Page 1

ပွားစီးတိုးေအာင် အားထုတ် သူတစ်ပါး၏

အကျိးစီးပွားအတွက်

မိမိ၏အကျိးစီးပွား

ဆုတယ ် တ ု ေ် အာင် မြပသင့ေ် ပ။ ဤသိြု ပေသာ် မိမအ ိ ား အကျိး ြဖစ်ထွန်းေစအံ့ဟု မိမိအကျိးကို သိေသာသူသည် မိမိအကျိး စီးပွား တိုးပွားေအာင် အားထုတရ် ာ၏။ (မိမသ ိ ည်သာ အားကိုးရာ

ြဖစ်၍ အများ၏အကျိးစီးပွားှင့် မိမိ၏အကျိးစီးပွား ကံဆုံ

ေပေပါက်လာေသာအခါ မိမစိ ီးပွား ဆုတယ ် တ ု မ် ခံဘဲ အားထုတ် သင့်၏။) ၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၁ ရက်၊ အဂ ါေန။ ယေနဖတ်စရာ

ဒုတိယအကိမ်

ြပည်သူလတ်ေတာ်

(၁၅)ကိမ်ေြမာက်

ပုံမှန်အစည်းအေဝး

Tuesday, 24 March 2020

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂဌာေနညိင်းေရးမှးအား လက်ခံေတွဆုံ ေနြပည်ေတာ်

မတ်

ိုင်ငံေတာ်၏

၂၃ အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်

ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်သည် ြမန်မာိုင်ငံ ဆိုင်ရာ

စာမျက်ှာ » ၆

ကုလသမဂဌာေနညိင်းေရးမှး

Mr. Ola Almgren အား ယေန မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ိုင်ငံြခားေရး

ဒုတိယအကိမ်

ဝန်ကီးဌာန၌ လက်ခံေတွဆုံသည်။

အမျ ိးသားလတ်ေတာ်

ေဆွးေွး ေတွဆုံစ် ြမန်မာိုင်ငံှင့်

(၁၅)ကိမ်ေြမာက်

ကုလ

သမဂအကား အြပန်အလှန်ယုံကည်မြဖင့  ်

ပုံမှန်အစည်းအေဝး

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မြမ  ငတ ့် င်ေရး၊ လူသား ချင်းစာနာေထာက်ထားမ အကူအညီများ

(၁၂)ရက်ေြမာက်ေန ကျင်းပ

၉၉၆၄

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်

(၁၂) ရက်ေြမာက်ေန ကျင်းပ

အတဝဂ်(ဓမပဒ-၁၆၆)

သွားေရာက်ေပးအပ်ရာတွင်

ိုင်ငံတကာ

လူ သားချင်း စာနာေထာက် ထားမ ဆို င ် ရာ

စာမျက်ှာ » ၇

မိတဖ ် က်များအပါအဝင် ကုလသမဂှင့် ပိမ ု ို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားေရး၊ ကုလသမဂ

တိင ု ် ကားေပးပိလ ု ာေသာ

ဝန်ထမ်းများအား ခရီးသွားလာခွင့်ြပသည့် လုပ်ငန်းစ်

မူးယစ်ေဆးဝါးသတင်း

အတွက် လုပ်ငန်းစ်များကို

များှင့်စပ်လျ်း၍

ခိင ု ် မဲပီး ဟန်ချက်ညေ ီ သာ ဖွံဖိးတိုးတက်မ စီမံကိန်း(MSDP) အေကာင်အထည်ေဖာ် ေရးအတွက် ကုလသမဂမှ ကူညပ ီ ပ ံ့ ိုးေပးေရး

စာမျက်ှာ » ၈

ှင့် ြမန်မာိုင်ငံမှ ေဆာင်ရက်လျက်ရသ ိှ ည့် COVID-19 ေရာဂါ

ေပးေရးတိ ု င ှ စ ့် ပ်လျ်း၍ အြမင်ချင်းဖလှယ်

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊

ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ တက်ေရာက်

ကုသေရးအတွက် ြမန်မာ

ေတွဆုပ ံ သ ွဲ ို ိင ု င ် ေ ံ တာ်အတိင ု ပ ် င်ခ ံ ုံး

ိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအုံး

ဝန်ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ဦးေကျာ်တင့်ေဆွ၊

ှင့် Forever Group

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး

တိုမှ အလှေငွများ

စာမျက်ှာ » ၁၁

ကာကွယ်တားဆီးမ

လုပ်ငန်းများတွင် ကုလသမဂမှ အကူအညီ

COVID-19 ေရာဂါ

ေပးအပ်လှဒါန်း

ြပန်လည်

သုံးသပ်ေရး၊ ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ ေရရှညတ ် ည်တံ့

ထပ်မေ ံ ဖာ်ထတ ု ရ ် ရှမ ိ များ  ထုတ်ြပန်

ပိုမိုြမန်ဆန်ေချာေမွေစေရး

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂဌာေနညိင်းေရးမှး Mr. Ola Almgren အား လက်ခံေတွဆုံစ်။

ြပည်ပသို သွားေရာက်မည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအတွက် ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနက ခရီးသွားလာမဆိုင်ရာ အ ကံြပ

ဝန်ကီးဌာန ဦးေကျာ်တင်ှင့်

ိင ု င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရပ ှိ ဂ ု ိလ် များလည်း တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်

မတ်

၂၃

COVID-19 အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာကူးစက်ေရာဂါ ြပည်ပမှ ကူးစက်မများ 

ကာကွယ်တားဆီးေရးအတွက်

လည်းေကာင်း၊ ခရီးသွားစ် မေမာ်လင့ေ ် သာ ကန် သတ်ချက်များှင့် ကံေတွိင ု ြ် ခင်းေကာင့လ ် ည်းေကာင်း၊ ြမန်မာိင ု င ် ံ သားများအေနြဖင့် ြပည်ပိင ု င ် မ ံ ျား၊ အထူးသြဖင့် ေရာဂါကူးစက်မြမင့  မ ် ားေနသည့ ် င ုိ င ် မ ံ ျားသို မလမ ဲ ေရှာင်သာကိစများမှ  လွဲ၍ ခရီးသွားလာမ ေရှာင်ရှားကပါရန် ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနက အ ကံြပထားသည်။ စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို E


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ (၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုတပ်မေတာ်ေန ဦးတည်ချက်များ ေလထုသန်ရှင်းြခင်းြဖင့် ကျန်းမာြခင်းကိုေထာက်ကူ

(၁) ြပည်ေထာင်စမ ု ပိကွေ ဲ ရး၊ တိင ု ်းရင်းသားစည်းလုံးညီတ ွ မ ် မပိ  ကွေ ဲ ရး၊ အချပ်အြခာအာဏာတည်တခ ံ့ င ို ် မဲေရးဟူေသာ ဒိတ ု ာဝန်အေရး

ကမာတစ်ဝန်းတွငြ် ဖစ်ပွားေနေသာ COVID-19 ကို ကမာ့ြပည်သမ ူ ျား ရင်ဆင ို ်

(၂)

ေနရသည်။ ထိေ ု ရာဂါှငပ ့် တ်သက်၍ ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် ြဖစ်ပွားြခင်းမရှေ ိ သးဘဲ ြဖစ်ပွားလာပါက အေရးေပတုံြပန်ေရးကို ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက် ေနကသည်။ COVID-19 ေရာဂါသည် အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါြဖစ်ပီး ထိေတွမများှင့်ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်သန် ရှင်းေရး၊ အသက် ှမှင့်ပတ်သက်၍ ေလထုသန် ရှင်းေရးတိုကို သတိထားရမည်

(၃) ပါးကို အမျ ိးသားေရးမူဝါဒအြဖစ် ဦးထိပ်ပန်ဆင်ပီး ိုင်ငံေတာ်အတွက် အသက်ေပးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေရး။ ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှေ ိ အာင် ေဆာင်ရက်င ို ရ ် န် တပ်မေတာ်၏ငိမ်းချမ်းေရးမူဝါဒ (၆) ရပ်ြဖင့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိးု ရှငအ ့် တူ ငိမ်းချမ်းေရး လုပ်ငန်းစ်များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေရး။ (၃) ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့် ြပည်သူလူထုအကျ ိးစီးပွား ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးတိုအတွက် အင်အားေတာင့်တင်းပီး စွမ်းရည်ထက်ြမက်ေသာ ေခတ်မီတပ်မေတာ်တည်ေဆာက်ေရး။ (၄)

ိင ု င ် ေ ံ တာ်ကာကွယေ ် ရးတာဝန်င ှ ့် အမျ ိးသားိင ု င ် ေ ံ ရးတာဝန်များကို ေခတ်အဆက်ဆက် ေကျပွနစ ် ွာထမ်းေဆာင်ခသ ဲ့ ည့် တပ်မေတာ်၏

ြဖစ်သည်။

အစ်အလာေကာင်းများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ေရး။

လက်ရတ ိှ င ွ ် ကမာတစ်ဝန်း၌ COVID-19 ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပာွ းသည့် ိင ု င ် ံ ၁၈၅ ိင ု င ် အ ံ ထိ ြဖစ်ပွားလာေသာ်လည်း ြမန်မာိင ု င ် ၌ ံ ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ မရှိေသးသည်ကို စစ်ေဆးေတွရှိရပါသည်။ သိုေသာ် အြခားေရာဂါေဝဒနာ

ရာဇဝတ်အထူးအယူခံမ ငါးမကို ုံးထိုင်ကားနာ

များေကာင့် ေစာင့်ကည့်လူနာများအနက် အသက်ေသဆုံးမအချ ိြဖစ်ပွား သည်ကို ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် တစ်ဖက်တင ွ ် COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက်ြခင်းမရှေ ိ အာင် ဆက်လက်၍ ဝိင ု း် ဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်

ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၃

ြဖစ်သလို နာတာရှညေ ် ရာဂါြဖစ်ပွားေစိင ု ေ ် သာ အြခားအချက်များကိလ ု ည်း

ြပည်ေထာင်စုတရားသူကီးချပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးှင့် ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချပ် တရားသူကီးများအားလုံးပါဝင်ေသာ စုံညီခုံုံးသည် ယေန နံနက်

သတိြပဆင်ြခင် ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။

၉ နာရီခွဲတွင် ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချပ် ုံးခန်းအမှတ် (၁) ၌ ုံးထိုင်၍ ရာဇဝတ်အထူးအယူခံမ ငါးမကို ုံးထိုင်ကားနာခဲ့ေကာင်း သတင်းရရှိ

ယခုကာလတွင် လူဦးေရထူထပ်ေသာ ရန်ကန ု ၊် မေလးကဲသ ့ ို မိကီး

သည်။

သတင်းစ်

များတွင် တိင ု ်းတာေရးစက်များြဖင့် ရှာေဖွေဖာ်ထတ ု မ ် အရ  ေလထုညစ်ညမ်းမ များ ြဖစ်ေပေနသည်ဟု ကားသိရသည်။ ေလထုညစ်ညမ်းမသည် အသက် ှ

ဓမာစရိယစာေမးပွဲ ပထမေန ကျင်းပ

လမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါြဖစ်ပွားမကို အားေပးသည့်အြပင် နာတာရှည် ေရာဂါများကို ြဖစ်ေပေစသည့် အေကာင်းအချက်များြဖစ်သည်ကို သတိြပ ရမည်ြဖစ်သည်။ ယခုေနာက်ပိုင်းတွင် စီးပွားေရးမိေတာ်၌ ေလထုအရည် အေသွးအန်းကိန်းများ ြမင့်တက်ေနသည်ကိုေတွရသည်။ ေလထုအရည်အေသွး အန်းကိနး် အဆင်သ ့ တ်မတ ှ ရ ် ာတွင် ရလဒ် ဝ မှ ၅၀ အထိသည် ေကာင်းမွနသ ် ည့် (အစိမး် ေရာင်)အေြခအေန၊ ၅၁ မှ ၁၀၀ အထိသည် အလယ်အလတ်အဆင့်(အဝါေရာင်)အေြခအေန၊ ၁၀၁ မှ ၁၅၀

ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၃

သံဃာေတာ်ှင့် သီလရှင်များ စာရင်းသွင်း ၁၇၃၉၈

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန၊ သာသနာေရး

အနက် ၁၄၄၀၆ ပါး ေြဖဆိုကသြဖင့် ၈၂ ဒသမ ၈၀

ဦးစီးဌာနက ကီးမှး၍ ှစ်စ်ကျင်းပြပလုပ်ေသာ

ရာခိင ု  ် န်  း ေြဖဆို ကေကာင်း သာသနာေရးဦးစီးဌာန

၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် ဓမာစရိယစာေမးပွ(ဲ ပထမေန) ယေန၌

မှ သိရသည်။

သာသနာေရးဦးစီးဌာန

သည့် (အနီေရာင်) အေြခအေန၊ ၂၀၁ မှ ၃၀၀ အထိသည် အလွနဆ ် းုိ ရားသည့် အဆင့် (အနီရင့်ေရာင်)အေြခအေနဟု ေြခာက်ဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။

အတည်ြပခန်ထားြခင်း

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

(လိေမာေ ် ရာင်)အေြခအေန၊ ၁၅၁ မှ ၂၀၀ အထိသည် ကျန်းမာေရးှငမ ့် ညီတ ွ ် အဆင့် (ခရမ်းေရာင်) အေြခအေန၊ ၃၀၁ မှ ၅၀၀ အထိသည် အရာယ်များသည့်

န်ကားမဦးစီးဌာနတိုကတိုင်းတာပီး ယခုေနာက်ပိုင်း ရန်ကုန်မိ၏

ြပည်ေထာင်စုသမတ

၁၃၈၁ ခုှစ် (၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်)၊ ဓမာစရိယစာေမးပွဲ ေနရက်အလိုက်ေြဖဆိုမအေြခအေန

ိုင်ငံေတာ်

ေြဖဆိုသည့်ဘာသာ၊ ပါရာဇိကကပါဠိအကထာ(ပထမေန)

ြမန်မာ

ိုင်ငံေတာ်သမတသည်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ

ရက်စွဲ၊ ၂၃-၃-၂၀၂၀

ေလထုအရည်အေသွးတိင ု ်းတာြခင်းကို မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၊ မိုးေလဝသှင့်ဇလေဗဒ

ဝန်ထမ်းအဖွဲ အစည်းအကီးအမှး

သတင်းစ်

ိင ု င ် တ ံ စ်ဝန်းလုံးရှိ စာေြဖဌာန ၅၇ ဌာနတိုတွင် စာေြဖ

အထိသည် ထိလယ ွ ရ ် လ ှ ယ ွ သ ် ည်ပ ့ ဂ ု ိ လ်များတွင် ကျန်းမာေရးသတိထားရမည့်

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်း

အဖွဲုံး

ဝန်ကီးဌာန၊ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး ဦးစီးဌာန၊

န်ကားေရးမှးချပ်

ဦးြမင့်သန်းကို

ေနရာအချ ိတွင် ေလထုအရည်အေသွးအဆင့် တက်လာသည်ကေ ို တွရသည်။

အစမ်းခန် ကာလ

အထူးသြဖင့် ရန်ကန ု ် မိ၌ ယာ်အသုးံ ြပချ ိန်များသည့် ုံးတက်၊ ုံးဆင်းချ ိန်

(၁)ှစ် ြပည့်ေြမာက်သည့်ေန မှစ၍

နံနက်ပိုင်းှင့် ညဦးပိုင်းတွင် ေလထုညစ်ညမ်းမ အဆိုးဆုံးြဖစ်သည်။ ယခု

အတည်ြပခန် ထားလိုက်သည်။

ကာလတွင် အန်းကိန်းမှာ အဝါေရာင်အဆင်မ ့ ှ လိေမာေ ် ရာင်အဆင်ြ့ ဖစ်ပီး ရံဖန်ရခ ံ ါ အနီေရာင်အဆင်သ ့ ေ ို ရာက်သည်ကို အထူးသတိြပရမည်ြဖစ်သည်။ ေလထုညစ်ညမ်းမြဖစ်ပွားရြခင်းမှာ စက်မလု  ပ်ငန်းှင့် ယာ်သုံးစွဲမ

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချ ိန်းေဈးကွက် (၂၃-၃-၂၀၂၀)

များြပားလာြခင်း၊ အမက်ှင့်ပလတ်စတစ်များမီးြခင်း၊ မိြပဧရိယာ ချဲထွင်လာြခင်း၊

ုပ်ကင်းေလာင်စာသုံးစွဲမများြပားြခင်  း၊ သစ်ပင်များ

ေလျာ့နည်းလာြခင်း၊ ကွနက ် ရစ်လမ်းများခင်းြခင်း၊ အေညာန ် ံ များထွကြ် ခင်း၊ လုပင ် န်းခွငမ ် ျားမှ အမန်အမားများထွကရ ် ြှိ ခင်း စသည်တေ ို ကာင်ြ့ ဖစ်ေကာင်း ပညာရှငမ ် ျားက သုံးသပ်ကသည်။ ထိအ ု ြပင် လုပင ် န်းခွငမ ် ထ ှ က ွ ေ ် သာ အမန် အမားဓာတ်များကို ကာရှည် ှက်ရပါက ကင်ဆာ၊ အဆုတ်ကင်ဆာ၊ အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေရာဂါများှင့် ှလုံး၊

ukrP Ü t D rnf tzGifhaps; tydwaf ps; (usyf) (usyf) 11 , 000 11 ,000 FMI 3,900 3,800 MTSH

&S,f,mwefzdk; (usyf) 15,400,000 12,572,700

MCB FPB TMH

8,500 22,000 2,800

သိြု ဖစ်ရာ ြပည်သတ ူ စ်ဦးချင်းအေနြဖင့် ယခုလက်ရတ ှိ င ွ ် အေရးတကီး ေရာဂါြဖစ်၍ အသက် ှလမ်းေကာင်းကို ထိခက ို ေ ် စေသာ ေလထုညစ်ညမ်းမ ကိုပါ သတိြပရမည်ြဖစ်သည်။ လက်ကိုစင်ကယ်ေအာင် ေဆးေကာြခင်း၊ လူစလ ု ေ ူ ဝးေနရာများကို ေရှာင်ရာှ းြခင်းအြပင် ှာေခါင်းစည်းများ တပ်ဆင် ြခင်းစသည့် ကျန်းမာေရးဆိင ု ရ ် ာန်ကားချက်များကို အေလးထားလိက ု န ် ာ ။

ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၃ ရန်ကုန်(ေရေဈး) ၁၁၆၀၀၀၀

မေလး(ေရေဈး) ၁၁၆၀၀၀၀

စက်သုံးဆီေဈးန်း

ရန်ကုန်

မေလး

(က) ဒီဇယ်

တစ်လီတာ

၅၁၀/၅၇၀

ကျပ်

၅၆၀/၅၈၀ ကျပ်

( ခ ) ေအာက်တိန်း ၉၅

တစ်လီတာ

၅၃၀/၆၀၅

ကျပ်

၆၄၅/၆၆၀ ကျပ်

ကျပ်

၄၉၀/၅၂၅ ကျပ်

( ဂ ) ေအာက်တိန်း ၉၂

တစ်လီတာ

၃၉၀/၄၇၀

(ဃ) အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ်

တစ်လီတာ

၅၂၀/၅၈၅

ကျပ်

၅၇၅/၅၉၅ ကျပ်

ရန်ကုန် လက်ကားေဈး ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၄၄၀/၄၅၀ ကျပ်၊ အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၄၅၀/၄၆၀ ကျပ်၊

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်  း (က) အေမရိကန်

တစ်ေဒလာ

=

၁၄၂၁.၂

( ခ ) ဥေရာပ

တစ်ယူို

=

၁၅၂၁.၃

( ဂ ) တုတ်

တစ်ယွမ်

=

၁၉၉.၉၀

(ဃ) ထိုင်း

တစ်ဘတ်

=

၄၃.၀၉၉

( င ) မေလးရှား

တစ်ရင်းဂစ်

=

၃၁၉.၈၀

( စ ) အိိယ

တစ်ူပီး

=

၁၈.၇၁၇

(ဆ) ဂျပန်

တစ်ရာယန်း

=

၁၂၉၀.၁

( ဇ ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ်

=

၁၁၂.၃၃

( ဈ ) ဩစေတးလျ

တစ်ေဒလာ

=

၈၂၀.၂၀

(ည) စင်ကာပူ

တစ်ေဒလာ

=

၉၇၅.၉၀

ေအာက်တိန်း ၉၂ တစ်လီတာ ၃၃၅/၃၄၀ ကျပ် (ြမန်မာိုင်ငံစက်သုံးဆီအသင်း) စာတည်းမှးချပ် - ဦးဝင်းေရ

သတင်းေထာက်မှး

- ဦးြမင့်စိုး

စာတည်းမှး

- ဦးဝင်းိုင်

ဘာသာြပန်စာတည်းများ

- ဦးေဇာ်ဝင်း၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

စာတည်းများ

- ဦးစန်းေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ် (၀၀၆၄၀)၊

၁၉၅၇ ဧပီ ၁၆ တွင် စတင်တည်ေထာင်သည်။

ဦးကိုမင်း၊ ေဒစန်းယ်ဥ

www.facebook.com/themirrordaily

ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ရယူသည်။

ဦးသန်းတင်ေအာင်၊ ေဒခင်မိုမိုေအာင်၊ ေဒခင်မျ ိးိုင်၊ ေဒခင်စုစုလင်၊

ေဒေနဇာဇာထွန်း၊ ဦးသက်ေထွး၊

themirror.npt@gmail.com

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(် ၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

အငယ်တန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊

အကီးတန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးဟိနး် ထက်လင်း၊ ဦးိင ု လ ် င်းကည်၊

ေဒခင်ခင်သက်၊ ေဒယုဝါဝါ၊ ေဒသီသမ ီ င်း

8,500 44,000 19,600

1 2 7

&efukefpawmhtdwfcsdef;rS &,lonf/

ေရေဈး၊ စက်သုံးဆီေဈးှင့် ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်  း

ကာကွယေ ် နရေသာ COVID-19 ေရာဂါသည် အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိင ု ရ ် ာ

ေကးမုံသတင်းစာတိုက်က ထုတ်ေဝသည်။

8,500 22,000 2,800

ေသွးတိုး၊ ဆီးချ ိ

ေရာဂါများ ပိုမိုြဖစ်ပွားိုင်ေကာင်း သိရှိရသည်။

ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

&S,f,m apmifa& 1,400 3,283

ဦးေအးမင်းသူ၊ ေဒမာမာစိုး ဓာတ်ပုံသတင်းေထာက်

- ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁ ရန်ကုန်ုံးခွဲ

- အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗလလမ်းေထာင့၊် ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ

- ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမ/ံ ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန် ချ ိေရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ် ေကညာ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

၂။

ကျးလွန်လျက်ရှိသည့်အြပင် ၃။

အကာအကွယ်ရယူ၍

၂။

သိုြဖစ်ပါ၍ ိုင်ငံေတာ်သမတက မတရားအသင်းများ အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆ အရ

အထက်ေဖာ်ြပပါအဖွဲှင့် ယင်းအဖွဲ၏ လက်ေအာက်ခံအဖွဲများအား မတရားအသင်းများ အက်ဥပေဒ ပုဒမ ် ၁၅၊ ပုဒမ ် ခွဲ (၂)ပါ အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက်များှငအ ့် ညီ မတရားအသင်းအြဖစ်

သိြု ဖစ်ပါ၍ အထက်ပါအကမ်းဖက်မများကိ  ု ကျးလွနလ ် ျက်ရိှ

ေကညာလိုက်သည်။

သည့် United League of Arakan (ULA)/Arakan Army (AA)

ြမန်မာိုင်ငံ

အမိန် အရ

လက်နက်ကင ို အ ် ဖွဲကို အကမ်းဖက်အပ ု စ ် အ ု ြဖစ် ေကညာလိက ု သ ် ည်။

ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၊ လုံ ခံေရးစခန်းများကို တိုက်ခိုက်ြခင်း၊ ေကျးရာ

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး စိုးထွဋ်

ဥက

အြပစ်မဲ့အရပ်သား

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

အကမ်းဖက်မတိ  ုက်ဖျက်ေရးဗဟိုအဖွဲ

သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ ှိပ်စက်ြခင်း၊

ေနာက်ဆုံးအချက်အလက်များကို

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန

သက်ဆိုင်ရာ

များှင့် အြခားြပည်ပိုင်ငံအချ ိက ခရီးသွားလာမ

ို င ် ငံ ြ ခားသံ ုံး များသို ြဖစ် ေစ၊ ြမန် မာသံ ုံး များ

ှငပ ့် တ်သက်၍ ကန် သတ်မများကိ  ု ေဖာ်ြပပါအတိင ု ်း

ြပည်ပခရီးသွားေရာက်ရန်ရှိပါက

သိြု ဖစ်ေစ ဆက်သယ ွ စ ် စ ံု မ်းကရန်လည်း းေဆာ်

ချမှတ်ထားေကာင်း ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနက

ခရီးမထွကခ ် ွာမီ သွားေရာက်မည့ ် င ို င ်  ံ င ှ ့် ြဖတ်သန်း

ထားပီး ြမန်မာိုင်ငံသားများှင့် ြမန်မာိုင်ငံသို

အသိေပးအ ကံြပထားသည်။

မည့်ိုင်ငံများမှ ခရီးသွားလာမဆိုင်ရာ ကန် သတ်မ

လာေရာက်လည်ပတ်ခသ ဲ့ မ ူ ျားအေပ အာဆီယံ ိင ု င ် ံ

ထိုြပင် ြမန်မာိုင်ငံသားများအေနြဖင့် မလဲ မေရှာင်သာ၍

ြပည်ပသို သွားေရာက်မည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအတွက် စ်

၈။

ထိုင်း

ိုင်ငံ/ေဒသ

ထုတ်ေပးထားသည့် COVID-19 လူ ြ ဖ တ ် သ န ်း မ  ကို

ဘူိုင်း

အြခား

ကင်းစင်ေကာင်း ေဆးလက်မတ ှ ် ရပ်ဆိုင်းမည်ြဖစ်ပီး

ဗီဇာကန် သတ်ချက်

မည်သူမဆို ၁၄ ရက်

ြပလုပ်ြခင်းမရှိေသးပါ။

Quarantine

ှင့်

ကေမာဒီးယား ဗီဇာကန် သတ်ချက် ြပလုပ်ြခင်း

ရိကန်ေဒလာ တစ်သန ိ း် ေဆးကု သာ ြဖတ်သန်းခွင့်ြပ ခွငအ ့် ကျံးဝင်သည့် ကျန်းမာေရး မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရှိ

၃။

အင်ဒိုနီးရှား

အာမခံတင်ြပရမည်။ ၉။

မရှိေသးပါ။

ဗီယက်နမ်

ှင့်

ဧပီလကုနအ ် ထိ ယာယီရပ်ဆင ို ်း ြပ ထားပါသည်။

တစ်လကာ ရပ်ဆင ို ်းထားပါသည်။ ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်များ၊

ဆိုက် ဗီဇာရရှိသူများသည်

၁၀။ တုတ်(PRC) တုတ်သံုံးတွင်

မေလးရှား

မေလးရှားသံုံး၏

၆။

ဖိလစ်ပိုင်

ြပည် ဝ င် ဗီ ဇာ

ထုတ်ေပးထားသည့်

ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။

၁၂။ မကာအို(SAR) (၁၈-၃-၂၀၂၀)

ထိုအြပင်

ြမန်မာအပါအဝင်

၁၃။ အိိယ

၇။

စင်ကာပူ

ကာလတို

၁၄။ ဂျပန်

ေနထိုင်

၁၅။ ုရှား

ရက်မှစ၍ လုံးဝခွင့်မြပေတာ့ပါ။ (Stay

Home

ဗီဇာမလိအ ု ပ်ေသာ်လည်း Health Notice) သတ်မှတ် ကို ြဖည့်စွက်၍ ထားပါသည်။

စင်ကာပူသ ံ းံု မှတစ်ဆင့် စင်ကာပူ ကျန်းမာေရး

ဝန်ကီးဌာန၏

ခွင့်ြပချက်ေတာင်းခံရပါမည်။

၂၀။ ြပင်သစ်

ြပင်သစ်သံုံးမှဗီဇာ ဝန်ေဆာင်မ (၁၇-၃-၂၀၂၀)ရက်မှ များ ရပ်ဆိုင်းထားပါသည်။

ဂျပန်သံုံးတွင်

သတ်ထားပါသည်။ ၂၁။ ဩစေတးလျ (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ ခရီး (၁၄)

ရက်ကာ

သွားလာခွင့် ပိတပ ် င်ထားပါသည်။ သီးြခားခွဲေနထိုင်ရန် (self - isolate) လိုအပ်ပါသည်။ ၂၂။

ဆွစ်ဇာလန်

အထူးကိစမှလွဲ၍ ြပည်ဝင်ဗီဇာ အားလုံး ပိတ်ထားပါသည်။

၂၃။ အစေရး

(၅)ရက် ကိတင်၍ အစေရးသံုံး မည်သမ ူ ဆို Home တွင် ြပည်ဝင်ဗီဇာေလာက်ထား Quarantine ရပါမည်။

၁၄

ရက် သတ်မတ ှ ထ ် ား ပါသည်။

၂၄။ မွန်ဂိုလီယား

ကမာလှညခ ့် ရီးသည် ဗီဇာဆိင ု း် ငံ မြဖစ်မေန Quaranထားပါသည်။

tine

ြပလုပ်ရန်

(၁၄-၃-၂၀၂၀) ရက် ေန မှ စ ၍ ြပည်ဝင်ခွင့် ပိတ်ထားပါသည်။

၂၆။ ေနာ်ေဝ

ြပည်ဝင်ဗီဇာ ရရှိပီး ေနာက်

ဝင်ေရာက်

လာသူအားလုံး မြဖစ် မေန Self-Quarantine ြပလုပရ ် ပါမည်။

(၁၈-၃-၂၀၂၀) ရက် မ ှ (၁-၅-

၂၇။ ချက်

ိုင်ငံြခားသားအားလုံး ြပည်ဝင် ခွင့် ပိတ်ထားပါသည်။

ြပည်ဝင်ဗဇ ီ ာေလာက်ထားစ်(၇) (၁၄-၃-၂၀၂၀)ရက် ရက်အတွင်း ေဆးစစ်ထားသည့် ေန

ေနာက်ပိုင်း

ကျန်းမာေကာင်း ေဆးလက်မတ ှ ် ဝင်ေရာက် တင်ြပရမည်။

ိုင်ငံအတွင်း

များ (၁၅)ရက် ကန်

ြပည်ဝင်ဗီဇာ

ခွင့် ယာယီကန် သတ်ထားပါသည်။ ၁၆။ နီေပါ

စ၍

လ ပ် ရ ှားသွားလာမ

သတ်မတ ှ ခ ် ရ ံ ပါမည်။

၂၀၂၀) ရက်ေနအထိ ဝင်ေရာက်

ခရီးသည်များအား ၂၂-၃-၂၀၂၀ ြခင်း ကန် သတ်ချက်

Declaration

ဝန်ေဆာင်မများ

ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။

ူ ဆို ၁၄-ကာ လည်ပတ်သူများ၊ မည်သမ

ြဖတ် သ န်း သွားလာသူ tourist အိမ်တွင်

ပုံမှန်ဗီဇာ

ရပ်ဆိုင်းထားပါသည်။

လိုအပ်ပါသည်။

(၁၅-၄-၂၀၂၀)ရက် ေန အထိ အနည်းဆုံး (၁၄)ရက် ထားပါသည်။

ယာယီဆိုင်းငံ့ထားပါသည်။

၁၉။ အေမရိကန်

၂၅။ ဒိန်းမတ်

ြပည်ဝင်ဗီဇာများအား ရပ်ဆိုင်း ေစာင့ ်  ကည့ ် ကာလ

ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်များကိုလည်း

တင်ြပရမည်။

ရက်မှစ၍

ထားပါသည်။

ဗီဇာများ

ပယ်ဖျက်ခဲ့ပါသည်။

Quarantine ၁၄

ဝင်ေရာက်ခွင့်အားလုံး ပိတ်ပင်

ယခင်

ကိုလည်း

မှတ်ေနရာတွင် မိမိ

ရက်ြပလုပ်ရပါမည်။

ထု တ ် ေပးမ ကို

ယာယီရပ်ဆိုင်းထားပီး

ကင်းစင်ေကာင်း

ေဆးလက်မတ ှ အ ် ား ေလဆိပတ ် င ွ ်

၁၁။ ေဟာင်ေကာင် တုတ်သံုံးတွင် ြပည်ဝင်ဗီဇာ မည် သူ မ ဆို Home

ဝန်ေဆာင်မအား(၃၁-၃-၂၀၂၀) ရက်အထိ ရပ်ဆိုင်းထားပါသည်။

ထုတ်ေပးထားသည့်

COVID-19

tine ြပလုပရ ် ပါမည်။ (SAR)

ဗီဇာ

သတ်

စရိတြ် ဖင့် Quaran-

ြပသ၍

ဝင်ေရာက်ရပါမည်။ ၅။

အတွင်း

ေဆးလက်မှတ်

ြပည်ဝင်ဗီဇာ မည်သူမဆို

ဗီဇာ၊eVisa ထုတ်ေပးမများအား ခရီးသွားလာခဲ့သည့် မှတ်တမ်း

ကင်းရှင်း

လိုအပ်ပါသည်။

ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။

ေရာက်ဗဇ ီ ာ၊ ကမာလှညခ ့် ရီးသည် ( ၁ ၄ ) ရ က ် အ တ ွ င ်း ရပ်ဆိုင်းထားပါသည်။

ဗီဇာ

ေလာက်ထားသူအားလုံး(၇၂)နာရီ

ေြပးဆွမ ဲ များအား  ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ၊် ေကာင်း အသိအမှတ်

အား (၂၀-၃-၂၀၂၀)ရက် မ ှ စ ၍ လာအို

ပါသည်။ ၁၈။ ဘဂလားေဒ့ရ ဗီဇာရရှိပီးသူများှင့်

ြပည်ဝင်ဗဇ ီ ာ ထုတေ ် ပးမအားလုံး ဗီ ဇာကင်း လွ တ ် ခ ွ င့ ်

ဗီယက်နမ် ေလေကာင်းပျံသန်း ေရာဂါ

ဆိုက်ေရာက်ဗီဇာများ၊ ေထာက်ခခ ံ ျက် ပူးတွဲ

Self-

ရန် တိက ု တ ် န ွ း် ထား

ရပါသည်။

(၃၀)ကာ ရပ်ဆိုင်းထားပါသည်။ COVID-19 ကူးစက်

ကျန်းမာေရး

ခရီး သည် ဗီ ဇာ ထု တ ် ေပးမ များ တင်ြပရပါမည်။

၄။

ြပည်ဝင် ေနအိမ်တွင်

(၁၈-၃-၂၀၂၀) ရက်မှစ၍ ရက် လာ ေရာ က ် သူ မ ျား

ြမန်မာအပါအဝင် အာဆီယံိုင်ငံ ဗီ ဇာေလာက် ထား များှ င့ ် ဗီ ဇာကင်း လွ တ ် ခ ွ င့ ် မ ျား ပါက

ထိုင်းိုင်ငံအတွင်း အေမ ကုနတ ် င်ယာ်များကို

သီရိလကာသံုံးတွင်

ဗီဇာ ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။ Quarantine ြပလုပ်

ြပလု ပ ် စ ် (၇၂)နာရီ အ တွ င ်း နယ် စ ပ် ဂိ တ ် မ ျားမှ

ြပလုပ်ရပါမည်။ ၂။

၁၇။ သီရိလကာ

မ ည ် သူ မ ဆို ( ၂ ၂ - ၂ - ၂ ၀ ၂ ၀ ) ၂၃-၃-၂၀၂၀ ရက်ေန ရက်မစ ှ တင်၍ ေလဆိပC ် heck-in မှစ၍ ြမန်မာ-ထိုင်း

ကန် သတ်ချက်များ ၁။

သတင်းစ်

ခရီးသွားလာမဆိုင်ရာ သိရှိသင့်သည့်အချက်များ ြပည်ဝင်ဗီဇာ ကန် သတ်ချက်

ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်

အေှာင့်အယှက်အရာယ်ြဖစ်ေစသည်ဟု ယုံကည်ယူဆသည်။

ိုင်ငံေတာ်အတွင်းအေြခြပ၍

ိုင်ငံေတာ်ကို အကမ်းဖက်မများ  ကျးလွန်လျက်ရှိသည်။

အား စည်းုံး၍လည်းေကာင်း၊ အေကာက်တရားြဖင့် လမ်းမိုး၍

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို လည်းေကာင်း၊

ေအးချမ်းေရးကိလ ု ည်းေကာင်း၊ အများြပည်သတ ူ ၏ ို ေအးချမ်းသာယာေရးကို လည်းေကာင်း

ေလယာ်င ှ ့် အြခားစက်တပ်ယာ်များေပတွင် အကမ်းဖက်မများ 

လက်နက်ကင ို အ ် ဖွဲသည် ရခိင ု ြ် ပည်နယ်ေြမာက်ပင ို ်းရှိ ြပည်သမ ူ ျား

E ေရှဖုံးမှ

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏

ဥပေဒှင့်အညီ ိုင်ငံေတာ်အတွင်း မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ေရယာ်၊

United League of Arakan (ULA)/ Arakan Army (AA)

ဖမ်းဆီးြခင်း၊

ဆက်ယ်သည့်ပုဂိလ်များ၏ ရည်ရယ်ချက်ှင့် လုပ်ရပ်များမှာ ြပည်ေထာင်စုသမတ

Arakan (ULA)/Arakan Army (AA) လက်နက်ကိုင်အဖွဲသည်

ချက်ြဖင့် ဤအမိန် ေကာ်ြငာစာကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။

ိုင်ငံေတာ်သမတသည် United League of Arakan (ULA)/Arakan Army (AA)

လက်နက်ကိုင်အဖွဲှင့်အဖွဲဝင်များ၊ ယင်းအဖွဲ၏ လက်ေအာက်ခံအဖွဲ၊ ယင်းအဖွဲှင့်

ြပင်းထန်စွာထိခိုက်ဆုံးံးေစသည်။ ထိုအြပင် United League of

လုပပ ် င ို ခ ် င ွ က ့် ို ကျင့သ ် ုံး၍ ြပည်ေထာင်စအ ု စိးု ရအဖွဲ ၏ သေဘာတူညီ

ြပည်သူများအား

၁။

ယာ်၊ ပစည်းကိရိယာှင့် အသုံးအေဆာင်များကိုလည်းေကာင်း

တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ(င)ှင့် ပုဒ်မ ၇၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ

အစိုးရဝန်ထမ်းများ၊

မတရားအသင်းအြဖစ် ေကညာြခင်း

အေဆာက်အအုံများကို လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံပိုင်အေဆာက်အအုံ၊

အကမ်းဖက်မတိုက်ဖျက်ေရးဗဟိုအဖွဲသည် အကမ်းဖက်မ

အုပ်ချပ်ေရးမှးများ၊

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၂၃ရက်)

ြပည်သူ သိုမဟုတ် ပုဂလိကအတွက် အေရးကီးေသာ အေြခခံ

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ် ေကညာြခင်း

တပ်မေတာ်စစ်ေကာင်းများှင့်

ေနြပည်ေတာ်၊ ၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တေပါင်းလြပည့်ေကျာ် ၁၅ ရက်

၏ လုံ ခံေရး၊ အသက်အးုိ အိမစ ် ည်းစိမက ် လ ုိ ည်းေကာင်း၊ အများ

(၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၂၃ရက်)

လည်းေကာင်း၊

အမိန် ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၂၀

ယင်းသို United League of Arakan (ULA)/ Arakan Army

(AA) လက်နက်ကင ို အ ် ဖွဲ၏ အကမ်းဖက်ြပလုပမ ် သည်  အများြပည်သူ

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တေပါင်းလြပည့်ေကျာ် ၁၅ရက်

ေဒသခံြပည်သူများအား

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန

ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

အမိန် ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၂၀

လည်းေကာင်း၊

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ေကျးရာများအတွင်း ပစ်ခတ်ြခင်း၊ မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲြခင်းများ

အကမ်းဖက်မတိ  ုက်ဖျက်ေရးဗဟိုအဖွဲ

၁။

မတရားအသင်းအြဖစ် ေကညာ

အားလုံး

လာသူ (၁၄)ရက်

Self - Quarantine ြပလုပ်ရမည်။

မှတ်ချက်

(က) ၂၃-၃-၂၀၂၀ ရက်ေန၊ (၁၀၀၀)နာရီအချ ိန်အထိရရှေ ိ သာ သတင်းအချက် အလက်များကို အေြခခံ၍ ြပစုထားပါသည်။ ခရီးသွားလာမဆိုင်ရာ ကန် သတ် ချက်များသည် အချ ိန်င ှ တ ့် ကွအေြပာင်းအလဲရ ှိ င ို ပ ် ါေကာင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ (ခ) ဇယားတွင် မပါဝင်ေသးေသာ ိုင်ငံများ၏ ကန် သတ်ချက်များှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာသံုံးသို ြဖစ်ေစ၊ ြမန်မာသံုံးများသိုြဖစ်ေစ စုံစမ်း ေမးြမန်းကရန် ေမတာရပ်ခံအပ်ပါသည်။


မတ်

၂၄၊ ၂၀၂၀

COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်ကုသေရးအတွက် အေထာက်အကူြပ ေဆးှင့်ေဆးပစည်းများ လှဒါန်း ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၃ COVID-19 ေရာဂါကုသေရးအေထာက်အကူြပ

ေဆးှင့်ေဆးပစည်းများ

လှဒါန်းြခင်းအခမ်းအနားကို ယေန နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး မဂလ  ာဒုံ မိနယ်ရှိ တပ်မေတာ်အိးု ေရာဂါ အထူးကုေဆးုံ ကီး၌ ကျင်းပသည်။ ေရှး ဦးစွာ တပ် မ ေတာ် ကာကွ ယ ် ေရးဦးစီး ချပ်

ဗို လ ် ခ ျပ် မ ှးကီး

မင်းေအာင်လင်  က Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ေရာဂါကုသေရး အေထာက်အကူြပ ေဆးှငေ ့် ဆးပစည်းများ လှဒါန်းြခင်းှငပ ့် တ်သက်၍ အမှာ စကားေြပာကားပီး ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲန်ကားေရးမှးုံး န်ကားေရးမှး ဗိုလ်ချပ်စိုးဝင်းက COVID-19 ေရာဂါှင့်ပတ်သက်ပီး တပ်မေတာ်မှ ကိတင် ကာကွယမ ် များ  ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားရှမ ိ များကိ  ု ရှငး် လင်းေြပာကားသည်။ ေပးအပ်လှဒါန်း ထိုေနာက် စစ်ေရးချပ် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးမျ ိးေဇာ်သိန်းက တပ်မေတာ် (ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုများက ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်ရှိ အေထွေထွေရာဂါ အထူးကုေဆးုံ ကီး(ေဝဘာဂီ)သို ေငွကျပ် ၂၅ သိနး် တန်ဖးုိ ရှိ ေရသန် စက်တစ်လုံး ှင့် ြပည်သူ ေဆးုံများသို ေငွကျပ် ၁၄၄၇ သိန်းေကျာ်တန်ဖိုးရှိ COVID-19 ေရာဂါကုသေရးအေထာက်အကူြပ

ေဆးှင့်ေဆးပစည်းများကို

ေပးအပ်

လှဒါန်းရာ ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး ြပည်သူ ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန ဌာနမှး ေဒါက်တာထွန်းြမင့်က လက်ခံရယူသည်။ ယင်းေနာက် ေစတနာရှင်အလှရှင်များက COVID-19 ေရာဂါကုသေရး အေထာက်အကူြပ ေဆးှင့်ေဆးပစည်းများေပးအပ်လှဒါန်းရာ တပ်မေတာ် ကာကွယေ ် ရးဦးစီးချပ် ဗိလ ု ခ ် ျပ်မှးကီးမင်းေအာင်လင်  ၊ ကာကွယေ ် ရးဦးစီးချပ် (ေရ)ှင့် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေလ)တိုက လက်ခံရယူကပီး အလှရှင်များ အား ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလာများ ြပန်လည်ေပးအပ်သည်။ ယေန ြပလုပ်ေသာအခမ်းအနားတွင် တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုများှင့် ေစတနာရှင် အလှရှင်များ၏ COVID-19 ေရာဂါကုသေရး အေထာက်အကူြပ ေဆးှင့်ေဆးပစည်းများလှဒါန်းမအေနြဖင့် အလှေငွ ကျပ်သိန်း ၁၄၈၀ ၊ Ventilator ေြခာက်လုံး၊ Portable Ventilator အစုံ ၆၀၊

Oxygen ငါးလုံးှင့် လူဦးေရ ၂၀၀၀၀ အတွက် Test Kit များကို လှဒါန်းကသည်။

ေဆာင်ရက်ထားရှိမများကိ  ု သွားေရာက်ကည့်စစ်  ေဆးသည်။

ထိုေနာက် တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့်အဖွဲသည် တပ်မေတာ်

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းစစ်ဌာနချပ်အတွင်း ယခင်က COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့် ကည့်

ကိုယ်လက်အဂ ါ ြပန်လည်သန်စွမ်းေရးေဆးုံှင့် တပ်မေတာ် အသည်းေရာဂါ

ကုသေရးအတွက် တပ်မေတာ်ကိုယ်လက်အဂ ါ ြပန်လည်သန်စွမ်းေရးေဆးုံ

အထူးကုေဆးုံကီးတိုတွင် COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်ကုသေရးအတွက်

တစ်ခုကိုသာ သတ်မှတ်ြပင်ဆင်ခဲ့ရာမှ တပ်မေတာ်အသည်းေရာဂါအထူးကု

ေစာင့်ကပ်ကည့်ရမည့  ်သူများထားရှိမည့် ကုသေဆာင်၊ ေဆးသိုေလှာင်ခန်း၊

ေဆးုံ ကီး၌လည်း ြပင်ဆင်ေစာင့် ကည့က ် သ ု ိင ု ေ ် ရး အြမန်ဆးံု ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်

ထမင်းစားခန်းှင့် အထူးကပ်မတ်ကသ ု ေဆာင် (Intensive Care Unit -ICU)၊

သွားရန်အတွက် ညိင်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး

ခာကိယ ု က ် ာကွယေ ် ရးဝတ်စံု (Personal Protetive Equipment - PPE) စသည်တို

ဦးစီးချပ်ုံး၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေသာင်းထွန်း ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ကမာ ့ဘဏ်၏ Country Director အား လက်ခံေတွဆုံ

ရေသးေသာ်လည်း အစိုးရှင့်ြပည်သူတို ပူးေပါင်းကာ

COVID-19 ကာကွယထ ် နိ ်းချပ်ေရးှင့် ထိခက ို န် စ်နာသည့် စီးပွားေရးလုပင် န်းများ အကူအညီေပးေရးကိစရပ်  များ ေဆွးေွး

လုပ်ေဆာင်ေနပါေကာင်း၊ ထိုအြပင် COVID-19 ေကာင့်

ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၃

က အကူအညီများေပးိုင်ရန် စီစ်ေဆာင်ရ က်ေနမ

လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခား

အတွကလ ် ည်း ေကျးဇူးတင်ရပ ိှ ါေကာင်း ေြပာကားသည်။

စီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ကမာ့ဘဏ်၏

ဦးေသာင်းထွန်းသည် ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ကမာ့ဘဏ်၏

Country Director Mr. Gevorg

Sargsyan က ကမာ့ဘဏ်အေနြဖင့် COVID-19 စိနေ ် ခမကို

Country Director Mr. Gevorg Sargsyan အား ယေန

ရင်ဆင ို ေ ် နရသည် ့ င ို င ် မ ံ ျားကို ေချးေငွ အေမရိကန်ေဒလာ

နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်

၁၄ ဘီလီယံ ပံ့ပိုးကူညီေပးသွားမည်ြဖစ်ရာ ြမန်မာိုင်ငံ

ိင ု င ် ြံ ခားစီးပွားဆက်သယ ွ ေ ် ရးဝန်ကီးဌာန၌ လက်ခေ ံ တွဆုံ

အတွက် အေမရိကန်ေဒလာ သန်း ၅၀ ကို Fast Track

သည်။

Facility ြဖင့် ေပးအပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုအခါ

ေဆွးေွး (COVID-19)ေကာင့်

ေပးမည့် အစီအစ်အြဖစ် ြမန်မာကျပ်ေငွ ၁၀၀ ဘီလယ ီ က ံ ုိ ဖွဲစည်းေဆာင်ရက်လျက်ရေ ှိ ကာင်း၊ ယခုကသ ဲ့ ို ကမာ့ဘဏ်

လာိင ု သ ် ည့် စီးပွားေရးသက်ေရာက်မများအေပ  ကုစားေရး

Coronavirus

ထိခက ို သ ် ည့် စီးပွားေရးလုပင ် န်းများကို ကုစားေဆာင်ရက် ရန်ပုံေငွထူေထာင်ပီး လုပ်ငန်းအဖွဲများကို စနစ်တကျ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)ေကာင့် ြဖစ်ေပ

ေတွဆုံရာတွင်

COVID-19 ကာကွယေ ် ရးလုပင ် န်းစ်ကုိ အစ်တစိက ု ် ဂုြပ

ကမာ့ဘဏ်၏ ပညာရှင်အဖွဲက ြမန်မာိုင်ငံ၏ စီးပွားေရး

Disease 2019

အေပ ထိခက ို  ် င ို ေ ် ြခများကို အေသးစိတခ ် န် မန ှ ်းတွကခ ် ျက်

ြဖစ်ေပလာိုင်သည့် စီးပွားေရး

သက်ေရာက်မများအေပ  ကုစားေရးလုပင ် န်းေကာ်မတီ၏ ေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်းအစီအစ်များတွင် ကမာ့ဘဏ် အေနြဖင့် ပါဝင်ကည ူ  ီ င ို မ ် ည့် အခန်းကများှငစ ့် ပ်လျ်း၍ အကျယ်တဝင့် ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ ေတွဆုံပွဲတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက COVID-19 ေရာဂါသည် အလွနလ ် ျင်ြမန်စွာကူးစက်င ို သ ် ည့် ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်၍ ကာကွယေ ် ရးလုပင ် န်းစ်များကို ြမန်မာိင ု င ် အ ံ ေနြဖင့်

လျက်ရှိပီး မကာမီကာလတွင် ြမန်မာအစိုးရဌာနဆိုင်ရာ အစိုးရတစ်ဖွဲလုံးသာမက ြပည်သူအားလုံးကပါ ပူးေပါင်း

မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရပ ှိ ါေကာင်း၊ ြပည်သမ ူ ျားအေနြဖင့်

ေဆာင်ရက်လျက်ရပ ှိ ါေကာင်း၊ COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်

COVID-19 ှငစ ့် ပ်လျ်း၍ သတိချပ်ပီး ကျန်းမာေရးဆိင ု ရ ် ာ

ထိန်းချပ်ေရး ဗဟိုအဆင့်ဖွဲစည်းထားပီး ေရာဂါကိတင်

အသိပညာများတိုးပွားေစရန် သတင်းမီဒီယာများ၊ ုပ်သံ

ကာကွ ယ ် ေရးှ င့ ်

လိုင်းများအြပင်

ေစာင့ ်  ကပ်  ကည့ ်   ေရးအတွ က ်

လည်းေကာင်း၊ ကုသေရးအတွက်

လူမမီဒီယာမှတစ်ဆင့်

အချ ိန်ှင့်

လိုအပ်ချက်များကို

တစ်ေြပးညီ အသိေပးလျက်ရပ ိှ ါေကာင်း၊ ယခုအချ ိန်အထိ

ြဖည့ဆ ် ည်းေဆာင်ရက်ေပးေရးကိလ ု ည်းေကာင်း စ်ဆက်

ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် ေရာဂါလကဏာရှသ ိ ည်လ ့ န ူ ာများ မေတွရှိ

များှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကား သည်။ အဆိပ ု ါ ေတွဆုပ ံ သ ွဲ ို ရင်းှီးြမပ်မ ှံ ှ  င့် ိင ု င ် ြံ ခားစီးပွား ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးဗရတ်ဆင်း၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးေအာင်ိုင်ဦးှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေသာင်းထွန်း အာရှဖွံ ဖိးေရးဘဏ်၏ Country Director ှင့် COVID-19 ကိတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများှင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ အေြခခံအေဆာက်အဦဖွံ ဖိးေရးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရး ေတွဆုံေဆွးေွး ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၃

ရန်ပေ ုံ ငွ အေမရိကန်ေဒလာ ၆ ဒသမ ၅ ဘီလယ ီ ံ လျာထား

ရင်းှီးြမပ်ှံမှ  င့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊

ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေသာင်းထွန်းသည် အာရှ

အေရးေပလိအ ု ပ်ေသာ COVID-19 ေရာဂါကာကွယေ ် ရးှင့်

ဖွံ ဖိးေရးဘဏ် (ADB) ၏ Country Director Mr. Newin

ကုသေရးအတွက် လိအ ု ပ်သည့် အကူအညီအေထာက်အပံ ့ င ှ ့်

Sinsiri အား ယေန နံနက်ပင ုိ း် က ရင်းှးီ ြမပ်မ ံှ ှ  င့် ိင ု င ် ြံ ခား

ေချးေငွများှင့်စပ်လျ်း၍ ကျန်းမာေရးှင့်

စီးပွားဆက်သယ ွ ေ ် ရးဝန်ကီးုးံ တွင် လက်ခေ ံ တွဆုသ ံ ည်။

ဝန်ကီးဌာနှင့်

ေတွဆုံရာတွင် ိုင်ငံ၏ COVID-19

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ြမန်မာ

ြမန်မာိုင်ငံအတွက်

အားကစား

ညိင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း

အသိေပးေြပာကားသည်။

ကူးစက်ေရာဂါြပန် ပွားမမရှိေစေရး

ဆက်လက်၍ လတ်တေလာအေနြဖင့် မဟာမဲေခါင်

အတွက် အစိုးရှင့် ြပည်သပ ူ ူးေပါင်း၍ ကိတင်ကာကွယေ ် ရး

ေဒသခွဲကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ စီမံချက်ေအာက်မှ

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမများ၊ ထိခိုက်မအများဆုံးရှိသည့်

ရန်ပေ ံု ငွ အေမရိကန်ေဒလာ တစ်သန်းြဖင့် ြမန်မာိင ု င ် အ ံ တွက်

စီးပွားေရးလုပင ် န်းများအား အလျင်အြမန် အေထာက်အပံ့

အေရးေပ လိအ ု ပ်လျက်ရေ ှိ သာ COVID-19 ေရာဂါရှာေဖွေရး

ေပးမည့်အစီအစ်များကို အေသးစိတ်ေဆွးေွးခဲ့သည်။

Rapid test kit များ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအတွက်

ADB ၏ Country Director က အာရှဖွံဖိးေရး

အကာအကွယဝ ် တ်စမ ုံ ျားှင့် ကုသေရးအတွကလ ် အ ို ပ်သည့်

ဘဏ်အေနြဖင့် COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါ ကျေရာက်လျက်

အေထာက်အကူပစည်းများ ဝယ်ယ ူ င ို ရ ် န် ေဆွးေွးခဲ့ ကပါ

ရှိေသာ ကမာ့ိုင်ငံများ၌ အေရးေပလိုအပ်လျက်ရှိသည့်

သည်။ ထိြု ပင် ြမန်မာိင ု င ် ၌ ံ အာရှဖွံဖိးေရးဘဏ်၏ ေချးေငွ

ကာကွယ်ေရးှင့် ကုသေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက်

ြဖင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ အေြခခံအေဆာက်အဦစီမံ

ကိန်းများအတွက် ေချးေငွများ ြမန်ဆန်စွာ ထုတေ ် ပးိင ု ေ ် ရး ှင့် အဆိပ ု ါစီမက ံ န ိ ်းေဒသရှိ ြပည်သမ ူ ျား အလုပအ ် ကိင ု အ ် ခွင့်

အလမ်းများ ရရှေ ိ ရးကိစရပ်  များကိပ ု ါ ေဆွးေွးခဲ့ ကသည်။ သတင်းစ်


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

ြပည်သူသာလင် အဓိက ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့် အမျ ိးသားစာေပဆု စိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီှင့် စာေပဗိမာန်စာမူဆု စိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖွဲတိုမှ တာဝန်ရှိသူများှင့် ေတွဆုံေဆွးေွး ရန်ကုန်

မတ်

၂၃

များအေနြဖင့် စီစ်ေဆာင်ရက်ထားရှိမများကို ဝိုင်းဝန်း

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာ ေဖြမင့်သည် ယေန နံနက် ၁၀ နာရီတွင်

အ ကံြပ ေဆွးေွးကေစလိုပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ရန်ကုန်မိ

ဆက်လက်၍ အမျ ိးသားစာေပဆု စိစစ်ေရးချယ်ေရး

ြပည်လမ်းရှိ ြမန်မာ့အသံင ှ  ့် ပ ု ြ် မင်သံ ကား အစည်းအေဝး

ေကာ်မတီဥက စည်သူ ေဒါက်တာေသာ်ေကာင်း၊ ဒုတိယ

ခန်းမ၌ အမျ ိးသားစာေပဆု စိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီင ှ ့်

ဥကများြဖစ်ကသည့် ေဒါက်တာခင်ေအး (ေမာင်ခင်မင်-

စာေပဗိမာန်စာမူဆု စိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖွဲ တိမ ု ှ ဥကများ၊

ဓုြဖ)ှင့်

ဒုတိယဥကများ၊ အတွင်းေရးမှးအဖွဲဝင်များှင့် ေတွဆုံ

ဆုေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ

ေဆွးေွးသည်။

ဆုေရးချယ်ေရးဆိုင်ရာ

ေတွဆုံေဆွးေွးသွားမည်

ဦးခင်ေမာင်စိုး

(ေမာင်ေပထွန်း)တိုက ဖွဲစည်းထားမအေြခအေန၊

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ၊ ဆုရ

စာအုပ်များှင့်စပ်လျ်း၍လည်းေကာင်း၊ အတွင်းေရးမှး

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့က ်

ဦးသန်းအုန်း (ေမာင်ေဇယျာ)က အမျ ိးသားစာေပဆုအတွက်

အမျ ိးသားစာေပဆု စိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီကို တစ်စ ှ ်

စာအုပမ ် ျား လက်ခရ ံ ရှမ ိ အေြခအေနှ  င့် ဆုေရးချယ်မဆိ  င ု ရ ် ာ

တစ်ခါ ြပန်လည်ဖွဲစည်းအတည်ြပပီး ဆုေရးချယ်ေရး

လုပ်ငန်းများ

အတွက် ေဆာင်ရက်ထားရှိမများကိ  ု အဖွဲကီး၏ အစည်း

လည်းေကာင်း၊ စာေပဗိမာန်စာမူဆု စိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖွဲ

အေဝးြဖင့် ေဆွးေွးေလ့ရှိပါေကာင်း၊ ယခုှစ်တွင်လည်း

ဥက ဦးအုန်းြမင့(် ေမာင်ရင့မ ် ာ-ေကျာင်းကုန်း)က ပိင်ပဝ ွဲ င်

ဆုေရးချယ်ေရးအဖွဲဝင်များအားလုံးှင့် ယခင်စ ှ မ ် ျားကဲသ ့ ို

စာမူများလက်ခရ ံ ရှမ ိ  အေြခအေနှင့် ဆုေရးချယ်ေရးဆိင ု ရ ် ာ

ေတွဆုံေဆွးေွးရန် စီစ်ထားေသာ်လည်း COVID-19

လုပင ် န်းများ စီစ်ထားရှမ ိ များှ  ငစ ့် ပ်လျ်း၍လည်းေကာင်း

ကိစေကာင့  ် အဓိကတာဝန်ယထ ူ ားသည့် ပုဂိလ်တချ ိကိသ ု ာ

ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ

ဖိတ်ကားပီး အစည်းအေဝးကျင်းပြခင်း ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ဆုေရးချယ်ေရးှင့်စပ်လျ်း၍ ဝိုင်းဝန်းအ ကံြပ ေဆွးေွး

အေြခအေနေပးသည်ှင့် အဖွဲဝင်အားလုံးဖိတ်ကားပီး

ကသည်။

ြပင်ဆင်ထားရှိမ

အေြခအေနများကို

တက်ေရာက်လာကသူများက

ကျပ် ှစသ ် န ိ ်းန်းြဖင့် ၂၇ ဦးအတွက် ေငွကျပ် ၅၄ သိန်းှင့် ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလာများကို ေပးအပ်ချ ီးြမင့်သည်။ ထိုေနာက်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက အမျ ိးသား

အမျ ိးသားစာေပဆုကို ြပကဒိန်ှစ် တစ်ှစ်အတွင်း ပထမအကိမ်ထုတ် စာအုပ်များကို စာေပအမျ ိးအစားှင့် ဘာသာရပ်အလိက ု ် ၁၈ မျ ိးခွြဲ ခားကာ အမျ ိးသားစာေပဆု

စာေပဆု စိစစ်ေရးချယ်ိုင်ရန်အတွက် တစ်ှစ်အတွင်း

မူဝါဒစည်းမျ်းစည်းကမ်းှင့်အညီ

ယေန အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်လာကသည့်

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက အမျ ိးသား

ထွက်ရှိသည့်စာအုပ်များ ြပည့်စုံစွာရရှိေအာင် ေဆာင်ရက်

ဆုချ ီးြမငြ့် ခင်း၊ စာေပဗိမာန်စာမူဆက ု ို ြမန်မာစာေပေလာက

ပုဂိလ်များအေနြဖင့် ကျန်ရှိသည့်အဖွဲဝင်များထံ ယေန

စာေပဆု စိစစ်ေရးချယ်ေရး ေကာ်မတီဝင်များကိုယ်စား

ေရး၊ ဆုေရးချယ်ေရးလုပ်ငန်းစ်များ အချ ိန်မီပီးစီးေအာင်

တွင် စာေကာင်းေပမွနမ ် ျား ထွကေ ် ပေစေရးအတွက် ပု ံ ပ ိှ ်

အစည်းအေဝး စီစ်ေဆာင်ရက်မအေြခအေနကိ  ု ဆက်လက်

ေကာ်မတီဥက

စည်သူ ေဒါက်တာေသာ်ေကာင်းအား

ေဆာင်ရက်ေရး၊ ဆုေရးချယ်ေရးဆိင ု ရ ် ာ စည်းမျ်းစည်းကမ်း

ထုတေ ် ဝရန် အခက်အခဲရေ ှိ နေသာ စာေပကေလာင်ရင ှ မ ် ျား၏

မေဝေပးေစလိပ ု ါေကာင်း၊ ယခုအစည်းအေဝးသည် ယခုစ ှ ်

တစ်ဦးလင် ဂုဏ်ြပဆုေငွကျပ် ှစ်သိန်းန်းြဖင့် ၅၄ ဦး

များ စိစစ်အတည်ြပပီးပါက ယင်းအချက်များှင့်အညီ

စာမူများကို ပိင်ပဖ ွဲ တ ိ ေ ် ခကာ ှစစ ် ်ေရးချယ်ပီး ဆုချ ီးြမင့်

ဆုေရးချယ်ိုင်ရန်အတွက် စာေပဆုစိစစ်ေရးချယ်ေရး

အတွက် ေငွကျပ် ၁၀၈ သိန်း၊ စာေပဗိမာန်စာမူဆု စိစစ်

စာအုပ်ှင့်စာမူများကို စနစ်တကျေရးချယ်ိုင်ေရးတိုှင့်

ြခင်းတိုကို ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနက စီစ်ေဆာင်ရက်

အဖွဲဝင်များှင့် ပထမဆုံးအကိမ် ေတွဆုံေဆွးေွးြခင်း

ေရးချယ်ေရး အဖွဲဝင်များကိယ ု စ ် ား အဖွဲဥက ဦးအုန်းြမင့်

စပ်လျ်း၍ ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးပီး နိဂုံးချပ် အမှာစကား

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်ရာ တက်ေရာက်လာကသည့် ဆုေရးချယ်ေရး အဖွဲ ဝင်

(ေမာင်ရင့မ ် ာ-ေကျာင်းကုန်း)အား တစ်ဦးလင် ဂုဏြ် ပဆုေငွ

ေြပာကားကာ အစည်းအေဝးကို ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ေပးအပ်ချ ီးြမင့်

ေတွဆုံေဆွးေွးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

မဲေခါင်-လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ အစီအစ်အရ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏စီမံကိန်း(၂၂)ခုအတွက် တုတ်ိုင်ငံမှ ရန်ပုံေငွလဲေြပာင်းေပးအပ် ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၃

ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

(၄)ှစ်ေြမာက်ှစ်ပတ်လည်ေန

မဲေခါင်-လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မအစီအစ်

တွင် တုတဝ ် န်ကီးချပ် မစတာလီခချန်း၏ စတင်အဆိြု ပ

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ခင ွ ရ ့် ရှေ ိ သာ စီမက ံ န ိ ်း(၂၂)ခုအတွက်

ချက်အရ မဲေခါင်ေဒသအတွငး် ဖွံ ဖိးမကွာဟချက်ေလာ့ချ

ရန်ပုံေငွလဲေြပာင်းလက်ခံလာ လက်မှတ်ေရးထိုးပွဲ အခမ်း

ရန်င ှ ့်

အနားကို ယေနမွန်းလွပ ဲ င ို ်းတွင် ိင ု င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီးဌာန၌

စ်ဆက်မြပတ် ဖွံ ဖိးတိးု တက်မရရှ  ေ ိ ရးအတွက်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန် ရည်ရယ်လျက် ကေမာဒီးယား၊

ကျင်းပရာ ိင ု င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်

တုတ်၊ လာအို၊ ြမန်မာ၊ ထိုင်းှင့် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတိုြဖင့်

ဦးစိုးဟန်င ှ ့် ြမန်မာိင ု င ် ဆ ံ င ို ရ ် ာ တုတြ် ပည်သူ သမတိင ု င ် ံ

၂၀၁၆ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ခြဲ့ ခင်းြဖစ်သည်။ ၂၀၂၀

သံအမတ်ကီး မစတာချန်းဟိင ု တ ် ုိ တက်ေရာက်လက်မတ ှ ်

ြပည့ ် စ ှ ၊် မတ် ၂၃ ရက်ေနသည် မဲေခါင်-လန်ချန်း ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်မ၏  (၄)ှစေ ် ြမာက် ှစပ ် တ်လည်ေနြဖစ်သည်။

တက်ေရာက်

မဲေခါင်-လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး အစီအစ်

လက်မှတ်ေရးထိုးပွဲ အခမ်းအနားသို ိုင်ငံြခားေရး

ေအာက်တင ွ ် ေပါင်းစည်းဆက်ယ်  ေရး၊ ထုတလ ် ပ ု မ ် စွ  မ်းရည်

ဝန်ကီးဌာနှင့် စီမက ံ န ိ ်းအေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် ဝန်ကီး

ြမင့်တင်ေရး၊

ဌာနများမှ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ အဆင့်ြမင့်အရာရှိ

စိုက်ပျ ိးေရးှင့်

မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

တုတ ် င ို င ် မ ံ ှ မဲေခါင်-လန်ချန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ

အစီအစ်အရ ြမန်မာိုင်ငံတွင်ေဆာင်ရက်မည့် စီမံကိန်း

(၂၂)ခုအတွက် အေမရိကန်ေဒလာ (၆ ဒသမ ၇) သန်းေကျာ်

ြမန်မာိုင်ငံ၌

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်

စီးပွားေရးပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်မ၊ ေရအရင်းအြမစ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး၊

ကီးများှင့် ရန်ကန ု ် မိရှိ တုတြ် ပည်သူ သမတိင ု င ် သ ံ  ံ းံု

လဲေြပာင်းေပးအပ်သွားမည်ြဖစ်ပီး

(၂၀၁၈)ြဖင့် စီမံကိန်း(၁၉)ခုအတွက် အေမရိကန်ေဒလာ

၇ ဒသမ ၂ သန်းကိုလည်းေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံသို ေပးအပ်

(၁၇)ကိမေ ် ြမာက် အာဆီယ-ံ တုတ် ထိပသ ် ီးအစည်းအေဝး

(၂၀၂၀)ြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ ဝန်ကီးဌာန(၁၀)ခုမှ အေကာင်

ကို

သတင်းစ်

သည် ၂၀၁၄ ခုှစ်အတွင်း ြမန်မာိုင်ငံတွင် ကျင်းပခဲ့ေသာ

မဲေခါင်-လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရ က်မ အထူးရန်ပုံေငွ

ေရးထိုးကသည်။

စိစစ်ေရးချယ်ပီး

စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေရအရင်းအြမစ်၊ ပညာေရး၊ လူမေရးှင့်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူ စွမ်းအားအရင်းအြမစ်၊ ရင်းှီး

စီမံကိန်း(၁၀)ခုအတွက် အေမရိကန်ေဒလာ ၂ ဒသမ ၄

ယ်ေကျးမ၊ သုေတသန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၊ ြမပ်မ ှံ နယ်  ပယ်တတ ို င ွ ် စီမက ံ န ိ ်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်

တုတ်ြပည်သူ သမတ

ိုင်ငံသည် မဲေခါင်-လန်ချန်းအထူးရန်ပုံေငွ (၂၀၁၇)ြဖင့် သန်းကိုလည်းေကာင်း၊ မဲေခါင်-လန်ချန်း အထူးရန်ပုံေငွ

ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်ှင့် ေကာ်မရှင် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးဆိုင်ရာ အရပ်ဘက်အဖွဲ အစည်းများ လုပ်ငန်းအဖွဲ မှ ကိုယ်စားလှယ်များ ေတွဆုံေဆွးေွး

ဆင်းရဲွမ်းပါးမေလာ့ချေရးဟူသည့်

ဦးစားေပးနယ်ပယ်(၅)ခုြဖင့် စတင်ပူးေပါင်းေဆာင်ရ က် လျက်ရခ ှိ ရ ဲ့ ာမှ ေနာက်ပင ို ်းတွင် မဲေခါင်ေဒသ၏ လိအ ု ပ်ချက် များအရ ပညာေရး၊ ယ်ေကျးမ၊ ကျန်းမာေရး စသည်က ့  များတွင်လည်း တိုးချဲပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သတင်းစ်

အရပ်ဘက် အဖွဲအစည်းများ လုပ်ငန်းအဖွဲ၏

ေမာင်သန်း၊ ေဒါက်တာြမင့သ ် ူ မိင်င ှ ့် ေဒတင်

အ ကံြပချက်များှင့်စပ်လျ်း၍ ပူးေပါင်း

ကည်ဦးတို တက်ေရာက်ကပီး ေကာ်မရှင်

လုပေ ် ဆာင်င ို မ ် ည့် ကိစရပ်  များကို ေဆွးေွးခဲ့

ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးဆိင ု ရ ် ာ အရပ်ဘက် အဖွဲ

ကသည်။

အစည်းများ လုပ်ငန်းအဖွဲမှ ဦးေအာင်မျ ိးမင်း

ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၃

အဖွဲ(CSO Working Group on Myanmar

အမျ ိးသားလူ အခွငအ ် ့ ေရးေကာ်မရှင ် းံု ၌ ေတွဆုံ

ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲသို ေကာ်မရှင်ဥက

(ညီမြခင်းြမန်မာ)၊ မစုရထ ီ န ွ ်း (Human Rights

ြမန်မာိုင်ငံ

အမျ ိးသားလူ အခွင့်အေရး

National Human Rights Commission

၍ ေကာ်မရှင ် င ှ ့် အရပ်ဘက်အဖွဲ အစည်းများ

ဦးလှြမင့်၊ ဒုတိယဥက ေဒါက်တာနာမန်း၊

Educators Network)၊ ဦးြပည့်ဖိး(Lawka

ေကာ်မရှင ် င ှ ့် ေကာ်မရှင် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး

Reform)မှ ကိယ ု စ ် ားလှယအ ် ဖွဲ တိသ ု ည် မတ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်င ုိ မ ် ည့် လုပင ် န်းရပ်များ၊

ေကာ်မရှငအ ် ဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည့် ဦးေပလွင်

Alin)ှင့် ဦးဗညား (Karenni Human Rights

ဆိင ု ရ ် ာ အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများ လုပင ် န်း

၂၀ ရက် မွနး် လွပ ဲ င ုိ း် တွင် ရန်ကန ု ် မိရှိ ြမန်မာိင ု င ် ံ

ေကာ်မရှင်

စိန၊် ေဒါက်တာသန်းြမင့၊် ေဒါက်တာ တင်ေမာင်

Group)တို တက်ေရာက်ခဲ့ ကသည်။ သတင်းစ်

ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးဆိုင်ရာ


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

ဒုတယ ိ အကိမ် ြပည်သူလတ်ေတာ် (၁၅)ကိမေ် ြမာက်ပမုံ နှ အ ် စည်းအေဝး (၁၂) ရက်ေြမာက်ေန ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၃

ရပ်ကက ွ  ် င ှ ့် ေမာင်းရမ်းအုပစ ် မ ု ျားတွင် မီးသတ်ကားထားရှ ိ င ုိ ေ ် ရး ေဆာင်ရက်

ယေနကျင်းပသည့် ဒုတယ ိ အကိမ် ြပည်သူ လတ်ေတာ်(၁၅)ကိမေ ် ြမာက် ပုမ ံ န ှ ်

ေပးရန် အစီအစ် ရှိ၊ မရှိ ေမးခွန်းှင့် သိီမဲဆနယ်မှ ဦးစိုင်းဦးခမ်း၏ သိီ

အစည်းအေဝး (၁၂)ရက်ေြမာက်ေန တွင် ကယ်ပွင့်ြပေမးခွန်းများ ေမးြမန်း

မိနယ် မိနယ်ရစ ဲ ခန်းအတွက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စီမက ံ န ိ း် တွင် မိနယ်းံု တစ်ထပ်

ေြဖကားြခင်းှင့် အစီရင်ခစ ံ ာတစ်ခု ဖတ်ကားတင်သင ွ း် ြခင်းတို ေဆာင်ရက်က

ေဆာင်ေဆာက်လပ ု ြ် ခင်း၊ အချပ်ခန်းတစ်လးံု ေဆာက်လပ ု ြ် ခင်းှင့် လူေနအိမ်

သည်။

လိင ု း် ခန်းေဆာက်လပ ု ြ် ခင်းတိက ု ုိ ေဆာင်ရက်ေပးရန် အစီအစ် ရှ၊ိ မရှိ ေမးခွန်း

အစည်းအေဝးတွင် စစ်ကင ို ်းမဲဆနယ်မှ ဦးခင်ေမာင်သန ိ ်း၏ စစ်ကင ို ်းမိ နယ်

ဆားေတာင်မိ

တိ ု င ှ စ ့် ပ်လျ်း၍ ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်သက ူ လည်းေကာင်း ရှင်းလင်း

တည်ေဆာက်ရာ၌ ဌာနဆိုင်ရာအေဆာက်အဦများ

ေြဖကားကသည်။

ေနရာချထားရာတွင် အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ေဆာက်လုပ်ိုင်ေရး

တိရစာန်ကျန်းမာေရးှင့် ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းဖွံ ဖိးတိုးတက်ေရး

အတွက် ေြမဧရိယာ (ေပ ၁၂၀ x ေပ ၁၂၀)အား ခွဲေဝ၊ ခွင့်ြပချထားေပးရန်

ဥပေဒကမ်းှင့်စပ်လျ်း၍ အဆုံးအြဖတ်ရယူအတည်ြပ

အစီအစ် ရှ၊ိ မရှိ ေမးခွန်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ေဒါက်တာြမေလးစိနက ် ဆားေတာင်ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာန

ထိေ ု နာက် အမျ ိးသားလတ်ေတာ်မှ ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် ြပန်လည်ေပးပိေ ု သာ

ေြမဧရိယာတွင် ပင်မအေဆာင်တစ်ေဆာင်ှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ငါးေဆာင်၊

တိရစာန်ကျန်းမာေရးှင့် ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဥပေဒကမ်း

မိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း မူကိတစ်ေဆာင် ေဆာက်လုပ်ထား ေသာ်လည်း စံကက ုိ အ ် ေဆာက်အဦများ မဟုတသ ် ည့အ ် တွက် စံကက ုိ ဖ ် ဲွ စည်းပုံ အရ ဝန်ထမ်းအင်အား ေြခာက်ဦးအတွက် လုံေလာက်မမရှိပါေကာင်း၊ စံကိုက် ကျန်းမာေရးဌာနအေဆာက်အဦှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာေဆာက်လုပ်ရန် လိုအပ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ဒုတိယဝန်ကီး

ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်သူ

ှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီဝင် ဦးေနမျ ိးထွန်းက အမျ ိးသားလတ်ေတာ် ၏ ြပင်ဆင်အတည်ြပချက် ၂၆ ချက်၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ် ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီ က ထပ်မြံ ပင်ဆင်ရန် တင်ြပချက် ၁၇ ချက်င ှ ့် အမျ ိးသားလတ်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်

ေြဖကားသည်။

မည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘာှစတ ် င ွ ် လျာထားေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်

မိင ု း် ယန်းမဲဆနယ်မှ ဦးစိင ု း် ဆမ်၏ မိင ု း် ယန်းမိနယ် ရဲတပ်ဖဲွ မှးုးံ တွင်

ပီး ယခုေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာန၏ ခံစည်းိးု ကာရံရန်အတွက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁

လိုအပ်ေနေသာ ရဲစခန်း(အချပ်ခန်းပါ) (၉၀ x ၃၀ x ၁၂)ေပ သံကူကွန်ကရစ်

ဘာှစတ ် င ွ ် ရန်ပေ ုံ ငွတင်ြပေတာင်းခံထားပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယခုေတာင်းဆို

တစ်လုံး၊ မိနယ်ရစ ဲ ခန်းတပ်ဖဲွ ုးံ (၄၀ x ၃၂ x ၁၂)ေပ Steel Structure တစ်ထပ်

သည့် မိနယ်အပ ု ခ ် ျပ်ေရးုံးဝင်းအတွင်း ဝန်ထမ်းအိမရ ် ာ ေဆာက်လပ ု ရ ် န်အတွက်

တစ်လုံး၊ ေြခာက်ခန်းတွဲ ှစ်ထပ် (၁၂၆ ေပ x ၃၅ ေပ x ၆ လက်မ)+ ၂ x ၂(၂၀

ေြမဧရိယာ (၁၂၀ x ၁၂၀)ေပအား ခွဲေဝေပးရမည်ဆိုပါက စံကိုက်အေဆာက်

x ၂၀)ေပ

အဦများ ေဆာက်လပ ု ရ ် ာတွငလ ် ည်းေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ ေနထိင ု ်

ေဆာင်ရက်ေပးရန် အစီအစ် ရှ၊ိ မရှိ ေမးခွန်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ြပည်ထေ ဲ ရးဝန်ကီး

ရန်အတွက်လည်းေကာင်း

သိုပါ၍

ဌာန ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်သက ူ မိနယ်ရတ ဲ ပ်ဖဲွ မှးုးံ ှင့် မိမရဲစခန်း

ဆားေတာင်ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာန၏ ေြမဧရိယာအား ခွဲေဝေပးိုင်ရန်

ဝင်းအတွင်းရှိ အေဆာက်အဦများသည် ှစ်ကာလကာြမင့်၍ ေဟာင်းွမ်းပီး

အခက်အခဲရှိလာမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊

သံကူကွန်ကရစ်တစ်လုံးတိုအား

လာမည့်ဘာေရးှစ်တွင်

ချက်များအတိင ု း် သေဘာမတူဘဲ ြပည်သူ လတ်ေတာ်၏ ယခင်အတည်ြပချက် အတိုင်း ထားရှိသင့်သည့်အချက် ၁၈ ချက်တိုကိုတင်ြပရာ ြပည်သူ လတ်ေတာ် ဥက ဦးတီခန ွ ြ် မတ်က စိက ု ပ ် ျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၏ သေဘာထားရယူပီး လတ်ေတာ်၏အဆုံးအြဖတ် ရယူအတည်ြပသည်။ ယင်းေနာက် ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှး ဦးေကျာ်စိုးလင်းက အဆိပ ု ါ ဥပေဒကမ်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍ သေဘာကွလ ဲ သ ွဲ ည့အ ် ချက် (၃၅) ချက်တက ုိ ုိ ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်တင ွ ် ေဆွးေွးဆုးံ ြဖတ်ရန် တင်ြပသင့ေ ် ကာင်း အဆို တင်သွင်းသည်။ ဆက်လက်၍ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဥကက တင်ြပခဲ့သည့် (၃၅) ချက်ှင့်

အြမင်တင့်တယ်မမရှိြခင်း၊ လက်ရှိတပ်ဖွဲဝင်အင်အားှင့် ေနအိမ်၊ လက်နက် လုံေလာက်မမရှ  ိြခင်း၊ ြပင်ပေန တပ်ဖွဲဝင်များှင့် ဖွဲစည်းပုံအရ အင်အားထပ်မံ ြဖည့တ ် င်းလာပါက တပ်ဖဲွ ဝင်များေနထိင ု ရ ် န် အေဆာက်အဦများ လိအ ု ပ်လျက် ရှိြခင်းတိုေကာင့် မိနယ်ရဲတပ်ဖွဲမှးုံး တစ်ထပ် တစ်လုံး၊

မိမရဲစခန်းုံး

(အချပ်ပါ) သံကူကွန်ကရစ် တစ်ထပ် တစ်လုံးှင့် ေြခာက်ခန်းတွဲ ှစ်ထပ် တစ်လုံးတိုအား ေဆာက်လပ ု ေ ် ပးရန်လအ ုိ ပ်လျက်ရပ ိှ ါေကာင်း၊ သိပ ု ါ၍ အဆိပ ု ါ အေဆာက်အဦများအတွက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာှစ် ေငွလုံးေငွရင်း(မူလ) အသုံး စရိတတ ် င ွ ် လျာထားတင်ြပေတာင်းခံသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရှင်းလင်းေြဖကား သည်။

ေမးခွန်းများ ရှင်းလင်းေြဖကား ဆက်လက်၍ ဒလမဲဆနယ်မှ ေဒါက်တာစိန်ြမေအး၏ အစိုးရဝန်ထမ်း မဟုတ်ေသာ

ြပင်ပသွားှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာဆရာဝန်များအား

သက်ဆိုင်ရာ

ဘာသာရပ် တစ်ခုချင်းစီအလိုက် အထူးြပမဟာဘွဲလွန်ပညာများ ဆက်လက် သရက်မဲဆနယ်မှ

စစ်ကိုင်းမဲဆနယ်မှ

ဦးကံြမင့်

ဦးခင်ေမာင်သိန်း

ကျန်းမာေရးဌာနအား တိုက်နယ်ေဆးုံအြဖစ် အဆင့်ြမင့်ေပးရန် အစီအစ် ရှိ၊

သရက်မဆ ဲ နယ်မှ ဦးကံြမင့၏ ် ၂၀၁၃ ခုစ ှ ် မတ်လ ၁၇ ရက်ေန ိင ု င ် ပ ံ င ုိ ် အလုပ်ေခစာအရ

မည်သည့တ ် ကသိလ ု တ ် င ွ ် သင်ကားေပးမည်ကုိ သိလြုိ ခင်းေမးခွနး် ှင့် ပုဏား  ကန်းမဲဆနယ်မှ ဦးဦးထွနး် ေမာင်၏ ပုဏားက  န်းမိနယ် သဲတက်ေကျးလက်

အခက်အခဲရှိပါေကာင်း ရှင်းလင်းေြဖကားသည်။ ေကးမုံသတင်းစာပါ

သင်ကားေပးရန်အတွက် မည်သည့ပ ် ညာသင်စ ှ တ ် င ွ ် စတင်သင်ကားေပးမည်င ှ ့်

မရှိ

ေမးခွန်းတိုှင့်စပ်လျ်း၍

ဒုတိယဝန်ကီး

ေဒါက်တာြမေလးစိန်က

မူလတန်းစာေပးစာယူသင်တန်း

လည်းေကာင်း၊ မိင ု ်းပျ်းမဲဆနယ်မှ ဦးစိင ု ်းထွန်းစိန၏ ် မိင ု း် ပျ်းမိနယ် တုတ ံ ာ

တက်ေရာက်မည့် အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲ ယှ်ပိင်ေြဖဆိုေအာင်ြမင်ခဲ့ပီး

မိ ပန်ဝိုင်ေကျးရာအုပ်စု ဝမ်ေကာင်း(ထက်)လားဟူရာ ေကျးရာ အမက(ခွဲ)

ေသာ အေထွေထွလုပ်သားများကို သတင်းစာပါအလုပ်ေခစာ ကတိကဝတ်

အေဆာက်အဦေဟာင်းအားဖျက်သမ ိ ်း၍ အေဆာက်အဦအသစ်ေဆာက်လပ ု ေ ် ပး

အတိင ု ်း မူလတန်းစာေပးစာယူသင်တန်းေခယူရန် အစီအစ် ရှ၊ိ မရှိ ေမးခွန်းှင့်

ရန် အစီအစ် ရှိ၊ မရှိ ေမးခွန်းှင့်

စပ်လျ်း၍ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီးက

ေကာ့ေသာင်းမိနယ်အတွငး် ရှိ စာသင်ေကျာင်းများတွင် လစ်လပ်လျက်ရေ ိှ သာ

၂၀၁၃ ခုစ ှ ် မတ် ၂၇ ေနတွင် ေခယူခဲ့ေသာ ေကးမုသ ံ တင်းစာပါ အလုပေ ် ခစာ

ဆရာ ဆရာမများကို ြဖည့စ ် က ွ ခ ် န် ထားေပးရန် အစီအစ် ရှိ မရှိ ေမးခွန်းတိုှင့်

သည် ၂၀၁၃ ခုှစ်က အလုပ်ေကာ်ြငာစာြဖစ်ပီး အဆိုပါှစ် ေနာက်ပိုင်းတွင်

စပ်လျ်း၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီးကလည်းေကာင်း၊

အေထွေထွလုပ်သားများအား မူလတန်းဆရာအတတ်စာေပးစာယူသင်တန်း

မင်းလှမဲဆနယ်မှ ဦးေကျာ်ကီး(ခ) ဦးအုန်းခင်၏ မင်းလှမိနယ်ရှိ ရဲဝန်ထမ်း

ေခယူြခင်းမရှိေတာ့ပါေကာင်း၊ ယခုလက်ရှိ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် အရည်

များေနထိုင်ေသာ ေဟာင်းွမ်းအိမ်ရာအေဆာက်အဦများအား ဖျက်သိမ်း၍

အချင်းသတ်မှတ်ချက်အရ ကိုက်ညီမမရှ  ိပါေကာင်းှင့် PPTT တက်ေရာက်

အိမရ ် ာအသစ်ေဆာက်လပ ု ေ ် ပးရန်င ှ ့် အသုးံ ြပရန်မသင့ေ ် လျာ်ေသာ ေမာ်ေတာ်

ခွငမ ့် ရေသာ အေထွေထွလပ ု သ ် ားများအား ဘွဲ ရရှိ ပီးပါက စာေရး (၁) ရာထူးသို

ယာ်ှစ်စီးအား အသစ်လဲလှယ်ေပးရန် အစီအစ် ရှိ၊ မရှိ ေမးခွန်း၊ ဥတရသီရိ

ရာထူးတိုးြမငေ ့် ပးလျက်ရပ ှိ ါေကာင်း သိမ ု ဟုတ် သတ်မတ ှ ခ ် ျက်င ှ က ့် က ို ည ် ပ ီ ါက

မဲဆနယ်မှ ဦးေကျာ်မင်းလင်၏ ဥတရသီရိ မိနယ် ေြမေနရာရှိ ပီးေသာ မင်းကုန်း

PPTT တက်ေရာက်ရန် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ေြဖဆိုိုင်ပါေကာင်း

အုပစ ် တ ု င ွ ် မီးသတ်ကားထားရှိ ပီး ုံးခွဖ ဲ င ွ လ ့် စ ှ ေ ် ပးရန်၊ ေတာင်ညိအုပစ ် ု ေရနံ သာ

ရှင်းလင်း

ေကာ့ေသာင်းမဲဆနယ်မှ ဦးခင်ေဇာ်၏

ငါးေမွးြမေရးကန်များ အပူချိန်ြပင်းထန်လွန်ကဲမဒဏ်မှ ကိတင်ကာကွယ်ေရးးေဆာ်ချက် X

ေနအပူချ ိန်ြမင်မ ့ ားလွနက ် မ ဲ ေကာင်  ့ ငါးေမွးြမေရးကန်များရှိ ကန်ေရများ ေရေငွပျံပီး ေရေလျာ့နည်းကျဆင်းလာသြဖင့် ကန်ထရ ဲ င ှိ ါးများ၏ စွန် ပစ် အညစ်အေကးေကာင်ေ ့ သာ်လည်းေကာင်း၊ ေမွးြမထားေသာငါးများကို

X

အစာေကးလွန်ကဲသြဖင့် စားကင်းစားကျန်များေကာင့်ေသာ်လည်း ေကာင်း၊ ေရထုညစ်ညမ်းပီး ဆက်စပ်၍ ငါးေရာဂါကျေရာက်တတ်သြဖင့် သဇာဓာတ်ထည်သ ့ င ွ း် ြခင်းှင့ ် ငါးအစာအလွနအ ် က ံေကးြခင်းကို ေလာ့ချရန်။ X

နံနက်ပင ို ်း မိးု အုေ ံ သာရက်၊ ှင်းကျေသာရက်များှင့် ေနထွကေ ် နာက်ကျ စု ပံလာြခင်းမျ ိးရှပ ိ ါက ငါးေမွးြမကန်သည် ေအာက်ဆဂ ီ ျင်ေလျာ့နည်း

ေဒါက်တာြမေလးစိန်

ဦးစိုင်းဆမ်

ရန် တင်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာသည်။ ထိေ ု နာက် ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဥကက အမျ ိးသားလတ်ေတာ်မှ ြပင်ဆင် ချက်ြဖင့် ြပန်လည်ေပးပိလ ု ာေသာ အမျ ိးသားစာကည့တ ် က ို ် ဥပေဒကမ်း လက်ခံ ရရှေ ိ ကာင်းှင့် ြပင်ဆင်ချက်အဆို တင်သင ွ ်းလိသ ု ည့် လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ် များ ရှိပါက အမည်စာရင်းတင်သွင်းိုင်ေကာင်း ေကညာသည်။ ဆက်လက်၍ ြပည်သူ လတ်ေတာ်၊ အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများှင့် တာဝန်ခံချက်များ

စိစစ်ေရးေကာ်မတီ၏

အစီရင်ခံစာကို

ေကာ်မတီဝင်

ဦးမျ ိးိင ု က ် ဖတ်ကားတင်ြပပီး ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဥကက ယင်းအစီရင်ခစ ံ ာှင့် စပ်လျ်း၍ ေဆွးေွးလိုသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များရှိပါက အမည် စာရင်း တင်သွင်းိုင်ေကာင်း ေကညာသည်။ ဒုတယ ိ အကိမ် ြပည်သူ လတ်ေတာ် (၁၅) ကိမေ ် ြမာက် ပုမ ံ န ှ အ ် စည်းအေဝး (၁၃)ရက်ေြမာက်ေနကို မတ် ၂၅ ရက်တင ွ ် ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ X

ေအးေအးသန် (သတင်းစ်)

ကန်ေရအပူချ ိန်ြမင်မ ့ ားေသာအချ ိန်များတွင် ေရထုညစ်ညမ်းမြဖစ်ေစသည့် ကေဇာ်ဖတ်၊ ဝါးေဇာ်ဖတ်များေကးြခင်းကို ေရှာင်က်၍ ပုမ ံ န ှ အ ် စာများကို သာ ချ ိန်ဆေကးရန်။

စသည့် နည်းလမ်းများအား ေရတွင်ေပျာ်ဝင်ေအာက်ဆီဂျင်ြမင့်တက်ေစ

X

ေရး ေဆာင်ရက်ေပးရန်။

အစာေကးပီးပါက အစာကျန်များ ရှိ၊ မရှိ ကို ပုံမှန်စစ်ေဆးရန်။

X

ေမွးြမေရးကန်အား

ငါးေမွးြမေရးကန်များ ေနအပူချ ိန်လွန်ကဲမေကာင့် ေရခန်းလာပါက ေရသစ်သွင်းရန်အခက်အခဲရှိပါက ေမွးြမထားေသာငါးများကို အေရ

X

အပူချ ိန်ြပင်းြပသည့်အချ ိန်များြဖစ်သည့်

ေနလယ်ပိုင်းတွင်

ငါးများ

X

ကန်ေရအရည်အေသွးသတ်မှတ်ချက်ြဖစ်သည့် ေရကည်န်း (၂၅-၄၀)

ကန်ေြပာင်းေရြခင်းမြပရန်။

မြဖစ်ပွားေနသြဖင့် ကန်အတွင်းသို ေရသစ်သွင်းြခင်း၊ ေရပန်းချြခင်း၊

စင်တမ ီ တ ီ ာအတွင်း ရှေ ိ နေစရန် (မိမလ ိ က်ကို တံေတာင်ဆစ်အထိ ေရတွင်

ေရဒလက်များေမာင်းေပးြခင်း၊ ေမွးြမကန်အတွငး် ေလှေလှာေ ် ပးြခင်း၊

ှစ၍ ် လက်ဝါးကိြု ဖန် ပါက ခပ်ေရးေရးြမင်ရေသာ အေြခအေနရှရ ိ ပါမည်)။

လိုအပ်ပါက

ေရသစ်လဲလှယ်ိုင်ေရးအတွက်

ေရေကာင်းေရသန် သိေ ု လှာင်သည့် အရန်ကန်စစ ီ ်ထားရှိ ပီး ေရများရိင ု ် သမ သိုေလှာင်ထားရန်။ X

ကန်အေြခအေနှင့် ေရအရည်အေသွးေြပာင်းလဲမအေြခအေနများကိ  ု

X

ငါးေမွးကန်၌ ပုံမှန်မဟုတ်ေသာအေြခအေန ေြပာင်းလဲြခင်းမျ ိးများ

အတွက် ေလာ့ချေမွးြမရန်။

ေသာ ရက်များတွင် ငါးများေခါင်းေထာင်လျက်ကူးခတ်ြခင်း၊ ကမ်းစပ်သုိ

မိုင်းယန်းမဲဆနယ်မှ

စပ်လျ်း၍ သေဘာကွလ ဲ ြွဲ ခင်းကို ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်တင ွ ် ေဆွးေွးဆုံးြဖတ်

သန် ရှင်းေသာေရသစ်များ ြဖည့်သွင်းေပးရန်။ X

ဒုတိယဝန်ကီး

ေနစ် နံနက် ၆ နာရီ၌ ပုံမှန်စစ်ေဆးရန်။ ြဖစ်ေပလာသည်ကို ေတွရှိရပါက အနီးဆုံးငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ရန်။ စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

ဒုတိယအကိမ် အမျိးသားလတ်ေတာ် (၁၅)ကိမ်ေြမာက် ပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၂)ရက်ေြမာက်ေန ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၃

ြပည်သူ လတ်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်ချက်ကို လတ်ေတာ်၏ အဆုံး

ယေနကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျ ိးသားလတ်ေတာ်

အြဖတ်ရယူ အတည်ြပသည်။

(၁၅)ကိမ်ေြမာက် ပုံမှန်အစည်းအေဝး ၁၂ ရက်ေြမာက်ေန

ယင်းေနာက် အမျ ိးသားလတ်ေတာ် ဥပေဒကမ်း

တွင် ကယ်ပင ွ ြ့် ပေမးခွန်းများ ေမးြမန်းြခင်းှင့် ေြဖကားြခင်း၊

ေကာ်မတီဝင် ဦးသိန်းလွင်က ြမန်မာိုင်ငံ ဆက်သွယ်ေရး

အဆိ(ု ၁)ခုေဆွးေွးြခင်း၊ ေကာ်မတီ(၁)ခု သက်တမ်းတိုးြမင့်

ေကာ်မရှင် ဥပေဒကမ်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီ

ြခင်းကို လတ်ေတာ်သို အသိေပးတင်ြပြခင်းတို ေဆာင်ရက်

၏ အစီရင်ခံစာကို ြပန်လည်ဖတ်ကားရှင်းလင်းသည်။

ကသည်။

ဆက်လက်၍ အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဥကက အဆိပ ု ါ

အစည်း အေဝးတွ င ်

ဧရာဝတီ တို င ်း ေဒသကီး

မဲဆနယ်အမှတ်(၅)မှ ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း၏ သေဘာသားများ၏

အကျ ိးစီးပွားကို

ဥပေဒကမ်းကို တစ်ပဒ ို ခ ် ျင်းစီအလိက ု ် အမျ ိးသားလတ်ေတာ်

ြမန်မာ

၏ အဆုံးအြဖတ်ရယူ အတည်ြပသည်။

ထိေရာက်စွာ

ထိေ ု နာက် ပိေ ု ဆာင်ေရးှင့် ဆက်သယ ွ ေ ် ရးဝန်ကီးဌာန

ကာကွယ်ရန်ှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပိုမိုရရှိိုင်

ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးသာဦးက အဆိပ ု ါ ဥပေဒကမ်းကို ြပင်ဆင်

ေစရန်အတွက် အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနမှ ၂၀၁၂ ခုှစ်၊

ထားသည့အ ် တိင ု း် လတ်ေတာ်က အတည်ြပေပးရန် အဆို

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၉ ရက်ေနတွင် အမိန် ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊

တင်သင ွ ်းရာ တနသာရီတင ို ်းေဒသကီး မဲဆနယ်အမှတ(် ၇)

၁/၂၀၁၂ ြဖင့် ထုတ်ြပန်ေသာ “အလုပ်သမားအဖွဲအစည်း နည်း ဥပေဒများ” (၂၀၁၂)။ အခန်း (၂)၊ အလု ပ ် သ မား အဖွဲအစည်းများ ဖွဲစည်းြခင်း၊ အပိုဒ်(၄)၊ အပိုဒ်ခွဲ(စ) (၃)။

ဒုတိယဝန်ကီး

ဒုတိယဝန်ကီး

ဒုတိယဝန်ကီး

ဦးြမင့်ကိင်

ေဒါက်တာေကျာ်လင်း

ဗိုလ်ချပ်သန်းထွဋ်

မှ ဦးေဇာ်ဟိန်းက ေထာက်ခံသည်။ ယင်းေနာက် အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဥကက ယင်း အဆိက ု ို အတည်ြပရန် လတ်ေတာ်၏ အဆုံးအြဖတ်ရယူရာ

ခင်းချက်စာသားကို ြပင်ဆင်ရန် အစီအစ် ရှိ၊ မရှိှင့်

ဘာှစ် မွနြ် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ရန်ပေ ုံ ငွတင ွ ် ထည့သ ် င ွ ်း

ိုင်ငံေတာ်မှ အချ ိန်မီ အြမန်ဆုံးြပင်ဆင်မွမ်းမံ ေဖာ်ထုတ်

သေဘာမတူသူမရှိသည့်အတွက် ြမန်မာိုင်ငံ ဆက်သွယ်

ြပင်ဆင်မည်ဆိုပါက

မည်သည့်အချ ိန်တွင် မည်ကဲ့သို

လျာထားေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး ရန်ပေ ုံ ငွရရှမ ိ အေပ  မူတည်၍

ေပးရန်

ေရး ေကာ်မရှင် ဥပေဒကမ်းသည် ြပင်ဆင်ထားသည့အ ် တိင ု ်း

သိရှိလိုြခင်း ေမးခွန်းှင့် စပ်လျ်း၍

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ က်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါ

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး

ေကာင်း ေြဖကားသည်။

ဦးကည်မင်းက လည်းေကာင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ဆက်လက်၍ အမျ ိးသားလတ်ေတာ် ဥပေဒကမ်း

မဲဆနယ်အမှတ်(၁၁)မှ

မဲဆနယ်အမှတ်(၁၀)မှ ေနာ်လှလှစိုး၏ ြမန်မာိုင်ငံ၏

ေကာ်မတီဝင် ဦးေအာင်သိန်းက ြပည်သူ လတ်ေတာ်က

အဖွဲအစည်း နည်းဥပေဒများ ပုဒ်မ(၄)၊ အပိုဒ်ခွဲ(စ) (၃)ပါ

ေဒါက်တာဝင်းြမင့၏ ် ေကျးလက်ေဒသဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရး

ကေလးသူငယ်အခွငအ ့် ေရးများဆိင ု ရ ် ာဥပေဒ(၂၀၁၉)ခုစ ှ ်

ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့်

ခ င်း ချက် စာသားကို

ြပင်ဆင်မည်ကို

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ အင်အား ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးြမင့်ကိင်က အလုပ်သမား

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

အစီအစ် ရှိ၊ မရှိ ေမးခွန်းှင့် စပ်လျ်း၍

အတည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာသည်။

အတည်ြပပီးေပးပိုလာေသာ တရား

ြပင် ဆ င် ရ န်  ှ င့ ် ပ တ် သ က် ၍

အတွက် ှစ်မိနယ်ဆက်သွယ်လျက်ရှိေသာ ကိကုန်း

အရ

ကေလးအလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အေရးအား

လတ်ေတာ်ေရှေနများေကာင်စီ ေရးေကာက်တင်ေြမာက်

ပိေ ု ဆာင်ေရးှင့် ဆက်သယ ွ ေ ် ရးဝန်ကီးဌာနမှ ဖွဲစည်းထား

ေကျးရာှ င့ ် ပန်း ေတာေကျးရာ သွ င ်း ကု န ် ၊ ထု တ ် ကု န ်

ကာကွယေ ် ရးအတွက် သက်ဆင ို ရ ် ာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲအစည်း

ြခင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒများှင့် စပ်လျ်း၍ ဥပေဒကမ်း

သည့် Myanmar Maritime Tripatite Committee တွင်

ေြမသားလမ်းြပလုပေ ် ပးရန်င ှ ့် ၎င်းေြမသားလမ်းေပတွင်

များက မည်သည့အ ် စီအမံယရားများအား မည်သိုထားရှိ

ေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ကားရှင်းလင်းသည်။

သေဘာသားများကိယ ု စ ် ားြပသည့် ြမန်မာိင ု င ် ံ ပင်လယ်ကူး

ဂဝံေကျာက်ေချာလမ်းအြဖစ် အဆင့်ြမင့်တင်ေပးရန် အစီ

ေဆာင်ရက်ေနသည်ကို သိရလ ှိ ြို ခင်း ေမးခွန်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍

ထိုေနာက် အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဥကက ြပည်သူ

သေဘာသားများ အလုပသ ် မားအဖွဲ ချပ်၊ ြမန်မာ့ ပင်လယ်

အစ် ရှိ၊ မရှိ ေမးခွန်းှင့် စပ်လျ်း၍ ေဆာက်လုပ်ေရး

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ အင်အား

လတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည်ြပပီး ေပးပိုလာ

ေရေကာင်း

ဝန်ကီးဌာန ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ေဒါက်တာေကျာ်လင်းက မင်းလှ

ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးြမင့် ကိင်က လည်းေကာင်း

ေသာ တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများေကာင်စီ ေရးေကာက်

ြပန်လည်ရှင်းလင်းေြဖကားခဲ့ကသည်။

တင်ေြမာက်ြခင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒများှင့်စပ်လျ်း၍

အလုပ်သမားများအဖွဲချပ်၊

ြမန်မာိုင်ငံ

မဲဆနယ်အမှတ်(၁၁)မှ

အမျ ိးသားလတ်ေတာ် ဥပေဒကမ်း ေကာ်မတီက စိစစ်

ေဒါက်တာခွန်ဝင်းေသာင်း၏ မေလး-လားး-ဗန်းေမာ်-

ထိုြပင် ကချင်ြပည်နယ်

တင်ြပသည့် အစီရင်ခစ ံ ာအေပ လတ်ေတာ်၏ အဆုံးအြဖတ်

ြမစ်ကီးနားလမ်းပိင ု ်း ကီလမ ို တ ီ ာ (၅၉၂ ဒသမ ၂၃) မှ (၅၉၉

ရယူသည်။

ဒသမ ၄၈)အထိ (၇ ဒသမ ၂၅)ကီလိုမီတာအား လမ်းေဘး ကွန်ကရစ်ေပါင်ှစ်ဖက်

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊

Cement

ယင်းေနာက် ြပည်သူ လတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည် ြ ပပီး ေပးပို လာသည့ ်

ြပည် သူ လ တ် ေတာ်

Stabilized Base လာခင်းြခင်း၊ AC အပွန်းခံလာခင်းြခင်း၊

ေရးေကာက်ပွဲ နည်းဥပေဒများကို ပမအကိမ် ြပင်ဆင်

လမ်းေဘးဝဲယာ အမာခံလမ်းပခုံးှင့် ေြမသားလမ်းပခုံး

သည့် နည်းဥပေဒများှင့်စပ်လျ်း၍ တပ်မေတာ်သား

ေဆာင်ရက်ြခင်းတို ေဆာင်ရက်ပီး ယာ်သွားလမ်းေပတွင်

ကိယ ု စ ် ားလှယ် ဗိလ ု မ ် ှးကီးသန်းိင ု ဝ ် င်း၊ တပ်မေတာ်သား

Road Line ဆွဲြခင်း၊ လိုအပ်ေသာေနရာများတွင် ဝဲယာ

ကိုယ်စားလှယ်

လမ်းေဘးေရေြမာင်းတူးြခင်းှင့် ၎င်းလမ်းမတစ်ေလာက်

တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်

တွင် All RC Box Culvert (၉)စင်း တည်ေဆာက်ြခင်း

ေကျာ်ေကျာ်ဦးှင့် တပ်မေတာ်သားကိယ ု စ ် ားလှယ် ဗိလ ု ် ကီး

လုပ်ငန်းတိုအား မြဖစ်မေနေဆာင်ရက်ေပးိုင်ြခင်း ရှိ၊ မရှိ

ေဒသဇင်လင်တိုက ေဆွးေွးကသည်။

သိရှိလိုြခင်းေမးခွန်း၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး မဲဆနယ်

ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးေအာင်ထွန်းလင်း၊ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး

ပင်လယ်ေပျာ်သမဂများအလုပသ ် မားအဖွဲ ချပ်၊ လွတလ ် ပ်

မိနယ် ေရေလာင်းေကျးရာအုပ်စု ပန်းေတာေကျးရာှင့်

ေတာင်ဦးတို ဆက်သယ ွ ထ ် ားေသာ မိနယ်ပတ်လမ်းအား

အမျိးသားလတ်ေတာ် ေရးေကာက်ပွဲ နည်းဥပေဒများကို ပမအကိမ်ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများှင့်စပ်လျ်း၍ ေဆွးေွး

ေသာ ြမန်မာိင ု င ် ပ ံ င်လယ်ေပျာ်များ အလုပသ ် မားအဖွဲချပ်

မိုးညိမိနယ်

မေတာ့ကုန်းေကျးရာအုပ်စု ကိကုန်း

သွားလာမလွယက ် ေ ူ စရန် လမ်းအဆင့ြ် မင့် ြပြပင်ေဖာက်လပ ု ်

ှင့် အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားြပသည့် ြမန်မာိုင်ငံ ပင်လယ်ကူး

ေကျးရာတိက ု ုိ ဆက်သယ ွ ထ ် ားေသာ ပန်းေတာ-ကိကုနး်

ေပးရန် အစီအစ် ရှ၊ိ မရှိ ေမးခွန်း၊ ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသကီး

ဆက်လက်၍ ြပည်သူ လတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့်

သေဘာသားဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်ရှင်များအဖွဲချပ်တိုမှ

ေကျးရာချင်းဆက်လမ်းသည် ေဆာက်လပ ု ေ ် ရးဝန်ကီးဌာန

မဲဆနယ်အမှတ်(၁၂)မှ ဦးကည်ဝင်း၏ ဧရာဝတီတိုင်း

တင်ြပေဆွးေွးပီး ေဆွးေွးသေဘာတူညီချက်များအရ

ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၏ လမ်းစာရင်းတွင်

ေဒသကီး

ြပင်ဆင်လိုသည့်အချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနမှ

ပါဝင်ြခင်းမရှေ ိ သးသည်ကုိ ေတွရှရ ိ ပါေကာင်း၊ ထိေ ု ကာင့်

သဃန်းကီး-ြပင်စလူ ကတရာလမ်းသည် ၂၀၁၉ ခုှစ်

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ အင်အား

အဆိုပါ ပန်းေတာ -ကိကုန်း ေကျးရာချင်းဆက်လမ်းကို

ိဝ ု င်ဘာ ၁ ရက်ေနတွင် ေရးြမစ်ေရတိက ု စ ် ားမေကာင့် မိင ု ်

ဝန်ကီးဌာနသို ေပးပိုလာပါက ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုင်လမ်းအြဖစ် သိမ်းသွင်း

(၂/၆ -၂/၇)ကား

ြပင်ဆင်ရာတွင် ထည့သ ် င ွ ်းြပင်ဆင်င ို ေ ် ရးအတွက် လုပထ ် ုံး

ေဆာင်ရက်င ို ရ ် န်အတွက် ပဲခူးတိင ု ်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲမှ

ိဝ ု င်ဘာ ၈ ရက်ေနတွင် ထပ်မံ ပိကျခဲရ ့ ာမှ လမ်းေကာင်း

လု ပ ် န ည်း ှ င့ ် အ ညီ အလု ပ ် သ မားေရးရာဥပေဒ ြပြပင်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံးသို ဦးစွာတင်ြပရမည်ြဖစ်ပီး

ြပတ်ေတာက်မ မြဖစ်ေစေရးှင့် လမ်းအူေကာင်းအသစ်

ေြပာင်း လဲ ေရးဆို င ် ရာ

နည်း ပညာလု ပ ် င န်း အဖွဲ ှ င့ ်

ခွငြ့် ပချက်ရရှပ ိ ါက ေဆာက်လပ ု ေ ် ရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန် အစီအစ် ရှ၊ိ မရှ ိ င ှ ့်

ဆက်လက်ေဆွးေွးေပးေရး ညိင်းေဆာင်ရက်ေပးသွား

လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းှငအ ့် ညီ ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်

ဆည်ေြမာင်းဦးစီးဌာနအေနြဖင့လ ် ည်း ေရငန်မဝင်ေရာက်င ုိ ်

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေြဖကားသည်။

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေြဖကားသည်။

ရန်အတွက်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး မဲဆနယ်

မွန်ြပည်နယ် မဲဆနယ်

အမှတ်(၅)မှ ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း

အမှတ်(၃)မှ ဦးခင်ေဇာ်ဦး

ကျိက်ပရံ-ေကာ်ဘွီးလမ်း ေြမသားလမ်း အဆင့ြ် မငတ ့် င်ြခင်းှင့် တံတား(၅)စင်း တည်ေဆာက်ြခင်း တိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ေပးမည် မွနြ် ပည်နယ် မဲဆနယ်အမှတ(် ၃)မှ ဦးခင်ေဇာ်ဦး၏ မွနြ် ပည်နယ် ကျ ိက်မေရာမိနယ်အတွင်းရှိ ပျက်စီးေနေသာ မူလလမ်းေဟာင်း ကျ ိက်ပရံ-ေကာ်ဘွီးလမ်း ၂ မိင ု ် ၆ ဖာလုံ အား ဂဝံေြမသားလမ်းခင်းေပးရန်င ှ ့် ထိလ ု မ်းပိင ု ်းေပတွင် ေဆာက်လုပ်ရန်

ကျန်ရှိသည့်

တံတား(၅)စင်းတိုအား

၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ဘာှစတ ် င ွ ် ေဆာက်လပ ု ေ ် ပးရန် အစီအစ် ရှ၊ိ မရှိ ေမးခွန်းှင့် စပ်လျ်း၍ ေဆာက်လပ ု ေ ် ရးဝန်ကီးဌာန ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ေဒါက်တာေကျာ်လင်းက အဆိပ ု ါ ကျ ိက်ပရံေကာ်ဘွီးလမ်း

ချင်းြပည်နယ် မဲဆနယ်

ေြမသားလမ်းအဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းှင့်

တံတား(၅)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်းတိုကို

၂၀၂၀-၂၀၂၁

အမှတ်(၁၁)မှ ဦးေဝှတင်း

အမှတ်(၇)မှ ဦးေကျာ်တုတ်၏ မေလးတိုင်းေဒသကီး ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ်၊ ြမင်သာေတာင်-သေြပကိင ု ်း-

လပွတာခိုင်

လပွတာမိနယ် လပွတာ-

ကမ်းပါးပိကျမမှစပီး ၂၀၁၉ ခုှစ်

မည်ကဲ့သိုေဆာင်ရက်မည်ကို သိရှိလိုြခင်း

အလားတူ ချင်းြပည်နယ် မဲဆနယ်အမှတ်(၁၁)မှ

ေမးခွန်းှင့် တနသာရီတင ို ်းေဒသကီး မဲဆနယ်အမှတ(် ၈)

ဦးေဝှတ  င်း၏ ချင်းြပည်နယ် ပလက်ဝမိနယ် ပါရာေကျးရာ

မှ ဦးဥကာမင်း၏ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး မိတ်ခိုင်

အုပ်စု ပါရာေကျးရာှင့် အိိယ-ြမန်မာ ေကျာက်တိုင်

ကန်းစုမိနယ်အတွင်းရှိ ေကျးရာများအား ေကျးလက်လမ်း

အမှတ်(၁၈) မပည-၀၀၈၄၄၁ ဆေဘာင်းေတေကျးရာ၊

ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ြပည်ေထာင်စု

ရှာအိေ ု ကျးရာ၊ ေဟမာပိေကျးရာ၊ ေဟမာေတေကျးရာများ

ဘတ်ဂျက်ြဖင့်

အကား ဆိုင်ကယ်လမ်းေဖာက်လုပ်ေပးရန် အစီအစ် ရှိ၊

ေဖာက်လုပ်ေပးရန်

မရှိ ေမးခွန်းှင့် စပ်လျ်း၍ နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန

စပ်လျ်း၍ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး

ဒုတိယဝန်ကီး

ေဒါက်တာေကျာ်လင်းက ြပန်လည်ရှင်းလင်းေြဖကား

ဗိုလ်ချပ်သန်းထွဋ်က လည်းေကာင်း၊

စစ်ကင ုိ း် တိင ု း် ေဒသကီး မဲဆနယ်အမှတ(် ၄)မှ ဦးလှဦး၏ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

မုံရာခိုင်

ေချာင်းဦးမိနယ်

ေကျးရာချင်းဆက် ေြမသားလမ်းများ အစီအစ် ရှိ၊ မရှိ ေမးခွန်းတိုှင့်

ခဲ့သည်။ ထို ေနာက်

အမျ ိးသားလ တ် ေတာ် ဥ က 

အြမင့ေ ် ကျးရာသည် ယခင်က အြမင့်မိဟူ၍ ေရှးေဟာင်း

မန်းဝင်းခိင ု သ ် န်းက အမျ ိးသားလတ်ေတာ်က အတည်ြပပီး

သမိုင်းဝင်ေနရာြဖစ်ခဲ့ပီး ေစတီပုထိုး၊ တန်ေဆာင်း၊ ဇရပ်၊

ေပးပိထ ု ားေသာ ယာ်အရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ေမာ်ေတာ်

သိမ၊် ကန်၊ ကျံး စသည့် ေရှးေဟာင်းသမိင ု ်းဝင်များ ယိယ ု င ွ ်း

ယာ်စီမံခန် ခွဲမ ဥပေဒကမ်းကို ြပည်သူ လတ်ေတာ်က

ပျက်စးီ ေလျာ့နည်း ေပျာက်ကယ ွ လ ် န ု းီ နီး ြဖစ်ေနပါသြဖင့်

ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် ြပန်လည်ေပးပိုလာြခင်းှင့် စပ်လျ်း၍

အတည်ြပပီးေပးပိုလာသည့်

အမျ ိးသားလတ်ေတာ်

ေရးေကာက်ပန ွဲ ည်းဥပေဒများကို ပမအကိမ် ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများှင့်စပ်လျ်း၍

တပ်မေတာ်သား

ကိယ ု စ ် ားလှယ် ဗိလ ု မ ် ှ းကီးသန်းိင ု ဝ ် င်း၊ တပ်မေတာ်သား ကိုယ်စားလှယ်

ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးေအာင်ထွန်းလင်း၊

တပ် မ ေတာ် သားကို ယ ် စားလှ ယ ်

ဒု တိ ယ ဗို လ ် မ ှးကီး

ေကျာ်ေကျာ်ဦးှင့် တပ်မေတာ်သားကိယ ု စ ် ားလှယ် ဗိလ ု ် ကီး ေဒသဇင်လင်တိုက ေဆွးေွးကသည်။ ထိုေနာက် ြပည်သူ လတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည်ြပပီးေပးပိုလာသည့် တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် သိမ ု ဟုတ် ြပည်နယ်လတ်  ေတာ် ေရးေကာက်ပန ဲွ ည်းဥပေဒ များကို ပမအကိမ်ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပေဒများှင့် စပ်လျ်း၍ တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှးကီး သန်းိုင်ဝင်း၊ တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ဒုတိယ ဗိုလ်မှးကီးေအာင်ထွန်းလင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်

တပ်မေတာ်သား

ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးေကျာ်ေကျာ်ဦးှင့်

တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်ကီးေဒသဇင်လင် တိုက ေဆွးေွးကသည်။ ယင်းေနာက် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး မဲဆနယ် အမှတ(် ၅)မှ ဦးေမာင်ေမာင်အန ု ်း၏ ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် ှစစ ် ် ဓာတ်ဆတ ီ န်ချ ိန် (၂)သန်းေကျာ်ကုိ ြပည်ပမှ တင်သင ွ း် ခဲရ ့ ာ ယင်းဓာတ်ဆီှင့်ေရာသုံးသည့် အီသေနာေလာင်စာဆီကို ြပည်တွင်း အရက်ချက်စက်ုံများမှ ေြပာင်း၊ ဆန်စသည့် ကုန် ကမ်းများကို အေြခခံကာ ထုတလ ် ပ ု  ် င ို ် ပီး ေဘးထွက် ပစည်းများမှလည်း

စာမျက်ှာ ၈ သို »»


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

တိုင်ကားေပးပိုလာေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးသတင်းများှင့်စပ်လျ်း၍ ထပ်မံေဖာ်ထုတ်ရရှိမများ ထုတ်ြပန် ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး

စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး၊ ခီးမိနယ်၊ ၁၉-၃-၂၀၂၀ ရက်ေနခးီ မိနယ်၊ လင်းဖားေကျးရာအုပစ ် ၊ု ေလခန်ေမှာ် လင်းဖားေကျးရာအုပစ ် ၊ု ေလခန်ေမှာ် ေဒသေန တူးနန်(၄၂)ှစ၊် (ဘ)ဦးလှစိုး၏ေနအိမအ ် ား ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အမှတ်၊ ၁၂ / ၂၀၂၀

ေဒသေန မလဲ့သည် မူးယစ်ေဆးဝါး ၎င်းှင့်အတူ မလဲ့ (၃၇) ှစ်၊ (ဘ)ဦးကျင်ေထာင်း၊ ဖိုးငို(ခ)ေအာင်ထွန်း

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တေပါင်းလြပည့်ေကျာ် ၁၅ ရက်

များ သုံးစွဲ/ ြဖန် ြဖးေရာင်းချေန (၃၆)ှစ၊် (ဘ)ဦးေနာ်ဲွ တိ(ု ၃)ဦးအား 88/1 စာတန်းပါ စိတ် ကေဆးြပား

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက်)

ေကာင်း သတင်းေပးပိုြခင်း။

များ၊ ဘိန်းြဖများှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိပီး ၎င်းေဒသေန ေအာင်ဖိး(၂၂) ှစ၊် (ဘ)ဦးစိုးြမင်ေ ့ ထွးထံမှ ဝယ်ယရ ူ ရှခ ိ ေ ဲ့ ကာင်း သိရရ ှိ သြဖင့် ၎င်းတိ(ု ၄)

“တိုင်ကားေပးပိုလာေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးသတင်းများှင့်စပ်လျ်း၍

ဦးအား နမစ(လင်းဖား)မယ(ပ)၂/၂၀၂၀၊မူး/စိတ်ပုဒ်မ၁၉(က)/၂၀ (က)/

ထပ်မံေဖာ်ထုတ်ရရှိမများ  ထုတ်ြပန်ြခင်း” ၁။

၂၁ြဖင့် အမဖွငအ ့် ေရးယူထားရှိ ပီး ေအာင်ဖိး၏ ေနအိမအ ် ားဆက်လက်

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတက ် ေ ို ြပာင်းလဲေစသည့် ေဆးဝါးအရာယ်တားဆီးကာကွယ ် မ ှိ န ် င်းေရးအတွက် ြပည်သလ ူ ထ ူ ု

ရှာေဖွရာ ဘိန်းြဖများအတူ ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိသြဖင့် နမစ(လင်းဖား)

ထံမှ ေပးပိတ ု င ို ် ကားလာသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို စနစ်တကျ လက်ခရ ံ ယူင ို ရ ် န် “မူးယစ်ေဆးဝါး အထူးသတင်း တိင ု ် ကားေရးဌာန” ကို ဤုံးတွင် ဖွငလ ့် စ ှ ထ ် ားရှေ ိ ကာင်း ၂၀၁၈ ခုစ ှ ၊် ဇွနလ ် ၂၆ ရက်ေနတွင် အများြပည်သသ ူ ုိ ထုတြ် ပန် ေကညာခဲ့ပါသည်။ ၂။

မယ (ပ)၃/၂၀၂၀၊ မူး/စိတပ ် ဒ ု မ ် ၁၆(ဂ)ြဖင့် အမဖွင့် အေရးယူထားရှပ ိ ါသည်။ ၅

ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊သာေကတမိ ၁၆-၃-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် သာေကတမိနယ်၊၁၀/ေတာင် (၁၃)ရပ်ကက ွ ေ ် န

နယ်၊၁၀/ေတာင်(၁၃)ရပ်ကွက်ေန မမျ ိးသာထွန်း(၂၆)ှစ်၊ (ဘ) ဦးထိန်လင်း၏ ေနအိမ်အား ဝင်ေရာက်

“မူးယစ်ေဆးဝါး အထူးသတင်းတိုင်ကားေရးဌာန”သို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၂၁ ရက်ေနအထိ ေပးပိုတိုင်ကား

မမျ ိးသာထွနး် သည် မူးယစ်ေဆးဝါး ရှာေဖွရာ WY စာတန်းပါ စိတ် ကေဆးြပားများှငအ ့် တူ ဖမ်းဆီးရမိသြဖင့်

လာသည့် မူးယစ်ေဆးဝါးသတင်းများှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတုံး၏ န်ကားချက်အရ ြပည်ထေ ဲ ရးဝန်ကီးဌာနက

များ သုးံ စွ/ဲ ြဖန် ြဖးေရာင်းချေနေကာင်း နမစ (သာေကတ)မယ(ပ)၁၈/၂၀၂၀၊ မူး/စိတပ ် ဒ ု မ ် ၁၉(က) ြဖင့် အမဖွင့်

ေအာက်ပါအတိုင်း ထပ်မံေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးအေရးယူိုင်ခဲ့ပါသည်စ် ၁

သတင်းလက်ခံရရှိမ

သတင်းေပးပိြု ခင်း။ ၃။

ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးအေရးယူမ

ကချင်ြပည်နယ်၊ မိုးေကာင်းမိနယ်၊ ၁၇-၃-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် မိုးေကာင်းမိနယ်၊ အုန်းေဘာင်ေကျးရာေန အုန်းေဘာင်ေကျးရာေန ေဒိုင်ိုင် ေဒိုင်ိုင်ေအး(၄၂)ှစ်၊ (ဘ)ဦးသန်းေဖ၏ ေနအိမ်အား ဝင်ေရာက် ေအးသည် မူးယစ်ေဆးဝါးများ သုံးစွ/ဲ ရှာေဖွရာ ဘိန်းြဖများှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိသြဖင့် နမစ(ပင်းေဘာ)မယ ြဖန် ြဖး ေရာင်းချေနေကာင်း သတင်း (ပ)၆/၂၀၂၀၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ ၁၉(က)/၂၀(က)ြဖင့် အမဖွင့်အေရးယူထားရှိ ေပးပိုြခင်း။

ပါသည်။

စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး၊ ကန် ဘလူ ၁၅-၃-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ကန် ဘလူမိနယ်၊ ဘူးကီးေကျးရာေန သက်ဦး သည် မူး ယစ် ေဆးဝါးများ သုံး စွဲ / အဆင်န ့ မ ိ ဘ ့် န ိ ်းများှငအ ့် တူ ဖမ်းဆီးရမိသြဖင့် နမစ(ဇီးကုန်း)မယ (ပ)၃/ ြဖန် ြဖးေရာင်းချေနေကာင်း သတင်း ၂၀၂၀၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ ၁၆(ဂ)ြဖင့် အမဖွင့် အေရးယူထားရှိပါသည်။ ေပးပိုြခင်း။ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ဝန်းသိုမိ ၁၆-၃-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ဝန်းသို မိနယ်၊ အလယ်စေ ု ကျးရာေန ဝင်းလင် နယ်၊ အလယ်စေ ု ကျးရာေန ဝင်းလင် (၄၈)ှစ်၊(ဘ)ဦးချင်းသိုင်း၏ ေနအိမ်အား ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ ဘိန်းြဖ သည် မူး ယစ် ေဆးဝါးများ သုံး စွဲ / များှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိသြဖင့် မမစ (ဝန်းသို)မယ(ပ)၄၀/၂၀၂၀၊မူး/ ြဖန် ြဖးေရာင်းချေနေကာင်း သတင်း စိတ်ပုဒ်မ၁၆(ဂ)ြဖင့် အမဖွင့် အေရးယူထားရှိပါသည်။ ေပးပိုြခင်း။

»» စာမျက်ှာ ၇ မှ

တိရစာန်အစာများှင့် ဇီဝဓာတ်ေငွ၊ ဇီ၀ေြမဩဇာအြဖစ် အသုံးြပိုင်ရန်ှင့် ကုန်သွယ်မလိုေငွ (Trade deficit) ကို

တိင ု ် ကားလာေသာ သတင်းများအနက် အထက်ေဖာ်ြပပါ ယခုသတ ီ င်းပတ်အတွင်း ေဖာ်ထတ ု ဖ ် မ်းဆီးရမိမအပါအဝင် 

မူးယစ်ေဆးဝါးအထူးသတင်းတိုင်ကားေရးဌာန စတင်ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ရက်ေနမှ ၂၁-၃-၂၀၂၀ ရက်ေနအထိ စုစ ံ မ်းေဖာ်ထတ ု ခ ် ျက်များအရ အမေပါင်း (၁၀၃၂) မ ဖွငလ ့် စ ှ အ ် ေရးယူခဲ့ ပီး တရားခံကျား(၁၃၂၅)ဦး၊ မ(၂၆၁) ဦး၊ ေပါင်း(၁၅၈၆)ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့၍ ဘိန်းြဖ(၇၈၃၃.၂၄၁၄)ဂရမ်၊ ICE (၁၃၄၇.၄၂) ဂရမ်၊ ဘိန်း(၄၀၄၀၄.၃၃၈၈၆)ဂရမ်၊ အဆင်န ့ မ ိ ဘ ့် န ိ ်း (၆၆၅.၂၇)ဂရမ်၊ ဘိန်းစာမန် (၅၃၂၅၂.၇၆)ဂရမ်၊ ဘိန်းစာရက် (၁၂၀၉၇.၃၂)ဂရမ်၊ ဘိန်းစာရည်(၂.၅)လီတာ၊ စိတ်ကေဆးြပား (၅၁၄၉၆၈)ြပား၊ ေဆးေြခာက်(၁၀၃၁၁.၆၇)ဂရမ်၊ ဘိန်းရည်(၀.၁)လီတာ၊ဘိန်းဆီခဲ(၅၂၀.၂၈)ဂရမ်၊ ဘိန်းေစ့(၆၀)ဂရမ်၊ စိတ် ကေဆးြပားအေကမန် (၅၅.၄၅)ဂရမ်၊ Ecstasy အေက(၀.၀၀၁)ဂရမ်၊ လက်နက်မျ ိးစု(ံ ၂၅)လက်၊

မိနယ်၊ ဘူးကီးေကျးရာေန သက်ဦး (၅၅)ှ စ ် ၊ (ဘ)ဦးအု န ်း ေမာင် ၏ ေနအိ မ ် အား ဝင် ေရာက် ရ ှာ ေဖွ ရာ

အေရးယူထားရှိပါသည်။

အဆိုကုိ လတ်ေတာ်ကုယ ိ ်စားလှယ်များက ေဆွးေွးက သည်။

မွန်ြပည်နယ် မဲဆနယ်အမှတ်(၉)မှ

ေဒါက်တာ

ကျည်မျ ိးစုံ(၆၀၉)ေတာင့်၊ လက်ပစ်ဗုံး(၁)လုံးတိုအား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်းှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးသတင်းများှင့် ပတ်သက်၍ ေဖာ်ထတ ု ဖ ် မ်းဆီးအေရးယူမကိ  ု အရှန ိ အ ် ဟုနြ် မင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ ပီး ထပ်မေ ံ ဖာ်ထတ ု ဖ ် မ်းဆီး အေရးယူ ိုင်မအေြခအေနအား ဆက်လက်ထုတ်ြပန်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၄။

မူးယစ်ေဆးဝါးများ ပိုမိုဖမ်းဆီးရမိိုင်ေရးှင့်စပ်လျ်း၍ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်

အစိုးရအဖွဲများသို တိုင်ကားိုင်သည့်အြပင် ထူးြခားသည့်ကိစရပ်  များှင့် ကီးမားသည့် မူးယစ်ေဆးဝါး ေရာင်း/ဝယ်မ ကိစရပ်  များကို ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတုံး၏ “မူးယစ်ေဆးဝါးအထူးသတင်းတိင ု ် ကားေရးဌာန” ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လဖ ီ န ု ်း/ ဖက်စဖ ် န ု ်းှင့် အီးေမးလ်လပ ိ စ ် ာတိသ ု ုိ ုံးချ ိန်အတွင်း လုံ ခံစိတခ ် ျစွာ တိင ု ် ကားိင ု ပ ် ါေကာင်း ထပ်မအ ံ သိေပးအပ်ပါသည်ဆက်သွယ်ရန်ေအာ်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်

-

၀၆၇-၅၉၀၂၀၀

ဖက်စ်ဖုန်းနံပါတ်

-

၀၆၇-၅၉၀၂၃၃

အီးေမးလ်လိပ်စာ

-

antinarcotics@presidentoffice.gov.mm

မှတ်တမ်းအြဖစ်သာ

ေဆွးေွး

လပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင်ဆိုင်ရာေကာ်မတီ၏ သက်တမ်းမှာ

ယင်းအဆိုကို မေလးတိုင်းေဒသကီး မဲဆနယ်

လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၁၀၇ အရ ေနာက်ထပ်

သည်။

ထားရှိသင့်ပါေကာင်း

ေလျာ့နည်းေစရန်အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အေထာက်

ေဇာ်လင်းထွဋက ် စက်မလု  ပင ် န်း၊ စိက ု ပ ် ျ ိးေရးလုပင ် န်းှင့်

အမှတ(် ၂)မှ ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ ပဲခူးတိင ု ်းေဒသကီး မဲဆနယ်

(ေခ) ေရမဲအ ့ ရက်ကို သင့ေ ် တာ်မည့ရ ် ာခိင ု  ် န်  း အချ ိးအဆ

ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကူအညီေပးိင ု ရ ် န်၊ အီသေနာေလာင်စာ

ေဒသကီး မဲဆနယ်အမှတ်(၇)မှ ေဒသန်းသန်းေအးှင့်

အကူြပ၊ ြပန်လည်ြပည့် ဖိးမဲ စွမး် အင်ြဖစ်ေသာ အီသေနာ

အား ဓာတ်ဆြီ ဖင့် ေရာေှာသုးံ ိင ု ရ ် န်အတွက် လုပင ် န်းရှင်

များအား လုပပ ် င ုိ ခ ် င ွ အ ့် မိန် ထုတြ် ပန်ေပးြခင်း (Mandate) ကို ြပည်ေထာင်စအ ု စိုးရမှ အြမန်ဆုံး စီစ်ချမှတေ ် ဆာင်ရက်

သင့ပ ် ါေကာင်း ြပည်ေထာင်စအ ု စိးု ရအား တိက ု တ ် န ွ း် ေကာင်း

ေမွးြမေရးကများ ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစရန်၊ သဘာ၀ ဆီကို ိုင်ငံတကာတွင်

ထုတ်လုပ်သကဲ့သို ြမန်မာိုင်ငံ

အမှတ်(၅) မှ

ေဒါက်တာတင်တင်ဝင်း၊

မေကွးတိုင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး မဲဆနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးေကျာ်

တွငလ ် ည်း ထုတလ ် ပ ု  ် င ုိ ရ ် န်အတွက် ဦးေမာင်ေမာင်အန ု း်

ေသာင်းတိုက ဆက်လက်ေဆွးေွးကသည်။

များကို

လတ်ေတာ်တင ွ ် ဖွဲစည်းထားေသာ ေဆာက်လပ ု ေ ် ရး၊ စက်မ၊

၏ ေစတနာကို ေလးစားမိပါေသာ်လည်း သုေတသနလုပင ် န်း စနစ်တကျလုပ်ကိုင်ရန်

လိုအပ်ေနပါသြဖင့်

ထိေ ု နာက် အမျ ိးသားလတ်ေတာ် ဥကက အမျ ိးသား

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာမျိးသိမ်းကီး ပညာေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမများအတွက် ဥေရာပသမဂ၏ အေထာက်အပံ့ေပးေရးဆိုင်ရာ ညိင်းေဆွးေွးပွဲ တက်ေရာက် ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၃

ေအာင်ရဲသွင(် သတင်းစ်)

ကေလးများအတွက်

အေြခခံပညာ သင်ယူေရးအခွင့်

အလမ်းများကို ဖန်တီးေပးိင ု ရ ် န် သက်ဆင ို ရ ် ာဌာနများှင့် ပူးေပါင်း၍ ေကာ်မတီတစ်ရပ် ဖွဲစည်းေဆာင်ရက်ေပးလျက် ရှိပါေကာင်း။ နည်းပညာ

သက်ေမွးပညာေရးှင့် ေလ့ကျင့်ေရး၊

တိင ု ်းရင်းသား ဘာသာစကား၊ စာေပဖွံဖိးတိးု တက်ေရးှင့်

ဥေရာပသမဂအား

ေကျးဇူး

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ

ဥေရာပသမဂ

သံအမတ်ကီး Mr. Kristian Schmidt က အမှာစကား

ေရှးဦးစွာ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး

ေြပာကားသည်။

ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီးက ယေန ကျင်းပေသာ ေဆွးေွးပွဲ

ဆက်လက်၍ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနက ေဆာင်ရက်ေန

သည် ြမန်မာိင ု င ် ံ ပညာေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမများအတွ  က်

ေသာ ပညာသင်ယမ ူ  အခွငအ ့် လမ်း တိးု ြမငေ ့် ဆာင်ရက်ေန

ဥေရာပသမဂက ပညာေရးဝန်ကီးဌာနသို အေထာက်အပံ့

မ အေြခအေနများကို အေြခခံ ပ ညာဦးစီး ဌာန ဒု တိ ယ

အြဖစ် ယူို ၃၂ သန်း (ြမန်မာေငွကျပ် ၅၁ ဘီလယ ီ )ံ ေပးအပ်

န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာတင်ေမာင်ဝင်းက ရှင်းလင်း

ြခင်းဆိုင်ရာ ညိင်းေဆွးေွးပွဲြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံ

တင်ြပသည်။

အတွင်းရှိ ေကျာင်းေနအရယ်ကေလးများအားလုးံ တန်းတူ

ယင်းေနာက် ညိင်းေဆွးေွးပွဲသို တက်ေရာက်လာ

မတေသာ ပညာသင်ယခ ူ င ွ ရ ့် ရှေ ိ ရးကို အေရးပါေသာ ဦးစား

ကေလးငယ်များအတွက်

သိရသည်။

ထိုေနာက်

ဥေရာပသမဂှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်

သင်ယူရန်အခက်အခဲရှိေသာ

၁၃ ရက်ေြမာက်ေနကို

မတ် ၂၅ ရက် တွင် ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း

တင်ရှိပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ုံးအမှတ် (၂၁) အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

လျက်ရှိပါေကာင်း၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ပညာ

ဒုတိယအကိမ် အမျ ိးသားလတ်ေတာ် (၁၅)ကိမ်

ေြမာက် ပုံမှန်အစည်းအေဝး

မည်ြဖစ်ပါေကာင်းှင့်

မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အခမဲ့ အေြခခံပညာေရးအစီအစ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်

သို အသိေပးေကညာသည်။

ဌာနအေနြဖင့် ဥေရာပသမဂှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွား

အေထာက်အပံေ ့ ပးေရးဆိင ု ရ ် ာ ည ိ င်  းေဆွးေွးပွက ဲ ို ယေန

ေဆာင်ရ က်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ လက်ရှိတွင်လည်း

သက်တမ်းတစ်စ ှ ် တိုးြမင့်သတ်မှတ်ေကာင်း လတ်ေတာ်

ပညာေရးြပြပင် ေြပာင်းလဲမများအတွ  က် ပညာေရးဝန်ကီး

ပညာေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမများအတွ  က် ဥေရာပသမဂ၏

ေပးအစီအစ် တစ်ရပ်အြဖစ် ဥေရာပသမဂှင့် ပူးေပါင်း

တစ်ှစ်ြပည့်ေြမာက်ပီး ြဖစ်ပါ၍ ၂၀၁၅ ခုှစ်၊ အမျ ိးသား

ကသည့် လူတင ို ်းအကျံးဝင်ပညာေရးကို ြမငတ ့် င်လျက်ရပ ှိ ါေကာင်း၊

လျက်ရှိပါေကာင်း၊ ိုင်ငံတကာ ဖွံဖိးမမိတ်ဖက်များှင့်

အတူတကွ သင်ယမ ူ အစီ  အစ်ြဖင့် အေြခခံပညာ ဆည်းပူး

ပူးေပါင်းလျက် စာသင်ေဆာင်များ ေဆာက်လုပ်သင်ကား

သင်ယူမကို

လျက်ရှိပါေကာင်း၊ ကချင်ြပည်နယ်

အားေပးလျက်ရှိပါေကာင်း၊ လုပ်အားေပး

ဆရာများအား လစာေငွှင့် ကိပိုကားများ ေထာက်ပံ့ေပး

ေရေြပာင်းအလုပ်သမားများ၏

ဖားကန် မိနယ်ရှိ ေကျာင်းေနအရယ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ

ဥေရာပသမဂသံအမတ်ကီးှင့်အဖွဲ၊

န်ကားေရးမှး

ချပ်များ၊ သက်ဆင ို ရ ် ာ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက ေရှဆက်လက် ေဆာင်ရက်မည့် လုပ်ငန်းစ်များှင့် ပတ်သက်၍ စုေပါင်း ေဆွးေွး ည ိ င်  းခဲ့ ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

အင်တာနက်ကွန်ရက် အသုံးြပ Video Conferencing ပုံစံြဖင့် ကျင်းပေသာ COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး ဗဟိုအဆင့် လုပ်ငန်းညိင်း အစည်းအေဝး (၃၉/၂၀၂၀)ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ်

မတ်

၂၃

မှ စတင်၍ ေပါင်းစပ်ည ိ င်  းေရးှင့် စီမခ ံ န် ခေ ွဲ ရးဗဟိဌ ု ာနများ

အင်တာနက်ကွန်ရက် အသုံးြပ Video Conferencing

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနပီြဖစ်သြဖင့်

ပုစ ံ ြံ ဖင့် ကျင်းပေသာ COVID-19 ေရာဂါကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်

ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများအား

ေရးဗဟိအ ု ဆင့် လုပင ် န်းည ိ င်  းအစည်းအေဝး (၃၉/၂၀၂၀)

ေဆာင်ရက်င ို ် ပီး တိင ု ်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များှင့် ေဆးုံ

ကို ယေန နံနက် ၉ နာရီခတ ဲွ င ွ ် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ကျန်းမာေရးှင့်

များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ပံ့ပိုးြခင်း၊ ေပါင်းစပ်ညိင်  းြခင်း

အားကစားဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပ

ှင့် စိန်ေခမအခက်အခဲများ ဝိုင်းဝန်းေြဖရှင်းြခင်းတိုကို

သည်။

လုပေ ် ဆာင်င ို ် ပီြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဤေပါင်းစပ်ည ိ င်  းေရးှင့် အသိအမှတ်ြပ

ေရာဂါကာကွယ်

အချ ိန်ှင့်တစ်ေြပးညီ

စီမံခန် ခွဲေရးဗဟိုဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်လည်း မိမိ

ကျန်းမာေရးှငအ ့် ားကစားဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု

တိက ု တိင ု ်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များမှ ေပးပိေ ု သာ သတင်း

ဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့ေ ် ထွးက ယခု Video Conferencing

အချက်အလက်များကို ေစာင့်ဆိုင်းလက်ခံသည်သာမက

သို ေဆွးေွးတင်ြပညိင်းရန် တက်ေရာက်ေနသည့် တိုင်း

မိမိတိုကိုယ်တိုင်က စတင်ဦးေဆာင်၍ လိုအပ်ချက်ှင့်

ေဒသကီး/ ြပည်နယ် ြပည်သူ ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရးဦးစီး

အေြခအေနများကို

ဌာနမှးများ၊ ေဆးုံအုပ်ကီးများ၊ ဆရာဝန်၊ သူနာြပများ၊

ေကာင်း။

ဆက်သွယ်ေမးြမန်းရမည် ြဖစ်ပါ

ကုသမအေထာက်အကူြပပညာရှင်များ၊ အေြခခံကျန်းမာ

ဝန်ကီးဌာနမှ မြဖစ်မေနေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ေရာဂါဝင်ေရာက်

ေရးဝန်ထမ်းပညာရှင်များ အားလုံးသည် ြပည်သူများတွင်

ြဖစ်ပွားပျံှံမရှ  ိရန်

အလားအလာနည်းသွားမည်ြဖစ်ပါ

ရာ မိနယ်ြပည်သူ ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနမှး၊

COVID-19 ေရာဂါသည် အသစ်ေပေပါက်လာေသာ

COVID-19 ေရာဂါမရရှေ ိ စေရးှင့် ြဖစ်ပွားပါက ထိေရာက်စွာ

ေကာင်း၊ COVID-19 ကပ်ေရာဂါ စတင်ြဖစ်ပွားပီး ှစ်လ

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင် ့ အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဝန်ထမ်း

ေရာဂါြဖစ်သည့အ ် တွက် ေရာဂါြဖစ်ပာွ းမပုစ ံ ၊ံ ကူးစက်မပု  ံစံ

ကုသိင ု ေ ် ရးအတွက် ေနမအား ညမအား ကိးပမ်းေဆာင်

ေကျာ်ကာအချ ိန်၌ ေရာဂါြဖစ်ပွားကာ ေကာင်းစွာထိန်းချပ်

များက ရပ်ရာေနြပည်သူများှင့် ပူးေပါင်းကာ ကီးကပ်

သည် အချ ိန်င ှ အ ့် မ အမဲေြပာင်းလဲမရှ  သ ိ ည့အ ် ြပင် မထင်

ရက်ေနသည့်အတွက် အသိအမှတ်ြပ ေကျးဇူးတင်ရှိပါ

ိင ု ေ ် သာ ိင ု င ် မ ံ ျား၏ အေတွအ ကံအရ ၁၄ ရက်တာ ကာလ

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ COVID-19 ေရာဂါသည်

မှတေ ် သာြဖစ်ရပ်များ အချ ိန်မေရးြဖစ်ထန ွ ်းေပေပါက်ေသာ

ေကာင်း၊ ယခုကသ ဲ့ ို Video Conferencing ြပလုပြ် ခင်းြဖင့်

အသွားအလာကန် သတ်ြခင်း (quarantine) နည်းဗျဟာ

အလွန်ကူးစက်ြပန် ပွားမ

ြမန်ဆန်ေသာ ေရာဂါြဖစ်ပီး

သေဘာရှသ ိ ည့အ ် တွက် ဤေပါင်းစပ်ည ိ င်  းေရးှင့် စီမခ ံ န်

လိအ ု ပ်ချက်များကို အချ ိန်င ှ တ ့် စ်ေြပးညီ ချက်ချင်း ပံပ ့ ိုးိင ု ်

သည် အလွန်ထိေရာက်သည်ကို ေတွရှိရပါေကာင်း။

အီတလီင ုိ င ် က ံ သ ့ဲ ုိ ဘက်စဖ ံု ံွ ဖိးတိးု တက်မ အေကာင်းဆုံး

ခွဲေရးဗဟိုဌာနများ ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ြခင်းမှာ ထိေရာက်

ေသာ ိင ု င ် မ ံ ျ ိးတွငပ ် င် ေရာဂါကိထ ု န ိ ်းချပ်ရန် အလွနခ ် က်ခဲ

ေသာ လုပ်ေဆာင်မပင်ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

သည်ြဖစ်သည့်အတွက် မိမိတို၏လုပ်ငန်းများှင့် ြပည်သူ

သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

များအား ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်  းကိစများသည်  ပိမ ု ထ ို ေ ိ ရာက် မည်မှာ ေသချာပါေကာင်း။

ထိေရာက်ေသာ လုပ်ေဆာင်မပင်ြဖစ်

ထိသ ု ို လိက ု န ် ာေဆာင်ရက်မရှ  ၊ိ မရှက ိ လ ို ည်း သက်ဆင ို ်

ထိသ ု ို အသွားအလာကန် သတ် ေစာင့် ကပ်ကည့ ် ြခင်  း

ေနပီး ေရာဂါေကာင့် ေသဆုးံ မများ ြမင့မ ် ားများြပားလျက်

Video Conferencing အစည်းအေဝးတွင် ဗဟိအ ု ဆင့်

ေဆာင်ရက်ရာတွင် ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ များြပားပီး

ရှသ ိ ည်ကလ ုိ ည်း သတိြပကရန် လိအ ု ပ်ပါေကာင်း၊ ေရာဂါ

တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားှင့် တိင ု ်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် ြပည်သူ ကျန်း

ယခုအချ ိန်တွင် ကမာ့ိုင်ငံေပါင်း ၁၈၆ ိုင်ငံတွင်

ိင ု င ် တ ံ င ွ း် ကူးစက်ရေ ိှ သာေနရာေဒသ၊ ိင ု င ် မ ံ ျားမှ ြပန်လာ

ြဖစ်ပွားရာိုင်ငံများမှ ြပန်ေရာက်လာကသူများအေနြဖင့်

မာေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနမှးများ၊ ေဆးုအ ံ ပ ု ် ကီးများ၊

COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက်ြပန် ပွားမရှေ ိ နပီ ြဖစ်သည့အ ် ြပင်

ြခင်း၊ ေရာဂါြဖစ်ပာွ းသူင ှ ့် ထိေတွခဲြ့ ခင်းှင့် ေရာဂါြဖစ်ပာွ း

လူစုလူေဝးများိုင်သည့် အလှပွဲကီးများ ြပလုပ်ပါက

အထူးကုဆရာဝန်များ၊ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက ိင ု င ် တ ံ ကာတွင်

ိင ု င ် တ ံ င ွ း် ကူးစက်မရှ  ေ ိ နသည့် အိမန ် းီ ချင်းိင ု င ်  ံ င ှ ့် အြခား

ကူးစက်မနည်  းပါးေသာိင ု င ် မ ံ ှ ြပန်လာြခင်း စသည့က ် ပ်ေရာဂါ

ြမန်မာိင ု င ် ံ ြပည်သမ ူ ျားထံသို ေရာဂါကူးစက်ြပန် ပွားေစရန်

ေရာဂါြဖစ်ပွားပျံှမ ံ ၊ ေသဆုံးမအေြခအေနများ၊ အိမန ် ီးချင်း

ိင ု င ် မ ံ ျားတွင် သွားေရာက်အလုပလ ် ပ ု က ် င ို သ ် ည့် ြမန်မာိင ု င ် ံ

ေဗဒဆိုင်ရာ အချက်များအေပမူတည်၍ ၁၄ ရက်တာ

အရာယ်ကို ဖိတေ ် ခေနြခင်းှငတ ့် သ ူ ြဖင့် မလုပေ ် ဆာင်ရန်

ိုင်ငံများအပါအဝင်

သားများသည် ိုင်ငံအတွင်းသို

အ ပံလိုက်

ကာလ သတ်မှတ်ေနရာ အေဆာက်အဦများတွင်ထားရှိ

ေမတာရပ်ခံအပ်ပါေကာင်း။

ဝင်ေရာက်မများအား  တင်းကျပ်ေသာ စည်းမျ်းချမှတ်

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လျက်ရသ ိှ ြဖင့် ေရာဂါဝင်ေရာက် ကူးစက်

အသွားအလာကန် သတ် ြ ခင်း (facility quarantine)

ြဖစ်ပွားိုင်ေြခသည် အလွန်ြမင့်မားေနသည့် အေြခအေန

(သိမ ု ဟုတ)် ေနအိမတ ် င ွ ထ ် ားရှိ အသွားအလာကန် သတ်ြခင်း

ုပ်ြမင်သံကား၊ ေရဒီယို၊ အင်တာနက်တိုှင့် အလှမ်း

ေဆာင်ရက်ထားရှိမများ၊  လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ၊ ိုင်ငံ

ြဖစ်ေနပါေကာင်း၊ မိမိတိုအေနြဖင့် ိုင်ငံတွင် ကပ်ေရာဂါ

(home quarantine) တိုကို သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်လျက်

ေဝးေသာ ေကျးလက်ေဒသများတွင် အေထွေထွအုပ်ချပ်

တကာမှကုထုံးဆိုင်ရာ ေလ့လာေတွရှိမှင့် မိမိတိုိုင်ငံ

ဝင်ေရာက်ြဖစ်ပွားေတာ့မည် (imminent epidemic) ဟု

ရှပ ိ ါေကာင်း၊ နယ်စပ်ဝင်ေပါက်များမှ ဝင်ေရာက်လာသူများ

ေရးဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်

အတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်ထားရှိမ၊ တစ်ကိုယ်ေရေရာဂါ

သေဘာထားကာ ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်

အား တကွဲတြပားမြဖစ်ေစဘဲ တစုတစည်းတည်း ဘတ်စ်

ကီးဌာနမှ ထုတြ် ပန်ထားေသာ ကျန်းမာေရးအသိပညာေပး

ကာကွယ်ေရးဝတ်စုံ

ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကားများြဖင့် သက်ဆင ုိ ရ ် ာေနရပ်အသီးသီးသို ပိေ ု ဆာင်ရန်

းေဆာ်ချက်များကို

လှဒါန်းလက်ခံရရှိမှင့် ယေန ြဖန် ေဝမည့် ကိစရပ်များ၊

အတွက် ြပည်ေထာင်စအ ု စိးု ရအဖွဲ ၊ တိင ု း် ေဒသကီး/ ြပည်နယ်

အသုံးြပ၍ြဖန် ေဝေပးပါက အလွနအ ် ကျ ိးရှမ ိ ည့် နည်းဗျဟာ

ေဆးှင့်ေဆးပစည်းများ

အစုလိုက်

မွမ်းမံေရးဆွဲပီးြဖစ်

ေဆာင်ရက်ေနမ၊

ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန် ေဆာင်ရက်ရမည်

လက်ကိုင်အသံချဲစက်ငယ်များ

ိုင်ငံတကာတွင်

ိုင်ငံတွင်းသို

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် အလိုက်

(PPE)များ

ချ ိတ်ဆက်ဝယ်ယူမ၊

ချ ိတ်ဆက်ဝယ်ယူမ၊ လှဒါန်း

မိမတ ိ  ုိ င ုိ င ် တ ံ င ွ ် COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခအ ဲွ တည်ြပ

အစိုးရအဖွဲ လူမေရးဝန်ကီးများ၊ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး

တစ်ခုြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး

လက်ခရ ံ ရှမ ိ ၊ ထပ်မလ ံ ှ ဒါန်းမည့် ေဆးှငေ ့် ဆးပစည်းများ၊

လူနာတစ်ဦးေတွရှိပါက ကုသမေပးရန်၊ ေရာဂါြပန် ပွားမ

ဦးစီးဌာနတိုှင့် ချ ိတ်ဆက်ညိင်း ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါ

ဝန်ထမ်းများှင့် လူမေရးအဖွ  ဲ အစည်းများက ဤနည်းဗျဟာ

လက်သန် စင်ေဆးရည်များှင့် ပတ်သက်၍ အရည်အေသွး၊

မရှေ ိ စေရးထိန်းချပ်ရန်တအ ို တွက် လုပင ် န်းအစီအစ်အဆင့်

ေကာင်း၊ ထိုသို ပိုေဆာင်ရာတွင်လည်း

အား ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန် ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊

အေရအတွက် ကိစရပ်များအား ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ဆင့်ကို ေနာက်ဆုံးရ ကုထုံးအချက်အလက်များှင့်အညီ

အသိပညာေပး းေဆာ်မများကိ  ု ခရီးစ်တစ်ေလာက်လုံး

ယခုကဲ့သို ကျန်းမာေရးြပဿနာ၊

ကပ်ေရာဂါကာကွယ်

ထိုေနာက် အစည်းအေဝးကို ေခတရပ်နားပီး ယေန

မွမ်းမံေရးဆွဲ ပီးြဖစ်သည့အ ် တွက် ေဆးုမ ံ ျားှင့် တိင ု ်းေဒသ

လိအ ု ပ်သလို ေဆာင်ရက်င ို ရ ် န်အတွက် လက်ကမ်းစာေစာင်

ထိနး် ချပ်ေရးလုပင ် န်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် စနစ်တကျ

ေနလယ်ပင ို ်းတွင် ြပန်လည်စတင်ခရ ဲ့ ာ လှဒါန်းလက်ခရ ံ ရှိ

ကီး/ ြပည်နယ်များသို ြဖန် ေဝေတာ့မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ှင့် ပိစ ု တာများ ပံပ ့ ိုးေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ မိမတ ိ အ ို ေနြဖင့်

ချ ိန်သားကိုက် ချ ိတ်ဆက်ေဆာင်ရက်မများသည် အထူး

ေငွများ၊ ေဆးှငေ ့် ဆးပစည်းများ၊ ၎င်းတိက ု ုိ ခွေ ဲ ဝချထားမ

ေရာဂါြဖစ်ပွားကူးစက်ရာိင ု င ် မ ံ ျားမှ ြပည်တင ွ ်းသိဝ ု င်ေရာက်

ထိုသိုေဆာင်ရက်ေနြခင်းမှာ ြမန်မာိုင်ငံှင့် ြမန်မာိုင်ငံ

အေရးကီးပါေကာင်း၊

များ၊

လာသူများအား အသွားအလာကန် သတ်ြခင်း ြပလုပ်ိုင်

သားများ အကျ ိးအတွက် ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်သည်ကို

တိင ု ်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်၊ ေဆးုမ ံ ျားအားလုးံ မှ လုပေ ် ဆာင်

ဆက်သယ ွ ေ ် ရးအရာရှိ (International Health Regulation

ရန်အတွက် ေနရာများကိလ ု ည်း စီစ်လျက်ရရ ှိ ာ ဆရာေတာ်

ေနရပ်ြပန်လာသူများှင့် ြပည်သမ ူ ျားအားလုံးက သိရရ ှိ န်လို

ေနမများှင့် တိင ု ်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် လူမေရးဝန်  ကီးများ

(IHR) Focal Point) များှင့် ချ ိတ်ဆက်သတင်းရယူမများ၊ 

ေဒါက်တာအရှင်ေဆကိ၊ ြမန်မာိုင်ငံ ေဘာလုံးအဖွဲချပ်

အပ်  ပီး ၊ ထို သို ြပန် ေရာက် လာသူ မ ျားအေနြဖင့ ် လ ည်း

မှ လုပ်ေဆာင်ေနမများ အားလုံးကို အြပန်အလှန်သိရှိ

COVID-19 ေရာဂါကာကွယ် ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများ

ဥက၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတိုထံမှ ပူးေပါင်း

ကိုယ်တိုင်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားလာပါက

ေဝမကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

အတွက် ရယူသုံးစွဲိုင်မည့် ိုင်ငံတကာရန်ပုံေငွများှင့်

ပံပ ့ ိုးေဆာင်ရက်မများ  ရရှေ ိ နသြဖင့် အသွားအလာ ကန် သတ်

ခံယ ူ င ို ေ ် ရးှင့် မိမမ ိ ှ မိမ၏ ိ မိဘ၊ မိသားစုင ှ ့် ပတ်ဝန်းကျင်သို

ြခင်းလုပင ် န်း စနစ်တကျေဆာင်ရက်ရန် များစွာအေထာက်

ေရာဂါကူးစက်ြခင်းမျ ိးမရှေ ိ စေရးတိအ ု တွက် အသွားအလာ

ေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနမှးများအေနြဖင့်

မိမိတို

ထိေ ု နာက် အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်လာကသူများ

အကူြဖစ်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ ေရာဂါြဖစ်ပွားရာ ိုင်ငံများမှ

ကန် သတ်ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်  း (quarantine) ြပလုပ်

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ခွဲေဝချထားရာ၌

က အေထွေထွအ ကံြပေဆွးေွးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ က

ြပန်လာကသူများ၊ ေရာဂါရှိသူှင့် ထိေတွခဲ့သူများအား

ြခင်းကို တိကျစွာလိုက်နာေဆာင်ရက်ရန်မှာ အထူးအေရး

စနစ် တကျ သာတူညမ ီ ခွေ ဲ ဝြခင်း (proper and balanced

ေကာင်း သိရသည်။

အသွားအလာကန် သတ် ေစာင့် ကပ်ကည့ ် ြခင်  းကို မိမတ ိ ုိ

ကီးပါေကာင်း။

division of labour) ကိလ ု ပ ု ေ ် ဆာင်ေစလိပ ု ါေကာင်း၊ ယေန

ကျန်းမာေရး

ချက်ချင်းကုသမ

ထိုြပင် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် ြပည်သူ ကျန်းမာ

ယူနန်ြပည်နယ်မှ ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ှာေခါင်းစည်း ၆၀၀၀၀ ေပးအပ်လှဒါန်း ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၃ COVID-19 အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ေရာဂါြပန် ပွားမှင့်

ပတ်သက်၍

ကိတင်ကာကွယမ ် များ  ြပလုပ ် င ို ရ ် န်အတွက် ယူနန်ြပည်နယ်မှ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ို ှာေခါင်းစည်း ၆၀၀၀၀ ေပးအပ်လှဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကို ယေန နံနက် ၁၀ နာရီတွင် သမတိုင်ငံ

တုတ်ြပည်သူ

ယူနန်ြပည်နယ်

ကူမင်းမိ

ေကာင်စစ်ဝန်ချပ်းံု ၌ ကျင်းပရာ ယူနန်ြပည်နယ် ကိုယ်စား

ြပည်နယ်ြပည်သူ အစိုးရ

ိုင်ငံ

ြခားေရးုံး ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် Mr. Hao Kun က လေ ဲ ြပာင်းေပးအပ်ပီး ကူမင်းမိ ြမန်မာေကာင်စစ်ဝန်ချပ်းံု ေကာင်စစ်ဝန်ချပ်

ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ်က လက်ခံရယူသည်။ လှဒါန်းြခင်းြဖစ် လှဒါန်းပွဲတွင် ဒုတိယန်ကားေရးမှး ချပ် Mr.Hao Kun က ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီးှင့် ယူနန်ြပည်နယ်တိုအကား ဆက်ဆံမ

ချစ်ကည်ေရး

တည်ေထာင်ထားြခင်းေကာင့်

ှာေခါင်းစည်း ၁၄၀၀၀ ကို ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီးသိုလည်းေကာင်း၊ ေဒသကီးှင့်

မေလးတိုင်း

ယူနန်ြပည်နယ်တိုအကား

ြမန်မာ့စီးပွားေရးစက ပူးတွဲတည်ေထာင်ေရး မူေဘာင်ေအာက်မှ ေဒသရအဆင့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်မ နားလည်မစာခန်လာေရးထိုး ထားြခင်းေကာင့် ှာေခါင်းစည်း ၁၄၀၀၀ ကို

မ ေလးတို င ်း ေဒသကီး သို လည်း ေကာင်း ၊ ကျန်ှာေခါင်းစည်း ၃၂၀၀၀ ကို ြမန်မာိုင်ငံ၊ ကျန်း မာေရးှ င့ ် အားကစားဝန်  ကီး ဌာန၏ စီမံခန် ခွဲမြဖင့်

လိုအပ်သည့်ေဒသများသို

ြဖန် ေဝေပးရန် အတွကလ ် ည်းေကာင်း လှဒါန်း ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် ေကာင်စစ်ဝန်ချပ်

ထိုသိုြဖစ်ေစေရးအတွက် ဗဟို၊

ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ်က

ေကျးဇူးတင်စကားေြပာကားကာ ဂုဏြ် ပမှတ် တမ်းလာကို ြပန်လည်ေပးအပ်သည်။ အဆိပ ု ါ ှာေခါင်းစည်း ၆၀၀၀၀ အား မတ် ၂၄ ရက်ေန တွင် ယူနန်ြပည်နယ်ကူမင်းမိမှ ရန်ကုန်မိသို ေလေကာင်းြဖင့်

ပိုေဆာင်

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ကျန်းမာေရးြပာန်းချက်

ပတ်သက်၍ တင်ြပသည်။

သတင်းစ်


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါလကဏာမြပဘဲနဲ ြပည်သူလူထုကားထဲမှာ ေလာက်သွားေနတဲ့သူေတွ ရှိိုင်တယ်။ ဒါေကာင့်မိုလို လက်မှန်မှန်ေဆးပါ၊ လူအုပ်ထူထူထဲကို တတ်ိုင်သမ မသွားပါနဲ၊ ပွဲေတွ လမ်းေတွ ပိတ်ပစ်ပါ စသြဖင့် လုပ်ရတာေပါ့ စာေရးဆရာလကာရည်ေကျာ် (ေဒါက်တာရဲြမင့်ေကျာ်)

COVID-19 အသိပညာေပးေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ COVID-19 ေရာဂါအေကာင်း အသိပညာေပးေဆွးေွးပွဲကို မတ်လ ၂၂ ရက်ေန ညပိုင်းက ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားတွင် ထုတ်လင့်ခဲ့သည်။

မှတ်တမ်း - သီတာေဌး (ြပန်/ဆက်)၊ စာမင်း(ြပန်/ဆက်) ဓာတ်ပုံ - ရဲသရူ ေအာင် (ြပန်/ဆက်)

အဆိုပါ ေဆွးေွးပွဲကို ဦးေဆာင်ေဆွးေွးသူအြဖစ် ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း) ေဒါက်တာခင်ေမာင်လွင်၊ ကျန်းမာေရးအသိပညာ ြမင့်တင်ေရးဌာနခွဲ၊ န်ကားေရးမှး ေဒါက်တာသန်းိုင်စိုး၊ စာေရးဆရာ လကာရည်ေကျာ် (ေဒါက်တာရဲြမင့်ေကျာ်၊ ပါေမာက၊ ဌာနမှး ကေလးေဆးုံကီး-ရန်ကုန်)၊ ေတးသံရှင် ြဖြဖေကျာ်သန ိ ်းှင့် ြမန်မာ့ဇာတ်သဘင်မှ မင်းသားဖိးု ချစ်တက ုိ ပါဝင်ေဆွးေွးခဲ့ ကသည်။ COVID-19 အသိပညာေပးေဆွးေွးပွတ ဲ င ွ ် ပါဝင်ေဆွးေွးခဲ့ ကသူများ၏ ေဆွးေွးချက်များကို ေဖာ်ြပအပ်ပါသည် -

ေဒါက်တာခင်ေမာင်လွင်

ေဒါက်တာသန်းိုင်စိုး

လကာရည်ေကျာ် (စာေရးဆရာ)

ေဒါက်တာခင်ေမာင်လွင်

နည်းနည်းသိထားေတာ့ ဒီလပ ို ဲ ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ်

ဗိင ု း် ရပ်စပ ် းုိ ပျံှမ ံ ရပ်  တန် ကမယ်ဆတ ုိ ့ဲ ရည်ရယ်

ပီးသွားတာ

ကန်ေတာ်တုိ ဒီအပိင ု း် မှာေတာ့ COVID-19

ချက်နဲ ကန်ေတာ်တိုေဆွးေွးကမှာ ြဖစ်ပါ

တယ်။ ကန်ေတာ်တို ဘယ်လိုရပ်တန် မလဲ။ ရပ်တန် ဖိုအတွက် ေဆာင်ရန်၊ ေရှာင်ရန်ေတွ

ေတွက

ြဖစ်လာရင် ေအးေအးေဆးေဆးပဲ မရှိသလို

ေနာက်ပိုင်းမှာ

ပိပ ု ို ပီးေတာ့ များလာမှာမို ကန်ေတာ်တဘ ို က်က တတ်ိုင်သမ ြပင်ဆင်ထားတယ်။

ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်ေနမှာ ကျန်းမာေရးနဲ

ဘာေတွရှိမလဲ။ ဒါ့အြပင် ဒီေရာဂါနဲ ပတ်သက်

အားကစားဝန်ကီးဌာန အမဲတမ်းအတွင်းဝန်

ေတွလည်း

အဖွဲအစည်းေတွ၊ ေကာ်မတီေတွ ဖွဲစည်းပါ

ပီးေတာ့လထ ူ သ ု ခ ိ ျင်ေနတဲ၊့ သိသင့တ ် အ ့ဲ ပိင ု း် ေလး လူထုကိုယ်စား ကန်ေတာ်တို

ရှာ ကံပီး ေဆွးေွးသွားဖို စီစ်ထားပါတယ်။

ပထမဦးဆုံးကေတာ့ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

အေနနဲ လက်ရှိ ကေနအထိ ထားတာေတွကို

ေဆာင်ရက်

ဆရာဦးသန်းိုင်စိုးက

နည်းနည်းေြပာြပေစချင်ပါတယ်။ ေဒါက်တာသန်းိုင်စိုး

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

အေနနဲ ကေတာ့

ကန်ေတာ်တို ကျန်းမာေရးှင့် အားကစား

ပါေမာက ေဒါက်တာသက်ခင ို ဝ ် င်း ဦးစီးပီးေတာ့ တယ်။ ဒါ အေစာဆုံးေဆာင်ရက်တက ဲ့ စ ိ ေတွ  ပါ။ ေနာက်ပိုင်းမှာေတာ့

ပါေမာကေဒါက်တာ

သက်ခိုင်ဝင်းဦးေဆာင်ပီးေတာ့ ဝန်ကီးဌာန

ေပါင်းစုံပါဝင်တဲ့ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်ေတွ၊ န်ကားေရးမှးချပ်ေတွပါဝင်တဲ့

ဝန်ကီး

ဌာနများအကား ပူးေပါင်းည ိ င်  းေရးေကာ်မတီ ဆိုပီးေတာ့ ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီေကာ်မတီရဲ

ေနာက်မှာေတာ့

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ၂၀၂၀

ိင ု င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီးဌာန၊ အြပည်ြပည်ဆင ို ရ ် ာ

ေန ညစာစားပွဲမှာ

ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစား

ြပည့ ် စ ှ ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်ေန လွတလ ် ပ်ေရး တာဝန်ရှိတဲ့သူေတွကို

ဖုန်းဆက်ပါတယ်။ အဲဒီအချ ိန်တုန်းကေတာ့

ဘာေရာဂါမှန်းေတာ့ အတိအကျ မသိေသး

ပါဘူး။ တုတ်ြပည်သူ သမတိုင်ငံ ဝူဟန်မိ

Sea food Market ကေနစပီးေတာ့ ဒီေရာဂါ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးဌာန

ြပည်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှစ်ဦး

ဦးေဆာင်တဲ့ေကာ်မတီကီး ဖွဲစည်းပီးေတာ့ ကန်ေတာ်တို ေဆာင်ရက်ပါတယ်။

ဆက်လက်ပီးေတာ့ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် မတ်

ေတွ ြဖစ်ပွားေနတယ်ေပါ့ေနာ်။ သေဘာသား

လ ၁၃ ရက်ေနမှာေတာ့ ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခံ

တိုရဲ Social Media ေပ တက်လာတဲ့ဟာကို

ေတာ့ ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးေတွ အားလုးံ ပါဝင်တဲ့

Association တစ်ခက ု ေနပီးေတာ့ ကန်ေတာ်

ဆရာကီးက ြမင်တဲ့အခါကျေတာ့ တုတ်က

ကန်ေတာ်တိုနဲ လည်း

နယ်ေြမချင်းထိစပ်မ

ပုဂိလ်ကိုယ်တိုင် ဥကအြဖစ် ေဆာင်ရက်ပီး အမျ ိးသားအဆင့် ေကာ်မတီကီးကိဖ ု ွဲစည်းပီး

ကိတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းေတွ

အထူး

သြဖင့် ေလဆိပ်ေတွနဲ နယ်စပ်ဝင်ေပါက်ေတွ

ေနတဲ့အေကာင်း တင်ြပလိုပါတယ်ခင်ဗျား။ ေဒါက်တာခင်ေမာင်လွင်

အဲဒီေနာက်ပိုင်းမှာ

ေတာ်ေတာ်ေလး

ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်(ေရာဂါှိမ်နင်း

အေနနဲ ေပါ့။

ေတွက မေလးေလဆိပတ ် ၊ုိ ရန်ကန ု ေ ် လဆိပ် တိုမှာ

စပီးေတာ့

လုပ်ခဲ့ပါတယ်။

ကိတင်ြပင်ဆင်မေတွ 

အဲဒီကေန ေနာက်ပိုင်း

တြဖည်းြဖည်းနဲ များလာိင ု တ ် ဲ့ အေနအထား

ေပါ့။ အဲဒီအချ ိန်က SARS နဲ ဆက်စပ်တာ

ေကျာက်ကပ်အထူးကုဌာန၊ ှလုံးအထူးကုဌာန

မရှိခဲ့ကဘူး။

အခုထက်ထိေတာ့

ဒီကိစစတဲ့အချ ိန်မှာလည်း

ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စြ် ဖစ်တယ်။ နည်းနည်းဆက်စပ်မ ရှိတယ်။ သတင်းေတွကားတယ်။ အဲဒီအချ ိန်

တုန်းကေတာ့ ကန်ေတာ်တက ို ကိယ ု က ် ယ ို တ ် င ို ် လည်း ေဆးုံမှာ ေဆးကုေနတဲ့ဆရာဝန်၊ ေနာက် ေဆးေကျာင်းသားေတွကို စာသင်ေနတဲ့

ဆရာဝန်ြဖစ်တအ ဲ့ ခါကျေတာ့ ကိယ ု ေ ့် အာက်က ဝန်ထမ်းေတွကို လမ်းန်မေပးရတာေပါ့  ေနာ်။

လာရင် ဘယ်လိုလုပ်ကမလဲ။ အစည်းအေဝး

စသြဖင့် ကန်ေတာ်တို OPD ေတွမှာ ပုံမှန်

ြပန်ြပန်ေခ ချ ိန်းေနတဲ့ကေလးေတွ ရှိတယ်။ ေသချာေအာင် ကည့်တဲ့သေဘာမျ ိးပဲ။ အဲဒီ ကေလးေတွကို

ကန်ေတာ်တို

မလာခိုင်း

ေတာ့ဘူး။ မလာခိုင်းေတာ့ဘဲနဲ Telephone Contact ေတွ

ေပးတယ်။ သူတိုကိစရှိရင်

ကန်ေတာ်တိုကို တိုက်ိုက်ဆက်လိုရတယ်။ ကန်ေတာ်တို အဲဒီလိုလုပ်တယ်။ သင်ကားေရးကိစေတွမှာ

တချ ိ

ေတွ တစ်ချ ိန်လုံးလုပ်ရတာေပါ့။ ေနရာေတွ

သင်ကားေရးကိစေတွကို

ကိစုရတာေပါ့ ဆရာရယ်။

မှာ လုပတ ် ဲ့ Journal Reading Club လိဟ ု ာမျ ိး

ခွရ ဲ တာေပါ့။ ဇာတ်တက ို ရ ် တာေပါ့။ ပစည်းေတွ ပထမေတာ့ ဝူဟန်ေပါ့။ ပထမတစ်ဆင့်

ကေတာ့ ဝူဟန်ကလာရင် သတိထားပါအဆင့။်

ေနာက်တစ်ဆင့်ကေတာ့ တုတ်ြပည်မကီး ေပါ့။ ေနာက်တစ်ခါကျေတာ့ ြဖစ်တဲ့ိုင်ငံေတွ အများကီးြဖစ်လာတယ်။

ြဖစ်တဲ့ိုင်ငံေတွ

အများကီးြဖစ်တဲ့အခါကျေတာ့ ဒီိုင်ငံေတွ

အားလုံးက လာရင်ေပါ့။ အခုကျေတာ့လည်း ကိုယ်ေတွပဲ ကျန်ေတာ့တာေပါ့။ ကိုယ်ရယ်၊ လာအိုရယ်၊

General ခရီးသွားထားတဲ့

History ရှရ ိ င်၊ အဲဒလ ီ ရ ို တ ှိ ဲ့ ကေလးေတွလာရင် ဘယ်လလ ို ပ ု မ ် ယ်ဆတ ို ာ ကန်ေတာ်တို ကိတင် ြပင်ဆင်ရတာေပါ့။

ဒါေပမယ့် အခုေနာက်ပင ို ်း တြဖည်းြဖည်း

ကန်ေတာ်တို

အင်တာနက်ေပကို တင်လက ို တ ် ယ်။ ေဆးုထ ံ ဲ ကအစ

ကန်ေတာ်တိုက

အင်တာနက်နဲ

တစ် Ward မှာ TV တစ်လုံး ထားပီးေတာ့ လုပ်တယ်။ အဲ့ဒါမျ ိးေတွ ကန်ေတာ်တို စလုပ် လာတယ် ။ Ward ထဲ မ ှာ ရှိ တဲ့ လူ နာအေရ အတွက်ကို

ကန်ေတာ်တို တတ်ိုင်သမ

ေလာ့ချတယ်။ ေတာ်ုံတန်ုံ ေနမေကာင်း ြဖစ်ရင် အိမမ ် ှာပဲေန။ ေဆးုမ ံ လာနဲ ။ ဒါမျ ိးေတွ ပညာေပးရတယ်။

ဒါ ဒီေန ကန်ေတာ်တို

ဒီလာတဲအ ့ ထဲမှာ ဒါလည်း ပါတာေပါ့။ တတ်င ို ် သေလာက်

အိမ်မှာ

ေနေစချင်တာေပါ့။

ဘာြဖစ်လိုလဲဆိုေတာ့ ဘယ်ေနရာက ရမယ်

ဆိုတာ ကန်ေတာ်တို ေြပာလိုမရဘူးေလ။ အရင်တုန်းကလို ဝူဟန်က လာမှ၊ တုတ်က

ေတွြဖစ်ေနပီ

သွကလ ် က်တ့ဲ ထူးြခားတဲအ ့ ေြပာင်းအလဲေတွ

ေရး)နဲ န်ကားေရးမှး (ကူးစက်) ပါတဲ့အဖွဲ

သိပ်ပီးြပဿနာ

တိုင်းြပည်ထဲမှာလည်း

အထူးကုဌာန၊

လူထုကားထဲမှာ ေလာက်သွားေနတဲ့သူေတွ

ဂုစိုက်ပါဆိုပီးေတာ့ လမ်းန်တယ်။

ဒါေကာင့် ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်ေနမှာပဲ

ရှိေနပီ။ Susceptive Case ေတွက ရှိေနပီ။

ဦးေှာက်အာုံေကာ

ဆိုပီးေတာ့ ိုင်ငံေတာ်အပိုင်းကေနပီးေတာ့

အေလးအနက်ထားပီးေတာ့ အထူးေဆာင်ရက်

ကန်ေတာ်တိုအေနနဲ

ေဆးုမ ံ ှာဆိလ ု ည်း Speciality ေတွရတ ှိ ာေပါ့။

လာမှ တို အဲ ဒ ါေတွ ေြပာလို မရေတာ့ ဘူး ။

ရှတ ိ ယ်။ အထူးသြဖင့် မေလးမိမှာ ရှတ ိ ယ်။ အဲဒီအခါကျေတာ့

အဲဒီတုန်းကလည်း

Under Control ေစာေစာစီးစီး ြဖစ်ခဲ့ ကတယ်။

သိလာတာက သူက Asymptomatic Carrier

ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟိုေကာ်မတီ

ေတွလည်း

ဖိုးချစ် (ဇာတ်သဘင်)

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်

လည်းများတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဝူဟန်ကေန တိုက်ိုက်ေလေကာင်းလိုင်း

ကံခဲ့ဖူးတာေပါ့ေနာ်။

ြဖြဖေကျာ်သိန်း (ေတးသံရှင)်

လည်း အများကီးရှပ ိ ါတယ်။ ဒါက ဗဟိအ ု ဆင့် ဆရာလကာရည်ေကျာ်က

ကေလးဆရာဝန်  ကီး တစ် ေယာက် အ ေနနဲ

ဒီေရာဂါအေကာင်းကို ြပည်သလ ူ ထ ူ သ ု ေ ိ အာင် နည်းနည်းထပ်ပီးေတာ့ ြဖည့်ေပးဖို။

ထူးြခားမေလးေတွ ေြပာြပေပးပါဦး။ လကာရည်ေကျာ် (စာေရးဆရာ) SARS တုန်းကလည်း

အဲဒီ

ကန်ေတာ်တို

ေပါ့။ သူ မှာ ေရာဂါလကဏာမြပဘဲနဲ ြပည်သူ ရှ ိ င ို တ ် ယ်။ အဲဒအ ီ ခါကျေတာ့ ကန်ေတာ်တက ို

Universal Precaution ဘက်ကို သွားရတာ ေပါ့။ အားလုံးကို ကူးိင ု တ ် ဲ့ Potential ရှတ ိ ယ် လို

ဆုံးြဖတ်ရတဲ့အဆင့်ြဖစ်လာတယ်။

ဘယ်နားသွားသွား ရိုင်တဲ့အေနအထားမျ ိး ခုထက်ထိ

မရေသး

ေကျးဇူးတင်တယ်

အဲဒီလိုပဲ

တာကိက ု ပဲ ေတာ်ေတာ်ကေ ံ ကာင်းတယ်ေပါ့ ေနာ်။

ေြပာရမှာေပါ့။ ေနာက်

လက်မှန်မှန်ေဆးဖိုေနာ်။

ဒါေကာင့်မိုလိုလည်း အခုလို လက်မှန်မှန်

ဆရာသိတဲ့အတိုင်းပဲ တကယ်တမ်းကျေတာ့

မသွားပါနဲ ၊ ပွေ ဲ တွ လမ်းေတွ ပိတပ ် စ်ပါ စသြဖင့်

လိုသာ ေြပာတာ မကိုင်မိဖိုက ကိုယ်ေတာင်

ေဆးပါ၊ လူအုပ်ထူထူထဲကို တတ်ိုင်သမ

လုပ်ရတာေပါ့။ အဲဒီအဆင့်ေတွ ေရာက်လာ

တယ်။ ကန်ေတာ်တို ေဆးုေ ံ တွမှာေရာဆိရ ု င် ေဆးုံေတွမှာလည်း ကန်ေတာ်တို ိုင်တာ လုပ်ကတာပဲ ဆရာ။

ေဆးုံေတွမှာ ကန်ေတာ်တို

ပုံမှန်

အားြဖင့် Speciality ေတွရှိတယ်။ ကန်ေတာ့်

မျက်ှာတို၊ ှာေခါင်းတို၊ လက်တို

မကိုင်နဲ

ေတာ်ေတာ်ခက်တာ။ အဲဒါေလးေတွ လိက ု ် ပီး ေတာ့ ပညာေပးတဲ့ ဟာေလးေတွ လု ပ ် ေန ပါတယ်။

အခုေနာက်ဆုံးအဆင့်ကေတာ့

မေရာက်ေသးဘူးေပါ့။ အခုထက်ထိ Positive

Case မေတွေသးဘူးေပါ့။ ဒါေပမယ့် Susceptive Case ေတွကေတာ့ ေတွေနပီ။ ကေလးမှာလည်း

ေနာက်ပိုင်းကျေတာ့ ကံေကာင်းလွန်းတယ်။ Test လုပ်လိုက်တယ်၊

Negative ြဖစ်သွားတယ်၊ ြဖစ်ေနတုန်းပဲေပါ့

ေနာ်။ အဲဒီကေလးေတွက ကန်ေတာ်တို စပီး

ေတာ့ Isolate လုပ်ေနရပီ။ သီးြခားအခန်းထဲ ထားရတယ်။ သူတိုအတွက်ကို သက်သက်

ဝတ်စေ ုံ တွထားရတယ်။ လူအင်အားခွေ ဲ ပးထား ရတယ်။ ပစည်းကိရယ ိ ာေလးေတွ ခွေ ဲ ပးထား ရတယ်။ ဒါမျ ိးေတွ ြဖစ်ေနပါပီ ဆရာ။

ေဒါက်တာခင်ေမာင်လွင်

အဲဒါေတွေကာင့်လည်း

ကန်ေတာ်

ထင်တယ်ေလ။ ဝါးတားပါတီ ေရပါတီ လုပလ ် ုိ မရဘူး ထင်တယ်။ ြဖြဖေကျာ်သိန်းအေနနဲ အဆိုေတာ်အေနနဲ

မိတ်ဆက်ေပးတယ်

ဆိေ ု ပမယ့် ဆရာဝန်လည်းြဖစ်တယ်ေလ။ အဲဒီ

ေတာ့ အခုေနာက်ထပ် ပညာရှင်တစ်ေယာက် အေနနဲ ၊ ဆရာဝန်တစ်ေယာက်အေနနဲ ဒီကိစ ေတွမှာ

ဘာေတွေြပာချင်လဲဆိုတာကို

နားေထာင်ကည့်ချင်တယ်။

ြဖြဖေကျာ်သိန်း (ေတးသံရှင)်

အုပညာရှင်တစ်ေယာက်အေနနဲ ေရာ၊

ေဆးေကျာင်းမှာ စာသင်ယူခဲ့တဲ့

ဆရာဝန်

တစ်ေယာက်အေနနဲ ေရာဆိရ ု င် ြဖြဖက ဒီလို ကိစမျ  ိးေတွ ြဖစ်လာတဲအ ့ ခါကျရင် စ်းစားတဲ့ အခါ အုပညာရှငတ ် စ်ေယာက်တည်းအေနနဲ

စ်းစားလိုမရပါဘူး။ ေနာက်တစ်ခု ဘယ်လို

ထည့်စ်းစားသလဲဆိုေတာ့ လွန်ခဲ့တဲ့အပတ် ေတွ အင်တာဗျးေတွ ေြဖကတည်းက သူတို

ေတွက ေမးကတယ်ေပါ့ေနာ်။ ဆရာေြပာတဲ့ ဝါးတားပါတီ ေရပါတီကိုေပါ့ ပိတ်မယ်ဆိုလို

ရှိရင် မြဖ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ စသြဖင့်ေပါ့ ေနာ်။ ြဖြဖက အဲဒက ီ တည်းက ေြပာခဲပ ့ ါတယ်။

အဲဒီအချ ိန်တုန်းကေတာ့ ဒီပွဲလမ်းသဘင်ေတွ

ပိတ်ရမယ်လို မေကညာေသးခင်အချ ိန်ေပါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်ရက်၊ ှစ်ပတ်ေလာက် အချ ိန်

တုန်းကဆိုေတာ့။ ဒါနဲ ြဖြဖကေြပာတယ်။ တကယ်လို တာဝန်ရှိတဲ့သူေတွ၊ နားလည်တဲ့

သူေတွက ဒါအရာယ်ရှိလို မလုပ်ရဘူးဆိုရင် လည်း ြဖြဖကေတာ့ ဘာမှ ေစာဒကတက်စရာ မရှိပါဘူး။ ပရိသတ်ြပည်သူေတွရဲ အသက်နဲ

ကျန်းမာေရးထက် ပိုပီးအေရးကီးတဲ့အရာ ေလာကမှာ မရှိပါဘူး။

စာမျက်ှာ ၁၁ ေကာ်လံ ၁ သို Y


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအတွက်

ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအုံးှင့် Forever Group တိုမှ အလှေငွများ ေပးအပ်လှဒါန်း ရန်ကုန်

မတ်

၂၃

COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအတွက် ြမန်မာိုင်ငံ ုပ်ရှင် အစည်းအုံးှင့် Forever Group တိုမှ

အလှေငွေပးအပ်လှဒါန်းသည့်

အခမ်းအနားကို ယေနမွန်းလွဲပိုင်းက ရန်ကုန်မိ ြပည်လမ်းရှိ ြမန်မာ့အသံှင့်

ုပ်ြမင်သံကား အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ အခမ်းအနားတွင်

အချ ိန်မေရးဝင်ေရာက်လာိုင် ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ေဒါက်တာေဖြမင့်က ယခုအခါ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါမှာ တစ်ကမာလုံးနီးပါး

ကူးစက်ြပန် ပွားေနေသာ်လည်း မိမိတိုိုင်ငံအေနြဖင့် အင်မတန် ကံေကာင်း ေထာက်မစွာြဖင့် ယေနအထိ Positive မေတွရေသးသည့် အေနအထားတွင်

ရှိပါေကာင်း၊ သိုေသာ်လည်း အချ ိန်မေရး ဝင်ေရာက်လာိုင်သြဖင့် စိုးရိမ် ေကာင့်ကမများ ြဖစ်ေပေနပါေကာင်း။

ေရာဂါကာကွယ်ေရးကိစသည်  ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန

တစ်ခုတည်း၊ အစိုးရဌာနများချည်း လုပ်ေဆာင်ိုင်မည့်အရာမဟုတ်ဘဲ အများ

ြပည်သူအားလုံးက အသိစိတ်ဓာတ်ြဖင့် ပါဝင်မှသာလင် ေဆာင်ရက်ိုင်မည့် ကိစြဖစ်ပါေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံတွင် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းပုဂိလ်များှင့် ြပည်သူ

တစ်ရပ်လုံးစုေပါင်းပီး ေဆာင်ရက်ရမည်ဟု ြမင်ပါေကာင်း၊ ထိုသို ြဖစ်လာေစ ရန် ြပည်သအ ူ ားလုံးက စိတပ ် ါဝင်စားမရှိ ပီး တစ်င ို င ် လ ံ ုံး၏ အေရးကိစြဖစ်  သည် ဟူေသာ အသိစတ ိ ဓ ် ာတ်ြဖင့် ပါဝင်ေဆာင်ရက်သမ ူ ျား ေပေပါက်လာရန် လိအ ု ပ်

ပါေကာင်း၊ ယင်းကိစအတွ  က် အေရး ကံလာလင် ဝိင ု ်းဝန်းပီး ကူညေ ီ ဆာင်ရက် မည်ဆိုသည့် အဖွဲအစည်းများ၊ လူပုဂိလ်များ ေပေပါက်လာသည်ကိုလည်း ေတွြမင်ရသည့်အတွက် အင်မတန်အားတက်စရာေကာင်းပါေကာင်း။

COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအတွက် Forever Group က အလှေငွကျပ် သိန်း ၂၀၀ ေပးအပ်လှဒါန်းရာ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့် လက်ခံရယူစ်။

အထူးေကျးဇူးတင်ရှိ

ြမန်မာိုင်ငံ ုပ်ရှင်အစည်းအုံးအေနြဖင့် ိုင်ငံတွင် ေပေပါက်ခဲ့သည့်

သာေရး၊ နာေရးကိစများ၊ အများြပည်သူှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစရပ်များတွင်

များ ထုတလ ် င့  ေ ် ပးိင ု ေ ် ရးည ိ င်  းေဆာင်ရက်လျက်ရရ ှိ ာ ယင်းအစီအစ်များတွင် လည်း ဝိုင်းဝန်းကူညီေဆာင်ရက်ေပးကေစလိုပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ ရှင်းလင်းေြပာကား

အမဲတမ်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေနသကဲ့သို ယခုအေရးကိစတွ  င်လည်း အလားတူ

ပါဝင်ေဆာင်ရက်လာသည်ကုိ ေတွြမင်ရသြဖင့် ဝမ်းသာအားရြဖစ်မပ ိ ါေကာင်း

ဆက်လက်၍ ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအုံး ဒုတိယဥက ဦးေအးက

ှင့် အထူးေကျးဇူးတင်ရပ ှိ ါေကာင်း၊ Forever Group အေနြဖင့လ ် ည်း ယခုကသ ဲ့ ို

ေလးက ိင ု င ် တ ံ င ွ ် သဘာဝေဘးဒဏ်ကသ ့ဲ ုိ အေရးေပကိစများ  ေပေပါက်ပါက

အေနြဖင့လ ် ည်း ယခုကဲ့သို လှဒါန်းမမျ ိးအြပင် ယခုလက ုိ ာလတွင် ေဆာင်ရက်

ရှိပါေကာင်း၊ ယခုလှဒါန်းမသည် ုပ်ရှင်ေလာကသားများ ရှာေဖွထားမများ

ေဆာင်ရက်ကမည်ဟု ေမာ်လင့်ပါေကာင်းှင့် ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက်ကပါဟု

ြဖစ်ရပါေကာင်း၊ ယခုအခါ ုပရ ် င ှ လ ် ပ ု င ် န်းများ ရပ်ဆင ို ်းလျက်ရရ ှိ ာ အထူးသြဖင့်

သကနက ် ာလတွင် မပ်များှင့် ေဖျာ်ေြဖမများမရှသ ိ ည့် အချ ိန်၊ လူအများ

အေနြဖင့် ကိးစားေဆာင်ရက်ေနပါေကာင်း၊ ယခုကသ ဲ့ ို လှဒါန်းရသြဖင့် ုပရ ် င ှ ်

က လက်ခံရယူသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးသည် ြမန်မာ့အသံင ှ ့် ုပြ် မင်သံ ကား

စတူဒီယို - ၁ တွင်

Public Service Announcement for COVID-19

အသိပညာေပးးေဆာ်ေရးအစီအစ် ိက ု က ် ူးေနမကို ကည့ ် အားေပးပီ  း ယင်း

အစီအစ်တင ွ ် ပါဝင်က ို က ် ူးေနသည့် ုပရ ် င ှ ၊် ဂီတှင့် MRTV-4 မှ အုပညာရှင်

ပါဝင်လှ ဒါန်းမအတွက် အလားတူ ေကျးဇူးတင်ရပ ိှ ါေကာင်း၊ အုပညာရှငမ ် ျား

မိမိတို ေလာကသားများအေနြဖင့် ညီညီွတ်ွတ်ှင့် စုေပါင်းလှဒါန်းေလ့

သင့်သည်များကို ေစတနာ၊ စိတ်ဓာတ်အြပည့်အဝြဖင့် ဆက်လက်ပီး ပါဝင်

ြဖင့် လှဒါန်းြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုသို လှဒါန်းရသည့်အတွက် ဝမ်းသာပီတိ

ဌာနက ုပ်ရှင်သုပ်ေဆာင် အကယ်ဒမီ ေဒေဆွဇင်ထိုက်၊ ဂီတအစည်းအုံး

လည်း ေမတာရပ်ခံပါေကာင်း။

ေနစားလုပ်သားများအတွက် စားဝတ်ေနေရး အဆင်ေြပေစရန် အစည်းအုံး

(ဘိုဆန်း)တိုှင့် ုပ်ရှင်ုံပိုင်ရှင်များ ပူးေပါင်းစီစ်မြဖင့  ် ုပ်ရှင/် ုပ်သံှင့်ဂီတ

မိမိအိမ်တွင်ေနရမည့် အေြခအေနမျ ိး၌ ုပ်ြမင်သံကားမှ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်

ေလာကသားများကိုယ်စား

ဝမ်းသာေကျနပ်ြဖစ်ရပါေကာင်း

အုပညာရှင်များြဖစ်ကေသာ အကယ်ဒမီရဲေအာင်၊ အကယ်ဒမီခန် စည်သူ၊

ထိုေနာက် COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအတွက်

ေနရည်ဝင်းလဲ့၊ စိုးကည်ြဖ၊ ေချာစုခင်၊ ေကာ်နီ၊ ထက်ထက် (Bobby Soxer)

အစီအစ်များတွင် ုပရ ် င ှ အ ် စည်းအုံး၊ ဂီတအစည်းအုံးှင့် မိတဖ ် က်ပ ု သ ် မ ံ ျား

ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်းအုံးက အလှေငွကျပ်သိန်း ၁၀၀ ၊ Forever Group

ပူးတွဲ ပီး ုပြ် မင်သံ ကားဖန်သားြပင်မှ ယခင်ထက် ပိမ ု ေ ို ကာင်းမွနသ ် ည့အ ် စီအစ်

အတွင်းေရးမှး ဦးေဇာ်ထူးေအာင်င ှ ့် ဘိဘ ု  ို ပ ု ရ ် င ှ ထ ် တ ု လ ် ပ ု ေ ် ရးမှ ဦးဆန်းဝင်းဦး

သီဟ၊ လြပည့၊် စိေ ု ြပြမင့၊် စည်သလ ူ င ွ ၊် ေဇာ်ပင ို ၊် Rဇာနည်၊ ဖိုးေသာကာ၊ လမ်းပိင ု ၊်

ေြပာကားသည်။

ယင်း

အဆိုပါ အသိပညာေပးးေဆာ်ေရးအစီအစ်ကို ြပန်ကားေရးဝန်ကီး

ရှင်းလင်း

ေကာင်းမည့် ေဖျာ်ေြဖေရးအစီအစ်များ ြဖည့်စွက်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက် ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် စီစ်ေဆာင်ရက်ေနပါေကာင်း၊

များအား ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက်သည်။

က အလှေငွ ကျပ်သန ိ ်း ၂၀၀ တိက ု ို ေပးအပ်လှဒါန်းကရာ ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး

အကယ်ဒမီ ေအးြမတ်သူ၊ ေရသမီး၊ နန်းခင်ေဇယျာ၊ နန် ချစ်နဒီေဇာ်၊ ေဝလာရီ၊

ှင့် ေဆာင်းအိေထွန်းတိုက ပါဝင်ိုက်ကူးကြခင်းြဖစ်ပီး ယင်းအစီအစ်ကို MRTV မှ မကာမီ ထုတ်လင့်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

Y စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

ေပါ့ ဆရာရယ်။ ြဖစ်ချင်တာေပါ့ေနာ်။

များစွာ ပိထ ု ေ ိ တွ ရတဲသ ့ ေဘာရှတ ိ ယ်။ ဘာလို

ေခတ်ကို ြပန်ေကာက်ရမယ်။ ဘုရင့ရ ် ဲ နန်းတွင်း

ရဲ စိန်ေခမေပါင်းများစွာကားထဲမှာ ြမန်မာ့

ကပ်ေရာဂါအေနနဲ ြဖစ်ေနတာြဖစ်တအ ့ဲ တွက်

ကီးလဲလို စ်းစားတဲ့အခါမှာ ေသာ်... ဒါ

ကိုက အလှပွဲ၊

သည်၊ ပန်တျာသည်ေပါ့ေနာ်။ နန်းတွင်းမှာပဲ

ဒီစန ိ ေ ် ခမေတွကလ ုိ ည်း ရင်ဆင ုိ ရ ် ေသးတယ်။

ဆိုရင်ေတာင်မှ

ကျန်းမာေရးဆိုတဲ့စိတ်နဲ ပဲရပါတယ်။ အိမ်မှာ

ဒါက ိုင်ငံတစ်ဝန်း၊ ကမာတစ်ဝန်းမှာ

ေကာင့် ကိုယ်က ဒီေရာဂါဒဏ်ကို ခံိုင်မယ်

ကိုယ်ချစ်တဲ့သူေတွထဲမှာ

ကိယ ု ခ ် အ ံ ားနည်းေနတဲသ ့ ေ ူ တွရမ ှိ ယ်။ အသက်

အရယ်အားြဖင့် ဒီေရာဂါဒဏ်ကို မခံိုင်မယ့် သူေတွ အများကီးရှိမယ်။

အဲဒီအခါကျရင်

ငါကသာ ဒီပွဲကို လုပ်လိုက်လို၊ သွားလိုက်လို ဆိုတဲ့

တရားခံဆိုတဲ့

ခံစားရမယ့်စိတ်က

တစ်သက်လုံး ကိုယ်ရှင်ကျန်ေနခဲ့ရင်ေတာင်မှ ဒါဘယ်ေတာ့မှ ေဖျာက်ဖျက်လရ ို မယ့် ေနာင်တ ြဖစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးေပါ့ေနာ်။ ခံစားေနရမှာ တစ်သက်လုံးေလ။

အဲဒီလို

ပရိသတ်ေတွေကျနပ်ေအာင်

အဲဒီအခါကျေတာ့ ြဖြဖ အဲဒီအတိုင်းပဲ

သိုေသာ်လည်းပဲ ဘယ်ဟာက ပိုအေရး

ငါ့ိုင်ငံ ငါ့ပရိသတ်၊

ဒီလူေတွရဲ အသက်နဲ

ေနမယ်။ သီချင်းေရးမယ်။ သီချင်းတီးမယ်။ အသစ်ေလးေတွ ဖန်တီးမယ်။

ပီးေတာ့

အုပညာရှင်

တစ်ေယာက်အေနနဲ အခုလိုမျ ိး အင်တာဗျး

တိုဆိုတာ

ကရတာ။

ပရိသတ်ကားထဲမှာ

ရှင်သန်

ုပ်ရှင်နဲ ေတာင် မတူဘူးေပါ့။

ပရိသတ်နဲ တိုက်ိုက်ထိေတွပီးေတာ့ လူစု

လူေဝးကားထဲမှာမှ ဆိုက၊ ကက၊ ခုန်က

ေပါက်ကရတာဆိုေတာ့ ဒါကိုေတာ့ ေပျာ်တာ

သိုေသာ်လည်းပဲ ကန်ေတာ်တို

အရင်တုန်းက

ကျန်းမာေရးနဲ

ေတာက်ေလာက်ြဖန် ေဝေပးခဲ့တာ။ အခုက

ေဒါက်တာခင်ေမာင်လွင်

ြဖြဖကေတာ့ ဟုတ်တာေပါ့။ အွန်လိုင်း စကားေြပာလိုရတာေပါ့။

ကိုဖိုးချစ်တိုကျေတာ့

ဒါေပမဲ့

အွန်လိုင်းကေနေတာ့

ဇာတ်သဘင်က

အတွကေ ် ကာင့် အထူးသြဖင့် ဂီတတိ၊ု သဘင်

သဘင်က

ြဖတ်ေကျာ်သွား

လိုပဲ ဆုံးြဖတ်စ်းစားထားပါတယ် ဆရာ။

ပါဝင်ပီးေတာ့ ပရိသတ်ကို အသိပညာေပးမယ်

ဆိရ ု င်ေတာ့ ရင်ထမ ဲ ှာ တစ်ပင ို ်းေအးသွားရတာ

ဆရာရယ် အုပညာရှင်ြဖစ်တဲ့

ကျန်တဲ့အခက်အခဲေတွက

အားကစားနဲ ပတ်သက်လိုဆိုရင် အသိပညာ

အသက်ကယ်ဖို၊ ကျန်းမာေရးအတွက် ေရာဂါ

ကျေတာ့

ခုနက ေြပာသလိုပါပဲ။ ြပည်သူလူထုရဲ

ေလးေတွမှာ ကိုယ်တတ်ိုင်တဲ့ဘက်ကေန

အတွက် ြပင်ဆင်ပါမယ်။ မဟုတလ ် ို ရှရ ိ င်လည်း

ေတွ ဧပီ ၃၀ ရက်အထိ ရပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါ

ဘုရင်ေတွလက်ထက်ကတည်းကပါ။

ိုင်မှာပါ။

ကိုယ်က

ကြပရတာခက်တယ်ဆိုေတာ့ အခု လူေတွရဲ

လူစလ ု ေ ူ ဝးနဲ ပွေ ဲ တွ၊ ြဖြဖတို ေဖျာ်ေြဖရမယ့ပ ် ွဲ

သဘင်က ေရှးအကျဆုံးပဲ။

ေနာက်ပီးေတာ့

ပရိသတ်ေတွနဲ အွနလ ် င ုိ း် က စကားေြပာမယ်။

ဆီက ပရိသတ်ေတွေကျနပ်ေအာင် ေဖျာ်ေြဖဖို

က အဲဒီလိုမျ ိး Public ပွဲေတွ၊ သကန်ပွဲေတွ၊

နယ်ေတွမှာ များတယ်ဆိုေတာ့ေလ။ စေပခဲ့

တာကလည်း

ကျန်းမာေရးနဲ သူတရ ုိ ဲ တန်ဖးုိ နဲ ယှရ ် င်ေတာ့

ကေန

ြဖြဖတို အိမ်မှာပဲ ေနပါ့မယ်ေပါ့ေနာ်။ အခု

ဘုရားပွဲ၊ ေကျာင်းပွဲေတွ

အွန်လိုင်းလည်းရှိတယ် ဆိုတဲ့အခါကျေတာ့

ေြဖခဲ့တယ်။ တကယ်လို အရာယ်ကင်းလို လုပ်လိုရတယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ကို ဖိတ်တဲ့

လဲဆိုေတာ့ ကန်ေတာ်တိုိုင်ငံရဲ ဓေလ့အရ

ေပးေတွ ဝန်ကီးဌာနနဲ ပူးေပါင်းပီးေတာ့

ေဆွးေွးေစချင်တာပါ။ ဖိုးချစ် (ဇာတ်သဘင်)

ကန်ေတာ်တိုသဘင်ကကျေတာ့ ခုနက

အခက်အခဲရှိတယ်။ ကန်ေတာ်တို

အုပညာလုပ်ကတဲ့သူ

အခက်အခဲပဲ။ ဒီထဲမှာ တအားဆိုးဆိုးရားရား သဘင်သည်ေတွကျေတာ့

မှီခိုသူေပါ့ေနာ်။

ပရိသတ်က အမှီခိုခံေပါ့။ သူတိုအဆင်ေြပမှ ကန်ေတာ်တက ို သူတက ို ို မှခ ီ ို ပီးေတာ့ ရပ်တည်

ရတဲ့သူေတွဆိုေတာ့ ကိုယ်မှီခိုတဲ့သူကလည်း အဆင်မေြပဘူး။

အမှီခိုခံရတဲ့သူကလည်း

အဆင်မေြပတဲ့အခါမှာ ကန်ေတာ်တိုက အခု

မြဖေြပာသလို ြပည်သူလူထုနဲ တိုက်ိုက်

အချ ိန်ကေတာ့ လုံးဝရပ်သွားတယ်။

မှာေတာင်မှ သဘင်ကေတာ့ ကိမ်ေရေပါင်း

ဆိုေတာ့ ကန်ေတာ်တုိ သူ ကန်ဘဝေရာက်တ့ဲ

ထိေတွရတယ်။ အထူးသြဖင့် ဂီတနဲ သဘင်

ဆိုေတာ့

ေလှကီးတစ်စင်းနဲ

ကမ်းနားကို

ကပ်လိုက်

စုန်ပီးေတာ့

အဲဒီရာကေပးတဲ့

ဆီေလး၊ ဆန်ေလးေတွနဲ ရပ်လိုက်။ ကမ်းနား

မှာ ကပ်ပီး ေဖျာ်ေြဖလိုက်နဲ ေအာက်ြမန်မာ ြပည်ကို သဘင်သည်ေတွ ထပ်မံဖွဲပီး ေရာက် လာတာေပါ့။

ဒီကာလ နည်းနည်းမရှည်ေစချင်ဘူး

အဲဒီေတာ့ ၁၉၈၈ ေနာက်ပိုင်းမှာလည်း

တယ်။ တြခားလုပ်ငန်းေတွနဲ ေရကည်ရာ

လည်း အခက်အခဲြဖစ်တယ်၊ အစိုးရမှာလည်း

ထိတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာေတာ့ ကန်ေတာ်တို

ဘက်က ပညာရှင်တစ်ေယာက်အေနနဲ ဝင်ပီး

ဆိစ ု ရာ မရှေ ိ တာ့ဘးူ ။ အဲဒီေတာ့ ဘာလုပရ ် လဲ

ေတာ့ စ်းစားရလဲဆိုေတာ့ ြပည်သူလူထု

ဘူးဆိုေတာ့ ကန်ေတာ်တိုက ဘာကိုသွားပီး

ထမင်းလုတထ ် က ဲ ေန ုတ် ပီးေတာ့ ရင်းှီးရတဲ့ ေတွ ခွင်ေလးေတွ ထိခိုက်လာိုင်တဲ့ သဘင်

ေတာ့ ဘုရင်က ပါေတာ်မူသွားပီ။ ကစရာ

သဘင်က

ေတွမှ မဟုတ်ဘူး။ ကေပါင်းစုံမှာ အကုန်

သေဘာ ြဖစ်လာတာေပါ့ေနာ်။ ဒီလပ ု င ် န်းေလး

ေဖျာ်ေြဖခဲ့တဲ့ဘဝနဲ သူ ကန်ဘဝေရာက်သွား

ေတာ့ လူစုလူေဝးနဲ ြဖန် ေဝလိုကို မရေတာ့

မြပန် ေအာင်ေပါ့ေလ။ ဒါေပမဲ့ ရင်းှီးတဲအ ့ ခါမှာ ပုဂိလ်ေတွကျေတာ့ သူတို

သုံး အုပညာေပါ့။ သဘင်သည်၊ ခွက်ခွင်း

အဲဒီေတာ့

ဘာကို သွားသတိရသလဲ

တစ်ကိမ်ထပ်ြပတ်ကျတယ်။

ိုးရာယ်ေကျးမေတွနဲ

ပတ်သက်တဲ့

ေရှးမူမပျက်လည်း ထိန်းသိမ်းရေသးတယ်။ ပရိသတ်နဲ ထိေတွလိရ ု ေအာင်လည်း ြပင်ဆင် ရေသးတယ်။ အဲဒီစိန်ေခမကလည်း အများ

ကီး။ အဲဒီ ကားထဲမှာ ကန်ေတာ်တဆ ို ို တအား

ကို တင်းထားရတဲ့သေဘာမှာ ရှိတာေပါ့။ ရှိေတာ့

ကန်ေတာ် စိုးရိမ်တာက သဘင်

အုပညာရှင်ေတွအေနနဲ ဒီကာလအပီးမှာ အဲဒီလိုြဖစ်မှာပဲ စိုးရိမ်တယ်။ အဲဒါတစ်ချက်။ ဒါလည်း ိင ု င ် ေ ံ တာ်ကုိ ကန်ေတာ်တတ ုိ တ်င ုိ ် တဲ့ဘက်က စီမံချက်ဆွဲပီးေတာ့ တင်ြပထား တယ်။

ကန်ေတာ်တို ကိုယ့်ဘာသာပဲ ပူေနတာ

သဘင်သည် သုံးပုပ ံ ုံ ှစပ ် ေ ုံ လာက် ေပျာက်သွား

မဟုတ်ပါဘူး ဆရာရယ်။ ကန်ေတာ်တိုလည်း

ြမက်ုရာ

တစ်ဆင့်ေလး နိမ့်တာက

လုပ်ကိုင်စားေသာက်ကရင်းနဲ

ရှိတဲ့သဘင်သည်က

ေပျာက်သွားတယ်။

ကန်ေတာ် အခုကာလမှာ စိုးရိမ်တာ အဲဒီ

တစ်ခပ ု ဲ စိးု ရိမတ ် ာ။ ဒီကာလ နည်းနည်းမရှည် ေစချင်ဘူးေပါ့ေနာ်။

ဆုေတာင်းရတာေပါ့။

ရှည်သွားလို ကာသွားလိုရှိရင် ရှိတဲ့သဘင် သည်ေတွ

ေတာ်ေတာ်နည်းသွားမယ်။

ကန်ေတာ်တိုက စီးပွားေရးအဆင်မေြပရင် လည်း သဘင်သည်ေတွ မကဘူး၊ မတီးရဘူး ခက်တယ်။ ိုင်ငံေရးြဖစ်တဲ့

မဆိုရ၊

ေနရာေတွမှာလည်း

ြပည်သူထဲက ြပည်သူပါပဲ။ အဲဒီထဲမှာ ပိုပီး

အခဲြဖစ်တယ်။ ြပည်သက ူ ို ြပန်မရ ှီ တဲ့ ကန်ေတာ်

တိုက ပိုပီးေတာ့ ဆိးု ဆိးု ရားရားထိသာွ းတယ်

ေပါ့ေနာ်။ ပိုဆိုးတယ်ေပါ့။ မြဖေြပာသလိုပဲ ကန်ေတာ်တက ုိ လူစလ ု ေ ူ ဝးနဲ မှ၊ သူတေ ုိ ပျာ်မ၊ှ

လူစလ ု ေ ူ ဝးနဲ မှ ကန်ေတာ်တက ို ရပ်တည်ရတဲ့

သူေတွဆိုေတာ့ လူစုလူေဝးေတွပိတ်ဆိုတာ တစ်ခုတည်းနဲ

ရဲ အခက်အခဲကို နားလည်ပါတယ်။ ြပည်သူ

လူထုလည်း

ပွမ ဲ န ိ ် အဆင်မေြပဘူး။ ေနာက် ေခတ်ရဲစိနေ ် ခ

မရှိပါဘူး။

မေပါ့။ ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်မ၊ ေဖျာ်ေြဖေရးေတွ

ကန်ေတာ်တို နံပါတ် (၁)

အရင်စထိတာ။ ဒါေပမဲ့ အားလုံး ိုင်ငံေတာ်

ဘယ်လမ ို ှ အဆင်မေြပဘူး။ အခု ကျန်းမာေရး။ ေနာက် စာေမးပွဲေတွ ရှိတဲ့အချ ိန်မှာလည်း

အဲဒီြပည်သူကို

မှီခိုေနရတဲ့သူေတွ ြဖစ်တယ်။ ြပည်သူအခက်

ြဖစ်ေနတဲ့အချ ိန်မှာဆိုေတာ့

ပါဝင်ထန ိ း် သိမး် ဖိပ ု ဲ ရှတ ိ ယ်ေပါ့ေနာ်။ ကျန်တာ

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။)


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

အေမရိကန် အထက်လတ်ေတာ်အမတ် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံထားရ ဝါရှင်တန် မတ် ၂၃

ပီးခဲသ ့ ည့် ဗုဒဟူ  းေနကလည်း ဖေလာ်ရဒ ီ ါြပည်နယ်မှ

ကန်တပ်ကြီ ပည်နယ်မှ ရီပက်ဗလီကန်အမတ် ရန်ေပါလ်

ရီပက်ဗလီကန်အမတ် မာရီယဒ ို အ ီ တ်ဇဘ ် ာလတ်င ှ ့် ယူတာ

သည် အေမရိကန်င ို င ် ၌ ံ ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ် ကူးစက်ခရ ံ သည့်

ြပည်နယ်မှ ဒီမက ို ရက်အမတ် ဘန်မတ်အဒမ်တက ုိ ကိ ု န ို ာ

ပထမဆုံးေသာ အထက်လတ်  ေတာ်အမတ် ြဖစ်လာခဲသ ့ ည်။

ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရေကာင်း ေကညာခဲ့သည်။ သီးသန်

ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန် ပီး သီးသန် ခွ၍ ဲ ေနထိင ု ေ ် နသည်ဟု

ခွဲြခားေစာင့်ကည့်ြခင်းခံေနရသည့်ကာလ

ရန်ေပါလ်၏ုံးက တွစ်တာ၌ ေရးသားေဖာ်ြပသည်။

အထက်လတ်  ေတာ်အတွင်း ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ရန် ေပါလ်

ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စဆ ် င ို ရ ် ာ အေရးေပဥပေဒြပာန်းေရး

က ေမာ်မှန်းေနပီး

ပီးဆုံးလင်

ယခုကဲ့သို ခက်ခဲေသာအချ ိန်တွင်

သေဘာတူညခ ီ ျက်တစ်ရပ်ရရှရ ိ န် ဒီမက ုိ ရက်င ှ ့် ရီပက်ဗလီ

ကန်တပ်ကီြပည်နယ်ေန ြပည်သူများအတွက် ဆက်လက်

ကန်အမတ်များကား ပိင်ဆင ို ေ ် နကစ် ထိေ ု ကညာချက်

ေဆာင်ရက်လိုေကာင်း သူ၏ုံးက ေြပာကားသည်။

ကို ထုတြ် ပန်ြခင်းြဖစ်သည်။ ေပါလ်သည် လွနခ ် ေ ဲ့ သာှစရ ် က်

ဂန်ေဟာ့ကင်းတကသိုလ်၏ ေဖာ်ြပချက်အရ ကမာ

က ကန်တပ်ကီြပည်နယ် လူးဝစ်ဗီလီမိ၌ အခမ်းအနား

တစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရသူ ၃၃၆၀၀၀ နီးပါးရှိပီး

တစ်ခု တက်ေရာက်ခဲ့ပီး အဆိုပါပွဲတက်ေရာက်ခဲ့သည့်

ေသဆုံးသူ ၁၄၆၀၀ ေကျာ်ရေ ှိ ကာင်း၊ အေမရိကန်င ို င ် တ ံ င ွ ်

လူများစွာလည်း ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံခဲ့ရေကာင်း

ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရသူ ၄၀၈၅၅ ခန် ရှိပီး ေသဆုံးသူ

သိရသည်။ အထက်လတ်  ေတာ်အမတ် ေပါလ်မာှ ကျန်းမာ

၄၈၃ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

ေရးေကာင်းမွန်လျက်ရှိေကာင်း သမတေဒနယ်ထရမ့်က

ကိုးကား - စီအင်န်အင်န်

ေြပာသည်။

ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး

ကိုလံဘီယာ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေကာင့် ေထာင်တွင်းဆူပူမြဖစ်ပွားရာ အကျ်းသား ၂၃ ဦး ေသဆုံး ဘိုဂိုတာ မတ် ၂၃

ေအာ့တဝါ မတ် ၂၃

ချ ီလီင ုိ င ် က ံ လပ်ရာှ းမကန် သတ်ချက်များ ေကညာသည့်

တိက ု ျ ိမိတွင် ကျင်းပမည့် အိလ ု ပ ံ စ်အားကစားပိင်ပအ ွဲ ား

ေနာက်ဆုံး လက်တင်အေမရိကတိုင်းြပည် ြဖစ်လာစ်

ယခုစ ှ အ ် တွငး် ကျင်းပမည်ဆပ ုိ ါက မိမ ိ င ုိ င ် မ ံ ှ အားကစား

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပျံှံမှင့်ပတ်သက်ေသာ ကျ ီးလန် စာ

အဖွဲများအား

စားအေြခအေနေကာင့် ယမန်ေနက ကိုလံဘီယာိုင်ငံရှိ

ေကာ်မတီတိုက ေြပာကားသည်။

ခဲ့ရာ အကျ်းသား ၂၃ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည်။

ကမာတစ်ဝန်းလုံး၌ ိဗ ု ယ်က ို န ို ာဗိင ု ်းရပ်စပ ် ိုး ကူးစက်

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့်

ပျံှမ ံ များြဖစ်  ေပေနစ် ကေနဒါိင ု င ် ံ အိလ ု ပ ံ စ်ေကာ်မတီ

တင်းမာမများ ြမင်တ ့ က်ေနစ် ကိုလံဘီယာိုင်ငံမိေတာ်

ှစ်ဖွဲက ၎င်းတို၏ဆုံးြဖတ်ချက်ကို မတ် ၂၂ ရက်တွင်

ဘိဂ ု တ ို ာမိရှိ အကျ်းသားများ ပတ်သပ ိ ေ ် နေသာ အကျ်း

ထုတြ် ပန်ေကညာခဲြ့ ခင်းြဖစ်သည်။ အိလ ု ပ ံ စ်အားကစားပွဲ

ေထာင်တစ်ခုအတွင်း ဆူပူအုံကမတစ်ခု ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ တရားေရးဝန်ကီး

မာဂရီတာကာဘယ်လိုက

ကို တစ်ှစ်ေရဆိုင်းရန် ၎င်းတိုက အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

အဆိုပါ

အိလ ု ပ ံ စ်ေကာ်မတီ (အိင ု အ ် စ ို )ီ ၊ မသန်စမ ွ ်းသူများ အိလ ု ပ ံ စ်

အကမ်းဖက်မကိ  ု လူစုလူေဝးြဖင့် ေထာင်ေဖာက်ထွင်းရန်

ေကာ်မတီင ှ ့် ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ (ဒဗလျအိတခ ် ျ်အ)ို

ကိးပမ်းမအြဖစ် ထုတေ ် ဖာ်ေြပာဆိခ ု ဲ့ ပီး တိင ု ်းြပည်တစ်ဝန်း

တိုထံ ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။

ရှိ အကျ်းေထာင် ၁၃ ခုတွင် ဆူပူမများ ြဖစ်ေစခဲ့သည့်

ကမာ့လူမအသိုက်အဝန်းှင့် မိမိတို၏အားကစား

အကျ်းသားများ၏ ကိတင်စမ ီ ထ ံ ားေသာ အစီအစ်တစ်ခု

သမားများအတွက် ကျန်းမာေရးှင့် ေဘးကင်းလုံ ခံေရး

ဟု ေြပာကားလိုက်သည်။ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ေရာဂါ ရင်ဆင ုိ ရ ် န် ြပင်ဆင်မမရှ  ေ ိ သာ ေထာင်တင ွ း် ၌ ကျန်းမာေရး ှင့် မညီတ ွ ေ ် သာအေြခအေနများေကာင့် ဆူပအ ူ ုံ ကမများ ြဖစ်လာခဲသ ့ ည်ဆေ ုိ သာ လူ အခွငအ ့် ေရးအုပစ ် မ ု ျား၏ စွပစ ် ဲွ ချက်များကို ကာဘယ်လိုက ပယ်ချခဲ့ သည်။ ချ ီလီင ို င ် ၌ ံ မတ် ၂၃ ရက်မစ ှ တင်၍ ညမထွကရ ် အမိန် အသက်ဝင်လာမည်ဟု ကျန်းမာေရးဝန်ကီး ဂျ ိင်မီမာနာ လက်ချ်က မတ် ၂၂ ရက် တွင် ေကညာခဲ့သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မ ၆၃၂ မရှေ ိ သာ ချ ီလီင ို င ် တ ံ င ွ ် အဆိပ ု ါ ကပ်ေရာဂါ ေကာင့် ပထမဆုံး လူေသဆုံးမြဖစ်ေပခဲ့သည်။ ဘရာဇီး ိုင်ငံပီးလင် ေဒသတွင်း၌ ဒုတိယေြမာက် လူအများဆုံး

ထက် မည်သည့်အရာကမ ပိုမိုအေရးမကီးေကာင်း ေသဆုံးခဲ့သည့် အီေကွေဒါိုင်ငံ၌ ယမန်ေန က ကိုိုနာ

တစ်တိုင်းြပည်လုံး၌ ညမထွက်ရအမိန် ကို

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ အြမင့်ဆုံးရှိခဲ့ပီး ကူးစက်လူနာ ၁၄ ဦး

အဂ ါေနကတည်းက ချမှတ်ခဲ့သည်။ ေဒသတွင်းအစိုးရများက ကမာတစ်ဝန်း လူေပါင်း

သည်။ တိင ု ်းြပည်အေနာက် ေတာင်ပင ို ်းရှိ ကိဗ ု စ်-၁၉ အဆိုး

၁၄၆၀၀ ေကျာ် ေသဆုံးခဲ့သည့် ကိုဗစ်-၁၉ ပျံှမ ံ ထိ  နး် ချပ်

ရားဆုံးြဖစ်ပွားရာ ဂွာရက်စ် ြပည်နယ်အား ထိန်းချပ်ရန်

သည့် ကိးပမ်းမများ အရှိန်ြမင့်လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။

အစိုးရက တပ်မေတာ်ကို

အဆိုပါ

အာဂျင်တီးနား၊ ဘိုလီဗီးယား၊ အယ်လ်ဆာေဗဒိုှင့် ပါရာ

ြပည်နယ်ကို “လုံ ခံေရးဇုန်” တစ်ခုအြဖစ် စီမံခန် ခွဲရန်

ေဂွးတိုမှာ ြပည်သူများ သွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားသည့်

တပ်မေတာ်သို အာဏာအပ်ှင်းခဲ့ေကာင်း အစိုးရဝန်ကီး

တိုင်းြပည်များ ြဖစ်ကသည်။

န်ကားခဲ့သည်။

မာရီယာေပလာိမ ု က ို ေြပာကားခဲသ ့ ည်။ အီေကွေဒါိင ု င ် ၌ ံ

မိေတာ် ဇာဂရက်တွင် မတ် ၂၂ ရက်

နံနက် ၆ နာရီ မိနစ် ၃၀ တွင် အင်အား

ိုဗယ်ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ြဖစ်

က အင်အားြပင်းငလျင်တစ်ခု လပ်ရှား

၅ ဒသမ ၄ အဆင့်ရှိသည့် ေြမငလျင်

ပွားမများေကာင့်

ခဲ့ေကာင်း အင်န်အိတ်ချ်ေကသတင်း

လပ်မတစ်ခု

တွင် ေဖာ်ြပသည်။

မိေတာ် ဇာဂရက်တွင်

ခိုေအးရှားိုင်ငံ

မတ် ၂၂ ရက် ေဒသစံေတာ်ချ ိန်

ခိုေအးရှားိုင်ငံ ြဖစ်ပွားခဲ့

ေကာင်း၊ ယင်းေြမငလျင်သည် ေြမ ေအာက် အ နက် ၁၀ ကီ လို မီ တာကို ဗဟိုြပလပ်ရှားခဲ့သည်ဟု ခန် မှန်းရ ေကာင်း အေမရိကန် ဘူမိတိုင်းတာ ေရးဌာန

(ယူအက်စ်ဂျ ီအက်စ်)က

ေြပာကားသည်။ ယင်းေြမငလျင်လပ်ရှားမေကာင့် အသက် ၁၅ ှစ်အရယ် မိန်းကေလး တစ်ဦး

ဘာသာြပန်-ေကျာ်ထိုက်စိုး

အဦပိကျရာမှ

ဇာဂရက် မတ် ၂၃

ပိတ်ထားသည့်

ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ

အမိုးပိင ု ်း ပိကျခဲ့ ပီး ယင်းအေဆာက်

၅ ဒသမ ၄ အဆင့်ရှိ အင်အားြပင်း ငလျင်လပ် ဝင်ထက ွ သ ် ာွ းလာမ တစ်စတ ိ တ ် စ်ပင ုိ း်

ပီးခဲ့ေသာ

ေသဆုးံ ကာ ကူးစက်မေပါင်  း ၇၈၉ မ အထိ ြမင်တ ့ က်လာခဲ့

ခိုေအးရှားမိေတာ် ဇာဂရက်တွင်

ခရီးသွားများ

ေစလတ်ယှ်ပိင်ြခင်းြပမည်မဟုတ်

ေကာင်း ကေနဒါအိလ ု ပ ံ စ်င ှ ့် မသန်စမ ွ ်းသူများအိလ ု ပ ံ စ်

အကျ်းေထာင်တစ်ခုအတွင်း ဆူပူအုံကမတစ်ခု ြဖစ်ပွား အကျ်းေထာင်အတွင်း

ကေနဒါအားကစားသမားများအား တိုကျိအိုလံပစ်သို ေစလတ်မည်မဟုတ်ဟုဆို

ဒဏ်ရာြပင်းထန်စွာရခဲ့ပီး

အချ ိမှာ ထိခက ို ဒ ် ဏ်ရာများ ရခဲသ ့ ည် ဟု ခိုေအးရှား တာဝန်ရှိသူများက ေြပာကားသည်။ ဇာဂရက်မိ ခရစ် ယာန် ဘုရားရှခ ိ းုိ ေကျာင်းမှ ေခါင်ခန်း

သည့်

ြဖစ်ေပလာ

ကွန်ကရစ်ချပ်များေကာင့်

အေဆာက်အဦများှင့် ေမာ်ေတာ် ယာ်များ ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ ခိုေအးရှားိုင်ငံ ဇာဂရက်တွင်

မိေတာ်

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်

ကူးစက်ပျံှံမအား  ထိန်းချပ်ိုင်ေရး အတွက်

အစိတ်အပိုင်းအလိုက်

ဝင်ထက ွ သ ် ာွ းလာမကို ပိတထ ် ားသည်။ ခိေ ု အးရှားိင ု င ် တ ံ င ွ ် ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရသူ

၂၀၀

ေကျာ်

ရှိေကာင်း အတည်ြပထားသည်။ ခိုေအးရှား အာဏာပိုင်များက မတ် ၂၂ ရက်တွင် အများြပည်သူ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ကို ရပ်ဆိုင်းထားပီး ြပည်သူများ အေနြဖင့် မိမတ ိ ို ေနအိမမ ် ျားအတွင်း ၌သာ ေနထိင ု ် ကရန် အမိန် ထတ ု ြ် ပန် ထားသည်။ ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက ဘာသာြပန် - ေဇာ်ဝင်း

ကေနဒါအိလ ု ပ ံ စ်ေကာ်မတီက ေြပာကားခဲသ ့ ည်။ ထိစ ု ်

အတွင်း၌ ဩစေတးလျအလ ုိ ပ ံ စ်ေကာ်မတီက ေကညာချက် တစ်ေစာင် ထုတ်ြပန်ရာ၌ ၂၀၂၁ ခုှစ် ေွရာသီ တိုကျ ိ

အိလ ု ပ ံ စ်အတွက် အားကစားများ ေလ့ကျင့မ ် ြပလု  ပသ ် င့် ေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ အြပည်ြပည်ဆင ုိ ရ ် ာ အိလ ု ပ ံ စ်

ေကာ်မတီက ေရဆိင ု း် ိုင်ဖွယ်ရာ ြဖစ်ိုင်ေြခအပါအဝင် တိက ု ျ ိအိလ ု ပ ံ စ်အား မည်သက ုိ င ုိ တ ် ယ ွ သ ် င့ေ ် ကာင်း စတင်

ေဆွးေွးမည်ဟု ေြပာကားခဲ့ ပီးေနာက် ဩစေတးလျ

အိလ ု ပ ံ စ်ေကာ်မတီ၏ေကညာချက် ထွကေ ် ပလာြခင်းြဖစ် သည်။ ကိုးကား-အင်နအ ် တ ိ ခ ် ျ်ေက၊ ဘာသာြပန်-ေဇာ်ဝင်း

ဒီမိုကရက်ကိုယ်စားလှယ် ေအမီကလိုဘက်ချာ၏ ခင်ပွန်း ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရ ဝါရှင်တန် မတ် ၂၃ အေမရိကန်ဒမ ီ က ို ရက်သမတေလာင်းအြဖစ် ဝင်ေရာက်ယ ှ ် ပိင်ခသ ဲ့ ူ ေအမီကလို ဘက်ချာ၏ခင်ပန ွ ်း ဂန်ဘက်ဆလာသည် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ် ကူးစက်ခရ ံ ေကာင်း သိရသည်။ "ယေနနံနက် ၇ နာရီကရရှခ ိ တ ဲ့ ဲ့ ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမ အေြဖအရ ကန်မ ခင်ပန ွ ်းမှာ ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ် ကူးစက်ခထ ံ ားရတယ်ဆတ ို အ ဲ့ ေြဖကို ရရှခ ိ ပ ဲ့ ါတယ်" ဟု မီဒီယမ်အမည်ရှိ လူမမီဒီယာတစ်ခုတွင် ေအမီကလိုဘက်ချာက ေရးသားခဲ့ သည်။ ဒီမိုကရက်ကိုယ်စားလှယ်ှင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေရးေကာက်ပွဲတွင် သမတေလာင်း အြဖစ်ယှ်ပိင်ခဲ့သူ ေအမီကလိုဘက်ချာက ေြပာကားရာတွင် သူ၏ခင်ပွန်းအေနြဖင့် ယခုအချ ိန်တွင် မည်သည့်ဧည့်သည်ကိုမ လက်ခံေတွ ဆုြံ ခင်းြပမည်မဟုတေ ် ကာင်း၊ သိေ ု သာ် ေအမီကလိဘ ု က်ချာှင့် သမီးြဖစ်သတ ူ မ ို ှာ ဂန်ဘက်ဆလာအား ဖုန်းေခြခင်း၊ မက်ေဆ့ပြို ခင်းှင့် အီးေမးလ်ပြုိ ခင်းတိြု ဖင့် ဆက်သွယ်သွားမည်ဟု ၎င်းက ေြပာကားသည်။ ၎င်း၏ခင်ပွန်း ဂန်ဘက် ဆလာမှာ ဖျားနာပီး အားနည်းေနေသာ်လည်း ကံခ ့ င ို ေ ် သာသူ တစ်ဦးြဖစ်ေကာင်း ေအမီကလိုဘက်ချာက ေြပာကားသည်။ ကိုးကား-စီအင်န်အင်န်၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့် ေဆာ်ဒီအာေရဗျိုင်ငံ၌ ေနဝင်ချ ိန်မှ အုဏ်တက်ချ ိန်အထိ အြပင်မထွက်ရ အမိန်ထုတ်ြပန် ရီယာ့ဒ်

မတ်

၂၃

ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စပ ် ျံှမ ံ ကိ  ု ထိန်းချပ်ရန် ကိးစားေဆာင်ရက် သည့်အေနြဖင့် ေဆာ်ဒီအာေရဗျ ဘုရင် ဆယ်လ်မန်က တနလာေနမှစ၍

ိုင်ငံတစ်ဝန်း ေနဝင်ချ ိန်မှ အုဏ်

အမိန် တွင် ေဖာ်ြပသည်။ အာရပ်ကမာ၏

ဆိုင်းငံ့ထား

စီးပွားေရးအင်အားအကီးမားဆုံး

တက်ချ ိန်အထိ အြပင်မထွကရ ် အမိန် ကို ထုတြ် ပန်ေကညာ

ေဆာ်ဒအ ီ ာေရဗျိင ု င ် သ ံ ည် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ် ပျံှမ ံ ထိ  န်းချပ်

ထိန်းချပ်ေရးအတွက် ချမှတခ ် သ ဲ့ ည့် ကန် သတ်ချက်များစွာ

ုပရ ် င ှ  ် မ ုံ ျား၊ ေဈးဝယ်စင်တာများ၊ စားေသာက်ဆင ို မ ် ျားကို

သည်။ ယင်းေဆာင်ရက်ချက်သည် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပျံှံမ အနက်မှ ေနာက်ဆုံးေဆာင်ရက်ချက်ြဖစ်သည်။

ည ၇ နာရီမှ ေနာက်တစ်ေန နံနက် ၆ နာရီအထိ

အြပင်မထွကရ ် အမိန် ကို ၂၁ ရက်ကာ ချမှတြ် ခင်းြဖစ်သည်ဟု ေတာ်ဝင်အမိန် ကို ကိုးကား၍ တရားဝင် ေဆာ်ဒီပရပ်စ် ေအဂျင်စီက ေြပာကား သည်။

ေဆာ်ဒီအာေရဗျိုင်ငံက

ေရး ကိးစားအားထုတ်မများကိ  ု အရှန ိ ြ် မငသ ့် ည့အ ် ေနြဖင့်

ပိတထ ် ားသည်။ ေလေကာင်းပျံသန်းမများကို ရပ်တန် ထား

သည်။ မကာမိသို တစ်စ ှ ပ ် တ်လုံး ဝတ်ြပခရီးသွားေရာက် ြခင်းကိလ ု ည်း ဆိင ု ်းငံထ ့ ားသည်။ ေဆာ်ဒအ ီ ာေရဗျိင ု င ် သ ံ ည် မကာမိှင့်

မက်ဒီနာမိရှိ

ဗလီှစ်ခုမှလွဲ၍ ိုင်ငံ

တစ်ဝန်းရှိ ဗလီများ၌ ဝတ်ြပြခင်းကိုလည်း ဆိုင်းငံ့ထား

တနဂေွေန တွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ အေရ

သည်။

ပင်လယ်ေကွေဒသတွင်

ေပါင်း ၁၃၀၀ ေကျာ်ကို စမ်းသပ်ေတွရှိခဲ့သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်

အတွက်သည် ၅၁၁ ဦးသို ေရာက်ရှိသွားပီြဖစ်ေကာင်း၊ အများဆုံးကူးစက်ခံရမြဖစ်

ပင်လယ်ေကွေဒသတွင် ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စက ် းူ စက်ခရ ံ သူ

ေကာင်း ေကညာခဲ့ ပီး ေနာက် ယင်းအြပင်မထွကရ ် အမိန်

ကူးစက်ခံရသူအများစုသည်

တွင် ယခုချ ိန်အထိ

ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စက ် းူ စက်မကိ  ု အဆိးု ရားဆုးံ ရင်ဆင ုိ ေ ် နရ

ထွကေ ် ပလာြခင်း ြဖစ်သည်။ ေဆာ်ဒအ ီ ာေရဗျဘုရင့ ် င ုိ င ် ံ မရှိေသးေပ။

ဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့်

ေသဆုံးမ

ကျန်းမာေရးကမှ အလုပ်ရှင်များ၊ လုံ ခံေရးှင့်

ေဆာ်ဒီအာေရဗျ ဘုရင် ဆယ်လ်မန်

ချက်များမှ ကင်းလွတခ ် င ွ ရ ့် မည်ြဖစ်ေကာင်း ယင်းေတာ်ဝင်

အီရန်ိုင်ငံသို ခရီးသွားပီး

ြပန်ေရာက်လာသူများြဖစ်သည်။ အီရန်ိုင်ငံသည်လည်း သည့် ကမာ့ိုင်ငံများအနက်မှ တစ်ိုင်ငံြဖစ်သည်။

ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ

ဘာသာြပန်-ေအာင်ေဇာ်လင်း

စစ်ဘက်မှ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားသည် အြပင်မထွကရ ် ကန် သတ်

အကျပ်အတည်းများရှိေနသည့်ကားက အေမရိကန်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး အာဖဂန်နစတန်သို သွားေရာက်

ကဘူးလ်

မတ်

၂၃

အေမရိကန်င ုိ င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီး မိက ု ပ ် န ွ ပ ် ယ ီ ုိ သည် အာဖဂန်နစတန်င ုိ င ် အ ံ တွငး် ဆက်လက်

ြဖစ်ပွားေနေသာ ိုင်ငံေရးအကျပ်အတည်း၊ တာလီဘန်တို၏ ေသာင်းကျန်းမှင့် ကိုိုနာ

ဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်ပျံှမ ံ  အရှန ိ ြ် မင့မ ် ားေနသည့် အချ ိန်အတွင်း အာဖဂန်နစတန်င ို င ် ံ မိေတာ် ကဘူးလ်မိသို ယေနေရာက်ရှိခဲ့သည်။

ပွန်ပီယိုသည် အာဖဂန်နစတန် သမတ

တာလီဘန်အပ ု စ ် အ ု ကား အကျ်းသားလဲလယ ှ ်

အုပစ ် အ ု ကား ဆယ်ရက်အတွင်း အကျ်းသား

အပီး တစ်ရက်အကာတွင် ပွန်ပီယိုအေနြဖင့်

ကို

ေရးဆိင ု ရ ် ာ ပထမအကိမေ ် ြမာက် ေဆွးေွးပွဲ

ယခုလို အာဖဂန်နစတန်ိုင်ငံသို သွားေရာက် ခဲြ့ ခင်းြဖစ်သည်။

အာဖဂန်နစတန်အစိးု ရှင့်

တာလီဘန်အုပ်စုအကား

ေဆွးေွးပွဲသည်

ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် အဓိကေြခလှမ်းတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့သည်။

အေမရိကန်ှင့် တာလီဘန်စစ်ေသွးက

အာရရာ့ဖ်ဂါနီှင့် ဂါနီ၏အဓိကပိင်ဘက်ြဖစ်

အုပစ ် သ ု ည် အာဖဂန်နစတန်င ုိ င ် မ ံ ှ အေမရိကန်

ထားသည်။

ှင့် အာဖဂန်နစတန်အစိုးရှင့် တာလီဘန်

ေသာ အဗလာအဗလာတိက ု ေ ို တွဆုရ ံ န် စီစ်

အာဖဂန်နစတန်အစိုးရှင့်

ဦးေဆာင်ေသာ ွန် ေပါင်းတပ်ဖွဲ ုပသ ် မ ိ ်းေရး

လဲလယ ှ ေ ် ရးဆိင ု ရ ် ာ သေဘာတူစာချပ်တစ်ရပ် ပီးခဲ့သည့်

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၉ ရက်က

လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

အေမရိကန်အစိုးရှင့် တာလီဘန်အုပ်စု

အကား သေဘာတူစာချပ်သည် အာဖဂန်

နစတန်ိုင်ငံအတွင်း ၂၀၀၁ ခုှစ်ကတည်းက

ြဖစ်ပွားခဲသ ့ ည့် အေမရိကန်၏ အရှည် ကာဆုးံ စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ေရးအတွက် မူေဘာင်တစ်ခု ကို တည်ေထာင်ေပးခဲ့သည်။

ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

အေမရိကန်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး မိုက်ပွန်ပီယို

ကို နို ာဗိငု ်းရပ်စတ ် က ို ဖ် ျက်ေရးတွငပ် ါဝင်သည့် ြပင်သစ်ကျန်းမာေရးလုပသ ် ားများ ရထားအခမဲစ့ ီးခွငရ့် ရှိ ပါရီ မတ် ၂၃

အခမဲခ ့ ရီးသွားိင ု မ ် ည်ြဖစ်ေကာင်း SNCF ရထားကုမဏီ  ၏ ခရီးစ်

ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စတ ် က ို ဖ ် ျက်ေရးတွငပ ် ါဝင်သည့် ြပင်သစ်ကျန်းမာေရး

များဆိင ု ရ ် ာ အကီးအကဲ အလိန်းကရာကိဗ ု စ်ချ်က ေြပာကားသည်။

လုပသ ် ားများသည် ိင ု င ် ၏ ံ ြမန်န်  းြမင့် ရထားများှင့် မိများအကား

ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စပ ် ျံှမ ံ  ထိန်းချပ်ေရးကိးစားေနသည့် ဆရာဝန်

ေြပးဆွဲသည့် ရထားများကို အခမဲ့စီးနင်းခွင့်ရရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း

တစ်ဦး ယင်းဗိင ု း် ရပ်စေ ် ကာင့် ပထမဆုးံ ေသဆုးံ ခဲမ ့ ှ  ငအ ့် တူ ြပင်သစ်

ြပင်သစ်င ုိ င ် ၏ ံ ိုင်ငံပိုင်ရထား ကုမဏီ  SNCF က တနလာေနက

ိင ု င ် တ ံ င ွ ် ေသဆုံးသူအေရအတွကသ ် ည် ၆၇၄ ဦးသို ေရာက်ရလ ှိ ာပီ

ေကညာသည်။

ြဖစ်ေကာင်း တရားဝင်ထတ ု ြ် ပန်ခဲ့ ပီးေနာက် အဆိပ ု ါေကညာချက်

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာှင့် ေဆးဘက်အကူဆိုင်ရာ

သင်တန်းတွင် တက်ေရာက်ေနသူများ ေဆးုသ ံ လ ုိ ာေရာက်ရန်င ှ ့်

ကိုဗစ်-၁၉ ကူညီတိုက်ဖျက်ရန် ုရှားိုင်ငံမှ ပါရဂူများ၊

ေဆးဝါးများပါရှိေသာ ေလယာ်များ အီတလီသိုေစလတ် ေမာ်စကို မတ် ၂၃

ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ် ကူညတ ီ က ို ဖ ် ျက်ရန် ုရှားိင ု င ် မ ံ ှ ပါရဂူများ၊ ေဆးဝါးများတင်ေဆာင်လာေသာ အမ

ှင့် နဝမေြမာက် ေလယာ်များ ယေနနံနက်ပင ို ်းတွင် အီတလီသို ထွကခ ် ွာသွားေကာင်း ုရှားကာကွယ် ေရးဝန်ကီးဌာနက သတင်းထုတ်ြပန်သည်။

ုရှားအာကာသတပ်ဖွဲမှ စစ်ဘက်သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးေလယာ်များသည် ေမာ်စကိုေဒသရှိ

ထွက်ေပလာြခင်းြဖစ်သည်။

ဝန်ထမ်းများကို အားေပးကူညီရန်အတွက် ပါရီမိရှိေဆးုံများ၏

ေဆးုံများတွင် လူနာေပါင်း ၇၂၄၉ ဦးှင့် ြပည့်လေံ နပီး

ေမတာရပ်ခခ ံ ျက်အေပ အဆိပ ု ါရထားကုမဏီ  က တုြံ ပန်ေဆာင်ရက်

ဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်မ အဆိုးရားဆုံးခံေနရသည့် ေဒသများမှ လူနာများ

ေပးြခင်းြဖစ်သည်။

ကို သယ်ယူေရေြပာင်းရန် တပ်မေတာ်က အားြဖည့်ကူညီေနပီး

ဆရာဝန်များ၊ သူနာြပများ၊ အြခားေဆးဘက်ဆင ုိ ရ ် ာဝန်ထမ်း များသည် ၎င်းတို၏ မန်ေနဂျာများထံမှ ေထာက်ခံချက်ကိုရရှိပါက ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ေရးအကူအညီေပးရန်အတွက် ရထားများြဖင့်

အချ ိေဒသများတွင်

ြပင်ပေဆးုံများကို

အဆင်သင့်ြပင်ဆင်

ထားသည်။ ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန် ေအာင်ေဇာ်လင်း

အိိယ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ လူနာ ၄၁၅ ဦးရှိလာ နယူးေဒလီ

မတ်

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

၂၃

ချာေလာ့ဗစ ် ကီးေလဆိပမ ် ှ အီတလီင ို င ် ံ ပရာတီကာဒီမာရီ ေလတပ်အေြခစိက ု စ ် ခန်းသို ထွကခ ် ွာသွား

အိိယိုင်ငံတွင် မတ် ၂၂ ရက်ညမတိုင်မီ

များမှာ ပရာတီကာဒီမာရီ ေလတပ်အေြခစိက ု စ ် ခန်းသို ဆိက ု ေ ် ရာက်လာခဲ့ ပီဟု သီးြခားထုတြ် ပန်ချက်

တွင်

ိုင်ငံြခားသားတစ်ဦး အပါအဝင်

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ

လူနာ၂၉ ဦး၊ အူတာပရာေဒ့ရြပည်  နယ်တင ွ ်

ခဲေ ့ ကာင်း ကာကွယေ ် ရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ ုရှားိင ု င ် က ံ ေစလတ်လက ို ေ ် သာ ေလယာ်

အထိ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ

လူနာ ၄၁၅ ဦးအနက် ၂၄ ဦးသည် ၎င်းတိ၏ ု

ိုင်ငံြခားသားတစ်ဦးအပါအဝင် လူနာ ၂၈

တစ်ခက ု ေဖာ်ြပသည်။ ုရှားပါရဂူများက အီတလီင ို င ် ရ ံ ှိ အကူအညီ လိအ ု ပ်ေနေသာေဒသများအတွက်

လူနာ ၃၆၀ ခန် ရှိရာ ယေနတွင် ေရာဂါ

ကျန်း မာေရးအေြခအေနေကာင်း မွ န ် လာ

ဦး၊ ရာဂျာ့စသ ် န်ြပည်နယ်တင ွ ် ိင ု င ် ြံ ခားသား

ကူးစက်ခရ ံ သူလန ူ ာ ၄၁၅ ဦးရှလ ိ ာခဲေ ့ ကာင်း

ေသာေကာင့် ေဆးုံ မ ျားမှ ြပန် ဆ င်း ခဲ့

ှစ်ဦးအပါအဝင် လူနာ ၂၇ ဦး၊ တယ်လန်

အိယ ိ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေန

ေကာင်း သိရသည်။

ဂါနာြပည်နယ်တွင် ိုင်ငံြခားသား ၁၁ ဦး

ကိုဗစ်-၁၉ တိုက်ဖျက်ေရးတွင် ပါဝင်ကူညီမည်ဟု အဆိုပါဝန်ကီးဌာနက ဆိုသည်။

အီတလီင ို င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီး လူဂဒ ီ မ ီ င ို အ ် သ ို ည် ယမန်ေနညပိင ု ်းက ပရာတီကာဒီမာရီ ေလတပ်

အေြခစိုက်စခန်းသို ေရာက်ရှိလာခဲ့ေသာ ုရှားတပ်မေတာ်မှ ပါရဂူများ၊ ေရာဂါပိုးမားေဗဒပညာရှင် များှင့် ေတွဆုခ ံ ဲ့ သည်။ ုရှားသမတ ဗလာဒီမာပူတင်င ှ ့် အီတလီဝန်ကီးချပ် ဂူဆက်ပက ီ န ွ တ ် တ ီ သ ို ည် မတ် ၂၁ ရက်တင ွ ် ဖုနး် မှတစ်ဆင့် ကိဗ ု စ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါအေကာင်း ေဆွးေွးခဲ့ ကသည်။ ကိဗ ု စ်-၁၉

ကူးစက်ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးတွင် အီတလီိုင်ငံသို အကူအညီများေပးရန် ုရှားိုင်ငံက အသင့်ရှိပါ

ေကာင်း သမတ ပူတင်က အတည်ြပေြပာကားခဲ့သည်။ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ေရးတွင်

ုရှားိုင်ငံက အီတလီိုင်ငံသို ကူညီခဲ့သည့်အတွက်

ေကျးဇူးတင်ရေ ိှ ကာင်း အီတလီကာကွယေ ် ရးဝန်ကီး ေလာ်ရန်ဇဂ ုိ ရ ူ န ီ က ီ ုရာှ းကာကွယေ ် ရးဝန်ကီး ဆာဂျ ီ ိ င်ဂအ ူ ား ေြပာကားခဲသ ့ ည်။ ဂန်ေဟာ့ကင်းတကသိလ ု ၏ ် ေဖာ်ြပချက်အရ အီတလီင ုိ င ် တ ံ င ွ ်

လက်ရအ ှိ ချ ိန်၌ ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ် ကူးစက်ခရ ံ သူ ၅၉၀၀၀ ေကျာ်ရှိ ပီး ေသဆုံးသူ ၅၄၀၀ ေကျာ်ရေ ှိ ကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-အင်ဒီပန်းဒန် စ်၊ ဘာသာြပန်-ေကျာ်ထိုက်စိုး

ေြပာကားသည်။

ကိဗ ု စ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရ ံ သည်ဟု

အဆိပ ု ါလူနာများအနက် ခုနစ်ဦးသည်

အတည်ြပထားေသာ

လူနာများထဲတွင်

အပါအဝင် လူနာ ၂၆ ဦးှင့် ကာနာတာကာ ြပည်နယ်တွင် လူနာ၂၆ ဦး စသည်ြဖင့်

ေသဆုံးသွားပီး ိုင်ငံြခားသား ၄၁ ဦးပါဝင်

မဟာရာ့ရထရာြပည်  နယ်ရှိ ိုင်ငံြခားသား

ကိုဗစ်-၁၉

ေကာင်း သိရသည်။

သုံး ဦးအပါအဝင်

သိရသည်။

လူ နာ ၆၇ ဦးှ င့ ်

ေရာဂါကူးစက်ခံခဲ့ရေကာင်း

မတ် ၂၂ ရက်က ဂူဂျာရတ်၊ ဘီဟာှင့်

ကယ်ရားလားြပည်ရှိ ိင ု င ် ြံ ခားသား ခုနစ်ဦး

ိင ု င ် အ ံ တွငး် ေရာဂါကူးစက်ခရ ံ သူများ၏

မဟာရာ့ရထရာြပည်  နယ်များတွင် ကိဗ ု စ်-၁၉

အပါအဝင် လူနာ ၆၇ ဦးတိုလည်း ပါဝင်

သတင်းကို ဟာရီယားနား၊ ပန်ချပ်၊ ဂူဂျာရတ်၊

ေရာဂါကူးစက်ခရ ံ သူလန ူ ာ တစ်ဦးစီ ေသဆုံး

ေကာင်း

တမီးလ်နာဒူ၊ အေနာက်ဘင်ေဂါလ်၊ အင်ဒရာ

ခဲ့ပီး ကျန်ေလးဦးသည် ကာနာတာကာ

ထုတ်ြပန်သည့် အချက်အလက်များအရ

ပရာေဒ့ ရ ှ င့ ်

ြပည်နယ်၊ ေဒလီေဒသ၊

သိရသည်။

အပါအဝင် ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှ ေပးပိုလျက်

ြပည်နယ်ှင့်

မဟာရာ့ရထရာ 

ပန်ချပ်ြပည်နယ်များတွင်

ယခင်ေနများက

ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ

ယေန နံနက်ပိုင်းက ထုတ်ြပန်သည့် တရားဝင်ကန ိ ်းဂဏန်းများအရ ေဒလီေဒသ

ဥတာရာခန် ြပည် န ယ်

ရှိေကာင်း သိရသည်။ ကိုးကား-ပီတီအိုင်၊ ဘာသာြပန်-ေဂျတီ


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

ေရကူ၊ ဒဂုဆ ံ ပိ က ် မ်း၊ တာေမွငှ ့် ပင်လည်ဘူးမိနယ်တတ ို ငွ ် မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

ေရပူှင့် မရမ်းေချာင်အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းများတွင် တရားမဝင်ကုန်စည်များ တားဆီးထိန်းချပ်ေရး

ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၃ ေရကူမိမရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာပူးေပါင်းအဖွဲသည် မတ် ၂၁ ရက်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ညေန ၅ နာရီက ေရကူမိနယ် ပူခိုင်ေကျးရာေန မသီတာ၏ ေနအိမ်ေရှတွင် မသီတာှင့် ရန်လင်းေထွးတိုအား ေတွရှသ ိ ြဖင့် စစ်ေဆးစ် ရန်လင်းေထွးသည်

ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၃

တရားမဝင်ကုန်စည်များ

ထွကေ ် ြပးသွားပီး မသီတာထံမှ ဘိန်းြဖ သုည ဒသမ ၀၄၅ ကီလ၊ို စိတ် ကူးသွပ်

ထိန်းချပ်ေရးအတွက်

ေဆးြပား ၂၂၈၀၊ လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံး တိုကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

စခန်းတိအ ု ား ဌာနဆိင ု ရ ် ာပူးေပါင်းအဖွဲ

ရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)

များြဖင့် ၂၀၁၇ ခုှစ် မတ် ၁ ရက်တွင်

မိနယ် အမှတ်(၆၉)ရပ်ကွက် မင်းလှေကျာ်ထင်လမ်းေန မိုးေကသီဝင်း(ခ)

စတင်ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး မတ်

မမိုး(ခ)မာမာြမင့်၏ ေနအိမ်ကိုရှာေဖွရာ ၎င်းှင့်အတူ ေစာထူးအား ေတွရှိပီး

သက်ိုင်ဦး(ခ)ကိုသက်တည်းခိုေနထိုင်ေသာ ဟိုတယ်အခန်းအား ဝင်ေရာက် ေအာင်ေဆွဝင်းတိုအား

ေတွရှိ ပီး အိက ု စ ် ် သုည ဒသမ ၀၀၂ ကီလ၊ို အိက ု သ ် န်းထံမှ စိတ် ကူးသွပေ ် ဆးြပား

မသီတာအား သိမ်းဆည်းရမိသည့် မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့်အတူ ေတွရစ်။

၅၈ ြပား၊ နံရံေထာင့်ရှိ လက်ဆွဲအိတ်အတွင်းမှ စိတ်က ူးသွပေ ် ဆးြပား ၁၀၅၁

အလားတူ မတ် ၂၂ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲခန် တွင် ကသာခိုင်ရဲတပ်ဖွဲမှး

ြပားှင့် လက်ကင ုိ ဖ ် န ု း် သုးံ လုးံ တိက ု ုိ သိမး် ဆည်းရမိခသ ့ဲ ည်။ ဆက်လက်၍

ဒုတိယရဲမှးကီး ြမင့်ေသာင်း၏ ချြပသတင်းအရ ပင်လည်ဘူးမိမရဲစခန်းမှ

တာေမွမိနယ် ေမတာွန် ရပ်ကွက် ကမာန်းလမ်းေန ေအာင်ေဆွဝင်း၏

ဒုရဲအုပ် အုန်းခိုင်ဦးစီးေသာအဖွဲသည် ပင်လည်ဘူးမိနယ် ရှင်ဖာေကျးရာေန

ေနအိမအ ် ား ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ သက်င ို ဦ ် း(ခ)ကိသ ု က်အား ေတွရှိ ပီး စိတ် က

ရဲေမာင်၏ ေနအိမ်အား မူးယစ်ေဆးဝါးသတင်းအရ ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ

ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၁၈ ြပား၊ အိုက်စ် သုည ဒသမ ၀၀၃ ကီလို၊ လက်ကိုင်ဖုန်း

၎င်းေနအိမ်အတွင်းမှ ဘိန်းြဖ ၁၄၉ ဂရမ်ှင့် စိတ်ကူးသွပ်ေဆးြပား ၁၉၀

တစ်လုံးတိုကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့် ၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်စိတ်ကို

ရှာေဖွေတွရှသ ိ ြဖင့် ရဲေမာင်အား ပင်လည်ဘးူ မိမရဲစခန်းက မူးယစ်ေဆးဝါး

ေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများဆိင ု ရ ် ာဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း သိရ

ဥပေဒအရ ဖမ်းဆီးအေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။

သည်။

လူေအာင်(ကသာ)

ရဲြပန်ကား

ေရဆင်းနယ်ေြမရဲစခန်းမှ နယ်ထိန်းေခါင်းေဆာင် ဒုရဲအုပ်ေသာင်းွန် ှင့် အဖွဲက ေကျးရာသူ ေကျးရာသားများအား ကာကွယ်ေရး၊

ယာ်အရာယ်တားဆီး

သက်ငယ်မုဒိမ်းမမြဖစ်ပွားေစေရး၊ မီးေဘးအရာယ်ှင့်

မခင်းကျဆင်းေရး အသိပညာေပးေဟာေြပာစ်။

ခွန်းဆက်ေန

ဒိုနယ်က ပယ်နယ်တီမှတစ်ဆင့်သွင်းယူခဲ့သည်။ ဟံသာဝတီအသင်းသည် ဆက်လက်ဖိကစားိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း ၃၇ မိနစ်မှ ဒုတိယဂိုးထပ်ရခဲ့ပီး ဒိုနယ်

ကပင် သွင်းယူခသ ဲ့ ည်။ ဒုတယ ိ ပိင ု ်းအစတွင် ဇွက ဲ ပင်အသင်း၏ မထင်မတ ှ သ ် ည့် ုန်းကန်မများကို ေတွြမင့်ခဲ့ရပီး ေချပဂိုးများဆက်တိုက်ရခဲ့သည်။ ဟံသာဝတီအသင်း၏ ခံစစ်အမှားကိုအသုံးချကာ

ေနာင်ချ ိမိ သစ်ေတာဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများှင့် လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များသည် မေလး-လားးသွား

လမ်းန်ထားသည့်အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်သည်။

ကားလမ်း အိရ ု ထ ီ မ်တယ်တးုိ ဂိတအ ် နီး၌ မတ် ၂၂ ရက် က ပိတ်ဆိုရှာေဖွေရးြပလုပ်ေနစ် မေလးမှ

(without Engine ) 1U၊ Used Isuzu

Giga Head (without Engine) 1U ှင့် ပစည်းသယ်ေဆာင်လာသည့ယ ် ာ် တစ်စီး ခန် မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၂၃

သန်းအား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေမာင်းှငလ ် ာသည့် ယာ်အားရပ်တန် စစ်ေဆးမည် ြပစ် ယာ်ေမာင်းက ေမာင်းှငထ ် က ွ ေ ် ြပးသွားသြဖင့် ယာ်အား လိုက်လံပိတ်ဆိုဖမ်းဆီးရာ ဂုတ်တွင်း

ေမာင်းှင်ပီး

သို ၁၁ မိုင် အြမန်လမ်း မီးသတ်စခန်းမှ တပ်ဖွဲဝင် တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားက သွားေရာက်ကည ူ ခ ီ ့ဲ ပီး ယာ်ေပပါ ငါးဦးတိုတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ(မစိုးရိမ်ရ)ရရှိခဲ့သြဖင့် ၁၁ မိုင် အြမန်လမ်း မီးသတ်တပ်ဖွဲပိုင် ယာ်ြဖင့် လှည်းကူးြပည်သူ ေဆးုသ ံ ို ပိေ ု ဆာင်ေပးခဲေ ့ ကာင်း သိရသည်။ ေကျာ်ေကျာ်(မလိူင်)

သစ်ေတာဥပေဒြဖင့်

အတုံး ၂၀ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

ပိုင်ရှင်ှင့်

ြဖစ်စ်ှင့် ပတ်သက်၍ ပိေတာက်သားဂီတာ ပုံကမ်းများ

တရားမဝင်သယ်ေဆာင်လာသူ

ယာ်ေမာင်း သန်းိင ု ဦ ် း စိနပ ် န်းရပ် မဟာေအာင်ေြမ

အေရးပါသည့်ဂိုးြဖစ်ခဲ့သလို ၎င်းအတွက်လည်း ဟက်ထရစ်ြဖစ်ေစခဲ့သည်။ အီမီကာက သွင်းယူခဲ့ေသာေကာင့် ဟံသာဝတီအသင်းက စတုတဂိုးရကာ အိုင်ရခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

YUSC ကွင်း၌ ကျင်းပသည့ပ ် တ ွဲ င ွ ် စစ်ကင ို ်းအသင်းက ချင်းယူက ို တ ် က်

ရာသီ၏ ငါးပွေ ဲ ြမာက်င ုိ ပ ် ရ ဲွ ယူင ုိ ခ ် ့ဲ ပီး ယခုပတ ဲွ င ွ ် ပထမပိင ု း် သွငး် ဂိးု များြဖင့် အတွက် ဂိုးစတင်သွင်းယူခဲ့ေသာ်လည်း ၃၆ မိနစ်တွင် ဆင်ြမရယ်က ချင်း

ယူက ို တ ် က်အသင်းအတွက် ေချပဂိုးြပန်သင ွ ်းခဲသ ့ ည်။ စစ်ကင ို ်းအသင်းသည်

ဂိုးြပန်ေပးလိုက်ရေသာ်လည်း ကစားကွက်ြပန်မသွားဘဲ ပထမပိုင်းမပီးခင် မှာပင် ဂိးု များြပန်ရခဲသ ့ ည်။ စစ်ကင ို ်းအသင်းအတွက် အိင ု ဂ ် ိုးများကို ၄၁ မိနစ်

တွင် ပက်ထရစ်က သွင်းယူပီး ၄၄ မိနစ်တင ွ ် ချင်းေနာက်ခလ ံ ဒ ူ ဇ ီ န ွ က ် ကိယ ု ဂ ့် ိုး ကိုယ်သွင်းမိခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ဒုတယ ိ ေနကို မတ် ၂၄ ရက်တင ွ ် ဆက်လက်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး သုဝဏ

အသင်းှင့် ရန်ကုန်အသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။

ကွင်းအတွင်းသို

ဝင်ေရာက်ခွင့်ြပခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုြပင် ပိင်ပွဲဝင်အသင်းတစ်သင်းလင် ကစားသမားများအပါအဝင် စုစေ ု ပါင်း ၃၀ သာ ကွင်းအတွင်းသို ေခေဆာင်ခင ွ ြ့် ပသည့အ ် ြပင် ပွမ ဲ စမီြပလုပ်

ကျင်းပလျက်ရိှ ပီး ပရိသတ်မပါဘဲ ကွငး် ပိတက ် စားေစလျက်ရေ ိှ သာ်လည်း

သည်။ ြမန်မာေနရှငန ် ယ်လဂ ိ ေ ် ကာ်မတီသည် ပွမ ဲ စမီ ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်း

ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမများ ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

များကို စီနီယာလိဂ်ပွဲစ်များအြပင် လူငယ်ပွဲများတွင်လည်း ြပလုပ်လျက်

ဒိင ု အ ် ဖွဲ ှင့် ကွငး် ုဝ ံ န်ထမ်းများ၊ ုပသ ်  ံ က ုိ က ် းူ ေရးအဖွဲ များကို ကိယ ု အ ် ပူချ ိန်

သည့် Nissan Diesel (VD) Head

ယာ်ေပမှ တရားမဝင်ပေ ိ တာက်သားဂီတာပုံ ကမ်း

သည့် လက်ဆ ဲွ တ်  ဆက်ြခင်းအစီအစ်ကလ ုိ ည်း ြပလုပြ် ခင်းမရှေ ိ ကာင်း သိရ

အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကစားသမားများ၊ ပိင်ပွဲတာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ၊

တရားဝင်စာရက်စာတမ်း

အေထာက်အထား တင်ြပိုင်ြခင်းမရှိ

မိနယ်ေနသူအား မဟာေအာင်ေြမမိမရဲစခန်းက

ြမန်မာေနရှငန ် ယ်လဂ ိ ် ေကာ်မတီသည် ြပည်တင ွ း် ပွမ ဲ ျားကို ဆက်လက် ပွဲကစားမည့်ှစ်ဖက်

တွင်

ရဲစခန်း၌ ဖမ်းဆီးရမိခသ ဲ့ ည်။ ယာ်အား စစ်ေဆးရာ

တိုင်းတာစစ်ေဆးြခင်း၊ လက်ေဆးြခင်းတိုြပလုပ်ပီးမှ

ထိန်းချပ်ေရးအစီအစ်များကို ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနက

၂ ဒသမ ၄ သန်း၊ မရမ်းေချာင်အမဲတမ်း

စ် Nissan Diesel ယာ်တစ်စီးေပ

တရားမဝင်ပိေတာက်သား ဂီတာပုံကမ်းများ သိမ်းဆည်းရမိ

သတင်း-င်းထက်ေဇာ်၊ ဓာတ်ပုံ-ဘုန်းေသာ်

COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်

တားဆီးမ ှစမ ်  ခန် မန ှ ်းတန်ဖိုးေငွကျပ်

ယာ်သည် အရှိန်မထိန်းိုင်ဘဲ လမ်းေဘးတံတား

မထင်မှတ်ဘဲ သေရကျသွားေသာေကာင့် ဟံသာဝတီအသင်း ြပန်လည်

ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ်ေကာ်မတီသည်

စစ်ေဆးေရးစခန်းက

သိရသည်။

ကွင်း၌ ရှမ်းယူက ို တ ် က်အသင်းှင့် Southern အသင်း၊ YUSC ကွင်း၌ မေကွး

Y ကွင်းပိတ်ကစားေနမှ

အမဲတမ်း

အမျ ိးသား ှစဦ ် း၊ အမျ ိးသမီးှစဦ ် း လိက ု ပ ် ါလာသည့်

၅၃ မိနစ်တွင်

မင်းေဇာ်စိုး ှင့် ၅၄ မိနစ်တွင် အီမာဆင်တိုက ေချပဂိုးများ သွင်းယူခဲ့သည်။

လျက်ရှိရာ မတ် ၂၂ ရက်တွင် ေရပူ

မိုင်အနီးတွင် အမျ ိးသားတစ်ဦး

အိင ု ရ ် ခဲြ့ ခင်းြဖစ်သည်။ ၃၂ မိနစ်တင ွ ် ေကာင်းထက်ေကျာ်က စစ်ကင ို ်းအသင်း

ပိုရခဲ့သည်။ ၁၄ မိနစ်တွင် ဟံသာဝတီအသင်း အဖွင့်ဂိုးရခဲ့ပီး တိုက်စစ်မှး

အား စစ်ေဆးမများြပလုပေ ် ဆာင်ရက်

တိမ်းေမှာက်မေကာင့  ် ငါးဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း

ကစားပုံှင့် ကွင်းလယ်ှင့် တိုက်စစ်ချ ိတ်ဆက်မများမှာ အမှားများေနေသာ

ပွအ ဲ စတွင် ဟံသာဝတီအသင်းက ပိဖ ု က ိ စားိင ု ခ ် ဲ့ ပီး ဂိုးသွင်းခွငမ ့် ျားလည်း

တင်သင ွ ်း/တင်ပေ ို သာ ကုနပ ် စည်းများ

မိနစ်တင ွ ် ေနြပည်ေတာ်-ရန်ကန ု ် အြမန်လမ်း ၁၄/၄

အသင်းကို သုံးဂိုး-တစ်ဂိုးြဖင့် အိုင်ရခဲ့သည်။ စစ်ကိုင်းအသင်းသည် ယခု

ေကာင့် ယခင်ပွဲများေလာက် တိုက်စစ်ကစားပုံမေကာင်းခဲ့ေပ။

အဆိုပါ စစ်ေဆးေရးစခန်းများက

မတ် ၂၂ ရက်က ယာ်တစ်စီးတံတားေပမှ ထိုးကျ

ှစ်သင်းစလုံး အမာခံကစားသမားအစုံအလင်ပါဝင်ခဲ့ပီး ဟံသာဝတီ

အသင်းက ပိုဖိကစားိုင်ခဲ့သည်။ သိုေသာ် ဟံသာဝတီအသင်း၏ ကွင်းလယ်

သယ်ယူပိုေဆာင်လျက်ရှိသည်။

လှည်းကူးမိနယ် ေနြပည်ေတာ်-ရန်ကန ု က ် ားလမ်း၌

မိနစ် ၇၀ တွင် ဟံသာဝတီအသင်း ဒုတိယအကိမ် ပယ်နယ်တီကန်ခွင့်ရခဲ့ပီး

ြပန်ေပးလိုက်ရသည့် ှစ်ဂိုးေကာင့် အေရးနိမ့်ခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်။

လမ်းမကီးတစ်ေလာက် ကုန်သွယ်မ

ြဖစ်စ်မှာ မတ် ၂၂ ရက် နံနက် ၆ နာရီ ၄၅

ေသာ်လည်း အမှားအယွင်းမရှိ ိုင်ပွဲဆက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ပွဲစ်(၉)တွင်

ှစ်ဂိုးစီသေရအထိ လိုက်ကစားိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း မိနစ် ၆၀ ေနာက်ပိုင်း

ေရးအဖွဲက စစ်ေဆးမများေဆာင်ရက်

သွင်းကုန် ၁၉၂၃ စီး၊ ရန်ကုန်-ြမဝတီ

စစ်ေဆးေရးစခန်း ပူးေပါင်းစစ်ေဆး

များှင့် အမှတ်(၃)လမ်းဆုံ အြမန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲမှ

ုန်းကန်ခဲ့ ပီး ၆၆ မိနစ်တင ွ ် ဒိန ု ယ်သင ွ ်းယူသည့ဂ ် ိုးမှာ ဟံသာဝတီအသင်းအတွက်

ပထမဆုံးိုင်ပွဲရခဲ့သည့် ဇွဲကပင်အသင်းသည် ယခုပွဲတွင် ုန်းကန်ခဲ့ရပီး

ထူးြခားဖမ်းဆီးမအေနြဖင့် မတ်

တံတားေပမှ ထိုးကျ၊ ငါးဦး ဒဏ်ရာရရှိ

R MNL ပွဲစ် (၁၁)မှ

အိမက ် င ွ ်းအစား ကားကွင်းြဖစ်သည့် ရန်ကန ု ် မိ၌ ကွင်းပိတလ ် ာေရာက်ကစားရ

သည်။

ေအာက် ြပတ်ကျခဲေ ့ ကာင်း သိရသြဖင့် အခင်းြဖစ်ရာ

မေလး မတ် ၂၃ မတ် ၂၃ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ေနြပည်ေတာ် ေဇယျာသီရိမိနယ်

သန်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း သိရ

လှည်းကူးမိနယ်၌ ယာ်တစ်စီး လှည်းကူး မတ် ၂၃

သက်ှင်းအင်းအုပ်စု သက်ှင်းအင်းေကျးရာ ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးအိမ်၌

ခန် မန ှ း် တန်ဖးုိ ေငွကျပ် ၂၆ ဒသမ ၅၂၄

ကုန်သွယ်မယာ် ပိုကုန် ၂၂၄၈ စီး၊

ယာ် သွင်းကုန် ၂၅၄ စီး ကုနစ ် ည်များ

ပင်လည်ဘူး

သန်း စုစေ ု ပါင်း ဖမ်းဆီးမငါးမ စုစေ ု ပါင်း

၂၂ ရက်တွင် မရမ်းေချာင် အမဲတမ်း

ြပည်ေထာင်စလ ု မ်းမကီးတစ်ေလာက်

သည်။ ကွင်းဆက်အရ တာေမွမိနယ် ေမတာွန် ရပ်ကက ွ ် ေဇယျာသုခလမ်းရှိ

ခန် မန ှ း် တန်ဖးုိ ေငွကျပ် ၂၄ ဒသမ ၁၂၄

မေလး-မူဆယ်

၂၂ ရက်တွင်

စိတ် ကူးသွပေ ် ဆးြပား ၃၇ ြပား၊ လက်ကင ုိ ဖ ် န ု း် တစ်လးံု တိက ု ုိ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့

ေအာင်ခန် (ခ)ဂျင်ကို၊ အိုက်သန်း(ခ)ေကျာ်ဝင်းှင့်

ေရပူှင့်

မရမ်းေချာင် အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရး

အလားတူ ယင်းေန ညေနပိုင်းက မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး

ရှာေဖွရာ ၎င်းအားမေတွရှဘ ိ ဲ ညီထက်ြမက်(ခ) ရှမ်းထက်ေကျာ်၊ ခန် ေအာင်ခန် (ခ)

တားဆီး

စစ်ေဆးေရးစခန်းက တားဆီးမ သုံးမ

ရှိသည်။ သတင်း-င်းထက်ေဇာ်

အမဖွင့်ထားရှိပီး ယာ်

သစ်ပိုင်ရှင်တို

ဖမ်းဆီးရမိေရး

ယာ်ေမာင်း သန်းိုင်ဦးအား

စစ်ေဆးလျက်ရှိ

ေကာင်း သိရသည်။ မျ ိးွန်


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ ကာလအတွင်း ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များှင့်စပ်လျ်း၍ ြပည်သူသို အစီရင်ခံစာ (ယမန်ေနမှ အဆက်)

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

ခုခံအားကျဆင်းမ ေရာဂါပိုးရှိသူများှင့် ဆက်ယ်ထိခိုက်ခံရသူများဆိုင်ရာဥပေဒကမ်း ြပည်သူများသိရှိေလ့လာအ ကံြပိုင်ေရးအတွက် ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အ ကံြပစာများကို ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ုံးသို လိပ်မူေပးပိုိုင်ပါသည်။

ှင့်ညိင်း၍ ေရာဂါပိုးတားဆီးကာကွယ်ကုသေရးဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များကို မီဒယ ီ ာများမှတစ်ဆင့် အသိပညာေပးြခင်းတိက ု ုိ ေဆာင်ရက်

ယမန်ေနမှအဆက်

ချက်တစ်ရပ်ရပ်ှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစရပ်များကို ဤဥပေဒှင့်အညီသာ

ေပးရမည်။

၄၀။ တရားသူကီးသည် ေရာဂါပိုးရှိသူှင့် ဆက်ယ်ထိခိုက်ခံရသူများှင့်

ေဆာင်ရက်ရမည်။

၅၃။ အတူေနမိသားစုများသည် ေရာဂါပိးု တားဆီးကာကွယက ် သ ု ေရးဆိင ု ရ ် ာ

သက်ဆင ို သ ် ည်အ ့ မများတွင် အမစစ်ေဆးသည်ေ ့ နရာ၌ တရားုံးဝန်ထမ်းများ၊

၄၇။ အမျ ိးသားခုခအ ံ ားကျဆင်းမကူးစက်ေရာဂါ တိက ု ဖ ် ျက်ေရးစီမခ ံ ျက်များ

လုပ်ငန်းစ်များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရ က်ပီး ေရာဂါပိုးြပန် ပွားမကို ကိတင်

ဥပေဒအရာရှမ ိ ျား၊ တာဝန်ကျရဲတပ်ဖဲွ ဝင်များ၊ အမှငတ ့် က ုိ  ် က ုိ သ ် က်ဆင ုိ သ ် ူ

ကို ေဆာင်ရက်ေနသည့် အရပ်ဘက်လမ ူ အဖွ  ဲအစည်းများှင့် ကွနရ ် က်များသို

ကာကွယရ ် န်င ှ ့် အိမေ ် ထာင်မြပမီ၊ ကေလးမေမွးမီ ေရာဂါပိးု စစ်ေဆးြခင်းှင့်

များှင့် ခွငြ့် ပထားသူမတ ှ စ်ပါး အြခားမည်သမ ူ မရှေ ိ စရန် န်ကားိင ု သ ် ည်။

ြဖစ်ေစ၊ ရန်ပုံေငွအတွက်ြဖစ်ေစ လှဒါန်းေထာက်ပံ့ေသာ ပုဂိလ်များှင့်အဖွဲ

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်စ် ေရာဂါပိုးစစ်ေဆးြခင်းကို အားေပးရမည်။

၄၁။ အမျ ိးသားေကာ်မတီသည် ေရာဂါကမ်းေနသူတစ်ဦးကို တရားုံးက

အစည်းများသည် ဝင်ေငွခွန်ကို လှဒါန်းေထာက်ပံ့ထားေသာ ေငွပမာဏ

၅၄။ သက်ဆင ို ရ ် ာဝန်ကီးဌာနသည် စွန် ပစ်ခရ ံ သည့် ေရာဂါပိုးရှေ ိ သာ ကေလး

ြပစ်ဒဏ်ချမှတခ ် ေ ဲ့ ကာင်းသိရပ ှိ ါက ထိသ ု အ ူ ား ရာဇဝတ်ကျင်ထ ့ ုံးဥပေဒှငအ ့် ညီ

အတွက်သာ တည်ဆဲဝင်ေငွခွန်ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ

ငယ်များှင့် မှခ ီ ရ ုိ ာမဲေ ့ သာ သိမ ု ဟုတ် အလုပမ ် လုပ ် င ုိ ေ ် သာ ေရာဂါပိးု ကူးစက်

ြပစ်ဒဏ်ေလာ့ချြခင်း သိုမဟုတ် ဆိုင်းငံ့ြခင်း သိုမဟုတ် လွတ်ငိမ်းသက်သာ

ကင်းလွတ်ခွင့် သိုမဟုတ် သက်သာခွင့်ရှိသည်။

ခံ ထားရသူ မ ျားကို ကု သ မ ေပးရန်  ှ င ့် ေကးေမွး ြပစု ေစာင့် ေ ရှာ က် ရ န်

ခွင့်ြပေပးိုင်ေရးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ တင်ြပိုင်သည်။

၄၈။ အမျ ိးသားခုခံအားကျဆင်းမ ကူးစက်ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရး စီမံချက်

တာဝန်ရှိသည်။

၄၂။ ၀န်ကီးဌာနက ခွငြ့် ပထားေသာ ေရာဂါပိးု ကူးစက်မဆိ  င ု ရ ် ာ အသိပညာ

လုပင ် န်းများကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ေနသည့် အရပ်ဘက်လမ ူ 

၅၅။

ေပးြခင်း ေဆာင်ရက်ရာတွင် အသုံးြပေသာပစည်းများ၊ အြပအမူင ှ ့် ေဝါဟာရ

အဖွဲအစည်းများ၊ ကွနရ ် က်များအား ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိုးရက ေထာက်ပက ံ့ ည ူ မ ီ ြပိ  င ု ်

ေရာဂါပိုးကူးစက်ခံရသူများအား ကုသေပးြခင်းှင့် ြပစုေစာင့်ေရှာက်ြခင်းကို

စကားလုံးများကို ပိတ်ပင်ြခင်း၊ ကန် သတ်ြခင်း သိုမဟုတ် အေရးယူြခင်း

သည်။

ိုင်ငံေတာ်က ေဆာင်ရက်ေပးရမည့်အြပင် တည်ဆဲဥပေဒအရေပးအပ်ေသာ

မရှိေစရ။

၄၉။ ဘဝရပ်တည်ရန်ခက်ခဲေသာ ေရာဂါပိုးရှိသူများအား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊

အကျ ိးခံစားခွင့်များကိုလည်း ရရှိေစရမည်။

၄၃။ ဤဥပေဒအရေပးအပ်ေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို တာဝန်အရ ဥပေဒ

လူမေရးဆိ  င ု ရ ် ာပံပ ့ ိုးမများှင့် ေဆးကုသိင ု ေ ် ရးအတွက် ေခတတည်းခိေ ု နထိင ု ်

၅၆။ ဝန်ကီးဌာနသည် ေရာဂါပိုးတားဆီးကာကွယက ် သ ု ေရး လုပင ် န်းစ်များ

ှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ေသာ ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦးဦးကို တရားမေကာင်းအရ

ေရးကို ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှ တတ်ိုင်သမ ေထာက်ပံ့ကူညီမြပရမည်  ။

အတွက် သင့်ေလျာ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို ိုင်ငံ့ဘာရန်ပုံေငွမှ ကျခံရ

ြဖစ်ေစ၊ ြပစ်မေကာင်းအရြဖစ်ေစ အေရးယူြခင်းမြပရ။

၅၀။ ဝန်ကီးဌာနသည် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများှင့် ညိင်း၍ ေရာဂါပိုး

မည်။

၄၄။ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ အမျ ိးသားေကာ်မတီဝင်တစ်ဦးဦး သိုမဟုတ်

တားဆီး ကာကွ ယ ် ထိ န ်း ချပ် ေရးဆို င ် ရာ သတင်း အချက် အ လက် မ ျားကို

၅၇။ ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာ

ဤဥပေဒအရ ဖွဲစည်းတာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရေသာ ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦးဦးက

ကျန်းမာေရးေစာင်ေ ့ ရှာက်မ အသိက ု အ ် ဝန်း၊ ပညာေရး အသိက ု အ ် ဝန်း၊ လူငယ်

တွင်-

ဤဥပေဒပါ လုပင ် န်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ေနချ ိန်တင ွ ် ြပည်သူ ဝန်ထမ်း

အသိက ု အ ် ဝန်း၊ လူမဖူ  လေ ုံ ရး အသိက ု အ ် ဝန်း၊ အကျ်းေထာင်များ၊ အချပ်ခန်း

ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

များသို ဆက်သွယ်ေပးပိုရန် အဓိကတာဝန်ရှိသည်။

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ထုတ်ြပန်ိုင်

၄၅။ ဝန်ကီးဌာနသည် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာေကာ်မတီဝင်များအား ဤ

၅၁။ ဝန်ကီးဌာနသည် ပညာေရးဝန်ကီးဌာနအပါအ၀င် သက်ဆင ို ရ ် ာဝန်ကီး

သည်။

ဥပေဒအရ အမျ ိးသားေကာ်မတီ၏ လုပင ် န်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရက်သည်ေ ့ န

ဌာနများှငည ့်  ိ င်  း၍ ေရာဂါပိးု တားဆီးကာကွယက ် သ ု ေရးဆိင ု ရ ် ာ အသိပညာ

ရက်များအတွက် သတ်မှတ်သည့် စရိတ်ှင့်ချ ီးြမင့်ေငွတိုကို စီစ်ေဆာင်ရက်

ေပးြခင်းကို သင့်ေလျာ်သည့် သင်ိုးန်းတမ်းများြဖင့် ေကျာင်းပညာရပ်

ေပးရမည်။

များတွင် ထည့်သွင်းသင်ကားေပးရမည်။

၄၆။ တည်ဆဥ ဲ ပေဒတစ်ရပ်ရပ်တင ွ ် မည်သပ ုိ င်ပါရှေ ိ စကာမူ ဤဥပေဒပါ ြပာန်း

၅၂။ ဝန်ကီးဌာနသည် ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ သက်ဆင ို ရ ် ာဝန်ကီးဌာနများ

အမျ ိးသား (၂) ဦး၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများအား

E ေကျာဖုံးမှ အဆိပ ု ါ အမျ ိးသားအား (၂၃-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ညတွင် ေဝဘာဂီ အထူးကု

စစ်ေဆးပုံ၊ စစ်ေဆးနည်း

ိုင်ငံ့တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစ် လုပ်ငန်းခွင်မေတာ်တဆမေကာင့်

(က) ဝန်ကီးဌာနသည် နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျ်းှင့် စည်းကမ်းများကို

(ခ) ဝန်ကီးဌာနသည် အမိန် ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန် ၊ န်ကားချက်ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။

ရည်န်းဓာတ်ခွဲခန်းသို (၂၄-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန တွင် ဆက်လက်ေပးပို၍

(Protocol) (၄) မျ ိးြဖင့် ပိုမိုေသချာေစရန် စနစ်တကျ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခဲ့ြခင်း

အတည်ြပချက် ရယူသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေဆးုသ ံ ို လေ ဲ ြပာင်းကာ သီးြခားထားရှိ (isolation) ၍ စနစ်တကျေစာင့် ကပ်

ြဖစ်ပါသည်။

၅။

ကုသလျက်ရှိပါသည်။

၄။

ေဖာ်ထုတ်၍ အသွားအလာကန် သတ်ကာ ေစာင့်ကပ်ကည့်သွ  ားမည်ြဖစ်

၃။

အဆိပ ု ါ အမျ ိးသား (၂) ဦးထံမှ ဓာတ်ခန ွဲ မူနာများအား ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ၏

အမျ ိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမဆိ  ုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) သည် အဆိုပါ

ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲမှ သတ်မတ ှ ထ ် ားေသာ လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းများအရ

အဆိုပါ အမျ ိးသား (၂) ဦးှင့် ထိေတွခဲ့သူများအားလုံးကို စုံစမ်း

ပါသည်။

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

ထိုင်း-ြမန်မာနယ်စပ် အမှတ်(၂)ချစ်ကည်ေရးတံတားအား မတ် ၂၃ ရက် ညေနပိုင်းအထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ ၂၁၇၉ ဦး ဝင်ေရာက်ခဲ့ ြမဝတီ မတ် ၂၃

ည ၁၂ နာရီအထိ အဝင်လက်ခံေပးခဲ့ေကာင်း

လက်ေထာက်   န်  ကားေရးမှး တစ် ဦးှ င့ ်

ထိင ု း် -ြမန်မာနယ်စပ် အမှတ(် ၂)ချစ်ကည်ေရး

လည်း သိရသည်။

ဦးစီး အရာရှိ ကိုး ဦးတို က ေနရပ်ြပန် ြမန်မာ

တံတားမှ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်၍ ြမဝတီမိသို ဝင်ေရာက်လာကသည့်

ေနရပ်ြပန်ြမန်မာ

ဝိုင်းဝန်းကူညီ ေဆာင်ရက်ေပး ထိုင်း-ြမန်မာနယ်စပ်

လုပသ ် ားများအတွက်

အမှတ်(၂)

ေရှာက်မများ

ကျန်းမာေရးေစာင့်

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း၊

အလုပသ ် မားများ အဆင်ေြပကေစရန်အတွက်

ချစ်ကည်ေရးတံတားမှတစ်ဆင့် ြမဝတီဘက်

ြမဝတီခိုင်၊

ှစ ် င ို င ် ံ ည ိ င်  းေဆာင်ရက်မြဖင့  ် ယာယီဆင ို ်းငံ့

ြခမ်းသိုဝင်ေရာက်ကသည့် ေနရပ်ြပန်ြမန်မာ

ကျန်းမာေရးမှးများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊

ရက်အား ြမဝတီဘက်ြခမ်း၌ မတ် ၂၃ ရက်

အလုပသ ် မားဦးေရမှာ မတ် ၂၂ ရက်နန ံ က်ပင ို ်းမှ

ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲဝင်များ၊ IOM ှင့် ေရေြပာင်း

ညေန ၆ နာရီခွဲ (မဲေဆာက်ဘက်ြခမ်း ည ၇

ညပိုင်းအထိ လူဦးေရ ၆၀၀၀ ေကျာ်ရှိခဲ့ပီး

လုပသ ် ားေစာင့် ကည့ေ ် ရးအဖွဲ စုစေ ု ပါင်း ၂၀၀

နာရီတတ ိ )ိ အထိ ဖွငလ ့် စ ှ ခ ် ေ ဲ့ ကာင်း ေနရပ်ြပန်

ယေန နံနက် ၆ နာရီမှ ညေန ၆ နာရီခွဲအထိ

ေကျာ်တိုက ေနရပ်ြပန် ြမန်မာအလုပ်သမား

ြမန်မာအလုပသ ် မားများအားကိဆိ၍ ု လိအ ု ပ်

စာရင်းများအရ

များအတွက် လိအ ု ပ်သည်များကို ဝိင ု ်းဝန်းကူညီ

သည်များကို ကူညီေဆာင်ရက်ေပးေနသည့်

သာရှိခဲ့ကာ

ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတီခိင ု အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး

ေနရပ်ြပန်ကမည့် အလုပ်သမား မရှိေတာ့

"မတ် ၁၈ ရက်က စတင်တာဝန်ထမ်းေဆာင်

ဦးေတဇာေအာင်ထံမှ သိရသည်။

ေကာင်း၊ ယေနတွင် ထိင ု း် -ြမန်မာနယ်စပ်

ေနတာပါ။ ြမဝတီဘက်ြခမ်းဝင်တဲ့ ြမန်မာမရှိ

အမှတ်(၂)ချစ်ကည်ေရးတံတားမှ

ယာယီပိတ်ဆိုင်းငံ့ထား

လူဦးေရ ယေန

၂၁၉၇

ဦး

ညေနပိုင်းမှစတင်၍

မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးများ၊

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြမဝတီ

သေလာက်ကန ု ေ ် နပါပီ။ ေနကအလွနပ ် ေ ူ တာ့

ြမဝတီမိ ထိင ု ်း-ြမန်မာနယ်စပ် အမှတ(် ၂)

ဘက်ြခမ်းသို ဝင်ေရာက်လာကေသာ ေနရပ်ြပန်

တချ ိနည်းနည်းမူးတာေတွြဖစ်လို ေသွးေပါင်

ချစ်ကည်ေရးတံတားကို မတ် ၂၂ ရက် ညေန ၆

ြမန်မာအလုပသ ် မားများ အဆင်ေြပကေစရန်

ချ ိန်တင ုိ း် တာြခင်းများအပါအဝင် ေဆးကုသမ

နာရီမှစတင်၍

ယာယီပိတ်ဆိုင်းငံ့ထားရန်

အတွက် ကရင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၏ အစီ

များကို ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတွနဲ ေဆာင်ရက်

တာ့ခခ ် ိင ု ် ကူးစက်ေရာဂါဆိင ု ရ ် ာေကာ်မတီမှ

အစ်ြဖင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများက ၎င်းတို

ေပးခဲ့ပါတယ်။ မတ် ၁၈ ရက်ကတည်းကေန

အမိန် ထုတ်ြပန်ခဲ့ေသာ်လည်း မတ် ၂၂ ရက်

ေနထိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ေရာက်

ခုချ ိန်ထိ ကည့မ ် ယ်ဆရ ုိ င် ေသွးတိးု တစ်ဦးရှလ ိ ုိ

ညပိင ု း် တွင် မဲေဆာက်ဘက်ြခမ်း၌ ေနရပ်ြပန်

သည့်တိုင်ေအာင် အခမဲ့ယာ်များြဖင့်ြပန်ိုင်

ြမဝတီေဆးုက ံ ို ပိေ ု ဆာင်ေပးခဲသ ့ လို အယ်လ်

အလုပသ ် မားများ ထပ်မက ံ ျန်ရေ ှိ နေသာေကာင့်

ကေစရန် စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ကေကာင်း

ကိေ ု ဟာသုံးစွတ ဲ သ ဲ့ တ ူ စ်ဦး၊ သကားဓာတ် နည်း

ထိုင်းိုင်ငံဘက်ြခမ်းမှ အချ ိန်တိုးြမင့်ေပးရန်

လည်းသိရသည်။ ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီး

ေနလို ဂလူးကိုစ်သွင်းေပးတာ ဒါပဲရှိပါတယ်၊

အဆိုြပလာခဲ့သြဖင့် ေနရပ်ြပန်အလုပ်သမား

ဌာန ေရာဂါှိမ်နင်းေရး န်ကားေရးမှး

၁၈ ရက်ေနကတည်းကေနဆို ရက်တစ်ရက်ကို

များ အဆင်ေြပကေစရန်အတွက် ယင်းရက်

ေဒါက် တာစည်သူေအာင်

လူဝင်တာပျမ်းမ ၅၀၀၀ ရှိေပမယ့် မတ် ၂၂

အပါအဝင်

ရက်မှာ စပီးနည်းသွားပါတယ်။ ဒီေန ေတာ့

ေနထိုင်ဖို

၂၁၉၇ ဦးပဲရှိပီး ညေနပိုင်းမှာ

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနေတွကိုသွားဖို

လူလုံးဝမရှိ

တစ်စုံတစ်ခုြဖစ်ရင်

နီးစပ်ရာ အသိ

သေလာက် ကုနဆ ် းံု သွားပါတယ်။ အိမြ် ပန်က

ပညာေပးခဲပ ့ ါတယ်”ဟု

မယ့်သူများအတွက် ကျန်းမာေရးအသိပညာ

ဦးစီးဌာန ေရာဂါှမ ိ န ် င်းေရး န်ကားေရးမှး

ေပးတဲ့အေနနဲ

ေဒါက်တာစည်သူေအာင်က ေြပာသည်။

မလိုအပ်ဘဲ ခရီးမထွက်ဖို၊

လူစုလူေဝးေရှာင်ဖို၊ မိမိေနအိမ်မှာ ၁၄ ရက်

ြပည်သူ ကျန်းမာေရး

သတင်းှင့်ဓာတ်ပုံ - ပွင့်သစာ


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့်မှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း (၂၃-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ ၁။

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနသည် ကမာ့ိုင်ငံများတွင် ကူးစက်ပျံှံလျက်ရှိသည့် COVID-19 လတ်

တေလာအသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါြဖစ်ပွားမြဖစ်စ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ေရာဂါေစာင့် ကပ်ကည့ ် ြခင်  းလုပင ် န်း များအား အြပည်ြပည်ဆင ို ရ ် ာ ဝင်ေပါက်၊ ထွကေ ် ပါက်ဂတ ိ မ ် ျားတွငလ ် ည်းေကာင်း၊ ေဆးုအ ံ ေြခြပအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ြပည်သူလူထုအေြခြပ ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်းလုပ်ငန်းများြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ပုဂလိကေဆးုံများှင့် ပူးေပါင်း၍ လည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂။

ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင် (၂၂-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ညေန (၆) နာရီမှ (၂၃-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ညေန (၆) နာရီအထိ

ေစာင့်ကည့်လူနာအသစ် (၈) ဦးရှိပါသည်။ (ဇယား -၁)

၃။

ယေန (၂၃-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈) နာရီအချ ိန်အထိ ေစာင်့ ကည်လ ့ န ူ ာ (၁၅) ဦးအား သက်ဆင ို ရ ် ာေဆးုမ ံ ျားတွင်

ေစာင့်ကပ်ကည့်ကု  သမေပးလျက်ရှိပီး ဓာတ်ခွဲအေြဖများရရှိပါက အချ ိန်ှင့်တစ်ေြပးညီ သတင်းထုတ်ြပန်ေပးသွား မည်ြဖစ်ပါသည်။ ၄။

(၂၃-၃-၂၀၂၀) ရက်ေနအထိ ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခအ ွဲ တည်ြပလူနာ မေတွရှေ ိ သးေသာ်လည်း

ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်  းလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်ြမင့်၍ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ ကမာ့ိုင်ငံ (၁၈၆) ိုင်ငံတွင် COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက်ြဖစ်ပွားလျက်ရှိသြဖင့် ြပည်သူလူထုအေနြဖင့် ကျန်းမာေရးှင့်အားကစား ဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ ေရာဂါကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးအသိပညာေပးအချက်အလက်များအား တိကျစွာ လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန် းေဆာ်အပ်ပါသည်။ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

COVID-19 ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်ေနမှ ၂၃-၃-၂၀၂၀ ရက်ေနထိ) (၂၃-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၁၅) နာရီ ၁။

ကမာ့ိုင်ငံများ၏ COVID-19 ေရာဂါြဖစ်ပွားမအေြခအေန

(ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ မှ (၂၂-၃-၂၀၂၀)ရက်ေန၊ ြမန်မာစံေတာ်ချ ိန် (၂၃:၂၉) နာရီအချ ိန် ရရှိေသာ သတင်းအချက်အလက်များအရ ထုတ်ြပန်ချက်)

ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲသည် သတင်းအချက်အလက်များအား တစ်ေနလင် တစ်ကိမသ ် ာ ထုတြ် ပန်ေဖာ်ြပေလ့ရပ ိှ ါသည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ အြခားသတင်းဌာန

များ၌ ေဖာ်ြပေသာအချက်အလက်များှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမရှိိုင်ပါသည်။ • ကမာေပတွင် ေရာဂါြဖစ်ပွားေနသည့်ိုင်ငံှင့်

- (၁၈၆) ိုင်ငံ

• ကမာ့ိုင်ငံများတွင် ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ

- (၂၉၄,၁၁၀)ဦး

နယ်ေြမေဒသစုစုေပါင်း စုစုေပါင်း

• ကမာ့ိုင်ငံများတွင် ေသဆုံးသူ စုစုေပါင်း

- (၁၂,၉၄၄) ဦး

• ကမာေပတွင် ေသဆုံးမရာခိုင်န်း

• ြဖစ်ပွား/ ေသဆုံးမများေသာ ိုင်ငံများမှာ -

- (၄.၄) %

စြဖစ်သည်မှ ယခုအချ ိန်ထိ စ်

ိုင်ငံ

၂၁

ဂျပန်

၁,၀၄၆

၃၆

၂၂

ချက်ြပည်သူ သမတိုင်ငံ

၉၉၅

၂၃

တူရကီ

၉၄၇

၂၁

၂၄

ဘရာဇီး

၉၀၄

၁၁

၂၅

အစေရး

၈၈၃

၂၆

အိုင်ယာလန်

၇၈၅

၂၇

လူဇင်ဘတ်

၆၇၀

၂၈

ပါကစတန်

၆၄၆

၂၉

ထိုင်း

၅၉၉

၃၀

ပိုလန်

၅၃၆

၃၁

ဂရိ

၅၃၀

၁၃

၃၂

ဖင်လန်

၅၂၁

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ

ေသဆုံးသူ

၃၃

အင်ဒိုနီးရှား

၅၁၄

၄၈

ြဖစ်ပွားသူ စုစုေပါင်း

စုစုေပါင်း

၃၄

ေဆာ်ဒီအာေရဗျ

၅၁၄

၃၅

အီေကွေဒါ

၅၀၆

တုတြ် ပည်သူ သမတိင ု င ် ံ

၈၁,၄၉၉

၃,၂၆၇

အီတလီ

၅၃,၅၇၈

၄,၈၂၇

စပိန်

၂၄,၉၂၆

၁,၃၂၆

ဂျာမနီ

၂၁,၄၆၃

၆၇

အီရန်

၂၀,၆၁၀

၁,၅၆၆

အေမရိကန်

၁၅,၂၁၉

၂၀၁

ြပင်သစ်

၁၄,၂၉၆

၅၆၂

ကိုရီးယားသမတိုင်ငံ

၈,၈၉၇

၁၀၄

ဆွစ်ဇာလန်

၆,၀၇၇

၅၆

၁၀

အဂလန်

၅,၀၁၈

၂၃၃

၁၁

နယ်သာလန်

၃,၆၃၁

၁၃၆

၁၂

ဩစတီးယား

၃,၀၂၄

၁၃

ဘယ်လ်ဂျ ီယံ

၂,၈၁၅

၆၇

၁၄

ေနာ်ေဝး

၁,၉၂၆

၁၅

ဆွီဒင်

၁,၇၄၆

၂၀

၁၆

ဒိန်းမတ်

၁,၃၂၆

၁၃

၁၇

ေပတူဂီ

၁,၂၈၀

၁၂

၁၈

မေလးရှား

၁,၁၈၃

၁၉

ဩစေတးလျ

၁,၀၉၈

၂၀

ကေနဒါ

၁,၀၄၈

၁၃

မှတ်ချက်။ ဓာတ်ခအ ွဲ တည်ြပလူနာ (၅၀၀)ဦးှင့် အထက်ရေ ှိ သာ ိင ု င ် မ ံ ျားအား ေရးချယ်ထုတ်ုတ်၍ ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ • တုတ်ြပည်သူ သမတိုင်ငံြပင်ပ

-

-

၄၁

ိုင်ငံ

၁၇

ိုင်ငံ

(၃) အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသ

-

၁၄

ိုင်ငံ

(၄) အေနာက်ပစိဖိတ်ေဒသ

-

၁၂

ိုင်ငံ

(၅) အာဖရိကေဒသ

-

ိုင်ငံ

(၆) အေရှေတာင်အာရှေဒသ

-

ိုင်ငံ

(၇) နယ်ေြမေဒသ

-

ေဒသ

၎င်းတိုမှာ -

နာတာရှည်ဆီးချ ိေရာဂါှင့် ှလုံးေရာဂါ၏

ှင့် နာတာရှည်ေကျာက်ကပ်ေရာဂါြဖင့် ေသဆုံးသူ (၁) ဦး၊ နာတာရှည်ေကျာက်ကပ်ေရာဂါြဖင့်ေသဆုံးသူ (၂) ဦး၊ နာတာ ရှည် အဆုတပ ် ေ ွ ရာဂါြဖင့် ေသဆုံးသူ (၁) ဦး၊ နာတာရှညအ ် သည်း ေရာဂါအခံရှိသူ(၁)ဦး၊ ဗက်တီးရီးယားပိုးေကာင့် ေသွးဆိပ် တက်ြခင်း၏ ေနာက်ဆက်တွဲဆိုးကျ ိးများြဖင့်

ေသဆုံးသူ

(၃)ဦးှင့် လတ်တေလာအသက် ှလမ်းေကာင်း ပိုးဝင်ြခင်းှင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းေလာြခင်း၏ ေနာက်ဆက်တဆ ွဲ ိုးကျ ိးများေကာင့် ေသဆုံးသူ (၁) ဦးတိုြဖစ်ကပါသည်။ ၃။

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အသီးသီးရှိေဆးုံများတွင် (၃၁-၁-၂၀၂၀)

ရက်ေန မှ (၂၃-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန အထိ ေစာင့်ကည့်လူနာ/ သံသယလူနာ ေတွရှိရမအေြခအေနများမှာ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတွင် (၈၈) ဦး၊ မေလး တိုင်းေဒသကီးတွင် (၃၇) ဦး၊ ရှမ်းြပည်နယ်တွင် (၃၀) ဦး၊ အြခားတိုင်းေဒသ ကီး/ ြပည်နယ်များတွင် (၅၉) ဦး စုစုေပါင်း (၂၁၄) ဦးတိုြဖစ်ပါသည်။ ၄။

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ ေဆးုံများတွင် (၃၁-၁-၂၀၂၀)

ရက်ေနမှ (၂၃-၃-၂၀၂၀) ရက်ေနအထိ အသွားအလာကန် သတ်ြခင်း၊ တားြမစ် ပိတ်ပင်ြခင်း (Hospital Quarantine) ြပလုပ်ထားသူ စုစုေပါင်း(၂၇၃)ဦးမှာ• ေတာင်ဥကလာပ အမျ ိးသမီးှင့် ကေလးေဆးုံကီး - (၁၂၆) ဦး • မေလးမိ၊ ကန်ေတာ်နဒီေဆးုံ

- (၆၇) ဦး

• ေဝဘာဂီအထူးကုေဆးုံ

- (၅၄) ဦး

• ကျန်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များရှိေဆးုံများ

- (၂၆)ဦး

• ေဆးုံတွင် (၁၄) ရက် ြပည့်၍ ဆင်းခွင့်ရရှိသူ

- (၁၇၀)ဦး

တိုြဖစ်ကပါသည်။ - ယခုအခါ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမအား ေစာစီးစွာသိရ ှိ င ို ရ ် န် ဓာတ်ခန ွဲ မူနာအေရအတွက် တိုးြမင့် စစ်ေဆးြခင်းကိုလုပ်ေဆာင်လျက်ရှိရာ ေဆးုံများတွင် အသွားအလာ ကန် သတ်ြခင်း၊ တားြမစ်ပတ ိ ပ ် င်ြခင်း ြပလုပထ ် ားသူများအနက် (၁၃၇)ဦး အား ဓာတ်ခွဲနမူနာများ ရယူစစ်ေဆးခဲ့ရာ ၎င်းတိုတွင် COVID-19

• လက်ရှိအချ ိန်၌ ကမာေပတွင် COVID-19 ေရာဂါအတည်ြပလူနာ မေတွရှိရေသးေသာ ကမာ့ကုလသမဂအဖွဲဝင်ိုင်ငံ စုစုေပါင်း (၈) ိုင်ငံသာကျန်ရှိပီး ထိုိုင်ငံများထဲတွင် ြမန်မာိုင်ငံလည်း ပါဝင် ပါသည်။ ၂။

- (၁၃) ဦး

ေနာက်ဆက်တဆ ွဲ ိုးကျ ိးများြဖင့် ေသဆုံးသူ (၄) ဦး၊ တီဘေ ီ ရာဂါ

(၁၀၃ ) ိုင်ငံ/ ေဒသ ရှိပါသည် -

COVID-19 ေရာဂါပိုးမေတွရှိရေသာ်လည်း အြခားေရာဂါများြဖင့် ေသဆုံးသူ

Transmission) ြဖစ်ပွားေနေသာိုင်ငံှင့် နယ်ေြမေဒသ စုစုေပါင်း

(၂) အေမရိကေဒသ

- (၁၂၇) ဦး

ေဆးုံမှဆင်းခွင့်ရရှိသူ

ိုင်ငံတွင်းကူးစက်မ (Local

(၁) ဥေရာပေဒသ

ေရာဂါသက်သာ ေပျာက်ကင်း၍

(၃၁-၁-၂၀၂၀) ရက်ေနမှ (၂၃-၃-၂၀၂၀)ရက်ေန၊ မွန်းတည့်(၁၂:၀၀)နာရီ

အထိ ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ COVID-19 ေရာဂါှငပ ့် တ်သက်သည်အ ့ ေြခအေနများမှာ• ေစာင့် ကည့လ ် န ူ ာ (PUI-Person Under Investigation) (၂၁၂) ဦးှင့် သံသယလူနာ(၂)ဦးအပါအဝင် စုစေ ု ပါင်း(၂၁၄)ဦးရှိ ပီး ၎င်းတိအ ု နက်-

COVID-19 ေရာဂါပိုး မေတွရှိရသူ

- (၁၉၈) ဦး

-

ဓာတ်ခွဲနမူနာရယူရန် ေပးပိုဆဲ

- (၁၆) ဦး

ေရာဂါပိုးမေတွရှိရေကာင်း သိရှိရပါသည်။ ၅။

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် COVID-19 ေရာဂါ

ှင့်ပတ်သက်၍ ြပည်သူလူထုအား ကျန်းမာေရးအသိပညာေပးြခင်း၊ ြပည်သူ လူထုအတွင်း မှန်ကန်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား

အချ ိန်ှင့်

တစ်ေြပးညီထုတ်ြပန်ြခင်းတိုအား ေဆာင်ရ က်လျက်ရှိသြဖင့် ြပည်သူများ အေနြဖင့် ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ

ထုတ်ြပန်ထားေသာ

လူတင ို ်းလိက ု န ် ာေဆာင်ရက်ရမည့အ ် ချက်အလက်များအား တိကျစွာလိက ု န ် ာ ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် COVID-19 ေရာဂါ ြဖစ်ပွားပျံှမ ံ ှ  င့် ထိခက ို ပ ် ျက်ဆီးမများမှ ကာကွယ်ိုင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း တိုက်တွန်းးေဆာ်အပ်ပါသည်။ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

မေလးေဈးချိ၌ Online မှတစ်ဆင့် ေရာင်းဝယ်မများြဖင့် ကုန်စည်စီးဆင်းလည်ပတ်

သတင်းစုံက

COVID-19 အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်

မေလး မတ် ၂၃

ဆိတ ု ာ ကန်ေတာ်တေ ို ဈးကို နယ်ေတွကေနလာတဲ့

တို င ် မဆင်း ကေတာ့ ဘူး ။

Online စနစ် နဲ

ေညာင်ေလးပင်

မေလးမိ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်ရှိ အဆင့်ြမင့်

ေဈးဝယ်ေတွ မလာိင ု ေ ် ပမယ့် Online ကေန ပစည်း

အလုပ်လုပ်လာကတာ များတယ်။ Online စနစ်

ပဲခးူ တိင ု း် ေဒသကီး ေညာင်ေလးပင်မိ ေညာင်ေလးပင်ဘတ ူ ာုတ ံ င ွ ် ခရီးသွား

ေဈးချ ိေတာ်တွင် COVID – 19 ေရာဂါေကာင့်

မှာတာေပါ့။ကန်ေတာ်တက ို ဒီကေနတစ်ဆင့် ပစည်း

ဆိုတာက လက်ရှိေဈးချ ိေလာကဆိုေတာ့ Viberနဲ

ြပည်သမ ူ ျား COVID-19 ေရာဂါေဘးမှကင်းေဝးေစရန်အတွက် မတ် ၂၂ ရက်က

အေရာင်းအဝယ်များ ထိခက ုိ မ ် ရှ  ေ ိ သာ်လည်း Onlineမှ

ပိေ ု ဆာင်ေပးတယ်။ ဒီလက ို န ု စ ် ည်စီးဆင်းလည်ပတ်

Wechat ပဲ အများဆုံး သုံးကတာေပါ့။ လိုင်းေပ

အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်သည်။

တစ်ဆင့် ေရာင်းဝယ်မများြဖင့် ကုန်စည်စီးဆင်း

မကေတာ့ ရှိေနပါတယ်" ဟု အဆင့်ြမင့် ေဈးချ ိ

တင်ပီးေရာင်းတဲ့ဟာမျ ိးေတာ့ သိပ်မတွင်ကျယ်

ေညာင်ေလးပင်မိနယ် ြပည်သူ ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနမှး

လည်ပတ်မများရှ  ေ ိ နေကာင်း အဆင့ြ် မင့ေ ် ဈးချ ိေတာ်

ေတာ်ှင့် တိုက်တန်းကီးေဈးအကျ ိးေတာ်ေဆာင်

ေသးဘူး"ဟု ေဈးချ ိ A ုံ ေြမညီထပ်ရှိ မိမဖိနပ်ဆင ို ်

မိနယ်ဆရာဝန်ကီး ေဒါက်တာေသာင်းဒန်ဦး ေခါင်းေဆာင်၍ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း

ှင့် တိက ု တ ် န်းကီး ေဈးအကျ ိးေတာ်ေဆာင်အဖွဲမှ

အဖွဲ အတွင်းေရးမှး ဦးမျ ိးမင်းထွန်းက ေြပာသည်။

ပိုင်ရှင် ဦးရန်ိုင်ေဆွက ေြပာသည်။

များ၊ လူမကူ  ညေ ီ ရးအသင်းမှ အဖွဲဝင်များပူးေပါင်းကာCOVID-19ှငပ ့် တ်သက်၍

သိရသည်။

အသိပညာေပးေဟာေြပာြခင်း၊ အသိပညာေပးဆိုငး် ဘုတ်များချ ိတ်ဆဲြွ ခင်းှင့် ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန် ေဝေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ေနလင်း(ေညာင်ေလးပင်)

COVID – 19 ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍ ေဈးများ

အဆင့ ် ြ မင့ ် ေဈးချ ိေတာ် တ ွ င ်

ဖွဲ စည်း ပုံ အ ရ

" COVID – 19 နဲ ပတ်သက်ပီးေတာ့ တစ်င ို င ် လ ံ ုံး

ပိတ်မည်ဟု ေကာလာဟလများရှိေနေသာ်လည်း

ဆိင ု ခ ် န်းေပါင်း ၃၀၀၀ ေကျာ်ရေ ိှ ကာင်းှင့် ေဈးချ ိမှ

ေတာ့ အသွားအလာေတွ နည်းပါးသွားတယ်။ ဒါနဲ

မေလး ေဈးချ ိေတာ်တင ွ ် အေရာင်းအဝယ်များ ပုမ ံ န ှ ်

ကုန်ကမ်းပစည်းများ၊

ပတ်သက်ပီး ေဈးမှာ အေရာင်းအဝယ် ရာခိုင်န်း

ြပလုပ်ေနကေကာင်းှင့် ယခုှစ်သကန်ကာလ

အထက်ြမန်မာြပည်သာမက ေအာက်ြမန်မာြပည်

အားြဖင့် ထိခိုက်မေတာ့ ရှိပါတယ်။ ဒါေပမယ့်

ေဈးချ ိပိတရ ် က်ကလ ို ည်း ပုမ ံ န ှ ပ ် တ ိ ရ ် က်များအတိင ု ်း

အထိ အများအြပား

ကုနစ ် ည်ထတ ု လ ် ပ ု မ ် ေတွ  ၊ ကုနစ ် ည်ြဖန် ြဖးမအပိင ု ်း

သာ ပိတ်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေကာင်း သိရသည်။

ေတွမှာေတာ့ ထိခိုက်မမရှိပါဘူး။ ထိခိုက်မ မရှိဘူး

ကုန်ေချာပစည်းများကို တင်ပိုေရာင်းဝယ်လျက်ရှိ

"နယ်ေတွက များေသာအားြဖင့်ေတာ့ လူကိုယ်

ထိပ်ထားိုင်

COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်ေရး လက်ေဆးကန်များ လိုက်လံတပ်ဆင်ေပး ရန်ကင်း မတ် ၂၃ ရန်ကင်းမိနယ်အတွငး် ရှိ လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ၊

အေထွေထွ

အုပခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ စည်ပင်သာယာ ေရးေကာ်မတီ၊ မိနယ်အဆင့် ဌာန ဆိုင်ရာများ၊ ပါတီအဖွဲများ၊ ပရဟိတ

COVID-19 ကာကွယေ် ရး အလှေငွငှ ့် ပစည်းများလှဒါန်း

အသင်း များှ င ့်

ေဒးဒရဲ

ကာကွယေ ် ရး လက်ေဆးေဘစင်များ

COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယေ ် ရးှင့် ကုသေရးဆိင ု ရ ် ာလုပင ် န်းများတွင် အသုံးြပ

ကို မတ် ၂၃ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲက

ရန်အတွက် အလှေငွင ှ ့် ပစည်းများ ေပးအပ်လှဒါန်းပွက ဲ ို မတ် ၂၂ ရက် နံနက်

လိုက်လံတပ်ဆင်ေပးခဲ့ကသည်။

၉ နာရီက ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ေဒးဒရဲမိ မိနယ်ြပည်သူ ေဆးုံအစည်း

စု ေပါင်း ၍

ေစတနာရှ င ် မ ျား COVID-19 ေရာဂါ

ထိသ ု ေ ုိ ဆာင်ရက်ရာတွင် ရန်ကင်း မိနယ်အတွင်းရှိ ကားမှတ်တိုင်များ၊

များတွင် လက်ေဆးေဘစင် ၂၅ ခုအား

စက်များြဖင့် းေဆာ်ြခင်း၊ ကျန်းမာေရး

လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန် ေဝြခင်း

မိနယ် အု ပ ် ခ ျပ် ေရးမှး

ေဈးများ၊ ရန် က င်း ကေလးေဆးုံ ၊

လို က ် လံ တ ပ် ဆ င် ြ ခင်း ၊

နံ ရံ က ပ်

ှင် ့ အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ထုတြ် ပန်

တိုကို ေဆာင်ရ က်ခဲ့ေကာင်း သိရ

ဦးထက်ြမက်ေအာင်က COVID-19 ေရာဂါ မိမတ ိ ုိ မိနယ်အတွငး် ကူးစက်ခရ ံ မ

ဘူတာုံှင့် လူစည်ကားသည့်ေနရာ

စာေစာင်များြဖင့် အသိေပးြခင်း၊ အသံ ချဲ

ေသာ COVID-19 ေရာဂါကာကွယေ ် ရး

သည်။ လင်းလင်းထွန်း(ြပန်/ဆက်)

အေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ မိနယ် အ ေထွ ေ ထွ အု ပ ် ခ ျပ် ေရးဦးစီး ဌာန

မရှိ ေစေရး ေဆာင် ရ က် ထားရှိ မ  အေြခအေနများကို

ေြပာကားခဲ့  ပီး

အလှရှငမ ် ျားကိယ ု စ ် ား ဦးြမင့ေ ် မာင်က အလှေငွများ ေပးအပ်လှဒါန်းရြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် အလှရှင် ၁၀ ဦးတိုက လှဒါန်းေသာ ေငွကျပ် ၁၇၅၀၀၀ဝ၊ PPE

ရန်ကုန်မိတွင်း ေြခာက်မိနယ်၌ Smart Parking ေရှေြပးစီမံကိန်းစမ်းသပ်ေဆာင်ရက်

ဝတ်စုံ ၂၀ ှင့် အဖျားတိုင်းပစည်း တစ်ခုတိုကို ေပးအပ်လှဒါန်းခဲ့ရာ မိနယ်

ရန်ကုန် မတ် ၂၃

ေနပီးအကာကီးပတ်ေမာင်းကာ ပါကင်ရှာေနရ

ှ င ့် မ ဟာဗလလမ်း ကား ကားပါကင် မ ျားတွ င ်

အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးထက်ြမက်ေအာင်ှင့် မိနယ်ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၏

တဲဒ ့ က ု ေတွ  မရှိ ိင ု ေ ် တာ့ဘဲ အလွယတ ် ကူ ပါကင်ရရှမ ိ 

လည်းေကာင်း၊ အဖွဲ (၃)သည် Block-C မဟာဗလ

ေဒါက်တာ ေဇာ်ဝင်းိုင်တိုက လက်ခံရယူခဲ့ကပီး အလှရှင်များအား ဂုဏ်ြပ

ကီးကပ်စီစ်မြဖင့် ရန်ကုန်မိတွင်း Downtown

ကို အချ ိန်င ှ ့် တစ်ေြပးညီ သိင ို မ ် ှာပါ"ဟု Myanmar

လမ်းှင့က ် ုန်သည်လမ်းကား ကားပါကင်များတွင်

မှတ်တမ်းလာများ ြပန်လည်ေပးအပ်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ေြခာက်မိနယ်တင ွ ် ေမာ်ေတာ်ယာ် Smart Parking

Gateway Engineering Consultancy မှ မန်ေနဂျင်း

လည်းေကာင်း Smart Parking ြဖစ်ေပေစေရး

များြဖစ်ေပလာေရးအတွက် အကိ စမ်းသပ်ေဆာင်

ဒါိုက်တာ ဦးစိုးေဇာ်မင်းထက်က ေြပာသည်။

အတွက် လက်ရတ ိှ င ွ ် ရပ်ထားေသာေမာ်ေတာ်ယာ်

ြမင့်ြမင့်ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

အပန်းေြဖဆင်စခန်း၌ လက်ေဆးေဘစင်များထားရှိ ေညာင်ဦး

ရက်ြခင်း ေရှေြပးအစီအစ်ကို မတ် ၂၂ ရက်မှ ဧပီ

ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၏

များကို အသိေပးစာများကပ်ကာ Parking User

၄ ရက်အထိ လိက ု လ ် ေ ံ ဆာင်ရက်ေနပီြဖစ် ေကာင်း

ထို Smart Parking တင်ဒါ၀င်ေရာက်ယ ှ ် ပိင်မတွ  င်

များကို ရှင်းလင်းေြပာကား အသိေပးြခင်းေဆာင်ရက်

သိရသည်။

နည်းပညာကုမဏီ အဖွဲများခွဲကာ အဖွဲ(၁)တွင်

မကို မတ် ၂၂ ရက်မှ ဧပီ ၄ ရက်အထိ နံနက် ၈ နာရီမှ

COVID-19ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ိုင်ေရးအတွက် မေလးတိုင်းေဒသကီး

" ဒီစနစ်က ိုင်ငံတကာမှာေတာ့သုံးတာကာပီ

ပါရာဒိင ု ်းနည်းပညာကုမဏီ  ၊ အဖွဲ(၂)တွငM ် yanmar

ညေန ၆ နာရီအထိ ေရှေြပးစီမက ံ န ိ ်းအြဖစ် စမ်းသပ်

ေညာင်ဦးမိနယ် ပလင်းကမ်းသာယာအပန်းေြဖဆင်စခန်း၌ လက်ေဆးေဘစင်

ေပါ့၊ ကန်ေတာ်တြုိ မန်မာိင ု င ် မ ံ ာှ ေတာ့ ဒီနည်းပညာ

Gateway Engineering Consultancy ှင့် ေနာင်ိုး၊

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

များ စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးထားသည်။

က ပထမဆုံးစတင်တာလို ေြပာရမှာပါ။ ရန်ကုန်

အဖွဲ(၃)တွင်

ပါ၀င်ေကာင်း သိရသည်။

ေညာင်ဦးမိနယ် ပလင်းကမ်းသာယာအပန်းေြဖဆင်စခန်းသည် ြပည်တင ွ ်း၊

မိထဲမှာက ယာ်ေကာကျပ်တည်းမ အလွနမ ် ျား

ြပည်ပဘုရားဖူးခရီးသွားဧည့်သည်များ လာေရာက်အပန်းေြဖအနားယူက

ေနပါပီ၊ ဒီအေပမှာ အေဝးကလာတဲ့ကားေတွ

ေလ့ရှိရာ COVID-19ေရာဂါ မြဖစ်ပွားေစေရးအတွက် လက်ေဆးေဘစင် ၁၀ ခုင ှ ့် အသိပညာေပးနံရက ံ ပ်ပစ ို တာ ၁၀ ခုကို လူအများြမင်သာသည်ေ ့ နရာများတွင် အသိေပးးေဆာ်ထားရှိေပးထားေကာင်း

ပလင်းကမ်းသာယာအပန်းေြဖ

ဆင်စခန်းတာဝန်ခံ ဦးမျ ိးမင်းကိုထံမှ သိရသည်။

ဆန်းတက်နည်းပညာကုမဏီတို

အဖွဲ(၁)သည် Block - A

ယာ်ရပ်နားခ ေကာက်ခမ ံ ည်န ့ ည်းလမ်းများသည် Mobile Phone အသုံးြပကာ Block -A အတွက်

ဗိုလ်ချပ်လမ်းှင့်

Parking Yangon App၊ Block-B အတွက် Smart

မိမဖ ိ န ု ်းကေနတစ်ဆင့် ကိယ ု ရ ် ပ်ချင်တက ဲ့ ားပါကင်

အေနာ်ရထာလမ်းကား ကားပါကင်များတွငလ ် ည်း

Parking @ Yangon App၊ Block -C အတွက်

ေနရာရိုင်၊ မရိုင်ကို သိိုင်မယ့် ကားေတွပိတ်ဆို

ေကာင်း၊ အဖွဲ (၂)သည် Block-B အေနာ်ရထာလမ်း

Flowbird App စေသာ အပလီေကးရှင်းများကို အသုံးြပကာ အွနလ ် င ို ်းစနစ်ြဖင့် ေငွေပးေချြခင်းှင့် ေငွသားေပးေချြခင်းတိုကို ေဆာင်ရ က်ရမည်ြဖစ်

ရဲဝင်းိုင်(ေညာင်ဦး)

သည်။ ယခုစမ်းသပ်ကာလတွင်

ေငွေပးေချရန်မလို

COVID -19 ကာကွယ်ေရး ခိုင်အားကစားကွင်း ယာယီပိတ်

ေကာင်း၊ စမ်းသပ်ကာလ၏ လျာထားချက် န်းထား

ကသာ

များအေနြဖင့် ဗိလ ု ေ ် အာင်ေကျာ်လမ်း၊အေနာ်ရထာ

COVID -19ေရာဂါကိတင်ကာကွယ ် င ုိ ေ ် ရးအတွက် ကသာခိင ု ရ ် ိှ အားကစား

လမ်း၊ မဟာဗလမ်း၊ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ဗိုလ်ချပ်

ကွင်း ယာယီပိတ်ထားေကာင်း သိရသည်။

ေအာင် ဆ န်း လမ်း စေသာ

ေန စ်

ကိုယ်လက် ကံ့ခိုင်ကျန်းမာသန်စွမ်းေရး

အထက် ဘ ေလာက် ၊

အားကစားနည်းမျ ိးစုံ

အလယ်ဘေလာက်၊ ေအာက်ဘေလာက်လမ်း ေဘး

လာေရာက်ကစားသူ ၂၅၀ ခန် ပုံမှန်ရှိေသာ်လည်း အားကစားကွင်းအတွင်း

ကား ပါကင်များတွင် ရပ်နားခ တစ်နာရီလင် ကျပ်

ဝင်ေရာက်မကစားကရန် ေမတာရပ်ခအ ံ သိေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း ကသာခိုင်

၅၀၀၊ ကျပ် ၃၀၀ ှင့် ကျပ် ၂၀၀ လမ်းအလိုက်

အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးမှးက ေြပာသည်။

တန်ဖိုးကွာြခားပီး သတ်မှတ်ထားေကာင်း သိရ ေငွအိုး (ကသာ)

သည်။ ြမင့်ေမာင်


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

မိတ်မိ၌ အထပ်ြမင့်အေဆာက်အဦ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးှင့် မီးငိမ်းသတ်ေရးဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်

အထပ်ြမင့်အေဆာက်အဦ သဘာဝေဘးအရာယ်မှ

ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးတွင် အထပ်ြမင့်၌ ပိတ်မိေန သူအား

အထပ်ြမင့်မီးြငိမ်းသတ်ယာ်ေလှကား

အသုံးြပ၍ ကယ်ဆယ်ြခင်း၊ အေဆာက်အဦအတွင်း

ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးှင့် မီးငိမ်းသတ်ေရးေလ့ကျင့် ေကာလင်း မတ်၂၃

ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲဝင်ေရာက်၍ ပိကျပျက်စီး

စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး ေကာလင်းမိနယ်ေစျးုံ ဗိလ ု တ ် ရ ဲ ပ်ကက ွ ် ဗိလ ု ခ ် ျပ်လမ်း

ေနေသာ အခန်းအတွင်းရှိ ပိတ်မိေနသူများအား

ှင့် ေရ မင်းဝံလမ်းကား ၁၀ လမ်းအေရှဘက်ရှိ ေဇာ်ေဆးဆိုင် အထပ်ြမင့်

Catter များအသုံးြပ၍ ကယ်ဆယ်ြခင်း၊ ကက်ေြခနီ တပ်ဖွဲမှ ေရှးဦးြပစုေပးြခင်းှင့် ဒဏ်ရာရလူနာအား လူနာတင်ယာ်ြဖင့် ေဆးုသ ံ ပ ုိ ေ ုိ ဆာင်ြခင်း ေလ့ကျင့် ခဲ့ကသည်။ မီးြငိမ်းသတ်ေရးတွင်

မီးသတ်ယာ်များှင့်

ေလှကားတင်ယာ်တြို ဖင့် မီးထိန်းြခင်း၊ မီးြငမ ိ ်းသတ် ေရးအဖွဲမှ ပိုက်များစနစ်တကျခင်းကျင်း၍ အထပ် ြမင့အ ် ေဆာက်အအု၏ ံ Fire Point အခန်းအတွင်းသို ဝင်ေရာက်ပီး Nozzle Technique များ အသုံးြပြငမ ိ ်း သတ်ြခင်း၊ မီးသတ်ယာ်များှင့် ေလှကားတင်ယာ် တိုြဖင့် မီးေလာင်မအား  အပီးသတ်ြငိမ်းသတ်ြခင်း

အေဆာက်အဦ၌ အထပ်ြမင့်အေဆာက်အဦ

ြခင်းကို မတ် ၂၂ ရက် ညေန ၃ နာရီက ြပလုပ်သည်။ အထပ်ြမင်မ ့ ျား၌ ငလျင်ေဘး၊ သဘာဝေဘးအရာယ်များ၊ အေဆာက်အဦများ မီးေလာင်မများ  ြဖစ်ပွားပါက ြပည်သမ ူ ျားအား အြမန်ဆုံးရှာေဖွကယ်ထတ ု  ် င ို ေ ် ရး၊ ထိခက ို ဒ ် ဏ်ရာရရှေ ိ သာသူများအား ေဆးုသ ံ ို အြမန်ပေ ို ပးိင ု ေ ် ရး ေလ့ကျင့ြ် ခင်း ြဖစ်ေကာင်း မိနယ်မီးသတ်ဦးစီးမှး ဦးေကျာ်ေသးက ေြပာသည်။ ဇာတ်တက ုိ ေ ် လ့ကျင်မ ့ တွ  င် မိနယ်မးီ သတ်ဦးစီးမှးှင့် သေတ  ပ်ဖဲွ ဝင် ၁၉ ဦး၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင် ၃၀၊ ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲဝင်များ၊ လူမကူညီေရးအသင်း အဖွဲတိုက ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်ခဲ့ကသည်။ မိတ် မတ် ၂၃

အဦတစ်ခုတွင် မတ် ၂၃ ရက် နံနက် ၉ နာရီက

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး မိတ်မိတွင် အထပ်ြမင့်

ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးှင့် မီးြငမ ိ း် သတ်ေရး ဇာတ်တက ုိ ်

အေဆာက်အအုံများ၌ မီးေလာင်မေဘးအရာယ်

ေလ့ကျင့်ခဲ့ကသည်။

များြဖစ်ပွားပါက ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးှင့် မီးြငိမ်း

ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်မတွ  င် အပိုင်းေလးပိုင်းြဖင့်

သတ်ေရးလုပင ် န်းများကို စနစ်တကျ ထိေရာက်စာွ

စခန်းမှ ထွက်ခွာြခင်း၊ စနစ်တကျေနရာယူြခင်း၊

ေဆာင်ရ က်ိုင်ရန်ရည်ရ ယ်၍ မိတ်ခိုင်မီးသတ်

ပိတ်မိေနသည့်သူများအား ရှာေဖွကယ်ဆယ်ြခင်း၊

ဦးစီးဌာနမှ ကန်ဖျားရပ်ကက ွ ရ ် ှိ ခုနစ်လာအေဆာက်

မီးြငိမ်းသတ်ြခင်းတိုကို

မိတ် မိတွင် သုံးထပ်င ှ အ ့် ထက် အေဆာက်အအုံ ၂၀၀ ေကျာ်ရှိပီး

ငလျင်ေဘး၊ သဘာဝေဘး

အရာယ်မှ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးှင့် မီးြငိမ်းသတ်ေရးဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်

အထပ်ြမင့်အေဆာက်အအုံ၌

ြမင့်ထွန်းမင်း (ေကာလင်း)

မီးေလာင်မှင့် တြခားေဘးအရာယ်များြဖစ်ပွား ပါက ြပည်သမ ူ ျားအား စနစ်တကျ ကယ်ဆယ်ေဆာင် ရက်ိုင်ရန် ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ခိုင်ထူး (ြပန်/ဆက်)

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။

ကသာခိုင်ြပည်သူေဆးုံကီး၌ စုေပါင်းေသွးလှဒါန်းပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ ကသာ မတ် ၂၃

ေသွးလှဒါန်းပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကသာခိုင်ြပည်သူ ေဆးုံကီး၌ မတ်၂၂ရက် မွန်းလွဲ

အခမ်းအနားသိုေသွးအလှရှင်အမျ ိးသမီးေြခာက်ဦး၊ အမျ ိးသား ၁၄ ဦး၊

၂ နာရီက တန်ေဆာင်တိုင်ပရဟိတေသွးလှရှင်အသင်းှင့် ပုေလွေရေကျးရာ

ေဆးုံမှတာဝန်ရှိသူများှင့်

ဧရာေရလူမကူညီေရးအသင်းတို ပူးေပါင်း၍

သည်။

မီးေဘးကိတင် ကာကွယ်ေရး တစ်အိမ်တက်ဆင်း စစ်ေဆး

ပထမဆုံးအကိမ်

စုေပါင်း

ရပ်မိရပ်ဖများတက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း

သိရ

ေအးြမသက်ထား

ေညာင်ဦး မတ် ၂၃

က လပ်စစ်မီးသုံးစွဲရာတွင် စနစ်တကျ သုံးစွဲေရး၊ ထင်း၊

မေလးတိင ု း် ေဒသကီး ေညာင်ဦးမိနယ်၌ မီးေဘးကိတင်

မီးေသွးများြဖင့် ချက်ြပတ်ရာတွင် မီးမေလာင်င ုိ ေ ် သာ သံြပား၊

ကာကွယ ် င ုိ ေ ် ရးအတွက် မတ် ၂၃ ရက် နံနက် ၈ နာရီတင ွ ်

သွပြ် ပားများကာရံ၍ စနစ်တကျချက်ြပတ်ကရန်၊ မီးကင်း

မီး သတ် တ ပ် ဖ ွဲ ဝင် မ ျားက အမှ တ ် ( ၅)ရပ် က ွ က ် တ ွ င ်

မီးကျန်များကို ေသချာစွာြငမ ိ း် သတ်ထားရှေ ိ ရးတိက ု ုိ ပညာ

မီးေဘးလုံ ခံေရး တစ်အိမ်တက်ဆင်း လိုက်လံစစ်ေဆး

ေပးေဆွးေွးေဟာေြပာပီး မီးေဘးလုံ ခံစိတ်ချရမရှိ-မရှိ

ခဲ့ကသည်။

တစ်အိမ်တက်ဆင်း လိုက်လံကည့်စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း

ေညာင်ဦးခိင ု မ ် ီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ

သိရသည်။

ရဲဝင်းိုင် (ေညာင်ဦး)

ဝမသူးေမာင်းအားကစားကွင်း ပွဲကည့်စင်များ အသစ်ြပန်လည်တည်ေဆာက် ဟားခါး မတ် ၂၃ ချင်းြပည်နယ်

၂၀၁၉−၂၀၂၀ ဘာှစ်မှာ ချင်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ဟားခါးမိ ဝမသူးေမာင်းအားကစား

ခွင့်ြပရန်ပုံေငွကျပ်သန်း ၆၄၀ နဲ ပွဲကည့်စင်ရဲ အေနာက်

ဥယျာ်ကင ွ ်းအတွင်းရှိ ပွဲ ကည့စ ် င်များကို အသစ်ြပန်လည်

ဘက်၊ ေတာင်ဘက်နဲ ေြမာက်ဘက်ေတွကို အသစ်ြပန်လည်

တည်ေဆာက်ေနပီြဖစ်ေကာင်း ချင်းြပည်နယ် အားကစားှင့်

တည်ေဆာက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်” ဟု လက်ေထာက်

ကာယပညာဦးစီးဌာန လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး

န်ကားေရးမှး ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦးက ေြပာသည်။

ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦးက ေြပာကားသည်။ “ဝမသူးေမာင်းအားကစားကွင်းကီးကို ချင်းြပည်နယ်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ေကျာင်းသားအားကစားပွဲေတာ် ၁၉၉၈ ခုှစ်

စလင်းတမံ အကီးစားြပင်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်း ၇၅ ရာခိုင်န်းပီးစီး စလင်း မတ် ၂၃

ယခုအချ ိန်တွင် ဆည်အတွင်းရှိ ေရပမာဏအားြဖင့်

မေကွးတိင ု း် ေဒသကီး စလင်းမိနယ် စလင်းေရေလှာင်တမံ

ေွရာသီ သီးှံစိုက်ပျ ိးေတာင်သူများအား စလင်းတမံမှ

ေရပိုလဲကို ြပင်ဆင်လျက်ရှိရာ ယခုအခါ ၇၅ ရာခိုင်န်း

တစ်ဆင့် လင်းဇင်းေရလဲဆည်၊ လင်းဇင်းေရလဲဆည်မှ

ပီးစီးေနပီြဖစ်သည်။

စလင်းမိနယ်အတွင်းရှိ ေွသီးှံစိုက်ေတာင်သူကီးများ

စလင်းေရေလှာင်တမံ၏

ပင်မေရပိုလဲအကီးစား

အား မတ် ၁ ရက် မှစ၍ ေရေပးေဝလျက်ရှိရာ ဧပီလတွင်

ြပင်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းကို စက်ယရားကီးများအသုံးြပ၍

ေရေပးေဝမကို ေခတခဏရပ်နားထားမည်ြဖစ်ပီး ေမလ

ေနဆိင ု ်း ညဆိင ု ်းများခွက ဲ ာ လုပင ် န်းခွငမ ် ထိခက ို ေ ် စေရးှင့်

တွင် ြပန်လည် စတင်ေပးေဝသွားမည်ြဖစ်သည်။

အရာယ်မြဖစ်ေစေရးတိက ု ို တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက အဆင့ဆ ် င့်

ယင်းေရပိုလဲြပင်ဆင်ပီးပါက စလင်းေရေလှာင်တမံ၌

န်ကားကပ်မတ်လျက် မိုးမကျမီ အပီးြပင်ဆင်သွားမည်

ေရပမာဏ ဧက ၁၃၃၀၀၀ ကို သိုေလှာင်ိုင်မည်ြဖစ်ပီး

ြဖစ်ေကာင်း ြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ ဦးစိုးမင်းိုင်

ဆည်ေရေသာက်ဧရိယာဧက ၃၃၀၀၀ အား ေရေပးေဝိုင်

(SAE)(မေကွး)က ေြပာသည်။

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေမာင်လွင်(ြပန်/ဆက်)

ချင်းြပည်နယ် ဟားခါးမိရှိ ဝမသူးေမာင်းအားကစား ကွင်းအသစ်ကို ပွဲ ကည့စ ် င်အဆင့ေ ် ပါင်း ၁၈ ဆင့ြ် ဖင့် အသစ် ြပန်လည်တည်ေဆာက်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

မတို င ် မီ က တည် ေဆာက် ခဲ့ တာပါ။ ပွဲ  ကည့ ် စ င် ေ တွ က

ြမင့်ိုင်စိုး

ှစ်ကာပီြဖစ်လို ကံ့ခိုင်မအားနည်းေနပီ။ အဲဒါေကာင့်

(ြပန်/ဆက်)

ေနြပည် ေတာ် ဇဗသီ ရိ  မိနယ် တ ွ င ် ဖွဲ စည်း ထားသည့် "ေနြပည် ေတာ် မိသားစု" ပရဟိတအသင်းမှ (၆၁)ကိမ် ေြမာက် စုေပါင်းသန် ရှင်းေရးြပလုပ် ြခင်းကို မတ် ၂၂ ရက်က ေဇယျာသိဒိ ရပ်ကွက်ရှိ သီရိဂမာ သေြပေအး မိုး ကု တ ် ဓ မ ရိ ပ ် သာေကျာင်း တို က ် ဧကသဓ ိ ာတုေစတီဘရ ု ား ရင်ြပင်င ှ ့် ေကျာင်းဝင်းအတွင်း အမက်သိက ု မ ် ျား စုေပါင်း၍သန် ရှင်းေရး

ကုသိုလ်ယူ

ေဆာင်ရက်စ်။ မင်းမင်းလတ်(ူပေဗဒ)


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

နာပိုလီကွင်းလယ်ကစားသမား ေဖဘီယန်ုဇ်ကို ေခယူရန် ဘာစီလိုနာ၊ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်၊ မန်ယူတိုနဲအပိင် လီဗာပူးကိးပမ်း လီဗာပူးအသင်းဟာ နာပိုလီအသင်းကွင်းလယ်ကစားသမား ေဖဘီယန်ုဇ်ကို ေခယူဖအ ို တွက် ပစ်မတ ှ ထ ် ားေနပီး ဘာစီလန ို ာအသင်း၊ ရီးယဲလမ ် က်ဒရစ်အသင်း၊ မန်ယူအသင်း၊ ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းတိုနဲ အပိင်ကိးပမ်းလျက်ရှိတယ်လို သိရပါတယ်။ လီဗာပူးအသင်းနည်းြပ ကေလာ့ဟာ ကွင်းလယ်ပိုင်းကို အင်အားြဖည့်ဖို အတွက် နာပိလ ု က ီ င ွ ်းလယ်လူ ေဖဘီယန်ဇ ု က ် ို ေြပာင်းေရေကးေပါင် ၇၄ သန်း ေပးပီးေခယူဖိုလည်း ြပင်ဆင်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။ အသက် ၂၃ ှစ်အရယ်ရှိ ေဖဘီယန်ုဇ်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ှစ်ှစ်က ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းကေန နာပိုလီ

မန်ယအ ူ သင်း ကွင်းလယ်ကစားသမားေဟာင်း ဖယ်လငို န် ီ

အသင်းဆီ ေြပာင်းေရလာခဲ့တာြဖစ်ပီး လက်ရှိကလပ်အသင်းနဲ အတူ စာချပ် သက်တမ်းမှာ သုံးှစ်ကျန်ရှိေနေသးတာြဖစ်ပါတယ်။

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရ

ေဖဘီယန်ုဇ်ဟာ အီတလီစီးရီးေအပိင်ပွဲများ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့်

မန်ယူအသင်းရဲ ကွင်းလယ်ကစားသမားေဟာင်းတစ်ဦးြဖစ်တဲ့ ဖယ်လိုင်နီဟာ လတ်တေလာမှာ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မခံ  ထားရတယ်လို သိရပါတယ်။

ရပ်နားထားြခင်းမရှိချ ိန်အထိ နာပိုလီအသင်းအတွက် ၂၂ ပွဲမှာ သွင်းဂိုးှစ်ဂိုး

လီဗာပူးနည်းြပ ဂျာကင်ကေလာ့(ဝဲ)၊ ေဖဘီယန်ုဇ်(ယာ)။

သွင်းယူထားပီး ှစ်ဂိုးဖန်တီးေပးထားိုင်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

တုတ်စူပါလိဂ်ကလပ် ရှန်ေဒါင်းလူနန်အသင်းမှာ ပါဝင်ကစားေနတာြဖစ်ပီး

ဘရာဇီးကယ်ပွင့် ေကာ်တင်ဟိုအား ေခယူစာချပ်ရန် ချယ်လ်ဆီး၊ မန်ယူ၊ အာဆင်နယ်နဲ စပါးတို စိတ်ဝင်စားေန

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါကို

ပရီမီယာလိဂ်ရဲ ပိင်ဘက်အသင်းေတွြဖစ်ကတဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်း၊ မန်ယူ

အသက် ၃၂ ှစအ ် ရယ်ရှိ ကွင်းလယ်ကစားသမား ဖယ်လင ို န ် ဟ ီ ာ လက်ရမ ှိ ှာ အဓိကထားကုသေပးေနတဲ့

ဂျ ီနန်ေဆးုံတွင်

ေဆးဝါးကုသမခံယူေနတယ်လို တုတ်မီဒီယာေတွက သတင်းေဖာ်ြပထား ပါတယ်။ ဘယ်လ်ဂျ ီယံကယ်ပွင့် ဖယ်လိုင်နီဟာ မန်ယူအသင်း၊ အဲဗာတန်အသင်း

အသက် ၂၇ ှစအ ် ရယ်ရှိ ကွင်းလယ်ကစားသမား ေကာ်တင်ဟဟ ို ာ ၂၀၁၈

အသင်း၊ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ စပါးအသင်းတိုဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းမှ

ခုှစ်

သိရပါတယ်။

ြဖစ်ပါတယ်။

ဘရာဇီးကယ်ပွင့် ေကာ်တင်ဟိုကို ေခယူစာချပ်ဖို စိတ်ဝင်စားေနတယ်လို

ဇန်နဝါရီအေြပာင်းအေရကာလအတွင်းက

လီဗာပူးအသင်းကေန

ဘာစီလန ို ာအသင်းဆီ ေြပာင်းေရေကး ေပါင် ၁၄၂ သန်းနဲ ေြပာင်းေရခဲသ ့ လ ူ ည်း ေကာ်တင်ဟိုဟာ ပီးခဲ့တဲ့ေွရာသီကာလအတွင်းက ဘာစီလိုနာအသင်း

တိုနဲ အတူ အဂလန်ပရီမီယာလိဂ်မှာ ၁၁ ှစ်ကာြဖတ်သန်းခဲ့ပီးေနာက် ၂၀၁၉

ကေန ဂျာမန်ဘွန်ဒက်လီဂါကလပ် ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းဆီ အငှားချထား

ခုှစ်အတွင်းမှာ တုတ်စူပါလိဂ်ကို ေြပာင်းေရခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

ြခင်းခံခရ ့ဲ ေပမယ့် ဘိင ု ယ ် န်ြမးနစ်အသင်းက ေကာ်တင်ဟက ုိ ုိ အမဲတမ်းစာချပ်

ဖယ်လင ို န ် ဟ ီ ာ မကာေသးတဲရ ့ က်ပင ို ်းက ေလ့ကျင့ေ ် ရးဆင်းဖို တုတ ် င ို င ် ံ

တစ်ရပ်ချပ်ဆဖ ုိ ုိ ြပင်ဆင်ထားတာမရှတ ိ အ ့ဲ တွက် ပရီမယ ီ ာလိဂက ် လပ်အသင်း

ကို ြပန်သွားခဲေ ့ ပမယ့် တုတစ ် ပ ူ ါလိဂက ် စားသမား ဖယ်လင ို န ် ဟ ီ ာ အဖျားေရာဂါ

ေတွက ေခယူဖို ြပင်ေနလာတာြဖစ်ပါတယ်။

ခံစားခဲရ ့ တာေကာင့် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စဆ ် င ို ရ ် ာ စစ်ေဆးမေတွခခ ံ ရ ဲ့ တာြဖစ်တယ်လို

လီဗာပူးအသင်းနည်းြပ ကေလာ့ကေတာ့ ေကာ်တင်ဟိုကို အသင်းကေန

သိရပါတယ်။

ထွက်ခွာခွင့်ြပခဲ့ပီြဖစ်တဲ့အတွက် ဘာစီလိုနာအသင်းဆီကေန အန်ဖီးလ်ကို

ရှန်ေဒါင်းလူနန်အသင်းရဲ တရားဝင်ထုတ်ြပန်ချက်မှာေတာ့ ကွင်းလယ်

ြပန်လည်ေခယူဖို မရှဘ ိ းူ လို ဆိပ ု ါတယ်။ ကွငး် လယ်ကစားသမား ေကာ်တင်ဟုိ

ကစားသမား ဖယ်လင ုိ န ် ဟ ီ ာ ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စထ ် န ိ း် ချပ်ေစာင့် ကည့ေ ် ရးကာလ

ဟာ ဘွနဒ ် က်လဂ ီ ါပွစ ဲ ်များ ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စေ ် ကာင့် ရပ်နားမထားမီမှာလည်း

အတွင်းမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံခဲ့ရတာြဖစ်တယ်လို ဆိုပါတယ်။

ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းနဲ အတူ ဂိုးရဖို ုန်းကန်ခဲ့ရပီး ပိင်ပွဲအရပ်ရပ်မှာ ၁၂

ေငွကယ် - စုစည်းသည်

ပွပ ဲ ါဝင်ကစားေပးထားပီးချ ိန်မာှ သွင်းဂိုးှစ်ဂိုးသွင်းယူထားကာ တစ်ဂိုးဖန်တီး ေပးထားိုင်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

အုပညာ

ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်ေနဆဲ On ေတာင်ကိုရီးယားရဲ ေကျာ်ကားတဲ့ အမျ ိးသားေတးဂီတ အဖွဲတစ်ဖွဲြဖစ်ေသာ BTS ရဲ ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ်မှာ

လာမယ့်လအတွင်း ချန်းမင်း၏ ပွဲဦးထွက် တစ်ကိုယ်ေတာ်ေတးသီချင်းေခွ ထွက်ရှိမည်

ေတွအနက် အဆိုပါေတးဗီဒီယိုက ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်

မှာ ထိပ်ဆုံးကေန ဦးေဆာင်ထားဆဲြဖစ်ပါတယ်။

ေနတာြဖစ်ပါတယ်။

မှာ IZ*ONE ရဲ Fiesta က ရပ်တည်ေနေကာင်းလည်း သိရ

စွန်ပီေဒါ့ကွန်းရဲ

ပါတယ်။

ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ

သိရ

ြပန်ဆိုေတးကို ထုတ်လင့်ေပးခဲ့တဲ့ ဂျက်ဆီကာ ေတာင်ကရ ို ီးယားရဲ ေကျာ်ကားတဲ့ အမျ ိးသမီး ေတးသံရင ှ ် တစ်ဦးြဖစ်သူ ဂျက်ဆက ီ ာက လတ်တေလာမှာ ြပန်ဆေ ို တး

သိရပါတယ်။

ကို သူြပန်လည်သီဆိုထားတဲ့ ေတးသီချင်းကို ထုတ်လင့်

ဟာေဗးဝိန်းစတိန်း ေထာင်ထမဲ ှာရှေိ နစ် ကို နို ာဗိငု ်းရပ်စက ် ူးစက်ခရံ ယခင်က ေဟာလိဝဒ ု ရ ် ဲ ေကျာ်ကားတဲ့ ထုတလ ် ပ ု သ ် တ ူ စ်ဦးြဖစ်သူ ဟာေဗးဝိန်းစတိန်းဟာ လတ်တေလာမှာ အကျ်းေထာင် အတွင်းရှိေနစ် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရေကာင်း ေအးရှားဝမ်းေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။ ဟာေဗးဝိနး် စတိနး် ဟာ လိငပ ် င ုိ း် ဆိင ု ရ ် ာကျးလွနမ ် ေတွ  ေကာင့် တရားရင်ဆင ုိ ခ ် ရ ့ဲ ပီး ြပစ်မထင်  ရာှ းရှခ ိ တ ့ဲ ာေကာင့် ေထာင်ဒဏ်ကျခံေနရတာြဖစ်ပါတယ်။

ယခုလို ေထာင်ထဲမှာရှိေနစ်

တစ်ေယာက်တည်း သီးသန် ခွဲခံထားရေကာင်းလည်း သိရပါတယ်။

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတာေကာင့်

ရဲ

ိင ု တ ် ာ သီတင်းပတ်သးံု ပတ်ဆက်တက ုိ ရ ် ခ ိှ ့ဲ ပီြဖစ်ေကာင်း

ချန်နယ်တစ်ခေ ု ပကေနတစ်ဆင့် ေကျာ်ကားခဲတ ့ ဲ့ ဒစ်စေန

ဟာ ေဒသတွင်းမှာ ထုတ်လင့်တဲ့ သူ ရဲပထမဆုံးေသာ တစ်ကိုယ်ေတာ်ေတးအယ်လ်ဘမ်ြဖစ်လာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ITZY

ေတးဗီဒီယို Wannabe က ရပ်တည်ေနပီး တတိယေနရာ

စတင်ထတ ု လ ် င့  ေ ် ပးမှာပါ။ ဒီသတင်းကို မတ် ၂၃ ရက်မှာ အဖွဲရဲ ေဖျာ်ေြဖေရးေအဂျင်စြီ ဖစ်တဲ့ အက်စအ ် မ်အင်တာတိန်းမန် က

ချန်းမင်းဟာ ယခင်က တစ်ကိုယ်ေတာ်ေတးသီချင်းေတွ ထုတ်လင့်ခဲ့ပီး ဒီအထဲမှာ ဂျပန်ေတးသီချင်းလည်း ပါဝင်

နံပါတ်ှစ်ေနရာမှာ

အဆိပ ု ါ ေတးဗီဒယ ီ ဟ ို ာ ယခုလို ထိပဆ ် ုံးမှာ ရပ်တည်

ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ဧပီ ၄ ရက်မှာ စတင်ထတ ု လ ် င့  ေ ် ပးဖိရ ု ာ စီစ်ထားတဲ့ ချန်းမင်းရဲ တစ်ကယ ို ေ ် တာ်မန ီ ေ ီ တးအယ်လဘ ် မ်

စွန်ပီ

သီတင်းပတ်အတွင်းမှာလည်း ေဒသတွင်း ေတးဂီတဇယား

ေပးမှာြဖစ်ေကာင်း စွန်ပီေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားလာတာြဖစ်ပီး အဆိုပါေတးအယ်လ်ဘမ်ကို Chocolate လို အမည်ေပးထားေကာင်းလည်း

ေတးဂီတဇယားတစ်ခုြဖစ်တဲ့

ေတးဂီတဇယားမှာ ကည့ ် သူ  အများဆုံးေသာ ေတးဗီဒယ ီ ို

တစ်ပုဒ်ကို

ချန်းမင်းဟာ သူ ရဲပွဦ ဲ းထွက် တစ်ကယ ို ေ ် တာ်ေတးသီချင်းေတွ ပါဝင်မယ့် မီနေ ီ တးအယ်လဘ ် မ်ကို လာမယ့လ ် အတွင်း

ေဒသတွင်း

ေတးသီချင်းတစ်ပုဒ်ြဖစ်တဲ့ On ရဲ ေတးဗီဒီယိုဟာ ယခု

ေတာင်ကိုရီးယား အမျ ိးသားေတးဂီတအဖွဲတစ်ဖွဲြဖစ်တဲ့ TVXQ ရဲ အဖွဲဝင်တစ်ဦးြဖစ်သူ ချန်းမင်းဟာ ဂီတသက်တမ်း တစ်ေလာက် သူ ရဲပထမဆုံးေသာ တစ်ကယ ို ေ ် တာ်ေတးသီချင်းေတွကို လာမယ့လ ် အတွင်း ပရိသတ်ထအ ံ ေရာက်ပေ ို ဆာင်

ပါတယ်။

ထုတ်လင့်ေပးခဲ့ကာ

အံ့အားသင့်ေစခဲ့ေကာင်း

ပရိသတ်ေတွကို

ေအာေကေပါ့ပ်ေဒါ့ကွန်းရဲ

လတ်တေလာမှာ ဂျက်ဆီကာက သူ ရဲ ကိုယ်ပိုင် ရဲ ုပ်ရှင် Frozen မှာ ပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ဝင်ေတး Let It Go ေပးခဲ့ေကာင်း

သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ေတးသီချင်းကို

ြပန်လည်ေဖာ်ြပသူေတွလည်း

များခဲ့ပီး

ပရိသတ်ေတွ

ကလည်း ေကာင်းမွနေ ် ကာင်း မှတခ ် ျက်ြပေဖာ်ြပခဲ့ ကတယ် လိုလည်း သိရပါတယ်။ အဂလိပ်လို သီဆိုထားတဲ့ အဆိုပါေတးသီချင်းမှာ ဂျက်ဆီကာရဲ ချ ိသာတဲ့အသံကို ေပလွင်ေစပီး ယခင် ထွက်ရှိခဲ့ပီးြဖစ်တဲ့ ေတးသီချင်းနဲ မတူတဲ့ ရသတစ်မျ ိး ေပးစွမး် ိင ု ေ ် အာင် သီဆထ ုိ ားိင ု တ ် ာကိလ ု ည်း ေတွရပါ တယ်။

ေအးြပည့် - စုစည်းသည်


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၌ COVID-19 ကာကွယ်ေရးအတွက် PPE ဝတ်စုံ ၃၀၀၀ ဝယ်ယူ

ြပည်မိ၌ အစိုးရဓမာစရိယှင့် ပါဠိပထမြပန်စာေမးပွဲကျင်းပ

မေကွး မတ် ၂၃ မေကွးတိင ု း် ေဒသကီးအစိးု ရအစီအစ်ြဖင့် COVID-19 ဗိင ု း် ရပ်စဆ ် င ုိ ရ ် ာ ကာကွယေ ် ရးလုပင ် န်းသုးံ PPE ဝတ်စံု ၃၀၀၀ ကို ဝယ်ယထ ူ ားပီးြဖစ်ကာ ေရာဂါကာကွယေ ် ရးအတွက် လှဒါန်းလိသ ု မ ူ ျားလည်းရှေ ိ နသြဖင့် ရန်ပေ ုံ ငွစာရင်းဖွင၍ ့် အလှခံ

ြပည် မတ် ၂၃

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း တိုင်းေဒသကီး လူမေရးဝန်ကီး ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေအးထံမှ သိရသည်။

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာနက ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ်

တိုင်းေဒသကီးတွင် ခုတင် ၁၀၀၊ ခုတင် ၂၀၀ ှင့် မိနယ်၊ တိုက်နယ်ေဆးုံေပါင်း ၉၈ ုံရှိပီး ကျန်းမာေရးှင့်

အတွက် ကျင်းပေသာ အစိုးရဓမာစရိယှင့် ပါဠိပထမြပန်စာေမးပွဲကို မတ် ၂၃

အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ယခင်ြဖန် ေဝထားေသာ PPE ဝတ်စုံများှင့် တိုင်းေဒသကီးအစိုးရမှ ဝယ်ယူထားသည့်

ရက်မှစတင်၍ ြပည်မိ ပeာဗျာကရဏသာသနာ့ဗိမာန်ေတာ်၌ ကျင်းပရာ

ဝတ်စုံများေပါင်းပါက မိနယ်အဆင့်ေဆးုံများတွင် PPE ဝတ်စုံ ၅၀ မှ ၂၀၀ အတွင်း ြဖန် ေဝိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း

ြပည်မိနယ်အတွင်းရှိ ေကျာင်းတိက ု မ ် ျားမှ စာေြဖ သံဃာေတာ်များှင့် သီလရှင်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး ေဒါက်တာခင်ေမာင်သန်းထံမှ

များ ေြဖဆိုခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

သိရသည်။

ေမာင်ေရဝင်း (ြပည်)

ေဇယျတု(မေကွး)

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ မိနယ်ေဆးုံကီးများတွင် သီးသန်ခန်းများအသင့်စီစ်ထား မုံရာ မတ် ၂၃

ြပင်ဆင်ထားတယ်၊ ေတွရှ ိ င ုိ တ ် ့ ဲ သံသယလူနာေတွကို

တိင ု ်းေဒသကီး ဦးစီးမှး ေဒါက်တာငိမ်းငိမ်းေအးက

COVID-19 ေရာဂါြဖစ်ပွားခဲ့ပါက လူနာများအား

ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးဖို

ေြပာသည်။

ကုသေပးိင ု ေ ် ရး စစ်ကင ုိ း် တိင ု ်းေဒသကီးအတွငး် ရှိ

သက်ဆင ို ရ ် ာ ေရာဂါေဗဒဆရာဝန်ကီးများကေနပီး

မိနယ်ေဆးုံကီးများတွင်

ဓာတ်ခွဲမှးများကိုလည်း

ကိတင်စီစ်မများအြဖစ် လူဝင်လူထွက်များ

အနည်းဆုံးခုတင်

ကေလး၊ ေရဘိ၊ု မုရ ံ ာမှာ ဓာတ်ခန ဲွ မူနာယူပန ံု ည်းလမ်း

သည့်ေနရာများတွင်

ေလးလုံး ပါဝင်သည့် ေရာဂါကုသေရးသီးသန် ခန်းများ

များကို သင်တန်းေပးထားပီး ြဖစ်ပါတယ်၊ တမူး

ြဖန် ေဝေပးြခင်း၊ လက်ေဆးကန်များတပ်ဆင်ေပး

လက်ကမ်းစာေစာင်များ

စီ စ ် ထားပီး ြဖစ် ေ ကာင်း

တို င ်း ေဒသကီး

နယ်စပ်ဝင်ေပါက် ှစ်ေနရာက ဝင်လာသူေပါင်း

ြခင်း၊ အသိပညာေပးေဟာေြပာပွဲများြပလုပ်ြခင်း

ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ ဒုတယ ိ တိင ု း် ေဒသ

တစ်သန ိ း် ေကျာ်ရိှ ပီးေတာ့ အဖျားရှ၊ိ မရှက ိ စ ုိ စ်ေဆး

လုပ်ေဆာင်သကဲ့သို ေရာဂါြဖစ်ပွားေနေသာလူနာ

ကီး ဦးစီးမှး ေဒါက်တာ ငိမ်းငိမ်းေအးက ေြပာ

ေဆာင်ရက်ေပးိင ု ခ ် တ ဲ့ ယ်၊ တိင ု ်းေဒသကီး ကျန်းမာ

များအားကုသိုင်ေရး မိနယ်တိုင်းတွင် သီးသန်

သည်။

ေရးကလည်း ဗဟိုနဲ ေနစ်ချ ိတ်ဆက်ပီး ေဆာင်

ခန်းများအား ကိတင်စီစ်ထားရှိြခင်းြဖစ်ေကာင်း

ရက်လျက်ရှိပါတယ်” ဟု စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

သိရသည်။

“၃၇ မိနယ်ရဲ ေဆးုပ ံ င ုိ း် မှာလည်းသီးသန် ခန်း အနည်းဆုံး ေလးခုတင်ေလာက်ကိုအသင့်ထားရှိဖို

လုပ်ငန်းအရည်အေသွး ြပည့်မီေစေရး ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး ပုလဲ မတ် ၂၃

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

ပုလဲမိ

ြပည်သူ ေဆးုံဝင်းအတွင်း ဝန်ထမ်း အိမရ ် ာ အေဆာက်အဦသစ်(ေလးခန်း

တွဲ ေလးထပ်)ေဆာက်လပ ု လ ် ျက်ရရ ှိ ာ လုပင ် န်းအရည်အေသွး ြပည့မ ် ေ ီ စေရး

အတွက် ေခတမိနယ်အပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးဖိးေဝလင်း ှ င့ ် တာဝန် ရ ှိ သူ မ ျား သည် မတ် ၂၃ ရက် မွန်းတည့် ၁၂နာရီ ခွဲက ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးသည်။

အဆိပ ု ါဝန်ထမ်းအိမရ ် ာအေဆာက်

အဦသစ်သည် အလျား ၅၃ေပ၊ အနံ

၆၈ေပ၊ အြမင့်၄၆ေပရှိ RC(ေလးခန်း

တွဲ ေလးထပ်)အေဆာက်အဦ အမျ ိး

အစားြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ြမင့်သိန်းစိုး(ြပန်/ဆက်)

ေကျးရာမီးလင်းေရး ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ

ဒုတိယ

ဝင်းဦး(ေဇယျာတိုင်း)

ေငွကျပ်သိန်း ၂၀၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရှိ ေဆးုံသုံးှာေခါင်းစည်း ၄၀၀,၀၀၀ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနသို ကေမာဇဘဏ် ေပးအပ်လှဒါန်းမည် ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၃

သိန်း ၂၀၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရှိ သုံးထပ်ချပ် ေဆးုသ ံ ုံးှာေခါင်း

ြမန်မာိုင်ငံတွင် COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်၊ ကုသ၊

စည်း (3 Ply Surgical Masks) ခုေရ ၄၀၀၀၀၀ ကို တုတ်

ထိန်းချပ်ေရးလုပင ် န်းစ်များ ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရက်င ို ်

ိင ု င ် မ ံ ှ တိက ု  ် က ို ဝ ် ယ်ယခ ူ ြဲ့ ခင်းြဖစ်ပီး ယခုအပတ်အတွင်း

ရန်အတွက် ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနသို

ြမန်မာိုင်ငံသို ေရာက်ရှိမည်ြဖစ်သည်။

ကေမာဇဘဏ်က ေငွကျပ်သိန်း ၂၀၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရှိ

မေလးတိုင်းေဒသကီး ေညာင်ဦးမိရှိ ခုတင်၂၀၀ ဆံ့ ြပည်သူ ေဆးုံကီးတွင် COVID – 19 ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ိုင်ရန် ေစတနာအလှရှင်များစုေပါင်း၍ မတ် ၂၃ ရက် နံနက်ပိုင်းက Hand Gel ဘူး ၅၀ ှင့် Hand Wash ဘူး ၅၀တိုကို လာေရာက်လှဒါန်းသည်။ ေညာင် ဦးမိ မဟာဝိ သု တာရာမတို က ် သ စ် ေ ကျာင်း တို က ် ဆရာေတာ် ဘဒပညာသီရိ (မိနယ်သဃ ံ ာ့နာယကဥက)ှင် ့ ေစတနာရှငမ ် ျားက COVID – 19 ေရာဂါကူးစက်မမြဖစ်  ေစေရးအတွက် ေငွကျပ် ၂၄၅၀၀၀ တန်ဖိုးရှိHand Gel ဘူး ၅၀ ှင့် Hand Wash ဘူး ၅၀ တိုကို ေညာင်ဦးခိုင် ကုသေရးဦးစီးဌာနသို ေပးအပ်လှ ဒါန်းရာ တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားက အလှရှငမ ် ျားအား ဂုဏြ် ပမှတတ ် မ်းလာများ ြပန်လည်ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်းသိရသည်။

ကုသေရးလုပင ် န်းစ်များအတွက် ကနဦး မတည်လှဒါန်းမ

ြမင်း ခံ မတ် ၂၃

ရန်ကုန်အေထွေထွေရာဂါကု

အြဖစ် ေငွကျပ်သန ိ ်း ၁၀၀၀ ကို ကျန်းမာေရးှင့် အားကစား

ေဆးုံကီး၊ မေလးအေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီးှင့်

ဝန်ကီးဌာနသို ေပးအပ်လှဒါန်းခဲ့ပီး ဆက်လက်၍လည်း

မေလးတိုင်းေဒသကီး

သက်ဆင ုိ ရ ် ာြပည်သူ ေဆးုအ ံ သီးသီးရှိ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း

COVID-19 ဗိင ု ်းရပ်စက ် ာကွယ၊် ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပင ် န်း

မိတွင်

များအတွက် လည်းေကာင်း၊ သံသယရှသ ိ မ ူ ျားှင့် ကူးစက်

စ်များ ထိေရာက်စာွ ေဆာင်ရက်င ုိ ရ ် န်အတွက် ကေမာ ဇ

ခံ ရ သူ လူ နာများရှိ လာပါက

အသုံး ြပို င ် ရ န် အ တွ က ်

ဘဏ်သည် ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့်

လည်းေကာင်း ြပည်ပမှ ကိတင်ဝယ်ယူလှဒါန်းြခင်း ြဖစ်

လိုအပ်သလိုဆက်လက်ပါဝင်ပူးေပါင်း လှဒါန်းသွားမည်

သည်။ ြပည်တွင်းေဈးကွက်တွင် ပစည်းများရှားပါးြပတ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

လပ်မမရှိေစရန်အတွက် ကေမာဇဘဏ်သည် ေငွကျပ် ေတာင်ငူ မတ် ၂၃ ပဲခးူ တိုငး် ေဒသကီး

ရဲဝင်းိုင်(ေညာင်ဦး)

ြမင်း ခံမိ၌ စာဖတ်ဝိုင်းကျင်းပ

ထိုအြပင် မတ် ၁၈ ရက်က KBZ Bank ှင့် KBZ MS General Insurance တိုက COVID-19 ကာကွယ်ေရးှင့်

ြပည်ပမှ ကိတင်ဝယ်ယူလှဒါန်း ယခုလှဒါန်းမသည်

ေညာင်ဦး မတ် ၂၃

ပူးေပါင်းလှဒါန်း

ေဆးုသ ံ းံု ှာေခါင်းစည်း ခုေရ ၄၀၀,၀၀၀ ေပးအပ်လှဒါန်း သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

COVID–19 ေရာဂါကာကွယ်ေရးပစည်းများ လှဒါန်း

၁၀ နာရီက ြမင်း ခံခိင ု ် ြပန်ကားေရး ြမင်း ခံ

ှင့် ြပည်သူ ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန၌

စာေရးဆရာချစ်ဦးညိ၏

ကျင်းပရာ စာအုပစ ် ာေစာင်ချစ်ြမတ်ိုး

"တိုးတက်ြခင်း၊ ဆုတ်ယုတ်ြခင်းှင့်

သူများက သိရလ ိှ သ ုိ ည်များကို အြပန်

ယ်ေကျးမမျက်ှာစာ" စာအုပ်ြဖင့်

အလှန် ေမးြမန်းေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း

စာဖတ်ဝင ုိ း် ကို မတ် ၂၃ ရက် နံနက်

သိရသည်။

ကိေ ု ကျာ်စွာ(ြပန်ဆက်)

ကိုေဇာ် တွငး် မီးလင်းေရးလုပင ် န်းြဖစ်သည့် ၄၀၀ ဗိအ ု ားလိင ု း် အရှည်

ေတာင်ငူမိနယ် ေကျးလက်ေဒသ

ေပ ၃၆၅၀ ကိးသွယတ ် န်းြခင်းလုပင ် န်းှင့် ေညာင်သုံးပင်၊

ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးဦးစီးဌာန လက်ေထာက်န်  ကားေရးမှး

ရာသစ်၊ ကိကုနး် ၊ သဖန်းပင်၊ ေပါင်းေလာင်းတိနေ ် ကျးရာ

ေဒငုဝါေထွးှင့် ဝန်ထမ်းများသည် မတ် ၂၂ ရက် က

တိုတွင် ေကျးရာမီးလင်းေရးလုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်စွာ

ဟင်းရည်ြမားေကျးရာတွင် ြမစိမ်းေရာင် စီမက ံ န ိ ်း အတိုးရရှိ

ေဆာင်ရက်ပီးစီးေနမ အေြခအေနများကို ကွငး် ဆင်းစစ်ေဆး

ေငွ ကျပ်သိန်း ၈၀၊ ြပည်သူထည့်ဝင်ေငွများြဖင့် ေကျးရာ

ခဲ့ေကာင်းသိရသည်။

ကိုလွင်(ဆွာ)

မိသစ်၌ COVID-19 ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိပညာေပးေဆာင်ရက် မိသစ် မတ် ၂၃

မတ် ၂၂ ရက် တ ွ င ် ရန် ကု န ် အ ေရှ ပို င ်း ခို င ် အမှ တ ် (၉) ရပ် က ွ က ်

မေကွးခိုင် မိသစ်မိ၌ COVID-19 ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိပညာ

အုပ်ချပ်ေရးမှးုံး၌ သာေကတမိနယ် နယ်ထိန်းအရာရှိ ဒုရဲအုပ်မျ ိးလင်း

ေပးြခင်းလုပ်ငန်းကို ယေန နံနက် ၁၀ နာရီက ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တွင် ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ အဆိပ ု ါေဆာင်ရက်မလု  ပင ် န်းများကို မိသစ်မိနယ် ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီး

ထွန်းက ရပ်ကွက်ေနြပည်သူများအား မခင်းကျဆင်းေရး အသိပညာေပး ေဟာေြပာစ်။ ေကးမုံ

ဌာနမှဝန်ထမ်းများ၊ ကက်ေြခနီအသင်းခွမ ဲ ှ တပ်ဖဲွ ဝင်များ၊ ေစတနာရှငလ ် ပ ု အ ် ားရှင် သူနာြပတပ်ဖွဲဝင်များ

ပူးေပါင်း၍

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်သို ပင်စင်

လာေရာက်ထုတ်ယူကသည့် အငိမ်းစားဝန်ထမ်းများအား ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ေဝထားေသာ COVID-19 ေရာဂါအေကာင်း အသိပညာေပးြခင်းှင့် မိဘြပည်သမ ူ ျား သိသင်သ ့ ထ ိ က ို ေ ် သာ အေကာင်းအရာ များပါ ေလ့လာိင ု ေ ် စရန်င ှ ့် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက အပူချ ိန်တင ို ်းတာြခင်း၊ လက်ေဆးကန်ထားေပးြခင်းြဖင့် လက်များကို စင်ကယ်ေအာင်ေဆးေကာေပး

COVID-19 ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရးေဆာင်ရက် ရန်ကုန် မတ် ၂၃

COVID-19 ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများအြဖစ် သန်လျင်မိ၏ အဓိကကျေသာလမ်းဆုမ ံ ျား၊ အချက်အချာေနရာများတွင် ေြမစိက ု ပ ် စ ုိ တာများ

ြခင်းစသည့်များ၊ လက်ကမ်းစာေစာင်များအား မိသစ်မိ ြမန်မာ့စီးပွားဘဏ်

စိုက်ထူြခင်း၊ လက်ကမ်းစာေစာင်များြဖန် ေဝြခင်း၊ စနစ်တကျလက်ေဆးရန်

မန်ေနဂျာှင့် ဝန်ထမ်းများပူးေပါင်းကာ COVID -19 ေရာဂါ ပညာေပးလုပင ် န်းများ

အသိပညာေပးြခင်းများကို သန်လျင်မိနယ် အမှတ(် ၂) တိင ု ်းေဒသကီးလတ်ေတာ်

ကို ေနစ်ေငွသွင်း/ေငွထုတ်လာသူများအား ပူးေပါင်းကာလက်ကမ်းစာေစာင်

ကိယ ု စ ် ားလှယ် ဦးေအာင်င ုိ ထ ် န ွ း် ှင့် မိနယ် တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျား၊ လူမေရးအသင်  း

များကို ြဖန် ေဝေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ ေဇာ်ေဇာ်(မိသစ်)

အဖွဲ များက မတ် ၂၃ ရက်တွင် ေဆာင်ရက်ခေ ့ဲ ကာင်း သိရသည်။ သန်းဝင်း (သန်လျင်)


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

ေငွေကးခဝါချမှင့် အကမ်းဖက်မအေပ  ေငွေကးေထာက်ပံ့မ တိုက်ဖျက်ေရးှင့်စပ်လျ်း၍ ိုင်ငံတကာစံန်းများှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ေရးစကားဝိုင်း ကျင်းပ ေငွေကးခဝါချမှင့် အကမ်းဖက်မအေပ  ေငွေကးေထာက်ပမ ့ံ တိ  က ု ဖ ် ျက်ေရးှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ိင ု င ် တ ံ ကာစံန်  းများှငအ ့် ညီ ေဆာင်ရက်ေရးစကားဝိင ု း် တွင် စီမက ံ န ိ း် ၊ ဘာေရးှင့်

တာရာ၊ ေကေက

စက်မဝန်  ကီးဌာန ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးဆက်ေအာင်၊ ေငွေကးဆိင ု ရ ် ာ စုစ ံ မ်းေထာက်လမ ှ ်းေရးအဖွဲ အဖွဲေခါင်းေဆာင် ရဲမှးချပ် ေကျာ်ဝင်းသိန်း၊ ြပည်တင ွ ်းအခွနမ ် ျားဦးစီးဌာန န်ကား

ဓာတ်ပုံ- သူရေဇာ်

ေရးမှးချပ် ဦးမင်းထွဋ်ှင့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် ိုင်ငံြခားသုံးေငွစီမံခန် ခွဲမဌာန  န်ကားေရးမှးချပ် ေဒေမတိုးဝင်းတို ပါဝင်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်များကို ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားမှ ိုက်ကူးထုတ်လင့  ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစကားဝိုင်းတွင် ေဆွးေွးခဲ့သည်များကို ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်အစည်းေတွဟာ ပိုပီးထင်သာြမင်သာ ရှိသွားမှာြဖစ်တဲ့

(ယမန်ေနမှအဆက်)

တတိယပိုင်းအေနနဲ ကေတာ့

ေဆာင်ရက်တဲ့

ဒီဥပေဒနဲ စည်းမျ်းအရ သာမန်အသုံးစရိတ်လို

အတွက် စိစစ်ရတာ ပိြု မန်ပီး ပိလ ု ယ ွ က ် ပ ူ ါတယ်။ ဒီလအ ုိ ဖွဲ

အခါမှာ ရည်ရယ်တုန်းကေတာ့ တရားဝင်လုပ်ငန်းေတွ

ေခတဲ့ Current Account Transaction ေတွြဖစ်တဲ့

အစည်းေတွကို အသိပညာေပးတာ၊ စည်းုံးလံ ေဆာ်တာ

ေဆာင်ရက်ဖို ရည်ရယ်ပီး လှဒါန်းတဲေ ့ ငွကို တြခားအကမ်း

Trade နဲ ပတ်သက်ပီး ကုနသ ် ယ ွ မ ် အတွ  က် ေပးေချမေတွ၊

ေတွကို ေဆာင်ရက်သွားဖိုေတာ့ လိုအပ်ပါတယ်။

ဖက်တဲ့လုပ်ငန်းေတွမှာ အသုံးချတယ်။ အဲဒီလို အသုံးချ

ရင်းှီးြမပ်ှံမနဲ ပတ်သက်ပီး ြပန်ရချက်ေတွ၊ ိုင်ငံသို

အစီအစ်မှး။

။ ေငွေကးဆိုင်ရာ

အလှနအ ် ကဲြဖတ်တ့ဲ Mutual evaluation ကလည်း ြမန်မာ ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံတည်းကို လာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အြပန်အလှန်အကဲြဖတ်ြခင်း အြခားိင ု င ် ေ ံ တွ Mutual evaluation လုပတ ် အ ဲ့ ခါ

စုံစမ်း

တာေတွ ရှ ိ င ုိ တ ် ယ်လေ ုိ လ့လာသုးံ သပ်ပီး သက်ဆင ုိ ရ ် ာ

မှာလည်း

အဖွဲ

အဖွဲဝင် ိင ု င ် ေ ံ တွဟာ ကိယ ု  ့် င ို င ် ထ ံ မ ဲ ှာရှတ ိ ဲ့ ပရဟိတအသင်း

ိင ု တ ် သ ဲ့ ေဘာပါ။ ကန်ေတာ်တရ ို ဲ ိင ု င ် အ ံ တွက် အဖွဲဝင်

ထားပါတယ်။ ဒီကိစေတွကို ဗဟိုဘဏ်ကို တင်ြပစရာ

အေနနဲ ေရာ ေငွေကးခဝါချသူေတွနဲ အကမ်းဖက်သူေတွ

(NPO) ေတွကို ေသေသချာချာ သုံးသပ်စစ်ေဆးတဲ့စနစ်

ိုင်ငံအချင်းချင်း

မလိုပါဘူး။ ဒီေနေဆွးေွးတဲ့ အေကာင်းအရာြဖစ်တဲ့

အေပ ေငွေကးေထာက်ပံ့သူေတွက အကျ ိးအြမတ်ေတွ

(Supervision)၊ ေစာင့် ကပ်စစ်ေဆးတဲစ ့ နစ် (Monitoring)

ေဆာင်ရက်သွားတာက ၂၀၁၇ ခုှစ်မှာ ေဆာင်ရက်

ဝင်တာထွကတ ် ာေတွကို လွတလ ် ပ်စွာ ေဆာင်ရက်ခင ွ ြ့် ပ

ေထာက်လမ ှ ်းေရး

ြမန်မာိုင်ငံကလည်း ပါဝင်ေဆာင်ရက် အြပန်အလှန်အကဲြဖတ်ြခင်းကို

အြမတ်အစွန်းကို အဓိကမထားတဲ့ အဖွဲအစည်းေတွရဲ

ရယူြခင်းမရှိတဲ့ NGO ၊ INGO ေတွအေပ ဘယ်လိုအသုံးချ

ေတွ၊ သူတရ ို ဲ Registration ေတွကို ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ရ

ခဲပ ့ ါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုစ ှ မ ် ာှ Mutual evaluation Report

လှဒါန်းေငွေတွနဲ ပတ်သက်လို ဥပေဒအရ တစ်ဖက်သတ်

ေနပါသလဲ။ ဘယ်လိုစိစစ် ေတွရှိရပါသလဲ။

မယ်။ သူတိုရဲ လုပ်ငန်းနဲ ဘာေရးကိစေတွ  အားလုံးကို

ထွက်လာပါတယ်။

လဲေြပာင်းမများလိုေခပါတယ်။

ရဲမှးချပ် ေကျာ်ဝင်းသိန်း။

လည်း ထင်သာြမင်သာရှေ ိ အာင် လုပရ ် မယ်ဆို ပီး ြပာန်းပါ

မကာခင် ၂၀၁၉ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်

တယ်။ အဲဒီ ြပာန်းချက်ေတွနဲ အညီ ကန်ေတာ်တက ို လည်း

ဇန်နဝါရီမာှ ပဲ Mutual evaluation Report ကို တုတ်

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ရတယ်။

ိင ု င ် မ ံ ှာလည်း ေဆာင်ရက်ခပ ဲ့ ါတယ်။ ဂျပန်င ို င ် မ ံ ှာလည်း

လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရက်ိုင်

။ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ ဒုတယ ိ ဝန်ကီး

ေြပာသွားတဲ့

အဖွဲအစည်းေတွကို အမျ ိးမျ ိးေသာ လှဒါန်းေငွ

ေငွေကးဆိုင်ရာ အေရးယူေဆာင်ရက်ေရးအဖွဲ FATF က

ေတွ ိုင်ငံြခားေငွေတွနဲ ဝင်လာပါတယ်။ အေမရိကန်

ထုတ်ထားတဲ့ စံန်းေတွ (Standard) ရှိပါတယ်။ အဲဒီဟာ

ကန်ေတာ်တိုဟာ APG အဖွဲဝင်ိုင်ငံြဖစ်တဲ့အတွက်

ေဒလာ တစ်ေသာင်းေအာက်နဲ ညီမတဲ့ ပမာဏဆိရ ု င်

အချက် ၄၀ ရှိပါတယ်။ ကန်ေတာ်တိုကလည်း FATF ရဲ

APG က ၂၀၁၈ ခုစ ှ မ ် ှာ ကန်ေတာ်တို ိင ု င ် က ံ လ ို ာပါတယ်။

မဟုတဘ ် ဲ အေနာက်င ုိ င ် ေ ံ တွမာှ ပါ အနည်းဆုးံ ငါးှစ၊်

ဗဟိုဘဏ်ကို တင်ြပစရာမလိုပါဘူး။ ိုင်ငံြခားသုံးေငွ

Regional Body ြဖစ်တဲ့ (APG - Asia Pacific Group) က

APG ရဲ စံန်းေတွထဲမှာ အဖွဲဝင်ိုင်ငံအချင်းချင်း အြပန်

ေြခာက်ှစ်မှာ တစ်ကိမ် Mutual evaluation ကို

ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားတဲ့ လုပင ် န်းလိင ု စ ် င်ေပးထားတဲ့

အဖွဲ ဝင်င ုိ င ် ံ တစ်င ုိ င ် ံ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒါေကာင့် ကန်ေတာ်

အလှနအ ် ကဲြဖတ်တဲ့ လုပင ် န်းစ်ေတွဆတ ို ာရှတ ိ ယ်။ သူတို

ေဆာင်ရက်ပါတယ်။ ေဆာင်ရက်တအ ဲ့ ခါ ေငွေကးခဝါချ

ဘဏ် (AD ဘဏ်) ေတွကတစ်ဆင့်

တိုက ဒီစံန်းေတွကို ေလးစားလိုက်နာရမယ်။ အေကာင်

ိုင်ငံေတွကို သွားပီး အဖွဲဝင်အြဖစ် အကဲြဖတ်ခဲ့ရတယ်။

မနဲ အကမ်းဖက်မအေပ  ေငွေကးေထာက်ပမ ံ့ ေတွ  ကို

အထည်ေဖာ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ကတိကဝတ်ေတွရှိပါတယ်။

သူတိုကလည်း ကန်ေတာ်တိုိုင်ငံကိုလာပီး အကဲြဖတ်

ဘယ်လတ ို က ို ဖ ် ျက်မယ်၊ တိက ု ဖ ် ျက်မလု  ပင ် န်းစ်ေတွက

တယ်။ အဲဒလ ီ အ ို ကဲြဖတ်ချက်ေတွထမ ဲ ှာ ကန်ေတာ်တ ို င ို င ် ံ

ဘယ်ေနရာေတွ အားနည်းေနတယ်၊ အားနည်းေနတာ

ရဲမှးချပ် ေကျာ်ဝင်းသိန်း

ဦးမင်းထွဋ် (န်ကားေရးမှးချပ်)

ေဒေမတိုးဝင်း (န်ကားေရးမှးချပ်)

လွတ်လပ်စွာ

ေဆာင်ရက်ိုင်ပါတယ်။ ဘဏ်ေတွက စိစစ်စရာရှိတာ ေတာ့ စိစစ်ရပါတယ်။

အဲဒအ ီ ကံြပချက် ၄၀ က အချက် ၈ မှာ NPO လိုေခ

ဦးဆက်ေအာင် (ဒုတိယဝန်ကီး)

ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါတယ်။ ေဒသတွင်း

ိုင်ငံေတွတင်

အေမရိကန်ေဒလာ တစ်ေသာင်းအထက်နဲ ညီမ

တဲ့ အကျ ိးအြမတ်မယူတဲ့ အဖွဲအစည်းေတွနဲ ပတ်သက်ပီး

ရဲ (Recommendation 8- R 8) မှာလည်း ကန်ေတာ်တို

ေတွကို အားေကာင်းေအာင် ြပန်လုပ်ဖို Action Plan

တဲ့ ပမာဏဆိုရင်ေတာ့ ဗဟိုဘဏ်ကို တင်ြပရပါတယ်။

သီးြခားထုတြ် ပန်ထားတာ ရှပ ိ ါတယ်။ အချက် ၈ က ဘာေတွ

ိင ု င ် မ ံ ှာရှတ ိ ဲ့ ြပာန်းဥပေဒထဲမှာ စနစ်တကျမှတပ ် တ ုံ င်ြခင်း၊

ေတွကို ချမှတ်တာြဖစ်ပါတယ်။

ကန်မတိဆ ု က ီ ို တင်လာပီဆရ ို င်ေတာ့ အရင်ဦးဆုံး ဘဏ်

ေြပာထားသလဲဆိုေတာ့ ပရဟိတအဖွဲေတွဟာ ိုင်ငံေတွ

ကီးကပ်တာ၊ စစ်ေဆးတာေတွ၊ လုပ်ငန်းနဲ ဘာေရး

အဲဒလ ီ ုိ လုပတ ် အ ့ဲ ချ ိန်မာှ FATF လို ေခတဲအ ့ ဖွဲ က

ေတွက ေငွကိုလက်ခံမယ့်သူရဲ အချက်အလက်ေတွကို

တစ်နံတစ်လျားမှာ ေကာင်းရာေကာင်းကျ ိးေတွ လုပ်က

ဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိတာေတွ၊ ေနာက်ပီး ေလးလ

Recommendation ၄၀ ချမှ တ ် ထားပါတယ် ။ ဒီ

စိစစ်ရတာေတွရှိပါတယ်။ Know Your Customer တို

တယ်။ သိေ ု သာ် သူတဟ ုိ ာ အကမ်းဖက်မနဲ  အကမ်းဖက်မ

တစ်ကိမ်၊ ေြခာက်လတစ်ကိမ်တင်တဲ့ အစီရင်ခံစာေတွ၊

Recommendation ၄၀ ကေတာ့ ြမန်မာတစ်င ို င ် တ ံ ည်း

Customer Due Diligence တိုအရ စစ်ေဆးရပါတယ်။

အေပ ေငွေကးေထာက်ပတ ံ့ ဲ့ ကိစေတွ  ၊ ေငွေကးခဝါချြခင်း

ှစ်ချပ်စာရင်းစစ်ေဆးတာေတွကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ြပာန်း

မဟုတဘ ် ူး၊ ိင ု င ် တ ံ ကာက ေဆာင်ရက်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။

ပီးေတာ့ကန်မတို ဗဟိုဘဏ်ကို တင်ြပလာပီ ဆိုရင်

ေတွအေပမှာ အြမတ်ထုတ်ိုင်၊

ထားတဲ့ ဥပေဒေတွမှာ အားနည်းတာေတွ ရှတ ိ ယ်လုိ သူတို

အဲဒီ ၄၀ ကေတာ့ ဥပေဒဆိုင်ရာ အားနည်းချက်ေတွကို

လည်း စိစစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုစိစစ်သလဲဆိုေတာ့ ဒီေငွ

အရာယ်ရှိတဲ့ အဖွဲေတွြဖစ်တယ်လို သူတိုက သုံးသပ်

ေတွကို သူတေ ို ြပာတဲ့ လုပင ် န်းစီမခ ံ ျက်ေတွမှာ တကယ်

ထားတယ်။

သုံးစွေ ဲ နြခင်း ရှ/ိ မရှ၊ိ ေငွရရှရ ိ ာ ဇာစ်ြမစ်ဟာ ေငွေကးခဝါချ မနဲ အကမ်းဖက်ေငွေကးေထာက်ပမ ံ့ တိ  က ု ေန ကင်းရှင်း ြခင်း ရှိ/မရှိ တိုကို စစ်ပါတယ်။ ဘာြဖစ်လုိ ဒီလို စိစစ်ရသလဲဆိုေတာ့ တရားမဝင်

အလွဲသုံးခံရိုင်တဲ့

အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းေတွ

က ေထာက်ြပတာေတွရှိတယ်။

ြပြပင်ဖိုြဖစ်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်တို

ေခတာေတာ့

သူတိုရဲ ေထာက်ြပချက်ကို ေစာေစာက ဒုတိယ

Technical Compliance - TC လို ေခပါတယ်။ ဒါေပမယ့်

ဝန်ကီးေြပာတဲ့ အချက် ၉၉ ချက်မှာ တစ်ချက်ပါတဲအ ့ တွက်

ေငွေကးခဝါချမေတွ၊ အကမ်းဖက်မအေပ  ေငွေကး

ဘယ်လိုအချက်ေတွလဲဆိုရင် ပုံမှန်အားြဖင့်ဆိုရင်

ဒါကိလ ု ည်း Recover လုပတ ် အ ဲ့ ေနနဲ အကုနလ ် းံု လုပရ ် မယ့်

တိုက်ဖျက်မေတွက

နံပါတ် ၁ က သူတအ ို ဖွဲေတွ အားလုံးဟာ အကမ်းဖက်အဖွဲ

လုပင ် န်းေတွ စုစည်းပီး အမျ ိးသားအဆင့်မဟာဗျဟာကို

ေြပာင်းလာတဲ့အတွက်

ိုင်ငံတကာမှာ

ပုံစံအမျ ိးမျ ိး

ဥပေဒအားေကာင်းေအာင်

အစည်းေတွက တရားဝင်အဖွဲအစည်းေတွအြဖစ် ထူေထာင်

ေရးဆွဲလိုက်တယ်။ ေရးဆွဲတဲ့ အထဲမှာ အပိုဒ် 1.3.3 မှာ

လုပ ် န ုံ ဲ မရေတာ့ဘဲ အေကာင်အထည်ေဖာ်တေ ဲ့ နရာမှာ

တဲ့ လုပရ ် ပ်ေတွြဖစ်တ့ဲ ေငွေကးခဝါချတာတို အကမ်း

ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်

ဆိုလိုတာက

ထည့ထ ် ားတယ်။ အခုဆရ ုိ င် ကန်ေတာ်တမ ုိ ာှ အသင်းအဖွဲ

လည်း အားေကာင်းေအာင် ေနာက်ပိုင်းမှာ FATF က

ဖက်ေငွေကးေထာက်ပံ့တာေတွက

ြဖစ်ပါတယ်။

ဘဏ်လုပ်ငန်း

အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းပဲ၊ သိုေသာ် သူက မှတ်ပုံတင်ပီး

မှတပ ် တ ုံ င်ြခင်းဥပေဒ ၂၀၁၄ ရှပ ိ ါပီ။ အဲဒါကို ြပန်ပီးသုးံ သပ်

သူ ရဲစံချ ိန်စ ံ န်  းကို ပို ပီးေတာ့ တိုးြမင်တ ့ ဲ့ စံချ ိန်စ ံ န်  း

စနစ်ကအ ို သုံးြပပီး ဝင်ေရာက်လာမှာ စိုးလို ြဖစ်ပါတယ်။

တရားဝင်ဖွဲစည်းထူေထာင်ထားတယ်။ ဥပမာေြပာပါဆိရ ု င်

ေနတယ်။ ဒါနဲ ပတ်သက်ပီး FATF က သတ်မှတ်ထားတဲ့

ကို ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါတယ်။

အဓိကကေတာ့ ဒီေငွေတွကသ ို ုံးပီး အကမ်းဖက်ေငွေကး

ကမာေကျာ် Mumbai Attack မွမဘ ် င ို ်းမှာ တိက ု ခ ် က ို သ ် ွားတဲ့

စံန်  းေတွနဲ အညီ ကန်ေတာ်တရ ို ဲ Legal Framework ေတွ၊

ေထာက်ပတ ံ့ ာကို ကျးလွန် ကမှာ စိုးတဲအ ့ တွက် တားဆီး

Lashkar – e – Taiva ဆိရ ု င် အရင်တန ု း် က ပါကစတန်မာှ

အဖွဲအစည်းကီးကပ်စစ်ေဆးတာေတွ၊ ေစာင့်ကည့်တာ

အားေကာင်းေအာင်

ဖို စိစစ်ရတာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို စိစစ်ရတဲ့အတွက်

ထူေထာင်ထားတယ်။ NGO အဖွဲအစည်းြဖစ်တယ်။ လူမေရး 

ေတွ၊ စနစ်တကျမှတ်ပုံတင်ဖို ပျက်ကွက်တဲ့အခါ ဘယ်လို

Implementation Effectiveness ကို Immediate

အချ ိန်နည်းနည်းကာပါတယ်။ အများဆုးံ ှစပ ် တ်ေလာက်

လုပ်ငန်းေတွ လုပ်တယ်။ စိုက်ခင်းေတွ၊ ေမွးြမေရး ခံေတွ

အေရးယူေဆာင်ရက်တယ်ဆိုတာေတွ

Outcome - IO ဆိုပီး လက်ငင်းရလဒ် ၁၁ ခု ကိုလည်း

ကာပါတယ်။

လုပ်တယ်။ ေနာက်ပိုင်းေတာ့ သူက အကမ်းဖက်မေတွ  ကို

ကန်ေတာ်တို ြပန်ပီးေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။

ပါဝင်ေအာင်

ဥပေဒပိုင်းဆိုင်ရာ

အားနည်းချက်ေတွကို ေဆာင်ရက်ုံတင်မကဘဲ

အားေကာင်းေအာင် ေဆာင်ရက်ရမယ်ဆတ ို ဲ့ အပိင ု ်းေတွ

ကန်မတို သုံးသပ်ရရှိတာကေတာ့ အြမတ်အစွနး်

အင်နဲ အားနဲ ေထာက်ပေ ့ံ နတဲ့ အကမ်းဖက် Second Lineup

မရတဲ့ အဖွဲအစည်းေတွက မွန်ြမတ်တဲ့ လုပ်ငန်းေတွကို

လို အယ်လ်ခိုင်ဒါရဲ Successor လိုေတာင် သတ်မှတ်

ဦးစီးဌာန ြဖစ်တယ်။ Support Institution ေတွကေတာ့

အဲဒေ ီ တာ့ တြဖည်းြဖည်းနဲ ိင ု င ် တ ံ ကာမှာ ကျးလွန်

ကန်မတိုိုင်ငံမှာ လုပ်ေနကတာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီ

ထားတဲ့ အဖွဲအစည်း ြဖစ်လာခဲ့တယ်။

ေရှေနချပ်ုံး၊ ပီးေတာ့ ကန်ေတာ်တို FIU ြဖစ်ပါတယ်။

တဲ့ ရာဇဝတ်မေတွကလည်း ပုံစံတစ်မျ ိးပီးတစ်မျ ိး

ကန်ေတာ်တိုေပါင်းပီး

ေြပာင်းလာတာြဖစ်သလို ိုင်ငံတကာ ကီးကပ်ေရး

အတွက် သူတိုလှဒါန်းေငွေတွကိုလည်း ကန်မတိုက အားေပးပါတယ်။

ဒါေပမယ့်

ဒီလှဒါန်းေငွေတွကို

ေနာက်တစ်ချက်က သူက ပိင ု ဆ ် င ို မ ် ကိ  ု ထိန်းချပ်တာ

အဓိက Focal အေနနဲ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး

ဒါကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေတွကို လွတက ် င်းေအာင်၊ အကမ်းဖက် ေငွေကးေထာက်ပံ့

ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။

အသုံးချပီး တရားမဝင်တဲ့ လုပရ ် ပ်ေတွ ေဆာင်ရက်တာကို

တဲ့လမ်းေကာင်းကို

ဦးဆက်ေအာင်။

တားဆီးိုင်ဖိုအတွက် ဒီလိုစိစစ်တာေတွ လုပ်ရတာ

ပရဟိတအသင်းေတွကို သူက အသုံးချတယ်။ ဆိလ ု တ ို ာက

သလိုပါပဲ၊ ေငွေကးခဝါချ

ြဖစ်ပါတယ်။

အကမ်းဖက်မကို ေထာက်ပံ့ချင်တဲ့အတွက် တရားဝင်

မနဲ အကမ်းဖက်မအေပ  ေငွေကးေထာက်ပမ ံ့  တိက ု ဖ ် ျက်

ဖုံးကွယ်ဖိုအတွက်ကို

တရားဝင်

ပါရှိလာပါတယ်။

အဖွဲြဖစ်တဲ့ FATF ကလည်း ိင ု င ် တ ံ ကာက ေဆာင်ရက် ။ အဓိက ရဲမှးချပ် ေြပာသွား

ဒီအဖွဲ အစည်းေတွက မွနြ် မတ်တလ ့ဲ ပ ု င ် န်းေတွကုိ

ပရဟိတအသင်းတစ်ခက ု ို ေငွလှတယ်။ ဒီေငွကို ဘယ်ေနရာ

ေရးဆိတ ု ာ ကန်ေတာ်တို ြမန်မာတစ်င ို င ် တ ံ ည်း လုပရ ် တဲ့

ေဆာင်ရက်ေနကတာြဖစ်တအ ဲ့ တွက် သူတက ို ို ေသေသ

မှာ သုံးရမယ်ဆိုပီး ချည်ေှာင်တယ်။ သုံးေစချင်တဲ့ေနရာ

ကိစမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကမာလုံးမှာ၊

ချာချာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် အသိအမှတ်ြပတဲ့ အဖွဲ

သည် သူေပးချင်တဲ့ လုပင ် န်းေတွ ေဆာင်ရက်မယ့အ ် ဖွဲေတွ၊

လုပ်ေနရတဲ့

အစည်းေတွအြဖစ် သတ်မှတ်ပီးပီဆိုရင်ေတာ့ ဒီအဖွဲ

လူပဂ ု ိလ်ေတွ ြဖစ်ေနတယ်။ အဲဒါမျ ိးကို အသုံးချေလ့ရတ ှိ ယ်။

ေဆာင်ရက်မမှ  ာပါတဲ့ အဖွဲဝင်ိုင်ငံ အချင်းချင်းကို အြပန်

ိုင်ငံေပါင်းစုံမှာ

ေဆာင်ရက်မတစ်  ခု ြဖစ်ပါတယ်။

အဲဒီ

ရမယ့် တြဖည်းြဖည်း

တိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းေတွကိုလည်း ပိုမိုတင်းကျပ်တဲ့ ေဆာင်ရက်မေတွ 

ေဆာင်ရက်ရေအာင် တင်းကျပ်လာပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ကန်ေတာ်တိုေတွကလည်း ှစ်တိုင်း ှစတ ် င ို ်း ပို ပီးေတာ့ ေကာင်းေအာင် ေဆာင်ရက်ေနရတာ ြဖစ်ပါတယ်။ စာမျက်ှာ ၂၃ သို P


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ(COVID-19)ှင့်ပတ်သက်၍ အေမးများေသာေမးခွန်းများှင့်အေြဖများ (၁၇-၃-၂၀၂၀) (ယမန်ေနမှအဆက်)

မြပရပါ။

• Mask ကို ဖယ်ရှားမည်ဆိုပါက Mask အေနာက်ဘက်ရှိ ကိးကိုသာ

(၁၁) COVID-19 ေရာဂါအတွက် ကာကွယ်ေဆးနဲ ကုသဖိုေဆးရှိပီလား?

-

ကိုင်တွယ်ဖယ်ရှားပါ။

အခုထိေတာ့ ကာကွယ်ေဆးေရာ၊ ကုသေဆးပါ မရှိေသးပါဘူး။ COVID-19 ေရာဂါအတွက် ကာကွယ်ေဆးနဲ ကုသဖို ေဆးရရှိဖို

• Mask ကို ဖယ်ရှားပီးပါက မိမိ၏လက်ကို

ေနကပါတယ်။ COVID-19 ေရာဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့ လူနာများရဲ

• မိမိအသုံးြပေနေသာ Mask သည် စိုစွတ်လာပါက အသစ်တစ်ခုှင့်

ေဆးေကာပါ။

အတွက် ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ ကီးက ဦးေဆာင်ပီးေတာ့ ကိးစား

လဲလှယ်အသုံးြပပါ။

ေရာဂါလကဏာေတွ သက်သာဖိအ ု တွကသ ် ာ အသင်ေ ့ တာ်ဆုံး ကုထုံး

• အသုံးြပပီးသား Mask ကို ြပန်လည်၍ အသုံးမြပရပါ။

ေတွနဲ ကုသေနကရပါတယ်။

• အသုံးြပပီးသား Mask ကို အမက်ပုံးထဲသို စနစ်တကျလင့်ပစ်ပါ။

(၁၂) COVID-19 ေရာဂါက SARS ေရာဂါနဲ တူပါသလား?

-

စနစ်တကျ ြပန်လည်

COVID-19 နဲ င်းယှ်ရင် ေသဆုံးန်းပိုများပီး ကူးစက်န်းက

ပိုနည်းပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခုှစ်ကစပီး ကမာေပမှာ SARS ေရာဂါ

-

-

မျက်ှာြပင်ေတွေပမှာ

ရက်ေပါင်းများစွာအထိ ရှိေနိုင်ပါတယ်။

နာရီအနည်းငယ်မှ

မျက်ှာြပင် ညစ်ပတ်ေနကာ ကူးစက်ိုင်မယ်လိုထင်ပါက ိုးိုး

ပိုးသတ်ေဆးရည်နဲ

သန် ရှင်းပါ။ မိမိရဲလက်ကို

ဆပ်ြပာြဖင့်

စနစ်တကျေဆးေကာြခင်း (သိမ ု ဟုတ)် Alcohol အရက်ြပန်ပါဝင်တဲ့ လက်သန် စင်ေဆးရည်နဲ ေဆးေကာြခင်းကို ြပလုပရ ် မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

(၁၅) COVID-19 ေရာဂါပျ ိးချ ိန်က ဘယ်ေလာက်ကာတာလဲ?

ေရာဂါပျ ိးချ ိန်ဆိုတာက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ခာကိုယ်ထဲကို ဝင်ေရာက်တဲ့

အတိအကျ မသိရေသးေပမယ့် တြခားကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေတွလိုပဲ

ြဖစ်မယ်လို ယူဆရပါတယ်။ ေတွရှိချက်ေတွအရ အရာဝတေတွရဲ အေပမူတည်ပီး

ရပါ။

-

ေရာဂါကိုြဖစ်ေစတဲ့ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်က အရာဝတ

မျက်ှာြပင်ေတွေပ မှာ ဘယ်ေလာက်ကာကာ အသက်ရင ှ  ် င ို တ ် ာလဲ?

မျက်ှာြပင် အမျ ိးအစား၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အပူချ ိန်၊ စိုထိုင်းဆတို

• ချည်ထည်၊ ပိတစ ် အဝတ်တြို ဖင့် ြပလုပထ ် ားတဲ့ Mask များကို အသုံးမြပ

မတူပါဘူး။ ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စအ ် ပ ု စ ် ဝ ု င် ဗိင ု း် ရပ်စမ ် ျားေကာင့် ြဖစ်ပာွ း

တာချင်းတူေပမယ့် ေရာဂါတစ်ခန ု ဲ တစ်ခု မတူပါဘူး။ SARS ေရာဂါက

(၁၈) COVID-19

ဒါ့အြပင် မျက်လးံု ၊ ှာေခါင်းနဲ ပါးစပ်တက ုိ ုိ လက်ြဖင်က ့ င ုိ တ ် ယ ွ ြ် ခင်း ေတွကို ေရှာင်က်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ြဖစ်ပွားြခင်း မေတွရေတာ့ပါဘူး။

အချ ိန်ကေန ေရာဂါလကဏာ ေပေပါက်တဲ့အချ ိန် ကားကာလကို

(၁၉) COVID-19 ေရာဂါြဖစ်ပွားေနတဲ့ ေဒသေတွက ပိုတဲ့ပစည်းေတွ၊

တပ်သင့်သလား?

(၁)ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း၊ များေသာအားြဖင့် (၅)ရက် ဝန်းကျင်ဟု

-

(၁၃) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်ဖိုအတွက် ပါးစပ်နဲ ှာေခါင်းစည်း

ေခတာပါ။ အကမ်းအားြဖင့် COVID-19 ေရာဂါရဲ ေရာဂါပျ ိးချ ိန်ကို

-

ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲကီးက သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

(၂၀) COVID-19 ေရာဂါကာကွယေ ် ရးမှာ လွမ ဲ ာှ းေနတဲ့ အယူအဆေတွက

COVID-19 ေရာဂါြဖစ်ေစတဲ့ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်အပါအဝင် ကိုိုနာ

-

ရံဖန်ရံခါမှသာ လူေတွဆီကို ကူးစက်ြခင်းြဖစ်ပွားပါတယ်။ ၂၀၁၂

-

ှာေစး၊ ေချာင်းဆိုးစတဲ့ အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေရာဂါ လကဏာရှတ ိ လ ဲ့ ေ ူ တွ၊ ေရာဂါလကဏာရှတ ိ သ ဲ့ ေ ူ တွကို အနီးကပ်ြပစု ေပးရသူေတွ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတွပဲ ပါးစပ်နဲ ှာေခါင်းစည်း

(Surgical Mask) ေတွကို သုံးရမှာြဖစ်ပါတယ်။

-

ဒီလိုအေြခအေနကလွဲပီး

သာမန်ြပည်သူေတွအေနနဲ

(၁၆) COVID-19 ေရာဂါက တိရစာန်ကတစ်ဆင့် လူကို ကူးစက်င ို ပ ် ါသလား? -

ပါးစပ်နဲ

ဗိုင်းရပ်စ်အများစုကေတာ့ တိရစာန်များရဲခာကိုယ်ထဲမှာေနထိုင်ပီး

ှာေခါင်းစည်းကို အသုံးြပဖို မလိုပါေကာင်း ကမာ့ကျန်းမာေရး

ခုစ ှ ် အေရှအလယ်ပင ို ်းမှာ ြဖစ်ပွားခဲတ ့ ဲ့ MERS ေရာဂါဟာ ကုလားအုတ်

ယခုအချ ိန်တင ွ ် ကမာတစ်ဝန်းလုံး ပါးစပ်နဲ ှာေခါင်းစည်းရှားပါးြခင်း

ြပည်သူ သမတိုင်ငံမှာ စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ SARS ေရာဂါကေတာ့

ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲကီးက အ ကံြပထားပါတယ်။

လက်ရြိှ ဖစ်ပာွ းေနတဲ့ COVID-19 ေရာဂါကေတာ့ ဘယ်တရ ိ စာန်ကေန

ခတ်ရမလဲ၊ ဘယ်လို စွန် ပစ်ရမလဲ?

ကာကွယ်ဖိုအတွက် ေတာိုင်းတိရစာန် အပါအဝင် ဖျားနာေနတဲ့

ေသချာစွာ ေဆးပါ။ (သိမ ု ဟုတ)် Alcohol ပါဝင်ေသာ လက်သန် စင်

အသားေတွကုိ ေသချာစွာ ကျက်ေအာင်ချက်ြပတ်ပီး စားေသာက် ရပါ

ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်းတွင် အေပါက်အပဲများ ရှိ/မရှိ စစ်ေဆးပါ။

သန် သန် ရှငး် ရှငး် နဲ စနစ်တကျ ကိင ု တ ် ယ ွ ရ ် မှာြဖစ်ပီး ကိင ု တ ် ယ ွ ် ပီးရင်

• ေကာ်ေချာင်း (သိုမဟုတ်) သတေချာင်းရှိသည့်ဘက်သည် အေပ

(၁၇) COVID-19 ေရာဂါြဖစ်ေစတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ကိုယ့်ရဲအိမ်ေမွးတိရစာန်

• ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းှစ်ခုလုံးကို လုံ ခံေအာင် ဖုံးအုပ်ပါ။

-

အဖွဲကီးက အ ကံြပထားပါတယ်။

ကေနတစ်ဆင့် လူကို ကူးစက်ခဲ့တာြဖစ်ပီး၊ ၂၀၀၂ ခုှစ်က တုတ်

ှင့် ကံေတွေနရေသာေကာင့် ချင်ခ ့ ျ ိန်ပီး မလိအ ု ပ်ဘဲ မသုံးစွဲ ကပါရန်

ေကာင်ကတိုးကေနတစ်ဆင့် လူကိုကူးစက်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ ယခု

(၁၄) ပါးစပ်နဲ ှာေခါင်းစည်း (Surgical Mask) ကို ဘယ်လိုတပ်ရမလဲ၊

လူကက ို ူးစက်တယ်ဆတ ုိ ာ မသိရရ ိှ ေသးပါဘူး။ ဒါေကာင့် ကိယ ု က ့် ယ ုိ က ် ယ ို ်

• ပါးစပ်င ှ ့် ှာေခါင်းစည်းကို မဝတ်ခင် လက်ကဆ ို ပ်ြပာှင့် စနစ်တကျ

ခံေမွးတိရစာန်ေတွကို အကာအကွယမ ် ပါဘဲ မကိင ု တ ် ယ ွ ် မထိေတွပါနဲ ။

-

• အေရာင်ပိုရင့်သည့် မျက်ှာြပင်ကို အြပင်ဘက်တွင် ထားရှိပါ။ ဘက် ြဖစ်သည်။

စနစ်တကျ လက်ြပန်ေဆးရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ေဟာင်ေကာင်မှာ ေရာဂါရှိတဲ့ေခွးတစ်ေကာင် ေတွရတဲ့ြဖစ်စ်တစ်ခု

ရှခ ိ ေ ဲ့ ပမယ့် COVID-19 ေရာဂါြဖစ်ေစတဲ့ ဗိင ု ်းရပ်စဟ ် ာ ေခွး၊ ေကာင်စတဲ့

• Mask အသုံးြပေနစ် Mask ကို လက်ြဖင့် ထိေတွကိုင်တွယ်ြခင်း

အေထာက်အထား မေတွရှိရေသးပါဘူး။

အဲဒီအချ ိန်မှာ

တကသိလ ု ၊် ဒီဂရီေကာလိပ ် င ှ ့် ေကာလိပမ ် ျား

ြမန်မာိုင်ငံအတွက်

၂၀၁၇ ခုှစ်မှာ Mutual

evaluation ကို ေဆာင်ရက်ခတ ဲ့ ယ်။ Mutual evaluation Report ကို ၂၀၁၈ ခုှစ်မှာ ထုတ်ြပန်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ ကန်ေတာ်တို အားနည်းချက်ေတွကို ေထာက်ြပခဲ့ တယ်။ ေဆာင်ရက်ရမယ့် Action Plan ၉၉ ခုကို သတ်မတ ှ ခ ် တ ဲ့ ယ်။ အဲဒါေတွကို ကန်ေတာ်တက ို ေဆာင်ရက်ေနတယ်။ ေဆာင်ရက်တဲ့ အခါမှာလည်း Technical Compliance အပိင ု ်းမှာေရာ IO အပိင ု ်း မှာပါ ေဆာင်ရက်ိုင်တာ ြဖစ်တဲ့အတွက် အခု ကန်ေတာ်တို ရှစခ ် က ု ျန်တယ်။ အဲဒီ ရှစခ ် က ု လ ုိ ည်း ကန်ေတာ်တုိ အြမန်ဆးံု ေဆာင်ရက်ိုင်ေအာင် ကိးစားပါမယ်။ အဓိကေြပာချင်တာက ဒါေတွအကုန်လုံးက ိုင်ငံတကာ မှာ ေဆာင်ရက်ေနတဲအ ့ ချက်ေတွပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ြမန်မာ အကမ်းဖက်မ

အေပ ေငွေကးေထာက်ပမ ံ့ ေတွ  နဲ ပတ်သက်လာရင် အရင်တန ု ်း ကေတာ့ ိင ု င ် တ ံ ကာမှာလည်း Recommendation ၄၀ ပဲ ရှတ ိ ယ်။

၏ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပညာသင်စ ှ ် ပထမှစဝ ် က် စာေမးပွဲများကို ယေနတွင် ိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ ဆက်လက်ကျင်းပရာ ဝိဇာ/သိပံ တကသိလ ု ၊်

ိင ု င ် တ ံ ကာစံန်  းေတွနဲ အညီ ကန်ေတာ်တက ုိ

ဆက်လက်ပီးေတာ့ ေဆာင်ရက်ေနရတဲ့ အေြခအေနပဲ ြဖစ်ပါ တယ်။ အစီအစ်မှး။

။ ဟုတက ် ပ ဲ့ ါရှင၊် အခုလို ြပည်သေ ူ တွ

သိသင့်

သိထက ုိ တ ် ့ဲ အေကာင်းအရာနဲ ပတ်သက်တာေတွကုိ ြပည့ြ် ပည့် စုံစုံလာေရာက်ေဆွးေွးေပးသွားတဲ့ အထူးပဲေကျးဇူးတင်ပါတယ်။

ဒီနည်းေတွက COVID-19

ေရာဂါကူးစက်ြခင်းကို မကာကွယ်

ိုင်တဲ့အြပင် COVID-19 ေရာဂါြဖစ်ပွားပါက ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်း၊ အရက်ေသာက်ြခင်းတိုေကာင့် ပိုမိုြပင်းထန်စွာ ခံစားရိုင်ပါတယ်။

(COVID-19) လတ်တေလာ အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါကူးစက်ခံရသည် (သိုမဟုတ်) ကူးစက်ခံရသည့်သူကို ေတွရှိသည်ဟု သံသယရှိပါက နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို အြမန်ဆုံးသတင်းပိုပီး ကုသမခံယူပါ။ မိမိ၏ခရီးသွားရာဇဝင်ကို ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်သူထံ ေြပာြပရပါမည်။ သတင်းပိုရန် ဖုန်းနံပါတ်(Hotline) 067-3420802 2019-nCoV အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ဤ QR Code အား Scan ဖတ်၍ ဝင်ေရာက်ကည့်ပါ။  Reference:

ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ (WHO)၏ (၉-၃-၂၀၂၀) ရက်စပ ဲွ ါ Q & A on Coronaviruses ကို မှီြငမ်းကိုးကားပါသည်။ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန

တကသိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်ှင့် ေကာလိပ်များ၏ ပထမှစ်ဝက် စာေမးပွဲများတွင် ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုသူ သုံးသိန်း ငါးေသာင်းေကျာ်ရှိ

၂၉၉၀၂၉ ဦးအနက် ၂၈၉၆၆၉ ဦး ေြဖဆိသ ု ြဖင့် ပျက်ကွက် ၉၃၆၀၊ နည်းပညာတကသိုလ် များှင့် ကွနပ ် ျတာတကသိလ ု မ ် ျား၌ စာရင်းရှိ ၅၂၀၀၀ အနက် ၅၁၁၅၃ ဦးေြဖဆိုသြဖင့် ပျက်ကွက် ၈၄၇ ဦးှင့် ပညာေရးေကာလိပ် များ၌ စာရင်းရှိ ၁၀၇၈၂ ဦးအနက် ၁၀၇၇၇ ဦး ေြဖဆိုသြဖင့် ပျက်ကွက် ၅ ဦးရှိေကာင်း၊ ိင ု င ် တ ံ စ်ဝန်း တကသိလ ု ၊် ဒီဂရီေကာလိပ ် င ှ ့် ေကာလိပမ ် ျား၏ စုစေ ု ပါင်းစာရင်းရှိ ၃၆၁၈၁၁ ဦး အနက် ၃၅၁၅၉၉

ဒုတိယဝန်ကီးနဲ အဖွဲကို

ဦးေြဖဆိုကပီး

ပျက်ကွက် ၁၀၂၁၂ ဦးရှိေကာင်း ပညာေရး ဝန်ကီးဌာနမှ သိရသည်။ သတင်းစ်

ေနာက်ပင ို ်းမှာ ိင ု င ် တ ံ ကာကလည်း ပို ပီးေတာ့ တင်းကျပ်လာတာ ြဖစ်တအ ့ဲ တွက်

Mask များကို ှစ်ခုသုံးခုထပ်၍ သုံးြခင်း၊

ပဋိဇီဝေဆးများကို မိမိသေဘာြဖင့် သုံးစွဲြခင်းတိုပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

ဒီဂရီေကာလိပ ် င ှ ့် ေကာလိပမ ် ျား၌ စာရင်းရှိ

Action Plan ၉၉ ခုကို သတ်မှတ်ခဲ့

ိင ု င ် က ံ ဒီလို ေငွေကးခဝါချမနဲ ပတ်သက်တာ၊

ေဆးလိပေ ် သာက်ြခင်း၊ အရက်ေသာက်ြခင်း၊ ေရေွးကမ်းေသာက်ြခင်း၊

အိမေ ် မွးတိရစာန်ေတွကတစ်ဆင့် ကူးစက်ပျံှေ ံ ကာင်း ယခုအချ ိန်အထိ

ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၃ P စာမျက်ှာ ၂၂ မှ

ဘာေတွလဲ?

ေတွကတစ်ဆင့် ကူးစက်ိုင်ပါသလား?

• Mask ၏ ေဘးအနားစွန်းများှင့် မိမ၏ ိ မျက်ှာကားတွင် လစ်ဟာမ (gap) မရှိေစရပါ။

လက်ခံလို ရပါတယ်။ ကူးစက်ိုင်ေြခ အလွန်နည်းပါတယ်။

မယ်။ အသားစိမ်းေတွ၊ ကလီစာေတွ တိရစာန်ကထွက်တဲ့ ိုေတွကို

ေဆးရည်ကို အသုံးြပပါ။

-

ပါဆယ်ထုပ်ေတွကို လက်ခံတဲ့အခါ ေဘးကင်းရဲလား?

စန်းေမာင်ြမင့် ဒါနဥပပါရမီေသွးလှကုသိုလ် ေဖာင်ေဒးရှင်း (၂၄)ကိမ်ေြမာက် စုေပါင်းေသွးလှပွဲ ြပလုပ်မည်

ရန်ကုန် မတ် ၂၃

ေကာင်းှင့် ေသွးလှရှငမ ် ျားအား ေသွးလှဘဏ်မှ ပုမ ံ န ှ ေ ် ကးေမွးေထာက်ပမ ံ့ များ 

မည့် (၂၄)ကိမေ ် ြမာက် စုေပါင်းေသွးလှဒါန်းပွက ဲ ုိ ရန်ကန ု ေ ် ဆးုံ ကီးဝင်းေထာင့်

များြဖင့် ပံပ ့ းုိ ဂုဏြ် ပမည်ြဖစ်ပီး ေသွးလှဒါန်းမည့သ ် မ ူ ျား စန်းေမာင်ြမင့် ေသွးလှ

စန်းေမာင်ြမင့် ဒါနဥပပါရမီေသွးလှကုသိုလ် ေဖာင်ေဒးရှင်းက ကီးမှးြပလုပ် ရှိ အမျ ိးသားေသွးဌာန (အမျ ိးသားေသွးလှဘဏ်) ၌ ဧပီ ၅ ရက် တနဂေ  ွေန နံနက် ၇ နာရီခွဲမှ ၁၁ နာရီခွဲအထိ ြပလုပ်မည်ြဖစ်သည်။ အဆိုပါေသွးလှဒါန်းပွဲသို

မည်သူမဆို လာေရာက်ေသွးလှဒါန်းိုင်ပါ

အြပင် စန်းေမာင်ြမင့် ေသွးလှကုသလ ို ေ ် ဖာင်ေဒးရှင်းက အမှတတ ် ရလက်ေဆာင် ကုသိုလ်ေဖာင်ေဒးရှင်း ဖုန်း ၀၉- ၄၄၉၂၅၃၇၆၇, ၀၉- ၆၉၅၁၃၅၅၁၅ တိုသို ဧပီ

၃ ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ စာရင်းေပးသွင်းပါရန် ေမတာရပ်ခံထားေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၃၉၀/က)၊ (၂၀ေပx ၆၀ေပ)ရှိ ှစ(် ၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပရှိ ရန်ကန ု ် မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကက ွ ၊် မင်းေခါင် (၂)လမ်း၊ အမှတ်(၃၉၀/က)ဟုေခတွင်သည့် အိမ်အပါအဝင်အကျ ိးခံစားခွင့် အားလုံးတိုကို ေြမအမည်ေပါက် ေဒေအးေအးခင် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၈၉၇၀] ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချ ိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန် ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက ဤေကာ်ြငာစာထုတသ ် ည့ေ ် နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မအေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် လာေရာက် ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ ကန် ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်အေရာင်း

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်း

အဝယ်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ

ေကာ်ြငာြခင်း

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ ် အမှတ်-၁/၂၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၇၆၄၊ (၀.၀၂၈)ဧက၊ ေြမကွ က ် တ ည် ေနရာ အမှတ-် ၇၆၄၊ ၃-လမ်း၊ ၁-ရပ်ကက ွ ၊် မရမ်း ကုန်းမိနယ်၊ ေဒေရဇင်ဦး [၉/မနတ(ိင ု )် ၀၇၅၄၇၄]အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀)ေြမငှား စာချပ်၊ ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် မေရ ဇင်ဦး [၉/မနတ(ိုင်)၀၇၅၄၇၄]၏ S/P ရရှိသူ ဦးေအးသန်း[၁၂/အစန(ိုင်)၀၃၇ ၀၁၀]မှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)၊ S/P အေထာက် အ ထား၊ S/Pအတွ က ် ကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေြမခွနေ ် ြပစာ၊ ၂၀၁၄ ခုစ ှ ် က ကူးယူခသ ဲ့ ည်အ ့ ေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ရန် ေြမပုံေြမရာဇဝင်မူရင်း ေပျာက် ဆုံးသွားသည်မှာမှနက ် န်ေကာင်း၊ အဆိပ ု ါ ေြမပုံေြမရာဇဝင်မူရင်းမှာ တရားဝင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆခ ုိ ရ ့ ဲ ြခင်းလုးံ ဝ မရှဘ ိ ၊ဲ သိမ်းဆည်းထားရာမှ အထားအသို မှားယွင်းကာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါေကာင်း၊ အဆိပ ု ါေြမပုေ ံ ြမရာဇဝင်မရ ူ င်းအား အြခား သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကို မေရာင်းချထား ြခင်း၊ ေပါင်၊ံှ ေပးကမ်း၊ စွန် လတ်  ၊ လှဒါန်း၊ အာမခံအြဖစ် တင်သွင်းထားြခင်းတို လုံးဝမရှပ ိ ါေကာင်း၊ အပ်အရှင်းြပဿနာ တစ်စတ ုံ စ်ရာမရှပ ိ ါေကာင်း၊ ြဖစ်ေပလာ ပါက မိမိမှတာဝန်ယူေြဖရှင်းမည်ြဖစ်ပါ ေကာင်း၊ ေဒေရဇင်ဦး ကိယ ု တ ် င ုိ မ ် ှ ၃-၂၂၀၂၀ ရက်စြွဲ ဖင့် ကျ ိန်ဆထ ို ားသည့် ကျမ်း ကျ ိန်လာတိက ု ို တင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ်ဆရ ို န် ေြမပုက ံ ူးေလာက်ထား လာရာ တရားဝင်ခင ို လ ် ေ ုံ သာ အေထာက် အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် နမှ စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကွက်ိုင်ပါ ေကာင်းှင့် ကန် ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် ုံး လုပန ် ည်းအတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက် ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း မုံရာမိ၊

ထန်းေတာရပ်ကွက်ေန

ေမာင်ဇရ ွဲ န်င ို ် [၅/မရန(ိင ု )် ၂၅၆၅၁၁]၏ ဖခင်ဦးမျ ိးေအာင်ိုင် [၅/မရန(ိုင်)၀၃၆ ၈၂၄]ှင့် ဦးမျ ိးေအာင်စိုးမှာ တစ်ဦးတည်း ြဖစ်ပါေကာင်း။

ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန် ၂၁-၃-၂၀၂၀ရက် စာမျက်ှာ(ဃ)ပါ အများသိေစရန် ေကာ်ြငာတွင် ဒဂုံမိ သစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက် အစား (၈)ရပ်ကွက်ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ (၄၄)ရပ်ကွက်၊ ေရစင်(၁)လမ်း၊ အမှတ် (၂၃၄)၊ (၂)ခန်းတွဲ RC(၃)ထပ်တိုက်၏ ဒုတိယထပ် (၃) လာ၊ မျက်ှာမူလင်လက်ဝဘ ဲ က်အခန်း၊ ဧရိယာ (၈၆၇ စတုရန်းေပ)၊ ှစ် ၆၀ ေြမငှားဂရန်ေြမေပရှတ ိ က ို ခ ် န်းှင့် ၎င်းတိက ု ခ ် န်း၏အကျ ိး ခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ ကို ပိင ု ဆ ် င ို ၍ ် လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ည်ဟဝ ု န်ခသ ံ ြူ ဖစ်ေသာ ေဒေဌးေဌးရီ [၁၀/မလမ(ိင ု )် ၀၃၇၅၈၉] ထံမှ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးဇာနည်ေမာင်ေမာင်ေကျာ် [၁၄/ကပန(ိုင်)၁၂၁၉၀၆]၊ ေဒေအးမင်းသန်း [၁၂/အလန(ိုင်) ၀၀၀၂၈၃]တိုက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ကန် ကွက်လိုသူများရှိလင် တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကညာပါသည့်ေန မှ(၇)ရက်အတွင်း က်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေန ရက်အထိ ကန် ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးဇာနည်ေမာင်ေမာင်ေကျာ်၊ ေဒေအးမင်းသန်းတို၏လဲအပ်န်ကားချက်များအရ ဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph:01-246869, 09-450023651 Ph:09-765602290 Ph:09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်အသားများကို ကုမဏီမူပိုင်အြဖစ် ြပလုပ်သုံးစွဲရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်သွင်း မက်ဟေကညာပီးြဖစ်ေကာင်း

ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်း LL.B,LL.M တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၁၆၃) အမှတ် (၁၁၁/၁၁၃)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၃၆လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၈၉၉၁၉

ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ သမိုင်းဘူတာုံလမ်း၊ လှသီတာအိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ် (၉-၁၀-၁၁-၁၂)၊ အခန်းအမှတ် (S-4)၊ (၆) ခန်းတွဲ (၇)ထပ်တိုက်မှ (၄)လာ-ေထာင့်ခန်း၊ ပမထပ် တိုက်ခန်းကို မူလ ပိင ု ရ ် င ှ မ ် ျားထံမှ တရားဝင်ဝယ်ယ၍ ူ လက်ရပ ှိ င ို ဆ ် င ို ထ ် ားရှသ ိ ူ ဦးတင်ေအာင်မိုး [၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၀၀၀၃၉၃]ထံမှ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း [၁၂/လမန(ိင ု )် ၀၂၇၆၉၉] က ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အဆိုပါတိုက်ခန်း ှ င့ ် ပ တ် သ က် ၍ ကန် ကွ က ် လို သူ မ ျားရှိ ပ ါက တရားဝင် ခို င ် လုံ ေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ ် နမှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း က်ုပ်ထံလာေရာက်ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့် ေြမာက်၍ ကန် ကွက်မမရှ  ိပါက တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစကိ  ု ဥပေဒ ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း

ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၁၅/ေရေပါက်က၊ံ ေြမကွက်

အမှတ်-၇၁၁၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၇၁၁၊ နဝရတ်လမ်း၊ ၁၅/ေရ ေပါက်ကံ၊

ေဒသန်းေမ အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒသန်းေမထံမှ အရပ်ကတိစာချပ်

ြဖင့် ဝယ်ယသ ူ ူ ေဒခင်ေမကည်မလ ှ ည်းေကာင်း၊ ေဒခင်ေမကည်ထမ ံ ှ အရပ်ကတိစာချပ် ြဖင့် ဝယ်ယသ ူ ူ ေဒတင်တင်မ[ူ ၁၂/ဥကမ(ိင ု )် ၀၈၂၉၄၀]မှ ပါမစ်ေပျာက်ဆးံု ေကာင်း ဒဂုံ မိနယ်တရားုးံ ကျမ်းကျ ိန်လာအမှတ-် ၁၀/၂၆၃၉/၁၉၊ ရပ်ကက ွ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး၊ ရဲစခန်း

ေထာက်ခခ ံ ျက်၊ ကိယ ု တ ် င ုိ ဝ ် န်ခခ ံ ျက်တတ ုိ င်ြပ၍ ဂရန်သစ် ေလာက်ထားလာြခင်းအေပ တရားဝင်ခင ို လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် နမှစ၍ (၇) ရက်

အတွင်း ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန် ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒခင်မာလာ (LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၀) တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀၊ ၀၁-၅၃၀၁၉၀

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားများကို ကုမဏီတစ်ဦးတည်းမူပိုင်အြဖစ် ြပလုပ်သုံးစွဲရန်အတွက် ရန်ကန ု ် မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေအးသာယာလမ်း၊ အမှတ-် ၃(စီ)တွင် တည်ေထာင်ဖဲွ စည်းထားသည့် Y Agro Solution Co., Ltd ၊ ကုမဏီ  မှတ်ပုံတင်အမှတ်-၁၂၁၇၁၆၀၅၄မှ ရန်ကုန်မိ၊ မိေတာ်စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၌ မှတ်ပုံတင်သွင်းထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်အသားများကို Y Agro Solution Co., Ltd မှ တင်သွင်း၊ ထုတ်လုပ်၊ ြဖန် ြဖး၊ ေရာင်းချလျက်ရှိသည့် ဓာတ်ေြမဩဇာှင့် ရက်ဖျန်းအားေဆးအမျ ိးမျ ိး၊ အရက်အသီးအားတိုးေဆးအမျ ိးမျ ိးတိုတွင် အသုံးြပလျက် ရှိပါသည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါကုနအ ် မှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ် အမည်အမှတအ ် သားများ၏ တံဆပ ိ ၊် အမည်င ှ ့် အမှတအ ် သားတိက ု ို မိမတ ိ က ို မ ု ဏီ  မလ ှ ၍ ွဲ အြခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မှြဖစ်ေစ၊ အများမှြဖစ်ေစ၊ မှီြငမ်း၍ အတုအပြပလုပ်ြခင်း၊ ဆင်တူယိုးမှားြပလုပ်ြခင်း၊ ပုံတူပုံမှား၊ ထင်ေယာင်ထင်မှားြပလုပ်ြခင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ၊ အတုအပြပလုပ်သုံးစွဲြခင်း စသည်တိုကို မြပလုပ် ကရန်င ှ ့် လုပက ် င ုိ ေ ် ဆာင်ရက်အသုးံ ြပေနသူများအား ေတွရှရ ိ ပါက မိမတ ိ က ို မ ု ဏီ  အကျ ိးစီးပွားကို ထိခက ို န ် စ်နာမအတွက် ဥပေဒအရ ထိေရာက်စွာ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် သတိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒါက်တာေမစန်းပွင့်

ေဒသိမ့်သိမ့်စိုးဟန်

LL.B, LL.M, MRes, PhD

LL.B, DBL.

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၀၄၄)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၆၉၈)

Legal Steps Legal Consulting Limited တိုက်(၁)၊ အခန်း(၁၁၃)၊ ဟိုတယ်ရန်ကုန်၊ ြပည်လမ်း၊ (၈)မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၇၁၁၁၂၉၁မှ ၀၉-၉၇၇၁၁၁၂၉၅ထိ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၃)၊ ပုပားလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၈၁)၊ ဦးေနတိုးေမာင်ေမာင် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ပါ ေြမအကျယ်ေပ(၄၀x၆၀) အနက် (ေြမကွကအ ် ား မျက်ှာမူလင် ညာဘက် ြခမ်း)ရှိ ေြမအကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)ဟုေဖာ်ြပလျက် ေဒရီရီေရ[၁/မကတ(ိုင်)၀၅၄၂၃၇] ထံသို ေငွကျပ်သန ိ ်း(၇၀)ေချးသြဖင့် အမှနတ ် ကယ်ေရာင်းချြခင်းမရှဘ ိ ဲ ေရာင်းေပါင်စာချပ် တစ်ခုတည်းကိုသာ ဟန်ေဆာင်ချပ်ဆိုေပးခဲ့ရပီး ထိုစ်က ေြမကွက်ကို ေဒရီရီေရသို လက်ေရာက်ေပးအပ်ြခင်းမရှိဘဲ ကန်မ ေဒတင်မာမာလွင်မှသာ လက်ဝယ်ရှိေနခဲ့ရာ ေဒရီရီေရအား ယေနအထိ ရှာေဖွမေတွရှိဘဲ အဆက်အသွယ်ြပတ်ေတာက်လျက်ရှိ ေနပါသြဖင့် ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ရက်မှ (၁၅)ရက်အတွင်း ေဒတင်မာမာလွင်သို ဆက်သယ ွ ေ ် ပးပါရန်ေကညာလျက် သတ်မတ ှ ရ ် က်ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက ေဖာ်ြပပါေြမကွက ် င ှ ့် ပတ်သက်၍ တည်ဆဥ ဲ ပေဒများှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သာွ းမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ န်ကားသူန်ကားချက်အရေဒတင်မာမာလွင် ေဒေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒြမြမေဌး(H.G.P,LL.B) အမှတ်(၄၃/၁၀၈၁)၊ တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)(၂၀-၇-၁၉၉၈) ပုပားလမ်း၊ဒဂုံမိသစ် ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ (ပထမထပ်)၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥကလာပ၊ (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉ ဖုန်း-09-420083528


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

အများသိေစရန် သတိေပးေကညာချက် ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပင ို ်း)၊ မူဆယ်မိနယ်၊ ပင်လ(ုံ ၁)လမ်း၊ ေကာင်းမတုရ ံ ပ်ကက ွ ၊် အမှတ(် ၄၈/၁၀) Myanmar Muse 97 Industry and Manufacturing Company Limited ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

(၄/၁၅၆၀၂/၂၀၁၉) ၁။

"Memory" DETERGENT POWDER ဟူေသာ ကုနအ ် မှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ြ် ဖင့် ရန်ကန ု ် မိစာချပ်စာတမ်းုံးေတာ်၏ ၂၈-၁-၂၀၁၉ ရက်ြဖင့် စာချပ်အမှတ်-၁၅၄၅၉ ြဖင့်လည်းေကာင်း

၂။

"Memory" DETERGENT POWDER ဟူေသာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ြဖင့် ဆပ်ြပာမန် အမျ ိးမျ ိးတိုကို စာချပ် အမှတ်-၁၅၆၀၂ တိုြဖင့် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ Myanmar Muse 97 Industry and Manufacturing Company Limited ၏

ကုန်ပစည်းအမှတ်တံဆိပ်များကို ိုင်ငံေတာ်မှ ချမှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ အရည်အေသွး ြပည့်မီေသာ ကုန်ကမ်းများ၊ သတ်မှတ်ထားေသာ စံချ ိန်စံန်းများှင့် ေခတ်မီစက်ပစည်းများြဖင့်သာ စနစ်တကျ ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ Myanmar Muse 97 Industry and Manufacturing Company Limited ၏ ထုတ်ကုန်များအား ေဈးကွက်အတွင်း ဂုဏ်သိကာကျဆင်းေစလိုေသာ ရည်ရယ်ချက်ြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ ကုန်ပစည်းေရာင်းချမေဈးကွက်ကျဆင်းေစလိုေသာ ရည်ရယ်ချက်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ မည်သည့်ရည်ရယ်ချက် အမျ ိးမျ ိးြဖင့ြ် ဖစ်ေစ သတင်းအမှားများ ြဖန် ြဖးြခင်း၊ မဟုတမ ် မှနေ ် သာအေကာင်းအရာများြဖင့် ေဝဖန်တက ို ခ ် က ို ြ် ခင်း များအားြပလုပ်ပါက ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပေဒအရ ထိေရာက်စွာ တရားစွဲဆို အေရးယူ ခံရမည်ြဖစ်ေကာင်း သတိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ Myanmar Muse 97 Industry and Manufacturing Co.,Ltd ၏ လဲအပ်န်ကားတာဝန်ေပးအပ်ချက်အရ U Maung Maung (CEO) Chief Executive Officer Business Consultant

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကက ွ ၊် အေနာ်မာ(၇)လမ်း၊ အမှတ် (၈၀၇/က)၊ (၁)ခန်းတည်း RC(၆)ထပ်တိုက်၏ (၅လာ)စတုတထပ်အခန်း၊ ဧရိယာ (၉၃၆စတုရန်းေပ)၊ ှစ(် ၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမေပရှတ ိ က ို ခ ် န်းှင့် ၎င်းတိက ု ခ ် န်း၏ အကျ ိး ခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ ကို ပိင ု ဆ ် င ို ၍ ် လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ည်ဟု ဝန်ခသ ံ ြူ ဖစ် ေသာ ေဒသဲသထ ဲ ူးခိင ု [် ၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၁၅၅၃၅၁]ထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွများြဖစ်ေသာ ဦးဝင်းထွဋ်[၁၂/အလန(ြပ)၀၀၀၁၀၂]၊ ေဒဆုမွန်ဖိး[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၆၁၃၅၃]တိုက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ကန် ကွက်လိုသူများရှိလင် တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက် စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကညာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က်ုပ်တိုထံသို ကိယ ု တ ် င ုိ လ ် ာေရာက်ကန် ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ေ ် နရက်အထိ ကန် ကက ွ မ ် ည့သ ် ူ မရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည် ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါ သည်။ ဦးဝင်းမင်းစိုး

ေဒသူဇာေကျာ်

ေဒေဝဖိးေအာင်

LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L, WIPO LL.B

မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင် မိနယ်၊ ရတနာပုံမိသစ်ေြမာက်ပုင ိ း်

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၂၆၆၄)

(စ်-၁၆၅၂၆)

(စ်-၁၅၄၅၅)

(B-9)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် B.9/၄)၊ ှစ(် ၃၀) ေြမငှားစာချပ်၊ အမည်ေပါက် ေဒခိင ု ခ ် င ု ိ ြ် မင့် ိင ု င ် သ ံ ားအမှတ် [၁၂/ဒဂန(ိင ု )် ၀၀၂၁၀၀] ြဖစ် ပ ါသည် ။ အမည် ေပါက် ၏ အထူး ကိယ ု စ ် ားလှယလ ် စ ဲ ာ ၃၉၁၁/၂၀၂၀ ရရှသ ိ ူ ဦးလှမျ ိးသန် ၊ ိင ု င ် သ ံ ားအမှတ[် ၉/မရက (ိုင်) ၀၀၀၇၀၄] မှ ဤဌာနသို ဘဏ်ေငွ လာပါသြဖင့် ကန် ကက ွ လ ် ပ ို ါက ေကာ်ြငာ ပါသည့်ေန မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ဤ

အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၃။

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန ြပင်ဦးလွင်ခိုင်

ေသွးသည် အသက်

၂၉-၂-၂၀၂၀ ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ၊

ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း

ေကာ်ြငာစာမျက်ှာ(ဂ) တွင် ေဒကျင်စိန်(ခ)

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း (၆/၂၀၁၉-၂၀၂၀)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပစည်းများအားဝယ်ယူလိုပါသည်(က) ဝယ်ယူမည့်စက်ပစည်းများ(ကျပ်ေငွ) Spares for Synthesis Gas Compressor, Spares for CO2 Compressor, Spares for Slop Pump, Stainless Steel Pipe and Pipe Fitting အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါပုစ ံ မ ံ ျားကို ၂၄-၃-၂၀၂၀ ရက်မစ ှ ၍ လပ်စစ်င ှ စ ့် မ ွ ်းအင် ဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပင ် န်း၊ ုံးအမှတ(် ၄၄)၊ (ဘာ ေရးဌာန) ေနြပည်ေတာ်တင ွ ် လာေရာက်ဝယ်ယ ူ င ို ် ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာ အား ဝန်ကီးဌာနဝက်ဆဒ ို (် www.moee.gov.mm)တွငလ ် ည်းေကညာ ထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား ၇-၄-၂၀၂၀ ရက် ၁၂:၀၀ နာရီတွင် လည်းေကာင်း ေနာက်ဆုံးထား၍ စီမေ ံ ရးဌာန၊ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒ လုပ်ငန်း၊ ုံးအမှတ်(၄၄) ေနြပည်ေတာ်သို လူကိုယ်တိုင် လာေရာက် တင်သွင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၁၁၂၃

ဦးဗိုလ်မျ ိးေအာင် [K/RGN-၀၁၇၄၄၄]ှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ဦးစီးဌာနသို ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

Ph-09-421157856

Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊

၂။

အိမရ ် ာ စီမက ံ န ိ ်း၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ်

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

(Switzerland)

Ph-01-246869,09-450023651 Ph-09-765602290

ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာ

ေချးရန် ေြမပု/ံ ေြမရာဇဝင် ေလာက်ထား

ဦးဝင်းထွဋ်၊ ေဒဆုမွန်ဖိးတို၏ လဲအပ်န်ကားချက်များအရ-

၁။

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်မိနယ်(၁၃)ရပ်ကက ွ ၊် ဗဟိလ ု မ်းှငန ့် လ ီ ာလမ်းေထာင့၊် အမှတ-် ၁၉၊ ၄ဇ(၂-ခ)တွင် တည်ရေ ှိ သာ EUROPE & ASIA BEVERAGES CO., LTD. မှာေအာက်ေဖာ်ြပပါ asia delight!, V CODE (Sparkling Berry Energy Drink), V CODE (Sparkling Energy Drink), V CODE (Sparkling Coffee Energy Drink)ကုနအ ် မှတတ ် ဆ ံ ပ ိ မ ် ျားကို ရန်ကန ု ် မိ၊ စာချပ်စာတမ်းများဆိင ု ရ ် ာ မှတပ ် တ ံု င်းံု ၌ တစ်ဦးတည်းမူပင ုိ က ် န ု အ ် မှတတ ် ဆ ံ ပ ိ မ ် ျားအြဖစ် မှတပ ် တ ံု င် သွင်းခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

အမှ တ ် ( ၁၂)၊ ေြမညီ ထ ပ် ( ယာ)၊ အကျယ် အ ဝန်း ေပ(၁၂

၁ ၂

x ၅၈)ရှိ

(ကန်ထိက ု တ ် က ို ခ ် န်း)သည် ေဒကျင်စန ိ (် ခ) လူကျင်စန ိ ၏ ် သားသမီးများ ြဖစ်ေသာ ဦးခွန်လင်း၊ ေဒြမင့်ြမင့်ေမာ်၊ ေဒတင်တင်ေမာ်၊ ေဒေမးေမးှင့် ဦးသန် ဇင်ဦးတိမ ု သ ိ ားစုပင ုိ ် တိက ု ခ ် န်းြဖစ်ေကာင်း ေကညာချက်မာှ လုံးဝ (လုံးဝ) မှန်ကန်မမရှိပါ။ ေဖာ်ြပေကညာချက်ပါတိက ု ခ ် န်းမှာ ယခင်ကတည်းက က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွ တိ၏ ု ဖခင် ဦးေမာင်ေမာင်(ခ) အင်ခန ွ ဟ ် ိ အမည်ြဖင့် ေြမပိင ု ရ ် င ှ ၊် ကန်ထိက ု ် တာ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန (ယာ/အုံ)၊ D/Bတိုတွင် အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိသည့် ဖခင်တစ်ဦး တည်းသာ ပိုင်ဆိုင်ေသာတိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ ဖခင်ဦးေမာင်ေမာင်(ခ) အင်ခွန်ဟိသည် ၂၃-၁၀-၂၀၁၈ ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သြဖင့် အထက်ပါတိုက်ခန်းကို က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ညီအစ်မ

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် 9k2၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၁၈ ဟုေခတွင်

များြဖစ်ကေသာ ေဒါက်တာ သင်းသက်သက်ေမာင် [၁၂/ဗတထ(ိင ု )် ၀၄၀ ၅၂၆]၊ ေဒလင်းလက်လက်ေမာင် [၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၄၂၇၅၂]တိုမှ ဥပေဒ

အဝန်း (၂၅'x ၅၉'.၆")ေပတွင် (၂)ခန်းတွ(ဲ ၈)ထပ် RC တိက ု ေ ် ဆာက်လပ ု ရ ် န် ၅-၄-၁၉၉၇ခုစ ှ ် ကတည်းက လူကီးမင်းှင့် က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွများက သေဘာတူစာချပ်ချပ်ဆခ ို ပ ဲ့ ါသည်။

ှငအ ့် ညီ တရားဝင်အေမွဆက်ခပ ံ င ုိ ဆ ် င ုိ လ ် ာကာ ဖခင်င ှ ည ့် အ ီ စ်မ ှစဦ ် းမှ

အဆိပ ု ါစာချပ်ကုိ လူကီးမင်းဘက်မပ ှ ယ်ဖျက်၍ ၃၀-၇-၂၀၀၃ ရက်တင ွ ် စာချပ်အသစ်

တည်ေဆာက်စရိတ်ေငွေပးသွင်း၍ အခွန်အခအသီးသီးတိုကို က်ုပ်၏

ထပ်မခ ံ ျပ်ဆြို ခင်း၊ ၂၁-၁-၂၀၁၄ ရက်တင ွ ် ထပ်မစ ံ ာချပ်ချပ်ဆြို ခင်း၊ ကိယ ု စ ် ားလှယလ ် စ ဲ ာ

မိတေ ် ဆွတအ ို မည်ေပါက် ထမ်းေဆာင်ေနေသာ တိက ု ခ ် န်းလည်းြဖစ်ပါသည်။

များ အကိမ် ကိမရ ် ယူြခင်းများကိြု ပလုပခ ် သ ဲ့ ည့တ ် င ို ေ ် အာင် က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွများဘက်မှ

ဖခင် ဦးေမာင်ေမာင်(ခ)အင်ခန ွ ဟ ် သ ိ ည် မကွယလ ် န ွ မ ် က ီ ၆-၄-၂၀၁၅

သိုေသာ်လူကီးမင်းသည် က်ုပ်မိတ်ေဆွများထံမှ ေြမဂရန်မူရင်းှင့်တကွ

ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာေကာ်ြငာ(၂၄)တွင် ေဖာ်ြပပါ

ဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများကို ရယူခဲ့ေသာ်လည်း ယေနတိုင်ကန်ထိုက်တိုက်

တိက ု ခ ် န်းမှာ ၎င်းတစ်ဦးတည်းပိင ု ဆ ် င ုိ ေ ် သာတိက ု ခ ် န်းြဖစ်ေကာင်း ေကညာ

ေဆာက်လုပ်ရန် မည်သိုမေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းမရှိသြဖင့် က်ုပ်မိတ်ေဆွများမှာ များစွာ နစ်နာဆုံးံးလျက်ရပ ှိ ါသည်။ ထိေ ု ကာင့် လူကီးမင်းဘက်မသ ှ င့ေ ် လျာ်ေသာ အချ ိန်ကာလ အတွင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်းမရှိသည့်အတွက် က်ုပ်မိတ်ေဆွများထံ ရယူထားေသာ ေြမဂရန်မရ ူ င်းှငတ ့် ကွ ဆက်စပ်စာချပ်များကို ယေနမှ(၇)ရက်အတွင်း က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွ ထံလာေရာက်ေပးအပ်ပါရန်ှင့် လူကီးမင်းှင့် ချပ်ဆိုခဲ့ေသာ ၂၁-၁-၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ စာချပ်အားဖျက်သိမ်း၍ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လဲစာများအားလည်း ယေနမှစ၍ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းမည်ြဖစ်ေကာင်း လူကီးမင်းှင့်အများသိေစရန် ေကညာပါသည်။ ေဒအာရမာန်ေဒဝီပါ (၆)ဦး၏လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒခင်မိုးေရ LL.B,LL.M

ေဒဧကရီ LL.B,D.B.L

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၀၃) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၆၇၆) အမှတ်-၁၀၃ (A/B)၊ ပထမထပ်၊ ၃၆လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၄၄၅၇

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ သုဒဿန(၂)လမ်း၊ အမှတ် (၉၄/ခ)၊ (၁)ခန်းတည်း RC(၆)ထပ် အေဆာက်အအု၏ ံ (ပမထပ်)၊ (၆လာ)၊ ဧရိယာ(၉၀၀)

ထားခဲ့ပီးလည်းြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် လူကီးမင်း၏သတင်းစာေကညာချက်ပါ ရန်ကုန် အေရှပိင ု ်းခိင ု တ ် ရားုံးေတာ်၊ တရားမကီးမ အမှတ် (၄၃၇/၂၀၁၅) အမတွင် ၂၉-၁၁-၂၀၁၉ ရက်က ချမှတခ ် ေ ဲ့ သာ အမိန် မှာ က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွတ၏ ုိ မိခင်မှ ဖခင်အေပ”လင်မယားကွာရှင်းြပတ်စဲေပးေစလိုမ”အေပတွင် သုံးသပ် ေသာ အမိန် တစ်ရပ်ြဖစ်ပီး တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်မအေပ  ချမှတ်ေသာ အမိန် တစ်ရပ်မဟုတ်ပါ။ ထိုြပင် ကန်ထိုက်တိုက်သစ် ေဆာက်လုပ်ပီးစီးသည့်အချ ိန်တွင် ေဒကျင်စန ိ (် ခ)လူကျင်စန ိ မ ် ှ ေသာ့ဖျက်ဆီးဝင်ေရာက်၍ အထက်ပါတိက ု ခ ် န်း တွင် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွတိုမိသားစုမှ ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်မရရှိေအာင် ေသာ့ခတ်ပိတ်ဆိုထားသြဖင့် ဗိုလ်တေထာင်မိနယ် တရားုံးေတာ်မှ ရာဇဝတ်ကီးမအမှတ် -(၈၄/၂၀၁၆)အမတွင် ေဒကျင်စန ိ (် ခ)လူကျင်စန ိ မ ် ှ

စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို

ရာဇသတ်ကီးဥပေဒပုဒ်မ-၃၄၁/၄၂၇ တိုအရ ဒဏ်ေငွ ၁၀၀၀၀/-စီေပး

ပိင ု ဆ ် င ုိ ၍ ် လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ည်ဟု ဝန်ခက ံ တိြပသူြဖစ်ေသာ ေဒေအးေအး

ေဆာင်ခဲ့ရသူြဖစ်ပါသည်။

ေဆွ[၁၂/ရကန(ိင ု )် ၀၀၈၈၂၇]ထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွများြဖစ်ေသာ ဦးေအာင်သန ိ း် စိးု

အထက်ေဖာ်ြပပါ asia delight!, V CODE (Sparkling Berry Energy Drink), V CODE (Sparkling Energy Drink), V CODE (Sparkling Coffee Energy Drink)ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကို အေရာင်အေသွးအမျ ိးမျ ိး အရယ်အစားအမျ ိးမျ ိး၊ စာလုံး(font)ပုံစံအမျ ိးမျ ိးတိုြဖင့် လိုအပ်သလိုြပလုပ်ပီး သစ်သီးမျ ိးစုံ၊ ဘယ်ရီ စပါကလင် ေကာ်ဖအ ီ ရသာ အားြဖည့အ ် ချ ိရည်တက ို ို ထုပပ ် ိုးမပုစ ံ ံ အမျ ိးမျ ိးတိြု ဖင့် ြမန်မာိင ု င ် တ ံ စ်ဝန်းလုံးတွင် ထုတလ ် ပ ု ြ် ဖန် ြဖး ေရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။ မည်သူမဆို အဆိုပါကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကို EUROPE & ASIA BEVERAGES CO., LTD. ၏ တရားဝင်ခွင့်ြပချက်တစ်စုံတစ်ရာမရရှိဘဲ အတုအပြပလုပ်ြခင်း၊ ထင်ေယာင်ထင်မှားြပလုပ်ြခင်း၊ ဆင်တယ ူ ိုးမှားြပလုပြ် ခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် တုပြပလုပသ ် ုံးစွြဲ ခင်းများ ေပေပါက်ေတွရှပ ိ ါက ြပည်ေထာင်စသ ု မတ ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ တည်ဆဥ ဲ ပေဒများှငအ ့် ညီ ထိေရာက်စွာအေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒနာေသာင်း(စ်-၉၅၈၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၇၉၄

အေပ ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ ဗိလ ု တ ် ေထာင်မိနယ်၊ အမှတ(် ၃)ရပ်ကက ွ ၊် ၆၄-လမ်း၊

ေသာ အမှတ-် ၁၃၅/၁၃၇၊ (၅၇)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကက ွ ၊် ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်ရိှ ေြမအကျယ်

လိုက်ေလျာေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပါသည်။

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သတိေပးေကညာချက်

လူကျင်စန ိ ် (BTHG-00384)၏ ေရှေနမှေကညာချက်

[၈/ဆဖန(ိင ု )် ၀၄၆၈၂၄]၊ ေဒယုယဝ ု င်း[၁၂/သဃက(ိင ု )် ၀၀၄၂၀၅]တိက ု အပီးအြပတ်

သိုပါ၍

လူကီးမင်း၏ေရှေနမှတစ်ဆင့် က်ုပ်မိတ်ေဆွတို၏

ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန် ကက ွ လ ် ို

တိက ု ခ ် န်းပိင ု ေ ် ရးဆိင ု ခ ် င ွ က ့် ို ထိပါးေှာင့ယ ် က ှ ၍ ် မမှနမ ် ကန် ေဖာ်ြပေကညာ

သူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်

ြခင်းသာြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။

စာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို ကိယ ု တ ် င ို ် လာေရာက်ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။

လဲအပ်သူများ-

လဲအပ်န်ကားချက်အရ-

ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒါက်တာသင်းသက်သက်ေမာင်

ေဒညိမ်းညိမ်းေထွး(LL.B, D.B.L)

ဦးေအာင်သိန်းစိုး၊ ေဒယုယုဝင်းတို၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ-

ေဒလင်းလက်လက်ေမာင်

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန် ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ

ဦးဝင်းမင်းစိုး LL.B,WIPO(Switzerland)

ေဒသူဇာေကျာ်

ေဒေဝဖိးေအာင်

LL.B,D.B.L,D.I.L, D.I.P.L

LL.B

WIPO (Switzerland) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၂၆၆၄)

(စ်-၁၆၅၂၆)

(စ်-၁၅၄၅၅)

Ph-09-450023651

Ph-09-254508917

Ph-09-421157856

Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

(စ်-၁၃၃၁၅) စုေပါင်းုံး၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၈၆၀၅

မီးေဘးေရှာင် မေလာင်ခင်တား


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန် (ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျသုခ

လမ်း၊ အမှတ(် ၄၁)၊ တတိယထပ် (၄)လာ(ေခါင်းရင်းခန်း)၏ အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အား ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒှင်းဝတ်ရည်ေအာင် [၇/ပမန(ိုင်) ၁၇၈၈၀၃]ထံမှ စာချပ်စာတမ်းြဖင့် ဝယ်ယူထားသူ ေဒစိုးစီဦး [၉/အမဇ

(ိင ု )် ၀၄၂၆၀၄] အားစရန်ေငွယ၍ ူ ေရာင်းချထားပါသည်။ ပိင ု ဆ ် င ုိ ေ ် ကာင်း ကန် ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက ေကညာပါသည်ရ ့ က်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွငး် လာေရာက်

အတာစီယာတရီကာအဖွဲဝင်များသို ပန်ကားချက်

အတာစီယာတရီကာ (Sufism)ကို စတင်တည်ေထာင်သူ ဆရာေတာ်ကီး Habib Abdulla Bin Alawi Bin Hassan A1 Attas အသက်ထင်ရှားရှစ ိ ်ကာလက ြဖစ်ပွားခဲေ ့ သာ ကပ်ေရာဂါဆိုးများအတွက် ဖတ်ရတ်ရသည့် ဆုေတာင်းဒိအ ု ာကို တည်ေထာင်သူ ဆရာေတာ်ကီး၏ အိက ု အ ် ရာကို တတိယေြမာက် ဆက်ခံသူ လက်ရှိ ဆရာေတာ်ကီး General Khalifa Mustafa Abdul Rahman A1 Attas က ယခု အခါ ြဖစ်ေပေနေသာ COVID-19 ကပ်ေရာဂါေဘးမှ လွတေ ် ြမာက်ေဘးကင်းေစရန်အတွက် ထိင ု ်းိင ု င ် ံ တွင် ေရာက်ရှိေသာ ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်သူ ဦးခင်ေမာင်ကီး(ခ) Kenny ထံသို ဆရာေတာ်ကီး ကိယ ု တ ် င ို ် ဖတ်ရတ်ထားသည့် အသံဖင ို အ ် ား ၂-၂-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် ေပးပိခ ု ပ ဲ့ ါသည်။ ကိယ ု စ ် ားလှယြ် ဖစ်သူ ဦးခင်ေမာင်ကီးက ယင်းအသံဖင ုိ အ ် ား အတာစီယာတရီကာဝင် မိရ ု ဒ ီ ၊ီ မိရ ု ဒ ီ န် (အသင်းသား/သူ) များ ဖတ်ရတ်င ုိ ရ ် န် ကန်ေတာ်တထ ုိ ံ ေပးပိခ ု ၍ ့ဲ ကန်ေတာ်တက ုိ လည်း ြပန်လည်ပီး ြမန်မာိင ု င ် တ ံ စ်ဝန်း ရှိ မိရ ု ဒ ီ ၊ီ မိရ ု ဒ ီ န် (အသင်းသား/သူ)များထံ ေပးပိေ ု ဝငှပီး ဖတ်ရတ်လျက်ရပ ှိ ါသည်။ ယခုတစ်ဖန်ထင ို ်းိင ု င ် ံ တွင် ေရာက်ရေ ိှ သာ လက်ရဆ ိှ ရာေတာ်ကီး၏ ကိယ ု စ ် ားလှယြ် ဖစ်သူ ဦးခင်ေမာင်ကီးက ထပ်မ ံ န်  ကား လာေသာေကာင့် မိုရီဒီ၊ မိုရီဒန်များသိသာေစရန် ကန်ေတာ်အေနြဖင့်ထပ်မံ၍ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။ COVID-19 ကပ်ေရာဂါှငပ ့် တ်သက်၍ ဖတ်ရတ်ေနေသာ ၎င်းဆုေတာင်း ဒိအ ု ာ အား မိမိတို စုုံးဖတ်ရတ်ေနသည့် ဇာေဝယာ(ေခ) တရားဓမကျင့် ကံသည့် ဓမရိပ်သာများတွင် စုေပါင်းဖတ်ရတ်ြခင်းအား ေခတရပ်ဆင ုိ း် ၍ မိမတ ိ ၏ ုိ ေနအိမတ ် င ွ ် လက်ရဆ ိှ ရာေတာ်ကီး၏ အသံဖင ုိ ် အားဖွင့်၍ ကမာသူကမာသားများ ကပ်ေရာဂါေဘးဆိုးမှ အြမန်ဆုံး လွတ်ေြမာက် ေဘးကင်းေစရန် ဖတ်ရတ်ဆေ ု တာင်းေမတာပိသ ု ကပါရန် ပန်ကားအပ်ပါသည်။ ယင်းဒိအ ု ာအသံဖင ို အ ် ား ဖတ်ရတ်ရန် ရရှိလိုသူ အစလာမ်သာသနာဝင်များအေနြဖင့် ေအာက်ပါ ပုဂိလ်များထံတွင် (အခမဲ)့ ေတာင်းယူိုင် ေကာင်း အသိေပးတင်ြပအပ်ပါသည်။ ၁။ ဦးထွန်းြမင့် (ခလီဖာ) ရန်ကုန်မိ။ ၀၉- ၇၃၂၀၅၃၂၀ ၂။ ဦးေမာင်ေအး (ေဂါပက) ပဲခူးမိ။ ၀၉- ၄၂၈၁၁၅၂၉၄ ၃။ ဦးစိုးမင်း(ေဂါပက)မိတ်မိ။ ၀၉- ၂၅၀၀၁၄၂၉၈ ၄။ ဦးကိုကို၊ မေလးမိ။ ၀၉-၄၀၃၃၄၅၂၂၉ ၅။ ဦးသန်းေအး၊ မေလးမိ။ ၀၉- ၄၀၂၆၀၃၀၁၈ ၆။ဦးမျ ိးွန် ေအာင်၊ ေမာ်လမိင်မိ။ ၀၉- ၈၇၀၀၁၅၄ ဦးသန်းထွန်း (အတွင်းေရးမှး) အတာစီယာတရီကာဇာေဝယာေဂါပကအဖွဲ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၉၇၁၀

သစ်ေတာ မှန်လင် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းက

ကန် ကွ က ် ို င ် ပ ါသည် ။ ကန် ကွ က ် ြ ခင်း မရှိ ပ ါက အေရာင်း အဝယ် ကို ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒစိုးစီဦး

ဖုန်း-၀၉-၉၆၂၄၅၆၈၆၉၊ ၀၉-၇၉၁၀၃၃၈၁၂

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိ(ဆိပက ် မ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၈၀)၊ ေြမကွက် အမှတ(် ၁၁၅)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ (၄၀X၆၀)ရှိ ဂရန်ေြမအား ဂရန်အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင် ဦးေအာင်င ို စ ် ိုး [၁၃/ဟပတ(ိင ု )် ၀၀၇၈၅၅] မှ အရပ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ေရာင်းချ ခဲ့ရာ ယခုေနာက်ဆုံးပိုင်ရှင်ြဖစ်ေသာ ေဒခင်စာေကျာ် [၁၄/ကလန(ိုင်)၁၃၈၃၄၁]မှ မိမတ ိ စ်ဦးတည်း အပ်အရှငး် ကင်းစွာ ပိင ု ဆ ် င ုိ ေ ် ကာင်း မူလဂရန်မရ ူ င်းှငအ ့် တူ ဖွငဟ ့် ဝန်ခံေရာင်းချသြဖင့် ေဒဇင်နီလာဝင်း [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၄၅၇၁၅]မှ ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန် ေ ငွ ေပးေချထားပီး ြဖစ် ပ ါ၍ အေရာင်း အဝယ် အား ကန် ကွ က ် မ ည့ ် သူ ရ ှိ ပ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် နမှစ၍ (၇)ရက်အတွငး် ကန် ကက ွ  ် င ုိ ် ပီး သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွငး် ကန် ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ဝယ်ယူရန်စရန်ေငွေပးေချထားသူ ေဒဇင်နီလာဝင်း [၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၄၅၇၁၅] အခန်း(ေအ-၂)၊ တိုက်(၁၄)၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်း၊ ဗိုလ်ထွန်းစံရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်။ ဖုန်း-၀၉-၆၆၆၀၆၇၈၄၇၊ ၀၉-၉၇၃၆၆၆၉၉၁

ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ လမ်း(၉၀)၊ အမှတ်(၃၀)၊ ၄-လာ (ဝဲ)(တိုက်ကိုမျက်ှာမူလင်-ဘယ်ဘက်)၊ အကျယ်အဝန်းေပ (၁၅x၆၀)ရှိ တိက ု ခ ် န်းှငယ ့် င်းတိက ု ခ ် န်း ေပရှိ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိက ု ုိ တရားဝင်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှေကာင် ိ း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒခင် သန်းွဲ[၁၂/ရကန(ိင ု )် ၀၁၆၆၃၀] ကိင ု ေ ် ဆာင်သထ ူ မ ံ ှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက အပီးအပိင ု ် ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါတိက ု ခ ် န်းှင့် ယင်းတိက ု ခ ် န်းေပရှိ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ် ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ ကန် ကွက်လိုပါက က်ုပ်ထံသိုခိုင်လုံေသာစာရက် စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန် ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ် ရက်ထက်ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက တိက ု ခ ် န်းအေရာင်း အဝယ်ကစ ိ ကိ  ု ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိ ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B,LL.M,MRes(Law),D.B.L] အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃) အမှတ်(၆)၊ ၅-လာ၊ အထက်မေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၄၄၊ ၁

ေြမကွက်အမှတ-် ၃၈၃၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၄၀ေပ x အနံ ၆၂ ၂ ေပ)၊ (၀.၀၅၇) ဧက၊ (၂၅၀၀) စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ဟုေခတွင်ပီး ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိ သစ်(ေြမာက်ပင ို ်း)မိနယ်၊ (၄၄)ရပ်ကက ွ ၊် ေရစင်(၂)လမ်း၊ အမှတ(် ၃၈၃) ဟုေခတွငေ ် သာ ေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပရှိ ေနအိမအ ် ပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိုကို တရားဝင်အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒုုရီ (G/RGN-၀၀၈၆၅၆) [၁၂/ပဇတ(ိင ု )် ၀၀၅၉၈၂] ကိင ု ေ ် ဆာင်သထ ူ မ ံ ှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်အမည်ပါေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်ကိစကို မည်သူမဆို ကန် ကွက်လိုပါက က်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက် အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကညာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန် ကွက ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်ထက်ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက ေြမှငအ ့် မ ိ အ ် ေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ကိ  ု ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ် ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးသက်ိုင်ဦး LL.B,LL.M,MRes(Law),D.B.L အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၆၉၃၃) အမှတ်(၆)၊ ၅လာ၊ အထက်မေလးလမ်းသွယ် (၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁

သားအရင်းအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန် လတ်ြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၂၁၀၊ ဗိလ ု ရ ် န်င ုိ (် ၁)လမ်းေန အဖ ဦးသိနး် ဦး ှင့် အမိေဒခင်စန်းေအးတိ၏ ု သားအရင်း ြဖစ် သူ ေမာင် မ င်း သိ န ်း ဦး[၁၂/ရပသ(ို င ် ) ၀၃၈၈၄၉] ကိင ု ေ ် ဆာင်သသ ူ ည် မိဘများှငေ ့် ဆွမျ ိးeာတိ မိသားစုဝင်များအေပ စိတဆ ် င်းရဲမများ  အမျ ိးမျ ိးေပးခဲပ ့ ါသည်။ ထိေ ု ကာင့် ေနာက်ေနာင်ကို လည်း သူင ှ ပ ့် တ်သက်၍ မည်သည့ြ် ပဿနာများကိမ ု ှ မိဘများဘက်က တာဝန်ယေ ူ ြဖရှငး် ေပးမည် မဟုတဘ ် ဲ မိသားစုဝင်အြဖစ်မလ ှ ည်းေကာင်း၊ သားအရင်းအြဖစ်မှလည်းေကာင်း အပီးအပိုင်စွန် လတ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒခင်စန်းေအး(မိခင်)[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၁၈၅၃၆] ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၄၆၆၉၉


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

ြပည်တွင်း/ြပည်ပမှ မဟာအဓိာန်ဗုဒဝင် မိသားစုဝင်များှင့် အများြပည်သူများအားလုံး သိရှိကေစရန် ေကညာချက် မေနာစိတပ  ါဒ် ဂိဏ ု း် ေတာ်ဝင် ဆရာ/ဆရာမများအား

အသိေပးေကညာချက်

အဓိာန်မပျက် ကျင်းပမဲြဖစ်ေသာ မဟာသကနအ ် ခါေတာ်လတွင်

ေကညာချက်

မဟာအဓိာန်ဗုဒဝင်ပူေဇာ်ပွဲ ကျင်းပြခင်းကို ယခုှစ်တွင် ေခတ

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ နတ်ေမာက်ရပ်ကွက်၊ ကျ ိကဆံလမ်း၊ အမှတ် -၁၆၁(A3)

ယခုြဖစ်ေပေနေသာ Covid -19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါအေြခအေနေကာင့်

တွင် ုံးခန်းဖွင့်လှစ်ထားေသာ မူလာဟာရှင်ဖယ်မလီအင်ေဒါ့မင့်ဝကဖ်ေဂါပကအဖွဲ၏ ဦးစီး

၁၃-၃-၂၀၂၀ ရက်တွင် ိုင်ငံေတာ်သမတုံးမှ ထုတ်ြပန်ခဲ့ေသာ ြပည်သူသို

အပ်ပါသည်။ ၁၂-၃-၂၀၂၀ ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၁)ပါ ေဒေအးေအးြမင့်

ပန်ကားချက်အရ ှစစ ် ်စ ှ တ ် င ို ်း ပဲခူး-ဌာနချပ် မေနာစိတပါဒ်ဘရ ု ားဝင်း အတွငး် တန်ခးူ လဆန်း ၉ ရက်မှ လြပည့ေ ် နထိ (ဧပီလ ၁ရက်မှ ၇ရက်ထ)ိ

ကမာ့ကပ်ေရာဂါကီး ြဖစ်ပွားေနပါေသာေကာင့် ှစ်စ်

တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစကို ကန် ကွက်ရန်မရှိေကာင်း

အုပခ ် ျပ်မေဂါပက  ဦးလှြမင့၏ ် လအ ဲ ပ်န်  ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင ု း် အသိေပးေကညာ တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၃၅၈)၏ေကာ်ြငာပါ ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ပါ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစကိ  ု အထက်ပါ ဦးလှြမင့်မှ ကန် ကွက်ရန်မရှိပါ

ရပ်နားသွားမည်ြဖစ်ပီး ေရှလာမည့်ှစ်(၂၀၂၁)ခုှစ်၏ မဟာ သကနအ ် ခါေတာ်လ၌ ြပန်လည်၍ ှစစ ် ်စ ှ တ ် င ို ်း ကျင်းပပူေဇာ်မဲ အတိင ု ်း အစ်အလာမပျက်ပေ ူ ဇာ်ပက ွဲ ို ဆက်လက်၍ ပူေဇာ်ကျင်းပ သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိရှိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေအာင်ြမင်ဗာဟုဘုရားေတာင်ေတာ်

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ကျင်းပြပလုပ်မည့် (၃၄၈)ကိမ်ေြမာက် အိမစီးနင်းပွဲှင့် ေဆးပွားပွဲကို

လဲအပ်န်ကားချက်အရ

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ြပည်သူသိုပန်ကားချက်ကို လိုက်နာ၍ ကျင်းပမည့်

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၉၂၉)

ေနအား ေရဆိင ု ်းလိက ု ပ ် ါသည်။ ေဆးပွက ဲ ျင်းပိင ု မ ် ည့ေ ် နကို ထပ်မေ ံ ကညာ

အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗလပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊

ေရကျင်ေတာရ

ဦးခင်ေမာင်လတ်(LL.B)

ပဓာနနာယကဆရာေတာ် အရှင်သုနာဓိပတိ

ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-5165065

သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကျင်းပေရးဗဟိုေကာ်မတီ ပဲခူး-ဌာနချပ်

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ဆင့်စာ (တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန် -၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံးေတာ်၌ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၂၀ ဦးထွန်းွန်

ှင့်

၁။ ေဒစန်းစန်း ၂။ ဦးဝင်းြမင့်

ေဒအုန်း[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၂၉၈၄၇]၊ ဦးေကျာ်စိုး[၁၂/ ကမရ(ိုင်)၀၀၈၆၄၇]တိုသည် ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၇၄)၊ နီလာလမ်းရှိ ေြမကွက်အမှတ်(၂၃၉)၊ အလျား၊ အနံ (၂၅ေပx၅၀ေပ)၊ ဧရိယာ (၀.၀၂၉)ဧကရှိသည့် ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပရှိ ေနအိမ်တိုအား မှတ်ပုံတင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးေပးရန်အတွက် ဆက်သွယ် ေဆာင်ရက်ေပးပါရန်ှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း အထက်လိပ်စာပါ ေြမကွက်အမှတ် ၂၃၉၊ ေြမကွက်ှင့်ေြမကွက်ေပရှိ ေနအိမ် တို၏ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို ဝယ်ယူထားသူ ဦးြမတ်သစ်[၇/ပခန(ိုင်)၁၁၃၀၆၇] က ယင်းေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်တိုအား မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆိုရန် လိုအပ်ပါ၍ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ေဒအုန်းှင့် ဦးေကျာ်စိုး တိုက ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေပးပါရန်ှင့် မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးေပးပါရန် ေတာင်းဆိုအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးြမတ်သစ်(ဝယ်ယူသူ)

ဦးေအာင်သိန်းေကျာ်(LL.B)

အမှတ်(၁၅)၊ နီလာလမ်း၊

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၆၇၃/၂၀၁၂)

၃-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊

ုံးခန်း-တိက ု ် ၃၃၉၊ ပထမထပ်၊ ၁၅၇-လမ်းထိပ်

ရန်ကုန်မိ။

ှင့် ကျ ိကဆံလမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၁၀၃၆၉၀၆၊ ၀၉-၇၃၀၅၄၉၇၀

(တရားလို)

(တရားပိင်များ)

ရန် ကု န ် တို င ်း ေဒသကီး ၊ ဒဂုံ  မိသစ် ( ေြမာက် ပို င ်း )မိနယ် ၊ (၃၃)ရပ် က ွ က ် ၊ ေကျာက်စိမ်း(၁)လမ်း၊ အမှတ် (၄၃၇/ခ)ေန ေဒစန်းစန်းှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၁)ရပ်ကက ွ ၊် ေဇယျာသီရ(ိ ၁)လမ်း၊ အမှတ(် ၄၉၁)ေန ဦးဝင်းြမင့် (ယခင်ေနရပ်လိပ်စာမသိသူများ) သိေစရမည်။ သင်တိုအေပ၌ တရားလိုက "ပဋိညာ်အတိုင်း အိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ် စာချပ်ကို မှတပ ် တ ုံ င်ေပးေစလိမ ု " ေလာက်ထားစွဆ ဲ သ ို ည်ြဖစ်၍ သင်တက ို ယ ို တ ် င ုိ ြ် ဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမှငစ ့် ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့စ ် ကားအရပ်ရပ်တက ို ို ေချပေြပာဆိ ု င ို သ ် ူ ကိယ ု စ ် ား လှယ ် င ှ ြ့် ဖစ်ေစ၊ ေရှေနှငြ့် ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ ခုစ ှ ၊် ဧပီလ ၁ ရက် (၁၃၈၁ ခုစ ှ ၊် တန်ခူးလဆန်း ၉ ရက်) မွနး် မတည့မ ် ီ ၁၀ နာရီတင ွ ် အထက်အမည်ပါသူ တရားလိ၏ ု အဆိလ ု ာကို ထုေချ ရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်တို မလာေရာက်ပျက်ကက ွ ခ ် လ ဲ့ င် သင်တမ ို ျက်ကယ ွ တ ် င ွ ် ြငင်းချက်များကို ထုတေ ် ပးလိမမ ့် ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိက ု ကည့ ် လိ  သ ု ည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်တက ုိ ထုေချတင်ြပ အမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်တိုှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင်တိုကိုယ်စားလှယ် ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်တိုက ထုေချတင်သွင်းလိုလင် အမမဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀ ခုစ ှ ၊် မတ်လ ၂၃ရက်တင ွ ် ဤုးံ တံဆပ ိ  ် က ုိ  ် ပ ိှ ၍ ် က်ပ ု လ ် က်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (ေကျာ်ဝဏ) မိနယ်တရားသူကီး ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံး

ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန် ၂၄-၁-၂၀၂၀ရက်တင ွ ် ေကးမုသ ံ တင်းစာ

စာမျက်ှာ(၂၅)ပါ ဦးညိထွန်း၊ ေဒသီတာ

လင်းထွနး် တိ၏ ု လအ ဲ ပ်န်  ကားချက်များ

အရ ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာတွင်

ကွနဒ ် တ ို က ို ခ ် န်းဟု မှားယွင်းေဖာ်ြပမိသြဖင့် တိုက်ခန်းဟု ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန်  ။

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ် မိသစ်(ဂ)၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၄၆၃/က ဧရိယာေပ(၂၀x၆၀)၊ ေြမကွက် တည်ေနရာအမှတ်-၄၆၃/က၊ အင်ကင်း လမ်းသွယ်လမ်း၊

မိသစ်(ဂ)ရပ်ကွက်၊

အင်းစိန် မိနယ် (ဦးစံလင်  ) အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား အမည်ေပါက်ဦးစံလင်  (ISN၀၅၇၄၀၅)ထံမှ အိမ် ခံေြမှစဦ ် းသေဘာတူ အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတိစာချပ် ပါမစ် မူရင်းတွင် ဓာတ်ပ၊ုံ ေရေြပာင်းမည့သ ် မ ူ ျား ၏ ရာဇဝင်အကျ်းချပ်စာရက် တင်ြပပီး အိမ်ရာေဆာက်လုပ်ေနထိုင်ခွင့် စာရက်၊ ေြမေနရာချထားေပးခံရသူများ၏ မှီခိုသူ များစာရင်းစာရက်တင်ြပိုင်ြခင်းမရှိဘဲ ဦးေကျာ်င ို ဦ ် း [၁၂/ရပသ(ိင ု )် ၀၄၅၉၃၁] မှ ပါမစ်(မစု)ံ ြဖင့် ှစ(် ၆၀)ေြမငှားစာချပ် ဂရန်ေလာက်ထားြခင်းအား တရားဝင် ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန် ကွကမ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းအတိင ု ်း ဆက် လ က် ေဆာင် ရ က် ေပးမည် ြ ဖစ် ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၇၉)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၁၀၈၆)၊ အကျယ်အဝန်း (အလျားေပ ၄၀xအနံေပ ၆၀)၊ ဧရိယာ(၂၄၀၀) စတုရန်းေပရှိ ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပရှိ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် အားလုံးတိုကို မူလအမည်ေပါက် ဦးစိုးြမင့်(TGO-၁၂၄၂၉၃) ထံမှ စာချပ်စာတမ်း အဆက်ဆက်ြဖင့် ယခုလက်ဝယ်ရပ ှိ င ို ဆ ် င ို ထ ် ားသူ ဦးတင်ထန ွ ်း[၇/မညန(ိင ု )် ၀၄၅၄၀၂] ထံမှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် ေြမကွကတ ် န်ဖးုိ ေငွ၏ စရန်ေငွ တစ်စတ ိ ် တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ကန် ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာ ပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင ု လ ် ေ ုံ သာအေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်း များှင့်တကွ က်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန် ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိုဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ-ေဒသက်သက်မွန်(LL,B,LL.M,D.B.L,D.I.P.L) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၀၁၃) အမှတ်(၅၅၇/၅၆၇)၊ အခန်း(၉၀၂)၊ (၉)လာ၊ MAC TOWER၊ မဟာဗလပန်း ခံလမ်းှင့် ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-795492660

အေမွဆက်ခရ ံ န်သက်ေသခံလက်မတ ှ ေ ် လာက်ထားေကာင်း အေကာင်းကားစာ (အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၇၃) သထုံခိုင်တရားုံးေတာ်၌ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမအမှတ်-၄ ကွယ်လွန်သူ

ေဒအုံး ၌ကျန်ရစ်ေသာပစည်းအေကာင်း ေဒသာထွန်း

ေလာက်သူ

ကျ ိက်ထိုမိနယ်၊ အဂဘိုေကျးရာ၊ ရာလယ်ပိုင်း၊ အမှတ်(၁၆၈)ေန ေဒသာထွန်းက ကွယလ ် န ွ သ ် ူ ေဒအုံး၏ (၁) သမီးြဖစ်သည်ဟ၍ ူ ကျ ိက်ထို မိနယ်၊ အဂဘ  ေ ုိ ကျးရာ၊ ရာလယ်ပင ုိ း် ၊ အမှတ(် ၁၆၈)ေန ၎င်းကွယလ ် န ွ သ ် ူ ေဒအုံးမှာ ကျန်ရစ်ေသာ ပစည်းများထဲမှ ရရန်ရှိေသာ ေကးမီများကို ေကာက်ခရ ံ န် အေမွဆက်ခြံ ခင်းအက်ဥပေဒအရ လက်မတ ှ စ ် ာရလိေ ု ကာင်း ဤုးံ ၌ ေလာက်ထားသည်ြဖစ်၍ ၎င်းကွယလ ် န ွ သ ် ူ ေဒအုံးမှာ ကျန်ရစ် ေသာ ပစည်းများအေပ၌ ရရန်ရှိသူဟူသမတိုသည် ဤုံးသို ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက် (၁၃၈၁ ခုစ ှ ် တန်ခးူ လဆန်း ၇ ရက်)တွင် လာေရာက်က ရမည်။ ၎င်းေနရက်တင ွ ် ေလာက်သူ ေဒသာထွနး် ၏ ေလာက်ထားချက် ကို ကားနား၍ လက်မှတ်ရသင့်၊ မသင့်သည်ကို စီရင်ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က်ုပ် လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (ေကျာ်ဝင်းေအာင်) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁) သထုံခိုင်တရားုံး


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

မုတ်ေကာင်သားေဖာက်ြခင်းှင့် ပုလဲေဖာ်ယူြခင်းစီမံကိန်း (Pearl Culture Development Project)ှင့်ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာအား

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ (တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန် -၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

အများြပည်သူေလ့လာဖတ်သုံးသပ်အ ကံြပိုင်ရန် တင်ြပြခင်း

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံး၌

ြပည့်ဖိးထွန်းအင်တာေနရှင်နယ်ကုမဏီ  လီမိတက် (Pyi Phyo Tun International Co.,Ltd)

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးအမအမှတ်-၈

မှအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မည့် မုတေ ် ကာင်သားေဖာက်ြခင်းှင့် ပုလေ ဲ ဖာ်ယြူ ခင်းစီမက ံ န ိ ်းှင့် ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်  းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာအား အများြပည်သူေလ့လာဖတ်သု  ံး

သပ်အ ကံြပိုင်ရန်အတွက် အစီရင်ခံစာကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါေနရာများတွင် ထားရှိပီးြဖစ်ပါသည်။ ၁။ မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးမှးုံး၊ ကန်းစုမိနယ်၊ မိတ်ခိုင်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး။

၂။ ြပည်့ ဖိးထွနး် အင်တာေနရှငန ် ယ်ကမ ု ဏီ  လမ ီ တ ိ က်၊ အမှတ(် ၁၅)၊(၁၁)လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၃။ ြပင်စဘုကန်း၊ မုတ်ေကာင်သားေဖာက်ြခင်းှင့် ပုလဲေဖာ်ယူြခင်းစီမံကိန်းတည်ေနရာ၊ ေရကန် ေတာင်ေကျးရာအုပ်စု၊ ကန်းစုမိနယ်၊ မိတ်ခိုင်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး။

၄။ E Guard Environmental Services ၊ အမှတ် (၁၄၅-A2-3)၊ သီရမ ိ ဂလ  ာလမ်း၊ (၈)မိင ု ၊် အမှတ(် ၄) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၅။ https://eguardservices.com/disclosure တွင်လည်း Download ရယူိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက်

။ ။ ယခုေကညာပီး (၁)လ အတွင်း ေနာက်ဆုံးထား၍ သုံးသပ်အ ကံြပချက်များကို အထက်ပါေနရာများသို ေပးပိုိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း။ ။ 09-797005217၊09-797005160 E mail လိပ်စာ

။ ။ feedback@eguardservices.com

ြပည့်ဖိးထွန်းအင်တာေနရှင်နယ်ကုမဏီလီမိတက်

ေြမေရာင်းဝယ်ရန်ကိစကန် ကွက်ရန်ေကာ်ြငာ ေနြပည်ေတာ် ပုဗသီရိမိနယ်၊ ခေရ(၉)လမ်း၊ အမှတ်(၂၀/၂၇၄)ေန ဦးေအးမင်း [၁၂/ကမရ(ိင ု )် ၀၇၃၁၃၅] ဝယ်ယပ ူ င ို ဆ ် င ို ထ ် ားေသာ (ေဒခင်ခင် ကီး ISN.၅၄၇၀၆၇) ဂရန်အမည်ေပါက် ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)၊ (၂၀) ရပ်ကွက်၊ ေမာင်းမကန်လမ်း၊ အမှတ်(၂၃၁) ေပ(၄၀x၆၀)ေြမကွက်ကို ရန်ကန ု ် မိ၊ သဃန  ်းကန်းမိနယ်၊ (၂၉)ရပ်ကက ွ ၊် မင်းဒင်လမ်း၊ အမှတ(် ၆၄/ ၆)ေန ေဒစန်းစန်းေဌး [၁၄/ဝခမ(ိုင်)၀၀၈၇၆၁]မှ ဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့် ဦးေအးမင်းထံမှ ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါသည်။ သိပ ု ါ၍ ေြမကွကေ ် ရာင်းဝယ်ေရးှငပ ့် တ်သက်၍ ပိင ု ေ ် ရးဆိင ု ခ ် င ွ ရ ့် ှိ ပီး ကန် ကက ွ လ ် သ ို တ ူ က ို ခိင ု လ ် ေ ုံ သာစာရက်စာတမ်းများှငတ ့် ကွ ေဒစန်းစန်း ေဌးထံတင ွ ် (၇)ရက်အတွင်း လူကယ ို တ ် င ို ် လာေရာက်ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒစန်းစန်းေဌး

[၁၄/ဝခမ(ိုင်)၀၀၈၇၆၁] Ph:09889354047

ေဒှင်းစိန်ြဖ ှင့် ေဒေရကာ (တရားလို) (တရားပိင်) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အမှတ်(၁၆၇၉)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ (၇၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေတာင်ပင ို ်း) မိနယ်ေန ေဒေရကာ(ယခုေနရပ်လပ ိ စ ် ာမသိသ)ူ သိေစရမည်။ သင့အ ် ေပ၌ ဒဂုံ မိသစ်(ေတာင်ပင ုိ း် )မိနယ်၊ (၂၀)ရပ်ကက ွ ၊် ေအာင်သဒ ိ (ိ ၂)လမ်း၊ မ/၂၆၆(ခ)ေန တရားလို ေဒှငး် စိနြ် ဖမှ ပဋိညာ်အတိင ု း် ေြမှငအ ့် မ ိ အ ် ေရာင်းအဝယ် မှတ်ပုံတင်စာချပ် ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ ေလာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ် တိင ု ြ် ဖစ်ေစ၊ သိတ ု ည်းမဟုတ် ၎င်းအမှငစ ့် ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့စ ် ကားအရပ်ရပ်တက ို ို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ သင့်ကိုယ်စားလှယ် ုံးေတာ်အခွင့်အမိန် အရ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ သိတ ု ည်းမဟုတ် ၎င်းအမှငစ ့် ပ်ဆင ို သ ် ည့် အမကိေ ု ချပေြပာဆိ ု င ို သ ် ူ တစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှငပ ့် ါေစ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ ခုစ ှ ၊် ဧပီလ ၆ ရက် (၁၃၈၁ ခုစ ှ ၊် တန်ခးူ လဆန်း ၁၄ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀နာရီ တွင် အထက်အမည်ပါေရးသားပါရှိသူ တရားလို၏ စွခ ဲ ျက်ကထ ုိ ေ ု ချရှငး် လင်းရန် ဤုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သေ ိ စရ မည်မှာ အထက်ကဆိခ ု သ ဲ့ ည့် ေနရက်တင ွ ် သင်မလာေရာက်ပျက်ကက ွ ခ ် လ ဲ့ င် သင့မ ် ျက် ကွယတ ် င ွ ် ြငင်းချက်များကိထ ု တ ု ေ ် ပးလိမ့် မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိက ု ကည့ ် လိ  သ ု ည့် စာရက်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမှြီ ပလိသ ု ည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှသ ိ ည် တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေန လက်တွင် ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလာတင်သွင်းလိုလင် အမမဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀ ခုစ ှ ၊် မတ်လ ၂၀ ရက်တင ွ ် ဤုံးတံဆပ ိ  ် ပ ှိ ၍ ် က်ပ ု လ ် က်မတ ှ ေ ် ရးထိုးထုတ် ေပးလိုက်သည်။ (စာြမင့်) မိနယ်တရားသူကီး ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံး

ငှားမည်/ေရာင်းမည် မဂလာဒုံမိနယ် ခေရပင်ရိပ်မွန(် ၁) ှစ်ထပ်လုံးချင်း Ph:09-790555266, 09-43164639

“တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း” ရခိင ု ြ် ပည်နယ်၊ မာန်ေအာင်မိနယ်၊ ကန်ဇွန်းေကျးရာအုပ်စု၊ ဇိုင်ပင်ရာေန မဇင်မးုိ လွင၏ ် ဖခင် ဦးေမာင်လးံု ြဖ(ခ) ဦးထိပေ ် ကာက်[၁၁/မအန(ိင ု )် ၀၅၈၉၂၆] သည် တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာ

ရန်ကန ု ် မိ၊ အမှတ(် ၁၁)၊ ၆လာ (A)၊ လမ်း-၉၀၊ ကန်အေနာက်ရပ်ေန တိုက်ခန်းအား လက်ရှိပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိေသာ ေဒေအးေအးသန်း [၁၄/ဒဒရ (ိုင်)၀၇၁၀၉၄]၊ ေဒမျ ိးသူဇာ [၁၄/ဒဒရ(ိုင်)၀၀၀၁၆၆]တိုထံမှ က်ုပ်၏ မိတေ ် ဆွြဖစ်သူ ဦးအဗဒူလရ ် ာဇက်[၁၂/မဂတ(ိင ု )် ၀၇၅၈၅၉]မှ အပီးအပိင ု ် ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပေချးထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန် ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက ခိင ု လ ် ေ ံု သာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ ဤေကာ်ြငာ ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန် ကွက် ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့် အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရ က်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒသက်ထက်ေအာင်(LL.B, H.G.P, D.I.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၂၄၅၃၈) တိုက်-၉၊ ၅-လာ၊ ၁၃၄လမ်း၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၂၆၂၉၊ ၀၉-၉၆၁၃၀၆၆၂၅

တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန် -၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ် ၂၀၁၉ခုှစ်၊ ဇာရီမအမှတ်-၃၉ ၁။ ဦးထွန်းေအာင် ှင့် ၁။ ဦးြမင့်သူ ၂။ ဦးတင်ေရ ဒီကရီအိုင်ရသူ တရားံး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၊ တရားမကီးမအမှတ်၂/၂၀၁၂အမ တွ င ် အို င ် ဒီ က ရီ ကို အတည် ြ ပေဆာင် ရ က် ရ န် အ တွ က ် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာပစည်းကို ၂၀၂၀ခုှစ်၊ ေမလ ၅ရက်၊ နံနက် ၁၀:၀၀နာရီတင ွ ် ၎င်းပစည်းတည်ရရ ှိ ာအရပ်၌ ေလလံတင်ေရာင်းချလိမမ ့် ည်။ ကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားဝင်လဲအပ်သည့်ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေလလံဆွဲဝယ်ယူိုင်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။ ေလလံေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များ ၁။ ပစည်းစာရင်းတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များမှ တရားိင ု က ် တရားုးံ သို တင်ြပချက်အရ သိရသမြဖစ်သည်။ မှားယွငး် ြခင်း၊ ကင်းကျန် ြခင်းတစ်ခခ ု ေ ု ပေပါက်ပါက တရားုံးက တာဝန်ယမ ူ ည်မဟုတပ ် ါ။ တရားံး ၏ အကျ ိးသက်ဆိုင်သမကိုသာ ေရာင်းချလိမ့်မည့်အေကာင်း ေလလံဆွဲ ဝယ်မည့်သူတိုအား အထူးသတိြပရန် းေဆာ်လိုက်သည်။ ၂။ ေလလံတင်ေရာင်းချသည့် နည်းစနစ်ကို ေရာင်းချသူအရာရှက ိ သတ်မတ ှ ် သည့်အတိုင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။ ၃။ ေဈးန်းအြမင့ဆ ် းံု ဝယ်ယသ ူ အ ူ ား ေလလံဆဝ ွဲ ယ်ယသ ူ အ ူ ြဖစ် သတ်မတ ှ ် မည်။ သိေ ု သာ် အြမင့ဆ ် ုံးေပးသည့ေ ် ဈးန်းမှာ ေရာင်းချသည့ပ ် စည်းအတွက် လက်ခရ ံ န်မသင့ေ ် ကာင်း ေရာင်းချသူအရာရှက ိ ထင်ြမင်လင် လက်မခံဘဲ ြငင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ၄။ ေလလံတင်ေရာင်းချပီး မေရမေြပာင်းိင ု ေ ် သာ ပစည်းအတွက် ေလလံ ဆွဲဝယ်သူက ေငွကျပ် ၁၀၀လင် ၂၅ကျပ်ကို ေလလံဆွဲဝယ်ယူပီးသည်ှင့် တစ်ပိင်နက် ေန ချင်းေပးသွင်းရမည်။ ထိုသို ေပးသွင်းြခင်းမြပလင် တစ်ဖန်ြပန်လည်ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။ ၅။ ေလလံဆဝ ဲွ ယ်ယသ ူ မ ူ ျားသည် ေရာင်းချသည့အ ် ရာရှက ိ သတ်မတ ှ ထ ် ား သည့်စေပေငွကို တင်သွင်းမှသာ ေလလံဆွဲဝယ်ယူခွင့်ရှိရမည်။ ၆။ ေလလံဆဝ ဲွ ယ်ယရ ူ ရှသ ိ သ ူ ည် ၂၅ရာခိင ု  ် န်  း ေနချင်းေပးသွငး် ပီးေနာက် ကျန်ေငွများကို ေလလံတင်ေရာင်းချသည့် ေနကိပ ု ယ်၍ (၁၅)ရက်ေြမာက်ေန ုံးဆင်းချ ိန်မတိုင်မီ ေပးေဆာင်ရမည်။ (၁၅)ရက်ေြမာက်သည့်ေန သည် ုံးပိတ်ရက်ြဖစ်လင် ပထမုံးဖွင့်သည့်ေနတွင် အေြပအေကျ ေပးသွင်းရ မည်။ ၇။ ေလလံကျန်ေငွများကို အထက်ပါေနရက်များကို ေပးေဆာင်ရန်ပျက်ကက ွ ် ပါက ပစည်းကို တစ်ဖန်ေလလံတင်ေရာင်းချလိမမ ့် ည်။ ေပးသွင်းထားသည့် ေလလံေငွများကို ဘာအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမည်။ ၂၀၂၀ခုစ ှ ၊် မတ်လ ၁၈ရက်တင ွ ် ဤုးံ တံဆပ ိ  ် က ုိ  ် ပ ိှ ၍ ် ေလလံတင် ေရာင်းချရန် ေကာ်ြငာစာထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (သရဖီေအာင်) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄) ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ပစည်းစာရင်း ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၂၉)လမ်း၊ အမှတ် (၁၁၇)ဟုေခဆို ေသာ အေဆာက်အဦ၏ (ပထမထပ်)ဘယ်ဘက်အခန်း (ကမ်းခင်ေဈး-ကျပ်သိန်း-၁၁၀၀) (ကျပ်သိန်းတစ်ေထာင့်တစ်ရာတိတ)ိ ။ (ဒုတိယထပ်)ဘယ်ဘက်အခန်း (ကမ်းခင်းေဈး-ကျပ်သိန်း-၆၀၀) (ကျပ်သိန်း-ေြခာက်ရာတိတ)ိ (ဒုတိယထပ်)ညာဘက်အခန်း (ကမ်းခင်းေဈး-ကျပ်သိန်း-၆၀၀) (ကျပ်သိန်း-ေြခာက်ရာတိတ)ိ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ေဒြမင့်ြမင့်ရီ (ဥကံမိ) အသက်(၇၄)ှစ်

ေဒါက်တာြဖြဖတင့် (နား၊ ှာေခါင်း၊ လည်ေချာင်းအထူးကု၊ စဝ်စံထွန်း

ြပည်သူ ေဆးုံကီး၊ ေတာင်ကီး)၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင် ေဒြမင့်ြမင့်ရီသည် ၂၃-၃-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်းသိရရ ှိ ပါသြဖင့် မိသားစုင ှ ထ ့် ပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ နား၊ ှာေခါင်း၊ လည်ေချာင်း၊ ဦးေခါင်းှင့် လည်ပင်းခွဲစိတ်ကု

ဆရာဝန်များအဖွဲ၊ ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ဒဂုံ မိသစ်(ေတာင်ပင ုိ း် )မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(် ၅၇)၊ ေြမ ကွကအ ် မှတ(် ၁၅၅၁)၊ ေြမကွကတ ် ည် ေနရာအမှ တ ် ( ၁၅၅၁)၊ ေလှာ ် ကား လမ်း၊ (၅၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံေတာင်မိ နယ်၊ ေဒကျင်ေထွး[၁၂/ရကန(ိုင်) ၀၅၈၃၁၆]၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် လစ ဲ ာရရှသ ိ ူ ဦးြမင့ေ ် အာင် [၁၂/ဒဂတ (ိုင်)၀၃၇၁၆၃]မှ ဂရန်မူရင်း၊ ပါဝါ၊ ပါဝါေပးသူ သက်ရှိ ထင်ရှားရှေ ိ ကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာတင်  ြပ၍ အေရာင်း ေြမပုံေလာက်ထားရာ (၂၀၀၀)ခုှစ် တွင် ထုတ်ယူထားေသာ အေရာင်း ေြမပုေ ံ ပျာက်ဆုံးေကာင်း ကျမ်းကျ ိန် လာအမှတ် (၁/၃၅၉၅/၂၀၂၀)(၂၄၁-၂၀၂၀)ြဖင့် ဝန်ခက ံ တိြပ တင်ြပ၍ အေရာင်း ေြမပုံ ရာဇဝင် ေလာက် ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ် ြငာပါသည့ေ ် နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကက ွ ် ိင ု ပ ် ါေကာင်းှင် ့ ကန် ကက ွ ် မမရှပ ိ ါက လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းအတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ် ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ ဌာနမှး(ဒုတယ ိ န်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမက ံ န ိ း် ှငလ ့် ပ ု င ် န်းတာဝန်အဖွဲ ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာ

ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၅/ေဝဘာဂီ၊ ေြမကွက် အမှတ-် ၁၂၂၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ-် ၁၂၂၊ မဂလ  ာလမ်း၊ ၅/ေဝဘာဂီ၊ ေဒခင်မျ ိးသစ် [၁၂/ရကန(ိင ု )် ၀၁၁၄၁၂] အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒခင်မျ ိးသစ် ကွယ်လွန်သြဖင့် ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်အမှတ်-၆၃၈၆/၁၉ (၂၇-၆-၁၉)ြဖင့် ရရှိသူ ဦးေဇာ်လွင်ထူး [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၁၁၄၁၄]၊ ေဒသူသူဝင့် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၅၃၉၆၇]၊ ေဒအိအိဖိး [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၅၃၉၆၈]တိုမှ ဂရန်ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ဒဂုံမိနယ် တရားုးံ ကျမ်းကျ ိန်လာအမှ  တ-် ၀၈/၉၈၄/၂၀၁၉၊ ရပ်ကက ွ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး၊ ရဲစခန်းေထာက် ခံချက်၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်တိုတင်ြပ၍ ဦးေဇာ်လွင်ထူးထံမှ GP No-၁၃၃၄၁/၁၈ (၁၁-၁၂-၂၀၁၈) ြဖင့ရ ် ရှသ ိ ူ ေဒခင်ချ ိ [၁၂/မဂဒ(ိင ု )် ၀၄၁၇၀၃]မှ ေဒသူသဝ ူ င့၊် ေဒအိအိ ဖိး တိုှင့်ပူးတွဲပီး ပါဝါမုပ်သိမ်းေကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာ၊  အရပ်စာချပ်ြဖင့် (၇'x၅၀') ဝယ်ယထ ူ ားသူ ဦးစိးု ပိင ု မ ် ှ ယခုေလာက်ထားမကို သိရသ ှိ ေဘာတူပါေကာင်း တင်ြပလာ သြဖင့် ဂရန်မတ ိ ေလာက်ထားလာြခင်းအေပ ဌာနမှ လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းှငအ ့် ညီ ဂရန် မိတခွငြ့် ပပီးြဖစ်၍ မူလ ၁၉-၁၂-၁၉၉၇ ရက်တင ွ ် ထုတေ ် ပးထားသည့် ေဒခင်မျ ိးသစ် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် ၄၀၇ (၁၉-၁၂-၁၉၉၇) ဂရန်မူရင်းစာအုပ်အား မိြပစီမက ံ န ိ း် ှငေ ့် ြမစီမခ ံ န် ခမ ဲွ ဌာနမှ  ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ် ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတယ ိ န်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်

ထားေသာ "MT-YARZARMIN B-1" အမည် ရ ှိ ဆီ တ င် ေရယာ် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်-ON-6884(A)၊ စုစုေပါင်းတန်ချ ိန်-(၂၇၆)အား ဂရန်

လင်ခန်းမယားခန်းြပတ်စဲပီြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာချက် က်ပ ု တ ် ၏ ို အမသည်ြဖစ်သူ ရန်ကန ု ် မိ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ေဝဘာဂီမိ သစ်၊ (၃)ရပ်ကက ွ ၊် ခေရပင်လမ်း၊ အမှတ(် ၂၆၄)ေန ဦးဟိန်းဆက်ထူး [၁၂/ဥကမ(ိင ု )် ၂၁၄ ၁၄၄]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေကညာသည်မှာက်ုပ်တို၏အမသည်သည် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒြဖြဖသင်း[၁၃/တကန(ိုင်) ၂၅၈ ၇၆၇] ကိုင်ေဆာင်သူှင့် (၂၀၁၆)ခုှစ်တွင် တရားဝင်အကင်လင်မယားအြဖစ်ေပါင်း သင်းခဲေ ့ ကာင်းှင့် သားြဖစ်သူ ေမာင်စင ို ်းစစ်မှးညီကို ၂၇-၂-၂၀၁၇ရက်တင ွ ် ေမွးဖွားခဲ့ ပီး၊ ဇနီးြဖစ်သူသည် ၄-၁၁-၂၀၁၇ရက်တွင် ေနအိမ်မှ လင်မယားှစ်ဦးပိုင်ပစည်းများကို ယူေဆာင်ကာထွကသ ် ွားပီး၊ သားြဖစ်သူ (၈)လခန် အရယ် ေမာင်စင ို ်းစစ်မှးညီကလ ို ည်း ၆-၁၁-၂၀၁၇ ရက်တွင် က်ုပ်တိုအမသည်၏ ေနအိမ်ေရှလမ်းမေပတွင် စွန် ပစ်ထား ခဲေ ့ ကာင်းှင့် လင်ေယာကျ ားြဖစ်သူ က်ပ ု တ ် ၏ ို အမသည်အား စွန် ပစ်ခသ ဲ့ ည်မှာ ယေန တိုင် ြဖစ်ပါသည်။ လင်မယားှစ်ဦးေပါင်းသင်းစ်ကလည်း က်ုပ်တိုအမသည်သည် ကိုယ်စိတ်ှစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းများ ြဖစ်ေပခဲ့ရပါေသာေကာင့် က်ုပ်တို၏ အမသည်မှ လည်းဇနီးြဖစ်သူ ေဒြဖြဖသင်းှင့် လင်ခန်းမယားခန်းြပတ်စဲ ပီြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာ အပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားသူ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးဟိန်းဆက်ထူး ဦးေဌးဝင်း(LL.B) ေဒအိစာ(LL.B) [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၁၄၁၄၄] (စ်-၆၂၁၆)(၂၅-၉-၁၉၉၅) (စ်-၁၅၅၇၆)(၂၇-၆-၂၀၁၉) တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ အမှတ်(ဆ/၆၆၈/၂)၊ သမာဓိလမ်း၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၉၅၁၄

ရန်ကန ု ် မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ၂၈လမ်း(အထက်)၊ အမှတ-် ၁၈၇/၁(ေြမညီထပ်) ဟုေခတွငေ ် သာ တိက ု ခ ် န်းမှာ ဦးေကျာ်မင်း [၁၂/ပဘတ(ိင ု )် ၀၀၃၆၁၁]ှင့် ေဒစန်းစန်း ွယ် [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၂၇၇၆]တိုက အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနတွင် တရားဝင်အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ပီး ၎င်းတိုှစ်ဦးမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ေဒေအးေအးဝင်း [၁၂/ ပဇတ(ိင ု )် ၀၀၃၈၃၄]ှင့် ဦးမိးု ေကျာ်ဝင်း [၁၂/ပဇတ(ိင ု )် ၀၀၃၈၃၅]တိုကို ၆-၄-၂၀၀၇ ရက်က ကိတိမေမွးစားစာချပ်အမှတ်-၂၃၅၁/၂၀၀၇ အရ တရားဝင်ချပ်ဆိုေမွးစားခဲ့ ပါသည်။ က်ုပ်မိတ်ေဆွများ၏ ေမွးစားမိဘများြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်မင်းသည် ၂၃-၂၂၀၂၀ ရက် တ ွ င ် လ ည်း ေကာင်း ၊ ေဒ စန်း စန်း ွ ယ ် သ ည် ၁၃-၃-၂၀၁၈ ရက် တ ွ င ် လည်းေကာင်း ကွယ်လွန်သွားပီးေနာက် အထက်ပါတိုက်ခန်းကို က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ များက အေမွဆက်ခပ ံ င ုိ ဆ ် င ုိ ေ ် သာတိက ု ခ ် န်းြဖစ်ပါသည်။ ထိေ ု ကာင့် က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွများ၏ သေဘာတုညမ ီ မပါဘဲ  အထက်ပါတိက ု ခ ် န်းှငပ ့် တ်သက်၍ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ြံှ ခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် လေ ဲ ြပာင်းြခင်းများ မြပလုပ်ရန်အတွက် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးေကျာ်စိန်လွင်(LL.B) ဦးထွန်းထွန်းလွင် (LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၀၉၇/၂၀၀၂) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၉၆/၂၀၁၈) အမှတ် (၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၆၁၂၂

အမည်မှ DIVINE ENERGY CO.,LTD. အမည်သို ေြပာင်းလဲေပးပါရန်

ဤဌာနသို ေလာက်ထားလာပါသည်။ ၎င်းပိင ု ရ ် င ှ အ ် မည် ေြပာင်းလဲရန် ကိစှင့်ပတ်သက်၍

ကန် ကွက်လိုပါက န်ကားေရးမှးချပ်၊

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ေဒါပုံသေဘာကျင်း၊ ရန်ကုန်မိသိုလိပ်မူ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မအေထာက်

အထားများှင့်တကွမည်သူမဆို လာေရာက်ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ထက်ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက ုးံ လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းများှငအ ့် ညီ ေလာက်

ထားသူအမည်သို ေြပာင်းလဲေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်တွင် ြဖည့်မည်

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မာဃ(၁၃)လမ်း၊ ဒုတိယ ထပ်(ေခါင်းရင်းခန်း)၊ အခန်းအမှတ(် ေအ-၂)၊ တိက ု အ ် မှတ(် ၅၁၄)ဟုေခတွငေ ် သာ အလျား (၁၉)ေပx အနံ(၅၄)ေပအကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းအပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက် ဆက်ယ်ေသာ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား တရားဝင်လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင် ထားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒအိအိမွန်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၉၄၃၀]ထံမှ က်ုပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒေအးဒါလီေဆွ(ခ)ဂန် [၁၂/ဆကခ(ိုင်)၀၁၅၀၇၈]က အပီးအပိုင် လေ ဲ ြပာင်းဝယ်ယမ ူ ည်ြဖစ်သြဖင့် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိေ ု ကာင့် အဆိပ ု ါတိက ု ခ ် န်းှငပ ့် တ်သက်၍ ပိင ု ေ ် ရးဆိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ူ မည်သမ ူ ဆို ကန် ကက ွ ် လိပ ု ါက က်ပ ု ထ ် သ ံ ို ဤေကာ်ြငာစာပါရှသ ိ ည့ေ ် နရက်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိင ု လ ် ုံ ေသာ အေထာက်အထား(မူရင်း)များှငတ ့် ကွ လာေရာက်ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ် ရက်အတွင်း ကန် ကွက်မတစ်  စုံတစ်ရာမရှိပါက တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်း အား ဥပေဒှငအ ့် ညီ အပီးသတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒအင်ကင်းမာလ် တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၇၈၁) အမှတ် (၈၅)၊ ဘရဏီလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကက ွ ၊် ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၂၀၈၉

အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေသာ YAR ZAR MIN INDUSTRY CO.,LTD.

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ိုင်ငံ တစ်ဝန်း စိမ်းလန်းဖို သစ်ပင် စိုက်ပျ ိး

ထိန်းသိမ်းစို


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

ေဒလီလီတန်(ခ)တန်ခွန်တီ

ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်း

ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိြခင်း

ဦးမျ ိးချစ်(ခ)Dennis Chit

ဗိုလ်မှးကီးေကျာ်ထွန်း (ငိမ်း)

အသက်(၈၆)ှစ်

B.S.C Eggn;

ဒု-စက်ုံမှး(ငိမ်း) သံမဏိစက်ုံ(ရာမ)

ကည်း-၁၀၃၈၆၊ OTS-၃၁၊ သီဟတပ်ခွဲ လနစ(ဝါဇီ)စက်ုံမှး (ငိမ်း)၊ ကကလုံန်မှး (ငိမ်း)

အသက်(၈၆)ှစ်

သီဟတပ်ခမ ွဲ ှ သူငယ်ချင်းများ၊ လနစ(ဝါဇီ)စက် ုံ င ှ ့် ကကလုမ ံ ှ အရာရှ၊ိ စစ်သည်များ၊ ရန်ကင်းမိနယ်စစ်မထမ်းေဟာင်းအဖွဲ၊ ြမန်ဂုဏ်ြမင့် ကုမဏီ၊ ေအာင်ြမင့်မိုရ်မင်း

ေဒါက်တာြမင့်ကည် (၇၅)ှစ်

ဗိလ ု မ ် ှ းကီးေကျာ်ထန ွ း် (ငိမး် ) ကွယလ ် န ွ ခ ် ေ ့ဲ သာ ၁၈-၃-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် စီမံ ေဆာင်ရက်ဖယ ွ က ် စ ိ ရပ်  များှင့် ဈာပနကိစရပ်  များအား ေမတာြဖင့် ေစတနာေရှထား ကူညေ ီ ဆာင်ရက်ေပးခဲ့ ကေသာ ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့် သန် ရှင်းေရးဌာနမှ အရာထမ်း၊ အမထမ်းများအား လည်းေကာင်း၊ ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစုအား လာေရာက်အားေပးှစသ ် မ ိ ့် ပီး လှဖွယဝ ် တ အစုစက ု ို ပါဝင်ကသ ု လ ို ြ် ပ၍ ေနာက်ဆုံးခရီးထိ လိက ု ပ ် ါပိေ ု ဆာင်ေပးခဲေ ့ သာ OTS-၃၁

အာမခံကုမဏီ၊ Eternal Co., Ltd. တိုကိုလည်းေကာင်း၊ ဖခင်ကီးနာေရးအတွက် ဝိင ု ်းဝန်ကည ူ အ ီ ားေပးခဲ့ ကေသာ ရပ်နီးရပ်ေဝး သူငယ်ချင်းများ၊ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များ ှင့် ေကျးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးအား ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

(ပါေမာက၊ ူပေဗဒဌာန) (ေကျာင်းအုပ်ကီး၊ ဟသာတေကာလိပ်) (ဒုတိယပါေမာကချပ်-ငိမ်း၊

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေထရဝါဒ ဗုဒသာသနာြပတကသိုလ်) အဖွဲဝင်(ငိမ်း)၊ ြမန်မာိုင်ငံလူ အခွင့်အေရးေကာ်မရှင်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ို ်း)မိနယ်၊ (၄၃)ရပ်ကက ွ ၊် ဖိုးရာဇာ

(၃)လမ်း၊ အမှတ် (၉၆၂)ေန (ဦးေမာင်ေသာင်း-ေဒကည်)တို၏ သား၊

(ဦးလူချ ိ-ေဒသန်းစိန်)တို၏ သားသမက်၊ ဦးသန်းလင်ြမင့်-ေဒခင်မိုး၊

ဦးစိုးမင်းြမင့-် ေဒြမတ်နာယု၊ မဖိးဖိးကည်တ၏ ို ချစ်လစ ှ ွာေသာဖခင်ကီး၊ ေမာင်ေအာင်ဇင်ထးူ ၊ မဆုစထ ီ က်တ၏ ုိ ချစ်လစ ှ ာွ ေသာအဘိးု ၊ ေဒသီတာ ြမင့်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းသည် ၂၃-၃-၂၀၂၀ (တနလာေန) ညေန ၅

နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၂၅-၃-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန) မွနး် လွဲ ၂ နာရီ

တွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။)

ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ် ဒါယိကာမကီး

ေဒခင်မာငိမ်း (ခ) ေဒခင်စီ အသက် (၆၉) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမနီကုန်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းလမ်း၊ အမှတ် (၃၇)ေန (ဦးေကျာ်ေဇာ-ေဒကျင်စိန်)တို၏သမီး၊ (ဦးေအာင်သိန်း)၏ ဇနီး၊ ဦးေကျာ်ေဇာေအာင်-ေဒေထွးေမာ်ေမာ်ထွန်း၊ Perry-ေဒကည်မာသွဲေအာင်၊ ဦးစည်သူေအာင်-ေဒနီမာွဲေအာင်တို၏ ေမွးသမိခင်ေကျးဇူးရှင၊် ေြမး ေြခာက်ေယာက်တ၏ ို အဘွား ေဒခင်မာငိမ်း(ခ) ေဒခင်စသ ီ ည် ၂၃-၃-၂၀၂၀ (တနလာေန) နံနက် ၄:၂၅ နာရီတင ွ ် မဟာမိင် ေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၅-၃-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန ) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ထိန်ပင်အေအးတိုက်မှ ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ် မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၉:၁၅ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိြခင်း ေဒစိန်စိန်

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

အသက် (၉၃) ှစ်

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ် ဒါယိကာမကီး

၁၇-၃-၂၀၂၀ ရက်ေန နံနက် ၀၀:၀၆ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းေသာ မိခင်ကီး ေဒစိနစ ် န ိ ် နာမကျန်းြဖစ်သည့အ ် ချ ိန်မစ ှ ၍ ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းသည့် အချ ိန်ထိ ကုသမများ၊ ကူညီမများေပးခဲ့ကသည့် ရန်ကုန်အေထွေထွ ေရာဂါကုေဆးုံသစ်ကီးမှ ေဆးုံအုပ်ကီး ေဒါက်တာွန် ွန် ေဝှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ ေဒါက်တာေဇာ်လင်းေအာင်(ပါေမာက/ဌာနမှး၊ ေဆးပညာ ဌာန၊ ေဆးတကသိုလ်-၁)၊ ေဒါက်တာတင့်ေဇာ်ဦး(ပါေမာက/ဌာနမှးရင်ေခါင်းခွစ ဲ တ ိ ၊် ခုတင်-၅၀၀ ဆံအ ့ ထူးကုေဆးုံ ကီး၊ ရန်ကန ု )် ှင့် အထူးကု ဆရာဝန်ကီးများ၊ တာဝန်ကျဆရာဝန်ကီးများ၊ သူနာြပများ၊ ေအာင် သိန်းသန်းပု ံ ပ ှိ တ ် က ို မ ် သ ိ ားစု၊ လွမ်းသူ ပန်းြခင်းများှင့် လှဖွယပ ် စည်းအစုစု တို ေပးပိခ ု ့ဲ ကသည့် ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များ၊ ဖုနး် များ၊ လူမဆက်  သယ ွ ေ ် ရး ကွနရ ် က်များတိမ ု ှ အားေပးသတင်းေမးြမန်းကေသာ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များ၊ မိခင်ကီး၏ ေနာက်ဆုံးခရီးကို လိုက်ပါပိုေဆာင်ေပးခဲ့ကသူများှင့်တကွ အဘက်ဘက်မှ ဝိုင်းဝန်းကူညီေပးခဲ့ကသည့် ေကျးဇူးတင်ထိုက်သူများ အားလုံးကို ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု အမှတ်(၇)၊ ယိုးဒယားလမ်း၊ (၉)မိုင် ရန်ကုန်မိ၊

ေဒခင်မာငိမ်း (ခ) ေဒခင်စီ အသက် (၆၉) ှစ်

သူငယ်ချင်း ကည်မာသွဲေအာင်၏မိခင်ြဖစ်သူ ေဒခင်မာငိမ်း(ခ) ေဒခင်စီ သည် ၂၃-၃-၂၀၂၀ (တနလာေန ) နံနက် ၄:၂၅ နာရီတွင် မဟာမိင်ေဆးုံ၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်း သိရရ ှိ ပါသြဖင့် မိသားစုင ှ ထ ့် ပ်တထ ူ ပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲ ရပါသည်။ LL.B (96 Batch) သူငယ်ချင်းများ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒြမြမသန်း

အသက်(၆၅)ှစ် ဓုြဖမိေန (ဦးေကျာ်ွန် -ေဒသန်းတင်)တို၏ သမီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကက ွ ၊် နဝရတ်(၃)လမ်း၊ အမှတ(် ၅၀၈)ေန ဦးွန် ေဝ၏ ချစ်လစ ှ ွာေသာဇနီး၊ (ဦးဝင်းကည်)-ေဒွန် န ွ ် ၊ (ဦးကီးြမင့သ ် န ိ ်း)-ေဒေစာဝင်း တို၏ ညီမ၊ ဦးထွဋထ ် ဋ ွ -် ေဒနာေဝတိ၏ ု မိခင်၊ ေမာင်ရင ှ း် ထွဋေ ် ဝယံ၏ အဘွား သည် ၂၁-၃-၂၀၂၀ (စေနေန) ညေန ၆ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၃-

ေဒစိန်စိန်

၃-၂၀၂၀ (တနလာေန) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ကျ ီစုသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်

အသက်(၉၃)ှစ်

အမှတ်(၇)၊ (၉)မိုင်၊ ယိုးဒယားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန် မိေန ဦးသန်းထွဋစ ် းုိ -ေဒါက်တာသိဂြမင့  ် (န်ကားေရးမှး-ငိမး် ၊ MOH) တို၏ မိခင်ကီးသည် ၁၇-၃-၂၀၂၀ (အဂ ါေန)တွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။ ပါေမာကေဒါက်တာေဇာ်ေဝစိုး ပါေမာကချပ် ေဆးတကသိုလ်(၁)ရန်ကုန် ဇနီး ေဒါက်တာွယ်နီေအာင် မိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးချ ိ (ေပျာ်ဘွယ်) အသက်(၉၂)ှစ်

သူငယ်ချင်း ေဒေအးွဲ (ခိင ု ဥ ် ပေဒအရာရှ-ိ ငိမ်း)၏ ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးချ ိ (ပန်းသီးပွဲုံ-ေပျာ်ဘွယ်) အသက် (၉၂)ှစ်သည် ၂၁-၃-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် သူငယ်ချင်းမိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ၁၉၈၁ ခုှစ် ဥပေဒဘွဲရသူငယ်ချင်းများ

ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နးီ ရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟများအား အေကာင်းကား အပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၇-၃-၂၀၂၀ (ေသာကာေန) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကး တရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

အာေရာဂျ ံ ပရမံ လာဘံ

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးဥကာကီး

(ဦးစီးအရာရှိ-ပုံှိပ်) ဂျ ီတီစီပုံှိပ်စက်ုံ ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန၊ အထက(၁)စမ်းေချာင်း၊ ၁၉၇၇ ေကျာင်းသားေဟာင်း

အသက်(၆၀)

ေမာင်ြမတ်ဘုန်းေကျာ်၊ ေမာင်eာဏ်လင်းေကျာ်တို၏ အဘွားသည်

၂၂-၃-၂၀၂၀(တနဂေ  ွေန) နံနက် ၉:၃၄နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၂၄-၃-၂၀၂၀ (အဂ ါေန) မွနး် တည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝးအေအးတိက ု မ ် ှ ေရေဝးကွမ်းတုသ ံ သ ု ာန်သို ပိေ ု ဆာင်ဂသ ူ င ွ ်းသဂဟ်ပါမည်။ (အထက်ပါ ေနအိမမ ် ှ ကားများ နံနက် ၁၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။)[ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ား ရည်စူး၍ ၂၈-၃-၂၀၂၀ (စေနေန ) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ

အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက် ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အလာဟ်သင်ြမတ်အမိန် ေတာ်ခံယူြခင်း

ဟာဂျ ီမေဒဇကီရာ(ခ)ဟာဂျ ီမေဒါက်တာခင်မျ ိးဝင်း ေမ့ေဆးဆရာဝန်ကီး (ငိမ်း)၊ အလုပ်သမားေဆးုံကီး

အသက် (၈၄) ှစ်

ရန် ကု န ်  မိ၊ ေကျာက် တံ တားမိနယ် ၊ ဗို လ ် ေအာင် ေ ကျာ် လ မ်း ၊ အမှတ်(၂၅၉)ေန (ဟာဂျ ီရှိတ်မွန်သားဇ်အဟ်မဒ်-ဟာဂျ ီမ ေဒတင်ေအး) တိ၏ ု သမီးကီး၊ (ဟာဂျ ီဦးလှဝင်း-ဟာဂျ ီမ ေဒကက)၊ (ေဒခင်ခင်ရ-ီ ဦးခင် ေမာင်ြမင့)် ၊ (အလ်ဟဂျ်ဦးတင်ထန ွ ်း)-ဟာဂျ ီမေဒတင်ကည်၊ ဟာဂျ ီမ ေဒလှ လှ ရီ - ဟာဂျ ီဦးြမင့ ် ေ ဆွ ၊ ဟာဂျ ီဦးေနဝင်း -ေဒ  င်း နားဆ် ဘီ ၊ ဟာဂျ ီမ ေဒသီတာေအးတိ၏ ု အစ်မကီး၊ အမှတ(် ၃၈)၊ ေြမညီထပ်၊ ဗညားဒလလမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန် မိနယ်ေန (အလ်ဟဂျ် ဦးတင်ေမာင်)၏ ဇနီးသည် ၁၉-၃-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန) နံနက် ၀၀:၁၅ နာရီတင ွ ် အလာဟ်သင်ြမတ် အမိန် ေတာ်ခယ ံ သ ူ ာွ းပါသြဖင့် ယင်းေန နံနက် ၁၁ နာရီတင ွ ် ေရေဝးစွမ ီ စ ွ  လင်မ်ကဗရ်စတာန်ဥယျာ်ေတာ်၌ ဒဖွာနာြပလုပ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်း

ဦးတင်ေမာင်ေဆွ(ခ)ေစာဂျး (၈၄)ှစ်

စ-စ-စ ဦးစီးအရာရှိ(ငိမ်း) ေမာ်လမိင်မိ၊ ဒိုင်းဝန်ကွင်းရပ်၊ ကရင်ေကျာင်းဝင်းေန (ဦးဘိုးေဖ-ေနာ ပုလစ ဲ န ိ )် တိ၏ ု သားလတ်၊ (ေဒစိးု ဝက်)၏ ေမာင်၊ (ဦးေစာထီးမူး)၏ ညီ၊ ဦးေစာ ဂန်ဝက်  ၏အစ်က၊ို ရန်ကန ု ် မိ၊ အေနာက်ကိကုန်းရပ်ကက ွ ၊် (၅၃၀)မမဦးလမ်းေန ေဒသာေစး၏ခင်ပန ွ ်း၊ ေနာ်ေစးေစးဝါး-ေစာသာဝါး၊ ေနာ်ေစးေစးေန-ေအာင်ေရဦး၊ ေစာဆန်းေန-လင်းဒါထွန်းဝင်း၊ ေစာညီညေ ီ ထွး-ေမမွနရ ် လ ီ င်းတိ၏ ု ဖခင်၊ ေစာြမင့် ြမတ်၊ တင်ေရဦးတို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုးသည် ၂၃-၃-၂၀၂၀ (တနလာေန) နံနက် ၃:၂၀ နာရီတင ွ ် ခရစ်ေတာ်၌ အိပေ ် ပျာ်သွားပါသြဖင့် ၂၄-၃-၂၀၂၀ (အဂ ါေန) နံနက် ၉ နာရီတွင် ခဝဲ ခံ၊ ပိုးကရင်ှစ်ြခင်းအသင်းေတာ်၌ ဝတ်ြပကိုးကွယ်ပီး ထိန်ပင်ကရင်ှစ်ြခင်းသုသာန်၌ ဂူသွင်းသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး အပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒအုန်းု (ပုသိမ်) အသက် (၈၃) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ (ဆ/က)ရပ်ကွက်၊ သမာဓိ (၃)လမ်း၊

အမှတ်(၃၁/ခ)ေန (ဦးေစာေဖ-ေဒအုန်းခင်)တို၏သမီး၊ ဦးြမတ်သိန်း၏ညီမ၊ (ဦးေထွးွန် )၏ချစ်လစ ှ ွာေသာဇနီး၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်ထူး(JTI Myanmar Co.,Ltd)ေဒဝင့်မာေဇာ်၊ ဦးသန်းထိုက်-ေဒြဖစင်ဦး၊ မလဲ့မွန်ကည်(CMHL)တို၏ ေမွးသမိခင်ေကျးဇူးရှင၊် ေြမးသုံးေယာက်တ၏ ို အဘွားသည် ၂၂-၃-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွ ေန) နံနက် ၁၁:၂၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၄-၃-၂၀၂၀ (အဂ ါေန) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သိုပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၁၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၂၈-၃-၂၀၂၀ (စေနေန) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒခင်ဥ

အသက်(၇၅)ှစ်

ဟိုတယ်/ခရီး (ငိမ်း)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

(ညာ)ေန ဦးချင်ရင်ကိမ် ၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ေဒစုစုဝင်း၊ ဦးသန်း

တင့်-ေဒခိုင်ယ်မွန်ေထွး (ေရစံအိမ်စတိုး-သုံးခွမိ)တို၏ မိခင်ကီး၊

မွန်ြပည်နယ်၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်ေန (ဦးဖိုးချစ်-ေဒသိန်းတင်) တိ၏ ု ဒုတယ ိ သား၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ို ်း)မိနယ်၊ (၄၆) ရပ်ကက ွ ၊် ဗိလ ု ခ ် ျ ိလမ်း၊ အမှတ(် ၈၀၈)ေန (ေဒွဲွဲရီ)၏ ချစ်လစ ှ ွာေသာ ခင်ပွန်း၊ ေဒတင်တင်ွယ်၊ ေဒသန်းတင်တို၏အစ်ကို၊ ေဒေကသီ မျ ိးချစ်၊ ဦးသန်းဝင်းေလး၊ ဦးိုင်ေအာင်ဝင်း-ေဒွယ်ွယ်ဝင်းတို၏ ေမွးသဖခင်၊ ေြမးသုံးေယာက်တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုးသည် ၂၂၃-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန) ညေန ၃ နာရီတင ွ ် ခရစ်ေတာ်၌အိပေ ် ပျာ်သွားပါ သြဖင့် ၂၄-၃-၂၀၂၀ (အဂ ါေန) နံနက် ၁၀ နာရီတင ွ ် ေရေဝးခရစ်ယာန် ဂိုဏ်းေပါင်းစုံ ဥယျာ်ေတာ်၌ ဝတ်ြပပီး ဂူသွင်းသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါ ေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟအေပါင်းအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၉ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အေထွေထွမန်ေနဂျာ (ငိမ်း)၊ ြမန်ဂုဏ်ြမင့် ကုမဏီ

ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၂၂)လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၂)၊ သုံးလာ

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်ေန (ဦးလှမင်း-ေဒေငွကည်)တို၏ သား၊ (ဦးတင်ေမာင်ဝင်း)-ေဒခိုင်ွန် ေဝ၊ (ဦးြမင့်ဦး)-ေဒခိုင်ွန် ေရတို၏ ေမာင်၊ ဦးဥကာေလး-ေဒခင်ေဌးကည်တို၏ အစ်ကို၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေအာင်ဆန်း ရပ်ကက ွ ၊် အမှတ(် စ/၁၈)ပု ံ ပ ှိ ရ ် ပ ိ သ ် ာေန ဦးမျ ိးသက်င ို -် ေဒအိအိ ငိမ်း၊ ဦးမျ ိးပိင ု -် ေဒေမဥကာတို၏ ဖခင်၊ မထက်အိဝင်း၏ အဘိုး၊ ေဒကည်ြပာေအာင် (PPDငိမ်း)၏ ခင်ပွန်းသည် ၂၂-၃-၂၀၂၀ (တနဂေွေန) ည ၇:၁၅ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၄-၃-၂၀၂၀ (အဂ ါေန ) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေရေဝး သုသာန်၌ မီးသဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွက် ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၈-၃-၂၀၂၀ (စေနေန) နံနက် ၇ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ ထိ ေအာင်ဆန်းရပ်ကက ွ ၊် အမှတ(် စ/၁၈)ပု ံ ပ ှိ ရ ် ပ ိ သ ် ာေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ၊ ဆင်ေသအုပ်စု၊ ေဈးကုန်းေကျးရာေန (ဦးချစ်ေဖ-ေဒသန်း)တိ၏ ု သမီး၊ ဦးသိန်းလင်-ေဒရီရသ ီ န ိ ်း၊ (ဦးသိန်းိင ု ဦ ် းေဒလှလဦ ှ း)၊ ဦးသိနး် ထွနး် -ေဒသက်ထားွယ၊် ဦးေနလင်းထွနး် -ေဒွန် ွန် ွယ်၊ ဦးေကျာ်ဦး-ေဒခိုင်ခိုင်ြမင့်၊ (ဦးခိုင်လွင်ဦး)၊ ေဒချ ိချ ိြမင့်တို၏ မိခင်ကီး၊ ေြမး ၁၃ ေယာက်၊ ြမစ်ှစ်ေယာက်တို၏အဘွား၊ ဦးထွန်းမိင်၏ ဇနီးသည် ၂၂-၃-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန) နံနက် ၉:၃၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွား ပါသြဖင့် ၂၄-၃-၂၀၂၀ (အဂ ါေန) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝးအေအးတိက ု မ ် ှ ေရေဝးသုသာန်သုိ ပိေ ု ဆာင်မးီ သဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမမ ် ှကားများ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၈-၃-၂၀၂၀ (စေနေန) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အမှတ(် ၁၅၃)၊ (၄/ေအ)၊ ေဇယျာ(၆) လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်း ေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒြမင့်ြမင့်ရီ (ဥကံမိ) အသက် (၇၄) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ တိုက်(၃၅၂/၃၆၆)၊ အခန်း(၇)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗလ ပန်း ခံလမ်း (ဘားလမ်း)ေန (ဦးထွန်းeာဏ်-ေဒသန်းကည်)တို၏သမီး၊ [ေဒါက်တာဦးသိန်းွန် (ဒုန်ချပ်၊ ကျန်းမာေရးဦးစီး)]၏ သမီးေခးမ၊ ဦးစိုးတင့၏ ် ချစ်လစ ှ ွာေသာဇနီး၊ ေဒါက်တာညိညိြမင့(် ေခတ-UK)၊ [ဗိလ ု ် ကီး ငိမ်းချမ်းစိုး(ငိမ်း)]-ေဒါက်တာြဖြဖတင့်(နား၊ ှာေခါင်း၊ လည်ေချာင်း အထူးကု၊ စဝ်စထ ံ န ွ ်း ြပည်သူ ေဆးုံ ကီး-ေတာင်ကီး)၊ ဗိလ ု ် ကီးေဇယျာလင်းေဒဝါဝါတင့်(Educator, ILBC)တို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်၊ ေဝမှးသစ်၊ ခွန်စစ်ိုင်၊ eာဏ်လင်းတို၏ချစ်လှစွာေသာအဘွား ေဒြမင့်ြမင့်ရီသည် ၂၃-၃-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၇:၃၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၅-၃၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန) နံနက် ၁၁နာရီတင ွ ် ေရေဝးအေအးတိက ု မ ် ှ ေရေဝးသုသာန် သို ပို ေဆာင် မီး သ ဂဟ် မ ည် ြ ဖစ် ပ ါေကာင်း ရပ် ေဝးရပ် နီး မှ ေဆွ မ ျ ိး မိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ား များ နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု


မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀

ြမန်မာိုင်ငံတွင် COVID-19 ေရာဂါပိုးရှိသူှစ်ဦး ေတွရှိ ဇယား- ၁

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့်မှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

COVID-19 ေရာဂါအတွက် ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမအေြခအေန (၂၃-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၁၁) နာရီ (၄၅) မိနစ်

(၂၃-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၁၁:၄၅) နာရီ ၁။

အေမရိကန်ိုင်ငံမှ (၁၃-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန တွင် ြမန်မာိုင်ငံသို

ေလေကာင်းခရီးြဖင့် ဝင်ေရာက်လာခဲ့သည့် ချင်းြပည်နယ်၊ တီးတိန်မိတွင် ေနထိုင်ေနသည့် ြမန်မာိုင်ငံသား အေမရိကန်ိုင်ငံမှ Green Card ရရှိ ထားသူ အသက် (၃၆) ှစအ ် ရယ် အမျ ိးသားသည် (၁၉-၃-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် ကိယ ု အ ် ပူချ ိန်ြမင့တ ် က်ဖျားနာခဲသ ့ ြဖင့် Population Services International ေဆးခန်းတွင် သွားေရာက်ြပသခဲ့ပီးေနာက် (၂၁-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန တွင် တီးတိန် မိနယ် ြပည်သူ ေဆးုသ ံ ို လေ ဲ ြပာင်းခဲသ ့ ြဖင့် ေစာင့် ကည့လ ် န ူ ာအြဖစ် သီးသန် ခန်းတွင်ထားရှိ၍ (isolation) ေစာင့်ကပ်ကုသမ ေပးခဲ့ပါသည်။ အဆိပ ု ါလူနာတွင် ေချာင်းဆိုးြခင်း အပါအဝင် အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိင ု ရ ် ာ ေရာဂါလကဏာများမရှိခဲ့ပါ။ အဆိုပါလူနာထံမှ

ဓာတ်ခွဲနမူနာအား (၂၂-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန တွင်

သီးြခားထားရှိ (isolation) ၍ စနစ်တကျေစာင့်ကပ်ကုသလျက်ရှိပါသည်။

ေြပာင်းေရပီး အသွားအလာကန် သတ်ေစာင့် ကပ်ကည့ ် ြခင်  း (quarantine)

၂။

အဂလ  န်င ုိ င ် မ ံ ှ (၂၂-၃-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် ေလေကာင်းခရီးြဖင့် ြမန်မာ

ကို ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအမျ ိးသားသည် ြမန်မာိုင်ငံသို ေရာက်ရှိ

ေပးပိုခဲ့ရာ ယေန (၂၃-၃-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် စစ်ေဆးခဲသ ့ ည့် ဓာတ်ခအ ဲွ ေြဖ

ိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို ဝင်ေရာက်လာခဲ့သည့် အသက်

ခဲစ ့ ်မှ ယေနညအထိ ကိယ ု ပ ် ဖ ူ ျားနာြခင်းှင့် အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိင ု ရ ် ာ

အရ COVID-19 ေရာဂါပိုးေတွရှိ (ေတွရှိ) ရပါသည်။

(၂၆) ှစ်အရယ် ြမန်မာိုင်ငံသား အမျ ိးသားအား ကျန်းမာေရးှင့် အားကစား

ေရာဂါလကဏာများမရှိေသာ်လည်း ဓာတ်ခွဲနမူနာအား (၂၃-၃-၂၀၂၀)

(၂၃-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၁၁) နာရီအချ ိန် စမ်းသပ်စစ်ေဆးချက်

ဝန်ကီးဌာနမှ (၂၂-၃-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် လှည်းကူးမိနယ်ရှိ ြပည်သူ ကျန်းမာေရး

ရက်ေနတွင် ရယူ၍ အမျ ိးသားကျန်းမာေရး ဓာတ်ခမ ဲွ ဆိ  င ု ရ ် ာဌာန (ရန်ကန ု )်

အရ အဆိပ ု ါအမျ ိးသားလူနာ၏ ကျန်းမာေရးအေြခအေနမှာ ကိုယ်ပူဖျားနာ

ကွင်းဆင်းသင်တန်းေကျာင်းတွင် အသွားအလာကန် သတ်ေစာင့်ကပ်ကည့်

သို ေပးပိစ ု စ်ေဆးခဲရ ့ ာ ဓာတ်ခအ ွဲ ေြဖအရ COVID-19 ေရာဂါပိုးေတွရှိ (ေတွရှ)ိ

ြခင်းှင့် အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိင ု ရ ် ာ ေရာဂါလကဏာများမရှဘ ိ ဲ သက်သာ

ြခင်း (quarantine) ကို ေဆာင်ရက်ခဲ့ကာ (၂၂-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ညပိုင်းတွင်

ရပါသည်။

လျက်ရပ ှိ ါသည်။ အဆိပ ု ါလူနာအား ချင်းြပည်နယ်၊ တီးတိနြ် ပည်သူ ေဆးုတ ံ င ွ ်

ေမှာ်ဘီမိနယ်ရှိ ဓမဒူတ ေဇတဝန်ေတာရ ေဆကိာရာမေကျာင်းတိုက်တွင်

ရယူခဲ့ပီး

အမျ ိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမဆိ  ုင်ရာဌာန

(ရန်ကုန်) သို

ကွင်းပိတ်ကစားေနသည့် ြပည်တွင်းပွဲများ ပွဲမစမီ ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမများြပလုပ် ရန်ကုန် မတ် ၂၃ ြမန်မာေနရှငန ် ယ်လဂ ိ ေ ် ကာ်မတီသည် ကွင်းပိတက ် စားလျက်ရသ ှိ ည့် ြပည်တင ွ ်း လိဂ်ပွဲများတွင် COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်ေရး အစီအစ်များ ေဆာင်ရက် လျက်ရှိပီး ပွဲမစမီ ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမများ ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

O

ဘရာဇီးကယ်ပငွ ့် ေကာ်တင်ဟအ ို ား ေခယူစာချပ်ရန် ချယ်လ်ဆီး၊ မန်ယူ၊ အာဆင်နယ်နဲ စပါးတို စိတ်ဝင်စားေန

စာမျက်ှာ ၁၄ ေကာ်လံ ၁ သို Y

စာမျက်ှာ - ၂၀

MNL ပွဲစ် (၁၁) တွင် ဟံသာဝတီှင့် စစ်ကိုင်းအသင်း ိုင်ပွဲရ ရန်ကုန် မတ် ၂၃

ယေနဖတ်စရာ

Q ယူနန်ြပည်နယ်မှ ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ှာေခါင်းစည်း

၆၀၀၀၀ ေပးအပ်လှဒါန်း စာမျက်ှာ » ၉

Q အေမရိကန် အထက်လတ်ေတာ်အမတ် ကိုဗစ်-၁၉

ကူးစက်ခံထားရ စာမျက်ှာ » ၁၂

၂၀၂၀ ရာသီ MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲ

Q ကို နို ာဗိငု ်းရပ်စေ် ကာင့် ေဆာ်ဒအ ီ ာေရဗျိငု င် ၌ံ ေနဝင်ချိနမ် ှ

ပိုင်းက ကျင်းပရာ ဟံသာဝတီှင့်

အုဏ်တက်ချိန်အထိ အြပင်မထွက်ရအမိန်ထုတ်ြပန်

ပွစ ဲ ် (၁၀) ပထမေနကို ယေနညေန

စစ်ကိုင်းအသင်း ဂိုးြပတ်ိုင်ပွဲရရှိခဲ့ သည်။

သုဝဏကွင်း၌

အသင်းကို ေလးဂိုး-ှစဂ ် ိုးြဖင့် အိင ု ် ရရှခ ိ သ ဲ့ ည်။ ဟံသာဝတီအသင်းသည် တိုက်စစ်မှး ဒိုနယ်၏ ဟက်ထရစ် အပါအဝင်

စာမျက်ှာ » ၁၃

ကျင်းပသည့်ပွဲ

တွင် ဟံသာဝတီအသင်းက ဇွက ဲ ပင်

ဂိုးြပတ်အိုင်ရခဲ့ပီး

ထိပ်ဆုံးတွင် ဆက်လက်ဦးေဆာင် ဟံသာဝတီအသင်းှင့် ဇွဲကပင်အသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားစ်။

စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၁ သို E

ိင ု ခ ် သ ဲ့ ည်။ ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စေ ် ကာင့် စာမျက်ှာ ၁၄ ေကာ်လံ ၁ သို R

Q ထိုင်း-ြမန်မာနယ်စပ် အမှတ်(၂)ချစ်ကည်ေရးတံတားအား

မတ် ၂၃ ရက် ညေနပိုင်းအထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ ၂၁၇၉ ဦး

ဝင်ေရာက်ခဲ့

စာမျက်ှာ » ၁၆

Profile for Myanmar Newspaper

24 March 20  

24 March 20  

Advertisement