်းမဲမ ့ အေကာင်  းေြပာလင် အမက်ဖသ ွ ည်အ ့ ေကာင်းေြပာု ံ င ှ ့် လုေ ံ လာက်

ေနရာ၌ အမက်များပ်ပွကျန်ရစ်ခဲ့သည့်ပုံများြဖစ်သည်။ ထိုဓာတ်ပုံများကိုကည့်ရင်း

မည်မဟုတ။် အြခားေသာေနရာများတွငလ ် ည်း စည်းကမ်းမဲမ ့ များစွ  ာရှသ ိ ည်။ ယေန့အထိ

ကပ်ကပ်အိတ်ခွံများှင့် ေပပွေနသည်။ အေတာ်ုပ်ဆိုးသည့် ြမင်ကွင်းများြဖစ်သည်။

မေလးစားဘဲ ေနာက်ကျတတ်သည့် စည်းကမ်းမဲ့မပင်  ြဖစ်သည်။ အစည်းအေဝးများ၊

အေတာ်စိတ်ပျက်မိသည်။ ဘီယာပုလင်းခွံများ၊ အရက်ပုလင်းခွံများ၊ ေဖာ့ဘူးခွံများ၊

အိုးစွေ ဲ အာင်စည်းကမ်းမဲလ ့ ာသည့် အေကာင်းတစ်ရပ်ရသ ှိ ည်။ ထိအ ု ေကာင်းမှာ အချ ိန်ကို

လူတို၏ စည်းကမ်းမဲမ ့ ှ  င့် စိတဓ ် ာတ်ပျက်ြပားမကို အထင်အရှားေတွရသည်။ ထိပ ု ေ ဲွ တာ်

ုံးချ ိန်များ၊ အြခားေသာ အေရးကီးသည်အ ့ ခမ်းအနားများတွင် ေပါ့ဆစွာ အချ ိန်ေနာက်ကျ

မျ ိးတွငသ ် ာ ေတွရသည်မဟုတ။် အြခားေသာ ခမ်းနားကီးကျယ်သည့် ပွေ ဲ တာ်များပီးသွား

တတ်သည့် စည်းကမ်းမဲမ ့ သည်  ကန်ေတာ်တလ ို မ ူ ျ ိး၏ ုပဆ ် ိုးလှေသာ စိက ု လ ် ကဏာပင်

လင်လည်း အမက်များပ်ပွကျန်ရစ်ခဲ့သည်ပုံများ မကာမကာေတွရမဲြဖစ်သည်။ ထိုသို

ြဖစ်သည်။

အမက်ချ၍အမက်ဖတ ွ တ်သည့် အကျင်စ ့ ိက ု ဆ ် ိုးသည်လည်း ြမန်မာလူမျ ိးတိ၌ ု စွက ဲ ပ်ေန

ထိေ ု နာက် စနစ်တကျတန်းမစီတတ်ဘဲ အတင်းတိးု ေဝှက  ာ ေနထိင ု ြ် ပမူတတ်သည့်

သည့် ေရာဂါလကဏာဆိုးပင် ြဖစ်သည်။

စည်းကမ်းမဲ့မမျ ိးကိုလည်း အမဲေတွရသည်။ ထိုစည်းကမ်းမဲ့မေကာင့်လည်း အလုပ်

အကိင ု မ ် ျား ေှာင်ေ ့ ှးရသည်။ အထူးသြဖင့် ထိလ ု ပ ု ရ ် ပ်မျ ိးကို ရန်ကန ု ဘ ် တ်စက ် ားစီးသည့်

စည်းကမ်းမဲ့မအေကာင်  းေြပာလင် အမက်ဖွသည့် အေကာင်းေြပာုံှင့် လုံေလာက်မည်မဟုတ်။ အြခားေသာေနရာများတွင်လည်း စည်းကမ်းမဲ့မ များစွာရှသ ိ ည်။ ယေန့အထိ အိုးစွေ ဲ အာင် စည်းကမ်း မဲလ ့ ာသည့် အေကာင်းတစ်ရပ်ရသ ိှ ည်။ ထိအ ု ေကာင်း မှာ အချ ိန်ကိုမေလးစားဘဲ ေနာက်ကျတတ်သည့် စည်းကမ်းမဲ့မပင်ြဖစ်သည်။ အစည်းအေဝးများ၊ ုံးချ ိန်များ၊ အြခားေသာ အေရးကီးသည့် အခမ်း အနားများတွင် ေပါ့ဆစွာ အချ ိန်ေနာက်ကျတတ်သည့် စည်းကမ်းမဲ့မသည်  ...

ေနရာမျ ိးတွင် အများဆုံး ကံရသည်။ ကားထဲသို တဝုန်းဝုန်း တုန်းုန်းှင့် အတင်းတိးု ေဝှ တက်ေနကသည်ြ့ မင်ကင ွ ်းမျ ိးသည် အေတာ်စတ ိ ပ ် ျက်စရာေကာင်းသည့် စည်းကမ်းမဲမ ့ မျ  ိး ြဖစ်သည်။

ထိုြပင် ရန်ကုန်တွင် ကားစီးသည့်အခါ ြမင်ေတွရတတ်သည့် စည်းကမ်းမဲ့မတစ်  ခု

ရှသ ိ ည်။ ကားခပုံးထဲ ေငွမထည်သ ့ ည်လ ့ ပ ု ရ ် ပ်မျ ိးြဖစ်သည်။ ထိုသို ကားခမေပးဘဲ ကားစီး သည်လ ့ ပ ု ရ ် ပ်မျ ိးသည်လည်း စိတဓ ် ာတ်အဆင်အ ့ တန်းေအာက်ကျသည့် စည်းကမ်းမဲမ ့ မျ  ိး

ြဖစ်သည်။ ထိလ ု ပ ု ရ ် ပ်ကြုိ မင်လင် ိင ု င ် ြံ ခားက ေရာင်းသူမေ ့ဲ စျးဆိင ု မ ် ျားကို ေြပးြမင်သည်။ မိမယ ိ လ ူ သ ို ည်ပ ့ စည်းကိယ ု ၍ ူ ကျသင်ေ ့ သာေငွကို ေငွထည်ရ ့ မည်ပ ့ းံု ထဲသုိ ေငွထည်ရ ့ သည်။

ထိသ ု ေ ို သာ ေရာင်းသူမေ ဲ့ စျးဆိင ု အ ် ေသးေလးများ ြမန်မာိင ု င ် ၌ ံ ေပလာလိက ု ေ ် သးသည်။ သိပေ ် တာ့မကာေသးဟု ထင်သည်။ လွနခ ် ေ ့ဲ သာှစ ် စ ှ ေ ် လာက်ကြဖစ်မည်ဟု ထင်သည်။ သိုေသာ် သိပ်မကာလိုက်ပါ ထိုအရာများခဏတာအတွင်း

စည်းကမ်းမဲ့မဒဏ်  ေကာင့် မည်သည့်အရာမှ ကာရှည်မခံေပ။

ေပျာက်သွားြပန်သည်။

အဂလိပ်လူမျ ိးများ စည်းကမ်းရှိကေကာင်းကို စာအုပ်များတွင် ဖတ်ဖူးသည်။

အနီးစပ်ဆုံးြဖစ်သည့် စင်ကာပူင ို င ် သ ံ ည်ပင် အလွနစ ် ည်းကမ်းကီးေကာင်း အားလုံးသိက

သည်။ ထိုိုင်ငံများတွင် တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းကစ၍ တစ်ိုင်ငံလုံးစည်းကမ်းရှိသည်။ ထိုသိုစည်းကမ်းရှိက၍လည်း ိုင်ငံသည်ဖွံဖိးတိုးတက်ကာ ဂုဏ်သိကာြမင့်ေစသည်။

ကန်ေတာ်တေ ို နထိင ု ရ ် ာကမာကီးသည် အမက်ပုံ ကီးတစ်ခဟ ု ု ဆိရ ု ေလာက်ေအာင်

ကန်ေတာ်တိုြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် စည်းကမ်းရှိရန် အေတာ်ကိးစားကရမည်။ အဓိက

စွန့်ပစ်အမက်များှင့် ြပည်ေ ့ နသည်။ ခပ်ေဝးေဝးမကည်ပ ့ ါှင့် ကန်ေတာ်တြို မန်မာိင ု င ် က ံ ပ ို ဲ

အားြဖင့် ယခုလက်ရှိမျ ိးဆက်တွင် စည်းကမ်းရှိမမျ ိးေစ့ကို သေတည်ခဲ့ရန်လိုသည်။

ကည့်လိုက်ပါ။ အမက်မရှိသည့်ေနရာမှာ အလွန်ရှားသည်။ ေနရာအေတာ်များများတွင်

သိမ ု သ ှ ာ ေနာင်လာမည်မ ့ ျ ိးဆက်များအတွက် စည်းကမ်းသည် ရှငသ ် န်ရင်သ ့ န်မည်ြဖစ်သည်။

စွန့်ပစ်အမက်များှင့် ြပည့်ေနသည်။ ရန်ကုန်ဟူေသာ မိြပေနရာတွင်ပင် စွန့်ပစ်အမက်

အချပ်အားြဖင့်ဆိုရလင် စည်းကမ်းသည်လူ့တန်ဖိုးြဖစ်သည်။ စည်းကမ်းရှိသည့်

များေကာင့် ေရေြမာင်းများပိတဆ ် က ို ာ ှစစ ် ် မိုးရာသီ၌ ေရလ ံမှင့် ကံရသည်။ ထိဒ ု က ု မှ  ာ

လူမျ ိး များြဖစ်မသ ှ ာ ိင ု င ် ၏ ံ ဂုဏသ ် က ိ ာလည်  း တိုးတက်မည်ြဖစ်သည်။ စည်းကမ်းမဲေ ့ သာ

လွနခ ် ေ ဲ့ သာ တစ်စ ှ န ် ီးပါးေလာက်က အမက်ေကာက်သည့် စိနေ ် ခမတစ်ခု ေခတ်စား

အမက်ဖွသည့် စည်းကမ်းမဲ့မမျ ိးကစ၍ အြခားေသာစည်းကမ်းမဲ့မများကို သတိထား

လည်း စည်းကမ်းမဲ့မေကာင်  ့ဟု ဆိုိုင်သည်။

လူ မ ျ ိး များြဖစ် လ  င် ို င ် ငံ ၏ ဂု ဏ ် သိ ကာလည်  း ကျဆင်း မည် ြ ဖစ် သ ည် ။ အမ က် ခ ျ

ခဲသ ့ ည်။ အုပညာရှငမ ် ျား၊ ေကျာင်းသားများ၊ တက်ကလပ်ရာှ းသူများ အားလုးံ ပါဝင်ကာ ိုင်ငံအှံတွင်

အမက်များေကာက်ခဲ့ကသည်။

ေရှာင်က်ရမည်။စည်းကမ်းကို လိုက်နာတတ်ြခင်းသည် လူဂုဏ်အရည်အေသွးတစ်ရပ်

သိုေသာ် အမက်ပစ်သူကများပီး

ပင်ြဖစ်သည်။ စည်းကမ်းမဲမ ့ သည်  မိမအ ိ တွက် မေကာင်းေသာစိက ု လ ် ကဏာြဖစ်သည့်

ေကာက်သက ူ နည်းသြဖင့် အမက်များမှာလည်း ြပန်၍ပွလာသည်။ အမက်ကို ရှငး် သူက

အြပင် မိမိေနထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ိုင်ငံအတွက်လည်း ဆိုးကျ ိးြဖစ်ေစပီး မေကာင်း

ရှင်းေသာ်လည်း ဖွသက ူ ဖွေနေသာေကာင့် ထိလ ု ပ်  ရှားမလည်း ထင်သေလာက် ခရီးမေပါက်

သည်ပ ့ ရ ုံ ပ ိ ် သေကတ ြဖစ်သည်။ သိြု ဖစ်၍ ိင ု င ် သ ံ ားတိင ု ်း စည်းကမ်းရှိ ပီး ပတ်ဝန်းကျင်င ှ ့်

ခဲ့ေပ။

ိုင်ငံကို အလှဆင်ိုင်ကပါေစဟု ဆြပလျက်။

အနာဂတ်ကို ေတွးဆြခင်း ဝင်းေကျာ်ေထွး(စလင်း)

လက်ရှိ ေအာင်ြမင်ေနကေသာ ပုဂိလ်အသီးသီးတို

သည် ယခုလအ ုိ ချ ိန်ြဖစ်လာရန်အတွက် တစ်ချ ိန်က အနာဂတ်

ကို ေြမာ်ေတွးပီး ကိးစားခဲ့ ကသူများြဖစ်သည်။ ရပ်ေနလင်

ေတာ့ ခရီးကေရာက်မည်မဟုတပ ် ါ။ အနာဂတ်ကို ေြမာ်ေတွး

လူသားတိ၏ ု ရှငသ ် န်ြခင်းအေကာင်းတရားများ ဆိသ ု ည်မှာ

လတ်တေလာအဆင်ေြပုေ ံ လာက်သာ စိတထ ် ားေမွးြမ၍

ေရာက်ရှိိုင်မည် ြဖစ်သည်။

ြဖစ်သည်။ အတိတ်၊ ပစပန်၊ အနာဂတ်ဆိုသည့် ကံသုံးပါး

မဟုတ်ေပ။

သုံးသပ်ကည့်တဲ့အခါ တစ်ချ ိန်က မိမိသည် အနာဂတ်ကို

ကံေတွရမည့် တံတားတစ်စင်းဟု ဆိလ ု င်လည်း မှားလိမ့်

မှနက ် န်ေသာရည်ရယ ွ ခ ် ျက်၊ မှနက ် န်ေသာကိးစားအားထုတ်

ြဖစ်သည်။ ေကာင်းတာလုပ်လင် ေကာင်းတာြဖစ်မည်။

အတိတဆ ် သ ုိ ည်မာှ လည်း တစ်ချ ိန်တန ု း် က ပစပန်၊

ေြမာ်ေတွး၍ ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်ရရ ှိ ြှိ ဖင့် လုပက ် င ို ေ ် သာအလုပသ ် ည်

ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်ထားရာတွငလ ် ည်း ေကာင်းမွနေ ် သာ ရည်ရယ ွ ်

လိမမ ့် ည်ြဖစ်သည်။ ထိေ ု ကာင့် အနာဂတ်ေကာင်းဖိအ ု တွက်

မေြမာ်ေတွးဘဲ လက်ရှိအဆင်ေြပုံေလာက်သာ ကိးစား

သင့်သည်။

လုံ ေလာက် ေသာ အေထာက် အ ပံ့ ရ ရှိ ရ န် လို အ ပ် သ ည် ။

မှာ မလွဲဧကန်ပင်။

လူသားတိုင်း လှပေသာအနာဂတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ရန်အတွက်

လူသားတိ၏ ု ကိးစားအားထုတမ ်  မည်မရှခ ိ သ ဲ့ ည်ဆတ ို ာကို

သည် ဗုဒြမတ်စွာဘုရား

အနာဂတ်င ှ ့် ဆက်စပ်ေနေသာ ုန်းကန်လပ်  ရှားမများသာ

၏ အရိပ်ေအာက်မှာ လူသားတိုင်း မလွဲမေသွြဖတ်သန်း

ထိုေကာင့်

မည်သည့်အလုပ်ကို

လုပ်သည်ြဖစ်ေစ

လုပက ် င ို မ ် ည်ဆလ ို င် ေအာင်ြမင်မသည်  ကာရှညခ ် လ ံ မ ိ မ ့် ည် ေအာင်ြမင်မအရှ  ည်ကာ

တည်တံ့ေစရန်အတွက်

၍ ေလာက်လှမ်းမှသာ မိမိလိုရာခရီးကို လွယ်လင့်တကူ ယခုမိမိ ကံေတွေနရသည့် ြဖစ်ရပ်များကို ဆင်ြခင်

မည်မကိေတွးခဲ့သလဲဆိုသည့် အေြဖကို သိလာလိမ့်မည်

မည်မဟုတ်ပါ။

မများ

အနာဂတ်ကို

မေကာင်းတာလုပ်လင် မေကာင်းတာြဖစ်မည်ဆိုသကဲ့သို

အနာဂတ်ဆသ ုိ ည့် ေခါင်းစ်များေအာက်တင ွ ် ခိလ ု ခ ံ ့ဲ ကဖူး

ေအာင်ြမင်မဆီသို ချ်းကပ်ရန်လွယ်ကူပီး အနာဂတ်ကို

ချက်များကိသ ု ာ ချမှတ၍ ် အနာဂတ်ကုိ ေြမာ်ေတွးကိးစား

အတိတ်၊

ေနကသူများအဖို ေအာင်ြမင်မသည်  လမ်းစေပျာက်ေနမည်

ပစပန်ဆိုသည့် အေကာင်းတရားများတွင်

တစ်နည်းအားြဖင့် ေြပာရမည်ဆလ ို င် အနာဂတ်ဆသ ို ည်မှာ ေဖာ်ြပေသာ ပန်းတိုင်တစ်ခုပင်ြဖစ်သည်။

လူသားတို ေန့စ်န ု ်းကန်ေနေသာ ဘဝလမ်းေကာင်း

ေပတွင် ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်ဆသ ို ည့် ကိးစားအားထုတမ ် များရှ  ရ ိ န်

လိုအပ်သည်။

ရည်ရွယ်ချက်ဆိုသည်မှာ အနာဂတ်ကို

ြပလုပ်သင့်သည်။

သိုြဖစ်ပါ၍

သိုြဖစ်ပါေသာေကာင့်

ကမာေပရှိ လူသားတိုင်း

ထိုေကာင့် အနာဂတ်ကိုေြမာ်ေတွး၍ လုပ်ကိုင်ြခင်း

ယခုအချ ိန်တွင် ရပ်ဆိုင်းမေနသင့်ေတာ့ဘဲ စစ်မှန်ေသာ

အေကာင်းတရား အကျ ိးများှင့် တိုက်ိုက်အချ ိးကျ

ေခါင်းစ်ေလးအတိင ု ်း လက်ရတ ှိ င ွ ် အေကာင်အထည်ေဖာ်၍

အတိတ်က ကိုယ်ြပခဲ့ဖူးေသာ အေကာင်းတရားများ၏

သည်။

ေဟာကားဆုံးမေတာ်မူေသာ

သည်။ လက်ရှိ ကံေတွေနရေသာ အေကာင်းအဆိုးများသည် တန်ြပန်က ို ခ ် တ်မကိ  ု အကျ ိးတရားတစ်ခအ ု ြဖစ် လက်ဝယ်

ရည်ရွယ်ချက်များြဖင့် အနာဂတ်ကိုေတွးဆြခင်းဆိုသည့် ကိးစားအားထုတ်သွားကပါစိုလားဟု ။

အှစ်ချပ်လို သုံးသပ်ယူ  ံးြမတ်မူ အတိကျ။ မှားခဲ့လင်

အမှန်ြပင် ေရှခရီးကိုြဖင့် ဆက်ပီးှင်ထ။

ှစ်ေဟာင်းကို တ်ဆက်ကေပါ့ ှစ်သစ်က ကိေနတယ် ှစ်ေထာင့်ှစ်ဆယ်။

ငိုတစ်လှည့် ြပံးတစ်သွယ် ချစ်မြပယ် ြဖတ်သန်းရင်း။ ှလုံးဘဝင်

အြပံးဆင် မရွဲေစာင်းလို စိတ်ေကာင်းြဖင့်ှင်း။ ထားခဲ့ပါ သူငယ်ချင်း

မာန်အမျက်ကင်း တိုတစ်ေတွ။ ှစ်သစ်မှာ အတူေပါင်းစပ်လို ေကာင်းြမတ်ဖိုေလ။

ချစ်ြခင်းတရား တူမေဝ ေသွးစည်းေန တိုမခွဲ။

ဘယ်သူေတွ ဘယ်လိုဖျက်ဖျက်

တွဲလက်ခိုင်မဲ။ ။

ကိုရင်ဩ(တန့်ဆည်)

လူပီသေစ  ပထမ အရွယ်မှာကွယ် သင်ယူပါ ပညာေရး။

ဒုတိယ အရွယ်ေရာက်ေတာ့

မကွယ်ေထာက် လုပ်ငန်းများကို ရှာစမ်းပါ့ေလး။

 တတိယ ချ ိန်မေှးလို

အစ်ေတွး စိတ်မှာဝယ် တရားရှာကွယ်။

တိုေတာင်းလှ လူ့ေဘာင်မယ်

ပိုင်ဆိုင်ေနရြခင်းသာြဖစ်သည်။

ကိုယ်စားြပေသာ အေကာင်းတရားများပင် ြဖစ်သည်။



ှစ်သစ်ဆုမွန်

ဆြပလိုက်ရ

အကိးသယ်

လှေစဖို။

အများအတွက်ကိုမူ

တစ်ြပားတစ်ချက် မယူဘဲှင့် ထမ်းဆဲဝန်သို။

 မွန်ြမတ်ေပ စိတ်ရင်းမိုသာ များလူတို ချစ်ကည်ြဖ။

ဘယ်ေနရာ ဘယ်ကိုသွားသွား ချစ်အားပိုသူ။

အရာရာ ဦးေဆာင်မူ

အကျ ိးတူ

ဘယ်မခွဲ။

ေလာကအကျ ိးကို

ေမာဟမတိုးေအာင် အသည်းဘဝင်မှာ အမဲအစ်သာ ထမ်းရွက်ကလို လှမ်းတက်ချင်မဲ။

ရန်ကီးေအာင်(မိေရဇီးကုန်း)


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

ေလ့လာစရာစုံလင်စွာ ချင်းတိုင်းရင်းသားိုးရာ ေတာင်ဇလပ်ပန်း၊ ချယ်ရပ ီ န်းအလှတ ုိ င ှ အ ့် ပိင် တိမပ ် င်လယ်

ိုးရာယ်ေကျးမှင့် ေရှးေဟာင်းသုေတသနြပတိုက်ပင်

အလှတိုြဖင့် ညိယူဖမ်းစားလျက်ရှိေသာဟားခါးမိသည်

ြဖစ်ေလသည်။

ချင်းြပည်နယ်၏မိေတာ်အြဖစ် ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်

ခင်းကျင်းြပသထား

အထက် ေပေပါင်း ၆၁၂ဝ ရှိ ေတာင်စွယ်ေတာင်တန်းများ

ေရှးမူမပျက် တည်ေဆာက်ထားသည့် ချင်းိုးရာ

အကားဝယ် ဝင့်ကားစွာတည်ရှိေနေပသည်။

ေနအိမေ ် လးအားအေြခြပကာ ေပထွနး် လာသည့် ယ်ေကျးမ

ဖွင့်လှစ်ထား

ြပတိုက်ေလးမှာ ပမာဏအားြဖင့် ေသးငယ်ေသာ်လည်း

ချင်းြပည်နယ်သုိ အလည်အပတ်ေရာက်ရလ ိှ ာကသူ

ေနအိမအ ် ေပထပ်င ှ ့် ေအာက်ထပ်တင ွ ် ခင်းကျင်းြပသထား

များအေနြဖင့် သာယာလှပေသာ ချင်းေတာင်တန်းအလှများ

သည့် ိးု ရာယ်ေကျးမအုပညာလက်ရာများ၊ ေခတ်အဆက်

ှင့်အတူ ချင်းတိုင်းရင်းသားတို၏ ယ်ေကျးမအုပညာ

ဆက် သုံး စွဲ ခဲ့  ကသည့ ် လက် န က် ကိ ရိ ယာများ၊ အသုံး

လက်ရာများ၊ ေခတ်အဆက်ဆက်သုံးစွဲခဲ့ေသာ လက်နက်၊

အေဆာင်ပစည်းများကစုလ ံ င်လသ ှ လို အဖိုးမြဖတ်င ို သ ် ည့်

အသုံးအေဆာင်၊ ဘိုးဘွားအေမွအှစ်များအား စုံလင်စွာ

ယ်ေကျးမအေမွအှစ်များြဖစ်ရာ

ေလ့လာိုင်မည့် ေနရာေလးတစ်ခုကေတာ့ ဟားခါးမိ

သွားေရာက်ေလ့လာရင်း အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံေလးများ

ေဈးသစ်ရပ် ေတာင်ဇလပ်လမ်းတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့်

ိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ိုင်ပါေကာင်း သတင်းေကာင်းပါး

ဦးတန်ကီး-ေဒဆွီလင် မိသားစုတို၏ ချင်းတိုင်းရင်းသား

အပ်ပါသည်။

တစ်ခါတစ်ေခါက်

ေမာင်ယ်ေကျး

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်မှ ၂၀၁၉ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလှင့် ိုဝင်ဘာလတိုတွင် ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ ၁။

ြမန်မာိုင်ငံ ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်  မရှင်အေနြဖင့် ြပည်တွင်းြပည်ပ ရင်းှီးြမပ်ှံမလု  ပ်ငန်းများအား ြမန်မာိုင်ငံ

ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒှ  င့်အညီ စိစစ်ကာ ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ ၂။

၂၀၁၉ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလအတွင်း ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ စုစုေပါင်းတန်ဖိုး အေမရိကန်ေဒလာ (၂၉၂.၁၂၈)

(ည)

အြခားဝန်ေဆာင်မက စုစုေပါင်း

၁၃၅၀.၀၀၀

၁၅၅၆၆.၀၃၁

၁၂

၁၆၃၄၈၁.၈၄၀

၁၂

၄၆၁၉၀၁.၅၈၀

သန်း၊ ၂၀၁၉ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလအတွင်း ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ စုစုေပါင်းတန်ဖိုး အေမရိကန်ေဒလာ (၇၃၄.၈၈၅) သန်း

*ရင်းှီးြမပ်ှံမပမာဏများ၌  ရင်းှီးြမပ်ှံမတိ  ုးြမင့်ထားသည့် ပမာဏများထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ခွင့်ြပေဆာင်ရွက်ေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။

၆။

၃။

၂၀၁၉ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလှင့် ိုဝင်ဘာလအတွင်း ခွင့်ြပခဲ့သည့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမလု  ပ်ငန်းများမှာ

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်-

၂၀၁၉ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလှင့် ိုဝင်ဘာလအတွင်း ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမတွင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ

လုပင ် န်းများ၏ ကအလိက ု ် ြပည်တင ွ ်းလုပသ ် ားများအတွက် အလုပအ ် ကိင ု အ ် ခွငအ ့် လမ်းများ တိုးချဲဖန်တီးိင ု မ ် အေြခ  အေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်-

ေအာက်တိုဘာလ

ိုဝင်ဘာလ

ြပည်တွင်းလုပ်သားများအတွက်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတိုးချဲဖန်တီးိုင်မ (ဦးေရ)

စ်

က

(က)

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးက

-

-

၀.၄၀၀

(က)

ေမွးြမေရးှင့်ေရလုပ်ငန်းက

(ခ)

စက်မက

၁၀.၉၇၅

၂၃

၇၄.၄၄၄

(ခ)

စက်မက

(ဂ)

လပ်စစ်ဓာတ်အားက

-

-

၅၀၃.၅၄၀

(ဂ)

အိမ်ရာအေဆာက်အဦတည်ေဆာက်

လုပင ် န်း မတည်ေငွရင်း ခုေရ

(ဃ)

အိမ်ရာအေဆာက်အဦတည်ေဆာက်

လုပ်ငန်း

မတည်ေငွရင်းပမာဏ

ပမာဏ US$(သန်း) ခုေရ

၂၇၄.၆၈၀

စ်

က

US$ (သန်း)

ေအာက်တိုဘာလ

(ဃ)

လပ်စစ်ဓာတ်အားက

(င)

ေမွးြမေရးှင့်ေရလုပ်ငန်းက

-

-

၆.၅၈၃

(င)

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးက

(စ)

အြခားဝန်ေဆာင်မက

၆.၄၇၃

၇.၅၀၀

(စ)

အြခားဝန်ေဆာင်မက

၂၉၂.၁၂၈

၃၀

၇၃၄.၈၈၅

စုစုေပါင်း ၄။

၂၀၁၉ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလအတွင်း ြမန်မာိုင်ငံသား ရင်းှီးြမပ်ှံမ စုစုေပါင်းတန်ဖိုး ကျပ် (၁၆၃၄၈၁.၈၄၀)

သန်းှင့် ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ိဝ ု င်ဘာလအတွင်း ရင်းှီးြမပ်မ ှံ တိ  ုးြမငြ့် ခင်း အပါအဝင် ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ား ရင်းှီးြမပ်မ ှံ  စုစေ ု ပါင်း တန်ဖိုး ကျပ် (၄၆၁၉၀၁.၅၈၀) သန်း ခွင့်ြပေဆာင်ရွက်ေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၅။

၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ေအာက်တဘ ုိ ာလှင့် ိဝ ု င်ဘာလအတွငး် ခွငြ့် ပခဲသ ့ ည့် ြမန်မာိုင်ငံသား ရင်းှးီ ြမပ်မ ံှ လု  ပင ် န်းများ

စုစုေပါင်း

၃၂၆၄၀

-

-

၃၉၀

-

၁၇၆

၃၉

၆၂

၃၆၂၉၇

၂၂၃၅၉

၇။

၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ေအာက်တဘ ုိ ာလှင့် ိဝ ု င်ဘာလအတွငး် ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ားများရင်းှးီ ြမပ်မ ံှ တွ  င် ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်

ရှေ ိ သာ လုပင ် န်းများ၏ ကအလိက ု ် ြပည်တင ွ ်းလုပသ ် ားများအတွက် အလုပအ ် ကိင ု ် အခွငအ ့် လမ်းများ တိုးချဲဖန်တီးိင ု မ ်  အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်ြပည်တွင်းလုပ်သားများအတွက်အလုပ်အကိုင်

ေအာက်တိုဘာလ က

၆၂ ၂၁၆၆၉ *

*လုပ်သားအင်အား တိုးြမင့်ခန့်ထားြခင်း အပါအဝင် ြဖစ်ပါသည်။

မှာ တစ်ဖက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်-

စ်

၃၆၁၈

ဖွံဖိးမက

၁၄၂.၄၁၈

ဖွံဖိးမက

ိုဝင်ဘာလ

ိုဝင်ဘာလ

လုပင ် န်း မတည်ေငွရင်း ခုေရ

လုပ်ငန်း

ပမာဏ ကျပ်(သန်း) ခုေရ

စ်

အခွင့်အလမ်းတိုးချဲဖန်တီးိုင်မ (ဦးေရ)

က

ေအာက်တိုဘာလ

မတည်ေငွရင်းပမာဏ ကျပ်(သန်း)

ိုဝင်ဘာလ

(က)

လပ်စစ်ဓာတ်အားက

_

၃၃ *

(က)

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးက

-

-

-

၆၈၄၃.၅၀၀ *

(ခ)

သတတူးေဖာ်ေရးက

_

၆၅၀ *

(ခ)

အိမ်ရာအေဆာက်အဦတည်ေဆာက်

၈၃၁၉၇.၀၀၀

၂၄၈၉၃၄.၃၆၀

(ဂ)

စက်မက

၁၁၅၀

၁၆၈၂ *

(ဃ)

ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားက

_

၃၈၄

(င)

အိမ်ရာအေဆာက်အဦတည်ေဆာက်

၃၅

၈၃၂

_

၅၅

၁၅၀

_

ဖွံဖိးမက (ဂ)

စက်မက

၄၃၉၃၄.၈၄၀

၁၀၃၀၀၅.၈၈၄ *

(ဃ)

ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားက

-

-

၁၆၆၈၁.၈၃၃ *

(င)

ေဆာက်လုပ်ေရးက

-

-

-

၄၅၆၁၄.၁၈၇ *

(စ)

ေမွးြမေရးှင့်ေရလုပ်ငန်းက

(စ)

သတတူးေဖာ်ေရးက

-

-

-

၁၄၄၉၈.၀၀၀ *

(ဆ)

လယ်ယာက

(ဇ)

အြခားဝန်ေဆာင်မက

(ဆ)

ေမွးြမေရးှင့်ေရလုပ်ငန်းက

-

-

၃၃၀၀.၀၀၀

(ဇ)

လပ်စစ်ဓာတ်အားက

-

-

-

၇၄၅၇.၇၈၅ *

(ဈ)

လယ်ယာက

၃၅၀၀၀.၀၀၀

-

-

ဖွံဖိးမက

၈၉

စုစုေပါင်း

၁၁၀

၁၄၂၄

*

၃၇၄၆

*လုပ်သားအင်အား တိုးြမင့်ခန့်ထားြခင်း အပါအဝင် ြဖစ်ပါသည်။

တာမိုးညဲမိ၌ စာအုပစ ် ာေပချစ်ြမတ်းုိ သူအသင်း စာဖတ်ဝင ုိ း် ကျင်းပ တာမိုးညဲ

ပိုမိုတိုးပွားလာေစရန်အတွက် စာဖတ်ဝိုင်းကို

ဇန်နဝါရီ ၄

မူဆယ်ခိင ု ် တာမိးု ညဲမိတွင် စာဖတ်သတ ူ းုိ ပွားသူများတိးု ပွားလာပီး စာဖတ်ရန ိှ ် ြမငတ ့် င်င ို ရ ် န်အတွက် တာမိုးညဲမိ ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆေ ံ ရးဦးစီး ဌာနှင့် စာအုပ်စာေပချစ်ြမတ်ိုးသူ(Book Club)အသင်းတို

ြပလုပ်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း

ေြပာသည်။ ဆက်လက်ပီး စာေရးဆရာေအာင်သင်း၏ “ှလုံးသားကို ေလးေပတင်၍

ပူးေပါင်း၍

ပစ်ေသာအခါ”စာအုပ်ြဖင့် စာဖတ်ဝိုင်းကျင်းပကပီး စာအုပ်၊ စာေပချစ်ြမတ်

ဇန်နဝါရီ ၃ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရး

ိုးသူ ေဒဂျာေတာင်က “ေပးတဲ့ဆုနဲ့ ြပည့်ပါေစ”ေခါင်းစ်ြဖင့် ဦးေဆာင်

ဦးစီးဌာန လူထအ ု ေြခြပဗဟိဌ ု ာန(Community Center)ခန်းမ၌ စာဖတ်ဝင ုိ း်

ေဆွးေွးသည်။ စာအုပ်၊ စာေပချစ်ြမတ်ိုးသူ ေဒဂျာေတာင်၏ ေဆွးေွး

ြပလုပ်သည်။

ချက်များအေပ ဦးေဇာ်ဖန်၊ ဦးလဂျာတိုက ြပန်လည်ေဆွးေွးကသည်။

ေရှးဦးစွာ ြပန်ကားေရးှငြ့် ပည်သူ့ဆက်ဆေ ံ ရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒေဌးေဌးကည်က

စာေပဝါသနာရှင်များအေနြဖင့်

စာဖတ်ြခင်းမှ

ရရှိလာသည့် အသိပညာဗဟုသုတများကို အြပန်အလှန် ေဆွးေွးကရန်ှင့် စာဖတ်သည့် အေလ့အကျင့်ေကာင်းများ ရရှိလာပီး စာဖတ်ဝါသနာရှင်များ

သိရှိလိုသည့် ေမးြမန်းချက်များကို ဦးေဆာင်ေဆွးေွးသူ ေဒဂျာေတာင်က ြပန်လည်ေြဖကားကာ တက်ေရာက်လာကသည့် စာေပချစ်ြမတ်ိုးသူ အသင်း သားတိုှင့် အြပန်အလှန်ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ ေဌးေဌးကည်(ြပန်/ဆက်)


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

ဂန့်ေဂါ၌ သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲ ကျင်းပ ဂန့်ေဂါ ဇန်နဝါရီ ၄ ဂန့်ေဂါမိ

အဘွား ၇၆ ဦးတိုအား လှဖွယ်ပစည်းများြဖင့် ပူေဇာ်

စည်ပင်သာယာရပ်ကွက်

ဇမထိပ်ေခါင်

ကန်ေတာ့ကရာ

အဘိးု များကိုယ်စား ဦးရာတင် ှ င ့်

ရန်မျ ိးေအာင် ဆုေတာင်းြပည့် ြမတ်စွာဘုရားကီး ဂကုဋိ

ဦးစန်းကည်၊ အဘွားများကိုယ်စား ေဒသိန်းကည်တိုက

တိက ု ၌ ် ဇန်နဝါရီ ၂ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီက ရပ်ကက ွ အ ် တွင်း

ဆုေပးသဝါဒစကားများ ေြပာကားကသည်။

ရှိ ၇၅ ှစ ် င ှ အ ့် ထက် အဘိုး၊ အဘွားများအား သတမအကိမ်

ကျင်းပ

ေြမာက် သက်ကီးပူေဇာ်ကန်ေတာ့ပွဲ ကျင်းပသည်။

အဆိပ ု ါ ဇမထိပေ ် ခါင်ရန်မျ ိးေအာင် ြမတ်စွာဘုရား၌

ဆုေပးသဝါဒစကားများ ေြပာကား

ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်မှ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်အထိ အသံမစဲ ပာန်း

အဆိပ ု ါ သက်ကီးပူေဇာ်ပတ ွဲ င ွ ် နေမာတဿ သုံးကိမ် ရွတ်ဆို၍

ရွတဖ ် တ်ပေ ူ ဇာ်ပက ွဲ လ ို ည်းေကာင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် ညပိင ု ်း

အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ပီး ြမတ်စွာဘုရားှင့်

တွင် ဆီမီးတစ်ေထာင်ပူေဇာ်ပွဲကိုလည်းေကာင်း၊ ဇန်နဝါရီ

တကွ ရတနာသုံးပါးအား ဩကာသ ကန်ေတာ့ချ ိးြဖင့်

၂ ရက် နံနက်ပင ို ်းတွင် သံဃဒါန ဆွမ်းေလာင်းလှပွက ဲ လ ို ည်း

ပူေဇာ်ကန်ေတာ့က၍ အသက်(၇၅)ှစ ် င ှ အ ့် ထက် အဘိုး၊

ေကာင်း ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

စိန်ေကျာ်

ကီးငါးကီးဘုရား ဆွမ်းဆန်စိမ်းေလာင်းလှ ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၄

ေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲဥက

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး ဗဟန်းမိနယ် ေရတာရှညရ ် ပ်ကက ွ ်

ဦးစိုးသန်းထွန်းက သာသနာေရးရာများှင့် ဝမ်းေြမာက်

လုံးဆိုင်ရာ ပမအကိမ် ှစ်သစ်မဂလာအသံမစဲ ပာန်း

စကား ေလာက်ထားပီး သံဃာေတာ် အရှင်သူြမတ် ၆၃

ြမတ်ပေ ူ ဇာ်မ ေအာင်ပ ဲွ င ှ ့် ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ် ၆၃ ပါး

ပါးတိုအား လှဖွယ်ပစည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းကပီး

တိုအား ဆွမ်းဆန်စိမ်းေလာင်းလှပူေဇာ်ပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၃

လှဒါန်းမအစုစုအတွက် ေရစက်ချအမေပးေဝခဲ့ကသည်။

ရက် နံနက် ၉ နာရီမစ ှ ၍ ကီးငါးကီး ဆုေတာင်းြပည်ဘ ့ ရ ု ား

ေလာင်းလှ

ရင်ြပင်ေတာ်၌ ကျင်းပသည်။

သုဓမ မဏိေဇာတဓရ

ထိုေနာက် ညေန ၃ နာရီခွဲတွင် ဆရာေတာ်၊ သံဃာ

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ေတာ်ြမတ်များအား ေရတာရှညရ ် ပ်ကက ွ ေ ် န ြပည်သမ ူ ျားက

အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ဆရာေတာ်ကီးများအား

ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ ေလာင်းလှခဲ့ကသည်။

ကီးငါးကီး ဆုေတာင်းြပည်ေ ့ စတီေတာ်င ှ ့် မူလကမာေအး

ရန်ကင်းစိုးမင်း

JICA (ODA) SME Two-Step Loan စီမံကိန်း အဆင့်-၁ ှင့် အဆင့်-၂ တိုတွင် ေချးေငွထုတ်ေချးထားရှိမအား အသိေပးေကညာြခင်း ိုင်ငံအတွင်းရှိ

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများတွင်

အေသးစား၊

အငယ်စားှင့်

အလတ်စား စီးပွားေရးလုပင ် န်းများ(MSME)ပါဝင်မသည်  ၉၉% ခန့်ရှိ ပီး MSME

JICA SME ှစ်ဆင့်ေချးေငွစီမံကိန်းအဆင့-် ၁ (Phase-1) တွင် ေချးေငွရယူရန် ဆက်သွယ်ေလာက်ထားိုင်သည့် ဘဏ်များ

များဖွံ ဖိးတိးု တက်လာပါက ြပည်သမ ူ ျား အလုပအ ် ကိင ု အ ် ခွငအ ့် လမ်းများ ရလာ

(၁)

ိုင်ြခင်း၊

ိုင်ငံေတာ်၏

(၂)

ြမန်မာ့ေရှေဆာင်ဘဏ် (MAB)

စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် MSME ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးသည် လွန်စွာ

(၃)

ြမန်မာိုင်ငံသားများဘဏ် (MCB)

အေရးကီးပါသည်။ သိြု ဖစ်ရာ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်သည် MSME လုပင ် န်းများ

(၄)

ဧရာဝတီဘဏ် (AYA)

အား ဘာေငွပပ ့ံ းုိ ကူညရ ီ န် ဂျပန်င ုိ င ် အ ံ ြပည်ြပည်ဆင ုိ ရ ် ာပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ်

(၅)

ကေမာဇဘဏ် (KBZ)

(၆)

သမဝါယမဘဏ် (CB)

တစ်ဦးချင်းဝင်ေငွတိုးတက်လာိုင်ြခင်းတိုေကာင့်

ေရးေအဂျင်စ(ီ JICA)၏ တရားဝင်ဖံွ ဖိးမအကူအညီ(ODA) ေချးေငွရယူ၍ JICA (ODA) SME ှစ်ဆင့်ေချးေငွစီမံကိန်းတွင် စီမံကိန်းစီမံခန့် ခွဲသူ(Executing Agency)အြဖစ် တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အေသးစားှငအ ့် လတ်စားလုပင ် န်းများဖွံ ဖိးေရးဘဏ် (SMEDB)

JICA SME ှစဆ ် င့ေ ် ချးေငွစမ ီ က ံ န ိ ်းအဆင့-် ၁ (Phase-1) ေဆာင်ရက ွ မ ် အေြခအေန  JICA SME ှစ်ဆင့်ေချးေငွစီမံကိန်းအဆင့-် ၁ (Phase-1)တွင် အထက်

JICA SME ှစ်ဆင့်ေချးေငွစီမံကိန်းတွင် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများမှအပ

ေဖာ်ြပပါ ဘဏ်ေြခာက်ဘဏ်မတ ှ စ်ဆင့် ေငွကျပ် ၅၇၆၃၄.၄၃ သန်းအား MSMEs

၂၀၁၅ ခုှစ် အေသးစားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်း ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

လုပင ် န်းရှင် ၂၆၉ ဦးသို ေချးေငွများ ထုတေ ် ချးခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပ ု ါ ထုတေ ် ချး

ဥပေဒှင့် ညီွတ်ေသာ မည်သည့် MSME လုပ်ငန်းမဆို ေချးေငွေလာက်ထား

ေငွများအနက်မှ ြပန်လည်ေပးဆပ်လာေသာ အရင်းေငွရပ်များကို လှည့်ပတ်

ရယူိုင်ပါသည်-

ရန်ပေ ုံ ငွစာရင်းတွငထ ် ားရှ၍ ိ ြပန်လည်ထတ ု ေ ် ချးလျက်ရရ ှိ ာ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ိဝ ု င်ဘာ

(၁)

ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံ ဖိးေရးဘဏ်မှ ေချးေငွရယူရန် အရည်အေသွး

လအထိ MSME လုပင ် န်းရှင် ၁၁၄ ဦးသို ေငွကျပ် ၂၂၆၂၄.၀၅ သန်းအား ထုတေ ် ချး

ြပည့်မီမရှ  ိေသာ လယ်သမားများ

ခဲ့ပီး လှညပ ့် တ်ရန်ပေ ံု ငွစာရင်းရှိ လက်ကျန်ေငွများကို အထက်ေဖာ်ြပပါ ဘဏ်

(၂)

အိမ်ြခံေြမအကျ ိးေဆာင်လုပ်ငန်းများ

ေြခာက်ဘဏ်မှတစ်ဆင့် အရင်းအှီးလိုအပ်ေသာ MSME လုပ်ငန်းရှင်များသို

(၃)

ဘာေရးှင့် အာမခံလုပ်ငန်းများ

ဆက်လက်ထုတ်ေချးလျက်ရှိပါသည်။

(၄)

အဖိုးတန်သတေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းများ

JICA SME ှစ်ဆင့်ေချးေငွစီမံကိန်းအဆင့-် ၂ (Phase-2)တွင် ေချးေငွရယူရန်

(၅)

အရက်ဆိုင်များှင့် ေပျာ်ပွဲစားုံလုပ်ငန်းများ

ဆက်သွယ်ေလာက်ထားိုင်သည့်ဘဏ်များ

(၆)

ေြဖေဖျာ်မ၊ တင်ဆက်မ(ိ  ုင်ငံြခားခရီးသွားလုပ်ငန်းမပါ) လုပ်ငန်း

(၁)

ြမန်မာိုင်ငံသားများဘဏ် (MCB)

များ

(၂)

ကေမာဇဘဏ် (KBZ)

လက်နက်၊ ခဲယမ်းထုတ်လုပ်ေရာင်းဝယ်ေရး လုပ်ငန်းများ

(၃)

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ် (MEB)

(၇) စ်

JICA SME ှစ်ဆင့်ေချးေငွစီမံကိန်းေချးေငွထုတ်ေချးြခင်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်

SME လုပ်ငန်းတစ်ခုသို

အများဆုံးကျပ်(၅၀၀)သန်း

ထုတေ ် ချးိင ု သ ် ည့ေ ် ငွပမာဏ ပုံေသရင်းှီးေငွ(Fixed ၂

ေချးေငွအသုံးြပရန် သတ်မှတ်ချက်

Capital)

အတွက်ေချးေငွ၏ အနည်းဆုံး ၈၀ % လှည့်ပတ်ရင်းှီးေငွ(Working Capital)အတွက်

ေချးေငွ၏ အများဆုံး

၂၀ % ၃

ေချးေငွအတိုးန်း

အေပါင် ပ စ ည်း ေပးအပ် ို င ် မ  အေပ မူတည်၍

အနည်းဆုံး၈.၅% မှ

အများဆုံး ၁၃% အထိ ၄

ေချးေငွသက်တမ်း

၁ ှစ်အထက်မှ ၅ ှစ်အထိ

မူဆယ်မိ၌ ယာ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း အသိပညာေပး ေဟာေြပာ မူဆယ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) မူဆယ်မိတွင် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှစတင်ပီး မူဆယ် မိတွင်းေနရာအှံတွင် ယာ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း အသိပညာေပး ေဟာေြပာပွဲများကို ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ မူဆယ်ခိင ု အ ် တွငး် ရှိ ယာ်ေမာင်းများ ယာ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းကို သိရန ိှ ားလည်ပီး ယာ်မေတာ်တဆထိခက ို မ ် များ  ေလျာ့နည်းကျဆင်းလာေစရန် ရည်ရယ ွ ် ပီး ေဟာေြပာရြခင်းြဖစ်ေကာင်း ယာ်ထန ိ ်းရဲတပ်ဖွဲစုမှး ဒုတယ ိ ရဲမှး ချစ်စိန်က ေြပာသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် မူဆယ်မိ၌ ယာ်အရာယ်မေတာ်တဆထိခိုက်မ စုစုေပါင်း ၁၀၉ မမှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ စုစုေပါင်း ၁၄၇ ဦးရှိခဲ့ပီး ေသဆုံးသူ ၆၉ ဦးရှေ ိ ကာင်း သိရသည်။ ၂၀၁၉ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ယာ်အရာယ် မေတာ်တဆထိခက ို မ ်  စုစေ ု ပါင်း ၉၉ မ၊ ထိခက ို ဒ ် ဏ်ရာရရှသ ိ ူ စုစေ ု ပါင်း ၁၁၉ ဦးှင့် ေသဆုံးသူ စုစေ ု ပါင်း ၆၃ ဦးရှခ ိ ဲ့ ပီး ၂၀၁၈ ခုစ ှ ထ ် က် ၂၀၁၉ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ယာ်မေတာ်တဆထိခက ို မ ် များ  ေလျာ့ကျလာေကာင်း သိရသည်။

(၄) သမဝါယမဘဏ် (CB) (၅) ဧရာဝတီဘဏ် (AYA) (၆) ပထမပုဂလိ  ကဘဏ် (FPB) (၇) ယူိုက်တက်အမရဘဏ် (UAB) (၈) အေသးစားှငအ ့် လတ်စားလုပင ် န်းများဖွံဖိးေရးဘဏ် (SMEDB) (၉) ြမန်မာအေရှတိုင်းဘဏ် (MOB) (၁၀) ြမန်မာ့ေရှေဆာင်ဘဏ် (MAB) (၁၁) ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်ဘဏ် (NSB) JICA SME ှစဆ ် င့ေ ် ချးေငွစမ ီ က ံ န ိ ်းအဆင့-် ၂ (Phase-2) ေဆာင်ရက ွ မ ် အေြခအေန  JICA SME ှစ်ဆင့်ေချးေငွစီမံကိန်းအဆင့-် ၂ (Phase-2) တွင်ဂျပန်ယန်း သန်း ၁၀၅၀၀ ှင့်ညီမေသာ ြမန်မာကျပ် ၁၄၃၁၂၅ သန်းအား ရယူထားပီး အထက်ေဖာ်ြပပါ ဘဏ် ၁၁ ဘဏ်မှတစ်ဆင့် ၂၀၁၉ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလအထိ MSME လုပ်ငန်းရှင် ၄၈၉ ဦးသို ေငွကျပ် ၈၃၂၅၈ သန်းအား ထုတ်ေချးထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ သိြု ဖစ်ရာ MSME လုပင ် န်းများအေနြဖင့် မိမတ ိ လ ို ပ ု င ် န်းများအတွက် လိုအပ်ေသာအရင်းအှီးများကို အထက်ေဖာ်ြပပါဘဏ်များတွင် ဆက်သွယ် ေလာက်ထားရယူိုင်ပါေကာင်း ေလးစားစွာအသိေပးအပ်ပါသည်။ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်

ဆလိုင်းဗန်ိုးထန်(ြပန်/ဆက်)

တာေမွမိနယ် တာေမွကီး(ခ)ရပ်ကွက် အေရှြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း အထက-၃ ၌ ဇန် န ဝါရီ ၂ ရက် က ဆရာ ဆရာမများှ င့ ် ေကျာင်း သား ေကျာင်း သူ မ ျားအား မခင်းပညာေပးြပခန်းယာ်ြဖင့် မခင်းကျဆင်းေရး အသိပညာေပးစ်။ ကိုေဌး


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

တကသိုလ်ေြခလျင်ှင့် ေတာင်တက်အသင်း ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းြဖတ်ေကျာ်ခရီးစ်အြဖစ် ေြခလျင်ခရီးကမ်း မိုင် ၇၀ ခန့် သွားေရာက် ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၄

တက်ကို စိတပ ် ါဝင်စားတဲ့ ကန်ေတာ်တရ ို ဲအဖွဲ

(သဘာဝေခသံ

ေအာင်

တကသိုလ်ေြခလျင်ှင့် ေတာင်တက်အသင်း

ဝင်ေတွ တိင ု ်းရင်းသားေဒသေတွကို ေရာက်ဖူး

ေဖာင်ေဒးရှင်း) အေနြဖင့်

ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း ြဖတ်ေကျာ်ခရီးစ်

အြဖစ် ၂၀၁၉ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်မှ ၂၀၂၀

ေအာင်၊ ေဒသခံတင ုိ း် ရင်းသားေတွရဲ ိးု ရာဓေလ့

ြပည့ ် စ ှ ် ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်အထိ သွားေရာက်ခရ ဲ့ ာ

ေတွကိုေလ့လာိုင်ေအာင်၊ ေဒသရဲဖွံဖိးေရး လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်ေတွ၊

စုစုေပါင်း ခရီးမိုင် ၇၀ ခန့် ေြခလျင်ခရီးကမ်း

လိုအပ်ချက်

ေတွကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျေလ့လာသိရှိိုင်

သွားေရာက်ိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ တကသိုလ်ေြခလျင်ှင့်

ေနာက်ပီး သူတိုရဲ ကံ့ခိုင်မ အေြခ

အေနေတွကို သူတိုကိုယ်တိုင် စစ်ေဆးိုင်

ေတာင်တက်

ေအာင် စီစ်ေပးတာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျ ိး

ေကျာ်ခရီးစ် (ကေလာ-အင်းတိန-် အင်းေလး-

ကိတင်ြပင်ဆင်မေတွ  အများကီးလုပ်ခဲ့တဲ့

အသင်းသည် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းြဖတ်

ခရီးစ်ေတွက

ရန် ေအာင် ေတာင် - ကက-ေတာင်  ကီး -ပင်

အမဲသွားလာေနကျြဖစ်လို

အတွက် အခက်အခဲေထွေထွထူးထူးေတာ့ မရှခ ိ ဲ့

ေလာင်း)အြဖစ် ရန်ကန ု မ ် ှ ကေလာမိသို ကား

ပါဘူး”ဟု ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့သည်။ တကသိုလ်ေြခလျင်ှင့်

ြဖင့သ ် ွားေရာက်ခဲ့ ပီး ယင်းမှတစ်ဆင့် ပေလာင်

ေတာင်တက်

ရွာ၊ ထီသန ိ ရ ် ွာ၊ အင်းတိနရ ် ွာ၊ အင်းေလး နန်းပန်

အသင်း(သဘာဝေခသံ ေဖာင်ေဒးရှင်း)အေန

ေကာင်း၊ ထိုေနာက် အင်းေလးကန်ှင့်အနီး

ြပည်နယ်အတွင်းရှိ မဒွယရ ် ာဇီေရခဲေတာင်အား

ရွာတိုသို ေြခလျင်ခရီးကမ်း သွားေရာက်ခဲ့

ြဖင့် ပီးခဲ့သည့် ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း ကချင်

တစ်ဝက ို က ် ို ေလ့လာေရးြပလုပခ ် ဲ့ ပီး အင်းေလး

အဖွဲဝင် ၁၄ ဦးြဖင့် တက်ေရာက်ခသ ဲ့ ည့် ခရီးစ်

ကန်အေရှဘက် မိုင်းေသာက်ရွာသို စက်ေလှ ြဖင့်သွားေရာက်ခဲ့ပီး ယင်းမှတစ်ဆင့် အြမင့်

အပါအဝင် ခရီးစ် ရှစခ ် ခ ု န့် စီစ်သွားေရာက်ခဲ့

၆၇၅၂ ေပရှိ ရန်ေအာင်ေတာင်ကြို ဖတ်ေကျာ်ပီး

ပတ်ေကျးရွာသို ကားြဖင့်သွားေရာက်ခဲ့ကာ

ြပန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ကေကာင်း၊ ထိုသိုသွား

အား အဖွဲေခါင်းေဆာင်(အုပ်ချပ်သူ)အြဖစ်

ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေပျာ်ရင်စွာကိခဲ့ကေကာင်း၊

ခရီးစ်အတွင်း စုစေ ု ပါင်းခရီးအရှည် ၆၈ ဒသမ

ှင့်ေတာင်တက်အသင်း

ေတာင်ကီးသို

တက်ေရာက်ခဲ့ပီး ပတ်ဝန်းကျင်ေလ့လာေရး

ေြခလျင်ခရီးကမ်းသွား

ိင ု င ် တ ံ ကာှစသ ် စ်ကးူ ကို ပင်ေလာင်းမိတွင်

ယင်းေနာက် ေမွေတာ်ကကမှတစ်ဆင့်

အြမင့် ၅၂၈၅ ေပ ရှသ ိ ည့် ပင်းေမာက်ေတာင်ကို

ေမွေတာ်ကကသို

သွားေရာက်လည်ပတ်ခဲ့ပီး

ယင်းမှတစ်ဆင့် ပင်ေလာင်းမိ ပင်ခန ွ -် လုန ံ ဂါး

အစီအစ်များြပလုပ်ခဲ့ကာ

ထိုေနာက်

ရန်ကုန်သို

ေရာက်ခသ ဲ့ ည့် ရှမ်းြပည်ေတာင်ပင ို ်းြဖတ်ေကျာ် ၆ မိုင်ကို ေြခလျင်ခရီးကမ်းသွားေရာက်ိုင်ခဲ့

ေကာင်း သိရသည်။

ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိုင်းြဖတ်ေကျာ်ခရီးစ်

လိုက်ပါေဆာင်ရွက်ခဲ့သူ တကသိုလ်ေြခလျင် ေဖာင်ေဒးရှင်း)မှ

အမေဆာင်

ေဒါက်တာ

စိးု မင်းေအာင်က “ဒီလမ ုိ ျ ိးခရီးစ်ေတွကစ ုိ စ ီ ်

ြဖစ်တဲ့ ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်ကေတာ့ ေြခလျင်ေတာင်

M-9 တွင် Geophysical Site Investigation(GSI) လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါ၍ ေရေကာင်းသတိေပးချက်ထုတ်ြပန် ြမန်မာ့ေရနံင ှ သ ့် ဘာဝဓာတ်ေငွလုပင ် န်းှင့် ေရနံရာှ ေဖွတးူ ေဖာ်ေရးလုပင ် န်း များတွင် အကျ ိးတူပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ PTTEP International Limited သည် ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ် M-9 တွင် Geophysical Site Investigation(GSI) လုပင ် န်းများကို Survey vessel: R/ V PTSC Researcher (Call Sign: 3WJZ) ေရယာ်ြဖင့် (၁၄.၁၂.၂၀၁၉) ရက်ေန့မှ (၃၁.၃.၂၀၂၀) ရက်ေန့အထိ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း (၂၈.၁၁.၂၀၁၉) ရက်စွဲြဖင့် ေရေကာင်းသတိေပးချက် ထုတြ် ပန်ေကညာထားပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ယခုအခါ လုပင ် န်းအေြခအေနအရ မူလတင်ြပခဲသ ့ ည့် တည်ေနရာများအတိင ု း် လုပင ် န်း ေဆာင်ရက ွ ရ ် န် လုေ ံ လာက်မမရှ  ပ ိ ါသြဖင့် အဆိပ ု ါ လုပက ် က ွ အ ် မှတ် M-9 တွငပ ် င်

(သဘာ၀ေခသံ

တည်ေနရာများ ထပ်မံတိုးချဲတိုင်းတာရန်ှင့် တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းများအား Point 1. Prospect. M9-ZTK-02/03/04 ေြမာက်လတီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၅၄ မိနစ် ၅၉ ဒသမ ၇၆၀ စကန့်၊ အေရှေလာင်ဂျ ီတွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၄၉ မိနစ် ၄၈ ဒသမ ၈၇၀ စကန့်၊ Point 2. M9-ZTK-21/22 ေြမာက်လတီတွဒ် ၁၄ ဒီဂရီ ၀၁ မိနစ် ၄၆ ဒသမ ၅၆၀ စကန့်၊ အေရှေလာင်ဂျ ီတွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၅၃ မိနစ် ၁၇ ဒသမ ၄၈၀ စကန့်၊ Point 3. M9-KKN-30 ေြမာက်လတီတွဒ် ၁၄ ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ် ၃၅ ဒသမ ၃၅၀ စကန့်၊ အေရှေလာင်ဂျ ီတွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၅၁ မိနစ် ၄၆ ဒသမ ၄၉၀ စကန့်၊ Point 4. M9-GTK-34/34A ေြမာက်လတီတွဒ် ၁၄ ဒီဂရီ ၂၈ မိနစ် ၀၆ ဒသမ ၆၆၀ စကန့်၊ အေရှေလာင်ဂျ ီတွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၄၈ မိနစ် ၂၁

ေကာင်း၊ ယခုေနာက်ဆုံးသွားေရာက်ခဲ့သည့် ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိုင်း အတွင်း

ြဖတ်ေကျာ်ခရီးစ်

တကသိုလ် ၂၄ ခုမှ ေကျာင်းသား

ေဟာင်းများှင့်

မျ ိးဆက်သစ်ေကျာင်းသား

၈၃ ဦး၊ အုပ်ချပ်သူ ေြခာက်ဦး စုစုေပါင်း ၈၉ ဦးတို လိုက်ပါခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကိုထက်

ဒသမ ၈၃၀ စကန့်၊ Point 5. M9-KKN-33 ေြမာက်လတီတွဒ် ၁၄ ဒီဂရီ ၂၅ မိနစ် ၀၇ ဒသမ ၅၅၀ စကန့် ၊ အေရှေလာင်ဂျ ီတွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၄၉ မိနစ် ၁၇ ဒသမ ၁၃၀ စကန့်တွင် (၃၁.၃.၂၀၂၀) ရက်ေန့မှ (၁၄.၄.၂၀၂၀) ရက်ေန့အထိ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ (၃၁.၃.၂၀၂၀) ရက်ေန့မှ (၁၄.၄.၂၀၂၀) ရက်ေန့အထိ လုပင ် န်း ေဆာင်ရက ွ ေ ် နစ် လုပင ် န်းကန့်ကာမ မြဖစ်ေပေစေရးအတွက် အထက်ေဖာ်ြပ ပါလုပင ် န်းခွငတ ် ည်ေနရာများမှ ၄ ကီလမ ုိ တ ီ ာပတ်လည်အတွငး် ေရေကာင်း သတိေပးချက်(Notice to Mariners) ထုတြ် ပန်ေကညာထားပါ၍ သေဘာကီး ငယ်များ၊ ကုန်တင်စက်ေလှများ၊ ငါးဖမ်းသေဘာများ၊ စက်တပ်သမန်များ ြဖတ်သန်းသွားလာြခင်းှင့် ေကျာက်ချရပ်နားထားြခင်း၊ ငါးဖမ်းဆီးြခင်း၊ ငါးဖမ်း ကိရယ ိ ာများ ချထားြခင်းများ မြပလုပ် ကရန် ေရေကာင်းပိေ ု ဆာင်ေရးန်ကား မဦးစီးဌာနမှ အသိေပးေကညာထားေကာင်း သိရသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံစာေပထုတ်ေဝသူှင့် ြဖန့်ချ ိသူများအသင်းမှ စုစည်းတင်ြပေသာ ၂၀၁၉ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက် မှ ၂၀၂ဝ ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်ေန့အထိ ထွက်ရှိေသာစာအုပ်စာရင်း စ် ၁

စာအုပ်အမည် စာအုပ်မိတ်ဆက်ှင့်

စာေရးသူ ေလးကိုတင်

ထုတ်ေဝသူ စိတ်ကူးချ ိချ ိ

ေဈးန်း

စွဲထင်ကျန်ရစ် ရင်ထဲကပုဂံ

၂၀

မဂလာပါ ဆရာမ

နီဂိုးေတာ်လှန်ေရး

အင်းဝေန့ အဂလိပ်သံ

အာဟာရဓာတ် ေပါကယ်ေသာ

ေဇာ်လွင်ဦး(ဟသာတ)

ရှင်မေတာင်

၃၀၀၀

မွန်ေဟာ်စီ

ပန်းဆက်လမ်း

၄၀၀၀

အေထာက်ေတာ်လေ ှ အာင်

စိတ်ကူးချ ိချ ိ

၄၀၀၀

ေရစကာ

စိတ်ကူးချ ိချ ိ

၁၅၀၀

ေမာင်ခိုင်ေဇာ်

စိတ်ကူးချ ိချ ိ

၁၅၀၀

ြမန်မာ့အစားအစာများ ၇

အံ့ဖွယ်မျက်လုံးပိုင်ရှင်

အာဂမိန်းမ

၉ ၁၀

ေဒါက်တာေဇာ်သန်း

တိုးြမစ်

၂၀၀၀

ထားထားြမင့်

တိုးြမစ်

၂၀၀၀

မေလးကွန်ရှာတို ဆင်ဖိုနီ ခရမ်းရင့်

ဆူးငှက်

တိုးြမစ်

၃၀၀၀

ေချာင်းဟန့်သံှင့်

ဂျ ိေဇာ်

တိုးြမစ်

၂၅၀၀

ကိုကယ်(ဟသာတ)

ဆိပ်ကမ်းသာ

၂၅၀၀

အြခားလက်ေရွးစင်ဝတတိုများ ၁၁ ၁၂

အေတွးမိုးစက်များ

ခင်ေမကည်(စိတ်ပညာ)

စိတ်ကူးချ ိချ ိ

၂၅၀၀

ေပျာ်ရင်မများစွာြဖင့် အသက်(၄၀)မှာ

ညီညီိုင်

နဂါးမင်းစာေပ

၅၀၀၀

ေမာင်ရင်ေမာင်

နံနက်ခင်းစာေပ

၃၀၀၀

ကိုကိုေလး(ြမန်မာြပန်)

ယ်မျ ိး

၄၀၀၀

မာန်(ေတာင်လုံးြပန်)

Global Piece Group

၂၀၀၀

ေြမြပန့်ဝင်းေသွး

ရန်ေအာင်

၁၀၀၀

အငိမ်းစားေရး ၂၁

ြမန်မာ့ိုင်ငံေရးထဲမှ ေြခရာေပျာက်မှတ်တမ်းများ

၂၂

အိိယသမိုင်း

၂၃

ရာဇဝင်ကိုမညာချင်ပါ

၂၄

နတ်သမီးဆွဲတဲ့ ပုလဲပုတီး ကေလးကဗျာများ

၂၅

ိုးြပတ်ခင်တန်းအလွမ်းပွင့်ချ ိန်

ေမာင်စိုးချ ိန်

Global Piece Group

၆၅၀၀

၂၆

ေကာင်းကျ ိးေဝြဖာ စာပေဒသာ

“ေဒါက်တာတင်ေအာင်ေရ

Myanmar Heritage

၃၀၀၀

ဂျက်(ကွမ်းြခံကုန်း)

စိတ်ကူးချ ိချ ိ

၃၀၀၀

ြမတ်ငိမ်း

ဓူဝံ

၂၅၀၀

(သုေတသီ)” ၂၇

ဆင်တစ်ဖက် ြမင်းတစ်ဖက်

၂၈

ဘာေရွးမလဲ

အက်ေဆးစုစည်းမ

၂၉

ေဒါက်တာဒူလစ်တဲလ်

ညိအံ(့ ြပန်ဆိုသည်)

လင်းလွန်းခင်

၂၅၀၀

အေတွးအြမင်

၃၀

“ဂျဝါဟာလားေနူး၏

ဘိုးလင်

ထွန်းေဖာင်ေဒးရှင်း

၈၅၀၀

သိပံေမာင်ဝ

စိတ်ကူးချ ိချ ိ

၁၃၀၀၀

“ေကျာ်သက်ခိုင်

ေကျာ်သက်ခိုင်စာေပ

၂၅၀၀

ေကျာ်သက်ခိုင်စာေပ

၁၅၀၀

ကေလာင်စုံ

တိုးြမစ်

၃၀၀၀

ေမာင်ဥယျာ်

တိုးြမစ်

၂၅၀၀

ေဇာ်ေမာင်

တိုးြမစ်

၄၀၀၀

ေဒါက်တာေအာင်ကီး

တိုးြမစ်

၂၅၀၀

ညီညီေဇာ်

တိုးြမစ်

၂၅၀၀

၁၇ ဂဝင်ဝတ ဂဝင်ုပ်ရှင်

လင်းေဝမိင်

တိုးြမစ်

၃၅၀၀

၁၈ “ရင်ေသွးငယ်များအေပ

ခင်ေမကည်(စိတ်ပညာ)

စိတ်ကူးချ ိချ ိ

၂၂၀၀

လပ်တစ်ြပက် ကမာ့သမိုင်း

အမှတ်(၃၂၈) ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၁၃

လူလည်ကလ ု ားထိင ု ် ရသစာတမ်းများ

၁၄

အမှားေပါင်းချပ်

၁၅ ေဆးုံမှာ ၁၆

ရင်ေသွးယူေတာ့မလား(ြပင်ဆင်ြခင်း ှင့်ြပစုပျ ိးေထာင်ြခင်းများ)

၃၀၀၀

ဖတ်န်းတိုတိုများ ၂

၁၉

လမ်းေပျာ်ကီးရဲေနာက်ဆုံးခရီး

မိဘအုပ်ထိန်းမ၊ ပညာေရးှင့် ဘဝလမ်းန်အေထွေထွ”

(ြမန်မာြပန်သည်)

(ေရှေြပးေခတ်သစ်အပိုင်း)” ၃၁

“ေခတ်စမ်းရသ စာေကာက်ေကာင်း သိပံေမာင်ဝ၏ဝတေဆာင်းပါးများ ေပါင်းချပ်”

၃၂

ှလုံးေသွးေကာကျ်းေရာဂါ

(ေဆးတကသိုလ်)” ၃၃

ဆီးကျ ိတ်ကီးြခင်း၊ ဆီးကျ ိတ် ေရာင်ရမ်းြခင်း၊ ဆီးကျ ိတ်ကင်ဆာ

“ေကျာ်သက်ခိုင် (ေဆးတကသိုလ်)”


ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀

ရက်ကန်းပညာရပ်ဆငို ရ် ာ ဒီဇငို ်းြပပွ၊ဲ ပိင်ပမွဲ ျားတွင် စက်ရက်ကန်းှင့် လက်ရက်ကန်းဒီဇငို ်းပိင်ပမွဲ ျား ထည့သ ် ငွ ်းကျင်းပမည် မေလး

ဇန်နဝါရီ

မေလးမိ

ဆိုးေဆးသုံးပီး ရက်ခတ်တာှင့် ကိက်ှစ်

အမရပူရမိနယ်အတွင်းရှိ

သက်ရာ ချည်၊ ကိက်ှစ်သက်ရာ ဆိုးေဆး

ေဆာင်းဒါးရက်ကန်းှင့် အသက်ေမွးပညာသိပံ

အသုံးြပပီး ရက်ခတ်ရမယ့် ပိင်ပဆ ွဲ ို ပီး ခွြဲ ခား

တွင် ပထမဆုံးအကိမအ ် ြဖစ် ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်

ထားပါတယ်။

မှ ၁၁ ရက်အထိ

ရက်ကန်း

သက်ေမွးပညာသိပေ ံ ကျာင်း ၁၃ ေကျာင်းကလဲ

ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းပိင်ပွဲများ၊ ြပပွဲများှင့်

ပိင်ပွဲအမျ ိးအစား ၁၅ မျ ိး ပါဝင်ယှ်ပိင်မှာ

ေစျးေရာင်းပွဲေတာ်တွင်

စက်ရက်ကန်းှင့်

ြဖစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်အထိ

လက်ရက်ကန်းဒီဇိုင်းပိင်ပွဲများလည်း ထည့်

ပိင်ပွဲဝင် စုစုေပါင်း ၂၃ ဦးရှိပါပီ”ဟု ၎င်းက

သွင်းကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း

ေြပာသည်။

ကျင်းပမည့်

လက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

စက်မ

ဒုတိယန်ကား

ချည်မင်ှင့်

ဒါ့အြပင် တစ်ိုင်ငံလုံးက

အထည်အလိပ်ဒီပလိုမာ

ေရးမှးချပ် ဦးေကျာ်ဇင်လတ်က ေြပာကား

ေကျာင်းဆင်းလက်ရာြပပွ ဲ င ှ ့် ရက်ကန်းပညာ

သည်။

ရပ်ဆင ို ရ ် ာ ဒီဇင ို ်းပိင်ပ၊ွဲ ြပပွ၊ဲ ေစျးေရာင်းပွေ ဲ တာ် ကို ေဆာင်းဒါးရက်ကန်းှင့် အသက်ေမွးပညာ

ရည်ရွယ်ကျင်းပ အဆိုပါြပပွဲ၊ ပိင်ပွဲများကို ေန့စ် နံနက်

သိပံှင့် အထည်အလိပ်ရက်ကန်းလုပ်ငန်းရှင်

၉ နာရီမှ ည ၈ နာရီအထိ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပီး

များအသင်း(မေလး)တို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ်

စက်ရက်ကန်းဒီဇိုင်းပိင်ပွဲှင့် လက်ရက်ကန်း

ြခင်းြဖစ်ပီး ြပပွဲ၊ ပိင်ပွဲှင့် ေစျးေရာင်းပွဲေတာ်

ဒီဇိုင်းပိင်ပွဲများအြပင် ချည်မင်ှင့် အထည်

များအြပင် ရက်ကန်းပညာရပ်ဆင ို ရ ် ာ ဒီဇင ို ်းှင့်

အလိပ်ဒီပလိုမာ ေကျာင်းဆင်းလက်ရာပိင်ပွဲ၊ ရက်ကန်းှင့်

အသက်ေမွးပညာသင်တန်း

ေကျာင်းများ၏ ေကျာင်းဆင်းလက်ရာပိင်ပွဲ၊ ြပင်ပရက်ကန်းပညာရှင် အဆင့်ပိင်ပွဲများှင့်

ေစျးေရာင်းပွေ ဲ တာ်များလည်း ပါဝင်မည်ြဖစ်ကာ

ြပန့်ပွားေစရန်ှင့်

ရက်ကန်းလုပ်ငန်းများ

ရက်ကန်းပညာရှင်များ၏ ဆန်းသစ်တီထွင်

တိမ်ေကာပေပျာက်မမရှ  ိေစရန်

ိင ု မ ် ကိ  ု ေဖာ်ထတ ု ရ ် န်၊ ရက်ကန်းပညာရပ်များ

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ရည်ရွယ်၍

“စက်ရက်ကန်းမှာဆိုရင် သဘာဝချည်နဲ့ ကိက်စ ှ သ ် က်ရာ ဆိုးေဆးသုံးပီး ရက်ခတ်တဲ့ ပိင်ပ၊ဲွ လက်ရက်ကန်းမှာ သဘာဝချည်၊ သဘာဝ

ရက်ကန်းလုပ်ငန်း ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ ေဆွးေွးပွဲများလည်း ထည့်သွင်းကျင်းပသွား မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ မင်းထက်ေအာင်(မန်းကိုယ်ပွား)

ကမာ့အကီးဆုံး စာအုပေ် ရာင်းပွေဲ တာ်ကီး၌ ဝင်ေကးအခမဲ့ ဝင်ေရာက်ေလ့လာိငု ် ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၄

၏ တွဖ ဲ က်တည်ေထာင်သူ Jacqueline Ng က ေြပာကား

ိုင်ငံတကာအသီးသီး၌လူသိများြပားသည့"် The Big Bad

သည်။

Wolf

ကမာ့အကီးဆုံး စာအုပ်ေရာင်းပွဲေတာ်ကီး"ကို

ြမန်မာိုင်ငံ၌ ှစ်ကိမ်ဆက်တိုက်

အဆိပ ု ါ ကမာ့အကီးဆုံး စာအုပေ ် ရာင်းပွေ ဲ တာ်ကီး၌

ကျင်းပခဲ့ပီးြဖစ်၍

စာအုပ်ချစ်သူများအေနြဖင့် အေရာင်းရဆုံး စာအုပ်များ၊

ယခုအခါ တတိယအကိမေ ် ြမာက် "The Big Bad Wolf

ဂဝင်ဝတများ၊ သိပံစိတ်ကူးယ်ဝတများ၊ အချစ်ဝတ

စာအုပေ ် ရာင်းပွဲ ရန်ကန ု ် ၂၀၂၀"ကို ရန်ကန ု ် မိ သာေကတ

များ၊ သုတစာေပများ၊ သုပ်ြပစာအုပ်များ၊ စီးပွားေရး၊

မိနယ် Fortune Plaza ရှိ Myanmar Expo Hall ၌ ဇန်နဝါရီ

တက်ကျမ်း၊ ဗိသက ု ာှင့် ဟင်းချက်နည်းဆိင ု ရ ် ာ စာအုပမ ် ျား

၁၀ ရက်မှ ၂၀ ရက်အထိ ၁၁ ရက်တိုင် နံနက် ၉ နာရီမှ ည

အြပင် အြခားစာအုပ် အမျ ိးအစားေပါင်းများစွာကို စိတ် ကိက်

၁၂ နာရီအထိ

ေလ့လာဝယ်ယူိုင်ကမည်ြဖစ်ပီး

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပီး

ြမန်မာိုင်ငံ

ကေလးများအတွက်

စာအုပ်ချစ်သူများအတွက် အသစ်စက်စက်

ပုံြပင်စာအုပ်များ၊ eာဏ်စမ်းစာအုပ်များ၊ စာအုပ်ထူများ၊

အဂလ  ပ ိ ဘ ် ာသာစာအုပေ ် ပါင်း တစ်သန်းေကျာ်ကို ခင်းကျင်း

ေဆးေရာင်ြခယ်စာအုပ်များှင့် ုပ်ြပစာအုပ်များအြပင်

ြပသထားမည်ြဖစ်ရာ စာအုပ်ေရာင်းပွဲေတာ်ကီး၌ မည်သူ

အြပန်အလှန် ေလ့ကျင့သ ် င်ကားေပးသည့် စာအုပမ ် ျား စသည်

မဆို အခမဲ့ ဝင်ေရာက်ေလ့လာိင ု ် ကေကာင်း သိရသည်။

ြဖင့် အမျ ိးအစား အစုံအလင်ကို "The Big Bad Wolf

အတွင်းရှိ

"ဒီစာအုပ်ေရာင်းပွဲကေနတစ်ဆင့် ကန်မတို စာအုပ်

စာအုပ်ေရာင်းပွဲ ရန်ကုန် ၂၀၂၀"၌

ရရှိိုင်ကမည်

ေတွကို လူတင ို ်း လက်လမ ှ ်းမီင ို ေ ် အာင်နဲ့ များများဖတ်င ို ်

ြဖစ်ကာ ထိုအထဲမှ ခင်းကျင်းြပသထားသည့်

ေအာင် ြပလုပ်ေပးပီး ရရှိလာတဲ့ ဗဟုသုတေတွနဲ့အတူ

စက်စက် အဂလ  ပ ိ ဘ ် ာသာစာအုပေ ် ပါင်း တစ်သန်းေကျာ်ကို

အသစ်

သူတိုေတွရဲ အိပ်မက်ေတွကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ဖို

မူရင်းေဈး၏ ၅၀ ရာခိင ု  ် န်  းမှ ၉၀ ရာခိင ု  ် န်  းအထိ အထူး

လံ့ေဆာ်ေပးမယ်။ ပီးေတာ့ သူတရ ို ဲ စွမ်းရည်ကပ ို ါ ြမငတ ့် င်

ေလာ့ေဈးြဖင့် ဝယ်ယ ူ ိုင်ကမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေပးဖို ေမာ်လင့ထ ် ားပါတယ်"ဟု The Big Bad Wolf Books

ပွင့်သစာ

ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် နံနက် ၈ နာရီက ရန်ကင်းမိနယ် အမှတ် ၅ ရပ်ကွက် မိမေစျးေရှသို ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး မခင်းအသိပညာေပးယာ်ကီးြဖင့် မိနယ်ရတ ဲ ပ်ဖွဲမှး စိုးြမင်ဦ ့ း၊ စခန်းမှးဒု ရဲမှးဉာဏ်လင်းသန်းှင့် တပ်ဖွဲဝင်များက မခင်းဆိုင်ရာ အသိပညာေပးေဟာေြပာစ်။ သန်းေမာင်(ရန်ကင်း)

ြပည်တငွ ်း ြပည်ပ ပန်းချီအုပညာရှင် ၆၀၀ ေကျာ်ပါဝင်ြပသသည့် ပန်းချီအုပညာြပပွဲကီး ကျင်းပမည် ေနြပည်ေတာ်

ဇန်နဝါရီ ၄

ြမန်မာိုင်ငံပန်းချ ီပန်းပုအစည်းအုံး (ဗဟို)ှင့် သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာနတို ပူးေပါင်း၍ အုပညာြပပွဲကီး "Art Expo Bagan 2020'' ကို

ပုဂံေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ

နယ်ေြမရှိ ပုဂံေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမြပတိုက်ကီးတွင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်မှ ၁၁ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ လက်ေတွသင်ကားြပသေပးမည် ပုဂရ ံ ဲခမ်းနားထည်ဝါခဲသ ့ ည့် ေရှးေဟာင်းအုပညာလက်ရာများှငအ ့် တူ ြပည်တင ွ ်း၊ ြပည်ပ ပန်းချ ီအုပညာရှင် ၆၂၀ တိ၏ ု အုပညာလက်ရာများကိပ ု ါ ြမင်ေတွခွငရ ့် မည်ြဖစ်သည်။ ထိြု ပင် ပန်းချ ီချစ်သူများအတွက် အဆင်ေြပလွယ်ကူေချာေမွေစရန်အတွက် Online Art Trading Platform တစ်ခုကိုပါ မိတ်ဆက်သွားမည့်အြပင် အုပညာြပပွဲကျင်းပမည့် ငါးရက်တာအတွင်း ပန်းချ ီပန်းပုအုပညာ၏ အေြခခံတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ဝါရင့် ဆရာ ဆရာမများက လက်ေတွ

"စာဖတ်ြပပါ၊ အာဆီယံ-ကိုရီးယား စာအတူဖတ်စိုလား " အစီအစ် ကျင်းပမည် ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၄

များ၊ ကိယ ု ထ ် က ူ ယ ုိ ထ ် စာကည့တ ် က ုိ မ ် ျားတွင် ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်မစ ှ ၍

"စာဖတ်ြပပါ၊ အာဆီယ-ံ ကိုရီးယား စာအတူဖတ်စိုလား" အစီအစ်ကုိ

ဧပီလအထိ သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာနက ကီးမှးကျင်းပ

ြမန်မာတစ်င ုိ င ် လ ံ းံု ရှိ တိင ု ်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အတွင်း အမျ ိးသား

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

စာကည့တ ် က ို မ ် ျား၊ ေကျာင်းစာကည့တ ် က ို မ ် ျား၊ ြပည်သူ့စာကည့တ ် က ို ်

တစ်သက်တာ ထုတ်ေဝသူဆု၊ အေကာင်းဆုံး

သင်ကားြပသေပးမည့် အစီအစ်တစ်ခုလည်း ပါဝင်ေကာင်းသိရသည်။ အဆိပ ု ါ အုပညာြပပွဲ ကီးတွင် ေဒသတွငး် အုပညာရှငမ ် ျား၊ ေနာင်တစ်ချ ိန်လင်းလက်လာ မည့် အုပညာရှင်များှင့် ၎င်းတို ပုံေဖာ်ထုဆစ်ထားသည့် ှလုံးသည်းပွတ်မှ ပုံရိပ်များအား ြမင်ေတွိင ု မ ် ည့် ပန်းချ ီအုပညာြပပွက ဲ ုိ နံနက် ၁၀ နာရီမှ ညေန ၅ နာရီအထိ ကျင်းပမည်ြဖစ်၍ အုပညာကို ချစ်ြမတ်ိုးသူ စိတ်ပါဝင်စားသူများ ပါဝင် ဆင်ဲိုင်ေကာင်း သိရသည်။

ေမးကဇင်

ေကးမုံ

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၄ ြမန်မာိင ု င ် ံ စာေပထုတေ ် ဝသူင ှ ့် ြဖန့်ချ ိသူများအသင်း၏ သတမအကိမေ ် ြမာက် တစ်သက်တာထုတေ ် ဝသူဆ၊ု

ထုတ်ေဝသူဆု၊ အေကာင်းဆုံး စာအုပ်

အေကာင်းဆုးံ ထုတေ ် ဝသူဆ ု င ှ ့် အေကာင်းဆုးံ စာအုပ် အေရာင်းဆိင ု ဆ ် ု ေပးအပ်ချ ီးြမငပ ့် ဲွ အခမ်းအနားကို

အေရာင်းဆိုင်ဆု ေပးအပ်ချီးြမင့်ပွဲ ကျင်းပမည်

သိမ်ြဖလမ်းတွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီမှ ၃ နာရီအထိ သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း ေရဥေဒါင်းခန်းမ ေကးမုံ

စာေပြမင့်မှ လူမျ ိးတင့်မည်

Profile for Myanmar Newspaper

1 Jan 2020  

1 Jan 2020  

Advertisement