Page 1

အမဲတည်ြခင်းသည် မရှိေချ

အိုးစု ၃ဝဝ တို ြဖင့် ဖွဲ စည်းထားအပ်ေသာ ဤခာကိုယ် သည် အဆန်းတကယ်ြပလုပ်အပ်ေသာ အုပ်ှင့်တူ၏။ နာကျင်တတ်ေသာ သေဘာရှိ၏။ ယင်းခာကိုယ်သည် ကုနဆ ် ုံးပျက်စီးြခင်းသို ေရာက်ရ၏။ အမဲတည်ြခင်းသည် မရှေိ ချ။ (ခာကိယ ု သ ် ည် ကုနဆ ် ုံးပျက်စီး၍ အတည်မေဲ့ သာ သေဘာရှိသြဖင့် မစွဲလမ်း မှစ်သက်အပ်ေချ။) ဇရာဝဂ်(ဓမပဒ-၁၄၇)

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ၈ ရက်၊ ဗုဒဟူးေန့။

Wednesday 4 December 2019

၉၈၅၃

၂၀၁၉ ခုှစ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများေန့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကျင်းပ ဒုတိယသမတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကား ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ

“အတားအဆီးကင်းေရး ေမာ်မှန်းလို

မသန်စွမ်းလူ့အခွင့်အေရး

ေဖာ်ေဆာင်စို” ဆိသ ု ည့် ေဆာင်ပဒ ု ြ် ဖင့် ကျင်းပသည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများေန့

၂၀၁၉ ခုှစ်

အထိမ်းအမှတ်အခမ်း

အနားကို ယေန့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ြမန်မာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန-၂ (MICC-2)၌ကျင်းပရာ မသန်စမ ွ း် သူများ၏ အခွငအ ့် ေရးဆိင ု ရ ် ာ အမျ ိးသားေကာ်မတီဥက ဒုတိယသမတ

ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ

တက်ေရာက်အမှာစကား

ေြပာကားသည်။ တက်ေရာက် အခမ်းအနားသို

မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ

အမျ ိးသားေကာ်မတီဒုတိယဥက လူမဝန်  ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ေဒါက်တာဝင်းြမတ်ေအး၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ ြဖစ်ကသည့် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး စိန်ဝင်း၊ ိင ု သ ် က်လွင်၊ ဒုတိယဝန်ကီးများ၊

ဒုတိယဗိုလခ ် ျပ်ကီး ရဲေအာင်င ှ ့် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဝင်များ၊

လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယမ ် ျား၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ ဌာနဆိင ု ရ ် ာ အကီးအကဲများ၊ အသင်းချပ်၊

သံတမန်များ၊

ြမန်မာိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများ

ြမန်မာိုင်ငံအမျ ိးသမီးများှင့် ကေလးသူငယ်များ

ဘဝြမင့်တင်ေရးအသင်း၊

ြမန်မာိုင်ငံအမျ ိးသမီးေရးရာအဖွဲချပ်၊

ြမန်မာိင ု င ် မ ံ သန်စမ ွ ်းသူများ အားကစားအဖွဲချပ်၊ ရင်ခင ွ မ ် က ဲ့ ေလးများ ေလာ့ချေရးှင့် ကာကွယေ ် စာင့ေ ် ရှာက်ေရးအသင်းတိမ ု ှ တာဝန်ရသ ိှ ူ များ၊ ြပည်တွင်း ြပည်ပအဖွဲအစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁  ဒုတိယသမတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ ၂၀၁၉ ခုှစ် အြပည် ြပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများေန့ ပိင်ပွဲများတွင်

ဆုရရှိသူ

တစ်ဦးအား ဆုေပးအပ်ချ ီးြမင့်စ်။

ရန်ကုန်ှင့် ေကျာက်ြဖတွင်LNG ြဖင့် လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရာင်းချရန် ေဟာင်ေကာင်မှ ေဒလာ သန်း ၅၀၀ ေကျာ် ရင်းှီးြမပ်ှံ ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၃

လုပ်ငန်းကို ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး သာေကတမိနယ်ရှိ

ရန်ကုန်ှင့် ေကျာက်ြဖတွင် LNG ြဖင့် လပ်စစ်ဓာတ်အား

လပ်စစ်င ှ ့် စွမး် အင်ဝန်ကီးဌာနပိင ု ် သာေကတဓာတ်အား

ထုတလ ် ပ ု ေ ် ရာင်းချြခင်းလုပင ် န်း

လုပက ် င ို ရ ် န်အတွက်

ေပးစက်တ ုံ င ွ ် ေဟာင်ေကာင် CNTIC Vpower ကုမဏီ  က

ေဟာင်ေကာင်မှ အေမရိကန်ေဒလာ သန်း ၅၀၀ ေကျာ်

အေမရိကန်ေဒလာ ၃၆၃ ဒသမ ၀၇၀ သန်း ရင်းှီးြမပ်ှံ ပီး

ရင်းှီးြမပ်မ ှံ ည်ြဖစ်ေကာင်း ရင်းှီးြမပ်မ ှံ ှ  င့် ကုမဏီ  များ

IPP (BOO) စနစ်ြဖင့် မဂါဝပ် ၄၀၀ ထုတလ ် ပ ု မ ် ည်ြဖစ်ေကာင်း

န်ကားမဦးစီးဌာန(DICA)

သိရသည်။

န်ကားေရးမှးချပ်

ဦးသန့်စင်လွင်က ေြပာသည်။ အဆိုပါ

ထိုြပင် ရခိုင်ြပည်နယ် ေကျာက်ြဖမိနယ် ဂုံးချ ိန်

LNG စွမ်းအင်သုံး ဓာတ်အားေပးစက်ုံ

ေကျးရွာအုပစ ် ု ကံတက ီ င ွ ်း ကွင်းအမှတ် (၄၅၃)တွငလ ် ည်း

တည်ေဆာက်၍ လပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတလ ် ပ ု ေ ် ရာင်းချြခင်း

စာမျက်ှာ ၄ ေကာ်လံ ၁ 

ယေန့ဖတ်စရာ

ဖွဲ စည်းပုံအေြခခံဥပေဒကို ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒမူကမ်းှင့်စပ်လျ်း၍ ေလ့လာစိစစ်ေရး ပူးေပါင်းေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအား ေဆွးေွး စာမျက်ှာ » ၅

ဘာသာေပါင်းစုခံ ျစ်ကည်ည ီ တ ွ ေ် ရးအဖွဲ (ြမန်မာိငု င် )ံ (ဗဟိ)ု က သေဘာထားထုတြ် ပန်ချက် တစ်ရပ် ထုတ်ြပန် အထူးေဒသ(၄) မိုင်းလားက ထုတ်ြပန်ေကညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ြပန်

စာမျက်ှာ » ၁၁

စာမျက်ှာ » ၁၁


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

ဖွဲ စည်းပုံအေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုှစ်) ြပင်ဆင်ေရး ပူးေပါင်းေကာ်မတီအစည်းအေဝး (၆၄/၂၀၁၉) ကျင်းပ

ေတွးဆ ကံရွယ် ပလတ်စတစ်အရာယ် ကမာေလာကကီး ေခတ်မီတိုးတက်လာေသာအခါတွင် လူ့အသုံး အေဆာင်ပစည်းများအား အဆင်ေြပလွယ်ကူစွာ အသုံးြပိုင်ေရးအတွက် ေခတ်မန ီ ည်းစနစ်ြဖင့် တီထင ွ ဆ ် န်းသစ်ထတ ု လ ် ပ ု ထ ် ားေသာ ကားခံပစည်း တစ်မျ ိးေပေပါက်လာသည်။ ယင်းမှာ သဘာဝတွင်းထွက်ပစည်းများြဖင့် ြပြပင်စမ ီ ထ ံ တ ု လ ် ပ ု ထ ် ားေသာ ပလတ်စတစ်ြဖစ်သည်။ မျက်ေမှာက်ကာလ တွင် လူသုံးကုန်မည်သည့်ပစည်းမဆို ပလတ်စတစ်ှင့် ကင်းိုင်ေသာ အရာဝတ မရှိသေလာက်ပင် ြဖစ်လာသည်။ လူတို၏ တီထွင် ကံဆမသည် လူသားေကာင်းကျ ိးများ ြဖစ်ထွန်း လာသလို ေနာက် ဆ က် တ ွဲ ဆိုး ကျ ိးများလည်း ေပ ေပါက် လာသည် ကို နယ်ပယ်အများစုတွင် ေတွြမင်ရသည်။ ပလတ်စတစ်ဟူေသာ လူသုံးကုန် ကုန် ကမ်းပစည်းတစ်မျ ိး ြဖစ်ေပလာရန်အတွက် သဘာဝတွင်းထွကပ ် စည်း များြဖစ်ေသာ ေကျာက်မီးေသွး၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ၊ ဆား၊ ေရနံစိမ်းတိုြဖင့် ဓာတ်ြပစီမထ ံ တ ု လ ် ပ ု ထ ် ားသည်။ ေရနံစမ ိ ်းတစ်မျ ိးသည်ပင် ြဒပ်ေပါင်းများစွာ စုေပါင်းထားေသာ အေရာအေှာတစ်မျ ိးြဖစ်သည်။ ထိုြဒပ်ပစည်းများြဖင့် ြပြပင်စီမံထုတ်လုပ်ထားေသာ ပလတ်စတစ် ပစည်းသည် လူသားတိက ု ို တစ်ေထာင့တ ် စ်ေနရာမှ အကျ ိးြပလျက်ရသ ှိ ည်။ သုံးစွဲရာတွင် ေဈးန်းသက်သာြခင်း၊ တာရှည်အသုံးြပိုင်ြခင်း၊ ေပါ့ပါး ေသသပ်လပ ှ ပီး သယ်ေဆာင်ရလွယက ် ြူ ခင်း၊ လူသးံု ကုနပ ် စည်းအမျ ိးမျ ိးကို အလွယတ ် ကူြပလုပ ် င ို ြ် ခင်း၊ ကုနပ ် စည်းအားလုံးတိက ု ို စနစ်တကျ ေသေသ သပ်သပ်ထုပ်ပိုးိုင်ြခင်းစသည့် ေကာင်းကျ ိးများေကာင့် ပလတ်စတစ် ဆိုးကျ ိးကို လူတလ ို ျစ်လျကာ တွငတ ် င ွ က ် ျယ်ကျယ် အသုံးြပေနကသည်။

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၃

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ

ဦးေဌးဝင်းေအာင်(ခ)ဦးြပံးချ ိ၊ အဖွဲဝင်များြဖစ်က

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဖွဲစည်းပုံ

(၂၀၀၈ ခုစ ှ )် ြပင်ဆင်ေရးပူးေပါင်းေကာ်မတီ ဥက

သည့် ိင ု င ် ေ ံ ရးပါတီများမှ လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ်

အေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုစ ှ )် ြပင်ဆင်ေရး ပူးေပါင်း

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ဒုတိယနာယက ြပည်သူ့

များ၊ တပ်မေတာ်သား လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ေကာ် မ တီ အ စည်း အေဝး(၆၄/၂၀၁၉)ကို ယေန့

လတ်ေတာ်ဒုတိယဥက

မွနး် လွဲ ၁ နာရီတင ွ ် ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ် D ေဆာင်

ဦးထွန်းထွန်းဟိန၊် ပူးေပါင်းေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး

ဒုတိယထပ်အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေဒါက်တာြမတ်eာဏစိုး၊

ယင်းတိက ု ို ေရသတဝါများ၊ ကုန်းသတဝါများ စားသုံးမိြခင်းေကာင့် ေသဆုံးမ များ ြဖစ်ခဲ့ကသည်ကို ြမင်ေတွကားသိေနရသည်။ စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်

ပင်းတယ

ဒီဇင်ဘာ

တန်းေကျာင်း၌ သုတ၊ ရသစာအုပ် များှင့်

ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ကို အခမဲ့ငှားရမ်းေပးခဲ့ပီး ှစ်ပတ် လဲလှယ်ငှားရမ်းေပးသွားမည်

၁၀ နာရီက

ေကာင်း သိရသည်။

ကျားကုန်းေကျးရွာ

ထားေသာပစည်းများကို သတ်မတ ှ အ ် ပူချ ိန်၌သာ သိေ ု လှာင်ြဖန့်ြဖးေရာင်းချ ရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ သိြု ဖစ်ရာ တိးု တက်ေနေသာေခတ်ကာလ၌ ပလတ်စတစ်ပစည်းများ ကို မပစ်ပယ်ိုင်ေသးေသာ်လည်း အများြပည်သူှင့် သက်ရှိသတဝါများ မပျက်စီးေရးအတွက် သုံးစွဲမေလာ့ချရန်ှင့် စနစ်တကျအသုံးြပရန်၊ စွန့်ပစ်ရာတွငလ ် ည်း သုံးစွသ ဲ ြူ ပည်သမ ူ ျား ကျန်းမာေရးအသိပညာ တိုးတက် ြမင့်မားလာေရးှင့်

ထုတ်လုပ်သူများအေနြဖင့်လည်း

လူသတဝါများ

ေဘးအရာယ်မြဖစ်ေစရန် အသုံးြပသင့်ေသာ ပလတ်စတစ်ပစည်းများ ကိုသာ အသုံးြပကပါရန် ေလးစားစွာြဖင့် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

ukrP Ü t D rnf tzGifhaps; tydwaf ps; (usyf) (usyf) 11 , 500 11 ,000 FMI 3,850 3,850 MTSH

&S,f,m apmifa& 1,564 4,312

&S,f,mwefzdk; (usyf) 17,936,000 16,553,150

8,300 23,000 2,850

MCB FPB TMH

ေရေဈး၊ စက်သုံးဆီေဈးှင့် ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်  း

8,300 23,000 2,850

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၃ ရန်ကုန်(ေရေဈး) ၁၁၇၁၀၀၀

မေလး(ေရေဈး) ၁၁၇၀၀၀၀

စက်သုံးဆီေဈးန်း (က) ဒီဇယ်

ရန်ကုန်

မေလး

တစ်လီတာ

၈၈၀/၉၇၀ ကျပ်

၉၅၅/၉၈၀

( ခ ) ေအာက်တိန်း ၉၅ တစ်လီတာ

၉၄၀/၉၉၀ ကျပ်

၁၀၃၅/၁၀၄၅ ကျပ်

ကျပ်

( ဂ ) ေအာက်တိန်း ၉၂

တစ်လီတာ

၈၃၀/၈၉၀ ကျပ်

၉၃၀/၉၃၅

ကျပ်

(ဃ) အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ်

တစ်လီတာ

၈၉၀/၉၈၀ ကျပ်

၉၇၀/၉၉၅

ကျပ်

ရန်ကုန် လက်ကားေဈး ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၈၄၀/၈၅၀ ကျပ်၊ အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၈၅၀/၈၆၅ ကျပ်၊

တစ်ေဒလာ

=

၁၅၀၄.၅

တစ်ယူို

=

၁၆၆၇.၃

( ဂ ) တုတ်

တစ်ယွမ်

=

၂၁၃.၅၄

(ဃ) ထိုင်း

တစ်ဘတ်

=

၄၉.၇၁၁

( င ) မေလးရှား

တစ်ရင်းဂစ်

=

၃၆၀.၄၀

( စ ) အိိယ

တစ်ူပီး

=

၂၁.၀၁၂

(ဆ) ဂျပန်

တစ်ရာယန်း

=

၁၃၇၈.၉

( ဇ ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ်

=

၁၂၆.၆၄

( ဈ ) ဩစေတးလျ

တစ်ေဒလာ

=

၁၀၃၁.၉

(ည) စင်ကာပူ

တစ်ေဒလာ

=

၁၁၀၂.၇

(ြမန်မာိုင်ငံစက်သုံးဆီအသင်း) - ဦးြမင့်စိုး

စာတည်းမှး

- ဦးဝင်းိုင်

ဘာသာြပန်စာတည်းများ

- ဦးေဇာ်ဝင်း၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

စာတည်းများ

- ဦးစန်းေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

အကီးတန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးိုင်လင်းကည်၊

themirror.npt@gmail.com

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(် ၀၀၇၇၁)ြဖင့် ၁၉၅၇ ဧပီ ၁၆ တွင် စတင်တည်ေထာင်သည်။

(က) အေမရိကန် ( ခ ) ဥေရာပ

ေအာက်တိန်း ၉၂ တစ်လီတာ ၇၉၅/၈၀၅ ကျပ်

ေဒခင်ခင်သက်၊ ေဒယုဝါဝါ၊ ေဒသီသီမင်း

www.facebook.com/themirrordaily

332,000 690,000 2,020,650

40 30 709

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်  း

သတင်းေထာက်မှး

ေကးမုံသတင်းစာတိုက်က ထုတ်ေဝသည်။

ခင်မျ ိးွယ်(ပင်းတယ)

&efukefpawmhtdwfcsdef;rS &,lonf/

စာတည်းမှးချပ် - ဦးဝင်းေရ

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ် (၀၀၆၄၀)၊

ြဖစ်

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချ ိန်းေဈးကွက် (၃-၁၂-၂၀၁၉)

အသိေပးထားသည်။ အသုံးြပိင ု ေ ် သာ ပလတ်စတစ်အဆင့အ ် တန်းကိသ ု ာ အသုံးြပ၊ ထုတလ ် ပ ု ၊် ြဖန့်ြဖးေရာင်းချရန် းေဆာ်ထားသည်။ ၎င်းထုတလ ် ပ ု ်

လင် တစ်ကိမ် စာအုပအ ် သစ်များကို

ေပးလျက်ရရ ှိ ာ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် နံနက်

ေရာဂါကဲ့သို နာတာရှည်ေရာဂါများ ြဖစ်ပွားိုင်သည်။ ကျန်းမာေရးှင့် အေသာက် ထုပ်ပိုးရာတွင် အသုံးြပရမည့် ပလတ်စတစ်အဆင့်အတန်းကို

ကေလးစာေပေပါင်း ၁၀၀

အေြခခံပညာေကျာင်း၌ သုတ၊ ရသ

ေြပာင်းလဲိုင်သည့်အြပင် လူတို၏ကျန်းမာေရးကို တစ်စတစ်စ ထိခိုက်ိုင်

အားကစားဝန်ကီးဌာနက အစားအေသာက်ထတ ု လ ် ပ ု သ ် မ ူ ျားအား အစား

အေြခခံပညာေကျာင်း၌

ကေလးစာေပများကို အခမဲ့ငှားရမ်း ထိသ ု ို စာအုပမ ် ျားကို အခမဲင ့ ှားရမ်း

စိမ့်ထွက်လာပီး အစားအေသာက်၏ ဂုဏ်သတိများ၊ အာဟာရဓာတ်များ

ေရာဂါများ၊ ှလးံု ေရာဂါ၊ အသည်းေရာဂါ၊ အဆုတေ ် ရာဂါများမှအစ ကင်ဆာ

ေကျးရွာ

ေပွးလှေကျးရွာ အေြခခံပညာအထက်

ဦးစီးဌာနတို

ပူြပင်းေသာေနေရာင်ြခည်င ှ ့် တိက ု  ် က ို ထ ် ေ ိ တွေသာအခါ ဓာတုပစည်းများ

ေဟာ်မန ု ်းဓာတ်များကို ေြပာင်းလဲင ို သ ် ည်။ အစာအိမအ ် လ ူ မ်းေကာင်းဆိင ု ရ ် ာ

ယေန့တွင် ကေလာမိနယ် ေြမြခား

ေကျာင်းများသို သုတ၊ ရသစာအုပမ ် ျား၊

ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရး

ထုပ်ပိုးထားသည့် ပလတ်စတစ်များသည် ပူြပင်းသည့်အရာ သိုမဟုတ်

ပလတ်စတစ်များကို သုံးစွမ ဲ ပ ိ ါက အစားအစာမှတစ်ဆင့် လူ့ခာကိယ ု တ ် င ွ ်းမှ

(သုတ၊ ရသ စာအုပေ ် ပါင်း ၁၀၀ ှင့်

စာကည့တ ် က ို ယ ် ာ်ြဖင့် အေြခခံပညာ

ေဖာင်ေဒးရှင်းှင့်

အေလ့အထေကာင်းများ

ြဖစ်ေပ

ကိသက်

အေြခခံပညာ အထက်တန်းေကျာင်း

ြပန်ကားေရးှင့်

စာဖတ်ရန ိှ ြ် မငတ ့် င်ေရးှင့် စာဖတ်သည့်

ဓာတ်ြပမြဖစ်ေပိုင်သည်။ ေရ၊ အချ ိရည်၊ အစားအေသာက်တိုအတွက်

သုံးစွဲရန်မသင့်သည့်

စာအုပ်ေပါင်း ၈၇ အုပ၊်

သုတ၊ ရသ စာအုပေ ် ပါင်း ၇၉ အုပ ် င ှ ့်

ယင်းကို ဓာတုေဗဒြဒပ်ေပါင်းနည်းြဖင့် ထုတ်လုပ်ထားေသာေကာင့်

ထုပ်ပိုးရာတွင်

သတင်းစ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့် ေရွလျား

လည်း စီးေမျာေနသည်။

အစားအေသာက်များကို

တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး

ေဒခင်ကည်

လာေစရန်အတွက်

အမက်များမှာ ကုန်းေပတွင်လည်း ေတာင်ပုံရာပုံြပန့်ကျဲေနပီး ေရထဲတွင်

သည်။

များှင့် ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ုံးမှ တာဝန်ရှိသူ များ တက်ေရာက်ကေကာင်း သိရသည်။

သုတ၊ ရသစာအုပ်များ အခမဲ့ငှားရမ်းေပး

လူသားတိုသာမက သက်ရှိသတဝါများကိုပါ အရာယ်ေပးခိမ်းေြခာက် ေချာင်း၊ ေြမာင်းများမှတစ်ဆင့် ပင်လယ်အတွငး် သိပ ု င် ေရာက်ရသ ိှ ာွ းသည်။

ဦးထွန်းေအာင်(ခ)

ေရွလျားစာကည့်တိုက်ယာ်ြဖင့် အေြခခံပညာေကျာင်းများသို

သိုရာတွင် လူသားတိုအသုံးြပေနေသာ ပလတ်စတစ်ပစည်းသည် လာသည်။ လူသားတိစ ု န ွ ့်ပစ်လက ို ေ ် သာ ပလတ်စတစ်အမက်များသည် ြမစ်၊

အစည်းအေဝးသို

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ရယူသည်။

အငယ်တန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ေဒစန်းယ်ဥ၊

ဦးသက်ေထွး၊ ဦးကိုမင်း

ေဒခင်စစ ု လ ု င်  ၊ ေဒေနဇာဇာထွန်း၊ ဦးေအးမင်းသူ၊ ေဒမာမာစိုး ဓာတ်ပုံသတင်းေထာက်

- ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁ ရန်ကုန်ုံးခွဲ

- အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗလလမ်းေထာင့၊် ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ

- ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမ/ံ ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန့်ချ ိေရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

ဒုတိယသမတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ ၂၀၁၉ ခုှစ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများေန့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင် အမှာစကားေြပာကားစ်။ ေရှဖုံးမှ ၂၀၁၉ ခုှစ်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်း

သူများေန့

အထိမ်းအမှတ်ပိင်ပွဲများတွင်

တိုကို ထိထိေရာက်ေရာက် အေကာင်အထည်

အဖွဲတိုှင့်အတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်

ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်

ရှိပါေကာင်း။

အမျ ိးသားအဆင့်

ေကာ်မတီတစ်ရပ်ကို ဖွဲစည်းခဲ့ပီး လုပ်ငန်း ေကာ်မတီှင့် တိုင်းေဒသကီး၊

မသန်စွမး် အဖွဲ အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်

ေနြပည်ေတာ်ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမအဆင့်

အချက်အလက်များ လက်လှမ်းမီရရှိိုင်ခွင့်

များှင့် ဖိတ်ကားထားသူများ တက်ေရာက်

ေကာ်မတီများကိလ ု ည်း ဖွဲ စည်းိင ု ခ ် ပ ့ဲ ါေကာင်း။

ေသချာေစေရးစီမက ံ န ိ း် ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်

ချမှတ်ိုင်ခဲ့

ေဆာင်ရက ွ  ် င ို ခ ် ဲ့ ပီး လက်သေကတြပဘာသာ

ကသည်။ အခမ်းအနားတွင် လူမဝန်  ထမ်းဦးစီးဌာန ကည့်ြမင်တိုင်

ြပည်နယ်၊

အကားအာုံချ ိယွင်းမသန်စွမ်းသူများ

ဆုရရှိကသူများ၊ မသန်စွမ်းေကျာင်းများှင့်

အမျ ိးသားေကာ်မတီအစည်းအေဝးကို

အတွက်လည်း

နားမကားသူများသတင်း

စကား ကူညပ ီ ပ ံ့ ိုးသူများ သင်တန်းတိက ု လ ုိ ည်း

မျက်မြမင်ေကျာင်းမှ

၂၀၁၇ မှ ၂၀၁၉ ခုစ ှ အ ် ထိ ေလးကိမြ် ပလုပ်

စ်ဆက်မြပတ်

ဖွင့်လှစ်ပိုချေပးလျက်ရှိ

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများက အနာဂတ်လမ်း

ိုင်ခဲ့ပီး ယင်းအစည်းအေဝးများကေန မသန်

ေကာင်း ေတွြမင်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေတးသီချင်းြဖင့် သီဆေ ုိ ဖျာ်ေြဖကသည်။

စွမး် သူများ၏ ပညာေရး၊ အလုပအ ် ကိင ု ၊် ကျန်းမာ

သင်တန်းများပိုချေပးေန

ယင်းေနာက် မသန်စမ ွ း် သူများ၏ အခွင့်

ေရးေစာင့်ေရှာက်မ၊ လူမေရးှင့် ဥပေဒပိုင်း

နည်းဥပေဒများကို မိတ်ဆက်ြဖန့်ချ ိိုင်

အေရးများဆိင ု ရ ် ာ အမျ ိးသားေကာ်မတီဥက

ဆိင ု ရ ် ာ အေြခခံလအ ုိ ပ်ချက် အရင်းအြမစ်များကို

ြခင်း၊ ကိုယ်အဂ ါချ ိယွင်း မသန်စွမ်းသူများ

ဒုတယ ိ သမတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူက မိန့်ခန ွ ်း

ြဖည့ဆ ် ည်းိင ု မ ် ည့် စီမံကိန်းများ၊ လုပင ် န်းစ်

အတွက် မစိက ု ပ ် ျ ိးေရး အသိပညာေပးသင်တန်း

ေြပာကားရာတွင်

များအတွက် ဆုးံ ြဖတ်ချက်များကို ချမှတ ် င ုိ ခ ် ့ဲ

တိုကို ဖွင့်လှစ်ေပးြခင်း၊ မသန်စွမ်းမဆိုင်ရာ

ပါေကာင်း။

ေဝါဟာရအသုံးအန်းများ လက်စွဲလမ်းန်

မသန်စွမ်းသူများသည်

အြခားသူများှင ့် င်  းယှပ ် ါက လူမေရး၊  ကျန်းမာ ေရးှင့် စီးပွားေရးအေြခအေနတိတ ု င ွ ် အဆိးု ရွား

ဒုတိယသမတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ အလွတ်တန်းေဆာင်းပါးပိင်ပွဲ (ဝန်ကီးဌာန) တွင်

ဆုံးပုစ ံ မ ံ ျားကို ရင်ဆင ို ် ကံေတွေနရပါေကာင်း၊ ယင်းအဆိုးရွားဆုံးပုံစံများအေပ

ဆုရရှိသူတစ်ဦးအား ဆုေပးအပ်ချ ီးြမင့်စ်။

ကျား၊ မ

ထိုအြပင်

အမျ ိးသားေကာ်မတီှင့်

စာအုပြ် ပစုထတ ု ေ ် ဝြခင်း၊ မသန်စမ ွ ်းသူများအား

လုပင ် န်းေကာ်မတီတက ုိ ုိ အေထာက်အကူြဖစ်

အလုပ်ခန့်ထားြခင်းဆိုင်ရာ

ေစရန် ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ အလုပအ ် ကိင ု ်

အလုပရ ် င ှ မ ် ျားအတွက် လက်စစ ဲွ ာအုပက ် ုိ ြဖန့်ချ ိ

ြမန်မာိုင်ငံရှိ

ြခင်းတိုကိုလည်း ေဆာင်ရွက်ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ဒုတယ ိ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီးစိနဝ ် င်း အလွတတ ် န်းေဆာင်းပါးပိင်ပွဲ (ြပင်ပ) တွင် ဆုရရှိသူတစ်ဦးအား ဆုေပးအပ်ချ ီးြမင့်စ်။ ြဖစ်ြခင်းှင့် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားြဖစ်ြခင်း

များ ပိုမို ကံေတွလျက်ရှိပါေကာင်း။

ေရးရာ၊ သုေတသန၊ ေစာင့်ကည့်အကဲြဖတ်၊

လက်လှမ်းမီသည့် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးပံ့ပိုး

မသန်စွမ်းအမျ ိးသမီးှင့် ကေလးသူငယ်များ

အေြခအေနတိုကို

ပိုမိုဆိုးရွားသည့်

လက်လမ ှ း် မီရယူသးံု စွ ဲ င ုိ ြ် ခင်းသည် အြခား

စီစ်ေပးြခင်းှင့် အများြပည်သသ ူ းံု ေနရာများ

ေရးရာ၊ နည်းပညာှင့် လက်လမ ှ ်းမီရရှ ိ င ို ေ ် ရး၊

ကံေတွေနရသည်ကို

ေလ့လာေတွရှိရပါေကာင်း။

သူများနည်းတူ သွားလာိုင်ေရးှင့် ပါဝင်ိုင်

အား မသန်စွမ်းသူများ လက်လှမ်းမီိုင်ရန်

သဘာဝေဘးှင့် အြခားအေရးေပအေြခအေန၊

ေရးတိုအတွက်

လိအ ု ပ်ချက်များကို ပံပ ့ ိုးေြပာင်းလဲမြပေပးြခင်  း

တရားမတမရရှပ ိ င ုိ ခ ် င ွ ့် စသည့ဆ ် ပ်ေကာ်မတီ ကိုးခုကို ဖွဲစည်းေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါ

ပံ့ပိုးေပး

မသန်စွမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏

တည်ေဆာက်ေပးြခင်း၊

ထိသ ု ို မသန်စမ ွ ်းသူများ ရင်ဆင ို ် ကံေတွ

လိုအပ်ချက်ှင့်ကိုက်ညီသည့် ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ

တိုပင်ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ေနရသည့် မညီမမများ ေလာ့ချိင ု ေ ် ရးအတွက်

(သိမ ု ဟုတ)် နည်းပညာပိင ု ်းဆိင ု ရ ် ာ အေထာက်

လူ့အသိုက်အဝန်းအတွင်း အြပည့်အဝပါဝင်

ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့်

အကူြပပစည်းကိရိယာှင့် အစီအစ်တိုကို

ေဆာင်ရက ွ ခ ် င ွ ေ ် ့ သချာေစေရးအတွက် မသန်စမ ွ ်း

ပံ့ပိုးေပးြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း။

သူများ၏ အခွငအ ့် ေရးများဆိင ု ရ ် ာ ကုလသမဂ

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့် မသန်စမ ွ း် မ

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ

ပတ်ဝန်းကျင်လက်လမ ှ ်းမီရရှ ိ င ို ေ ် ရးမှာ အလွန်

မသန်စွမ်းသူများ

ေကာင်း။ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ

အေရးကီးပါေကာင်း၊ သိုေသာ် လက်ရှိအချ ိန်

ကုလသမဂ၏ ၂၀၃၀ အစီအစ်တွင်

ကွန်ဗင်းရှင်းကို ၂၀၁၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်

အမျ ိးအစားအလိက ု ် အေရးကိစတိ  က ု ို ကိးပမ်း

အထိ ေကျးလက်ေဒသတွင် ေနထိုင်သည့်

မသန်စမ ွ ်းသူများ၏ လက်လမ ှ း် မီရယူသးံု စွ ဲ င ုိ ်

တွင် အတည်ြပ လက်မတ ှ ေ ် ရးထိုးခဲပ ့ ါေကာင်း၊

ေဆာင်ရက ွ ခ ် ရ ့ဲ ာတွင် ကေလးသူငယ်၊ အမျ ိးသမီး၊

မသန်စွမ်းသူများ၊

ြခင်းကို

လူနည်းစုတိုင်းရင်းသား

ဦးတည်ချက်ပန်းတိုင် (၃)ရပ်ြဖင့်

ယင်းေနာက် ကွနဗ ် င်းရှငး် ှငအ ့် ညီ မသန်စမ ွ း် သူ

မသန်စွမ်းသူများဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများကို

မသန်စွမ်းသူများအေနြဖင့် ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့်

ေဖာ်ြပထားပါေကာင်း၊ ယင်းတိုမှာ မသန်စွမ်း

များ၏ အခွငအ ့် ေရးဥပေဒ(၂၀၁၅)ှင့် မသန်စမ ွ ်း

မျက်မြမင်စာှင့် ပု ံ ပ ှိ ထ ် တ ု ေ ် ဝခဲ့ ပီး မျက်မြမင်

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ

သူများကို ဦးတည်ေသာ ပညာေရးအေထာက်

သူများ၏ အခွငအ ့် ေရးနည်းဥပေဒ(၂၀၁၇) တိက  ု ို

အှိပ်စနစ်

အပံ့အစီအစ်များ

ြပာန်းိင ု ခ ် ပ ့ဲ ါေကာင်း၊ ယင်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ

လည်း ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာနများ၊ Japan Heart

ပတ်ဝန်းကျင်ကို

လက်လမ ှ ်းမီရရှ ိ င ို ေ ် ရးအတွက် အတားအဆီး

တိုးြမင့်ေပးြခင်းှင့်

ယူနီဆက်ဖ်(ြမန်မာ)၏

ဌာေန

ကိယ ု စ ် ားလှယ် Ms. June Kunugiu ၂၀၁၉ မသန်စွမ်းသူများ

စသည့အ ် ချက်များ ထပ်ေပါင်းထည့လ ် က ို ပ ် ါက မသန်စွမ်းသူများသည်

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ဒုတယ ိ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီးရဲေအာင် အဆို ပိင်ပတ ွဲ င ွ ် ဆုရရှသ ိ တ ူ စ်ဦးအား ဆုေပးအပ်ချ ီးြမင့်စ်။

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးစီမံကိန်းကို

ခုှစ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများ ေန့အတွက် ကုလသမဂအေထွေထွအတွငး် ေရးမှးချပ်ကေပးပိုသည့်

သဝဏ်လာကို

ဖတ်ကားစ်။ ထိုြပင် Nippon Foundation ှင့်ပူးေပါင်းပီး မသန်စမ ွ ်းသူများအတွက် Information, Communication, Technology Training Center ကိလ ု ည်း ဖွငလ ့် စ ှ ် ပီး သင်တန်းများပိခ ု ျေဆာင် ရွက်ေပးေနပါေကာင်း။ မသန်စွမ်းသူများ

မှတ်ပုံတင်ြခင်း

လုပင ် န်းစ် ေပထွကလ ် ာေစေရးအတွကလ ် ည်း မသန်စမ ွ ်းမအဆင့က ် ို သတ်မတ ှ ေ ် ဖာ်ထတ ု မ ် ည့် အသက်အရွယ်အလိုက် ေမးခွန်းလာများကို ြပစုထားရှိပီးြဖစ်ပါေကာင်း။ စာမျက်ှာ ၄ ေကာ်လံ ၁ 


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

ဒုတိယသမတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူှင့် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ ယူနီဆက်ဖ် (ြမန်မာ)၏ဌာေနကိုယ်စားလှယ်ှင့် ြမန်မာိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချပ် အေထွေထွအတွင်းေရးမှး၊ ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် များ၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ သံတမန်များှင့်အတူ စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်စ်။ စာမျက်ှာ ၃ မှ

မသန်စမ ွ ်းသူများ အလွယတ ် ကူသွားလာ

ိုင်ေရးှင့်စပ်လျ်းပီး

“Future We Want”

အများြပည်သူသုံး

ရန်ကုန်မိတွင်

စမ်းသပ်စီမံကိန်းှင့်

ေမာ်ေတာ်ယာ်များှင့်

လူသာွ းလမ်းများတွင် မသန်စမ ွ း် သူများ အသုးံ ြပ

အခွငအ ့် ေရးှင့် ဖွံဖိးတိးု တက်ေရးတိအ ု တွက်

အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂကွန်ဗင်း

ြမငတ ့် င်ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရပ ိှ ါေကာင်း၊ ၂၀၁၈

ကိလ ု ည်း

ိင ု င ် တ ံ ကာပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် တိ  က ု လ ုိ ည်း ခုစ ှ က ် First Global Disability Summit ကို

တက်ေရာက်ခဲ့ပီး မသန်စွမ်းသူများအတွက် ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်အကိုင်ှင့်

ရှင်းအြပင် ေဒသတွင်းသေဘာတူညီချက်များ

လိက ု န ် ာအေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ အထူးသြဖင့် မသန်စမ ွ ်းသူများအတွက် ခိင ု မ ် ာသည့် လုပင ် န်း

စ်တစ်ရပ်ကို ေရရှည်ေဆာင်ရွက်သွားိုင်ရန်

အားလုးံ တက်ညလ ီ က်ညဝ ီ င ုိ း် ဝန်းေဆာင်ရက ွ ် သွားကရန် လိုအပ်ပါေကာင်း။ နိဂုံးချပ်အေနြဖင့်

လူ့အဖွဲအစည်းက

မသန်စွမ်းမသည်

သတ်မှတ်ထားရှိသည့်

အချက်တစ်ခုသာြဖစ်ပီး အမှန်တကယ်တွင်

မသန်စွမ်းမသည် လူ့အဖွဲအစည်း၏ ဖွံဖိး

ေကာ်မတီဥက ဒုတိယသမတက အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းထူးခန်ဆုှင့် အလွတ်

တန်းေဆာင်းပါးပိင်ပွဲ (ဝန်ကီးဌာန) ပထမ၊

ဒုတယ ိ ှင့် တတိယဆုရရှိ ကသူများကိလ ု ည်း ေကာင်း၊

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ဗိုလ်ချပ်ကီး စိန်ဝင်းက

ဒုတိယ

အလွတ်တန်း

ေဆာင်းပါးပိင်ပွဲ (ြပင်ပ) ပထမ၊ ဒုတိယှင့်

တတိယဆုရရှိကသူများကို လည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး

ရဲေအာင်က အဆိုပိင်ပွဲ ပထမ၊ ဒုတိယှင့်

တတိယဆုရရှိကသူများကို လည်းေကာင်း၊

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ိုင်သက်လွင်က ပန်းချ ီ

ပိင်ပဲွ ပထမ၊ ဒုတယ ိ ှင့် တတိယဆုရရှိ ကသူ များကိလ ု ည်းေကာင်း၊ ေကာ်မတီဒတ ု ယ ိ ဥက

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာဝင်းြမတ်ေအးက စစ်တရ ု င်ပိင်ပဲွ ပထမ၊ ဒုတယ ိ ှင့် တတိယဆု

ရရှိကသူများှင့် Global It Challenge The Good Award ရရှိ ကသူများကို လည်းေကာင်း ဆုများ ေပးအပ်ချ ီးြမင့်ကသည်။

ထိုေနာက် မသန်စမ ွ း် သူများ၏ လပ်ရှား

ေဆာင်ရွက်မ မှတ်တမ်းဗီဒီယိုကို

ြပသပီး

မသန်စွမ်းအမျ ိးသား၊ အမျ ိးသမီးငယ်များက ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ိုင်သက်လွင် ပန်းချ ီပိင်ပွဲတွင် ဆုရရှိသူတစ်ဦးအား ဆုေပးအပ် ချ ီးြမင့်စ်။

အနာဂတ်ကာလတွင် မသန်စမ ွ ်းသူများအေနြဖင့် အများြပည်သဆ ူ င ုိ ရ ် ာေနရာများကို အဟန့်အတား

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာဝင်းြမတ်ေအး စစ်တရ ု င်ပိင်ပတ ွဲ င ွ ် ဆုရရှသ ိ တ ူ စ်ဦးအား ဆုေပးအပ်ချ ီးြမင့်စ်။

ယင်းေနာက် ြမန်မာိုင်ငံမသန်စွမ်းသူ

ေမာ်မှန်းပီး အမျ ိးသားအဆင့်မဟာဗျဟာ

တိုးတက်မကိ  ု ထိခက ို ေ ် စသည့အ ် ေကာင်းအရာ

ေရးဆွဲလျက်ရှိပါေကာင်း။

တိုကို လျစ်လျထားြခင်းှင့် မသန်စွမ်းသူ

စီမံကိန်း (၂၀၂၀-၂၀၂၅)(မူကမ်း) ကိုလည်း

ယခုစ ှ ေ ် ဆာင်ပဒ ု အ ် ရ မသန်စမ ွ ်းသူများ

မရှိ အလွယတ ် ကူသွားလာေရာက်ရ ှိ င ို ေ ် ရး၊ အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းအြပင်

အလုပ်အကိုင်ရရှိမ

အဆီးများကိုဖယ်ရှားပီး

အနာဂတ်တွင်

တိက ု ို ခွြဲ ခားဆက်ဆခ ံ ရ ံ ြခင်းမရှဘ ိ ဲ ရရှ ိ င ို ေ ် ရး၊ ပညာ

ြဖစ်ေပလာေရးအတွက်

မိမိတိုအားလုံး

ရရှခ ိ စ ံ ားိင ု ေ ် ရးတွင် ဟန့်တားေနသည့် အတား အားလုးံ ပါဝင်သည့် လူ့အဖွဲ အစည်းတစ်ရပ် အတူတကွ လက်တွဲေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါ ေကာင်း။

တာဝန်ရှိ

အနာဂတ်ကာလတွင် မသန်စမ ွ း် သူများ

ရရှိိုင်ရန် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွား

အေနြဖင့် အများြပည်သူဆိုင်ရာေနရာများကို

ကရမည်ြဖစ်

ေရာက်ရှိိုင်ေရး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ိင ု ေ ် ရး အဆင့ြ် မငတ ့် င်ရန် အစိးု ရှင့် ကမ်းကျင်

သူများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရပ ိှ ါေကာင်း၊ ေနြပည်ေတာ်တင ွ ် မိမေဈးှင့် ေရပန်းဥယျာ်

တိုတွင် အလားတူ စမ်းသပ်စီမံကိန်း ှစ်ခုကို

မသန်စမ ွ ်းသူများအတွက် ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရပ ှိ ါ ေကာင်း။

ိင ု င ် ေ ံ တာ်အေနြဖင့် မသန်စမ ွ ်းသူများ၏

အဟန့်အတားမရှိ

အလွယ်တကူသွားလာ

အြပင် အလုပအ ် ကိင ု ရ ် ရှမ ိ တိ  က ု ို ခွြဲ ခားဆက်ဆံ တရားမတမရရှိပိုင်ခွင့် (Access to Justice)

ေသချာေစေရးအပါအဝင်

အေရးတကီး

ေဆာင်ရက ွ ရ ် မည့လ ် ပ ု င ် န်းစ်များကို ေလ့လာ

သိရှိိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ ယင်းကတိကဝတ်များ၊ လုပ်ငန်းစ်များကို

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်

သွားရန် လိုအပ်ပါေကာင်း။

ြမန်မာိင ု င ် အ ံ ေနြဖင့် မသန်စမ ွ း် သူများ၏

တစ်ခမ ု ဟုတဘ ် ဲ မသန်စမ ွ ်းမဆိင ု ရ ် ာအေရးကိစ များကို ချန်လပ ှ ထ ် ားြခင်းသည်သာလင် လူ့အဖွဲ အစည်း၏

ေရရှညတ ် ည်တမ ့ံ ရှ  သ ိ ည့် ဖွံဖိး

ေကာင်း၊ ထိေ ု ကာင့် မသန်စမ ွ ်းသူများအားလုံး

အတွင်းေရးမှးတိုသည် ဒုတိယဝန်ကီးများ၊

အနာဂတ်လူ့အဖွဲအစည်းတစ်ရပ် ြဖစ်ေပလာ ေရးေဆာင်ရွက်ရာတွင်

မိမိတိုတစ်ဦး

တစ်ေယာက်ချင်းစီတွင် တာဝန်ရှိပါေကာင်း၊

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများေန့၏

အတွင်းဝန်များ၊

န်ကားေရးမှးချပ်များ၊

ေမာ်မှန်းလို - မသန်စွမ်းလူ့အခွင့်အေရးေဖာ်

အစည်းများှင့်

လူမေရးအဖွဲအစည်းများမှ

၏အခွင့်အေရးတိုကို

တင်ဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊

ယခုှစ်

ကိယ ု စ ် ားလှယမ ် ျားှငလ ့် ည်းေကာင်း မှတတ ် မ်း

အားလုံးပူးေပါင်းပီး

ြမငတ ့် င်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားကရန် တိက ု တ ် န ွ ်းလို ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ၂၀၁၉ ခုှစ်

အြပည်ြပည်

ကိုယ်စားလှယ်

Ms. June Kunugiu က

ယင်းေနာက် ၂၀၁၉ ခုှစ် အြပည်ြပည်

ယခု ၂၀၁၉ ခုစ ှ တ ် င ွ ် (၂၆)ကိမရ ် ှိ ပီြဖစ်ေကာင်း

ဆုရရှိကသူများကို ဆုများ ေပးအပ်ချ ီးြမင့်ရာ

သတင်းစ်

ဖတ်ကားသည်။

ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများေန့ပိင်ပွဲများတွင်

ချပ်လပ ု င ် န်းများတွင် အများဆုံး လာေရာက်ရင်းှီးြမပ်မ ှံ 

လပ်စစ်ဓာတ်အား

ဓာတ်အားေပးစက်ုံတည်ေဆာက်၍

ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်းကို

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ

ေကာ်မရှင်အစည်းအေဝးမှာ

တင်ြပသွားတာရှတ ိ ယ်၊ အြမန်ဆးံု ေပးမှာပါ"ဟု ဦးသန့်စင်

မသန်စွမ်းသူများ၏

လပ်ရာှ းမမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများအား လိုက်လံ

မသန်စမ ွ ်းသူများေန့ကို ၁၉၉၄ ခုစ ှ မ ် စ ှ တင်ပီး

"သူက အြမန်ဆးံု ေပးလိရ ု ေအာင် လုပေ ် ပးမယ်ဆို ပီး

ေဟာင်ေကာင် CNTIC Vpower ကုမဏီအေနြဖင့်

အဖွဲအစည်းများှင့်

ကည့်အားေပးကသည်  ။

ပမာဏကီးမားသည့် လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတလ ် ပ ု ေ ် ရာင်းချ

LNG စွမ်းအင်သုံး

ယင်းေနာက် ဒုတယ ိ သမတ၊ ြပည်ေထာင်စု

ဝန်ကီးများှင့် တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားသည် မသန်စမ ွ ်း

အေထွေထွအတွင်းေရးမှးချပ်က ေပးပိုသည့်

ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ဟု သိရရ ိှ ေကာင်း ဦးသန့်စင်လင ွ က ် ေြပာသည်။

အမဲတမ်း

ေဆာင်စ”ို ေဆာင်ပဒ ု  ် င ှ အ ့် ညီ မသန်စမ ွ ်းသူများ

ေဒလာ ၁၄၀ ဒသမ ၄၇၀ သန်း ရင်းှီးြမပ်ှံ ပီး IPP (BOO) စနစ်ြဖင့် မဂါဝပ် ၁၅၀ ထုတလ ် ပ ု မ ် ည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အေထွေထွ

သံတမန်များှငလ ့် ည်းေကာင်း၊ မသန်စမ ွ ်းအဖွဲ

လွင်က ေြပာသည်။

အြမန်ဆုံးေပးိုင်ရန်

ြမန်မာိုင်ငံ

ေဆာင်ပုဒ်ြဖစ်သည့် “အတားအဆီးကင်းေရး

မည်သည်အ ့ ချ ိန်တင ွ ် စတင်ေရာင်းချိင ု မ ် ည်ဟု အချ ိန်ကာလ သတ်မှတ်ချက်မေပးေသာ်လည်း

ဌာေနကိုယ်စားလှယ်ှင့်

တန်းတူအခွင့်အေရးရရှိေစရန်

သဝဏ်လာကို ယူနီဆက်ဖ်(ြမန်မာ)၏ ဌာေန

လက်လှမ်းမီပါဝင်ိုင်မည့်

ဒုတိယသမတှင့်

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးများ၊ ယူနဆ ီ က်ဖ(် ြမန်မာ) မသန်စွမ်းသူများအသင်းချပ်

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းကရ လူသားအားလုံး

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်

ထိုေနာက်

ဆိင ု ရ ် ာမသန်စမ ွ း် သူများေန့အတွက် ကုလသမဂ

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ မသန်စမ ွ ်းသူများအပါအဝင်

သည်။

ထိခက ို ေ ် ှာင့ေ ် ှးကန့်ကာေစိင ု သ ် ည် ြဖစ်ပါ

ခံရြခင်းမရှိဘဲ ရရှိိုင်ေရး၊ ပညာသင်ကားခွင့်

ရရှ ိ င ို ေ ် ရး စသည်တက ို ို လက်လမ ှ ်းမီရရှ ိ င ို ရ ် န်

ဦးြမတ်သဝ ူ င်းက ေကျးဇူးတင်စကားေြပာကား

တိုးတက်မပန်းတိုင်ကို ေလာက်လှမ်းရာတွင်

ရန်ကုန်ှင့် ေကျာက်ြဖမှ

ေဟာင်ေကာင် CNTIC Vpower ကုမဏီက အေမရိကန်

ကသည်။

များအသင်းချပ် အေထွေထွအတွင်းေရးမှး

အေနြဖင့် အခွင့်အေရးများကို အများနည်းတူ

သင်ကားခွင့်ရရှိိုင်ေရး စသည်တိုကို လက်လမ ှ း် မီ

ေတးသီချင်းများြဖင့် သုပေ ် ဖာ် ကြပေဖျာ်ေြဖ

လက်ရှိ ေဟာင်ေကာင်အေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင်

ြမန်မာိင ု င ် အ ံ ေနြဖင့် အြပည်ြပည်ဆင ုိ ရ ် ာ

ှစ်စ် အစ်အလာမပျက် ကျင်းပလာခဲ့ရာ သိရသည်။

ေနေကာင်း ရင်းှီးြမပ်မ ှံ ှ  င့် ကုမဏီ  များ န်ကားမဦးစီး ဌာန (DICA)၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။

လက်ရှိဘာှစ်တွင် ေအာက်တိုဘာ ၁ ရက်မှ

ြခင်းလုပင ် န်း၊ အိမရ ် ာတည်ေဆာက်ေရးလုပင ် န်းှင့် အထည်

ိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်အထိ စုစုေပါင်း ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ

ေကာင့် ယခုဘာှစ် ှစ်လတာကာလအတွင်း ရင်းှီး

ရရှိထားပီြဖစ်သည်။

ြမပ်မ ံှ ပမာဏ  တစ်ဘလ ီ ယ ီ ေ ံ ကျာ်ြဖင့် ထိပဆ ် းံု တွင် ရပ်တည်

ပမာဏ အေမရိကန်ေဒလာ ၁၃၉၂ ဒသမ ၆၂၉ သန်း

ငိမ်းငိမ်း


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

ဖွဲ စည်းပုံအေြခခံဥပေဒကို ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒမူကမ်းှင့်စပ်လျ်း၍ ေလ့လာစိစစ်ေရး ပူးေပါင်းေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအား ေဆွးေွး ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သင့်ပါေကာင်း ေဆွးေွးသည်။

ယေန့ကျင်းပသည့် ဒုတယ ိ အကိမ် ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ် (၁၄)ကိမ်ေြမာက် ပုံမှန်အစည်းအေဝး

ဒသမေန့တွင်

ယင်းအစီရင်ခံစာအေပ တပ်မေတာ်သားအမျ ိးသား

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ဗိုလ်မှးကီးခင်ေမာင်ိုင်၊

တပ်မေတာ်သား အမျ ိးသားလတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်

ေကျာက်ြဖမဲဆနယ်မှ

ဦးဘရှိန်၊

တပ်မေတာ်သား

ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယ် ၁၄၄ ဦး တင်ြပထားေသာ ဖွဲ စည်းပုံ

မေလးတိင ု ်းေဒသကီး မဲဆနယ်အမှတ(် ၆)မှ ေဒါက်တာ

ှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ေလ့လာစိစစ်ေရး ပူးေပါင်းေကာ်မတီ၏ အစီ

မှ ဦးေဌးဦးှင့် တပ်မေတာ်သားအမျ ိးသားလတ်ေတာ်

ကသည်။

ဆက်လက်ေဆွးေွးကသည်။

ဗိလ ု မ ် ှးဝင်းလွငဦ ် းက ေလ့လာစိစစ်ေရး ပူးေပါင်းေကာ်မတီ

သေဘာထားမှတ်ချက်ြဖင့်

ဗိလ ု မ ် ှးချပ်ေအာင်စန်းချစ်အပါအဝင် တပ်မေတာ်သားလတ်

အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှးေဇာ်ဝင်းဦး၊

အေြခခံဥပေဒကို ဒုတယ ိ အကိမြ် ပင်ဆင်သည့် ဥပေဒမူကမ်း

ဦးကယ်ကယ်၊ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး မဲဆနယ်အမှတ(် ၂)

ရင်ခစ ံ ာအေပ လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယမ ် ျားက ေဆွးေွး

ကိယ ု စ ် ားလှယ် ဒုတယ ိ ဗိလ ု မ ် ှးကီး တင်ထန ွ း် ေအာင်တက ုိ

တပ်မေတာ်သား အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ်

အေနြဖင့် လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်း၊ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှငအ ့် ညီ တင်သွင်းထားပီးြဖစ်ေသာ ဥပေဒမူကမ်းများကို စတင်

ေဆွးေွးိင ု ေ ် ရး စီမမ ံ ည်ဆပ ို ါက ဥပေဒြပာန်းချက်င ှ ည ့် ီ ပီး

ထိေရာက်ေကာင်းမွနေ ် သာ ေဆာင်ရက ွ ခ ် ျက်များြဖစ်မည်မှာ ေသချာပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒကို

ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒမူကမ်း ေလ့လာစိစစ် ေရး ပူးေပါင်းေကာ်မတီ၏ ေလ့လာေတွရှခ ိ ျက်င ှ ့် သေဘာ

ထားမှတ်ချက် အစီရင်ခံစာအား ကန့်ကွက်ပါေကာင်းှင့် ဥပေဒမူကမ်းများကို ကျန်ရေ ှိ နေသာ လတ်ေတာ်သက်တမ်း အတွင်း ဆက်လက်ေဆွးေွးိုင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရွက်ပါ ရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း ေဆွးေွးသည်။ ထီးလင်းမဲဆနယ်မှ

ဦးြမတ်ေလးဦးက ပူးေပါင်း

ေကာ်မတီ၏ တာဝန်များတွင် အစီရင်ခံစာ အြပည့်အစုံကို ၂၀၁၉ ခုှစ် ဇူလိုင်

၁၇

ယေန့ အစည်းအေဝးတွင် ိုင်ငံေတာ်သမတထံမှ ြပန်လည်ေပးပိုထားေသာ

အေြခခံပညာေရးဥပေဒကမ်းှင့်စပ်လျ်း၍ ဥပေဒကမ်း ပူးေပါင်းေကာ်မတီ၏ ေလ့လာေတွရှခ ိ ျက်င ှ ့် သေဘာထား

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

မှတ်ချက်အစီရင်ခံစာကို ဥပေဒကမ်းပူးေပါင်းေကာ်မတီ

ဦးသိန်းေဆွ

အတွင်းေရးမှး ဦးေကျာ်စိုးလင်းက လတ်ေတာ်သဖ ို တ်ကား တင်ြပသည်။ ထိေ ု နာက် ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်နာယက ဦးတီခန ွ ် ြမတ်က ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ၏ သေဘာထားမှတခ ် ျက်များကို ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်ဆင ုိ ရ ် ာ နည်းဥပေဒ ၁၀၈ ှငအ ့် ညီ အဆိတ ု င်သင ွ ်းေဆွးေွးလိသ ု ည့် လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ် ရှပ ိ ါက အမည်စာရင်းတင်သင ွ ်းိင ု ေ ် ကာင်း ေကညာသည်။ ယင်းေနာက် လတ်ေတာ်ှစ်ရပ်သေဘာကွဲလွဲေသာ လယ်ယာေြမဥပေဒကိုြပင်ဆင်သည့်

ဥပေဒကမ်းှင့်

တပ်မေတာ်သား အမျ ိးသား

မေလးတိင ု ်းေဒသကီး မဲဆနယ်အမှတ(် ၄)မှေဒလှ

ဧရာဝတီ တို င ်း ေဒသကီး မဲ ဆ  နယ် အ မှ တ ် (၅)မှ

ေဌး(ေခ) ေဒအုးံ ကည်က ယခုြပာန်းချက်များကို ကျင့သ ် းံု

ဦးေမာင်ေမာင်အုန်းက အာဆီယံိုင်ငံများနည်းတူ ပါဝင်

ိင ု ေ ် ရးအတွက် (၁၃) ကိမေ ် ြမာက် အမျ ိးသားအဆင့သ ် ုံးပွင့်

ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ရင်းှီးမ၊ ယုံကည်ေလးစားမခိုင်မာ

ဆိင ု ေ ် ဆွးေွးပွတ ဲ င ွ လ ် ည်း အလုပရ ် င ှ ၊် အလုပသ ် မားကိယ ု ်

ေစရန်လည်းေကာင်း၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမား

စားလှယမ ် ျားှင့် ေဆွးေွးပီး ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိြု ပင်ြပာန်း

ေရးရာအဖွဲ(ILO) ၏ ှစ် (၁၀၀) ြပည့် အထိမ်းအမှတအ ် ြဖစ်

ချက်အမှတ် - ၁၃၈ ကို အာဆီယ ံ င ို င ် မ ံ ျားတွင် လက်ခက ံ ျင့်

ထူးြမတ်ေသာ ေဖာ်ေဆာင်ချက်အြဖစ်လည်းေကာင်း အကျ ိး

သုံးလျက်ရှိသကဲ့သို ြမန်မာိုင်ငံတွင်လည်း အြပည်ြပည်

အေကာင်းများ ညီတ ွ ပ ် ါသြဖင့် အငယ်ဆုံးအသက်ြပာန်း

ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ(ILO) ှစ်(၁၀၀)ြပည့်

ချက်အမှတ် - ၁၃၈ ကို ြမန်မာိင ု င ် မ ံ ှ လက်ခက ံ ျင့သ ် းံု သင့ပ ် ါ ေကာင်း ေထာက်ခံေဆွးေွးသည်။ ယင်းကိစှင့်စပ်လျ်း၍ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး မဲဆ

လတ်ေတာ်သို တင်သင ွ ်းရမည်ဟု ပါရှသ ိ ည့အ ် တိင ု ်းပင်၂၀၁၉

နယ် အ မှ တ ် ( ၅)မှ ေဒါက် တာတင် တ င် ဝ င်း ၊ ပဲ ခူး တို င ်း

ခုစ ှ ် ဇူလင ို ် ၁၂ ရက်တင ွ ် အ ကံြပချက် ၃၇၆၅ ချက်ပါသည့်

ေဒသကီး မဲဆနယ်အမှတ(် ၈)မှ ေဒါက်တာဝင်းြမင့ခ ် ျစ်၊ဒဂုံ

အစီရင်ခံစာတင်ြပပီး

မိသစ် (အေရှပိင ု ်း) မဲဆနယ်မဦ ှ းေနေကျာ်၊ ချင်းြပည်နယ်

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယင်းအစီရင်ခစ ံ ာ၏ ေနာက်ဆက်တဇ ွဲ ယား

မဲဆနယ်အမှတ်(၆)မှ ဦးကျင့်ခန့်ေပါင်၊ ဝက်လက်မဲဆ

ကို ကည့မ ် ည်ဆပ ို ါကလည်း တိင ု ်းရင်းသားလူမျ ိးစုေပါင်းစုံ

နယ်မဦ ှ းြမင့သ ် န ိ း် ၊ ပဲခးူ တိင ု း် ေဒသကီး မဲဆနယ်အမှတ(် ၃)

ှင့် ိုင်ငံေရးပါတီအစုအဖွဲ အသီးသီးအားလုံး ပူးေပါင်းပါ

မှ ေဒေရေရစိန်လတ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး မဲဆနယ်

ဝင်ပီး ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိရှိ ေဆွးေွးခဲ့သည်ကို သိသာ

အမှတ်(၅)မှ ဦးတင်ေအာင်ထွန်း၊ မင်းကင်းမဲဆနယ်မှ

ထင်ရာှ းေနပါေကာင်း၊ ထိြု ပင် ဖွဲ စည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒြပင်ဆင်

ဦးေမာင်ြမင့၊် ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသကီးမဲဆနယ်အမှတ(် ၃)

ေရးအခန်း (၁၂)ပါ ြပာန်းချက်များ၊ ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်

မှ ဦးဆန်းြမင့၊် ြပည်မဆ ဲ နယ်မှ ေဒါက်တာခင်စးုိ စိးု ကည်၊

ဆိင ု ရ ် ာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး မဲဆနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးေကျာ်

ရွကမ ် ည်ကလ ို ည်း တင်ြပထားပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိေ ု ကာင့်

ေသာင်းှင့် ေကာ့ေသာင်းမဲဆနယ်မှ ဦးခင်ေဇာ်တိုက

ယခုတင်ြပသည့် အစီရင်ခံစာကို ေလးနက်စာွ ေထာက်ခပ ံ ါ ေကာင်း ေဆွးေွးသည်။

တပ်မေတာ်သား အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ်

ဗိလ ု မ ် ှးကီး ေကာင်းေကျာ်က ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်ကယ ို ်

စားလှယ် (၄) ဦး ဦးေဆာင်တင်သွင်းထားသည့် ဥပေဒ

တပ်မေတာ်သား အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယ် ဗိုလ်မှးကီး ေကာင်းေကျာ်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

လင်းဘွဲမဲဆနယ်မှ

မဲဆနယ်အမှတ် (၅)မှ

ဦးခင်ချ ိ

ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း

မူကမ်းများ၏ ြပင်ဆင်လသ ုိ ည့ရ ် ည်ရယ ွ ခ ် ျက်များကို ေသချာ

စပ်လျ်း၍ ဥပေဒကမ်းပူးေပါင်းေကာ်မတီ၏ ေလ့လာေတွ

အထိမ်းအမှတ်တွင် လက်ခံကျင့်သုံးမည်ဆိုပါက ILO ှင့်

စွာဖတ်ပီ  း ေတွးေခမည်ဆပ ုိ ါက တိင ု း် ရင်းသားြပည်သတ ူ စ်

ရှခ ိ ျက်င ှ ့် သေဘာထားမှတခ ် ျက်အစီရင်ခစ ံ ာကို ဥပေဒကမ်း

ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် အေြခအေနသည်  ပိုမို

ရပ်လးံု ှင့် အနာဂတ်င ုိ င ် ေ ံ တာ်အတွက် အရာယ်များကို

ပူးေပါင်းေကာ်မတီဝင် ဦးေဇာ်ဝင်းက ဖတ်ကားတင်ြပ

အကျ ိးရှိသည့် ပုံရိပ်ေကာင်းရရှိိုင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ကိတင်ကာကွယ်ိုင်မည်ြဖစ်သကဲ့သို ိုင်ငံသားအားလုံး

သည်။

ထိေ ု ကာင့် အြပည်ြပည်ဆင ို ရ ် ာ အလုပသ ် မားေရးရာအဖွဲက

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်နာယကက

ြပာန်းသတ်မတ ှ ထ ် ားသည့် အငယ်ဆုံးအသက်ြပာန်းချက်

ြပည်ေထာင်စုိုင်ငံတစ်ခုတည်ေဆာက်အေကာင်အထည်

လတ်ေတာ်စ ှ ရ ် ပ် သေဘာကွလ ဲ ေ ွဲ သာ အချက်များှငတ ့် က ို ်

အမှတ် -၁၃၈(၁၉၇၃)ကို ြမန်မာိုင်ငံက လက်ခံကျင့်သုံး

ေဖာ်ေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်ပီး အြခားေသာြပင်ဆင်လိုမများ

ိက ု သ ် က်ဆင ို သ ် ည့် ြပင်ဆင်ချက်အဆို တင်သင ွ ်းေဆွးေွး

ေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်းကို အတည်ြပေပးပါရန် ေထာက်ခပ ံ ါေကာင်း

ေကာင်းများြဖစ်သည်ကို ေတွရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

လိုသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ရှိပါက အမည်စာရင်း

ေဆွးေွးသည်။

တင်သွင်းိုင်ေကာင်း ေကညာသည်။

တန်းတူညမ ီ မှင့် ဖက်ဒရယ်မမ ူ ျားှင့် ြပည့ဝ ် လျက်ရသ ှိ ည့်

အတွက်လည်း ေရှေြပးလမ်းစြဖစ်ေစမည့် ရည်ရွယ်ချက် ထိေ ု ကာင့် ြပင်ဆင်သည့ဥ ် ပေဒမူကမ်းတိက ု ုိ တစ်ပိင်

တည်းယှ်တွဲ၍ လတ်ေတာ်သိုတင်သွင်းိုင်ေရးအတွက်

ေဆာင်ရက ွ သ ် င့ပ ် ါေကာင်း သေဘာထားမှတခ ် ျက်ြပထား သည့် ဥပေဒမူကမ်းေလ့လာစိစစ်ေရး ပူးေပါင်းေကာ်မတီ၏ ေလ့လာေတွရှခ ိ ျက်င ှ ့် သေဘာထားမှတခ ် ျက်အစီရင်ခစ ံ ာ

အား ကန့်ကွက်ပါေကာင်းှင့် ဗိုလ်မှးချပ်ေအာင်စန်းချစ်

အပါအဝင် တပ်မေတာ်သားလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၁၄၄ ဦး တင်သွင်းထားေသာ ဥပေဒမူကမ်းအား ဖွဲစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒအခန်း(၁၂)ပါ ြပာန်းချက်များ၊ လတ်ေတာ်

ဆိုင်ရာဥပေဒ၊

နည်းဥပေဒများှင့်အညီ ေဆာလျင်စွာ

အငယ်ဆုံးအသက်ြပာန်းချက် အမှတ် - ၁၃၈ (၁၉၇၃)ကို ြမန်မာိုင်ငံက လက်ခံကျင့်သုံးိုင်ရန် အတည်ြပ ပါဝင်ငို ေ် ရးကိစှ ငစ့် ပ်လျ်း၍ ေဆွးေွး ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်သမတထံမှ ေပးပိုထားေသာ အငယ်ဆုံးအသက်ြပာန်းချက် အမှတ် - ၁၃၈ (၁၉၇၃) ကို ြမန်မာိင ု င ် က ံ လက်ခက ံ ျင့သ ် းံု ိင ု ရ ် န် အတည်ြပပါဝင် ိင ု ေ ် ရးကိစှ  ငစ ့် ပ်လျ်း၍ လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယမ ် ျားက ေဆွးေွးကသည်။

လင်းဘွဲမဲဆနယ်မှ ဦးခင်ချ ိက ိုင်ငံတွင်ြပာန်း ပီးသည့် ဥပေဒအရ ယခုြမန်မာိင ု င ် အ ံ ေနြဖင့် ILO ၏ြပာန်း ချက်အမှတ-် ၁၃၈(၁၉၇၃)ပါ လိက ု န ် ာရမည့အ ် သက်ြပာန်း ချက်များသည် ကိုက်ညီမရှ  ိပီးြဖစ်သည့်အြပင် မလိုက်နာ ပါကလည်း ြပစ်ဒဏ်များချမှတ်ိုင်ရန် ဥပေဒြပာန်းချက် များ ရှိပီးြဖစ်သည့်အတွက် ယခုသေဘာတူညီချက်အား လက်ခံကျင့်သုံးိုင်ရန်

အတည်ြပပါဝင်ိုင်ေရးကိစကိ  ု

ေထာက်ခပ ံ ါေကာင်းှင့် လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု လိက ု သ ် ည့် ILO ြပာန်းချက်ှင့် ိုင်ငံက ြပာန်းထားသည့် ဥပေဒများကို လိက ု န ် ာိင ု ရ ် န်အတွက် ြပည်သမ ူ ျားကို အသိပညာေပးရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွးေွးသည်။

သပိတ်ကျင်းမိနယ်ရှိ ငလျင်ေဘးဒဏ်သင့်မိသားစုဝင်များအား ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ် သပိတ်ကျင်း ဒီဇင်ဘာ ၃ မေလးတိုင်းေဒသကီး သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီး(တိုင်းေဒသကီး သဘာဝေဘး စီ မံ ခ န့် ခွဲ မ  ေကာ် မ တီ ဥ က  ) ဦးမျ ိးသစ်  ှ င ့် အဖွဲ သည် ယမန်ေန့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခက ွဲ သပိတက ် ျင်းမိနယ် ကာညပ်

ဦးြမတ်ေလးဦး

ဗိုလ်မှးဝင်းလွင်ဦး

ရက်မတိုင်မီ ြပည်ေထာင်စု

ေနာက်ဆက်တွဲဇယားှင့်အတူ

ထီးလင်းမဲဆနယ်မှ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ဆက်လက်ေဆွးေွးကသည်။ အဆိုပါ ကိစှင့်စပ်လျ်း၍ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ့အင်အားဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု ဝန်ကီး ဦးသိန်းေဆွက ြပန်လည်ရင ှ ်းလင်းေဆွးေွးရာတွင် လတ်ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယမ ် ျား၏ ေဆွးေွးချက်တင ွ ပ ် ါဝင် သည့် အ ကံြပချက်များကိလ ု ည်း မှတသ ် ားထားရှ၍ ိ လိအ ု ပ် သည်များကို လိုက်နာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ တြခားေသာ အာဆီယံိုင်ငံများ နည်းတူ လက်ခက ံ ျင့သ ် းံု ိင ု ေ ် ရး လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ် များအားလုံးကလည်း

ေထာက်ခံကသည့်အတွက်

ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ် အစည်းအေဝးတွင် အြပည်ြပည် ဆိင ု ရ ် ာ အလုပသ ် မားေရးရာအဖွဲ (ILO) က ြပာန်းသတ်မတ ှ ် ထားသည့် အငယ်ဆုံးအသက်ြပာန်းချက်အမှတ် -၁၃၈ (၁၉၇၃)ကို ြမန်မာိင ု င ် က ံ လက်ခက ံ ျင့သ ် းံု ိင ု ေ ် ရးအတွက် အတည်ြပေပးိင ု ပ ် ါရန် တင်ြပအပ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်နာယကက အဆိုပါ ကိစှင့်စပ်လျ်း၍ အတည်ြပရန် လတ်ေတာ်၏ အဆုံးအြဖတ်ရယူ၍ လတ်ေတာ်ကသေဘာတူအတည်ြပ ေကာင်း ေကညာသည်။ ဒုတိယအကိမ် ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ် (၁၄)ကိမ် ေြမာက် ပုံ မ ှ န ် အ စည်း အေဝး (၁၁) ရက် ေ ြမာက် ေန့ကို ဒီဇင် ဘာ ၅ ရက်တင ွ ် ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေအာင်ရဲသွင်၊ေအးေအးသန့်(သတင်းစ်)

မျ ိးစီှင့် ေထာက်ပံ့ေငွကျပ် ၁၆၄ ဒသမ၅ သိန်း၊ ငလျင် ေဘးသင့်ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း ေလးေကျာင်းအတွက် တစ်ေကျာင်းလင် တစ်သန ိ ်းန်းြဖင့် စုစေ ု ပါင်းေလးသိန်းတို

ေကျးရွာ ေရစည်းခုဓ ံ မာုတ ံ င ွ ် ြပလုပသ ် ည့် ငလျင်ေဘးသင့်

ဥက ေခတမိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးမျ ိးွန့်ေအာင်က

အား

မိသားစုဝင်များအတွက် ေထာက်ပံ့ြခင်းအခမ်းအနားသို

ိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် လပ်ခတ်ခဲ့သည့် ေြမငလျင်ေကာင့်

စီမံခန့်ခွဲမ ဦးစီးဌာန တိုင်းဦးစီးမှး န်ကားေရးမှး

တက်ေရာက်၍ ငလျင်ေဘးသင်မ ့ သ ိ ားစုဝင်များှင့် ေတွဆုံ

မိနယ်အတွင်း

ပျက်စီးဆုံးံးမအေြခအေနများကို

ဦးေအးမင်းသူက မိနယ်သဘာဝေဘးစီမခ ံ န့်ခမ ဲွ  ေကာ်မတီ

ကာ ှစ်သိမ့်အားေပးစကား ေြပာကားသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပပီး

ငလျင်ေဘးသင့်ေနအိမ် ၁၇၇ အိမ်

ဥကထံ ေထာက်ပေ ့ံ ပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိေ ု နာက် မိနယ်သဘာဝေဘး စီမခ ံ န့်ခမ ွဲ ေကာ်  မတီ

အတွက် ကယ်ဆယ်ေရးပစည်း တစ်အိမ်ေထာင်လင် ၁၀

မေလးတိုင်းေဒသကီး ေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ

စိုးိုင်ဝင်း(သပိတ်ကျင်း)


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

မိမိတို၏ ဦးေှာက်ကို ပျက်စီးေစသည့် အေကာင်းရင်းများ ေကာင်းမွန် လူတ၏ ို ဦးေှာက်သည် စကဝဠာအတွင်း အထူးြခားဆုံး

မူးလဲသွား၍ အေရးေပဆရာဝန်ှင့် ြပသလိုက်ရသည်

ကိုယ်တိုင် ေဆးလိပ်မေသာက်ေသာ်လည်း အနီးအနား၌

များေသာအားြဖင့် အစ်နာကျင်ေနတတ်သည်။

ဖန်တီးချက်တစ်ခဟ ု ု ဆိ ု င ို သ ် ည်။ ှစသ ် န်းေပါင်းများစွာ

အထိ ြဖစ်ခဲ့ဖူးပါသည်။

ေဆးလိပ်ေသာက်သူများထံမှ မီးခိုးေငွများ ရှက်မိပါက

(၈) အိပ်စက်စ် မျက်ှာကို အုပ်ထားြခင်း

တေရွေရွ တိးု တက်ေြပာင်းလဲြဖစ်ေပမ၏ ရလဒ်တစ်ခု

ထိုနည်းတူ

လည်း အလားတူပင် ဦးေှာက်ကို ထိခက ို ေ ် စတတ်ပါသည်။

အိပစ ် က်အနားယူစ် မျက်ှာကို အုပထ ် ားြခင်းက

လည်း ြဖစ် သ ည် ။ အေလးချ ိန် အားြဖင့ ် တစ် ကီ လို မ ှ

စားေသာက်ေလ့မရှိဘဲ

တစ်ကီလိုခွဲအကားရှိပီး ထုထည်အေနြဖင့် ၁ ဒသမ ၆

ပီးေလ့ရေ ှိ ကာင်း၊ ေန့လယ်စာကျမှ အားပါးတရ သုံးေဆာင်

လီတာရှိသည့် ဦးေှာက်သည် မိမိတိုခာကိုယ်တစ်ခု

တတ်ေကာင်းြဖင့် နံနက်စာကို ေကာ်ဖီတစ်ခွက်ှင့် ပီးစီး

သည်။ ကိုယ်ခာ

လုံး ၏ ှစ်ရာခိုင်န်းသာ ရှိေသာ်လည်း စွမး် အင် ၂၀

လိုက်ြခင်းကို

မှန်မှန်ြပလုပ်သင့်ပါသည်။ က်ုပ်တို

ရာခိင ု  ် န်းကို အသုံးြပလျက်ရှိသည်။

ကံဆုံဖူးပါသည်။

က်ုပ်တို ေမွးဖွားစ်ကတည်းက ဦးေှာက်သည် ပါလာခဲ့သည်။

များေသာအားြဖင့်

ေကာ်ဖီခါးခါးတစ်ခွက်ှင့်သာ

ဂုဏ်ယူေနသည့် မိတ်ေဆွများှင့်လည်း

(၂) အသင့်သုံးေဆာင်ိုင်သည့် အစားအစာများကို

ဦးေခါင်းထဲ၌ အခေကးေငွတစ်ြပားမ မကုန်ရဘဲ အလို အေလျာက်

နံနက်စာကို

(၄)ေလ့ကျင့်ခန်း မြပလုပ်ြခင်း

ကာဗွနဒ ် င ုိ ေ ် အာက်ဆက ုိ ဓ ် ာတ်ေငွ ရှက်မကိ  ု ြမင်တ ့ က်ေစ

က်ုပ်တို၏ ကိုယ်ခာကို အစ်လပ်  ရာှ းမ ြပသင်ပ ့ ါ သန်စွမ်းေစရန်

ေလ့ကျင့်ခန်းများ

ပီး ေအာက်ဆဂ ီ ျင်ဓာတ်ေငွ ရှသွင်းမကို ေလျာ့နည်းေစ တတ်ပါသည်။

ကိုယ်ခာ ပိုမို

ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွ ရှသွင်းမ ေလျာ့နည်းြခင်း

ကျန်းမာသန်စွမ်းသည်ှင့်အမ က်ုပ်တို ဦးေှာက်၏

ေကာင့် ဦးေှာက်ကုိ ထိခက ုိ ေ ် စသည်အ ့ ကျ ိးဆက်များ

ေဆာင်ရက ွ မ ် များလည်  း ပိမ ု ေ ုိ ကာင်းမွနလ ် ာမည်ြဖစ်သည်။

ြဖစ်ေပေစတတ်သည်။

တစ်ချ ိန်က ကမာ့စစ်တရ ု င်ချန်ပယ ီ ြံ ဖစ်သူ ဂယ်ရက ီ က်

အလွန်အက ံ စားသုံးြခင်း

အထက်၌ ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း

ြမန်မာလိုေတာ့ အသင့်သုံးေဆာင်ိုင်ေစရန် ြပြပင်

ဦးေှာက်ှင့်ပတ်သက်၍ အထူးတလည် တန်ဖိုးမထား၊

ထားသည့် အစားအစာေတွေပါ့။ Processed food ေခ

စူပါကွနပ ် ျတာှင့် ယှ် ပိင်ေရးအတွက် ြပင်ဆင်ေလ့ကျင့်

မလိအ ု ပ်ဘဲ အလုပလ ် ပ ု က ် င ို ြ် ခင်း သိမ ု ဟုတ် ေကျာင်းစာ

ေပါ့ေပါ့တန်တန် မှတ်ယူကသည်။ သိရက်ှင့်ြဖစ်ေစ၊

အသင့်သုံးေဆာင်ိုင်ေစရန်

ြပြပင်ထားသည့်

စ်ကာလအတွင်း မာရသွန်ပိင်ပွဲအတွက် ေလ့ကျင့်ရန်

ကျက်မှတ်ြခင်းတိုက

မသိ၍ြဖစ်ေစ၊ က်ုပ်တိုသည် ဦးေှာက်ကို ထိခိုက်ေစ

အစားအစာများကို အလွနအ ် က ံ သုးံ ေဆာင်ြခင်းကလည်း

ကမ်းေြခရှိ အပန်းေြဖစခန်းတစ်ခု၌ သွားေရာက်တည်းခို

ေလျာ့နည်းေစုံမမက ဦးေှာက်ကိုလည်း ထိခိုက်

မည်လ ့ ပ ု ရ ် ပ်များကို အခါအားေလျာ်စာွ ြပလုပ် ကသည်။

ဦးေှာက်ကို ထိခိုက်ေစတတ်ပါသည်။ ဦးေှာက်အတွက်

အနားယူခဲ့ပါသည်။ ကမာ့အစွမ်းထက်ဆုံး ကွန်ပျတာှင့်

ေစတတ်ပါသည်။

အမှန်တကယ်အားြဖစ်ေစသည့်

အချ ိန်ကာြမင့်စွာ ယှ်ပိင်ိုင်ေရးဟူသည့် အကီးမားဆုံး

(၁၀)လံ့ေဆာ်မေပးသည်  ့ အေတွးအေခများကင်းမဲြ့ ခင်း

မိမိတို၏ ဦးေှာက်ကို ထိခိုက်ပျက်ြပားေစသည့်

အစားအစာများမှာ

အိုင်ဘီအမ်ကုမဏီ  ၏

Big Blue

ေခ

က ်ု ပ ် တို

ေနထို င ် မ ေကာင်း ြဖစ် ခ ျ ိန် တ ွ င ် ဦးေှာက်၏ထိေရာက်မကိ  ု

ိုးစင်းလှေသာ အေကာင်းရင်း ၁၂ ရပ်ကို ေအာက်တွင်

အသီးအှံများ၊

အခွံမာသီး/

စိနေ ် ခမ၊ အခက်ခဆ ဲ ုံး အလုပတ ် စ်ခက ု ို ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင်

စ်းစားေတွးေခြခင်းက က်ပ ု တ ် ၏ ို ဦးေှာက်ကို

ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည် -

အေစ့အဆန်များ၊ ငါး၊ အသားှင့် ဥများ ြဖစ်ကပါသည်။

ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရးအတွက် ကိုယ်ခာကျန်းမာသန်စွမ်းမ

အေကာင်းဆုံး ေလ့ကျင့်ေပးသည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်

သိုရာတွင်

ရှိေစရန် တစ်ေန့လင် ေလးနာရီကာအထိ ေလ့ကျင့်ခန်း

ြဖစ်သည်။ စ်းစားေတွးေခမကို လံ့ေဆာ်အားေပးမ

ြပလုပ်ခဲ့သည်ဟု အဆိုရှိသည်။

မရှြိ ခင်း သိုမဟုတ် နည်းပါးြခင်းကလည်း ဦးေှာက်ကို

(၁) နံနက်စာ မသုံးေဆာင်ြခင်း

ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊

စပါေရာ့သည်

(၉) မကျန်းမာစ် အလုပ်လုပ်ြခင်း

သိုြဖစ်၍ က်ုပ်တိုက

ယေန့ေခတ်၌

အသင့်သုံးေဆာင်ိုင်သည့်

မနက်ခင်း အိပရ ် ာမှ ိးု လာသည်အ ့ ချ ိန်တင ွ ် က်ပ ု ်

ရယ်ဒမ ီ တ ိ အ ် စားအစာများကို ြပင်ဆင်ထားပုက ံ စားပီးရင်း

တိ၏ ု ေသွးအတွင်းရှိ သကားဓာတ်မှာ တစ်ေန့တာအတွင်း

စားချင်စိတ် ြဖစ်လာေစရန် အေရာင်အေသွးစုံလင်စွာြဖင့်

အနိ မ ့် ဆုံး အေနအထား၌ ရှိ ေနတတ် သ ည် ။ သို ြ ဖစ် ၍

လှလှပပ

ရယ်ဒီမိတ်အစား

သကားအများအြပား စားသုံးြခင်းမှာ သင့်ေလျာ်မ

ေသွးအတွင်း သကားဓာတ်ကို ြမငတ ့် င်ေပးရန် က်ပ ု တ ် ို

အစာများ၌ သကားဓာတ်င ှ ့် ကစီဓာတ်အများအြပား ပါရှိ

မရှိေကာင်း စာအုပ်အများအြပား၌ အလွယ်တကူ ေတွရှိ

"တိတတ ် တ ိ ေ ် န ေထာင်တန်" သိမ ု ဟုတ် "Silence

နံနက်စာကို သုးံ ေဆာင်သင်သ ့ ည်။ ေသွးအတွင်း သကား

တတ်သည့်အေလျာက် ယင်းကဲ့သို အသင့်သုံးေဆာင်ိုင်

ိုင်သည်။ သကားအများအြပား စားသုံးပါက ပိုတိန်းှင့်

is golden" စသည်ြဖင့် ြမန်မာ၊ အဂလ  ပ ိ ် စကားပုမ ံ ျားက

ဓာတ်နမ ိ က ့် ျေနမသည် ဦးေှာက်၏ ဇီဝကမြဖစ်စ်တက ို ို

ေစရန် ြပြပင်ထားသည့် အစားအစာများကို အလွန်အက ံ

အြခားေသာ အာဟာရဓာတ် မ ျားအား စု ပ ် ယူ ြ ခင်း ကို

စကားေြပာြခင်းထက် စကားနည်းြခင်းက ပိမ ု အ ုိ ကျ ိးရှိ

ထိခိုက်ေစတတ်သည်။ နံနက်စာကို မစားသုံးြခင်းသည်

သုံးေဆာင်ြခင်းကလည်း ဦးေှာက်ကို ထိခိုက်ေစတတ်

အဟန့်အတားြဖစ်ေစတတ်ပါသည်။ ၎င်းြပင် ေသွးအတွငး်

ေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့ကပါသည်။ အမှန်စင်စစ် eာဏ်ရည်

ကမာေပရှိ အခက်အခဲအပ်ေထွးဆုံး ကွန်ပျတာဟု

သည်။

သကားဓာတ်ကိုလည်း အတက်၊ အဆင်း ြဖစ်ေစတတ်ရာ

eာဏ်ေသွးဆိင ု ရ ် ာ ေဆွးေွးေြပာဆိမ ု များ  ပုမ ံ န ှ ြ် ပလုပ်

မူးေဝသကဲသ ့ ို ခံစားရတတ်ပီး စိတပ ် င ို ်းလုပေ ် ဆာင်ချက်များ

ြခင်းက ဦးေှာက်၏ ထိေရာက်မ၊ အစွမ်းထက်မကို

ကိုလည်း ထိပါးေစတတ်ပါသည်။

ပိုမိုေကာင်းမွန်ေစပါသည်။

ဆိ ု င ို သ ် ည့် ဦးေှာက်ကို ထိခက ို ပ ် ျက်စီးေစိင ု သ ် ည်ဟု ဆိုရပါမည်။ မိမိ၏ လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးမှာ

ြပလုပ်ထားတတ်သည်။

ထိုြပင် အစားအေသာက်များကို

အလွန်အမင်း

စားသုံးြခင်းက ဦးေှာက်၏ ေသွးေကာများကို မာေကျာ များေသာ

အားြဖင့် နံနက်စာကို စားသုံးေလ့ မရှတ ိ တ်ပါ။ နံနက်ပင ို ်း

ေစကာ ဦးေှာက်၏ စွမ်းအားကို ေလျာ့ကျေစတတ်ပါသည်။ (၃) ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်း

(၅)သကား အများအြပားစားသုံးြခင်း

ကျံေစတတ်သည်ဟု အဆိုရှိသည်။ (၁၁) စကားေြပာ နည်းြခင်း

(၆) ေလထုညစ်ညမ်းမ

(၁၂) ဦးေှာက်ကို အနားမေပးြခင်း

က်ပ ု တ ် ၏ ို ဦးေှာက်သည် ခာကိယ ု အ ် စိတအ ် ပိင ု ်း

က်ုပ်တို ခာကိုယ်၌ အစ်ိုးကားေနသည့်

ုံးသိလ ု ာသည်အ ့ ခါလည်း အလျ်းသင်မ ့ သ ှ ာ နံနက်စာကို

ေဆးလိ ပ ် ေသာက် ြ ခင်း ၏ မေကာင်း ေကာင်း ကို

များအနက် ေအာက်ဆဂ ီ ျင်ဓာတ်ေငွကို အများဆုံးအသုံးြပ

အစိ တ ် အ ပို င ်း တစ် ခု ြ ဖစ် သ ည့်

ြဖစ်သလို စားေသာက်တတ်သည်။ မနက်စာ မစားြဖစ်

စာအုပ်အများအြပား၌ အလွယ်တကူ ေတွရှိိုင်ပါသည်။

သည့အ ် စိတအ ် ပိင ု း် တစ်ခြု ဖစ်သည်။ သန့်ရင ှ း် လတ်ဆတ်မ

အမဲတေစ အလုပ်လုပ်ေနတတ်ရာ အနည်းဆုံးေတာ့

သည့် ေန့ရက်က ပိုများသည်ဟု ဆိ ု င ုိ ပ ် ါသည်။ တစ်ေန့

ေဆးလိပေ ် သာက်ြခင်းသည် ဦးေှာက်ကုိ ထိခက ုိ ေ ် စသည့်

မရှသ ိ ည်ေ ့ လကို ရှသွင်းြခင်းက ဦးေှာက်သို ေအာက်ဆဂ ီ ျင်

အနားယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ အစ်အမဲ အလုပ်လုပ်

အလုပ်ကိစြဖင့် ေလဆိပ်သို ေရာက်ရှိေနစ် သတိလစ်

အြပင် ဦးေှာက်ကိုလည်း ကျံေစတတ်ပါသည်။ မိမိ

စီးဝင်မကိ  ု ေလျာ့ပါးေစပီး ဦးေှာက်၏ စွမ်းေဆာင်င ို မ ် ကိ  ု

ေနြခင်း မှ ေခတ အနားယူ ြ ခင်း ၊ တရား မှ တ ် ြ ခင်း ၊

ကျဆင်းေစတတ်သည်။

ဝါသနာတစ်ခုခုကို ပျ ိးေထာင်ြခင်း၊ အိမ်ေမွးတိရစာန်

"တိတ်တိတ်ေန ေထာင်တန်" သိုမဟုတ် "Silence is golden" စသည်ြဖင့် ြမန်မာ၊ အဂလိပ် စကားပုံများက

အလုံပိတ်အခန်းအတွင်း

တစ်ေနကုန် ေနထိင ု အ ် လုပလ ် ပ ု ြ် ခင်းကလည်း အလားတူပင်

ေမွးြမြခင်းတို ြပလုပ်သင့်ပါသည်။

ဆိုးရွားေစတတ်သည်။

က်ပ ု တ ် ို ဦးေှာက်၏ အားနည်းချက်တစ်ရပ်ရရ ှိ ာ

(၇) အအိပ်အေန နည်းပါးြခင်း

ယင်းကိုယ်ယင်း မေစာင့်ေရှာက်ိုင်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

ပိုမိုအကျ ိး

က်ုပ်တို အိပ်စက်နားေနသည့်အခါ ဦးေှာက်ကို

ထိုအတွက် က်ုပ်တို၏ အကူအညီကို လိုအပ်ပါသည်။

အနားေပးထားရာ ေရာက် ပ ါသည် ။ သို ြ ဖစ် ၍ အချ န ိ ်

က်ပ ု တ ် ၏ ို ဦးေှာက် အစ်ကျန်းမာသန်စမ ွ ်းေနေစရန်

ရှိေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့ကပါသည်။ အမှန်စင်စစ် ဉာဏ်ရည်

ကာြမင့်စွာ အိပ်စက်အနားယူြခင်းမရှိပါက ဦးေှာက်၏

ဂုတစိက ု ေ ် စာင်ေ ့ ရှာက်ရမည်မှာ က်ပ ု တ ် ၏ ို တာဝန်

ဆဲလမ ် ျား ေသဆုံးမကို အားေပးတတ်ပါသည်။ ခာကိယ ု ၏ ်

သာ ြဖစ်ေတာ့သည်။

အြခားေသာအစိတ်အပိုင်းများ

Ref:

စကားေြပာြခင်းထက် စကားနည်းြခင်းက

ဉာဏ်ေသွးဆိင ု ရ ် ာ ေဆွးေွးေြပာဆိမ ု များ  ပုမ ံ န ှ ြ် ပလုပြ် ခင်းက ဦးေှာက်၏ ထိေရာက်မ၊ အစွမး် ထက်မကိ  ု ပိမ ု ေ ုိ ကာင်းမွန်

ထိခိုက်၍ ြပန်လည်

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၃ ရန်ကုန်(သီလဝါ) - ေရနီ - ရန်ကုန် (သီလဝါ) ကွန်တိန်နာရထားေြပးဆွဲရန် ပိေ ု ဆာင်ေရးှင့် ဆက်သယ ွ ေ ် ရးဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့မီးရထားှင့် Best Eternity Recycle Pulp and Paper Co., Ltd. တို ကား စာချပ်ချပ်ဆြုိ ခင်း အခမ်းအနား ကို ယေန့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ြမန်မာ့မီးရထားုံးချပ် အစည်း အေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ အခမ်းအနားတွင် ြမန်မာ့မီးရထား ဦးေဆာင်န်  ကားေရးမှး ဦးဘြမင့က ် အမှာစကား ေြပာကားသည်။ ထိေ ု နာက် ြမန်မာ့မီးရထား ဦးေဆာင်န်  ကားေရးမှးှင့် Best Eternity Recycle Pulp and Paper Co., Ltd. ၏ မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာတိုက ှစ်ဦး သေဘာတူစာချပ်ကုိ ချပ်ဆုိ ကသည်။ ယင်းေနာက် Best Eternity Recycle Pulp and Paper Co., Ltd. တာဝန်ရသ ှိ တ ူ စ်ဦးက ေကျးဇူးတင်စကား ေြပာကား သန့်ေဇာ်

- Dr Rajen M. "12 steps to damage your

ေကာင်းမွန်သန်စွမ်းရန် မခက်ခဲလှေသာ်လည်း ဦးေှာက်

brain." New Straits Times 31 Jan. 2010.

ကိုယ်တိုင်ထိခိုက်သည့်အခါ ယင်းနာကျင်မှ  င့် ြပန်လည်

- Maung Koung Mon. “သင်၏ဦးေှာက်ကို

ေကာင်းမွန်ေစသည့် လုပ်ငန်းစ်ကို သတင်းပိုမအပိ  ုင်း၌

ပျက်စီးေစသည့် အေကာင်းအရင်း(၁၂)ရပ်”.

အားနည်းတတ်သည်။ ထိခိုက်ထားသည့် ဦးေှာက်မှာ

အြပင်စီးမဂဇင်း: May 2011.

ရန်ကုန် (သီလဝါ)-ေရနီ-ရန်ကုန် (သီလဝါ) ကွန်တိန်နာရထားေြပးဆွဲရန် စာချပ်ချပ်ဆို

သည်။

ဦးေှာ က် သ ည်

မနက်ြဖန် မွန်းတည့်ချ ိန်အထိ ခန့်မှန်းချက် ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၃ ပဲခူးတိင ု ်းေဒသကီး၊

ရန်ကန ု တ ် င ို ်း

ေဒသကီး၊ ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသကီး၊ တနသာရီတင ို ်းေဒသကီး၊ ရှမ်းြပည် နယ်ှင့်

ကယားြပည်နယ်တိုတွင်

ေနရာကွကက ် ျား မိးု ရွာမည်။ ရွာရန် ရာန်း ၈၀ ြဖစ်သည်။ ကျန်တင ို ်းေဒသ ကီးှင့် ြပည်နယ်တတ ုိ င ွ ် တိမအ ် သင့် အတင့် ြဖစ်ထွန်းမည်။ မိုး/ဇလ


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

ရခိုင်ြပည်နယ် တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး အေထာက်အကူြပေကာ်မတီ ညိင်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၃ ရခိုင်ြပည်နယ် တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး အေထာက်အကူြပေကာ်မတီဥက၊ အမျ ိးသားလတ်ေတာ် ဒုတယ ိ ဥက ဦးေအးသာေအာင် ဦးေဆာင်သည့် ေကာ်မတီ၏ အပီးသတ်အစီရင်ခစ ံ ာ ေရးသားိင ု ေ ် ရးအတွက် ည ိ င်  းအစည်းအေဝးကို ယေန့ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ေရးရာေဆာင် (I-20)၌ ကျင်းပသည်။ အစည်းအေဝးသို ရခိင ု ြ် ပည်နယ်တည်ငိမေ ် အးချမ်းေရး အေထာက်အကူြပ ေကာ်မတီဒုတိယဥက

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ေဒါက်တာေဖြမင့ ် င ှ ် ့ အတွငး် ေရးမှး ြပည်ေထာင်စအ ု စိးု ရအဖွဲ ုးံ ဝန်ကီးဌာန ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးတင်ြမင့်တို တက်ေရာက်ကပီး ေကာ်မတီ၏ အပီးသတ်အစီရင်ခံ စာေရးသားိင ု ေ ် ရးအတွက် အချက်အလက်များကို ည ိ င်  းေဆွးေွးခဲ့ ကသည်။ သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး သူရ ဦးေအာင်ကို ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသံအမတ်ကီး Dr. Luan Thuy Duong အား လက်ခံေတွဆုံ ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး သူရဦးေအာင်ကသ ို ည် တာဝန်ပီးဆုးံ ၍ ြပန်လည်ထက ွ ခ ် ွာ ေတာ့မည့် ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသံအမတ်ကီး Dr. Luan Thuy Duong အား ယေန့ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံေတွဆုံသည်။ ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာေဆွးေွး ေတွဆုံစ် သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဆိုင်ရာကိစရပ်  များှင့် စပ်လျ်း၍ ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေကျာ်တင်

ေနာ်ေဝိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီးအား လက်ခံေတွဆုံ ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၃ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဦးေကျာ်တင်သည် ေနာ်ေဝိုင်ငံြခားေရး ဝန်ကီးဌာန ဒုတယ ိ ဝန်ကီး Ms. Marianne Hagen အား ယေန့ နံနက် ၈နာရီခတ ွဲ င ွ ် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ိင ု င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီး ဌာန၌ လက်ခံေတွဆုံသည်။ ေတွဆုစ ံ ် ြမန်မာ-ေနာ်ေဝ ှစ ် င ုိ င ် ဆ ံ က်ဆေ ံ ရးှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် ြမ  ငတ ့် င်ေရး၊ ဒီမက ုိ ေရစီအသွငက ် းူ ေြပာင်းေရး၊ ငိမ်းချမ်းေရးှင့်အမျ ိးသားြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် ြမန်မာိုင်ငံ၏ကိးပမ်းမများအား ကူညပ ီ ပ ့ံ းုိ ေရးှငပ ့် တ်သက်၍ ေဆွးေွးခဲ့ ကသည်။ ထိြု ပင် ရခိင ု ြ် ပည်နယ်၏ ေနာက်ဆးံု ြဖစ်ေပ တိးု တက်မအေြခ  အေန များှင့် ှစ်ိုင်ငံအကျ ိးတူကိစရပ်  များကိုလည်း ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် အဆိုပါ ေနာ်ေဝကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအားေနြပည်ေတာ်ရှိ Park Royal ဟိုတယ်၌ အလုပ်သေဘာေန့လယ်စာြဖင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

ပထမအကိမ် ြမန်မာ-ေနာ်ေဝ ှစ်ိုင်ငံိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနများအကား ေဆွးေွး ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၃ ပထမအကိမ် ြမန်မာ-ေနာ်ေဝ ှစ်ိုင်ငံိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနများအကား ေဆွးေွးပွက ဲ ုိ ယေန့တင ွ ် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ိင ု င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီးဌာန၌ ကျင်းပသည်။ အဆိုပါ ေဆွးေွးပွဲကိုိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိုးဟန်ှင့် ေနာ်ေဝိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး Ms. Marianne Hagen တိုက ဦးေဆာင်ကျင်းပခဲ့ကသည်။ ေဆွးေွးပွတ ဲ င ွ ် ှစ ် င ုိ င ် ဆ ံ က်ဆေ ံ ရးတိးု ြမငေ ့် ရး၊ ကုနသ ် ယ ွ ေ ် ရးှင့် ရင်းှီး ြမပ်မ ှံ ၊ ဆက်သယ ွ ေ ် ရး၊ လပ်စစ်င ှ ့် စွမ်းအင်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ေရးှင့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမှ  င့် ပတ်ဝန်းကျင်ကတိ ု င ှ စ ့် ပ်လျ်း၍ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက ွ မ ် များကိ  ု ြပန်လည်သးံု သပ်ကာ ဆက်လက်တးုိ ချဲိင ု မ ် ည့် နည်းလမ်း များအေပ အြမင်ချင်းဖလှယ်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်က ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိုးရက ဦးစားေပးေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရသ ှိ ည့် ကများ၊ ငိမ်းချမ်းေရး ှင့် အမျ ိးသားြပန်လည်သင်ြ့ မတ်ေရးအတွက် အစိးု ရ၏ ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ မ ်  များှင့် ရခိင ု ြ် ပည်နယ်တင ွ ် ြဖစ်ေပတိုးတက်မအေြခအေနတိ  က ု လ ို ည်း ရှင်းလင်း အသိေပးခဲ့သည်။ ထိုြပင် ကုလသမဂ၊ အာဆီယံှင့် အာရှ-ဥေရာပ အစည်းအေဝးစသည့် ေဒသတွင်းှင့် ိုင်ငံတကာေဆွးေွးပွဲများတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ တိုးြမင့် ေရးကိစရပ်  များှင့်ပတ်သက်၍လည်း အြမင်ချင်းဖလှယ်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ သတင်းစ်

ငလျင်ေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ အသိပညာေပးေဟာေြပာ

တပ်ကုန်း ဒီဇင်ဘာ ၃ ေနြပည်ေတာ် တပ်ကုန်းမိနယ် အမှတ(် ၁)အေြခခံပညာ အထက်တန်း ေကျာင်းတွင် ငလျင်ေဘးအရာယ် ဆိင ု ရ ် ာ အသိပညာေပးေဟာေြပာြခင်း ှင့် သဏာန်တူ ဇာတ်တက ို ေ ် လ့ကျင့် ြခင်းအခမ်းအနားကို ယေန့ နံနက် ၉ နာရီခွဲက ကျင်းပသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ဥတရ ခိုင် ေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲ မဦးစီးဌာန ခိင ု ဦ ် းစီးမှး ဦးဖိးေဝဝင်း က ငလျင်ေဘးအရာယ်င ှ ့် ပတ်သက် ၍ ေဆာင်ရန်/ေရှာင်ရန်များ ရှငး် လင်း ေဟာေြပာပီး သဘာဝေဘးအရာယ် ြဖစ်လာလင် ရှာေဖွကယ်ဆယ်ြခင်း၊ လူနာသယ်ယြူ ခင်း၊ ပတ်တီးစည်းြခင်း၊ ကျန်းမာေရးေစာင့် ေရှာက်ေပးြခင်း လုပ်ငန်းများအား ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၂၅ဝ က သဏာန်တူ ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်ကသည်။ တင်စိုးလွင်


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

လူငယ်ဘက်စုံဖွံဖိးေရးပွဲေတာ်(မေကွး) ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိုင်ေရးအတွက် ဦးစီးေကာ်မတီညိင်  းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်

လည်းေကာင်း

ပတ်သက်သည့် အသိပညာေပးမများ

ဘက်စုံဖွံဖိးေရး

ပိင်ပွဲများတွင် ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့သည့်

ဖွံဖိးေရးပွဲေတာ်(မေကွး) ေအာင်ြမင်

လူငယ်ဘက်စဖ ံု ံွ ဖိးေရးပွေ ဲ တာ်(မေကွး)

ဒီဇင်ဘာ ၃

၂၀၁၈ ခုှစ်တွင်

ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပိင ု ခ ် ပ ဲ့ ါေကာင်း၊

ကိလ ု ည်း ထည့သ ် င ွ ်းေဆာင်ရက ွ သ ် င့ပ ် ါ

ေအာင်ြမင်စာွ ကျင်းပိင ု ေ ် ရးအတွက်

လူငယ်များ၏

အေတွအ ကံှင့်

စွာ ကျင်းပိင ု ေ ် ရးအတွက် စီစ်ေဆာင်

ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်မှ ၁၆ ရက်အထိ

ယခုလူငယ်ဘက်စုံဖွံဖိးေရးပွဲေတာ်

ေကာင်း။

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနမှ အေြခခံပညာ

လုပ်ေဆာင်ခဲ့မများကို မေဝေပးသွား

ရွကထ ် ားသည့က ် စ ိ ရပ်  များ၊ ဆက်လက်

သုံးရက်တာ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ရာ

(မေကွး)ကို ပိမ ု ေ ို ကာင်းမွနစ ် ွာ ကျင်းပ

ေကျာင်းများအြပင်

နည်းပညာှင့်

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ပညာေရးဝန်ကီး

ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားရမည့် ကိစရပ်  များှင့်

ပွဲေတာ်ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပိုင်ေရး

သွားိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်သွားရမည်

သက်ေမွးပညာ အထက်တန်းေကျာင်း

ဌာနအေနြဖင့် နည်းပညာှင့် သတင်း

ေဆွးေွးဆုံးြဖတ်ရမည့် ကိစရပ်များ

အတွက် ဦးစီးေကာ်မတီည ိ င်  းအစည်း

ြဖစ်ပီး လူငယ်များဖွံ ဖိးေရးအတွက်

သီးအေနြဖင့်

များှင့် စက်မ လက်မသိ  ပေ ံ ကျာင်းများ

အချက်အလက်ဆိုင်ရာ

ကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

အေဝးကို ယေန့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင်

ကစုထ ံ ည့သ ် င ွ း် ကျင်းပိင ု ရ ် န်လည်း

ရည်ရွယ်စ်းစားကာ

သက်ဆိုင်ရာ

ကလည်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သွား

ပတ်သက်၍လည်း ပါဝင်ြပသသွားမည်

ေနြပည်ေတာ်ရိှ ြပန်ကားေရးဝန်ကီး

ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ကအလိုက် စီစ်ေဆာင်ရွက်ေပး

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ အဆိုပါေကျာင်း

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

ဆပ်ေကာ်မတီအလိုက် တာဝန်ရှိသူ

ဌာန စုေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

လူငယ်များဖွံဖိးေရးကို

ရည်ရွယ်

ေစလိုပါေကာင်း၊ ပွဲေတာ်၏ အသိ

များက အသိပညာေပးြပခန်းများကို

အေနြဖင့် ပွေ ဲ တာ်တင ွ ် အသိပညာေပး

များက ပွေ ဲ တာ်ကျင်းပိင ု ေ ် ရးအတွက်

ကသစ်များကိုလည်း

ပညာေပးြပခန်းများတွငလ ် ည်း လူငယ်

လည်း

ပါဝင်ြပသသွားမည်ြဖစ်ပါ

ြပခန်းများအြပင် လူငယ်င ှ ့် သက်ဆင ို ်

ကအလိက ု ် စီစ်ေဆာင်ရက ွ ထ ် ားမ

တက်ေရာက်

သည့်

အစည်းအေဝးသို ြပည်ေထာင်စု

ထိုေကာင့် ဆပ်ေကာ်မတီအသီး လူငယ်များအတွက်

ကှင့်

ယင်းေနာက်

သက်ဆိုင်ရာ

ေဆာင်ရွက်သွားသင့်ပါ

များ စိတဝ ် င်စားမရှသ ိ ည့် လူငယ်များ

ေကာင်း၊ ထိုအတွက် ကိတင်စီစ်မ

သည့် စကားဝိုင်းများကိုလည်း ပါဝင်

များကို

ဝန်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့ ် င ှ ့် ေဒါက်တာ

ေကာင်း၊

လူငယ်ဘက်စုံဖွံဖိးေရး

အတွက် အကျ ိးရှိေစမည့် ကသစ်

များကို

ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း

တက်ေရာက်လာသူများက အေထွေထွ

မျ ိးသိမ်းကီး၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

ပွဲေတာ်များမှရရှိသည့် အေတွအ ကံ

များကို ေဖာ်ထတ ု ေ ် ဆာင်ရက ွ သ ် ွားေစ

ေကာင်း။

ေြပာကားသည်။

ေဆွးေွးတင်ြပကသည်။

ဝန်ကီး ချပ် ေဒါက်တာ ေအာင်မိုးညိ၊

များသည်

လိုပါေကာင်း။

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတယ ိ ဝန်ကီး

အေထာက်အပံြ့ ဖစ်ေစသည့အ ် ြပင် ၎င်း

လူငယ်များအတွက် စကားဝိုင်း

စက် မ ေတာ် လ ှ န ် ေရးှ င့ ် ပတ် သ က်

ကျင်းပေရးဦးစီး

ထိုေနာက် ပွဲေတာ်ကျင်းပေရး

ဦးေအာင်လထ ှ န ွ း် ၊ မေကွးတိင ု ်းေဒသကီး

တိ၏ ု ဘဝအတွက် ခွနအ ် ားြဖစ်ေစရန်

ေဆွးေွးပွဲများ ကျင်းပရာတွင်လည်း

သည့် အသိပညာေပးအစီအစ်ကို

ေကာ်မတီ ဒုတိယဥက(၂) မေကွး

ဦးစီးေကာ်မတီဥက ြပည်ေထာင်စု

ဝန်ကီးများ၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊

ရည်ရွယ်ပါေကာင်း။

လူငယ်များ

လည်း

ထည့်သွင်းကျင်းပသွားမည်

တိင ု ်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာ

ဝန်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့က ် နိဂးံု ချပ် အမှာစကားေြပာကားသည်။

န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ မေကွးတိင ု ်း

ထည့်သွင်း

ကသစ်များ ေဖာ်ထုတ်

ပွဲေတာ်(မေကွး)

လူ င ယ် မ ျားဖွံ ဖိးမ ကို

ယေန့ေခတ်

ေဆာင် ရ ွ က ် လ ျက် ရ ှိ ပ ါ

ပွဲေတာ်တွင်

စိတ်ဝင်စားမရှိသည့်၊

စတုတေြမာက်

ရှင်းလင်းေြပာကား ယင်းေနာက်

လူငယ်များသည်

လူငယ်များကိယ ု တ ် င ို ် ပါဝင်ေဆွးေွး

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ နည်းပညာကှင့်

ေအာင်မိုးညိက တိင ု ်းေဒသကီးအစိုးရ

ေဒသကီးအစိုးရအဖွဲမှ တာဝန်ရှိသူ

သတင်းအချက်အလက်င ှ ့် နည်းပညာ

ခွငရ ့် သ ှိ ည့် စကားဝိင ု ်းများကို ေဆာင်

သက်ဆိုင်သည့် အသိပညာေပးမများ

အဖွဲအေနြဖင့် ပွဲေတာ်ေအာင်ြမင်စွာ

များ တက်ေရာက်ကသည်။

ကကို

ရွက်သွားေစလိုေကာင်း၊

အြပင်

ကျင်းပိုင်ေရးအတွက်

စိတ်ဝင်စားမများသည့်

သိုမှသာ

ကစုံ ထည့်သွင်းကျင်းပ

အတွက် သတင်းအချက်အလက်ှင့်

လူငယ်များအတွက်

အစည်းအေဝးတွင်

လူငယ်

နည်းပညာဆိုင်ရာ အသိပညာေပးမ

လူငယ်ဘက်စုံဖွံဖိးေရး

ဘက်စုံဖွံဖိးေရးပွဲေတာ်

(မေကွး)

များကိလ ု ည်း ပွေ ဲ တာ်တင ွ ် ထည့သ ် င ွ ်း

အကျ ိးေကျးဇူးများစွာ

ေဆာင်ရွက်သွားကရမည်

ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ကျင်းပေရး

ဦးစီးေကာ်မတီဥက

ြဖစ်ပါ

ရည်ရွယ်သည့် ပွဲေတာ်မှ ရရှိိုင်မည်

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု

ေကာင်း၊ နည်းပညာှင့်ပတ်သက်၍

ဝန်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့်က လူငယ်

အသိပညာေပးရာတွင်

ဘက်စဖ ံု ံွ ဖိးေရးပွေ ဲ တာ် (ရန်ကန ု )် ကို

ေြပာင်းလဲသုံးစွဲမှ  င့် သက်ဆိုင်သည့်

၂၀၁၇ ခုစ ှ တ ် င ွ လ ် ည်းေကာင်း၊ လူငယ်

အသိပညာအြပင် ေြပာင်းလဲသုံးစွလ ဲ ာ

ဝန်ကီးဌာန

ဘက်စဖ ုံ ွံဖိးေရးပွေ ဲ တာ် (မေလး)ကို

သည့်

ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီးက

ယူနီကုတ်

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာှင့်

ပါဝင်ြပသသွားမည် ထိုေနာက်

ကျင်းပေရးဦးစီး

ေကာ်မတီ ဒုတယ ိ ဥက(၁) ပညာေရး ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး လူငယ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဟန်ေဇာ် ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်းရှိ လမ်းှင့် တံတားဖွံ ဖိးတိုးတက်ေရး ေဆာင်ရွက်ေနမ ကည့်စစ်ေဆး ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၃ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

မိေရှာင်လမ်း ေဖာက်လုပ်ေနမှင့် အဆိုပါလမ်းေပတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

တည်ေဆာက်မည့် တံတားလျာထားေနရာတိုကို ကည့်

ဦးဟန်ေဇာ်သည် ယေန့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရှမ်းြပည်နယ်ရှိ

စစ်ေဆးပီး ေသာ်တာဝင်းေဆာက်လပ ု ေ ် ရးကုမဏီ  မှ B.O.T

တာချ ီလိတ် - တာေလ - ပါလ ိး - ကျ ိင်းလတ်လမ်း အေြခ

စနစ်ြဖင့်

အေနကို ကည့်စစ်  ေဆးသည်။

ကျ ိင်းတုံလမ်းကို လမ်းတစ်ေလာက် ကည့်စစ်  ေဆး

ကည့်စစ်  ေဆး

ေဆာင်ရွက်ေနေသာ

သည်။

ထိေ ု နာက် ြမန်မာ - လာအို ှစ ် င ို င ် ခ ံ ျစ်ကည်ရင်းှီးမ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးက

တာေလ - မိုင်းြဖတ်-

သတ်မှတ်အချ ိန်မီ ပီးစီးေရး

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့်

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် ကျ ိင်းတုံမိ

ကုန်စည်စီးဆင်းမ ြမန်ဆန်ေရးအတွက် အဓိကကျသည့်

နယ် ကျ ိင်းတုံေလယာ်ကွင်းလမ်းေပ ၌ တံတားဦးစီး

ြမန်မာ - လာအို ချစ်ကည်ေရး မဲေခါင်ြမစ်ကူးတံတားကို

ဌာန

ကည့်စစ်ေဆးပီး တာဝန်ရှိသူများက တံတားဆိုင်ရာ

တိုးချဲတည်ေဆာက်ေနမကို ကည့ ် စစ်  ေဆးပီး တာဝန်ရှိ

အချက်အလက်များကို ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ ြပည်ေထာင်စု

သူများကို တည်ေဆာက်ေရးလုပင ် န်းများ သတ်မတ ှ အ ် ချ ိန်မီ

ဝန်ကီးက လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကို မှာကားသည်။

ပီးစီးေရးှင့်

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးသည် တာေလ

တံတားအထူးအဖွဲ(၁၂)မှ

တံတားေဟာင်းအား

အရည်အေသွးြပည့်မီေရး

ေဆာင်ရွက်ရန် မှာကားသည်။

စနစ်တကျ သတင်းစ်

မူးယစ်ေဆးဝါးအရာယ်

ရှင်းလင်းတင်ြပကပီး

နိဂုံးချပ်အမှာစကားေြပာကား

လူငယ်ဘက်စုံဖွံဖိးေရးပွဲေတာ်

လုပ်ငန်း

ကို ြမန်မာလူငယ်များ၏ အသိပညာ၊

ဆိုင်ရာ၊ လူငယ်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ၊

ေကာ်မတီများဖွဲ စည်းကာ သက်ဆင ုိ ရ ် ာ

အတတ်ပညာှင့် ကျင့ဝ ် တ်တန်ဖိုးအပါ

ယာ်စည်းကမ်း၊

ကအလိုက်

စီစ်ေဆာင်ရွက်

အဝင် ကာယ၊ eာဏ၊ စာရိတ၊ မိတ၊

ဆိုင်ရာ၊ လူငယ်များ အသက်အရွယ်

ထားမများှင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ်

ေဘာဂ ဗလငါးတန် ြမင့်တင်ေပးိုင်

အလိုက် လူေနမဘဝဆိုင်ရာှင့် ဂိမ်း

သွားရမည့်ကိစရပ်  များကို ရှင်းလင်း

ေရးှင့် အနာဂတ် ြမန်မာ့လူ့ေဘာင်

အရာယ်ဆင ို ရ ် ာ အသိပညာေပးမများ

ေြပာကားသည်။

အဖွဲအစည်းအား

လမ်းစည်းကမ်း

ကို ထည့်သွင်းကျင်းပသွားေစလိုပါ

လူငယ်များ၏

ထိေ ု နာက် ဦးစီးေကာ်မတီ တွဖ ဲ က်

အေတွးအြမင်ေကာင်းများြဖင့် တည်

အတွငး် ေရးမှး(၁) ြပန်ကားေရးှင့်

ေဆာက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး

နည်းပညာကှင့်

ြပည်သ့ူ ဆက်ဆေ ံ ရးဦးစီးဌာန န်ကား

အတွက်

ပတ်သက်၍ ိုင်ငံတကာနည်းပညာ

ေရးမှးချပ် ဦးရဲင ုိ က ် လူငယ်ဘက်စံု

ေကာင်း သိရသည်။

ေကာင်း။ ထိုြပင်

ရည်ရွယ်ကျင်းပြခင်းြဖစ် သတင်းစ်


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

အုလက်ရာပစည်းများအား ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် ထားသိုြခင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ ေသာ အုလက်ရာပစည်းများအား ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် ထားသိုြခင်းဆိုင်ရာ စီမံ ခန့်ခမ ွဲ ှ  ငစ ့် ပ်လျ်း၍ ကံေတွလာိင ု သ ် ည့် ြပဿနာများ၊ ရင်ဆင ို ေ ် ြဖရှင်းိင ု မ ် ည့် နည်းလမ်းများှင့် အ ကံeာဏ်များ မေဝရရှ ိ င ုိ မ ် ည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကား သည်။ ထိေ ု နာက် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး သူရဦးေအာင်က၊ုိ ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးကည်မင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲများ၊

အာဆီယံအေထွေထွအတွင်းေရးမှးချပ်ုံးမှ

တာဝန်ရှိသူများ၊ ြပတိုက်ဆိုင်ရာ ြပည်တွင်း ြပည်ပ ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။ ဝိုင်းဝန်းအ ကံြပ ယင်းေနာက် အာဆီယ ံ င ို င ် မ ံ ျားမှ ကိယ ု စ ် ားလှယမ ် ျားက သက်ဆင ို ရ ် ာိင ု င ် ံ အလိက ု ် ပန်းချ ီများှင့် အဝတ်အထည်ြဖင့် ြပလုပထ ် ားေသာ အုလက်ရာပစည်း များ ထိနး် သိမး် ရာတွင် ကံေတွရေသာ အခက်အခဲများကို အကျ်းချပ် တင်ြပ ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ

အခန်းကသည် ိုင်ငံများအတွက် ယ်ေကျးမအချက်အချာ ဗဟိုဌာနတစ်ခု

အာဆီယံိုင်ငံများရှိ ြပတိုက်များတွင် ထိန်းသိမ်းထားရှိသည့် ပန်းချ ီများှင့်

အြဖစ် ပိမ ု အ ုိ ေရးပါလျက်ရပ ိှ ါေကာင်း၊ ြပတိက ု မ ် ျားတွင် ထိနး် သိမး် ထားရှသ ိ ည့်

အဝတ်အထည်ြဖင့် ြပလုပ်ထားေသာ အုလက်ရာပစည်းများအား ထိန်းသိမ်း

ပန်းချ ီများှင့် အဝတ်အထည်ြဖင့် ြပလုပထ ် ားေသာ အုလက်ရာပစည်းများသည်

ြခင်းှင့် ထားသိြု ခင်းဆိင ု ရ ် ာစီမခ ံ န့်ခမ ွဲ  ေဆွးေွးပွက ဲ ို ယေန့ နံနက် ၉ နာရီခတ ွဲ င ွ ်

ထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်ေသာ ဝတပစည်းများြဖစ်ပီး အထူးနည်းလမ်းများြဖင့်

ေနြပည်ေတာ်ရှိ မဂလာသီရိဟိုတယ်၌ ကျင်းပသည်။

ဂုစက ို ထ ် န ိ ်းသိမ်းရန် လိအ ု ပ်ပါေကာင်း၊ ိင ု င ် တ ံ စ်င ို င ် ၏ ံ ယ်ေကျးမအေမွအှစ်

ေဆွးေွးပွဲတွင် သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု

ကယ်ဝမများကို ြပတိုက်များမှတစ်ဆင့် သိရှိိုင်ပါေကာင်း၊ ယခုေဆွးေွးပွဲမှ

ဝန်ကီး သူရဦးေအာင်ကက ို အဖွငအ ့် မှာစကားေြပာကားရာတွင် ြပတိက ု မ ် ျား၏

အာဆီယ ံ င ုိ င ် မ ံ ျား၏ ြပတိက ု မ ် ျားရှိ ပန်းချ ီများှင့် အဝတ်အထည်ြဖင့် ြပလုပထ ် ား

ကပီး တင်ြပချက်များအေပ ဝိုင်းဝန်းအ ကံြပေဆွးေွးကသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ အာဆီယံယ်ေကျးမှင့် ြပန်ကားေရးေကာ်မတီ၏ စီမံကိန်း တစ်ခြု ဖစ်သည့် အဆိပ ု ါေဆွးေွးပွက ဲ ို ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ် ပီး ပန်းချ ီများှင့် အဝတ်အထည်ြဖင့် ြပလုပထ ် ားေသာ အုလက်ရာပစည်းများှင့် ပတ်သက်၍ ထိန်းသိမ်းေရးနည်းစနစ်များှင့် စီမခ ံ န့်ခမ ွဲ ဆိ  င ု ရ ် ာ ကိစရပ်  များကို ေဆွးေွးြခင်း၊ စာတမ်းများ ဖတ်ကားြခင်းတိုကို ေဆာင်ရွက်သွားကမည်ြဖစ် ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာမျိးသိမ်းကီး (၁၉)ကိမ်ေြမာက် အာရှသိပံေကာင်စီညီလာခံဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတက်ေရာက် ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၃ (၁၉)ကိမေ ် ြမာက် အာရှသပ ိ ံေကာင်စီညီလာခံ (Science Council Asia - SCA) ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယေန့နံနက် ၉ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ Grand Amara Hotel ပင်းယခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ ရည်မှန်းချက်များ ြပည့်မီိုင်ရန် အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာမျ ိးသိမး် ကီးက ြမန်မာ ိုင်ငံ အပါအဝင် အာရှသိပံေကာင်စီအဖွဲဝင် ၃၂ ိုင်ငံတို၏ ပူးတွဲသုေတသန လုပင ် န်းများ ေဆာင်ရက ွ ရ ် ာတွင် ပညာရပ်င ှ ့် အေလ့အကျင့ေ ် ကာင်းများ မေဝ ဖလှယေ ် ဆာင်ရက ွ ေ ် နြခင်းကို အသိအမှတြ် ပပါေကာင်း၊ စ်ဆက်မြပတ် ဖွံ ဖိး တိုးတက်ေရး ရည်မှန်းချက်များကို ြပည့်မီိုင်ရန်အတွက် ြမန်မာိုင်ငံ ဝိဇာှင့် သိပပ ံ ညာရှငအ ် ဖွဲအေနြဖင့် အာရှသပ ိ ေ ံ ကာင်စ ီ င ှ ့် ဆန်းသစ်တထ ီ င ွ မ ်  နယ်ပယ် များတွင် ပိုမိုပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါေကာင်း၊ ယခုညီလာခံတွင် ပညာရှငမ ် ျားက မိမတ ိ ၏ ို ပညာရပ်အြမင်များကို ဖလှယ၍ ် အာရှေဒသရှိ အဓိက ြပဿနာများကို သိရ ှိ သ ုံ ာမက ေြဖရှင်းိင ု မ ် ည့် နည်းလမ်းများကိပ ု ါ ရှာေဖွေတွရှိ ိုင်မည်ဟု ေမာ်လင့်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်ငံ သိပံှင့် နည်းပညာဝန်ကီးဌာန ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ပါေမာက Dr.Wang Xi ၊ ြမန်မာိင ု င ် ံ ဝိဇာှ  င့် သိပပ ံ ညာရှငအ ် ဖွဲ ဥက ေဒါက်တာသက်လွင်၊ အာရှဖွံဖိးမဘဏ် ဒုတိယဥက Dr. Bambang Susantono ှင့် ြမန်မာိုင်ငံ ဝိဇာှင့် သိပံပညာရှင်အဖွဲ၏ ပထမဦးဆုံးဥက

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း အေထာက်အကူြပ

ှစ်ခုတိုကို ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။ အာရှသိပံေကာင်စီကို သကရာဇ် ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်တွင် တည်ေထာင်ခဲ့ပီး

အစီအစ်အတိုင်း ဖတ်ကားကသည်။ (၁၉)ကိမ်ေြမာက် အာရှသိပံေကာင်စီညီလာခံကို ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပီး ညီလာခံ၌ ပင်မေခါင်းစ် တစ်ခုှင့် ေခါင်းစ်ခွဲ ေလးခု

ြမန်မာိုင်ငံ ဝိဇာှင့် သိပံ ပညာရှင်အဖွဲသည် ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင် အဖွဲဝင်ြဖစ်လာ ခဲ့သည်။

စိက ု ပ ် ျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး ကဝမိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ကဝမိနယ် အင်းဝေကျးရွာအုပ်စု သခွပ်ကန် ေကျးရွာ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း၌ ဒီဇင်ဘာ အသက် ေ မွး ဝမ်း ေကျာင်း

အေထာက်အကူြပ ဇာထိုး၊ ပန်းထိုး၊ ဖိနပ်ထိုး သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပသည်။ အခမ်းအနားတွင်

တိုင်းေဒသကီး

လတ်ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယ် ဦးမျ ိးခိင ု က ် အဖွင့် အမှာစကားေြပာကားပီး ကဝမိေကျးလက် ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန

မိနယ်

ဦးစီးမှး ေဒေဆွဇင်ဦးက သင်တန်းဖွင့်လှစ် ရြခင်းရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းေြပာကား သည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို သင်တန်းသူ ၂၀ တက်ေရာက်ခဲ့ ကပီး သင်တန်းကာလမှာ ခုနစ် ရက်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ငိမ်းချမ်း(ြပန်/ဆက်)

သတင်းစ်

ေဆးပညာကမ်းကျင်မ ပုံတူြပေလ့ကျင့်ေရးှင့် သုေတသနဌာန အေဆာက်အဦဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ်

ဒီဇင်ဘာ ၃

ပုတ ံ ြူ ပေလ့ကျင့ေ ် ရးှင့် သုေတသနအေဆာက်

သုေတသနဌာန အေဆာက်အဦဖွင့်ပွဲ အခမ်း

အလှရှငမ ် ျားှင့် ိင ု င ် တ ံ ကာအဖွဲအစည်းများ

အဦအတွက်

အနား ဒုတယ ိ ပိင ု ်းကို ယမန်ေန့ မွန်းလွပ ဲ င ို ်းတွင်

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန

ကျင်းပသည်။

ေဆးတကသိုလ်(၁)

အခမ်းအနား ဒုတယ ိ ပိင ု း် တွင် ြပည်ေထာင်စု

ဝန်  ကီး ေဒါက် တာြမင့ ် ေ ထွး က အေဆာက်အဦ

ကမ်းကျင်မ

ဤဌာန

ကုသမများအတွက် လိအ ု ပ်ေသာ ကမ်းကျင်မ များကို ေလ့ကျင့်သင်ကားိုင်ေရး၊ လူနာများ

ေဆးှီးယ် ဘာသာရပ်ဆင ို ရ ် ာ သင်တန်းသား

ေဘးကင်းလုံြခံမပိုမိုရရှိေရး၊

များအတွက် ေလ့ကျင့်သင်ကားမြပရာတွင်

အဆင့်မီ

ပိမ ု ထ ို ေ ိ ရာက် ေအာင်ြမင်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊

များ၊

ဓာတ်ခ၊ွဲ ဓာတ်မန ှ ် စသည့် စက်ပစည်းကိရယ ိ ာ

အေြခခံသေဘာတရားများကို

အဖွဲှင့် ေဆာင်ရက ွ  ် င ို မ ် များ  ေလ့ကျင့ ် င ို ေ ် ရး၊ ေဆးှင့်

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေကာင်းမွန်ေသာ သင်ကား ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလာမည့်အြပင်

ကမ်းကျင်မ အရည်အေသွးများ ပိုမိုြမင့်မား

တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ရန် လိုအပ်ပီး မေလး

ပါေမာကချပ် ပါေမာက ေဒါက်တာေဇာ်ေဝစိးု

ေဆးတကသိုလ်ှင့်

အထက်ြမန်မာြပည်ရှိ

စီမံကိန်းအဆိုြပလာ ေရးဆွဲတင်ြပေစလိုပါ

ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

မေလးေဆးတကသိုလ်တွင်

ယင်းေနာက် ေဆးတကသိလ ု (် ၁)ရန်ကန ု ်

ေဆးှီးယ်တကသိလ ု မ ် ျားအတွက် ယခုကသ ဲ့ ို ဌာနမျ ိးကို

ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရးတိုအတွက်

ရည်ရွယ်၍

မ

သုေတသန

တည်ေဆာက်ခြ့ဲ ခင်းြဖစ်ပီး ေဆးပညာကမ်းကျင်

ိုင်မည်ြဖစ်၍ ဆရာဝန်များ၏ အရည်အချင်း၊

မေလး

ေဆးှီးယ်တကသိုလ်များ၏

သုေတသနလုပင ် န်းများ ပိမ ု တ ုိ းုိ တက်ေအာင်

ကမ်းကျင်တတ်ေြမာက်မကိုလည်း စစ်ေဆး

တိုးတက်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊

ပညာရှင်ပီသသည့် အရည်အေသွးှင့်

ကမ်းကျင်မများ၊  လူမဆက်  ဆေ ံ ရးများ၊ အသင်း

လက်ေတွကိင ု တ ် ယ ွ ် အသုံးြပသင်ကားေပးိင ု ်

အရည်အေသွး၊ စွမ်းေဆာင်ရည်င ှ ့် လက်ေတွ

ိုင်ငံတကာ

ေလ့ကျင့်သင်ကားေရးဌာန

ေပေပါက်လာေရး၊ ေဆးပညာဆိင ု ရ ် ာကျင့ဝ ် တ်

ထိအ ု ြပင် ေရာဂါရှာေဖွစမ်းသပ်ကသ ု ေပးသည့်

သင်ယူမ

ရန်ကုန်ရှိ ေဆးပညာ

ပုံတူြပေလ့ကျင့်ေရးှင့်

သုေတသန အေဆာက်အဦကို ေဆးလက်ေတွ

ဖွင့်လှစ်ိုင်ြခင်းေကာင့်

ဆရာဝန်များသာမက သူနာြပများ၊ ေဆးှင့်

များ၏

ဝိုင်းဝန်းကူညီေပးကပါေသာ

ကို ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလာများေပးအပ်သည်။

ရန်ကုန်မိရှိ ေဆးတကသိုလ်(၁) (ရန်ကုန်)၌

ကဝ ဒီဇင်ဘာ ၃

၃ ရက် က

တိြု ဖင့် စာတမ်းေပါင်း ၁၀၈ ခုင ှ ့် ပူးတွသ ဲ ေ ု တသနပေရာဂျက် အလုပ ် ေ ုံ ဆွးေွးပွဲ

ယင်းေနာက် ပညာရပ်အလိက ု ် စာတမ်းဖတ်ပမ ွဲ ျားကို သတ်မတ ှ ေ ် နရာများ၌

ေဆးပညာကမ်းကျင်မ ပုတ ံ ြူ ပေလ့ကျင့ေ ် ရးှင့်

ဇာထိုး၊ ပန်းထိုး၊ ဖိနပ်ထိုးသင်တန်းဖွင့်

ဌာန

ြဖစ်ေသာ ေဒါက်တာသန်းဦးတိုက အမှာစကားေြပာကားကသည်။

ေဆးတကသိလ ု ် ပါေမာကချပ်က ဦးေဆာင်၍ ေကာင်း ေြပာကားသည်။

က သုေတသနအေဆာက်အဦှငပ ့် တ်သက်ပီး ထိုေနာက်

တာဝန်ရှိသူများက

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့် ေဆးပညာကမ်းကျင်မ

ပုံတူြပေလ့ကျင့်ေရးှင့်

အေဆာက်အဦတွင် Non - Technical Skills သင်တန်းအမျ ိးအစား ကိးု မျ ိးှင့် Technical Skill သင်တန်းအမျ ိးအစား ၁၆ မျ ိးှင့် ပုတ ံ ြူ ပ

ေလ့ကျင့ေ ် ရး ငါးမျ ိးတိက ု ုိ သင်ကားပိခ ု ျေပးသွား မည့်အြပင် သုေတသနဆိုင်ရာ သုံးခု ပါရှိေကာင်း သိရသည်။

ဓာတ်ခွဲခန်း သတင်းစ်


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

အာရှေဒသ ေဘးအရာယ်ကိတင်ြပင်ဆင်ေရးမိတ်ဖက်အဖွဲ၏ (၅)ကိမ်ေြမာက် ေဒသတွင်းအစည်းအေဝး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၃ အာရှေဒသ ေဘးအရာယ်ကိတင် ြပင်ဆင်ေရး မိတ်ဖက်အဖွဲ (Asian Preparedness Partnership- APP) ကို အာရှေဒသအတွငး် ေရှေြပးစီမက ံ န ိ ်း အြဖစ် ကေမာဒီးယား၊ ြမန်မာ၊ နီေပါ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ပါကစတန်ှင့် သီရိလကာ ိုင်ငံတိုမှ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ၊ ပုဂလိ  ကလုပင ် န်းရှငမ ် ျားှင် ့ အရပ်ဘက် လူမေရးအဖွဲအစည်းများ ပူးေပါင်း ပါဝင်မြဖင့  ် ဖွဲစည်းခဲ့ ပီး အဆိပ ု ါ APP ၏ (၅)ကိမ်ေြမာက် ေဒသတွင်း အစည်းအေဝးကို ြမန်မာိုင်ငံက ပထမဆုံးအကိမ် အိမ်ရှင်အြဖစ် ယမန်ေန့ နံနက် ၉ နာရီက ရန်ကန ု ် မိ ရှိ Novotel Yangon Max Hotel ၌ ကျင်းပသည်။ ဆန်ဒိုင်းမူေဘာင်၏ ပန်းတိင ု ြ် ဖစ် အခမ်းအနားတွင် လူမဝန်  ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာ ချထားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု ဝန်ကီး ေဒါက်တာဝင်းြမတ်ေအးက APP သည် ေဒသတွင်းှင့် ိင ု င ် တ ံ င ွ ်းရှိ အစိုးရဌာန၊ ပုဂလိကှင့် အရပ်ဘက် လူမေရးအဖွ  ဲအစည်းများ၏ ပူးေပါင်း မကို အရှန ိ အ ် ဟုန် ြမငတ ့် င်ရန်အတွက် ရည်ရယ ွ ၍ ် စတင်အေကာင်အထည် ေဖာ်ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြမန်မာိင ု င ် ံ တွင် အဆိုပါအဖွဲအစည်း သုံးခုသည် ေဘးအရာယ်င ှ ့် ရင်ဆင ို ် ကံေတွချ ိန် များတွင် အစ်အလာအရ ပူးေပါင်းမ များရှိေသာ်လည်း APP အေနြဖင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် များအား  စနစ် ကျနခိင ု မ ် ာစွာ ေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ရ ် န်င ှ ့် အာရှေဒသတွင်း ေပါင်းစည်းမစွမ်းအား ြဖင့် ေဘးဒဏ် ကံ့ ကံ့ခံိုင်ေသာ လူမ အသိက ု အ ် ဝန်း တည်ေဆာက်ရန်ြဖစ်ပါ ေကာင်း၊ ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ ေဘးအရာယ် စီမခ ံ န့်ခမ ဲွ ဆိ  င ု ရ ် ာ မူဝါဒသည် ပုဂလိ  က က၊ အရပ်ဘက်လမ ူ ေရးအဖွ  ဲ အစည်း အပါအဝင် ြပည်တင ွ ်းှင့် ိင ု င ် တ ံ ကာ အဖွဲအစည်းတို၏ ပူးေပါင်းမြဖင့် ေဘးသင့ြ် ပည်သမ ူ ျားအား ပိမ ု ေ ို ကာင်း မွန်သည့် လူေနမဘဝများရှိေစရန်ှင့် ေဘးဒဏ် ကံ့ ကံ့ခံိုင်ေသာ လူမ အသိုက်အဝန်း တည်ေဆာက်ရန် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ မိတ်ဖက်ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မကိ  ု တိုးြမင့်ြခင်းသည် ကမာလုးံ ဆိင ု ရ ် ာ မူေဘာင်ြဖစ်သည့် ေဘးအရာယ်ေကာင့် ထိခက ုိ ဆ ် းံု ံး ိင ု ေ ် ြခ ေလာ့ချေရး ဆန်ဒင ုိ း် မူေဘာင် ၏ပန်းတိင ု တ ် စ်ခလ ု ည်း ြဖစ်ပါ ေကာင်း။ APP ၏ ပူးေပါင်းမေအာက်တင ွ ် ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ

ေဘးအရာယ် ကိတင်ြပင်ဆင်ေရး မိတ်ဖက်အဖွဲ Myanmar Preparedness Partnership (MPP) ကို ၂၀၁၈ ခုစ ှ ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် ဖွဲစည်းိုင်ခဲ့ ြခင်းသည် ေဘးအရာယ်ေကာင့် ထိခိုက်ဆုံးံးိုင်ေြခ စီမံခန့်ခွဲမ အတွက် မှတ်တိုင်တစ်ခုြဖစ်ပါ ေကာင်း၊ MPP သည် ိင ု င ် ေ ံ တာ်တင ွ ်း ေဘးအရာယ် ကံေတွချ ိန်တွင် ေရှတန်းမှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေပး ေနေသာ ေဒသခံအစိုးရအဖွဲများ၊ ပုဂလိ  ကကှင့် အရပ်ဘက်လမ ူ ေရး  အဖွဲအစည်းများအား ဖွဲစည်းထားြခင်း ြဖစ်ပါေကာင်း၊ APP ှင့် MPP အား ထူေထာင်င ို ေ ် စရန် ကူညပ ီ ပ ံ့ ိုးေပးခဲ့ ေသာ Bill & Melinda Gates Foundation, USAID ှင့် Asian Disaster

အစည်းများ၏ ပူးေပါင်းမြဖင့် ိုင်ငံ တွင်း၊ ေဒသတွင်းှင့် ကမာလုးံ ဆိင ု ရ ် ာ အဆင့မ ် ျားတွင် ေဘးအရာယ်ေကာင့် ထိခိုက်ဆုံးံးိုင်ေြခ ေလာ့ချိုင်ရန် ခိင ု မ ် ာအားေကာင်းသည့် စီမခ ံ န့်ခမ ဲွ  များ ေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ မ ် ည်ဟု ယုံ ကည် ပါေကာင်းှင့် ရာသီေြပာင်းလဲမှ  င့် ေဘးအရာယ်ဒဏ် ခံင ို ရ ် ည်ရသ ှိ ည့် လူမအသိ  က ု အ ် ဝန်း ြဖစ်ေစရန်အတွက် ထိစ ု ေ ု ပါင်းအင်အားြဖင့် ပိမ ု ထ ုိ ေ ိ ရာက် သည့် ကယ်ဆယ်တုံြပန်ေရးများှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်င ို ရ ် န် ကိတင် ြပင်ဆင်မများကိ  ု ေဆာင်ရက ွ ် ကရမည် ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ ယင်းေနာက် Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) မှ အေရး

များအြဖစ် ေဆာင်ရွက်၍ APP ၏ ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ အစည်းအေဝးကို ဆက်လက်ကျင်းပသည်။ အဆိုပါ အာရှေဒသ ေဘး အရာယ် ကိတင်ြပင်ဆင်ေရး မိတ်ဖက်အဖွဲ၏ (၅)ကိမ်ေြမာက် ေဒသတွင်း အစည်းအေဝးသို လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန် လည် ေနရာချထားေရးဝန်  ကီး ဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး၊ ဒုတယ ိ ဝန်ကီး၊ ေဘးအရာယ်ဆုင ိ ်ရာ စီမံခန့် ခွဲမ ဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးချပ်င ှ ့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၊ နီေပါိင ု င ် ၊ံ ဖိလစ်ပင ို  ် င ို င ် ၊ံ သီရလ ိ ကာ ိုင်ငံတိုမှ APP အဖွဲဝင်များ၊ Bill and Melinda Gates Foundation(BMGF), ADPC တိမ ု ှ ကိယ ု စ ် ားလှယမ ် ျား တက်

သကဲသ ့ ို MPP ဖွဲစည်းေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်း အားြဖင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် အဆင့် ေဘးအရာယ်စီမံခန့်ခွဲမ လုပင ် န်းစ်အတွက် အားြဖည့ေ ် ပးိင ု ် ပါေကာင်း။ ကိတင်ြပင်ဆင်မများေဆာင်  ရွက် ထိုအတူ ြမန်မာိုင်ငံ ေဘးအရာယ်ေကာင့် ထိခက ို ဆ ် ုံးံး ိုင်ေြခ ေလာ့ချေရးလုပ်ငန်းစီမံချက် (၂၀၁၇) သည် ေရရှညတ ် ည်တေ ံ့ သာ ဖွံဖိးေရးပန်းတိုင် (SDGs) ှင့် ဆန်ဒိုင်းမူေဘာင်၊ ရာသီဥတုေြပာင်း လဲမဆိုင်ရာ ပဲရစ်သေဘာတူညီချက်၊ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲ ပီး ဟန်ချက်ညေ ီ သာ ဖွံဖိးတိးု တက်မ စီမံကိန်း (MSDP)ှင့် ချ ိတ်ဆက်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက ွ ် လျက်ရှိပါေကာင်း၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ

ပထမဦးဆုံးအကိမ် အိမရ ် င ှ အ ် ြဖစ် လက်ခက ံ ျင်းပြခင်းအတွက် ဝမ်းေြမာက် ဂုဏ်ယူပါေကာင်း၊ အစိုးရ၊ ပုဂလိက ကှင့် အရပ်ဘက်လမ ူ ေရးအဖွ  ဲ အစည်းများ၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် မသည် ေဘးအရာယ်ေကာင့် ထိခက ို ် ဆုံးံးိုင်ေြခ ေလာ့ချေရးအတွက် အေရးပါသကဲသ ့ ို အြခားေသာဆက်စပ် ပတ်သက်သမ ူ ျားပါ ပိမ ု ပ ို ူးေပါင်းပါဝင် လာေစရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ အခမ်းအနား၏ ဒုတယ ိ ပိင ု ်း အစီ အစ်တင ွ ် APP ၏ ပူးတွဥ ဲ ကများ ြဖစ်ေသာ ေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံ ခန့်ခမ ွဲ ဦးစီ  းဌာန န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာကိက ု  ုိ င ုိ ၊် အရပ်ဘက်လမ ူ  ေရးအဖွဲအစည်းှင့် ပုဂလိ  ကကမှ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ပူးတွဲဥက

ေရးမှးချပ် ေဒါက်တာကိုကိုိုင်၊ အရပ်ဘက် လူမေရးအဖွ  ဲအစည်းှင့် ပုဂလိ  ကကမှ ကိယ ု စ ် ားလှယမ ် ျား က ဦးေဆာင်၍ ဆက်လက်ကျင်းပရာ အဖွဲဝင်များက ေရှလာမည့် သုံးှစ် အတွငး် APP ၏ Phase II အား ေဒသ တွင်း အဖွဲဝင်င ို င ် မ ံ ျားတွင် အေကာင် အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက ွ မ ် ည့် လုပင ် န်း စ်ှင့် ေမာ်မှန်းရလဒ်များ၊ APP အေကာင် အ ထည် ေဖာ် ေရးအတွ က ် ဖွဲ စည်းေဆာင်ရက ွ မ ် ည့် အစီအမံများ၊ ၂၀၂၀ တွင် ေဆာင်ရက ွ မ ် ည့် ဦးစားေပး လုပင ် န်းစ်များကို ေဆွးေွးခဲ့ ကပီး ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် APP ၏ ပူးတွဲ ဥကတာဝန်အား APP အဖွဲဝင်ိုင်ငံ ြဖစ်ေသာ နီေပါိုင်ငံသို လဲေြပာင်း ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

Preparedness Center (ADPC) အား အသိမတ ှ ြ် ပ ေကျးဇူးတင်ရပ ှိ ါေကာင်း၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်အဆင့၌ ် ိင ု င ် ေ ံ တာ်ဒတ ု ယ ိ သမတ ဦးေဆာင်မြဖင့် အမျ ိးသား သဘာဝေဘးအရာယ် စီမံခန့်ခွဲမ ေကာ်မတီ ဖွဲစည်းေဆာင်ရက ွ ထ ် ား

ေပတုံြပန်ေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင် Dr. Valerie Bemo ှင် ့ ADPC ၏ အမေဆာင် န်ကားေရးမှးြဖစ်သူ Mr. Hans Guttman တိုက APP အဖွဲဝင်ိုင်ငံ ေြခာက်င ို င ် အ ံ နက် ြမန်မာိင ု င ် အ ံ ေန ြဖင့် ေဒသတွင်းအစည်းအေဝးကို

ေရာက်ခဲ့ကသည်။ လဲေြပာင်းေပးအပ် အစည်းအေဝး၏ ဒုတယ ိ ေန့ အစီ အစ်အြဖစ် ယေန့တင ွ ် APP ၏ ပူးတွဲ ဥကများြဖစ်ေသာ ေဘးအရာယ် ဆိင ု ရ ် ာ စီမခ ံ န့်ခမ ွဲ ဦးစီ  းဌာန န်ကား

ဂန့်ေဂါမိနယ်၌ ကေလးအလုပ်သမားပေပျာက်ေရး အသိပညာေပးေဟာေြပာ ဂန့်ေဂါ ဒီဇင်ဘာ ၃

မုဒိမ်းှင့် လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို

ကေလးအလုပ်သမားပေပျာက်ေရး

အသိပညာေပး

လည်းေကာင်း၊ စာအုပ် စာေစာင် ချစ်ြမတ်းုိ သူများအသင်း

ေဟာေြပာပွဲကို မေကွးတိုင်းေဒသကီး

ဂန့်ေဂါမိနယ်

(Book Club) ဥက ဦးေအာင်စးုိ မင်းက အနာဂတ်ေခါင်း

စမိတ်ေကျးရွာ အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း (ခွဲ)၌

ေဆာင်များြဖစ်လာေစရန်

ယမန်ေန့ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ြပလုပ်သည်။

ေခါင်းစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း ေဟာေြပာကသည်။

ေရှးဦးစွာ ဂန့်ေဂါခိုင်

ရည်ရွယ်၍ "စာဖတ်ကစို"

ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူ့

ထိေ ု နာက် ခိင ု ် ြပန်ကားေရးှငြ့် ပည်သူ့ဆက်ဆေ ံ ရး

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရှိ ဦးစိုးြမင့်က ကေလး

ဦးစီးဌာန ုပ်သံကမ်းကျင်-၃ ဦးေနမျ ိးသူရက "ခဲတံ"

အလုပသ ် မား ပေပျာက်ေရးဆိင ု ရ ် ာ အချက်အလက်များှင့်

သင်ခန်းစာေဆာင်းပါးြဖင့် စာဖတ်ဝိုင်းြပလုပ်ခဲ့ပီး KG မှ

ကေလးအလုပ်သမားအခွင့်အေရးဆိုင်ရာများအား ေြပာ

G5 အထိ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ ေကျးရွာအုပ်ချပ်

ကားပီး ဂန့်ေဂါခိုင် ြပန်/ဆက်၏ woman Club ဥက

ေရးမှးှင့် ေကျးရွာေနြပည်သူ စုစုေပါင်း ၃၀၀ ေကျာ်

ေဒကင်ကင်ေထွး (အကင်သ-ူ ေယာေြမ)က သက်ငယ်

တက်ေရာက်ကေကာင်း သိရသည်။

စိန်ေကျာ်

သဘာဝေဘးဒဏ်မှ ကာကွယ်ဖို သစ်ေတာများကို ထိန်းသိမ်းစို


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

ဘာသာေပါင်းစုခ ံ ျစ်ကည်ည ီ တ ွ ေ ် ရးအဖွဲ (ြမန်မာိင ု င ် )ံ (ဗဟိ)ု က သေဘာထား ထုတ်ြပန်ချက်တစ်ရပ်ကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။ အဆိုပါ ထုတ်ြပန်ချက်အြပည့်အစုံမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်-

ြမန်မာိုင်ငံအေပ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတရားုံး၌ ဂမ်ဘီယာိုင်ငံက တရားစွဲထားြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ ဘာသာေပါင်းစုံချစ်ကည်ညီွတ်ေရးအဖွဲ (ြမန်မာိုင်ငံ) (ဗဟို)၏ သေဘာထား ထုတ်ြပန်ချက် ၁။

ကုလသမဂ၏ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတရားုံးတွင် ဂမ်ဘီယာိုင်ငံက ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

အား တရားစွဲဆိုထားေကာင်းကို ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရဘက်သို ၂၀၁၉ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်ေန့က တရားဝင်

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ (၄၁)ကိမ်ေြမာက်

အေကာင်းကားထားခဲပ ့ ါသည်။ ထိက ု သ ့ဲ ုိ တရားစွဆ ဲ ထ ုိ ားမကို ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ည် ကုလသမဂအဖွဲ ဝင်င ုိ င ် တ ံ စ်င ုိ င ် ံ ြဖစ်သည့်အားေလျာ်စွာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတရားုံး၏ အဖွဲဝင်ိုင်ငံြဖစ်သည်ဆိုေသာ တာဝန်သိမြဖင့် တရား စွဲဆိုလာမအေပ အေလးအနက်ထား ေြဖရှင်းသွားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါကိစှ  င့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာိုင်ငံ၏

ရဲချပ်တံခွန်စိုက်ဖလား လက်ေဝှပိင်ပွဲ ကျင်းပ

အကျ ိးစီးပွား၊ ိုင်ငံသားတို၏ အကျ ိးစီးပွားတိုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် နယ်သာလန်ိုင်ငံ The Hague မိသို ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ်ကယ ို တ ် င ို ် ိင ု င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးအေနြဖင့် သွားေရာက်ရန် စီစ်ထားေကာင်း သိရှိရပါသည်။ ၂။

ထိက ု သ ဲ့ ို ိင ု င ် ေ ံ တာ်င ှ ့် ိင ု င ် သ ံ ားတိ၏ ု အကျ ိးစီးပွားကို မနစ်နာေစရန်အတွက် ိင ု င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီးြဖစ်ေသာ

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်ကိုယ်တိုင် ေစတနာအေလျာက် သွားေရာက်ေဆာင်ရွက်မည့်ကိစကို သိရှိရသည့် အတွက် မိမတ ိ ဘ ို ာသာေပါင်းစုခ ံ ျစ်ကည်ည ီ တ ွ ေ ် ရးအဖွဲ (ြမန်မာိင ု င ် )ံ (ဗဟိ)ု က ကိဆိပ ု ါေကာင်း တင်ြပအပ်ပါသည်။ ၃။

ဤကဲ့သို ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်ကိုယ်တိုင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတရားုံးသို သွားေရာက်ေြဖရှင်း

ရာတွင် မှန်ကန်မတ၍ ိုင်ငံေတာ်၏ အကျ ိးစီးပွားြဖစ်ထွန်းပါေစရန် ထပ်ဆင့်ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ ဘာသာေပါင်းစုံချစ်ကည်ညီွတ်ေရးအဖွဲ (ြမန်မာိုင်ငံ) (ဗဟို)

အထူးေဒသ(၄) မိုင်းလားက ိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်စွဲြဖင့် ထုတ်ြပန်ေကညာချက် တစ်ရပ်ကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၃

သမားများှင့် အားကစားဝါသနာရှင်များ တက်ေရာက်

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ (၄၁)ကိမ်ေြမာက် ရဲချပ်တံခွန်စိုက်

အားေပးခဲ့ကသည်။

ဖလား လက်ေဝှပိင်ပွဲကို ယမန်ေန့ ည ၇ နာရီတွင်

အဆိပ ု ါလက်ေဝှ ပိင်ပသ ွဲ ို ြမန်မာိင ု င ် ရ ံ တ ဲ ပ်ဖွဲကွပက ် မ ဲ 

ေနြပည်ေတာ် ဝဏသိဒိအားကစားကွင်း လက်ေဝှပိင်ပွဲုံ

ေအာက်ရှိ လုြံ ခံေရးရဲကပ ွ က ် မ ဲ အဖွ  ဲမှးုံးများှင့် လုြံ ခံေရး

၌ ကျင်းပရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး

ရဲတပ်ဖွဲခွဲများ၊ သီးြခားတပ်ဖွဲများ၊ ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်း

ေကျာ်ေဆွ တက်ေရာက်ကည့်အားေပးသည်  ။

ေဒသကီး/ ြပည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲများ၊ ရဲေလ့ကျင့ေ ် ရးေကျာင်း

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ ရဲချပ်

များမှ ဝိတ်တန်းများအလိုက် လူသစ်တန်း၊ အလွတ်တန်း

ဒုတိယရဲဗိုလ်ချပ်ကီး ေအာင်ဝင်းဦးက အဖွင့်အမှာစကား

ပိင်ပွဲ ှစ်မျ ိးအတွက် ပိင်ပွဲဝင်အသင်း ၂၁ သင်းြဖင့်

ေြပာကားပီး(အေပပုံ)

အားကစားသမား ၁၄၅ ဦး ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကသည်။

အားကစားအသင်းများက

အားကစား သစာအဓိာန်(၄)ချက်ကို ရွတ်ဆိုကကာ

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမှ

ပထမေန့ လက်ေဝှပိင်ပွဲများကို စတင်ကျင်းပသည်။

အားကစားသမားများ ေပထွန်းလာေစေရး ရည်ရွယ်၍

ပိင်ပသ ဲွ ုိ ရဲတပ်ဖွဲဝင်များှင့် မိသားစုများ၊ ဒိင ု အ ် ဖွဲဝင် များ၊ နည်းြပများှင့် အုပခ ် ျပ်သမ ူ ျား၊ ပိင်ပဝ ွဲ င် အားကစား

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

မူးယစ်ေဆးဝါးပူးေပါင်းထိန်းချပ်ေရးအစည်းအေဝး ကျင်းပ

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်မှ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတရားုံးသို သွားေရာက်၍

ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၃

ဂမ်ဘီယာိုင်ငံ၏ တရားစွဲဆိုချက်အား ဂမ်ဘီယာိုင်ငံမှ မိမိတို ြမန်မာိုင်ငံအား တရားစွဲဆိုသည့်သတင်းကို ကန်ေတာ်တို မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် သိရှိရပါသည်။ မိမိတို ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိုင်း၊ အထူးေဒသ(၄)ှင့် တစ်စုံတစ်ရာ ပတ်သက်ေနသည့်ကိစတစ်ရပ် အေနြဖင့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်မှ ကိယ ု စ ် ားလှယအ ် ဖွဲအား ကိယ ု တ ် င ို ဦ ် းေဆာင်ပီး သွားေရာက်ရင်ဆင ုိ ေ ် ချပမည့အ ် ြပအမူကုိ လုးံ ဝေထာက်ခပ ံ ါေကာင်းှင့် ိင ု င ် တ ံ ကာအဖွဲ အစည်းအသီးသီးမှ ြမန်မာ ိုင်ငံ၏ အသံကို နားစွင့်၍ နားေထာင်ေပးကပါရန် ေမတာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ မိမိတို ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိုင်း၊ အထူးေဒသ(၄)သည် ပစ်ခတ်မရပ်စဲပီး ငိမ်းချမ်းေရးှစ် (၃၀) တာကာလ အတွင်း တည်ေဆာက်ခဲ့သည့် ေအာင်ြမင်မရလဒ်  သည် ငိမ်းချမ်းဖွံဖိးေရးလမ်းစ်အတိုင်း ေလာက်လှမ်းမှသာ ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ိုင်ပီး ြပည်သူလူထု၏ ေနထိုင်မဘဝ သာယာဝေြပာိုင်မည်ကို သက်ေသြပခဲ့ပါသည်။

ေစေသာေဆးဝါးများအရာယ်

ယေန့နန ံ က် ၉ နာရီတင ွ ် ေနြပည်ေတာ်ရှိ M-Gallery Hotel

ှမ ိ န ် င်းေရးရဲတပ်ဖဲွ တပ်ဖဲွ မှး ရဲမှ းချပ် ဝင်းိင ု ် ဦးေဆာင်

၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင်

ြမန်မာိုင်ငံ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်

စိတက ် ေ ို ြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများအရာယ် တားဆီး ကာကွယ်ေရးဗဟိုအဖွဲ

အတွင်းေရးမှး

ြမန်မာိုင်ငံ

ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိုင်း၊ အထူးေဒသ(၄) ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ (၃၀)ရက်

တားဆီးကာကွယ်ေရး

ဗဟိုအဖွဲ တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီး ေသာ ြမန်မာကိယ ု စ ် ားလှယအ ် ဖွဲ ၊ ဗီယက်နမ်င ုိ င ် ံ ြပည်သ့ူ လုံြခံေရးဝန်ကီးဌာန မူးယစ်ေဆးဝါးထိန်းချပ်ေရးအမဲ တမ်းုံးအေထွေထွအတွင်းေရးမှးချပ် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲတိုက

ဦးေဆာင်ေသာ

ှစ်ိုင်ငံမူးယစ်ေဆးဝါးှင့်

ရဲတပ်ဖွဲ ရဲချပ် ဒုတိယရဲဗိုလ်ချပ်ကီး ေအာင်ဝင်းဦးှင့်

ပရီကာဆာသယ်ေဆာင်ေရာင်းဝယ်မ၊ (၄) ကိမ်ေြမာက်

ေဆးဝါးထိန်းချပ်ေရးအမဲတမ်းုံး

အေြခအေန ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း၊ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ ြပည်သူ့လုံြခံေရးဝန်ကီးဌာန မူးယစ် ေရးမှးချပ်ှင့်

အေထွေထွအတွင်း

မူးယစ်ေဆးဝါးတိုက်ဖျက်ေရးရဲတပ်ဖွဲ

ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် Pol. Col. Mr. Vu Van Hau တိုက အဖွင့်အမှာစကား ေြပာကားသည်။

ငိမ်းချမ်းေရးှင့်စည်းလုံးေရးေကာ်မတီ

ဆက်လက်၍ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲ

(၅)ကိမေ ် ြမာက် ြမန်မာ-ဗီယက်နမ် ှစ ် င ို င ် မ ံ ူးယစ်ေဆးဝါး

ပူးေပါင်းထိနး် ချပ်ေရးအစည်းအေဝး ဖွငပ ့် အ ဲွ ခမ်းအနားကို

ရင်ဆိုင်ေချပရန်ကိစှ  င့်ပတ်သက်သည့် ထုတ်ြပန်ေကညာချက်

အခမ်းအနားသို ဖိတ်ကားထားေသာ ရဲအရာရှိကီး

များ၊ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲ တပ်ဖွဲ

မှးှင့် ရဲအရာရှိ ကီးများ၊ ြမန်မာိင ု င ်  ံ င ှ ့် ဗီယက်နမ်င ို င ် တ ံ မ ို ှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ေရာက်ကသည်။

ရန်ကုန်တကသိုလ် ရာြပည့်အမှတ်သညာပွဲေတာ် တတိယေြမာက်ေန့ ကျင်းပ ရန်ကုန်တကသိုလ် ှစ်(၁၀၀)ြပည့်

အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်များအေပ ေဆာင်ရွက်ိုင်မ ပရီကာဆာသယ်ေဆာင်ေရာင်းဝယ်မတိ  က ု ဖ ် ျက်ေရးအတွက် အနာဂတ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ိုင်မည့် အလားအလာများ

အား ေဆွးေွးည ိ င်  းခဲ့ ကပီး အစည်းအေဝးရလဒ်များအေပ ြပန်လည်သးံု သပ်ြခင်းှင့် အတည်ြပြခင်း၊ (၆)ကိမေ ် ြမာက် အစည်းအေဝးကျင်းပမည့် ေန့ရက်၊ ေနရာတိုကို ေဆွးေွး ခဲ့ကေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

သတင်းစ်

“ေတာက်ချလိုက်မယ်” ုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တွင် ုံတင်ြပသမည်

ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၃

ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၃

အထိမ်းအမှတ် “ရန်ကုန်တကသိုလ်

ဟာသသုပ်ေဆာင်ခင်လင်  က ဒါိုက်တာအြဖစ် ပထမဆုံးိုက်ကူးထားသည့်

ရာြပည့ ် အ မှ တ ် သ ညာပွဲ ေတာ် ” ကို

“ေတာက်ချလိက ု မ ် ယ်” ဟာသဇာတ်ြမးုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ်ကား အထူးပွက ဲ ို ရန်ကန ု ် မိ

ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု ် အပန်းေြဖရိပသ ် ာ

သမတအဆင့်ြမင့်ုပ်ရှင်ုံတွင် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် ညပိုင်းက ြပသသည်။

၌ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မှ စတင်ကျင်းပ

ဤုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် အကယ်ဒမီခန့်စည်သူ၊ အကယ်ဒမီြမင့်ြမတ်၊

လျက်ရရ ှိ ာ ပွေ ဲ တာ်တတိယေန့(ယေန့)

ခင်လင်  ၊ ဒိန်းေဒါင်၊ ပက်ထရစ်ရှာ၊ ေရသမီး၊ အိင ု ်း၊ ေကျာ်ထူး၊ ဆင်မ၊ အကယ်ဒမီ

နံနက်ပိုင်းတွင် ဆရာေမာင်စိန်ဝင်း

ဝါဝါေအာင်၊ အကယ်ဒမီ တကသိုလ်ဂွမ်းပုံ၊ ေကညီ၊ ပိစိှင့် သုပ်ေဆာင်များ

(ပုတီးကုန်း)ှင့် ဆရာချစ်ဦးညိတိုက

စွာ ပါဝင်သုပ်ေဆာင်ထားပီး Love2 ုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ေရးက ထုတ်လုပ်ထား

ရန်ကုန်တကသိုလ်၏ ေနာက်ခံဝတ

သည်။

များအေကာင်းကို ေဟာေြပာေဆွးေွး

“ေတာက်ချလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း အေကျာ်အခွ ရယ်စရာေလးေတွပါ။

ခဲ့ကသည်။

ကိုခင်လင်က ဟာသ comedy မှာလည်း ဝမ်းစာြပည့်ဝသူ တစ်ေယာက်ပါ။

ထိေ ု နာက် မွနး် လွပ ဲ င ုိ း် တွင် ပညာေရး အေရအေြပာင်းစကားဝိုင်း ေဆွးေွး

ခန့်မှ အေကာင်းဆုံးပုမ ံ ျားကို ေရွးချယ်

၆ နာရီအထိ ြပသမည်ြဖစ်ကာ ြပပွဲ

ေဟာင်းများအား

ပွဲကို ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပီး ဒာရီ

ြပသထားေကာင်း သိရသည်။

ရက်များ၏

ပတ်သက်ေသာ အှစ်သာရများကို

ညေနပိုင်းအချ ိန်တွင်

တကသိုလ်ှင့်

ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု ရ ် ာြပည့အ ် မှတ်

တကသိလ ု  ် င ှ ့် ဆက်ယ်  ေသာ ုပရ ် င ှ ်

ခံစားရရှိိုင်ေရးအတွက်

ရန် ကု န ်

သညာပွဲေတာ်ကို ရန်ကုန်တကသိုလ်

ကားများကိလ ု ည်း ြပသသွားမည်ြဖစ်

အလိုက်

တကသိလ ု ၏ ် ြဖစ်တည်မသမိ  င ု း် ပုရ ံ ပ ိ ်

သမိုင်းဌာနှင့် ပန်းဆိုးတန်းလမ်းရှိ

ေကာင်း သိရသည်။

ေသာ

များှင့် ေခတ်အလိုက် ေကျာင်းသား

Art Gallery တိုမှ တာဝန်ယူကျင်းပ

ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု တ ် င ွ ် တက်ေရာက်

ေကျာင်းသူများ၏ လပ်ရှားမပုရ ံ ပ ိ မ ် ျား

ြခင်းြဖစ်ပီး ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၅ ရက်

ပညာသင်ကားေနေသာ ေကျာင်းသား

ကို စုေဆာင်းထားေသာဓာတ်ပုံ ၃၀၀

အထိ ေန့စ် နံနက် ၁၀ နာရီမှ ညေန

ေကျာင်းသူများှင့်

အဆို ပ ါြပပွဲ တ ွ င ်

ရဲချပ်တံခွန်စိုက်ဖလားလက်ေဝှပိင်ပွဲကို ကျင်းပြခင်းြဖစ်

(၅) ကိမ်ေြမာက် ြမန်မာ-ဗီယက်နမ် ှစ်ိုင်ငံ

အဆိုပါ ထုတ်ြပန်ချက်အြပည့်အစုံမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်-

ုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ြပသခဲ့သည်။

ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင်မျ ိးဆက်သစ်

ေကျာင်းသား

ေခတ်

တကသိုလ်ှင့်ပတ်သက် ဂီတေြပာင်းလဲလာပုံများကို

ြပခန်းများြဖင့်

ြပသထားေကာင်း

သိရသည်။ သတင်းှင့်ဓာတ်ပု-ံ ကိုထက်

ဟာသဘက်မှာ တချ ိေနရာေတွမှာ ကန်ေတာ်တိုရဲ ြမင်ဆရာလို ေြပာလို ရပါတယ်။ ကိုခင်လင်က ဒါိုက်တာအြဖစ် တာဝန်ယူိုက်တဲ့အေပ ယုံကည် ပီးသားပါ”ဟု အကယ်ဒမီခန့်စည်သူက ေြပာသည်။ "ပထမဆုံးကားမို နည်းနည်းစိတ်ပူတယ်။ ပရိသတ်ေတွရင်ထဲမှာ လိုအပ် တာရှိရင်လည်း ကည့်ပီးြဖည့်စွက်အ ကံြပေပးပါ”ဟု ဒါိုက်တာခင်လင်က ေြပာသည်။ “ေတာက်ချလိုက်မယ်”ဟာသဇာတ်ြမးုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တင ွ ် တစ်င ို င ် လ ံ ုံးရှိ အဆင့ြ် မင့ ် ပ ု ရ ် င ှ  ် မ ုံ ျားတွင် ုတ ံ င်ြပသမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သန့်ဇင်ဝင်း


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

အေမရိကန်၏ လပ်ရှားေဆာင်ရွက်မများကိ  ု ဆန့်ကျင်လျက် တုတ်ိုင်ငံက ုရှားိုင်ငံှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မည်ဟုဆို ေပကျင်း ဒီဇင်ဘာ ၃

ေတွဆုစ ံ ် အထက်ပါအတိင ု ်း ေြပာကားခဲြ့ ခင်း

ပူတင်၏ ြမင်သုံးသပ်ချက်ကို မိမိအေနြဖင့်

တုတ်ိုင်ငံသည် ေဟာင်ေကာင်အေရးှင့်

ြဖစ်သည်။ အေမရိကန်အပါအဝင် အေနာက်

သေဘာတူပါေကာင်းှင့်

စပ်လျ်း၍

အေမရိကန်ိုင်ငံှင့် တင်းမာမ

ိုင်ငံများသည် ယခုှစ်တွင် တုတ်ိုင်ငံှင့်

ုရာှ းိင ု င ် တ ံ ၏ ုိ အဓိကကျေသာ လုြံ ခံေရးှင့်

များ ြမင့်တက်ေနစ်အတွင်း ဝင်ေရာက်စွက်

ုရှားိုင်ငံတ၏ ုိ ြပည်တင ွ း် ေရးရာကိစရပ်  များ

အကျ ိးစီးပွားများကို အကာအကွယေ ် ပးရန်

ဖက်လာေသာ အေနာက်င ို င ် က ံ ို ဆန့်ကျင်ရန်

ကို ဝင်ေရာက်စက ွ ဖ ် က်မများ  တိးု ြမငလ ့် ပ ု ေ ် ဆာင်

ှစ်ိုင်ငံအကား နက်င်းသည့် ဆက်ဆံေရး

ုရှားိုင်ငံှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သွားမည်

လျက်ရှိေကာင်းှင့် တုတ်ှင့် ုရှားတို၏

များရှိရန် ဆရှိပါေကာင်း သမတရှီကျင့်ဖျင်

ြဖစ်ေကာင်း

လုံြခံေရးှင့် လွတ်လပ်ေသာ အချပ်အြခာ

က ေြပာကားခဲ့သည်။

တုတ်သမတ ရှီကျင့်ဖျင်က

အေလးထားေြပာကားလိုက်သည်။

အာဏာကို

တုတသ ် မတ ရှက ီ ျင့ဖ ် ျင်သည် ဒီဇင်ဘာ

ဒီမိုကေရစီှင့်

ချက်ကလ ို ည်း တုတအ ် စိးု ရက သိသသ ိ ာသာ

ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သည်။

လူ့အခွငအ ့် ေရးကို အေထာက်အပံြ့ ဖစ်ေစသည့် ဥပေဒမူကမ်းှစ်ခုကို လက်မှတ်ေရးထိုးမည့်

ြဖင့် အေမရိကန် အင်န်ဂျ ီအို(အစိုးရမဟုတ်

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

မှားယွင်းေနေကာင်း ုရှားသမတ ဗလာဒီမာ

အေမရိကန်သမတ ေဒနယ်ထရမ့၏ ် ဆုံးြဖတ်

ေသာအဖွဲအစည်း)များအေပ ပိတ်ဆိုမများ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ထရမ့်က ေနတိုးအဖွဲ အစည်းအေဝးတွင် ြပင်သစ်အား ေဝဖန် လန်ဒန် ဒီဇင်ဘာ ၃ ေနတိးု အဖွဲ အစည်းအေဝးတွင် မဟာ

ြပန်လည်စတင်မည်ဟုဆို

ြပင်သစ်၏

ေဝဖန်မများှင့် ေနတိုးအဖွဲဝင်ိုင်ငံ များ၏

ထရီပိုလီ ဒီဇင်ဘာ ၃

ဥပေဒမဲ့လုပ်ရပ်များအေပ

လစ်ဗျားိုင်ငံ မိေတာ် ထရီပိုလီရှိ မီတီဂါအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၏

ေဝဖန်ေြပာဆိုခဲ့သည်။

ေလေကာင်းပျံသန်းမများကို ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ြပန်လည်စတင်မည်ြဖစ်

သိုေသာ် ဥေရာပမဟာမိတ်ိုင်ငံ များ၏

ေကာင်း ကုလသမဂက ေထာက်ခမ ံ ေပးထားသည့  ် လစ်ဗျားအစိုးရအဖွဲ သယ်ယူ

ကာကွယ်ေရးအသုံးစရိတ်

ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

တိုးြမင့်ရန် ေဆာင်ရွက်သည့် ေနတိုး

မာတီဂါေလဆိပမ ် ှ ေလေကာင်းပျံသန်းမများဆိင ု ရ ် ာစီမခ ံ ျက်၏ ေနာက်ဆးံု

၏ အစည်းအေဝးတွင် ြပင်သစ်သမတ

ြဖစ်ေပတိုးတက်မများကိ  ု အစည်းအေဝးတစ်ရပ် ကျင်းပေဆွးေွးခဲ့ ပီးေနာက်

မက်ခရွန၏ ် ေဝဖန်မများအေပ  ထရမ့်

ယင်းေလဆိပ၏ ် ေလေကာင်းပျံသန်းမများ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တင ွ ် ြပန်လည်

အေနြဖင့် မတားဆီးိင ု ခ ် ေ ဲ့ ချ။ လန်ဒန် တွင် ကျင်းပေသာ

ထရီပိုလီအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၏ ေလေကာင်းပျံသန်းမ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင်

အေမရိကန်သမတ ေဒနယ်ထရမ့က ် မိတ်ိုင်ငံများအေပ

လုပေ ် ဆာင်ရန် ဆုံးြဖတ်ခေ ဲ့ ကာင်း သယ်ယပ ူ ေ ို ဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတြ် ပန်

ေနတိုးအဖွဲ၏

သည့် ေကညာချက်၌ ေဖာ်ြပထားသည်။

ေဆွးေွးပွတ ဲ င ွ ် အေနာက်င ုိ င ် မ ံ ျား၏

ယခုှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်းက လစ်ဗျားိုင်ငံ မိေတာ် ထရီပိုလီရှိ

မဟာမိတြ် ဖစ်ေသာ ေနတိးု အဖွဲ သည်

မာတီဂါေလဆိပ်အား အေြမာက်ကျည်များ ထိမှန်ခဲ့ပီးကတည်းက အဆိုပါ

ဆုးံ ြဖတ်ချက်များအား ေကာင်းမွနစ ် ာွ

ေလဆိပ်ကို ပိတ်ထားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ေနတိုးအဖွဲအတွင်းေရးမှးချပ် စေတာ့တင်ဘတ်ှင့် အေမရိကန်သမတ ေဒနယ်ထရမ့်

မချမှတ ် င ုိ ေ ် တာ့ေသာ အဖွဲအစည်း ြဖစ်သည်ဟု မက်ခရွန်က စွပ်စွဲလိုက်

ချက်သည်

အေမရိကန်ှင့် ေနတိုး

"ကန်ေတာ်အ ့ ေနနဲ့ အစည်းအေဝး

ပီး ထရမ့က ် လည်း ေနတိုးအဖွဲအစည်း

အဖွဲ၏ ဆက်ဆံေရးကို မထိခိုက်ိုင်

ခန်းထဲ ဝင်လာတုန်းက ေဒါသြဖစ်ခဲ့

တူရကီ

ထဲမှ ြပင်သစ်ုတ်ထွက်ရိုင်ေကာင်း

ဘဲ ြပင်သစ်သာ ေနတိးု အဖွဲ အတွငး် မှ

ေပမယ့် အခုေတာ့ ကာကွယ်ေရး

ြပင်သစ်က ဆင့်ေခခဲ့ပီး တူရကီ၏

ေြပာကားခဲ့သည်။

ုတထ ် က ွ သ ် ွားသည်ကို ေတွြမင်ရမည်

အသုံးစရိတက ် ို ၁၃၀ ဘီလယ ီ ေ ံ ဒလာ

ုရှားထံမှ

ကာကွယ်ေရးဒုံးကျည် ဝယ်ယူမှင့်

''ေနတိုးအဖွဲအေနနဲ့

အလွန်

ေြပာဆိုခဲ့သည်။ ပဲရစ်တွင်ရှိေနေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား S-400

ြဖစ်ေကာင်း ထရမ့က ် ေြပာဆိခ ု သ ဲ့ ည်။

အထိ ြမငတ ့် င်လက ို ပ ် ါပီ"ဟု ထရမ့က ်

ကီးကျယ်ေကာင်းမွန်စွာ ေဆာင်ရွက်

ေနတိုးအဖွဲ

ေြပာဆိုခဲ့သည်။

ခဲပ ့ ါတယ်။ မက်ခရွနရ ် ဲ ေြပာကားချက်

စေတာ့တင်ဘတ်က ေနတိးု အဖွဲ ဝင်

"ဒါေပမယ့် ေနတိုးအဖွဲဝင်ေတွ

ဟာ ေစာ်ကားရာေရာက်ပီး အဖွဲဝင်

ိင ု င ် မ ံ ျား၏ ကာကွယေ ် ရးအသုံးစရိတ်

ထဲမှာ ဥပေဒမဲေ ့ ဆာင်ရက ွ ေ ် နတဲ့ ိင ု င ် ံ

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း

၂၈ ိုင်ငံစလုံးကို အကျ ိးသက်ေရာက်

ြမင့်တင်ခဲ့ေကာင်း

ေတွ ရှိပါတယ်"ဟု

သည်။

ပါတယ်"ဟု ေြပာဆိုခဲ့သည်။

အား ထရမ့်က ကာကွယ်ေြပာဆိုခဲ့

ကာကွယ်ေရးအသုံးစရိတ်ေလာ့ချမ

သည်။

ှင့်ပတ်သက်ပီးလည်း

ယခုကသ ဲ့ ို ြပင်သစ်၏ ေြပာကား

ေကညာခဲ့

အေမရိကန်င ုိ င ် ၏ ံ ချ်းကပ်မများသည် 

တုတ်သမတက ေြပာကားခဲ့သည်။

နီကေ ုိ လပက်ထူရက ှ ဗ ်  ် င ှ ့်

ေဟာင်ေကာင်တွင်

ခိမ်းေြခာက်လျက်ရိှေကာင်း

ြပန်လည်တြံု ပန်ခသ ့ဲ ည်။ ထိြု ပင် ေပကျင်းအေန

၂ ရက်က ေပကျင်း၌ ုရှားလုံြခံေရးေကာင်စီ အတွင်းေရးမှး

တုတ်ိုင်ငံှင့်

အတွင်းေရးမှးချပ်

ေြပာဆိုခဲ့ြခင်း

၂၀၂၀ မှ ၂၀၂၂ ခုှစ်အထိ အာဆီယံအဖွဲ အား ကန်ေဒလာ သုံးဘီလီယံ ပံ့ပိုးေပးရန် ဂျပန် ကတိကဝတ်ြပ

ပတ်သက်ပီး

ဂျာမနီိုင်ငံ၏

အေနြဖင့်

ေလေကာင်း

ေနတိုးအဖွဲိုင်ငံများ ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက် ေြပာကားခဲ့

ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ

ထရမ့်က

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

မာတီဂါအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်အား ပိတ်ထားချ ိန်မှစ၍ လစ်ဗျား

ိုင်ငံတွင် ပျံသန်းေနသည့် ေလေကာင်းခရီးစ်အားလုံးကို မိေတာ် ထရီပိုလီ

အေရှဘက် ကီလမ ို တ ီ ာ ၂၀၀ အကွာရှိ မီဆရ ူ ာတာ အြပည်ြပည်ဆင ို ရ ် ာေလဆိပ် သို လမ်းေကာင်းလဲ အသုံးြပခဲ့ရသည်။

လစ်ဗျားအစိးု ရတပ်ဖဲွ များှင့် လစ်ဗျားအေရှပိင ု း် အေြခစိက ု တ ် ပ်ဖဲွ များ

အကား တိုက်ခိုက်မများအတွင်း လူေပါင်းေထာင်ချ ီ ေသဆုံး သိုမဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကပီး ြပည်သူဦးေရ ၁၂၀၀၀၀ ေကျာ်တိုမှာ ေနအိမ်များကို စွန့်ခွာထွက်ေြပးခဲ့ရသည်။

လစ်ဗျားိင ု င ် တ ံ င ွ ် လက်နက်ကင ို တ ် က ို ခ ် က ို မ ်  စတင်ြဖစ်ပွားစ်ကတည်း

က မာတီဂါှင့် မီဆူရာတာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်တိုအား ထပ်ကာ

တလဲလဲ ပစ်မတ ှ ထ ် ားတိက ု ခ ် က ုိ မ ် များကိ  ု ကုလသမဂက ြပစ်တင်တ်  ချမများ ြပလုပ်ခဲ့သည်။

အာဂျင်တီးနားသံတမန်အား အိုင်ေအအီးေအ အကီးအကဲအြဖစ် ခန့်အပ် ဂျ ီနီဗာ ဒီဇင်ဘာ ၃

အာဂျင်တီးနားသံတမန် ရာေဖးလ်မာရီရာို

တိုကျ ိ ဒီဇင်ဘာ ၃

ဂေရာ့စ်စီသည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဏုြမ

အတွက် အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများအဖွဲ (အာဆီယ)ံ ကို အေမရိကန်ေဒလာ သုံးဘီလီယံ ပံ့ပိုး

န်ကားေရးမှးချပ်ရာထူးကို ဒီဇင်ဘာ ၃

ေဒသတွင်း အေြခခံအေဆာက်အအုံ၊ အမျ ိးသမီးများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့် သဘာဝ

ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အိုင်

န်ကားေရးမှးချပ် ယူကီယာအာမာို၏

ရာထူးကို ဂေရာ့စ်စီကဆက်ခံလိုက်ြခင်းြဖစ် သည်။

ဂျပန်ိုင်ငံသည် အေရှေတာင်အာရှအဖွဲဝင်ိုင်ငံများအတွင်း ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းတိုးြမင့်ရန် ေပးရန် ကတိကဝတ်ြပခဲေ ့ ကာင်း ဂျပန်င ို င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီး တိရ ု မ ှီ စ်ဆမ ူ တ ို ဂျ ီက ေကညာသည်။

ရက်တွင် လက်ခံရယူခဲ့သည်။

မာရီရာိဂ ု ေရာ့စစ ် သ ီ ည် အဏုြမမြပန့်ပွားေရး

ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယေ ် စာင့ေ ် ရှာက်မတိ  ုးြမငရ ့် န် ဂျပန်င ို င ် ၏ ံ ကိးပမ်းအားထုတမ ် အစိ  တအ ် ပိင ု ်း

ေအအီးေအ၏

ဆိင ု ရ ် ာ အဏုြမစွမ်းအင်ေအဂျင်စတ ီ င ွ ် အာဂျင်

၂၀၂၀ မှ ၂၀၂၂ ခုစ ှ အ ် ထိ သုံးှစတ ် ာကာလအတွင်း အေမရိကန်ေဒလာ သုံးဘီလယ ီ ပ ံ ပ ံ့ ိုးေပးသွား

ခန့်အပ်ြခင်းကို အတည်ြပခဲ့သည်။

မည်ြဖစ်ေကာင်း ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး မိုတဂျ ီက ထပ်မံေြပာကားသည်။

ဂျပန်ဝန်ကီးချပ် ရှင်ဇိုအာေဘးက အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမှ  င့်

ေချးေငွလုပ်ငန်းတိုးြမင့်လုပ်ေဆာင်ရန် ပီးခဲ့သည့် ိုဝင်ဘာလအေစာပိုင်းက ြပလုပ်ေသာ

(အို င ် ေအအီး ေအ)၏

အြပည်ြပည်ဆင ို ရ ် ာ အဏုြမစွမ်းအင်ေအဂျင်စီ

စွ မ ်း အင် ေအဂျင် စီ

အေနြဖင့် ဂျပန်အစိုးရှင့် ပုဂလိကကများက အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများအဖွဲကို လာမည့်

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-ေဇာ်ဝင်း

အထူးအစည်းအေဝးတွင်

ဂေရာ့စ်စီအား န်ကားေရးမှးချပ်အြဖစ် ဇူလင ို လ ် အတွင်းက ကွယလ ် န ွ သ ် ွားခဲသ ့ ည့်

အသက် (၅၈) ှစ် အရွယ်ရှိ ရာေဖးလ်

ဆိင ု ရ ် ာ ကမ်းကျင်သတ ူ စ်ဦးြဖစ်ပီး အြပည်ြပည် တီးနားိုင်ငံဆိုင်ရာ သံတမန်အြဖစ် တာဝန် ထမ်းေဆာင်ခဲ့သူြဖစ်သည်။

၎င်းသည် ေတာင်အေမရိကတိုက်ိုင်ငံ

များထဲမှ

ပထမဦးဆုံးအိုင်ေအအီးေအ၏

န်ကားေရးမှးချပ် ြဖစ်လာသူြဖစ်သည်။ အိုင်ေအအီးေအ န်ကားေရးမှးချပ် အြဖစ် ေလးှစသ ် က်တမ်း တာဝန်ထမ်းေဆာင် စ်အတွင်း ဂေရာ့စ်စီအေနြဖင့် စိန်ေခမ များစွာှင့် ရင်ဆင ို ရ ် ဖွယရ ် သ ှိ ည်။ ယင်းစိနေ ် ခ မများထဲ၌ အီရန်၏ အဏုြမအစီအစ်ှင့် ပတ်သက်ပီး ကမာ့အင်အားကီးိုင်ငံများှင့် အီရန်တုိ ၂၀၁၅ ှစအ ် တွငး် က ချပ်ဆထ ုိ ားသည့် သေဘာတူစာချပ်လည်း

တစ်ခုအပါအဝင်

ြဖစ်သည်။ လက်ရှိအေြခအေန၌ အေမရိကန် ြပည်ေထာင်စုက ယင်းသေဘာတူစာချပ်မှ ုတ်ထွက်ထားပီး အီရန်က ၎င်း၏ အဏုြမ

ေခါင်းေဆာင်များအား

ဆိင ု ရ ် ာ အစီအစ်များ ြပန်လည်စတင်ေနသည်။

ေဒသတွင်းအလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးရန်၊ စွမ်းေဆာင်ရည်တည်ေဆာက်ရန်ှင့် ေဒသ

ေြမာက်ကိုရီးယားြဖစ်ပီး အဏုြမလက်နက်

အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအေဝးတစ်ရပ်၌

အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံ

ကတိကဝတ်ြပခဲ့ပီးေနာက် ဂျပန်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးက ယခုကဲ့သို ေကညာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

၎င်းရင်ဆိုင်ရသည့်

ဒုတိယအေရးမှာ

ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးအတွက် အင်ဂျင်တစ်ခြု ဖစ်လာမည့် လူ့စမ ွ ်းအားအရင်းအြမစ် ြပစုပျ ိးေထာင်

များ ဖျက်သမ ိ ်းေရးှငပ ့် တ်သက်၍ အေမရိကန်

တကာေရးရာ ဂျပန်အဖွဲအစည်းမှ ကီးမှးကျင်းပသည့် စာတမ်းဖတ်ပွဲတစ်ရပ်တွင် ဝန်ကီး

ရပ်တန့်ေနစ်တွင်

ရန် ေရရှည်ရည်ရွယ်ချက်တွင် မိမိတိုအေနြဖင့် အမဲတမ်းပူးေပါင်းပါဝင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ိုင်ငံ

ှင့်

မိုတဂျ ီက ထည့်သွင်းေြပာကားခဲ့သည်။

အဏုြမလက်နက်စမ်းသပ်မ

ကန်ေဒလာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံသည် ဂျပန်အစိုးရက ပံ့ပိုးေပးသည့် ဂျပန်ိုင်ငံတကာ ပူးေပါင်း

ေတွရှိေနြခင်းြဖစ်သည်။

အာဆီယံအဖွဲအတွက် ပံ့ပိုးေပးမည့် အဆိုပါ အေမရိကန်ေဒလာ သုံးဘီလီယံအနက်

ေဆာင်ရွက်မေအဂျင်  စီမှ လာမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ကျ ိဒိုနယူးစ်၊ ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ေြမာက်ကိုရီးယားတို ေဆွးေွးမများ ေြမာက်ကိုရီးယားက

ထပ်မံလုပ်ေဆာင်သည့်

အသစ်တစ်ခု အရိပ်အေယာင်

ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ ဘာသာြပန်-ေဇာ်ဝင်း


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

သမတ ေဒနယ်ထရမ့်၏ မဲဆွယ်စည်းုံးေရး အခမ်းအနားများ၌ ဘလွန်းဘာ့ဂ်သတင်းဌာနကို သတင်းရယူခွင့် ပိတ်ပင် ဝါရှင်တန် ဒီဇင်ဘာ ၃ ဘက်လိုက်ေရးသားေဖာ်ြပမများေကာင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် သမတ ေရွးေကာက်ပအ ဲွ ခမ်းအနားများ၌ ဘလွနး် ဘာ့ဂသ ် တင်းဌာနမှ သတင်း ေထာက်များကို သတင်းရယူခွင့်ြပမည်မဟုတ်ဟု အေမရိကန်သမတ ေဒနယ်ထရမ့၏ ် မဲဆယ ွ စ ် ည်းုးံ ေရးအစီအစ်က ေကညာလိက ု သ ် ည်။ ဘလွန်းဘာ့ဂ်သတင်းဌာန တည်ေထာင်သူ နယူးေယာက်စီးတီး မိေတာ်ဝန်ေဟာင်း မိက ု က ် ယ်ဘလွန်းဘာ့ဂက ် သမတရာထူးအတွက် ဒီမက ို ရက်တစ်ပါတီ၏ အဆိြု ပချက်ရရှေ ိ ရး ယှ် ပိင်မည်သ ့ ၏ ူ ရည်မန ှ ်း ချက်ကို ပီးခဲ့သည့်လက ေကညာခဲ့သည်။ မိုက်ကယ်ဘလွန်းဘာ့ဂ် သိမ ု ဟုတ် ဒီမက ို ရက်တစ်ပါတီ၏ အြခားကိယ ု စ ် ားလှယေ ် လာင်းများကို စုစ ံ မ်းေဖာ်ထတ ု မ ် ည်မဟုတေ ် သာ်လည်း သမတ ေဒနယ်ထရမ့အ ် စိုးရ၏ လုပ်ရပ်များကို ဆက်လက်၍ စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်မည်ဟု ဘလွန်းဘာ့ဂ် သတင်းဌာနက ေြပာကားခဲ့သည်။

“ဘလွန်းဘာ့ဂသ ် တင်းဌာနက ဘက်လက ို ေ ် ရးသားမေတွကို ပွငပ ့် င ွ ့် လင်းလင်း ေကညာခဲလ ့ ို ေဒနယ်ထရမ့် မဲဆယ ွ စ ် ည်းုံးေရးအစီအစ်က အဲဒသ ီ တင်းဌာနက သတင်းေထာက်ေတွကို လူစေ ု ဝးပွေ ဲ တွ ဒါမှမဟုတ် မဲဆယ ွ စ ် ည်းုးံ ပွေ ဲ တွမာှ သတင်းရယူခင ွ ြ့် ပမှာ မဟုတပ ် ါဘူး” ဟု ထရမ့် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအစီအစ် မန်ေနဂျာ ဘရတ်ပါစေကးလ်က ေြပာ သည်။ ဘလွန်းဘာ့ဂ်သတင်းဌာနက ယင်း၏ဆုံးြဖတ်ချက်ကို လူသိ ရှင်ကား ပယ်ဖျက်ချ ိန်အထိ ဒီလိုသတင်းရယူခွင့်ပိတ်ပင်မက  ထရမ့် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအစီအစ်ရဲ မူဝါဒအြဖစ် ဆက်လက်ရှိေနပါမယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ ထရမ့အ ် စိုးရအဖွဲ၏ လုပရ ် ပ်များကို စုစ ံ မ်းေဖာ်ထတ ု မ ်  ဆက်လက် လုပ်ေဆာင်မည်ဟု ဘလွန်းဘာ့ဂ်သတင်းဌာနမှ စာတည်းမှးချပ် ဂန်မက်ကယ်ဝိတ်က ေြပာကားခဲ့သည်။ ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး

ကမ်မူရီ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းေကာင့် ဖိလစ်ပိုင်၌ လူှစ်ဦးထက်မနည်း ေသဆုံး

မနီလာ ဒီဇင်ဘာ ၃ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်က ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ အတွင်း ကမ်မူရီတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဝင်ေရာက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာ လူှစ်ဦး ထက်မနည်း ေသဆုးံ ခဲသ ့ ည်။ အဆိပ ု ါ မုန်တိုင်းေကာင့် လူေနအိမ်ေခါင်မိုး များ ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပီး မနီလာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်ပါ ပိတ် ပစ်ခဲ့ရသည်။

ကမ်မူရီတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းသည် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် ေှာင်းပိုင်းက ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းေြခသို ဝင်ေရာက် ချ်းကပ်လာပီး လူဦးေရ ၁၃ သန်းခန့် ေနထိုင်ကာ အေရှေတာင်အာရှ အားကစားပိင်ပွဲမှ ကစားသမား ေထာင်င ှ ခ ့် ျ ီ ေနထိင ု ရ ် ာ မနီလာမိကို ြဖတ်သန်းခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ အဆိပ ု ါ မုနတ ် င ို ်းသည် မနီလာမိ မှ ထွ က ် ခ ွာ စ် မင် ဒ ါနာအို က  န်း

အလယ်ပိုင်းမှ ကုန်းတွင်းပိုင်းသို ေနာက်တစ်ကိမ် ဝင်ေရာက်တက ို ခ ် တ် ခဲ့ပီး သစ်ပင်ပိလဲမများ  ြဖစ်ပွားကာ ယင်းသစ်ပင်ပိလဲမေကာင့  ် လူတစ်ဦး ေသဆုံးခဲ့သည်။ ကျန်တစ်ဦးသည် အေဆာက်အအုမ ံ ှ ပိကျေသာ သစ်သား ေချာင်းတစ်ေချာင်းက ၎င်းအား ပိမိ ကာ ေသဆုံးခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ကမ်မရ ူ မ ီ န ု တ ် င ို ်းသည် ေဒသဆိင ု ် ရာ ေလဆိပ်တစ်ခုကို ဆိုးရွားစွာ ထိခက ို သ ် ွားသလို ဓာတ်တင ို  ် င ှ ့် လူေန အိမအ ် များအြပားလည်း ထိခက ုိ ပ ် ျက် စီးခဲ့သည်။ ေဒသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် များသည် မုန်တိုင်းေကာင့် ပျက်စီး ဆုံးံးမတန်ဖိုးကို တွက်ချက်လျက်ရှိ ေကာင်း သိရသည်။ “တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဝင်ေရာက် တိက ု ခ ် တ်ေနစ် သစ်ပင်အများအြပား ပိလဲသွားသလို အိမ်ေခါင်မိုး အများ

အြပားလည်း ပျက်စီးသွားပါတယ်”ဟု ေဒသဆိုင်ရာ သဘာဝေဘးဒဏ် တုံ ြ ပန် ေရးေအဂျင် စီ မ ှ တာဝန် ရ ှိ သူ တစ်ဦးက ေြပာကားသည်။ အင်အား ြပင်းထန်ေသာေလေကာင့် မနီလာမိ ရှိ နီိွ င်းအာကွ ီ ုိ အြပည်ြပည်ဆင ုိ ရ ် ာ ေလဆိပ်ကို ပိတ်ပင်ခဲ့ရေကာင်း ေလဆိပ်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ေြပာ ကားသည်။ ရာသီဥတု အေြခအေနအေပ မူတည်ပီးမှ ေလဆိပ်ကို ြပန်လည် ဖွင့်လှစ်မည်ဟု တာဝန်ရှိသူများက ေြပာသည်။ မုနတ ် င ို ်းအရာယ်ေကာင့် ေဒသဆိုင်ရာ ေလယာ်ခရီးစ် ၅၀၀

နီးပါးကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပီး ခရီးသည် များအား ေလဆိပ်သို မလာကရန် တာဝန် ရ ှိ သူ မ ျားက သတိ ေပးထား သည်။ ဘီေကာလ်ေဒသ အလယ်ပင ို ်းရှိ ြပည်သူ ၃၄၀၀၀၀ ခန့် တိုသည် မုန်တိုင်းဒဏ်ေကာင့် ေနအိမ်စွန့်ခွာ ခဲ့ပီး ေဘးလွတ်ရာသို ေြပာင်းေရခဲ့ သည်။ ဖိလစ်ပင ို  ် င ို င ် သ ံ ည် မုနတ ် င ို ်းှင့် တိင ု ဖ ် န ွ ်းမုနတ ် င ို ်းဒဏ်ကို တစ်စ ှ လ ် င် ပျမ်းမအားြဖင့် အကိမ် ၂၀ ခန့် ကံ ေတွလျက်ရှိ ပီး လူ ရာှငခ ့် ျ ီ အသက် ဆုံးံးမြဖစ်ေပလျက်ရှိသည်။ ဖိလစ်ပင ို  ် င ို င ် အ ံ တွင်း ဝင်ေရာက် တိုက်ခတ်သည့် အင်အားအြပင်းထန် ဆုံးမုန်တိုင်းမှာ ၂၀၁၃ ခုှစ်က ဝင် ေရာက်တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် ဟိုင်ယန် အမည်ရိှ စူပါတိင ု ဖ ် န ွ း် မုနတ ် င ုိ း် ြဖစ်ပီး ယင်းမုနတ ် င ို ်းေကာင့် လူ ၇၃၀၀ ေကျာ် ေသဆုးံ သိမ ု ဟုတ် ေပျာက်ဆးံု ခဲေ ့ ကာင်း သိရသည်။ ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

စမတ်ဖုန်းများတွင် ုရှားေဆာ့ဖ်ဝဲများ မြဖစ်မေနထည့်သွင်းရန် သတ်မှတ်သည့်ဥပေဒ သမတပူတင် လက်မှတ်ထိုး ေမာ်စကို ဒီဇင်ဘာ ၃

နည်းပညာ

ုရာှ းိင ု င ် တ ံ င ွ ် ေရာင်းချမည့် စမတ်ဖန ု း်

Apple

များှင့် ကွန်ပျတာများအားလုံးတွင်

Apple ေဆာ့ဖ်ဝဲများ မဟုတ်သည့်

များတပ်ဆင်ရန်

ုရှားေဆာ့ဖ်ဝဲများ

ုရှားေဆာ့ဖ်ဝဲများကို

မြဖစ်မေန

ြပာန်းသည့် ိုဝင်ဘာ ၁ ရက်က

ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သည့် ဥပေဒ

ကိတင်ထည့သ ် င ွ း် ထားဖို ဇွတအ ် တင်း

အသက်ဝင်ခသ ဲ့ ည့် ဥပေဒတစ်ရပ်အပါ

တစ်ရပ်ကို ုရှားသမတ ပူတင်က

ဖိအားေပးမည်ြဖစ်သည်။

အဝင် နည်းပညာကကို ထိနး် ချပ်

မြဖစ်မေန

လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည်။

ကုမဏီကီးြဖစ်သည့်

ထုတ်ကုန်ပစည်းများတွင်

ယခုအခါ

ုရှားအစိုးရသည်

ဝန်ေဆာင်ကုမဏီများ

အေနြဖင့်

အာဏာပိုင်များကေပးသည့် ပစည်း လိုအပ်ေကာင်း

ရန်အတွက်

ုရှားအရာရှိများ၏

၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် ဇူလင ုိ လ ် တွင် စတင်

တနလာ ေန့က သမတပူတင် လက်မတ ှ ်

လု ပ ် ေဆာင် ခ ျက် မ ျားအကားတွ င ်

အကျ ိးသက်ေရာက်မည့် ယင်းဥပေဒ

ေရးထိုး ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် ဥပေဒက

ယခု ဥပေဒြပာန်းမ ေပထွကလ ် ာြခင်း

သည် ုရှားိင ု င ် ထ ံ တ ု ် ေဆာ့ဖဝ ် မ ဲ ျား

သက်ေရာက်သည့် ကွနပ ် ျတာ၊ စမတ်

ြဖစ်သည်။

ကို အားေပးရန် ရည်ရွယ်သည်။

ဖုန်း ထုတ်ကုန်ပစည်းစာရင်းများှင့်

ပီးခဲ့သည့်အပတ်က

Apple

သိေ ု သာ်လည်း ယင်းဥပေဒကို

ကိတင်ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သည့်

Apple ဆန့်ကျင်ေရးဥပေဒဟု အမည်

ုရှားအပလီေကးရှင်း စာရင်းများကို

လိုက်ေလျာခဲ့ဖွယ်ရှိပီး

တစ်မျ ိးေပးကသည်။ အဘယ်ေကာင့်

ြပစုမည်ြဖစ်သည်။

အတွင်း အသုံးြပသည့် ေြမပုံများှင့်

ဆိေ ု သာ် ယင်းဥပေဒသည် အေမရိကန်

ြပည်တွင်း

ရာသီဥတု အပလီေကးရှင်းများေပ

အင်တာနက်လိုင်း

ကုမဏီ  သည် အစိုးရ၏ဖိအားေပးမကို

တွင်

ုရှားိုင်ငံ

ခိုင်းမီးယားကန်းဆွယ်ကို

ုရှားိုင်ငံ၏

အစိတ်အပိုင်းအြဖစ်

ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ထို လု ပ ် ေဆာ င ် ခ ျ က ် ေ ကာ င့ ် ယူကရိနး် ိုင်ငံတွင်

ေဒါသတကီး

မေကျမနပ်ေြပာဆိုမများ

ြဖစ်ေပ

ေစခဲ့ပီးေနာက် Apple က ၎င်း၏ ေဆာင်ရက ွ ခ ် ျက်ကုိ ြပန်လည်ချ ိန်ညိ မည်ြဖစ်ေကာင်း

ေြပာကားခဲ့

သည်။ ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ ဘာသာြပန် - ေအာင်ေဇာ်လင်း


'DZifbm 4? 2019

အင်းေတာ်၊ ေလာင်းလုံး၊ ရွာငံမိနယ်တိုတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ အင်းေတာ် ဒီဇင်ဘာ

ရွာငံ

မူးယစ်တပ်ဖွဲစု(၆)ကသာမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည်

ထိုအတူ ညေန ၆ နာရီခွဲက မူးယစ်တပ်ဖွဲစု(၂၅)ေတာင်ကီးမှ

ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် မွန်းလွပ ဲ င ို ်းက အင်းေတာ်မိနယ် စင်းေဟာက်ေကျးရွာ

တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ရွာငံမိနယ် ေကျာက်ကြူ ပင်

အနီး ေရဘို-ြမစ်ကီးနားကားလမ်းမေပတွင် ဘရန်ူး ေမာင်းှင်ပီး

ေကျးရွာအနီး ရွာငံ-ေကျာက်ဆည်ကားလမ်းတွင် စိုင်းအုန်းေကျာ်(ခ)

မဆိုင်းပန်(ခ)မူး

လိုက်ပါလာသည့်ယာ်ကို

ရပ်တန့်ရှာေဖွရာ

အာလင် ေမာင်းှင်လာသည့် ယာ်ကိုရှာေဖွရာ ဘိန်းြဖ ၇၂၆

တန်ဖိုးေငွကျပ် သိန်း ၂၀၉၀ တန်ဖိုးရှိ ဘိန်းြဖ ၂ ဒသမ ၀၉ ကီလိုှင့်

ဂရမ်၊ စိတ်ကေဆးြပား ၃၆၀၀၀ ှင့် လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးတိုကို

လက်ကိုင်ဖုန်းှစ်လုံးတိုကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

သိမ်းဆည်းရမိခသ ဲ့ ြဖင့် ၎င်းတိအ ု ား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတက ် ေ ို ြပာင်းလဲ

ေလာင်းလုံး

ေစေသာ ေဆးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပေဒအရအေရးယူထားေကာင်း သိရ

အလားတူ ယင်းေန့နံနက် ၉ နာရီခွဲက ထားဝယ်ခိုင်ရဲတပ်ဖွဲမှ

သည်။

တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ေလာင်းလုံးမိနယ် သဗျာ ေကျးရွာအုပ်စု သဗျာေကျးရွာရှိ ရန်ိုင်ေအာင်၏ ေနအိမ်ကိုရှာေဖွရာ စိတ်ကေဆးြပား ၂၄၀၀၀၊ ေငွကျပ် ၁၆၆၀၀၀၊ လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံး ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးတိုကိုလည်းေကာင်း။

ရဲြပန်ကား ဘရန်ူး၊ မဆိုင်းပန်(ခ)မူးတိုအား သိမ်းဆည်းရမိ သည့် ဘိန်းြဖများှင့်အတူ ေတွရစ်။

မံစီ၌ တရားမဝင်ကန်းသစ်ခွဲသားများ သိမ်းဆည်းရမိ မံစီ

ဒီဇင်ဘာ

ကချင်ြပည်နယ် မံစီမိ ေကာင်ရာရပ်ကွက်၌ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် နံနက်ပိုင်းက

ရန်ကုန်

ရပ်တန့်ထားသည့် ယာ်ေပမှ တရားမဝင်ကန်းသစ်ခသ ွဲ ားများ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့

သိရသည်။

ဒုတိယရဲမှး ဆန်းမင်းဦးှင့်ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၊ ဒုတိယမိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး

ြဖစ်စ်မှာ ယေန့မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ ၁၈ မိနစ်ခန့်က တာေမွမိနယ်

ဦးထွန်းေစာ၊ မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးအရာရှိ ဦးေဇာ်မိုးဦးှင့် သစ်ေတာဝန်ထမ်း

နတ်ေချာင်းရပ်ကက ွ ် သမိနဗ ် ရမ်းလမ်း ဦးချစ်စန်းေမာင်၏ ပခမ်းစားေသာက်ဆင ို ်

များသည် မံစီမိ ေကာင်ရာရပ်ကွက် မိပတ်လမ်းေပတွင် ရပ်ထားသည့်

မျက်ှာကက်အတွင်း သွယ်တန်းထားေသာ ဝါယာကိးများ အပူလွန်ကဲရာမှ

ေြခာက်ဘးီ ယာ်အား စစ်ေဆးရှာေဖွရာ ယာ်ေပတွင် တရားမဝင်ကန်းသစ်ခဲွ

မီးစတင်ေလာင်ကမ်းမြဖစ်ပွားခဲြ့ ခင်းြဖစ်ပီး မီးေလာင်မေကာင့  ် အဲကန ွ ်းသုံးလုံး၊

သား ၁၂၁၇ ေချာင်း (၁၇ ဒသမ ၃၁၂၈ တန်)အား ပိုင်ရှင်မဲ့သိမ်းဆည်းရမိခဲ့

မီးဆလိက ု ေ ် လးလုံးှင့် အခန်းအတွင်းရှိ အသံလေ ုံ ဖာ့ြပားများ မီးေလာင်ဆုံးံး

သည်။

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍ သိမ်းဆည်းရမိသည့် ကန်းသစ်ခွဲသားများကို

အဆိုပါမီးေလာင်မြဖစ်စ်ှင့်စပ်လျ်း၍ ဦးချစ်စန်းေမာင်အား တာေမွ

မံစီ မိနယ်ဦးစီးအရာရှ ိ းံု တွင် သိမ်းဆည်းကာ တရားမဝင်ကန်းသစ်ခသ ွဲ ားများ

မိမရဲစခန်းက အမဖွင့်အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။

သယ်ေဆာင်သအ ူ ား စုစ ံ မ်းေဖာ်ထတ ု  ် င ို ရ ် န် မံစီ မိမရဲစခန်းတွင် အမဖွငအ ့် ေရးယူ ဝင်းိုင်(ကချင်ေြမ)

ထီးချ ိင့်မိနယ်တွင် ထွန်စက်တိမ်းေမှာက်၍ ယာ်ေမာင်းေသဆုံး ဒုတယ ိ ရဲအပ ု ် ြမတ်ဇမ ွဲ ာန်ကို ဦးစီးေသာအဖွဲသည်

ထီးချ ိင်့ မိနယ် အင်ေဒါင်းေကျးရွာအနီး ကုနး် အဆင်း

အင်းေဒါင်းေကျးရွာအနီး၌

ထွနစ ် က်တမ ိ ်းေမှာက်သွားသြဖင့် လူတစ်ဦးေသဆုးံ

ေနရာတွင် အရှန ိ မ ် ထိန်းိင ု ဘ ် ဲ တိမ်းေမှာက်သွားရာ

ထွန်စက်တစ်စီးတိမ်းေမှာက်သြဖင့် ယာ်ေမာင်း

သွားေကာင်း သတင်းအရ အခင်းြဖစ်ေနရာသို

ထွန်စက်ေခါင်းြဖင့် ိုက်မိ၍ ရရှိေသာဒဏ်ရာြဖင့်

ေသဆုံးသွားေကာင်း သိရသည်။

သွားေရာက်စစ်ေဆးရာ ထီးချ ိင့်မိနယ်

ကက်

ေသဆုံးသွားေကာင်း စစ်ေဆးေတွရှရ ိ သြဖင့် ကမ်းနီ

ြဖစ်စ်မှာ ဒီဇင်ဘာ ၂ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့်

တစ်ေကာင်ေကျးရွာေန ဝင်းေအာင်သည် ေနာက်တွဲ

နယ်ေြမရဲကင်းစခန်းက ဥပေဒအရအေရးယူထား

တွင် ထီးချ ိင်့ မိနယ် ကမ်းနီနယ်ေြမ ရဲကင်းစခန်းမှး

ထွန်စက်ြဖင့် ေကာက်ိုးများ သယ်ေဆာင်လာစ်

ေကာင်း သိရသည်။

ထီးချ ိင့်မိနယ်

ပွင့်သစာ

ကန်းလှတွင် စပါးတင်ေဆာင်လာေသာယာ် တိမ်းေမှာက်

ထားေကာင်း သိရသည်။

စားေသာက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်၌ ယေန့မွန်းလွဲပိုင်းက မီးေလာင်မြဖစ်  ပွားခဲ့ေကာင်း

ြဖစ်စ်မာှ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် နံနက် ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ်က မံစီ မိမရဲစခန်းမှး

ဒီဇင်ဘာ

ဒီဇင်ဘာ

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး တာေမွမိနယ် နတ်ေချာင်းရပ်ကက ွ ် သမိနဗ ် ရမ်းလမ်းရှိ

ေကာင်း မံစီမိမရဲစခန်းမှ သိရသည်။

ထီးချ ိင့်

တာေမွမိနယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်းရှိ စားေသာက်ဆိုင်မီးေလာင်

လူေအာင်(ကသာ)

ကန်းလှ

ဒီဇင်ဘာ

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကန်းလှမိ သစ်ရာမိင်ရပ်ကွက် အေနာ်ရထာလမ်း တွင် ဒီဇင်ဘာ၂ရက် ည ၁၀ နာရီခွဲက စပါးတင်ေဆာင်လာေသာ ယာ်တစ်စီး တိမ်းေမှာက်မြဖစ်  ပွားေကာင်း သိရသည်။ သတင်းအရ ကန်းလှမိမရဲစခန်းမှ ဒုရအ ဲ ပ ု ် ေကျာ်ဇင်ေအာင်င ှ ့် တပ်ဖွဲဝင် များက သွားေရာက်စစ်ေဆးရာ ယာ်ေမာင်း ေမာင်ေမာင်င ှ ့် ယာ်ေပပါသူ ကိမ ု ျ ိးမင်းထိက ု ၊် ကိေ ု ဇာ်မင်းေထွးတို ဒဏ်ရာအသီးသီးရရှသ ိ ြဖင့် ေဆးကုသမ ခံယလ ူ ျက်ရေ ှိ ကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ေမာင်ေမာင်အား ကန်းလှ မိမရဲစခန်းက ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရွက်ထားေကာင်း သိရသည်။ မျ ိးဝင်းညိ(ကန်းလှ)


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင် ကေလးစာေပပွဲေတာ်၊ စာအုပ်စာေပြပပွဲှင့် စာအုပ်ေဈးေရာင်းပွဲ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၃ ြပန်  ကားေရးှ င့ ်

များတွင် ကျင်းပေပးလျက်ရှိေကာင်း ေြပာကားသည်။ ြပည် သူ့ ဆက် ဆံ ေရးဦးစီး ဌာနှ င့ ်

အေြခခံ ပ ညာဦးစီး ဌာနတို

ယင်း ေနာက် ြပန်  ကားေရးှ င့ ် ြ ပည် သူ့ ဆက် ဆံ ေရး

ပူး ေပါင်း ကျင်း ပသည့ ်

ဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် ေဒသီတာတင်က

ကေလးစာေပပွဲေတာ်၊ စာအုပ်စာေပြပပွဲှင့် စာအုပ်ေစျး

ကေလးစာေပပွေ ဲ တာ်ကျင်းပရြခင်းအေကာင်းကို ရှင်းလင်း

ေရာင်းပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက် နံနက် ၈

တင်ြပခဲ့သည်။

နာရီက ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင် အလုံမိနယ် အမှတ်

ယင်းကေလးစာေပပွေ ဲ တာ်ကို ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်မှ ၄ ရက်

(၄)အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းတွင် ကျင်းပသည်။

အထိကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပီး ကေလးများ၏ ပုေ ံ ြပာပိင်ပ၊ဲွ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးဖိးမင်းသိန်းက

ကျပန်းစကားေြပာပိင်ပ၊ွဲ စာအုပြ် ပခန်း၊ ကေလးစာဖတ်ခန်း၊

ယခုကျင်းပေဆာင်ရွက်ေသာပွဲသည် ေနာင်မျ ိးဆက်သစ်

နည်းပညာြပခန်းများှင့် ေပျာ်ပရ ွဲ င်ပမ ွဲ ျားလည်း ထည့သ ် င ွ ်း

လူငယ်များအေနြဖင့်

ချစ်တတ်သည့်

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပီး ပိင်ပမ ွဲ ျားတွငဆ ် ရ ု ရှသ ိ ည့် ေကျာင်း

စာဖတ်သည့်အေလ့အကျင့်ေကာင်းတစ်ခုကို

သား ေကျာင်းသူများအား ဆုများေပးအပ်ချ ီးြမင့်သွားမည်

စိတ်ှင့်

စာအုပ်များကို

ရေစလို၍ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့် ိုင်ငံေတာ်က ကေလး စာေပပွဲ ေတာ် မ ျားကို

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

တို င ်း ေဒသကီး ှ င့ ် ြပည် န ယ်

ဆန်းေကျာ်ဦး (ြပန်/ဆက်)

ပဲခူးမိတွင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများေန့အခမ်းအနား ကျင်းပ ပဲခူး ဒီဇင်ဘာ ၃

(၂၆) ကိမြ် ပည့ခ ် ဲ့ ပီြဖစ်ေကာင်း၊ မသန်စမ ွ ်းသူများ စွမ်းရည်

ပဲခူးမိ မိေတာ်ခန်းမတွင် ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက် နံနက် ၉ နာရီ

ြမင့မ ် ားလာေစေရးဦးတည်ပီး အားလုံးအတူတကွ လက်တွဲ

ခွက ဲ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် အြပည်ြပည်ဆင ုိ ရ ် ာမသန်စမ ွ း် သူများေန့

ေဆာင်ရွက်သွားကရန် ေြပာကားသည်။

အခမ်းအနား ကျင်းပသည်။

ယင်းေနာက် ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် အြပည်ြပည်ဆင ို ရ ် ာမသန်စမ ွ ်း

ပဲခူးတိင ု ်းေဒသကီးလတ်ေတာ်ဥက ဦးခင်ေမာင်ရင်က

သူများေန့ အထိမ်းအမှတ် ပဲခူးတိင ု ်းေဒသကီး အေြခခံပညာ

ြမန် မာို င ် ငံ တ ွ င ် မသန် စ ွ မ ်း သူ မ ျား၏ အခွ င့ ် အ ေရးှ င့ ်

အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း၊ မူလတန်းအဆင့် စာစီစာကုးံ

စွ မ ်း ေဆာင် ို င ် စ ွ မ ်း တို ကို လူ့ အဖွဲ အစည်း အတွ င ်း သိ ရ ှိ

ပိင်ပွဲတွင် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယဆုရရှိသူများအား

အေလးထားလာေစရန် ၁၉၉၄ ခုှစ်မှစတင်ပီး ှစ်စ်

လတ်ေတာ်ဥက ဦးခင်ေမာင်ရင်င ှ ့် ကရင်တင ုိ း် ရင်းသား

ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်ေရာက်တင ို ်း အြပည်ြပည်ဆင ို ရ ် ာမသန်စမ ွ ်း

လူမျ ိးေရးရာဝန်ကီး ေဒေနာ်ပွယ်ေစးတိုက ဆုများ

သူများေန့အြဖစ် ဂုဏြ် ပကျင်းပလာသည်မှာ ယခုစ ှ သ ် ည်

ေပးအပ်ချ ီးြမင့်ကေကာင်း သိရသည်။

တင်စိုး(ပဲခူး)

ကေလးစာေပပွဲေတာ် (ေလးမျက်ှာ) ဒုတိယေန့ ကိတ်ကိတ်တိုးစည်ကား ေလးမျက်ှာ ဒီဇင်ဘာ ၃

ရှိ

အေြခခံ ပ ညာေကျာင်း များမှ

ိုင်ငံေတာ်သမတကီးများ၏ ဓာတ်ပုံ

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ေလးမျက်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများက လူဝံ

များ၊ ိုင်ငံေရး၊ စာေပ၊ အုပညာဂီတ

ှာမိ အေြခခံပညာအထက်တန်း

အုပမ ် ျား၊ 3D ဗီင ုိ း် များြဖင့် အမှတ်

နယ်ပယ်အသီးသီး တွင် ေကျာ်ကား

ေကျာင်းတွင် ကေလးစာေပပွဲေတာ်

တရ ဓာတ်ပ ုံ က ို ြ် ခင်း၊ ြပပွ၊ဲ ပိင်ပမ ွဲ ျား

ထင်ရှားသည့် ဧရာဝတီတင ို ်းသားများ

ဒုတယ ိ ေန့ကို ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက် နံနက်

တွင် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ြခင်း၊ ပညာ

၏ ဓာတ်ပမ ုံ ျား၊ ေလးမျက်ှာမိနယ်မှ

ပိင ု ်းက ဆက်လက်ကျင်းပရာ မိနယ်

ေရးြပခန်း၊ မီးသတ်ြပခန်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ

သမိုင်းဝင်ေစတီပုထိုးများ၊ ထူးြခား

အတွင်းရှိ အေြခခံပညာေကျာင်းများမှ

ြပခန်းှင့် ေဖျာ်ေြဖေရးအစီ အစ်များ

ထင်ရှား သံဃာေတာ်များှငလ ့် ပ ူ ဂ ု ိ လ်

ေကျာင်း သား ေကျာင်း သူ မ ျားှ င့ ်

တွင် ေပျာ်ရင်စွာ ပါဝင်ဆင်ဲလျက်ရှိ

များစသည့် ေလ့လာအတုယဖ ူ ယ ွ ရ ် ာ

ဆရာ ဆရာမများ၊ မိဘြပည်သူများ၊

ကသည်။

ဓာတ်ပုံများကို ချ ိတ်ဆွဲြပသထားရာ

လာေရာက်  ကည့်   ေလ့ လာသူ မ ျား

ေွရာသီကာလ လပ်စစ်မီးြပတ်ေတာက်မမရှိေစရန် သဘာဝဓာတ်ေငွ ၆၆ မဂါဝပ်ထုတ်၍ အစားထိုးမီးေပးိုင်ေရးေဆာင်ရွက်

ြဖင့်

ကိတ်ကိတ်တိုးစည်ကားေန

ေကာင်း သိရသည်။ ကေလးစာေပပွေ ဲ တာ်(ေလးမျက်ာှ ) သို လာေရာက်ကသည့် မိနယ်အတွငး်

ထူးခန်ထင်ရှား ဧရာဝတီတင ို ်းသား

အနာဂတ် မ ျ ိးဆက် သ စ် မ ျား၊ လာ

များြပခန်း၊ ထူးခန်ထင်ရာှ းေလးမျက်

ေရာက်  ကည့ ်   ေလ့ လာသူ မ ျားြဖင့ ်

ှာသားများ ြပခန်းများတွင်လည်း

စည်ကား လျက်ရေ ှိ ကာင်း သိရသည်။

ဧရာဝတီွယ်ဖွား ိုင်ငံတာဝန်ထမ်း

ေရမိုး

ေဆာင် ခဲ့  ကသူ မ ျား

ြဖစ် သ ည့ ်

(ြပန်/ဆက်)

မေကွး ဒီဇင်ဘာ ၃

ချပ်ဆိုလည်ပတ်၍ ြမန်မာိုင်ငံမှ

များတပ်ဆင်ကာ ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရှိ

မေကွးတိင ု း် ေဒသကီးအတွငး် လာမည့်

ဂက်စမ ် ျားကို ကုမဏီ  အား ေရာင်းချပီး

သည်။ ကန်းေချာင်းမှာသဘာဝဓာတ်

ေွ ရာသီ ကာလတွ င ်

လ ပ် စ စ်

ကုမဏီမှထွက်ရှိလာသည့် လပ်စစ်

ေငွ ရရှေ ိ သာ်လည်း ေဟာင်းေနသည့်

ဓာတ်အား ြပတ်ေတာက်မမရှိေစရန်

ဓာတ်အားကို ိုင်ငံေတာ်က ဝယ်ယူ

စက်များေနရာတွင် စက်အသစ်များ

သဘာဝဓာတ်ေငွမှ ၆၆ မဂါဝပ် ထုတ်

ကာ တိင ု ်းေဒသကီးအတွင်းသာမက

တပ် ဆ င် ၍ လ ပ် စ စ် ဓာတ် အားပို မို

ယူကာ အစားထိုးမီးေပးိင ု ရ ် န် ေဆာင်

တစ်ိုင်ငံလုံးရှိ

ထွကရ ် ရ ိှ န် ကိးပမ်းလျက်ရှိေကာင်း

အတွက် မိနယ်ရတ ဲ ပ်ဖွဲမှး

ရွကလ ် ျက်ရေ ှိ ကာင်း တိင ု ်းေဒသကီး

များသို အစားထိုးကာ မီးလင်းေအာင်

သိရသည်။

ရဲမှးမျ ိးသန့်က

သယံ ဇာတသဘာဝပတ် ဝ န်း ကျင် ၊

ေဆာင် ရ ွ က ် ေပးမည် ြ ဖစ် ေ ကာင်း

လိုအပ်သည့်ေနရာ

လပ်စစ် ှငစ ့် မ ွ ်းအင် ဝန်ကီးဦးြမင်ေ ့ ဇာ်

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီး

ထံမှ သိရသည်။

ထံမှ သိရသည်။

ဦးြမင့်ေဇာ်

ိဝ ု င်ဘာလ ေနာက်ဆုံးပတ် က

မရမ်းကုန်းမိနယ်

အတွ င ်း

မ ခင်း များ

ေလျာ့ န ည်း ကျဆင်း ေရး

မေကွး တို င ်း ေဒသကီး အတွ င ်း

မိနယ်

ုံးတွင်

ြပည်သူများအား

ေရအားလပ်စစ်သုံးခုမှ ထွက်ရှိေသာ

မခင်း

အသိပညာေပး

လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖင့် တိုင်းေဒသ

ေဟာေြပာစ်။

သဘာဝဓာတ်ေငွြဖင့် လပ်စစ်

မေကွး တို င ်း ေဒသကီး အတွ င ်း

ကီးအတွင်း လပ်စစ်ဓာတ်အား ပိုလ ံ

ဓာတ်အားထုတ်ယူမကို Zay and

သဘာဝဓာတ်ေငွြဖင့် ကန်းေချာင်း၊

ေသာ်လည်း ေွရာသီကာလတွင် မုန်း

Asociative Co.ltd ြဖင့် ငါးှစ် စာချပ်

မေကွးတိတ ု င ွ ် ပိက ု လ ် င ုိ း် ှင့် စက်ပစည်း

ေချာင်း၊ မန်းေချာင်း၊ ကီးအုံကီးဝှင့် ြမစ်သာဆည်များ ေရနည်းလာသည့် အချ ိန်တွင် လပ်စစ်ဓာတ်အား ေလာ့ ထုတရ ် သည်အ ့ တွက် မီးြပတ်ေတာက် မေလျာ့နည်းေစရန်၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ ြဖင့် အစားထိုး ေြဖရှ င ်း ေပးို င ် ရ န် စီစ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကာင်းှင့် မေကွး တို င ်း ေဒသကီး အတွ င ်း တွ င ် သာမကဘဲ အြခားလိအ ု ပ်ေသာေနရာ များသို ြဖန့်ြဖးေပးိင ု ရ ် န် စီစ်ထား ေကာင်း သိရသည်။ ေမသူလင ွ (် မေကွး)

မီးမီး (လင်)

ကမာ့ခုခံအားကျဆင်းမ ကူးစက်ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးေန့အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပ လွိင်ေကာ် ဒီဇင်ဘာ ၃

အမှာစကားေြပာကားပီး ြပည်နယ်

ဆုရရှိ ကသူများအား ြပည်နယ်ဝန်ကီး

ကမာ့ခုခံအားကျဆင်းမ

ကူးစက်

ဒုတိယြပည်နယ် ြပည်သူ့ကျန်းမာ

ချပ်၏ဇနီး ေဒြမင့ြ် မင့ေ ် မာ်၊ ြပည်နယ်

ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးေန့

အထိမ်း

ေရးဦးစီးဌာနမှး (ေရာဂါှမ ိ န ် င်းေရး)

ကုသေရးှင့် ြပည်သ့ူ ကျန်းမာေရဦးစီး

အမှတအ ် ခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်

ေဒါက်တာေသာင်းလင်းက HIV/ AIDS

ဌာနမှး ေဒါက်တာေဌးလွင၊် ြပည်နယ်

မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ကယားြပည်နယ်

ေရာဂါတိက ု ဖ ် ျက်ေရးလုပင ် န်းများှင့်

မိခင်င ှ က ့် ေလးေစာင့ေ ် ရှာက်မဥက  

ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှးုံး

ပတ်သက်၍ ပိဂ ု ျက်တာြဖင့် ရှငး် လင်း

ေဒေဘာက်နမ်တက ို ဆုများေပးအပ်

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

တင်ြပသည်။

ချ ီးြမင့်ခဲ့ပီး အထိမ်းအမှတ်ြပခန်းကို

ကယားြပည်နယ်

ကုသေရးှင့်

ဆက်လက်၍ ကမာ့ခခ ု အ ံ ားကျဆင်း

ြပည် သူ့ ကျန်း မာေရး ဦးစီး ဌာနမှး

မ ကူးစက်ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးေန့

ေဒါက်တာေဌးလွင်က

အထိမ်းအမှတ် စာစီစာကုံးပိင်ပတ ွဲ င ွ ်

အဖွင့်

လှညလ ့် ည်ကည့ ် ခဲ  ့ ကေကာင်း သိရ သည်။ ကိုစိုင်း (လွိင်ေကာ်)


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

ေတာင်ကီး ဒီဇင်ဘာ ၃

ကေမ ာ ဇဖလား

ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲကကီးမှးကျင်းပမည့် (၆၂)ကိမေ ် ြမာက် ကေမာဇဖလား

ေဂါက်သီးိုက်ပိင်ပွဲ ကျင်းပိုင်ေရး

ေဂါက်သီးိုက်ပိင်ပွဲ ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိုင်ေရး အစည်းအေဝးကို ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံး အစည်းအေဝးခန်းမ(၁) ၌ ကျင်းပသည်။ ရှမ်းြပည်နယ်လူမေရးဝန်ကီး ရှမ်းြပည်နယ် အားကစားှင့်ကာယပညာ

အစည်းအေဝး ကျင်းပ

ေကာ်မတီဥက ေဒါက်တာမျ ိးထွန်းက တ်ခွန်းဆက်စကားေြပာကားပီး တက်ေရာက်လာကေသာလုပင ် န်းေကာ်မတီများက တင်ြပေဆွးေွးခဲ့ ကသည်။ ကေမာဇဖလားေဂါက်သီးိုက်ပိင်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်မှ ၂၂ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

စိုင်းသန်းေကျာ်(ေတာင်ကီး)

သတင်းစုံက

ေကျးရွာအထိ စာငှားစနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ေပး

နာဂေဒသ ဆွမရာမိ၌ စာဖတ်ဝိုင်း ကျင်းပ ဆွမရာ

မိပတ်ရထားှင့် ဘတ်စ်ကားလိုင်းများ ချိတ်ဆက်မပိုမိုေကာင်းမွန်ေစရန် သမိုင်းဘူတာမှတ်တိုင်(ဗဟိုလမ်း)တွင် စတင်ြပလုပ် ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၃

စီမက ံ န ိ ်းေလးက ရထားဘူတာနဲ့ ကားမှတတ ် င ို ခ ် ျ ိတ်ဆက်ပီး

ရန်ကန ု ် မိ၏ အများြပည်သသ ူ ယ်ယပ ူ ေ ုိ ဆာင်ေရး ဘတ်စ်

ရထားေပ ကဆင်း လာတဲ့ သူ က

မျက်ာှ စာ” စာအုပက ် ုိ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် နံနက်၁၀နာရီခက ဲွ ဆွမရာမိ   အေထွေထွ

ကားဝန်ေဆာင်မအဆင့  ြ် မငတ ့် င်သည့စ ် မ ီ က ံ န ိ း် ၏ မိပတ်

တိက ု  ် က ုိ စ ် းီ နင်းိင ု သ ် လို ဘတ်စက ် ားေပကဆင်းလာတဲ့

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ စာဖတ်ဝိုင်းကျင်းပသည်။

ရထားှင့် YBS ဘတ်စ်ကားယာ်လိုင်းများ ချ ိတ်ဆက်မ

သူေတွကလည်း ရထားတိက ု  ် က ို ် စီးနင်းိင ု မ ် ှာြဖစ်ပါတယ်"

စာေရးဆရာချစ်ဦးညိ၏ “တိုးတက်ြခင်း၊ ဆုတ်ယုတ်ြခင်းှင့် ယ်ေကျးမ

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆေ ံ ရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှးဦးစံေကျာ်ဦး

ကားလို င ်း ေတွ ေပ

ကာအင်းဆိပ်ကီး ဒီဇင်ဘာ ၃

ပိုမိုေကာင်းမွန်ေစရန်အတွက် အေသးစားစီမံကိန်းတစ်ခု

ဟု YRTA တွဖ ဲ က်အတွင်းေရးမှး ဦးလှေအာင်က ေြပာကား

က စာဖတ်ဝိုင်းြပလုပ်ရြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားပီး စာေပ

ကရင်ြပည်နယ် ကာအင်းဆိပ် ကီးမိ

ကို သမိင ု ်းဘူတာမှတတ ် င ို (် ဗဟိလ ု မ်း)တွင် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်

သည်။

ချစ်ြမတ်ိုးသူများက ဆရာချစ်ဦးညိ၏ စာေပထဲမှရရှိသည့် သုတ၊ ရသ၊

နယ်ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆံ

နံနက် ၈ နာရီက စတင်ြပလုပ်သည်။

အသိအြမင်များကို အြပန်အလှန်ေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေရးဦးစီးဌာနက ုံးဖွင့်ရက်များတွင်

အဆိုပါ စီမံကိန်းစတင်ြပလုပ်သည့် အထိမ်းအမှတ်

ကိန်းဧရိယာအတွင်း ကားလမ်းှင့် ရထားလမ်းကူးလူးသွား

စေနေမာင်(ခီး)

မိေပရပ်ကက ွ မ ် ျား မိအနီးေကျးရွာ

အခမ်း အနားတွ င ် ရန် ကု န ် တို င ်း ေဒသကီး မရမ်း ကု န ်း

လာိင ု ရ ် န် လူကူးမျ်းကျားှစခ ် ု လုပေ ် ဆာင်ေပးထားသလို

အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ ဝင်များ ေလ့ကျင့်ေရးမွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်

များှင့် စာသင်ေကျာင်းများသို သုတ

မိနယ် လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ် ဦးရန်ရင ှ ်း၊ ဂျပန် အြပည်

တကစီယာ်များရပ်နားရန်ေနရာှင့် ဆိက ု က ် ားဂိတတ ် က ို ို

ရသ

ြပည်ဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးေအဂျင်စီ(JICA)မှ

လည်း ေဆာင်ရွက်ေပးထားပီး ဗဟိုလမ်းရှိ သမိုင်းဘူတာ

သီေပါ

ဝန်ထမ်းများက

ကိုယ်စားလှယ် Mr.Yuji SANO၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်

မှတတ ် င ို က ် ြို ဖတ်သန်းေြပးဆွေ ဲ နသည့် YBS ယာ်လင ို ်းသုံး

ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပိုင်း) သီေပါမိနယ် အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ

ေဆာင်ရွကေ ် ပးလျက်ရှိသည်။

ေလ့ကျင့်ေရး(မွမ်းမံ) သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက မိနယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲစခန်း၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ သင်တန်းသို သင်တန်းသား ၅၀ တက်ေရာက်ကပီး သင်တန်းကာလမှာ တစ်လကာြမင့်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

စိုင်း(သီေပါ)

ကွမ်းသီးေပချိန်တွင် အထွက်န်းနည်းေသာ်လည်းေဈးေကာင်းရ ကလိန်ေအာင် ဒီဇင်ဘာ ၃ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

ကလိန်ေအာင်မိတွင်

ရာသီဥတုေဖာက်ြပန်မ

ေကာင့် ကွမ်းသီးေပချ ိန်ကာလတွင် အထွက်န်းနည်းပါးပီး ေဈးေကာင်းရရှိ

စာအုပ်စာေစာင်များအား စာငှားစနစ်ြဖင့်

အဆိပ ု ါရထားှင့် ဘတ်စက ် ားချ ိတ်ဆက်မအေသးစားစီ  မံ

သာယာေရးေကာ်မတီ(YCDC)မှ အဖွဲ ဝင်(၅) ေဒေမေမသွယ၊်

လိုင်းရှိကာ သမိုင်းဘူတာုံအနီးရှိ ဦးဘဟန်မှတ်တိုင်ှင့်

ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး ကီးကပ်

ေစျးဘူတာမှတ်တိုင်တိုတွင်လည်း YBS ယာ်လိုင်းခုနစ်

က အမှတ(် ၅) အေြခခံပညာ မူလတန်း

ကွပက ် မ ဲ  အာဏာပိုင်အဖွဲ(YRTA) တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး

လိုင်းတို ြဖတ်သန်းေြပးဆွဲေနေကာင်း သိရသည်။

လွန်ေကျာင်းသို

ဦးလှ ေအာင်  ှ င့ ် ြမန် မာ့ မီး ရထားမှ တာဝန် ရ ှိ သူ တို က

ယာ်တစ်ခ ု င ှ ့် တစ်ခအ ု ကား အဆင်ေြပစွာ ေြပာင်းလဲ

စီမံကိန်းှင့်ပတ်သက်၍ အဖွင့်အမှာစကားများ အသီးသီး

စီးနင်းိင ု ြ် ခင်းသည် ခရီးသွားချ ိန်ကေ ို လာ့ချိင ု ် ပီး သွားလာ

ေြပာကားခဲ့ကသည်။

လပ်ရှားိင ု မ ် နယ်  ပယ်ကို ပိမ ု ခ ို ျဲထွင ် င ို ြ် ခင်းေကာင့် အများ

သွားေရာက်ပီး

ယခင်ငှားရမ်းထားေသာ စာေစာင်များအား

စာအုပ်

ြပန်လည်အပ်ှံ

ေစပီး အသစ်တစ်ဖန် ုပ်ြပပုံြပင်၊

"ရန်ကန ု ် မိရဲ အများြပည်သူ သယ်ယပ ူ ေ ို ဆာင်ေရးက

ြပည်သသ ူ ယ်ယပ ူ ေ ုိ ဆာင်ေရးကွနရ ် က် ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင်

သုတ၊ ရသစာအုပ်စာေစာင်များအား

မှာဆိုရင် ရထားရှိမယ်၊ ဘတ်စ်ကားလိုင်းေတွရှိမယ်၊ အဲဒီ

အေရးကီးသည့အ ် ခန်းကမှပါဝင်ေနေကာင်း၊ မိပတ်

စနစ်တကျ ြပန်လည်ငှားရမ်း ေပးခဲ့

မှာမှ အဓိကအားထားသွားလာေနကတာကေတာ့ ဘတ်စ်

ရထားှင့် YBS ယာ်လိုင်းများအကား ချ ိတ်ဆက်ေြပးဆွဲ

ေကာင်း သိရသည်။

ကားလိင ု း် ေတွပြဲ ဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ေနာက်ပင ုိ း် ကျရင်

မပိုမိုေကာင်းမွန်ေစရန်ရည်ရွယ်သည့် ပထမဆုံးစီမံကိန်း

ကိုမျ ိး

ရထားကလည်း အများြပည်သူ သယ်ယပ ူ ေ ို ဆာင်ေရးက

တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

(ဇမိေြမ)

မှာ အဓိကကျလာိင ု ပ ် ါတယ်။ ဒါေကာင့် အခုဒေ ီ န့လပ ု တ ် ့ဲ

ေနေကာင်း ကွမ်းသီးြခံလုပ်ကိုင်သူထံမှ သိရသည်။ "မှစ်က ေနအပူရှိန်တအားြပင်းပီး မိုးကမရွာေတာ့ သီးအကင်းနဲ့အပွင့်

သတင်း-ကိုထက်၊ ဓာတ်ပုံ-ရာမည

ခိုင်ေတွ ေြခာက်ပီးေကကျကုန်ေတာ့ မှစ်ကထက် အထွက်နည်းပီး အခု ဆိရ ု င် ပိဿာအချ ိန် ေလး၊ ငါးေထာင်ေလာက်ပရ ဲ မယ်ထင်တယ်၊ တစ်ဝက်ေလာက် အထွက်န်း နည်းသွားတယ်" ဟု ကွမ်းသီးြခံပိုင်ရှင်တစ်ဦးက ေြပာသည်။ လက်ရက ှိ မ ွ ်းသီးေပချ ိန်တင ွ ် ေပါက်ေဈးမှာ အေြခာက်ပါကင် တစ်ပဿ ိ ာ

ြမန်မာ့ယွန်းထည်လက်မပစည်းများ ြပည်ပေဈးကွက်ထိုးေဖာက်ိုင်ရန် ကိးပမ်း

ကို ေငွကျပ် ၄၁၀၀၊ အစိုတစ်လုံးမှာ ေငွ ၂၃ ကျပ်ြဖစ်ပီး မှစ်က တစ်ပိဿာကို ေငွကျပ် ၃၂၀၀ ှင့် အစိုတစ်လုံးကို ေငွ ၁၈ ကျပ်ြဖင့် ဝယ်ယူရေကာင်း ကလိန်ေအာင်မိကွမ်းသီးအေရာင်းအဝယ်လုပ်ကိုင်သူထံမှ သိရသည်။ "တင်ပတ ို ာကေတာ့ ရန်ကန ု ် မိက အဝယ်ဒင ို ် ကီးကိပ ု ါ၊ ဒီစ ှ က ် ကွမ်းသီး အထွက်နည်းေတာ့ မနည်းကိုလိုက်ပီးရှာဝယ်ေနရတယ်၊ တင်ပိုမကလည်း မှစ်ကထက် အေခါက်ေရေလျာ့ကျသွားတယ်" ဟု ၎င်းက ေြပာသည်။ ကလိန်ေအာင်မိသည် စိုက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်းများကို စီးပွားေရးအြဖစ် အဓိက လုပက ် င ို လ ် ျက်ရှိ ပီး ကွမ်းသီးြခံများကို မိအတွင်းရှိ ေကျးရွာများြဖစ်ေသာ ေကျာက်ရပ ှ ေ ် ကျးရွာ၊ ေရပုံးေကျးရွာ၊ ှမ်းကျဲေကျးရွာ၊ မိေကျာင်းေလှာင်း၊ ရာဖူး စသည့် ေကျးရွာများတွင် စိုက်ပျ ိးလုပ်ကိုင်ကေကာင်း သိရသည်။

မိုးမိုးခိုင်

ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၃ ြမန်မာ့ယွန်းထည်လက်မပစည်းများ ကို ယခင်က ြပည်တွင်းေဈးကွက် အတွက်သာထုတ်လုပ်ခဲ့ရာမှ ြပည်ပ ေဈးကွက်သို

ထိုးေဖာက်ိုင်ရန်

ကိးပမ်းေနေကာင်း သိရသည်။ “ိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ ယွန်းထည် ပစည်းလုပ်ငန်းကို နားစွင့်၊ မျက်စိနဲ့ ကည့်  ပီး နည်း ပညာကို ေလ့ လာရ တယ်။ အာရှင ုိ င ် က ံ လက်မပညာရှ  င် ေတွ၊ လုပင ် န်းရှငေ ် တွတစ်စ ှ မ ် ာှ တစ် ကိမ်ေတွဆုံပွဲ အေတွအ ကံကေန ယွန်းထည်လုပ်ငန်း အဆင့်ြမင့်လာ ေအာင်ေပါင်းစပ်ပီး ကိးစားေနတယ်။

မေကွးတိုင်းေဒသကီး ေဆာမိနယ် ေယာလက်ပန်ေကျးရွာ အုပခ ် ျပ်ေရးမှး ုံးတွင် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေဆာမိမရဲစခန်းမှး ဒုရဲမှး ဝင်းထိက ု  ် င ှ အ ့် ဖွဲ က မခင်းအသိပညာေပးေဟာေြပာခဲေ ့ ကာင်း သိရသည်။ စိန်ေကျာ်

ိုးရာပစည်းကို ြပည်တွင်းေဈးကွက်

ဝက်  ကီး အင်း မှ ယွ န ်း လု ပ ် င န်း ရှ င ်

သစ်ေစးသုတ်၍ ပစည်းတစ်ခုထုတ်

ယွန်းပစည်းထုတ်လုပ်မသည်  ြပည်ပ

မှာ ရပ်မေနဘဲ ိင ု င ် တ ံ ကာနည်းပညာ

ဦးေမာင်ေမာင်က ေြပာကားသည်။

လုပ်ရာတွင် ေြခာက်လအချ ိန်ေပးရ

ိုင်ငံများှင့် ရင်ေပါင်တန်းိုင်ရမည်

နဲ့ ေပါင်းစပ်ပီး ေခတ်နဲ့အညီ ဆန်း

ပုဂေ ံ ဒသှငအ ့် နီးဝန်းကျင်မှ ယွန်း

ပီး ေရာင်စြုံ ခယ်သပါက ေလးလအချ ိန်

ြဖစ်ရာ နည်းပညာှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ

သစ်ိုင်ေအာင် ယွန်းထည်လုပ်ငန်း

ပစည်းထုတ်လုပ်ေသာဆိုင်ကီး ၁၀

ေပးရေသာေကာင့် ၁၀ လ ကာမှသာ

ေကာင်းမွန်ေသာ ြမန်မာ့ယွန်းပစည်း

ဦးေမာ့ လာဖို ကိးစားေနရတယ် ။

ဆိုင်ရှိပီး ယွန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ

ယွန်းထည်ပစည်းေကာင်းတစ်ခုရရှိ

များအေနြဖင့် ြပည်ပေဈးကွက်တွင်

လက်ရှိြပည်ပပိုကုန်မရှိဘူး။ ြမန်မာ့

၂၀၀၀

ြခင်းြဖစ်သည်။

ခိုင်မာစွာ ထိုးေဖာက်ရပ်တည်ိုင်ရန်

ယွန်းထည်လုပ်ငန်းတစ်ေခတ်ဆန်း

အတွက် ကုန် ကမ်းမှာ ေခတ်ကာလ

ယွနး် လုပင ် န်းတိးု တက်ေအာင်ြမင်

သစ်ဖဆ ို ရ ို င် ခိင ု မ ် ာတဲြ့ ပည်ပေဈးကွက်

ှင့် လိုက်ေလျာညီေထွစွာ အသုံးြပ

ရန် နည်းပညာ၊ ေဈးကွက်ှင့်ရင်းှီး

ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ ေ ် နေကာင်း သိရ

ရထားဖိုပါလိုမယ်”ဟု ေညာင်ဦးမိ

ိုင်လျက်ရှိပီး

ြမပ်ှံမလိုအပ်ေသာေကာင့် လက်ရှိ

သည်။

ေကျာ်ရှိရာ

ယွန်းလုပ်ငန်း

သစ်သားှင့်ဝါးကို

လိုအပ်မည်ြဖစ်ရာ

ထိုသိုရရှိရန် သစာ


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

တာချီလိတ်မိေရှာင်လမ်းေဖာက်လုပ်ရာ၌ လမ်းဧရိယာှင့် မလွတ်ကင်းသည့်အရာများ ဖယ်ရှား တာချ ီလိတ် ဒီဇင်ဘာ ၃ ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း)

ေဆာင်းသီးှံ မတ်ပဲ

တစ်ေလာက် စက်မဇုန်ှင့် ဝမ်ပုံြဖတ်လမ်းအထိ အရှည်

ေဈးေကာင်းရရန်

၆ ဒသမ ၄ ကီလိုမီတာအတွင်းရှိ ေြမသားတာေပါင်

လမ်းဧရိယာအတွင်း ပါဝင်ေနသည့်

တည်ေဆာက်ေရးလုပင ် န်း၊ သံကက ူ န ွ က ် ရစ် Box Culvert

ေရဝါနဒီပန်းြခံရှိ ြခံစည်းိးု အကျယ်ေပ ၄၀ အား ဒီဇင်ဘာ

၁၆ စင်း၊ ၁၀ ေပအရှည် သံကူကွန်ကရစ်တံတား တစ်စင်း၊

ကိပင်ေကာက် ဒီဇင်ဘာ ၃

၁ ရက် နံနက်ပင ို ်းက စတင်ဖယ်ရှားရာ ရှမ်းြပည်နယ်စည်ပင်

၁၅ ေပအရှည် သံကူကွန်ကရစ်တံတား ှစ်စင်းတိုအား

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ကိပင်ေကာက်

သာယာေရးဝန်ကီး ဦးစိုင်းစွံဆိုင်းှင့် တာဝန်ရှိသူများက

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၏ ခွင့်ြပရန်ပုံေငွ ကျပ်သန်း ၁၃၄၃

မိနယ် ရ ှိ ေဆာင်း သီး ှံ မ တ် ပဲ စို က ်

ကည့်စစ်  ေဆးသည်။

သန်းြဖင့် မိနယ်လမ်းဦးစီးဌာနက ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ

ေတာင်သမ ူ ျား ယခုစ ှ ် ပဲေပချ ိန်တင ွ ်

ေကာင်း သိရသည်။

ေဈးေကာင်းရရန် ေမာ်လင့်လျက်ရှိ

အဆိုပါ မိေရှာင်လမ်းကို

ြမန်မာ - ထိုင်းှစ်ိုင်ငံ

ချစ်ကည်ေရးတံတားအမှတ်(၂) အနီးမှ မယ်ဆိုင်ေချာင်း

ေဝယံလင်း(ြပန်/ဆက်)

မူးြမစ်ကူးတံတားေပ ရှိ လမ်းမီးတိုင်များ ဆိုလာမီးတပ်ဆင်

ေတာင်သူများေမာ်လင့်

တာချ ီလိတ်မိေရှာင်လမ်း

ေဖာက်လုပ်ရာ၌

သတင်းစုံက

ပင်လည်ဘူး

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ပင်လည်ဘူးမိ၌ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်က ပင်လည်ဘူးေဖာင်းြပင်သွား မူးြမစ်ကူးတံတားကားလမ်းေပရှိ လမ်းမီးတိုင်များတွင် ေအာ်တဒ ို စ်ဂျစ်တယ်ဆလ ို ာမီးသီးများ တပ်ဆင်ထားရှိ ပီးြဖစ်ေကာင်း မိနယ် မီးလင်းေရးတာဝန်ရှိသူများထံမှ သိရသည်။ ေအာ် တို ဒ စ် ဂ ျစ် တ ယ် ဆို လာမီး သီး များကို တံ တားေပ ရှိ လ မ်း မီး တို င ် ရှစတ ် င ို  ် င ှ ့် မိဘက်တတ ံ ားထိပ် လမ်းမီးတိင ု သ ် ုံးတိင ု တ ် တ ို င ွ ် တပ်ဆင်ထားပီး

ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်၍ လမ်းအသုးံ ြပသူများ အရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သွားလာိုင်ပီြဖစ်သည်။

"ယခင်ှစ်က ေဆာင်းသီးှံစိုက်

သုံးခွမိနယ် နန်းခလဲစံြပေကျးရွာသို ေကျးရွာသစ်လပ်ရှားမအဖွဲ ေလ့လာေရးေရာက်ရှိ

ရာသီတင ွ ် ရာသီဥတုေဖာက်ြပန်ြခင်း၊

သူများ ပဲေပချ ိန် အံးှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရ

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး သုံးခွမိနယ်တင ွ ် နန်းခလဲစြံ ပေကျး

ချက်၊ အားသာချက်များကို စီမံကိန်းေကျးရွာ အချင်းချင်း

သည်။

ရွာသို စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ြမင်းမူမိနယ် ကန်ဖျား

ေဆွးေွးကကာ အြမင်ချင်းဖလှယ် ကေကာင်း သိရသည်။

ကိပင်ေကာက်မိနယ် စိက ု ပ ် ျ ိးေရး

ေကျးရွာသစ်လပ်  ရာှ းမစီမက ံ န ိ း် ေကာ်မတီဥက ဦေမာင်ကိင်

ဆက်လက်၍ ေကျးရွာတွင်းကွနက ် ရစ်လမ်းများ၊ ေရစင်

ဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးေမာင်

ဦးေဆာင်ေသာ အဖွဲဝင် ၆၀ ပါဝင်သည့အ ် ဖွဲသည် ဒီဇင်ဘာ

မှ ေရပို က ် ြ ဖင့ ် ေရေပးေဝမ လု ပ ် င န်း ၊ ေရသန့် စက် ြ ဖင့ ်

ေမာင်ေဌးက ကိပင်ေကာက်တစ်မိ

၁ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ေလ့လာခရီးေရာက်ရှိခဲ့သည်။

ေရသန့်စင်ြခင်း၊ စိက ု ပ ် ျ ိးေမွးြမေရးလုပင ် န်းများကို ကည့ ် 

နယ်လုံးတွင် မတ်ပဲစိုက်ဧက ၆၇၀၄၂

နန်းခလဲစံြပေကျးရွာ ေကျးရွာသစ်လပ်ရှားမစီမံကိန်း

ေလ့လာကပီး စီမံကိန်းေကျးရွာြဖစ်ေသာ လက်ပန်စံြပ

ဧကရှိေကာင်း၊

ေကာ်မတီဥက ဦးတင်လင်းှင့် ေကာ်မတီဝင်များ၊ ရပ်မရ ိ ပ်ဖ

ေကျးရွာှင့် ဝဲကီးေကျးရွာ(ေကျာက်တန်းမိနယ်) များကို

အထွကတ ် ိုးေစရန်အတွက် အသိပညာ

များက

လည်း သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ေပးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်လျက်

စီမံကိန်းကိုလုပ်ငန်းစ်သုံးရပ်ြဖင့် လုပ်ငန်း

ေကျာ်ဆန်း

ေညာင်ေရ

မရရှြိ ခင်းတိေ ု ကာင့် မတ်ပစ ဲ က ို ေ ် တာင်

ေဆာင်ရွက်ေနမများကို ရှငး် လင်းေြပာကားပီး အားနည်း

ေတွဆုံ၍

ဆိုင်ကယ်ြပင်သင်တန်း ေညာင်ေရမိ၌ ဖွင့်လှစ်

ဖျက်ပးုိ ကျေရာက်ြခင်းှင့် ေဈးေကာင်း

ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၃

ဒကိဏာုံဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းဓမာုံတွင်

မျ ိးလွင်(ပင်လည်ဘူး)

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအေထာက်အကူြပ ဆိုင်ကယ်ြပင်သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်က ေညာင်ေရမိနယ် ေြမာင်းိးု ကီးေကျးရွာ၌ ကျင်းပသည်။ မိနယ်ေကျးလက်ဦးစီးမှး ဦးေအာင်ေကျာ်မင်းက သင်တန်းဆိင ု ရ ် ာများကို ရှငး် လင်းေြပာကားပီး သင်တန်းတွင် သင်တန်းသား ၂၀ တိအ ု ား တစ်လကာ သင်ကားပိခ ု ျေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေနလင်း(ေညာင်ေလးပင်)

မူးယစ်ေဆးဝါအရာယ် တားဆီးကာကွယ်ေရး ပညာေပး

ေဆာင်းသီးှံများ

ဒီပဲယင်း

စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး ဒီပယ ဲ င်းမိနယ် မိနယ်ရတ ဲ ပ်ဖွဲမှး ရဲမှးေအာင်ေဇာ် ထွန်းှင့် မူးကမ်းနယ်ေြမစခန်းမှး ရဲအုပ်ဝင်းေဇာ်ေအာင်တိုသည် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်က ဒီပဲယင်းမိနယ် တည်ေတာေကျးရွာအထက်တန်းေကျာင်း၌ မူးယစ်

ရှိေကာင်း ေြပာကားသည်။

ေဆးဝါးအရာယ်တားဆီးကာကွယေ ် ရးှင့် လူကန ု က ် ူးမတားဆီးကာကွယေ ် ရး

ေဇယျာထွန်း(ကိပင်ေကာက်)

တိုကို အသိပညာေပး သုပ်ြပရှင်းလင်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ ဝင်များ ေလ့ကျင့်ေရးမွမ်းမံသင်တန်း ဇမသီရိမိနယ်တွင် ဖွင့်လှစ်

ေအာင်ထွန်း

ေဇာ်မင်းက အဖွငအ ့် မှာစကားေြပာကားပီး မီးသတ် တပ်ဖွဲဝင်များအတွက် တူညီဝတ်စုံများကို မိနယ် မီး သတ် ဦးစီး မှး ဦးစီး အရာရှိ ဦးဝင်း ေကျာ် က အရန်မီးသတ်တပ်ခွဲမှး ဦးတင်ဦးထံသို ေပးအပ်ခဲ့ သည်။ အလားတူ နံ န က် ၁၀ နာရီ တ ွ င ် ဒကိ ဏ သီ ရိ မိနယ်မီးသတ်စခန်း၌ ေလ့ကျင်ေ ့ ရးမွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စ် (၁/၂၀၁၉) ကို ဖွင့်လှစ်ရာ ေနြပည်ေတာ် မီး သတ် ဦးစီး ဌာန ဒု တိ ယ တို င ်း ဦးစီး မှး ဒု တိ ယ န်ကားေရးမှး ဦးလင်ဝင်းေအာင်က အမှာစကား

ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက SEZ သီလဝါအထူးစီးပွားေရးစက်မဇု  န်

ေြပာကားပီး သင်တန်းသားများအား တူညီဝတ်စုံ

(B) ခန်းမတွင် ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်

များကို မိနယ်အပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးသန်းေဇာ်ဟန်က ေနြပည်ေတာ် ဒီဇင်ဘာ ၃

ရက် နံနက် ၉ နာရီက ေနြပည်ေတာ် ဇမသီရိ မိနယ်

အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ ဒုတပ်ရင်းမှး ဦးြမင့်ေဝထံသို

အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ ေလ့ကျင်ေ ့ ရးမွမ်းမံသင်

အမှတ(် ၃)နယ်ေြမ မီးသတ်စခန်းတွင် ကျင်းပသည်။

ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

တန်း(၁/၂၀၁၉) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာ ၂

ဇမသီရိ မိနယ် ေခတအုပခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးေအာင်

ေကျာက်တန်းမိမရဲစခန်းမှး

ဒုရဲမှးိုင်ဝင်းထွန်းှင့်အဖွဲ စက်ုံဝန်ထမ်းများ၊ အလုပ်သမားများအား မခင်းကျဆင်းေရး အသိပညာေပးေဟာေြပာစ်။ ိုးတူး(ေကျာက်တန်း)

မင်းမင်းလတ်(မန်းတကသိုလ်)

အုပညာ

Vogue မဂဇင်းရဲ မျက်ှာဖုံးရှင် ေတလာဆွစ်

စကားလက်ဂျိဟန်ဆန်ရဲ ုပ်ရှင်သစ်

အေမရိကန်ေပါ့ပ်ကယ်ပွင့် ေတလာဆွစ်ဟာ ဗိတိန်ရဲ ေကျာ်ကားတဲ့မဂဇင်း တစ်ခြု ဖစ်တဲ့ Vogue ရဲ လာမယ့် ဇန်နဝါရီလထုတမ ် ဂဇင်းမှာ မျက်ှာဖုံးရှငအ ် ြဖစ်

စမ်းသပ်ထုတ်လင့်

လူစမ ွ ်းေကာင်းအမျ ိးသမီးတစ်ဦးအြဖစ် ပါဝင်သုပေ ် ဆာင်ေလ့ရတ ှိ ဲ့ မင်းသမီး စကားလက်ဂျ ိဟန်ဆန်ဟာ ုပရ ် င ှ သ ် စ်မှာ ုရှားစုံေထာက်တစ်ဦးအြဖစ် ပါဝင်ထားတာြဖစ်ပါတယ်။ စကားလက်ဂျ ိဟန်ဆန် ေခါင်းေဆာင်ပါဝင်ထားတဲ့ ုပ်ရှင် “Black Widow” ကို လတ်တေလာမှာ စမ်းသပ်ထတ ု လ ် င့  ေ ် ပးခဲေ ့ ကာင်း စကိင ု း် ေဒါ့ကန ွ း် ရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။ မာဘယ်လက ် ထုတလ ် ပ ု သ ် ွားမယ့် အဆိပ ု ါုပရ ် င ှ သ ် စ်ဟာ “Iron Man” ဇာတ်လမ်းတွဲ ုပရ ် င ှ ေ ် တွအပီး စကားလက် ဂျ ိဟန်ဆန်ရဲ ပထမဆုံး ြပန်လည်ိုက်ကူးထားတဲ့ ုပ်ရှင်လည်းြဖစ်ပါတယ်။

“Black Widow” ုပ်ရှင်ကို

၂၀၂၀

ြပည့်ှစ် ေမ ၁ ရက်မှာ စတင်ုံတင်သွားမှာြဖစ်တယ်လိုလည်း သိရပါတယ်။

ေရွးချယ်ေဖာ်ြပခံခရ ဲ့ တာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီမဂဇင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ သူ့ရဲ အင်တာဗျးမှာ ေတလာဆွစက ် ေတးသီချင်းရဲ ပိင ု ဆ ် င ို ခ ် င ွ န ့် ဲ့ ပတ်သက်တအ ဲ့ ေကာင်းအရာေတွကို

မင်းသား ချာအင်ဟာ ကွယ်လွန်

ထည့သ ် င ွ ်းေြဖကားခဲေ ့ ကာင်း အီးတီအန ွ လ ် င ို ်းေဒါ့ကန ွ ်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက် ေတွအရ သိရပါတယ်။

ေတာင်ကိုရီးယား

ေတလာဆွစဟ ် ာ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် ဇန်နဝါရီလအတွက် ထုတလ ် ပ ု ြ် ဖန့်ချ ိသွား မယ့် Vogue မဂဇင်းမှာ မျက်ှာဖုံးရှငအ ် ြဖစ် ေရွးချယ်ခခ ံ ရ ဲ့ တာပါ။ လတ်တေလာ မှာ မျက်ှာဖုံးဓာတ်ပုံနဲ့အတူ ေတလာဆွစ်ရဲ အလှဓာတ်ပုံေတွကို အဆိုပါ ဒီမဂဇင်းမှာ ေတလာဆွစရ ် ဲ ဆယ်စ ု စ ှ သ ် စ်တစ်ခအ ု တွက် ပိမ ု ရ ုိ င့က ် ျက်တဲ့

ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့

အချ ိန်နဲ့ ေနရာကိုလည်း

ေသးေကာင်းနဲ့

စုံစမ်းေနဆဲြဖစ်ေကာင်း

မင်းသားရဲ

ေတလာဆွစက ် တစ်စတ ံု စ်ေယာက်အတွက် မိမိလုပ်ေဆာင်ခဲ့တဲ့အရာေတွကို ထည့်သွင်းေြဖကားခဲ့တယ်လို သိရပါတယ်။

ချာအင်ဟာ မကွယလ ် န ွ မ ် ီ မင်းသား အာေဂျ

လတ်တေလာအချ ိန်အထိ အတိအကျ မသိရ

လည်း ထည့်သွင်းပုံေဖာ်ထားတာ ေတွရပါတယ်။ ဒါ့အြပင် အင်တာဗျးမှာ ထင်မိေကာင်းလည်း

ေအဂျင်စီက အတည်ြပေြပာကားခဲ့ပါတယ်။

လတ်တေလာမှာ စုစ ံ မ်းမေတွ ြပလုပ်ေနပီး

ဟန်ပန်၊ အြပင်အဆင်ေတွနဲ့ ေြပာင်းလဲလိုက်တဲ့ ဖက်ရှင်သစ်အေကာင်းကို

အလွန်အေရးကီးတယ်လို

သုပေ ် ဆာင်တစ်ဦးအြဖစ် အုပညာေလာက

ကွယ်လွန်ခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း

ချာအင်ဟာ ကွယ်လွန်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပီး

မဂဇင်းရဲ လူမကွန်ရက်စာမျက်ှာေပမှာ ေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။

ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရေရးဟာ

မင်းသားတစ်ဦးြဖစ်တဲ့

ချာအင်ဟာ

ေအးြပည့် - စုစည်းသည်

ေအဂျင်စီက

မီဒီယာေတွကို

ေြပာကားခဲ့တယ်လိုလည်း သိရပါတယ်။

ချာအင် ဟာဟာ ၂၀၁၇ ခု  ှ စ ် အ တွ င ်း

ထဲ စတင်ဝင်ေရာက်လာခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ယန်း၊ မင်းသမီး အိုယွန်စိုးတိုနဲ့တွဲဖက်ကာ “Love With Flaws”

ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ

ေနာက်ဆုံး ပါဝင်သုပ်ေဆာင်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါ

တယ်။ သူ့ရဲ ဇာတ်လမ်းတွဲုပ်ရှင်ကို ပီးခဲ့တဲ့ ိဝ ု င်ဘာ ၂၇ ရက်မှာ စတင်ြပခဲပ ့ ါတယ်။ သူဟာ ကွယ်လွန်ချ ိန်မှာ အသက် ၂၇ ှစ်အရွယ်သာ ရှေ ိ သးတာြဖစ်တယ်လို ကိရ ု ီးယားဘိုးေဒါ့ကန ွ ်း ရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

အမျ ိးသမီးှင့် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီသည် အမျ ိးသမီးများှင့် ကေလးသူငယ်များဘဝ ရှင်သန်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ အမျ ိးသမီးများအား ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမေရးှင့် ယ်ေကျးမနယ်ပယ် အသီးသီးတိုတွင် အခွင့်အေရးတန်းတူရည်တူရရှိေရးတိုအတွက် ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေကာ်မတီတစ်ခုြဖစ်ပီး အဆိုပါေကာ်မတီ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ယခုတစ်ပတ်လတ်ေတာ်ေရးရာကအေနြဖင့် ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်။

ကေလးသူငယ်ေတွနဲ့ အမျ ိးသမီးေတွ အကမ်းဖက်ခရံ မေတွက ကာကွယတ ် ားဆီးေရးေတွကလ ို ည်း သက်ဆိုင်ရာဌာနေတွနဲ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမယ့် တာဝန်လည်းရှိပါတယ် ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေဒါက်တာခင်စိုးစိုးကည်

အမျိးသမီးှင့် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များ အမျ ိးသမီးှင့် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီကို ၂၀၁၂ ခုှစ် ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ ၂ ပုဒ်မခွဲ(ဇ)အရ ၂၀၁၉ ခုှစ် မတ်လ ၁ ရက်တွင် စတင်ဖွဲစည်းခဲ့သည်။ ေကာ်မတီသည် အမျ ိးသမီးများှင့် ကေလးသူငယ်များဘဝ ရှင်သန်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ အမျ ိးသမီးများအား ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမေရးှင့် ယ်ေကျးမနယ်ပယ် အသီးသီးတိုတွင် အခွင့်အေရးတန်းတူရည်တူရရှိေရးတိုအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ ထိုြပင် ေကျာင်းေနအရွယ်ကေလးသူငယ်များအားလုံး ပညာသင်ကားခွင့်ရရှိေရး၊ အမျ ိးသမီးများှင့် ကေလးသူငယ်များ လူကုန်ကူးမ၊ ေခါင်းပုံြဖတ်ခံရမများကို တားဆီးှိမ်နင်းေရး၊ အရွယ် မေရာက်ေသးေသာ ကေလးသူငယ်များအား အလုပ်ခိုင်းေစြခင်း၊ စစ်မထမ်းေဆာင်ေစြခင်း၊ ကိုယ်အဂ ါအစိတ်အပိုင်းေရာင်းဝယ်မများကိ  ု ကာကွယ်တားဆီးြခင်းှင့် အမျ ိးသမီးများှင့် ကေလးသူငယ် များအား အကမ်းဖက်မပေပျာက်  ေရးတိုကို ေဆာင်ရွက်ရသည်။ ထိုအတူ ေကျးလက်ေနြပည်သူများအား လူကုန် ကူးမှငသ ့် က်ဆင ို ေ ် သာ အသိပညာေပးြခင်း၊ အသက်ေမွး ဝမ်းေကျာင်းပညာရပ်များှင့် အလုပအ ် ကိင ု အ ် ခွငအ ့် လမ်း များရရှိေစေရးအတွက် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ေပးြခင်း၊ နည်းပညာှင့် အြခားလိုအပ်ေသာအကူအညီများ ေထာက်ပံ့ကူညီြခင်း၊ သဘာဝေဘးအရာယ်၊ စစ်မက် အရာယ်ှင့် အြခားအေကာင်းများေကာင့် ေဘးဒုက ေရာက်လျက်ရှိေသာ အမျ ိးသမီးများှင့် ကေလးသူငယ် များအား ကူညီေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊ သက်ကီးရွယ်အို အမျ ိးသမီးများှင့် ရင်ခင ွ မ ် က ့ဲ ေလးသူငယ်များအား ြပစု ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မကျန်းမာြခင်းှင့် ကိယ ု အ ် ဂ ါမသန်စမ ွ ်းေသာ အမျ ိးသမီးများ၊ ကေလးသူငယ် များအား ြပစုေစာင့်ေရှာက်ေရးှင့် ရသင့်ရထိုက်ေသာ အခွင့်အေရးများရရှိိုင်ေရးတိုကိုလည်း အမျ ိးသမီးှင့် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီက ကူညီ ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ ြပည်တင ွ း် ြပည်ပအဖွဲ အစည်းများှင့် ေတွဆုည ံ  ိ င်  း ၍ အမျ ိးသမီးများှင့် ကေလးသူငယ်များ၏ အခွငအ ့် ေရး ကို ြမငတ ့် င်ရန်၊ ကာကွယေ ် စာင့ေ ် ရှာက်ရန်အတွက် လိအ ု ပ်

သည်များ ပံ့ပိုးကူညီေပးြခင်းှင့် ထိန်းညိြခင်းတိုကို ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာှင့် ေဒသတွင်းဆိင ု ရ ် ာ အမျ ိးသမီးများှင့် ကေလးသူငယ်များ ဆိင ု ရ ် ာ ြပာန်းချက်များ၊ ေကညာချက်များ၊ လုပင ် န်းစ် များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက ွ မ ် ကိ  ု ေလ့လာသုးံ သပ် ပီး လတ်ေတာ်သို တင်ြပရမည်ြဖစ်ပီး အမျ ိးသမီးများှင့် ကေလးသူငယ်များဆိုင်ရာ ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ အမိန့်န်ကားချက်များှင့်ပတ်သက်၍ ြပင်ဆင်ရန်၊ ပယ်ဖျက်ရန်၊ အသစ်ေရးဆွရ ဲ န်လအ ို ပ်သည်ဟု ေတွရှပ ိ ါက လတ်ေတာ်သိုတင်ြပရမည်ြဖစ်ကာ အမျ ိးသမီးများှင့် ကေလးသူငယ်များဆိင ု ရ ် ာကိစရပ်  များကို ေလ့လာစိစစ်၍ လတ်ေတာ်ဥကမှတစ်ဆင့် လတ်ေတာ်သို တင်ြပအစီရင် ခံရမည်ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် ြပည်သူ့လတ်ေတာ် အမျ ိးသမီးှင့် ကေလးသူငယ်အခွငအ ့် ေရးဆိင ု ရ ် ာေကာ်မတီ၏ လုပင ် န်း ေဆာင်ရွက်ချက်များှင့်ပတ်သက်၍ ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့ သည်များကို စုစည်းေဖာ်ြပလိုက်ရပါသည်။ ေဒါက်တာ ခင်စိုးစိုးကည် ြပည်မဲဆနယ် ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် အမျ ိးသမီးှင့် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ေကာ်မတီဥက ကန်မတို အမျ ိးသမီးှင့် ကေလးသူငယ်ဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးေကာ်မတီဟာ ြပည်သူ့လတ်ေတာ်မှာ ေနာက်ဆုံးမှေပေပါက်လာတဲ့ ေကာ်မတီြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခု  ှ စ ် မတ် ၁ ရက် မ ှာ ြပည် သူ့ လတ် ေတာ် က အတည်ြပ တာဝန်ေပးအပ်ခဲ့တာြဖစ်ပီး အဖွဲဝင် ၁၅ ဦး၊ ေလ့လာသူ တပ်မေတာ်သားလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ှစ်ဦးနဲ့ ၁၇ ဦး ပါဝင်ပါတယ်။ ကန်မတိုေကာ်မတီဟာ ြပည်သူလူထုအတွက် လိအ ု ပ်တ့ဲ ိင ု င ် ေ ံ ရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမေရး၊  တိင ု း် ရင်းသား ေရးရာ၊ ိုင်ငံြခားေရးရာေတွအတွက် လိုအပ်မယ်ဆုရ ိ င် လတ်ေတာ် ေကာ်မတီေတွကို ထပ်မဖ ံ ွဲစည်းိင ု တ ် ယ်ဆတ ို ာ ပါရှပ ိ ါတယ်။ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးတစ်ရပ်နဲ့ တစ်ရပ် အကားမှာ ေဆာင်ရက ွ ဖ ် လ ို အ ို ပ်ရင် ဥကက ေကာ်မတီမှာ ပါဝင်ရမယ့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတွကို ေရွးချယ် တာဝန်ေပးအပ်ပီး အနီးကပ်ဆးံု ကျင်းပမယ့် လတ်ေတာ် အစည်းအေဝးမှာ အတည်ြပချက်ရယူရမယ်လိုလည်း

ေတွဆုံေမးြမန်း နာဝင်း

ေဒါက်တာ ခင်စိုးစိုးကည် ဥက

ေဒါက်တာ ကည်မိုမိုလွင် အတွင်းေရးမှး

ဦးဝင်းိုင် အဖွဲဝင်

ေဖာ်ြပထားပါတယ်။ ဒါ့ေကာင့် ကန်မတိုေကာ်မတီကို ထပ်မံဖွဲစည်းခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။

ပါဝင်ပါတယ်။ ကန်မတိ ု င ုိ င ် ရ ံ ဲ စီးပွားေရးအေြခအေနအရ၊ လူမေရးအေြခအေနအရ  ကေလးေတွဟာ ကေလးအလုပ် သမားေတွအြဖစ်၊ ကေလးစစ်သားေတွအြဖစ် လုပက ် င ို ် က ရတယ်။ ဒါေပမယ့်ကေလးေတွကို ကိယ ု အ ် ဂ ါေရာင်းစားတယ် ဆိုတာ ကန်မတိုိုင်ငံမှာ ရှားေပမယ့် ဒါေတွကို ဘယ်လို ကာကွယတ ် ားဆီးမယ်ဆတ ို က ဲ့ စ ိ ေတွ  ေဆာင်ရက ွ ဖ ် ို တာဝန် လည်း ရှိပါတယ်။ ဒါ့အြပင် ကေလးေတွဖွံဖိးတိးု တက်ဖို၊ အာဟာရ ြပည့ ် ဝ ဖို ဆို တာလည်း က န် မ တို ေကာ် မ တီ ရဲ တာဝန်

တစ်ရပ်ြဖစ်ပါတယ်။ အမျ ိးသမီးေတွနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း အမျ ိးသမီးေတွ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိဖိုလည်း ကန်မတို ကိးစားေဆာင်ရွက်ေပးရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် လူကန ု က ် းူ မေတွ၊ အကမ်းဖက်မေတွ  ကုိ ကာကွယ် တားဆီးေရးလုပင ် န်းေတွကို ဘယ်လေ ို ဆာင်ရက ွ ် ကမလဲ၊ အမျ ိးသမီးေရာ၊ ကေလးသူငယ်ေတွပါ လိငအ ် ကမ်းဖက်မ ေတွ ေလျာ့ကျဖိုအတွက် ေဆာင်ရွက်ဖိုတာဝန်လည်း ပါဝင်လာတာကို ေတွရပါတယ်။ ေနာက်ပီး ကန်မတိုလုပ်ရမယ့်တာဝန်ေတွထဲမှာ ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ကဖွဲစည်းထားတဲ့ ေကာ်မတီြဖစ်တဲ့ အတွက် ဥပေဒြပေရးကိစေတွ  ဟာ အေရးအကီးဆုံး တာဝန် ြဖစ်ပါတယ်။ ဥပေဒြပေရးကိစအြပင်  လတ်ေတာ် ေကာ်မတီတစ်ရပ်တင ို ်းမှာ ေပးအပ်ထားတဲ့ ြပြပင်ရမယ်၊ ေလ့လာရမယ်၊ အသစ်ေရးဆွသ ဲ င့တ ် ဥ ဲ့ ပေဒေတွ ရှပ ိ ါတယ်။ တာဝန်ခေ ွဲ ဝေပးထားပါတယ်။ ကန်မတိေ ု ကာ်မတီအတွက်

ကန်မတိ ု င ို င ် မ ံ ှာ လူဦးေရရဲ ၅၃ ရာခိင ု  ် န်  းေကျာ်ဟာ အမျ ိးသမီးေတွ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် ၁၈ ှစ်ေအာက် ကေလးေတွကိုကည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ရာခိုင်န်းများတဲ့ အတွက် အမျ ိးသမီးနဲ့ ကေလးသူငယ်ေတွန့ဲ ပတ်သက်ရင် လုပေ ် ဆာင်ရမယ့် လုပင ် န်းတာဝန်ေတွလည်း များြပားတယ်။ လိုအပ်ချက်ေတွလည်း များြပားပါတယ်။ စိန်ေခမေတွ လည်း များပါတယ်။

က ဥပေဒ ၁၈ ခု ရှိပါတယ်။ ဒီဥပေဒ ၁၈ ခုက အဓိက အမျ ိးသမီးေတွ၊ ကေလးသူငယ်ေတွနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပေဒေတွပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီဥပေဒေတွထက ဲ အများစုဟာ ဘာသာေပါင်းစုံက အမျ ိးသမီးေတွရဲ လက်ထပ်ြခင်း၊ ကွာရှင်းြခင်း စတဲ့ဥပေဒေတွ အများကီးပါဝင်ပါတယ်။ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်လုိ ဥပေဒေတွကလည်း ကန်မတို အမျ ိးသမီးှင့် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီတွင် ြမန်မာိုင်ငံ မိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရး အသင်း ဗဟိုေကာ်မတီှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။

ေကာ်မတီက ေဆာင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်ထဲမှာ ပါဝင်ပါ တယ်။ စာမျက်ှာ ၁၉ သို »»

ကန်မတိေ ု ကာ်မတီမာှ အမျ ိးသမီးနဲ့ ကေလးသူငယ် ဆိင ု ရ ် ာ လုပေ ် ဆာင်ရမယ့လ ် ပ ု င ် န်းတာဝန်ေတွက များြပား ပါတယ်။ ဒါ့ေကာင့် ကန်မတိေ ု ကာ်မတီရဲ တာဝန်ဝတရား ေတွမှာ အမျ ိးသမီးနဲ့ ကေလးသူငယ်ေတွ ဘက်စုံရှင်သန် ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးအတွက် အဓိကထားရတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် အမျ ိးသမီးေတွဟာ ဘယ်ကမှာမဆို စီးပွားေရး၊ လူမေရး၊  ိင ု င ် ေ ံ ရး၊ ယ်ေကျးမစတဲက ့ ေတွမာှ အမျ ိးသား ေတွနဲ့ တန်းတူအခွငအ ့် ေရးရရှ ိ င ို ေ ် ရး၊ ကေလးသူငယ်ေတွနဲ့

အမျ ိးသမီးေတွ အကမ်းဖက်ခံရမေတွက ကာကွယ် တားဆီးေရးေတွကလ ို ည်း သက်ဆင ို ရ ် ာဌာနေတွနဲ့ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ရမယ့် တာဝန်လည်း ရှိပါတယ်။ ကေလးေတွအတွက်ဆိုရင် ကေလးသူငယ်ေတွ၊ ေကျာင်းေနအရွယ်ေတွအားလုံး ပညာသင်ကားိုင်ဖိုကို လည်း ပညာေရးဝန်ကီးဌာနနဲ့ ကန်မတိုေကာ်မတီက ပူးေပါင်းပါဝင်ရမယ်ဆိုတာ တာဝန်ဝတရားတစ်ခုအေနနဲ့

အမျ ိးသမီးှင့် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီတွင် IRI(International Republican Institute) အဖွဲှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

အမျ ိးသမီးများ အကမ်းဖက်မကာကွ  ယေ ် ရးဥပေဒှင့် ြပည့တ ် န်ဆာဆိင ု ရ ် ာ ဥပေဒှငစ ့် ပ်လျ်း၍ လူမဝန်  ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ေဆွးေွးစ်။

အမျ ိးသမီးှင့် ကေလးသူငယ်အခွငအ ့် ေရးဆိင ု ရ ် ာေကာ်မတီတင ွ ် Gender Equality Network အဖွဲ ှင့် ေတွဆုံ ေဆွးေွးစ်။

»» စာမျက်ှာ ၁၈ မှ ေနာက်ပီး အေရးကီးတဲ့ ဥပေဒေတွကေတာ့ ကေလး သူငယ်အခွငအ ့် ေရးဥပေဒနဲ့ မိခင်င ှ ့် ကေလးေစာင့ေ ် ရှာက် ေရးအသင်း ဥပေဒေတွ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီဥပေဒေတွကို လတ်ေတာ်က အတည်ြပပီးသွားပီ။ ဒီဥပေဒေတွကုိ အသုးံ ြပရာမှာ အသုးံ ြပတဲ့ သက်ဆင ုိ ရ ် ာအဖွဲ အစည်းေတွ လုပင ် န်း အဆင်ေြပေချာေမွေအာင်၊ ြပည်သေ ူ တွ လိက ု န ် ာေဆာင်ရက ွ ် ဖို အဆင်ေြပရဲလားဆိတ ု ာ(Post-Legislative ScrutinyPLS)အေနနဲ့ ဥပေဒထွက်ပီး ေြခာက်လေနာက်ပင ုိ း် မှာ ဆက်ပီးေဆာင်ရက ွ ရ ် မယ့တ ် ာဝန်ရပ ိှ ါတယ်။ အမျ ိးသမီးေတွအတွက် အကမ်းဖက်မကာကွ  ယေ ် ရး ဥပေဒက ေတာ်ေတာ်ခရီးေရာက်ေနပီ ြဖစ်ပါတယ်။ 0 Draft က အခုအချ ိန်မှာ Last Draft အဆင့ထ ် ိ ေရာက်ေန ပီဆိုတာ ကားသိရပါတယ်။ ဒီအမျ ိးသမီးများ အကမ်း ဖက်မကာကွယ်ေရးဥပေဒဟာ ကန်မတို အမျ ိးသမီး ေတွကို အဓိကအကာအကွယ်ေပးမယ့် ဥပေဒြဖစ်တဲ့ အတွက် လတ်ေတာ်ရဲေကာ်မတီအေနနဲ့ စိတ်ဝင်တစား ေလ့လာေနကပီး သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းေတွ၊ ဌာန ေတွနဲ့လည်း ေဆွးေွးေနဆဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခက ု ေတာ့ ကန်မတိ ု င ို င ် မ ံ ှာ အမျ ိးသမီး ေတွအတွက် အေရးကီးတဲဥ ့ ပေဒတစ်ခြု ဖစ်တ့ဲ ြပည့တ ် န်ဆာ ဆိုင်ရာဥပေဒကေတာ့ အခုအချ ိန်မှာ 0 Draft အေနနဲ့ ရှိေနပီး ဆက်လက်ေဆွးေွးေနဆဲ ဥပေဒတစ်ခု ြဖစ်ပါ တယ်။ ဒီကိစေတွမှာ ကန်မတိုအမျ ိးသမီးေတွအေနနဲ့ ေခါင်းပုံြဖတ်ခံရမေတွ၊ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ

ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနေတွန့ဲ လည်း လက်ခံေတွဆုံေဆွးေွးကပါတယ်။ လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာ ချထားေရးဝန်ကီးဌာနနဲ့ အမျ ိးသမီးများအေပ အကမ်းဖက်မ တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒ၊ ြပည့်တန်ဆာဆိုင်ရာဥပေဒ ဆို ပီး ထွကေ ် ပလာေရးအတွက် လိအ ု ပ်ချက်ေတွကုိ ေဆွးေွး

ကန်မတိုိုင်ငံမှာ မုဒိမ်းမေတွလည်း ရှိေနတယ်။ သိုေသာ်လည်း ဒါသည် အရင်ေခတ်ေတွကလည်း ရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေခတ်ဒအ ီ ခါမှာ ပွငလ ့် င်းြမင်သာလာတယ်။ လူမဝန်  ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ထေ ဲ ရးဝန်ကီးဌာနေတွက အဓိက Focal အေနနဲ့ ေဆာင်ရွက်ေနပါတယ်။ ဆက်သွယ်တိုင်ကား

အမျ ိးသမီးှင့် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီတွင် UNICEF အဖွဲှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။ လိုလည်း ရပါတယ်။ လူမအေထာက်အပံ့ေတွ အကူအညီ ေတာင်းလို ရပါတယ်။ ဒါေကာင့် သက်ငယ်မုဒိမ်းအပါအဝင် အမျ ိးသမီး လိင်အကမ်းဖက်မကိစေတွကို ကာကွယ်တားဆီးိုင်ဖို

အမျ ိးသမီးှင့် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီဥကှင့် အဖွဲဝင်များ မေလးတိုင်းေဒသကီးသို

ကွင်းဆင်းေလ့လာစ်။

နည်းပါးတာေတွ၊ ခွြဲ ခားဆက်ဆခ ံ ရ ံ တာေတွ ကံေတွေနရ တဲ့အတွက် ဒီဥပေဒကိုလည်း အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေအာင် သက်ဆင ုိ ရ ် ာဝန်ကီးဌာနအေနနဲ့ေရာ၊ လတ်ေတာ်ေကာ်မတီ တစ်ရပ်အေနနဲ့ေရာ အဖွဲအစည်းေပါင်းစုံက ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်သွားကမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် ကန်မတိေ ု ကာ်မတီက လုပေ ် ဆာင်ရမယ့် တာဝန်ေတွကုိ သက်ဆင ုိ တ ် ့ဲ ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာနေတွန့ဲ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အရပ်ဘက် လူမ အဖွဲအစည်းေတွ၊ ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းေတွနဲ့လည်း ဆက်သွယ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ သူတဆ ို က ီ နည်းပညာအကူအညီေတွ၊ ေငွေကးအကူအညီ ေတွ ရိင ု ပ ် ါတယ်။ ဒါမှသာ ကန်မတိက ု တိင ု ်းေဒသကီးနဲ့ ြပည်နယ်အသီးသီးမှာရှတ ိ ဲ့ အမျ ိးသမီးေတွရဲ အေြခအေန၊ ကေလးသူငယ်ေတွရဲ အေြခအေနေတွကို ကွင်းဆင်း ေလ့လာကရပါမယ်။ ေတွရှိတဲ့ ေတွရှိချက်ေတွကို သက်ဆင ို ရ ် ာ တိင ု ်းေဒသကီးနဲ့ ြပည်နယ်အစိးု ရအဖွဲ ေတွ၊ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲေတွကို လတ်ေတာ်ဥကက တစ်ဆင့် အ ကံြပေဆွးေွးတင်ြပေပးရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကန်မတိုမှာ လိုအပ်ချက်များစွာရှိတဲ့အတွက် အဓိက ဦးစားေပး၊ ပထမဦးစားေပး၊ ဒုတိယဦးစားေပးဆိုပီး ေဆာင်ရွက်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

အတွက် အားလုံးပူးေပါင်းပီး ေဆာင်ရက ွ ေ ် နပါတယ်။ ဥပေဒ အရလည်း အကမ်းဖက်မကာကွ  ယေ ် ရးဥပေဒသာ ထွကခ ် ့ဲ မယ်ဆရ ုိ င် အကမ်းဖက်မမျ  ိးစုက ံ ုိ အခုထက်ပုိ ပီး စနစ်တကျ တားဆီးကာကွယသ ် ာွ းိင ု မ ် ာှ ြဖစ်ပါတယ်။ တားဆီးကာကွယ် ိုင်ဖိုကို အများြပည်သူေရာ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန အသီးသီးေရာ၊ လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယေ ် တွေရာ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ဖိုလိုအပ်တယ်လို ေြပာကားလိုပါတယ်။ ေဒါက်တာ ကည်မိုမိုလွင် စ့်ကိုင်မဲဆနယ် ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် အမျ ိးသမီးှင့် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး ကန်မတိုေကာ်မတီအေနနဲ့ ြပည်သူ့လတ်ေတာ် ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ၊ ဥပေဒေတွနဲ့အညီ ေကာ်မတီအစည်း အေဝးေတွ ကျင်းပခွငရ ့် ပ ှိ ါတယ်။ အစိုးရနဲ့ အရပ်ဘက်အဖွဲ အစည်းေတွကို ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ဥကရဲခွင့်ြပချက်နဲ့ အညီ လက်ခေ ံ တွဆုြံ ခင်း၊ ေဆွးေွးြခင်း၊ သတင်းထုတြ် ပန် ြခင်းေတွကို ကန်မတိုေဆာင်ရွက်ရပါတယ်။ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပအဖွဲအစည်းေတွကို လက်ခံေတွဆုံတာေတွလည်း ရှိပါတယ်။ ယူနီဆက်၊ ြမန်မာိုင်ငံ မိခင်ှင့် ကေလး ေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံ အမျ ိးသမီးေရးရာ အဖွဲချပ်၊ ြပည်ထေ ဲ ရးဝန်ကီးဌာန၊ လူမဝန်  ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်

ေနဆဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခက ု ကန်မတိေ ု ကာ်မတီန့ဲ ဆိင ု တ ် ဲ့ လုပင ် န်းေတွအတွက် ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် နတာ ေတွရှိပါတယ်။ ပထမဆုံးအေနနဲ့ ြမန်မာိုင်ငံ မိခင်ှင့်ကေလး ေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်းနဲ့ ဒကိဏသီရိမိနယ် ေရခဲအင်း ေကျးရွာမှာ ြပည်သလ ူ ထ ူ အ ု ေြခြပ အသိပညာေပးေဆွးေွး

ြခင်းနဲ့ ေရွလျားကျန်းမာေရးေစာင့ေ ် ရှာက်မေပးြခင်  း ခရီးစ် မှာ ကန်မတို လိုက်ပါေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ကန်မတို ေကာ်မတီအေနနဲ့ ခရီးစ်စ ှ ခ ် ု ထွက် ပီးသွားပါပီ။ ပဲခူးတိင ု ်း ေဒသကီးနဲ့ မေလးတိုင်းေဒသကီးခရီးစ်ေတွ ြဖစ်ပါ တယ်။ ပဲခးူ တိင ု း် ေဒသကီးခရီးစ်မာှ ြမန်မာိင ု င ် ံ မိခင်င ှ ့် ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်းနဲ့ ပူးေပါင်းပီး ပဲခူးတိုင်း ေဒသကီးက တိုင်းေဒသကီး၊ ခိုင် မိခင်ှင့်ကေလး ေစာင့်ေရှာက်ေရးကီးကပ်မေကာ်  မတီဝင်ေတွနဲ့ မိနယ် ေကာ်မတီက ဥက၊ အတွင်းေရးမှးေတွနဲ့ ေတွဆုံပီး အသင်းရဲဖွဲ စည်းပု၊ံ အဖွဲ ဝင်အင်အားေတွ၊ လုပင ် န်းေဆာင်ရက ွ ် မေတွနဲ့ပတ်သက်ပီး ေဆွးေွးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် ကိယ ု ထ ် က ူ ယ ုိ ထ ် မူကိေကျာင်းနဲ့ သားဖွားခန်း ေဆာင်ရက ွ ထ ် ားတဲက ့ စ ိ ေတွ  မှာ ကွင်းဆင်းေလ့လာြခင်းေတွ ေဆာင်ရွက်ပါတယ်။ ကန်မတိုသွားတဲ့ခရီးစ်ေတွမှာ ေတွရှိချက်ေတွ၊ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်ေတွကို ြပည်သ့ူ လတ်ေတာ်ဥကထံကုိ ကန်မတို အမဲတမ်း အစီရင်ခစ ံ ာတင်ပါတယ်။ မေလးတိုင်းေဒသကီးခရီးစ်မာှ ေတာ့ မေလး လူငယ်သင်တန်းေကျာင်း၊ အမျ ိးသမီးသက်ေမွးအတတ်သင် ေကျာင်း၊ One Stop Women Support Center ေတွ၊ မသန်စွမ်းကေလးများ သင်တန်းေကျာင်း၊ နားမကား ကေလးများ သင်တန်းေကျာင်း၊ အမျ ိးသမီးဖွံ ဖိးတိးု တက် ေရးေကျာင်းေတွ၊ အမျ ိးသမီးကေလးများ သင်တန်းေကျာင်း ေတွနဲ့ မေလးကေလးြပစုေရးဌာနေတွကို ပီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ်လအတွင်းက သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ပါတယ်။ ေနာက်ပီး မေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ အမျ ိးသမီးေကာ်မတီေတွနဲ့ ေတွဆုံခဲ့ပါတယ်။ ကေလး သူငယ်အခွငအ ့် ေရးဆိင ု ရ ် ာ ေကာ်မတီေတွ၊ အရပ်ဘက်လမ ူ  အဖွဲအစည်းေတွနဲ့ေတွဆုံပီး ေကာ်မတီေတွနဲ့ အားနည်း ချက်၊ အားသာချက်ေတွကို ကန်မတိုေတွ သိရှိခွင့်ရခဲ့ပါ တယ်။ အဲဒီေန့မှာပဲ မေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းမှာရှိ တဲ့ မိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်းက တာဝန် ရှိသူေတွနဲ့ ေတွဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုခရီးစ်ေတွသွားေရာက်တဲ့အခါ လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန လက်ေအာက်မှာရှိတဲ့ လူငယ်သင်တန်းေကျာင်းေတွ၊ အမျ ိးသမီးသင်တန်းေကျာင်းေတွမှာ လိုအပ်ချက်ေတွ၊

အေြခခံအေဆာက်အဦပိင ု ်းမှာ အားနည်းချက်ေတွ ေတွရှိ ခဲ့ရပါတယ်။ မူဝါဒပိုင်းအားနည်းချက်အချ ိကိုလည်း ကန်မတိုအေနနဲ့ အ ကံြပသုံးသပ်တာေတွ ရှိပါတယ်။ ဒီခရီးစ်နဲ့ပတ်သက်လလ ို ည်း ကန်မတိရ ု ဲေလ့လာေတွရှိ ချက်၊ အားနည်းချက်၊ အ ကံြပချက်ေတွကို ြပည်သူ့ လတ်ေတာ်ဥကထံကို အစီရင်ခံစာတင်ပီးြဖစ်ပါတယ်။ ကန်မတိေ ု ကာ်မတီအေနနဲ့ ြမန်မာိင ု င ် အ ံ တွင်းမှာ ရှိတဲ့ အမျ ိးသမီးနဲ့ ကေလးသူငယ်ေတွရဲရပိုင်ခွင့် အခွင့် အေရးေတွန့ဲ ပတ်သက်တာေတွ၊ နစ်နာမေတွကုိ ကန်မတိက ု အစိးု ရဝန်ကီးဌာနေတွန့ဲ ေရာ ြပည်တင ွ း် ြပည်ပ အရပ်ဘက် လူမအဖွ  ဲအစည်းေတွနဲ့ပါ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ လ ် ျက် ရှပ ိ ါ တယ်။ အဲဒါေကာင့် ကန်မတိုေကာ်မတီကို အ ကံြပ ချင်တာ၊ အ ကံeာဏ်ရယူချင်တာရှရ ိ င် ကန်မတိေ ု ကာ်မတီ ကို ဆက်သယ ွ ေ ် ဆာင်ရက ွ လ ် ရ ုိ ပါတယ်လို ဖိတေ ် ခအပ်ပါ တယ်။ ဦးဝင်းိုင် မိးု ေကာင်းမဲဆနယ် ြပည်သ့ူ လတ်  ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယ် အမျ ိးသမီးှင့် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ေကာ်မတီအဖွဲဝင် ေကာ်မတီကဖ ို ွဲစည်းတဲေ ့ န့မှာပဲ ြပည်သူ့လတ်  ေတာ် ဥကကီးက အမျ ိးသမီး၊ ကေလးသူငယ်န့ဲ ပတ်သက်တ့ဲ လိအ ု ပ်ချက်ေတွကို အတတ်င ို ဆ ် ုံး ြဖည့ဆ ် ည်းေဆာင်ရက ွ ် ဖို၊ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရွက်ဖို တာဝန်ေပးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒလ ီ တ ုိ ာဝန်ေပးချက်အတိင ု း် ပဲ ကန်ေတာ်တုိ လတ်ေတာ် အစည်းအေဝးနားရက်ေတွမှာ ကန်ေတာ်တို ကွင်းဆင်း ေဆာင်ရွက်ခဲ့တာေတွ ရှိပါတယ်။ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရွက်ချက်ေတွနဲ့ ပတ်သက်ပီး ကန်ေတာ်တေ ို တွရှခ ိ ျက်ေတွကို လတ်ေတာ်ဥကကီးထံ အစီရင်ခံတင်ြပရပါတယ်။ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရွက်ရာမှာ ေတွရှရ ိ တဲအ ့ ားနည်းချက်ေတွ၊ အခက်အခဲေတွနဲ့ပတ်သက် ပီး ကူညီေဆာင်ရွက်ိုင်ဖို ေမးခွန်းေမးြမန်းတာ၊ အဆို တင်သွင်းတာေတွ ေဆာင်ရွက်ိုင်ဖို ကန်ေတာ်တို ေကာ်မတီမှာ ဆုံးြဖတ်ထားတာေတွရှိပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခုက ဥပေဒနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း ကန်ေတာ်တို စိစစ်ရတာေတွရပ ှိ ါတယ်။ အမျ ိးသမီးများနဲ့ ပတ်သက်ပီး အေရးအကီးဆုံးဥပေဒ၊ ိုင်ငံတကာအဖွဲ အစည်းေတွနဲ့လည်း ချ ိတ်ဆက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် နတဲ့ ဥပေဒ လည်းြဖစ်ပါတယ်။ အမျ ိးသမီးများအေပ အကမ်းဖက်မ ကေန ကာကွယတ ် ားဆီးတဲဥ ့ ပေဒကမ်းကို ကန်ေတာ်တို စိစစ်ရပါတယ်။ အမျ ိးသမီးများအေပ ဖိပ ှိ ည ်   ်းပန်းမေတွ က ကာကွယ်တားဆီးိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အရင်က ြပည့်တန်ဆာေတွနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း ှိပ်ကွပ်ခဲ့တဲ့ ဥပေဒတစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။ ြပည့်တန်ဆာေတွအေပမှာ အမျ ိးမျ ိးေခါင်းပုံြဖတ်တာကို ကာကွယ်တားဆီးိုင်ဖို၊ ြပည်သူေတွရဲကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မေတွ  ကို အတတ် ိုင်ဆုံးြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ိုင်ဖို ဥပေဒကမ်းေတွမှာ ထည့်သွင်းေရးဆွဲတာလည်း ေတွရှိရပါတယ်။ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရကလည်း အမျ ိးသမီးနဲ့ ကေလး သူငယ်ေတွအတွက် ဘတ်ဂျက်ေတွသးံု စွဲ ပီး ဝန်ကီးဌာန ေတွနဲ့ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ေနတာေတွ ရှိပါတယ်။ လတ်ေတာ်ကလည်း အမျ ိးသမီးနဲ့ ကေလးသူငယ်နဲ့ ပတ်သက်ပီး ဥပေဒေတွေရးဆွဲြပာန်းိုင်ဖို ကူညီ ေဆာင်ရွက်ေနတာ၊ ကာကွယ်တားဆီးေနတာေတွ ရှိပါ တယ်။ ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိးု ရရဲ ြဖည့ဆ ် ည်းေဆာင်ရက ွ မ ် ေတွ  ၊ လတ်ေတာ်ကြပာန်းတဲ့ဥပေဒေတွ အမှန်တကယ် သက်ဝင်ဖဆ ုိ ရ ုိ င် ြပည်သတ ူ စ်ရပ်လးံု ပူးေပါင်းပါဝင်မသ ှ ာ ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်သူတစ်ရပ်လုံးပူးေပါင်းပါဝင်ေရး အတွက်ကိုလည်း အသိပညာေပးလုပ်ငန်းေတွ လိုအပ် ပါတယ်။ ကန်ေတာ်တိုေကာ်မတီကို အမျ ိးသမီးနဲ့ ကေလး သူငယ်ေတွနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခက်အခဲေတွရှိရင် အချ ိန် မေရွး တိင ု ် ကားိင ု ပ ် ါတယ်။ တိင ု ် ကားစာေတွကို အတတ် ိင ု ဆ ် ုံး ဘယ်လအ ို ေရးယူေဆာင်ရက ွ သ ် ွားိင ု မ ် လဲဆတ ို ာ တွန်းအားေပးေဆာင်ရွက်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ။


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

မုန်တိုင်းေကာင့် ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲ အားကစားနည်းအချ ိ ရက်ေရဆိုင်းခဲ့ရ

ြမန်မာိုင်ငံမှ အိေဖူးရရှိသည့် ေရ တံဆိပ်ဆုမှာ ယခုှစ် ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲဝင် ြမန်မာ

မနီလာ ဒီဇင်ဘာ ၃

အချ ိန်ကာြမင့်စွာ

ေသာင်တင်လျက်ရှိသည်။

ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်တွင် ဆူဘစ်မိတွင် ကျင်းပလျက်

ဆီးဂိမ်းပိင်ပက ွဲ ို အိမရ ် င ှ အ ် ြဖစ် လက်ခက ံ ျင်းပလျက်

ယင်းအထဲတင ွ ် ြမန်မာအားကစားသမားများလည်း

ရှိသည့် ပိုက်ေကျာ်ြခင်းှင့် ကူး/ကယက်ပိင်ပွဲ၊

ရှသ ိ ည့် ဖိလစ်ပင ို  ် င ို င ် က ံ ို ဝင်ေရာက်တက ို ခ ် တ်လျက်

ပါဝင်ပီး ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက် နံနက်ပိုင်းက ထွက်ခွာ

ကလာ့ခ် မိတွင် ကျင်းပလျက်ရသ ိှ ည့် ပီတန်းပိင်ပဲွ

ရှိသည့် Kammuri မုန်တိုင်းေကာင့် အကိမ် (၃၀)

လာသည့်

တိုကို ေရဆိုင်းခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ေြမာက် ဆီး ဂိ မ ်း ပိ င် ပ ွဲ မ ှ အားကစားနည်း အချ ိ

ေလဆိပ်၌ အချ ိန်ကာြမင့်စွာ ေစာင့်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။

ပိက ု ေ ် ကျာ်ြခင်းှင့် ပီတန်းပွစ ဲ ်များကို ဒီဇင်ဘာ

ေရဆိုင်းခဲ့ရသလို ြမန်မာအားကစားအဖွဲအများစု

ထိုြပင် ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံမှ ြပန်လည်ထွက်ခွာရန်

၄ ရက်တွင် ြပန်လည်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ကူး/

အားကစားအဖွဲများမှာ ထိုင်းိုင်ငံ

မှာလည်း ေလဆိပတ ် င ွ ် အချ ိန်ကာြမင့စ ် ာွ ေစာင့ဆ ် င ုိ း်

စီစ်ထားသည့်

ြမန်မာ Arnis အဖွဲမှာလည်း

ကယက်ပွဲစ်များကိုမူ ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၇ ရက်တွင်

ခဲ့ရသည်။

ေလဆိပ်ပိတ်ထားေသာေကာင့် ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်

ြပန်လည်ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ မုနတ ် င ို ်းအေြခအေန

ညေနပိုင်းအထိ

ေကာင့် ဖိလစ်ပင ို  ် င ို င ် တ ံ င ွ ် အေရးေပသတိေပးချက်

မနီလာမိရှိ ေလဆိပက ် လ ို ည်း ေခတပိတထ ် ား

ြပန်လည်ထွက်ခွာိုင်ြခင်းမရှိခဲ့

ပီး ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံမှ ြပန်လည်ထွက်ခွာမည့်သူများ၊

ေကာင်း သိရသည်။

ဖိလစ်ပင ုိ  ် င ုိ င ် သ ံ ုိ လာေရာက်မည့သ ် မ ူ ျား ေလဆိပ၌ ်

ယှ်ပိင်ေနသည့်

ြမန်မာအားကစားအဖွဲ

များ ထုတ်ြပန်ထားပီး

အားကစားနည်းများအနက်

ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်တွင်

မိအများစု၌ မိးု များရွာသွနး် လျက်ရသ ိှ ည်။ စိးု ွန့်

ေကျာဖုံးမှ

အသင်းက ေရသုံးခု၊ ေငွှစ်ခု၊ ေကးခုနစ်ခု၊ အင်ဒိုနီးရှားအသင်းက ေရှစ်ခု၊

ယခုစ ှ ဆ ် ီးဂိမ်းစ်ပိင်ပတ ွဲ င ွ ် ေထာက်လက ု စားသမားငါးဦး၊ ဆန်းဆိက ု စားသမား

ေငွငါးခု၊ ေကးှစ်ခု၊ မေလးရှားအသင်းက ေရှစ်ခု၊ ေငွတစ်ခု၊ ေကးတစ်ခု၊

ခုနစ်ဦးြဖင့် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ပီး ြမန်မာဝူရှးအဖွဲအားသာသည့် စီဦးှင့်

ဘူင ို ်းအသင်းက ေရတစ်ခ၊ု ေငွသုံးခု၊ ေကးှစခ ် ၊ု စင်ကာပူအသင်းက ေရတစ်ခ၊ု

ေအးသစာြမင့တ ် ၏ ို ပွစ ဲ ်များပါဝင်လာြခင်းမရှေ ိ သာေကာင့် ဆုတဆ ံ ပ ိ ရ ် ယူင ို ရ ် န်

ေငွတစ်ခု၊ ြမန်မာအသင်းက ေငွတစ်ခု၊ ေကးသုံးခု၊ ထိုင်းအသင်းက ေငွတစ်ခု၊

ုန်းကန်ခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်။

ေကးှစ်ခု၊ လာအိုအသင်းက ေကးသုံးခု ရရှိခဲ့သည်.။

ဝူရှးပိင်ပက ွဲ ို ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့ ပီး ဖိလစ်ပင ို အ ် သင်းက

သတင်း-င်းထက်ေဇာ်

ေရခုနစ်ခ၊ု ေငွစ ှ ခ ် ၊ု ေကးှစခ ် ြု ဖင့် ိင ု င ် အ ံ လိက ု ် ပထမေနရာရခဲ့ ပီး ဗီယက်နမ်

ဓာတ်ပုံ-စိုးွန့် (ေခတ-မနီလာ)

၂၀၁၉ အတွက် အမျ ိးသမီးဘလွန်းဒီေအာဆု

အတွက်လည်း ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲတစ်ေလာက် ပထမဆုံးရယူိုင်သည့် ေရတံဆိပ် ြဖစ်ခဲ့သည်။

အြခားစွမ်းရည်ြပပိင်ပွဲများတွင်

ြမန်မာကစားသမားများမှာ

ေကးတံဆိပ်ြဖင့် ေကျနပ်ခဲ့ရပီး အမျ ိးသားိုးရာအြပပိင်ပွဲတွင် ဘီဘီေကျာ် ေအာင်၊ စိတ်ကိက်အြပ အမျ ိးသားပိင်ပွဲတွင် ရာဇာထွန်းှင့် အမျ ိးသမီး ပိင်ပွဲတွင် အယ်လ်ရှီလာမင်းိုင်တိုက ရယူိုင်ခဲ့သည်။ ေရတံဆပ ိ ရ ် ယူင ုိ ခ ် သ ့ဲ ည့် အိေဖူးက ''အခုလမ ုိ ျ ိး ေရတံဆပ ိ ရ ် ယူင ုိ ခ ် တ ့ဲ ့ဲ အတွက် အလွနဝ ် မ်းသာပါတယ်။ ေရဆုရယူင ို ေ ် အာင် ပံပ ့ ိုးေပးတဲသ ့ ေ ူ တွအားလုံး ကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ိုင်ငံအတွက် ေရဆုရယူေပးိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူ မိသလို ေနာက်ထပ်လည်း ိင ု င ် အ ံ တွက် ေအာင်ြမင်မေတွ  ရယူေပးချင်ပါတယ်''ဟု ေြပာကားခဲ့သည်။ Arnis ပိင်ပက ွဲ ို ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့ ပီး ြမန်မာအသင်းက ေရတစ်ခ၊ု ေငွငါးခု၊ ေကး ၁၅ ခုြဖင့် ိင ု င ် အ ံ လိက ု ဆ ် ရ ု ရှမ ိ တွ  င် တတိယေနရာရရှခ ိ ဲ့ သည်။ ပိင်ပွဲအမျ ိးအစား ၂၀ ထည့်သွင်းကျင်းပခဲ့ပီး ဖိလစ်ပိုင်အသင်းက ေရ ၁၅ ခု၊ ေငွှစ်ခု၊ ေကးသုံးခု၊ ဗီယက်နမ်အသင်းက ေရသုံးခု၊ ေငွ ၁၁ ခု၊ ေကး ေြခာက်ခ၊ု ကေမာ ဒီးယားအသင်းက ေရတစ်ခ၊ု ေငွစ ှ ခ ် ၊ု ေကး ၁၇ခု ရရှခ ိ သ ့ဲ ည်။ ၂၀၁၉ ဆီးဂိမး် ပိင်ပတ ဲွ င ွ ် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မစ ှ ၍ ေရတံဆပ ိ ဆ ် မ ု ျား ချ ီးြမငလ ့် ျက် ရှိ ပီး ြမန်မာိင ု င ် အ ံ ေနြဖင့် ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်မှ ပထမဆုံး ေရတံဆပ ိ ရ ် ယူင ို ခ ် ြဲ့ ခင်း ြဖစ်သည်။

သတင်း-င်းထက်ေဇာ်၊ ဓာတ်ပုံ-စိုးွန့် (ေခတ-မနီလာ)

ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှး မက်ဆီ ဘလွန်းဒီေအာဆု ေြခာက်ကိမ်ေြမာက် ဆွတ်ခူး

ရာပီိုး ဆွတ်ခူးရရှိ

ဘာစီလိုနာအသင်းက

အာဂျင်တီးနား

တိုက်စစ်မှး လီယွန်နယ်မက်ဆီဟာ ကမာ့

အေမရိကန်အမျ ိးသမီးေဘာလုးံ အသင်းရဲ တွဖ ဲ က်အသင်းေခါင်းေဆာင် ရာပီးုိ ဟာ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ်

အေကာင်းဆုံးကစားသမားကို

အတွက် ေပးအပ်ချ ီးြမငတ ့် ဲ့ အမျ ိးသမီးဘလွန်းဒီေအာဆုကို အဂလ  န်ကစားသမား လူစဘ ီ ရွန်းဇီကို

ေရွးချယ်

ချ ီးြမငတ ့် ့ဲ ဘလွနး် ဒီေအာဆုကုိ ေြခာက်ကိမ်

ေကျာ်ြဖတ်ပီး ရရှိခဲ့ပါတယ်။

ေြမာက် ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။

ရာပီိုးအေနနဲ့ အခုေွရာသီက ယှ်ပိင်ကစားခဲ့တဲ့ အမျ ိးသမီးကမာ့ဖလားပိင်ပွဲမှာ

အသက် ၃၂ ှစ်အရွယ်ရှိ တိုက်စစ်မှး

အေမရိကန်အသင်းကို ကမာ့ဖလားချန်ပယ ီ ြံ ဖစ်ေအာင် စွမး် ေဆာင်ေပးခဲသ ့ ြူ ဖစ်ပီး အဲဒီ ပိင်ပမ ဲွ ာှ

မက်ဆဟ ီ ာ ၂၀၁၅ ခုစ ှ မ ် ှာ ဘလွန်းဒီေအာဆု

အေမရိကန်အသင်းအတွက် သွင်းဂိုးေြခာက်ဂိုးသွင်းယူေပးိုင်ခဲ့သူြဖစ်ပါတယ်။ ရာပီိုးဟာ

ကို

စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်း ဖီဖာရဲ အေကာင်းဆုံးအမျ ိးသမီးကစားသမားဆုကို ရရှိခဲ့သူ

ပထမအကိမ် စတင်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပီး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ေဘာလုံးရာသီက ဘာစီလိုနာ

ြဖစ်ပါတယ်။

အသင်းနဲ့ အာဂျင်တီးနားအသင်းအတွက်

ယူအီးအက်ဖ်ေအအမျ ိးသမီးတစ်ှစ်တာအေကာင်းဆုံးဆုကိုရရှိထားတာြဖစ်တဲ့ အသက် ၂၈ ှစ်အရွယ် လူစီဘရွန်းဇီကေတာ့

အားကစားအဖွဲအတွက် ပထမဆုံးေရတံဆိပ်ြဖစ်ခဲ့သကဲ့သို ြမန်မာ Arnis အဖွဲ

သွင်းဂိုး ၅၄ ဂိုးသွင်းယူိုင်ခဲ့ကာ ဘာစီလိုနာ

အမျ ိးသမီးကမာ့ဖလားပိင်ပွဲမှာ အဂလန်အသင်းကို

အသင်းအတွက် စပိနလ ် ာလီဂါဖလားကို ရယူ

ဆီမီးဖိင ု န ် ယ်တက်ေအာင် စွမ်းေဆာင်ေပးိင ု ခ ် ေ ဲ့ ပမယ့် ဘလွန်းဒီေအာဆုနဲ့ေတာ့ လွခ ဲ ရ ဲ့ တာြဖစ်ပီး

ေပးိင ု ခ ် တ ဲ့ ာေကာင့် အခုေြခာက်ကိမေ ် ြမာက်

ဒုတိယနဲ့သာ ေကျနပ်ခဲ့ရတာြဖစ်ပါတယ်။

ဘလွန်းဒီေအာဆုကို ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

ရာပီိုးဟာ ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွက် အမျ ိးသမီးဘလွန်းဒီေအာဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ေပမယ့်

တိုက်စစ်မှးမက်ဆီနဲ့

ကိယ ု တ ် င ုိ ် တက်ေရာက်ရယူင ုိ ခ ် တ ့ဲ ာမရှခ ိ ပ ့ဲ ါဘူး။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပီးလည်း ဝမ်းနည်းေကာင်း

စီိုနယ်လ်ဒိုတိုဟာ

ဘလွန်းဒီေအာဆုေပးအဖွဲဆီ သတင်းစကားေပးပိုခဲ့တယ်လို သိရပါတယ်။

တိုက်စစ်မှး

ဆယ်စုှစ်တစ်စုကာ

ဘလွန်းဒီေအာဆုကို လမ်းမိုးထားခဲ့ ပီးေနာက် ပီးခဲတ ့  ဲ့ စ ှ က ် ေတာ့ ရီးယဲလမ ် က်ဒရစ်အသင်း မှ ခိေ ု အးရှားကွင်းလယ်ကစားသမား လူကာ မိုဒရစ်က

မက်ဆီနဲ့

စီိုနယ်လ်ဒိုတိုကို

ေကျာ်ြဖတ်ပီး ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ အခုှစ်မှာ တိုက်စစ်မှး မက်ဆီဟာ လီဗာပူးေနာက်တန်းကစားသမားဗန်ဒိုက်နဲ့

ထားတဲ့

တိုက်စစ်မှး စီိုနယ်လ်ဒိုတိုကို

မကာေသးတဲအ ့ ချ ိန်ကပဲ ဘာစီလန ို ာအသင်းနဲ့

ေကျာ်ြဖတ်ပီး ရရှခ ိ တ ဲ့ ာြဖစ်ပါတယ်။ လီဗာပူး

အတူ ပွစ ဲ ် ၇၀၀ ြပည့ခ ် တ ့ဲ ာြဖစ်ပီး စုစေ ု ပါင်း

ေနာက်တန်းကစားသမား ဗန်ဒိုက်ဟာ ၂၀၀၆

သွင်းဂိုး ၆၁၄ ဂိုးသွင်းယူင ို ခ ် တ ဲ့ ာြဖစ်ပါတယ်။

ခုှစ်က

မက်ဆအ ီ ေနနဲ့

အီတလီေနာက်တန်းကစားသမား

ဘာစီလန ုိ ာအသင်းနဲ့အတူ

ကန်နာဗာို ဘလွနး် ဒီေအာဆုရရှိ ပီး ေနာက်ပင ုိ း်

လက်ရှိအချ ိန်အထိ

မှာ ပထမဆုံးအကိမ် ေနာက်တန်းကစားသမား

၁၀ ကိမ်၊

ကေန ဘလွန်းဒီေအာဆုရရှမ ိ ယ်လို ေရပန်းစား

အြခားေသာဆုဖလားေတွ အပါအဝင် စုစေ ု ပါင်း

ေနတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ဆုဖလား ၃၄ ကိမအ ် ထိ ရယူေပးထားိင ု ခ ် တ ဲ့ ဲ့

ဘလွန်းဒီေအာဆုကို ငါးကိမ်အထိ ဆွတ်ခူး

အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှး မက်ဆီဟာ

စပိန်လာလီဂါဖလား

ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားေလးကိမ်နဲ့

ကစားသမားတစ်ဦးလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ဇန်နဝါရီေဈးကွက်အတွင်း ကစားသမားသစ်ေခယူမည်မဟုတ်ဟု ဂွါဒီယိုလာေြပာကား မန်စီးတီးအသင်းနည်းြပ ဂွါဒီယိုလာဟာ လာမယ့်ဇန်နဝါရီ အေြပာင်း

ေနရာမှာ ရပ်တည်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။

အေရကာလအတွင်းမှာ ကစားသမားသစ်ေခယူမ ြပလုပ်မှာမဟုတ် ဘူးလို ေြပာကားလာပါတယ်။

ေငွကယ် - စုစည်းသည်

မန်စီးတီးအသင်းဟာ လက်ရှိ ပရီမီယာလိဂ်အမှတ်ေပးဇယားမှာ

ေနတဲ့ ေနာက်တန်းခံစစ်ေနရာကို ဝါရင့က ် င ွ း် လယ်ကစားသမား ဖာနန်

အမှတေ ် ပးဇယားထိပဆ ် းံု က လီဗာပူးအသင်းနဲ့ ၁၁ မှတအ ် ကွာ၊ အဆင့်

ဒင်ဟန ို ဲ့ အားြဖည့ထ ် ားခဲတ ့ ာေကာင့် ကစားသမားသစ်ေခယူမှာမဟုတ်

၂ ေနရာက လက်စတာစီးတီးအသင်းနဲ့ သုံးမှတ်အကွာနဲ့ အဆင့် ၃

ဘူးလို ဂွါဒီယိုလာက ဆိုလာတာြဖစ်ပါတယ်။

ဆွီဒင်အသင်းနဲ့ ချစ်ကည်ေရးေြခစမ်းပွဲစ် ပိုလန်အသင်း ဖျက်သိမ်း ပိလ ု န်အသင်းနဲ့ ဆွဒ ီ င်အသင်းတိဟ ု ာ ယူို ၂၀၂၀

လည်း ကိးစားေနပါတယ်။ လက်ရမ ှိ ှာ ေဆွးေွးမ

လာမယ့အ ် သင်းဟာ ဘယ်အသင်းြဖစ်မလဲဆို

အုပစ ် အ ု ဆင့ပ ် စ ွဲ ်များ ယှ် ပိင်ကစားရမှာြဖစ်တဲ့

ေတွ ြပလုပေ ် နတယ်လို ပိလ ု န်ေဘာလုံးအဖွဲချပ်

တာလည်း စိတဝ ် င်တစား ေစာင့ေ ် မာ်ေနရတာ

အတွကေ ် ကာင့် ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် မတ် ၂၈ ရက်မာှ

ဥကက ဆိုပါတယ်။

လည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ယှ်ပိင်ကစားဖို စီစ်ထားတဲ့ ပိုလန်နဲ့ ဆွီဒင်

အုပ်စု(E)မှာ ပိုလန်

ဆွီဒင်အသင်းနည်းြပ ဂျန်နီအန်ဒါဆန်က

တိုရဲ ချစ်ကည်ေရးေြခစမ်းပွဲစ်ကို ဖျက်သိမ်း

အသင်းဟာ ဆွီဒင်အသင်း၊ စပိန်အသင်းတိုနဲ့

ေတာ့ ယူို ၂၀၂၀ မှာ အုပစ ် တ ု င ွ ်းပိင်ဘက် ပိလ ု န်

လိုက်တယ်လို

တစ်အပ ု စ ် တ ု ည်း ကျေရာက်ေနတာြဖစ်တအ ့ဲ တွက်

အသင်းကို အိင ု ရ ် ရှဖ ိ ို ဆွဒ ီ င်ကစားသမားေတွက

ေကာင့် အြခားေသာပိင်ဘက်အသင်းေတွနဲ့

ပိလ ု န်တက ုိ စ ် စ်မှ း လီဝန်ေဒါစကီးကို ထိနး် ချပ်င ုိ ်

ေြခစမ်းကစားဖို

မယ်လလ ို ည်း ယုံ ကည်ထားတယ်လို ဆိပ ု ါတယ်။

ပိုလန်ေဘာလုံးအဖွဲချပ်က

အတိအလင်း ေကညာလိုက်ပါတယ်။ ယူို ၂၀၂၀ ပိင်ပွဲဝင်ခွင့်ရအသင်းအများစု ဟာ သူတရ ို ဲ ကိယ ု ပ ် င ို အ ် စီအစ်ေတွနဲ့ ပိင်ပမ ွဲ ှာ

ယူို ၂၀၂၀ ပိင်ပွဲရဲ

မန်စီးတီးအသင်းအေနနဲ့ အရင်က ဇန်နဝါရီေဈးကွက်အတွင်းမှာ ေနာက်တန်းကစားသမားတစ်ဦး ေခယူဖို စီစ်ခဲ့ ပီး လက်ရမ ှိ ှာ လစ်လပ်

စီစ်တာြဖစ်တယ်လိုလည်း

ပိုလန်ေဘာလုံးအဖွဲချပ်က ဆိုပါတယ်။

၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ မ ် ာှ ကျငး် ပမယ့် (၁၆)ကိမေ ် ြမာက်

အေကာင်းဆုံးရလဒ် ထွကေ ် ပဖိအ ု တွက် အသင့်

ပိလ ု န်အသင်း၊ ဆွဒ ီ င်အသင်းနဲ့ စပိနအ ် သင်း

ဥေရာပချန်ပယ ီ ရ ံ စ ှ (် ယူို ၂၀၂၀)ပိင်ပက ွဲ ို ဥေရာပ

ရှိေနကမှာ ြဖစ်တဲ့အတွက်ေကာင့် ယူိုပိင်ပွဲ

တို ကျေရာက်ေနတဲ့အုပ်စုမှာ စပိန်အသင်းဟာ

ရဲ မိကီး ၁၂ မိမှာ ဇွန် ၁၂ ရက်ကေန ဇူလိုင်

မတိင ု မ ် ီ အြခားေသာ ပိင်ဘက်အသင်းတစ်သင်း

အုပ်စုတွင်းမှာ အေတာင့်တင်းဆုံးအသင်းြဖစ်

၁၂ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမှာြဖစ်ပီး အသင်း ၂၄

နဲ့ ချစ်ကည်ေရးေြခစမ်းပွဲစ် တစ်ပွဲကစားဖို

ပီး play-off ကစားပီး အုပစ ် အ ု တွင်း ဝင်ေရာက်

သင်း ပါဝင်ယှ်ပိင်မှာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

အာဆင်နယ်အသင်းက မိုက်ကယ်အာတီတာကို နည်းြပသစ်အြဖစ်ခန့်အပ်ရန် ဆရှိေန အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ထုတပ ် ယ်လက ို တ ် န ဲ့ ည်းြပ အမ်မရီေနရာမှာ အစားထိးု ဖိအ ု တွက် အာဆင်နယ်အသင်းရဲ

အသင်းေခါင်းေဆာင်ေဟာင်းနဲ့

လက်ရှိ မန်စီးတီးအသင်းရဲ

လက်ေထာက်နည်းြပြဖစ်တ့ဲ မိက ု က ် ယ်အာတီတာကို ေခယူဖုိ ဆရှေ ိ နတယ်လုိ သိရပါတယ်။ အာတီတာဟာ ၂၀၁၈ ခုစ ှ အ ် တွငး် က နည်းြပအာစင်ဝင်းဂါးရဲေနရာမှာ တာဝန်ယဖ ူ ုိ အသင်းေဟာင်းကို နည်းြပအေနနဲ့ ြပန်လာဖို နီးစပ်မရှ  ခ ိ တ ဲ့ ာြဖစ်ေပမယ့် မန်စီးတီးအသင်း နည်းြပ ဂွါဒီယိုလာရဲလက်ေထာက်နည်းြပအြဖစ်နဲ့သာ ဆက်ရှိေနခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ အာတီတာအေနနဲ့ မန်စီးတီးအသင်းကေန ထွက်ခွာဖို ဆရှိေနတယ်လို သိရပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ အမေဆာင်ချပ်ေဟာင်းြဖစ်သူ အီဗန်ဂါဇီဒစ်ကလည်း ထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့နည်းြပအမ်မရီရဲေနရာမှာ အာတီတာနဲ့ အစားထိုးသင့်တယ်လိုဆိုပါ တယ်။ မန်စီးတီးအသင်းကေတာ့ လက်ေထာက်နည်းြပ အာတီတာကို အသင်းကေန ထွက်ခွာခွင့်ြပမှာမဟုတ်ဘူးလို ဆိုပါတယ်။


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

ဖခင်အမည်မှန်

လှ ည ်း ကူး မိနယ် ၊ မအူ အု ပ ် စု ၊ မိကု န ်း ေကျးရွာ ေန အ-ထ-က (ဒါးပိန်) နဝမတန်းတွင် ပညာသင် ကားေနေသာ ေအာင်မင်းသန်း၏ ဖခင်အမည်မန ှ မ ် ှာ ဦးြမင့ ် င ို စ ် ိုး HGU/ 176540 ြဖစ်ပါေကာင်း။ ဦးြမင့ ် င ို စ ် ိုး

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ကန်မနန်းေလာင်ခမ်း[၁၃/ဖခန(ိင ု )် ၀၄၂၀၀၂]၏ို င ် ငံ ကူး လက် မ ှ တ ် အ မှ တ ် (မမှတ်မိ)သည် ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိကအေကာင်းကားေပးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၁၄၃၄၂၁၈

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

ကနီမိနယ်၊ ေရြဖရွာေန ေမာင်သိန်းမျ ိးမင်း [၅/ကနန(ိုင်) ၁၀၆၃၁၀]၏ ိုင်ငံကူးလက်မှတ် နံပါတ် (မမှတမ ် )ိ မှာ ေပျာက်ဆုံးသွား ပါသြဖင့် ေတွရှပ ိ ါက အေကာင်းကား ေပးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၈၇၀၆၈၈၄

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည် ေကာ့ေသာင်းမိနယ်၊ ေရြပည်စိုးေကျးရွာ

အုပစ ် ု ေအးချမ်းမိင်ရပ်ကက ွ ရ ် ှိ ဗိလ ု မ ် ှးေဒမမ

ကီး အမည်ေပါက် ကွင်းအမှတ(် ၆၈၄)၊ ကွင်း

အမည် ကံပလ ုံ ားမားေတာင်၊ ေြမကွကအ ် မှတ် (၄၀၃)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ေြမကွက်၏ ေရှးဦးေြမေပးမိန့်ေပျာက်ဆုံးသွားပါ၍ မိတ

ြပန်လည်ထတ ု ယ ် ခ ူ င ွ ့် ေလာက်ထားမည်ြဖစ်

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ပါသြဖင့် ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက (၁၅)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလတ်ေရးှင့် ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန

ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၃၇၀၆၂၅

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခဆိုြခင်း

အသိေပးအေကာင်းကားြခင်း

၁။ လပ်စစ်င ှ စ ့် မ ွ း် အင်ဝန်ကီးဌာန၊ လပ်စစ်ဓာတ်အားပိလ ု တ်  ေရးှင့် ကွပက ် ဲ ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပစည်းများအား တင်ဒါေခဆိဝ ု ယ်ယလ ူ ပ ို ါသည်။ စ် တင်ဒါအမှတ်

အေကာင်းအရာ

က 35(T)/DPTSC မိြပဆိုင်ရာတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက် (Civil)/19-20 လိုအပ်ေသာဘိလပ်ေြမှင့်သံေချာင်းလုံး (ဆိုဒ်စုံ)များ ဝယ်ယူရန်။ DDP (At Site) Kyat ခ

36(T)/DPTSC ဓာတ်အားပိုလတ်  ေရးစီမံကိန်းများဌာနမှ အေဆာက်အဦ (PTP)/19-20

ှင့် တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်ေသာ ဘိလပ်ေြမှင် သံေချာင်းလုံး(ဆိုဒ်စုံ) များဝယ်ယူရန်

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

DDP (At Site) Kyat ဂ

37 (T)/DPTSC ဓာတ်အားစနစ်ဌာနမှ အေဆာက်အဦှင့် တည်ေဆာက်ေရး

လမ်းဦးစီးဌာန၊ ပုသိမ်ခိုင်

(PSD)/19-20 လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်ေသာဘိလပ်ေြမှင့်

ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသကီး

သံေချာင်းလုးံ (ဆိဒ ု စ ် )ံု များဝယ်ယရ ူ န်။ DDP (At Site) Kyat ၂။ အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါများအား လပ်စစ်ဓာတ်အားပိလ ု တ်  ေရးှင့် ကွပက ် ေ ဲ ရးဦးစီး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

ဌာန၊ ပစည်းစီမံေရးရာဌာန၊ ုံးအမှတ် (၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သို တင်ဒါပိတ်ရက် (၃-၁-၂၀၂၀) ရက် (၁၄:၀၀) နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင)် လာေရာက် တင်သွင်းရမည်။ ၃။ သတင်းစာတွငေ ် ကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ တင်၍ တင်ဒါပုစ ံ မ ံ ျားအား ုးံ ချ ိန်အတွငး် လာေရာက်စစ ုံ မ်းဝယ်ယ ူ င ို ် ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန၏ Web-Portal (www.moee.gov.mm) တွင်လည်း ေကာ်ြငာမည်ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂

ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန်

ေကးမုံ သ တင်း စာတွ င ် ၂၉-၁၁-၂၀၁၉ရက် စာမျက်  ှာ (၂၃)ှ င့ ် ၃၀-၁၁-၂၀၁၉ရက်စာမျက်ာှ (၂၈)တိတ ု င ွ ် လတ်ေတာ်င ှ ် ့ အိမေ ် တာ်အေဆာက် အဦများထိ န ်း သိ မ ်း ေရးအဖွဲ မှ ို င ် လ ွ န ် က တရာခင်း ြခင်း လု ပ ် င န်း (A.C) ေကာ်ြငာေခယူရာတွင် (၁၅.၁၁.၂၀၁၇)အစား (၁၅.၁၁.၂၀၁၉) အြဖစ် ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန်  ။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ-် ၃၁၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၄၄၊ သခင်ဗစိနလ ် မ်း၊ ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ် အဝန်းရှိ ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာရှိ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒသီတာစိုး [၁၂/စခန(ိင ု )် ၀၀၀၄၂၆] အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမေပရှိ အကျ ိးခံစားခွင့်အား ေဒသီတာစိုးက တရားဝင်လက်ရှိ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ဝန်ခလ ံ ျက်လေ ဲ ြပာင်း ေရာင်းချလိေ ု ကာင်း ကမ်းလှမ်းသြဖင့် က်ပ ု ၏ ် မိတ် ေဆွက စရန်ေငွေပးေချဝယ်ယထ ူ ားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်ကို ကန့်ကွက်လိုသူများသည် ေကညာပါသည့်ေန့မှ (၇)ရက်အတွင်း က်ုပ် တိုထံသို ခိုင်လုံေသာပိုင်ဆိုင်မစာချပ်စာတမ်းမူရင်းြဖင့် ကန့်ကွက်ိုင်ပါ သည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကက ွ ြ် ခင်းမရှပ ိ ါက အေရာင်း အဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါ သည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေအာင်ေဇာ်ြမတ် (LL.B) ေဒစုသာဝင်း(LL.B.,LL.M) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၀၉) (စ်-၁၃၅၉၈) အမှတ် (၁၇၈)၊ ဒုထပ်၊ အခန်း-၅၊ AYA BANK အေပထပ်၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၄၁၂၇၅၄၊ ၀၉-၄၃၀၃၁၁၅၀။

ေတာမဲ့ေြမသား ေရတိုက်စား၏

(တင်ဒါအမှတ်-၅/၂၀၁၉-၂၀၂၀) ၁။

ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်ခိုင်အတွင်းရှိ ပုသိမ်/ေကျာင်းကုန်း/ကန်

ကီးေထာင့်မိနယ်များမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ေဆာင်ရွက်မည့် ြပည်ေထာင်စုှင့် တိုင်း

ေဒသကီး လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများမှ အသုံးြပရန်လိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းသုံး ပစည်းများအား လမ်းအလိက ု ၊် လုပင ် န်းအလိက ု (် လုပင ် န်းခွငအ ် ေရာက်)(ြမန်မာ ကျပ်ေငွြဖင့)် ဝယ်ယူလိုပါသည်။ ၂။

လိအ ု ပ်ေသာလုပင ် န်းသုံးပစည်းများ၏ အမျ ိးအစား၊ အေရအတွက၊် ဝယ်ယူ

လိသ ု ည့် အေသးစိတစ ် ာရင်းှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းသတ်မတ ှ ခ ် ျက်များကို သက်ဆင ို ် ရာ လက် ေထာက်   န်  ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး ၏ ေကာ် ြ ငာသင် ပု န ်း တွ င ် ၁၈-၁၂-၂၀၁၉ရက်မှ စတင်၍ ေဖာ်ြပထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါပိတ်မည့်ေန့ရက်/အချ ိန်

တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရာ

တင်ဒါဖွင့်မည့်ေန့ရက်/အချ ိန်

- ၁-၁-၂၀၂၀ရက်(၁၅:၀၀)နာရီ

- လမ်းဦးစီးဌာန၊ လက်ေထာက်န်  ကား

ေရးမှး(မိြပ)ုံး၊ ပုသိမ်ခိုင်၊ အမှတ်(၂)

နယ်ေြမ၊ ေရစည်းခုဘ ံ ရ ု ားလမ်း၊ ပုသမ ိ ် မိ။

- ၂-၁-၂၀၂၀ရက် နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီ

တင်ဒါေလာက်လာပုစ ံ  ံ င ှ ့် စည်းကမ်းချက်များကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါဌာန

တွင် ုံးချ ိန်အတွင်းဝယ်ယူစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီ လမ်းဦးစီးဌာန

ပုသိမ်ခိုင်

Ph:042-21099

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ရန်ကန ု ် မိ၊သဃန  း် ကန်းမိနယ်၊ သုဝဏ၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၁၃)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၁၉၅/ဆ)ဟုေခတွငေ ် သာ ေြမှငေ ့် ြမေပရှိ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ် အားလုံးတိုကို လဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိသူ ဦးခင်ေမာင်ေအး[၁၂/သဃက(ိုင်) ၀၁၂၉၅၉]ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေဇာ်ဝင်း[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၁၃၂၃၀] က ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချခဲ့ရာ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်အေပ ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မစာရွက် စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က်ပ ု ထ ် သ ံ ုိ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွငး် လာေရာက်ကန့်ကက ွ ြ် ခင်းမရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးမျ ိးြမင့်ေအာင်(LL.B) ဦးေအးမင်းသူ(LL.B) ေဒလင်းလင်းကည်(LL.B) (စ်-၂၅၁၆၅) (စ်-၂၆၁၉၉) (စ်-၄၆၃၂၈) အထက်တန်းေရှေနများ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၅၇၆၇၊ ၀၉-၄၂၀၀၂၈၃၆၆

ဒဂုံ  မိသစ် ( ေတာင် ပို င ်း )မိနယ် ၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၂၀/က၊ ေြမကွက် အမှတ်၄၃/ခ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ်-၄၃/ခ၊ေရစက်လမ်း၊(၂၀/က)ရပ် ကွက၊် ဒဂုံ မိသစ်(ေတာင်ပင ို ်း)ေဒွဲရီ[၁၂/ တမန(ိုင်)၀၃၈၁၀၀](TME-၀၀၄၄၉၁) အမည် ေပါက်  ှ စ ် ( ၆၀)ဂရန် ေ ြမအား ှစ်(၆၀)ဂရန်အမည်ေပါက်-ေဒွဲရီ[၁၂/ တမန(ိင ု )် ၀၃၈၁၀၀](TME-၀၀၄၄၉၁)မှ ဂရန်မရ ူ င်းေပျာက်ဆုံးေကာင်းကျမ်းကျ ိန် လာ(၂၂-၂-၁၉)၊ဂရန်ေပျာက်ဆုံးသည်မှာ မှနက ် န်ေကာင်းရပ်ကက ွ ၊် ရဲစခန်းေထာက် ခံချက်၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်များတင်ြပ၍ ဂရန်မတ ိ ေလ  ာက်ထားြခင်းအား ဌာနလုပ် ထုးံ လုပန ် ည်းအရအဆင့ဆ ် င့စ ် စ ိ စ်ပီး ဂရန် မိတခွ  ငြ့် ပပီးြဖစ်ပါသြဖင့် အမတွအ ဲ မှတ-် ဒဂတ/၂၀က/၄၄၁/၉၃(၂၃-၆-၉၃) အရ ထု တ ် ေပးခဲ့ ေသာေဒ ွဲ ရီ အ မည် ေပါက် မူလှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းအား ုံးတွင်း မိန့်(၂၉၅၆/၁၉)၁၈-၉-၁၉ြဖင့်ပယ်ဖျက် ပီးြဖစ်ေကာင်းအသိေပးအေကာင်းကား အပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယွန်ကားေရးမးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ေတာေတာင် ပျက်ြပန်း ေြမဆီသု်း၏

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်

ယာ်အမှတ်-၉ယ-၉၂၀၉၊ အမျ ိးအမည်SUZUKI katana ယာ်လက်ဝယ်ရသ ိှ ဦ ူ းေကျာ်မင်း လွင၊် ိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ[် ၆/ကသန(ိုင်) ၀၀၀၀၇၂]က ေမာ်ေတာ်ယာ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ- ၃)ေပျာက်ဆုံးသြဖင့် မိတထုတ်ေပးရန် ေလာက်ထားလာြခင်းေပ ကန့်ကွက်လိုပါလင် ခိုင်လုံသည့်အေထာက်အထားများြဖင့် ေကာ်ြငာ သည့်ရက်မှ (၁၅)ရက်အတွင်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ုးံ သို လူကယ ုိ တ ် င ုိ လ ် ာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ က.ည.န၊ ခိုင်ုံး

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်

ယာ်အမှတ်- TNI-12269၊ အမျ ိးအမည်Honda Wave 110 ယာ်လက်ဝယ်ရသ ိှ ူ ေဒမာလာ ဝင်း၊ ိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ[် ၆/ကသန(ိုင်) ၀၅၀၁၂၇]က ေမာ်ေတာ်ယာ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ- ၃)ေပျာက်ဆုံးသြဖင့် မိတထုတ်ေပးရန် ေလာက်ထားလာြခင်းေပ ကန့်ကွက်လိုပါလင် ခိုင်လုံသည့်အေထာက်အထားများြဖင့် ေကာ်ြငာ သည့်ရက်မှ (၁၅)ရက်အတွင်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ုးံ သို လူကယ ုိ တ ် င ုိ လ ် ာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။

ေကာ့ေသာင်း

က.ည.န၊ ခိုင်ုံး ေကာ့ေသာင်း

ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၃၄/ကံဘ၊့ဲ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၄/ခ-၂၊ ဦးေမာင်လွင(် ခ)ပန်းဒီး[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၆၈၈၉၇] အမည်ေပါက် ေြမပိုင်ေြမ လ/န ၃ (ခ)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် ၁၁၁/B၊ သစာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ် ေြမကွကအ ် ား အမည်ေပါက် ဦးေမာင်လင ွ (် ခ)ပန်းဒီး(ခင်ပန ွ ်း) ကွယလ ် န ွ သ ် ြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒပုလဲယာမားက ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒှင့်အညီ အေမွဆက်ခံြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒတိအ ု ရ အေမွဆက်ခပ ံ င ို ဆ ် င ို ပ ် ါေကာင်း ၎င်းကလွ၍ ဲ အေမွဆက်ခခ ံ င ွ ရ ့် သ ှိ ူ တစ်ဦး တစ်ေယာက်မမရှပ ိ ါေကာင်း ၁၃-၈-၂၀၁၉ ရက်စပ ဲွ ါ တရားုးံ ကျမ်းကျ ိန်လာ၊ ဦးေမာင် လွင်(ခ)ပန်းဒီး၏ ေသဆုံးမလက်မှတ်၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ အမည်ေပါက် စာချပ်အမှတ်-၈၇၉/၁၉၉၈ (၁၀-၃-၁၉၉၈)များ တင်ြပ၍ ေဒပုလဲယာမား[၁၂/ရကန (ိင ု )် ၀၆၈၈၉၈]က ပိင ု ဆ ် င ို ေ ် ကာင်းစာချပ်ချပ်ဆရ ို န် ေြမပုက ံ ူးေလာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခင ုိ လ ် ေ ံု သာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက် အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(ဆိပက ် မ်း)မိနယ်၊ (၉၂)ရပ်ကက ွ ၊် စစ်ေတာင်း ရိပမ ် န ွ ၊် ေအာင်မဂလ  ာလမ်း၊ တိက ု ် အမှတ် (၁)၊ အခန်းအမှတ် (၀၀၂) ဟုေခ တွ င ် ေသာ သုံး ထပ် တို က ် ၊ ှ စ ် ခ န်း တွဲ အ ေဆာက် အ အုံ ၏ ေြမညီ ထ ပ် (ယာဘက်)တိက ု ခ ် န်းှင် ယင်းတိက ု ခ ် န်းတွင် တွယက ် ပ်တပ်ဆင်ထားေသာ ပစည်းများအားလုံး၏ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်တအ ုိ ား ေဒေွးေွး[၁၃/ လရန(ိုင်)၁၂၄၂၁၄]မှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ြပန်လည်လဲေြပာင်းေရာင်းချ ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ ေြပာကားလာသြဖင့် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအြဖစ်(ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် တစ်ေဒသကို)ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန့် ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိင ု လ ် ေ ံု သာစာချပ်စာတမ်း မူရင်းအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ ပါသည့်ေန့မှစ၍(၁၄)ရက်အတွင်း က်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါ သည်။ကန့်ကက ွ သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက် လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ် ပါသည်။ ဝယ်ယူသူ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒမွန်မွန်ချ ိ (LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၆၈) အမှတ် (၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

၂၀

Pro 1 (Myanmar) Co.,Ltd

အမှ တ ် - ၇၆၊ လမ်း သစ် လ မ်း ၊ နံ့ သာကု န ်း ရပ် က ွ က ် ၊ အင်း စိ န ်  မိနယ် ၊ ရန် ကု န ် တို င ်း

LTO

Trading

၂၁

Myanmar Economic Corporation

ကမ်းနားလမ်းှင့် အလုံလမ်းေထာင့်၊ အလုံ မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

LTO

Manufacturing

၂၂

Myan Shwe Pyi Tractors Ltd

အမှတ်-၁၆၊

စက်မဇုန်၊

LTO

Trading

၂၃

Green Land International Ltd

အမှ တ ် - ၉၊ (စီ / ၂)၊ ေယာမင်း ကီး လမ်း ၊ ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန် တိုင်းေဒသကီး။

LTO

Manufacturing

ေဒသကီး။

၂၀၁၈-၂၀၁၉စည်းကပ်ှစ်အတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အများဆုံးထမ်းေဆာင်သည့်

လုပ်ငန်းရှင်(၅၀)ဦးစာရင်း (ပုဂလိက-ြမန်မာကုမဏီ) စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့်စက်မဝန်  ကီးဌာန၊ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ စည်းကပ်ှစ်အတွက် အခွန်အများ ဆုံးထမ်းေဆာင်သည့်အခွန်ထမ်းများေရွးချယ်ရာတွင် အခွန်အမျ ိးအစားအလိုက် အခွန်အများဆုံးေပးေဆာင်ခဲ့ြခင်း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ စည်းကပ်စ ှ အ ် တွက် စည်းကပ် ေတာင်းခံသည့် အခွန်ေငွများကို စည်းကပ်စ ှ အ ် တွငး် အေြပအေကျေပးေဆာင်ခဲ့ြခင်း၊ အခွနဆ ် င ုိ ရ ် ာ ဥပေဒ ြပာန်းချက်များှငအ ့် ညီ အခွနအ ် ရပ်ရပ်ကိတင်ခန ွ မ ် ျားကို သတ်မတ ှ ထ ် ားသည်က ့ ာလအတွင်း မပျက် မကွကေ ် ပးေဆာင်ခြဲ့ ခင်း၊ အခွနဆ ် င ုိ ရ ် ာဥပေဒ ြပာန်းချက်များှငအ ့် ညီ ဝင်ေငွေကညာလာများကို သတ်မတ ှ ထ ် ားသည့် အချ ိန်ကာလအတွငး် အချ ိန်မတ ီ င်သင ွ း်

ကျပ်သန်းေပါင်း ၅၀၀၀ ေအာက် ၂၄

Shwe Than Lwin Media Co.,Ltd

အမှတ် - ၂၀ (၁၃၉-ေအ/၁၇၁-ေအ)၊ ေမယုအိမ်ရာ၊ ေအာက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊

LTO

Services

၂၅

Unique Move Trading Co.,Ltd

အမှတ်-၃၊ ရတနာမွန်(၆)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

LTO

Trading

၂၆

Dagon Beverages Co.,Ltd

အမှ တ ် - ၅၅၅ /ဘီ ၊ အမှ တ ် ( ၄)လမ်း မကီး ၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

LTO

Manufacturing

၂၇

Myawaddy Trading Ltd

အမှတ်-၅၅/၆၁၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဆိပ်ကမ်း မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

LTO

Trading

၂၈

Dagon Win Win Co.,Ltd

အမှတ်-၂၃/၂၈၊ အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ ေအာင်ဆန်းကွင်းအေရှဘက်ြခမ်း၊ မဂလာ

MTO-1

Trading

၂၉

Gold Energy Co.,Ltd

အမှတ်-၇၄၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

LTO

Production

၃၀

Myanma Economic Holdings Public Co.,Ltd

အမှတ်-၁၈၉/၁၉၁၊ မဟာဗလလမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်

LTO

Manufacturing

၃၁

Europe & Asia Commercial Co.,Ltd

အမှ တ ် - ၁/၄-ဇ/၂-ခ၊ ဗဟို လ မ်း ှ င့ ် နီ လာ လမ်း ေထာင့ ် ၊ (၁၃)ရပ် က ွ က ် ၊ လ င်  မိနယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

LTO

Manufacturing

၃၂

Myo Naing-Nine Group of Co.,Ltd

အေဆာက်အအုံ-၂၃၊ အခန်းအမှတ်(၁၊၂၊၃)၊ ေကျာက် စိ မ ်း (၃)လမ်း ၊ ေစာ် ဘ ွားကီး ကု န ်း ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

LTO

Trading

ခဲြ့ ခင်း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ စည်းကပ်စ ှ ် အပါအဝင် ှစအ ် ဆက်ဆက်စည်းကပ်ေတာင်းခံသည့် အခွနေ ် ငွများအားလုးံ ကို အခွနေ ် ကးကျန်မရှိ အေြပအေကျေပးေဆာင်ခြဲ့ ခင်း စသည်အ ့ ချက်များှင့် စိစစ်ေရွးချယ်ခရ ဲ့ ာ ကုနသ ် ယ ွ လ ် ပ ု င ် န်းခွန် အများဆုံး ထမ်းေဆာင်ေသာ(ပုဂလိ  ကြမန်မာကုမဏီ)လုပ်ငန်းရှင် (၅၀) ဦး၏စာရင်းအား ထုတ်ြပန်ေကညာြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ကျန်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အများဆုံးထမ်း ေဆာင်သူ ြမန်မာကုမဏီ  / ိုင်ငံြခားကုမဏီ  / လုပ်ငန်းရှင်များစာရင်းကို ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန Website ြဖစ်သည့် www.ird. gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့်ိ  ုင်ပီး အခွန်ထမ်းကီးများဆိုင်ရာအခွန်ုံး၊ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ုံး (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံးများ၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမအခွန်ဦးစီးဌာနမှးုံးှင့် အခွန်ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မုံး (ေနြပည်ေတာ်/ရန်ကုန်/မေလး) များတွင် ေကညာထားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ၂၀၁၈-၂၀၁၉ စည်းကပ်ှစ်အတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် အများဆုံးထမ်းေဆာင်သည့် လုပ်ငန်းရှင် (၅၀) ဦးစာရင်း (ပုဂလိက-ြမန်မာကုမဏီ)

စ်

အခွန်ထမ်းအမည်

လိပ်စာ

ုံး/ဌာန/ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်/ ြပည်ေထာင်စု နယ်ေြမ

အမှ တ ် - ၁၊ ကေနာင် မ င်း သားကီး လမ်း ၊ ေရလင်ဗန်းစက်မဇု  န်၊ လင်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

LTO

လုပ်ငန်း အမျ ိးအစား

Denko Trading Co.,Ltd

Trading

မှတ် ချက်

Kyaw San Co.,Ltd

အမှတ်-၁၇/ေအ၊ လယ်ယာ(၂)လမ်း၊ (၁၀)

LTO

Trading

PT Power Trading Co.,Ltd

အမှတ် - ၂၃၅/ဘီ၊ ခင်းသာလမ်း၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး။

LTO

Trading

ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ကျပ်သန်းေပါင်း ၂၀၀၀၀ ေအာက် City Mart Holding Co.,Ltd

တိုင်းေဒသကီး။

ကျပ်သန်းေပါင်း ၄၀၀၀ ေအာက်

ကျပ်သန်းေပါင်း ၃၀၀၀၀ ေအာက်

ဗိလ ု တ ် ေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး။

ေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ကျပ်သန်းေပါင်း ၄၀၀၀၀ အထက် ၁

ြမမာလာလမ်း၊

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

အမှ တ ် - ၁/၁၁၊ ပဒု မာကွ င ်း (အေရှ ဘက် ) ၊ ဗားကရာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန် တိုင်းေဒသကီး။

LTO

၃၃

Six Winner Brothers Co.,Ltd

အမှ တ ် - ၉၊ သီ ရိ မ ွ န ် ( ၁၀)လမ်း ၊ မရမ်း ကု န ်း မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

LTO

Trading

၃၄

United Paints Group Co.,Ltd

အမှ တ ် - ၁၇၄/၁၈၈၊ ေရ ကမာတာဝါ(၂)၊ ဗို လ ် ြ မတ် ထ ွ န ်း လမ်း ၊ ပု ဇ ွ န ် ေတာင်  မိနယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

LTO

Manufacturing

၃၅

Diamond Dragon Co.,Ltd

အမှ တ ် - ၃၄၊ ေရတမာလမ်း ၊ ဘု ရ င့် ေနာင်

MTO-1

၃၆

Myanmar Distribution Group Co.,Ltd

အမှတ်-၁၆/အီး၊ အေရှြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

LTO

Manufacturing

၃၇

Khine

အမှ တ ် - ၃၅၀/၃၅၂၊ ပထမထပ် ၊ အခန်း

LTO

Trading

၃၈

Eden Group Co.,Ltd

အမှတ်-၃၀/၃၁၊ ေရပိေတာက်ရိပ်မွန်၊ ဘုရင့် ေနာင်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊ ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး။

LTO

Construction

၃၉

Thitsar Shwe War Co., Ltd

အမှ တ ် - ၉၊ သီ ရိ မ ွ န ် ( ၁၀)လမ်း ၊ မရမ်း ကု န ်း မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

MTO-1

၄၀

Min Dhama Co.,Ltd

အမှတ်-၁၀၃/၁၀၄၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ စက်မ

LTO

Construction

၄၁

U Kyu Family Grains & Manufacturing Co.,Ltd

အမှ တ ် - ၁၇/၁၉၊ လှ ည ်း တန်း လမ်း ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

LTO

Manufacturing

၄၂

Mya Gae Trading Co.,Ltd

အမှတ်-၁၇/ေအ၊ လယ်ယာ(၂)လမ်း၊ (၁၀)

LTO

Trading

၄၃

Myanmar Padauk Trading Co.,Ltd

အခန်းအမှတ်-၉၊ Company Compound၊ မိုင်းယု၊ (၁၀၅)မိုင်၊ မူဆယ်မိနယ်၊ ရှမ်း ြပည်နယ်။

ရှမ်း

Trading

၄၄

Shwe Me Co.,Ltd

Shwe Zabu River View Complex၊ (၂၃/ ဂ ျ -ီ ၁ ) ၊ အ မ ှ တ ် ( ၃ / ဘီ ) ( တာ ဝ ါ ေအ - စီ ) ၊ ကမ်း နားလမ်း ၊ ဆင် မ င်း ရပ် က ွ က ် ၊ အလုံ မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

LTO

Trading

၄၅

Best Oil Co.,Ltd

အကွက်(မ-၂)၊ ဦးပိုင်(၅ဃ/၄ခ) သိပံလမ်း၊ ၆၃လမ်း ှ င့ ် ၆ ၄လမ်း ကား၊ မဟာမိ င် ၂ ရပ်ကွက်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မေလး တိုင်းေဒသကီး။

မေလး

Trading

Asia Energy Co.,Ltd

အမှတ်-၁၊ ပါရမီအိမ်ရာ၊ ပါရမီလမ်း၊ (၁၂) ရပ်ကက ွ ၊် လင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး။

LTO

Trading

International Beverages Trading Co.,Ltd

အမှတ်-၃၃၊ ြပည်လမ်း၊ (၆)မိုင်ခွဲ၊ (၁၁) ရပ်ကက ွ ၊် လင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး။

LTO

Trading

Shwe Byain Phyu Co.,Ltd

အမှတ-် ၁၆၊ ေရေတာင်ကားလမ်း၊ (၂) ရပ်ကက ွ ၊် ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

LTO

Trading

Heyday Energy Trading Co.,Ltd

အမှတ်-၂၃/ဒီ၊ ရိပ်သာလမ်း၊ ြပည်လမ်း၊ (၁၁) ရပ်ကက ွ ၊် (၆)မိင ု ခ ် ၊ွဲ လင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု တ ် င ို ်း ေဒသကီး။

MTO-4

Trading

Khine

Phyo

International Trading Co., Ltd

ကျပ်သန်းေပါင်း ၁၀၀၀၀ ေအာက် ၉

Max Energy Co.,Ltd

အမှတ-် ၁၂၃၊ အလံြပဘုရားလမ်း၊ ဒဂုံ မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

LTO

Trading

၁၀

Lluvia Ltd

အမှတ်-၉၊ (စီ/၂)၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန် တိုင်းေဒသကီး။

LTO

Manufacturing

၁၁

Regency Material Trading Co.,Ltd

အမှတ-် ၃၆၊ သိမြ် ဖလမ်း၊ ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

LTO

Trading

၁၂

Myat Myittar Mon (G & J ) Co.,Ltd

အမှတ်-၃၂(ေအ/ဒီ)၊ ရိပ်သာလမ်း၊ (၆)မိုင်ခွဲ၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး။

LTO

Trading

၁၃

NCX Myanmar Co.,Ltd

အမှတ-် ၃၃၃၊ ြပည်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

LTO

Trading

၁၄

Aye Nyein Thar Company Limited

အခန်း-၁၀၂၊

တိုက်R-4၊ ဂန့်ေကာ်လမ်း၊

LTO

Trading

၁၅

Ayeyar Hinthar Trading Co.,Ltd

အမှတ-် ၅၃၁၊ အခန်း (၁၁၀၄၊ ၁၁၀၅၊ ၁၁၀၆)၊ ေအာက်ကည့်ြမင်တုင ိ ်လမ်း၊ ရဲတံခွန်တာဝါ၊ ကည့ြ် မင်တင ုိ ် မိနယ်၊ ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး။

LTO

Trading

၁၆

Benhur Trading Co., Ltd

အမှတ်-၁/၃၁၊ ပန်းတ်းဝန်ဦးေရဘင်လမ်း၊ လင်သာယာစက်မဇု  န်(၁)၊ လင်သာယာ မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

LTO

Trading

၁၇

Pahtama Group Co.,Ltd

အမှ တ ် - ၃၉/ေအ၊ ဘု ရ င့ ် ေနာင် လ မ်း ၊ (၂၇) ရပ်ကက ွ ်၊ ေရပင်လုံအိမ်ရာ၊ ဒဂုံမိသစ် ေြမာက်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

LTO

Trading

၁၈

Shwe Taung Development Co.,Ltd

အလုံတာဝါ၊ River View Garden Housing၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကက ွ ၊် အလုံ မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

LTO

၁၉

Danayarzar Co.,Ltd

အမှတ-် စီ/၃၃၊ ြပည်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကက ွ ၊် မရမ်း ကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

MTO-1

ပန်းလင်အဆင့ြ် မင့အ ် မ ိ ရ ် ာ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး။

အမှတ်(၂)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ဇုန်(၄)၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး။

ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

Trading

Trading

စက်သုံးဆီ တင်သွင်း/ ေရာင်းချြခင်း

ကျပ်သန်းေပါင်း ၃၀၀၀ ေအာက် ၄၆

Fuxing Brothers Co.,Ltd

အမှတ်-စျ/၉၊ ေစျးရပ်ကွက်၊ မူဆယ်မိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်။

ရှမ်း

Trading

၄၇

Yadanar Kaung Kin Gems & Jewellery Co., Ltd

အမှတ-် ၇၉၇၊ အခန်း(၈၀၂/ေအ)၊ MAC Tower (2)၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း ှငဝ ့် ါးတန်းလမ်းေထာင့၊် လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

LTO

Trading

၄၈

Unlimited Channel Co., Ltd

အမှတ်-၈၅၊ ဓမေစတီလမ်း၊ စမ်းေချာင်း မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

MTO-4

Trading

Construction

၄၉

New Day Energy Co.,Ltd

အမှတ်-၂/၆၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ (၁၀) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန် တိုင်းေဒသကီး။

LTO

Trading

Trading

၅၀

Eain Myint San Co.,Ltd

အမှတ-် AA-၃၂၊ မိင ု ်းယု( ၁၀၅)မိင ု ၊် မူဆယ် မိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်။

ရှမ်း

Trading


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းတကသိုလ် (၂၁)ကိမ်ေြမာက်ဘွဲှင်းသဘင် ဘွဲှင်းသဘင်ေလာက်လာေခယူြခင်း

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန ကျန်းမာေရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန သူနာြပတကသိုလ်-မေလး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း ၁။

သူနာြပတကသိုလ်-မေလးတွင် (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ခု ဘာေရးှစ် ေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရိတ်ရန်ပုံေငွြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်း များအား ေဆာင်ရွက်လိုပါ၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်လိုသည့် တရားဝင် အသိအမှတ်ြပ (လိုင်စင်ရအဖွဲ/ကုမဏီ) ကန်ထိုက်တာများထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေခယူအပ်ပါသည်။ (၂) ေဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ (က) (A)ေဆာင်ေရှ ယာ်ရပ်နားေနရာတည်ေဆာက်ြခင်း၊ (၁၄၀'x၄၅') သံဖရိန်အမိုးလိပ်ခုံး။ (၁) အာရ်စီတိုင် (9"x12") Foundation to Plinth (၂) (8"x4") H.Section (Column) (၃) (1 ½(MS) Pipe (Rafter) (၄) 5"x2" C-Channel (Purlin) (၅) 5" U (Tie) (၆) 0.42mm thk:4 Angle Roofing (Colour Sheet) (ခ) ှငး် ဆီေဆာင် ဓာတ်ေလှကား(၂)စင်း မိးု လုေ ံ လလုြံ ပြပင်ြခင်း။ (၁၀'.၂"x ၁၀'.၂"x၇၅')ှင့် အေရးေပေလှကား(၂)စင်း ေဆးသုတ်မွမ်းမံြခင်း (၁၆၂.၅၇)ကျင်း။ ဓာတ်ေလှကား (၂)စင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ (၁) မူလကွန်ပိုစစ်များအားြဖတ်ြခင်း (၂) ကွနပ ် စ ုိ စ်ြဖတ်ထားသည့် ေနရာများအား အုတစ ် ြီ ခင်းှင့် အေချာ ကိုင်ြခင်း (၃) မူလတိုင်ှင်ထုတ်များအား ေကျာက်ေသွးေလာင်းြခင်း ၃။ တင်ဒါတင်သွင်းသူသည် အထက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းများကို တင်ဒါ အချက် အလက်ပါစည်းကမ်းအတိုငး် တင်ဒါေခယူေရးအဖွဲ ထံသုိ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွငး် တင်ဒါတင်သွင်းရမည်။ တင်ဒါပုစ ံ စ ံ တင်ေရာင်းချမည့ရ ် က် - ၄-၁၂-၂၀၁၉ ရက် တင်ဒါပုစ ံ အ ံ ေရာင်းပိတမ ် ည့ရ ် က် - ၃၀-၁၂-၂၀၁၉ရက်၊ ညေန(၄:၀၀)နာရီ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ - သူနာြပတကသိုလ်-မေလး၊ စီမံေရးရာဌာန တင်ဒါှငပ ့် တ်သက်၍ အေသးစိတအ ် ချက်အလက်များကို သိရလ ှိ ပ ို ါက ုံးချ ိန်အတွင်း အတွင်းေရးမှး တင်ဒါေခယူေရးအဖွဲ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၂-၈၁၂၇၃ ထံသို ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါေခယူေရးအဖွဲ သူနာြပတကသိုလ်-မေလး မေလးမိ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ သာေကတမိနယ်၊ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ ် အမှတ-် ၃/ရန်ေြပ၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၃၅/ ခ၊ေြမဧရိယာေပ(၂၀x၆၀)၊ ေြမကွကတ ် ည် ေနရာအမှတ-် ၃၅/ခ၊ သုမနလမ်း၊ ရန်ေြပ (၃)ရပ်ကက ွ ၊် သာေကတမိနယ်၊ ေဒအုနး် ကည်(CI-၀၄၁၅၅၆) အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမအား တရားလို ဦးေဌးကယ် မှတရားပိင် ေဒခင်ေအးသန်း၊ ဦးထွနး် သန်းေအး၊ ဦးထွန်းထွန်းေအး၊ ေဒဝင်း မင်းသန်း၊ ေဒေအးမင်းသန်း၊ ေဒမင်းမင်း သန်း၊ ဦးသန်းထွန်းလင်း၊ ဦးေအာင်သန်း ထွနး် ၊ ေဒွယ်နီထွန်းတိုအေပ ရန်ကန ု ် အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ ၂၀၁၄ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ် ၄၁၈ြဖင့် အေရာင်း အဝယ် စာချပ်ချပ်ဆေ ို ပးေစလိမ ု စွ  ဆ ဲ ရ ို ာ ၂၁-၁၀-၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ အိုင်ဒီကရီ၊ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ ၂၀၁၄ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်၁၈၀ ၏ တရားုံးေန့စ် မှတတ ် မ်း၊ ဘီလစ်ခန့်စာ တိုအရ တရားံးများကိုယ်စား ဘီလစ် ေဒသက်စမ ု န ွ ် [၁၂/သကတ(ိင ု )် ၁၆၁၁၈၀] မှ တရားုးံ အမိန့်များ၊ ဘီလစ်ခန့်စာ၊ ဂရန် မူရင်းတိတ ု င်ြပ၍အေရာင်းအဝယ် စာချပ် ရန် ေြမပုံ ကူး ေလာက် ထားလာသြဖင့ ် တရားဝင်ခင ို လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထား များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်း ှင့် ကန့်ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ် နည်းအတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပး မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ် ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

၁။ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းတကသိုလ် (၂၁)ကိမ်ေြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်ကို ေအာက်ပါ အစီအစ်အတိုင်း ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသည်။ "(၂၁)ကိမ်ေြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်" ပထမေန့အစီအစ် (က) ကျင်းပမည့်ရက် - ၂၆-၁-၂၀၂၀(တနဂေွေန့) (ခ) ကျင်းပမည့်အချ ိန် (နံနက်ပိုင်းအစီအစ်) (၁) နံနက် (၉:၀၀)နာရီ - မဟာဥပေဒဘွဲ - မဟာဝိဇာဘွဲ - (ပထဝီဝင်၊ ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာ) - မဟာသိပံဘွဲ(ဓာတုေဗဒ) - ဝိဇာ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ - (ပထဝီဝင်၊ ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာ) - သိပံ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ (ဓာတုေဗဒ) - ဥပေဒပညာဘွဲ - ဝိဇာဘွဲ - (ပထဝီဝင်၊ သမိုင်း၊ ဒဿနိကေဗဒ၊ ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာ) - သိပဘ ံ ွဲ(ဓာတုေဗဒ၊ ခုအ ံ မှတ-် ၄ဓ-၁မှ ၄ဓ-၁၄၇ထိ) (မွန်းလွဲပိုင်းအစီအစ်) (၂) မွန်းလွဲ (၂:၀၀)နာရီ - မဟာဝိဇာဘွဲ - (အဂလိပ်စာ၊ စာကည့်တိုက်ှင့်သုတပညာ) - မဟာသိပံဘွဲ(ူပေဗဒ၊ ဘူမိေဗဒ) - ဝိဇာ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ - (အဂလိပ်စာ၊ စာကည့်တိုက်ှင့်သုတပညာ) - သိပံ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ (ဘူမိေဗဒ) - ဝိဇာဘွဲ(အဂလ  ပ ိ စ ် ာ၊စာကည့တ ် က ို  ် င ှ သ ့် တ ု ပညာ) - သိပဘ ံ ွဲ (ဓာတုေဗဒ၊ ၄ဓ-၁၄၈မှ အထက်၊ ဘူမေ ိ ဗဒ) ဒုတိယေန့အစီအစ် (က) ကျင်းပမည့်ေန့ - ၂၇-၁-၂၀၂၀(တနလာေန့) (ခ) ကျင်းပမည့်အချ ိန် (နံနက်ပိုင်းအစီအစ်) (၁) နံနက် (၉:၀၀)နာရီ - မဟာဝိဇာဘွဲ(ြမန်မာစာ) - မဟာသိပဘ ံ ဲွ (သချ ာ၊ ုကေဗဒ၊  ကုနထ ် တ ု ဓ ် ာတုေဗဒ) - ဝိဇာ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ(ြမန်မာစာ) - သိပံ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ (သချာ၊ ူပေဗဒ၊ ုကေဗဒ) - ဝိဇာဘွဲ(ြမန်မာစာ) - သိပဘ ံ ွဲ(ူပေဗဒ ခုအ ံ မှတ-် ၄ရပ-၁မှ ၄ရပ-၁၅၈ထိ၊ သချာ) (မွန်းလွဲပိုင်းအစီအစ်) (၂) မွန်းလွဲ (၂:၀၀)နာရီ - မဟာဝိဇာဘွဲ(သမိုင်း) - မဟာသိပံဘွဲ(သတေဗဒ) - ဝိဇာ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ(သမိုင်း) - သိပ(ံ ဂုဏထ ် ူး)ဘွဲ(သတေဗဒ၊ကုနထ ် တ ု ဓ ် ာတုေဗဒ) - ဝိဇာဘွဲ(စိတ်ပညာ၊ အေရှတိုင်းပညာ) - သိပဘ ံ ွဲ(ူပေဗဒ၊ ခုအ ံ မှတ-် ၄ရပ-၁၅၉မှ အထက်၊ - သတေဗဒ၊ ုကေဗဒ၊ ကုန်ထုတ်ဓာတုေဗဒ) ၂။ ကျင်းပမည့်ေနရာ - ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ (ရန်ကုန်တကသိုလ်) ၃။ အစမ်းေလ့ကျင့်ြခင်း ေန့ရက် - ၂၃-၁-၂၀၂၀(ကာသပေတးေန့) အချ ိန် - နံနက် (၉:၀၀)နာရီ (ပထမေန့)ဘွဲယူမည့်သူများအားလုံး မွန်းလွဲ ၂:၀၀နာရီ (ဒုတိယေန့) ဘွဲယူမည့်သူများအားလုံး ေနရာ ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ(ရန်ကုန်တကသိုလ်) ၄။ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းတကသိုလ် (၂၁)ကိမ်ေြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်ကို (၂၀၁၈၂၀၁၉)ပညာသင်ှစ် ၂၀၁၉ခုှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့ေသာ မဟာဥပေဒဘွဲ၊ မဟာဝိဇာ/ သိပံဘွဲ၊ ဝိဇာ/သိပံ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ၊ ဝိဇာ/ သိပံဘွဲစသည့်သင်တန်းအသီးသီးကို ေအာင်ြမင်ပီးသူများ ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။ ယခင်ဘွဲှင်းသဘင်များတွင် ဘွဲ တက်ေရာက်ယခ ူ င ွ /့် အေဝးေရာက်ဘဲွ ယူခင ွ ေ ့် လာက်ထားြခင်းမရှသ ိ မ ူ ျားသည် ယခုဘွဲှင်းသဘင်တွင် အေဝးေရာက်ဘွဲယူခွင့်သာ ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။ ၅။ ဘွဲှင်းသဘင်တက်ေရာက်/အေဝးေရာက်ဘွဲ ေလာက်ထားလိုသူများသည် ဘွဲ ေလာက်လာများကို ရန်ကန ု အ ် ေရှပိင ု း် တကသိလ ု ၊် စာေမးပွ ဲ င ှ ဘ ့် ဲွ ှငး် သဘင် ဌာနတွင် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားှင့် ေကျာင်းသားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပားကို တင်ြပေတာင်းယူလျက် ဓာတ်ပုံ(၂x၁ ၁၂ )လက်မအရွယ် ဓာတ်ပုံ(၂)ပုံပူးတွဲကာ ဘွဲတက်ေရာက်ယမ ူ ည့သ ် မ ူ ျားသည် ကျပ် ၁၅၀၀/-(ကျပ်တစ်ေထာင့င ် ါးရာတိတ)ိ ကို လ ည်း ေကာင်း ၊ အေဝးေရာက် ဘ ွဲ ယူ မ ည့ ် သူ မ ျားသည် ကျပ် ၁၀၀၀/ (ကျပ်တစ်ေထာင်တိတ)ိ ကိုလည်းေကာင်း၊ ေငွလက်ခံဌာနသို ေပးသွင်းေလာက် ထားကရမည်။ ၆။ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား တင်ြပိင ု ြ် ခင်းမရှသ ိ မ ူ ျား ဘွဲတက်ေရာက်ယူိုင် ေသာ်လည်း ဘွဲလက်မှတ်ထုတ်ေပးမည်မဟုတ်ပါ။ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား တင်ြပလာသည့် အချ ိန်မှသာ ဘွဲလက်မှတ်ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။ ၇။ နယ်မှေလာက်ထားလိုသူများသည် သတ်မှတ်ေကးများကို "ေငွလက်ခံဌာန၊ ရန်ကန ု အ ် ေရှပိင ု ်း တကသိလ ု ၊် သန်လျင်မိ"သို လိပမ ် ၍ ူ စာတိက ု ေ ် ငွပလ ို ာ (Postal Money Order)ြဖင့် ေပးပိုပီး ေအာက်ေြခတွင် "ေလာက်လာရှင်အမည်၊ ဘွဲရ စာေမးပွဲေအာင်ြမင်သည့် ခုှစ်၊ ခုံအမှတ်၊ အထူးြပဘာသာ၊ တကသိုလ်အမည်" စသည်တိုကို တိကျစွာေဖာ်ြပရမည်။ ၈။ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီးအတွင်းမှ မှတပ ် တ ုံ င်ေငွပလ ို ာြဖင့  ် ေလာက်ထားြခင်းကို လုံးဝခွင့်မြပပါ။ ၉။ ဘွဲ ှ င ်း သဘင် ေ လာက် လ ာတင် သ ွ င ်း ြခင်း ကို ၅-၁၂-၂၀၁၉ရက် မ ှ ၃၀၁၂-၂၀၁၉ရက်အထိ (ုံးပိတ်ရက်မပါ) ုံးချ ိန်အတွင်း ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။ ၁၀။ ဘွဲှင်းသဘင် အစမ်းတက်ေရာက်ခွင့်ကတ်ြပားများကို ၂၀-၁-၂၀၂၀ှင့် ၂၁-၁-၂၀၂၀ရက်တင ွ ် ရန်ကန ု အ ် ေရှပိင ု း် တကသိလ ု ် စာေမးပွ ဲ င ှ ့် ဘွဲ ှငး် ဌာနတွင် ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၁၁။ အစမ်းေလ့ကျင့ပ ်  ွဲ င ှ ့် ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနား တက်ေရာက်သမ ူ ျားြဖစ်သည့် အမျ ိးသားများသည် ြမန်မာအမျ ိးသားဝတ်စုံ၊ ြမန်မာတိုင်းရင်းသားဝတ်စုံ၊ အေနာက် တိုင်းဝတ်စုံ(အမျ ိးသား)တိုအနက် ှစ်သက်ရာဝတ်စုံကို အြပည့်အစုံ ဝတ်ဆင်၍လည်းေကာင်း၊ အမျ ိးသမီးများသည် ြမန်မာအမျ ိးသမီးဝတ်စ၊ံု ြမန်မာ တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံတိုအနက် ှစ်သက်ရာဝတ်စုံကို အြပည့်အစုံဝတ်ဆင်၍ လည်းေကာင်း တက်ေရာက်ရမည်။ ြမန်မာ့ယ်ေကျးမှင့် မဆီေလျာ်သည့် ဝတ်စားဆင်ယင်မများကိ  ု လုံးဝခွင့်ြပမည်မဟုတ်ပါ။ ၁၂။ တက်ေရာက်ဘွဲေလာက်ထားပီး ဘွဲ ှငး် သဘင်အခမ်းအနားသို တက်ေရာက် ရန် ပျက်ကွက်သူများ၏ ဘွဲလက်မှတ်များကို အေဝးေရာက်ဘွဲလက်မှတ်များ ထုတ်ေပးသည့်အချ ိန်မှသာ ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၁၃။ အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ှိ ပ ို ါက ဤတကသိလ ု စ ် ာေမးပွ ဲ င ှ ဘ ့် ွဲှင်းဌာန၊ တယ်လဖ ီ န ု ်း အမှတ်-၀၅၆-၂၁၈၆၅ သို ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ (တင်ေလးေဝ) ဌာနမှး၊ သင်တန်းေရးရာ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းတကသိုလ်

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ဖျာပုံခိုင် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း တင်ဒါအမှတ်စ်(၃/၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသကီး၊ ဖျာပုခ ံ ိင ု ၊် လမ်းဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ် အတွင်းတိင ု ်းေဒသကီး ေငွလုံးေငွရင်းလုပင ် န်း ရန်ပေ ုံ ငွြဖင့် ေဆာင်ရက ွ မ ် ည့လ ် မ်းလုပင ် န်း များအတွက် အသုံးြပရန်လိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းသုံးပစည်းများကို လုပင ် န်းခွငအ ် ေရာက် (ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့)် ဝယ်ယူလိုပါသည်။ မှတ်ချက်။ ။ (လုပင ် န်းသုံးပစည်းများ သတ်မတ ှ စ ် ခ ံ ျ ိန်/စံန်  းြပည့မ ် ေ ီ ကာင်း၊ လမ်းဦးစီး ဌာန၊ အရည်အေသွးထိန်းသိမ်းေရးဌာနခွဲ၏ စမ်းသပ်ချက်ပါရှိမှ တင်ဒါ ယှ်ပိင်ခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပါသည်။) တင်ဒါေလာက်လာပိတ်မည့် - ၂-၁-၂၀၂၀ရက် (ကာသပေတးေန့)၊ ရက်/အချ ိန် ညေန(၄:၀၀)နာရီ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်/အချ ိန် - ၃-၁-၂၀၂၀၊ (ေသာကာေန့)၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ တင်ဒါဖွင့်ပွဲကျင်းပမည့်ေနရာ - လက်ေထာက်န်ကားေရးမှးုံး၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ ဖျာပုံခိုင်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ (၅)လမ်း၊ ဖျာပုံမိ။ ၂။ တင်ဒါေလာက်လာပုံစံ စည်းကမ်းချက်များှင့် အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို လမ်းဦးစီးဌာန၊ ဖျာပုံခိုင်၊ လက်ေထာက်န်  ကားေရးမှးုံးတွင် ၁၉-၁၂-၂၀၁၉ ရက် မှစ၍ ုံးချ ိန်အတွင်း တင်ဒါေလာက်လာပုံစံများကို စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးစိစစ်ေရးေကာ်မတီ ဖျာပုံခိုင်၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ ဖုန်း-၀၄၅-၄၀၄၂၅

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း) (၂၄/၂၀၁၉-၂၀၂၀) ၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ် ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေရနံတူးေဖာ်/ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသုံးပစည်းများအား ြမန်မာ ကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။ စ် တင်ဒါအမှတ် ပစည်းအမျ ိးအမည် မှတ်ချက် (က) DMP/L-023(19-20) Model 8040 D 10 Dual Cell Pressure Size Ks (Retender) Consistometer (1) Set (ခ) DMP/L-049(19-20) 10 Ton Truck with Crane (1)Unit Ks (Retender) ၂။ အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါပုစ ံ မ ံ ျားကို ေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ လပ်စစ်င ှ စ ့် မ ွ ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံင ှ သ ့် ဘာဝဓာတ်ေငွလုပင ် န်း၊ ုံးအမှတ(် ၄၄)၊ (ဘာေရးဌာန)ေနြပည်ေတာ် တွင် လာေရာက်ဝယ်ယ ူ င ုိ ် ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာနဝက်ဆဒ ုိ ် (www.moee. gov.mm)တွင်လည်း ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၃။ အဆိပ ု ါအိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါများကို ၃-၁-၂၀၂၀ ရက် (၁၄:၀၀)နာရီတင ွ ် ေနာက်ဆုံးထား၍ ပစည်းစီမဌ ံ ာန၊ ြမန်မာ့ေရနံင ှ သ ့် ဘာဝဓာတ်ေငွလုပင ် န်း၊ ုံးအမှတ(် ၄၄) ေနြပည်ေတာ် သို (လူကိုယ်တိုင)် လာေရာက်ေပးသွင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၁၂၀၆

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း) မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် ၁၄၊ ဗိုလ်မင်းေခါင်လမ်း၊ အမှတ်-၉၃၇ ဟု ေခတွင်ေသာ အလျား ေပ၄၀ ၊ အနံ ေပ၆၀၊ ၂၄၀၀ စတုရန်းေပရှိ ဦးချစ်ခင် အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်ကို တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ များြဖစ်ေသာ ဦးလှေထွး [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၇၂၄၆]ှင့် ေဒြမငိမ်း[၁၂/ဥကတ (ိုင်)၀၈၂၅၈၂]တိုထံမှ ဦးေဇာ်လင်း [၁၁/ရသတ(ိုင်)၀၄၆၅၆၀]က ဝယ်ယူရန် အတွက် ၂၅-၅-၂၀၁၉ ရက်စပ ွဲ ါ၊ ''ှစဦ ် းသေဘာတူ အိမြ် ခံေြမ အေရာင်းအဝယ်စရန် ေပး ကတိစာချပ်''ကိုချပ်ဆို၍ ေရာင်းဖိုးေငွတချ ိတစ်ဝက်ကိုေပးေချပီးြဖစ်ပါ သည်။ ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက ယေန့မစ ှ ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း ကန်မေဒထက်ထက်ခင ို ် (အထက်တန်းေရှေန)ထံသို လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို အပီးအြပတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွား မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ န်ကားချက်အရေဒထက်ထက်ခိုင် LL.B,D.IP.L ဦးထူးဝဏကိုကို LL.B.,D.IP.L အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၅၈၁၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၄၁၂) Pioneer Law Firm ေဒေအးဝတီကက ု ိ ု ိ LL.B.,D.B.L,D.M.L,D.IP.L အမှတ်-၁၆ (ပထမထပ်)၊ အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၄၈၀) အထက်ဗဟိုလမ်း၊ သမိုင်း(၂) ဖုန်း-၀၉၇၇၂၅၃၃၁၁၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၆၀၇၃၁ ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဦးစိုးြပည့်ေအာင်[၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၇၈၅၅]ှင့် အများသိေစရန်

ပဲခူးတိင ု ်းေဒသကီး၊ ေဝါမိနယ်၊ ေဝါအဆင့ြ် မင့ေ ် ဈးသစ်၊ အေရာင်းြပခန်း တွငဖ ် င ွ လ ့် စ ှ လ ် ျက်ရေ ှိ သာ ပထဝီစိုးကုမဏီ  လမ ီ တ ိ က်၏ လအ ဲ ပ်န်  ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်းေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးစိးု ြပည့ေ ် အာင်သည် ကုမဏီ  ရယ ှ ယ ် ာဝင်တစ်ဦးြဖစ်စ်ကာလအတွငး် ကုမဏီရှယ်ယာဝင်များ၏ သေဘာတူညီမရရှိြခင်းမရှိဘဲ ဦးစိုးြပည့်ေအာင်တစ် ဦးတစ်ေယာက်တည်း၏ဆြဖင့် ကုမဏီ  ရယ ှ ယ ် ာဝင်မည်သတ ူ စ်ဦးတစ်ေယာက် ကိုမှအသိေပးြခင်း၊ တိုင်ပင်ြခင်း၊ အေကာင်းကားြခင်းမရှိဘဲ ကုမဏီ၏အမည် အား အသုးံ ြပ၍ ေဆာင်ရက ွ ထ ် ားေသာကိစများှ  ငလ ့် က်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ထားေသာ ကိစရပ်  များသည် ကုမဏီ  မသ ှ ရ ိ ြိှ ခင်းမရှပ ိ ါသြဖင့် ကုမဏီ  င ှ မ ့် ည်သမ ုိ ှ သက်ဆင ုိ ် ြခင်းမရှိပါ။ ဦးစိုးြပည့်ေအာင်သည် ကုမဏီမှုတ်ထွက်သွားသည်မှာ ကာြမင့်ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဦးစိုးြပည့်ေအာင်ှင့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ထားေသာသူ များသည် ဦးစိုးြပည့်ေအာင်ှင့်သာ တိုက်ိုက်ေြဖရှင်းကပါရန် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးစိုးြပည့ေ ် အာင်မလ ှ ည်း ကုမဏီ  နာမည်အား အသုံးြပ၍ ြပလုပထ ် ားေသာ ကိစရပ်  များှငပ ့် တ်သက်ပီး ကုမဏီ  သုိ အြမန်ဆးံု လာေရာက်ေြဖရှငး် ေပးပါရန် အသိေပးအေကာင်းကားေကညာအပ်ပါသည်။ ပထဝီစိုးကုမဏီလီမိတက်၏လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒငိမ်းငိမ်းေအာင် (LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၁၁) အမှတ်(၁၈)၊ ဥကာ(၁)လမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၂၂၉၆


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန အစားအေသာက်ှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း)

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း အလယ်တန်းြပ ေဒတင်တင်ေဝ ဖခင် အ မည် မ ှ န ် မ ှာ ဦးအီ စ ွ မ ်း ဟန်၊ ဦးအီေစာဟန်င ှ ့် ဦးေစာမ်

များ၊ ထုတ်လုပ်ပီး ကုန်ပစည်းများ၏ သိုေလှာင်ုံလုပ်ငန်းများ၊ ိုင်ငံြခားမှ

တည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

တင်သင ွ ်းလာမည့် ကုနပ ် စည်းများှငပ ့် တ်သက်ပီး စိစစ်ြခင်း/မှတတ ် မ်းတင်ြခင်း/

ေထာက်ခံချက်ေပးြခင်း၊ လိုအပ်ချက်ရှိပါက အ ကံြပြခင်း၊ ြငင်းပယ်ြခင်းများ ေဆာင်ရက ွ ရ ် ာတွင် ပိမ ု လ ို ျင်ြမန်လယ ွ က ် ေ ူ စမည့် ဝန်ေဆာင်မစနစ်  များ ြဖစ်ေပလာ

ေစရန်အတွက် စနစ်တည်ေဆာက်ြခင်းလုပင ် န်းကို ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယမ ူ ည် ြဖစ်ပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက်

- ၄-၁၂-၂၀၁၉ ရက် (တနလာေန့)

၄။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ

- စီမံေရးဌာနခွဲ၊ အစားအေသာက်ှင့်

၃။ တင်ဒါေနာက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက်- ၃၀-၁၂-၂၀၁၉ ရက် (တနလာေန့) ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊

ေနြပည်ေတာ်

၅။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ

- တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်

၆။ တင်ဒါဖွင့်ေဖာက်စစ်ေဆးမည့်

- ကိတင်ေကညာပါမည်။

ေန့ရက်ှင့်အချ ိန်

မတီ၊ အစားအေသာက်ှင့် ေဆးဝါး

ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်

၇။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ေအာက်ပါလိပ်စာအတိုင်း

အစားအေသာက်ှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနသို လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လဖ ီ န ု ်းနံပါတ်- ၀၆၇-၄၀၃၆၀၉ သိြု ဖစ်ေစ fdanpt1@gmail.com သိြု ဖစ်ေစ၊ ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်-

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

အစားအေသာက်ှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန

ြပည်ကီးေဇယျာလမ်း၊ ေဇယျသိဒိရပ်ကွက်၊ ဇမသီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်

(၁၄)ကိမ်ေြမာက် ညီလာခံ(၂၀၁၉)

[၄/တတန(ို င ် ) ၀၂၇၃၇၀]၏

၁။ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ အစားအေသာက်င ှ ့် ေဆးဝါးကွပက ် ဲ ေရးဦးစီးဌာန၏ အစားအေသာက်င ှ ့် အြခားကုနပ ် စည်း ထုတလ ် ပ ု ေ ် ရးလုပင ် န်း

ြမန်မာိုင်ငံ ကျန်းမာေရးမှးအသင်း

အလက (၂) ပန်းဘဲတန်းမှ

ဟန် (AE-၂၅၇၀၄၆) မှာ တစ်ဦး ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ေြမာက်ဥကလာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ် ကွက်အမှတ် ည၊ ေြမကွက်အမှတ် ၁၄၉၁/ က၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၁၄၉၁/ က)၊ ေခမာသီလမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ ဦးစိန် ေသာင်း [၁၂/ဥကမ(ို င ် ) ၀၅၇၅၈၆] အမည် ေပါက် ှ စ ် ( ၆၀)ဂရန် ေြမအား အမည်ေပါက် (ခင်ပန ွ ်း) ဦးစိနေ ် သာင်းသည် (၇-၂-၂၀၁၆) ရက်တွင် ကွယ်လွန်သြဖင့် ေဒေက [၉/ပမန(ိင ု )် ၁၅၆၃၈၉]မှ တစ်ဦး တည်းေသာဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း ေြမာက် ဥကလာပမိနယ်တရားုးံ ၊ ကျမ်းကျ ိန်လာ အမှတ-် ၉/၂၅၉/၁၉၊ ေသစာရင်း၊ အိမေ ် ထာင် စုစာရင်း၊ အမည်ေပါက်ဂရန်မူရင်းတိုတင် ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလာက်ထားလာမ အေပ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှ စ၍ (၇)ရက် အ တွ င ်း ကန့် ကွ က ် ို င ် ပ ါ ေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံး လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ေထာက်ကန့်၊ ေြမာက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ေအာင်သေြပ(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၁၈)ဟု ေခတွငေ ် သာ (အလျား ေပ၄၀xအနံ ေပ၆၀)အကျယ်ရှိ ေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပတွင် ေဆာက်လပ ု ထ ် ားေသာ (၂)ထပ် သွပ်မိုး၊ ပျ်ေထာင်ေနအိမ်အပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုအား တရားဝင်ဝယ်ယူလက်ရှိပိုင်ဆိုင် ထားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးလင်ြမင့[် ၇/အဖန(ိုင်)၀၇၉၆၂၁]ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်လဲေြပာင်း ဝယ်ယမ ူ ည်ြဖစ်သြဖင့် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိေ ု ကာင့် အဆိပ ု ါ အိမေ ် ြမတို ှငပ ့် တ်သက်၍ ပိင ု ေ ် ရးဆိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ူ မည်သမ ူ ဆို ကန့်ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက က်ပ ု တ ် ထ ုိ သ ံ ုိ ဤေကာ်ြငာစာပါရှသ ိ ည့ရ ် က်မှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထား(မူရင်း)များှငတ ့် ကွ လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က် ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက ေြမှငအ ့် မ ိ အ ် ေရာင်းအဝယ်ြပလုပြ် ခင်းအား ဥပေဒှငအ ့် ညီ အပီးသတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွား မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးထက်ိုင်ထွန်းရှိန်(LL.B) ေဒကာညိှင်းရည်(LL.B) ေဒြမတ်သီတာေအာင်(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၅၉၈) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၉၅) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၅၁) ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၂၁၇၇၂၊ ၀၉-၇၉၉၂၅၈၂၀၂ အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန ကျန်းမာေရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန သူနာြပတကသိုလ်-မေလး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

သူနာြပတကသိုလ်၊ အစည်းအေဝးခန်းမ ရန်ကုန်မိ

၁။ သူနာြပတကသိုလ်-မေလးတွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု ဘာေရးှစ်အတွက် ေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရိတ် ခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့် ပစည်းများဝယ်ယူလိုပါသြဖင့် ေရာင်းချလိသ ု ည့် တရားဝင်အသိအမှတြ် ပ (လိင ု စ ် င်ရအဖွဲ အစည်း၊ ကုမဏီ  ) များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူအပ်ပါသည်။ ၂။ ဝယ်ယူမည့်ပစည်းများ (က) လပ်စစ်သုံးပစည်းများ (ခ) အရပ်ရပ်သုံးပစည်းများ၊ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာသင်တန်းသုံးပစည်းများ၊ ေရပိုက်/လပ်စစ်/ကွန်ပျတာ စသည့် အပိုပစည်းများ။ (ဂ) ုံးသုံးစက်ကိရိယာများ (ဃ) ုံးသုံးပရိေဘာဂများ (င) Medical Books & Journals များဝယ်ယူရန်။ ၃။ တင်ဒါတင်သွင်းသူသည် အထက်ေဖာ်ြပပါ ပစည်းများကို တင်ဒါအချက် အလက်ပါ စည်းကမ်းအတိုင်း တင်ဒါေခယူေရးအဖွဲထံသို သတ်မှတ်ရက် အတွင်း တင်ဒါတင်သွင်းရမည်။ တင်ဒါပုံစံ စတင်ေရာင်းချမည့်ရက်- ၄-၁၂-၂၀၁၉ရက် တင်ဒါပုံစံ အေရာင်းပိတ်မည့်ရက် - ၃၀-၁၂-၂၀၁၉ရက်၊ ညေန ၄:၀၀နာရီ တင်ဒါပုံစံ ေရာင်းချမည့်ေနရာ - သူနာြပတကသိုလ်-မေလး၊ စီမံေရးရာဌာန လိအ ု ပ်သည့ပ ် စည်းအမျ ိးအစား၊ ပစည်းအေသးစိတစ ် ာရင်းှင့် တင်ဒါစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များကို သိရှိလိုပါက ုံးချ ိန်အတွင်း အတွင်းေရးမှး၊ တင်ဒါေခယူေရးအဖွဲ၊ တယ်လဖ ီ န ု ်းအမှတ-် ၀၂-၈၁၂၇၃ထံသို ဆက်သယ ွ စ ် စ ုံ မ်း ိုင်ပါသည်။ တင်ဒါေခယူေရးအဖွဲ သူနာြပတကသိုလ်၊ မေလး မေလးမိ။

အြမန်ငှားမည်/ေရာင်းမည်

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း

- (ေပ ၂၀x ေပ ၆၀)၊ (ဆိုင်ခန်း) ေဒသိန်းတင်

ေနြပည်ေတာ်၊ လယ်ေဝးမိနယ်၊ လယ်ေဝးေဈး၊ ုအ ံ မှတ် (ခ-၃)၊ ဆိင ု ခ ် န်း အမှတ်(၅)၊ ဆိုင်ခန်း (၂) ခန်းအား ေနြပည်ေတာ်၊ လယ်ေဝးမိနယ်၊ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၄/၁၆၈)ေန ဦးစိန်လင် [၉/လဝန(ိုင်) ၀၅၁၇၃၈] (ကွယလ ် န ွ )် အမည်ေပါက်ပင ို ဆ ် င ို ် ပီး ေနြပည်ေတာ်၊ လယ်ေဝးမိနယ်၊ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ နဝရတ်လမ်း၊ အိမ်အမှတ် (၄၅၀)ေန ေဒယ်မိုးလင် [၉/ လဝန(ိုင်)၁၄၉၈၃၈]သို အခွန်ထမ်းအမည်ေြပာင်းလဲေပးပါရန် ေလာက်ထား လာြခင်းအား ကန့်ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ ် န့မှ (၁၄)ရက်အတွငး် အေထာက်အထားအြပည့်အစုံြဖင့် ေဈးများဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာ ေရးေကာ်မတီသို လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ုံးလုပင ် န်း ကိစရပ်  များကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိ ေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ေဈးများဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ တပ်ကန ု ်းမိနယ်၊ ေအာင်ေဇယျရပ်ကက ွ ၊် ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ ် အမှတ် (၂၀/သတိုးမင်းေစာရပ်)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၁၁၉ခ)၊ ဧရိယာ (၀.၂၅၁) ဧကရှိ ေြမကွကက ် ို ပသိုး (ခ) ေဒလှရင် (ဘ) ဦးဘဂုတသ ် ီး [၉/တကန(ဧည့)် ၀၀၀၀၃၈] မှ တရားုံးကျမ်းကျ ိန်လာအမှ  တ် (၄၃၅/၂၀၁၉)၊ ဧည့ ် င ို င ် သ ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ အိမေ ် ထာင်စလ ု ဦ ူ းေရစာရင်း မူရင်းများတင်ြပပီး အေဆာက်အအုေ ံ ဆာက်လပ ု ခ ် င ွ ့် တင်ြပရန်အတွက် ေြမပု/ံ ေြမရာဇဝင် ေလာက်ထားလာရာ ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျား အေနြဖင့် တရားဝင်ပင ုိ ဆ ် င ုိ မ ် စာချပ်  စာတမ်းများ၊ တရားုးံ အမိန့်ဒက ီ ရီများြဖင် အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၁၅)ရက် အတွငး် ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမက ံ န ိ း် ှငေ ့် ြမစီမခ ံ န့် ခွမ ဲ ဌာနသိ  ု လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန့်ကက ွ ် မမရှိပါက ဌာနမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ မိြပစီမက ံ န ိ ်းှငေ ့် ြမစီမခ ံ န့်ခမ ွဲ ဌာန၊  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

၂၈-၁၂-၂၀၁၉ ရက်မှ ၂၉-၁၂-၂၀၁၉ ရက်ထိ

လမ်းှင့် သိမ်ြဖလမ်းေထာင့်၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေြမညီထပ်+ပထမထပ် - (ေပ ၅၀x ေပ၅၀)၊ (အိမခ ် န်း) ဗဟိလ ု မ်းမေပ၊ မေနာ် ဟ ရီ ရိ ပ ် သာ၊ ဗဟို လ မ်း မေဘးတင် ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဒုတိယထပ် ြပင်ဆင်ပီး။ - (ေပ ၁၂၀x ေပ ၈၀)၊ (ြခံှင့်တိုက်) ရတနာမွန် (၄)လမ်း၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (၃) ထပ်တိုက်၊ RC (၂)လုံး၊ ြပင်ဆင်ပီး။ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း၀၉-၅၀၄၃၀၃၀၊ ၀၉-၆၇၅၀၄၃၀၃၀ (ပွဲစားမလို)


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

မေလးတကသိုလ် ဘူမိေဗဒ မိသားစု (၁၉)ကိမ်ေြမာက် အာစရိယပူေဇာ်ပွဲ ဖိတ်ေခသံ မေလးတကသိလ ု ် ဘူမေ ိ ဗဒေကျာင်းသူ၊ ေကျာင်းသားေဟာင်းများဦးစီးပီး အထက်

ြမန်မာြပည်တကသိလ ု မ ် ျား၏ (၁၉)ကိမေ ် ြမာက် ဘူမေ ိ ဗဒ အာစရိယပူေဇာ်ပက ွဲ ို ေအာက်ပါ အစီအစ်အတိုင်း အစ်အလာမပျက် စည်ကားသိုက်မိက်စွာကျင်းပပါမည်။

၁၉၅၃ မှ ၂၀၁၉ခုစ ှ ် ဘွဲရဘူမေ ိ ဗဒ ေကျာင်းသူ၊ ေကျာင်းသားေဟာင်းမိသားစုများ၏

အလှေငွများှင့် လှဖွယ်ပစည်းများကို ပူေဇာ်ပွဲြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီဝင်များှင့် လှေနကျ သူငယ်ချင်းများထံ ဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင်ပါသည်။

ပူေဇာ်ပည ွဲ မှာလည်း မိတဆ ် ည ုံ စာစားပွဲ ရှမ ိ ှာြဖစ်ပီး ိင ု င ် ေ ံ ကျာ် မိမတူရယ ိ ာအသင်းနဲ့

ဧည့်ခံေဖျာ်ေြဖမှာ ြဖစ်ေကာင်း သတင်းေကာင်းပါးလိုက်ပါသည်။ ပူေဇာ်ပွဲကျင်းပမည့်ေန့ရက်

ပူေဇာ်ပွဲကျင်းပမည့်အချ ိန်

ပူေဇာ်ပွဲကျင်းပမည့်ေနရာ

- ဒီဇင်ဘာ(၂၈)၊ ၂၀၁၉ (စေနေန့)

- နံနက် (၈:ဝဝ)နာရီ

- မေလးတကသိုလ်ဓမာုံ။

(၁၉)ကိမ်ေြမာက် အာစရိယပူေဇာ်ပွဲ ြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း

ဦးသန်းလင်(ခ)မုဟမဒ်ယူစွဖ်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၀၄၉၃]

သိေစရန်(အေကာင်းကားစာ) ဦးေမာင်လင်  ၏သားြဖစ်သူ ဦးသန်းလင်(ခ)မုဟမဒ်ယစ ူ ဖ ွ ် (ယခုေနရပ်လပ ိ စ ် ာမသိ) သိေစရန်ြဖစ် သည်။ ဇနီးြဖစ်သူေဒုုခိုင်(ခ)ူရ်ဘီ [၁၄/ညတန(ိုင်)၂၁၆၈၁၀] ကိုင်ေဆာင်သူက ၎င်း၏ခင်ပွန်း ြဖစ်သူ ဦးသန်းလင်(ခ) မုဟမဒ်ယစ ူ ဖ ွ  ် င ှ မ ့် ည်သည့န ် ည်းနဲ့မ မေပါင်းသင်းိင ု ေ ် တာ့သည့် အေြခအေနအရ ြမန်မာိင ု င ် လ ံ းံု ဆိင ု ရ ် ာ ေမာ်လဝီအဖွဲ ချပ်(ဗဟိ)ု ၊ အစလာမ့ေ ် ရးရာခု ံ းံု တွင် အစလာမ်ဘာသာေရးအရ လင်မယားကွာရှင်းလိမ ု ေလ  ာက်ထားစွဆ ဲ ခ ို ျက်ရသ ှိ ည်ြဖစ်၍ အထက်အမည်ပါ ဦးသန်းလင်(ခ)မုဟမဒ် ယူစွဖ်မှဇနီးြဖစ်သူ၏ လင်မယားကွာရှင်းလိုမ ေလာက်ထားချက်အေပ ထုေချရှင်းလင်းတင်ြပရန် ၁၄-၁၂-၂၀၁၉ရက် မွန်းလွဲ (၃:ဝဝ)နာရီတင ွ ် ြမန်မာိင ု င ် လ ံ ုံးဆိင ု ရ ် ာ ေမာ်လဝီအဖွဲချပ် (ဗဟိ)ု ၊ အစလာမ့် ေရးရာခုံုံးသို ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ လိပ်စာအတိုင်းလာေရာက်ရမည်။ သင်သေ ိ စသည်မှာ ဆိခ ု သ ဲ့ ည့ေ ် န့ရက်တင ွ ် ကာယကံရင ှ အ ် သင်ကယ ို တ ် င ို မ ် ှ မလာေရာက်ပျက်ကက ွ ် ခဲလ ့ င် ဘာသာေရးအရ ေလျာ်ကန်သင့ြ် မတ်သလို ဆုံးြဖတ်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ် ပါသည်။

အလ်ဟာဂျ် အွတ်စ်တာဇ် အလ်ကာဿွီ ဦးေကျာ်စိုး (စာေရးဆရာ) အေထွေထွအတွင်းေရးမှးချပ် ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာေမာ်လဝီအဖွဲချပ်(ဗဟို) အမှတ်(၇၉)၊ ၆-လာ၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း(ေအာက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁ ၂၄၁၇၁၇၊ ၀၉-၅၀၈၄၅၈၇

ေနြပည်ေတာ်၊ တပ်ကန ု ်းမိနယ်၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ်(၃/နတ်ရှင်ေနာင်ရပ်)၊ ဦးပိုင် အမှတ် (၂၂၀)၊ ဧရိယာ (၀.၀၉၆)ဧကရှိ ေြမကွကက ် ုိ ဦးေရကိ(ု ဘ)ဦးစံလှ [၉/ တကန(ို င ် ) ၀၀၈၁၈၉]မှ တ ရားုံး ကျမ်းကျ ိန်လာ အမှတ် (၄၃၇/၂၀၁၉)၊ ို င ် ငံ သားစိ စ စ် ေရးကတ် ြ ပား၊ အိ မ ် ေထာင် စု လူ ဦးေရစာရင်း မူ ရ င်း များ တင်ြပပီး အေဆာက်အအုံ ေဆာက် လုပ်ခွင့် တင်ြပရန်အတွက် ေြမပုံ/ ေြမရာဇဝင်ေလာက်ထားလာရာ ကန့် ကွက်လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင် ပိင ု ဆ ် င ုိ မ ်  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရား ုံး အမိန့်ဒီကရီများြဖင့် အေထာက် အထားခိုင်လုံစွာ တင်ြပ၍ ဤေကာ် ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း ေနြပည် ေတာ် စ ည် ပ င် သာယာေရး ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံ ခန့်ခမ ွဲ ဌာနသိ  ု လာေရာက် ကန့်ကက ွ ် ိင ု ေ ် ကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန့်ကွက်မမရှ  ိပါက ဌာနမှလုပ်ထုံး လုပန ် ည်းှင့် အညီ ဆက်လက် ေဆာင် ရွကသ ် ွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ိုင်ငံတစ်ဝန်း စိမ်းလန်းဖို သစ်ပင်စိုက်ပျ ိး ထိန်းသိမ်းစို


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

ဓမဒူတယ်ေကျးလိမာ

ကိုးဘွဲရ ဆရာေတာ် အရှင်အာစာရာလကာရ ဓမသဘင်

ကေလးတရားစခန်းသင်တန်းဖွင့်မည် ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ ေမှာဘ ် ီ မိနယ်၊ ေအာက်ဝါးနက်ေချာင်းေကျးရွာ၊ ဓမဒူတ ေဇတဝန်ေတာရ၊ ေဆကိာရာမေကျာင်းတိုက်၌ (၂၇)ကိမ်ေြမာက် ယ်ေကျးလိမာ ကေလးတရားစခန်းသင်တန်း ဖွငလ ့် စ ှ မ ် ည်ြဖစ်ရာ တကသိလ ု ေ ် ကျာင်းသားများအတွက် ၂၄-၁၂-၂၀၁၉ရက်မှ ၂၆-၁၂-၂၀၁၉ရက်အထိ Grade 8,9 (၇/၈ တန်း)များအတွက် ၂၇-၁၂-၂၀၁၉ရက်မှ ၂၉- ၁၂-၂၀၁၉ရက်အထိ၊ Grade-6,7(၅/၆တန်း)များအတွက် ၃၀-၁၂-၂၀၁၉ရက်မှ ၁-၁-၂၀၂၀ရက်အထိ၊ Grade-4,5 (၃/၄တန်း)များအတွက်

ေရာင်းမည်

တ/ဥကလာ၊ ၁၄/၁ စီမံကိန်း ရပ်ကက ွ ၊် ယုဇနလမ်း၊ ေပ(၁၀x၆၀) ေရမီးစုံ(၃၄၅ သိန်း) ဖုန်း-၄၄၃၀၀၆၂၅၃၊ ၀၉-၈၈၇၁၉၉၅၄၄

ဂဝါစကပတ ိ ၊ သဒမေဇာတိကဓဇ၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်ကးုိ ဘွဲ ရဆရာေတာ် အရှငအ ် ာစာရာလကာရ အရှငြ် မတ်သည် ဒီဇင်ဘာလ(၄)ရက်၌ ေမှာဘ ် ရ ီ ဲ ကီးစုရာွ ၊ (၅)ရက်၌ လင်သာယာ၊ (၂၃)ရက်၌ ေရလင် ဗန်းစက်မဇုန်၊ (၆)ရက်၌ ကည့်ြမင်တိုင်၊ နတ်စင်လမ်း၊ (၇)ရက်၌ ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်၊ ေအ ဘေလာက်ဆယ်လမ်း၊ (၈)ရက်၌ မရမ်းကုနး် ၊ ၂- ရပ်ကက ွ ၊် မာလာလမ်း၊ (၉)ရက်၌ အလုန ံ ့ံ သာလမ်း၊ (၁၀)ရက်၌ လင်သာယာကုလားကီးစုရပ်ကက ွ ၊် ကားကီးဝင်း၊ (၁၁)ရက်၌ သန်လျင်ဖားကူးရွာ၊ (၁၄) ရက်၌ ကည့်ြမင်တိုင် မယ်ဇလီပင်လမ်း၊ (၁၆)ရက်၌ ေတာင်ဒဂုံ၊ ၈၇-ရပ်ကွက်၊ (၁၇)ရက်၌ ပဲခူး၊ ေပါက်ေတာရွာ၊ (၁၉)ရက်၌ ေမှာ်ဘီတလိုင်းကုန်းရွာ၊ (၂၁)ရက်၌ပဲခူး၊ မဟာေစတီလမ်း၊ (၂၂)ရက်၌ ေဒါပုံေဇယျာသီရိရပ်ကွက်၊ (၂၃)ရက်၌ သဃန်းကန်း၊ ဆ/က၊ သမာဓိ(၁)လမ်း၊ (၂၄)ရက်၌ ဓုြဖ ဓမစကူးှစ်ပတ်လည် ကေလးတရားပွဲ၊ (၂၅)ရက်၌ လင်သာယာ၊ ေတးဥယျာ်၄-လမ်း၊ (၂၇)ရက်၌ အေရှဒဂုံ၊ ၁၁၈-ရပ်ကွက်၊ (၂၈)ရက်၌ ဗိုလ်တေထာင် ၄၁-လမ်းတို၌ တရားေဟာကားေတာ်မူမည် ြဖစ်ပီး တရားပွဲပင့်ေလာက်လိုပါက (ဖုန်း-၀၉-၉၆၄၄၄၉၀၃၀)သို ဆက်သွယ်ိုင်ပါသည်။

၂-၁-၂၀၂၀ရက်မှ ၄-၁- ၂၀၂၀ရက်အထိ ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ တရားစခန်းဝင်ေရာက်ရန်အတွက် ေဖာ်ြပပါ website http://reg.dhammad utahmawbi.org/သို မိမိအမည်၊ မိဘအမည်၊ ပညာအရည်အချင်း၊ ေကျာင်း၊ ေနရပ် လိပစ ် ာတိက  ု ု ိ အဂလ  ပ ိ လ ် ေ ု ိ ရးသားပီး ဒီဇင်ဘာလ ၇ရက်မှ ၁၀ရက်အတွငး် သက်ဆင ုိ ရ ် ာ အတန်းှင့် အချက်အလက်များကို မှနက ် န်စာွ ြဖည်သ ့ င ွ း် စာရင်းေပးရပါမည်။ စာရင်း ေပးသွင်းေသာ e-mail လိပစ ် ာများသို ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ရက်မှ ၁၆ရက်အတွင်းအေကာင်း ြပန်ပါမည်။ အချက်အလက်မြပည့်စု/ံ မမှန်သူများကို စာရင်းလက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ တရားစခန်းလက်ခံဌာန

ေပျာက်ဆုံး

ကန်ေတာ် ကိုမင်းသူ [၁၄/အဂပ (ိင ု )် ၁၃၆၈၀၄]၏ ိင ု င ် က ံ ူးလက်မတ ှ ် စာအုပ်မှာ ခရီးသွားရင်းေပျာက်ဆုံး သွားပါသြဖင့် ေတွရှပ ိ ါက အေကာင်း ကားေပးပါရန်။ ဖုန်း ၀၉-၂၆၃၉၀၃၆၁၆

ေပျာက်ဆုံး

ကန်ေတာ် ကိုေမာင်ေဇာ် [၈/ဆပဝ (ို င ် ) ၀၉၈၀၈၀]၏ သေ ဘာ သားလု ပ ် သက်မတ ှ တ ် မ်းစာအုပ် ရန်-၇၀၅၅၁၃ မှာ ခရီးသွားရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ဖုန်း- ၀၉-၇၉၇၄၁၁၈၇၀

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ ၆ ရပ်ကွက်၊ ၂၂ လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၁)ေန (အဖ-ဦးသန်းေမာင်)၏သမီး

ေဒသိဂ[၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၀၇၁၉]၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ရန်ကန ု ် မိ၊ လသာမိနယ်တင ွ ် (၁၀-၁၂-၂၀၁၀)ရက်စပ ွဲ ါ “ဖျက်သမ ိ ်းေဆာက်လပ ု မ ် ည့အ ် ရာယ်

ရှိ အေဆာက်အအုအ ံ ား အသစ်ြပန်လည်ေဆာက်လပ ု ြ် ခင်းအတွက် ကန်ထိက ု တ ် ာ၊ အိမရ ် င ှ ၊် ေနထိင ု သ ် တ ူ ၏ ုိ

အခန်းေပး၊ အခန်းယူ၊ ေငွေပးေငွယသ ူ ေဘာတူစာချပ်ြဖင့'် ' ရန်ကန ု ် မိ၊ လသာမိနယ်၊ ၆ ရပ်ကက ွ ၊် ၂၂လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၁)ဟု ေခတွင်ေသာ (၆)ထပ်တိုက်ရှိ အခန်းအမှတ်(၁) ေြမညီထပ်အခန်း၊ အခန်းအမှတ်(၂)၊

ပထမထပ်အခန်း၊ (ှစ်ခန်း)တိုကို ေနထိုင်ခွင့်ရရှိသူ ေဒနီနီ[၁၂/လသန(ိုင်)၀၁၈၃၄၅]ထံမှ ေဒသိဂ [၁၂/

လသန(ိုင်)၀၁၀၇၁၉]သည် ၄-၃-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ တိုက်ခန်းအပီးအပိုင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်များြဖင့်

ေြမညီထပ်အခန်းှင့် ပထမထပ်အခန်း(ှစခ ် န်း)တိ၏ ု သက်ဆင ို သ ် ည့် စာရွကစ ် ာတမ်းအေထာက်အထားှင့် တကွ လက်ေရာက်ရယူထားသူြဖစ်ပါသြဖင့် ေဒသိဂ၏  သေဘာတူခင ွ ြ့် ပချက်မပါရှဘ ိ ဲ တစ်ဆင့လ ် ေ ဲ ြပာင်းြခင်း၊

ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် စီမံခန့်ခွဲေဆာင်ရွက်ြခင်းများ

မြပလုပ်ကရန် တားြမစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒေကခိုင်စိုး LL.B, D.B.L

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၅၁၈)

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၄၀၆၁၃

ဦးဝင်းလင် LL.B

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၀၃၅)

ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၇၀၃၄

ဦးေမာင်ေမာင်ဦး

BA (Q), HGP, RL

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၂၆၀)

ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၂၉၈၂

တိုက်အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၂၂)၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် မိသစ်(ခ)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၂၀၁)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx၆၀ေပ) ရှိ ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပရှိ အမှတ(် ၂၁၀/ခ)၊ (၇)လမ်း၊ မိသစ်(က+ခ)ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခတွင်ေသာ ေနအိမ် အပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိက ု ုိ တရားဝင်အေမွ ဆက်ခပ ံ င ို ဆ ် င ို လ ် ျက်ရှိ ကေသာ ဦးေဝွန့်(အဖ) ဦးဘွန့်[၁၂/လကန(ိင ု )် ၀၅၄၇၅၀] ကိုင်ေဆာင်သူအပါအဝင် ေမာင်ှမ(၇)ဦးတိုထံမှ က်ုပ်၏ မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီး ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါေြမကွက်ှင့် အိမ်အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်မှ  င့်ပတ်သက်ပီး ကန့်ကွက်ရန်ရှိသူမည်သူမဆို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင် မစာချပ်စာတမ်းများြပသ၍ က်ုပ်ထံသို ယေန့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်သည့်ေန့ရက်ေကျာ်လွန်သည့် တိုင် ကန့် ကွက်မမရှိခဲ့ပါက အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိရေ ှိ စရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေအးဟန် B.A(Law), LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L တရားလတ်ေတာ်ချပ်ေရှေန(စ်-၄၅၄၆/၈၈) တိုက်အမှတ်(၈၃/၁၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၃၂၉၃


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

ေဆးတကသိုလ်-၂ (ရန်ကုန်)၊ အာစရိယပူေဇာ်ပွဲ ေဆးတကသိလ ု -် ၂ (ရန်ကန ု )် တွင် တက်ေရာက်ပညာသင်ကားခဲေ ့ သာ

(၂/၉၃၊၁၁/၉၃၊၅/၉၄၊၂/၉၅) အတန်းများ၏ ေကျာင်းသူ/ေကျာင်းသားများ၏ ဒုတယ ိ အကိမအ ် ာစရိယပူေဇာ်ပက ွဲ ို ၄-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့၊လွတလ ် ပ်ေရးေန့) တွင်

ေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း

ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့်

သင်ကားေပးခဲ့ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမများအား (ဖိတ်စာရသည်ြဖစ်ေစ၊ မရသည်ြဖစ်ေစ) ပူေဇာ်ခံတက်ေရာက်ေပးပါရန် ဂါရဝတရားေရှထား၍ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည် ခင်ဗျား/ရှင့်။

တပည့်များ (၂/၉၃၊၁၁/၉၃၊၅/၉၄၊၂/၉၅)

ေန့ရက်- ၂၀၂၀ခုစ ှ ၊် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်၊ (စေနေန့၊ လွတလ ် ပ်ေရးေန့) အချ ိန် - နံနက် ၈နာရီ မှ ၁၁နာရီ

ေနရာ - ဂမာခန်းမ၊ Gandamar Wholesale Shopping Centre၊ ေဝဇယာလမ်းှင့် ဂမာလမ်းေထာင့်၊ ရန်ကုန်မိ။

Global MBA Offshore Program သင်တန်းသို ေလာက်လာေခယူြခင်း

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံ ကုန်သည်များှင့်စက်မလက်  မလုပ်ငန်း ရှင်များအသင်းချပ်သည် ထိုင်းိုင်ငံ University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) ှင့် ပူးေပါင်း၍ "စီးပွားေရး စီမခ ံ န့်ခမ ဲွ မဟာဘွ  ဲ " သင်တန်း Global MBA (Batch-14)ကို ၂၀၂၀ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ စတင်၍ ဖွင့်လှစ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ Global MBA Program သည် ထိင ု ်းိင ု င ် ံ University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) ၌ သင်ြပေနေသာ ိုင်ငံတကာတကသိုလ်များမှ ပါေမာကများ၊ အေမရိကန်တကသိုလ်များမှ ပါရဂူဘွဲရ ထိုင်းပါေမာကများ ပူးေပါင်းသင်ကားပိခ ု ျေသာ မဟာဘွဲ သင်တန်းြဖစ်ပီး အြပည်ြပည်ဆင ုိ ရ ် ာစီးပွားေရး စီမံခန့်ခွဲမ မဟာဘွဲကို ြပည်တွင်းမှာပင် တက်ေရာက်ိုင်သည့် အခွင့်အေရး ြဖစ်ပါသည်။ စိတပ ် ါဝင်စားသူများအေနြဖင့် ၁၃-၁၂-၂၀၁၉(ေသာကာေန့) ေနာက်ဆုံးထား ၍ UMFCCI Training Institute အမှတ်-၂၉၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ လမ်းမေတာ် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ အသင်းချပ် HRD ဌာန၊ ဖုန်း-၀၁-၂၃၀၂၄၈၅၊ ၀၉-၆၉၉၄၁ ၉၃၈၃၊ ၀၉-၄၅၀၀၅၁၆၄၈သို ဆက်သွယ်စုံစမ်း ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။ ကုန်သည်စက်မအသင်းချပ်

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များ

၂/၉၃ - မိုမိုလင် (၀၉-၅၁၉၈၀၆၀)၊ သာဝင်း (၀၉-၇၉၄၆၆၉၉၆၁)

၁၁/၉၃- သန်းထွဋ်ေဇာ် (၀၉-၅၀၄၅၉၄၅)၊ ဝင်းထွန်း (၀၉-၅၀၀၀၆၉၉) ၅/၉၄ - စိုးေဝဖိး (၀၉-၉၆၀၁၉၇၃၆၉)၊ သွယ်သွယ် (၀၉-၅၁၃၆၂၂၁) ၂/၉၅ - သိန်းသန်းဝင်း (၀၉-၇၈၄၄၄၃၅၀၈)၊ မင်းမင်းေဇာ် (၀၉-၇၉၄၉၅၃၃၅၄)

(၁၇)ကိမ်ေြမာက်အာစရိယပူေဇာ်ပွဲဖိတ်ကားြခင်း ပဲခူးတိင ု ်းေဒသကီး၊ သာယာဝတီမိ၊ အထက (၂) ABM ေကျာင်းတွင် သက်ြပည့်တာဝန်ထမ်းေဆာင်သွားေသာ ဆရာကီး၊ ဆရာမကီးများအား ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူေဟာင်းများ ိုေသစွာြမတ်ဆရာများကို ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ကမည်ြဖစ်ပါ၍ ဖိတ်စာရသည်ြဖစ်ေစ၊ မရသည်ြဖစ်ေစ ကန်ေတာ့ခံ ကေရာက်ကပါရန်င ှ ့် ရပ်ေဝး၊ ရပ်နီးတပည့ေ ် ဟာင်းများလည်း စုံညီစွာတက်ေရာက်ကပါရန် ေလးစားစွာဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ေန့ရက် - ၄-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့)၊ လွတ်လပ်ေရးေန့ အချ ိန် - နံနက် (၉:၀၀) နာရီ။ ေနရာ - အထက (၂) သာယာဝတီ။ ဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင်ပါသည်။ ဦးစံသိန်း ေကျာင်းအုပ်ကီး (ငိမ်း) -၀၉-၄၂၃၆၇၆၃၄၅ ဦးသက်ေမာ်ဦး (ရန်ကုန်) -၀၉-၅၃၆၀၇၃၆ ေဒသန်းသန်းချ ိ - ၀၉-၄၂၁၁၅၆၆၇၄၊ ၀၅၅-၂၂၃၀၇၃၆ ပူေဇာ်ပွဲြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီ အထက (၂) သာယာဝတီ

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

အမျ ိးသမီးေဘာ်ဒါေဆာင်အခန်းများ

ကျန်းမာေရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

ငှားရန်ရှိပါသည်

သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတကသိုလ်(မေလး)

- မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေအာင်သဒ ိ ရ ိ ပ်ကက ွ အ ် တွင်း ၁၀ေပ x၁၇ေပ အကျယ်ရိှ ေရချ ိးခန်း၊ အိမသ ် ာတွလ ဲ ျက် အခန်းစုစေ ု ပါင်း (၂၆) ခန်းပါ၊ ှစ်ထပ်အေဆာက်အဦ တစ်ခန်းချင်း သီးြခားမီတာ၊ ေရ၊မီး အြပည့်အစုံပါပီး။ - ဧည့်ခန်း၊ ဘုရားခန်း၊ မီးဖိုခန်း၊ ထမင်းစားခန်း ပါရှိပါသည်။ - အခန်းအားလုံးငှားလိုသူများကို ဦးစားေပးမည်။ - တစ်ခန်းငှားရမ်းခ တစ်လလင် (ကျပ် ၁၀၀ ၀၀၀) တစ်သန ိ ်းကျပ်၊ အခန်းတစ်ခန်းလင် (၂)ဦး ေနိုင်ပါသည်။ စုံစမ်းရန် Ph 09-787198540, 09-420114475

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း ၁။ သွားဘက်ဆင ို ရ ် ာေဆးတကသိလ ု (် မေလး)တွင် (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘာ ေရးှစ် ေငွလုံးေငွရင်း အသုံးစရိတ် ရန်ပုံေငွြဖင့် ေအာက်ပါတည်ေဆာက် ေရးလုပ်ငန်းှင့် ြဖည့်စွက်လုပ်ငန်းများကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းိုင် ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ (က) တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း (၁) (၈)ခန်းတွဲ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၁၃၆'x၄၅'x၃၆') RC(၃)ထပ် တည် ေဆာက်ြခင်း(အတွင်း ေရ၊ မီး၊ မိလာ Apron & Drain အပါအဝင်) (က) အဆိုပါအေဆာက်အဦအတွက် အတွင်းလပ်စစ်လုပ်ငန်း (ခ) အဆိပ ု ါအေဆာက်အဦအတွက် ြပင်ပမှ လပ်စစ်သယ ွ ယ ် ြူ ခင်း လုပ်ငန်း (ဂ) အဆိုပါအေဆာက်အဦအတွက် ေရ၊ ေရစက်ှင့် ဆက်ယ် ေသာလုပ်ငန်း (ဃ) ေရဆင်းှင့်ေရေြမာင်းလုပ်ငန်း (င) ေရစက်ှင့်ေရတင်စက် ဆက်သွယ်ြခင်းလုပ်ငန်း(Over head tank)ပါ (စ) အဆိပ ု ါ (၈)ခန်းတွဲ ဝန်ထမ်းအိမရ ် ာ(၁၃၆'x၄၅'x၃၆')RC(၃) ထပ်တည်ေဆာက်မည့ေ ် နရာြဖစ်သည့် သစ်သားေဆာင်(၈) ခန်းတွဲ (၁)ထပ်ဝန်ထမ်းအိမရ ် ာအေဆာင်အား တင်ဒါရသည့် ကုမဏီမှ တာဝန်ယူဖျက်သိမ်းေပးရမည်။ (ခ) ြဖည့်စွက်လုပ်ငန်းများ (က) တက သို လ ် ဝ င်း (အေရှ +ေတာင် + ေြမာက် ဘ က်) ြခံ စ ည်း ိုး သံပန်းကာရံြခင်း (၂၉၅၁') (Chain Link, Precast RC Post ဂိတ်တံခါးအပါ) (ခ) စတိုေရှ ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၃၀'x၁၅၀'xထု၆'') (ေအာက်ခံ ေကျာက်ကီး၉''၊ ကွန်ကရစ်၆'') ၂။ အိ တ ် ဖ ွ င့ ် တ င် ဒ ါပုံ စံ မ ျားကို ၄-၁၂-၂၀၁၉ရက် မ ှ စ ၍ ုံး ချ ိန် အ တွ င ်း သွားဘက်ဆင ို ရ ် ာေဆးတကသိလ ု ် (မေလး)တွင် လာေရာက်ဝယ်ယ ူ င ို ် ပီး ၃၀-၁၂-၂၀၁၉ ရက်၊ ညေန ၄:၃၀ နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ တင်သင ွ း် ရမည်။ ၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ုံးချ ိန်အတွင်း ဖုန်း၀၂-၈၀၇၃၅၊ ၀၉-၄၀၂၇၃၉၈၆၈၊ ၀၉-၄၃၂၀၀၂၉၄၊ ၀၉-၄၄၀၂၉၂၆၆၃သို ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါေခယူေရးအဖွဲ သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတကသိုလ်(မေလး)

ိုင်ငံတစ်ဝန်း စိမ်းလန်းဖို သစ်ပင်စိုက်ပျ ိး ထိန်းသိမ်းစို ဖခင်အမည်မှန် ေနာင်ချ ိမိနယ်၊ ကံကီး၊ အထက၊ အ မတန်း မှ ေမာင် စ ည် သူ  ဖိး၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးတင်လင်းေမာ် [၁၃/နခတ(ိုင်)၀၉၆၈၇၅] ြဖစ်ပါ ေကာင်း။

ဦးတင်လင်းေမာ်


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ေကာင်း ၂-၁၂-၂၀၁၉ရက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်တွင် ကျင်းပခဲ့ေသာ ေဆးပညာကမ်းကျင်မ ပုံတူြပ ေလ့ကျင့်ေရးှင့် သုေတသနဌာန အေဆာက်အအုံဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ေသာ ြမန်မာိုင်ငံ ေဆာက်လုပ်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ်မှ အေထွေထွအတွင်းေရးမှးချပ် ဦးမျ ိးြမင့် (ဥကM.K.T Construction Co.,Ltd.) Co.,Ltd.)အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ရပါသည်။ ေရှဆက်၍လည်း ေနာင်စ ှ ေ ် ပါင်းများစွာ ိင ု င ်  ံ င ှ ြ့် ပည်သ့ူ အကျ ိးကို ပိမ ု ထ ုိ မ်းေဆာင်င ုိ ် ပီး ြမန်မာြပည်သူ ြပည်သားများ အားကိုးအားထားရေသာ ေအာင်ြမင်သည့် ကုမဏီကီးအြဖစ် ရပ်တည်ိုင်ပါေစေကာင်း ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာစွာ ဆုေတာင်းေမတာပိုသ ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်၊ ဗဟိုေကာ်မတီဝင်အဖွဲ ြမန်မာိုင်ငံေဆာက်လုပ်ေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ်(MCEF) မမျ ိးစုံေမွးြမစိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်နည်းသင်တန်း

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

၁။ သင်တန်းဖွင့်မည့်ရက်များ

(က) အမှတ်စ်(၇/၂၀၁၉)

- ၁၇-၁၂-၂၀၁၉ရက်မှ ၂၃-၁၂-၂၀၁၉ရက်ထိ

(ခ) သင်တန်းချ ိန်

- ၉:၀၀နာရီမှ ၄:၀၀နာရီထိ

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန ကျန်းမာေရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

၂။ သင်ကားပိုချမည့်ဘာသာရပ်များ - မမျ ိးစုံေမွးြမစိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်နည်းများ ၃။ သင်တန်းေကး

သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတကသိုလ်(မေလး)

- အခမဲ့ (သင်တန်းကာလတွင် ဌာန မှသင်တန်း ေဆာင်တွင် အခမဲ့ေနထိုင်ခွင့်ြပပါမည်။)

၄။ စားစရိတ်၊သင်တန်းမှတ်စု၊ လက်ေတွလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ ကုန်ကျစရိတ်ှင့် ြပင်ပမြခံေလ့လာေရး -၃၅၀၀၀-ကျပ် စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန စိုက်ပျ ိးေရးဦးစီးဌာန ေကာ်ဖီ-ရာသီသီးှံဌာနခွဲ ဘက်စုံစိုက်ပျ ိးေမွးြမေရးစခန်း၊ (၁၀)မိုင်သင်တန်းေကျာင်း ဟံသာဝတီေဂါက်ကွင်းေရှ၊ပဲခူးမိနယ် ဆက်သွယ်ရန် - ၀၉-၇၇၅၀၈၂၈၂၄၊ ၀၉-၂၅၄၂၃၃၇၈၉၊ - ၀၉-၄၂၀၁၇၇၁၁၅၊ ၀၉-၂၅၀၄၆၆၄၄၁

၁။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတကသိုလ်(မေလး)တွင်၂၀၁၉-၂၀၂၀

ဘာေရးှစ် ေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရိတ်ရန်ပုံေငွြဖင့်

ေဆးဘက်

ဆိုင်ရာသင်တန်းသုံးပစည်းများြဖစ်သည့် Lab Apparatus,Instrum ents,Equipments,Hand Tools များ၊ လပ်စစ်သးံု ပစည်းများ၊ ုံးသုံး စက်ကရ ိ ယ ိ ာများ၊ ပရိေဘာဂများ၊ အရပ်ရပ်သးံု ပစည်းများှငC ့် hemicals, Materials, Medical Book & Journalများအား ြမန်မာကျပ်ေငွ ြဖင့်ဝယ်ယူလိုပါ၍ တရားဝင်အသိအမှတ်ြပလိုင်စင်ရ အဖွဲအစည်း များ၊ ကုမဏီ  များ၊ အေရာင်းဆိင ု မ ် ျားထံမှ အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါ ေခယူအပ်ပါ သည်။ အေသးစိတ်စာရင်းများကို သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတကသိုလ် (မေလး)ရှိ ေကာ်ြငာသင်ပုန်းများတွင် ဖတ်ိုင်ပါသည်။ ၂။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၄.၁၂.၂၀၁၉ရက်မှစ၍ ုံးချ ိန်အတွင်း

သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတကသိုလ်(မေလး)တွင်လာေရာက်ဝယ်ယူ ိင ု ် ပီး တင်ဒါေလာက်လာများကိ  ု ၂၄.၁၂.၂၀၁၉ရက် ညေန ၄:၃၀နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရမည်။ ၃။

အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ုံးချ ိန်အတွင်း

ဖုန်း-၀၂-၈၀၇၃၅၊ ၀၉-၄၀၂၇၃၉၈၆၈၊ ၀၉-၄၃၂၀၀၂၉၄၊ ၀၉-၄၄၀ ၂၉၂၆၆၃ သိုဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါေခယူေရးအဖွဲ သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတကသိုလ်(မေလး)

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း ၁။ ကျန်းမာေရးှငအ ့် ားကစားဝန်ကီးဌာန၊ ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစတ ် င ွ ် မေလး တိင ု း် ေဒသကီးအစိးု ရအဖွဲ ၏ ကီးကပ်မြဖင့  ် ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာန(ြပင်ဦးလွင်ုံးခွဲ)၌ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း များ(မိြပ/ေရသန့် )ကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ရန်ရှိပါ၍ ြမန်မာိုင်ငံသား လုပ်ငန်း ရှငမ ် ျားအား တင်ဒါတင်သင ွ း် ိင ု ရ ် န် ဖိတေ ် ခအပ်ပါသည်။ ၂။ တင်ဒါတင်သင ွ း် လာများကို ေအာက်ပါအတိင ု း် ေရာင်းချ ေပးမည်ြဖစ်ပီး အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်း-၀၁-၃၈၀ ၁၂၈၊ ၀၉-၅၁၃၆၇၁၀ ှင့် ၀၉-၇၉၇၂၀၂၄၇၄ သို ုံးချ ိန် အတွင်း စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ (က) ေရာင်းချမည့်ေန့ရက် - ၆-၁၂-၂၀၁၉ ရက် (ခ) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်၊ အချ ိန် - ၁၇-၁-၂၀၂၀ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၂:၀၀ နာရီ (ဂ) ေရာင်းချမည့်ေနရာ

- ေဆးသုေတသနဦးစီး ဌာန(ုံးချပ်)ှင့် (ြပင်ဦးလွင်ုံးခွ)ဲ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန

ရှယ်ယာရှင်များှင့်မတည်ရင်းှီးေငွရှယ်ယာ တိုးြမင့်ြခင်းတိုအား အတည်ြပေကာင်း အများသိေစရန်

ြမန်မာိင ု င ် က ံ မ ု ဏီ  များ ဥပေဒအရ တည်ေထာင်ထားေသာ ဘယွနမ ် က ို ခ ် ိဖ ု င ို ်း နန့်စ် ကုမဏီလီမိတက်သည် ၂၅-၁၀-၂၀၁၉ရက် အစုရှယ်ယာရှင်များ အစည်းအေဝး ဆုံးြဖတ်ချက်အရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အစုရှယ်ယာရှင်ပုဂိ လ် ၂ဦးသည် အစုရှယ်ယာ တစ်စလ ု င် 1 USDြဖင့် ေဖာ်ြပပါအတိင ု ်း အစုရယ ှ ယ ် ာများအထိ တိုးြမငပ ့် င ို ဆ ် င ို ေ ် ကာင်း လက်ခံအတည်ြပဆုံးြဖတ်ပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ၁။ Mr.Lao Kheng Bung, Cambodia, Passport No:N1427139, အစုရယ ှ ယ ် ာစုစေ ု ပါင်း 174,000 ၂။ Mrs. Suon Mom, Cambodia, Passport No:N00013021, အစုရယ ှ ယ ် ာစုစေ ု ပါင်း 116,000 ဘယွန်မိုက်ခိုဖိုင်းနန့်စ်ကုမဏီလီမိတက်

ဓာတုဂုဏ်ထူးတီချယ်ဦး

ဓာတုေဗဒဂုဏထ ် ူးအမှတေ ် ကာင်းလို သူများ၊ ၉တန်း၊ ၁၀တန်း ကိတင်သင်ချင် သူများကို ဓာတုကမ်းကျင်ဆရာမမှ သင်ကားေလ့ကျင့်ေပးပါသည်။ ph-09-670996703 09-968298115

ေညာင်ဦးမိ ေြမကွက်ေရာင်းမည် မိတွင်း

မိန်းလမ်းမေပ

ေမးတင်၊ ေပ(၃၇x၆၀)၊ တည်းခို ခန်း၊

စားေသာက်ဆိုင်ဖွင့်ရန်

ေနရာေကာင်း။

ဆက်သွယ်ရန်

ဖုန်း-၀၉-၉၅၁၁၈၈၈၁၁


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

၁၉၇၇ ခုှစ် မတ်လှင့် ိုဝင်ဘာလဘွဲရ ကုန်ထုတ်ဓာတုေဗဒ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူေဟာင်းများ၏ ဆမအကိမ်ေြမာက် အာစရိယပူေဇာ်ပွဲ ဖိတ်ကားလာ ရန်ကုန်ဝိဇာှင့် သိပံတကသိုလ် (၁၉၇၇ ခုှစ်၊ မတ်လှင့် ိုဝင်ဘာလ) ကုန်ထုတ်ဓာတုေဗဒ ဘွဲရေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏ ဆမအကိမ်ေြမာက် အာစရိယပူေဇာ်ပ ဲွ င ှ ့် မိတဆ ် စ ံု ားပွက ဲ ုိ ေအာက်ပါအစီအစ်အတိင ု း် ကျင်းပြပလုပမ ် ည် ြဖစ်ပါ၍ ကေရာက်ပါရန် ေလးစားစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ကျင်းပမည့်ေန့ရက်

- ၂၄-၁၂-၂၀၁၉ရက်(အဂ ါေန့)

ကျင်းပမည့်အချ ိန်

- နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီမှ မွန်းတည့် (၁၂:၀၀) နာရီထိ

ကျင်းပမည့်ေနရာ

- ဗဟန်းအားကစားကွင်းရှိ M-3 Food Center စားေသာက်ဆိုင်

ဆက်သွယ်ရန် ၁။ ေဒခင်ခင်ကီး -၀၉-၄၄၈၀၂၂၁၃၇

MINISTRY OF AGRICULTURE, LIVESTOCK AND IRRIGATION IRRIGATION AND WATER UTILIZATION MANAGEMENT DEPARTMENT AGRICULTURAL DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT (ADSP) The Republic of the Union of Myanmar has received funds from the World Bank toward the cost of the ADSP Project andintends to apply part of the proceeds for consulting services. TheProject Management Unit nowinvites expressions of interest from qualified candidates for the below positions. Interestedconsultants must provide their updated curriculum vitae, indicating personal and technical skills, qualifications and experience insimilar assignments. In submitting their expressions of interest, consultants are kindly requested to indicate the positions they apply. 1. National Benchmark Advisor (SC#23) 2. National Accountant Officer (SC#24) The location of work will be the Irrigation and Water Utilization Management Department, in Nay Pyi Taw, Myanmar. Further information and a copy of the detailed Terms of Reference (TORs) can be obtained at the address below during working days from 10:00 to 15:00 hours. Expressions of interest must bedelivered in a written form to the address below (in person, by mail, by e-mail, or by Fax) not later than 13.12.2019, (15:00 PM) Attn: U Tint Lwin, Director of Procurement Irrigation and Water Utilization Management Department Building No. 43, Nay Pyi Taw Telephone: +95-67-410316, Facsimile number: + 95-67-410509 Electronic mail address: tlwin4.irr@gmail.com

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ သဇင်ွယ်လမ်း၊ အမှတ် (၄၅၀) ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမေပရှိ (၂)ခန်းတွဲ RC (၃)

ထပ်ခအ ဲွ ေဆာက်အဦ၏ (ေြမညီထပ်)၊ ဧရိယာ (၅၄၀.၅) စတုရန်းေပ၊ တိက ု ခ ် န်းှင၎ ့် င်းတိက ု ခ ် န်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး တိက ု ို လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ည်ဟု ဝန်ခသ ံ ြူ ဖစ်ေသာ ေဒခင်ေမသက် [၁၀/မလမ(ိင ု )် ၂၃၈၆၃၃]ထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွြဖစ်ေသာ

ေဒဥမာေဝ [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၁၀၉၇၄]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍

ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မှ (၇)ရက်အတွငး် တိကျခိင ု လ ် ေ ံု သာ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ုိ ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေန့ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း အဝယ်ကိုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးဝင်းမင်းစိုး

LL.B,WIPO(Switzerland)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) Ph-01-246869, 09-450023651

ေဒဥမာေဝ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒသူဇာေကျာ်

ေဒေဝဖိးေအာင်

LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO(Switzerland)

LL.B

Ph-09-254508917

Ph-09-421157856

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၀၅၁)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၅၅)

Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈) တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ဗဟိုလမ်း၊ အမှတ် (၇၅)၊ မုဒိတာအိမ်ရာ (၁)၊ RC(၈)ထပ် အေဆာက်အဦ၏ အခန်းအမှတ် (C-304)၊ (၃-လာ)၊ ဧရိယာ (၆၀၀) စတုရန်းေပရှိ မီနီကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ၎င်းမီနီကွန်ဒိုတိုက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုးံ တိုကို အမည်ေပါက်ပင ို ဆ ် င ို ် ပီး လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ည်ဟု ဝန်ခသ ံ ြူ ဖစ်ေသာ ဦးေအာင်ကက ို စ ို ိုး [၈/ရခန(ိင ု )် ၀၀၃၅၉၂]ထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ုိ မိတေ ် ဆွများြဖစ်ေသာ ဦးေနဇင်မင်းေအာင် [၁၂/တကန(ိင ု )် ၁၄၆၉၂၁]၊ ေဒတင်တင်ယ ွ [် ၁၂/တကန(ိင ု )် ၁၅၂၇၁၄]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိင ု လ ် ေ ုံ သာ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို ကိယ ု တ ် င ို လ ် ာေရာက် ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေန့ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံး သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးေနဇင်မင်းေအာင်၊ ေဒတင်တင်ွယ်တို၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၀၅၁) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၅၅) Ph-01-246869,09-450023651 Ph-09-254508917 Ph-09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈) တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower ၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၅။ ဦးလှတင့် ၀၉-၂၅၀၀၂၆၈၂၆

၂။ ေဒါက်တာခင်သက်နီ ၀၉-၅၀၀၈၂၄၇

၆။ ဦးေစာမင်း ၀၉-၇၇၄၃၁၂၁၈၁

၃။ ေဒသက်သန်းတင် ၀၉-၅၁၀၀၀၈၃

၇။ ဦးသန်းဝင်း ၀၉-၇၈၅၄၇၃၉၁၃

၄။ ဦးသိန်းစိုးဦး ၀၉-၅၀၉၅၈၄၂

၈။ ဦးေအာင်ဇင်ငိမ်း ၀၉-၄၄၈၅၄၃၁၇၈


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း

ဆရာကီး သမိုင်းတံခွန် ဦးထွန်းွယ်

ဒါယကာကီး

ဦးေကျာ်စန ိ (် ခ)ဦးေကျာ်ေလး

အသက်(၇၂)ှစ်

အသက်(၆၃)ှစ်

ပညာနန်းေတာ်ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းေကျာင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ ေဒါနလမ်း၊ အမှတ်(၁၀)ေန

ှင့်

(ဦးလှ တ င် - ေဒ ကည်  ကည် ) တို ၏

အထူးအဆင့်ြမင့် ေဘာ်ဒါတည်ေထာင်အုပ်ချပ်သူ

သားေထွး ၊ (ေဒ ခင် စိုး ြမင့ ် ) -ဦးေအး သန်း၊ ဦးြမင့်ေအာင် (ဥက၊ သတေဗဒ အင်ဂျင်နယ ီ ာသမလီမတ ိ က်)-ေဒါက်တာ

ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

စန်းစန်းြမင့်၊ ဦးရဲြမင့် [Maintainess Manager, VEOLIA (Singapore)]-

ေဒတင်တင်ေထွး

ေဒ ခင် ေအးသန်း

ဦးေအာင်သန်း (အေကာက်ခွန်-ငိမ်း)

အသက်(၈၀)

တို ၏ ညီ / ေမာင် ၊

အလယ်တန်းြပ(ငိမ်း)

ေဒ ခင် ေဌးလှ

(ေကျာက်မျက်-ငိမ်း)၏ အစ်ကိုသည် ၁-၁၂-၂၀၁၉ (တနဂေ  ွေန့) ည ၁၁ နာရီ

အထက-၅၊ ကမာရွတ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ကမာရွတ် မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကက ွ ၊် လင်းေရာင်ြခည်လမ်း၊ အမှတ(် ၁၄/ငါးလာ/A) ေန (ဦးြမေမာင်-ေဒမမကီး)တို၏ သမီးေထွး၊ ဦးကျင်ရှိန်(စာတည်းမှး-ငိမ်း၊ ြမန်မာ့အလင်း သတင်းစာတိက ု )် ၏ ဇနီး၊ ေဒတင်တင်ရန ှိ ် (အလယ်တန်းြပ၊ အထက-၅၊ ကမာရွတ)် ၊ ဦးရဲဝင်းရှန ိ ် (MTM SHIPPING)-ေဒြမင့်ြမင့်ေမာ်၊ ဦးတင့်ခိုင် (ကိုခိုင်ကီး-ဓာတ်ပုံှင့်ဗီဒီယိုိုက်ကူးေရး သုဝဏ)-ေဒပန်းြမတ်ြမတ်စိုးတို၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသမိခင်၊ မြပည့်ဖိးဦး (VII အမက-၃၊ မူလွန်ဗဟန်း)၊ ေမာင်မင်းြပည့်စုံခန့် (VII အင်ကင်းပညာ့နန်းေတာ်)တို၏ အဘွားသည် ၃-၁၂၂၀၁၉ (အဂ ါေန့) နံနက် ၁၁:၁၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၅-၁၂-၂၀၁၉ (ကာသပေတး ေန့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

(Singapore)၊

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၅-၁၂၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၁၁

မေလးမိေန (ဦးစန်-ေဒမိ)တို၏ သား၊ (ဦးေမာင်ကို-ေဒတင်ွန့်)တို၏ သားသမက်၊ ရန်ကန ု ် မိေန ေဒြမင့ြ် မင့် ကည်၏ ချစ်လစ ှ ာွ ေသာခင်ပန ွ း် ၊ ဗိလ ု မ ် ှ းချပ် ကိုကိုေမာင်-ေဒေရစင်ထွန်း(ပညာနန်းေတာ်)၊ ဦးစိုးေရြမင့-် ေဒသာထွန်း [ြမန်မာ့ ပညာေရးေအာင်ေြမ(MEC) ကိယ ု ပ ် င ို အ ် ထက်တန်းေကျာင်း]၊ ဦးစိုးလင်းလတ် (ေတာ်ဝင် သဇင် စားေသာက်ဆိုင)် -ေဒေစာစီထွန်း (ပညာနန်းေတာ်)၊ ဦးထွန်းွယ်ေအာင်ေဒလှလြှ မတ်(ပညာနန်းေတာ်)တိ၏ ု ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင၊် ေြမးေလးေယာက်တ၏ ို ချစ်လစ ှ ာွ ေသာအဘိးု သည် ၂-၁၂-၂၀၁၉ (တနလာေန့) ည ၈:၄၄ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ ်

နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်

သွားပါသြဖင့် ၄-၁၂-၂၀၁၉ ရက် ညေန ၄ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်

မည် ြ ဖစ် ပ ါေကာင်း ရပ် နီး ရပ် ေဝးေန

မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ (ေန့ေကျာင်းမှ ကားများ ညေန ၃ နာရီတွင် ထွက်ပါ

မိ တ ် ေ ဆွ သ ဂ  ဟ များအား အသိ ေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် ှ

မည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၆-၁၂-၂၀၁၉ ရက် နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ

ကားများ နံနက် ၉ နာရီတွင် ထွက်ပါ

ေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။]

မည် ။ ) [ကွ ယ ် လ ွ န ် သူ အားရည် စူး ၍

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

၇-၁၂-၂၀၁၉ (စေနေန့) နံနက်တွင် ေနအိမ်၌ ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရား

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ် ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သမိုင်းတံခွန် ဦးထွန်းွယ် အသက် (၇၂)ှစ် ငယ်ရွယ်ုပျ ိစ်ကတည်းက သူငယ်ချင်း၊ စာသင်ကေတာ့လည်း အတူတူ၊ အိမ်ေထာင်ကျပီးေတာ့လည်း ခင်ခင်မင်မင်၊ သားသမီးေတွ အချင်းချင်းကလည်း ရင်းရင်းှီးှီး၊ စာအုပ်ထုတ်ေဝကေတာ့လည်း တိင ု တ ် င ို ပ ် င်ပင်၊ ှစေ ် ပါင်း ၅၀ နီးပါးေလာက် အတွင်းေရး အြပင်ေရးေတွကို ေဆွးေဆွးေွးေွး၊ ညိညိင်းင်းနဲ့ ဘ၀တစ်ေလာက်လုံး ြပံးြပံးရင်ရင် ရယ်ရယ်ေမာေမာနဲ့ ြဖတ်သန်းေနကတုန်း အခုလို မေမာ်လင့်ဘဲ ၂-၁၂၂၀၁၉ ရက်က ုတ်တရက် တ်မဆက်ဘဲ ထွက်ခွာှင့်လို ေြဖမဆည်ိုင် ေလာက်ေအာင် ကျန်ရစ်သူမိသားစုနဲ့အတူ ဝမ်းနည်းေကကွဲမိပါသည်။ သွားှင့်ဦးေတာ့ ေမာင်ထွန်းွယ်ေရ။ ဂုဏ်ထူးဦးေအာင်ခိုင်-ေဒခင်ြပံးသွင် မိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်းဒါယကာကီး

ဦးေအာင်ဆန်းဝင်း (B.E Mechanical)

ပညာနန်းေတာ်ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းေကျာင်း၏ တည်ေထာင်အုပ်ချပ်သူဆရာကီး

ဆန်းကိုကိုဘီစကစ် (ေလးမျက်ှာ)

သမိုင်းတံခွန် ဦးထွန်းွယ်

တိပိဋကမဟာဂဝင်နိကာယ်ေကျာင်းတိုက်၊ ဂုဏ်ထူးေဆာင်

အသက် (၇၂)ှစ်

နာယက ဦးတင်ဝင်း (ဘာေရးမှး) - အဂမဟာသီရိသုဓမသိဂ ေဒခင်ကည် (ဆန်းကိက ု ဘ ို စ ီ ကစ်)တိ၏ ု သားငယ်၊ ေဒစန်းယုေမာ်၏ ချစ် လ ှ စ ွာ ေသာခင် ပ ွ န ်း ၊

ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်းကားသိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု ှင့် ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဦးအုန်းေမာင် (ကျန်းမာေရးမှး-ငိမ်း)

ဦးေအာင်ခိုင် (အဖွဲဝင်-ဥပေဒဘာသာြပန်ေကာ်မရှင်)-

စာေရးဆရာ-ေမာင်ေအာင်ြမင် (မိတီလာ) အသက်(၉၁)ှစ်

၂၀၁၉ ရက် ည ၇ နာရီတင ွ ် အမှတ(် ၁၀) သမုနး် ကုနး် ရပ်၊ ေအာင်ဆန်းနယ်ေြမ မိတလ ီ ာမိ ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံကျန်းမာေရးမှးအသင်း(ဗဟို) ရန်ကုန်မိ

ေြမဆီသု်း၏

သွားပါသြဖင့် မိသားစုင ှ ထ ့် ပ်တူ အထူးဝမ်းနည်းေကကွရ ဲ ပါ သည်။

ပညာနန်းေတာ်ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းေကျာင်း ပညာေရးမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒစံ

သမိုင်းတံခွန် ဦးထွန်းွယ်

ကျန်းမာေရးမှး ဦးအုန်းေမာင် (စာေရးဆရာ-ေမာင်ေအာင်ြမင်၊ မိတီလာ)သည် ၁-၁၂-

ပျက်ြပန်း

ဆရာကီး သမိုင်းတံခွန် ဦးထွန်းွယ်သည် ၂-၁၂-

၂၀၁၉ ရက် (တနလာေန့) ည ၈:၄၄ နာရီတွင် ကွယ်လွန်

ေဒေဆွေဆွညိမ်း (တရားလတ်ေတာ်ေရှေန) မိသားစု

ြမန်မာိုင်ငံကျန်းမာေရးမှးအသင်း(ဗဟို) နာယကကီးတစ်ဦးြဖစ်သူ အငိမ်းစား

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒါက်တာခင်နီလာ (ခင်နီလာေဆးခန်း) အသက် (၅၄)ှစ်

ေမာင် ညီ လ မင်း ၊

ေမာင်ကယ်မင်းြမတ်တ၏ ုိ ဖခင် ဦးေအာင်ဆန်းဝင်းသည် ၁-၁၂-၂၀၁၉

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေတာေတာင်

ေမာင် ေနမင်း ကို ၊

သရက်မိ၊ အမှတ် (၄၀၆)၊ ကမ်းနားလမ်းေန ဦးဟန်လ၏ ှ ချစ်လစ ှ ွာ ေသာဇနီး ေဒါက်တာခင်နီလာ အသက် (၅၄)ှစ်သည် ၂၄-၁၁-၂၀၁၉ ရက် တွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်းသိရရ ှိ ပါသြဖင့် မိသားစုင ှ အ ့် တူ ထပ်တထ ူ ပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ သရက်မိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်) အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ

အသက်(၉၇)ှစ် ေဒါက်တာသန်းြမင့် (ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ စီးပွား ေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန)-ေဒခင်ေဌး တို၏မိခင် ေဒစံ အသက်(၉၇)ှစ်သည် ၂၇-၁၁-၂၀၁၉ ရက် (ဗုဒဟူးေန့)တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါ သြဖင့် ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစုင ှ အ ့် တူ ထပ်တထ ူ ပ်မ ဝမ်းနည်း ေကကွဲရပါေကာင်း။ အလုပ်အမေဆာင်များ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ ကုနသ ် ည်များှင့်

အသက် (၇၂)ှစ် ပညာနန်းေတာ်ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းေကျာင်း ှင့် အထူးအဆင့်ြမင့်ေဘာ်ဒါတည်ေထာင်အုပ်ချပ်သူ မေလးမိေန (ဦးစန်-ေဒမိ)တို၏သား ဦးထွန်းွယ် သည် ၂-၁၂-၂၀၁၉ ရက် (တနလာေန့) ည ၈:၄၄ နာရီတွင် ကွယ်လွန်အနိစေရာက်ြခင်းအတွက် အထူးပင် ယူ ကံးမရ ှေြမာတသဝမ်းနည်းပီး ေကကွဲရပါသည်။ ကျန်ရစ်သူတစ်အူတုံဆင်းေမာင်ှမများ

စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

ေဒအုန်းြမင့်၊ ေဒြမင့်သန်း၊ ဦးေကျာ်ဝင်း၊

(ဘုရင့်ေနာင်ကုန်စည်ဒိုင်)

ေဒကည်ကည်ဝင်း၊ ဦးသိန်းိုင်၊ ဦးစန်ေဌး


ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်းဒါယိကာမကီး

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်းဒါယိကာမကီး

အသက် (၈၆) ှစ်

အသက် (၈၀) ေတာင်ကီးမိေန (ဦးတုတ်-ေဒေမ)တို၏ သမီးကီး၊ ေတာင်ကီးမိ၊ (ည/၅၂)၊ ေဒစီလမ်း၊ ဦးကီးခမ်းရပ်ေန ဦးတင်ေမာင်ေရ၏ဇနီး၊ ဦးကို ကီး (လက်ေထာက်န်  ကားေရးမှး-ငိမး် ၊ ကညန)ေဒေအးေအးြမင့်ေရ (ခိုင်ဦးစီးမှး၊ ကညနခိုင်၊ မေလးေတာင်ပိုင်း)၊ (ဦးစန်းြမင့်)-ေဒမူမူြမင့်၊ (ဦးတင်ဝင်း)-ေဒဝါဝါေရ (အထက-၇၊ ေတာင်ကီး)၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်မျ ိး-ေဒေထွးေထွးြမင့၊် ေဒါက်တာ ေဒနီနီြမင့် (သတေဗဒဌာန၊ ရန်ကုန်တကသိုလ်)၊ ဦးသာထူး-ေဒသီသီြမင့်၊ ဦးစန်းဦး-ေဒတင်မိုးသူ (Kabar Su Trading Co., Ltd, S & O Car Rental)တို ၏ မိ ခ င် ၊ ေြမး ၁၁ ေယာက် ၊ ြမစ် တစ်ေယာက်တ၏ ို အဘွား ေဒေအးပိသ ု ည် ၂-၁၂-၂၀၁၉ (တနလာေန့) နံနက် ၆ နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု ် မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၁၅) ရပ်ကွက်၊ သံသုမာလမ်း၊ ဇီဇဝါဥယျာ် အိမ်ရာ(၂)၊ အမှတ်(၃၀၂/၇) ေန ဦးစန်းဦး-ေဒတင်မိုးသူတို၏ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၄-၁၂-၂၀၁၉ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတိုက်မှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး ရပ်နီးေန မိတ်သဂဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၉ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး၊ ပုလဲ မိနယ်၊ ေသတရာရွာေန (ဦးေဒါင်း-ေဒတင့)် တို၏သမီး၊ ရန်ကုန် မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀၅)၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေဝဇယာလမ်းေန (ဦးြမင့်ေဝ)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ သားသမီးများြဖစ်ေသာ ဦးြမင့ဦ ် း-ေဒဝင်းဝင်းြမင့၊် ေဒစမ်းစမ်းေအး(နဂါးနီကိးဆိင ု -် သိမ် ကီးေဈး၊E ု)ံ ၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်စိုး-ေဒစိုးစိုးေထွး(နဂါးနီ ဖေယာင်းပုဆိုးဆိင ု -် သိမ် ကီးေဈး၊ E ု)ံ ၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်စိုး-ေဒြမင့်ြမင့်ေအး၊ ဦးြမင့်သူ-ေဒသီတာေအး(ေမစတိုး)တို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်ကီး၊

ေဒါက်တာဝင်းမိုသစ်၊

မဖိးသာေအာင်၊ မအိေရစင်ေအာင်၊ ေမာင်သဟ ီ မင်းေသွး၊ မပိပ ု စ ို စ်ဖူး၊ ေမာင်ြပည် ခန့်ေကျာ်၊ မိုရာရှိန်းတို၏ ချစ်လှစွာေသာဘွားဘွားကီးသည် ၃-၁၂-၂၀၁၉

ဒု-ဦးစီးမှး(ငိမ်း)၊ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

အသက်(၇၆)ှစ် ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ို ်း)မိနယ်၊ (၄၆)ရပ်ကက ွ ၊် စံရပ ိ ် ငိမ်

လမ်း၊ အမှတ်(၄၁၉)ေန (ဦးထွန်းကိင်-ေဒတင်ွန့် )တို၏ သမီးကီး၊ (ေဒေအးငိမ်း)၊ ေဒခင်စန်းရီ၊ ဦးေကာသလတို၏ အစ်မ၊ ဦးေဇယျာြမင့-်

ေဒပန်းနီလာေအာင်၊ ဦးေဇာ်ေဇာ်ထန ွ ်း-ေဒြမင့ဥ ် မာ၊ ဦးရဲြမင့-် ေဒြမင့စ ် ာ၊

ဦးသီဟာြမင့်တို၏ ေမွးသမိခင်ေကျးဇူးရှင်၊ မဝင့်သီရိထွန်း၊ မသဇင်ွန့်၊ ေမာင်ရဲဝင့်ြမင့်ြမတ်၊ ေမာင်ရဲသီဟ၊ ေမာင်စည်သူငိမ်းတို၏ အဘွား၊ ဦးစိန်ြမင့် (ဦးစီးအရာရှ-ိ ငိမ်း၊ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန)၏ ချစ်လှစွာ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးေကျာ်စိန(် ခ)ေကျာ်ေလး (ကားဝယ်ေရာင်း)

အသက်(၆၃)ှစ် ရန် ကု န ်  မိ၊ ပု ဇ ွ န ် ေတာင်  မိ နယ် ၊ (၈)ရပ် က ွ က ် ၊ ေဒါနလမ်း ၊

ေသာ ဇနီးသည် ၂-၁၂-၂၀၁၉ (တနလာေန့) နံနက် ၉:၁၅နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ ်

အမှတ်(၁၀)ေန (ဦးလှတင်-ေဒ

ပိေ ု ဆာင်မီးသဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါ

(ေရ သေြပအထည်ဆိုင်၊ ေတာင်

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ စံရိပ်ငိမ်လမ်း၊ အမှတ်

ဦးေစာရန်ိုင် (ကားဝယ်ေရာင်း)၊

သွားပါသြဖင့် ၄-၁၂-၂၀၁၉ (ဗုဒဟူ  းေန့) ညေန ၃ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို

ကည်ကည်)တိ၏ ု သား၊ ေဒခင်ြပံး

မည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စးူ ၍ ၈-၁၂-၂၀၁၉ (တနဂေ  ွေန့) နံနက်တင ွ ်

ဝို င ်း ၊ ေမာ် လ မိ င် ) ၏ ခင် ပ ွ န ်း ၊

(၄၁၉)ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန်

ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒေစာယုယ ွ ် (ေရသေြပ ဆန်ဆီ ေရာင်းဝယ်ေရး)တို၏ ဖခင်သည် ၁-၁၂-၂၀၁၉ (တနဂေွေန့) ည

ေဒခင်ခင်စု (ခ) ေဒစုစုမိုး (ထားဝယ်)

တွ င ် ကွ ယ ် လ ွ န ် သ ွားပါသြဖင့ ်

ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(ဘီ-၇၁)၊ ဗိုလ်ရန်ေအာင်အိမ်ရာ၊ ေပေတာ်မူဘုရား လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ေန (ဦးဟိုစိန်-ေဒအင်စိန်)တို၏ သမီး၊ (ဦးေပါများ-ေဒစိန်ေမ)တို၏ သမီးေခးမ၊ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးေဇာ်ဝင်း (ေရ/ ငိမ်း-အတွင်းေရးမှး၊ ြမန်မာိုင်ငံ တိုက်ကွမ်ဒိုအဖွဲချပ်)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ မအိဝတ်မန်ေဇာ် (Ruby E/Z Co., Ltd)၊ ေမာင်ရဲဝင့်ေဇာ်(Chief Mate F-G) တို၏ေမွးသမိခင်ေကျးဇူးရှင်၊ (ဗိုလ်မှးတင်ေမာင်စိန)် -ေဒခင်ြမတ်လင်း(USA)၊ ဒုတယ ိ ဗိလ ု မ ် ှးကီးယ်ေမာင်စန ိ (် ငိမ်း)-ေဒြမင့ြ် မင့ေ ် အး၊ ေဒွန့်န ွ ့်စန ိ ် (ဦးစီး အရာရှိ-ငိမ်း)၊ (ဗိုလ်မှးတင်ဝင်း-ေလ)-ေဒခင်ခင်စိန်၊ Capt: ဦးခင်ေမာင်စိန်ေဒါက်တာစန်းစန်းက၊ ေဒါက်တာေအာင်သက်-(ေဒါက်တာွန့်ွန့်သီ)တို၏ ညီမ၊ ေဒယ်ယ်စန ိ (် ထ/ြပ-ငိမ်း၊ အထက-၂၊ လသာ)၊ Capt: ဦးတင်ေမာင်ေအး(ေဒါက်တာမာလာေနဝင်း)၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ထူး (ေရေကာင်းဌာနချပ်မှး၊ ေရေကာင်းဌာန၊ ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင)် -ေဒချ ိချ ိမာတို၏အစ်မ ေဒခင် ခင်စ(ု ခ)ေဒစုစမ ု ိုးသည် ၂-၁၂-၂၀၁၉(တနလာေန့) ညေန ၅:၂၀နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် ၄-၁၂-၂၀၁၉ (ဗုဒဟူ  းေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝးအေအးတိက ု မ ် ှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင် မီး သဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စးူ ၍ ၈-၁၂-၂၀၁၉ (တနဂေ  ွ ေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကး တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

နံနက် ၉ နာရီတွင် အမှတ်(၁၆)၊

အသက် (၆၉) ှစ်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးစိုးေဝ

၅-၁၂-၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) ေဒါနလမ်း ၊ ေရေကျာ် မ ှ ေရေဝး သုသာန်သို ပိုေဆာင်သဂဟ်မည် ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးေန မိတေ ် ဆွသဂဟ  များအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒစန်းစန်းတင့်(ခ)မတာ အသက်(၆၁)ှစ်

အသက်(၈၉)ှစ်

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၉-၁၂-၂၀၁၉ (တနလာ ေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

သူငယ်ချင်း ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးထွန်းထွန်း(ငိမ်း)-ေဒမာ

မာမိုးတိ၏ ု ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှငြ် ဖစ်သူ ဘားအံမိ၊ (၃)ရပ်ကက ွ ၊် ေအာင်သေြပလမ်းေန ဦးစိုးေဝသည် ၃၀-၁၁-၂၀၁၉ (စေနေန့)

ေဒခင်ေချာစုလွင် (ေချာစုစတိုး)၊ ေဒစုစုေအာင်၊ ေဒွဲဖူးေဝတို၏ အဘွား၊

တွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်းသိရရ ှိ ပါ သြဖင့် သူငယ်ချင်းမိသားစုင ှ ့် ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ေတဇ(၁၂)မှ သူငယ်ချင်းများှင့် မိသားစုများ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ေဒခင်ေလး (၈၈)ှစ်

အထက်တန်းြပဆရာမ(ငိမ်း)၊ အထက(၃)၊ မဂလာေတာင်ွန့်

(ဗု ဒ ဟူး ေန့) မွ န ်း လွဲ ၁ နာရီ တ ွ င ်

ထိ န ် ပ င် အ ေအးတို က ် မ ှ ထိ န ် ပ င်

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ေစာေနာ်မန်ေဒွး(ခ)ကိုeာဏ်ဝင်း (Saw Norman Dwe) ြမန်မာ့ေလေကာင်း(ငိမ်း)

ေနာ်ခရစတာဘဲလ်(ခ)ေနာ်သီရိေဒွး ၏ ဖခင်ြဖစ်သူ ေစာေနာ်မန်ေဒွး(ခ) ကိုeာဏ်ဝင်း ြမန်မာ့ေလေကာင်း(ငိမ်း)သည် ၁-၁၂-၂၀၁၉ ရက် ညေန ၅:၃၀ နာရီတင ွ ် ခရစ်ေတာ်၌ အိပေ ် ပျာ်သာွ းေကာင်းသိရရ ိှ ပါသြဖင့် မိသားစုင ှ ထ ့် ပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ အမေဆာင်အရာရှခ ိ ျပ်င ှ ့် ဝန်ထမ်းများ (ြမန်မာအမျ ိးသားေလေကာင်း)

Bennett၊ [ဦးြမင့ ်မိုး (Dr.Rev.David Yone Mo-Myanmar Young Crusaders, Katheline Khin)]၊ [ဦးသန်းမိုး (Steven Yone Mo) Radio Officer]-ေဒစပ်ဟျ ိးဆိင ု (် Jacquie)တိ၏ ု ညီ/ေမာင်၊ ေဒါက်တာတင်တင်ေဆွ (Tin Tin Devoe)- Al Devoe တို၏အစ်ကို၊ Naw Auricula ၏ခင်ပွန်း၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်မိုး- Anita Moe၊ ဦးေမာင်ေမာင်မိုး- Margaret Sain Jatt Aung၊ Prudence Moe တို၏ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ တူ/တူမ ၁၀ ေယာက် တို၏ ဦးေလး၊ ေြမးေလးေယာက်တို၏အဘိုး ဦးေကျာ်မိုး (Philip Yone Mo)သည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက် ည ၁၁:၃၇ နာရီတွင် ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ် သွားပါေကာင်း ေဆွမျ ိးမိတေ ် ဆွသဟာအားလုးံ အား အေကာင်းကားအပ် ပါသည်။ ၆-၁၂-၂၀၁၉ (ေသာကာေန့) မွနး် လွဲ ၂:၃၀ နာရီတင ွ ် ေရေဝးခရစ် ယာန်ဂဏ ုိ း် ေပါင်းစုဥ ံ ယျာ်သုိ ပိေ ု ဆာင်ဝတ်ြပဆုေတာင်းပီး သဂဟ်မည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အလာဟ်သင်ြမတ်အမိန့်ေတာ်ခံယူြခင်း

Aisha Bi (ခ) ေဒခင်ေမတင် အသက် (၇၁) ှစ် M.Sc (Q) Chemistry (DA) (1973 Batch) လက်ေထာက်ေငွစာရင်းအရာရှိ (ငိမ်း) ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာ၀ဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း ရန်ကန ု ် မိ၊ မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ်၊ သေြပကုန်းရပ်ကက ွ ၊် လမ်း(၁၃၀)၊ အမှတ်(၃၁)၊ သုံးလာေန [ဦးေသာင်းေဖ (ြမန်မာ့အာမခံ-ငိမ်း)-ေဒခင်သန်း] တို၏သမီးကီး၊ (ဦးအုန်းေဖ)၊ (ဦးတင်ထွဋ်)တို၏ ညီမ၊ ေဒခင်ေမဝင်း (အလယ် တန်းြပ-ငိမ်း၊ အလက-၁၊ ေတာင်န ွ ့်)၊ (ရဲတပ်ကပ်ကီး စိနေ ် ဖ)-ေဒခင်စန်းဝင်း၊ ဦးတင်ဦး-ေဒေမေမခင်၊ ေဒေမေမယ်၊ ဦးေအာင်ခင်(M.P.P.E)-ေဒနီနဝ ီ င်းတိ၏ ု အစ်မကီး၊ ဖိးပိုင်ေအာင် (Commissioning Manager, UGL Pty Limited, Australia)-တင့်လမ်းေဝ(Project Support Officer for Transport for New South Wales, Australia)၊ လွင်ဇာေအာင် (Marketing Manager -Brighton

ေမာင်လင်းြပည့်တို၏အဖီး ေဒပန်းုမသည် ၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက် နံနက် ၇:၄၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၄-၁၂-၂၀၁၉ (ဗုဒဟူးေန့) ညေန ၄ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးေန ေဆွမျ ိး မိတေ ် ဆွသဂဟ  အေပါင်းတိအ ု ား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (အမှတ-် ၆၊ ေြခာက်လာ၊ ပျားရည်ကုန်းလမ်း၊ တာေမွမိနယ် ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးြမေမာင်

အသက်(၉၀)

စစ်ကင ုိ း် တိင ု း် ေဒသကီး၊ အင်းေတာ်မိ၊ ေအာင်ေမတာရပ်ကက ွ ေ ် န (ဦးကျန်-ေဒေဘးမှီ)တို၏ သား၊ (ေဒေအးသွင်)၏ ခင်ပွန်း၊ ဦးေအာင် သိန်းဝင်း-ေဒချ ိေအး၊ ဦးတင်ထား-ေဒချ ိဝင်း(အထက-အင်းေတာ်မိ)၊ ဦးစိုးဝင်း (ဒုတယ ိ ဦးေဆာင်န်  ကားေရးမှး၊ လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတလ ် ပ ု ် ေရးလုပ်ငန်း၊ လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန)-ေဒတင်တင်ေမာ်၊ ဦးခင် ေဇာ်(ခ)ဦးသံေချာင်း-ေဒေဌးေဌးဝင်းတိ၏ ု ဖခင်၊ ေြမးရှစေ ် ယာက်၊ ြမစ်စ ှ ် ေယာက်တို၏အဘိုး ဦးြမေမာင်သည် ၂-၁၂-၂၀၁၉ (တနလာေန့) ညေန ၅:၄၃ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၆-၁၂-၂၀၁၉ (ေသာကာေန့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် အထက်ပါေနအိမ်မှ အင်းေတာ်မိ၊ မိမသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒေအးကယ် (ကျ ိက်ထို) စစ်ဥပေဒချပ်ုံး(ငိမ်း)

အသက်(၈၉)ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်ေြမာက်ပင ုိ း် မိနယ်၊ စိနခ ် ျယ်လမ်း၊ (၄၀) ရပ်ကက ွ ၊် အမှတ(် ၄၉၅)ေန ဦးြမွန့် (စစ်ဥပေဒချပ်းံု -ငိမး် )၏ ဇနီး၊ ဦးရဲွန့်-ေဒယုယု၊ John-ေဒေအးစာွန့်၊ ဦးေအာင်ေဇာ်မင်းေဒေအးသာွန့်၊ (ဦးတင့်ိုင်ဦး)-ေဒေအးသီတာွန့်တို၏ မိခင်၊ ဦးေဇာ်ငိမး် လတ်-ေဒချ ိလဲရ ့ ည်ေအး၊ မသင်းသန့်သန့်သ(ူ TTC)တို၏ အဘွား၊ မဆုအိမ်လင်း၏ဘွားဘွားကီး ေဒေအးကယ်သည် ၂-၁၂၂၀၁၉ ညေန ၄:၄၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၄-၁၂-၂၀၁၉ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည် ြဖစ်ပါေကာင်း။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ နံနက် ၈ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၈-၁၂-၂၀၁၉ ရက်တင ွ ် အထက်ပါေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါ သည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်း

ဦးဘလင်း အသက်(၇၈)ှစ် ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ ြမရတနာ(၉) လမ်း၊ အမှတ်(၈၅)ေန (ဦးရှိန်-ေဒအုံးတင်)တို၏ သား၊ စစ်ကွင်းမိေန (ဦးဒိုးေလး-ေဒေနာ်ေအးကိင်)တို၏ သားသမက်၊ တကက ေစာေအာင် မင်း(ငိမ်း)-ေနာ်ြမပွင့်၊ ကိုေဇာ်ေဇာ်-ေနာ်ြမတ်သီတာ၊ ေစာေအာင်ေအာင်ေနာ်ခင်ေဆွမင်းတို၏ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမးခုနစ်ေယာက်၊ ြမစ်သုံး

မည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက်

(Grade-8 ၊ အထက-၄၊ ဗိုလ်တေထာင်)တို၏အေဒသည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၉ ရက် ည ၇:၃၀ နာရီတွင် အလာဟ်သင်ြမတ်အမိန့်ေတာ်ခံယူသွားပါသြဖင့် ၃၀-၁၁-

ေယာက်တ၏ ို အဘိုး၊ ေနာ်လခ ှ င်၏ခင်ပန ွ ်းသည် ၁-၁၂-၂၀၁၉ (တနဂေ  ွေန့)

၁၁:၄၅ နာရီ တ ွ င ် ထွ က ် ပ ါမည် ။ ) [ကွယ်လွန်သူအားရည် စူး၍ ၈-၁၂-

၂၀၁၉ ရက် ဇိုဟိုရ်အပီးတွင် ေရေဝးကဘာရ်စတန်ဥယာ်ေတာ်၌ ဒါဖနာပီး

၂၀၁၉ (တနဂေွေန့) နံနက် တွင်

ြဖစ်ပါသည်။

အထက် ပ ါေနအိ မ ် သို ရက် လ ည်

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ြမန်မာ့ကယ်ငါးပွင့်သေဘာလုပ်ငန်း

ချစ်လှစွာေသာသားေထွး၊ ေဒါက်တာေဒရင်ရင်ေမ (Elizabth)-Andrew

မြမသက်ချယ်၊ ေမာင်ဘန ု း် ြမတ်မင်းခန့်၊ မအိမြ် ခးစံလင ွ ၊် ေမာင်သရ ူ မ ိ ် ဖိးေကျာ်၊

International School & Bristol Language Institute)-မသံစ်ဆည်းဆာ

၈:၂၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်း သိရရ ှိ ပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစုင ှ အ ့် တူ

ေရေကာင်းအရာရှိချပ်ှင့်

ပါေမာကချပ်)-(ေမာ်ကွန်းဝင်တတိယဆင့် ေဒစိန်ပု (Elizabth Pu)တို၏

ဗိုလ်မှးဦးမင်းလွင်-ေဒလဲ့လဲ့ဝင်း၊ ဗိုလ်ကီးသန်းထက်ေအာင်-ေဒဝင်းလဲ့သူ၊

သု သာန် သို ပို ေဆာင် မီး သ ဂဟ် ပ ါ

ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်

ေရေကာင်းဌာနဝန်ထမ်းများ

အသက် (၇၂) ှစ် သီရိပျံချ ီ ဦးုံမိုး(ငိမ်း-မီးရထားမင်းကီး၊ ငိမ်း-စက်မတကသိုလ်၊

ွန့်)တို၏ ညီမ၊ (ဦးသိန်းတန်)၏

ဦးကိက ု ေ ို အာင်(အင်ဂျင်နယ ီ ာချပ်၊ြမန်မာ့ကယ်ငါးပွင့် သေဘာလုပင ် န်း)-

ေဒဝင်းဝင်းေရတို၏ မိခင်ြဖစ်သူ ေဒခင်ေလးသည် ၁-၁၂-၂၀၁၉ ရက် နံနက်

ဦးေကျာ်မိုး (Philip Yone Mo)

စိ န ် တ င် ) ၊ (ဦးလှ သ န်း -ေဒ မာလာ

ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၄-၁၂-၂၀၁၉

ေကျာက် ြ ဖမိ၊ အေနာက် ပို င ်း ရပ် က ွ က ် ၊ ုံး တက် လ မ်း ၊ အမှ တ ် ( ၁၀၄)ေန

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ရစ်ကံကီးေကျးရွာေန (ဦးအုန်းေဖ-ေဒေအး)တို၏ သမီး၊ (ဦးေမာင်ေမာင်-ေဒသိနး် ု)၊ (ေဒေအးကည်)၊ (ဦးစံသန ိ း် -ေဒတင်လရ ှ )ီ ၊ (ဦးဆုခ ံ -ဲ ေဒအခင်)တိ၏ ု ညီမ၊ ေဒသန်းသန်းအိ၊ ဦးတင့ထ ် ူး-ေဒသန်းသန်းလွင၊် ေဒဝင်းမာ၊ (ေဒစိုးစိုးသွင်)၊ (ဦးေအာင်ေအာင်)-ေဒနီနီစိုး၊ (ဦးထွန်းထွန်း)ေဒနီနီမာတို၏ အေဒ၊ ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း-ေဒလဲ့ဝါ၊ ဦးစိုင်းသိန်းေဝလင်း(ခ) အိုက်လင်း-ေဒတင်ဇာေအာင်၊ ဦးမျ ိးမင်းသန်း-ေဒသက်မာ၊ ေဒသဲစုလင်၊ ဦးသီဟဝင်းတို၏ အဘွား၊ ြမစ်ခုနစ်ေယာက်တို၏ ဘွားဘွားကီးသည် ၂-၁၂၂၀၁၉ (တနလာေန့) ညေန ၅:၃၀ နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု ် မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ တေကာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၅၇၉) ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၄-၁၂-၂၀၁၉(ဗုဒဟူ  းေန့) ညေန ၄ နာရီတင ွ ် ေရေဝးအေအးတိက ု မ ် ှ ေရေဝးသုသာန် သို ပိေ ု ဆာင်မီးသဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါ မည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၈-၁၂-၂၀၁၉ (တနဂေွေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါေတာင်ဥကလာပေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရား ေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒြမေရ)တိ၏ ု သမီးေခးမ၊ (ေဒစိန်

(တနလာေန့) ညေန ၄:၁၅ နာရီတင ွ ်

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရမ်းဗဲမိ၊ ကန်ဒိုင်းတိုက်၊ မီးေကျာင်းတက်ရွာေန (ဦးေရေဖာ်ဦး-ေဒကာလှြဖ)တိ၏ ု သမီး၊ ဦးချစ်ပန်းဦး၏ညီမ၊ ေဒယ်မ ု ၏အစ်မ၊ ဦးေဝကျန်၏ဇနီး၊ [ဦးေအာင်သန်း(လ.၀.က)]-ေဒခင်ွဲရီ၊ ေဒခင်သန်းုတ၏ ို မိခင်၊

ေဒသန်း)တိ၏ ု သမီး၊ (ဦးသိနး် လင်-

ချစ်လစ ှ ွာေသာဇနီးသည် ၂-၁၂-၂၀၁၉

အသက် (၉၀)

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

အမှ တ ် (၃၆၀)ေန (ဦးထွ န ်း ရင် -

ေကျးဇူးရှင၊် ဦးသိန်းဦး(ပထဝီဝင်)၏

ေကျာက်ြဖမိ

လှဒါန်းပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပး

(၂)ရပ် က ွ က ် ၊ အထက် ဗ ဟို လ မ်း ၊

အေဒ၊ ေမာင်ရဲရင့်ဦး၏ ေမွးသမိခင်

ေဒပန်းုမ (စနဲ)

အား ေဆးတကသိလ ု (် ၁)၊ ခာေဗဒဌာနသို မိခင်ကီး၏သေဘာဆအေလျာက်

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊

အစ်မ၊ တူ/တူမ ခုနစ်ေယာက်တို၏

ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း-ငိမ်း၊ (တန့်ဆည်) တန့်ဆည်မိေန (ဦးရန်-ေဒေအာင်မိ)တို၏ သား၊ ရန်ကုန်မိ၊ လင် မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ မာလာမိင်(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၁၈)ေန (ေဒခင်ေရ)၏ ခင်ပွန်း၊ ဦးခိုင်ေကျာ်-ေဒေအးေအး၊ ဦးမင်းဟန်-ေဒကည်ကည်ေအး၊ ေဒခင် ညိညိ၊ ဦးစည်သ-ူ ေဒသာလွငလ ် ၊ှ ဦးသီဟ-ေဒခင်သတ ီ ာစိးု တိ၏ ု ေမွးသဖခင် ေကျးဇူးရှင၊် ေမာင်ေကျာ်ေဇယျ၊ ေမာင်ေကျာ်န၊ ေမာင်ရမ ဲ င်းထွနး် ၊ ေမာင်eာဏ် လင်းထွန်း၊ မေမြမတ်မိုးဟန်၊ မေအးြမတ်စည်သ၊ူ ေမာင်မင်းသုခ၊ မကည်စင်လင်း၊ မြဖစင်သန့်တ၏ ို အဘိုးသည် ၃၀-၁၁-၂၀၁၉ (စေနေန့) နံနက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွား ပါသြဖင့် ယင်းေန့တင ွ ပ ် င် ထိနပ ် င်သသ ု ာန်၌ သဂဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။ [ကွယလ ် န ွ ် သူအားရည်စူး၍ ၆-၁၂-၂၀၁၉ (ေသာကာေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

(အဂ ါေန့) နံနက် ၁၁:၁၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ကျန်ရေ ှိ သာုပက ် လာပ်

ေဒေဌးေအာင်(ခ)ဖွားေဌး (၈၅)ှစ်

ေဒေအးသိန်း

အသက်(၇၂)ှစ်

ေြမးများြဖစ်ကေသာ

မဝင်းသီရိသစ်၊ ေမာင်ြမတ်မင်းကိုကို၊ ေမာင်တင်ဗိုလ်ြမင့်၊ ေမာင်ေကာင်းသုေဝ၊

ရဟန်း ဒါယိကာမကီး

ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဦးေကျာ်ဒင် (၉၁)ှစ်

ေဒေအးရှင်

ေဒေအးပို (အင်းေလး၊ ေတာင်ကီး)

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

သင့် ေသွးြဖင့် အသက် ကယ်ပါ

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ေဒေအးကယ် (ကျ ိက်ထို) အသက်(၈၉)ှစ်

ဒို က ် ဦးမိနယ် အ သင်း (ရန် ကု န ် ) ၏ ဦးေဆာင် နာယကကီး ဦးြမွန့် ၏ဇနီးြဖစ်သူ ေဒေအးကယ် (ကျ ိက်ထ)ို သည် ၂-၁၂-၂၀၁၉ ရက် ညေန ၄:၄၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားသည့်အတွက် မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ အထူးဝမ်းနည်းေကကွရ ဲ ပါေကာင်းှင့် ၄-၁၂-၂၀၁၉ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ် ပါ၍ အသင်းသားများ လိုက်လံပိုေဆာင်ေပးကပါရန် းေဆာ်အပ်ပါသည်။ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ

တွင် ခရစ်ေတာ်၌အိပေ ် ပျာ်သာွ းပါသြဖင့် ၅-၁၂-၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၉ နာရီတင ွ ် ေရေဝးဂိုဏ်းေပါင်းစုံ ခရစ်ယာန်ဥယျာ်ေတာ်၌ ဝတ်ြပ ဆုေတာင်းပီး ဂူသင ွ ်းသဂဟ်ပါမည်၊ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၈:၁၅ နာရီ တွင် ထွကပ ် ါမည်။) [၇-၁၂-၂၀၁၉ (စေနေန့) နံနက် ၉ နာရီတင ွ ် ေအာက်ေမ့ ဖွယ် ဝတ်ြပဆုေတာင်းြခင်းကို အထက်ပါေနအိမ်၌ ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါ သြဖင့် ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးစိုးဟန်(ခ)ဦးသန်းရင်

(သွား/ေဆးတကသိုလ်အင်ဂျင်နီယာ-ငိမ်း)

အသက်(၇၅)ှစ် ရန်ကန ု ် မိ၊ ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကက ွ ၊် အမှတ(် ၄၄၇)၊ ေအာက် ပုဇန ွ ေ ် တာင်လမ်းမ(မီးရထားစက်ေခါင်းစက်ေ ုံ ရှ)ေန ေဒခင်က၏ ချစ်လှ စွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးထွန်းထွန်း-ေဒသင်းသင်းစိုး၊ ဦးဝင်းမင်းစိုး-ေဒတင် တင်ဝင့၊် ဦးမျ ိးမင်းစိးု ၊ ဦးေအးမင်းစိးု -ေဒေမေဇာ်ဦးတိ၏ ု ဖခင်၊ ေြမးေြခာက် ေယာက်တ၏ ို အဘိုး ဦးစိုးဟန်သည် ၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက် နံနက် ၃:၁၅ နာရီတင ွ ် ှလးံု ေရာဂါြဖင့် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၅-၁၂-၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) မွနး် လွဲ ၂နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး ရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိးမိတေ ် ဆွများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု


'DZifbm 4? 2019

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ှစ်အလိုက် တပ်ဆင်စက်အင်အား တိုးတက်လာမအေြခအေန

ယေန့ဖတ်စရာ

မိမတ ိ ၏ ို ဦးေှာက်ကို ပျက်စီးေစသည့် အေကာင်းရင်းများ ေဆာင်းပါး

စာမျက်ှာ » ၆

၂၀၂၀ မှ ၂၀၂၂ ခုှစ်အထိ အာဆီယံအဖွဲ အား ကန်ေဒလာ သုံး ဘီလယ ီ ံ ပံပ့ ိုးေပးရန် ဂျပန် ကတိကဝတ်ြပ စာမျက်ှာ » ၁၂

စမတ်ဖနု ်းများတွင် ုရှားေဆာ့ဖဝ် မဲ ျား မြဖစ်မေနထည့သ ် ငွ ်း ရန် သတ်မှတ်သည့်ဥပေဒ သမတပူတင် လက်မှတ်ထိုး စာမျက်ှာ » ၁၃

မုန်တိုင်းေကာင့် ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲ အားကစားနည်းအချိ ရက်ေရဆိုင်းခဲ့ရ

စာမျက်ှာ » ၂၀

ြမန်မာဝူရှးအဖွဲ ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲ ေငွတစ်ခု၊ ေကးသုံးခု ဆွတ်ခူးရရှိ မနီလာ

ဒီဇင်ဘာ

ဖိလစ်ပင ို  ် င ို င ် ၌ ံ ကျင်းပေနသည့် ဆီးဂိမ်းပိင်ပ၏ ွဲ ဝူရှးပိင်ပွဲ ေနာက်ဆုံးေန့ကို ယေန့နန ံ က်ပင ို ်းှင့် ညေနပိင ု ်းက ကျင်းပရာ ြမန်မာဝူရှးအဖွဲက ေငွတဆ ံ ပ ိ တ ် စ်ခု ှင့်ေကးတံဆိပ်သုံးခု ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။ ေငွ၊ ေကးဆုတံဆိပ်များြဖင့်သာ ေကျနပ်ခဲ့ရ ြမန်မာဝူရှ းအဖွဲ အတွက် ေငွတဆ ံ ပ ိ ဆ ် က ု ုိ ဆန်းဆို (အတိက ု )် အမျ ိးသမီး ပထမဆုံး ေရတံဆိပ်ရယူေပးခဲ့သည့် အိေဖူးအား ဆုယူအပီး ေတွရစ်။

(၆၅) ကီလိုတန်းတွင် စုလင်ဝင်း၊ ေကးတံဆိပ်ဆုများကို ေထာက်လုပိင်ပွဲ

ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ၂၀၁၉ ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲ

ကီလတ ို န်းတွင် ချစ်ကက ို ၊ို အမျ ိးသား(၄၈)ကီလတ ို န်းတွင် ေအာင်မျ ိးထွန်းတိက ု

ေရတံဆိပ်ဆုကို Arnis ကစားသမား

အမျ ိးအစား အမျ ိးသားနန်ခမ်ပိင်ပမ ဲွ ှ သိနး် သန်းဦး၊ ဆန်းဆို အမျ ိးသား(၆၅) ရရှခ ိ သ ဲ့ ည်။ ြမန်မာဝူရှးအဖွဲသည် ယခုစ ှ ဆ ် ီးဂိမ်းပိင်ပတ ွဲ င ွ ် ေရဆုင ှ ့် လွေ ဲ ချာ် ခဲ့ ပီး ေငွ၊ ေကးဆုတဆ ံ ပ ိ မ ် ျားြဖင့သ ် ာ ေကျနပ်ခရ ဲ့ သည်။ ြမန်မာဝူရှးအဖွဲသည် စာမျက်ှာ ၂၀ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေငွတံဆိပ်ရရှိခဲ့သည့် ဆန်းဆိုကစားသမား စုလင်ဝင်း။

အကိမ်(၃၀)ေြမာက် ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲ ိုင်ငံအလိုက် ဆုတံဆိပ်ရရှိမအေြခအေန  ိုင်ငံ

အိေဖူး ရယူ

ဆုတံဆိပ် ေရ

ေငွ

ေကး

စုစုေပါင်း

ဖိလစ်ပိုင်

၄၇

၃၁

၁၇

၉၅

ဗီယက်နမ်

၂၃

၂၇

၂၅

၇၅

၂၀၁၉ ဆီးဂိမ်း Arnis ပိင်ပွဲ ေနာက်ဆုံးေန့ကို ယေန့နန ံ က်ပင ို ်းက ကလာ့ခ် မိ၌

မေလးရှား

၁၈

၁၄

၃၇

ကျင်းပရာ ြမန်မာ့လက်ေရွးစင်ကစားသမား အိေဖူးက ြမန်မာိုင်ငံအတွက်

အင်ဒိုနီးရှား

၁၂

၂၀

၁၈

၅၀

ထိုင်း

၁၃

၂၀

၄၁

စင်ကာပူ

၁၀

၁၅

၃၃

ခဲြ့ ခင်းြဖစ်သည်။ ပိင်ပေ ဲွ နာက်ဆးံု ေန့တင ွ ် စွမ်းရည်ြပပိင်ပွဲ ေလးမျ ိးထည့သ ် င ွ ်း

ြမန်မာ

၂၀

၂၇

ကျင်းပခဲ့ပီး ြမန်မာ Arnis အဖွဲသည် ေရတစ်ခု၊ ေကးသုံးခုရယူိုင်ခဲ့သည်။

ဘူိုင်း

၁၀

ကေမာဒီးယား

၁၇

၂၁

လာအို

တီေမာလက်စ်ေတ

မနီလာ ဒီဇင်ဘာ ၃

ပထမဆုံး ေရတံဆိပ်ရယူေပးိုင်ခဲ့သည်။ ပိင်ပပ ွဲ ထမေန့င ှ ့် ဒုတယ ိ ေန့တင ွ ် ေငွင ှ ့် ေကးတံဆပ ိ မ ် ျားသာ ရယူင ို ခ ် ဲ့ သည့် ြမန်မာ Arnis အဖွဲသည် ေနာက်ဆုံးေန့၏ ေနာက်ဆုံးပွမ ဲ ှ ေရတံဆပ ိ ရ ် ယူင ို ်

အမျ ိးသမီးိးု ရာအြပပိင်ပတ ဲွ င ွ ် ြမန်မာမှ အိေဖူးက ေရတံဆပ ိ ရ ် ခဲ့ ပီး အိမ်ရှင်ဖိလစ်ပိုင်က ေငွတံဆိပ်၊ ဗီယက်နမ်ှင့် ကေမာဒီးယားတိုက ပူးတွဲ ေကးတံဆိပ်ဆုများ ရရှိခဲ့သည်။

စာမျက်ှာ ၂၀ ေကာ်လံ ၅ သို 

ေကးတံဆိပ်ရခဲ့သည့် သိန်းသန်းဦးအား ဆုယူအပီး ေတွရစ်။

Profile for Myanmar Newspaper

4 Dec 19  

4 Dec 19  

Advertisement