Page 1

မရဏုဿတိစီးြဖန်း ချစ်ခင်ှစ်သက်စွဲလမ်းမေကာင့် စိုးရိမ်ြခင်း၊ ေကာင့်က

ြခင်းတိုသည် ြဖစ်ကုန်၏။ ချစ်ခင်ှစ်သက်စွဲလမ်းြခင်း မရှိလင် စိုးရိမ်ေကာင့်ကမတိုသည် အဘယ်လင်ရှိိုင်

ေတာ့အံ့နည်း။ (မည်သည့်အရာ၊ မည်သည့်ပုဂိလ်ကိုမ

ချစ်ခင်စွဲလမ်းြခင်း မြပရာ၊ မရဏုဿတိ စီးြဖန်းြခင်း ြဖင့် ကင်းလွတ်ေအာင် အားထုတ်ရာ၏)

ပီယဝဂ်(ဓမပဒ-၂၁၂)

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တေပါင်းလြပည့်ေကျာ် ၁၄ ရက်၊ တနဂေွေန။

ယေနဖတ်စရာ O

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ (COVID-19)ကူးစက်မအရာယ်မှ ကာကွယ်ဖို စနစ်တကျ လက်ေဆးစို စာမျက်ှာ » ၃

O

COVID-19

ေရာဂါ ကာကွယ်

ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ ၏ အဖွဲ ဝင် ၁၉၄ ိုင်ငံတွင် ၁၇၇ ိုင်ငံ ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနပီး

ြမန်မာိုင်ငံ အပါအဝင် ၁၇ ိုင်ငံတွင်သာ COVID-19 ေရာဂါြဖစ်ပွားမ မေတွရှိေသး ရန်ကုန်

မတ်

၂၁

ထိန်းချပ်ေရးှင့် ကုသေရးလုပ်ငန်း များတွင်

သည့် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ၊် ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသား

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ရန်

စာရင်းေပးသွင်းထားသည့် ၆၀ ခန်ရှိ

ဆရာဝန်

၉၉၆၂

COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးေဆာင်ရက်ရာ ေနရာများအား ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့်ေထွး သွားေရာက်ကည့်

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့်ေထွးသည်

ြမန်မာိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်း(ဗဟို)သို

O

Sunday, 22 March 2020

ယေနနံနက်ပင ုိ း် တွင် ရန်ကန ု ် မိ ကျ ိကဆံအားကစားကွငး် ြပည်ေထာင်စခ ု န်းမ၌ ကျင်းပ

ေရှးဦးစွာ အလှရှင်များကိုယ်စား အမျ ိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ် ဗဟိုအလုပ်အမ

ေဆာင်အဖွဲ အတွင်းေရးမှး ဦးeာဏ်ဝင်းက ေထာက်ပလ ံ့ ှဒါန်းရြခင်းအေကာင်း ရှင်းလင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် Skynet (ေရသံလွင်မီဒီယာ)မှ ဒါိုက်တာ အကယ်ဒမီ ေမာင်မျ ိးမင်း

အဆင့ဗ ် ဟိေ ု ကာ်မတီင ှ ့် ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနသို COVID-19 ကာကွယ၊်

(ရင်တွင်းြဖစ်)ှင့်

သည်။

ေြပာကားကသည်။

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိင ု ရ ် ာ ရန်ပေ ုံ ငွ၊ ေဆးှင့် ေဆးပစည်းများ လှဒါန်းပွသ ဲ ုိ တက်ေရာက်

ြမန်မာိုင်ငံ ေဆးှင့်ေဆးပစည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

ဥက

အဂမဟာသီရိသုဓမ မဏိေဇာတဓရ ဦးေဇာ်မိုးခိုင်တိုက လှဒါန်းရြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ စာမျက်ှာ ၄ ေကာ်လံ ၁ သို 3

စာမျက်ှာ » ၄

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့် ကပ်ကည့်  မှငပ့် တ်သက်၍ သတင်းထုတြ် ပန်ြခင်း စာမျက်ှာ » ၆

O

COVID-19 ေရာဂါထိန်းချပ်ကာကွယ် ဖို ေစာေစာ “ေြပာ”၊ ေစာေစာ “သိ”၊ အားလုံးအကျိးရှိ စာမျက်ှာ » ၁၀

O

အေရှေတာင်အာရှတွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်မပမာဏ ြမင့်တက် စာမျက်ှာ » ၁၃

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာြမင့ေ ် ထွး ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီးရှိ ေတာင်ဥကလာပအမျ ိးသမီးှငက ့် ေလးေဆးုဝ ံ င်းအတွငး် ရှိ COVID-19 ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပာွ းေနေသာ ိုင်ငံများမှ ြပန်လာသူများှင့် COVID-19 ေရာဂါဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာများှင့် ထိေတွခဲ့သူများအား ေရာဂါလကဏာမရှိေသာ်လည်း အသွားအလာကန် သတ်ထားရှိ၍ ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်  း ြပလုပ်ေနေသာ သုံးထပ်လူနာေဆာင်အသစ်သို သွားေရာက်ကည့်စ်  ။

ြမန်မာိုင်ငံသိုလာေရာက်သည့် ခရီးသွားများအေပ ကိတင်ကာကွယ်ေရး ထပ်တိုးကန်သတ်ချက်များကို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန် အ ကံြပ ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၁

ထပ်တိုးကန် သတ်ချက်များကို

ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဟိုတယ်ှင့်

ထုတ်ြပန်ထားေကာင်း သိရသည်။

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန် အ ကံြပချက်

မည့် ကန် သတ်ချက်အသစ်ကို ိင ု င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတြ် ပန်ထားေကာင်း။

ေရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် ခရီးသွားများေဘးကင်းလုံ ခံ

အဆိပ ု ါအ ကံြပချက်တင ွ ် ကမာတစ်ဝန်း COVID-19 ေရာဂါပျံှမ ံ   န်း အလွန်

လမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ေရာဂါြပန်ပွားမန်း အလွန်ြမင့်မားလာသည့်

အဆင်ေြပစွာ အပန်းေြဖအနားယူင ုိ ရ ် န် ရည်ရယ်ချက်ထား ေဆာင်ရက်လျက်

များြပားလာသည့အ ် တွက် ေရာဂါကူးစက်မထပ်  တိုးလာသည့် ိင ု င ် မ ံ ျားမှ ြမန်မာ

ထပ်တိုးိုင်ငံများအေပ ယာယီကန် သတ်ချက်များ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု၊

ရှရ ိ ာ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ လ ုိ ာေရာက်သည့် ခရီးသွားများအေပ ကိတင်ကာကွယေ ် ရး

ိုင်ငံသို လာေရာက်သည့် ခရီးသွားများအေပ ကိတင်ကာကွယ်မေဆာင်  ရက်

ဆွစ်ဇာလန်ိုင်ငံ၊ ဗိတိန်ိုင်ငံ၊

ခရီးသွားက

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၏ ထုတ်ြပန်ချက်အရ COVID-19 အသက် ှ

စာမျက်ှာ ၄ ေကာ်လံ ၁ သို P


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ (၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုတပ်မေတာ်ေန ဦးတည်ချက်များ အမျိးသားေရးေအာင်ြမင်ေရး ြပည်သူအဓိက လတ်တေလာ အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိင ု ရ ် ာေရာဂါ (COVID-19) ြဖစ်ပွားမ အေြခအေနသည် တစ်ကမာလုးံ အတိင ု း် အတာြဖင့် ကူးစက်ပျံှလ ံ ျက်ရရ ိှ ာ ကူးစက်မအချ  ိန်ကာလအားြဖင့် သုံးလနီးပါးရှလ ိ ာပီြဖစ်သည်။ စတင်ြဖစ်ပွား စ်အချ ိန်က ေရာဂါစတင်ြဖစ်ေပရာ တုတြ် ပည်သူသမတိင ု င ် ံ ဟူေပြပည်နယ် ဝူဟန်မိတွင် လူတစ်ေယာက်မစ ှ တင်ရာ ရက်ပင ို ်းအတွင်းမှ တစ်လအတွင်း ကူးစက်ခရ ံ သူဦးေရ ဆယ်ဂဏန်း၊ ရာဂဏန်း၊ ေထာင်ဂဏန်းရှလ ိ ာခဲသ ့ ည်။ မူလက အဆိပ ု ါေရာဂါ၏ဗဟိခ ု ျက်သည် တုတ ် င ုိ င ် ံ ဟူေပြပည်နယ် ြဖစ်ေသာ်လည်း ယခုအခါ ဥေရာပတိက ု သ ် ည် ဗဟိခ ု ျက်ြဖစ်လာပီး အီတလီ ိင ု င ် သ ံ ည် တုတ ် င ို င ် ထ ံ က်ပင် ကူးစက်ြပန် ပွားေသဆုးံ မ ပိမ ု ျားလာသည်။ ယခုလက်ရှိတွင် ကမာေပရှိိုင်ငံေပါင်း ၁၇၇ ိုင်ငံသို ကူးစက်ပျံှံခဲ့ပီး ကူးစက်ခရ ံ သူစ ှ သ ် န ိ း် ေကျာ်င ှ ့် ေသဆုးံ သူတစ်ေသာင်းေကျာ်ရလ ိှ ာသည်။ ကူးစက်ခံရြခင်းမရှိေသးသည့် ိုင်ငံေပါင်း ၁၇ ိုင်ငံသာကျန်ေတာ့ရာ ထိုိုင်ငံများတွင် ြမန်မာိုင်ငံလည်း ပါဝင်ေနေသးသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည် စတင်ြဖစ်ပွားေသာိုင်ငံြဖစ်သည့် တုတ်ိုင်ငံှင့်

အိမ်နီးချင်းိုင်ငံြဖစ်ပီး တုတ်ိုင်ငံတွင် စတင်ြဖစ်ပွားသည့်အချ ိန်မှစ၍ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ို ေရာဂါကူးစက်ြခင်းမခံရေအာင် ေရာဂါကာကွယတ ် ားဆီးေရး လုပင ် န်းများကို ိးု ိးု ကားကား တက်တက်ကက အားသွနခ ် န ွ စ ် က ုိ လ ် ပ ု ေ ် ဆာင် လာခဲရ ့ ာ ေရာဂါြဖစ်ပာွ းမကာလ သုးံ လခန် ကာသည်အထိ ေရာဂါမြဖစ်ပာွ း ေသးသည်ကို ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိင ု င ် အ ံ ေနြဖင့် ေရာဂါကူးစက်ြခင်း မခံရေသာ်လည်း COVID-19 ေရာဂါ ြမန်မာိုင်ငံသို အချ ိန်မေရးဝင်ေရာက် ြဖစ်ပွားိင ု သ ် ည်ဟခ ု ယ ံ က ူ ာ ေရာဂါကာကွယတ ် ားဆီးေရးအတွက် ကိတင် ြပင်ဆင်ရှာေဖွတားဆီးခုခက ံ ာကွယေ ် ရးလုပင ် န်းများအား အရှန ိ အ ် ဟုနြ် မင့် ေဆာင်ရက်ေနသည်ကို ြမင်ေတွရမည် ြဖစ်သည်။ ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ န်ကားေရးမှးချပ်ကလည်း ေရာဂါမဝင် ေရာက်ေသးသည် ့ င ို င ် မ ံ ျားသို အဆိပ ု ါေရာဂါ အချ ိန်မေရးဝင်ေရာက်င ို သ ် ည် ဟု လွနခ ် ေ ဲ့ သာရက်ပင ို ်းက ေြပာကားထားသည်။ ေရာဂါစတင်ြဖစ်ပွားခဲသ ့ ည့် တုတ ် င ုိ င ် သ ံ ည် မူလကြဖစ်ပာွ းမဗဟိခ ု ျက်၊ ြဖစ်ပာွ းမအြမင်ဆ ့ းံု ိင ု င ် ြံ ဖစ် ေသာ်လည်း ယခုအခါ ေရာဂါကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်မလု  ပင ် န်းများကို ေအာင်ြမင် ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရက်င ို ခ ် သ ဲ့ ည်။ အချ ိန်ကာလ သုံးလခန် ကာလအတွင်း ေအာင်ြမင်စွာေဆာင်ရက်င ို ခ ် သ ဲ့ ည့် သာဓကများကို ဆန်းစစ်ကည်ရ ့ ာတွင် ြပည်သမ ူ ျားကိယ ု တ ် င ို ် ေရာဂါကာကွယေ ် ရးနည်းလမ်းများကို ကျင်သ ့ းံု ကာ ေရာဂါကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်ေရးလုပင ် န်းများတွင် တက်ကစွာပါဝင်ေဆာင်ရက် ကသည်ကို ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် သံသယလူနာများ၊ ေစာင့်ကည့်လူနာများသာရှိပီး အဆိုပါလူနာများထဲမှ ေသွးတိုး၊ ဆီးချ ိ၊ ှလုံး၊ ေကျာက်ကပ်စသည့် မူလ ေရာဂါအခံြပင်းထန်သမ ူ ျား ေသဆုးံ မအချ ိရှခ ိ က ့ဲ ာ ယင်းေသဆုးံ မအေပ COVID-19 ေရာဂါှင့်ေရာေထွး၍ သံသယမြဖစ်ရန်လိုေပသည်။ ြမန်မာ ိင ု င ် တ ံ င ွ ် အကယ်၍ ေရာဂါြဖစ်ပာွ းလာပါက ြပင်းထန်ပီး အသက်ေသဆုံး ိင ု ေ ် ြခများေသာ အေနအထားများကိလ ု ည်း သိထားရမည်ြဖစ်သည်။ အသက် အရယ်ကီးသူများှင့် ကင်ဆာေရာဂါ၊ နာတာရှည်အဆုတ်ေရာဂါ၊ ဆီးချ ိ ေရာဂါ၊ ှလုံးေရာဂါ၊ အသည်းေရာဂါအပါအဝင် အြခားေရာဂါအခံရှိသူများ အေနြဖင့် အတတ်င ို ဆ ် ုံး မိမေ ိ နအိမတ ် င ွ သ ် ာ ေနထိင ု ပ ် ါရန်င ှ ့် မိမစ ိ တ ိ အ ် လို ကိုမလိုက်ဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် ေရာဂါမရရှိေစရန်သာမက အြခားသူများထံ မကူးစက်ေစရန်အတွက် လူစုလူေဝးေနရာများသို သွားေရာက်ြခင်းကို အတတ်ိုင်ဆုံးေရှာင်က်ကရန် တိုက်တွန်းပါသည်။ ယခုအခါ အြခားိုင်ငံများတွင် ေရာဂါြဖစ်ပွားသည့်အေရအတွက်၊ ကူးစက်မပု  ံစံ၊ ေသဆုံးမအေရအတွက်များ တစ်ေနတြခားတိုးြမင့်ေနဆဲ ြဖစ်ရာ COVID-19 ေရာဂါသည် ဆက်လက်အရှိန်ြမင့်ေနဆဲဟု ခန် မှန်း ရမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် လက်ရ၌ ိှ ေရာဂါကာကွယထ ် န ိ း် ချပ်ေရး လုပ်ငန်းများတွင် အေြခခံကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းပညာရှင်အေရအတွက်မှာ ေသာင်းဂဏန်းအေရအတွကမ ် ရှိ ပီး လုပင ် န်းလမ်းန်များှင့် လိအ ု ပ်မများ  ကို ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန် ေဆာင်ရက်ေပးေနရာ ဗဟိုမှေကျးလက်အထိ လမ်း ခံကာ ြပည်သမ ူ ျားှင့် နိစဓူ  ဝထိေတွ၍ ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မများ  ကို ချ ိတ်ဆက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ေအာင်ြမင်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ သိြု ဖစ်ရာ မိမတ ိ  ို င ို င ် သ ံ ို ေရာဂါဝင်ေရာက်ြဖစ်ပွားမမရှေ ိ စရန် တားဆီး ကာကွယ်ေရးှင့် ြဖစ်ပွားပျံှံမ မြဖစ်ေစေရးအတွက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက် ရာတွင် ြပည်သူသည်သာအဓိကြဖစ်၍ အမျ ိးသားေရးတာဝန်အြဖစ် ခံယူကိးပမ်း ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ ။

(၁) ြပည်ေထာင်စမ ု ပိကွေ ဲ ရး၊ တိင ု ်းရင်းသားစည်းလုံးညီတ ွ မ ် မပိ  ကွေ ဲ ရး၊ အချပ်အြခာအာဏာတည်တခ ံ့ င ို ် မဲေရးဟူေသာ ဒိတ ု ာဝန်အေရး (၃) ပါးကို အမျ ိးသားေရးမူဝါဒအြဖစ် ဦးထိပ်ပန်ဆင်ပီး ိုင်ငံေတာ်အတွက် အသက်ေပးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေရး။ (၂)

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှေ ိ အာင် ေဆာင်ရက်င ို ရ ် န် တပ်မေတာ်၏ငိမ်းချမ်းေရးမူဝါဒ (၆) ရပ်ြဖင့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိးု ရှငအ ့် တူ ငိမ်းချမ်းေရး လုပ်ငန်းစ်များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေရး။

(၃) ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့် ြပည်သူလူထုအကျ ိးစီးပွား ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးတိုအတွက် အင်အားေတာင့်တင်းပီး စွမ်းရည်ထက်ြမက်ေသာ ေခတ်မီတပ်မေတာ်တည်ေဆာက်ေရး။ (၄)

ိင ု င ် ေ ံ တာ်ကာကွယေ ် ရးတာဝန်င ှ ့် အမျ ိးသားိင ု င ် ေ ံ ရးတာဝန်များကို ေခတ်အဆက်ဆက် ေကျပွနစ ် ွာထမ်းေဆာင်ခသ ဲ့ ည့် တပ်မေတာ်၏ အစ်အလာေကာင်းများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ေရး။

မနက်ြဖန်မွန်းတည့်ချိန် အထိ ခန်မှန်းချက် ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၁ စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး၊ မေလး တိင ု ်းေဒသကီး၊ မေကွးတိင ု ်းေဒသ ကီး၊

ရာရန်ရာန်း

ေနရာ

၆၀

ြဖစ်သည်။

ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် တိတ ု င ွ ် တိမအ ် သင့အ ် တင့ြ် ဖစ်ထန ွ ်း မည်။ မိုး/ဇလ

ြပည်ေထာင်စဝု န်ကီး ေဒါက်တာဝင်းြမတ်ေအး အင်းပုညာ − ေကျာင်းကုန်း ကုနထ ် တ ု လ ် မ်း၌ ကွန်ကရစ်တံတားတည်ေဆာက်ရန် ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ် ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၁ ပဲခးူ တိင ု း် ေဒသကီး သာယာဝတီမိနယ် အင်းပုည − ေကျာင်းကုန်း ေကျးရာချင်း ဆက် ကုန်ထုတ်လမ်း၌ ကွန်ကရစ် တံတားတည်ေဆာက်ရန် ေထာက်ပံ့ ေငွေပးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယေန နံနက်ပိုင်းတွင် သာယာဝတီမိနယ် အေထွ ေ ထွ အု ပ ် ခ ျပ် ေရးဦးစီး ဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက် အခမ်းအနားတွင်

အမျ ိးသား

သဘာဝေဘးအရာယ်ဆင ုိ ရ ် ာ စီမခ ံ န် ခွဲ မေကာ်မတီ ဒုတယ ိ ဥက ြပည်ေထာင်စု ဝန်ကီး ေဒါက်တာဝင်းြမတ်ေအးက အမျ ိးသားသဘာဝ

ေသာ မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်းြခင်း

ှင့်

အမျ ိးသား သဘာဝေဘးအရာယ်

သဘာဝေဘးေကာင့်

စသည့် အဘက်ဘက်မှ အကျ ိးေကျးဇူး

ေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ

ဆိုင်ရာ

သြဖင့်

များ

ခံစားရရှိိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊

ေကာ်မတီရန်ပေ ံု ငွမှ ေထာက်ပသ ့ံ ည့်

စီမံခန် ခွဲမေကာ်မတီ၏

ပျက်စီးသွား

ထိုလမ်းေပတွင်

ေရရှည်

လူမစီးပွားဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

သည်

ယေနေထာက်ပေ ံ့ ငွေပးအပ်ြခင်းသည်

စီမံခန် ခွဲမ

ဦးေဆာင်မြဖင့် ေဘးသင့်ေဒသများ

သဘာဝေဘးဒဏ်ခ ံ င ို သ ် ည့် (ေပ ၈၀x

သတ်မှတ်စံချ ိန်စံန်း ြပည့်မီစွာြဖင့်

ေငွကျပ်သန ိ ်း ၉၉၀ ကို ေဒသခံများှင့်

အလျင်အြမန် ေပါင်းစပ်ည ိ င်  းမအဖွဲ

၁၄ ေပ x ၈ ေပ)

စနစ်တကျေဆာင်ရက်ရာတွင် ေရရှည်

တာဝန်ရှိသူများထံ

က ြပည်သ၏ ူ လိအ ု ပ်ချက်ကုိ ြဖည့ဆ ် ည်း

တစ်စင်းတည်ေဆာက်ရန်

တည်တံ့ခိုင်မဲရန်

ြပည်သူလူထုက

သာယာဝတီမိနယ် တိုင်းေဒသကီး

ေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊

သြဖင့်

ေထာက်ပံ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ရန် လိအ ု ပ်

လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ ် င ှ ့် ေဒသခံ

ထိုသို

တည်ေဆာက်ေပးြခင်းြဖင့်

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ြပည်သတ ူ စ်ဦးတိက ု ေကျးဇူးတင်စကား

သာယာဝတီ

ကွနက ် ရစ်တတ ံ ား လိုအပ်

ေကျးရာချင်းဆက် ကုန်ထုတ်လမ်း

ပတ်ဝန်းကျင်ေကျးရာ

သည် ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း ြဖစ်ပွားခဲ့

ြပည်သမ ူ ျား၏ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး

၁၆ ရာမှ

သတင်းေထာက်မှး

- ဦးြမင့်စိုး

စာတည်းမှး

- ဦးဝင်းိုင်

ဘာသာြပန်စာတည်းများ

- ဦးေဇာ်ဝင်း၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

စာတည်းများ

- ဦးစန်းေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ်

ဦးကိုမင်း၊ ေဒစန်းယ်ဥ themirror.npt@gmail.com www.facebook.com/themirrordaily

သတင်းစ်

အငယ်တန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ ဦးသန်းတင်ေအာင်၊ ေဒခင်မိုမိုေအာင်၊ ေဒခင်မျ ိးိုင်၊ ေဒခင်စုစုလင်၊

ေဒေနဇာဇာထွန်း၊ ဦးသက်ေထွး၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(် ၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေပးအပ်ပီး

ြပန်လည်ေြပာကားကသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

အကီးတန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးဟိနး် ထက်လင်း၊ ဦးိင ု လ ် င်းကည်၊

ေဒခင်ခင်သက်၊ ေဒယုဝါဝါ၊ ေဒသီသမ ီ င်း

၁၉၅၇ ဧပီ ၁၆ တွင် စတင်တည်ေထာင်သည်။

ရခိင ု ြ် ပည်နယ်

ကွကက ် ျား မိုးထစ်ချန်းရာိင ု သ ် ည်။

စာတည်းမှးချပ် - ဦးဝင်းေရ

ေကးမုံသတင်းစာတိုက်က ထုတ်ေဝသည်။

ရှမ်းြပည်နယ်၊

ချင်းြပည်နယ်င ှ ့်

(ေြမာက်ပိုင်း)တိုတွင်

မိနယ် အင်းပုညာ − ေကျာင်းကုန်း

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ် (၀၀၆၄၀)၊

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး၊

ကချင်ြပည်နယ်၊

ဦးေအးမင်းသူ၊ ေဒမာမာစိုး ဓာတ်ပုံသတင်းေထာက်

- ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁ ရန်ကုန်ုံးခွဲ

- အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗလလမ်းေထာင့၊် ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ

- ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမ/ံ ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန် ချ ိေရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ(COVID-19)ကူးစက်မအရာယ်မှ ကာကွယ်ဖို စနစ်တကျလက်ေဆးစို

စနစ်တကျလက်ေဆးနည်း


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

3 ေရှဖုံးမှ

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး ြပည်သူ ကျန်းမာေရးှင့် ကုသ

ယင်းေနာက် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်

ေရးဦးစီးဌာနသို လှဒါန်းေငွစစ ု ေ ု ပါင်း ေငွကျပ် ၁၅ သိန်းှင့်

ဦးဖိးမင်းသိန်းက ေကျးဇူးတင်ဂုဏ်ြပစကား ေြပာကား

ေငွကျပ် ၆၅၈ သိန်းေကျာ်တန်ဖိုးရှိ အသက် ှစက် တစ်စုံ၊

သည်။

ေဆးှင့် ေဆးပစည်းများ၊ ပရိေဘာဂများ၊ ေခါက်ဆွဲှင့်

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ေကျးဇူးတင်

ကာဆံ အထုပ်ေရ ၁၀၀၀၀၀၊ တစ်ကိုယ်ေရသုံးေရာဂါ

စကားေြပာကားရာတွင် လက်ရအ ှိ ချ ိန်ထိ COVID-19 ေရာဂါ

ကာကွယ်ေရးဝတ်စုံများ၊

သည် ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ၏ အဖွဲဝင် ၁၉၄ ိင ု င ် အ ံ နက်

Safety Surgical Kit

များ၊

Air Cooler ၁၀ လုံးှင့် ေငွကျပ် ၆၇ သိန်း၊ ေဒလာ ၄၄၀၀

၁၇၇ ိင ု င ် တ ံ င ွ ် ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနပီး ြမန်မာိင ု င ် အ ံ ပါအဝင်

တန်ဖိုးရှိ အင်တာနက်ှင့် CCTV များကိုလည်းေကာင်း

၁၇ ိင ု င ် တ ံ င ွ သ ် ာ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ မေတွရှေ ိ သးပါေကာင်း၊

လက်ခံရရှိခဲ့သည်။

မိမတ ိ သ ို ည် COVID-19 ဆိသ ု ည့် ရန်သက ူ ို သိေနပီြဖစ်သည့်

ယေန လှဒါန်းပွတ ဲ င ွ ် အလှရှငမ ် ျားက ကျန်းမာေရး

အတွက် ရန်သူဝင်ေရာက်လာြခင်းမရှိေစရန် လိုအပ်ေသာ

ှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ေနသည်မှာ ှစ်လခွဲခန် ရှိပီြဖစ်ပါေကာင်း။

အလှပစည်းှင့် ေငွသား စုစုေပါင်းတန်ဖိုးမှာ ေငွကျပ်

ကိတင်ြပင်ဆင်မများကို အရှိန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက် COVID-19

ေရာဂါပိုးကူးစက်ခံရသူများ၏

၈၀ ရာခိုင်န်းခန် သည်

ဖျားနာြခင်း၊ ေချာင်းဆိုးြခင်း၊

၁၅ ရာခိုင်န်းခန် သည်

ြပင်းထန်ေသာလကဏာများ

သာမန်လကဏာများသာရှိပီး ြဖစ်ပွားပီး

ြပည်သူ ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနသို လှဒါန်းေသာ

ြပင်းထန်မမရှ  ိေကာင်း၊

လူနာများ၏ ငါးရာခိုင်န်းခန် တွင်သာ

ေသဆုံးိုင်သည်အထိ ြပင်းထန်စွာြဖစ်ပွားိုင်ပါေကာင်း။ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ မေတွရှိေသး

ြပည်သူ ကျန်းမာေရးကမှေန၍ ေရာဂါကာကွယ်

ေစာင်့ ကပ်ကည် ့ ြခင်  းလုပင ် န်း၊ ြပည်သမ ူ ျားကို အသိပညာ

၁၀၈၀၄၁၀၄၇၆၊ အေမရိကန်ေဒလာ ၂၄၄၀၀ ှင့် စင်ကာပူ ေဒလာ ၁၀၀၀၀၀ တိုြဖစ်သည်။ လက်ခံရယူစ်။

COVID-19 ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍ ြပည်သူများ သိရှိ

ရမည့်အချက်များ၊ လိုက်နာေဆာင်ရက်ရမည့် အေကာင်း အရာများှင့်

ဝန်ကီးဌာနမှ

ေဆာင်ရက်ေနမများကို

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက်

ေရာဂါကူးစက်ြပန် ပွားမေလျာ့နည်းေစေရးှင့် ေသဆုံးမ မရှေ ိ စေရးလုပင ် န်းများ ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် လက်နက် ေကာင်းများ ြဖစ်ပါေကာင်း။

အလှရှငမ ် ျားကို ဆရာဝန်/ဆရာမများ၊ သူနာြပများ၊

စာမျက်ှာှင့် Facebook စာမျက်ှာများတွင် အချ ိန်ှင့်

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက လူနာများကို ေဆးပညာရှင်

ေနြခင်းေကာင့် ယခုအချ ိန်အထိ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ

ပုမ ံ န ှ ် ကည် ့ ကေစလိ  ု ပီး ထပ်ဆင်ြ့ ဖန် ေဝေစလိပ ု ါေကာင်း၊

ိင ု မ ် ည်ြဖစ်၍ ေကျးဇူးတင်ကမည့အ ် ြပင် မိမအ ိ ေနြဖင့လ ် ည်း

ရန်သူဝင်ေရာက်ေနသကဲ့သို

ေကာလာဟလများ ေလျာ့နည်းပေပျာက်သွားမည်ြဖစ်ပါ

ေပးြခင်းလုပ်ငန်း၊ ေရာဂါြဖစ်ပွားရာေဒသမှ ခရီးသည်များ

ိုင်ငံအတွင်းသို ဝင်ေရာက်မနည်းပါးေအာင် ေဆာင်ရက်

တစ်ေြပးညီ ြပည်စ ့ စ ုံ ွာ ေဖာ်ြပလျက်ရ၍ ှိ ြပည်သမ ူ ျားအေနြဖင့်

မေတွရှိေသးေသာ်လည်း မိမိတိုိုင်ငံအတွင်းသို ေရာဂါ

သတင်းမှနမ ် ျားကို ထပ်ဆင်ြ့ ဖန် ေဝြခင်းြဖင့် သတင်းမှားများ၊

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကို

ေကာင်း။

သေဘာထား၍

အေရးကီးပါေကာင်း။

ေရာဂါ

ေဆာင်ရက်ရန်

ထိုကဲ့သို ေရာဂါကာကွယထ ် န ိ း် ချပ်ေရးလုပင ် န်းများ

ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိလ်က လမ်းန်မှာကား

ထားသည့် “ြပည်သူသာလင် အဓိက” ြဖစ်သည်ဆိုသည့်

ကိေ ု ဆာင်ရက်ရာတွင် ေှာင်ေ ့ ှးကန် ကာမမရှဘ ိ ဲ အချ ိန်

အတိုင်း ြပည်သူများကိုယ်တိုင် အသိစိတ်ဓာတ်ရှိစွာြဖင့်

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် ြပည်သူ ကျန်းမာေရးှင့် ကုသ

အထိေရာက်ဆုံးြဖစ်ပါေကာင်း။

ှင့်တစ်ေြပးညီ

စီမံဆုံးြဖတ်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက်

ေရးဦးစီးဌာနမှးများကို လုပပ ် င ို ခ ် င ွ ့် အြပည်အ ့ ဝေပးထားပီး ြဖစ်ပါေကာင်း။

မိမတ ိ သ ို ည် ယခုအချ ိန်တင ွ ် စစ်ပတ ွဲ စ်ခက ု ို တိက ု ခ ် က ို ်

အားကစားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်

လည်းေကာင်း၊ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့်ဗဟို ေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှးအေနြဖင့လ ် ည်းေကာင်း ေကျးဇူး တင်ရှိပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ တိုင်းေဒသကီး

များစွာအေထာက်အကူြပမည်

အမျ ိးသားဒီမက ုိ ေရစီအဖွဲ ချပ် ဗဟိအ ု လုပအ ် မေဆာင်အဖွဲ ဝင်

အလှရှင်များ ယခုလှဒါန်းသည့် အသက် ှစက်

(ventilator) များ၊

လူနာေစာင့်ကည့်စက် (patient

ဆုံးံးမများမည် ြဖစ်ပါေကာင်း။

များစွာအေထာက်အကူြပမည်ြဖစ်ပီး လူနာများ၏ အသက်

ကို လက်ရှိအချ ိန်တွင် ရာန်းြပည့်အတိအကျ မသိရှိေသး

ကျန်းမာေရးှင့်

ဝန်ကီးချပ် ဦးဖိးမင်းသိန်း၊ အမျ ိးသားဒီမက ို ေရစီအဖွဲချပ်

monitor) ှင့် အြခားေဆးှင့် ေဆးပစည်းကိရယ ိ ာများသည်

COVID-19 ေရာဂါကူးစက်ြပန် ပွားပုသ ံ ေဘာသဘာဝ

များ၏ ကျင့်ဝတ်ှင့်အညီ ေကာင်းစွာြပစုေစာင့်ေရှာက်

မိမက ိ ယ ို က ် ို ေရာဂါကူးစက်မခံရေအာင် ကာကွယြ် ခင်းသည်

ေနသကဲသ ့ ို သေဘာထား၍ လျင်ြမန်စွာ တုြံ ပန်ေဆာင်ရက် သွားရန် လိုအပ်ပါေကာင်း၊ သိုမဟုတ်ပါက ထိခိုက်နစ်နာ

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက လူနာများကို ြပစုကသ ု ရာတွင် များစွာကို ကယ်တင်ေပးိုင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ယခုလှဒါန်းမများသည် COVID-19 ေရာဂါအတွက်

ေသာ်လည်း သိရှိရေသာအချက်အလက်များအရ ေရာဂါ

သာမက အထူးကပ်မတ်ကုသေဆာင်တွင် ထားရှိကုသ

အမန်များသည် ထိုလူနာ၏ ှာေခါင်း၊ ပါးစပ်တမ ုိ တ ှ စ်ဆင့်

ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကျင်မှ

များ၊ သူနာြပဆရာမများကိလ ု ည်း ေလ့ကျင်သ ့ င်ကားေပး

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ အတွင်းေရးမှး ဦးeာဏ်ဝင်း၊ ဦးသိန်းဦး၊

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး လတ်ေတာ်ဥက

ဦးတင်ေမာင်ထန ွ ်း၊ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန

ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ေဒါက်တာြမေလးစိန၊် ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး လတ်ေတာ် ဒု-ဥက ဦးလင်းိုင်ြမင့်၊ လူမေရးဝန်ကီး ဦးိုင်ငံလင်း၊

မိေတာ်ဝန်

ဦးေမာင်ေမာင်စိုးတိုက

လှဒါန်းမအား လက်ခံ ကပီး အလှရှငမ ် ျားထံ ေကျးဇူးတင် ဂုဏ်ြပလာများ ေပးအပ်သည်။ အဆိုပါလှဒါန်းပွဲ၌

အလှရှင် ၄၃ ဦးထံမှ

ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနသူ၏ အသက် ှလမ်းေကာင်းမှ အစက်

ရမည့် အြခားလူနာများအတွကလ ် ည်း များစွာအကျ ိးြပမည်

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊

ြပင်ပသိုေရာက်ရှိပီး ေြခာက်ေပခန် အတွင်းရှိ ပတ်ဝန်း

အဆိပ ု ါစက်ပစည်းကိရယ ိ ာများကိအ ု သုးံ ြပ၍ ဆရာဝန်

လှဒါန်းေငွကျပ် ေလးေထာင် ့ စ ှ ရ ် ာ ငါးဆယ်ေ ့ ြခာက်သန ိ း်

အြခားသူများကို

တိုက်ိုက်ကူးစက်ိုင်ြခင်း

(သိုမဟုတ်) အဆိုပါေရာဂါပိုးပါရှိေသာ အစက်အမန်များ

ိုင်မည်ြဖစ်၍ ေရတို၊ ေရရှည် ကာလှစ်ခုစလုံးအတွက်

ကိုင်တွယ်မိပီး ှာေခါင်း၊ မျက်စိတိုကို ကိင ု တ ် ယ ွ ြ် ခင်းတိမ ု ှ

လက်ခရ ံ ရှေ ိ သာ ေငွေကး၊ ေဆးှင့် ေဆးပစည်းကိရယ ိ ာ

ကပ်ငိေနသည့် ပစည်းများ၊ အရာဝတများကို လက်ြဖင့်

အကျ ိးရှိမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

တစ်ဆင့် ကူးစက်ခံရသည်ကို ေတွရှိပါေကာင်း။

များကို လိုအပ်ေသာေနရာများတွင် ထိေရာက်အကျ ိးရှိစွာ

ဆပ်ြပာအသုံးြပ၍ စကန် ၂၀ ခန် ကာေအာင် စနစ်တကျ

ထုတြ် ပန်ပီး ဦးစားေပးေနရာများေရးချယ်ကာ စနစ်တကျ

ေသပါေကာင်း၊ သိုြဖစ်၍ ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ြပည်သူ

ယခုလှဒါန်းေသာ ေငွေကး၊ ေဆးှင့်ေဆးပစည်း

ထိုကဲ့သို

ကိုင်တွယ်မိေသာလက်များကို ေရှင့်

စနစ်တကျသုံးစွဲိုင်ေရးအတွက်

ေဆးေကာပါက COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် ေကာင်းစွာ

သုံးစွဲသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

များအား လက်ကို မကာခဏ စနစ်တကျ ေဆးေကာ

ကိရိယာများသည်

သန် စင်ရန် ေြပာကားေနရြခင်း ြဖစ်ပါေကာင်း။

လမ်းန်ချက်များ

ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ကုသေရး

လုပ်ငန်းများတွင် များစွာအေထာက်အကူြပမည်ြဖစ်ပီး

P ြမန်မာိုင်ငံမှ

အသက် ှမဝသည့် လကဏာများမရှေ ိ ကာင်း

နယ်သာလန်င ို င ် ၊ံ ဩစတီးယားိင ု င ် ၊ံ ဘယ်လ်

ေဖာ်ြပပါရှိသည့် သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံမှ အသိ

ဂျ ီယံိုင်ငံ၊ ေနာ်ေဝိုင်ငံ၊ ဆွီဒင်ိုင်ငံှင့် ဒိန်း

အမှတ်ြပ ကျန်းမာေရးအဖွဲအစည်းမှ ထုတ်

မတ်င ုိ င ် တ ံ တ ုိ င ွ ် လွနခ ် သ ့ဲ ည့် ၁၄ ရက်အတွငး်

ေပးသည့် ေဆးေထာက်ခံစာြပသရန် လိုအပ်

ေနထိုင်ခဲ့သူများှင့်

ေကာင်း။

သွားေရာက်ခဲ့ဖူးသည့်

ကည့်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးဖိးမင်းသိန်း COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ အလှေငွများ

ြမန်မာိုင်ငံသားများအပါအဝင် ခရီးသွားများ

ဆိုက်ေရာက်ဗီဇာ (Visa on Arrival) ှင့်

အားလုံးကို ြမန်မာိုင်ငံသို ေရာက်ရှိချ ိန်မှ

အီလက်ထေရာနစ်ဗီဇာ (e-visa) ထုတ်ေပး

စတင်၍ ၁၄ ရက် သီးသန် သတ်မတ ှ ထ ် ားသည့်

ြခင်းများအေပ ယာယီရပ်ဆိုင်းမည့် အစီအမံ

ေနရာများတွင် ထားရှေ ိ စာင့် ကည့မ ်  (Facility

များအြဖစ် ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရအေနြဖင့် ိုင်ငံ

Quarantine) ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

အားလုံးအတွက် ဆိုက်ေရာက်ဗီဇာ (Visa on

ြမန်မာိင ု င ် ဆ ံ င ို ရ ် ာ သံတမန်များ၊ ြမန်မာ

Arrival) ှင့် အီလက်ထေရာနစ်ဗဇ ီ ာ (e-visa)

ိုင်ငံအေြခစိုက် ကုလသမဂလက်ေအာက်ခံ

ထုတေ ် ပးြခင်းများကို ကန် သတ်ချက်ထတ ု ြ် ပန်

အဖွဲအစည်းများမှ ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်

သည့်ေနမှစ၍ ဧပီ ၃၀ ရက်အထိ ယာယီ

ြမန်မာိုင်ငံသို ေရာက်ရှိချ ိန်မှစတင်၍ ၎င်းတို

ရပ်ဆိုင်းလိုက်ေကာင်းှင့်

၏ေနအိမ်များတွင် ၁၄ ရက် သီးသန် ေနထိုင်

လာေရာက်လည်ပတ်သည့် ခရီးသွားဧည့သ ် ည်

ေစာင့်ကည့်မ (Home Quarantine) ြပလုပ်

များအား ဝန်ေဆာင်မေပးေနသည့် ခရီးသွား

သွားကရန်ြဖစ်ေကာင်း၊

၎င်းတိုအားလုံး

ကုမဏီ  များှင့် ခရီးသွားလုပင ် န်း ေဆာင်ရက်

အေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသို လာေရာက်မည့်

ေနသူများအေနြဖင့် ပူးေပါင်းပါဝင်လိုက်နာ

ေလယာ်များေပသို

မတက်ေရာက်မီ

ေဆာင်ရက်ကရန် ေဖာ်ြပထားသည်။

အပူချ ိန်ြမင့်မားြခင်း၊

ေချာင်းဆိုးြခင်းှင့်

ြမန်မာိုင်ငံသို

သတင်းစ်

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့်ဗဟိုေကာ်မတီသို ကိုလည်းေကာင်း။

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနသို လှဒါန်း

ေငွ အေမရိကန်ေဒလာ ၁၀၀၀၀၊ ေငွကျပ် ၅၆၅၈ သိန်း

ေကျာ်၊ စင်ကာပူေဒလာ ၁၀၀၀၀၀၊ အေမရိကန်ေဒလာ

၁၀၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ အနီေအာက်ေရာင်ြခည်သုံး ကိယ ု အ ် ပူချ ိန် တိုင်းကိရိယာ ှစ်စုံ၊ အသက် ှစက် (ventilator) ၁၃ စုံ၊

Patient Monitor

သုံးလုံး၊ တစ်ကိုယ်ေရသုံးေရာဂါကာကွယ်ေရးဝတ်စုံများ၊ ခွဲစိတ်ခန်းသုံး

ပါးစပ်ှင့်

ေဒါက်တာြမင့်ေထွးသည်

မွန်းလွပ ဲ င ို ်းတွင် ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီးရှိ ေတာင်ဥကလာပ

အမျ ိးသမီးှင့် ကေလးေဆးုံဝင်းအတွင်းရှိ COVID-19 ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာိုင်ငံများမှ

ြပန်လာသူ

များှင့် COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခအ ွဲ တည်ြပလူနာများှင့် ထိေတွခဲ့သူများအား

ေရာဂါလကဏာမရှိေသာ်လည်း

အသွားအလာ ကန် သတ်ထားရှ၍ ိ ေစာင့် ကပ်ကည့ ် ြခင်  း (Quarantine) ြပလု ပ ် ေနေသာ သုံး ထပ် လူ နာေဆာင် အသစ်သို သွားေရာက်ကည့်သည်  ။ ထိုသိုသွားေရာက်စ်

တာဝန်ကျဆရာဝန်များ၊

သူနာြပဆရာများှင့် ေတွဆုံေဆွးေွး၍ လိုအပ်ချက်ှင့်

အခက်အခဲများကို ေမးြမန်းပီး လမ်းန်မှာကားရာ၌

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး ဦးစီး၍

သက်ဆိုင်သူများှင့်ညိင်  းပီး အသွားအလာ

ကန် သတ်ြခင်း (Quarantine) ြပလုပြ် ခင်းလုပင ် န်းကို စီမံ

ဆုးံ ြဖတ်ရန်၊ အချ ိန်ပဆ ို င်းရေသာဝန်ထမ်းများကို ေနတွက် စရိတ် အပိေ ု ဆာင်းေထာက်ပေ ံ့ ပးရန်၊ ေရာဂါကူးစက်ခရ ံ မမရှိ

ေစေရးအတွက် တစ်ကိုယ်ေရသုံး ေရာဂါကာကွယ်ေရး ပစည်းများ (PPE) လုေ ံ လာက်စွာ ေထာက်ပေ ံ့ ပးရန်၊ အြခား

လိအ ု ပ်ချက်များရှပ ိ ါက COVID-19 Group email မှတစ်ဆင့် အချ ိန်ှင့်တစ်ေြပးညီ တင်ြပေဆာင်ရက်ရန်။

ဓာတ်ခွဲနမူနာတွင် COVID-19 ေရာဂါပိုး စစ်ေဆး

မေတွရှရ ိ ၍ အိမတ ် င ွ ထ ် ားရှိ ပီး အသွားအလာ ကန် သတ်ကာ ဆက်လက်ေစာင့်ကပ်ကည့်ရမည့်သူများကို လိုက်နာ

ေဆာင်ရက်ရမည့်အချက်များအား ေသချာစွာရှင်းလင်း ေြပာကားရန်ှင့်

ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်များ

ေပးထားရန်၊ ပုဂိလ်ေရးရာလုံ ခံမရှိေစေရး ဂုတစိုက် ကပ်မတ်ေပးရန်တိုကို

မှာကားခဲ့ပီး လိုအပ်သည်များ

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည်။

ေတာင်ဥကလာပအမျ ိးသမီးှင့် ကေလးေဆးုံရှိ

လက်ခံရရှိ

High Frequency X-rays ှစ်လုံး၊

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ှာေခါင်းစည်းများ၊ ေဆးှင့်

ေဆးပစည်းများကိုလည်းေကာင်း။

အဆိုပါသုံးထပ်လူနာေဆာင်သစ်တွင် လူဦးေရ ၁၀၀ ကို

ထားရှေ ိ စာင့် ကပ်င ို ရ ် န် အသင့ြ် ပင်ဆင်ထားရှိ ပီးြဖစ်သည်။ ထိေ ု နာက် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးှငအ ့် ဖွဲသည် မဂလ  ာ

ေတာင်ွန် မိနယ်ရှိ

သိမ်ြဖလက်ေဝှအားကစားုံသို

သွားေရာက်ပီး မည်သည့ေ ် ရာဂါလကဏာမ မရှေ ိ သာ်လည်း COVID-19 ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ိုင်ငံများမှ ြပန်လာသူများှင့် COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ

လူနာများှင့် ထိေတွခဲေ ့ သာသူများကို ထားရှ၍ ိ ေစာင့် ကပ် ကည့်ိုင်ရန် စီစ်ေဆာင်ရက်ေနမများကို သွားေရာက် ကည့်၍  လမ်းန်မှာကားသည်။

သတင်းစ်

COVID-19 ေရာဂါကာကွယထ ် နိ ်းချပ်ေရးှင့် ကုသေရးလုပင် န်းများတွင် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းလုပရ် န် ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း(ဗဟို)သို စာရင်းေပးသွင်းထားသည့် ဆရာဝန် ၆၀ ခန်ရှိ

ရန်ကုန်

မတ်

ေခယူခဲ့ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း(ဗဟို)မှ သိရသည်။

၂၁

န်ကားချက်ေတွအတိုင်း လိုက်နာ

COVID-19 ေရာဂါကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်ေရးှင့် ကုသေရးလုပင ် န်းများတွင် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းလုပရ ် န် ြမန်မာိင ု င ် ဆ ံ ရာဝန်အသင်း(ဗဟိ)ု တွင် ယေန အချ ိန်အထိ

စာရင်းေပးသွင်းထားသည့် ဆရာဝန်ေပါင်း ၆၀ ခန်

ရှေ ိ ကာင်း ြမန်မာိင ု င ် ဆ ံ ရာဝန်အသင်း(ဗဟိ)ု ုံးအဖွဲမှးထံမှ သိရသည်။

COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးှင့် ကုသေရးလုပ်ငန်း များတွင် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ရန် စာရင်းေပးသွင်းထားသည့် အိုး အထူးကုဌာနမှ

လက်ေထာက်ဆရာဝန် ေဒါက်တာမျ ိးေဇာ်ဝင်းက

“ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနမှာရှတ ိ ဲ့ ဆရာဝန်ေတွက

“အဓိကက ကိုယ့်ိုင်ငံမှာမြဖစ်ေအာင် ပူးေပါင်းပါဝင်တာပါ။ ိုင်ငံမှာ

လုပ်ငန်းေတွ များြပားတဲ့အတွက် လိုအပ်လာရင် COVID-19 ေရာဂါ

ြဖစ်ရင် ကျန်းမာေရးလုပသ ် ားေတွက ေရှဆုံးက ပါဝင်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးနဲ ကုသေရးလုပ်ငန်းေတွမှာ ပူးေပါင်းပါဝင်ဖို

ြပည်သူေတွအေနနဲ လည်း COVID-19 ေရာဂါနဲ ပတ်သက်ပီး ကျန်းမာ

ေစတနာ့ဝန်ထမ်း ဆရာဝန်ေတွကို စုေဆာင်းထားရှိြခင်း ြဖစ်ပါတယ်”

ေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနက ထုတ်ြပန်ထားတဲ့ န်ကားချက်

ဟု ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း(ဗဟိ)ု ုံးအဖွဲမှး ဦးေသာင်းွန် က

ေတွအတိုင်း လိုက်နာေစချင်ပါတယ်။ မေသချာတဲ့သတင်းေတွကို

ေြပာသည်။

နားမေထာင်ဖို အေရးကီးပါတယ်”ဟု ေြပာသည်။

ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း(ဗဟို)အေနြဖင့်

ကျန်းမာေရးှင့်

ြမန်မာိင ု င ် ဆ ံ ရာဝန်အသင်း(ဗဟိ)ု အေနြဖင့် တိုင်းေဒသကီးှင့်

အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့် ပူးေပါင်းပီး ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19)

ြပည်နယ်များတွင် အသင်းခွဲုံးများ ဖွင့်လှစ်ထားပီး အသင်းဝင်ဦးေရ

ေရာဂါကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်ေရးှင့် ကုသေရးလုပင ် န်းများေဆာင်ရက်ရန်

ှစ်ေသာင်းခန် ရှိေကာင်း သိရသည်။

မတ် ၂၀ ရက်မှစတင်ပီး

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ရန် ဆရာဝန်များ

မင်းသစ်(MNA)


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

ြပည်သူသာလင် အဓိက COVID -19 အတွက် အေရးေပရန်ပေ ုံ ငွမှ ကျပ် တစ်ဘလ ီ ယ ီ သ ံ ုံးစွရ ဲ န် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ လျာထားေဆာင်ရက်

ဆက်လက်၍ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအတွက် ြပင်ပအလှရှင် Petrol Star Co., Ltd မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ ဦးေအာင်ဝင်းက

ကာကွယ်၊

ကာကွယ်ေရး

ေဆးုသ ံ းံု ဝတ်စံု ၂၀၀ တန်ဖးုိ ေငွကျပ် ၁၈ သိနး် ှင့် ေထာက်ပံ့

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက်

ေငွကျပ် ၁၀ သိနး် တိအ ု ား ေပးအပ်လှ ဒါန်းရာ တိင ု း် ေဒသကီး

ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ်ပွဲ ကျင်းပသည်။

ဝန်ကီးချပ် ဦးဝင်းသိန်းှင့် တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက လက်ခရ ံ ယူ

စနစ်တကျ ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်

ကသည်။

ေရှးဦးစွာ တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးဝင်းသိန်းက

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း COVID-19 ကာကွယ်၊

COVID-19 ကို ကမာလုံးဆိုင်ရာကပ်ေရာဂါအြဖစ် ကမာ့

ထိနး် ချပ်၊ ကုသေရးေကာ်မတီတင ွ ် လူမေရးဝန်  ကီးက ဥက

ကျန်းမာေရးအဖွဲ (WHO)က သတ်မတ ှ ေ ် ကညာခဲသ ့ ည်ကို

အြဖစ်ပါဝင်ကာ သက်ဆိုင်ရာ၊ ဌာနဆိုင်ရာ ၂၀ တိုြဖင့်

အားလုးံ အသိပင် ြဖစ်ေကာင်း၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်အဆင့မ ် ာှ လည်း

ဖွဲစည်းပီး ဗဟိုေကာ်မတီမှ ေပးအပ်ထားေသာ လုပ်ငန်း

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ်

တာဝန် ကိုးချက်အား တိတက ိ ျကျလိက ု န ် ာေဆာင်ရက်သွား

ဦးေဆာင်ေသာ အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟိုေကာ်မတီအြဖစ် တိုးြမင့်ဖွဲစည်းခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊

ြဖစ်ေပလာသည့် အေြခအေနေပ

ထုတ်ယူသုံးစွဲိုင်ေရး စီမံေဆာင်ရက်ထားပီးြဖစ်ေကာင်း

မတ် ၁၉ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခက ွဲ လတ်တေလာ အသက် ှ

မတ် ၁၃ ရက်တွင်

လျာထားပီးြဖစ်၍

ကိတင်

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ပဲခးူ တိင ု း် ေဒသကီးအစိးု ရအဖွဲ ုးံ ၊ ေတာ်ဝင်ဟသ ံ ာခန်းမ၌

ထိန်းချပ်၊ ကုသြခင်းများ

အေရးေပရန်ပုံေငွကျပ် တစ်ဘီလီယံအား

မူတည်ပီး ေကာ်မတီ၏တင်ြပချက်များအရ စနစ်တကျ

ပဲခူး မတ် ၂၁

လမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေရာဂါ(COVID -19)

ယခုေထာက်ပံ့လှဒါန်းသည့် ကျပ်သိန်း ၅၀၀ အြပင်

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ြမန်မာိုင်ငံအတွက်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း

ကာကွယ်ြခင်း၊ ထိန်းချပ်ြခင်းှင့် ကုသေရးအပိုင်းများကို COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသား အဆင့ဗ ် ဟိေ ု ကာ်မတီ၏ လမ်းန်ချက်များအတိင ု း် ေကာ်မတီ

COVID-19 ကာကွ ယ ် ၊ ထိ န ်း ချပ် ၊ ကု သ ေရးအတွ က ်

လက်ခံရယူပီး တိုင်းေဒသကီး

ဖွဲစည်းြခင်း၊ ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းစ်များှင့် ကုသေရး

ေထာက်ပေ ့ံ ငွကျပ်သန ိ း် ၅၀၀ အား ေပးအပ်ခဲ့ရာ ပဲခူးတိုင်း

ဦးစီးဌာနမှး ေဒါက်တာေအးငိမ်းက ေကျးဇူးတင်စကား

လုပင ် န်းစ်များကို စနစ်တကျ ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားရန်

ေဒသကီး ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန တိုင်းေဒသကီး

ြပန်လည်ေြပာကားသည်။

လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။

ဦးစီးဌာနမှး ေဒါက်တာေအးငိမ်းှင့် ပဲခူးမိ အေထွေထွ

ယင်းေနာက် တိင ု း် ေဒသကီးစီမက ံ န ိ း် ှင့် ဘာေရး

ေရာဂါကုေဆးုံအုပ်ကီး ေဒါက်တာ ရန်ိုင်ေမာင်တိုက

ဝန်ကီး ဦးွန် ေရက ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲက

ထိေ ု နာက် တိင ု း် ေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးဝင်းသိနး် က

သဲကုန်းမိနယ်၊

ထန်းတပင်မိနယ်၊ ေကျာက်တခ ံ ါးမိနယ်င ှ ့် မိုးညိမိနယ် ြပည်သူ ကျန်းမာေရး

တိတ ု င ွ ် ယေနအထိ ေစာင့် ကည်လ ့ န ူ ာ ရှစဦ ် းရှိ ပီး ေရာဂါပိုး ေတွရှသ ိ ူ မရှေ ိ သးေကာင်းှင့် ပဲခူးမိ ကလိေကျးရာအနီး ေဆာက်လပ ု လ ် ျက်ရေ ှိ သာ ေြခာက်ထပ်ေဆးု၏ ံ အေနာက် ဘက်ရှိ ုံးအေဆာက်အဦအသစ်၌ COVID-19 ေစာင့် ကည့် လူနာများ ေရာက်ရှိလာပါက ထားရှိသွားရန် စီစ်ထားပီး ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

တင်စိုး(ပဲခူး)

ပင်လည်ဘူးမိ မိမေဈး၌ ကို နို ာဗိငု ်းရပ်စ် ကိတင်ကာကွယေ် ရး အသိပညာေပးလုပင် န်းများ ေဆာင်ရက် ပင်လည်ဘူး မတ် ၂၁

ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရးအေနြဖင့်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ပင်လည်ဘူးမိ၌ မိနယ်

သာယာေဈးအတွင်းရှိ တိရစာန်အသားငါးစိမ်းများ

အဆိုပါ ေဈးအတွင်း၌ ေဈးသူ ေဈးသားများ

ေရာင်းချေနေသာ ေဈးဆိုင်တွင် လုပ်ကိုင်ေနသူ

ှင့် ေဈးဝယ်လာသူများကို လက်ေဆးစင်၊ လက်ေဆး

ဦးစီးဌာန၊

သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲအစည်းများှင့်

များကို တိရစာန်မတ ှ စ်ဆင့် ေရာဂါကူးစက်မမြဖစ်  ပွား

ဆပ်ြပာများြဖင့် လက်ေဆးိင ု ေ ် ရး စနစ်တကျ စီစ်

မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီတပ ုိ းူ ေပါင်း၍

ေစေရး၊ မိမိမှတစ်ဆင့် တြခားသူ ေရာဂါမကူးစက်

ေပးထားေကာင်း သိရသည်။

မတ် ၂၁ ရက် နံနက် ၇ နာရီတွင် လူစုလူေဝးရှိရာ

ေစရန် အထူးဂုြပေနထိင ု သ ် ာွ းေရး၊ ှာေခါင်းစည်း

ထိုြပင် မိေပရပ်ကွက်အတွင်းရှိ လူအများ

မိနယ်စည်ပင်သာယာေဈးအတွင်း၌

ကိုိုနာ

စနစ်တကျတပ်ဆင်အသုံးြပေရး၊ လက်အိတ်များ

တည်းခိ ု င ုိ သ ် ည့် လူစလ ု ေ ူ ဝးရှရ ိ ာ တည်းခိခ ု န်းများ

ကိတင်ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး

အသုံးြပေရးှင့် လက်သန် ရှင်းေရးကို ဂုြပေရး

သိုလည်း သွားေရာက်ပီး ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ

ကျန်းမာေရးအသိပညာေပးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ခဲ့

တိုှင့်ပတ်သက်၍

ကိတင်ကာကွယေ ် ရး အသိပညာေပးေဆာင်ရက်မ

ေကာင်း သိရသည်။

ေဆာင်ရက်ခဲ့ ကပီး ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စေ ် ရာဂါ ကိတင်

ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင်

ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မများ ေဆာင်ရက်ေပး

ေမာ်လမိင် မတ် ၂၁

မွန်ြပည်နယ် ေမာ်လမိင်မိ မိေရှာင်လမ်း ေမာ်လမိင်ဘူတာကီးတွင် မတ် ၂၁ ရက် နံနက် ၇ နာရီက အမှတ(် ၉၀) အစုနေ ် မာ်လမိင်-ရန်ကန ု အ ် ြမန်လစ ူ ီးရထား အား စီးနင်းကသည့် ခရီးသည်များှင့် ခရီးသည်များ ကိပိုရန် ေရာက်ရေ ိှ နက ေသာ ြပည်သူများကို ေမာ်လမိင်ဘူတာကီး အမှတ်(၈) တိုင်း ဦးမျ ိးတင့် မန်ေနဂျာ(သွားလာေရး)၊ ဦးေကျာ်တင့် အင်ဂျင်နီယာမှး(စက်မ)၊ ဦးေအာင်စိုး (လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ)၊ ဦးသန်းေဇာ်ထွန်း

ဒုကီးကပ်ေရးမှး(ပိုေဆာင်)၊

ဦးသန်းစိုး ုံပိုင်ကီး(အထူးတန်း)ှင့် အဖွဲသည် မုတမမိ မီးရထားေဆးုံမှ ဆရာမေဒညိညိေအး၊ သူနာြပ သုံးဦးတိုှင့် ပူးေပါင်း၍ COVID-19 ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရးအတွက်

အပူချ ိန်တိုင်းကိရိယာြဖင့် တိုင်းေပးြခင်း၊

လက်သန် ေဆးရည်များြဖင့် ေဆးေကာြခင်းတိြု ပလုပေ ် ပးခဲေ ့ ကာင်း သိရသည်။ ဦးမျ ိးတင့် မန်ေနဂျာ(သွားလာေရး)က ရထားစီးခရီးသည်များှင့် ခရီးသည်များ ကိပိုရန်ေရာက်ရှိေနကေသာ ြပည်သူများကို တစ်ကိုယ်ေရ သန် ရှင်းေရးအတွက် လက်များေဆးေကာိုင်ရန်

ေမာ်လမိင်ဘူတာကီး

စက(၁)အတွငး် ၌ လက်ေဆးကန်ေလးခုင ှ ့် လက်သန် ေဆးရည်များကို ေနစ် ထားရှိသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

တင်ထွဋ်(ေမာ်လမိင်)

ြမစ်ငယ်လခချေဈးကီးကို မတ်လကုန် ငှ ့် ဧပီလကုန်ရက် ေဈးေနများပိတ်မည်

စာေစာင်များကိုလည်း ြဖန် ေဝေပးခဲ့သည်။

အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ မိနယ်ကျန်းမာေရး

ဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ

ေမာ်လမိင်ဘူတာကီးတွင် ခရီးသွားြပည်သူများအား

စည်ပင်

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်

အသိပညာေပးြခင်းများ

များ ြပလုပ်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ကာကွယေ ် ရး ကျန်းမာေရးအသိပညာေပး လက်ကမ်း

မျ ိးလွင်(ပင်လည်ဘူး)

ပန်းဘဲတန်းမိနယ် Junction City အနီး ဂျပန်ိုင်ငံသား အမျ ိးသားတစ်ဦးလဲကျြခင်းမှာ အတက်ေရာဂါေကာင့်သာြဖစ် ရန်ကုန် မတ် ၂၁

ဂျပန်လစ ုိ ာိက ု ြ် ပပါတယ်။ ေြမပုရ ံ ဲ တည်ေနရာေထာက်ြပချက်အရဆိရ ု င်ေတာ့

ရန်ကုန်မိ ပန်းဘဲတန်းမိနယ် Junction City အနီး၌ ယေနမွန်းလွဲပိုင်းက

ေကျာက်တံတားမိနယ် လမ်း ၄၀ ဘက်ကို ြပေနတာေတွရပါတယ်”

ဂျပန်ိုင်ငံသား အမျ ိးသားတစ်ဦးလဲကျြခင်းမှာ COVID – 19 ေရာဂါေကာင့်

ပန်းဘဲတန်းမိမရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ်ေမာင်ေမာင်ြမင့်က ေြပာသည်။

မဟုတ်ဘဲ အတက်ေရာဂါေကာင့်သာြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်မှာ ယေန မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲဝန်းကျင်ခန် က Junction City ေရှ၌ လမ်းေလာက်လာေသာ

ဂျပန်ိုင်ငံသားအမျ ိးသားတစ်ဦး လဲကျေကာင်း

ဟု

“ိုင်ငံြခားသားလဲကျသွားတဲ့ ဗီဒီယိုက ပျံှံသွားပီး ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ဆို ပီး စိးု ရိမထ ် တ ိ လ ် န် သာွ းကတာပါ။ အတက်ေရာဂါ (Epilepsy) ပါ။ ဖျားနာတာတိ၊ု ေချာင်းဆိုးတာတိလ ု ည်း လုံးဝမရှဘ ိ ူး၊ ေနာက်ဆက်တြွဲ ဖစ်စ်

အေကာင်းကားချက်အရ ပန်းဘဲတန်းမိမရဲစခန်းမှ ဒုရအ ဲ ပ ု ေ ် မာင်ေမာင်ြမင့ ် င ှ ့်

လည်း မရှိပါဘူး”ဟု ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန ဗဟိက ု းူ စက်

တပ်ဖဲွ ဝင်များက အခင်းြဖစ်ေနရာသို သွားေရာက်ကည့ ် စစ်  ေဆးကေကာင်း၊

ေရာဂါတိက ု ဖ ် ျက်ေရးဌာနခွမ ဲ ှ ဒုတိယန်ကားေရးမှး ေဒါက်တာခင်ခင်ကီးက

အဆိုပါ ဂျပန်ိုင်ငံသားအား Junction City မှ လုံ ခံေရးဝန်ထမ်းများက

ေြပာသည်။

ဝိင ု း် ဝန်းကူည၍ ီ အပူချ ိန်တင ုိ း် စက်ြဖင့် တိင ု း် တာစစ်ေဆးခဲေ ့ ကာင်း သိရသည်။ “ဂျပန်ိုင်ငံသားအမျ ိးသားတစ်ဦး လဲကျသွားတာြဖစ်ပါတယ်။ အြခား

ယင်းြဖစ်စ်ကို လူမကွ  နရ ် က်စာမျက်ှာများတွင် ြမင်ေတွရပီး ြပည်သမ ူ ျား စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကေသာ်လည်း

သက်ဆိုင်ရာသတင်းဌာနများ၊

ကျန်းမာေရးမှ

ဘာေရာဂါေကာင့်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ အတက်ေရာဂါေကာင့် တက်သွားတာပါ။

တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက အချ ိန်မြီ ပန်လည်ေြဖရှင်းေဖာ်ြပထားသည်ကလ ို ည်း ြမင်ေတွ

ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူ မှာဘာေရာဂါမှမရှိဘူးေြပာပီး ြပန်သွားပါ

ရသည်။

တယ်။ သူမြပန်ခင် ေနတဲ့ေနရာကိုေမးေတာ့ ကာယကံရှင်က သူ ဖုန်းနဲ

ပွင့်သစာ

ြမစ်ငယ် မတ် ၂၁

လတ်တေလာ ှစလ ် ပိတမ ် ည်ြဖစ်ေကာင်း ြမစ်ငယ်အေထွေထွ

ဆိင ု ခ ် န်းေပါင်း တစ်ေထာင်နီးပါးကို အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ

မေလးတိင ု ်းေဒသကီး အမရပူရမိနယ်အတွငး် ရှိ လစ်

ေဈးေကာ်မတီ အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးဝင်းြမင့်ထံမှ သိရသည်။

ေဈးသည်များက လာေရာက်ေရာင်းချလျက်ရရ ိှ ာ COVID -19

လကုန်ရက်တိုင်းတွင် ဖွင့်လှစ်ေရာင်းချေနသည့် ြမစ်ငယ်

ယခုအခါ ကမာ့င ုိ င ် အ ံ သီးသီးတွင် COVID-19 ေရာဂါ

ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်သည့်အေနြဖင့် ပိတ်ထားြခင်း

လခချေဈးကီးအား မတ်လကုန ် င ှ ့် ဧပီလကုနေ ် ဈးေနများကို

ြဖစ်ပွားလျက်ရရ ှိ ာ ြမစ်ငယ်လခချေဈးကီးသည် လစ်ေဈး

ေကာင်း သိရသည်။

ေမာင်ေမာင်စိုး(ြမစ်ငယ်)


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

ြပည်သူများထံသို ေမတာရပ်ခံပန်ကားချက် ေနြပည်ေတာ်၊ (၂၀၂၀) ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ (၂၁) ရက်ေန

လမ်းန်ချက်ြဖစ်ေသာ “ြပည်သူသာအဓိက” ဟူသည့် သေဘာထားခံယူ

အသက် (၆၀)ှစ်ှင့်အထက်

E ယခုအခါ ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲဝင်ိုင်ငံ (၁၉၄) ိုင်ငံအနက် (၁၇၇)

ချက်င ှ အ ့် ညီ ြပည်သမ ူ ျားအေနြဖင့် ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ

နာတာရှည်ေရာဂါ (ဆီးချ ိေရာဂါ၊ ှလုံးေရာဂါ၊ ေသွးတိုးေရာဂါ၊

ိင ု င ် တ ံ င ွ ် COVID - 19 ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမရှေ ိ နပီြဖစ်ပီး မိမတ ိ  ို င ို င ် သ ံ လ ို ည်း

ထုတြ် ပန်ထားေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ COVID-19 ှငပ ့် တ်သက်၍ ေဆာင်ရန်၊

ကင်ဆာေရာဂါ၊ ေကျာက်ကပ်ေရာဂါ၊ အသည်းေရာဂါ စသည်)

COVID-19 ေရာဂါအချ ိန်မေရး ဝင်ေရာက်ြဖစ်ပွားိင ု ေ ် ြခရှသ ိ ည်ကို သတိြပ

ေရှာင်ရန်ကစ ိ များကိ  ု မိမ၏ ိ အေရးကိစသဖွ  ယ် သေဘာထားကာ တိတက ိ ျကျ

ရှိသူများအေနြဖင့် အြပင်သိုသွားေရာက်ြခင်းကို ယခုကာလ

ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

လိုက်နာေဆာင်ရက်ကပါရန်ှင့် တတ်ိုင်သမ ဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပူးေပါင်း

E မိမိအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသား တစ်ဦးတစ်ေယာက်တွင်မှ COVID-19 ေရာဂါ မြဖစ်ေစလိပ ု ါ။ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ အသက်ဆုံးံးမမရှေ ိ စလိပ ု ါ။

ေဆာင်ရက်ကပါရန် အေလးအနက်ေမတာရပ်ခံပန်ကားအပ်ပါသည်-

အသက်အရယ်ကီးသူများှင့်

အတွင်း ေရှာင်က်ပါ။ (၄)

ေရာဂါကူးစက်ရာေဒသ၊ ိုင်ငံများမှ ြပန်လာသူများအေနြဖင့်-

လက်ကို ဆပ်ြပာှင့် ေရ အသုံးြပ၍ မကာခဏ ေဆးေကာပါ

အနီးဆုံးကျန်းမာေရးဌာနသို

E မိမိတိုဝန်ကီးဌာန၏ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများသည် ြပည်သူများှင့်

(သိုမဟုတ်) အရက်ြပန် (alcohol) အနည်းဆုံး (၆၀) ရာခိုင်န်း

အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ

လည်းေကာင်း၊ သက်ဆင ို ရ ် ာ ှီးယ်ဝန်ကီးဌာနများှင့် တိင ု ်းေဒသကီး/

ပါဝင်သည့် လက်သန် စင်ေဆးရည်ကို အသုံးြပ၍ သန် စင်ပါ။

(quarantine) ှင့် ေရာဂါရှိသူအား သီးြခားထားရှိကုသြခင်း

ြပည်နယ်အစိးု ရအဖွဲ များှငလ ့် ည်းေကာင်း၊ လူမေရးအဖွ  ဲအစည်းများှင့်

အထူးသြဖင့် အြပင်မြှ ပန်လာပီးတိင ု ်း၊ အများြပည်သူ အသုံးြပသည့်

(isolation) လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင် တာဝန်သိစွာြဖင့်

လည်းေကာင်း၊

(၁)

သတင်းပိုပါ။

ကျန်းမာေရးှင့်

အသွားအလာကန် သတ်ြခင်း

ကုလသမဂလက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများှင့်

ေနရာများမှ ပစည်းများ (ဥပမာ- ေလှကားလက်ရန်း၊ ဓာတ်ေလှကား

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကပါ။ ထိုသိုေဆာင်ရက်ြခင်းအားြဖင့် မိမိ

လည်းေကာင်း ပူးေပါင်း၍ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးှင့် ေဆးုံဝန်ေဆာင်

ခလုတ၊် တံခါးလက်ကင ို ် ) ကို ကိင ု တ ် ယ ွ ် ပီးတိင ု ်း လက်ကေ ို ဆးေကာ

ကိုယ်တိုင်ေရာဂါြဖစ်ပွားပါက အြမန်ဆုံးထိေရာက်စွာ ကုသမ

မလုပ်ငန်းများကို ရရှိသည့်

ပါ (သိမ ု ဟုတ)် သန် စင်ပါ။ လက်ကုိ မေဆးေကာမသန် စင်ဘဲ မိမိ

ခံယ ူ င ို ၍ ် အသက်ေသဆုးံ ြခင်းမှ ကာကွယ ် င ို ် ပီး မိမ၏ ိ မိသားစု၊

၏ ှာေခါင်း၊ ပါးစပ်င ှ ့် မျက်ှာတိက ု ို ကိင ု တ ် ယ ွ ြ် ခင်းမှ ေရှာင်က်ပါ။

မိတ်ေဆွများှင့် မိမိရပ်ရာသို

ှာေချ၊ ေချာင်းဆိုးတိုင်း ှာေခါင်းှင့် ပါးစပ်တိုကို လုံ ခံေအာင်

ထိေရာက်စွာ ကာကွယ်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

စွမ်းအားအရင်းအြမစ်များကို

သုံးစွဲ၍

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ E ြပည်သူများှင့် အလှရှင်အဖွဲအစည်းများမှ လှဒါန်းေသာ ေငွေကး၊ ေဆးှင့်

ေဆးပစည်းကိရိယာများကိုလည်း

(၂)

ေနစ်ရရှိေနပါသည်။

ဖုံးအုပ်ပါ။ ဖျားနာ၊ ှာေချ၊ ေချာင်းဆိုးေနလင် လူစုလူေဝးေနရာ

(၅)

ေရာဂါကူးစက်ပျံှံြခင်းအား

ြပည်သမ ူ ျားအေနြဖင့် ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့်

ေငွေကးသုံးစွဲမများကိ  ု စနစ်တကျအကျ ိးရှိစွာ အသုံးြပိုင်ရန်အတွက်

များသို သွားေရာက်ြခင်း၊ ဘတ်စက ် ားစီးြခင်းှင့် ခရီးသွားလာြခင်း

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနတိုမှ အချ ိန်ှင့်တစ်ေြပးညီ ထုတ်ြပန်

တိကျေသာ လမ်းန်ချက်များှင့်အတူ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များ

တိုမှ ေရှာင်က်ပါ။ မိမိတိုမှတစ်ဆင့် မိမိ၏ မိသားစုှင့် မိတ်ေဆွ

ေပးေသာ

သို ချက်ချင်းခွဲေဝချထားေပးလျက်ရှိပါသည်။

အေပါင်းအသင်းှင့် အြခားသူများထံသို ေရာဂါမကူးစက်ေစပါှင။့်

ြပလုပ်ေပးကေစလိုပါသည်။

E Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ၊် ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့်ဗဟိေ ု ကာ်မတီဥက ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ်၏

(၃)

သတင်းမှန်များကို ရယူြခင်းှင့်

မေဝြခင်းတိုကို

လူ ထူ ထ ပ် ေသာေနရာများ၊ ပွဲ လ မ်း သဘင် အ ခမ်း အနားများကို

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

သွားေရာက်ြခင်းမှ ေရှာင်က်ပါ။ တတ်င ို သ ် မ အိမတ ် င ွ သ ် ာ ေနပါ။

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း (၂၁-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ ၁။ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနသည် ကမာ့င ို င ် မ ံ ျားတွင် ကူးစက်ပျံှလ ံ ျက်ရသ ှိ ည့် COVID-19 လတ်တေလာ အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါြဖစ်ပွားမြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်းလုပ်ငန်းများ အား အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဝင်ေပါက်၊ ထွက်ေပါက် ဂိတ်များတွင်လည်းေကာင်း၊ ေဆးုံအေြခြပအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ြပည်သူလူထုအေြခြပ ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်းလုပ်ငန်းများြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ပုဂလိကေဆးုံများှင့်ပူးေပါင်း၍ လည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂။ ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင် (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ညေန (၆) နာရီမှ (၂၁-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ညေန (၆) နာရီအထိ ေစာင့်ကည့်လူနာအသစ် (၁၂) ဦး ရှိပါသည်။ (ဇယား -၁)

၄။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေရြပည်သာမိနယ်တွင် ေနထိုင်ေသာ အသက် (၃၇)ှစ်အရယ် အမျ ိးသားတစ်ဦးသည် မေကွးမိသို ေရာက်ရှိေနစ်

(၁၉-၂-၂၀၂၀)ရက်ေနမှစ၍ ဖျားြခင်း၊ ေချာင်းဆိုးြခင်း၊ ေမာပန်းြခင်းစသည့် ေရာဂါ

လကဏာများခံစားခဲ့ရသြဖင့် မေကွးမိြပည်သူ ေဆးုံကီးတွင် (၁၉-၃-၂၀၂၀)ရက်ေန၊ ည (၇:၅၅)နာရီအချ ိန်ခန် ၌ တက်ေရာက်ကုသခဲ့ရာ လူနာတွင် လွန်ခဲ့ေသာ (၁၄)ရက်အတွင်း ေရာဂါကူးစက်မြဖစ်  ပွားလျက်ရှိေသာ ိုင်ငံများသို ခရီးသွားရာဇဝင်မရှခ ိ ေ ဲ့ သာ်လည်း အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိင ု ရ ် ာ ေရာဂါလကဏာများ ေတွရှရ ိ သြဖင့် ေစာင့် ကည့လ ် န ူ ာ အြဖစ်သတ်မှတ်ကာ ဓာတ်ခွဲနမူနာရယူ၍ (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန တွင် အမျ ိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကန ု )် သို ေပးပိုစစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါလူနာမှာ နာတာရှညအ ် သည်းေြခာက်ြခင်း လကဏာများစစ်ေဆးေတွရှိ ရပီး လူနာအား လိုအပ်ေသာေဆးဝါးကုသမများေပးေနစ် (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန ၊ ည(၈:၂၀)နာရီအချ ိန်ခန် တွင် ေသဆုးံ သွားခဲေ ့ ကာင်း သိရရ ိှ ပါသည်။ ေသဆုးံ ရေသာ အေကာင်းအရင်းမှာ ြပင်းထန်အဆုတေ ် ရာင်ေရာဂါှင့် အသည်း ေြခာက်ြခင်း၏ ေနာက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျ ိးများေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ ယေန ညေန (၆)နာရီတွင် အမျ ိးသားကျန်းမာေရး ဓာတ်ခမ ဲွ ဆိ  င ု ရ ် ာဌာန (ရန်ကန ု )် မှ ေပးပိုလာသည့် ဇယား-၂ ပါ ဓာတ်ခအ ဲွ ေြဖအရ အဆိပ ု ါ ေသဆုးံ သူတင ွ ် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါပိုးမရှိပါေကာင်း (မရှိေကာင်း) သိရှိရပါသည်။ ၅။ ေဆးုံများ၌ထားရှိ၍ အသွားအလာကန် သတ်မ (Hospital Quarantine) ြပလုပ်ထားေသာ ေတာင်ဥကလာပ အမျ ိးသမီးှင့် ကေလးေဆးုံ ကီး၊ လူနာေဆာင်သစ်မှ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ား (၂) ဦး၏ (၂၁-၃-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် ေပးပိေ ု သာ ဓာတ်ခွဲအေြဖများတွင် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါပိုးမရှိပါေကာင်း (မရှိေကာင်း) စစ်ေဆးသိရှိရပါသည်။ ၆။ ယေန (၂၁-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ညေန (၆) နာရီအချ ိန်အထိ ေစာင်့ ကည်လ ့ န ူ ာ (၁၁) ဦးအား သက်ဆင ို ရ ် ာေဆးုမ ံ ျားတွင် ေစာင့်ကပ်ကည့် ကုသမေပးလျက်ရှိပါသည်။ ၇။ (၂၁-၃-၂၀၂၀) ရက်ေနအထိ ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခအ ွဲ တည်ြပလူနာ မေတွရှေ ိ သးေသာ်လည်း ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်  းလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်ြမင့်၍ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ တုတ် ြပည်သူ သမတိုင်ငံှင့် အိမ်နီးချင်းိုင်ငံအချ ိ အပါအဝင် ကမာ့ိုင်ငံ (၁၇၇) ိုင်ငံတွင် COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက် ၃။ အမျ ိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်)မှ ယေန ညေန (၆) နာရီတွင် ေပးပိုလာေသာ ဓာတ်ခွဲ စစ်ေဆးချက်အေြဖများအရ သက်ဆိုင်ရာေဆးုံများရှိ ေစာင့်ကပ်ကည့်ကု  သမေပးလျက်ရှိေသာ လူနာများအနက် လူနာ (၁၁) ဦး၏ ဓာတ်ခွဲအေြဖများတွင် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါပိုး မရှိပါေကာင်း (မရှိေကာင်း) စစ်ေဆးသိရှိရပါသည်။ (ဇယား -၂)

ြဖစ်ပွားလျက်ရှိသြဖင့် ြပည်သူလူထုအေနြဖင့် ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးအသိပညာေပးအချက်အလက်များအား တိကျစွာ လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန် းေဆာ် အပ်ပါသည်။ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

COVID-19 ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်ေနမှ ၂၁-၃-၂၀၂၀ ရက်ေနထိ) (၂၁-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၃၀) နာရီ ၁။

ကမာ့ိုင်ငံများ၏ COVID-19 ေရာဂါြဖစ်ပွားမအေြခအေန

(ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲမှ (၂၁-၃-၂၀၂၀)ရက်ေန၊ ြမန်မာစံေတာ်ချ ိန် နံနက် (၁၀:၂၈)နာရီအချ ိန် ရရှေ ိ သာ သတင်းအချက်အလက်များအရ ထုတြ် ပန်ချက်) ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲသည် သတင်းအချက်အလက်များအား တစ်ေနလင် တစ်ကိမသ ် ာ ထုတြ် ပန်ေဖာ်ြပေလ့ရပ ိှ ါသည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ အြခားသတင်းဌာန များ၌ ေဖာ်ြပေသာအချက်အလက်များှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမရှ  ိိုင်ပါသည်။ • ကမာေပတွင် ေရာဂါြဖစ်ပွားေနသည့်ိုင်ငံှင့်

- (၁၇၇) ိုင်ငံ

ကေနဒါ

၇၃၆

၂၁

ဩစေတးလျ

၇၀၉

၂၂

ချက်ြပည်သူ သမတိုင်ငံ

၆၉၄

၂၃

အိုင်ယာလန်

၅၅၇

၂၄

အစေရး

၅၂၉

- (၉,၈၄၀) ဦး

• ကမာေပတွင် ေသဆုံးမရာခိုင်န်း

- (၄.၂) %

စြဖစ်သည်မှ ယခုအချ ိန်ထိ ိုင်ငံ

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ

ေသဆုံးသူ

ြဖစ်ပွားသူ စုစုေပါင်း

စုစုေပါင်း

တုတြ် ပည်သူ သမတိင ု င ် ံ

၈၁,၃၀၀

၃,၂၅၃

အီတလီ

၄၁,၀၃၅

၃,၄၀၇

အီရန်

၁၈,၄၀၇

၁,၂၈၄

စပိန်

၁၇,၁၄၇

၇၆၇

ဂျာမနီ

၁၀,၉၉၉

၂၀

ြပင်သစ်

၁၀,၈၇၇

၃၇၂

အေမရိကန်

၁၀,၄၄၂

၁၅၀

ကိုရီးယားသမတိုင်ငံ

၈,၆၅၂

၉၄

ဆွစ်ဇာလန်

၃,၈၆၃

၃၃

၁၀

အဂလန်

၃,၂၇၇

၁၄၄

၁၁

နယ်သာလန်

၂,၄၆၀

၇၆

တိင ု ်းေဒသကီးတွင် (၃၃) ဦး၊ ရှမ်းြပည်နယ်တင ွ ် (၂၉) ဦး၊ အြခားတိင ု ်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် (၅၄) ဦး စုစုေပါင်း (၂၀၁) ဦးတိုြဖစ်ပါသည်။ ၄။

ပိတပ ် င်ြခင်း (Hospital Quarantine) ြပလုပထ ် ားသူ စုစေ ု ပါင်း (၁၈၇)ဦးမှာ-

တုတ်ြပည်သူ သမတိုင်ငံြပင်ပ ိုင်ငံတွင်းကူးစက်မ (Local

(၁) ဥေရာပေဒသ

-

၄၀ ိုင်ငံ

(၂) အေမရိကေဒသ

-

၁၆ ိုင်ငံ

(၃) အေနာက်ပစိဖိတ်ေဒသ

-

၁၁ ိုင်ငံ

(၄) အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသ

-

၁၁ ိုင်ငံ

(၅) အာဖရိကေဒသ

-

ိုင်ငံ

(၆) အေရှေတာင်အာရှေဒသ

-

ိုင်ငံ

(၇) နယ်ေြမေဒသ

-

ေဒသ

လက်ရှိအချ ိန်၌ ကမာေပတွင် COVID-19 ေရာဂါအတည်ြပလူနာ ိုင်ငံရှိပီး ထိုိုင်ငံများထဲတွင် ြမန်မာိုင်ငံလည်း ပါဝင်ပါသည်။

(၃၁-၁-၂၀၂၀) ရက်ေနမှ (၂၁-၃-၂၀၂၀)ရက်ေန၊ ေနလယ် (၁၂:၀၀)နာရီ

အထိ ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ COVID-19 ေရာဂါှငပ ့် တ်သက်သည်အ ့ ေြခအေနများမှာ•

ေစာင့်ကည့်လူနာ (PUI-Person Under Investigation) (၁၉၉) ဦးှင့် သံသယလူနာ (၂) ဦး အပါအဝင် စုစုေပါင်း (၂၀၁) ဦးရှိပီး - (၁၈၇) ဦး

- ဓာတ်ခွဲနမူနာရယူရန် ေပးပိုဆဲ

- (၁၄) ဦး

- ေရာဂါသက်သာ ေပျာက်ကင်း၍

- (၁၁၄) ဦး

၁၂

ဩစတီးယား

၁,၈၄၃

၁၃

ဘယ်လ်ဂျ ီယံ

၁,၇၉၅

၁၄

၁၄

ေနာ်ေဝး

၁,၅၅၂

ှင့် နာတာရှည်ေကျာက်ကပ်ေရာဂါြဖင့် ေသဆုံးသူ (၁) ဦး၊

၁၅

ဆွီဒင်

၁,၄၂၃

နာတာရှည် ေကျာက်ကပ်ေရာဂါြဖင့ေ ် သဆုံးသူ (၂) ဦး၊ နာတာရှည်

၁၆

ဒိန်းမတ်

၁,၁၃၂

၁၇

ဂျပန်

၉၅၀

၃၃

၁၈

မေလးရှား

၉၀၀

၁၉

ေပတူဂီ

၇၈၅

- ၎င်းတိုအနက်

နာတာရှည်ဆီးချ ိေရာဂါှင့် ှလုံးေရာဂါ၏

ေနာက်ဆက်တဆ ွဲ ိုးကျ ိးများြဖင့် ေသဆုံးသူ (၃) ဦး၊ တီဘေ ီ ရာဂါ

အဆုတပ ် ေ ွ ရာဂါြဖင့် ေသဆုံးသူ (၁) ဦး၊ နာတာရှညအ ် သည်းေရာဂါ အခံရသ ှိ ူ (၁) ဦး၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးေကာင့် ေသွးဆိပတ ် က်ြခင်း၏ ေနာက်ဆက်တွဲဆိုးကျ ိးများြဖင့်

ေသဆုံးသူ

(၃) ဦးှင့်

လတ်တေလာ အသက် ှလမ်းေကာင်းပိုးဝင်ြခင်းှင့် ဝမ်းပျက်

- (၅၆) ဦး

• ေဝဘာဂီအထူးကုေဆးုံ

- (၄၁) ဦး

• ြပည်သူ ေဆးုံကီး၊ ကျ ိင်းတုံမိ

- (၄) ဦး

• ြပည်သူ ေဆးုံကီး၊ ပုသိမ်မိ

- (၃) ဦး

• ြပည်သူ ေဆးုံ၊ ေမာက်မယ်မိ

- (၃) ဦး

• ြပည်သူ ေဆးုံကီး၊ လွိင်ေကာ်မိ

- (၂) ဦး

• ြပည်သူ ေဆးုံ၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိ

- (၂) ဦး

• ှဲသမိန်တိုက်နယ်ေဆးုံ၊ ထန်းတပင်မိ

- (၂) ဦး

• သဃန်းကန်းြပည်သူ ေဆးုံကီး

- (၁) ဦး

• စဝ်စံထွန်းေဆးုံကီး၊ ေတာင်ကီးမိ

- (၁) ဦး

• ခိုင်ြပည်သူ ေဆးုံ၊ ြမင်း ခံမိ

- (၁) ဦး

• ခိုင်ြပည်သူ ေဆးုံ၊ တာချ ီလိတ်မိ

- (၁) ဦး

• ြပည်သူ ေဆးုံ၊ လှည်းကူးမိ

- (၁) ဦး

• ေရပန်းေတာ တိုက်နယ်ေဆးုံ၊ ေအာင်လံမိ

- (၁) ဦး

• ကိမ်ေချာင်းတိုက်နယ်ေဆးုံ၊ ဘိုကေလးမိ

- (၁) ဦး

ြဖစ်ပွားမအား ေစာစီးစွာသိရှိိုင်ရန် ဓာတ်ခွဲနမူနာအေရအတွက် တိုးြမင့်စစ်ေဆးြခင်းကို လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိရာ ေဆးုံများတွင် အသွားအလာ ကန် သတ်ြခင်း၊ တားြမစ်ပတ ိ ပ ် င်ြခင်း ြပလုပထ ် ားသူ များအနက် (၈၁) ဦးအား ဓာတ်ခွဲနမူနာများ ရယူစစ်ေဆးခဲ့ရာ

- (၁၂) ဦး

အြခားေရာဂါများြဖင့် ေသဆုံးသူ

• ေတာင်ဥကလာပ အမျ ိးသမီးှင့်

- ယခုအခါ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ေရာဂါ

ေဆးုံမှဆင်းခွင့်ရရှိသူ - COVID-19 ေရာဂါပိုးမေတွရှိရေသာ်လည်း

- (၆၇) ဦး

တိုြဖစ်ကပါသည်။

၎င်းတိုအနက် - COVID-19 ေရာဂါပိုး မေတွရှိရသူ

• မေလးမိ၊ ကန်ေတာ်နဒီေဆးုံ ကေလးေဆးုံကီး

မေတွရှရ ိ ေသးေသာ ကမာ့ကလ ု သမဂအဖွဲဝင်င ို င ် ံ စုစေ ု ပါင်း (၁၈) ၂။

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ ေဆးုံများတွင် (၃၁-၁-၂၀၂၀)

ရက်ေနမှ (၂၁-၃-၂၀၂၀) ရက်ေနအထိ အသွားအလာကန် သတ်ြခင်း၊ တားြမစ်

(၉၆) ိုင်ငံ/ ေဒသ ရှိပါသည် -

• ြဖစ်ပွား/ ေသဆုံးမများေသာ ိုင်ငံများမှာ -

စ်

ေတွရှိရမအေြခအေနများမှာ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတွင် (၈၅) ဦး၊ မေလး

Transmission) ြဖစ်ပာွ းေနေသာ ိင ု င ်  ံ င ှ ့် နယ်ေြမေဒသ စုစေ ု ပါင်း

စုစုေပါင်း

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အသီးသီးရှိေဆးုံများတွင် (၃၁-၁-၂၀၂၀)

ရက်ေန မှ (၂၁-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန အထိ ေစာင့်ကည့်လူနာ/ သံသယလူနာ

ေရးချယ်ထုတ်ုတ်၍ ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။

- (၂၃၄,၀၇၃) ဦး

• ကမာ့ိုင်ငံများတွင် ေသဆုံးသူ စုစုေပါင်း

၃။

မှတ်ချက်။ ဓာတ်ခအ ွဲ တည်ြပလူနာ (၅၀၀)ဦးှင့် အထက်ရေ ှိ သာ ိင ု င ် မ ံ ျားအား

နယ်ေြမေဒသစုစုေပါင်း • ကမာ့ိုင်ငံများတွင် ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ

၂၀

၎င်းတိတ ု င ွ ် COVID-19 ေရာဂါ ပိးု မေတွရှရ ိ ေကာင်း သိရရ ိှ ပါသည်။ ၅။

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် COVID-19 ေရာဂါ

ှင့်ပတ်သက်၍ ြပည်သူလူထုအား ကျန်းမာေရးအသိပညာေပးြခင်း၊ ြပည်သူ လူထုအတွင်း မှန်ကန်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား

အချ ိန်ှင့်

တစ်ေြပးညီထုတ်ြပန်ြခင်းတိုအား ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသြဖင့် ြပည်သူများ အေနြဖင့် ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ လူတင ို ်းလိက ု န ် ာေဆာင်ရက်ရမည့အ ် ချက်အလက်များအား တိကျစွာလိက ု န ် ာ ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် COVID-19 ေရာဂါ ြဖစ်ပွားပျံှံမှ  င့် ထိခိုက်ပျက်စီးမ များမှ ကာကွယ်ိုင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း တိုက်တွန်းးေဆာ်အပ်ပါသည်။

ဝမ်းေလာြခင်း၏ ေနာက်ဆက်တဆ ွဲ ိုးကျ ိးများေကာင့် ေသဆုံးသူ

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန

(၁) ဦးတိုြဖစ်ကပါသည်။

ကရင်ြပည်နယ်အတွင်း COVID-19 ေရာဂါှင့်ပတ်သက်ပီး ကျန်းမာေရးအသိပညာေပးဗီိုင်းများ စိုက်ထူ ဘားအံ

မတ်

၂၁

အဓိကြမဝတီဂတ ိ ပ ် ါ။ သကနက ် ာလနီးလာေတာ့ တစ်ရက်

တစ်ရက်ကို ြပန်လာတဲ့သူ ရှစ်ေထာင်နဲ တစ်ေသာင်းကား

COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်တားဆီးေရးှင့်ပတ်သက်ပီး ကရင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ မိေပရပ်ကက ွ မ ် ျားှင့် ေကျးရာ

ရှတ ိ ယ်။ တံတား(၁)က ပိတေ ် တာ့ တံတား(၂)ကေန ဝင်ေန

များအားလုံးတွင် ကရင်ြပည်နယ် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး

တယ်။ ဝင်လာတဲ့သူေတွကိုလည်း

ဦးစီးဌာန ြပည်နယ်အပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးေကျာ်စိုး ဦးေဆာင်ပီး

ြပည်နယ်အစိုးရနဲ

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စု

COVID-19 ေရာဂါအေကာင်း ြပည်သူများ ကျယ်ကျယ်

ဝန်ကီးရဲ လမ်းန်မကိုခံယူပီး န်ကားချက်အတိုင်း

ပညာေပးဗီိုင်းများစိုက်ထူြခင်းကို မတ် ၂၀ ရက်မှ စတင်

သတင်းပိုတယ်။ စာရင်းေကာက်တယ်။ အဖျားတိုင်းတာ

ြပန် ြပန် သိရန ှိ ားလည်င ို ေ ် စေရးအတွက် ကျန်းမာေရးအသိ

ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။

ေဆာင်ရက်ခေ ့ဲ ကာင်း ြပည်နယ်အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရး

ေတွ လု ပ ် တ ယ် ။ အဓိ က ြပည် သူ ေ တွ ပူး ေပါင်း ပါဝင် ဖို

ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

လိုတယ်။ ဒါမှ ေအာင်ြမင်မှာြဖစ်ပါတယ်"ဟု

ဗီိုင်း ၇၀၀ ေကျာ် စိုက်ထူ

ထိသ ု ေ ုိ ဆာင်ရက်ရာတွင် လူအသွားအလာများေသာ

ေနရာများှင့် ေကျးရာများတွင် ြပည်သူသာလင် အဓိက

ြပည်နယ်

ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ

ဆရာဝန်ကီး ေဒါက်တာေကျာ်စွာြမင့်က “မေတာ်တဆ

နည်းလမ်းများ၊ သံသယြဖစ်ဖွယ်ေရာဂါလကဏာများပါရှိ

မိနယ်ေဆးုံေတွေရာ ေဆးုံ ကီးေတွမာှ ပါ ထားဖိုေနရာ

ခဲ့သည်။

တယ်” ဟု ေြပာသည်။

ြပည်နယ် ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

"COVID-19 ေရာဂါနဲ ပတ်သက်ပီး ပညာေပးလုပင ် န်း

မည်သက ုိ ာကွယရ ် မည်၊ သတိြပရမည်၊ ကူးစက်င ုိ ေ ် ြခရှသ ိ ည့်

သံသယလူနာ ဒါမှမဟုတ် ေစာင့်ကည့်လူနာများရှိရင်

ေတွကို အချက်သုံးချက်နဲ ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။ ကရင်

ေသာ အသိပညာေပးဗီိုင်း ၇၀၀ ေကျာ်ကို ြဖန် ေဝစိုက်ထူ

ေတွစီစ်ထားပီး ကုသမအတွက်လည်း ြပင်ဆင်ထားပါ

ဝင်ေပါက်က ြမဝတီြဖစ်ပါတယ်။ ေနာက်ပီး လူလာစုမယ့်

ြပည်နယ် ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

ြပည်နယ်

ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ ဆရာဝန်ကီး ေဒါက်တာ

ေခါင်းစ်ေပးထားေသာ COVID-19 ေရာဂါအေကာင်း၊

ထိုြပင်

သူတိုေရာက်တဲ့ေနရာေတွမှာ

ကရင်ြပည်နယ်တင ွ ် သကနပ ် ေ ွဲ တာ် နီးကပ်လာသည်

အေနြဖင့လ ် ည်း ကရင်ြပည်နယ်အတွင်း COVID-19 ေရာဂါ

ှငအ ့် မ ထိင ု း် ိင ု င ် သ ံ ုိ သွားေရာက်အလုပလ ် ပ ု က ် င ို ေ ် နသည့်

ပါက ထားရှ ိ င ုိ ရ ် န်င ှ ့် ကုသေပးိင ု ရ ် န် ေဆးုံကီးများှင့်

ဝင်ေရာက်လာမ တစ်ေနထက်တစ်ေန များြပားလာသြဖင့်

ေကာင်း သိရသည်။

လုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း

ှငပ ့် တ်သက်ပီး ေစာင့် ကည့လ ် န ူ ာှင့် သံသယလူနာေတွရှိ

ြမန်မာေရေြပာင်းလုပ်သားများ ြပည်တွင်းသို ြပန်လည်

မိနယ်ေဆးုံများတွင် ြပင်ဆင်မများ  ေဆာင်ရက်ထား

ယခင်ကထက် COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်တားဆီးေရး

ြပည်နယ်မှာ

အဓိကဝင်ေပါက်ှစ်ခုရှိတယ်။ အဓိက

ေနရာက ဘားအံြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒ ီ စ ှ ေ ် နရာမှာ ကျန်းမာေရး

လုပင ် န်းေတွ၊ ပညာေပးလုပင ် န်းေတွကို အရှန ိ အ ် ဟုနြ် မင့် ပီး ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။ ဝင်လာတဲသ ့ ေ ူ တွအားလုံးကို ြမဝတီ ဂိတက ် ေန အပူချ ိန် ရှိ ၊ မရှိ အဖျားတိင ု း် တာေပးတာေတွ လုပေ ် န

တယ်။ ေနာက်တစ်ေနရာက ကာအင်းဆိပ် ကီး ဘုရားသုံးဆူ မှာ ဝင်ေပါက်ဂတ ိ တ ် စ်ခရ ု တ ှိ ယ်။ အဲဒမ ီ ှာေတာ့ အုပခ ် ျပ်ေရး စီမံမနဲ လုပ်ေနပါတယ်။

ေဆးုံေတွြပင်ဆင်ထားတယ်။

ေကျာ်စွာြမင့်က ေြပာသည်။

ထပ်မ၍ ံ ၎င်းက “ ဒီလအ ို ေြခအေနမှာ အေကာင်းဆုံး

ကေတာ့ ြမန်မာြပည်ထမ ဲ ှာေတာင် ကိယ ု ေ ် ရာက်ေနတဲေ ့ နရာ ကေန ဘယ်မှမသွားသင့်ဘူး။ ိုင်ငံရပ်ြခားဆို ပိုေတာင် အေရးကီးတယ်။

ကိုယ်ေရာက်ေနတဲ့ေနရာမှာေနတာ

အေကာင်းဆုံးပါ။ တကယ်လို ြပန်ေရာက်ေနတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သက်ဆိုင်ရာကို

ဂုစိုက်ပါ။

သတင်းပိပ ု ါ။

ဖျားတယ်ဆိုရင်လည်း

မိမိကုယ ိ ်တုင ိ ်ကစပီး

ကာကွယပ ် ါ။ ေလာက်လည်တာေတွ မလုပ်ပါနဲ ။ လူစု လူေဝးနဲ

နည်းိုင်သမနည်းေအာင်

ှစ်ပတ်ေလာက်

ေနေပးမယ်ဆရ ုိ င် ဆင်ြခင်ရာေရာက်ပါတယ်”ဟု ေြပာသည်။ သတင်း-မင်းသစ်(MNA)

ဓာတ်ပုံ-ေစာမျ ိးမင်းသိန်း(ြပန်ဆက်)


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

အာရှရန်ကုန်ဘဏ်ဟာ မတည်ေငွရင်းကို ြပည့်ဝစွာ မထည့်သွင်းခဲ့တဲ့ အေနအထားေတွရှိ

ဘဏ်ကထည့်သွင်းဖို အဆိုြပတဲ့ေငွဟာ အခွန်ထမ်းေဆာင်ပီးတဲ့ တရားဝင်ရေငွြဖစ်ေကာင်း အေထာက်အထားေတွမရရှိ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က အာရှရန်ကုန်ဘဏ်လီမိတက်အား ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် ုပ်သိမ်းြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ေတွဆုံေမးြမန်း ေကတာ၊ ဓာတ်ပုံ-ေအးသန်း

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က အာရှရန်ကုန်ဘဏ်လီမိတက်အား မတ် ၁၆ ရက်တွင် ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် ုပ်သိမ်းြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက ဦးစိုးမင်း၊ ဦးဘိုဘိုငယ်တိုှင့် ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့သည်များကို ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။

ေမး။

။ အာရှရန်ကုန်ဘဏ်လီမိတက် ဖျက်သိမ်းြခင်းနဲ

ေနာက်ဆုံးထားပီး ထည့ဝ ် င်ပီး မတည်ေငွရင်းြပည့မ ် ေ ီ အာင်

ပတ်သက်ပီး ြပည်သက ူ ို ဘယ်လအ ို သိပညာေပး

ထည့်ဝင်ဖို အေကာင်းကားခဲ့ပါတယ်။

ဒါ့အြပင် အာရှ

သွားမလဲဆိုတာ မေဝေပးပါဦး။

ရန်ကုန်ဘဏ်ကို ၃၀-၁၂-၂၀၁၄၊ ၃၀-၁၂-၂၀၁၅၊

ဦးစိုးမင်း။

၂၀၁၆၊ ၅-၈-၂၀၁၆၊

။ ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်ဗဟိဘ ု ဏ်အေနနဲ ေငွေကး မူဝါဒကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်

၃-၁-၂၀၁၇

မရှိခဲ့ပါဘူး။

ရည်မန ှ း် ချက်ထားပီး ေဆာင်ရက်ရပါတယ်။ အာရှရန်ကန ု ်

ေမး။

။ အာရှရန်ကန ု ဘ ် ဏ်လမ ီ တ ိ က်ကို ဖျက်သမ ိ ်းခဲတ ့ ဲ့

ဘဏ်လမ ီ တ ိ က်နဲ ပတ်သက်တဲ့ အချက်ေတွကေ ို တာ့ ဒုတယ ိ

အတွက် ဘာေရးေလာကမှာ ိက ု ခ ် တ်မေတွ 

ဥက ဦးဘိဘ ု င ို ယ်က ဆက်လက်ေဆွးေွးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ရှိခဲ့ပါသလား။ ရှိလာိုင်ပါသလား။

ေမး။

ဦးဘိုဘိုငယ်။

။ ဘာေကာင့် အာရှရန်ကုန်ဘဏ်လီမိတက်ကို

။ အာရှရန်ကုန်ဘဏ်မှာ

ဖျက်သိမ်းဖို ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါသလဲ။

ေငွအပ်ှံသူ

နည်းပါးြခင်း၊ ေချးေငွထုတ်ေချးမမှာ

။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က ၂၀၁၇

လည်း နည်းပါးပီး စုစုေပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့်နဲ တိုင်းတာရင်

ခုှစ်မှာ ရှယ်ယာအေရာင်းအဝယ်နဲ အပ်အရှင်း

ရက်စွဲပါစာေတွနဲ

အေကာင်းကားခဲေ ့ ပမယ့လ ် ည်း ြပည့မ ် ေ ီ အာင် ထည့ဝ ် င်မ

ေနတဲအ ့ ြပင် ေငွေရးေကးေရးစနစ် တည်ငိမေ ် ရးကိလ ု ည်း

ဦးဘိုဘိုငယ်။

၂၉-၂-

ပမာဏေသးငယ်ေသာဘဏ် (Small)

အမျ ိးအစားမှာ

တိုင်ကားချက်ကိစရပ်  ေတွနဲ ပတ်သက်ပီး

ပါဝင်ပီးေတာ့ လူသိနည်းတဲ့ ဘဏ်ြဖစ်တအ ့ဲ တွကေ ် ကာင့်

အေကာင်းကားစာေတွကို စတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချ ိန်

ြမန်မာြပည်ဘဏ်လပ ု င ် န်းစနစ်အေနနဲ အေတွအ ကံများ

တည်းမှာပဲ အာရှရန်ကုန်ဘဏ်ဟာ မတည်ေငွရင်းကို ြပည့်ဝစွာ မထည့်သွင်းခဲ့တဲ့ အေနအထားေတွရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘဏ်က မတည်ရင်းှီးေငွပမာဏ တိုးြမင့်ထည့်သွင်းဖို အဆိုြပမ ၂၀၁၆ ခုှစ်မှာ တစ်ကိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီေငွဟာ တရားဝင်ရရှတ ိ ေ ဲ့ ငွ ဟုတ/် မဟုတ် အခွနထ ် မ်းေဆာင်ပီးတဲ့ ေငွ ဟုတ/် မဟုတ် စုစ ံ မ်းစစ်ေဆးမေတွကို သက်ဆင ို ရ ် ာဌာန ေတွနဲ ဆက်သယ ွ ေ ် ဆာင်ရက်ခပ ဲ့ ါတယ်။ ဒီလစ ို စ ုံ မ်းစစ်ေဆး တဲ့အခါမှာ ဘဏ်ကထည့်သွင်းဖို အဆိုြပတဲ့ေငွဟာ အခွန် ထမ်းေဆာင်ပီးတဲ့ တရားဝင်ရေငွြဖစ်ေကာင်း အေထာက် အထားေတွ မရရှိခဲ့ပါဘူး။ အေထာက်အထားေတွ ပါဝင် အဲဒအ ီ ြပင် အခုစ ှ အ ် စပိင ု ်းမှာ အထူးစုစ ံ မ်းစစ်ေဆးေရး ဦးစီးဌာနက ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်ဗဟိဘ ု ဏ်ကေ ုိ ပးပိတ ု ့ဲ သူတို စစ်ေဆးထားတဲ့ အေထာက်အထားေတွထဲမှာ ဘဏ်ရဲ ရှယ်ယာေတွကို ရှယ်ယာအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ခဲ့စ်က ေပးေချခဲ့တဲ့ေငွေတွမှာ အခွန်ေဆာင်ပီး တရားဝင် ဝင်ေငွ ေတွလို ယူဆမရေကာင်း အေထာက်အထားေတွ ပါဝင်ခပ ဲ့ ါ တယ်။ ဒီလိုေပေပါက်ချက်အရ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် အေနနဲ ြပည်ေထာင်စေ ု ရှေနချပ်ုံးရဲ ဥပေဒသေဘာထားကို ေမးြမန်းရယူပီး ိုင်ငံေတာ်သမတုံးရဲ လမ်းန်ချက်နဲ အညီ အဆင့ဆ ် င့ေ ် ဆာင်ရက်ခြ့ဲ ခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒီစ ှ ေ ် တွ အတွင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်

ဒါိုက်တာအဖွဲ အစည်းအေဝးေတွမှာလည်း စစ်ေဆး ေတွရှခ ိ ျက်ေတွကုိ အကိမ် ကိမတ ် င်ြပပီး ေနာက်ဆးံု မတ် ၁၆ ရက်မှာ ကျင်းပတဲ့ ဒါိုက်တာအဖွဲအစည်းအေဝးမှာ အပီးသတ်ဆးံု ြဖတ်ချက်အရ ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းေတွ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၅ အရ လိင ု စ ် င်ပ ု သ ် မ ိ း် ဖိအ ု ေြခအေနေတွ ေပေပါက်လာရင် ပုဒမ ် ၁၆ အရ ရက်ေပါင်း (၉၀) အတွင်း ဆုံးြဖတ်ေဆာင်ရက်ဖို လိအ ု ပ်ပါတယ်။ အခုစ ှ ် ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွငး် မှာမှ ခိင ု မ ် ာ တဲ့ အေထာက်အထားေတွ ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ေကာင့် အခု မတ်လအတွငး် မှာ ဆုးံ ြဖတ်ေဆာင်ရက်ခတ ့ဲ ာြဖစ်ပါတယ်။ ေမး။

။ ဘဏ်ေတွမှာ မတည်ရင်းှီးတဲေ ့ ငွေတွနဲ ပတ်သက် လို ဘယ်လသ ုိ တ်မတ ှ ထ ် ားချက်ေတွ ရှပ ိ ါသလဲ။

ဒါေတွဟာ ဘာေကာင့်လိုအပ်တာပါလဲ။ ဦးဘိုဘိုငယ်။

။ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများဥပေဒ သတ်မတ ှ ခ ် ျက်အရ အနည်းဆုံး မတည်

ရင်းှီးေငွကျပ်ဘီလီယံ (၂၀) ရှိဖို လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီေငွ ေတွဟာ တရားဝင် ဝင်ေငွရေပါက်ရလမ်း (Source of Funds) က ရရှိတဲ့ေငွြဖစ်ေကာင်း

ခိုင်မာတဲ့အေထာက်

အထားြပိုင်ဖို လိုအပ်ပါတယ်။ ေနာက်တစ်ချက်က ဒီေငွ ေတွဟာ

အခွန်ထမ်းေဆာင်ပီးတဲ့ေငွေတွ

ြဖစ်ဖိုလို

ပါတယ်။ ထည့်သွင်းခွင့်ြပ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်အေနနဲ

ဒီှစ်ချက်ကို

အဓိကထားစစ်ေဆးပီးမှ ရှင်းလင်းတဲေ ့ ငွေတွကသ ို ာ မတည် ရင်းှးီ ေငွအြဖစ် ထည့သ ် င ွ း် ခွငြ့် ပတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေတွ ဟာ ဘာေကာင့လ ် အ ို ပ်သလဲဆရ ို င် ဘဏ်စနစ်ေငွေကးစနစ် ဆိုတာဟာ တစ်ဘဏ်နဲ တစ်ဘဏ် ိင ု င ် တ ံ ကာနယ်နမ ိ တ ိ ်

ေတွကို ြဖတ်ေကျာ်ေပးေချေဆာင်ရက်ရတဲ့ လုပင ် န်းြဖစ်ပါ

ဦးဘိုဘိုငယ်။

။ အာရှရန်ကုန်ဘဏ်ရဲ

တယ်။ ြမန်မာိင ု င ် ဘ ံ ဏ်စနစ်အေနနဲ ိင ု င ် တ ံ ကာဘဏ်စနစ် ေတွနည်းတူ

တရားမဝင်ေငွေတွ

မိမိဘဏ်ေတွထဲကို

ဝင်မလာေအာင် ကာကွယ်တားဆီးဖိုလိုအပ်ပါတယ်။

ေငွအပ်ှံသူ

အေရအတွကန ် ဲ တစ်ဦးချင်း အပ်ေ ံှ ငွ ပမာဏ

ကီးကီးမားမားမရှိပါဘူး။

ေငွအပ်ှံသူေတွ

ေငွထုတ်ယူလိုပါက ထုတ်ေပးိုင်ဖိုလည်း အာရှရန်ကုန်

အဲဒီလိုမလုပ်ိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ိုင်ငံတကာဘဏ်ေတွ

ဘဏ်လက်ဝယ်ရှိ ေငွသား၊ အာရှရန်ကန ု ဘ ် ဏ်ရဲ ဗဟိဘ ု ဏ်

အေနနဲ ြမန်မာြပည်ကဘဏ်ေတွအေပ ယုံ ကည်မေလျာ့  ကျ

မှာထားတဲ့ အပ်ှံေငွ၊ အာရှရန်ကုန်ဘဏ်က တြခားဘဏ်

ပီး အဆက်အသွယ်လုပ်ကဖို တွန် ဆုတ်လာိုင်ပါတယ်။

ေတွထံမှာထားတဲ့

အဲဒီအခါ ိုင်ငံတကာက ရင်းှီးြမပ်ှံမေတွ ဝင်ေရာက်တဲ့

လုံေလာက်မရှိုံမက ပိုလမ ံ ရှိပါတယ်။

အပ်ှံေငွေတွနဲ

ထုတ်ေပးိုင်ဖို

ေနရာ အဟန်အတားြဖစ်လာိုင်ပါတယ်။ ြမန်မာိုင်ငံရဲ

ဒီဘဏ်ကို လိင ု စ ် င်ပ ု သ ် မ ိ ်းရြခင်းဟာ ေငွေရးေကးေရး

ပိက ု န ု သ ် င ွ း် ကုန် ဝန်ေဆာင်ခစတဲ့ ေပးေချမေတွမာှ အခက်

အခက်အခဲ ကံေတွရတဲ့ အေြခအေနေကာင့် မဟုတပ ် ါဘူး။

အခဲေတွ ပိုြဖစ်လာိုင်ပါတယ်။

အဓိကအားြဖင့်

ဒီလို အခွန်ကင်းရှင်းမမရှိတဲ့ေငွေတွနဲ

ဒီအခါမှာ တိင ု ်းြပည်တစ်ခလ ု ုံးရဲ စီးပွားေရးကိထ ု ခ ိ က ို ် ပီး

ရင်းှီးထားြခင်းဟာ ြမန်မာြပည်ဘဏ်စနစ်တစ်ခုလုံးရဲ

လူတစ်ဦးချင်းစီရဲဝင်ေငွနဲ ေနထိုင်မအဆင့်အတန်းကိုပါ

ပုရ ံ ပ ိ ၊် တိင ု ်းသူြပည်သားေတွရဲ အကျ ိးစီးပွားကို ထိခက ို လ ် ာ

ထိခိုက်လာိုင်ပါတယ်။ ဒါေကာင့်မိုလို ြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်တဲ့အတွက်ြဖစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ေငွထုတ်ယူမ ပုံမှန်

ဗဟိုဘဏ်အေနနဲ

ိုင်ငံတကာဗဟိုဘဏ်ေတွနည်းတူ

အေနအထားရှိ ပီး အနည်းငယ်စသ ီ ာ လာေရာက်ထတ ု ယ ် မ ူ 

ေငွအရင်းအြမစ်နဲ

အခွန်ကင်းရှင်းမ ရှိ/မရှိ ဆိုတာကို

ရှိပါတယ်။ လက်ရှိထုတ်ယူသူေတွ ေငွထုတ်ဖို အခက်အခဲ

အေလးထား စိစစ်ေနရတာြဖစ်ပါတယ်။

ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက် မေတွရပါဘူး။

ေမး။

ေမး။

။ အခု အာရှရန်ကန ု ဘ ် ဏ်လမ ီ တ ိ က်ကုိ ဘယ်သူ က ဘယ်လို စီမံအုပ်ချပ်ေနပါသလဲ။

ဦးဘိုဘိုငယ်။

။ အာရှရန်ကန ု ဘ ် ဏ်ကို လိင ု စ ် င်ပ ု သ ် မ ိ ်း ပီးေနာက်မှာ

။ အာရှရန်ကန ု ဘ ် ဏ်လမ ီ တ ိ က်ရဲ ေနာက်ေကာင်း

သမိုင်းအကျ်းကို ေြပာြပေပးေစလိုပါတယ်။ ဦးဘိုဘိုငယ်။

။ အာရှရန်ကန ု ဘ ် ဏ်လမ ီ တ ိ က်ကို ၁၉၉၄

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ခုှစ် မတ် ၁၇ ရက်မှာ ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ေပး

ဗဟိဘ ု ဏ်အေနနဲ အဓိကဦးစားေပးေဆာင်ရက်တအ ့ဲ ချက်

ခဲပ ့ ါတယ်။ ၁၉၉၀ ြပည့ ် စ ှ ် ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်ေငွေရးေကးေရး

ကေတာ့ ဒီဘဏ်မှာ ေငွအပ်ှံထားသူေတွ ေငွထုတ်ယူလို

အဖွဲအစည်းများ

ပါက ေချာေချာေမွေမွထုတယ ်  ူ င ို ေ ် အာင် စီစ်ေဆာင်ရက်

ြဖစ်ပါတယ်။ အခု ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွငး် က

ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ တစ်ချ ိန်တည်းမှာလည်း ဘဏ်မှာ အပ်ှံ

ရရှိတဲ့အေထာက်အထားေတွအရ

ထားတဲ့ေငွေတွ၊ အဲဒီဘဏ်က အြခားဘဏ်ေတွမှာ အပ်ှံ

တည်ေထာင်ခဲ့ချ ိန်မှာ

ထားတဲ့ေငွေတွ၊ အဲဒီဘဏ်ရဲ ဘဏ်ခွဲအသီးသီးမှာရှိတဲ့

ထူေထာင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အေထာက်အထားလည်း ေတွရှရ ိ

ေငွေတွကို

တဲအ ့ တွက် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ ဥပေဒအြပင်

စနစ်တကျထိန်းသိမ်းဖို

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ဥပေဒအရ လိုင်စင်ထုတ်ေပးခဲ့တာ ဘဏ်ကို

စတင်

ြမန်မာိုင်ငံသား အမည်ခံေတွနဲ

ဗဟိဘ ု ဏ်က ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ ဥပေဒပုဒမ ်

တြခားတည်ဆဲဥပေဒေတွနဲ လည်း

၉၇၊ ပုဒမ ် ခွဲ (က)အရ အုပခ ် ျပ်သခ ူ န် ထားပီး စီမခ ံ န် ခေ ဲွ နပါ

ဒါေတွကေတာ့ ဥပေဒေကာင်းအရ လိအ ု ပ်သလို ဆက်လက်

တယ်။

လုပ်ေဆာင်ိုင်ဖို သက်ဆိုင်ရာဌာနေတွကို ေပးပိုသွားမှာ ဆက်လက်ခန် ထားဆဲြဖစ်

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းကီးကပ်

ငိစွန်းေနပါတယ်။

ြဖစ်ပါတယ်။ ဘဏ်အေနနဲ ဘဏ်လပ ု င ် န်းေတွ ကျယ်ကျယ် နဲ သာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနခဲ့ပါတယ်။

ေတွနဲ ဝန်ထမ်းေတွကလည်း တွဲဖက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်

ေမး။

လျက်ရပ ှိ ါတယ်။ အာရှရန်ကန ု ဘ ် ဏ်ရဲ ဝန်ထမ်းေတွအားလုံး ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က ခန် ထားတဲ့

အုပ်ချပ်သူရဲလက်ေအာက်မှာ လက်ရှိလစာနဲ လစာန်း

။ အာရှရန်ကုန်ဘဏ်လီမိတက်က အြခားဘဏ် ေတွနဲ ယှ်ရင်

လုပ်ငန်းအတွက်

ပမာဏ

ဘယ်ေလာက်ရှိပါသလဲ။ ဦးဘိုဘိုငယ်။

။ ြမန်မာိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဘဏ်ေတွထမ ဲ ာှ

ထားအတိင ု ်း ဆက်လက်ခန် ထားဆဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီဘဏ်ရဲ

ရဖိုပိုင်ခွင့်ေခတဲ့ ေချးေငွထုတ်ေချးမ

ရပိုင်ခွင့်နဲ ေပးဖိုတာဝန်ရှိတာေတွကို စနစ်တကျစာရင်း

အေနအထားအရ အနည်းဆုံးဘဏ်တစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။

ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းဖို ေနာက်တစ်ဆင့်မှာ လိုအပ်မှာြဖစ်ပါ

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်

တယ်။

ဘဏ်လပ ု င ် န်းေဆာင်ရက်ေနတဲ့ ပုဂလိ  ကဘဏ် ၂၇ ဘဏ်

ဒီအခါမှာ တရားလတ်ေတာ်ချပ်ကို ေလာက်ထားပီး

အနက်

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၈ ရက်ရှိ စာရင်းေတွအရ

အာရှရန်ကုန်ဘဏ်လီမိတက်ရဲ စုစုေပါင်း ရဖို

ြပည်သူ စာရင်းကိင ု လ ် က်မတ ှ ရ ် စာရင်းရှင်းလင်းေရးအရာရှိ

ပိင ု ခ ် င ွ ဟ ့် ာ ေနာက်ဆုံးအဆင့မ ် ှာသာ ရှပ ိ ါတယ်။ ြမန်မာိင ု င ် ံ

တစ်ဦးကို ခန် ထားပီးချ ိန်အထိ ဗဟိဘ ု ဏ်မှ အုပခ ် ျပ်သက ူ

ရှိ ဘဏ်ေတွထဲမှာလည်း အနည်းဆုံးလိုအပ်တဲ့ မတည်

တာဝန်ယူအုပ်ချပ်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

ေငွရင်းသတ်မှတ်ချက်ထက်

ေမး။

တစ်ခုတည်းေသာဘဏ်ြဖစ်ပါတယ်။

။ အခု အာရှရန်ကန ု ဘ ် ဏ်လမ ီ တ ိ က်ကေန ေငွထတ ု ် ယူမေတွ

ေအာက်ေရာက်ရှိေနတဲ့

များြပားပါသလား။ ထုတ်ေပးမနဲ

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ရဲ န်ကားချက်အမှတ်

ထုတ်ေပးိုင်ြခင်းမှာ တစ်စုံတစ်ရာ ြပဿနာရှိပါသလား။

(၉/၂၀၁၄) အရ ဘဏ်ေတွအေနနဲ ၃၁-၃-၂၀၁၅ ရက်ေန

ိုက်ခတ်မမရှိသေလာက်ြဖစ်တာကို

ေတွရှိရပါတယ်။ ေမး။

။ အခု ဘဏ်ေတွကို လိုင်စင်ထုတ်ေပးတဲ့အခါမှာ မတည်ေငွရင်းဇာစ်ြမစ်အြပင် အြခားဘယ်လို

အချက်ေတွကိုလည်း စစ်ေဆးပါသလဲ။ ဦးဘိုဘိုငယ်။

။ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများဥပေဒ မှာ ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်

ထုတ်ေပးြခင်းနဲ ပတ်သက်ပီးေတာ့ အေသးစိတ်အချက် အလက်ေတွြပာန်းထားပီး ြဖစ်ပါတယ်။ အဓိက အကျ ိး စီးပွားရယူထားသူရဲ အရည်အချင်း၊ အေတွအ ကံေတွ၊ ေငွေရးေကးေရးအေြခအေန၊ ဒါိက ု တ ် ာေတွနဲ အမေဆာင် အရာရှိချပ်တိုရဲ ေငွေရးေကးေရးြပစ်မကင်  းရှင်းေကာင်း စတဲ့ အချက်ေတွကို ေတာင်းခံရယူပီး စိစစ်ေဆာင်ရက် ပါတယ်။ ေမး။

။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်အေနနဲ

ေငွေရး

ေကးေရး တည်ငိမမ ် အတွ  က် ဘယ်လေ ို ဆာင်ရက် ေနပါသလဲ။ ဦးဘိုဘိုငယ်။

။ ဗဟိဘ ု ဏ်အေနနဲ ေငွေကးတည်ငိမ် ေရး၊ ေငွေရးေကးေရးစနစ်တည်ငိမ်

ေရး၊ ေငွေပးေချမနဲ

စာရင်းရှင်းလင်းမစနစ်ေတွ ခိုင်မာ

တိုးတက်ေရး၊ စီးပွားေရးဖွံဖိးမရရှိေစဖို အစိုးရအဖွဲရဲ အေထွေထွစးီ ပွားေရးမူဝါဒေတွကုိ အေထာက်အကူြပေရး အဓိက ရည်မှန်းချက် (၄)ခုရှိပါတယ်။ ေငွေရးေကးေရး စနစ် တည်ငိမေ ် ရးက ဘာေရးကတစ်ခလ ု းံု အတွက် အဓိကအေရးကီးပါတယ်။ ဒီလိုတည်ငိမ်ေစဖိုအတွက် ထုတ်ြပန်ထားတဲ့

ဥပေဒ/ န်ကားချက်ေတွနဲ အညီ

ဘဏ်ေတွအေနနဲ စနစ်တကျလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ ရှိ/မရှိ ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်း၊ ေစာင့်ကည့်ကီးကပ်ြခင်း၊ Regulator ေတွအကား

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊

သက်ဆင ုိ ရ ် ာဝန်ကီးဌာနေတွ၊ ဦးစီးဌာနေတွနဲ အချင်းချင်း ပူးေပါင်းဖလှယ်ပီး ပံ့ပိုးကူညီပီး ထိန်းေကျာင်းလျက်ရှိပါ တယ်။ လိုက်နာဖိုလိုအပ်

ြပန် ြပန် ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းမရှိဘဲ ုံးချပ်နဲ ဘဏ်ခွဲ (၁၂) ခု

စစ်ေဆးေရးဌာနနဲ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်က အရာထမ်း

ကိုလည်း

လာတဲ့အတွက်

ဘဏ်ေတွအေနနဲ လည်း ဗဟိဘ ု ဏ်ကချမှတထ ် ားတဲ့ စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းေတွဟာ ိုင်ငံတကာစံန်းနဲ အညီ ချ ိန်ထိုးပီး ချမှတထ ် ားတာြဖစ်တအ ဲ့ တွက် အေြခခံလက ို န ် ာ ရမယ့် အချက်ေတွကို နားလည်သေဘာေပါက်ပီး လိက ု န ် ာဖို လိုအပ်ပါတယ်။ ဗဟိုဘဏ်အေနနဲ ကလည်း အမျ ိးသားအကျ ိးစီးပွား ကို

ထိခိုက်ိုင်တဲ့အချက်ေတွ

ေတွရှိရင်

ေခယူ

ေတွဆုံေဆွးေွးြခင်း၊ ြပင်ဆင်ရမယ့်အချ ိန် (Timeline) ေပးပီး ေဆာင်ရက်ေစြခင်းတိုကို ြပလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ အခုအချ ိန်မှာ ိုင်ငံြခားဘဏ်ေတွခွင့်ြပပီး ဘဏ်လုပ်ငန်း စနစ်ကို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ဘဏ်ေတွအေနနဲ စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းေတွ စနစ်တကျလိက ု န ် ာေစပီး ဘဏ် ရှယယ ် ာရှငေ ် တွ၊ စီမခ ံ န် ခသ ွဲ ေ ူ တွအေနနဲ လည်း ကိယ ု ဘ ့် ဏ် ပုံရိပ်ကို

ထိခိုက်ေစမယ့်လုပ်ငန်းေတွ

မလုပ်မိေစဖိုနဲ

စည်းမျ်းစည်းကမ်းေတွနဲ ထိန်းေကျာင်းေနမကို ပိုမိုသိရှိ နားလည်ပီးေတာ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ဖိုလိုပါတယ်။ စာမျက်ှာ ၉ သို P


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့် ြမန်မာေရးရာေလ့လာေရးအဖွဲ ၏ လုပ်ငန်းညိင်းအစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်မှာကား ရန်ကုန်

မတ်

၂၁

ခဲမ ့ တိ  အ ု ေပ ြပန်လည်သးံု သပ်ြခင်း၊ ေရှလုပင ် န်း

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး

စ်များ လျာထားသတ်မှတ်ြခင်းတိုကို ေဆွးေွး

ေဒါက်တာေဖြမင့်သည် ယေန နံနက်ပိုင်းတွင်

ကသည်။

ရန်ကုန်မိ သိမ်ြဖလမ်း အမှတ်(၂၂၈) ပုံှိပ်ေရး ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန

ဗဟိုပုံှိပ်စက်ုံ

ြမန်မာေလ့လာေရးအဖွဲ

(Center for

Myanmar Affairs Studies)ကို ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ်

အေဆာက်အဦအတွင်းရှိ ြမန်မာေရးရာေလ့လာ

သုေတသနလုပ်ငန်းများ

ေရးအဖွဲ ုးံ ၌ ကျင်းပသည့် လုပင ် န်းည ိ င်  းအစည်း

သုေတသနအေြခခံစာေစာင်များ ထုတေ ် ဝိင ု ေ ် ရး၊

အေဝးသို တက်ေရာက်ေဆွးေွးမှာကားသည်။

ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေဆွးေွးပွဲများ ကျင်းပိုင်ေရး ရည်ရယ်ချက်ြဖင့်

ေဆွးေွး အစည်းအေဝးသို ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန ဦးရဲိုင်ှင့်

န်ကားေရးမှးချပ်

တာဝန်ရှိသူများ၊

ြပန်လည်ဖွံဖိးေရး၊

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနတွင် ၂၀၁၆ ခုှစ် ဇွန် ၁၅ ရက်တင ွ ် စတင်ဖဲွ စည်းခဲြ့ ခင်းြဖစ်ပီး သုေတသန

ြမန်မာေရးရာ

အေြခခံစာေစာင်များြဖစ်ေသာ ြမန်မာေရးရာ၊

ပညာရှင်များြဖစ်ကေသာ

ကမာ ေရးရာှင့်တိင ု ်းရင်းသားေရးရာစာေစာင်များ

ဦးေအးေမာင် (ေအးေမာင်ေကျာ်)၊ ဦးသန်းအုန်း

ထုတ်ေဝြခင်း၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေဆွးေွးပွဲများ

(ေမာင်ေဇယျာ)ှင့် ဦးရဲြမင့ေ ် ကျာ်တို တက်ေရာက်

ကျင်းပြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ေလ့လာေရးအဖွဲမှ

ေဆွးေွးကသည်။

ထိေ ု နာက် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးသည် ရန်ကန ု ်

အစည်းအေဝးတွင် ြမန်မာေရးရာေလ့လာ

မိ ကမာေအးဘုရားလမ်း အမှတ် (၁၀၂)ရှိ နဝေဒး

ေရးအဖွဲကို ၂၀၁၆ ခုစ ှ ် ဇွန် ၁၅ ရက်မစ ှ ၍ ဖွဲစည်း

ုပရ ် င ှ  ် ဝ ုံ င်းအတွင်း၌ အမျ ိးသားဖလင်ေမာ်ကန ွ း်

ခဲမ ့ ၊ သုေတသနအေြခခံစာေစာင်များ ထုတေ ် ဝေန

တိက ု ေ ် ဆာက်လပ ု ေ ် ရးစီမက ံ န ိ း်

မှင့် ပညာရပ်ဆင ို ရ ် ာေဆွးေွးပွမ ဲ ျား ေဆာင်ရက်

ေနရာအား ကည့ ် စစ်  ေဆးခဲ့သည်။ သတင်းစ်

လျာထားေြမ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးအုန်းဝင်း ေရဆင်း သစ်ေတာသုေတသနဌာနှင့် သစ်ေတာဦးစီးဌာနတိုမှ ေရသယံဇာတဓာတ်ခွဲခန်းအား ကည့်စစ်ေဆး ေနြပည်ေတာ်

မတ်

၂၁

သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန ိ း် သိမး် ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု ဝန်ကီး ဦးအုနး် ဝင်းသည် ယေန နံနက်ပင ုိ း် တွင် ေရဆင်း သစ်ေတာသုေတသန ဌာန သစ်ေတာဦးစီးဌာနရှိ

ေနာ်ေဝ-ြမန်မာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်မအစီအစ်အရ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် ေရသယံဇာတဓာတ်ခွဲခန်း (Water Lab)အား ကည့်စစ်  ေဆးရာ ဓာတ်ခွဲခန်း တာဝန်ရှိသူများက ြမန်မာိုင်ငံ၏ အေရးကီး ြမစ်/ေချာင်း/ေရကန်ကီးများမှ နမူနာေကာက်ယူထားသည့်ေရများ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ေနမများှင့် စမ်းသပ် ေတွရှိချက်များအား ရှင်းလင်းတင်ြပပီး ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက လိုအပ်သည် များ မှာကားသည်။ ကည့်စစ်  ေဆး ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည် ေရ၊ ေြမ၊ သားငှက်ှင့် သစ်ေတာသယံဇာတဌာနစုရိှ သစ်ေတာေြမဓာတ်ခခ ဲွ န်း၊ ဇီဝနည်းပညာဓာတ်ခဲွ ခန်းတွင် တစ်သးပွားများ ေမွးြမြခင်းနည်းပညာြဖင့် သစ်ခမ ွ ျ ိးစိတမ ် ျား ေမွးြမ ထုတလ ် ပ ု ြ် ခင်းလုပင ် န်းအဆင်ဆ ့ င်၊့ ေမွးြမထုတလ ် ပ ု ထ ် ားသည့် သစ်ခမ ွ ျားအား စိုက်ပျ ိးြပစုလျက်ရှိသည့် သစ်ခွအိမ် (Orchid House) ၊ တစ်သးပွားများြခင်း နည်းပညာြဖင့် ယူကလစ်စပ်မျ ိး ပျ ိးပင်များထုတ်လုပ်ေနမကိုလည်းေကာင်း၊

လမ်းှင့် ပန်းခင်းလမ်းေထာင့်ရှိ အမှတ်(၂)သတတွင်းလုပ်ငန်း ပျ်းမနားုံးခွဲ

ေနာ်ေဝိုင်ငံ ကူညီပံ့ပိုးမြဖင့်

ဝန်ထမ်းေနအိမ် ေလးခန်းတွဲ ှစထ ် ပ် အေဆာက်အဦသစ်ေဆာက်လပ ု ေ ် နသည့်

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် အဆိုပါေနရာရှိ ဘူမိေဗဒေလ့လာ

ဓာတ်ခွဲခန်းအတွက် အေြခခံဓာတ်ခွဲခန်းအေဆာက်အဦ တည်ေဆာက်ပီးစီး

လုပ်ငန်းခွင်သိုေရာက်ရှိရာ အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမင်းမင်းဦးက အေဆာက်

ေရးှင့် ဓာတ်သတရှာေဖွေရးဦးစီးဌာန၏ ဓာတ်ခွဲခန်းှင့် အလုပ်ုံေနရာသို

ေနမှင့် ဓာတ်ခခ ွဲ န်းပစည်းများ စတင်တပ်ဆင်ရန် ေဆာင်ရက်ေနမများ၊ သစ်ေစ့

အဦသစ် တည်ေဆာက်ေနမအေြခအေနများှင့် ုံးေြမေနရာပိုင်ဆိုင်မ အေြခ

ေရာက်ရှိရာ ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာ ရဲြမင့်ေဆွှင့် န်ကားေရးမှးချပ်တို

ဓာတ်ခခ ွဲ န်းှင့် သစ်ေစ့ဘဏ်တင ွ ် ြမန်မာိင ု င ် တ ံ စ်ဝန်းမှ စီးပွားေရးအရ အေရးပါ

အေနများကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ ထိေ ု နာက် အေဆာက်အဦတည်ေဆာက်ရန်

က သတနမူနာများ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ေပးိုင်မှင့် ဓာတ်သတြဖစ်ထွန်းမြပ

သည့် သစ်မျ ိးေစ့များှင့် ရှားပါးသစ်မျ ိးေစ့များ စုေဆာင်းထိန်းသိမ်းထားရှိမ

တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့်

တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာက

ေြမပုံများထုတ်လုပ်ေရးဌာနစိတ်မှ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမများကို ရှင်းလင်း

အေြခအေနှင့်

အေဆာက်အဦ တည်ေဆာက်ပီးစီးမအေြခအေန၊ အခန်းများဖွဲစည်းထားရှိ

တင်ြပပီး ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးက သတနမူနာများအား စနစ်တကျထိနး် သိမး်

သစ်မျ ိးများကိုလည်းေကာင်း ကည့်စစ်  ေဆးခဲ့ပီး လိုအပ်သည်များ မှာကား

မှင့် ေရ၊ မီး၊ မိလာစနစ်များကို ရှင်းလင်းတင်ြပရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက

ထားရှေ ိ ရး၊ ေွရာသီ မီးေဘးအရာယ်ကိတင်ကာကွယေ ် ရးှင့် အေဆာက်အဦ

သည်။

သိရှိလိုသည်များကို ေမးြမန်းပီး တာဝန်ရှိသူများအား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာှစ်

လုံ ခံေရးတိုအတွက် လိုအပ်သည်များကို မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

တည်ေထာင်မည့် အမျ ိးသားေရသယံဇာတ

သစ်ေစ့ြဖန် ြဖးိုင်မ၊

သီးြခားြပစုပျ ိးေထာင်ထားသည့်

မွန်းလွပ ဲ င ို ်းတွင် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးှငအ ့် ဖွဲသည် ေနြပည်ေတာ် ရာဇဌာနီ P စာမျက်ှာ ၈ မှ ေမး။

နဲ ဘဏ်ေတွ ခိုင်မာေတာင့်တင်း ဘယ်လိုနည်းစနစ်ေတွနဲ

ထိန်းေကျာင်းကီးကပ်ေနပါသလဲ။ ဦးဘိုဘိုငယ်။

။ ဘဏ်ေတွကို

ကီးကပ်

စစ်ေဆးတဲအ ့ ခါ အရင်က ဥပေဒ၊

အမိန် ၊

တွင် ေြခာက်ခန်းတွဲ ေလးထပ် သုံးလုံး ထပ်မံတည်ေဆာက်ိုင်ေရး လျာထား

ေတွက မတည်ေငွရင်း တိးု ြမငတ ့် အ ့ဲ ခါ၊ ြပည်ပ

။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် အေန

ေစေအာင်

စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်း၊

အစုရှယ်ယာေတွ လဲေြပာင်းတဲ့အခါေတွမှာ ေငွေကးရင်းြမစ်

ေငွေကးခဝါချမ

(Source of Funds) ကို ကင်းရှင်းြခင်း ရှိ/မရှိနဲ

အခွန်ကင်းရှင်းေကာင်း ရှိ/မရှိ အဓိကထား စစ်ေဆးလျက်ရှိပါတယ်။ ေမး။

။ ဒီအေကာင်းအရာေတွက

အာရှ

ရန်ကန ု ဘ ် ဏ်လမ ီ တ ိ က် ဖျက်သမ ိ ်းဖို

ရှိ/မရှိ

(Compliance-based) ကို

အေြခခံ  ပီး

ဆုးံ ြဖတ်ခတ ့ဲ ့ဲ အေကာင်းအရာေတွြဖစ်ပီးေတာ့

ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်ဗဟိဘ ု ဏ်အေနနဲ ဘဏ်

ကို အသိေပးချင်တာရှရ ိ င်လည်း မေဝေပးပါဦး။

စစ်ေဆးခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ငန်းကမှာ နည်းပညာေတွ တိုးတက် ဘဏ်လုပ်ငန်းကီးကပ်

စစ်ေဆးတဲ့ နည်းလမ်းေတွကိုလည်း ဘဏ် ေတွမှာရှိတဲ့

ဆုံးံးိုင်ေြခ (Risk) အေပ

အေလးေပးပီး ေြပာင်းလဲကီးကပ်စစ်ေဆး

ေနာက်ထပ် ြပည်သူနဲ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်ေတွ ဦးစိုးမင်း။

။ ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်ဗဟိဘ ု ဏ် ဟာ ေငွေရးေကးေရးစနစ်

တည်ငိမေ ် ရးကို ထိန်းေကျာင်းဖို တာဝန်ရတ ှိ ာ နဲ အညီ ဘဏ်ေတွအေနနဲ လည်း ထုတြ် ပန်ထား တဲ့ စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းေတွကို လိုက်နာဖို

လျက်ရှိပါတယ်။

လိအ ု ပ်တအ ဲ့ တွက် စည်းကမ်းလိက ု န ် ာမမရှတ ိ ဲ့

ဘဏ် ရဲ

ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ကို

စစ်ေဆးေတွရှိချက်ေတွနဲ ပတ်သက်ပီး အဆင့ ် ြ မင့ ် စီ မံ ခ န် ခွဲ သူ ေ တွ နဲ

ဘဏ်ကို အေရးယူေဆာင်ရက်ြခင်းအားြဖင့်

ေတွဆုံပီး လိုက်နာေဆာင်ရက်ဖိုလိုအပ်တဲ့

ေြပာကားလိုပါတယ်။

တယ်။ အထူးသြဖင့် ဘဏ်ရဲ အစုရယ ှ ယ ် ာရှင်

ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။

အချက်ေတွကို

ေဆွးေွးေဆာင်ရက်ေစပါ

အခုလို

ထိခိုက်မမရှိဘူးလို

ေြဖကားေပးတဲ့အတွက်

သတင်းစ်

ေတာင်ငူမိ ြပည်သူ ေဆးုံကီး၌ COVID-19 ေရာဂါ

က ရင်းှးီ ြမပ်မ ံှ ေတွ  ဝင်ေရာက်လာတဲအ ့ ခါ၊

န်ကားချက်ေတွလိုက်နာမ

လာတာနဲ အမ

STTS Co., Ltd. မှ

ေဆာင်ရက်ရန် မှာကားသည်။

ကာကွယတ ် ားဆီးေရးအတွက် လက်ေဆးေဘစင်များ တပ်ဆင်အသုးံ ြပ ေတာင်ငူ

မတ်

၂၁

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

ေရးလုပ်ငန်းများကို ေတာင်ငူမိတွင်

COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ၊် တားဆီးထိန်းချပ်

အရှိန်အဟုန်ြမင့်

ဝင်းအတွင်း အများြပည်သမ ူ ျားအသုးံ ြပိင ု ရ ် န်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ မတ် ၂၁ ရက် နံနက်

အတွက်

ပိုင်းက ေတာင်ငူမိ

ထိန်းချပ်၊

ြပည်သူ ေဆးုံကီး

COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်း

အေထာက်

အကူြပေကာ်မတီမှ အေရးေပ၊ ြပင်ပလူနာ ဌာနှင့် ကုသေဆာင်များသွားရာ လမ်းေဘး တစ်ေလာက် လက်ေဆးကန်(ေဘစင်) ၁၅ လုံးှင့် လက်ေဆးဆပ်ြပာ၊ လက်သတ ု ပ ် ဝါများ ကို လှဒါန်းထားရှိေပးထားပီး ြပည်သူများ စတင်အသုံးြပေနပီြဖစ်သည်။ ေနစ် ြဖည့်ဆည်းေပး အေထာက်အကူြပေကာ်မတီမှ လက်ေဆး ဆပ်ြပာများကို ေနစ် ြဖည့်ဆည်းေပးမည့် အြပင်

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမလုပ်ငန်းများ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး လူစည် ကားရာေနရာများတွင်

ဆက်လက်

တပ်ဆင်လှဒါန်းသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ သည်။ ေကျာ်လှ(ေတာင်ငူ)


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

တစ်မိုးလုံး ေဖျာက်ဆိပ်ချည်းပဲ

မီးေလာင်ရာ ေလပင့်ြဖစ်ေစသည်။

ိင ု င ် အ ံ ချ ိ ကံေတွရေသာြပဿနာမှာ ေရာဂါပိုးရှိ၊

မရှိ အလျင်အြမန်ဆုံး ရှာေဖွေပးိင ု ေ ် သာစနစ် အားနည်း ေနြခင်းြဖစ်သည်။

ကိုရင်ဩ

သင်ခန်းစာ-၃

(သီးသန် ခွဲထုတ်ထား)

ေရာဂါပိုးရှိ ၊ မရှိ စမ်းသပ်ကည့်ုံမြဖင့် ေရာဂါ

“ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ”် တည်းဟူေသာ ကမာ့ကပ်ေရာဂါသည်

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း မေအာင်ြမင်ိုင်ေပ။ ေရာဂါပိုး

၍ ေြပးလားေဆာ့ကစားလာြခင်းေကာင့် ကမာ့လသ ူ ားတို

ြပလုပ်ရေပမည်။

ရှသ ိ ည်ဟု သံသယြဖစ်ရသူများကို သီးသန် ခထ ွဲ တ ု ထ ် ားမ

ွားသိုးကိးြပတ်ပမာပင် ကမာတစ်ဝန်းသို ကဆုနေ ် ပါက်

စင်ကာပူိုင်ငံတွင် သံသယလူနာများကို သီးသန်

ကိတင်ေမာ်လင့မ ် ထားေသာ ေဘးဒုကဆိ  ုးများကို တိုး၍

တိုး၍ ရင်ဆင ို လ ် ာေနရချ ိန်တင ွ ် တကက တရရ ဟန်ေရး

ခွဲထုတ်ထားပီး ေရာဂါပိုးရှိသူှင့် ေတွထိဆက်ဆံခဲ့သူ

ိုင်ငံများ၏ ုတ်ြခည်းေြပာင်းလဲလာေသာ လူမေရးှင့်

ရှိ ၊ မရှိ သိရ ှိ င ို ခ ် ျ ိန် ေရာက်သည်အထိ သီးသန် ခထ ွဲ တ ု ထ ် ား

များအားလုံးကို ေရာဂါပိုးလကဏာများ ြပသလာြခင်း

ြပေနေသာ ယင်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို အေကာင်းြပ၍ ကမာ့

သည်။

စီးပွားေရးဘဝ ပုံရိပ်များ အသိုရှိသည်ကို က်ုပ်ေစ့ငုမိ

စင်ကာပူိုင်ငံတွင်

ေလ၏။

သံသယလူနာများအားလုံး

“လူတစ်ခု ပူမရယ်တဲ့ ဆယ်ကုေဋ” ဟူဘိသိုပင်

ေနအိမအ ် ြပင် မထွကရ ် အမိန် ကို လိက ု န ် ာကရပီး ေရာဂါ

ေစေသာ “ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်”ကို ကမာ့ဘုံရန်သူအြဖစ်

သိုရာတွင် လူဦးေရများြပားသည့် ိုင်ငံကီးများတွင်မူ

ပိုး ကူးစက်မကိ  ု ထိထေ ိ ရာက်ေရာက် ထိန်းချပ်င ို ခ ် သ ဲ့ ည်။

ကမာ့လသ ူ ားထု တစ်ရပ်လုံးအား ယူ ကံးမရ အပူလုံးက

ကျန်းမာေရးေြခချပ်ချရန်

သတ်မတ ှ ် ကလျက် ိင ု င ် တ ံ ကာတွင် အစွမ်းကုနေ ် ချမန်း

ပုဂလိကလွတ်လပ်ခွင့်ကို

တိက ု ဖ ် ျက်ေနကသည့တ ် င ုိ ေ ် အာင် ကမာ့မဟာအင်အား ကီးိုင်ငံများပင်မကျန်

ြဖစ်ကသြဖင့် အစိုးရအေနြဖင့် ြပည်သူများကို ချပ်ချယ်

ကိတင်မခန် မှန်းိုင်ခဲ့ေသာ

ဆိုးကျ ိးသက်ေရာက်မများကိ  ု

ကန် သတ်မြပရန် အခက်အခဲများရှိေနသည်။ လူဦးေရ

အံကိတ်ခံေနကရဆဲ

နည်းပါးေသာ စင်ကာပူိုင်ငံတွင်မူ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ

ြဖစ်ေကာင်း က်ုပ် ေလ့လာေတွရှိရ၏။ ခိမ်းေြခာက် ကလူြပ

ေခတ်သစ်သမိုင်းတွင်

စံတင်ရေလာက်ေသာ

“ိုင်း-အီလဲဗင်း” အကမ်းဖက်တက ုိ ခ ် က ုိ မ ် ကီ  း၊ “၂၀၀၈

စည်းကမ်းများ အာဏာသက်ဝင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူေသာ

PHOTO CREDIT:

အေနအထားရှိသည်။

GUARDIAN ONLINE

သင်ခန်းစာ-၄

(လူမေရးအရ အထီးကျန်ထားြခင်းကို

ခုှစ် ဘာေရးကပ်ဆိုက်မ” စသည့် ြပင်းထန်ဆိုးရား

အချ ိန်မဆိုင်းသင့်)

လှသည့် ရန်သူ ကီးများ၏ အမှတမ ် ထင်တက ို ခ ် က ို မ ် များ 

ေရာဂါပိုးကူးစက်မ ထိန်းချပ်ေရးလုပင ် န်းတွင် လူမ

ကို ြပန်လည်၍ တစ်ေရးထင်ထင် ပုရ ံ ပ ိ ထ ် င်မ၏ ိ ။ သိတ ု မူ ကား ယခုေခါင်းေထာင်လာေသာ “ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်”

အခက်အခဲများရှိေနပီး

တန်ဖိုးထားေသာိုင်ငံများ

ေရးအရ အထီးကျန်ထားြခင်းကို မလဧ ဲ ကန် လုပေ ် ဆာင်

ပိုးမှာမူ ကမာ့ိုင်ငံမေရး၊ လူသားတို၏ ရာထူးဂုဏ်သိန်

အေနာက်ကမာတွင် “ကို နို ာဗိငု ်းရပ်စ”် ကူးစက်န် း တရိပရ် ပိ ြ် မင့တ ် က်လာချ ိန်တငွ ်

မေရး လူသားမှန်သမကို ခိမ်းေြခာက်ကလူြပလျက်

ကပ်ေရာဂါကူးစက်မ ေဘးအရာယ်မှ အာရှိုင်ငံများေကျာ်လားလွန်ေြမာက်

“ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ”် ေဘးအရာယ်ကအ ို ေကာင်းြပ

ိငု ေ် ရးအတွက် ကိးပမ်းခဲ့ ကပုမံ ျားမှာ ကမာကိစု နံ မူနာြပသိငု က ် ာ “ကျန်းမာေရး”

အကျယ်ဆုံးေသာ အထီးကျန်ထားမ ြဖစ်ခဲ့သည်။

၍ နယ်စပ်စည်းိုး တံခါးေပါက်များကို ေသာ့ခတ်လာ

အရ အာရှငို င် မံ ျားက ေပးစွမ်းေသာ သင်ခန်းစာများကို ကမာက ေလ့လာသင့ေ် ကာင်း

ဦးေရ တရိပ်ရိပ်ြမင့်တက်လာချ ိန်တွင် ြပည်သူတိုကို

တားြမစ်ပိတ်ပင်လာကရ၊ “ကျန်းမာေရး ေြခချပ်” အရ

ကျန်းမာေရးပါရဂူများက ေထာက်ြပကေလသည် …..

ဥစာ စည်းစိမ်မေရး၊ လူတန်းစားအလာ ဆူ ကံနိမ့်ြမင့် ရှိ၏။

ကရ၊ တစ်င ို င ်  ံ င ှ ့် တစ်င ို င ် ံ ကူးသန်းသွားလာမများကို မိမ၏ ိ ေနအိမတ ် င ွ း် မှာပင် စိတမ ် သက်မသာြဖင့် ေနထိင ု ်

အွနလ ် င ို ်းမှတစ်ဆင့် အလုပ် လုပက ် င ို လ ် ာကရသည်အထိ ကမာတစ်ဝန်းတွင် လူမေရးဘဝ  ဒယိမး် ဒယိင ု ် ြဖစ်ခ့ဲ က ရ၏။

ဗိင ု ်းရပ်စပ ် းုိ ကူးစက်မမခံ  ရေရးအတွက် တစ်ဦးှင့်

တစ်ဦး ေပွဖက်တ်  ဆက်ြခင်းှင့် လက်ဆ ွဲ တ်  ဆက်ြခင်း တိုကိုပင် ြပလုပ်ခွင့်မရေတာ့သည့် အေြခအေနတွင်

ကမာ့လသ ူ ားတိ၏ ု လူေနမဘဝှင့် စီးပွားေရးဘဝတိက ု ို

က်ုပ်တို ဆက်လက်ကိးပမ်းေနကရပါဦးမည်။ အကျည်းတန်အုပ်ဆိုး

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုရှိ နယူးေယာက်မိမှ

သည် ဥေရာပတိက ု ၏ ် အလှပဆုံး မိကီးများြဖစ်ကေသာ ပါရီမိှင့် မဒရစ်မိတိုအထိ လူသားတို၏ စီးပွားေရး ဘဝလပ်ရာှ းမများ ုတ်ြခည်းေှးေကွးထိုင်းမင်းသွားခဲ့ ရသည်ကို ေတွြမင်ကရ၏။ ယခင်က နီယွန်မီးေရာင် တထိနထ ် န ိ ြ် ဖင့် ညလုးံ ေပါက် သာယာလှပခဲေ ့ သာ မိြပ

များ၏ ညအလှမှာ အကျည်းတန်အုပဆ ် ိုး ြဖစ်ခရ ဲ့ ေချပီ။ စားေသာက်ဆင ို မ ် ျား၊ ကုနတ ် က ို ် ကီးများ၊ အပန်းေြဖစရာ ေနရာများ

စသည့်ေနရာများတွင်

လူသူကင်းမဲ့ကာ

ေြခာက်ေသွသွားရပီး သရဲေြခာက်သည်ဆေ ို သာ မိကီး

များပမာ ြဖစ်ေစသည်မှာ “ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ”် ပင် မဟုတ် ပါေလာ။

“ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်” ကပ်ေရာဂါေကာင့် ကမာ့စီး

ပွားေရးထိုင်းမင်းမ စတင်ြဖစ်ေပလာပီဟု စီးပွားေရး

သည် “ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ”် တည်းဟူေသာ ရန်သ၏ ူ ထိုးှက် ချက်ကို အလူးအလဲခံခဲ့ရပီးေနာက်ဝယ် ြပန်လည်၍ လူးလွန် ုန်းကန်ကာ အားသစ်ေမွးေနပုမ ံ ှာလည်း ကမာ့

ိုင်ငံများကို လက်ရြိှ ပဿနာမှ ုန်းထကဖို သင်ခန်းစာ များ ေပးစွမ်း၏။

ှင့် ကယ်လဖ ီ းုိ နီးယား ြပည်နယ်တတ ုိ င ွ လ ် ည်း ေဈးဝယ်

လုပ်ကိုင်ေစသည်။

ြဖစ် ၏ ။

လူေဝးြပလုပြ် ခင်းကို ပိတပ ် င်ခဲ့ ပီး စာသင်ေကျာင်းများကို

သည့် ေနရက်တစ်ရက်ကို မတ်လ ၁၈ ရက်တွင် သမိုင်း

မှတ်တိုင် စိုက်ထူိုင်ခဲ့သည်။ ကမာေကျာ်ကားခဲ့ရေသာ ဝူဟန်မိတွင် မတ်လ ၁၈ ရက်က ေရာဂါပိုး ထပ်မက ံ ူးစက်ခရ ံ သူကို မေတွရှိရေတာ့ဟု ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက အသိ

အမှတ်ြပခဲ့သည်။

သိကားေစ သက်ေသန်း

မိက

ေရာဂါပိးု ကိထ ု န ိ ်းချပ်င ုိ သ ် ည့် သာဓကအြဖစ် ဝူဟန် ကမာကို

သိကားေစသက်ေသန်းေကာင်း၊

ယင်းမိသည် “ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ”် ေဘးအရာယ်ကို လွယ် ထားကရေသာ ကမာ့င ုိ င ် မ ံ ျားအားလုးံ အတွက် ေမာ်လင့် ချက်ကိုေပးစွမ်းေကာင်း ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ အကီး အကဲ ကက်ဒေရာ့စ် အဒမ်ွမ်က ေြပာကားသည်။

“ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ”် ၏ ဗဟိြု ပချက်သည် တုတ ် င ို င ် မ ံ ှ

ေန၍ ဥေရာပတိုက်သို ေရသွားခဲ့ပီး ဥေရာပရှိ အီတလီင ှ ့်

စပိန် စသည့်ိုင်ငံများတွင် လူတို ေခါင်းမေမာ်ဝံ့ေလာက်

ရှိ ၊ မရှိ စမ်းသပ်စစ်ေဆးမကို ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန် ြပလုပ်

ထားြခင်း၊ လူမေရးဆက်ဆံမ ြဖတ်ေတာက်ေစြခင်းတို ဤစီ မံ ခ ျက် မ ျားကို အေလးအနက် ထား၍

၌သာ ေနထိုင်ေစသည်။ ုံးမတက်ဘဲ အွန်လိုင်းြဖင့်သာ လူမေရးအရ  အထီးကျန်ထားြခင်းစီမခ ံ ျက်အရ လူစု

သွက်သွက်ြပမူရန် လိုအပ်၏။

ပိတ်ခဲ့သည်။ အေရးကီးသည်မှာ ြပည်သူတိုကိုယ်တိုင်

အလှမ်းကွာေဝးသြဖင့် “ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်”အရာယ်ကို

လက်သင့်ခံရန်ြဖစ်သည်။

ဗိတိန်ှင့် အေမရိကန်တိုသည် တုတ်ိုင်ငံှင့်

ြပည်သူတို

အထီးကျန်ဆန်ဆန်ေနထိုင်ြခင်းကို ကည်ကည်ြဖြဖ သင်ခန်းစာ-၅

ေလာ့တွက်ခဲ့ကပုံရသည်ဟု ကျန်းမာေရး

ပညာရှင်များက သုံးသပ်ကသည်။

“ကို ို နာဗို င ်း ရပ် စ ် ” ပိုး သည်

ေရာဂါလက ဏာ

ချက်ချင်းမြပေသးဘဲ ငုပ်လ ိးေနတတ်ေပရာ

ေရာဂါ

လကဏာ မြပေသးသူထမ ံ ှ အြခားတစ်ဦးထံသုိ ဆက်လက်

ကူးစက်ိုင်သြဖင့် ေရာဂါပိုး ရှိ ၊ မရှိ စမ်းသပ်စစ်ေဆးမကို

အထူး အေလးေပးသင့်သည်ဆို၏။

သင်ခန်းစာ-၂

(ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန် စမ်းသပ်စစ်ေဆး)

(ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန် အသိပညာေပးြခင်း)

ကျန်းမာေရးအစီအမံများကို အင်တိုက်အားတိုက်

ေဖာ်ေဆာင်ေရးတွင် ြပည်သမ ူ ျားအား ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်

အသိပညာေပးေရးမှာ အထူးအေရးကီးလှသည်။ ြပည်သူ

များကိုယ်တိုင်

ေရာဂါတားဆီးကာကွယ်ေရးတွင်

တက်တက်ကက ပူးေပါင်းပါဝင်လာေစေရးအတွက် အစိုးရတာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက လူထအ ု ား အသိပညာေပးေရး လုပ်ငန်းကို ဦးစားေပးေဆာင်ရက်ကရေပမည်။ သင်ခန်းစာ-၆

ေတာင်ကရ ို ီးယားိင ု င ် ၌ ံ ကပ်ေရာဂါကူးစက်မအစတွ  င်

(ပွဲလမ်းသဘင်များကို ရပ်ဆိုင်းြခင်း)

ေအာင်ပင် ယင်းဗိင ု း် ရပ်စပ ် းုိ က ဆက်လက်၍ ေခါင်းေထာင်

ေရာဂါကူးစက်ခရ ံ သူဦးေရ တရိပရ ် ပ ိ ြ် မင့တ ် က်ခေ ဲ့ သာ်လည်း

အီတလီိုင်ငံ၌ “ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ”် ကူးစက်မ စတင်

ြခင်း ရှိ ၊ မရှိ စမ်းသပ် စစ်ေဆးေပးခဲသ ့ ည်။ေနစ် လူေပါင်း

ကေသာ ပွဲေတာ်များတွင် ပါဝင်ဆင်ဲရြခင်းမရှိသြဖင့်

စစ်ေဆးေပးမြဖစ်သည်။

ေရှာင်လဲရပါမည်။ ေရာဂါထိန်းချပ်ဟန် တားေရးတွင်

လုပင ် န်းကို ေတာင်ကရ ို ီးယားက စံနမူနာ ြပသိင ု ေ ် ကာင်း

အထူးပင်အေရးကီးလှသည်။ ြပည်သတ ူ သ ို ာလင် အခရာ

ေနဆဲ၊ ှိပ်စက်ေနဆဲရှိေန၏။

ခဲ့ ပီးချ ိန်ေနာက်ပင ို ်း တစ်ရက်ပီးတစ်ရက် ေရာဂါကူးစက်မ ြပင်းထန်ခဲ့ကာ ေြမထဲပင်လယ်ေဒသရှိ ယင်းိုင်ငံတွင် ယင်းဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့် တစ်ရက်တည်းမှာပင် ေသဆုံးသူ ဦးေရ ၆၂၇ ဦးအထိ စံချ ိန်တင်ြမင့တ ် က် ခဲေ ့ ကာင်း မတ်လ ၂၀ ရက် သတင်းများတွင် က်ုပ် ဖတ်ရ၏။

အီတလီင ို င ် တ ံ င ွ ် “ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ”် ကူးစက်ခထ ံ ား

တရိပ်ရိပ် ြမင့်တက်လာချ ိန်တွင် ကပ်ေရာဂါကူးစက်မ

အရ ဒုတိယ အင်အားအကီးဆုံးြဖစ်ေသာ တုတ်ိုင်ငံ

ထိန်းချပ်ကန် သတ်မများ  ြပလုပခ ် ရ ဲ့ သည်။ နယူးေယာက်

ြခင်း၊ ေရာဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသူများကို သီးသန် ခွဲထုတ်

ဝူဟန်မိတည်ရှိရာ တုတ်ိုင်ငံသည် ဇန်နဝါရီလှင့်

ထန်ထန် ထိုးှက်ခံခဲ့ရသည်။ ကမာေပတွင် စီးပွားေရး

ေနအိမ်များအတွင်း၌သာ ေနထိုင်ေစပီး အသွားအလာ

ကန်ခရ ့ဲ ပီးေနာက် ယင်းေရာဂါပိးု ကူးစက်မ လုံးဝမရှိေတာ့

ရသူ ၄၇၀၂၁ ဦး အထိ ေရာက်ရှိလာခဲ့ပီြဖစ်သည်။

ေဖေဖာ်ဝါရီလတိုအတွင်း စီးပွားေရးအရ ြပင်းြပင်း

အီတလီှင့် စပိန်ိုင်ငံတိုတွင် ေရာဂါကူးစက်သူ

ထွကြ် ခင်းမှအပ ကျန်အချ ိန်များတွင် ေနအိမမ ် ျားအတွင်း

ိုင်ရန် ှစ်လေကျာ်ကာမ အကိတ်အနယ် လပ်ရှားုန်း

ပညာရှငမ ် ျားက သုးံ သပ်ကရာ က်ပ ု တ ် မ ုိ ာှ ဘဝအေရး အတွက် ရင်တက်မေအးကရပီ။ ဗိင ု ်းရပ်စပ ် ိုး အစြပခဲရ ့ ာ

ကျန်းမာေရး ေြခချပ်ချထားခဲရ ့ ပီး လူ သမိင ု ်းတွင် အကီး

ကျန်းမာေရးစီမခ ံ ျက်များမှာ စံတင်ရေလာက်၏။ ေရာဂါပိးု

ထိခက ို ေ ် စသည့် “ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ”် ေကာင့် ြဖစ်ေပလာ

ိင ု အ ် ေ ံ့ သာ ဆိုးကျ ိးသက်ေရာက်မများကိ  ု ကုစားိင ု ရ ် န်

ကသည်။ တုတ ် င ို င ် ံ ဝူဟန်မိတွင် မိကီးတစ်မိလုံးကို

တုတ်ိုင်ငံသည် “ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ”် ကို ထိန်းချပ်

လာကရ၊ ုးံ ဆင်း ုးံ တက်၊ အလုပဆ ် င်း အလုပြ် ပန် လူေန

မဘဝကို ေခတအဆုံးသတ်ကာ မိမိ၏ေနအိမ်မှာပင်

ရန် လိအ ု ပ်ေကာင်း ကျန်းမာေရးပါရဂူများက ေထာက်ြပ

ြပည်သူ ၂၉၀၀၀၀ ေကျာ်အထိကို ေရာဂါပိုး ကူးစက်ခထ ံ ားရ

အစ်အလာအရ သိက ု သ ် က ို ဝ ် န်းဝန်း ကျင်းပလာခဲ့

၁၀၀၀၀ ခန် အထိကို စစ်ေဆးေပးခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး အခမဲ့

စိတ်ပျက်လက်ပျက်ြဖစ်ြခင်းကို ြပည်သူတိုကိုယ်တိုင်

လူထအ ု တွင်း ေရာဂါပိုးကူးစက်မရှ  ိ ၊ မရှိ စစ်ေဆးသည့်

ြပည်သူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အသိစိတ်ဓာတ် ြမင့်မားမက

စင်ကာပူ

အမျ ိးသားတကသိုလ်မှ ကူးစက်ေရာဂါေဗဒ

ပါေမာက အိုရီအွန်ရန်း က ေြပာကားသည်။

အကျဆုံးြဖစ်သည်။

“ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်”သည်

တစ်ကမာလုံးကို

င်းယှခ ် ျက်အရဆိရ ု ေသာ် အေမရိကန်က ေရာဂါပိုး

အရာယ်ြပ ခိမ်းေြခာက်ေနချ ိန်တွင် လူတိုင်းလူတိုင်း

အခက်အခဲကီးတစ်ခြု ဖစ်သည်။ ပုဂလိ  က ဓာတ်ခခ ဲွ န်းများ

ကျန်းမာေရးပါရဂူများ၏ န်ကားချက်များှင့်အညီ

မဒဏ်ကို ြပည်သူတိုခံကရသည်။ ေနာက်ဆုံးတွင်မူ

ကမာ့ရန်သအ ူ ြဖစ် သတ်မတ ှ ခ ် ထ ံ ားရေသာ ကပ်ေရာဂါဆိုး

ရသည်။ သိရ ု ာတွင် ေဆးဝါးကုသစရိတ် ကီးေလးလှသည်။

ေတွးေတာမိရင်း “တစ်မိုးလုံး ေဖျာက်ဆိပ်ချည်းပဲ” ဟု

အေနာက်ကမာတွင် “ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ”် ကူးစက်န်  း

ရှ-ိ မရှိ စမ်းသပ် စစ်ေဆးမခံယေ ူ ရးမှာ ြပည်သမ ူ ျားအတွက်

ကျန်းမာေရးအသိတရား ြမင့်ြမင့်မားမား ရှိေနကကာ

ေဘးအရာယ်မှ အာရှင ို င ် မ ံ ျားေကျာ်လား  လွနေ ် ြမာက်င ို ်

ကီးကီးမားမားရှိေသာ်လည်း ဝန်ေဆာင်စရိတ် ြမင့်တက်

သတိကီးကီးထား၍ လိုက်နာေဆာင်ရက်ကြခင်းြဖင့်

ြပည်သူများအခမဲ့ စမ်းသပ်မခံ  ယူိုင်ရန် လုပ်ေဆာင်ေပးခဲ့

ကီးမှ

ေရးအတွက် ကိးပမ်းခဲ့ကပုံများမှာ ကမာကိုစံနမူနာြပသ

ိင ု က ် ာ “ကျန်းမာေရး” အရ အာရှင ို င ် မ ံ ျားက ေပးစွမ်းေသာ သင်ခန်းစာများကို ကမာက ေလ့လာသင့ေ ် ကာင်း ကျန်းမာ ေရး ပါရဂူများက ေထာက်ြပကေလသည်။ သင်ခန်းစာ - ၁

(အေလးအနက်ထား၊ သွက်သွက်လုပ)်

“ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ”် ထိန်းချပ်ေရး အာရှိုင်ငံများ၏

ဗိတိန်ိုင်ငံတွင်လည်း ေဆးုံသိုေရာက်ရှိလာေသာ

သံသယလူနာများကိုသာ စမ်းသပ်စစ်ေဆးေပးခဲ့သည်။ ေဆးုံြပင်ပ လူေနရပ်ကွက်များအတွင်း ေရာဂါလကဏာ

မြပေသးဘဲ ေနထိုင်သူများရှိေနရာ ေရာဂါကူးစက်မကို

ေကျာ်လား

လွန်ေြမာက်ိုင်ကလိမ့်မည်ဟု

က်ုပ် ကျးရင့်မိပါသတည်း။ ။

Ref: Coronavirus: What could the West learn

from Asia?

(BBC)


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မကာကွယ်ရန် အေမရိကန်ြပည်သူ ၇၅ သန်းခန်အား ေနအိမ်အတွင်း၌သာေနထိုင်ရန် ေကညာချက်ထုတ်ြပန် ဝါရှင်တန် မတ် ၂၁

တွင် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စပ ် ိုး စစ်ေဆးေတွရှခ ိ ေ ဲ့ ကာင်း မိက ု ပ ် န် စ်

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စတ ု င ွ ် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်ခရ ံ

၏ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူက ယေနေြပာကားခဲ့သည်။

သူအေရအတွက် တိုးြမင်လ ့ ျက်ရသ ှိ ည်အ ့ တွက် ကျန်းမာေရး

အေမရိကန်သမတ ေဒနယ်ထရမ် ့ င ှ ့် ဒုတိယသမတ

တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စပ ် ျံှမ ံ ဆိ  င ု ရ ် ာ သတိေပး

မိုက်ပန် စ်တိုသည်

ချက်များကို အချ ိန်င ှ တ ့် စ်ေြပးညီ ထုတြ် ပန်လျက်ရသ ိှ ည်။

ဝန်ထမ်းှင့် ထိေတွဆက်ဆံခဲ့ြခင်းမရှိေကာင်း ၎င်းက

ကွန်နက်တီကတ်၊ အီလီွိက်စ်၊ နယူးေယာက်ှင့်

အဆိုပါ

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသည့်

ဆက်လက်ေြပာကားခဲ့သည်။

ကယ်လဖ ီ းုိ နီးယားြပည်နယ်အတွင်းရှိ ၇၅ သန်းခန် ြပည်သူ

အေမရိကန်င ို င ် အ ံ တွင်း ြပည်သေ ူ ထာင်ေပါင်းများစွာ

များသည် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မကိ  ု ကာကွယ်သည့်အေနြဖင့်

ကို ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမ ရှိ၊ မရှိ ေနစ် စစ်ေဆးမများ

ေနအိမအ ် တွင်းမှာသာ ေနထိင ု ် ကရန် ေဒသရအာဏာပိင ု ်

ြပလုပ်ေပးလျက်ရှိေကာင်း အေမရိကန်ဒုတိယသမတ

များက ေကညာချက်ထတ ု ြ် ပန်ခသ ဲ့ ည်။ သတိေပးချက်များ

မိုက်ပန် စ်က ဆိုသည်။

ကို

ေဖာက်ဖျက်မည်ဆိုပါက

လူေထာင်ေပါင်းများစွာ

ေဆးမှတ်တမ်းများအရ နယူးေယာက်ြပည်နယ်တွင်

အသက်ဆးံု ံးသွားိင ု ဖ ် ယ ွ ရ ် သ ှိ ည်ဟု အီလ ီ ွိက်စြ် ပည်နယ်

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၈၀၀၀ ေကျာ်ရှိပီး အေမရိကန်

အုပ်ချပ်ေရးမှး ေဂျဘီ ပရစ်ကာက သတိေပးေြပာကား

ြပည်နယ်များအနက် ကူးစက်ခံရမအများဆုံး ြဖစ်သည်။

ခဲ့သည်။

ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ စည်းမျ်း၊

စည်းကမ်းများကို

လိုက်နာေဆာင်ရက်ြခင်းမရှိပါက

ဒဏ်က ို ြ် ခင်းခံရမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်နတ ီ က ီ တ် ြပည်နယ် အုပ်ချပ်ေရးမှး နက်လာမွန် က ဆိုသည်။ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုအတွင်း မိေတာ်များှင့် ြပည်နယ်များရှိ အရက်ဘားဆိုင်များှင့် စားေသာက်ဆိုင်

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုအတွင်း၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရ များအေနြဖင့် ဝယ်ယသ ူ မ ူ ျားအား ဆိင ု အ ် တွင်း စားေသာက်

ကရန်

ခွငမ ့် ြပေစဘဲ ပါဆယ်အတ ိ မ ် ျားြဖင်သ ့ ာ ေရာင်းချရန်င ှ ့်

တိုက်တွန်းေြပာကားခဲ့သည်။

အချ ိေဒသများတွင်

ကူးစက်ပျံှံ မကို ကာကွယ ် င ို ရ ် န် အေမရိကန်အစိးု ရအဖွဲ

အိမ်အေရာက်ပိုစနစ်များြဖင့်သာ

ေရာင်းချခွင့်ြပရမည်ြဖစ်ေကာင်း န်ကားထားသည်။

အေမရိကန်အစိုးရအဖွဲက

ြပည်သူများအား

ိုင်ငံအတွင်း ဗိုင်းရပ်စ်

က ကိးစားလုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။

ထိုြပင် လူ၁၀ ဦးှင့်အထက် စုေဝးြခင်းမှေရှာင်က်

သူအေရအတွက် စုစုေပါင်း ၁၇၀၀၀ ခန် ရှိပီး ေသဆုံးသူ ၂၅၀ ေကျာ်ရှိေကာင်း အိမ်ြဖေတာ်

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်

ကာကွယတ ် ားဆီးေရးတာဝန်ရသ ှိ ူ ေဒါက်တာ ဒီဘရ ို ာဘီရက် က အတည်ြပေြပာကားခဲ့သည်။ ကိုးကား-စီအင်န်အင်န် ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အေမရိကန်ဒတ ု ယ ိ သမတ မိက ု ပ ် န် စ်၏ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး

အိိယ၌ COVID-19 ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၈၃ ဦးရှိ နယူးေဒလီ မတ် ၂၁

ပိုးှင့် ဆက်စပ်သည့်ေရာဂါေကာင့်

ေဒလီေဒသတွင် ၂၅ ဦး၊ အူတာပရာ

ိုင်ငံအတွင်း

သိေ ု သာ် ေရာဂါကူးစက်ခရ ံ ေသာလူနာ

တာကာြပည်နယ်တွင်

မတ် ၂၁ ရက် နံနက်ပိုင်းက အိိယ

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်

(COVID-19) ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ဦးေရမှာ ၂၅၈ ဦးသာ ရှိေသာ်လည်း

ညေနပိုင်းတွင် ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ လူနာဦးေရ ၂၈၃ ဦးရှေ ိ ကာင်း အိယ ိ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကား သည်။

အဆိုပါ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများ

အနက် ၂၄၄ ဦးမှာ အိယ ိ ိင ု င ် သ ံ ားများ

ြဖစ်ကပီး ၃၉ ဦးမှာ ိင ု င ် ြံ ခားသားများ

ြဖစ်ေကာင်း အိယ ိ ကျန်းမာေရးှင့်

အီတလီ၌ မတ် ၂၀ ရက်က ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့် ၆၂၇ ဦး ထပ်မံေသဆုံး၊ ေသဆုံးသူ စုစုေပါင်း ၄၀၀၀ ေကျာ် ရှိလာ ေရာမ မတ် ၂၁

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ေရာဂါ

အဓိကြဖစ်ပွားရာ

၂၃ ဦးသည် ကျန်းမာေရးအေြခအေန

ေကာင်းမွနလ ် ာေသာေကာင့် ေဆးုမ ံ ှ

ေကာင်း သိရသည်။

၁၅ ဦးရှိ

အိိယြပည်နယ်အများစုရှိ ေဒသ

ြပန်ဆင်းသွားပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဆို င ် ရာအစိုး ရများသည်

ကို ို နာ

ေရာဂါကူးစက်ပျံှံမ  န်း အြမင့်ဆုံး

ကာကွယ်သည့်အေနြဖင့်

စာသင်

အိိယိုင်ငံအတွင်း

ြပည်နယ်မှာ

ြပည်နယ်ြဖစ်ပီး

COVID-19

မဟာရာ့ရထရာ

ကယ်ရားလား

ြပည်နယ်၊ ေဒလီေဒသ၊ အူတာပရာ

ေဒ့ရှင့် ကာနာတာကာြပည်နယ်တို တွင်လည်း

ေရာဂါကူးစက်မများရှ  ိ

မိသားစု လူမဖူလုံေရးဝန်ကီးဌာနက

သည်။ မဟာရာ့ရထရာြပည်  နယ်တင ွ ်

အိိယိုင်ငံတွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်

ကယ်ရားလားြပည်နယ်တွင် ၃၃ ဦး၊

ေြပာကားသည်။

ေဒ့ရြပည်နယ်တွင် ၂၃ ဦးှင့် ကာနာ

ေရာဂါကူး စက် ခံ ရ သူ လူ နာ

၆၀၊

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပျံှံမကို တားဆီး

ေကျာင်းများ၊ ကလပ်များ၊ ုပ်ရှင်ုံ

များ၊ အားကစားုံများ၊ ြပတိုက်များ၊ ေရကူးကန်များကို မတ် ၃၁ ရက်အထိ ပိတ်ထားခဲ့ပီး

အဓိကအားကစား

ပွေ ဲ တာ်များကိလ ု ည်း ဖျက်သမ ိ ်းလိက ု ် ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ပိလ ု န်ငို င် အ ံ တွင်း ကို နို ာဗိငု ်းရပ်စက ် ာကွယေ် ရးဆိငု ရ် ာ အေရးေပအေြခအေန ေကညာ

ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ် ကူးစက်ေရာဂါေကာင့် ေနအလိက ု ေ ် သဆုံး

အီတလီိုင်ငံေြမာက်ပိုင်းတွင်

မများ အြမင့်ဆုံးြမင့်တက်လာခဲ့ေကာင်း အီတလီိုင်ငံက

အဆိပ ု ါဗိင ု ်းရပ်စက ် ဖိအားြဖစ်ေစလျက်ရသ ှိ ည်။ ေနာက်ထပ်

ပိလ ု န်င ုိ င ် အ ံ တွငး် ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စပ ် ျံှမ ံ ကိ  ု ထိနး် ချပ်ရန်

ေကညာခဲ့ပီး တိုင်းြပည်အတွင်း ေသဆုံးသူစုစုေပါင်းမှာ

အချ ိန်မရှိေတာ့ေကာင်း၊ ခုတင်များ၊ ပစည်းကိရိယာများ

ရည်ရ ယ်သည့်အေနြဖင့် ပိုလန်ဝန်ကီးချပ် မတ်ေတ့စ်

၄၀၀၀ ေကျာ်အထိ ရှိလာခဲ့ပီြဖစ်သည်။

ှင့် ဝန်ထမ်းများဆိင ု ရ ် ာတိတ ု င ွ ် ပံပ ့ ိုးမများမှာ မလုေ ံ လာက်

မိုရာဝစ်ကီက အေရးေပအေြခအေနတစ်ရပ် ေကညာ

စည်းကမ်းများကို ေဖာက်ဖျက်ပါက ြပင်းထန်ေသာ အြပစ်

ေတာ့ေကာင်း အီတလီသန ူ ာြပအဖွဲချပ်က ဗီဒယ ီ ထ ို တ ု ြ် ပန်

လိုက်ပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေပးမများခံရမည်ြဖစ်သည်ဟု ဝန်ကီးချပ် မိုရာဝစ်ကီးက

အီတလီင ို င ် တ ံ င ွ ် ယမန်ေနက ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စေ ် ကာင့် ကူးစက်လူနာ ၆၂၇ ဦး ထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ

ေသဆုံးသူ

စုစုေပါင်းမှာ ၄၀၃၂ ဦးအထိ ေရာက်ရှိလာခဲ့ပီဟု ြပည်သူ အကာအကွယ်ေပးေရးေအဂျင်စီက

ေြပာကားသည်။

ကျန်းမာေရးစနစ်အေပ

ယေနအထိ လူေလးဦးေသဆုံးခဲသ ့ ည်။

ဝါေဆာ မတ်

ချက်တစ်ခုအတွင်း ေြပာကားခဲ့သည်။

၂၁

အေရးေပေကညာချက်ဥပေဒများတွင်

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ေရာဂါမြဖစ်ပွားမီက အထူး

ကာကွယေ ် ရးလုပင ် န်းစ်များှင့် ေစာင်့ ကည်လ ့ န ူ ာများအား ေကာင်းမွနေ ် သာ ဝန်ေဆာင်မများေပးြခင်  းတိက ု ို ေသချာစွာ

ြပည်သူ အကာအကွယ်ေပးေရးေအဂျင်စီ

ေသဆုံးသူဦးေရမှာ တုတ ် င ို င ် ၏ ံ ေသဆုံးသူအေရအတွက်

အိန်ဂျယ်လိုေဘာ်ရယ်လီက ေြပာကားခဲ့ပီး အထူးကုသ

မိုရာဝစ်ကီးက

ကို ယမန်ေနက ေကျာ်လန ွ သ ် ွားခဲသ ့ ည်။ အီတလီင ို င ် တ ံ င ွ ်

ခုတင်အေရအတွက်အား တိုးြမင့်ရန် အေလးထားေြပာခဲ့

ေြပာကားခဲ့သည်။

ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ် ကူးစက်ခရ ံ သူ စုစေ ု ပါင်း အေရအတွကမ ် ှာ

သည်။

၄၇၀၂၁ ဦးအထိ ြမင့်တက်လာခဲ့သည်။

ိုင်ငံတကာမှ ေလေကာင်းခရီးစ်များကို ရပ်ဆိုင်းထားရန် ပါကစတန်ဆုံးြဖတ် မတ်

လိုက်နာေဆာင်ရက်ကရန်

ပါရှိေကာင်း

ဝန်ကီးချပ် မိုရာဝစ်ကီးက ဆက်လက်ေြပာကားခဲ့သည်။ လက်ရှိြပာန်းထားေသာ

ထည့်သွင်းေြပာကားခဲ့သည်။ စာသင်ေကျာင်းများကို ဧပီလအတွင်းကျေရာက်သည့် အီစတာပွဲေတာ်တိုင်ေအာင် ပိတ်ထားမည်ြဖစ်သည်။

ဝန်ကီးချပ်

ပိုလန်ိုင်ငံအတွင်း ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၄၂၅ ဦးအထိ ြမင့်တက်လာပီး ငါးဦးေသဆုံးခဲ့သည်ဟု

ထိုြပင် အသစ်ထပ်မံြပာန်းလိုက်သည့် စည်းမျ်း

ဘာသာြပန်-ေကျာ်ထိုက်စိုး

များတွင် လူမအသိ  က ု အ ် ဝန်းဆိင ု ရ ် ာ ဗိင ု ်းရပ်စက ် ာကွယေ ် ရး

၂၁

ဘာကီနာဖာဆိုိုင်ငံ

မတ် ၂၁ ရက် ည ၈နာရီမှစတင်ပီး

သီတင်းပတ် ှစ်ပတ်မရပ်ဆိုင်းရန် အစိုးရက ဆုံးြဖတ်ခဲ့ေကာင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး က ေြပာကားသည်။

ယခုဆးံု ြဖတ်ချက်အရ ပါကစတန် အြပည်ြပည်ဆင ုိ ရ ် ာေလေကာင်းလိင ု း် မှ ိင ု င ် ံ

တကာခရီးစ်အချ ိကိုသာ ၎င်းတို၏ သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံများသို ေြပးဆွဲခွင့်ြပမည် ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ကီးချပ်၏ အမျ ိးသားလုံ ခံေရးကှင့် မဟာဗျဟာမူဝါဒ အေကာင်

ပိုလန်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက

မတ် ၂၀ ရက်တွင်

အတည်ြပေြပာကားခဲ့သည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး

ကူးစက်ခံခဲ့ရေကာင်း

စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့သည်။

ဘာကီနာဖာဆိုိုင်ငံ

အယ်လ်ဖာဘာရီမှာ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်

က

မတ် ၉ ရက်တွင်

ခံခဲ့ရြခင်းေကာင့် တိုင်းြပည်အတွင်း အဆိုပါ

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မကိ  ု

ပထမဆုံးေသာ

ဗိင ု ်းရပ်စ် ကူးစက်ခရ ံ သည့် ဝန်ကီးအေရအတွက်

ယခုအခါ

မှာ ေလးဦးအထိ ရှိလာခဲ့ပီြဖစ်သည်။

ြဖစ်သည်။

ေကညာခဲ့ပီး

ကူးစက်မ ၄၀ အထိရှိလာခဲ့ပီ

ဝန်ကီးကိုယ်တိုင်က လူမကွန်ရက်များ၌

ဘာကီနာဖာဆိသ ု မတ မတ်ခခ ် ရစ်ယာန်

သူ၏ အေြခအေနကို အေသးစိတမ ် ေြပာကားဘဲ

ကာဘိုးက ည ၇ နာရီမှ နံနက် ၅ နာရီအထိ

ကို ို နာဗို င ်း ရပ် စ ်

တိုင်းြပည်တစ်ဝန်း

ကူး စက် ခံ ခဲ့ ရ ေကာင်း

ညမထွက်ရအမိန် ှင့်

အထည်ေဖာ်ေရးဆိင ု ရ ် ာ အထူးလက်ေထာက်ြဖစ်သူ မိးု ယူစပ ွ က ် သတင်းစာရှငး် လင်း

အတည်ြပခဲ့သည်။ ဘာရီမှာ တစ်ရက်အတွငး်

ကုန်းလမ်း၊

ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ် ကူးစက်ခခ ံ ရ ဲ့ ေကာင်း ေကညာ

နယ်စပ်ဂိတ်များပိတ်ေကာင်း

ခရီးစ်များရပ်ဆိုင်းမည့်အစီအစ်ကို အစိုးရ၏

တုံြပန်

ခဲသ ့ ည့် ဘာကီနာဖာဆိ ု င ို င ် ၏ ံ တတိယေြမာက်

ေကညာခဲသ ့ ည်။ အဆိပ ု ါစီမခ ံ ျက်များက ယေန

ေဆာင်ရက်မအား ြပန်လည်သုံးသပ်သည့် အစည်းအေဝးတွင် ချမှတ်အတည်ြပခဲ့

ဝန်ကီး

ညသန်းေခါင်ယအ ံ ချ ိန်မစ ှ ၍ အသက်ဝင်လာမည်

ြခင်းြဖစ်သည်။ ပါကစတန်င ုိ င ် တ ံ င ွ ် ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စ် အတည်ြပလူနာေပါင်း ၅၃၄ ဦး

ပညာေရးဝန်ကီးှင့် ပိုင်နက်နယ်ေြမစီမံခန် ခွဲ

ရှိသည်။

ေရးဝန်ကီးတိုသည်လည်း

ပွဲတွင် ေြပာကားသည်။

ပါကစတန်အစိုးရသည် ိုင်ငံတကာေလေကာင်းလိုင်းမှ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုင်ရာ

ဥပေဒစည်းမျ်း၊

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ်တွင်

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

အိုဒါဒူဂူ မတ်

၂၁

ေလေကာင်းခရီးစ်များကို

အကီးအကဲ

ထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်ဟု

ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဘာကီနာဖာဆို ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရ

ပါကစတန်င ို င ် တ ံ င ွ ် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စထ ် န ိ ်းချပ်ေရး ေဆာင်ရက်ချက်တစ်ရပ်အေနြဖင့် ိုင်ငံတကာမှ

ဗိုင်းရပ်စ်

ကုသခုတင် ၅၄၀၀ ရှရ ိ ာ ယခုအခါ ၈၀၀၀ အထိ ရှလ ိ ာပီဟု

အီတလီိုင်ငံ၏ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ေရာဂါေကာင့်

အစလာမ်မာဘတ်

ပိတ်ပင်တားြမစ်မများ

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ြဖစ်လာခဲ့သည်။

ဘာကီနာဖာဆို ယမန်ေန က

ြဖစ်သည်။

ေလေကာင်း၊ ရထားလမ်းှင့် ယမန်ေနက

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ ဘာသာြပန်-ေကျာ်ထိုက်စိုး


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

ိုင်ငံေတာ်အေရးေပအေြခအေနေကညာချက်ကို ဘရာဇီးလတ်ေတာ် အတည်ြပ ဘရာဇီးလီးယား မတ် ၂၁ ိုင်ငံေတာ်အေရးေပအေြခအေနေကညာရန် ဘရာဇီးသမတ ဂျားေဘာ်ဇိုနာိုက ေတာင်းဆို ထားြခင်းကို ဘရာဇီးလတ်ေတာ်က မတ် ၂၁ ရက်တွင် ခွင့်ြပခဲ့သည်။ ယခုေကညာခဲသ ့ ည့အ ် မိန် အရ ဘရာဇီးအုပခ ် ျပ်ေရးဆိင ု ရ ် ာမိင်အား ဘာေရးဆိင ု ရ ် ာ ရည်မန ှ ်းချက်များကို ိင ု င ် အ ံ တွင်း ိဗ ု ယ်က ို န ို ာဗိင ု ်းရပ်စေ ် ကာင့် ြဖစ်ပွားေနေသာ ကျန်းမာေရးှင့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ြပဿနာများအေပမူတည်ပီး စွန် လတ်ရန်ခွင့်ြပခဲ့သည်။ ကျင့်သုံးေဆာင်ရက် ဆီးနိတဒ ် တ ု ယ ိ ဥက အန်တန ို ယ ီ ို အနာတီဆယ ီ ာ ဦးေဆာင်ပီး မဲေပးခဲရ ့ ာတွင် အချ ိဆီးနိတ် အဖွဲဝင်များ မဲမေပးိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း ၇၅ မဲအသာြဖင့် အထက်ပါအဆိုအား အတည်ြပခဲ့သည်။ ဆီးနိတဥ ် က ေဒဗီအယ်ကလ ို န်ဘာရီမှာ ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်ြခင်းခံရသြဖင့် ေနအိမထ ် တ ဲ င ွ ် သာ ေနထိင ု ေ ် နရသည်။ ိင ု င ် ေ ံ တာ် အေရးေပအေြခအေနေကညာချက်အား အတည်ြပပီးေနာက် ချက်ချင်းကျင့်သုံးေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ သမ တက အေရးေပ အေြခအေန ေကညာခဲ့  ပီး ေနာက် ဘရာဇီး အစိုး ရအေနြဖင့ ် ြပည်သူ အသုံးစရိတ်များကို တိုးြမင့်သုံးစွဲိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ကိုးကား - ဆင်ဟွာ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက လူမမီဒီယာများှင့်ပူးေပါင်းပီး ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုင်ရာ အသိပညာေပးြခင်းကို ေဆာင်ရက် ဂျနီဗာ မတ် ၂၁

ေသာကာေနတွငြ် ပလုပေ ် သာ သတင်းစာရှငး် လင်းပွတ ဲ င ွ ် ေြပာကားသည်။

Whatapp တိုှင့် ပူးေပါင်းပီး မိုဘိုင်းဖုန်းများမှတစ်ဆင့် စာတိုြဖင့်

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ှင့်ပတ်သက်ေသာ

တွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုင်ရာ ေရာဂါလကဏာများှင့် ေရာဂါအား

ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ပီး အသိေပးခဲ့သည်။

ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက လူမမီဒီယာများြဖစ်ေသာ Facebook ှင့်

သတိေပးသည့ဝ ် န်ေဆာင်မကိ  ု စတင်ေဆာင်ရက်ခသ ဲ့ ည်။ ၎င်းဝန်ေဆာင်မ မည်သိုကာကွယ်ရမည်ကို စာတိုြဖင့် သတိေပးထားသည်။

ယခုေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ စာတိုပိုသည့်လုပ်ငန်းသည် အစိုးရများ

အပါအဝင် ကျန်းမာေရးလုပ်သားများ၊ ၎င်းတို၏ မိသားစုဝင်များှင့် မိတေ ် ဆွများထံသို ေရာက်ရ ှိ င ို ရ ် န်ေမာ်မန ှ ်းထားပီး သုံးစွသ ဲ ူ ှစဘ ် လ ီ ယ ီ ံ

အထိေရာက်ရ ိှ င ုိ ရ ် န် ရည်မန ှ း် ထားေကာင်း ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ က

Alphabet Inc Google ကလည်း အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုတွင် သတင်းအချက်အလက်များ၊

န်ကားချက်များှင့် ေရာဂါပိုးစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းတိက ု ို အင်တာနက်

အထက်ပါ Alphabet Inc Google ကတည်ေထာင်ေသာ (google.

com/covid 19)တွင် ဘာသာစကား အများအြပားအသုံးြပထားပီး ိင ု င ် အ ံ များစုတင ွ ် မကာမီရက်များအတွငး် စတင်ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန် အသုံးြပိုင်ေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - အင်န်ဘီစီနယူးစ်၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

မင်းသား အဲလဘ ် တ် ကိဗု စ်-၁၉ ကူးစက်ခထ ံ ားရဟု မိနု ာကိနု န်းေတာ် ေကညာ မွန်တီကာလို မတ် ၂၁

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်တားဆီးရန် ိုင်ငံတကာ

မိန ု ာကိမ ု င်းသား အဲလဘ ် တ်မာှ ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရပီး ကျန်းမာေရးအေြခအေန မှာ စိုးရိမဖ ် ယ ွ ရ ် ာမရှေ ိ ကာင်း အဆိပ ု ါ နန်းေတာ်

ေလေကာင်းလိုင်းများအား နီေပါအစိုးရ ပိတ်ပင်

မှ ေြပာေရးဆိခ ု င ွ ရ ့် သ ှိ တ ူ စ်ဦးက ထုတြ် ပန်ချက် တစ်ခအ ု တွင်း ေြပာကားလိက ု သ ် ည်။ မင်းသား အဲလ်ဘတ်မှာ

ယခုအပတ် အေစာပိုင်းက

ခတမ မတ် ၂၁

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်။

နီေပါိင ု င ် တ ံ င ွ ် ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စပ ် ျံှမ ံ ကိ  ု ကာကွယထ ် န ိ း် ချပ်ရန် ခရီးေဝးသယ်ယပ ူ ေ ုိ ဆာင်ေရး

အသက် ၆၂ ှစအ ် ရယ် မင်းသား အဲလဘ ် တ်

လုပင ် န်းများအပါအဝင် ိင ု င ် အ ံ တွင်းသို ဝင်ေရာက်လာသည့် ိင ု င ် တ ံ ကာေလေကာင်းလိင ု ်းများ

သည် သီးသန် အခန်းများမှ ုံးလုပ်ငန်းများ

ကို ပိတ်ပင်လိုက်ပီြဖစ်ေကာင်း နီေပါဝန်ကီးချပ် ရှာမာ အိုလီက ယေန ေကညာခဲ့သည်။

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေနပီး အစိုးရအဖွဲဝင်

မတ် ၂၂ ရက်မှ ၃၁ ရက်အထိ ိင ု င ် အ ံ တွင်းသို ဝင်ေရာက်လာသည့် ိင ု င ် တ ံ ကာေလေကာင်း

များှင့် အဆက်အသွယ်ရှိေနသည်။ မင်းသား

လိုင်းများကို ယာယီပတ ိ ပ ် င်မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ခရီးေဝးသယ်ယူပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများကို

မှာ ကမာ့အချမ်းသာဆုံးစာရင်းဝင် မိုနာကို

မတ် ၂၃ ရက်မှစပီး ပိတ်ပင်လိုက်ပီြဖစ်ေကာင်း ဝန်ကီးချပ် အိုလီက မတ် ၂၀ ရက်တွင် သူ၏

ိုင်ငံ ေတာ်ဝင်မိသားစုတစ်စုမှြဖစ်ပီး ိုင်ငံ့

မိန် ခွန်းထဲ၌ ထည့်သွင်းေြပာကားခဲ့သည်။

အကီးအကဲတစ်ဦးလည်း ြဖစ်သည်။ ၂၀၀၅

ယခုေကညာချက်သည် နီေပါအစိုးရအဖွဲ၏ ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စဆ ် င ို ရ ် ာ ဒုတယ ိ အကိမေ ် ြမာက်

ခုစ ှ တ ် င ွ ် မင်းသား အဲလဘ ် တ်ကုိ မိန ု ာကိ ု င ုိ င ် ၏ ံ

ထုတြ် ပန်ေကညာချက်ြဖစ်သည်။ မတ် ၁၈ ရက်က ေကျာင်းများ၊ ေဈးဝယ်စင်တာများ၊ ုပရ ် င ှ  ် ံု

ေခါင်းေဆာင်အြဖစ် တရားဝင် ရာထူးအပ်င ှ ်းခဲ့

များကို ပိတသ ် မ ိ ်းရန်င ှ ့် လူစလ ု ေ ူ ဝးြပလုပြ် ခင်းတိမ ု ှ ေရှာင်က်ကရန် နီေပါအစိုးရက ပထမဆုံး

သည်။ မင်းသား အဲလ်ဘတ် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်

အကိမ် ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည်။

ကူး စက် ခံ ရ ေကာင်း မေကညာမီ လူ ဦးေရ ၄၀၀၀၀ ေအာက်သာရှေ ိ သာ တိင ု း် ြပည်ငယ် ေလးတစ်ခြု ဖစ်သည့် မိန ု ာကိ ု င ုိ င ် က ံ အဆိပ ု ါ ဗိင ု း် ရပ်စက ် းူ စက်မ ကိးု ခု ရှေ ိ ကာင်း မှတတ ် မ်း တင်ခဲ့သည်။ အိမ်နီးချင်း ြပင်သစ်ိုင်ငံတွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၇၆၀၀ ေကျာ်

ရှိပီး ၁၇၅ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည်။

များသို တိက ု တ ် န ွ ်းပီး အဆိပ ု ါနည်းလမ်းကသာ

အစိုးရ၏ ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ် တိက ု ဖ ် ျက်ေရး အစီအမံများကို

ေလးစားလိုက်နာရန်ှင့်

ကူးစက်ေရာဂါပျံှံမကို ရပ်တန် ေစမည်ဟု ထုတ်ြပန်ချက်က ဆိုသည်။

အြခားသူများှင့် ထိေတွမ အနည်းဆုံး ြပလုပ်

ကိုးကား - စီအင်န်အင်န်

ကရန် မင်းသား အဲလဘ ် တ်က မိန ု ာကိြု ပည်သူ

ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး

ထိုြပင် မတ် ၂ဝမှ ဧပီ ၁၅ ရက်အထိ ဥေရာပ၊ ပါရှန်းပင်လယ်ေကွိုင်ငံများြဖစ်သည့် ယူေအအီး၊ အီရန်င ှ ့် ေဆာ်ဒအ ီ ာေရဗျိင ု င ် တ ံ အ ို ပါအဝင် အေနာက်အာရှင ို င ် မ ံ ျားမှ ခရီးသွားများ ဝင်ေရာက်မကိ  ု ပိတ်ပင်တားြမစ်လိုက်ပီြဖစ်သည်။ လက်ရအ ှိ ချ ိန်အထိ နီေပါိင ု င ် တ ံ င ွ ် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်ခရ ံ သူ တစ်ဦးသာေတွရှေ ိ သး ေကာင်း အစိုးရအဖွဲက အတည်ြပေြပာကားခဲ့သည်။ ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အေရှေတာင်အာရှတွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်မပမာဏ ြမင့်တက် တိုကျ ိ မတ် ၂၁

ြမင့တ ် က်လာခဲသ ့ ြဖင့် ေဒသတွင်းရှိ ိင ု င ် မ ံ ျားက ေရာဂါပိုး

အေရှေတာင်အာရှေဒသတွင် ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စပ ် းုိ ကူးစက်

ကူးစက်ပျံှံမ အေြခအေနကို သတိကီးစွာ ေစာင့်ကည့်

မပမာဏသည် ယခုသတ ီ င်းပတ်အတွင်း ြမင့တ ် က်ေနပီး

ေနကသည်။

ကူးစက်ခံရသူဦးေရ ၂၂၀၀ ေကျာ်အထိ ရှိသည်။

မတ် ၁

ရက်မှ ၄ ရက်အထိ ကျင်းပခဲသ ့ ည့် ဘာသာေရးအခမ်းအနား၌

၁၀၀ ေကျာ် ရှိေနေကာင်း

ပါဝင်ခဲ့သူများှင့် ၎င်းတို၏ မိသားစုဝင်များ ြဖစ်ကသည်။

ြပလုပ်

သတင်းများ ထွကေ ် ပခဲသ ့ ည်။ အေရှေတာင်အာရှင ို င ် မ ံ ျား

ယင်းအခမ်းအနားသို တက်ေရာက်ကသူများသည်

ခဲ့ ပီးေနာက် ယင်းိင ု င ် အ ံ တွင်း၌ ကိဗ ု စ်-၁၉ ကူးစက်ပျံှမ ံ 

အသင်း(အာဆီယံ)တွင် ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ဦးေရ ၉၀၀

အေရှေတာင်အာရှေဒသတစ်ဝန်းမှ လာေရာက်ကသူများ

လူေဝးှင့်

ဘာသာေရးအခမ်းအနားတစ်ခု

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း

အဆိုပါ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများအနက် လူဦးေရ ၅၀၀ ေကျာ်သည် မိေတာ်ကွာလာလမ်ပူတွင်

မေလးရှားိင ု င ် သ ံ ည် လွနခ ် သ ဲ့ ည့် တနဂေ  ွေနမှစ၍

မေလးရှားိုင်ငံ မိေတာ်ကွာလာလမ်ပူတွင် လူစု

အထိရှိသည်။

ြဖစ်ြခင်းေကာင့် အနီးဝန်းကျင်ရှိ

ိုင်ငံများသို ေရာဂါ

ကူးစက်ပျံှံမများ  ြဖစ်ပွားေစခဲ့သည်။ အင်ဒန ုိ းီ ရှားိင ု င ် တ ံ င ွ လ ် ည်း ေရာဂါပိးု ကူးစက်သူ အေရ အတွက် ုတ်ြခည်းြမင့်တက်လာခဲ့ပီးေနာက် ေရာဂါပိုး ကူးစက်မများ မြဖစ်ပွားေစရန် လူအများအြပား စုေဝး ဝတ်ြပဆုေတာင်းမများကို

ရပ်ဆိုင်းရန် အင်ဒိုနီးရှား

အာဏာပိုင်များက န်ကားချက်များ ထုတ်ြပန်ထား သည်။ ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက ဘာသာြပန် - ေဇာ်ဝင်း


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

၂၀၁၉ ခုှစ် စက်တင်ဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ ကာလအတွင်း ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များှင့်စပ်လျ်း၍ ြပည်သူသို အစီရင်ခံစာ (ယမန်ေနမှ အဆက်)

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်)


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

မိတီလာ၌ သဘာဝသစ်စိမ်းေြမဩဇာ(ပိုက်ဆံေလာ်)အား စမ်းသပ်စိုက်ပျိး မိတီလာ မတ် ၂၁

မိတလ ီ ာမိနယ် ေဇာင်ချမ်းကုနး် ေကျးရာတွင် မိနယ်စက ုိ ပ ် ျ ိးေရးဦးစီးဌာန၏ ပံ့ပိုးကူညီမြဖင့  ် သဘာဝသစ်စိမ်းေြမဩဇာ(ပိုက်ဆံေလာ်)အား

သတင်းစုံက

COVID-19 ကိတင်ကာကွယ်ေရး လက်ေဆးိုင်ရန်စီစ် သုံးခွ

ပထမဆုံး

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင် သုံးခွမိနယ်ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူ ဆက်ဆံေရး

ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန် စမ်းသပ်စိုက်ပျ ိးအသုံးြပလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ဦးစီးဌာန စာကည့်တိုက်တွင် COVID-19 ကိတင်ကာကွယ်ိုင်ရန်အတွက်

"ေဇာင်ချမ်းကုန်းေကျးရာ ေတာင်သဦ ူ းဝင်းရဲ စိက ု ပ ် ျ ိးေြမေတွမှာ အသုံးြပဖို

မတ် ၂၀ ရက် နံနက် ၉ နာရီကစတင်၍ စာကည့တ ် က ုိ သ ် လ ုိ ာေရာက်သတ ူ င ုိ း်

အတွက် သဘာဝသစ်စမ ိ ်းေြမဩဇာ( ပိက ု ဆ ် ေ ံ လာ်) ၁၀ ဧကကို မိနယ်အတွင်း ပထမဆုံးကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန် စမ်းသပ်စက ို ပ ် ျ ိးအသုံးြပတာြဖစ်ပါတယ်။ ပိက ု ဆ ် ံ

လက်ေဆးိုင်ရန် လက်ေဆးဆပ်ြပာရည်ှင့် ေရများထားရှိေဆာင်ရက်ေပး

ေလးြပည်ပလ ဲ ပ ုိ ါတယ်။ ကေ ဲ ချး၊ွားေချး သဘာဝဓာတ်ေြမဇာရရှဖ ိ လ ုိ ည်း ရှားပါး

ြပည်သူ စာကည့တ ် က ို သ ် လ ို ာ၍ စာငှား/စာဖတ်ကသူများ၊ ေဆာ့ကစားက

ေလာ်မျ ိးေစ့ တစ်ြပည်ကုိ ေလးေထာင်ကျပ်သာရှိ ပီး တစ်ဧကစိက ု မ ် ယ်ဆုိ မျ ိးေစ့

လျက်ရှိသည်။

လာတာေကာင့် ဒီသဘာဝသစ်စမ ိ း် ေြမဩဇာ ( ပိက ု ဆ ် ေ ံ လာ်) ကို အစားထိးု စိက ု ပ ် ျ ိး

သူ ကေလးငယ်များှင့် လူကီးစာဖတ်ပရိသတ်များ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ

အသုးံ ချဖို လိအ ု ပ်ပါတယ်”ဟု မိနယ်စက ုိ ပ ် ျ ိးေရးဦးစီးမှး ဦးေမာင်ေမာင်ငိမး် က ေြပာသည်။

“ကန်ေတာ့လ ် ယ်ယာေြမေတွမှာ ဘယ်သီးှပ ံ စ ဲ က ို စ ် က ို ် စိက ု ပ ် ျ ိးေရးဦးစီးဌာနရဲ

ကူညီပံ့ပိုးမ အ ကံေပးမေတွအတိုင်း စိုက်ပျ ိးခဲ့တာေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းခဲ့တာ ချည်းပါပဲ။ အခု သဘာဝသစ်စိမ်းေြမဩဇာ ( ပိုက်ဆံေလာ် ) ကို စမ်းသပ်

စိုက်ပျ ိးအသုံးချဖိုကိုလည်း မိနယ်စိုက်ပျ ိးေရးဦးစီးဌာနက ပံ့ပိုးကူညီတာမို

စိုက်ပျ ိးြဖစ်တာပါ။ ကုန်ကျစရိတ်လည်းသက်သာပီး ေြမဆီေြမှစ်လည်းပိုမို ေကာင်းမွနလ ် ာိင ု တ ် ာမို လာမယ့မ ် ိုးစပါးစိက ု ပ ် ျ ိးချ ိန်မှာ တစ်ဧကကို ပုမ ံ န ှ ် တင်း

၇ဝ ကေန ၈ဝ ပဲထက ွ ရ ် ာကေန တစ်ဧက တင်းတစ်ရာနီးပါးနဲ တင်းတစ်ရာေကျာ်

အဆိပ ု ါ သဘာဝသစ်စမ ိ ်းေြမဩဇာ ( ပိက ု ဆ ် ေ ံ လာ်) မှာ စိက ု ပ ် ျ ိးသည့အ ် ပင်

ထိလအ ို ပ်သည့အ ် ာဟာရဓာတ်ကြို ဖည့ဆ ် ည်းေပးိင ု ြ် ခင်း၊ စိက ု ပ ် ျ ိးသည့သ ် ီးှပ ံ င်

က အလွယတ ် ကူစားသုးံ ိင ု ြ် ခင်း၊ ေရအစိဓ ု ာတ်ကုိ ကာရှညစ ် ာွ ထိနး် သိမး် ိင ု ြ် ခင်း၊

ေြမဆီလာ၏ ဂုဏသ ် တေ ိ ကာင်းမွနရ ် န် ေြပာင်းလဲေပးိင ု ြ် ခင်း၊ ဓာတုေဆးလွတ် သီးှမ ံ ျားစိက ု ပ ် ျ ိးထုတလ ် ပ ု  ် င ုိ ြ် ခင်း၊ ေြမဩဇာအသုးံ စရိတအ ် တွက် ကုနက ် ျေငွ

သက်သာေစြခင်း စသည့်အကျ ိးေကျးဇူးများကို ရရှိေစိုင်ေကာင်း မိနယ် စိက ု ပ ် ျ ိးေရးဦးစီးမှး၏ ရှင်းလင်းေြပာကားမအရသိရသည်။ ချမ်းသာ(မိတလ ီ ာ)

X YBS စီး ခရီးသွားမှ

Y ေကျာဖုံးမှ ချ ိန်းေခါင်မိနယ်မှ ယန် ဟတ်ဘင ို ရ ့် ာ ကုန်သွယ်ေရးစခန်း၊ ထိန်းမိနယ်မှ ဘန် လုံမ်ဖိုးေထာင်းရာကုန်သွယ်ေရး စခန်းတိုြဖစ်ပီး မယ်ေဟာင်ေဆာင် ြပည်နယ် မယ်ေဟာင်ေဆာင်ခိုင်၊ ေဟွးဖခိုင်ခွဲမှ ဘန် မယ့်စမ်းလပ်ှင့် ဖဘွင်ခိုင်ခွဲမှ ခွန်ယွန်းခိုင်

ခန် ထွက်မယ်လို ယုံကည်ပါတယ်"ဟု ေတာင်သူ ဦးဝင်းက ေြပာသည်။

ဘန်နမ်ပျန်ဒင်၊ မယ့်ေငါင်းခိုင်ခွဲမှ

လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန် ေဝေပးခဲေ ့ ကာင်း သိရသည်။

ကာကွယ် ပီးသားြဖစ်ေနေတာ့ ဒီအသိေတွကို လူအေတာ်

" ဒီေနမှာ YBS ကားေတွနဲ စီးနင်းလိုက်ပါတဲ့သူေတွ

များများ သိေအာင်၊ Mask ေတွတပ်တဲ့ အေလ့အထေတွရှိ

COVID-19 ြဖစ်ပွားေနတဲအ ့ ေပမှာ ကိတင်ကာကွယေ ် ရး

ေအာင် အခုလို ေဆာင်ရက်ေပးေနတာပါ" ဟု YBS လူထု

အေနနဲ လက်ေဆးတဲ့ အေလ့အကျင့်ေကာင်းေတွရရှိဖို

မိတ်ေဆွယာ်လိုင်းမှ CEO ဦးကိုကိုိုင်က ေြပာသည်။

Mask တပ်ဖန ုိ ဲ COVID-19 မြဖစ်ေပေစဖို ေရှာင်ရန်ေဆာင်ရန်

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး သဃန  ်းကန်းမိနယ် ြပည်သူ

အချက်ေတွပါတဲ့ အသိပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်ေတွ

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာ

ြဖန် ေဝေပးေနပါတယ်"ဟု i-Clean Hand Sanitizer မှ

ေရးေကာ်မတီ၊ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး သယ်ယပ ူ ေ ို ဆာင်ေရး

မမီမီစိုးက ေြပာသည်။ အလားတူ သဃန  ်းကန်းစံြပေဈးအတွင်းရှိ သားငါးတန်း

ယာ်လိုင်းှင့် Hand Gel ဘူးများလှဒါန်းေပးေသာ

များတွငလ ် ည်း အသိပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်ြဖန် ေဝ

i-Clean Hand Sanitizer ှင့် လူမဖူလုံေရးအဖွဲများှင့်

ြခင်း၊ လက်ေဆးြခင်းအေလ့အထှင့် Mask တပ်ဆင်ရန်င ှ ့်

ေဆာင်ဟင်းခိုင်ခွဲမှ

တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားစုေပါင်းကာ YBS ယာ်အတက် ယာ်ေမာင်း

ေဈးအတွငး် ပိစ ု တာများတပ်ဆင်ြခင်းစေသာ ကိတင်ကာကွယ်

ေနာက်ေကျာနံရမ ံ ျားတွင် လက်ေဆး Hand Gel ဘူးများ

ေရးလုပင ် န်းများကို ေဆာင်ရက်လျက်ရေ ိှ ကာင်း သိရသည်။

ဟင်း တိုြဖစ်ေကာင်း ိုင်ငံြခားေရး ဝန်ကီးဌာနမှ သတင်းရရှိသည်။ သတင်းစ်

တပ်ဆင်ေပးြခင်း၊ ယာ်ေပပါခရီးသည်များကို

Hand

သတင်း-မျ ိးမင်းသိန်း(မရမ်းကုန်း)

Gel များဖျန်းေပးြခင်း၊ COVID-19 ကိတင်ကာကွယေ ် ရး

ဓာတ်ပုံ-မျ ိးကီး

COVID-19 ေရာဂါကာကွယေ် ရးအတွက် ြမန်မာိငု င် ဆ ံ ရာဝန်အသင်း(မုရံ ာ)မှ မုရံ ာြပည်သူေဆးုံ ကီးသို ေငွလှဒါန်း မုံရာ မတ် ၂၁

မွန်းတည့် ၁၂ နာရီက မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးေမာင်ေမာင်ေအး၊ ခိုင် ြပန်  ကားေရးှ င ့် ြပည် သူ ဆက် ဆံ ေရးဦးစီး ဌာန ဦးစီး အရာရှိ ဦးစိုး ြမင့် ၊ ရပ်ကက ွ /် ေကျးရာအုပခ ် ျပ်ေရးမှးများှင့် ဌာနဆိင ု ရ ် ာဝန်ထမ်းများက ဂန် ေဂါ အ-ထ-က၊ အ-ထ-က(မိမ)ှင့် အ-ထ-က(ံးရှီ)စသည့် စာစစ်ဌာနများ၌ စာေမးပွေ ဲ ြဖဆို ပီး ြပန်လည်ထက ွ ခ ် ွာလာသည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ အား ြဖန် ေဝေပးကေကာင်း သိရသည်။

တုတ်ိုင်ငံမှ ကိုယ်ပူချိန်ြမင့်မားစွာြဖင့် ေရာက်ရှိလာသူအား အချိန်မီသတင်းေပးပိုသြဖင့် ဂုဏ်ြပ သီေပါ မတ် ၂၁ ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း)

သီေပါမိ နယ်စည်းမြခားပရဟိတအသင်းှင့်

ဆိင ု က ် ယ်တကစီသမားတစ်ဦးအား မိနယ်ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနက ဂုဏြ် ပပွဲ အခမ်းအနားကို မတ် ၁၉ ရက်က မွန်းလွဲ ၁ နာရီက မိနယ်ြပည်သူ ေဆးုံ သင်တန်းခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ကိုအာလူးက သတင်းေပးပိုပီး ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနသို

တစ်ဦးအေနြဖင့် ထားရှခ ိ ေ ့ဲ ကာင်း၊ ထိေ ု စာင့် ကည့လ ် န ူ ာ၏ ဓာတ်ခန ဲွ မူနာကိယ ု ူ

လှဒါန်းကဖို မတ် ၁၇ ရက်က းေဆာ်လက ုိ တ ် ာ ၁၉ ရက်မာှ သိနး် ၅၀ေကျာ်ကုိ

လျက် အမျ ိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခမ ွဲ ဆိ  င ု ရ ် ာဌာန(ရန်ကန ု )် သို ေပးပိစ ု စ်ေဆးရာ

ပထမအကိမ်လှိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ အဓိကကကုသေပးမယ့်ဆရာဝန်ေတွနဲ ကုသ

COVID-19 ေရာဂါပိးု မရှေ ိ ကာင်း စစ်ေဆးေတွရှရ ိ ၍ ယခုကသ ့ဲ ုိ တာဝန်ေကျပွန်

ေရးနဲ ဆိုင်တဲ့သူေတွ COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်ေရးအတွက် မုံရာေဆးုံမှာ

သူကို ဂုဏ်ြပရြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

PPE ဝတ်စုံေတွရှိေနေစဖို ရည်ရယ်ပီးအလှေငွလှကတာပါ"ဟု ဆရာဝန်

မတ် ၂၁

ပညာေပး လက်ကမ်းစာေစာင်များြဖန် ေဝြခင်းလုပ်ငန်းကို မတ် ၂၀ ရက်

ပိုေဆာင်ေပးခဲ့သြဖင့် လူနာအား ေဆးုံသီးသန် ခန်းမ၌ ေစာင့်ကည့်လူနာ

ခန်းေတွနဲ ေဆးကုမဏီေတွ၊ ေဆးဆိုင်ေတွက ေစတနာအေလျာက် ထည့်ဝင်

လင်းဘွဲ

မေကွးတိုင်းေဒသကီး ဂန် ေဂါမိ၌ COVID-19 ကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိ

ဆိုင်ကယ်တကစီေမာင်းသူ ကိုေကျာ်မင်းိုင်က

"မုရ ံ ာမိက ပုဂလိ  ကေဆးုေ ံ တွ၊ အေထွေထွေရာဂါကုဆရာဝန်ေတွ၊ ဓာတ်ခွဲ

အသိပညာေပးစာေစာင်အား ေြမစိုက်နံရံကပ်ြပဘုတ်၌ ြပသ

ဂန် ေဂါ

ခဲ့ရာ နယ်စည်းမြခားပရဟိတအသင်းမှ

ေဆးုံကီးတွင် ြပလုပ်ခဲ့သည်။

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရး

COVID-19 ကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိပညာေပး

သွားေရာက်လုပ်ကိုင်ေသာ လူငယ်တစ်ဦး ကိုယ်ပူချ ိန်ြမင့်မားစွာြဖင့် ေရာက်ရှိ

ရန် ပထမအကိမ်အလှေငွေပးအပ်ပွဲကို မတ် ၁၉ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီက မုံရာ

ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း(မုံရာ)မှ မုံရာြပည်သူ ေဆးုံကီးသို အလှ

တင်တင်ေထွး(သုံးခွ)

နဝင်းက မတ် ၁၇ ရက် တုတ်ိုင်ငံ ကွမ်းတုံြပည်နယ် ေဟွကျ ိးမိ၌ အလုပ်

မှ မုံရာြပည်သူ ေဆးုံကီးသိP ု PE ဝတ်စ ံု င ှ ့် လိအ ု ပ်သည့ပ ် စည်းများဝယ်ယ ူ င ုိ ်

ေငွကျပ် ၅၀၆၀၀၀၀၊ ေအာက်ဆီဂျင်ေပးစက်တစ်လုံး၊ လက်အိတ်တစ်ပုံးတိုကို

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေရှးဦးစွာ မိနယ်ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဆရာဝန်ကီး ေဒါက်တာ

COVID-19 ေရာဂါကာကွယေ ် ရးှငပ ့် တ်သက်၍ ြမန်မာိင ု င ် ဆ ံ ရာဝန်အသင်း(မုရ ံ ာ)

အသင်း(မုရ ံ ာ)နာယကေဒါက်တာဝင်းေမာ် (စိေ ု ြပ-ေဆးု)ံ က ေြပာကားသည်။

ှငေ ့် ရကို ထားရှေ ိ ပးပီး စနစ်တကျလက်ေဆးနည်းများကို လက်ေတွြပသေပး

စိန်ေကျာ်

ကီးကပ်ကပ ွ က ် မ ဲ အာဏာပိ  င ု အ ် ဖွဲ(YRTA) /လူထမ ု တ ိ ေ ် ဆွ

ဘန်ေဟွးတွန်ွံ၊ မယ့်စလင်းခိုင် ဘန်ေဆာင်း

ကိတင်ကာကွယ ် င ို ရ ် န်အတွက် စာကည့တ ် က ို တ ် င ွ ် လက်ေဆးဆပ်ြပာရည်

ပထမအကိမ်အြဖစ် လှဒါန်းရာ မုံရာေဆးုံအုပ်ကီး ေဒါက်တာသိန်းဝင်းက လက်ခံရယူခဲ့သည်။

မျ ိးဝင်းထွန်း(မုံရာ)

ထိေ ု နာက် မိနယ်ြပည်သူ ေဆးုအ ံ ပ ု ် ကီး ေဒါက်တာနဝင်း၊ နယ်စည်းမြခား ပရဟိတဥက ဦးမျ ိးလွငတ ် က ုိ ကိအ ု ာလူးှင့် ကိေ ု ကျာ်မင်းိင ု တ ် အ ုိ ား ဂုဏြ် ပ ဆုေငွများ ချ ီးြမင့်ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

စိုင်း(သီေပါ)

COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်ိုင်ေရးအတွက် လူစုလူေဝးမြဖစ်ေပေစရန် စည်ပင် ပင်စင်လစာများကို ဘဏ်များ၌ ထုတ်ေပးသွားမည်

ကရင်ြပည်နယ် လင်းဘွဲမိနယ်အတွင်းရှိ ေဒသခံြပည်သူများ အသက် ှ

ရန်ကုန် မတ် ၂၁

လည်းေကာင်း၊ ရန်ကုန်မိေတာ်ဘဏ်တွင် ATM စာရင်း ဖွင့်လှစ်၍ မိမိှင့်

လမ်းေကာင်းဆိင ု ရ ် ာ ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ် ြပင်းထန်အဆုတေ ် ရာင်ေရာဂါ ကိတင်

COVID-19 ေရာဂါကာကွယ ် င ို ေ ် ရးအတွက် လူစလ ု ေ ူ ဝးမြဖစ်ေပေစရန် စည်ပင်

နီးစပ်ရာ မည်သည်ဘ ့ ဏ်၏ ATM စက်များ တွငမ ် ဆို ထုတယ ် ြူ ခင်းြဖင်လ ့ ည်းေကာင်း

ကာကွယ်ိုင်ေစရန်ှင့်

ကျန်းမာေရးဗဟုသုတများရရှိေစရန်

ရည်ရယ်၍

အငိမ်းစားဝန်ထမ်းများ၏ မတ်လပင်စင်လစာကို ရန်ကုန်မိေတာ်ဘဏ်ှင့်

ေြပာင်းလဲေဆာင်ရက်မည်ဆိုပါက

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန ေြမစိုက်နံရံကပ်ြပဘုတ်တွင်

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်များ၌

ြခင်းြဖင့် အချ ိန်ကန ု ် လူပင်ပန်းသည့် ဒုကကင်  းေဝးေစမည် ြဖစ်ပီး မိမလ ိ အ ို ပ်ချ ိန်

ိင ု င ် ေ ံ တာ်အကီးအကဲ၏ ေဆာင်ရက်မ မှတတ ် မ်းဓာတ်ပမ ုံ ျားှင့် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ်

မိေတာ်ခန်းမရှိ ဘတ်ဂျက်ှင့် ေငွစာရင်းဌာနမှ သိရသည်။

အရာယ် ကိတင်ကာကွယေ ် ရး အသိပညာေပးပိစ ု တာများှင့် စာေစာင်များကို ြပသေဆာင်ရက်ထားလျက်ရှိသည်။

ထုတ်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း

ရန်ကုန်

ရန်ကန ု ် မိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီတင ွ ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲ က ေသာ အငိမး် စားဝန်ထမ်းပင်စင်စားများအတွက် မတ်လပင်စင်လစာေငွကုိ ပုမ ံ န ှ ်

မိေတာ်ခန်းမသို

လာေရာက်ထုတ်ယူ

တွင် လွယက ် အ ူ ဆင်ေြပစွာ ထုတယ ်  ူ င ို သ ် ည်အ ့ ြပင် မထုတယ ် ဘ ူ စ ဲ ေ ု ဆာင်းထားရှိ မည်ဆပ ုိ ါက ဘဏ်၏ သတ်မတ ှ အ ် တိးု န်းကို ရရှခ ိ စ ံ ားိင ု မ ် ည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အဆိပ ု ါ ေြမစိက ု န ် ရ ံ က ံ ပ်ြပဘုတတ ် င ွ ် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ် ြပင်းထန်အဆုတေ ် ရာင်

ထုတေ ် ပးေနသည့် မိေတာ်ခန်းမရှိ ဘတ်ဂျက်င ှ ့် ေငွစာရင်းဌာနတွင် လူစလ ု ေ ူ ဝး

လက်ရှိတွင် ကမာတစ်ဝန်းြဖစ်ေပ ပျံှံလျက်ရှိေသာ COVID-19 ေရာဂါ

ေရာဂါ ကူးစက်ိုင်သည့်နည်းလမ်းများ၊ ေဆာင်ရန်/ေရှာင်ရန်များ၊ သံသယ

ပုစ ံ ြံ ဖင့် ထုတေ ် ပးသွားမည်မဟုတဘ ် ဲ မတ် ၂၄ ရက်မှ ဧပီ ၂၉ ရက်အတွင်း လစာ

ကာကွယ ် င ုိ ေ ် ရးအတွက် လူစလ ု ေ ူ ဝး မြဖစ်ေပေစရန် ပုမ ံ န ှ ပ ် င်စင်လစာ စတင်

ြဖစ်ဖွယ် ေရာဂါလကဏာများ၊ ကိတင်ကာကွယ်ိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို

ထုတ်ရက်ှင့် အစိုးရုံးပိတ်ရက်များမှအပ ေနစ် ရန်ကုန်မိေတာ်ဘဏ်ှင့်

ထုတ်ေပးသည့် လစ်လကုန်ပိုင်း ၂၄ ရက်မှစ၍ ၃ ရက်အတွင်း စု ပံထုတ်

ြပည်သူများ ကျယ်ြပန် စွာသိရှိေစရန် ေြမစိုက်နံရံကပ်ြပဘုတ်တွင် ြပသထား

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်များသို သွားေရာက်ထုတ်ယူိုင်ေကာင်း သိရသည်။

ယူြခင်းမြပဘဲ ယခုအခါ မတ် ၂၄ ရက်မှ ဧပီ ၂၉ ရက်အတွင်း လစာထုတရ ် က်င ှ ့်

ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ ပင်စင်လစာများသည် လစ်ေငွသားှင့် လာေရာက်ထုတ်ယူေန

အစိးု ရုးံ ပိတရ ် က်များမှအပ ေနစ် ရန်ကန ု ် မိေတာ်ဘဏ်င ှ ့် ြမန်မာ့စီးပွားေရး

ခင်စန်းြမင့်

ြခင်းအစား ရန်ကန ု ် မိေတာ်ဘဏ်င ှ ့် ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်များ၌ ေငွစစ ု ာရင်း

ဘဏ်များ၌ မိမအ ိ ဆင်ေြပသည်ရ ့ က်များတွင် သွားေရာက်ထတ ု ယ ်  ူ င ို ေ ် ကာင်း

(ြပန်/ဆက်)

ဖွင့်လှစ် ထည့်သွင်း၍ မိမိလိုအပ်ချ ိန်တွင် ေငွစုစာရင်းမှ ထုတ်ယူြခင်းကို

သိရသည်။

ေအးမင်းသူ


မတ်

၂၂၊


၂၀၂၀


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

ခုခံအားကျဆင်းမေရာဂါပိုးရှိသူများှင့် ဆက်ယ်ထိခိုက်ခံရသူများဆိုင်ရာဥပေဒကမ်း ြပည်သူများ သိရှိေလ့လာအ ကံြပိုင်ေရးအတွက် ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အ ကံြပစာများကို ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ုံးသို လိပ်မူေပးပိုိုင်ပါသည်။

အထိမ်းအမှတပ ် မ ွဲ ျား ြပလုပေ ် စြခင်းှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမငတ ့် င်မ များ ြပလုပ်ေစြခင်း၊

ယမန်ေနမှအဆက်

(၇)

(ထ) လိင်ဝိေသသလကဏာ (Gender Identity) ဆိုသည်မှာ တစ်ဦး

(ဆ) မူဝါဒများ၊ လမ်းန်ချက်များ၊ စီမံချက်များှင့် လုပ်ငန်းများ

အလုပ်သမားန်ကားေရး

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ေရာဂါပိုးရှသ ိ မ ူ ျား၊ ဆက်ယ်  ထခ ိ က ို ်

ဦးစီးဌာန၊

ခံရသူများှင့် ေရာဂါပိုးကူးစက်ခရ ံ ရန် အရာယ်ပမ ို ြို မင်မ ့ ားသူများ

လိင်ဝိေသသ ေဖာ်ြပချက်ကို ဆိုသည်။

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့်

ပါဝင်ေစရန် အားေပးြမင့်တင်ြခင်း၊

ြပည်သူ အင်အားဝန်ကီးဌာန

တစ်ဦးအေပ (လိငတ ် ြူ ဖစ်ေစ၊ လိငက ် ြွဲ ဖစ်ေစ၊ လိငတ ် လ ူ င ိ က ်  ွဲ စ ှ မ ် ျ ိး

(၈)

လုးံ ကိြု ဖစ်ေစ) ချစ်ခင်စတ ိ ၊် စွလ ဲ မ်းစိတ၊် တိမ်းတ်စတ ိ ရ ် ေ ှိ နြခင်း

န်ကားေရးမှးချပ်

(ဇ) ေရာဂါကူးစက်မ အဖွဲဝင်

ကို ဆိုသည်။ ေငွယူ၍ လိင်ြဖင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပသူကိုဆိုသည်။

န်ကားေရးမှးချပ်

အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင် အဖွဲဝင်

(ဈ) ေရာဂါကူးစက်မ

လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့်

အားကစားဝန်ကီးဌာနကိုဆိုသည်။

(၁၀) န်ကားေရးမှးချပ်

အတူတကွ ေပါင်းသင်းေနထိင ု သ ် ူ သိမ ု ဟုတ် အိမေ ် ထာင်ဖက်ကသ ဲ့ ို

ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသွား

ြပမူဆက်ဆံေနထိုင်သူကို ဆိုသည်။

န်ကားမဦးစီးဌာန

(ဖ) ကွနရ ် က် ဆိသ ု ည်မာှ အုပစ ် တ ု ူ ဘဝတူများအတွက် ကျန်းမာေရး၊

(၁၁) စီမံချက်မန်ေနဂျာ

အြမစ် ပံ့ပိုးမများ၊ နည်းပညာများရရှိေစရန် စီစ်ေဆာင်ရ က် ေပးြခင်း၊ (ည) ခုခအ ံ ားကျဆင်းမ ကူးစက်ေရာဂါဆိင ု ရ ် ာ အမျ ိးသားမဟာဗျဟာ

ခုခံအားကျဆင်းမှင့် ကာလသားေရာဂါ

ကိုဆိုသည်။

တိုက်ဖျက်ေရးစီမံချက် အခန်း (၂)

စီမက ံ န ိ ်း အေကာင်အထည်ေဖာ်မ သုံးသပ်ချက်များအေပ ပူးေပါင်း

အဖွဲဝင်

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် ချ ိတ်ဆက်ဖွဲစည်းထားသည့် အသိုက်အဝန်း

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ (ဋ) ရဲတပ်ဖွဲဝင်များှင့်

(၁၂) ခုခံအားကျဆင်းမေရာဂါ

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်-

တားဆီးကာကွယ်ေရးှင့်

(က) ေရာဂါပိုးရှိသူများအား ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မေပးရန်ှင့်

ေရာဂါပိုးရှိသူများ၊

ေရး၊ မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲသူများအတွက် အရာယ်ေလာ့ချေရး

အဖွဲဝင်

ဆိုင်ရာ သင်တန်းများေပးြခင်း၊ လိုအပ်သည့် စွမ်းေဆာင်ရည် ြမင့်တင်မအတွ  က် ပံ့ပိုးေပးြခင်း၊ (ဌ)

ေရာဂါကူးစက်မ တားဆီးကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ

ဆက်ယ်ထိခိုက်ခံရသူများဆိုင်ရာ

ထိေရာက်မရှ  ိေစရန်၊

လုပ်ငန်းများတွင် စိတ်ပါဝင်စားေသာ

(ခ) ေရာဂါပိုးရှသ ိ မ ူ ျားသည် ကျန်းမာေရးေစာင်ေ ့ ရှာက်မများကိ  ု ရရှြိ ခင်း

ေဆာင်ရက်ေစြခင်း၊ (ဍ) လိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများဖွဲစည်းြခင်းှင့် လုပ်ငန်း

ေရးချယ်ေပးသည့် ကိုယ်စားလှယ် ေလးဦး

ရှငသ ် န်ခင ွ ၊့် ပညာဆည်းပူးခွင ့် င ှ ့် အလုပအ ် ကိင ု ် အခွငအ ့် လမ်းများ

(၁၃) န်ကားေရးမှးချပ်

ရရှိကေစရန်၊

တာဝန်များ သတ်မှတ်ေပးြခင်း၊

အတွင်းေရးမှး

ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန တားဆီးကာကွယ်ေရးှင့်

ကျန်းမာေရး

နယ်ေြမ၊ ကိယ ု ပ ် င ို အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် တိင ု ်း၊ ကိယ ု ပ ် င ို အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသ

(၁၄) န်ကားေရးမှးချပ်

ကျင်ေကာင်းတစ်ခု ြဖစ်လာေစရန်၊ (ဃ) အေကာင်းအမျ ိးမျ ိးေကာင့် ဖွငဟ ့် ေြပာဆိရ ု န် အခက်အခဲရသ ှိ ည့် ေရာဂါပိုးရှသ ိ မ ူ ျား အပါအဝင် ဆက်ယ်  ထခ ိ က ို ခ ် ရ ံ သူင ှ ့် ေရာဂါပိုး

တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး

တားဆီးကာကွယေ ် ရးှင့် ေရာဂါပိုးရှသ ိ မ ူ ျား၊ ဆက်ယ်  ထခ ိ က ို ခ ် ရ ံ

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

သူများဆိုင်ရာ ေကာ်မတီအဆင့်ဆင့်ကို ဖွဲစည်းတာဝန်ေပးအပ် (ခ) ေကာ်မတီအဆင်ဆ ့ င်က ့ ုိ ဖွဲ စည်းရာတွင် သက်ဆင ုိ ရ ် ာ ေကာ်မတီ

အခန်း (၄)

အခန်း (၃)

အလိက ု ် ဥကှင့် အတွငး် ေရးမှးအပါအဝင် အဖွဲ ဝင်အနည်းဆုးံ

အမျ ိးသားေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

အမျ ိးသားေကာ်မတီ ဖွဲစည်းြခင်း ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲသည်-

၅။

ငါးဦးြဖင့် တာဝန်ေပးအပ်ိုင်သည်။

အမျ ိးသားေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း

ေပးရမည်။

(က) ဤဥပေဒပါ

ရည်ရ ယ်ချက်များကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်

သူများ၊ ဆက်ယ်  ထိခက ို ခ ် ရ ံ သူများဆိင ု ရ ် ာ အမျ ိးသားေကာ်မတီကို

ေဆာင်ရက်ရန် ြပည်ေထာင်စအ ု စိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညခ ီ ျက်ြဖင့်

ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲစည်းရမည်-

မူဝါဒများချမှတ်ြခင်း၊ ဥက

န်ကားေရးမှးချပ်

သုေတသနြပြခင်း၊ ကမ်းကျင်သဖ ူ လှယြ် ခင်း၊ ေလ့ကျင်မ ့ ေပးြခင်  း၊

အဖွဲဝင်

ရဲချပ်

သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ြဖန် ေဝြခင်း၊

ေရာဂါပိုးရှိသူသည် ေအာက်ပါအတိုင်း တာဝန်ရှိသည်(က) မိမိတွင် ေရာဂါပိုးရှိသည်ဟု သိရှိပီးေနာက် ှစ်သိမ့်ေဆွးေွး ပညာေပးြခင်းကို ခံယူြခင်း။ (ခ) ေရာဂါပိုး၏သဘာဝှင့် ကူးစက်ပျံှပ ံ က ုံ သ ို ရ ိ ှိ ပီး အြခားသူများသို

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ

ှင့် အရည်အေသွးမီ ေဈးန်းသင့်တင့်ေသာ ေရာဂါပိုးထိန်းေဆး

ေရာဂါပိုးကူးစက်မအ ရာယ် ေလာ့ချေရးနည်းလမ်းများကို

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန

များကို ေရာဂါပိုးရှသ ိ တ ူ င ို ်း ရရှသ ိ ုံးစွ ဲ င ို ရ ် န် စီမေ ံ ဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊

လိုက်နာြခင်း။

အဖွဲဝင်

န်ကားေရးမှးချပ်

(ဃ) တာဝန်ထမ်းေဆာင်မှ  င့် စပ်လျ်းသည့် မေတာ်တဆြဖစ်ရပ်များ ေကာင့် ေရာဂါပိုးကူးစက်ခရ ံ သူများကို ကုသေစာင်ေ ့ ရှာက်ြခင်းှင့်

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန

(၆)

နည်းပညာလဲေြပာင်းြခင်းှင့် အေထာက်အထားအေပ အေြခခံ

၇။

ေရာဂါပိးု ကူးစက်ြခင်းမှ ကာကွယ ် င ို ရ ် န် သတ်မတ ှ ခ ် ျက်င ှ အ ့် ညီ

အကျ်းဦးစီးဌာန (၅)

တာဝန်ှင့် ရပိုင်ခွင့်များ

(ဂ) ေရာဂါပိုးထိန်းေဆးကို ြပည်တင ွ ်းတွင် ထုတလ ် ပ ု  ် င ို ရ ် န်အားေပးြခင်း

န်ကားေရးမှးချပ်

အဖွဲဝင်

ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းိုင်သည်။

တားဆီး ကာကွ ယ ် ေရးှ င ့် ကျန်း မာေရး

ေစာင်ေ ့ ရှာက်မလု  ပင ် န်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ရန်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံးဝန်ကီးဌာန

(၄)

(ခ) ေရာဂါကူး စက် မ 

(ဃ) ပုဒမ ် ခွ(ဲ က)အရ ဖွဲစည်းေသာ ေကာ်မတီအဆင်ဆ ့ င်က ့ ို လိအ ု ပ်ပါက အခန်း (၅)

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန (၃)

(ဂ) ေကာ်မတီအဆင်ဆ ့ င်၏ ့ တာဝန်င ှ ့် လုပပ ် င ို ခ ် င ွ မ ့် ျားကို သတ်မတ ှ ်

ြဖစ်သည် -

(က) ခုခံအားကျဆင်းမေရာဂါ တားဆီးကာကွယ်ေရးှင့် ေရာဂါပိုးရှိ

(၂)

ရမည်။

ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းိုင်သည်။

ေစာင့်ေရှာက်မများကိ  ု လက်လှမ်းမီရရှိကေစရန်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

သိုမဟုတ် ခိုင်ှင့် မိနယ်များတွင် ခုခံအားကျဆင်းမေရာဂါ

ကုသေရးဦးစီးဌာန (ခ) ပုဒမ ် ခွဲ (က) အရ ဖွဲစည်းသည့် အမျ ိးသားေကာ်မတီကို လိအ ု ပ်ပါက

ကူးစက်ခရ ံ ရန် အရာယ်ပမ ုိ ြုိ မင်မ ့ ားသူများအားလုးံ ကျန်းမာေရး

အမျ ိးသားေကာ်မတီသည် (က) တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် သိုမဟုတ် ြပည်ေထာင်စု

ဝန်ကီးဌာန

တစ်ရပ်လုံးက ပူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် လူမပတ်ဝန်း

(၁)

(ဎ) ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲသို ှစ်ချပ်အစီရင်ခံစာ တင်ြပြခင်း။ ၆။

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစား

ေစာင်ေ ့ ရှာက်မလု  ပင ် န်းများကို ေရာဂါပိုးရှသ ိ မ ူ ျားှငအ ့် တူ ြပည်သူ

ေရာဂါပိုးရှသ ိ မ ူ ျားအား ေရာဂါကူးစက်မ တားဆီးကာကွယေ ် ရးှင့် ကျန်း မာေရးေစာင့် ေ ရှာ က် မ လု ပ ် င န်း များတွ င ် ပူး ေပါင်း ပါဝင်

လူထုအေြခြပ အဖွဲအစည်းများမှ

ြဖင့် ေရာဂါပိုးကို ထိန်းချပ်င ို ် ပီး ကျန်းမာစွာ အသက်ဆက်လက်

အကျ်းေထာင်ဝန်ထမ်းများအပါအဝင်

ဤဥပေဒှင့် သက်ဆင ို သ ် ည့် တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားကို ေရာဂါကာကွယ်

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန

ရည်ရယ်ချက်များ

ကျန်းမာေရး

အတွက် ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ရန်ပုံေငွများှင့် လူ စွမ်းအား အရင်း

အဖွဲဝင်

ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန

စီးပွားေရးှင့် လူမေရးအခက်  အခဲများကို ေြဖရှင်းိင ု ရ ် န်င ှ လ ့် က်တွဲ

တားဆီးကာကွယ်ေရးှင့်

ေစာင့်ေရှာက်မလု  ပ်ငန်းများ စ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန

(ပ) လိင်ဆက်ဆံဖက် ဆိုသည်မှာ တရားဝင် အိမ်ေထာင်ဖက်၊ ပုံမှန်

(ဂ) ေရာဂါကူးစက်မ

သူတိုအကား ညိင်းေဆာင်ရက်မကိ  ု အားေပးြမင့်တင်ြခင်း၊

လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

(န) ဝန်ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ ကျန်းမာေရးှင့်

ကျန်းမာေရး

အစိုးရဌာနအဖွဲအစည်းများ၊ ြပည်တွင်း ြပည်ပအဖွဲအစည်းများ၊

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန (၉)

တားဆီးကာကွယ်ေရးှင့်

ေစာင်ေ ့ ရှာက်မလု  ပင ် န်းများကို ပိမ ု ထ ို ေ ိ ရာက်စွာ ေဆာင်ရက်င ို ရ ် န်

အေြခခံပညာဦးစီးဌာန

(ဓ) လိငလ ် ပ ု သ ် ား ဆိသ ု ည်မှာ ေယာက်ျားြဖစ်ေစ၊ မိန်းမြဖစ်ေစအခေကး

၄။

အဖွဲဝင်

တစ်ေယာက်၏ အတွင်းစိတက ် မိမက ိ ယ ို မ ် မ ိ ိ ခံယထ ူ ားသည်အ ့ တိင ု ်း (ဒ) လိင်စိတ်ခံယူမ (Sexual Orientation) ဆိုသည်မှာ အြခားသူ

၃။

န်ကားေရးမှးချပ်

ေထာက်ပံ့မေပးြခင်း၊ အဖွဲဝင်

(င) ေရာဂါကူး စက် မ 

ကျန်း မာေရး

ေစာင့်ေရှာက်မလုပ်ငန်းများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန

ြပည်သူ ကျန်းမာေရးှင့်

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ေဆာင်ရက်ေစြခင်း၊ အဖွဲဝင်

တားဆီး ကာကွ ယ ် ေရးှ င ့် ကျန်း မာေရး

ေစာင်ေ ့ ရှာက်မလု  ပင ် န်းများတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်း။ (ဃ) ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မခံယူရာတွင် လိုအပ်ပါက မိမိတွင်

တားဆီး ကာကွ ယ ် ေရးှ င ့်

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ

န်ကားေရးမှးချပ်

(ဂ) ေရာဂါကူး စက် မ 

လူ အခွင့်အေရးအေပ

အေြခြပ၍

(စ) ေရာဂါပိုးရှိသူများ၊ ဆက်ယ်ထိခိုက်ခံရသူများှင့် ေရာဂါပိုး

သာသနာေရးဦးစီးဌာန

ကူးစက်ခံရရန် အရာယ်ပိုမိုြမင့်မားသူများ၏ အခွင့်အေရးအား

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ

အကာအကွယ်ေပးိုင်မည့်စီမံချက်ကို ထိေရာက်စွာ အေကာင်

ဝန်ကီးဌာန

အထည်ေဖာ်ရန်

နည်းလမ်းအေတွအ ကံများ မေဝေပးြခင်း၊

ေရာဂါပိုးကူးစက်ခံေနရေကာင်းကို ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြခင်း။ (င) မိမိတွင် ေရာဂါပိုးကူးစက်ခံရေကာင်း စစ်ေဆးမရလဒ်ကို ဇနီး သိုမဟုတ် ခင်ပွန်း၊ ဇနီးေလာင်း သိုမဟုတ် ခင်ပွန်းေလာင်းသို အသိေပးြခင်း။ (စ) ေရာဂါပိုးထိန်းေဆးကုထးုံ ှင့် ပတ်သက်ေသာ န်ကားချက်များကို လိုက်နာြခင်း။ (ဆ) အြခားသူများအား ကူးစက်ေစလိုေသာ ရည်ရယ်ချက်ြဖင့် ြပမူ ေဆာင်ရက်ြခင်းမှ ေရှာင်က်ြခင်း။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်)


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

တိုက်ိုက်ေရာင်းချြခင်းဥပေဒကမ်း ြပည်သူများ သိရှိေလ့လာအ ကံြပိုင်ေရးအတွက် ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အ ကံြပစာများကို ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ုံးသို လိပ်မူေပးပိုိုင်ပါသည်။ ယမန်ေနမှအဆက်

အခန်း(၃) ဝန်ကီးဌာန၏ တာဝန်ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ၄။ ဝန်ကီးဌာန၏ တာဝန်င ှ ့် လုပပ ် င ို ခ ် င ွ မ ့် ျားမှာ ေအာက်ပါအတိင ု ်းြဖစ်သည်(က) ဤဥပေဒပါ ရည်ရ ယ်ချက်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင် ရက်ိုင်ရန် မူဝါဒများ ချမှတ်ြခင်း၊ ( ခ ) တိုက်ိုက်ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်းများှင့်စပ်လျ်း၍ ကီးကပ် ကွပ်ကဲြခင်းှင့် ဦးစီးဌာနကို လမ်းန်မေပးြခင်း၊ ( ဂ ) တိုက်ိုက်ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်းှင့်စပ်လျ်း၍ လိုအပ်ေသာ အစီအမံများချမှတ်ြခင်းှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများှင့် ညိင်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊ (ဃ) တိက ု  ် က ုိ ေ ် ရာင်းချြခင်းလုပင ် န်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ြပည်ေထာင်စအ ု စိုးရ အဖွဲကေပးအပ်ေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုထမ်းေဆာင်ြခင်း၊ ( င ) ဦးစီးဌာန၏ အေရးယူေဆာင်ရက်မှင့်စပ်လျ်း၍ အယူခံမကို အဆုံးအြဖတ်ေပးြခင်း။ အခန်း(၄) ဦးစီးဌာန၏ တာဝန်ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ၅။ ဦးစီးဌာန၏ တာဝန်င ှ လ ့် ပ ု ပ ် င ို ခ ် င ွ မ ့် ျားမှာ ေအာက်ပါအတိင ု ်းြဖစ်သည်(က) တိက ု  ် က ို ေ ် ရာင်းချြခင်းလုပင ် န်းကို မှတပ ် တ ုံ င်ေဆာင်ရက်င ို ရ ် န် အတွက် ဦးစီးဌာနမှ န်ကားေရးမှးအဆင်ေ ့ အာက် မနိမသ ့် က ူ ုိ မှတ်ပုံတင်အရာရှိအြဖစ် တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း၊ ( ခ ) မှတပ ် တ ုံ င်ြခင်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍ လိအ ု ပ်ေသာအချက်များ သတ်မတ ှ ် ြခင်းှင့် ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ြခင်း၊ ( ဂ ) တိက ု  ် က ို ေ ် ရာင်းချြခင်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍ လိက ု န ် ာေဆာင်ရက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်ြခင်းှင့် စိစစ်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ (ဃ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ေပးြခင်း သိုမဟုတ် ထုတ်ေပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း၊ သက်တမ်းတိုးြမင့်ြခင်း သိုမဟုတ် သက်တမ်း တိုးြမင့်ေပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း၊ ( င ) မှတပ ် တ ံု င်လက်မတ ှ ပ ် ါ အချက်အလက်များ ေြပာင်းလဲရန် ခွငြ့် ပ ြခင်း သိုမဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်း၊ ( စ ) မှတပ ် တ ုံ င်လက်မတ ှ သ ် က်တမ်းှင့် မှတပ ် တ ုံ င်ေကးသတ်မတ ှ ြ် ခင်း၊ (ဆ) ကုန်စည်ေရာင်းချရန် အေရာင်းကိုယ်စားလှယ်ေကး၊ သင်တန်း ေကးှင့် အြခားကုန်ကျစရိတ်များကို သတ်မှတ်ြခင်း၊ ( ဇ ) တာဝန်ပျက်ကွက်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်၏ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ကို ယာယီပိတ်သိမ်းြခင်း၊ ကာလအကန် အသတ်ြဖင့် ပိတ်သိမ်းြခင်း သိုမဟုတ် အမဲတမ်းပိတ်သိမ်းြခင်း၊ ( ဈ ) တိုက်ိုက်ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်းှင့်စပ်လျ်းသည့် အသင်းအဖွဲ များ ဖွဲစည်းေဆာင်ရက်ိုင်ေရး အားေပးေဆာင်ရက်ြခင်း၊ (ည) မှတပ ် တ ုံ င်အရာရှက ိ တရားစွဆ ဲ ရ ို န် တင်ြပသည်က ့ စ ိ ှ  ငစ ့် ပ်လျ်း၍ တရားစွဲဆိုရန် ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ( ဋ ) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်ှင့် အေရာင်းကိုယ်စားလှယ်တိုအကား ြဖစ်ပွားသည့် အြငင်းပွားမများကို ညိင်းေြဖရှင်းြခင်း။ ၆။ ဦးစီးဌာနသည် ပုဒမ ် ၁၆(စ)ပါ ကိစရပ်  ကို ေဆာင်ရက်င ို ရ ် န် မှတပ ် တ ုံ င် အရာရှိထံ တာဝန်လဲအပ်ိုင်သည်။ ၇။ ဦးစီးဌာနသည် လိအ ု ပ်ပါက တိက ု  ် က ို ေ ် ရာင်းချြခင်းလုပင ် န်းကို ကီးကပ် ြခင်း၊ စစ်ေဆးြခင်းြပိုင်ရန် ဦးစီးဌာန၏ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသ ကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်ဦးစီးမှးုံးသို တာဝန်လဲအပ်ိုင်သည်။ ၈။ ဦးစီးဌာနသည် ဤဥပေဒအရ စီးပွားေရးလုပင ် န်းရှငက ် ို တရားစွဆ ဲ ထ ို ား စ်ကာလအတွင်း မှတပ ် တ ုံ င်လက်မတ ှ က ် ို ယာယီပတ ိ သ ် မ ိ ်းြခင်း၊ကာလအကန် အသတ်ြဖင့် ပိတသ ် မ ိ း် ြခင်း သိမ ု ဟုတ် အမဲတမ်းပိတသ ် မ ိ း် ြခင်း ြပိင ု သ ် ည်။ ၉။ ဦးစီးဌာနသည် တိက ု  ် က ို ေ ် ရာင်းချြခင်းလုပင ် န်းတစ်ရပ်ရပ်အေပ မှတပ ် ုံ တင်လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းရန် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအစည်းများက ညိင်း အေကာင်းကားလာမအေပ စိစစ်၍ မှတပ ် တ ံု င်လက်မတ ှ အ ် ား ယာယီပတ ိ သ ် မ ိ း် ြခင်း၊ ကာလအကန် အသတ်ြဖင်ပ ့ တ ိ သ ် မ ိ ်းြခင်း သိမ ု ဟုတ် အမဲတမ်းပိတသ ် မ ိ ်း ြခင်း ြပိုင်သည်။ ၁၀။ ဦးစီးဌာနသည် စီးပွားေရးလုပင ် န်းရှငက ် တိက ု  ် က ို ေ ် ရာင်းချြခင်းလုပင ် န်း ကို ပိတ်သိမ်းလိုေကာင်း တင်ြပလာပါက သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ပိတ်သိမ်းခွင့်ြပိုင်သည်။ အခန်း(၅) မှတ်ပုံတင်ြခင်း ၁၁။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် တိုက်ိုက်ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်းအတွက် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိရန် ဦးစီးဌာနသို သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ေလာက်ထားရမည်။ ၁၂။ ဦးစီးဌာနသည်(က) ပုဒမ ် ၁၁ အရ ေလာက်ထားချက်င ှ စ ့် ပ်လျ်း၍ သတ်မတ ှ ခ ် ျက်င ှ ့် ညီတ ွ ြ် ခင်း ရှ၊ိ မရှိ မှတပ ် တ ုံ င်အရာရှအ ိ ား စိစစ်ေစပီး မှတပ ် တ ုံ င် လက်မှတ် ထုတ်ေပးြခင်း သိုမဟုတ် ထုတ်ေပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပိုင်သည်။ ( ခ ) မှတပ ် တ ုံ င်လက်မတ ှ ထ ် တ ု ေ ် ပးရန် ခွငြ့် ပပါက သတ်မတ ှ ထ ် ားေသာ စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ေကးေပးသွင်းေစပီး စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်အား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပး

ရမည်။ ( ဂ ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးရန် ြငင်းပယ်ပါက ြပည့်စုံစွာ ေဆာင်ရက်ေစပီး ြပန်လည်ေလာက်ထားခွင့် ြပိုင်သည်။ (ဃ) ပုဒ်မခွဲ(ဂ)အရ ြပည့်စုံစွာေဆာင်ရက်ပီး ြပန်လည်ေလာက်ထား လာပါက ပုဒ်မခွဲ(က) ှင့် (ခ)တိုပါအတိုင်း ေဆာင်ရက်ရမည်။ ၁၃။ ဦးစီးဌာနသည် စီးပွားေရးလုပင ် န်းရှငက ် မှတပ ် တ ုံ င်လက်မတ ှ ် သက်တမ်း တိုးြမင့်ရန် ေလာက်ထားချက်ှင့်စပ်လျ်း၍ မှတ်ပုံတင်အရာရှိအား စိစစ် ေစပီး မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးြမင့်ေပးြခင်း သိုမဟုတ် တိုးြမင့်ေပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပိုင်သည်။ အခန်း (၆) မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ၁၄။ မှတပ ် တ ုံ င်အရာရှ၏ ိ လုပင ် န်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိင ု ်းြဖစ်သည်(က) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးရန် ေလာက်ထားချက်ကို စိစစ်၍ ဦးစီးဌာနသို တင်ြပြခင်း၊ ( ခ ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးရန် ေလာက်ထားချက်ကို စိစစ်၍ ဦးစီးဌာနသို တင်ြပြခင်း၊ ( ဂ ) မှတပ ် တ ံု င်လက်မတ ှ ပ ် ါ အချက်အလက်များေြပာင်းလဲရန် တင်ြပ လာြခင်းကို စိစစ်၍ ဦးစီးဌာနသို တင်ြပြခင်း၊ (ဃ) စီးပွားေရးလုပင ် န်းရှငက ် တင်ြပေသာအစီရင်ခစ ံ ာများကို ကီးကပ် ကွပ်ကဲြခင်း၊ ( င ) တိုက်ိုက်ေရာင်းချြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ မမှန်မကန်ေဆာင်ရက် ေနမများကို စစ်ေဆးေတွရှပ ိ ါက အေရးယူေဆာင်ရက်င ုိ ရ ် န်င ှ ့် တရားစွဲဆိုိုင်ရန် ဦးစီးဌာနသို တင်ြပြခင်း။ အခန်း(၇) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်၏တာဝန်များ ၁၅။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်၏ တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(က) အေရာင်းကိုယ်စားလှယ်ှင့် အေရာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုြခင်း၊ ( ခ ) အေရာင်းစာချပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာေဆာင်ရက် ြခင်း၊ ( ဂ ) တိက ု  ် က ို ေ ် ရာင်းချြခင်းလုပင ် န်းများှငစ ့် ပ်လျ်း၍ သတ်မတ ှ ထ ် ား သည့် အချက်အလက်များှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များကို ဦးစီးဌာနသို တင်ြပြခင်း၊ (ဃ) ကုနစ ် ည်ြပန်လည်အပ်ြှံ ခင်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍ သတ်မတ ှ ခ ် ျက်များကို အေရာင်းကိုယ်စားလှယ်အား ရှင်းလင်းအသိေပးြခင်း၊ ( င ) တိုက်ိုက်ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း၏ ဖွဲစည်းပုံ၊ ဝင်ေငွရရှိမအေြခ  အေနှင့် အေရာင်းကိယ ု စ ် ားလှယမ ် ျား ြဖန် ေဝထားရှမ ိ ပု  စ ံ တ ံ အ ို ား အေရာင်းကိယ ု စ ် ားလှယအ ် ြဖစ် ေဆာင်ရက်လသ ို မ ူ ျားထံ ကိတင် အသိေပးြခင်း၊ ( စ ) ကမ်းလှမ်းချက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ေရာင်းချသည့် ကုန်စည်၏အရည်အေသွးကို အာမခံချက်ေပးြခင်း၊ (ဆ) အေရာင်းကိယ ု စ ် ားလှယ၏ ် ေစျးကွကလ ် အ ုိ ပ်ချက်များ ြပည်မ ့ ရ ီ န် ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ ( ဇ ) ကုန်စည်အမျ ိးအစား၊ အရည်အေသွး၊ ကုန်စည်ေရာင်းချရသည့် ဝင်ေငွင ှ ့် အခွနအ ် ခ ေပးေဆာင်ထားသည့် အေရာင်းကိယ ု စ ် ားလှယ် ၏ စာရင်းမှတ်တမ်းထားရှိြခင်း၊ ( ဈ ) အေရာင်းကိယ ု စ ် ားလှယက ် ကုနစ ် ည်ြပန်လည်အပ်ြံှ ခင်းြပပါက အေရာင်းစာချပ်ပါ စည်းကမ်းချက်ှင့်အညီ ေငွြပန်လည် ေပးေချြခင်း၊ (ည) အေရာင်းကိယ ု စ ် ားလှယ၏ ် လုပင ် န်းေဆာင်ရက်မ အေြခအေနှင့် အကျ ိးအြမတ်ရရှိမအေြခအေနကိ  ု ဦးစီးဌာနသို တင်ြပြခင်း၊ ( ဋ ) အေရာင်းကိုယ်စားလှယ်အေပ အေရးယူေဆာင်ရက်လိုပါက ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်ရယူြခင်း၊ ( ဌ ) မှတပ ် တ ုံ င်ထားေသာတိက ု  ် က ို ေ ် ရာင်းချြခင်းလုပင ် န်းကို ပိတသ ် မ ိ ်း လိပ ု ါက အေရာင်းကိယ ု စ ် ားလှယအ ် ား စာရင်းရှင်းလင်းေပးြခင်းှင့် ပိတ်သိမ်းခွင့်ရရှိရန် ဦးစီးဌာနသို ေလာက်ထားြခင်း။

အခန်း(၈) အေရာင်းကိုယ်စားလှယ်၏တာဝန်ှင့် အခွင့်အေရးများ ၁၆။ အေရာင်းကိယ ု စ ် ားလှယ၏ ် တာဝန်င ှ ့် အခွငအ ့် ေရးများမှာ ေအာက်ပါ အတိုင်းြဖစ်သည်(က) ကုနစ ် ည် သိမ ု ဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကိ  ု ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းြခင်း၊ ေကာ်ြငာြခင်း ေဆာင်ရက်မည်ေ ့ နရာ၏ စီမခ ံ န် ခွပ ဲ င ုိ ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ထ ူ မ ံ ှ ခွငြ့် ပချက်ရယူြခင်းှင့် မိမက ိ မ်းလှမ်းမည်သ ့ ူ သိမ ု ဟုတ် ေကာ်ြငာ အသိေပးမည့်သူ၏ ခွင့်ြပချက်ရယူြခင်း၊ (ခ) ကုနစ ် ည် သိမ ု ဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကိ  ု ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမး် ြခင်း၊ ေကာ်ြငာြခင်းြပရာတွင် မိမ၏ ိ အမည်၊ ေနရပ်လပ ိ စ ် ာ၊ အေထာက် အထားှင့် ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်တိုကို ထုတ်ေဖာ် ေြပာဆိုြခင်း၊ (ဂ) ကုနစ ် ည် သိမ ု ဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှ  ငစ ့် ပ်လျ်း၍ ေဘးအရာယ်ရမ ှိ  အေြခအေန၊ ေဘးထွကဆ ် းုိ ကျ ိး၊ အေသးစိတအ ် ချက်အလက်င ှ ့် ထပ်မံကုန်ကျိုင်သည့်စရိတ်များကို စားသုံးသူထံ မေရာင်းချမီ

ကိတင်ရှင်းလင်းအသိေပးြခင်း၊ (ဃ) စားသုံးသူထံ ေရာင်းချခဲေ ့ သာ ကုနစ ် ည် သိမ ု ဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှ  င့် စပ်လျ်း၍ စာရင်းမှတ်တမ်းထားရှိြခင်း၊ ( င ) အေရာင်းစာချပ်ပါ သေဘာတူညခ ီ ျက်အရ ဆုေကးခံစားခွငရ ့် ြှိ ခင်း၊ ( စ ) မိမအ ိ ေပ စီးပွားေရးလုပင ် န်းရှင၏ ် အေရးယူမများကိ  ု ရှငး် လင်း တင်ြပခွင့်ရှိြခင်း သိုမဟုတ် ေကျနပ်မမရှိပါက ဦးစီးဌာနသို တင်ြပြခင်း။ အခန်း(၉) စီမံခန် ခွဲေရးနည်းလမ်းအရ အေရးယူြခင်း ၁၇။ ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၁၅ ပါ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ၊ မှတ်ပုံတင် လက်မတ ှ ပ ် ါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကြို ဖစ်ေစ လိက ု န ် ာရန်ပျက်ကက ွ ေ ် သာ စီးပွားေရးလုပင ် န်းရှငက ် ုိ ေအာက်ပါ စီမခ ံ န် ခွေ ဲ ရးအမိန် တစ်ရပ်ရပ်ကြုိ ဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ထက်ပို၍ြဖစ်ေစ ချမှတ်ိုင်သည်(က) သတိေပးြခင်း၊ ( ခ ) သတ်မှတ်ဒဏ်ေကးေပးေဆာင်ေစြခင်း၊ ( ဂ ) မှတပ ် တ ံု င်လက်မတ ှ က ် ုိ ယာယီပိတ်သိမ်းြခင်း သိုမဟုတ် ကာလ အကန် အသတ် ပိတ်သိမ်းြခင်း၊ (ဃ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို အမဲတမ်းပိတ်သိမ်းြခင်း။ အခန်း(၁၀) အယူခံြခင်း ၁၈။ ဦးစီးဌာန၏ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ(ဃ)အရ ချမှတ်သည့်ဆုံးြဖတ်ချက်ကို လည်းေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၁၇ အရ ချမှတ်သည့်စီမံခန် ခွဲေရးအမိန် တစ်ရပ်ရပ်ကို လည်းေကာင်း ေကျနပ်မမရှ  ေ ိ သာ စီးပွားေရးလုပင ် န်းရှငသ ် ည် ယင်းဆုးံ ြဖတ် ချက် သိမ ု ဟုတ် အမိန် ချမှတသ ် ည်ေ ့ နမှ ရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း ဝန်ကီးဌာနသို သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ အယူခံဝင်ိုင်သည်။ ၁၉။ (က) ဝန်ကီးဌာနသည် ဦးစီးဌာနက ချမှတ်သည့် ဆုံးြဖတ်ချက် သိုမဟုတ် အမိန် ကို အတည်ြပြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သိုမဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပိုင်သည်။ ( ခ ) ဝန်ကီးဌာန၏ဆုံးြဖတ်ချက်သည် စီမံခန် ခွဲေရးနည်းလမ်းအရ အပီးအြပတ်ြဖစ်သည်။ အခန်း( ၁၁) တားြမစ်ချက်များ ၂၀။ မည်သူမ ေအာက်ပါြပလုပ်မ တစ်ခုခုကို မြပလုပ်ရ(က) ကုန်စည်ေရာင်းချရန် အေရာင်းကိုယ်စားလှယ်ေကး၊ သင်တန်း ေကးှင့် အြခားကုန်ကျစရိတ်ကို ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည် ထက် ပိုမိုေကာက်ခံြခင်း၊ ( ခ ) အေရာင်းကိုယ်စားလှယ်များအား အေရာင်းစာချပ်ပါ သတ်မှတ် ချက်ထက် ပိုမိုဝယ်ယူေစြခင်း၊ ( ဂ ) အေရာင်းကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ရန်အတွက် ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို အတင်းအကျပ်ဝယ်ယူေစြခင်း၊ (ဃ) ကုနစ ် ည်ကို ေရာင်းချရာတွင် ကုနစ ် ည်င ှ သ ့် က်ဆင ို ေ ် သာ သတင်း အချက်အလက်ကို ချဲကားေဖာ်ြပြခင်း သိုမဟုတ် ထိမ်ချန် ေဖာ်ြပြခင်း၊ ( င ) ကုနစ ် ည် သိမ ု ဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ၏  အရည်အေသွး ေဖာ်ြပထားသည် ထက် ေကျာ်လွန်၍ အလွန်အကျး အာမခံေရာင်းချြခင်း၊ ( စ ) တိက ု  ် က ို ေ ် ရာင်းချြခင်းလုပင ် န်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေစရန် မက်လုံးေပး၍ အတင်းအကျပ် စည်းုံးြခင်း၊ (ဆ) ေရာင်းချမည့် ကုနစ ် ည် သိမ ု ဟုတ် ဝန်ေဆာင်မမရှ  ဘ ိ ဲ အဖွဲဝင်သစ် စုေဆာင်းြခင်းှင့် ေငွေကးလည်ပတ်မြပလု  ပ်ြခင်း၊ ( ဇ ) တိုက်ိုက်ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်းမှရရှိသည့် အကျ ိးခံစားခွင့် တစ်ရပ်ရပ်ကို အြခားသူတစ်ဦးဦးအား လဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်း၊ ( ဈ ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မရှိဘဲ တိုက်ိုက်ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ (ည) မှတပ ် တ ုံ င်ထားေသာ တိက ု  ် က ို ေ ် ရာင်းချြခင်းလုပင ် န်းကို ဦးစီးဌာန ၏ ခွင့်ြပချက်မရရှိဘဲ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းြခင်း၊ ( ဋ ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ယာယီပိတ်သိမ်းြခင်း၊ ကာလအကန် အသတ်ြဖင့် ပိတ်သိမ်းြခင်း သိုမဟုတ် အမဲတမ်းပိတ်သိမ်းြခင်း ခံရေသာ ကာလအတွင်း တိုက်ိုက်ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်းကို

ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ြခင်း။ အခန်း(၁၂) ြပစ်မြပစ်ဒဏ် ၂၁။ မည်သမ ူ ဆို ပုဒမ ် ၂၀၊ ပုဒမ ် ခွဲ (က)၊ (ခ) ၊ သိမ ု ဟုတ် (ဂ) ပါ တားြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျးလွနေ ် ကာင်း ြပစ်မထင်  ရှား စီရင်ြခင်းခံရလင် ထိသ ု က ူ ုိ ေြခာက်လထက်မပိေ ု သာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သန ိ း် ၁၀၀၀ ထက် မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ ၂၂။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၀ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ၊ သိုမဟုတ် (င) ပါ တားြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျးလွနေ ် ကာင်း ြပစ်မထင်  ရှား စီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို တစ်ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀ ထက် မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ ၂၃။ မည်သမ ူ ဆို ပုဒမ ် ၂၀၊ ပုဒမ ် ခွဲ (စ)၊ (ဆ) ၊သိမ ု ဟုတ် (ဇ)ပါ ြပာန်းချက်များကို ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို တစ်ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်း ၂၀၀၀ ထက် မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ ၂၄။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ဈ)၊ (ည) ၊ သိုမဟုတ် (ဋ) ပါ ြပာန်းချက် များကို ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ခံရလင် ထိုသူကို ှစ်ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်း ၃၀၀၀ ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်)


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

ပရီမီယာလိဂ်ရဲ တန်ဖိုးအကီးဆုံးကစားသမား ၁၁ ဦးစာရင်းတွင် လီဗာပူးအသင်းမှ ကစားသမားေြခာက်ဦးအထိ ပါဝင်ေန ပရီမီယာလိဂ်ရဲ

တန်ဖိုးအကီးဆုံး

တန်ဖိုးအကီးဆုံး ကစားသမားေြခာက် ဦးကေတာ့

အဲလစ်ဆင်၊

ဗန်ဒက ုိ ် ၊

သစ်တစ်ရပ်ချပ်ဆိုဖို ေဆွးေွးလျက်ရှိတယ်လို သိရပါတယ်။ ဆားဘီးယား ကယ်ပင ွ ့် မာတစ်ဟာ ယခုစ ှ ေ ် ွရာသီေဈးကွကအ ် တွင်းမှာ အြခားေသာကလပ် အသင်းေတွဆီ ေြပာင်းေရကစားဖို

ချ ိတ်ဆက်မေတွြပလုပ်ေနတာြဖစ်ပီး

လက်ရမ ှိ ှာ တစ်ပတ်လပ ု ခ ် လစာေပါင် ၁၄၀၀၀၀ နဲ စာချပ်သစ်ချပ်ဆဖ ို ို ေဆွးေွး

လာေပါ့တီဟာ

အေကာင်းဆုံးေြခစွမ်းြပ ကစားထား

ဝင်ခွင့်ရဖိုေသချာေအာင် စွမ်းေဆာင်

နီးပါး

ေပးခဲ့တဲ့

ဂိုးသမားအြဖစ်လည်း

မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ လီဗာပူးအသင်းရဲ

ညာေနာက်ခံ

ေဈးကွကဝ ် က်ဘဆ ် က ုိ က ် ေန အေြခခံ

တဲစ ့ ာရင်းေတွအရ သတ်မှတ်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

လိဂ် ေနာက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲှစ်ခုစလုံး ကိုလည်း အာိုးအေနနဲ ပါဝင်ကစား ခွင့်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

လီဗာပူးအသင်းက ၂၀၁၈ ခုှစ်

ကစားသမားဗန်ဒက ို ဟ ် ာလည်း ပရီမီ

သမားေတွလို မှတ်ချက်ြပတာေတွ လည်း ရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

ပုံမှန်ပွဲထွက်

ေတွထမ ဲ ှာ ပါဝင်လေ ို နတာြဖစ်ပါတယ်။ အြခားေသာ ပရီမယ ီ ာလိဂရ ် ဲ တန်ဖးုိ

မှာ စိတခ ် ျရတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦး

အြဖစ် ေနရာရရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး တချ ိ

အီဒါဆင်တဟ ို ာ အေကာင်းဆုံးကစား

ဒဏ်ရာရချ ိန်ကလွဲရင်

လိဂရ ် ဲ တန်ဖးုိ အြမင့ဆ ် းံု ကစားသမား

အသင်း ယှ် ပိင်ကစားခဲရ ့ တဲ့ ချန်ပယ ီ ံ

ဇန်နဝါရီေဈးကွက်အတွင်းက ေပါင်

ေသာ ပရိသတ်ေတွကေတာ့ ဒီဂယ ီ ာနဲ

မန်စီးတီးအသင်းနဲ အတူ

ိင ု ခ ် တ ဲ့ ဲ့ ဒီဘိင ု ်းဟာလည်း ပရီမယ ီ ာ

တိက ု စ ် စ်မှ း

လီဗာပူးအသင်းရဲ ဂိုးသမား အဲလစ်

ဆင်ဟာ ကမာ့အေကာင်းဆုံးဂိုးသမား

အတွက်

ဗန်ဒိုက်

စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားခဲ့တဲ့

မန်စီးတီးအသင်းမှာလည်း

မှာ

သတ်မတ ှ ခ ် ခ ံ ရ ့ဲ တာြဖစ်ပါတယ်။ လီဗာပူး

လိက ု တ ် ဲ့ စာရင်းဟာ အေြပာင်းအေရ

ေနာက်တန်းကစားသမား

အြပင်

ဆုံး ေနာက်တန်းကစားသမားအြဖစ်

ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ယခုတန်ဖိုးအကီးဆုံး သတ်မှတ်

လီဗာပူးအသင်း

အြမင့်ဆုံး

ကစားသမား အာိုးဟာ ေဈးအကီး

ကစားသမားေတွအြဖစ်

မန်စီးတီးေနာက်တန်းကစားသမား

ကစားခွင့်ရရှိခဲ့သူလည်းြဖစ်ပါတယ်။

အလက်ဇားအာိုး၊ ေရာဘတ်ဆင်၊ မိဟ ု ာမက် ဆာလာ၊ ဆာဒီယမ ို ာေနးတို

ကွင်းလယ်ကစားသမား မာတစ်ဟာ မန်ယအ ူ သင်းနဲ ှစ ် စ ှ သ ် က်တမ်းရှိ စာချပ်

စွမ်းေဆာင်ေပးိင ု ခ ် တ ဲ့ အ ဲ့ ြပင် လာမယ့် ေဘာလုံးရာသီမာှ လည်း ချန်ပယ ီ လ ံ ဂ ိ ်

လီဗာပူးအသင်းမှ ပရီမယ ီ ာလိဂရ ် ဲ

မန်ယူအသင်းနဲ မာတစ်တို ေဆွးေွးလျက်ရှိ

တစ်ဦးအြဖစ် အသိအမှတြ် ပခံထားရတဲ့

ပါဝင်ေနတယ်လို သည်ဆန်းသတင်း စာက ေဖာ်ြပထားပါတယ်။

ှစ်ှစ်သက်တမ်းရှိ စာချပ်သစ်ချပ်ဆိုရန်

တစ်ဦးအပါအဝင်လည်းြဖစ်ပါတယ်။

အသင်းကို ပရီမယ ီ ာလိဂခ ် ျန်ပယ ီ ြံ ဖစ်ဖို

အသင်းမှ ကစားသမားေြခာက်ဦးအထိ

တစ်ပတ်လုပ်ခလစာေပါင် ၁၄၀၀၀၀ နဲ

ဂိုးသမားအဲလစ်ဆင်ဟာ လီဗာပူး

ကစားသမား ၁၁ ဦးစာရင်းမှာ လီဗာပူး

၇၅ သန်းနဲ ေခယူခဲ့တဲ့ ေနာက်တန်း ယာလိဂ်တန်ဖိုးအကီးဆုံး

ကစား

သမား ၁၁ ဦးစာရင်းမှာ ပါဝင်လာခဲ့ ပီး နည်းြပကေလာ့ကို ေအာင်ြမင်မရရှ  ိ

ေစဖို စွမ်းေဆာင်ေပးခဲ့သူေတွထဲက

ေရာဘတ်ဆင်ဟာ လီဗာပူးအသင်း ဗန်ဒိုက်၊

အာိုးတိုနဲ အတူ

ေနာက်တန်းခံစစ်ေကာင်းရဲ ဘယ်ြခမ်း

ြဖစ်ပါတယ်။ ပရီမယ ီ ာလိဂရ ် ဲ တန်ဖးုိ အြမင့်ဆုံး ကစားသမားေတွထဲမှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ ကစားသမား

ကွင်းလယ်

ကစားသမားေတွအြဖစ်

ေဖာ်ြပခံခရ ့ ဲ တာကေတာ့ လီဗာပူးအသင်း မန်စီးတီးအသင်း

မိဟ ု ာမက်ဆာလာ၊

ေတာင်ပံကစား

သမား စတာလင်၊ လီဗာပူးတိက ု စ ် စ်မှး ဆာဒီယမ ို ာေနး၊ စပါးအသင်း တိက ု စ ် စ် မှး ဟယ်ရီကိန်းတိုပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

အေြပာင်းအေရေဈးကွက်ဝက်ဘ်

ကန်တီဟာလည်း

ဆိက ု ရ ် ဲ ေဖာ်ြပချက်မှာေတာ့ ပရီမယ ီ ာ

ကန်တဟ ီ ာ မတူညတ ီ က ့ဲ လပ်အသင်း

ေတွအြဖစ် စပါးအသင်းတိုက်စစ်မှး

တစ်ဦးအပါအဝင်ြဖစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ှစခ ် န ု ဲ ှစရ ် ာသီဆက်တက ုိ ် ပရီမယ ီ ာ

လိဂဖ ် လားရယူင ို ခ ် တ ဲ့ ဲ့ ကစားသမား တစ်ဦးလည်းြဖစ်ပါတယ်။ ပရီမယ ီ ာလိဂရ ် ဲ

အေကာင်းဆုံး

ကွ င ်း လယ် က စားသမားေတွ ထဲ က

ေနတာြဖစ်ပါတယ်။

လိဂရ ် ဲ တန်ဖးုိ အြမင့ဆ ် းံု ကစားသမား ဟယ်ရီကိန်းက

မာေနးက ေပါင် ၁၄၁ သန်း၊ မန်စီးတီး

ေတာင်ပံ ကစားသမားစတာလင်က ေပါင် ၁၄၄ သန်း၊ လီဗာပူးတိက ု စ ် စ်မှး မိဟ ု ာမက်ဆာလာက ေပါင် ၁၃၅ သန်း၊ မန်စီးတီး

ကွင်းလယ်ကစားသမား မာတစ်ကို အီတလီစီးရီးေအကလပ် ေအစီမလ ီ န်

ေပါင် ၁၃၅ သန်း၊

လီဗာပူးအသင်းတိက ု စ ် စ်မှး ဆာဒီယို

ကွင်းလယ်ကစားသမား

ဒီဘိင ု း် က ေပါင် ၁၃၅ သန်း၊ ချယ်လဆ ် ီး

အသင်းနဲ အင်တာမီလန်အသင်းတိက ု ေခယူဖို ပစ်မတ ှ ထ ် ားေနတယ်လလ ုိ ည်း

ကွင်းလယ် ကစားသမားကန်တီက

သိရပါတယ်။ မာတစ်ဟာ မန်ယူအသင်းနဲ အတူ ပရီမီယာလိဂ်ပွဲစ် ၇၆ ပွဲအထိ

ေပါင်သန်း ၉၀၊ လီဗာပူးေနာက်ခံလူ

ပါဝင်ကစားေပးထားတာြဖစ်ပီး ၂၀၁၇ ခုစ ှ က ် ချယ်လဆ ် ီးအသင်းကေန မန်ယူ

ေရာဘတ်ဆင်က ေပါင် ၇၂ သန်း၊

မန် စီး တီး ေနာက် တ န်း ကစားသမား

အသင်းဆီ ေြပာင်းေရေကးေပါင်သန်း ၄၀ နဲ ေြပာင်းေရလာခဲ့ပီးေနာက်ပိုင်း

လာေပါ့တက ီ ေပါင် ၆၈ သန်း၊ လီဗာပူး

မှာ သွင်းဂိုးှစ်ဂိုးသွင်းယူေပးထားတာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ေနာက်တန်းကစားသမား ဗန်ဒက ို က ်

ဘင်ဖီကာကွင်းလယ်ကစားသမားေဟာင်း မာတစ်အေနနဲ ေွရာသီ

ေပါင် သန်း ၉၀၊ လီဗာပူးညာေနာက်တန်း

ေဈးကွကအ ် တွင်းမှာ မန်ယအ ူ သင်းကေနထွကခ ် ွာဖို စီစ်ေနတာေကာင့် အြခား

ကစားသမား အာိုးက ေပါင် ၉၉ သန်း၊

ေသာ ဥေရာပကလပ်အသင်းအများစုရဲ ေခယူဖို ပစ်မှတ်ထားြခင်းကိုလည်း

လီဗာပူးဂိုးသမား အဲလစ်ဆင်က ေပါင်

ခံထားရတာြဖစ်ပါတယ်။

၈၁ သန်းစတဲ့ တန်ဖိုးေတွနဲ တန်ဖိုး

ေငွကယ် - ေရးသားသည်

အြမင့်ဆုံး

ကစားသမားေတွအြဖစ်

ေဖာ်ြပခံခဲ့ရတာြဖစ်ပါတယ်။

အုပညာ ကင်ဆာေရာဂါသည်ကေလးငယ်များအတွက် ကင်မ်ဝူဘင် လှဒါန်း ေတာင်ကရ ုိ းီ ယား မင်းသားတစ်ဦးြဖစ်သူ ကင်မဝ ် ဘ ူ င်ဟာ မကာေသးမီက

တိနး် မန် ရဲ ေြပာကားချက်အရ ကင်ဆာေရဂါခံစားေနရတဲ့ ကေလး

လှဒါန်းမေတွြပလုပခ ် ေ ဲ့ ကာင်း စွနပ ် ေ ီ ဒါ့ကန ွ ်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွ

ေဝဒနာေတွကို

လတ်တေလာမှာ ကင်ဆာေရာဂါခံစားေနရတဲ့ ကေလးငယ်ေတွအတွက် အရ သိရပါတယ်။

မတ် ၁၈ ရက်မှာ ကင်မဝ ် ဘ ူ င်က ကင်ဆာေရာဂါသည် ကေလးငယ်

ေတွအတွက် လှဒါန်းခဲတ ့ ာ ြဖစ်ပါတယ်။ မင်းသားက သူ အသံနဲ ပါဝင်

သုပေ ် ဆာင်ခတ ဲ့ ဲ့ အမ်ဘစ ီ  ီ ပ ု သ ် လ ံ င ို ်းက ထုတလ ် င့  ခ ် တ ဲ့ ဲ့ မှတတ ် မ်းုပရ ် င ှ ်

အွန်လိုင်းေပကေန ပရိသတ်ေတွကို ေဖျာ်ေြဖခဲ့တဲ့ ဆွမ်မန်းဒပ်စ်နဲ ကမ်မီလာကပ်ဘဲလို ေကျာ်ကားတဲ့ေတးသံရှင်စုံတွဲတစ်တွဲြဖစ်တဲ့

ဆွမ်မန်းဒပ်စ်နဲ

ကမ်မီလာကပ်ဘဲလိုတိုဟာ

လတ်တေလာမှာ လူမကွ  နရ ် က်မဒ ီ ယ ီ ာေပကေနတစ်ဆင့် ပရိသတ်ေတွကို တိက ု  ် က ို ထ ် တ ု လ ် င့  ် မြပခဲပ ့ ါတယ်။ ဒီလတ ို က ို  ် က ို ထ ် တ ု လ ် င့  မ ် အတွ  င်း သူတ ို စ ှ ဦ ် းရဲ ေကျာ်ကားတဲ့ ေတးသီချင်းေတွနဲ

စုတ ံ ေ ွဲ တးသီချင်းကိလ ု ည်း ေဖျာ်ေြဖေပးခဲေ ့ ကာင်း အီးတီအန ွ လ ် င ို ်းေဒါ့ကန ွ ်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက် ေတွအရ သိရပါတယ်။

ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံှမ ံ  ကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်ေရးအတွက် ရည်ရယ်ကာ ဂလိဘ ု ယ်လ်

စီတီဇန်နဲ ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲတို ပူးေပါင်းြပလုပ်တဲ့ Together At Home လပ်ရှားမမှာ

ဆွမမ ် န်းဒပ်စန ် ဲ ကမ်မလ ီ ာကပ်ဘလ ဲ တ ုိ လ ုိ ည်း ပါဝင်ခ့ဲ ကပါတယ်။ အဆိပ ု ါ လပ်ရာှ းမရဲအစိတအ ် ပိင ု း် အြဖစ် သူတ ို စ ှ ဦ ် းေနအိမမ ် ှာပင်ရေ ှိ နေကာင်း ေဖာ်ြပရင်း ပရိသတ်ေတွကလ ို ည်း ဆွမမ ် န်းဒပ်စရ ် ဲ

အင်စတာဂရမ်စာမျက်ာှ ေပကေနတစ်ဆင့် တိက ု  ် က ုိ ထ ် တ ု လ ် င့  က ် ာ ေတးသီချင်းေတွနဲ အတူ ေဖျာ်ေြဖေပးခဲ့ကတာပါ။

ဆွမ်မန်းဒပ်စ်နဲ ကမ်မီလာကပ်ဘဲလိုတိုဟာ ေဖျာ်ေြဖမကို ေတးသံရှင် အက်ဒ်ရှီရန်ရဲ

ေတးသီချင်း Kiss Me နဲ စတင်ခဲ့ပီး အဆိုပါေတးသီချင်းဟာ သူတိုှစ်ဦးစလုံး ငယ်စ်က

သီဆေ ို နကျ ေတးသီချင်းလည်းြဖစ်တယ်လို ဆိပ ု ါတယ်။ အဲဒေ ီ နာက် ှစဦ ် းစလုံးရဲ ေကျာ်ကားတဲ့

ေတးသီချင်းေတွကို သီဆက ို ာ သူတရ ို ဲ ပထမဆုံးေသာ စုတ ံ ေ ွဲ တးသီချင်းကိလ ု ည်း သီဆခ ို ေ ဲ့ ကာင်း သိရပါတယ်။

ေအးြပည့် - စုစည်းသည်

ကင်မ်ဝူဘင်ရဲ ေဖျာ်ေြဖေရးေအဂျင်စီြဖစ်တဲ့ ေအအမ်အင်တာ

ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်မတိ  က ု ဖ ် ျက်ေရးအတွက် လှဒါန်းခဲ့ ပီးေနာက်

ငယ်ေတွ

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမေကာင့် ခံစားေနရပီး

ေနာက်ဆက်တွဲ

ှာေခါင်းစည်းရရှိဖိုေတာင်

အေတာ်ေလးခက်ခဲေနေကာင်း ကားသိခဲ့ရပီးေနာက်မှာ မင်းသားက ယခုလို သူ ရဲဝင်ေငွကို လှဒါန်းဖိရ ု ာ ဆုးံ ြဖတ်ခတ ့ဲ ာြဖစ်တယ်လို သိရပါ တယ်။

ကင်မ်ဝူဘင်ဟာ သူ အေနနဲ ကင်ဆာေရာဂါခံစားေနရေကာင်း

Humanimal အတွက် ရရှခ ိ တ ဲ့ ဲ့ အုပညာေကးအားလုံးကို ကေလးေတွ

ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခဲ့ပီးေနာက်

ေသွးကင်ဆာေဖာင်ေဒးရှငး် က ိက ု က ် းူ ထုတလ ် ပ ု တ ် ့ဲ အထူးမှတတ ် မ်း

တယ်။ ကင်မ်ဝူဘင်ရဲ ပရိသတ်ေတွက မင်းသားရဲအမည်နဲ အဆိုပါ

အတွက် လှဒါန်းခဲတ ့ ာပါ။ အဆိပ ု ါမှတတ ် မ်းုပရ ် င ှ ဟ ် ာ ကိရ ု ီးယားကေလး ုပ်ရှင်လည်းြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

ကိုရီးယားကေလးေသွးကင်ဆာ

ေဖာင်ေဒးရှငး် နဲ ၂၀၁၇ ခုစ ှ က ် တည်းက အဆက်အသွယရ ် ခ ိှ တ ့ဲ ာ ြဖစ်ပါ

ေဖာင်ေဒးရှင်းကို အလှေငွေတွ လှဒါန်းခဲတ ့ ာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

တစ်ှစ်တာေရာင်းအားအေကာင်းဆုံးေသာ ေတးအယ်လ်ဘမ်ရှင်ြဖစ်လာတဲ့ Arashi

ဂျပန်င ုိ င ် ရ ံ ဲ ေကျာ်ကားတဲအ ့ မျ ိးသားေတးဂီတ အဖွဲတစ်ဖွဲြဖစ်တဲ့ Arashi ဟာ ၂၀၁၉ ခုှစ် အတွင်း ေတးအယ်လဘ ် မ်အများဆုးံ ေရာင်းချ

ခဲ့ရတဲ့ ေတးသံရှင်ေတွြဖစ်ေကာင်း IFPI ရဲ လတ်တေလာထုတ်ြပန်ခဲ့တဲ့ အချက်အလက် ေတွကို ကိုးကားကာ ကိရ ု ီးယားဘိုးေဒါ့ကန ွ ်းက ေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။

၂၀၁၉ ခုှစ်ရဲ ေရာင်းအားအေကာင်းဆုံး

ေသာ ေတးအယ်လ်ဘမ်ရဲ ေတးသံရှင်ေတွ

ြဖစ်ကတဲ့ Arashi ဟာ အဖွဲရဲ ေတးအယ်လ် ဘမ် 5 X 20 ALL THE BEST!! 1999-2019 နဲ

ေရာင်းအားအေကာင်းဆုးံ ြဖစ်ခ့ဲ ပီး ကမာတစ်ဝန်း

အတွငး် ထွကရ ် ခ ိှ တ ့ဲ ့ဲ ေတးအယ်လဘ ် မ်ေတွအနက်

Lover က ရပ်တည်ေနပီး တတိယေနရာမှာ

ေတးအယ်လဘ ် မ် စုစေ ု ပါင်း ၃ ဒသမ ၃ သန်း

ဒုတိယေနရာမှာေတာ့ အေမရိကန်ေပါ့ပ်

Soul: Presona က ရပ်တည်ေနေကာင်းလည်း

ဒစ်ဂျစ်တယ်ေတးအယ်လ်ဘမ်ေတွနဲ

မူရင်း

ေရာင်းချခဲရ ့ တာပါ။ ဒီပမာဏဟာ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ်

ေရာင်းအားအေကာင်းဆုံးြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။

ကယ်ပွင့် ေတလာဆွစ်ရဲ ေတးအယ်လ်ဘမ်

ေတာ့ BTS ရဲ ေတးအယ်လ်ဘမ် Map of the သိရပါတယ်။


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

အိိယအေထာက်အပံ့ြဖင့် မသန်စွမ်းသူ ၃၀၀ေကျာ်အား အခမဲ့ေြခတုများတပ်ဆင်ေပး ရန်ကုန် မတ် ၂၁

သင်ကားေထာက်ပံ့မေတွ 

ဦးု၊ ေဒြမရီေဖာင်ေဒးရှင်းှင့် အိိယိုင်ငံ JAIPUR မိရှိ

အိုးကျ ိးတဲသ ့ ေ ူ တွကလ ို ည်း ကူညေ ီ ထာက်ပေ ံ့ ပးတာေတွ

B.M.V.S.S(JAIPUR FOOT)အဖွဲတိုပူးေပါင်းကာ တတိယ

လည်းရှပ ိ ါတယ်။ ေြခတုတပ်ဆင်ေရးကှစစ ် ်ေဆာင်ရက်

အကိမ်ေြမာက် အခမဲ့ေြခတုတပ်ဆင်ေပးမစခန်းဖွင့်ပွဲကို

သွားဖိရ ု ပ ိှ ါတယ်။ အခုထေ ိ တာ့ သုးံ ကိမေ ် ြမာက်အထိ တပ်ဆင်

ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ေတာင်ဒဂုံ

မဲသ ့ ေ ူ တွပါဝင်မယ်ဆရ ို င် အခမဲေ ့ ြခတုတပ်ဆင်ေပးသူ ဦးေရ

မိနယ် ပိဋကတ်သုံးပုံနိကာယ်ေကျာင်းတိုက်၌ ဖွင့်လှစ်

၁၀၀၀ ေကျာ်သာွ းပါလိမမ ့် ယ်"ဟု ဦးု၊ ေဒြမရီ ေဖာင်ေဒးရှင်း

လိက ု ် ပီြဖစ်ပီး မသန်စမ ွ ်းသူ ၃၀၅ ဦးကို ေြခတုေဆာင်ရက်

ဥကလည်းြဖစ် ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း ဦးု၏

ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ဦးု၊ ေဒြမရီေဖာင်ေဒးရှင်းမှ

သမီးလည်းြဖစ်သူ ေဒသန်းသန်းုက ေြပာကားသည်။

သိရသည်။

ထို

ေဆးုံမတက်ိုင်သူေတွနဲ

အခမဲ့ေြခတုတပ်ဆင်ေပးမတွင်

တစ်ဦးလင်

အဆိပ ု ါ တတိယအကိမေ ် ြမာက် Jaipur Foot တပ်ဆင်

ကုနက ် ျေငွ US ေဒလာ ၁၀၀ ေကျာ် ကုနက ် ျမည်ြဖစ်သည်။

ေသာစခန်းဖွင့်ပွဲကို ေြခတုတပ်ဆင်ေပးသွားမည့် ရန်ကုန်

တပ်ဆင်မည်သ ့ မ ူ ျားကို အခမဲထ ့ မင်းေကးပီး ေနရာထိင ု ခ ် င်း

တိုင်းေဒသကီး ေတာင်ဒဂုံမိနယ်ပိဋကတ်သုံးပုံနိကာယ်

စီစ်ေပးေကာင်းသိရသည်။ ထို ဦးု၊ ေဒြမရီေဖာင်ေဒးရှင်း

ေကျာင်းတိုက်၌ ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပရာ ရန်ကုန်

အေနြဖင့် ပထမအကိမ် ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် ၃၄၀၊ ဒုတိယ

တိင ု ်းေဒသကီး အစိုးရအဖွဲ စီမက ံ န ိ ်းှင့် ဘာေရးဝန်ကီး

အကိမ်၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် ၅၅၀၊ ယခုတတိယအကိမ်၂၀၂၀

ဦးြမင့်ေသာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ အိိယသံအမတ်ကီး

ြပည့ ် စ ှ တ ် င ွ ် မသန်စမ ွ း် ၃၀၅ ဦး ေြခတုတပ်ဆင်ေပးမ ကို

H.E.Mr.Saurbh Kumar၊

ေဆးသုတေသနဦးစီးဌာန

မတ် ၁၉ ရက် မ ှ ဧပီ ၉ ရက် အ ထိ တပ် ဆ င် ေပးသွား

န်ကားေရးမှးချပ် ပါေမာကေဒါက်တာ ေဇာ်သန်းထွန်း၊

မည်ြဖစ်ရာ စုစုေပါင်း ေြခတုတပ်ဆင်ေပးမ ၁၁၉၅ ဦးထိ

ဦးု၊ ေဒြမရီေဖာင်ေဒးရှင်းဥက

အခမဲ့ တပ်ဆင်ေပးိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

တက်ေရာက်ကာ

ေဒသန်းသန်းုတို

ေြခတုတပ်ဆင်ြခင်းစခန်းဖွင့်ပွဲကို

ကျင်းသည်။

" ေြခတုတပ်ဆင်မယ်သ ့ ေ ူ တွ ကနဦးဆက်သယ ွ လ ် ာတဲ့

ေရးချယ်ရပါတယ်။ ဒီလို ေြခတုတပ်ေပးမကို ဦးု၊ ေဒြမရီ

ေြခတုတပ်ဆင်လိုသူြပည်သူများအေနြဖင့် ဖုန်းနံပါတ်

အေပမှာ ေမွးရာပါလား ေနာက်မှြဖစ်ေပလာတာလား

ေဖာင်ေဒးရှင်း FB တိုမှာ ေကာ်ြငာေပးသွားပါမယ်" ဟု

၀၉-၄၂၁၀ ၂၈၁၀၅၊ ၀၉-၇၉၈၁၅၇၉၆၂၊ ၀၉-၆၉၇၂၆၇၇၅

" ကန်မတိေ ု ဖာင်ေဒးရှငး် ကေတာ့ ေြခတုတပ်တာအဓိက

ဆိုတာစိစစ်ပီးမှ ေရးချယ်ရတာပါ။ ေြခမျက်စိေလာက်က

ဦးုေဒြမရီေဖာင်ေဒးရှငး် မှ အုပခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးစိးု လွငက ်

တိုသို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရ က်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ

ဆိုသလို ကျန်းမာေရးအေနနဲ အြခားပညာေရးအတွက်

ေနြပတ်ေနရင်ေတာ့တပ်လမ ုိ ရပါဘူး။ ဒါေတွကေ ုိ တာ့စစ ိ စ်

ေြပာကားသည်။

သည်။

ပခုကေဈးကွက်သို ြပည်တွင်း သရက်သီးအများအြပားဝင်ေရာက်

သရက်သးီ ေပါက်စပ ိ သ ် မများငှားကာ သရက်ချ်ေပါက်အား ဘိစက်များြဖင့် ဖိကာ ပိမ ု ျား၊စ့အ ် ိုးများြဖင့ေ ် လှာင်က ေကာင်း၊ သရက်သီးရှားပါးချ ိန်တွင် စတင်ထတ ု ေ ် ရာင်းကေကာင်း သရက် ချ်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ေနသည့်

ဦးမျ ိးမင်းကိုက ရှင်းြပ

သည်။ ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ်တွင် သရက်သီးတစ်ပိဿာ

များ ထွက်ရှိေနေသာ်လည်း မေလးေစျးချ ိေတာ်တွင် ပုံမှန်အတိုင်း အေရာင်း အဝယ်ြပလုပ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ "အြပင်မှာေတာ့ ေကာလာဟလေတွ ထွက်ေနတာရှိတာေပါ့။ နယ်ေတွမှာ ေတာ့ ပုံမှန်အတိုင်း အေရာင်းအဝယ်မပျက်ပါဘူး။ ေစျးပိတ်ဖိုဆိုတာလည်း

တင်းလိုက်ချ ိန်တွယ်ကာ တစ်တင်း

အစီအစ်မရှဘ ိ ူး။ လူကီးေတွကေန န်ကားထားတာလဲ မရှဘ ိ ူး။ သကနတ ် င ွ ်း

၂၅ ပိဿာရှေ ိ ကာင်း၊ ပခုကေဒသတွင်

ပဲ ပုံမှန်ပိတ်ရက်အတိုင်း သကန်အကိေန ကေန ှစ်ဆန်းတစ်ရက်ေန အထိ

ရှစ်ကျပ်ရှိပီး

ယခုအခါ တစ်လးံု ေပါက်စပ ိ ခ ် ငါးကျပ် (ယိုးဒယား)သရက်သီးများဝယ်ယူမ

ကျပ် ၇၀၀၀ ေပးေချဝယ် ယူ ရ ပီး

သာရှိေတာ့ေကာင်း

သရက်ချ်

ပခုက

မရှေ ိ တာ့ဘဲ ြပည်တင ွ း် ထွက် သရက်သးီ

ေပါက်စပ ိ ြ် ပန်ေရာင်းချ ိန် တစ်ပဿ ိ ာ

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများထံမှ

ေဈးကွကသ ် ို ြပည်တင ွ ်းသရက်သီးများ

များ အသုံးများလာေကာင်း သရက်

ကျပ် ၃၀၀ သာေဈးရှိေတာ့ေကာင်း

သည်။

အများအြပား

ချ်လုပ်ငန်း

လုပ်ကိုင်သူများထံမှ

သရက်ချ်ပစ ွဲ ား ေဒေကသီက ေြပာ

ေကာင့် သရက်သီးှင့် သရက်ချ်ေဈး

သိရသည်။

ပခုကေဈးကွက်သို

သည်။

သိရ

 န်း ကျဆင်း သွားေကာင်း အချ်

ရန်ကုန်ေဒသထွက် သရက်သီးများ

မျ ိးစုေ ံ ရာင်းဝယ်ေရးလုပက ် င ုိ ေ ် နသည့်

ဝင်ေရာက်လာရာတွင် ပိဿာ ၅၀ ပါ

လုံးေလှာင်ြခင်းအား

ေကျာက်ပန်း

သရက်ချ်ေလှာင်သမ ူ ျား စတင်ဝယ်ယူ

ေဒေကသီထံမှ သိရသည်။

အိတ်တစ်အိတ်လင် ကျပ် ၂၃၀၀၀

ေတာင်းမိတွငအ ် များအြပား ေလှာင်

ေနကပီြဖစ်ေကာင်း ေဒေကသီက

ြပည်တင ွ ်း သရက်သီးများ လင်လင် 

ေပးရပီး အြခားမိများမှဝင်ေရာက်

ကသည်။ သရက်ချ်ပွဲစားများက

ရှင်းြပသည်။

ေပလာြခင်းေကာင့် ထိင ု း် ိင ု င ် ထ ံ က ွ ်

လာသည့် သရက်သီးတစ်တင်းလင်

သရက်သီးလာသမ

ေဒသမျ ိးသရက်သီးများစတင်ဝင် ေရာက်လာြခင်းေကာင့်

သရက်ချ်ေပါက်စိပ် တစ်ှစ်ပတ်

COVID-19 ေရာဂါှငပ ့် တ်သက်၍ ြပင်ပတွင် ေစျးများပိတမ ် ည်ဟု ေကာလာဟလ

ေပါက်ခ တစ်ပိဿာ ကျပ် ၆၀ ရှိပီး

တစ်လုံးေပါက်ခ

ဝင်ေရာက်လာြခင်း

မေလး မတ် ၂၁

လည်း ေစျးချ ိေတာ် ပိတမ ် ယ်ဆုိ ပီးကားေတာ့ စိုးရိမေ ် နကတာရှတ ိ ယ်။ ေစျးက

ရပီး သရက်သီးရှားပါးချ ိန် သရက်သီး

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

မေလးေစျးချိေတာ် ပုံမှန်အတိုင်း အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်လျက်ရှိ

ေပါက်စိပ်

သရက်သးီ တစ်လးံု ချင်းေဈးတွကေ ် ပး

ပခုက မတ် ၂၁

ြမင့်ေမာင်စိုး

သီးေဈးန်းများ

ဝယ်ယူပီး

သရက်

ကျဆင်းလာကာ

ပိတမ ် ယ်။ ဒီရက်ပင ုိ း် အတွငး် မှာ ကေလးေတွလည်း စာေမးပွဲ ပီးေတာ့ ခရီးသွား ကလာက၊ အလှပွဲေတွနဲ ေနာက်သကန်အခါနဲ ဆိုေတာ့ အေရာင်းအဝယ်က ေကာင်းကပါတယ်"ဟု အဆင့်ြမင့်ေစျးချ ိေတာ် ေစျးအကျ ိးေတာ်ေဆာင်အဖွဲ ဥက ဦးေအာင်ြမင့်သိန်းက ေြပာကားသည်။ ထိြု ပင် "COVID-19 ေရာဂါကာကွယေ ် ရးအေနနဲ ေစျးအကျ ိးေတာ်ေဆာင်အဖွဲ က ေစျးုအ ံ လယ်မှာ လက်ေဆးရည်ဘူးေတွ ထားေပးဖို စီစ်ေနပါတယ်။ လူမေရး  အဖွဲအစည်းေတွက ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်ေတွ လာေဝတာရှိတယ်။ ကျန်းမာေရးဌာနက ပညာေပးပိစ ု တာေတွေပးလာရင် ပို ပီးေကာင်းတာေပါ့"ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ေြပာကားသည်။ မေလးေဈးချ ိေတာ်ကို ယခုှစ်သကန်ကာလတွင် သကန်အကိေန မှ ှစဆ ် န်းတစ်ရက်ေနအထိ ပုမ ံ န ှ ပ ် တ ိ ရ ် က်များအတိင ု း် ပိတမ ် ည်ြဖစ်ေသာ်လည်း လက်ရှိတွင် ပုံမှန်အတိုင်း အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ သန်းေဇာ်မင်း(ြပန်/ဆက်)

ကိုထိန်(ငါ့သေရာက်)

ေရဆင်း (၉) ှင့် (၁၀)ဂျံမျိးများ ယှ် ပိင်ရတ ိ သ ် မိ ်း သီေပါ မတ် ၂၁ ရှ မ ်း ြပည် န ယ်

သုေတသနမှး (ေြမာက် ပို င ်း )

ေကျာက်မခ ဲ ိင ု ် စိက ု ပ ် ျ ိးေရးဦးစီးဌာန

ဦးခင်ေမာင်ေဌးတို

တက်ေရာက်ပီး ကီးကပ်ေဆာင်ရက် ေပးသည်။

က ကီး မှး၍ DAR - DOA ဂျံ မ ျ ိး

အဆိုပါ ေရဆင်း (၉)ှင့် (၁၀) ဂျံ

ယှ်ပိင်ကွက် စံကွက်ရိတ်သိမ်းပွဲကို

မျ ိးများကို စံကွက်ရိပ်သိမ်းရာတွင်

မတ် ၂၀ ရက် နံနက် ၈ နာရီက

ေရဆင်း (၉) ဂျံမျ ိးမှာ တစ်ဧကလင်

ေနာင်ချ ိမိနယ် မျက်ချင်းုေကျးရာ

၃၉ တင်းန်းထွက်ရှိသြဖင့် ေနာင်ချ ိ

ေတာင်သူတစ်ဦး၏

လယ်ေြမ၌

မိနယ်ေရေြမရာသီဥတုအေနအထား

မတ် ၂၀ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် မေကွးမိနယ် မိနယ်မီးသတ်ဦးစီးမှးှင့်

ကျင်းပရာ ေကျာက်မခ ဲ ိင ု ် စိက ု ပ ် ျ ိးေရး

ှငက ့် က ို ည ် ၍ ီ ဂျံေတာင်သမ ူ ျား အေန

အဖွဲက မေကွးမိနယ်လပ်စစ် အင်ဂျင်နယ ီ ာုံး လပ်စစ်ုံးဝန်ထမ်းများအား

ဦးစီးဌာနမှး ဦးေမာင်ေမာင်ေအးှင့်

ြဖင့် ေရဆင်း (၉) ဂျံမျ ိးကို ပိုမိုကိက်

မီးသတ်ေဆးဘူးအသုံးြပပုံှင့် မီးေဘးကိတင်ကာကွယ်နည်းလမ်းများ၊

ေနာင်ချ ိမိနယ် စိက ု ပ ် ျ ိးေရးဦးစီးမှး

ှစ်သက်ေကာင်း သိရသည်။

သုပ်ြပေလ့ကျင့်ေဆာင်ရက်ေပးစ်။

ဦးေအာင်ေကျာ်၊

စိုက်ပျ ိးေရး

စိုင်း(သီေပါ)

မေကွးဝင်းေမာင်


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

သတင်းစုံက

မူလတန်းကိေကျာင်းေဆာင် ေဆာက်လုပ်ရန် ပက်တင်

ေသာက်သုံးေရခက်ခဲသည့် ေကျးရာခုနစ်ရာတွင် စက်ေရတွင်းများတူးေဖာ် မိတီလာ မတ် ၂၁

ဂန် ေဂါ

မိတီလာမိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်

လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ မူလတန်းကိေကျာင်းေဆာင်ှင့် ပင်မေဆာင်များ

ေရးဦးစီးဌာနမှ ေသာက်သုံးေရအခက်အခဲြဖစ်ေပ

ေဆာက်လုပ်ရန် ပက်တင်မဂလာအခမ်းအနားကို မတ် ၁၉ ရက် နံနက်က

ေနသည့် ေကျးရာခုနစ်ရာတွင် စက်ေရတွင်းများ

ဂန် ေဂါမိ မိမရပ်ကက ွ ရ ် ိှ အဆိပ ု ါေကျာင်းေဆာင် ေဆာက်လပ ု မ ် ည့ေ ် နရာ၌

တူးေဖာ်ေပးလျက်ရှိရာ ၆၅ ရာခိုင်န်းပီးစီးပီြဖစ်

ြပလုပသ ် ည်။ ဆက်လက်၍ မေကွးတိင ု ်းေဒသကီး လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ်

ေကာင်း သိရသည်။

ဦးေအာင်ဆန်းဝင်း၊ ဂန် ေဂါခိုင် ဒုတိယခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးေဇာ်မင်း၊

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ေကျးလက်ေဒသဖွံ ဖိး

ဒုတယ ိ မိနယ်အပ ု ခ ် ျပ် ေရးမှး ဦးေကျာ်ေကျာ်ထန ွ ်း၊ ခိင ု ေ ် ကျးလက်ေဒသဦးစီး

တိုး တက် ေရးဦးစီး ဌာန၏

ဌာန ဒုတိယန်ကားေရးမှး ဦးဝင်းေအာင်၊ ခိုင်သာသနာေရးဦးစီးဌာနမှး

ရန်ပုံေငွကျပ် ၁၃၇ ဒသမ ၃၈သန်းြဖင့် ဇန်နဝါရီလ

ဦးြမင့်ေမာ်၊ မိနယ် စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ အမေဆာင်အရာရှိ ဦးeာဏ်ဦး

ပထမပတ်မှ စတင်၍

တိုက ပက်တင်ေပးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ေဆာင်ရက်ေပးရာတွင် စိန်ေကျာ်

(မူ လ +မွ မ ်း မံ )

စက်ေရတွင်းများတူးေဖာ် ေဂွးချ ိေကျးရာတွင်

အကျယ် ေလးလက်မ၊ အနက် ေပ ၇၀၀ ရှိ စက်ေရ တွင်းှင့် ေညာင်ပင်လှ၊ ဖလံကျင်း ၊ မကျ ီးကုန်း၊

ေကျးရာေပါင်း ၁၁ ရာ လပ်စစ်မီးလင်းေတာ့မည်

အိင ု ေ ့် ကျးရာများတွင် အကျယ် ေလးလက်မ၊ အနက်

မေကွး

ေပ ၄၀၀ ရှိ စက်ေရတွငး် များ တူးေဖာ်ြခင်းှငအ ့် တူ

ေကျးရာတွင် အကျယ် သုံးလက်မ၊ အနက် ေပ ၇၀

ေရမီတာသုးံ ပိက ု လ ် င ုိ း် သွယတ ် န်းြခင်း လုပင ် န်းများကို

မေကွးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရ၏ဘတ်ဂျက်ြဖင့်

ဂါလန် ၂၀၀၀ ဆံ့ အုတ်ေရကန်၊ ေရစက်ုံတည်

ရှိ စက်ေရတွင်းငါးတွင်း တူးေဖာ်ြခင်း၊ ေရစက်ုံ

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယင်းစက်ေရတွင်း တူးေဖာ်

မေကွးမိနယ်အတွင်းရှိ အုန်းတွေ ဲ ကျးရာ၊သေြပယေကျးရာ၊ ကုန်းကီးေကျးရာ၊

ေဆာက်ြခင်းလုပင ် န်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရသ ှိ ည်။

ေရစင် တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ေရပိက ု သ ် ယ ွ တ ် န်းြခင်း၊

ြခင်း လုပ်ငန်းများမှာ ၆၅ ရာခိုင်န်းပီးစီးေနပီြဖစ်

ကျစ်စံုေပွးေကျးရာ၊ ဘုရားကုနး် ေကျးရာ၊ တုပ်စမ်းေကျးရာ၊ ေငွစမ်းေရာင်

ထိြု ပင် ြမင်ေတာ်ကန်ေကျးရာတွင် ေလးလက်မ၊

၄၀၀ ဗိုဓာတ်အားလိုင်း သွယ်တန်းြခင်းလုပ်ငန်း

ေကာင်း မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးေအးေဇာ်ြမင့်က ေြပာ

ေကျးရာ၊ ကက်စ ှ ဖ ် ေကျးရာ၊ ြမစ်သာစည်ေကျးရာ၊ ကွမ်းအု(ံ ေြမာက်)ေကျးရာ၊

အနက် ေပ ၅၀၀ ရှိ စက်ေရတွင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊

များှင့် ဒီးဒုတ်ေတာင်ေကျးရာတွင် အကျယ် ှစ်

ကားသည်။

ပုန်းတပ်ေကျးရာတိုသည် လပ်စစ်မီးလင်းေတာ့မည်ဟု

ေရစင်တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း၊

လက်မ၊ အရှည် ေပ ၂၇၀၀ ရှိ အိမ်တိုင်ရာေရာက်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘာှစ်

မေကွးမိနယ်

ဆည်ကုန်း

သိန်းြမင့်ေကျာ်(မိတီလာ)

လပ်စစ်ုံးမှမိနယ် လပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ဦးစိုးေဌးေအာင်ထံမှ သိရသည်။ မေကွးဝင်းေမာင်

ေကွးကုန်း-ဝက်ချပ်-နတ်ေမာက်လမ်း အဆင့်ြမင့်တင်

ေကျးလက်ေရရရှိေရးအတွက် ေြမသားေရကန်တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း ကည့် ေရး မတ် ၂၁

ဘာှစ် ခွငြ့် ပရန်ပေ ံု ငွကျပ် သန်း

လျက်ရေ ိှ သာ မွနြ် ပည်နယ် ေမာ်လမိင်

ကု မ ဏီ မ ှ

မေကွး

ေွရာသီေရရှားပါးမ အခက်အခဲ မရှိ

၄၀ ြဖင့်

အင်အားမာန်ကုမဏီမှ

ခိုင်အတွင်းရှိ ေရးမိနယ် ှစ်ကရင်

မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မေကွးတိင ု ်းေဒသကီး ေရနံေချာင်းှင့် နတ်ေမာက်တအ ို ား ဆက်သယ ွ သ ် ည့်

ေစေရးအတွက် ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ခုှစ်

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်

ေကျးရာအုပ်စု ှစ်ကရင်ေကျးရာ၌

အဆိုပါ ေကျးရာတွင် အိမ်ေြခ

ေကွးကုန်း-ဝက်ချပ်-နတ်ေမာက်လမ်းသည် အရှည် ၂၉ မိုင် ခုနစ်ဖာလုံရှိပီး

ေြမသားေရကန် ေလးဧက တူးေဖာ်

၃၈၆ အိမ်၊ လူဦးေရ ၂၅၃၅ ဦးရှိပီး

မေကွးခိင ု ေ ် ကျးလက်လမ်းဦးစီးက တာဝန်ယအ ူ ဆင့ြ် မငတ ့် င်ခေ ဲ့ သာ လမ်းြဖစ်

ြခင်းလုပ်ငန်းကို

ေြမသားေရကန်

သည်။

မွနး် တည် ၁၂ နာရီခန် က ေမာ်လမိင်

လုပ်ငန်း

မတ်

၂၀ ရက်

တာဝန် ရ ှိ သူ မ ျားအား

တူး ေဖာ် သ ည့ ်

ေအာင်ြမင်ပီးစီးပါက

အဆိပ ု ါလမ်းအား ေကျးလက်လမ်းဖွံ ဖိးေရးဦးစီးဌာနက လေ ဲ ြပာင်းတာဝန်

ခိင ု ် ေကျးလက်ေဒသဖွံ ဖိးတိးု တက်

ေကျးရာေနြပည်သူများ ေွရာသီေရ

ယူခဲ့ပီးေနာက် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာှစ်မှစ၍ ေကျာက်ေချာလမ်းခင်းြခင်း၊

ေရးဦးစီး ဌာနမှ ဒု တိ ယ  န်  ကား

ရှားပါးမမှ ကင်းေဝးပီး စိုက်ပျ ိးေရး

ကွနက ် ရစ်တတ ံ ားတည်ေဆာက်ြခင်း၊ ေရေပါက်တတ ံ ားကတရာထပ်ပးုိ လာ

ေရးမှး ဦးေအးိုင်ှင့် တာဝန်ရှိသူ

လုပ်ငန်းများအတွက်ပါ

ခင်းြခင်းတိအ ု ား ေဆာင်ရက်ခရ ့ဲ ာ ယခုအခါ လမ်းမိင ု အ ် ားလုးံ ကတရာလမ်း

များက ကွင်းဆင်းကည့ ် စစ်  ေဆးရာ

လုံ ေလာက် စ ွာ

အြဖစ် ေရာက်ရှိေနပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေြမသားေရကန် တူး ေဖာ် ေနမ အား

ြဖစ်ေကာင်း ေရးမိနယ် ေကျးလက်

သတ်မတ ှ ဧ ် ကအတိင ု ်းအတာအတိင ု ်း

ေဒသဖွံဖိးတိးု တက်ေရးဦးစီးဌာနမှ

ြပည့မ ် ေ ီ အာင်ေဆာင်ရက်ရန် ၊ သကန်

မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒခွာညိေဌးထံမှ

မတိုင်မီ လုပ်ငန်းများအချိန်မီအြမန်

သိရသည်။

ခရမ်းစိုးြမင့်

မခင်းအသိပညာေပးေဟာေြပာ ရန်ကုန်

ပီးစီးိင ု ေ ် ရးအတွက် ေဆာင်ရက်ေပးရန်

ေရကို

အသုံး ြပို င ် မ ည်

ြမင့်ဦး(မိတ်)

ရန်ကင်းမိနယ်အတွငး် မခင်းကျဆင်းေရး၊ သက်ငယ်မဒ ု မ ိ ်းမများမြဖစ်ပွားေစ

ြပည်တွင်းစက်သုံးဆီ

ေရးအတွက် မတ် ၂၀ ရက် ညေန ၅နာရီက ရန်ကင်းမိမရဲစခန်းမှနယ်ထိန်း အရာရှဒ ိ တ ု ယ ိ ရဲအပ ု ေ ် နစိးု လင် ဦးေဆာင်ေသာ ရဲတပ်ဖဲွ ဝင်များက (၁၅) ရပ်ကက ွ ် ှင့် (၁၆) ရပ်ကက ွ အ ် တွငး် ရှိ ြပည်သမ ူ ျားအား မခင်းအသိပညာေပးေဟာေြပာ ြခင်းှင့် လက်ကမ်းစာေစာင်များေဝငှခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ သန်းေမာင်(ရန်ကင်း)

တစ်လီတာ ကျပ် ၄၇၀ အထိကျဆင်း ရန်ကုန် မတ် ၂၁ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးကများတွင် အဓိကအသုံးြပေနရသည့် ြပည်တွင်းစက်သုံးဆီေစျးမှာ ဇန်နဝါရီလဆန်းတွင် တစ်လီတာ လင် ၈၁၅ ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိပီး ေဖေဖာ်ဝါရီလဆန်းတွင် ကျပ် ၈၀၀ ဝန်းကျင်ထိ

ေစျးကျလာရာမှ

မတ် ၂၁ ရက်တွင်

တစ်လတ ီ ာလင် ကျပ် ၄၇၀ သာရှေ ိ ကာင်း စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိင ု ် များမှ သိရသည်။ ရန်ကုန်မိတွင်ေြပးဆွဲေနသည့် အငှားယာ်ေမာင်းများမှာ စားဝတ်ေနေရးအတွက် စက်သုံးဆီေစျးအေပမှခ ီ အ ို ားထားေနရ သည်။ ယခင်က ေနစ်စက်သုံးဆီ ကျပ်တစ်ေသာင်းဖိုးခန် ထည့် ပီး ေြပးဆွခ ဲ ရ ့ဲ ာမှ ယခုအခါ ကျပ်ခန ု စ်ေထာင်သာကုနက ် ျသြဖင့် အဆင် ေြပမရှိေကာင်း သိရသည်။ ြပည်တင ွ း် ခရီးသွားလုပင ် န်းရှငမ ် ျားမှာ စက်သးံု ဆီေစျး ဆက်တက ုိ ် ကျဆင်းေနမေကာင့် အနည်းငယ်အဆင်ေြပေသာ်လည်း ကိဗ ု စ်၁၉ ေရာဂါေကာင့် ခရီးသွားလုပင ် န်းတွင် အခက်အခဲအနည်းငယ် ရှေ ိ ကာင်း သိရသည်။ ကိဗ ု စ်-၁၉ ေရာဂါအေြခအေနေကာင့် သယ်ယူ ပိေ ု ဆာင်ေရးလုပင ် န်းအချ ိရပ်တန် ထားပီး ဝယ်လအ ို ားကျဆင်း သည့်အတွက် စက်သုံးဆီေစျးန်းများ ကျဆင်းလာြခင်းြဖစ် ေကာင်း သိရသည်။ ွားထိုးကီးမိဝင်ဂိတ်တွင် မတ် ၁၈ ရက်ညက မိနယ်ရဲတပ်ဖွဲမှး ရဲမှး ေအာင်ေဇာ်မိုးှင့် မိမရဲစခန်းမှး ဒုရဲမှးခင်ေမာင်ဦးတို၏ ကီးကပ်မြဖင့  ် တပ်ဖဲွ ဝင်များက နယ်ေြမေဒသလုံ ခံေရးအတွက် ပိတဆ ် ရ ုိ ာှ ေဖွမများ  ြပလုပ် ကစ်။

ခင်ဇာမွန်ြမင့်(ဥပေဒ)

မတ် ၂၁ ရက်တင ွ ် စက်သးံု ဆီေစျးန်းများမှာ ေအာက်တန ိ း် 92 တစ်လတ ီ ာလင် ကျပ် ၄၇၀၊ ေအာက်တန ိ း် 95တစ်လတ ီ ာလင် ကျပ် ၆၀၀၊ ပရီမယ ီ ဒ ံ ဇ ီ ယ် တစ်လတ ီ ာလင် ကျပ် ၅၈၀ ၊ ဒီဇယ် တစ်လတ ီ ာ လင် ကျပ် ၅၇၀ ရှိသည်။ လက်ရှိစက်သုံးဆီေစျးန်းမှာ ဧပီလ အထိ ဆက်တက ို က ် ျဆင်းိင ု ေ ် ကာင်း သုံးစွသ ဲ ယ ူ ာ်ေမာင်းများက ေြပာသည်။

ေအာင်သူရ

COVID-19 ေရာဂါ မိမိကစကာကွယ်ပါ အစီအစ်ြဖင့် လူထုအသိပညာေပး မိုးေကာင်း မတ် ၂၁ ကချင်ြပည်နယ် မိုးေကာင်းမိတွင် "COVID-19 ေရာဂါ မိမိကစကာကွယ်ပါ" အစီအစ်ြဖင့် လူထုအသိပညာေပးြခင်းကို မတ် ၂၀ ရက် နံနက် ၈ နာရီက မိမစည်ပင်သာယာေဈး၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ "COVID-19 ေရာဂါ မိမိကစကာကွယ်ပါ" အစီအစ်ြဖင့် မိုးေကာင်းမိမေဈးကီး၏ အဝင်အထွကေ ် ပါက်များတွင် လက်ေဆးကန်များ၊ လက်ေဆးဆပ်ြပာရည်င ှ ့် အမက်ပုံးများ ထားရှက ိ ာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက စနစ်တကျလက်ေဆးရမည့အ ် ချက်များကို လက်ေတွ သုပြ် ပြခင်း၊ မကာခဏလက်ေဆးြခင်းသည် ကူးစက်တတ်သည့ေ ် ရာဂါများကို အေကာင်းဆုံး ကိတင်ကာကွယ်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း အသိပညာေပးေြပာကားကာ လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန် ေဝေပးခဲ့ကသည်။ ဝင်းိုင်(ကချင်ေြမ)


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

ကသာမိေပ ဧရာဝတီြမစ်အတွင်း ရှပ်ေြပးေရယာ်ေပမှ

တရားမဝင်ကုန်စည်များ တားဆီးထိန်းချပ်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

တရားမဝင်ကန်းတံခါးချပ်များှင့် အင်ခွဲသားများ သိမ်းဆည်းရမိ

ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၁

ကသာ မတ် ၂၁

တရားမဝင်ကန ု စ ် ည်များ တားဆီးထိန်းချပ်ေရး

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကသာမိ ေကျာက် တိုင်ဆိပ်

ဧရာဝတီြမစ်အတွင်း

အတွက်

ရှပ်ေြပး

ေရပူှင့်မရမ်းေချာင်

အမဲတမ်း

စစ်ေဆးေရးစခန်းတိုကို ဌာနဆိုင်ရာပူးေပါင်း

ေရယာ်ေပမှ တရားမဝင် ကန်းတံခါးချပ်များ

အဖွဲများြဖင့် ၂၀၁၇ ခုှစ် မတ် ၁ ရက်တွင်

ှင့် အင်ခသ ွဲ ားများ သိမ်းဆည်းခဲေ ့ ကာင်း သိရ ြဖစ်စ်မှာ မတ် ၂၀ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီ

အတွင်း ေကျာက်တိုင်ဆိပ်တွင် ရပ်နားထား ေသာ

အြမန်ေရယာ်ကို

မတ် ၂၀ ရက်တွင်

မရမ်းေချာင်အမဲတမ်း

ကုန်သွယ်မယာ်

တန်ဖိုးေငွကျပ် ၁ ဒသမ ၀၈၀ သန်း)ရှိ Chang Beer (330 ml) (1x24) (90)Pkgs အား ေတွရှိ၍ သိမ်းဆည်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ကသာမိနယ်၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

သတင်းအရ

ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ ၎င်းေရယာ်အတွင်းမှ

ကသာ မတ် ၂၁ စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး ကသာမိနယ် အထက် ဝဲကီးေကျးရာေန ရဲသီဟ၏ေနအိမ်ကို မတ် ၂၁ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီခန် တွင် သတင်းအရ ဒုရအ ဲ ပ ု ေ ် ဇာ်မင်းထွန်းှငအ ့် ဖွဲက သွားေရာက်

တရားမဝင်ကန်းတံခါးချပ် ၃၉၈ ချပ် (၄ ဒသမ ၆၀၄၄ တန်)၊ အင်ခသ ွဲ ား ၅၇ ေချာင်း (၁ ဒသမ

ပိင ု ရ ် င ှ ် ဦးေဇာ်ေဇာ်လတ် မေလးမိ ချမ်းေအး

မိေနသူတအ ို ား ကသာမိမရဲစခန်းက အမဖွင့်

၉၁၈၈ တန်)ှင့် ရှစ်လုံးထိုးေရယာ်တစ်စင်း

သာစံမိနယ်ေနသူ၊ ပစည်းပိင ု ရ ် င ှ ် ကိေ ု ကျာ်င ုိ ်

အေရးယူေဆာင်ရက်ထားေကာင်း သိရသည်။

ဖမ်းမိခသ ဲ့ ည်။ ြဖစ်စ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ေရယာ်

ကသာမိေနသူ၊ မငယ်င ှ မ ့် ဂျာူး အင်းေတာ်

လူေအာင်(ကသာ)

ယာ်တိုက်မြဖစ်ပီး အမျ ိးသားတစ်ဦး ေသဆုံး မတ် ၂၁

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ေရကည်မိနယ် အသုတ်မိ အမှတ(် ၅)ရပ်ကက ွ ် ြမတ်ေမတာမွန် စက်သးံု ဆီအေရာင်း ဆိုင်ေရှ ပုသိမ်-မုံရာကားလမ်းတွင် မတ် ၁၈ ရက်က ယာ်တိုက်မြဖစ်ကာ အမျ ိးသားတစ်ဦးေသဆုံးေကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်မှာ မတ် ၁၈ ရက်တင ွ ် အသုတန ် ယ်ေြမရဲစခန်းမှ ဒုရအ ဲ ပ ု ် စိုးလင်းြမတ်င ှ အ ့် ဖွဲသည် လှညက ့် င်းတာဝန်ေဆာင် ရက်ေနစ် ယာ်တိုက်မြဖစ်ပွားေကာင်း သတင်းအရ

ရှာေဖွရာ ရဲသဟ ီ အား လူမေနသည့် အိမ် ခံဝင်း အတွင်း ေတွရသြဖင့် ရှာေဖွခဲ့ရာ ဘိန်းြဖမန် အေလးချ ိန် ၁၀ ဂရမ်ခန် ှငအ ့် တူ သိမး် ဆည်း ရမိသြဖင့် အမဖွငအ ့် ေရးယူထားေကာင်း သိရ သည်။ ေအးြမသက်ထား

ပျ်းမနားတွင် လူသတ်မကျးလွန်သူအား နာရီပိုင်းအတွင်း ဖမ်းဆီးရမိ

ပုသိမ်-မုံရာ ကားလမ်းမေပတွင် ေရကည်

ကုန်ပစည်းများကို

ြပလုပ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ

တရားမဝင် ကန် သတ်ကုန်ပစည်းြဖစ်ေသာ

သွင်းကုန် ၃၁၃ စီး ကုနစ ် ည်များသယ်ယပ ူ ေ ုိ ဆာင်

ရဲတပ်ဖွဲှငပ ့် ူးေပါင်း၍ ကသာမိ ဧရာဝတီြမစ်

စစ်ေဆးမ

တစ်ေလာက် ကုန်သွယ်မယာ်ပိုကုန် ၂၀၆၃

လမ်းမကီးတစ်ေလာက်

ဦးေဇာ်ကိုကို ဦးစီးေသာအဖွဲသည် နယ်ထိန်း

စစ် ေဆးေရးစခန်း များက

စစ်ေဆးေရးစခန်းက တားဆီးမတစ်မ (ခန် မန ှ ်း

စီး၊ သွင်းကုန် အစီး ၁၇၃၀၊ ရန်ကုန်-ြမဝတီ

ခန် တင ွ ် ကသာမိ နယ်သစ်ေတာဦးစီးအရာရှိ

အဆို ပ ါ

တင်သွင်း/တင်ပိုေသာ

စတင်ဖင ွ လ ့် စ ှ ေ ် ဆာင်ရက်ခဲ့ ပီး မတ် ၂၀ ရက်

တွင် မေလး-မူဆယ် ြပည်ေထာင်စလ ု မ်းမကီး

သည်။

လျက်ရသ ိှ ည်။

ပျ်းမနား မတ်

သွားေရာက်စစ်ေဆးရာ အသုတ်မိမှ ေရကည်မိသို ကိက ု  ုိ င ုိ ် ေမာင်းှငလ ် ာသည့ယ ် ာ်သည် ပုသမ ိ -် မုရ ံ ာကား လမ်းမိုင်တိုင်အမှတ်(၉/၄)ှင့်(၉/၅)ကားတွင် ြမတ်မင်း ထိုက် ေမာင်းှင်သည့် ဆိုင်ကယ်ှင့်တိုက်မိရာ ြမတ်မင်း ထိုက်တွင် ရရှိဒဏ်ရာြဖင့် ေသဆုံးသည်။ ြဖစ်စ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ကိက ု  ို င ို  ် င ှ ့် ြမတ်မင်းထိက ု တ ် ုိ အား အသုတန ် ယ်ေြမရဲစခန်းက ဥပေဒအရအေရးယူေဆာင် ရက်ထားေကာင်း သိရသည်။ ဆန်းတင့် (ေရကည်)

၂၁

ဝမ်းဗိုက်အား ဓားြဖင့ထ ် းုိ သည့အ ် တွက် ၎င်းမှာ ေနရာတွင်

ေနြပည်ေတာ် ပျ်းမနားမိတွင် မတ် ၁၉ ရက်တွင် အမျ ိး သမီးတစ်ဦးအား ဓားြဖင့ထ ် းုိ ခံရ၍ ေသဆုးံ သွားကာ ြပစ်မ

ြဖစ်စ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ေဒွဲွဲစန်းက ေဇာ်လင်းအား

ကျးလွန်သူအား တစ်နာရီအတွင်း ဖမ်းဆီးရမိေကာင်း

အေရးယူေပးပါရန် ပျ်းမနားမိမရဲစခန်းသို တိင ု တ ် န်းသည့်

သိရသည်။

အတွက် ရဲတပ်ဖွဲဝင်များက နတ်သရ ူ ေ ဲ ကျးရာသို သွားေရာက်

ြဖစ်စ်မှာ မတ် ၁၉ ရက် ညေန ၅ နာရီခန် က ပျ်းမနား

ကာ ေဇာ်လင်းအား ဖမ်းဆီးိုင်ခဲ့သည်။

မိနယ် နတ်သရ ူ ေ ဲ ကျးရာေန ေဒခိင ု ေ ် ရဝါသည် အစ်မြဖစ်သူ

ြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍ ြပစ်မကျးလွန်သူ ေဇာ်လင်း

ေဒွဲွဲစန်း၏ေနအိမမ ် အ ှ ြပန် ေဇာ်လင်း ကျပန်းလုပက ် င ို ်

အား ပျ်းမနားမိမရဲစခန်းက အမဖွငစ ့် စ်ေဆးေဆာင်ရက်

သူက ၎င်း၏ဇနီးြဖစ်သူှင့် ေဒခိုင်ေရဝါတို မကာခဏ

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

စကားများသည်ကို မေကျမနပ်ြဖစ်ကာ ေဒ ခိုင်ေရဝါ၏ ေကာင့် ဒုတိယေချပဂိုးရရန် အခက်

ေတွခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ပထမအေကျာ့အပီးတွင် Junior

Lions အသင်း၊ Chinland အသင်းှင့် ြမဝတီအသင်းတို ၁၈ မှတ်စီတူညီခဲ့ ေသာ်လည်း

ဂိုးကွာြခားချက်ြဖင့်

(+၁၈)ရထားသည့် Junior Lions အသင်းက ထိပ်ဆုံး၌ ဆက်လက်

ရပ်တည်ကာ ရာသီဝက်ချန်ပယ ီ ြံ ဖစ်ခ့ဲ သည်။ Chinland အသင်းက ဂိုး

ကွာြခားချက်(+၁၇)ြဖင့် ဒုတယ ိ ၊ ြမဝတီ

အသင်းက ဂိုးကွာြခားချက်(+၉)ြဖင့်

တတိယေနရာတွင် ရပ်တည်ေနပီး ယင်းအသင်းများ၏

ေနာက်တွင်

တကသိုလ်အသင်းက

ေမာရဝတီအသင်းက

Junior Lions အသင်းှင့် ြမဝတီအသင်း ယှ်ပိင်ေနစ်။

ပင် ေသဆုံးခဲ့သည်။

၁၀

ေငွကယ်ပွင့်အသင်းက

မှတ်၊

ကိုးမှတ်၊

ငါးမှတ်၊

E MNL-2 (ပထမတန်း)ပိင်ပွဲမှ

ေသာေကာင့် တတိယေနရာတွငသ ် ာ

လည်း ြမဝတီအသင်း၏ ကစားပုံ

ကချင် ယူ ို က ် တ က်

အသင်း က

အဆုံးအြဖတ်ပွဲ

အသင်းသည် ယခုရာသီ ပထမဆုံး

အသင်းအတွက် ဂိုးများကို ပွဲအစ ၂

မှာမူ ခုနစ်ပွဲစလုံးံးပီး အမှတ်မရ

မိနစ်တင ွ ် ဖုနး် ေကျာ်ဇင်တက ုိ သွင်းယူ

အရ

အတွက် ေချပဂိုးကို ၉၀+၂ မိနစ်တွင်

၏ ပိင်ဆင ို မ ် မှ  ာ ပိမ ု ြို ပင်းထန်လာဖွယ်

လည်း ေချပဂိုးရရှမ ိ  ေနာက်ကျခဲေ ့ သာ

ဓာတ်ပုံ-MNL

မင်းမင်းလတ်(ူပေဗဒ)

MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲ ပွဲစ်(၁၀)ကို မတ် ၂၃ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ ကျင်းပမည် ရန်ကုန် မတ် ၂၁ ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ်ေကာ်မတီက ကီးမှးကျင်းပလျက်ရှိသည့် ၂၀၂၀ ရာသီ MNL အမှတေ ် ပးပိင်ပဲွ ပွစ ဲ ်(၁၀)ကို မတ် ၂၃ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ ကျင်းပမည် ြဖစ်သည်။ MNL ပိင်ပက ွဲ ို မတ် ၈ ရက်ပစ ွဲ ်များအပီးတွင် ေခတရပ်နားထားြခင်းြဖစ် ပီး ိုင်ငံတကာရက်သတပတ်ှင့် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်အေြခအေနေကာင့် ပွဲစ် (၁၀)ှင့်

(၁၁)ကျင်းပမည့်ရက်များမှာ

သုံးကိမ်တိုင်ေြပာင်းလဲခဲ့ရသည်။

COVID-19 ေကာင့် MNL အမှတေ ် ပးပိင်ပဲွ ပထမအေကျာ့လက်ကျန်ပစ ဲွ ်များ ြဖစ်သည့် ပွဲစ်(၁၀)ှင့်(၁၁)ကို ပရိသတ်မပါဘဲ ကွင်းပိတ်ကစားမည်ြဖစ် သည်။ ယှ်ပိင်ကစား ပွစ ဲ ် (၁၀) အြဖစ် မတ် ၂၃ ရက်တင ွ ် သုဝဏကွင်း၌ ဟံသာဝတီအသင်းှင့်

ေကာင့် အခက်ေတွခဲရ ့ သည်။ ြမဝတီ

ေလးမှတရ ် ထားကာ ေယာေြမအသင်း

ဇွဲကပင်အသင်း၊ YUSC ကွင်း၌ စစ်ကိုင်းအသင်းှင့် ချင်းယူိုက်တက်အသင်း၊

ံးပွဲ ကံေတွခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

မိနစ်တွင်

ေသးေပ။ ပထမအေကျာ့ရပ်တည်မ

အသင်း၊ YUSC ကွင်း၌ မေကွးအသင်းှင့် ရန်ကုန်အသင်း၊ မတ် ၂၅ ရက်တွင်

သည်။ ြမဝတီအသင်းသည် ထိပဆ ် ုံးမှ

အများစုြဖင့် ဖွဲစည်းထားသည့် ြမဝတီ

ခဲ့သည်။ Junior Lions

Chinland အသင်းတိုှင့် အမှတ်တူခဲ့

ခဲ့ပီး Junior Lions အသင်းသည်

ရာသီဝက်

ချန်ပီယံဆုအတွက်

ြဖစ်ေသာေကာင့်

ှစ်သင်းစလုံး အားကုန်ထုတ်ကစား

ခဲ့ပီးြမဝတီအသင်းက ိုင်ပွဲရယူိုင်ခဲ့ Junior Lions အသင်း၊ ဒုတယ ိ ေနရာမှ ေသာ်လည်း

ဂိုးကွာြခားချက်နည်း

ဆက်ရှိေနသည်။

Junior

Lions

အေတွအ ကံရှသ ိ ည့် ကစားသမား

အသင်းသည် ပွက ဲ ထ ို န ိ ်းချပ်ကစားိင ု ် ပွစ ဲ ကတည်းက ဂိုးရရန် ကိးပမ်းေသာ်

P MNL ယူ-၁၉ ပိင်ပွဲမှ ပွစ ဲ ် (၁၀) တွင် ရတနာပုအ ံ သင်းက Chinland အသင်းကို ေလးဂိုး-ဂိုးမရှ၊ိ ရန်ကန ု အ ် သင်းက အား/ ကာသိပအ ံ သင်းကို သုံးဂိုး-ဂိးု မရှ၊ိ ေယာေြမအသင်း က စစ်ကင ုိ း် အသင်းကို တစ်ဂးုိ -ဂိးု မရှ၊ိ ရခိင ု အ ် သင်း က ကချင်ယူိုက်တက်အသင်းကို ေလးဂိုး-ဂိုးမရှိ၊ ဟံသာဝတီအသင်းက ေမာရဝတီအသင်းကို ှစဂ ် းုိ -

ဂိုးမရှိ၊ မေကွးအသင်းက ေငွကယ်ပွင့်အသင်းကို ေြခာက်ဂိုး-ဂိုးမရှိ၊ ဇွဲကပင်အသင်းက ချင်းယူိုက် တက်အသင်းကို တစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိြဖင့် အိုင်ရပီး ြမဝတီအသင်းှင့် ဧရာဝတီအသင်းတို တစ်ဂိုးစီ သေရကျခဲ့သည်။ ပွဲစ်(၉)အပီးတွင် ထိပ်ဆုံးမှ ဦးေဆာင်ေနသည့် အား/ကာသိပံအသင်းသည် ယခုတစ်ပတ်တွင် ရန်ကုန်အသင်းကို အေရးနိမ့်ခဲ့

ေကာင်းစည်သူှင့် ၇၆

မင်းခန် ေမာင်က

ချန်ပီယံဆုအတွက်

ဒုတိယ

အသင်း

အေကျာ့ပွဲစ်များတွင် ယင်းသုံးသင်း

သွင်းယူခဲ့ေသာ်

ရှေ ိ နသည်။ သတင်း-င်းထက်ေဇာ်

ေသာေကာင့် ထိပ်ဆုံးေနရာမှ ဖယ်ေပးခဲ့ရပီး ဂိုးြပတ်ိုင်ပွဲရခဲ့သည့် ရတနာပုံအသင်းက ထိပ်ဆုံး ေနရာ၊ ရန်ကန ု အ ် သင်းက ဒုတယ ိ ေနရာသို ေရာက်ရှိ လာသည်။ ပွဲစ်(၁၀)အပီးတွင် ရတနာပုံအသင်းက ၁၀ ပွဲကစား ၂၅ မှတ်ြဖင့် ထိပ်ဆုံးမှ ဦးေဆာင်ေနပီး ရန်ကုန်အသင်းက ၁၀ ပွဲကစား ၂၄ မှတ်၊ အား/ကာ

သိပံအသင်းက ၁၀ ပွဲကစား ၂၃ မှတ်၊ ဧရာဝတီ အသင်းက ၁၀ ပွဲကစား ၂၁ မှတ်၊ ရှမ်းယူိုက်တက် အသင်းက ကိုးပွက ဲ စား ၂၀ မှတ၊် Southern အသင်း က ကိုးပွက ဲ စား ၁၈ မှတ၊် ဟံသာဝတီအသင်းက ၁၀ ပွဲကစား ၁၇ မှတ်၊ ြမဝတီအသင်းက ၁၀ ပွဲကစား ၁၆ မှတ်၊ မေကွးအသင်းက ကိုးပွဲကစား ၁၅ မှတ်၊ တကသိလ ု အ ် သင်းက ရှစပ ် က ွဲ စား ၁၃ မှတ၊် ရခိင ု  ် င ှ ့်

ဇွဲကပင်အသင်းက ၁၀ ပွဲကစား ၁၃ မှတ်စီ၊ MFF Youth အသင်းက ခုနစ်ပွဲကစား ၁၂ မှတ်၊ စစ်ကိုင်း အသင်းက ၁၀ ပွဲကစား ၁၂ မှတ်၊ ေယာေြမှင့် ချင်းယူက ို တ ် က်အသင်းက ၁၀ ပွက ဲ စား ၁၀ မှတစ ် ၊ီ Chinland အသင်းက ၁၀ ပွဲကစား ေြခာက်မှတ်၊ ေမာရဝတီအသင်းက ၁၀ ပွက ဲ စား ေလးမှတ၊် ကချင် ယူိုက်တက်အသင်းက ၁၀ ပွဲကစား သုံးမှတ်၊ ေငွကယ်ပွင့်အသင်းက ၁၀ ပွဲကစား တစ်မှတ်ရရှိ ထားသည်။

ယခုတစ်ပတ်ပစ ဲွ ်များအနက် ရှမး် ယူက ုိ တ ် က် ှင့် MFF Youth အသင်း၊ တကသိလ ု  ် င ှ ့် Southern အသင်းတိ၏ ု ပွမ ဲ ျားကို တကသိလ ု စ ် ာေမးပွေ ဲ ကာင့် ေရဆိုင်းထားသည်။ င်းထက်ေဇာ်

မတ် ၂၄ ရက်တွင် သုဝဏကွင်း၌ ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းှင့် Southern YUSC ကွင်း၌ ဧရာဝတီအသင်းှင့် ရခိုင်အသင်း၊ သုဝဏကွင်း၌ ရတနာပုံ အသင်းှင့် အား/ကာသိပံအသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။ ပွဲစ်(၉) အပီးတွင် ဟံသာဝတီအသင်းက ၂၄ မှတ်ြဖင့် ဆက်လက်ဦးေဆာင်ေနပီး ဧရာဝတီအသင်းက ၂၃ မှတ်၊ ရန်ကုန်အသင်းက ရမှတ် ၂၀၊ လက်ရှိချန်ပီယံ ရှမ်းယူက ို တ ် က်အသင်းက ၁၇ မှတ၊် ရခိင ု အ ် သင်းက ၁၅ မှတ၊် စစ်ကင ို ်းအသင်း က ၁၃ မှတ၊် ရတနာပုအ ံ သင်းက ၁၀ မှတ၊် မေကွးှင့် အား/ကာသိပအ ံ သင်းက ခုနစ်မှတ်စီ၊ ဇွဲကပင်အသင်းက ေြခာက်မှတ်၊ Southern ှင့် ချင်းယူိုက်တက် အသင်းက ေလးမှတ်စီရရှိထားသည်။ ဇယားထိပ်ပိုင်းမှ ဟံသာဝတီ၊ ရန်ကုန်ှင့် လက်ရှိချန်ပီယံ ရှမ်းယူိုက် တက်အသင်းတိမ ု ာှ ဇယားေအာက်ပင ို ်းမှအသင်းများှင့် ေတွဆုမ ံ ည်ြဖစ်ေသာ် လည်း ဒုတိယေနရာမှ ဧရာဝတီအသင်းမှာမူ ရခိုင်အသင်းှင့် ပွဲကျပ်ကစားရ မည်ြဖစ်သည်။ ရခိုင်အသင်းကလည်း ယခုရာသီတွင် ငါးဂိုးသာေပးထားရပီး သုံးဂိုးြဖင့် အေကာင်းဆုံးခံစစ်ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ဧရာဝတီအသင်းှင့် ခံစစ် အားပိင်မကိ  ု ေတွြမင်ရမည်ြဖစ်သည်။ ဧရာဝတီအသင်းအေနြဖင့် ထိပ်ဆုံးမှ ဟံသာဝတီကို ဆက်လက်ဖိအားေပးိုင်ရန် မြဖစ်မေနိုင်ပွဲရယူရမည်ြဖစ်ပီး ကွင်းပိတက ် စားရသည့ပ ် မ ွဲ ျားတွင် အသင်းကီးများ ေြခေချာ်မည်လား၊ ိင ု ပ ် ဆ ွဲ က် မည်လားဆိုသည်ကို ဆက်လက်ေစာင့်ကည့်ရမည်ြဖစ်သည်။ င်းထက်ေဇာ်


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ကန်ေတာ်များ MYANMAR LIN JIA ELECTRICAL AND MECHNICAL GROUP Co.,Ltd၏ ထုတ်ကုန်သွင်းကုန် လိုင်စင်ကတ်ြပားှင့် စက်မလက်မကုန်သွယ်ေရး အသင်းဝင်ကတ်ြပားများ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပး ပါရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ ဖုန်း-09-955989066

ေဖာင်းကေပျာက်

တိုက်ခန်းအြမန်ေရာင်းမည်

ေလာက်ထားြခင်း

မင်းကွန်းတိပိဋက-နိကာယသာသနာြပဥပာကအဖွဲ

ကွက်(ေတာင်ပိုင်း)၊ ကီးပွားေရးအိမ်ရာ

လှဒါန်းိုင်ပါသည်

သဃန  ်းကန်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရးရပ်

ယာ်အမှတ-် 8B/7612 ၏ ေဖာင်းက နံပါတ်ြပားေပျာက်ဆးံု ၍ ထုတေ ် ပးပါရန် ေလာက်ထားလာပါသြဖင့် ယခင်ေဖာင်းက နံပါတ်ြပား ပျက်ြပယ်ပါေကာင်း

အများ

အနီး၊ ေအာင်စကာလမ်း၊ ၁၄ေပx၅၈ေပ၊ အြမင့ ်

၁၇ေပရှိ ထပ် ခိုး တစ် ဝ က် ပ ါ

ေြမညီထပ်တိုက်ခန်းကို သိန်း(၅၅၀)ြဖင့် အြမန်ေရာင်းပါမည်။ ဆက်သွယ်ရန်

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ကညန၊ ခိုင်ုံး

Ph: 09-5044402, 09-885044402 သို

(ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)

ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း ထားဝယ်ဖွံဖိးတိုးတက်မ အများပိုင်ကုမဏီ  လီမိတက်၏ DDPC Microfinance Co.,Ltd အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပင ် န်းအား ေအာက်ေဖာ် ြပပါအတိုင်း ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ် ပါသည်။ ၁။

Athabyar Financing Co.,Ltd အမည်ြဖင့်ေြပာင်းလဲြခင်း

၂။

BOD Director ေြပာင်းလဲြခင်း။

၃။

အစုရှယ်ယာရှင်များထပ်မံတိုးြမင့်ြခင်း။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ထားဝယ်ဖွံဖိးတိုးတက်မအများပိုင်ကုမဏီလီမိတက် ဖုန်းနံပါတ်-05-92023955

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ သဃန  း် ကန်းမိနယ်၊ ငမိးု ရိပရ ် ပ်ကက ွ ၊် အပိင ု း် (၂)၊ ငမိးု ရိပ(် ၃)လမ်း၊

အမှတ(် ၆၇၉)၊ (၂)ခန်းတွဲ RC(၆)ထပ်အေဆာက်အအု၏ ံ (တတိယထပ်)၊ (၄-လာ)၊ (ေြခရင်း ခန်း)၊ ဧရိယာ(၅၄၀.၅)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ ဦးေဇာ်မျ ိးထက်[၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၁၅၀၁၃၂]ထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ုိ မိတေ ် ဆွများြဖစ်ေသာ ဦးသီဟ

[၇/ဒဥန(ိုင်)၁၃၅၀၂၅]၊ ေဒထိုက်စီ[၁၃/တကန(ိုင်) ၁၆၄၉၁၄]တိုက အပီးအြပတ်

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ကည်ြ့ မင်တင ုိ ် မိနယ်၊ သာဓုအေရှရပ်ကက ွ ၊် နိဗာန်  လမ်း၊ အမှတ(် ၆၅)၊

(၂)ခန်းတွဲ RC(၈)ထပ်ခွဲ (Liftပါ)အေဆာက်အအု၏ ံ (ဆမထပ်)၊ (၇-လာ)၊ (ေြခရင်းခန်း)၊

ဧရိယာ(၁၆၀၀)စတုရန်းေပ ရှိ မီနက ီ န ွ ဒ ် တ ုိ က ုိ ခ ် န်းှင့် ၎င်းမီနက ီ န ွ ဒ ် တ ုိ က ုိ ခ ် န်း၏ အကျ ိး

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ

ြဖစ်ေသာ ဦးရန်ိုင်[၁၂/စခန(ိုင်)၀၀၆၃၈၆]ထံမှ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးထွဋပ ် င ို ဝ ် င်း[၁၀/ကထန(ိင ု )် ၀၈၉၀၇၇]၊ ေဒသင်းရည်သန် [၁၂/မဘန(ိင ု )် ၁၀၅၆၂၁]

တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီး

ြဖစ်ပါ၍ ကန် ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျ

ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်တိုထံသိုကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ေ ် နရက်အထိ ကန် ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ် ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုးံ သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးထွဋ်ပိုင်ဝင်း၊ ေဒသင်းရည်သန် တို၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ-

ဦးဝင်းမင်းစိုး

LL.B,WIPO(Switzerland) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၆၄)

Ph-09-450023651

ေဒသူဇာေကျာ်

ေဒေဝဖိးေအာင်

LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO LL.B (Switzerland)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၆၅၂၆)

Ph-09-254508917

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၅၄၅၅)

Ph-09-421157856

Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန် ကက ွ လ ် ို သူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်

စာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ုိ သ ံ ုိ ကိယ ု တ ် င ုိ လ ် ာေရာက်ကန် ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။

သတ်မှတ်ေန ရက်အထိ ကန် ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ် ပါသည်။

ဦးဝင်းမင်းစိုး

ဦးသီဟ၊ ေဒထိုက်စီတို၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ-

LL.B,WIPO(Switzerland) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၆၄)

Ph-09-450023651

ေဒသူဇာေကျာ်

ေဒေဝဖိးေအာင်

LL.B,D.B.L,D.I.L, D.I.P.L, WIPO LL.B (Switzerland)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၆၅၂၆)

Ph-09-254508917

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၅၄၅၅)

Ph-09-421157856

Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊

အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန် လတ်ြခင်း

တနသာ ရီတင ုိ း် ေဒသကီး၊ ေကာ့ေသာင်းမိနယ်၊ မလိဝမ်းရာေန ဦးစိနေ ် အာင် [၆/ကသန (ိုင်)၀၀၈၅၈၇]၊ ေဒွန် စန်း [၆/ကသန(ိုင်)၁၂၇၀၈၄]တို၏သားြဖစ်သူ ေမာင်လင်းလင်းထက် [၆/ကသန(ိုင်)၀၅၇၁၀၂]သည် မိဘှစ်ပါး၏ဆုံးမပဲ့ြပင်ြခင်းကို နာခံမမရှိဘဲ မိဘေဆွမျ ိး အသိုက်အဝန်း၏ ဂုဏ်သိကာကို ကျဆင်းေအာင် ြပမူေနထိုင်ပီး မိမိသေဘာဆအေလျာက် ေနအိမ်မှဆင်းသွားပါသြဖင့် ၎င်းအား ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လတ်လိုက် ပါသည်။ ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစအဝဝကိ  ု လုံးဝ(လုံးဝ) တာဝန်မယူပါ။ စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်း သည်းခံပါ။ ဦးစိန်ေအာင်-ေဒွန် စန်း(မလိဝမ်းရာ၊ ေကာ့ေသာင်းမိနယ်)

ြမန် မာို င ် ငံ ေတာ် တ ွ င ် အဆင့ ် ြ မင့ ် တိ ပိ ဋ ကဓရ ပရိ ယ တိ စာေပများကို သင်  ကားပို ခ ျေနသည့ ် ေကျးဇူးေတာ်ရှင် မင်းကွန်းတိပိဋကဓရဓမဘာဂါရိက ဘဒဝိစိတသာရာဘိဝံသ ဆရာေတာ်ကီး ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ေတာ်မခ ူ ေ ဲ့ သာ တိပဋ ိ က-နိကာယေကျာင်းတိက ု ် ကီးများတွင် ဓမာစရိယေအာင်ြမင်ပီး တိပိဋက(၁)ပုံေအာင်၊ (၂)ပုံေအာင်၊ (၃)ပုံေဆာင်၊ (၃)ပုံေအာင် ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များ ပိဋကတ် စာေပများကို ကျက်၊ အံ၊ ကံ၊ ကည့်၍ ဓမကာေပါင်း(၈၄၀၀၀)တိုကို ှလုံးအိမ်၌ ကိန်းေအာင်းေစလျက် သီ တ င်း သုံး ေနထို င ် ေတာ် မူ  ကေသာ သာသနာ့ အာဇာနည် အ ရှ င ် သူ ြ မတ် အ ပါး (၁၅၀)တို အား ဆွ မ ်း ၊ ပစည်းေလးပါး၊ မပူမပင် မေကာင့်မကရေလေအာင် တိ-နိအဖွဲများမှ ကိးပမ်းေဆာင်ရ က်ေတာ်မူ၍ ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များအား အုဏ်ဆွမ်း၊ ေန ဆွမ်း၊ ေန -ည စတုမဓူ အချ ိရည်များ ဆက်ကပ် လှဒါန်းလျက်ရှိပါသည်။ ၁။ ဆွမ်းပေဒသာပင်တစ်ပင်လင် ကျပ်-၁၀၀၀၀/ပိတ်ရက် ၂။ ပစည်းေလးပါးပေဒသာပင်တစ်ပင်လင် ကျပ်-၂၀၀၀၀/မရှိ ၃။ ေရ၊ မီး၊ ေဆးပေဒသာပင်တစ်ပင်လင် ကျပ်-၅၀၀၀/လှဒါန်း ၄။ စာေအာင်ဆုှင်းပေဒသာပင်တစ်ပင်လင် ကျပ်-၅၀၀၀/ိုင် ၅။ ေကျာင်းရှိသံဃာအကုန် ကျပ်-၅၀၀၀၀/ပါသည် အုဏ်ဆွမ်း ၆။ ေကျာင်းရှိသံဃာအကုန်ေနဆွမ်း ကျပ်-၁၀၀၀၀၀/လှဒါန်းပီး အုဂါမိကေရအိုးကီးြမပ်၍ ှံ ပရိယတသ ိ ာသနာေတာ်ကီးအား ချ ီးေြမာက်ေတာ်မူ ကရန် နိဗာန်အကျ ိးေမာ်၍ းေဆာ်အပ်ပါသည်။ ဆွမ်းပေဒသာပင်များ (၁၀၀၀)စီြပည့်တိုင်း မှတ်တမ်းတင် စာအုပထ ် တ ု ၍ ် ေရစက်ချပွအ ဲ ခမ်းအနားကို ရန်ကန ု ် မိ၊ တိပဋ ိ ကေကျာင်းေတာ်၌ ကျင်းပြပလုပေ ် ပးပါသည်။ ဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင်ေသာဌာနများ ၁။ တိ-နိ ရန်ကုန်၊ တိပိဋကေကျာင်းေတာ်၊ အမှတ်(၁၂)၊ စကားဝါလမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်၊ - ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ေငွစုဘဏ်(၂)၊ ရန်ကုန် A/C No.SS.177064 - KBZ BAHOSI BR Yangon.A/C No.061-301-06100094501 (U Thein Hlaing) - AGD Bank (MGTN), A/C 3240301000254013 ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၁-၈၂၂၂၂၇၇/၇၈/၇၉၊ ၀၉-၉၆၂၂၅၃၅၅၀၊ ၀၉-၄၄၃၁၉၇၉၉၅၊ ၀၉-၄၂၀၀၄၀၄၉၂ ၂။ တိ-နိ မေလး၊ အမှတ်(၁၉)၊ ၂၆(ဘီ)လမ်း၊ ပိုက်ကျံးရပ်၊ မေလးမိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၇၆၄၁၃၄၄ ၃။ တိပိဋက-နိကာယ ေမာ်လမိင်ေကျာင်းတိုက် ၃၇လမ်းှင့် ၃၈လမ်းကား၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်းမ၊ ရန်ကုန်။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၉၇၉၉၅၊ ၀၉-၇၉၅၇၉၅၇၉၀

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစံေြမာက်/ အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ဆရာစံလမ်းသွယ်၊ အမှတ် (၈၄/စီ)၊ Golden Royal Sayar San Condo(၄)ခန်းတွဲ RC (၈)ထပ်ခွဲတိုက်၏ (၃)လာ၊ အခန်းအမှတ် (302)၊ ဧရိယာ(၂၀၀၆) စတုရန်းေပ၊ ေြမပိုင်ေြမှင့် ှစ်(၆၀)ေြမငှား ဂရန်ေြမ ေြမှစက ် က ွ ေ ် ပတွငရ ် ေ ိှ သာ ကွနဒ ် တ ုိ က ုိ ခ ် န်းှင့် ၎င်းကွနဒ ် တ ုိ က ုိ ခ ် န်း၏ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ ကို ပိင ု ဆ ် င ုိ ၍ ် လေ ဲ ြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံသူ ြဖစ်ေသာ ဦးိုင်ိုင်ေကျာ်[၉/မထလ(ိုင်)၀၄၄၃၂၅]ထံမှ က်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒေအးွယ် ွယ်ေအး[၅/စကန(ိုင်)၀၀၆၁၈၆]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ကန် ကွက်လိုသူများရှိလင် တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်း မူရင်းများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ် ေနရက် ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန် ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒေအးွယ်ွယ်ေအး၏လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph-01-246869,09-450023651 Ph-09-765602290 Ph-09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈) တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower ၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေတာေတာင်ပျက်ြပန်း ေြမဆီသု်း၏


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

(၁၀)ကိမ်ေြမာက် (သကန်တွင်း) (၇)ရက် ဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲကို ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးေရာဂါေကာင့် မကျင်းပြဖစ်ေကာင်း ေကညာြခင်း

ဟိဘာသာဝင်များအတွက် ပန်ကားချက်

အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေရာဂါ(COVID-19)ကို ကမာလုံးဆိုင်ရာ ကပ်ေရာဂါ (Pandemic) အြဖစ် WHO က သတ်မှတ်ေကညာခဲ့ပါသည်။ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတုံးကလည်း လူစလ ု ေ ူ ဝးများြပားရာ ေနရာများတွင် ပိမ ု လ ုိ ျင်ြမန်စာွ ကူးစက်ြပန် ပာွ းိင ု သ ် ည့အ ် တွက် လူစလ ု ေ ူ ဝးြဖင့် ကျင်း ပေသာ အခမ်း အနားများ၊ ပွဲ လ မ်း သဘင် မ ျား ြပည် သူ လူ ထု အ ေနြဖင့ ် မြပလုပ်ရန် ေကညာခဲ့ပါသည်။ ကမာ့င ုိ င ် အ ံ ချ ိတွင် ဘာသာေရးပွမ ဲ ျားမှတစ်ဆင့် လျင်ြမန်စာွ ကူးစက်ေန ေကာင်းလည်း သတင်းမီဒယ ီ ာများတွင် အများြမင်ေတွကားသိလျက်ရပ ိှ ါသည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ ဟိဘာသာဝင်  များအေနြဖင့လ ် ည်း ၂၀၂၀ြပည့ ် စ ှ ၊် မတ်လှင့် ဧပီလများတွင် ဘုရားပွဲများ၊ မီးနင်းပွဲများ အများဆုံးြပလုပ်သည့်ရာသီြဖစ် သည့အ ် တွက် ဘုရားပွမ ဲ ျား၊ မီးနင်းပွမ ဲ ျားကို ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိုးရှင့် ဌာနဆိင ု ရ ် ာများ၏ ေကညာချက်အတိင ု း် ဧပီလကုနအ ် ထိ မြပလုပ် ကရန် ေမတာရပ်ခအ ံ ပ်ပါသည်။ ဦးန (ဥက) ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိဘာသာေရးဗဟိုအဖွဲချပ် ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ် ၁၂၊ ေြမကွကအ ် မှတ် ၆၂၀/ခ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၆၂၀/ခ)၊ မာဃ(၈)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကက ွ ၊် ေတာင်ဥကလာပ (ဦးြမေစာ) အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမအား (SDG-၀၂၃၂၄၀) အမည်ေပါက်ဦးြမေစာ (SDG-၀၂၃၂၄၀)သည် ၃၀-၄-၂၀၁၂ ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ (ဇနီး) ေဒစန်းယုံသည် ၁၈-၅-၂၀၁၀ ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ (သား) ဦးစိန်လွင်သည် ၁၈-၅-၂၀၁၉ ရက်တွင် (လူပျ ိကီးဘဝြဖင့်) အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့် ဦးလှစိန် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၁၂၂၆၃]မှ သားေတာ်စပ်ေကာင်းကျမ်းကျ ိန်လာ -၁၇/၂၀၂၀ (၃၁-၁-၂၀၂၀) ေသစာရင်းများ၊ အိမေ ် ထာင်စု စာရင်းများှင့် ဦးြမေစာအမည်ေပါက် ဂရန်မူရင်းေပျာက်ေကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာတို တင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ရန်ေြမပုံကူးေလာက်ထားြခင်းအား တရားဝင်ခင ုိ လ ် ေ ံု သာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် နမှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန် ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဖခင်အမည်မှန်

၂၀၂၀ြပည့ ်  ှ စ ် ၊ တက သို လ ် ဝ င်

စာေမးပွဲ ခုအ ံ မှတ်-ဆလတ-၆၂၃ြဖင့် ေြဖဆိုပီးေသာ ေမာင်ဖိးေဝဇင်၏ ဖခင်အမည်မန ှ မ ် ာှ (ဦးတင်မိုးေအာင်) ြဖစ်ပါေကာင်း။

ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ ေတာင်ပင ုိ း် ခိင ု ၊် သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာ (၁) ရပ်ကက ွ ၊် ဦးရာဇတ်လမ်းရှိ ေလးထပ်ပရိယတစ ိ ာသင်တက ုိ သ ် စ်တင ွ ် ၁၀-၄-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် (၁၀)ကိမေ ် ြမာက် သကနတ ် င ွ း် တရားစခန်းပွက ဲ ု ိ ကျင်းပရန်စစ ီ ်ေဆာင်ရက်ခေ ့ဲ သာ်လည်း လတ်တေလာြဖစ်ေပလာေသာ ကမာှင့်အဝန်း ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးေရာဂါေကာင့် အများတရားစခန်းပွဲများနည်းတူ (၁၀) ကိမ်ေြမာက် သကန်တွင်း တရားစခန်းပွဲကို စိတ်မေကာင်းြခင်းများစွာြဖင့် ရပ်နားခဲ့ရပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ှစ်စ်တရားစခန်းပွဲသို ဝင်ေရာက် တရားအားထုတ်ကကုန်ေသာ ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ သံဃာေတာ်များ၊ သီလရှငမ ် ျား၊ ေယာဂီသေ ူ တာ်ေကာင်းအေပါင်းတိအ ု ား လာမည့် (၂၀၂၁) သကနတ ် င ွ ်းတရားစခန်းပွဲ ကျင်းပမည့ရ ် က်ကို ေကညာေပးမည်ြဖစ်ပါ ေကာင်း ိုေသေလးစားစွာြဖင့် ြပန်ကားအပ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် - ေဒါက်တာဘဒပညာသာရ (မဟာဂဝါစကပိတ) ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာေတာ် ၀၉-၅၀၆၃၂၉၂ ဦးပန်းလင် (အကျ ိးေတာ်ေဆာင်နာယက) ၀၉- ၈၉၅၂၃၂၇၇၄ ဦးဝင်းိုင် (အကျ ိးေတာ်ေဆာင်ဥက) ၀၉-၄၄၃၀၅၇၄၀၄ ဦးေဌးလွင် (အကျ ိးေတာ်ေဆာင်အတွင်းေရးမှး) ၀၉-၇၈၄၄၃၅၇၉၉ အကျ ိးေတာ်ေဆာင်အဖွဲ

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ဥတရသီရိ မိ၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ၊် ၇/ေရနံ သာအေနာက်ရပ်၊ ေရနံ သာရပ်ကက ွ ၊် ေြမဧရိယာ(၀.၀၈၂)ဧက၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ဥ-၁၅၂)၊ ဦးမန်းတင် အဖ အမည်၊ ဦးရှန ိ အ ် မည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွကက ် ုိ ဦးေကျာ်စာွ ြမင့[် ၈/နမန(ိင ု )် ၀၀၆၉၄၆] အဖ အမည် ဦးလှေအာင်မှ ေြမေပးမိန် မရ ူ င်း၊ ေြမကွကအ ် ေရာင်းအဝယ်စာချပ်မရ ူ င်း၊ ေရာင်းသူ/ ဝယ်သတ ူ ရားုးံ ကျမ်းကျ ိန်မရ ူ င်း၊ ှစဦ ် းသေဘာတူကတိဝန်ခခ ံ ျက်မရ ူ င်း၊ ရပ်ကက ွ ေ ် ထာက်ခံ ချက်မရ ူ င်း၊ ရဲစခန်းေထာက်ခခ ံ ျက်မရ ူ င်း၊ ဝယ်ယသ ူ မ ူ ှ ဝန်ခက ံ တိြပချက်မရ ူ င်းများ တင်ြပ ပီး ေြမငှားစာချပ်ေလာက်ထားလာရာ ကန် ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားအေနြဖင့် တရားဝင်ပင ို ဆ ် င ို မ ်  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန် ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမက ံ န ိ း် ှငေ ် ့ ြမစီမခ ံ န် ခမ ဲွ ဌာနသိ  ု ေကာ်ြငာ စာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ် ကာလအတွင်း ကန် ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက ဌာန၏လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းများှငအ ့် ညီ ေြမငှားစာချပ် ေလာက်ထားလာမအား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာလိက ု ် သည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန် ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန် ၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက်၊ ေကးမုသ ံ တင်း

စာ၊ ေကာ်ြငာစာမျက်ှာ တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(၂၄)ပါ

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ဦးထွန်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ တာေမွေလးရပ်ကက ွ ၊် မင်းရဲေကျာ်စာွ အိမရ ် ာ၊ တိက ု ်

ေအာင်ေကျာ် ေကာ်ြငာတွင် ေကာ်ြငာ ေခါင်းစ်၌ အပိုင်း(ဃ)အစား အပိုင်း

အမှတ် (A-3)၊ တတိယထပ်၊ အခန်းအမှတ် (၃၀၁)၊(၄)လာသည် မိရာှင့်အိုးအိမ်ဖွံဖိး

အား ၇၀၈၈ အစား ၇၀၇၈ ဟု ြပင်ဆင်

စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် လက်ဝယ်ပင ုိ ဆ ် င ုိ သ ် ူ ေဒနန်းေဖာင် [၁၃/မဖန(ိင ု )် ၀၀၆၀၆၄]

(က)ဟုလည်းေကာင်း၊

ေရးဦးစီးဌာနတွင် ေဒြမင့်ြမင့်ဦး [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၅၅၇၂၃] အမည်ေပါက်ပီး ဆက်စပ်

စ်အမှတ်

မှ ေရမီးအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား လဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိသူ

ဖတ်ပါရန်။

ြဖစ်ပီး အပ်အရှငး် ကင်းရှငး် ေကာင်း ဖွငဟ ့် ဝန်ခ၍ ံ အပီးအပိင ု ေ ် ရာင်းချသြဖင့် အဆိပ ု ါ တိက ု ခ ် န်းအား က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ေဒလွငမ ် ာဖိးေဝ [၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၁၄၈၉၀၇]မှ အပီးအပိင ု ် ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွများေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန် ကက ွ ် မည့သ ် ရ ူ ပ ိှ ါက ခိင ု လ ် ေ ံု သာစာချပ်စာတမ်းများ၊ အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ ပါသည့ေ ် နမှစ၍ (၇)ရက်အတွငး် က်ပ ု ထ ် သ ံ က ုိ န် ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ ေကာ်ြငာပါ သတ်မတ ှ ် ရက်အတွင်း ကန် ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒပိုးအိအိစံ (LL.B)(LL.M) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန စ်-(၈၀၅၀) ုံးခန်း-အမှတ်(၈၂)၊ အခန်း(၁)၊ စည်ပင်လမ်း၊ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၄၃၈၃၄၊ ၀၉-၇၉၆၃၈၉၇၉၆

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၈၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၇၁၉၊ အကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)အနက် တရားဝင်မခွမ ဲ စိတရ ် ေသးေသာေြမ၏ (ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း)၊ ေပ(၂၀x၆၀)၊ ေြမအမျ ိးအစား-ပါမစ်ေြမှင့် ယင်းေြမေပရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ ြမတ်မဂလာလမ်း၊ အမှတ် (၇၁၉)ဟုေခတွငေ ် သာ ေြမှငအ ့် မ ိ အ ် ကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်တအ ုိ ား မိေြမစာရင်းတွင်

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ဒဂုံ မိသစ်ေတာင်ပင ုိ း် မိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၂၄၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၄၄၅/က၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ(် ၄၄၅/က)၊ သိဂလမ်  းမ၊ (၂၄)ရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုေ ံ တာင်၊ ဦးစိနသ ် န်း[၁၂/မဂတ(ိင ု )် ၀၂၃၁၁၀] အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအား ှစ(် ၆၀) ဂရန်ေြမအမည်ေပါက် ဦးစိနသ ် န်း[၁၂/မဂတ(ိင ု )် ၀၂၃၁၁၀] ဖခင်ြဖစ်သ ူ င ှ ့် မိခင် ေဒတင် ဝင်းတို ကွယ်လွန်၍ သား/သမီးများြဖစ်ေသာ ေဒေဝေဝြမင့် [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၂၃၂၂၁]၊ ဦးေထွးြမင့[် ၁၂/မဂတ(ိင ု )် ၀၂၃၂၂၅]၊ ဦးေအာင်မန ွ [် ၁၂/မဂတ(ိင ု )် ၀၂၃၂၂၂]၊ ဦးညိဝင်း[၁၂/ မဂတ(ိင ု )် ၀၇၉၉၈၅]တိမ ု ှ တရားဝင်အေမွဆက်ခပ ံ င ို ဆ ် င ို ေ ် ကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာအမှတ-် ၁၂/၂၁၁၅/၁၉(၁၆-၁၂-၁၉)၊ ေထာက်ခက ံ ျမ်းကျ ိန်လာ(၂)ေစာင်  ၊ အိမေ ် ထာင်စလ ု ဦ ူ းေရစာရင်း၊ မိခင်၊ ဖခင် ေသစာရင်း၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပလာသြဖင့် ေြမြပင်ကွင်းဆင်း စစ်ေဆးရာ ေြမကွကလ ် ပ်ြဖစ်ေကာင်း တင်ြပ၍ ပိင ု ဆ ် င ို ေ ် ကာင်းစာချပ်ရန်င ှ ့် အေရာင်း စာချပ်ရန်(ေြမပုက ံ ူး)ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခင ို လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထားများ ြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန် ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် ြဖစ်ပါ ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဦးလှေမာင် (AA-၀၉၆၁၂၀)အမည်ြဖင့် ချထားေပးြခင်းခံရပီး ၎င်းကွယ်လွန်သြဖင့် တရားဝင်အေမွဆက်ခခ ံ င ွ ရ ့် ရှသ ိ ူ ဇနီး ေဒွန် န ွ ် [၁၂/ဒဂန(ိင ု )် ၀၀၈၂၅၃]မှ မိမတ ိ စ်ဦး တည်း အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်၍ လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့် က်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျ ိးသက်ဆင ို ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ူ မည်သမ ူ ဆို ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း များှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ုိ သ ံ ုိ (၇)ရက်အတွငး် ကန် ကက ွ အ ် ေရးဆိ ု င ုိ ပ ် ါသည်။ ကန် ကက ွ ြ် ခင်း မရှပ ိ ါက ဥပေဒှငအ ့် ညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပသ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစ အပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေအးမင်းေဇာ်

ဦးေကျာ်မင်းိုင်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၉)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀)

အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗလပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ နဂါးုံဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၅၃)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(် ၃၃-သမိုင်း)၊ ေြမကွက်အမှတ(် ၈/က၄၈)၊ ဧရိယာ(၀.၀၃၇)ဧကခန် ၊ ၁၆၀၀ စတုရန်းေပခန် ရှိ အစိုးရေြမအား ေြမငှားစာချပ် (အထူးဂရန်)ခွင့်ြပေပးပါရန် ဦးဝင်းတင်(ခ)အက်စ်ဘီချက်ထရီ[၁၂/အစန(ိုင်) ၁၆၈၁၀၆]မှ ေလာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန် ကွက်ရန်ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါ သည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၁၅)ရက်အတွငး် ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ မိြပှငအ ့် မ ိ ရ ် ာဖွံ ဖိး ေရးဦးစီးဌာန၊ ေြမယာဌာနခွဲသို သက်ဆိုင်ရာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား မူရင်းများတင်ြပ၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမငှားစာချပ်(အထူးဂရန်)ထုတေ ် ပးေရးကို လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းှငအ ့် ညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ေြမယာဌာနခွဲ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်းုံး ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း

ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၁၅/ေရေပါက်က၊ံ ေြမကွက် အမှတ(် ၂၀၄)၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ် (၂၀၄)၊ မဟူရာလမ်း၊ (၁၅/ေရ ေပါက်ကံ)၊ ဦးမျ ိးဝင်း[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၀၅၂၂၈]အမည် ေပါက် ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် သူ (ဖခင်) ဦးမျ ိးဝင်းသည် ၂၃-၁၁-၂၀၁၂ ရက်ေနတွငလ ် ည်းေကာင်း၊ (မိခင်)ေဒစန်း စန်းေဝသည်

၁-၁၁-၂၀၀၉ရက်တွင်

လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့် သားသမီး(၂)ဦးြဖစ်သူ ဦးခန် ကက ို ဝ ို င်း [၁၂/ ဒဂန(ိုင်)၀၂၈၀၀၆] ၊ ေဒေချာအိေဝ[၁၂/ ဒဂန(ိုင်)၀၂၈၀၀၅]တိုမှ

အေမွဆက်ခံ

ခွငရ ့် ေ ှိ ကာင်း ဒဂုံ မိနယ်တရားုံးကျမ်းကျ ိန်

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ို ်း)မိနယ်၊ (၃၄)ရပ်ကက ွ ၊် ဗိလ ု မ ် င်းေရာင်လမ်း၊ အမှ တ ် ( ၃၄/ ၁၃၄၁)ဟု ေခ တွ င ် ေသာ ေြမတို င ်း ရပ် က ွ က ် အ မှ တ ်- ၃၄၊ ေြမကွ က ် အမှတ်-၁၃၄၁၊ ေြမအမျ ိးအစား ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမ၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၆)ဧက၊ အကျယ် အဝန်း(၂၄၄၅) စတုရန်းေပရှိ ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုံးတိက ု ို ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ မ ူ ျားြဖစ်ေသာ ေဒခင်ေဆွသ၊ီ ဦးိင ု လ ် င ွ ဦ ် း၊ ေဒဝင်းဝင်းေမာ်တထ ုိ မ ံ ှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ကိ  ု ကန် ကက ွ ် လိုသူရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံသည့်စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားအြပည့်အစုံြဖင့် က်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန် ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက် ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ သည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒစိုးယုယုေကျာ်(LL.B)တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၇၁၃) အမှတ်-၇၇(ေြမညီ)၊ ၃၈လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၂၃၇၀၆၂

လာအမှတ် ၁/၄၇၀၃/၂၀၂၀၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း မူရင်းတိုတင်ြပ၍

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန်

ေြမပုံကူး

ေလာက်ထားလာမအေပ

တရားဝင်

ခို င ် လုံ ေသာ အေထာက် အ ထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန မှစ၍ အတွင်း

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၁၄/၃၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၂၃/၁+၂၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ် (၂၃/၁+၂)၊ ခွာညိလမ်း၊ (၁၄/၃)ရပ်ကက ွ ၊် ေတာင်ဥကလာပ၊ ဦးေအာင်ငိမး် [၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၁၀၆၇၀၄]အမည်ေပါက်စ ှ (် ၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးေအာင်ငိမ်း[၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၁၀၆၇၀၄]သည် ၅-၁၂-၂၀၀၄ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ြဖင့် ေဒဂျမ်း[၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၁၀၆၅၇၇] မှ တစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာအမှ  တ် (၂/၉၃၁/၂၀၂၀) ၇-၂-၂၀၂၀၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းှင့် ဦးေအာင်ငိမ်းအမည်ေပါက် ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ အေမွ ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ရန်ှင့်အပိုင်ေပးစာချပ် ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန် ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

(၇)ရက်

ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်

ကန် ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိုင်း

အများသိေစရန်ေကညာချက်

အမည်ေပါက်ဂရန် ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့်

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီပင ို ် တိက ု ရ ် တ ှိ က ို ခ ် န်းအား အမည်ေပါက် ထံမှ ဝယ်ယထ ူ ားသူက အမည်ေြပာင်းလဲ၍ အေဆာက်အအုေ ံ နထိင ု ခ ် င ွ ့် စာချပ် ချပ်ဆခ ို င ွ ြ့် ပပါရန် ေလာက်ထားလာြခင်းအား ခွင့်ြပရန်မသင့်ေကာင်း ကန် ကွက်လိုပါက စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများှငအ ့် တူ ေကာ်ြငာသည့် ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန် ကက ွ  ် င ို ် ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်စ် တိုက်ခန်းအမည်ေပါက် အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁။

ဦးေအာင်ေကျာ်ိုင်

အမည်ေြပာင်းေလာက်ထားသူ

တိုက်ှင့်အခန်းအမှတ်

ဦးအီစိန်(ခ)ဦးစိုးေမာင်

တိုက်အမှတ်(B)၊

[၁၂/သလန(ိင ု )် ၀၀၀၅၄၁](မှ) [၆/မအရ(ိုင်)၀၄၀၄၇၀] ေဒကျင်စန်း

ကီး ြမန် သစ် ပင် စိုက် ပျ ိး လင် စွမ်း အင် လည်း

အခန်းအမှတ်(၉၀၆)၊ အထပ်အမှတ်(၉)၊

[၆/မအရ(ိုင်)၀၄၁၁၆၄]

River View Point Condo၊ အလုံမိနယ်။

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ေလာက်ထားသည့်

အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်

အေဆာက်အဦဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ြပည် လည်း လှ


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(် ၁၁၄/အသံအနံ )၊ ေြမကွက်အမှတ(် ၂၉၁)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(် ၂၉၁)၊ စက်မ(၅)လမ်း၊ (၁၄၄) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံေတာင်မိနယ်၊ ဦးထွန်းေအာင်[၁၂/လမန(ိုင်)၀၅၆၄၈၂] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား ပါမစ်ေြမအမည်ေပါက် ဦးထွန်းေအာင်[၁၂/လမန(ိုင်)၀၅၆၄၈၂]ထံမှ အေရာင်းစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယထ ူ ားသူ ေဒခင်မိုးထိက ု [် ၁၂/ဒလန(ိင ု )် ၀၂၆၄၆၇]မှ မိသားစု ဓာတ်ပ၊ံု စက်မလက်  မလု  ပင ် န်းအတွက် ေြမအသုးံ ြပခွငတ ့် င်ြပ၍ (ပါမစ်မစု)ံ ြဖင့် အိမရ ် ာ ေဆာက်လပ ု ေ ် နထိင ု ခ ် င ွ ့် မှခ ီ သ ုိ မ ူ ျားစာရင်း ပါဝင်ြခင်းမရှပ ိ ါ ဂရန်သစ်ေလာက်ထားြခင်း အား ေြမြပင်ကင ွ ်းဆင်းစစ်ေဆးရာ (၁)ထပ်သပ ွ မ ် းုိ ၊ သွပက ် ာ၊ အေဆာက်အအု(ံ ၁)လုံးရှိ ပီး လူမေနေသာ့ဖွင့်ြပေကာင်းတင်ြပ၍ ပါမစ်မစုံြဖင့် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေလာက်ထား လာရာ တရားဝင်ခင ုိ လ ် ေ ံု သာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန် ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(် ၃)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၅၁၉)၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ(် ၅၁၉)၊ (၃)ရပ်ကက ွ ၊် ဗိလ ု ခ ် ျ ိန် (၅)လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေဒလှကည် (AG-၀၈၁၄၈၄) အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား အမည် ေပါက် ေဒလှကည် (AG-၀၈၁၄၈၄)ထံမှ အေရာင်းအဝယ်အရပ်စာချပ် အဆက်စပ်ြဖင့် ပိင ု ဆ ် င ို သ ် ူ ေဒေနာ်ဘာဘလု [၃/သတန(ိင ု )် ၀၁၈၅၄၂]မှ ပါမစ်မရ ူ င်းတင်ြပ၍ ဂရန်သစ် ေလာက်ထားြခင်းအား ဝင်စာ (၇၄၁၆/၂၁-၈-၂၀၁၉)ြဖင့် ေဒါက်တာြမင့်ေဌးမှ ပါမစ်ှင့် စာချပ်မိတများ တင်ြပ၍ ကန် ကွက်စာတင်သွင်းလာသြဖင့် ပါမစ်မူရင်းတင်ြပရန် (၃) ကိမ် အေကာင်းကားခဲေ ့ သာ်လည်း တင်ြပြခင်းမရှပ ိ ါသြဖင့် ပါမစ်မရ ူ င်းတင်ြပ၍ ဂရန်သစ် ေလာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခင ို လ ် ေ ုံ သာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ ပါသည့်ေန မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန် ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတယ ိ န်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ို ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၃၂၊ ေြမကွကအ ် မှတ် -၆၁၈၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ-် ၆၁၈၊ ေရြပည်သာလမ်း၊ (၃၂)ရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုံ (ေြမာက် ပိုင်း)၊ ဦးြမင့်အုန်း(ISN-၄၆၇၄၄၅)၊ ေဒငိမ်းရှင(် ISN-၅၄၃၃၇၉)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအား ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးြမင့အ ် န ု ်း၊ ေဒငိမ်းရှင် (မိခင်င ှ ဖ ့် ခင်)တို ကွယလ ် န ွ ၍ ် တစ်ဦးတည်းေသာ သားြဖစ်သူ ဦးမျ ိးဆန်းြမင့်[၁၂/အစန(ိုင်)၀၇၃၅၁၀]မှ တရားဝင် အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေထာက်ခံကျမ်းကျ ိန်လာ(၂)ေစာင်  ၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ မိခင်ှင့်ဖခင် ေသစာရင်း(၂)ေစာင်၊ ဂရန်မူရင်းတင်ြပ၍ ဦးမျ ိးဆန်းြမင့ထ ် မ ံ ှ အေထွေထွကယ ို စ ် ားလှယလ ် စ ဲ ာရရှသ ိ ူ ဦးသန်းထိက ု [် ၁၂/ကမရ(ိင ု )် ၀၅၁၀၈၀]မှ GPေပးသူ သက်ရှိထင်ရှားရှိေကာင်းှင့် GPမုပ်သိမ်းေကာင်း ကျမ်းကျ ိန် လာတိတ ု င်ြပ၍ ပိင ု ဆ ် င ို ေ ် ကာင်းစာချပ်င ှ ့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပုက ံ ူးေလာက် ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ သည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန် ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် ုံး လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ၃၁ လမ်း၊ အမှတ်-၆၅/၆၉

ဟုေခတွငေ ် သာ အေဆာက်အအုရ ံ ှိ ေြမညီထပ်အခန်းအမှတ-် ၁/၂၊ (အလျား ၂၅ေပ

x အနံ ၄၀ေပ)ရှိ တိက ု ခ ် န်းှင့် ယင်းတိက ု ခ ် န်း၏ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိုကို လက်ဝယ်ရပ ိှ င ုိ ဆ ် င ုိ ေ ် ရာင်းချခွငရ ့် သ ိှ ူ ဦးဝင်းကည်[၆/မအရ(ိုင)် ၀၂၈၀၀၆]

ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖးုိ ေငွ၏ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသအြဖစ် စရန်တန်ဖးုိ ေငွကုိ ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါ

သည်။ ေဖာ်ြပပါတိက ု ခ ် န်းှင့် ယင်းတိက ု ခ ် န်း၏ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ

တိုှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်မအတွက် အကျ ိးသက်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိသည်ဆိုပါက မည်သူမဆို စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ က်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာပါ သည့်ေန မှ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန် ကွက်ပါရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက်

ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒသီတာအုန်း

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၃၀၇)

အများြပည်သူသိေစရန်ေကာ်ြငာ

တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀)၊ ဒုတိယထပ်၊

အမှတ(် ၇)တွငေ ် နထိင ု သ ် ူ ေဒယ်ယ်ဦး မှတပ ် တ ံု င်အမှတ[် ၁၂/မဂဒ(ိင ု )် ၀၄၅၅၄၉] ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါ သည်။ ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ပ.လ.ရ ရပ်ကွက်၊ အိမ်ေြခ(၅၀)၊ (၂)လမ်း၊

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

၂၃လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ပ.လ.ရ ရပ်ကွက်၊ အိမ်ေြခ(၅၀)၊ (၁)လမ်း၊

အမှတ(် ၃၅)ဟုေခတွငေ ် သာ အလျား ေပ ၅၀ x အနံ ေပ ၇၀ ရှေ ိ ြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမ ကွက်ေပရှိ ေနအိမ်အေဆာက်အအုံ အပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို က်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒယ်ယ်ဦးသည် ေဒခင်ွန် (မှတ်ပုံတင်အမှတ် ISN -၀၂၁၈၅၁) ကိင ု ေ ် ဆာင်သထ ူ မ ံ ှ ၁၅-၁၁-၁၉၉၀ ရက်တင ွ ် အိမ် ခံေြမှစဦ ် းသေဘာတူ အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ် ြပလုပခ ် ျပ်ဆဝ ို ယ်ယ၍ ူ လက်ေရာက်ရယူ ပိင ု ဆ ် င ို ခ ် ဲ့ ေသာ အိမ် ခံေြမကွက် ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ အိမ် ခံေြမကွကက ် ုိ က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွ၏ အတိအလင်း ခွငြ့် ပ ချက် တစ်စတ ုံ စ်ရာမရရှဘ ိ ဲ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ြှံ ခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန် လတ်  ြခင်း၊ အာမခံတင်သွင်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် ြပလုပ်ြခင်းများ မြပလုပ်ရန်အတွက် အများြပည်သူသိရှိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားသူ ေဒယ်ယ်ဦး

လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးတင်ကိုေစာ(ခ)ဦးေဇာ်ဝိတ်(ထီလာ) (LL.B)

(စ်-၇၁၀၈)၊ တရားလတ်ေတာ်ေရှေန အမှတ(် ၅)၊ (၁)လမ်း၊ အိမေ ် ြခ (၁၀၀)၊ ပလရရပ်ကက ွ ၊်

မဂလာဒုံမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၇၃၁၉၅၅

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ (တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန် -၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀) ေတာင်ဥကလာပမိနယ်တရားုံးေတာ် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၂၄

ဦးစိန်ေအာင်ေကျာ် (တရားလို)

ှင့်

ဦးလှေမာင် (တရားပိင်)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ သေရ ေခတရာလမ်း၊ အမှတ် (၆၉၄)ေန ဦးလှေမာင်(ယခုေနရပ်လပ ိ စ ် ာမသိ) သိေစရမည်။ တရားလိုက ပဋိညာ်အတိုင်း ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ ေလာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင် ြဖစ်ေစ (သိုတည်းမဟုတ်)၎င်းအမှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ် ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ သင့်ကိုယ်စားလှယ်ုံးေတာ်အခွင့်အမိန် ရေရှေန ြဖစ်ေစ သိုတည်းမဟုတ် ၎င်းအမှင့်စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကို ေချပေြပာဆို ိုင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့်ပါေစ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ မတ်လ ၃၀ရက်၊ (၁၃၈၁ ခုစ ှ ၊် တန်ခူးလဆန်း ၇ရက်)၊ မွန်းမတည့မ ် ီ ၁၀ နာရီတင ွ ် အထက်က အမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလိုစွဲချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးသိုလာေရာက်ရ မည်။ ၎င်းအြပင် သင်သေ ိ စရမည်မာှ အထက်ကဆိခ ု သ ့ဲ ည့ေ ် နရက်တင ွ ် သင်မလာ ေရာက် ပျက်ကက ွ ခ ် လ ့ဲ င် သင့က ် ယ ွ ရ ် ာတွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိက ု ကည့ ် လိ  သ ု ည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပ အမှြီ ပလုပလ ် သ ို ည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှသ ိ ည်တက ို ို သင်င ှ အ ့် တူ ယူေဆာင်လာရ မည်။ သိတ ု ည်းမဟုတ် သင့က ် ယ ို စ ် ားလှယေ ် ရှေနလက်တင ွ ် ထည့အ ် ပ်ပလ ို က ို ရ ် မည်။

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ အေရှကိကုန်းရပ်ကွက်၊ အကျယ်ေပ(၄၇x၇၀)ရှိ ေြမကွက ် င ှ တ ့် ကွ ယင်းေြမကွကေ ် ပရှိ အင်းစိန် မိနယ်၊ (၁၀)လမ်း(ေတာင်)၊ အမှတ(် ၆၈၄) ဟုေခတွငေ ် သာ ေနအိမ ် င ှ တ ့် ကွ တွယက ် ပ်သးံု စွခ ဲ င ွ ရ ့် ထ ိှ ားေသာ လပ်စစ်မတ ီ ာ၊ ေရေမာ် တာအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူ ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ေဒေအးေအးြမင့(် ခ)ယုံလန်း[၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၅၃၄၂]ထံမှ အပိုင် ေရာင်းချသူ ဦးေကျာ်ခင ို [် ၁၄/ကကထ(ိင ု )် ၁၃၃၄၉၃]က ဝယ်ယလ ူ က်ေရာက် ရရှထ ိ ားပီး ၎င်းထံမက ှ ်ပ ု တ ် မ ုိ တ ိ ေ ် ဆွများက ဝယ်ယရ ူ န် ေရာင်းေကးေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသ ေပးေချ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန် ကွက်လိုပါက က်ုပ်တိုထံ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွငး် လာေရာက် ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန် ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ကိ  ု ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေကျာ်ြဖ ေဒခိုင်သဇင် LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L,DA Psy LL.B,LL.M,D.B.L,D.I.P.L တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၉၃၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၀၀၅) အမှတ်-၅၁/၅၇၇၊ နိဗိလမ်း၊ နံ သာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၆၁၈၄

ေဒမိုးမိုးစံှင့် သက်ဆိုင်သူများသိေစရန် ေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ေထာက်ကန် ၊ ေြမာက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ြပည်လမ်း မကီးေဘး၊

အမှတ်(၅၇)ေန ဦးဆန်းဝင်း[၁၂/မဘန(ိုင်)၀၄၂၇၀၁]ကိုင်ေဆာင်သူ၏

လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒမိုးမိုးစံှင့် သက်ဆိုင်သူများသိေစရန် ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ Nissan အမျ ိးအစား City Bus ယာ်အမှတ် -YGN-1C/6794 ေမာ်ေတာ်ယာ်၊ HYUNDAI Aero အမျ ိးအစား City Bus ယာ်အမှတ်-AYY-3I/6264 ေမာ်ေတာ်ယာ်င ှ ့် YGN-7F/6228 ေမာ်ေတာ်ယာ်(၃)စီးမှာ ဦးဆန်းဝင်းလက်ဝယ်ထား ပိုင်ဆိုင်သည့် ယာ်များြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါကား (၃)စီး၏ Owner Book (၃)ခု၊ Wheel Tax(၃)ခု၊ လုပင ် န်းအပိင ု ်း(၁+၂)၊VICှငအ ့် ာမခံစာအုပတ ် အ ို ား ေဒမိုးမိုးစံမှ လိင ု စ ် င် သက်တမ်းတိုးေပးမည်ဟုဆိုကာ ၂၇-၁၂-၂၀၁၈ ရက်တွင် အသိသက်ေသများေရှတွင် လက်ခရ ံ ယူသွားပီး လိင ု စ ် င်သက်တမ်းတိးု ေပးထားြခင်းမရှသ ိ လို ယေနချ ိန်ထိ ယာ်(၃) စီးှင့် ပတ်သက်သည့် စာရက်စာတမ်းများအား ြပန်လည်ေပးအပ်ြခင်းလည်းမရှိပါ။ ထိုေကာင့် အထက်ပါကား(၃)စီးှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား များအား ေဒမိုးမိုးစံထံမှ ြပန်လည်ဝယ်ယူြခင်း၊ အေပါင်ခံြခင်း၊ ငှားယူြခင်း၊ လဲေြပာင်း လက်ခံထားြခင်းမျ ိးအား မြပလုပ်ပါရန် အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ထိုြပင် အထက်ပါ ကား(၃)စီးှင့် သက်ဆိုင်သည့်စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများအား လက်ခံရယူထားသူ ေဒမိုးမိုးစံှင့် ေဒမိုးမိုးစံထံမှတစ်ဆင့် ရယူထားသူ မည်သူမဆို ဤသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာပါသည့်ေန မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း အထက်ပါေမာ်ေတာ် ယာ်များ၏ ပိင ု ရ ် င ှ ြ် ဖစ်သူ ဦးဆန်းဝင်းထံသုိ ြပန်လည်ေပးအပ်ပါရန် အသိေပးေကာ်ြငာ အပ်ပါသည်။ အကယ်၍ လိုက်နာေဆာင်ရက်ြခင်းမရှိပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

သင်ကထုေချလာတင်သွင်းလိုလင် အမမတိုင်မီေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀ ခုစ ှ ၊် မတ်လ ၁၈ ရက် ဤုံးတံဆပ ိ  ် က ို  ် ပ ှိ ၍ ် က်ပ ု လ ် က်မတ ှ ေ ် ရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

(ေကျာ်ေဇယျာလင်) တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၃) ေတာင်ဥကလာပမိနယ်တရားုံး

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း

ဦးဆန်းဝင်း၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒမီမီထွန်း(LL.B)

ေဒခင်ေဆွြမင့် (LL.B)

ေဒေမာ်ေမာ်ြမင့်

အထက်တန်းေရှေနများ

(LL.B,D.B.L,D.I.L)

ဖုန်း-၀၉-၉၆၇၂၁၂၆၀၉၊ ၀၉-၂၅၀၀၅၁၈၆၆

ဖုန်း ၀၉-၄၅၀၅၉၈၆၂၄

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၄၃၃)

စာအုပ်စာေပ လူ မိတ်ေဆွ

အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် မိသစ်(ခ)၊ ေြမကွက်အမှတ် ၃၅၊ ဧရိယာ ၂၄၀၀ စ/ေပ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် ၄၀၊ (ခ-၂လမ်း)၊ မိသစ်(က+ခ) ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်(ေဒစိန်)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအား အမည် ေပါက် ေဒစိန် [၁၂/အစန(ိုင်)၀၃၆၄၈၀] (မိခင်)သည် (၃၀-၆-၉၈)တွင် (ကွယ်လွန်) ၎င်း၏ခင်ပန ွ း် ဦးစိနခ ် ျ ိ(ဖခင်)သည် (၂၀-၁၂-၈၈)တွင် (ကွယလ ် န ွ )် သြဖင့် ၎င်းတိ၏ ု သား/ သမီးများြဖစ်ကေသာ ဦးရဲထဋ ွ ၊် ဦးေစာလွင၊် ဦးသန်းချ ိှင့် ေဒခင်ထားတိ(ု ၄)ဦးအနက် အမည်ေပါက်၏သားြဖစ်သူ ဦးေစာလွင်သည် ၂၄-၄-၂၀၀၇တွင် (ကွယ်လွန)် ၎င်း၏ဇနီး ေဒေအးြမင့်သီသည် ၂၅-၆-၁၉၉၆ တွင် (ကွယ်လွန်)၎င်းတို၏သား (အမည်ေပါက်၏ ေြမးေတာ်စပ်သ)ူ ေမာင်ထန ွ ်းထွန်းသည် လူပျ ိကီးဘဝြဖင့် (၂၂-၆-၁၉၈၇)တွင် (ကွယလ ် န ွ )် အမည်ေပါက်၏ သမီးြဖစ်သူ ေဒခင်ထားသည် အပျ ိကီးဘဝြဖင့် ၁၀-၁၂-၂၀၁၈ ရက် တွင်(ကွယ်လွန်)သြဖင့် အမည်ေပါက်၏ ကျန်သား(၂)ဦးြဖစ်သူ ဦးရဲထွဋ်[၁၂/ကတတ (ိုင်)၀၀၉၈၃၅]၊ ဦးသန်းချ ိ[၁၂/အစန(ိုင်)၁၅၈၂၆၆]တိုမှ သားများေတာ်စပ်ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေထာက်ခက ံ ျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေသဆုံးမလက်မတ ှ ၊် အမည် ေပါက်၏ ေြမငှားစာချပ်ဂရန်တင်ြပပီး အေမွဆက်ခပ ံ င ို ဆ ် င ို ေ ် ကာင်း ေြမပုက ံ ူးေလာက်ထားလာ ရာ တရားဝင် ခိင ု လ ် ေ ံု သာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် နမှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန် ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သတိေပးေကညာချက်

က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ လမ်း(၅၀)၊ ေြမညီထပ်၊ အမှတ် (၁၄၅)ေန ဦးေအးေအာင်သူရ[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၁၇၄၈]၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ အတိုင်း သတိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူသည် ေဖာ်ြပပါ ဟူေသာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ် အသားြဖင့် ကေလးအသုံးအေဆာင်ပစည်းအမျ ိးမျ ိး၊ ကေလးဖိနပ်အမျ ိးမျ ိး၊ ကေလးပစည်းအမျ ိးမျ ိး စသည် တို ကို ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုးံ တွင် ထုတ်လုပ်ြဖန် ချ ိ ေရာင်းချသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ကုနအ ် မှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ်အမည် အမှတ်အသားအား မိမတ ိ စ်ဦးတည်းအြဖစ် ြပလုပသ ် းံု စွမ ဲ ည်ြဖစ်ေကာင်းကို ရန်ကန ု ် မိစာချပ်စာတမ်းမှတပ ် တ ံု င်ုံးတွင် စာချပ်အမှတ်-၂၃၉၈/၂၀၂၀ ြဖင့် မှတ်ပုံတင်သွင်းခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။

က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွြဖစ်သမ ူ ှ တစ်ဦးတည်းအြဖစ်ရရှထ ိ ားသည့် အဆိပ ု ါကုနအ ် မှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ် အမည် အမှတအ ် သားကို ေှာင့ယ ် က ှ ြ် ခင်းမြပပါရန်င ှ ့် အထက်ပါကုနအ ် မှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ၏ ် တစ်စတ ိ တ ် စ်ပင ို ်းကို ြဖစ်ေစ၊ တစ်ခလ ု းံု ကိြု ဖစ်ေစ အြခားမည်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကေသာ်လည်းေကာင်း၊ အများကေသာ် လည်းေကာင်း၊ တိက ု  ် က ုိ ြ် ဖစ်ေစ၊ သွယဝ ် က ုိ ၍ ် ြဖစ်ေစ၊ ဆင်တယ ူ းုိ မှား၊ ထင်ေယာင်ထင်မာှ းြဖစ်ေစရန် အတွက် သုံးစွေ ဲ ကာင်း ေတွြမင်ကားသိရပါက တည်ဆဥ ဲ ပေဒများှငအ ့် ညီ အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း သတိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးေအးေအာင်သူရ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒမီမီခိုင် LL.B, D.B.L, D.I.L,WIPO (Switzerland) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၃၀၃၊ ၃၀-၇-၂၀၁၅) အမှတ် ၄၆၈၊ ေစတနာ(၃)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်

တိက ု အ ် မှတ-် ၂၆၊ ၅လာ(ေြခရင်းခန်း)၊ ြမင့မ ် ရ ုိ လ ် မ်း၊ စမ်း/ေတာင်ရပ်ကက ွ ၊် စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိရှိ ေပ(၁၅x၅၅)ကျယ်ဝန်းေသာ တိက ု ခ ် န်းကို အေပျာက်စနစ်ြဖင့် ဝယ်ယရ ူ န် လက်ရတ ှိ ရားဝင် ပိင ု ရ ် င ှ မ ် ျားြဖစ်ေသာ ဦးတင်ထဋ ွ [် ၁၂/စခန(ိင ု )် ၁၄၄၄၄၂]+ေဒနီနေ ီ ထွး[၆/မအရ(ိင ု )် ၀၉၇၀၄၁]တိအ ု ား က်ပ ု တ ် ၏ ုိ မိတေ ် ဆွမှ စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက ု ခ ် န်းကိဝ ု ယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွေပးေချထားြခင်းှငပ ့် တ်သက်၍ မည်သမ ူ ဆို ကန် ကက ွ လ ် ပ ို ါက ခိင ု လ ် ေ ုံ သာအေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွငး် က်ပ ု တ ် ထ ုိ ံ လာေရာက်ကန် ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါ သည်။ ကန် ကွက်မည့်သူမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းကို ဆက်လက်၍ စာချပ်ချပ်ဆိုကာ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ န်ကားချက်အရေဒေအးြမင့်ရီ ေဒစိုးစိုးြမင့် ဦးသိန်းွန် BSc,DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL LL.B BA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL တရားလတ်ေတာ်ေရှေန တရားလတ်ေတာ်ေရှေန တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၁၇၃) (စ်-၁၀၀၆၃) (စ်-၃၅၆၁) အမှတ်(၁၂၂)၊ ပ-ထပ်(ယာ)၊ မဟာဗလပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၈၅၀၉၀ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၁၀၇


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၃၆)၊ ေြမကွက် အမှ တ ် ( ၂၁၂)၊ ေြမကွ က ် တ ည် ေနရာ အမှတ်(၂၁၂)၊ ရဲရန်ေအာင်လမ်း၊ (၃၆) ရပ် က ွ က ် ၊ ဒဂုံ  မိသစ် / ေြမာက် ပို င ်း ဦးတင်ြမင့်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၁၅၅၆၆] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးတင်ြမင့်ပိုင်ဆိုင် ေသာ ဧရိယာေပ(၄၅x၆၀)ေြမကွက် ကီး အနက်မှ တရားဝင်မခွစ ဲ တ ိ ရ ် ေသးေသာ ဧရိယာေပ(၂၅x၆၀)အား အေရာင်းအဝယ် အရပ်ကတိစာချပ်အမှတ-် ၂၀၂၃/၂၀၁၈ (၁၃-၇-၂၀၁၈)ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ေအာင် သ ဇင် [ ၈/သရန(ို င ် ) ၀၃၇ ၂၅၁]မှ ဂရန်မူရင်းတင်ြပ၍ ေြမကွက် ခွစ ဲ တ ိ ရ ် န် ေြမပုက ံ ူးှငေ ့် ြမတိင ု ်းေလာက် ထားလာြခင်း အား ေလာက် ထားသူ ေဒေအာင်သဇင်မှ ေဘးကပ်လျက်ေပ (၂၀x၆၀)ေြမကွက်ှင့် ပူးတွဲေလာက် ထားရန် မြဖစ်ိုင်ပါသြဖင့် မိမိတစ်ဦး တည်းအမည်ြဖင့သ ် ာ ေလာက်ထားခွင့် ြပပါရန် ရှင်းလင်းတင်ြပလာပါသြဖင့် ေဒေအာင်သဇင်မှ တစ်ဖက်သတ်ေြမ ကွက်ခွဲစိတ်ရန် ေြမပုံကူးှင့် ေြမတိုင်း ေလာက်ထားြခင်းအား တရားဝင်ခင ို လ ် ုံ ေသာ အေထာက် အ ထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၇)ရက် အတွင်း ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန် ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်း အတိင ု ်း ဆက်လက် ေဆာင်ရက်ေပးမည် ြဖစ် ေ ကာင်း အသိ ေပးေကညာအပ် ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ရှမ်းြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ေခယူြခင်း

၁။ မိတွင်းလမ်းများအား ိုင်လွန်ကတရာများအြဖစ် အဆင့်ြမင့်တင်ိုင်ေရး အတွက် ရှမ်းြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးဌာနှင့်ကွပ်ကဲမေအာက်  ရှိ ရှမ်းြပည် နယ်စည်ပင်သာယာေရးဌာနခွဲ (လားး)၊ ရှမး် ြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးဌာန ခွဲ (ကျ ိင်းတု)ံ တိတ ု င ွ ် ထားရှမ ိ ည့် AC Plants များှင့် AC လမ်းခင်းရန်လအ ို ပ်ေသာ ယာ်၊ စက်၊ ယရားများအား ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ားလုပင ် န်းရှငမ ် ျားထံမှ ြမန်မာကျပ် ေငွြဖင့်ဝယ်ယူလိုပါသြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခပါသည်။ Lot(1) Asphalt Plant (35-60 TPH) - (3) Sets with generator Lot(2) AC Paving Machines (က) Asphalt Paver(Track Type) - (3) Nos (ခ) Tandem Vibratory Roller (6-8 ton) - (3) Nos with edge cutter (ဂ) Pneumatic Tire Roller (5-8 ton) - (3) Nos Lot(3) Wheel Loader (6-8 ton,1-1.5m3) - (3) Nos ၂။ တင်ဒါေလာက်လာေရာင်းချမည့် - ၂၃-၃-၂၀၂၀ ရက်မှ ၂၃-၄-၂၀၂၀ ရက်အထိ ေနရက်/အချ ိန် (ုံးချ ိန်အတွင်း) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနာက်ဆုံး - ၂၄-၄-၂၀၂၀ ရက် (ေသာကာေန) ေနရက်/အချ ိန် တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ - ရှမ်းြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးဌာန၊ ေတာင်ကီးမိ။ တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက် - သီးြခားအေကာင်းကားပါမည်။ ၃။ တင်ဒါေလာက်လာပုစ ံ ၊ံ စည်းကမ်းချက်များှင့် အေသးစိတအ ် ချက်အလက်များ ကို ရှမ်းြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ ေတာင်ကီးမိတွင် ုံးချ ိန်အတွင်း ဖုန်း (၀၈၁-၂၁၂၃၉၁၅) သိုစုံစမ်းဝယ်ယူ ိုင်ပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ

F2010-424

Full

F2010-388 F2010-417

Full Full

2.5%EC Forward (Myanmar 1995) Co.,Ltd Ph no. 09-5406658

(၅၆၇)၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ် (၅၆၇)၊ြမရတနာ(၂)လမ်း၊ (၂၄)ရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုေ ံ တာင်

ေြမငှားဂရန်ေြမအား ဂရန်ေြမအမည်ေပါက် ဦးဆာဟွိင်ဆန်း(ခ) ဦးခင်ေမာင်ြမင့်

တစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီးြဖစ်ေကာင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူြဖစ်ေသာ်လည်း ေသတမ်းစာေရးသားထားခဲ့ြခင်းမရှိေကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာအမှတ်-၄၄၀၉/၁၉ (၂၇-

၉-၂၀၁၉) ေထာက်ခံကျမ်းကျ ိန်လာ(၂)ေစာင်  ၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ ေသစာရင်း၊ ဂရန်

မူရင်းတို တင်ြပလာပါသြဖင့် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ ပျ်ေထာင်/သွပမ ် းုိ (၁)ထပ်အမ ိ ရ ် ှိ ပီး

ပျံလွန်ေတာ်မူေသာဆရာေတာ်ဦးပိစ(ေရလဲ)၏

ဦးေလးြဖစ်သူ မိသားစုေနထိုင်ပါသည်။ ဦးေလးြဖစ်သူ ေနထိုင်ြခင်းအတွက် တာဝန်

ကျန်ရစ်ေသာပစည်းများှင့်စပ်လျ်းသည့်အမ

ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း

(တရားမကျင့ထ ် းံ ု ကိဓ ု ဥပေဒအမိန် -၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

Registration No. RegistrationType F2010-328 Full

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ဒဂုံ မိသစ်ေတာင်ပင ုိ း် မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ် (၂၄)၊ ေြမကွကအ ် မှတ်

(ကွယ်လွန်)၍ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒေအးတင်မှ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့်

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ

Active Ingredient Metalaxyl 8%+ Mancozeb 64% WP 2. Forwatap 50 SP Cartap Hydrochloride 50%SP 3. Forfen 20 EC Fenvalerate 20% EC 4. Forlambda 2.5 EC Lamda-Cyhalothrin

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ေခယူြခင်း

၁။ ကချင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံး၏ ကီးကပ်မြဖင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်အတွင်း ကချင်ြပည်နယ်၊ ြပည်နယ်ပညာေရးမှးုံးေအာက်ရှိ အေြခခံပညာမူလတန်းအဆင့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအားလုးံ အတွက် အခမဲေ ့ ထာက်ပေ ့ံ ပးရန်လအ ုိ ပ်ေသာ ေလ့ကျင့ခ ် န်းစာအုပမ ် ျား အား တင်ဒါ(အိတ်ဖွင့်)စနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူလိုပါသြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များအား တင်ဒါေပးသွင်းိုင်ရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ တင်သွင်းရမည့် ေလ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ဒါဇင် (က) (၁၅၅၃၇၃)ဒါဇင် (ခ) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်၊ အချ ိန် -၂၂-၄-၂၀၂၀ရက် (ဗုဒဟူးေန) (၁၆:၀၀)နာရီ ၃။ တင်ဒါပုစ ံ မ ံ ျားကို ၂၃-၃-၂၀၂၀ ရက်မစ ှ ၍ ဝယ်ယ ူ င ို ေ ် ကာင်းှင့် အေသးစိတ် အချက်အလက် များ သိရှိလိုပါက ေအာက်ေဖာ်ပါြပဌာနတွင် လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လီဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူေရးေကာ်မတီ ကချင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံး၊ ြမစ်ကီးနားမိ၊ ဖုန်း-၀၄၇-၂၅၂၉၅၁၈ ကချင်ြပည်နယ်ပညာေရးမှးုံး၊ ြမစ်ကီးနားမိ၊ ဖုန်း-၀၄၇-၂၅၂၁၁၇၁

(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃)

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ မအူပင်မိနယ်၊ ေရလဲကေလးေကျးရာ၊ ခွဲကဘို ပိင ု ်း ဦးေမဃ ေကျာင်းတိက ု ၌ ် သီတင်းသုံးေနထိင ု ခ ် ဲ့ ပီးေနာက် ပျံလွနေ ် တာ်မခ ူ ဲ့ ပီးြဖစ်ေသာ ဆရာေတာ် ဦးပစ ိ (ေရလဲ  ) ၏ ကျန်ရစ်ေသာ ပစည်း-ရန်ကန ု ် မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရနံသာ ရပ်ကွက်၊ ေရတာရှည်လမ်း၊ ကန်ေတာ်မင် တိုက်နယ်၊ လူေနရပ်ကွက်(-)၊ ေြမတိုင်းရပ် ကွကအ ် မှတ-် ၅၃ရှ၊ိ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၂/၄၈(ဟုေခတွငသ ် ည့)် အကျယ်အဝန်း(၀.၆၉၆) ဧကအနက် အုတ်တံတိုင်း၏အေရှေြမာက်ေထာင့်မှ (၀.၀၀၄)ဧကှင့် အေရှေတာင် ေထာင့မ ် ှ အကျယ်အဝန်း (၀.၀၁၆)ဧက၊ စုစေ ု ပါင်း(၀.၀၂၀)ဧကမပါ၊ အမှနတ ် ကယ်ကျန်ရှိ သည့် ဧရိယာ(၀.၆၇၆)ဧကှင့် ရန်ကန ု ် မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရနံသာရပ်ကက ွ ၊် ေရတာရှည် လမ်း၊ ကန်ေတာ်မင်တက ို န ် ယ်၊ လူေနရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် -)၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၅၃ရှိ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၃/၄၈ ဟုေခတွငသ ် ည့် အကျယ်အဝန်း(၀.၆၈၈)ဧကအနက် ေြမကွက် ၏အေရှေြမာက်ေထာင့ြ် ခမ်းရှိ (၀.၁၂၅) ဧက(လမ်းေြမအပါအဝင်)မပါ၊ အမှနတ ် ကယ်ကျန် ရှိသည့် ဧရိယာ(၀.၅၆၃)ဧကခန် ရှိ ေြမကွက်များအေပ၌ အေမွထိန်းလက်မှတ် ထုတေ ် ပးပါမည့အ ် ေကာင်းှင့် ဦးြမေအးက အေမွဆက်ခြံ ခင်းအက်ဥပေဒ အရ ေလာက် ထားသြဖင့် ဤအမကို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဧပီလ ၂၂ ရက် (၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁ ရက်)တွင် ဆိုင်ဆိုကားနာရန် ချ ိန်းဆိုထားသည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ထိုပျံလွန်ေတာ်မူ ခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ ဆရာေတာ် ဦးပိစ(ေရလဲ)၏ ကျန်ရစ်ေသာပစည်းများတွင် အကျ ိး စီးပွားသက်ဆင ို သ ် ည် အဆိရ ု သ ှိ တ ူ အ ို ား အဆိပ ု ါ အမတွင် ၎င်းတိ(ု လာေရာက်ဆင ို ဆ ် ရ ို န် သင့ေ ် လျာ်မည်ဟု ထင်ြမင်လင်)ဆိုခဲ့ေသာ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ၊် ဧပီလ ၂၂ ရက်(၁၃၈၂ ခုစ ှ ၊် ကဆု န ် လ ဆန်း ၁ ရက် ) ၌ မိ မိ တို ကို ယ ် တို င ် ေသာ် လ ည်း ေကာင်း ၊ ကို ယ ် စားလှ ယ ် တစ်ဦးဦးအားြဖင့ေ ် သာ် လည်းေကာင်း၊ လာေရာက်ဆင ို ဆ ် ရ ို န်င ှ ့် အေမွထန ိ ်းလက်မတ ှ ် မထုတ်ေပးမီ မှတ်တမ်းများကို ကည့်ရန်  အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ ၂၈၃ှင့် အညီ ဆင့ဆ ် လ ို က ို သ ် ည်။ လာေရာက်ြခင်းမရှိ ပျက်ကက ွ ခ ် လ ဲ့ င် ုံးေတာ်ကေလာက်ထား သူ ဦးြမေအး၏ ေလာက်လာအေပ၌ စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ပီးလင် ၎င်းအမအေကာင်း အရာတွင် စီရင်ချက်ချမှတ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ၊် မတ်လ ၁၉ ရက် ဤုးံ ေတာ်တဆ ံ ပ ိ  ် က ုိ  ် ပ ိှ ၍ ် က်ပ ု လ ် က်မတ ှ ် ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (ေဇာ်မင်းထွဋ်) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂) ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

N0 Trade Name 1. Fortazeb 72 WP

ြမစ်ကီးနားမိ အခမဲ့ဗလာစာအုပ်

ဦးဆာဟွိင်ဆန်း(ခ) ဦးခင်ေမာင်ြမင့[် ၄/ဟခန(ိုင်)၀၀၇၃၃၆] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)

၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမအေထွေထွမအမှတ်-၅၃

ကန်ေတာ်များ Forward (Myanmar 1995) Co.,Ltd သည် Forward International Ltd. Taiwan မှ ြမန်မာိင ု င ် ပ ံ းုိ သတ်ေဆးမှတပ ် တ ံု င်အဖွဲ တွင် မှတပ ် တ ံု င်ရရှထ ိ ားသည့် ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ပစည်းများအား Sim Sim Co.,Ltd သိြု ဖန် ြဖးခွင့် လေ ဲ ြပာင်းမည်ြဖစ်ပါ၍ ကန် ကက ွ လ ် ပ ို ါက ယေနမှစ၍ တစ်ဆယ့ေ ် လးရက်အတွင်း ပိုးသတ်ေဆးမှတပ ် တ ုံ င်အဖွဲ၊ စိက ု ပ ် ျ ိးေရးဦးစီးဌာနသို ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်။

ကချင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ

ေကာ်ြငာစာ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

ပိုးသတ်ေဆးြဖန် ြဖးသူေြပာင်းလဲြခင်း

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ေတာင်ဥကလာပမိနယ်တရားုံးေတာ်

ယူေကာင်း ဝန်ခခ ံ ျက်တင်ြပ၍ ပိင ု ဆ ် င ုိ ေ ် ြမပုက ံ းူ ေလာက်ထားြခင်းကို တရားဝင်ခင ုိ လ ် ံု ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန် ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းအတိင ု း် ဆက်လက် ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်းအသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကိုဖိး(ခ)ဦးြပည့်ဖိးဟန် [၁၂/သဃက(ိုင်)၁၉၃၇၉၀]ှင့် အများသိေစရန်ေကညာချက် ရန်ကန ု ် မိ၊ သဃန  ်းကန်းမိနယ်၊ (၂၄)ရပ်ကက ွ ၊် သံသမ ု ာလမ်း၊ အမှတ(် ၅)ရှိ Golden Brown Coffee Company Ltd; ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်းေကညာ အပ်ပါသည်။ ကို ဖိး(ခ)ဦးြပည့် ဖိးဟန် [၁၂/သဃက(ိင ု )် ၁၉၃၇၉၀]သည် Sales Manager ရာထူးြဖင့် တာဝန်ထမ်းေဆာင်စ် ကုမဏီပိုင်ေငွေကးများ ေပးသွင်းြခင်းမရှိ ပျက်ကွက်ေနပီး ၂၀-၁၁၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ တစ်ဆက်တည်းခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်ေနေသာေကာင့် ၎င်း၏ဆအရ အလုပ်မှ ုတ်ထွက်ခဲ့သူ ြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ် ကိုဖိး(ခ)ဦးြပည့်ဖိးဟန်သည် ကုမဏီ၏ Customer များထံ ကုမဏီမှ ြဖန် ြဖးေရာင်းချေသာ အမျ ိးအစား၊ အမျ ိးအမည် အလားတူအမျ ိးအစားများအား က်ုပ်၏ မိတေ ် ဆွကမ ု ဏီ  မှ ေရာင်းချသကဲသ ့ ုိ ထင်ေယာင်ထင်မာှ း လိက ု လ ် ြံ ဖန် ြဖးေရာင်းချေနြခင်းသည် စီးပွားေရးကျင့ဝ ် တ်င ှ မ ့် ညီသည့ြ် ပင် ကုမဏီ  ၏စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများကိလ ု ည်း ေဖာက်ဖျက် ရာေရာက်ေနပါသည်။ ေနာက်ေနာင်မြပလုပ်ပါရန် တားြမစ်ပါေကာင်းှင့် ၎င်း၏ြပမူေဆာင်ရက်မသည် ကုမဏီှင့်သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒသင်းသင်းေမာ် (LL.B)(D.B.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၂၆) ေဒြမင့်သာထွန်း (LL.B)(D.B.L) ေဒထက်ထက်ဦး (LL.B)(D.B.L) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၄၉၈၁) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၆၉၇) အမှတ် (၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ ၄၃လမ်း၊ ဗိလ ု တ ် ေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

ဒီကရီကိုအတည်ြပလုပ်ရန် အမိန် မထုတ်သင့်ေကာင်း ထုေချရန်အေကာင်းကားစာ တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန် -၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံး ၂၀၁၇ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၄၉ှင့်ဆက်သွယ်သည့် ၂၀၁၉ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမအမှတ်-၁၂

၂၀၂၀ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၂၁ ၁။ ဦးြမတ်ေသာ်ဇင်ဦး ှင့် ေဒရီရီ ၂။ ေဒြမတ်ြမတ်ချစ် (တရားလိုများ) (တရားပိင်) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ အင်းဝ(၉)လမ်း၊ အမှတ်(၉၉၀/က) ေန ေဒရီရီ(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ) သိေစရမည်။ တရားလိမ ု ျားက ပဋိညာ်အတိင ု း် ေြမှငအ ့် မ ိ အ ် ေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား တရားဝင် မှတပ ် တ ံု င်ေပးေစလိမ ု  ေလာက်ထားစွဆ ဲ သ ုိ ည်ြဖစ်၍ သင်ကယ ုိ တ ် င ုိ ြ် ဖစ်ေစ (သိတ ု ည်းမဟုတ)် ၎င်းအမှငစ ့် ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့စ ် ကားအရပ်ရပ်တက ုိ ုိ ေချပေြပာဆိ ု င ို သ ် ၊ူ သင့က ် ယ ို စ ် ား လှယ်ုံးေတာ် အခွင့်အမိန် ရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ် ၎င်းအမှင့်စပ်ဆိုင်သည့်အချက် များကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့်ပါေစ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက် (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၇ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် အထက်က အမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလိုများ စွဲချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် သင်သေ ိ စရမည်မှာ အထက်ကဆိခ ု သ ဲ့ ည့် ေနရက်တင ွ ် သင်မလာေရာက်ပျက်ကက ွ ခ ် လ ဲ့ င် သင့က ် ယ ွ ရ ် ာတွင် ြငင်းချက်များကို ထုတေ ် ပးလိမမ ့် ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိမ ု ျားက ကည့ ် လိ  ု သည့စ ် ာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမှြီ ပလုပလ ် သ ို ည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှသ ိ ည် တိက ု ို သင်င ှ အ ့် တူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိတ ု ည်းမဟုတ် သင့က ် ယ ို စ ် ားလှယ် ေရှေနလက်တင ွ ် ထည့အ ် ပ်ပလ ို က ို ရ ် မည်။ သင်ကထုေချလာတင်သင ွ ်းလိလ ု င် အမမတိင ု မ ် ီ ေလးရက်က တင်သင ွ ်း ရမည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ မတ်လ ၁၈ ရက် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ် ေပးလိုက်သည်။ (နန်းရန်းလဲ့) တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၁) ေတာင်ဥကလာပမိနယ်တရားုံး

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

အမည်တစ်ဦးတည်း

ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် စ၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၄၆၅/က၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ-အမှတ် (၄၆၅/က)၊ သာ(၃)လမ်း၊ (စ)ရပ်ကွက်၊ ေဒအုန်းကည် (KLT-၀၈၁၇၉၂) အမည်ေပါက် ှစ၆ ် ၀ ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်သူ ေဒအုန်းကည်ကယ ို တ ် င ို မ ် ှ ဂရန်ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ရပ်ကက ွ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး၊ ရဲစခန်းေထာက်ခခ ံ ျက်၊ ကိယ ု တ ် င ို ဝ ် န်ခခ ံ ျက်တတ ို င်ြပ၍ ေဒအုန်းကည်ထမ ံ ှ G.P No.၂၅၈၉၅/၁၉(၁၂၉-၁၉) ြဖင့်ရရှိသူ ဦးေတဇာြမငိမ်းေအာင် [၁၄/ဇလန(ိုင်)၁၁၅၂၆၆]မှ ဂရန်မိတေလာက်ထားလာြခင်းအေပ ေြမရာဇဝင်မှတ်ချက် (၁)ပါ (၁၉၉၇) ခုှစ်တွင် ေဒခင်စိုးမှေြမပုံ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးြခင်းအား ကန် ကွက် ထားြခင်းှငပ ့် တ်သက်၍ ေခးမြဖစ်သေ ူ ဒရီရမ ီ ှ ကန် ကက ွ သ ် ူ ေဒခင်စးုိ (ေယာကမ)ကွယလ ် န ွ သ ် ြဖင့် ကန် ကက ွ စ ် ာုပသ ် မ ိ း် ေကာင်းှင့် ကျမ်းကျ ိန်လာတိပ ု းူ တွဲ တင်ြပထားပါသြဖင့် ဦးေတဇာြမငိမး် ေအာင်မှ ဂရန်မတ ိ  ေလာက်ထားလာြခင်းအေပတရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန် ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက် ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ြဖစ်ေကာင်း အဖ ဦးသန် ဇင်[၇/ပခန(ိင ု )် ၀၂၄၂၄၈] ၏သမီးြဖစ်သူ မဇင်မာစိုး(ခ)ဆုဇင်လင်း ထက် [၁၂/လမန(ို င ် ) ၁၄၈၇၇၂]မှာ တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေကျာ်ခိုင်စိုး

ှင့်

၁။ ဦးခိုင်သိန်းဦး ၂။ ေဒစန်းစန်းြမင့် ၃။ ဦးြမင့်ေကျာ် ၄။ ဦးွန် လင်

(ဒီကရီအိုင်ရသူ)

(တရားံးများ)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၆) ရပ်ကက ွ ၊် ဗလလမ်း၊ အမှတ-် ၅၉၀ ေန ၁။ ဦးခိင ု သ ် န ိ း် ဦး၊ ၃။ ဦးြမင့ေ ် ကျာ်၊ ၄။ ဦးွန် လင်  (ယခုေနရပ်လပ ိ စ ် ာမသိသမ ူ ျား)ှင့် ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ ဗဟန်းမိနယ်၊

ကျ ိကဆံရပ်ကွက်၊

နီလာလမ်း၊

အမှတ်-၁၆ေန

၂။ ေဒစန်းစန်းြမင့် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစရမည်။ ၂၀၁၇ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၄၉တွင် ကျရှိသည့် ဒီကရီကို အတည်ြပလုပ်ရန် ဤုံးေတာ်တွင် ဒီကရီအိုင်ရသူ ဦးေကျာ်ခိုင်စိုးက ေလာက် ထားသည် ြ ဖစ် ၍ မည် သ ည့ ် အ ေကာင်း ေကာင့ ် အတည် ြပလုပ်ေစရန် အမိန် ကိုမထုတ်သင့်ေကာင်း အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလင် ေချဆိရ ု န် သင်ကယ ို တ ် င ို ြ် ဖစ်ေစ၊ ေရှေန(သိမ ု ဟုတ)် အခွငရ ့် ကိယ ု စ ် ားလှယ် ြဖင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၃ ရက် (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၁၁ ရက်)၊ မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ရမည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က်ုပ် လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (ခိုင်သာသိန်းြမင့်) တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၂) ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံး


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

ပိုးသတ်ေဆးကုန်သွယ်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း ကန်ေတာ်များ Forward (Myanmar 1995)Co.,Ltd သည် Forward International Ltd. Taiwan မှ ြမန်မာိုင်ငံပိုးသတ်ေဆးမှတ်ပုံတင်အဖွဲတွင် မှတ်ပုံတင်ရရှိထားသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပိုးသက်ေဆး၏ ကုန်သွယ်အမည် (Trade Name)ကို ေြပာင်းလဲမည်ြဖစ်ပါ၍ ကန် ကွက်လိုပါက ယေန မှစ၍ တစ်ဆယ့်ေလးရက်အတွင်း ပိုးသတ်ေဆးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ၊ စိုက်ပျ ိးေရးဦးစီးဌာနသို ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်။ No Old

New

Active Ingredient Registration no Registration .type

Trade Name Trade Name 1. Kyan Kyaung Forlambda Lambda-cyhalothrin 2.5 EC

2.5 EC

F 2010-417

Full

2.5 % ECForward (Myanmar 1995) Co.,Ltd Ph no-09-5406658

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရှိ မိဘပင်စင်စားများသို အသိေပးပန်ကားချက် ၁။

ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရိှ မိဘပင်စင်စားများအနက်

မိေတာ်ခန်းမရှိ ဘတ်ဂျက်ှင့်ေငွစာရင်းဌာနတွင် ေငွသားြဖင့် ထုတ်ယူသည့် ပင်စင်စားများသည် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လပင်စင်လစာေငွကို ၂၄-၃-၂၀၂၀ရက် မှစတင်၍ ၂၉-၄-၂၀၂၀ ရက်ထိ လစာထုတ်ရက်ှင့် အစိုးရုံးပိတ်ရက်များမှအပ ေနစ်ထုတ်ယူိုင်ပါသည်။ ၂။

ဖခင်အမည်မှန်

ထားဝယ်ခိုင်၊ ေရြဖမိနယ်၊ ဇာဒီ ေကျးရာေန အထက ဇာဒီ၊ နဝမတန်းမှ မေသာ်တာဝင်း၏ဖခင် ဦးေလးေလး၏ အမည်မန ှ မ ် ှာ ဦးမိုးေအာင် [၆/ရဖန(ိင ု )် ၀၉၄၆၈၃] ြဖစ်ပါသည်။ ဦးမိုးေအာင်

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာ

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ဒဂုံ မိသစ်(အေရှပိင ု ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ် (၁၃၃)၊ ေြမကွက် အမှတ်(၄၄၀)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-် ၄၄၀၊ ၁၃၃ရပ်ကွက်၊ ရတနာပုံလမ်း၊ ဒဂုံ မိသစ်(အေရှပိင ု ်း)မိနယ်ဦးမျ ိးိင ု [် ၁၂/သကတ(ိင ု )် ၁၁၄၅၆၈] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးမျ ိးိင ု ် [၁၂/သကတ(ိင ု )် ၁၁၄၅၆၈] ထံမအ ှ ေရာင်း အဝယ်အရပ်စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့် ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးမျ ိးသူရေကျာ် [၅/ကနန(ိုင်) ၀၅၉၃၂၀]မှ ပါမစ်မူရင်းတင်ြပ၍ ဂရန်သစ်ေလာက်ထားလာြခင်းအား အခွနခ ် ေ ဲွ ဝ စည်းကပ်မ မှတပ ် တ ံု င်စာရင်းတွင် စိစစ်ရာ အမည်ေပါက်မှတ်သားထားြခင်းမရှိပါ သြဖင့် မိြပှငအ ့် မ ိ ရ ် ာဖွံ ဖိးေရးဦးစီးဌာနသို ေမးြမန်းခဲ့ရာ မိြပှငအ ့် မ ိ ရ ် ာဖွံ ဖိး ေရး ဦးစီးဌာနမှ ၁၇-၁၀-၂၀၁၉ရက်စွဲပါစာြဖင့် အမည်ေပါက် မှာ ဦးမျ ိးိုင်ြဖစ်ပါ ေကာင်း ြပန်ကားလာပါသြဖင့် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ ှစ်ထပ်ေကျာက်ြပားကာ သွပမ ် းုိ တစ်လးံု ရှိ ပီး အေဆာင်အြဖစ် အသုံးြပထားပါသည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ ဦးမျ ိးသူရ ေကျာ်မှ ပါမစ်မူရင်းတင်ြပ၍ ဂရန်သစ်ေလာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင် ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန မှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန် ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းအတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမက ံ န ိ း် လုပင ် န်းတာဝန်ခအ ံ ဖွဲ ၊ ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေြမာက်ဥကလာမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ် ကွကအ ် မှတ(် စ)၊ ေြမကွကအ ် မှတ် ၄၇၉/ ခ၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာ အမှတ(် ၄၇၉/ခ)၊ သာ(၂)လမ်း၊ (စ)ရပ်ကွက် ဦးဝင်းေဌး [၁၂/ဥကမ(ိင ု )် ၁၀၆၉၁၁] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်သူ ဦးဝင်းေဌး ကိုယ်တိုင်မှ ဂရန်ေပျာက်ဆုံး ေကာင်း ရန်ကန ု အ ် ေရှပိင ု း် ခိင ု တ ် ရားုးံ ကျမ်းကျ ိန်လာအမှ  တ်၊ ၁၀၂၆/၁၈၊ ရပ် ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံ ချက်၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်တို တင်ြပ၍ ဦးဝင်းေဌး [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၀၆၉၁၁]မှ ဂရန် မိ တ ေလာက် ထားလာမ အေပ ဌာနမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ ဂရန် မိတခွငြ့် ပပီးြဖစ်၍မူလ ၁၆-၉-၉၃ ရက် တွင် ထုတ်ေပးထားသည့် ဦးဝင်းေဌး အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ် မဥ/စ. ၉၆(၁၆-၉-၉၃)ဂရန်မရ ူ င်း စာအုပ် အား မိြပစီမက ံ န ိ း် ှင့် ေြမစီမခ ံ န် ခမ ဲွ ဌာနမှ  ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာ အပ်ပါသည်။ ဌာနမှး မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ေသွးသည် အသက်

အဆိပ ု ါ ပင်စင်စားများသည် လစ်ေငွသားြဖင့် လာေရာက်ထတ ု ယ ် ေ ူ နြခင်း

အစား ရန်ကုန်မိေတာ်ဘဏ်ှင့် ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်များတွင် ေငွစုစာရင်း ဖွင့်လှစ်ထည့်သွင်း၍ မိမိလိုအပ်ချ ိန်တွင် အဆိုပါ ေငွစုစာရင်းမှ ထုတ်ယူြခင်းကို လည်းေကာင်း၊ ရန်ကန ု ် မိေတာ်ဘဏ်တင ွ ် ATM စာရင်းဖွငလ ့် စ ှ ၍ ် မိမ ိ င ှ ့် နီးစပ်ရာ မည်သည့်ဘဏ်၏ ATM စက်များတွင်မဆို ထုတ်ယူြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊

ေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာ

ေြပာင်းလဲေဆာင်ရက်မည်ဆပ ို ါက မိေတာ်ခန်းမသို လာေရာက်ထတ ု ယ ် ြူ ခင်းြဖင့် အချ ိန်ကုန်လူပင်ပန်းသည့်

ဒုကကင်းေဝးေစမည်ြဖစ်ပီး

မိမိလိုအပ်ချ ိန်တွင်

လွယက ် အ ူ ဆင်ေြပစွာ ထုတယ ်  ူ င ုိ သ ် ည့အ ် ြပင် မထုတယ ် ဘ ူ ဲ စုေဆာင်းထားမည်

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန် -၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆) ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ဆိုပါက ဘဏ်၏သတ်မှတ်အတိုးန်းကို ရရှိခံစားိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ၃။

ယခုအခါ ကမာတစ်ဝန်း ြဖစ်ေပပျံှလ ံ ျက်ရေ ိှ သာ Coronavirus Disease

2019(COVID-19)ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ ် င ို ေ ် ရးအတွက် လူစလ ု ေ ူ ဝးမြဖစ်ေစရန် ပင်စင်လစာစတင်ထုတ်ေပးသည့် ၂၄-၃-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ (၃)ရက်အတွင်း စု ပံ ထုတ်ယူြခင်းမြပကဘဲ လစာထုတ်ရက်ှင့် အစိုးရုံးပိတ်ရက်များမှအပ ၂၄-၃-

၂၀၁၁ခုစ ှ ၊် တရားမကီးမအမှတ-် ၆၀၂ှင့် ဆက်ယ်  သည့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမအမှတ်-၃၈၀ ဦးဝဏေကျာ်

ှင့်

၁။ ဦးထိန်ဝင်းဦး

၂။ ဦးသိန်းဝင်းလတ်

၂၀၂၀ရက်မှ ၂၉-၄-၂၀၂၀ရက်အထိ ကာလအတွင်း မိမိအဆင်ေြပသည့် ရက်များ

၃။ ေဒစီစီလွင်

တွင် လာေရာက်ထုတ်ယူိုင်ပါေကာင်း အသိေပးပန်ကားအပ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

၄။ ေဒသင်းသင်းေမာ်

၅။ ေဒစိုးစိုးလွင်

(တရားိုင်)

(တရားံးများ)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ တရားမကီးမအမှတ်-၆၀၂/၂၀၁၁ အမ၏

၆-၆-၂၀၁၉ ရက်စပ ွဲ ါ အိင ု ဒ ် က ီ ရီကို အတည်ြပေဆာင်ရက်ရန်အတွက် ေအာက်တင ွ ေ ် ဖာ်

ြပထားေသာပစည်းကို ၂၀၂၀ခုစ ှ ၊် ဧပီလ ၂၉ ရက်၊ နံနက် ၁၀ နာရီတင ွ ် ၎င်းပစည်းတည်ရှိ

ရာအရပ်၌ ေလလံတင်ေရာင်းချေလ့မည်။ ေလလံဆဝ ွဲ ယ်ယသ ူ မ ူ ျားသည် မိမတ ိ က ို ယ ို တ ် င ို ် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိမ၏ ိ တရားဝင်လအ ဲ ပ်သည့် ကိယ ု စ ် ားလှယြ် ဖင့ေ ် သာ်လည်းေကာင်း ေလလံဆွဲဝယ်ယူိုင်ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။ ပစည်းစာရင်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မဂလာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ၁၀၉ လမ်း၊ အမှတ်(၃၇)

(၁၅ေပ x ၄၀ေပ)ရှိ ေြမှင့် ှစ်ထပ်အိမ်အပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး။ ေလလံကမ်းခင်းေဈး ကျပ်သိန်း (၂၀၀၀) တိတိ ေလလံေရာင်းချမည့် စည်းကမ်းချက်များ

၁။ ပစည်းစာရင်းတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များမှာ တရားိင ု က ် တရားုံးသို တင်ြပချက်အရ သိရသမြဖစ်သည်။ မှားယွင်းြခင်း၊ ကင်းကျန်ြခင်း တစ်ခုခုေပေပါက်

ပါက တရားုံးက တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ တရားံး၏ အကျ ိးသက်ဆိုင်သမကိုသာ

ေရာင်းချေလ့မည့အ ် ေကာင်း ေလလံဆဝ ဲွ ယ်မည့သ ် တ ူ အ ုိ ား အထူးသတိြပရန် းေဆာ် လိုက်သည်။

၂။ ေလလံတင်ေရာင်းချသည့် နည်းစနစ်ကို ေရာင်းချသူအရာရှက ိ သတ်မတ ှ သ ် ည့အ ် တိင ု ်း ေရာင်းချမည် ြဖစ်သည်။

၃။ ေဈးန်းအြမင့ဆ ် ုံးဝယ်ယသ ူ အ ူ ား ေလလံဆဝ ွဲ ယ်ယသ ူ အ ူ ြဖစ်သတ်မတ ှ မ ် ည်။ သိေ ု သာ်

အြမင့ဆ ် းံု ေပး သည့ေ ် ဈးန်းမှာ ေရာင်းချသည့ပ ် စည်းအတွက် လက်ခရ ံ န်မသင့ေ ် ကာင်း ေရာင်းချသူအရာရှိက ထင်ြမင်လင် လက်မခံဘဲ ြငင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၄။ ေလလံတင်ေရာင်းချပီး မေရမေြပာင်းိင ု ေ ် သာ ပစည်းအတွက် ေလလံဆဝ ွဲ ယ်ယသ ူ က ူ

ေငွကျပ်(၁၀၀) လင် (၂၅)ကျပ်ကို ေလလံဆဝ ွဲ ယ်ယူ ပီးသည်င ှ တ ့် စ်ပိင်နက် ေနချင်းေပး

သွင်းရမည်။ ထိုသိုေပးသွင်းြခင်းမြပလင် တစ်ဖန်ြပန်လည်ေလလံတင်ေရာင်းချေလ့ မည်။

၅။ ေလလံဆဝ ွဲ ယ်ယသ ူ မ ူ ျားသည် ေရာင်းချသည့် အရာရှက ိ သတ်မတ ှ ထ ် ားသည့စ ် ေပေငွ ကို တင်သွင်းမှသာ ေလလံဆွဲဝယ်ယူခွင့်ရှိရမည်။

၆။ ေလလံဆဝ ွဲ ယ်ယရ ူ ရှသ ိ သ ူ ည် တန်ဖိုး၏(၂၅)ရာခိင ု  ် န်  းကို ေနချင်းေပးသွင်းပီးေနာက်

ကျန်ေငွများကို ေလလံတင်ေရာင်းချသည့ေ ် နကိပ ု ယ်၍ (၁၅)ရက်ေြမာက်သည့ေ ် နတွင် ုးံ ဆင်းချ ိန်မတိင ု မ ် ီ ေပးေဆာင်ရမည်။ (၁၅)ရက်ေြမာက်သည့ေ ် နသည် ုးံ ပိတရ ် က်ြဖစ် လင် ပထမုံးဖွင့်သည့်ေနတွင် အေြပအေကျေပးသွင်းရမည်။

၇။ ေလလံကျန်ေငွများကို အထက်ပါေနရက်များတွင် ေပးေဆာင်ရန်ပျက်ကွက်ပါက

ပစည်းကို ထပ်မံေလလံတင်ေရာင်းချေလ့မည်။ ေပးသွင်းထားသည့်ေလလံေငွများကို

ဘာအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမည်။

၂၀၂၀ ခုစ ှ ၊် မတ်လ ၂၀ ရက်တင ွ ် ဤုံးတံဆပ ိ  ် က ို  ် ပ ှိ ၍ ် ေလလံတင်ေရာင်းချရန်

ေကာ်ြငာစာထုတ်ေပးလိုက်သည်။

(ေကသီလင်)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၆)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ထာဝရ ကုသိုလ် ရယူဖို သစ်ပင် စိုက်ပျ ိး ထိန်းသိမ်းစို


မတ်

ငှားမည်/ေရာင်းမည် (၁) ေတာင်ဒဂုစ ံ က်မဇု  န၊် ေမာ်လမိင်လမ်း၊ အကျယ်အဝန်း (ေပ ၆၀x ေပ ၁၂၀) အြမင့ေ ် ပ ၅၀၊ Steel Structure ြဖင့် ေဆာက်လပ ု ထ ် ား

ေသာ ဂိုေဒါင် ငှားမည်။ (သိန်း ၃၀) (၂) (၃၉)လမ်းှင့် လမ်း(၄၀)ကား အေနာ်ရထာလမ်းမကီး၊ Central Tower Condo ကိုးလာ၊ အခန်းအမှတ်(904)၊ တိုက်ခန်းေရာင်း (သိန်း ၁၇၅၀) မည်။ (၃) ေြမာင်းတကာစက်မဇုန် အကျယ်အဝန်း (၁၁) ဧကခန် ရှိေသာ ေြမကွက်ငှားမည်/ေရာင်းမည် (ညိင်းေဈး) ဖုန်း- ၀၉ ၂၆ ၅၀ ၄၂၄၇၁ ၀၉ ၄၀၁၇၀၇၇၆၇

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား သတိေပးေကညာြခင်း

ပဲခူးတိင ု ်းေဒသကီး၊ ြပည်မိ၊ ြပည်သာယာရပ်ကက ွ ၊် ခရမ်းကုန်း၊ စံပါယ်လမ်းေန ဦးတင်ေအာင်ြဖ မှတ်ပုံတင်အမှတ်[၇/ပမန(ိုင်) ၁၃၆၆၉၇]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါ အတိုင်း အများသိေစရန် သတိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

အထက်ပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်အသားအား ြပည်မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင် မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ် (၆၆/၂၀၂၀)ြဖင့် ဦးတင်ေအာင်ြဖမှ ၎င်းတစ်ဦးတည်းမူပင ို အ ် ြဖစ် မှတပ ် ုံ တင်ထားရှိခဲ့ပီး ပဲေကာ်အမျ ိးမျ ိးှင့် အေကာ်စုံအမျ ိးမျ ိးတိုကို ၂၀၁၂ ခုှစ်မှစတင်၍ ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖး ေရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးတင်ေအာင်ြဖ၏ တစ်ဦးတည်း မူပိုင်အြဖစ် သုံးစွဲလျက်ရှိေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်အသား၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ြဖစ်ေစ၊ တစ်ခုလုံးကို ြဖစ်ေစ၊ ပုတ ံ က ူ းူ ယူြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် သွယဝ ် က ုိ ၍ ် အသုးံ ြပြခင်း၊ ဆင်တူယိုးမှား တုပြပလုပ်သုံးစွဲ၍ တရားမဝင် ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖး ေရာင်းချြခင်းများ လုံးဝမြပလုပ် ကပါရန်င ှ ့် ြပလုပပ ် ါက ြပည်ေထာင်စု သမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ အေရးယူ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ဦးတင်ေအာင်ြဖ၏လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေဝလင်းသက်ိုင်(LL.B) (စ်-၁၁၉၇၇) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန အမှတ်(၉၁)၊ လမ်းမေတာ်လမ်း၊ ဆံေတာ်ရပ်ကွက်၊ ြပည်မိ။ ဖုန်း-၀၅၃-၂၄၆၅၈၊ ၀၉-၇၉၆၆၂၂၀၀၁

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ မဂလာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ေြမတိုင်း ရပ် က ွ က ် အ မှ တ ် ( ၄B)၊ ေြမကွ က ် အ မှ တ ် (၁၅၅)၊ ဧရိ ယာ(၁၂၅၀)စတု ရ န်း ေပ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(် ၃၉)၊ မိပတ် (၅)လမ်း၊ ပုသိမ်ွန် ရပ်ကွက်၊ မဂလာ ေတာင်ွန် မိနယ်၊ (ေဒတင်ေမ (CG၀၃၆၆၈၂)၊ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒတင်ေမ (ေယာကမ)ှင့် ဦးသန်းွန် (ေယာကထီး) အမည်ေပါက်၏ တစ်ဦးတည်းေသာသား ြဖစ်သူ ဦးြမင့်ေဆွ(ခင်ပွန်း)တို အသီးသီး ကွယ်လွန်သြဖင့် အမည်ေပါက်၏တစ်ဦး တည်းေသာေခးမြဖစ်သူ ေဒလှတင်[၁၂/ မဂတ(ိင ု )် ၀၅၀၉၀၅]ထံမှ GP ၂၅၁၆၉/၁၉ (၂၈-၈-၁၉)ြဖင့်ရရှိသူ ဦးတိုနီ(ခ)ဦးဘုန်း ိင ု ် [၁၂/မဂတ(ိင ု )် ၀၆၅၀၄၆]မှ ကျမ်းကျ ိန် လာများ၊ ဂရန်မရ ူ င်း၊ ေသစာရင်းတိတ ု င်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် အေရာင်းစာချပ်ရန် ေြမပုက ံ ူးေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခင ို ် လုေ ံ သာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ် ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကွက ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန် ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းအတိင ု း် ဆက်လက်ေဆာင် ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ဗလ

သတိေပးေကညာြခင်း

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်မိ၊ ြပည်သာယာရပ်ကွက်၊ ခရမ်းကုန်း၊

စံပါယ်လမ်းေန ဦးတင်ေအာင်ြဖ မှတပ ် တ ုံ င်အမှတ် [၇/ပမန(ိင ု )် ၁၃၆၆၉၇]

ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများ သိေစရန် သတိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

အထက်ပါ "မိးု ပုလ"ဲ ဟူေသာ ကုနအ ် မှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် မည်အမှတအ ် သား

အား ြပည်မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင် မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ် (၆၇/၂၀၂၀)ြဖင့် ဦးတင်ေအာင်ြဖမှ ၎င်းတစ်ဦးတည်းမူပင ို အ ် ြဖစ် မှတပ ် တ ုံ င်

ထားရှိခဲ့ပီး ပဲေကာ်အမျ ိးမျ ိးှင့် အေကာ်စုံအမျ ိးမျ ိးတိုကို ြမန်မာိုင်ငံ တစ်ဝန်းတွင် ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ရာ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးတင်ေအာင်ြဖ၏ တစ်ဦးတည်း

ဖွံဖိးဖို စာအုပ် စာေပ ေလ့လာစို

ဦးရှမ်းကူးမား[၁၂/ကတတ(ြပ)၀၀၀၇၄၉]ှင့် အများသိေစရန်

ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသကီး၊ ဟသာတမိ၊ အဂပ  လ ို မ်း၊ အမှတ(် ၇၉၀)ေန က်ပ ု ၏ ် အမသည် ဘဂဝမ်ဒတ်စ(် ခ)ဦးသန်းထွန်း [၁၂/ကတတ(ြပ)၀၀၀၈၂၆]၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေကညာအပ်ပါသည်။ က်ုပ်၏အမသည် ဘဂဝမ်ဒတ်စ်(ခ)ဦးသန်းထွန်းှင့် ဦးရှမ်းကူးမားတိုသည် ညီအစ်ကိုအရင်း ေတာ်စပ်ကသူများ ြဖစ်က၍ ယုံ ကည်စတ ိ ခ ် ျစွာြဖင့် က်ပ ု ၏ ် အမသည်က ေငွများစိက ု ထ ် တ ု ် ပီး ေအာက်ပါပစည်းများကို ဦးရှမ်းကူးမားအမည်ြဖင့် ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။ (က) ၁၀-၃-၂၀၁၁ ရက်စြဲွ ဖင့် ရန်ကန ု ် မိ၊ ေကျာက်တတ ံ ားမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကက ွ ၊် ကုနသ ် ည်လမ်း၊ အမှတ-် ၄၉၁၊ ပထမထပ် ဟုေခတွင်ေသာ တိုက်ခန်း(၁)ခန်း။ (ခ) ၈-၄-၂၀၁၄ရက်စြွဲ ဖင့် ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသကီး၊ ဟသာတမိ၊ သုံးပင်ကင ွ ်းရပ်ကက ွ ၊် အကွကအ ် မှတ(် ၃၃)၊ သီလက ှ န ု ်းရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၁ခ)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၂၁၄)ဧကရှိ အိမ်ရာေြမှင့် ယင်းေြမေပရှိ မေရမေြပာင်းိုင်ေသာ ပစည်းများှင့် အကျ ိးခံစားခွင့်များ။ (ဂ) ယာ်အမှတ်-6F/5423(ခဲေရာင်)၊ TOYOTA KLUGER တစ်စီး။ က်ုပ်၏အမသည် ဘဂဝမ်ဒတ်စ်(ခ)ဦးသန်းထွန်းသည် ေမွးချင်းညီအစ်ကိုေမာင်ှမများအနက် အစ်ကိုအကီးဆုံး ြဖစ်သည့အ ် ေလျာက် မိမ၏ ိ စီးပွားေရးလုပင ် န်း "ေရြခေသ"့ အမည်ကလ ုိ ည်း အြခားေသွးရင်းများ၏ လုပင ် န်းတွင် ယူငင်သးံု စွဲ ခွငြ့် ပထားခဲပ ့ ါသည်။ ဦးရှမ်းကူးမားတစ်ဦးတည်းသာ မည်သည့လ ် ပ ု င ် န်းကိမ ု  အတည်တကျလုပက ် င ို ြ် ခင်းမရှသ ိ ူ ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် "ေရြခေသ့"လုပ်ငန်းကိစအဝဝသည်  ဦးရှမ်းကူးမားှင့် မည်သိုမသက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။ ဦးရှမ်းကူးမားသည် က်ပ ု အ ် မသည် ဘဂဝမ်ဒတ်စ(် ခ)ဦးသန်းထွန်းက ေငွေကးစိက ု ထ ် တ ု ် ပီး ဦးရှမ်းကူးမားအမည်ြဖင့် ဝယ်ယထ ူ ားရှေ ိ သာ အထက်ေဖာ်ြပပါ အစ်(၁)ရန်ကန ု ် မိ၊ ေကျာက်တတ ံ ားမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကက ွ ၊် ကုနသ ် ည်လမ်း၊ အမှတ-် ၄၉၁ (ပထမထပ်)ဟုေခတွငေ ် သာ တိက ု ခ ် န်းကို ၂၀၁၉ ခုစ ှ ၊် ဒီဇင်ဘာလတွင် က်ပ ု ၏ ် အမသည်အား အသိေပးြခင်းမရှဘ ိ ဲ ေငွကျပ် ၂၄၀၀,၀၀,၀၀၀/-(ကျပ်သန ိ ်းှစေ ် ထာင့ေ ် လးရာတိတ)ိ ှင့် လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပီး ယေနအထိ က်ပ ု ၏ ် အမသည်ကို တိမ်းေရှာင် ေနခဲ့ပါသည်။ သိုြဖစ်၍ ဦးရှမ်းကူးမားအေနြဖင့် ဤသတင်းစာေကာ်ြငာေဖာ်ြပပါရှိသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိုက်ခန်းေရာင်းချ ရရှိေငွများှင့် ယာ်အမှတ်-6F/5423,TOYOTA KLUGER တိုကို က်ုပ်အမသည်ထံ အပ်ှံရှင်းလင်းေပးပါရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးဝင်းလင်(ေမာင်ရတနာ) (LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၂၆၆) ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၉၅၉၅၈၊ ၀၉-၇၈၁၂၂၈၉၆၃

ဗိုလ်မှးကီးေကျာ်ထွန်း (ငိမ်း) OTS (၃၁) အသက် (၇၉) ှစ်

ဗိုလ်မှးကီး ေကျာ်ထွန်း(ငိမ်း) အသက် (၇၉)ှစ်သည် ၁၈-၃-၂၀၂၀ ရက် နံနက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါ သြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ဦးမိင်၊ ဦးေကျာ်သီဟ၊ ေဒစုစုကည်၊ ေဒေဆွေဆွလတ်၊ ေဒစိုးစိုးမိုး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ေဆွ၊ ေဒသာေအးှင့် ြမန်ဂုဏ်ြမင့် မိသားစုများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးေမာင်ေမာင်ဦး (ခ) အိတုံ (ဘားအံမိ) အသက် (၆၁) ှစ် ကရင်ြပည်နယ်၊ ဘားအံမိေန ေဒါက်တာယ်ယ်မးုိ ၏ခင်ပန ွ ်း (ေရဘိေ ု ဆာင်/၈၃-၈၄) (စီးပွားေရးတကသိလ ု )် ေကျာင်းသားေဟာင်း

ကူးယူြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် သွယ်ဝိုက်၍ အသုံးြပြခင်း၊ ဆင်တူယိုးမှား

ရန်ကန ု ြ် ပည်သူ ေဆးုံ ကီး၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်း ကားသိရပါသြဖင့်

အမှတ်အသား၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်ခုလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ ပုံတူ

ဦးေမာင်ေမာင်ဦး(ခ)အိတုံသည် ၁၉-၃-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၆ နာရီတွင်

တုပြပလုပ်သုံးစွဲ၍ တရားမဝင် ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးေရာင်းချြခင်းများ လုံးဝ

ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

မြပလုပ် ကပါရန်င ှ ့် ြပလုပပ ် ါက ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ

ေရဘိုေဆာင် ဆရာများှင့်

အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း

ေကျာင်းသားေဟာင်းသူငယ်ချင်းများ

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးတင်ေအာင်ြဖ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ(LL.B) (စ်-၁၁၉၇၇)

ငါးတန်

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

မူပင ုိ အ ် ြဖစ် သုးံ စွလ ဲ ျက်ရေ ိှ သာ အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုနအ ် မှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် မည်

ဦးေဝလင်းသက်ိုင်

ကန် ကက ွ  ် င ုိ ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ

သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ် ကွကအ ် မှတ-် ၁/အေနာ်မာ၊ ေြမကွက် အမှတ-် ၅၈/က၊ ေြမဧရိယာ ေပ(၂၀x၆၀) ၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ-် ၅၈/က၊ အေနာ်မာလမ်းမကီး၊ (၁) ရပ်ကက ွ ၊် သာေကတမိနယ်၊ ဦးဝင်းကိင် (TKA-၀၃၉၉၉၉) အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀) ဂရန်ေြမအား တရားလို ဦးလှတိုး(ခ)ဦးတိုးမှ တရားပိင် ဦးဝင်းကိင်အေပ ရန်ကန ု အ ် ေရှ ပိင ု ်းခိင ု တ ် ရားုံး၊ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ၊် တရားမကီးမ အမှတ-် ၃၉၆ ြဖင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆေ ို ပးရန် တရားစွဆ ဲ ရ ို ာ အိင ု ဒ ် က ီ ရီရရှသ ိ ြဖင့် ၂၄-၁၀-၂၀၁၉ ရက်စပ ွဲ ါ အိင ု ဒ ် က ီ ရီ၊ ရန်ကုန်အရှပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမအမှ  တ် ၅၂၄ ၏ တရားုံး ေနစ်မတ ှ တ ် မ်း၊ ဘီလစ်ခန် စာ၊ ဂရန်မရ ူ င်း၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်မရ ူ င်းတိတ ု င်ြပ၍ တရားးံ ကိယ ု စ ် ား ဘီလစ် ေဒိုိုဝင်းကိ[ု ၇/ညလပ(ိင ု )် ၁၃၇၃၆၄]မှ အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ရန် ေြမပုက ံ ူးေလာက်ထားလာသြဖင့် တရား ဝင် ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထားများ ြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန် ကက ွ ် မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား

၂၂၊ ၂၀၂၀

(တရားလတ်ေတာ်ေရှေန)

အမှတ်(၉၁)၊ လမ်းမေတာ်လမ်း၊ ဆံေတာ်ရပ်ကွက်၊ ြပည်မိ။ ဖုန်း-၀၅၃-၂၄၆၅၈၊ ၀၉-၇၉၆၆၂၂၀၀၁

ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ အမှတ်-၉ ဟုေခတွင်ေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၈)ထပ် တိုက်အေဆာက်အအုံ၏ (ေြမညီထပ်)(ယာ)ဘက်ြခမ်း၊ (ေခါင်းရင်းခန်း)၊ အလျား ၁၅ေပ xအနံ ေပ ၅၀ အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက် အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းှင့်တကွ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို တရားဝင်လက်ရပ ိှ င ုိ ဆ ် င ုိ သ ် ူ ေဒ ပံးေရစင်ချ ိ [၁၂/ကမရ(ိင ု )် ၀၀၁၃၄၅]ထံမှ က်ပ ု ၏ ် မိတ်ေဆွတစ်ဦးက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ထိေ ု ကာင့် ယင်းကိစှ  ငပ ့် တ်သက်၍ ကန် ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွငး် စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားခိင ု လ ် စ ံု ာွ ြဖင့် က်ပ ု ထ ် သ ံ ုိ လူကယ ုိ ် တိင ု လ ် ာေရာက်ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ အကယ်၍ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း လာေရာက်ကန် ကွကြ် ခင်းမရှပ ိ ါက အဆိပ ု ါအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒခင်ေစာဦး (တရားလတ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၆၇၀၂) ယူိုက်တက်ကွန်ဒို၊ အခန်း-၁၁၁၊ အလံြပဘုရားလမ်းှင့် နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ သစာလမ်း၊ အမှတ်-၉၆၆ဟုေခတွင်ေသာ အိမ်ေြမအေရာင်းအဝယ် ှင့်ပတ်သက်၍ ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်

အထက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ် ကွက်အမှတ်-၇၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၉၆၆၊ အလျား၄၀ေပxအနံ၆၀ေပအကျယ်ရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအမျ ိးအစားေြမကွက်ှင့်တကွ ယင်းေြမကွက်ေပရှိ အိမ်အပါ အဝင် အကျ ိးခံ စားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ ကို တရားဝင်အမည်ေပါက် ပိင ု ဆ ် င ို သ ် ူ ဦးရဲြမင့(် MME-၄၈၁၈၄၄) ထံမှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွတစ်ဦးကဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသေပးေချ ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် ယင်းကိစှ  င့်ပတ်သက်၍ ကန် ကွက်လိုသူများရှိပါက ယေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား ခိုင်လုံစွာြဖင့် က်ုပ်ထံ သိုလူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန် ကွက်ြခင်းမရှိပါက အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒခင်ေစာဦး(တရားလတ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၆၇၀၂) ယူိုက်တက်ကွန်ဒို၊ အခန်း-၁၁၁၊ အလံြပဘုရားလမ်းှင့် နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

မူးယစ် ဆန် ကျင် ေအာင်ပွဲဆင်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ၁၀/တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ဆရာတင်လမ်း၊ အမှတ်-၁၁၉ ဟုေခတွင်ေသာ ေြမကွက် အေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်

အထက်ေဖာ်ြပပါ လိပစ ် ာရှိ ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(အေရှပိင ု ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်း ရပ်ကွက်အမှတ်-၁၀/တိုးချဲ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၁၉၊ ဧရိယာ(၀.၁၅၅)ဧကအကျယ်ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျ ိးအစား ေြမကွက်ှင့်တကွ ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်သည့် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုံးကို အမည်ေပါက် ပိင ု ဆ ် င ို သ ် ူ ေဒေအးေအး[၁၂/လမတ (ိုင်)၀၁၃၄၂၇]ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ် တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် ယင်းကိစှ  ငပ ့် တ်သက်၍ ကန် ကက ွ ် လိသ ု မ ူ ျားရှပ ိ ါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားခိင ု လ ် စ ုံ ွာ ြဖင့် က်ပ ု ထ ် သ ံ ို လူကယ ို တ ် င ို လ ် ာေရာက်ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ အကယ်၍ သတ်မတ ှ ရ ် က် အတွင်း လာေရာက်ကန် ကက ွ ြ် ခင်းမရှပ ိ ါက အဆိပ ု ါ အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒခင်ေစာဦး(တရားလတ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၆၇၀၂) ယူိုက်တက်ကွန်ဒို၊ အခန်း-၁၁၁၊ အလံြပဘုရားလမ်းှင့် နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သစ်ေတာနဲ သစ်ပင် ချစ်ခင်တဲ့လူမျ ိး သစ်ပင်ကို ှစ်စ်စိုက် ေရတိုက်ကိုစိုး


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

ဦးေလးြမင့်

ေဒကျင်တင် (ဥကံ)

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဥကံမိေန (ဦးထွန်း-ေဒွန် )တို၏သမီး၊ (ဦးအုန်းေကျာ်-

တိုင်းဦးစီးဌာနမှး (ငိမ်း) ေတာင်ငူမိ၊ စိန် လုဒ်ဒိုင်အိုစီဇင်အထက်တန်းေကျာင်း (ေကျာင်းသားေဟာင်း)

အသက် (၇၆) ှစ် မိတ်မိေန (အငိမ်းစားတရားသူကီး ဦးကည်ရင ှ -် ေဒစိန်သီး)တို၏သား၊ (အငိမ်းစား ဒုရဲမှး ဦးေကျာ်ဝင်း-ေဒသန်းသန်း)တိ၏ ု ညီ၊ (သူရဦးခင်ေမာင်ကီး)-ေဒမီမအ ီ န ု ်း၊ (ေဒထားရှင)် တိ၏ ု ေမာင်၊ (အငိမ်းစားပါေမာက ဦးတိမ်ကည်)-ပါေမာကေဒြမေဆွ(ငိမ်း)၊ ဦးေသာင်းလွင် (လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး-ငိမး် )-(ေဒခင်စန်းတင့)် တိ၏ ု ညီ၊ ဦးစိးု သိမး် (ဒုစက်မ ံု ှ း-ငိမး် ၊ သန်လျင်ေရနံချက် စက်ုံ)-ေဒနီနီလင်တို၏အစ်ကို၊ ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာေတာင်ွန် မိနယ်၊ (၈၈)လမ်း၊ အမှတ်(၄၉)

ေဒလှေရ)တို၏ညီမ၊ ေဒတင်တင်ဦး၊ ဦးရဲဒင်-ေဒယ်မင်းလတ်၊

ေဒေအးေအးေမာ် (အထက-၂၊ စမ်းေချာင်း)တိ၏ ု မိခင်၊ မသူဇာေဝှင်း၊

မဆုလ ဲ့ င ှ ်းတိ၏ ု အဘွား ေဒကျင်တင်သည် ၂၁-၃-၂၀၂၀ ရက် မွန်းလွဲ

၁:၅၂ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေန တွင်ပင် ေရေဝး

သုသာန်၌ သဂဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၇-၃-၂၀၂၀ ရက်တွင် အမှတ်(၃၂-A)၊ သီရိမဂလာလမ်း၊ ေြမနီကုန်း ေနအိမ်သို

ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန်

ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။]

ေန ေဒခင်ေအးွယ(် ေငွစာရင်းအရာရှ-ိ ငိမ်း)၏ချစ်လစ ှ ွာေသာခင်ပန ွ ်း ဦးေလးြမင့သ ် ည် ၂၀-၃-၂၀၂၀

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

မုံရာမိ၊ အလယ်ရပ်၊ အမှတ်(၁)လမ်းေန (ဦးကီးစိန်)-ေဒတင်တင်ြမင့်တို၏သမီး၊

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ကိယ ု မ ့် င်းကိယ ု ခ ့် ျင်း

Byung Seong-ေဒခင်မိုးဦးတို၏ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေဒစန်းကည်၏ချစ် လှစာွ ေသာခင်ပန ွ း် သည် ၁၈-၃-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန) ညေန ၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ ်

မုံ ရ ာမိေန (ဦးြပး-ေဒ ကည် ) တို ၏ သမီး ေခးမ၊ ရန် ကု န ်  မိ၊ တာေမွ  မိနယ် ၊

သွားပါသြဖင့ ် ၁၉-၃-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန ) ညေန ၅ နာရီ တ ွ င ်

USA ေန ေဒါက်တာလင်တင့်-ေဒါက်တာ ဇာဇာေအးေဖတို၏ အစ်မ၊ မယွန်းြမတ်ေကသီ

၂၄-၃-၂၀၂၀ (အဂ ါေန) နံနက် ၇ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအထိ အထက်ပါ

ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုသ ံ ရ ီ လ ိ မ်း၊ အမှတ(် ၅၃)ေန ဦးခိင ု ် က၏ချစ်လစ ှ ွာေသာဇနီး၊

ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍

(UM1 ,Final Part II)၊ မယွန်းြမတ်သီရိ (UM1, 2nd MB)၊ ေမာင်မင်းခန် ပိုင(် အထက-၁၊

ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကား

ဒဂု)ံ တိ၏ ု ေကျးဇူးရှငေ ် မွးသမိခင် ေဒါက်တာေကသီစန ိ သ ် ည် ၂၀-၃-၂၀၂၀ (ေသာကာေန)

နံနက် ၁၁:၂၀ နာရီတင ွ ် GRAND HANTHA INTERNATIONAL HOSPITAL ၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ွား

ပါသြဖင့် ၂၂-၃-၂၀၂၀ (တနဂေွေန ) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတိုက်မှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၀ နာရီတွင်

ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၂၄-၃-၂၀၂၀ (အဂ ါေန) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀နာရီ

အထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကား

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ြမန်မာေနရှငန ် ယ်လဂ ိ မ ် ှ General Management Officer ဦးရဲိုင်ဦး၏ဖခင် [အရာခံဗိုလ်ေကျာ်ွန်(ငိမ်း)]သည် ၁၉-

ေကျာင်းကုန်းမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)

၃-၂၀၂၀ ရက် ညေနတွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်းကားသိရပါ၍

ဦးသိန်းေငွ (ခ) ဦးကိုေလး

ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ဥက၊ ဒု ဥက ှင့် အဖွဲဝင်များ ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ်ေကာ်မတီ CEO, COO ှင့် ဝန်ထမ်းမိသားစုများ ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒခင်အုန်း

အသက် (၈၇) ှစ် ဗဟိစ ု က်ပစည်း စာရင်းအင်းှင့် စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန

သက်ကီးကန်ေတာ့ခံ

အသက် (၉၅) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ဦးဝိစာရ ရပ် က ွ က ် ၊ တို က ် ( ၁)၊ အခန်း (၂၁)ေန ဆရာမ ေဒတင်တင်၏ခင်ပန ွ း် ဦးသိနး်

ေငွသည် ၁၆-၃-၂၀၂၀ (တနလာေန ) ည ၁၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ကွယ်လွန်သူ၏ဆအရ ၁၇-၃-၂၀၂၀ (အဂ ါေန)တွင် ေရေဝးသုသာန်သို

ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အသင်းသူ/သားများအား အေကာင်း ကားအပ်ပါသည်။

အမေဆာင်အဖွဲ

ုပ်နာမ်တို၏

မှ ဦးဟန်ဝင်းေအာင်(န်ကားေရးမှးချပ်)-ဗိုလ်ကီး ွန် န ွ ် ေဝ(ငိမး် )တိ၏ ု မိခင်၊ ပဲခးူ မိ၊ ရှငေ ် စာပုရပ်ကက ွ ၊် ထန်းတပင်(၄)လမ်းေန ေဒခင်အန ု ်း အသက်(၈၇)ှစသ ် ည်

ြဖစ်ပျက်ြခင်းကို

၁၈-၃-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန) ညေန ၃:၁၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ ် သွားေကာင်းသိရသည့်အတွက် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

သိေသာ သူသည်

အရာထမ်း၊ အမထမ်းှင့် ဝန်ထမ်းမိသားစုများ ဗဟိစ ု က်ပစည်းစာရင်းအင်းှငစ ့် စ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်း

တစ်ေန

Pa En Khan Thawng (Hatzaw Beh) A.G.T.I (Civil), B.A (Business Management)

အသက် (၃၉) ှစ်

အမှတ(် ၆၈၀)၊ (၂၉)လမ်း၊ ေြမာက်ဒဂုံ မိနယ်ေန Pu Zam Ngaih Thang-

တစ်ရက်မ

Pi Niang Khan Nuam တို၏ သားေထွး၊ Nu Dim Lam Vung-(Pa Dal Za Vungh), Pa Khup Za Dong-Nu Ciin Don Cing, Tg Pau Suan Khai, Lia Hau Lam Lun တို၏ ညီေလး/ေမာင်ေလး၊ ဦးေကျာ်ဝင်း-ေဒလှကည်တို၏ သားသမက်၊ ေဒွယ ် ယ ွ ဝ ် င်း-ဦးမျ ိးေဇာ်ဝင်း၊ ဦးြပည့် ဖိးေအာင်-ေဒဝါဝါထွနး် ၊

အသက်ရှည်၍

ေဒအိြဖ-ဦးေကျာ်သစ ူ ိုး၊ ေဒသီရေ ိ ကျာ်-ဦးညီည ီ င ို တ ် ၏ ို အစ်ကို ကီး၊ ေဒသူဇာ (ခ) ေဒစိုးစိုးဟန်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း Pa En Khan Thawng သည် ၂၁၃-၂၀၂၀ (စေနေန) နံနက် ၄:၃၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်ြပည်သူ ေဆးုံကီး၌ ခရစ် ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်သွားပါသြဖင့် ၂၃-၃-၂၀၂၀ (တနလာေန) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေရေဝးခရစ်ယာန်ဂဏ ုိ း် ေပါင်းစုဥ ံ ယျာ်ေတာ်၌ ဝတ်ြပပီးဂူသင ွ း် သဂဟ်မည်ြဖစ် ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  အေပါင်းအား အသိေပးအေကာင်း ကားအပ်ပါသည်။ (မဂလာဒုံမိနယ်၊ ဝါယာလက်၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ Ruby Mart အေရှ၊ ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်၊ ပိေတာက်ေကွမှတတ ် င ို ၊် ေြမာက်ဒဂုံ မိနယ်ေနအိမ၊် ှငး် ဆီကန ု း် (က)ရပ်ကက ွ ၊် မလမ်းထိပ ် င ှ ့် သုဝဏတိမ ု ှ ကားများ နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေနရြခင်းက ြမတ်၏

အပ်ပါသည်။ ]

ဝင်းိုင်-ေဒေအးေအးသန်း၊ ဦးေအာင်မျ ိးချ ိ-ေဒငယ်ေလး၊ (ဦးခိုင်ေဇာ်ညိ)ေဒသင်းသင်းချ ိ၊ ဦးေဇာ်လင်းချ ိ-ေဒစန်းစန်းေအးတို၏ ေမွးသဖခင်၊ ေြမး ၁၄

ေယာက်၊ ြမစ်စ ှ ေ ် ယာက်တ၏ ုိ အဘိုးသည် ၂၁-၃-၂၀၂၀ (စေနေန) မွန်းလွဲ ၁:၄၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၂၂-၃-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန) ညေန ၄ နာရီတင ွ ်

ေပျာ်ဘွယ်သုသာန်၌ ဂူသွင်းသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး ေဆွမျ ိး မိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

အသက် (၈၄) ှစ်

အသက် (၈၂) ှစ်

တို၏သား၊ မခင်စစ်ေသွး(Angel )၊ မအိမ့်ယမုံဦး(Crystal)တို၏ဘိုးဘိုး၊ Mr.Kim

အသက် (၅၁) ှစ်

တို၏သား၊ ေဒကည်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ (ဦးုံးဝိုက)် -ေဒေအးွဲ(ဥပေဒ အရာရှိ)၊ (ဦးထိန်ဝင်း)-ေဒကည်ကည်သန်း၊ ဦးသိန်းဝင်း-ေဒွန် တင်၊ ဦးမျ ိး

ဦးထွန်းြမင့်ဦး

ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၅၂၀)၊ (၇/ဘီ)၊ ြပည့်ဝကွန်ဒိုေန (ဦးဘသိန်း-ေဒအုန်းကျင်)

ေဒါက်တာေကသီစိန် (ေဆး/မန်း)

အသက် (၉၂) ှစ်

မေလးတိင ု ်းေဒသကီး၊ ေပျာ်ဘယ ွ ် မိ၊ ရှမ်းပွရ ဲ ပ်ေန (ဦးညီပ-ု ေဒေအးမိ)

လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး (ငိမ်း)၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန

ဦးတင်လှ

(စေနေန) ညေန ၃ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိး မိတ်သဂဟများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း ဒါယကာကီး

(ေသာကာေန) ည ၁၀:၀၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ကာယကံရှင်၏ဆအရ ၂၁-၃-၂၀၂၀

အပ်ပါသည်။]

ဦးချ ိ (ပန်းသီးပွဲုံ-ေပျာ်ဘွယ်)

အသက် (၈၄) ှစ်

B.A (Law ), LL.B

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးတင့်ခိုင် (ခ) ဦးမိန်သန်း အသက်(၇၃)ှစ်

မုံရာမိ မုံရာမိ၊ ဘုရားကီးရပ်၊ ဘုရားကီးလမ်းေန (ဦးအင်ေချာင်းေဒခင်ေသာင်း)တို၏ သားကီး၊ (ဦးေကျာ်စိုး)၊ (ဦးစိုးြမင့)် ၊ ေဒသင်း သင်းွယ၊် (ဦးသန်းလင်ဦး)-ေဒကကသင်း၊ ဦးကျင်လင်  -ေဒရီရေ ီ မး တို၏ ချစ်လှစွာေသာအစ်ကိုကီး ဦးတင့်ခိုင်(ခ)ဦးမိန်သန်းသည် ၁၉၃-၂၀၂၀ရက် မွန်းလွဲ ၁:၄၉ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၊ ဂရင်းဟံသာ ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၁-၃-၂၀၂၀ (စေနေန) နံနက် ၁၀ နာရီတင ွ ် ေရေဝးဖုကျန် သသ ု ာန်၌ ဂူသင ွ း် သဂဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ မိတ်ေဆွသဂဟအေပါင်းအား အသိေပးအေကာင်း ကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၅-၃-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူး ေန) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည် ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ သာယာေအး(၂) လမ်း၊ အမှတ်(၅၂၀)ေန ေဒရီရီြမ၏ခင်ပွန်း၊ ဦးသန်းြမင့်ဦး-ေဒသန်းသန်းလွင်၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်ြမင့်-ေဒနီလာြမင့်၊ ဦးေကျာ်ြမင့်ဦး-ေဒေအးေအးေမာ်၊ ေဒလှ

ယ်ြမင့တ ် ၏ ို ဖခင်၊ ေြမးေြခာက်ေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက်တ၏ ို ဘိုးဘိုးကီးသည် ၂၀-၃-၂၀၂၀ (ေသာကာေန) နံနက်တွင် အထက်ပါေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါ သြဖင့် ကွယ်လွန်သူ၏ဆအရ ယင်းေနမွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ သဂဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမိတ်ေဆွအေပါင်းအား အသိေပးအပ်ပါ သည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၆-၃-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန) နံနက် ၈ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးြမင့်သိန်း (ဓုြဖ-ေဒေစာရီြမန်မာထမင်းဆိုင်၊ တာေမွ) အသက်(၇၇) ှစ် ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ဦးချစ်ေမာင်လမ်း၊ ဦးချစ်ေမာင် အိမ်ရာ၊ တိုက်(S-1)ေန ေဒသန်းသန်းကျင်၏ ခင်ပွန်း၊ ဦးေဇာ်မိုးေဒလင်း၊ ဦးေဇာ်သီဟေဆွ-ေဒမိုမိုလွင်၊ (ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး)ေဒ ကျင် ေဌး၊ (ဦးေကျာ် စိုး မိုး)-ေဒ ေဆွ ေ ဆွ လ ွ င ် ၊ ဦးမျ ိးကို ကိုေဒြမတ်သက်၊ ဦးေအာင်ခိုင်မိုး-ေဒခင်စုစုလင်တို၏ ဖခင်၊ ေြမး ကိုးေယာက်တို၏ဘိုးဘိုးကီး ဦးြမင့်သိန်းသည် ၂၁-၃-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၉:၀၅ နာရီတင ွ ် အာရှေတာ်ဝင်ေဆးု၌ ံ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၂၃-၃-၂၀၂၀ (တနလာေန) မွနး် လွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝးအေအးတိုက်မှ ေရေဝးသု သာန် သို ပို ေဆာင် သ  ဂဟ် ပ ါမည် ။ (ေနအိ မ ် မ ှ ကားများ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေအာင်ေဖ

B.Sc (Geology)

အသက်(၇၂)ှစ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဆိပ်ကီးခေနာင်တိုမိနယ်၊ ခေနာင်တိုအေရှ ရပ်ကက ွ ၊် ဗဟိလ ု မ်း၊ အမှတ(် ၁၂၄)ေန (ဦးချစ်ဆင ို )် -ေဒသီတ၏ ို သမီးကီး၊ (ဦးတင် လင်-ေဒဝင်းတင်)တိ၏ ု ညီမ၊ ေဒတင်တင်ဝင်း၊ ဦးမျ ိးခင်၊ ဦးေအာင်ခင်- ေဒလွင် လွင်ေမာ်၊ ဦးစိုးစိုး-ေဒေစာရီဦး၊ ေဒညိညိ(မိနယ်စာရင်းစစ်ုံး)တို၏ ချစ်လှ စွာ ေသာ အစ် မ ကီး ၊ တူ / တူ မ ၁၂ ေယာက် တို ၏ ကီး ေတာ် ၊ ေြမး/ြမစ် ေလးေယာက်တို၏ဘွားဘွားကီး ေဒစန်းြမင့်သည် ၂၁-၃-၂၀၂၀ (စေနေန ) နံနက် ၆:၄၅ နာရီတွင် ရန်ကုန်ြပည်သူ ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၃-၃-၂၀၂၀ (တနလာေန) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် (ခေနာင်တ)ို လွန်းကျင်းသုသာန် သို ပိေ ု ဆာင်သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ြမင်း ခံမိ ြမင်း ခံမိ၊ အမှတ(် ၁၉)၊ စွနး် လွနး် ရပ်ကက ွ ေ ် န (ဦးေမာင်ေလး-ေဒဥ) တိ၏ ု သားငယ်၊ ထားဝယ်မိေန (ဦးကင်လင်  -ေဒထူးလင်)တိ၏ ု သားသမက်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ အမှတ(် ၆၇၃)၊ ပုဂလ ံ မ်း၊ တတိယထပ်အခန်း(B)၊ ေတာင်ဥကလာပ မိနယ်ေန ေဒစုစလ ု င်  ၏ ချစ်လစ ှ ွာေသာခင်ပန ွ ်း၊ ဦးဇင်ေဇာ်ေအာင်-ေဒေအး သူ မိုး ၊ ေဒ ေနွ ယ ် လ  င် ( ခ)သဲ သဲ - ဦးေအာင် ေ ကျာ် မ င်း တို ၏ ေကျးဇူး ရှ င ် ေမွးသဖခင်၊ ေမာင်တာရာေဇာ်၊ ေမာင်ကာရံေဇာ်၊ ေမာင်မင်းေတဇ(ခ)ပီတတ ိ ၏ ို ဘိးု ဘိးု ကီး ဦးေအာင်ေဖသည် ၂၀-၃-၂၀၂၀(ေသာကာေန) မွနး် လွဲ ၁၂:၃၀ နာရီ တွင် ဆရက (၁/၁၀၀၀) မဂလာဒုံအထူးကပ်မတ်ကုသေဆာင်၌ ကွယ်လွန် သွားပါသြဖင့် ၂၂-၃-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန) နံနက် ၉ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါ၍ ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေတာင်ဥကလာပမိနယ်ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၈ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒေအးေအးချ ိန်

ပါေမာက ေဒါက်တာတင်ဝင်းေအာင်

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒစန်းြမင့်် (ခ) ေဒဝိုင်း

ေကျာင်းဆရာမကီး(ငိမ်း)၊ အမက(၂) အလြပ (ငိမ်း)

အသက် (၆၆)ှစ်

အသက် (၆၁) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ သာဓုအိမ်ရာေန (ဦးေအာင်ချ ိန်)-ေဒေအးချ ိတိ၏ ု သမီး၊ ဦးေကျာ်ေဆွဝင်း၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ကိုလှေဖသိန်း-မမွနရ ် ည်ဝင်း၊ ကိုမင်း စိုးပိင ု -် မတင်မဝ ီ င်း၊ ကိေ ု ကာင်းထက်ေကျာ်-မကည်ြဖဝင်း တို၏ချစ်လှစွာေသာမိခင်၊ ေြမးှစ်ေယာက်တို၏အဘွား သည် ၂၁-၃-၂၀၂၀ (စေနေန ) နံနက် ၈:၄၀ နာရီတွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၂၃-၃-၂၀၂၀ (တနလာေန) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၉ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါ မည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၂၇-၃-၂၀၂၀ (ေသာကာ ေန) နံနက် ၆ နာရီတွင် အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည် ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါ သည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ပါေမာက ေဒါက်တာဦးခင်ေမာင်ဝင်း

Retired Head, Department of Medicine University of Medical (1) Yangon & Mandalay Piomer of Tropical Medicine in Myanmar

အသက် (၉၃) ှစ်

သူငယ်ချင်း ေဒါက်တာသန် ဇင်ဝင်း (ေမာင်ေမာင်)၏ဖခင် ပါေမာက ေဒါက်တာဦးခင်ေမာင်ဝင်းသည် ၁၇-၃-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ (1985) Vet group မှ သူငယ်ချင်းများ

စိန်ဂန်းေကျာင်းသားေဟာင်း

ဒဿနိကေဗဒဌာန၊ ဌာနမှး (ငိမ်း)၊ ရန်ကုန်တကသိုလ်

အသက် (၆၇) ှစ်

ရန်ကုန်မိေန (ဦးထွန်းေအာင်)-ေဒေအးသန်းတို၏သား၊ (ဦးေဇာ်ဝင်း

ေအာင်)၏ညီ၊ (ဦးေအးဝင်းေအာင်)၊ (ဦးြမဝင်းေအာင်)၊ ေဒဥမာထွနး် ေအာင်တ၏ ုိ အစ်က၊ို ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကက ွ ၊် သုဇတ ိ ာလမ်း၊ တိက ု အ ် မှတ(် ၂၄/R)၊

အခန်း(၁၉)၊ လင်ြမင့မ ် ရ ို အ ် မ ိ ရ ် ာေန ေဒစီစဝ ီ င်း၏ချစ်လစ ှ ွာေသာခင်ပန ွ ်း၊ ဦးေတဇာ

ဝင်းေအာင်-ေဒမိုးသူဇာခိုင်၊ ဦးေဇယျာဝင်းေအာင်၊ ဦးသုတဝင်းေအာင်-ေဒခိုင်

မီမီဝင်းတို၏ဖခင်၊ မဖူးပွင့်သုတ၊ ေမာင်လမ်းမိုးေတဇာတို၏အဘိုး ပါေမာက

ေဒါက်တာတင်ဝင်းေအာင်သည် ၁၈-၃-၂၀၂၀ ရက် ည ၁၁:၁၅ နာရီတင ွ ် လင်ြမင့် မိုရ်အိမ်ရာေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက်တွင် ထိန်ပင်

သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍

၂၄-၃-၂၀၂၀ (အဂ ါေန) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါလင်ြမင့်မိုရ် အိမရ ် ာ ေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကား အပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေကာင်းြမင့်

79-(Chemistry) မဂလာမိုးကုတ်ရိပ်သာ၊ ပဲခူးမိ

အသက် (၆၂) ှစ်

ရန်ကန ု ် မိေန [ဦးစံထန ွ ်း-ေဒကျင်(စိနေ ် ရရတနာဆိင ု ၊် ပုဇန ွ ေ ် တာင်ေဈး)] တိ၏ ု သားကီး၊ ဦးိင ု လ ် င်း-ေဒမီမထ ီ န ွ း် (ထွနး် -အထည်ဆင ုိ ၊် ပုဇန ွ ေ ် တာင်ေဈး)၊

ဦးေမာ်ေမာ်မင်း-ေဒသက်သက်ထွန်း၊ ဦးထူးေအး-ေဒနီနီထွန်း (ေနဝန်းနီ အထည်ဆိုင်၊ မဂလာေဈး)တို၏ အစ်ကိုကီး၊ တူ/တူမ ေြခာက်ေယာက်တို၏ ဘကီးသည် ၂၁-၃-၂၀၂၀ (စေနေန) နံနက် ၃:၃၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၂၃-၃-၂၀၂၀ (တနလာေန ) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ် မည်ြဖစ်ပါသည်။ (တိုက်-၂၀၊ အခန်း-၃၁၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာှင့် ၁၁၂ လမ်း၊ မဂလ  ာေတာင်န ွ ် မိနယ်တမ ုိ ှ ကားများ မွနး် တည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

YBS စီး ခရီးသွားြပည်သူများ လက်ေဆးြခင်းှင့်

COVID-19 ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ ထိန်းချပ်ေရးအတွက် ချင်းမိုင်မိ၏ ေကာင်စစ်နယ်ေြမများရှိ ကုနသ ် ယ ွ ေ် ရး စခန်းများ ယာယီပိတ်မည်

Mask တပ်ဆင်ေသာ အေလ့အထများရှိေစေရး ေဆာင်ရက် ရန်ကုန် မတ် ၂၁

COVID - 19 ေရာဂါကိတင်ကာကွယ် ေရးအြဖစ် အတွင်း

ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၁ COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက်ြပန် ပာွ းမထိနး် ချပ်ေရးအတွက် ထိုင်းိုင်ငံ ချင်းမိုင်မိ၏ ေကာင်စစ်နယ်ေြမ ကိုးခုအနက် ြမန်မာိုင်ငံှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်လျက်ရှိပီး ယာယီ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးဂိတ်များ

ဖွင့်လှစ်ထားရှိေသာ

ြပည်နယ် ှစခ ် ြု ဖစ်သည့် ချင်းိင ု ြ် ပည်နယ် (ြမန်မာဘက်ရှမ်းြပည်နယ်)ှင့် မယ်ေဟာင်ေဆာင်ြပည်နယ် (ြမန်မာ ဘက်-ကယားြပည်နယ်)တိရ ု ှိ ကုနသ ် ယ ွ ေ ် ရးစခန်းများအား

နယ်စပ်ြဖတ်သန်းေရးစခန်းများ ယာယီပတ ိ ထ ် ားမည့် ကုနသ ် ယ ွ ေ ် ရးစခန်းများမှာ ချင်းိင ု ် ြပည်နယ် မယ်ဆင ို ် မိနယ်မှ အမှတ(် ၂)မယ်ဆင ို ေ ် ချာင်းကူး တံတားှင့် ဘန် ပန်းဟရာကုန်သွယ်ေရးစခန်း၊ ချ ိန်းရှဲန် မိနယ်မှ နယ်စပ်ြဖတ်သန်းေရးစခန်း၊ ေရတိဂံနယ်စပ် ြဖတ်သန်းေရးစခန်း၊ ဆိပက ် မ်းနယ်စပ်ြဖတ်သန်းေရးစခန်း၊ ဘန် ဆုံေဒါက်ရာကုန်သွယ်ေရးစခန်း၊ ဘန် ဆွပ်လုပ်ရာ ကုန်သွယ်ေရးစခန်း၊

စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို Y

YBS

ယာ်လိုင်းအချ ိတွင် လက်ေဆးိုင်

မည့် Hand Gel ဘူးများတပ်ဆင်ြခင်း ှင့်

ယာ်ေပပါခရီးသည်များအား

အသိပညာေပးြခင်းကို မတ် ၂၀ ရက် ေနလယ်ပိုင်းက

စံြပေဈးမှတ်တိုင်

တွင် စုေပါင်းလပ်ရှား ေဆာင်ရက် ေကာင်း သိရသည်။

အေလ့အထရှိေအာင်

မတ် ၂၁ ရက်မစ ှ တင်၍ ယာယီပိတ်ထားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ေြပးဆွဲေနေသာ

“ကန်ေတာ်တို YBS ယာ်လိုင်း

ေတွမှာ ေနစ် ခရီးသွားြပည်သေ ူ တွ အများဆုံး

ထိေတွကိုင်တွယ်တဲ့

လက်ကိုင်ကွင်းေတွ၊

တန်းေတွ

အတက်အဆင်းက ထိင ို တ ် လ ဲ့ က်ကင ို ် တန်းေတွ၊

ခုံနံရံေတွအားလုံးကို

ပိုးသတ်ေဆးပါတဲ့ အရည်နဲ အေမးဆီ

နဲ သန် ရင ှ း် ေရးလုပတ ် ယ်။ လက်ေဆးရင်

ကိယ ု က ် ေရာဂါေတာ်ေတာ်များများ စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၂ သို X ရန်ကုန် မတ် ၂၁

MNL-2 (ပထမတန်း)ပိင်ပွဲတွင်

၂၀၂၀ ရာသီ MNL-2 (ပထမတန်း) အမှတ်ေပးပိင်ပွဲ ပထမအေကျာ့ေနာက်ဆုံးပွဲကို

Junior Lions အသင်း

ယေန ညေနပိင ု း် က ပဒုမာကွ  ငး် ၌ ကျင်းပရာ ြမဝတီအသင်းက Junior Lions အသင်းကို

ရာသီဝက်ချန်ပီယံအြဖစ် ရပ်တည်

ှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုးြဖင့် အိုင်ရခဲ့သည်။ Junior Lions အသင်းသည် ံးပွဲ ကံေတွခဲ့ေသာ် လည်း ဂိုးကွာြခားချက်အသာြဖင့် ရာသီဝက်ချန်ပီယံအြဖစ် ရပ်တည်ိုင်ခဲ့သည်။ စာမျက်ှာ ၂၃ ေကာ်လံ ၁ သို E

ယေနဖတ်စရာ Q COVID -19 အတွက် အေရးေပရန်ပုံေငွမှ

ကျပ် တစ်ဘလ ီ ယ ီ သ ံ ုံးစွရ ဲ န် ပဲခူးတိင ု ်းေဒသကီး အစိုးရအဖွဲ လျာထားေဆာင်ရက် စာမျက်ှာ » ၅

O MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲ

Q တစ်မိုးလုံး ေဖျာက်ဆိပ်ချည်းပဲ

ပွဲစ် (၁၀)ကို မတ် ၂၃ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ ကျင်းပမည်

စာမျက်ှာ » ၁၁

စာမျက်ှာ » ၂၃

Q ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မကာကွ  ယ်ရန်

O ပရီမီယာလိဂ်ရဲ

အေမရိကန်ြပည်သူ ၇၅ သန်းခန် အား

တန်ဖိုးအကီးဆုံးကစားသမား

ေနအိမ်အတွင်း၌သာ ေနထိုင်ရန်

၁၁ ဦးစာရင်းတွင်

ေကညာချက်ထုတ်ြပန်

လီဗာပူးအသင်းမှ ကစားသမား ေြခာက်ဦးအထိ ပါဝင်ေန O တစ်ပတ်လုပ်ခလစာေပါင်

၁၄၀၀၀၀ နဲ ှစ်ှစ်သက်တမ်းရှိ စာချပ်သစ်ချပ်ဆိုရန် မန်ယူအသင်းနဲ မာတစ်တို ေဆွးေွးလျက်ရှိ စာမျက်ှာ » ၂၀

စာမျက်ှာ » ၁၂

Q မိတီလာ၌ သဘာဝသစ်စိမ်းေြမဩဇာ ဇွဲကပင်အသင်းှင့် ချင်းယူိုက်တက်အသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားစ်။ ဓာတ်ပုံ-MNL

(ပိုက်ဆံေလာ်)အား စမ်းသပ်စိုက်ပျ ိး

MNL ယူ-၁၉ ပွဲစ်(၁၀)အပီး ရတနာပုံ ထိပ်ဆုံးသိုေရာက်ရှိ ရန်ကုန် မတ် ၂၁ ၂၀၂၀ ရာသီ MNL ယူ-၁၉ အမှတေ ် ပးပိင်ပဲွ ပွစ ဲ ် (၁၀)ကို မတ် ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁ ရက်က ဆက်လက်ကျင်းပရာ ရန်ကုန်၊ ရတနာပုံ၊ ေယာေြမ၊ ရခိုင်၊ မေကွး၊ ဇွဲကပင်ှင့် ဟံသာဝတီအသင်းတို ိုင်ပွဲများရရှိခဲ့သည်။

စာမျက်ှာ » ၁၅

မျ ိးဆက်သစ်ရင်ြပင် အချပ်ပိုပါရှိ

ပွစ ဲ ်(၁၀)အပီးတွင် ထိပဆ ် ုံးေနရာ အေြပာင်းအလဲြဖစ်ေပခဲက ့ ာ ရတနာပုအ ံ သင်းက ထိပဆ ် ုံးသိေ ု ရာက်ရှိ

ယေနထုတ် ေကးမုံသတင်းစာတွင် မျ ိးဆက်သစ်ရင်ြပင် အချပ်ပို

လာသည်။

စာမျက်ှာ ေလးမျက်ှာပါရှိပါသည်။

စာမျက်ှာ ၂၃ ေကာ်လံ ၁ သို P


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀ (တနဂေွေန) ြပန်ကြမန်းခဲ့သည်။ အိမ်ြပန်လမ်းမှာလည်း

ေတွးေနမိသည်။ မယ်ေတာ်အတွက် သူ ရည်

Q ေွသန် ေမာင်

မှနး် ချက်ြပည့ေ ် တာ့မည်။ အိမြ် ပန်ြပင်ေဆာက် ရန်ှင့် မယ်ေတာ့်ကို စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ

(ပညာေရး)

ေနေစလို၍ပင် ြဖစ်သည်။ အခန်း(၅) အိမ်ေလးလည်း ြပန်ြပင်ေဆာက်ပီးဖို

အခန်း(၁)

တစ်ရက်အလို၌

ေခါင်းေလာင်းထိးု သံက ပဲတ ့ င်ထက ွ လ ် ာ

ရဟန်းဥတမ အစွမ်းကုန် ပါရမီမြဖည့ေ ် ပးိင ု ခ ် ။ဲ့

သဘာဝအလှအပများက မျက်စိ

သူ၏မိခင်ကို အိမ်ေကာင်းေကာင်းှင့် ေနေစ

တစ်ဆုံးေငးကည့်ေနရေအာင် လှပေနသည်။

ချင်ေသာ်လည်း မှန်းချက်က ှမ်းထွကမ ် ကိက ု ်

ကိုရင်ေလးတစ်ပါး မနက်တိုင်း ဘုရားဝတ်ြပ

ြဖစ်ခဲ့ရသည်။

ပီး ေခါင်းေလာင်းထိုးေနသည်။ အမေဝပီးတိင ု ်း လည်း

ေရေတာင်ကီး ပိကျြပန်ပီ။ ရင်ဘတ်ထဲ

တစ်ခါေခါင်းေလာင်းထိုးြပန်သည်။

ပုထုဇ်လူသားနဲ

က ှလုံးတစ်စုံ သူ အလိုလို ြပတ်ထွက်လာ

မကွာြခားသည့်အတွက်

သည့်အလား ကိုေတာ်ရဟန်းေလး အေတာ်

အာသေဝါတရားေတွေတာ့ မကုနခ ် မ်းိင ု ေ ် သး

ခံစားလိုက်ရသည်။

ေပ။ မိခင်ေမတာရိပ်ေအာက် ကွန်းခိုေနရမည့် အရယ်ဆိုေသာ်လည်း

အေြခအေနတစ်ခု

ေဖာ်မြပိုင်ေသာ

မယ်ေတာ်ကီး အေလာင်းကို ကမာန်းေန

ထိေ ု နာက် ကိရ ု င်ေလးကို လာေခသည်။ ဆွမ်းခံ

သည်။

ထွကရ ် မည်ြဖစ်ေကာင်း ေလာက်လက ို သ ် ည်။

စိတ်ထဲတွင်ေတာ့ ကိတ်မိုင်ခဲမရေပ။

သကန  ်းကိ ု က ုံ ာ သပိတပ ် က ို ် ပီး တန်းစီကက

မယ်ေတာ်ကီးအေပ တာဝန်မေကျခဲ့ဘူးဟု

သည်။ ကိုရင်ငယ်မှစကာ ရဟန်းသံဃာေတာ်

ေတွးထင်ေနသည်။ သိုေသာ် မယ်ေတာ့စ ် ကား

များအထိ အတန်းလိုက်ကကသည်။

အတိင ု ်း “အေမ့အတွက် ဆိတ ု ာထက် ကမာေပ

“ဆွမ်းေတာ်ဗျ ိ.... ေနာင် ဒူ ေဝ ေဝ ေဝ”

ရှိ လူသားတိင ု ်းကို တရားေရေအးနဲ လမ်းြပေပး

ဖိုးသူေတာ်ေလးများ၏ အသံစာစာများက

ပါ။ ကူညပ ီ ါ ေစာင့ေ ် ရှာက်ပါ”တဖွဖွ မှာခဲသ ့ ည်

ေရှဆုံးမှ ထွကေ ် ပလာသည်။ ကိရ ု င်ေလးေတွ

ကို ြပန်လည်ကားေယာင်လာသည်။

ထဲမှ တစ်ပါးမှာ အလွန်အိေြပည့်ဝလွန်းေန

ထိေ ု ကာင့် မယ်ေတာ်ကီး မရှေ ိ တာ့သည့်

သည်။ အြခား ကိယ ု ေ ် တာ်ေတွထက် ေြခလှမး်

ေနာက်ပင ို ်း ကမာေပရှလ ိ သ ူ ားများကို အကျ ိး

တြဖည်းြဖည်းချင်း

မျက်လာကို ပင့်သည်။ ြမင်ြမင်သမကို မှတ်

ေကျာင်းမရှေ ိ ပ။ ထိေ ု ကာင့် စစ်ကင ို ်းေတာင်က

ေတာင် သာမည်ထင်သည်။ သားကိရ ု င်ကလည်း

ပွားများေနသည်ထင်သည်။ အြခားကိယ ု ေ ် တာ်

ကိရ ု င်ေလးအေမရဲအစ်ကရ ုိ ဟန်း သီတင်းသုံး

ရတဲ့ ဝတေငွေလးေတွကို စုဘူးေလးနဲ စုထား

မဟုတ်ခုနက

တဲ့ေကျာင်းကို ပိုလိုက်ရသည်။ ဖခင်ေမတာ

ေကာင်းေြပာသည်။

ကိုရင်ေလးပင်ြဖစ်သည်။

မိခင်ကလည်း

ငတ်ခသ ဲ့ ည်က တစ်ေကာင်း၊ ငယ်ငယ်ရယ်ရယ်

ဘာအတွက်သုံးမည်ကို ေမးြပန်သည်။ သား

အခန်း(၂)

နဲ မိခင်အရိပက ် ခွခ ဲ ွာရသည်က တစ်ေကာင်းမို

ြဖစ်သူ ကိရ ု င်ေလးက အေမကို ချမ်းချမ်းသာသာ

“သား. . .ေမေမ့ဆီ ြပန်လာခဲ့ပါသားရယ်

ကိရ ု င်ေလး ေတာ်ေတာ်ခစ ံ ားရသည်။ ေရာက်စ

နဲ ထားချင်လေ ို ြပာသည်။ သားအမိစ ှ ေ ် ယာက်

ေမေမ့မှာ တစ်ေယာက်တည်း အားငယ်ေနရ

ကှစ်ပတ်၊ သုံးပတ်ခန် အထိ အငိုမတိတ်ေပ။

ရဲ ချစ်ြခင်းေမတာကေတာ့ ေြပာရင် ယု ံ င ို ဖ ် ယ ွ ်

တယ် သားေလး သား”

မိခင်ြဖစ်သမ ူ ှာလည်း သားေလးကို ချစ်လန ွ ်းလို

မရှိ။

“သားလာခဲမ ့ ယ် ေမေမ. . .သားလာခဲမ ့ ယ်။

လတ်ရသည်။ သူ ေပးိင ု ေ ် သာ အေမွမှာလည်း

ေကာ။

ဟာ ေမေမ ဘယ်ေရာက်သွားတာလဲ၊ ေမေမ

ပညာှင့် သာသနာ့အာဇာနည်ြဖစ်ဖို လမ်းန်

ေမေမ”

ချက်ပင်ြဖစ်သည်။ သားကိခ ု ျစ်တစ ့ဲ တ ိ ေ ် ကာင့်

ပုံရိပ်များက ဝိုးတဝါးှင့် ေပျာက်ကွယ် သွားသည်။

ဤမမက

သိပ်ကိုချစ်ရှာကသည်

မိခင်မှာလည်း ရက်အနည်းငယ်ထိအိပ်မရခဲ့။

ရဟန်းဘဝသို

တစ်ပတ်တစ်ခါေတာ့

သက်ေတာ် ၂၀ ြပည့်စှင့်

ေတွဖိုသွားခဲ့သည်။

ဝါေတာ် ၁၀ ဝါ

“ကိရ ု င်ဥတမ သတိထားေလ ကိရ ု င်ေလး”

မြဖစ်ေအာင် စိတက ် ို ချပ်ထန ိ ်းထားရရှာသည်။

မတူ တစ်မထ ူ ူးြခားေနသည်။ အသံဩဇာမှာ

အိပ်ေနရာမှ ကိုရင်ေလးိုးလာခဲ့သည်။

ဤမြဖင့် မိခင်ေမတာမည်မ ကီးမားသည်ကို

ေကာင်း မွ န ် ုံ သာမက နားေထာင် သူ တို င ်း

သိိုင်သည်။

ကက်သီးထေလာက်ေအာင်

မက်ေနြပန်ပီ။ ဒါနဲ ဆို ဆယ့တ ် စ်ကိမေ ် ြမာက် ရှိသွားပီ။ အိပမ ် က်ထမ ဲ ာှ ေအာ်သမ အြပင်မာှ

“ကိုရင်ေလး

ဒါယိကာမကီးဆီက

ဖုန်းလာတယ်၊ ေြပာလိုက်ဦး”

လည်း ေယာင်ေယာင် ေအာ်ေနတတ်သည်။

ကို တရားေရေအးများေဟာကား၍ တို က ် ေကးိင ု ခ ် သ ဲ့ ည်။ ဘုရားတည် ေကျာင်းေဆာက် ခဲ့သည်။ အလှဒါနများစွာလည်း လှဒါန်းခဲ့ သည်။ မိဘမဲက ့ ေလးများကိလ ု ည်း ထိနး် သိမး် ေစာင့်ေရှာက်ခဲ့သည်။ အခုဆို ရဟန်းဥတမ လည်း ဆရာေတာ်ကီးတစ်ပါးပင် ြဖစ်ေနေလပီ

ေွစိုက်ဥဒါန်းချ ီ ေဟာင်းရက်ဝါေကသက်ဆင်း ေြမတလင်းဆီ။ ေရဥသလွမ်းေတးသီ ဘယ်ဝယ်ဆီေရာ်ရည်မှန်း ေဖာ်ကွဲကာပင်ယံထက် ရက်ဆက်ြမည်တမ်း။ O ြမစ်အင်းအိုင်ေရေတွခမ်း စိမ့်စမ်းလည်းမေအးိုင် ေွအပူငိးမာန်ေအာက် ဒူးေထာက်လိုငိုင် လက်ပံကိုေွမိုင် ပင်လုံးခိုင်နီနီရဲ ေနမင်းကိုအန်တုပိင်လို လင်လင်ပွင့်ဆဲ။ O ရက်ဝါေကေလြပည်ထဲ ေဝ့ဝဲကျဒီရာသီ ရက်ုဆီတစ်လှည့်ကူး ပုရစ်ဖူးစီ။ အေဟာင်းေကအသစ်ေဝမည် ေွပန်းချ ီတရားြပ ေလာကဓံ ကံရမဲမို အန်ခဲလိုထ။ ယ်ေွဦး(ေရဘို)

ေကာ။

မျ ိးဆက်သစ်ရင်ြပင်

ကူးေြပာင်းစြပလာခဲ့ပီ။

ေကျာ်ခဲ့ေချပီ။ အသံေတွကလည်း အရင်ှင့်

အခန်း(၃)

ကီးအစား အြခားေသာ လူပဂ ု ိလ်၊ သတဝါများ

ကိုရင်ေလးဘဝမှ

သိုေသာ် သား၏ ပညာေရးအေှာင့်အယှက်

ကိုယ်ေတာ်ကို ေမးလိုက်သည်။ သူအိပ်မက်

ြပဖို အစွမ်းကုန်ကိးစားခဲ့သည်။ မယ်ေတာ်

O ေလူ းေတွသုန်သုန်တိုက်

အခန်း(၄) တြဖည်းြဖည်းှင့်

“ေမေမ. . .ေမေမ”

သူဘာြဖစ်သည် သူမသိ။ သူ ကိုးလိုက်ေသာ

ေဝဒနာများရှိေသာ်

လည်း တည်ငိမ်ေအးေဆးေသာ မျက်ှာြဖင့်

ထိစ ု ် ကိရ ု င်ကီးတစ်ပါးေရာက်လာသည်။

စစ်ကိုင်းေတာင်ိုးေပက

မယ်ေတာ့်ကို စကူး

အသားများြဖင့် မီးသဂဟ်ခဲ့သည်။

ေကာင့် သားအမိှစ်ေယာက်ခွဲခွာေနရသည်။

မှန်မှန်ြဖင့် သွားသည်။

မယ်ေတာ်ကီး

ကွယ်လွန်ေလပီ။ မယ်ေတာ်ြဖစ်သူအတွက်

သည်။ ြမခိုးေတွေဝေနေသာ စစ်ကင ို ်းေတာင်ိုး ေပက

ရဟန်းရဲ

ေွပန်းချီ

ရဟန်းေလး

ြဖစ်ရသည်။

ြပည့ဝ ် လှေသာ အသံပါဝါှင့် ေဟာကားေသာ တရားေတာ်များက တရားနာကားသူတင ို ်းကို စိတ်ှလုံးချမ်းေြမ့ေစသည်။ ုပ်အဆင်းမှာ

လူငယ်ကေလာင်ရှင်များသို ပန်ကားချက် ေကးမုသ ံ တင်းစာတွင် မျ ိးဆက်သစ်လင ူ ယ်များအတွက် မျ ိးဆက်သစ်ရင်ြပင် အထူးထုတစ ် ာမျက်ာှ ကို

တနဂေ  ွေနတိင ု း်

ေဖာ်ြပေပးလျက်ရပ ိှ ါသည်။

မျ ိးဆက်သစ်လူငယ်လူရယ်များအေနြဖင့် ေဆာင်းပါး၊ ဝတတို၊ ကဗျာ၊ ကာတွန်း၊ အေတွးအြမင်၊ ဟာသ၊ သေရာ်စာ စသည်ြဖင့် ေရးသားေပးပိုိုင်ပါသည်။

“တင်ပါ့ဘုရား”

လည်း ကည်ညိုံမက တည်ကည်ေလးနက်

လူချင်းမေတွရေသာ်လည်း အသံချင်းက

ေသာ အ ပံးများေကာင့် ကျက်သေရရှလ ိ သ ှ ည်။

ေတာ့ မြပတ်ေပ။ တစ်ပတ်တစ်ခါဆိသ ု လို မိခင်

အေမအိက ု လည်း ေနညိခါနီးလာပီ။ ေနမကွယ်

တစ်နယ်တစ်ေကျးမှာ ပညာသင်ရင်း ကိုရင်

က

ခင် အေမအိုအတွက် ေကျးဇူးဆပ်ဖို ရဟန်း

အချက်အလက်များှင့် ှစသ ် က်ရာဓာတ်ပတ ံု စ်ပံု ပူးတွေ ဲ ပးပိရ ု မည့အ ် ြပင် စာမူကုိ

ဝတ်ရသည်ကိုး။ ကိရ ု င်ေလးအသက်မှာ ကိုးှစ်

ကိရ ု င်ေလးက ငိသ ု ည်။ သူ မှာ ေတာင့ခ ်  ံ င ို ေ ် သာ

ေလးက ေမွးရပ်ေြမကို ြပန်ကခဲ့သည်။

ေကျာ်သာရှေ ိ သးသည်။ အေမ့ကုိ ေကျးဇူးဆပ်

အင်အား မရှ ိ င ုိ ေ ် ပ။ သိုေသာ် မိခင်ကုိ တအား

မယ်ေတာ်ကီး၏ ေကျးဇူးကို သတိတရရှိ

ကိယ ု တ ် င ုိ ဖ ် န်တးီ ေရးသားေကာင်းှင့် အြခားေသာ မဂဇင်း၊ ဂျာနယ်၊ သတင်းစာ

ချင်လှေသာေကာင့်

ချစ်ေကာင်း တဖွဖွေြပာသည်။ မိခင်ကလည်း

ေကာင်းှင့် ကျန်းမာေအာင်ေနဖို ေြပာသည်။

ထိေ ု နာက် ေရှးဘဝကအထုပ ံ ါရမီေကာင့် ကိရ ု င်

သူ ကိုချစ်လင်

ရဟန်းေလးက စစ်ကင ို ်းေတာင်ိုးကို လိက ု ခ ် ဖ ဲ့ ို

မခတ်ေတာ့ေပ။

ကိးစားဖိုမှာသည်။

ကိရ ု င်ေလး ေယာင်လည်းေယာင်ေကာင်း ပါရဲ အေဖမရှိေတာ့တဲ့

အေမအိုကိုပစ်ပီး

ကိုရင်ဝတ်ခဲ့ရသည်။ ဥပတိုပ်ရည်မှာလည်း

ဖုန်းဆက်သည်။ ဖုန်းဆက်တိုင်းလည်း

ပညာတတ်ကီးြဖစ်ေအာင်

စာမူေပးပိုရာတွင် စာေရးသူ၏ အမည်၊ ကေလာင်အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ အသက်၊ ေနရပ်လိပ်စာအြပည့်အစုံ၊ ပညာအရည်အချင်း၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ကိုယ်ေရး

တိုက်များသို တိုက်ပိင်ေပးပိုထားြခင်းမရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပချက် ေဖာ်ြပပါရှိ ရမည်။

မျ ိးဆက်သစ်ရင်ြပင် သို ေပးပိုပီးစာမူများကို ရက်သတှစပ ် တ်အတွငး် ေဖာ်ြပ

ဆရာေတာ်ကီးေတွလို

ဖိတေ ် သာ်လည်း ရဟန်းရဲဒါယိကာမက ြငင်းဆန်

တည်ကည်သည်။ ခံ့ညားသည်။ သူ အေမက

ြဖစ်ဖို ဆုံးမေပးသည်။ ကိုရင်ေလးကလည်း

သည်။ သူေမွးဖွားခဲ့ေသာေနရာ၌ပင် ေခါင်းချ

ကိရ ု င်ေလးက သကန  ်းနဲ ပို ကည့ေ ် ကာင်းပီး

စကားကို ေြမဝယ်မကျ နားေထာင်သည်။ သူတို

ချင်ေကာင်းေြပာသည်။ ထိအ ု ခါမှ ရဟန်းလည်း

လိသ ု ည်မှာ စာမူများကို mirrormyosathit@gmail.com သိသ ု ာ ေပးပိရ ု မည်ြဖစ်ပါ

ကည်ညိမိေကာင်း တဖွဖွေြပာသည်။ သူတို

ှစ်ဦးကိုကည့်၍ ေဘးလူများလည်း ရံဖန်ရံခါ

ေခမရသည့်အဆုံး မယ်ေတာ်စိတ်ချမ်းသာဖို

ေနတဲရ ့ ာေလးမှာ ေလးတန်းအထိသာရှသ ိ ည်။

မျက်ရည်ကျကရသည်။

အဓိက ဦးစားေပးလိုက်သည်။

သည်။ ေဖာ်ြပပါရှိသည့် စာမူခများကို အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗလ

ကိုရင်ဝတ်နဲ ပင်

ဤမေြပာရင်း

ေလးတန်းတက်ခဲ့သည်။

ထိုေနာက် အလယ်တန်းတက်ရန် အနီးအနား

ဖုန်းထဲမှာေတာင်

ထိုေနာက်

ငိုရင်းှင့် သံေယာဇ်ေတွ

မယ်ေတာ်အတွက် ဝယ်လာခဲ့ေသာ ေဆးဝါး

ချည်ေှာင်ကလင် အြပင်မှာေတွလင် ပို၍

အာဟာရဓာတ်စာများေပး၍ ေနရပ်စစ်ကင ို ်းသို

ေရးချယ်ခံရြခင်းမရှိပါက အြခားေနရာများသို ေပးပိုိုင်သည်။ အထူးပန်ကား

လမ်းေထာင့်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေကးမုံသတင်းစာတိုက်တွင် ထုတ်ယူိုင်ပါသည်။ စာတည်းအဖွဲ


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀ (တနဂေွေန)

သနပ်ခါးေမးေမး မျက်ကန်းမယား၊ သနပ်ခါးမလို

Q

ဝါဝါညက်ညက်၊ ပါးြပင်ထက်ဝယ် စ်ဆက်မကွာ၊ ယ်ေကျးစွာှင့် ချ ိန်ခါမေရး သင်းပျ ံေမး။ အရယ်မေရး၊ လိမ်းတိုင်းေမး၍ လှေသွးကယ်ေစ၊ ေအးြမေနပီ

ကိုိုနာ သည်ဗိုင်းရပ်စ်

အေလ့အထေကာင်း

စကားဆိုထုံး၊ ပျက်ြပယ်ြပန်းေစ ှလုံးသားတွင် ကမည်းတင်။

ကိုိုနာအရာယ် ကိကာကွယ်

ခင်ေအာင်(ဆင်ြဖကန်း)

မကူးစက်ဖို ဧကန်။

လူငယ်အရယ်ကစ၍ ယ်ေကျးသိမ်ေမွေသာ အြပအမူ

စနစ်တကျ ဝင်ေငွ၊ ထွက်ေငွကို ခွဲြခားစုေဆာင်းတတ်လာ

များကို အေလ့အထေကာင်းတစ်ခုအြဖစ် ြပကျင့်ကရန်

မည်ြဖစ်၏။ ပူပံ ဦးခက သူ၏ "ေခတာြခင်း"ဟူေသာ စာအုပ်

လိုအပ်ပါသည်။ စကားေြပာရာတွင် အေြပာအဆိဟ ု န်ပန်ယ်ေကျးြခင်း၊

တွင် ရထားစီးြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ေငွကိုေခတာသည့်

ေသသပ်စွာဝတ်စားဆင်ယင်ြခင်း စသည်တို ြဖစ်ပါသည်။

သူေဌးတစ်ဦး ပုြံ ပင်ကို ဤသို ဆိြု ပထား၏။ "တစ်ေနေသာ

ဤသည်မှာ အေြခခံယ်ေကျးမ အေလ့အထြဖစ်ပါသည်။

အခါ ရန်ကန ု ် မိ ဘူတာုံ ကီးမှ ြမင်းရထားစီး၍ လာေသာ

ထိုအြပင် မိမိထက်အသက်အရယ်ကီးသူကို အိုအေသ

သူေဌးတစ်ဦးသည် သိမ်ကီးေစျးသို

ြပရြခင်း၊ ရယ်တက ူ ို ေလးစားရြခင်း၊ ငယ်သက ူ သ ို နားရြခင်း

ရထားခ ၁၂ ပဲ(၅၅ ြပား)ေပးရာ ထွက်သွားမည်အြပတွင်

ေရာက်ရှိသြဖင့်

တိုသည်လည်း လူ ေဘာင်ေလာက၏ မရှိမြဖစ် ြပကျင့်

ရထားသမားက အိုး သူေဌးမင်း ရထားခ ၁၂ ပဲ ေပးသည်မှာ

ဤေြမမှာဖွား၊ သနပ်ခါးလည်း

ကရမည့် အေလ့အထေကာင်းများ ြဖစ်ပါသည်။ အချ ိ

နည်းလွန်းပါသည်။ သူေဌးမင်း၏ သားသည် ဤခရီးှင့်

လူငယ်များသည်

ဤခရီးသွားတိုင်း ရထားခှစ်ကျပ် ေပးပါသည်။ ယခုမှာ

စိတ်ထားအလှ ေဖာ်ေဆာင်ြပ။

မရှိကေတာ့ေပ။ ထိုေကာင့် ိုေသထိုက်သူကို အိုအေသ

သူေဌးမင်းကိုယ်တိုင်ြဖစ်၍

ြပက၍ မိမိဂုဏ်ကို ြမင့်ေစရန် ကိးစားကရေပမည်။

ေြပာဆိေ ု လသည်။ ထိအ ု ခါ သူေဌးကီးက ဤခရီးအတွက်

ပျ ိခင်ှမ၊ လိမ်းြခယ်သ၍ အလှကျက်သေရ အေနေအးချမ်း၊ ဘဝင်လန်းပီ

ေခတ်ေရစီးေကာင်းအရ ေလးစားမ

ထိုထက်ပိုမိုရသင့်သည်ဟု

ထိုအတူပင် အိပ်ရာေစာေစာထြခင်း၊ အိပ်ရာထသည်

ရထားခှစက ် ျပ်ေပးသူမှာ သူေဌးသားြဖစ်၍ သင်ေြပာသည့်

ှင့် ေစာင်များကို စနစ်တကျေခါက်၍ သိမ်းဆည်းြခင်း၊

အတိုင်း ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ သိုရာတွင် က်ုပ်၏အဖမှာ

အချ ိန်ကုိ ေလးစား၍ တိတက ိ ျကျ ေဆာင်ရက်တတ်ြခင်း

သူေဌးမဟုတ်ေသာေကာင့် တန်ဖိုးထက်ပို၍ မေပးိုင်

စသည်တသ ုိ ည်လည်း ေမွးြမထားသင်သ ့ ည့် အေလ့အထ

သည်ကို ဝမ်းနည်းပါသည်ဟု ေြပာဆိထ ု က ွ သ ် ွားေလသည်။"

ေကာင်းများပင်ြဖစ်ပါသည်။ ဇွဲ၊ လုံလ၊ ဝီရိယမရှိ၊ အိပ်ရာ

ဤသည်မှာ ေငွကိုအမှန်တကယ် ရှာရသူြဖစ်၍ တန်ဖိုး

ပွဲလမ်းသဘင်၊ အရာဝင်လျက်

ကို ေနာက်ကျမှထြခင်းသည် လူပျင်းတစ်ေယာက်ပင်ြဖစ်

ထားရမှန်းသိသူှင့်

ပါသည်။ ဘဝသည်လည်း တိုးတက်ေအာင်ြမင်မရရှိမည်

ေကာင့် ေငွ၏တန်ဖိုးကို မသိသူတို၏ ြခားနားချက်ပင်

ြမင်သူတကာ စိတ်ချမ်းသာ။

မဟုတ်ေချ။

ြဖစ်ပါသည်။

လမ်းေလာက်ြခင်း၊ ေြပးြခင်း၊ ေလ့ကျင့်ခန်းြပလုပ်ြခင်း

လူငယ်ဘဝဆိုသည်မှာ က်ုပ်တိုကိုယ်တိုင် ချမှတ်

စသည်တို ြပလုပ်ကရေပမည်။ သိုမှသာ စိတ်ေပျာ်ရင်

ထားေသာ တိကျေသာ ရည်မန ှ း် ချက်ပန်းတိင ု ် ေရာက်ရရ ိှ န်

လန်းဆန်း၍ တစ်ေနတာကို ြဖတ်သန်းကရမည်ြဖစ်၏။

ပညာရှာမှီးေနချ ိန်ပင် ြဖစ်ပါသည်။

သိုမှသာလင် လုပ်ငန်းအဝဝ၌ အဆင်ေြပ၍ ေအာင်ြမင်မ

ကိတင်ြပင်ဆင်ထားြခင်းလည်း ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့်

ရရှိမည်ြဖစ်၏။ ပျင်းရိေနသူ၊ ေငးငိုင်မင်ေတွေနသူသည်

ငယ်စ်အခါ စာသင်ယြူ ခင်း၊ စာေပပညာရပ်များ ေလ့လာ

ေအာ်-- ြခယ်သလိမ်းကျ ံ၊ ြမန်မာဆန်၍ မူဟန်ယ်ပို၊ သမီးပျ ိတို ရယ်အိုမေရး၊ ယ်ေကျးနန်းဆန် အမှန်ေမွးဖွား၊ သနပ်ခါးလည်း ေဆးဝါးတစ်လက်၊ အစွမ်းထက်သို ှစ်သက်စွဲမဲ ေနဆဲပါ။

ထိုသိုမဟုတ် နံနက်အိပ်ရာေစာေစာထ၍

ေအာင်ြမင်မရရှ  ိမည် မဟုတ်ေချ။ လူငယ်ဘဝတွင်ကား

စာသင်၊ စာမှတ်၊ စာကျက်၊

ကျန်းမာေရးကို ဂုြပက ခါေွဆန်းစ ချ ိန်အခါ

ေအာင်ြမင်မရရှ  ိရန်

မှတ်သားြခင်း စသည်တိုကို လုပ်ေဆာင်ကရမည်ြဖစ်၏။ ဤသို လုပ်ေဆာင်ရန်မှာ ငယ်စ်ကပင် စာကည့်ြခင်းကို

အားကစားလုပ်ြခင်းမှတစ်ပါး အြခားအလုပ်များ အေထွ

စနစ်တကျ အချ ိန်မှန်မှန်ရှိေစရန်

အထူးမရှိေချ။ ယခုဆို မိကီးများတွင်မက ေတာအရပ်

ရှသ ိ င်၏ ့ ။ ထိုသို ကိတင်ြပင်ဆင်ရာတွင် အေြခခံကျသည့်

များပါ စာအံသံများသည် အများအားြဖင့် မကားရေတာ့

အရာမှာ ေကျာင်းတက်မှန်ကန်မရှ  ိြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။

ေချ။ ဖုန်းကိုသာလင် အချ ိန်ြပည့်ကည့်ေနကေပသည်။

ဂျ ိန်း(မေနာေြမ)

ေငွကိုအမှန်တကယ် မရှာရေသာ

အေလ့အထေကာင်း

ယခုအခါ ေကျာင်းေနအရယ် ကေလးအများစုသည်

ထိမ ု ေကာင်းေသာ အေလ့အထကို စွမ ဲ သွားေစရန် သတိြပ

ေကျာင်းလစ်ေနြခင်းများ

ြမင်ေတွေနရေပသည်။

ကရမည်။ ဖုန်းကည့်မည့်အစား စာဖတ်ြခင်း၊ အားကစား

ေနမေကာင်းဟုဆိုကား ဖုန်းကည့်ေနသူများလည်း ရှိပါ

လုပ်ြခင်းတိုကို အစားထိုးြပလုပ်သင့်ပါသည်။ ဖုန်းကည့်

သည်။ သိုြဖစ်၍ ထိုအေလ့အထဆိုးများကို ဖယ်ရှားကရ

ြခင်းသည် အာုေ ံ ကာများ ထိခက ို ေ ် သာေကာင့် မေကာင်း

ေပမည်။ အေလ့အထေကာင်းများကိုသာ စိတ်တွင်စွဲ၍

ေသာအေလ့အထတစ်ခုအြဖစ် မှတ်ယူ၍ ေရှာင်ရှားကရ

ေမွးြမသင့်ပါသည်။

မည်ြဖစ်၏။

လုပ်ေဆာင်တတ်သည့် အေလ့အထရှိလာမည်ြဖစ်၏။

သိုမှသာ အလုပ်ကို စနစ်တကျ

အချ ိလူငယ်များသည် အချ ိန်ပိုေနသည်ဟုထင်ကာ

အလုပ်ကိုေခတာြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ပူပံဦးခ၏

ေပါ့ေပါ့တန်တန် ေနတတ်ကပါသည်။ အားလပ်ေသာအချ ိန်

"ေငွကိုေခတာြခင်း"စာအုပ်တွင် "အလုပ်ကို ိုေသရမည်

များတွင် ဖုနး် ကည်့ ပီး အပျင်းစိတက ် ုိ ေြဖေနကေပသည်။

ဟူသည်မှာ အလုပ်ကို ရှိခိုးဦးချ ဆလံေပးေနရမည်ဟု

ေနပူရှိန်မှာ အလွန်ြမင့်

ဤသည်မှာ မေကာင်းေသာ အေလ့အထပင်ြဖစ်ပါသည်။

မဆိုလို၊ မိမိ၏ လုပ်ငန်းကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ြဖစ်ရန်၊

ဤသို ပျင်းရိေသာစိတ် စွသ ဲ ွားေသာအခါ အရယ်ေရာက်လာ

တစ်ေန တြခား တိုးတက်ကီးပွားရန် ကံစည်လုပ်ကိုင်

ဆင်ြခင်ဂုစိုက်သင့်။

ချ ိန်တွင် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများှင့် ကျန်းမာေရး

ရြခင်း၊ လက်ရှိအလုပ်များကို လုပ်ေဆာင်ေနသည့်အတွင်း

ထီးှင့်ဦးထုပ် ေဆာင်း၍သာ

ဆိင ု ရ ် ာြပဿနာများ ေတွ ကံရတတ်ေပသည်။ ထိမ ု ေကာင်း

ေကာင်းသည်ဟု

ေသာ အေလ့အထများကို ဖယ်ရှား၍ ဘဝေအာင်ြမင်မ

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ေနရက်နာရီမှ မပျက်ရေအာင် ကိးစား

ရရှိေစရန် ကိတင်ြပင်ဆင်ကရမည်ြဖစ်၏။

ြခင်း၊ အချ ိန်မန ှ မ ် န ှ ် အလုပခ ် င ွ သ ် ေ ုိ ရာက်ေအာင် လုလ ံ ရှြိ ခင်း၊

ေလူ းေပွလိုလာ။

ကာကွယ်သွားကပါ။

ထင်ရြခင်း၊

ေစ့စပ်ေသချာေအာင်

ထိအ ု ြပင် ပျင်းရိြခင်းအေလ့အထများ စွဲ မဲေန၍ အလုပ်

အလုပ်ကိစများ၌ ထကလျင်ြမန်ြခင်း၊ ိုးသားေြဖာင့်မတ်

အေရြပားလာ ထိန်းသိမ်းလို

ကို ေနာက်ကျမှ ေရာက်တတ်ြခင်း၊ အလုပ်မပီးြခင်း၊

စွာ လုပ်ကိုင်ြခင်း၊ ခိုကပ်ပျင်းရိြခင်းမှကင်း၍ အမဲရင်ပျစွာ

ကင်ဆာကာကွယ်စို။

လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်မ မှန်ကန်မမရှိြခင်း ြဖစ်လာတတ်ပါ

လုပ်ကိုင်ြခင်း စသည်တိုသည် အလုပ်ကို ိုေသေသာ

သည်။ ထိုအခါ မိမိထက် ရာထူးအခွင့်အာဏာကီးသူ၏

အထိမ်းအမှတ်ပင်ြဖစ်သည်"ဟူ၍ ေရးခဲ့ေပသည်။

ေြခှင့်လက်တို လုံ ခံစွာ

အြပစ်ေြပာခံရြခင်း၊ တာဝန်မေကျသူဟု သတ်မတ ှ ခ ် ရ ံ ြခင်း၊

ဦးခ၏ "ေခတာြခင်း"စာအုပ်မှာပင် (၁)အလုပ်ကို

လုပ်ရည်ကိုင်ရည် စနစ်တကျမရှိသူဟု အေြပာခံရြခင်းတို

ေခတာရမည်ဟု

ဆိုေသာစကား၏

အဓိပာယ်သည်

ချည်သားဝတ်ဆင်ပါ။

ကံေတွရေပမည်။ ဤသည်မာှ ေပါ့ေပါ့တန်တန် ပျင်းပျင်း

အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ရာ၌ "နက်ြဖန်ခါ" မရှိရ ဘယ်ေန

ရိရိ ေနခဲ့ြခင်း၏ ဆိုးကျ ိးသက်ေရာက်မပင်  ြဖစ်ပါသည်။

ပီးစီးေအာင်လပ ု ပ ် ါဟု ဆိလ ု ပ ုိ ါသည်။ (ဤကား ပျင်းရိြခင်း

မျက်ှာေပဝယ် သနပ်ခါး

ဆိုးကျ ိးသက်ေရာက်မ များလာေသာအခါ တာဝန်မသိ

အေလ့အထကို တိက ု ဖ ် ျက်ြခင်းြဖစ်၏)၊ (၂)မိမိတို လုပက ် င ုိ ်

လိမ်း၍ခရမ်းလွန်တား။

တတ်သူ၊ အသုံးမကျသူဟု သတ်မှတ်ခံရကာ က်ုပ်တို

ေသာအလုပ်ကို

ေရှဆက်တက်လမ ှ ်းမည့် အြမင်ဆ ့ ုံးေအာင်ြမင်မပင်  ပိတပ ် င်

လုပပ ် ါ။ (ဤကား ြဖစ်ကတတ်ဆန်း လုပတ ် တ်သည့် အေလ့

ခံရတတ်ပါသည်။

အထကို တိုက်ဖျက်ြခင်းြဖစ်၏)၊

ေနလယ်ခင်းများ ေအးရိပ်တွင်

လူငယ်ဘဝသည် ေငွကို ကိုယ်တိုင်ရှာေဖွိုင်ေသာ

ေစ့စပ်မ၊ ေသချာမ၊ လှမြဖစ်ေအာင် (၃) အလုပ်တစ်ခုကို

တွငတ ် င ွ က ် ျယ်ကျယ် ြဖစ်ေအာင်လပ ု ပ ် ါ။ (ဤကား အေတာ်

အရယ် မဟုတ်ေချ။ မိဘဆီမှ အလွယ်တကူရ၍ တန်ဖိုး

အသင့်ရလင်

ထားရမှန်းမသိေချ။ သိုြဖစ်၍ တန်ဖိုးထားြခင်းမရှိမှင့်

တိက ု ဖ ် ျက်ြခင်းြဖစ်၏)ဟူ၍ တင်ြပထားေပသည်။ သိြု ဖစ်၍

ေနပူထဲလင် သွားပါက

အတူ ေပါ့ေပါ့တန်တန်ေနတတ်သည့်အေလ့အထ စွဲလာ

ငယ်စ်ကတည်းကပင် မေကာင်းေသာအေလ့အထများ

အထူးဂုြပက။

တတ်ပါသည်။ ထိသ ု မ ို ဟုတ် အလကားရေသာ ေငွြဖစ်ေသာ်

ကို ဖယ်ရှား၍

လည်း မိမရ ိ ှာေဖွထားေသာ ေငွကသ ဲ့ ပ ို င် ေခတာသုံးစွြဲ ခင်း၊

ေမွးြမကရေပမည်။ မေကာင်းေသာ အေလ့အထသည်

တန်ဖးုိ ထားြခင်း အေလ့အထေကာင်းကို ငယ်ရယ်စ်မစ ှ ၍

ြပလုပ်ဖန်များလာလင် စွဲေစပါသည်။

ခံယူကျင့်သုံးလိုက်နာကရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ြပြပင်ပါက ရိုင်ပါသည်။

ေခးသိပ်နားေစချင်။

ကျန်းမာေရးသည် အဓိက။ ေမြမတ်ိုင် (ပုသိမ်)

ထိအ ု ြပင် ေငွကစ ို ေ ု ဆာင်းတတ်ြခင်း၊ အသုံးှငအ ့် ြဖန်း ခွဲြခားတတ်ြခင်းရှိမှသာ

အရယ်ေရာက်လာေသာအခါ

ေကျနပ်တတ်ေသာ

အေလ့အထကို

ေကာင်းေသာအေလ့အထများကိုသာ သိုေသာ်လည်း

ထိုေကာင့် ေကာင်းေသာ

အေလ့အထများကို ေမွးြမကပါရန် အ ကံြပေရးသား လိုက်ရပါသည်။

တိကျစွာ လိုက်နာထားေပါ့ ကျင့်ပွားဖို ကံ။ သိကပါ ေနစ်မှန် သန်ရှင်းရန် လက်ေဆး။ သွားနဲေလ လူထူထပ်ရာကို ေရှာင်အပ်အေဝး။ သွားလာလင် ဆင်ြခင်ေတွးလို မက်(စ်)ေလးေတာ့ တပ်ပါ။ အဝတ်စားေတွ ပိုးမသန်းဖို ေနလှန်းလိုသာ။ ဆားေရေွး ေရာစပ်ကာ မကာမကာ ပလုတ်ကျင်း။ အေအးစာ သိပမ ် စားနဲ ေရှာင်ရှားလိုကင်း။ ဆင်ြခင်ပါ ကူးစက်ြခင်းက လွတ်ရှင်းကဖိုေလ။ သံသယဝင် ေဆးခန်းသွား ြပထားလိုေန။ ကျန်းမာေရး လမ်းန်ေတွ မှန်မေသွသိထား။ မြဖစ်ခင်ကာကွယ်ေရးဟာ နတ်ေဆးတစ်ပါး။ စံသစာ(ြမင်း ခံ)

စာေပပညာ ကိးစားပါ ကေလးငယ်တို ေပျာ်ချင်ရင် ပညာတတ်ေအာင်သင်။ ပညာတတ်ရင် ေပျာ်ဖွယ်ပါ့ လွတ်လပ်တဲ့ ဘဝ။ ပညာတတ်မှ များကျ ိးေဆာင် ကိုယ်ကျ ိးေတွလည်းေအာင်။ တိုြပည်လူေဘာင် ဝန်ေတွထမ်း ေြဖာင့်ြဖးသာတဲ့လမ်း။ ဂုဏ်ေရာင်ထင်လမ်း ဘဝတွင် ကယ်ဝအသိြမင်။ စာေပဖတ်ရင် ဖတ်သေလာက် ဘဝအြမင့်ေရာက်။ မရံမေကာက် လူဘုံလယ် ဝင့်ကားထည်ဝါမယ်။ မေဟာ်သဓာှယ် ဂုဏ်ထင်ရှား ပညာအကျ ိးများ။ ဒါ့ေကာင့်စာကိးစား။ လွမ်းေလးကိ(ု သရက်)


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀ (တနဂေွေန)

ဝတတို

တတ်ရာ ေပျာက်ကင်းသက်သာသွားသည်က များေလ သည်။

ဇင်မင်းစိုး (ဗိုလ်ကေလး)

ကေလးမိ ခ င် မ ျားက အဘွားေမရှိ လ  င် အားကိုး စိတ်ချရသည်ဟု

(၁)

ဆိုကေြပာက၏။

အဘွားေမ၏

အရယ်လွန်လုပ်အားများပင် ြဖစ်ေလသည်။

“ဒူေဝေဝ ... ... ...”

(၄)

“က်ပ ု ြ် ပရေသာ ကုသလ ုိ ေ ် ကာင်းမ အစုစက ု ုိ ... ၃၁

တိုးချဲေြမကွက်ေတွ ေပလာေတာ့ အဘွားေမ၏

ဘုံ၌ရှိေသာ ေဝေနယျ၊ သုခတ ိ ၊ ဒုကတ ိ သတဝါအားလုံး ...

ေြမကွက်ကျယ်ကေလးသည် တန်ဖိုးရှိလာသည်။ လိုချင်

ရရာအရပ်၊ ေရာက်ရာအရပ်မှ ရရှိသာဓုေခိုင်၍ နိဗာန်

သူေတွက

ေရြပည်လမ်းကို ခပ်ြမန်ြမန်ပင် ေရာက်ရှိခံစား စံစားိုင်

ထိုေကာင့် အဘွားေမ၏ သားေလးေယာက်က တစ်စခန်း

ကပါေစ... သာဓု ... သာဓု ... သာဓု”

ထလာေလေတာ့သည်။

နံနက်အုဏ်တက်ချ ိန်တွင်

ကားရေလ့ရှိေသာ

မကာခဏ လာေရာက်ေမးြမန်းကသည်။ အေမွခွဲေဝေပးရန်

စုေပါင်း

ေတာင်းဆိုကသည်။

အဘွားေမ၏ ဘုရားရှိခိုးသံ၊ အမေဝသံ၊ သာဓုေခသံများ

အဘွားေမသည် အိုဇာတာမေကာင်းဟု အများက

ြဖစ်ကသည်။

သိရှိသတ်မှတ်ကပီး စိတ်မေကာင်းြဖစ်ကသည်။ အဘွားေမတစ်ေယာက်

“မိဘေတာ့ လုပမ ် ေကးချင်ဘးူ ... အေမွေတာင်းတာ

ေနစ်ြပေနကျ အလုပမ ် ျားြဖင့် တစ်ေနတာကို အစပျ ိးေလ့

ဒီလိုအချ ိန်ေရာက်လင်

ေတာ့ ညီပါ့” ဟု အရပ်က ဝိုင်းဝန်းေထာမနာြပကသည်။

ရှိသည်။

အဘွားေမတစ်ေယာက် ေကျာတစ်ေနရာစာေလး

တကယ်ေတာ့

အဘွားေမ၏

နာမည်အရင်းက

ချန်ပီး ေရာင်းချကာ ခွဲေဝေပး၍ အချ ိကို ွမ်းပါးတဲ့

ေဒလုံးေမ ြဖစ်သည်။ အသက် ၇၀ ေကျာ် အရယ်ြဖစ်သည်မို

ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း၏

အဘွားလုံးေမဟုေခရင်း တြဖည်းြဖည်းှင့် အြမန်ေခ

အဘွားေမက ထည့်ဝင်လှဒါန်းေလသည်။

ကရာမှ ဘွားေမအြဖစ်သို ကူးေြပာင်းသွားခဲြ့ ခင်း ြဖစ်သည်။

သိမ်ေဆာက်လုပ်ရာတွင်

သားေလးေယာက်က

အဘွားေမဆီတွင်

ေခွး

နံနက်ခင်း အေကာ်သည်၊ အီကာေကွးသည်များ

တစ်ေကာင်၊ ေကာင်တမီးပင် ထားခဲ့ချင်စိတ် မေပေပ။

ေဈးထွက်လင် အေပါင်းအေဖာ်မရှိေသာ တစ်ဦးတည်း

သစာရှိလွန်း၍သာ အိမ်မှာ ေခွးေတွ၊ ေကာင်ေတွ ကျန်ခဲ့

အဘွားေမအတွက်

သည်။ ေခသွားလည်း ခဏပင်။ ေနာက်ေန ြပန်ေရာက်လာ

အီကာေကွးှင့် အေကာ်စုံများကို

အိမဝ ် တွင် အိတက ် ေလးတစ်လုံးှင့် ချ ိတ်ဆေ ွဲ ပးခဲ့ ကသည်။

သည်။

ဘွားေမ အိပရ ် ာကိးု သည်င ှ ့် အိမဝ ် က ချ ိတ်ဆထ ွဲ ား

ကျန်ရှိေသာ ေခွးေလး၊ ေကာင်ေလးများအတွက်

ေသာ အိတ်ထဲမှ အီကာေကွးှင့် အေကာ်များကို ထုတ်၍

အလှ၊ ထမင်းဆိင ု ၊် အေဆာင်တမ ုိ ှ ထမင်းကျန်၊ ဟင်းကျန်

ဒါနြပသူ ကုသလ ုိ ရ ် ေအာင် ဘုရားဆွမး် ေတာ်ကပ် အမေဝ

များ ယူေဆာင်ေကးေမွးသည်။ တစ်ခါတေလ ချက်ေကး

သာဓုေခေပးြခင်း ြဖစ်သည်။

တတ်သည်။

အီကာေကွးှင့် အေကာ်တသ ုိ ည်ကား အမဲတမ်းေတာ့

“တိရစာန်ေတွက ကိုယ်ေကးမှ စားရမှာေလ”ဟု

မရ။ တစ်ခါတေလ ဘိန်းမုန် ၊ စမူဆာ၊ ကိတ်မုန် ေြခာက် ေလးေတွလည်း

အဘွားေမက မကာခဏ တီးတိုးေြပာတတ်သည်။

ရတတ်သည်။ တစ်ခါတေလ ဘာမှ

မရတတ်သည်လည်း

ရှိသည်။

ထိုအခါ

အသက်ကီးေပမယ့်

သကားှင့်

ဆွမ်းေတာ်ကိုြဖးပီး ကပ်ရေလသည်။

တွင် သွားကန်ေတာ့ပါက ဆုေတွ ရန်းရန်းေဝေအာင်

ဘုရားကို အုဏ်ဆွမ်းကပ်ပီးသည်ှင့် အိမ်ေထာင့်

ေပးတတ်သည်။

တွင် ေထာင်ထားသည့် အဘွားေမကိုယ်တိုင် ြပလုပ်ထား

သိုေသာ် ေမတာငတ်ေနသူ အဘွားေမတစ်ေယာက်

ေသာ တံြမက်စည်းအရှည်ကိုင်၍ လမ်းထိပ်မှ အဘွားေမ

တစ်စုံတစ်ခုကို သတိရသွားလင် မျက်ှာမေကာင်း... ။

လှဲိုင်သည့်ေနရာအထိ တရမ်းရမ်းအသံေပး၍ မေနမနား

အသက်ကီးမှ မှီခိုရာကင်းတဲ့ သူ ဘဝကို ဝမ်းနည်း

လှဲကျင်း အမက်သိမ်းေလ့ရှိသည်။

လိုလား၊ ဒါမှမဟုတ် သွားေလသူကီးကို သတိရလိုလား၊

အသက် ၇၀ ေကျာ် ဆိုေပမယ့် သန်တုန်း၊ ြမန်တုန်း၊ မာန်ရှိတုန်း

ြဖစ်သည်။

နံနက်မိုးလင်းလို အိပ်ရာထ

ေဈးသွားက၊ လမ်းေလာက်က၊ အလုပ်သွားကတဲ့ ထိုထို လူအေပါင်းတိသ ု ည် အဘွားေမ၏ တကုတက ် တ ု ် အလုပလ ် ပ ု ပ ် ံု တိုကိုကည့်ပီး

မုန် ပဲသေရစာ၊

ေဆးဖိုး စသည်ြဖင့်

အနည်းငယ်စီ တစ်ခုခုေတာ့ ေပးသွားကစမဲပင်။ တချ ိကလည်း အဘွားေမကို သာေကာင်းမာေကာင်း ေမးပီး သန် ရှင်းသပ်ရပ်ေနေသာ လမ်းကေလးအတွက် ချ ီးကျးေထာမနာြပသွားကသည်။ ထိအ ု ခါ အဘွားေမ၏ ပီတအ ိ ပံးကို တွန် လမ ိ ေ ် နေသာ ပါးေရနားေရေကာင်းများမှ ရှာေဖွေတွရှိရေလသည်။ နံနက်ပိုင်း အလုပ်ပီးသွားလင်ေတာ့ သူ၏ ပုံမှန် လုပ်ေနကျ ေရအိုးစင်ေရြဖည့်၊ ေတာင်းေလးေတွ၊ ဂျပ်ဖာ ေလးေတွ၊ ြမက်ဖျာေလးေတွရက်ပီး လမ်းထဲက ကေလး ေတွ၏

အဝတ်ေလးေတွကိုလည်း ရံဖန်ရံခါ လက်ချပ်

ချပ်ေပးတတ်ေသး၏။ (၂) အဘွားေမ၏ ဘဝသည် အလွနသ ် နားဖို ေကာင်းသည် ဟု ဆိုရမည်ြဖစ်သည်။ အဘွားေမသည် တကယ်ေတာ့ တကိုယ်တည်းသမားေတာ့ မဟုတ်ေပ။ သားေတွချည်း ေလးေယာက်ရှိသည်။ အသီးသီးအိမ်ေထာင်ကျ၍ အိုးခွဲ ေနထိုင်ေနကြခင်း ြဖစ်သည်။ အဘွားေမ၏ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးေလးဦးေအာင်ထူး ရှိစ်က အဘွားေမသည် စင်ေပကဇာတ်မင်းသမီးပမာ ေကျာ့ေမာ့စွာ

ေနရသည်။

သတိမလွတ်။ အရပ်ထဲက

လူငယ်အချ ိ စုေပါင်း၍ သီတင်းကတ်၊ ဝါကတ်အချ ိန်များ

ဦးေလးဦးေအာင်ထူးက

ကုန်ေရာင်းကုန်ဝယ်လုပ်သည်။ ပွဲစားလည်း လုပ်သည်။ ေဘာက်လည်းလုပသ ် ည်။ အဘွားေမတို ေချာင်လည်စ်က အဘွားေမသည် ေရကယ်သီး၊ ေရဘီးှင့် စိနန ် ားကပ်အထိ ရှိခဲ့ဝတ်ခဲ့ အဆင်ေြပခဲ့ဖူးသည်။ သားေလးေယာက်ကလ ို ည်း လူတန်းေစ့ထားိင ု သ ် လို ပညာလည်း ေကာင်းစွာသင်ေပးသည်။ သိုေသာ် မိဘက အဆင်ေြပသည်မို သားေတွက ပညာကို ေကာင်းစွာမသင် ေတေလဆိုးသွမ်းကသည်။ ဦးေလးဦးေအာင်ထူး ခရီးတစ်ခုကအြပန် ငှက်ဖျား မိပီး ဆုးံ ပါးသွားရာ အဘွားေမ၏ ခမ်းနားေသာဘဝသည်

အပီးတိင ု ် တစ်ခန်းရပ်သွားခဲေ ့ လသည်။ သားေလးေယာက် ကလည်း ပညာမစုံတဲ့အြပင် အိမ်ေထာင်အသီးသီးကျပီး

ဘုရားကိုးဆူပ၊ွဲ အရပ်အလှပွ၊ဲ ိုးရာဆွမ်းတင်ပေ ွဲ တွပါ အဘွားေမက အထူးကမ်းကျင်လှသည်။

သူတိုဘဝ သူတိုဆက်ေလာက်သွားကသည်။ မေြပလည်

“ေရငန်တစ်ခွင် အစိုးရပါတဲ့ ေရငန်ပိုင်ဦးရှင်ကီး

ေသာ ဒုကများစွာြဖင့် ေလာကကို အခက်အခဲများစွာှင့်

ဘုရား ... တနဂေ  ွသား၊ ကာသပေတး သားသမီးတစ်စက ု

အလှဆင်ေနကေတာ့သည်။

ဆွမ်း၊ ကွမ်း၊ ငှက်ေပျာ၊ အုန်းတိုြဖင့် ပူေဇာ်ပသပါတယ်...။

အဘွားေမကိုလည်း လှည့်မကည့်ိုင်သလို စွန် ပစ် သလိပ ု င် ပစ်ထားခဲ့ ကသည်။ စွန် ပစ်သည်ဟု ေြပာရေအာင် လည်း ခက်သည်။ ဒုကေရာက်  လင် အပူလာကပ်ကသူများမို အတိအလင်း အဓိပာယ်မဖွင့်ဆိုိုင်ေပ။ အရပ်ကေပး၊ လမ်းထဲကေပးတဲ့ အရာေလးေတွနဲ ရပ်တည်ေနတဲ့ အဘွားေမဆီကပင် လာေရာက်ေချးငှား ယူေဆာင်ကေသးသည်။ လိုချင်တာမရလင် အဘွားေမ ကိုပင် ြပစ်တင်ေြပာဆို သွားေသးသည်။

ကေရာက်သုံးေဆာင် ေတာ်မူပါ ... သုံးေဆာင်ေတာ်မူပါ ... သုံးေဆာင်ေတာ်မူပါ ...ေရငန်ပိုင်ဦးရှင်ကီး ဘုရား...” အဘွားေမ၏ ေဒသအလိက ု ် ဆွမ်းတင်ပမ ွဲ ျား၌လည်း အသံေနအသံထားြဖင့် ဖွဲွဲဖိတေ ် ခဆက်သပုမ ံ ှာ ကားရသူ အေပါင်းကို ဘဝင်ှလုံးြဖင့် အားကိုးအားထားြပချင်စရာ ေကာင်းလှေအာင် စိတ်ဝင်တစားရှိလှသည်။ သူ အရယ်၊ သူ လုပအ ် ား၊ သူ ပညာြဖင့် အရပ်ကို အကျ ိး ြပရသည်ဟု အဘွားေမက ခံယထ ူ ားသည်။ ဘာမှ မလုပ ် င ို ်

အိမ်နီးနားချင်းများကလည်း အဘွားေမကို သနား

ေပမယ့် လုပ ် င ို သ ် ည့ဘ ် က်မှ ပံပ ့ ိုးကူညေ ီ ပးြခင်း ြဖစ်ေလ၏။

ကေပမယ့် သူ သားသမီးေတွကို ကည့်မရသြဖင့် မေခ

အရပ်ကလည်း အဘွားေမကို ဘာြဖစ်ြဖစ် အားကိုးအားထား

မေြပာ ခပ်တန်းတန်းဆက်ဆံ ကသြဖင့် ဒါကိပ ု င် အဘွားေမ

ြပပီး အ ကံeာဏ်ေတာင်း ေမးြမန်းေလ့ရှိကသည်။

ေကာင့ဟ ် ု ထင်ြမင်၍ ေစာင်းေြမာင်းေအာ်ဟစ် ေြပာဆို က သည်။

အဘွားေမသည် ဒါတင်မကေသး။ လူငယ်လရ ူ ယ်ေတွ ေစ့စပ်ေတာင်းရမ်းတာ၊ လက်ထပ်

“ကျားဆိုးရဲရာ ကမာအားကိုး ကံမယိုးနဲ ”ဟူေသာ

ထိမ်းြမားကရာမှာလည်း အဘွားေမကို ဦးေဆာင်ေခယူ

စကားပုက ံ ို ေြပာင်းြပန်လန ှ ၍ ် ကျားဆိုးှငတ ့် ေ ူ သာ အဘွား

ဆုံးမစကား

ေမ၏ သားဆိုးေလးေယာက်တသ ို ည် အားမြဖစ်ဘဲ ကျားြဖစ်

မျက်ှာြမင် မီးဖွားရာတွငလ ် ည်း အဘွားေမက မပါမြဖစ်ေပ။

လျက် လူတို၏ရပ်ရာသို လာေရာက်ဆူပူေသာင်းကျန်းေန

ကေလးေနမေကာင်းြဖစ်လည်း အဘွားေမကို ေခယူြပသ

သည်ဟုပင် ဆိုရမည် ြဖစ်ေလသည်။

ကသည်။

(၃) အရပ်ထဲမှ အဘွားေမသည် ေရှမီေနာက်မီ အသက် အကီးဆုံး လူကီးတစ်ေယာက်ြဖစ်သည်မို အချ ိကိစများ၌ 

ေြပာကားေစသည်။

အမျ ိးသမီးေတွ

“ကေလးကို တစ်ချ ိန်လုံး အှီးမထုပ်ထားရဘူးကွဲ ငါ့ေြမးရဲ။ ထုပ်ရင်လည်း ေချာင်ေချာင်ချ ိချ ိ ထုပ်ရတယ်။ ေနာက်ပီး သန် သန် ရှင်းရှင်းထား ...”

အဘွားေမဆီ လာေရာက်အကူအညီေတာင်းကရသည်။

“မတင်လှ ေြမးက ... မှကုနာေပါက်ေနတာေလ ...

အဘွားေမက ကည်ကည်ြဖြဖပင် လုပ်ေပးတတ်သည်။

အဘွား မန်းမတ်ေပးပါ့မယ်ကွယ”် ဟု ဆိုကာ ဖယ်ရှား

ယုံ ကည်မှ  ငဆ ့် င ို ေ ် သာ နတ်ပ၊ွဲ စားပွမ ဲ ျားတွငလ ် ည်း သိမက ီ မ်းကျင်သည်ဟု ဆိ ု င ို ေ ် လသည်။ ပွေ ဲ တာ်ြပင်ဆင်ပ၊ုံ နတ်ေချာ့နတ်ဆက်ပုံ၊

နတ်အကူအညီေတာင်းခံပုံေတွ

အထိပါ အဘွားေမမပါလင် မပီးေပ။ ကန်ေတာ့ပွဲ ဘယ်ှပွဲ၊ မုန် ဆီေကာ် ဘယ်ှချပ်၊

မန်းမတ်ေပးတတ်သည်။ “မသန်းခင် ... ေြမးေလးက အေချာေလးေတာ့ ... ှာတံကို စင်းေနတာပဲ။ လက်ေလးနဲ ှာတံကို ဆွဲဆွဲ ေပးေအ့...” အချ ိ ေနမေကာင်းတဲ့ ကေလးေတွကုိ ြပစုလပ ု က ် င ုိ ်

မုန် ြဖဘယ်ှချပ်၊ ကက်ဝက်ဆက်သပုံ စသည်ြဖင့် စီမံ

ေပးပီး

ေခါပေတာင်းပစ်တန်သူပစ်၊ မန်းမတ်သင့်က

တိင ု ်းထွာရာမှာလည်း အဘွားေမက ဦးေဆာင်လပ ု ေ ် ပး၏။

မန်းမတ်ေပးေလသည်။ ေရှးလူကီးမို ိုးရာအရ ေဆာင်ရက်

သိုမဟုတ် ေမာ်လင့်သူတိုက ေရာက်မလာဘဲ မေမာ်လင့် သူေတွက ေရာက်လာလို ဝမ်းသာဝမ်းနည်းလား ဆိုတာ ေတာ့ အဘွားေမသာ အသိဆုံးပင် ... ။ (၅) လူတိုင်း

တစ်ေန အိမ်ြပန်ကရမည် ြဖစ်သည်။

ခဏတာလာရေသာ ဧည့သ ် ည်တစ်ေယာက်ြဖစ်တဲ့ အဘွား ေမတစ်ေယာက် လူကီးေရာဂါှင့် လွနခ ် ေ ဲ့ သာ ှစပ ် တ်ကပင် သူချစ်တဲ့ ဒီမိစွန်ေလးမှာ ေခါင်းချသွားခဲ့သည်။ အရပ်ထဲမှာ

အဘွားေမအတွက်

စိတ်မေကာင်း

ြဖစ်လွန်း၍ တတွတ်တွတ် ေြပာဆိုကသည်။ သားသမီး ေြမးြမစ်ေတွက အဘွားေမ၏ ေနာက်ဆုံးခရီးကို သာမန် ဧည့သ ် ည်လာသလိပ ု င် လာေရာက်တ်  ဆက်ကပီး ကျန်ရှိ သည့် အေမွေလးခွဲဖိုအတွက် စိုင်းြပင်းကေလသည်။ အဘွားေမအတွက် တစ်ဘဝပီး၍ ေအးချမ်းသွားပီ ြဖစ်ေသာ်လည်း အဘွားေမ၏ ပုရ ံ ပ ိ တ ် က ို ေတာ့ အရပ်ထမ ဲ ှာ အချ ိန်အတိင ု ်းအတာတစ်ခထ ု ိ လပ်ရှားသက်ဝင် စိုးမိုးေနဦး မည် ြဖစ်သည်။ “ေသေသာသူ ကာရင်ေမ့”ဆိသ ု ည့အ ် တိင ု ်း အရပ်ထဲ မှာ အဘွားေမဟူေသာ အမယ်အိုတစ်ဦးရှိခဲ့သည်ကိုေတာ့ အချ ိန်ကာလေကျာ်ြဖတ်သွားသည်ှင့်

တြဖည်းြဖည်း

ေမှးမှိန်ေပျာက်ကွယ်သွားမှာေတာ့ အမှန်ပင်။ နံနက်တိုင်း ဘုရားရှိခိုး အမေဝသံ၊ တရမ်းရမ်းှင့် တံြမက်စည်းလှသ ဲ ံ တိက ု လ ို ည်း အားလုံးက မကားိင ု ေ ် တာ့ ပီမို လွမ်းေနရဦးမည် ြဖစ်သည်။ အရပ်၏ အားကိုးအားထား ရာ အဘွားေမ၏ ရပ်ရာအကျ ိးြပပုံေတွကိုလည်း သတိရ ေနကေပဦးမည်။ အဘွားေမ ေနတိင ု း် အစာေကးေနတဲ့ ေခွး၊ ေကာင် ေလးေတွကလည်း

အဘွားေမ ြပန်လာမည်အထင်ှင့်

ငံ့လင့်ေစာင့်ဆိုင်းေနကဆဲ ... ။ မည်သိုပင်ဆိုေစ

အချ ိန်ကာလေတွ

ြဖတ်ေကျာ်

ေြပာင်းလဲခေ ဲ့ ပမယ့် အရပ်ထက ဲ အဘွားေမအေကာင်းေလး ကေတာ့ ပုံြပင်တစ်ပုဒ်ပမာ ကျန်ရှိေနခဲ့ပီး ယခုအချ ိန်ထိ အမှတ်တရ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုေနကတုန်း စိတ်မေကာင်း ြဖစ်ေနကတုန်းပင် ြဖစ်ေလ၏။


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀ (တနဂေွေန)

ကေလးများှင့် ေအာင်ြမင်ခွင့်

Q ကိုငိမ်းငယ်(ကန်းေဒါင့်) က်ပ ု တ ် လ ုိ သ ူ ားများသည် ချစ်ခင်ယယ ု မကို ခံယလ ူ ြုိ ခင်း၊

ကစားစရာပစည်းများကို သူငယ်ချင်းများြမင်သာလာေအာင်

သည်၊ ဘယ်ေလာက်ဆိုးသည်” ဟူ၍သာ အချင်းချင်းေြပာဆို

ေအာင်ြမင်မများ  ရရှိလိုြခင်း စေသာ အေြခခံလိုအင်ဆ

ယူေဆာင်လာြခင်း၊ မိဘများထံမှ မုန် ဖိုးပိုက်ဆံများ ပို၍

ကသည်က များေလသည်။ ကေလးကို ေချာ့၍တစ်မျ ိး၊

များကို မေမွးဖွားမီ သေတ  ည်ဆအ ဲ ခါကပင် ရှိ ပီးြဖစ်ေလ

ေတာင်းယူလာတတ်ြခင်း စသည့်အေကာင်းအချက်များ

ေြခာက်၍တစ်ဖြုံ ဖင့် ဆုံးမသွနသ ် င်ေပးကသည်က များေလ

သည်။

အေကာင်းအခွင့်

သည် ကေလးများအကားတွင် ေတွြမင်ေနကျြဖစ်ေသာ

သည်။ ထိအ ု ခါ ကေလးသည် ထိလ ု ေ ူ ရှတွငသ ် ာ လိက ု န ် ာေန

မတိက ု ဆ ် င ို ေ ် သး၍သာ ၎င်းဆများက သိသာထင်ရှားမြပ

ေကျာ်ကားလိုမတိ  ု၏ ကိးစားမြပယုဂ်ပင် ြဖစ်ေလသည်။

ိင ု ေ ် သာ်လည်း သူ စိတထ ် တ ဲ င ွ ် ဘဝင်မကျိင ု ေ ် ပ။ထိေ ု ကာင့်

ေသးဘဲ ခဏတာပု န ်း ကွ ယ ် ေနသေယာင် ရ ှိ ေနြခင်း ြဖစ်

သိုေသာ် ေကျာ်ကားလိုမ၊ေအာင်  ြမင်လိုမှ  င့် ပတ်သက်၍

မကာခဏဆိုသလို သူ အြပအမူေကာင့်

သည်။ ဥပမာဆိရ ု ေသာ် အလွနေ ် သးငယ်ေသာ ေညာင်ေစ့၊

ကိးစားအားထုတရ ် ာတွင် အချ ိကေလးများသည် ေမးခွန်း

ေြပာဆိခ ု ရ ံ ြပန်သည်။ ကေလးအေပတွင် ဘယ်လဆ ို ိုးသည်၊

ှမ်းေစ့တိုတွင် ကီးထွားရှင်သန်၍ ပွင့်ေစသီးေစေသာ ဗီဇ

များ တရစပ်ေမးြမန်းြခင်း၊အြခားေသာကေလးများအေပ

ဘယ်ေလာက်ဆိုးသည်ကို ြမင်ေနြခင်းထက် ဘာေကာင့ဆ ် ိုး

များပါရှိ၍ အေကာင်းအခွင့်တိုက်ဆိုင်ေသာအခါ ရှင်သန်

ဗိုလ်ကျအိုင်ယူတတ်ြခင်းြဖင့် ေအာင်ြမင်ေကျာ်ကားမ

ရသည်ဟူေသာအချက်ကို ရေအာင်ရှာ၍ ဆုံးမသွန်သင်

ကီးထွားလာကသည်။ ထိအ ု တူပင် လူသားများ၏ အေြခခံ

ရရှေ ိ စရန် ကိးစားအားထုတသ ် ည်များလည်း ရှေ ိ လသည်။

ပဲ့ြပင်ေပးြခင်းက သာ၍ေကာင်းေလသည်။

လိအ ု င်ဆများသည် အေကာင်းအခွငတ ့် က ို ဆ ် င ို ၍ ် အရယ်

စာေပပညာှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခန်ေကျာ်ကားမ မရရှြိ ခင်း

“ဘယ်လ ို င ှ ့် ဘာေကာင့”် ဟူေသာစကားတွင် မည်သည်က

ေရာက်ေသာအခါ ရှင်သန်လာကသည်။

ေကာင့် အြခားေသာကေလးများအေပ ဗိုလ်ကျအိုင်

အေရးပါထိေရာက်သည်ကို ကမာေကျာ်ပုဂိလ်တစ်ဦး၏

ယူြခင်းြဖင့် သူတိုအတွက် ေကျာ်ကားေအာင်ြမင်မကိ  ု

ကမာေကျာ်ြဖစ်ရပ်ကို အကျ်းချံး၍ တင်ြပလိုပါသည်။

အချ ိန်ကာလအားေလျာ်စွာ

လူသားများ၏

ေအာင်ြမင်ေကျာ်ကားလိုမှ  င့်

ပတ်သက်၍ ၎င်းဆသည် အဖွဲအစည်းများှငေ ့် တွေသာ

အစားထိုးရယူြခင်းပင်ြဖစ်သည်။

ဆိုးသည်ဟု

ထိုေကာင့်

ထိုသူကား ကမာေကျာ်သိပံပညာရှင်ကီး ေသာမတ်

အခါ ိုးကားရှငသ ် န်လာသည်။ စာသင်ေကျာင်းသို မတက်

ထိအ ု ခါ လူကီးမိဘများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ အြမင်

အယ်လဗ ် ာ အက်ဒဆ ီ င် ပင်ြဖစ်သည်။ သူသည် ငယ်စ်အခါ

ေရာက်င ို ေ ် သးေသာ ကေလးငယ်များသည် မိဘ၏အရိပ်

တွင် ဤကေလးသည် သူများအေပတွင် ဗိုလ်ကျအိုင်

က စာသင်ေကျာင်းကို ှစ်လခန် သာ ေနဖူးေလသည်။

ေအာက်တင ွ ေ ် နရပီး အဖွဲ အစည်းဟူ၍ ေကာင်းမွနစ ် ာွ မထိ

ယူြခင်းေကာင့် သူ၏အကျင့စ ် ိက ု မ ် ျားကို ြပြပင်ေပးရမည့်

အေကာင်းမှာ သူနားမလည်ေသာအရာ၊ သူ စိတတ ် င ွ ် ဘဝင်

ေတွဖူးေသးေချ။ မိဘအိမ်၏ အနီးဆုံးပတ်ဝန်းကျင်

ကေလး၊ အနည်းှင့်အများဆိုသလို ဆိုးေသာကေလးဟု

မကျ မရှင်းလင်းသည်များကို

ေလာက်သာ ရှေ ိ ပသည်။ စာသင်ေကျာင်းသို ေရာက်လာ

သတ်မတ ှ ် ကသည်က များေလသည်။ ကေလးများကို ဆုံးမ

ေကာင့် ညံ့ဖျင်းေသာကေလး၊ အလိုက်မသိ၍ ဆိုးေသာ

ေသာအခါ အေပါင်းအေဖာ်အမျ ိးမျ ိး၊ အဖွဲအစည်းအမျ ိးမျ ိး၊

ေပးရာတွင် အများစုသည် ေချာ့၍ ဆုံးမြခင်း၊ ေြခာက်၍

ကေလး၊စာသင်၍ရမည့်ကေလး မဟုတ်ဟု အေြပာခံရပီး

ပတ်ဝန်းကျင်အမျ ိးမျ ိးှင့် ထိေတွလာရသည်။ ထိုအခါ

ဆုးံ မြခင်း၊ ကေလး အလိရ ု သ ိှ ည့အ ် ရာကို ရေစ၍ ဆုံးမေပး

ေကျာင်းထွက်ခဲ့ရေလသည်။သူ၏ ဆရာ၊ဆရာမများသည်

ေအာင်ြမင်ေကျာ်ကားလိမ ု  ဆသည်လည်း ရှငသ ် န်ကီးထွား

ကသည်က များေလသည်။ ေကျာင်းေနခါစအရယ် ကေလး

သူ အား ဘယ်လည ုိ တ ့ံ ာပဲ၊ ဘယ်လုိ ဆိုးတာပဲ၊ ဘယ်လုိ

လာသည်။

များသည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထိန်းသိမ်းိုင်မ နည်းေနေသး

ေမးေနတာပဲဟ၍ ူ သာ ေြပာဆို ကေသာ်လည်း ဘာေကာင့်

ေသာေကာင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ ဆုံးမပဲြ့ ပင်ေပးမ အခန်း

ေမးေနသည်ကေ ုိ တာ့ စိတမ ် ဝင်စားခဲေ ့ ပ။ သူ၏မိခင်ြဖစ်သူ

ကသည် များစွာအေရးကီးေပသည်။

မှာကား အက်ဒဆ ီ င်ေလးက ဘာေကာင့ေ ် မးခွန်းများေမးေန

စာသင်ခန်းအတွင်း၌ ဆရာများှင့် အေပါင်းအေဖာ် သူငယ်ချင်းများက အသိအမှတြ် ပြခင်းမခံရေသာ ကေလး

တရစပ်ေမးြမန်းေနြခင်း

ငယ်များသည် သူတက ုိ ုိ အသိအမှတြ် ပလာေအာင်၊ တစ်နည်း

အချ ိေသာပုဂိလ်တိုမှာ ကေလးကိုဆုံးမေပးရာတွင်

သည်ကို သိြမင်သည်။ ထိုေကာင့် သူအေနြဖင့် တတ်သိ

အားြဖင့် ေကျာ်ကားေစလိမ ု တိ  ေ ု ကာင့် ကိးစားအားထုတ်

ကိးကိးစားစားှင့် အတတ်င ို ဆ ် ုံး သွနသ ် င်ေပးကရှာပါ

သေလာက် ရှငး် ြပသင်ကား၍ စာသင်ေပးခဲသ ့ ည်။ အက်ဒဆ ီ င်

လာသည်။ ထိုေကာင့် စာကိးစားလာေသာ ကေလးများ

သည်။ သိရ ု ာတွင် အချ ိန်ကာလကာေအာင် သွနသ ် င်ေပးြငား

ေလးသည် သူ၏မိခင်ထံမှ

ရှိသလို သူတို၏အားသာချက်များအေလျာက် သူတို၏

ေသာ်လည်း ကေလးက မလိုက်နာိုင်လင် “ဘယ်လိုဆိုး

သူကယ ို တ ် င ို ် ေရးတတ်၊ ဖတ်တတ်၊ ေလ့လာတတ်လာေသာ

သင်ယူေလ့လာရင်းြဖင့်

အမျ ိးေကာင်းသမီးေလးများအတွက် ေရးသည့်စာ အဓိပာယ် စိတ်ထားှလုံးသားေကာက်ကျစ်တတ်သည်၊

ပတ်သက်ေသာ ဘာသာေရးအဆုံးအမများတွင်လည်း

ကန်ေတာ်တို ရှင်သန်ရပ်တည်ရာပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းတွင်

မတည်မငိမြ် ဖစ်တတ်သည်ဟဆ ု သ ို ည်မှာ မူရင်းအဓိပာယ် 

ေဆာင်ရန်ေရှာင်ရန်နည်းနာများကို

ှင့် လုံးဝဆန် ကျင်ဘက်ြဖစ်ေနေပ၏။ ထိုေကာင့် အထူး

လမ်းန်မြပထားတတ်ပါေပသည်။ ထိုအခါ ဥပေဒအရ

အေထွမဟုတ်ေသာ်လည်း

တားြမစ်သည့်အရာြဖစ်ေစ၊

မှား အြမင်မှား အမှတမ ် ာှ းေနကသည်ကေတာ့ ပိ၍ ု ဆိုးရား လွန်းပါ၏။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် မူရင်းဆိုလိုရင်းှင့် လားလားမ မသက်ဆင ုိ ေ ် သာ ဆန် ကျင်ဘက်အဓိပာယ်  များ ထွက်ေပေနြခင်းေကာင့်သာြဖစ်ေပသည်။ ဤေနရာတွင် အမျ ိးသမီးများှငသ ့် က်ဆင ို ၍ ် လွမ ဲ ှားေနေသာထင်မတ ှ မ ် ှား မများကို ရှင်းလင်းတင်ြပလိုပါေပသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် တိုင်းတွင် ကားဖူးေနကျ စကားေလးတစ်ခွန်းရှိေပသည်။ “မိနး် မဆိတ ု ာ ြမစ်လပ ုိ ေ ဲ ကာက်ေကွတတ်တယ်” ဟူေသာ စကားြဖစ်၏။ ထိုစကား၏ဆိုလိုရင်းကို လူအများစုနားလည်ထား သည်က “မိန်းမဆိုတာ

ြမစ်လိုပဲ၊ မာယာများတယ်၊

ေကာက်ေကွတတ်တယ်၊ စိတထ ် ားမတည်ငိမတ ် တ်ကဘူး” ဟူ၍ြဖစ်ေပသည်။ ကန်ေတာ်ကယ ုိ တ ် င ုိ လ ် ည်း ထိအ ု တိင ု း် ပင် ထင်မှတ်မှားခဲ့ဖူးေကာင်း အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ်

ိုးသားစွာဝန်ခံလိုပါသည်။ ထိုအယူအဆကို စာအုပ်များ၊

သီချင်းများ၊ ုပ်ရှင်များထဲအထိပင် ေတွရြမင်ရကားရ ဖန်များလာရသည့အ ် တွက် အမှနတ ် စ်ခဟ ု ထ ု င်မတ ှ မ ် ခ ိ ြဲ့ ခင်း သာြဖစ်ပါ၏။ မိန်းမများှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဒဿနတစ်ခု ကဲသ ့ ပ ုိ င် ယေနအချ ိန်ထိ ပတ်ဝန်းကျင်တင ုိ း် တွင် အိးု စွစ ဲ ာွ တည်ရှိ၍ေနပါေသးသည်။ အမှန်စင်စစ် ထိုစကား၏ ဆိုလိုရင်းအဓိပာယ်  စစ်စစ်

တိတိကျကျဆုံးမ

အရာယ်ြဖစ်ေစိုင်သည့်

အမှန်ြပြပင်၍ အမှန်ြမင်ိုင်ကေစလိုြခင်းေကာင့်သာ

အတွကသ ် တိေပးသည့အ ် ရာြဖစ်ေစ၊ ဘာသာေရးအဆုံးအမ

သတိေပးတင်ြပရြခင်းြဖစ်ပါ၏။

အရ ေရှာင်သင့်သည့်အြပအမူြဖစ်ေစ၊

လုပ်ေဆာင်ရန်

ေနာက်ထပ်စကားတစ်ခန ွ း် လည်း ရှပ ိ ါေသး၏။ “မ ဖျက်

မသင့သ ် ြဖင့် လုပေ ် ဆာင်ရန်ခင ွ မ ့် ြပေသာ အရာမှနသ ် မအား

လင် ြပည်ပျက်လိမ့်မည်” ဟူေသာစကားြဖစ်သည်။ ထို

“မ” အကရာြဖင့် တားြမစ်ေရးသားကရေပသည်။ ဥပမာ

စကား၏ ဆိုလိုရင်းအဓိပာယ်  ကို လူအများစုက “မိန်းမ

ဆိုရလင် ေရမကူးရ၊ မူးယစ်ေဆး မသုံးစွဲရ၊ လာဘ်ေပး

ဖျက်လင် တိင ု း် ြပည်ပင်ပျက်တတ်သည်” ဟူ၍သာ နားလည်

လာဘ်ယူ မြပလုပရ ် ၊ ဥပေဒကို မချ ိးေဖာက်ရ၊ အမက်မပစ်ရ၊

ထင်မတ ှ ေ ် နကေပသည်။ ကီးသူက ငယ်သက ူ ဆ ို ဆ ို ုံးမသည့်

သစ်ပင်မခုတရ ် ၊ မေကာင်းမများ မကျးလွနရ ် ၊ သူတစ်ပါး

စကားသဖွယ်ပင်ြဖစ်ေနေပ၏။

ပစည်းဥစာ မခိုးယူရ၊

အမှန်ေတာ့

ထိုအရာ

သည်လည်း လူများထင်မှတ်မှားေနမတစ်ခုသာ ြဖစ်ေပ

အရက်ေသစာမေသာက်စားရ၊

သူတစ်ပါးအသက် မသတ်ရ၊ ကာမဂုဏ် မမိက ု မ ် ာှ းရ၊ လိမည ် ာ

အမှနေ် တာ့ ေလာကနယ်ပယ်တငွ ် အမျိးသား(ေယာကျ်ား)ြဖစ်ေစ၊ အမျိးသမီး (မိန်းမ)ြဖစ်ေစ စိတ်ဓာတ်မတည်မငိမ်ြဖင့် ေကာက်ကျစ်တတ်သူကေတာ့ ေကာက်ကျစ်တတ်စမဲသာြဖစ်ပါသည်။

တိက ု ို ထပ်ခါထပ်ခါြပလုပသ ် ည်။ စွဲ မဲထက်သန်ေသာစိတြ် ဖင့် ကိးစားေသာေကာင့် ေနာက်ဆုံးတွင် သာမန်လသ ူ ားဘဝမှ ကီးကျယ်ခမ်းနားေသာ ေအာင်ြမင်ေကျာ်ကားသည့် တီထင ွ မ ်  ပါရဂူကီးဘဝသို အေရာက်လမ ှ း် ိင ု ခ ် ေ ့ဲ လသည်။ ယခုအခါ တွင် ညအချ ိန်ကို ေနခင်းအချ ိန်ပမာ အလင်းေရာင်ေပးစွမ်း ေနသည်မှာ အက်ဒီဆင်၏ ေကျးဇူးေကာင့်ပင် ြဖစ်သည်။ သူ၏ လပ်စစ်မးီ အစွမး် ြဖင့် ကမာကီး၏ လူမေရး၊  စီးပွားေရး၊ ပညာေရး စေသာ ကအသီးသီးကို တိုးတက်ေနေစသည် မှာ ယေနေခတ် မျက်ြမင်ပင်ြဖစ်ေလသည်။ ထိြု ပင် အက်ဒဆ ီ င် သည် တီထွင်မေပါင်း ၂၅ဝဝ ေကျာ်ကို မူပိုင်ြပလုပ်ထား ိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအရာများကိုကည့်လင် သူသည် တစ်ပွဲတိုး ေကာက်ိုးမီးလို စိတ်မျ ိးြဖင့် ကိးစားခဲ့ြခင်းမဟုတ်ဘဲ ြပင်းြပထက်သန်ေသာ ကိးစားမမျ ိးြဖင့် ေအာင်ပွဲအခါခါ ဲခဲ့ေသာ ပုဂိလ်ထူးပင်ြဖစ်ေကာင်းကို သူ၏ေအာင်ြမင်မ အသီးအပွင့်များက သက်ေသထူလျက်ရှိေပသည်။ ထိေ ု ကာင့် က်ပ ု တ ်  ုိ င ုိ င ် ၏ ံ ဘက်စဖ ုံ ွံဖိးေရးအတွက် ပခုးံ ေြပာင်းတာဝန်ယူ ကမည့် မျ ိးဆက်သစ်လင ူ ယ်များကို ြပစုပျ ိးေထာင်ေပးကသည့် ဆရာ၊ ဆရာမများသည် ပိ၍ ု ပင် သတိထားကရပါမည်။ ကေလးတစ်ေယာက်သည် သာမာန် ကေလးများှငမ ့် တူဘဲ ဆိုးေန၍ြဖစ်ေစ၊ ထူးြခားေန၍ြဖစ်ေစ ဘယ်လဆ ို ိုးသည်၊ဘယ်ေလာက်ဆိုးသည်ကို စကားေဖာင်ဖွဲ ေနကမည့်အစား

ထိုကေလးများ၏

အားသာချက်၊

အားနည်းချက်များကို စုေပါင်းေလ့လာ၍ လိုအပ်သည် များကို ြဖည့ဆ ် ည်းေပးကမည်ဆလ ုိ င် ရလဒ်ေကာင်းများ ရရှလ ိ ာကမည်မာှ ေြမကီးလက်ခတ်မလွပ ဲ ါေပ။ မျ ိးဆက်သစ် ကေလးငယ်များကိုလည်း

အြပသေဘာေဆာင်သည့်

ေအာင်ြမင်မများရရှိေအာင် ြပစုပျ ိးေထာင်ေပးိုင်ေသာ ပုဂိလ်များ ြဖစ်င ို ် ကေစေကာင်း ဆုေတာင်းေရးသားလိက ု ် ရပါသည်။

။ Q

ချ ိးဖျက်ကျးလွန်တတ်ကြခင်းသာြဖစ်

ချ ိးဖျက် သူများ)များြပားလာလင် တိင ု း် ြပည်ပင်ပျက်စးီ သွား

Q ခက်ဆစ်လင်း(ြပည်)

အမှားကာေနမတစ်ခုအား

သူ တွင်ရှိသမ ပစည်းများှင့် စူးစမ်းေလ့လာမ၊ စမ်းသပ်မ

သည်။ ထိက ု သ ့ဲ ုိ စည်းကမ်းပျက်သမ ူ ျား(လူ စည်းကမ်းအား

များရှေ ိ လသည်။ ထိန ု ည်းတူစွာပင် ဘဝေနနည်းထိင ု န ် ည်းှင့်

ပါသည်။ ေရှးလူကီးသူမများ၏အဆုံးအမများကိပ ု င် အထင်

အတတ်ပညာ၊ အသိပညာများကို ကိးစား၍ေလ့လာသည်။

ချက်များအား

သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှ ထင်မတ ှ မ ် ာှ းေနေသာစကား ဆိလ ု ရ ို င်း

သိြမင်ထင်မတ ှ မ ် ှားမေပါင်းများစွာတို အိုးစွစ ဲ ွာတည်ရ၍ ှိ ေန

အခါ မိခင်ကသင်ကားေပးသည်ကို မေရာင့ရ ်  ဲ င ို ေ ် တာ့ေပ။

မာယာများတတ်သူများကလည်း

ိင ု ြ် ခင်း ေကာင့် ၊ “ မ” အကရာကိမ ု ဖျက်ကရန် ေရှးြမန်မာ စာဆိုေတာ်ကီးများက

မိန် ဆိုခဲ့ြခင်းသာြဖစ်ပါသည်။

ဤအရာကိုပင် လူအများစုက လွဲမှားစွာထင်မှတ်မှားေန ကြခင်းသာြဖစ်ေပသည်။ အမှနေ ် တာ့ ေလာကနယ်ပယ်တင ွ ် အမျ ိးသား(ေယာကျ်ား)ြဖစ်ေစ၊ အမျ ိးသမီး (မိနး် မ)ြဖစ်ေစ စိတဓ ် ာတ်မတည်မငိမြ် ဖင့် ေကာက်ကျစ်တတ်သက ူ ေတာ့ ေကာက်ကျစ်တတ်စမဲသာ ြဖစ်ပါသည်။ မာယာများတတ်သူ များကလည်း မာယာများတတ်စမဲသာြဖစ်၏။ စည်းကမ်း ချ ိးဖျက်၍ မေကာင်းမကျးလွန်ေနကသူများမှာလည်း ကျား/မ မေရးသာြဖစ်ပါသည်။ အဓိကကေတာ့ လူတိုင်း စိတ်ဓာတ်တည်ငိမ်ေြဖာင့်မတ်စွာြဖင့်

စည်းကမ်းရှိစွာ

မေကာင်းမမြပလုပ်ကရန်သာ အထူးလိုအပ်လှပါေပ၏။ အချပ်အားြဖင့်

အမျ ိးသမီးများ၏အေပတွင်

ပတ်ဝန်းကျင်မှ အိးု စွစ ဲ ာွ ထင်မတ ှ မ ် ာှ းေနမများအား ရှငး် လင်း တင်ြပရင်း ြမန်မာအမျ ိးေကာင်းသမီးေလးများကိုလည်း ုပအ ် လှကြုိ ပင်ဆင်ြခယ်မန်  းကသလို စိတအ ် လှကလ ုိ ည်း ြပင်ဆင်ြခယ်မန်းိုင်ကေစလိုပါသည်။

မိန်းမလှ

တစ်ေယာက်ြဖစ်ချင်ကသလို မိန်းမေကာင်းတစ်ေယာက် ြဖစ်ရန်အတွက်လည်း

ကိးစားေစာင့်ထိန်းကေစလိုပါ

သည်။ ေငွေကးဥစာများ၏ ြဖားေယာင်းမတွင် နစ်မွန်း၍ မေနကဘဲ ကိုယ်ကျင့်တရားေကာင်းမွန်ရန်အတွက်သာ ိးု သားကိးစားကေစလိပ ု ါသည်။ ေပြပလာြဖစ်ချင်သည့်

မာယာများတတ်စမဲသာြဖစ်၏။ စည်ကမ်းချိးဖျက်၍ မေကာင်းမကျးလွန်

စိတမ ် ျားအားဖယ်ရှား၍ စစ်မန ှ ေ ် သာေအာင်ြမင်မများကိ  သ ု ာ

ေနကသူများမှာလည်း ကျား/မ မေရးသာြဖစ်ပါသည်။

ြဖင့် ဘဝကိုတန်ဖိုးထားိုင်ကေစလိုပါသည်။ အေပျာ်ပါး

ရှာေဖွထဆ ု စ်င ုိ ် ကေစလိပ ု ါသည်။ ြဖစင်ေသာရင်ခန ု ြ် ခင်း များထက် ဘာသာတရားကိသ ု ာ အေလးအနက်ထားိင ု ် က ေစလိုပါသည်။ မိဘများအတွက် သမီးေကာင်း၊ ဆရာများ

မှာ ဤသိလ ု ုံးဝမဟုတရ ် ပါေပ။ အမှားကာလာသည့အ ် တွက်

သည်။ အဘယ်ေကာင့ဆ ် ေ ို သာ် ထိစ ု ကား၏မူရင်းဆိလ ု ရ ို င်း

လှညစ ့် ားသည့စ ် ကားအား မဆိရ ု အစရှသ ိ ြဖင့် ရှေ ိ ပသည်။

အတွက် တပည့်ေကာင်း၊

ေကာင့်သာ အမှန်သဖွယ်ြဖစ်တည်၍ ေနြခင်းသာြဖစ်ပါ

အဓိပာယ်မှာ အမျ ိးသမီးများ မိန်းမများ အား ရည်န်း

ထိတ ု ားြမစ်ချက်များအား မလိက ု န ် ာမေဆာင်ရက်လသ ုိ ည့်

သားသမီးများအတွက် မိခင်ေကာင်းေလးများြဖစ်ရန်သာ

သည်။ အမှန်ေတာ့ ထိုစကား၏ဆိုလိုရင်းအစစ်အမှန်မှာ

ေြပာဆိခ ု ြဲ့ ခင်းလည်း မဟုတရ ် ပါဘဲ၊ “ မ ” ဆိသ ု ည့အ ် ကရာ

သူများသည် “ မ ” အကရာကိခ ု ျ ိးဖျက်၍ လုပလ ် သ ို ည်များ၊

ကိးစားကေစလိပ ု ါသည်။ ေနာက်ဆးံု အေနြဖင့် ိင ု င ် အ ့ံ တွက်

မိန်းမသားများ၏ ွဲေှာင်းေပျာ့ေပျာင်းပုံကို ြမစ်ကဲ့သို

ကိုသာ ရည်န်းေြပာဆိုခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

လုပ်ေဆာင်ေနကြခင်းများကို စည်းကမ်းပျက်ြခင်း (လူ

ေခါင်းေဆာင်ေကာင်း၊ ေလာကအတွက်သူေတာ်ေကာင်း

စည်းကမ်းပျက်ြခင်း)ဟု ဆိုရေပလိမ့်မည်ြဖစ်ပါသည်။

မေလးများြဖစ်ရန်အတွကသ ် ာ အထူးသတိထား၍ကိးစား

ွဲ ေှာင်းရစ်ေခွ(ေကာက်ေကွ) ပု ံ င ှ ခ ့် င ုိ း် င်းထားြခင်းသာ ြဖစ်ပါသည်။ ခာကိုယ်ဖွဲစည်းပုံမှာလည်း

ေကွေကွ

ေကာက်ေကာက်သဏာန်ရသ ှိ ည်ဟု ဆိလ ု ြို ခင်းသာ ြဖစ်ေပ

ဥပေဒတစ်ခအ ု ားေရးဆွဲ ကမည်ဆလ ုိ င် တားြမစ်ချက် လိုက်နာေဆာင်ရက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ စသြဖင့်၊ မြဖစ်မေန

ကျင့်သုံးလိုက်နာရမည့်

စည်းကမ်းချက်

တစ်နည်းအားြဖင့် အထက်ပါကဲသ ့ ေ ုိ သာ သူများသည် တားြမစ်ချက်ဥပေဒများ၊ ဘာသာေရးအဆုံးအမ တားြမစ်

ခင်ပွန်းအတွက် ဇနီးေကာင်း၊

ရပ်တည်ရှင်သန်ိုင်ကေစလိုပါေကာင်း လိုက်ရပါေပေတာ့သည်။

ဆြပတင်ြပ


၂၀၂၀ ခုှစ် မတ် ၂၂ ရက်၊ တနဂေွေန

အိမ်တိုင်ရာေရာက် ကျန်းမာေရးြပစုေစာင့်ေရှာက်မ အိမ် (သိ)ု ေဆးုတ ံ င ွ ် ြပစုေစာင့ေ ် ရှာက်ရန် လိအ ု ပ်ေသာ ကေလး၊ သက်ကီးရယ်အုိ ှင့် နာမကျန်းသူများအတွက် အချ ိန်တို(သို) အချ ိန်ရှည် ဝန်ေဆာင်မများေပးလျက် ရှိပါသည်။ Care Support Clover Co.,Ltd Ph:09-250234108, 09-790635964, 01-524577, 09-974104771 အမှတ်(၂၈)၊ သုခမိင်(၁)လမ်း၊ လင်မိနယ်။

ေတာမဲ့ေြမသား ေရတိုက်စား၏


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်ေြမာက်ပင ုိ း် မိနယ်၊ (၄၉)ရပ်ကက ွ ၊် ဒူးယား(၆) လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၇၀)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေဒသန်းွန် ှင့် ေဒေအးေအးြမင့် အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်၏ ေြခရင်းဘက် အြခမ်း ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမှငအ ့် မ ိ အ ် ပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်တက ုိ ုိ ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ူ ဂရန်အမည်ေပါက် ပိင ု ရ ် င ှ ေ ် ဒသန်းွန် ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ် တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန် ကက ွ လ ် ုိ ပါက က်ပ ု ထ ် သ ံ ုိ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ယေနမှ စ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ ထိရ ု က်ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက အေရာင်းအဝယ်ကိစအဝဝကိ  ု ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ချက်အရ ေဒအိေဇယျာဖိး ဦးသီဟေဇာ် LL.B LL.B အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၆၃၅) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၆၂၇) ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၉၂၈၉၊ ၀၉-၇၉၉၅၆၈၁၀၂

၁၇-၃-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာပါ ဦးချစ်တီးအေပ အများသိေစရန် ေကာ်ြငာှင့် ပတ်သက်၍ ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုဆ ံ ပ ိ က ် မ်းမိနယ်၊ (၆၀)ရပ်ကက ွ ၊် အမှတ(် ၁၁၈၉-၁၁၉၀) ရတနာ လမ်းေန ဦးချစ်တီး[၁၂/ဥကမ(ဧည့)် ၀၀၀၀၀၈]၏ လအ ဲ ပ်န်  ကားချက်အရ ဦးသန်းထွန်း [၁၀/မဒန(ိင ု )် ၀၂၄၆၁၇]ှင့် အများြပည်သမ ူ ျားအား ေအာက်ပါအတိင ု ်း ြပန်လည်ရင ှ ်းလင်း သိေစအပ်ပါသည်။ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးချစ်တီးသည် ဦးသန်းထွန်းထံမှ ေနာက်တွဲယာ် (ကား မဟုတပ ် ါ။) ငါးစီးကို ဝယ်ယခ ူ ပ ဲ့ ါသည်။ (၄) စီးမှာ ြမန်မာလုပြ် ဖစ်ပီး (၁) စီးမှာ တုတလ ် ပ ု ် ြဖစ်ပါသည်။ စုစေ ု ပါင်းသိနး် (၂၁၅ဝဝဝဝဝိ/-)ြဖင့် ဝယ်ယခ ူ ပ ့ဲ ါသည်။ စရန်ေငွကျပ် (၁ဝဝဝ ဝဝဝဝိ/-)ေပးပီးလည်းြဖစ်ပါသည်။ ကျန်ေငွကျပ်သိန်း(၁၁၅ဝဝဝဝဝိ/-)ကျပ် ေပးရန် ကျန်ပါသည်။ ထိသ ု ို ချန်ထားရြခင်းမှာ ြမန်မာလုပေ ် နာက်တယ ွဲ ာ် (၄)စီးတွင် တရားဝင်လင ို စ ် င် ရှိေကာင်း၊ လိုင်စင်များလက်ဝယ်ေပးအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ဦးသန်းထွန်းကိုယ်တိုင် ကတိကဝတ်ြပသြဖင့် ၎င်းအား ယုံ ကည်ပီးဝယ်ယခ ူ ြဲ့ ခင်းသာြဖစ်ပါသည်။ ထိသ ု ေ ို ြပာဆို ေရာင်းချေကာင်း တရားဝင်အေထာက်အထားများ၊ လူသက်ေသများ အတိအကျရှိခဲ့ ပါသည်။ ၁-၁-၂၀၂၀ စာချပ်အရ ၇-၂-၂၀၂၀ရက်တွင်လည်း ထိုေနာက်တွဲယာ်(၄)စီး အတွက် တရားဝင်လင ုိ စ ် င်ကုိ ဝယ်ယူသူသို အပ်င ုိ ခ ် ြ့ဲ ခင်းမရှခ ိ ပ ့ဲ ါ။ ၁၂-၂-၂၀၂၀ရက် တွင် လည်း ထိုနည်းတူမေပးအပ်ိုင်ခဲ့ပါ။ ယေနတိုင်မေပးေသးပါ။ အမှန်မှာ ထိုြမန်မာလုပ် ေနာက်တယ ွဲ ာ်(၄)စီးအတွက် အမှနတ ် ကယ် လိင ု စ ် င်မရှပ ိ ါ။ လိင ု စ ် င်ရပ ှိ ါသည်ဟု ယုံ ကည် ေအာင်ေြပာပီး ဦးချစ်တီးအား လိမ်လည်၍ ေရာင်းချခဲ့ြခင်းသာြဖစ်ပါသည်။ ကတိကဝတ်ပျက်ြခင်းမှာ ဝယ်ယသ ူ ူ ဦးချစ်တီးမဟုတပ ် ါ။ လှညြ့် ဖား၍ ေရာင်းချသူ ဦးသန်းထွန်းသာြဖစ်ပါသည်။ ထိုေနာက်တွဲယာ်(၄)စီးအတွက် တရားဝင်လိုင်စင်အား ဦးချစ်တီးသို ေပးအပ်သည့်ေနတွင် ကျန်ေငွအား အေြပအေကျေပးေချရန် အဆင်သင့် ရှပ ိ ါသည်။ ထိုသို လိင ု စ ် င်မေပးိင ု ပ ် ါက လိမလ ် ည်လည ှ ြ့် ဖားေရာင်းချမြဖင့် ဦးသန်းထွနး် အေပသက်ဆိုင်ရာ တရားုံး ဥပေဒအရ တရားစွဲဆိုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည် ရှင်းလင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးချစ်တီး၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးရဲမင်းစိုး(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၁၁၁) အမှတ်-၂၆၂၊ ပင်းယ(၁၁)လမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပ၊ ရန်ကုန်မိ။

အခန်းေရာင်းမည် Mini Condo၊ ပထမထပ်၊ ရှင်ေစာပုဘုရားလမ်း။ Phone:09-5069011

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် ေရာင်းမည် ၁။ လှည်းကူးမိနယ်၊ အင်းတိင ု စ ် ြံ ပ ေကျးရာ၊ ေဆးခန်းလမ်း၊ ေရနံကန ု ်း ရှိ ေြမ ၁ဧက ဆက်သယ ွ ရ ် န် ဖုနး် ၀၉-၉၇၂၉၆၆၂၂၇ ၂။ ေရြပည်သာမိနယ်၊ ဝန်ထမ်း ကီး (VIP)ရပ်ကွက်၊ အာဇာနည် လမ်းသွယရ ် ှိ ေပ(၈၀x၆၀)ေြမကွက် ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း၀၉-၅၀၇၉၀၉၇၊ ၀၉-၇၉၉၈၉၂၀၆၄ ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ လင်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ် ကွက်အမှတ် (FMI-8)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၂၆၈)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေြမကွက် တည်ေနရာ အမှတ(် G-11)၊ ေအးသာယာ လမ်း၊ FMI City လင်သာယာမိနယ်၊ ဦးအုန်းေမာင် [၁၂/အစန(ိင ု )် ၁၃၄၀၀၀] အမည် ေပါက် ှ စ ် ( ၆၀)ဂရန် ေ ြမအား အမည်ေပါက် ဦးအုနး် ေမာင် (ခင်ပန ွ း် )သည် ၁၆-၁၂-၂၀၁၉ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒရီရီြမင့် [၁၂/အစန(ိုင်) ၀၅၅၉၀၃]မှ တစ်ဦးတည်းေသာ တရားဝင် ဇနီးြဖစ်ေကာင်းှင့် အေမွဆက်ခပ ံ င ုိ ဆ ် င ုိ ် ခွငရ ့် သ ှိ ြူ ဖစ်ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျ ိန် လာ၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျ ိန်လာ၊  အမည် ေပါက် ေသဆုးံ မလက်မတ ှ  ် င ှ ့် ှစ(် ၆၀) ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်) မူရင်းတိအ ု ား တင်ြပ ၍ အေမွဆက်ခပ ံ င ို ဆ ် င ို ေ ် ကာင်း စာချပ် ချပ်ဆရ ို န် ေြမပုက ံ ူး ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခင ို လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထား များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့် ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွငး် ကန် ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်း ှင့် ကန် ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်း အတိင ု ်း ဆက်လက် ေဆာင်ရက်ေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမက ံ န ိ း် ှင့် လုပင ် န်းတာဝန်ခအ ံ ဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

အမည်ေြပာင်း

က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒကက[၁၃/လရန(ိုင်)၀၃၄၇၀၀]၏ လဲအပ်

အမက(၁၂)အင်းစိန် ဒုတိယ

န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်မိ၊ လင်မိနယ်၊ အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်၊ ရှမ်းစု(၁)လမ်း၊ အိမ် ခံ

တန်းမှ (ဘ) ဦးဝင်းေဌးဦး (ခ)

ေရာင်းချခွငရ ့် ေ ှိ သာ ကိရ ု ာဇာဦး[၁၂/လမန(ိင ု )် ၁၃၆၈၇၀]က အဆိပ ု ါအိမ ် င ှ ့် ခံအား

ွယ်၏ သား ေမာင်ဟိနး် ထက်

ဦးဝင်းေကျာ်သူ (မိ)ေဒမျ ိးသူဇာ

အမှတ(် ၄၄)၏ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုံးကို လက်ရေ ှိ နထိင ု လ ် ျက် ပိင ု ဆ ် င ို ် ေရာင်းချလိေ ု ကာင်း ကမ်းလှမး် လာ၍ ေဒကကမှ ဝယ်ယရ ူ န် အေရာင်းအဝယ်

ေအာင် အား ေမာင်ေဝလေံ အာင်

ြပလုပသ ် ည့် တန်ဖိုးေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ၁၄-၃-၂၀၂၀ရက်က ေပးေချထားပီး

ဟုေြပာင်းလဲေခဆိုပါရန်။

ြဖစ်ပါသည်။ သိပ ု ါ၍ ထိအ ု ေရာင်းအဝယ်အား ကန် ကက ွ မ ် ည့သ ် ရ ူ ပ ှိ ါက ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ

ေမာင်ေဝလေံ အာင်

စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကက ွ ် ိင ု ပ ် ါေကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က် ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒအတိင ု ်း

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ-

အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ေသာ ေြမှင့်အကျ ိးခံစားခွင့်ကို

ေဒခင်မာတင်(LL.B)

တရားမဝင်စီမံခန် ခွဲြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်းများအား

တိုက်(၉၂/ခ)၊ အခန်း(၇)၊ သုနာလမ်း၊

တားြမစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၈၉၂)

လင်ြမင့်မိုရ်အိမ်ရာ၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၄၅၃၆၄

က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွြဖစ်သူ ဦးပါကန်း [၁၂/ပဘတ(ိင ု )် ၀၀၇၃၈၉]၊ အမှတ်

(၄၄၅/၄၄၇)၊ ေအာက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းမကီး၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်ေနသူ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန်ေကညာပါသည်။

က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွသည် ရန်ကန ု ် မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ (၁၅၅)လမ်း၊ အမှတ်

(၉၄/၉၆) တည်ရရ ှိ ာ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ် (၃/ေအ)၊ ေြမကွကအ ် မှတ် (၇၆/၇၇)

ကို မူလအမည်ေပါက်သမ ူ ျားထံမှ အိမ ် င ှ ေ ့် ြမအကျ ိးခံစားခွငတ ့် က ို ို အေရာင်းအဝယ် မှတပ ် တ ံု င်စာချပ် မှတပ ် တ ံု င်အမှတ-် ၃၅၉၄/၂၀၀၇၊ ၃၅၉၃/၂၀၀၇ အရ တရားဝင် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီးေနာက် အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ရန်အတွက် (၁၃-၉-၂၀၀၇)

ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ၏စာမျက်ှာ(၁၇)တွင် ဌာနမှး၊ မိြပစီမံကိန်း

ှင့်ေြမစီမံခန် ခွဲမဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီအေနှင့် ေကညာခဲရ ့ ာတွင် ၁၉-၉-၂၀၀၇ရက်ထတ ု ေ ် ကးမုသ ံ တင်းစာ၏ စာမျက်ာှ (၁၈)

တွင် ြပန်လည်ကန် ကက ွ ပ ် ါသည်ဟဦ ု းစံရ+ီ ၅ဦးမှ ကန် ကက ွ ခ ် ေ ဲ့ သာ်လည်း ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီကစိစစ်ပီး ကန် ကက ွ ခ ် ျက်လပ ု ထ ် ုံးလုပန ် ည်း

ှငမ ့် ညီသြဖင့် က်ပ ု တ ် ၏ ုိ မိတေ ် ဆွြဖစ်သူ ဦးပါကန်းအမည်သုိ ၁၂-၈-၂၀၀၉ရက် တွင် ေြပာင်းလဲေပးထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယခုအခါက်ပ ု တ ် ၏ ုိ မိတေ ် ဆွ တရားဝင်

ပိင ု ဆ ် င ို အ ် မည်ေပါက်ေနေသာ ေြမ(၂)ကွက ် င ှ ့် အကျ ိးခံစားခွငတ ့် အ ို ား တရားမဝင်

ေသာ နည်းလမ်းြဖင့် လဲေြပာင်းေရာင်းချြခင်းြပေနေကာင်း ကားသိရပါသည်။ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွတရားဝင်အမည်ေပါက်ပင ို ဆ ် င ို ် ပီးသည့ေ ် နမှစ၍ ဤေကညာ ချက်မေကညာမီှင့် ေကညာပီးသည့်ေနာက်ပိုင်းများတွင် မည်သူတစ်ဦး တစ်ေယာက်ကမ ေပါင်ှံ၊ ေပးကမ်း၊ စွန် လတ်၊ ေရာင်းချ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လဲ

ေြပာင်းြခင်းမြပရန် အေလးအနက်တားြမစ်ပါသည်။ လိုက်နာြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ြပသူများ၏ တာဝန်သာြဖစ်ေကာင်းှင့် က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ တရားဝင်ပင ုိ ဆ ် င ုိ မ ် ကိ  ု ထိပါးေှာင့ယ ် က ှ ြ် ခင်းြပလာပါက တည်ဆဥ ဲ ပေဒှငအ ့် ညီ ထိေရာက်စွာေဆာင်ရက်သွားမည်ဟု အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးခင်ေထွး

လဲအပ်န်ကားချက်အရ

(စ်-၂၈၁၅)

ဦးြမင့်ေသာင်း (စ်-၄၀၄၄)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ

ဦးစိန်ြမင့်

(စ်-၁၀၉၁၆)

အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၂၀၃)၊ (ပ)လာ၊ မဟာဗလပန်း ခံလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဖုန်း ၀၁-၃၇၇၄၀၆


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

သန်လျင်ကသစ်ဝိုင် ဓမရိပ်သာ သကန်အထူးတရားစခန်းပွဲှင့် ဒုလဘရဟန်းခံ၊ သီလရှင်ဝတ်ပွဲ

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိ၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၃)ရပ်ကက ွ ၊် ကသစ်ဝင ို ် ဓမရိပ်သာကီးတွင် မူလကသစ်ဝိုင်ဆရာေတာ်ကီး၏ ဥပနိဿယအတိုင်း ေညာင်သုံးခွဆရာေတာ်၏တပည့် နယ်လှည့်သာသနာြပ အဂမဟာကမာနာ စရိယဘဒအာစာရသိက ဆရာေတာ်အရှငသ ် ြူ မတ်မှ ခာeာဏ်ေရာက် မဂ်ဆက ို ် ဖိုလ်ဝင်နိဗာန်ြမင်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစ်၊ သကန်အထူးတရားစခန်းကို (၁၃၈၁ ခုစ ှ ၊် ေှာင်းတန်ခးူ လြပည့ေ ် ကျာ် ၄ ရက်) ၁၁-၄-၂၀၂၀ ရက် (စေနေန)မှ (၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ဦးတန်ခူးလြပည့်ေကျာ်၁၂ ရက်) ၁၉-၄-၂၀၂၀ရက် (တနဂေွေန )ထိ ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဒုလဘရဟန်  းဝတ်လိုသူများ၊ သီလရှင်ဝတ်လိုသူများ၊ တရားစခန်းဝင်လိုသူ ေယာဂီများအား အုဏဆ ် မ ွ ်း၊ ေနဆွမ်း၊ အချ ိပွ၊ဲ အချ ိရည် လှဒါန်းလိသ ု မ ူ ျားသည် ဖုန်း-၀၅၆-၂၂၀၁၉၊ ၀၉-၅၀၁၃၇၇၃၊ ၀၉-၂၅၀၀၂၈၄၇၂ သို ကိတင်စာရင်းေပးသွင်း လှဒါန်းိုင်ပါသည်။

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ လပ်စစ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း၊ အပူစွမ်းအင်သုံးစက်ုံများဌာန လက်ေအာက်ရှိ သာေကတစက်ုံှင့်သီလဝါဓာတ်အားေပးစက်ုံများအ တွက် ဒီဇယ်ဆီ ဂါလန်(၈၀၀၀၀၀)(ဂါလန် ရှစ်သိန်း)ကို Tender No. 97/ EPGE/2019-2020 (ြမန်မာကျပ်ေငွ)ြဖင့် သက်ဆင ို ရ ် ာစက်ုံ ဆီသေ ို လှာင်ကန် (Tank)များအတွင်းသို အေရာက် ဝယ်ယရ ူ န် အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါေခယူလပ ို ါသည်။ ၂။ တင်ဒါပုစ ံ  ံ င ှ ့် အေသးစိတအ ် ချက်အလက်များကို ေအာက်ပါလိပစ ် ာတွင် ုံးချ ိန်အတွင်း လာေရာက်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံ စတင်ေရာင်းချမည့်ရက် - ၂၄-၃-၂၀၂၀ ရက် တင်ဒါပိတ်မည့်ရက် - ၂၂-၄-၂၀၂၀ ရက် တင်ဒါပိတ်မည့်အချ ိန် - (၁၀:၀၀)နာရီ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ (ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၈၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉)

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ ခရမ်းမိနယ်၊ အ.ထ.က ဘုရားပျ ိ၏ သတမအကိမ် ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ပဲွ အား (Covid-19) အေြခအေနအရ ေခတ ရပ်ဆိုင်းထားပါေကာင်း၊ အပူေဇာ်ခံ ဆရာကီး၊ ဆရာမကီးများှင့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူ

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

ေဟာင်းများအား အသိေပးအပ်ပါသည်။ ကျင်းပ

၁။ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပင ် န်းလက်ေအာက်ရှိ ေရနံချက်စက်မ ုံ ျားမှ ေရနံထက ွ ပ ် စည်းများအား ေအာက်ပါအတိင ု ်း တင်ဒါ ေခယူ ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပင ် န်း၊ ုံးအမှတ(် ၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်တင ွ ် အဆိြု ပလာတင်သင ွ ်းိင ု ပ ် ါရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ စ်

စက်ုံ

ေရနံထွက်ပစည်း အမျ ိးအမည်

ေရတွက်ပုံ

ပမာဏ

တင်ဒါပိတ်ချ ိန် ေနရက်

နာရီ

ေနရက်

နာရီ

သံပရာကန်

စီဂျ ီအို

ဂါလန်

၅၀၀,၀၀၀

၂၂-၄-၂၀၂၀

၁၃:၀၀

၂၂-၄-၂၀၂၀

၁၄:၀၀

သံပရာကန်

ေရနံမီးေသွး

မက်ထရစ်တန်

၁,၀၀၀

၂၂-၄-၂၀၂၀

၁၃:၀၀

၂၂-၄-၂၀၂၀

၁၄:၀၀

ေချာက်/ မေလး

ဖေယာင်းြပား

မက်ထရစ်တန်

၁၃.၆၉၉၉

၂၂-၄-၂၀၂၀

၁၃:၀၀

၂၂-၄-၂၀၂၀

၁၄:၀၀

ေချာက်

ဖေယာင်းစစ်ကျ ကျန်ရည်

ဂါလန်

၄၁,၆၈၉

၂၂-၄-၂၀၂၀

၁၃:၀၀

ေပးပါမည်။

ြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီ

တင်ဒါဖွင့်ချ ိန်

မည့်ရက်အတိအကျကို ြပန်လည် ေကညာ

၂၂-၄-၂၀၂၀

GRACE(Eng, YUFL)

}

* TOEFL အြမန်သင်သည်။ * IELTS * English 4 Skills & Grammar အိမ်လိုက်သင်သည်။ PH-09-43020728

၁၄:၀၀

၂။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်ှင့် တင်ဒါပုံစံများအား (၁)လ ကိတင်၍ ဤလုပ်ငန်းုံးချပ် (ဘာေရးဌာန)တွင် ုံးချ ိန်အတွင်း ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ ၃။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မဌာန၊ ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၁၀၈၂သိုုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်၍ ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၆/အေရှရပ်ကက ွ ၊် ေဝဇယာအေရှ (၁၂) လမ်း၊ အမှတ် (၉၉၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ (၃)လာ၊ အကျယ်အဝန်း (၁၈ေပx ၅၄ေပ) ရှိတိုက်ခန်းှင့်တကွ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား မိမိပိုင်ဆိုင်၍ လဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် ေ ှိ ကာင်း ဝန်ခက ံ တိြပသူ ေဒခင်စန်းြမင့် [၁၂/ပဇတ(ိင ု )် ၀၀၉၇ ၁၁]ထံမှ ဝယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွအချ ိေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အဆိပ ု ါတိက ု ခ ် န်းအေရာင်း အဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန် ကွက်ရန်ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက် အတွငး် လာေရာက်ကန် ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန် ကက ွ သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်း အဝယ်ကို ပီးြပတ်သည်အထိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒခင်ယုေမာ်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၂၉၁၉၄] ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၈၄၃၂၃၄၊ ၀၉-၂၅၄၄၉၇၃၆၁

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လဲစာ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်း ကန်ေတာ် ဦးချစ်တင်(အဖ) ဦးအီစွတ်[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၁၅၄၆၄] ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်မှ

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ အမှတ်(၄၁၆)၊

ြပည်ေထာင်စလ ု မ်း၊ (၂၅)ရပ်ကက ွ ေ ် န ေဒသင်းသင်းခိင ု (် ဘ) ဦးချစ်တင်[၁၂/ ဒလန(ိင ု )် ၀၀၀၉၀၅]အား ၇-၈-၂၀၁၉ရက်စြဲွ ဖင့် လအ ဲ ပ်ထားေသာ အေထွ ေထွကယ ို စ ် ားလှယလ ် စ ဲ ာအမှတ-် ၂၄၂၂၄/၂၀၁၉ အား ယေနမှစ၍ ြပန်လည် ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ ဦးချစ်တင်[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၁၅၄၆၄]

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း ေရနံဓာတ်ေငွရည်များေရာင်းချရန် တင်ဒါေခယူြခင်း ၁။ ြမန် မာ့ ေရနံ ဓာတု ေဗဒလု ပ ် င န်း လက် ေအာက် ရ ှိ ေရနံ ဓာတု ေဗဒစက် ုံ စု (သံပရာကန်)မှ ထုတလ ် ပ ု သ ် ည့် ြဗတိန်းေရနံဓာက်ေငွရည် ၃၀၀တန် (တန်သုံးရာ တိတ)ိ ကို တင်ဒါစနစ်ြဖင့ေ ် ရာင်းချသွားမည်ြဖစ်၍ လပ်စစ်င ှ စ ့် မ ွ ်းအင်ဝန်ကီးဌာန မှ ထုတ်ေပးထားသည့် ေရနံဓာတ်ေငွရည် တင်သွင်းသိုေလှာင်သယ်ယူြဖန် ြဖး ေရာင်းချခွငလ ့် င ို စ ် င် လိင ု စ ် င်(ခ)သိမ ု ဟုတ် လိင ု စ ် င်(စ)လက်ဝယ်ရသ ှိ မ ူ ျား အဆိြု ပ လာ တင်သွင်းိုင်ပါရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ ၂။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနာက်ဆုံးရက် - ၂၁-၄-၂၀၂၀ ရက် (အဂ ါေန) အချ ိန်ှင့်ေနရာ (၁၂:၀၀)နာရီ - ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း (ုံးချပ်) ုံးအမှတ် ၄၄၊ ေနြပည်ေတာ် ၃။ တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ေနရက်ှင့်အချ ိန် - ၂၁-၄-၂၀၂၀ရက် (အဂ ါေန) (၁၄:၀၀)နာရီ ၄။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်ှင့်ပုံစံများအား တစ်လကိတင်၍ ုံးချ ိန်အတွင်း ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ ၅။ အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ှိ ပ ို ါက ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပင ် န်း၊ ကုနထ ် တ ု လ ် ပ ု မ ် ဌာန၊  ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၁၁၉၄သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်၍ ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ေလလံေခယူြခင်း

ပိ(စ်)ြမန်မာအီလက်ထရစ်ဟိုးလ်ဒင်းကုမဏီ  င ှ ့် မိတဖ ် က်ကမ ု ဏီ  များ ရှိ ေအာက်ပါပစည်းများကို ေလလံေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာပါသည်။ ၁။ စက်ုံသုံးေဘးထွက်ပစည်းများ (သံထည်ြဖတ်စများ၊ Copperြဖတ်စများ၊ Iron Packing Wastesများ၊ Panel Accessories များ) ၂။ Air con လုပ်ငန်းသုံးဆက်စပ်ပစည်းအေဟာင်းအပျက်များ (Air con အေဟာင်းအပျက်များ၊ Stabilizer အေကာင်း/အပျက်များ) ၃။ လပ်စစ်ဓာတ်အားခွဲုံသုံးပစည်းများ ၄။ ထုပ်ပိုးပစည်းများ (သစ်သား Pallet များ၊ ေပပါခွံများ၊ ပလတ်စတစ်ေဆးပုံးအခွံများ၊ ပီနံအိတ်အပိုင်းအစှင့် စကေရာရာများ) ၅။ လုပ်ငန်းသုံးသံထည်ပစည်း အေဟာင်းအပျက်များ (သွပ်ြပားြဖတ်စှင့် သံတိုသံစများ၊ သံတိုင်ကီအေဟာင်းများ) ၆။ Compressor Oil, Engine Oil, Hydraulic Oilများ၊ Metal Wastes, Wire Wastesများ ေလာက်လာေရာင်းချမည့်ေနရက် - ေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှ ၃၀-၃-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီအထိ ေလာက်လာပိတ်မည့်ရက် - ၃၁-၃-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၄:၀၀ နာရီ ေလလံေကာ်ြငာမည့်ရက် - ၁-၄-၂၀၂၀ရက် ညေန ၄:၀၀နာရီ ေလာက်လာဝယ်ယူရမည့်ေနရာ - (၁) P.M.E.H Co.,Ltd(HO) အမှတ်(၁၃၇၊ ၁၃၉)၊ ဗိလ ု တ ် ေထာင်ဘရ ု ားလမ်း၊ ဗို လ ် တ ေထာင်  မိနယ် ၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁-၈၂၀၂၁၁၇ (၂) A.G.T Co.,Ltd. အမှတ်(၁-၄)၊ ေရသံလွင် စက်မဇုန်၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ် လမ်းမ၊ လင်သာယာ မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၀၅၅၀၂ (၃) A.G.E Co.,Ltd အမှတ်(၈၉)၊ ဇုန်(၁)၊ ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်း၊ လင်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၇၅၁၈၁၆ (၄) ကမာေကျာ်စေံ ကာင်းကုမဏီ  အကွက်အမှတ်(၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅) (၅)လမ်း ေငွပင်လယ်စက်မဇု  န်၊ လင်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၁၀၈၅၃၊ ၀၉-၅၀၅၄၁၅၈ (၅) P.M.E.H Co.,Ltd (SVC) အမှတ(် ၁၇၁)၊ ြမနာလမ်း၊ သာေကတစက်မဇု  န်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ။ ဖုန်း-၀၁-၄၅၀၉၅၀၊ ၀၁-၇၃၀၆၅၈၂၄ ၇၃၀၆၅၈၂၅


မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၀

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း ၁၃၈၁-ခုစ ှ ၊် ြပာသိလ ု ဆန်း(၁၀)ရက် ၂၀၂၀ခုစ ှ ၊် (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေနတွင် ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ ို င ် ငံ ေတာ် သ မ တုံး ၏ အမိ န ် ေကာ် ြ ငာစာ အမှတ်(၁/၂၀၂၀)ြဖင့် ိုင်ငံေတာ်သမတမှ“ဦေဇာ်ဝင်း” ဥက ေဇာ်ထက်ပိုင် (အင်ဂျင်နီယာှင့် ေဆာက်လုပ်ေရးအုပ်စု ကုမဏီ  လမ ီ တ ိ က်အား သီရသ ိ ဓ ု မမဏိေဇာတဓရ ဘွဲတံဆပ ိ  ် င ှ ့် အေဆာင်အေယာင်များကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် အပ်ှင်းချ ီးြမင့်ြခင်းခံရသည့်အတွက် အထူးပင် လက်လက်လှဲလှဲ ဝမ်းေြမာက်ဂဏ ု ယ ် ပ ူ ါေကာင်းှင့် ိင ု င ် အ ံ့ ကျ ိး၊ သာသနာ့အကျ ိးကို ကျန်းမာချမ်းသာစွာြဖင့် ဆတက်ထမ်းပိုး သယ်ပးုိ ေဆာင်ရက်င ုိ ပ ် ါေစေကာင်း ဆုမန ွ ေ ် ကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံဂျ ီတီအိုင်ေကျာင်းသားေဟာင်းများအသင်း (MYANMAR AGTI SOCIETY)

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ေြမာက် ဥ က လာပမိနယ် ၊ ေြမ တိင ု း် ရပ်ကက ွ ် အမှတ(် ၁၄/ ေရေပါက် ကံ)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၆၆၆)၊ ေြမကွက် တည်ေနရာ အမှတ(် ၆၆၆)၊ ဟံသာဝတီ လမ်း၊ (၁၄/ေရေပါက်က)ံ ၊ ဦးဝင်းိင ု ် [၁၂/ဒဂန(ိင ု )် ၀၁၀၃၀၀] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးဝင်းိင ု ် ထံမှ အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယသ ူ ူ ဦးေအာင်ေကျာ်ဟိန်း [၉/ခအဇ(ိုင်) ၀၀၆၁၈၂]မှ မိြပှင့် အိမရ ် ာဖွံဖိးေရး ဦးစီးဌာန၏ ၂၈-၅-၉၀ ရက်စပ ွဲ ါ ပါမစ် မိတမှန်တင်ြပ၍ ဂရန်သစ် ေလာက် ထားလာြခင်းအေပ တရားဝင် ခိင ု လ ် ုံ ေသာ အေထာက် အ ထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့် ေနမှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန် ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်း အတိုင်း ဆက်လက် ေဆာင်ရက်ေပး မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာ အပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတယ ိ န်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ-် ၃၄စီ၁၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၁၂ေအ ၅/၃၊ ဧရိ ယာ(၀.၀၅၄)ဧက၊ ေြမကွ က ် တည်ေနရာအမှတ်- ၁၉၉၊ သာယာေရ ြပည်လမ်း၊ တာေမွေလးရပ်ကက ွ ် တာေမွ မိနယ်၊ ေဒသီတာဝင်း(ခ) တီြမင့်အိန်း [၁၂/လသန(ိင ု )် ၀၀၆၁၆၇] အမည်ေပါက် ေြမပို င ် ေ ြမကွ က ် အား အမည် ေပါက် ေဒသီတာဝင်း(ခ) တီြမင့အ ် န ိ း် သည် အပျ ိ ကီးဘဝြဖင့် ကွယလ ် န ွ သ ် ြဖင့် အေမွစား အေမွခံကိတိမ  သားအြဖစ် ေမွးစားြခင်း စာချပ်အမှတ် ၂၇၂/၂၀၁၄ (၁၅-၈-၂၀၁၄) ြဖင့် ေမွးစားခံရသူ ဦးရဲမျ ိးသူ(ခ) ဦးဝင်း ေမာ်ဟိန်း[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၃၇၆၂၈]က ၂၉-၁-၂၀၂၀ရက်စပ ွဲ ါ တရားုံးကျမ်းကျ ိန် လာများ၊ ေသစာရင်း၊ အမည်ေပါက် စာချပ်များ တင်ြပပီး ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ် ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလာက်ထားလာြခင်း အား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် ထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့် ေနမှ စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကွက်ိုင်ပါ ေကာင်း ှ င့ ် ကန် ကွ က ် မ  မရှိ ပ ါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက် ေဆာင်ရက် ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

Profile for Myanmar Newspaper

22 March 2020  

22 March 2020  

Advertisement