Page 1

ပွားစီးတိုးေအာင် အားထုတ် သူတစ်ပါး၏

အကျိးစီးပွားအတွက်

မိမိ၏အကျိးစီးပွား

ဆုတယ ် တ ု ေ် အာင် မြပသင့ေ် ပ။ ဤသိြု ပေသာ် မိမအ ိ ား အကျိး ြဖစ်ထွန်းေစအံ့ဟု မိမိအကျိးကို သိေသာသူသည် မိမိအကျိး စီးပွား တိုးပွားေအာင် အားထုတရ် ာ၏။ (မိမသ ိ ည်သာ အားကိုးရာ

ြဖစ်၍ အများ၏အကျိးစီးပွားှင့် မိမိ၏အကျိးစီးပွား ကံဆုံ

ေပေပါက်လာေသာအခါ မိမစိ ီးပွား ဆုတယ ် တ ု မ် ခံဘဲ အားထုတ် သင့်၏။) ၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၄ ရက်၊ ေသာကာေန။

ယေန ဖတ်စရာ ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်

အတဝဂ်(ဓမပဒ-၁၆၆)

Friday, 27 March 2020

၉၉၆၇

ဒုတိယအကိမ် ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်(၁၅)ကိမ်ေြမာက် ပုံမှန်အစည်းအေဝး ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပပီးစီး

ဖွဲ စည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒကို ဒုတယ ိ အကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒြပာန်း စာမျက်ှာ » ၉

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ ေဆးဝါးများ ိုင်ငံေပါင်း ၈၉ ိုင်ငံသို တုတ်ေထာက်ပံ့ စာမျက်ှာ » ၁၂

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ြဖစ်ပွားမဆိုင်ရာ ိုင်ငံတကာ သတင်းများစုစည်းမ စာမျက်ှာ » ၁၄ ဒုတိယအကိမ် ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်(၁၅)ကိမ်ေြမာက် ပုံမှန်အစည်းအေဝး ကျင်းပစ်။

Guideline for Home Quarantine

ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၆

ကင်းရှင်းေရးှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်စမ ီ ခ ံ န် ခမ ွဲ  ဥပေဒကမ်းကို

အတည်ြပသည်ဟု မှတ်ယူ၍

အသွားအလာကန်သတ်ြခင်းခံရပီး

ဒုတယ ိ အကိမ် ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ် (၁၅)ကိမေ ် ြမာက်

လတ်ေတာ်စ ှ ရ ် ပ် သေဘာတူညသ ီ ည့် ဥပေဒကမ်းအြဖစ်

ေကညာသည်။

ပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၉) ရက်ေြမာက်ေနကို ယေနနံနက်

အမျ ိးသားလတ်ေတာ်မှ ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်သို ၂၀၂၀

မိမိအိမ်တွင်သာ ေနထိုင်ရမည့်သူများ

၁ဝ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်

ြပည့်ှစ် မတ် ၂၃ ရက်တွင် ေပးပိုထားပါေကာင်း၊ အဆိုပါ

လပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနအတွက်

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ဥပေဒကမ်းကို

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

အတွက် လမ်းန်ချက်များ(အှစ်ချပ်) စာမျက်ှာ » ၁၆

အစည်းအေဝးတွင် ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်နာယက ဦးတီခွန်ြမတ်က

ြပည်သူ လတ်ေတာ်ှင့်

အမျ ိးသား

လတ်ေတာ်တက ို အတည်ြပပီးြဖစ်သည့် ယာ်အရာယ်

ိုင်ငံေတာ်သမတ

မတ်

၂၆

ရယူိုင်ေရးကိစှင့်စပ်လျ်း၍

နည်းဥပေဒ

ဝန်ကီးဌာန

၈၁

အရ

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်က

အွနလ ် င ို ်းမှ ေလာက်ထားြခင်း၊ ထုတေ ် ပးြခင်းလုပင ် န်းစ်များအား စတင်ခင ွ ြ့် ပ

COVID-19 မှာ ြပန် ပွားလျက်ရှိရာ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် ုံးဌာနသိုလာေရာက်ရန်မလိုဘဲ အင်တာနက်ရရှိသည့်

ကာကွယ်ိုင်ေရး

ေငွေကးေပးသွင်းြခင်း၊

အထူးအေလးေပးေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ဝန်ကီးဌာနမှ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးေအဂျင်စီ

ေပးပိထ ု ားပါေကာင်းှင့် ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်ဆင ို ရ ် ာ

ထုတေ ် ပးလျက်ရသ ှိ ည့် ပိက ု န ု သ ် င ွ း် ကုန် လိင ု စ ် င်များအား ဧပီ ၁ ရက်မှ စတင်ပီး

လုပ်ငန်းများတွင် လူလူချင်းထိေတွမေလာ့ချိုင်ေရး၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မမှ 

ဂျပန်ိုင်ငံ

(JICA) ထံမှ ဂျပန်ယန်း ၇ ဒသမ ၃၃၉ ဘီလီယံ ေချးေငွ

ယခုအခါ ြမန်မာိင ု င ် အ ံ ပါအဝင် ကမာ့ေနရာအှအ ံ ြပားတွင် ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စပ ် ိုး ဝန်ကီးဌာန ကုနသ ် ယ ွ ေ ် ရးဦးစီးဌာနသည် ြပည်သမ ူ ျားထံသို ဝန်ေဆာင်မေပးသည်  ့

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်သမတထံမှ ေပးပိုထားေသာ

ထုတြ် ပန်င ို ရ ် န်အတွက် ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် မတ် ၂၄ ရက်တင ွ ်

ပိက ု နု သ ် ငွ ်းကုနလ ် ငို စ် င်များကို ဧပီ ၁ ရက်မစှ တင်၍ အွနလ ် ငို ်းစနစ်ြဖင့် ထုတေ် ပးသွားမည် ေနြပည်ေတာ်

လက်မှတ်ေရးထိုး

မှတ်တမ်းတင်ေကာင်း

မည်သည့်ေနရာမှမဆို

လိုင်စင်ေလာက်ထားြခင်း၊

စာမျက်ှာ ၄ ေကာ်လံ ၁ သို 2

လပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင်

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို F

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အချ ိတွင် ေနအပူချ ိန်များ အနည်းငယ်တိုးမည် ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၆ ေနာက်ှစ်ရက်အတွက် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊

ခန် မှန်းချက်အေနြဖင့်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးှင့်

ရှမ်းြပည်နယ်တိုတွင်

ေနအပူချ ိန်များ အနည်းငယ်တိုးမည်။ မိုး/ဇလ


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ (၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုတပ်မေတာ်ေန ဦးတည်ချက်များ (၁) ြပည်ေထာင်စမ ု ပိကွေ ဲ ရး၊ တိင ု ်းရင်းသားစည်းလုံးညီတ ွ မ ် မပိ  ကွေ ဲ ရး၊ အချပ်အြခာအာဏာတည်တခ ံ့ င ို ် မဲေရးဟူေသာ ဒိတ ု ာဝန်အေရး

စိန်ရတု တပ်မေတာ်ေနကို ဂုဏ်ြပပါသည်

(၃) ပါးကို အမျ ိးသားေရးမူဝါဒအြဖစ် ဦးထိပ်ပန်ဆင်ပီး ိုင်ငံေတာ်အတွက် အသက်ေပးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေရး။

ယေနသည် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် (၇၅) ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုတပ်မေတာ်ေန ြဖစ်သည်။ တပ်မေတာ်ေနကို ှစ်စ်ှစ်တိုင်း မတ်လ ၂၇ ရက်ေနတွင် အစ်အလာမပျက် ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပခဲ့ေသာ်လည်း ယခုှစ်တွင် ကမာတစ်ဝန်းြဖစ်ပွားေနေသာ COVID-19 ေရာဂါေကာင့် အများြပည်သူ ကျန်းမာေရးကိုေရှး၍ စိန်ရတုတပ်မေတာ်ေန စစ်ေရးြပအခမ်းအနားကို ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့သည်။

(၂)

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှေ ိ အာင် ေဆာင်ရက်င ို ရ ် န် တပ်မေတာ်၏ငိမ်းချမ်းေရးမူဝါဒ (၆) ရပ်ြဖင့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိးု ရှငအ ့် တူ ငိမ်းချမ်းေရး လုပ်ငန်းစ်များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေရး။

(၃) ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့် ြပည်သူလူထုအကျ ိးစီးပွား ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးတိုအတွက် အင်အားေတာင့်တင်းပီး စွမ်းရည်ထက်ြမက်ေသာ ေခတ်မီတပ်မေတာ်တည်ေဆာက်ေရး။ (၄)

ိင ု င ် ေ ံ တာ်ကာကွယေ ် ရးတာဝန်င ှ ့် အမျ ိးသားိင ု င ် ေ ံ ရးတာဝန်များကို ေခတ်အဆက်ဆက် ေကျပွနစ ် ွာထမ်းေဆာင်ခသ ဲ့ ည့် တပ်မေတာ်၏ အစ်အလာေကာင်းများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ေရး။

စိနရ ် တုတပ်မေတာ်ေန စစ်ေရးြပအခမ်းအနားကို ဆိင ု း် ငံထ ့ ားသည် ဆိေ ု သာ်လည်း တပ်မေတာ်၏ ေကာင်းြမတ်သည့် အစ်အလာေကာင်းများှင့်

ေကာ့မှးမိနယ်၌ Coronavirus Disease 2019(COVID-19)

တပ်မေတာ်၏ဂုဏ်ေရာင် ထွန်းေြပာင်သည့် သမိုင်းမှတ်တိုင်စိုက်ထူေသာ ဤေနကို စိတ ် လ ှ းံု သားမှ အေလးအြမတ်ထား အသိအမှတြ် ပရမည်ြဖစ်သည်။ ၁၉၄၇ ခုစ ှ ် မတ် ၂၇ ရက်ေန နယ်ချဲဖက်ဆစ်တက ုိ ုိ ေတာ်လန ှ ေ ် သာေနတွင် တပ်မေတာ်သည် ြပည်သလ ူ ထ ူ  ု င ှ အ ့် တူ တိင ု း် ြပည်င ှ ့် လူမျ ိးကို ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်ရန်အတွက် ရပ်ရပ်ခခ ံ  ံ စွန် လတ်စွန် စား ထမ်းေဆာင်ခဲ့က သည်မှာ မေမ့အပ်ေပ။ ယင်းကို အသိအမှတ်ြပအပ်သြဖင့် ှစ်စ် ှစ်တိုင်း ဂုဏ်ြပကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုေနာက် တပ်မေတာ်ကို ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့် ၁၉၅၄ ခုစ ှ ် မတ်လ ၂၇ ရက်ေနမှအစြပ၍ ေတာ်လန ှ ေ ် ရးေနကို တပ်မေတာ် ေနဟု ေြပာင်းလဲကျင်းပခဲ့သည်။ တပ်မေတာ်သည် ိုင်ငံေတာ်ကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန် အဓိက ကျေသာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းြဖစ်ပီး ိုင်ငံေတာ်အား ြပည်တွင်း ြပည်ပအရာယ်ရန်စွယ်များမှ တွန်းလှန်ဖယ်ရှားေပးိုင်ခဲ့သည့် သမိုင်း ေကာင်း အစ်အလာေကာင်းများရှိခဲ့သလို ယေနထက်တိုင်ေအာင်လည်း ထိအ ု စ်အလာေကာင်းများကို ေကျပွနစ ် ွာထမ်းေဆာင်လျက်ရသ ှိ ည်။ ၂၀၂၀ ြပည် ့ စ ှ ် စိနရ ် တုတပ်မေတာ်ေနတွင် တပ်မေတာ်ေနစစ်ေရးြပအခမ်းအနား ကို COVID-19 ေရာဂါဂယက်ေကာင့် မကျင်းပိင ု ေ ် သာ်လည်း ၂၀၂၀ ြပည် ့ စ ှ ် (၇၅) ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုတပ်မေတာ်ေန ဦးတည်ချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ိုင်လိမ့်မည်။ ၂၀၂၀ ြပည် ့ စ ှ ် (၇၅) ှစေ ် ြမာက် စိနရ ် တုတပ်မေတာ်ေနကို ြပည်ေထာင်စု မပိကွေ ဲ ရး၊ တိင ု း် ရင်းသားစည်းလုးံ ညီတ ွ မ ်  မပိကွေ ဲ ရး၊ အချပ်အြခာ အာဏာတည်တခ ံ့ င ို ် မဲေရးဟူေသာ ဒိတ ု ာဝန်အေရး (၃) ပါးကို အမျ ိးသားေရး မူဝါဒအြဖစ် ဦးထိပ်ပန်ဆင်ပီး ိုင်ငံေတာ်အတွက် အသက်ေပးတာဝန် ထမ်းေဆာင်ေရး၊

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေအာင်

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်

တပ်မေတာ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးမူဝါဒ (၆) ရပ်ြဖင့် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရှင့်အတူ ငိမ်းချမ်းေရးလုပင ် န်းစ်များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေရး၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်တည်ငိမ် ေအးချမ်းေရးှင့် ြပည်သလ ူ ထ ူ အ ု ကျ ိးစီးပွား ကာကွယေ ် စာင်ေ ့ ရှာက်ေရးတို အတွက် အင်အားေတာင်တ ့ င်းပီး စွမး် ရည်ထက်ြမက်ေသာ ေခတ်မတ ီ ပ်မေတာ် တည်ေဆာက်ေရး၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်ကာကွယေ ် ရးတာဝန်င ှ ့် အမျ ိးသားိင ု င ် ေ ံ ရး တာဝန်များကို

ေခတ်အဆက်ဆက်

ေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ခဲ့သည့်

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး မိနယ်အဆင့် လုပ်ငန်းေကာ်မတီ ညိင်းအစည်းအေဝးကျင်းပ ေကာ့မှး

မတ် ၂၆

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်

ေကာ့မှး

မိနယ်တင ွ ် Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ကာကွယ၊် ထိနး် ချပ်၊

ကုသေရး မိနယ်အဆင့် လုပ်ငန်း ေကာ်မတီ

လုပ်ငန်းညိင်းအစည်း

အေဝးကို ယေနမွန်းလွပ ဲ င ို ်းက မိနယ် ြပည်သူ ေဆးုံ အစည်းအေဝးခန်း၌ ကျင်းပသည်။ ကိတင်

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း

ညိင်းအစည်းအေဝးတွင်

မိနယ်

အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးထက်ဝင်း

ှင့် မိနယ် ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီး ဌာနမှ ေဆးုံအုပ်ကီး ေဒါက်တာ သန်းေဌးတိုက

နယ်ေြမရပ်ြခားမှ

ြပန်ေရာက်လာသူများ

ေတွရှိပါက

သက်ဆင ို ရ ် ာ ရပ်ကက ွ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး များထံ အြမန်ဆးံု အေကာင်းကားရန်၊ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်

ြဖစ်ပွားသည်ဟု

လို အ ပ် သ ည့ ် စစ် ေဆးကု သ မ ခံ ယူ

မျက်ေမှာက်ကာလတွင် တပ်မေတာ်သည် ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရး ထမ်းေဆာင်ေနသည်ကို ေတွရသည်။ ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး ှင့် ငိမ်းချမ်းေရးသည် တိုင်းြပည်ှင့် ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးအတွက် အေရးကီးဆုံးကများြဖစ်၍

ယင်းတာဝန်များကို

တပ်မေတာ်သည်

မိမိမိဖများ တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး

လုပင ် န်းေဆာင်ရက်မများှ  င့် အပူချ ိန်

ကိယ ု စ ် ားလှယ် ဦးေဇာ်မင်းေအာင်င ှ ့်

လာပါက

လက်ရှိ

တိင ု း် ကိရယ ိ ာများြဖင့် စစ်ေဆးိင ု ရ ် န်

ိင ု ေ ် ရး ကိတင်သတင်းေပးပို ကရန်၊

ေဆာင်ရက်သွားမည့် အေြခအေနများ

မိနယ်အတွင်း ေရာဂါြဖစ်ပွားလာပါ

ကို ေဆွးေွးကသည်။

က ကိတင်ြပင်ဆင်ထားမ အေြခအေန

အဆိုပါ ေဆွးေွးပွဲသို အမှတ်(၁)

များ၊ ကာကွယ်ေရးှင့်ပတ်သက်၍

တိုင်းေဒသကီး လတ်ေတာ်ကိုယ်စား

တိုင်းေဒသကီး Coronavirus

လတ်ေတာ်

Disease

အစည်းအေဝးအပီးတွင် ေရာဂါြဖစ်ပွား

2019

ကူးစက်ြပန် ပွားမအား

ကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်င ို ေ ် ရး ေဆာင်ရက်

(COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊

ရန်

ကုသေရး မိနယ်အဆင့် လုပ်ငန်း

လျာထားသည့်ေနရာများအား

တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက လှညလ ့် ည်ကည့ ် 

ေကာ်မတီဥက မိနယ်အုပ်ချပ်ေရး

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေကျာ်သူရ(ေကာ့မှး)

မှး ဦးထက်ဝင်းှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချ ိန်းေဈးကွက် (၂၆-၃-၂၀၂၀)

ဦးတည်ချက် (၄) ရပ် ချမှတ်ထားသည်။ တာဝန်များ၊ အမျ ိးသားိုင်ငံေရးတာဝန်များ၊ ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းများ

လှယ် ေဒသာေအး၊ အမှတ် (၂)

ကျန်းမာေရးဌာနများ၏

သံသယရှပ ိ ါက ကျန်းမာေရးဌာနတွင်

တပ်မေတာ်၏ အစ်အလာေကာင်းများကို ဆက်လက်ထန ိ ်းသိမ်းေရးဟူသည့်

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင် ့ ေကျးလက်

ukrP Ü t D rnf tzGifhaps; tydwaf ps; (usyf) (usyf) 11,000 10,000 FMI 3,500 3,450 MTSH

&S,f,m apmifa& 2,385 16,098

&S,f,mwefzdk; (usyf) 23,850,000 55,891,100

MCB FPB TMH

8,200 21,500 2,750

8,200 21,000 2,700

0 137 2,460

0 2,878,500 6,656,300

&efukefpawmhtdwfcsdef;rS &,lonf/

ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရက်င ို လ ် မ ိ မ ့် ည်ဟု ယုံ ကည်ပါသည်။ တပ်မေတာ်င ှ ့် ြပည်သသ ူ ည် တစ်သားတည်းြဖစ်၍ တပ်မေတာ်သည် တိင ု ်းြပည်င ှ ့် ြပည်သူ လူထုအကျ ိးကို အစ်ေရှးကာ ေဆာင်က်းေပးိုင်လိမ့်မည်ဟုလည်း

ေရေဈး၊ စက်သုံးဆီေဈးှင့် ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်  း

ယုံကည်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ ၂၀၂၀ ြပည် ့ စ ှ ် မတ်လ ၂၇ ရက်ေနတွင် တပ်မေတာ်သည် (၇၅) ှစေ ် ြမာက် စိနရ ် တုတင ို ခ ် ဲ့ ပီြဖစ်သည်။ တပ်မေတာ်၏ ထွန်းေြပာင်ေသာ သမိင ု ်းေကာင်းှင့် ြမင်မ ့ ားေသာဂုဏြ် ဒပ်တသ ုိ ည် ိင ု င ် ေ ံ တာ်င ှ ့် ြပည်သက ူ ို အစ်ဦးထိပ်ပန်ဆင် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေနသည်ြဖစ်၍ ထူးြခားသည့် စိန်ရတုတပ်မေတာ်ေန တွင် တပ်မေတာ်ကို ဂုဏ်ြပလိုက်ပါသည်။

ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၆ ရန်ကုန်(ေရေဈး) ၁၁၆၇၀၀၀

မေလး(ေရေဈး) ၁၁၆၇၀၀၀

စက်သုံးဆီေဈးန်း

ရန်ကုန်

မေလး

(က) ဒီဇယ်

တစ်လီတာ

၅၀၀/၅၅၀

ကျပ်

၅၄၀/၅၆၀ ကျပ်

( ခ ) ေအာက်တိန်း ၉၅

တစ်လီတာ

၅၂၀/၅၈၀

ကျပ်

၆၁၅/၆၄၀ ကျပ်

( ဂ ) ေအာက်တိန်း ၉၂

တစ်လီတာ

၃၈၀/၄၅၀

ကျပ်

၄၅၀/၄၉၀ ကျပ်

(ဃ) အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ်

တစ်လီတာ

၅၁၀/၅၆၅

ကျပ်

၅၅၅/၅၇၅ ကျပ်

ရန်ကုန် လက်ကားေဈး ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၄၄၀/၄၅၀ ကျပ်၊ အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၄၅၀/၄၆၀ ကျပ်၊

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်  း (က) အေမရိကန်

တစ်ေဒလာ

=

၁၃၉၇.၀

( ခ ) ဥေရာပ

တစ်ယူို

=

၁၅၂၈.၇

( ဂ ) တုတ်

တစ်ယွမ်

=

၁၉၇.၀၄

(ဃ) ထိုင်း

တစ်ဘတ်

=

၄၂.၇၀၂

( င ) မေလးရှား

တစ်ရင်းဂစ်

=

၃၂၂.၈၆

( စ ) အိိယ

တစ်ူပီး

=

၁၈.၅၃၄

(ဆ) ဂျပန်

တစ်ရာယန်း

=

၁၂၆၉.၅

( ဇ ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ်

=

၁၁၃.၇၆

( ဈ ) ဩစေတးလျ

တစ်ေဒလာ

=

၈၃၂.၅၀

(ည) စင်ကာပူ

တစ်ေဒလာ

=

၉၇၁.၄၀

ေအာက်တိန်း ၉၂ တစ်လီတာ ၃၁၀/၃၂၀ ကျပ် (ြမန်မာိုင်ငံစက်သုံးဆီအသင်း) ေခတ စာတည်းမှးချပ် - ဦးစိုးစိုးိုင်

သတင်းေထာက်မှး

- ဦးြမင့်စိုး

စာတည်းမှး

- ဦးဝင်းိုင်

ဘာသာြပန်စာတည်းများ

- ဦးေဇာ်ဝင်း၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

စာတည်းများ

- ဦးစန်းေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ် (၀၀၆၄၀)၊

ေကးမုံသတင်းစာတိုက်က ထုတ်ေဝသည်။

၁၉၅၇ ဧပီ ၁၆ တွင် စတင်တည်ေထာင်သည်။

ဦးသန်းတင်ေအာင်၊ ေဒခင်မိုမိုေအာင်၊ ေဒခင်မျ ိးိုင်၊ ေဒခင်စုစုလင်၊

ေဒေနဇာဇာထွန်း၊ ဦးသက်ေထွး၊ ဦးကိုမင်း၊ ေဒစန်းယ်ဥ themirror.npt@gmail.com

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(် ၀၀၇၇၁)ြဖင့်

www.facebook.com/themirrordaily

ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ရယူသည်။

အငယ်တန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊

အကီးတန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးဟိနး် ထက်လင်း၊ ဦးိင ု လ ် င်းကည်၊

ေဒခင်ခင်သက်၊ ေဒယုဝါဝါ၊ ေဒသီသမ ီ င်း

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ဦးေအးမင်းသူ၊ ေဒမာမာစိုး ဓာတ်ပုံသတင်းေထာက်

- ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁ ရန်ကုန်ုံးခွဲ

- အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗလလမ်းေထာင့၊် ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ

- ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမ/ံ ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန် ချ ိေရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁


မတ်

၂၇၊ ၂၀၂၀

ြပည်သူသာလင် အဓိက F ေရှဖုံးမှ

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်မ အေြခအေနကို

ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းတိက ု ြပန်လည်ရင ှ း် လင်းေဆွးေွးကသည်။

ဓာတ်အားေပးေရးစက်ုံတွင် Combined Cycle Gas Turbine အသစ်

တိုးတက်မ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးရန်ပုံေငွ (EDCF) ထံမှ အေမရိကန်ေဒလာ

ဂျပန်ယန်း ၇ ဒသမ ၃၃၉ ဘီလယ ီ ြံ ဖင့် သီလဝါစက်မဇု  နအ ် နီး အေကာင်အထည်

၏ တပ်ဆင်အင်အားတိုးြခင်း၊ အဆင့ြ် မငတ ့် င်ြခင်းလုပင ် န်းများ အေကာင်အထည်

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ဦးသန် စင်ေမာင်င ှ ့် စီမက ံ န ိ ်း၊ ဘာေရးှင့်

ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးခင်ေမာင်ဝင်းှင့် စီမက ံ န ိ ်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်  ကီးဌာန

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးခင်ေမာင်ဝင်းက ေချးေငွ ေဖာ်ေဆာင်ရက်မည့် လပ်စစ်ဓာတ်အားတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေရး စီမံကိန်း

တည်ေဆာက်ေရးအချ ိန်ဇယားအရ အ ကံေပးအဖွဲ ေရးချယ်ြခင်းအတွက် ေြခာက်လ သတ်မှတ်ထားပါေကာင်း၊ Bidding Documents များြပင်ဆင်ြခင်း၊ တင်ဒါ

ေခယူြခင်း၊ စာချပ် ချပ်ဆိုြခင်းတိုကို ၁၂ လ သတ်မှတ်ထားပါေကာင်း၊ ဒီဇိုင်း

လည်း

ေစာင့်ကည့်ကပ်မတ်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ထိုေကာင့်

ရာမ

တည်ေဆာက်ြခင်းှင့် ဓာတ်အားပိလ ု တ်  မစနစ်  အတွင်းရှိ ပင်မဓာတ်အားခွ ဲ မ ုံ ျား ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန် ကမာ့ဘဏ်၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဖွံဖိးေရးအဖွဲ (IDA) ၏

(၁၈)ကိမေ ် ြမာက် ရန်ပေ ုံ ငွြဖည့တ ် င်းမ အစီအစ် (IDA – 18) ေအာက်မှ ေချးေငွ အေမရိကန်ေဒလာ သန်း ၃၅၀ ရယူိုင်ေရးကိစကိ  ု ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်သမတထံမှ ေပးပိုထားေသာ ပိုေဆာင်ေရးှင့်

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအတွက် ကိုရီးယားသမတိုင်ငံ စီးပွားေရးဖွံဖိး

၁၂၅ သန်းေချးေငွရယူင ို ေ ် ရးကိစှ  င့် စပ်လျ်း၍ ပိေ ု ဆာင်ေရးှင့် ဆက်သယ ွ ေ ် ရး

စက်မဝန်  ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းတိုက ြပန်လည်ရှင်းလင်း ေဆွးေွးကသည်။

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ဦးသန် စင်ေမာင်က ရန်ကန ု ် - ြမစ်ကီးနားလမ်းပိင ု ်း

၏ အတည်ြပချက်ရယူေပးပါရန် တင်ြပအပ်ပါေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

အတွင်းမှ သွားလာေရးခက်ခဲကျပ်တည်းသည့် ဂျ ိးေထာင်-မဲဇာှင့် ေမာ်ဟန်-

စီမံကိန်းတည်ေဆာက်ြခင်းတိုအတွက် ၃၃ လ သတ်မှတ်ထားပါေကာင်း၊

ကိစှ  ငစ ့် ပ်လျ်း၍ လတ်ေတာ်၏ အဆုးံ အြဖတ်ရယူြခင်းကို စက်ခလုတအ ် သုးံ

စီးပွားေရး ဖွံဖိးတိုးတက်မပူ  းေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးရန်ပုံေငွမှ

ေကာင်း၊

တစ်မဲ၊ ကားေနမဲ ှစ်မဲြဖစ်ပီး ေထာက်ခံဆမဲများသြဖင့် လတ်ေတာ်က

ေဆွးေွးအတည်ြပြခင်း၊ ပစည်းများထုတ်လုပ်ြခင်း၊ သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်းှင့် Testing and Commissioning ကာလသည် ေြခာက်လအြဖစ် သတ်မတ ှ ထ ် ားပါ ေဖာ်ြပပါစီမံကိန်း

အချ ိန်ဇယားသည်

စီမံကိန်းကာလအတွင်း

မေမာ်မှန်းိုင်ေသာ ကိစရပ်များ၊ မလွန်ဆန်ိုင်ေသာ ကိစရပ်များအတွက်

ေမာ်မန ှ ်းတွကခ ် ျက်၍ ပိမ ု ေ ို တာင်းခံြခင်းသာြဖစ်ပီး အမှနတ ် ကယ်ေဆာင်ရက်မည့် စီမက ံ န ိ း် ကာလအား တိေ ု တာင်းေသာကာလတွင် ပီးစီးေအာင်ေဆာင်ရက်သာွ း မည် ြဖစ်ပါေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ ဒုတိယဝန်ကီး

ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းက

ေချးေငွရယူမည့်ကိစကိ  ု

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ် နာယကက ယင်းေချးေငွရယူင ို ေ ် ရး

ြပ၍ ဆြပသည့န ် ည်းလမ်းြဖင့် ေဆာင်ရက်ရာ ေထာက်ခမ ံ ဲ ၄၉၀ မဲ၊ ကန် ကက ွ မ ် ဲ အတည်ြပေကာင်း ေကညာသည်။ ဆက်လက်၍

လတ်ေတာ်ှစ်ရပ်သေဘာကွဲလွဲေသာ

ြမန်မာိုင်ငံ

ေဆးေကာင်စီ ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒကမ်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ဥပေဒကမ်း ပူးေပါင်းေကာ်မတီအတွငး် ေရးမှး ေဒါက်တာြမတ်eာဏစိးု က တစ်ပဒ ုိ ခ ် ျင်းစီ အလိုက် အဆိုြပတင်ြပ၍ ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်နာယကက လတ်ေတာ်၏

ကာဒူ လမ်းပိင ု ်းှစခ ် က ု ို အဆင့ြ် မငြ့် ပြပင်ေရးအတွက် ကိရ ု ီးယားသမတိင ု င ် ၏ ံ အေမရိကန်

ေဒလာ ၁၂၅ သန်း ေချးယူခင ွ ရ ့် ရှေ ိ ရးှငပ ့် တ်သက်၍ ယခုစမ ီ က ံ န ိ း် သည် မဟာ ဗျဟာေြမာက် စီမက ံ န ိ း် ြဖစ်ပီး ဘာေရးစိစစ်မှ  င့် စီးပွားေရးစိစစ်မများအရ 

အားလုံးေကာင်းမွန်ပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့် မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ စစ်ကိုင်း တိင ု း် ေဒသကီးှင့် ကချင်ြပည်နယ်၏ လူမစီ  းပွားဘဝများ ဖွံ ဖိးတိးု တက်မကိ  ု

အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည့် ရထားလမ်း၏ အခက်ခဲဆုံး အစိတ်အပိုင်းများကို ြပြပင်တည်ေဆာက်ေရးအတွက် သက်သာေသာေချးေငွ EDCF မှ အေမရိကန်

ေဒလာ ၁၂၅ သန်း ေချးယူခင ွ ြ့် ပေရးအတွက် ေထာက်ခေ ံ ပးကေစလိပ ု ါေကာင်း

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်က အတည်ြပပီးပါက ေချးေငွစာချပ်အား ၂၀၂၀

အဆုံးအြဖတ် ရယူအတည်ြပသည်။

ေရးေအဂျင်စီ (JICA) ှင့် ည ိ င်  း၍ လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းှငအ ့် ညီ ေဆာင်ရက်သွား

စပ်လျ်း၍ ြပည်သူ လတ်ေတာ်င ှ ့် အမျ ိးသားလတ်ေတာ်တက ို အတည်ြပခဲသ ့ ည့်

ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်က အတည်ြပပီးပါက ေချးေငွစာချပ် ချပ်ဆ ို င ို ေ ် ရး

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ် နာယက က ယင်းေချးေငွရယူင ို ေ ် ရး

လတ်ေတာ်ှစ်ရပ်သေဘာကွဲလွဲသည့် အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲများကို ြပည်ေထာင်စု

အစည်းများှင့်ညိင်  း၍ လုပ်ငန်းစ်များအတိုင်း ေဆာလျင်စွာ ဆက်လက်

ြပည့ ် စ ှ ် မတ်လမကုနမ ် ခ ီ ျပ်ဆ ုိ င ုိ ရ ် န် အြပည်ြပည်ဆင ုိ ရ ် ာပူးေပါင်းေဆာင်ရက် မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ကိစှ  ငစ ့် ပ်လျ်း၍ လတ်ေတာ်၏ အဆုးံ အြဖတ်ရယူြခင်းကို စက်ခလုတအ ် သုးံ ြပ၍ ဆြပသည့န ် ည်းလမ်းြဖင့် ေဆာင်ရက်ရာ ေထာက်ခမ ံ ဲ ၅၁၁ မဲ၊ ကန် ကက ွ မ ် ဲ သုံးမဲ၊ ကားေနမဲ တစ်မဲြဖစ်ပီး ေထာက်ခံဆမဲများသြဖင့် လတ်ေတာ်က သေဘာတူအတည်ြပေကာင်း ေကညာသည်။

ဆက်လက်၍ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတထံမှ သေဘာထားမှတခ ် ျက်ြဖင့် ြပန်လည်

ေပးပိုထားေသာ ြမန်မာိုင်ငံ

ဘူမိသိပံေကာင်စီဥပေဒကမ်းှင့်စပ်လျ်း၍

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်နာယကက ယင်းဥပေဒကမ်းှင့်

အပိဒ ု ၊် အပိဒ ု ခ ် မ ဲွ ျားကို လတ်ေတာ်စ ှ ရ ် ပ် အတည်ြပချက်အတိင ု း် လည်းေကာင်း၊ လတ်ေတာ်၏ အတည်ြပချက်များအတိုင်းလည်းေကာင်း ြပန်လည်ြပင်ဆင်၍

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့်အညီ ဆက်လက်

ယင်းေနာက်

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်နာယကက

ြမန်မာိုင်ငံဘူမိ

သိပေ ံ ကာင်စဥ ီ ပေဒကမ်းှငစ ့် ပ်လျ်းသည့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ၏ သေဘာထား မှတ်ချက်များကို

လတ်ေတာ်က ဆုံးြဖတ်ထားသည့်အတိုင်း

ြပင်ဆင်ပီး

ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်ဆင ုိ ရ ် ာ နည်းဥပေဒ ၁၀၉ ှငအ ့် ညီ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ ထံသို ြပန်လည်ေပးပိုသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာသည်။

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်သမတထံမှ ေပးပိုထားေသာ လပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင်

ဝန်ကီးဌာနအတွက် ကမာ့ဘဏ်၏ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဖွံဖိးေရးအဖွဲ (IDA) ထံမှ အေမရိကန်ေဒလာ သန်း ၃၅၀ ေချးေငွရယူိုင်ေရးကိစှ  င့်စပ်လျ်း၍

လပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးခင်ေမာင်ဝင်းှင့် စီမံကိန်း၊

ဘာေရးှင့် စက်မဝန်  ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းတိုက ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဆွးေွးကသည်။

အတွက် ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကိုရီးယား EDCF အဖွဲ

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်နာယကက ယင်းေချးေငွရယူ

ကန် ကွက်မဲ မရှိ၊ ကားေနမဲ တစ်မဲြဖစ်ပီး ေထာက်ခံဆမဲများသည့်အတွက်

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်သမတထံမှ ေပးပိုထားေသာ ပိုေဆာင်ေရးှင့်

ေဆာင်ရက်ေရး ေအဂျင်စီ (JICA) ထံမှ ဂျပန်ယန်း ၄၀ ဒသမ ၆၀၄ ဘီလီယံ

ဝန်ကီးဌာန ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းတိက ု ြပန်လည်ရင ှ ်းလင်း ေဆွးေွး

ေမးြမန်း၍ လတ်ေတာ်၏အဆုံးအြဖတ် ရယူအတည်ြပသည်။

ေချးေငွရယူမည့်ကိစကို

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအတွက် ဂျပန်ိုင်ငံ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်း

ကိုယ်စားလှယ်များက ေဆွးေွးကပီး ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ် နာယကက

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ဥပေဒကမ်းပူးေပါင်းေကာ်မတီတို၏ သေဘာထား

ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းက

ိင ု ေ ် ရးကိစှ  ငစ ့် ပ်လျ်း၍ လတ်ေတာ်၏ အဆုးံ အြဖတ်ရယူြခင်းကို စက်ခလုတ်

ေချးေငွရယူင ုိ ေ ် ရးကိစှ  င့် စပ်လျ်း၍ ပိေ ု ဆာင်ေရးှင့် ဆက်သယ ွ ေ ် ရးဝန်ကီး

ဥပေဒကမ်းပူးေပါင်းေကာ်မတီ

ေဒါက်တာြမတ်eာဏစိုးက တစ်ပဒ ို ခ ် ျင်းစီအလိက ု ် အဆိြု ပတင်ြပ၍ လတ်ေတာ်

ဒုတိယဝန်ကီး

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာသည်။

အတွင်းေရးမှး

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

အသုံးြပ၍ ဆြပသည့်နည်းလမ်းြဖင့် ေဆာင်ရက်ရာ ေထာက်ခံမဲ ၄၄၄ မဲ၊ လတ်ေတာ်က သေဘာတူအတည်ြပေကာင်း ေကညာသည်။ ဆက်လက်၍

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်နာယကက

ိုင်ငံေတာ်

ဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ဦးသန် စင်ေမာင်င ှ ့် စီမက ံ န ိ း် ၊ ဘာေရးှင့် စက်မ

သမတဦးဝင်းြမင့်ှင့်ဇနီး ဦးေဆာင်သည့် ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား

ကသည်။

အရ အိိယသမတိုင်ငံသို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၆ ရက် မှ ၂၉ ရက်

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ဦးသန် စင်ေမာင်က ပိေ ု ဆာင်ေရးှင့် ဆက်သယ ွ ေ ် ရး

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ြမန်မာ့မီးရထား ရန်ကန ု ် - မေလးလမ်း အဆင့ြ် မငတ ့် င်ေရး စီမက ံ န ိ ်း အပိင ု ်း(၁) ရန်ကန ု -် ေတာင်ငလ ူ မ်းပိင ု ်း၏ အဆင့(် ၁) အပိင ု ်း(၃) ေချးေငွ ဂျပန် ယန်း ၄၀ ဒသမ ၆၀၄ ဘီလယ ီ ံ ရယူင ုိ ေ ် ရးှငပ ့် တ်သက်၍ ရန်ကန ု -်

မေလးအဆင့ြ် မငတ ့် င်ေရးစီမက ံ န ိ ်းသည် မဟာဗျဟာေြမာက်ြဖစ်ပီး မပီးမချင်း ပီးစီးေကာင်းမွန်ေအာင် လုပ်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ အဆင့်(၁) အပိုင်း(၁) တွင်

အိယ ိ သမတိုင်ငံ သမတ ရှရရ ီ မ်နက်သက ် ဗ ုိ င့ဒ ်  ် င ှ ့် ဇနီးတို၏ ဖိတ် ကားချက် အထိ သွားေရာက်ခသ ဲ့ ည့် ချစ်ကည်ေရးခရီးစ်င ှ စ ့် ပ်လျ်းပီး ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ

မှ ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်နာယကထံသို ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတုံး၏ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် မတ် ၂၅ ရက်စွဲပါ စာအမှတ် ၃ (၁၁)/ ၁/ သမတုံးြဖင့် ေပးပိုလာပါေကာင်း၊ အထက်ပါိုင်ငံေတာ်သမတ၏ ြပည်ပခရီးစ်ကို ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်က မှတ်တမ်းတင်ေကာင်း ေကညာသည်။

ထိေ ု နာက် ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ် နာယက က ြပည်ေထာင်စအ ု စိုးရအဖွဲ

ဂျပန်ယန်း ၂၀ ဘီလယ ီ ံ ရယူခပ ့ဲ ါေကာင်း၊ အဆင့် (၁) အပိင ု း် (၂)တွင် ဂျပန်ယန်း

ုံးဝန်ကီးဌာနက

အတွင်းတွင် လုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်ြဖင့် ေဆာင်ရက်သည့်အတွက် ထပ်မံ

များ ေကာင်စေ ီ ရးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်းဆိင ု ရ ် ာ နည်းဥပေဒတိ ု င ှ ့် စပ်လျ်း၍

၂၅ ဘီလီယံရယူခဲ့ပီး ၂၄ ဘီလီယံ မသုံးရေသးပါေကာင်း၊ သိုေသာ် ယခုှစ်

ေတာင်းခံရြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့် ယင်းေချးေငွကို အေလးအနက် စ်းစားေထာက်ခံ ခွင့်ြပေပးကေစလိုပါေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းက ေချးေငွရယူရန်ကစ ိ ကိ  ု ြပည်ေထာင်စု

ေပးပိုထားသည့် အခွန်အယူခံခုံအဖွဲနည်းဥပေဒများှင့်

ြပည်ေထာင်စတ ု ရားလတ်ေတာ်ချပ်က ေပးပိထ ု ားသည့် တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

ြပည်သူ လတ်ေတာ်င ှ အ ့် မျ ိးသားလတ်ေတာ်တက ို သေဘာတူထားသည့် ြပင်ဆင် ချက်များကို ြပည်သူ လတ်ေတာ်မှ ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်သို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်

မတ်လ ၂၅ ရက်တင ွ ် ေပးပိခ ု ပ ဲ့ ါေကာင်း၊ အဆိပ ု ါ နည်းဥပေဒ ြပင်ဆင်ချက်များကို

ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးခင်ေမာင်ဝင်းက ကမာ့ဘဏ်ေချးေငွြဖင့် ဓာတ်အားခွ ဲ ံု

လတ်ေတာ်က အတည်ြပပီးသည့်အခါ ေချးေငွစာချပ် ချပ်ဆိုိုင်ေရးအတွက်

သက်ဆင ို ရ ် ာြပည်ေထာင်စအ ု ဆင့် အဖွဲအစည်းများသို ေပးပိသ ု ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း

၅၀ အမ်ဗေ ွီ အမှ ၂၅၀ အမ်ဗေ ွီ အသို လည်းေကာင်း၊ သေြပဝခွ ဲ တ ုံ င ွ ် ၁၂၀ အမ်ဗေ ွီ အ

ေဆာင်ရက်ေရးေအဂျင်စီ (JICA) ှင့် ညိင်း၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ

အတည်ြပသည်ဟု မှတ်ယူ၍ မှတ်တမ်းတင်ေကာင်း ေကညာသည်။

များတွင် အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်းအတွက် စစ်ေတာင်းခွဲုံ၌ လက်ရှိတွင်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လမကုန်မီချပ်ဆိုိုင်ရန် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်း

မှ ၂၆၀ အမ်ဗွီေအသိုလည်းေကာင်း၊ မင်းလှခွဲုံတွင် ၁၀၀ အမ်ဗွီေအမှ ၂၀၀

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

လည်းေကာင်း၊ ေရဘိခ ု  ွဲ တ ုံ င ွ ် ၁၀၀ အမ်ဗေ ွီ အမှ ၂၅၀ အမ်ဗေ ွီ အသိလ ု ည်းေကာင်း၊

ကိစှ  ငစ ့် ပ်လျ်း၍ လတ်ေတာ်၏ အဆုံးအြဖတ်ရယူြခင်းကို စက်ခလုတအ ် သုံးြပ

၆၀ အမ်ဗွီေအမှ ၂၆၀ အမ်ဗွီေအသိုလည်းေကာင်း တိုးြမင့်သွားမည်ြဖစ်ပါ

မရှ၊ိ ကားေနမဲမရှြိ ဖစ်ပါေကာင်း၊ ေထာက်ခဆ ံ မဲများသည့အ ် တွက် လတ်ေတာ်

အမ်ဗေ ီွ အသိလ ု ည်းေကာင်း၊ သာစည်ခ ဲွ တ ံု င ွ ် ၃၀ အမ်ဗေ ီွ အမှ ၂၃၀ အမ်ဗေ ီွ အသို နဘားခွ ဲ တ ုံ င ွ ် ၁၀၀ အမ်ဗေ ွီ အမှ ၂၀၀ အမ်ဗေ ွီ အသိလ ု ည်းေကာင်း၊ ဘိင ု ်းဒါးခွ ဲ တ ုံ င ွ ် ေကာင်း၊ ယင်းသိုထရန်စေဖာ်မာများ တိုးြမင့်တပ်ဆင်ြခင်းေကာင့် ခွဲုံများမှ

လပ်စစ်ဓာတ်အား အသုံးြပေနသည့် ြပည်သူများ လပ်စစ်မီးပိုမိုအသုံးြပလာ

ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ် အစည်းအေဝးကို ၂၉ ရက် ကျင်းပြပလုပခ ် ပ ဲ့ ါေကာင်း၊

က အတည်ြပေကာင်း ေကညာသည်။

ဆက်လက်၍ လတ်ေတာ်စ ှ ရ ် ပ်သေဘာကွလ ဲ ေ ွဲ သာ စက်မဇု  နဥ ် ပေဒကမ်း

မဲဆနယ်အမှတ် (၁၀)မှ

ဂျပန် ယန်း ၄၀ ဒသမ ၆၀၄ ဘီလီယံ ရယူိုင်ေရး လတ်ေတာ်က အတည်ြပ ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းက ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ြပည်ေထာင်စု

ြမတ်eာဏစိုးက တစ်ပဒ ို ခ ် ျင်းစီအလိက ု ် အဆိတ ု င်သင ွ ်း၍ တနသာရီတင ို ်းေဒသကီး ဦးစိုးသိန်း (ေခ ) ဦးေမာင်စိုးက

ေဆွးေွးပီး

ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ် နာယက က စီမက ံ န ိ ်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်  ကီးဌာန

ှင့် ဥပေဒကမ်းပူးေပါင်းေကာ်မတီတ၏ ုိ သေဘာထားေမးြမန်း၍ လတ်ေတာ်၏ အဆုံးအြဖတ်ရယူအတည်ြပသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်နာယကက ယင်းဥပေဒကမ်းှင့်

စပ်လျ်း၍ ြပည်သူ လတ်ေတာ်င ှ ့် အမျ ိးသားလတ်ေတာ်တုိ အတည်ြပခဲသ ့ ည့် အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲများကို

လတ်ေတာ်ှစ်ရပ်

အတည်ြပချက်အတိုင်းလည်း

လတ်ေတာ်၏ အတည်ြပချက်ရရှိသည့်အခါတွင် ေချးေငွစာချပ်ညိင်းြခင်း၊

ေကာင်း၊

ရန် ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ေချးေငွထတ ု ယ ် သ ူ းံု စွမ ဲ ၊ ေချးေငွအရင်း၊ အတိးု ြပန်လည်

ြပင်ဆင်၍ ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့်အညီ

ေချးေငွစာချပ် ချပ်ဆ ို င ို ရ ် န် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့် စာချပ်အသက်ဝင် ေပးဆပ်မများစသည့  လ ် ပ ု င ် န်းစ်များကို လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းှငအ ့် ညီ ဆက်လက်

ဒုတိယအကိမ်

၍ ဆြပသည့န ် ည်းလမ်းြဖင့် ေဆာင်ရက်ရာ ေထာက်ခံမဲ ၄၃၉ မဲ၊ ကန် ကွက်မဲ

ြဖစ်ပါေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ရန်ကုန်-ေတာင်ငူလမ်းပိုင်း၏ အဆင့်(၁) အပိုင်း(၃) ေချးေငွ

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်နာယကက

ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ် (၁၅)ကိမေ ် ြမာက် ပုမ ံ န ှ အ ် စည်းအေဝးကာလ နိဂုံးချပ်

ှင့်စပ်လျ်း၍ ဥပေဒကမ်းပူးေပါင်းေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး ေဒါက်တာ

ြမန်မာ့မီးရထား ရန်ကုန်-မေလးလမ်း အဆင့်ြမင့်တင်ေရး စီမံကိန်း အပိုင်း(၁)

ယင်းေနာက်

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ် နာယက က ယင်းေချးေငွရယူင ို ေ ် ရး

ိုင်မည်ြဖစ်ပီး ဓာတ်အားစနစ်ပိုမိုတည်ငိမ်စိတ်ချရြခင်း၊ ဗိုအားြပည့်ဝြခင်းှင့်

ယုံကည်စိတ်ချစွာ အသုံးြပိုင်ြခင်းစသည့် အကျ ိးေကျးဇူးများရရှိခံစားရမည်

ှင့် ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၈၄ - က အရ လတ်ေတာ်က

လတ်ေတာ်ှစ်ရပ်သေဘာကွဲလွဲသည့်

အပိုဒ်၊

အပိုဒ်ခွဲများကို

ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်၏ အတည်ြပချက်များအတိင ု ်းလည်းေကာင်း ြပန်လည် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာသည်။

အမှာစကားေြပာကားရာတွင်

အစည်းအေဝးကာလ

အစည်းအေဝးကာလတစ်ေလာက်

ှစ်လခန် အတွင်း

မိမိတိုှင့်သက်ဆိုင်သည့်

လတ်ေတာ်

ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များအတွက် ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ကသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း၊ ထိုြပင်

(၁၅)ကိမ်ေြမာက်ပုံမှန်အစည်းအေဝး ေအာင်ြမင်ပီးစီးသည်အထိ ပူးေပါင်း ကူညီေဆာင်ရက်ေပးကသည့် သက်ဆိုင်ရာြပည်ေထာင်စုအဆင့်ဌာန၊ အဖွဲ

အစည်းအသီးသီးမှ တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျား၊ လတ်ေတာ်းံု အသီးသီးမှ ဝန်ထမ်းများှင့် သတင်းမီဒီယာအဖွဲများအပါအဝင် အားလုံးကိုလည်း ေကျးဇူးတင်ရှိသည်ကို

ထပ်ေလာင်းေြပာကားလိုပါေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်ှင့် ိုင်ငံသားြပည်သူများ၏ လူမစီ  းပွားဘ၀ ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ေနကသည့် လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးချင်းအေနြဖင့် ယခုကဲ့သို ကာလတွင် ကျန်းမာေရးအသိ

သတိရစ ှိ ွာြဖင့် အထူးဂုြပေနထိင ု ် သွားလာကေစလိပ ု ါေကာင်း ေြပာကားသည်။ ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ် နာယက က ဒုတိယအကိမ်

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ် (၁၅)ကိမ်ေြမာက် ပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၉) ရက်

ေြမာက်ေန ကျင်းပပီးစီးပီြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဒုတိယအကိမ် ြပည်ေထာင်စု

လတ်ေတာ် (၁၅)ကိမ်ေြမာက် ပုံမှန်အစည်းအေဝး ေအာင်ြမင်စွာ ပီးေြမာက်

ေကာင်း ေကညာသည်။

ေအာင်ရဲသွင်၊ ေအးေအးသန် (သတင်းစ်)


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

၂၀၂၀ ြပည်့ စှ ၊် မတ်လ ၂၇ ရက်ေနတွင် ကျေရာက်ေသာ (၇၅)ှစေ် ြမာက် စိနရ် တုတပ်မေတာ်ေနအထိမ်းအမှတ် တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လင်၏ သဝဏ်လာ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၊ ိင ု င ် သ ံ ၊ူ ိင ု င ် သ ံ ား ြပည်ေထာင်စဖ ု ာွ း

ရရှိပီးေသာ

လွတ်လပ်ေရးှင့် အချပ်အြခာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မဲရန်

တိုင်းရင်းသား မိဘြပည်သူညီအစ်ကိုေမာင်ှမများခင်ဗျား-

ရင်ကိုေြမကတုတ်လုပ်ကာ

မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်

ေဆာင်ရက်

ခဲ့သည်။

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ရက်သည် (၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတု တပ်မေတာ်ေန ြဖစ်ေပသည်။ ၂၀၂၀ ြပည် ့ စ ှ ၊် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်တင ွ ် က်ပ ု တ ် ို

ပစပန်ကာလတွငလ ် ည်း ြပည်သတ ူ ၏ ုိ ဆြဖစ်ေသာ ပါတီစဒ ုံ မ ီ က ို ေရစီ

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ လွတ်လပ်ေရးှင့် အချပ်အြခာ

လမ်းေကာင်း

အာဏာပိုင်ဆိုင်မ (၇၂)ှစ် ြပည့်ေြမာက်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ တပ်မေတာ်သမိုင်း

ြဖစ်ေသာ ိုင်ငံေရးအရ တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ လုံ ခံေရးအရ တည်ငိမ်

ေကာင်းသည် လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမှင့်အတူ ယှ်တွဲလျက်ရှိပီး ြမန်မာ

ေအးချမ်းေရး၊ ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးတိအ ု တွက် မည်သေ ို သာအခက်အခဲများှင့်

ြပည်သအ ူ ေပါင်းတိအ ု တွက် လွတလ ် ပ်ေရးှင့် အချပ်အြခာအာဏာပိင ု ဆ ် င ို ခ ် င ွ ့်

ရင်ဆိုင်ရသည်ြဖစ်ေစ တိုင်းြပည်၏မျက်ှာ၊ ိုင်ငံသားတို၏ အကျ ိးစီးပွား

ဆိုသည်မှာ အဖိုးမြဖတ်ိုင်ေသာပိုင်ဆိုင်မပင်  ြဖစ်ေပသည်။

အတွက်ကိုသာေရှး၍ ကာကွယ်ေရးတာဝန်၊

ြမန်မာတိ၏ ု သမိင ု ်းေကာင်းမှာ ရှညလ ် ျားလှသည်။ ထိရ ု ည ှ လ ် ျားလှေသာ

ခိုင်ခိုင်မဲမဲမယိုင်လဲေစရန်ှင့်

ိုင်ငံ၏အဓိကလိုအပ်ချက်

သမိုင်းေပးတာဝန်များကို

ဦးလည်မသုန်ေကျပွန်ေအာင် ထမ်းရက်လျက်ရှိသည်။

ြမန်မာ့သမိုင်းေကာင်းတွင် အုပ်ဆိုး၊ အကျည်းတန်ဆုံးေသာ အေမှာင်

အနာဂတ်တွင်လည်း

ေဒသတွင်း၊

ကမာ့ိုင်ငံတပ်မေတာ်များှင့်

ကာလမှာ တိင ု း် တစ်ပါးသားတိက ု ကျးေကျာ်နယ်ချဲအုပခ ် ျပ်ခေ ဲ့ သာ ကိလ ု န ို ီ

ရင်ေပါင်တန်းိုင်သည့် အင်အားေတာင့်တင်းပီး စွမ်းရည်ထက်ြမက်ေသာ

ကာလ တစ်နည်းအားြဖင့် တစ်ပါးကန်ဘဝေရာက်ခေ ဲ့ သာ ကာလများြဖစ်သည်။

ေခတ်မီမျ ိးချစ်တပ်မေတာ်ြဖစ်ေစရန် အရှိန်အဟုန်ြဖင့် တည်ေဆာက်လျက်

လွတ်လပ်ေရးဆုံးံးခဲ့ရြခင်း၏ အဓိကအေကာင်းတရားမှာ စည်းလုံး

ရှိသည်။ ိုင်ငံေတာ်အတွက် တပ်မေတာ်ပိကွဲ၍မရပါ။ ိုင်ငံေတာ်ကို ဖိခွဲ

ညီွတ်မပိကွဲြခင်းှင့် အင်အားေတာင့်တင်းေသာ တစ်ရပ်

ေခတ်မီတပ်မေတာ်

ချင်သူများက အတိတ်၊ ပစပန်ကာလတိုတွင်

တပ်မေတာ်ပိကွဲေစရန်

ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိခဲ့ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း သမိုင်းကေပးေသာ

ကိးစားခဲ၊့ ကိးစားေနကဆဲ၊ အနာဂတ်တင ွ လ ် ည်း ကိးစားေနကမည်ြဖစ်၍

သင်ခန်းစာေကာင့် လွတလ ် ပ်ေရးကိးပမ်းမကာလတွင် ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်း

သတိတမံ၊ eာဏ်ေြမကတုတြ် ဖင့် အမဲတမ်းေလ့ကျင်၊့ အမဲတမ်းစစ်ေရးသတိရ၊ှိ

ေခါင်းေဆာင်ေသာ မျ ိးချစ်လူငယ်ရဲေဘာ်သုံးကျ ိပ်တိုက ေခတ်မီစစ်အတတ်

အမဲတမ်းတိုက်ပွဲဝင်အသင့်ရှိေနရမည်ြဖစ်သည်။

ပညာများကို စွန် လတ်စန ွ ် စား အပင်ပန်းအဆင်းရဲခသ ံ င်ယက ူ ာ ြပည်သမ ူ ျား

တပ်မေတာ်သည် ြပည်ေထာင်စတ ု င ို ်းရင်းသားြပည်သမ ူ ျားမှ ေမွးဖွားလာ

ှငအ ့် တူလက်တ၍ ွဲ ၁၉၄၅ ခုစ ှ ၊် မတ်လ ၂၇ ရက်တင ွ ် ဖက်ဆစ်ေတာ်လန ှ ေ ် ရးကီး

ကေသာ ြပည်သူများ၏ သားသမီးများှင့် ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ထားသည့်

စတင်ဆင်ဲိုင်ခဲ့ပီး လွတ်လပ်ေရးရရှိသည်အထိ ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့သည်။

တစ်ခတ ု ည်းေသာ ြပည်ေထာင်စတ ု ပ်မေတာ်စစ်စစ်ြဖစ်၏။ တပ်မေတာ်သည်

ထိုေနကို "ေတာ်လှန်ေရးေန" အြဖစ် ဦးစွာသတ်မှတ်ခဲ့ပီး ၁၉၅၅ ခုှစ်မှစ၍

ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အစိတအ ် ပိင ု ်း၊ တပ်မေတာ်သားများသည် ြပည်သမ ူ ျား၏ အစိတ်

"တပ်မေတာ်ေန" အြဖစ် အဓိပာယ်ေလးနက်စွာ ေြပာင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ကာ

(၂) ငါတိုသည်၊

ခဲရ ့ ြခင်းမဟုတဘ ် ဲ ခေယာင်းလမ်းခရီးကမ်းကီးကို အသက်၊ ခာ၊ ေသွး၊ ေခး

(၃) ငါ့အား၊ အထက်မှေပးအပ်ေသာ အမိန် ှင့်တာဝန်ကို ေကျပွန်စွာ

ေပးဆပ်သမ ူ ျားအားလုးံ ၏ တစ်ခတ ု ည်းေသာရည်မန ှ း် ချက်မာှ ိင ု င ် ေ ံ တာ်င ှ ့်

ထမ်းေဆာင်ပါမည်။

ိင ု င ် သ ံ ားအားလုးံ အတွက် လွတလ ် ပ်ေရးှင့် အချပ်အြခာအာဏာ တည်တံ့

(၄) ငါ့ိုင်ငံေတာ်၊ ငါ့ိုင်ငံသား၊ ငါ့တပ်မေတာ်အတွက် ငါ၏အသက်ကို

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်မ

စွန် လတ်ရန် အဓိာန်ြပပါ၏။

မပိကွဲေရးတိုသာ ြဖစ်ေပသည်။ ထိုသို ေပးဆပ်ရဲကေသာ တပ်မေတာ်သား

များက အသက်ှင့်ထပ်တူ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သွားမည်၊ ိုင်ငံေတာ်၏ ေြမြပင်၊ ေရြပင်၊ ေဝဟင်နယ်နိမိတ်များကို တစ်လက်မမအထိမခံ၊ ိုင်ငံသူ၊ ိင ု င ် သ ံ ား မိဘြပည်သမ ူ ျား အားလုံးေရှမှ အဓိာန်ြပလျက် မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ကာ ကမာတည်သေရ ြမန်မာတည်ေစရမည်ြဖစ်ေကာင်း (၇၅) ှစ်ေြမာက်

စိန်ရတုတပ်မေတာ်ေနအထိမ်းအမှတ်

(၁) ငါတိသ ု ည်၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်င ှ ့် ိင ု င ် သ ံ ားတိ၏ ု သစာကို ေစာင်သ ့  ိ ေ ုိ သ

ကာလအပိုင်းအြခားများကို အတိတ်၊ ပစပန်၊ အနာဂတ်ဟူ၍ ပိုင်းြခား

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လင်  တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

လုံး ိုင်ငံှင့်ြပည်သူအေပ သစာေစာင့်သိိုေသလျက် လွတ်လပ်ေရးရရှိရန်၊

ေပးမည် ြဖစ်သည်။

သဝဏ်လာပါးအပ်

ပါသည်။

ရာတွင် တပ်မေတာ်သည် အတိတက ် ာလြဖစ်ေသာ ၇၅ ှစတ ် ာကာလတစ်ေလာက်

တပ်မေတာ်သားတို၏ သစာဓိာန်ေလးချက်

2 ပိုကုန်သွင်းကုန်မှ

ကျဆုံးေလပီးေသာ တပ်မေတာ်သားတို၏သစာကို

ေစာင့်သိိုေသပါမည်။

များစွာြဖင့်ေပးဆပ်၍ ေကျာ်ြဖတ်ခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်။ ေပးဆပ်မအားလုံး၊

တို၏ခံယူချက်မှာ သစာဓိာန်ေလးချက်ပင် ြဖစ်သည်။

အလာေကာင်းများကို က်ပ ု တ ်  ို င ှ က ့် ်ပ ု တ ် ၏ ို သားစ်ေြမးြမစ် မျ ိးဆက်သစ်

ပါမည်။

တပ်မေတာ်သည် စိနရ ် တုကာလသက်တမ်းအား လွယလ ် ယ ွ ေ ် ကျာ်ြဖတ်

ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲေရး၊

တပ်မေတာ်၏သမိုင်းေကာင်းတစ်ေလာက် ေကာင်းြမတ်ေသာ အစ်

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လင် 

တိုင်ေအာင် ေရာက်ရှိခဲ့ပီြဖစ်သည်။

ခိုင်မဲေရး၊

အပိုင်းပင် ြဖစ်ေပသည်။

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ယခု ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ရက်ေနတွင် (၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတု

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ရက်

P ေကျာဖုံးမှ

ချ ိတ်ဆက်ေပးပိုသွားမည်ြဖစ်သည်။

ပိုကုန်သွင်းကုန် ေလာက်ထားမ

ထိက ု သ ဲ့ ေ ို ဆာင်ရက်င ို ေ ် ရးအတွက် ကုနသ ် ည်

၂၀၁၉ ခုှစ် တစ်ှစ်လုံးတွင် ြမန်မာိုင်ငံ၌ ကားအစီးေရ ၁၃၃၀၀ ကို

ိုင်မည်ြဖစ်ပီး ယခင်ထုတ်ေပး ေဆာင်ရက်လျက်

အတွက် www.myanmartradenet.com. mm ကို

လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် Myanmar Tradenet

ထုတ်လုပ်ခဲ့ရာ ယခင်ှစ်ထက် ၁၂၅ ရာခိုင်န်း တိုးတက်ထုတ်လုပ်ခဲ့ြခင်း

ရှိသည့် CMP(အထည်ချပ်) သွင်းကုန်လိုင်စင်များ

အသုံးြပရမည်ြဖစ်ပီး ပင်လယ်ေရေကာင်းလိင ု စ ် င်

Member ဝင်ေရာက်ထားြခင်း မရှေ ိ သးပါက Member

ြဖစ်သည်။ ကားသစ်ေရာင်းချမတွင် ေစျးကွက်ရှယ်ယာ ၆၀ ဒသမ ၃ ရာခိုင်န်း

အြပင် ေလာက်ထားမအေရအတွက် အများဆုံး

ှင့် ုံးချပ်တွင်ထုတ်ေပးေနသည့် နယ်စပ်လိုင်စင်

ဝင်ြခင်း၊ Security အတွက် Google Authenticator

ရရှခ ိ ဲ့ ပီး အစီးေရ ၁၃၂၀၆ စီးကို ေရာင်းချိင ု ခ ် ရ ဲ့ ာ ယခင်စ ှ ထ ် က် ၁၂၈ ရာခိင ု  ် န်  း

ြဖစ်ပီး ြပည်သလ ူ ထ ူ အ ု တွက် လိအ ု ပ်မည်ပ ့ စည်းများ၊

များ ေလာက်ထားိင ု မ ် ည်ြဖစ်သည်။ ေလာက်ထား

အား အသုံးြပမည့် လက်ကိုင်ဖုန်းတွင်

သွင်းကုနပ ် စည်းများြဖစ်သည့် ေဆးှငေ ့် ဆးပစည်း

မည့် ပိုကုန်သွင်းကုန်မှတ်ပုံတင်ပီး ကုမဏီများ

ြပလုပ်ြခင်းှင့် ၎င်း Google Authenticator ှင့်

တိုးတက်ေရာင်းချိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

များ၊ ေဆးုသ ံ ုံးစက်ပစည်းများ၊ စားေသာက်ကန ု ်

အေနြဖင့်

Myanmar

ပစည်းများ၊ ဓာတ်ေြမသဇာ၊ စားအုန်းဆီင ှ ့် ဆီထက ွ ်

(Member Registration) ြပလုပရ ် မည်ြဖစ်သည်။

ထားြခင်း၊ MCB Bank တွင် Account ဖွင့်လှစ်

ကုနပ ် စည်းများ၊ ိ ု င ှ ့် ိထ ု က ွ ပ ် စည်းများ၊ အီလက်

ေငွေကးေပးသွင်းမအတွက်

ထားြခင်းမရှိေသးပါက Account

ထရန်နစ်ပစည်းများ၊

လိုင်စင်ြပန်လည်ထုတ်ယူြခင်းများကို ေဆာင်ရက်

အဆိုပါ

စနစ်အတွင်း ဝင်ေရာက်အသုံးြပရန် လတ်တေလာတွင်

Install

Tradenet Account ချ ိတ်ဆက်

စွမ်းအင်သုံးပစည်းများ၊

ြမန်မာိုင်ငံသားများဘဏ် (MCB eCommerce

စသည့် လုပ်ငန်းများ

ေချာဆီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးများှင့် ပိုကုန်အတွက်

Pay) ြဖင့် ေပးသွင်းိုင်မည်ြဖစ်ပီး မကာမီ MPU

လိုအပ်မည်ြဖစ်သည်။

စိက ု ပ ် ျ ိးေရးထွကက ် န ု ပ ် စည်းများ၊ ခဲသတ၊ သကား၊

eCommerce pay ြဖင်ပ ့ ါ ေပးသွင်းိင ု ရ ် န် ေဆာင်ရက်

သဘာဝဓာတ်ေငွများအပါအဝင် အြခားကုနပ ် စည်း

လျက်ရှိသည်။

ဖွင့်လှစ်ြခင်း

ကိတင်ြပင်ဆင်ထားရန်

လိုင်စင်ေလာက်ထားမှင့်

ပတ်သက်၍

ေမးြမန်းလိုပါက ေနြပည်ေတာ် ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-

များအား ထုတေ ် ပးေဆာင်ရက်သာွ းမည်ြဖစ်သည်။

အဆိုပါလိုင်စင်များအတွက် အေကာက်ခွန်

၄၀၈၂၂၁ ှင့် ရန်ကုန် ဖုန်းနံပါတ် ၀၁ - ၃၇၁၂၁၉

ထုတ်ေပးမည့် HS Code Line အေသးစိတ်အား

ရှင်းလင်းေရးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်

သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ေကာင်း

ဝန်ကီးဌာန၏

www.

ိုင်ရန်အတွက် အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန (MACCS)

သိရသည်။

ဆက်လက်တင်ြပ

စနစ်သို အီလက်ထရန်နစ်ေဒတာြဖင့် ဆက်လက်

website

commerce.gov.mm တွင်

ြဖစ်ေသာ

သတင်းစ်

Y ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရမှ

စနစ်တကျစာရင်းေကာက်ခ၍ ံ ြပည်နယ်အစိးု ရထံသေ ုိ ပးပို ပီး ြပည်နယ်အစိးု ရမှ

သတင်းပိုရမည့်ေနရာဌာန၊ မိသားစုများှင့်အတူေရာေှာေနထိုင်ြခင်းမြပဘဲ

ဆက်လက်၍ ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရများသို စနစ်တကျြပန်လည်

၁၄ ရက်ခန် သီးြခားေနထိုင်ရန်၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ထုတ်ြပန်ေကညာ

လဲေြပာင်းေပးြခင်းများကို စီစ်ေဆာင်ရက်ထားေကာင်း၊ မတ် ၂၅ ရက်တွင်

ချက်ကို တိကျစွာလိက ု န ် ာေဆာင်ရက်ရန်စသည့် အသိပညာေပးေဟာေြပာမကို

၅၀၀ ခန် ှင့် ၂၆ ရက်တွင် ၂၀၀ ေကျာ် ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာခဲ့ေကာင်း

ြပလုပ်ခဲ့သည်။

ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးြမင့်ိုင်ထံမှ သိရသည်။

ေနရပ်ြပန်များ ခရီးသွားလာမအဆင်ေြပေချာေမွေစရန်အတွက် ခရီးသည်

COIVD-19 ေကာင့်

တာချ ီလိတ်မိသို

လာေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်

ပိေ ု ဆာင်ေရးေမာ်ေတာ်ယာ်လင ို ်းေပါင်းစုဖ ံ င ွ လ ့် စ ှ ေ ် ပးထားပီး ခရီးသည်များအား

ေနေသာ ထိုင်းိုင်ငံသားများလည်း မိမိေနရပ်သို ြပန်လည်ထွက်ခွာလျက်ရှိရာ

ကျသင့ေ ် သာေဈးန်းထက် ေငွေကးပိမ ု ေ ို ကာက်ခြံ ခင်းမြပကရန် န်ကား

မတ် ၂၅ ရက်က ၄၂၇ ဦး ြပန်လည်ထွက်ခွာပီး မတ် ၂၆ ရက်တွင်လည်း

ထားေကာင်း၊ COVID-19 ကျန်းမာေရးကိတင်ကာကွယ်မကိ  ု စနစ်တကျ

ဆက်လက်ထွက်ခွာလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

စစ်ေဆးလျက်ရေ ှိ ကာင်း၊ ေနရပ်ြပန်များကို ြပည်နယ်င ှ ့် တိင ု ်းေဒသကီးအလိက ု ်

ယာေဆး(ြပန်/ဆက်)

ေမာ်မှန်းထား Suzuki သည် ယခုစက်ုံသစ်ကို တည်ေဆာက်ြခင်းြဖင့် ဆက်လက် ကီးထွားလာရန် ေမာ်မှန်းထားေသာ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေမာ်ေတာ်ကားေဈးကွက် လိုအပ်ချက်ကို ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ရန် ကိးပမ်းသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ သည်။ Suzuki Thilawa Motor Co., Ltd. ၏ လုပင ် န်းတည်ေနရာသည် သီလဝါ အထူးစီးပွားေရးဇုနတ ် င ွ ် ေြမအကျယ်အဝန်း စတုရန်းမီတာ ၂၀၀၀၀၀ ရှေ ိ ကာင်း၊ အေဆာက်အဦ ဧရိယာမှာ လက်ရစ ှိ က်ုံ စတုရန်းမီတာ ၄၀၀၀ ပီး စက်သ ုံ စ် စတုရန်းမီတာ ၄၂၀၀၀ ရှိေကာင်း၊ စက်ုံသစ်အတွက် ရင်းှီးြမပ်ှံေငွပမာဏ ဂျပန်ယန်း ၁၂ ဘီလီယံရှိေကာင်း သိရသည်။ ြမင့်ေမာင်


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး အမျိးသားအဆင့်ဗဟိုေကာ်မတီသို အများြပည်သူများမှ အလှေငွများ ထည့်ဝင်လှဒါန်းိုင်ေရးအတွက် အသိေပးေမတာရပ်ခံြခင်း ၁။

တစ်ကမာလုးံ ဆိင ု ရ ် ာကပ်ေရာဂါ (Pandemic) အြဖစ် ထုတြ် ပန်ထားေသာ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ိုင်ငံြခားေငွစာရင်းအမှတ်

-

EDN 600010

ိုင်ငံြခားေငွစာရင်းအမှတ်

-

034 109 034 0232 8301

ိုင်ငံြခားေငွစာရင်းအမှတ်

-

A/C 000 110 503 000 0425

ှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း ဝင်ေရာက်ကူးစက်ြပန် ပွားမမရှိေစေရးအတွက် ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး

(ခ)

ကေမာဇဘဏ်

-

ြမန်မာကျပ်ေငွစာရင်းအမှတ်

ရှိပါသည်။

(ဂ)

ဧရာဝတီဘဏ်

-

ြမန်မာကျပ်ေငွစာရင်းအမှတ်

မိန် ခွန်းတွင် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ ရန်ပုံေငွတစ်ရပ်

(ဃ)

CB ဘဏ်

-

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား ိင ု င ် ေ ံ တာ်က အမျ ိးသားအဆင်အ ့ ေနြဖင့် သတ်မတ ှ ၍ ် အရှန ိ အ ် ဟုနြ် မင့် ေဆာင်ရက်လျက် ၂။

၎င်းအြပင် (၁၆-၃-၂၀၂၀)ရက်ေနတွင် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ်က ြပည်သလ ူ ထ ူ သ ု ို အစီရင်ခတ ံ င်ြပသည့်

ထူေထာင်ရာတွင် ြပည်သူလူထုအေနြဖင့် တတ်ိုင်သမ ပူးေပါင်းပါဝင်ထည့်ဝင်လှဒါန်းသွားရန် တိုက်တွန်းးေဆာ်

ြမန်မာကျပ်ေငွစာရင်းအမှတ် ိုင်ငံြခားေငွစာရင်းအမှတ်

-

-

-

034 103 034 0232 8301 A/C 000 110 501 002 5635

0093 1005 0000 1333

0093 1012 0000 2957

ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

၄။

စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေရးအတွက် ကုမဏီများ၊ အသင်းအဖွဲများှင့် ြပည်သူလူထုတစ်ဦးချင်းအေနြဖင့်

ဦးစီးဌာနမှးုံးများ၊ နီးစပ်ရာြပည်သူ ေဆးုံကီးများ၊ ေဆးုံများသို တိုက်ိုက်ဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင်ကပါသည်။

၃။

သိြု ဖစ်ပါ၍ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ၊် ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပင ် န်းများ ပိမ ု ေ ို အာင်ြမင်

တတ်အားသေရ အလှေငွများ ပါဝင်လှဒါန်းလိပ ု ါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါဘဏ်များတွင် ဆက်သယ ွ လ ် ှဒါန်းိင ု ပ ် ါေကာင်း အသိေပးေမတာရပ်ခံအပ်ပါသည်(က)

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်

-

ြမန်မာကျပ်ေငွစာရင်းအမှတ်

-

ေဆးဝါးများ၊ ေဆးုသ ံ ုံးပစည်းများ/ စက်ကရ ိ ယ ိ ာများအား လှဒါန်းလိပ ု ါက ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီး

ဌာန၊ ဝန်ကီးုံးှင့် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ၊ီ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ ြပည်သူ ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရး

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး

CF 004880

အမျ ိးသားအဆင့်ဗဟိုေကာ်မတီ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး အမျိးသားအဆင့်ဗဟိုေကာ်မတီသို အများြပည်သူများမှ အလှေငွများ ထည့်ဝင်လှဒါန်းမစာရင်း ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၆ ကမာလုံးဆိုင်ရာကပ်ေရာဂါ (Pandemic)အြဖစ် ထုတ်ြပန်ထားေသာ Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ှင့်ပတ်သက်၍ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား ိုင်ငံေတာ်မှ အမျ ိးသားအဆင့်အေနြဖင့် သတ်မတ ှ ၍ ် အရှန ိ အ ် ဟုနြ် မငေ ့် ဆာင်ရက်လျက်ရရ ှိ ာ လုပင ် န်းများ ပိမ ု ေ ို အာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်င ို ေ ် ရးအတွက်

COVID -19 ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများအတွက် ြပည်သူများအား အသိပညာေပးြခင်းလုပ်ငန်းများတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန် ညိင်းေဆွးေွး ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၆

COVID -19 ေရာဂါ ကာကွယ၊် ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပင ် န်း များအတွက် ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာနတိ ု င ှ အ ့် တူ လူမဝန်  ထမ်း၊

ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းများက

ြပည်သူများှင့်ပူးေပါင်းပီး

ရပ်ကွက်၊

ေကျးရာများအေရာက် ပညာေပးြခင်းလုပ်ငန်းများတွင် ထိေရာက်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးရန် လူမဝန်ထမ်း၊

ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန ရှိ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီအပါအဝင် ြပည်နယ်ှင့် တိုင်း ေဒသကီး ၁၅ ခုရိှ ဦးစီးမှးများအား အင်တာနက်ကန ွ ရ ် က်

Video Conferencing ြဖင့် ယေန နံနက်ပိုင်းက ညိင်း ေဆွးေွးသည်။

အစည်းအေဝးတွင် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးေဒါက်တာ

ဝင်းြမတ်ေအးက ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် COVID -19 ေရာဂါ

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအတွက် အေရးအကီးဆုံး

ြဖစ်သည့် ြပည်သမ ူ ျားအား ထိေရာက်စွာ အသိပညာေပးြခင်း

လုပ်ငန်းကို မူလတာဝန်များှင့် ပူးတွဲေဆာင်ရက်ကရန် ြဖစ်ေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက န်ကားထား

ေသာ COVID -19 ေရာဂါဆိုင်ရာ လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန်

များကို ြပည်သမ ူ ျား ပိမ ု သ ို ရ ိ ှိ သေဘာေပါက်နားလည်ကရန် ေဆာင်ရက်ေပးရန်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဤေရာဂါသည် ကမာ့င ို င ် ံ အများအြပားတွင်

ြဖစ်ပွားပျံှံေနပီြဖစ်ေသာေကာင့်

ေရာဂါပိုးကူးစက်ြပန် ပွားမများေသာိင ု င ် မ ံ ျားမှ ြပန်လာက

သူများကို ေရာဂါပိးု ကူးစက်ခရ ံ ိင ု သ ် ည်ဟု ယူဆသတ်မတ ှ ် ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုသူများကိုလည်း နားလည်ေအာင် မိမတ ိ က ို ရှင်းြပေပးိင ု ရ ် မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိက ု သ ဲ့ ယ ို ဆ ူ ပီး

ေဆာင်ရက်ြခင်းသည် ၎င်းတိုကိုယ်တိုင်အတွက်သာမက

၎င်းတိ၏ ု မိခင်၊ ဖခင် မိသားစုဝင် အဘိုး၊ အဘွားများအတွက် လည်းြဖစ်ေကာင်းကို သိရသ ှိ ေဘာေပါက်ေအာင် ရှင်းြပိင ု ် ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ိင ု င ် ြံ ခားမှ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာကသူ များသည် ၁၄ ရက်ကာ သီးြခားခွဲ၍ေနထိုင်ကရန် အေရး

ကီးပီး ယခုလေ ို ဆာင်ရက်ေစြခင်းသည် ခွြဲ ခားဆက်ဆြံ ခင်း

လုးံ ဝမဟုတဘ ် းူ ဆိသ ု ည်ကုိ သိရေ ှိ အာင်ရင ှ ်းြပိင ု ရ ် မည်ြဖစ် ေကာင်း၊ ထိုသူများအတွက် ေနထိုင်စားေသာက်ေရး အစီ

အမံများ၊ ေနရပ်ြပန်လည်ေရာက်ရခ ှိ ျ ိန်တင ွ ် ြပည်သလ ူ ထ ူ ၏ ု ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်း ကူညီေစာင့်ေရှာက်ေပးမြဖင့် သတ်မှတ်

ေနရာ အေဆာက်အဦများတွင်ထားရှိပီး အသွားအလာ

ကန် သတ်ြခင်းအစီအစ် (Community Based Facility Quarantine) တစ်ခသ ု တ်မတ ှ ် ပီး စီစ်ေဆာင်ရက်င ို ပ ် ါက

အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေကာင်း၊ သိုမဟုတ် ၎င်းတိုေနအိမ်၌ ေနထိင ု လ ် ပ ို ါကလည်း မိသားစုဝင်များှင့် သီးြခားေနထိင ု ေ ် စ

လို ပီး ထိေတွဆက်ဆမ ံ များမြပလု  ပ် ကရန် အလွနအ ် ေရး ကီးေကာင်းကို ရှင်းလင်းြပကရန်ြဖစ်ေကာင်း။

အသိပညာေပးမများကို ရပ်ကက ွ ၊် ေကျးရာများတွင်

ပိုမိုထိေရာက်ေအာင်

အသံချဲစက်များြဖင့်လှည့်လည်၍

ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ိင ု င ် ြံ ခားမှ ြပန်လာကသူ များအေနြဖင့လ ် ည်း သက်ဆင ုိ ရ ် ာဌာနများသို သတင်းပို က

ရန် အေရးကီးပါေကာင်း၊ သတင်းပိမ ု သ ှ ာ မိမမ ိ ှာ ေရာဂါပိုး ကူးစက်ခံရပါက အချ ိန်မီထိန်းချပ်ကုသမခံယူိုင်ပီး မိမိ

မိသားစု၊ ရပ်ကက ွ ၊် ေကျးရာကို ကာကွယ ် င ုိ မ ် ည်ြဖစ်သည့်

အတွက် ိင ု င ် ြံ ခားမှြပန်လာကသူများ သတင်းပိ ု င ုိ ေ ် ရးကို လည်း ပါဝင်ကည ူ ီ ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိက ု သ ဲ့ န ို ည်းလမ်း

များကို ြပည်သတ ူ စ်ေယာက်ချင်းက ကိယ ု တ ့် ာဝန်ကယ ုိ ယ ် ူ ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုြဖစ်ပာွ းလျက်ရေ ိှ သာ ကူးစက်

ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍ သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာစီမံ ခန် ခွဲမဥပေဒှင့်

အကျံးဝင်ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း၊

သဘာဝေဘးအရာယ်ဆင ို ရ ် ာ စီမခ ံ န် ခမ ွဲ ဥပေဒ  အခန်း(၁) ပုဒ်မ(၂)(ခ)အရ သဘာဝေဘးအရာယ်ဟုဆိုရာတွင် လူ

(သိမ ု ဟုတ)် တိရစာန်များတွင် ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပာွ းြခင်း ပါဝင်ပါေကာင်း၊

ေဘးအရာယ်များှင့်ပတ်သက်၍

န်ကားချက်များကို ြပည်သူများ သိရှိလိုက်နာရန်လိုပါ

ေကာင်း၊ မလိက ု န ် ာပါက ဥပေဒအရ အေရးယူခရ ံ မည်ြဖစ် ေကာင်း၊ ြပည်သူများသည် ဥပေဒကိုသိရှိပီး လိုက်နာ

ေဆာင်ရက်ရန် ပညာေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်သူများ

ဥပေဒကိသ ု ရ ိ န် ဝန်ထမ်းများက ရှငး် လင်းေြပာကားရမည် ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိေ ု နာက် ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးစိုးေအာင်က ဝန်ထမ်းများ

ကုမဏီများ၊ အသင်းအဖွဲများှင့် ြပည်သူလူထုတစ်ဦးချင်းအေနြဖင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မတ်လ ၂၆ ရက်ေန ညေန ၃ နာရီခွဲအထိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အလှေငွများကို ေစတနာထက်သန်စွာြဖင့် လှဒါန်းမြပခဲ့ကပါသည်COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများအတွက် ဗဟိုေကာ်မတီသိုလှဒါန်းေသာ အလှရှင်များစာရင်း (၂၆.၃.၂၀၂၀)(၁၅:၃၀)နာရီ

စ်

အလှရှင်အမည်

၁။

အမျ ိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ် ကျန်းမာေရးကွန်ရက်

၅၀၀.၀၀

၂။

AA Medical

၁၀၀.၀၀

၃။

AMTT

၄။

DKSH Co., Ltd

၂၀၀.၀၀

၅။

FAME Pharmaceuticals Industry Co., Ltd

၂၀၀.၀၀

၆။

ြမန်မာိုင်ငံ ေဆးှင့်ေဆးပစည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

၁၀၀.၀၀

၇။

Zifam Pyrex Myanmar Co., Ltd, Pinnacle House Co., Ltd

၅၀.၀၀

၈။

KTZ Co., Ltd

၅၀.၀၀

၉။

Fair Deal Co., Ltd

၅၀.၀၀

၁၀။

United Pharma Co., Ltd

၅၀.၀၀

၁၁။

U Aye Myint (Roasis Co., Ltd)

၅၀.၀၀

၁၂။

Royal Ruby Co., Ltd

၃၀.၀၀

၁၃။

Lifeline Co., Ltd

၃၀.၀၀

၁၄။

TTO Pharm Co., Ltd

၃၀.၀၀

၁၅။

Zar & Zar Co., Ltd

၃၀.၀၀

၁၆။

ြမန်မာိုင်ငံမိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း

၁၀၀.၀၀

၁၇။

ဦးတင်ဦး+ ေဒါက်တာေထွးသာရီ (IEM Co.,Ltd)

၁၀၀.၀၀

၁၈။

ဦးဝင်းလွင် + ေဒြမတ်ြမတ်ေမာ် (ြမတ်မိဘ ကုမဏီ)

၅၀၀.၀၀

၁၉။

ြမန်မာိုင်ငံအမျ ိးသမီးေရးရာအဖွဲချပ်

၂၀၀.၀၀

၂၀။

ဦးေအာင်ရဲဝင်း+ ေဒှင်းေဝလွင် (Galaxy Software Co.,Ltd)

၁၀၀.၀၀

၂၁။

(၂၀-၃-၂၀၂၀)ရက်ေနမှ (၂၅-၃-၂၀၂၀)ရက်ေနအထိ

အေနြဖင့် န်ကားချက်များကို သိရလ ိှ က ုိ န ် ာပီး ကျန်းမာ

အများြပည်သူများ၏ လှဒါန်းေငွ

ဦးစီးဌာနတိုှင့်အတူ

စုစုေပါင်း

ေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး ချ ိတ်ဆက်ပူးေပါင်းပီး အစိုးရ၏

ထုတြ် ပန်ချက်များအတိင ု း် တိကျစွာ လိက ု န ် ာေဆာင်ရက်

ေပးကရန် တိက ု တ ် န ွ ်းလိေ ု ကာင်း ေြပာကားခဲ့ ပီး တာဝန်ရှိ သူများက ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့် လုပ်ငန်းများကို အြပန်အလှန်ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ကျပ် (သိန်းေပါင်း)

၂၀.၀၀

၄၆၃.၂၆၃

၂၉၅၃.၂၆၃

ကျန်ရှိေသာ လှဒါန်းေငွများှင့် ေဆးုံသုံးပစည်း/ စက်ကိရိယာများ ထည့်ဝင်လှဒါန်းမများကို ဆက်လက် အသိေပးထုတ်ြပန်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေဖာ်ြပအပ်ပါသည်Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် ဗဟိုေကာ်မတီ


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး ဗဟိုအဆင့် လုပ်ငန်းညိင်းအစည်းအေဝး (၄၁/၂၀၂၀) ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၆

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စု

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

ုံးအမှတ် (၄)

အကျကို ရ ယူ  ပီး အသွားအလာကန် သတ် ကာ ေနထို င ်

ေစမည့ ် ေနရာြပေြမပုံ (Quarantine Mapping) များ

ဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့ေ ် ထွးသည် ယေန နံနက် ၈ နာရီတင ွ ်

ေရးဆွဲ၍ အသွားအလာကန် သတ်ကာ ေနထိုင်ေစသည့် ထိုင်းိုင်ငံမှ ြပန်လည်ေရာက်လာသူများ၏ ကျန်းမာေရး

ေနြပည်ေတာ်၌ ကျင်းပေသာ COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်

အေြခအေနကို သက်ဆိုင်ရာမိနယ်ဆရာဝန်များသည်

ထိန်းချပ်ေရး ဗဟိုအဆင့် လုပ်ငန်းညိင်းအစည်းအေဝး

အေြခခံကျန်းမာေရးပညာရှင်ဝန်ထမ်းများ၊ အေထွေထွ

(၄၁/၂၀၂၀) သို တက်ေရာက်သည်။

အုပခ ် ျပ်ေရး၊ ရပ်ရာြပည်သလ ူ ထ ူ ၏ ု ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ

ေဆာင်ရက်သွားမည်

ရယူကာ ေနစ်ေစာင့်ကည့် သတင်းရယူပီး အဆင့်ဆင့် ဆက်သွယ်အေကာင်းကားရမည် ြဖစ်ပါေကာင်း။

အစည်းအေဝးတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက မိမိတို

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်

တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့်

ဓာတ်ခအ ွဲ တည်ြပလူနာများ ေတွရှပ ိ ါက အဆိပ ု ါလူနာ

COVID-19 ေရာဂါကာကွယ၊် ထိနး် ချပ်၊ ကုသေရးလုပင ် န်း

ေနရက်အလိုက် သွားေရာက်ခဲ့သည့် မိများ၊ ေနရာများ၊

အချ ိန်ှင့်တစ်ေြပးညီ တုံြပန်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ြဖည့်ဆည်း

ြပည်သသ ူ ရ ိ ေ ှိ အာင် သတင်းစာ၊ တီဗ၊ွီ ေရဒီယ၊ို အင်တာနက်

ေဆာင်ရက်မများကို ပိုမိုချ ိတ်ဆက်မ ေကာင်းမွန်စွာြဖင့် ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ စီမခ ံ န် ခွက ဲ ပ ွ က ် ြဲ ခင်းများ ေဆာင်ရက်

စီးနင်းခဲ့သည့်ယာ်များကို စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်ကာ အများ

ိုင်ေရးအတွက် ေပါင်းစပ်ညိင်  းေရးှင့် စီမံခန် ခွဲေရးဌာန

လိက ု န ် ာကျင့သ ် းံု ပါက ြပည်ပမှေရာဂါပိးု ကူးစက်ခရ ံ သူများ

ေနစ် အသိေပးသွားေတာ့မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ြမင့်ကာ ေဆာင်ရက်သွားေတာ့မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ထိန်းချပ်ိုင်မည်ဟု ယုံကည်ပါေကာင်း။

ေဆာင်ရက်ရာတွင် အသုံးြပရန်အတွက်

တွင် COVID-19 ေရာဂါ ေတွရှေ ိ နပီြဖစ်သြဖင့် မိမတ ိ သ ုိ ည်

မိနယ်ဆရာဝန်ှင့် အေြခခံကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းပညာ

လာသည့် အေြခအေနှငက ့် က ုိ ည ် စ ီ ာွ မွမး် မံြပင်ဆင်၍ ေရာဂါ

ဝန်ထမ်းများ၊ ရပ်ကက ွ လ ် ူ ကီးများက လက်ကင ို အ ် သံချဲစက်

ြပတ်သားစွာ ဆုံးြဖတ်ချက်ချ၍

ေမာ်ေတာ်ယာ်၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် အစရှိသည်တိုြဖင့်

(Central Command Centre) ကို ယေနမှ စတင်၍ အဆင့်

မိမိတိုြမန်မာိုင်ငံ၌ ြပည်ပမှ ေရာက်ရှိလာသူ သုံးဦး

မှတစ်ဆင့်

ေရာဂါဆက်လက်ြပန် ပွားမကို

ိုင်နင်းစွာ

ဤကိစကို ေအာင်ြမင်ရန် သက်ဆိုင်ရာမိနယ်များမှ

လက်ရေ ှိ ဆာင်ရက်ေနေသာ နည်းဗျဟာများကို ေြပာင်းလဲ

ရှင်များ၊ မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနများမှ

ကာကွယ် ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများအား

ငယ်များ၊ အသံချဲစက်များကိအ ု သုးံ ြပကာ သင့ေ ် လျာ်ေသာ

ြဖစ်ေကာင်း။

လျင်ြမန်

ေဆာင်ရက်သွားမည်

ထိုင်းိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနကသည့် ြမန်မာ

ိုင်ငံသားများ ေနစ်ေထာင်ချ ီ၍ အစုလိုက် ြမန်မာိုင်ငံ

အတွင်းသို ဝင်ေရာက်ေနမအေြခအေနသည် COVID-19

ေရာဂါကူးစက်ပျံှြံ ဖစ်ပွားရန်အတွက် အခွငအ ့် လမ်းအလွန်

လှည့်လည်၍ ြပည်သူများအား

ေကာင်း။

အသိေပးရမည်ြဖစ်ပါ

ထုတ်ြပန်ထားပီး

လက်ကင ို အ ် သံချဲစက်များ အသုံးြပ၍ ေြပာကားရမည့်

COVID-19 ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍ ေရာဂါလကဏာများ၊

ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများ ြပည်သူများမှ

လှဒါန်းေသာေငွေကး၊ ေဆးှငေ ့် ဆးပစည်းများစာရင်းကို လည်း ြပည်သူများ သိရှိိုင်ေစရန် မိမိတိုဝန်ကီးဌာန၏

အင်တာနက်စာမျက်ှာ၌ ေန စ်ထုတ်ြပန်ေကညာသွား

ေတာ့မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ြဖည့်ဆည်းေပးလျက်ရှိ

ဗဟိမ ု လ ှ ည်း ိင ု င ် ေ ံ တာ်ဘာေငွြဖင့် ဝယ်ယရ ူ ရှေ ိ သာ

ေဆးှင့်ေဆးပစည်းများကို လည်းေကာင်း၊ လှဒါန်းရရှိ

ေသာ ေဆးှငေ ့် ဆးပစည်းများကိလ ု ည်းေကာင်း တိင ု ်းေဒသ

ကီး/ ြပည်နယ်များ၊ ေဆးုံများမှ ေတာင်းခံချက်များအား အြမန်ဆုံး၊ ေကာင်း။

အတတ်ိုင်ဆုံး ြဖည့်ဆည်းေပးလျက်ရှိပါ

COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးှင့် တုံြပန်

များပီး အရာယ်လည်းကီးမားပါေကာင်း။

ကူးစက်ပုံနည်းလမ်း၊ ကာကွယ်ိုင်သည့်နည်းလမ်းများ၊

ြပည်သူများအား ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မေပးေနသည့်

လိက ု န ် ာရမည့အ ် ချက်များ၊ ြပည်သမ ူ ျား ဝိင ု ်းဝန်းကူညရ ီ မည့်

ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး နည်းဗျဟာများကို ချမှတ်

အဓိကလိအ ု ပ်သည့အ ် ချက်များကို ြပည်သမ ူ ျားနားလည်ရန်

အတွက် ဝန်ကီးဌာနမှ အဆင့်ြမင့်အရာရှိများြဖင့် ဖွဲစည်း

လမ်းန်ချက်များ လိုက်နာ

ဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက်စာမျက်ှာတွင် ရှင်းလင်းတိကျ

ြပည်နယ် အစိုးရအဖွဲဝန်ကီးချပ်များ၊ လူမေရးဝန်  ကီးများ

ေစာင့်ကည့်ြခင်းခံရသူများ

ေဆာင်ရက်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ေဆာင်ိုင်ရာတွင် သတင်း

ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် ဤအချက်ကိုေနာက်ခံထားကာ

အချက်များ စသည်ြဖင့် ြပည်သူများ သိရှိလိုက်နာရမည့်

ရန်ှင့် ပိုမိုထိေရာက်စွာ ချ ိတ်ဆက်ေဆာင်ရက်ိုင်ေစေရး

ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

လွယက ် ေ ူ သာ အသုးံ အန်းစာသားြဖင့် ြပစုထားရှိ ပီး မိမတ ိ ို

ထိုေကာင့် မိမိတို၏ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များ၌

ဤကဲသ ့ ို အစုလက ို အ ် ပံလိက ု ဝ ် င်ေရာက်မ အေြခအေန

သည် ကမာ၌ အလွနထ ် ူးြခားေသာ အေြခအေနတစ်ခြု ဖစ်ပီး

အသွားအလာကန် သတ်၍

စွာ ထုတ်ြပန်ထားပီး ြဖစ်ပါေကာင်း။

မိမိတိုဝန်ကီးဌာနမှ ဗဟိုအဆင့်၊ တိုင်းေဒသကီး/

အဆို ပ ါအေြခအေနကို ကမာ့ က ျန်း မာေရးအဖွဲ ၊ ေဒသ

ြပည်နယ်၊ မိနယ်င ှ ့် ရပ်ကက ွ ၊် ေကျးရာ စသည့အ ် ဆင့တ ် င ို ်း

အေထာက်အပံ့များ ပိုမိုရရှိရန် ေဆာင်ရက်ေနပါေကာင်း။

ြပည်သူလူထုအေြခြပ၊ ေဆးုံအေြခြပ ေရာဂါေစာင့်ကပ်

မိမိတွင် ေရာဂါပါလာပါက မိမိမှေန၍ မိမိ၏ မိသားစုများ၊

ဆိုင်ရာေလဆိပ်များှင့်

အလွယဆ ် ုံးေသာ နည်းလမ်းမှာ ၁၄ ရက်တာကာလ အသွား

သတ်မတ ှ ေ ် နရာ အေဆာက်အဦှင့် ေနအိမမ ် ျားတွင် ထားရှိ

ေဆာင်ရက်ပီး ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ

ြခင်း၊ COVID-19 ေရာဂါ သံသယလူနာှင့် ဓာတ်ခအ ွဲ တည်ြပ

အချက်အလက်များကို အချ ိန်င ှ တ ့် စ်ေြပးညီ အားလုးံ သိရ ိှ င ုိ ်

ထားေသာ COVID-19 email group တွင် တိင ု း် ေဒသကီး/

ကိုလည်း ထပ်မံထည့်သွင်း၍ အသိေပးေဆာင်ရက်သွား ေတာ့မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ ထိုင်းိုင်ငံတွင်

အလုပ်သွားေရာက်လုပ်ကိုင်သည့်

ဆိုင်ရာုံးသို ဆက်သွယ်အေကာင်းကားပီး လိုအပ်ေသာ

၌ COVID-19 ေရာဂါှင့်စပ်လျ်း၍ အသိပညာေပးြခင်း၊

ြမန်မာိုင်ငံသားများ

ဤသို ဝင်ေရာက်လာေသာ မိမတ ိ ုိ ိင ု င ် သ ံ ားများအေနြဖင့်

ကည့်ြခင်းလုပ်ငန်းများေဆာင်ရ က်ြခင်း၊ အြပည်ြပည်

မြဖင့် သတ်မှတ်ေနရာ အေဆာက်အဦများတွင် ထားရှိပီး

မိတေ ် ဆွများ၊ ရပ်ကက ွ တ ် င ွ ်းရှြိ ပည်သမ ူ ျားအား မကူးစက်ရန်

ဝင်ေရာက် လာသူများ၏ ကျနး် မာေရးအေြခအေနစစ်ေဆးြခင်း၊

အလာကန် သတ်ြခင်းကို အသိစတ ိ ဓ ် ာတ်ရစ ှိ ွာြဖင့် ပူးေပါင်း

ကာ အသွားအလာကန် သတ်ြခင်းြပ၍ ေစာင့် ကပ်ကည့ ် 

ထုတ်ြပန်ထားေသာ လမ်းန်ချက်များကို တိတိကျကျ

လူနာများ ေတွရှပ ိ ါက ထိေရာက်စွာ ကုသေပးိင ု ေ ် ရးအတွက်

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်

များ ြဖည့ဆ ် ည်းေပးြခင်း၊ လိအ ု ပ်မည့် ဓာတ်ခပ ွဲ စည်းကိရယ ိ ာ

ေနထိင ု ရ ် မည့သ ် မ ူ ျားအတွက် လမ်းန်ချက်များ၊ သတ်မတ ှ ်

န်များ ြပစုထုတ်ေဝြခင်းများကို ေဆာင်ရ က်လျက်ရှိ

တွင် COVID-19 ကူးစက်ြပန် ပွားမမှ ကာကွယရ ် န် လိက ု န ် ာ

ိင ု ရ ် န်အတွက် အဓိကကျသည့် လုပင ် န်းများ (Key action)

center များတွင် COVID-19 ကူးစက်ြပန် ပွားမမှ ကာကွယ်

ေဆးပစည်းကိရယ ိ ာများ၊ တစ်ကယ ုိ ေ ် ရသုးံ ေရာဂါကာကွယ်

နယ်စပ်ဝင်ထွက်ေပါက်များမှ

ေနစ်မြပတ် လိုက်နာြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ေဆးုမ ံ ျားတွင် လိအ ု ပ်သည့် ေဆးှငေ ့် ဆးပစည်းကိရယ ိ ာ

ထားေသာ အသွားအလာကန် သတ်ခရ ံ ပီး မိမအ ိ မ ိ တ ် င ွ သ ် ာ

များ မှာယူြဖည့်ဆည်းြခင်း၊ အမျ ိးမျ ိးေသာ လုပ်ငန်းလမ်း

ေနရာ အေဆာက်အဦ (facility quarantine center) များ

သည်ကို ြပည်သမ ူ ျားသိရရ ှိ န်င ှ ့် အ ကံေပးြခင်းများ ြပလုပ်

ေဆာင်ရက်ရမည့် အချက်များှင့် ဟိုတယ် quarantine

ှင့် ဗဟိမ ု ှ တိင ု ်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် အသီးသီးသို ေဆးှင့်

ရန် လိုက်နာေဆာင်ရက်ရမည့်အချက်များကို ေသချာစွာ

ေရးပစည်း (PPE) များ ေပးပိေ ု ထာက်ပမ ံ့  အေြခအေနများကို

ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများကို

ြပည်သူလူထု၏ ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းကူညီေစာင့်ေရှာက်ေပး အသွားအလာကန် သတ်ြခင်း အစီအစ် (Community based

facility quarantine) ြဖင့် ေရာဂါေစာင့် ကပ် ကည့ ် ြခင်  းှင့် ကာကွယ်ထိန်းချပ်ြခင်းလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက်ေတာ့ မည်ြဖစ်ေကာင်း။

ေဒသခံ အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲများှင့် ပူးေပါင်း

ထိုကဲ့သို ြပည်သူလူထုအေြခြပကာ သတ်မှတ်ေနရာ

အေဆာက်အဦများတွင် ထားရှိ ပီး အသွားအလာကန် သတ်

ြခင်း အစီအစ် (Community based facility quarantine) ကို စနစ်တကျေဆာင်ရက်သွားိင ု ရ ် န်အတွက် ကျန်းမာေရး ှငအ ့် ားကစားဝန်ကီးဌာနမှ တိကျေသာ လုပင ် န်းလမ်းန်

များ ချမှတ်ေပးကာ ြပည်သူလူထုှင့် ရပ်ကွက/် ေကျးရာ ေဒသခံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲများှင့် ပူးေပါင်းကာ စနစ်တကျ ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း။

ထိုင်းိုင်ငံမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများ၏ ြမန်မာ

ိုင်ငံအတွင်း ြပန်လည်ေနထိုင်မည့် ေနရပ်လိပ်စာ အတိ

စာမျက်ှာတွင် ေကညာြခင်းြဖင့် ထိသ ု  ူ င ှ ့် ထိေတွ၊ နီးစပ်ခဲ့ သူများကို အသိေပးေဖာ်ထုတ်ိုင်မည် ြဖစ်ပါေကာင်း။

ယခုအချ ိန်အခါတွင် မိနယ်ဆရာဝန်များ၏ အခန်း

ကသည် အလွန်အေရးကီးပီး ဝန်ကီးဌာန၏ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်း မိမိေဒသအေြခအေနှင့်

လမ်းန်ချက်များကို

ကိုက်ညီစွာြဖင့် ထိေရာက်စွာ

စီမံေဆာင်ရက်သွားရန် ြဖစ်ပါေကာင်း။

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် ြပည်သူ ကျန်းမာေရးှင့်

ကုသေရးဦးစီးဌာနမှးများအေနြဖင့လ ် ည်း ဝန်ထမ်းများကို

လိအ ု ပ်သလို သင့ေ ် လျာ်ေသာေနရာများတွင် ေခတေြပာင်းလဲ ထမ်းေဆာင်ေစပီး လုပ်ငန်းများကို

ေြပာကားသည်။

ကာကွယ်၊

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး

အားြဖည့်ေဆာင်ရက်ရန်ြဖစ်ေကာင်း ေဆွးေွး

၎င်းအစည်းအေဝးတွင်

ိုင်ငံတကာ၌

ေရာဂါ

ြဖစ်ပွားပျံှံမ၊ ေသဆုံးမအေြခအေနများ၊ တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်အလိက ု ေ ် ဆာင်ရက်ထားရှမ ိ များ၊  လုပင ် န်းလိအ ု ပ် ချက်များ၊ COVID-19 ေရာဂါလူနာ သုံးဦးအား ကုသေပးေန

မှင့် ၎င်းတိ၏ ု ကျန်းမာေရးအေြခအေန၊ ၎င်းတိ ု င ှ ထ ့် ေ ိ တွခဲ့ သူများအား ရှာေဖွေဖာ်ထတ ု က ် ာ အသွားအလာကန် သတ် ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့်မ  ေဆာင်ရက်ထားမ၊ သတ်မှတ် ေနရာအေဆာက်အဦများတွင်ထားရှိပီး အသွားအလာ

ကန် သတ်ြခင်း အစီအစ် (Community based facility quarantine) ြဖင့်

ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်  းှင့်

ကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်ြခင်းလုပင ် န်းများ ေဆာင်ရက်ရန် စီစ်

ေနမများ၊ ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတီမိရှိ နယ်စပ် ဝင်၊ ထွက် ေပါက်များတွင်

န်ကားေရးမှးချပ် (ြပည်ေထာင်စု

ဝန်ကီးုံး) ဦးေဆာင်သည့် အဖွဲက ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ခမ ဲ့  အေတွအ ကံများ၊ တိုင်းရင်းသားကျန်းမာေရးအဖွဲများ (EHO) ှင့် ပူးေပါင်းချ ိတ်ဆက်ေဆာင်ရက်မည့် အစီအစ် များ၊ ေဆးှငေ ့် ဆးပစည်းများ ချ ိတ်ဆက်ဝယ်ယမ ူ ၊ လှဒါန်း

လက်ခရ ံ ရှမ ိ ှ  င့် ြဖန် ေဝမ စသည့က ် စ ိ ရပ်  များ၊ ကမာ့င ို င ် မ ံ ျား မှ

တစ်ကိုယ်ေရသုံး

ေရာဂါကာကွယ်ေရးဝတ်စုံများ၊

အသက် ှစက်များအပါအဝင် ေဆးှင့် ေဆးပစည်းများအား မိမိတိုအေနြဖင့်လည်း

အြမန်ဆုံးဝယ်ယူရန်ကိစ၊

သင်တန်းပီးေြမာက်ခဲ့ပီး လုပ်ငန်းခွင် မဝင်ေရာက်ရေသး

ေသာ ကျန်းမာေရးမှးများ၊ ဘက်စုံသားဖွားဆရာမများ အနက်မှ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လသ ို ူ များကို ဖိတ်ေခရန် စီစ်ေဆာင်ရက်ေနမ စသည်တိုအား ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ထိေ ု နာက် အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်လာကသူများ

က အေထွေထွအ ကံြပေဆွးေွးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ ကသည်။

သတင်းစ်

COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်ေရးှင့် ကုသေရးအတွက် ေငွကျပ် သိန်းေပါင်း ၁၄ဝဝဝ ေကျာ်တန်ဖိုးရှိ

ေဆးုံှင့်လူသုံးပစည်းများ ကေမ ာဇဘဏ်လှဒါန်း

ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၆

ထိေ ု နာက် ကျပ်သန ိ ်း ၂၀၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရှိ ေဆးုသ ံ ုံး

ထိန်းချပ်ေရးလုပင ် န်းစ်များ ထိေရာက်စာွ ေဆာင်ရက်

တုတ ် င ို င ် မ ံ ှ ဝယ်ယခ ူ ရ ဲ့ ာ ေရလီမိသိေ ု ရာက်ရေ ှိ နပီး

ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ၊် ကုသ၊

ိုင်ရန်အတွက် ကျပ်သိန်း ၁၄၀၀၀ ေကျာ် တန်ဖိုးရှိ

ေဆးုံသုံးပစည်းများှင့် လူ အသုံးအေဆာင်ပစည်း

ှာေခါင်းစည်း ခုေရ ၄၀၀ဝဝဝ လှဒါန်းရန်အတွက်

မကာမီရက်ပင ို ်းအတွင်း လှဒါန်းသွားမည် ြဖစ်သည်။

အတွက် ကျပ်သိန်း ၁၄၀၀၀ ေကျာ် လှဒါန်းထားပီး

မျက်မန ှ ၊် ှာေခါင်းစည်း၊ လက်အတ ိ မ ် ျား အြပည်အ ့ စုပ ံ ါဝင် ေသာ CE Standard PPE ဝတ်စုံ ၂၁ဝဝဝ၊ ၅၀၀ မီလီ

ြပည် သူ ေဆးုံ အ သီး သီး ရှိ ကျန်း မာေရးဝန် ထ မ်း

ပါဝင်သည့် Hand Gel ဘူး ၁၀ဝဝဝ တိုကို ကေမာဇ

ကနဦးမတည်ေငွကျပ် သိန်း ၁၀၀၀ ကို ကျန်းမာေရး

အြမန်ဆုံးလှဒါန်းသွားမည်ြဖစ်သည်။

ှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနသို

လှဒါန်းခဲ့သည်။

မတ် ၂၆ ရက်အထိ

အေသွးမီ ေဆးုံသုံးပစည်းများြဖစ်သည့် ေခါင်းစွပ်၊

ကေမာဇဘဏ်သည် မတ် ၁၈ ရက်မှစတင်၍

များှင့် သံသယှင့် ကူးစက်ခရ ံ ေသာလူနာများအတွက်

ကေမာဇဘဏ်သည်

COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရး

ရှားပါးြပတ်လပ်မမရှ  ိေစရန်အတွက် ဥေရာပအရည်

လှဒါန်းမများြပလုပ်ခဲ့ရာ ထိုေနတွင် သက်ဆိုင်ရာ

ရိကာထုပ်ေပါင်း

၁၀၀ဝဝဝ ကိုကေမာ ဇဘဏ်က အသင်ြ့ ပင်ဆင်ထားသည်။

ထိုအြပင် ြပည်တွင်းေဈးကွက်တွင် ပစည်းများ

များကို ကေမာဇဘဏ်က လှဒါန်းလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ဆန် ှစြ် ပည်၊ ဆီတစ်ဘးူ ၊ ဆား၊ ကုလားပဲ တစ်ပဿ ိ ာှင့်

ေငွကျပ်တစ်ေသာင်းစီပါေသာ

ဘဏ်က တုတ်ိုင်ငံမှ တိုက်ိုက်ဝယ်ယူထားပီး ဆက်လက်၍ ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရှင့် ပူးေပါင်း၍

လု ပ ် င န်း စ် မ ျား ထိ ေရာက် စ ွာ ေဆာင် ရ က် ို င ် ရ န် ဆက်လက်၍လည်း

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစား

ဝန်ကီးဌာနှငအ ့် တူ တစ်င ို င ် လ ံ ုံးအတိင ု ်းအတာြဖင့်

လို အ ပ် သ ည့် အ ချ ိန် ၊ လို အ ပ် သ ည့် ေနရာများတွ င ် လိုအပ်သည်တိုကို ပူးေပါင်းပါဝင်လှဒါန်းသွားရန် စီစ်ေဆာင်ရက်ထားေကာင်း သိရသည်။

ကိုေဇာ်


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

ထိုင်းိုင်ငံမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာေသာ

သတင်းစာ ဆရာကီးဖိုးေသာကာ(ေခတ်+မိုး) စာနယ်ဇင်းေလာကကို အပီးတိုင် ေကျာခိုင်း

ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ေမတာရပ်ခံပန်ကားချက် ေနြပည်ေတာ်၊ (၂၀၂၀) ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ (၂၆) ရက်ေန

ေသာ ိုင်ငံသားများ၏ ေနရပ်လိပ်စာများကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/

ယေနအထိ ြမန်မာိုင်ငံတွင် COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ (၃)

ြပည်နယ်၊ မိနယ်၊ ေဒသအသီးသီးသို အေကာင်းကားထားပီးြဖစ်သည့်

ဦး ေတွရှိထားပါတယ်။

အတွက် ြပန်လည်ေရာက်ရလ ှိ ာသူများအေနြဖင့် ေဒသဆိင ု ရ ် ာ အုပခ ် ျပ်ေရးဌာန

မိမိတိုဝန်ကီးဌာနသည်

ထိုင်းိုင်ငံတွင်

အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနကပီး

ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာေသာ ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ကိဆိုပါေကာင်းှင့်

(သို မ ဟု တ ် ) အနီး ဆုံး ကျန်း မာေရးဌာနသို ချက် ခ ျင်း အေကာင်း ကား၍ သတ်မှတ်ေနရာ

အေဆာက်အဦများတွင် (၁၄)ရက်ကာ အသွားအလာ

လိအ ု ပ်ေသာ ကျန်းမာေရးေစာင်ေ ့ ရှာက်မများရရှ   ိ င ုိ ရ ် န် စီစ်ေဆာင်ရက်ထား

ကန် သတ်မကို လိုလားစွာ လက်ခံေဆာင်ရက်ေစလိုပါတယ်။ အသွားအလာ

ပါေကာင်း အသိေပးေြပာကားလိုပါတယ်။

ကန် သတ်ခံရသူများအေနြဖင့်

ထိင ု ်းိင ု င ် မ ံ ှ ြပန်လည်ေရာက်ရလ ှိ ာေသာ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ားများအေနြဖင့် ထိုင်းိုင်ငံတွင် ေနထိုင်ခဲ့စ်က COVID-19 ေရာဂါပိုး ကူးစက်ခံရိုင်ေချရှိပီး

သက်ဆိုင်ရာ

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဝန်ထမ်းများ၊ ြပည်သူလူထုများှင့်လည်း ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။

အကယ်၍ ေရာဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပါက မိမိမှတစ်ဆင့် မိသားစုဝင်များ၊ မိတ်ေဆွ

ထိုကဲ့သို အသွားအလာကန် သတ်ပီး ေနထိုင်ေနစ် ကာလအတွင်း

များှင့် ရပ်ကွက/် ေကျးရာေန ြပည်သူများသို ေရာဂါကူးစက် မပျံှံေစရန်

မိမတ ိ ၏ ို ကျန်းမာေရးအေြခအေနကို သက်ဆင ုိ ရ ် ာကျန်းမာေရးဌာနသို ေနစ်

အတွက် မိမတ ိ ို ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ထုတြ် ပန်ထားေသာ

မပျက်မကွက် သတင်းေပးပိုြခင်းြဖင့် ေရာဂါလကဏာများ ြဖစ်ပွားလာပါက

(က) အသွားအလာကန် သတ်ခံရပီး မိမိအိမ်တွင်သာ ေနထိုင်ရမည့်သူများ

ေစာစီးစွာ ကုသမေပးိုင်မည့်အြပင် မိသားစုဝင်များှင့် အြခားသူများသို

အတွက် လမ်းန်ချက်များ၊ (ခ) သတ်မှတ်ေနရာ အေဆာက်အဦများတွင်

ေရာဂါကူးစက်ပျံှမ ံ ကိ  ု ကာကွယ ် င ို ြ် ခင်းေကာင့် အလွနအ ် ကျ ိးရှိ ပီး ိင ု င ် သ ံ ား

COVID-19 ကူးစက်ြပန် ပွားမမှ ကာကွယ်ရန် လိုက်နာေဆာင်ရ က်ရမည့်

တစ်ဦး၏ တာဝန်ကိုလည်း ေကျပွန်ရာေရာက်မှာြဖစ်ေကာင်း ေြပာကား

အချက်များကို ေသချာစွာလိက ု န ် ာကျင်သ ့ ုံးပါက ေရာဂါဆက်လက် ြပန် ပွားမကို

လိုပါတယ်။

ိုင်နင်းစွာ ထိန်းချပ်ိုင်မည်ဟု ယုံကည်ပါတယ်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

မိမတ ိ အ ို ေနြဖင်လ ့ ည်း ထိင ု ်းိင ု င ် မ ံ ှ လတ်တေလာ ြပန်လည်ေရာက်ရလ ှိ ာ

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန

COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးြပရန် လှဒါန်းေငွ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကို ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့်ေထွး လက်ခံ ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၆ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီး ဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာ ြမင့်ေထွးသည် ယေန ညေနပိုင်းတွင် COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ၊် ထိနး် ချပ်၊ ကုသေရးလုပင ် န်းများတွင် အသုးံ ြပရန် အတွ က ်

ဦးေအာင် ရဲ ဝ င်း ှ င့ ်

ေဒှင်းေဝလွင်(Galaxy Software Company မိသားစု)က လှဒါန်းေငွ ကျပ်သန ိ ်း ၁၀၀ ကို လာေရာက်လှဒါန်း မအား ကျန်းမာေရးှင့် အားကစား ဝန်ကီးဌာန ုံးအမှတ(် ၄)တွင် လက်ခံ ခဲ့သည်။ ေြပာကား အလှရှင်များက

လှဒါန်းရြခင်း

ရည်ရ ယ်ချက်ကို ေြပာကားရာတွင် ကမာအှံ COVID-19 ေရာဂါ ပျံှံ

စကား ြပန်လည်ေြပာကားရာတွင်

တပ်ဆင်သုံးစွ ဲ င ို မ ် ည်ြဖစ်၍ အေရးေပ

အားကစားဝန်ကီးဌာန

ြဖစ်ပွားေနချ ိန်တွင် မိမိိုင်ငံအတွက်

ဤလှဒါန်းေငွများကို ြပည်သူများ

လူနာများ၊

အတွင်းဝန်၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး

ေရှတန်းမှ စွမ်းစွမ်းတမံ ကာကွယ်

အတွက်

ေသာ

ကုသေပးေနကေသာ ကျန်းမာေရးှင့်

အကျ ိးရှိ စ ွာ

အားကစားဝန်ကီးဌာန ဝန်ထမ်းများ

ြဖစ်ေကာင်း။

အား

အေလအလွင့်မရှိေစဘဲ အသုံး ြပသွားမည်

အသည်းအသန်ြဖစ်ေန

လူနာများကို

ကုသရာတွင်

အမဲတမ်း

 န်  ကားေရးမှးချပ် ၊

ြပည် သူ

အလွန်အသုံးဝင်မည်ြဖစ်၍ ေရရှည်

ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနမှ

အကျ ိးရှိမည် ြဖစ်ပါေကာင်း။

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ကျန်းမာေရး

ကူညီအားေပးေသာအေနြဖင့်

ယခု လှဒါန်းေငွများသည် ယခု

လှဒါန်းြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကား

ြဖစ်ပွားေနေသာ COVID – 19 ေရာဂါ

သည်။

ကာကွယ၊် ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပင ် န်း

များအတွက်

များအတွက် သာမက အထူးကပ်မတ်

အကျ ိးရှမ ိ ည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကား

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်(ကျန်းမာေရး)

ကုသေဆာင်များတွင် လိုအပ်သည့်

သည်။

ှင့် တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား တက်ေရာက်ခဲ့ က

ထိုေနာက်

လှဒါန်းေငွများကို

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ေဒါက်တာ

ြမင့ေ ် ထွးက လက်ခရ ံ ယူပီး ေကျးဇူးတင်

စက် ပ စ ည်း ကိ ရိ ယာများ

ဝယ် ယူ

အကျ ိးရှိ

လူ စွမး် အားအရင်းအြမစ် ဦးစီးဌာနမှ

ယခု လ ှ ဒါန်း မ သည် လှ ဒါန်း သူ

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ကျန်းမာေရးှင့်

အလွန်ကုသိုလ်ရပီး

ယင်းလှဒါန်းပွသ ဲ ုိ ကျန်းမာေရးှင့်

အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ

သည်။

သတင်းစ်

ပုံှိပ်ြခင်း၊ ထုတ်ေဝြခင်းှင့် သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်းများ ခွင့်ြပေပးမအေြခအေန ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ပုံှိပ်ြခင်းှင့် ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်း နည်းဥပေဒများကို အမိန် ေကာ်ြငာစာအမှတ် (၄၈/၂၀၁၄) ြဖင့် ၂၀၁၄ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်တွင် ထုတ်ြပန် ခဲ့ ပီးေနာက် လုပင ် န်းအသိအမှတြ် ပလက်မတ ှ ေ ် လာက်ထားလာပါက ပု ံ ပ ိှ ြ် ခင်းှငထ ့် တ ု ေ ် ဝြခင်းလုပင ် န်း နည်းဥပေဒ များှင့်အညီစိစစ်၍ လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များကို ခွင့်ြပေပးလျက်ရှိပါသည်။ ထိုသိုေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ ၂၅-၃-၂၀၂၀ ေနက ြပလုပ်ခဲ့ေသာ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန စီမံခန် ခွဲေရး

ဒုတိယ

ဘဂလား ပင်လယ်ေအာ် အေြခအေန

ေကာ်မတီ အစည်းအေဝးတွင် ၁၇-၂-၂၀၂၀ ေနမှ ၆-၃-၂၀၂၀ ေနထိ လုပင ် န်းအသိအမှတြ် ပလက်မတ ှ ် ေလာက်ထားလာ

ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၆

သည့် ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအတွက် အသစ်ေလာက်ထားသူ ေလးဦးကိုလည်းေကာင်း၊ ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်းအတွက်

ဘဂလားပင်လယ်ေအာ်ေတာင်ပိုင်း

အသစ် ေလာက်ထားသူဂျာနယ် ငါးဦး၊ မဂဇင်းှစဦ ် း၊ အေထွေထွ ၁၁ဦး၊ ေပါင်း ၁၈ ဦးကိလ ု ည်းေကာင်း၊ သတင်းေအဂျင်စီ

တွင် တိမ်အသင့်အတင့် ြဖစ်ထွန်း

လုပ်ငန်းေလာက်ထားသူ ကိုးဦးကိုလည်းေကာင်း အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များထုတ်ေပးရန် ခွင့်ြပေပးခဲ့ပါသည်။ ပု ံ ပ ှိ ြ် ခင်းှင့် ထုတေ ် ဝြခင်းလုပင ် န်း နည်းဥပေဒများြပာန်းသည့် ၁၀-၁၀-၂၀၁၄ ေနမှစ၍ ယေနအထိ ပု ံ ပ ှိ ြ် ခင်း လုပ်ငန်း ၁၆၂၉ ဦး၊ ထုတ်ေဝြခင်းလုပ်ငန်း ၂၈၄၀ ဦးှင့် သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်း ၂၉၀ ဦး၊ စုစုေပါင်းပုံှိပ်ြခင်း၊ ထုတ်ေဝြခင်းှင့် သတင်းေအဂျင်စီလုပ်ငန်း ၄၇၅၉ ဦးအား အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များ စိစစ်ခွင့်ြပေပးခဲ့ပီးြဖစ်ပါ သည်။ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ေနပီး

ကပလီပင်လယ်ြပင်ှင့်

ကျန်ဘဂလ  ားပင်လယ်ေအာ်တတ ုိ င ွ ် တိမ်အနည်းငယ်

ြဖစ်ထွန်းေန

သည်။ မိုး/ဇလ

ြမန်မာိုင်ငံ သတင်းစာဆရာ အသင်း၏ နာယကတစ်ဦးြဖစ်ပီး ြမန်မာိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာ ေကာင်စ၏ ီ ဥကေဟာင်းြဖစ်သူ သတင်းစာဆရာကီး ဦးခင်

ေမာင်ေလး (ခ) ဖိုးေသာကာ (ေခတ်+မိုး)သည် မတ် ၂၆ ရက် ညေနပို င ်း က သူ ခ ျစ် ေသာ စာနယ်ဇင်းေလာကကို အပီးတိင ု ် ေကျာခိုင်းသွားခဲ့ပီ ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံ သတင်း မီဒယ ီ ာေကာင်စီ အတွင်းေရးမှး ဦးေကျာ်စွာမင်းက “ဆရာကီးက ေရှမီေနာက်မီ တကယ့်သတင်းစာဆရာကီး တစ်ေယာက်လည်း ြဖစ်တယ်၊ အသက်အရယ်နဲ မလိက ု ေ ် အာင် သတင်းမီဒယ ီ ာေလာကကို လက်ဆင့က ် မ်းပီး မကွယ်လွန်မီအချ ိန်ထိ ေတာက်ေလာက်လုပ်ေဆာင်ခဲ့တယ်၊ ကျန်းမာေရး အရသာနားသွားတာ၊ သူ အသက်အရယ်နဲ သတင်းမီဒီယာေကာင်စီဥက အြဖစ်လည်း တာဝန်ယခ ူ တ ဲ့ ယ်၊ ြမန်မာိင ု င ် ံ သတင်းစာဆရာအသင်း ြပန်လည် ထူေထာင်တဲ့ အချ ိန်မှာလည်း ပါဝင်ခဲ့တယ်၊ နာယကအေနနဲ လုပ်ခဲ့တယ်။ တကယ့သ ် တင်းသမားစစ်စစ်ကီးတစ်ဦးပါ။ ဒီလို လူမျ ိးတစ်ေယာက် ဆုံးပါး သွားတဲ့အတွက် သတင်းမီဒီယာေလာကအတွက် ဆုံးံးမကီးတစ်ခုပါ”ဟု ဝမ်းနည်းစကားဆိုသည်။ သတင်းစာဆရာကီး ဖိုးေသာကာ(ေခတ်+ မိုး)၏ အမည်ရင်းမှာ ဦးခင်ေမာင်ေလးြဖစ်ပီး ၂၀၁၄ ခုစ ှ တ ် င ွ ် သုပေ ် ဆာင် ဖိးု ေသာကာ ေပလာ သည့်အတွက် ၎င်း၏ ကေလာင်အမည် ဖိုးေသာကာ ေနာက်တွင် ယခင်က ၎င်းအယ်ဒတ ီ ာချပ်လပ ု ခ ် ေ ဲ့ သာ ဗမာ့ေခတ်င ှ ့် မိုးကိးသတင်းစာ အတိေ ု ကာက် (ေခတ်+မိုး)ဟု ထည့်သွင်းေရးသားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ဆရာကီးသည် ၁၉၅၂ ခုစ ှ မ ် ှ စတင်ကာ အစိုးရဝန်ထမ်းအြဖစ် တာဝန် ထမ်းေဆာင်ခဲ့ပီး ထိုမှတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စုအာမခံစနစ်အဖွဲ(UIB)၌ ေအာက်တန်းစာေရး(LDC) မှ အာမခံအရာရှိအဆင့်၊ ထိုမှတစ်ဆင့် အလယ် တန်းြပဆရာ(JAT)မှ အလယ်တန်းတာဝန်ခေ ံ ကျာင်းအုပ၊် အစိုးရအလယ်တန်း ေကျာင်း၊ ထိမ ု တ ှ စ်ဆင့် ြပည်သဆ ူ က်ဆေ ံ ရးအရာရှ(ိ PRO) ြပန်ကားေရးဌာန၊ ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရတိုတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။ ေညာင်တန ု း် မိ အစိုးရမူလတန်းလွနေ ် ကျာင်း (S.P.P.S) ေကျာင်းသား သမဂမှထုတ်ေဝေသာပညာေရးတပ်ဦးစာေစာင်တွင် စာေရးဆရာ ေရာင်နီ (ကွယ်လွန်)ှင့်အတူ စာတည်းလုပ်ခဲ့ပီး ထိုစ်က ဟံသာဝတီသတင်းစာ၊ တနလာအချပ်ပို၊ ေငွတာရီမဂဇင်းှင့် ပေဒသာမဂဇင်းတိုတွင် ဘုန်းွယ် ကေလာင်အမည်ြဖင့် ကဗျာ၊ ေဆာင်းပါးများ ေရးသားခဲ့သည်။ သုဝဏတိုင်း

ဂျာနယ်၌ စဘုန်းွယ်ကေလာင်အမည်ှင့် မျ ိးဖျက်ရန်သူ ပထမဆုံး အခန်းဆက် ဝတရှည်ှင့် ကဗျာ၊ ေဆာင်းပါးများေရးခဲ့ပီး ၁၉၅၀ ြပည့်ှစ်၌ စီးပွားေရးသတင်းစာ၊ ေကာ်လံစား သတင်းေထာက်၊ ြမန်မာိုင်ငံကေလာင် သစ်များအဖွဲချပ် စည်းုံးေရးမှး၊ ၁၉၅၃ ခုှစ် ဗမာ့ေခတ်သတင်းစာှင့် လူထသ ု တင်းစာ၊ ေတာင်ပင ို ်း ရှမ်းြပည်နယ်သတင်းေထာက်၊ ၁၉၅၅ ဗမာ့ေခတ် သတင်းစာ လခစားသတင်းေထာက်မှ တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ၊ ၁၉၆၀ မိုးကိး သတင်းစာ အယ်ဒတ ီ ာချပ်အြဖစ် စာေပတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ခသ ့ဲ ည်။ ဆရာကီးသည် ၁၉၅၆ ခုှစ် ြမန်မာိုင်ငံ သတင်းေထာက်များအသင်း (BBA)၏ အေကာင်းဆုံး သတင်းေရးသားဆု ချ ီးြမငခ ့် ရ ံ သည်။ ၁၉၆၁ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ြမန် မာို င ် ငံ သ တင်း စာဆရာများအသင်း (B.J.A) အတွ င ်း ေရးမှးအြဖစ် လည်းေကာင်း၊ ၁၉၆၃ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ြမန်မာတစ်ြပည်လုံးမှ သတင်းေထာက်များ အတွက် ကမာေအး ရက်တသ ို င်တန်းကီးကပ်ေရး ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ အမျ ိးသား၊ အိုးေဝသတင်းစာများအယ်ဒီတာ၊ အိုးေဝ ဂျာနယ်အယ်ဒီတာ၊ သတင်းဂျာနယ်ပင်တိုင်ေဆာင်းပါးရှင်၊ ၁၉၈၉ ခုှစ် ြမန်မာိုင်င-ံ ိုင်ငံြခားသတင်းေထာက်များအသင်း (UMFCC)ကျ ိဒို၊ သတင်း ဌာနဝန်ထမ်းှင့် ၎င်းအသင်းမှ ဖွငလ ့် စ ှ ေ ် သာ သတင်းစာပညာသင်တန်းများ၌ သင်တန်းမှး သင်တန်းဆရာအြဖစ် ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ ဆရာကီး ဖိုးေသာကာသည် ိုင်ငံရပ်ြခား ခရီးစ်များအြဖစ် ၁၉၅၆ ခုစ ှ ် တုတြ် ပည်သူသမတိင ု င ် သ ံ ုိ သွားေရာက်ခေ ့ဲ သာ သတင်းစာ ကိယ ု စ ် ားလှယ် အဖွဲ အတွငး် ေရးမှး၊ ၁၉၆၁ ခုစ ှ ် အိယ ိ ိင ု င ် သ ံ ုိ ေစလတ်ေသာ အိယ ိ ိင ု င ် လ ံ းံု ဆိင ု ရ ် ာ သတင်းစာအယ်ဒတ ီ ာများ၊ သတင်းစာပညာှးီ ေှာဖလှယပ ် သ ဲွ ုိ တက် ေရာက်ခဲ့ပီး ထိုင်းိုင်ငံ၊ ဂျပန်ိုင်ငံတိုသို ၁၉၆၂ ခုှစ်၌ သတင်းစာ ကိုယ်စား လှယအ ် ဖွဲ ေခါင်းေဆာင်အြဖစ် ေလ့လာေရးခရီးစ်များ သွားေရာက်ခသ ့ဲ ည်။ ယေနအထိ ေဆာင်းပါး၊ ဘာသာြပန်ဝတ၊ ကဗျာပုဒေ ် ရ တစ်ေထာင်ခန် ေရးသားခဲ့ပီး ဂျာနယ်၊ မဂဇင်းများတွင် ပင်တိုင်ေဆာင်းပါးရှင်အြဖစ် လည်း ေကာင်း၊ ထုတ်ေဝသူအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ သင်တန်းနည်းြပအြဖစ်လည်း ေကာင်း၊ ကီးကပ်သူ၊ အယ်ဒီတာအြဖစ် လည်းေကာင်း၊ စာတည်းမှးချပ် အြဖစ်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်ခသ ဲ့ ည်။ ြမန်မာိင ု င ် ံ ပု ံ ပ ှိ ထ ် တ ု ေ ် ဝလုပင ် န်း ရှင်များအသင်း(M.P.P.A)ဒုတိယဥကအြဖစ်လည်း ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ တင်းစာဆရာအသင်းတွင် နာယကအြဖစ် လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းေကာင်စီ(ယာယီ)တွင် ဒုတိယဥကအြဖစ် လည်း ေကာင်း၊ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ တင်း မီဒယ ီ ာေကာင်စတ ီ င ွ ် ဥကအြဖစ်လည်းေကာင်း တာဝန်ယခ ူ ဲ့ ပီး သတင်းမီဒယ ီ ာဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကို ေဆာင်ရက်ခသ ဲ့ ြူ ဖစ်သည်။ ဆရာကီး ဦးခင်ေမာင်ေလး(ခ)ဖိုးေသာကာ(ေခတ်+မိုး) ကွယ်လွန်ချ ိန်တွင် အသက်(၈၇)ှစရ ် ှိ ပီြဖစ်ပီး ဇနီးှငသ ့် ားသမီးှစဦ ် း ကျန်ရစ်ခသ ဲ့ ည်။ ဆရာကီး ၏ ဈာပနအခမ်းအနားကို ေရေဝးသုသာန်၌ မတ် ၂၈ ရက်တွင် ြပလုပ်သွား မည်ြဖစ်သည်။ စိမ်းခက်


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

ထိခိုက်တဲ့ဟာေတွ ေြပာြပတယ်ဆိုတာ ဒီအချိန်မှာ လူစုလူေဝး လုပ်ချင်တဲ့ဆ လုံးဝမရှိဘူး ကန်ေတာ်တဆ ို ို လုပလ ် ရို တဲ့ ေနရာေလးေတွ ရှတ ိ ယ်။ ကန်ေတာ်တို ကိယ ု ် က်  က ကိယ ု က ့် ျင့ဝ် တ်နဲကိယ ု ထ ် နိ ်းတာ မင်းသားဖိုးချစ်

COVID-19 အသိပညာေပးေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ COVID-19 ေရာဂါအေကာင်း အသိပညာေပးေဆွးေွးပွဲကို မတ်လ ၂၂ ရက်ေန ညပိုင်းက ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားတွင် ထုတ်လင့်ခဲ့သည်။

မှတ်တမ်း - သီတာေဌး (ြပန်/ဆက်)

အဆိုပါ ေဆွးေွးပွဲကို ဦးေဆာင်ေဆွးေွးသူအြဖစ် ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း) ေဒါက်တာခင်ေမာင်လွင်၊ ကျန်းမာေရးအသိပညာ ြမင့်တင်ေရးဌာနခွဲ န်ကားေရးမှး ေဒါက်တာသန်းိုင်စိုး၊ စာေရးဆရာ လကာရည်ေကျာ် (ေဒါက်တာရဲြမင့်ေကျာ်၊ ပါေမာက၊ ဌာနမှး ကေလးေဆးုံကီး-ရန်ကုန်)၊ ေတးသံရှင်

ဓာတ်ပုံ - ရဲသရူ ေအာင် (ြပန်/ဆက်)

ြဖြဖေကျာ်သန ိ ်းှင့် ြမန်မာ့ဇာတ်သဘင်မှ မင်းသားဖိးု ချစ်တက ုိ ပါဝင်ေဆွးေွးခဲ့ ကသည်။ COVID-19 အသိပညာေပးေဆွးေွးပွတ ဲ င ွ ် ပါဝင်ေဆွးေွးခဲ့ ကသူများ၏ ေဆွးေွးချက်များကို ေဖာ်ြပအပ်ပါသည် (၂၄-၃-၂၀၂၀မှ အဆက်)

ေနတဲ့ကိစ ြဖစ်ပါတယ်။ တာဝန်ခဲေ ွ ဝမဇယားေတွနဲ ေပါ့။

ေဒါက်တာခင်ေမာင်လင ွ ်

အခုဆုိ ဘုရားပွအ ဲ ကီးကီးေတွဆုိ ေဆးခန်းေတွေတွမှာပါ။

ဒီစန ိ ေ ် ခမကလည်း မေမာ်လင့ဘ ် န ဲ ဲ အလွန် ကီးမားတဲ့

ဒါေပမယ့လ ် ည်း အကုနလ ် းံု ကို ြပည့စ ် ေ ံု အာင်လပ ု ေ ် ပးဖိဆ ု ုိ

စိနေ ် ခမ၊ ကံေတွရခဲတ့ဲ စိနေ ် ခမေပါ့။ ဒါေပမယ့် ဒီင ုိ င ် သ ံ ား

တာကေတာ့ ှစဦ ် းှစဖ ် က် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မေတွ  အများ

ေတွအေနနဲ ကေတာ့ ေကျာ်လားိ  င ု မ ် ယ်လုိ ယုံ ကည်ထားပါ

ကီး လိပ ု ါတယ်။

တယ်။ ဇာတ်သဘင်ရဲ အုပညာရပ်မေပျာက်ေအာင်

ေတးသံရင ှ ် ြဖြဖေကျာ်သန ိ း်

တစ်နည်းနည်းနဲ ေတာ့ ဝိင ု း် ပီး ေခါင်းပူေအာင် ကံဆရမယ့်

အခုေလာေလာဆယ်မာှ ဆိုရင် ပွဲေတွ ေတာ်ေတာ်

အပိင ု း် ပါလာတယ်။ ဒါဒီဗင ုိ း် ရပ်စက ် ေနပီးေတာ့ ြဖစ်ေပလာ

များများ

ိင ု တ ် ့ဲ တီထင ွ ဖ ် န်တးီ မကိလ ု ည်း ကိဖ ု းုိ ချစ်တုိ စ်းစားေပးဖို

ေတာ့

လိလ ု မ ိ မ ် ့ ယ်။ ဒါ့အြပင် ေနာက်ထပ် ေမးချငတ ် ာေလးတစ်ခရ ု ေ ိှ သး

လူတစ်ရာ၊ ှစရ ် ာပဲ စုမာှ မိလ ု ၊ုိ ဥပမာ- ပိမ ု းုိ ရှငး် ပွေ ဲ လးေတွ

သို လှညလ ့် ည် သဘင်သည်ဆသ ုိ လို လှညလ ့် ည်ပီးေတာ့

ပဲြဖစ်ြဖစ် တချ ိဆိလ ု ရ ုိ ရ ိှ င် ပွက ဲ ြုိ ပန်ပယ်ဖျက်တာ မလုပ် က

သွားေနရတဲ့ သဘင်သည်ေတွရဲ ဘဝနဲ ဆယ့ ် စ ှ ပ ် ေ ဲွ စျးသည်

ေသးဘူး။ တချ ိ အဆိေ ု တာ် အငယ်ေလးေတွဆုိ လာေြပာက

ေတွရဲ ဘဝတူေနတာေတွ အများကီးရှတ ိ ယ်။

တယ်။ မမရယ် သမီးတိ၊ု သားတိေ ု တာ့ မသွားချင်ေတာ့ဘးူ ၊

တစ်ေယာက်ေနာက်တစ်ေယာက်လုက ိ ်ေနတာေတွ

ဒါေပမယ့် အဲဒဘ ီ က်ကလည်း ပယ်ဖျက်တာ မလုပ် ကဘူးဆိတ ု ့ဲ

လည်းပါတယ်။ တချ ိကျေတာ့လည်း ဘုရားပွသ ဲ က်သက်သာွ း

အခါကျေတာ့ သူတစ ုိ မ ီ တ ံ အ ့ဲ ဖွဲ ေတွဘက်ကလည်း ပွက ဲ ုိ

တာလည်း ရှတ ိ ယ်။ သဘင်အစည်းအုးံ ဘက်ကေနပီးေတာ့

မပယ်ဖျက်ေသးဘူး၊ သူတမ ုိ သွားချင်ဘးူ ။ ဘယ်လလ ုိ ပ ု ရ ်

ဟိတ ု န ု း် က ကျန်းမာေရးဌာနကို ေတာင်းဆိဖ ု းူ တာရှတ ိ ယ်။

မလဲေပါ့။ တချ ိကျေတာ့လည်း ြပတ်တယ်။ စရန်ကအစ

ဘာလဲဆေ ုိ တာ့ သူတက ုိ ျန်းမာေရးအတွကက ် ုိ ကူမယ်။ အခု ဘာြပန်ကည ူ မ ီ လဲ။ ဒီေမးခွနး် ကို သဘင်သည်ေတွက ေမးက

တယ်။ အခုလည်း ဒါသူတက ုိ ယ ုိ စ ် ား ဆရာတိ ု စ ှ ေ ် ယာက်ကုိ ကန်ေတာ်ေမးချင်တာက ဒီေရာဂါမကူးေအာင် လုပ်တ့ဲ ေနရာမှာ ခရီးလှည့်လည်သာွ းလာေနရတာေတွ မသွားရ ေတာ့ဘးူ ။ ဒါကတစ်ပင ုိ း် သွားရင်းလာရင်းနဲ လည်း ဒီေရာဂါ ပိးု က ကူးစက်လာိုင်တ့ဲအေြခအေနေတွရိှတယ်။ ဒါနဲ

ပတ်သက်လုိ ဆရာတိ ု စ ှ ေ ် ယာက် ဘယ်လမ ုိ ျား စ်းစားသလဲ။

ှစေ ် ယာက်စလုးံ တစ်ပိင်နက် ေြဖလိရ ု တယ်။ ခွဲ ပီးေတာ့ ေြဖလိလ ု ည်းရတယ်။

ေဒါက်တာသန်းိင ု စ ် းုိ

မြဖနဲ ကိဖ ု းုိ ချစ်တုိ ေြပာတဲဟ ့ ာကလည်း ကန်ေတာ်တုိ

စ်းစားပါတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း လူစလ ု ေ ူ ဝးနဲ ပရိသတ်နဲ

ရှိေတာ့မှပဲ ဒီပရိသတ်ကားမှာ ရှင်သန်ရတာေပါ့ေနာ်။ ဂီတေရာ၊ သဘင်ေရာေပါ့။ ဒါေပမယ့် ကန်ေတာ်တရ ုိ ဲ အေန

အထားကျေတာ့လည်း ိုင်ငံတကာမှာ ြပန်ကည့်တ့အ ဲ ခါ ကိရ ု းီ ယားြဖစ်စ်ဆရ ုိ င် ေတာ်ေတာ်ေလး သိသာတာေပါ့ေနာ်။

ကိရ ု းီ ယားြဖစ်စ်မာှ အဲဒဘ ီ ရ ု ားေကျာင်းကီးက တစ်ထပ်ကုိ

လူ ၅၀၀၀ ေလာက်ဆတ ့ံ ယ်။ အထပ်ေပါင်း ကိးု ထပ်ေလာက် ရှိတယ်။ အဲဒီအချ ိန်မာှ သူက ဝူဟန်ကုလ ိ ည်း Mission သွားထားတဲအ ့ ဖွဲ ေတွ ရှတ ိ ယ်။ အဲဒအ ီ ဖွဲ ကေနပီးေတာ့ လူနာ နံပါတ် (၃၁) ြဖစ်တ့ဲ အမျ ိးသမီးက ဘုရားေကျာင်းမှာ ေလးခါ

ေလာက် ဝတ်လာြပတယ်။ အဲဒက ီ ေနပီးေတာ့ ကိရ ု းီ ယား တစ်ုင ိ ်ငံလးံု ကို ြပန် သွားတဲ့အခါကျေတာ့ သူက ဒီတစ်

ေယာက်နဲ ထိေတွပီးရင် ေနာက်တစ်ေယာက် သူနဲ ထိေတွတဲ့

သူ ဘယ်သေ ူ တွရခ ိှ လ ့ဲ ။ဲ သူ ရဲ Incubation Period ြဖစ်တ့ဲ ေရာဂါြပန် င ုိ တ ် က ့ဲ ာလေပါ့။ အဲဒမ ီ ာှ ထိေတွခဲတ ့ ့ဲ သူအားလုးံ ကို လိက ု ရ ် ပါတယ်။

ဒီလန ူ ဲ ထိေတွတဲသ ့ ေ ူ တွကားထဲမာှ လည်း ေနာက်ထပ်

အဲဒီလူကေရာ ဘယ်သူနဲ ထပ်ပီး ထိေတွခဲ့လဲ။ အဲဒီလူ ေတွကားထဲ လိက ု ရ ် တဲအ ့ ခါ ကိရ ု းီ ယားိင ု င ် ဟ ံ ာ Resource လည်း ြပည့စ ် တ ံု ယ်၊ ချမ်းသာတဲ ့ င ုိ င ် လ ံ ည်း ြဖစ်တအ ့ဲ ခါကျေတာ့

သူက လူေပါင်းသိနး် နဲ ချ ီပီးေတာ့ စစ်ေဆးလိုက်တယ်။ အဲဒထ ီ မ ဲ ာှ ေတွတာေတွလည်း အများကီးပဲ။ လူနာအေရ

အတွကေ ် တွ ေထာင်တက်သာွ းတယ်။ အဲဒေ ီ တာ့ တစ်ဖက်က ဒီြဖစ်စ်ေတွရတ ိှ ယ်။ မေလးရှားြဖစ်စ်ဆရ ုိ င်လည်း အဲဒလ ီ ပ ုိ ၊ဲ

အီတလီြဖစ်စ်တ၊ုိ အီရန်ြဖစ်စ်တုိ ြပန်ကည့လ ် က ုိ ရ ် င်လည်း အကုနလ ် းံု က လူစလ ု ေ ူ ဝးကတစ်ဆင့် ြပန် သာွ းတဲအ ့ ခါကျရင် ေရာဂါက ထိနး် ချပ်ရခက်တယ်။ ေရတိအ ု ားြဖင့် ကည့ရ ် င်ေတာ့

မှနတ ် ယ်။ လူစလ ု ေ ူ ဝး မလုပရ ် တဲအ ့ ခါ တစ်ဖက်မာှ လည်း အခက်အခဲြဖစ်တယ်။ ဒါေပမယ့် ေရရှညအ ် ားနဲ ြပန်ကည့ရ ် င်

အဲဒါကိုလည်း

စိတ်ပူတယ်။ တချ ိ မိေလးေတွမာှ ဆိရ ု င် ငါတိပ ု က ဲွ ေသးလို

တယ်။ လူအပ ု မ ် ြဖစ်ေအာင်လပ ု တ ် ာ မှနေ ် သာ်လည်းပဲ ေတာင်

ကိဖ ု းုိ ချစ် ဒီမာှ လာပီး ကူညသ ီ လို သူတက ုိ ုိ ကျန်းမာေရးက

ရပ်သာွ းပီဆေ ုိ ပမယ့် တချ ိေနရာေဒသေတွမာှ

ပွဲေတွလုပ်ေနကေသးတယ်။

အကုနလ ် းံု ြပန်ေလျာ်မယ်။ သူတဖ ုိ ျက်ဖျက်

မဖျက်ဖျက်

ဒီပရိသတ်ကီးေတွ ကန်ေတာ်တုိ ြမန်မာိင ု င ် မ ံ ာှ ရှတ ိ ့ဲ ြပည်သူ

ဆိရ ု င် ေဆးေသတာပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ကန်ေတာ့တ ် စ်ဇာတ်

ငါ့ဘက်က ဖျက်မယ်ဆုိ ပီးေတာ့ လုးံ ဝမသွားေတာ့ဘန ဲ ဲ ပိစ ု တ ် င်

ေတွ ေပျာ်ရင်မသ ှ ာ ဒီသဘင်တုိ ၊ ဂီတတို ကန်ေတာ်တရ ုိ ဲ

ဒါေပမယ့် အေရးကီးတဲ့ ေက့စက ် ေတာ့ ေဆးုသ ံ ာွ းရတာေပါ့။

ဖိုဆုိတာကျေတာ့လည်း ခံုိင်ရည်လည်း ရှိရပါတယ်။

Gel ထားေပးတယ်။ လက်ေဆးကန်ထားေပးမယ်။ အပူချ ိန်စစ်

တယ်။

ြပည်သားေတွအားလုးံ ကျန်းမာမှသာလင် သူတရ ုိ ဲ မိသားစု ိးု ရာအေမွအှစေ ် တွက ဆက်လက်ပီးေတာ့ ရှငသ ် န်င ုိ မ ် ာှ

ြဖစ်ပါတယ်။

မင်းသားဖိးု ချစ်

ကန်ေတာ်တက ုိ ဒီကာလမှာ ရပ်လက ုိ ရ ် တဲ့ ဆုးံ းံ မကို

အဲဒေ ီ လာက်အထိ ဝမ်းမနည်းဘူး။ ကန်ေတာ်တုိ အခုေြပာ

ေလာက်ပဲ ပါချင်ပါမှာေပါ့။ ဗိုက်ေအာင့်တာ ဘာညာေပါ့။

ပီး ေရးထားတာ လုပ် ကတာေပါ့။ ဒါေပမယ့် အဲဒလ ီ လ ုိ ပ ု  ် င ုိ ်

ဇာတ်ေ ံု တွထက ဲ ဝ ုိ င်လာရင် ကန်ေတာ်တက ုိ အခုဆုိ Hand

အငယ်ေတွ အတွကက ် ျေတာ့လည်း

မယ်။ ဒီေလာက်ပရ ဲ မယ်။ Mask လှေပးမယ်။ ဒီေလာက်ပဲ ရမှာေပါ့။ ရက်ရည ှ သ ် ာွ းရင် ေနာက်ပင ုိ း် ကူးစက်င ုိ တ ် ေ ့ဲ ရာဂါ

နည်းနည်းခက်င ုိ ်

မင်းသားဖိးု ချစ်

ကျင့ဝ ် တ်ေဖာက်ြပန်တာ မဟုတပ ် ါဘူး။ တစ်ခါတေလ

များေလ လူစလ ု ေ ူ ဝးေတွမာှ ပညာေပးရင်းနဲ ကာကွယ ် င ုိ ရ ် င်

ကျရင် ကန်ေတာ်မျက်စိ စုမ ံ တ ိှ ် ပီး ေနလိက ု ရ ် တာေတွ ရှတ ိ ယ်။

ဒီလစ ုိ နစ်တစ်ခလ ု ပ ုိ ါတယ်။

အမဲတမ်း အေြပာခံေနရတယ်။ ကန်ေတာ်က ဇာတ်မင်းသား

ြပည်သက ူ ုိ ေတာ်ေတာ်များများ ထိနး် ိင ု ် ပီးသားြဖစ်မယ်။

ငါတို ထမင်းငတ်ရင် မင်းေကးမလားဆိုတ့ဲ စကားက

ေဒါက်တာသန်းိင ု စ ် းုိ

တစ်ေယာက်အြပင်ကုိ သဘင်အစည်းအုးံ မှာ တာဝန်ယထ ူ ား

လုပခ ် ျင်တဆ ့ဲ  လုးံ ဝမရှဘ ိ းူ ။ ကန်ေတာ်တဆ ုိ ုိ လုပလ ် ရ ုိ တဲ့

ဆိေ ု တာ့ ကန်ေတာ်က အလွနဝ ် မ်းသာပါတယ်။ ေရှေလာက်

ဖျက်ချလိက ု တ ် ယ်၊ ညိင်းတယ်၊ ရက်ေရေပးမယ်။ ဆရာ

ဝတ်နဲ ကိယ ု ထ ် န ိ း် တာ။

အခု ကိုဖးုိ ချစ်ေြပာတဲ့ဟာဆို

အေတာ်ေကာင်းတယ်။

ကန်ေတာ် ြပန်ေပးမယ်။ တချ ိဇာတ်ေသးေသးေလးေတွက

ဟာကလည်း ဇာတ်သမားြပန်ရင် မှတသ ် ားစရာကျန်တယ်

ကန်ေတာ့ဘ ် က်က တားလိလ ု ည်းမရဘူး။ ေမတာရပ်ခလ ံ ပ ုိ ဲ

တိရ ု ဲ ဒီကျန်းမာေရး သတင်းစကားေလးေတွေပးိင ု ရ ် င်

ေနရတဲဘ ့ ဝကို ေရာက်ေနတယ်။

ေနတဲ့ ဒီအေပမှာ ဆုးံ းံ တာမှနေ ် ပမယ်လုိ ကန်ေတာ်တရ ုိ ဲ

ဆုးံ းံ မက ိင ု င ် ေ ံ တာ်နဲ ြပည်သန ူ ဲ ယှလ ် က ုိ ရ ် င် ေသးပါတယ်။

ဒါေပမယ့် ကိယ ု ေ ့် လာကေတာ့ ကိယ ု ပ ် သ ဲ တ ိ ာေပါ့။ ထိခက ုိ ် တဲ့ဟာေတွ ေြပာြပတယ်ဆုတ ိ ာ ဒီအချ ိန်မာှ လူစုလူေဝး

ေနရာေလးေတွ ရှတ ိ ယ်။ ကန်ေတာ်တ ု ိ ကိယ ု  ် က်  က ကိယ ု က ် ့ ျင့် ေဒါက်တာသန်းိင ု စ ် းုိ

ေရတိုမာှ ေတာ့ ကန်ေတာ်တုအ ိ ားလုးံ က လက်တဲွ

ဝိုငး် ဝန်းပူးေပါင်းပီးေတာ့

ဒီကာလေလးကို ေကျာ်ြဖတ်

ရမှာေပါ့။ ဒါေပမယ့် ေရရှညမ ် ာှ ေတာ့ ကန်ေတာ်တက ုိ အခုဆုိ ဘာပဲေြပာေြပာ တစ်လေကျာ် အေြခအေနအတွငး် မှာ

ကန်ေတာ်တတ ု ိ ုင ိ း် ြပည်ဟာ အေြခအေနေကာင်းေသးတဲ့ တိင ု း် ြပည်ထမ ဲ ာှ ပါတာေပါ့။ ကန်ေတာ်တက ုိ ုိ ေမးကတာ

မှနပ ် ါတယ်။ ဒီမာှ အုပညာရှငေ ် တွနဲ လည်း ေတွရမယ်

ရေတာ့ ကန်ေတာ့တ ် စ်ေယာက်တည်းကေတာ့ ကန်ေတာ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လရ ုိ မယ့ဟ ် ာေတွ အများကီးရှပ ိ ါတယ်။

ေတာ် ပူေဇာ်ပေတွ ဲွ ဘာေတွ ရှတ ိ ယ်။ စရန်ြပန်လခ ုိ ျင်လား

သဘင်ေတွက နယ်အှက ံ ုသ ိ ာွ းရတယ်။ သူတေ ုိ ြပာခဲ့တ့ဲ

မြဖေြပာသလိပ ု ဲ ကတာေလးေတွ သတင်းသဲသ ့ ့ဲ ကားလိက ု ရ ် င်

ဆိတ ု ဟ ့ဲ ာေလးရှတ ိ ယ်။ အဲဒေ ီ တာ့ ဘာပဲေြပာေြပာ ကန်ေတာ်

ရတယ်။ တစ်ခါတေလကျရင် မသိချင်ေယာင်ေဆာင်ပီး

ြပည်သလ ူ ထ ူ အ ု ေနနဲ ဘာပဲေြပာေြပာ နားထဲဝင်သာွ းတာေပါ့။ ဒီလမ ုိ ျ ိး အကျ ိးေကျးဇူးေတွ ရှတ ိ အ ့ဲ ခါကျေတာ့ ကန်ေတာ် တိန ု ဲ ေရှေလာက် ဘယ်လပ ုိ းူ ေပါင်းေဆာင်ရက်မလဲ။

ေတးသံရင ှ ် ြဖြဖေကျာ်သန ိ း်

ပွစ ဲ စ ီ ်တသ ့ဲ ေ ူ တွဘက်ကလည်း သူတအ ုိ သိစတ ိ ဓ ် ာတ်

ေလးေတွနဲ ေပါ့။ အခုလည်း တရားဝင် ိင ု င ် ေ ံ တာ်က ေကညာ

မင်းသားဖိးု ချစ်

ထားပီး ပီ ြ ဖစ် တ့ဲအ တွ က ် ေ ကာင့ ်

မင်းသားဖိးု ချစ်

ကန်ေတာ်တုိ Vinyl Board ေထာင်တာ၊ LED Display မှာ

ပီးေတာ့ ပယ်ဖျက်ေပးေစချင်တယ်။

တိက ု ပွလ ဲ မ်းသဘင်ေတွမာှ ပွမ ဲ န ိ ် တင်လုိ ရှရ ိ င် ကျန်းမာေရးှင့်

ြဖစ်လာတဲဟ ့ ာ အားလုးံ ကိြု ပတာ စသြဖင့ေ ် ပါ့။ ေနာက် စင်ေပက

လည်း ရှတ ိ ယ်။ ဆရာတို ဖုးံ ဖိထားလားေပါ့။ ဒါေတာ့ ဆရာကီး လည်း အသိဆးံု ပါပဲ။

စနစ်ေလးတစ်ခု ကန်ေတာ်ေြပာဖိရ ု တ ိှ ာေပါ့။ ကန်ေတာ်

အားကစားဝန်  ကီး ဌာနရဲ

ေထာက် ခံခ ျက် လုိတ ယ် ။

ကန်ေတာ်တုိ ငယ်ငယ်က ဖတ်စာအုပ်ထဲမာှ ပါတယ်ဗျ။

လက်ေဆးရမယ်ဆတ ုိ ာ အခုမမ ှ ဟုတဘ ် းူ ။ ကန်ေတာ်တုိ ကေလးေပါက်စ စာသင်ကတည်းက

လက်ေဆးရမယ့်

အကျင့က ် ုိ သင်ေပးခဲတ ့ ယ်။ ဒါေပမယ့် ကန်ေတာ်တေ ုိ တွက

မလိုက်နာခဲ့ဘးူ ။ ကန်ေတာ်တအ ုိ ပါအဝင် အေလ့အကျင့် နည်းခဲတ ့ ယ်။

ဆိလ ု တ ုိ ာက ဒီဟာေတွ ပီးသွားတဲ့ အချ ိန်မာှ လည်းပဲ

ဂီတပွေ ဲ တွ၊ ဇာတ်သဘင်နဲပတ်သက်တ့ဲ ပွလ ဲ မ်းသဘင်ေတွမာှ

ကျန်းမာေရး စီမခ ံ ျက်အေနနဲ ဘယ်လမ ုိ ျ ိး ကူည ီ င ုိ မ ် လဲဆတ ုိ ့ဲ စနစ် ၊ ဒါေလးက ဒီဟာကို အေကာင်းြပပီးေတာ့ လိအ ု ပ်မယ် လို ြမင်လာတာပါ။ ဆိလ ု တ ုိ ာက ဆယ့ ် စ ှ ပ ် ေ ဲွ စျးသည်ေတွက

တချ ိလည်း အိမရ ် တ ိှ ယ်၊ တချ ိလည်း အိမမ ် ရှဘ ိ းူ ။ သွားလာ ေနတဲအ ့ ခါမှာ သူတရ ုိ ဲ ကျန်းမာေရးပါ။ ကန်ေတာ့် ဇာတ်ထမ ဲ ာှ

အရင်တန ု း် က ကျန်းမာေရးနဲ ပတ်သက်တဟ ့ဲ ာေတွကုိ

ပွမ ဲ ကခင် ကျန်းမာေရးအသိပညာေပးအေနနဲ အေရးကိစ

ပွဲအ ကီး ပဲ ြ ဖစ် ြ ဖစ် ၊

ပွအ ဲ ေသးပဲြဖစ်ြဖစ် ခဏေလာက်ေတာ့ ေအာင့အ ် ည်းသည်းခံ လကာ ရည်ေကျာ်

ေကာင်းပါတယ်။ ကိဖ ု းုိ ချစ်ေြပာတာေရာ၊ ြဖြဖေြပာ

ေန ေကညာေပးတာေတွ။ ဟိးု အရင်တန ု း် ကလည်း ဇာတ်

တာေရာ၊ ဆရာေြပာတာေရာ နားေထာင်ပီး ကန်ေတာ်က

လာရင် အကုန်လုပ်ေပးခဲ့တယ်။ ကျန်းမာေရးေဆးေပး

ဆရာဝန်ဆေ ုိ တာ့ေလ။ ကန်ေတာ် သုးံ ခုေလာက် ေြပာချင်

ြပည်သလ ူ ထ ူ က ု ုိ အကျ ိးြပိင ု မ ် ာှ ပါ။ အမှနဆ ် ရ ုိ င် အုပညာ

အဲဒီတုနး် က ရှိေသးတယ်။ ဆရာကီး ဦးြမဦးတို ဒုတိယ

လူစဖ ု ုိ ေခတာ။ ကန်ေတာ်တုိ ဒီပေ ဲွ တွက လူထပ်စစ ု ရာမလိဘ ု းူ

တုြံ ပန်တာကို နည်းနည်းကမ်းတယ်လုိ ြမင်တသ ့ဲ ေ ူ တွရတ ိှ ယ်။

ေတာင်မှ ပွခ ဲ င်းမှာ လူ တစ်ေသာင်းေလာက်ရတ ိှ ယ် ဆိေ ု တာ့

သူများိင ု င ် ေ ံ တွထက်ကုိ နည်းနည်းပိလ ု ပ ု တ ် ယ်။ ဘာလိလ ု ဲ

ေဒါက်တာသန်းိင ု စ ် းုိ

ကန်ေတာ်တုိ သိတယ်။ ကိယ ု  ့် င ုိ င ် ရ ံ ဲ Community အေန

သဘင်ေတွက ိင ု င ် ရ ံ ဲ အမျ ိးသားကျန်းမာေရးနဲ ပတ်သက်

ဟိဘ ု က်ေရာ ဒီဘက်ေရာ လက်ရဝ ိှ န်ထမ်းလည်းလုပေ ် နတုနး်

ခန်းေလးေတွထားေပးတာမျ ိး

စနစ်တကျလုပ်ုိင်ရင်

ပါတယ်။ ဆရာ ေကာင်းေကာင်းမှတ်မိပါတယ်။ ဆရာ

ရှင်ေတွေခတယ်ဆုတ ိ ာ ြပည်သူလူထုအများကီး လာဖို

ဝန်ကီးလုပစ ် ်အခါတုနး် က SARS ြဖစ်ေတာ့ ကန်ေတာ်တုိ

ရှိ ပီးသား။ ကန်ေတာ့ဇ ် ာတ်ထ ံု မ ဲ ာှ လူ တစ်ေထာင်ပဲ ရှရ ိ င်

ကန်ေတာ်တက ုိ အများကီးလုပ်တယ်။ ကန်ေတာ်တက ုိ

ထိေရာက်ပါတယ်။

ဆိုေတာ့ ကိုယ့်ုိင်ငံရဲ Community အေနအထားကို

ကန်ေတာ်တဘ ုိ က်ကလည်း ပွေ ဲ တာ်ေတာ်များများကို

အထားက ဝင်လက ုိ ရ ် င်မလွယဘ ် းူ ။ ဝင်လက ုိ ရ ် င် ထိနး် ရတာ

ေပးရတယ်ဆတ ု ိ ့ ဲ အလုပက ် ု ိ အမဲတမ်းည ိ င် းပီးေတာ့ ေဆာင်ရက်

စာမျက်ာှ ၉ သို Y

ပွဲ ကည့ရ ် င်သာ ကန်ေတာ်တဘ ုိ က်က ေဆးအကာအကွယ်

ြပင်သစ်နဲ မတူဘးူ ။ အီတလီနဲ မတူဘးူ ။


မတ် ၂၇ ၊ ၂၀၂၀

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဖွဲ စည်းပုံအေြခခံဥပေဒကို ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒြပာန်း ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒကို ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ (၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၃ ။) ၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ် ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒ ပုဒမ ် ၃၄၄ ကို ေအာက်ပါအတိင ု ်း အစားထိုးရမည်“၃၄၄။

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၂၆ ရက်) ပုဒ်မ ၄၃၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ှင့်အညီ ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင်န်းေကျာ် ေထာက်ခံ ဆမဲြဖင့် အတည်ြပချက်အရ ဤဥပေဒကို ြပာန်းလိုက်သည်။

ပုဒမ ် ၂၆၁၊ ပုဒမ ် ခွဲ (က) ပါ ြပာန်းချက်တင ွ ် သတ်မတ ှ ထ ် ားသည့် အရည်အချင်းများှင့် ြပည့်စုံေသာ သင့်ေလျာ်သည့်ပုဂိလ်များကို ေရးချယ်ရမည်၊”

၃။

၃ ရက်

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်သည် ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုှစ်)

၁။

“(၁)

မသန်စမ ွ း် ြဖစ်သာွ းေသာ တပ်မေတာ်သားများှင့် ေသဆုံးေသာ သိမ ု ဟုတ် ကျဆုးံ ေသာ တပ်မေတာ်

သားများ၏ မိသားစုများအား ေထာက်ပံ့ေစာင့်ေရှာက်ေရးတိုအတွက် ဥပေဒြပာန်းရမည်။” ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ က်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

ဤဥပေဒကို ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ် ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒကို ဒုတယ ိ အကိမ် ြပင်ဆင်သည့်

(ပုံ) ဝင်းြမင့်

ဥပေဒဟု ေခတွင်ေစရမည်။ ၂။

ိုင်ငံေတာ်သမတ

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ကို

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-

“ေမာင်တုိ ချယ်ရေ ီ ြမ” ုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ်ကားအေကာင်း စကားဝိင ု း် ေဆွးေွးပွဲ MRTV တွင် ဆက်လက်က ုိ က ် းူ

ေဆွးေွးပွဲ MRTV တွင် ဆက်လက်က ုိ က ် းူ

ရန်ကန ု ် မတ် ၂၆

ရန်ကန ု ် မတ် ၂၆

“သကနရ ် င်ခန ု သ ် ”ံ အစီအစ်အြဖစ် “ေမာင်တုိ ချယ်ရေ ီ ြမ”

“သကန်ရင်ခုန်သံ” အစီအစ်အြဖစ် “မံေရရည်” ုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအေကာင်း

ုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ်ကားအေကာင်း

စကားဝိုငး်

ေဆွးေွးပွက ဲ ုိ ယမန်ေနမွနး် လွပ ဲ င ုိ း် က ရန်ကန ု ် မိရှိ ြမန်မာ့အသံင ှ ့် ုပြ် မင်သံ ကား စတူဒယ ီ ၌ ုိ

စကားဝိင ု း် ေဆွးေွးပွက ဲ ုိ ယမန်ေန မွနး် လွပ ဲ င ုိ း် က

ဆက်လက်က ုိ က ် းူ သည်။

ရန်ကုန်မိရှိ ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား

သကနက ် ာလအတွငး်

စတူဒယ ီ ၌ ုိ ဆက်လက်က ုိ က ် းူ သည်။

မပ်များှင့် ေဖျာ်ေြဖပွမ ဲ ျား ရပ်ဆင ုိ း် ထားချ ိန်တင ွ ် ြမန်မာ့းုိ ရာ

သကန်၏ ပုံရိပ်ကုထ ိ င်ဟပ်ေစသည့် ုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ၌ ပါဝင်ခ့ဲ ကေသာ အုပညာရှင်၊

စီစ်က ုိ က ် းူ

အတတ်ပညာရှငမ ် ျား၏ စကားဝိင ု း် ေဆွးေွးပွမ ဲ ျားကို ုပြ် မင်သံ ကားှင့် အင်တာနက်တမ ုိ တ ှ စ်ဆင့်

မကာမီေရာက်ရေ ိှ တာ့မည့် သကနက ် ာလ

ထုတလ ် င့   ် င ုိ ရ ် န် ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနက ုပရ ် င ှ အ ် စည်းအုးံ ၊ ဂီတအစည်းအုးံ ၊

အတွငး် မပ်များှင့် ေဖျာ်ေြဖပွမ ဲ ျား ရပ်ဆင ုိ း်

ုပရ ် င ှ ်

ထုတလ ် ပ ု သ ် မ ူ ျား၊ ုပရ ် င ှ  ် ပ ံု င ုိ ရ ် င ှ မ ် ျားှင့် ုပရ ် င ှ ဖ ် ံွ ဖိးတိးု တက်ေရးစင်တာ(FDC)မှ တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျား

ထားချ ိန်တွင် ြမန်မာ့းုိ ရာသကန်၏ ပုံရိပ်ကုိ ထင်ဟပ်ေစသည့်

“မေံ ရရည်” ုပရ် ငှ ဇ် ာတ်ကားအေကာင်း စကားဝိငု း်

ပူးေပါင်း၍ စီစ်က ုိ က ် းူ ြခင်းြဖစ်သည်။

ုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ်ကားများ၌

ထိသ ု  ုိ က ုိ က ် းူ မတွင် အစီအစ်မှ းအြဖစ် အကယ်ဒမီ ေဒေဆွဇင်ထက ုိ က ် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ပီး

ပါဝင်ခ့ဲ ကေသာ အုပညာရှင၊် အတတ်ပညာရှင်

“အေပါင်းလကဏာ”ုပရ ် င ှ ထ ် တ ု လ ် ပ ု ေ ် ရးမှ ိက ု က ် းူ သည့် “မေ ံ ရရည်” ုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ်ကားအေကာင်းကို

များ၏ စကားဝိုငး် ေဆွးေွးပွဲများကို ုပ်ြမင်

ပါဝင်သုပေ ် ဆာင်ခသ ့ဲ ူ အကယ်ဒမီ ေအာင်လင ွ က ် ယင်းဇာတ်ကားကို ဂီတလုလင် ဦးကိက ု ုိ မိသားစု

သံကားှင့် အင်တာနက်တမ ုိ တ ှ စ်ဆင့် ထုတလ ် င့  ် ေဆာင်ရက်ပီး “မေလး” ုပရ ် င ှ ထ ် တ ု လ ် ပ ု ေ ် ရးမှ

အပ်ခ ံှ မ ့ဲ ှ  င့် ုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ်ကား စတင်ြဖစ်ေပ

အား အေြခတည်၍ ဦးဝင်းဦးက ဖန်တးီ ိက ု က ် းူ ခဲပ ့ ၊ံု ယင်းဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်သုပေ ် ဆာင်ခသ ့ဲ ူ

ိက ု က ် းူ သည့် “ေမာင်တခ ုိ ျယ်ရေ ီ ြမ” ုပရ ် င ှ ်

လာပု၊ံ မေလးမိတွင် ိက ု က ် းူ ခဲပ ့ ၊ံု ဇာတ်ကား

မစာလင်းက အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု ဗာဂျ ီးနီးယားြပည်နယ် ဖဲဖက်စ် (Fairfax) မိမှ Video

ဇာတ်ကားကို

အကယ်ဒမီ

မိက ု က ် းူ မီ ကိတင်ြပင်ဆင်ခမ ့ဲ ၊ ဇာတ်ဝင်ေတး

Call ြဖင့် ပါဝင်ပီး ၎င်းအေနြဖင့် အဆိ၊ု အကသင်ကားပီးမှ သုပေ ် ဆာင်ခပ ့ဲ ံု စသည်ြဖင့် ေဆွးေွးက

ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးစင်တာ (FDC)မှ

ေအာင်လွင်၊ သုပ်ေဆာင် ေဒေမရီြမင့်ှင့်

သီချင်း သီဆပ ုိ ၊ံု အဓိကသုပေ ် ဆာင် ဦးဝင်းဦး

ဇာတ်ဝင်ေတးသီချင်းသီဆုသ ိ ူ ေဒထားတိက ု

အပါအဝင် သုပေ ် ဆာင်များ၏ သုပေ ် ဆာင်ပံု

သည်။

တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျား ပူးေပါင်း၍ စီစ်က ုိ က ် းူ ြခင်း ြဖစ်သည်။

၁၉၆၃ ခုှစ်၏ မေလးသကန် ိုက်ကးူ ရန်

ှင့်

“မေလး” ုပရ ် င ှ ထ ် တ ု လ ် ပ ု ေ ် ရးမှ ဒါိက ု တ ် ာ

ကားဆက်ခမ ့ဲ  အေတွအ ကံတိက ု ုိ ေဆွးေွးက

ဦးတင်ယ ု င ှ ့် သုပေ ် ဆာင် ဦးဝင်းဦး တိအ ု ား

သည်။

ိင ု ရ ် န်

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနက ုပရ ် င ှ ်

အစည်းအုးံ ၊

ဂီတအစည်းအုးံ ၊ ုပ်ရှင်

ထုတ်လုပ်သူများ၊ ုပ်ရှင်

ုပ်ရှင်ံပ ု ုင ိ ်ရှင်များှင့်

ယေနိက ု က ် းူ မတွင် အစီအစ်မှ းအြဖစ် အကယ်ဒမီ

ေဒေဆွဇင်ထုက ိ ်က

ပါဝင်

Y စာမျက်ာှ ၈ မှ

တည်းြဖတ်သူ

ဝတ်စားဆင်ယင်မ၊ ိက ု က ် းူ ပီးေနာက် ေကျာ်စာွ (FDC)

အဆိပ ု ါ သကနရ ် င်ခန ု သ ် စ ံ ကားဝိင ု း် ေဆွးေွးပွဲ အစီအစ်များအြဖစ် သကနပ ် ရ ံု ပ ိ ေ ် ပလွင် ထင်ဟပ်ေစသည့် ုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ်ကားများြဖစ်ေသာ “ေမာင်တခ ုိ ျယ်ရေ ီ ြမ”(ဒုတယ ိ ပိင ု း် )ှင့် “ပိေတာက် ကတဲဂ ့ တ ီ ” ုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ်ကားများအေကာင်း ဆက်လက်က ုိ က ် းူ မည်ြဖစ်ရာ ယင်းအစီအစ်များကို သကနက ် ာလအတွငး် MRTV မှ ထုတလ ် င့  မ ် ည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေနတယ်။ ဘာလို စာရင်းေပျာက်လဲဆုေ ိ တာ့ ရပ်ကွက်

လုးံ ြဖစ်ေတာ့မပ ှ ဲ နည်းနည်းရိပမ ် တ ိ ယ်။ ကန်ေတာ်တ ုိ င ုိ င ် ရ ံ ဲ

ကန်ေတာ်တက ုိ Spread လုပတ ် ဟ ့ဲ ာ တအားြမန်တယ်ဆတ ုိ ာ

သန်းေခါင်စာရင်းထဲ မဝင်ဘးူ ။ အခု ကန်ေတာ်စတ ိ ပ ် ေ ူ နပီ။

Health Care System က သိပမ ် ဆိးု ပါလား။ ဘာြဖစ်လလ ုိ ဲ

သိေတာ့ တချ ိလူကီးေတွ ေခေမးတာေတွေတာင် ဆရာကီး

ဘာလိလ ု ဆ ဲ ေ ုိ တာ့ ထိင ု း် မှာ စက်ံု ေတွပတ ိ တ ် ယ်။ ထိင ု း် မှာ

ဆိေ ု တာ့ ကန်ေတာ်တုိ အခမဲက ့ သ ု ေပးိင ု တ ် ာက အားလုးံ

သွားရှငး် ရတာရှဖ ိ းူ တယ်။ Respond လုပတ ် ာ

နည်းနည်း

စက်ေ ံု တွပတ ိ ေ ် တာ့ မွနြ် ပည်နယ် ကေနပီးေတာ့ ထိင ု း် ကို

မဟုတေ ် ပမယ့် ေတာ်ေတာ်ရတ ိှ ယ်။ အထူးသြဖင့် ေစာေစာက

ြမန်တယ်။ အဲဒီ ြမန်ရတဲအ ့ ေကာင်းရင်းက ဘာလိလ ု ဆ ဲ ေ ုိ တာ့

ေရာက် ေနတဲ့သူေ တွ အများကီး ပဲ ။ အများကီး ပဲ သူ တုိ

ေြပာသလို အေြခခံလတ ူ န်းစား ေနမေကာင်းြဖစ်လာပီဆရ ုိ င်

ကန်ေတာ်တသ ုိ ိတယ်။ ဒီကိစရဲြပဿနာက အဆုးံ ကျ

ြပန်ဝင်လာမယ်။ သူတုိ ြပန်ဝင်လာရင် သူတက ုိ ေလးေတွ

Health Facility အထိ ေရာက်ေအာင်သာွ းဖိေ ု လး ကိစေလး 

လိရ ု ရ ိှ င် ထိေရာက်မက  ကျန်းမာေရးထက်ကုိ ေစာေစာက

ပါလာမယ်။ သူတက ုိ ေလးေတွ ေနမေကာင်းရင် သူတဟ ုိ ာ

တစ်ခပ ု ရ ဲ တ ိှ ယ်။ အဲဒီ Health Facility ေလး တစ်ခဆ ု က ီ ုိ

လူမေရး၊ 

သူတုိ ေနာက်မှ Positive ြဖစ်ချင်ြဖစ်၊ Negative ြဖစ်ချင်ြဖစ်

ေရာက်ေအာင်သာွ းိင ု ် ပီးလိရ ု ရ ိှ င် ဟိက ု ေပးိင ု တ ် ့ဲ ဝန်ေဆာင်မ

ေလာေလာဆယ် ေဆးုမ ံ ာှ ဝုနး် ခနဲ ဝန်ပသ ိ ာွ းမယ်။

က လုေ ံ လာက်တယ်လုိ ကန်ေတာ်က ေြပာတာမဟုတေ ် ပမယ့်

စီးပွားေရးကို

ပိထ ု ခ ိ က ုိ မ ် ယ်ဆတ ုိ ာသိတယ်။

ကိုဖးုိ ချစ် ေြပာတဲ့အထဲမာှ အများကီးပါေနပီ။ လူမေရး၊ စီးပွားေရးအရက ထိခက ုိ ် ပီးေနပီ။

ေရေြပာင်းေနတဲ့ မိသားစုေတွက အမဲတမ်းစိနေ ် ခ

ကန်ေတာ်တင ုိ ယ်ငယ်ကထက်စာရင် အများကီးကို တိးု တက်

ကန်ေတာ်တက ုိ Hit Head လုပတ ် ာေပါ့ ဆရာရယ်။

မရှတ ိ ယ်။ ကိဖ ု းုိ ချစ်တက ုိ ဒါက အခု တစ်ခါ၊ ှစခ ် ါ ေတွတာ

လာပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ဟိမ ု ာှ သွားပီးေတာ့ Health Care Facility

တကယ်ေတာ့ ြမန်ြမန်နဲ ခပ်ကမ်းကမ်း တုြံ ပန်ရတာေပါ့။

မဟုတဘ ် းူ ။ ေရေြပာင်းေနတဲ့ မိသားစုေတွက အမဲတမ်းကီး

ကို ကန်ေတာ်တက ုိ ဒီမာှ Already Stress ေပါ့ေနာ်၊ ဝန်ထပ ု ်

လုပရ ် တဲအ ့ ပိင ု း် ေလးေတွ ရှတ ိ ယ်။ ရှတ ိ အ ့ဲ ေကာင်းရင်းက

ရှေ ိ နတာေပါ့။

ဒီြပဿနာကို

ဝန်ပးုိ ြဖစ်ေနပီးသား ေဆးုက ံ ေနထုတေ ် ပးပီးေတာ့ ဟိဘ ု က်

ဘာလိလ ု ဆ ဲ ေ ုိ တာ့ ကန်ေတာ်တက ုိ ြမန်ြမန်ြဖတ်ချချင်တာေပါ့။

ဘယ်လရ ုိ င ှ း် မလဲဆတ ုိ ့ဲ ေမးခွနး် က ဒါေတာ်ေတာ်ေြဖရခက်တ့ဲ

မှာ သွားထားလိက ု ေ ် တာ့ ဟိဘ ု က်မာှ ရတဲထ ့ ေ ိ ရာက်မက 

ကိဖ ု းုိ ချစ်တ၊ုိ ြဖြဖတို စိတပ ် တ ူ ာ ဒါကီးက ဘယ်ေလာက်ကာဦး

ေမးခွနး် ေပါ့။ ချက်ချင်းအေြဖရှာလိရ ု တဲေ ့ မးခွနး် မဟုတဘ ် းူ ။

ဘယ်ေလာက်ကီးသလဲဆတ ုိ ာ ြပန်လာတဲက ့ ေလးေတွကုိ

မှာလဲဆတ ုိ ာ။ SARS တုနး် က မကာခဲဘ ့ းူ ။ SARS တုနး် က

ဒါေပမယ့် ေစာေစာကေြပာသလို ေဆးအကာအကွယ်

ေမးကည့တ ် အ ့ဲ ခါကျေတာ့ သိပမ ် ကီးဘူး။

ဘာလိမ ု ကာခဲ့လဲဆုေ ိ တာ့ ကန်ေတာ်တုိ ခပ်ကမ်းကမ်း

ဘယ်ေလာက်ေပးိင ု မ ် လဲဆတ ုိ ာ ဆရာသန်းိင ု စ ် းုိ တိဘ ု က်က

ေြပာရင်ေတာ့ ကိယ ု  ့် င ုိ င ် က ံ ကျန်းမာေရးကုသမေကာင်း

ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် တုြံ ပန်လက ုိ တ ် အ ့ဲ ခါကျေတာ့ Chain ကို

ကန် သတ်ချက်ေတွကုိ ေြပာတာ။ အဲဒီေတာ့ ကန်ေတာ့်

တယ်ေြပာရင် ကန်ေတာ်က လက်ရဝ ိှ န်ထမ်းဆရာဝန်ြဖစ်တ့ဲ

အေစာကီး ြဖတ်လက ုိ လ ် ုိ ရတယ်။

အမဲတမ်းကီးရှေ ိ နေတာ့

တပည့်ေတွ များေသာအားြဖင့် ဆရာတို အဲဒီအတွက်

အတွကေ ် ကာင့် ေြပာတယ်လပ ုိ ဲ ေြပာကတာပါပဲ။ ဒါေပမယ်လုိ

Chain ကို အေစာကီးြဖတ်လက ုိ လ ် ရ ုိ ရင် ေစာေစာက

ေခရင် ေဆးုက ံ ပဲ ေခတာပါ။ ေဆးုက ံ ေန ကန်ေတာ်တုိ

အခုေတာ့ ကန်ေတာ်တုိ နည်းနည်းေတာ့ သက်ေသြပိင ု ပ ် ါပီ။

ေြပာသလို ကိဖ ု းုိ ချစ်တုိ ေအာက်ေြခက ခံစားေနရတဲ့ ဇာတ်

အချ ိးအစားနဲ ြပန်ခလ ဲွ တ်  တယ်။ ကန်ေတာ့တ ် ပည့ေ ် တွကုိ

ကန်ေတာ်တ ုိ င ုိ င ် က ံ ဒီ Outbreak ကီးကို ရင်ဆင ုိ တ ် အ ့ဲ ခါ

သဘင်ေလာကသားေတွေရာ၊ အဲဒီ ဇာတ်သဘင်ေလာကသား

ြပန်လာရင်

သူတက ုိ ုိ

မှာ သိပေ ် တာ့ အေြပာမကီးချင်ေသးဘူး။ ဘာြဖစ်လလ ုိ ဆ ဲ ေ ု ိ တာ့

ေတွ မှခ ီ ေ ုိ နတဲ့ ြပည်သေ ူ တွေရာ ခံစားရတာ ဒီထက်အများကီး

ေမးကည့တ ် ယ်။ သိပအ ် ကျ ိးမရှဘ ိ းူ ။ အကျ ိးမရှဘ ိ းူ ဆိတ ု ာ

ေစာေနေသးတယ်။ ဒါေပမယ့် ကန်ေတာ် အေကာင်းဆုးံ

တိမ ု ယ်။ ေနာက်တစ်ပင ုိ း် က ဆရာစိတပ ် တ ူ ့ဲ ေရေြပာင်းေနတဲ့

ဘာြဖစ်လလ ုိ ဲဆုေ ိ တာ့ ကန်ေတာ်တက ုိ အရင်တုနး် ကနဲ

ေမာ်လင့ထ ် ားတာကေတာ့ မကာခင် ြဖတ်င ုိ လ ် မ ိ မ ့် ယ်လုိ

မိသားစုေတွ။ ကျန်းမာေရးေလာကမှာ အမဲတမ်း အဲဒါ

စာရင်

ယူဆတယ်။

အင်မတန်ကီးမားတဲ့ စိနေ ် ခမပဲ။ ြဖြဖတို ေကာင်းေကာင်း

ေတာ်ေတာ်များသွားပီဆတ ုိ ာေလ Standard ေတာ့ မမီေသး

မှတမ ် လ ိ မ ိ မ ့် ယ်။ ပီးခဲတ ့ ့ဲ တစ်စ ှ ၊် ှစ ် စ ှ အ ် တွငး် မှာ ဆရာတို

ဘူး။ ကန်ေတာ်တုိ ရှေ ိ စချင်သေလာက် မရှေ ိ သးဘူး။

ကန်ေတာ်အင်တာဗျးတယ်။

Health Facility က

ေတာ်ေတာ်များသွားပီ။

အခုေလာေလာဆယ်မာှ ကန်ေတာ်တုိ လုပ ် င ုိ တ ် ာ တစ်ခုတည်းရှိတယ်။ ေစာေစာကေြပာသလို Respond

ဒီ Minor Operate ေလးေတွ အများကီး ေတွတယ်။ ဝက်သက်

ဒါေပမယ့် ကန်ေတာ်တင ုိ ယ်ငယ် အလုပစ ် လုပတ ် န ု း် က

ြမန်ြမန်လပ ု ခ ် ျလိက ု ။် ခပ်ကမ်းကမ်းလုပခ ် ျလိက ု ။် ြမန်ြမန်ပတ ိ ်

ကိစြဖစ်  တယ်။ ကာကွယေ ် ဆးထိးု မထားတဲအ ့ တွက် ကာကွယ်

ထက်စာရင် Health Facility ေတွက ေနရာတိင ု း် နီးနီး ရှေ ိ နပီ။

ချလိက ု ။် အခုလည်း ေလဆိပက ် ုိ ုတတ ် ရက်ကီး ပိတခ ် ျ

ေဆးထိးု မထားတဲက ့ ေလးေတွ ဆရာတိဆ ု မ ီ ာှ စာရင်းေပျာက်

ရှေ ိ နပီဆေ ုိ တာ့ ေတာ်ေတာ်ေလး နီးနီးြဖစ်ပီ။ အခု တစ်ကမာ

လိက ု ရ ် တယ်။

ေကျာ်စာွ (FDC)

မင်းသား ဖိးု ချစ် ကန်ေတာ်တဆ ုိ မ ီ ာှ ြပည်သလ ူ ထ ူ ေ ု တာ်ေတာ်များများက ကျန်းမာေရးအသိ အားနည်းတယ်။ ကန်ေတာ် အြပစ်ေြပာ တာ မဟုတပ ် ါဘူး။ အခု ဒီ မီဒယ ီ ာနဲ စကားဝိင ု း် ေတွလပ ု တ ် ာ သိပ်ေကာင်းတယ်။ ကန်ေတာ်တုိ အုပညာရှင်ေတွေရာ၊ တြခားသူေတွေရာ အခုအချ ိန်မာှ လူစန ု ဲ ေြပာလိမ ု ရတဲ့ အေန အထားမျ ိးမှာ Online Media ကို ေကာင်းေကာင်းအသုးံ ချ ပီးေတာ့ ြဖန် ိုင်ဖလ ု ိ ုတ ိ ယ်။ ကန်ေတာ်တဆ ုိ ီက ြမင်ရမှ ေကာက်တာပါ။ ဒီအကင်စားလို ကင်ဆာြဖစ်မယ်ဆုရ ိ င် သူတက ုိ ကင်ဆာကို မြမင်ရလို မေကာက်ဘးူ စားတယ်။ အခု ဘတ်စ်ကားေတွမာှ ဆိုရင်လည်း တိးု ေဝှေနတာပဲ။ သွားေနတာပဲ။

ဆိုလုတ ိ ာက

အပ်တစ်ေချာင်းေလာက်နဲ လာလို

ကန်ေတာ်တဆ ုိ ီမာှ ထိးု မယ်ဆရ ုိ င် နာရင်

ေနာက်ဆုတ်မယ်။ မင်းအဲဒါ ဗိုငး် ရပ်စ်ေနာ်လုိ ေြပာရင် မေကာက်ေသးဘူး။ ကန်ေတာ်တမ ုိ ာှ အဲဒဟ ီ ာက နည်းနည်း ေလးေပါ့ေနာ်၊ အသိပညာေပးဖို အခုမဒ ီ ယ ီ ာကို ေတာ်ေတာ် အသုးံ ချဖိလ ု မ ုိ ယ်လုိ ြမင်တယ်။ ေဒါက်တာခင်ေမာင်လင ွ ် အဓိကက ပိးု ေတွကုိ မကူးစက်ေအာင် ရပ်ဖပ ုိ ။ဲ ရပ်တ့ဲ ေနရာမှာက ကိယ ု က ့် ယ ုိ ထ ် က ဲ ုိ မဝင်ေအာင် ရပ်တန ့ဲ ည်းရှတ ိ ယ်။ အများကို မကူးေအာင် ရပ်တန ့ဲ ည်းလည်း ရှတ ိ ယ်။ ဘာပဲ ြဖစ်ြဖစ် ဒီုိင်ငံရဲ ထိခုိက်မဟာ ပိးု ဝင်လာသည်ြဖစ်ေစ၊ မဝင်လာသည်ြဖစ်ေစ ထိခက ုိ ေ ် နပီဆတ ုိ ာ ဆရာတို ေဆွးေွး တဲအ ့ ထဲမာှ ပါတယ်။ ပိးု ဝင်လာသည်ြဖစ်ေစ၊ မဝင်လာသည် ြဖစ်ေစ ြပည်သလ ူ ထ ူ က ု ုိ ကာကွယေ ် နတယ်။ ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိးု ရ ကလည်း ဒါကိြု မင်တယ်။ တစ်ခါ ပိးု ဝင်လာသည်ြဖစ်ေစ၊ မဝင်လာသည်ြဖစ်ေစ၊ ကိယ ု ဘ ့် ဝရဲရပ်တည်ချက်ကုိ ဖျက်ပီး ေတာ့ ြပည်သေ ူ တွရဲ ကျန်းမာေရး အသက်ရည ှ ဖ ် အ ုိ တွက် ေဆာင်ရက်ေနတဲ့

အုပညာရှင်ေတွလည်း ရှိတယ်လုိ

ဒီလသ ုိ းံု သပ်ပီးေတာ့ ဒီေဆွးေွးခန်းေလးကို ရပ်ကရေအာင်။ အားလုးံ ကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

ြမန်မာိုင်ငံအေနနဲ COVID-19 ေရာဂါြဖစ်ပွားမ အနည်းဆုံးအချိန်မှာ တစ်အိမ်ချင်းရဲ ေရာဂါသတင်းပိုကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းဟာ ေရာဂါကူးစက်မကို အလျင်အြမန်ထိန်းချပ်ိုင်မယ့် တစ်ခုတည်းေသာ ထိေရာက်တဲ့နည်းဗျဟာြဖစ်ပါတယ် ပါေမာက ေဒါက်တာစိုးလွင်ငိမ်း ကမာ့ကပ်ေရာဂါြဖစ်သည့် COVID-19 ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စ် ကူးစက်ြမန်အဆုတေ ် ရာင်ေရာဂါသည် ိင ု င ် ေ ံ ပါင်း ၁၉၀ ေကျာ်ကို ကူးစက်ြပန် ပာွ းလျက်ရရ ိှ ာ ကမာ့င ုိ င ် အ ံ သီးသီးက ကိတင်

ေတွဆုံေမးြမန်း - သီသီမင်း

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကို ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးြပာန်းချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ လ ် ည်း ေရာဂါမြပန် ပွားေစေရးအတွက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိးု ရ၊ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့် ဌာနေပါင်းစုတ ံ ုိ ပူးေပါင်းပီး ကိတင်ကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်ေရး

ဓာတ်ပုံ - ေနလင်း

လုပင ် န်းများကို အရှန ိ အ ် ဟုနြ် မင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရသ ှိ ည်။ ယခုအခါ ေရာဂါြဖစ်ပွားသည့ ် င ို င ် မ ံ ျားမှ ြပန်လာသူများထဲမှ ကနဦး COVID-19 ေရာဂါြဖစ်ပွားမကို စတင်ေတွရှေ ိ နရပီြဖစ်၍ ြပည်တွင်း၌ ေရာဂါြပန် ပွားမကို လျင်ြမန်စွာထိန်းချပ်ိုင်ရန်အတွက် အိမ်တစ်အိမ်ချင်း၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မလုပ်ငန်း (Household Action Plan)ှင့်ပတ်သက်၍ ပါေမာက ေဒါက်တာစိုးလွင်ငိမ်း (အ ကံေပးပညာရှင်၊ န်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)၊ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန)ှင့် ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့သည်။ ေမး။

။ ြမန်မာိုင်ငံမှာ COVID-19 ေရာဂါကူးစက်ိုင်မ

ေြဖ။

ပတ်သက်ပီး စနစ်တကျနားလည်ရမယ်။ ကျန်းမာေရးနဲ

ရယ်အ၊ို အထူးသြဖင့် အသက် ၆၀ အထက် ဘယ်ေ ှ ယာက်

အေြခအေနနဲ ပတ်သက်ပီး သိပါရေစ။

ရှသ ိ လဲ၊ မိသားစုထမ ဲ ှာ ှလုံးေရာဂါ၊ ဆီးချ ိေရာဂါ၊ အသက် ှ

။ ေရာဂါစြဖစ်ြဖစ်ချင်းမှာ ေရာဂါစတင်ကူးစက်တဲ့

လမ်းေကာင်းေရာဂါ၊ ကင်ဆာေရာဂါရှိတဲ့သူေတွ စသြဖင့်

ိင ု င ် တ ံ စ်င ို င ် တ ံ ည်းြဖစ်တအ ဲ့ တွက် အဲဒအ ီ ချ ိန်မှာ

ဒီလလ ို ေ ူ တွက ဘယ်ေ ှ ယာက် ပါေနသလဲ၊ ဒီလြို ဖစ်င ို ေ ် ြခ

အြခားိုင်ငံကို ကူးစက်ိုင်ေြခ(Disease Transmission

အများဆုံးရှိတဲ့ မိသားစုဝင်ေတွအတွက် ပိုပီးေတာ့ ေရာဂါ

Risk) အနည်းဆုံးြဖစ်ပီး အခုအခါ COVID-19 ေရာဂါဟာ

ကူးစက်မမရှ  ေ ိ အာင်ေဆာင်ရက်ဖို ဦးစားေပးအေနနဲ စ်းစား

ိုင်ငံေပါင်း ၁၉၀ ေကျာ်ကို ကူးစက်ေနပီြဖစ်တဲ့အတွက်

ဖိုလိုပါတယ်။ ကာကွယ်ှိမ်နင်းေရးလုပ်ငန်းေတွ

ေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံကို ဒီေရာဂါကူးစက်ိုင်မ အေြခအေန (Transmission Risk by importation) ြမင့်မားတဲ့ အေြခ

အိမတ ် င ို ်းအိမတ ် င ို ်းကလည်းပဲ ဒီလက ို ူးစက်မပိ  မ ု ြို ဖစ်

အေနြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့်လည်း ိုင်ငံေတာ်အစိုးရရဲ

ိင ု တ ် အ ့ဲ ပ ု စ ် ေ ု တွ၊ လူပဂ ု ိ လ်ေတွမပါေပမယ့လ ် ည်း မကူးစက်

ဦးေဆာင်လမ်းန်မနဲ  ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီး

ဖိုအတွက် စီစ်ရပါမယ်။ စီစ်တဲ့အခါမှာ ဒီလိုသက်ကီး

ဌာနက ေရာဂါကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်ေရးလုပင ် န်းေတွကို အရှန ိ ်

ရယ်အိုေတွ၊ ကူးစက်ိုင်ေြခရှိတဲ့သူေတွနဲ ေရာဂါအခံရှိပီး

အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။

သားမိသားစုေတွမာှ ပို ပီးေတာ့ ေရာဂါကူးစက်မမရှ  ေ ိ အာင်

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ိုင်မယ့် နည်းဗျဟာ

ကျန်တမ ့ဲ သ ိ ားစုဝင်ေတွက အထူးစ်းစားပီးေတာ့ ေဆာင်

ဒီလေ ို ရာဂါကူးစက်င ို ေ ် ြခြမင့မ ် ားတဲအ ့ ချ ိန်မှာ ေရာဂါ လူနာဆီကေန အတူေနထိေတွခဲသ ့ မ ူ ျား၊ မိသားစုဝင်များကို

ရက်ေပးရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အိမက ် မိသားစုဝင်ေတွကလည်း

ပါေမာက ေဒါက်တာစိုးလွင်ငိမ်း

အတည်ြပြဖစ်ပွားသူ (Confirmed Case)တစ်ဦးေတွတာနဲ

အားလုံးစုစည်းပီး COVID-19 ေရာဂါအေကာင်းနဲ ကူးစက် ပုံ၊

ရက်ဖို လိုအပ်ပါတယ်။

ပိုမိုလျင်ြမန်စွာ ကူးစက်ိုင်တာေကာင့် ဒီေရာဂါအြခားသူ

ဒုတိယအုပ်စုကေတာ့ အိမတ ် စ်အမ ိ မ ် ာှ အသက် ၆၀

ကူးစက်နည်း၊ ေရာဂါြဖစ်ရင် ဘယ်လိုအုပ်စုေတွက

အရာယ်ရှိေကာင်း၊ ေရာဂါကာကွယ်ေရးအတွက် ေနစ်

များထံ ကူးစက်မကိ  ု လျင်ြမန်စွာ ထိန်းချပ်ိုင်ဖိုအတွက်

အထက် သက်ကီးရယ်အန ို ဲ ကေလးငယ်ေတွရတ ှိ ဲ့ မိသားစု၊

လုပ်ရမယ့်

ေရာဂါြဖစ်ပွားသူကို ထိန်းချပ်ကုသြခင်းနဲ ေရာဂါကူးစက်

အိမမ ် ာှ ှလးံု ေရာဂါ၊ ဆီးချ ိေရာဂါ၊ အသက် ှလမ်းေကာင်း

လက်ေဆးတာတိ၊ု ှာေချ၊ ေချာင်းဆိုးရင် တစ် ှး သိမ ု ဟုတ်

ြပန် ပာွ းမကို လျင်ြမန်စာွ ကာကွယထ ် န ိ း် ချပ်ြခင်း နည်းဗျဟာ

ေရာဂါနဲ ကင်ဆာေရာဂါရှတ ိ လ ့ဲ ေ ူ တွပါဝင်တ့ဲ မိသားစု၊ ဒီအမ ိ ်

ှာေခါင်းစည်းေသချာအုပ် ပီး ဆိုးတာတို ေနမေကာင်းရင်

(Containment at Source Strategy)ကို ထိေရာက်စွာ

ေတွမှာရှိတဲ့ မိသားစုေတွဟာ ေရာဂါကူးစက်ခံရပီဆိုရင်

သီးြခားအိမမ ် ာှ ေနတာတိ၊ု အိမမ ် ာှ ထိေတွကိင ု တ ် ယ ွ မ ် များ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရပ ှိ ါတယ်။ ဒီနည်းဗျဟာကို ထိေရာက်စွာ

ေရာဂါြပင်းထန်ပီး အသက်အရာယ်ရှိတဲ့အတွက် ေရာဂါ

တဲ့ေနရာေတွကို ဆပ်ြပာရည်နဲ ေဆးေကာတာတို၊ မလို

ေဆာင်ရက်ိုင်ဖိုအတွက် အိမ်တစ်အိမ်ချင်းရဲ ေရာဂါ

သံသယရှတ ိ ာနဲ ေစာစီးစွာ ကျန်းမာေရးဌာနကို လျင်ြမန်စွာ

အပ်ဘဲ အိမ်အြပင်ခဏခဏ မသွားတာတို၊ လူစုလူေဝးနဲ

သတင်းပို ကာကွယ ် မ ှိ န ် င်းေရးလုပင ် န်းဟာ ေရာဂါကူးစက်

သတင်းပိုဆက်သွယ်ပီး လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာေရးေစာင့်

မေနဖိုဆိုတာေတွ ေသချာရှင်းြပထားဖိုလိုအပ်ပါတယ်။

မကို အလျင်အြမန် ကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်င ို မ ် ယ့် တစ်ခတ ု ည်း

ေရှာက်မကိ  ု ခံယရ ူ မှာြဖစ်ပါတယ်။ ခံေြပာရရင် ဘယ်လို

ေမး။

ေသာ နည်းဗျဟာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

အိမပ ် ြဲ ဖစ်ြဖစ် COVID-19 ေရာဂါကူးစက်ြပန် ပွားမ ထိန်းချပ်

ေမး။

ေရးအတွက် အေရးကီးတဲ့ အခန်းကကပါဝင်တအ ဲ့ မ ိ မ ် ျား

။ အိမ်တစ်အိမ်ချင်း၊ တစ်မိသားစုချင်း လိုက်နာ ေဆာင်ရက်ရမယ့် ေရာဂါကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်ေရး

ေြဖ။

ြပမူေနထိုင်ရမလဲဆိုတာ ရှင်းြပေပးပါဦး။ ေြဖ။

။ ကူးစက်မ အြမင့ဆ ် းံု အုပစ ် ေ ု တွရတ ိှ ့ဲ မိသားစုဝင် ေတွအတွက် ေြပာရမယ်ဆရ ုိ င် သက်ကီးရယ်အုိ

နဲ နာတာရှည်ေရာဂါရှိတဲ့သူေတွရှိတဲ့အိမ်ေတွမှာ ြဖစ်လို

အေရးကီးတဲ့ အခန်းက

ရှင်းြပေပးေစလိုပါတယ်။

လုပ်ငန်းေတွြဖစ်တဲ့

။ အိမေ ် တွမာှ သက်ကီးရယ်အေ ုိ တွရရ ိှ င် ဘယ်လုိ

ြဖစ်ပါတယ်။

လုပင ် န်းကို ြပည်သေ ူ တွ လိက ု န ် ာေဆာင်ရက်င ုိ ဖ ် အ ုိ တွက်

ကာကွယ်ှိမ်နင်းေရး

တစ်အိမ်ချင်း၊ မိသားစုတစ်စုချင်းရဲ COVID-19 နဲ

ရှရ ိ င် ေရာဂါကူးစက်မတင်  သာမက အဲဒအ ီ မ ိ ရ ် ဲ ပတ်ဝန်းကျင်၊

။ အိမေ ် တွရဲ မိသားစုဝင်အေြခအေနေပမူတည်ပီး

ပတ်သက်ပီးေတာ့ ကာကွယ ် မ ိှ န ် င်းေရးလုပင ် န်းမှာ ပူးေပါင်း

ကိုယ့်ရဲမိတ်ေဆွအေပါင်းအသင်း ကိုယ့်ရဲရပ်ကွက်၊ ကိုယ့်

ေတာ့ ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပာွ းိင ု ေ ် ြခကို ကည့် ပီး

ေဆာင်ရက်မများေလေလ  အချ ိန်တအ ို တွင်းမှာ ေရာဂါထိန်း

မိနယ်ကတစ်ဆင့် လူထထ ု က ဲ ို ပျံှ ံ င ို တ ် အ ဲ့ တွကေ ် ကာင့်

ေဆာင်ရက်ရပါမယ်။ ပထမဦးစွာ အိမ်မှာရှိတဲ့ မိသားစုဝင်

ချပ်ိုင်မများေလြဖစ်ပီး ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားေသဆုံးမ

တစ်အမ ိ ခ ် ျင်းေရာဂါြဖစ်ပာွ းမမရှေ ိ အာင် ေဆာင်ရက်ရမယ့်

တိင ု ်းကို ဒီေရာဂါနဲ ပတ်သက်ပီး ေရာဂါအေကာင်း၊ ကူးစက်

အနည်းဆုံးြဖစ်ေအာင်

တာဝန်က အေရးကီးပါတယ်။ ရပ်ကက ွ ၊် ေကျးရာအလိက ု ်

ပုံနဲ ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းေတွကို အားလုံးသိရှိေအာင်

ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရးနဲ ပတ်သက်ပီး

အြမင့်ဆုံး

ကျန်းမာေရးဌာနကို ေနစ်သတင်းေပးပိြု ခင်း အေရးတကီး

ေြပာြပထားရပါမယ်။ ဒါမှသာလင်သူတို ဘယ်လလ ုိ က ုိ န ် ာ

အဆင့် ြပင်ဆင်ထားိင ု မ ် ရှ  ိတဲ့ ိင ု င ် မ ံ သ ှ ာလင် ဒီေရာဂါ

ေဆာင်ရက်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေရာဂါြဖစ်င ို ေ ် ြခ အများဆုံး

ေနထိင ု ေ ် ဆာင်ရက်ရမယ်ဆတ ုိ ာကို နားလည်ကမှာ ြဖစ်ပါ

COVID-19 ရဲ ေနာက်ဆက်တွဲ ေရာဂါဆိုးေတွြဖစ်တဲ့ ေရာဂါ

ရှတ ိ ဲ့ သက်ကီးရယ်အေ ို တွ၊ နာတာရှညေ ် ရာဂါ ရှတ ိ သ ဲ့ ေ ူ တွကို

တယ်။ ဒီလေ ုိ ဆာင်ရက်ဖအ ုိ တွက် အိမေ ် တွကုိ အုပစ ် (ု ၂)စုခဲွ

ြဖစ်ပွားမ၊ အသက်ဆုံးံးမ၊ စီးပွာေရးနဲ လူမေရးဆုံးံးမ

အထူးသြဖင့် အြပင်ကထ ို က ွ ် ပီး အလုပလ ် ပ ု ေ ် နတဲသ ့ ေ ူ တွနဲ

ပီး အုပ်စုအလိုက်ေဆာင်ရက်ရမှာကို ရှင်းြပပါ့မယ်။

အနည်းဆုးံ ြဖစ်တာကို ေတွရပါတယ်။ ြမန်မာိင ု င ် အ ံ ေနနဲ

တတ်င ို သ ် ေလာက် ထိေတွမနည်းေအာင် စီစ်ေဆာင်ရက်

ေရာဂါြဖစ်ပွားမေတွရှိလာပီြဖစ်တဲ့အတွက် တစ်အိမ်ချင်း၊

ရမယ်။ ဒီသက်ကီးရယ်အိုနဲ ေရာဂါရှိတဲ့သူေတွကိုြပစုတဲ့

မိသားစုတစ်စုချင်း၊ တစ်ေယာက်ချင်း ပူးေပါင်းပါဝင်မက 

လူေတွကလည်း သီးြခားသတ်မှတ်ထားရမှာြဖစ်ပါတယ်။

ြပန်လာသူေတွရတ ှိ ဲ့ မိသားစု၊ ေရာဂါြဖစ်ပွားခဲတ ့ သ ဲ့ န ူ ဲ ေရာဂါ

အေရးကီးတဲ့ အခန်းကကို ေရာက်ရှိေနပါပီ။

ဒီအမ ိ မ ် ှာ ဒီတစ်ေယာက်ပြဲ ပစုတာမျ ိး၊ တကယ်လုိ မိသားစု

ြဖစ်ပွားသူပါဝင်တဲ့ မိသားစု၊ ေရာဂါြဖစ်င ို ေ ် ြခ သံသယလူနာ

ေမး။

။ အိမ်တစ်အိမ်ချင်းမှာရှိတဲ့ မိသားစုေတွအတွက်

ဝင်အားလုံးက ြပစုမယ်ဆရ ို င်လည်း သက်ကီးရယ်အ၊ို မိဘ

အထူးလိုက်နာေဆာင်ရက်ရမယ့် လုပ်ငန်းေတွ

ေတွ၊ အဘိုးအဘွားေတွနဲ ေရာဂါရှိတဲ့သူေတွကို ြပစုတဲ့

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ဖိုလို ပထမအိမ်အုပ်စုမှာ ေရာဂါြဖစ်ပွားတဲ့ိုင်ငံေတွက

အြဖစ်

သတ်မှတ်ခံရတဲ့မိသားစုနဲ

သီးြခားထားရှိ

ေဆာင်ရက်ိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။

ေစာင့်ကပ်ြခင်းမှာပါဝင်တဲ့ မိသားစု၊ ဒီေရာဂါကာကွယ်

ရှိရင်လည်း ေြပာြပေပးပါ။

အခါမှာ

ကုသေရးလုပ်ငန်းေတွကို အနီးကပ်ေဆာင်ရက်ေပးေနတဲ့

ေြဖ။

။ အိမ်တစ်အိမ်ချင်း၊ တစ်မိသားစုချင်း လိုက်နာ

တတ်င ို သ ် ေလာက် သူတသ ို ုံးတဲပ ့ စည်းေတွကို ခွထ ဲ ားေပး

သူေတွပါတဲ့ မိသားစုများပဲြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလမ ို သ ိ ားစုေတွမှာ

ေဆာင်ရက်ပီး ပါဝင်ပူးေပါင်းြခင်းသည် ေရာဂါ

ရမယ်။ တကယ်လုိ ကိယ ု က ် သုးံ မိရင်လည်း ေသေသချာချာ

ေရာဂါြဖစ်ပွားကူးစက်င ို ေ ် ြခ ပိမ ု ြို မင့မ ် ားတဲအ ့ တွက် ဒီအမ ိ ်

ကာကွယ ် မ ိှ န ် င်းြခင်းဆိင ု ရ ် ာအချက်ေတွကုိ အိမ်တိုင်းမှာ

ဆပ်ြပာနဲ ေဆးေပးခဲရ ့ မယ်။ သက်ကီးရယ်အေ ို တွကို ေရာဂါ

ေတွမာှ ရှတ ိ ့ဲ မိသားစုေတွရဲ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မက  ပိုပီး

ြပင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင် အိမ်မှာ ကိုယ့်မိသားစုဝင်ဘယ်ှ

ကူးိုင်မမရှိေအာင် တတ်ိုင်သမ ေဆာင်ရက်ေပးရမှာ

အေရးကီးပါတယ်။ ဒီအပ ု စ ် ေ ု တွက ကျန်းမာေရးဌာနကို

ေယာက်ရှိသလဲ၊

ြဖစ်ပါတယ်။

သတင်းပို ပီး ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ရှ၊ိ မရှိ ေနစ်ဆက်သယ ွ ေ ် ဆာင်

ကူးစက်လာရင် အသက်အရာယ်ြဖစ်ိုင်တဲ့ သက်ကီး

အဲဒီမိသားစုဝင်ေတွထဲမှာမှ ဒီေရာဂါ

မိမိကဖျားနာေနတယ်ဆိုရင်

မြပစုသင့်ဘူး။

မိသားစုထဲမှာ ြပင်ပကို အလုပ်ထွက်လုပ်တဲ့သူေတွ

S မူဆယ်မိအဝင်မှ

ဦးစားေပးဖျန်းြဖစ်တယ်၊ ဒါေပမယ့် အခုက ြမန်မာိင ု င ် မ ံ ာှ ဒီCOVID-19 ေရာဂါ

ယခုအခါ ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက်ခရ ံ မရှေ ိ နပီြဖစ်ရာ မူဆယ်

ကူးစက်ခံရမေတွရှိေနပီဆိုေတာ့ မူဆယ်မိကို ြမန်မာြပည်အှံက ဝင်ေရာက်

ေဒသအတွင်း ကူးစက်ြပန် ပွားမမရှေ ိ စေရးအတွက် တင်းကျပ်စွာ ကာကွယေ ် ရး

လာတဲ့ကားေတွကိုပါ ပိုးသတ်ေဆးေတွဖျန်းဖို လိုအပ်ပါတယ်။

က ဘယ်ေ ှ ယာက်ရသ ိှ လဲ၊ ဒီလေ ူ တွကလည်းပဲ ဒီေရာဂါနဲ အားကစားဝန်ကီးဌာနရဲ န်ကားချက်ေတွြဖစ်တဲ့ လူထူ ထပ်တေ ဲ့ နရာ မသွားဖိ၊ု ေရာဂါရှတ ိ လ ဲ့ ေ ူ တွနဲ အနီးကပ်မေနဖို ေနခဲလ ့ ရ ို ရ ှိ င်လည်းပဲ တတ်င ို သ ် မ သက်ကီးရယ်အေ ို တွနဲ မထိေတွတာ အေကာင်းဆုံးပါ။ လက်ကိုစနစ်တကျ ဆပ်ြပာနဲ ေဆး အြပင်ကြပန်လာရင် လက်ကစ ုိ နစ်တကျ ဆပ်ြပာနဲ ေဆးရမယ်။ တစ်ကယ ို ေ ် ရ သန် ရင ှ ်းေရးလုပရ ် မယ်။ သီးြခား ေနရမယ်။ ဒီလေ ူ တွဟာ ြပင်ပကေရာဂါပိးု အိမထ ် က ဲ သ ုိ ယ် ေပးမယ့်လူေတွြဖစ်တဲ့အတွက် ပိုပီးေတာ့ဂုစိုက်ရမယ်။ တြခားသူေတွကလည်း တတ်ိုင်သေလာက် အိမ်မှာပဲေန ရမယ်။ မလိုအပ်ဘဲ သူများအိမ်သွားလည်တာတို၊ ပွဲလမ်း သဘင်သွားတာတို မလုပရ ် ဘူး၊ ြပင်ပဧည့သ ် ည်ေတွလည်းပဲ မလိုအပ်ဘဲ အိမ်လာတာကို ဒီအချ ိန်မှာ လက်မခံသင့်ဘူး၊ တစ်နည်းနည်းနဲ ယ်ေကျးစွာ တားြမစ်ဖလ ို တ ို ယ်။ တကယ် လို အမှတမ ် ထင်လာခဲမ ့ ယ်ဆရ ို င် ဒီလာတဲဧ ့ ည့သ ် ည်ေတွနဲ အနည်းဆုံး ၆ ေပေလာက်အကွာမှာထားပီး ေြပာဆိဆ ု က်ဆံ ပါ။ ဖျားနာ၊ ှာေစး၊ ေချာင်းဆိုးေနတာ ေတွတယ်ဆိုရင် ကျန်းမာေရးဌာနနဲ ဆက်သွယ်ပီးေတာ့ ေဆာင်ရက်ဖို အတွက် အ ကံeာဏ်ေပးရမှာြဖစ်ပါတယ်။ မိသားစုဝင်ထဲ က တစ်ေယာက်ေယာက်ြဖစ်တယ်ဆရ ို င်လည်း ကျန်းမာေရး ဌာနကို ချက်ချင်းဆက်သွယ်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ေမး။

။ ထပ်မံြဖည့်စွက် ေြပာကားချင်တာရှိရင်လည်း ေြပာကားေပးပါ။

ေြဖ။

။ အခုလို ေရာဂါြဖစ်ပွားမ အနည်းဆုံးအေြခအေနမှာ မိသားစုတစ်ခုလုံး တစ်ေယာက်ချင်းစီတိုင်းမှာ

ေရာဂါကာကွယ် တားဆီးေရးလုပင ် န်းေတွ ေနစ်လပ ု သ ် င့် တယ်၊ မိသားစုကို ေရာဂါကူးစက်မမရှ  ေ ိ အာင်၊ ကိယ ု ပ ့် တ်ဝန်း ကျင်ကို ေရာဂါမကူးစက်ေအာင် ကိတင်ြပင်ဆင်မေတွ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လက်ေဆးတဲ့ အကျင့်၊ ဆပ်ြပာနဲ စကန် ှစ်ဆယ်ေလာက် လက်ေဆးတဲ့အကျင့် လုပ်ရမယ်။ မလိုအပ်ဘဲ မျက်စိတို၊ ှာေခါင်းတို၊ မျက်ှာတို ထိေတွမိရင် ြပန်ေဆးရမယ်။ လက်ေဆးဖိုအတွက် အေကာင်းဆုံးက အရက်ြပန် ၆ဝ ရာခိုင်န်းအထက်ပါတဲ့ လက်ေဆးရည်ကိုသုံးရင် ပိုပီး အဆင်ေြပပါတယ်။ ေနမေကာင်းတဲသ ့ ေ ူ တွနဲ ထိေတွမကို ေရှာင်က်ရမယ်။ အိမ်ြပန်ေရာက်ရင် လက်ကိုဆပ်ြပာနဲ စင်ကယ်ေအာင်ေဆးတာ၊ အဝတ်အစားေတွ ချက်ချင်းလဲ တာတိလ ု ပ ု ရ ် မှာြဖစ်ပါတယ်။ ကိယ ု က ် ယ ို တ ် င ို လ ် ည်း ေရာဂါ ြဖစ်မြဖစ် ေစာင့်ကည့်တာတိုလုပ်ရမယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကဖျားပီဆိုရင်လည်း အိမ်မှာပဲေနတာ ေကာင်းပါတယ်။ မိမတ ိ အ ို မ ိ က ် လ ို ာေရာက်တဲ့ ဧည့သ ် ည်ေတွရဲ အမည်စာရင်း ကအစ မှတထ ် ားသင့တ ် ယ်၊ အြပင်မှာ သီးြခားေတွတဲသ ့ ေ ူ တွ ရဲစာရင်းဆိုလည်း သီးြခားမှတ်တမ်းတင်ထားသင့်တယ်။ ြမန်မာိင ု င ် အ ံ ေနနဲ အခုလို COVID -19 ေရာဂါြဖစ်ပွား မအနည်းဆုံးအချ ိန်မှာ တစ်အိမ်ချင်းရဲ ေရာဂါသတင်းပို ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း(Household Action Plan)ဟာ ေရာဂါြဖစ်ပွားကူးစက်မကိ  ု အလျင်အြမန် ထိန်းချပ်င ို မ ် ယ့် တစ်ခတ ု ည်းေသာ ထိေရာက်တန ့ဲ ည်းဗျဟာ ြဖစ်ပါတယ်။ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရနဲ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနရဲ န်ကား ချက်၊ ထုတြ် ပန်ချက်ေတွကို အိမတ ် င ို ်းက တိကျစွာလိက ု န ် ာ ေဆာင်ရက်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ အခုလိုေြဖကားေပးတာေကျးဇူးပါရှင့်။

ေတွကို အရှိန်အဟုန်ြမင့်လုပ်ေဆာင်သွားမယ်”ဟု ဦးမျ ိးခိုင်က ရှင်းြပသည်။ မူဆယ်မိသည် နယ်စပ်မိတစ်မိြဖစ်သည်င ှ အ ့် ညီ ြမန်မာိင ု င ် အ ံ နယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ လာေရာက်လည်ပတ် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ များြပားလျက်ရှိေနပီး

လုပင ် န်းများကို အရှန ိ အ ် ဟုနြ် မင့် ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်သည်ဟု ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ်

အရှိန်အဟုန်ြမင့်လုပ်ေဆာင်

COVID-19 ေရာဂါကူးစက်ြပန် ပွားမမရှေ ိ စေရးှင့် ကိတင်ကာကွယေ ် ရးလုပင ် န်း

ကိတင်ကာကွယေ ် ရးလုပင ် န်းများ ေပါင်းစပ်ည ိ င်  းေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

မူဆယ်မိက အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က ခရီးသွားမိဘြပည်သေ ူ တွ လာေရာက်

များကို ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ကက်ေြခနီအသင်းများှင့်

(မူဆယ်)မှ ဦးမျ ိးခိုင်က ေြပာသည်။

သွားလာလည်ပတ်ေနကတဲ့ နယ်စပ်မိတစ်ခုြဖစ်တာေကာင့် ေရာဂါပျံှံဖိုက

ပရဟိတအသင်းအဖွဲများ ပူးေပါင်းပါဝင်သည့် အဖွဲေပါင်းစုက ံ ေနစ်တင်းကျပ်

“အရင်က တုတ ် င ုိ င ် ံ ကယ်ေဂါင်ဘက်ကေန ဝင်လာတဲက ့ ားေတွနဲ မူဆယ်

လွယက ် တ ူ ယ်၊ ဒါေကာင့် ေရှဆက် ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်းလုပင ် န်းေတွကို ပုမ ံ န ှ ်

စွာ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

မိကတစ်ဆင့် ြမန်မာိုင်ငံ ြပည်မဘက်ကို ဦးတည်သွားေနတဲ့ ကားေတွကိုပဲ

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမှာြဖစ်ပီး မိေပရပ်ကွက်ေတွအတွင်းပါ ေဆးဖျန်းတာ

မိုင်းဘဉာဏ်(ကွတ်ခိုင်)


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

ကန်ေတာ်တိုအားလုံး ကာကွယ်ကမယ်

ေဒါက်တာခင်ေမာင်လွင်

၂၀၀၃ ခုှစ် မတ်လ ၈ ရက်(စေနေန)။

ခဲ့ေလသည်။ ထိုစ်က စင်ကာပူှင့် အြခားိုင်ငံအချ ိသို

ရက်၏။ ေရာဂါသည်အားလုံးကို ရှာေဖွကုသ၏။ ၎င်းတို

ကို “ကမာ့ကပ်ေရာဂါ” ဟု သတ်မတ ှ ေ ် ကညာခဲ့ ပီးြဖစ်၍

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ ဟွိင်းမိရှိ ြပင်သစ်ေဆးုံ။

လည်း ေရာဂါြပန် ခဲ့၏။ တစ်ကမာလုံးတွင် ရှစ်ေထာင်

ှင့်ဆက်စပ်ေနသူများကို ရှာေဖွကုသသည်။ ေနအိမ်တွင်

မိမိတို ြပည်တွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ရန် ထုတ်ြပန်

ေကျာ် ကူးစက်ခဲ့ပီး ရှစ်ရာေကျာ် ေသဆုံးခဲ့ေလသည်။

ေနေစ၏။ လူအများ စုေဝးမကို ပိတပ ် င်၏။ တုတ ် စ ှ သ ် စ်

ထားသည့် ဥပေဒများသာမက ကမာ့ကပ်ေရာဂါထိန်းချပ်

"တကယ်ေတာ့ ဒီကိတ်မုန် ကို ကန်ေတာ်မစားသင့်ဘူး။ ေရာဂါပိးု ေတွ ပါချင်ပါေနမှာ" ေဒါက်တာအူရဘ ် ာနီသည်

၂၀၁၉ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်ခါနီး။

ကူးကိုပင် ေရဆိုင်းလိုက်၏။ တစ်ကိုယ်ေရကာကွယ်မ၊

မဆိင ု ရ ် ာ စည်းမျ်းဥပေဒများကိပ ု ါ တိကျစွာလိက ု န ် ာက

ကိတမ ် န ု ် ကစ ုိ ားရင်း ရယ်ပဖ ဲွ ဲွ လိက ု သ ် ည်။ နားေထာင်ေန

တုတ်ိုင်ငံ ဟူေပြပည်နယ် ဝူဟန်မိ။

အြခားကို မကူးစက်ရန်ကာကွယ်မ ပညာေပး၏။ ေဆးုံ

ရေပေတာ့မည်။

ေသာသူများမှာ ရယ်ဖခ ုိ က်ခစ ဲ ာွ ကိးစားေနရေလသည်။

ကူးစက်ြမန် ြပင်းထန်အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ စတင်

သစ်ကီးများေဆာက်ကာ ထိန်းချပ်၏။

ထိေ ု ဆးုတ ံ င ွ ် ထူးဆန်းေသာ ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပာွ းေန

ြဖစ်ပွားပီး ကူးစက်မြမန်  ဆန်ခဲ့၏။ ယေနအထိ လူေပါင်း

သည်။ ကူးစက်ခံရသူများမှာ ဖျားနာ၊ အသက် ှကျပ်၍

သုံးသိန်း ခုနစ်ေသာင်းေကျာ် ကမာတစ်ဝန်းမှာ ကူးစက်

တတိယဆင့-် အုပစ ် လ ု က ို ေ ် ရာဂါြဖစ်ပွားမကို ရှာေဖွ၍

ရက်ေနမှစ၍ ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ် ကိယ ု တ ် င ို ်

ေသေနက၏။ ဆရာဝန်၊ သူနာြပ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း

ပျံှံသွား၏။ ြမန်မာိုင်ငံတွင်လည်း သုံးေယာက် ေတွရ

ထိေရာက်စွာကုသ၏။ ေရာဂါစစ်ြခင်း၊ ေဆးုံတက်ြခင်း၊

ဦးေဆာင်ေသာ COVID – 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသ

များမှာ ဖျားလင် ဓာတ်မန ှ  ် က ုိ ် ကည့ေ ် သာအခါ အဆုတ်

ပါသည်။ ထိပ ု ိုးသစ်မှာ ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စပ ် ိုးြဖစ်ပီး COVID-19

ထဲတင ွ ် ပိုးဝင်၍ အမည်းေရာင်ေနရာများမှာ ြဖ၍ေနသည်

ဟု အမည်တပ်ရေလသည်။

ကိုေတွရ၏။

ယခုအခါ ဝူဟန်မိတွင် ေရာဂါထိနး် ချပ်ရာမှာ ထိ Lock down

ေရာက်မရလာေပပီ  ။ ြဖစ်သူ တစ်ရာလင် ှစဦ ် းေသဆုံးန်းရှိ

ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ ေရာဂါေဗဒပါရဂူြဖစ်သူ

သြဖင့် ဝူဟန်တင ွ ် လူေလးေထာင်ေကျာ် ေသခဲ၏ ့ ။ သိေ ု သာ်

ေဒါက်တာအူရ်ဘာနီသည် WHO ှင့် ဆက်သွယ်ြခင်း၊

အီတလီင ုိ င ် ေ ံ ြမာက်ပင ုိ း် တွင် ကူးစက်ပျံှံ သွားရာ၌ အေသ

ဗီယက်နမ်အစိုးရှင့် တိုင်ပင်ြခင်းြပကာ ထိုေဆးုံကို

အေပျာက်န်းသည် ဝူဟန်ထက် ေကျာ်လွန်၍သွားေပပီ။

ပိတ်ချလိုက်၏။ Lock down ဟု ေခေလသည်။

အကီးစားပိတ်ဆိုမကီ  း ြပလုပ်

ေဆးုံသို ေနာက်ထပ်လူနာ အလာမခံ။ ရှိပီးသား

ဝူဟန်မိမှာမည်သေ ို သာ (Lock down) ပိတဆ ် မ ို များ 

အြခားေရာဂါသည်များကို ေဆးုေ ံ ြပာင်းပစ်၏။ ရှိ ပီးသား

လုပ်ခဲ့ပါသနည်း။ ဟွိင်းေဆးုံ၏ နမူနာအတိုင်း အကီး

ကူးစက်ေရာဂါသည်ှင့် ဆရာဝန်၊ ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်း

စားပိတ်ဆိုမကီး ြပလုပ်ခဲ့သည်ကို ေတွရေလသည်။

ြမန်မာိုင်ငံသည်လည်း မိမိတိုိုင်ငံထဲသို ေရာဂါ

စံကိုက်လမ်းန်မများကို လိုက်နာေစ

ပိုးဝင်ေရာက်ေကာင်း မသိရှိခင်ကတည်းက မတ်လ ၁၃

ဤလုပင ် န်းအဆင့မ ် ျားတွင် ပံပ ့ ိုးေသာ မူဝါဒ၊ လူမစီ  းပွားတည်ငိမမ ်  ရှိရန် ေထာက်ကူချက်၊ ေခါင်းေဆာင်ှင့် လူထု၏ သဟဇာတရှိစွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မများကိ  ု အေြခခံ၏။ ကုသြခင်းများအတွက် “တစ်ေသွးတစ်သတ ံ စ်မန ိ ် ” စနစ်ကို

ေရးအမျ ိးသားအဆင့်

ကျင့်သုံး၏။ စံကိုက်လမ်းန်မများကို လိုက်နာေစ၏။

ေရာဂါဝင်ေရာက်မမရှိရန် ဟန်တားုံသာမက မသိိုင်

ဤလုပ်ငန်းအဆင့်များတွင် ပံ့ပိုးေသာ မူဝါဒ၊ လူမ စီးပွားတည်ငိမ်မရှ  ိရန် ေထာက်ကူချက်၊ ေခါင်းေဆာင်ှင့်

ဗဟိုေကာ်မတီကို ဖွဲစည်းြခင်း၊

ေသးေသာ ေရာဂါမြပန် ပွားေအာင် တားြမစ်ြခင်းများစွာကို ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။

များ အားလုံး ေဆးုထ ံ မ ဲ ှာ ပိတ၍ ် ေနလိက ု ် က၏။ အေသခံ

ဟွိ င်းမိေဆးုတ ံ င ွ ် ၂၀၀၃ ခုစ ှ ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၆

လူထု၏ သဟဇာတရှိစွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ က်မများကို

သိုြဖစ်၍လည်း ယခုအခါ ရှာေဖွေတွရှိလာေသာ

သွားက၏။ ေဒါက်တာအူရဘ ် ာနီ(Dr.Urbani) ကိယ ု တ ် င ို ်

ရက်ေန၌ ပထမဆုံး လူနာေရာက်ခ၏ ဲ့ ။ Lock down လုပ် ပီး

အေြခခံ ၏ ။ ေခတ် မီ န ည်း ပညာများြဖစ် ေသာ ေအအို င ်

လူနာသုံးဦးအေပ မှီ၍ မထိန်းိုင်မသိမ်းိုင် ထိတ်လန်

လည်း ထိက ု းူ စက်ေရာဂါြဖင့် ကွယလ ် န ွ ၍ ် သွားခဲေ ့ လသည်။

ှစ်လခန် အကာ

(Artificial Intelligence) ှင့် Big Data များကို အသုးံ ြပ၍

ေကာက်ရံစရာ နည်းသွားပါသည်။

၂၀၀၃ ခုှစ် ဧပီလ ၂၈ ရက်ေနတွင်

မေသဘဲ ကျန်သအ ူ နည်းငယ်မာှ တုပေ ် ကွးေရာဂါ သက်သာ

ေအာင်ြမင်စွာ ထိန်းချပ်င ို ခ ် သ ဲ့ လို ဝူဟန်တင ွ လ ် ည်း ှစလ ်

ေရာဂါြပန် ပွားမကို

ေစိုင်သည့် တာမီဖလူးေဆးြဖင့် အသက်ရှင်သွား၏။

ေကျာ်ကာလအတွငး် ထိနး် ချပ်င ုိ ေ ် ကာင်း ေတွရေလသည်။

ြပခဲေ ့ ကာင်း ေတွရေလသည်။ ေနာက်ပင ို ်းတွငဆ ် က်လက်၍

လမ်းေကာင်းမှာ မထင်မှတ်ဘဲ ရှည်လျားပီး ထိခိုက်

ထိအ ု ထဲတင ွ ် ကန်ေတာ်မ ့ တ ိ ေ ် ဆွ ေဒါက်တာေအာ်လဗ ီ ယ ီ ာ

ကူးစက်ပျံှံမကိ  ု ထိန်းချပ်

သုံးေသာနည်းဗျဟာမှာ ေရာဂါအရာယ်ကို ကာကွယ်

လွယေ ် သာ တိင ု ်းရင်းသားတိ၏ ု ေကျးရာအထိေရာက်ရ၍ ှိ

ပထမဆင့်-ေရာဂါစတင်ရာ ဝူဟန်မိကို ပိတ်ဆို၍

ထိန်းချပ်ြခင်း (Risk-based Prevention and Control)

သွားေပပီ။ ဤအေြခအေနတွင် ေဒသခံတိုအား ေရာဂါ

ကူးစက်ပျံှမ ံ ကိ  ု ထိန်းချပ်၏။ ေရာဂါြဖစ်ပွားခဲေ ့ သာ အရင်း

ကိြု ပလုပခ ် ေ ့ဲ ကာင်း ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ရက်

မြပန် ပာွ းေရး၊ ထိေ ု ဒသမှ အြခားေဒသများသို မပျံှေ ံ ရး

အြမစ်ြဖစ်သည့် ဝူဟန်ငါးေဈးကို ပိတ်၏။ WHO သို ၂၀၂၀

ေနထုတ် WHO- China Joint Report တွင် ေဖာ်ြပထား

အတွက် အစွမ်းကုန် ကာကွယ်ရေပေတာ့မည်။

ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်ေနတွင် သတင်းပို၏။

ေလသည်။

(Dr. Olivier Cattin) လည်း ပါေလသည်။ ေနာင်တွင် သူ အား ြပင်သစ်အစိုးရက သူရဲေကာင်းဘွဲချ ီးြမင့်ခဲ့၏။ ၂၀၀၃ ခုှစ်မှာြဖစ်ခဲ့ေသာ ေရာဂါကို ေနာင်တွင် SARS ေခ ကူးစက်ြမန် ြပင်းထန်အဆုတ်ေရာဂါဟု

ေတာ်လှန်ကာကွယ်ြခင်းများလည်း

သိုေသာ် ေရာဂါရှိသူတစ်ဦး၏ ဝင်ေရာက်လာရာ

ဤတွ င ် Community Quarantine ဟူ ေသာ

အမည်တပ်၏။ ယင်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးြဖစ်ပီး တုတ်ိုင်ငံမှ

ဒုတယ ိ ဆင့် -၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်ေန

တုတ ် င ို င ် မ ံ တ ှ စ်ဆင့် ပျံှက ံ ူးစက်ခရ ံ ေသာ အီတလီ

အကန် အသတ်များသာမက လိအ ု ပ်ပါက ေရာဂါရှရ ိ ာေဒသ

တစ်ဆင့် ေဟာင်ေကာင်၊ ေဟာင်ေကာင်မှ ဗီယက်နမ်သို

တွင် ေရာဂါမြပန် ပာွ းေရးအတွက် မိကို အဝင်၊အထွက် လုးံ ဝ

ိုင်ငံသည် ၎င်း၏ ေြမာက်ပိုင်းေဒသများကို Lock down

တွင် လူတိုအိမ်မှာသာ ေနရေပလိမ့်မည်။ စားနပ်ရိကာ

ကူးစက်လာပီး ဟွိင်းမိ ေဆးုတ ံ င ွ ် လုံးဝရပ်တန် သွား

ပိတ၏ ် ။ ကူးစက်ေရာဂါကာကွယေ ် ရးဥပေဒှငအ ့် ညီ ေဆာင်

ေခ ပိတ်ဆိုမများ ြပလုပ်ေနရေပပီ။ ေတာင်ကိုရီးယား

အတွက် တစ်အမ ိ လ ် င် တစ်ေယာက်သာလင် အိမြ် ပင်သုိ

ိင ု င ် ၏ ံ ေဒသအချ ိတွငလ ် ည်း ဤသိြု ပလုပရ ် ၏။ ြပင်သစ်၊

ထွက်၍ ဝယ်ယူခွင့်ြပြခင်းကို ဝူဟန်မှာကဲ့သို ကျင့်သုံး

ဂျာမနီ၊ အဂလန်၊ စပိန်၊ အေမရိကန်တိုတွင်လည်း ကိုဗစ်-

ိုင်ပါသည်။ သိုအတွက် ရပ်ရာထဲတွင် စားနပ်ရိကာ

၁၉ ပျံှံမကို ြပင်းထန်စွာ ကာကွယ်ခုခံေနရေလသည်။

လုံေလာက်စွာြဖည့်ထားဖို တာဝန်ရှိသူတိုက ကိးစားရ

အဆင့်ဆင့် ခွဲြခားထိန်းချပ်ြခင်း (Quarantine) ှင့်

ေပလိမမ ့် ည်။ အကယ်၍ ေရာဂါြပင်းထန်စာွ ပျံှခ ံ လ ့ဲ င်မူ

မိရာအတွင်းမှာသာ လပ်ရှားေစြခင်း (Community

ေဒသအစိုးရက တာဝန်ယက ူ ာ စီမခ ံ န် ခေ ွဲ ရးနည်း၊ အုပခ ် ျပ်

Community Quarantine ဟူေသာ အကန် အသတ်များသာမက လိုအပ်ပါက ေရာဂါရှိရာေဒသတွင် လူတိုအိမ်မှာသာ ေနရေပလိမ့် မည်။ စားနပ်ရိကာအတွ  က် တစ်အိမ်လင် တစ်ေယာက်သာလင် အိမ်ြပင်သိုထွက်၍ ဝယ်ယူခွင့်ြပြခင်းကို ဝူဟန်မှာကဲ့သို ကျင့်သုံး ိင ု ပ ် ါသည်။ သိအ ု တွက် ရပ်ရာထဲတင ွ ် စားနပ်ရက ိ ာ လုေ ံ လာက်စာွ ြဖည့်ထားဖို တာဝန်ရှိသူတိုက ကိးစားရေပလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ေရာဂါြပင်းထန်စွာ ပျံှခ ံ လ ဲ့ င်မူ ေဒသအစိုးရက တာဝန်ယက ူ ာ စီမံ ခန် ခွဲေရးနည်း၊ အုပ်ချပ်ေရးနည်းများ သုံးရေပလိမ့်မည်။

ေရးနည်းများ သုံးရေပလိမ့်မည်။

Quarantine) ဤသိုကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းမှာ လူနာရှာေဖွ၍

၂၀၀၃ ခုှစ်က SARS ေရာဂါ ဗီယက်နမ်တွင် ထိနး်

အဆင့ဆ ် င့ခ ် ြွဲ ခားထိန်းချပ်ြခင်း (Quarantine) သက်သက်

ချပ်မ၊ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ တ ် င ွ ် ဝူဟန်၌ COVID-19 ထိန်းချပ်မ

ြဖင့် မရေတာ့ေချ။ မိမိတိုအိမ်တွင်းမှာသာ ေနထိုင်ကုံှင့်

များသည် ှစ်လခန် မအတွင်း ိုင်နင်းသည်ကို ေတွရ

မလုေ ံ လာက်ေတာ့ေချ။ ေရာဂါပျံှမ ံ ရှ  ေ ိ နေသာ မိရာေနသူ

ပါသည်။

များမှာ မိမိတို မိရာအတွင်းမှာသာ

လပ်ရှားေစြခင်း

ြမန်မာြပည်သို ေရာက်လာေသာ COVID-19 ပိုးများ

(Community Quarantine) နည်းဗျဟာကို အတိအကျ

သည် ကမာတစ်ပတ်ပတ်၍ လာခဲသ ့ ည်ြဖစ်ရာ အားနည်း

လိုက်နာဖိုလိုေတာ့၏။

သွားပီဟု ယူဆရ၏။ အားနည်းေသာ ဗိုင်းရပ်စ်သည်

၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် မတ်လ ၁၁ ရက်ေနတွင် ကမာ့ကျန်းမာ

အားနည်းသူလူသားများအား

ေရးအဖွဲကီးသည် COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ေရာဂါ

ကန်ေတာ်တို ကာကွယ်ကစို။

မှိပ်စက်ိုင်ေအာင် ။


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ ေဆးဝါးများ ိုင်ငံေပါင်း ၈၉ ိုင်ငံသို တုတ်ေထာက်ပံ့ ေပကျင်း မတ် ၂၆

အြဖစ် လုပေ ် ဆာင်ခြ့ဲ ခင်းြဖစ်သည်ဟု တုတ ် င ုိ င ် တ ံ ကာ ဖွံ ဖိးတိးု တက်မ

၈၉ ိင ု င ်  ံ င ှ ့် ိင ု င ် တ ံ ကာအဖွဲအစည်းေလးခုတအ ို ား ေဆးဝါးေထာက်ပမ ံ့ 

ေပကျင်းမိတွင် ြပလုပ်ခဲ့သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ်တွင်

တုတ်အစိုးရက ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ေရးအတွက် ိုင်ငံေပါင်း များေပးခဲ့ေကာင်း တုတ်ိုင်ငံတကာ ဖွံဖိးတိုးတက်မ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ေရးေအဂျင်စီက ယေနေြပာကားခဲ့သည်။

တုတအ ် စိုးရကေဆးဝန်ထမ်းများှင့် ေဆးဝါးေထာက်ပမ ံ့ များကိ  ု

အာရှိုင်ငံ ၂၈ ိုင်ငံ၊ ဥေရာပိုင်ငံ ၁၆ ိုင်ငံ၊ အာဖရိကိုင်ငံ ၂၆ ိုင်ငံ၊

အေမရိကတိုက်ိုင်ငံေပါင်း ကိုးိုင်ငံှင့် ေတာင်ပစိဖိတ်ိုင်ငံ ၁၀ ိုင်ငံ တိုအား ေထာက်ပံ့မများေပးခဲ့သည်။ အဆိုပါလပ်ရှားမကို ေဆးဝါး

ေထာက်ပံ့ေရး အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မ အစီအစ်သစ်တစ်ခု

ကိဗု စ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ ပူးေပါင်းတိက ု ဖ် ျက်ရန် မိဒု ီ ငှ ့် ပူတင် သေဘာတူ နယူးေဒလီ မတ် ၂၆ အိိယဝန်ကီးချပ်

နာရင်ဒရာမိုဒီှင့်

ုရှားသမတ

ဗလာဒီမာပူတင်တသ ုိ ည် ယမန်ေန ညပိင ု း် က ကိဗ ု စ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကူးစက်မ ကမာ့အေြခအေနကို

ဖုန်းြဖင့်

ဆိသ ု ည်။ ှစ ် င ို င ် ဆ ံ က်ဆေ ံ ရးထိန်းသိမ်းရာတွင် အနီးကပ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ဆက်လက်ြပလုပရ ် န် ေခါင်းေဆာင် ှစ်ဦးက သေဘာတူခဲ့သည်။

ယခုစ ှ အ ် တွင်း လူချင်းေတွဆု ံ င ို မ ် ည့် အခွငအ ့် လမ်း

ေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း အိိယြပည်ပေရးရာဝန်ကီးဌာနက

များကိလ ု ည်း ေမာ်လင်မ ့ ပ ိ ါေကာင်း ၎င်းတိက ု ထပ်ေလာင်း

သည်။

အတွက် ုရှားအာဏာပိင ု မ ် ျား၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မကိ  ု

ထုတ်ြပန်သည့် တရားဝင်ေကညာချက်တစ်ရပ်အရ သိရ

ကျန်းမာေရး၊ ေဆးဝါး၊ သိပသ ံ ေ ု တသန၊ လူသားချင်း

စာနာေထာက်ထားမကိစများှင့် ကမာ့စီးပွားေရးအေပ အကျ ိးသက်ေရာက်မအပါအဝင်  စိန်ေခမများေြဖရှင်းရာ တွင်

ညိင်းတိုင်ပင်ရန်ှင့်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်

ေခါင်းေဆာင်စ ှ ဦ ် းက သေဘာတူခသ ့ဲ ည်။ ဂျ ီ-၂၀ မူေဘာင်

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ပူးေပါင်းတိုက်ဖျက်ေရးတွင် ိုင်ငံ

တကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ၏ အေရးပါမကိုလည်း

အတည်ြပခဲ့သည်။ ုရှားိုင်ငံရှိ အိိယေကျာင်းသားများ မိုဒီက အသိအမှတ်ြပခဲ့သလို ပူတင်ကလည်း အကူအညီ

အားလုံး ဆက်လက်ေထာက်ပံ့မည်ဟု အခိုင်အမာ ေြပာခဲ့ သည်။

အိယ ိ ိင ု င ် ရ ံ ှိ ုရှားိင ု င ် သ ံ ားများ ြပည်ေတာ်ြပန်ေရး

အဆင်ေြပေချာေမွေစရန် သက်ဆင ို ရ ် ာ အိယ ိ အာဏာပိင ု ် များက ကူညေ ီ ပးမည်ဟု မိဒ ု က ီ ပူတင်သို ေြပာကားခဲသ ့ ည်။ ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

၎င်းတိက ု အေလးထားေဆွးေွးခဲေ ့ ကာင်း ဝန်ကီးဌာနက

ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးေအဂျင်စီ ဒုတိယအကီးအကဲ ဒန်ဘိုကျန်းက

ေြပာကားခဲ့သည်။ သို

တုတ ် င ို င ် ၏ ံ ဗိင ု း် ရပ်စပ ် းုိ တိက ု ဖ ် ျက်ေရးဆိင ု ရ ် ာ ြပည်ပိင ု င ် မ ံ ျား

ေထာက်ပံ့ေပးေရးလပ်ရှားမသည်

တုတ်ြပည်သူ သမတိုင်ငံ

စတင်ထူေထာင်ခဲ့သည့်အချ ိန် ၁၉၄၉ ခုှစ်ကတည်းက စတင်ေသာ

လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမဆိင ု ရ ် ာ လုပေ ် ဆာင်ချက်တစ်ခအ ု ြဖစ် ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဥေရာပတစ်ခွင်လုံးတွင် COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူဦးေရ ၂၅၀၀၀၀ ေကျာ်ရှိလာ ပါရီ မတ် ၂၆ ဥေရာပတစ်ခင ွ လ ် းံု တွင် COVID-19 ေရာဂါကူးစက်ခရ ံ သူ ဦးေရ ၂၅၀၀၀၀ ေကျာ်ရလ ှိ ာပီး ၎င်းတိအ ု နက် ထက်ဝက် ေကျာ်မှာ ေရာဂါအဆိးု ရားဆုးံ ထိခက ို သ ် ွားသည့် အီတလီ ှင့် စပိန်ိုင်ငံတိုမှြဖစ်ေကာင်း ယေန ထုတ်ြပန်သည့် ေအအက်ဖ်ပီသတင်းဌာန၏ ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရ သည်။ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့် ေသဆုံးသူဦးေရ ၁၄၆၄၀ အပါအဝင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၂၅၈၀၆၈ ဦး ရှလ ိ ာြခင်းှငအ ့် တူ ဥေရာပတိက ု သ ် ည် ကမာေပရှိ ကိ ု န ို ာ ဗိင ု ်းရပ်စ် အဆိးု ရားဆုးံ ထိခက ုိ သ ် ာွ းသည့် ေဒသတစ်ခြု ဖစ် ပီး အာရှတိုက်ရှိ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူဦးေရ ၁၀၀၉၃၇ ဦးှင့် ေသဆုံးသူဦးေရ ၃၆၃၆ ဦးတိုကို ေကျာ်လန ွ သ ် ွားေကာင်း အမျ ိးသားကျန်းမာေရးှင့် ကမာ့

ကျန်းမာေရးအဖွဲမှ ယေနထုတြ် ပန်သည့် အချက်အလက် ှင့် ကိန်းဂဏန်းများက ေဖာ်ြပထားသည်။ ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ် ေကာင့် အီတလီင ုိ င ် တ ံ င ွ ် ၇၄၃၈၆ ဦးှင့် စပိန ် င ုိ င ် တ ံ င ွ ် ၅၆၁၈၈ ဦးတို ေရာဂါကူးစက်ခံရသည်။ လက်ရှိ ကမာတစ်ဝန်းရှိ COVID-19 ေရာဂါကူးစက် ခံရသူဦးေရမှာ ၄၈၁၂၃၀ ရှိပီး ယင်းေရာဂါေကာင့် ကမာ တစ်ဝန်းတွင် လူ ၂၁၈၆၇ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည်။ ယခုအခါ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် ကမာ့ိုင်ငံေပါင်း ၁၈၂ ိုင်ငံသို ကူးစက်ပျံှံသွားသည်။ ိုင်ငံအများအြပားတွင် ေရာဂါ ြပင်းထန်ေသာလူနာများ သိုမဟုတ် ေဆးုံတက်ရန် လိအ ု ပ်ေသာ လူနာများသာ စမ်းသပ်စစ်ေဆးသည့အ ် တွက် အမှနတ ် ကယ် ေရာဂါကူးစက်ခံရသူဦးေရလည်း ထပ်မံ တိုးလာဖွယ်ရှိေကာင်း သိရသည်။ ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ထိငု ်းအစိုးရက ကိဗု စ်-၁၉ အေရးေပအေြခအေန ေကညာ ဗန်ေကာက် မတ် ၂၆

အသက် ၅ ှစ်ေအာက် ကေလးငယ်များှင့် အသက် ၇၀

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပျံှံမ ထိန်းချပ်မည့် ကိးပမ်းမများ

ေကျာ် လူကီးများ အြပင်ထက ွ ြ် ခင်းမြပလုပရ ် န် တိက ု တ ် န ွ ်း

အရှန ိ ြ် မငတ ့် င်လပ ု ေ ် ဆာင်ရန် ထိင ု ်းအစိုးရက ိင ု င ် ေ ံ တာ်

ထားသည်။

အေရးေပအေြခအေနတစ်ရပ် ေကညာလိက ု ် ပီြဖစ်သည်။

၂၀၁၉ ခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်က ဘရာဇီးိုင်ငံ ဘရာဇီးလီးယားမိ၌

ထိုအြပင်

ေဆးဝါးများ၊

အစားအေသာက်များ

ယေန ေကညာခဲသ ့ ည့် အေရးေပအေြခအေနသည်

သိမ်းဆည်းသိေ ု လှာင်ြခင်းကို ပိတပ ် င်ထားပီး မငိမမ ် သက်

ဧပီ ၃၀ ရက်အထိ ဆက်လက်အသက်ဝင်ေနမည်ြဖစ်သည်။

မြဖစ်ေစသည့် သတင်းမှားများ ြဖန် ေဝြခင်းကို တားြမစ်ထား

ထိုင်းိုင်ငံက မတ် ၂၅ ရက်အထိ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မ

သည်။ အေြခအေန လိအ ု ပ်ချက်အေပမူတည်၍ အရန်အစီ

၁၀၀ ေကျာ် ေလးရက်ဆက်တက ို ရ ် ခ ှိ ရ ဲ့ ာ စုစေ ု ပါင်းကူးစက်မ

အမံများစတင်ြခင်း သိမ ု ဟုတ် ြပန်လည်သးံု သပ်မတစ်  ရပ်

၉၃၄ မအထိ ေရာက်ရှိလာြခင်းေကာင့် အေရးေပအေြခ

လုပေ ် ဆာင်ြခင်းကို ထည်သ ့ င ွ ်းစ်းစားမည်ဟု ထိင ု ်းအစိုးရ

အေန ေကညာခဲရ ့ ြခင်းြဖစ်သည်။ သံတမန်များ၊ ခွငြ့် ပချက်

က ေြပာကားသည်။

ြဖင့် လုပက ် င ုိ သ ် မ ူ ျားမှလ၍ ဲွ ထိင ု း် ိင ု င ် သ ံ ုိ ိင ု င ် ြံ ခားသား

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

များဝင်ေရာက်မ ကိတင်ပတ ိ ပ ် င်ထားသည်။ ြပည်နယ်

ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး

အချင်းချင်းအကား ခရီးသွားလာမကို တားြမစ်ထားပီး

အိိယဝန်ကီးချပ် နာရင်ဒရာမိုဒီှင့် ုရှားသမတ ဗလာဒီမာပူတင်တို ေတွဆုံစ်။

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ေနေသာ ဆရာဝန်ကိုးဦး ေသဆုံး မနီလာ မတ် ၂၆

ထိန်းချပ်ရန်အတွက် ခရီးသွားလာြခင်းများကို ကန် သတ်

ဖိလစ်ပင ို  ် င ို င ် တ ံ င ွ ် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ် တိက ု ဖ ် ျက်ေရးလုပင ် န်း

ခဲေ ့ သာ်လည်း ေရာဂါြဖစ်ပွားမမှာ ြမင်တ ့ က်ဆြဲ ဖစ်ေကာင်း

များေဆာင်ရက်ေနေသာ ဆရာဝန်ကးုိ ဦး ေသဆုးံ ခဲ့ ပီးေနာက်

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက ေြပာကားသည်။

ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စတ ် က ို ဖ ် ျက်ေရး ေရှတန်းမျက်ှာစာတွင် အကာအကွယ်ေပးမများ

အားနည်းေနြခင်းအေပ

"ကန်ေတာ်သာဆိရ ု င် ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စအ ် ား ေရှတန်း မျက်ာှ စာမှာ တိက ု ဖ ် ျက်မယ့် ဆရာဝန်ေတွကလ ို ည်း ဦးစွာ

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက ေဝဖန်ခဲ့ ကေကာင်း ိင ု င ် ၏ ံ

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်

ထိပ်တန်း ကျန်းမာေရးအစည်းအုံးက ကာသပေတး

ဆရာဝန်ေတွကယ ို တ ် င ို လ ် ည်း မိမက ိ ယ ို က ် ို ကာကွယထ ် ား

ေနတွင်

ရန်လိုအပ်သည်"ဟု ဖိလစ်ပိုင်ကျန်းမာေရးအစည်းအုံးမှ

ေြပာကားသည်။

အထက်ပါ ဆရာဝန်များ ေသဆုံးေကာင်းေကညာ အပီး တိုင်းြပည်၏ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ပဋိပကမှာ

စစ်ေဆးြခင်းကို

ေဆာင်ရက်မှာပါ။

ဒုဥက ဘာနီတိုေအတီရန်ဇာက ေြပာသည်။ မနီလာမိရှိ ေဆးုံကီးသုံးုံက လူနာများ ြပည့်

ပိုမိုဆိုးရားလာကာ ေကာက်ရံ မများ တိးု ြမင်လ ့ ာခဲသ ့ ည်။

သွားသြဖင့်

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံတွင် ယခုအထိ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့်

လက်မခံိုင်ေတာ့ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ေသဆုံးသူမှာ ၄၅ ဦးရှသ ိ ည်။ လူဦးေရ ၄၅ သန်းခန် ရှေ ိ သာ လူဇုန်ကန်းေပတွင်

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ြပန် ပွားမကို

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်လူနာများ

ထပ်မံ

ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ေရး တုတ်ှင့် ကုလသမဂ ကိးပမ်း တုတ်ိုင်ငံအေနြဖင့် ိုင်ငံတကာအသိုင်း

ကာကွယ်တားဆီးေရးှင့် ကုသေရးဆိုင်ရာ

ဂူတာရက်စက ် ေြပာကားသည်။ “ကန်ေတာ်တို

ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ အေတွအ ကံများှင့်

တစ်ခုအား တည်ေထာင်ခဲ့သည်။

အားနည်းေနတဲ့

အဝိုင်းအား

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်တားဆီး

နည်းပညာများ မေဝခဲ့ေကာင်း

တုတ်

ပေတးေနတွင် ေြပာကားသည်။

ကိုိုနာ

ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား

တုတ်

ကျန်းမာေရးတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက

ကာသ

ဗိုင်းရပ်စ် စမ်းသပ်ကုသေရးှင့် နည်းပညာ အမျ ိးသားကျန်းမာေရးေကာ်မရှင်က ိုင်ငံ

ေပါင်း ၁၈၀ ှင့် ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများ

သို လျင်ြမန်စာွ မေဝခဲေ ့ ကာင်း ၎င်းေကာ်မရှင် ၏

ဒုတိယန်ကားေရးမှး

ဇန်ရီဇင်းက

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ေြပာကားသည်။

အသိပညာများြဖန် ေဝရန် အွန်လိုင်းစင်တာ ဇန်က

ေြပာကားရာတွင် ိုင်ငံေပါင်း ၁၀၀ ေကျာ်ှင့် နည်းပညာဖလှယ်ေရးအစည်းအေဝး အကိမ်

၃၀ ခန် ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ၎င်း ကျင်းပခဲ့ေသာ

ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်များသည်

ိုင်ငံတကာမှ လိုအပ်ေသာ အကူအညီများ သည် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ထိန်းချပ်ကုသေရး

၎င်းက ေြပာကားသည်။

တုတ်ိုင်ငံအေနြဖင့် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်

အချင်းချင်းမှာ အေြခခံကျတဲ့ ေပါင်းစည်း ညီွတ်ြခင်းတစ်ရပ်ြဖစ်ပါတယ်”ဟု

သူက

ေြပာကားသည်။ ယခုကဲ့သို ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဆိုင်ရာ တုံြပန်ေဆာင်ရက်ေရး အစီအမံများ ကို ကုလသမဂအဖွဲအစည်းများှင့် အစိုးရ

ကုလသမဂ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထား

ကုလသမဂအတွင်းေရးမှးချပ် အန်တို

များ ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက် အေမရိကန်

အေဝးတစ်ရပ်ကျင်းပကာ မေဝေပးခဲေ ့ ကာင်း

အကူအညီေပးရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ လူသား

ေြပာကားသည်။

ေပါင်း ၇၇ ိုင်ငံမှ

ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲှငပ ့် ူးေပါင်းပီး အစည်း

ကာကွယ်ဖို

လူသန်းေပါင်းများစွာကို

မဟုတ်ေသာ အဖွဲအစည်းများက အေကာင်

ိုင်ရန် အေထာက်အကူြပေကာင်း ဇန်က

နီယဂ ုိ တ ူ ာရက်စက ် ဆင်းရဲချ ိတဲေ ့ သာ ိင ု င ် မ ံ ျား

ကိုယ်စားလှယ်များကို

သူတိုကိုယ်သူတို

လုပင ် န်းကို အချ ိန်င ှ တ ့် စ်ေြပးညီ ေဆာင်ရက်

တုတ ် င ို င ် ၏ ံ ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စက ် ာကွယေ ် ရး ှင့် ထိန်းချပ်ေရးအေတွအ ကံများအား ိင ု င ် ံ

အေနနဲ

အား ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်း ေဒလာ

ှစ်ဘီလီယံ ေပးအပ်သွားမည်ဟု

ေြပာကားခဲ့သည်။

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေရးဆိင ု ရ ် ာ တာဝန်ရသ ိှ ူ မာခ်ေ ့ လာကွတက ် ေြပာကားသည်။

ယခုအစီအစ်အရ

ပိုးသတ်ေဆးများ ပက်ဖျန်းစ်။

စာနာေထာက်ထားမအကူအညီများကို ေပးအပ်

သည် ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စတ ် က ုိ ဖ ် ျက်ေရးအတွက်

ဗိုင်းရပ်စ်စမ်းသပ်ေရးကိရိယာများ၊ ေဆးဝါး

ဂူတာရက်စ်က ကမာကီးသည် ကိုိုနာ

ကို ြပည့်စုံစွာေထာက်ပံ့ပီးပါက လူ အသက်

သွားမည်ဟု ၎င်းက ေြပာကားသည်။

များ၊ လက်ေဆးရန်ေနရာများ၊ ြပည်သူများ

ဗိင ု ်းရပ်စပ ် ျံှမ ံ ကိ  ု ခံစားေနရပီး လူသားေပါင်း

များကို အာရှ၊ လက်တင်အေမရိကေဒသတို

ေရးကို ေှာင့်ယှက်ေနေကာင်း ေြပာကား

အား ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စအ ် သိပညာေပးလုပင ် န်း

ေသာေကာင့် တိုက်ဖျက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း

တွင် တည်ေထာင်ေဆာင်ရက်ပီး လူသားချင်း

အရာယ်ေပးေန

တုတ်ိုင်ငံအတွင်း၌ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပျံှံမကိ  ု ကာကွယ်ရန် ကျန်းမာေရးလုပ်သားများက

မရှိ

မြဖစ်လိုအပ်ေသာ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး ကိုိုနာ

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည်

လူသားထုတစ်ရပ်လုံးကို

စိုးသူရ

များစွာ၏ အသက်အရာယ်ှင့် ကမာ့စီးပွား

သည်။ အားနည်းေသာသူများကို ကူညီြခင်း

အေရးကီးေကာင်း ေြပာကားသည်။ ရန်ပေ ံု ငွ

ေပါင်းများစွာှင့် လူသားချင်းစာနာေထာက် ထားမဆိုင်ရာေအဂျင်စီများအား

ေဆးဝါး

ပစည်းများကို ေထာက်ပံ့ေပးိုင်မည်ဟု သိရ သည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

တစ်ကမာလုံးခံစားေနရသည့် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် လင်းဂယက် Q

ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ကူးစက်ခံရမေကာင့် လူသုံးဦး ေသဆုံးခဲ့ပီး

ကူးစက်ခံရမအေရအတွက် ြမင့်တက်လျက် ရှိသည်။ လာမည့်ရက်သတပတ်မှစပီး ိုင်ငံ

ကမာတစ်ဝန်းတွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက် မေကာင့် ေသဆုံးသူ ှစ်ေသာင်းေကျာ်ရှိပီး ကူးစက်ခရ ံ သူ ေလးသိန်းေကျာ် ြမင်တ ့ က်လျက် ရှိသည့်အတွက် ြပည်သူသုံးဘီလီယံေကျာ် သည် ခရီးသွားလာမများ ပိတ်ပင်ြခင်းခံေနရ ပီး အစိုးရများကလည်း ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက် ေရးလုပင ် န်းစ်များကို မဟာဗျဟာနည်းလမ်း များ ချမှတေ ် ဆာင်ရက်လျက်ရသ ှိ ည်။ ဗိင ု ်းရပ်စ် ကူးစက်မဒဏ်ကို ကမာ့ိုင်ငံများ မည်သို ဆိုးရားစွာ ခံစားေနရသလဲဆသ ို ည်ကို အနည်း

ငယ် ေဖာ်ြပပါမည်။ ိုင်ငံအများ ေပါင်းစည်းအားြဖင့်သာ အိုင်ရိုင် ကမာသူ ကမာသားအားလုံး၏ အသက် ှင့် အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ခိမ်းေြခာက်လျက် ရှေ ိ သာ ကမာလုံးဆိင ု ရ ် ာ ကပ်ေရာဂါဆိုးကီးကို လူသားမျ ိးွယ်တစ်ခုလုံး၏ ေပါင်းစည်း အင်အားြဖင့် တိက ု ဖ ် ျက်မသ ှ ာ အိင ု ရ ် ိင ု မ ် ည် ဟု ယုံကည်ပါေကာင်းှင့် တစ်ိုင်ငံတည်း လပ်ရှားမြဖင့် တိုက်ဖျက်အိုင်ယူိုင်မည် မဟုတပ ် ါေကာင်း ကုလသမဂအတွငး် ေရးမှး ချပ် ဂူတာရက်စ်က ေြပာကားခဲ့သည်။ လူေသဆုံးမ ဒုတိယအများဆုံးိုင်ငံ ိုင်ငံေပါင်း ၁၈၂ ိုင်ငံှင့် အြခားေသာ နယ်ေြမေဒသများတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ ေကာင့် ေသဆုံးသူ ၂၀၈၀၀ ေကျာ်ြမင့်တက် လာခဲ့သည်ဟု ေအအက်ဖ်ပီသတင်းဌာန၏ စစ်တမ်းများအရ သိရသည်။ ယင်းိုင်ငံများ အနက် စပိန်ိုင်ငံတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ ေကာင့် ေသဆုံးသူအေရအတွကသ ် ည် တုတ် ိုင်ငံ၏ ေသဆုံးမအေရအတွက်ထက် ပိုမို များြပားလာခဲ့ပီး အီတလီိုင်ငံပီးေနာက် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မေကာင်  ့ ေသဆုံးမ ဒုတိယအများဆုံးိုင်ငံြဖစ်လာခဲ့သည်။

စပိ န ် ို င ် ငံ တ ွ င ် လွ န ် ခဲ့ ေသာ ၂၄ နာရီ အတွင်းက ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မေကာင့် ေသဆုံးသူ ၇၀၀ ေကျာ်ရှိခဲ့သည့်အတွက် စု စု ေပါင်း ေသဆုံး သူ ဦးေရ ၃၄၀၀ ေကျာ် ရှလ ိ ာခဲသ ့ ည်။ ကန်ေဒလာ ၄၆၇ သန်းတန်ဖိုး ရှိ ေဆးဝါး ေထာက်ပမ ံ့ များကိ  ု တုတ ် င ို င ် မ ံ ှ ဝယ်ယူရန် စပိန်အစိုးရက ကမ်းလှမ်းထား ေကာင်း သိရ သည်။ အီတလီိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီ အတွင်း ၆၈၃ ဦးထပ်မေ ံ သဆုးံ ခဲသ ့ ည်အ ့ တွက် စုစေ ု ပါင်းေသဆုးံ သူ ၇၅၀၃ ဦးအထိ ြမင်တ ့ က် လာခဲ့သည်။ မတ် ၂၅ ရက် ေဆးမှတ်တမ်းများအရ ြပင်သစ်ိုင်ငံတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မေကာင်  ့

အတွင်း အားလပ်ရက်များအြဖစ် သတ်မှတ်

ကာ ြပည်သူများအား ေနအိမ်အတွင်းမှာသာ

ေနထိုင်ရန်ှင့် အာဏာပိုင်များ၏ ဗိုင်းရပ်စ်

ပိးု ကာကွယေ ် ရးဆိင ု ရ ် ာ ထုတြ် ပန်ချက်များကို လိုက်နာကရန် သမတ ပူတင်က ေြပာကား ခဲ့သည်။

ထိုြပင်

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ

ြပင်ဆင်ေရးအတွက် လူထုဆခံယူပွဲ ကျင်းပ ေရးကိုလည်း ရက်ေရဆိုင်းခဲ့သည်။

ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ေရး စည်းေဝးမည်

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ေရးအတွက်

ဂျ ီ - ၂၀ ိုင်ငံေခါင်းေဆာင်များက ဗီဒီယိုမှ တစ်ဆင့်

အေရးေပအစည်းအေဝးတစ်ရပ်

ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ဥေရာပသမဂအဖွဲ ဝင်င ုိ င ် ံ ေခါင်းေဆာင်များကလည်း အလားတူ အစည်း အေဝးကျင်းပကာ

ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ေရး

အတွက် ေဆွးေွးကမည်ြဖစ်သည်။ န်း

တုတ်ိုင်ငံအတွင်း ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ ေလျာ့ကျသွားသည့်အတွက်

ဟူေပ

ြပည်နယ်အတွင်းရှိ ချမှတထ ် ားေသာ စည်းမျ်း၊

စည်းကမ်းများကို ြပန်လည်ေြဖေလာ့လျက် ြပင်သစ်ိုင်ငံ ပါရီမိရှိ အီဖယ်ေမာ်စင်အနီး ြဖတ်သန်းသွားလာလျက်ရှိေသာ ခရီးသွားများကို ေတွရစ်။ ၂၃၁ ဦး ထပ်မံေသဆုံးခဲ့သည့်အတွက် ေသဆုံးသူအေရအတွက် ၁၃၃၀ ေကျာ် ရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ထိုေကာင့် ပါရီမိရှိ ေြမေအာက်ရထားှင့် မီးရထားသွားလာမ များကို ေလာ့ချခဲ့သည်။

အေမရိကန်စီးပွားေရးကို ေတာင်တ ့ င်းခိင ု မ ် ာမ ရှိေစရန် ရည်ရယ်ပီး အေမရိကန်ကွန်ဂရက် က ကန်ေဒလာ ၂ ဒသမ ၂ ထရီလီယံခန် ကို မတည်ေပးလိုက်သည့်အတွက် ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မေကာင့် ထိခိုက်သွားသည့် စေတာ့

“ကမာသူ ကမာသားအားလုံး၏ အသက်ငှ ့် အိုးအိမစ် ည်းစိမက် ို

ခိမ်းေြခာက်လျက်ရှိေသာ ကမ ာလု  ံးဆိုင်ရာ ကပ်ေရာဂါကီးကို လူသားမျ ိးွယ်တစ်ခုလုံး၏ ေပါင်းစည်းအင်အားြဖင့် တိုက်ဖျက် မှသာ အိင ု ရ ် ိင ု မ ် ည်ဟု ယုံ ကည်ပါေကာင်းှင့် တစ်င ို င ် တ ံ ည်း လပ်ရှားမြဖင့် တိုက်ဖျက်အိုင်ယူိုင်မည် မဟုတ်ပါေကာင်း စပိန်၊ အီတလီ၊ ြပင်သစ် အပါအဝင် ဥေရာပိုင်ငံေြခာက်ိုင်ငံတိုက ေဒသတွင်း ဥေရာပစီးပွားေရးဇုန် တည်ငိမ်မရှိေစေရး အတွက် ဥေရာပိင ု င ် မ ံ ျား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် ရန် ဂျာမနီှင့် နယ်သာလန်ိုင်ငံတိုအား ေတာင်းဆိုထားကသည်။ စေတာ့ရှယ်ယာေဈးကွက်များ ဦးေမာ့လာ အနည်းငယ် ယိမ်းယိုင်လျက်ရှိေသာ

ရှယ်ယာေဈးကွက်များ ြပန်လည်ဦးေမာ့လာ ခဲ့သည်။ ဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်ခရ ံ သူ သုံးေသာင်းေကျာ် ရှိေသာ နယူးေယာက်မိတွင် စီးပွားေရး တိုးတက်မအေြခအေန အနည်းငယ်ထိခိုက်မ များရှေ ိ သာ်လည်း မကာမီအချ ိန်တင ွ ် ဗိင ု ်းရပ်စ် ကူးစက်မ  န်း ြမင့်မားမမရှိေသာ ြပည်နယ် များတွင် လုပင ် န်းများ ြပန်လည်လည်ပတ်ရန်

ခွင့်ြပေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း သမတ ထရမ့်က ေြပာကားခဲ့သည်။ “ကန်ေတာ့်အေနနဲ ိုင်ငံ အတွငး် လည်ပတ်ေနတဲ့ ယရားများကို ယခင်ကရှခ ိ သ ့ဲ ည့အ ် တိင ု း် ြပန်လည်လည်ပတ် ေစချင်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ဘယ်အရာကိုမှ အလျင်စလို မဆုံးြဖတ်ချင်ပါဘူး”ဟု သမတ ထရမ့်က ဆိုသည်။ ိဝ ု င်ဘာလတွင် ကျင်းပမည့် ေရးေကာက် ပွဲအတွက် ေထာက်ခံမဲအများဆုံးရရှိရန် ကိးပမ်းလျက်ရေ ှိ သာ သမတ ထရမ်အ ့ ေနြဖင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မေကာင်  ့ ိုင်ငံ၏စီးပွားေရး ပျက်ကပ်ဆိုက်မည့်အေရးကို ပူပန်လျက် ရှိသည်။ ိုင်ငံအတွင်း စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ကို အီစတာပွေ ဲ တာ်မတိင ု မ ် ီ ြပန်လည်လပ ု က ် င ို ် ိုင်ေရးအတွက် သမတ ထရမ့်က ေမာ်လင့် ထားသည်။

အိယ ိ ိင ု င ် တ ံ င ွ လ ် ည်း ဗိင ု း် ရပ်စက ် းူ စက် မြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့် လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံရှိေသာ ြပည်သူများသည် ေနအိမ် အတွင်းမှာသာ ေနထိုင်ေနရသည်။ ကမာ့ ဒုတိယလူဦးေရ အများဆုံးိုင်ငံြဖစ်သည့် အိိယိုင်ငံတွင် ရက်သတသုံးပတ်ကာ ခရီးသွားလာမကန် သတ်ြခင်းကို မတ် ၂၅ ရက် တွင် စတင်ခဲ့သည်။ မတ် ၂၅ ရက်တွင် ုရှားိုင်ငံ၌ ဗိုင်းရပ်စ်

ရှိသည်။ ြပည်နယ်အတွင်းရှိ မီးရထားများှင့်

ဘတ် စ ် ကားများ ြပန် လ ည် စ တင် ေ ြပးဆွဲ  ပီ ြဖစ်သည်။

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မသည်  အေရှ

အလယ်ပိုင်းေဒသများသိုလည်း

ပျံှံလျက်

ရှိသည်။ မာလီိုင်ငံတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရ

သူတစ်ဦးကို ပထမဆုံးအကိမ် ေတွရှေ ိ ကာင်း ေကညာခဲ့ ပီး အြခားိင ု င ် မ ံ ျားကလည်း အေရး ေပအေြခအေနများ ေကညာထားသည်။ ဂျပန်ိုင်ငံတွင်

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ

ြမင်တ ့ က်လာြခင်းေကာင့် အိလ ု ပ ံ စ်အားကစား ပိင်ပက ဲွ ုိ ၂၀၂၁ ခုစ ှ ် ေွရာသီတင ွ ် ကျင်းပရန်

လည်း ေရဆိုင်းလိုက်ပီြဖစ်သည်။ တိုကျ ိမိ အုပ်ချပ်ေရးမှးက ြပည်သူများအား ေနအိမ် အတွင်းမှာသာ ေနထိုင်ကရန် တိုက်တွန်း ေြပာကားခဲ့သည်။

ဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်ပျံှမ ံ ကိ  ု ကာကွယသ ် ည့်

အေနြဖင့် ဥေရာပေဘာလုံးပွဲများှင့် တင်းနစ် ပိင်ပွဲများကိုလည်း ပိတ်ပင်ထားသည်။ ယင်းသို

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ

ေကာင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းြခင်း ှင့် ခရီးသွားလာမများ ကန် သတ်ြခင်းတို

ေကာင့် ကမာတစ်ဝန်းရှိ ြပည်သမ ူ ျားအေနြဖင့် ဒုကေရာက်ကာ အိပ်မက်ဆိုးမှ ိုးထလာ မည့်အချ ိန်ကုိ

ေမာ်လင်ေ ့ စာင်စ ့ ားလျက်ရပ ိှ ါ

ေကာင်း ေရးသားလိုက်ရပါသည်။

ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

ကမာ့ိုင်ငံများမှ ေခါင်းေဆာင်များ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်အေရး ေဆွးေွးပွဲကျင်းပမည် ဘာစီလိုနာ မတ် ၂၆ ကမာတစ်ဝန်း ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စြ် ဖစ်ပွား မေကာင့် လူေပါင်း ၂၁၀၀၀ ေကျာ် ေသေကျခဲ့ ပီး လူေပါင်း သုံးဘီလယ ီ ခ ံ န် အား ခရီးအသွားအလာပိတ်ဆိုမများ  ြဖစ်ပာွ းခဲ့ ပီးေနာက် ကမာ့င ုိ င ် မ ံ ျားမှ ေခါင်းေဆာင်များသည် အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့်

မတ် ၂၇ ရက်တွင်

ေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ကုလသမဂ

ကိုဗစ်-၁၉ ပျ ံှံမထိန်းချပ်ရန်

များအား အထက်ပါကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်

ဂျ ီ-၇ ိုင်ငံများ လက်တွဲေဆာင်ရက်မည် ကိုဗစ်-၁၉ ပျံှံမည်ကို

တိုကျ ိ မတ် ၂၆

စိုးရိမ်ေနသည့်

အရာယ်ကို ပူးေပါင်းတိုက်ဖျက်ရန် ေြပာကားခဲ့သည်။ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖွံဖိးဆဲ

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပျံှံမ ထိန်းချပ်ရန် လက်တွဲေဆာင်ရက်

တိုင်းြပည်များသို ပံ့ပိုးမြပလုပ်မည့် အစီအမံလုပ်ေဆာင်

မည်ဟု စက်မဖွံဖိးပီး ခုနစ်ိုင်ငံ (ဂျ ီ-၇)မှ ိုင်ငံြခားေရး

ရန်လည်း ၎င်းတိက ု သေဘာတူခသ ဲ့ ည်။ တိက ု ျ ိအိလ ု ပ ံ စ်င ှ ့်

ဝန်ကီးများက မတ် ၂၅ ရက်တွင် အတည်ြပခဲ့သည်။

မသန်စွမ်းအားကစားပိင်ပွဲ တစ်ှစ်ခန် ေရဆိုင်းလိုက်

ဂျ ီ-၇ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးကို အေမရိကန်ိုင်ငံတွင်

ကျင်းပရန်

သည့် ဆုံးြဖတ်ချက်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ အားကစားပိင်ပမ ွဲ ျားကို

စီစ်ခဲ့ေသာ်လည်း

ကျင်းပိုင်သည့်အချ ိန် ကျင်းပလိုေကာင်း ဂျပန်ိုင်ငံြခား

ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ြဖင့်သာ

ေရးဝန်ကီး တိရ ု မ ှီ စ်ဆမ ု တ ို ဂ ီ က ီ ေြပာသည်။ ဂျ ီ-၇ ိင ု င ် ြံ ခား

ေြပာင်းလဲြပလုပ်ခဲ့သည်။ ယခုအစည်းအေဝးမှာ ဗီဒီယို

ေရးဝန်ကီးများက ဒုံးကျည်ပစ်လတ်မများ ဆက်တိုက်

ကွနဖ ် ရင်ြ့ ဖင်က ့ ျင်းပသည့် ပထမဆုံးေသာ ဂျ ီ-၇ ိုင်ငံြခား

လုပေ ် ဆာင်ေနသည့် ေြမာက်ကရ ုိ းီ ယားိင ု င ် အ ံ ေရး ေဆွးေွး

ေရးဝန်ကီးအဆင့် အစည်းအေဝးြဖစ်သည်။ ဂျ ီ-၇ ိုင်ငံ

ခဲ့ ကသည်။ ဒုံးကျည်ပစ်လတ်  မများကိ  ု ိင ု င ် တ ံ ကာအသိင ု ်း

များက

သင်ခန်းစာများ၊

အဝိင ု ်းက သည်းခံင ို လ ် မ ိ မ ့် ည်မဟုတဟ ် ု ၎င်းတိက ု ဆိသ ု ည်။

နယ်စပ်ဂိတ်များ

ေြမာက်ကရ ုိ းီ ယားိင ု င ် ၏ ံ အပီးတိင ု ် ျကလီးယား

ထိန်းချပ်ေရးတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ပီး ေဆးဝါးများ၊

လက်နက်ဖျက်သမ ိ း် ေရးတွင် အနီးကပ်ပးူ ေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်

ကာကွယ်ေဆးများ ပူးတွဲထုတ်လုပ်ေရးတွင် လက်တွဲ

၎င်းတိုက ထပ်ေလာင်းအတည်ြပခဲ့သည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့်

ကိုဗစ်-၁၉ တိုက်ဖျက်ေရး

ဗဟုသုတများ

မေဝမည်ြဖစ်သလို

အတွင်းေရးမှးချပ်

အန်တန ို ယ ီ ဂ ို တ ူ ာရက်စက ် ကမာ့င ို င ် ံ

သည်

ကမာ့ လူ သားများအား

ခိမ်းေြခာက်ေနပီး

ယင်းဗိုင်းရပ်စ်

ြဖစ်ပွားမကို ြပန်လည်တွန်းလှန်ရန် လိုအပ်ေကာင်း၊

ကမာလုံးဆိုင်ရာ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မှ  င့် ညီွတ်မ သည် အေရးကီးေကာင်း ဂူတာရပ်စ် က ေြပာကားသည်။ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်

ြဖစ်ပွားေနမ

ေကာင့် အိိယိုင်ငံတွင် ခရီးသွား လာမများကို ပိတ်ပင်ခဲ့ပီး ုရှားိုင်ငံ ကလည်း

ိုင်ငံတကာေလေကာင်း

ခရီးစ်များကို ရပ်နားခဲ့သည်။ စီးပွားေရးပညာရှငမ ် ျား၏ ေြပာကား ချက်အရ ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ေရး

ေဆာင်ရက်ရန် ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများက သေဘာတူခဲ့

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

အတွက် တစ်ကမာလုံးတွင် ချမှတ်

သည်။

ဘာသာြပန်-ေကျာ်ထိုက်စိုး

ထားေသာ

ကန် သတ်မများသည်

ကုလသမဂအတွင်းေရးမှးချပ် အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ် ကမာ့စီးပွားေရးကျဆင်းမကို ြဖစ်ေစခဲ့

ေဒးဗစ်ေအာ့ဆလီက ေြပာကားသည်။

သည်ဟု ေြပာကားသည်။ ယခုှစ်၏

ကမာကီးတွင်

ပထမေြခာက်လအတွင်း

စက်မ

ကပ်ေရာဂါှင့် ရင်ဆိုင်ေနရချ ိန်တွင်

ထိပသ ် းီ ိင ု င ် ံ ၂ဝ ကို တုနလ ် ပ်  မများ 

ကျန်းမာေရးစနစ်င ှ ့် စီးပွားေရးက

ြဖစ်လာေစိုင်သည်ဟု

တိုတွင်

စီးပွားေရး

အကဲြဖတ်ေအဂျင်စီြဖစ်ေသာ

မူဒီ

ေအဂျင်စီကေြပာကားသည်။

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်

စိန်ေခမများရှိလာသည့်

အတွက် စက်မထိပ်သီးိုင်ငံ

အလုပလ ် က်မ ့ဲ န်  းများ ြမင့တ ် က်လာ

ညီတ ွ ေ ် သာ စုေပါင်းေဆာင်ရက်မကိ  ု

ိင ု ် ပီး အလုပလ ် က်မမ ဲ့ ျား၏ ၃ဝ ရာခိင ု ်

လုပ်ေဆာင်သွားရမည်ဟု

န်းမှာ

ဘုရင်က ေြပာကားသည်။

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စမ ု ှ

ြဖစ်ိုင်သည်ဟု

၂၀

ထိ ပ ် သီး အစည်း အေဝးမှ တစ် ဆ င့ ်

စိန် လူးဝစ်

ေဆာ်ဒီ

အေမရိ က န် ြ ပည် ေထာင် စု တ ွ င ်

ြပည်ေထာင်စု အရန်ရန်ပုံေငွဘဏ်မှ

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်

ဥက ဂျ ိန်းစ်ဘားလတ်က ေြပာကား

လူေပါင်း

သည်။

အတည်ြပ ကူးစက်မေပါင်  း ၇၀၀၀ဝ

ဥေရာပဇုန်တွင်လည်း လက်မဲ့န်းမှာ

၁၂

အလုပ်

ရာခိုင်န်းသို

တိုးတက်လာိုင်ေကာင်း

ြဖစ်ပွားမေကာင့်

၁၀၅ဝ ခန်

ေသဆုံးပီး

ရှေ ိ ကာင်း ဂန်ေဟာ့ကင်းစ် တကသိလ ု ် မှ ေရတွက်မများအရသိရသည်။

လန်ဒန်

ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ

အေြခစိုက် Capital Economic မှ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ြဖစ်ပွားမဆိုင်ရာ ိုင်ငံတကာသတင်းများစုစည်းမ မေလးရှားဘုရင်ှင့် ဘုရင်မတိုအား ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ရှိ၊ မရှိ သီးြခားေစာင့်ကည့် မေလးရှားဘုရင် ဝူတန် အဒူလာဝူတန် အာမက်ဆာဟ်င ှ ့် ကင်ရာေတာ်

၂၈၃ ဦးရှိလာခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေကာင်း အာဏာပိုင်များက ေကညာခဲ့သည်။ တုတ်(တိုင်ေပ)တွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၂၅၂ ဦးရှိလာ

အာဇီဇက် အမီနာ မိုင်မာနာ အစ်ကန်ဒါရီတိုသည် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ရှိ၊ မရှိ

တုတ(် တိင ု ေ ် ပ)တွင် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်ခရ ံ သူ ၁၇ ဦး ထပ်မေ ံ တွရှခ ိ ဲ့

၁၄ ရက်ကာ သီးြခားေစာင့် ကည့ြ် ခင်းခံေနရေကာင်း ဘုရင့န ် န်းေတာ်က ယေန

သည့်အတွက် စုစုေပါင်း ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၂၅၂ ဦးရှိလာခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်း

သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။

တုတ်(တိုင်ေပ) ဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချပ်ေရးေအဂျင်စီက ယေနေြပာကားခဲ့သည်။

နန်းေတာ်အတွင်းရှိ အလုပ်သမားအများအြပား ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ြခင်း

အသစ်ထပ်မံေတွရှိခဲ့သူ ၁၇ ဦးအနက် ၁၅ ဦးမှာ ိုင်ငံရပ်ြခားသို ခရီး

ခံရသည့အ ် တွက် ဘုရင်င ှ ့် သူ၏ကင်ရာေတာ်တအ ုိ ား သီးြခားေစာင့် ကည့ြ် ခင်း

သွားလာခဲ့ ပီး ြပည်တင ွ ်းသို ြပန်လည်ေရာက်ရလ ှိ ာသူများြဖစ်သည်။ ၎င်းတိသ ု ည်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဗိတန ိ ၊် အေမရိကန်၊ နယူးဇီလန်၊ မေလးရှားှင့် မကဆီကို ိင ု င ် မ ံ ျားသို ခရီးသွားခဲ့

မေလးရှားိင ု င ် တ ံ င ွ ် ဗိင ု း် ရပ်စက ် းူ စက်မြမင့  တ ် က်လာသည့အ ် တွက် မတ်

သည်ဟု အဆိပ ု ါေအဂျင်စက ီ သတင်းစာရှင်းလင်းပွတ ဲ င ွ ေ ် ြပာကားခဲသ ့ ည်။ ကျန်

၁၈ ရက်မစ ှ ၍ သွားလာမများ စတင်ကန် သတ်လက ို ် ပီး စာသင်ေကျာင်းများှင့်

ှစ်ဦးမှာ ယခင် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူများှင့်

ေဈးဆိင ု မ ် ျားလည်း ပိတထ ် ားခဲသ ့ ည်။ ြပည်သအ ူ ားလုံးကိလ ု ည်း ေနအိမအ ် တွင်း

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

တွင်သာ ေနထိုင်ကရန် အာဏာပိုင်များက ေတာင်းဆိုထားသည်။ လက်ရှိအချ ိန်အထိ မေလးရှားိုင်ငံတွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ

ထိေတွဆက်ဆံခဲ့သူများ

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးေတွရှိသူ ၂၅၂ ဦးအနက် ၂၁၂ ဦးမှာ ိုင်ငံရပ်ြခားမှ ြပန်လည် ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်သည်။ ယင်းလူနာများအနက် ၂၉ ဦးမှာ ေရာဂါအေြခ

၂၀၃၁ ဦးရှိပီး ေသဆုံးသူ ၂၃ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

အေန ြပန်လည်သက်သာလာခဲ့ပီး ေသဆုံးသူ ှစ်ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

လာအိုိုင်ငံတွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ေြခာက်ဦးရှိလာ

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ ဂျပန်ထူေထာင်

လာအိ ု င ို င ် တ ံ င ွ ် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်ခရ ံ သူ သုံးဦးအား ထပ်မေ ံ တွရှခ ိ ဲ့ သည့်အတွက် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက် ေြခာက်ဦးအထိ ရှိလာခဲ့ ေကာင်း လာအိက ု ျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဖူေသာင်ေမာင်ပက်က မတ် ၂၆ ရက်တွင် ေြပာကားခဲ့သည်။ ယခုထပ်မံေတွရှိခဲ့ေသာ ကူးစက်လူနာသုံးဦးသည် ယခင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး

ဂျပန်အစိုးရက ိုင်ငံအတွင်း ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲကို ယေန စတင်ဖွဲစည်းလိုက်ပီြဖစ်သည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းအဖွဲသည် ေဆးပညာရှင်များ၏ အ ကံြပချက်များကို လိုက်နာပီး ိုင်ငံအတွင်း ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းစ်များကို ချမှတ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်သည်။

ေတွရှိခဲ့ေသာ လူနာသုံးဦးှင့် ထိေတွဆက်ဆံခဲ့သူများြဖစ်ပီး ဗီယင်ကျန်းမိ

ြပည်သမ ူ ျား၏ ကျန်းမာေရးအေြခအေနှင့် စီးပွားေရးကို ထိခက ို ေ ် စသည့်

မစ်တပ်ဖတ်ေဆးုတ ံ င ွ ် ေဆးကုသမခံယလ ူ ျက်ရေ ှိ ကာင်း ဖူေသာင်ေမာင်ပက်က

ခိမ်းေြခာက်မများ  ြဖစ်ေပလာပါက အေရးေပအေြခအေနတစ်ရပ် ထုတ်ြပန်

ဆိုသည်။

ေကညာရန် အစိုးရက လုပ်ငန်းအဖွဲအား အာဏာလဲေြပာင်းေပးထားသည်။

ယင်းလူနာသုံးဦး၏ ကျန်းမာေရးအေြခအေနမှာ ေကာင်းမွန်လျက်ရှိ

လုပ်ငန်းအဖွဲအေနြဖင့် အေရးေပအေြခအေနေကညာပါက သက်ဆိုင်ရာ

ေကာင်း သိရသည်။

ြပည်နယ် အုပ်ချပ်ေရးမှးများက ြပည်နယ်များအတွင်းရှိ စာသင်ေကျာင်းများ၊

တုတ်ိုင်ငံ ဝူဟန်မိတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ထပ်မံေတွရှိြခင်းမရှိ

ေဈးဆိုင်များှင့် ုပ်ရှင်ုံများကို ပိတ်ပင်ရန် ေကညာမည်ြဖစ်သည်။

တုတ ် င ို င ် ံ ဝူဟန်မိတွင် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်ခရ ံ သူ ထပ်မေ ံ တွရှြိ ခင်း မရှိခဲ့ေကာင်း မတ် ၂၅ ရက် ေဆးမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။ ဟူေပြပည်နယ်အတွင်း ဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်ြခင်းခံရသူ ထပ်မမ ံ ေတွရှေ ိ ကာင်း ဟူေပြပည်နယ် ကျန်းမာေရးေကာ်မရှငက ် မတ် ၂၆ ရက်တင ွ ် ေြပာကားခဲသ ့ ည်။

ဂျပန်ိုင်ငံတွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၁၃၀၀ ေကျာ်ရှိပီး ၅၂ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည်။ ကူးစက်ခံရသူ ၁၃၀၀ ေကျာ်တွင် ဒိုင်းမွန်းပရင့်စ် ဇိမ်ခံသေဘာ ေပတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၇၀၀ ေကျာ်ပါဝင်ြခင်းမရှိေပ။ နယူးဇီလန်ိုင်ငံတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၇၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

တုတ ် င ို င ် အ ံ တွင်း ဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်မများ  ေလျာ့ကျလျက်ရသ ှိ ည့အ ် တွက်

မတ် ၂၆ ရက်ေဆးမှတတ ် မ်းများအရ နယူးဇီလန်င ို င ် တ ံ င ွ ် ဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်

ဧပီ ၈ ရက်တွင် ခရီးသွားလာမပိတ်ပင်ြခင်းများ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းမည်ြဖစ်

ခံရသူ ၇၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိခဲ့သည့်အတွက် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူအေရအတွက်

ေရာဂါပိးု ထပ်မေ ံ တွရှခ ိ သ ့ဲ ူ ၇၈ ဦးအား ိင ု င ် အ ံ တွငး် ခရီးသွားလာမစတင် ကန် သတ်သည့် ပထမဆုးံ ေနတွင် ေတွရှခ ိ ြ့ဲ ခင်းြဖစ်သည်။ ယင်းလူနာအများစု သည် ိင ု င ် ရ ံ ပ်ြခားမှ ြပန်လည်ေရာက်ရလ ှိ ာသူများ၊ လူအများအြပား တက်ေရာက် ခဲ့သည့်

လူထုအစည်းအေဝးပွဲများ၊ ဝယ်လင်တန်မိတွင် ကျင်းပခဲ့သည့်

မဂလ  ာေဆာင်အခမ်းအနားှင့် အေမရိကန်င ုိ င ် သ ံ ုိ အုပစ ် လ ု က ုိ ် ခရီးထွကြ် ခင်း များေကာင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ြခင်းခံခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်။ နယူးဇီလန်င ို င ် တ ံ င ွ ် မတ် ၂၅ ရက်က အေရးေပအေြခအေနေကညာခဲ့ ပီး မတ် ၂၆ ရက်တင ွ ် ခရီးသွားလာမ ကန် သတ်ြခင်းကို စတင်ခေ ဲ့ ကာင်း သိရသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မေကာင့  ် ေသဆုံးမအများဆုံး အီတလီိုင်ငံြဖစ်လာ မတ် ၂၆ ရက် ေဆးမှတတ ် မ်းများအရ အီတလီင ို င ် တ ံ င ွ ် ဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်မ ေကာင့် ၆၈၃ ဦး ထပ်မံေသဆုံးခဲ့သည့်အတွက် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မေကာင့် ေသဆုံးသူ ၇၅၀၃ ဦးထိ ြမင့တ ် က်လာခဲ့ ပီး ကူးစက်ခရ ံ သူ ၇၄၃၈၆ ဦးရှေ ိ ကာင်း သိရသည်။ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း စပိန်ိုင်ငံတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မေကာင့  ် ေသဆုံးသူ ၇၀၀ ခန် ရှိပီး စပိန်ိုင်ငံက ဒုတိယ ေသဆုံးသူအများဆုံးြဖစ်လာ ခဲ့သည်။ ုရှားိုင်ငံတွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မခံ  ရသူ ၈၄၀ ရှိ ုရာှ းိင ု င ် တ ံ င ွ ် ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စက ် းူ စက်ခရ ံ သူ ၈၄၀ ရှိ ပီး သုးံ ဦးေသဆုးံ ခဲ့ ေကာင်း မတ် ၂၆ ရက် ေဆးမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။ ိုင်ငံအတွင်း ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်တားဆီးေရးလုပ်ငန်းစ် တစ်ရပ်အြဖစ် ုရှားသမတ ဗလာဒီမာပူတင်က ြပည်သမ ူ ျားအား လာမည့ရ ် က်သတပတ်မစ ှ ၍ ေနအိမ်အတွင်းမှာသာေနထိုင်ရန်ှင့် လစာအြပည့်အဝခံစားခွင့်ရှိမည်ြဖစ် ေကာင်း မတ် ၂၅ ရက်တင ွ ် ေကညာခဲသ ့ ည်။ သိေ ု သာ် ေဆးုမ ံ ျား၊ ေဆးဆိင ု မ ် ျား၊ ေဈးဆိုင်များ၊ ဘဏ်များ၊ ပိုေဆာင်ေရးှင့် အစိုးရအဖွဲအစည်းများသည် ပုံမှန် အတိင ု ်း လုပင ် န်းများ ဆက်လက်လပ ု က ် င ို ေ ် စရမည်ဟု ပူတင်က ုပသ ် မ ံ န ိ ် ခန ွ ်းတွင် ေြပာကားခဲ့သည်။ ထိြု ပင် ဧပီ ၂၂ ရက်တင ွ ် ကျင်းပမည့် ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒ ြပင်ဆင်ြခင်း ဆိုင်ရာ လူထုဆခံယူပွဲကို ေရဆိုင်းမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ကျင်းပမည့်ရက်ကို ြပန်လည်ေကညာမည်ြဖစ်ေကာင်း ပူတင်က ဆိုသည်။

ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်-စုစည်းသည်


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

ိုင်ငံေတာ်တည်ေဆာက်ရာတွင် ိုင်ငံေတာ်အချပ်အြခာအာဏာ၏ ခက်မသုံးြဖာြဖစ်သည့် ဥပေဒြပေရး၊ အုပ်ချပ်ေရး၊ တရားစီရင်ေရးဟူသည့် မိင်ကီးသုံးရပ်ြဖင့် အချင်းချင်း အြပန်အလှန် ထိန်းေကျာင်း ေဆာင်ရက်သည်ဟု ဆိုထားရာ ဥပေဒဆိုင်ရာ အေကာင်းအရာများကို ြပည်သူများ သိရှိေလ့လာိုင်ရန် စာေရးသူ ေမာင်စာဂ၏ ဥပေဒှင့်စပ်ဆိုင်ေသာ ေဆာင်းပါးများကို ေဖာ်ြပေပးသွားပါမည်။ ေဆာင်းပါးတွင် ပါရှိသည့် အေကာင်းအရာများသည် စာေရးသူ၏ အာေဘာ်သာြဖစ်ပါသည်။

(စာတည်းအဖွဲ)

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲှင့်အတူ (၁၃)

ေရးေကာက်ပွဲှင့် ေရးေကာက်ပွဲတာဝန်ရှိ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က သတ်မှတ်ထားေသာ မူဝါဒ

မလိုက်ရြခင်းဟူ၍ တာဝန်ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များအြဖစ်

လက်မတ ှ မ ် ျားှင့် မဲသ ုံ ုံးပစည်းကိရယ ိ ာ စာရက်စာတမ်း

များှ င့ ် အ ညီ မိ မိ တို ၏ တို င ်း ေဒသကီး သို မ ဟု တ ်

ြပာန်းထားသည်။

များ သယ်ယူြဖန် ြဖးြခင်းလုပ်ငန်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း

ြပည် န ယ် အ တွ င ်း ရှိ

ရပ် က ွ က ်  ှ င့ ်

ေကျးရာအု ပ ် စု

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများကို ဖွဲစည်းသည်။

ေမာင်စာဂ

ဌာနဆိုင်ရာများပါဝင်လာြခင်း ြပည်ေထာင်စေ ု ရးေကာက်ပေ ွဲ ကာ်မရှငက ် တိင ု ်းေဒသ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊

လုပင ် န်း၊ ေရးေကာက်ပက ွဲ ျင်းပသည်ေ ့ န ဆမဲေပးြခင်း၊

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနကရေသာ တာဝန်ခံအရာရှိများ

မဲရလဒ်ေကညာြခင်းစသည့် လုပ်ငန်းများအပါအဝင်

သည် သက်ဆင ို ရ ် ာေကာ်မရှငအ ် ဖွဲခွမ ဲ ျား၏ အဖွဲဝင်များ

ေရးေကာက်ပွဲကာလတစ်ေလာက်လုံး ေဘးအရာယ်

ြဖစ်ကပီး ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းများကို ကိုယ်တိုင်

ကင်းရှငး် စွာြဖင့် လုံ ခံမရှေ ိ စရန် ြမန်မာိင ု င ် ရ ံ တ ဲ ပ်ဖဲွ က

ကိုယ်ကျ

ဦးေဆာင်၍ ေရးေကာက်ပွဲလုံ ခံေရးတာဝန်များယူက

ပါဝင်ကီးကပ်ခွင့်ရရှိကသည့်

တာဝန်

ေရးေကာက်ပွဲတစ်ခုကျင်းပမည်ဆိုလင် ြပည်ေထာင်စု

ကီး

ေရးေကာက်ပေ ွဲ ကာ်မရှင ် င ှ ့် ေကာ်မရှငအ ် ဖွဲခွအ ဲ ဆင်ဆ ့ င့်

ကိယ ု ပ ် င ို အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် တိင ု ်း၊ ကိယ ု ပ ် င ို အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသ၊

ေကာ်မရှငအ ် ဖွဲခွက ဲ အဆုံးအြဖတ်ြပတိင ု ်းြပတိင ု ်း ပါဝင်

ဌာနဆိင ု ရ ် ာတာဝန်များကိထ ု မ်းေဆာင်ရင်း ိင ု င ် တ ံ့ ာဝန်

မှ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားအြပင် သက်ဆင ို ရ ် ာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ

ခိင ု  ် င ှ ့် မိနယ် ေရးေကာက်ပေ ဲွ ကာ်မရှငအ ် ဖွဲ ခွမ ဲ ျားကို

ေဆာင်ရက်ကရသည်။

ြဖစ်သည့် ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလည်း

အစည်းများမှ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများလည်း ပါဝင်

ဖွဲစည်းရာတွင် သက်ဆင ို ရ ် ာေဒသရှိ အများယုံ ကည်ေလး

ဆိင ု ရ ် ာလုပင ် န်းတာဝန်များကို ေကျပွနစ ် ာွ ထမ်းေဆာင်

ေဆာင်ရက်ကရသည်။ မည်သေ ို ဆာင်ရက်ကရသနည်း။

စားြခင်းခံရေသာ ပုဂိလ်ေြခာက်ဦး၊ သက်ဆင ို ရ ် ာအဆင်ရ ့ ှိ

ေနကရင်းှင့် ိုင်ငံ့တာဝန်ြဖစ်သည့် ေရးေကာက်ပွဲ

အစိုးရဌာနကိုးခုမှ

လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလည်း

မည်သိုတာဝန်ရှိကသနည်း။ အှစ်ချပ်မေဝပါရေစ။

သိုမဟုတ် ြပည်နယ်၊

သိြု ဖစ်ရာ သက်ဆင ို ရ ် ာအဆင်ရ ့ ှိ အစိုးရဌာန ကိုးခုတင ွ ်

တာဝန်ခံအရာရှိ

ကိုးဦးှင့်

ေရးေကာက်ပအ ွဲ ရာရှတ ိ စ်ဦး စုစေ ု ပါင်း ၁၆ ဦးပါဝင်သည်။ ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပရန် တာဝန်ှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်

ရှိသူများြဖစ်ကသည်။

သက်ဆိုင်ရာေရးေကာက်ပွဲ ထိုသူများသည် မိမိ၏ဌာန

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခွင့်

ရကသည်။

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် ဥပေဒပုဒ်မ ၁၀

ဥကြဖစ်ပီး

သက်ဆိုင်ရာေရးေကာက်ပွဲအရာရှိက

အတွင်းေရးမှးတာဝန် ထမ်းေဆာင်ရသည်။

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲဝင်များသည် မိမိတို၏

ထမ်းေဆာင်ကရသည်။ အချ ိေသာ မဲေ ံု တာ်ေတာ်များများတွငလ ် ည်းသက်ကီး ရယ်အိုများှင့် မသန်စွမ်းသူများအား ေဘးအရာယ် လုံ ခံမရှိေစရန်ှင့်

အများယုံ ကည်ေလးစားြခင်းခံရေသာ ပုဂိ လ်တစ်ဦးက

၂၀၀၈ ခုှစ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ ၃၉၉ ှင့်

ရသည်။

ြပေပးိုင်ရန် ေရးေကာက်ပွဲကိတင်မဲေပးြခင်းတာဝန်

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မများ 

မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ၊ အရန်မီးသတ်

တပ်ဖွဲဝင်များ၊ ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲဝင်များှင့် ကျန်းမာေရး

ေရးေကာက်ပွဲတစ်ခုတွင် မဲုံသို မဲဆရှင်ကိုယ်တိုင်

ဌာနမှဝန်ထမ်းများက ပါဝင်၍ ေရးေကာက်ပတ ွဲ ာဝန်များ

တိုအရ လတ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲများ ကျင်းပရန်ှင့်

အစိုးရဌာန ကိုးခုဟုဆိုရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်း

သွားေရာက်မေ ဲ ပးရသည်။ မဲသ ုံ ို ကိယ ု တ ် င ို သ ် ွားေရာက်

ထမ်းေဆာင်ေပးရသည်။ ိုင်ငံ့တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်း

ေရးေကာက်ပွဲများကိုကီးကပ်ရန် ြပည်ေထာင်စုေရး

ေဒသကီး၊ ြပည်နယ်၊ ခိင ု  ် င ှ ့် မိနယ်အဆင်ဆ ့ င့တ ် င ွ ရ ် ိှ

ဆမဲေပးိုင်ြခင်းမရှိသူများအတွက် ကိတင်ဆမဲ

ပင်ြဖစ်သည်။

ေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်တွင်

ထိုြပင်

ေသာ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ြပန်ကားေရး

လက်မတ ှ ြ် ဖင့် ဆမဲေပးြခင်းရှသ ိ ည်။ မဲဆနယ်ြပင်ပ

ေရးေကာက်ပွဲများကိုကီးကပ်ေစရန် ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ

တာဝန်ရှိသည်။

ှငြ့် ပည်သူ ဆက်ဆေ ံ ရးဦးစီးဌာန၊ စိက ု ပ ် ျ ိးေရးဦးစီးဌာန၊

ေရာက် ရိှေနေသာ ကိ တင် ဆ  မဲ ေပးပိုင ် ခ ွ င့်ရိှသူမ ျား

ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ှင့်

အဆင့ဆ ် င့က ် လ ို ည်း ဖွဲစည်းိင ု သ ် ည့် လုပပ ် င ို ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ည်။

လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ အင်အားဦးစီးဌာန၊

ြဖစ်ကသည့် တပ်မေတာ်သားများှင့် အတူေနမိသားစုများ

ေရးေကာက်ပွဲတာဝန်

တစ်ဆက်တည်းပင် လတ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲများ

ပညာေရးဌာန၊ ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ဥပေဒုံး၊

အတွက် သက်ဆိုင်ရာတပ်မှးကတာဝန်ယူ၍ ကိတင်

ေရးေကာက်ပလ ွဲ ပ ု င ် န်းတာဝန်သည် ိင ု င ် ေ ံ တာ်တာဝန်

ကျင်းပိင ု ေ ် ရးအတွက် မဲဆနယ်များ သတ်မတ ှ ြ် ခင်းှင့်

စာရင်းစစ်ုံးှင့် စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲတိုြဖစ်သည်။

ဆမဲရယူြခင်းကို ေဆာင်ရက်ရသည်။ ေကျာင်းသားများ၊

ြဖစ်သည်။ ြပည်သူှင့်ိုင်ငံေတာ်အတွက် အေရးကီး

ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ြခင်း၊

ယင်းဌာန ကိုးခုတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနရေသာ

သင်တန်းသားများ၊ အချပ်ခံေနရသူများ၊ ေဆးုံတက်

ေသာလုပင ် န်းတာဝန်ြဖစ်သည်။ ိင ု င ် သ ံ  ူ င ို င ် သ ံ ားများက

ြပင်ဆင်ြခင်း၊ သဘာဝေဘးအရာယ်ေကာင့ေ ် သာ်လည်း

တာဝန်ခံအရာရှိများသည်

သက်ဆိုင်ရာအဆင့်ရှိ

ေရာက်ေနရေသာအတွင်းလူနာများအတွက် သက်ဆင ို ရ ် ာ

မိမိတိုကိုယ်စား ြပည်သူှင့် ိုင်ငံေတာ်အတွက် အေရး

ေကာင်း၊ နယ်ေြမလုံ ခံေရးအေြခအေနအရေသာ်လည်း

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများတွင် အဖွဲဝင်များ

ဌာနအကီးအမှးကတာဝန်ယူ၍ လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံ

အရာများကိေ ု ဆာင်ရက်င ုိ ရ ် န် မိမတ ိ ၏ ုိ ကိယ ု စ ် ားလှယ်

ေကာင်း လွတ်လပ်ပီး တရားမတေသာ ေရးေကာက်ပွဲ

ြဖစ်ကသြဖင့် ၎င်းတိုသည် သက်ဆိုင်ရာေရးေကာက်ပွဲ

ြပင်ပတွငေ ် ရာက်ရေ ှိ နသူ မဲဆရှငမ ် ျားအတွက် ိင ု င ် ြံ ခား

များကို ဆမဲေပး၍ ေရးချယ်ေပးရသည့်လုပ်ငန်းြဖစ်

ကျင်းပိင ု ြ် ခင်းမရှသ ိ ည့် မဲဆနယ်များ၏ ေရးေကာက်ပွဲ

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများ၏ ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်များြဖစ်က

ေရးဝန်ကီးဌာနှင့် သက်ဆိုင်ရာသံုံး၊

အမဲတမ်း

သည်။ ဥပေဒှငအ ့် ညီ လွတလ ် ပ်ရသည်။ မတစွာေဆာင်

များကို ေရဆိုင်းြခင်းစသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များလည်း

သည်။

ကိုယ်စားလှယ်ုံးှင့် ေကာင်စစ်ဝန်ုံးတိုမှတာဝန်ယူ၍

ရက်ရသည်။ မွန်ြမတ်သန် စင်ေသာလုပ်ငန်းဟုလည်း

လည်းေကာင်း ကိတင်ဆရယူြခင်းကို ေဆာင်ရက်ကရ

ေခဆိုိုင်သည်။

မဲစာရင်းများ ြပစုြခင်းှင့်

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်တွင်ရှိပါသည်။ ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲအဆင့်ဆင့်၏ တာဝန်ှင့် ေရးေကာက်ပွဲ ကီးကပ်ရန်တာဝန်

သည်။ ထိသ ု မ ူ ျားသည်လည်း ိင ု င ် ဝ ံ့ န်ထမ်းများြဖစ်ကသည်။

လု ပ ် င န်း တာဝန် မ ျားကို ထ မ်း ေဆာင် ရ င်း ို င ် ငံ ေတာ်

ဖွဲ စည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒပုဒမ ် ၃၉၉ (ခ)ှင့် ြပည်ေထာင်စု

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥပေဒပုဒ်မ

မိမိတို၏ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရင်း

တာဝန်ြဖစ်သည့် ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းတာဝန်များကို

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် ဥပေဒပုဒ်မ ၁၀ (ခ)ှင့် (ဂ) ပါ

၁၈ ပါ ြပာန်းချက်များအရ ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

ိင ု င ် တ ံ့ ာဝန်ြဖစ်သည့် ေရးေကာက်ပလ ွဲ ပ ု င ် န်းတာဝန်များ

ထမ်းေဆာင်ခင ွ ရ ့် ရှြိ ခင်းသည် တန်ဖိုးထား၍ ဂုဏယ ် စ ူ ရာ

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ တာဝန်ှင့်

အဖွဲခွဲအဆင့်ဆင့်သည် လတ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲများ

ကို ထမ်းေဆာင်ကရသည်။

ပင်ြဖစ်သည်။ မိမတ ိ ၏ ုိ ဌာနဆိင ု ရ ် ာလုပင ် န်းတာဝန်များ

လုပပ ် င ို ခ ် င ွ မ ့် ျားအရ ေရးေကာက်ပမ ွဲ ျားကို ကီးကပ်ေစရန်

ကျင်းပြခင်း၊ ကီးကပ်ြခင်း၊ မဲစာရင်းများြပစုြခင်း၊ ြပင်

ြပည်ေထာင်စေ ု ရးေကာက်ပေ ွဲ ကာ်မရှငသ ် ည် တိင ု ်းေဒသ

ဆင်ြခင်းှငေ ့် ကညာြခင်း၊ ေရးေကာက်ပွဲှင့် သက်ဆင ုိ ်

ကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ကိုယ်

သည့် စာရင်းဇယားများှင့် မှတ်တမ်းများကို တိကျစွာ

ပိင ု အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် တိင ု း် သိမ ု ဟုတ် ကိယ ု ပ ် င ုိ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့်

ြပစုထိန်းသိမ်းြခင်း၊

ေဒသ၊

ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း၊

ခိုင်ှင့် မိနယ်တို၏

လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများသည် မိမိတို၏ဌာနဆိုင်ရာ

အဆင့်ဆင့်ေသာ

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲတိုကို ဖွဲစည်းသည်။ ထို ြ ပင် တို င ်း ေဒသကီး သို မ ဟု တ ် ေရးေကာက်ပေ ဲွ ကာ်မရှငအ ် ဖွဲ ခွသ ဲ ည်

ြပည် န ယ်

ြပည်ေထာင်စု

လ ိဝှက်ဆမဲေပးြခင်းတို ေရးေကာက်ပွဲဝင်

လတ်ေတာ်

ကိုေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ရင်း ိုင်ငံ့တာဝန်ြဖစ်သည့် မဲုံတွင်ကီးကပ်ြခင်းတာဝန်

ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလည်း

ေရးေကာက်ပက ွဲ ျင်းပသည်ေ ့ န မဲက ုံ ို ကီးကပ်တာဝန် ယူရသည်မှာ မဲုံမှးှင့်မဲုံအဖွဲဝင်များ ြဖစ်ကသည်။ သက်ဆင ုိ ရ ် ာေရးေကာက်ပဥ ဲွ ပေဒပုဒမ ် ၃၉ အရ မိနယ်

မပျက်

မယွင်း လစ်ဟင်းမမရှေ ိ စေရး ကိးပမ်းအားထုတေ ် ဆာင် ရက်ကရပါမည်။ သိုြဖစ်ရာ ေရးေကာက်ပွဲတာဝန်ထမ်းေဆာင်ခွင့်ရရှိ

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအတွက် မှန်မှန်ကန်ကန်

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲသည် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများထဲမှ

သင့်

ကသည့် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများသည် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်

ေဆာင် ရ က် ြ ခင်း ၊

လ တ် ေတာ်

ေလျာ်သည်သ ့ မ ူ ျားကို မဲမ ံု ှ းများအြဖစ်ခန် အပ်ရသည်။

အေထွေထွေရးေကာက်ပ ွဲ င ှ အ ့် တူ ိင ု င ် တ ံ့ ာဝန်ြဖစ်ေသာ

ကိယ ု စ ် ားလှယေ ် လာင်းအတွကမ ်  မဲမဆွယရ ် ြခင်း၊ ဘက်

မဲအ ုံ ဖွဲဝင်များကို ြဖစ်င ို သ ် ေရ ိင ု င ် ဝ ံ့ န်ထမ်းများှင့်

ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းများကို ေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်

ေဒသခံအများ

ြခင်းြဖင့် ဂုဏ်ယူဝင့်ကားိုင်ကေစလိုေကာင်းပါ။

မည် သ ည့ ်

ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများသည် မိမိတို၏ ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရင်း ိုင်ငံေတာ်တာဝန်ြဖစ်သည့် ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ခွင့်ရရှိြခင်းသည် ဂုဏ်ယူစရာ...

ယုံကည်ေလးစားြခင်းခံရသူများကို

ခန် အပ်သည်။ ထိေ ု ကာင့် မဲမ ုံ ှးများှင့် မဲအ ုံ ဖွဲဝင်များ

P

ဌာနဆိင ု ရ ် ာဝန်ထမ်းများ၊ မိမတ ိ ၏ ုိ ဌာနဆိင ု ရ ် ာ

အြဖစ် ခန် အပ်ြခင်းခံရေသာ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည်

လုပင ် န်းတာဝန်များ ေကျပွနစ ် ွာေဆာင်ရက်င ို ်

မိမိတို၏

ကပါေစ၊

ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်များကို

ထမ်းေဆာင်ရင်း ိင ု င ် တ ံ့ ာဝန်ြဖစ်သည့် ေရးေကာက်ပွဲ

P

လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလည်း ထမ်းေဆာင်ကရသည်။

ိုင်ငံ့တာဝန်ြဖစ်သည့် ေရးေကာက်ပွဲတာဝန် များကိလ ု ည်း စွမ်းအားရှသ ိ မ ပါဝင်ေဆာင်ရက် ိုင်ကပါေစ၊

ေရးေကာက်ပွဲလုံ ခံေရးတာဝန်ှင့်

P

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ

ရင်း ေရးေကာက် ပ ွဲ

ေရးေကာက်ပတ ွဲ စ်ခက ု ျင်းပမည်ဆလ ို င် လုံ ခံေရးက အေရးကီးသည်။

ေရးေကာက်ပွဲမကျင်းပမီ

ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်များ ထမ်းေဆာင်

ဆမဲ

တာဝန် မ ျားကို

ထမ်းေဆာင်ခင ွ ရ ့် ရှြိ ခင်းြဖင့် ဂုဏယ ် ဝ ူ င်့ ကားိင ု ် ကပါေစ။


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

ဂန်ေဂါ-ဟားခါး၊ ဂန်ေဂါ-ကေလး ကားလမ်းဆုံ၌ ကျန်းမာေရးစစ်ေဆး

သတင်းစုံက

အရာယ်ကင်းပရိတ်တရားေတာ်များ ရတ်ဖတ်ပူေဇာ်

ဂန် ေဂါ မတ် ၂၆

ရန်ကုန်

ဂန် ေဂါမိ ဂန် ေဂါ-ဟားခါးကားလမ်း၊ ဂန် ေဂါ-ကေလးကားလမ်း

ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး မရမ်းကုနး် မိနယ်ရိှ ေရှးေဟာင်းသမိင ု း် ဝင် အပရာဇိတ

ဆုတ ံ င ွ ် ြဖတ်သန်းေမာင်းှငသ ် ည့် ေမာ်ေတာ်ယာ်များ၊ ဆိင ု က ် ယ်

ဆံေတာ်ရှင်ကျ ိက်ဝိုင်းေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၌ အရာယ်ကင်းပရိတ်တရား

များပါ ခရီးသည်များအား ဂန် ေဂါမိနယ် ဌာနဆိုင်ရာများပါဝင်

ေတာ်များကို မတ် ၂၄ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက သံဃာအပါး ၄၀ တစ်ပိင်

ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် မတ် ၂၅ ရက် နံနက်ပိုင်းက ကျန်းမာေရး

တည်း ရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ခဲ့ကသည်။

စစ်ေဆးေစာင့်ေရှာက်ေပးလျက်ရှိပီး COVID-19 အသိပညာေပး

ကျ ိက်ဝိုင်းေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲဝင် ဦးအုန်းကိင်က “ဆရာေတာ်

လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန် ေဝေပးကသည်။

သံဃာေတာ်များက မတ် ၂၇ ရက် နံနက်၁၀ နာရီအထိ အသံမစဲ အရာယ်ကင်း

ကေလးမိ၊

ဟားခါးမိှင့်

ဂန် ေဂါမိသို အသွား/အြပန်

ပရိတတ ် ရားေတာ်များကို ရတ်ဖတ်ပေ ူ ဇာ်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်" ဟု ေြပာကား

ကားများရှိ ခရီးသည်များအား ကိုယ်အပူချ ိန်စမ်းသပ်စစ်ေဆး၍

သည်။

ကျန်းမာေရးေစာင်ေ ့ ရှာက်မေပးြခင်  း၊ COVID-19 အသိပညာေပးြခင်း

မျ ိးမင်းသိန်း(မရမ်းကုန်း)

ှ င ့် ေရာဂါမြဖစ် ပ ွားေစေရးအတွ က ် ကိ တင် ကာကွ ယ ် ရ မည့်

အရာယ်ကင်းပရိတ် ရတ်ဖတ်ပူေဇာ်

နည်းလမ်းများှင့် ေရာဂါကူးစက်ုင ိ ်ေြခရှိသည့်နည်းလမ်းများကို

ေကျာက်ပန်းေတာင်း

အသိပညာေပး ေြပာကားခဲ့သည်။

မေလးတိုင်းေဒသကီး ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ် ပုပားေတာင်ကလပ်

စိန်ေကျာ်

ေကျးရာတွင် အရာယ်ကင်းပရိတ်များ ရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ြခင်းှင့် ကိုိုနာ ဗိင ု ်းရပ်စေ ် ရာဂါဆိင ု ရ ် ာ အသိပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များြဖန် ေဝြခင်းကို မတ် ၂၅ ရက် နံနက်ပိုင်းက ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။ ဆရာေတာ်အရှငသ ် ြူ မတ် ၂၇ ပါးတိက ု ေတာင်ကလပ် ေကးဘုရားကီးအနီး၊

အိမ်မဲမိ၌ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကိတင်ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်

ဆင်စ ှ ေ ် ကာင်ေစာင်းတန်း၊ ပတြမားေစာင်းတန်း အစရှသ ိ ည့် ေတာင်ကလပ်

အိမ်မဲ မတ် ၂၆

အေြခလမ်းတစ်ေလာက်င ှ ့် ပုပားေတာင်ကလပ်သွားကားလမ်း၊ ေအာင်သဒ ိ ိ

ဧရာဝတီတင ုိ း် ေဒသကီး အိမမ ် ဲ မိတွင် ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စမ ် ြဖစ်ပာွ းေစေရးအတွက်

ကုန်းတိုတွင် ကားြဖင့်လှည့်လည်ကာ အရာယ်ကင်းပရိတ်ေတာ်များကို

ကိတင်ကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်ေရးလုပင ် န်းများကို ကျန်းမာေရးပူးေပါင်းအဖွဲသည်

မတ် ၂၃ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ ရတ်ဖတ်ခဲ့ကသည်။

မတ် ၂၅ ရက် နံနက် ၇ နာရီက စတင်ကာ ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမများ ေဆာင်ရက်

ထိုြပင် ငိမ်းချမ်းေရးပရဟိတအဖွဲက ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် အဆုတ်ေရာင်

ေပးလျက်ရှိသည်။

ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယေ ် ရးအတွက် ေဆာင်ရန် ေရှာင်ရန်များှင့် စနစ်တကျ

အဆိပ ု ါလုပင ် န်းများကို အိမမ ် ဲ မိနယ် လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယမ ် ျား၊ မိနယ်

လက်ေဆးနည်းများ၊ ေရာဂါြဖစ်ပာွ းသူ၏လကဏာများှင့် ကူးစက်ြခင်း

တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲ သည် ရန်ကန ု -် အိမမ ် ဲ အေဝးေြပးယာ်လင ုိ း်

မခံရေစရန် ေဆာင်ရက်သင့်သည့်

ပညာေပး

များအြပင် (ရန်ကုန်-ေြမာင်းြမ-လပွတာ) ကားများမှ အိမ်မဲမိတွင်းသိုဆင်း

လက်ကမ်းစာေစာင် ၅၀၀ ကို ရပ်နီးရပ်ေဝးမှေဈးသည်များှင့် ဘုရားဖူး

မည့် ခရီးသွားြပည်သမ ူ ျားအား အဖျားတိင ု ်းကိရယ ိ ာြဖင့် ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးပီး

ေရာက်ရေ ိှ နကသည့် ခရီးသွားဧည့သ ် ည်များကို ြဖန် ေဝခဲေ ့ ကာင်း သိရသည်။

လက်ေဆးကန်များထားရှိကာ လက်များကိုစင်ကယ်စွာ ေဆးေကာကရန်

နည်းလမ်းများပါဝင်သည့်

ကိေု န(ေကျာက်ပန်းေတာင်း)

အသိပညာေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ချစ်သက်လယ်

မုံရာမိဝင်ေပါက်များမှဝင်ေရာက်လာသူများအား

(ြပန်/ဆက်)

အပူချိန်စစ်ေဆးမစတင်

မိုင်းယုမိ၌ COVID-19 ကာကွယ်ိုင်ေရး အသိပညာေပး

မုံရာ မုရ ံ ာမိ၏ဝင်ေပါက်များမှ မိတွင်းဝင်လာသူများကို အပူချ ိန်တင ို ်းတာစစ်ေဆး သည့လ ် ပ ု င ် န်းများ မတ် ၂၄ ရက် ညေနပိင ု ်းက စတင်ေဆာင်ရက်လျက်ရသ ှိ ည်။

မိုင်းယု မတ် ၂၆

နံနက်ပိုင်းက ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

မိမရပ်ကက ွ ် ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပ 

"မုရ ံ ာမိတွငး် ဝင်ေရာက်င ုိ တ ် ့ဲ တိးု ဂိတေ ် တွ၊ ေရယာ်ဆပ ိ ေ ် တွ၊ ေလဆိပ်

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း) မိုင်းယုမိ

နည်းလမ်းများပါဝင်သည့် ဓာတ်ပမ ုံ ျား၊

ေကျာင်းေရှ၌လည်းေကာင်း

ေတွမှာ အပူချ ိန်တင ို ်းတာတာေတွကို အဖွဲေတွခွဲ ပီး ေနစ် စစ်ေဆးတာေတွ

တွင် COVID-19 ေရာဂါ အသိပညာေပး

သက်ဆိုင်သည့်

ှာေချေချာင်းဆိုး

နံရံကပ်စာေစာင်များ

ထားသည်။

ေဆာင်ရက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်" ဟု မုံရာမိနယ် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ

နံရံကပ်စာေစာင်ြပသြခင်းှင့် အသိ

သည့်အခါ

ှာေခါင်းစည်းများ

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ ဆက်ဆေ ံ ရး

တားဆီးကာကွယ်ေရးေကာ်မတီဝင်တစ်ဦးက ေြပာကားသည်။

ပညာေပးမများကို

တပ်ဆင်အသုံးြပနည်း၊ မကာခဏ

မတ် ၂၅ ရက်

COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယေ ် ရးှင့်

လက်ေဆးြခင်း၊ ေဆာင်ရန်ေရှာင်ရန်

ဦးစီးဌာနုံးေရှ၌

ြပသြခင်းကို လည်းေကာင်း၊

ြပသ

ထိြု ပင် မိင ု ်းယုမိကျန်းမာေရးဦးစီး ဌာနမှ တိုက်နယ်ဆရာဝန်ဦးေဆာင်

တိုင်းတာြခင်းများေဆာင်ရ က်စ် အပူချ ိန်ြမင့်မားသူများေတွရှိပါက

သည့် ကျန်းမာေရးအဖွဲ က မိမရပ်ကက ွ ်

ကျန်းမာေရးဌာနှငပ ့် ူးေပါင်းချ ိတ်ဆက်၍ စစ်ေဆးမများေဆာင်ရက်သွားရန်

ရှိ ဘုန်းကီးေကျာင်း၌ လတ်တေလာ

စီစ်ထားေကာင်း သိရသည်။

သတင်းမှနအ ် ေြခအေနများ၊ ကိတင်

အကယ်၍ သံသယလူနာများေတွပါက ထားရှရ ိ န်အတွက် မုရ ံ ာမိြပည်သူ

ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများ၊ ိုင်ငံ

ေဆးုံကီးတွင် သီးသန် ခန်းများ ကိတင်ြပင်ဆင်ထားပီးြဖစ်၍ ယာယီ

ြခားမှြပန်လာသူများ မိမပ ိ တ်ဝန်းကျင်

ကွန်တိန်နာပုံးများြဖင့်လည်း သီးသန် လူနာများထားရှိိုင်ရန် စီစ်ထား

ှင့် အိမသ ် ားများေတွခဲလ ့ င် ရပ်ကက ွ /်

ေကာင်း သိရသည်။

ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးထံ သတင်း

မျ ိးဝင်းထွန်း (မုံရာ)

COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ

ေပးပိုိုင်ရန်၊ အလှ၊ မဂလာေဆာင်

အသိပညာေပး နံရံကပ်စာေစာင်ြပသ

ရပ်ကွက်ှင့် ေကျးရာများတွင် လူစု

များ၊ ပွလ ဲ မ်းသဘင်များ မလုပ် ကရန်၊ လူ ေဝးမလု ပ ်  ကရန် စသည့ ် အ ေြခ

ငဖဲ

အေနများကို ေလာ်စပီကာြဖင့် ြမန်မာ

မေကွးတိုင်းေဒသကီး ငဖဲမိနယ် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ ဆက်ဆံေရး

ဘာသာှင့် ရှမး် ဘာသာစကားတိြု ဖင့်

ဦးစီးဌာနုံးေရှ ေြမစိုက်ဘုတ်တွင် COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ

အသိပညာေပးမများ ြပလုပ်လျက်

အသိပညာေပးနံရက ံ ပ်စာေစာင်ြပသြခင်းကို မတ် ၂၅ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက

ရှိသည်။

ေဆာင်ရက်သည်။

ကိုကိုိုင်(မိုင်းယု)

အဆိုပါေြမစိုက်နံရံကပ်စာေစာင်တွင် COVID-19 ကူးစက်ိုင်ေြခရှိသည့် နည်းလမ်းများ၊ သံသယြဖစ်ဖွယ်ေရာဂါလကဏာများ၊ ကာကွယ်ိုင်မည့် နည်းလမ်းများ၊ ကမာ့ိုင်ငံများ၏ COVID-19 ေရာဂါြဖစ်ပွားမအေြခအေန၊ ကူးစက်ေရာဂါများကို ထိေရာက်စွာကာကွယ်ိုင်ရန် စနစ်တကျလက်ေဆး နည်းများှင့် မိနယ်အတွင်းCOVID-19 ေရာဂါ ကာကွယေ ် ရးဆိင ု ရ ် ာ လပ်ရှား ေဆာင်ရက်မများှ  င့် ုပ်ြပများ၊ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ လပ်ရှားေဆာင်ရက်မ မှ တ ် တ မ်း ဓာတ် ပုံ မ ျားကို အသိ ပ ညာေပးြပသထားပီး မိနယ် ြ ပည် သူ စာကည့်တိုက်သို လာေရာက်သူတိုင်းကို ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ိုင်ေရး အတွက် လက်ကု ိ ဆပ်ြပာြဖင့် စင်ကယ်စာွ ေဆးေကာိင ု ရ ် န် စီစ်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။

မယု(ငဖဲ)

COVID-19

ပဲခူး မတ် ၂၆

ပဲခူးမိေပ လူမေရးအသင်  းအဖွဲများပူးေပါင်းကာ အလျား

ေစာင့်ကည့်လူနာများ

ပဲခူးမိ ကလိေြခာက်ထပ်ေဆးုံအနီး တိုင်းေဒသကီး

၄၅ ေပ၊ အနံေပ ၃၀၊ အနက်ခုနစ်ေပရှိ ဂါလန် ၅၀၀၀၀ ဆံ့

ေသာက်သုံးေရအတွက်

ကု သ ေရးဦးစီး ဌာနုံး တွ င ်

ထားရှိ မ ည့ ် COVID-19

ေြမသားေရကန်အား ေသာက်သုံးေရချ ိ သိေ ု လှာင်အသုံးြပ

ေစာင့်ကည့်လူနာများ ေသာက်သုံးေရအြဖစ်အသုံးြပိုင်

ိုင်ေရး တူးေဖာ်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ရာ ယခုအခါ ပီးစီး

ေရးအတွက် ေြမသားေရကန်တစ်ကန် တူးေဖာ်ပီးစီးေကာင်း

သွားပီြဖစ်သြဖင့် ေသာက်သုံးေရချ ိများ သိေ ု လှာင်ထားရှိ ပီး

သိရသည်။

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဂါလန် ၅၀၀၀၀ ဆံ့ ေြမသားေရကန်တူးေဖာ်

တိင ု း် ေဒသကီး ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသုးံ ချမစီမခ ံ န် ခေ ဲွ ရး ဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှး ဦးကိုကိုဦး ဦးေဆာင်လျက်

တင်စိုး(ပဲခူး)


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန၏လုပ်ငန်းများ ေခတရပ်ဆိုင်းထား

မေလး က-ည-နုံး၌ ယာ်ေမာင်းလိုင်စင် အသစ်ေြဖဆိုြခင်းများ ေခတဆိုင်းငံ့ထား

ရန်ကုန် မတ် ၂၆

ေဟာေြပာတဲသ ့ င်တန်းေတွ၊ ေရးေြဖ၊ လက်ေတွ

Booking လုပ်ထားတဲ့သူေတွလည်း ြပန်ဖွင့်တဲ့

COVID-19 ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရးှင့်

စစ်တာေတွ ပိတလ ် က ို တ ် ယ်။ လာေရာက်ေဆာင်

အခါကျရင် ြပန်လည်ေလာက်ထားရမှာြဖစ်

မေလး မတ် ၂၆

ကူးစက်ပျံှမ ံ မြဖစ်  ပွားေစေရးအတွက် ရန်ကန ု ်

ရက်သူက ေနစ် ၁၀၀ ေကျာ်ရှိပီး စု ပံေနတဲ့

ပါတယ်" ဟု ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

မေလးတိင ု ်းေဒသကီး ကုန်းလမ်းပိေ ု ဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနုံးတွင် မတ် ၂၃ ရက်မှ

တိုင်းေဒသကီး ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးန်

အေနအထားြဖစ်လုိ ရပ်ဆင ို ်းခဲတ ့ ာြဖစ်ပါတယ်။

ကားမဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းများအား မတ် ၂၅

ေနာက်ပီး

ရက်မှစ၍ ေခတရပ်ဆိုင်းထားပီး ြပန်လည်ဖွင့်

ေဆာင်ရက်တဲ့ေနရာမှာ

လှစ်မည့်ရက်ကို ထပ်မံေကညာသွားမည်ြဖစ်

သက်တမ်းတိးု တဲယ ့ ာ် အနည်းဆုံး ၅၀၀ ကေန

ေကာင်း တိင ု ်းေဒသကီးဦးစီးမှးုံးမှ သိရသည်။

အများဆုံး ၁၀၀၀ ေကျာ်အထိ ေနစ်ရပ ှိ ါတယ်။

"မေန က YRTA ုံးချပ်မှာလုပ်တဲ့ အစည်း

လည်ပတ်ေနတာကေတာ့ ယာ်သက်တမ်းတိးု တာ၊ ယာ်ေမာင်းလိင ု စ ် င်သက်တမ်းတိးု တာ

ေမာ်ေတာ်ယာ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် ြမင်သာုံးမှာက

ထိသ ု ုိ ေခတရပ်ဆင ုိ း် ခဲြ့ ခင်းေကာင့် သက်တမ်း

စ၍ ယာ်ေမာင်းလိင ု စ ် င်အသစ်ေြဖဆိေ ု နြခင်းများကို ေခတဆိင ု ်းငံထ ့ ားေကာင်း သိရသည်။

တိးု ခွငမ ့် ရသည့ယ ် ာ်များအေနြဖင့် ယာ်ထန ိ း် ရဲတပ်ဖွဲ၏

ဖမ်းဆီးအေရးယူမမခံရေစရန်

ညိင်းေဆာင်ရက်ထားေကာင်း သိရသည်။

"ကန်ေတာ်တိုဒီမှာရှိတဲ့ ယာ်ေမာင်းလိုင်စင်အသစ်ထုတ်ေပးြခင်းကိစနဲ ပတ်သက်တဲ့ ယာ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းေဟာေြပာပွလ ဲ ပ ု တ ် ာမျ ိးေတွ၊ ယာ်ေမာင်းလိင ု စ ် င်အတွက် ေြဖဆိုတဲ့ကိစေတွကို မတ် ၂၃ ရက်ကစပီး ေခတဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်၊ လက်ရှိမှာ ပုံမှန်

ယာ်ေမာင်းလိင ု စ ် င်ေြဖဆိမ ု များကိ  ု မတ် ၂၃

လာေရာက်သက်တမ်းတိးု တဲအ ့ ခါ ယာ်တစ်စီး

အေဝးမှာ YRTA ဥက ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ေတွရပ ိှ ါတယ်၊ ယာ်သက်တမ်းတိုးဆိုရင် အွန်လိုင်းဘုတ်ကင်စနစ်နဲ သွားတယ်၊ အွန်လိုင်း

ရက်တွင် စတင်ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပီး ယင်းေနတွင်

မှာ ယာ်ေမာင်းတစ်ဦးနဲ စာရက်စာတမ်းကိစ

လပ်စစ်၊ စက်မလက်  မှ  င့် လမ်းပန်းဆက်သယ ွ ်

ဘုတ်ကင်ယူထားတဲ့သူေတွကေတာ့ ပုံမှန်သက်တမ်းတိုးရေတာ့ လာလုပ်ကပါတယ်၊

ေမာ်ေတာ်ယာ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေဆာင်ရက်မ

ေဆာင်ရက်မယ့်သူတစ်ဦး ပါပါတယ်။ အဲဒီလို

ေရးဝန်ကီး ေဒနီလာေကျာ်က ဒီကာလအတွင်း

နာမည်ေြပာင်းကိစေတွ  လည်း လာေရာက်ေဆာင်ရက်ေနကပါတယ်၊ ုံးမှာ လူဝင်လထ ူ က ွ က ်

များကို

ဆိေ ု တာ့ ယာ်အစီး ၅၀၀ ဆို လူ ၁၀၀၀ ြဖစ်မယ်။

မှာ ဖမ်းဆီးအေရးမယူဖို ယာ်ထန ိ ်းရဲတပ်ဖွဲက

များတယ်၊ COVID-19 နဲ ပတ်သက်ပီး လက်သန် စင်ေဆးရည်ဘူးေတွလည်း ထားေပးကာ

အစီး ၁၀၀၀ ဆိရ ု င် လူ ၂၀၀၀ ေလာက်ြဖစ်သာွ း

တာဝန်ရှိသူကို ေြပာကားထားပီးြဖစ်ပါတယ်။

လက်ေဆးပီးမှဝင်တာမျ ိးလုပ်ေပးပါတယ်၊ ကိုယ်အပူချ ိန်တိုင်းတာစစ်ေဆးေပးပါတယ်၊

ကုန်းလမ်းပိေ ု ဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန

တယ်။အဲဒါေကာင့် ဧပီ ၃၀ ရက်အထိ ေခတ

သက်တမ်းလွန်ယာ်ဆိုေပမယ့် ှစ်ေကျာ်တဲ့

ကျန်းမာေရးနဲ ပတ်သက်တ့ဲ အသိပညာေပးလုပင ် န်းေတွ လုပက ် င ုိ ေ ် နပါတယ်"ဟု မေလး

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီးုံး (ြမင်သာ)မှ န်ကား

ရပ်ဆိုင်းတာြဖစ်ပီး ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေဆာင်

ယာ်ေတွေတာ့ မပါဘူးေပါ့။

တိုင်းေဒသကီး ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှး ဦးမိုးြမင့်

ေရးမှး ဦးသိန်းထွဋ်က "COVID-19 ေရာဂါ

ရက်ေပးမယ့ရ ် က်ကလ ုိ ည်း တရားဝင်ထတ ု ြ် ပန်

လတ်လတ် ဒီ ၂၀၂၀ မတ်လကုန်မှာေကျာ်တဲ့

ကိတင်ကာကွယေ ် ရးနဲ ကူးစက်ပျံှမ ံ မြဖစ်  ေစဖို

ေကညာေပးသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ြပန်လည်ဖင ွ ့်

ယာ်ေတွကုိ ေြပာတာြဖစ်ပါ တယ်" ဟု န်ကား

အတွက် ယာ်ေမာင်းလိုင်စင်ေြဖဆိုမေတွကို

လှစ်တဲ့အခါကျရင်လည်း Online Booking

ေရးမှးက ဆက်လက်ေြပာြပသည်။

မတ် ၂၃ ရက်မှာ စပိတပ ် ါတယ်။ အသိပညာေပး

စနစ်နဲ ပဲ ေဆာင်ရက်သွားမှာြဖစ်ပီး မပိတခ ် င်က

ေခတရပ်ဆိုင်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း

သိရသည်။

ေလာေလာ

က ေြပာသည်။ မေလး ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနုံးတွင် ဝင်ထွက်သွားလာမမှာ ေနစ် လူဦးေရ ၁၀၀၀ ေကျာ်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုထက်

ထိပ်ထားိုင်

စစ်ကိုင်းမိ ေဘာ်ဂါေကျာက်ပုတီးဝိုင်းအား ယာယီပိတ်သိမ်း

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမဆိုင်ရာကီးကပ်မေကာ်မတီအစည်းအေဝးကျင်းပ အေဝး ကျင်းပသည်။

စစ်ကိုင်း မတ် ၂၆

ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးေမာင်ထူးက အမှာ စကားေြပာကားပီး ပတ်ဝန်းကျင်ထန ိ ်းသိမ်းေရး

စစ်ကင ို ်းမိ ဒါးဝယ်ေစျးတိက ု န ် ယ်ရှိ ေဘာ်ဂါေကျာက်စမ ိ ်းပုတီးဝိင ု ်းကို ရက်အကန် အသတ် မရှိ ယာယီပိတ်သိမ်းလိုက်ပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဦးစီးဌာန ခိင ု တ ် ာဝန်ခအ ံ ရာရှက ိ ေကာ်မတီ၏

ေဘာ်ဂါေကျာက်စိမ်းပုတီးဝိုင်းကို မတ် ၂၅ ရက်မှစတင်၍

လုပ်ငန်းတာဝန်များှင့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲ

ယာယီ ပိ တ ် သိ မ ်း ေကာင်း

လာမှင့် လိက ု ေ ် လျာညီေထွစာွ ေနထိင ု  ် င ုိ ေ ် ရး

ဦးေအာင်စိုးမိုးက ေြပာသည်။

ဆိင ု ရ ် ာများ ေဆာင်ရက်ေနမကို ရှင်းလင်းတင်ြပ သည်။

ရက်အကန် အသတ်မရှိ

ေဘာ် ဂ ါေကျာက် ပု တီး ဝို င ်း အကျ ိးေတာ် ေဆာင် အ ဖွဲ ဥက

စစ်ကင ုိ း် မိ ေဘာ်ဂါေကျာက်စမ ိ း် ပုတးီ ဝိင ု း် ကို ၂၀၁၂ -၂၀၁၃ ခုစ ှ က ် စတင်ဖင ွ လ ့် စ ှ ခ ် ့ဲ ပီး နံနက် ၆ နာရီမှ ၉ နာရီအထိ ေနစ် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပလ ် ျက်ရေ ိှ ကာင်း၊ လက်ရတ ိှ င ွ ်

ယင်းေနာက် တက်ေရာက်လာသည့် ခိုင် အဆင့်ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များှင့် INGO၊ NGO အဖွဲ များက

တုတ်ကုန်သည်များအပါအဝင် ေနစ် လူဦးေရ ၂၀၀ ခန် သာ ဝင်ထွက် အေရာင်းအဝယ် ြပလုပ်ေနကေကာင်း ေဘာ်ဂါေကျာက်ပုတီးဝိုင်းအကျ ိးေတာ်ေဆာင်အဖွဲမှ သိရသည်။

မင်း တပ်  မိနယ် အ တွ င ်း ရှိ

''ေကျာက်အေရာင်းအဝယ်လုပ်တဲ့သူေတွက ဟိုအရင်တုန်းကေလာက် မများေတာ့ဘူး၊

ေတာင်ဇလပ်ပန်းပင်များ၊ ချယ်ရပ ီ င်များ၊ သစ်ခွ

အခုဟာက ကုနသ ် ည်ေတွအပါအဝင် လူဦးေရ ၂၀၀ ေလာက်ေတာ့ ေနစ် အေရာင်းအဝယ်

ပင်များှင့် စိုက်ပျ ိးေရးဆိုင်ရာအသီးအှံများ

လုပ်ေနကတယ်။ အခုပိတ်လိုက်ေတာ့ သူတိုဘာသာ အိမ်ေတွမှာပဲ ချ ိတ်ဆက်အေရာင်း

ှငပ ့် တ်သက်၍လည်းေကာင်း၊ ေွရာသီကာလ

အဝယ်ြပလုပ်ေတာ့တယ် ''ဟု ေဘာ်ဂါေကျာက်ပုတီးဝိုင်းအကျ ိးေတာ်ေဆာင်အဖွဲဥက

တွင်

ဦးေအာင်စိုးမိုးက ေြပာသည်။

ေတာမီးများ

ေလာင်ကမ်းေနမှင့် ထိန်းသိမ်းလုပ်

အလားတူ မေလးမိ မဟာေအာင်ေြမေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးစခန်းကို

မင်းတပ် မတ် ၂၆

မတ် ၂၅ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီခတ ွဲ င ွ ် ခိင ု အ ် ဆင့်

ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း

ေဆာင်သင့သ ် ည့် အချက်များကို ေဆွးေွးအ ကံ

လည်း မတ် ၂၄ ရက် နံနက်ပင ို ်းကစတင်ကာ ရက်အကန် အသတ်မရှိ ယာယီပတ ိ သ ် မ ိ ်းလိက ု ်

ချင်းြပည်နယ် မင်းတပ်မိ ခိုင်အေထွေထွ

ပတ် ဝ န်း ကျင် ထိ န ်း သိ မ ်း ေရးှ င့ ် ရာသီ ဥ တု

ြပကေကာင်း သိရသည်။

ပီြဖစ်ေကာင်း အဆိုပါေကျာက်ဝိုင်းအကျ ိးေတာ်ေဆာင်အဖွဲမှ သိရသည်။

အု ပ ် ခ ျပ် ေရးဦးစီး ဌာနအစည်း အေဝးခန်း မ၌

ေြပာင်းလဲမဆိ  င ု ရ ် ာ ကီးကပ်မေကာ်  မတီအစည်း

မီးေဘးလုံ ခံေရး ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

ခွီရှိန်းေမာင်း(ခိုင်ြပန်/ဆက်)

ခိုင်ေဇယျ

ေရစီးေရလာေကာင်းမွန်ေစေရး ေသာင်တူး

ပွင့်ြဖ မတ် ၂၆

ေကျာင်းကုန်း မတ် ၂၆

မေကွးတိင ု ်းေဒသကီး ပွငြ့် ဖမိနယ် မီးသတ်ဦးစီးဌာနက မိနယ်အတွင်း ြပည်သမ ူ ျား

ဧရာဝတီတင ုိ း် ေဒသကီး ေကျာင်းကုနး် မိနယ် သစ်ဆမ ိ က ့် န ု း် အုပစ ် ု ေချာင်း

မီးေဘးအရာယ်ကင်းေဝးေစရန်ှင့် မီးေဘးကိတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ

သုံးခွတင ွ ် အိမမ ် ေ ဲ ချာင်းထဲသို ေရစီးေရလာေကာင်းမွနေ ် စေရး ေသာင်တူးြခင်း

လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန်အတွက် မတ် ၂၆ ရက် နံနက် ၉ နာရီက မိနယ်အတွင်းရှိ

လုပ်ငန်းကို မတ် ၂၅ ရက် နံနက်ပိုင်းက လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိရာ မိနယ်

ပုဂလိ  ကစက်သးံု ဆီအေရာင်းဆိင ု မ ် ျားသို သွားေရာက်၍ မီးေဘးကိတင်ကာကွယေ ် ရး

စီမံခန် ခွဲမေကာ်မတီဥကှင့်အဖွဲက သွားေရာက်ကည့်ခဲ  ့ကသည်။

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခဲ့သည်။

မိုးရာသီ ေရကီးနစ်ြမပ်မေလျာ့ပါးေစေရးအတွက် ဒါးကြမစ်ှင့် အိမ်မဲ

ပွငြ့် ဖမိနယ် မီးသတ်ဦးစီးဌာန ဒုတယ ိ မီးသတ်ဦးစီးမှး ဦးမျ ိးထွဋခ ် င ို  ် င ှ ့် မီးသတ်

ေချာင်းဆုံ ေသာင်တးူ ြခင်းလုပင ် န်း ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်ရာ ယခုမိုးရာသီ

တပ်ဖွဲဝင်များက ပွငြ့် ဖ-မင်းဘူး-စလင်းကားလမ်းေဘးတွင် ဖွငလ ့် စ ှ ေ ် ရာင်းချလျက်ရှိ

မေရာက်မီ အပီးလုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း မိနယ်စီမံခန် ခွဲမ

သည့် စက်သးံု ဆီဆင ုိ လ ် ပ ု င ် န်းရှငမ ် ျားှင့် ေတွဆုက ံ ာ မီးေဘးလုံ ခံစိတခ ် ျရမရှေ ိ စေရး

ေကာ်မတီဥက ဦးေဇာ်မျ ိးဝင်းက ေြပာကားသည်။

စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်ေရာင်းချရန်၊ ဆီသယ်ယာ်များမှတစ်ဆင့် ဆီသိုေလှာင်ကန်

ဝင်းကိင်

များအတွငး် ဆီများြဖည်တ ့ င်းရာတွင် မီးေဘးအရာယ် အထူးဂုြပေဆာင်ရက်သာွ း

(ြပန်/ဆက်)

ကရန်၊ စက်သုံးဆီဆိုင်များ၌ တပ်ဆင်အသုံးြပထားသည့် လပ်စစ်ဝါယာကိးများ ကံ့ခိုင်ေကာင်းမွန်မရှ  ိ-မရှိ အခါအားေလျာ်စွာ ကပ်မတ်စစ်ေဆးသွားရန်ှင့် လပ်စစ် မီးအား စနစ်တကျသုံးစွဲကရန်၊ မီးေဘးကိတင်ကာကွယ်ေရး မီးသတ်ေဆးဘူးများ လုေ ံ လာက်စွာထားရှေ ိ ရးှင့် ေရေလှာင်ကန်များ ေရြဖည်တ ့ င်းထားရှေ ိ ရးတိက ု ို ေဆွးေွး မှာကားသည်။ ထိုေနာက် စက်သုံးဆီဆိုင်များရှိ ဆီသိုေလှာင်ကန်များှင့် ဆီသယ်ယာ်များ မီးေဘးလုံ ခံစိတခ ် ျရမရှ-ိ မရှိ ၊ လပ်စစ်မန ိ း် ခုမ ံ ျားှင့် လပ်စစ်ဝါယာကိးများ ေကာင်းမွနမ ်  ရှိ-မရှိ လိုက်လံကည့် စစ်ေဆးခဲ့သည်။ ရဲဝင်းိုင် (ေညာင်ဦး)

ေကျာင်းေရှအဝင်လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း ရာန်းြပည့်ပီးစီး

ငါ့သေရာက် မတ် ၂၆ မေလးတိင ု ်းေဒသကီး ငါ့သေရာက်မိ အမှတ(် ၁) ေြမာက်ကန ု ်းရပ် အေြခခံပညာအလယ်တန်းေကျာင်း (ခွဲ) ေရှလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ရာန်းြပည့်ပီးစီးပီြဖစ်သည်။ ကွနက ် ရစ်ခင်းြခင်း လမ်းအရှည် ေပ ၁၂၀၀၊ လမ်းအကျယ် ၁၂ ေပ၊ ကွနက ် ရစ်ဒေ ု ြခာက်လက်မရှေ ိ ကာင်း သိရကာ မတ် ၂၁ ရက်က လုပ်ငန်းများ စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ မတ် ၂၆ ရက်တွင် ပီးစီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ကိုထိန် (ငါ့သေရာက်)


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

ကမာ့ေဘာလုံးေလာကမှာ တန်ဖိုးအြမင့ဆ ် ုံးလူငယ်ကစားသမားအြဖစ် ဂျာဒန်ဆန်ချိ ေဖာ်ြပခံရ

ြမန်မာ ယူ-၁၉ အသင်းကို အင်အားပိုမိုေတာင့်တင်းေစရန်

ေဘာလုံးအားကစားဆိုင်ရာ ေလ့လာမရဲ သုေတသနအဖွဲ ြဖစ်တ့ဲ စီအင ုိ အ ် းီ အက်စရ ် ဲ ေဖာ်ြပချက်အရ အဂလ  န်ကယ်ပင ွ ့် ကစားသမား ဂျာဒန်ဆန်ချ ိဟာ ကမာ့ေဘာလုးံ ေလာကမှာ တန်ဖးုိ အြမင့ဆ ် းံု လူငယ်ကစားသမားအြဖစ် ေဖာ်ြပခံခရ ဲ့ တယ်လို သိရပါတယ်။

ကစားသမားသစ် အင်အားြဖည့်တင်းမည်

ခန် မန ှ း် တွကခ ် ျက်မေတွ  အရ ေဒါ့မန ွ လ ် င ူ ယ်ကစားသမား ဂျာဒန်ဆန်ချ ိဟာ ယူို သန်း ၂၀၀ နီးပါး တန်ဖးုိ ရှိေကာင်းနဲ အြခားေသာေဒါ့မန ွ လ ် င ူ ယ်ကစားသမားတစ်ဦးကလည်း ဂျာဒန်ဆန်ချ ိနဲ အတူ စီအိုင်အီးအက်စ်ရဲ

ရန်ကုန် မတ် ၂၆

တန်ဖိုးအြမင့်ဆုံးကစားသမားစာရင်းဝင်အြဖစ် ေဖာ်ြပခံခဲ့ရတာြဖစ်ပါတယ်။

ယခုစ ှ အ ် တွငး် ိင ု င ် တ ံ ကာပိင်ပမ ဲွ ျားယှ် ပိင်ရန် ေလ့ကျင့ြ် ပင်ဆင်ေနသည့်

အဲဒက ီ စားသမားကေတာ့ ဂျာဒန်ဆန်ချ ိရဲ ေဒါ့မန ွ အ ် သင်းကစားေဖာ် ေနာ်ေဝတိက ု စ ် စ်မှး ဟာလန်းြဖစ်ပီး

ြမန်မာယူ-၁၉ အသင်းသည် အင်အားပိုမိုေတာင့်တင်းေစရန် ကစားသမား

ဟာလန်းဟာ တန်ဖိုးယူို ၁၀၁ သန်းနဲ ဒုတယ ိ တန်ဖးုိ အများဆုးံ ကစားသမားအြဖစ် ေဖာ်ြပခံခရ ဲ့ တာြဖစ်ပါတယ်။

သစ်များ ထပ်မံအင်အားြဖည့်တင်းမည်ြဖစ်သည်။

အြခားေသာအဂလန်လူငယ်ကယ်ပွင့်ကစားသမား သုံးဦးဟာလည်း စီအိုင်အီးအက်စ်ရဲ ကမာ့တန်ဖိုး

ြပန်လည်စတင်မည်

အြမင့ဆ ် းံု လူငယ်ကစားသမား ၁၀ ဦးစာရင်းမှ ပါဝင်လာခဲ့ ပီး အဲဒက ီ စားသမားသုးံ ဦးကေတာ့ ချယ်လဆ ် းီ အသင်းရဲ

သိေ ု သာ် ြမန်မာယူ-၁၉ အသင်းသည် လက်ရတ ှိ င ွ ် ေလ့ကျင့မ ် ရပ်  နားထား

လူငယ်ကစားသမား အိုဒိုအီ၊ မန်ယူအသင်းရဲလူငယ်ကစားသမား ဂရင်းဝုဒ်နဲ မန်စီးတီးအသင်းလူငယ်ကစားသမား ဖီးလ်ဖိုဒန်တိုပဲြဖစ်ပါတယ်။

ပီး ကမာ့ိုင်ငံများတွင်ြဖစ်ပွားေနသည့် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့် ြပည်တွင်း

ေငွကယ် - ေရးသားသည်

ပွဲအားလုံးကို မတ် ၂၄ ရက်မှစ၍ ရပ်နားထားေသာေကာင့် ေလ့ကျင့်မည့်

ချယ်လ်ဆီးအသင်းက အီမာဆင်နဲ ဗစ်တာေမာ့ဆက်တိုကို ေရာင်းချမည် ချယ် လ ် ဆီး အသင်း ဟာ

အသင်း အတွ က ်

ေရာင်းချဖို အသင့်ရှိေနပီး ဂျဗင်တပ်အသင်းက

အမဲတမ်းစာချပ်တစ်ရပ်နဲ ေခယူဖို ြပင်ဆင်ေနတာ

ဘယ်ေနာက်တန်း ကစားသမားတစ်ဦးကို ေခယူဖို

လည်း ိးု မားအသင်းရဲ ကစားသမားေဟာင်းတစ်ဦး

ြဖစ်ပါတယ်။

ရှေ ိ နတဲအ ့ တွက် အသင်းရဲ ကစားသမားှစဦ ် းြဖစ်တဲ့

ြဖစ်တဲ့ အီမာဆင်ကို အီတလီစီးရီးေအသို ြပန်လည်

အီမာဆင်နဲ

ေခယူဖို စီစ်ေနတယ်လို သိရပါတယ်။

ဗစ်တာေမာ့ဆက်တိုကို ေရာင်းချဖို

ချယ်လ်ဆီးအသင်းက ဗစ်တာေမာ့ဆက်ကို

ေခယူဖို ြပင်ဆင်ေနတာြဖစ်ပီး မန်ယူအသင်းက

ေရာင်းချဖို ရှေ ိ နတာေကာင့် အင်တာမီလန်အသင်းက

လည်း ဂျာဒန်ဆန်ချ ိကို ေခယူဖို ပစ်မှတ်ထားေန

အသက် ၂၉ ှစ်အရယ်ရှိ

တယ်လို သိရပါတယ်။

အသင့်ရှိေနတယ်လို ဆိုပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းအေနနဲ

အီမာဆင်ကို

ေြပာင်းေရေကးေပါင်သန်း ၂၀ နဲ ဂျဗင်တပ်အသင်းဆီ

ချယ်လဆ ် ီးအသင်းနည်းြပ ဖရန် လမ်းပတ်ဟာ ေဒါ့မွန်အသင်းရဲ တိုက်စစ်မှး ဂျာဒန်ဆန်ချ ိကို

ဗစ်တာေမာ့ဆက်ကို

မန်ယူအသင်းက ကူလီဘာလီကို ေခယူမည်ဆိုပါက မန် ယူ အ သင်း အေနနဲ

နာပို လီ

ေနာက်တန်းကစားသမား ကူလဘ ီ ာလီ

ဆိုပါတယ်။ ှစ်အရယ်ရှိ

ေခယူအားြဖည့်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ မန်ယူအသင်းရဲ ေနာက်တန်းမှာ

ိင ု ခ ် မ ဲ့ ယ်ဆရ ို င် အသင်းရဲခံစစ်ပင ို ်းမှာ

မာကွယ ီ ာ၊ လင်ဒေ ီ လာ့ဖ၊် အဲရစ်ဘင ို လ ် ၊ီ

မာကွီယာနဲ အတူ

အေကာင်းဆုံး

ဖီးလ်ဂျံးစ်တုိ ရှေ ိ နတာြဖစ်တအ ဲ့ တွက်

ေြခစွမ်းြပကစားိင ု မ ် ယ့် ကစားသမား

စေမာလင်းနဲ ိဂ ု ျ ိတိက ု ို အသင်းကေန

စေမာလင်းအေနနဲ ိုးမားအသင်းမှာ

ကာလအတွင်းက ပရီမီယာလိဂ်ဆီ

အြဖစ်လည်း

အငှားနဲ ထွက်ခွာခွင့်ြပခဲ့တာြဖစ်ပီး

အငှားစာချပ်နဲ

ေြပာင်းေရကစားဖို ချ ိတ်ဆက်မေတွ

သတ်မှတ်ထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။

နည်းြပဆိုးရှားက

မန်ယူအသင်းဟာ

ေနာက်တန်း

ေသာေကာင့် ြပင်ဆင်မည့်အစီအစ်များ ေြပာင်းလဲရမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ ယူ-၁၉ အသင်းသည် ယခုှစ်အတွင်း ယှ်ပိင်ရမည့် ိုင်ငံတကာပိင်ပွဲများ အတွက် ှစ်ဆန်းပိုင်းကတည်းက ေလ့ကျင့်ြပင်ဆင်ခဲ့ပီး ေရးချယ်ထားသည့် ကစားသမားများ ပိင်ပအ ွဲ ေတွအ ကံရေစရန် Junior Lions အသင်းအမည်ြဖင့် MNL-2 (ပထမတန်း) အမှတေ ် ပးပိင်ပတ ွဲ င ွ ် ဝင်ေရာက်ယ ှ ် ပိင်လျက်ရသ ှိ ည်။ ြမန်မာယူ-၁၉ အသင်းသည် ြပည်တွင်းပိင်ပွဲ ြပန်လည်စတင်မည့်အေပ ြဖည့်တင်းရန် စီစ်လျက်ရှိသည်။ ရာသီဝက်ချန်ပီယံအြဖစ်ရပ်တည်

ေြပာင်းေရေကး ေပါင်သန်း ၈၀ နဲ

ကူလဘ ီ ာလီဟာလည်း မကာေသးတဲ့

အမဲတမ်းစာချပ်နဲ

၂၈

စံ ခ ျ ိန် တ င်

ကို စာချပ်ချပ်ဆိုေခယူမယ်ဆိုပါက ကစားေနရာကေန

အသက်

ြမန်မာယူ-၁၉ အသင်းသည် ယခုှစ်အတွင်း ကျင်းပမည့် အာဆီယံ ယူ-၁၉ ပိင်ပွဲအတွက် အဓိကြပင်ဆင်ေနေသာ်လည်း ပိင်ပွဲေရဆိုင်းသွား

မူတည်၍ ြပန်လည်ေလ့ကျင့်မည်ြဖစ်ပီး ကစားသမားသစ်အချ ိ အင်အား

ေဈးကွ က ် အ တွ င ်း က

စေမာလင်းက ိုးမားသို အမဲတမ်းစာချပ်ြဖင့် ေြပာင်းေရမည်

အစီအစ်အား အေစာဆုံး သကန်အပီးမှ ြပန်လည်စတင်မည်ြဖစ်သည်။

လက်ရမ ှိ ှာ စေမာလင်းကို အငှားချထား

ေြပာင်းေရဖို

ြပလု ပ ် ေနတာြဖစ် ပ ါတယ် ။ ကူ လီ

ဆရှိေနပီး မန်ယူအသင်းကလည်း

ဘာလီရဲ ေြပာင်းေရေကးကို နာပိုလီ

ကစားသမား စေမာလင်းကို အသင်း

ထွက်ခွာခွင့်ြပဖို

စေမာလင်း ကို

အသင်း ကေန

အသင်းက ေပါင်းသန်း ၉၀ သတ်မှတ်

ကေန အငှားစာချပ်နဲ ထွက်ခွာခွင့်

သိရပါတယ်။

ထွက်ခွာခွင့်ြပဖို အသင့်ရှိေနတယ်လို

ထားပီး မန်ယအ ူ သင်းအေနနဲ ေခယူ

ြပခဲ့ပီးေနာက် ပီးခဲ့တဲ့

ရာကေန

အမဲတမ်းစာချပ်နဲ စီစ်ေနတယ်လို

ြမန်မာယူ-၁၉(ခ) Junior Lions အသင်းသည် MNL-2 ပထမအေကျာ့ ပွစ ဲ ်များကို ကစားသမား ၂၄ ဦးြဖင့် ဝင်ေရာက်ယ ှ ် ပိင်ခ့ဲ ပီး ကစားသမား များ၏

စွမ်းေဆာင်ရည်အေပ မူတည်၍ ကစားသမားသစ်အချ ိ အင်အား

ြဖည့်တင်းကာ အေြပာင်းအလဲြပလုပ်မည် ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ ယူ-၁၉(ခ) Junior Lions အသင်းသည် MNL-2 ပိင်ပွဲတွင် ရလဒ်ေကာင်းများရရှိေနပီး ပထမအေကျာ့အပီးတွင် ရမှတ် ၁၈ မှတ်ြဖင့် ထိပ်ဆုံးမှ ဦးေဆာင်ေနကာ ရာသီဝက်ချန်ပီယံအြဖစ် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ ြမန်မာယူ-၁၉ အသင်းသည် ယခုှစ်အတွင်း ပထမဆုံး ိုင်ငံတကာ ပိင်ပွဲအြဖစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလက ဂျပန်-အာဆီယံ ယူ-၁၉ ဖိတ်ေခပိင်ပွဲတွင် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ရာ တတိယဆုရရှိခဲ့သည်။ င်းထက်ေဇာ်

ေွရာသီ

အုပညာ

Elle ရဲမျက်ှာဖုံးရှင်ြဖစ်လာတဲ့ ကင်မ်ဆိုးယန် ေတာင်ကိုရီးယားရဲ

ေကျာ်ကားတဲ့

မင်းသားတစ်ဦးြဖစ်သူ ကင်မဆ ် းုိ ယန်

တရားဝင်

ဟာ Elle မဂဇင်းရဲ လာမယ့လ ် အတွက် ထုတ်ေဝသွားမယ့် မဂဇင်းမျက်ှာဖုံး

ေရးသား

လာမယ့် ေွဦးအတွက် ရည်ရယ်

ပုံေဖာ်ထားတဲ့

မဂဇင်းမျက်ှာဖုံး

ဓာတ်ပုံေတွမှာ

ကင်မ်ဆိုးယန်ဟာ

ေကျာ်ကားတဲ့

ဆွစ်ဇာလန်ထုတ်

ဖက်ရင ှ က ် ျတဲ့ အြပင်အဆင်မျ ိးအြပင် လက်ပတ်နာရီ အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ြ် ဖစ်တဲ့

Mido ရဲ ထုတက ် န ု သ ် စ်ေတွကလ ုိ ည်း ဝတ်ဆင်က ို က ် ူးခဲတ ့ ာ ေတွရပါတယ်။

ကင်မဆ ် ိုးယန်ဟာ အဆိပ ု ါဓာတ်ပေ ုံ တွ မှာ ပိုမိုရင့်ကျက်ပီး ဆွဲေဆာင်မရှိတဲ့

ေတာင်ကရ ုိ းီ ယားရဲ ေကျာ်ကားတဲ့ အမျ ိးသမီးေတးဂီတ

အဖွဲအေနနဲ ပရိသတ်ေတွနဲ ဆက်သယ ွ တ ် ဲ့ ေနာက်ထပ်

အဖွဲတစ်ဖွဲြဖစ်တဲ့ TWICE ဟာ လတ်တေလာမှာ အဖွဲရဲ

နည်းလမ်းတစ်ခုလည်း ြဖစ်လာမှာပါ။

တရားဝင် TikTok အေကာင့်ကို ဖွင့်လိုက်ပီြဖစ်ေကာင်း

အဖွဲရဲ ေဖျာ်ေြဖေရးေအဂျင်စြီ ဖစ်တဲ့ ေဂျဝိင ု ပ ် ီ အင်တာ

ေအာေကေပါ့ပ်ေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ

တိန်းမန် က အေမရိကန်ရဲ ေအာင်ြမင်တဲ့ ေအဂျင်စတ ီ စ်ခု

သိရပါတယ်။

ြဖစ်တဲ့ ရီပတ်ဗလစ်ရက်ေကာ့ဒ်နဲ TWICE ရဲ ပိုမိုးရှင်း

ဒီလိုဖွင့်လှစ်လိုက်တာေကာင့် အနာဂတ်မှာ အဖွဲရဲ

လုပင ် န်းေတွမာှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ဖုိ သေဘာတူခပ ့ဲ ါတယ်။

လပ်ရှားမေတွကို TikTok ေပကေနတစ်ဆင့် ပရိသတ်

ဒီလိုေဆာင်ရက်ခဲ့တာဟာ TWICE အေနနဲ အေနာက်

ေတွထံ ပိုေဆာင်ေပးိုင်ေတာ့မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ

မီဒယ ီ ာမှာ ပိမ ု ဝ ို င်ဆဖ ံ့ ို ကိးပမ်းမတစ်ခလ ု ည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ေအးြပည့် - စုစည်းတင်ဆက်သည်

ကင် မ ် ဆိုး ယန် ဟာ

အု ပ ညာ

တဲ့

ထု တ ် ေဖာ် ြ ပသလာေကာင်း

ေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

TWICE

သွားမယ့်

ထားတဲ့ မင်းသားရဲ အလှဓာတ်ပေ ံု တွ ကိုရီးယားဘိုးေဒါ့ကွန်းရဲ

ဖွင့်လိုက်တဲ့

သိရပါတယ်။

ေလာကအတွင်း စတင်ဝင်ေရာက်ခဲ့

ကို

အေကာင့်

ဖန်တးီ ိင ု ခ ် သ ့ဲ ူ မင်းသားတစ်ဦးလည်း

Okay လို အမည် ရ ေကာင်း လည်း

ရှငအ ် ြဖစ်ေဖာ်ြပခံခရ ဲ့ ပီး လတ်တေလာ မှာ အဆိုပါမဂဇင်းအတွက် ိုက်ကူး

TikTok

သွားမှာြဖစ်ပီး I’m Psycho But It’s

အသွင်ကို

ေဆာင်ေနတာကိုလည်း

ေတွရပါတယ်။

ကင်မဆ ် းုိ ယန်ဟာ မကာမီမာှ ုပသ ် ံ

ဇာတ်လမ်းတွသ ဲ စ်နဲ အတူ ပရိသတ်ေရှ

ြပန် လ ည် ေပ ထွ က ် လာဖို ရာလည်း စီစ်ထားပါတယ်။ အဆိပ ု ါ ဇာတ်လမ်း

တွဲဟာ စစ်မထမ်းေဆာင်ပီးေနာက် ပထမဆုံးအကိမ်

ကင်မ်ဆိုးယန်

ေခါင်းေဆာင်မင်းသားအြဖစ် ိက ု က ် းူ သွားမယ့် ဇာတ်လမ်းတွလ ဲ ည်း ြဖစ်ပါ တယ်။ ယင်းဇာတ်လမ်းတွဲကို tvN

ုပ်သံလိုင်းက ိုက်ကူးထုတ်လင့  ်ေပး

သည်မှ လက်ရအ ှိ ချ ိန်အထိ ေအာင်ြမင်

ဇာတ်လမ်းတွဲေပါင်းများစွာကို

ြဖစ်ပါတယ်။ မကာမီ ထုတ်လင့်ြပသ သူ ရဲ

ဇာတ်လမ်းတွဲက

ကင်မဆ ် ိုးယန်အတွက်

ေအာင်ြမင်မ

ေတွ ထပ်ေဆာင်းသယ်ေဆာင်ေပးိင ု ် မှာလားဆိုတာကိုေတာ့ ေစာင့်ကည့် ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

COVID-19 ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာေရးအသိပညာေပးေဟာေြပာ ရန်ကုန် မတ် ၂၆

ဖိအ ု တွက် စ်းစားတဲအ ့ ခါ ကျန်းမာေရးအသိပညာေပးမက

ြမန်မာိင ု င ် က ံ န ု သ ် ည်များှင့် စက်မလက်  မလု  ပင ် န်းရှငမ ် ျား

အေရးကီးတယ်ဆတ ုိ ာေတွရတယ်။ ဒါေကာင့် ရန်ကန ု တ ် င ို ်း

အသင်းချပ်င ှ ့် ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနတို

ေဒသကီး

ပူးေပါင်း၍ စီးပွားေရးလုပင ် န်းများှင့် စက်၊ုံ အလုပ ် မ ုံ ျား

ဒီလိုမျ ိး အသိပညာေပးသင်ကားမေတွ လုပ်ေဆာင်တာ

ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနနဲ ပူးေပါင်းပီး

တွင် COVID-19 ေရာဂါမြပန် ပွားေရးှင့် သံသယလူနာ

ြဖစ်ပါတယ်။ လူစလ ု ေ ူ ဝးမြဖစ်ေစဘဲ လူနည်းနည်းနဲ ထိေရာက်

ေတွရှိပါက မည်ကဲ့သိုလိုက်နာေဆာင်ရက်ရမည်အ ့ ချက်

မအများဆုံးြဖစ်ေအာင် လူများများနဲ လုပ်ေနရတဲ့ CMP

များ အသိပညာေပးေဟာေြပာြခင်းှင့် လက်ေတွအသုံးချရ

လုပင ် န်းေတွြဖစ်တဲ့ အထည်ချပ်နဲ အြခားလုပင ် န်းေတွက

မည့် နည်းလမ်းများသင်ကားြပသသည့် အခမ်းအနားကို

ကိယ ု စ ် ားလှယေ ် တွကို ဦးစားေပးပီး တက်ေရာက်ေစတာ

အဆိုပါအသင်းချပ်

ြဖစ်ပါတယ်။ သင်တန်းမှာလည်း လူ ၅၀၀ ဆံ့ အခန်းမှာ

ပထမထပ်မဂလာခန်းမ၌ မတ် ၂၄

ရက် နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပသည်။

တစ်ဦးနဲ တစ်ဦး ေြခာက်ေပအကွာစီ ထားရှစ ိ စ ီ ်ထားတာ

ြမန်မာိင ု င ် က ံ န ု သ ် ည်များှင့် စက်မလက်  မလု  ပင ် န်းရှင်

ြဖစ်ပါတယ်။ စက်တ ုံ စ်ခခ ု ျင်းစီကို ကိယ ု စ ် ားြပတက်ေရာက်

များအသင်းချပ်ဥက ဦးေဇာ်မင်းဝင်းက အဖွငအ ့် မှာစကား

လာတဲ့ ကိယ ု စ ် ားလှယေ ် တွကတစ်ဆင့် စက်မ ုံ ှာကျန်ခတ ဲ့ ဲ့

ေြပာကားပီး ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန

လုပသ ် ားေတွနဲ အဲဒလ ီ ပ ု သ ် ားေတွရဲ မိသားစုအသိင ု ်းအဝိင ု ်း

တာြဖစ်ပါတယ်။

စက်ုံမှာ ဝန်ထမ်းေတွလုပ်ငန်းခွင်

အခမ်း အနားသို ကို ယ ် စားြပတက် ေရာက် လာသည့ ်

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး ြပည်သူ ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရး

ေတွကိုပါ အသိပညာေတွ မေဝသွားိုင်ဖိုရည်ရယ်လုပ်

ဝင်ေရာက်တအ ဲ့ ခါ ဝင်ေပါက်တစ်ခတ ု ည်းထားဖိ၊ု ကိယ ု အ ် ပူ

စက် ုံ တ စ် ခု ခ ျင်း စီ ၏ ကို ယ ် စားလှ ယ ် မ ျားအား ေရာဂါ

ဦးစီးဌာနမှ ေဒါက်တာမိုမိုသိဂက ကျန်းမာေရးအသိပညာ

ေဆာင်တာြဖစ်ပါတယ်" ဟု ေြပာသည်။

ချ ိန်တင ို ်းဖိ၊ု ေရာဂါကာကွယရ ် ာမှာ အဓိကြဖစ်တဲ့ လက်ေဆး

လကဏာ ရှ-ိ မရှစ ိ မ်းသပ်င ုိ သ ် ည့် ကိယ ု ပ ် ခ ူ ျ ိန်တင ုိ း် ကိရယ ိ ာ

ြပည်သူ ကျန်းမာေရးှင့်

မေတွြပလုပ ် င ုိ ေ ် အာင် လက်ေဆးကန်ေတွထားရှဖ ိ ၊ုိ အလုပ်

တစ်ခ၊ု လက်ေဆးရည်(Hand Gel) ေလးလီတာဆံ့ ဂါလန်ပုံး

ကုသေရးဦးစီးဌာနမှ ေဒါက်တာမိုမိုသိဂက"COVID-19

သမားေတွလပ ု င ် န်းခွငမ ် ာှ တစ်ဦးနဲ တစ်ဦး သုးံ ေပအကွာမှာ

တစ်ပုံးှင့် 500 mL ဘူးေသးတစ်ဘူး၊ ဗီိုင်း ေကာ်ြငာှင့်

ေရာဂါဆိတ ု ာဘာလဲ၊ ဘယ်လက ုိ းူ စက်တတ်သလဲ၊ ကာကွယ်

အလုပလ ် ပ ု  ် င ုိ ဖ ် ုိ စတာေတွကို အသိပညာေပးတာြဖစ်ပါ

လက်ကမ်းေကာ်ြငာများအား

တွဲဖက်အေထွေထွအတွင်းေရးမှး

ေရးနည်းလမ်းေတွ၊ ေဆာင်ရန်ေရှာင်ရန်ေတွက ဘယ်လရ ုိ ိှ

တယ်။ လက်ကမ ို န ှ က ် န်စွာ ေဆးေကာိင ု ဖ ် အ ို တွကလ ် ည်း

MSME လုပင ် န်းများကို အသိပညာေပးပိခ ု ျသွားရန်လည်း

ေဒါက်တာေအာင်သန ိ ်းက "စီးပွားေရးနဲ စက်မက  ေပမှာ

သလဲဆတ ို ာ စက်အ ုံ လုပ ် က ုံ ဝန်ထမ်းေတွ၊ ကီးကပ်သူ

လက်ေဆးနည်းေတွသုပ်ြပ

စီစ်ထားေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံကုန်သည်များှင့် စက်မ

စီးပွားေရးထိခက ို မ ် ေတွ  တတ်င ို သ ် မနည်းေအာင် ေလာ့ချ

ေတွ၊ အလုပရ ် င ှ ေ ် တွသရ ိ ေ ှိ အာင်လို ဒီေနမှာ အသိပညာေပး

တယ်" ဟု ေြပာသည်။

ေပးေဟာေြပာကာ လက်ေတွသုပြ် ပသရာ တက် ေရာက်လာ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

သူများက သိလသ ုိ ည်များကို ေမးြမန်းခဲ့ ကသည်။ ြမန်မာိင ု င ် က ံ န ု သ ် ည်များှင့် စက်မလက်  မလု  ပင ် န်းရှင် များအသင်းချပ်

ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးပါ

အခမဲေ ့ ပးေဝခဲေ ့ ကာင်း၊

လက်မလု  ပင ် န်းရှငမ ် ျားအသင်းချပ်မှ သိရသည်။ ကိထ ု က်

ချင်းြပည်နယ်အတွင်း ေြပးဆွဲလျက်ရှိေသာ ေမာ်ေတာ်ယာ်များ၌ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချပ်ိုင်ေရး ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး ဟားခါး မတ် ၂၆ COVID-19 ကာကွ ယ ် ထိ န ်း ချပ် ို င ် ေရးအတွ က ် ချင်းြပည်နယ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး ဦးေရထီးအိုးှင့် တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားသည် မတ် ၂၅ ရက် ညေန ၄ နာရီက ဟားခါးမိ အေဝးေြပးကားဂိတသ ် ို ေရာက်ရှိရာ သက်ဆင ုိ ရ ် ာေမာ်ေတာ်ယာ်ဂတ ိ မ ် ျား၊ ခရီးသွားြပည်သမ ူ ျားအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးသည်။

COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးေကာ်မတီ အထူးအစည်းအေဝးကျင်းပ ေတာင်ငူ မတ် ၂၆ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေတာင်ငူမိတွင် COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးေကာ်မတီင ှ ့် ေတာင်ငူ မိနယ်အတွင်းရှိ မိနယ်အဆင့် ဌာနဆိင ု ရ ် ာများ၊ ရပ်/ေကျး အုပခ ် ျပ်ေရးမှးများှင့် ဘာသာေရးအဖွဲအစည်းများ လုပင ် န်းည ိ င်  း အစည်းအေဝးကို မတ် ၂၄ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက ေတာင်ငူမိ အေထွေထွ

ြပည်နယ်ဝန်ကီးှင့်အတူ ချင်းြပည်နယ်ကုန်း လမ်းပိေ ု ဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန ြပည်နယ်မှး ဦးမျ ိးလွငဦ ် း၊ ြပည်နယ်လပ ု င ် န်းလိင ု စ ် င်င ှ သ ့် ယ်ယူ ပိေ ု ဆာင်ေရးကီးကပ်ည ိ င်  းမဦးစီးဌာနမှး ဦးေစာ ြမင့်လွင်၊ အမှတ်(၁၆)ယာ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲမှးှင့် တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားသည် အေဝးေြပးကားဂိတမ ် ျားတွင် ယာ်များ ပုံမှန်ေြပးဆွဲိုင်ေရး၊ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနက

ယာ်မထွက်မီ

ပညာေပးလက် က မ်း စာေစာင် မ ျား ြဖန် ေဝြခင်း

ပုမ ံ န ှ ေ ် ြပးဆွလ ဲ ျက်ရရ ှိ ာ ချင်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၏

ထုတ်ြပန်ထားေသာ

ှငအ ့် တူ ေဒသတွငး် ထုတြ် ပန်ထားေသာ န်ကား

အမိန် ှင့်န်ကားချက်

တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ

န်ကားချက်များကို ခရီးသွားြပည်သူများ သိရှိ

ချက်များ၊ ချင်းြပည်နယ်အစိးု ရအဖွဲ က မိဘြပည်သူ

ေမာ်ေတာ်ယာ်များေြပးဆွဲြခင်းကို ရပ်နားမည်

တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအးမင်းဝင်းှင့် ေတာင်ငူ

လိုက်နာေစေရး ေကာ်ြငာေပးရန်ှင့် COVID-19

များထံ ထုတ်ြပန်ထားေသာ ေမတာရပ်ခံပန်ကား

မဟုတေ ် ကာင်း၊ ယာ်စးီ ခများလည်း ပုမ ံ န ှ သ ် ာြဖစ်

မိနယ် COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးေကာ်မတီဥက

ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ိုင်ေရး ပူးေပါင်းပါဝင်

ချက်များကို အေလးထားလိက ု န ် ာေဆာင်ရက်င ို ေ ် ရး

ေကာင်း ြပည်နယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ှင့် သယ်ယူ

ေဆာင်ရက်ကရန်တိုကို သက်ဆိုင်ရာဂိတ်မှးများ၊

ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ဦးထွနး် ထွနး် ဝင်း (မိနယ်အပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး) တိုက COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ် တားဆီးေရးလုပ်ငန်းကို ိုင်ငံသားတိုင်းက အမျ ိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ် ြဖစ်သည်ဟခ ု ယ ံ က ူ ာ မိမက ိ ယ ုိ တ ် င ုိ ် ကာကွယရ ် မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မိမတ ိ ုိ ရပ်ကက ွ ၊် ေကျးရာများသို ြပည်ပမှြပန်လာသူများ ( ိင ု င ် ြံ ခားသားများ/ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ားများ) ရှိပါက အချ ိန်ှင့်တစ်ေြပးညီ အေကာင်းကားြခင်း၊ ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်း၊ ကျန်းမာေရးအသိပညာေပးြခင်းများ ြပလုပ်ရန်ှင့် သံသယလူနာများေတွ ရှိ ပါက နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို အြမန်ဆုံးသတင်းပို အသိေပးေဆာင်ရက်သွား ရန်၊ မြဖစ်မေနလုပေ ် ဆာင်ရန်လအ ို ပ်သည့် သာေရး၊ နာေရးကိစရပ်  များကို လူဦး ေရအနည်းဆုံးြဖင့် အကျ်းချံးကျင်းပရန်၊ ြပည်သမ ူ ျားအထိတတ ် လန် ြဖစ်ေစမည့်

ယာ်ေမာင်းများှင့် ယာ်ေနာက်လိုက်များအား လမ်း  န် မ ှာ ကားပီး ခရီး သွားြပည် သူ မ ျားအား

ပိုေဆာင်ေရး ကီးကပ်ညိင်  းမဦးစီးဌာနမှးထံမှ

ချင်းြပည်နယ် ဟားခါးမိအေဝးေြပးကားဂိတမ ် ှ အြခားမိကီး များသို

သိရသည်။

ေမာ် ေတာ် ယာ် မ ျား

ြမင့်ိုင်စိုး(ြပန်/ဆက်)

ပင်စင်လာေရာက်ထုတ်သူများအား လက်ေဆးေပးြခင်းှင့် အေအးများလှဒါန်း ရန်ကုန် မတ် ၂၆

မမှနသ ် တင်းေကာလာဟလများကို ဖန်တီးြဖန် ေဝြခင်းမြပရန်၊ စားေသာက်ကန ု ်

ရန်ကန ု ေ ် တာင်ပင ို ်းခိင ု ် (သန်လျင်) ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်သို ပင်စင်လာေရာက်

များ ေဈးတင်ေရာင်းချြခင်းမရှေ ိ စရန် ေြပာကားသည်။

ထုတယ ် သ ူ မ ူ ျားအား COVID- 19 ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယေ ် ရး လက်ေဆးေပးြခင်း

ေကျာ်လ(ှ ေတာင်င)ူ

ေကျးလက်ေရေပးေရးလုပ်ငန်း ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

များှင့် ပင်စင်လာေရာက်ထတ ု ယ ် ူ ကေသာ သက်ကီးရယ်အမ ို ျားအား သန်လျင် လူမကွန်ရက်မှ အေမာေြပ အေအးများ တိုက်ေကးလှဒါန်းမကို မတ် ၂၄ ရက် နံနက်ပိုင်းက ြပလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိပ ု ါ ပင်စင်လာေရာက်ထတ ု ယ ် သ ူ မ ူ ျားအား COVID- 19 ေရာဂါ ကိတင်

ဒိုက်ဦး မတ် ၂၆ ပဲခူးတိင ု ်းေဒသကီး ဒိက ု ဦ ် းမိနယ် တေကာင်းေကျးရာအုပစ ် ု ပန်းပဲစေ ု ကျးရာ၌

ကာကွယ်ေရးှင့်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ြပည်ေထာင်စုရန်ပုံေငွြဖင့် ေမာင်ေမာက်ကုမဏီ  က

အမှတ်(၁) တိုင်းေဒသကီး လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေနလင်းေအာင်က

စက်ေရတွင်း တွင်းနက်တူးေဖာ်ြခင်းှင့် ေရစက်၊ုံ စင်ြမင့ေ ် ရစင် တည်ေဆာက် ြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမကို မိနယ်ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒချ ိချ ိေအးှင့် တာဝန်ခမ ံ ျားက ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခဲ့ ေကာင်း သိရသည်။ ေကျာ်ေကျာ် (ြပန်/ဆက်)

အဆင်ေြပေချာေမွေစေရးတိုအတွက် သန်လျင်မိနယ်

လာေရာက်ကည် ့ ၍  အားေပးစကားေြပာကားပီး လိအ ု ပ်သည်များကူညေ ီ ပးကာ ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင် ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ် (သန်လျင်) ခိုင်ဘဏ်ခွဲ ခိုင် မန်ေနဂျာ ေဒသက်သက်ရ ီ င ှ ့် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများက ပင်စင်လာေရာက်ထတ ု ယ ် ူ သူများအား ပင်စင်အြမန်ဆုံးထုတ်ယူိုင်ေရး ကူညီေဆာင်ရ က်ေပးလျက်ရှိ ေကာင်း သိရသည်။

သက်ခိုင် (သန်လျင်)


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

ပေလာက်၊ ပုလဲှင့် ကာမိုင်းမိတို၌ မီးေလာင်မြဖစ်  ပွား ပေလာက် မတ်

၂၆

တနသာရီတင ို ်းေဒသကီး ပေလာက်မိ အမှတ်

ဆိုင်တွင် မီးေလာင်မြဖစ်  ပွားခဲ့ေကာင်း သိရ

ဦးေအာင်ေဇာ်မိုးအား

သည်။

အမဖွင့်

ပုလဲမိမရဲစခန်းက

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရ

သည်။

(၁)ရပ်ကက ွ ေ ် န ဦးဘူဒါး၏ ေနအိမ် လူသုံးကုန်

ြဖစ်စ်မှာ ပုလဲ မိနယ် ကန် ေဒါင့ေ ် ကျးရာ

ပစည်းအေရာင်းဆိင ု တ ် င ွ ် လပ်စစ်ဝင ုိ ယ ် ာေရှာ့

၏ အေနာက်ဘက် တစ်မိုင်ခန် အကွာ ပုလဲ -

ြဖစ်ရာမှ မီးေလာင်မြဖစ်  ပာွ းခဲ့ ပီး ယင်းေနအိမ်

ဂန် ေဂါကားလမ်း ေတာင်ဘက်ရှိ အာကာဖိး

ကာမိုင်း

မှတစ်ဆင့်

စက်သးံု ဆီေရာင်းဝယ်ေရးဆိင ု ၌ ် မတ် ၂၅ ရက်

ကချင်ြပည်နယ် ဖားကန် မိနယ် လဝါးေကျးရာ

ည ၉ နာရီတွင် ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး

အုပ်စု လဝါးေကျးရာရပ်ကွက(် ၃)၌ ယမန်ေန

ကန် ေဒါင့ေ ် ကျးရာ ပုလဲ မိနယ်ေနထိင ု သ ် သ ူ ည်

မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲက ဆိုလာြပားှင့် ဘက်ထရီ

ပေလာက်မိမရဲစခန်းက အမဖွင့်ေဆာင်ရက်

ဆီပီပါများထည့်ထားသည့်

အားသွင်းထားရာမှ အပူလွန်ကဲပီး ေနအိမ်

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ (ယာပုံ)

ေမာ်ေတာ်ယာ်အား ဆီြဖည့်ေနစ် တယ်လီ

အနီးရှိ

ေနအိမ်တစ်လုံးသို

မီးကူးစက်ေလာင်ကမ်းခဲ့သည်။ မီးေလာင်မှ  ငပ ့် တ်သက်၍ ဦးဘူဒါးအား

ပေလာက် (ြပန်/ဆက်)

ဖုန်းမီးြဖင့်

တဲေရှ၌

မီးထိုးကည့်ရာမှ

ြမင့်သိန်းစိုး(ြပန်/ဆက်)

မီးေလာင်မြဖစ်  ပွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေြမစိုက်တဲ

ြဖစ်စ်မှာ ဦးေဖာ်ေမာ်မုန်ရာ၏ ေနအိမ်

ပုလဲ

ှစ်လုံးှင့် ဆီပီပါ ၅၁ လုံး မီးေလာင်ကမ်းခဲ့

(ယခင်တည်ေဆာက်ထားေသာ

စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး ပုလဲ မိနယ် ကန် ေဒါင့်

သည်။

အိမ်ေဟာင်း)အမိုးေပတွင်

ေကျးရာ၏ အေနာက်ဘက်

အဆိုပါ

ပုလဲ - ဂန် ေဂါ

ကားလမ်းေဘးရှိ စက်သုံးဆီေရာင်းဝယ်ေရး

မီးေလာင်မေကာင့  ်

တိရစာန်ထခ ိ က ုိ မ ် မရှ  ေ ိ ကာင်းှင့်

လူှင့် ဆိင ု ရ ် င ှ ်

ဆိုလာြပား

အပူလွန်ကဲရာမှ

ေလာင်ကမ်းခဲ့သြဖင့်

သက်ငယ် ထားရှိသည့် မီးစတင်

ှစ်ထပ်တိုက်ေနအိမ်

တစ်လုံး၊

မီးဖိုေချာင်တစ်လုံးှင့်

စပါးကျ ီ

ထိခိုက်မမရှိေကာင်း သိရသည်။ ဇွဲသူရေအာင် (ြပန်/ဆက်)

တစ်လုံး မီးေလာင်ဆုံးံးခဲ့ ပီး လူင ှ ့် တိရစာန်

ေမာ်လမိင်မိ မင်းရာေကျးရာအနီး၌ ေမာ်ေတာ်ယာ်ငှ ့် ဆိငု က ် ယ်တက ို မ် ၊ိ ှစဦ် းေသဆုံး ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ

စံေအး(ခ)အိုက်ပီးအား ဖမ်းဆီးရမိ

သည့် မူးယစ်ေဆးဝါးများှငအ ့် တူ

ေမာ်လမိင်

ေတွရစ်။

မတ်

၂၆

မွန်ြပည်နယ် ေမာ်လမိင်မိတွင် မတ် ၂၅ ရက် ညပိုင်းက

ေမာ်လမိင် -ကျ ိက်မေရာသွားကားလမ်း မင်းရာေကျးရာ အနီး၌ ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့် ဆိုင်ကယ်တိုက်မိ၍ ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ှစ်ဦး

ြဖစ်စ်မှာ မတ် ၂၅ ရက် ည ၈ နာရီခခ ွဲ န် က ေမာ်လမိင်

စံေအး(ခ)အိက ု ပ ် းီ အား မူးယစ်ေဆးဝါးှငစ ့် တ ိ က ် ေ ုိ ြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါး

ြဖစ်စ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ယာ်ေမာင်း ေအာင်မျ ိးအား

အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။

ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၆

စစ်ေဆးေရးစခန်းက တားဆီးမ တစ်မ (ခန် မှန်းတန်ဖိုး

တရားမဝင်ကုန်စည်များ တားဆီးထိန်းချပ်ေရးအတွက်

ေငွကျပ် သုည ဒသမ ၃၆၀ သန်း) စုစေ ု ပါင်း ဖမ်းဆီးမ ှစမ ် 

ေရပူင ှ မ ့် ရမ်းေချာင်အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းတိက ု ို ဌာန

(ခန် မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၁ ဒသမ ၇၁၀ သန်း) သိမ်းဆည်း

ဆိင ု ရ ် ာပူးေပါင်းအဖွဲ များြဖင့် ၂၀၁၇ ခုစ ှ ် မတ် ၁ ရက်တင ွ ်

ရမိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်း ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ က

ယာ် ပိုကုန် ၂၁၁၀ စီး၊ သွင်းကုန် ၁၈၆၁ စီး၊ ရန်ကုန်-

ေရှာင်တခင်စစ်ေဆးမများေဆာင်ရက်စ်

ြမဝတီလမ်းမကီးတစ်ေလာက် ကုနသ ် ယ ွ မ ် ယာ်  သွင်းကုန်

(၁၉၇/၅) စံေလာင်း

အား မူးယစ်ေဆးဝါးသတင်းအရ ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ ေဒရီေဆွ၊ တစ်ရပ်ကွက်

၃၀၇ စီး ကုန်စည်များသယ်ယူ ပိုေဆာင်လျက်ရှိသည်။

လမ်းေဘးချံပတ ု အ ် တွင်း၌ ချံယ ွ မ ် ျားြဖင့် ဖုံးအုပထ ် ားေသာ

တွင် အသုံးြပေသာ ဆက်စပ်ပစည်းများှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးေရာင်းချရေငွကျပ်

ေသာ

အလားတူ မတ် ၂၅ ရက်က ေရဘို မိမရဲစခန်းမှ နယ်ထန ိ ်းရဲအပ ု ် ြပည်့ ဖိးသူ

ဦးစီးအဖွဲသည် ေရဘို မိ အမှတ် (၇)ရပ်ကက ွ ် ချ ီပါစုရပ်ေန ေဒရီေဆွ၏ ေနအိမ် တည်းေန ဇာနီစိုးှငအ ့် တူ ဘိန်းြဖ သုည ဒသမ ၂ ဂရမ်၊ မူးယစ်ေဆးဝါးသုးံ စွရ ဲ ာ ၁၂၀၀၀၀ ကို ရှာေဖွေတွရှသ ိ ြဖင့် ၎င်းတိ ု စ ှ ဦ ် းအား ေရဘို မိမရဲစခန်းက မူးယစ် ေဆးဝါးဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရက်ထားေကာင်း သိရသည်။

လူေအာင်(ကသာ)

ေရေသွးဂျာနယ်ထွက်ရှိ

အဆိုပါစစ်ေဆးေရးစခန်းများက ကုန်ပစည်းများအား

တင်သွင်း/တင်ပို

စစ်ေဆးမများြပလုပ်

တရားမဝင် Chert (သိမ ု ဟုတ)် Chalcedony ေကျာက်တးံု ခန် မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ မတ် ၂၅ ရက်တွင် ေရပူအမဲတမ်း

၁ ဒသမ ၃၅၀ သန်းအား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း သိရ

စစ်ေဆးေရးစခန်းက တားဆီးမ တစ်မ (ခန် မှန်းတန်ဖိုး

သည်။

ေငွကျပ် ၁ ဒသမ ၃၅၀ သန်း)၊

မရမ်းေချာင်အမဲတမ်း

သတင်းစ်

ကေလာ မတ်

၂၆

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း) ကေလာမိနယ် ဝက်ြဖ

ဦးစီးဌာန စာေပဗိမာန်ုံးက အပတ်စ် စေနေန

မိနစ်ခန် က

သည်။

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

တိုင်း ေရေသွးဂျာနယ်ကို ထုတ်ေဝြဖန် ချ ိလျက်ရှိ မတ်လ ၂၈ ရက် (စေနေန)တွင် ထုတေ ် ဝမည့်

ေရေသွးဂျာနယ်တင ွ ်

ဥတုေဘာဇနေဆးကျမ်း

ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန သစ်ေတာ

ဦးစီးဌာနသည် တရားမဝင်သစ်ှင့်

အပါအဝင်

ရှာေဖွ

ြပည်သူ

လူထုအေြခြပ

သတင်းပိုစနစ်

နည်းလမ်းမျ ိးစုံြဖင့်

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် လျက်ရှိရာ မတ် ၁၆ ရက်မှ ၂၂ ရက်

အထိ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စန ီ ယ်ေြမ/

တိင ု း် ေဒသကီး/ ြပည်နယ် သစ်ေတာ ဦးစီးဌာနများမှ ေပးပိလ ု ာေသာ စာရင်း များအရ တရားမဝင်ကန်း ၂၅၁ ဒသမ ၃၅၃၀ တန်၊ ၂၈၈၀ တန်၊

သစ်မာ ၁၉၇ ဒသမ

အြခား

၃၃၉ ဒသမ

၇၁၁၄ တန် စုစုေပါင်း ၇၈၈ ဒသမ ၃၅၂၄ တန်၊ ြပစ်မကျးလွန်သူ ၅၇ ဦး၊ ယာ်/ယရား ၅၇ စီး ခဲ့ေကာင်း

ဖမ်းဆီးရမိ

သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ

သိရသည်။ ညီညသ ီ န်း(ေနြပည်ေတာ်)

ကေလာ၌ ယာ်တိမ်းေမှာက်မြဖစ်  ပီး တစ်ဦးေသဆုံး

ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၆

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပု ံ ပ ှိ ေ ် ရးှင့် ထုတေ ် ဝေရး

မိုင်တိုင်

ပန်စုံ ေရှာင်ကွင်းလမ်းအတွင်းရှိ

အရယ်အစားမျ ိးစုံ ၁၅ အိတ်

သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ေစာင့်ကပ်ကည့်

မူဆယ် ြပည်ေထာင်စလ ု မ်းမကီးတစ်ေလာက် ကုနသ ် ယ ွ မ ် 

ေရဘို

ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၆

ပူးေပါင်းပါဝင်မြဖင်  ့

တရားမဝင်ကုန်စည်များ တားဆီးထိန်းချပ်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ထူးြခားဖမ်းဆီးမအေနြဖင့် မတ် ၂၅ ရက်တင ွ ် ေရပူ

ရဲြပန်ကား

တန် ၇၈၀ ေကျာ် ဖမ်းဆီးရမိ

ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးေရးကို

စတင်ဖင ွ လ ့် စ ှ ေ ် ဆာင်ရက်ခဲ့ ပီး မတ် ၂၅ ရက်တင ွ ် မေလး-

များဆိုင်ရာဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။

တရားမဝင်သစ်

သစ်ေတာထွက်ပစည်းများ

ေရပူှင့်မရမ်းေချာင် အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းများတွင်

ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၆

ကီလို၊ ေငွကျပ် ၆၉၀၀၀၀၊ လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးတိုကို သိမ်းဆည်းရမိသြဖင့်

သိရသည်။

မိုးေသာက်(ေရဘို)

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှမ ိ န ် င်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း

ကို ရှာေဖွရာ စိတ်ကူးသွပ် ေဆးြပား ၂၁၉၅ ြပား၊ ဘိန်းြဖ သုည ဒသမ ၀၂

ဒဏ်ရာများရရှက ိ ာ အခင်းြဖစ်ေနရာတွင် ေသဆုံးခဲေ ့ ကာင်း

ယာ်သည် အရှိန်မထိန်းိုင်ဘဲ ေရတွင်းကုန်းေကျးရာ

ေမာင်းှင်လာေသာ

တိငု ်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များမှ

တိက ု မ ် ခ ိ သ ဲ့ ြဖင့် ထင်ေဇာ်လတ်င ှ ့် ေအာင်မျ ိး ှစဦ ် းလုံးတွင်

ေမာ်လမိင်မိ မိင်သာယာနယ်ေြမရဲစခန်းက အမဖွင့်

သီေပါှင့် ေရဘိုမိနယ်တွင် မူးယစ်ေဆးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိ

မူဆယ်-မေလးလမ်းတွင် စံေအး(ခ)အိုက်ပီး ေမာင်းှင်လာသည့် ဆိုင်ကယ်

ေနာက်တွင် ေအာင်မျ ိး လိုက်ပါလာေသာ ဆိုင်ကယ်အား

မှ ကျ ိက်မေရာသို ပင်လလ ံု မ်း ရန်မျ ိးေအာင်(၅) ရပ်ကက ွ ် ကျ ိက်မေရာမိေနသူ ေအာင်မျ ိး

အဖွဲသည် မတ် ၂၅ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီက သီေပါမိနယ် ဆွတလ ် န်းေကျးရာအနီး

ကျ ိက်မေရာမိနယ်ေနသူ ထင်ေဇာ်လတ် ေမာင်းှင်ပီး

ေရေကျးရာအနီးတွင် မတ် ၂၅ ရက် နံနက် ၈ နာရီ ၁၅

အနက် ေပ ၅၀ ခန် ရှိ ေချာက်ထဲသို

၁၂ ဘီးယာ်တစ်စီး ထိုးကျတိမ်းေမှာက်မ ြဖစ်ပွား သတင်းအရ

ယာ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲစု

ကေလာမိ

အမှတ်(၁၁၅)

(ကေလာ) တပ်စိတ် ရဲအုပ်

စာအုပတ ် င ွ ် ဗီတာမင်ဓာတ်င ှ ့် ပိတ ု င်းဓာတ်များ

ေအာင်မိုးသူှင့်

ယာ်ထိန်းတပ်ဖွဲဝင်များက

တင်ဆက်ထားသည့် ဆရာေကျာ်ထဏ ွ ်း၏ "ဦးေပ

ရပ်ကက ွ ေ ် နသူ ေကျာ်စိုးဝင်း ေမာင်းှင် ပီး မေကွးမိ

၁၂ ဘီးယာ်သည် ကေလာမှ သာစည်သုိ ေမာင်းှင် လာစ် ကေလာမိနယ် ဝက်ြဖေရေကျးရာအနီး ြပည်ေထာင်စလ ု မ်းမကီး မိင ု တ ် င ို ် (၆၀/၄)ှင့် (၆၀/၅)

ကားအေရာက်တင ွ ် လမ်း၏ယာဘက် အနက် ေပ ၅၀ ခန် ရှိ

ေချာက်ထဲသို

ေကျာ်စိုးဝင်းတွင် ေနာင်ေလးမှာ

ထိုးကျတိမ်းေမှာက်ခဲ့သြဖင့် ဒဏ်ရာ (စိုးရိမ်ရ)ရရှိခဲ့ပီး

အခင်းြဖစ်ေနရာ၌ ေသဆုံးသွားခဲ့

ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍

ေကျာ်စိုးဝင်းအား

ရရှ ိ င ို ေ ် သာ အစားအစာများအေကာင်း ပါဝင်ပက ုံ ို

သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲ့ရာ မေကွးမိ ေအာင်ေဇယျ

ကေလာမိမရဲစခန်းက ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်

တလူင ှ ့် ဥတုေဘာဇနကျမ်း" မျက်ာှ ဖုးံ ကာတွနး် ၊

သိမ်ဂါရပ်ကွက်ေနသူ ေနာင်ေလး လိုက်ပါလာသည့်

ေကျာ်ဝင်း(ကေလာ)

အေကာင်းကို ဗဟုသုတြဖစ်ဖွယ် တင်ဆက်ထား

တရားမဝင် ပိေတာက်သစ်များ သယ်ေဆာင်လာေသာ ယာ်အား ဖမ်းဆီးရမိ

စရာ" သုတေဆာင်းပါး၊ အုပ်စိုးခန် ၏

ပုလဲ မတ် ၂၆ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ပုလဲမိနယ်တွင် မတ် ၂၅ ရက်က တရားမဝင် ပိေတာက်သစ်များ

ေတာေခွးဝံပုေလွတို၏

ေနထိုင်ကျက်စားပုံ

သည့် "ေတာေခွးဝံပုေလွအေကာင်း သိေကာင်း ပန်းသီး

အေကာင်းများ ေရးဝယ်ခဲ့ပုံအေကာင်းကို ေရးဖွဲ ထားသည့် "အုပစ ် ိုးခန် ပါဝင်သည့် အကုနေ ် ကာင်းပါ တယ်"

ှစမ ် ျက်ှာကာတွန်း၊ သူတစ်ပါးအကျ ိး

သယ်ပိုးေဆာင်ရက်ေပးရာမှ

မိမိတွင်လည်း

ေကာင်းကျ ိးချမ်းသာကို ြပန်လည်ရရှပ ိ အ ုံ ေကာင်း ကို ပညာေပးေရးဖွဲထားသည့် ကေလးတို ပုံြပင်

အပါအဝင် အဂလိပ်သဒါ၊ ပေဟဠိက၊ ကဗျာ

စုလ ံ င်စွာြဖင့် ဖတ်စရာ မှတစ ် ရာများပါရှေ ိ ကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

သယ် ေဆာင် လာေသာယာ် အား ဖမ်း ဆီး ရမိ ခဲ့ ေကာင်း သိရသည်။ မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရှိ ဦးသက်ိုင်ဦး၊ ပုလဲမိမရဲတပ်ဖွဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ် လင်းလင်းထွန်းှင့် ပူးေပါင်းအဖွဲသည် မတ် ၂၅ ရက် ည ၉ နာရီ ၁၁ မိနစ်က လက်ေတာင်းကီးေကျးရာ၏ အေနာက်ေြမာက်ဘက် ေြမာက်ယမားဆည် မူလ ေြမာင်းမကီးလမ်းအတိင ု ်း ယာ်ေမာင်း ကိမ ု င်းေအာင်

ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ဆည်ကီးေကျးရာ ပုလဲမိနယ် ေမာင်းှင်လာပီး ယာ်ေနာက်လိုက် ကိုေဇာ်မျ ိးိုင်ှင့် ကိုေကျာ်ဦး (လိပစ ် ာတူ)တို လိက ု ပ ် ါလာသည့် ေြခာက်ဘီးယာ်ကို

ရပ်တန် စစ်ေဆးရှာေဖွရာ ေမာ်ေတာ်ယာ်ေပတွင် တရားမဝင် ပိေတာက်သစ် ကိုးတုံး( ၁ ဒသမ ၂၅၂၇ ) တန်ကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ ယာ်ပိုင်ရှင်၊ ပစည်းပိုင်ရှင် ကိုမင်းေအာင်ှင့် ယာ်ေနာက်လက ို ် ကိေ ု ဇာ်မျ ိးိင ု ၊် ကိေ ု ကျာ်ဦးတိအ ု ား သစ်ေတာဥပေဒပုဒမ ် ြဖင့် ပုလဲ မိမရဲတပ်ဖွဲစခန်းတွင် အမဖွင့် အေရးယူင ို ေ ် ရး ေဆာင်ရက်လျက်ရေ ှိ ကာင်း သိရသည်။ ြမင့်သိန်းစိုး(ြပန်/ဆက်)


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန

အိမ်ငှားမည်

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန လမ်းဦးစီးဌာန၊ ပုသိမ်ခိုင်

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်ပုံစံှင့် သတင်းအချက်အလက်ေတာင်းခံလာ

အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါေခယူြခင်း (တင်ဒါအမှတ-် ၈/၂၀၁၉-၂၀၂၀)

ပုံစံများအား e-mail ြဖင့် ေပးပိုိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက် ၁။ SAS စနစ်သုိ မိတဆ ် က်ကျင်သ ့ းံု မည့် အလယ်အလတ်အခွနထ ် မ်းများဆိင ု ရ ် ာအခွန ် ုံး(၂)မှ စီမခ ံ န် ခွဲ လျက်ရှိေသာ အခွန်ထမ်းြပည်သူများအေနြဖင့် အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်ပုံစံှင့် သတင်းအချက် အလက် ေတာင်းခံလာပုံစံများအား ြပည့်စုံစွာ ြဖည့်စွက်၍ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင် ရာအခွန်ုံး(၂)သို ၃-၄-၂၀၂၀ ရက်ထက် ေနာက်မကျေစဘဲ ေပးပိုကရန် ၁၂-၃-၂၀၂၀ ရက်ထုတ်

၁။ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်ခိုင်အတွင်းရှိ မိနယ်/မိများမှ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ေဆာင်ရက်မည့် ြပည်ေထာင်စ/ု တိင ု ်းေဒသကီး လမ်း/တံတား

လုပင ် န်းများမှ အသုးံ ြပရန်လအ ုိ ပ်ေသာ လုပင ် န်းသုးံ ပစည်းများအား လမ်း အလိုက်၊ လုပ်ငန်းအလိုက် (လုပ်ငန်းခွင်အေရာက်) (ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့်) ဝယ်ယူလိုပါသည်။

၂။ လိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းသုံးပစည်းများ၏ အမျ ိးအစား၊ အေရအတွက်၊

ိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် အသိေပးေကညာခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ၂။ အခွန်ထမ်းြပည်သူများှင့် ဌာနမှဝန်ထမ်းများပါဝင်ေသာ အဆိုပါ လုပ်ငန်းစ်တွင် COVID-19 ေရာဂါကို တတ်င ို သ ် မ အကာအကွယြ် ဖစ်ေစေရးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစရန် ရည်ရယ်၍ အထက်အပိဒ ု -် ၁ ပါ ပုစ ံ မ ံ ျားကို e-mail ြဖင့် ေပးပိေ ု ပးိင ု ပ ် ါရန် ေမတာရပ်ခံ အပ်ပါသည်။

ဝယ်ယလ ူ သ ို ည့အ ် ေသးစိတစ ် ာ ရင်းှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းသတ်မတ ှ ခ ် ျက်များကို

သက်ဆင ို ရ ် ာ လက်ေထာက်န်  ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၏ ေကာ်ြငာသင်ပန ု ်း တွင် ၂၀-၄-၂၀၂၀ ရက်မှစတင်၍ ေဖာ်ြပထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါပိတ်မည့်ေနရက်/အချ ိန် တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရာ

ပုသိမ်ခိုင်၊ အမှတ်(၂)နယ်ေြမ၊

ေရးရာဌာနစု၊ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ုံး (၂)e-mail –tps1mto2@gmail. File များကို ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ Website www.ird.gov.mm>media>Form for SAS Tax Offices တွင် Download ရယူြခင်းြဖင့လ ် ည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်င ို ပ ် ါေကာင်း အသိေပး

တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရက်/အချ ိန်

- ၂၈-၄-၂၀၂၀ ရက်၊ နံနက် ၁၀ နာရီ

တင်ဒါေလာက်လာပုံစံှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ ေမှာဘ ် ီ မိနယ်၊ သေပ  င်ေကျးရာအုပစ ် ၊ု ထိနစ ် န ွ း် (၆)လမ်း၊ အမှတ(် ၄၀၃)တွင် ကန်မ ေဒဝင်းဝင်းြမင့မ ် ှ ဖူးပွငပ ့် ါဝါေသာက်ေရ သန် ထုတလ ် ပ ု ေ ် ရာင်းချရန် စီစ်ထားရှပ ိ ါသည်။ အမည်တရ ူ ပ ှိ ါက ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်မ ေဒဝင်းဝင်းြမင့်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍ြဖစ်ေစ၊ ဖုန်းြဖင့် ြဖစ်ေစ ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း လာေရာက်ကန် ကက ွ ် ြခင်းမြပပါက သတင်းစာေကညာချက်င ှ အ ့် တူ အသုံးြပလိေ ု သာ ဖူးပွငပ ့် ါဝါ ေသာက်ေရသန် အမှတ်တံဆိပ်အမည်ြဖင့် အစားအေသာက်ှင့် ေဆးဝါး ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနသို အမည်တူေထာက်ခံချက်ြဖင့် ဆက်လက် ေလာက်ထားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒဝင်းဝင်းြမင့်[၁၂/မဘန(ိုင်)၀၈၃၇၆၄] ဖုန်း-၀၉-၄၅၇၄၅၉၈၄၉

လပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလတ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန် လတ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကက ွ ၊် သုမတ ိ ာ(၁၀)လမ်  း၊ အမှတ် (၃၉၆)ေန ေဒသန်းြမင့် [၁၂/ဥကမ(ိုင)် ၀၃၃၇၆၇]၏ သားြဖစ်သူ ေမာင်သန် ဇင်ဦး [၁၂/ ဥကမ(ိုင်)၀၀၂၁၆၆]သည် မိခင်ြဖစ်သူအား စိတ်ထိခိုက်ေအာင် ြပမူေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ၎င်း၏စိတ်သေဘာထားအတိုင်း မိခင်အား အသိေပးေြပာကားြခင်းမရှိဘဲ ေဆာင်ရက် ေနပါသြဖင့် ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စန ွ ် လတ်  ေကာင်းှင့် ၎င်းှငပ ့် တ်သက် သည့် ကိစမှ  နသ ် မကိလ ု ည်း မိခင်ြဖစ်သမ ူ ှ တာဝန်ယေ ူ ြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးမည် မဟုတ် ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ-ေဒစာမင်း LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,D.A.Psy တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၅၄၀) အမှတ်(၄၂၉)၊ သုမိတာ(၁၁)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ခံအမှတ်(၆)၊ ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊ င/ခ ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၃၁၂၇

ဦးေအာင်ကည်(CE-၀၆၂၃၁၅)ှင့် အများသိေစရန်

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ (င)ရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၆၀၇)ေန ေဒ တင် တ င် [၁၂/ဥကမ(ဧည့ ် ) ၀၀၀၀၃၂]၏ လဲ အ ပ်   န်  ကားချက် အ ရ လူကီးမင်းသိေစရန် ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် င)၊ ေြမကွကအ ် မှတ် (၅၉၈ ၁၂ )၊ ေပ(၂၀x ၆၀) အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးေအာင်ကည်င ှ ့် ေဒတင်တင်အမည် ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမကွက်အပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ ဦးေအာင် ကည်မှ ေဒတင်တင်သို ၁၉-၈-၁၉၉၄ရက်တွင် ှစ်ဦးသေဘာတူ စွန် လတ် ြခင်း ကတိစာချပ်ြဖင့် လက်ေရာက် လဲေြပာင်းေပးအပ်ခဲ့ရာ၌ ေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ေြမစီမံခန် ခွဲမဌာနတွ  င် ေဒတင်တင်၏အမည်ေပါက် ေဆာင်ရက်ြခင်း ုံးကိစအဝဝတိ  ုတွင် ကူညီေဆာင်ရက်ေပးပါမည်ဟု ဦးေအာင် ကည်မှ ဝန်ခံကတိြပခဲ့ေကာင်း သိရှိရပါသည်။ ယခုအခါ ေဖာ်ြပပါ ေဒတင်တင် လက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့် ယင်းေြမ ကွက ် င ှ စ ့် ပ်လျ်း၍ သက်ဆင ို ရ ် ာ မိြပေြမယာဌာနတွင် ေဒတင်တင်၏ အမည် ေပါက် ေဆာင်ရက်ရန် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်စာချပ် ချပ်ဆိုလိုသည့်အတွက် လူကီးမင်းမှ ၁၀-၄-၂၀၂၀ ရက် ေနာက်ဆုံးထားပီး ေဒတင်တင်ထသ ံ ို ဆက်သယ ွ ် ေဆာင်ရက်ေပးပါရန် အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ လူကီးမင်းအေနြဖင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းမရှိခဲ့ပါက ဥပေဒ ှင့်အညီ ေဒတင်တင် အမည်သို ေြမကွက်အမည်ေြပာင်း ေဆာင်ရ က်သွား မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေအာင်ိုင်ဝင်း (စ်-၈၂၁၉) ေဒတင်တင်ခိုင် (စ်-၈၀၀၈) LL.B,D.I.L LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L တရားလတ်ေတာ်ေရှေန တရားလတ်ေတာ်ေရှေန အမှတ် (၁၃/ခ)၊ ၈-လမ်း၊ (၃/ခ)ရပ်ကွက်၊ မဂလာဒုံမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၂၅၉၉၃၊ ၀၉-၉၇၈၉၄၀၀၆၆

ကွပက ် ေ ဲ ရးဦးစီးဌာနမှ ၂၃၀ ေကဗွီ ဘီလးူ ေချာင်း(၂) (လွိ င်ေကာ်)-ေတာင်ငူ

(စပါးကယ်)ဓာတ်အားလိင ု ်းစီမက ံ န ိ ်းအတွက် Environmental and Social

Impact Assessment (ESIA)လုပင ် န်းများကို တင်ဒါအမှတ-် 48(T)/DPTSC (PTP)/2019-2020 ကို ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် တင်ဒါေခဆို ေဆာင်ရက်လိုပါ သည်။

ဦးေကျာ်ေကျာ်ဝင်း(ခ)ရန်ေကွယုံအစား

ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပရှိ အိမအ ် ပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်

ကွကအ ် မှတ-် ၈/ပုဗသီ  ရရ ိ ပ်၊ ဝဏဒီပရပ်

အားလုံးတိသ ု ည် ြပည်ေထာင်စသ ု မတ ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၊ ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာ ေရးေကာ်မတီ၊ ေြမစီမံခန် ခွဲမဌာန၊ ေြမငှားဂရန်စာချပ်တွင် ဦးေမာ့ဆေကာဆကာမလ် [၁၂/သကတ(ိင ု )် ၁၂၆၂၉၉] အမည်ြဖင့် တည်ရေ ှိ သာ ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမကွကြ် ဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၂ ရက်စပ ဲွ ါ အိမ၊် ခံ ေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယပ ူ င ုိ ဆ ် င ုိ က ် ာ လက်ေရာက် ရယူခပ ဲ့ ါသည်။ ၎င်းဦးေငွေအာင်ထမ ံ ှ ေဒမျ ိးမမဝင်း[၁၂/ဒဂမ(ိင ု )် ၀၁၅၅၀၃]က တရားဝင် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ၍ ် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိပ ု ါ ၍ ေဖာ်ြပပါေြမအိမ ် င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ပိင ု ေ ် ရးဆိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ူ မည်သမ ူ ဆို ခိင ု လ ် ေ ုံ သာအေထာက်

မှတပ ် တ ံု င်

အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆရ ုိ န်အတွက် ေြမပုံ၊

ေြမရာဇဝင် ေရးကူးေပးပါရန်

ေလာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန် ကက ွ လ ် ုိ သူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပင ုိ ဆ ် င ုိ မ ် စာချပ်  စာတမ်းများ၊ တရားုးံ အမိန် ဒီကရီများ အေထာက်အထား

ခိုင်လံစ ု ာွ တင်ြပ၍

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိနး် ှင့် ေြမစီမံခန် ခဲမ ွ ဌာနသို ေကာ်ြငာစာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၁၅)ရက် အတွငး် လာေရာက်ကန် ကက ွ  ် င ုိ ေ ် ကာင်း ှင့် သတ်မတ ှ က ် ာလအတွငး် ကန် ကက ွ မ ်  မရှပ ိ ါက ဌာန၏ လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းများှင့် အညီ ေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင် ့ ေလာက် ထားလာမအား ဆက်လက်ေဆာင်ရက် ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာလိက ု ် သည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန် ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၆၃၁၃/၄-၁၂-၁၉၉၅)

(စ်-၁၄၉၉၅/၁၃-၁၁-၂၀၁၈)

အမှတ(် ၂ဘီ၊ ၀၀၆)၊ ရတနာမွနအ ် မ ိ ရ ် ာ၊ ဓာတုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကက ွ ၊် လင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ။ ဖုနး် -၀၉-၄၉၃၂၇၄၈၃၊ ၀၉-၇၇၉၉၉၉၈၈၃

လင်ခန်းမယားခန်း အပီးြပတ်စဲသွားပီြဖစ်၍ သက်ဆိုင်ြခင်း မရှိေတာ့ေကာင်း မတင်ဇာေအာင်(ခ)စကီနာဘီ[၁၀/သထန (ိုင်)၂၇၈၉၆၂]ှင့် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက် က်ပ ု ၏ ် အမသည်ြဖစ်သူ ဟာဂျ ီကိေ ု အာင်င ုိ လ ် င်း(ခ)ဟာဂျ ီမုဟမဒ်ဆေ ူ လမန် [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၈၂၄ ၂၆] အမှတ်-၂၂(၅-လာ/B)၊ (၁၂၁)လမ်း၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနသူှင့် မွန်ြပည်နယ်၊ သထုံမိ၊ ေအာက်ကျင်း ရပ်ကွက်၊ ကန်ညီေနာင်လမ်းေန မတင်ဇာေအာင်(ခ)စကီနာဘီတိုသည် ၄-၁၁-၂၀၁၂ ရက်က အစလာမ်တရားေတာ်အရ ေနကာဟ်ြပထိမ်းြမားခဲ့ပီး ယခု (၆)ှစ်ခွဲအရယ်

အိမေ ် ထာင်ခ၍ ွဲ သီးြခားေနထိင ု ခ ် ေ ဲ့ သာ်လည်း ခင်ပန ွ ်းြဖစ်သအ ူ ေပ ေကာင်းမွနစ ် ွာဆက်ဆံ

ပါသည်။

ြခင်းမရှဘ ိ ဲ မတင်ဇာေအာင်၏ လူမကွ  နရ ် က်စာမျက်ှာ Facebook,Messenger မှတစ်ဆင့်

လဲအပ်န်ကားချက်အရ-

သူစမ ိ း် အမျ ိးသားတစ်ဦးှင့် ဆက်သယ ွ ေ ် ြပာဆိမ ု များ  ြပလုပေ ် နသည်ကုိ ခင်ပန ွ း် ြဖစ်သူ

ဦးစိုးလင် (LL.B)

ကိယ ု တ ် င ုိ ် အကိမ် ကိမေ ် တွြမင်သရ ိ ခ ိှ ပ ့ဲ ါသည်။ က်ပ ု ၏ ် အမသည်က အိမေ ် ထာင်တစ်ခု

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၂၀၀/၁၉၉၀) အမှတ်-၁၀၃၇၊ မာန်ေြပ (၅)လမ်းအေရှ၊ ၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

မပိကွဲလို၍ သည်းခံေပါင်းသင်းခဲ့ေသာ်လည်း မတင်ဇာေအာင်သည် ခင်ပွန်းမရှိခိုက် ခင်ပွန်း၏ ခွင့်ြပချက်မရဘဲ အဝတ်အစား၊ ေရ၊ ေငွများ ယူေဆာင်ပီး သမီးအားေခကာ မိမိသေဘာအေလျာက် ေနအိမ်မှ ထွက်သွားခဲ့ပါသည်။ မတင်ဇာေအာင်၏ မိဘများထံ

ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၇၁၆၅၀၄

မှတပ ် တ ံု င်းံု ၏ အထူးကိယ ု စ ် ားလှယလ ် စ ဲ ာ

မရက(ိင ု )် ၀၆၄၀၄၇]ှင့်

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

က်ုပ်၏အမသည်အား စိတ်ဒုကများေပးခဲ့သည့်အြပင် ၎င်းေတာင်းဆိုသည့်အတိုင်း

(ပ-၂၂၂၉၀)ကို ေနြပည်ေတာ်စာချပ်စာတမ်း

အဖအမည် ဦးဝိင ု း် ချစ်မှ ဦးေကျာ်ေရ[၁၂/

(LL.B)(ADVOCATE)

ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သာွ းမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်

ှစ(် ၃၀)ေြမငှားစာချပ် ေြမကွကအ ် မှတ်

ေဒခင်ဝင်းမိင်[၉/ရမသ(ိင ု )် ၀၃၇၄၂၃]၊

ဦးဧရာအုန်းေသာင်း

(LL.B)(ADVOCATE)

သမီးတစ်ဦး ထွန်းကားခဲပ ့ ါသည်။ မတင်ဇာေအာင်သည် အိမေ ် ထာင်သက်တစ်ေလာက်လုံး

အမည်ေပါက်

ေပါက်၏ အထူးကိယ ု စ ် ားလှယ် ရရှထ ိ ားသူ

ေဒဝင်းကည်၊ ေဒသန်းေရ၊ ေဒရင်ေမတို၏လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးအုန်းေသာင်း

ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန် ကွက်မမရှ  ိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို အပီးတိုင်

ေမာင်[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၀၁၁၀၉]၊ အဖ

အမှတ-် ၃၀၉၄/၂၀၁၉ြဖင့် ေြမကွကအ ် မည်

ေပးပိုထားပီးလည်း ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေကာင်းကားစာအရ ၂၇-၃-၂၀၂၀ ရက်

အထားများြဖင့် က်ပ ု ထ ် သ ံ ုိ ယခုေကညာပီးသည့ေ ် နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်

ကွကမ ် ှ ေြမဧရိယာ (၀.၁၁၀)ဧကရှိ ဦးစိနေ ် ရ အမည် ဦးေအာင်မးုိ စိန်

၁၇-၃-၂၀၂၀ရက်က အေမွပစည်းှငပ ့် တ်သက်၍ ေတွဆုည ံ  ိ င်  းရန် အေကာင်းကားစာ

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၊ လူေနရပ်ကွက်

၎င်းထံမှ အဆိုပါေြမကွက်ှင့်အိမ်ကို ဦးေငွေအာင်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၂၄၃၃၅]က ၈-၅-

ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗသီ  ရိ မိ၊ ေြမတိင ု း် ရပ်

အေမွဆိုင်တစ်ဦးြဖစ်သူ ေဒတင်လှ(ကွယ်လွန်)၏ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးကည်ြမင့်ထံသို

ေြပာင်းြခင်း မြပလုပ်ရန်အတွက် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

အမှတ-် ၂၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၇၆၃/က၊ အလျား ၂၀ေပx အနံ ၆၀ေပ၊ (၁၂၀၀) စတုရန်းေပရှိ

ေကာ်ြငာြခင်း

ပစည်းှငပ ့် တ်သက်၍ ေဒဝင်းကည်၊ ေဒသန်းေရှင့် ေဒရင်ေမတိ၏ ု န်ကားချက်အရ

ှင့် အဆိပ ု ါအေမွဆင ို အ ် မ ိ  ် င ှ ေ ့် ြမအား ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ြှံ ခင်း၊ လေ ဲ ြပာင်းြခင်း၊ အမည်

သိေစရန်ေကာ်ြငာမှ ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ူ

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်း

အေမွဆင ို ပ ် စည်းအြဖစ် အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှငအ ့် မ ိ က ် ျန်ရခ ှိ ပ ဲ့ ါသည်။ အဆိပ ု ါ အေမွဆင ို ်

တင်သွင်းရမည်။

ကန် ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ဖုန်း-၀၉-၄၄၁၀၀၇၄၃၅

အေမွေဝစုအားရထိက ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ည့အ ် တွက် အေမွဆက်ခသ ံ မ ူ ျားအြဖစ် ကျန်ရစ်ကပါသည်။

၃၀-၄-၂၀၂၀ ရက်၊ ၁၄:၀၀ နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ (လူကယ ို တ ် င ို )် လာေရာက်

ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန်

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၃၀)

လက်ဝယ်ထားေနထိင ု ေ ် နသူ ဦးကည်ြမင့မ ် ာှ လည်း ကွယလ ် န ွ သ ် ူ ေဒတင်လ(ှ ခ) ေဒတင်၏

အေမွပစ ုံ မ ီ ခ ံ န် ခရ ွဲ န် သက်ဆင ို ရ ် ာတရားုံးသို တရားစွဆ ဲ ို ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂

ေဒချ ိချ ိဦး

ဆက်ခံမည့် ၎င်း၏ဇနီးြဖစ်သူ ေဒရင်ေမတိုှင့်အတူ အဆိုပါအေမွဆိုင်အိမ်ှင့်ေြမတွင်

ဌာန၊ ပစည်းစီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သို တင်ဒါပိတ်ရက်

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ပါရန်။

ေဒသန်းတိုမှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ေသာ ေနအိမ်ဥပစာတိုြဖစ်ပါသည်။ ဖခင်ကီးြဖစ်သူ

ေနာက်ဆုံးထား၍ အေမွပပ ုံ စည်းစီမခ ံ န် ခရ ွဲ န် ေတွဆုည ံ  ိ င်  းမ ေဆာင်ရက်လာြခင်းမရှပ ိ ါက

Web-Portal (www.moee.gov.mm) (www.moee.gov.mm)တွငလ ် ည်း ေကာ်ြငာမည်ြဖစ်ပါသည်။

(ဘ) ဦးေကာ်ုံးကျင်ဟု ြပင်ဆင်ဖတ်

လွင်(ကွယ်လွန်)စသည့် သားသမီး(၅)ဦးတို၏ မိဘများြဖစ်ကေသာ ဦးစိန်ေမာင်၊

အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါအား လပ်စစ်ဓာတ်အားပိလ ု တ်  ေရးှင့် ကွပက ် ေ ဲ ရးဦးစီး

၂။

အတွင်း လာေရာက်စစ ုံ မ်းဝယ်ယ ူ င ို ် ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန၏

ဦးေဌးြမင့် [၁/မကန(ဧည့်)၀၀၁၃၇၁]

(ကွယလ ် န ွ )် ၊ ေဒတင်လ(ှ ခ) ေဒတင်(ကွယလ ် န ွ )် ၊ ေဒသန်းေရ၊ ေဒဝင်းကည်င ှ ့် ဦးသိန်း

မိတ်ေဆွ ေဒသန်းေရ၊ ေဒဝင်းကည်ှင့် ကွယ်လွန်သူ ဦးတင်ေရ၏ အေမွေဝစုအား

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၃။ သတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ တင်၍ တင်ဒါပုစ ံ အ ံ ား ုးံ ချ ိန်

၁၄-၃-၂၀၂၀ရက်( စာ-၂၃) အများ

ယင်းေြမေပတွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် ေနအိမ်အေဆာက်အဦတိုသည် ဦးတင်ေရ

အထက်ေဖာ်ြပပါ ဥပစာှငေ ့် နအိမအ ် ား ဆက်လက်အေမွဆက်ခသ ံ မ ူ ျားအြဖစ် က်ပ ု ၏ ်

၁။ လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ လပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလတ်ေရးှင့်

န်ကားေရးမှးချပ်

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ အင်းစိန်မိသစ်၊ (က+ခ) ရပ်ကွက်၊ (ခ-၇)လမ်း၊ အမှတ(် ၂၃၉)ဟုေခတွငေ ် သာ အကျယ်အဝန်း အလျားေပ ၂၀xအနံေပ ၆၀ ရှသ ိ ည့ေ ် ြမှင့်

လည်း ယခုအချ ိန်တင ွ ် အေမွဆက်ခသ ံ ူ ဇနီး၊ သားသမီးမရှဘ ိ ဲ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားခဲ့ ပီးြဖစ်သြဖင့်

(Ph:042-21099)

များတွင် ေလ့လာိင ု ် ပီး ထပ်မသ ံ ရ ိ လ ိှ သ ုိ ည်များရှပ ိ ါက အခွနထ ် မ်းေရးရာဌာနစု၊ အလယ်အလတ်

(ပုံ) မင်းထွဋ်

လဲအပ်ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ကျန်ေမာင်ှမများမှ အငယ်ဆုံးသား ဦးသိန်းလွင်အား လဲအပ်ထားခဲ့ပီး ဦးသိန်းလွင်မှာ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခဆိုြခင်း

အထူးပင် ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

ရာမအေနာက်ရပ်ကက ွ ၊် ေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ(် ၂၅၆/ခ)တွင်ေနထိုင်သူ ေဒရင်ေမတို၏

ပုသိမ်ခိုင်

gov.mm>media>အခွနထ ် မ်းကိယ ု တ ် င ို ် အခွနစ ် ည်းကပ်သည့စ ် နစ်င ှ စ ့် ပ်လျ်းသည့် ေဆွးေွးချက်

ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါေကာင်းှင့် အခွန်ထမ်းြပည်သူတို၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မကို

ရှိန်လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၁)တွင် ေနထိုင်သူ ေဒသန်းေရှင့် ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊

ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါ ဥပစာှင့်ေနအိမ်အား မိခင်ကီး ေဒသန်းရှိစ်က

သည့် အခွန်ထမ်းေရးရာဌာနစု၊ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာ အခွန်ုံး(၂)၏e-mail

အခွနထ ် မ်းများဆိင ု ရ ် ာအခွန ် းံု (၂) ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၆၅၇၅၃၆၊ ၀၁-၆၅၇၅၃၇၊ ၀၁-၆၅၇၅၈၉သို

တွငေ ် နထိင ု သ ် ူ ေဒဝင်းကည်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ (၅/၃)ရပ်ကက ွ ၊် ေရဘုနး်

ဦးစိန်ေမာင်ှင့် မိခင်ကီး ေဒသန်းတိုမှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ မိဘများ

လမ်းဦးစီးဌာန

လိပစ ် ာများသို ြပန်လည်ေပးပိရ ု န်ြဖစ်ပါေကာင်းှင့် ေနာက်ဆးံု ထားေပးပိရ ု မည်ေ ့ နကို ၈-၄-၂၀၂၀

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကက ွ ၊် ဦးေအာင်ေဇယျလမ်း၊ အမှတ(် ၅၉)

တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ

၄။ အခွနထ ် မ်းြပည်သမ ူ ျားအေနြဖင့် ပုစ ံ မ ံ ျားကို ြပည်စ ့ စ ုံ ွာြဖည်စ ့ က ွ ၍ ် အထက်အပိဒ ု -် ၃ တွင် ေဖာ်ြပထား

၅။ ပုံစံများြဖည့်သွင်းြခင်းှင့်စပ်လျ်းသည့် ရှင်းလင်းေဆွးေွးချက် Video File များကို www.ird.

ေရစည်းခုံဘုရားလမ်း၊ ပုသိမ်မိ။

ဌာနတွင် ုံးချ ိန်အတွင်း ဝယ်ယူစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

အပ်ပါသည်။

ရက်သို တိုးြမင့်သတ်မှတ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

- လမ်းဦးစီးဌာန၊ လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၊

၃။ e-mailြဖင့် ေပးပိုလိုသည့် အခွန်ထမ်းြပည်သူများသည် Word Format File များကို အခွန်ထမ်း com ှင့် tps3mto2@gmail.com သို တိုက်ိုက်ေတာင်းခံြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ PDF Format

- ၂၇-၄-၂၀၂၀ ရက်၊ ၁၅:၀၀ နာရီ

ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ သီရိမဂလာရိပ်သာ၊ (၃)ထပ်တိုက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၁-၆၅၇၇၉၆၊ ၀၉-၂၆၂၁၈၂၂၈၁

က်ုပ်၏အမသည်က ဆက်သွယ်ခဲ့ရာ ၎င်း၏မိဘများရှိရာ သထုံမိသို ေရာက်ရှိေန ေကာင်း သိရပီး တယ်လီဖုန်းမှတစ်ဆင့် ဇနီးြဖစ်သူအား စကားေြပာရာတွင် ခင်ပွန်း

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၆/အေနာက်)ရပ်ကက ွ ၊် ဇဗသီရအ ိ ေရှ(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၄၂၉/ခ)၊ (၁)ခန်းတည်း RC (၅)ထပ်အေဆာက်အအုံ၏ (ေြမညီထပ်)+(ထပ်ခိုး)၊ ေြမညီဧရိယာ(၉၇၂)+ထပ်ခိုး ဧရိယာ(၄၈၆)စတုရန်းေပရှိ တိက ု ခ ် န်းှင၎ ့် င်းတိက ု ခ ် န်း၏ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုံးတိက ု ို လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ည်ဟု ဝန်ခက ံ တိြပ သူြဖစ်ေသာ ဦးြပည့် ဖိးဇင်[၁၄/မမက(ိင ု )် ၁၄၀၈၁၄]ထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ုိ မိတေ ် ဆွများြဖစ် ေသာ ဦးဇင်လင်းထက်[၈/ဆပဝ(ိင ု )် ၀၈၀၇၈၆]၊ ေဒယ်မန ွ ဦ ် း[၈/ဆပဝ(ိင ု )် ၀၇၀၀၇၆] တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါ၍ ကန် ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျ ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ် ေနရက်အထိ ကန် ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ် ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိ ေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးဇင်လင်းထက်၊ ေဒယ်မွန်ဦးတို၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးဝင်းမင်းစိုး

ေဒသူဇာေကျာ်

ေဒေဝဖိးေအာင်

LL.B,WIPO

LL.B,D.B.L,D.I.L,DIPL,WIPO

LL.B

(Switzerland)

(Switzerland)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၅၅)

(စ်-၁၂၆၆၄)

(စ်-၁၆၅၂၆)

Ph-09-421157856

Ph-09-450023651

Ph-09-254508917

Level(5,6,7,8), Tower(2), HAGL Myanmar Center Tower ၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ြဖစ်သအ ူ ေပ ရင့သ ် ီးစွာေြပာဆိမ ု များ  ြပလုပခ ် သ ဲ့ ြဖင့် မတင်ဇာေအာင်(ခ)စကီနာဘီအား သုံးကိမသ ် လ ွ ားက်ေပးလိက ု ေ ် ကာင်း က်ပ ု ၏ ် အမသည်က မတင်ဇာေအာင်၏ ဖခင်အား တယ်လဖ ီ န ု း် မှတစ်ဆင့် ေြပာဆိခ ု သ ့ဲ ည့အ ် ြပင် စာြဖင့် တရားဝင် ေပးပိခ ု ပ ့ဲ ါသည်။ အဆိပ ု ါ သုံးကိမ်သွလားက် ေပးခဲ့သည့်ကိစှ  င့်ပတ်သက်၍ က်ုပ်၏အမသည်က "ြမန်မာမွတ် စလင်မသ ် ာသနာ့ပညာရှငမ ် ျားအဖွဲချပ်"သို ဓမသတ်(ဖသ်ဝါ)ေမးြမန်းခဲရ ့ ာ ၎င်းအဖွဲချပ်မှ "သွာလားက်သးံု ကိမ် တစ်ပိင်တည်း တစ်ခါတည်းေပးြခင်းသည် ကီးေလးေသာအြပစ် ထိက ု ေ ် သာ်လည်း သုးံ သွလားက် အထေြမာက်သာွ းသည်"ဟု ေြဖဆိြု ပန်ကားခဲပ ့ ါသည်။ ထိုေကာင့် က်ုပ်၏အမသည်ှင့် မတင်ဇာေအာင်(ခ)စကီနာဘီတိုသည် အစလာမ် တရားေတာ်အရ လင်ခန်းမယားခန်း အပီးအြပတ် ြပတ်စသ ဲ ွားပီြဖစ်၍ တစ်ဦးှငတ ့် စ်ဦး သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့ပါ။ က်ုပ်၏အမသည်က

အီဒသ်(ဆိုင်းငံ့)ကာလစရိတ်ှင့်

ကေလးစရိတေ ် ပးရမည့် တာဝန်မလ ှ ၍ ွဲ မတင်ဇာေအာင်၏ မည်သည့က ် စ ိ ကိ  မ ု  တာဝန်ယူ မည်မဟုတပ ် ါ။ ေနာက်ေနာင် က်ပ ု ၏ ် အမသည်အား မတင်ဇာေအာင်ဘက်မှ ကန် ကက ွ ် ေှာင့ယ ် က ှ မ ်  တစ်စတ ုံ စ်ရာ ြပလုပလ ် ာပါက တည်ဆဥ ဲ ပေဒှငအ ့် ညီ အေရးယူေဆာင်ရက် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း မတင်ဇာေအာင်(ခ)စကီနာဘီှင့် အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားသူ

လဲအပ်န်ကားချက်အရ-

ဟာဂျ ီကိုေအာင်ိုင်လင်း(ခ) မုဟမဒ်ဆူေလမန်

ဦးမျ ိးြမင့်ေအာင်(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၅၅၈)

အမှတ်-၉/၁၁၊ အခန်း-၃၀၆ (၄-လာ)၊ ၃၆-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၉၄၁၉၊ ၀၉-၉၅၅၁၆၉၄၁၉

ေတာေတာင်ေြခာက်ခန်း လယ်ယာွမ်း၏


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း ဘိုကေလးမိ၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ (၅)လမ်းေန ဦးမိးု ေကျာ်သ(ူ ခ)ဦးမိုး ေကျာ် [၁၄/ဘကလ(ိင ု )် ၂၁၁၈၉၃] ၏သမီး မစာဝင်း(ခ)မမိုးစာဝင်း

ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန်

၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက် ေကးမုသ ံ တင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၅)ပါ ဦးေကျာ်သရ ူ ၏ လအ ဲ ပ် န်ကားချက်အရ ကန် ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်း ေကညာတွင် ဧရိယာ(၄၇၁)စတုရန်းေပ ဟု မှားယွင်းေဖာ်ြပမိပါသြဖင့် ဧရိယာ (၄၇၃)စတုရန်းေပဟု ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန်  ။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

ကန်ေတာ် ကိုြမင့်ေထွး[၁၂/တမန (ိုင်)၀၈၄၁၇၆]၏ ိုင်ငံကူးလက်မှတ် စာအုပမ ် ှာ ခရီးသွားရင်း ေပျာက်ဆုံးသွား ပါသြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်းကား ေပးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၆၇၃၁၁၄၈

"ေရစင်ဦး"ုပ်ရှင်/ဗီဒီယို ြဖန် ချ ိေရးသို ေမတာရပ်ခံေတာင်းပန်ြခင်း စင်ေရာ် ုပရ ် င ှ  ် င ှ ဗ ့် ဒ ီ ယ ီ ထ ုိ တ ု လ ် ပ ု ေ ် ရးမှ ိက ု က ် းူ ထုတလ ် ပ ု ် ခဲ့ေသာ သုပ်ေဆာင် ေနတိုး၊ အိာေကျာ်ဇင်တို ပါဝင်သုပ် ေဆာင်ထားသည့် "ကိးကာေတာင်ပခ ံ တ်သ"ံ ုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ်ကား ှင့် "ေမာင်"ဗီဒယ ီ ဇ ို ာတ်ကားများ၏ ဗီဒယ ီ ြို ဖန် ချ ိြခင်း/ြပသြခင်း များှင့် သက်ဆိုင်ေသာ မူပိုင်ခွင့်များအားလုံးကို "ေရစင်ဦး" ုပရ ် င ှ /် ဗီဒယ ီ ို ြဖန် ချ ိေရးသို အပီးအပိင ု ် ေရာင်းချခဲ့ ပီးြဖစ်ေသာ် လည်း စင်ေရာ်ရှပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ေရးအေနြဖင့် နားလည်မ မှားယွငး် စွာြဖင့် ုပသ ် လ ံ င ုိ း် အချ ိှင့် မီဒယ ီ ာအချ ိသို ြပသခွင့် များ ေရာင်းချခဲ့ြခင်းအတွက် "ေရစင်ဦး" ုပ်ရှင/် ဗီဒီယို ြဖန် ချ ိ ေရးအား ေကျနပ်ေြပလည်ေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း ေလးစားစွာြဖင့် ေတာင်းပန်အပ်ပါသည်။ စင်ေရာ်ရှပ်ရှင်ှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ေရး

မှာ တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။ မစာဝင်း(ခ)မမိုးစာဝင်း [၁၄/ဘကလ(ိုင်)၃၀၄၆၅၆]

ကန် ကက ွ  ် င ုိ ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ

ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ် ကွကအ ် မှတ(် ၂၂/ေရေပါက်က)ံ ၊ ေြမကွက် အမှတ် (၁၅၉)၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ် (၁၅၉)၊ (၂၂/ေရေပါက်က)ံ ၊ (ဒု-ဗမကသိနး် တန်) အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား အမည် ေပါက် ဒု-ဗိလ ု မ ် ှ းကီးသိနး် တန်[၁၀/သထန (ိင ု )် ၀၀၄၉၅၄] ကိယ ု တ ် င ုိ မ ် ှ ပါမစ်ေပျာက်ဆးံ ု ေကာင်း ရပ်ကက ွ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး၊ ရဲစခန်း ေထာက်ခခ ံ ျက်၊ ကိယ ု တ ် င ုိ ဝ ် န်ခခ ံ ျက်၊ ဒဂုံ မိ နယ်တရားုးံ ကျမ်းကျ ိန်လာအမှ  တ-် ၁၂/ ၁၄၃၅/၁၉ တိ ု တင်ြပ၍ ဂရန်သစ်ေလာက် ထားလာမအေပ ကွငး် ဆင်းစစ်ေဆးရာ ေြမြပင်တင ွ ် ပါမစ်ရအ ိ ှ တိင ု း် ၊ အတိင ု း် အတာ မတူေသာ်လည်း ေြမြပင်ရအ ိ ှ တိင ု း် (၄၈၀၀) စတုရန်းေပသာ လက်ခရ ံ ယူမည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခက ံ တိြပတင်ြပထားပါသြဖင့် ဂရန်သစ် ေလာက်ထားလာမအေပ တရားဝင်ခင ုိ လ ် ံု ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ် ြငာပါသည့ေ ် နမှစ၍ (၇)ရက်အတွငး် ကန် ကွက်ုင ိ ်ပါေကာင်းှင့် ကန် ကွက် မမရှပ ိ ါက လုပထ ် းံ ု လုပန ် ည်းအတိင ု း် ဆက်လက် ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိ ေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၄)ရပ်ကွက်၊ ေရစင်(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၂၃၄)၊ ှစ်ခန်းတွဲ RC(၃)ထပ်တိုက်မှ ဒုတယ ိ ထပ်(၃-လာ)(တိက ု မ ် ျက်ှာမူလက်ယာဘက်ခန်း)၊ ဧရိယာ(၈၆၇)စတုရန်းေပရှိ တိက ု ခ ် န်းှငတ ့် ကွ ေရမီးအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင် လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒေဌးေဌးရီ[၁၀/ မလမ(ိုင်)၀၃၇၅၈၉]ထံမှ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ဦးထွန်းေအာင်[၁/မကန(ိုင်)၁၅၁၃၃၈]မှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ် တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန် ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာစာရက် စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေန ရက် ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန် ကက ွ မ ် ည်သ ့ မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးထွန်းေအာင်၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph:09-450023651 Ph:09-254508917 Ph:09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ပစည်းဝယ်ယူေရးတင်ဒါေကာ်မတီ

ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရှိ လုပင ် န်းတာဝန်ခအ ံ ဖွဲများ

တွင် အသုံးြပရန်အတွက် Generator များ ဝယ်ယူမည့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါကို ၈-၃၂၀၂၀ ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ ယာ်/ယရား၊ ကွန်ပျတာှင့်ဆက်စပ်ပစည်း

များ ဝယ်ယူမည့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါကို ၁၆-၃-၂၀၂၀ ရက်တွင်လည်းေကာင်း ြမန်မာ့အလင်းှင့် ေကးမုံသတင်းစာများတွင် ေကာ်ြငာ၍ တင်ဒါေခယူခဲ့ြခင်း များအား ယာယီဆင ုိ း် ငံထ ့ ားရှပ ိ ါေကာင်းှင့် တင်ဒါပိတရ ် က် ြပန်လည်သတ်မတ ှ ် ပီးပါက သတင်းစာများမှတစ်ဆင့် ထပ်မံေကာ်ြငာေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။ ပစည်းဝယ်ယူေရးတင်ဒါေကာ်မတီ

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ို ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၄၆၊ ေြမကွကအ ် မှတ်

၆၃၄၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(် ၆၃၄)၊ စံရိပ်ငိမ်လမ်း၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (ဦးကည်လင ွ ် YSE-၀၁၈၉၇၄+ မမေမး YSE-၀၁၈၉၇၅) အမည် ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးကည်လွင်၊ မမေမးတို

ှစ်ဦးအနက် အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးကည်လွင(် ကွယ်လွန်)သြဖင့် ၎င်း၏ဇနီး

ြဖစ်သူ ေဒြမင့ေ ် ဌး[၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၀၅၁၇၁၅]မှလည်းေကာင်း၊ ကျန်အမည်ေပါက်ြဖစ်သူ

မမေမး အပျ ိကီးဘဝြဖင့်(ကွယ်လွန်)၏ ပိုင်ဆိုင်မအစုအား ေမာင်ှမများြဖစ်ေသာ (ကွယလ ် န ွ သ ် ူ ဦးကည်လင ွ ၏ ် ဇနီးေဒြမင့ေ ် ဌး)ှင့် ဦးမန်းကူး(ခ) ဦးခင်ေမာင်[၁၂/လမန

(ိင ု )် ၁၀၀၇၃၃]၊ ဦးထွနး် ြမင့ ် င ုိ [် ၁၃/ကလန(ိင ု )် ၀၁၀၈၀၆]၊ ေဒခင်ေလးမာ(ခ) မမ[၇/ ရတရ(ိင ု )် ၀၇၉၉၅၅]၊ ဦးစန်(ခ) ဦးစိနဝ ် င်း[၇/တငန(ိင ု )် ၀၉၂၉၃၁]၊ ေဒခင်ေလးနီ[၇/ ရတရ(ိင ု )် ၀၇၁၉၁၁]၊ ေဒေရဝါ[၇/ရတရ(ိင ု )် ၀၇၁၉၁၂]၊ ဦးေမာင်ေမာင်တာ[၇/ရတရ

(ိင ု )် ၀၇၀၉၄၂]၊ ေဒြမင့ေ ် ဌး[၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၀၅၁၇၁၅]တိမ ု ှ ဂရန်မရ ူ င်း၊ ိင ု င ် သ ံ ားစိစစ် ေရးကတ်ြပား၊ ဦးကည်လွင်၏ေသစာရင်း၊ ေဒေမးေမး၏ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စု

လူဦးေရစာရင်း၊ ကွယလ ် န ွ သ ် ူ မေမးေမး၏ ပိင ု ဆ ် င ို ခ ် င ွ အ ့် စုအား ေမွးချင်းေမာင်မ ှ များမှ လည်းေကာင်း၊ ကွယ်လွန်သူ ဦးကည်လွင်၏ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အစုအား တစ်ဦးတည်းေသာ

ခံကွက်များ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေရာင်းမည် လှည်းကူးမိမေဈးအနီး၊ အထက်တန်းေကျာင်းအနီး ေပ(၄၀x၆၀) = (၁၀၀)သိန်း ေပ(၄၀x၅၀) = (၈၅)သိန်း ေပ(၂၅x၅၀) = (၅၅)သိန်း ညိင်းေဈး = ကွန်ကရစ်လမ်းေဘး ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၆၁၁၉၈၊ ၀၉-၄၅၀၃၇၈၃၇၇ ကန်ေတာ်များ STAR ZONE TRAVEL & TOURS CO.,LTD သည် ယခင်က လုပင ် န်းကီးများကို လုပက ် င ို ရ ် န်အတွက် ရှယယ ် ာ ပမာဏကို (ကျပ်သန်း ငါးဆယ့င ် ါးသန်းတိတ)ိ ထားရှခ ိ ေ ဲ့ သာ်လည်း ယခုအခါ လုပ်ငန်းအေနအထားေကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေငွေကးအခက်အခဲေကာင့ေ ် သာ်လည်းေကာင်း ရှယယ ် ာပမာဏ ကို (ကျပ်သန်းငါးဆယ်တိတ)ိ သို ေလာ့ချလိုက်ပါသည်။ Thurein Zaw Managing Director Star Zone Travels & Tours Co.,Ltd

အများသိေစရန် ေကညာြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ် (ေြမာက်ပင ို ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းအကွကအ ် မှတ(် ၁၆/ ဘီ)၊ ေြမကွက်အမှတ(် ၁၆၃) ဦးတင်ေအာင်ထွန်း အမည်ေပါက် ေြမဂရန်မူရင်း စာရက်စာတမ်းများ ေပျာက်ဆုံးေနပါသြဖင့် ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ို ်း) မိနယ်၊ မိမရဲစခန်းတွင် ၂၄-၃-၂၀၂၀ရက်၌ ပထမသတင်းေပးတိင ု ် ကားချက်အမှတ် အပိုဒ်(၁၄) (၁၁၂၀)ြဖင့် ေရးသွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားရှိပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ စာရက်စာတမ်းများအား မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ လဲေြပာင်းေပးအပ်

တရားဝင်ဇနီးြဖစ်သူ ေဒြမင့်ေဌးမှလည်းေကာင်း တရားဝင်ပူးတွဲ၍ အေမွဆက်ခံပိုင်

ထားြခင်း၊ ေပါင်ြံှ ခင်း၊ လဲလယ ှ ထ ် ားြခင်း၊ လှဒါန်းထားြခင်း၊ စွန် လတ်  ထားြခင်း

ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုရန်၊ ေြမပုံကူးှင့် စွန် လတ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူး

သည် ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ေအာက်ပါလိပစ ် ာအတိင ု ်း

ဆိင ု ် ကေကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာ၊ ေထာက်ခက ံ ျမ်းကျ ိန်လာတိတ ု င်ြပ၍ အေမွဆက်ခပ ံ င ုိ ်

လဲအပ်ထားြခင်း၊ ေရာင်းချထားြခင်းများမရှိသည့်အတွက် လက်ဝယ်ရရှိထားသူ

ေလာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခင ို လ ် ေ ုံ သာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်

ဆက်သွယ်ေပးပါရန်ှင့်

ြငာပါသည့ေ ် နမှစ၍ (၇)ရက်အတွငး် ကန် ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန် ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဆက်သွယ်ေပးအပ်ြခင်းမရှိဘဲ ေြမဂရန်မူရင်းအား

ဆက်လက်၍ လက်ဝယ်ထားရှပ ိ ါက ရာဇဝတ်ေကာင်းအရ အေရးယူေဆာင်ရက် သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးတင်ေအာင်ထွန်း အမှတ်(၇)၊ ေရပင်လုံအိမ်ရာ(၆)၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊ မ/ဒဂုံ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၈၈၆၆၄

ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်း ဒကဏ ိ သီရိ မိ၊ ဒကဏ ိ သီရရ ိ ပ်ကက ွ ၊်

ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၁၅/ထန်းတပင် ရပ်)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ဒ-၆၃၂၉)၊ ေြမဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧကရှိ ဦးေအးလွင် (ဘ)ဦးေအာင် ေဘာ်[၉/ပမန(ိင ု )် ၁၁၀၉၂၇] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွကအ ် ား ဦးခင်ေကျာ် (ဘ) ဦးလှ ေမာင်[၁၂/သဃက(ိင ု )် ၀၁၁၅၁၆]မှ ေြမေပး မိန် (ပါမစ်)မူရင်း၊ ေြမကွကအ ် ေရာင်းအဝယ် ကတိ စာချပ် မူရ င်း ၊ ေရာင်း သူ/ ဝယ် သူ တရားုးံ ကျမ်းကျ ိန်လာမူ  ရင်း၊ ရပ်ကက ွ ် ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံ ချက်မရ ူ င်း၊ ဝယ်ယသ ူ မ ူ ှ ဝန်ခက ံ တိြပချက် မူရင်းများတင်ြပ၍ ေြမငှားစာချပ် ေလာက် ထားလာရာ ကန် ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားအေနြဖင့် ပိုင်ဆုင ိ ်မစာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုးံ အမိန်ဒီကရီများြဖင့် အေထာက်အထား ခိင ု လ ် စ ံု ာွ တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင် သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမက ံ န ိ း် ှင့် ေြမစီမခ ံ န် ခမ ဲွ ဌာနသိ  ု ဤေကာ်ြငာပါသည့် ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွငး် လာေရာက်ကန် ကွက ် င ုိ ေ ် ကာင်းှင့် ကန် ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက ဌာန၏ လုပ်ထးံု လုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမငှားစာချပ် ေလာက်ထားလာမအား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ် ေကာင်း အသိေပး ေကညာလိက ု သ ် ည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန် ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

ထိမ်းြမားလက်ထပ် ပီးစီးြခင်း ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ကိပင်ေကာက်မိ၊ ရန်ကုန်-ြပည်လမ်း၊ ခံအမှတ်(၁)ေန ဦးဆန်းထူး(HTOO- Industrial Adhesive Production Biz)-ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ကျ ိက်လတ်မိ၊ ၈x၉ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ အမှတ်(၇၅)ေန ေဒစမ်းဝင်းတို၏ တစ်ဦးတည်းေသာသား

ေမာင်ေကျာ်ရဲထူး

B.Sc.(Physics),A.G.T.I.(Electronics & Communication) ှင့် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ကျ ိက်လတ်မိ၊ ၆x၇ဦး ပံးချ ိလမ်း၊ အမှတ်(၆၃)ေန (ဦးတင်ေရ)ေဒသန်းခင်တို၏ သမီးေထွး၊ ကိုစိုးိုင်-မေအးသီတာဆန်း၊ ကိုတင်ကိုကိ-ု မဥမာြမင့်၊ ကိုြမင့်ထွန်းေနာင်- မတင်တင်လင်တို၏ ညီမ

မေအးေအးမိုး

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(် ၅၀)၊ ေြမကွက်အမှတ(် ၅၉၉)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့် ေြမေပေြမ ေအာက် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ဦးစံသိန်းအမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမကွကက ် ုိ လက်ရပ ိှ င ုိ ဆ ် င ုိ သ ် ထ ူ မ ံ ှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် ေရာင်းဖိးု ေငွ၏ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကိေ ု ပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပ ု ါေြမကွက ် င ှ ့် ပတ်သက် ၍ ကန် ကက ွ လ ် ပ ို ါက က်ပ ု ထ ် သ ံ ုိ ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်း များှငတ ့် ကွ ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ေ ် နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန် ကွက ် င ို ေ ် ကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်ေအာင် ြမင်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာ အပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒနန် ှေဂးခလိန်(ဥပေဒဘွဲရ) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၃၅/၁၂) အမှတ်(၁၀၃)၊ သဒါုံလမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၆၁၃၅၄၊ ၀၉-၇၈၆၅၂၄၅၁၉

B.A(English) တိသ ု ည် ၁၁-၂-၂၀၂၀ ရက် (အဂ ါေန)တွင် မဂလ  ာေမာ်ကန ွ း် တင်လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ထိမး် ြမား လက်ထပ် ပီးစီးပါေကာင်း။ ှစ်ဖက်ေသာ မိဘများှင့် ေမာင်ေကျာ်ရဲထူး-မေအးေအးမိုး

ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဗိလ ု တ ် ေထာင်မိနယ်၊ အမှတ(် ၃)ရပ်ကက ွ ၊် ကုနသ ် ည်လမ်း၊ Botahtaung Time Square အဆင့် ြမင့်အိမ်ရာစီမံကိန်းဟုေခတွင်ေသာ (၂၄)ခန်းတွဲ၊ (၁၄)ထပ်တိုက်၏ တိုက်အမှတ် (C-2) အခန်းအမှတ် (B-107) အကျယ်အဝန်း (၆၅၀ စတုရန်းေပ) ရှသ ိ ည့် ပထမထပ် RC တိက ု ခ ် န်းှင့် ယင်းတိက ု ခ ် န်းှင့် ပတ်သက်ေသာ အကျ ိး ခံစားခွငမ ့် ျားအားလုးံ ကို တရားဝင်ပင ို ဆ ် င ို ် ပီး ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ဟ ူ ု ဝန်ခက ံ တိြပသူ ေဒခင်ဝင်းညိ [၁၂/စခန(ိင ု )် ၀၁၄၀၅၉]+ (၂)ထံမှ ဦးြမင့်ဦး [၁၂/လကန(ိုင်)၀၂၉၄၇၇]က အပီးအပိုင်လဲေြပာင်း ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင ု ေ ် ရးဆိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ မ ူ ျားအေနြဖင့် ကန် ကက ွ လ ် ပ ို ါက ခိင ု မ ် ာေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက် အထား (မူရင်း)များှင့်တကွ က်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ ေဒေဆွေဆွ ဦးြမင့်သန်း ေဒသီရိလင် ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး (စ်-၃၀၀၃) (စ်-၆၉၆၃) (စ်-၁၅၂၆၀) (စ်-၁၆၃၅၆) Zaluckpwint Real Estate & Law Firm 2013 @ gmail.com အမှတ်(၅၅/၅၆)၊ ကျ ိက်ဝိုင်းဘုရားလမ်းမ၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ Ph- 09-5018076 ''က်ုပ်တို၏ ကိုယ်ကျင့်တရားကို အသက်ှင့်ထပ်တူအာမခံပါသည်။''

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း ခရမ်းမိ၊ (၆) ရပ်ကက ွ ၊် အိမ် အမှတ(် ၁၄၄)ေန (ဘ) ဦးထွန်းဝင်း ၏သမီး ေဒချ ိ(ခ) ေဒချ ိမူ[၁၂/ ခရန(ိင ု )် ၁၁၃၈၁၉]သည် တစ်ဦး တည်းြဖစ်ပါသည်။

သားအြဖစ်မှ စွန် လတ်ြခင်း ဆားလင်းကီးမိနယ်၊ ထန်းပု ေကျးရာေန ဦးွန် ေဝ-ေဒသန်း မိင်တို၏သား ေမာင်ေစာမင်း [၅/ဆလက(ိင ု )် ၀၈၉၉၇၂]သည် မိဘတိ၏ ု ဆိဆ ု ုံးမမကိမ ု နာခံဘဲ အကိမ် ကိမစ ် တ ိ ဆ ် င်းရဲေအာင် ြပလုပေ ် နပါသြဖင့် သားအြဖစ်မှ စွန် လတ်  လက ုိ ပ ် ါသည်။ ေနာက် ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ေငွေကး ကိစအဝဝကို တာဝန် ယူ ေ ြဖရှ င ်း ေပးမည် မ ဟု တ ် ပ ါ ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ အပ်ပါသည်။ ဦးွန် ေဝ-ေဒသန်းမိင် ဆားလင်းကီးမိ။

ကန် ကွက်ိုင်ပါသည် ေတာ်ဝင်မသ ိ ားစု ကုမဏီ  မှ ဝယ်ယထ ူ ားသည့် မုဒတ ိ ာအိမရ ် ာ(၂)၊ အခန်း အမှ တ ် ( ၂-ဘီ ) (၉၅၈)၏ ပို င ် ရ ှ င ် ြ ဖစ် သူ ဦးေစာဝင်း [၁၂/ မဂတ(ိုင်)၀၃၀၇၈၉]သည် ၂၁-၇-၂၀၁၉ ရက်က ကွယ်လွန်သွား ပါသြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒခင်မကီး[၁၂/မဂတ(ိင ု )် ၀၃၀၇၉၀]မှ ပိင ု ရ ် င ှ ် အမည်ေြပာင်းလဲေပးပါရန် ေလာက်ထားလာပါသည်။ ကန် ကွက် လိပ ု ါက ေကာ်ြငာသည့ေ ် နမှ (၁)လအတွငး် ေတာ်ဝင်မသ ိ ားစုကမ ု ဏီ  (သို) က်ုပ်ထံလာေရာက်ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒညိမာသွယ် (LL.B,DBL) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၈၈/၁၉၉၈) အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၁၄-က)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၁၈၁၅

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကက ွ ၊် သုမတ ိ ာ (၁၀)လမ်း၊ အမှတ(် ၃၉၆) အလျား ၂၅ေပxအနံ ၅၀ေပရှိ ခင်ပန ွ း် ြဖစ်သူ ဦးတင်ြမင့အ ် မည်ြဖင့် ေြမငှားဂရန် တ ွ င ် တည် ရ ှိ ေနသည့ ် ေြမကွ က ် ေပ တွ င ် က ်ု ပ ် ၏ မိ တ ် ေ ဆွ ေဒသန်းြမင့် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၃၃၇၆၇]မှ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက် အအုံအား ကန်ထိုက်ေပး၍ ေဆာက်လုပ်ခဲ့ပီး အဆိုပါ(၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ် တိက ု ခ ် န်းများအနက်မှ (ေခါင်းရင်းဘက်) သုမတ ိ ာလမ်းမကီးှင့် ကပ်လျက်ရသ ှိ ည့် ေြမညီထပ်၊ မှန်ခန်း၊ ပထမထပ်အခန်းှင့် ေြခရင်းဘက်ရှိ တတိယထပ်အခန်း များအား ခင်ပန ွ း် ဦးတင်ြမင့က ် ယ ွ လ ် န ွ သ ် ာွ း၍ ဇနီးြဖစ်သူ က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွတစ်ဦး တည်းသာပိင ု ဆ ် င ို ် ပီး က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွပင ို ဆ ် င ို သ ် ည့် အထက်ပါတိက ု ခ ် န်းများအား က်ုပ်မိတ်ေဆွသိရိှြခင်းမရှိဘဲ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်းများ မြပလုပရ ် န်င ှ ့် က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွ အသိအမှတြ် ပ လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ေရာင်းချထားြခင်း မရှသ ိ ည့် တိက ု ခ ် န်းများအား ဝယ်ယထ ူ ားသည့သ ် မ ူ ျားသည် ၎င်းအားေရာင်းချထား သည့်သူှင့်သာ ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ရန်ှင့် က်ုပ်မိတ်ေဆွှင့်သက်ဆိုင်မမရှ  ိ၍ က်ုပ်မိတ်ေဆွမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေဆာင်ရက်မည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိ ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒစာမင်း LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,D.A.Psy တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၅၄၀) အမှတ် (၄၂၉)၊ သုမိတာ(၁၁)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ခံအမှတ်(၆)၊ ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊ င/ခ-ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၃၁၂၇

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ (တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန် -၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀) ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ ၂၀၁၉ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၅၃၈ ေဒစန်းစန်းေအး

ှင့်

၁။ ဦးတင်ကိုကို ၂။ ဦးတင်ထွဋ် (မိုးှင်းြဖေဆာက်လုပ်ေရး) ၃။ ဦးကံေဌး (တရားလို) (တရားပိင်များ) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ (၅၆)လမ်း၊ အမှတ် (၁၇/ဒီ)၊ ပထမ ထပ်ေန တရားပိင် (၂)ဦးတင်ထဋ ွ ် (မိုးှင်းြဖေဆာက်လပ ု ေ ် ရး) (ယခုေန ရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစရမည်။ သင့်အေပ၌ တရားလိုက "သီးြခားသက်သာခွင့်အက်ဥပေဒပုဒ်မ-၄၂အရ တရားလို ဝယ်ယူ၍ လက်ရှိထားသုံးစွဲပိုင်ခွင့်ရှိခဲ့ေသာ တိုက်ခန်းြဖစ်ေကာင်း မက်ဟ ေကညာေပး၍ တိက ု ခ ် န်းအားလက်ေရာက် ြပန်လည်ရလိမ ု  (သိမ ု ဟုတ)် တိက ု ခ ် န်းတန်ဖိုး ေငွကျပ်-၃၀၀,၀၀၀၀၀/-(ကျပ်သိန်းသုံးရာတိတိ)ှင့် ကားကာလအြမတ်အစွန်း ကျပ်သိန်း-၁၂၀,၀၀၀၀၀/-(ကျပ်သိန်းတစ်ရာ့ှစ်ဆယ်တိတိ) စုစုေပါင်းေငွကျပ် ၄၂၀,၀၀၀၀၀/-(ကျပ်သန ိ း် ေလးရာ့စ ှ ဆ ် ယ်တတ ိ )ိ ရလိမ ု "ှ  င့် ေလာက်ထားစွဆ ဲ ခ ုိ ျက်ရိှ သည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကား အရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၂၃ ရက် (၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၂ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀ နာရီ တွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလိ၏ ု အဆိလ ု ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးသိလ ု ာေရာက်ရ မည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တင ွ ် သင်မလာေရာက်၊ ပျက်ကက ွ ခ ် လ ဲ့ င် သင့မ ် ျက်ကယ ွ ် တွင် ြငင်းချက်များကို ထုတေ ် ပးလိမမ ့် ည်။ ၎င်းြပင် တရားလိက ု ကည့ ် လိ  သ ု ည့စ ် ာချပ် စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပအမှြီ ပလိသ ု ည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှသ ိ ည်တက ုိ ုိ သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလာတင်သွင်းလိုလင် အမမဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀ ခုစ ှ ၊် မတ်လ ၁၉ ရက်တင ွ ် ဤုံးေတာ်တဆ ံ ပ ိ  ် က ို  ် ပ ှိ ၍ ် က်ပ ု လ ် က်မတ ှ ် ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (သရဖီေအာင်) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄) ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား အမှတ် အမှန်ြဖစ်ေကာင်း ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ဖျာပုံမိ နယ်၊ အေြပာင်ေကျးရာ၊ နယ်ေြမ(၄)ေန မစီဝင်းေအာင်(ဘ) ဦးဝင်းေအာင်၏ [၁၄/ဒဒရ(ိုင်)၁၄၇၉၆၄]မှာ အမှန်ြဖစ် ပါေကာင်း။

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန် လတ်ြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်ေတာင် ပိင ု ်းမိနယ်၊ သုခရတနာလမ်း ၁၈/ Eရပ်ကက ွ ၊် အမှတ(် ၁၉)ေန ဦးေကျာ် ွန် [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၂၇၈၅၇]၊ ေဒသီတာစန်း[၁၂/ဗတထ(ိုင်) ၀၂၀၂၀၈]တို၏သား ေမာင်ကိုကို ေအာင်[၁၂/ဒဂတ(ိင ု )် ၀၈၅၈၄၃]

သည် မိဘအား အကိမ်ကိမ်စိတ် ဆင်းရဲေအာင်ြပလုပ်ေနပါသြဖင့် ယေန မှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွ ြပတ်စွန် လတ်ေကာင်းေကညာ အပ်ပါသည်။ ၎င်းှင့်ပတ်သက် ေသာ ကိစအဝဝကိ  ု တာဝန်ယေ ူ ြဖ ရှင်းေပးမည်မဟုတေ ် ကာင်း ေက ညာအပ်ပါသည်။ စုံစမ်းေမးြမန်း ြခင်းသည်းခံပါ။ ဦးေကျာ်ွန် -ေဒသီတာစန်း


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုံှိပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလာက်လာေခယူြခင်း ၁။ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ပု ံ ပ ိှ ေ ် ရးှင့် ထုတေ ် ဝေရးဦးစီးဌာနရှိ ရန်ကန ု ် ပုံှိပ်စက်ုံများမှထွက်ရှိေသာ ေဘးထွက်ပစည်းများကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ စနစ်ြဖင့် ေရာင်းချပါမည်။ ၂။ အသုံးမြပေတာ့သည့် ေဘးထွကပ ် စည်းေဟာင်းများ၏ အိတဖ ် င ွ ့် တင်ဒါပုစ ံ ံ ေလာက်လာှင့် စည်းကမ်းချက်များကို (၂၃-၃-၂၀၂၀ရက် မှ ၃၀-၃-၂၀၂၀ရက် ထိ)ေနစ် နံနက် ၉:၃၀နာရီမှ ညေန၄:၀၀နာရီအတွငး် ဝယ်ယ ူ င ုိ ် ပီး တင်ဒါ ပိတမ ် ည့ရ ် က်င ှ ့် အချ ိန်မာှ ၃၀-၃-၂၀၂၀ရက် ညေန ၄:ဝဝ နာရီြဖစ်ပါသည်။ ၃။ သတ်မတ ှ ခ ် ျ ိန်ထက် ေကျာ်လန ွ ေ ် သာ တင်ဒါများကို ထည့သ ် င ွ ်းစ်းစားမည် မဟုတပ ် ါ။ အေသးစိတအ ် ချက်အလက်များကို သိရလ ိှ ပ ုိ ါက ဖုနး် -၀၁-၈၂၅၁ ၉၀၈ ထံသို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူစိစစ်ေရာင်းချေရးအဖွဲ ပုံှိပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန အမှတ်(၂၂၈)၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေဈးကီးအေရှရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်လမ်း၊တိုက်အမှတ်-၅၅၊ (၂၅ေပx၅၀ေပ)ရှိ (၅-လာ/စတုတထပ်)၊ ေဒှင်းွယ်ပိုင်ဆိုင်သည့်

(RC) တိုက်ခန်းှင့် အကျ ိးခံစားခွင့်တိုှင့် ပတ်သက်၍ ''အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း'' က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွြဖစ်သသ ူ ည် အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက ု ခ ် န်းအားဆက်စပ် စာချပ်အရ လက်ဝယ်ထားဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သူ ေဒှင်းွယ် [၁၃/တကန(ိုင်) ၀၁၄၀၃၆]ထံမဝ ှ ယ်ယရ ူ န်အတွက် ေရာင်းဖိးု ေငွ၏ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချ ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်၍ အကျ ိးခံစားခွင့်ရှိသူများ၊ ကန် ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည်ေ ့ နမှစ၍ (၇) အတွင်း ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား (မူရင်း)များှင့် တကွ က်ုပ်တိုထံသို လာေရာက် ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက ေဖာ်ြပပါ တိက ု ခ ် န်းအား ဝယ်ယူြခင်းကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးြပတ်ေအာင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးခိုင်ေဌး (LL.B,D.B.L, D.I.L)၊ ေဒဝတ်ရည်ေကျာ် (LL.B, D.M.L, D.I.L) (စ်-၈၈၅၉) (စ်-၈၉၆၁) တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ အမှတ်-၈၇၊ေဈးကီးလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၅၈၈၁

ဘဂဝမ်ဒတ်စ်(ခ)ဦးသန်းထွန်း[၁၂/ကတတ(ြပ)၀၀၀၈၂၆]၏ န်ကားချက်အရ ၂၂-၃-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၃၀) ရှိ ဦးဝင်းလင်(ေမာင်ရတနာ) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၂၆၆)၏ေကညာချက်အေပ ဦးရှမ်းကူးမား[၁၂/ကတတ(ြပ)၀၀၀၇၄၉]၏ အများသိေစရန် ြပန်လည်ေြဖရှင်းြခင်း ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသကီး၊ ဟသာတမိ၊ အဂပ  လ ို မ်း၊ အမှတ(် ၇၉၀) ေန က်ပ ု အ ် မသည်ြဖစ်ေသာ ဦးရှမ်းကူးမား[၁၂/ကတတ(ြပ)၀၀၀၇၄၉]၏ န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ြပန်လည်ေြဖရှင်းအပ်ပါသည်။ (က) ဘဂဝမ်ဒတ်စ(် ခ)ဦးသန်းထွန်း၏ သတင်းစာတွင် ေဖာ်ြပထား ေသာ ၁၀-၃-၂၀၁၁ရက်စြဲွ ဖင့် ဝယ်ယထ ူ ားေသာ ရန်ကန ု ် မိ၊ ေကျာက်တံ တားမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကက ွ ၊် ကုနသ ် ည်လမ်း၊ အမှတ(် ၄၉၁)၊ ပထမထပ်ဟု ေခ တွငေ ် သာ တိက ု ခ ် န်း(၁)ခန်းမှာ ဦးရှမး် ကူးမားအမည်ေပါက် ပိင ု ဆ ် င ုိ ် ပါသည်။ (ခ) ၈-၄-၂၀၁၄ရက်စြဲွ ဖင့် ဧရာဝတီတင ုိ း် ေဒသကီး၊ ဟသာ တမိ၊ သုးံ ပင်ကင ွ း် ရပ်ကက ွ ၊် အကွကအ ် မှတ(် ၃၃)၊ သီလက ှ န ု း် ရပ်၊ ဦးပိင ု အ ် မှတ် (၄၁ခ)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၂၁၄)ဧကရှိ အိမ်ရာေြမှင့် ယင်းေြမေပရှိ မေရမ ေြပာင်းိင ု ေ ် သာပစည်းများှင့် ပတ်သက်၍ ဦးရှမ်းကူးမားပိင ု ေ ် ငွေကးြဖင့် ဝယ်ယူပီး ဟသာတမိ၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၌ ဦးရှမ်းကူးမား အမည်ြဖင့် တရားဝင်ဝယ်ယူ၍ မှတ်ပုံတင်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ (ဂ) ယာ်အမှတ(် 6F/5423) (ခဲေရာင်) TOYOTA KLUGER တစ်စးီ ကိုလည်း ဦးရှမ်းကူးမားပိုင် ေငွေကးြဖင့် တရားဝင်ဝယ်ယူပီး လက်ရှိ အသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါပစည်း(၃)မျ ိးမှာ ဘဂဝမ်ဒတ်စ(် ခ)ဦးသန်းထွန်း၏ ေငွေကးတစ်ြပားတစ်ကျပ်မမပါရှိဘဲ ဦးရှမ်းကူးမားပိုင် ေငွေကးြဖင့် တရားဝင် ဝယ်ယူခဲ့ေသာ ပစည်းများြဖစ်ပါသည်။ ဦးရှမ်းကူးမားတရားဝင်ပင ို ဆ ် င ို သ ် ည့် ရန်ကန ု ် မိ၊ ေကျာက်တတ ံ ား မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကက ွ ၊် ကုနသ ် ည်လမ်း၊ အမှတ(် ၄၉၁)၊ ပထမထပ်ဟေ ု ခတွင် ေသာ တိုက်ခန်းကို ဦးရှမ်းကူးမားက ေရာင်းချရာတွင် ဘဂဝမ်ဒတ်စ်(ခ) ဦးသန်းထွန်းက ေငွများရယူလသ ို ြဖင့် သတင်းစာ၌ မမှနမ ် ကန်ေကာ်ြငာပီး ဦးရှမ်းကူးမားတိမ်းေရှာင်ေနပါသည်ဟု စွပစ ် ေ ွဲ ရးသားခဲြ့ ခင်းမှာ က်ပ ု အ ် မ သည်၏ ဂုဏသ ် က ိ ာကိမ ု ျားစွာ ထိခက ုိ က ် ျဆင်းေစပါသြဖင့် ဤေကညာ သည့် ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း သတင်းစာ၌ဝန်ချေတာင်းပန်ပီး ေကညာ ချက်ကို ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေပးပါရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးရှမ်းကူးမားအေနြဖင့် အထက်ေဖာ်ြပပါပစည်း(၃)မျ ိးစလုံးမှာ ၎င်းပိင ု ေ ် ငွေကးြဖင့် တရားဝင် ဝယ်ယထ ူ ားေသာပစည်းများြဖစ်၍ ဘဂဝမ် ဒတ် စ ် ( ခ)ဦးသန်း ထွ န ်း အား ေငွ  ှ င့ ် ပ စ ည်း များ အပ်  ှံ ရ ှ င ်း လင်း ရန် အေကာင်း မရှပ ိ ါေကာင်း အများသိေစရန် ေြဖရှင်းေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေမာင်ေမာင်တင်(LL.B.,D.B.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၃၃၆/၈၅) အမှတ်(၅၀)၊ ဘဏ်လမ်း၊ (ပ-ထပ်/ေအ-၇)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၀၈၇၀၊ ၀၉-၉၅၅၀၇၀၈၇၀

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ဦးေရတိုးအမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်သည့် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၅၈၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၅၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧက ေြမကွက်ှင့် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် ၅၈၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၃၆၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေြမ(၂)ကွကက ် ို အထူးကိယ ု စ ် ားလှယ် လဲစာအမှတ်-၃၈၆၉/၁၈ ှင့် ၃၈၇၀/၁၈တိုအရ တရားဝင်ဝယ်ယူ၍ လက်ဝယ် ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ေဒယုဇာနည်သိန်းထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူကအေရာင်း အဝယ်ြပလုပရ ် န် သေဘာတူပီး၍ စရန်ေငွေပး စာချပ်ကို ချပ်ဆခ ို ဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါေြမကွက်၏ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်အတွက် ကန် ကွက်လိုသူ များရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ တရားဝင် အေထာက်အထား၊ စာချပ်စာတမ်းများှင့်တကွ က်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာ ေရာက်ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်ကန ု ဆ ် းံု သည့တ ် င ုိ ် ကန် ကက ွ မ ် ည့သ ် ူ မေပေပါက်ပါက ဝယ်ယသ ူ မ ူ ှ အပီးသတ်ေငွေချ၍ တရားဝင်အမည်ေပါက်ေဆာင် ရက်ြခင်းကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒခင်လှတင်(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၄၅) အမှတ်-၁၃၈/၁၊ သစာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁-၅၇၂၆၈၁၊ ၀၁-၈၅၅၀၇၇၆ H.P ၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄

ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန် ၂၁-၃-၂၀၂၀ရက်တွင် ေကးမုံ သတင်း စာ၏ စာမျက်  ှာ (၂၅)ပါ ေဒ ခို င ် ဇ ွ န ် မိုး ၏ ကန် ကွ က ် ို င ် ေကာင်း ေကာ်ြငာတွင် RC(၈)ထပ် တိုက် ဖန်ချက်စက်လမ်းှင့် ဆန် စက်လမ်းဟု မှားယွငး် ေဖာ်ြပ မိသြဖင့် RC(၈ ၁ )ထပ်တိုက်၊ ဆန်စက်လမ်း ၂ ှင့် ဖန်ချက်လမ်းကားဟု ြပင်ဆင် ဖတ်ပါရန်။

ေသွးသည် အသက်


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

HIJET ကားများေရာင်းရန်ရှိသည် (ကားေကာင်းကားသန် များ) 1. 7P Mdy 2007(4 wd) P/S,A/C,ALLOY AUTO 2. 7N Bgo 2007(2 wd) P/S,A/C,AUTO(အမိုးပါ) 3. 6N Bgo 2009(2 wd) P/S,A/C,AUTO 4. 4M Mdy 2008(4 wd) P/S,A/C,M gear 5. 2P Bgo 2009(2 wd) P/S,A/C,M gear 6. 3P Mdy 2007(2 wd) P/S,A/C,M gear 7. 5N Mdy 2008(2 wd) P/S,A/C,AUTO ေခါင်းြမင့်၊ (အမိုးပါ) ဆက်သွယ်ရန်-260005252,254249505,09-51-54193,09-695131080

ရန်ကုန်မိ၊ လင်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၀၊ ေြမကွက် အမှတ်(C-2/3)ြဖစ်သည့် အမှတ်(C-2/3)၊ လင်ရတနာအိမ်ရာဝင်း၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိဟုေခတွငေ ် သာ ဧရိယာ(၀.၀၅၁)ဧကအကျယ်ရှိ Duplex ှ စ ် ထ ပ် အ ေဆာက် အ ဦှ င့ ် ပ တ် သ က် ၍ အေရာင်း အဝယ် ြပလုပ်မည်ြဖစ်သြဖင့် ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက် အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွကမ ် ာှ မိခင်ကီးြဖစ်သူ ေဒြမြမ အမည် ေပါက် ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမကွကြ် ဖစ်ပီး ဖခင်ကီး ဦးဘိးု ရင်င ှ ့် မိခင်ကီး ေဒြမြမတို ကွယ်လွန်သွားပီးြဖစ်သြဖင့် အေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသူ ဦးသန် ိုင်[၁၂/လမတ (ိုင်)၀၂၀၂၀၇]မှ မိမိတစ်ဦးတည်းသာ လက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်ပီး အပ် အရှင်းကင်းစွာြဖင့် ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် ေ ှိ ကာင်း ထုတေ ် ဖာ်ကမ်းလှမ်း ေြပာဆို ချက်အရ က်ုပ်မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချ ိ ေပးအပ် ထားပီးြဖစ်ရာ အဆိုပါေြမကွက် အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန် ကွက်မည့်သူရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း မူရင်းအေထာက်အထားများှင့်တကွ က်ုပ်ထံလူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန် ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒ ှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒခင်ကည်မွန်(LL.B)၊ တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၂)၊ Ph: 09 43114141, 09 400101414

"သားအြဖစ်မှ စွန် လတ်ြခင်း"

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ မိင်မိနယ်၊ မကျည်းစုေကျးရာေန ဦးေသာင်းဆင့[် ၈/မမန(ိင ု )် ၀၄၈၇၆၄]-ေဒသန်း[၈/မမန(ိင ု )် ၀၄၈၀၆၆] တိ၏ ု သား ေမာင်င ို လ ် င်း[၈/မမန(ိင ု )် ၁၄၄၄၈၇]သည် အမိ-အဖ၏ ဆိဆ ု ုံးမ မကို နာခံမမရှိဘဲ ေနအိမ်မှဆင်းသွားပါသြဖင့် သားသမီးအြဖစ်မှ ရာသက်ပန်စွန် လတ်ပါေကာင်းှင့် ၎င်း၏ကိစအရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အမိ-အဖမှ (လုံးဝ)တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ န်ကားသူန်ကားချက်အရဦးေသာင်းဆင့်-ေဒသန်း ေဒေဝေဝခိင ု (် ခ)ေဒြမြမေဌး(H.G.P,LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)(၂၀-၇-၁၉၉၈) ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ (ပထမထပ်)၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လဲစာ ုပ်သိမ်းြခင်း ကန်ေတာ် ဦးရန်ေအာင်ဖိး(ဘ)ဦးတင်ွန် [၉/အမဇ(ိုင်)၀၂၂၁၅၇](၂၀/၂၁) လမ်းကား၊ (၈၃)လမ်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၃/င) ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မေလးတိုင်း ေဒသကီးသည် ၂၀၂၀ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ရက်တွင် အေထွေထွ ကိုယ်စားလှယ်စာ အမှတ-် DOC No.076/Tကို ဦးဇာနည်ေမာင်(ဘ) ဦးတင်န ွ ် MDYNW 048308(၂၀/၂၁) ကား၊

(၈၃)လမ်း၊

ဦးပိုင်အမှတ်(၁၃/င)၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မေလးတိုင်း

ေဒသကီးကို လေ ဲ ပးခဲရ ့ ာ ယေနေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ ုပသ ် မ ိ ်းေကာင်း ေကာ်ြငာ အပ်ပါသည်။ ဦးရန်ေအာင်ဖိး[၉/အမဇ(ိုင်)၀၂၂၁၅၇]

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ၊ ရာ ေကာက် ရ ပ် က ွ က ် ၊ ေြမတို င ်း ရပ် က ွ က ် အမှတ-် ၃၃/ ေပါင်းေလာင်း-၃၊ ေြမကွက် အမှတ် (၁၀၀၅၊ ၁၀၀၆၊ ၁၀၀၇၊ ၁၀၀၈)၊ ဧရိယာ(၀.၂၂၀)ဧကရှိ ဦးသက်စးုိ အမည် ေပါက် ေြမငှားစာချပ် ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် ဦးသက်စိုး[၁၂/ဒဂန(ိုင်) ၀၁၂၆၂၅]မှ ဦးဟန်ညီညီဦး [၈/ပခက (ိင ု )် ၁၄၆၇၅၇] ှင့် မှတပ ် တ ုံ င် အေရာင်း အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆရ ို န် အတွက် ေြမငှား စာချပ်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊ အိမ် ေထာင်စစ ု ာရင်းမူရင်းများ တင်ြပပီး ေြမပု/ံ ေြမရာဇဝင် ေရးကူးေပးပါရန် ေလာက် ထားလာမအေပ ကန် ကွက်လိုသူများ အေနြဖင့် တရားဝင်ပင ုိ ဆ ် င ုိ မ ်  စာချပ် စာတမ်း များတရားုံး အမိန် ဒက ီ ရီများ အေထာက် အထားခိင ု လ ် စ ုံ ွာ တင်ြပပီး ဤေကာ်ြငာ စာပါ သည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၁၅)ရက် အတွင်း ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ် မတီ၊ မိြပစီမက ံ န ိ ်းှငေ ့် ြမစီမခ ံ န် ခမ ွဲ ဌာန  သိလ ု ာေရာက် ကန် ကက ွ  ် င ုိ ေ ် ကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန် ကက ွ မ ်  မရှပ ိ ါ ကဌာနမှလပ ု ထ ် ုံးလုပန ် ည်းှင့် အညီဆက် လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန် ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ရတနာ သစ် ေတာ ြပည့် ေသွး ေကာ သစ် ေတာ ရတနာ ထိန်း သိမ်းပါ


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

GRACE(Eng, YUFL)

}

* TOEFL အြမန်သင်သည်။ * IELTS * English 4 Skills & Grammar အိမ်လိုက်သင်သည်။ PH-09-43020728


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

ကားများေရာင်းရန်ရှိသည် (ကားေကာင်းကားသန် များ) 1. Probox, 2011, GL, စတိ၊ ပဲခူး လူအမည်ေဖာက်ပီး၊ ခဲေရာင်/အြဖ (ကင်မရာပါ)

2. HIJET Wagon (အလုံး) 2012 လူအမည်၊ Bago, P/S,A/C, AUTO (Wagon) အစစ် 3. Failder X,ေရအိုေရာင်၊ P/S,A/C, ရန်ကုန်လူအမည်ကပ်ပီး၊ စတိ 2011 Model ဆက်သွယ်ရန် 09-259898989, 09-5154193, 09-5075644

Aqua Pura Co.,Ltd ြမန်မာိုင်ငံ ကုမဏီများဥပေဒ (၂၀၁၇) ပုဒ်မ (၅၇)၊ (၅၈)အရ

အများှင့်မသက်ဆိုင်ေသာ ကုမဏီမှ အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမဏီအြဖစ် ေြပာင်းလဲြခင်း အများသိေစရန်ေကညာချက် ကန်မတိ၏ ု "Aqua Pura Co.,Ltd" သည် ြမန်မာိင ု င ် က ံ မ ု ဏီ  များ ဥပေဒ(၂၀၁၇)အရ ြပန်လည်မှတ်ပုံတင်ပီး ကုမဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်၁၀၉၃၉၆၉၁၅ ၂၁-၁၀-၂၀၁၅ရက်တင ွ ် မှတပ ် တ ံ ု င် ရရှထ ိ ားေသာ အများှင် ့ မသက်ဆိုင်ေသာကုမဏီ  ြဖစ်ပါသည်။ ယခုအခါတွင် ကန်မတို၏ "Aqua Pura Co.,Ltd"ကို ြမန်မာိုင်ငံ ကုမဏီများဥပေဒ (၂၀၁၇) ပုဒ်မ(၅၇)၊ (၅၈)အရ အများှင့် မသက်ဆိုင် ေသာ ကုမဏီမှအများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမဏီအြဖစ်သို ေြပာင်းလဲ ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ရန် အထူးအစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်များကို ၁၈၃-၂၀၂၀ရက်တွင် ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို ကုမဏီ အမျ ိးအစားေြပာင်း လဲြခင်းဆိုင်ရာ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်း ၂၃-၃-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် မှတပ ် တ ံု င်အရာရှထ ိ သ ံ ုိ တင်ြပထားေကာင်းကို အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ (နန်းပွင့်ြဖဦး) မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ Aqua Pura Co.,Ltd

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း အိုင်အမ်ေအကုမဏီအေသးစား၊ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း၊

မွနြ် ပည်နယ်၊ ေချာင်းဆုံ မိနယ်၊ ရာလွတေ ် ကျးရာုံးခွ၊ဲ ေချးေငွတာဝန်ခံ ြဖစ်သ(ူ ဘ)ဦးေအာင်မျ ိးသန် ၏သမီး မိေစာယုစ[ံ ၁၀/ခဆန(ိင ု )် ၁၃၀၆

၉၆]အား ကုမဏီပိုင် ေငွကျပ်သိန်း(၄၉၀)ကို အလွဲသုံးစားြပမြဖင့် ေချာင်းဆုံ မိနယ်၊ မိမရဲစခန်း(ပ)၁၃၁/၂၀၂၀ ရာဇသတ်ကီးပုဒမ ် -၄၀၈

အရ အမဖွင့်အေရးယူထားပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ် ပါသည်။

ကုမဏီ၏လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးေအာင်ခန် လင်း(ခ) ဦးသံခဲ အိုင်အမ်ေအကုမဏီ

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုဆ ံ ပ ိ က ် မ်းမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၈၀)၊ ေြမကွက် အမှတ်(၂၅၂)၊ အကျယ်အဝန်း အလျားေပ(၄၀)၊ အနံေပ(၆၀)၊ ဧရိယာ (၂၄၀၀) စတုရန်းေပရှိ ေဒဇင်ဇင်ေအာင် [၁၂/မဂတ(ိင ု )် ၀၃၆၅၁၀]အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပရှိေြမေပေြမေအာက် အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်တိုကို အမည်ေပါက်သူထံမှ ခိုင်ခန် ေအာင် အိမ် ခံေြမအကျ ိးေဆာင် ဆက်သွယ်ေပးချက်အရ- က်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ သည်။ ယင်းဂရန်ေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ အကျ ိးခံစားခွင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုြဖစ်ေစ၊ အားလုံးကိုြဖစ်ေစ အကျ ိးခံစားခွငရ ့် သ ိှ ူ မည်သမ ူ ဆို ကန် ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက စာရက်စာတမ်း၊ အေထာက် အထားခိုင်လုံစွာြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က်ုပ်ထံ သိလ ု ာေရာက်ကန် ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါ သည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ န်ကားချက်အရ- ခိုင်ခန် ေအာင်(အိမ် ခံေြမ အကျ ိးေဆာင်ကုမဏီလီမိတက် ဖုန်း-09-401602620) ၁။ ဦးကည်ထွန်း(စ်-၆၁၇၃) ၂။ ေဒမျ ိးမျ ိးေအး(စ်-၁၂၄၅၄) ၃။ ေဒစုြမတ်မွန် (စ်-၁၄၉၁၈) တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ အမှတ်-၃၁/၅၇၊ ဩဘာလမ်း၊ ေကျာက်/ထက်ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၅၁၇၁

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း ရပ်ကွက်အမှတ်(၆)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၇၇၇)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၇၇၇)၊ ေကတုမတီ(၁၃)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကက ွ ၊် ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ဦးဟန်ရန ှိ [် ၁၂/ ဥကတ(ိင ု )် ၀၀၉၄၅၁] အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးဟန် ရှိန်(ဖခင်)ကွယ်လွန်ပီး ေဒကည်ေအး (မိခင်)ပါ ကွယလ ် န ွ သ ် ြဖင့် ေဒသန်းသန်း ရှန ိ ် [၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၀၅၁၂၅၃)၊ ေဒခင်စန်း ြမင့် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၅၁၂၁၃]၊ ဦးထွန်း ထွနး် လင်း [၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၁၃၇၃၉၃]တိမ ု ှ သားသမီးများေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်း ကျ ိန်လာ ၂/၁၂၅၀/ ၁၀-၂-၂၀၂၀၊ ေသစာ ရင်း၊ အိမေ ် ထာင်စု စာရင်းှင့် ဂရန်မရ ူ င်း တိက ု တ ို င်ြပ၍ ပိင ု ဆ ် င ို  ် င ှ ့် အေရာင်းေြမပုံ ကူး ေလာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင် ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန မှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန် ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိုင်းဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ် ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

အမှတ်တံဆိပ် အသိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ မဂလ  ာဒုံ မိနယ်၊ (၂/က)ရပ်ကက ွ ၊် စိတသု  ခလမ်း၊ အမှတ် (၁၅၇)တွင် တရားဝင်ုံးခန်းဖွင့်လှစ်တည်ေထာင်ထားရှိေသာ 5 STARS ENTERTAINMENT CO., LTD.သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တံဆိပ်၏ မူလတီထွင်ဖန်တီးသူ အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည်။

ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန်

၈-၃-၂၀၂၀ ရက်ေန၊ ေကးမုသ ံ တင်းစာ စာမျက်ာှ (၂၂)ပါ ဦးတင်ဝင်း၏ ဂရန်မတ ိ  ေလာက် ထားြခင်း အား ကန် ကွ က ် ို င ် ေကာင်း ေကာ်ြငာတွင် ပိင ု ဆ ် င ုိ စ ် ာချပ် ၆၉၄၉/ ၂၀၁၉ (၂၀-၈-၂၀၁၉) ှင့် ဦးတင်ဝင်း [၁၂/ ဥကတ(ိင ု )် ၁၂၃၂၅၆] ဟု ြပင်ဆင်ြဖည့စ ် က ွ ် ဖတ်ပါရန်။

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ဒဂုံ မိသစ်(အေရှပိင ု း် )မိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ် က ွ က ် အ မှ တ ် ( ၁၄)၊ ေြမကွ က ် အ မှ တ ်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်-၄/၂၁၇၅/၂၀၂၀ အထက်ေဖာ်ြပပါအမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ြ် ဖင့် အုပညာလုပင ် န်းကို ြပည်ေထာင်စု သမတြမန်မာိင ု င ် တ ံ စ်ဝန်းလုံးတွင် အသုံးြပရန် ရန်ကန ု ် မိ၊ စာချပ်စာတမ်း များမှတ်ပုံတင်ုံးတွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် မည်အမှတအ ် သားကို အသုးံ ြပ၍ အုပညာဝန်ေဆာင်မ လုပင ် န်းများ၊ အများြပည်သူ ေဖျာ်ေြဖေရးဝန်ေဆာင်မများ  Social Media, Internet လူမကွ  နရ ် က်စာမျက်ာှ များြဖစ်ေသာ Facebook, Instragram ေကာ်ြငာများှင့် ေခတ်ှင့်အညီ ေပေပါက်လာေသာ နည်းပညာများ၊ ကုမဏီ၏ Letter Head များ၊ လက်ဆွဲအိတ်အမျ ိးမျ ိး၊ လက်ကမ်း ေကာ်ြငာများ၊ ေရဒီယိုလိုင်းများ၊ ုပ်ြမင်သံကားထုတ်လင့  ်မများ၊ ဆိင ု ်းဘုတ၊် ဗီင ို ်း၊ မဂဇင်း၊ ဂျာနယ်၊ ြပကဒိနမ ် ျား၊ ေငွရေြပစာြဖတ်ပင ို ်းများ၊ အမှတ်တရလက် ေဆာင်ပစည်းများ၊ အထိမ်းအမှတ်လက်ေဆာင်ပစည်း များအစရှသ ိ ည် တိတ ု င ွ ် ထည့သ ် င ွ း် အသုးံ ြပ လုပက ် င ို ေ ် ဆာင်ရက်လျက်ရပ ှိ ါ သည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ အဆိပ ု ါအမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် ား ဆင်တယ ူ းုိ မှား ြပလုပြ် ခင်း၊ မိးု မေြဖာင့ေ ် သာသေဘာအားြဖင့် ထင်ေယာင်ထင်မာှ းြဖစ်ေစရန် ြပလုပ် ြခင်းှင့် အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ပ ် င ို ရ ် င ှ ၏ ် ခွငြ့် ပချက်မရှဘ ိ သ ဲ ုံးစွြဲ ခင်း များေတွရှပ ိ ါက ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ တည်ဆဥ ဲ ပေဒများအရ အေရးယူ ေဆာင် ရ က် သ ွားမည် ြ ဖစ် ေ ကာင်း အများသိ ေစရန် ေ ကညာ အပ်ပါသည်။ 5 STARS ENTERTAINMENT CO., LTD.၏ တင်ြပလဲအပ်ချက်အရဦးေကျာ်သူဝင်း (LL.B)၊ အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၆၄၀) တိုက်(၂၇/၀၀၁)၊ ကေနာင်အိမ်ရာ၊ (၈၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၆၀၀၀၆၆

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ အမှတ်-၈၈ေဈး၊ ုံးအမှတ်(င)၊ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(၁)၊ ဆိုင်အငှားချထားခံရသူ ေဒသီသီ စိန်[၁၂/ခရန(ိုင်)၀၂၀၇၃၃]ှင့် ုံအမှတ်(ဇ)၊ ဆိုင်အမှတ်(၂၀)၊ ဆိင ု အ ် ငှားချထားခံရသူ ေဒသဇင်သင်း[၁၂/ဒဂဆ(ိင ု )် ၀၁၃၉၉၆]တို (၂)ဦးသည် အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဆိုင်ခန်းအား ဝယ်ယူပီး အမည် ေြပာင်းေလာက်ထား၍ ဆိင ု ခ ် န်းမှတပ ် တ ုံ င် စာအုပအ ် သစ် ထုတယ ် ခ ူ င ွ ့် ေလာက်ထားလာြခင်းအား ကန် ကက ွ လ ် ပ ို ါက (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင ု လ ် ုံ

(၉၃၉)၊ ေြမကွက် တည်ေနရာအမှတ(် ၉၃၉)၊ (၁၄)ရပ်ကက ွ ၊် ဗိလ ု မ ် င်းေခါင်လမ်း၊ ဒဂုံ မိသစ် (အေရှပိင ု ်း)မိနယ်၊ (ဦးတင်ထဋ ွ ဦ ် း BSNW -၁၈၅၉၀၆) အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမ အားအမည်ေပါက် ဦးတင်ထဋ ွ ဦ ် း (BSNW၁၈၅၉၀၆)အား တရားပိင်ထားကာ ေဒတင် တင်ေအးမှ တရားလိြု ပ၍ ဒဂုံ မိသစ် (အေရှ ပိုင်း)မိနယ်တရားုံး၌ ပဋိညာ်အတိုင်း အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ် ချပ်ဆို ေပးေစလိုမ တရားစွဲဆိုခဲ့ရာ အိုင်ဒီကရီ ရရှခ ိ သ ့ဲ ြဖင့် တရားးံ ြဖစ်ေသာ ဦးတင်ထဋ ွ ဦ ် း ကိုယ်စားဘီလစ် ေဒြမင့်ြမင့်ကည် [၁၂/ ဒပန(ိင ု )် ၀၂၈၃၄၂]မှ ဒဂုံ မိသစ် (အေရှပိင ု း် ) -၁၅/၂၀၁၉၏ (၁၄-၁၁-၂၀၁၉)ရက်စွဲပါ ကွက်၊ ဗိုလ်မင်းေခါင်လမ်း၊ အမှတ်(၉၃၉) ေန တရားပိင်ြဖစ်သူ ဦးတင်ထွဋ်ဦးအေပ ပဋိညာ်အတိင ု း် အေရာင်းအဝယ်မတ ှ ပ ် တ ံု င် စာချပ်ချပ်ေပးေစလိုမ အိုင်ဒီကရီချမှတ် သည့် အမိန် စရ ီ င်ချက်၊ တရားမဇာရီမအမှ  တ် -၁၈/၂၀၁၉၏ ေန စ်မှတ်တမ်း၊ ဘီလစ် အရာရှိ ခန် အပ်ေကာင်း အေကာင်းကားစာ တိတ ု င်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလာက်ထားလာြခင်းအား ကွင်း ဆင်းစစ်ေဆးရာ ပျ်ေထာင်အေဆာက်အအုံ ှစလ ် ုံးရှပ ိ ါသည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ ဘီလစ်ေဒြမင့် ြမင့်ကည်မှ ဂရန်မူရင်းတင်ြပ၍ အေရာင်း အဝယ်စာချပ်ချပ်ရန် ေြမပုံကူးေလာက်

ဖခင်အမည်မှန်

ဒိုက်ဦးမိနယ်၊ လက်ပံသုံးခွ၊ အထက၊ ပထမတန်းမှ မချစ်စုေထွး၊ နဝမတန်းမှ ေမာင်ေကာင်းြမတ်ပိုင် တို၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးစန်းဝင်း ေအာင် [၇/ဒဥန(ို င ် ) ၀၀၇၉၆၅] ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေဒဥမာလင် [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၃၁၉၂၃]ှင့် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း

မီးေဘးေရှာင် မေလာင်ခင်တား

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ သည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကက ွ ် ိင ု ပ ် ါေကာင်း ကန် ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် ုံး လုပ်နည်း အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက် ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

မည့်သူမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်

ေဈးတာဝန်ခံဖုန်း-09-778433886

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန် -၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)

ရန်ကန ု ် မိ၊ ကည့ြ် မင်တင ုိ ် မိနယ်၊ နိဗာန်လမ်း၊ အိမအ ် မှတ(် ၉)တွင် ေနထိုင်လျက်ရှိေသာ ေဒဥမာလင် [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၃၁၉၂၃]၏ ေမွးစား မိခင် ေဒခင်ှစ်သည် ၂၃-၆-၂၀၀၀ ရက်တွင် လိမ်လည်ချပ်ဆိုခဲ့ေသာ အေမွဆက်ခပ ံ င ို ဆ ် င ို ေ ် ကာင်း ေကညာစာချပ်ကို ဖျက်သမ ိ ်းေပးရန် တရားုံး အဆင့်ဆင့်တွင် အမရင်ဆိုင်လျက်ရှိေနဆဲြဖစ်ပါသည်။ ေဒဥမာလင်အား ေနြပည်ေတာ်၊ ြပည်ေထာင်စတ ု ရားလတ်ေတာ်ချပ် တွင် မိသားစု(၇)ဦးအား နစ်နာေအာင်ချပ်ဆခ ို သ ဲ့ ည့် အေမွဆင ို ပ ် စည်းတည်ရှိ ရာ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ သာဓုအေရှရပ်ကွက်၊ နိဗာန်လမ်း၊ အိမ်အမှတ် (၉)ေပရှိ ေြမကွက်ှင့် အေဆာက်အအုံအား အေမွဆိုင်များသေဘာတူ ခွငြ့် ပချက်မရရှဘ ိ ဲ လေ ဲ ြပာင်း၊ ေရာင်းချ၊ ေပးကမ်း၊ ငှားရမ်းြခင်းလုံးဝ(လုံးဝ) မြပလုပ်ရန် အသိေပးအပ်ပါသည်။ ဦးလှြမင့် တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၈၆/၁၉၇၉) ၁၃၂/၁၀၇၇၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်(၄)လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။

ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ

ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးသည့်တိုင် ကန် ကွက်

ေဈးများဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၄)ရပ်

ေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများှငတ ့် ကွ လာေရာက်ကန်

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဒီကရီကိုအတည်ြပရန် အမိန် မထုတ်သင့်ေကာင်း

မိနယ်တရားုံး၏ တရားမကီးမအမှတ်

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ သီတာလမ်း၊ အမှတ် (၁၀၄၉ ၁/၂)၊ (၁)ခန်းတည်း RC(၆)ထပ်တိုက်၏ ပထမထပ်အခန်း၊ ဧရိယာ (၉၇၂) စတုရန်းေပ၊ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်၎င်းတိုက်ခန်း၏အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်၍ လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ ဦးထွန်းညိမ်း [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၂၃၃၃၃]ထံမှ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးသက်ပိုင်စိုး [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၁၇၇၇၇]၊ ေဒငုဝါေဌး [၉/မထလ(ိုင်)၂၁၈၁၀၆]တိုက အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န်အတွက် ကန် ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားရှလ ိ င် တိကျခိင ု လ ် ေ ံု သာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ ဤေကညာပါသည့် ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို ကိယ ု တ ် င ို လ ် ာေရာက် ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ေ ် နရက်ေကျာ်လန ွ သ ် ည်အထိ ကန် ကက ွ ် မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးသက်ပိုင်စိုး၊ ေဒငုဝါေဌးတို၏ လဲအပ်န်ကားချက်များအရ ဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph:01-246869,09-450023651 Ph:09-254508917 Ph:09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ ၂၀၁၈ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၁၄၉ှင့် ဆက်ယ်သည့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမဇာရီမအမှတ်-၄၃ Ms.Chong Ai Li ှင့် ကိုေဇာ်မျ ိးေအာင် (ဒီကရီအိုင်ရသူ) (တရားံး) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ပုလဲမိသစ်၊ ပတြမားရပ်ကွက်၊ ြမဓမာုလ ံ မ်း၊ အမှတ(် ၂၉)ေန တရားံး ကိေ ု ဇာ်မျ ိးေအာင် (ယခုေနရပ်လပ ိ စ ် ာမသိသ)ူ သိေစရမည်။ ၂၀၁၈ခုစ ှ ၊် တရားမကီးမအမှတ-် ၁၄၉တွင် ကျရှသ ိ ည့ဒ ် က ီ ရီကို အတည်ြပလုပ် ရန် ဤုးံ ေတာ်တင ွ ် တရားိင ု ် Ms.Chong Ai Liက ေလာက်ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့် အေကာင်းေကာင့် အတည်ြပလုပေ ် စရန် အမိန် ကမ ုိ ထုတသ ် င့ေ ် ကာင်း၊ အေကာင်းတစ်ခခ ု ု ရှိလင်ေချဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ုံးေတာ်အခွင့်အမိန် ရေရှေနြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အေကာင်းြပေချဆိုိုင်သူ အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ ဧပီလ ၂၁ရက် (၁၃၈၂ခုှစ်၊ တန်ခူးလကွယ်ေန) မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှ လာေရာက်ရမည်။ ၂၀၂၀ြပည့ ် စ ှ ၊် မတ်လ ၂၀ရက်တင ွ ် ဤုးံ တံဆပ ိ  ် က ုိ  ် ပ ိှ ၍ ် က်ပ ု လ ် က်မတ ှ ် ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (ခင်ွဲသီ) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂) ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ထိက ု တ ် ာဦးသီဟေအာင်[၁၂/သဃက(ိင ု )် ၁၅၇၈၉၈] (The Best Construction) ှင့် အများသိေစရန် ကန်ေတာ်/ကန်မတို အေမွဆက်ခပ ံ င ုိ ဆ ် င ုိ ေ ် သာ မိခင်ေဒလှြမင့် အမည် ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ေသာ ရန်ကုန် မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊

က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ဦးဝင်းကည် [၆/မအရ(ိင ု )် ၀၂၈၀၀၆]က ရန်ကန ု ် မိ၊

ေအာင်ေဇယျ(၅)လမ်း၊ အိမအ ် မှတ(် ၃၃/ခ)၊ ေြမအကျယ် ေပ (၂၀x၆၀)ရှိ ေြမေပ

ေသာ ေရမိုးေကာင်း အဆင့်ြမင့်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ် (ဘီ)၊ အခန်းအမှတ်

၁၁-၁၀-၂၀၁၇ ရက်တင ွ ် စာချပ်ြပလုပ် ချပ်ဆို ပီး ကန်ထိက ု တ ် ာှင့် ေြမရှငတ ် ုိ

ရပ်ကို ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ -ူ ဦးေကျာ်ေကျာ်လင ွ ် [၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၁၃၅၆၅၃]

ချပ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ ထိုစာချပ် စည်းကမ်းချက် အပိုဒ်(၄)တွင် တိုက်ကို ရန်ကုန်မိ

ထံမှ ဝယ်ယူရန်စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ တိုက်ခန်း

မိန် ပါ စံချ ိန်စ ံ န်  း အမျ ိးအစားှငအ ့် ညီ ေခတ်မခ ီ င ုိ ခ ် လ ့ံ ပ ှ သည့် (၁)ခန်းတွဲ (၆) ထပ်

ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား

ေဆာက်လပ ု ၍ ် ေြမရှင/် အိမရ ် င ှ မ ် ျားသို လူေနထိင ု  ် င ုိ သ ် ည့် အေနအထားအတိင ု း်

ရန်ကင်းမိနယ်၊ မိုးေကာင်းလမ်းှင့် ေအာင်ေဇယျလမ်းေထာင့်၌ တည်ရှိ

တွင် (၁)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တက ို ေ ် ဆာက်လပ ု ရ ် န် ကန်ထိက ု တ ် ာ ဦးသီဟေအာင်င ှ ့်

(ဘီ-၄၀၄)ှငတ ့် ကွ ယင်းအခန်းှင့်သက်ဆိုင်ေသာ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်

အကျ ိးခံစားခွင့်များအပါအဝင် စာချပ်စည်းကမ်းချက်(၁၀)ချက်ကို ေဖာ်ြပ

(၎င်း၏ကိယ ု စ ် ားလှယစ ် ာရသူ- ေဒနန်းမွနမ ် န ွ ခ ် င် [၁၂/စခန(ိင ု )် ၀၄၇၁၅၈]

ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီအင်ဂျင်နယ ီ ာ အေဆာက်အဦဌာန၏ ခွငြ့် ပ

အေရာင်းအဝယ်ကစ ိ အေပ  ကန် ကက ွ ရ ် န်ရပ ိှ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န

တိုက်သစ် တစ်လုံးကို ေြမကီးတူးသည့်ေနမှစ၍ (၁၈)လအတွင်း ပီးစီးေအာင်

များြဖင့် က်ပ ု ထ ် လ ံ ာေရာက်ေတွဆုက ံ န် ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်း အများသိေစရန်

အပ်မ ံှ ည်ြဖစ်ပါသည်ဟု ကန်ထိက ု တ ် ာ ဦးသီဟေအာင်မှ ဝန်ခခ ံ ျက်ထည့သ ် င ွ း်

ေကညာအပ်ပါသည်။

သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း လာေရာက်ကန် ကက ွ ြ် ခင်းမရှပ ိ ါက ေဖာ်ြပပါ

အေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ကိ  ု ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးြပတ်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင် ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးမျ ိးေအာင်

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၂၆၃)

၁၃၄/ေအ၊ ထီးတန်းလမ်း၊ ကည့ြ် မင်တင ို ၊် ရန်ကန ု ် မိ။ ဖုန်း ၀၉-၅၀၀၉၃၅၄

၍ စာချပ်ချပ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ ကန်ေတာ်/ကန်မတို အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေသာ မိခင်ေဒလှြမင့်အမည် ေပါက်ပင ို ေ ် ြမအေပရှိ အိမေ ် ဟာင်းကိဖ ု ျက်ပီး တိက ု သ ် စ်ေဆာက်လပ ု ရ ် န် ဦးသီဟ ေအာင်သည် ၂-၁၂-၂၀၁၇ ရက်တင ွ ် ေြမကီးတူးပီး (၁၈)လအတွင်း အပီးေဆာက် လုပ်ရန် ေဖာင်ေဒးရှင်းချခဲ့ပါသည်။ ထိုေနာက်တိုက်ကို ဆက်လက်ေဆာက် လုပ်ြခင်းမရှိဘဲ ပစ်ထားခဲ့သည်မှာ စာချပ်ပါသတ်မှတ်ကာလေြမကီးတူးသည့် ေနမှ (၂၆)လေကျာ်လန ွ ေ ် နသည့အ ် တွက် ကန်ေတာ်/ကန်မတိမ ု ှ ရန်ကန ု ် မိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ အေဆာက်အဦဆိင ု ရ ် ာလုပင ် န်းက တာဝန်ခအ ံ ဖွဲသို ကန်ေတာ်/ကန်မတို အေမွဆက်ခပ ံ င ို ဆ ် င ို ေ ် သာ မိခင်ေဒလှြမင့အ ် မည်ေပါက်ပင ို ် ေြမေပတွင် (၆)ထပ်တက ို ် ေဆာက်လပ ု ြ် ခင်းှငပ ့် တ်သက်၍ခွငြ့် ပမိန် ေတာင်းခံ ထားြခင်း ရှ/ိ မရှသ ိ ရ ိ လ ှိ ပ ို ါသြဖင့် အေကာင်းြပန်ကားေပးရန် စာတင်ခရ ဲ့ ာ ေြမေပ တွင် ဦးသီဟေအာင်မှ (၆) ထပ်တိုက်သစ် ေဆာက်လုပ်ခွင့်တင်ြပေလာက်ထား ခဲြ့ ခင်းမရှေ ိ ကာင်း ၁၃-၃-၂၀၂၀ ရက်စပ ဲွ ါ စာအမှတ-် ၂၀၉၂/ြပင်ပ/စည်ပင်-ယာ/ အုံ (ပုံစံ)ြဖင့် အေကာင်းြပန်ကားစာ ေပးပိုလာပါသည်။ ကန်ေတာ်/ကန်မတို အေမွဆက်ခပ ံ င ုိ ဆ ် င ုိ ေ ် သာ မိခင်ေဒလှြမင့် အမည် ေပါက်ပိုင်ေြမေပတွင် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ တိုက် သစ်ေဆာက်လပ ု မ ် န ိ ် မရှဘ ိ ဲ အေဆာက်အဦေဆာက်လပ ု ရ ် န် အိမေ ် ဟာင်းဖျက်ြခင်း၊ တိုက်သစ်ေဆာက်လုပ်ရန်

ေြမတူး၍

ေဖာင်ေဒးရှင်းချထားြခင်းအတွက်

ြဖစ်ေပလာမည့် ြပဿနာများှင့် ကန်ထိက ု တ ် ာ ဦးသီဟေအာင်မှ အခန်းကိပွိင့် ေရာင်းချထားေသာ ကိစရပ်များသည် ကန်ေတာ်/ကန်မတိုှင့် လုံးဝသက်ဆိုင် ြခင်းမရှိေကာင်းှင့် ၁၁-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ ေြမရှင်ှင့် ကန်ထိုက်တာတို ြပလုပ်ချပ်ဆိုခဲ့ကသည့် ကတိစာချပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို ကန်ထိုင်တာ ဦးသီဟေအာင်မှ ချ ိးေဖာက်ခဲ့ပါသြဖင့် ၁၁-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ ကတိစာချပ်ကို တရားဝင်ဖျက်သမ ိ း် လိက ု ် ပီြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ (မိခင်ေဒလှြမင့်၏ အေမွဆက်ခံသူသားသမီးများ) (၁) ေဒအုံးြမင့်

(၃) ေဒေအးေအးမူ

၁၂/သဃက(ိုင်)

၁၂/သဃက(ိုင်)

၀၈၈၁၉၈

၀၈၄၃၀၈

၀၈၈၆၈၈

(၄) ေဒစန်းစန်းဝင်း

ကီးြမန် သစ်ပင် စိုက်ပျ ိးလင် စွမ်းအင်လည်းရ ြပည်လည်းလှ

(၂) ေဒတင်တင်ရီ

၁၂/သဃက(ိုင်)

(၅) ဦးေအးေသာင်း

(၆) ေဒတင်တင်ေထွး

၁၂/သဃက(ိုင်)

၁၂/သဃက(ိုင်)

၁၂/သဃက(ိုင်)

၀၃၄၇၁၁

၀၈၄၃၀၂

၀၈၄၃၁၅

အမှတ်-၃၃/ခ၊ ေအာင်ေဇယျ (၅)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

သတင်းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာ ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီဥက(ငိမ်း) လွတ်လပ်ေရးေမာ်ကွန်းဝင် (ဒုတိယဆင့်)

အသက်(၈၇)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ တိုက်(၂၃၃/A)၊ အခန်း(၃)ေန ေဒရီရီသိန်း(ခ)ေဒနန်းကာရီ၏ ခင်ပန ွ း် ၊ ရန်ကန ု ် မိေန (ဦးေမာင်ေမာင်ခင်-ေဒနန် ေအးသွယ)် တို၏ သား၊ ရှမး် ြပည်နယ်ေတာင်ပင ုိ း် ၊ ပင်ေလာင်းမိ အေနာက်ရပ်ေန (ဦးတင်-ေဒနန်းအုန်းပွင)့် ၏ သားသမက်၊ စိင ု ်းသူရခင်(ခ)စိင ု ်းသိန်းြမင့၊် ဦးတင်ထွန်းေအာင်-ေဒွယ်နီခင်၊ (စိုင်းေအာင်ိုင်ခင်)-ေဒေဆွေဆွသန်း၊ (စိုင်းေကျာ်စွာခင်)ေဒမိမိဦး၊ စိုင်းခိုင်ေဇာ်လင်း(ခ)ဟန်သစ်ိုင်-ေဒြမတ်နီလာဝင်းကို တို၏ ဖခင်၊ ေကျာ်ေဇာေသာင်းနန်းေအးကလျာိုင်(ခ)သဲသဲ၊ မင်းသိမ်းေကျာ်၊ မင်းြမတ်ေကျာ်သူ၊ န ေကျာ်စွာ တို၏ အဘိုး၊ ြမစ်သုံးေယာက်တို၏အေဘး ဦးခင်ေမာင်ေလး(ခ)ဖိုးေသာကာသည် ၂၆-၃-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၆:၂၅ နာရီတွင် အမှတ်(၂)တပ်မေတာ်ေဆးုံ ခုတင်(၅၀၀)၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၈-၃-၂၀၂၀ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး ေဆွမျ ိး မိတ်သဂဟများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စးူ ၍ ၁-၄-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် အထက်ပါေနအိမ်သို ရက် လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အသက်(၈၇)ှစ် ြမန်မာိင ု င ် သ ံ တင်းစာဆရာအသင်း MJA ၏ နာယက၊ ြမန်မာိင ု င ် ံ

သတင်းမီဒီယာေကာင်စီဥကေဟာင်း၊ သက်ကီး ကန်ေတာ့ခံ ဝါရင့်

သတင်းစာဆရာကီး ဦးခင်ေမာင်ေလး (ဖိုးေသာကာ-ေခတ်+မိုး)သည်

၂၆-၃-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၆:၂၅ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၊ ဦးဝိစာရလမ်းရှိ အမှတ်(၂) တပ်မေတာ်ေဆးုံ (ခုတင်-၅၀၀)၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

ြမန်မာိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း (MJA)

အသက်(၈၇)ှစ်

ရန် ကု န ်  မိ၊ ရန် က င်း မိနယ် ၊ တို က ် ( ၂၃၃/A)၊ အခန်း (၃)ေန ေဒရီရီသိန်း(ခ) ေဒနန်းကာရီ၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း ဦးခင်ေမာင် ေလး(ခ)ဖိုးေသာကာသည် ၂၆-၃-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန) ညေန ၆:၂၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့် အတူ ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လင်ှင့်ဇနီး ေဒကကလှ

၂၀၂၀ ရက်ေန တွင် ကွယ်လွန်သွားပါ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ရဟန်းဒါယကာကီး

သြဖင့် ယင်းေနတွငပ ် င် တံတားဦးမိ၌

ဘုရား၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

သဂဟ်ပီးြဖစ်ပါ၍ အသင်းသူ/အသင်း

ေဒြမေရ

အေကာက်ခန ွ ဝ ် န်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း

ဦးကိုကိုသန်း အသက်(၅၉)ှစ် ဒု/အေကာက်ခွန်မှး(ငိမ်း) ရာသက် ပ န် အသင်း ဝင် အမှ တ ်

အသက်(၈၇)ှစ်

(၁၀၉၉) ဦးကို ကို သ န်း သည် ၂၅-၃-

သားများအား အေကာင်းကားအပ်ပါ သည်။ အမေဆာင်အဖွဲ

အသက်(၉၇)ှစ် ၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် အတူ ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ (1985) Vet Group မှ သူငယ်ချင်းများ

အသက် (၈၅) ှစ် ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ အေနာက်ေရဂုံတိုင်ရပ်ကွက်၊ ေရဂုံတိုင်လမ်း၊ ခံအမှတ် ေဒါက်တာဦးေကျာ်ေကျာ်(ေဆးုံအုပ်ကီး -ငိမ်း၊ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းေဆးုံကီး)၏ချစ်လှ စွာေသာဇနီး၊ ဦးခင်ေမာင်တင့်(ခ)ဦးဝဏ-ေဒါက်တာဥမာေကျာ်၊ ေဒသီတာေကျာ်၊ ကိုစိုးမိုးေကျာ်၊ ေဒါက်တာယုဇနေကျာ်တို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်၊ ေဒါက်တာကာငုံဆု၊ ေမာင်စိုးအာုံ၊ မသွန်းဝသုန်တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘွားသည် ၂၄-၃-၂၀၂၀ (အဂ ါေန) ည ၈:၄၅ နာရီတင ွ ် အထက်ပါေနအိမ၌ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်

ခဲ့ပါပီ၊ ယေန တိုင်သတိရလျက်ပါ၊ ေကျးဇူးရှင်ကိုရည်စူးပီး ြပလုပ်သမ ကုသိုလ်ေကာင်းမ အလှဒါနအစုစုတိုကို အမ ေပးေဝပါတယ်။

ကိုဆန်းမင်းသူ(ခ)ကိုဖိုးရှမ်း

နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၂၃-၃-၂၀၂၀ (တနလာေန) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတင ွ ် မိမသုသာန်သို ပိုေဆာင် သဂဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများအား အသိေပးအေကာင်းကား အပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရက်တွင် အလာဟ်သင်ြမတ် အမိန် ေတာ်ခံယူသွားပါသြဖင့် စွယ်စုံရပညာရှင် တစ်ဦး ဆုံးံးမအတွက် မိသားစုှင့် ထပ်တူ အထူးဝမ်းနည်းမိပါသည်။ သံတွဲသား စေနလဘက်ရည်ဝိုင်း

အသက်(၆၁)ှစ်

မိခင်ကီး - ေဒြမင့်ြမင့်ှင့် ညီအစ်ကိုများ

ေမတာဖွံ ဖိးေရးေဖာင်ေဒးရှငး် ၏ အဖွဲပူးတွတ ဲ ည်ေထာင်သ ူ င ှ ့် နာယက အဖွဲဝင်တစ်ဦးြဖစ်သူ ေဒါက်တာအူဗျစ်ဂျာဘူ ၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးဆဂါ့ေနာ်ဆိုင်းသည် ၂၄-၃-၂၀၂၀ (အဂ ါေန )တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း

ေသွးသည်

မိတီလာမိ၊ ေပါက်ေချာင်းရပ်ေန (ဦးေမာင်-ေဒအိ)တို၏ သမီး၊ ယခင်ေဈးအေရှဘက် ပတြမားတိက ု ေ ် န [ဦးကင် (ေရကုန် သည်)] ၏ ဇနီး၊ ေဒေဆွေဆွ-ဦးတင်ြမင့်၊ ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့်(ေဒြမင့်ြမင့)် ၊ ေဒစိန်စိန်-(ဦးတင်လတ်)၊ ေဒသက်သက်-ဦးေန ဝင်း၊ (ဦးဘုန်းေကျာ်)-ေဒလှလှြဖ တို၏ ေမွးသမိခင်၊ ေြမး ၁၅ ေယာက်၊ ြမစ်ကိုးေယာက်တို၏ ဘွားဘွားကီးသည် ၂၆-၃-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၅:၁၀ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၇-၃-၂၀၂၀ (ေသာကာေန ) ညေန ၄ နာရီတွင် မိတီလာမိ ြမင်ေတာ်ကန်သုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး ရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟအေပါင်းအား အသိေပး အေကာင်း ကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အသက်(၇၄)ှစ်

ဦးဆဂါ့ေနာ်ဆိုင်း

အမ အမ အမ

အသက်(၉၁)ှစ်

စာေရးဆရာ ရဲဘုန်းသိုက်

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေရာက်ရာဘုံဘဝမှ သာဓုေခဆိုိုင်ပါေစ။

ေဒကည်ကည် (မိတီလာ)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

(ကထိက၊ ဥပေဒဌာန၊ ရန်ကန ု အ ် ေရှပိင ု ်းတကသိလ ု )် ၏ ခင်ပန ွ ်း၊ မမဝသိဂဦး၏  ဖခင် သံတွဲသား စေနလဘက်ရည်ဝိုင်းေတာ်သား ဦးရဲြမတ်သည် ၂၄-၃-၂၀၂၀

တိုကို အမေပးေဝပါတယ်။

ရဟန်း၊ ေဇယျသိဒိေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သံတွဲမိ၊ မာဃလမ်းေန ဦးအဗဒူေမာ်နပ်(ခ)ဦးတင်ေအာင်-ေဒညီမ တို၏ သား၊ အမှတ် (၁၁၈)၊ ဆင်မင်းလမ်း၊ အလုံမိနယ်ေန ေဒတင်တင်ချ ိ

ရင်ထဲမှာ အမဲသတိရလျက်ပါ၊ ြပလုပ်သမ အလှဒါန အစုစု

အသက်

ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

(B.Com, R.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

ှစေ ် တွေြပာင်းေပမယ့် မိသားစုနဲ ခွခ ဲ ွာသွားတာ မိသားစု

လမ်းေန ဦးေကျာ်သင်း ၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီးသည် ၂၂-၃-၂၀၂၀ (တနဂေွေန) ညေန ၄:၄၅

[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁-၄-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန) တွင် အထက်ပါေနအိမ်သို

ဦးရဲြမတ် (သံတွဲ)

ဇနီး- ေဒြမင့်ြမင့်ှင့် သားများ

အသက်(၈၀)

ေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက် တိ၏ ု အဘွား၊ ပုသမ ိ ် ကီးမိနယ်၊ ရန်ကင်းသာယာရပ်ကက ွ ၊် ပင်းယ

အသိေပးအပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ မွနး် လွဲ ၂:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။)

ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး မိသားစုနဲ ခွဲခွာခဲ့တာ (၇)ှစ်ြပည့်

(၆)ှစ်ြပည့် လွမ်းဆွတ်သတိရြခင်း

ဦးေအာင်ေကျာ်ေတဇ-ေဒဝင်းမမစံ၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ေဇယျ-ေဒအိအိခင် တို၏ မိခင်၊ ေြမး ၁၇

သို ပိေ ု ဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝး မိတသ ် ဂဟ  အေပါင်းအား

ုံးအုပ်ကီး(ငိမ်း) ေရအား/လပ်စစ်

ေဒြမေအး

(ဦးေအာင်ေကျာ်စိုး)-ေဒစေပလုေအာင်၊ မေလးမိေန ဦးေအာင်ေကျာ်မျ ိး-ေဒဟန်ေအး၊

ေသာခင်ပန ွ ်းသည် ၂၆-၃-၂၀၂၀(ကာသပေတးေန) နံနက် ၄ နာရီ တွင် ရန်ကန ု ် မိ၊ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၂၈-၃-၂၀၂၀ (စေနေန) ညေန ၄ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်

အမ အမ အမ

ဦးြမတ် ခို င ် - ေဒ ခင် ခ င် ေအး၊ ဖားကန် မိေန ေဒါက် တာေအာင် ေ ကျာ် မိုး -ေဒ ဇင် မာဟန် ၊

(မဇင်မာစိုး) တို၏ဖခင်၊ မေွးလဲ့လဲ့ဦး၊ မေချာသဇင်ှင်း၊ မေချာသဇင်ွယ်

ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကက ွ ၊် မာဃ (၁၂)လမ်း၊ အမှတ(် ၉၂၇)ေနအိမ၌ ်

၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ း် ေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန်

ေဒွယ်ွယ်ေအး၊ ရန်ကုန်မိေန ဦးညီညီလွင်-ေဒကယ်ကယ်ေအး၊ ြမစ်ကီးနားမိေန

ေမာင်၊ ဦးဝင်းေနာင်သန်း-ေဒတင်တင်မန ွ တ ် ၏ ို အစ်က၊ို မေဆွဇင်စိုး၊ ဦးွန် ေအး-

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ြမင့်ြမတ်ေသာဘုံဘဝမှ သာဓုေခဆိုိုင်ပါေစ။

မိုးေကာင်းမိေန (ဦးေအာင်ေကျာ်ြမင့)် -ေဒတင်တင်ေအး၊ မေလးမိေန ဦးသိန်းထွဋဝ ် င်း-

သားသမက်၊ ဦးေမာင်ကည်-ေဒေအး၊ ေဒတင်တင်ဦး၊ (ဦးတင်ဝင်း)တို၏ညီ/

တို၏အဘိုး၊ ေဒတင်တင်ွဲ (အထက-၅၊ ဗိုလ်တေထာင်-ငိမ်း)၏ချစ်လှစွာ

ပီးစီးပါေကာင်း။ [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စးူ ၍ ၃၀-၃-၂၀၂၀ (တနလာေန) နံနက် ၇ နာရီမှ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အသက် (၇၃) ှစ် (ဦးအု န ်း ေမာင် - ေဒ သိ န ်း ရှ င ် ) ၊ (ဦးeာဏ် ရ ှိ န ် - ေဒ သန်း စိ န ် ) တို ၏

(၇)ှစ်ြပည့် လွမ်းဆွတ်သတိရြခင်း ဦးတင်ေရ

(၁၂၇-က)ေန (ဦးစံချ ိ-ေဒငိမ်းေမ)တိ၏ ု သမီး၊ (ဦးလှေအာင်-ေဒချစ်ေမ)တိ၏ ု သမီးေခးမ၊

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မာဃ(၆)လမ်း၊ အမှ တ ် ( ၆၀၄)ေန (ဦးဟန် ေ ရ -ေဒ တင် ခ င် ) (မယ် ေတာ် ေဒ တု လ ေထရီ ) တိ၏ ု သားကီး၊ ေဒေအးေအးွဲ (ဌာနမှး-ငိမ်း၊ ြမန်မာ့ေရနံင ှ သ ့် ဘာဝဓာတ်ေငွ လုပင ် န်း)၏ချစ်လစ ှ ွာေသာခင်ပန ွ ်း၊ ေဒေမစန်းရင်၊ ေဒါက်တာခင်မာရီ(ပါေမာက/ ဌာနမှး-ငိမ်း၊ ဥပေဒပညာဌာန၊ ေမာ်လမိင်တကသိုလ်၊ ေခတ-စင်ကာပူ)၊ (ဦးကလျာဏ)၊ ေဒေခမာစာရီ၊ ေဒြမင့်ြမင့်စိန်(သုေတသနှင့် တီထွင်ဆန်း သစ်မဦးစီးဌာန)တို၏ချစ်လှစွာေသာအစ်ကိုကီး၊ ေဒသင်းရည်မွန်ဟန်(လက် ေထာက်န်ကားေရးမှး၊ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန) ၏ချစ်လှစွာေသာဖခင်သည် ၂၅-၃-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန) နံနက် ၅:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၇-၃-၂၀၂၀ (ေသာကာေန) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတိက ု မ ် ှ ေရေဝးသုသာန်သုိ ပိေ ု ဆာင်မးီ သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၃၁-၃-၂၀၂၀ (အဂ ါေန) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါ ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ် ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးစိုးြမင့် ကျ ိကစံေစတီ ေဂါပက အတွင်းေရးမှးေဟာင်း

သူငယ်ချင်း ေဒါက်တာကည်ကည်တင်၏ မိခင် ေဒြမေရသည် ၂၄-၃-

B.A, Dip.Ed (အထက်တန်းြပ-ငိမ်း)

အသက် (၇၃) ှစ်

အသက်(၈၁)ှစ်

သတင်းစာဆရာ+စာေရးဆရာ ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီ ဥက(ငိမ်း) လွတ်လပ်ေရးေမာ်ကွန်းဝင် (ဒုတိယဆင့်)

ေဒအုန်းကည်

ဦးေခွးပု (ခ) ဦးေစာလွင်

ေဒခင်စန်းဝင်း

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးခင်ေမာင်ေလး(ခ)ဖိုးေသာကာ (ေခတ်+မိုး)

ချစ်ခင်ေလးစားရပါေသာ ဆရာကီး ဦးခင်ေမာင်ေလး(ခ)ဖိုးေသာကာ (ေခတ်+မိုး) ကွယ်လွန်အနိစေရာက်သွားပါသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့်၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေအာင်လှထွန်းှင့် ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ဝန်ထမ်းမိသားစုများ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ စက်ေရတွင်း ဒါယိကာမကီး

ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ (ဆ/က)ရပ်ကွက်၊ သမာဓိ (၃)လမ်း၊ အမှတ်(၃၁/ခ)ေန (ဦးေစာေဖ-ေဒအုန်းခင်)တို၏သမီး၊ ဦးြမတ်သိန်း၏ညီမ၊ (ဦးေထွးွန် )၏ချစ်လစ ှ ွာေသာဇနီး၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်ထူး(JTI Myanmar Co.,Ltd)ေဒဝင့်မာေဇာ်၊ ဦးသန်းထိုက်-ေဒြဖဇင်ဦး၊ မလဲ့မွန်ကည်(CMHL)တို၏ ေမွးသမိခင်ေကျးဇူးရှင၊် ေြမးသုံးေယာက်တ၏ ို အဘွားသည် ၂၂-၃-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွ ေန) နံနက် ၁၁:၂၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၄-၃-၂၀၂၀ (အဂ ါေန) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သိုပိုေဆာင်မီးသဂဟ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၂၈-၃-၂၀၂၀ (စေနေန) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက် ပ ါေနအိ မ ် သို ရက် လ ည် ဆ ွ မ ်း ေကးတရားေတာ် နာက ေရာက် ပ ါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၅)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချ ိ(၂) လမ်း၊ အမှတ်(၉၈၂)ေန (ဦးစိန်ေဖ-ေဒလှတင်)တို၏ သမီး၊ (ဦးေအးေမာင်ေဒသိန်းွန ် )တို၏ သမီးေခးမ၊ (ဦးသန်းဝင်းဦး)၊ (ဦးသန်းဝင်းတူး)၊ ေဒ သန်းသန်းစိုး၊ ဦးသန်းဝင်းဖိုး၊ ေဒစိုးစိုးသန်း၊ ဦးေအာင်ေအာင်၊ (ေမာင်ေကျာ် ေကျာ်ေအာင်)၊ (ေမာင်ေကျာ်ေကျာ်သန်း)၊ ဦးတိုးတိုးေအာင် တိ၏ ု မိခင်၊ ဦးေအာင် သန်း(ဒု-တိုင်းဦးစီးမှး-ငိမ်း၊ အလုပ်သမားဦးစီးဌာန)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး ေဒခင်စန်းဝင်းသည် ၂၅-၃-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန) ည ၈:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန် သွားပါသြဖင့် ၂၇-၃-၂၀၂၀ (ေသာကာေန) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေရေဝးအေအး တိုက်မှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင် မီးသဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၉ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝါရင့် သတင်းစာဆရာကီး

ဦးခင်ေမာင်ေလး (ဖိုးေသာကာ- ေခတ်+မိုး)

အသက် (၈၃) ှစ်

ဦးခင်ေမာင်ေလး(ခ)ဖိုးေသာကာ

သတင်းစာဆရာ+စာေရးဆရာ ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီ ဥက(ငိမ်း) လွတ်လပ်ေရးေမာ်ကွန်းဝင် (ဒုတိယဆင့်)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒအုန်းု (ပုသိမ်)

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးခင်ေမာင်ေလး(ခ)ဖိုးေသာကာ (ေခတ်+မိုး)

သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ေမတာဖွံဖိးေရးေဖာင်ေဒးရှင်းမိသားစု

ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိပါေကာင်း ၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ခရစ်ေတာ်၌ အိပေ ် ပျာ်သွားေသာ ကန်ေတာ်၊ ကန်မတိ၏ ု ဖခင်ကီး Rev ေစာကဲမှး မိမကရင်ှစ်ြခင်းအသင်းေတာ်(ဧမာေွလ)နာမကျန်းြဖစ်စ်က ဖုန်းြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အိမ ် င ှ ေ ့် ဆးုသ ံ ုိ လူကယ ုိ တ ် င ုိ လ ် ာေရာက်သတင်းေမးေမတာြပကေသာ ဆရာကီး၊ ဆရာမကီးများ၊ အသင်းသူ၊ အသင်းသားများ၊ မိတ်ေဆွအေပါင်းအသင်းများှင့် ဖခင်ကီး၏ေနာက်ဆုံး ဈာပနဝတ်ြပပွဲသို တက်ေရာက်ပီး ေမတာြပကေသာ အသင်းေတာ် အသီးသီးမှ ဆရာကီး၊ ဆရာမကီးများ၊ မိမကရင်ှစ်ြခင်းအသင်းေတာ် (ဧမာေွလ)မှ အသင်း သူ ၊ အသင်း သားများ၊ ဖခင်  ကီး ၏ မိ တ ် ေ ဆွ အ ေပါင်း အသင်း များ၊ အထူး သြဖင့ ် လိုေလေသးမရှိေအာင် အဘက်ဘက်မှ ကူညီေပးကေသာ ရှမာရိလူမကူညီေရးအသင်းမှ ဆရာရစ်ချက်ှင့် အဖွဲသားများ၊ ဆရာထွန်းထွန်းလင်း၊ ဆရာရဲထွန်းေကျာ်ှင့်တကွ ေကျးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးတိုကို ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိပါေကာင်းှင့် အဖဘုရားသခင်ထံမှ ကယ်ဝေသာ ေကာင်းကီးမဂလ  ာများ ခံစားရရှပ ိ ါေစေကာင်း ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစုမှ ဆုေတာင်း ေမတာပိုသအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု


မတ် ၂၇၊ ၂၀၂၀

သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်တွင် ဆူဇူကီးကားစက်ုံအသစ် တည်ေဆာက်မည် ှစ်စ် ကားအစီးေရ ၄၀၀၀၀ ခန် ထုတ်လုပ်ိုင်မည်ြဖစ် ရန်ကုန်

မတ်

၂၆

Suzuki Motor Corporation က သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်တွင် Suzuki Thilawa Motor Co., Ltdအြဖစ် ရင်းှးီ ြမပ်ံှ ပီး SKD စနစ်ြဖင့် ေမာ်ေတာ်ယာ် များကို ထုတလ ် ပ ု တ ် ပ်ဆင်၍ ြပည်တင ွ ်းတွင် ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရရ ှိ ာမှ CKD စနစ်ြဖင့် ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်ရန် Welding Process, Painting Process ှင့် Assembly Process တို ပါဝင်သည့်စက်ုံအသစ်ကို တည်ေဆာက်သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း မတ် ၂၄ ရက်က ေကညာချက်ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။ သတင်းထုတ်ြပန် ဆူဇက ူ ီးအေနြဖင့် ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် ေဈးကွကက ် ျယ်ြပန် လာသည်င ှ အ ့် ညီ စက်ုံသစ်ကို တည်ေဆာက်ြခင်းြဖစ်၍ ၂၀၂၁ ခုှစ် စက်တင်ဘာလတွင် စတင် လည်ပတ်ရန် ရည်မှန်းထားပီး ှစ်စ် ကားအစီးေရ ၄၀၀၀၀ ခန် ထုတ်လုပ် ိင ု မ ် ည်ြဖစ်ေကာင်း အဆိပ ု ါသတင်းထုတြ် ပန်ေကညာချက်၌ ေဖာ်ြပထားသည်။ လုပ်ငန်းများ စတင် ဆူဇက ူ ီးသည် ၁၉၉၈ ခုစ ှ မ ် ှ စတင်၍ ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် ကာလရှည် ကာစွာ ရင်းှီးြမပ်ခ ှံ ဲ့ ပီး ၁၉၉၉ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ေမာ်ေတာ်ဆင ို က ် ယ်င ှ ့် ေမာ်ေတာ်ယာ်များကို အစိုးရှင့် ဖက်စပ်အြဖစ် ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်ေရာင်းချြခင်းြဖင့် လုပ်ငန်းများ စတင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ယင်းေနာက်တွင် Suzuki (Myanmar) Motor Co.,Ltd ှင့် Suzuki Thilawa Motor Co.,Ltd တိုအြဖစ် ရာန်းြပည့်ရင်းှီးြမပ်ှံကာ လက်ရှိတွင် ေတာင်ဒဂုံစက်ုံှင့် သီလဝါစက်ုံတိုတွင် Carry, Ciaz, Ertiga ှင့် Swift ကားအမျ ိးအစားများကို ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ စာမျက်ှာ ၄ ေကာ်လံ ၅ သို P သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်၌ ဆူဇူကီးေမာ်ေတာ်ကားများ တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ေနမကို ေတွရစ်။

မူဆယ်မိအဝင် တိုးဂိတ်ှင့် (၁၀၅)မိုင် ကုန်သွယ်ေရးဇုန်တိုးဂိတ်တို၌

ယေနဖတ်စရာ

COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်ေရး ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် မူဆယ်

မတ်

Q

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ အနည်းဆုံးအချ ိန်မှာ

၂၆

ြမန်မာိုင်ငံအှံမှ

တစ်အမ ိ ခ ် ျင်းရဲ ေရာဂါသတင်းပို ကာကွယ်

မူဆယ်မိသို

ဝင်ေရာက်လာသည့် ခရီးသည်တင် ယာ်များှင့်

ေရးလုပ်ငန်းဟာ ေရာဂါကူးစက်မကို

ကုန်တင်ယာ်ကီး

များကို မူဆယ်မိအဝင် တိုးဂိတ ် င ှ ့်

အလျင်အြမန် ထိန်းချပ်ိုင်မယ့်

(၁၀၅) မိင ု ် ကုနသ ် ယ ွ ေ ် ရးဇုနတ ် ိုးဂိတတ ် ို ၌

ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်းလုပ်ငန်း

များကို

တစ်ခုတည်းေသာ ထိေရာက်တဲ့

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ

COVID-19

နည်းဗျဟာြဖစ်ပါတယ်

ကိတင်ကာကွယေ ် ရး

လုပ်ငန်းများ

ြမန်မာိုင်ငံအေနနဲ COVID-19

ေပါင်းစပ်ညိင်း

ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ (မူဆယ်)၊ ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲှင့်

တာဝန်ရှိသူ

တိက ု မတ် ၂၅ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီက

Q

စတင်ေဆာင်ရက်သည်။

ေနေသာ ဆရာဝန်ကိုးဦး ေသဆုံး

ြမန်မာြပည်ဘက်သုိ ဝင်ေရာက်သည့် ယာ်များကို အဓိကထား၍ ေဆးဖျန်း ြခင်းလုပ်ငန်းများ ြပလုပ်လျက်ရှရာ ိ

ေနအပူချ ိန်များ ၂၆-၃-၂၀၂၀

ေချာက်

၄၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

ေရကျင်

၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

ေဘာလခဲ

၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

ဘားအံ

၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

ေကာ့ကရိတ်

၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

လင်းဘွဲ

၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

Q

ေနရပ်ြပန် ြမန်မာအလုပ်သမားများ ြပန်လည်လက်ခံလျက်ရှိ တာချ ီလိတ်

မတ်

တာချ ီလိတ်မိ တွင်

၂၆

ြမန်မာ-ထိုင်း ချစ်ကည်ေရးတံတား(၁)

ထိုင်းိုင်ငံမှ

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာကသည့်

ြမန်မာအလုပ်သမားများကို မတ် ၂၅ ရက်ှင့် ၂၆ ရက် က စနစ်တကျြပန်လည်လက်ခံလျက်ရှိသည်။ ြပန်လည်လက်ခံ ထိင ု း် ိင ု င ် သ ံ ုိ တရားဝင်သွားေရာက်အလုပလ ် ပ ု က ် င ို ်

ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရ၏ ခိုင်ှင့်

စာမျက်ှာ » ၁၂

စာမျက်ှာ ၁၀ ေကာ်လံ ၁ သို S

ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့်

ထူးြခားသည့်

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်

ယခင်က တုတြ် ပည် ကျယ်ေဂါင်မှ

မူဆယ်မိအဝင် တိုးဂိတ်၌ COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်ေရး ေဆးဖျန်းြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်စ်။

ခွင့်ြပချက်ြဖင့်

တာချ ီလိတ်

ထိုင်းိုင်ငံတာဝန်ရှိပုဂိလ်များ၏

ညိင်းမ

သေဘာတူညီချက်အရ ယခုကဲ့သို ြပန်လည်လက်ခံြခင်း ြဖစ်သည်။ ြပန်လည်စိစစ်လက်ခံရာတွင် အလုပ်သမားများကို ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီးအလိုက် ေနရပ်လိပ်စာများ ေကာက်ခံြခင်း၊

တည်းခိုမည့်

အိမ်၊

ေနရပ်လိပ်စာ

လျက်ရှိေသာ ြမန်မာအလုပ်သမားများ လတ်တေလာ

ေကာက်ခံြခင်းှင့် မိမိေနရပ်သို ြပန်လည်ေရာက်ရှိပါက

အေြခအေနအရ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာရာ

စာမျက်ှာ ၄ ေကာ်လံ ၁ သို Y

စာမျက်ှာ » ၁၀

ကမာ့ေဘာလုံးေလာကမှာ တန်ဖိုးအြမင့ဆ ် ုံး လူငယ်ကစားသမားအြဖစ် ဂျာဒန်ဆန်ချ ိ ေဖာ်ြပခံရ

စာမျက်ှာ » ၂၀

Profile for Myanmar Newspaper

27 March 20  

27 March 20  

Advertisement