Page 1

မရဏုဿတိစီးြဖန်း ချစ်ခင်ှစ်သက်စွဲလမ်းမေကာင့် စိုးရိမ်ြခင်း၊ ေကာင့်က

ြခင်းတိုသည် ြဖစ်ကုန်၏။ ချစ်ခင်ှစ်သက်စွဲလမ်းြခင်း မရှိလင် စိုးရိမ်ေကာင့်ကမတိုသည် အဘယ်လင်ရှိိုင်

ေတာ့အံ့နည်း။ (မည်သည့်အရာ၊ မည်သည့်ပုဂိလ်ကိုမ

ချစ်ခင်စွဲလမ်းြခင်း မြပရာ၊ မရဏုဿတိ စီးြဖန်းြခင်း ြဖင့် ကင်းလွတ်ေအာင် အားထုတ်ရာ၏)

ပီယဝဂ်(ဓမပဒ-၂၁၂)

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တေပါင်းလြပည့်ေကျာ် ၁၃ ရက်၊ စေနေန။

Saturday, 21 March 2020

၉၉၆၁

ဒုတိယအကိမ် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ် (၁၅)ကိမ်ေြမာက် ပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၇)ရက်ေြမာက်ေန ကျင်းပ ဖွဲ စည်းပုံအေြခခံဥပေဒကို ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒမူကမ်းများပါ ဖွဲ စည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ ၄၃၆ ပုဒ်မခွဲ(ခ)တွင် အကျံးဝင်ေသာ ပုဒ်မ၊ ပုဒ်မခွဲ ၁၄ ခုကို စုစည်းထားသည့် ဆမဲလက်မှတ်(၅)ှင့်စပ်လျ်း၍ လတ်ေတာ်၏အဆုံးအြဖတ် ရယူ ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၀ ဒုတယ ိ အကိမ် ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ် (၁၅) ကိမ်ေြမာက်

ပုံမှန်အစည်းအေဝး(၂၇)ရက်

ေြမာက်ေနကို

ယေနနံနက် ၁ဝ နာရီတွင်

ေနြပည်ေတာ်ရှိ

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ တက်ေရာက် ခွင့်ရှိသူ

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်

ကိယ ု စ ် ားလှယ် စုစေ ု ပါင်း ၆၅၄ ဦးရှသ ိ ည့အ ် နက် ၆၂၉ ဦး တက်ေရာက်ပီး ၂၅ ဦး ခွင့်တိုင်ကား သည်။ ေရတွက်အပ်ှံ အစည်းအေဝးတွင်

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ

ဥပေဒကို ဒုတယ ိ အကိမြ် ပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ မူကမ်းများပါ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ ၄၃၆ ပုဒ်မခွဲ(ခ)တွင် အကျံးဝင်ေသာ ပုဒ်မ၊ ပုဒ်မခွဲ ၁၄ ခုကို

စုစည်းထားသည့် ဆမဲ

လက်မတ ှ (် ၅)ှငစ ် ့ ပ်လျ်း၍ လတ်ေတာ်၏အဆုံး အြဖတ်ရယူြခင်းအစီအစ်ကုိ ေဆာင်ရက်သည်။ ေရှး ဦးစွာ ြပည် ေထာင် စု လ တ် ေတာ် ုံး န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေကျာ်စိုးက အတည် ြပမည့် ဆမဲလက်မတ ှ မ ် ျားကို ေရတွကအ ် ပ်ှံ သည်။ ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ် နာယက က န်ကားေရးမှးချပ် ယူေဆာင် လာသည့်

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 3

ဒုတိယအကိမ် ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ် (၁၅)ကိမ်ေြမာက် ပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၇)ရက်ေြမာက်ေန ကျင်းပစ်။

ယေနဖတ်စရာ O အင်တာနက်ကွန်ရက်အသုံးြပ Video Conferencing ပုံစံြဖင့် ြပလုပ်

ခဲေ့ သာ COVID-19 ေရာဂါေစာင့် ကပ်ကည့် ေရးှ  င့် ကာကွယထ ် နိ ်းချပ်ေရး ဗဟိုအဆင့် ညိင်းအစည်းအေဝး(၃၇/၂၀၂၀)ကျင်းပ

စာမျက်ှာ » ၆

O COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့် ကပ်ကည့် မ ှငပ့် တ်သက်၍ သတင်းထုတြ် ပန်ြခင်း စာမျက်ှာ » ၇

O ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ေရး

ဂျပန်၊ တုတ်ှင့် ေတာင်ကိုရီးယားတို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မည် စာမျက်ှာ » ၁၃

အိိယိုင်ငံက လာမည့်ဘာှစ်အတွက် မတ်ပဲတန်ချ ိန်ေလးသိန်း တင်သွင်းခွင့်ြပ ရန်ကုန် မတ် ၂၀

“အဓိကေတာ့ အိိယက ဒီှစ်မှာ မတ်ပဲလိုအပ်ချက်

အိယ ိ ိင ု င ် က ံ လာမည်ဘ ့ ာှစ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုစ ှ အ ် တွက်

ရှိတယ်ဆိုတာ

မတ်ပဲ တန်ချ ိန်ေလးသိန်း တင်သင ွ ်းခွငြ့် ပခဲေ ့ ကာင်း ြမန်မာ

တယ်။ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘာှစ်ထဲမှာ သူတို တန်ချ ိန်

ိင ု င ် ံ ပဲမျ ိးစု ံ င ှ ့် ှမ်းကုနသ ် ည်များအသင်းမှ အတွင်းေရးမှး

တစ်သန ိ ်းခွပ ဲ ဲ ကိတ ု ာသတ်မတ ှ ထ ် ားတာကို အဲဒေ ီ နာက်မှာမှ

ဦးမင်းကိုဦးက ေြပာသည်။

လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ေကာင့် ပီးခဲ့တဲ့ှစ် ဒီဇင်ဘာလ

တင်သွင်းခွင့်ြပ

ေရှပိုင်းမှာကတည်းက

ြမင်ေနရ

ကုနေ ် လာက်မှာ တန်ချ ိန်စ ှ သ ် န ိ ်းခွဲ မတ်လကုန် ေနာက်ဆုံး

ထိသ ု ို မတ်ပဲ တန်ချ ိန်ေလးသိန်း တင်သင ွ ်းခွငြ့် ပြခင်းမှာ

ထားပီး တင်သင ွ ်းဖိဆ ု ို ပီး ေကညာတယ်။ တန်ချ ိန်စ ှ သ ် န ိ ်းခွဲ

ပီးခဲ့သည့် ေဖေဖာ်ဝါရီလကုန်ပိုင်းက ိုင်ငံေတာ်သမတ

က မတ်လကုန်ထဲမှာ သူတိုဘက်ကို ြပည့်မီေအာင် မတင်

ဦးဝင်းြမင်၏ ့ အိယ ိ သမတိင ု င ် ံ ချစ်ကည်ေရးခရီးစ်တင ွ ်

သွင်းိင ု တ ် အ ဲ့ ခါကျေတာ့ ဧပီလအထိ ေနာက်တစ်လေရေပး

ြမန်မာိုင်ငံမှ မတ်ပဲ၊ ပဲစ်းငုံ၊ ပဲတီစိမ်းတန်ချ ိန် ေလးသိန်း

တယ်။ တစ်ခါဒီကားထဲမာှ သမတကီး အိယ ိ သွားတဲ့ ခရီးစ်

အထိ တိးု ြမငဝ ့် ယ်ယရ ူ န် ေမတာရပ်ခမ ံ အေပ  အိယ ိ ိင ု င ် ံ

မှာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာှစ် ပဲေပတဲ့အချ ိန်မှာ တန်ချ ိန်

အေနြဖင့် တုံြပန်သည့်သေဘာြဖစ်သည့်အြပင် အိိယ

ေလးသိန်းဝယ်ေပးဖို ေမတာရပ်ခတ ံ အ ဲ့ ေပ ြပန်ပီးတုြံ ပန်တဲ့

ိုင်ငံအေနြဖင့်လည်း

သေဘာပါ။

မတ်ပဲလိုအပ်ချက်ရှိေသာေကာင့်

တင်သွင်းခွင့်ြပြခင်းြဖစ်ေကာင်း ၎င်းက ေြပာသည်။

သူတိုက

တကယ်ကို

လိုအပ်ချက်ရှိလို

စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၅ သို N


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ (၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတုတပ်မေတာ်ေန ဦးတည်ချက်များ အစ်ေတာက်ေြပာင်ေနမည့် ြမန်မာ့ုပ်ရှင် ေဖျာ်ေြဖမလည်းပါ အုပညာလည်းေြမာက်သည့် ပညာမှာ ုပရ ် င ှ အ ် တတ် ပညာြဖစ်သည်။ ိင ု င ်  ံ င ှ ့် ြပည်သက ူ ို အကျ ိးြပသည့် ုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ်ကားေကာင်း များ ေပထွန်းေရးတွင် ပါဝင်စွမ်းေဆာင်၊ ပါဝင်ဖန်တီးကသည့် ုပ်ရှင် အုပညာရှင်များှင့် ုပ်ရှင်အတတ်ပညာရှင်များ၏ စွမ်းေဆာင်မများမှ  ာ ထိုုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ုံတင်ြပသခွင့်ရှိသည့်ကာလှင့် ထိုေခတ်ကာလကို ြဖတ်သန်းေနသည့် ုပရ ် င ှ ် ကည်ပ ့ ရိသတ်များကားတွင် ရှငသ ် န်မ၊ ေကျာ်ကားမ၊ ေအာင်ြမင်မှ  င့် ချ ီးကျးေထာမနာြပမတိုြဖင့် ြပည့်လေံ နပါသည်။ ုပရ ် င ှ သ ် ည် ြပည်သအ ူ တွက် ြဖစ်သည်။ ြပည်သူ အတွက် ြမန်မာ့ပ ု ရ ် င ှ ် သည် ရှည်လျားသည့် လူ ေဘာင်သမိုင်းေကာင်းတစ်ေလာက်၌ ြဖစ်ေပ ေြပာင်းလဲေနေသာေရစီးေကာင်းတွင် ြမင့်တစ်ခါ၊ နိမ့်တစ်လှည့်ြဖင့် ဆက်လက်ရင ှ သ ် န်ေနပါသည်။ ြဖစ်ြပန်ပျက်ြပန် ေလာကဓံအရ ေအာင်ြမင်မ သရဖူေဆာင်းခဲေ ့ သာ ုပရ ် င ှ ေ ် ခတ်င ှ ့် ုပရ ် င ှ ပ ် ရိသတ်များအား ေကျာ်ြဖတ် သွားချ ိန်တွင် ုပ်ရှင်အုပညာရှင်ှင့် အတတ်ပညာရှင်တို၏ ဘဝများမှာ ေလာကသဘာဝအရ ေခတခဏ ေမှးမှန ိ သ ် ာွ းေသာ်လည်း ၎င်းတိ၏ ု ေြပာင် ေြမာက်ေသာ ဖန်တီးမ၊ စွမ်းေဆာင်မများေကာင့  ် ေပျာက်ကယ ွ သ ် ွားြခင်းမရှဘ ိ ဲ ဆက်လက်ရပ်တည်လျက်ရှိေနပါသည်။ ယခုအခါ ြမန်မာ့ပ ု ရ ် င ှ သ ် ည် ှစ် ၁၀၀ ကာလသို ြဖတ်သန်းေရာက်ရလ ှိ ာ ပါသည်။ ှစ် ၁၀၀ ြပည်က ့ ာလတွင် ိင ု င ်  ံ င ှ ြ့် ပည်သအ ူ တွက် ေြပာင်ေြမာက် ေအာင် ဖန်တီးစွမ်းေဆာင်င ို ခ ် ေ ဲ့ သာ ုပရ ် င ှ အ ် ုပညာှင့် ဖန်တီးသူအုပညာ ရှငမ ် ျားကို မှတတ ် မ်းတင်ရမည်ြဖစ်သည်။ ြပန်လည်ေဖာ်ထတ ု ဂ ် ဏ ု ြ် ပရမည် ြဖစ်သည်။ မတ်လ ၁၉ ရက်ေနက ြပလုပ်သည့် ြမန်မာိုင်ငံုပ်ရှင်အစည်း အုံးသို စာအုပ်လှဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားတွင် တစ်ေခတ်တစ်ခါက ထင်ေပ ေကျာ်ကားလူကိက်များေသာ ုပ်ရှင်ှင့်ဗီဒီယိုသုပ်ေဆာင် အကယ်ဒမီ ခုနစ်ဆရ ု င ှ ် ဦးွန် ဝင်း၏ ြမန်မာ့ပ ု ရ ် င ှ ေ ် လာကအတွက် မှတမ ် တ ှ သ ် ားသား ဤစကားကို ကားသိလက ုိ ရ ် ပါသည်။ သုပေ ် ဆာင်တစ်ဦးဆိသ ု ည်မှာ သကာသေလာကကီး စကဝဠာတစ်ခု လုံးကို အုပညာရှင်တို၏ လက်ဖဝါးထဲတွင် ဖန်ဆင်းထားိုင်ရမည် ြဖစ်ေကာင်း၊ သုပေ ် ဆာင်ေကာင်းတစ်ေယာက်သည် မိမေ ိ ြပာရမည်စ ့ ကား၊ မိမစ ိ တ ိ ဆ ် ၊ မိမပ ိ ရိသတ်ဟသ ူ ည့် အဆင်သ ့ းံု ဆင်က ့ ုိ ပိင ု ဆ ် င ုိ ရ ် မည် ြဖစ်ေကာင်း၊ အုပညာရှငဆ ် သ ုိ ည်မာှ ပရိသတ်၏ ဝန်ထမ်းများ၊ အေစခံ များြဖစ်ေကာင်း၊ Actor တစ်ေယာက်ကို ေြပာင်ေနေအာင် တိက ု ခ ် တ်လက ို ပ ် ါ၊ ေြပာင်လာသည်ှင့် ေနာက် Actor တစ်ေယာက်ေပလာမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။ သက်ကီးစကား သက်ငယ်ကား မှတသ ် ားလိက ု န ် ာရမည်ဆသ ုိ ကဲသ ့ ုိ အေတွအ ကံ၊ ဝါ၊ ပညာြမင်မ ့ ားေတာက်ေြပာင် မှတေ ် ကျာက်တင်ခခ ံ ရ ဲ့ သည့် ဝါရင်သ ့ ုပေ ် ဆာင်ကီး၏ မှာကားချက်များမှာ မျ ိးဆက်သစ်ပ ု ရ ် င ှ သ ် ုပေ ် ဆာင်

များအတွက် မှတသ ် ားလိက ု န ် ာစရာများြဖစ်သည်။ လူေဘာင်ေလာက ြဖစ်ထန ွ ်း ေနသေရ ုပ်ရှင်သည် လပ်ရှားရှင်သန်ေနဦးမည် ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ့ုပ်ရှင် ေငွရတု၊ ေရရတု၊ စိန်ရတုမှသည် ှစ်ေပါင်း ၁၀၀ မက ေထာင်ချ ီပီး ကမာတည်သေရရှိေနဦးမည် ြဖစ်သည်။ အဓိကမှာ ုပ်ရှင်သည် ြပည်သူ အတွက် ြဖစ်သည်ဆသ ုိ ည်အ ့ တိင ု း် ုပရ ် င ှ ခ ် ျစ်ပရိသတ်များအား မည်မအကျ ိးြပ ေအာင် စွမ်းေဆာင်ဖန်တီးိုင်စွမ်းရှိ၊ မရှိ အေပမူတည်သည်။ ေခတ်ေရစီးေကာင်းေြပာင်းလဲသွား၍ ုပ်ရှင်ုံကည့်ပရိသတ်များ နည်းပါးသွားသည်ဆေ ုိ သာ်လည်း ုပရ ် င ှ  ် တ ံု င ွ ် ကည် ့ ခံ  စားရသည့် အကျ ိး ရလဒ်ှင့် မိမိအိမ်ရှိ တီဗွီဖန်သားေပတွင် ကည့်ခံ  စားရသည့်အရသာမှာ ကွာြခားသြဖင့် ြမန်မာ့ုပ်ရှင်ှင့်ုပ်ရှင်ုံများမှာ ယခင်ကဲ့သို ကိတ်ကိတ် မတိုးေသာ်လည်း အတိင ု း် အတာတစ်ခြု ဖင့် ရှငသ ် န်ေနဆဲြဖစ်သည်။ ိုင်ငံ ဖွံ ဖိးတိးု တက်မ၊ ဥစာဓနကယ်ဝမှင့် နည်းပညာြဖစ်ထန ွ ်းမ တိုးတက်လာ ေသာအခါတွင် ြမန်မာ့ုပ်ရှင်ေလာကသည်လည်း ြပန်လည်ြမင့်မား ေအာင်ြမင်ေမာ်ကားိုင်မည်ြဖစ်ရာ ုပ်ရှင်ဖန်တီးသူ၊ စွမ်းေဆာင်သူတို၏ အရည်အချင်းများ ေခတ်င ှ အ ့် ညီ ပိမ ု ေ ုိ တာက်ေြပာင်လင်းလက်လာေအာင် အစ်အမဲ ကိးပမ်းအားထုတ်ေနရန် လိုအပ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ ုပ်ရှင်သည် ြပည်သူ အတွက်ြဖစ်သည်ဆိုသည့်အတိုင်း ုပ်ရှင်အုပညာြဖင့်သာ တစ်သက်တာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပသူ အုပညာရှငမ ် ျားက ြမန်မာ့ပ ု ရ ် င ှ ြ် မင်မ ့ ားတိုးတက်လာေရး၊ ုပရ ် င ှ အ ် ုပညာ ဖန်တီးိင ု မ ် စွ  မ်းအားများ ေတာက်ေြပာင်လာေရးအတွက် စိတပ ် ျက်အားငယ် ြခင်းမရှဘ ိ ဲ မေလာ့ေသာဇွ၊ဲ မစွန် လတ်ေသာဝါသနာြဖင့် ဆက်လက်ကိးပမ်း ေဆာင်ရက်ကရန် တိုက်တွန်းပါသည်။ ။

(၁) ြပည်ေထာင်စမ ု ပိကွေ ဲ ရး၊ တိင ု ်းရင်းသားစည်းလုံးညီတ ွ မ ် မပိ  ကွေ ဲ ရး၊ အချပ်အြခာအာဏာတည်တခ ံ့ င ို ် မဲေရးဟူေသာ ဒိတ ု ာဝန်အေရး (၃) ပါးကို အမျ ိးသားေရးမူဝါဒအြဖစ် ဦးထိပ်ပန်ဆင်ပီး ိုင်ငံေတာ်အတွက် အသက်ေပးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေရး။ (၂)

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှေ ိ အာင် ေဆာင်ရက်င ို ရ ် န် တပ်မေတာ်၏ငိမ်းချမ်းေရးမူဝါဒ (၆) ရပ်ြဖင့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိးု ရှငအ ့် တူ ငိမ်းချမ်းေရး လုပ်ငန်းစ်များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေရး။

(၃) ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့် ြပည်သူလူထုအကျ ိးစီးပွား ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးတိုအတွက် အင်အားေတာင့်တင်းပီး စွမ်းရည်ထက်ြမက်ေသာ ေခတ်မီတပ်မေတာ်တည်ေဆာက်ေရး။ (၄)

ိင ု င ် ေ ံ တာ်ကာကွယေ ် ရးတာဝန်င ှ ့် အမျ ိးသားိင ု င ် ေ ံ ရးတာဝန်များကို ေခတ်အဆက်ဆက် ေကျပွနစ ် ွာထမ်းေဆာင်ခသ ဲ့ ည့် တပ်မေတာ်၏ အစ်အလာေကာင်းများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ေရး။

သုံးခွမိ၌ သံဃာေတာ်များက အရာယ်ကင်းပရိတ်တရားေတာ်များ ရတ်ဖတ်ပူေဇာ် သုံးခွ မတ် ၂၀

ဦးစီးပဓာန

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး သုံးခွမိနယ်၌ ကမာတစ်ဝန်း

ဘဒနာလကာရ၊

ကူးစက်ပျံှံြဖစ်ပွားလျက်ရှိေသာ COVID - 19 ှင့်

ိုင်ငံေတာ် ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ေဆာင်၊

ိုင်ငံေတာ်

အတွင်း အရာယ်ကင်းပရိတတ ် ရားေတာ်များအား

အြခားေသာ ေဘးဥပဒ်အရာယ်များမှ ြပည်သူများ

ဝိနည်းဓိုရ်ှင့်၊ မိနယ်သံဃနာယကအဖွဲ ဥက

ေမာ်ေတာ်ယာ်များြဖင့် လှညလ ့် ည်ရတ်ဖတ် ပူေဇာ်

ကင်းေဝးပီး ေကာင်းကျ ိးလိုအင်ဆများ ြပည့်ဝ

ဆရာေတာ် ဘဒပညာနတိက ု ဦးေဆာင်၍ မိနယ်

ခဲ့ ကပီး ပရိတေ ် ရစင်များ ပက်ဖျန်းေပးခဲ့ ကေကာင်း

ေစရန်ရည်ရယ်၍

အတွငး် ရှိ ေကျာင်းတိက ု မ ် ျားမှ သံဃာေတာ် ၁၅ ပါး

သိရသည်။

မိမေရလယ်ေကျာင်းတိုက်

နာယကဆရာေတာ်

ေဒါက်တာ

မဟာသဒမေဇာတိကဓဇ၊

COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးှင့်

ကုသေရးလုပင ် န်းများ ေဆာင်ရက်င ို ် ရန် သန်လျင်မိ အေထွေထွေရာဂါကု ေဆးုံကီးသို ေငွကျပ် ၁၁၁ သိန်း ေကျာ်တန်ဖိုးရှိ

ေဆးုံသုံးပစည်း

ကိုးမျ ိးကို သီရသ ိ ဓ ု မမဏိေဇာတဓရ

ဦးေဇာ်ဝင်း (ဥက၊ ေဇာ်ထက်ပိုင် အင်ဂျင်နီယာှင့်

ေဆာက်လုပ်ေရး

(ချမ်းေြမ့ေမတာ

အထူးကုေဆးု)ံ ၊

ကုမဏီအုပ်စု-

ေဒ မိမိတင်

သမီး မအိမွန်မွန် (CEO ချမ်းေြမ့ ေမတာ အထူးကုေဆးု-ံ သန်လျင်) တိုက

ေဆးုံအုပ်ကီး ေဒါက်တာ

ချ ိချ ိလွင်ှင့်

တာဝန်ရှိသူများထံ

ေပးအပ်လှဒါန်းသည်။

သတင်းစ်

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချ ိန်းေဈးကွက် (၂၀-၃-၂၀၂၀) ukrP Ü t D rnf tzGifhaps; tydwaf ps; (usyf) (usyf) 10 , 500 11 ,500 FMI 3,800 3,900 MTSH

&S,f,m apmifa& 1,663 2,314

&S,f,mwefzdk; (usyf) 18,580,500 8,867,800

MCB FPB TMH

ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၀ မေလး(ေရေဈး) ၁၁၇၀၀၀၀

စက်သုံးဆီေဈးန်း

ရန်ကုန်

မေလး

(က) ဒီဇယ်

တစ်လီတာ

၅၄၀/၆၁၀

ကျပ်

၅၈၀/၆၂၀ ကျပ်

( ခ ) ေအာက်တိန်း ၉၅

တစ်လီတာ

၅၇၀/၆၆၀

ကျပ်

၆၇၅/၆၈၅ ကျပ်

( ဂ ) ေအာက်တိန်း ၉၂

တစ်လီတာ

၄၄၀/၅၄၀

ကျပ်

၅၄၀/၅၇၀ ကျပ်

(ဃ) အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ်

တစ်လီတာ

၅၅၀/၆၂၀

ကျပ်

၅၉၅/၆၃၀ ကျပ်

စာတည်းမှးချပ် - ဦးဝင်းေရ

သတင်းေထာက်မှး

- ဦးြမင့်စိုး

စာတည်းမှး

- ဦးဝင်းိုင်

ဘာသာြပန်စာတည်းများ

- ဦးေဇာ်ဝင်း၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

စာတည်းများ

- ဦးစန်းေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

(က) အေမရိကန်

တစ်ေဒလာ

=

၁၄၂၈.၃

( ခ ) ဥေရာပ

တစ်ယူို

=

၁၅၃၉.၁

( ဂ ) တုတ်

တစ်ယွမ်

=

၂၀၂.၁၆

(ဃ) ထိုင်း

တစ်ဘတ်

=

၄၃.၉၄၁

( င ) မေလးရှား

တစ်ရင်းဂစ်

=

၃၂၅.၉၁

( စ ) အိိယ

တစ်ူပီး

=

၁၉.၀၄၀

(ဆ) ဂျပန်

တစ်ရာယန်း

=

၁၂၉၉.၃

( ဇ ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ်

=

၁၁၅.၁၂

( ဈ ) ဩစေတးလျ

တစ်ေဒလာ

=

၈၄၆.၆၀

(ည) စင်ကာပူ

တစ်ေဒလာ

=

၉၈၈.၈၀

ဦးကိုမင်း၊ ေဒစန်းယ်ဥ

www.facebook.com/themirrordaily

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ရယူသည်။

အငယ်တန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ ဦးသန်းတင်ေအာင်၊ ေဒခင်မိုမိုေအာင်၊ ေဒခင်မျ ိးိုင်၊ ေဒခင်စုစုလင်၊

ေဒေနဇာဇာထွန်း၊ ဦးသက်ေထွး၊

themirror.npt@gmail.com

1,476,000 4,972,000 159,600

180 226 57

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်  း

အကီးတန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးဟိနး် ထက်လင်း၊ ဦးိင ု လ ် င်းကည်၊

ေဒခင်ခင်သက်၊ ေဒယုဝါဝါ၊ ေဒသီသမ ီ င်း

8,200 22,000 2,800

&efukefpawmhtdwfcsdef;rS &,lonf/

ေရေဈး၊ စက်သုံးဆီေဈးှင့် ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်  း ရန်ကုန်(ေရေဈး) ၁၁၇၀၀၀၀

8,200 22,000 2,800

(ြမန်မာိုင်ငံစက်သုံးဆီအသင်း)

၁၉၅၇ ဧပီ ၁၆ တွင် စတင်တည်ေထာင်သည်။

ေကျာ်ဆန်း

ရန်ကုန် မတ် ၂၀

ေအာက်တိန်း ၉၂ တစ်လီတာ ၃၃၅/၃၄၀ ကျပ်

ေကးမုံသတင်းစာတိုက်က ထုတ်ေဝသည်။

လိုက်ပါလျက်

ေဆးုံသုံးပစည်းများ သန်လျင်အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီးသို လှဒါန်း

ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၄၄၀/၄၆၅ ကျပ်၊ အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၄၅၀/၄၇၅ ကျပ်၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(် ၀၀၇၇၁)ြဖင့်

မိနယ်ဌာနဆိုင်ရာများ

မတ် ၁၉ ရက် ညေန ၄ နာရီခတ ွဲ င ွ ် မိေပ ရပ်ကက ွ မ ် ျား

COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးအတွက် ေငွကျပ် ၁၁၁ သိန်းေကျာ်တန်ဖိုးရှိ

ရန်ကုန် လက်ကားေဈး

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ် (၀၀၆၄၀)၊

တိုက

ဦးေအးမင်းသူ၊ ေဒမာမာစိုး ဓာတ်ပုံသတင်းေထာက်

- ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁ ရန်ကုန်ုံးခွဲ

- အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗလလမ်းေထာင့၊် ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ

- ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမ/ံ ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန် ချ ိေရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

ြပည်သူသာလင် အဓိက 3 ေရှဖုံးမှ

အ ကံ များကို အများအြပားရရှိ မ ည် ြ ဖစ် ပ ါ

ဆမဲလက်မတ ှ အ ် ေရအတွက် အေစာင် ၆၅၀

ေကာင်း၊ ေငွေကးေချးငှားြခင်းတစ်ခုတည်း

ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ယေနတက်ေရာက်သည့်

သာမက နည်းပညာပိင ု ်းဆိင ု ရ ် ာ အေတွအ ကံ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၆၂၉ ဦးြဖစ်သည့်

များစွာ ရရှိမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့်

အတွက် အပိုဆမဲလက်မှတ် ၂၁ ေစာင်ကို

ကမာ့ဘဏ်၏ ေချးေငွကို ရယူသုံးစွဲြခင်းအား

မိမထ ိ တ ံ င ွ ် ထားရှမ ိ ည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကား

ြဖင့် မိမိတိုိုင်ငံအတွက် ေငွေကးပိုင်းဆိုင်ရာ

သည်။

အကူအညီများရရှသ ိ ကဲသ ့ ို နည်းပညာပိင ု ်းဆိင ု ်

ဆက်လက်၍

သက်ဆိုင်ရာ

ဒုတိယ

ရာ အေတွအ ကံများလည်း အများအြပား

န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ(၄)ဖွဲ

ရရှမ ိ ည်ြဖစ်သည့အ ် တွက် ေထာက်ခပ ံ ါေကာင်း

တိုက တာဝန်ေပးထားသည့် အကန် အလိုက်

ေဆွးေွးသည်။

ေနရာယူကသည်။ ထိုေနာက်

ေကျးသီးမဲဆနယ်မှ ဦးစိင ု ်းေအာင်ေကျာ်

န်ကားေရးမှးချပ်ထံမှ

က ိုင်ငံေတာ်သမတထံမှ

ဆမဲလက်မှတ်များကို သက်ဆင ုိ ရ ် ာ ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်က ထုတ်ယူပီး အကန်

များကို

အလိုက် တာဝန်ေပးထားသည့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ (၄)ဖွဲထံသို

အထည်ေဖာ်ိုင်ရန်အတွက် ရယူသုံးစွဲသွား

မန်းဝင်းခိုင်သန်း၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်

ဦးေအးသာေအာင်င ှ ့် ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များက သတ်မှတ်ေနရာတွင် လ ိဝှကဆ ် ြပြခင်း နည်းလမ်းြဖင့် ဆမဲေပး ကသည်။ ထိုေနာက်

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်

နာယက က သတ်မှတ်ေနရာတွင် လ ိဝှက် ဆြပြခင်း နည်းလမ်းြဖင့် ဆမဲေပးသည်။ ဆမဲေပးမ

ပီးေြမာက်ပီးေနာက်

သက်ဆင ို ရ ် ာ တာဝန်ခမ ံ ျားက ဆမဲပုံးများကို လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေရှေမှာက် တွင် ဖွင့်လှစ်၍ ထုတ်ေပးထားသည့် ဆမဲ လက်မတ ှ အ ် ေရအတွက ် င ှ ့် ဆမဲပုံးအတွင်းမှ ထုတယ ် ရ ူ ရှသ ိ ည့ဆ ် မဲလက်မတ ှ ် အေရအတွက် အေြခအေနကို စစ်ေဆးေရတွက်သည်။ ထိုေနာက်

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်

နာယက က လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ထံ ထုတေ ် ပးထားသည့် ဆမဲလက်မတ ှ ် ၆၂၉ ေစာင်ြဖစ်ပီး ယခုဆမဲပုံးအတွင်းမှ ထုတ်ယူ ရရှိသည့် ဆမဲလက်မှတ်အေရအတွက်သည် လည်း ၆၂၉ ေစာင်ြဖစ်သည့အ ် တွက် ကိက ု ည ် မ ီ  ရှေ ိ ကာင်းှင့် ဆမဲေပးမ အထေြမာက်ေကာင်း ေကညာသည်။ ယင်းေနာက် ပုဒမ ် ၊ ပုဒမ ် ခွအ ဲ လိက ု ် ရလဒ် ေရတွက်မကို ဝန်ထမ်းအဖွဲ (၈)ဖွဲြဖင့် သတ် မှတေ ် နရာအသီးသီး၌ တစ်ပိင်တည်းေရတွက် ကရာ ိင ု င ် ေ ံ ရးပါတီအစုအဖွဲအလိက ု ် အမည် စာရင်းေပးထားသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စား လှယ်များက သတ်မှတ်ေနရာများ၌ ကီးကပ် ေစာင့်ကည့်ကသည်။ ဆက်လက်၍ အဖွဲ(၈)ဖွဲခွ၍ ဲ အေသးစိတ် စိစစ်ေရတွကမ ် ပီ  းေြမာက်ပီးေနာက် သက်ဆင ို ် ရာ ုးံ အဖွဲ ှင့် ိင ု င ် ေ ံ ရးပါတီအစုအဖွဲ အလိက ု ် ကိုယ်စားလှယ(် ၅)ဦး

ပါဝင်သည့်အဖွဲက

ကီးကပ်ပီး စာရင်းချပ်ှင့် ေထာက်ခံဆမဲ အေရအတွက် ရာခိုင်န်းတွက်ချက်မတိုကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သည်။ ထိုေနာက်

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်

နာယက က ယေနလတ်ေတာ်၏ အဆုံးအြဖတ် ရယူသည့် ဖွဲ စည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒကို ြပင်ဆင် သည့် ဥပေဒမူကမ်း ြပင်ဆင်ချက်ပဒ ု မ ် ၊ ပုဒမ ် ခွဲ အလိုက် ေထာက်ခံဆမဲရရှိမ အေရအတွက် ၇၅ ရာခိုင်န်းေကျာ် ရ၊ မရှင့် လတ်ေတာ်၏ ဆုံးြဖတ်အတည်ြပချက်တက ို ို ေကညာရာတွင် ပုဒ်မ ၄၀၅ ပုဒ်မခွဲ(က) ြပင်ဆင်မအတွ  က် ေထာက်ခဆ ံ မဲ ၄၀၄ မဲြဖစ်ပီး ေထာက်ခဆ ံ မဲ ၇၅ ရာခိုင်န်းမေကျာ်သည့်အတွက် မူလ

ကျန်းမာေရး

ကို အရှန ိ အ ် ဟုနမ ် ပျက် ဆက်လက်အေကာင်

ယင်းေနာက် အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဥက

ထွန်းဟိန၊် အမျ ိးသားလတ်ေတာ် ဒုတယ ိ ဥက

လိုအပ်ေသာ

ဝန်ေဆာင်မများ  လက်လမ ှ း် မီရရှေ ိ ရး စီမခ ံ ျက်

အင်အားအတိုင်း ခွဲေဝေပးသည်။

ဦးထွန်းေအာင်(ခ)ဦးထွန်း

လက်ရှိေဆာင်ရ က်လျက်ရှိသည့်

အဓိကကျပီး

အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မ

ဒုတိယနာယက

ေပးပိုလာေသာ

မှတ်ချက်အရ ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ေချးေငွ

မည်ြဖစ်သည်ကို သိရှိရပါေကာင်း၊ စီမံကိန်း

လတ်ေတာ်ဝန်ထမ်းအဖွဲများ ဆမဲလက်မှတ်များကို ေရတွက်ကစ်။ အတိုင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၄၃၇ ပုဒ်မခွဲ(က)

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ ၄၃၆ ပုဒ်မခွဲ(ခ)

ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သူများထဲက

ြပင်ဆင်မအတွ  က် ေထာက်ခံဆမဲ ၃၉၅ မဲ

တွင်

ပုဒ်မ ၂၆၁ ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ

ြဖစ်ပီး ေထာက်ခဆ ံ မဲ ၇၅ ရာခိင ု  ် န်  းမေကျာ်

အပါအဝင်

သည့အ ် တွက် မူလအတိင ု ်းြဖစ်ေကာင်း၊ အခန်း

ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်၏ အဆုံးအြဖတ်ရယူ

ြပည့်စုံေသာ သင့်ေလျာ်သည့် ပုဂိလ်များကို

(၁၄) အခန်းေခါင်းစ် ပယ်ဖျက်မအတွ  က်

ြခင်း အစီအစ်ပီးဆုးံ ပီြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကား

ေရးချယ်ရမည်ဆသ ုိ ည့် စကားရပ်အစား ပုဒမ ်

ေထာက်ခဆ ံ မဲ ၄၀၅ မဲြဖစ်ပီး ေထာက်ခဆ ံ မဲ

သည်။

၂၆၁ ပုဒမ ် ခွ(ဲ က)ပါ ြပာန်းချက်တင ွ ် သတ်မတ ှ ်

အကျံးဝင်သည့် ဆမဲလက်မှတ်(၅) ြပင်ဆင်ချက်အားလုံးအတွက်

သတ်မှတ်ထားသည့်

ြဖစ်ေစ

ြပာန်းချက်တွင်

အရည်အချင်းများှင့်

ရာခိုင်န်းမေကျာ်သည့်အတွက် မူလ

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်

ထားသည့် အရည်အချင်းများှင့် ြပည့်စုံေသာ

အတိုင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၄၄၁ ပယ်ဖျက်မ

နာယက က ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒကို ဒုတယ ိ

သင့ေ ် လျာ်သည့် ပုဂိ လ်များကို ေရးချယ်ရမည်

အတွက်

အကိမ်ြပင်ဆင်သည့်

ဆိုသည့် စကားရပ်ှင့် ပုဒ်မ ၃၄၄ ပါ မူလ

၇၅

ေထာက်ခံဆမဲ ၄၀၇ မဲြဖစ်ပီး

ဥပေဒမူကမ်းများပါ

ေထာက်ခံဆမဲ ၇၅ ရာခိုင်န်းမေကျာ်သည့်

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ ၄၃၆ ပုဒ်မခွ(ဲ က)

ြပာန်းချက်ြဖစ်သည့်

မသန်မစွမ်းြဖစ်သွား

အတွက် မူလအတိုင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၄၄၂

ှင့် ပုဒမ ် ခွ(ဲ ခ)တိတ ု င ွ ် အကျံးဝင်ေသာ ြပင်ဆင်

ေသာ တပ်မေတာ်သားများှင့် ေသဆုံးေသာ

ပယ်ဖျက်မအတွ  က် ေထာက်ခံဆမဲ ၄၀၆ မဲ

ချက်များှင့်စပ်လျ်း၍ လတ်ေတာ်၏ အဆုံး

သိမ ု ဟုတ် ကျဆုံးေသာ တပ်မေတာ်သားများ၏

ြဖစ်ပီး ေထာက်ခဆ ံ မဲ ၇၅ ရာခိင ု  ် န်  းမေကျာ်

အြဖတ်ရယူြခင်းအစီအစ်

ပီးဆုံးပီြဖစ်ပါ

မိသားစုများအား ေထာက်ပံ့ေစာင့်ေရှာက်ေရး

သည့်အတွက် မူလအတိုင်းြဖစ်ေကာင်း။

ေကာင်း၊ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ ၄၃၆

တိအ ု တွက် ဥပေဒြပာန်းရမည်ဆသ ို ည့် စကား

ပုဒမ ် ၄၄၃ ပယ်ဖျက်မအတွ  က် ေထာက်ခံ

ပုဒမ ် ခွ(ဲ က)တွင် အကျံးဝင်သည့် ြပင်ဆင်ချက်

ရပ်အစား မသန်စမ ွ ်းြဖစ်သွားေသာ တပ်မေတာ်

ဆမဲ ၄၀၆ မဲြဖစ်ပီး ေထာက်ခံဆမဲ ၇၅

၅၅ ခုအနက် ၇၅ ရာခိုင်န်းေကျာ် ေထာက်ခံ

သားများှင့်ေသဆုံးေသာ သိုမဟုတ် ကျဆုံး

ရာခိုင်န်းမေကျာ်သည့်အတွက် မူလအတိုင်း

ဆမဲရရှိသည့်

ြပင်ဆင်ချက်(၂)ခုြဖစ်ပါ

ေသာ တပ်မေတာ်သားများ၏ မိသားစုများအား

ြဖစ်ေကာင်း၊ ပုဒမ ် ၄၄၄ ပုဒမ ် ခွဲ (က) ပယ်ဖျက်

ေကာင်း၊ ယင်းတိုမှာ ပုဒ်မ ၃၂ ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ

ေထာက်ပေ ့ံ စာင့ေ ် ရှာက်ေရးတိအ ု တွက် ဥပေဒ

မအတွက်

ေထာက်ခံဆမဲ ၄၀၆ မဲြဖစ်ပီး

မူလြပာန်းချက်ြဖစ်သည့် မိခင်ှင့် ကေလး

ြပာန်းရမည်ဆသ ို ည့် စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုး

ေထာက်ခံဆမဲ ၇၅ ရာခိုင်န်းမေကျာ်သည့်

သူငယ်များ၊ မိဘမဲ့ကေလးများ၊ ကျဆုံးေသာ

ြပင်ဆင်ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ အထက်ပါ ၇၅

အတွက် မူလအတိုင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၄၄၄

တပ်မေတာ်သားများ၏ ကေလးများ၊ အိုမင်း

ရာခိုင်န်းေကျာ်

ပုဒမ ် ခွဲ (ခ) ပယ်ဖျက်မအတွ  က် ေထာက်ခဆ ံ မဲ

မစွမး် သူများ၊ မသန်မစွမး် သူများအား ကည့ ် 

ြပင်ဆင်ချက်များှင့်စပ်လျ်း၍

၄၀၇ မဲြဖစ်ပီး ေထာက်ခဆ ံ မဲ ၇၅ ရာခိင ု  ် န်  း

ေစာင့်ေရှာက်ရမည်ဆိုသည့် စကားရပ်အစား

အေြခခံဥပေဒ၊ ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်ဆင ို ရ ် ာ

မေကျာ်သည့အ ် တွက် မူလအတိင ု ်းြဖစ်ေကာင်း၊

မိခင်င ှ ့် ကေလးသူငယ်များ၊ မိဘမဲက ့ ေလးများ၊

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့်အညီ ဆက်လက်

ပုဒမ ် ၄၄၅ ပယ်ဖျက်မအတွ  က် ေထာက်ခဆ ံ မဲ

ကျဆုံးေသာ တပ်မေတာ်သားများ၏ ကေလး

ေဆာင်ရ က်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ

၄၀၈ မဲြဖစ်ပီး ေထာက်ခဆ ံ မဲ ၇၅ ရာခိင ု  ် န်  း

များ၊ သက်ကီးရယ်အိုများ၊ မသန်စွမ်းသူများ

သည်။

မေကျာ်သည့အ ် တွက် မူလအတိင ု ်းြဖစ်ေကာင်း၊

အား

ပုဒမ ် ၄၄၆ ပယ်ဖျက်မအတွ  က် ေထာက်ခဆ ံ မဲ

စကားရပ်င ှ ့် ပုဒမ ် ၃၂ ပုဒမ ် ခွ(ဲ ခ)ပါ မူလြပာန်း

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဖွံ ဖိးေရးအဖွဲ ထံမှ

၃၉၉ မဲ ြဖစ်ပီး ေထာက်ခဆ ံ မဲ ၇၅ ရာခိင ု  ် န်  း

ချက်ြဖစ်သည့်

မေကျာ်သည့အ ် တွက် မူလအတိင ု ်းြဖစ်ေကာင်း။

တပ်မေတာ်သားများအား သင့်တင့်ေလျာက်

ပုဒမ ် ၄၄၇ ပယ်ဖျက်မအတွ  က် ေထာက်ခံ

ကည့်ေစာင့်ေရှာက်ရမည်ဆိုသည့်

ပတ်စွာ

မသန်မစွမ်းြဖစ်လာေသာ

ေနထိုင်စားေသာက်ိုင်ေစရန်ှင့်

ဆမဲ ၄၀၄ မဲြဖစ်ပီး ေထာက်ခံဆမဲ ၇၅

အသက်ေမွးပညာကို အခလွတ်သင်ယူိုင်ေစ

ရာခိုင်န်းမေကျာ်သည့်အတွက် မူလအတိုင်း

ရန် စီမံေဆာင်ရက်ရမည်ဆိုသည့် စကားရပ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၄၄၈ ပယ်ဖျက်မအတွ  က်

အစား မသန်စမ ွ ်းြဖစ်လာေသာ တပ်မေတာ်သား

ေထာက်ခဆ ံ မဲ ၄၀၄ မဲြဖစ်ပီး ေထာက်ခဆ ံ မဲ

များအား သင့တ ် င့ေ ် လျာက်ပတ်စွာ ေနထိင ု စ ် ား

၇၅ ရာခိုင်န်းမေကျာ်သည့်အတွက်

မူလ

ေသာက်ိုင်ေစရန်ှင့် အသက်ေမွးပညာကို

အတိုင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၄၄၉-က အြဖစ်

အခလွတ် သင်ယူိုင်ေစရန် စီမံေဆာင်ရက်ရ

အသစ်ြဖည့်စွက်မအတွက် ေထာက်ခံဆမဲ

မည်ဆိုသည့် စကားရပ်အြဖစ်

၄၀၇ မဲြဖစ်ပီး ေထာက်ခဆ ံ မဲ ၇၅ ရာခိင ု  ် န်  း

ြပင်ဆင်ြခင်း ြဖစ်ပါေကာင်း။

အစားထိုး

မေကျာ်သည့အ ် တွက် မူလအတိင ု ်းြဖစ်ေကာင်း၊

ဖွဲ စည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒပုဒမ ် ၄၃၆ ပုဒမ ် ခွဲ

ပုဒမ ် ၄၄၉-ခ အြဖစ် အသစ်ြဖည့စ ် က ွ မ ် အတွ  က်

(ခ)တွင် အကျံးဝင်သည့် ြပင်ဆင်ချက် ၈ဝ ခု

ေထာက်ခဆ ံ မဲ ၄၀၇ မဲြဖစ်ပီး ေထာက်ခဆ ံ မဲ

အနက် ၇၅ ရာခိင ု  ် န်  းေကျာ် ေထာက်ခဆ ံ မဲရရှိ

၇၅ ရာခိုင်န်းမေကျာ်သည့်အတွက်

သည့်

မူလ

အတိုင်းြဖစ်ေကာင်း ေကညာသည်။ ထိုေနာက်

ြပင်ဆင်ချက်(၂)ခုြဖစ်ပါေကာင်း၊

ယင်းတိမ ု ှာ ပုဒမ ် ၂၆၂ ပုဒမ ် ခွ(ဲ က) ပုဒမ ် ခွင ဲ ယ်(၁)

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်

ပါ မူလြပာန်းချက်ြဖစ်သည့် သက်ဆိုင်ရာ

နာယက က ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒကို ဒုတယ ိ

တိင ု ်းေဒသကီး သိမ ု ဟုတ် ြပည်နယ်လတ်  ေတာ်

အကိမ်ြပင်ဆင်သည့်

ကိုယ်စားလှယ်များထဲက ြဖစ်ေစ၊ လတ်ေတာ်

ဥပေဒမူကမ်းများပါ

ေထာက်ခံဆမဲရရှိသည့် ဖွဲစည်းပုံ

ေချးေငွ အေမရိကန်ေဒလာသန်း ၁၀၀ ှင့် ေထာက်ပေံ့ ငွ ေဒလာ ၁၀ သန်း ရယူ ိုင်ေရးေဆွးေွး ထားေသာ ကျန်းမာေရးှငအ ့် ားကစားဝန်ကီး ဌာနအတွက် ကမာ့ဘဏ်၏ အြပည်ြပည်ဆိုင် ရာ ဖွံဖိးေရးအဖွဲ(IDA)ထံမှ ေချးေငွအေမရိကန် ေဒလာသန်း ၁၀၀ ှင့်ေထာက်ပံ့ေငွ ေဒလာ ကိစှင့်စပ်လျ်း၍

လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယမ ် ျားက ေဆွးေွးက သည်။ ေရကည်မဆ ဲ နယ်မှ ေဒါက်တာစံေရဝင်း က ကမာ့ဘဏ်သည် ကမာေပတွင် အကီး ဆုံးေသာ Financial Institution ြဖစ်သည့် အတွက်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းအားြဖင့်

ေငွေကးစီမံခန် ခွဲမ၊ စီမံကိန်း၊ စီမံချက်များ၏ စီမခ ံ န် ခမ ဲွ ၊ စီမက ံ န ိ း် ကီးကပ်မများှ  င့် လူ စွမး် အားအရင်းအြမစ်များ

စီမံကိန်းအတွင်းပါ မိနယ်များရှိ ြပည်သူများ အေနြဖင့် အရည်အေသွးမီသည့် ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မကိ  ု ပိုမိုလက်လှမ်းမီစွာ ရရှိိုင် ြခင်း၊ ကျန်းမာေရးစနစ်များ တည်ေဆာက်ြခင်း၊ လုပင ် န်းစွမ်းေဆာင်ရည်ြမငတ ့် င်ြခင်း၊ သတင်း အချက်အလက်ှင့် စီမံချက်၊ စီမံခန် ခွဲမများ အားေကာင်းေစြခင်း၊ အေရးေပ အေြခအေန များ ကံေတွလာပါက ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် လိုအပ်သည့်

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ

တုံြပန်

ေဆာင်ရက်မကိ  ု အချ ိန်မီေဆာင်ရက်ိုင်ရန် အတွက် ေငွေကးလေ ဲ ြပာင်းသုးံ စွ ဲ င ုိ မ ် ည့် အစီ အမံများထားရှြိ ခင်း စသည့အ ် ကျ ိးေကျးဇူးများ ရရှိမည်ြဖစ်သည့်အတွက်

ေချးေငွရယူြခင်း

အေပ အားရေကျနပ်မိပါေကာင်း ေဆွးေွး သည်။ ေကာ့မှးမဲဆနယ်မှ ဦးေကျာ်ေဆွဝင်းက လူ စွမ်းအားအရင်းအြမစ်သည် ိုင်ငံအတွက် အကီးမားဆုံး

အရင်းအှီးြဖစ်ပါေကာင်း၊

ေကျာက်သပ ံ တြမား၊ ေရ၊ ေငွ၊ သစ်ေတာ၊ ေရနံ များအေပတွင်

အေြခခံသည့် ေခတ်စနစ်မှ

လူ စွမး် အားအရင်းအြမစ်အေပ အေြခခံသည့် စီးပွားေရးအြဖစ် ေြပာင်းလဲကိးစားေနရသည့် အချ ိန်တွင် ြပည်သူများကျန်းမာသန်စွမ်းပီး အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းှင့် ဝိဇာသိပပ ံ ညာရပ် များ

တတ်ေြမာက်ရန် အလွန်အေရးကီးပါ

ေကာင်း၊ ယခုေချးယူမည့်

ေချးေငွသည်

ြပည်သူများ ကျန်းမာ ကံ့ခိုင်ေစရန်ြဖစ်သည့် အတွက်

သင့်ြမတ်မှန်ကန်ပါေကာင်းှင့်

တိင ု း် ရင်းသားေဒသများကို ပိ၍ ု အကျ ိးြပမည် ြဖစ်သည့အ ် တွက် လတ်ေတာ်မှ အတည်ြပေပး သင့်ပါေကာင်း ေထာက်ခံေဆွးေွးသည်။

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်သမတထံမှ ေပးပို

၁၀ သန်းရယူိုင်ေရး

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့်

စီမံခန် ခွဲမ

အေတွ

ယင်းကိစှ  ငစ ့် ပ်လျ်း၍ ခင်ဦးမဲဆနယ် မှ ေဒါက်တာဝင်းေအာင်၊ ဒီပဲယင်း မဲဆနယ် မှ ဦးဝင်းြမင့်ေအာင်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး မဲဆနယ်အမှတ(် ၁၀)မှ ေဒါက်တာေကျာ်ေငွ၊ နမတူ မဲဆနယ်မှ ေဒနန်းခမ်းေအး၊ ဧရာဝတီ တိင ု ်းေဒသကီး မဲဆနယ်အမှတ(် ၃)မှ ဦးဆန်း ြမင့်၊ ဆိပ်ြဖမဲဆနယ်မှ ဦးေအာင်သိုက်ှင့် အင်းေတာ်မဲဆနယ်မှ ေဒါက်တာေဒ ပံးတို က ဆက်လက်ေဆွးေွးကသည်။ ဒုတယ ိ အကိမ် ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ် (၁၅) ကိမ်ေြမာက် ပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၈) ရက်ေြမာက်ေနကို မတ် ၂၄ ရက်တင ွ ် ဆက်လက် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ေအာင်ရဲသွင်၊ ေအးေအးသန် (သတင်းစ်) ဓာတ်ပုံ-စိုးဝင်းထွန်း


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ ထိခိုက်ခံေဒသများသို လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမအကူအညီများ တိုးြမင့်ေပးအပ်သွားေရးအတွက် အစိုးရမှ အရှိန်အဟုန်ြမင့်တင် ေဆာင်ရက်သွားမည် ၁။

ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း AA ၏ အဖျက်အေမှာင့်လုပ်ရပ်များသည် ပိုမို

ြပင်းထန်လာမေကာင့် လူသားချင်းစာနာမအကူအညီများ ြဖန် ေဝရန်ှင့် လူ

ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ

AA အဖွဲအကား တိက ု ပ ် မ ွဲ ျားြဖစ်ပွားပီး လူမအသိ  က ု အ ် ဝန်းေပါင်းစုမ ံ ှ ြပည်တင ွ ်း

သွားေရာက်ေပးအပ်င ို ရ ် န် စီစ်ေပးရာ၌ စိနေ ် ခမများှင့် ကံေတွခဲရ ့ ပါသည်။

များကို ကုလသမဂှင့် ICRC အဖွဲများှင့် မကာမီအတွင်း ေဆွးေွးည ိ င်  းမများ

အစိုးရအေနြဖင့် ေနရပ်စန ွ ် ခွာသူများအား လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ

ြပလုပခ ် ဲ့ ပီးေနာက် အစိုးရအေနြဖင့် လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ အကူအညီ

၅။

အြခား လူသားချင်းစာနာ ေထာက်ထားမဆိင ု ရ ် ာ မိတဖ ် က်များအား လူသားချင်း

အတွင်း အစိုးရ၏ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမဆိင ု ရ ် ာ ကိးပမ်းအားထုတမ ် 

ြပင်းထန်စွာ ဆက်လက်ြဖစ်ပွားလျက်ရှိသည့်အတွက် ြမန်မာ့တပ်မေတာ်ှင့် ေနရပ်စွန် ခွာသူ အများအြပား ေပေပါက်ေစခဲ့သည်။ ၂။

အကူအညီများေပးအပ်လျက်ရှိ ပီး၊ လုံ ခံေရး အေြခအေနေပးမအေပမူတည်၍

စာနာမအကူအညီများ သွားေရာက်ေပးအပ်ခွင့်ကို ဆက်လက်ေပးအပ်ထား

ပါသည်။ ၃။

၂၀၁၉ ခုစ ှ ၊် ဇန်နဝါရီလ အေစာပိင ု ်းမှစတင်၍ လက်နက်ကင ို တ ် က ို ပ ် မ ွဲ ျား

သားချင်း စာနာေထာက် ထားမ ဆို င ် ရာ ၄။

မိ တ ် ဖ က် မ ျားမှ အကူ အ ညီ မ ျား

မကာေသးမီက သက်ဆင ို ရ ် ာဝန်ကီးဌာနများအကား ည ိ င်  းေဆွးေွးမများ

များ ေပးအပ်ေရးကို အရှန ိ အ ် ဟုနြ် မငတ ့် င် ေဆာင်ရက်သွားရန်င ှ ့် ရခိင ု ြ် ပည်နယ်

များတွင် အကူအညီများေပးအပ်ေနသည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကက်ေြခနီ

ေကာ်မတီ(ICRC)အပါအဝင် ိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ ဆိင ု ရ ် ာ မိတဖ ် က်များအား လုပင ် န်းေဆာင်ရက်ခင ွ မ ့် ျား တိးု ြမငေ ့် ပးအပ်သာွ းရန်

အကူအညီများ ပိမ ု ထ ို ေ ိ ရာက်စွာ ေပးအပ်င ို ေ ် ရးအတွက် အေသးစိတအ ် စီအစ် ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

အစိုးရအေနြဖင့် အရပ်သားများကို အကာအကွယေ ် ပးေရးှင့် အရပ်သား

များ ထိခိုက်ေသေကျမများမှ ကာကွယ်တားဆီးေရးအတွက် လိုအပ်သည့်

အစီအမံများ အားလုံးကိုလည်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သာွ းမည်ြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၊

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနှင့် နိပနွ ေ် ဖာင်ေဒးရှင်းတိအ ု ကား ဘက်စေုံ ဒသဖွံ ဖိးေရးလုပင် န်းများ ေဆာင်ရက်ေရးဆိုင်ရာ နားလည်မစာခန်လာ လက်မှတ်ေရးထိုးပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၀ နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန နယ်စပ် ေဒသှင့်

ဝန်ထမ်းအဖွဲ အစည်းအကီးအမှးများ အတည်ြပခန်ထားြခင်းှင့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ အစည်းအကီးအမှး ခန်ထားြခင်း ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

(၁)ှစ် ြပည့်ေြမာက်သည့်ေနမှစ၍ အတည်ြပခန် ထားလိုက်သည်-

ေဖာင်ေဒးရှင်းတို ပူးေပါင်း၍ ကရင်

အမည်

မွန်ြပည်နယ်တိုတွင်

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး ရာထူး၊ ဌာန

ေဆာင်ရက်မည့် ဘက်စုံေဒသဖွံဖိး ေရးလုပ်ငန်းများ ဆိုင်ရာ

ေဆာင်ရက်ေရး

(က) ဦးဘြမင့်

နားလည်မစာခန်လာ

လက်မှတ်ေရးထိုးပွဲ အခမ်းအနားကို

လက်မှတ်ေရးထိုးပွဲသို

ြပည်ေထာင်စု

ဗိုလ်ချပ်သန်းထွဋ်၊

ဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ ဦးစီးဌာနများမှ န်ကားေရးမှးချပ်များှင့် တာဝန် နိပွန်ေဖာင်ေဒးရှင်းမှ

Executive Director ြဖစ်သူ Mr. Yuji Mori ှင့်

နိပွန်ေဖာင်ေဒးရှင်းမှ

တာဝန်ရှိသူများ သည်။

ေရှးဦးစွာ

ပိေ ု ဆာင်ေရးှင်ဆက် ့ သယ ွ ေ ် ရးဝန်ကီးဌာန န်ကားေရးမှးချပ်

အေြခခံပညာဦးစီးဌာန

နယ်စပ်

တက်ေရာက်ခဲ့က

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ြဖစ်သူ Mr. Yuji Mori က နားလည်မ

လဲလှယ်ခဲ့ကသည်။

မီးလင်းေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို

ေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် နယ်စပ်

ဘက်စုံေဒသဖွံဖိးေရး စီမံကိန်းကို

သွားမည်ြဖစ်ပီး

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

စာခန်လာှင့်စပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်း

ေဒသှင့်

တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးများ

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

န်ကားေရးမှးချပ် နိပွန်ေဖာင်ေဒးရှင်းမှ

ဦးစီးဌာန

ဦးရဲိုင်ှင့်

Executive

Director ြဖစ်သူ Mr. Yuji Mori တိုက

ဘက်စုံေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ စီမက ံ န ိ ်းဆိင ု ရ ် ာ နားလည်မစာခ  န်လာ

ေဖာင်ေဒးရှင်းမှ Executive Director

နားလည်မစာခ  န်လာကို အြပန်အလှန်

နိပွန်

န်ကားေရးမှးချပ်

ေကျာင်းြပင်ပှင့် တစ်သက်တာပညာေရး

ဒုတယ ိ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီး ရဲေအာင်က အဖွင့် အမှာစကားေြပာကားပီး

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

(ဃ) ေဒါက်တာေဇာ်ဝင်း

ဝန်ကီး ဒုတယ ိ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီးရဲေအာင်၊

ရှိသူများ၊

ေကျာင်းအုပ်ကီး

ြမန်မာိင ု င ် ကု ံ နသ ် ယ ွ ေ ် ရေကာင်းေကာလိပ်

(ဂ) ဦးကိုေလးဝင်း

တက်ေရာက်

ဒုတိယဝန်ကီး

ြမန်မာ့မီးရထား

ပိေ ု ဆာင်ေရးှင် ့ဆက်သယ ွ ေ ် ရးဝန်ကီးဌာန

အစည်းအေဝး

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေရးရာဝန်ကီးဌာန

ဦးေဆာင်န်ကားေရးမှး

(ခ) ဦးေဇာ်လွင်ဦး

ယေန နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နယ်စပ် ေရးရာဝန်ကီးဌာန

ိုင်ငံေတာ်သမတသည်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှးများကို အစမ်းခန် ကာလ

ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးဦးစီးဌာနှင့် နိပန ွ ် ြပည်နယ်ှင့်

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်း ၁။

တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးများ

ေနြပည်ေတာ်

အား

လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ကပီး

ယေန လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည့်

မတ် ၂၀ ရက်မှစတင်၍ တစ်ှစ်ှင့်

ှစလ ် တာကာလအတွင်း အေမရိကန်

ေဒလာ ၂၃ ဒသမ ၆၂၂ သန်းြဖင့် ကရင်ြပည်နယ်ှင့် မွန်ြပည်နယ်တို တွင် ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ စိက ု ပ ် ျ ိး

ေရး၊ လူမစီးပွားဘဝ ဖွံဖိးတိုးတက် ေရးဆိုင်ရာ အေြခခံအေဆာက်အဦ

များ၊ ေသာက်သုံးေရှင့် စိုက်ပျ ိးေရ ရရှိေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ဆိုလာ

ဦးစီးဌာန

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် အဆိုပါစီမံကိန်း

(င) ေဒါက်တာစိုင်းေကျာ်ိုင်ဦး န်ကားေရးမှးချပ်

လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် စီမက ံ န ိ း် ဧရိယာ

ေလ့လာဆန်းစစ်အကဲြဖတ်ေရးအဖွဲ

ေကျးရာ ၇၄ ရာရှိ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အတွင်းရှိ

များအတွက်

(သုေတသန)

မိနယ် ၁၁ မိနယ်မှ

ေဒသခံြပည်သူ

လူမစီးပွားဘဝများ

၂။

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတသည် လပ်စစ်

ဖွံဖိးတိးု တက် ေကာင်းမွန်ေစမည့်

ှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ေရနံထွက်ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊

ေကာင်း သိရသည်။

ဦးေဆာင်န်  ကားေရးမှးအြဖစ် တာဝန်ဝတရားများကို စတင်ေဆာင်ရက်

အကျ ိးေကျးဇူးများ ခံစားရမည်ြဖစ် သတင်းစ်

ြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးဌာနမှ န်ကားေရးမှး ဦးေရေမာ်ကို ယင်းလုပင ် န်း၏ သည့်ေနမှစ၍ အစမ်းခန် ထားလိုက်သည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးသန်စင်ေမာင် Record of Discussion (RoD)လက်မှတ်ေရးထိုးပွဲ အခမ်းအနားတက်ေရာက် ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၀

အတွက် Record of Discussion (RoD)လက်မှတ်ေရးထိုး

သတင်းအချက်အလက် စီမံခန် ခွဲမစနစ် ထူေထာင်ြခင်း၊ ဝန်ထမ်းများကို သင်တန်းေပးြခင်း၊ ပစည်းကိရိယာများ ေထာက်ပြံ့ ခင်း၊ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ုိ ကိရ ု ီးယားကမ်းကျင်သမ ူ ျား ေစလတ်ြခင်း၊ စီမက ံ န ိ ်းအရည်အေသွးစီမခ ံ န် ခြွဲ ခင်း စသည့် အဓိကလုပင ် န်းစ်များပါဝင်မည်ြဖစ်ပီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်း စ်များ ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် ိုင်ေရးအတွက် ြမန်မာ-ကိုရီးယားှစ်ဖက် ဟန်ချက်ညီ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားကမည်ြဖစ်သည်။

ေတာ်ရိှ အဆိပ ု ါဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပ

ြပည်သူကိုဝန်ေဆာင်မေပးရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူလျင်ြမန်

အခမ်းအနားသို ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရး

ြဖစ်ေစရန် အသွငက ် းူ ေြပာင်းိင ု ေ ် ရး ကိးပမ်းလျက်ရရ ိှ ာ၌

ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ကုန်းလမ်း

ပိေ ု ဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနှင့် ကိရ ု ီးယားသမတိင ု င ် ံ

Korea International Cooperation Agency (KOICA) တိုသည် “Establishment of Vehicle Information

Management System for Vehicle Inspection,

Registration and Driving License In Myanmar” Project

ကုန်းလမ်းပိေ ု ဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနအေနြဖင့်

ြခင်းအခမ်းအနားကို ယေနနံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် ေနြပည် သည်။

သက်သာအဆင်ေြပေစေရးအတွက် Online Services များ

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ဦးသန် စင်ေမာင်၊ ဒုတယ ိ

ရှိသူများ၊

ေဆာင်ရက်သာွ းိင ု မ ် ည်ြဖစ်သည်။ ယင်းစီမက ံ န ိ း် ကို ၂၀၂၃ ခုှစ်တွင် အပီးသတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။

Registration and Driving License In Myanmar” Project

ညီ ေသာ ဖွံ ဖိးတိးု တက် မ  စီ မံ ကိ န ်း (Myanmar Substainable Development Plan)ှင့် ကိုက်ညီသည့် မဟာဗျဟာေြမာက် စီမက ံ န ိ ်းများ၌ အကျံးဝင်သည့အ ် တွက် ယခုစီမံကိန်းကို စီမံကိန်းဘဏ် www.projectbank.gov. mm Website ၌လည်း လင့်တင်ထည့်သွင်းထားပီးြဖစ် သည်။ အဆိုပါစီမံကိန်း၌ Master Plan ေရးဆွဲြခင်း၊ ယာ်

ပိေ ု ဆာင်ေရးှင့် ဆက်သယ ွ ေ ် ရးဝန်ကီးဌာနှင့် ကုန်းလမ်း

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ

ကိုရီးယားသမတိုင်ငံ

သံအမတ်ကီး မစတာ လီဆန်ဟွာှင့် KOICA Myanmar

Office မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ဦးသန် စင်ေမာင်

ှင့် ြမန်မာိင ု င ် ဆ ံ င ို ရ ် ာ ကိရ ု ီးယားသမတိင ု င ် ံ သံအမတ်ကီး

တိက ု အမှာစကား ေြပာကားကပီး ကုန်းလမ်းပိေ ု ဆာင်ေရး

န်ကားမဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေဇာ်မင်းဦးှင့်

KOICA Myanmar Office မှ Chief Representative Ms. Lee Youn Soo တိုက Record of Discussion (RoD) ကို လက်မှတ်ေရးထိုးကသည်။

“Establishment of Vehicle Information

Management

ဝန်ကီး ဦးသာဦးှင့် ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲများ၊ တာဝန်

အဆိပ ု ါစီမက ံ န ိ ်းကို KOICA ၏ ေထာက်ပေ ံ့ ငွအေမရိကန် ေဒလာ ၁၀ သန်းြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်

သွားမည်ြဖစ်ပီး ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီး ဌာန(ုံးချပ်) အပါအဝင် လက်ေအာက်ခံုံးခွဲ ၅၅ ုံးတို အကား Fiber Network ချ ိတ်ဆက်၍ Virtual Private Network(VPN) တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ဌာန၏အဓိကလုပင ် န်း များြဖစ်သည့် ယာ်စစ်ေဆးြခင်း၊ ယာ်မှတ်ပုံတင်ြခင်း၊ ယာ်ေမာင်းလိုင်စင်ထုတ်ေပးြခင်းဆိုင်ရာ အခေငွများ ေကာက်ခံြခင်း၊ အြခားဆက်စပ်ဌာနများှင့် ချ ိတ်ဆက် ေဆာင်ရ က်ြခင်းတိုကို Online Applications များြဖင့်

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်

က

System

for

Vehicle Inspection,

များစွာအေထာက်အကူြပိုင်မည် ြဖစ်ေကာင်း၊

ဤ Grant Aid Project ေကာင့် ြမန်မာြပည်သမ ူ ျားအတွက၊် ပိေ ု ဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန၏ ဝန်ေဆာင်မလု  ပင ် န်း

များအတွက် ထူးြခားသိသာထင်ရှားသည့်အကျ ိးရလဒ် ေကာင်းများရရှိေစမည်ြဖစ်သကဲ့သို

ြမန်မာ-ကိုရီးယား

ှစ ် င ို င ် ပ ံ ူးေပါင်းေဆာင်ရက်မှ  င့် ချစ်ကည်ရင်းှီးမကို ပိမ ု ို

တိးု ြမငခ ့် င ုိ မ ် ာကျယ်ြပန် ေစမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပည်ေထာင်စု ဝန်ကီးက ေြပာကားခဲ့သည်။

သတင်းစ်


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

ြမန်မာိငု င် သ ံ လ ို ာေရာက်သည့် ခရီးသွားများအေပ ကိတင်ကာကွယေ် ရး ထပ်တိုးကန်သတ်ချက်များ ထုတြ် ပန်ြခင်း ၁။

COVID-19 အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ေရာဂါြပန်ပွားမှင့် ကိတင်ကာကွယ်မများြပိုင်ရန်

(ခ)

အတွက် ေရာဂါကူးစက်ပျံှံမ  န်း အလွန်များြပားလျက်ရှိသည့် ိုင်ငံများမှလာေရာက်ေသာ ခရီးသွားများမှတစ်ဆင့် ြမန်မာြပည်သမ ူ ျားအေပ ကျေရာက်င ို သ ် ည့် ေရာဂါအရာယ်ကို ထိန်းချပ်၊ ကန် သတ်သွားိင ု ရ ် န်အတွက် ြပည်ေထာင်စု

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ယာယီကန် သတ်ချက်အစီအမံများသည် ၂၁-၃-၂၀၂၀ ရက်ေန၊ ခရီးသည်ထက ွ ခ ် ွာလာမည့ ် င ို င ် ၏ ံ

ေဒသစံေတာ်ချ ိန် ၀၀:၀၀ နာရီမှ စတင်အသက်ဝင်မည်ြဖစ်ပါသည်-

(က) COVID-19 အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ေရာဂါြပန် ပွားမန်း အလွန်ြမင့်မားလာသည့် ထပ်တိုးိုင်ငံများအေပ ယာယီကန် သတ်ချက်များ

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ၊ု ဆွစဇ ် ာလန်င ုိ င ် ၊ံ ဗိတန ိ  ် င ုိ င ် ၊ံ နယ်သာလန်င ုိ င ် ၊ံ ဩစတီးယားိင ု င ် ၊ံ ဘယ်လ်

ဂျ ီယံိုင်ငံ၊ေနာ်ေဝိုင်ငံ၊ ဆွီဒင်ိုင်ငံှင့် ဒိန်းမတ်ိုင်ငံတိုတွင် လွန်ခဲ့သည့် (၁၄) ရက်အတွငး် ေနထိုင်ခဲ့သူများှင့် သွားေရာက်ခဲ့ဖူးသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအပါအဝင် ခရီးသွားများအားလုံးကို ြမန်မာိုင်ငံသို ေရာက်ရှိချ ိန်မှ

ယာယီရပ်ဆိုင်းမည့် အစီအမံများ

ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရအေနြဖင့် ိုင်ငံအားလုံးအတွက် ဆိုက်ေရာက်ဗီဇာ (Visa on Arrival) ှင့် အီလက်

သမတြမန်မာိုင်ငံအစိုးရအေနြဖင့် ကိတင်ကာကွယ်ေရး ထပ်တိုးအစီအမံများကို ချမှတ်လိုက်သည်။ ၂။

ဆိုက်ေရာက်ဗီဇာ (Visa on Arrival) ှင့် အီလက်ထေရာနစ်ဗီဇာ (e-visa) ထုတ်ေပးြခင်းများအေပ

ထေရာနစ်ဗီဇာ (e-visa) ထုတ်ေပးြခင်းများကို ယေနမှစတင်၍ ၃၀-၄-၂၀၂၀ ရက်ေနအထိ ယာယီရပ်ဆိုင်း

၃။

လိုက်သည်။

သိုရာတွင် ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ သံတမန်များ၊ ြမန်မာိုင်ငံအေြခစိုက် ကုလသမဂလက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်း

များမှ ဝန်ထမ်းများှင့် ိင ု င ် ြံ ခားသားများအေနြဖင့် ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ုိ မလမ ဲ ေရှာင်သာကိစရပ်  များ(သိမ ု ဟုတ)် အေရးကီး တာဝန်ြဖင့် လာေရာက်ရန်ရှိပါက လိုအပ်သည့် ြပည်ဝင်ဗီဇာရရှိေရးှင့် သီးသန် ထားရှိေရးအစီအမံများ လွယ်ကူေစ ိုင်ရန်အတွက် အနီးဆုံးြမန်မာသံုံးများှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်သွားိုင်ပါသည်။ ၄။

၁၅-၃-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် ကိတင်ကာကွယ်မ အစီအမံများသည်လည်း ဆက်လက်အတည်

ြဖစ်မည်ြဖစ်သည်။ ိုင်ငံြခားသားများှင့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ိုင်ငံအလိုက် ချမှတ်ထားပီးြဖစ်သည့် ခရီးသွား

စတင်၍ (၁၄) ရက် သီးသန် သတ်မှတ်ထားသည့်ေနရာများတွင် ထားရှိေစာင့်ကည့်မ (Facility Quarantine)

ကန် သတ်မများှ  င့် ေစာင့် ကပ်ကည့ ် ြခင်  းအစီအမံများ( Quarantine Measures ) ဇယားကို ပူးတွေ ဲ ဖာ်ြပအပ်ပါသည်။

အဖွဲအစည်းများမှ ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်မူ ြမန်မာိုင်ငံသိုေရာက်ရှိချ ိန်မှစတင်၍ ၎င်းတို၏ ေနအိမ်များတွင်

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန

အေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသိုလာေရာက်မည့် ေလယာ်များအေပသို မတက်ေရာက်မီ အပူချ ိန်ြမင့်မားြခင်း၊

ရက်စွဲ ၊ ၂၀၂၀ ြပည့််ှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်

ြပလုပသ ် ာွ းမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိင ု င ် ဆ ံ င ုိ ရ ် ာ သံတမန်များ၊ ြမန်မာိင ု င ် အ ံ ေြခစိက ု ် ကုလသမဂလက်ေအာက်ခံ (၁၄) ရက် သီးသန် ေနထိုင်ေစာင့်ကည့်မ (Home Quarantine) ြပလုပ်သွားကရန်ြဖစ်သည်။ ၎င်းတိုအားလုံး

ေချာင်းဆိုးြခင်းှင့် အသက် ှမဝသည့် လကဏာများမရှိေကာင်း ေဖာ်ြပပါရှိသည့် သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံမှ

ေနြပည်ေတာ်

အသိအမှတ်ြပ ကျန်းမာေရးအဖွဲအစည်းများမှထုတ်ေပးသည့် ေဆးေထာက်ခံစာြပသရန် လိုအပ်သည်။

The Updated List of Additional Quarantine Measures for International Travellers and Myanmar Citizens Sr No 1

Countries

Travel Suspension

Quarantine Facilities

Home

Active Health Surveillance

Republic of

Any Foreigner

Myanmar citizens with

Anyone with a

Korea

with a travel

a travel history to Hot

travel history

history to Hot

Spot areas during the

during the

Spot areas

past 14 days

past 14 days

8

9

The United States of America

Anyone with a travel history during the past 14 days

Switzerland

Anyone with a travel history during the

The United Kingdom

Anyone with a travel history during the

11

Netherlands

Anyone with a travel history during the

Any Foreigner

Myanmar citizens with

Anyone with

with a travel

a travel history to Hot

a travel

history to Hot

Spot areas during the

history

Spot areas

past 14 days

during the

during the past

past 14 days

14 days 3

Italy

history during the

Diplomats, UN Officials

past 14 days 4

Iran

Anyone with a travel history during the past 14 days

5

France

Anyone with a travel history during the

Spain

Anyone with a travel history during the

Diplomats, UN Officials

Germany

Anyone with a travel history during the

Anyone with a travel

Denmark

Anyone with a travel

history during the

Diplomats, UN Officials

past 14 days 14

Sweden

Anyone with a travel

Diplomats, UN Officials

past 14 days 15

Austria

Anyone with a travel

Diplomats, UN Officials

past 14 days 16

Belgium

Anyone with a travel

Diplomats, UN Officials

past 14 days

Diplomats, UN Officials Diplomats, UN Officials

Diplomats, UN Officials

past 14 days 13

history during the

past 14 days 7

Norway

history during the

past 14 days 6

12

history during the Diplomats, UN Officials

Diplomats, UN Officials

past 14 days

history during the Anyone with a travel

Diplomats, UN Officials

past 14 days

14 days People's Republic of China

Diplomats, UN Officials

past 14 days 10

during the past 2

Diplomats, UN Officials

Note: This will come into effect starting 00:00 hours Myanmar Standard Time (MST) on 21st March 2020. It will be in effect until further notice.

past 14 days

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ရန် ြပည်ပသို အလုပ်သမားေစလတ်ြခင်းရပ်ဆိုင်းပီး ြပည်ပေရာက်ြမန်မာများလည်း အေရးေပဆက်သွယ်ိုင် ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၀ အလုပသ ် မား၊ လူဝင်မကီ  းကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ အင်အားဝန်ကီးဌာနလက်ေအာက်ရှိ အလုပ် သမားန်ကားေရးဦးစီးဌာနမှ ြပည်ပေရာက် ြမန်မာေရေြပာင်းအလုပသ ် မားများှင့် ြပည်ပ ိုင်ငံများသိုထွက်ခွာမည့် ြမန်မာေရေြပာင်း အလုပသ ် မားများကို လတ်တေလာြဖစ်ပွားေန ေသာ ကူးစက်ေရာဂါ ကိုဗစ်- ၁၉ တားဆီး ကာကွယ ် င ုိ ရ ် န်အတွက် ြပည်ပသို အလုပသ ် မား ေစလတ်ြခင်းကို မတ် ၁၈ ရက်မှစတင်၍ ယာယီဆိုင်းငံ့ထားေကာင်း သိရသည်။ ြပည်ပသို အလုပသ ် မားေစလတ်ြခင်းအြပင် ရန်ကုန်မိ၊ ဘားအံမိ၊ ြမဝတီမိှင့် ေကာ့ ေသာင်းမိတိုတွင် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား အလုပ်ခန် ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချပ်

ချပ်ဆိုြခင်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ြမဝတီမိှင့် ေကာ့ ေသာင်းမိတိတ ု င ွ ် ြပည်ပအလုပအ ် ကိင ု ် အလုပ် သမားသက်ေသခံကတ်ြပား ထုတ်ေပးြခင်း၊ ြပည်ပအလုပ်အကိုင်လမ်းန်သင်တန်းများ ဖွငလ ့် စ ှ ြ် ခင်း၊ ြပည်ပအလုပအ ် ကိင ု အ ် ကျ ိးေဆာင် လိုင်စင်ရေအဂျင်စီများမှ သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ အလိက ု ် အလုပေ ် ခစာများ တင်ြပေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အလုပ်သမားသံအရာရှိများက အလုပ်ေခစာ စိစစ်ေထာက်ခံြခင်း စသည့်လုပ်ငန်းစ်များ အားလုးံ ကိလ ု ည်း ယာယီဆင ုိ း် ငံထ ့ ားေကာင်း အလုပသ ် မား၊ လူဝင်မကီ  းကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ အင်အားဝန်ကီးဌာနမှ သိရသည်။ ြပည်ပေရာက် ြမန်မာေရေြပာင်းအလုပ် သမားများှင့် ြပည်ပိင ု င ် မ ံ ျားသို ထွကခ ် ွာမည့် ြမန်မာေရေြပာင်း အလုပ်သမားများသည်

သက်ဆင ုိ ရ ် ာိင ု င ် မ ံ ျား၏ ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စေ ် ရာဂါ ြဖစ်စ် ကာကွယ၊် ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိင ု ရ ် ာ န်ကားချက်များကို တိကျစွာလိက ု န ် ာကရန် လိုအပ်ေကာင်း အဆိုပါဝန်ကီးဌာန၏ အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမျ ိးေအာင်က ေြပာ ကားသည်။ ြပည်ပိုင်ငံများတွင် ေရာက်ရှိေနေသာ ြမန်မာေရေြပာင်းအလုပ်သမားများအေနြဖင့်

အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာေပေပါက်လာပါက သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံရှိ ြမန်မာသံုံးများအြပင် ကိရ ု းီ ယားသမတိင ု င ် ၊ံ ထိင ု း် ိင ု င ်  ံ င ှ ့် မေလးရှား ိင ု င ် တ ံ ရ ို ှိ ြမန်မာအလုပသ ် မား သံအရာရှ ိ ုံးများ သို ဆက်သယ ွ အ ် ကူအညီေတာင်းခံင ုိ ေ ် ကာင်း ကိုလည်း ယေနရက်စွဲြဖင့် ဝန်ကီးဌာနမှ ေကညာချက်ထတ ု ြ် ပန်ထားသည်။ ခင်ရတနာ

အလုပ်သမားသံအရာရှိများ ကိုရီးယားသမတိုင်ငံ ထိုင်းိုင်ငံ

မေလးရှားိုင်ငံ

ဦးေဇယျာတင်ဝင်းထင်

(၀၀၈၂) ၀၁၀၃၇၉၉၄၆၉၀

ဦးမျ ိးြမင့်ိုင်

(၀၀၆၆) ၀၉၄ ၈၈၄၅ ၄၈၄

ဦးေကျာ်စိုးေဝ

(၀၀၆၆) ၀၆၅ ၂၂၀၆ ၉၅၁

ဦးရဲရန်ေအာင်

(၀၀၆၆) ၀၆၅ ၂၂၀၆ ၉၅၂

ဦးေဝလင်းေမာင်

(၀၀၆၆) ၀၆၅ ၂၂၀၆ ၉၅၃

ဦးေဇာ်မင်းေထွး

(၀၀၆၆) ၀၉၉ ၀၅၉၂ ၃၅၂

ဦးေကျာ်လင်းထွန်း

(၀၀၆၀) ၀၁၇ ၂၂၃ ၆၄၉၀

ဦးေအာင်ေဇာ်မင်း

(၀၀၆၀) ၀၁၇ ၂၂၃ ၆၅၁၅


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

အင်တာနက်ကွန်ရက်အသုံးြပ Video Conferencing ပုံစံြဖင့် ြပလုပ်ခဲ့ေသာ COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့်ေရးှင့် ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး ဗဟိုအဆင့် ညိင်းအစည်းအေဝး(၃၇/၂၀၂၀)ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၀

အသီးသီးတွင် အစိုးရအဖွဲများ ေဆွးေွးည ိ င်  း ေဆာင်ရက်

အင်တာနက်ကွန်ရက်အသုံးြပ Video Conferencing

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ပုံစံြဖင့် ြပလုပ်ခဲ့ေသာ COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်၊

ေရာဂါြဖစ်ပွားေသဆုံးမများြပားေသာ ိုင်ငံအေရ

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများအတွက် ဗဟိုအဆင့်

အတွက်လည်း

ညိင်းအစည်းအေဝး (၃၇/၂၀၂၀)ကို ယေနနံနက် ၉ နာရီ

ဝင်ေရာက်လာသူများကို

တွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန

ိုင်ငံစာရင်းကို ယေနပင် ထပ်မံတိုးြမင့်ေတာ့မည် ြဖစ်ပါ

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေကာင်း၊ ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းတွင် မိမိ

သတင်းအချက်အလက်များေဝမ ညိင်းအစည်းအေဝး၌

တိုးပွားလာသည်ြဖစ်၍ ြပည်တွင်းသို

တို၏ ေသာင်းဂဏန်း

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

အသွားအလာကန် သတ်မည့်

အေရအတွက်ရှိေသာ အေြခခံ

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း ပညာရှင်များ၏ အခန်းကသည်

ေဒါက်တာြမင့်ေထွးက ယခုကဲ့သို Video conferencing

အေရးကီးပါေကာင်း၊

ပုံစံြဖင့်

ဗဟိုအဆင့်၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အဆင့်

ပညာရှင်များအတွက် လုပ်ငန်းလမ်းန်များကို Mobile

တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား၊ ေဆးုအ ံ ပ ု ် ကီးများ၊ အထူးကုဆရာဝန်ကီး

Tablet များမှတစ်ဆင့် ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန် အြမန်ဆုံး

များအားလုံး ပါဝင်ေဆွးေွးိင ု ြ် ခင်းြဖင့် လုပင ် န်းချ ိတ်ဆက်

ြဖန် ေဝေပးသွားရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဤေရာဂါကာကွယ်

ေဆာင်ရက်မများ  ပိမ ု အ ို ားေကာင်းြခင်း၊ ကစုမ ံ ှ လုပင ် န်း

ထိန်းချပ်ေရးလုပင ် န်းများကို ဗဟိက ု ူးစက်ေရာဂါ တိက ု ဖ ် ျက်

သေဘာသဘာဝများကို သိရှိညိင်းေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်း၊

ေရးဌာနခွ ဲ င ှ ့် ေကျးလက်ေဒသအထိ လမ်း ခံမရှသ ိ ည့အ ် ြပင်

ေနာက်ဆုံးရ သတင်းအချက်အလက်များကို ေဝမိင ု ြ် ခင်း

ြပည်သူများှင့်

အကျ ိးေကျးဇူးများ ရရှိိုင်ပီြဖစ်ပါေကာင်း။

ဝန်ေဆာင်မေပးေနေသာ

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်

မိမိတို ဦးစီးကျင်းပသည့်

အေြခခံကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း

နိစဓူဝ ထိေတွကာ

ကျန်းမာေရး

အေြခခံကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း

ပညာရှင်များ ချ ိတ်ဆက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မှသာလင်

အစည်းအေဝးပွဲကီးများ၊ မွမ်းမံသင်တန်းများ၊ အားကစား

ေကာင်းမွနခ ် သ ဲ့ မ ူ ျားတွင် ဒုတယ ိ အကိမထ ် ပ်မြံ ဖစ်ပွားသည်

ေဆာင်ရ က်ရန်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆးပညာ

ပိင်ပမ ွဲ ျား ြပလုပြ် ခင်းကို ယခုကာလအတွင်း ရပ်ဆင ို ်းထား

ဟု ေြပာဆိေ ု နမများရှ၍ ိ မိမတ ိ အ ို ေနြဖင့် အဆိပ ု ါအချက်ကို

အထူးကု ဆရာဝန်ကီးများ ေရးဆွဲထားေသာ လုပ်ငန်း

ပီြဖစ်ပီး ယခုကသ ဲ့ ို Video Conferencing များ ြပလုပြ် ခင်း

လည်း သတိထားေလ့လာရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

လမ်း န် မ ျားအတို င ်း

ထိေရာက်ေအာင်ြမင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ အချက်အလက်ရှာေဖွေရးအဖွဲကိုလည်း

ဖွဲစည်း

ေဆာင် ရ က် ရ န် စ သည်တို ကို

ေဆာင်ရက်ထားသည်ြဖစ်သည့အ ် တွက် ၎င်းအဖွဲအေနြဖင့်

စနစ်တကျ ြဖစ်ေစေရးအတွက် လုပင ် န်းအဆင့ဆ ် င့က ် ို ပုစ ံ ံ

Video Conferencing မှတစ်ဆင့် တိင ု ်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်

ြဖစ်ပွားသည့် ိင ု င ် အ ံ ေရအတွက ် င ှ ့် ကူးစက်မပု  စ ံ ၊ံ ေသဆုံးမ

(flow chart)ေရးဆွဲကာ

ဦးစီးမှးများှင့် ေဆးုံများရှိ ဆရာဝန်၊ သူနာြပများှင့်

ေရရှည်တွင်လည်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားေတာ့မည်

အေရအတွကမ ် ျားသည် တစ်ေနတြခား တိုးြမငလ ့် ာလျက်

ြဖစ်ပါေကာင်း။

ြဖစ်ပါေကာင်း။

ရှသ ိ ြဖင့် COVID-19 ေရာဂါသည် ဆက်လက်၍ အရှန ိ အ ် ဟုန်

ှင့် အီးေမးလ်အစုအဖွဲ၊ viber group များ၊ အင်တာနက်

ယခုအခါ တုတြ် ပည်သူ သမတိင ု င ် ံ ြပင်ပ၌ ေရာဂါ

ကွနရ ် က်အသုးံ ြပချ ိတ်ဆက်မများြဖင့  ် ယခုကာလသာမက

အြမန်ဆုံးြဖန် ေဝထားရှိရမည်

ှီးယ်ဝန်ထမ်းများထံသို ေနာက်ဆုံးေပေတွရှခ ိ ျက်များကို

ယခင်က ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ၏ ေရာဂါအဓိပာယ်

မေဝရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် မိမတ ိ  ို င ို င ် ံ

ခန် မှန်း၍ရပါေကာင်း၊ မိမိအေနြဖင့်

သတ်မတ ှ ခ ် ျက်င ှ အ ့် ညီ ေရာဂါြဖစ်ပွားရာေနရာေဒသများသို

တွင်းသို ေရာဂါဝင်ေရာက်ြဖစ်ပွားမမရှိေစေရးှင့် ြဖစ်ပွား

ဖျားနာြခင်း၊ ေချာင်းေြခာက် ဆိုးြခင်း၊ ကိယ ု လ ် က်မအီမသာ

ေဖေဖာ်ဝါရီလလယ်ပင ို ်းကတည်းက မကာခဏေြပာကား

ခရီးသွားရာဇဝင်ရှိပီး ိုင်ငံတွင်းသို ဝင်ေရာက်လာကာ

ပျံှံမမရှိေစေရးတိုအတွက် အမျ ိးသားေရးတာဝန်အြဖစ်

ကိက ု ခ ် ြဲ ခင်းရှပ ိ ါက အိမမ ် သ ှ ာလင် တယ်လဖ ီ န ု ်း၊ အီးေမးလ်၊

ချက်ြဖစ်သည့် “မိမိတိုိုင်ငံသို COVID-19 ေရာဂါ အချ ိန်

သံသယေရာဂါလကဏာရှိသူများ၊ ေရာဂါြဖစ်ပွားသူှင့်

ဆက်လက်ကိးပမ်း ေဆာင်ရက်သွားကရမည် ြဖစ်ပါ

အင်တာနက်ြဖင့်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေစလိုပါေကာင်း၊

မေရးဝင်ေရာက်ြဖစ်ပာွ းိင ု သ ် ည်ဟု ခံယက ူ ာ ေရာဂါကာကွယ်

ထိေတွခဲ့ပီး

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

အစည်းအေဝးအများစုကို Video Conferencing ြဖင့်

ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများအား အရှိန်ြမင့်၍ ေဆာင်ရက်

COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခဲ့ရာမှ ယခုအခါတွင်

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ေငွကုန်ေကးကျနည်းပါးသည့်အြပင်

ေနရမည်”ဆိုသည့်အချက်ကို

မိမိတိုိုင်ငံ၌

မိမိတိုဝန်ထမ်းများ ခရီးသွားလာရန်လည်း မလိုအပ်ေတာ့

န်ကားေရးမှးချပ်ကလည်း ေရာဂါမဝင်ေရာက်ေသးသည့်

လာေသာ ကမာ့ က ျန်း မာေရးအဖွဲ ၏ ေရာဂါအဓိ ပာယ်

ြပည်သူ ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနမှးများ၊ ေဆးုံ

သြဖင့် ဘက်စုံမှ အကျ ိးရှိမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ိုင်ငံများသို အချ ိန်မေရး ေရာဂါဝင်ေရာက်ိုင်သည်ဟု

သတ်မတ ှ ခ ် ျက်င ှ အ ့် ညီ ခရီးသွားရာဇဝင်င ှ ့် ေရာဂါြဖစ်ပွား

အုပ် ကီးများ၊ အမျ ိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခမ ဲွ ဆိ  င ု ရ ် ာဌာန

လွန်ခဲ့ေသာ ှစ်ရက်ခန် က ေြပာကားခဲ့သည်ကို သိရှိရပါ

သူှင့်

(ရန်ကုန်)ှင့်

ေကာင်း။

လကဏာများရှပ ိ ါက ဓာတ်ခစ ွဲ စ်ေဆးမများ ြပလုပေ ် နြခင်း

(မေလး)မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ေဆးုံအသီးသီးမှ အထူးကု

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုသို COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခစ ဲွ စ်ေဆးမ

ဆရာဝန်ကီးများက Video Conferencing ြဖင့် ေဆာင်ရက်

များကို ပိုမိုကျယ်ြပန် စွာ တိုးြမင့်လုပ်ေဆာင်ေနသည်ကို

ေနသည့် ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများှင့်

ြပည်သူများသိရှိရန် လိုအပ်ပါေကာင်း။

ပတ်သက်၍ အေတွအ ကံများ၊ အခက်အခဲများ၊ လိအ ု ပ်ချက်

ထိအ ု ြပင် မိမတ ိ ဝ ို န်ကီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်

ယခုလက်ရှိတွင်

တုတ်ြပည်သူ သမတိုင်ငံတွင်

ေရာဂါြဖစ်ပွားမများ ကျဆင်းလာလျက်ရှိသြဖင့် တုတ် ြပည်သူ သမတိုင်ငံ၏

ြမင့်ေနမည်ဟု

ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ

အထူးအေလးထား

ကပ်ေရာဂါတစ်ခုြဖစ်ပွားမကို

ေန စ် နီး ပါးကျင်း ပေနသည့ ် COVID-19 ေရာဂါ

ဤကဲသ ့ ုိ ြပတ်သားတိကျစွာ ေဆာင်ရက်ချက်များသည်

အဆိုပါလူနာများကိုသာမက ေြပာင်းလဲ

ထိေတွခဲ့သည့် ရာဇဝင်မရှိေစကာမူ သံသယ

တင်ြပေဆွးေွး အစည်းအေဝးတွင်

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်

ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမဆိ  ုင်ရာဌာန

ကပ်ေရာဂါေဗဒဆိင ု ရ ် ာ ကမ်းကျင်မ  ေထာင့မ ် ှ မှနက ် န်သည့်

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး

အတွက် မိမတ ိ အ ို ေနြဖင့် အသိအမှတြ် ပမှတတ ် မ်းတင်ရမည့်

ေြပာကားခဲ့ေသာ

အြပင် ေလ့လာေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

တို င ်း ေဒသကီး /ြပည် န ယ် မ ျားအားလုံး သို ြဖန် ေဝပီး

ကုသေရးဦးစီးဌာနမှးများသည်

ြပည်သူ ကျန်းမာေရး

အေဆာက်အဦေနရာ စီစ်ထားရှမ ိ များ၊  မေလးတိင ု ်း

ြဖစ်သည့အ ် တွက် တိင ု း် ေဒသကီး/ ြပည်နယ် ကျန်းမာေရး

ပညာရှငမ ် ျားြဖစ်သည်င ှ အ ့် ညီ သက်ဆင ုိ ရ ် ာ တိင ု း် ေဒသကီး/

ေဒသကီးရှိ ြပည်သူ ကျန်းမာေရး ဓာတ်ခွဲမဆိုင်ရာဌာနကို

ေရာဂါကာကွယထ ် န ိ း် ချပ်မလု  ပင ် န်းများကို ေအာင်ြမင်

ဌာနများ၊ ေဆးုံများအေနြဖင့် အဆိုပါအချက်များကို

ြပည်နယ်ှင့် ေဆးုံတွင် လုပ်ေဆာင်ရန်ရှိသည့် ေရာဂါ

ဇီဝလုံ ခံမအဆင့်(၂)မှ

ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရက်ိုင်သည့် တုတ်ြပည်သူ သမတ

သက်ဆိုင်ရာ ေနရာေဒသ၊ ဌာနှင့် ေဆးုံများ၏ အေြခ

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး

လုပ်ငန်းများကို ြပတ်သားစွာ

Biosafety level – 2 အြဖစ်သုိ အဆင့ြ် မငတ ့် င်မြပလု  ပက ် ာ

ိင ု င ် ၊ံ ကိရ ု းီ ယားသမတိင ု င ် တ ံ က ုိ သ ့ဲ ုိ ိင ု င ် မ ံ ျား၏ သာဓက

အေနအရပ်ရပ်ှင့်ကိုက်ညီေစရန်ှင့် ချ ိန်ထိုးကာ မိမိတို

ဆုံးြဖတ်ချက်ချ လုပ်ေဆာင်ရန်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြပည်သူ

COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ ြပလုပ်ိုင်ရန် ကမာ့

များကို ဆန်းစစ်ရာတွင် ြပည်သူများကိုယ်တိုင် ေရာဂါ

ိင ု င ် တ ံ င ွ ်းသို COVID-19 ေရာဂါ ဝင်ေရာက်ြခင်းမရှေ ိ စရန်င ှ ့်

ကျန်းမာေရးှင့် ကပ်ေရာဂါေဗဒေထာင့်မှ သက်ဆိုင်ရာ

ကျန်းမာေရးအဖွဲ ှင့် ချ ိတ်ဆက်ေဆာင်ရက်သာွ းမည့က ် စ ိ ၊

ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများကို

ိုင်ငံများ၏ သာဓကများ

အစည်းအေဝးများတွင် မိမိ

သံသယေရာဂါလကဏာရှိသူများကိုသာ

အချက်များအားလုံးကို

စုစည်း၍

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် ြပည်သူ ကျန်းမာေရးှင့်

များ၊ အသွားအလာကန် သတ်ြခင်း ြပလုပ်ရန်အတွက်

အဆင့်ပိုြမင့်ရန်

Enhanced

ေရာဂါ

ေရာဂါဝင်ေရာက်လာပါကလည်း ထပ်မြံ ပန် ပွားမမရှေ ိ စေရး

တိင ု ်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များ၌ ေဆာင်ရက်ရမည့် ကိစရပ် 

COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမများတွင် ခရီးသွား

ကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်ေရးလုပင ် န်းများတွင် တက်ကစွာ ပါဝင်

အတွ က ် အထူး အေလးထားေဆာင် ရ က် ရ မည် ြဖစ် ပ ါ

များကို ြပတ်ြပတ်သားသားဆုံးြဖတ်၍ ေဆာင်ရက်ေစလို

ရာဇဝင်င ှ ့် ေရာဂါြဖစ်ပွားသူင ှ ့် ထိေတွရာဇဝင်မရှေ ိ သာ

ေဆာင်ရက်သည်ကို ေတွရှိရသြဖင့် မိမိတိုသည်လည်း

ေကာင်း။

ပါေကာင်း၊ မူဝါဒေရးရာကိစရပ်များကိုသာ ဗဟိုအဆင့်

လတ်တေလာ

ကျင့်သုံးကာ

ြပင်းထန်အသက် ှလမ်းေကာင်းေရာဂါ

ဤကိစကိ  ု အေလးထားေဆာင်ရက်ရမည် ြဖစ်ပါေကာင်း။

အဆိပ ု ါေြပာကားချက်များတွင် ကပ်ေရာဂါကာကွယ၊်

တာဝန်ရှိသူများထံ တင်ြပရန်ြဖစ်ပါေကာင်း။

လူနာရှသ ိ မ ူ ျားကိပ ု ါ ပိမ ု စ ုိ စ်ေဆးသွားမည့် ကိစ၊ COVID-19

မိမတ ိ  ို င ို င ် မ ံ ှ ြပည်သမ ူ ျား အထူးသြဖင့် ေရာဂါြဖစ်ပွား

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင် ထည့်သွင်းစ်းစား

ေဆွးေွးညိင်းေဆာင်ရက်မည်

ေရာဂါကုသမ ကုထးံု ဆိင ု ရ ် ာ ကိစရပ်  များ၊ တိင ု း် ေဒသကီး/

ပါက ြပင်းထန်ပီး အသက်ေသဆုံးိုင်ေြခများြပားေသာ

ရမည့အ ် ချက်များ၊ လက်ေတွေဆာင်ရက်ရမည့် အချက်များ၊

တိင ု း် ေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် လိအ ု ပ်ချက်များ

ြပည်နယ်ေဆးုံများ၌ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းအင်အားများ

အသက်အရယ်ကီးသူများှင့် ကင်ဆာေရာဂါ၊ နာတာရှည်

ြပည်သူ ကျန်းမာေရးတကသိုလ်ှင့် အေြခခံကျန်းမာေရး

အား စာရင်းြပစုကာ အြမန်ဆးံု တင်ြပကေစလိပ ု ါေကာင်း၊

လိုအပ်သည့် ကိစများ၊ ဘာေငွှင့် ေဆးပစည်း ထပ်မံ

အဆုတေ ် ရာဂါ၊ ဆီးချ ိေရာဂါ၊ ှလးံု ေရာဂါ၊ အသည်းေရာဂါ

တကသိလ ု ၌ ် ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဘာသာရပ်ကို သင်ကား

ြပည်သမ ူ ျားထံမှ လှဒါန်းလက်ခံရရှိေငွများကို တိုင်းေဒသ

လို အ ပ် ခ ျက် မ ျား၊ တို င ်း ေဒသကီး / ြပည် န ယ် ြပည် သူ

အပါအဝင် အြခားေရာဂါအခံရှိသူများအေနြဖင့် တတ်ိုင်

သည့အ ် ခါ မှြီ ငမ်းကိုးကားသင့သ ် ည့အ ် ချက်များ၊ ေရရှညတ ် င ွ ်

ကီး/ ြပည်နယ်များသို စနစ်တကျသုံးစွဲရန် လမ်းန်ှင့်

ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရး ဦးစီးဌာနမှးများ၊ ေဆးုအ ံ ပ ု ် ကီး

သမ မိမေ ိ နအိမတ ် င ွ သ ် ာေနထိင ု ပ ် ါရန်င ှ ့် မိမ၏ ိ စိတအ ် လို

ရည်န်  းကိုးကားရမည့အ ် ချက်များပါရှသ ိ ြဖင့် ကျန်းမာေရး

အတူ ယေန ပင် ခွဲေဝချထားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ အစား

များှင့် အထူးကုဆရာဝန်ကီးများ၏ လုပင ် န်းေဆာင်ရက်

ကို မလိုက်ဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် ေရာဂါမရရှိေစရန်သာမက

ှင့်

အေသာက်ှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့်

ရန် လိုအပ်ချက်များ စသည်တိုကို တင်ြပေဆွးေွးခဲ့ရာ

အြခားသူများထံ မကူးစက်ေစရန်အတွက် လူစလ ု ေ ူ ဝးေနရာ

အေလးထားဖတ်  ေလ့ လာ၍

အသက် ှစက်များအပါအဝင် COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ၊်

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး၊ ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ေဒါက်တာြမေလးစိန၊်

များသို သွားေရာက်ြခင်းမှ အတတ်ိုင်ဆုံးေရှာင်က်ရန်

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေစလိုပါေကာင်း။

ထိန်းချပ်၊

ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးြပသည့်

အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ပါေမာက ေဒါက်တာ သက်ခိုင်ဝင်း၊

ေဆးဝါးှင့်

ေဆးပစည်းကိရိယာများှင့် ပတ်သက်၍

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာ

တိုက်တွန်းးေဆာ်လိုပါေကာင်း။

အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် လို အ ပ် သ ည် မ ျားကို

မိမတ ိ  ို င ို င ် ၌ ံ ေရာဂါကာကွယေ ် ရးလုပင ် န်းများသည် ပီြပင်စွာေဆာင်ရက်ေနသည်ကို ေတွရှိရပီး ယခုအခါတွင်

လိင ု စ ် င်လပ ု င ် န်းများကို အထူးဦးစားေပးအေနြဖင့် ခင်းချက်

သာထွန်းေကျာ်၊ ြပည်သူ ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန

ကာလပတ်လုံး မိမိတိုအားလုံး ညီွတ်စွာြဖင့် မိမိတို၏

ေဆးုံပိုင်းဆိုင်ရာ

ကိတင်ြပင်ဆင်မလု  ပ်ငန်းများကို

ြဖင့် ချက်ချင်းေဆာင်ရက်ေပးရမည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြပည်ပ

န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာစိုးဦး၊ ဒုတိယန်ကား

ကိယ ု ပ ် င ုိ အ ် ေရးကိစကဲ  ့သို စ်းစားကာ ပူးေပါင်းအားထည့်

ဦးစားေပးအားြဖည့ေ ် ဆာင်ရက်ေနပါေကာင်း၊ ြမန်မာိင ု င ် ၌ ံ

ိုင်ငံများမှ မဟာသကန်ကာလမတိုင်မီအတွင်း ြပန်လာ

ေရးမှးချပ်(ကုသေရး)၊

ေဆာင်ရက်ပါက မိမိတိုိုင်ငံ၌ ြဖစ်ေပလာိုင်ေြခရှိေသာ

COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပြဖစ်ပွားသူတစ်ဦး

မည့် ြမန်မာိုင်ငံသား အများအြပားအား လိုအပ်ပါက

(ေရာဂါှမ ိ န ် င်းေရး)၊ ဒုတယ ိ န်ကားေရးမှးချပ် (ဝယ်ယူ

ဤကပ်ေရာဂါကို ကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်င ို မ ် ည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ေတွရှိပါက

လူနာှင့်

ထိေတွခဲ့သူများအား ရှာေဖွ

အသွားအလာကန် သတ်ြခင်း ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက်

ြဖန် ြဖးေရး)ှင့် တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက ြပန်လည်ေဆွးေွးြခင်း၊

အချ ိိင ု င ် မ ံ ျားတွင် COVID-19 ေရာဂါြဖစ်ပွားပီး သက်သာ

ေထာက် လ ှ မ ်း ြခင်း ှ င့ ်

အသွားအလာကန် သတ် ြ ခင်း

အေဆာက်အဦေနရာများကို တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်

ြဖည့ဆ ် ည်းေဆာင်ရက်ြခင်းများ ြပလုပခ ် သ ဲ့ ည်။ သတင်းစ်

ကမာတစ်ဝန်း၌ COVID-19 ြဖစ်ပွားပျံှမ ံ  မကျဆင်းမီ

ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့်မ  ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ ၁။

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနသည် ကမာ့ိုင်ငံများတွင်

ကူးစက်ပျံှံလျက်ရှိသည့်

COVID-19

လတ်တေလာအသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေရာဂါ ြဖစ်ပွားမြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်  း လုပ်ငန်းများအား အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဝင်ေပါက်၊ ထွက်ေပါက်ဂိတ်များတွင်လည်းေကာင်း၊ ေဆးုံအေြခြပအြဖစ် လည်းေကာင်း၊ ြပည်သလ ူ ထ ူ အ ု ေြခြပ ေစာင့် ကပ်ကည့ ် ြခင်  းလုပင ် န်းများြဖင့လ ် ည်းေကာင်း၊ ပုဂလိ  ကေဆးုမ ံ ျားှင့် ပူးေပါင်း၍လည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂။

ထိသ ု ေ ုိ ဆာင်ရက်ရာတွင် (၁၉-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ညေန (၆) နာရီမှ (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ညေန (၆) နာရီအထိ

ေစာင့်ကည့်လူနာအသစ် (၁၄) ဦး ရှိပါသည်။ (ဇယား-၁)

၃။

ရှမ်းြပည်နယ် (ေတာင်ပိုင်း)၊ ေကျးသီးမိနယ်တွင်ေနထိုင်ေသာ အသက် (၄၁)ှစ်အရယ် အမျ ိးသမီး (၁) ဦး

သည် (၅-၃-၂၀၂၀)ရက်ေန မှစ၍

ေချာင်းဆိုးြခင်း၊

ေမာပန်းြခင်း စသည့် ေရာဂါလကဏာများခံစားခဲ့ရသြဖင့်

မိင ု း် ေနာင်တက ုိ န ် ယ် ြပည်သူ ေဆးုတ ံ င ွ ် (၁၉-၃-၂၀၂၀)ရက်ေန၌ လာေရာက်ြပသခဲရ ့ ာ လူနာမှာ လွနခ ် ေ ့ဲ သာ (၂)ပတ် အတွင်း ထိုင်းိုင်ငံသို ခရီးသွားရာဇဝင်ရှိခဲ့သြဖင့်

ေစာင့်ကည့်လူနာအြဖစ်သတ်မှတ်၍ ဓာတ်ခွဲနမူနာရယူ၍

အမျ ိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခမ ဲွ ဆိ  င ု ရ ် ာဌာန(ရန်ကန ု )် သို ေပးပိစ ု စ်ေဆးရန် စီစ်လျက်ရိှ ပီး လိအ ု ပ်ေသာေဆးကုသမ များေပးေနစ် (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် ေသဆုံးသွားခဲေ ့ ကာင်း သိရရ ှိ ပါသည်။ ေသဆုံးရေသာအေကာင်းအရင်းမှာ ြပင်းထန်အဆုတေ ် ရာင်ေရာဂါှင့် နာတာရှညေ ် ရာဂါအခံြဖစ်ေသာ ဆီးချ ိေရာဂါ၏ ေနာက်ဆက်တဆ ဲွ းုိ ကျ ိးများေကာင့် ေသဆုံးရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၄။

ယေန (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ညေန (၆) နာရီအချ ိန်အထိ ေစာင်့ ကည်လ ့ န ူ ာ (၂၉) ဦးအား သက်ဆင ို ရ ် ာေဆးုမ ံ ျား

တွင် ေစာင့်ကပ်ကည့်ကု  သမေပးလျက်ရှိပါသည်။ ၅။

အမျ ိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခမ ွဲ ဆိ  င ု ရ ် ာဌာန (ရန်ကန ု )် မှ ဓာတ်ခစ ွဲ စ်ေဆးမအေြဖများကို သီးြခားထုတြ် ပန်သွား

မည်ြဖစ်ပါသည်။ ၆။

(၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်ေနအထိ ြမန်မာိုင်ငံတွင် COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ

မေတွရှိေသး

ေသာ်လည်း ေရာဂါေစာင်့ ကပ်ကည် ့ ြခင်  းလုပင ် န်းများကို အရှန ိ အ ် ဟုနြ် မင၍ ့် ေဆာင်ရက်လျက်ရပ ိှ ါသည်။ ယခုအခါ တုတ်ြပည်သူ သမတိုင်ငံှင့် အိမ်နီးချင်းိုင်ငံအချ ိ အပါအဝင် ကမာ့ိုင်ငံ (၁၆၇) ိုင်ငံတွင် COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက်ြဖစ်ပွားလျက်ရှိသြဖင့် ြပည်သူလူထုအေနြဖင့် ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ ေရာဂါကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးအသိပညာေပးအချက်အလက်များအား တိကျစွာလိုက်နာေဆာင်ရက်ရန် းေဆာ်အပ်ပါသည်။ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်ိုင်ရန်အတွက် ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်များ၌ လတ်တေလာစတင်ဖွင့်လှစ်မည့်သင်တန်းများ ယာယီရပ်နားထား ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၀ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ဥက ဦးဝင်းသိန်းသည်

ေနြပည်ေတာ်ရှိ

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ

ုံး

အမှတ် (၁၇)တွင် မတ် ၁၅ ရက်မှ ၂၃ ရက်အထိ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် စိတအ ် ေြခအေနှင့် လူေတွစစ်ေဆးမ လာေရာက်

ေြဖဆိုသူများအား

COVID-19

ကူးစက်ြမန်ေရာဂါ

ကာကွယေ ် ရးအတွက် စီမေ ံ ဆာင်ရက် ထားရှိမ အေြခအေနများကို ကည့် စစ်ေဆးခဲ့သည်။ ယာယီရပ်နားထား ထိြု ပင် ြပည်ေထာင်စရ ု ာထူးဝန်အဖွဲ အေနြဖင့် ဗဟိဝ ု န်ထမ်းတကသိလ ု မ ် ျား တွင် COVID-19 ေရာဂါကာကွယေ ် ရး လု ပ ် င န်း များှ င့ ် လုပ်ငန်းများ

အသိ ပ ညာေပး

ေဆာင်ရက်ေနသည့်

အြပင် ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်များ တွင် လတ်တေလာစတင်ဖင ွ လ ့် စ ှ မ ် ည့် သင်တန်းများကို COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်ိုင်ရန်အတွက်

ယာယီ

ရပ်နားထားေကာင်း သိရသည်။ ထိုသို COVID-19 ကာကွယ်ိုင်ရန် အတွက် လတ်တေလာစတင်ဖွင့်လှစ် သည့် သင်တန်းများ ယာယီရပ်နားထား မည်ြဖစ်ရာ ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ် (အထက်ြမန်မာြပည်)ရှိ

အရာထမ်း

ငယ်အေြခခံသင်တန်း အမှတစ ် ် (၈၆၊ ၈၇၊ ၈၈)၊

စာေရးဝန်ထမ်းအေြခခံ

သင်တန်းအမှတ်စ် (၉၇၊ ၉၈၊ ၉၉၊ ၁၀၀)၊

ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်

(ေအာက်ြမန်မာြပည်)ရှိ အရာထမ်း

ဗဟိဝ ု န်ထမ်းတကသိလ ု ် (ေအာက်ြမန်မာြပည်)အုနး် ေတာသင်တန်းခန်းမ(အတွငး် )တွင် အသက် ှ လမ်းေကာင်း ဆိုင်ရာေရာဂါ(COVID-19) ကိတင်ကာကွယ်ေရးအတွက် ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်းေဆာင်ရက်ေနမကို ေတွရစ်။ ငယ်အေြခခံသင်တန်း

အမှတ်စ်

ဆင်းိုင်ေရး ိုင်ငံေတာ်သမတုံးသို

တယ်။ အခုဖွင့်လှစ်ေနဆဲ အရာထမ်း

(၁၁၆၊ ၁၁၇၊ ၁၁၈)၊ စာေရးဝန်ထမ်း

တင်ြပထားဆဲြဖစ်ေကာင်း၊ ခွငြ့် ပချက်

အေြခခံသင်တန်းအမှတ်စ်(၂၁၂) နဲ

အေြခခံ သ င် တ န်း အမှ တ ် စ ် ( ၁၉၉၊

ရသည်င ှ ့် မတ် ၂၆ ရက်တင ွ ် သင်တန်း

(၆၀) ကိုလည်း

၂၀၀၊ ၂၀၁၊ ၂၀၂)တိုမှ သင်တန်းသား

ဆင်းေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ

ဆင်းိုင်ဖိုအတွက် အချ ိန်ပိုသင်တန်း

များကို

သည်။

ပိုချမေတွ ေဆာင်ရ က်ေနပါတယ်။

ြပန်လည်ေစလတ်ပီးြဖစ်

ေကာင်း သိရသည်။

ထိုသို သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ထား

သိုေသာ် မကာမီ သင်တန်းပီးဆုံး

သင်တန်းေစာပီး

သင်တန်းဖွငထ ့် ားတဲ့ အချ ိန်မာှ လည်း

ရြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ြပည်ေထာင်စု

သင်တန်းသားေတွရဲ

ေတာ့မည့် ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်

ရာထူးဝန်အဖွဲမှ

အတွက်

(ေအာက်ြမန်မာြပည်)မှ အဆင့်ြမင့်

အတွင်းဝန်က “အဆင့ြ် မင့အ ် ရာထမ်း

ကာကွယ်ေရး၊

အရာထမ်း

စီမံခန် ခွဲမသင်တန်း အမှတ်စ်(၁၅)

လုပင ် န်းေတွကလ ို ည်း ဗဟိေ ု ကာ်မတီ

စီမံခန် ခွဲမသင်တန်း

အမှတ်စ်(၁၅)ကို

ဒုတိယအမဲတမ်း

ကျန်းမာေရး

ဝန်ေဆာင်မေပးေနသလို အသိပညာေပးေရး

သတ်မှတ်ရက်

က သတ်မှတ်ကာလပီးဆုံးမယ့် မတ်

ရဲ န်ကားချက်ေတွနဲ အညီ အချ ိန်နဲ

မတ် ၂၆ ရက်တွင် သင်တန်းဆင်းိုင်

၂၆ ရက်ဆို သင်တန်းဆင်းေတာ့မှာပါ။

တစ်ေြပးညီ လိက ု န ် ာေဆာင်ရက်ေနပါ

ေရးအတွကလ ် ည်းေကာင်း၊ အရာထမ်း

သင်တန်းမဆင်းခင်

ကျန်တဲ့ရက်

တယ်။ ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိးု ရက န်ကား

အေြခခံသင်တန်းအမှတစ ် ် (၂၁၂)ှင့်

အပိုင်းအြခားအတွင်းမှာ သင်တန်း

ချက်ထတ ု ြ် ပန်ထားပီး ြဖစ်တအ ဲ့ တွက်

ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်

သားေတွကုိ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ ် ရှာက်

ဖွင့်လှစ်ရမယ့် တြခားသင်တန်းေတွ

မေပးသလို

ကေတာ့ ယာယီပိတ်လိုက်ပါပီ” ဟု

ြမန်မာြပည်)ရှိ သင်တန်း

(အထက်

အရာထမ်းအေြခခံ အမှတ်စ်(၆၀)တိုကို

သတ်မတ ှ က ် ာလထက်ေစာ၍ သင်တန်း

COVID-19 ေရာဂါ

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း ေတွကိုလည်း စ်ဆက်မြပတ်

ေဆာင်ရက်ေနပါ

ေြပာသည်။ ေကတာ

N အိိယိုင်ငံမှ ေကညာတာလည်းပါတယ်"ဟု ဦးမင်းကိုဦးက ေြပာသည်။ ထိုသို အိိယိုင်ငံမှ လာမည့်ဘာှစ်တွင် မတ်ပဲတန်ချ ိန် ေလးသိန်း

တင်သင ွ ်းခွငြ့် ပြခင်းသည် ယခုစ ှ ပ ် ေ ဲ ပချ ိန်င ှ ့် လာမည် ့ စ ှ ပ ် ေ ဲ ပချ ိန် ေတာင်သူ များအတွက် ပဲေစျးကွက် အလားအလာေကာင်းေကာင်း ပဲကုန်သည်များက ေြပာသည်။ လက်ရှိ အိယ ိ ိင ု င ် မ ံ ှ လာမည်ဘ ့ ာှစအ ် တွက် မတ်ပတ ဲ န်ချ ိန် ေလးသိန်း တင်သွင်းခွင့်ြပသည့် ထုတ်ြပန်ချက်ထွက်ပီးေနာက် မတ်ပဲေစျး အထိုက် အေလျာက် တက်လာကာ ေစျးကွက်အတွင်း မတ်ပဲတစ်တန်လင် ကျပ် ကိုးသိန်းခွဲခန် ရှိေကာင်း သိရသည်။ အိိယိုင်ငံအေနြဖင့် ၂၀၁၅- ၂၀၂၀ ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ မူဝါဒအရ ဗဟိုအစိုးရက ၂၀၁၇ ခုှစ်မှစတင်၍ ကန် သတ်တင်သွင်းကုန်စည်အြဖစ် သတ်မှတ်ထားသည့်မတ်ပဲအား ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ဘာှစ်အတွက် တန်ချ ိန် ေလးသိန်းသတ်မတ ှ ၍ ် တင်သင ွ ်းခွငြ့် ပမည်ြဖစ်ေကာင်း နယူးေဒလီမိရှိ ြမန်မာ သံုံးက ထုတ်ြပန်ထားသည်။ ယခုကန် သတ်ချက်သည်လည်း အိိယအစိုးရ၏ ှစ်ိုင်ငံချင်း သိုမဟုတ် ေဒသဆိင ု ရ ် ာအဆင့် လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ထားသည့် နားလည်မစာခ  န်လာများှင့် သက်ဆိုင်မမရှိေကာင်း၊ မတ် ၃ ရက်က ြပည်ပကုန်သွယ်ေရးန်ကားမဦးစီး ဌာန(DGFT)မှ ကုန်သွယ်ေရးအသိေပးချက် အမှတ် ၅၄/ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ြဖင့် ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘာှစ်အတွက် ယခုှစ် ဧပီ ၃၀ ရက်အထိ အချ ိန်တိုးြမင့် တင်သွင်းခွင့်ြပထားသည့် မတ်ပဲတန်ချ ိန် ှစ်သိန်းခွဲအား သီးြခားဆက်လက် တင်သင ွ း် ရန်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိြု ပင် ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ဘာှစအ ် တွက် ြပည်တင ွ း် ရှိ ပဲခစ ဲွ က်င ှ ့် ပဲသန် စင်မလု  ပင ် န်း ေဆာင်ရက်သမ ူ ျားကသာ DGFT က သတ်မတ ှ ် သည့် လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းများှငအ ့် ညီ မတ်ပတ ဲ င်သင ွ ်းခွငခ ့် တ ွဲ မ်း ေလာက်ထားိင ု ် ေကာင်း ေဖာ်ြပပါရှသ ိ ည့် အမိန် ေကာ်ြငာစာအား အိယ ိ ိင ု င ် ံ ကူးသန်းေရာင်းဝယ် ေရးှင့် စက်မဝန်  ကီးဌာနရှိ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဌာနက မတ် ၁၇ ရက်တင ွ ် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ ထိုြပင် မတ် ၁၉ ရက်ကလည်း ြပည်ပကုန်သွယ်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန (DGFT)အေနြဖင့် ကုန်သွယ်ေရးအသိေပးချက် အမှတ် ၅၆/ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ှင့် ၅၇/ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ တိက ု ို ထပ်ဆင်ထ ့ တ ု ြ် ပန်ခရ ဲ့ ာ ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ဘာှစအ ် တွက် တင်သွင်းခွင့်ြပသည့် မတ်ပဲတန်ချ ိန် ေလးသိန်းသည် ယခုှစ် ေမ ၁ ရက်မှ လာမည့် ၂၀၂၁ ခုစ ှ ် မတ် ၃၁ ရက်အတွင်းသာ တင်သင ွ ်းရန် အကျံးဝင်ေကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။ သိုြဖစ်၍ ြပည်တွင်းရှိ ပဲခွဲစက်ှင့် ပဲသန် စင်မလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ အေနြဖင့် မတ် ၂၀ ရက်မှ ၃၁ ရက်အတွင်း DGFT ၏ အင်တာနက်စာမျက်ှာ မှတစ်ဆင့် ကိုတာေလာက်လာများ တင်သွင်းိုင်ေကာင်း၊ မတ်ပဲတင်သွင်းခွင့် ရရှိသည့် ကုမဏီများသည် အိိယိုင်ငံရှိ ဆိပ်ကမ်းသို လာမည့် ၂၀၂၁ ခုှစ် မတ် ၃၁ ရက် အေရာက်တင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပီး ၎င်းမတ်ပဲများတင်သွင်းရန် အချ ိန်တိုးြမင့်ေတာင်းခံြခင်းကို လက်ခံေဆာင်ရက်မည်မဟုတ်ေကာင်း သိရသည်။ ငိမ်းငိမ်း(GNLM)


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့်မ  ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၉:၃၀) နာရီ ၁။

ကျန်းမာေရးှငအ ့် ားကစားဝန်ကီးဌာန၊ အမျ ိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခမ ဲွ ဆိ  င ု ရ ် ာဌာန(ရန်ကန ု )် သည် တိင ု း် ေဒသကီး/

ြပည်နယ်ေဆးုံအသီးသီးမှ COVID-19 ေရာဂါေစာင့်ကည့်လူနာများအြဖစ်သတ်မှတ်ထားရှိေသာ လူနာများထံမှ ဓာတ်ခွဲနမူနာများကို ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးေပးလျက်ရှိပါသည်။ ၂။ ယေန ည (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန ၊ ည (၈:၀၀)နာရီတွင် အမျ ိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမဆိ  ုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်)မှ ေပးပိုလာေသာ ဓာတ်ခအ ဲွ ေြဖ (ဇယား-၁)အရ သက်ဆိုင်ရာေဆးုံများရှိ ေစာင့် ကပ်ကည့ ် ကု  သမေပးလျက်ရှိေသာ လူနာများအနက် လူနာ(၁၇)ဦး၏ ဓာတ်ခအ ွဲ ေြဖများတွင် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ဗိင ု ်းရပ်စ် ေရာဂါပိုး မရှိပါေကာင်း (မရှိေကာင်း) စစ်ေဆးသိရှိရပါသည်။

(ဇယား-၁)

COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမအေြခအေန (၂၀-၃-၂၀၂၀)ရက်ေန ည (၉:၃၀) နာရီ

၃။

ခုတင် (၁၀၀၀) အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံ ကီး၊ ေနြပည်ေတာ်တင ွ ် (၁၈-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၌ ေစာင်့ ကည်လ ့ န ူ ာ

အြဖစ် ကုသမေပးေနစ် ေသဆုံးခဲ့ေသာ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ြဖးမိနယ်တွင် ေနထိုင်သည့် အသက်(၇၄) ှစ်အရယ် အမျ ိးသားတစ်ဦးှင့် (၁၇-၃-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် ေစာင်့ ကည်လ ့ န ူ ာအြဖစ်သတ်မတ ှ ၍ ် ကျ ိင်းတုံ မိနယ် ြပည်သူ ေဆးု၌ ံ ေဆးကုသမေပးေနစ် ေသဆုးံ ခဲေ ့ သာ ရှမး် ြပည်နယ် (အေရှပိင ု း် )၊ မိင ု း် ြဖတ်မိနယ်တင ွ ် ေနထိင ု ေ ် သာ အသက်(၃၀)ှစ် အရယ်အမျ ိးသားတစ်ဦးတို၏ ဓာတ်ခွဲအေြဖတွင် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ဗိုင်းရပ်စ် ေရာဂါပိုးမရှိပါ ေကာင်း (မရှိေကာင်း) စစ်ေဆးသိရှိရပါသည်။ ၄။

(၁၉-၃-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် ကိပင်ေကာက်မိရှိ ပုဂလိ  ကေဆးုံတစ်ခုသို တက်ေရာက် ေဆးကုသမခံယူခဲ့ပီး

ယင်းေန တွင်ပင် ေသဆုံးခဲ့ေသာ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ မင်းလှမိနယ်တွင်ေနထိုင်သည့် အသက်(၇၁)ှစ်အရယ် အမျ ိးသမီးတစ်ဦး၏ ဓာတ်ခွဲအေြဖတွင် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ဗိုင်းရပ်စ် ေရာဂါပိုးမရှိပါေကာင်း (မရှိေကာင်း) စစ်ေဆးသိရှိရပါသည်။ ၅။

ေဆးုံများ၌ထားရှိ၍ အသွားအလာကန် သတ်မ (Hospital Quarantine) ြပလုပ်ထားေသာ ေတာင်ဥကလာပ

အမျ ိးသမီးှငက ့် ေလးေဆးုံ ကီးမှ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ား (၇) ဦး၏ (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် ေပးပိေ ု သာ ဓာတ်ခအ ွဲ ေြဖများ တွင် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ဗိင ု ်းရပ်စ် ေရာဂါပိုး မရှပ ိ ါေကာင်း (မရှေ ိ ကာင်း) စစ်ေဆးသိရရ ှိ ပါသည်။ ၆။

ယေန (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၉:၃၀) နာရီအချ ိန်အထိ ေစာင့်ကည့်လူနာ (၁၂)ဦးအား သက်ဆိုင်ရာေဆးုံ

များတွင် ေစာင့် ကပ်ကည့ ် ကု  သမေပးလျက်ရိှ ပီး ဓာတ်ခအ ဲွ ေြဖများရရှပ ိ ါက အချ ိန်င ှ တ ့် စ်ေြပးညီ သတင်းထုတြ် ပန် ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန

COVID-19 ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ချက် (၄-၁-၂၀၂၀ ရက်ေနမှ ၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက်ေနထိ) (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၉:၃၀) နာရီ

၁၉

ေပတူဂီ

၆၄၂

၁။ ကမာ့ိုင်ငံများ၏ COVID-19 ေရာဂါြဖစ်ပွားမအေြခအေန

၂၀

ကေနဒါ

၅၆၉

(ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ၏ (၁၉-၃-၂၀၂၀)ရက်ေန၊ ြမန်မာစံေတာ်ချ ိန်(၀၅:၃၀)

၂၁

ချက်ြပည်သူ သမတိုင်ငံ

၅၂၂၀

၂၂

ဩစေတးလျ

၅၁၀

နာရီအချ ိန် ထုတ်ြပန်ချက်) ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲသည် သတင်းအချက်အလက်များအား တစ်ေနလင် တစ်ကိမ်သာ ထုတ်ြပန်ေဖာ်ြပေလ့ရှိပါသည်။ • ကမာေပတွင် ေရာဂါြဖစ်ပွားေနသည့်ိုင်ငံှင့် - (၁၆၈) ိုင်ငံ နယ်ေြမေဒသစုစုေပါင်း • ကမာ့ိုင်ငံများတွင် ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ

- (၂၀၉,၈၃၉) ဦး

စုစုေပါင်း • ကမာ့ိုင်ငံများတွင် ေသဆုံးသူ စုစုေပါင်း

-

• ကမာေပတွင် ေသဆုံးမရာခိုင်န်း

- (၄.၂) %

(၈,၇၇၈) ဦး

• ြဖစ်ပွား/ ေသဆုံးမများေသာ ိုင်ငံများမှာစြဖစ်သည်မှ ယခုအချ ိန်ထိ စ်

ိုင်ငံ

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ

ေသဆုံးသူ

ြဖစ်ပွားသူ စုစုေပါင်း

စုစုေပါင်း

၃။ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အသီးသီးရှိေဆးုံများတွင် (၃၁-၁-၂၀၂၀) ရက်ေနမှ (၂၀-၃-၂၀၂၀)ရက်ေနအထိ

ြပည်နယ်တင ွ ် (၂၇) ဦး၊ မေလးတိင ု ်းေဒသကီးတွင် (၃၃) ဦး၊ အြခားတိင ု ်းေဒသ ကီး/ ြပည်နယ်များတွင် (၄၈) ဦး၊ စုစုေပါင်း (၁၈၈) ဦးတိုြဖစ်ပါသည်။

မှတ်ချက်။ ဓာတ်ခအ ွဲ တည်ြပလူနာ ၅၀၀ ဦးှင့် အထက်ရေ ှိ သာ ိင ု င ် မ ံ ျားအား ေရးချယ်ထုတ်ုတ်၍ ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ • ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ၏ (၁၉-၃-၂၀၂၀)တွင် ထုတ်ြပန်ေသာ Situation Report (59) အရ တုတ်ြပည်သူ သမတိုင်ငံ ြပင်ပိုင်ငံတွင်းကူးစက်မ (Local Transmission) ြဖစ်ပွားေနေသာိုင်ငံှင့် နယ်ေြမေဒသ စုစုေပါင်း (၉၃) ိုင်ငံ ရှိပါသည် (၁) ဥေရာပေဒသ

-

၃၉ ိုင်ငံ

(၂)

-

၁၆ ိုင်ငံ

(၃) အေနာက်ပစိဖိတ်ေဒသ

-

၁၁ ိုင်ငံ

(၄) အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသ

-

၁၁ ိုင်ငံ

အေမရိကေဒသ

(၅) အာဖရိကေဒသ

-

၈ ိုင်ငံ

(၆) အေရှေတာင်အာရှေဒသ

-

၆ ိုင်ငံ

(၇) နယ်ေြမေဒသ

-

၂ ိုင်ငံ

တုတြ် ပည်သူ သမတိင ု င ် ံ ၈၁,၁၇၄

၃,၂၄၂

အီတလီ

၃၅,၇၁၃

၂,၉၇၈

အီရန်

၁၇,၃၆၁

၁,၁၃၅

စပိန်

၁၃,၇၁၆

၅၉၈

၂။ (၃၁-၁-၂၀၂၀) ရက်ေနမှ (၂၀-၃-၂၀၂၀)ရက်ေန၊ ညေန (၄:၀၀)နာရီအထိ

ြပင်သစ်

၉,၀၄၃

၂၄၄

ြမန်မာိုင်ငံ၏ COVID-19 ေရာဂါှင့်ပတ်သက်သည့် အေြခအေနများမှာ -

ကိုရီးယားသမတိုင်ငံ

၈,၄၁၃

၈၄

ဂျာမနီ

၈,၁၉၈

၁၃

အေမရိကန်

၇,၀၈၇

၁၀၀

ဆွစ်ဇာလန်

၃,၀၁၀

၂၁

၁၀

အဂလန်

၂,၆၃၀

၁၀၃

၁၁

နယ်သာလန်

၂,၀၅၁

၅၈

၁၂

ဩစတီးယား

၁,၆၄၆

၁၃

ဘယ်လ်ဂျ ီယံ

၁,၄၈၆

၁၄

၁၄

ေနာ်ေဝး

၁,၄၂၃

ေကျာက်ကပ်ေရာဂါြဖင့်ေသဆုံးသူ (၁) ဦး၊ နာတာရှည် အဆုတ်ပွ

၁၅

ဆွီဒင်

၁,၂၇၉

ေရာဂါြဖင့် ေသဆုံးသူ (၁) ဦး၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးေကာင့် ေသွးဆိပ်

၁၆

ဒိန်းမတ်

၁,၀၄၄

၁၇

ဂျပန်

၈၇၃

၂၉

၁၈

မေလးရှား

၆၇၃

• လက်ရှိအချ ိန်၌

ကမာေပတွင် COVID-19 ေရာဂါအတည်ြပလူနာ

မေတွရှရ ိ ေသးေသာ ကမာ့ကလ ု သမဂအဖွဲဝင်င ို င ် ံ စုစေ ု ပါင်း (၂၆) ိင ု င ် ရ ံ ှိ ပီး ထိုိုင်ငံများထဲတွင် ြမန်မာိုင်ငံလည်း ပါဝင်ပါသည်။

• ေစာင့်ကည့်လူနာ (PUI-Person Under Investigation) (၁၈၆) ဦးှင့် သံသယလူနာ (၂) ဦးအပါအဝင် စုစေ ု ပါင်း (၁၈၈) ဦးရှိ ပီး ၎င်းတိအ ု နက်- COVID-19 ေရာဂါပိုး မေတွရှိရသူ

- (၁၇၆) ဦး

- ဓာတ်ခွဲနမူနာရယူရန် ေပးပိုဆဲ

- (၁၂) ဦး

- ေရာဂါသက်သာေပျာက်ကင်း၍ ေဆးုံမှ

- (၁၀၆) ဦး

ဆင်းခွင့်ရရှိသူ - COVID-19 ေရာဂါပိုးမေတွရှိရေသာ်လည်း

- (၉) ဦး

အြခားေရာဂါများြဖင့် ေသဆုံးသူ - ၎င်းတိုအနက်

နာတာရှည်ဆီးချ ိေရာဂါှင့်

ှလုံးေရာဂါ၏

ေနာက်ဆက်တွဲဆိုးကျ ိးများြဖင့် ေသဆုံးသူ (၃) ဦး၊ တီဘီေရာဂါှင့် နာတာရှည်ေကျာက်ကပ်ေရာဂါြဖင့် ေသဆုံးသူ (၁) ဦး၊ နာတာရှည်

တက်ြခင်း၏ ေနာက်ဆက်တွဲဆိုးကျ ိးများြဖင့် ေသဆုံးသူ (၂) ဦးှင့် လတ်တေလာအသက် ှလမ်းေကာင်းပိုးဝင်ြခင်းှင့် ဝမ်းပျက် ဝမ်းေလာြခင်း၏ ေနာက်ဆက်တွဲဆိုးကျ ိးများေကာင့် ေသဆုံးသူ (၁) ဦးတိုြဖစ်ကပါသည်။

ေစာင့်ကည့်လူနာ/ သံသယလူနာ

ေတွရှိရမ အေြခအေနများမှာ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတွင် (၈၀) ဦး၊ ရှမ်း

၄။ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ ေဆးုံများှင့် (၃၁-၁-၂၀၂၀) ရက် ေန မှ ( ၂၀-၃-၂၀၂၀)ရက် ေန အထိ အသွားအလာကန် သတ် ြ ခင်း ၊ တားြမစ်ပိတ်ပင်ြခင်း(Hospital Quarantine) ြပလုပ်ထားသူ စုစုေပါင်း (၁၈၆) ဦးမှာ•

မေလးမိ၊ ကန်ေတာ်နဒီေဆးုံ

- (၆၇)ဦး

ေဝဘာဂီအထူးကုေဆးုံ

- (၄၁)ဦး

ေတာင်ဥကလာပ အမျ ိးသမီးှင့် ကေလးေဆးုံ ကီး - (၅၆)ဦး

ြပည်သူ ေဆးုံကီး၊ ကျ ိင်းတုံမိ

- (၄)ဦး

ြပည်သူ ေဆးုံကီး၊ ပုသိမ်မိ

- (၃)ဦး

ြပည်သူ ေဆးုံကီး၊ ေမာက်မယ်မိ

- (၃)ဦး

ြပည်သူ ေဆးုံကီး၊ လွိင်ေကာ်မိ

- (၂)ဦး

ြပည်သူ ေဆးုံ၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိ

- (၂)ဦး

ှဲသမိန်၊ တိုက်နယ်ေဆးုံ ထန်းတပင်မိ

- (၂)ဦး

သဃန်းကန်းြပည်သူ ေဆးုံကီး

- (၁)ဦး

ခိုင်ြပည်သူ ေဆးုံ၊ ြမင်း ခံမိ

- (၁)ဦး

ခိုင်ြပည်သူ ေဆးုံ၊ တာချ ီလိတ်မိ

- (၁)ဦး

ြပည်သူ ေဆးုံ၊ လှည်းကူးမိ

- (၁)ဦး

ေရပန်းေတာ တိုက်နယ်ေဆးုံ၊ ေအာင်လံမိ

- (၁)ဦး

ကိမေ ် ချာင်းတိက ု န ် ယ်ေဆးု၊ံ ဘိက ု ေလးမိ

- (၁)ဦးတိြဖစ် ု

ကပါသည်။ - ယခုအခါ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ေရာဂါ ြဖစ်ပာွ းမအား ေစာစီးစွာသိရ ိှ င ုိ ရ ် န် ဓာတ်ခန ဲွ မူနာအေရအတွက် တိးု ြမင့် စစ်ေဆးြခင်းကို လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိရာ ေဆးုံများတွင် အသွားအလာ ကန် သတ်ြခင်း၊ တားြမစ်ပတ ိ ပ ် င်ြခင်း ြပလုပထ ် ားသူများအနက် (၇၉)ဦး အား ဓာတ်ခွဲနမူနာများ ရယူစစ်ေဆးခဲ့ရာ ၎င်းတိုတွင် COVID-19 ေရာဂါပိုးမေတွရှိရေကာင်း သိရှိရပါသည်။ ၅။ ကျန်းမာေရးှငအ ့် ားကစားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် COVID-19 ေရာဂါှင့် ပတ်သက်၍ ြပည်သလ ူ ထ ူ အ ု ား ကျန်းမာေရးအသိပညာေပးြခင်း၊ ြပည်သလ ူ ထ ူ ု အတွင်း မှနက ် န်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား အချ ိန်င ှ တ ့် စ်ေြပးညီ ထုတ်ြပန်ြခင်းတိုအား ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသြဖင့်

ြပည်သူများအေနြဖင့်

ကျန်းမာေရးှငအ ့် ားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ထုတြ် ပန်ထားေသာ လူတင ို ်းလိက ု န ် ာ ေဆာင်ရက်ရမည့် အချက်အလက်များအား တိကျစွာလိက ု န ် ာေဆာင်ရက်ြခင်း ြဖင့် COVID-19 ေရာဂါ ြဖစ်ပွားပျံှမ ံ ှ  င့် ထိခက ို ပ ် ျက်စီးမများမှ ကာကွယ ် င ို ် မည်ြဖစ်ပါေကာင်း တိုက်တွန်းးေဆာ်အပ်ပါသည်။ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး အမျိးသားအဆင့်ဗဟိုေကာ်မတီသို အများြပည်သူများမှ အလှေငွများ ထည့်ဝင်လှဒါန်းိုင်ေရးအတွက် အသိေပးေမတာရပ်ခံြခင်း ၁။

တစ်ကမာလုးံ ဆိင ု ရ ် ာကပ်ေရာဂါ (Pandemic) အြဖစ် ထုတြ် ပန်ထားေသာ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ိုင်ငံြခားေငွစာရင်းအမှတ်

-

EDN 600010

ိုင်ငံြခားေငွစာရင်းအမှတ်

-

034 109 034 0232 8301

ိုင်ငံြခားေငွစာရင်းအမှတ်

-

A/C 000 110 503 000 0425

ှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း ဝင်ေရာက်ကူးစက်ြပန် ပွားမမရှိေစေရးအတွက် ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး

(ခ)

ကေမာဇဘဏ်

-

ြမန်မာကျပ်ေငွစာရင်းအမှတ်

ရှိပါသည်။

(ဂ)

ဧရာဝတီဘဏ်

-

ြမန်မာကျပ်ေငွစာရင်းအမှတ်

မိန် ခွန်းတွင် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ ရန်ပုံေငွတစ်ရပ်

(ဃ)

CB ဘဏ်

-

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား ိင ု င ် ေ ံ တာ်က အမျ ိးသားအဆင်အ ့ ေနြဖင့် သတ်မတ ှ ၍ ် အရှန ိ အ ် ဟုနြ် မင့် ေဆာင်ရက်လျက် ၂။

၎င်းအြပင် (၁၆-၃-၂၀၂၀)ရက်ေနတွင် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ်က ြပည်သလ ူ ထ ူ သ ု ို အစီရင်ခတ ံ င်ြပသည့်

ထူေထာင်ရာတွင် ြပည်သူလူထုအေနြဖင့် တတ်ိုင်သမ ပူးေပါင်းပါဝင်ထည့်ဝင်လှဒါန်းသွားရန် တိုက်တွန်းးေဆာ်

ြမန်မာကျပ်ေငွစာရင်းအမှတ် ိုင်ငံြခားေငွစာရင်းအမှတ်

-

-

-

034 103 034 0232 8301 A/C 000 110 501 002 5635

0093 1005 0000 1333

0093 1012 0000 2957

ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

၄။

စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေရးအတွက် ကုမဏီများ၊ အသင်းအဖွဲများှင့် ြပည်သူလူထုတစ်ဦးချင်းအေနြဖင့်

ဦးစီးဌာနမှးုံးများ၊ နီးစပ်ရာြပည်သူ ေဆးုံကီးများ၊ ေဆးုံများသို တိုက်ိုက်ဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင်ကပါသည်။

၃။

သိြု ဖစ်ပါ၍ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ၊် ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပင ် န်းများ ပိမ ု ေ ို အာင်ြမင်

တတ်အားသေရ အလှေငွများ ပါဝင်လှဒါန်းလိပ ု ါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါဘဏ်များတွင် ဆက်သယ ွ လ ် ှဒါန်းိင ု ပ ် ါေကာင်း အသိေပးေမတာရပ်ခံအပ်ပါသည်(က)

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်

-

ြမန်မာကျပ်ေငွစာရင်းအမှတ်

-

ေဆးဝါးများ၊ ေဆးုသ ံ ုံးပစည်းများ/ စက်ကရ ိ ယ ိ ာများအား လှဒါန်းလိပ ု ါက ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီး

ဌာန၊ ဝန်ကီးုံးှင့် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ၊ီ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ ြပည်သူ ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရး

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး

CF 004880

အမျ ိးသားအဆင့်ဗဟိုေကာ်မတီ

COVID-19 ေရာဂါကို ထိေရာက်စွာ ထိန်းချပ်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် ထိုင်း-ြမန်မာ အမှတ်(၁) ချစ်ကည်ေရးတံတား ၁၄ ရက်ကာ ယာယီပိတ်မည် ရန်ကုန် မတ် ၂၀

Pass)၊ နယ်စပ်ြဖတ်သန်းခွင့်လက်မှတ် (Border Pass)

လတ်တေလာြဖစ်ပွားေနသည့်

COVID-19 ေရာဂါကို

တိုြဖင့် အမှတ်(၂) ချစ်ကည်ေရးတံတားမှတစ်ဆင့် ခွင့်ြပ သွားမည်ြဖစ်သည်။

ထိေရာက်စွာ ထိန်းချပ်ေဆာင်ရက်မများ  ြပလုပ်သွားိုင် ရန် ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတီမိရှိ ထိုင်း-ြမန်မာ အမှတ်(၁)

အဆိုပါ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ဂိတ်မှ ဝင်ေရာက်လာသူ

ချစ်ကည်ေရးတံတားကို မတ် ၂၁ ရက်မှစ၍ ၁၄ ရက်ကာ

များအား ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနှင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်

ယာယီပတ ိ ထ ် ားမည်ြဖစ်ေကာင်း ြမဝတီမိနယ် မဲဆနယ်

ရှိသူများက

အမှတ် (၂) ကရင်ြပည်နယ် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

သွားလာေနထိုင်မဆိ  ုင်ရာ

ဦးသန် ဇင်ေအာင်ထံမှ သိရသည်။

ေကာက်ယြူ ခင်းများြပလုပက ် ာ ြဖတ်သန်းဝင်ေရာက်ခင ွ ြ့် ပ

အမှတ်(၂)တံတား ြဖတ်သန်းခွင့်ြပ

ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမများ

ြပလုပ်ြခင်း၊

အချက်အလက်မှတ်တမ်း

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကရင်ြပည်နယ် လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ် ဦးသန် ဇင်

“အခုလလ ုိ ပ ု လ ် က ုိ တ ် အ ့ဲ တွက် COVID-19 ထိနး် ချပ်မ

ေအာင်က “မနက်ြဖန်ကစပီး ထိုင်း-ြမန်မာ အမှတ်(၁)

အပိင ု ်းမှာ အနည်းငယ်ထေ ိ ရာက်မရှ  မ ိ ယ်လေ ို တာ့ ြမင်တယ်။

ချစ်ကည်ေရးတံတားကို ၁၄ ရက်ယာယီပိတ်သွားမယ်လို

ြမန်မာဘက်ကလည်း

သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းေတွက

သိရတယ်။ လက်ရှိြဖစ်ေပေနတဲ့ ကူးစက်ေရာဂါ အေြခ

ကပ်ကပ်မတ်မတ်

ေဆာင်ရက်ေနတာေတွရှိတယ်။

အေနေပမူတည်ပီး အချ ိန်ထပ်ပီးေတာ့လည်း တိုးသွားိင ု ်

ကုနေ ် ဈးန်းနဲ ပတ်သက်ပီးေတာ့လည်း ကုနသ ် ည်ကီးများ

တယ်။ လူဝင်၊ လူထွက်နဲ ြဖတ်သန်းသွားလာမကိုေတာ့

အသင်းက

အခုလက်ရှိကာလမှာ သုံးေနတဲ့ အမှတ်(၁) ချစ်ကည်ေရး

ြမဝတီမိေဒသခံ ရဲတပ်ကပ်ကီး (အငိမ်းစား) ဦးလှဝင်းက

တံတားမှာလိုပဲ

ထိန်းချပ်ေပးသွားမယ်လို သိရတယ်”ဟု

အမှတ်(၂) ချစ်ကည်ေရးတံတားမှာ

ဆက်လက်၍ ၎င်းက “အမှတ(် ၂) ချစ်ကည်ေရးတံတား

ထိုသို ပိတ်သိမ်းမကို ထိုင်းိုင်ငံအစိုးရ၏ အစီအစ်

ြဖတ်သန်းခွင့်ြပသွားမယ်။ ယာယီနယ်စပ် ြဖတ်သန်းခွင့်

မှာ ကားနဲ တင်မဟုတ်ဘဲ လူြဖတ်သန်းလိုလည်းရတယ်။

ြဖင့် ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပီး အမှတ(် ၁) ချစ်ကည်ေရးတံတား

လက်မတ ှ ် (Temporary Border Pass)၊ နယ်စပ်ြဖတ်သန်းခွင့်

COVID-19 ေရာဂါကို ေနရာတစ်ခတ ု ည်းကပဲ အာုစ ံ က ို ် ပီး

ယာယီပိတ်သိမ်းထားေသာကာလတွင်

ထိုင်း-ြမန်မာ

သိမ်းမီ ယေန ညေန ၅ နာရီအထိ အဆိုပါတံတားမှေန၍

လက်မတ ှ ် (Border Pass) နဲ သွားတဲအ ့ တိင ု း် ပဲ ခွငြ့် ပသွား

ေစာင့် ကည့ခ ် ျင်တသ ဲ့ ေဘာပါ။ ကုနစ ် ည်စီးဆင်းမကလည်း

ှစ်ိုင်ငံြပည်သူများအေနြဖင့် ြဖတ်သန်းသွားလာလိုပါက

ြဖတ်သန်းဝင်ေရာက်လာသူ ၂၅၅၁ ဦးရှေ ိ ကာင်း လတ်ေတာ်

မယ်။

ကုန်စည်စီးဆင်းသွားလာေနတဲ့ အမှတ်(၂) တံတားကို

သက်ဆင ို ရ ် ာ၏ ကျန်းမာေရးစိစစ်မများကိ  ခ ု ယ ံ က ူ ာ ယာယီ

ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန် ဇင်ေအာင်ထံမှ သိရသည်။

ဖွငထ ့် ားမှာဆိေ ု တာ့ ပုမ ံ န ှ အ ် တိင ု ်းရှေ ိ နမှာပါ”ဟု ေြပာသည်။

နယ်စပ်ြဖတ်သန်းခွင့်လက်မှတ်

တံတားတစ်ခုကို ပိတ်လိုက်တာပဲရှိပါတယ်”ဟု

ေြပာသည်။

မတ်

၂၀

ကမာလုံးဆိုင်ရာကပ်ေရာဂါြဖစ်သည့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် တစ်ကမာလုံး တွင် စီးပွားေရးေှာင်ေ ့ ှးမများ ကံေတွေနရပီး ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ လ ် ည်း ိင ု င ် ေ ံ တာ်

ြဖစ်ပီး မှနက ် န်ပါက ထည်ဝ ့ င်ေကးေပးသွင်းြခင်းကို ရပ်ဆင ို ်းထားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အလုပရ ် င ှ မ ် ျားသည် ယာယီပတ ိ သ ် မ ိ ်းထားရာမှ လုပင ် န်းြပန်လည် ဖွငလ ့် စ ှ ်

အစိုးရက ထိုေရာဂါေကာင့် ထိခိုက်ခံစားရမ အများဆုံးြဖစ်ိုင်ေြခရှိသည့်

ပါက ဖွင့်လှစ်ေကာင်းကို ၁၀ ရက်အတွင်း မြဖစ်မေနအေကာင်းကားရမည်

အမျ ိးမျ ိးေကာင့် စီးပွားေရးထိခက ို သ ် ြဖင့် ပိတသ ် မ ိ ်းသွားရသည့် အလုပဌ ် ာနများ

လည်ပတ်မကို အေကာင်းကားရန် ပျက်ကွက်ြခင်းေကာင့် အလုပ်သမားများ

စီးပွားေရးလုပင ် န်းများကို တတ်စမ ွ း် သမ ကူညေ ီ ပးလျက်ရသ ိှ ည်။ အေကာင်း

မှ လူမဖူလုံေရး အာမခံေကးထည့်ဝင်ထားသည့် အလုပ်သမားများအတွက်

ထိုက်သင့်သည့် အကျ ိးခံစားခွင့်များကို ၂၀၁၂ လူမဖူလုံေရးဥပေဒှင့်အညီ

ထိင ု ်း-ြမန်မာ အမှတ် (၁) ချစ်ကည်ေရးတံတား မပိတ်

သတင်း-ရဲေခါင်၊ ေဇာ်ကီး

(Temporary Border

လူမဖူလုံေရးအာမခံေကးထည့်ထားသူများ အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်ပါက လူမဖူလုံေရးဥပေဒအရ အကျ ိးခံစားခွင့် ရရှိမည် ေနြပည်ေတာ်

ေြပာသည်။

ြဖစ်ပီး ထည်ဝ ့ င်ေကးများကိလ ု ည်း ြပန်လည်ေပးသွင်းရန် လိအ ု ပ်သည်။ လုပင ် န်း

ထိခက ို မ ် ြဖစ်  ြခင်း၊ မကျန်းမာမြဖစ်ြခင်းများအတွက် လူမဖူ  လေ ုံ ရးအဖွဲကိယ ု စ ် ား ဥပေဒပါခံစားခွငမ ့် ျားကို ပုဒမ ် ၆၉ ှငအ ့် ညီ အလုပရ ် င ှ က ် တာဝန်ယေ ူ ဆာင်ရက်

၁၂ လ အတွင်း ပျမ်းမလုပခ ် လစာ၏ ၇၀ ရာခိင ု  ် န်  း ကို ၁၄ ပတ်မှ အမာေမွးပါက ၁၈ ပတ်အထိ ေငွေကးအကျ ိးခံစားခွင့်၊ မီးဖွားစရိတ်အြဖစ် ပျမ်းမလုပ်ခလစာ ၏ ၅၀ ရာခိုင်န်းမှ အမာေမွးပါက ၁၀ဝ ရာခိုင်န်းအထိ ခံစားခွင့်၊ ကိုယ်ဝန် ပျက်မအတွ  က် ပျမ်းမလုပခ ် လစာ၏ ၇၀ ရာခိင ု  ် န်  းကို အများဆုံး ေြခာက်ပတ် အထိ ခံစားခွင၊့် အာမခံထားသူအမျ ိးသမီးသည် တစ်စ ှ ေ ် အာက်ကေလး ေမွးစားမ အတွက် ပျမ်းမလုပ်ခလစာ၏ ၇၀ ရာခိုင်န်းကို ရှစ်ပတ်အထိ ခံစားခွင့်ှင့် အာမခံထားသူ အမျ ိးသမီး၏ တစ်ှစ်ေအာက်ကေလးအတွက် တစ်ှစ်အထိ ေဆးကုသမခံယူခွင့်၊

အာမခံထားသူအမျ ိးသား၏ဇနီး

မီးဖွားမအတွက်

ေမွးကင်းစကေလး ေစာင်ေ ့ ရှာက်ခင ွ အ ့် ြဖစ် ပျမ်းမလုပခ ် လစာ၏ ၇၀ ရာခိင ု  ် န်  း ကို ၁၅ ရက်အထိ ခံစားခွင၊့် အာမခံထားသူအမျ ိးသား၏ဇနီး မီးဖွားြခင်းအတွက် မီးဖွားစရိတ်အြဖစ် ပျမ်းမလုပ်ခလစာ၏ ၂၅ ရာခိုင်န်းမှ အမာေမွးပါက ၅၀ ရာခိုင်န်းအထိ ခံစားခွင့်တို ရရှိမည်ြဖစ်သည်။ ထိြု ပင် အလုပလ ် က်မက ့ဲ ာလအတွငး် ေသဆုးံ မမြဖစ်မီ ေနာက်ဆးံု သုံးလ

ရမည်ြဖစ်ပီး ထည်ဝ ့ င်ေကးများကိလ ု ည်း ြပန်လည်ေပးသွင်းရမည်အ ့ ြပင် ဥပေဒ

အတွင်း ှစလ ် ထည်ဝ ့ င်ေကးေပးသွင်းထားြခင်း၊ ကပ်လျက်စ ှ လ ် ကို ထည်ဝ ့ င်

အရ သိရသည်။

သကဲ့သို သတ်မှတ်၍ နာေရးစရိတ်ခံစားခွင့်၊ အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်သည့်ကာလ

အပိုဒ် ၄၇ တိုှင့်အညီ အေကာင်းအမျ ိးမျ ိးေကာင့် လုပ်ငန်းဌာနများ ယာယီ

အမဲတမ်းပိတသ ် မ ိ း် ြခင်း၊ အလုပသ ် မားေလာ့ချြခင်းများ ြဖစ်ေပပီး အလုပရ ် င ှ ်

ဖူလုံေရး အက်ဥပေဒှင့် ၂၀၁၂ ခုစ ှ ၊် လူမဖူ  လေ ံု ရးဥပေဒှစရ ် ပ်ေပါင်း ထည်ဝ ့ င်

လျက်ရှိေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ၏ ေနာက်ဆက်တွဲြဖစ်ေပလာသည့်

ဖူလုံေရးဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများအရ ကျန်းမာေရးှင့် လူမေရးေစာင့်ေရှာက်မ

ဆက်လက်ခံယူခွင့်များကိုလည်း ရရှိခံစားိုင်ေကာင်း သိရသည်။

ထက် မေကျာ်ေသာကာလအထိ ေဆးကုသမခံယခ ူ င ွ ၊့် အလုပလ ် က်မက ဲ့ ာလအတွင်း

အတွက် အပိဒ ု ် (၄)ပါ အကျ ိးခံစားခွငမ ့် ျားရရှသ ိ ကဲသ ့ ို လူမဖူ  လေ ုံ ရးဥပေဒှငအ ့် ညီ

အတွင်း ထည့်ဝင်ေကး ေလးလရှိပါက ေငွေကးအကျ ိးခံစားခွင့်အြဖစ် လုပ်ခ

၂ ရာခိင ု  ် န်  း၊ အလုပသ ် မား ၂ ရာခိင ု  ် န်  း စုစေ ု ပါင်း ၄ ရာခိင ု  ် န်  းကို ထည်ဝ ့ င်ေကး

မီးဖွားမြဖစ်ေပပါက မီးဖွားခွငမ ့် စတင်မီ လွနခ ် ေ ့ဲ သာ ၁၂ လအတွငး် ေြခာက်လ

အကျ ိးခံစားခွင့်ှင့်ဆိုင်သည့် အပိုဒ် (၄)ပါ ေငွေကးအကျ ိးခံစားခွင့် ခုနစ်မျ ိး၊

ဆိုင်သည့် ေငွေကးအကျ ိးခံစားခွင့်များှင့် မီးဖွားစရိတ်အပါအဝင် အကျ ိး

ဖူလုံေရးဥပေဒ ှစ်ရပ်ေပါင်း ထည့်ဝင်ေကးကာလ လေပါင်း ၁၈၀ အထက်

ခံစားိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ အင်အားဝန်ကီးဌာနမှ သိရသည်။

၂၀၁၂ ခုှစ် လူမဖူလုံေရးဥပေဒှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ထားေသာ လုပ်ငန်း

ဌာနများအေနြဖင့် လုပင ် န်းလည်ပတ်ေနရာမှ ဥပေဒပုဒမ ် ၇၅ (ခ) ှင့် နည်းဥပေဒ

ပိတ်သိမ်းြခင်း၊ အမဲတမ်းပိတ်သိမ်းြခင်းများရှိသကဲ့သို ကမာအှံတွင် ြဖစ်ပွား

ပုဒမ ် ၉၄(ခ) ှငအ ့် ညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အဆိပ ု ါဥပေဒ

ေကး မရှေ ိ သာ်လည်း အလုပလ ် က်မြဲ့ ဖစ်သအ ူ တွက် ထည်ဝ ့ င်ေကး ေပးသွင်းပီး

အေကာင်းအမျ ိးမျ ိးေကာင့် လုပ်ငန်းဌာနများ ယာယီပိတ်သိမ်းြခင်း၊

အများဆုံး ေြခာက်လအထိ ေဆးဖိုးှင့် ခရီးစရိတ်ခံစားခွင့်၊ ၁၉၅၄ ခုှစ်၊ လူမ

ေကာင့် အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်သွားေသာ အလုပ်သမားများသည် ၂၀၁၂ခုှစ်၊ လူမ

ေကးကာလ လေပါင်း ၁၈၀ အထက်ရှိပါက အငိမ်းစားယူသူများ ေဆးကုသမ အလုပရ ် င ှ ေ ် ကာင့် အလုပလ ် က်မြဲ့ ဖစ်သွားေသာ အာမခံအလုပသ ် မားများ

စီးပွားေရးဂယက်များေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံရှိ ကုန်ကမ်းေပး ကုန်ေချာယူ

အာမခံစနစ်ပါ နည်းဥပေဒ အပိဒ ု ် ၇၃ ှငအ ့် ညီ အလုပလ ် က်မက ဲ့ ာလ ေြခာက်လ

ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၊

မကျန်းမာမြဖစ်ပါက ထိမ ု ကျန်းမာမြဖစ်သည်ေ ့ န မတိင ု မ ် ီ ေနာက်ဆုံးေြခာက်လ

ကျန်းမာေရးှင့် လူမေရးေစာင်  ေ ့ ရှာက်မ အာမခံစနစ်သုိ ဆအေလျာက် အလုပရ ် င ှ ်

လစာ၏ ၆၀ ရာခိင ု  ် န်  းကို ေြခာက်လအထိ ခံစားခွင၊့် အလုပလ ် က်မက ဲ့ ာလအတွင်း

များေပးသွင်းပီး ဆက်လက်အာမခံထားရှိပါက ေဆးကုသမခံယူခွင့်၊ မီးဖွားမ

ထည်ဝ ့ င်ေကးေပးသွငး် ထားပါက လုပခ ် လစာ၏ ၇၀ ရာခိင ု  ် န်  းကို မီးဖွားမှင့်

ေဆးဖိုး၊ ခရီးစရိတ၊် ၁၉၅၄ ခုစ ှ ၊် လူမဖူ  လုံေရးအက်ဥပေဒှင့် ၂၀၁၂ ခုစ ှ ၊် လူမ

ခံစားခွင့် ခုနစ်မျ ိးကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။

ရှိပါက အငိမ်းစားယူသူများ ေဆးကုသမဆက်လက်ခံယူခွင့်တိုအြပင် နာေရး

လက်ခစားစနစ် (CMP) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေနေသာ စက်ုံ၊ အလုပ်ုံများ၊

အေသးစားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရး

လုပင ် န်းများအပါအဝင် လုပင ် န်းဌာနများအေနြဖင့် လုပင ် န်းလည်ပတ်ရန် ခက်ခဲ

ြခင်းတိုေကာင့် လုပ်ငန်းများ ယာယီပိတ်သိမ်းြခင်း၊ အမဲတမ်းပိတ်သိမ်းြခင်း ှင့် အလုပ်သမားများ ေလာ့ချြခင်းများ ြဖစ်ေပလျက်ရှိသည်။

မှတ်ပုံတင်ထားပီးေသာ လုပ်ငန်းဌာနများသည် အေကာင်းအမျ ိးမျ ိး

ေကာင့် အလုပ်ဌာနပိတ်သိမ်းြခင်း၊ အလုပ်သမားေလာ့ချြခင်းတို ြဖစ်ေပြခင်း ကို လူမဖူ  လေ ုံ ရးအဖွဲသို အေကာင်းကားလာပါက လူမဖူ  လေ ုံ ရးအဖွဲ တာဝန်ရသ ှိ ူ

များက အမှနတ ် ကယ် ပိတသ ် မ ိ း် ြခင်း ရှ/ိ မရှိ သွားေရာက်စစ ိ စ် အတည်ြပရမည်

အာမခံထားသူအမျ ိးသမီး မီးဖွားပါက မီးဖွားခွင့်မစတင်မီ လွန်ခဲ့ေသာ

စရိတ်ကိုလည်း ရရှိိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ခင်ရတနာ


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

တကသိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ နဝမေန ိုင်ငံြခားစာစစ်ဌာနများ အပါအဝင် ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံးရှိ စာစစ်ဌာနများတွင် သမိုင်းဘာသာရပ် ေြဖဆိုသူေပါင်း ၁၅၇၉၇၃ ဦးရှိ ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၀ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် တကသိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ နဝမေနအြဖစ် သမိုင်းဘာသာရပ်ကို ယေနတွင် ေြဖဆိုကရာ ိုင်ငံြခားစာစစ်ဌာန ငါးခုှင့် ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံးရှိ စာစစ်ဌာန ၁၅၅၅ ခု၊ စာစစ်ဌာန စုစေ ု ပါင်း ၁၅၆၀ တွင် ေြဖဆိသ ု ေ ူ ပါင်း ၁၅၇၉၇၃ ဦးရှိေကာင်း ပညာေရးဝန်ကီးဌာနမှ သိရသည်။ သမိုင်းဘာသာရပ် တကသိလ ု ဝ ် င်စာေမးပွဲ သမိင ု း် ဘာသာရပ်တင ွ ် ေြဖဆိသ ု ေ ူ ပါင်း ၁၅၇၉၇၃ ဦးအနက် တစ်င ုိ င ် လ ံ းံု ၌ ေဆးုေ ံ ြဖဆိသ ု ူ ၂၀၊ အကားအာုံ မသန်စမ ွ ်းေြဖဆိသ ု ူ ခုနစ်ဦး၊ အြမင်အာုံ မသန်စွမ်းေြဖဆိုသူ ၃၀၊ ကိုယ်အဂ ါမသန်စွမ်းေြဖဆိုသူ ၂၀၊ အကျ်းေထာင်များတွင် ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုသူ ၁၁၃ ဦးှင့် ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတီမှ ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုသူ ၁၄ ဦး ရှိေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

တကသိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်ှင့် ေကာလိပ်များ၏

ပထမှစဝ် က် စာေမးပွမဲ ျားတွင် ဝင်ေရာက်ေြဖဆိသ ု ူ သုံးသိန်းသုံးေသာင်းေကျာ်ရှိ ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၀ တကသိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်ှင့် ေကာလိပ်များ၏ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပညာသင်စ ှ ် ပထမှစဝ ် က် စာေမးပွဲများကို ယေနတွင် ိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ ဆက်လက်ကျင်းပရာ ဝိဇာ/သိပံ တကသိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်ှင့် ေကာလိပ်များ၌ စာရင်းရှိ ၃၀၂၀၅၁ ဦးအနက် ၂၉၀၉၄၁ ဦး ေြဖဆိုသြဖင့် ပျက်ကွက် ၁၁၁၁၀ ၊ နည်းပညာတကသိုလ်များှင့် ကွန်ပျတာတကသိုလ်များ၌ စာရင်းရှိ ၃၃၄၀၈ ဦးအနက် ၃၂၇၇၇ ဦးေြဖဆိုသြဖင့် ပျက်ကွက် ၆၃၁ ဦးှင့် ပညာေရးေကာလိပ်များ၌ စာရင်းရှိ ၁၀၇၈၂ ဦးအနက် ၁၀၇၇၇ ဦးေြဖဆိုသြဖင့် ပျက်ကွက် ငါးဦးရှိေကာင်း၊ ိုင်ငံတစ်ဝန်း တကသိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်ှင့် ေကာလိပ် များ၏ စုစုေပါင်းစာရင်းရှိ ၃၄၆၂၄၁ ဦးအနက် ၃၃၄၄၉၅ ဦး ေြဖဆိုကပီး ပျက်ကွက် ၁၁၇၄၆ ဦးရှိေကာင်း ပညာေရး ဝန်ကီးဌာနမှ သိရသည်။ သတင်းစ်

COVID-19 ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရးအတွက် ရန်ကုန်မိ အထင်ကရေနရာများတွင် ေဆာင်ရက်ေနပုံ ြမင်ကွင်း COVID-19

ေရာဂါ

ကာကွယ်

တားဆီးေရးအတွက်

ရန်ကုန်

မိေတာ်ခန်းမေရှ ကားမှတတ ် င ို တ ် င ွ ် ခရီး သွားြပည် သူ မ ျားအား လက် သန် ရှ င ်း ေရးအတွ က ်

ကူ ညီ

ေဆာင် ရ က် ေပးလျက် ရ ှိ သ ည် ကို ေတွရစ်။

ေရတိဂုံေစတီေတာ်သို လာေရာက် ဖူးေြမာ်ကသည့် ဘုရားဖူးြပည်သူ များအား COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ် တားဆီးိုင်ေရး လက်သန် ရှင်းေရး အတွက် ေဆာင်ရက်ေပးစ်။

ရန်ကန ု ် မိေတာ်ခန်းမသို လာေရာက် ကသည့် ြပည်သူများအား မိေတာ် စည် ပ င် သာယာေရး

ေကာ် မ တီ

ဝန်ထမ်းများက အပူချ ိန်တိုင်းတာ စစ်ေဆးေနစ်။ ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီက လက်ေဆးေဘစင်များ ြပလုပ်ေပးထားရာ ြပည်သူများက လက်ေဆးရည်ြဖင့်

ေဆးေကာ

ေနကစ်။

ဓာတ်ပုံ - ေဇာ်မင်းလတ်


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးအုန်းေမာင် နယ်ုံးခွဲတာဝန်ခံများှင့် ေတွဆုံ ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၀

ဦးစားေပးေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပီး သက်ဆိုင်ရာုံးခွဲများ

ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု

အေနြဖင့် ေဒသအလိက ု ေ ် ဆာင်ရက်မည့် လုပင ် န်းစီမခ ံ ျက်

ဝန်ကီး ဦးအုန်းေမာင်သည်

များကို ေရးဆွဲသွားရန်လိုအပ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ယေန မွန်းလွဲပိုင်းတွင်

ေနြပည်ေတာ်ရှိ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး နီလာအစည်း

ြဖည့်စွက်ေဆွးေွး

အေဝးခန်းမ၌ Video Conferencing ြဖင့် ဟိုတယ်ှင့်

ထိုေနာက် ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်၊ မေလး၊ မုံရာ၊

ခရီးသွားန်ကားမဦးစီးဌာနရှိ တိင ု း် ေဒသကီး၊ ြပည်နယ်

ထားဝယ်၊ မေကွး၊ ပဲခူး၊ ေတာင်ကီး၊ စစ်ေတွ၊ လွိင်ေကာ်၊

ုံးခွဲများမှ ုံးခွဲတာဝန်ခံများှင့် ေတွဆုံသည်။

ြမစ်ကီးနား၊ ေမာ်လမိင်၊ ဘားအံှင့် ဟားခါးမိများမှ

ေြပာကား

ုံးခွဲတာဝန်ခံများက ၎င်းတို၏ လုပင ် န်းေဆာင်ရက်မများ၊ 

ထိသ ု ေ ုိ တွဆုရ ံ ာတွင် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ဦးအုနး် ေမာင်

သက်ဆိုင်ရာေဒသအလိုက် ခရီးသွားလာေရးှင့်စပ်လျ်း

က ယခုလအ ို ချ ိန်တင ွ ် Promotion ထက် လူ စွမ်းအားအရင်း

၍ COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယတ ် ားဆီးေရးလုပင ် န်းများတွင်

အြမစ်ဖံွ ဖိးေရး၊ ခရီးစ်ေဒသဖွံဖိးေရး၊ ပုဂလိ  ကလုပင ် န်း

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနမများကို တင်ြပကရာ ြပည်ေထာင်စု

များ စီးပွားေရးထိခိုက်မကို ကုစားေရးှင့် COVID-19

ဝန်ကီး ဦးအုန်းေမာင်ှင့် ဒုတိယဝန်ကီး ဦးတင်လတ်

အလွနက ် ာလတွင် ခရီးသွားလုပင ် န်းများ ြပန်လည်ဦးေမာ့

တိုက

လာေရးတိုအတွက် ကိတင်စီမံေဆာင်ရ က်ြခင်းများကို

မှာကားကသည်။

လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာများကို ြဖည့်စွက်ေဆွးေွး သတင်းစ်

မီးဝစခန်းအား ရက်ေပါင်း ၄ဝ ေကျာ်ကာ ဝိငု ်းပတ်ပတ ိ ဆ ် ထ ို ားသည့် AA အဖွဲ အား တပ်မေတာ်စစ်ေကာင်းက တွန်းလှနတ ် က ို ထ ် တ ု ် ငို ခ် ဲ့ ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၀

တိက ု ခ ် က ို မ ် များေကာင့  ် လူစက ု ေ ွဲ နသည့် အရာရှ၊ိ စစ်သည်

မီးဝစခန်းအား ရက်ေပါင်း ၄၀ ေကျာ်ကာ ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို

၁၃ ဦးအား ြပန်လည်ကယ်တင်ိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း လက်ရှိ

ထားသည့် AA အဖွဲအား တပ်မေတာ်စစ်ေကာင်းများက

အချ ိန်အထိ အရာရှိ၊ စစ်သည်အချ ိ ေပျာက်ဆုံးလျက်ရှိပီး

တွန်းလှန်တိုက်ထုတ်ိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြပန်လည်ကယ်တင်ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။

AA အဖွဲသည် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၅ ရက်မှစ၍ ပလက်ဝ-

AA အဖွဲသည် ပလက်ဝှင့် ေကျာက်ေတာ် ကားလမ်း

ေကျာက်ေတာ်လမ်းေကာင်းှင့် မီးစာ- မတူပီ လမ်းေကာင်း

ေကာင်းှင့် ေရလမ်းေကာင်းကို စိုးမိုးထားေသာ န်းဘူး

ဆုံရာ ေနရာတွင်တည်ရှိပီး

ေဒသတွင်း အချက်အချာ

စခန်းအား ၂၀၁၉ ခုစ ှ ၊် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း တိက ု ခ ် က ို ြ် ခင်း၊

မီးဝစခန်းအား အင်အားအလုံးအရင်းြဖင့်

ပလက်ဝေဒသ အေနာက်ေြမာက်ဘက်ြခမ်း နယ်စပ်ေဒသ

ကျသည့်

တိုက်ခိုက်ခဲ့ေကာင်း၊

တိုက်ပွဲများတွင် AA အဖွဲထံမှ သိမ်းဆည်းရမိသည့် လက်နက်၊ ခဲယမ်းှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများအား ေတွရစ်။

သိုအတွက် စစ်ကူတပ်များအား

အနီးရှိ စခန်းများအား ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်း

ေစလတ်၍ ထိးု စစ်ဆင်တက ုိ ခ ် က ုိ ခ ် ရ ့ဲ ာ မတ် ၁၁ ရက်တင ွ ်

တိက ု ခ ် က ို ြ် ခင်း၊ ဘူးသီးေတာင်-ရေသ့ေတာင်ေဒသအတွင်းရှိ

တင်းမေကျးရာ၊ မတ် ၁၃ ရက်တွင် ပိင်းတိုင်းေကျးရာှင့်

ရက်ခတ ုံ င ို ေ ် ကျးရာအနီးှင့် ေရစီးေချာင်းေကျးရာတစ်ဝက ို ်

အနီးတစ်ဝက ုိ ၊် မတ် ၁၄ ရက်တင ွ ် မုန် သန်းြပင်ေကျးရာှင့်

နယ်ေြမလုံ ခံေရးေဆာင်ရက်ေနေသာ စစ်ေကာင်းများအား

အနီးတစ်ဝိုက်တိုအား ြပန်လည်ထိန်းချပ်သိမ်းပိုက်ိုင်ခဲ့

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂ ရက်င ှ ့် ၁၀ ရက်တတ ုိ င ွ ် တိက ု ခ ် က ုိ ြ် ခင်းများ

ေကာင်း၊ အထက်ပါြဖစ်စ်များတွင် အရာရှ၊ိ စစ်သည်အချ ိ

လုပ်ေဆာင်ခဲ့ေသာ်လည်း တပ်မေတာ်စစ်ေကာင်းများ၏

ကျဆုံး/ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာ AA အဖွဲလည်း ေသဆုံး/ဒဏ်ရာ

ြပန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မေကာင့်

ရရှိမများရှိခဲ့ေကာင်း။

ေကာင်း တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး၏ သတင်း

တပ်မေတာ်စစ်ေကာင်းများ၏ ချ ီတက်ထိုးေဖာက်

ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။

ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရ သတင်းစ်

သက်တမ်းလွန်ေဆးဝါးှင့် ကန်သတ်ဆိုးေဆးပါ၀င်သည့် အစားအေသာက်ေရာင်းချမ ရှိ၊ မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

မင်းတပ် မတ် ၂၀

မင်းတပ်မိ စည်ပင်ဧရိယာအတွင်းရှိ ေစျးဆို င ် မ ျား၌

သက် တ မ်း လွ န ်

စားေသာက်ကုန်များှင့် ကန် သတ်

ဆိးု ေဆးပါဝင်သည့် အစားအေသာက်

ေရာင်းချမ ရှ၊ိ မရှိ ခိင ု အ ် စားအေသာက် ှင့်

ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနမှ

လက် ေထာက်

 န်  ကားေရးမှး

ဦးေကျာ်ဆန်းလင်၊ မိနယ်ရတ ဲ ပ်ဖွဲမှး

အစားအေသာက် ေရာင်းချမ ရှ၊ိ မရှက ိ ုိ

စားေသာက်ကန ု အ ် ေရာင်းဆိင ု မ ် ျားသို

လျက်ရပ ိှ ါတယ်။ ြပည်သေ ူ တွအေနနဲ

ရမိသည့် စားသုံးရန်မသင့သ ် ည့် အစား

တစ်လှစ် ကိမ်

ကွငး် ဆင်းစစ်ေဆး

အရာယ်ကင်းတဲ့ အစားေသာက်ေတွ

ဝယ်ယစ ူ ားသုံးိင ု ဖ ် ို ပညာေပးလုပင ် န်း လည်း

ေဆာင်ရ က်ေပးလျက်ရှိပါ

တယ်”ဟု ေြပာသည်။

အဆိုပါ ေဆးဝါးအေရာင်းဆိုင်ှင့်

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာတွင် သိမ်းဆည်း အေသာက်များှင့် သက်တမ်းလွန်

ေဆးဝါးများကို စနစ်တကျ စွန် ပစ်

ဖျက်ဆီးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ သည်။

ဆလိုင်းေအာင်(ြပန်/ဆက်)

ရဲမှ းမိးု ေကျာ်ဟန ိ း် ှင့် မိနယ်အဆင့် ဌာနဆို င ် ရာများပူး ေပါင်း ၍ ယေန

နံနက် ၉ နာရီက ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

ခဲ့ကသည်။

ခိင ု အ ် စားအေသာက်င ှ ့် ေဆးဝါး

ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနမှ

ဒုတိယ

ကီးကပ်ေရးမှး ဦးေကျာ်ဆန်းလင်က

“မိစည် ပ င် ဧ ရိ ယာအတွ င ်း မှာ ရှိ တဲ့ ေစျးဆိုင်ေတွမှာ

ေကျးလက်ေဒသများ ေသာက်သုံးေရခက်ခဲမမရှိေစေရး ေဆာင်ရက်

သက်တမ်းလွန်

ေဆးဝါး နဲ ကန် သတ်ဆိုးေဆးပါဝင်တဲ့

သထုံ မတ် ၂၀

ေကာလင်းမိနယ်၌ ေဒသခံြပည်သူများအတွက် ၁၆ ခုတင်ဆံ့ တိုက်နယ်ေဆးုံ တည်ေဆာက်

ေကာလင်း မတ် ၂၀

ေဆးုံ တည်ေဆာက်ေပးေတာ့ ကန်ေတာ်တို ကုကိကုန်း

ေကျးရာတွင် ေဒသခံြပည်သမ ူ ျား ကျန်းမာေရးေစာင်ေ ့ ရှာက်မ

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ေကာလင်းမိနယ် ကုကိကုန်း

လွယ်ကူအဆင်ေြပေစေရး ၁၆ ခုတင်ဆံ့ တိုက်နယ်ေဆးုံ ှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတည်ေဆာက်မ ၃၀ ရာခိုင်န်းခန်

ပီးစီးေနပီြဖစ်ေကာင်း ေကျးရာအုပခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးြမင်ေ ့ ဖ က ေြပာသည်။

“ကန်ေတာ်တရ ို ာက ေကာလင်းမိနဲ မိင ု ် ၂၀ ေလာက်

ေဝးေတာ့ ကျန်းမာေရးမေကာင်းလို ေဆးုံသွားဖို များစွာ အခက်အခဲ ြဖစ်ခပ ဲ့ ါတယ်။ အခုလို ၁၆ ခုတင်ဆံ့ တိက ု န ် ယ်

ေကျးရာနဲ အနီးပတ်ဝန်းကျင် ေကျးရာများရှိ ြပည်သေ ူ တွရဲ အဆင်ေြပသွားမယ်”ဟု

ကုကိ ကုနး် ေကျးရာေန ဦးစိးု ေကျာ်ဦးက ေြပာသည်။

အဆိုပါ တိုက်နယ်ေဆးုံမှာ အလျား ၁၄၁ ေပှင့်

မွနြ် ပည်နယ် သထုံ မိနယ်ေကျးလက် ေဒသဖွံ ဖိးတိးု တက် ေရးဦးစီး ဌာန သည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်တွင် ေရေပးေရးလု ပ ် င န်း များြဖစ် ေသာ တွင်းတိမ်လုပ်ငန်း ေြခာက်ခု၊ စိမ့်စမ်း ေရသွယြ် ခင်း တစ်ခ၊ု ေြမသားေရကန် တူး ေဖာ် ြ ခင်း လု ပ ် င န်း

တစ် ခု  ှ င့ ်

ေရေပးေရး(အြခား)လုပ်ငန်း ေလးခု တိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်

ဝန် ထ မ်း အိ မ ် ရာ အလျား(၁၁၁ ေပ၊ ၆ လက် မ ) သံ ကူ

ရက်လျက်ရှိသည်။

ေငွကျပ် ၆၁၆ ဒသမ ၆ သန်းြဖင့် ေဆာက်လပ ု လ ် ျက်ရေ ှိ ကာင်း

ေနေသာ ေကျးရာများသည် ေွရာသီ

ကွန်ကရစ်အေဆာက်အဦြဖစ်ပီး သိရသည်။

ြပည်ေထာင်စုရန်ပုံ

ြမင့်ထွန်းမင်း(ေကာလင်း)

ေရေပးေရးလုပင ် န်း ေဆာင်ရက် တွ င ်

ေသာက် သုံး ေရရှားပါးေသာ

ေကျးရာများြဖစ်ပီး

ယခုကဲ့သို

ေရေပးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်

အခက် အ ခဲ မ ျား

ြခင်းြဖင့် ေကျးလက်ေနြပည်သူများ

ေကာင်း သိရသည်။

ေသာက် သုံး ေရဖူ လုံ  ပီး ေရရှားပါးမ

ေလျာ့ န ည်း လာ ေကးမုံ


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

၂၀၁၉ ခုှစ် စက်တင်ဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ ကာလအတွင်း ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များှင့်စပ်လျ်း၍ ြပည်သူသို အစီရင်ခံစာ (ယမန်ေနမှ အဆက်)

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်)


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ေရး ဂျပန်၊ တုတ်ှင့် ေတာင်ကိုရီးယားတို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မည် ကျ ိတို မတ် ၂၀

မိတ ု ဂ ီ က ီ ဆိသ ု ည်။ ထိြု ပင် ဗိင ု ်းရပ်စပ ် ိုးကူးစက်မ

ကမာတစ်ဝန်းပျံှံလျက်ရှိသည့်

ကိုိုနာ

ကို ေလာ့ချိင ု ရ ် န် သေဘာဆိပက ် မ်းများတွင်

ဗိင ု း် ရပ်စေ ် ရာဂါပိးု ကို ကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်ရန်

သေဘာများဆိုက်ကပ်မကို

အချ ိန်အကန်

ကိးပမ်းရာတွင်

အသတ်ြဖင့် ထိန်းချပ်ရန်

လိုအပ်ေကာင်း

ဂျပန်၊

တုတ်ှင့်

ေတာင်ကိုရီးယားသုံးိုင်ငံက

ပူးေပါင်း

မိုတီဂီက ဆက်လက်ေြပာကားခဲ့သည်။

ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း သုံးိင ု င ် ံ ိင ု င ် ြံ ခား

ဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်မကိ  ု ကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်

ေရးဝန်ကီးများက ယေန သေဘာတူညီခဲ့က

ိင ု ရ ် န် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရာတွင် ေဆာင်ရက်

သည်။

မည့် လုပင ် န်းစ်များကို အေသးစိတေ ် ဆွးေွး

ဂျပန်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး တိုရှီမတ်ဆု

ကရန် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးများ၏ ဗီဒီယိုမှ

မိတ ု ဂ ီ ၊ီ တုတ ် င ို င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီး ဝမ်ယ ိ င ှ ့်

တစ်ဆင့်ြပလုပ်မည့် အစည်းအေဝးတစ်ရပ်

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံြခားေရး

ကျင်းပရန်ကိုလည်း ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများ

ဝန်ကီး

ကန်ေကျာင်းဝါတိက ု ဗိင ု း် ရပ်စပ ် းုိ ထိနး် ချပ်ေရး လုပ်ငန်းစ်များှင့်ပတ်သက်ပီး

က သေဘာတူညီခဲ့ကသည်။

ဂျပန်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး

တုတ်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး

တိုရှီမတ်ဆု မိုတီဂီ

ဝမ်ယိ

ဗီဒီယိုမှ

ဗိင ု ်းရပ်စပ ် ိုးကာကွယေ ် ဆး ေဖာ်ထတ ု မ ် ှ  င့်

တစ်ဆင့် တစ်နာရီေကျာ်ကာ ယေနေဆွးေွးခဲ့

ပတ်သက်ပီး သုံးိင ု င ် အ ံ ကား သတင်းအချက်

ေဆာင်ရက်ေရးကိလ ု ည်း ထပ်ေလာင်းအတည်

ကသည်။

အလက်များ မေဝေပးရန်ှင့် ေဆးဝါးပစည်း

ြပခဲ့ကသည်။

မီဒီယာသို ေြပာကားခဲ့သည်။

တိ၏ ု ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မြဖင့  ် အိင ု ရ ် ယူင ို ် သည်ကို ြပသေစလိုြခင်းေကာင့်ြဖစ်သည်ဟု

ိုင်ငံအေနြဖင့် အိုလံပစ်အားကစားပိင်ပွဲကို

ဝန်ကီးချပ် ရှငဇ ် အ ို ာေဘး၏ ေြပာကားချက်ကို

ေအာင်ြမင်စွာ

ကျင်းပိုင်ရန် အြပည့်အဝ

ကိုးကားပီး ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး မိုတီဂီက

ကျင်းပိင ု ေ ် ရးကိလ ု ည်း ေထာက်ခအ ံ ားေပးပါ

ေမာ်လင့ထ ် ားပါေကာင်းှင့် ယင်းသိေ ု မာ်လင့်

ေြပာကားခဲသ ့ ည်။ ကိုးကား - အင်နအ ် တ ိ ခ ် ျ် ေက

ေကာင်း တုတ ် င ို င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီး ဝမ်ယက ိ

ထားြခင်းမှာ လူသားတိ၏ ု အသက်အရာယ်ကို

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အေြခအေနကို ဆိးု ရားစွာ ထိခက ုိ ေ ် စေကာင်း

လည်း ိင ု င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီးများက သေဘာတူ

တိုကျ ိအိုလံပစ်အားကစားပိင်ပွဲှင့်

ှင့်

ေဒသအတွင်းတည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး

ခဲ့  ကသည် ။ ထို ြ ပင် ကျန်း မာေရးဆို င ် ရာ

လံပစ်အားကစားပိင်ပွဲများ

အတွက် သုးံ ိင ု င ် ပ ံ းူ ေပါင်းေဆာင်ရက်သာွ းရန်

အေရးေပအေြခအေနှင့် ိင ု င ် တ ံ ကာြပည်သူ

အေရးကီးပါေကာင်း ဂျပန်င ို င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီး

ကျန်းမာေရးထိန်းချပ်မများတွင် ပူးေပါင်း

ဂျပန်ိုင်ငံက အိမ်ရှင်အြဖစ်ကျင်းပမည့် ပါရာ

ေအာင်ြမင်စွာ

အိိယအစိုးရက ေဒလီဘတ်စ်ကားေပ ၌ အဓမြပကျင့်သူ ေလးဦးကို ကိးေပးကွပ်မျက် နယူးေဒလီ မတ် ၂၀ ၂၀၁၂ ခုှစ်က

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါပိုး စစ်ေဆးမများအား ကပ်ကပ်မတ်မတ်ေဆာင်ရက်

ြပစ်မကျးလွန်သူ

မမရှပ ိ ါက ဆင်းရဲေသာိင ု င ် မ ံ ျားမှ ြပည်သမ ူ ျားအပါအဝင် လူသန်းေပါင်းများစွာ

ေလးဦးကို ယေန ကိးေပးကွပ်မျက်

ေသဆုးံ ိင ု ဖ ် ယ ွ ရ ် ေ ိှ ကာင်း ကုလသမဂအတွငး် ေရးမှးချပ် အန်တန ုိ ယ ီ ဂ ုိ တ ူ ာရက်က

လိုက်သည်။

ကာသပေတးေနတွင် သတိေပးေြပာကားခဲ့သည်။

အာဏာပိုင်များသည်

ကိးစားလုပ်ေဆာင်ရန်လည်း ၎င်းက ေြပာကားခဲ့သည်။

ိင ု င ် ၏ ံ မိေတာ် နယူးေဒလီရှိ တီဟာ

“ကန်ေတာ်တအ ို ေနနဲ ဒီေရာဂါကို ေတာမီးကူးစက်သလို ကူးစက်ခင ွ ြ့် ပ

အကျ်းေထာင်တစ်ခတ ု င ွ ် ယေနေဒသ

လိက ု ရ ် င် ကမာေပမှာရှတ ိ ဲ့ ဆင်းရဲချ ိတဲတ ့ ဲ့ ေဒသေတွမှာ လူသန်းေပါင်းများစွာ

စံေတာ်ချ ိန် နံနက် ၅ နာရီ မိနစ် ၃၀

ေသဆုံးမှာြဖစ်ပါတယ်။ ကမာလုံးဆိုင်ရာညီွတ်မဟာ  လူမေရးကျင့်ဝတ်

ကိးေပးကွပမ ် ျက်ခြ့ဲ ခင်းြဖစ်

အေနနဲ အေရးကီးုမ ံ မက လူသားတိင ု း် ရဲ အကျ ိးစီးပွားအတွကြ် ဖစ်ပါတယ်”ဟု

ေကာင်း အကျ်းေထာင်အကီးအကဲ

၎င်းက ေြပာသည်။

ေအအက်ဖ်ပီ

၂၀၁၂ ခုှစ်က ဂျ ီယိုတီဆင်းဆိုသူ လူမဆန်ေသာ

တိုက်ခိုက်မသည်

ိုင်ငံတစ်ဝန်း၌

ရက်ရှည်လကာ ဆြပမများြဖစ်ပွား ေစခဲသ ့ ည့အ ် ြပင် ေနစ်အဓမြပကျင့မ ် 

လူေပါင်း ၉၀၀၀ ေကျာ် ေသဆုံးခဲ့ ပီး ၂၁၇၅၀၀ ေရာဂါကူးစက်ခခ ံ ရ ဲ့ သည့်

ဂျ ီယိုတီဆင်း၏ မိခင်ြဖစ်သူ အာရှာေဒဗီှင့် ေရှေနများကို ေတွရစ်။

သတင်းဌာနသို ေြပာကားသည်။ အမျ ိးသမီးအေပ

ယခုြဖစ်ပွားေနေသာ

ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စက ် ပ်ေရာဂါအတွက် ကမာလုးံ ဆိင ု ရ ် ာတုြံ ပန်ေဆာင်ရက်မကိ  ု

အဆိုပါ တရားခံေလးဦးကို အိိယ

ဆန်ဒစ်ပ်ဂိုးလ်က

ကပ်ကပ်မတ်မတ် မေဆာင်ရက်ပါက လူသန်းေပါင်းများစွာ

ကုလသမဂ မတ် ၂၀

သည့် အုပ်စုလိုက် အဓမြပကျင့်မှ  င့်

ခန် က

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါပိုး စစ်ေဆးမများအား

ေသဆုံးိငု ဖ် ယ ွ ရ် ေှိ ကာင်း ကုလသမဂအတွင်းေရးမှးချပ် ေြပာကား

ေဒလီဘတ်စက ် ားတစ်စးီ ေပ၌ ြဖစ်ပွား

အိိယ

ခိမ်းေြခာက်ေနေသာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို လူသား

ကမာတစ်ဝန်းတွင် ဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်မများ 

များ အြပန်အလှန်ကူညီေထာက်ပံ့ေပးရန်ကို

လူသတ်မြဖင့်

ကန်ေကျာင်းဝါ

ဆက်လက်ြမင့်မားလျက်ရှိေသာ်လည်း ဂျပန်

ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စပ ် ျံှမ ံ သည်  ကမာ့စးီ ပွားေရး

အိိယအစိုးရသည်

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး

၉၅ မခန် ြဖစ်ပွားလျက်ရသ ှိ ည့် အိယ ိ ိုင်ငံအတွင်း

“ခုနစ်စ ှ အ ် ကာမှာ သမီးအတွက်

ဒီကပ်ေရာဂါဆိးု ကီးကို တိက ု ဖ ် ျက်ရန်အတွက် ကမာလုးံ ဆိင ု ရ ် ာ တုြံ ပန်ေဆာင်ရက်

ေဒဗီက အကျ်းေထာင်၏ အြပင်ဘက်

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ

တရားမတမရရှသ ိ ွားတာကို ကန်မတို

တွ င ်

သတင်း ေထာက် မ ျားအား

အကမ်းဖက်မှ  င့် အမျ ိးသမီးများ၏

ေကျနပ်မပ ိ ါတယ်။ အခုေတာ့လမ ူ ဆန်တ့ဲ

ေြပာကားသည်။

အတိဒက ု အေပ  စိုးရိမထ ် တ ိ လ ် န် မကိ  ု

တရားခံေတွဟာ ကိးေပးကွပမ ် ျက်ြခင်း

ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ

မီးေမာင်းထိုးြပခဲ့သည်။

ခံလက ို ရ ် ပါပီ” ဟု မိခင်ြဖစ်သူ အာရှာ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

အီတလီိုင်ငံ၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မေကာင့် ေသဆုံးသူဦးေရသည် တုတ်ိုင်ငံထက် ပိုမိုများြပား ေရာမ မတ် ၂၀

ေသဆုံးမန်းသည် တုတ ် င ို င ် ထ ံ က် ပိမ ု ြို မင့မ ် ားလျက်ရသ ှိ ည်ကို ေတွရှရ ိ သည်။

အီတလီိုင်ငံ၌ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မေကာင့  ် ေသဆုံးသူ ၃၄၀၀ ေကျာ်ရှိ

အီတလီိုင်ငံ၏ ေသဆုံးမန်းြမင့်တက်မသည်  ိုင်ငံအတွင်း သက်ကီး

လာခဲ့ ပီြဖစ်ေကာင်း အီတလီအစိုးရက ယေနသတင်းထုတြ် ပန်ခသ ဲ့ ည်။ အဆိပ ု ါ

ရယ်အိုအများစု ဗိင ု း် ရပ်စပ ် းုိ ကူးစက်ခရ ံ ိင ု ဖ ် ယ ွ ရ ် ိှ ပီး ဗိင ု း် ရပ်စက ် ာကွယေ ် ရးှင့်

ေသဆုံးမန်းသည် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးစတင်ပျံှံခဲ့သည့် တုတ်ိုင်ငံထက်ပင် ပိုမို

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မလု  ပ်ငန်းစ်များ ေဆာင်ရက်ရာတွင် ခက်ခဲမများရှိ

များြပားေကာင်း ေတွရှိရသည်။

ိုင်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်သည်ဟု ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ အုပ်ချပ်ေရးဒါိုက်တာ

ဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်မေကာင့  ် ၃၄၀၅ ဦးေသဆုးံ ခဲသ ့ ည်ဟု အီတလီအစိုးရက

မိုက်ကယ်ရန်က မတ် ၁၈ ရက်တွင် ေြပာကားခဲ့သည်။

မတ် ၁၉ ရက်တင ွ ် ေြပာကားခဲသ ့ ည်။ အဆိပ ု ါေသဆုးံ မန်းသည် တုတ ် င ုိ င ် ၌ ံ

အီတလီအစိးု ရက ိင ု င ် အ ံ တွငး် ကုသေဆာင်များ ထပ်မြံ ဖည့ဆ ် ည်းြခင်းြဖင့်

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မေကာင့် ေသဆုံးသည့်အေရအတွက် ၃၂၄၈ ဦးထက် ပိုမို

ေဆးကုသမေဆာင်ရက်ချက်များ တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန် ကိးပမ်းလျက်

များြပားေကာင်း သိရသည်။

ရှိသည်။ မတ် ၁၉ ရက်စစ်တမ်းများအရ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုတွင် ဗိုင်းရပ်စ်

လက်ရအ ိှ ချ ိန်တင ွ ် အီတလီင ုိ င ် အ ံ တွငး် ဗိင ု း် ရပ်စက ် းူ စက်ခရ ံ သူ ၄၁၀၃၅ ဦးခန် ြမင့တ ် က်လာခဲသ ့ ည်။ ကမာ့င ုိ င ် မ ံ ျားက ခရီးသွားလာမများ စတင်ပတ ိ ပ ် င်ခဲ့

ကူးစက်ခံရသူ ၁၀၄၄၂ ဦးရှိပီး ြပင်သစ်ိုင်ငံတွင် ၁၀၉၉၅ ဦးခန် ရှိသည်။

သည့် မတ် ၁၀ ရက်မှစပီး အီတလီိုင်ငံအတွင်း ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ သုံးေသာင်းခန် ြမင့်တက်လာခဲ့သည်ဟု ေဆးပညာရှင်များက ဆိုသည်။

ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ၏ မတ် ၂၀ ရက် ထုတ်ြပန်ေကညာချက်အရ

မ၏ အေရးကီးပုက ံ ို ဂူတာရက်က အေလးထားေြပာကားခဲသ ့ ည်။ သက်ဆင ို ရ ် ာ

တိုင်းြပည်ေတွအေနြဖင့် မိမိတို၏ေရာဂါထိန်းချပ်ေရး မဟာဗျဟာေတွကို ပွငလ ့် င်းြမင်သာစွာေဆာင်ရက်လျက်ရသ ှိ ည်။ ထိသ ု ေ ုိ ဆာင်ရက်ရာတွင် ကိ ု န ို ာ

ဗိင ု း် ရပ်စထ ် န ိ း် ချပ်ေရးအတွက် ြပင်ဆင်ထားမနည်းပါးေသာ ိင ု င ် မ ံ ျားကိပ ု ါ ကူညီ ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖင့် ေရာဂါြဖစ်ပာွ းေနသည့် အေြခအေနမှ အလျင်အြမန်

ုနး် ထွက ် င ုိ ေ ် အာင် ေဆာင်ရက်ရန်လအ ုိ ပ်ေကာင်း ၊ ကမာ့င ုိ င ် အ ံ သီးသီးရှိ အစိးု ရ

များအေနြဖင့် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စတ ် က ို ဖ ် ျက်ေရးတွင် ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲကီး၏ ဦးေဆာင်မြဖင့  ် ခိင ု မ ် ာေသာ ိင ု င ် စ ံ ပ ုံ ူးေပါင်းအားထုတမ ် ြဖင့  ် ေဆာင်ရက်သွား ရမည်ြဖစ်ေကာင်း ၎င်းက ေြပာကားသည်။

“ကန်ေတာ်တအ ို ေနနဲ အားနည်းေနတဲ့ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ ် ရှာက်မစနစ် 

အေပမှာ ကျားကန်ေနရသည့အ ် ေြခအေနကို ယခုကပ်ေရာဂါက ရှငး် လင်းစွာ

ြပသခဲသ ့ ည်”ဟု ဂူတာရက်က ေြပာကားသည်။ ကမာလုးံ ဆိင ု ရ ် ာစီးပွားေရးကို ေထာက်ပံ့ကူညီရန်အတွက် ဝင်ေငွနည်းေသာ လုပ်သားများ၊ အေသးစားှင့်

အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ စသည်တိုကို

ေဆာင်ရက်သင့်ေကာင်း ၎င်းက ေြပာကားသည်။

ကူညီေထာက်ပံ့ေပးရန်

ထိသ ု ို ေဆာင်ရက်ရာတွင် လုပအ ် ားခတိုးြမငေ ့် ပးြခင်း၊ အာမခံများထားရှိ

ေပးြခင်း၊ လူမေရးဆိ  င ု ရ ် ာကာကွယေ ် စာင့ေ ် ရှာက်မများေပးြခင်  း၊ လုပင ် န်းများ ေဒဝါလီခံြခင်းမှ ကာကွယ်ြခင်းှင့်

အလုပ်လက်မဲ့ြပဿနာများမရှိေစရန်

ကာကွယ်ြခင်းတိုပါဝင်ေကာင်း ၎င်းက ေြပာကားသည်။

ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ကမာတစ်ဝန်းတွင် ဗိင ု း် ရပ်စက ် းူ စက်ခရ ံ သူ ှစသ ် န ိ း် ေကျာ်ရိှ ပီြဖစ်သည်။ ကမာ့

ကို နို ာဗိငု ်းရပ်စက ် ာကွယေ် ရး မေလးရှားတပ်ဖွဲ ဝင်များ ြဖန်ကက်မည် ကွာလာလမ်ပူ မတ် ၂၀

မတ် ၁၉ ရက်စစ်တမ်းများအရ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးေတွရှိေသာ ိုင်ငံများအနက်

ိင ု င ် ေ ံ ပါင်း ၁၉၅ ိင ု င ် အ ံ နက် ိင ု င ် ေ ံ ပါင်း ၁၇၁ ိင ု င ် တ ံ င ွ ် ဗိင ု း် ရပ်စပ ် းုိ ေတွရှရ ိ ကာ

အီတလီိုင်ငံအတွင်း ေသဆုံးမန်းသည် ၈ ဒသမ ၃ ရာခိုင်န်းရှိသည်။ ကမာ့

ကူးစက်ခရ ံ သူ ၂၁၇၅၀၀ ဦးရှိ ပီး ေသဆုံးသူ ၉၀၀၀ ေကျာ်ရေ ိှ ကာင်း သိရသည်။

ကျန်းမာေရးအဖွဲက ေဖေဖာ်ဝါရီလက ထုတြ် ပန်ခေ ဲ့ သာ အစီရင်ခစ ံ ာတွင် တုတ်

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ခ်ျေက

ိုင်ငံအတွင်း ေသဆုံးမန်းသည် ၃ ဒသမ ၈ ရာခိုင်န်းရှိခဲ့ရာ အီတလီိုင်ငံ၏

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ရဲတပ်ဖွဲဝင်များအား အကူအညီေပးရန်အတွက် စစ်သားများကို ြဖန် ကက်ချထား

၁၇ ဦးေရာဂါမှာ ြပန်လည်သက်သာလာခဲ့သည်။

ေနထိုင်ရန် စည်းကမ်းချက်များကို မထီမဲ့ြမင်ြပေနြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း

အင်ဒိုနီးရှား၌ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၃၆၉ ဦးရှိပီး ေသဆုံးသူ ၃၂ ဦးအထိ ြမင့်တက်လာ

မတ် ၂၈ ရက်မှစ၍ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရ သည့်

လူနာများကို

သီးြခားထားရှိကုသရန်

ဂျကာတာမိေတာ်ေြမာက်ပိုင်း

ဂျာဗားပင်လယ်

ဂျကာတာ မတ် ၂၀

၃၆၉ ဦးအထိရလ ိှ ာခဲ့ ပီဟု အင်ဒန ုိ းီ ရှား အမျ ိးသား

အတွင်းရှိ ဆီဘာူကန်းှင့် ဂါလန်ကန်းတိုကို

အင်ဒန ုိ းီ ရှားိင ု င ် ၌ ံ ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စေ ် ကာင့် ကူးစက်

ေဘးအရာယ်စီမံခန် ခွဲေရးေအဂျင်စီ(BNPB)က

အသုံးြပသွားမည်ဟု အင်ဒန ို ီးရှားသမတ ဂျ ိကိဝ ု ဒ ီ ဒ ို ို

ခံရသူ ၃၂ ဦး ေသဆုံးခဲ့ ပီး ယေန ေနာက်ထပ်ကူးစက်

ထုတြ် ပန်သည့် အချက်အလက်များအရ သိရသည်။

က ယေနေြပာကားလိက ု သ ် ည်။ ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ခံရသူ ၆၀ အတည်ြပခဲရ ့ ာ ကူးစက်ခရ ံ သူ စုစေ ု ပါင်း

ယေနေဆးမှတတ ် မ်းများအရ ကူးစက်ခရ ံ သူ

ဘာသာြပန်-ေကျာ်ထိုက်စိုး

မေလးရှားအစိုးရသည် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စပ ် ျံှမ ံ ကိ  ု ရပ်တန် ရန်အတွက် ချမှတထ ် ား

သည့် ကန် သတ်ချက်များကို အများြပည်သလ ူ က ို န ် ာေစရန် ေဆာင်ရက်ေနသည့် မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် လူအများအြပားသည် သီးသန်

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး အစေမး ဆာဘရီ ယာေကာ့ဗ်က ေသာကာေနတွင်

ေြပာကားသည်။

ြပည်သမ ူ ျားကို အြပင်မထွကဘ ် ဲ ေနအိမ၌ ် သာေနကရန် န်ကားထားပီး

စာသင်ေကျာင်းများအားလုံးှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအများစုကို ပိတ်သိမ်းထား

သည်။ မေလးရှားိုင်ငံသားများ ြပည်ပသို ခရီးသွားြခင်းှင့် ိုင်ငံြခားသားများ

မေလးရှားိုင်ငံအတွင်းသို ဝင်ေရာက်ြခင်းတိုကို တားြမစ်ထားသည်။

ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန်-ေအာင်ေဇာ်လင်း


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

မိနယ်အချ ိ၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၀

သုည ဒသမ ၄၄ ကီလိုှင့် လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးတိုကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှမ ိ န ် င်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များ ပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း

ကွငး် ဆက်အရ မိးု မိတ် မိနယ် ထုံးဘိုေကျးရာေန မရယ်ဂျ ီး၏ ေနအိမအ ် ပ ိ ခ ် န်း

အဖွဲသည် မတ် ၁၈ ရက် ညပိုင်းတွင် သာစည်မိနယ် ကဲတပ်ဆုံပူးေပါင်း

အတွင်းရှိ လွယ်အိတ်အတွင်းမှ စိတ်ကူးသွပ်ေဆးြပား ၅၀၀၀၊ ဘိန်းြဖ

စစ်ေဆးေရးဂိတ၌ ် ေတာင်ကီး - ြမဝတီ ခရီးသည်တင်ယာ်ကို ရပ်တန် ရှာေဖွရာ

သုည ဒသမ ၀၁ ကီလ ို င ှ ့် လက်ကင ို ဖ ် န ု ်းတစ်လုံးတိက ု လ ို ည်းေကာင်း သိမ်းဆည်း

ယာ်ေအာက်ဘက် ေဘာက်အတွင်းရှိ ဆာလာအိတ်အတွင်းမှ စိတ်ကူးသွပ်

ရမိခဲ့သြဖင့် ၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါး

ေဆးြပား ၁၅၂၀၀ ကိုလည်းေကာင်း၊ မူဆယ်မိ ေကာင်းမူးလွယ်ရပ်ကွက်ရှိ

များဆိုင်ရာဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။

ဟိုတယ်အခန်းအမှတ်(၂၂၀)တွင်

ရမည်းသင်း

တည်းခိုေနထိုင်ေသာ

ေကျာ်ရင်လုံ၏

ရဲြပန်ကား

ယာ်ေနာက်ဖုံးအတွင်းမှ ဘိန်းြဖ ၃၆ ဒသမ ၇၅ ကီလို၊ အိုက်စ် ၁၀ ကီလိုှင့်

မေလးတိုင်းေဒသကီး ရမည်းသင်းခိုင်ရဲတပ်ဖွဲမှး ဒုတိယရဲမှးကီး

စိတ်ကူးသွပ်ေဆြပား ၄၀၀၀၀ ြပားတိုကိုလည်းေကာင်း သိမ်းဆည်းရမိ

ဝင်းေကျာ်ှင့် တပ်ဖွဲဝင်များသည် မတ် ၁၈ ရက် ညေနပိုင်းတွင် သိမ်ကုန်း-

ခဲ့သည်။

ကူတိုေကျးရာလမ်းေပ၌

ကူတိုေကျးရာေန စိုးလွင်ထံမှ စိတ်ကူးသွပ်

ထိုြပင် မတ် ၁၉ ရက် ညေနပိုင်းတွင် ေရးမိနယ် ဆင်ကူးေကျးရာေန

ေဆးြပား ၂၈ ြပားကို သိမး် ဆည်းရမိခ့ဲ ပီး ကွငး် ဆက်အရ သိမက ် န ု း် ေကျးရာေန

ချန်ဆန်၏ ေနအိမတ ် အ ဲ တွင်းှင့် ဆိင ု က ် ယ်တူးေဘာက်အတွင်းမှ စိတ် ကူးသွပ်

မင်းမင်း၏ ေနအိမ် ခံဝင်းအတွင်းမှ စိတ်ကူးသွပ်ေဆးြပား ၅၆၉ ြပားကို

ေဆးြပား ၂၁၆၇ ြပားကိုလည်းေကာင်း၊ မိုးမိတ်မိနယ် ထုံးဘိုေကျးရာအနီး

ထပ်မသ ံ မ ိ း် ဆည်းရမိခသ ့ဲ ြဖင့် ၎င်းတိအ ု ား မူးယစ်ေဆးဝါးှငစ ့် တ ိ က ် ေ ုိ ြပာင်းလဲ

ေတာလမ်းတွင်

ေစေသာ ေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။

မေဘာက်လင်ေမာင်းှင်ပီး

မမန်ပီးလိုက်ပါလာသည့်

ဆိင ု က ် ယ်ကို ရပ်တန် ရှာေဖွရာ ဆိင ု က ် ယ်ေပရှိ ဆာလာအိတအ ် တွင်းမှ ဘိန်းြဖ

ေအာင်ထွန်း

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)ှင့်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တို၌ လုယက်မကျးလွန်သူတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိ ရန်ကုန်

မတ်

၂၀

ထားသူ ဒဂုံ မိသစ်(ေတာင်ပင ို ်း) မိနယ် (၁၀၄)ရပ်ကက ွ ် ေပဆန်းေမး(၁)လမ်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ရဲတပ်ဖွဲမှးုံး မခင်းအကူဌာနစုမှ တပ်ဖွဲဝင်များသည်

အမှတ်(၁၂)ေန ဝင်းထိုက်ေအာင်အား (၁၀၅) ရပ်ကွက် မင်းရဲေကာင်းပုံလမ်းမ

မတ် ၃ ရက်က ခိုးမ၊ လုယက်မများ  ကျးလွနထ ် ားေကာင်း ကိတင်သတင်းရရှိ

ေပ၌ ေတွရှိစစ်ေဆးရာ ဖုန်းတစ်လုံးှင့် ေငွကျပ် ၂၀၀၀၀ ကို ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် (၂၈) ရပ်ကွက် ေအာင်ရတနာလမ်းှင့်

ေအာင်သီရိ

လမ်းေထာင့အ ် နီး လမ်းေလာက်လာေသာ အမျ ိးသမီးတစ်ဦးထံမှ လုယလ ူ ာခဲြ့ ခင်း ြဖစ်ေကာင်း စစ်ေဆးေပေပါက်သြဖင့် အမဖွင့်အေရးယူခဲ့သည်။ ဖမ်းဆီးရမိသူ

ဝင်းထိုက်ေအာင်အား အြခားခိုးမ၊ လုယက်မများြဖင့်

အေသးစိတ် တိက ု ဆ ် င ုိ စ ် စ်ေဆးခဲရ ့ ာ ၎င်းသည် ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ေအာက်တဘ ုိ ာလမှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်း ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်ှင့် ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်အတွင်းမှ ေရနားကပ်တစ်ရန်၊ ေရနားကွင်း တစ်ရန်င ှ ့် အြခားလက်ကင ို ဖ ် န ု ်း ၂၅ လုံးတိက ု ို လုယခ ူ ေ ဲ့ ကာင်း ထပ်မစ ံ စ်ေဆး ေပေပါက်ခဲ့သည်။

ြပစ်မကျးလွ  နသ ် ူ ဝင်းထိက ု ေ ် အာင်အား သက်ေသခံပစည်းများှငအ ့် တူ ေတွရစ်။

တရားမဝင်သစ်များ သိမ်းဆည်းရမိ ေနြပည်ေတာ် မတ်

ြပန်လည်သိမ်းဆည်းရရှိပီးြဖစ်၍

လုယက်မကျးလွန်သူ

ဝင်းထိက ု ေ ် အာင်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ တရားစွဆ ဲ တ ို င်ပ ို င ို ေ ် ရး ေဆာင်ရက်လျက် ရှိေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

ေကးမုံ

၂၀

ြပည်သပ ူ ူးေပါင်းပါဝင်မ လူထအ ု ေြခြပေစာင်့ ကပ်ကည် ့ သတင်  းပိစ ု နစ် - CMRS ြဖင့် သတင်းေပးပိခ ု ျက်အရ မတ် ၁၆ ရက်မှ ၁၇ ရက်အထိ သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကန်းလှ မိနယ် နန်းကီးသာကိးြပင် ကာကွယေ ် တာအတွင်း ဆိင ု က ် ယ်ငါးစီးေပမှ တရားမဝင်သစ် ၆၁ ဒသမ ၁၇၆၀ တန်င ှ အ ့် တူ ချ ိန်းေဆာတစ်လက်၊ အင်ဂျင် ှစ်လုံး၊ လဝိုင်းှစ်ဝိုင်းှင့် ဆက်စပ်ပစည်း ကိုးမျ ိးကို လည်းေကာင်း။ ေမာ်လိုက်မိနယ် ေမာ်ကူးကိးဝိုင်းတွင် တရားမဝင်ကန်း/ ပျ်းကတိုး သစ်/ခွဲသား ၂၄ ဒသမ ၄၉၁၄ တန်ကလ ုိ ည်းေကာင်း၊ ကေလးမိနယ် ကံကီးရာ ေတာင်ဘက်တွင် တရားမဝင်သစ် ၁၄ ဒသမ ၆၂၀၀ တန်ကိုလည်းေကာင်း၊ မဘိမ်းမိနယ် နမ့်မဲကိးဝိုင်းမှ တရားမဝင် ကန်းသစ် ၈ ဒသမ ၇၁၀၀ တန် တိုကိုလည်းေကာင်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး ြပစ်မကျးလွန်သူများကို ဥပေဒှင့် အညီ ထိေရာက်စွာအေရးယူိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ ထိုအြပင် မေလးတိုင်းေဒသကီး

မတ် ၂၀

တရားမဝင်သစ်ေလာက်ယား/

ညေန ၆ နာရီခွဲခန် က

မိုးသည်းထန်စွာ ရာသွန်းပီး

ယာ်တစ်စီးှင့်အတူ ြပစ်မကျးလွ  န်သူှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး ၎င်းတိုအား ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာအေရးယူိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

ဂျ ိင်းေလာ

တရားမဝင်ကုန်စည်များ

တိက ု ခ ် တ်မေကာင်  ့ လူင ှ တ ့် ရ ိ စာန်များ ထိခက ုိ ဒ ် ဏ်ရာ

လမ်းရှိ မိမအားကစားကွင်း

အထူးတန်းပွဲကည့်စင်

ရရှမ ိ မရှ  ေ ိ ကာင်း၊ ပျက်စးီ သွားသည့် လူေနအိမ ် င ှ အ ့် ေဆာက်

အေဆာက်အဦ သွပမ ် ိုးများ ပိကျပျက်စီးြခင်း၊ ေရဘုသ ံ ာ

အဦများကို မိနယ်သဘာဝေဘးအရာယ် စီမံခန် ခွဲမ

ရပ်ကက ွ ရ ် ိှ ဦးေဇာ်မင်းိင ု ၏ ် လူေနအိမေ ် ပသို အုနး် ပင်

ေကာ်မတီဥက မိနယ်အပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှးှင့် ေကာ်မတီဝင်

လဲကျကာ ေနအိမအ ် မိးု များပျက်စးီ ြခင်း၊ မိနယ်လ၀ကုးံ

များက ပျက်စးီ သွားသည့် လူေနအိမ ် င ှ အ ့် ေဆာက်အဦ

အေဆာက်အဦ၏

များကို ရှငး် လင်းြခင်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရေ ိှ ကာင်း

အေရှတံစက်မိတ်တစ်ြခမ်းေပသို

ေညာင်ပင်လက ဲ ျြခင်း၊ ရတနာလမ်းသွယ(် ၁)လမ်း ှင(့် ၂)

သိရသည်။

သန်းထွန်းဦး(ြပန်/ဆက်)

မိုင်းခတ်၌ ေတာင်ယာမီးရာမှတစ်ဆင့် လူေနအိမ်ရှစ်လုံး မီးေလာင် မိုင်းခတ် မတ် ၂၀ မိင ု း် ခတ်

မိနယ် ေနာင်ဖူေကျးရာ၌ ယမန်ေန မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန် က လူေနအိမရ ် စ ှ လ ် ုံး မီးေလာင်မြဖစ်  ပွားခဲေ ့ ကာင်း

သိရ

သည်။ ြဖစ်စ်မှာ

မိုင်းခတ်မိနယ်ှင့်

အေနာက်ဘက် ေတာင်ယာမီးသူ မီးခဲ့ရာမှတစ်ဆင့်

အဆိုပါ ေကျးရာရှိ လူေနအိမ် ရှစ်လုံး မီးေလာင်မြဖစ်  ပွားခဲ့၍ ေကျးရာေန မိနယ်

ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ က ေရသယ်ယာ်တစ်စီး၊ မီးြငမ ိ ်းသတ် ယာ် ှစစ ် းီ တိြု ဖင့် ဝိင ု ်းဝန်းြငမ ိ ်းသတ် သြဖင့် မွန်းလွဲ ၂ နာရီ မိနစ် ၄၀ ခန်

တရားမဝင်ကုန်စည်များ တားဆီး

ကန်းလှမိနယ်အတွင်းမှ မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့်အတူ

ထိန်းချပ်ေရးအတွက် ေရပူင ှ မ ့် ရမ်း

မူးယစ်ေဆးဝါးေရာင်းရေငွ ေငွကျပ် ၁၅၈ သိန်း သိမ်းဆည်းရမိ ကန်းလှ မတ် ၂၀ စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး ကန်းလှမိနယ် ေညာင်ပင်ိုးေကျးရာအတွင်းမှ မူးယစ် ေဆးဝါးများှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးေရာင်းရေငွ ေငွကျပ် ၁၅၈ သိနး် သိမး် ဆည်းရမိ ခဲေ ့ ကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်မှာ မတ် ၂၀ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန် တွင် ကန် ဘလူခိုင် ရဲတပ်ဖဲွ မှး ဒုတယ ိ ရဲမှ းကီးြမင့ေ ် ဆွကီးကပ်၍ တိင ု း် ေဒသကီးမခင်းှမ ိ န ် င်းေရး ေခါင်းေဆာင် ရဲအပ ု ် ေအးမင်းထွန်း ဦးစီးေသာအဖွဲသည် ခိင ု မ ် ခင်  းှမ ိ န ် င်းေရး ေခါင်းေဆာင် ရဲအုပ်ရဲလင်း ဦးစီးေသာအဖွဲှင့်ပူးေပါင်းကာ ကန်းလှမိနယ် ေညာင်ပင်ိုးေကျးရာေန ဦးေမာင်ရီ၏ေနအိမ်အား မူးယစ်ေဆးဝါးသတင်းအရ ဝင်ေရာက်ရာှ ေဖွရာ ၎င်းေနအိမအ ် တွငး် မှ ဘိနး် ြဖ ၁၀ ဒသမ ၂ ဂရမ်င ှ ့် မူးယစ် ေဆးဝါးေရာင်းရေငွ ေငွကျပ် ၁၅၈ သိန်းကို ရှာေဖွေတွရှသ ိ ြဖင့် မူးယစ်ေဆးဝါး အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သူ ဦးေမာင်ရီအား ကန်းလှမိမရဲစခန်းက ဖမ်းဆီး အေရးယူေဆာင်ရက်ထားေကာင်း သိရသည်။ လူေအာင်(ကသာ)

ထီးချ ိင့် မတ် ၂၀

သန်းေဇာ်ဦးတိအ ု ားေတွရပီး ေနအိမ်

ကွမ်းေဘာင်ေကျးရာေန ေဒချ ိလွင၏ ်

တစ်လက်၊

စစ်ကင ုိ း် တိင ု း် ေဒသကီး ထီးချ ိင်့ မိနယ်

ြပည်သမ ူ ျား၊ ဒုတယ ိ မိနယ် အုပခ ် ျပ် ေရးမှးှင့် ဝန်ထမ်းများ၊

ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၀

ေနအိမ်မှ တူမီးေသနတ်တစ်လက်၊ ယမ်းမန်ဘူးတစ်ဘူးှင့် ခဲသီးများ သိမ်းဆည်းရမိ

ေလးမိင ု ခ ် န် အကွာ ေနာင်ဖေ ူ ကျးရာ၏ (စိစစ်ဆဲ)က

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ေလြပင်း

ေလြပင်းတိက ု ခ ် တ်မေကာင်  ့ ေရဘုရ ံ ပ်ကက ွ ် ရာဇဓိရာဇ်

ရှမး် ြပည်နယ်(အေရှပိင ု း် )

တားဆီးထိန်းချပ်ေရး

ြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ အဆိုပါမိုးသည်းထန်စွာရာသွန်းပီး

တွင် ငိမ်းသွားေကာင်း သိရသည်။ မီးေလာင်မေကာင်  ့ သက်ကယ်မိုး၊ ဝါးထရံကာ

လူေနအိမ်ရှစ်လုံး၊

စပါးတင်း ၂၀၀ ခန် ၊ ဆိင ု က ် ယ်တစ်စီး

မီးေလာင်ပျက်စီးခဲ့ ပီး လူင ှ တ ့် ရ ိ စာန် များ

ထိခိုက်မမရှိခဲ့ေကာင်း

သိရ

သည်။ မိုးေဒ(ြပန်/ဆက်)

စကားဝါသစ်လုံး ၁၅၀၀ ခန်

ဘန်းေဆာှစ်လုံး၊ သစ်တင်ကရိန်းကားတစ်စီး၊ သစ်တင်ထားေသာ ၁၂ ဘီး

လမ်းရှိ တယ်လဖ ီ န ု ်းကိးများေပသို သစ်ပင်လက ဲ ျြခင်းများ

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး ဘုတ်ြပင်းမိ၌ မတ် ၁၉ ရက်

၂၅x၂၆

၂ ဒသမ ၁၇၁၂ တန်ှင့် ြပစ်မကျးလွန်သူှစ်ဦးကို လည်းေကာင်း၊ ကချင်

ဘုတ်ြပင်းမိ၌ မိုးရာသွန်းပီး ေလြပင်းတိုက်ခတ်၊ ေနအိမ်များ ပိကျပျက်စီး ဘုတ်ြပင်း

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်

လမ်းကား သဂဇာေချာင်းေဘး၌ ယာ်တစ်စီးေပမှ တရားမဝင် ကန်းခွဲသား ြပည်နယ်၌

စစ်ေဆးေပေပါက်ချက်အရ အမမှသက်ေသခံပစည်း ဖုန်းှင့်ေရထည် ပစည်းများကို

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အချ ိ၌

ေနအိမက ် ို မတ် ၁၈ ရက် ည ၁၁ နာရီ

ခန် က ဒုရအ ဲ ပ ု စ ် းုိ ိင ု ဝ ် င်းှငအ ့် ဖွဲ သည်

သတင်းအရ ရှာေဖွရာ ေဒချ ိလွငအ ် ား

မေတွရဘဲ ၎င်း၏ေမာင်ေတာ်စပ်သူ သန်းထွန်းှင့်

တစ်ရာတည်းေန

ေရှခန်းအတွင်းမှ

တူမီးေသနတ်

ယမ်းမန် အနည်းငယ်ပါ

တစ်ဘးူ ှင့် ခဲသီးငါးလုံးပါ တစ်ဘူး

တိုကို သိမ်းဆည်းရမိသြဖင့် ဥပေဒ အရ အေရးယူထားေကာင်း သည်။

သိရ

ေအးြမသက်ထား

ေချာင် အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်း များက

တင်သွင်း/ တင်ပိုေသာ

ကုန်ပစည်းများကို

စစ်ေဆးမ

ြပလုပေ ် ဆာင်ရက်လျက်ရရ ှိ ာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မတ် ၁၉ ရက်တွင် ေရပူ အမဲတမ်း

စစ်ေဆးေရးစခန်းက

တားဆီးမှစ်မ

ခန် မှန်းတန်ဖိုး

ေငွကျပ် ၁ ဒသမ ၃၃၈ သန်း၊ မရမ်း ေချာင်အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်း က တားဆီးမှစမ ်  ခန် မန ှ း် တန်ဖးုိ ေငွကျပ် ၂၆ သန်း စုစေ ု ပါင်း တားဆီးမ ေလးမ ခန် မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၂၇ ဒသမ ၃၃၈ သန်းအား သိမ်းဆည်း ရမိေကာင်း သိရသည်။ ထူးြခားဖမ်းဆီးမအေနြဖင့် မတ် ၁၉ ရက်တင ွ ် မရမ်းေချာင်အမဲတမ်း စစ်ေဆးေရးစခန်းက စစ်ေဆးမများ ေဆာင်ရက်စ် တရားဝင်စာရက် စာတမ်း

တစ်စုံတစ်ရာ

တင်ြပ

ိင ု ြ် ခင်းမရှသ ိ ည့် ေဘထုပ် ၇၀ ကီလို ဂရမ် ရှစထ ် ပ ု  ် င ှ ့် ပစည်းသယ်ေဆာင် လာေသာ ယာ်တစ်စီး စုစုေပါင်း ခန် မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၂၆ သန်း အား

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း

သိရသည်။ သတင်းစ်


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

ေရှေနှင့်သင်တန်း

သင်တန်းအမှတ်စ် (၃/၂၀၁၈) (စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ် ေရးဝန်ကီးဌာန) (ခ) တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်/ ခိုင်/ မိနယ် စီ မံ ကိ န ်း ဦးစီး ုံး များမှ

ဦးဟန်ွန် ( ဥပေဒ ) နိဒါန်း

အရာထမ်းလုပင ် န်းစွမ်းေဆာင်ရည် ြမင့်တင်ေရးသင်တန်း အမှတ်စ်

သည်။ ေကာ်မရှင်အေနှင့် လွတ်လပ်စွာ ကျယ်ကျယ်

(၄/၂၀၁၈-၂၀၁၉) (စီ မံ ကိ န ်း ှ င့ ်

"ဆရာ"

ြပန် ြပန် လပ ု က ် င ို ခ ် င ွ ရ ့် ရှသ ိ ည်။ တံစိုးလက်ေဆာင်ယြူ ခင်း၊

ဘာေရးဝန်ကီးဌာန)

"ဗျာ"

ေပးြခင်းတိုသာမက ိုင်ငံေတာ်၏ ေငွေကးပစည်းှင့်

(ဂ) အဂတိလက ို စ ် ားမတားဆီးကာကွယ်

"ဒီတစ်ပတ်ေဆာင်းပါးေခါင်းစ်က ဘာလဲဆရာ"

ပိင ု ဆ ် င ို မ ်  ထိခက ို န ် စ်နာပျက်စီးဆုံးံးေစြခင်းကို ေလျာ့ကျ

ေရး နည်းပညာဆိင ု ရ ် ာ ဆင့ပ ် ွားသင်

"ေရှေနှင့် သင်တန်း" ပါတဲ့။

ေစဖို အားထုတ်ိုင်ပီး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ိုင်ပီြဖစ်

တန်း

"ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲဆရာ"

သည်။

(ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရး

"ဖတ်ကည့်ကစိ"ု

အမှတ်စ်

(၁/၂၀၁၉)

ဝန်ကီးဌာန) အသိပညာေပးြခင်း

ိုင်ငံေတာ်သမတဦးဝင်းြမင့်၏မိန် ကားချက် အဂတိလိုက်စားမဟာ မျက်ေမှာက်ေခတ်ကာလမှာ ိုင်ငံများကို အများဆုံးပျက်စီးယိုယွင်းေစတဲ့ ြပဿနာ

(၂) ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ် သင်တန်းေကျာင်းှင့်

အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရးကိ-ု

အဖွဲအစည်းများတွင် ေဆွးေွးပိုချမ

(၁) အသိပညာေပးြခင်း

ဥပမာ-(က) ခိင ု အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး/န်ကားေရး

(၂) တားဆီးကာကွယ်ြခင်း

မှးများ လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်

တစ်ရပ်ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်သလ ူ ထ ူ ၏ ု အရင်းအြမစ်များကို

(၃) စုံစမ်းစစ်ေဆးအေရးယူေဆာင်ရ က်ြခင်း ဟူ၍

ြမင့ ် မားေရးသင် တ န်း အမှ တ ် စ ်

ေလလွင့်ဆုံးံးေစြခင်း၊ စီးပွားေရးှင့် လူမေရးမမတမ

လုပ်ငန်းစ်(၃)ရပ် ချမှတ်ေဆာင်ရက်ေနသည်။ ယေန

(၁/၂၀၁၉) (အု ပ ် ခ ျပ် ေရးပညာ

များကို ကျယ်ြပန် ေစြခင်း၊ လူထအ ု တွငး် မေကျနပ်မများ 

ေဆာင်း ပါးတွ င ် အဓိ က ကျေသာ အသိ ပ ညာေပးြခင်း

ဖွံဖိးမ သင်တန်းေကျာင်း၊မဂလ  ာဒု)ံ

တိုး ချဲ ဖွဲ စည်း ခဲ့ သ ည့ ် ဖွဲ စည်း ပုံ အ ရ ဌာနများတွ င ်

ှင့် ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက်မများ ေပါက်ပွားေစြခင်း၊

ေခါင်းစ်ေအာက်မှ သင်တန်းများပိခ ု ျြခင်းကို အေလးေပး

(ခ) အဆင့်ြမင့်အရာထမ်း စီမံခန် ခွဲမ

၃၁-၁၂-၂၀၁၉ ရက်ေနထိ အရာထမ်း ၁၀၃ ဦး၊ အမထမ်း

အင်စတီကျးရှင်းများအေပ ယုံ ကည်မကျဆင်  းေစြခင်းတို

တင်ြပအပ်ပါသည်။

ြဖစ်ေပေစပါတယ်။

သင်တန်းအမှတ်စ်(၅)

ဒါ့အြပင် အဂတိလိုက်စားမဟာ

ြပည်သူလူထုအတွင်း မညီမမှင့်

ဆင်းရဲွမ်းပါးမကို

သင်တန်း

[ဗဟို

၁၆၁ ဦး၊ ေနစားဝန်ထမ်း ၆၇ ဦး စုစေ ု ပါင်းဝန်ထမ်း ၃၃၁

ဝန်ထမ်းတကသိုလ်(အထက်ြမန်

ဦးတိုအား ခန် အပ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေကာ်မရှင်ုံး၏

မာြပည်)]

ဖွဲစည်းပုံအရ လိုအပ်လျက်ရှိေသာ ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိ

သက်ဆိုးရှညေ ် စပါတယ်၊ လူထရ ု ဲ ကိယ ု စ ် တ ိ ခ ် ျမ်းသာမှင့်

သင် တ န်း ဟူ သ ည် သင်  ကားေပးေသာအတန်း ဟု

ဝင်ေငွခွဲေဝမအေပ ထိခိုက်ေစပီး လူမေရး၊ စီးပွားေရး၊

တိက ု  ် က ုိ အ ် ဓိပာယ်ရမ ိှ ည်၊ မသိတာကို သိေအာင်၊ သိပီး

စီ မံ ခ န် ခွဲ မ  သင် တ န်း ၊

ိုင်ငံေရးတိုတွင် ညီတူညီမ ပါဝင်ိုင်မ အခွင့်အေရးကို

သားကို ထပ်မသ ံ ေ ိ အာင် သင်ကားေပးြခင်းမျ ိးြဖစ်သည်။

ဝန်ထမ်း

လည်း ေလျာ့နည်းကျဆင်းေစပါတယ်။

(ဂ) အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်း ြပည် သူ

စီမံခန်ခွဲမအဆင့်ြမင့်

သင်ကားသူှင့် သင်ယူသူ အြပန်အလှန် လက်ဆွဲ

ဒီ ပ လို မာသင် တ န်း အမှ တ ် စ ် ( ၂)

(၂၀၁၉ခုစ ှ ၊် ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်ေန၊ အြပည်ြပည်ဆင ို ရ ် ာ

တ်ဆက်ြခင်းလည်းြဖစ်သည်။ အသိပညာဗဟုသုတ

[ဗဟိဝ ု န်ထမ်းတကသိလ ု (် ေအာက်

အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရးေန အထိမ်းအမှတ်

ဖလှ ယ ် ြ ခင်း လည်း ြဖစ် သ ည် ။ သင် တ န်း ၏ အဓိ က

ြမန်မာြပည်)] ပညာေပးအစီအစ်

အခမ်းအနားတွင် ေြပာကားခဲ့သည့်မိန် ခွန်း)

ဦးတည်ချက်မှာေတာ့ အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရး ြဖစ်သည်။ ဤအချက်ကုိ ထပ်တလဲလဲ ေရးေန၊ ေြပာေန၊

ြမန်မာိုင်ငံ

ေဆွးေွးေနကရေပသည်။

ြမန်မာိုင်ငံသည် ကုလသမဂ အဂတိလိုက်စားမ တိက ု ဖ ် ျက်ေရးကွနဗ ် င်းရှငး် ကို ၂၀၁၂ ခုစ ှ တ ် င ွ ် အတည်ြပခဲ့

ေြဖာင့်မတ်တည်ကည်မြမင့်မားေရး

ဝန်ထမ်းအင်အားတိုးချဲြခင်း

များ

အဆင့် ဝင်ေပါက် ဦးစီးအရာရှိ ရာထူး ၁၅ ေနရာ၊ အမထမ်း ရာထူး ၁၅၉ ေနရာ စုစုေပါင်း ရာထူးေနရာ ၁၇၄ ေနရာ ြဖည့်စွက်ခန် ထားိုင်ခဲ့ပါသည်။ အေြခခံေလ့ကျင့်ေရးသင်တန်းအမှတ်စ်(၁/၂၀၂၀) အဂတိလိုက်စားမ

တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ုံး၊

အေြခခံ ေလ့ က ျင့ ် ေရးသင် တ န်း အမှ တ ် စ ် (၁/၂၀၂၀)

အဂတိလက ို စ ် ားမတိက ု ဖ ် ျက်ေရး မဟာဗျဟာစီမခ ံ ျက်

သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပိင ု ခ ် ဲ့ ပီ။ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်း

(၂၀၁၈-၂၀၂၁) လုပ်ငန်းဧရိယာ(၁)၊ လုပ်ငန်းစ်(၂)ြဖစ်

အနားတွင် ေကာ်မရှင် အတွင်းေရးမှး ဦးစန်းဝင်းက

ေသာ

သင်တန်းဆင်းမိန် ခွန်း ေြပာကားခဲ့သည်။ ေကာ်မရှင်

အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရးှင့် တားဆီး

ကာကွ ယ ် ေရး၊

အဖွဲ ဝင် မ ျား၊  န်  ကားေရးမှးချပ် မ ျား၊  န်  ကား

တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ခဲ့ကပါသည်။

ေရးမှးများ၊ အရာထမ်း၊ အမထမ်းများှင့် သင်တန်းသား၊

သည်။ ၂၀၁၃ ခုစ ှ တ ် င ွ ် အဂတိလက ုိ စ ် ားမတိက ု ဖ ် ျက်ေရး

ေြဖာင့မ ် တ်တည်ကည်မရှ  ေ ိ အာင်၊ လူထအ ု တွင်း စူးဝင်

ဥပေဒကို ြပာန်းခဲသ ့ ည်။ ၂၀၁၄ ခုစ ှ တ ် င ွ ် အဂတိလက ုိ စ ် ား

ေအာင် ကံေဆာင်ကိးပမ်းေနကပါသည်။ နည်းမျ ိးစုြံ ဖင့်

အထူးသြဖင့် ေြဖာင့မ ် တ်တည်ကည်မြမ  ငတ ် ့ င်ေရးစာအုပမ ် ျား

မ တိက ု ဖ ် ျက်ေရးေကာ်မရှငက ် ို စတင်ဖွဲစည်း တာဝန်ေပး

အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်ေရး တွန်းအားေပးေနကပါ

ြပစုထတ ု ေ ် ဝိင ု ခ ် သ ့ဲ ည်ကုိ သမိင ု း် မှတတ ် မ်းတင်ပါရေစ။

ဒုတယ ိ စုစ ံ မ်းေရးမှး ၂၅ ဦး၊ လက်ေထာက် စုစ ံ မ်းေရးမှး

အပ်ခသ ဲ့ ည်။ ၂၀၁၇ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ဒုတယ ိ အကိမ် ေကာ်မရှငက ် ို

သည်။ ြမန်မာတို၏ မူလအေြခခံစိတ်ဓာတ်မှာ ြဖစင်ပီး

ေကာ်မရှငအ ် ေနှင့် ထင်ထင်ရှားရှား ကိုးကားရည်န်  း

၃၀ ဦးှင့် ဒုတိယလက်ေထာက်ဦးစီးမှး ၈၀ ဦး တက်

အသစ်ြပန်လည်ဖွဲစည်း တာဝန်ေပးအပ်ခဲ့သည်။

သား၊ ေြဖာင့မ ် တ်ပီးသား၊ တည်ကည်မရှ  ိ ပီးသား မဟုတ်

ရမည့် စာအုပစ ် ာတမ်း အထူးရှားပါးသည်။ ဤအချက်ကို

ေရာက်ခဲ့ကသည်။ သင်တန်းတွင် အဂတိလိုက်စားမ

ပါလား။ လူငယ်ေကျာင်းသားများအတွငး် အေြခခံကျကျ

ဥကကီး ဦးေအာင်ကည်က သတိထားမိ၍ မှတ်မှတ်

တိက ု ဖ ် ျက်ေရးဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ အြခားဆက်စပ် ဥပေဒ

စနစ်တကျ ပျ ိးေထာင်သင်ကားေပးေနပါသည်။ လူငယ်

သားသား စာအုပ်များ ထုတ်ေဝိုင်ရန် စီမံေဆာင်ရက်ခဲ့

များ၊ ကုလသမဂ အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရး

အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရးကို အမျ ိးသားေရး

ေတွက လူကီးေတွထက် ပို၍ထက်ြမက်၊ ပို၍ ကံဆ၊ ပို၍

သည် ကို ေမာ် က ွ န ်း တင် ပ ါသည် ။ ထို အ ြပင် ေရရှ ည ်

ကွန်ဗင်းရှင်းှင့် ိုင်ငံတကာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မများ၊ 

တာဝန်တစ်ရပ်အြဖစ် ေဆာင်ရက်ဖိုြဖစ်သည်။ သန် ရှင်း

အလုပ်လုပ်ြပေနပါသည်။ ကိုယ်စိတ်ှစ်ပါးချမ်းသာစွာ

ကိုးကားရည်န်  းရမည့် စာအုပစ ် ာတမ်းများ စုေဆာင်းပီး

အဂတိလက ုိ စ ် ားမတိက ု ဖ ် ျက်ေရးဆိင ု ရ ် ာ အသိပညာေပး

ေသာအစိုးရှင့် ေကာင်းမွန်ေသာအုပ်ချပ်ေရးစနစ်ြဖစ်

ြဖင့် လူအများ သာယာဝေြပာဖို ေြဖာင့မ ် တ်တည်ကည်မ

အများေလ့လာဖတ်ိ  င ု ေ ် သာ စာကည့တ ် က ုိ ် ကီးကိလ ု ည်း

ေရးှ င ့် တားဆီး ကာကွ ယ ် ေရးဘာသာရပ် မ ျား၊ ို င ် ငံ့

ထွန်းေရး၊ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းအသီးသီးတွင် ဂုဏ်

သည် မရှမ ိ ြဖစ် လိအ ု ပ်ေနေပသည်။ ဤအချက်ကုိ အမိအရ

ေပထွန်းလာေအာင် ကိးပမ်းရဦးမည်။ ေနာင်ဆက်ခမ ံ ည့်

ဝန်ထမ်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့် ုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲ၊

သိကာှင့် တာဝန်ယူိုင်မ ြမင့်မားတိုးတက်လာေရး၊

ဆုပက ် င ို  ် င ို ေ ် အာင် ေကာ်မရှငက ် ဖွငလ ့် စ ှ ေ ် သာသင်တန်း

အဖွဲဝင်များအတွက် အားတက်ဖွယ်၊ နည်းယူဖွယ်၊

အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင် ကျင့်ဝတ်၊

ိုင်ငံေတာ်ပိုင်ပစည်းများှင့် ဘာေငွများ ေလလွင့်

များတွင် သတိထားေဆာင်ရက်ကပါသည်။

ရည်   န်း ကိုး ကားဖွ ယ ် တာဝန် မ ျား၊ ကျင့ ် စ ် မ ျား

ြပည်သူ ဘာစီမခ ံ န် ခွမ ဲ များ၊  အဂတိလက ုိ စ ် ားမဆိင ု ရ ် ာ

လက်ဆင့်ကမ်းချင်ေသးသည်။

တိုင်းတာြခင်းစသည့် ဘာသာရပ်များအား ေကာ်မရှင်

အမျ ိးသားေရးတာဝန်

ဆုးံ းံ မမရှေ ိ ရး၊ ိင ု င ် သ ံ ားများ၏အကျ ိးစီးပွားကို ထိခက ုိ ်မ မရှေ ိ စေရး ဦးတည်ေဆာင်ရက်ရန်ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုစ ှ ် တွင် အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒကို စတုတ အကိမ် ြပင်ဆင်ြပာန်းခဲ့ပီးလည်းြဖစ်သည်။

သင်တန်းေဆွးေွးပွဲအချ ိ သင်တန်းေဆွးေွးပွအ ဲ ချ ိမှာ ေအာက်ပါအတိင ု ်းြဖစ်ပါ သည်-

ယခုအခါ ဥပေဒမူေဘာင် ပိုမိုခိုင်မာေတာင့်တင်းလာ

ေဆွးေွးပိုချမ

ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့သည်(၁)

ဥပမာ-(က) ပိုကုန်သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

ရှင်များ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲှင့် ေကာ်မရှင်ုံး တိုမှ သင်တန်းနည်းြပများက ပိုချခဲ့ပါသည်။ ပဏာမ မိတ်ဆက်သင်တန်းမသာ ြဖစ်သည်။

ေြဖာင့မ ် တ်တည်ကည်မလူ  ငယ်စခန်း(၁/၂၀၁၉) ေနြပည်ေတာ်။

(၂)

ေြဖာင့်မတ်တည်ကည်မ၊ လွတ်လပ်စွာရပ်တည်ိုင်မ၊ တာဝန်ယူမ၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမ၊ မတမ၊ အားလုံးပါဝင်ိုင်မဟူေသာ သံမစွဲသကဲ့သို မဲ မံစွာေစာင့်ထိန်းရမည့် ကျင့်ဝတ်မှာ သင်တန်း၏ အဓိကအှစ်သာရ ကျင့်ဝတ်ဟူသည် သင်တန်း၏ အလင်းေရာင်. . .

သင်တန်းသူ ၁၃၅ ဦး တက်ေရာက်ခဲ့သည်။

အဖွဲဝင်များ၊ ြပည်ပအဖွဲအစည်းများမှ ကမ်းကျင်ပညာ လူငယ်စခန်းများ ေအာက်ပါလူငယ်စခန်းများကို ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း

(၁) ဝန်ကီးဌာနများမှဖင ွ လ ့် စ ှ သ ် ည့် သင်တန်းများတွင် ဥပေဒမူေဘာင်

တစ်ိုင်ငံလုံးပျံှံ၍

အသိ ပ ညာေပးေရးအစီ အ စ် မ ျား

ေြဖာင့မ ် တ်တည်ကည်မလူ  ငယ်စခန်း(၂/၂၀၁၉) မေလး။

ဤသင် တ န်း များတွ င ် လူ င ယ် ေ တွ ၏ အင် အားကို

သင်တန်း၏အဓိကအှစ်သာရ ေြဖာင်မ ့ တ်တည်ကည်မ၊ လွတလ ် ပ်စာွ ရပ်တည်င ုိ မ ် ၊ တာဝန်ယမ ူ ၊ ပွငလ ့် င်းြမင်သာမ၊ မတမ၊ အားလုံးပါဝင်င ို မ ်  ဟူေသာ

သံမစွဲသကဲ့သို

မဲ မံစွာေစာင့်ထိန်းရမည့်

ြမင်ရသည်။ အဂတိတိုက်ဖျက်ေရးကို သူတို တက်ကစွာ

ကျင့်ဝတ် ( Code of Conduct ) မှာ သင်တန်း၏အဓိက

ပါဝင်ကသည်။ လူကီးေတွထက် တက်ကေနသည်။

အှစ်သာရ ြဖစ်သည်။

ထို ေ ကာင့ ် လ ည်း လူ င ယ် ေ တွ ကို ေနရာေပးခဲ့ သ ည် ။ သတင်းစာထဲတင ွ ် သတင်းဓာတ်ပထ ုံ ည့လ ် င် လူငယ်ေတွ

ကျင့်ဝတ်ဟူသည် သင်တန်း၏အလင်းေရာင်ြဖစ်ပါ ေကာင်း . . . ။

၏ လပ်ရှားမ၊ တက်ကမ သတင်းဓာတ်ပုံေတွကိုသာ ထည့်ပါ။ “ဥကကီးဓာတ်ပုံ မထည့်ေစလိုပါ” ဟု ဥက

နိဂုံး

က ြပန်ကားေရးအဖွဲကို သတိေပးသည်။ ဤမ လူငယ်

(၁) သင်တန်းမို ပင်ပန်းပါသည်။

ကကို အေလးဂုြပသည်။

(၂) ပင်ပန်းမှလည်း ရင်လန်းမည် မဟုတ်ပါလား။ ။


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

ခုခံအားကျဆင်းမေရာဂါပိုးရှိသူများှင့် ဆက်ွယ်ထိခိုက်ခံရသူများဆိုင်ရာဥပေဒကမ်း အညီ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ဆရာဝန်၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာ

ြပည်သူများ သိရှိေလ့လာအ ကံြပိုင်ေရးအတွက် ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အ ကံြပစာများကို ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ုံးသို လိပ်မူေပးပိုိုင်ပါသည်။

ခုခံအားကျဆင်းမေရာဂါပိုးရှိသူများှင့် ဆက်ွယ်ထိခိုက်ခံရသူများဆိုင်ရာဥပေဒကမ်း

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁၃၈၁ ခုှစ်၊

ရက်

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊

ရက်)

(င) ။)

(စ)

ဤဥပေဒတွငပ ် ါရှေ ိ သာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိင ု ်း

(ဆ)

ေရာဂါပိုးရှိသူများ၊

ဆက်ွယ်ထိခိုက်ခံရသူများဆိုင်ရာ

(ဇ)

ေကာ်မတီအဆင့်ဆင့် ဆိုသည်မှာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် သိမ ု ဟုတ် ြပည်ေထာင်စန ု ယ်ေြမ သိမ ု ဟုတ် ကိယ ု ပ ် င ို ် အုပခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် တိင ု း် ၊ ကိယ ု ပ ် င ုိ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသ၊ ခိင ု ် သိမ ု ဟုတ် မိနယ်များတွင် ဤဥပေဒအရ ဖွဲ စည်းသည့် ခုခံအားကျဆင်း ဆက်ွယ်ထိခိုက်ခံရသူများဆိုင်ရာေကာ်မတီ အဆင့်ဆင့်ကို ခာကိုယ်၏

မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွသ ဲ မ ူ ျားအတွက် အရာယ်ေလာ့ချေရး ဆိသ ု ည်

ထားေသာ တင်ဆက်မများကိုဆိုသည်။ (ဍ)

ေရာဂါပိုးရှိသူ ဆိုသည်မှာ ေသွးစစ်ေဆးချက်အရ ေရာဂါပိုး ကူးစက်ခံထားရသူကို ဆိုသည်။

(ဎ)

လူ အခွင့်အေရးအေြခြပသည့်

ဆက်ွယ်ထိခိုက်ခံရသူ ဆိုသည်မှာ ေရာဂါပိုးရှိသူ၏ လိင် ဆက်ဆံဖက်များှင့် အတူေနမိသားစုဝင်များကို ဆိုသည်။

(ဏ) ေရာဂါပိုးကူးစက်ခံရရန် အရာယ်ပိုမိုြမင့်မားသူများ ဆိုသည်

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ဆိုသည်မှာ ေရာဂါပိုးရှိသူများှင့်

မှာ လိငဝ ် ေ ိ သသလကဏာှင့် လိငစ ် တ ိ ခ ် ယ ံ မ ူ အရ  ြပမူေနထိင ု ်

ဆက်ယ ွ ထ ် ခ ိ က ို ခ ် ရ ံ သူများှင့် ေရာဂါပိးု ကူးစက်ခရ ံ ရန် အရာယ်

သူများ၊ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတက ် ေ ို ြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါး

ပိမ ု ြို မင်မ ့ ားသူများကို ကျန်းမာေရးပညာေပးြခင်း၊ စမ်းသပ်စစ်ေဆး

သုံးစွသ ဲ မ ူ ျား၊ လိငလ ် ပ ု သ ် ားများ၊ အချပ် သိမ ု ဟုတ် ေထာင်ဒဏ်

ြခင်းအပါအဝင် ကာကွယ်ေရး၊ ကုသေရး၊ ြပစုေစာင့်ေရှာက်ေရး

ကျခံေနရသူများ၊ ေရေြပာင်းလုပ်သားများကိုဆိုသည်။ (တ)

ေရာဂါပိုးှင့် ဆက်စပ်ေသာသတင်းအချက်အလက် ဆိသ ု ည်မှာ

ှစသ ် မ ိ ေ ့် ဆွးေွးပညာေပးြခင်း ဆိသ ု ည်မှာ ေရာဂါပိုးမစစ်ေဆးမီ၊

ေအာက်ပါတစ်ခုခုကို ဆိုသည်-

စစ်ေဆးပီးှင့် ေဆးကုသမခံယေ ူ နစ်ကာလအတွင်း ေရာဂါပိုး၏

(၁) သူတစ်ဦးသည် အသက်ရင ှ ဆ ် ြဲ ဖစ်ေစ၊ ကွယလ ် န ွ ် ပီးြဖစ်ေစ၊

သေဘာသဘာဝ၊ စစ်ေဆးြခင်းမှ ရရှလ ိ ာေသာအေြဖ၊ ကုထးံု များ၊

ေရာဂါပိးု ရှသ ိ ူ သိမ ု ဟုတ် ေရာဂါရှသ ိ ူ သိမ ု ဟုတ် ေရာဂါပိးု

ဆိုင်ရာ

(Immune system) ကို ကျဆင်းမြဖစ်ေစေသာ ကူးစက်ေရာဂါ Immune Deficiency Syndrome - AIDS) ကို ဆိုသည်။

ဇာတ်လမ်းများှင့် အီလက်ထေရာနစ် နည်းပညာြဖင့် ဖန်တီး

ရှိ မရှိ စစ်ေဆးခံပီးသူြဖစ်ေကာင်း သတင်းအချက်အလက်၊

ပိုးရှသ ိ ၏ ူ ကံေတွရင်ဆင ို ရ ် ိင ု သ ် ည့် စိတပ ် င ို ်းဆိင ု ရ ် ာ၊ လူမေရးပိ  င ု ်း

ေရာဂါပီးခုခံအားစနစ်

ပိုးေကာင့် ြဖစ်ေပလာေသာ ေရာဂါလကဏာစု (Acquired

သုပ်ြပ အေထာက်အကူြပပစည်းများ၊ ုပ်ရှင်ှင့် ဗီဒီယို

များကိုဆိုသည်။

ေရာဂါပိုးကူးစက်မအ  ရာယ်ေလာ့ချေရး နည်းလမ်းများှင့် ေရာဂါ

ဆိုသည်။ ေရာဂါ ဆိုသည်မှာ

ရည်ရယ်သည့် ေရးသားချက်၊ ုပပ ် ၊ံု ပုစ ံ ၊ံ ဓာတ်ပံု ှင့် ပညာေပး

ေရးနည်းလမ်းများှင့် အြခားအရာယ်ေလာ့ချေရးနည်းလမ်း

ှင့် အြခားလိုအပ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မများကိုဆိုသည်။ (ဈ)

မကူးစက်ေရာဂါတားဆီးကာကွယ်ေရးှင့် ေရာဂါပိုးရှိသူများ၊

(ဃ)

သိုမဟုတ် ကေလးသို ေရာဂါပိုးကူးစက်မကိ  ု ကာကွယ်တားဆီး

ေဆာင်ရက်ချက်ကို ဆိုလိုသည်။

အမျ ိးသားေကာ်မတီကို ဆိုသည်။ (ဂ)

ဆိုင်ရာ အေကာင်းအရာများ သိရှိနားလည်မကိ  ု ြမင့်တင်ရန်

ရန် ြပည်သူ ကျန်းမာေရးှင့်

အမျ ိးသားေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရဖွဲစည်းေသာ

အသိပညာေပးပစည်းများ ဆိုသည်မှာ ေရာဂါပိုးကူးစက်ြခင်း

ေလာ့ချေရးနည်းလမ်းများ၊ ေရာဂါပိုးရှိေသာ မိခင်မှသေသား

ကာကွယရ ် န်င ှ ့် ကျန်းမာေရးှင့် လူမေရးအ  ရာယ်များ ေလာ့ချ

ကို ဆိုသည်။ ခုခံအားကျဆင်းမ ကူးစက်ေရာဂါ တားဆီးကာကွယ်ေရးှင့်

ရှိ မရှိ စမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းကိုဆိုသည်။ (ဌ)

ေရာဂါပိုးှင့် အြခားယှ်တွဲေရာဂါပိုးများ ကူးစက်ပျံှံြခင်းမှ

ိင ု င ် ေ ံ တာ် ဆိသ ု ည်မှာ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်

ေရာဂါပိုးစစ်ေဆးြခင်း ဆိသ ု ည်မှာ ေရာဂါပိုး သိမ ု ဟုတ် ေရာဂါပိုး ဆိုင်ရာ ပဋိပစည်းများ (HIV Antigens or HIV Antibodies)

မှာ မူးယစ်ေဆး သုံးစွြဲ ခင်း၏ ေနာက်ဆက်တအ ွဲ ရာယ်များြဖစ်ေသာ

အဓိပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည် -

(ခ)

ေရာဂါပိုးကူးစက်မအ  ရာယ်ေလာ့ချေရးနည်းလမ်း ဆိုသည်မှာ လိင်ဆက်ဆံမ၊ မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲသူများအတွက် အရာယ်

ဤဥပေဒကို ခုခအ ံ ားကျဆင်းမေရာဂါပိုးရှသ ိ မ ူ ျားှင့် ဆက်ယ ွ ထ ် ခ ိ က ို ်

ခံရသူများဆိုင်ရာ ဥပေဒဟု ေခတွင်ေစရမည်။

ဝန်ေဆာင်မေပးသူကို ဆိုသည်။ (ဋ)

ကွန်ဒုံးအသုံးြပြခင်းှင့် ေရာဂါပိုးကူးစက်ိုင်မနည်  းပါးေစေသာ

အမည်ှင့်အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက်

(က)

တရားဝင်ကမ်းကျင် လက်မှတ်ရရှိထားသည့် ကျန်းမာေရး

ဆိုသည်။

အခန်း(၁)

၂။

ေရာဂါပိုး ဆိုသည်မှာ ခုခံအားကျဆင်းမကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ေစ ေသာ ပိုး (Human Immunodeficiency Virus-HIV) ကို

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်သည် ဤဥပေဒကိုြပာန်းလိုက်သည်။

၁။

ဆရာဝန်၊ ေရာဂါေဗဒပညာရှင်၊ သူနာြပ၊ သားဖွားဆရာမှင့်

(ည)

(၂)

အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ေကျာ်လားေြဖရှ  င်းိုင်ရန်

သူတစ်ဦးသည် ၎င်း၏ လိငဝ ် ေ ိ သသလကဏာှင့် လိငစ ် တ ိ ် ခံယမ ူ အရ  ြပမူေနထိင ု သ ် ြူ ဖစ်ြခင်း၊ မူးယစ်ေဆးဝါးသုးံ စွြဲ ခင်း၊

တိုင်ပင်ေဆွးေွးအ ကံေပးြခင်းကိုဆိုသည်။

လိင်လုပ်သားြဖစ်ြခင်း စသည်တိုှင့် ဆက်စပ်ေနေသာ

ကျန်းမာေရးေစာင်ေ ့ ရှာက်မေပးသူ  ဆိသ ု ည်မှာ တည်ဆဥ ဲ ပေဒှင့်

သတင်းအချက်အလက်။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်)

တိုက်ိုက်ေရာင်းချြခင်းဥပေဒကမ်း ိင ု ေ ် သာ၊ေရေြပာင်းိင ု ေ ် သာ သိမ ု ဟုတ် မေရေြပာင်းိင ု ေ ် သာ

ြပည်သူများ သိရှိေလ့လာအ ကံြပိုင်ေရးအတွက် ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အ ကံြပစာများကို ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ုံးသို လိပ်မူေပးပိုိုင်ပါသည်။

တိုက်ိုက်ေရာင်းချြခင်းဥပေဒကမ်း

(----ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ဥပေဒအမှတ် --။)

(ဆ)

---- ခုှစ်၊ ---လ----ရက် (----ခုှစ်၊ ---လ---ရက်)

အမည်ှင့်အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက် ၁။

ဤဥပေဒကို တိုက်ိုက်ေရာင်းချြခင်းဥပေဒဟု ေခတွင်ေစရမည်။

၂။

ဤဥပေဒတွငပ ် ါရှေ ိ သာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိင ု ်း

အဓိပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်(က)

တိုက်ိုက်ေရာင်းချြခင်း ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သိုမဟုတ်

(ဇ)

စားသုံးသူထံ ေတွဆုံ၍ြဖစ်ေစ၊ အမှာစာြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အီလက် ေရာင်းချြခင်းကို ဆိုသည်။ (ခ)

ဝန်ကီးဌာန၊ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။ (ဃ)

ဌာနတွင် သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ေဆာင်ရက်

မှတပ ် တ ံု င်အရာရှိ ဆိသ ု ည်မာှ ဤဥပေဒအရ တိက ု  ် က ုိ ေ ် ရာင်း ချြခင်းလုပ်ငန်းများကို မှတပ ် တ ံု င်ေဆာင်ရက်ရန် ဦးစီးဌာနက

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် ဦးစီးဌာနတွင် ဤဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်ထား

သည့် ေငွေကး၊ ရပိင ု ခ ် င ွ ့် သိမ ု ဟုတ် အြခားခံစားခွငတ ့် စ်ရပ်ရပ် ကို ဆိုသည်။ (တ)

သင်တန်း ဆိသ ု ည်မှာ စီးပွားေရးလုပင ် န်းရှင် သိမ ု ဟုတ် အေရာင်း

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်

ကိယ ု စ ် ားလှယက ် တိက ု  ် က ို ေ ် ရာင်းချြခင်းြပရာတွင် အေထာက်

ကိုယ်စား ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို စားသုံးသူထံ

အကူြဖစ်ေစရန်အတွက်ြဖစ်ေစ၊ အေရာင်းကိုယ်စားလှယ်များ

တိုက်ိုက်ေရာင်းချြခင်းနည်းလမ်းြဖင့်

စွမ်းရည်ြမင့်မားေစရန်အတွက်ြဖစ်ေစ

အေရာင်းကိုယ်စားလှယ် ဆိုသည်မှာ

ြဖန် ြဖးေရာင်းချသူကို

(ဌ)

အခန်း(၂) ရည်ရယ်ချက် ၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(က)

တိုက်ိုက်ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်းကို စနစ်တကျ မှတ်ပုံတင်

(ခ)

တိုက်ိုက်ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်းေကာင့် ိုင်ငံေတာ်ှင့် ိုင်ငံ

ေဆာင်ရက်ေစြခင်းြဖင့် ဥပေဒှငအ ့် ညီ ကီးကပ်ကပ ွ က ်  ဲ င ို ရ ် န်၊

ကုနစ ် ည်ြပန်လည်အပ်ြှံ ခင်း ဆိသ ု ည်မှာ အေရာင်းကိယ ု စ ် ားလှယ်

သားများကို နစ်နာဆုံးံးမ တစ်စုံတစ်ရာြဖစ်ေပလာပါက ဥပေဒှင့်အညီ ထိန်းေကျာင်းကာကွယ်ိုင်ရန်၊

စားသုံးသူ ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို ကုနသ ် ယ ွ ေ ် ရာင်းဝယ်မြပရန်  သိမ ု ဟုတ် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း

(ဂ)

သတင်းအချက်အလက်ြဖန် ေဝြခင်းကို

ေဆာင်ရက်ိုင်ေစရန်၊

သူအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း ရည်ရယ်၍ ဝယ်ယူြခင်း၊ အသုံး (ဍ)

တိက ု  ် က ို ေ ် ရာင်းချြခင်းလုပင ် န်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍ အသိပညာေပး လုပ်ငန်းများှင့်

ြပရန်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခား ြပြခင်း၊ ရယူြခင်းြပသူကို ဆိုသည်။

အသိပညာေပးြခင်း၊

ေဟာေြပာြခင်းှင့် ေဆွးေွးြခင်းများကို ဆိုသည်။

အညီ ကုန်စည်ြပန်လည်အပ်ှံြခင်းကို ဆိုသည်။

ေဆာင်ရ က်ရန်အတွက် ဦးစီးဌာနက ထုတ်ေပးေသာ အသိ (စ)

စီးပွားေရးလုပင ် န်းရှငက ် အေရာင်းကိယ ု စ ် ားလှယအ ် ား ေပးအပ်

က စီးပွားေရးလုပင ် န်းရှငထ ် ံ အေရာင်းစာချပ်ပါ စည်ကမ်းချက်င ှ ့်

မှတပ ် တ ုံ င်လက်မတ ှ ် ဆိသ ု ည်မှာ တိက ု  ် က ို ေ ် ရာင်းချြခင်းလုပင ် န်း အမှတ်ြပလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။

စီးပွားေရးလုပင ် န်းရှင် ဆိသ ု ည်မှာ တိက ု  ် က ို ေ ် ရာင်းချြခင်းလုပင ် န်း

ချက်များ၊ ကတိကဝတ်များ၊ သေဘာတူညီချက်များကို ဆိုသည်။ (ဋ)

တိုက်ိုက်ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်းကို

သတ်မတ ှ စ ် ည်းကမ်းချက်များအတိင ု ်း ေဆာင်ရက်ြခင်းေကာင့်

စပ်လျ်း၍ စာြဖင့် လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ချပ်ဆထ ုိ ားေသာ စည်းကမ်း

ြခင်းကို ဆိုသည်။ (င)

(ဏ) ဆုေကး ဆိုသည်မှာ

ြခင်းကို ဆိုသည်။

ကိုယ်စားလှယ်တိုအကား တိုက်ိုက်ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်းှင့်

မှတပ ် တ ုံ င်ြခင်း ဆိသ ု ည်မှာ ကုနစ ် ည် သိမ ု ဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကိ  ု တိက ု  ် က ုိ ေ ် ရာင်းချြခင်းလုပင ် န်း ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် ဦးစီး

မပါဘဲြဖစ်ေစ ြဖည်ဆ ့ ည်းေပးသည့် ေဆာင်ရက်မကိ  ု ဆိသ ု ည်။

(ည) အေရာင်းစာချပ် ဆိုသည်မှာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်ှင့် အေရာင်း

ဝန်ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ စီးပွားေရးှင့် ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး

ြဖင့် စားသုံးသူ၏ လိုအပ်ချက်ကို တန်ဖိုးြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ တန်ဖိုး

ဝန်ေဆာင်မကို တိုက်ိုက်ေရာင်းချြခင်းနည်းလမ်းြဖင့် ေရာင်းချ

ဆိုသည်။

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး ဝန်ကီးဌာနကို ဆိုသည်။ (ဂ)

နည်းလမ်းကို အသုံးြပ၍ လုပင ် န်း သိမ ု ဟုတ် ဝန်ေဆာင်မအသွ  င်

အစည်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း ဆိုသည်။

ဝန်ေဆာင်မကို ဆိုင်တွင် ခင်းကျင်းေရာင်းချြခင်း မဟုတ်ဘဲ ထေရာနစ်နည်းစနစ်ြဖင့် ဆက်သွယ်၍ြဖစ်ေစ ကမ်းလှမ်း၍

အဖွဲဝင်သစ်စုေဆာင်းြခင်း ဆိုသည်မှာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်

သည့် တစ်ဦးချင်းကိေ ု သာ်လည်းေကာင်း၊ ကုမဏီ  သိမ ု ဟုတ် အဖွဲ (ဈ)

ဝန်ေဆာင်မ ဆိသ ု ည်မှာ ဤဥပေဒအရ တိက ု  ် က ို ေ ် ရာင်းချြခင်း

သိုမဟုတ် အေရာင်းကိုယ်စားလှယ်က ကုန်စည် သိုမဟုတ် ြခင်း သိမ ု ဟုတ် ေပးအပ်ြခင်း ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် လူစေ ု ဆာင်း

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁)

ကုန်သွယ်ိုင်သည့်အရာကို ဆိုသည်။ (ဎ)

တာဝန်ေပးအပ်သည့်အရာရှိကို ဆိုသည်။

(ဃ)

တိက ု  ် က ို ေ ် ရာင်းချြခင်းလုပင ် န်းများကို စနစ်တကျ ေဆာင်ရက်

ကုန်စည် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအလိုငှာ တိုက်ိုက်ေရာင်းချြခင်း

ြခင်းြဖင့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိးု တက်မကိ  ု အေထာက်

ြပရန်အတွက် ထိေတွိုင်ေသာ သိုမဟုတ် အြပည့်အဝမထိေတွ

အကူြပေစရန်။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်)


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

အိမ်တွင်းလပ်စစ်သွယ်တန်းြခင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းအမှတ်စ်(၃) သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ ြပင်ဦးလွင် မတ် ၂၀

အစားအေသာက်များေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးစစ်ေဆး

မိုးေမာက်

မေလးတိုင်းေဒသကီး ြပင်ဦးလွင်

ကချင် ြ ပည် န ယ် အစားအေသာက်  ှ င့ ် ေဆးဝါးကွ ပ ် ကဲ ေရးဦးစီး ဌာနှ င့ ်

ခိုင်အတွင်းရှိ လပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိ

မိုးေမာက်မိနယ် ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများ၊ စည်ပင်ဝန်ထမ်းများ

ပီးေသာ ေကျးရာများမှ ြပည်သူများ

ပူးေပါင်း၍ ယေန နံနက် ၇ နာရီက မိသစ်ေကျးရာ ေစျးစားေသာက်ဆိုင်၊

အား အိမတ ် င ွ ်းလပ်စစ်သယ ွ တ ် န်းြခင်း

ေစျးဆိင ု မ ် ျားတွင် ေရာင်းချေနေသာ အစားအေသာက်များ၊ အလှကန ု ပ ် စည်း

ဆို င ် ရာ သင် တ န်း အမှ တ ် စ ် ( ၃)

များ၊ ေဆးဝါးများ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ သက်တမ်းလွန်ြခင်းရှိ-မရှိ

သင်တန်းဆင်းပွက ဲ ုိ ယေနမွနး် လွပ ဲ င ုိ း် တွင်

သတင်းစုံက

စစ်ေဆးြခင်း၊ အသိပညာေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေမာ်ေတာ်ယာ်နည်းပညာ

လွန်းနန်းေထွး (ြပန်/ဆက်)

သုေတသန(ြပင်ဦးလွင)် ၌ ကျင်းပသည်။

စားသုံးသူများ ေဘးအရာယ်ကင်းေရး ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

ေအာင်လက်မှတ်များေပးအပ် သင်တန်းဆင်းပွဲသို ေကျာင်းအုပ် ကီး

ကာအင်းဆိပ်ကီး

ေဒါက်တာဝင်းထိုက်ေအာင်၊

ကရင်ြပည်နယ် အစားအေသာက်ှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနက

သင်တန်းနည်းြပ ေဒါက်တာသန်းဦးှင့် တာဝန်ရှိသူများက

ေအာင်လက်မတ ှ မ ် ျား ေပးအပ်ကသည်။ အဆိုပါသင်တန်းကို ခိုင်

ြပည်သူများ ေဘးအရာယ်ကင်းပီး လုံ ခံစိတ်ချစွာစားေသာက်သုံးစွဲိုင်ေရး

သင်တန်းဆင်း ြပင်ဦးလွင်

လပ်စစ်မန်ေနဂျာုံးှင့်

အတွက် ယေန နံနက် ၈ နာရီခက ွဲ ကာအင်းဆိပ် ကီးမိ အမှတ(် ၅)ရပ်ကက ွ ရ ် ှိ ေမာ် ေတာ်ယာ်နည်းပညာသုေတသန

ရက်မှ ၂၀ ရက်အထိ ဖွငလ ့် စ ှ ြ် ခင်းြဖစ်

(ြပင်ဦးလွင်)တိုပူးေပါင်း၍ မတ် ၁၆

ပီး သင်တန်းသား ၁၆ ဦး တက်ေရာက်

ဇမိရတနာေဈး၌ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးသည်။

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ ေမာင်ေမာင်မျ ိး

F မယ်စဲ့ကုန်သွယ်ေရးမှ

ရရှိပါတယ်။ အားသာချက်အေနနဲ အရင်တုန်းက

ခွင့်ြဖင့် တင်ပိုေနြခင်းြဖစ်ပီး ေြပာင်းဆန်တစ်

မတ် ၁၈ ရက်အထိ ေြပာင်းဆန် ၂၆၇၂ ဒသမ ၅၀

ေဒသထွက်ေြပာင်းဆန်ေတွကို ရန်ကုန်ေဈးကွက်

အိတ်လင် ကီလိုဂရမ် ၅၀ အေလးချ ိန်ရှိေကာင်း

တန်ကို အေမရိကန်ေဒလာ ၃၇၄၁၅၀ တင်ပိုိုင်ခဲ့

ကိုသာ တင်ပေ ုိ ရာင်းချရပီး အခုအခါမှာ မယ်စန ့ဲ ယ်

သိရသည်။

ေကာင်း သိရသည်။

စပ်ကုန်သွယ်ေရးလမ်းေကာင်း ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့

မယ်စဲ့ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ တင်ပိုသည့်ေြပာင်း

တုတ်ိုင်ငံမှ ေြပာင်းဆန်ဝယ်ယူမ ေလျာ့ကျ

အတွက် ခရီးလမ်းအတိုဆုံးနဲ အချ ိန်ကုန်သက်သာ

ဆန်များကို ထိုင်းိုင်ငံ ေဟွတွန်နယ်စပ်ဂိတ်တွင်

ေနေသာ်လည်း မယ်စဲ့ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ထိုင်း

တဲ့အတွက် ရန်ကုန်ေဈးကွက်တင်ပိုမထက် ၁၀

ဖုန်၊ သဲ၊ ခဲ ကင်းစင်သည့် စက်ြဖင့်

ိုင်ငံသို တင်ပိုေရာင်းချရာတွင် ကယားြပည်နယ်

ကျပ် (သိုမဟုတ်) ၁၅ ကျပ်

ြပန်လည်ထုပ်ပိုးကာ

အတွင်းမှ ထွက်ရှိသည့်

ေြပာင်းဆန်များအြပင်

အားနည်းချက် အေနနဲ ကေတာ့ ထိင ု ်းိင ု င ် ဘ ံ က်က

ရှမ်းြပည်နယ်

ေဈးပိုရတယ်။

“အရင်က မယ်စက ဲ့ န ု သ ် ယ ွ ေ ် ရးစခန်းကေန မသွား

အံးနည်းနည်းရှိ ပါတယ်။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် မယ်စန ဲ့ ယ်

ဖူးတဲ့ ေြပာင်းဆန်ေတွဟာ အခုေြပာင်းရာသီချ ိန်မာှ

သည်။

စပ်ကုန်သွယ်ေရးလမ်းေကာင်း

ထိုင်းိုင်ငံကို

အတွက် အလွနဝ ် မ်းသာ မိပါတယ်” ဟု ေြပာင်း

ေတာင်သူေတွအေနနဲ

ေနာက်ရာသီမှာ ပိုမိုတိုးချဲစိုက်ပျ ိးလာိုင်မှာြဖစ်ပါ

ထိင ု း် ိင ု င ် သ ံ ို တင်ပသ ို ည့် ြမန်မာေြပာင်းဆန်များ

မူတည်ကာ ပျမ်းမ တစ်ပဿ ိ ာ ြမန်မာေငွကျပ် ၄၇၅

ကို ေြပာင်းရာသီချ ိန်တွင် ှစ်ိုင်ငံအခွန်ကင်းလွတ်

သိရသည်။

ဝတ်ရည်(ြပန်/ဆက်)

ရန်ကန ု ေ ် တာင်ပင ို ်းခိင ု အ ် တွင်း ဆန်စပါးစိက ု ပ ် ျ ိး ထုတ်လုပ်သူ ေတာင်သူများ၏ ထွက်ကုန်သီးှံ များကို ေဈးကွက်သို ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံး ှင့် ရာသီမေရးပိေ ု ဆာင်င ုိ ရ ် န်အတွက် ေကျးလက် ေဒသဖွံဖိးတိးု တက်ေရးဦးစီးဌာနက ေကျးလက် ကုန်ထုတ်လမ်းကို ေဆာင်ရ က်ေပးလျက်ရှိရာ ယေန နံနက် ၉ နာရီက

သန်လျင်မိနယ်

ပုဂေ ံ တာင်ေကျးရာတွင် ေဖာက်လပ ု လ ် ျက်ရေ ှိ သာ ေကျးလက်ကုန်ထုတ် ဂဝံလမ်း စံချ ိန်စံန်း

မုံရာ မတ် ၂၀

အဆင့်ြမင့်တင်ေဖာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးရင်

ြပည်မ ့ ေ ီ ရး ခိင ု ဦ ် းစီးအရာရှ ိ င ှ ့် တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား

စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီးအတွင်း ကေလးဝမိနယ်င ှ ့်

မုံရာမိကေန ကေလးဝမိမှတစ်ဆင့် ကေလးမိ၊

က ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးသည်။

မုံရာမိတိုအား ဆက်သွယ်ေဖာက်လုပ်ထားသည့်

တမူးမိနဲ အိယ ိ ိင ု င ် ံ မိေ ု ရးမိအထိကို အချ ိန်တတ ို ို

မုံ ရ ာ-ယာကီး -ကေလးဝ

အတွင်း

အိယ ိ ိင ု င ် ၏ ံ အကူအညီြဖင့် အဆင်ြ့ မငတ ့် င်ေဖာက်

၎င်းက ဆက်လက်ေြပာြပသည်။

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင် ေကျးလက်ေဒသ ဖွံဖိးတိးု တက်ေရးဦးစီးဌာန ေဒေအးေအးက၊

ခိုင်ဦးစီးမှး

မုရ ံ ာ-ယာကီး-ကေလးဝ လမ်းပိင ု ်းသည် မုရ ံ ာမိမှ

ဒသမ ဝ၉ ရာခိုင်န်းပီးစီးပီြဖစ်ေကာင်း စစ်ကိုင်း

ကေလးမိသို သွားေရာက်ိုင်ေသာ လမ်းေကာင်း

တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားသည် အရှည် ၁ မိင ု ် ၆ ဒသမ ၅၉

တိင ု ်းေဒသကီး လမ်းဦးစီးဌာနမှ ဒုတယ ိ န်ကားေရး

သုံးခုရှိသည့်အနက် ခရီးမိုင်အတိုဆုံးလမ်းတစ်ခုြဖစ်

ဖာလု၊ံ အကျယ် ၁၂ ေပ၊ ဒု ကိုးလက်မရှိ သန်လျင်

မှး ေဒမိုးမိုးြမင့်ထံမှ သိရသည်။

ေရးမှး (နည်းပညာ)

ကာ အိိယိုင်ငံ၊ ြမန်မာိုင်ငံှင့် ထိုင်းိုင်ငံတိုကို

မိနယ် ပုဂေ ံ တာင်ေကျးရာ ေကျးလက်ကန ု ထ ် တ ု ်

ဆက်သွယ်ထားေသာ သုံးိုင်ငံြဖတ်လမ်းမကီး၏

ဂဝံလမ်းေဆာင်ရ က်ေနမကို သတ်မှတ်စံချ ိန်

ြဖတ်လမ်းဆိေ ု ပမယ့် လမ်းကကျ်းတယ်၊ မတ်ေစာက်

အစိတအ ် ပိင ု ်းတစ်ခြု ဖစ်ရာ အိယ ိ ိင ု င ် သ ံ းံု ူပီးသန်း

စံ   န်း ြပည့် မီ ေရးှ င ့် နည်း ပညာပို င ်း ဆို င ် ရာ

တယ်၊ မိုးရာသီဆို လမ်းေတွပျက်လုိ ေမာ်ေတာ်ယာ်

၁၁၇၇၀ အကူအညီရယူကာ အဆင့်ြမင့တ ် င်ေဖာက်

မှနက ် န်မရှ  ေ ိ စေရးအတွက် ကွငး် ဆင်းစစ်ေဆးမ

ေတွသာွ းမရဘူးြဖစ်တအ ့ဲ တွက် အဆင်ြ့ မငတ ့် င် ေဖာက်

လုပမ ် ည်ြဖစ်ပီး ယခုအဆင်ြ့ မငတ ့် င်ေဖာက်လပ ု မ ် ည့်

များ ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

လုပ်တာြဖစ်တယ်၊ လမ်းအဆင့်ြမင့်တင်ေဖာက်လုပ်

လမ်းအရှည် ၇၅ မိင ု သ ် ည် အတက်အဆင်းမတ်ေစာက်

အဆိပ ု ါကုနထ ် တ ု လ ် မ်းပီးစီးပါက ပုဂေ ံ တာင်

တာက အိ ိ ယ ို င ် ငံ ရဲ အကူ အ ညီ နဲ သုံး ှ စ ်  ကာ

ြခင်း၊ မိုးရာသီတွင် လမ်းပျက်စီးြခင်းတိုေကာင့် ခရီး

ေကျးရာရှိ ဆန်စပါးသီးှံစိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်သူ

လုပ်ေဆာင်သွားမှာပါ၊ လုပ်ငန်းစတင်ချ ိန်က အခု

သည်တင်ှင့်

ေတာင်သူများအေနြဖင့်

အချ ိန်အထိ လုပင ် န်းအားလုးံ ရဲ ၁၉ ဒသမ ဝ၉ ရာခိင ု ်

ြဖတ်သန်းသွားလာမခက်ခဲသည့်

န်းေလာက်ေတာ့ ပီးစီးသွားပီြဖစ်ပါတယ်၊ လမ်း

ေကာင်း သိရသည်။ ဝင်းဦး

အမျ ိးအစား ခင်းကျင်းမှာြဖစ်ပါတယ်၊ လမ်းမကီး

(ေဇယျာတိုင်း)

ေဒသဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးဦးစီးဌာနမှ ုးံ ဖုနး် နံပါတ်၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ဖုန်းနံပါတ်

များသို အချ ိန်ှင့်တစ်ေြပးညီ ဆက်သွယ်အကူအညီ ေတာင်းခံိုင်ေကာင်း

မိနယ်ဦးစီးအရာရှိ ဦးေစာေအာင်မျ ိးြမင့်ထံမှ သိရသည်။

ေွရာသီကာလအတွငး် ေသာက်သးံု ေရြပတ်လပ်မများှ  င့် ကံေတွလာပါက

မိနယ်ေကျးလက်ေဒသ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးအရာရှိ

ဦးေစာေအာင်မျ ိးြမင့် ၀၉-၇၈၄၁၃၄၀၄၆၊ ဦးေစာသင်းစိန် ၀၉-၄၀၂၂၉၂၃၂၅၊ ဦးဇင်မင်းေအာင် ၀၉-၇၆၈၃၄၉၉၆၀၊ ဦးညီညီေဇာ် ၀၉-၆၉၁၆၆၉၇၅၄၊ နန်းခိုင်ခင်ဦး ၀၉-၇၉၀၂၃၉၁၁၄၊ ဦးေဌးလင်း ၀၉-၇၇၆၃၃၈၀၁၀ များသို ဆက်သွယ်၍ အကူအညီေတာင်းခံိုင်သည်။

လင်းဘွဲ မိနယ်အတွင်း၌ ေကျးရာအုပစ ် ု ၇၁ အုပစ ်  ု င ှ ့် ေကျးရာေပါင်း ၃၅၇

ရာရှိ ပီး ေကျးရာများတွင် ေသာက်သးံု ေရရှားပါးြပတ်လပ်မှ  င့် ကံေတွလာပါက

မိနယ်ေကျးလက်ေဒသဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးဦးစီးဌာနမှ ကူညေ ီ ဆာင်ရက်ေန သကဲ့သို လင်းဘွဲမိေပမှ မီးသတ်တပ်ဖွဲ၊ ေရအလှရှင်များ၊ မိနယ် စည်ပင် သာယာေရးအဖွဲတိုကလည်း လှဒါန်းေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ခင်စန်းြမင့(် ြပန်/ဆက်)

မိမိတိုလယ်ယာမှ

ထွက်ရှိေသာ ဆန်စပါးသီးှံများကို ရာသီမေရး၊ အချ ိန်အခါမေရး ေဈးကွကသ ် ုိ အချ ိန်မပ ီ ေ ုိ ဆာင်

အမျ ိးအစားကေတာ့ ကတရာကွနက ် ရစ် (RC) လမ်း

ကရင်ြပည်နယ် လင်းဘွဲမိနယ်အတွင်းရှိ ေကျးရာများတွင် ေွရာသီကာလ

ဦးထွန်းဝင်းလတ်ှင့်

“ မုံရာ-ယာကီး-ကေလးဝလမ်းပိုင်းက သုံးိုင်ငံ

လမ်းတစ်ခုြဖစ်

ဆက်သွယ်အကူအညီေတာင်းခံိုင်

လင်းဘွဲ မတ် ၂၀

လက်ေထာက်န်ကား

လုပလ ် ျက်ရရ ှိ ာ ယခုအခါတွင် လုပင ် န်းအားလုးံ ၏ ၁၉

ကုန်စည်တင်ေမာ်ေတာ်ယာ်များ

လင်းဘွဲမိနယ်အတွင်း ေသာက်သုံးေရ ြပတ်လပ်က

အတွငး် ေသာက်သးံု ေရ ရှားပါးြပတ်လပ်မများ  ြဖစ်ေပလာပါက မိနယ်ေကျးလက်

ရန်ကုန် မတ် ၂၀

သွားေရာက်ိုင်ေတာ့မှာြဖစ်ပါတယ်” ဟု

ကိုမျ ိး(ဇမိေြမ)

တယ်” ဟု ေြပာင်းစိုက်ေတာင်သူဦးကုလားထံမှ

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

ကားလမ်း မကီး အား

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆင်ေြပတဲ့အတွက်

ကုန်ထုတ်လမ်းေဆာင်ရက်ေနမ

မုံရာ-ယာကီး-ကေလးဝ ကားလမ်းမကီး အဆင့်ြမင့်တင်ေဖာက်လုပ်

ေရာင်းချမ ရှိ-မရှိ စစ်ေဆးခဲ့ပီး အသိပညာေပး

တင်ပိုမအားေကာင်းပီး ေဒသခံ

ကုန်သည် ဦးလှမိင်က ေြပာသည်။

ေရာင်းချရာမှာ ထိုင်းဘတ်ေငွအတက်အကျေပ

သက်တမ်းလွန်ပစည်းများ ေရာင်းချမ ရှိ-မရှိ၊

မှတ်ပုံတင်မဲ့ကုန်ပစည်း

ိုင်ငံတကာေဈးကွက်သို

ေငွ ေ ချတာ ကန် ကာတဲ့ အ တွ က ် တစ် ခ ါတစ် ရံ

“လက်ရမ ှိ ှာ ေြပာင်းဆန်တစ်ပဿ ိ ာကို ြမန်မာေငွ

မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲတိုပူးေပါင်းကာ

ဇမိရတနာေဈးအတွင်း

တင်ပိုေရာင်းချေကာင်း သိရသည်။

မိုးဗဲ၊ ဖယ်ခုံ၊ ဆီဆိုင်တစ်ဝိုက်မှ

ကျပ် ၄၀၀ ေပးဝယ်ရပီး ထိုင်းိုင်ငံကို တင်ပို

များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊

သန် စင်ပီး

ေြပာင်းဆန်များကိုလည်း တင်ပိုေရာင်းချလျက်ရှိ

ဖွငလ ့် စ ှ လ ် က ုိ တ ် ့ဲ

ကရင် ြ ပည် န ယ် အစားအေသာက်  ှ င့ ် ေဆးဝါးကွ ပ ် ကဲ ေရးဦးစီး ဌာနမှ ြပည်နယ်တာဝန်ခံ ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်သဟ ီ ေထွးဦးေဆာင်ေသာ အဖွဲ ဝင်

ိုင်ေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ သက်ခိုင် (သန်လျင်)

မတ် ၁၆ ရက်တွင် ရန်ကုန်မိ မရမ်းကုန်းမိနယ် အမှတ် (၅) ရပ်ကွက် အုပ်ချပ်ေရးမှး ုံးတွင် မိမရဲစခန်း စခန်းမှး ဒုရဲမှးစိုးိုင်က မခင်းအသိ ပညာေပး ေဟာေြပာစ်။

ေကးမုံ


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

ေနြပည်ေတာ် လက်လပု ေ် တာင်ေရနန်းသွင်းေစတီ၌ အပတ်စ်ေယာဂီကသ ု လ ို ြ် ပပွအ ဲ ား ေခတရပ်နား

သတင်းစုံက

ပရိတ်တရားေတာ်များရတ်ဖတ်ေမတာပို

ရန်ကုန်

COVID-19 ေရာဂါကင်းေဝးေစရန် ရန်ကုန်မိရှိမိနယ်များသိုသံဃာေတာ် များက ကားြဖင့်လှည့်လည်ကာ အရာယ်ကင်းပရိတ်တရားေတာ်ရတ်ဖတ် ြခင်း ှ င့ ် ဆု ေတာင်း ေမတာပို သ ြခင်း ကို မတ် ၁၈ ရက် မ ှ ၂၀ ရက် အ ထိ ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။ ကားြဖင့်လှည့်လည်ကာ ပရိတ်တရားေတာ်ရတ်ဖတ်ြခင်းှင့် ဆုေတာင်း ေမတာပိုသြခင်းကို မတ် ၁၈ ရက်တွင် ကမ်းနားလမ်း၊ ေရြပည်သာေကွှင့် ြပည်လမ်းတွင် လည်းေကာင်း၊ မတ် ၁၉ ရက်တွင် အင်းစိန်၊ ေရြပည်သာှင့် ကွနပ ် ျတာတကသိလ ု ဘ ် က်တင ွ လ ် ည်းေကာင်း ရတ်ဖတ်ခဲ့ ပီး မတ် ၂၀ ရက်တင ွ ် ေကျာက်ေြမာင်း၊ ေြမာက်ဥကလာ၊ ေြမာက်ဒဂု၊ံ ေတာင်ဒဂုစ ံ သည့် မိနယ်တတ ို င ွ ် ရတ်ဖတ်ေကာင်း သိရသည်။ ဇာနည်ေမာင်၊ ေအးမင်းသူ

ေနြပည်ေတာ်

မတ် ၂၀

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စန ီ ယ်ေြမ ပုဗသီ  ရိ မိနယ် လက်လပ ု ေ ် တာင်ေရနန်းသွငး်

ေစတီ၌ အပတ်စ် လာေရာက်၍ ခင်ပန ွ ်းကီး(၁၀)ပါး ေတာင်းပန်ကန်ေတာ့ြခင်း၊ တရားဘာဝနာများမှတပ ် ွားများြခင်း ကုသလ ို ြ် ပမအား ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂ ရက်ေနမှ စတင်၍ ေခတရပ်နားထားေကာင်း သိရသည်။ အဆိုပါကုသိုလ်ြပပွဲအား

ဦးေဆာင်ကျင်းပ၍

ကုသိုလ်ြပေနေသာ

လက်လုပ်ေတာင်ရှိ ေဗာဓိဟိတကာရီသာသနာြပအဖွဲမှ အဖွဲေခါင်းေဆာင် ဦးေအာင်ဘိုဘိုက ကုသလ ုိ ြ် ပပွအ ဲ ား ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ

ထုတ်ြပန်ေကညာထားသည့်အတိုင်း ရပ်နားထားပီး တရားကျင့်ေဖာ်များကို

မိမတ ိ ၏ ို ေနအိမမ ် ျား၌သာ အဓိာန်မပျက် ကုသလ ို ြ် ပကရန်င ှ ့် သက်ဆင ို ရ ် ာက န်ကားထားသည့အ ် တိင ု ်း လိက ု န ် ာေဆာင်ရက်ကာ ကျန်းမာစွာေနထိင ု ် ကရန်

အဖွဲဝင် ၁၀၀၀ ေကျာ်အား မှာကားထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ပုမ ံ န ှ ဘ ် ရ ု ားဖူးလာက

သူများကိုလည်း လက်ေဆးရန်ေနရာှင့် လက်ေဆးရည်များ ထားရှိေပးြခင်း၊

ပညာေပးစာေစာင်များ၊ ေကာ်ြငာကပ်ထားေပးြခင်းများ၊ ြဖည့်စွက်အာဟာရ များ၊ ေဆးများလည်း လှဒါန်းေပးလျက်ရှိေကာင်း ေြပာသည်။

ေဗာဓိဟတ ိ ကာရီအဖွဲ အေနြဖင့် ၂၀၁၈ ခုစ ှ ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မစ ှ တင်ပီး

အပတ်စ် လက်လပ ု ေ ် တာင်ေရနန်းသွင်းေစတီ၏ ကုသလ ို ြ် ပပွအ ဲ ား တရားကျင့်

COVID-19 ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရးအသိပညာေပး

ေဖာ် ၁၀၀၀ ေကျာ်ြဖင့် ကျင်းပခဲြ့ ခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့် COVID-19 ေရာဂါကင်းစင်

ေကာင်း ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ တရားဝင်ေကညာမှသာ အပတ်စ်ကုသိုလ်ြပပွဲအား

ထန်ပါေခွ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ လဟယ်မိနယ် ထန် ပ ါေခွ  မိ၌ COVID-19 ေရာဂါ ကိ တင် ကာကွ ယ ် ေရး ကျန်း မာေရး အသိပညာေပးေဟာေြပာပွက ဲ ို မတ် ၁၉ ရက် နံနက်က အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရး အစည်းေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ လဟယ်မိနယ်ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ ေဒါက်တာေဇာ်ေဇာ်က COVID-19 ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာများအသိ ပညာေပးေဟာေြပာသည်။ ယင်းေနာက် လဟယ်မိနယ် အထက်တန်းသူနာြပ ေဒအိချယ်ချယ်စးုိ က စနစ်တကျလက်ေဆးနည်းသုပြ် ပသခဲက ့ ာ တက်ေရာက်လာကသူများက သိရှိလိုသည်များကို ြပန်လည်ေမးြမန်းေဆွးေွးခဲ့သည်။ ထိေ  ု နာက် တက်ေရာက်လာသူများကို COVID-19 ေရာဂါှငပ ့ ် တ်သက်သည့် ကိတင်ကာကွယ်ြခင်းဆိုင်ရာ အသိပညာေပး လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန် ေဝခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ စေနေမာင်(ခီး)

၎င်းထံမှ သိရသည်။

ြပန်လည်ေဆာင်ရ က်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း စံထိုက်လင်း

COVID-19 ကိတင်ကာကွယ်ေရးအတွက် အလှေငွှင့် ပစည်းများလှဒါန်း မေလး မတ် ၂၀

COVID-19 ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ် ေရးလုပ်ငန်းများအတွက်

မေလး

တိုင်းေဒသကီး

အစိုးရအဖွဲုံးသို

ှင့် ပစည်းများ

ေပးအပ်လှဒါန်းပွဲ

ေစတနာရှင် အလှရှငမ ် ျားက အလှေငွ အခမ်းအနားကို မတ် ၁၉ ရက် မွန်းလွဲ

၂ နာရီက တိင ု ်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌

ကျင်းပရာ

တိင ု ်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာ ေဇာ်ြမင့်ေမာင်

တက်ေရာက်အမှာ

စကားေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် အလှရှင် မေလးမိ

လပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး၌ လက်ေဆးကန်ထားေပး

New Star Light ေဆာက်လုပ်ေရး ကုမဏီအပ ု စ ် မ ု ှ ဦးေကျာ်ေကျာ်ဝင်း+

ေဒေမရင်တိုက ေငွကျပ်သန ိ း် ၃၀၀

ေနြပည်ေတာ် ေနြပည်ေတာ် ပုဗသီ  ရိ မိနယ် လပ်စစ်အင်ဂျင်နယ ီ ာုံးတွင် လပ်စစ်မတ ီ ာခများ လာေရာက်ေပးသွင်းလျက်ရှိသည့် ြပည်သူများ COVID-19 ေရာဂါ ကိတင် ကာကွယ်ေရးအတွက် ေငွသွင်းေကာင်တာအနီး၌ လက်ေဆးကန်ှင့် Hand Sanitizer များ ထားေပးသည်။ ုးံ ဝန်ထမ်းများအားလုးံ က Mask ှင့် Hand Sanitizer များကို အသုးံ ြပ၍ ကာကွယသ ် ည့အ ် ြပင် လပ်စစ်မတ ီ ာခေပးေဆာင်သမ ူ ျားကိလ ု ည်းCOVID-19 ေရာဂါကာကွယေ ် ရးအတွကေ ် ငွသင ွ ်းေကာင်တာအနီးတွင် ပညာေပးစာေစာင်၊ လက်ေဆးကန်ှင့် Hand

Sanitizer များထားေပးထားေကာင်း မိနယ်

လပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဦးဝင်းလွင်ရှိန်က ေြပာသည်။ စိုးမိုး(ြပန်/ဆက်)

တန်ဖးုိ ရှိ PPE ဝတ်စံု ၂၀၀၀ ှင့် Mask ၁၀၀၀၊ ေငွရည်ပလ ု က ဲ မ ု ဏီ  မှ ဦးသိန်း

Co.,Ltd.တိုမှ အလှေငွကျပ် သိန်း

ဦးသန်း ထို က ် + ေဒ ေအးေအးြမင့်

(မေလး)၊ Good Brother Co.,Ltd.၊

အာရှမာရှယေ ် ဖာင်ေဒးရှင်း

Co.,Ltd.၊ ေရမန်းေတာင်ေဂါက်ကွင်း

ကျပ် ၇၀၅၀၀၀၀ တန်ဖးုိ ရှိ PPE ေသတာ

ဦးတင်ထွန်း +

ြမင်က ့ ေငွကျပ် သိနး် ၃၀၀၊ ဥေရာပ

၂၀၀ စီ၊ Mann Amara Development

Foundation)မှ ဦးေကျာ်ဝင်းက ေငွ

မိသားစု၊

ေငွကျပ် သိန်း ၃၀၀၊ အမရပူရမိြပ

ကုနသ ် ည်များှင့် စက်မလက်  မလု  ပင ် န်း

မှ ေငွကျပ်သန ိ း် ၃၀၀ တိက ု ုိ ေပးအပ်

ေဆးုံ၊

ချပ်က လက်ခ၍ ံ

အသင်းတိမ ု ှ အလှေငွကျပ်သန ိ ်း ၁၀၀

ရှားေတာ COVID-19 ေရာဂါ ကိတင်တားဆီးကာကွယ ် င ုိ ရ ် န် ရည်ရယ်၍ ကယားြပည်နယ် ရှားေတာမိနယ် ေဈးပိုင်းရပ်ကွက်(ကယားပိုင်း)တွင် ကျန်းမာေရးဌာနမှ

ယူနန်ဗုဒဘာသာဘုရား

ကျပ် သိန်း ၃၀၀၊ ဖွံဖိးသစ်ကုမဏီ  မှ

ေကျာင်း၊

ဖွံဖိးေရးစီမံကိန်း(MBCCD)Co., Ltd.

ရှငမ ် ျားအသင်း(MRCCI)၊

လှဒါန်းကရာ တိင ု း် ေဒသကီးဝန်ကီး

ကင်းေတာယန်ဗုဒဘာသာပရဟိတ

ဂုဏြ် ပမှတတ ် မ်းလာ

ြပန်လည်

စီ၊ အာရှင ို အ ် င်တာပိက ု စ ် လ ် မ ီ တ ိ က်

ယင်းေနာက် Royal Hi-Tech Group

ကျပ်သန ိ း် ၈၀ ှင့် သိနး် ၂၀ တန်ဖးုိ ရှိ

ေပးအပ်သည်။

COVID-19 တားဆီးကာကွယ်ေရး စစ်ေဆး

(EAC

အလှရှင်တိုအား

Co.,Ltd.ှင့E ် astern Foundation

မေလးတိင ု း် ေဒသကီး နန်းေတာ်

BOB Entertainment ှင့်

ှင့် ေရဘုန်းကုမဏီလီမိတက်မှ ေငွ လက် သ န် ေဆးရည် ေသတာ ၄၀၊

ဥယျာ်)ှင့် SP Bakery တိမ ု ှ အလှေငွ

ကျပ် ၉၅ သိန်းတန်ဖိုးရှိ PPE ဝတ်စုံ

၁၀၀၀ စီ၊ ေရလုပင ် န်းရှငမ ် ျားအသင်း၊

သိန်း ၅၀ စီင ှ ့် ကျန်အလှရှငမ ် ျားက အလှေငွများကို

ေပးအပ်လှဒါန်း

ကရာ တိင ု း် ေဒသကီးဝန်ကီးများက လက်ခံ ကပီး

အလှရှငမ ် ျားအား

ဂုဏြ် ပမှတတ ် မ်းလာများ

ြပန်လည်

မေလးဖူးကျင့်

ဗုဒဘာသာဘုရား

ေပးအပ်သည်။

ြမန်မာ-တုတ်

ကုန်သည်ကီးများ

ပစည်းတန်ဖိုးစုစုေပါင်းမှာ ေငွကျပ်

ကချင်ြပည်နယ် လူမကူ  ညေ ီ ရးအသင်း

တင်ေမာင် (မန်းကိုယ်ပွား)

ေကျာင်း၊

မေလးတိင ု း် ေဒသကီး

အသင်းဥက ဦးကိက ု ို ကီး+ေဒမိုးမိုး၊

ယင်းေနလှဒါန်းမ အလှေငွှင့်

၄၂၁၇၁၀၀၀၀ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သီလရှင်ှစ်ပါးှင့် အမျ ိးသား ၃၃ ဦး၊

ကီး လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ် ဦးြမင့် ိုင်ဦးထံမှ သိရသည်။ "အိယ ိ ိင ု င ် ထ ံ က ဲ သ ို ွားရင်းနဲ သူတို

စစ်ေဆးြခင်းကို မတ် ၁၉ ရက်က ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

အိိယမှာ ပိတ်မိေနတာ။ ြမန်မာ

ထို သို ေဆာင် ရ က် ရာတွ င ် ဘီ ဘီ - ၉(ထို င ်း နယ် စ ပ် ) မှ ေမာ် ေတာ် ယာ်

ိုင်ငံဘက်ကို

ှစ်စီးြဖင့် ခရီးသည် ၃၀ ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆင ုိ က ် ယ် ေလးစီးြဖင့် ဝင်ေရာက်လာ

ြပန်ကူးချင်တာ။

ကန်ေတာ်တိုဘက်ကလည်း

စုစုေပါင်း ၃၄ ဦးတိုကို ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ

ကိုယ် ့

ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ားေတွ ြပန်ဝင်လာိင ု ်

ကိုယ်အပူချ ိန်တိုင်းကိရိယာြဖင့် ကိုယ်အပူချ ိန်တိုင်း၍

ေအာင် အဆင့ဆ ် င့တ ် ာဝန်ရသ ိှ ေ ူ တွနဲ

COVID-19 သံသယ လူနာရှိ-မရှိစစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ချ ိတ်ဆက် လက်ခတ ံ ာ။ လက်ခတ ံ အ ့ဲ ခါ

အလားအတူ မတ် ၁၈ ရက်တွင် ခရီးသည်ေလးဦး ဝင်ေရာက်လာကာ

ကျန်းမာေရးအရ ဖျားနာမရှ-ိ မရှစ ိ စ်

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများက COVID-19 ေရာဂါရှ-ိ မရှိ စစ်ေဆးရာ တမူး မတ် ၂၀ ထွန်းေအာင်(ြပန်/ဆက်)

(၅ မိုင် ြပည်သူ နန်းေတာ်ေရကစား

ခဲ့ေကာင်း တမူးမိနယ် တိုင်းေဒသ

ဝင်ေရာက်လာေသာ ခရီးသည်များအား COVID-19 သံသယလူနာများ

သံသယလူနာမရှိေကာင်း သိရသည်။

Monitor တစ်လုံး၊ ဦးထွန်းထွန်းစိုး

ေဒနန်းေအးထွမ်း

(ယူနဒီကမ ု ဏီ  )တိက ု အလှေငွကျပ်

ကျန်းမာေရးေစာင့ေ ် ရှာက်မ ခံယသ ူ ူ

ှင့် ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်းတိုပူးေပါင်း၍ဘီဘီ-၉(ထိုင်းနယ်စပ်)မှ

ဝန်ထမ်းများက

၁၀၊ Infusion Punk တစ်လုံး၊ Patient

ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းှင့်

အိယ ိ ိငု င် ၌ံ ပိတမ် ေိ နသည့် ြမန်မာိငု င် သ ံ ား ၇၄ ဦး တမူးမိတွင် လက်ခံ

ဝန်ထမ်းများ၊ ြမန်မာိင ု င ် ရ ံ တ ဲ ပ်ဖဲွ ၊ မိနယ်မးီ သတ်တပ်ဖဲွ ၊ မိနယ်(လ.ဝ.က)

သည့ခ ် ရီးသည် ေလးဦး

(သား) ထူးေအာင်ေကျာ် မိသားစုမှ

အိိယိုင်ငံ၌

တိုင်းေဒသကီး တမူးမိနယ်စပ် ဝင် ပိတ်မိေနသည့်

ထွက်အမှတ် (၁) ဂိတ်တွင် မတ် ၁၈

ြမန်မာိုင်ငံသား ၇၄ ဦးကို စစ်ကိုင်း

ရက် နံနက်ပင ို ်းက လက်ခေ ံ ဆာင်ရက်

တယ်။ မေတွရှေ ိ တာ့ အားလုံးလက်ခံ ခဲ့ပါတယ်"ဟု ဦးြမင့်ိုင်ဦးက ေြပာ သည်။ အိယ ိ ိင ု င ် သ ံ ို ေဆးဝါးကုသမှင့်

များ၊ ဘုရားဖူးသွားေရာက်ခဲ့ကသည့် အမျ ိးသမီး ၃၉ ဦး စုစေ ု ပါင်း ၇၄ ဦးတို အား

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက

COVID-19

ကူးစက်ေရာဂါရှ-ိ မရှိ

ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမများ ေဆာင် ရက်ခဲ့ပီး

တစ်စုံတစ်ရာမ မေတွ

ခဲ့ရ ေသာေကာင့် လက်ခံခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး အိယ ိ ြမန်မာနယ်စပ် တမူးမိနယ်စပ် ဝင် ထွကေ ် ပါက်ဂတ ိ မ ် ျားကို မတ် ၁၀ ရက် ကစ၍ ရက်အကန် အသတ်မရှိ အိယ ိ ိုင်ငံဘက်မှ ပိတ်ထားေကာင်းသိရ သည်။ မျ ိးဝင်းထွန်း (မုံရာ)


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

ေတာင်ငတ ူ ငွ ် ေရးေကာက်ပမွဲ စဲ ာရင်းြပစုြခင်းဆိငု ရ် ာ လုပင် န်းညိ င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

သတင်းစုံက

ဘိုးဘွားရိပ်သာတည်ေဆာက်ရန် ေငွလှဒါန်း

ေတာင်ငူ မတ် ၂၀ ပဲခးူ တိင ု း် ေဒသကီး ေတာင်ငူ မိနယ် ေရးေကာက်ပေ ဲွ ကာ်

ရန်ကုန်

မရှငအ ် ဖွဲခွ ဲ င ှ ့် မိနယ်အတွင်းရှိ ိင ု င ် ေ ံ ရးပါတီများေတွဆုံ

ရန် ကု န ် တို င ်း ေဒသကီး သုံး ခွ  မိနယ် အေနာက် ေ ကျးရာအနီး တွ င ် ှ စ ် ဧ ကခွဲ

၍ ခိင ု လ ် သ ုံ ည်မ ့ စ ဲ ာရင်းြပစုထန ိ ်းသိမ်းြခင်းဆိင ု ရ ် ာ လုပင ် န်း

ေြမကွက၌ ် ဘိုးဘွားရိပသ ် ာတစ်ခတ ု ည်ေဆာက်ရန် ရန်ကန ု ် မိ ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်

များှင့် ိုင်ငံေရးပါတီများ လိုက်နာရန်ကျင့်ဝတ်များ

ေရေကျာ် ရ ပ် ေန ဦးေအာင် ေ ကျာ် (ဓမ သု ခ ေဆးတို က ် ) ပရဟိ တ မိ သားစု က

ရှင်းလင်းေဆွးေွးပွဲကို မတ် ၁၈ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက

ေငွကျပ်သန ိ း် ၃၀၀ အား ၎င်း၏ေနအိမ၌ ် မတ် ၁၉ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီက ေပးအပ်

မိနယ်ေကာ်မရှင်ုံးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

လှဒါန်းခဲရ ့ ာ ဘိုးဘွားရိပသ ် ာြဖစ်ေြမာက်ေရးအဖွဲ(ယာယီ) ဦးကျင်တိုးလွင ် င ှ အ ့် ဖွဲက

ေတာင်ငူ မိနယ် ေရးေကာက်ပေ ဲွ ကာ်မရှငအ ် ဖွဲ ခွဥ ဲ က

လက်ခံရယူပီး ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလာ ြပန်လည်ေပးအပ်ခဲ့သည်။

ဦးစံလှက ခိုင်လုံသည့် မဲဆရှင်စာရင်းရရှိေရး၊ ိုင်ငံေရး

ယခုအကိမ်လှဒါန်းြခင်းသည် ဒုတိယအကိမ်ြဖစ်ပီး မတ် ၄ ရက်ကလည်း

ပါတီများ လိက ု န ် ာကျင်ေ ့ ဆာင်ရမည့် အချက်အလက်များ၊

ဘိုးဘွားရိပ်သာေြမေနရာဝယ်ယူရန်အတွက် ပထမအကိမ် ေငွကျပ်သိန်း ၂၈၀

ြပည်ေထာင်စေ ု ကာ်မရှင၏ ် လမ်းန်ချက်များကို ရှင်းလင်း

မတည်လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေြပာကားသည်။ ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်များ၊ ိုင်ငံေရးပါတီ

ကိုေကျာ် (သုံးခွ)

ေတာင်သူအကျိးြပ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးသင်တန်းဖွင့်

ငါးခုတိုမှ တာဝန်ရှိသူများ ေဆွးေွးညိင်းခဲ့ကေကာင်း

နတ်တလင်း

သိရသည်။

ေတာင်သူအကျ ိးြပ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးသင်တန်း အမှတ်စ် (၁/၂၀၂၀) ဦးေကျာ်လှ(ေတာင်ငူ)

ကို မတ်၂၀ ရက် နံနက် ၈ နာရီခက ဲွ ပဲခးူ တိင ု း် ေဒသကီး နတ်တလင်းမိနယ် ကုနး် သာရာ စိုက်ပျ ိးေရးဆိုင်ရာ လူထုအေြခြပေလ့လာေရးစခန်း၌ ကျင်းပသည်။

ယခုကာလအတွင်း ေဆးှင့်ေဆးပစည်း ြပတ်လပ်မမရှိေစေရး ကိးပမ်းေန

မိနယ်စိုက်ပျ ိးေရးဦးစီးမှး ဦးမျ ိးသူက မျ ိးေကာင်းမျ ိးသန် ရရှိေစေရးှင့် အသုံးြပမနည်းစနစ်များ၊ ပိုးသတ်ေဆးများအေကာင်း၊ ဘက်စုံပိုးမားကာကွယ် ေရးစနစ်အေကာင်း၊ ေြမဆီလာအေကာင်း၊ သီးှံများအေကာင်း၊ ေအာ်ဂဲနစ်ေြမ သဇာရက်ဖျန်းေဆးများ အသုံးြပပု၊ံ ေြမသဇာအတွက် ေြမေဆွးများြပလုပပ ် တ ုံ က ို ို

ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၀

အခုေတာ့ ြပန်ငိမ်သွားပါပီ။ သိပ်ပီးစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး။ ကန်ေတာ်တိုမှာ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ြပည်တွင်း၌ ြဖစ်ပွားြခင်းမရှိေသးေသာ်လည်း လိုအပ်

အနည်းငယ် အခက်အခဲရ ိှ င ုိ တ ် ာကေတာ့ ေဆးနဲ ေဆးပစည်းေတွေပါ့။ ေဆးေတွ

လက်ေတွြပသသည်။ သင်တန်းသို သင်တန်းသား ၃၅ ဦး တက်ေရာက်ကေကာင်း သိရသည်။

သည့် ေဆးှင့် ေဆးပစည်းများ ြပတ်လပ်မမရှ  ိေစေရးအတွက် ကိတင်၍

တင်သွင်းချင်ေပမယ့်

အစီအမံများ ချမှတေ ် ဆာင်ရက်လျက်ရေ ိှ ကာင်း ြမန်မာိင ု င ် ံ ေဆးှင့် ေဆးပစည်း

ေပးပိုမယ့်ိုင်ငံေတွကလည်း

လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ သိရသည်။

ထုတ်လုပ်မေပးိုင်တာလည်း ြဖစ်ိုင်တာေတွ ကံလာိုင်တာမို ကိတင်

ကပ်ေရာဂါှငပ ့် တ်သက်၍

အချ ိန်မီမေရာက်လာိုင်တာရှိမယ်။ တစ်ဖက်က တားြမစ်ထားတာေတွရှိိုင်သလို အချ ိန်မီ

ြမန်မာိင ု င ် အ ံ တွငး် သို ဝင်ေရာက်ြခင်း၊

စ်းစားရပါတယ်။ အချ ိေဆးေတွက လုံေလာက်ေပမယ့် အချ ိေဆးေတွက

ြဖစ်ပွားြခင်းကို ကာကွယရ ် န်င ှ ့် ြမန်မာိင ု င ် အ ံ တွင်း ကျန်းမာေရးေစာင်ေ ့ ရှာက်

လိအ ု ပ်တာမျ ိးရှပ ိ ါတယ်။ အဲဒါေတွကို နည်းလမ်းေပါင်းစုန ံ ဲ ဘယ်လတ ို င်သင ွ ်း

မလုပင ် န်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်အတွက် လိအ ု ပ်

ကမလဲ၊ ေရာင်းချကမလဲဆတ ို ာေတွလည်း ေဆွးေွးြဖစ်ပါတယ်။ အသင်းချပ်

မည့် ေဆးှင့် ေဆးပစည်းများကို ိင ု င ် တ ံ င ွ ်းသို လျင်လျင်ြမန်ြမန် တင်သင ွ ်းိင ု ်

ကလည်း ကူညီိုင်တဲ့ဘက်ကေန အတတ်ိုင်ဆုံး ကူညီေပးသွားမှာပါ။

ေရးအတွက် ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့် ည ိ င်  းေဆွးေွးြခင်း၊

သက်ဆင ို ရ ် ာဝန်ကီးဌာနေတွကလည်း လုပင ် န်း လျင်ြမန်ေအာင် ကူညေ ီ ပးက

အစားအေသာက်ှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနတိုှင့် ညိင်းေဆွးေွး

ဖိရ ု ပ ှိ ါတယ်”ဟု ြမန်မာိင ု င ် က ံ န ု သ ် ည်စက်မအသင်  းချပ် ဥက ဦးေဇာ်မင်းဝင်း

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံ ေဆးှင့်ေဆးပစည်းလုပ်ငန်းရှင်

က ေြပာကားသည်။

များအသင်းဥက ဦးေဇာ်မိုးခိုင်ထံမှ သိရသည်။ သက်ဆင ို ရ ် ာဌာနများမှ လိအ ု ပ်သည့် အရည်အေသွးှင့် အာနိသင်ရသ ှိ ည့်

ထိြု ပင် ေဆးှငေ ့် ဆးပစည်းများ

တင်သင ွ း် ေရာင်းချသူများအေနြဖင့်

တင်သင ွ း် ရာတွင် လိအ ု ပ်သည်ေ ့ ထာက်ခခ ံ ျက်များ၊ လိင ု စ ် င်များှငပ ့် တ်သက်၍

ေဆးှင့် ေဆးပစည်းများကို ြမန်မာိင ု င ် အ ံ တွငး် တင်သင ွ း် ရာတွငလ ် ည်း

အခက်အခဲရှိပါက

လျင်ြမန်မရှိေစေရးအတွက် ကူညီေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်းသိရပီး

အာနိသင်ရသ ှိ ည့် ေဆးှင့် ေဆးပစည်းများ ြမန်မာိင ု င ် အ ံ တွငး် သို အြမန်ဆးံု

ေဆးှင့် ေဆးပစည်းများ တင်သင ွ ်းေရာင်းချသူများ၏ လိအ ု ပ်သည့် သွင်းကုန်

တင်သွင်းိုင်ရန်အတွက် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံ ေဆးှင့်

ပါမစ်များှငပ ့် တ်သက်၍လည်း အသင်းမှ တစ်ပတ်လင် ုးံ ဖွငရ ့် က်ေြခာက်ရက်

ေဆးပစည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥကထံမှ သိရသည်။

ြဖင့် ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အသင်းုံးသို

ဆက်သွယ်အကူအညီေတာင်းခံိုင်ပီး

ထိုြပင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါရှာေဖွေရး၊ ကာကွယ်ေရး၊ ကုသေရးတိုတွင်

“ကန်ေတာ်တုိ ညီေနာင်အသင်းေတွက တာဝန်ရသ ိှ ေ ူ တွနဲ ေတွဆုေ ံ ဆွးေွး

အသုံးြပေသာ ေဆးှင့် ေဆးပစည်းများ ပံ့ပိုးေရာင်းချြဖန် ြဖးေပးရန်

ကတာရှပ ိ ါတယ်။ ကိဗ ု စ်-၁၉ ေကာင့် လတ်တေလာမှာ ကုနေ ် ဈးန်းေတွတက်

အဆင်သင့်ရှိပါက အသင်း၏ စုံစမ်းအကူအညီေတာင်းခံရန် ဖုန်းနံပါတ်

သွားမှာ စိးု ရိမ် ကတာရှပ ိ ါတယ်။ ဒါေကာင့် ကုနေ ် ဈးန်းေတွ ထိန်းသိမ်းတဲ့

ဝ၉၄၂၀၉၀၁၀ဝ၃ သို ဆက်သယ ွ  ် င ို ် ပီး လှဒါန်းဝယ်ယလ ူ ေ ို သာ်လည်း ေဈးမှန၊်

သေဘာနဲ ေတွဆုံြဖစ်ပါတယ်။ ဆန်စပါးအသင်းချပ်၊ ဆန်ကုန်သည်များ

ပစည်းမှန၊် တရားဝင် တင်သင ွ း် သည့် ေဆးများြဖစ်ရန် အခက်အခဲရလ ိှ င်င ှ ့်

အသင်း၊ ဆီကုန်သည်များအသင်း၊ ေဆးဝါးနဲ ပတ်သက်တဲ့အသင်း စတဲ့

မည်သည့်ေနရာတွင် ဝယ်ယူရမှန်းကို အခက်အခဲရှိပါကလည်း အသင်းမှ

ညီေနာင်အသင်းေတွ ဖိတေ ် ခေဆွးေွးပါတယ်။ ကန်ေတာ်နားလည်သေလာက်

ဝယ်ယူလိုသူှင့် လှဒါန်းလိုသူများကို ချ ိတ်ဆက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း

ြပန်ရင ှ ်းြပရရင် ဆန်တ၊ို ဆီတက ို ြပတ်လပ်မမရှ  ပ ိ ါဘူး။ လုလ ံ ေ ုံ လာက်ေလာက်

သိရသည်။

ရှိေနပါတယ်။ အစပိုင်း တစ်ရက်ှစ်ရက်မှာ ဆီက ေဈးတက်သလိုရှိေပမယ့်

ခင်ရတနာ

ကန်ဒိုအားကစားနည်းြပသင်တန်းများှင့် မွမ်းမံသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မည်

တင်ြမင့် (နတ်တလင်း)

မီးငိမ်းသတ်ေရး လက်ေတွသုပ်ြပ ေစတုတရာ မေကွးတိုင်းေဒသကီး ေစတုတရာမိတွင် မိနယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနှင့် မိနယ် လပ်စစ်ဌာနတိပ ု းူ ေပါင်း၍ မီးေဘးအရာယ်ကိတင်ကာကွယေ ် ရး အသိပညာေပး ြခင်းှင့် မီးြငမ ိ း် သတ်ေရး လက်ေတွသုပြ် ပေလ့ကျင့ြ် ခင်းကို မတ် ၁၉ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက မိနယ်လပ်စစ်ုံးေရှ၌ ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ မိနယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန ဦးစီးမှး ဦးရှိန်းမင်းထက်က ေစတုတရာမိရှိ ဌာန ဆိင ု ရ ် ာဝန်ထမ်းများအား မီးေဘးအရာယ်ကိတင်ကာကွယ ် င ို ေ ် ရး အသိပညာေပး ေြပာကားပီးေနာက် တက်ေရာက်လာသူများအား မီးသတ်ေဆးဘူးသုးံ စွ၍ ဲ မီးြငမ ိ ်း သတ်ေရး လက်ေတွသုပ်ြပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ခင်သန်းလင်(ြပန်/ဆက်)

လင်းဘွဲမိနယ်၌ ေဆးဝါးေရာင်းချမ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး လင်းဘွဲ ကရင်ြပည်နယ် လင်းဘွဲ မိနယ်တင ွ ် ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနက သက်တမ်း လွန်ေဆးဝါးများှင့် မှတ်ပုံတင်ထားြခင်းမရှိသည့်ေဆးဝါးများ ေရာင်းချမ ရှိ-မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်းကို မတ် ၁၉ ရက် နံနက်ပိုင်းက မိေပရပ်ကွက်များရှိ ေဆးဆိုင်များကို ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးသည်။ မိနယ်ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး ေဒါက်တာဝင်းေဇာ်ဦးှင့် လက်ေထာက် ကီးကပ်ေရးမှးများက ဦးေဆာင်၍ သက်တမ်းလွနေ ် ဆးဝါးများ၊ မှတပ ် တ ုံ င်ထားြခင်း မရှေ ိ သာေဆးဝါးများ မေရာင်းချရန် တားဆီးြခင်း၊ သိမ်းဆည်းြခင်း၊ ေဆးဝါးလိင ု စ ် င် မြပလုပရ ် ေသးသည့ေ ် ဆးဆိင ု မ ် ျားအား လိင ု စ ် င်ေလာက်ထားရန် လိအ ု ပ်ေကာင်း ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ခင်စန်းြမင့်(ြပန်/ဆက်)

ရန်ကုန် မတ် ၂၀ ိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ ကန်ဒို(Kendo) အားကစားနည်းများဖွံဖိးတိုးတက်လာေစ ရန်ှင့် ကန်ဒိုအားကစားသမားေကာင်းများ ေပထွက်လာေစရန်အတွက် ရည်ရယ်၍ ကန်ဒိုနည်းြပသင်တန်းများှင့် မွမ်းမံသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သွား မည်ြဖစ်ေကာင်း

ြမန်မာိုင်ငံ ကန်ဒိုအဖွဲဒုတိယဥက ဦးထွန်းေဇာ်က

ေြပာကားသည်။ ရန်ကုန်မိ ဦးဝိစာရလမ်း အမျ ိးသားေရကူးကန်ဝင်းရှိ ကန်ဒိုအားကစား ခန်းမ၌ မတ် ၁၈ ရက် နံနက်ပင ုိ း် ကြပလုပေ ် သာ ဂျပန်င ုိ င ် ံ All Japan Kendo Federation မှ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန ြမန်မာိင ု င ် ံ ကန်ဒအ ို ဖွဲ အတွကေ ် ပးအပ်သည့် အားကစားဝတ်စုံများ ေပးအပ်လှ ဒါန်းပွ၌ ဲ ြမန်မာိင ု င ် ံ ကန်ဒိုအဖွဲ ဒုတိယဥက ဦးထွန်းေဇာ်က ေြပာကားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာိင ု င ် ံ ကန်ဒအ ုိ ဖွဲ ကို ၂၀၁၆ ခုစ ှ တ ် င ွ ် စတင်ဖဲွ စည်းခဲ့ ပီး အင်ဒန ုိ းီ ရှား ိုင်ငံ၌ြပလုပ်ခဲ့သည့် (၁၂) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံ ကန်ဒိုအားကစားပိင်ပွဲ ၂၀၁၉ တွင် ြမန်မာိုင်ငံကန်ဒိုအဖွဲမှ အားကစားသမားများ

သွားေရာက်

ယှ်ပိင်ခဲ့ကရာ အေကာင်းဆုံးကစားသမား ၁၆ ဦးအဆင့်တွင် ြမန်မာိုင်ငံ ကန်ဒိုအဖွဲမှ

အားကစားသမားှစ်ဦး

စာရင်းဝင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ စိုးြမင့်ေအာင်

မတ် ၁၉ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတင ွ ် ေနြပည်ေတာ် လယ်ေဝးမိနယ် ပင်ငါးေြမာင် ေကျးရာဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းတွင်

သစ်ပုတ်ပင်နယ်ေြမရဲစခန်းမှး ရဲအုပ်

ြမင့်ေဆွက သက်ငယ်မုဒိမ်းမမြဖစ်ပွားေစေရးှင့် မခင်းကျဆင်းေရးအတွက် အသိပညာေပးေဟာေြပာစ်။

ကိုကိုူပ(ေနြပည်ေတာ်)


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

မန်ယူအသင်းက ကွင်းလယ်ကစားသမား ေပါ့ဘာအား ေြပာင်းေရေကးေပါင်သန်း ၁၀၀ နဲ ေရာင်းချရန် အသင့်ရှိေန မန်ယအ ူ သင်းဟာ ကွငး် လယ်ကစား သမား ေပါ့ဘာရဲ ေြပာင်းေရေကးကို ေပါင်သန်း ၁၀၀ ရရှမ ိ ယ်ဆရ ို င် ေရာင်း ချသွားဖို အသင့်ရှိေနတယ်လို ဆိုပါ တယ်။ အသက် ၂၇ ှစအ ် ရယ်ရှိ ကွင်းလယ် ကစားသမား ေပါ့ဘာရဲ လက်ရှိ စာချပ်သက်တမ်းဟာ လာမယ့ ် စ ှ မ ် ှာ ကုန်ဆုံးမှာြဖစ်တာမို စပိန်လာလီဂါ ကလပ် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ အီတလီစီးရီးေအကလပ် ဂျဗင်တပ် အသင်းတိက ု ေခယူဖို ြပင်ဆင်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကွင်းလယ်ကစားသမား ေပါ့ဘာ ဟာ ၂၀၁၆ ခုစ ှ အ ် တွင်းက ဂျဗင်တပ် အသင်းကေန ေြပာင်းေရေကး ေပါင် ၈၉ သန်းနဲ မန်ယအ ူ သင်းဆီြပန်လည် ေြပာင်းေရလာခဲ့သူလည်း ြဖစ်ပါ တယ်။ ြပင်သစ်ကွင်းလယ်ကစား

အာဆင်နယ်တိုက်စစ်မှး အူဘာေမယန်ကို ချယ်လ်ဆီးအသင်း ေခယူမည် တိုက်စစ်မှး အူဘာေမယန်ရဲ လက်ရှိကလပ် အာဆင် နယ်အသင်းနဲ အတူ ေရရှည်လက်တွဲမဟာ  အဆုံးသတ်

ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ကွင်းလယ်ကစားသမား

ေတာ့မှာြဖစ်တဲ့အတွက် ချယ်လ်ဆီးအသင်းက အူဘာ

ဝီလီယံကို ဆုံးံးရဖွယ်ရှိေနတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းေတွ

ေမယန်ကို ေခယူဖို စီစ်ေနတယ်လို သိရပါတယ်။

ထွကေ ် ပေနေပမယ့် ဇွန် ၃၀ ရက်မာှ စာချပ်သက်တမ်း

ဂါဘွန်ကယ်ပွင့် အူဘာေမယန်ဟာ အာဆင်နယ်

ကုန်ဆုံးမယ့် ဝီလီယံဟာ အေနာက်လန်ဒန်ကလပ်

အသင်းနဲ ချပ်ဆိုထားတဲ့ စာချပ်သက်တမ်းက ၂၀၂၁

ချယ်လဆ ် ီးအသင်းမှာ ဆက်ရေ ှိ နဖိရ ု ေ ှိ နတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ခုှစ်မှာ ကုန်ဆုံးမှာြဖစ်ေပမယ့် လက်ရှိအချ ိန်အထိ

ဝီလီယံဟာ ၂၀၁၃ ခုှစ်မှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဆီ

စာချပ်သစ်အတွက် ေဆွးေွးမတစ်စုံတစ်ရာ ြပလုပ်

ေရာက်ရလ ှိ ာခဲတ ့ ာြဖစ်ပီး လက်ရအ ှိ ချ ိန်အထိ ချယ်လဆ ် ီး

ထားတာ မရှိေသးတာကိုလည်း သိရပါတယ်။

အသင်းအတွက် ၃၂၉ ပွဲအထိ ပါဝင်ကစားေပးထားတာ

အာဆင်နယ်အသင်းအေနနဲ တိုက်စစ်မှး အူဘာ

လည်းြဖစ်ပါတယ်။

ေမယန်ကို ေွရာသီေဈးကွက်အတွင်း ေရာင်းချဖို စီစ်

သမား ေပါ့ဘာဟာ အခုစ ှ ေ ် ဘာလုးံ ရာသီမှာ ဒဏ်ရာြပဿနာ ကံေတွ ေနရတာေကာင့် မန်ယူအသင်း အတွက် ပွဲစ်ေြခာက်ပွဲသာ ပွဲထွက် ကစားေပးိုင်ခဲ့သူလည်း ြဖစ်ပါ တယ်။ ေပါ့ဘာရဲ လက်ရစ ှိ ာချပ်သက်တမ်း

က ၂၀၂၁ ခုှစ်အထိ ဆက်ရှိေနမယ့် အြပင် အဲဒစ ီ ာချပ်သက်တမ်း ကုနဆ ် ုံး ရင်လည်း မန်ယူအသင်းအေနနဲ တစ်ှစ်သက်တမ်းရှိ စာချပ်သစ် တစ်ရပ် ထပ်တိုးချပ်ဆိုခွင့်ရရှိမယ့် အခွင့်အေရးတစ်ရပ်လည်း ပိုင်ဆိုင် ထားတာြဖစ်ပါတယ်။

E ပထမတန်းမှ

ြမဝတီ အ သင်း က ေြခာက် ပ ွဲ က စား ၁၅

ရာသီဝက်ချန်ပီယံဆု

အတွက် ယင်းသုးံ သင်း ေမာ်လင့ခ ် ျက်ရေ ိှ န ြခင်းြဖစ်သည်။ သိေ ု သာ် Chinland အသင်း

သည် ပထမအေကျာ့ပအ ွဲ ားလုံး ကစားထား ပီးြဖစ်ရာ Junior Lions အသင်းှင့် ြမဝတီ

အသင်းပွဲရလဒ်ကိုသာ ေစာင့်ကည့်ရမည် ြဖစ်သည်။ ရာသီဝက် ချန်ပီယံြဖစ်ရန်

ေမာ်လင့ခ ် ျက်ရေ ှိ နသည့် အသင်းများအနက် Junior Lions အသင်းမှာ အခွင့်အေရး အများဆုံး ြဖစ်ေနသည်။ Junior Lions

သည် Junior Lions အသင်း ဂိုးြပတ် အေရး

နိမမ ့် သ ှ ာ ရာသီဝက်ချန်ပယ ီ အ ံ ြဖစ် ရပ်တည် ိင ု မ ် ည်ြဖစ်သည်။ ြမဝတီအသင်းသည် ၁၅

မှတ်ရထားေသာ်လည်း ဂိုးကွာြခားချက်

တွင် နည်းေနေသာေကာင့် ဂိုးြပတ်အိင ု ရ ် မှ သာ ကျန်ှစ်သင်းကို ေကျာ်ြဖတ်ိုင်မည်

ြဖစ်သည်။ ထိပဆ ် းံု ေနရာမှ Junior Lions အသင်းက ဂိးု ကွာြခားချက် (+၁၉)၊ ဒုတယ ိ

ေနရာမှ Chinland အသင်းက ဂိုးကွာြခား ချက် (+၁၇)၊ တတိယေနရာမှ ြမဝတီအသင်း က ဂိုးကွာြခားချက် (+၈) ရရှိထားသည်။ ပထမတန်း

အမှတ်ေပးပိင်ပွဲ

ေမယန်ကို ေခယူဖို စိတ်ဝင်စားေနတဲ့ အသင်းေတွထဲ

ကစားသမား၊ ဘယ်ေနာက်တန်းကစားသမားနဲ ဂိုးသမား

မှာ တစ်သင်းအပါအဝင် ြဖစ်လာခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

တစ်ဦးတိက ု လ ုိ ည်း ေခယူသာွ းဖိရ ု ေ ိှ နတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ေမယန်ကို

ေခယူဖို

စီစ်ေနတဲ့အြပင် လိုက်ဇစ်

တိုက်စစ်မှး တီမိုဝါနာကိုလည်း ေွရာသီေဈးကွက်

မတ်

တိုက်စစ်ကစားသမား

တစ်ဦးကို ေခယူဖို ြပင်ဆင်ေနတဲ့အြပင် ဗဟိုခံစစ်

ချယ်လဆ ် ီးအသင်းအေနနဲ တိက ု စ ် စ်ပင ို ်းအတွက် အူဘာ ေမယန်အြပင် ေဒါ့မန ွ တ ် က ို စ ် စ်မှး ဂျာဒန်ဆန်ချ ိကိလ ု ည်း ေခယူဖို စီစ်ေနတယ်လို သိရပါတယ်။

အတွင်း ေခယူဖို စီစ်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီး

ချယ်လ်ဆီးအသင်းအေနနဲ ပရီမီယာလိဂ် အမှတ်

အသင်းမှာ တိုက်စစ်ကစားသမားှစ်ဦးြဖစ်တဲ့ ဘတ် ှ

ေပးဇယား အဆင့်ေလးေနရာမှာ ရပ်တည်ေနေပမယ့်

ယာယီနဲ

အိုလီဗာဂျူးတိုဟာ စတမ်းဖိုဒ်ဘရစ်ခ်ျနဲ

ကစားဖို ကိုးပွဲအထိ ကျန်ရှိေနေသးတာြဖစ်တဲ့အတွက်

လမ်းခွဲဖို စီစ်ေနတာေကာင့် အူဘာေမယန်ကို အစား

ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် မေသချာေသးတဲ့ အေြခအေနနဲ

ထိုး ကစားသမားအြဖစ် ေခယူင ို ေ ် ရး ချယ်လဆ ် ီးအသင်း

ရင်ဆိုင်ေနရတာ ြဖစ်ပါတယ်။

Y ေကျာဖုံးမှ သက်ထားသူဇာသည်

ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ

ေနတာေကာင့် ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာလည်း အူဘာ

လီဗာပူးအသင်းနည်းြပ ကေလာ့ကလည်း အူဘာ

ေငွကယ် - ေရးသားသည် မှတ်ရရှိထားကာ

က ကိးပမ်းေနတာြဖစ်ပါတယ်။

၁၇

ရက်တွင်

ြပည့ ် စ ှ ် ဧပီ ၂၆ ရက်အထိ ကျင်းပသည့် BWF

ယှ်ပိင်ခွင့်ရမည်ြဖစ်သည်။

ပိင်ပွဲများမှရရှိသည့်

ထုတ်ြပန်မအရ

ရမှတ်များအေပ

ကမာ့ကက်ေတာင်အဖွဲချပ်(BWF)က ထုတြ် ပန်

တွက်ချက်မည်ြဖစ်သည်။ BWF ၏ ထုတ်ြပန်

သည့်

အိုလံပစ်ဝင်ခွင့်အတွက်

မတ် ၁၇ ရက်

အိုလံပစ်ဝင်ခွင့်အတွက်

တွက်ချက်ရာတွင် တစ်ိုင်ငံတည်းမှ ကစား

အဆင့်

ထားမအရ ဧပီ ၃၀ ရက်တွင် ကမာ့အဆင့်

သမားအေရအတွက် များြပားေနေသာေကာင့်

သတ်မတ ှ ခ ် ျက်တင ွ ် အဆင့် ၂၇ ေနရာ၌ ရပ်တည်

သတ်မှတ်ချက် ထုတ်ြပန်မည်ြဖစ်ပီး ဇူလိုင် ၆

သက်ထားသူဇာသည် အဆင့် ၂၇ ေနရာအထိ

ေနပီး ၂၀၂၀ အိုလံပစ်ပိင်ပွဲတွင် ပထမဆုံး

ရက်တင ွ ် အိလ ု ပ ံ စ်ဝင်ခင ွ ရ ့် ရှသ ိ မ ူ ျားအား အတည်

ေရာက်ရှိလာြခင်းြဖစ်သည်။

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့်ရရန်

ေမာ်လင့်ချက်ရှိ

ြပ ေကညာမည်ြဖစ်သည်။ အမျ ိးသမီး တစ်ဦး

ကမာ့ကက်ေတာင်အဖွဲချပ်သည် ကမာ့င ို င ် ံ

သည်။ သက်ထားသူဇာသည် ကမာ့ကက်ေတာင်

ချင်း ပိင်ပတ ွဲ င ွ ် အဆင့် ၁ မှ ၃၈ အထိ ရရှသ ိ မ ူ ျား

အှအ ံ ြပားတွင် ြဖစ်ပွားေနသည့် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ်

အဖွဲ ချပ်၏ မတ် ၁၇ ရက် ကမာ့အဆင့် သတ်မတ ှ ်

ဝင်ခွင့်ရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း အဆင့် ၁ မှ ၁၆

ေကာင့် ပိင်ပွဲများကျင်းပမကို ဧပီ ၁၂ ရက်

ချက် ထုတြ် ပန်မတွ  င် ကမာ့အဆင့သ ် တ်မတ ှ ခ ် ျက်

အတွင်း ရပ်တည်သူများတွင် တစ်ိုင်ငံလင်

အထိ ရပ်ဆိုင်းထားပီး အိုလံပစ်ဝင်ခွင့်အတွက်

အဆင့် ၅၇၊ World Tour အဆင့သ ် တ်မတ ှ ခ ် ျက်

ှစ်ဦးသာ ကစားခွင့်ရမည်ြဖစ်ပီး အဆင့် ၁၇ မှ

ေရးချယ်သတ်မတ ှ မ ် ည့် အစီအစ်များကို ထပ်မံ

အသင်းသည် ယေနကစားမည့် ေနာက်ဆုံး

ေရဆိင ု ်းထားသည့် Junior Lions အသင်း

၆၁ ှင့် အိုလံပစ်ဝင်ခွင့်အတွက် အဆင့် ၂၇

၃၈ အတွင်းရပ်တည်ေနပါက တစ်ိုင်ငံလင်

ေကညာမည်ြဖစ်ေကာင်း

ေနရာတွင် ရပ်တည်ေနြခင်းြဖစ်သည်။ ကမာ့

တစ်ဦးသာ ယှ် ပိင်ခင ွ ရ ့် မည်ြဖစ်ကာ သတ်မှတ်

ထားသည်။

ဖယ်ေပးရမည်ြဖစ်ပီး

ကျင်းပြခင်းြဖစ်သည်။

ကက်ေတာင်အဖွဲချပ်သည် ၂၀၂၀ အိလ ု ပ ံ စ်ပိင်ပွဲ

ထားသည့် အေရအတွကထ ် က် ပိေ ု နပါက အဆင့်

သတင်း-င်းထက်ေဇာ်

ဝင်ခင ွ အ ့် တွက် ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ဧပီ ၂၉ ရက်မှ ၂၀၂၀

၃၈ ြပင်ပမှ ကစားသမားများက အစားထိုး

ဓာတ်ပုံ-ဘုန်းေသာ်

ပွတ ဲ င ွ ် ဂိးု ြပတ်းံ နိမမ ့် သ ှ ာ ထိပဆ ် းံု ေနရာမှ

ပထမအေကျာ့ပွဲ

အားလုံးကစားထားသည့် Chinlandအသင်း

ှင့် ြမဝတီအသင်းတိပ ု က ဲွ ုိ ယေန ြပန်လည် င်းထက်ေဇာ်

သတင်းထုတ်ြပန်

အုပညာ လီမင်ဟိုရဲ ုပ်ရှင်သစ်မှာ ဝန်ကီးချပ်အြဖစ်ပါဝင်ထားတဲ့ ဂျန်အွန်ေချး

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မေတွ  ေကာင့် ကန်းစ်ုပ်ရှင်ပွဲေတာ်ရက်ကို ေရဆိုင်း

ေတာင်ကရ ို ီးယားမင်းသမီး ဂျန်အန ွ ေ ် ချးဟာ မင်းသား လီမင်ဟို ေခါင်းေဆာင်ပါဝင်ထားတဲ့

ိုင်ငံတကာုပ်ရှင်ပွဲေတာ်တစ်ခုြဖစ်တဲ့ ကန်းစ်ရဲ ယခုှစ်ပွဲေတာ်ကျင်းပမယ့်ရက်ကို

ုပရ ် င ှ မ ် ှာပါဝင်တဲ့ သူ ရဲဓာတ်ပေ ုံ တွကို ထုတေ ် ဖာ်ြပသခဲေ ့ ကာင်း စွနပ ် ေ ီ ဒါ့ကန ွ ်းရဲ ေရးသား

ေရဆိုင်းေကာင်း ပွဲစီစ်သူေတွကို လတ်တေလာမှာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခဲ့တယ်လို ေအးရှားဝမ်းေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ြပင်သစ်ိုင်ငံေတာင်ပိုင်းမှာ ှစ်စ်ြပလုပ်ေလ့ရှိတဲ့ ကန်းစ်ိုင်ငံတကာုပ်ရှင်

ပွဲေတာ်ကို လာမယ့်ေမလအတွင်း ြပလုပ်သွားဖိုရာ စီစ်ထားေပမယ့် လတ်တေလာ

ြဖစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မေတွ  ေကာင့် ပွဲေတာ်ရက်ကို ေရဆိုင်း လိုက်ရေကာင်း ပွဲေတာ်စီစ်သူေတွက မတ် ၁၉ ရက်က ေြပာကားခဲ့တယ်လို သိရပါ တယ်။

ကန်းစ်ပေ ဲွ တာ်စစ ီ ်သေ ူ တွရဲ ေြပာကားချက်အရ ကမာ့အကီးမားဆုးံ ေသာ ုပရ ် င ှ ်

ပွဲေတာ်ေတွအနက် တစ်ခုြဖစ်တဲ့ ကန်းစ်ုပ်ရှင်ပွဲေတာ်ကို ေမ ၁၂ ရက်ကေန ၂၃ ရက် အထိ ြပလုပသ ် ာွ းဖိရ ု ာ စီစ်ခေ ဲ့ ပမယ့် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်မေတွ  ေကာင့် ေရဆိင ု ်း

လိက ု ရ ် ေကာင်း၊ ယခုစ ှ  ် ပ ု ရ ် င ှ ပ ် ေ ွဲ တာ် ြပလုပ ် င ို ဖ ် ရ ို ာ ေဆွးေွးေနဆဲြဖစ်ပီး လာမယ့် ဇွနလ ် အတွငး် ြပလုပဖ ် က ုိ လ ုိ ည်း ထည့သ ် င ွ း် ေဆွးေွးေနေကာင်းလည်း သိရပါတယ်။ ကမာတစ်ဝန်း ကိုဗစ် - ၁၉ ြဖစ်ပွားမေကာင့် အုပညာနဲ ပတ်သက်တဲ့ အခမ်းအနား

ေတွကို ဖျက်သမ ိ း် ေကာင်း၊ ေရဆိင ု း် ေကာင်းနဲ ုပရ ် င ှ  ် တ ံု င်ရက်ေတွ ေရဆိင ု း် ေကာင်း

သတင်းေတွ ဆက်တိုက်ေပထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ေနာက်ဆုံးထုတ်ြပန်ခဲ့တာ ကေတာ့ ကန်းစ်ုပ်ရှင်ပွဲေတာ်ရဲ သတင်းြဖစ်ပါတယ်။

ဇာတ်လမ်းတွ ဲ ပ ု ရ ် င ှ သ ် စ်မှာ ဝန်ကီးချပ်အြဖစ် ပါဝင်သုပေ ် ဆာင်ထားပီး လတ်တေလာမှာ ေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။ SBS ုပသ ် လ ံ င ို ်းက ေသာကာ-စေနေနတိင ု ်း ထုတလ ် င့  ြ် ပသသွားမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲ ုပရ ် င ှ သ ် စ် The King: Eternal Monarch မှာ ဂျန်အန ွ ေ ် ချးပါဝင်ထားတာြဖစ်ပီး ယင်းုပရ ် င ှ ် မှာပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ေကာင်ေတွရဲ ဓာတ်ပုံေတွကို ထုတ်လင့်ြပသရာ လတ်တေလာမှာ ဂျန်အန ွ ေ ် ချး ပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်ေကာင် ဂိဆ ု ရ ုိ န်းအတွက် ဓာတ်ပုံေတွကို ထုတေ ် ဖာ်ြပသ လာေကာင်း သိရပါတယ်။ ဇာတ်န်းဆရာ ကင်မ်အွန်ဆွတ် ေရးသားေပးထားတဲ့ အဆိုပါ ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ မတူညီတဲ့ ကမာှစ်ခုအေကာင်းကို ပုံေဖာ်ထားတာြဖစ်ပါတယ်။ ကမာတစ်ခုကေတာ့ လက်ရှိကမာနဲ ဆင်တူပီး

အြခားတစ်ခုကေတာ့ စည်းမျ်းခံဘုရင်စနစ် ကျင့်သုံးတဲ့

ေခတ်ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီကမာှစ်ခုအကား ဆက်သွယ်ိုင်တဲ့ တံခါးေပါက်တစ်ခုရှိပီး မင်းသား လီမင်ဟိုပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်ေကာင် ဘုရင်လီဂွန်က အဆိုပါတံခါးကို ပိတ်ဖိုရာ ကိးပမ်းေနသူလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ လီမင်ဟန ို ဲ အပိင် ေခါင်းေဆာင်ပါဝင်ထားတဲ့ မင်းသမီး ကင်မ်ဂိုအွန်းရဲ ဇာတ်ေကာင်ကေတာ့ ဘုရင်ရဲ စုံေထာက်တစ်ဦးြဖစ်ေကာင်းလည်း သိရ ပါတယ်။ ဂျန်အန ွ ေ ် ချးပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်ေကာင် ဂိဆ ု ရ ို န်းဟာ ဘုရင်လဂ ီ န ွ ရ ် ဲ အင်ပါယာမှာ ဝန်ကီးချပ်အြဖစ် ေရးချယ်ခံရတဲ့ အသက်အငယ်ဆုံးနဲ ပထမဆုံးေသာ အမျ ိးသမီး ဝန်ကီးချပ်လည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဂိဆ ု ရ ို န်းဟာ ခက်ခတ ဲ မ ဲ့ သ ိ ားစုတစ်ခက ု ေန ေမွးဖွားလာသူ ြဖစ်ပီး ခက်ခက်ခခ ဲ ဲ ပညာသင်ကားခဲရ ့ သူလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ သူဟာ ိင ု င ် ေ ံ ရးမှာ စိတဝ ် င် စားပီး သူပါဝင်လပ်ရှားတဲ့ပါတီရဲ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးြဖစ်ခဲ့ကာ ခင်ပွန်းြဖစ်သူနဲ ကွာရှင်းပီးေနာက်မှာ ဝန်ကီးချပ်ြဖစ်လာခဲ့တာပါ။ အဆိပ ု ါဇာတ်လမ်းတွမ ဲ ှာ ပါဝင်ခင ွ ရ ့် ခဲတ ့ ာနဲ ပတ်သက်ပီး ဂျန်အန ွ ေ ် ချးဟာ အလွနပ ် င် ဝမ်းေြမာက်မိေကာင်းနဲ လာမယ့်ေွဦးမှာ ထုတ်လင့်သွားမယ့် အဆိုပါဇာတ်လမ်းတွဲကို ပရိသတ်ေတွအေနနဲ အားေပးကေစလိုေကာင်း ေြပာကားခဲ့တယ်လို သိရပါတယ်။

ေအးြပည့် - စုစည်းသည်


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

ေရကူမိေပရပ်ကွက်လမ်းများ ကတရာခင်းြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ ကည့်စစ်ေဆး ဆက်လက်၍ ြပည်နယ်ဝန်ကီးှင့် အဖွဲသည်

ေရ ကူမိ အမှတ်(၂)

သတင်းစုံက COVID-19 အသိပညာေပး လက်ကမ်းစာေစာင်များြဖန်ေဝ ရန်ကုန်

ရပ်ကွက်၌ စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင် ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်အတွင်းရှိ ေစျးများ၊ ကားမှတ်

ရန်ပေ ုံ ငွြဖင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရေ ှိ သာ

တိုင်များတွင် COVID -19 အသိပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန် ေဝ

အရှည်ေပ ၉၃၀၊ အကျယ်၁၂ ေပ၊ ဒု

ြခင်းကို မတ် ၂၀ ရက် မွနး် တည့် ၁၂ နာရီက ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ် ြပန်ကားေရး

ကိုးလက်မရှိေသာ

ှင့် ြပည်သူ ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများက ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။

မင်းေခါင်လမ်း

ကတရာခင်းြခင်းှင့်

စံပယ်လမ်း

အဆိုပါ လက်ကမ်းစာေစာင်ြဖန် ေဝြခင်းအားြဖင့် COVID -19 ေရာဂါ

ကတရာခင်းြခင်း လုပင ် န်းေဆာင်ရက်

ကူးစက်င ုိ ေ ် ြခရှသ ိ ည့န ် ည်းလမ်းများ၊ သံသယြဖစ်ဖယ ွ ေ ် ရာဂါလကဏာများ၊

ထားရှိ မ  အေြခအေနများကို လ ည်း

ကာကွယ ် င ို မ ် ည့န ် ည်းလမ်းများကို ြပည်သမ ူ ျား ေသချာစွာသိရန ှိ ားလည်ေစရန်

ေကာင်း၊

ြဖန် ေဝေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်တွင်

အရှ ည ် ေပ ၇၄၀၊ အကျယ် ၁၂ ေပ၊

ေနြခည် (ြပန်/ဆက်)

ဒုကိုးလက်မရှေ ိ သာ ဘုရင့ေ ် နာင်လမ်း

မီးေဘးကိတင်ကာကွယ်ေရး သုပ်ြပ

အပိင ု ်း(၂) ကတရာခင်းြခင်းှင့် အရှည် ေပ ၉၂၀၊ အကျယ် ၁၂ ေပ၊ ဒု ကိုး

မိသစ်

လက်မရှေ ိ သာ ပိေတာက်လမ်းအပိင ု ်း

မီးေဘးကိတင်ကာကွယ်ေရး သုပ်ြပမီးြငိမ်းသတ်မ ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်

(၂) ကတရာလမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း

ြခင်းကို မတ် ၁၇ ရက် ေနလယ်ပင ု ိ း် က မိသစ်မိနယ် လပ်စစ်းံ ု ဝင်းအတွငး် ၌

ေရကူ မတ် ၂၀

သည် မတ် ၂၀ ရက် နံနက် ၈ နာရီက

၈၀၀၊ အကျယ် ၁၂ ေပ၊ ဒု ကိုးလက်မ

ေဆာင်ရက်ထားရှိမ အေြခအေနများ

ကျင်းပရာ မီးသတ်ေဆးဘူးြဖင့် မီးြငိမ်းသတ်ေလ့ကျင့်မများကိ  ု လပ်စစ်

ကချင်ြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရး

ေရကူမိ

ရှိေသာ

ကို ကည့်စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရ

ဝန်ထမ်းများက လက်ေတွေလ့ကျင့်ခဲ့ကသည်။

ဝန်ကီး ဦးေနာ်လ(ီ ခ)ဇေခါင်ခမ်းရယ်၊

စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲရန်ပုံေငွြဖင့်

ကတရာလမ်းခင်းြခင်းလုပင ် န်း အေြခ

န်ကားေရးမှး

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ အရှည်ေပ

အေနများကို ကည့်စစ်  ေဆးသည်။

ဦးစိုးိုင်ှင့်အဖွဲ

အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၌

ေဘာဂဗလလမ်းသွယ်(၄)

သည်။

မိနယ်လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပင ် န်း မိနယ်လပ်စစ်မန်ေနဂျာ ေကျာ်မျ ိးေအာင် (ြပန်/ဆက်)

ဦးြမတ်ကက ုိ  ုိ င ှ ့် ဝန်ထမ်းများ၊ မိနယ်မးီ သတ်ဦးစီးဌာနမှ ဒုတယ ိ ဦးစီးမှးှင့် မီးသတ်တပ်ဖဲွ ဝင်များ ပါဝင်သုပြ် ပေလ့ကျင်ခ ့ ေ ့ဲ ကာင်း သိရသည်။ ေဇာ်ေဇာ်(မိသစ်)

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် သဘာဝေဘးအရာယ်ကာကွယ်ေရးေကာ်မတီ ကွင်းဆင်းကည့် ေကျာင်းကုန်း မတ် ၂၀

စွမ်းအားြမင့်မီးဖို စနစ်တကျသုံးစွဲေရး ေဆွးေွး သီေပါ

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်

လူမေရး၊

စိက ု ပ ် ျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနှင့် ကိရ ု ီးယားရာသီဥတု

ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးှင့် သဘာဝေဘးအရာယ်

ဆိုင်ရာဗဟိုဌာနတို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေသာ ထင်းသုံးစွဲမေလ  ာ့ချေရး၊

ကာကွယေ ် ရးရာေကာ်မတီက ေကျာင်းကုန်းမိနယ်

စွမ်းအားြမင့်မီးဖို အချ ိန်မီြဖန် ြဖးေရး၊ စနစ်တကျအသုံးြပေရးှင့် GAP

အတွင်းရှိ ေဆာက်လက်စအေဆာက်အဦများကို

ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ က်ေရး

မတ် ၁၇ ရက် နံနက်ပင ို ်းက ကွင်းဆင်းကည့ ် စစ်  ေဆး

အစည်းအေဝးကို မတ် ၁၇ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက ရှမး် ြပည်နယ်(ေြမာက်ပင ုိ း် )

ခဲ့ကသည်။

ေကျာက်မခ ဲ ိုင် စိုက်ပျ ိးေရးဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ

မိနယ်ြပည်သူ ေဆးုရ ံ ှိ ဝန်ထမ်းအင်အား အေြခ

စွမ်းအားြမင့်မီးဖိုများကို သီေပါမိနယ်တင ွ ် အလုံးေပါင်း ၉၀၀၀၊ ေနာင်ချ ိ

အေန၊ ေဆးုံတွင်လိုအပ်ချက် ရှိ၊မရှိ၊ ေဆးုံတက်

မိနယ်တွင် အလုံး ၄၅၀၀ ှင့် ေကျာက်မဲမိနယ်တွင် အလုံး ၉၀၀၀ တိုကို

ေရာက်ေနေသာ လူနာအင်အားတိက ု ုိ ေမးြမန်းခဲ့ ပီး

စနစ်တကျသုံးစွဲေရးှင့် အချ ိန်မီြဖန် ြဖးေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သီေပါ

ေဆာက်လက်စ ေလးခန်းတွေ ဲ လးထပ်၊ ေြခာက်ခန်း

မိနယ် စိုက်ပျ ိးေရးဦးစီးဌာနမှး ဦးထွန်းမင်းဦးက ေြပာကားသည်။

တွဲ ေလးထပ်၊ အမက မိမေကျာင်းေဆာက်လုပ်မ

ဆက်လက်၍ အစည်းအေဝးသိတ ု က်ေရာက်လာကသည့် ေကျာက်မခ ဲ ိင ု ်

တိုကို လှည့်လည်ကည့်ခဲ  ့ကပီး အရည်အေသွး

အတွင်းရှိ မိနယ်စိုက်ပျ ိးေရးဦးစီးဌာနမှးများက မိမိတိုမိနယ်အတွင်း

စစ်ေဆးေရးအဖွဲက စစ်ေဆးခဲ့ကသည်။

အမှတ(် ၂) တိင ု း် ေဒသကီးလတ်ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယ်

အေသွးစစ်ေဆးေရးအဖွဲတို လိုက်ပါခဲ့ကေကာင်း

ေဆာင်ရက်လျက်ရေ ိှ သာ GAP လုပင ် န်းများှင့် စွမး် အားြမငမ ့် းီ ဖိသ ု းံု စွမ ဲ ဆိ  င ု ရ ် ာ

အဆိုပါအဖွဲကို လပွတာမိနယ်

ဦးထွန်းလှေခါင်းေဆာင်ေသာ ရှစဦ ် းအဖွဲှင့် အရည်

သိရသည်။

ကိစရပ်များကို ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

မဲဆနယ်

ဝင်းကိင်(ြပန်/ဆက်)

COVID-19 ကာကွယ်ေရး

COVID-19 ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ိုင်ေရး ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမများ အရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက် ေရာဂါလကဏာများကို

တနသာရီတင ို ်းေဒသကီး မိတ် မိတွင် အသက် ှလမ်းေကာင်း

စစ်ေဆးေဆာင်ရက်မကိ  ု မိတေ ် လဆိပ၌ ် ြပည်သူ ကျန်းမာေရး

စစ်ေဆးလျက်ရိှ ကပီး အရပ်ဘက်လမ ူ အဖွ  ဲ အစည်းများကလည်း

ဟသာတ မတ် ၂၀

ဆိုင်ရာေရာဂါ COVID-19 ကူးစက်မအ  ရာယ်မှကင်းေဝးေစ

ဦးစီးဌာနက ေန စ်စစ်ေဆးေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး ယေန မှ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကေကာင်း သိရသည်။

ဧရာဝတီတင ုိ း် ေဒသကီး ဟသာ တမိနယ်တင ွ ်

ေရးှင့် ေရာဂါကိတင်ကာကွယ ် င ို ေ ် ရးအတွက် ကိယ ု အ ် ပူချ ိန်

စတင်ကာ မိတ် မိအဝင်င ှ ့် ေဗာတံတားများ၌ ခရီးသွားြပည်သူ

COVID-19 ကူးစက်မအရာယ်မှ ကင်းေဝးေစေရးှင့်

COVID-19 ကာကွယ်ေရးအတွက် လက်ေဆး

တိင ု ်းတာစစ်ေဆးမများကို မတ် ၂၀ ရက် နံနက်ပင ို ်းမှစတင်ကာ

များ၊ ြဖတ်သန်းသွားလာကေသာြပည်သူများအား ကိုယ်အပူ

ေရာဂါကိတင်ကာကွယ ် င ို ေ ် ရးအတွက် ကိယ ု အ ် ပူချ ိန်တင ို ်းတာ

ေဘစင်များ ထားရှလ ိ ှဒါန်းေပးြခင်းကို မတ် ၁၈

မိတ်မိအဝင် ကဲကူး- ေကျာက်ဖျာတံတားထိပ်၊ ဆိပ်ငယ်

ချ ိန်တိုင်းကိရိယာြဖင့် အရှိန်အဟုန်ြမင့် စစ်ေဆးေဆာင်ရက်

စစ်ေဆးေနမများကို ဒုတယ ိ ခိင ု အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးြမင့ထ ် န ွ း် ၊

ရက် နံနက်ပိုင်းက

ေဗာတံတားှင့် ေယာကီးဝတံတားတိုတွင် စတင်စစ်ေဆး

လျက်ရှိသည်။

မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးဝင်းသူေအာင်၊ မိနယ်စည်ပင်

အထက(၅)ေရှ၌ ြပလုပ်သည်။

မိတ် မိတွင် အဖျားေရာဂါှင် ့ အသက် ှ လမ်းေကာင်းဆိင ု ရ ် ာ

စစ်ေဆးေဆာင်ရက်မကို ြပည်သူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၊ ရပ်ကက ွ /် ေကျးရာအုပ်ချပ်

ေရးအဖွဲဝင်များ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များပူးေပါင်း၍

သာယာေရးေကာ်မတီဥက

ဦးြမတ်ကိုကို၊

စတင်

လက်ေဆးေဘစင်များ လှဒါန်း

မိတ် မတ် ၂၀

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ကိုယ်အပူချ ိန်တိုင်းကိရိယာြဖင့်

စိုင်း (သီေပါ)

ပေဒသာေဈးကီးအနီး

မိနယ်

ေကျာင်း အကျ ိးေတာ် ေဆာင် အ ဖွဲ ၊ ဆရာ

ရဲတပ်ဖွဲမှး ရဲမှးကိုကိုေအာင်ှင့်အဖွဲက ကည့်စစ်  ေဆးခဲ့

ဆရာမများှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေဟာင်း

ကပီး စစ်ေဆးေရးအဖွဲများကို ြပည်သူများအား စစ်ေဆး

များ

ေဆာင်ရက်ရာတွင် ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ိုင်ေရးအတွက်

ေဘစင် မ ျားကို

လှ ဒါန်း ြခင်း ြဖစ် ေ ကာင်း ၊

အသိပညာေပးကရန်င ှ ့် စနစ်တကျ စစ်ေဆးေဆာင်ရက်က

ကုသြခင်းထက်

ကိတင်ကာကွယ်ြခင်းက

ရန် မှာကားခဲ့ကသည်။

ပို ပီးထိေရာက်တယ်ဆသ ုိ ည့အ ် တိင ု း် တစ်ကယ ုိ ်

ဆက်လက်၍ ဒုတိယခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့် တာဝန်ရှိသူ

စုေပါင်းလှဒါန်းေငွြဖင့်

ေရသန် ရှ င ်း ေရးအတွ က ်

လက်ေဆး

အများြပည် သူ

များသည် အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေရာဂါ COVID-19

အကျ ိးရှိစွာ အသုံးြပိုင်ေအာင် ြပလုပ်ြခင်း

သံသယလူနာများေတွရှပ ိ ါက မိတြ် ပည်သူေဆးုတ ံ င ွ ် ၁၄ ရက်

ြဖစ်ေကာင်း ဦးသန်းေဇာ်ဦးက ေြပာကားသည်။

ေစာင့် ကည့စ ် စ်ေဆးကုသရန် ြပင်ဆင်ထားသည့် အေဆာင်င ှ ့်

ဆက်လက်၍ ဟသာတခိုင်ြပန်ကားေရး

အသက် ှ လမ်းေကာင်းဆိင ု ရ ် ာ ေရာဂါလကဏာရှသ ိ မ ူ ျားအား

ှင့် ြပည်သူ ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန ြပည်သူ

ကုသေပးမည့် သီးြခားလူနာေဆာင်ြပင်ဆင်ထားရှိမများကို

စာကည့်တိုက်တွင် တပ်ဆင်လှဒါန်းေပးခဲ့ပီး

ကည့်စစ်  ေဆးခဲ့ကသည်။

ဟသ ာ တြပည် သူ ေဆးုံ  ကီး ှ င့ ် အြခားလူ

မိတ် မိ၌ အဖျားေရာဂါှင့် အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိင ု ရ ် ာ

စည်ကားသည့်ေနရာများတွင်

ေရာဂါလကဏာရှသ ိ ည့် ေစာင့် ကည့သ ် သ ံ ယလူနာမရှေ ိ ကာင်း

သွားရန်

ြပည်သူ ေဆးုံမှ သိရသည်။

သည်။

ခိုင်ထူး (ြပန်/ဆက်)

ထားရှိေပး

စီစ်ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း သိရ ေကျာ်ေကျာ်(ြပန်/ဆက်)


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း ေရနံဓာတ်ေငွရည်များေရာင်းချရန် တင်ဒါေခယူြခင်း

၁။ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပင ် န်းလက်ေအာက်ရှိ ေရနံချက်စက်မ ုံ ျားမှ ေရနံထက ွ ပ ် စည်းများအား ေအာက်ပါအတိင ု ်း တင်ဒါ ေခယူ ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပင ် န်း၊ ုံးအမှတ(် ၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်တင ွ ် အဆိြု ပလာတင်သင ွ ်းိင ု ပ ် ါရန်

၁။ ြမန် မာ့ ေရနံ ဓာတု ေဗဒလု ပ ် င န်း လက် ေအာက် ရ ှိ ေရနံ ဓာတု ေဗဒစက် ုံ စု

(သံပရာကန်)မှ ထုတလ ် ပ ု သ ် ည့် ြဗတိန်းေရနံဓာက်ေငွရည် ၃၀၀တန် (တန်သုံးရာ တိတ)ိ ကို တင်ဒါစနစ်ြဖင့ေ ် ရာင်းချသွားမည်ြဖစ်၍ လပ်စစ်င ှ စ ့် မ ွ ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ စ်

စက်ုံ

ေရနံထွက်ပစည်း အမျ ိးအမည်

ေရတွက်ပုံ

ပမာဏ

သံပရာကန်

စီဂျ ီအို

ဂါလန်

သံပရာကန်

ေရနံမီးေသွး

ေချာက်/ မေလး

ေချာက်

တင်ဒါပိတ်ချ ိန်

မှ ထုတ်ေပးထားသည့် ေရနံဓာတ်ေငွရည် တင်သွင်းသိုေလှာင်သယ်ယူြဖန် ြဖး ေရာင်းချခွငလ ့် င ို စ ် င် လိင ု စ ် င်(ခ)သိမ ု ဟုတ် လိင ု စ ် င်(စ)လက်ဝယ်ရသ ှိ မ ူ ျား အဆိြု ပ

တင်ဒါဖွင့်ချ ိန်

ေနရက်

နာရီ

ေနရက်

နာရီ

၅၀၀,၀၀၀

၂၂-၄-၂၀၂၀

၁၃:၀၀

၂၂-၄-၂၀၂၀

၁၄:၀၀

မက်ထရစ်တန်

၁,၀၀၀

၂၂-၄-၂၀၂၀

၁၃:၀၀

၂၂-၄-၂၀၂၀

၁၄:၀၀

ဖေယာင်းြပား

မက်ထရစ်တန်

၁၃.၆၉၉၉

၂၂-၄-၂၀၂၀

၁၃:၀၀

၂၂-၄-၂၀၂၀

၁၄:၀၀

ဖေယာင်းစစ်ကျ ကျန်ရည်

ဂါလန်

၄၁,၆၈၉

၂၂-၄-၂၀၂၀

၁၃:၀၀

၂၂-၄-၂၀၂၀

၁၄:၀၀

လာ တင်သွင်းိုင်ပါရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ ၂။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနာက်ဆုံးရက် - ၂၁-၄-၂၀၂၀ ရက် (အဂ ါေန) အချ ိန်ှင့်ေနရာ (၁၂:၀၀)နာရီ - ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း (ုံးချပ်) ုံးအမှတ် ၄၄၊ ေနြပည်ေတာ် ၃။ တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ေနရက်ှင့်အချ ိန် - ၂၁-၄-၂၀၂၀ရက် (အဂ ါေန) (၁၄:၀၀)နာရီ ၄။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်ှင့်ပုံစံများအား တစ်လကိတင်၍ ုံးချ ိန်အတွင်း ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

၂။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်င ှ ့် တင်ဒါပုံစံများအား (၁)လ ကိတင်၍ ဤလုပ်ငန်းုံးချပ် (ဘာေရးဌာန)တွင် ုံးချ ိန်အတွင်း ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ ၃။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မဌာန၊ ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၁၀၈၂သိုုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်၍ ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

၅။ အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ှိ ပ ို ါက ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပင ် န်း၊ ကုနထ ် တ ု လ ် ပ ု မ ် ဌာန၊  ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၁၁၉၄သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်၍ ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗသီရိမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(် ၁၆/ေညာင်ပင်ကီး စုရပ်)၊ ေညာင်ပင်ကီးစုကွက်သစ်မှ ေြမဧရိယာ(၀.၀၈၂)ဧကရှိ ဦးဇင်မျ ိးဝင်း [၉/ပမန (ိင ု )် ၂၀၀၂၄၂]အဖအမည် ဦးကုလားအမည်ေပါက် ေြမကွကအ ် မှတ(် ပ-၂၇၀)ကို ေဒေအး ဟန်နြီ မင့[် ၇/ပတန(ိင ု )် ၁၀၄၁၉၄] အဖအမည် ဦးလှြမင့မ ် ှ ေြမေပးမိန် မတ ိ ၊ ေြမကွက် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်မိတ၊ ေြမကွက်ေရာင်းချသူ၏ ေရာင်းချထားေကာင်း တရား ုံးကျမ်းကျ ိန်ဆခ ို ျက်မရ ူ င်း ေြမကွကဝ ် ယ်သ၏ ူ ဝယ်ယထ ူ ားေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျ ိန် ဆိုချက်မူရင်း၊ ှစ်ဦးသေဘာတူကတိဝန်ခံချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး၏ ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ေလာက်ထားသူ၏ ဝန်ခံကတိ ြပချက်မရ ူ င်း တင်ြပပီး ၎င်း၏အမည်ြဖင့် ေြမငှားစာချပ်ချထားေပးပါရန် ေလာက်ထား လာပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုးံ အမိ န ် ဒီ က ရီ မ ျား အေထာက် အ ထားခို င ် လံု စ ာွ တင် ြ ပ၍ ေနြပည် ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန် ခွဲမဌာနသိ  ု ေကာ်ြငာစာပါ သည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာ လအတွင်းကန် ကွက်မမရှ  ိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမငှားစာချပ် ေလာက်ထားလာမအား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ လိုက်သည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန် ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အေမွဆက်ခံရန်သက်ေသခံလက်မှတ်ေလာက်ထားေကာင်း အေကာင်းကားစာ (အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၇၃) ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမအမှတ်-၄၅

ေမွးသကရာဇ်အမှန်

ကျ ိက် မ ေရာမိနယ် ၊ မူ လ ွ န ် (အံ က စင် မ ွ န ် စု ) ေကျာင်း မှ ၂၀၁၇၂၀၁၈ပညာသင်ှစ်တွင် ဆမတန်း ေအာင် ြ မင် ခဲ့ ေသာ ေမာင် ခ ျစ် ို င ် ၏ ေမွးသကရာဇ်အမှန်မှာ ေမွးစာရင်းအရ ၃၀-၇-၂၀၀၁ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကွယ်လွန်သူ ဦးေစာဝင်း၌ ကျန်ရစ်ေသာ ပစည်းအေကာင်း။ ေဒစမ်းစမ်းဝင်း

--------

ေလာက်ထားသူ

ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ သာေကတမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကက ွ ၊် သုမန(၄) လမ်း၊ အမှတ်(၄၂၈)ေန ေဒစမ်းစမ်းဝင်းက ကွယ်လွန်သူ ဦးေစာဝင်း၏ ဇနီးေတာ်စပ်သြူ ဖစ်သည်ဟ၍ ူ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ သာေကတမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကက ွ ၊် သုမန(၄)လမ်း၊ အမှတ(် ၄၂၈)ေန ၎င်းကွယလ ် န ွ သ ် ူ ဦးေစာဝင်း မှာကျန်ရစ်ေသာ ပစည်းများထဲမှ ရရန်ရေ ှိ သာ ေကးမီများကို ေကာက်ခရ ံ န် အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒအရ လက်မှတ်စာရလိုေကာင်း ဤုံး၌ ေလာက်ထားသည်ြဖစ်၍ ၎င်းကွယ်လွန်သူ ဦးေစာဝင်းမှာ ကျန်ရစ်ေသာ ပစည်းများအေပ၌ ရရန်ရသ ိှ ူ ဟူသမတိသ ု ည် ဤုံးသို ၂၀၂၀ခုစ ှ ၊် ဧပီလ ၆ရက် (၁၃၈၁ခုစ ှ ၊် ေှာင်းတန်ခးူ လဆန်း ၁၄ရက်)နံနက် ၁၀:၀၀နာရီတင ွ ် လာေရာက်ကရမည်။ ၎င်းေနရက် တွင် ေလာက်ထားသူ ေဒစမ်းစမ်းဝင်း၏ ေလာက်ထားချက်ကိုကားနာ၍ လက်မှတ်ရသင့်၊ မသင့်သည်ကိုစီရင်ဆုံး ြဖတ်လိမ့်မည်။ ၂၀၂၀ခု  ှ စ ် ၊ မတ် လ ၂၀ရက် ဤုံး တံ ဆိ ပ ် ို က ်  ှိ ပ ် ၍ က်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်ပါသည်။ (ှင်းေကသီဝင်း) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၀) ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

မီးေဘးေရှာင် မေလာင်ခင်တား ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကက ွ ၊် မယ်ဇက ီ န ု း် လမ်း၊ အမှတ(် ၄၇/ခ)၊ သုးံ ခန်းတွဲ RC (၃)ထပ်ခတ ဲွ က ုိ မ ် ှ ထပ်ခးုိ +ေြမညီထပ် (ညာဘက်အစွန်ခန်း) ှစ်ခုေပါင်း ဧရိယာ (၁၁၈၄)စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရ၊ မီးအပါအဝင်အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား လုံးတိုကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင်လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးမျ ိးကိုကိုြမင့[် ၁၀/ကထန(ိုင်)

၀၀၄၂၉၈]၊ ေဒေထွးေထွး[၇/ညလပ(ိင ု )် ၀၉၄၉၆၄]တိထ ု မ ံ ှ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတဆ ် ွ ဦးစိုးမင်းထွန်း[၁၄/ရကန(ိင ု )် ၁၀၃၈၈၂]မှအပီးအြပတ် ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန် ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကညာပါသည့ေ ် နမှ (၇)ရက် အတွငး် တိကျခိင ု လ ် ေ ံု သာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ုိ သ ံ ုိ ကိယ ု တ ် င ုိ လ ် ာေရာက်ကန် ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ် ေနရက်ေကျာ်လန ွ သ ် ည်အထိကန် ကက ွ မ ် ည်သ ့ မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုးံ သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးစိုးမင်းထွန်း၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph:09-450023651 Ph:09-254508917 Ph:09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း

ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၂) ရပ် က ွ က ် ၊ အင်း ယားမိ င် လ မ်း ၊ အမှ တ ် (၄က/၁)တည်ရှိရာ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်း ရပ်ကွက်အမှတ်-၃၀ဘီ၊ ေြမကွက်အမှတ်၈ယူ-၂/၁ အမည်ေပါက် ေဒခင်ြမြမ (ဘီဂျ ီအီး၁၇၇၉၅၄) ေြမပို င ် ေ ြမကွ က ် ြ ဖစ် ပ ါသည် ။ ေြမအမည် ေပါက် ေဒ ခင် ြ မြမ(ဇနီး )သည် ၂၆-၁၁- ၂၀၁၉ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ ၍ ် ခင်ပန ွ း် ြဖစ် သူ သေရစည် သူ ဦးေအးေမာင် [၁၂/ ကတတ(ိုင်)၀၀၃၀၀၁]ေရှေနချပ်(ငိမ်း)မှ တရားဝင်ခင်ပန ွ း် ေတာ်စပ်ေကာင်းှင့် အေမွ ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း (၉-၁-၂၀၂၀) ရက် ဒဂုံမိနယ်တရားုံးကျမ်းကျ ိန်အမှတ် စ်-၁/၉၈၈/၂၀၂၀ ကျမ်းကျ ိန်လာ၊ ေထာက်ခံ ကျမ်း ကျ န ိ ် လ ာ၊  ေဒ ခင် ြ မြမ၏ေသဆုံး မ လက် မ ှ တ ် ၊ အိ မ ် ေထာင် စု လူ ဦးေရစာရင်း ၊ ယင်း ေြမ၏အမည် ေပါက် စာချပ် အ မှ တ ် (၉၁၅/၁၉၉၁)တိက ု တ ုိ င်ြပ၍ ပိင ု ဆ ် င ို ေ ် ကာင်း ှင့် အပိုင်ေပးစာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူး ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် အ ထားများြဖင့ ် ဤေကာ် ြ ငာ ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကွက် ို င ် ပ ါေကာင်း ှ င့ ် ကန် ကွ က ် မ  မရှိ ပ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းအတိင ု း် ဆက်လက်ေဆာင် ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

သဃ  န ်း က န်း မိနယ် ၊ ေြမတို င ်း ရပ်ကွက်အမှတ်(၂၃-သုဝဏ)၊ ေြမကွက် အမှတ(် ၃၇၇)၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ် (၃၇၇)၊ ကံ့ေကာ်မိင်လမ်း၊ (၂၃-သုဝဏ) ရပ်ကက ွ ၊် သဃန  း် ကန်းမိနယ်၊ ဦးေသာင်း [၁၂/သဃက(ိင ု )် ၀၁၂၈၇၀]အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀)ေြမအား အမည်ေပါက်ကယ ို တ ် င ို မ ် ှ ေဖာ်ြပပါေြမကွက၏ ် ဂရန်မရ ူ င်းေပျာက်ဆးံု သွားသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း၊ အြခား မည်သတ ူ စ်ဦးတစ်ေယာက်ထသ ံ ုိ လေ ဲ ြပာင်း၊ ေရာင်းချေပါင်၊ံ ှ စွန် လတ်  ၊ လှဒါန်း၊ ေပးကမ်း ထားြခင်းမရှိပါေကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာ အမှတ် (၁/၄၂၇၃/၂၀၂၀)၊ ရပ်ကွက်/ ရဲစခန်းေထာက်ခစ ံ ာ၊ ကိယ ု တ ် င ို ဝ ် န်ခက ံ တိ တို တင်ြပ၍ ဂရန်မတ ိ ေလာက်ထားလာ ြခင်းအေပ တရားဝင်ခင ုိ လ ် ေ ံ ု သာ အေထာက် အထားများြဖင့ ် ဤေကာ် ြ ငာပါသည့ ် ေန မှ စ ၍ (၇)ရက် အ တွ င ်း ကန် ကွ က ် ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန် ကွက်မမရှိပါက လု ပ ် ထုံး လု ပ ် န ည်း အတို င ်း ဆက် လ က် ေဆာင် ရ က် ေပးမည် ြဖစ် ပ ါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

မ ေလးတို င ်း ေဒသကီး ၊ ြပည်  ကီး တံ ခ ွ န ်  မိနယ် ၊ ေတာင် ြ မင့ ် ရပ်ကက ွ ၊် အကွကအ ် မှတ် (၅၉၀+၅၉၀/၁)၊ ဦးပိင ု အ ် မှတ် (၂-က+၂-ခ)တွင် ရှသ ိ ည့် Garden City အိမရ ် ာြဖစ်ေသာ တိက ု အ ် မှတ(် ၄)၊ (၈)လာ၊ အခန်းအမှတ် (T-4/800)+(T-4/803)ှင့် သွယ်တန်းတပ်ဆင်ထားေသာ လပ်စစ်မီတာ၊ ေရမီတာတိုကို ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒေမရင်(ခ)သန်းသန်းေအး (ဘ) ဦးလီချင်လွင် [၁/မကန(ိုင်)၀၈၃၂၁၆] ကိုင်ေဆာင်သူထံမှ က်ုပ်၏ မိတေ ် ဆွြဖစ်သက ူ အဆုံးအပိင ု ် လက်ေရာက်လေ ဲ ြပာင်းဝယ်ယရ ူ န် သေဘာ တူညီထားပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန် ကွက်လိုသူများ ရှိပါက ခိုင်လုံသည့်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ဤေကညာပါသည့် ေနရက်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း က်ပ ု ထ ် သ ံ က ို န် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ် ရက်အတွင်း ကန် ကွက်သူမရှိခဲ့ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစကိ  ု ပီးစီးသည် အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရ က်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ဝယ်သူ၏လဲအပ်ချက်အရ ေဒချ ိချ ိဦး ADVOCATE တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၆၃၀) LL.B,D.B.L,D.I.L,H.G.P,DL 101 IP law(GENEVA) အမှတ် (၈၈)၊ ၈၅လမ်း၊ ကန်းလုံးဥေသာင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မေလးမိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၁၀၀၇၄၃၅၊ ၀၉-၇၇၈၃၈၈၁၄၅


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

အိမ်ှင့် ခံ (ေရာင်း/ငှား) ှင့် စက်မလုပ်ငန်းအကျ ိးတူလုပ်ရန်

ကုကိ င်းရိပသ ် ာလမ်း၊ ေရေတာင်ကား(၂)၊ ဗဟန်းမိနယ်ရိှ ေပ (၈၀x၉၀) 2RC,3MBR,3BR,7AC ေရ၊ မီးအစု၊ံ ပါေကး၊ ေကြပား ခင်းပီး၊ အသင့်ေနုံ၊ ြပင်ဆင်ပီး၊ အိမ်ကား ၁၀ စီးကားပါကင် ေနရာပါပီး (ေရာင်း/ငှား)မည်။ ထန်းတပင်မိနယ်ရှိ လန(၃၉) ကျပီး (ေရာင်းမည်/စက်မလုပ်ငန်း အကျ ိးတူလုပ်ရန်) အလို ရှိသည်။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၁၄၀၉၆၊ ၀၉-၇၈၅၃၈၇၄၂၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

မ ေလးတို င ်း ေဒသကီး ၊ ေအာင် ေ ြမသာစံ  မိနယ် ၊ ေဒါနဘွား

ရပ်ကက ွ ၊် အကွက(် ၄၁၇)၊ ဦးပိင ု ် (၄၇-ည/၄)၊ ဧရိယာ (၀.၀၃၉၃) ဂရန်ေြမေပ

ရှိ အိမအ ် မှတ(် B-3)ကို အမည်ေပါက်ပင ုိ ဆ ် င ုိ ် ပီး လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ့် ရှိေကာင်း ေြပာဆိုဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေကျာ်သက်လင် [၉/မရမ(ိုင်)

၀၅၂၃၁၀] ကိုင်ေဆာင်သူထံမှ က်ုပ်မိတ်ေဆွက အဆုံးပိုင်လက်ေရာက် လဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီသြဖင့် ေရာင်းေကးစရန်ေငွ တချ ိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ဂရန်ေြမကွက ် င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ကန် ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှိ

ပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ုပ်ထံသို (၇)ရက်

ေွရာသီသင်ိုးကုန်

အတွင်း လာေရာက်ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပီး

Maths, Chemistry & Physics အိမ်အေရာက် သင်ကားေပးသည်။ ph: 09-968500444

ကန် ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ကိ  ု ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

(LL.B,D.B.L,DIL,DL 101 IPLaw(GENEVA)

ရန်ကန ု ် မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတာွန် ရပ်ကက ွ ၊် အေဝရာအိမရ ် ာ၊ တိက ု ် အမှတ(် ၆၄)၊ အခန်းအမှတ(် C-3)၏ တိက ု ခ ် န်းအမည်ေပါက် ေဒကည်ကည်ဝင်း [၁၂/တမန(ိုင်)၀၁၀၁၁၂]ထံမှ စာချပ်စာတမ်းြဖင့် အပီးအပိုင်ဝယ်ယူခဲ့သူ ေဒရီရီခင်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၄၃၈၂]က ၎င်း၏အမည်သို ပိုင်ဆိုင်မစာအု  ပ်တွင် အမည် ေ ြပာင်း လဲ ေပးပါရန် ေလာက် ထားလာမ အေပ ကန် ကွ က ် လို ပ ါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့် ဤဦးစီးဌာနသို လာေရာက်၍ ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်။ အိမ်ရာ(၂)၊ ေြမှင့်အိမ်ရာဌာနခွဲ၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ဝယ်ယူသူ၏လဲအပ်ချက်အရ

ေဒစိန်စိန်ကည် (Advocate)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၆၃၈)

ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန်

၅-၃-၂၀၂၀ရက်ထုတ် ေကးမုံ သတင်းစာ၏ စာမျက်ှာ (၂၆)ပါ ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာတွင် ေဒသိဂတင်ှင့် ဖခင်ေသဆုံး ခုှစ် အား (၂၅-၁-၂၀၀၇)ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ဒကဏ ိ သီရိ မိ၊ ဒကဏ ိ သီရရ ိ ပ်ကက ွ ၊် ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(် ၇/ဒကိဏသီရိ အေရှရပ်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဒ-၂၀၆၇)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၂၂၉)ဧကရှိ ဦးမျ ိးေဇာ်(ဘ) ဦးေကျာ် ြ မင့ ် [ ၅/မမန(ို င ် ) ၀၅၆၂၈၉] အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမကွက်အား ဦးမျ ိးေဇာ် ( ဘ)ဦးေကျာ် ြ မင့ ် [ ၅/မမန (ိုင်)၀၅၆၂၈၉]မှ ေြမငှားစာချပ် မူရင်း တင် ြ ပ၍ ဦးသန်း ထို က ် ဝ င်း (ဘ)ဦးရန် ေရှာက်လူ[၉/မဟမ(ိုင်)၀၀၀၀၆၃]ှင့် မှတပ ် တ ုံ င်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆို ရန် ေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင် ေလာက်ထားလာရာ ကန် ကွက်လိုသူများအေနြဖင့် ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန် ဒက ီ ရီ များြဖင့် အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် စည်ပင်သာယာ ေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံ ခန် ခမ ွဲ ဌာနသိ  ု ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မှ စ၍ (၁၅)ရက်အတွငး် လာေရာက် ကန် ကက ွ ် ိင ု ေ ် ကာင်းှင့် ကန် ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက ဌာန ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင် ေလာက်ထားလာမအား ဆက် လ က် ေဆာင် ေပးသွားမည် ြဖစ် ေကာင်း အသိေပးေကညာလိုက်သည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန် ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-(၂-A) ေပါက်ေတာ၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၀)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ်(၁၉)၊ သံလွင်လမ်း၊ ေအာင်ေဇယျအိမ်ရာ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၁)ဧက၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ၎င်းေြမ ကွကေ ် ပရှအ ိ ေဆာက်အအုအ ံ ပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိက ု ုိ အမည်ေပါက်ပင ုိ ဆ ် င ုိ ၍ ် လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် ိှ သည်ဟု

ဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ ေဒခင်သန်းဝင်း[၁၂/မရက(ိုင်)၀၆၄၄၀၂]ထံမှ က်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးမျ ိးေအာင်[၁၂/အစန (ိင ု )် ၀၁၆၄၃၁]၊ ေဒစန်းသီတာသိနး် [၁၂/အစန(ိင ု )် ၁၈၄၂၉၀]တိက ု အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န်အတွက် ကန် ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကညာ ပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန် ကွက် ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန် ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးမျ ိးေအာင်၊ ေဒစန်းသီတာသိနး် တိ၏ ု လအ ဲ ပ်န်  ကားချက်များအရဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph:01-246869,09-450023651 Ph:09-765602290 Ph:09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အမှတ်(A-7)၊ ၈၅လမ်း၊ ကန်းလုံးဥေသာင်ရပ်ကွက်၊

ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မေလးမိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၂၅၁၆၅၂၉

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ ၁၈x၁၉လမ်းကား၊ ၈၈x၈၉

လမ်းကား၊ အကွကအ ် မှတ(် ၁၃၁)၊ ဦးပိင ု (် ၂၃/က)ေပရှိ (၅)ထပ်အေဆာက်အအု၊ံ ဒုတယ ိ

ထပ်၊ အခန်းအမှတ(် ၃)၊ စတုရန်းေပ(၆၃၀)ကို အမည်ေပါက်ပင ုိ ဆ ် င ုိ သ ် မ ူ ျားြဖစ်ကသည့် ဦးဖိးေဝလင်း ပါ-၂ ထံမှ မေလးမိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဌာနမှးုံး၏ ၂၂-၂-

၂၀၁၈ရက်စပ ွဲ ါ အထူးကိယ ု စ ် ားလှယလ ် စ ဲ ာ အမှတ(် ၇၈၅/၂၀၁၈)အရ အထူးကိယ ု စ ် ားလှယ် စာရရှိပီး တရားဝင်လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုဝန်ခံကတိြပသူ

ဦးေဇာ် မ င်း လွ င ် ( ဘ) ဦးေမာင် လ ွ င ် [ ၁၂/တမန(ို င ် ) ၀၀၄၀၇၅]ကို င ် ေဆာင် သူ ထံ မ ှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အဆုံးအပိုင် လက်ေရာက်လဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီ သြဖင့် ေရာင်းေကးစရန်ေငွတချ ိေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ဂရန်ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန် ကွက်လိုသူများရှိပါက

ခိင ု လ ် ေ ုံ သာစာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု ထ ် သ ံ ုိ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်

ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်ေကျာ်လန ွ ် ပီး ကန် ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်း

အဝယ်ကစ ိ ကိ  ု ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိ ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏လဲအပ်ချက်အရေဒစိန်စိန်ကည်(Advocate)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၃၈)

(LL.B, D.B.L, DIL,DL 101 IPLaw (GENEVA)

အမှတ်(A-7)၊ ၈၅လမ်း၊ ကန်းလုံးဥေသာင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မေလးမိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၂၅၁၆၅၂၉

အများသိေစရန်ေကညာချက်

မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကက ွ ၊် ြပည်လမ်း၊ အမှတ(် ၉၅)ရှိ Basement+ (၂)ခန်းတွဲ (၃)ထပ်တိုက် အေဆာက်အအုံအား ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင် သာယာေရးေကာ်မတီ၊ အင်ဂျင်နယ ီ ာဌာန(အေဆာက်အအု)ံ မှ ၄-၄-၂၀၁၆

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၄၀)၊ အာသာဝတီလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် ၂၆၊ (ေပ ၄၀x ေပ၆၀) အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

အထက်ပါေြမကွကသ ် ည် ဦးအုန်းေဌးဝင်း [၁၄/ရကန(ိင ု )် ၀၈၄၇၆၆] အမည်ေပါက် ပိင ု ဆ ် င ို ေ ် ရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ထ ူ မ ံ ှ ဝယ်ယရ ူ န် က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ က ေရာင်းေကးေငွတချ ိတစ်ဝက်ကို ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ယင်းေြမကွက် ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန် ကွက်လိုပါက ဤေကညာပါသည့်ေန မှ (၇)ရက် အတွင်း က်ပ ု ထ ် သ ံ ို လာေရာက်ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို အပီးသတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒေဌးေဌးဝင်း (LL.B,D.B.L,B.A.S) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၃၉၃) အမှတ်(၈၄၇)၊ ဓနသိဒိလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၇၂၄၄၃၅၊ ၀၉-၇၉၂၄၄၀၇၇၆

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

က်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်သူ ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ (ဂ) ရပ်ကက ွ ၊် ဥကာ(၈)လမ်း၊ အမှတ(် ၂၄၁/ခ) ေနထိင ု သ ် မ ူ ျားြဖစ်သည့် ေဒသန်းသန်းွန် [၁၂/ အစန(ိင ု )် ၀၆၁၈၈၉]ကိင ု ေ ် ဆာင်သ ူ င ှ ့် ေဒကည်ကည်ေဆွ[၁၂/အလန(ိင ု )် ၀၁၆၆၃၄] တို၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေကညာသည်မှာက်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွများြဖစ်သသ ူ ည် ရန်ကန ု ် မိ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ် (ဂ)ရပ်ကက ွ ၊် ဥကာ(၈)လမ်း၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၂၄၁/ခ)ဟုေခတွငသ ် ည့် အကျယ်အဝန်း (အလျားေပ ၂၀ x အနံေပ ၆၀)ရှေ ိ သာ ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာ ေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန် ခွဲမဌာနတွ  င် ေဒြမတ်စာသန် [၁၂/ပဇတ (ိင ု )် ၀၀၀၂၄၄]အမည်ြဖင့မ ် တ ှ သ ် ားတည်ရလ ိှ ျက်ရေ ိှ သာ ဂရန်ေြမကွက ် င ှ တ ့် ကွ အေဆာက် အအုအ ံ ပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အား က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွများြဖစ်သူ ေဒသန်းသန်းွန် ှင့် ေဒကည်ကည်ေဆွတိုမှေရာင်းချသူ ေဒြမတ်စာသန် ထံသို ေရာင်းဖိုးစရန်ေငွ များကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ယခုအေရာင်းအဝယ်ြပလုပသ ် ည့် အိမေ ် ြမှငပ ့် တ်သက်၍ အကျ ိးခံစားခွငရ ့် သ ှိ ူ မည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါပီး (၇)ရက်အတွငး် က်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင် ခိုင်မာေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် လာေရာက်ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်ေကျာ်လန ွ ် ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သာွ းပါမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေကျာ်မျ ိးွန် (အထက်တန်းေရှေန)(စ်-၄၂၅၃၃) အမှတ်(၈၂၅)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၉)လမ်း၊ ၇/အေရှရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၉၇၅၇၂

ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်

ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကက ွ ၊် အုတက ် ျင်းဘူတာုလ ံ မ်း(ဗဟို လမ်းမကီး)၊ တိုက်အမှတ် (၁/၉)၊ (၆)ထပ်တိုက်မှ ေြမညီထပ်တိုက်ခန်း (ထပ်ခိုးပါ)၊ အကျယ်အဝန်းေပ (၂၂x၄၉)ရှိ တိုက်ခန်းအပါအဝင် အကျ ိး

ရက်စပ ဲွ ါ စာအမှတ် ၀၈(ရ)/၀၀၈/စည်ပင်-ယာ(အု)ံ အရ ပိင ု ရ ် င ှ ် ဦးဇင်ေဝသိမး် ၊

ခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ ကို လက်ဝယ်ပင ုိ ဆ ် င ုိ သ ် ည့် ေရာင်းချသူ(ေြမရှင)်

လိင ု စ ် င်ရအင်ဂျင်နယ ီ ာေဒစာထွန်း (LS-၁၈၂၅)၊ လိင ု စ ် င်ရကန်ထိက ု တ ် ာ

ေဒ ဝီ တိုး ရီး ယား[၁၂/လမန(ို င ် ) ၀၂၄၉၇၈]ထံ မ ှ

ေဒစန်း(LC-၃၉၁)ြဖင့် ေဆာက်လုပ်ခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။

ဦးကည်ဝင်း[၁၄/ပသန(ိုင်)၁၆၁၈၁၂]က အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန်အတွက်

က ်ု ပ ် ၏ မိ တ ် ေ ဆွ

အထက်ပါအေဆာက်အအုံကို လိုင်စင်ရကန်ထိုက်တာ ေဒစန်း

စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်သည်။ ကန် ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ်

(LC-၃၉၁) မှာကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါ၍ ကန်ထိက ု တ ် ာကင်းလွတခ ် င ွ ြ့် ဖင့် BCC

စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့် (၅)ရက်အတွင်း က်ပ ု ထ ် သ ံ ို ကန် ကက ွ ်

ခွငြ့် ပေပးပါရန် ပိင ု ရ ် င ှ ် ဦးဇင်ေဝသိမ်းှင့် ကွယလ ် န ွ သ ် ူ ေဒစန်း (LC-၃၉၁)၏

ိုင်ပါသည်။ ထိုရက်မှေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကို

သားအကီးြဖစ်သူ ဦးမျ ိးမင်းသူတမ ုိ ှ ေလာက်ထားလာြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ထိက ု တ ် ာကင်းလွတခ ် င ွ ြ့် ဖင့် BCC ခွငြ့် ပေပးမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ကန် ကက ွ ် ရန်ရှိပါက ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ေကညာချက်ပါရှိသည့် ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် အတွင်း ကန် ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင် ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ အေဆာက်အဦဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒသဲစုေထွး (LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၇၃) အမှတ်-၃၄၄၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၁၀၂၀၄၁၅၊ ၀၉-၇၃၁၄၄၀၅၅


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

TAXI ငှားမည်

ခံကွက်များ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေရာင်းမည်

PASSO ြပင်  ငိ မ ်း ၊ ၃၀၀၀၀၀/၁၁၀၀၀၊ မရမ်း ကုန်း၊ လင်၊ အင်းစိန်။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၄၆၈၆၃ ကန် ကက ွ  ် င ုိ ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ုိ း် )မိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ် -၃၇၊ စိနသ ် ရ ီ လ ိ မ်း၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၅၁၇၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ ေဒွန် တင် အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက် ကီးထဲမှ ေြမကွက၏ ် (ေြခရင်းြခမ်း) ြဖစ်ေသာ ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ပါမစ်(မိတ)ြခမ်  းေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပရှိ တစ်ထပ်အေဆာက်အအုံ အပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ားလုးံ တို အား အမည် ေပါက်င ှ ့် ဖခင်ြဖစ်သတ ူ ုိ ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းကပီးြဖစ်၍ တစ်ဦးတည်းေသာသမီး ြဖစ်သူ ေဒြမြမင့သ ် ထ ူ မ ံ ှ ဆက်စပ်အရပ်စာချပ်အဆင့ဆ ် င့် ြဖင့် ဝယ်ယပ ူ င ုိ ဆ ် င ုိ ် လက်ရထ ိှ ားပီး အပ်အရှငး် ကင်းရှငး် ပါ၍ ေရာင်းချခွငအ ့် ြပည့ရ ် ေ ိှ ကာင်း ဝန်ခံ ကတိြပသူ ဦးခင်ေဇာ်လတ်[၇/ဒဥန(ိင ု )် ၀၅၆၆၈၃]ထံမှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက အပီးအပိင ု ် လေ ဲ ြပာင်းဝယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွအချ ိကို ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန် ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် နမှ (၇)ရက် အတွငး် ခိုင်လံေ ု သာစာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များြဖင့် က်ုပ်ထံ လာေရာက် ကန် ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ-ေဒခင်သာလွင်(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၃၆၅) အမှတ-် ၃၈၈၊ ေအးြမသာယာလမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက၊် ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၂၁၈၀၁၃၊ ၀၉-၇၈၆၃၁၇၂၈၀

ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ် ကွက်အမှတ်-ည+ဋ၊ ေြမကွက်အမှတ(် ၉၃)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၉၃)၊ (ည+ဋ) တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ေဒကည်ကည်ခိုင်[၁၂/ ရကန(ိင ု )် ၀၅၃၈၄၅]အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀) ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်သူ ေဒကည် ကည်ခင ို မ ် ှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပုံ ကူးေလာက်ထားလာရာ ေြမရာဇဝင်မှတ် ချက်ပါ (၂၀၁၈)ခုှစ်တွင် အေရာင်းေြမပုံ ကူးယူခဲ့ေသာ်လည်း ေြမပုံမူရင်းမှာ ကာလ တန် ဖိုး စိ စ စ် သ တ် မ ှ တ ် ေရးအဖွဲ သို အခွ န ် တင်ပီးေနာက် လက်ဝယ်သိမ်းဆည်းထား ရာမှ မှတပ ် တ ုံ င်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ် ဆိခ ု ရ ့ဲ ြခင်းလုးံ ဝမရှဘ ိ ဲ အထားအသိမ ု ှားယွင်း ကာ ေပျာက်ဆုံးသွားခဲ့ေကာင်း ဒဂုံမိနယ် တရားုံး ကျမ်းကျ ိန်လာအမှတ်-၂/၉၁၆/ ၂၀၂၀ ကို တင်ြပလာသြဖင့် ေဒကည်ကည် ခိုင်မှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပုံကူး ေလာက်ထားလာမအေပ တရားဝင်ခိုင်လုံ ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ် ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွငး် ကန် ကက ွ ် ို င ် ပ ါေကာင်း ှ င့ ် ကန် ကွ က ် မ  မရှိ ပ ါက လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းအတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင် ရက်ေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါ

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကက ွ ၊် မာလာမိင်(၆)လမ်း၊ အမှတ(် ၈၄)၊ (၂)ခန်းတွဲ RC(၆)ထပ်အေဆာက်အအု၏ ံ ဒုတယ ိ ထပ် (B)အခန်း၊ ဧရိယာ(၅၅၂)စတုရန်းေပ၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမေပရှိတိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး ကို ပိင ု ဆ ် င ို ၍ ် လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ့် ရှသ ိ ည်ဟု ဝန်ခသ ံ ြူ ဖစ်ေသာ ေဒကည်[၁၂/စခန(ိင ု )် ၀၁၆၉၀၅]ထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွြဖစ်ေသာ ဦးဟိန်းထက်စိုး[၁၂/လသယ(ိုင်)၀၇၇၀၅၇]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ကန် ကွက်လိုသူများရှိလင် တိကျခိုင်လုံေသာစာရက် စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကညာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေန ရက်အထိ ကန် ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးဟိန်းထက်စိုး၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးဝင်းမင်းစိုး

ေဒသူဇာေကျာ်

ေဒေဝဖိးေအာင်

LL.B,WIPO(Switzerland)

LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland)

LL.B

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆)

Ph:01-246869,09-450023651

Ph:09-765602290

လှည်းကူးမိမေဈးအနီး၊ အထက်တန်းေကျာင်း အနီး

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

ကန်ေတာ်များ Mahar Devi Co.,Ltd ပိုင် အေကာက်ခန ွ ်

ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ေပးထားရှိေသာ ID N0.1000081138031 (17-9-2018)မှာ ေပျာက်ဆးံု သွားပါသြဖင့် ေတွရှပ ိ ါက အေကာင်း ကားေပးပါရန်။

Ph:09-256258630

လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားအား အသိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ ကျားကွက်သစ်လမ်း၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၉၊ (၆) လာ(ဘီ)တွင် ေနထိုင်သူ ေဒစုဖုန်းြမင့် [၁၂/လမန(ိုင်)၁၅၁၆၆၉]သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်အသားကို ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ုံးတွင် မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ် (၄/၃၀၈၀/ ၂၀၂၀) ြဖင့် မှတ်ပုံတင်သွင်းထားပီးြဖစ်ပါ သည်။

Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၂၆-၂-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ၊ စာမျက်ှာ(၂၆)ပါ အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအေပ တုံြပန်ရှင်းလင်းေကညာြခင်းှင့် ဦးဆာမိ၊ ဦးရာဂျား၊ ဦးေမာင်ေရတိုှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ သဃန  ်းကန်းမိနယ်၊ (က)ရပ်ကက ွ ၊် နတ်စင်လမ်းသွယ(် ၆)၊ အမှတ(် ၆)ေန ေဒမာရီ ယာမား(ကွယ်လွန်)၏ သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ေဒမုသုခ်မာလ်၊ ေဒရှစ်မူဒါလီ၊ ေဒမရားဒါး၊ ဦးတန်ဘဲလ်လူး(ခ)သံခဲဘဲလ်လူး၊ ေဒကာလီမ၊ ေဒစူဆီလာေဒဝီတို၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ၂၆-၂-၂၀၂၀ရက်စပ ွဲ ါ ေကးမုသ ံ တင်းစာ၊ စာမျက်ှာ(၂၆)ပါ ေကညာချက်သည် က်ပ ု တ ် ၏ ို အမ သည်များမှ လအ ဲ ပ်န်  ကားသေဘာတူညမ ီ မရှ  ဘ ိ ဲ ဦးဆာမိင ှ ့် ဦးရာဂျားတိ ု စ ှ ဦ ် းက ြဖစ်စ်အမှနအ ် ား ထိမ်ချန်၍ ေကညာခဲ့ြခင်းသာြဖစ်ပါသည်။ ြဖစ်စ်အမှန်မှာ ေြမရှင်ြဖစ်သူ ေဒမာရီယမားှင့် မူလ ကန်ထိက ု တ ် ာများြဖစ်သည့် ဦးဘလင်င ှ ဦ ့် းရှမး် ေလးတို ချပ်ဆခ ို ေ ဲ့ သာ ၃-၉-၂၀၁၃ ရက်စပ ွဲ ါ စာချပ် ချပ်ဆို ပီး ေနာက်ပင ို ်းတွငမ ် ှ ကန်ထိက ု တ ် ာ ဦးရှမ်းေလးတစ်ဦးတည်း အမည်ခ၍ ံ ၁၇-၆-၂၀၁၄ရက်စပ ွဲ ါ စာချပ်အား ထပ်မခ ံ ျပ်ဆ၍ ို လုပင ် န်းလုပက ် င ို ေ ် ဆာင်ရက်ေနစ်အတွင်း ပီးြပတ်မမရှ  ဘ ိ ဲ လုပင ် န်းများ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါသည်။ က်ုပ်တိုအမသည်များ၏မိခင် ေဒမာရီယာမား သက်ရှိထင်ရှားရှိစ်က ြပလုပ်ခဲ့ေသာ ၄-၆၂၀၁၄ ရက်စပ ွဲ ါ "မိခင်င ှ သ ့် ားသမီးများ တိက ု ခ ် န်းခွေ ဲ ဝခံစားြခင်း သေဘာတူစာချပ်"အရ မိခင်ြဖစ်သူ ကွယ်လွန်ပီးေနာက်ပိုင်းတွင် အကျ ိးခံစားခွင့်ရှိသူ သားသမီးများမှ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက် ရမည်ြဖစ်ပါလျက် က်ုပ်တို၏အမသည်များ သိရှိသေဘာတူညီြခင်းမရှိဘဲ ဦးဆာမိှင့်ဦးရာဂျားတို ှစဦ ် းမှ ကန်ထိက ု တ ် ာ ဦးေမာင်ေရဆိုသူှင့် ၄-၁-၂၀၂၀ရက်စပ ဲွ ါ စာချပ်အား မမှနမ ် ကန်ချပ်ဆုိ ပီး ကျန်ရသ ှိ ည့လ ် ပ ု င ် န်းများအား ဆက်လက်လပ ု က ် င ို ေ ် ဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်သြဖင့် ၂၆-၂-၂၀၂၀ရက်စပ ွဲ ါ အသိေပးေကညာချက်တွင် ထိမ်ချန်၍ ေကညာခဲ့ြခင်းသာြဖစ်ပါေကာင်း တုံြပန်ရှင်းလင်းေကညာ အပ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ က်ုပ်တိုအမသည်များ၏ သေဘာတူညီချက်တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ ဦးဆာမိှင့် ဦးရာဂျားတိုှစ်ဦးမှ ၄-၁-၂၀၂၀ရက်စွဲပါ စာချပ်အား မမှန်မကန်ချပ်ဆိုပီး လုပ်ငန်းများဆက်လက် လုပက ် င ို ေ ် နြခင်းသည် အဆိပ ု ါအေဆာက်အဦတွင် အကျ ိးခံစားခွငရ ့် ေ ှိ သာ က်ပ ု တ ် အ ို မသည်များ၏ အကျ ိးစီးပွားကို ထိခိုက်နစ်နာလျက်ရှိေနပါသည်။ သိုပါ၍ ၎င်းတို(၂)ဦးှင့် ကန်ထိုက်တာတိုသည် က်ုပ်တိုအမသည်များ၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ (က) ရပ်ကက ွ ၊် နတ်စင်လမ်းသွယ(် ၆)၊ အမှတ(် ၆)ဟုေခတွင်ေသာ (၃)ခန်းတွ၊ဲ (၄)ထပ်တက ုိ ေ ် ဆာက်လပ ု ် ဆဲအေဆာက်အဦကို ကျးေကျာ်ေဆာက်လပ ု ေ ် နြခင်းအား ခွငမ ့် ြပပါေကာင်းှင့် ဆက်လက်ေဆာက် လုပေ ် နမည်ဆပ ို ါက ဥပေဒှငအ ့် ညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း က်ပ ု တ ် အ ို မသည်များ ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် တုံြပန်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးဟန်တင်(B.A,H.G.P) ဦးေဇာ်ြမင့်ထွန်း(LL.B) ေဒခင်သူဇာေအာင်(LL.B) အထက်တန်းေရှေန တရားလတ်ေတာ်ေရှေန တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၉၆၉) (စ်-၁၁၈၂၉) (စ်-၁၅၁၉၆) ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၁၉၄၄၅ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၉၉၁၄၈ ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၀၄၉၁၄၁ အမှတ်-၄၁၊ ပထမထပ်၊ အိမ်ကီးလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေပ(၄၀x၅၀) ေပ(၂၅x၅၀)

ညိင်းေဈး

= (၁၀၀)သိန်း = (၈၅)သိန်း = (၅၅)သိန်း

= ကွန်ကရစ်လမ်းေဘး

ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၇၉၇၂၅၈၊ ၀၉-၇၉၅၅၁၈၃၅၅

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း

ေြမာင်းြမမိ၊ ြမရတနာရပ်ကွက်၊ နဝရတ်လမ်း၊ အမှတ်(၇)တွင်ေနထိုင် ေသာ ဦးစိုးြမင့် [၁၄/မမန(ိုင်)၀၀၂၉၈၀] (ဘ)ဦးကျန်ကျင်းုံှင့် ဦးမင်းေရ [၁၄/ မမန(ိင ု )် ၁၄၆၆၁၅] (ဘ)ဦးသန်းေကျာ်တမ ို ှ ေြမာင်းြမမိ၊ ဘုရားေချာင်း (ြမရတနာ ရပ်ကွက)် ရှိ ေြမစာရင်းရပ်ကွက်အမှတ(် ၂၇၆-က)၊ တဇင်ကုန်းကီး၊ ဦးပိုင်အမှတ် (က/၁၀/၄)၊ ဧရိယာ(၀.၅၀၀)ဧကရှိေြမကွက်ှင့် ဆန်စက်အေဆာက်အအုံအား ဦးေခတ်စိန်ှင့် ေဒခင်ငိမ်းဦးတိုထံမှ ၁၈-၅-၂၀၁၇ ရက်တွင် ဝယ်ယူခဲ့ပီး ၂၀၆-၂၀၁၇ ရက်တွင် မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ် (၂၇/၂၀၁၇)ြဖင့် မှတ်ပုံတင်စာချပ် ချပ်ဆဝ ို ယ်ယပ ူ င ို ဆ ် င ို ခ ် ေ ဲ့ ကာင်းှင့် ယခုအချ ိန်တင ွ ် ဦးစိုးြမင့၊် ဦးမင်းေရမှ ဆန်စက် လုပင ် န်းလုပက ် င ို ရ ် န်အတွက် ေြမေပးမိန်ချထားေပးပါရန် ေလာက်ထားတင်ြပလာမ ှငပ ့် တ်သက်၍ ကန် ကွက်လိုသူများရှိပါက အေထာက်အထား ြပည့်စုံစွာြဖင့် ေကာ်ြငာသည့ရ ် က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း ဤုံးသို လာေရာက်ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်း

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်

(၄/၃၀၈၀/ ၂၀၂၀) အထက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားြဖင့် ''PRE-SCHOOL PRE-SCHOOL & PRIVATE SCHOOL SCHOOL'''' တိက ု ို ရန်ကန ု ် မိတွင် ဖွငလ ့် စ ှ သ ် င်ကား လျက်ရိှ ပီး ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် တ ံ စ်ဝန်းလုးံ တွင် ဖွငလ ့် စ ှ သ ် င်ကား ရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်သွင်းေကညာထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ် အသားတစ်ခုလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုြဖစ်ေစ၊ က်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ ခွငြ့် ပချက် မရရှဘ ိ ဲ အြခားမည်သတ ူ စ်ဦးတစ်ေယာက်ကြဖစ်ေစ၊ အများကြဖစ်ေစ၊ တုပြခင်း၊ ပုတ ံ ပ ူ မ ုံ ှားြပလုပြ် ခင်း၊ ဆင်တယ ူ ိုးမှားြပလုပြ် ခင်း၊ တံဆပ ိ အ ် မှတအ ် သား အား ဖျက်စီးြပြပင်ြခင်းတိက ု ို လုံးဝမြပလုပပ ် ါရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ တုပြပလုပ်ခဲ့ပါက က်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ လုပ်ငန်းအကျ ိးစီးပွား ထိခိုက် နစ်နာမအေပ ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားပါမည် ြဖစ်ေကာင်း သတိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒခင်လှသီ (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၁၉၃/၃၁-၈-၂၀၁၈) အမှတ်-၃၊ ၃၄-လမ်း(ေအာက်ဘေလာက်) ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၂၅၄၁၂၆၅၁၀၊ ၀၉ ၉၆၄၁၉၉၁၄၀

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph:09-421157856

ေပ(၄၀x၆၀)

ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် -၃၊ ေြမကွက်အမှတ(် ၅၂၂)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပ ေဆာက်လပ ု ် ထားသည့အ ် မှတ(် ၅၂၂)၊ ချယ်ရလ ီ မ်း၊ (၃)ရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုံ မိသစ်(အေရှပိင ု ်း)မိနယ် ဟုေခတွင်သည့် အာရ်စီ ၂ ၁၂ တိုက်အပါအဝင် အရပ်ရပ်အကျ ိးခံစားခွင့်တိုကို ေြမငှားဂရန်အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင် ဦးထွန်းေကျာ်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၅၅၀၆၄]ထံမှ ရန်ကုန်မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၊ မှတ်ပုံတင်အထူးကိုယ်စားလှယ်စာ၁၁၁၆၀/၂၀၀၉ ရသူ-ေဒေဌးေဌးဝင်း[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၄၁၉၇၈]က ေရာင်းဝယ်၊ ေပါင်၊ှံ ငှားရမ်း၊ အေမွစားအေမွဆင ို ပ ် င ို ေ ် ရးဆိင ု ခ ် င ွ စ ့် သည့် အပ်အရှင်းကင်းရှင်း ပီး တစ်ဦးတည်းပိင ု ဆ ် င ုိ လ ် က်ဝယ်ရ၍ ိှ အပီးအပိင ု လ ် ေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချရန် ကမ်း လှမ်းေြပာဆိသ ု ည်ကို ယုံ ကည်သြဖင့် က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက ဝယ်ယရ ူ န် ေရာင်းဖိုး ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချလက်ခံကပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကန် ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းအေထာက်အထား မူရင်းများတင်ြပ၍ က်ုပ်ထံ ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်ေစ့ေရာက်ကန ု ဆ ် ုံးပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးစိုးဝင်း(မအူပင်) B.A, H.G.P, R.L တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၁၇၈) အမှတ်-၁၆၂၊ ပထမထပ်(ယာ)၊ ၃၅-လမ်း (အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း

ေြမာင်းြမမိ၊ ြမရတနာရပ်ကွက်၊ နဝရတ်လမ်း၊ အမှတ်(၇)တွင်ေနထိုင် ေသာ ဦးစိုးြမင့[် ၁၄/မမန(ိင ု )် ၀၀၂၉၈၀] (ဘ)ဦးကျန်ကျင်းုမ ံ ှ ေြမာင်းြမမိ၊ ဘုရား ေချာင်း (ြမရတနာရပ်ကက ွ )် ရှိ ေြမစာရင်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ် (၂၇၆-က) တဇင်ကန ု း် ကီး၊ ဦးပိုင်အမှတ် (A-7)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိေြမအား ဦးစိုးြမင့်မှ လူေနထိုင် ရန်အတွက် ေြမေပးမိန် ချထားေပးပါရန် ေလာက်ထားတင်ြပလာမှငပ ့် တ်သက်၍ ကန် ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက အေထာက်အထားြပည့စ ် စ ုံ ွာြဖင့် ေကာ်ြငာသည့ရ ် က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း ဤုံးသို လာေရာက်ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန် ကက ွ သ ် မ ူ ျား မရှပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သာွ းမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေြမာင်းြမမိ

မအိူပါလွင်[၁၄/အမန(ိုင်)၂၀၉၆၂၀]အား သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန် လတ်ေကာင်း အများသိေစရန် က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွများြဖစ်ကေသာ ဦးကည်လင ွ -် ေဒခင်မာစန်းတိ၏ ု သမီးြဖစ်သူ မအိူပါလွင် [၁၄/အမန(ိုင်)၂၀၉၆၂၀]သည် မိဘများ၏ ဆိုဆုံးမမကိုနာခံြခင်းမရှိဘဲ မိသားစုဝင်များ၏ ကိုယ်စိတ်ှလုံးညိးွမ်းေအာင် ြပမူေဆာင်ရက်ခဲ့မများေကာင့  ် လည်းေကာင်း၊ မိသားစု၏ ဂုဏသ ် က ိ ာကျဆင်းေအာင် ြပမူေဆာင်ရက်ခမ ့ဲ များေကာင့  ် လည်းေကာင်း က်ုပ်မိတ်ေဆွမိဘများမှ မအိူပါလွင်အား သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ် စွန် လတ်  ပါေကာင်းှင့် ၎င်းှငပ ့် တ်သက်သည့် မည်သည့က ် စ ိ ရပ်  ကမ ုိ ှ တာဝန်ယေ ူ တာ့ မည်မဟုတ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒချယ်ရီလင်(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၆၁) အမှတ်(၁၃၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၂၈၇၁၃၄

ှင့် ကန် ကက ွ သ ် မ ူ ျားမရှပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သာွ း မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေြမာင်းြမမိ

တိုက်ခန်းဝယ်ယူရန်ရှိ၍ ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာေတာင်ွန် မိနယ်၊ သေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ ၁၂၄လမ်း၊ အမှတ်(၇၆)၊ ၇လာ (၆)ထပ်၊ ေရ၊ မီးအစုံအကျ ိးခံစားအရပ်ရပ်တိုကို တိက ု ခ ် န်းပိင ု ဆ ် င ို သ ် ူ ဦးဇင်ေအာင်မိုး[၉/မထလ(ိင ု )် ၀၃၃၀၉၆]၊ ေဒခင်မာဝင်း [၁၂/သကတ(ိင ု )် ၀၃၆၀၇၉]တိထ ု မ ံ ှ က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွက ဝယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွ ေပးအပ်ထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ တိက ု ခ ် န်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ကန် ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျား ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထား ခိင ု လ ် ုံ စွာြဖင့် က်ပ ု ထ ် ံ လာေရာက်ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ် ရက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးစိုးဝင်း တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၈၇၈/၈၆) အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထပ်၊ အခန်း(၁၀၄/F)၊ ၃၅ လမ်းေအာက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၂၈၃၅

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေဆး/ငိမ်းရပ်ကွက်၊ ထီးတန်း လမ်း၊ အမှတ(် ၁၅)(၆-လာ/ေအ)တိက ု ခ ် န်းှငတ ့် ကွ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ် တိုအား တိုက်ခန်းအေပျာက်စနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူရန် လက်ရှိတရားဝင်ပိုင်ရှင် ြဖစ်ေသာ ေနာ်သဇင်တင့[် ၁၂/အစန(ိင ု )် ၁၇၈၈၆၇]သို က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွမှ စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက ု ခ ် န်းကို ဝယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွေပးေချထားြခင်း ှငပ ့် တ်သက်၍ မည်သမ ူ ဆို ကန် ကက ွ လ ် ပ ို ါက ခိင ု လ ် ေ ုံ သာအေထာက်အထား၊ စာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှငတ ့် ကွ ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က်ပ ု တ ် ို ထံ လာေရာက်ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန် ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အထက်ေဖာ်ြပပါတိက ု ခ ် န်းကို ဆက်လက် ၍ စာချပ်ချပ်ဆိုကာ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ န်ကားချက်အရ ေဒစိုးစိုးြမင့် ေဒချ ိချ ိမာ LL.B (စ်-၁၀၀၆၃) LL.B (စ်-၁၂၅၁၂) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန တရားလတ်ေတာ်ေရှေန အမှတ်(၁၂၂)(ပထမထပ်)(ယာ)၊ မဟာဗလပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ (၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃) (၀၉-၂၅၄၅၁၂၃၅၄)

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၉)၊ ေြမကွကအ ် မှတ် ၂၅၆၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ-် ၂၅၆၊ သူရ(၉)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကက ွ ၊် ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေဒေစာကည်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၂၇၃၂] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအား ေဒမာလာွန် [၁၂/လမတ(ိင ု )် ၀၁၁၅၅၂]၊ ေဒစိုးစိုးွန် [၁၂/တမန (ိင ု )် ၀၃၂၅၃၉]၊ ေဒမိးု မိးု ွန် [၁၂/လမတ(ိင ု )် ၀၁၂၄၅၁]တိမ ု ှ ယင်းေြမကွကသ ် ည် ယခင် ပါမစ်အမည်ေပါက် ဦးထွန်းလင်ြဖစ်ေကာင်း ဦးထွန်းလင်ထမ ံ ှ အဘွားြဖစ်သူ ေဒစိနလ ် (ှ ခ)ေဒစိမး် လှမှ ဝယ်ယခ ူ ေ ့ဲ ကာင်း၊ အဘွား ေဒစိနလ ် ၊ှ အဘိးု ဦးဆတိမ ု ှ ဦးတင်န ွ ် တစ်ဦးတည်းကိသ ု ာ ေမွးဖွားခဲေ ့ ကာင်း (၁၉၇၉)ခုစ ှ တ ် င ွ ် အဘွားြဖစ်သူ ေဒစိန်လှ ကွယ်လွန်ပီး ေဒေစာကည်သည် အမည်ေပါက် ဦးထွန်းလင်ထံမှ အဘွားေဒစိန်လှ ဝယ်ယူခဲ့သည့်စာချပ်များကို စုတ်ဖဲ၍ မသမာေသာနည်းြဖင့် ှစ်(၆၀)ဂရန်ကို ေလာက်ထားထုတ်ယူခဲ့ေကာင်း၊ အမည်ေပါက် ေဒေစာကည် သည် ေဒစိန်လှ၏ အိမ်ေဖာ်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေဒေစာကည် ေနထိုင်မေကာင်းြဖစ် သည့်အခါ ေဒေစာကည်သည် ဦးထွန်းလင်ထံမှ ေဒစိန်လှ ဝယ်ယူထားသည့် စာချပ်စာတမ်းများအား စုတ်ဖဲကာ ေြမဂရန်ေလာက်ထားရယူခဲ့ေသာေကာင့် ၎င်းအားခွငလ ့် တ်  ေပးရန် ေတာင်းပန်ကာ ေြမဂရန်မရ ူ င်းကို ေဒစိးု စိးု ွန် ၊ ေဒမိုး မိုးွန် ၊ ေဒမာလာွန် တိုကို ြပန်လည်ေပးအပ်ထားခဲ့ေကာင်း၊ ေဒေစာကည် ကွယ်လွန်သွားေသာအခါ ဦးမျ ိးြမင့်ဆိုသူမှ ေဒေစာကည်၏ ေမာင်ေတာ်စပ် သည်ဟဆ ု က ုိ ာ ပိင ု ဆ ် င ုိ ေ ် ကာင်း ေြမပုက ံ းူ ေလာက်ထားခဲသ ့ ြဖင့် ၎င်းတိမ ု ှ လာေရာက် ကန် ကွက်ခဲ့မရှ  ိေကာင်း၊ ယခု ဦးမျ ိးြမင့်အား တရားပိင်ထားကာ ေတာင်ဥက လာပ မိနယ်တရားုးံ ၊ တရားမမအမှတ(် ၃၆/၂၀၁၉)ြဖင့် ေြမှငအ ့် ကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်တအ ို ား ပိင ု ဆ ် င ို ေ ် ကာင်း မက်ဟေကညာေပးေစလိမ ု ြဖင့  ် တရားစွဆ ဲ ခ ို ရ ဲ့ ာ ရရှိထားသည့် ေတာင်ဥကလာပမိနယ်တရားုံး၏ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း မက်ဟ ဒီကရီကိုတင်ြပ၍ ေလာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက် အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကွက်ိုင်ပါ ေကာင်းှင့် ကန် ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင် ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

တိုက်ခန်းများေရာင်းမည် (ေနရာေကာင်း /ပွဲစားမလို)

အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနမှ ေခယူေသာ လက်ေထာက်စုံစမ်းေရးမှးရာထူးေရးေြဖစာေမးပွဲ ကျင်းပမည့်ေနရက် ေရဆိုင်းြခင်း

၁ ၂

၁။ စမ်းေချာင်း၊ ေပ(၁၂ x ၅၅၊ 3.f ၊ အိပခ ် န်း(၁)၊ ပါေကး၊ ေကြပား၊ ဘိထ ု င ို ၊် သံပန်းဆန်းရှိတ်၊ လိုက်ကာ၊ ေရမီးစုံ၊ မျက်ာှ ကက်အလှဆင်ပီး။ (540သိနး် ) ၂။ စမ်းေချာင်း၊ ေပ(၂၇ x၅၀)၊ 4.f ၊ ကန်းပါေကး၊ အိပ်ခန်း(၂)၊ ေကြပား၊ သံပန်းဆန်းရှိတ်၊ ဘိုထိုင်၊ လိုက်ကာ၊ မျက်ာှ ကက်အလှဆင်ပီး။ (870 သိနး် ) ဖုန်း-09-5185350, 09-5661127

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

ကန်ေတာ် ကိုချမ်းငိမ်း[၇/ဝမန(ိုင်)

၁၆-၃-၂၀၂၀ ရက်ထတ ု ် ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာှင့် ၁၇-၃-၂၀၂၀ ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာတိုတွင် အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနမှ ေကာ်ြငာေခယူခဲ့ေသာ လက်ေထာက်စုံစမ်းေရးမှးရာထူး (၁၁၆)ေနရာ ေလာက်ထားိင ု ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာပါ ေရးေြဖစာေမးပွြဲ ပလုပရ ် န် သတ်မတ ှ ် ထားသည့် ၂၆-၄-၂၀၂၀ ရက်ကို ေရဆိုင်းထားပါေကာင်းှင့် ေြဖဆိုရမည့် ေနရက်ကို အချ ိန်မီအေကာင်းကားေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး အပ်ပါသည်။(ေလာက်ထားသူများအေနြဖင့် ေနာက်ဆးံု ထားေလာက်ထား ရမည့်ရက်သည် မူလေကာ်ြငာပါ သတ်မှတ်ရက်အတိုင်းြဖစ်သည်။) အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ြဖစ်ေကာင်းေကညာြခင်း

၁၇၄၅၅၇]၏ ိင ု င ် က ံ ူးလက်မတ ှ စ ် ာအုပမ ် ှာ ခရီးသွားရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့်

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ

ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။ ဖုန်း-09-988866657

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ အမှတ် (၁၁၉)၊စိတသုခ လမ်း၊ ေပါက်ေတာရက်ကွက် ရှိ AMAZIN ART COMPANY LIMITED (ကုမဏီ  မတ ှ ပ ် တ ုံ င်အမှတ် - ၁၂၃၄၂၂၅၆၁) မှ ေဖာ်ြပပါကုနအ ် မှတ် တံဆပ ိ က ် ို ကု မ ဏီ မူ ပို င ် အ ြဖစ် ရန် ကု န ်  မိစာချပ် စာတမ်း မှ တ ် ပုံ တ င် ုံး တွ င ် မှတ်ပုံတင်ရရှိကာထိုအမှတ်တံဆိပ် ICELAND အားေသာက်ေရသန် ထုတ် လုပ်ေရာင်းချြခင်းတိုတွင် ေဖာ်ြပအသုံးြပမည်ြဖစ်ပါေကာင်းအသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ အဆိပ ု ါအမှတ် တံဆပ ိ အ ် ားဆင်တယ ူ းုိ မှားြပလုပြ် ခင်း၊ မိုးမေြဖာင့် ေသာသေဘာြဖင့် ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစရန်ြပလုပ်ြခင်းှင့်ကုမဏီ ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ သုံးစွဲြခင်းများေတွရှိပါက ြမန်မာိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပေဒ အရအေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်းအသိေပးအပ်ပါသည်။ AMAZIN ART COMPANY LIMITED အမှတ် (၁၁၉)၊ စိတသုခလမ်း၊ ေပါက်ေတာရက်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-450701826

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရာမအေနာက်ရပ်ကွက်၊ ဖန်ချက်စက်လမ်းှင့် ဆန်စက်လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၂/ေအ)၊ မုဒိတာ အိမ်ရာ(၂)၊ RC(၈)ထပ်တိုက်၏ အခန်းအမှတ်(၂၇၉)၊ ပထမထပ်၊ ဧရိယာ(၉၅၀) စတုရန်းေပရှိ မီနီကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ပိုင်ဆိုင်ပီးလဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒအိအိခိုင် [၁၂/အစန(ိုင်)၁၇၇၅၃၃]ထံမှ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒခိုင်ဇွန်မိုး [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၆၇၆၂၅]တိုက အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန် ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန် ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင် လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေန ရက်အထိ ကန် ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝဘ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒခိုင်ဇွန်မိုး၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph:09-450023651 Ph:09-254508917 Ph:09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ် (၉)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၅၉၁/က)၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ် (၅၉၁/က)၊ ဇာနည်(၁၁)လမ်း၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ဧရိယာ ၁၂၀၀ စတုရန်းေပ၊ ှစ် (၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့်၎င်း ေြမကွက်ေပရှိ အေဆာက်အအုံအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်၍ လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့် ရှသ ိ ည်ဟု ဝန်ခသ ံ ြူ ဖစ်ေသာ အမည်ေပါက် ေဒေအးသီတာ [၁၂/ရကန(ိင ု )် ၀၇၀၈၄၂]မှ ရန်ကန ု ် မိစာချပ်စာတမ်းမှတပ ် တ ံု င် ုးံ တွင် လဲအပ်ထားေသာ အထူးကိုယ်စားလှယ်လဲစာအမှတ် (၁၈၉၅၄၃/၂၀၁၃)အရ ေဒသက်သက်နီ [၁၂/တမန(ိုင်)၀၆၁၁၅၂]ထံမှ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးေအာင်မိုးြမင့် [၇/ထတပ(ိုင်)၀၅၁၄၈၉]၊ ေဒခင်ဥမာမိုး [၁၁/သတန(ိုင်)၀၇၃၄၁၈]တိုက အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န်အတွက် ကန် ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကညာပါသည့ေ ် နမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိင ု လ ် ေ ုံ သာစာရက်စာတမ်း မူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်အထိ ကန် ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုးံ သည့အ ် ထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးေအာင်မိုးြမင့်၊ ေဒခင်ဥမာမိုး တို၏လဲအပ်န်ကားချက်များအရ ဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph:01-246869,09-450023651 Ph:09-765602290 Ph:09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း

က န် ေတာ် ဦးချစ်  မိ င် [ ၁၂/လမတ(ို င ် ) ၀၁၃၀၇၂]ကို င ် ေဆာင် သူ မ ှ

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လသာလမ်း၊ အမှတ်(၇၈)တွင်

တည် ရ ှိ ေသာ ေပ(၂၅x၆၀)အကျယ် အ ဝန်း ရှိ ၈ ထပ် (RC)တို က ် မ ှ (၅)လာ

(ေခါင်းရင်းခန်း)တိုက်ခန်းအား စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ဤတိက ု ခ ် န်းှငပ ့် တ်သက်၍ ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်း

ှင့် ၎င်းရက်မေ ှ ကျာ်လန ွ ပ ် ါက အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ် ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးချစ်မိင်

အမှတ်(၇၁)၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ လမ်းမေတာ်မိလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၇၇၆၆၃

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန် -၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀) လှည်းကူးမိနယ်တရားုံးေတာ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၃၇

ေဒေကသီ

ှင့်

ဦးဥကာထွန်း

(တရားလို)

(တရားပိင်)

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ လှညး် ကူးမိနယ်၊ ဝါးနက်ကန ု ်းေကျးရာ၊ ရာမရပ်ကက ွ ် ေန ဦးဥကာထွန်း (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ)သိေစရမည်။ သင့်အေပ၌တရားလို ေဒေကသီက အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ပါ ေငွကျပ်သိန်း (၅၀)ှင့်နစ်နာေကး ေငွကျပ်(၁၀)သိန်း၊ စုစုေပါင်းေငွကျပ်သိန်း(၆၀)ရလိုမ ေလာက် ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ (သိုတည်းမဟုတ်)၎င်းအမှင့်စပ် လျ်း၍ အေရးကီးသည့စ ် ကားအရပ်ရပ်တက ို ို ေချပေြပာဆို ိင ု သ ် ူ သင့က ် ယ ို စ ် ားလှယ ် ုံး အခွငအ ့် မိန် ရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ် ၎င်းအမှငစ ့် ပ်ဆင ုိ သ ် ည့် အချက်များကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်၊ (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၇ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀ နာရီတွင် အထက်အမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားစွဲဆိုချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ရက်တွင် သင်မလာမေရာက်ပျက်ကွက်ခဲ့လင် သင့်မျက်ကွယ်တွင်ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပး လိမမ ့် ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိက ု ကည့ ် လိ  သ ု ည့် စာရက်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချ တင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရ မည်။ သိုတည်းမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလာတင်သွင်းလိုလင် အမမဆိုင်မီ ေလးရက်ကတင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ၊် မတ်လ ၁၆ ရက်တင ွ ် ဤုံးတံဆပ ိ  ် ပ ှိ ၍ ် က်ပ ု လ ် က်မတ ှ ေ ် ရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (သူဇာမွန်) တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၁) လှည်းကူးမိနယ်တရားုံး

"မဟန်ဏီလွင် [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၈၀၉၄၈](ဘ)ဦးေမာင်ေဌးှင့် အများသိေစရန်"

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေတာင်ပင ို ်း)မိနယ်၊ (၂၀)ရပ်ကက ွ ၊် အမှတ(် ၁၃၁၃/က) ေန ေမာင်ေနသူရ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၅၉၈၁](ဘ) ဦးေမာင်ေမာင်ကည်၏ လဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်းေကညာအပ်ပါသည်။ မဟန်ဏီလွင်ှင့် ေမာင်ေနသူရတိုသည် လူငယ်တိုသဘာဝချစ်ကိက်ပီး ၂၃-၁၀-၂၀၁၉ရက်တွင် အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းေနခဲ့ကပါသည်။ ၂၆-၁၂၀၁၉ရက်တင ွ ် ဒဂုံ မိသစ်(ဆိပက ် မ်း)မိနယ်၊ (၆၈)ရပ်ကက ွ ၊် ရပ်ကက ွ အ ် ပ်ချပ်ေရးမှး ုံးတွင် သက်ေသများေရှေမှာက်၌ ှစဦ ် းသေဘာတူ လက်ထပ်စာချပ်ချပ်ဆို ကပါသည်။ ၂၇-၁၀-၂၀၁၉ရက်တင ွ ် ေမာင်ေနသူရ၏ ဖခင်င ှ ေ ့် ဆွမျ ိးများက (၁၉)ရပ်ကက ွ ၊် ရပ်ကက ွ ် အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးတွင် မဟန်ဏီလွင်၏မိဘများှင့် ေတွဆုံခဲ့ရာ ၎င်းတိုက မိသားဖ သားပီပီလာေရာက်အပ်ှံရန်ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ထိုေနညေနတွင် ေမာင်ေနသူရှင့် မဟန်ဏလ ီ င ွ ် တိဇ ု နီးေမာင်က ှံ ို ေမာင်ေနသူရ၏ဖခင်င ှ ရ ့် ပ်မရ ိ ပ်ဖများက ြမန်မာ့ဓေလ့ ထုးံ တမ်းှငအ ့် ညီ မဟန်ဏလ ီ င ွ ၏ ် မိဘများထံ ြပန်လည်အပ်ခ ံှ ့ဲ ကပါသည်။ မဟန်ဏီ လွင၏ ် မိဘများက ၁၀-၁၁-၂၀၁၉ရက်တင ွ ် လာေတာင်းရန် မှာကားပီး မဟန်ဏလ ီ င ွ က ် ို ေခထားလိုက်ပါသည်။ ထိေ ု နာက် ၂၈-၁၀-၂၀၁၉ ှင့် ၃၁-၁၀-၂၀၁၉ရက်ထိ (၄)ကိမတ ် င ုိ ေ ် မာင်ေနသူရ အား မဟန်ဏလ ီ င ွ  ် င ှ ့် ေတွဆုခ ံ င ွ ေ ့် ပးခဲပ ့ ါသည်။ ၁၀-၁၁-၂၀၁၉ရက်တင ွ ် ေမာင်ေနသူရ၏ ဖခင်က လူကီးစုရ ံ ာှငအ ့် တူ သွားေရာက်ေတာင်းရမ်းရာ မဟန်ဏလ ီ င ွ ၏ ် မိဘများက ေတာင်းစရာမလိုဘူး၊ လက်ထပ်စာချပ်ကို (၃)ရက်အတွင်းလာပို၊ မပိုလင် တရားစွဲဆို မည်ဟု ေြပာပါသည်။ ထိေ ု နာက် မဟန်ဏလ ီ င ွ အ ် ား မေကွးတိင ု း် ေဒသကီး၊ ြမစ်ေချမိ၊ ထေနာင်းကုန်းေကျးရာသို ပိုလိုက်ပါသည်။ ၁၄-၁၁-၂၀၁၉ရက်တွင် ေမာင်ေနသူရက သွားေရာက်ပီး ၎င်း၏ဇနီး မဟန်ဏီလွင်အား ေတွခွင့်ေတာင်းရာ ေတွခွင့်မရခဲ့ပါ။ သိြု ဖစ်ပါ၍ မဟန်ဏလ ီ င ွ သ ် ည် ေမာင်ေနသူရ၏ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ေကာင်းှင့် ၎င်းအားြဖားေယာင်း၊ ေသွးေဆာင်၊ ခိမ်းေြခာက်၊ တားဆီးထားသူများအား ဥပေဒှင့် အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေမာင်ေနသူရ၏လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးအုန်းြမင့် ေဒေကခိုင်မွန် B.Sc(Q).,C.T.Med,H.G.P,R.L LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L D.B.L, D.M.L, D.I.L, D.A.Psy, D.A.E တရားလတ်ေတာ်ေရှေန တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၉၀၊ ၂၇-၆-၂၀၁၉) (စ်-၇၄၅၈၊၂၂-၃-၂၀၀၇) ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၉၀၃ အမှတ်-၇၄၅၊ ြမရတနာ(၆)လမ်း၊ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန ေဈးပိင်စနစ်ြဖင့် ေလလံတင်ထုခွဲေရာင်းချေရးေကာ်ြငာ ၁။ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက တည်ဆဲအေကာက်ခွန်ဥပေဒအရ အေရးယူ ထားေသာ စက်မကုန်ကမ်း (ေဘထုပ်)များအား ေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း ေဈးပိင်စနစ်ြဖင့် ေလလံတင်ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အများြပည်သူများ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ဝယ်ယူိုင်ရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်(က) ေနရက်/အချ ိန် - ၆-၄-၂၀၂၀ရက်၊ ၁၀:၀၀နာရီ (ခ) ေနရာ - ေထာက်ပံ့ေရးှင့်ပိုေဆာင်ေရးဌာနခွဲ၊ အေကာက်ခွန်(ကုန်ေလှာင်ုံ)၊ အလုံမိနယ်၊ ေစာရန်ပိုင်အေနာက် ရပ်ကွက်၊ ကွန်ကရစ်ကမ်းနားလမ်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ (ဂ) ပစည်းအမျ ိးအမည် - စက်မကုန်ကမ်း(ေဘထုပ်)များ (ဃ) ေလလံပုံစံေရာင်းချြခင်း - ေလလံပစ ုံ ံ (ေလလံစည်းကမ်းချက်များှင့် ေလလံပစည်းစာရင်းပူးတွဲလျက်) တစ်စုံလင်ကျပ်(၅၀၀၀/-) (ကျပ်ငါးေထာင်တိတ)ိ န်းြဖင့် ၁-၄-၂၀၂၀ရက်မှ ၂-၄-၂၀၂၀ရက်အထိ ုံးချ ိန်အတွင်း ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ (င) ပစည်းြပသမည့်အချ ိန် - ေလလံပုံစံဝယ်ယူပီးသူများအား ၂-၄-၂၀၂၀ရက် ှင့်၃-၄-၂၀၂၀ရက်၊

၁၀:၀၀နာရီမှ ၁၆:၀၀နာရီအထိ (၂)ရက်ြပသပါမည်။

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လဲစာုပ်သိမ်းေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

၂။ အေသးစိတ်အချက်အလက် သိရှိလိုသူများသည် ေထာက်ပံ့ေရးှင့်ပိုေဆာင် ေရးဌာနခွဲ၊ အေကာက်ခွန်(ကုန်ေလှာင်ုံ) အလုံမိနယ်၊ ေစာရန်ပိုင်အေနာက် ရပ်ကွက်၊ ကွန်ကရစ်ကမ်းနားလမ်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဖုန်း(၀၁-၂၂၇၅၃၁၊ ၀၉-၂၆၈၇၆၉၄၁၀၊ ၀၉-၇၇၅၂၆၈၅၄၈၊ ၀၉-၉၆၇၃၆၉၄၄၄) သို လူကိုယ်တိုင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဖုန်းြဖင့ေ ် သာ်လည်းေကာင်း ဆက်သယ ွ ေ ် မးြမန်းိင ု ပ ် ါသည်။ အတွင်းေရးမှး ေလလံတင်ေရာင်းချေရးအဖွဲ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်မ ေဒဇူေဘဒါဘီဘီ MTNT-011877မှ ဦးြမင့်သိန်း[၁၂/တမန (ိုင်)၀၉၇၀၆၂]အား ၁၄-၅-၂၀၁၄ရက်တွင် ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ုံး၌ လဲအပ်ေပးထားေသာ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လဲစာ အမှတ်-၁၂၈၉၈/၂၀၁၄အား ဆက်လက်လဲအပ်ရန် အေကာင်းမရှိေတာ့ပါ သြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ ုပသ ် မ ိ ်းလိက ု ် ပီြဖစ်ပါေကာင်း အများ သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေကညာသူ ေဒဇူေဘဒါဘီဘီ(MTNT-011877) အမှတ်-၃၈/(က))၊ အဘူေဘကာလမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-798864551

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ (တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန် - ၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀) ေတာင်ဥကလာပမိနယ်တရားုံးေတာ် ၂၀၂၀- ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၂၅ ဦးသန်းေရ

ေတာ ေတာင် ပျက် ြပန်း ေြမ ဆီ သုန်း၏

ှင့်

ဦးေကျာ်လင်

(တရားလို) (တရားပိင်) ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကက ွ ၊် တေကာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၇၈၅)ေန ဦးသန်းေရ(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ) သိေစရမည်။ တရားလိက ု ပဋိညာ်အတိင ု ်း ေြမှငအ ့် မ ိ အ ် ေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ ေလာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုငြ် ဖစ်ေစ(သိတ ု ည်း မဟုတ)် ၎င်းအမှငစ ့် ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တက  ု ိ ု ိ ေချပေြပာဆိ ု င ုိ သ ် ၊ူ သင့က ် ယ ုိ စ ် ားလှယ် ုးံ ေတာ်အခွငအ ့် မိန် ရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ် ၎င်းအမှင့် စပ်ဆင ို သ ် ည့် အချက်များကို ေချပေြပာဆိ ု င ို သ ် တ ူ စ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှငပ ့် ါေစ၍ ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ခုစ ှ ၊် မတ်လ(၃၀)ရက်၊ (၁၃၈၁ ခုစ ှ ၊် တန်ခးူ လဆန်း၇ရက်) မွနး် မတည့မ ် ီ ၁၀:၀၀ နာရီတင ွ ် အထက်ကအမည်ေရးသားပါရှသ ိ ူ တရားလိစ ု ခ ဲွ ျက်ကုိ ထုေချရှငး် လင်း ရန်ုံးသို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေန ရက်တင ွ ် သင်မလာေရာက် ပျက်ကက ွ ခ ် လ ့ဲ င် သင့က ် ယ ွ ရ ် ာတွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ် ေပးလိမမ ့် ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိုက ကည့ ် လိ  သ ု ည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချ တင်ြပအမှြီ ပလိသ ု ည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှသ ိ ည်တက ုိ ုိ သင်င ှ အ ့် တူ ယူေဆာင် လာရ မည်။ သိုတည်းမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရ မည်။ သင်က ထုေချလာတင်သွင်းလိုလင် အမမတိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀ ခုစ ှ ၊် မတ်လ (၁၈)ရက် ဤုးံ တံဆပ ိ  ် က ုိ  ် ပ ိှ ၍ ် က်ပ ု လ ် က်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (ေကျာ်ေဇယျာလင်) တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၃) ေတာင်ဥကလာပမိနယ်တရားုံး

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ (တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန် -၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀) ေတာင်ဥကလာပမိနယ်တရားုံးေတာ် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၂၂

ေဒသင်းသင်းေဆွ ှင့် ေဒဝင်းေရ (တရားလို) (တရားပိင်) ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကက ွ ၊် ပင်းယလမ်း၊ အမှတ် (၇၆၃)ေန ေဒရီရီ (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ) သိေစရမည်။ တရားလိုက ပဋိညာ်အတိုင်း ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား တရားဝင်မတ ှ ပ ် တ ံု င်ေပးေစလိမ ု  ေလာက်ထားစွဆ ဲ သ ုိ ည်ြဖစ်၍ သင်ကယ ုိ တ ် င ုိ ြ် ဖစ် ေစ၊ (သိုတည်းမဟုတ)် ၎င်းအမှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ် တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ သင့်ကိုယ်စားလှယ် ုံးေတာ်အခွင့်အမိန် ရေရှေနြဖစ် ေစ၊ သိတ ု ည်းမဟုတ် ၎င်းအမှငစ ့် ပ်ဆင ုိ သ ် ည့အ ် ချက်များကို ေချပေြပာဆိ ု င ုိ သ ် ူ တစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှင့်ပါေစ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်၊ (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၇ ရက်)မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀နာရီတွင် အထက်က အမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလိုစွဲချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးသိုလာေရာက် ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သေ ိ စရမည်မှာ အထက်ကဆိခ ု သ ဲ့ ည့ေ ် နရက်တင ွ ် သင်မလာ ေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လင် သင့်ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကိုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိက ု ကည့ ် လိ  သ ု ည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပ အမှီြပလုပ်လိုသည့်စာချပ်စာတမ်း အစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင် လာရမည်။ သိတ ု ည်းမဟုတ် သင့က ် ယ ို စ ် ားလှယ် ေရှေနလက်တင ွ ် ထည့အ ် ပ်ပလ ို က ို ် ရမည်။ သင်က ထုေချလာတင်သင ွ း် လိလ ု င် အမမတိင ု မ ် ီ ေလးရက်က တင်သင ွ း် ရ မည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ မတ်လ ၁၈ရက် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က်ုပ်လက်မှတ် ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (နန်းရန်းလဲ့) တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၁) ေတာင်ဥကလာပမိနယ်တရားုံး


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

ဦးအုန်းဟန်

သကန်အထူးေလာ့ေဈး

အသက် (၆၆) ှစ်

sticker (၁ေပေဈးန်း)=500ကျပ် အမှတ်(၄၄)၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင် ဆန်းလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။

ေြမယာခင်းဌာနစိတ်(ငိမ်း) မိရာှင့် အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန ရန်ကုန်မိ၊ ေရြပည်သာမိနယ်ေန (ဦးေဆာင်း-ေဒလှြမင့်)တို၏ သားကီး၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ တာေမွမိနယ်ေန (ဦးဦးေမာင်)-ေဒတင်တင်မာတိ၏ ု သားသမက်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုေ ံ ြမာက်ပင ုိ း် မိနယ်၊ (၄၅)ရပ်ကက ွ ၊် ဦးတင်ေအး လမ်း၊ အမှတ(် ၄၀၂)ေန ေဒခင်ဥမာ (ေြမှငအ ့် မ ိ ယ ် ာဌာနခွ၊ဲ မိြပှငအ ့် မ ိ ယ ် ာ ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန)၏ခင်ပွန်း၊ မေအးေအးဟန်(KMA Group of Co.,Ltd)၊ ေမာင်ြမင့ြ် မတ်ပင ုိ တ ် ၏ ုိ ေကျးဇူးရှငဖ ် ခင်ကီးသည် ၁၈-၃-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန) နံနက် ၄ နာရီတင ွ ် ေြမာက်ဥကလာပေဆးု၌ ံ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ယင်းေန ညေန ၃:၃၀ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ေဆွမျ ိး မိတေ ် ဆွအေပါင်းအား အသိေပးအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ Strand Road၊ သီရိမဂလာဥယျာ်အိမ်ရာ၊ အမှတ် (C7-201)တွင် ေနထိုင်ေသာ ေဒဆုှင်းေအး[၁၂/လမန(ိုင်)၁၃၅၄၄၈]၏ လဲအပ်န် ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒဆုှင်းေအး အေနြဖင့် ိုင်ငံြခားမှ တိုက်ိုက်တင် သွင်းသည့် Brandနာရီများ၊ အိတ်များ၊ Accessories များအား SU&CO Timeless Gift Store ှင့် Su & Co Lux Store ဟူေသာ Pageများှင့် ဆိင ု ခ ် န်းဖွငလ ့် စ ှ က ် ာ ေရာင်းချသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လျက်ပါသည်။ Social Media ရှိ SU&CO Timeless Gift Store ှင့် Su & Co Lux Store Page များသည်လည်း အမည်ပျက်မရှဘ ိ ဲ ေကာင်းေသာဂုဏသ ် တင်း များြဖင့် Customer များ၏ စိတ်ေကျနပ်မများရရှိကာ ှစ်ကာလကာရှည်စွာရပ်တည် လုပက ် င ုိ လ ် ျက်ရပ ိှ ါသည်။ က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွြဖစ်သ၏ ူ ထိုကဲ့သို အေြခအေနကို အများမှ ထင်ေယာင်ထင်မာှ းြဖစ်ေစရန်ရည်ရယ်၍ ဆက်သယ ွ ေ ် ရးလူမကွ  နရ ် က်ြဖစ်သည့် facebook, Comment, Messenger, E-mail, viber , Wechat, line, Instragram, Secret Group Chat, Page, Live စသည့တ ် က ို ို အသုံးြပပီး ဂုဏသ ် က ိ ာထိပါးေစသည့် ေြပာဆိေ ု ရးသားမ များ၊ ေဝဖန်မများအား  post များတင်ြခင်း၊ commentများဝင်ေရာက်ေရးသားြခင်းများ၊ အများသိေစရန် share ြခင်းများေကာင့် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူကိုယ်တိုင်ှင့် ၎င်း၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၊ Page ၏ Image များတွင် ဂုဏ်သိကာထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှံးမ များ ြဖစ်ေပေစလျက်ရေ ှိ နပါသည်။ ထိေ ု ကာင့် ဤကဲသ ့ ို ေကညာသည့ေ ် န၊ အချ ိန်မစ ှ ၍ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူကိုယ်တိုင်ှင့် ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ပတ်သက်ပီး လူမကွန်ရက်စာမျက်ှာှင့်

မီဒီယာများတွင်

အသေရပျက်ေစရန်၊

ဂုဏ်သိကာကျဆင်းေစရန်၊ စီးပွားေရးအရ နစ်နာဆုံးံးမများြဖစ်ေစရန် ရည်ရည်၍ ြပလုပ်မများ၊ အသေရဖျက်ေဝဖန်ေရးသားမများ၊ ေလှာင်ေြပာင်အရှက်ခွဲမများအား Socail Media/Page/ Facebook account/Group များေပတွငြ် ဖစ်ေစ၊ ြပင်ပ၌ ြဖစ်ေစ မည်သည့န ် ည်းလမ်း မည်သည်အ ့ ေကာင်းေကာင့ ် င ှ မ ့်  တစ်စတ ံု စ်ရာမြပလုပပ ် ါရန်င ှ ့် ထိုကဲ့သို လူမကွန်ရက်တွင် by name တပ်၍ ေရးသားေဝဖန်ေနမများ၊ screenshot ုပ်ပုံများတင်ြပေနမများသည် တည်ဆဥ ဲ ပေဒတစ်ရပ်ြဖင့် တရားစွဲဆိုရန် လုံေလာက်ပါ ေကာင်း သတိချပ်ေစလိပ ု ါရန်င ှ ့် ထိသ ု ို ဂုဏသ ် က ိ ာထိ  ပါးေစသည့် ေဝဖန်ေရးသားမများ ကို ဆက်လက်ြပလုပေ ် ရးသားေကာင်း ေတွြမင်ကားသိရပါက ြပည်ေထာင်စသ ု မတ ြမန်မာိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ ြပစ်မေကာင်း၊ တရားမေကာင်းများြဖင့် ထိေရာက်စွာ တရားစွဲဆို အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ SU&CO Timeless Gift Store ှင့် Su& Co Lux Store တည်ေထာင်သူ ေဒဆုှင်းေအး၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒေအးမင်းမင်းသိမ့်(LL.B, D.B.L,D.I.L, D.M.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇)

ေဒအိအိိုင်(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၂၇၃)

THE SOLUTION POWER LAW FIRM အမှတ်(၂၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၈၉၄၂၊ ၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာ

တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၄အီး၊ ေြမကွကအ ် မှတ-V၉၂၊ ဧရိယာ (၀.၀၄၂)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(် ၈၀)၊ ေအာင်မဂလာလမ်း၊ ဘိုးလိန်းေအာင် မဂလာရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ Ram Ratan အမည်ေပါက် ှစ်(၉၀)ဂရန်(သက်ကုန်) ေြမကွက်အား ရန်ကုန်တိုင်းတရားုံး၊ ၂၀၀၄ခုှစ် တရားမကီးမအမှတ် ၃၄၉၉၏ ၂၀၁၂-၂၀၀၆ ရက်စပ ဲွ ါ စီရင်ချက်အမိန် တာဝန်ခံမိတမှ  န၊် ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ၏ ၂၀၁၁ခုစ ှ ် တရားမဇာရီမအမှ  တ-် ၁၄၈၏ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စပ ွဲ ါအမိန် ၊ ရန်ကန ု တ ် င ို ်း ေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် ၂၀၁၇ ခုစ ှ ၊် တရားမအေထွေထွမအမှ  တ-် ၁၃၏ ၅-၁-၂၀၁၈ စီရင်ချက်ှင့်ဒီကရီ၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ဘိုးလိန်းေအာင်မဂလာရပ်ကွက်၊ ေအာင်မဂလ  ာလမ်း၊ အမှတ(် ၈၀)၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၄အီး၊ လူေနရပ်ကက ွ အ ် မှတ် (၇၂)၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၉၂၊ ေြမဧရိယာအကျယ် ေပ(၆၃x၃၀)ရှိ ပမတန်းစားေြမေပတွင် ေပ(၂၅x၃၀)သွပ်မိုးပျ်ကာ အခန်း(၄)ခန်းပါ ှစ်ထပ်အေဆာက်အအုံှင့် ေပ(၂၅x၂၀)ရှိ သွပမ ် ိုးပျ်ကာ အခန်း(၄)ခန်းပါ (၂)ထပ်အေဆာက်အအ ုံ ပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ် အား ၁၁-၉-၂၀၁၄ ရက်စပ ွဲ ါ၊ မေရမေြပာင်းိင ု ေ ် သာပစည်းကို ေရာင်းေကာင်းလက်မတ ှ ် စာအရ ဝယ်ယသ ူ ူ ဦးေမာင်ေမာင်ဦး[၁၀/မလမ(ိင ု )် ၀၃၆၀၇၈]က ဝယ်ယသ ူ ည့အ ် ေထာက် အထား၊ ၂၆-၂-၂၀၁၅ရက်စွဲပါ ေြမတွင်ဆိုင်ရာခွင့်ကို လဲေြပာင်းြခင်းမှတ်တမ်းစာမိတ၊ ေြမခွန်ေြပစာ၊ တရားုံးမှ ဝယ်ယူစ်ကတည်းက ဂရန်မူရင်း လက်ဝယ်မရှိသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း ၂၁-၈-၂၀၁၉ရက်စွဲပါ တရားုံးကတိသစာြပလာတိုတင်ြပ၍ ဂရန် သက်တမ်းတိးု ေလာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခင ို လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထားများ ြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန် ကက ွ ် မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၄စီ(အက်စ် ၈၉)၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၁၂၃၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၉) ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(် ၃၀)၊ ဣစာသယလမ်း၊ ကျားကွက် သစ်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ U Po Lwin & Daw Hnin Myaing အမည်ေပါက် စကွာေြမအား ရန်ကန ု အ ် ေရှပိင ု း် ခိင ု တ ် ရားုးံ ၂၀၁၅ ခုစ ှ ၊် တရားမကီးမအမှတ-် ၁၃၉ ြဖင့် ဦးပိလ ု င ွ ၊် ေဒှင်းမိင် ေြမအမည်ေပါက်များ ကွယလ ် န ွ ် ပီးေနာက် တစ်ဦးတည်းေသာ အေမွဆက်ခခ ံ င ွ ရ ့် သ ိှ ူ တရားပိင် ဦးဘာဂျန်(ခ)ဦးဘဂျမ်းထံမှ တရားလို ေဒေအးြမင့က ် အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယခ ူ ဲ့ ပီး အပီးအပိင ု အ ် ေရာင်းအဝယ် မှတပ ် တ ုံ င်စာချပ်ေပးေစ လိုမ စွဲဆိုခဲ့ပီး ၂၇-၅-၂၀၁၅ရက်တွင် ေြမကွက်ှင့်အကျ ိးခံစားခွင့်တိုအား ရရှိခဲ့ေသာ တရားုံးစီရင်ချက်ှင့် အိုင်ဒီကရီ ှင့်အမိန် (တာဝန်ခံမိတမှန်)၊ ၂၀၁၉ခုှစ် တရားမ ဇာရီမအမှ  တ-် ၅၁၉၏ ထုးံ ပုက ံ ျအပီးသတ်အမိန် ၊ တရားုံးမှ ဘီလစ်ခန် စာများတင်ြပပီး တရားံးများကိုယ်စား ဘီလစ်ေဒိုိုဝင်းကို[၇/ညလပ(ိုင်)၁၃၇၃၆၄]က တရားုံး အေထာက်အထားများ တင်ြပပီး အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆရ ုိ န် ေြမပုက ံ းူ ေလာက်ထား လာသြဖင့် တရားဝင်ခင ို လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မှ စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန် ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်း အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိြခင်း ဗိုလ်မှးြမင့်ေဌး (ငိမ်း)

ကည်း-၁၆၄၇၅၊ OTS-61၊ သီဟတပ်ခွဲ အေထွေထွမန်ေနဂျာ (ငိမ်း)၊ အမှတ်(၁) အကီးစားစက်မလုပ်ငန်း၊ စက်မဝန်ကီးဌာန

Ph:09-775155742, 09-975155742

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း အင်းစိန်မိနယ်၊ အမက(၁)မှ အလယ်တန်းြပဆရာမ ေဒခင်ခင် ှင့် ေဒခင်ခင်ဦး[၁၂/အစန(ိုင်) ၀၃၇၀၃၇]မှာ တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါ ေကာင်း။

ကန် ကက ွ  ် င ုိ ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း ရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂၊ ေြမကွက်အမှတ်၂၄/ခ၊ ေြမကွ က ် တ ည် ေနရာအမှ တ ် (၂၄/ခ)၊ ဘရဏီ(၁)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပ ဦးစိုးြမင့်(S/OKA၀၀၂၁၈၄) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးစိးု ြမင့(် S/OKA၀၀၂၁၈၄)မှ ဂရန်ေပျာက်ဆုံးေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ စွန် လတ်ြခင်း၊ လှဒါန်း ြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်းမရှိ ေကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာအမှတ-် /၂၀၁၉ (၁၂-၁၂-၂၀၁၉)၊ ရဲစခန်းှင့်ရပ်ကွက် အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးတို၏ ေထာက်ခံချက် တိတ ု င်ြပ၍ ဂရန်မတ ိ ေလာက်ထားလာ ြခင်းအား တရားဝင်ခင ုိ လ ် ေ ံု သာအေထာက် အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် နမှ စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကွက်ိုင်ပါ ေကာင်းှင့် ကန် ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းအတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက် ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာ အပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ကန် ကက ွ  ် င ုိ ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ

သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ် ကွ က ် အ မှ တ ် - ၂၃-သု ဝ ဏ ၊ ေြမကွ က ် အမှ တ ် - ၃၉၄၊ ေြမကွ က ် တ ည် ေနရာ အမှတ(် ၃၉၄)၊ အင်ကင်းမိင်လမ်းသွယ၊် (၂၃-သုဝဏ)ရပ်ကက ွ ၊် သဃန  ်းကန်းမိ နယ်၊ ဗိလ ု မ ် ှးချပ်ဝင်းြမင့[် ၂/လကန (ိင ု )် ၀၅၄၁၄၇](BR-၀၂၉၆၅၀)အမည်ေပါက် ှ စ ် ( ၆၀)ဂရန် ေ ြမအား အမည် ေပါက် ခင် ပ ွ န ်း သည် ၂၁-၆-၂၀၁၈ ရက် တ ွ င ် ကွယလ ် န ွ သ ် ြဖင့် ေဒနီန[ီ ၂/လကန(ိင ု )် ၀၅၄၁၄၉]မှ တရားဝင်အေမွဆက်ခံခွင့် ရှေ ိ သာဇနီးြဖစ်ေကာင်း၊ ၎င်းမှလ၍ ဲွ အြခား ေသာ အေမွဆက်ခသ ံ တ ူ စ်ဦး တစ်ေယာက် မမရှေ ိ ကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာအမှတ(် ၁၂/ ၁၄၅၄/၁၁-၁၂-၁၉)၊ ေသစာရင်း ၊ အိမေ ် ထာင်စု စာရင်း၊ ဂရန်မရ ူ င်းတိတ ု င်ြပ ပီး ေဒနီန၏ ီ အေထွေထွကယ ို စ ် ားလှယ် လဲစာရသူ (G.P)ဦးဇာနည်ဝင်းြမင့(် ခ) ေကာင်းသစ်ဝင်းြမင့[် ၂/လကန(ိင ု )် ၀၅၃ ၉၆၈]မှ ပါဝါေပးသူ ယေနထက်တိုင် သက်ရှိထင်ရှားရှိေကာင်းှင့် ပါဝါုပ် သိမ်းြခင်းမရှိေသးေကာင်း၊ ကျမ်းကျ ိန် လာ(၁၂/၁၄၄၂/၁၁-၁၂-၁၉)၊ G.Pအမှတ် (၇၆၃၄/၁၈-၇-၁၈)တိုတင်ြပ၍ အေမွ ဆက်ခပ ံ င ုိ ဆ ် င ုိ ေ ် ကာင်းစာချပ်ရန် ေြမပုံ ကူးေလာက်ထားလာြခင်းအေပ တရား ဝင် ခို င ် လုံ ေသာအေထာက် အ ထားများ ြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန် ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိင ု း် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ ဌာနမှး၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ကန် ကက ွ  ် င ုိ ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ

လင်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ ် အမှတ(် သကမ-၇)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၁၇၅/ ခ)၊ ဧရိယာ ေပ(၂၀x၆၀)၊ ေြမကွကတ ် ည် ေနရာအမှတ်(၁၇၅/ခ)၊ သစ်ခွမိင်လမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကက ွ ၊် လင်သာယာမိနယ်၊ ေဒဝင်း ကည် အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား အမည် ေပါက် ေဒဝင်းကည်ထမ ံ ှ အရပ်ကတိ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယူပုင ိ ်ဆုင ိ ်သူ ေဒတင်တင်စန်း[၁၂/ အစန(ိင ု )် ၀၃၈၀၁၉]မှ ေြမချပါမစ်မရ ူ င်း တွင် မိသားစုဓာတ်ပ၊ံု ေရေြပာင်းမည့သ ် မ ူ ျား ၏ ရာဇဝင်အကျ်းချပ်တက ုိ တ ုိ င်ြပပီး အိမ် ရာေဆာက်လပ ု ေ ် နထိင ု ခ ် င ွ  ့် င ှ ့် ေြမေနရာ ချထားေပးခံရသူများ၏ မှခ ီ သ ုိ မ ူ ျားစာရင်း တိက ု ုိ တင်ြပိင ု ြ် ခင်းမရှဘ ိ ဲ ပါမစ်မစုြံ ဖင့် ှစ(် ၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန် ေလာက်ထား လာရာ အေရာင်းအဝယ် ခိုင်လံေ ု သာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွငး် ကန် ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန် ကက ွ မ ်  မရှပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းအတိင ု း် ဆက် လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

အသက် (၆၅) ှစ်

ဗိုလ်မှးြမင့်ေဌး (ငိမ်း) ကွယ်လွန်ခဲ့ေသာ ၆-၃-၂၀၂၀ ရက်ေနက စီမံေဆာင်ရက်ဖွယ်ကိစရပ်  များ ကို မိသားစုကယ ို စ ် ား ေမတာြဖင့် ကူညေ ီ ဆာင်ရက်ေပးခဲ့ ကပါေသာ အိမန ် ီးချင်းများ၊ ပုဗသီ  ရိ မိ၊ ဇဝနဒီပ ရပ်ကက ွ ် အုပခ ် ျပ်ေရးမှးှင့် အဖွဲဝင်များ၊ ကျည်ေတာင်ကန်ရစ ဲ ခန်းမှး၊ စက်မဝန်  ကီးဌာနမှ အရာရှမ ိ ျား ှင့် ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၊ သဗသုခ နာေရးကူညမ ီ အသင်  းတိအ ု ားလည်းေကာင်း၊ ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစုအား လာေရာက်အားေပးှစ်သိမ့်ပီး လှဖွယ်ဝတအစုစုတို ပါဝင်ကုသိုလ်ြပ၍ ေနာက်ဆုံးခရီးအထိ လိုက်ပါ ပိုေဆာင်ေပးခဲ့ပါေသာ OTS-61 သီဟတပ်ခွဲမှ သူငယ်ချင်းများ၊ ချယ်ရီရိပ်ေဖာင်ေဒးရှင်းမှ အရာရှိများ၊ ေမာ်လမိင်တကသိုလ်မှ သူငယ်ချင်းများ၊ ဥပေဒအရာရှိများှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ B.A (Law), LL.B 7th Batch မှ သူငယ်ချင်းများ၊ Myanmar Noble University မှ ဆရာ၊ ဆရာမများှင့် ေကျာင်းသား/ ေကျာင်းသူများ၊ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများ၊ ဈာပနအခမ်းအနားသို ကေရာက်၍ တရားေတာ်များချ ီးြမင့် ေပးပါေသာ စမ်းေချာင်းမိနယ်ေဇယျသုခပရိယတစ ိ ာသင်တက ို  ် င ှ ့် ဒဂုဆ ံ ပ ိ က ် မ်းမိနယ် ဆြပည့ေ ် ရာင် ြခည်ေကျာင်းတိုက်မှ သံဃာေတာ်များ၊ ဈာပနကိစအဝဝ အဆင်ေြပေအာင် ကူညီေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ ကပါေသာ စမ်းေချာင်းမိနယ် သံတတ ံ ားလမ်းမှ မိတေ ် ဆွများှငတ ့် ကွ ေကျးဇူးတင်ထက ုိ သ ် အ ူ ားလုးံ ကို ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိပါေကာင်း။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်း

ကန်ေတာ်၏ ဇနီးသည်ြဖစ်သူ ဆရာမ ေဒခင်လှမူ

ေဆးုံတက်ေရာက်စ် အချ ိန်မှစ၍ ကွယ်လွန်ပီး ရက်လည်

ဆွမ်းေကးသည်အထိ အဘက်ဘက်မှ လူအား၊ ေငွအားတိြု ဖင့် ကူညီေပးကပါေသာ အထက(၅)ဗိုလ်တေထာင်၊ အထက(၂)

ပန်းဘဲတန်း၊ အထက(၄)ပုဇန ွ ေ ် တာင်၊ ြပည်ေထာင်စတ ု င ို ်းရင်း သား ဖွံဖိးေရးတကသိလ ု ် ရာသစ်ကီး၊ စစ်ကင ုိ း် တိမ ု ှ တပည့်

သားသမီးများ၊ ေဆွမျ ိးညီအစ်ကိုေမာင်ှမ မိတ်ေဆွများ၊

အတတ်ိုင်ဆုံး ေစာင့်ေရှာက်ကုသေပးကေသာ ဗဟိုအမျ ိး သမီးေဆးုံရန်ကုန်မှ ဆရာဝန်၊ ဆရာမ၊ သူနာြပများှင့်

ေကျးဇူးတင်ထိုက်သူများအားလုံးကို အထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါ ေကာင်း။

ကျန်ရစ်သူဆရာမ၏ ခင်ပွန်း

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကက ွ ၊် မဟာဝန်ေအာက်လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၀၄)ဟုေခတွင်သည့် ေြမကွက်ေပတွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၃)ခန်းတွဲ RC(၅)ထပ်တိုက်၏ ဒါဘာ(ေခါင်းရင်းြခမ်း) (၁၂ ၁၂ x၅၅ေပ)အကျယ်အဝန်းရှတ ိ က ို ခ ် န်းှင့် ထိတ ု က ို ် ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား ဥပေဒှင့်အညီ ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ေဒ လှ လ ှ ဝ င်း (DLA008329)ထံ မ ှ က ်ု ပ ် တို ၏ မိ တ ် ေ ဆွ မ ျားြဖစ် ေသာ ဦးြမင့်ြမတ်စိုး [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၈၇၆၂၃]ှင့် ေဒေမဆုလတ်[၁၂/ဒဂဆ (ိင ု )် ၀၂၆၄၄၈]တိက ု ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွများေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါ သည်။ အဆိုပါ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန် ကွက်လိုသူ များရှပ ိ ါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွငး် က်ပ ု တ ် ထ ုိ သ ံ ုိ ခိင ု လ ် ေ ံု သာစာချပ် စာတမ်း အေထာက်အထားများှငတ ့် ကွ လာေရာက်ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ က ် ာလေကျာ်လန ွ ပ ် ါက ဥပေဒှငအ ့် ညီ အေရာင်းအဝယ် ပီးေြမာက် ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒဇင်မာေအာင်(LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L) ေဒခိုင်ဝင်းေမ (LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၂၃) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၁၀၆၄) အမှတ်-၅၀၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (၄၊၅)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတား မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၆၁၃၀၀

ဒီကရီကိုအတည်ြပလုပ်ရန်အမိန် မထုတ်သင့်ေကာင်း ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန် -၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)

(ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများနည်းဥပေဒအပိုဒ်-၃၂ အရ) ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး-၌ (ယူက ို တ ် က်ဘျတီပေ ဲ လ့(စ်)ြမန်မာကုမဏီ  လမ ီ တ ိ က်)အေရး-၌ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွေလာက်လာအမှတ်-၂၅ ယူက ို တ ် က်ဘျတီပေ ဲ လ့(စ်)ြမန်မာကုမဏီ  လမ ီ တ ိ က်-----ေလ ---ာက်ထားသူ United Beauty Palace Myanmar Company Limited တွင်းသင်းတိုက်ဝန်ဦးထွန်းညိလမ်းှင့် သံချပ်ဝန်ဦးြမလမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၁၂၀/၁၂၁)၊ ေရလင်ပန်းစက်မဇု  န်၊ လင်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ (၎င်းကုမဏီ  ၏ကိုယ်စား ဒါိုက်တာ Mr.Carlos O.Nava) ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ လင်သာယာမိနယ်၊ ေရလင်ပန်းစက်မဇု  န၊် တွင်းသင်းတိက ု ဝ ် န် ဦးထွန်းညိလမ်းှငသ ့် ခ ံ ျပ်ဝန်ဦးြမလမ်းေထာင့၊် အမှတ် (၁၂၀/၁၂၁)တွင် ယူိုက်တက်ဘျတီပဲေလ့(စ်) ြမန်မာကုမဏီလီမိတက် (United Beauty Palace Myanmar Company Limited) အမည်ြဖင့် ုံးခန်းဖွင့်လှစ်ပီး လူသုံးကုန်ှင့် တစ်ကိုယ်ေရပစည်းများထုတ်လုပ်ြခင်း၊ (သို) အြခားအရယ်ပမာဏတူညီမေသာလုပ်ငန်း၊ ထုတ်လုပ်ထားေသာ လူသုံးကုန ် င ှ ့် တစ်ကယ ို ေ ် ရသန် ရင ှ ်းေရးပစည်းများကို ေဈးကွကရ ် ှာေဖွြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်းှင့် ြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ေနသည့် ယူိုက်တက်ဘျတီပဲေလ့(စ်) ြမန်မာကုမဏီလီမိတက်(United Beauty Palace Myanmar Company Limited)သည် ကုမဏီလုပ်ငန်းကို ဥပေဒ ှငအ ့် ညီ ဆက်လက်လပ ု က ် င ို ရ ် န် မသင့ေ ် လျာ်ေတာ့သြဖင့် ကုမဏီ  ကို တရား ုံး၏မိန် အရ စာရင်းရှငး် လင်းဖျက်သမ ိ း် ရန် ြမန်မာိင ု င ် က ံ မ ု ဏီ  များ ဥပေဒ ပုဒ်မ-၂၉၈(က)အရ ေလာက်ထားေသာအမတွင်အထက်အမည်ပါ ကုမဏီကို

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေပးရန်

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံးေတာ်

ေလာက်ထားသူက ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ မတ်လ ၁၇ ရက်တွင် ဤတရားုံးသို

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမအမှတ်-၆

(၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁ ရက်) ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၂၂ ရက်တွင်

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၁၇ ှင့် ဆက်သွယ်သည့် ဦးလှမိုး

ှင့်

(ဒီကရီအိုင်ရသူ)

၁။ ဦးဝင်းေအာင်

၂။ ေဒရီရီဝင်း

(အတူေနလင်မယား)

(တရားံးများ)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေလှာ်ကားလမ်း၊

ရာသာကီး၊ စီးပွားေရးတကသိုလ်အနီးေန

ဦးဝင်းေအာင်ှင့် ေဒရီရီဝင်း (အတူေန

လင်မယား) (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူများ) သိေစရမည်။

၂၀၁၈ ခုစ ှ ၊် တရားမကီးမအမှတ-် ၁၇တွင် ကျရှသ ိ ည့် ဒီကရီကို အတည်ြပလုပရ ် န်

ဤုံးေတာ်တွင် တရားိုင် ဦးလှမိုးက ေလာက်ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့်အေကာင်း ေကာင့် အတည်ြပလုပေ ် စရန် အမိန် ကိုမထုတ်သင့်ေကာင်း အေကာင်းတစ်ခခ ု ရ ု လ ိှ င်

ေချဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေန (သိုမဟုတ)် အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၀ခုစ ှ ၊် ဧပီလ ၁ရက်၊ (၁၃၈၁ ခုစ ှ ၊် တန်ခူးလဆန်း ၉ ရက်) မွန်းမတည့မ ် ီ ၁၀:၀၀နာရီ တွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ရမည်။

၂၀၂၀ ခုစ ှ ၊် မတ်လ ၂၀ ရက်တင ွ ် ဤုံးတံဆပ ိ  ် က ို  ် ပ ှိ ၍ ် က်ပ ု လ ် က်မတ ှ ေ ် ရးထိုး

ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

(ယ်မင်းသူ)

တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၁)

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံး

အာေရာဂျ ံ ပရမံ လာဘံ

ေလာက်ထားသည်ြဖစ်၍ အဆိုပါ ေလာက်လာကို ေကာဇာသကရာဇ် ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ ေြမာက်ပင ို ်းခိင ု တ ် ရားုံးေတာ်၌ နံနက် ၁၀:၀၀နာရီ တွင် စစ်ေဆးကားနာမည်ြဖစ်ရာ အထက်ပါဥပေဒအရ အဆိုပါကုမဏီကို ဖျက်သမ ိ ်းရန် အမိန် ထတ ု ေ ် ပးြခင်းအေပ ကန် ကက ွ လ ် ေ ို သာ်လည်းေကာင်း၊ ကုမဏီ၏မီရှင်၊ ေကးမီကူညီေပးဆပ်သူ သိုမဟုတ် အစုပါဝင်သူ တစ်ဦး တစ်ေယာက်တိုသည် ၎င်းတိုကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းတို၏ အခွင့်အမိန် အရ ေရှေနတစ်ဦးဦးှငြ့် ဖစ်ေစ၊ ကားနာစစ်ေဆးမည့် အဆိပ ု ါချ ိန်းဆိထ ု ားသည့် ေနရက်တင ွ ် ထိက ု စ ိ အတွ  က် လာေရာက်ရန်ေကာ်ြငာလိက ု သ ် ည်။ ေအာက်တင ွ ် လက်မှတ်ေရးထိုးသူထံ အဆိုပါကုမဏီ၏မီရှင်၊ ေကးမီကူညီေပးဆပ်သူ သိုမဟုတ် အစုပါဝင်သူ မည်သူမဆို ၎င်းေလာက်ထားသည့် ေလာက်လာ မိတတစ်ေစာင်ကုိ အလိရ ု ပ ိှ ါက ၎င်းအတွက် သတ်မတ ှ ထ ် ားေသာ န်းေပး သွင်းလင်ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာပါသည်။ ဦးမင်းစိန် (စ်-၁၆၉၉/၂၃-၈-၁၉၇၈) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန အမှတ်-၁၈၉-၁၉၅၊ ၇-လာ၊ ပန်းဆိုးတန်း Office Tower၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ ဖုန်း-၂၅၃၂၇၃၊ ၃၉၁၅၂၈


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

ဦးေကျာ်ြမင့် (ခ) Satish (ြပင်ဦးလွင်)

မိနယ်လပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ(ငိမ်း)၊ စိန် အဲလ်ဘတ်ေကျာင်းသားေဟာင်း

အသက် (၇၇) ှစ်

ြပင်ဦးလွင် မိ၊ (၈)ရပ်ကက ွ ၊် (၁၁)လမ်း၊ အမှတ(် ၁၈၂)ေန (ဦးအာရ်စဆ ီ င်းေဒေရဒါေဒဝီ)တိ၏ ု သားကီး၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်း ကီးရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၂၁)၊ ငါးလာ (ဘယ်)ေန ေဒြဖြဖ (ခ) အင်ဒရာ ဆူဘား၏ခင်ပွန်း၊ (ဦးဘလင်-ေဒခင်မာရီ)၊ (ဦးချ ိေအး)-ေဒအူနာေဒဝီ၊ ေဒရာနီး၊ ေဒမာလသီး၊ ေဒနီတာတို၏ အစ်ကို၊ မနီလာြမင့်၊ မမာလာြမင့်၊

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒစန်းမိ (အဂပူ) အသက်(၈၇)ှစ်

အဂပူမိေန (ဦးေအာင်မိ-ေဒေဒသိန်း)တို၏ သမီး၊ အမှတ်(၃၄)၊ မဂင်လမ်း၊ ကျားကွကသ ် စ်ရပ်ကက ွ ၊် ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်ေန [ဗိလ ု မ ် ှး တင် ြ မင့ ်(ငိ မ ်း)]၏ ဇနီး ၊ ေမာင် ေအာင် ြ မင့ ် ၊ ေမာင် စ န်း ြမင့ ် ၊ ေမာင် ဖု န ်း ြမင့ ် ၊ (ေမာင်အုန်းြမင့်)၊ မမီမီြမင့် တို၏ ချစ်လှစွာေသာ မိခင်ကီး ေဒစန်းမိသည် ၂၀-၃-၂၀၂၀ (ေသာကာေန) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်ြပည်သူ ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၂-၃-၂၀၂၀ (တနဂေွေန ) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင် မီးသဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။)[ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၂၆-၃-၂၀၂၀ (ကာသ ပေတးေန) နံနက် ၇ နာရီတင ွ ် အထက်ပါေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ း် ေကးတရား ေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကိရ ု ာဗွီး-မစာြမင့၊် မဥမာြမင့တ ် ၏ ို ဖခင်၊ ေြမးေလးေယာက်တ၏ ို အဘိုးသည် ၂၀-၃-၂၀၂၀ (ေသာကာေန) နံနက် ၄:၃၄ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၂-၃-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန)တွင် ေရေဝးဟိသု  သာန်သုိ ပိေ ု ဆာင်မးီ သဂဟ် မည်ြဖစ်ပါသည်။(ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စးူ ၍ ၂၆-၃-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန) နံနက် ၉ နာရီမှ

ဦးစန်းေမာင်

အသက် (၈၁) ှစ် ရန်ကန ု ် မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကက ွ ၊် အင်းဝလမ်း၊ အမှတ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်ေန (ဦးငယ်-ေဒချစ်စိန်)

တို၏သမီးေခးမ၊ ဦးစိုးဟန်၏ဇနီး၊ ေဒါက်တာဦးေကျာ်စိုးဝင်း-ေဒေဆွေဆွ

တိ၏ ု သား၊ ေဒသိန်းသိန်း၏ ချစ်ခင်ပန ွ ်း၊ ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး-

ကခင် တို ၏ မိ ခ င် ၊ ေမာင် ေကာင်း ထက် လ င်း ၏အဘွားသည် ၁၉-၃-၂၀၂၀ (စေနေန ) ညေန ၃ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ေဒခင်ေအးသီ (B.Ed)

ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၂-၃-၂၀၂၀ (တနဂေွ

မယွန်းသဒါဦး၊ မယွန်းဇာြခည်ဝင်း၊ မမိုးမျက်ချယ်ခိုင်တို၏ဖခင် သည် ၁၉-၃-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန) ညေန ၆ နာရီတင ွ ် ကွယ် လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၁-၃-၂၀၂၀ (စေနေန) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင်

ဘားအံမိ၊ ထန်းကိုးပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်သဂဟ်ပါမည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၅-၃-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန) နံနက် ၆

နာရီတင ွ ် အထက်ပါေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒကည်ကည်ဝင်း(ခ)ေမဘယ်လ်လှရင် အသက်(၆၂)ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်ေြမာက်ပင ုိ း် မိနယ်၊ (၂၈)ရပ်ကက ွ ၊် (၁၇/၉၂၂) ေန ဒုဗိုလ်မှးကီးေဇာ်လွင(် ငိမ်း) စတသ(၂၀)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ဒုတိယစုံစမ်း ေရးမှးလမင်းထွန်း-မဆုမန ွ မ ် န ွ ဝ ် င်း၊ ကိတ ု ိုးြပည့စ ် န ိ (် မဂလ  ာေကာ်ဖ)ီ -မဝင့ဝ ် ါေဇာ် တိ၏ ု ေမွးသမိခင်၊ [ဗိလ ု မ ် ှးလှရင်-ေဒခင်စ(ု နဝန်ေဈး၊ ဆန်းဝင်းေရဆိင ု )် ]တိ၏ ု သမီး၊ (ဦးထိနဝ ် င်း)-ေဒွန် န ွ ် စိုး၊ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေဇာ်ဝင်း-ေဒခင်ေလးြမင့၊် (ဦးတင် ေမာင်ေစာ)-ေဒရီရြီ မင့၊် (ဦးေနဝင်း)-ေဒခင်ခင်ြမင့တ ် ၏ ုိ ညီမ၊ ေဒဥမာ၊ (ဦးသိန်း ထိက ု ခ ် ျ ိ)-ေဒစာဝင်း-ေဒခင်ေအး၊ ေဒမိုးမိုး (လဝက မိနယ်ဦးစီးမှး၊ ေနြပည် ေတာ်)၊ ေဒစာတို၏ အစ်မ၊ တူ/တူမ ၁၅ ေယာက် တို၏ အေဒသည် ၂၀-၃၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၉:၅၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၂-၃-၂၀၂၀ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း မိတ်ေဆွ သဂဟ  အေပါင်းအား သိေစအပ်ပါသည်။(ေနအိမ ် င ှ ့် နဝန်ေဈးေရှတိမ ု ှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတွင် ထွကပ ် ါမည်။)[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၆-၃-၂၀၂၀ ရက်တွင် ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အေကာက်ခွန်အရာရှိ(ငိမ်း) ရာသက်ပန်အသင်းဝင် အမှတ် (၂၇၁)၊ ဦးသာလှသည် ၁၃-၃-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၆-၃-၂၀၂၀ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတင ွ ် အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ သဂဟ်ပီးြဖစ် ပါ၍ အသင်းသူ/ အသင်းသားများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ အမေဆာင်အဖွဲ

၏ ဇနီး ေဒကည်ကည်ဝင်း(ခ)ေမဘယ်လ်လှရင်သည် ၂၀-

ဦးစိန်အုန်း အသက်(၈၁)ှစ်

သိရရ ှိ ပါသြဖင့် မိသားစုင ှ ထ ့် ပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွရ ဲ ပါသည်။ NSKRE Residence (Myanmar) Co.,Ltd. Managing Director, Mr.Hirosato Fukimbara

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဒုတယ ိ ဗိလ ု မ ် ှးကီးေဇာ်လင ွ (် ငိမ်း) DSA-အပတ်စ်-၂၀ ၏ ဇနီး ေဒကည်ကည်ဝင်း(ခ)ေမဘယ်လ်လှရင်သည် ၂၀၃-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၉:၅၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်းသိရှိ ရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ Asia Business Solutions Co.,Ltd. Managing Director, U Myo Thein

(ဦးေအာင်မင်း)-ေဒယ်ြမ၊ (ဦးေအာင်ေသာင်း-ေဒခင်လလ ှ )ှ ၊ (ဦးစိနမ ် န်  း)ေဒေဝေဝြမင့တ ် ၏ ုိ ညီမ၊ ဦးေအးေကျာ်-ေဒခင် ပံး၊ ဦးေမာင်ေမာင်-ေဒခင် ဖုန်းေဆွ တို၏ အစ်မ၊ တူ/တူမ ၁၀ ေယာက်တို၏ အေဒ ေဒခင်ေအးသီ

သည် ၁၉-၃-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန) ည ၁၁:၂၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်

သွားပါသြဖင့် ၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင် မီးသဂဟ်

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးတင့်ခိုင် (ခ) ဦးမိန်သန်း အသက်(၇၃)ှစ်

သက်ကီးကန်ေတာ့ခံ ရန် ကု န ်  မိ၊ အင်း စိ န ်  မိနယ် ၊ ေပါက်ေတာရပ်ကက ွ ၊် လင်ြမစ်လမ်း၊ အမှတ်(၆၂/ခ)ေန အသင်းဝင် ဦးစိန် အုန်းသည် ၁၈-၃-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက်တွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင် သဂဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။ အမေဆာင်အဖွဲ

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါ

(ဗဟန်းမိနယ်ေနအိမ်မှ ကားများ

နံနက် ၉ နာရီတွင်

ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးတင်ထွန်း (ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီး- ငိမ်း) မိမေကျာင်း၊ သုံးဆယ်မိ

အသက် (၈၃) ှစ်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ သာယာဝတီခိုင်၊ သုံးဆယ်မိ၊

အေရှိုးကီးရပ်ကက ွ ၊် ေတာင်လမ်းသစ်လမ်းေန (ဦးေမာင်ြမ-

ေဒမံ)တို၏သား၊ လက်ပံတန်းမိ၊ (၁)လမ်းေန [ဦးစံကျင်-

မုံရာမိ မုံရာမိ၊ ဘုရားကီးရပ်၊ ဘုရားကီးလမ်းေန (ဦးအင်ေချာင်းေဒခင်ေသာင်း)တို၏ သားကီး၊ (ဦးေကျာ်စိုး)၊ (ဦးစိုးြမင့)် ၊ ေဒသင်း သင်းွယ၊် (ဦးသန်းလင်ဦး)-ေဒကကသင်း၊ ဦးကျင်လင်  -ေဒရီရေ ီ မး တို၏ ချစ်လစ ှ ာွ ေသာအစ်ကုိ ကီး ဦးတင့ခ ် င ုိ (် ခ)ဦးမိနသ ် န်း သည် ၁၉၃-၂၀၂၀ရက် မွန်းလွဲ ၁:၄၉ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၊ ဂရင်းဟံသာ ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၁-၃-၂၀၂၀ (စေနေန) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေရေဝးဖုကျန် သုသာန်၌ ဂူသွင်းသဂဟ်မည် ြဖစ်ပါ ေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ မိတ်ေဆွသဂဟအေပါင်းအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၂၅-၃-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန ) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ် ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒအဆွဲ(ေရညာကဖီး)]တို၏ သားသမက်၊ [ေဒလှလှြမင့် (ေကျာင်းဆရာမကီး-ငိမ်း)]၏ ခင်ပွန်း၊ လက်ပံတန်းမိ၊

ကံကီးေန ကိဝ ု င်းမျ ိးထွန်း-မှင်းယလင်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်မိ နယ်၊ ေကျာင်းကုန်း(၂)လမ်းေန ကိုလင်းေအာင်ထွန်း-မြပည့် ြပည့်ဖိးတို၏ ဖခင်၊ ေြမး သုံးေယာက်တို၏ အဘိုးသည် ၁၉-

၃-၂၀၂၀ ရက် ည ၉:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့်

၂၁-၃-၂၀၂၀(စေနေန) ညေန ၃ နာရီတွင် လက်ပံတန်းမိ၊ ကံကီးလမ်းေနအိမမ ် ှ အေနာက်သသ ု ာန်သို ပိေ ု ဆာင်မီးသဂဟ်

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ဦးသန်းဝင်း အသက် (၆၃) ှစ်

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေတာင်ဥကလာပမိနယ်ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၈ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရန်ကန ု ် မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၂၁)လမ်း၊ အမှတ(် ၇၃)၊ ေြမညီ ထပ်ေန [ဦးြမေမာင်(ေလာ်မိင်စိန)် -ေဒွန် (အွန်ွန် ဝ) ]တို၏ သား၊ ဦးသိန်းဝင်း-ေဒေအးေအးယ်၊ ဦးေမာင်ေမာင်ကည်ေဒစန်းစန်းြမင့်တို၏ညီ/ေမာင်၊ ဦးေလးလွင်-ေဒလှလှဝင်း၊ (ဦးထွန်းထွန်း)၊ ဦးမျ ိးြမင့်ဝင်း-ေဒသန်းသန်းသွယ်တို၏အစ်ကို၊ တူ/တူမ ၁၂ ေယာက်တ၏ ို ဦးေလး ဦးသန်းဝင်းသည် ၂၀-၃-၂၀၂၀ (ေသာကာေန) နံနက် ၇ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၂၃-၂၀၂၀ (တနဂေွေန) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  အေပါင်း တိအ ု ား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (စ့အ ် ိုးတန်းလမ်းေနအိမမ ် ှ ကားများ နံနက် ၈:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ား ရည်စူး၍ ၂၆-၃-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန) နံနက် ၆ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ (၂၁)လမ်း၊ အမှတ်(၇၃)ှင့် အမှတ်(၅၃)၊ စ့်အိုးတန်း လမ်း ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆမ ွ း် ေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက် ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးေအာင်သိန်းဝင်း

ဦးထိန်ဝင်း (ေပျာ်ဘွယ်) အသက် (၅၈) ှစ်

ဦးေအာင်ေဖ

B.Sc (Geology)

ဦးသာလှ အသက်(၈၈)ှစ်

ေတာင်တွင်းကီး မိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)

၃-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၉:၅၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမကလမ်း၊ အမှတ်(၁၂/ေလးလာ)

ေန (ဦးသိန်းေမာင်-ေဒေစာတင်)တို၏ သမီး၊ (ဦးသန်းဦး)-ေဒတင်ရှိန်၊

အေကာက်ခွန် ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဒုတယ ိ ဗိလ ု မ ် ှးကီးေဇာ်လင ွ (် ငိမ်း) DSA-အပတ်စ်-၂၀

အသက်(၇၅)ှစ်

ပီးစီးပါေကာင်း။

တိ၏ ု အဘိုးသည် ၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၄:၃၀ နာရီတင ွ ် ေန) နံနက် ၁၁ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်၌ သဂဟ်ပါမည်။

အထက(၁)၊ ြမင်း ခံ

ေဒခင်ခင်ေထွးတို၏အစ်ကို၊ ေဒါက်တာယ်ယ်မိုး၏ခင်ပွနး် ၊

ဗိုလ်မှးကီး ေအာင်စန်းဝင်း-ေဒတင်မိုးလင်၊ ကိုေကျာ် စန်းဝင်း၊ ကိုသိန်းစိုးဝင်းတို၏ ဖခင်၊ ေြမးေလးေယာက်

အထက်တန်းြပဆရာမ(ငိမ်း)

(ဦးသန်းေအာင်ြမင့-် ေဒခင်ခင်ေအး)၊ ဗိုလ်မှးေစာကည်သန်း-

ေဒြမင့်စန်းဦး၊ ဦးေအာင်ကိုကိ-ု ေဒသင်းသင်းဦး၊ ဒုတိယ

(ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေမာင်ေမာင်ဦး

ြမင်-့ ေဒမိမခ ိ ျ ိတိ၏ ု ေမာင်၊ ေဒါက်တာခင်ေအးယု၊ ေဒခင်ေအးဝင်း၊

ြပည်တွင်းေရေကာင်း(ငိမ်း)

(၈၆၃)ေန (ဦးေရာင်စိန်-ေဒအမာ)တို၏သမီး၊ (ဦးေမာင်ကင်-ေဒေအးမင်)

(ကာသပေတးေန) နံနက် ၉:၄၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၂၁-၃-၂၀၂၀

[ဦးလင်ရက်တံု (ခ) ဦးအိတ]ုံ -ေဒသိနး် ရင်တ၏ ုိ သားကီး၊ ဦးဝင်း

အသက်(၉၁)ှစ်

အထက-၃ မဂလာေတာင်ွန် ၊ အထက်တန်းြပဆရာမကီး(ငိမ်း)

ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၂၁)၊ ငါးလာေန (ဘယ်)ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကး

ဘားအံမိ၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေဈးတန်းလမ်း၊ (၂/၂၄၉-၂၅၁)ေန

အသက်(၉၅)ှစ်

ဝါးခယ်မမိေန (ဦးဘိုးှင်း-ေဒချစ်ချစ်)တိ၏ ု သမီး၊ (ေဒသန်းသန်း)၊ ဦးေမာင်ေမာင်ကီးတိ၏ ု အစ်မ၊ ဒဂုံ မိသစ်(အေရှပိင ု ်း)မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကက ွ ၊် ရာမည(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၉၀၄)ေန ဦးေမာင်ေမာင်လှ-ေဒွဲွဲဝင်းတို၏ အေဒ၊ ဦးသန်းဝင်းလင်-ေဒစုစုဝင်း တို၏ အဘွား ေဒလှရီသည် ၁၉-၃၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန) ည ၁၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၁၃-၂၀၂၀(စေနေန) ညေန ၄ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင် မီးသဂဟ် ပါမည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒသန်းွန်

မင်း၊ ဦးေကျာ်မျ ိးလင်း(Kakehashi Real Estate Group)-ေဒါက်တာ ေဒက

အသက် (၆၁) ှစ်

ေကျာင်းဆရာမ(ငိမ်း) အထက(၁)၊ (၃) (ဝါးခယ်မ၊ အလက-၃၊ အထက-၃၊ တ/ဥကလာပ၊ အထက(၂)ဒဂုံ၊ မိမေကျာင်း)

ရဟန်းဒါယိကာမကီး

မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအထိ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီး တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒလှရီ (ဝါးခယ်မ)

အသက်(၇၂)ှစ် ြမင်း ခံမိ

ြမင်း ခံမိ၊ အမှတ(် ၁၉)၊ စွနး် လွနး် ရပ်ကက ွ ေ ် န (ဦးေမာင်ေလး-ေဒဥ) တိ၏ ု သားငယ်၊ ထားဝယ်မိေန (ဦးကင်လင်  -ေဒထူးလင်)တိ၏ ု သားသမက်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ အမှတ(် ၆၇၃)၊ ပုဂလ ံ မ်း၊ တတိယထပ်အခန်း(B)၊ ေတာင်ဥကလာပ မိနယ်ေန ေဒစုစလ ု င်  ၏ ချစ်လစ ှ ွာေသာခင်ပန ွ ်း၊ ဦးဇင်ေဇာ်ေအာင်-ေဒေအး သူ မိုး ၊ ေဒ ေနွ ယ ် လ  င် ( ခ)သဲ သဲ - ဦးေအာင် ေ ကျာ် မ င်း တို ၏ ေကျးဇူး ရှ င ် ေမွးသဖခင်၊ ေမာင်တာရာေဇာ်၊ ေမာင်ကာရံေဇာ်၊ ေမာင်မင်းေတဇ(ခ)ပီတတ ိ ၏ ို ဘိးု ဘိးု ကီး ဦးေအာင်ေဖသည် ၂၀-၃-၂၀၂၀(ေသာကာေန) မွနး် လွဲ ၁၂:၃၀ နာရီ တွင် ဆရက (၁/၁၀၀၀) မဂလာဒုံအထူးကပ်မတ်ကုသေဆာင်၌ ကွယ်လွန် သွားပါသြဖင့် ၂၂-၃-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန) နံနက် ၉ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါ၍ ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပး

(B.Sc-Zoology ၊ ေမွး/ေရ၊ UNDP/UNOPS)

အသက် (၆၄) ှစ် ရန်ကန ု ် မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ဖျာပုလ ံ မ်း၊ အမှတ(် ၄၅/A)၊ ေလးလာေန (ဦးဟုတ် ကည်-ေဒခင်န ွ ် )တိ၏ ု သား၊ ေဒေအးေအးဝင်း (ခ) မိမေ ိ လး (အမက၁၁၊ ငိမ်း၊ လင်)၏ခင်ပွန်း၊ (မဟန်စုယ်)၊ ေမာင်ပိုင်ခန် (B.E-Civil, Maggin Construction)တို၏ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ဦးေဇယျ၊ ေဒခင်မျ ိးဦး၊ ဦးလင် တင့ ် တို ၏ ညီ / ေမာင် ၊ ေဒ ခင် မ ျ ိးကည် ၊ (ေဒ ခင် မ ျ ိးစန်း )၊ ေဒ ခင် မ ျ ိးလွ င ် တို၏အစ်ကိုသည် ၁၉-၃-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန ) နံနက် ၄:၃၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၁-၃-၂၀၂၀ (စေနေန) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေရေဝး သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး မိတ်ေဆွ၊ ေဆွမျ ိးများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၈ နာရီ တွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေပျာ်ဘယ ွ ် မိေန ဦးချ ိ-ေဒကည်(ပန်းသီးပွ ဲ )ုံ တိ၏ ု သားကီး၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ အမှတ်(၁၂၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ (၉၁)လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန် မိနယ်ေန ဦးေကျာ်

ေအး-ေဒေအာင်တို၏ သားသမက်၊ ေဒကည်ကည်သန်း၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပန ွ း် ၊ မရှငး် သန် ရည်၏ ေမွးသဖခင်၊ ေပျာ်ဘယ ွ ် မိေန (ဦးုးံ ဝိက ု )် -ေဒေအးွဲ (ဥပေဒအရာရှိ)တို၏ေမာင်၊ ဦးသိန်းဝင်း-ေဒွန် တင်၊ ဦးမျ ိးဝင်းိုင-် ေဒေအး

ေအးသန်း၊ ဦးေအာင်မျ ိးချ ိ-ေဒငယ်ေလး၊ (ဦးခိုင်ေဇာ်ညိ)-ေဒသင်းသင်းချ ိ၊

ဦးေဇာ်လင်းချ ိ-ေဒစန်းစန်းေအးတို၏အစ်ကိုသည် ၁၉-၃-၂၀၂၀ (ကာသ ပေတးေန) မွန်းလွဲ ၂:၅၀ နာရီတွင် အထက်ပါေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၁-၃-၂၀၂၀ (စေနေန) နံနက် ၁၁ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါ ေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများအား အသိေပးအေကာင်းကား အပ်ပါသည်။ (အထက်ပါေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၉:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၅-၃-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီ အထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

အေလာင်းေတာ်ကဿပ ဘုရားဖူးရာသီ

မယ်စဲ့ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ထိုင်းိုင်ငံသို ေြပာင်းဆန်တင်ပိုမ စံချိန်တင်ြမင့်တက် မယ်စဲ့

မတ်

၂၀

ကယားြပည်နယ် မယ်စက ဲ့ န ု သ ် ယ ွ ေ ် ရး

မတ် ၂၂ ရက် ပိတ်သိမ်းမည်

စခန်းမှ ြပည်နယ်ထက ွ ေ ် ြပာင်းဆန်များ

ယင်းမာပင်

ကုနသ ် ယ ွ ေ ် ရးစခန်း တာဝန်ခံ ဦးစိုးိင ု ်

မတ်

၂၀

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

ယင်းမာပင်ခိုင်အတွင်းရှိ

ထိုင်းိုင်ငံသို တင်ပိုမမှာ စံချ ိန်တင် ြမင့်တက်လျက်ရှိေကာင်း ထံမှ သိရသည်။ ေရာင်းချေပး

အေလာင်းေတာ်ကဿပဘုရားဖူးရာသီကုိ မတ် ၂၂ ရက် တွင် ပိတသ ် မ ိ း် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အေလာင်းေတာ်

ယခုဘာှစ်အစတွင်

ကဿပေဂါပကအဖွဲ အတွင်းေရးမှး ဦးထီေမာင်ထမ ံ ှ

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ

သိရသည်။

ထိုင်းိုင်ငံသို

အေလာင်းေတာ်ကဿပဘုရားဖူးလမ်းကို ၂၀၁၉ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်က ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ မတ် ၂၀ ရက် အထိ ဘုရားဖူး တစ်သန ိ ်းေကျာ်ခန် ဝင်ေရာက်ခေ ဲ့ ကာင်း သိရသည်။ အေလာင်းေတာ်ကဿပဘုရားဖူးကားလမ်း ကို ှစစ ် ် မိုးလွတက ် င်းသည့် ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ ဧပီလ အထိ ေလးလတာကာလအတွင်း ခရီးသွားလာခွင့်ြပ ေပးထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ မျ ိးဝင်းထွန်း(မုံရာ)

မယ်စဲ့

အိမ်နီးချင်း

ေြပာင်းဆန်တင်ပို

ေရာင်းချေပးေနသြဖင့် ေဈးကွကပ ် မ ုံ န ှ ် လပ်ရှားမရှေ ိ နေသာ်လည်း ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက်မှ လကုန်အထိ ေြပာင်းဆန် ၂၂၄၈ ဒသမ ၁ တန်ကို တစ်တန်လင် အေမရိကန်ေဒလာ စုစုေပါင်း

၁၄၀

အေမရိကန်

ြဖင့်

ေဒလာ

၃၁၄၇၃၄ ေဒလာှင့် မတ်လအစမှ စာမျက်ှာ ၁၇ ေကာ်လံ ၁ သို F

ပထမတန်း ရာသီဝက်ချန်ပီယံဆုအတွက် Junior Lions ှင့် ြမဝတီအသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားမည်

မယ်စဲ့

ရန်ကုန်

မတ်

၂၀

ယေနဖတ်စရာ

ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ်ေကာ်မတီက ကီးမှးကျင်းပလျက်ရှိသည့် ၂၀၂၀ ရာသီ MNL-2 (ပထမတန်း)

အမှတ်ေပးပိင်ပွဲ၏

ရာသီဝက်ချန်ပီယံဆုအတွက်

အဆုံးအြဖတ်ပွဲကို မတ် ၂၁ ရက် ညေန ၄ နာရီတွင် ပဒုမာကွင်း၌ ကျင်းပမည် ြဖစ်ပီး Junior Lions အသင်းှင့် ြမဝတီအသင်းတို ယှ် ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။ မတ် ၁၅ ရက်က ကစားသည့ပ ် စ ွဲ ်များအပီးတွင် Junior Lions အသင်းက ေြခာက်ပွဲကစား ၁၈ မှတ်ြဖင့် ထိပ်ဆုံးမှ ဦးေဆာင်ေနပီး Chinland အသင်းက ခုနစ်ပွဲကစား ၁၈ မှတ်၊

စာမျက်ှာ ၂၀ ေကာ်လံ ၁ သို E

အိုလံပစ်ဝင်ခွင့်ရရန် ကိးပမ်းေနသည့် သက်ထားသူဇာ ရန်ကုန်မိ၌ ေလ့ကျင့်ေန

Q ရခိင ု ြ် ပည်နယ်အတွင်းရှိ ထိခက ို ခ ် ေ ံ ဒသများသို

လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမအကူအညီ များ

တိုးြမင့်ေပးအပ်သွားေရးအတွက်

အစိုးရမှ အရှိန်အဟုန်ြမင့်တင် ေဆာင်ရက် သွားမည်

ရန်ကုန် မတ် ၂၀ ဂျပန်ိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည့် ၂၀၂၀ တိုကျ ိ အိုလံပစ်ပိင်ပွဲ

Q COVID-19 ေရာဂါကို ထိေရာက်စွာ ထိန်းချပ်

ယှ်ပိင်ခွင့်ရရန် ကိးပမ်းေနသည့် ြမန်မာကက်ေတာင် အားကစားမယ်

သက်ထားသူဇာသည်

စာမျက်ှာ » ၄

ရန်ကုန်မိ၌

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် ထိုင်း-ြမန်မာ အမှတ်(၁)

ေလ့ကျင့်မြပလု  ပ်လျက် ရှိသည်။ ၂၀၂၀ တိုကျ ိအိုလံပစ်

ချစ်ကည်ေရးတံတား ၁၄ ရက်ကာ ယာယီ

ပိင်ပက ဲွ ုိ ဇူလင ုိ ် ၂၄ ရက်မှ ဩဂုတ် ၉ ရက်အထိ ကျင်းပရန် စီစ်ထားသည်။

ပိတ်မည်

ေလ့ကျင့် သက်ထားသူဇာသည် မတ်လှင့် ဧပီလတွင် ေပတူဂီ၊

စာမျက်ှာ » ၉

ချက်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ပိုလန်၊ ဖင်လန်ှင့် စင်ကာပူိုင်ငံတို၌ ကျင်းပမည့်ပိင်ပွဲများတွင် ဝင်ေရာက်ယ ှ ် ပိင်ရန် စီစ်ခ့ ဲ

Q မုံ ရ ာ-ယာကီး -ကေလးဝ ကားလမ်း မကီး

ေသာ်လည်း ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့် ပျက်ြပယ်ခဲ့ရေသာ

အဆင့်ြမင့်တင်ေဖာက်လုပ်

ေကာင့် ရန်ကန ု ် မိ၌သာ ဖခင်ြဖစ်သူ နည်းြပဦးထွနး် ထွနး် ေဇာ်၏ သင်ကားေပးမြဖင့် ေလ့ကျင့်ေနြခင်းြဖစ်သည်။ စာမျက်ှာ ၂၀ ေကာ်လံ ၃ သို Y

ထူးြခားသည့် ေနအပူချ ိန်များ ေနြပည်ေတာ် မတ် ၂၀

စာမျက်ှာ » ၁၇

ေဘာလခဲ

၄၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

မေကွး

၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

ြပည်

၄၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

ေအာင်လံ

၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

ေဇယျာသီရိ

၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

ေတာင်တွင်းကီး

၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

ေချာက်

၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

ေပါက်

၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

Q အိယ ိ ိင ု င ် ၌ ံ ပိတမ ် ေ ိ နသည့် ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ား

၇၄ ဦး တမူးမိတွင် လက်ခံ စာမျက်ှာ » ၁၈


၂၀၂၀ ခုှစ် မတ် ၂၁ ရက်၊ စေနေန

''ဝန်ချေတာင်းပန်ြခင်း''

၂၈-၆-၂၀၁၉ တွင် ကန်ေတာ် ကိုထွန်းလွင်ဦး (ဘ) ဦးခင်ေမာင်ဦး၊

ကိစ ု န်းလွငဦ ် း (ဘ) ဦးခင်ေမာင် ဦး ှင့် ကိေ ု အာင်သန ိ ်း(ဘ) ဦးြမဝင်းတိသ ု ည် မိ မိ တို ကား ေပျာက် မ  ှ င့ ် ပတ် သ က် ၍ K Zar Htut Account မှ

ကိေ ု တဇာထွဋ ် င ှ ့် မဇင်မျ ိးဦးတိ၏ ု ဓာတ်ပေ ုံ တွအား ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖင့် မေသချာဘဲ ပုံများအား ပိုင်ရှင်မသိေအာင် ကူးယူ(Save)သုံးစွဲခဲ့ပီး ကား သူခိုးဟုလည်း Social Media Facebook , Viber, Messenger)မှ စွပ်စွဲ

ေြပာဆိုမများကို ထွန်းလွင်ဦး၊ စန်းလွင်ဦး Account များမှ ြပလုပ်ခဲ့ပီး၊

ကိုေအာင်သိန်းမှလည်း ပုံများကိုြဖစ်ိုင်သည်ဟု ယူဆရေသာပုံများကို Facebook Account ေတွထဲမှ ရှာေဖွစုေဆာင်းပီးြဖစ်ခဲ့ပါသည်။

ထိအ ု တူ ၁၃-၂-၂၀၂၀ရက် ည ၈:ဝဝ ေကျာ်ကတင်ခေ ဲ့ သာ (ကားေလာ

ကသားများသိေစရန်) ဆိေ ု သာ Post ကို Naing Htet (Facebook Account) မှ ိုင်ထက်ှင့် Thura Han Ko (Facebook) မှ သူရဟန်ကိုတိုတင်ခဲ့ေသာ Post များတွငလ ် ည်း မဟုတမ ် မှန် Comment များ ဝင်ေရးြခင်း ဓာတ်ပမ ုံ ျား

ယူသုံးြခင်းြပလုပ်ခဲ့ပီး ထို Account ပိုင်ရှင်များကိုလည်း ဓာတ်ပုံများ

ယူသုံးပီး Post တင်ရန် အားေပးခဲ့ပီး Naing Htetှင့် Thura Han Ko တိ၏ ု Messenger များတွငလ ် ည်း ဓာတ်ပမ ုံ ျားပို ပီး ြပလုပခ ် ပ ဲ့ ါသည်။ ထိသ ု ို မှားယွင်းလုပ်ေဆာင်ခဲ့မများေကာင့်

ကိုေတဇာထွဋ်(KZ Online)

ကားေရာင်းဝယ်ေရးှင့် မဇင်မျ ိးဦး (Zin Oo) တိုမှာ မိသားစု ၊ ေဆွမျ ိး

အသိုင်းအဝိုင်း၊ စီးပွားေရး၊ လူမေရး၊ သိကာကျဆင်းပီး နစ်နာမများရှိခဲ့ပါ သည်။ ထိုနစ်နာမများအတွက် ကိုေတဇာထွဋ်ှင့် မဇင်မျ ိးဦးတိုအား အူးအွတ် ဝန်ချေတာင်းပန်အပ်ပါသည်။

ထိေ ု ကာင့် ကိထ ု န ွ ်းလွငဦ ် း၊ ကိစ ု န်းလွငဦ ် း၊ ကိေ ု အာင်သန ိ ်းတိအ ု ေနြဖင့်

ေနာက်ေနာင် ယခုက့သ ဲ ုိ ထပ်မံ မှားယွငး် ေြပာဆိုစွပ်စဲြွ ခင်း၊ ပုံများကူးယူ သုံးစွဲြခင်း၊ Social Media များတွင် Post တင်ြခင်း Comment များတွင်

မှားယွငး် ေရးသားေပးပိြု ခင်းများ ေနာက်ေနာင် လုံးဝ (လုံးဝ) မြပလုပေ ် တာ့

ပါေကာင်း ေတာင်ကီးမိ၊ အမှတ(် ၂)ရဲစခန်းတွင် ဝန်ခက ံ တိြပလက်မတ ှ ်

သာေကတမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်မာ(အေနာက်)၊ ၄ လမ်း၊

ေရးထိးု ပီးသည့အ ် တွက် ေမတာတရားကီးမားစွာြဖင့် ခွငလ ့် တ်  ေပးခဲေ ့ သာ

အမှတ်(၁၈၆-က)ဟုေခတွင်ေသာ ဦးတင်ေရှင့် ဦးတင်ေငွ

ကိေ ု တဇာထွဋ-် မဇင်မျ ိးဦးှင့် မိသားစုအား အထူးေကျးဇူးတင်ရပ ှိ ါေကာင်း ှင့် ေတာင်းပန်အပ်ပါသည်။ ယခုကဲ့သို အများသိေစရန် ဝန်ချေတာင်းပန်

အမည်ေပါက်ပူးတွဲေြမှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း

သာေကတမိနယ်၊(၁)ရပ်ကက ွ ၊် အေနာ်မာ(အေနာက်)၊ ၄ လမ်း၊ အမှတ(် ၁၈၆-က)ေန က်ပ ု တ ် ၏ ို အမသည် ဦးေကျာ်အန ု ်း(TKA-၀၅၄၃၄၇)၏ လအ ဲ ပ်န်  ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေအာက်ပါအတိင ု ်း အသိေပး ေကညာ အပ်ပါသည်။ အထက် ပ ါဦးတင် ေ ရ ှ င့ ် ဦးတင် ေ ငွ ပူး တွဲ အ မည် ေပါက် အကျယ် အ ဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေြမကွ က ် မ ှ ဦးတင်ေငွပင ို ဆ ် င ို သ ် ည့် အကျယ်အဝန်းေပ(၁၀x၆၀)ရှေ ိ ြမှင့် ၎င်းေပရှိ အိမအ ် ား က်ပ ု ၏ ် အမသည် ဦးေကျာ်အန ု ်းမှ ၂၄-၃-၂၀၀၀ ရက်တင ွ ် "အိမ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ် ှစဦ ် းသေဘာတူစာချပ်"တစ်ရပ် ချပ်ဆ၍ ုိ အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယူ လက်ေရာက်ရယူခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ဦးတင်ေရှင့် ဦးတင်ေငွတိုမှ ကွယ်လွန်သွားကပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဦးေကျာ်အုန်း လက်ရှိ ပိင ု ဆ ် င ို ေ ် နထိင ု ် အကျ ိးခံစားလျက်ရသ ှိ ည့် ေပ(၁၀x၆၀) အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွကပ ် ါ အမှတ(် ၁၈၆- က)ေြမကွက ် င ှ ့် ပတ်သက်၍ ဦးေကျာ်အုန်းမသိရှိဘဲ (သိုမဟုတ်) သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ တစ်ဦးတည်းအမည်ေပါက် ေြမငှား ဂရန်ရရှိေရးေဆာင်ရက်ြခင်းမြပပါရန်ှင့် ထိုကဲ့သိုြပလုပ်ေဆာင်ရက်ြခင်းများအား ကန် ကွက်ပါေကာင်း အများ သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားသူ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေကျာ်အုန်း ေဒွန် ေဟမာသိန်း ဦးလှသိန်း(15) TKA-၀၅၄၃၄၇ LL.B,WIPO(Switzerland) B.Sc,H.G.P,R.L,D.B.L အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၂၉၃) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၂၅၆) ဖုန်း-၀၉-၂၆၇၂၁၁၅၆၃ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၉၇၉၀၄

အပ်ပါသည်။

ကိုထွန်းလွင်ဦး၊ ကိုစန်းလွင်ဦး၊ ကိုေအာင်သိန်း

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ (တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန် -၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀) ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်တရားုံးေတာ်၌ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၂၀

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရတာရှည်ရပ်ကွက်၊ နဝန်လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၆)တည်ရှိရာ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅၂)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၃၈ေအ၂+၄၃ေအ/ ၁ေအ၁ေအ-၂)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၅)ဧက၊ ေြမအမျ ိးအစား ှစ်(၉၀)ဂရန်ေြမ၊ အမည်ေပါက် ေဒစိန်သန်း[၅/မရန(ိုင်)၀၃၆၇၅၁]ေြမကွက်ကို ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး ၂၀၀၃ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်(၁၉၂)၊ ၂၀၀၇ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမအမှတ်(၂၄၃၇)၊ (ဒီကရီရသူ ဦးစိုးြမင့်ပါ ၂ ၎င်းတို၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ် ဦးြမင့်ေရ၊ ဦးြမင့်ကိုကိုှင့် တရားးံ ဦးထွနး် ဦး)အမတွင် ဒီကရီအတည်ြပရန် ေလလံတင်ေရာင်းချရာတွင် ဦးတင် ဦး[၁၂/တမန(ိုင်)၀၃၃၄၆၀]မှ ဝယ်ယူေကာင်း ၂၀၁၀ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်စွဲပါ မေရမေြပာင်းိုင်သည့် ပစည်းကို ေရာင်းေကာင်းလက်မှတ်စာှင့် ဦးတင်ဦးထံမှ SP ၁၅၉၉/၂၀၁၁ ြဖင့် ကိယ ု စ ် ားလှယစ ် ာရသူဦးေအးေြမင့[် ၁၂/လမတ(ိင ု )် ၀၂၀၅၆၂]မှ အေရာင်း အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးှင့် ေြမကွက်ခွဲေြမပုံကူးေလာက်ထား လာရာ ေဒစိနသ ် န်းအမည်ေပါက် ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ကို တင်ြပိင ု မ ်  မရှြိ ခင်းေကာင့် စိစစ်ခရ ့ဲ ာ ေလလံတင်မေရာင်းချမီ ဦးစိးု ြမင့၊် ေဒြမြမသန်းမှ တရားုးံ ဒီကရီကုိ အေထာက်အထားြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ် ၂၉၅၃/၂၀၀၆ြဖင့် ေဒစိန်သန်းသို ေရာင်းချခဲ့သြဖင့် ေဒစိန်သန်းအမည်ေပါက် ဂရန်ထွက်ရှိပီးေနာက်မှ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရား ုံး၏ေလလံြဖင့် ဦးတင်ဦးသိုေရာင်းချခဲ့ရာ မေရမေြပာင်းိုင်သည့်ပစည်းကို ေရာင်း ေကာင်းလက်မတ ှ စ ် ာပါပစည်းစာရင်းတွင် မူလေြမကွကအ ် မှတ် (၃၈+ ၄၃ေအ/ ၁ေအ)၏ တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ ေတာင်ဘက်အစွန်ဆုံးအြခမ်း၊ (၃၃ေပxေပ၅၀) ေြမကွကဟ ် ပ ု ါရှသ ိ ြဖင့် ယင်းေလလံြဖင့ေ ် ရာင်းချသည့အ ် တိင ု ်းအတာအတွင်း ေဒစိနသ ် န်း အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀)ဂရန်ပါေြမကွက၏ ် အတိင ု း် အတာ ေပ(၂၂x ၅၀)ကိပ ု ါ ေလလံြဖင့် ထည့်သွင်းေရာင်းချြခင်းေကာင့် တရားုံးေလလံဆွဲဝယ်ယူသူ၏ ေလာက်ထားမကို ဆက်လက်ေဆာင်ရ က်ရန်အတွက် ေဒစိန်သန်းအမည်ေပါက်သည့် အထက်ပါေြမ ကွက်အမှတ်(၃၈ေအ၂+၄၃ေအ/၁ေအ၁ေအ-၂)၏ ၄-၁၂-၂၀၀၆ ရက်တွင် မူလဂရန်မှ ဂရန်ခထ ဲွ တ ု ေ ် ပးခဲသ ့ ည့အ ် မတွအ ဲ မှတ(် ဗဟ/ဂရခွ-ဲ ၁၇၀၇/၀၆)မူရင်းေြမငှား စာချပ်(ဂရန်) အား ပယ်ဖျက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်းှင့် တရားုံးေလလံြဖင့် ဝယ်ယူသူ ဦးတင်ဦး ကိုယ်စား SP ဦးေအးြမင့်၏အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးှင့်ေြမကွက် ခွဲေြမပုံကူးေလာက်ထားမတိုအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုငး် ဆက်လက်ေဆာင်ရက် မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ တီ

၁။ ဦးေသာင်းထိုက်

ှင့်

၁။

ေဒခင်သန်းဝင်း

၂။ ေဒသင်းသင်းေရ

၂။ ဦးြမဝင်းိုင်

(၂-တရားလိုမှကိုယ်တိုင်ှင့် ၁-တရားလို၏

၃။ ေဒစန်းစန်းတင့်

အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ)် တရားလိုများ

တရားပိင်များ

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ အမှတ(် ၆၅၃)၊ အင်းဝလမ်း၊ ၁၄-ရပ်ကက ွ ၊် ေရေပါက်ကံ မိသစ်၊

ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်ေန

၁။ ေဒခင်သန်းဝင်း

၂။ ဦးြမဝင်းိုင်

၃။ ေဒစန်းစန်းတင့် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူများ) သိေစရမည်။ သင့်အေပ၌ တရားလို ဦးေသာင်းထိုက်ပါ -၂ကှင့် ေြမှင့်အိမ်အား ပဋိညာ် အတိုင်း မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ ေလာက်ထားစွဲဆို သည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကား အရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဧပီလ (၇)ရက်၊ (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တန်ခူးလြပည့်) မွန်းမတည့်မီ (၁၀) နာရီတွင် အထက်အမည်ပါသူ တရားလိုများ၏ အဆိုလာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် အထက်ပါရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လင် သင့်မျက်ကွယ်တွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိုများက ကည့်လိ  ုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပ အမှီြပလိုသည့် စာချပ် စာတမ်းအစရှသ ိ ည်တက ုိ ုိ သင်င ှ ့် အတူယေ ူ ဆာင်လာရမည်။ သိမ ု ဟုတ် သင့က ် ယ ုိ စ ် ားလှယ် ေရှေနလက်တင ွ ် ထည့အ ် ပ်လက ုိ ရ ် မည်။သင်ကထုေချလာတင်သင ွ း် လိုလင် အမမဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀ ခုစ ှ ၊် မတ်လ (၁၇)ရက်ေနတွင် ဤုးံ တံဆပ ိ  ် က ုိ  ် ပ ိှ ၍ ် က်ပ ု လ ် က်မတ ှ ် ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (နမျ ိး) မိနယ်တရားသူကီး ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်တရားုံး


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

MAJA

အကျ်းဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း တတိယအကိမ် သင်းလုံးကတ်အစည်းအေဝး၊ အမေဆာင်ေရးချယ်တင်ေြမာက်ပွဲှင့် သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲ ဖိတ်ကားလာ

ြမန်မာိုင်ငံ ဂျပန်ြပန်ပညာသင်ေဟာင်းအသင်း

အကျ်းဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း၏ တတိယအကိမ် သင်းလုံးကတ်အစည်းအေဝး၊ ဒုတိယအကိမ် အမေဆာင်ေရးချယ် တင်ေြမာက်ပွဲှင့် အသက်(၇၅)ှစ်ှင့်အထက် ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအား သက်ကီးပူေဇာ်ပက ွဲ ို ေအာက်ပါအစီအစ်အတိင ု ်း ကျင်းပြပလုပမ ် ည်ြဖစ်ပါ၍ (ဖိတစ ် ာရသည်ြဖစ်ေစ၊ မရသည်ြဖစ်ေစ)အသင်းသားများအားလုံး ကေရာက် ကပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ (နယ်မှလာေရာက်သူများ ေညာင်ပင်သာေကျာင်း၌ တည်းခိုိုင်ရန် စီစ်ထားရှိပါသည်။) ကျင်းပမည့်ေန - ၂၈-၃-၂၀၂၀ ရက် (စေနေန) ကျင်းပမည့်အချ ိန် - နံနက် ၈:၃၀ နာရီ ကျင်းပမည့်ေနရာ - ေညာင်ပင်သာေကျာင်းတိုက်၊ ဘုရင့်ေနာင် လမ်းမကီးှင့် မင်းေစတီလမ်းေထာင့်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ [ေနလယ်စာြဖင့် ေကးေမွးဧည့်ခံပါမည်။] အကျ်းဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ ဦးသန်းေဌး(ဘာေရးမှး) ဖုန်း-၀၉-၈၆၁၃၆၈၄ ေဒမူမူ(အမေဆာင်) ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၉၂၇၄၈၃

(၁၉)ကိမ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်အစည်းအေဝး ကျင်းပမည့်ေနရက်အား ေခတဆိုင်းငံ့ြခင်း ၁။ ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ (World Health Organization-WHO)သည် ၂၀၂၀ြပည့ ် စ ှ ၊် မတ်လ၁၁ရက်တင ွ ် အသက် ှ လမ်းေကာင်းဆိင ု ရ ် ာေရာဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)ကို ကမာလုးံ ဆိင ု ရ ် ာကပ်ေရာဂါ(Pandemic)အြဖစ် သတ်မတ ှ ခ ် ပ ဲ့ ါသည်။ ၂။ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတုံးသည် ၂၀၂၀ြပည့ ် စ ှ ၊် မတ်လ ၁၃ရက်ေနစွြဲ ဖင့် ြပည်သသ ူ ပ ုိ န်ကားချက်ကုိ ထုတြ် ပန်ခပ ့ဲ ါသည်။ အဆိပ ု ါ ပန်ကား ချက်တွင် COVID-19 သည် လူစုလူေဝးများြပားရာေနရာများတွင်

လျင်ြမန်စွာ

ကူးစက်င ို သ ် ည့အ ် တွက် ြပည်သလ ူ ထ ူ အ ု ေနြဖင့် လူစလ ု ေ ူ ဝးြဖင့က ် ျင်းပေသာ အခမ်း

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

အနားများ၊ ပွလ ဲ မ်းသဘင်များမြပလုပ် ကရန်င ှ ့် ကျင်းပခွငမ ့် ြပဘဲ ရပ်ဆင ို ်းထားေရးကို

ရန်ကုန်မိရှိ ဦးရန်ေနာင်မိုး[၉/လဝန(ိုင်)၁၃၀၁၇၁]ဂရန်အမည် ေပါက်လျက်ရှိေသာ ဒဂုံေတာင်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၆၃/ စက်မဇု  န၊် ေြမကွကအ ် မှတ-် ၈၅၉၊ ေချာင်းသာ(၁)လမ်း၊ ေြမဧရိယာ (၀.၀၆၁) ဧကရှိ ေြမကွက်အား တရားဝင် လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်ပီး လဲေြပာင်း ေရာင်း ချပို င ် ခ ွ င့ ် ရ ှိ သူ ြ ဖစ် ေ ကာင်း ဝန် ခံ က တိ ြ ပသူ ဦးေအာင် ေဇာ် [ ၇/ ကတခ(ြပ) ၀၀၁၅၀၈]၊ အမှတ-် ၂၁၅၊ ဧရာဝဏ်လမ်းသွယ(် ၂)၊ (၆၀)ရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်ေနထံမှ အပီးလဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချ ိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်အား အပီးသတ်စာချပ်ချပ် ဆိမ ု ည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မှ (၇)ရက်အတွင်း ပိင ု ဆ ် င ို မ ်  အေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က်ပ ု ထ ် သ ံ လ ုိ ာေရာက် ကန် ကက ွ ရ ် န်င ှ ့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန် ကွက်မမရှ  ိက အေရာင်းအဝယ်ကိစကိ  ု ဥပေဒ ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒေစာြမတ်သာ[၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၁၇၅၉] ဖုန်း-09-795367996,09-5119847

သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို န်ကားထားပီးြဖစ်ေကာင်း ပါရှိပါသည်။ ၃။ သိုြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာိုင်ငံ ဂျပန်ြပန်ပညာသင်ေဟာင်းအသင်း(MAJA)အေနြဖင့် ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ၊် မတ်လ ၂၉ ရက်တင ွ ် ကျင်းပြပလုပမ ် ည့် (၁၉)ကိမေ ် ြမာက် ှစပ ် တ်လည် အစည်းအေဝးကို ေခတဆိင ု ်းငံထ ့ ားမည်ြဖစ်ပါေကာင်းှင့် အစည်းအေဝးကျင်းပမည့် ရက်အား ထပ်မအ ံ သိေပး ေကညာမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ြမန်မာိုင်ငံ ဂျပန်ြပန်ပညာသင်ေဟာင်းအသင်း

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပင ို ်းခိင ု ၊် သန်လျင်မိနယ်၊ မိေဟာင်းအေရှရပ် ကွက်၊ ေသာက်ေတာ်တွင်းလမ်း၊ အမှတ်(၂၀/၂၅)ဟုေခတွင်ေသာ အကွက်အမှတ်(၆)၊ ကုလားစုကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၇)၊ ဧရိယာ(၀.၂၀၀)ဧကှင့် ေြမပိုဧရိယာအပါအဝင် ေြမကွကေ ် ပရှိ သန်လျင်မိနယ်၊ ေြမစာရင်းဦးစီးဌာန၏ ၂-၉-၁၉၉၈ ရက်စပ ွဲ ါ စာအမှတ် (၄၀၇/၃ခ)ဝန်ခခ ံ ျက်ရရှိ ပီး ေရာင်းချသူ ေဒတင်ေအးအမည်ေပါက် ေြမကွက ် င ှ ေ ့် ြမကွက် ေပတွင် ေဆာက်လပ ု ထ ် ားေသာ ေနအိမ(် ၃)လုံးအပါအဝင် ေြမကွကေ ် ပရှိ အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို

လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒတင်ေအး[၁၂/

သလန(ိုင်)၀၃၂၄၇၆]ထံမှ က်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၃၇၅၉၉] ဝယ်ယမ ူ ည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပသ ် ည့် တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသအြဖစ် စရန်တန်ဖးုိ ေငွကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းေြမကွက ် င ှ ့် ေနအိမအ ် ကျ ိးခံစားခွင၊့် သက်ဆင ို ခ ် စ ံ ားခွငရ ့် သ ှိ ည်ဆပ ို ါက မည်သမ ူ ဆို စာချပ်စာတမ်းများှငအ ့် တူ ဤေကာ်ြငာ ပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန် ကွက်ပါရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ် လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရ က်သွားမည်ြဖစ် ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

မေလးမိ၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ စက်မဇုန်(၁)၊ ၆၂x၆၃လမ်း ကား၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ အမှတ်(ပပ-၁၈/၃၀)ေနကိုေဇာ်မျ ိးဦး (ခ)အရှရဖ်(ဘ)ဦးေမာင်လွင်ှင့်အများသိေစရန် သတိေပး ေကညာချက်

က်ပ ု ၏ ် အမသည်ြဖစ်သူ မဇာြခည်လင ွ (် ခ)ေဒါင်လသ်ဘ[ီ ၇/ဒဥန (ဧည့)် ၀၀၀၁၇၂]၊ မင်းလမ်း၊ ဒိက ု ဦ ် းမိ၊ ပဲခးူ တိင ု း် ေဒသကီးေနသူ၏ လအ ဲ ပ် န်ကား ချက်အရ အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ က်ပ ု ၏ ် အမသည်င ှ ့် ကိေ ု ဇာ်မျ ိးဦး(ခ)အရှရဖ်တသ ုိ ည် ၂၀၁၉ခုစ ှ ၊် ဇူလင ုိ လ ် ခန် မစ ှ ၍ လူမကွ  နရ ် က်စာမျက်ာှ Facebook,Messenger မှတစ်ဆင့် ရင်းှးီ ခဲရ ့ ာ ၂၀-၁၀-၂၀၁၉ရက်၊ ညေနပိင ု း် တွင် ကိေ ု ဇာ်မျ ိးဦးမှ ဒိက ု ဦ ် းမိသို ေရာက်ရေ ိှ နေကာင်း အြပင်တင ွ ် လူချင်းေတွလိေ ု ကာင်း ဆက်သယ ွ လ ် ာသြဖင့် က်ပ ု ၏ ် အမသည်က ဒိက ု ဦ ် းမိ ေကျာင်းကီးလမ်း၌ သွားေရာက် ေတွခဲပ ့ ါသည်။ ၎င်းေနာက် ကိေ ု ဇာ်မျ ိးဦးက က်ပ ု ၏ ် အမသည်အား ေသွးေဆာင်ြဖားေယာင်းပီး မေလးမိသို ေခေဆာင်သာွ းကာ အတင်းအကျပ် ေနကာဟ်ဖတ်ခပ ့ဲ ါသည်။ က်ပ ု ၏ ် အမသည်က ေမာင်မ ှ များထံ ဖုနး် ြဖင့ဆ ် က်သယ ွ ခ ် သ ့ဲ ြဖင့် ချက်ချင်း မေလးမိသို လိက ု ခ ် ့ဲ ကရာ ထိသ ု ုိ ေမာင်မ ှ များ လိက ု လ ် ာသည့အ ် ချ ိန်တင ွ မ ် ှ ကိေ ု ဇာ်မျ ိးဦးတွင် ယခင် အိမေ ် ထာင်ရေ ိှ ကာင်း သိခရ ့ဲ ပါသည်။ ထိေ ု ကာင့် က်ပ ု အ ် မသည်မာှ အစ်က၊ုိ အစ်မများှင့် ြပန်လက ုိ လ ် ာပီး မိဘအိမ၌ ် ြပန်လည်ေနထိင ု ေ ် နစ်အတွငး် ကိေ ု ဇာ်မျ ိးဦးမှ က်ပ ု ၏ ် အမသည်ေနအိမသ ် ုိ ည့အ ် ချ ိန်မေတာ် အိမေ ် ကျာ်နင်းဝင်ေရာက်ရန် ကိးပမ်းြခင်း၊ က်ပ ု ၏ ် အမသည် ထံ အချ ိန်မေတာ်ဖန ု း် ဆက်ြခင်း၊ က်ပ ု အ ် မသည်၏ မိဘ၊ ေမာင်မ ှ များ ဂုဏသ ် က ိ ာ ထိခက ုိ က ် ျဆင်းရန်င ှ ့် စိတအ ် ေှာင့အ ် ယှကြ် ဖစ်ေစရန် ပစည်းများေပးပိြု ခင်း၊ ခိမး် ေြခာက်ြခင်းများ ြပလုပေ ် နေကာင်းသိရရ ိှ ပါသည်။ က်ပ ု အ ် မသည်၏ ဆမပါဘဲ မေလးမိတွင် ကိေ ု ဇာ်မျ ိးဦးက လူပျ ိပါဟု လိမလ ် ည်ေြပာဆိက ု ာ ဖတ်ခေ ့ဲ သာ ေနကာဟ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ြမန်မာမွတစ ် လင်မသ ် ာသနာ့ပညာရှင် များအဖွဲ ချပ်သုိ ဓမသတ်(ဖသ်ဝါ)ေမးြမန်းခဲရ ့ ာ ယင်းအဖွဲ ချပ်မှ ကိေ ု ဇာ်မျ ိးဦးထံ (၃)ကိမ် စာြဖင့ေ ် ခယူေသာ်လည်း လာေရာက်ြခင်းမရှသ ိ ြဖင့် ကာယကံရင ှ ၏ ် ေမးြမန်းချက်အေပ ဓမသတ်ေြဖဆိခ ု ရ ့ဲ ာတွင် က်ပ ု ၏ ် အမသည်အပါအဝင် မိဘများမှာ ရှာဖိအမ ီ ဇ်ဟဗ်ဝင်များြဖစ်သြဖင့် ဖခင်၏ခွငြ့် ပချက်မရဘဲ ြပလုပခ ် ့ဲ ေသာေနကာဟ်သည် အထမေြမာက်(အတည်မြဖစ်)ေကာင်း ြပန်ကားခဲပ ့ ါသည်။ ထိေ ု ကာင့် က်ပ ု ၏ ် အမသည်င ှ ့် ကိေ ု ဇာ်မျ ိးဦးတို ဖတ်ခသ ့ဲ ည်ဆေ ုိ သာ ၂၁-၁၀ -၂၀၁၉ရက်စပ ဲ ွ ါ ေနကာဟ်မာှ အတည်မြဖစ်ေကာင်းှင် ့ က်ပ ု ၏ ် အမသည် မဇာ ြခည်လင ွ သ ် ည် ကိေ ု ဇာ်မျ ိးဦးှင် ့ မည်သမ  ု ိ ပတ်သက်မမရှ  ပ ိ ါေကာင်း၊ ေနာက်ေနာင် တွင် က်ပ ု ၏ ် အမသည်အပါအဝင် မိဘညီအစ်ကေ ုိ မာင်မ ှ အား ဂုဏသ ် က ိ ာ ထိခက ုိ က ် ျဆင်းေစသည့် ြပမူေြပာဆိမ ု များြပလု  ပလ ် ာပါက တည်ဆဥ ဲ ပေဒများ အရ ထိေရာက်စာွ အေရးယူသာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း ကိေ ု ဇာ်မျ ိးဦး(ခ)အရှရဖ်င ှ ့် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားသူ လဲအပ်န်ကားချက်အရမဇာြခည်လွင်(ခ)ေဒါင်လသ်ဘီ ဦးမျ ိးြမင့်ေအာင်(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၅၈/၂၀၀၈) အမှတ်-၉/၁၁၊ အခန်း-၃၀၆(၄လာ)၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၉၄၁၉၊ ၀၉-၉၅၅၁၆၉၄၁၉

လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးထွန်းလှ(LL.B)

ေဒသီရိဦး(LL.B)(LL.M)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၃၁၄)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၂၃၀)

အမှတ်(၉)၊ မဂင်လမ်း၊

ေဒေဝေဝဖိး(LL.B)

ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၈၀၂)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၉၇၈၆၊ ၀၉-၇၃၃၀၈၃၃၂

ကန် ကွက်ိုငေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက(် ၂၉)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်းသွယ်၊

အမှတ(် ၂၈၄)၊ ေပ(၆၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ကို ေြမှင့်ယင်းေြမေပရှိ အေဆာက်အအုံ

အပါ အဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုံးအား လက်ရပ ှိ င ို ဆ ် င ို သ ် မ ူ ျားြဖစ်ကေသာ ေဒစုလေ ့ဲ ဌး[၁၂/စခန(ိင ု )် ၀၀၁၆၃၅]ှင့် ေဒေဌးအိလင ွ [် ၁၂/စခန(ိင ု )် ၀၅၂၅၈၃] ကိင ု ေ ် ဆာင်သမ ူ ျားထံမှ ေဒွယ ် ယ ွ ဦ ် း [၁၂/မရက(ိင ု )် ၀၈၀၆၆၁]ကိင ု ေ ် ဆာင်သမ ူ ှ ဝယ်ယရ ူ န် သေဘာတူပီးြဖစ်ကာ စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ပင ို ်းေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါ သည်။ ထိေ ု ြမကွကအ ် ေရာင်းအဝယ်င ှ ပ ့် တ်သက်ပီး ကန် ကက ွ ရ ် န်ရပ ှိ ါက ဤေကာ် ြငာပါသည့်ေန မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က်ုပ်ထံသို အေထာက်အထားအြပည့်

အစုံြဖင့် လာေရာက်ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန် ကက ွ သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အထက်ပါေြမကွကအ ် ေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်ေဆာင် ရက်သွားေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒွယ်ွယ်ဦး၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒစိုးစိုးွယ် (LL.B) ဦးေနမျ ိးသက် (LL.B,D.C.B.L(UK)) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၄၇၅၃) (စ်-၄၉၉၇၂) ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၉၉၀၀၀၊ ၀၉-၉၇၇၁၃၀၈၀၀

ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၁၄/ သေဘာကျင်း)၊ ေြမကွက်အမှတ(် ၉၉)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၈) ဧက (၂၅'x၅၀')၊ ေြမကွက် တည်ေနရာအမှတ်(၆၂)၊ (၇)လမ်း၊ သေဘာ ကျင်းရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဦးအာရကန် (ISN-၄၄၁၆၇၀)၊ ဦးပါ(CF-၀၆၉၃၈၈) အမည်ေပါက်၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား တရား လို ေဒိုဇီ၊ BANADICK BENJIMEN တိုမှ တရားပိင် ဦးအာရကန်၊ ေဒပလဲကည်(ခ) သေရသူ၊ ဦးပါ၊ ေဒသန်းစိန်၊ ဦးြမင့်ကိင် တိအ ု ေပ ေဒါပုံ မိနယ်တရားုးံ ၊ ၂၀၁၉ခုစ ှ ၊် တရားမကီးမအမှတ်-၇ ြဖင့် ေြမှင့်အိမ် မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆို ေပးေစလိုမစွဲဆိုရာ ၄-၆-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ အိုင်ဒီကရီ၊ ေဒါပုံမိနယ်တရားုံး၊ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမအမှ  တ်-၃ ၏ တရားုံး ေန စ်မှတ်တမ်း၊ ေဒါပုံမိနယ်တရားုံး၏ ၁၇-၇-၂၀၁၉ရက်စပ ဲွ ါစာအမှတ-် ၂၀၈/၁၃၁/ ၂၀၁၉၏ ဘီလစ်ခန် စာတိအ ု ရ တရားံးများ ကိယ ု စ ် ား ဘီလစ်ဦးေဆာင်းလွငဦ ် း[၁၂/တမန (ိင ု )် ၀၂၉၅၃၁]မှ တရားုံးအမိန် များ၊ ဘီလစ် ခန် စာ၊ ဂရန်မရ ူ င်းတိတ ု င်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလာက်ထား

လာရာ တရားဝင် ခိုင်လုံေသာအေထာက် အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်း ှင့် ကန် ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိင ု း် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ် ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ (တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန် -၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀) ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်(၄၆၆)

ဦးေမာင်ေဖ ှင့် ဦးေမာင်ေရ တရားလို တရားပိင် ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ မဂလ  ာေတာင်န ွ ် မိနယ်၊ ဖိေ ု ြမရပ်ကက ွ ၊် (၁၀၁)လမ်း၊ အမှတ(် ၁၁၈)ေန ဦးေမာင်ေရ(ယခုေနရပ်လပ ိ စ ် ာမသိသ)ူ သိေစ ရမည်။ သင့အ ် ေပ၌ တရားလိက ု ၁၀-၉-၂၀၁၄ ရက်စပ ွဲ ါစာချပ်ြဖင့် သေဘာ တူထားသည့်အတိုင်း တိုက်သစ်၏ မျက်ှာမူလျက် လက်ဝဲဘက်ရှိ ေြမညီ ထပ်အခန်းအား ေနထိင ု ရ ် န် အသင့အ ် ေနအထားြဖင့် ေပးအပ်ြခင်းှငအ ့် တူ နစ်နာေကး ကျပ်သိန်း(၃၀၀) ေပးအပ်ေစလိုမ(သိ  ုမဟုတ်) တိုက်ခန်းအား ေပးအပ်ိုင်ြခင်းမရှိပါက ကာလေပါက်ေဈး ကျပ်သိန်း(၁၁၅၀)ှင့် နစ်နာ ေကး ကျပ်သိန်း(၃၀၀)၊ စုစုေပါင်း ကျပ်သိန်း(၁၄၅၀) ေပးအပ်ေစလိုမ ေလာက်ထားစွဆ ဲ ခ ို ျက်ရသ ှိ ည်ြဖစ်၍ သင်ကယ ို တ ် င ို ြ် ဖစ်ေစ သိတ ု ည်းမဟုတ် ၎င်းအမှငစ ့် ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့စ ် ကားအရပ်ရပ်တက ုိ ုိ ေချပေြပာဆို ိုင်သူ သင့်ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၆ရက်၊ (၁၃၈၁ ခုစ ှ ၊် တန်ခးူ လဆန်း ၁၄ရက်) နံနက် ၁၀ နာရီတင ွ ် အထက် အမည်ပါရှိသူ ေလာက်ထားသူ၏ အဆိုလာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးသို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် အထက်ပါေနရက်တင ွ ် သင်မလာေရာက် ပျက်ကက ွ ခ ် လ ဲ့ င် သင့မ ် ျက်ကယ ွ တ ် င ွ ် ြငင်းချက်များကို ထုတေ ် ပးလိမမ ့် ည်။ ၎င်းအြပင် တရား လိုက ကည့်လိုသည့် အမှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပအမှြီ ပလိသ ု ည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှသ ိ ည်တက ုိ ုိ သင်င ှ ့် အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေန လက်တွင် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလာတင်သွင်းလိုလင် အမမဆိုင်မီ ၄ ရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀ခုစ ှ ၊် မတ်လ ၁၈ ရက်တင ွ ် ဤုးံ ေတာ်တဆ ံ ပ ိ  ် က ုိ  ် ပ ိှ ၍ ် က်ပ ု ် လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (သရဖီေအာင်) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၄) ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

အမည်ေြပာင်း

ဦးြမင့ ် ေဇာ် ၏ သား ရန် ကု န ် တို င ်း ေဒသကီး၊ ဒလမိနယ်၊ သမတကမ်းေြခ ရပ်ကွက်၊ ၄/ခ သရဖီလမ်းေန ေမာင်စွမ်း လြပည့်ိုင်အား ေမာင်ေဇာ်ထူးေအာင်ဟု ေြပာင်းလဲေခဆိုပါရန်။ ေမာင်ေဇာ်ထူးေအာင်

အသင့်ေန B.C.C နီး တိုက်ခန်း ေပ(12 21 x50)၊ လမ်းသန် မဟာေဆွ(၂)လမ်း၊ လင်မိနယ် ေြမညီထပ်၊ ပထမထပ်၊ ေဈး၊ ေကျာင်း၊ ကားဂိတ်နီး Ph:09-798594459 09-677805687

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

အင်းစိန် မိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၃၉၅-လှက ဲ စ ဲွ မ်း)၊ ေြမကွကအ ် မှတ် (၁၀၆/က-၁.H)၊ ေြမဧရိယာ(၀၀၂)ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၆၁၆ H) ၊ ေလဆိပရ ် ပ ိ သ ် ာလမ်း၊ ေစာ်ဘွားကီးကုန်းရပ်ကက ွ ၊် အင်းစိန် မိနယ်၊ (ေဒခင်ကည်န ွ ်) အမည်ေပါက်၊ B- အိမ်ယာေြမအား အမည်ေပါက် ေဒခင်ကည်ွန် (TKL-၀၀၆၈၅၃) ထံမှ ေြမအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်အမှတ-် ၂၃၄၀/၉၆ (၂၆-၈-၉၆) ြဖင့် ဝယ်ယခ ူ သ ့ဲ ူ ေဒတင်ေငွ (မိခင် /အဘွား)သည် (၂၇-၈-၂၀၁၈)တွင် (ကွယလ ် န ွ )် ဦးသန်းဟိန်း (ဖခင်/ အဘိုး)သည် (၁၆-၁၀-၁၉၉၄)တွင် (ကွယ်လွန်)၊ ၎င်းတို၏ သား/သမီး(၇)ဦးအနက် သားြဖစ်သူ ဦးမျ ိးသန် သည် (၂၄-၈-၂၀၁၆)ရက်တွင် (ကွယ်လွန်)သြဖင့် ကျန်သား/ သမီးများြဖစ်ကေသာ ေဒစန်းစန်းြမင့် [၁၂/ပဇတ(ိင ု )် ၀၀၃၂၄၆]၊ ေဒစန်းစန်းလွင[် ၁၂/ ပဇတ(ိုင်)၀၁၂၇၇၈]၊ ေဒနီနီခိုင် [ ၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၁၂၇၈၆]၊ ဦးသက်ေဇာ် [၁၂/ပဇတ (ိုင်)၀၂၈၉၈၇]၊ ဦးထွန်းထွန်းေကျာ် [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၅၃၄၄]၊ ဦးညီညီမင်း[၁၂/ ပဇတ(ိုင်)၀၁၆၈၀၈] ှင့် အေမွမမီ ေြမးြဖစ်သူ ဦးကိုကိုိုင[် ၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၉၇၁၁] တိုမှ သား/သမီးများှင့် အေမွမမီ ေြမးေတာ်စပ်ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေထာက်ခံကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ ေြမအမည်ေပါက်ထံမှ ဝယ်ယူခဲ့သည့် စာချပ်တင်ြပပီး အေမွဆက်ခပ ံ င ို ဆ ် င ို ေ ် ကာင်း ေြမပုက ံ ူးေလာက်ထားလာရာ တရားဝင် ခိင ု လ ် ေ ံု သာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် နမှစ၍ (၇) ရက်အတွငး် ကန် ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန် ကက ွ မ ်  မရှပ ိ ါ က လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းအတိင ု ်း ဆက်လက် ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်)

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ မဟာဗလလမ်း(၁၉x၂၀)ကား၊ အမှတ်(၆၇၇)ရှိ ေအာင်သီရိစိန်တိုက်၏ ပိုင်ရှင်ြဖစ်သူ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူသည် ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ မဟာဗလလမ်း (၁၉x၂၀)ကား၊ အမှတ(် ၆၇၇)တွင် ေအာင်သရ ီ စ ိ န ိ တ ် က ို ် အမည်ြဖင့ဖ ် င ွ လ ့် စ ှ ထ ် ားရှပ ိ ါသည်။ ထိအ ု ြပင် က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွ ဖွငထ ့် ားေသာ ရန်ကန ု ရ ် ှိ ေအာင်သရ ီ စ ိ န ိ တ ် က ို  ် င ှ ့် မေလးမိ၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ လမ်း(၈၀)(၃၂x၃၃) ကား၊ အမှတ(် ၂၁၆)တွင် ဖွငလ ့် စ ှ ထ ် ားေသာ AUNG THIRI DIAMOND MANDALAY CENTRE၏ ပိုင်ရှင်များှင့်သက်ဆိုင်ြခင်း ပတ် သက်ဆက်ယ်  ြခင်းလုးံ ဝ(လုံးဝ)မရှပ ိ ါေကာင်းှငအ ့် င်တာနက်လမ ူ ကွ  နရ ် က်၌ ေအာင် သီရစ ိ န ိ တ ် က ုိ ၏ ် "Aung Thiri Diamond Online Jewellery Market Place'အမည်ြဖင့် FACEBOOK PAGE၏ ၁၉-၁-၂၀၂၀ရက် တ ွ င ် "ရန် ကု န ် ေအာင် သီ ရိ  ှ င့ ် မ ေလး ေအာင်သီရိတိုမှာ သီးသန် စီြဖစ် ေကာင်းှင့် ပတ်သက်ဆက်ယ်  ြခင်းမရှိေကာင်း"ကို ေကညာထားပီးြဖစ်ပါသည်။ မေလးမိတွင် ဖွငထ ့် ားေသာ AUNG THIRI DIAMOND MANDALAY CENTREှင့်ပတ်သက်ေသာ မည်သည့်ကိစများကိ  ုမဆို ရန်ကုန်တွင်ဖွင့် ထားေသာ ေအာင်သရ ီ စ ိ န ိ တ ် က ို မ ် ှ (လုံးဝ)မသက်ဆင ို ၊် တာဝန်မယူပါေကာင်း အများသိ ေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးလင်းရှိန်(LL.B,DIPL,DBL) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၇၁၇) အမှတ်(၇၈)၊ (၇)လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၂၄၃၉၈၅

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ေရြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၃၅)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၉၈၀)၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၅) ဧက၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ် (၉၈၀)၊ ေအာင်စးုိ မိးု လမ်းသွယ(် ၁) လမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကက ွ ၊် ေရြပည်သာမိနယ်၊ ေဒေနာ်အက်စတာပန်း [၁၂/အစန(ိင ု )် ၁၂၉၂ ၇၉] အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်ဂရန်ေြမအား အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ် စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့် ဝယ်ယပ ူ င ို ဆ ် င ို လ ် ာသူ ေဒခင်ေဆွဝင်း၊ ေဒေအးေအးေအာင်တမ ို ှ တရားလိြု ပလုပ၍ ် ရန်ကန ု ေ ် ြမာက်ပင ုိ း် ခိင ု တ ် ရားုးံ ၊ တရားမကီးမအမှတ် ၁၄၉/၂၀၁၈ ြဖင့် ေြမကွက်မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆို မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမြဖင့် ဦးေဇာ်ဝင်း အား တရားပိင်ထားရှိ ပီး တရားစွဆ ဲ ခ ို ရ ဲ့ ာ တရားလိမ ု ှ အိင ု ဒ ် က ီ ရီရရှခ ိ သ ဲ့ ြဖင့် တရားမဇာရီမအမှ  တ်-၁၀၇/၂၀၁၈အရ တရားံးကိုယ်စား ေဆာင်ရက်ရန် တရားုံးမှ ခန် အပ်ြခင်းခံရသူ ေဒေမမိုးသီရိ (ဘီလစ်) [၁၂/အစန(ိင ု )် ၂၃၉၁၈၄]မှ အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ်ဆရ ို န် ေြမပုက ံ ူးေလာက်ထားလာရာ တရားဝင် ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထား များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန် ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)၊ (၁၃၃)ရပ်ကွက်၊ ဗထူးလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၈၅၇)ရှိ ေဒသန်းသန်းေအး[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၃၅၇၇၀] ပါမစ်ေြမ ေပ(၂၀x၆၀)ပိင ု ဆ ် င ို ေ ် သာ ပါမစ်မရ ူ င်းြခမ်း ေပ(၂၀x၆၀) ေြမကွက် အား ေဒသန်းသန်းေအးထံမှ အရပ်ကတိစာချပ်အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ကန်မ ေဒချ ိသဲ[၁၄/ဝခမ(ိုင်)၁၉၅၃၈၂]က ဝယ်ယူရန်စရန်ေငွ ချထားပီးြဖစ် ပါသည် ။ ကန် ကွ က ် လို ပ ါက စာချပ် မူ ရ င်း တင် ြ ပ၍ (၇)ရက် အ တွ င ်း ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်။ ေဒချ ိသဲ[၁၄/ဝခမ(ိုင်)၁၉၅၃၈၂] ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်-09-254352145,09-778877451

မတည်ေငွရင်းေလာ့ချမည်ြဖစ်ေကာင်းေကညာြခင်း

က န် ေတာ် မ ျား Shwe Sagaing Motor Services Co.,Ltd.

(Registration No.110163096)၏ မတည်ေငွရင်းေလာ့ချရန်အတွက် ဒါိုက်တာများှင့် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အထူးအစည်းအေဝးတစ်ရပ် အား ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ သည်။

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ဒဂုံ မိသစ်(အေရှပိင ု ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်း

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊

ေြမကွက်အမှတ်

(၁၄၄၇)၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ(် ၁၄၄၇)၊

(၁၃)ရပ်ကွက်၊ ဆည်ေတာ်လမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်

(အေရှ ပို င ်း )မိနယ် ၊ ဦးခင် ို င ် ( S/OKA၀၆၉၃၈၄) အမည်ေပါက်စ ှ (် ၆၀)ဂရန်ေြမအား

ဒါိုက်တာအဖွဲ Shwe Sagaing Motor Services Co.,Ltd. Ph:09-787654307

အေမွဆိုင်များှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၅)ရပ်ကွက်၊ ေကးတိုင် လမ်း၊ အမှတ်(၂၂)ဟု ေခတွင်ေသာ ဧရိယာ(အလျားေပ ၄၀xအနံေပ ၆၀)ရှိ အဖ ဦးေကျာ်မင်းအမည်ေပါက် ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ၎င်းေြမကွက်ေပရှိ ှစ်ထပ်တိုက် အေဆာက် အ အုံ အ ပါအဝင် အကျ ိးခံ စားခွ င့ ် အ ရပ် ရ ပ် အားလုံး တို မ ှာ (၁) ဦးဝင်းမင်းဦး[၁၂/အလန(ိုင်)၀၀၀၃၃၉]၊ (၂)ေဒေအးေအးမင်း[၁၂/အလန(ိုင)် ၀၀၀၃၄၀]၊ (၃)ဦးမျ ိးမင်း[၁၂/အလန(ိင ု )် ၀၄၂၀၃၆]၊ (၄)ေဒွယန ် လ ီ င်  [၁၂/ဒဂမ (ိင ု )် ၀၁၃၇၉၁]တိ၏ ု ကွယလ ် န ွ သ ် ူ မိဘများြဖစ်ေသာဦးေကျာ်မင်း-ေဒတင်တင် စိနတ ် ၏ ို ကျန်ရစ်ေသာအေမွပစည်းများြဖစ်ပါသည်။ အဆိပ ု ါမိဘများကျန်ရစ်ေသာ အေမွပစည်းများှင့် ပတ်သက်၍ သားသမီး(၄)ဦး၏ သေဘာတူညီချက်မရှိဘဲ တစ်ဦးတစ်ေယာက်တည်း၏ သေဘာြဖင့် အေမွပစည်းများအားေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ြှံ ခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လေ ဲ ြပာင်းြခင်း၊ အမည်ေြပာင်းြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ြပြပင်ြခင်းတိက ု ုိ မြပလုပရ ် န် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ က်ပ ု ် တိေ ု ကညာသည်ကလ ုိ က ုိ န ် ာြခင်းမရှပ ိ ါက ဥပေဒှငအ ့် ညီ အေရးယူ ေဆာင်ရက် သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း အေမွဆင ုိ မ ် ျားှငအ ့် များသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးသိန်းေဇာ်ေဇာ်(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၈၁၉) ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၇၂၁၈၁၇

ေဒနန်ဂေရာင်[၁/မစန(ိုင်)၀၂၅၈၉၈] သိေစရန်

ေဒနန်ဂေရာင်[၁/မစန(ိုင်)၀၂၅၈၉၈]သည် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒသန်းသန်းေရ[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၂၅၅၇၈]ထံမှ ေငွ ၁၀၆၄,၀၀၀၀၀(ကျပ် သိန်းတစ်ေထာင့်ေြခာက်ဆယ့်ေလးသိန်းတိတိ)ကို ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် လက်ခံရယူပီး အဆိုပါေငွအား ၃၁-၈-၂၀၁၇ရက် ေနာက်ဆုံးထားပီး ေပးအပ်ပါမည်ဟု ၁-၂-၂၀၁၆ရက်စွဲပါ ှစ်ဦးသေဘာ တူ ေ ငွ ယုံ  ကည် အ ပ်  ှံ ြ ခင်း ကတိ စာချပ် ခ ျပ် ဆို က တိ ြ ပခဲ့ ေသာ် လ ည်း လူကီးမင်းဘက်မှ ကတိပျက်ကက ွ လ ် ျက်ရေ ှိ ကာင်း လအ ဲ ပ်န်  ကားချက် အရ သိရှိရပါသည်။ ယခုသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက် အတွင်း ေဒသန်းသန်းေရ ထံသို မပျက်မကွက်ေပးဆပ်ရန် အသိေပး အေကာင်းကားလိက ု သ ် ည်။ ပျက်ကက ွ ပ ် ါက ဥပေဒအရ အေရးယူမည်ြဖစ် ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒသန်းသန်းေရ [၁၂/ဒဂန(ိင ု )် ၀၂၅၅၇၈] ၏ လအ ဲ ပ်န်  ကားချက်အရဦးတင်ယု (ဆကာကီး) ေဒေအးေအးမိုးြမင့် (စ်-၈၂၉၃) (စ်-၄၇၆၀၉) အထက်တန်းေရှေနများ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၉၀၂၇ တိုက် (၁၀/၁၂), ပထမထပ်၊ အခန်း-၁၀၄(D) ၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ-် ၂၂အိခစ ် ် ၂၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် V Class ၂၃၃၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(် ၃၉)၊ (၇) လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဦးြမင့်သိန်း၊ ေဒလှရီ အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်(သက်ကုန်) ေြမအား အမည်ေပါက်(ဖခင်)ဦးြမင့သ ် န ိ ်းသည် ၁၉-၆-၂၀၀၄ရက်  ှ င့ ် (မိ င ် ) ေဒ လှ ရီ သ ည် ၂၄-၁၂-၁၉၈၆ရက်တွင် အသီးသီးကွယ်လွန် ခဲ့  ကပါသြဖင့ ် သားများြဖစ်  ကေသာ ဦးေသာ်ဇင်၊ ဦးသန်းစိုး၊ ဦးစိန်ဝင်းတိုအနက် ဦးေသာ်ဇင်သည် ၁၄-၅-၁၉၉၈ရက်တွင် လူပျ ိကီးဘဝြဖင့က ် ယ ွ လ ် န ွ ခ ် သ ့ဲ ြဖင့် ဦးသန်းစိးု [၁၂/လမတ(ိင ု )် ၀၁၁၂၆၇]ှင့် ဦးစိနဝ ် င်း[၁၂/ လမတ(ိင ု )် ၀၁၁၂၆၂]တိမ ု ှ သားများေတာ်စပ် ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေဘးပတ် ဝန်း ကျင် ေထာက် ခံ က ျမ်း ကျ န ိ ် လ ာှ  င့ ် ေသစာရင်းများ၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်တိုအား တင် ြ ပ၍ အေမွ ဆ က် ခံ ပို င ် ဆို င ် ေ ကာင်း ေြမပုံ ကူး ေလာက် ထားလာရာ တရားဝင် ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤ ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန် ကွက်မမရှ  ိ ပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက် ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်

ေဒ ဟလီ မ န် (BTHG/004249)ပို င ် ေကျာက် တံ တားမိနယ် ၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ အမှတ်(126)၊ (7)လာ၊ အခန်းအဝယ်စာချပ်ေပျာက် ဆုးံ ေနပါသြဖင့် ြပန်လည်ေလာက်ထားမည်ြဖစ်ေကာင်း ကန် ကက ွ လ ် ပ ို ါက တစ်ပတ်အတွင်း ကန် ကွက်ိုင်သည်။ ဖုန်း-09-428620641

အမည်ေပါက် ဦးခင်ိုင်(S/OKA-၀၆၉၃၈၄)

ထံမှ SP-၁၃၀၀၀/၁၈-၁၂-၂၀၁၅ ြဖင့်ရရှိသူ ဦးစည်သ[ူ ၁၂/ဒဂရ(ိင ု )် ၀၁၉၀၅၁]မှ အေရာင်း

အဝယ်စာချပ်ချပ်ရန်ေြမပုက ံ းူ ေလာက်ထား လာရာ ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရှိ (၂၀၁၅)ခုှစ်

အေရာင်း ေြမပုံ ကူး ေလာက် ထားြခင်း အား ရှင်းလင်းရန် အေကာင်းကားခဲ့ရာ ဝင်စာ-

၁၁၂၇/၃-၂-၂၀၂၀ြဖင့် အဆိုပါေြမပုံ ေြမရာဇ

ဝင်မရ ူ င်းအား ယခုအမတွဖ ဲ င ွ သ ့် ည့ေ ် နတွငပ ် င် ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ဌာနသို မူရင်းများ

ြပန် လ ည် အ ပ်  ှံ ို င ် ြ ခင်း မရှိ ခဲ့ ပ ါေကာင်း ၊ လက် ဝ ယ် တ ွ င ် မ ရှိ ပ ါေကာင်း ှ င့ ် ယင်း

ေြမကွက ် င ှ ့် ပတ်သက်ပီး အလုးံ စုတ ံ ာဝန်ယူ ပါေကာင်းြဖစ်ေပလာသည့် ြပဿနာ အပ်

အရှင်းများကိုလည်း ေြဖရှင်းေပးမည်ြဖစ်ပါ ေကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာပူ  းတွဲ၍ ဝန်ခံကတိ

ြပတင်ြပလာပါသည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ ဦးခင်င ို ၏ ်

SP ဦးစည်သူမှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်ဂရန် (မူရင်း)တင်ြပ၍ အေရာင်းေြမပုံကူးေလာက်

ထားလာြခင်း အား တရားဝင် ခို င ် လုံ ေသာ အေထာက် အ ထားများြဖင့ ် ဤေကာ် ြ ငာ ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကွက်

ိင ု ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန် ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံု

လုပန ် ည်းအတိင ု း် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပး မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ် ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ဒီကရီကိုအတည်ြပရန် အမိန် မထုတ်သင့်ေကာင်း ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ (တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန် -၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂) ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး၌ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၆၈၅ ှင့် ဆက်ယ်သည့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမဇာရီမအမှတ်-၅၀

ဦးမျ ိးချစ်ေဆွ ှင့် ဦးမူတူး (ဒီကရီအိုင်ရသူ) (တရားံး) ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ ေဒါပုံ မိနယ်၊ ေဇယျာသီရရ ိ ပ်ကက ွ ၊် ေအာင် ရတနာအေရှလမ်း၊ အမှတ်-၂၉၂၊ (3/A)ေန တရားံး ဦးမူတူး (ယခုေနရပ် လိပ်စာမသိသူ)သိေစရမည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၆၈၅တွင် ကျရှိသည့်ဒီကရီကို အတည်ြပလုပရ ် န် ဤုးံ ေတာ်တင ွ ် တရားိင ု က ် ေလာက်ထားသည်ြဖစ်၍ မည် သ ည့ ် အ ေကာင်း ေကာင့ ် အ တည် ြ ပလု ပ ် ေစရန် အမိ န ် ကို မ ထု တ ် သင့်ေကာင်း အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလင် ေချဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေန သိမ ု ဟုတ် အခွငရ ့် ကိယ ု စ ် ားလှယြ် ဖင့ြ် ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ၊် ဧပီလ ၂ ရက် (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ေှာင်းတန်ခူးလဆန်း ၁၀ ရက်)ေန မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀ နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ရမည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၁၈ ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (သန်းသန်းတင့်) ခိုင်တရားသူကီး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

အလီဘိုင် (ခ) ဦးသန်းစိန်ှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

၁၂-၃-၂၀၂၀ရက် ေကးမုံသတင်းစာ ေကညာချက်တွင် လူကီးမင်း၏ အမည်ကိုထည့်သွင်းေကညာခဲ့ြခင်း ကို ၁၆-၃-၂၀၂၀ရက်စွဲပါ အသိေပးအေကာင်းကားစာြဖင့် လူကီးမင်း၏ ေတာင်းဆိုချက်အရ ၁၂-၃-၂၀၂၀ရက် ေကးမုံသတင်းစာ ေကညာချက်တင ွ ် လူကီးမင်း၏ အမည်ကို ထည့်သွင်းခဲ့ြခင်းကို ယေနမှစ၍ ြပန်လည်ပ ု သ ် မ ိ း် လိုက်ပါေကာင်း အလီဘိုင်(ခ)ဦးသန်းစိန်ှင့် အများသိေစရန် ေကညာလိုက်ပါသည်။ အထက်ပါအတိုင်းလဲအပ်န်ကားပါသည်။

လဲအပ်န်ကားချက်အရ

(၁) ြမင့်ြမင့်ခင် (ခ) မိုင်ရန်နီဆာ

ဦးတင်ရီ

[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၂၆၁၆၄]

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၆၁၇၁)

(၂) ြမင့်ြမင့်ေဌး(ခ)ကမရန်း

အမှတ်(၅၆)၊ ြပည်ေတာ်ေအးလမ်း၊

TGKN-၀၂၃၀၃၅

ေလးေဒါင့က ် န်ရပ်ကက ွ ၊် သဃန  း် ကန်းမိနယ်

(၃) ြမင့်ြမင့်စန်း (ခ) မရှီရင်(န်)

ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၁၀၄၃၉၄

[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၂၃၁၇၇]


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀

အထူးလက်လှဲစွာ ဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ြပလာ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ၊် ၇၂ ှစေ ် ြမာက် (လွတလ ် ပ်ေရးေန)တွင် ြပည်ေထာင်စု သမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ ိုင်ငံေတာ်သမတုံး၏ အမိန် ေကာ်ြငာစာ အမှတ် (၁/၂၀၂၀)ြဖင့် ေဒါက်တာခင်ခင်ရီအား "အဂ အဂမဟာသီရိသုဓမ

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

သိဂ"ဘွဲတံဆိပ်ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ချ ီးြမင့်အပ်ှင်းြခင်းခံရသည့်

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၂၇.င2၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၁၃၊ ေြမကွက် တည်ေနရာအမှတ် (၂၁)၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ စမ်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ် ဦးေကျာ်ေကျာ် [၁၂/စခန(ိုင်)၀၀၆၄၅၈] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် (သက်ကုန်) ေြမအား (ဖခင်) ဦးေကျာ်ေကျာ်သည် (၁၆-၂-၂၀၁၂)ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ (မိခင်) ေဒလှရှင် သည် (၁၈-၂-၂၀၀၂) ရက်တင ွ လ ် ည်းေကာင်း ကွယလ ် န ွ သ ် ြဖင့် ၎င်းတိ၏ ု သား/သမီးများြဖစ်ေသာ ၁။ ေဒကည်ကည်ဝင်း [၁၂/စခန(ိုင်)၀၀၆၈၇၅] ၂။ ေဒရီရီဝင်း [၁၂/စခန(ိုင်)၀၀၅၉၅၉] ၃။ ေဒနီနဝ ီ င်း [၁၂/စခန(ိင ု )် ၀၀၅၉၆၁] ၄။ ဦးခင်ေဇာ် [၁၂/စခန(ိင ု )် ၀၀၆၃၀၆]ှင့် ၅။ ဦးညီညေ ီ ဇာ် [၁၂/စခန(ိင ု )် ၀၀၆၄၆၁]တိမ ု ှ သားသမီးေတာ်စပ်ေကာင်း ၎င်းတိမ ု သ ှ ာ အေမွဆက်ခခ ံ င ွ ရ ့် ေ ှိ ကာင်း ၎င်းတိုမှလွဲ၍ အြခားအေမွဆက်ခံမည့်သူ အေမွစားအေမွခံသားသမီးများမရှိေကာင်း ဒဂုံမိ နယ်တရားုံး၏ ၁၇-၂-၂၀၂၀ ရက်တွင်ြပလုပ်ေသာ ကျမ်းကျ ိန်လာအမှတ် ၂/၂၁၆၅/၂၀၂၀ ကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေထာက်ခံကျမ်းကျ ိန်လာ (၂)ေစာင်၊ ေသာစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာင်း၊ ဂရန် မူရင်းတိုကိုတင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလာက် ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန် ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အတွက် အထူးဂုဏ်ယူ ဝမ်းေြမာက်မိပါေကာင်းှင့် အမျ ိးဘာသာ၊ သာသနာအကျ ိးတိုကို ဆတက်ထမ်းပိုးတိုး၍ ေဆာင်ရ က်ိုင်ပါေစ ေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ C.M.A ပုညကုသလဗဟုကရအသင်း C.M.A ပုညကုသလဗဟုကရအသင်း ဘိုးဘွားရိပ်သာ အိမ်/ုံးအေရာက်သင်သည်

Dr သန်းစိုးလူ

English (4)Skills Workplace English IELTS Ph:09-785128530, 09-5030892

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ (တရားမကျင့ထ ် းံ ု ကိဓ ု ဥပေဒအမိန် -၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀) မိတီလာခိုင်တရားုံးေတာ်၌ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၁၇ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန် လတ်ြခင်း

စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး၊ ဝက်လက်မိနယ်၊ သုံးဆင့က ် န်ေကျးရာေန ဦးခင်ေမာင်ေဌး[၅/ဝလန (ိုင်)၁၇၀၁၇၂]-ေဒတင်တင်ညိ[၅/ဝလန(ိုင်) ၁၄၅၀၄၁]၏သားြဖစ်သူ ေမာင်ဇွဲထက်ကိုသည် မိဘများ၏ ဆိုဆုံးမမကို မနာခံဘဲမိမိ၏ သေဘာဆအေလျာက် မိသားစုအား စိတ်ဆင်းရဲေအာင် အကိမ် ကိမ် ြပလုပပ ် ါသြဖင့် ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မအ ှ ေမွြပတ်စန ွ ် လတ်  လိက ု ပ ် ါသည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစအဝဝအားလု  ံးကို လုံးဝ(လုံးဝ)တာဝန်မယူင ို ပ ် ါေကာင်း အများြပည်သသ ူ ေ ိ စရန် ေကညာအပ် ပါသည်။ မိခင်၊ ေဒတင်တင်ညိ

လင်မယားအြဖစ်မှ အပီးအပိုင်ကွာရှင်းြပတ်စဲကပီး ြဖစ်ေကာင်း ှစ်ဦးသေဘာတူေကညာချက်

ကိေ ု ကျာ်သန ိ ်းထိက ု ် [၁၂/ပဇတ(ိင ု )် ၀၃၃၄၂၁]၊ အမှတ-် ၃၆၊ ၅၄လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ် ှင့် မေမမျ ိးထွန်း [၁၂/တမန(ိုင်)၁၃၁ ၇၉၅]၊ အမှတ်-၃၄၊ ၈၇လမ်း၊ ကန်ေတာ်လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန် မိနယ် တိုသည် ၁၉-၃-၂၀၂၀ ရက်တွင် အစလာမ်ရှရီအတ်ဓေလ့ထုံးတမ်းှင့် အညီ တွလာက်မက်ဆို လက်ခံ၍ တရားဝင်အပီးအပိုင်ကွာရှင်းြပတ်စဲခဲ့ ကပီးြဖစ်ပါေကာင်း သက်ဆင ုိ သ ် မ ူ ျားှင့် အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါ သည်။ လဲအပ်န်ကားသူများ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ၁။ ကိုေကျာ်သိန်းထိုက် ဦးေကျာ်ငိမ်း ေဒခင်ေမသန်း [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၃၄၂၁] (ေဖာင်ေတာ်သ)ီ (စ်-၂၃၀၂) (စ်-၃၂၂၈) ၂။ မေမမျ ိးထွန်း B.A(Law),LL.B, LL.B,D.B.L, [၁၂/တမန(ိင ု )် ၁၃၁၇၉၅] D.B.L,D.M.L D.M.L,D.I.L Ph: 09-5108521 Ph: 09-5015316 တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ အမှတ-် ၁၆၂၊ (ပထပ်)၊ ၃၅-လမ်း (အလယ်)၊ ေကျာက်တတ ံ ားမိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ။

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း က်ပ ု ၏ ် အမသည်ြဖစ်သူ ေဒကည်ကည်ေဌး [၁၂/ဗဟန(ိင ု )်

၀၆၁၁၂၀]ကိင ု ေ ် ဆာင်သ၏ ူ လအ ဲ ပ်န်  ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ က်ုပ်၏အမသည် လက်ရှိ ေနထိုင်လျက်ရှိေသာ ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁)

ရပ်ကွက်၊ စပါယ်လမ်း၊ အမှတ် (၂၄၅/ခ)ေန ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် အမည်ေပါက်ရရှိသူ ေဒခင်ွဲအမည်ေပါက်အား ဆက်စပ်စာချပ်

များြဖင့် လက်ေရာက်ဝယ်ယူ ပိင ု ဆ ် င ို ထ ် ားေသာ ေဒရင်ွဲအမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀)ေြမငှားဂရန်မာှ ေနအိမအ ် တွငး် ဗီိုထဲ၌ သိမး် ဆည်းထားစ် ေပျာက်ဆုံး၍ရှိပါသြဖင့် လက်ဝယ်ရှိထားသူများအေနြဖင့် က်ုပ်ထံ

သိလ ု ည်းေကာင်း၊ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွထသ ံ လ ို ည်းေကာင်း၊ ယခုေကညာ သည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း ိးု သားစွာြဖင့် ြပန်လည်အပ်ပ ှံ ါရန်

အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ ေကညာသည့် (၁၀)ရက်အတွင်း

ေကျာ်လွန်သွားပါက သက်ဆိုင်ရာ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာ ေရးေကာ်မတီ၌ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ြပန်လည်ေလာက်ထားမှင့်

ပတ်သက်၍ ကန် ကွက်မတစ်  စုံတစ်ရာေပေပါက်လာပါက တည်ဆဲ

တရားဥပေဒှင့်အညီ ထိခိုက်စွာ ကန် ကွက်သူအား အေရးယူေဆာင် ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ န်ကားချက်အရ

ဦးလှကည် (တရားလတ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၆၀၆၆)

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံးခန်း၊ ၀၉-၅၁၄၂၅၂၀

ေဒေကဇင်ေအး တရားလို

ှင့်

ေဒွန် ွန် တရားပိင်

မေလးတိင ု ်းေဒသကီး၊ မိတလ ီ ာမိ၊ ြပည်သာယာ(၃)လမ်းေန တရားပိင်

ေဒွန် ွန် (ဘ) ဦးဘဘ(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစရမည်။

သင့အ ် ေပ၌ ေဒေကဇင်ေအးက "ပဋိညာ်ပါအတိင ု ်း မှတပ ် တ ုံ င်အေရာင်း

အဝယ်စာချပ်ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ" ေလာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ် တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တိုကို

ေချပေြပာဆိုိုင်သူ ကိုယ်စားလှယ်ှင့်ြဖစ်ေစ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ခုှစ်၊

မတ်လ ၂၆ ရက် (၁၃၈၁ ခုစ ှ ၊် တန်ခူးလဆန်း ၃ ရက်)၊ မွန်းမတည့မ ် ီ ၁၀ နာရီတင ွ ် အထက်အမည်ပါသူ တရားလို၏ အဆိုလာကိ  ုထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို

လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် သင်သေ ိ စရမည်မှာ အထက်ကဆိခ ု သ ဲ့ ည့ေ ် နရက်တင ွ ် သင်မလာမေရာက်ပျက်ကက ွ ခ ် လ ့ဲ င် သင့မ ် ျက်ကယ ွ တ ် င ွ ် ြငင်းချက်များကို ထုတ်

ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင်တရားလိုက ကည့်လိုသည့်စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်

အတူယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလာတင်သွင်းလိုလင် အမမဆိုင်မီ (၄) ရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ မတ်လ ၁၉ ရက် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က်ုပ်လက်မှတ်

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

(မင်းေအာင်)

ခိုင်တရားသူကီး

မိတီလာခိုင်တရားုံး

ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ၂၉-လမ်း (အထက်ဘေလာက်)၊ အမှတ်-၂၃၀/၂၃၂(ပထမထပ်-ဝဲ)၊ အိမ်ခန်းဥပစာ၊ ပိုင်ဆိုင်၊ အကျ ိးခံစား၊ စီမံခန် ခွဲခွင့်ှင့် စပ်လျ်း၍ သက်ဆိုင်သူများှင့်အများသိေစရန် ၁။ အထက်ေဖာ်ြပပါတိက ု ခ ် န်းဥပစာှင့် အရပ်ရပ်အကျ ိးခံစားခွငမ ့် ျားကို က်ပ ု ် တို၏အမသည်ြဖစ်သူ ဦးေကျာ်ြမင့်[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၁၉၇၂၀]က ဥပေဒအရ အသိအမှတြ် ပေသာ အေပျာက်စနစ်ြဖင့် လေ ဲ ြပာင်းဝယ်ယူ ပီး ေနထိင ု ပ ် င ုိ ခ ် င ွ က ့် ုိ လက်ေရာက်ရယူသည့စ ် နစ်အရ တစ်ဦးတည်းဝယ်ယပ ူ င ုိ ဆ ် င ုိ ခ ် ပ ့ဲ ါသည်။ အိမရ ် င ှ ် အသိအမှတ်ြပ အိမ်လခေြပစာှင့် တရားဝင်အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းအရ ဦးစီးလည်းြဖစ်ပါသည်။ ၂။ တစ်ဦးတည်းပိင ု ရ ် င ှ ြ် ဖစ်သူ က်ပ ု တ ် ၏ ို အမသည်က အဆိပ ု ါအခန်းဥပစာတစ်ခု လုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ ငှားရမ်းြခင်း၊ ေနထိင ု ခ ် င ွ ေ ့် ပးြခင်း၊ စွန် လတ်  ေပးကမ်းြခင်း၊ ေပါင်ြှံ ခင်း၊ အာမခံတင် သွင်းြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေရာင်းရန်ကတိြပထားြခင်းများ လုံးဝ(လုံးဝ)မရှိပါ။ က်ုပ်တိုအမသည်၏ တရားဝင်လက်ရှိြဖစ်ပါသည်။ ၃။ အဆိပ ု ါအခန်းဥပစာ၏ပိင ု ဆ ် င ို ခ ် င ွ ၊့် ေနထိင ု အ ် သုးံ ြပပိင ု ခ ် င ွ  ့် င ှ ့် ေသာ့ခတ်ထန ိ ်း သိမ်းမများကို က်ုပ်တိုအမသည်၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ မည်သူမ လုပ်ကိုင်စီမံေဆာင်ရက်ခွင့်မရှိပါ။ အခန်း ဥပစာပို င ် ဆို င ် ခ ွ င့ ် ကို ေရာင်း ချြခင်း ၊ ေရာင်း ရန် က တိ ြ ပြခင်း ၊ တစ်နည်းနည်းလေ ဲ ြပာင်းြခင်း၊ ေနထိင ု ခ ် င ွ ေ ့် ပးြခင်း၊ ေပါင်ြှံ ခင်း၊ အာမခံတင်သင ွ ်း ြခင်းများကို က်ပ ု တ ် ၏ ို အမသည်ကယ ို တ ် င ို ် သေဘာတူေရးသား၊ လက်မတ ှ ေ ် ရး ထိုးမမပါရှိဘဲ မည်သူမေဆာင်ရက်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ ထိုသို ေဆာင်ရ က်ခဲ့ပါက ေဆာင်ရ က်မမှန်သမသည် ဥပေဒှင့်မညီ၊ တရားမဝင် မူလကပင် ပျက်ြပယ်ပါသည်။ ပူးေပါင်းပါဝင်၊ ဝယ်ယူ၊ အေပါင်ခံ၊ တစ်ဆင့င ် ှားရမ်းမြပခဲပ ့ ါက ပါဝင်လက်ခေ ံ ဆာင်ရက် ခဲသ ့ တ ူ ၏ ို တာဝန်သာြဖစ်ပီး ရာဇဝတ်မ၊ ဥပေဒေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်မ၊ တရားမဆိုင်ရာေဖာက်ဖျက်မြဖင့် သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်း၊ တရားုံးေတာ်တို၌ အမဖွင့်လှစ် တရားစွဲဆို၍ ထိေရာက် စွာ အေရးယူ ြ ခင်း ခံ ရ မည် ြ ဖစ် ေ ကာင်း သက် ဆို င ် သူ မ ျားှ င့ ် အ များသိ ေစရန် သတိေပးေကညာလိုက်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေကျာ်ငိမ်း(ေဖာင်ေတာ်သီ) (စ်-၂၃၀၂) ေဒခင်ေမသန်း(စ်-၃၂၂၈) B.A(Law),LL.B,D.B.L,D.M.L LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L Ph:09-5108521 Ph:09-5015316 တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ အမှတ-် ၁၆၂(ပထပ်)၊ ၃၅-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တတ ံ ားမိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ။

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းေက်ြငာ သဃ  န ်း က န်း မိနယ် ၊ ေြမတို င ်း ရပ် ကွက်အမှတ်၊ ကီးပွားေရး(ေြမာက်)၊ ေြမ ကွက်မှတ်-၁၇၀/ခ၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ် (၁၇၀/ခ)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း(ကီး ပွားေရးေြမာက်)ရပ်ကက ွ ၊် သဃန  ်းကန်းမိ နယ်၊ ေဒအုေချ [၁၂/ရကန(ိင ု )် ၀၀၅၄၄၇] အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀) ဂရန်ေြမအား အမည် ေပါက် ေဒအုေချ (မိခင်)သည် (၁-၁၂၂၀၁၇)ရက်တင ွ လ ် ည်းေကာင်း၊ ဦးေစာလှြဖ (ဖခင် ) သည် (၁၈-၁၁-၂၀၁၂)ရက် တ ွ င ် လည်းေကာင်း အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့် (၁) ဦးေကျာ်ေကျာ်မိုး [၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၄ ၂၈၂]၊ (၂) ေဒစမ်းစမ်းမိုး [၁၂/ရကန(ိုင်) ၀၀၅၉၆၁]၊ (၃) ဦးေကျာ်သန်းမိးု [၁၂/ရကန (ိုင်)၀၀၄၂၆၇]၊ ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး [၁၂/ ရကန(ိင ု )် ၀၀၃၁၄၇]တိမ ု ှ တရားဝင်အေမွ ဆက်ခပ ံ င ို ဆ ် င ို ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ည့သ ် ား/သမီး အရင်း များြဖစ်ေကာင်း၊ အြခားေသာ အေမွဆက်ခံ ခွငရ ့် သ ိှ  ူ င ှ ့် ကိတိမသား/သမီးများ ေမွးစား ထားြခင်းမရှပ ိ ါေကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာအမှ  တ် (၁/၇၂၃/၂၀၂၀/၈-၁-၂၀၂၀)၊ ေသစာရင်း၊ အိမေ ် ထာင်စစ ု ာရင်း၊ ဂရန်မရ ူ င်းှင့် ပိင ု ဆ ် င ို ် စာချပ်အမှတ် (၂၃၅၅/၂၀၁၆)တိတ ု င်ြပ၍ အေမွဆက်ခပ ံ င ုိ ဆ ် င ုိ ေ ် ကာင်း စာချပ်ချပ်ဆရ ုိ န် ေြမပုံ ကူး ေလာက် ထားလာြခင်း အေပ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား များြဖင့် ဤေကာ်ြငာ ပါသည့ေ ် နမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ကန် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန် ကွ က ် မ  မရှိ ပ ါက လု ပ ် ထုံး လု ပ ် န ည်း အတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ် ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ကန် ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-စက်မဇုန်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-စက်မဇုန်(၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၃၉၊ ေြမဧရိယာ (၁.၁၉၀) ဧကှင့် ေြမကွကအ ် မှတ-် ၁၄၀၊ ဧရိယာ (၂.၀၅၈)ဧကရှိ ေြမှစက ် က ွ  ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကမ ် ျားေပရှိ အမှတ-် ၁၃၉/၁၄၀၊ စက်မဇု  န် (၂)၊ ဒဂုဆ ံ ပ ိ က ် မ်းမိနယ် ဟုေခတွင်ေသာ ၁။ အကျယ်အဝန်း (၂၀၀x၈၀)ေပခန် ရှိ စတီး Structure ဂိေ ု ဒါင်တစ်လုံး၊ ၂။ အကျယ်အဝန်း (၄၅x၃၀)ေပရှိ အာရ်စတ ီ စ်ထပ်တက ို အ ် ေဆာက် အဦတစ်လုံး၊ ၃။ သွပမ ် ိုးအေဆာက်အဦငယ်တစ်လုံး ၄။ ကားဂိေ ု ဒါင်ငယ်တစ်လုံးှင့် ၃၁၅ KVA ထရန်စေဖာ်မာတစ်လုံး ေရမီးသွယတ ် န်းတပ်ဆင်ပီး အပါအဝင်အကျ ိး ခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ ကို ၄-၇-၂၀၁၁ ရက် (ေြမငှား) အမတွအ ဲ မှတ-် ဒဂုဆ ံ ပ ိ ် ကမ်း(ဇုန-် ၂) ၃၁၁/၂၀၁၁ ှင့် ေြမငှားအမတွအ ဲ မှတ-် ဒဂုဆ ံ ပ ိ က ် မ်း(ဇုန်-၂) ၁၁၄/ ၂၀၁၁ တိုအရ တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်စီမံခန် ခွဲလျက် လွတ်လပ်စွာလဲေြပာင်း ေရာင်းချခွငရ ့် ေ ိှ ကာင်း ဝန်ခက ံ တိြပသူများြဖစ်ကေသာ (၁) ဦးထွနး် ေအာင်သာ (ဘ) ဦးေအာင်သာထွန်း (ခ) ဦးငန်းကျား [၁၁/စတန(ိင ု )် ၀၂၃၉၉၇]၊ (၂) ေဒပုလဲ စိန် (ဘ) ဦးကိလ ု ှ [၁၁/စတန(ိင ု )် ၀၄၂၅၆၂]၊ (၃) ေဒတင်တင်ရီ (ဘ) ဦးသာေအး [၁၂/ဗတထ(ိင ု )် ၀၁၀၈၂၈]၊(၄) မဇင်မာေအာင် (ဘ) ဦးဦးဘိုးသိန်း [၁၁/စတန(ိင ု )် ၀၆၄၁၁၁]၊ [မူလဂရန်ပူးတွဲအမည်ေပါက်ြဖစ်သူ ဦးသန်းဇံေမာင် (၂၉-၈-၂၀၁၄ ရက်တွင် လူပျ ိဘဝြဖင့်ကွယ်လွန်) ၏တစ်ဦးတည်းအေမွဆက်ခံခွင့်ရှိသူဟု အဆိြု ပသူညမ ီ အရင်း] (၅) မှင်းသူဇာဝင်း (ဘ) ဦးဘိေ ု မာင်ကီး [၁၁/စတန(ိင ု )် ၀၆၆၇၈၉]ထံမှ က်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွများက အပီးအပိုင်လဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအြဖစ် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ေြမကွက်များှင့် အရပ်ရပ်အကျ ိးခံစားခွင့်များှင့်စပ်လျ်း၍ ကန် ကွက်အေရး ဆိုလိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်မာလုံေလာက်ေသာ တရားဝင် အေထာက်အထားများှင့်တကွ က်ုပ်တိုထံလာေရာက်တင်ြပ ကန် ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက် ေအာင် ဥပေဒှငအ ့် ညီ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာ အပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးေကျာ်ငိမ်း (ေဖာင်ေတာ်သီ)(စ်-၂၃၀၂) ေဒခင်ေမသန်း (စ်-၃၂၂၈) B.A(Law),LL.B,D.B.L,D.M.L LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L Ph: 09-5108521 Ph: 09-5015316 တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ အမှတ-် ၁၆၂(ပထပ်)၊ ၃၅လမ်း (အလယ်)၊ ေကျာက်တတ ံ ားမိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ။


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀(စေနေန)

ချင်းေတာင်တန်းေပက ေရကာပန်းတစ်ပွင့် (သိုမဟုတ်) ဆူရ်ဘုန်ေလယာ်ကွင်း ဆလိုင်းေဒးဗစ်

(မတ် ၁၄ ရက်မှအဆက်)

သိုေသာ် ကားလမ်းခရီးက ေမာင်းှင်သွားရ၍ လူပင်ပန်း

ှင့် ြပည်တွင်းေလဆိပ် ၃၁ ခုတိုရှိပီး ချင်းြပည်နယ်ကဲ့သို

အြမန် (သိမ ု ဟုတ)် အချ ိန်မီ ေရာက်ရ ှိ င ို ပ ် ါသည်။ ထိေ ု ကာင့်

တည်ေဆာက်ပါက

ေလေကာင်းကို အဓိကအားထား၍ သွားလာကပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ် သုံးခု

ေတာင်တန်းထူထပ်ေသာ

ေနရာတွင် ေလယာ်ကွင်း

ေဒသခံြပည်သူများှင့်

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ခရီးသွား

များစွာေကာင်းကျ ိးြဖစ်ထွန်း၍

ဧည့သ ် ည်များအတွက် အကျ ိးရှမ ိ ည်ြဖစ်ပါသည်။ ယခုအခါ

သည်။ အချ ိန်ကာြမင့်သည်။ ေလယာ်ြဖင့်သွားလာပါက

ယခင်က

ကမာေပရှိ

ေလယာ်ကင ွ ်း ေပေပါက်လာြခင်းသည်

ိုင်ငံတိုင်းက

တစ်ိုင်ငံှင့် တစ်ိုင်ငံသို

ပထမအဆင့် တည်ေဆာက်ေရး

ချင်းြပည်နယ် ဖလမ်း(ဆူရ်ဘုန်) ေလဆိပ်သစ် ပထမ

ဆူရဘ ် န ု ေ ် တာင်(မိုးေခေတာင်)တွင် ေလဆိပေ ် ဆာက်လပ ု ်

အဆင့် တည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်း ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါ

ဌာန ချင်းြပည်နယ် ဟိတ ု ယ်င ှ ့် ခရီးသွားလာေရးလုပင ် န်း၏

တာဝန်ခမ ံ ှာ ဒုတယ ိ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေကျာ်စိုးြဖစ်ပါ

လျက်ရှိသည်မှာ ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီး ကိးပမ်းအားထုတ်မေကာင့  ်ပင် ြဖစ်ပါသည်။

ေလေကာင်းကို အဓိကအားထား

၂၀၁၆ ခုစ ှ ် ဇန်နဝါရီလတွင် ြပည်တင ွ ်း ြပည်ပခရီးသည်

၆၉၁၂ ဦး၊ ၂၀၁၇ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ြပည်တင ွ း် ြပည်ပခရီးသည်

၁၃၅၀၆ ဦး၊ ၂၀၁၈ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ြပည်တင ွ း် ြပည်ပခရီးသည်

၅၉၂၆၈ ဦး၊ ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် ြပည်တွင်း ြပည်ပခရီးသည် ၃၃၇၇၉ ဦး ဝင်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ယခုအခါ အသက်ရှည်ကျန်းမာလိုသူတိုင်းက

ချင်းြပည်နယ်

သို လျင်ြမန်စွာလာေရာက်ရန် ဆြပင်းြပေနကသည်။ ေတာင်ဇလပ်ပန်းနီနီ၊

ေခါင်ရည်ချ ိြမြမှင့်

သန် ရှင်း

လတ်ဆတ်ေသာ ေဒသအစားအစာ ဆာဘူသးီ (ေြပာင်းှင့် အသားစွပ်ြပတ်)ကို စားလိုကသည်။ ချင်းြပည်နယ်သို

မေရာက်ဖူးလင် ဘဝ၌ လိုအင်ဆမြပည့်စုံ၊ လိုအပ်ချက် တစ်စုံတစ်ခုရှိေနသကဲ့သို

ခံစားေနရမည်ြဖစ်ပါသည်။

သည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘာှစတ ် င ွ ် စီမက ံ န ိ း် စတင်ခ့ဲ ပီး

ချင်းတိုင်းရင်းသားတို

မေမာ်လင့်ခဲ့ေသာ ဆူရ်ဘုန်

ရိဒ်ေရကန်၊ ေအွကည်ေရကန်တွင် ေရကာပန်းေပါက်သကဲ့သို ထူးြခားသစ်လွင်လှေသာ မဂလာတစ်ခုပင်ြဖစ်

သည်။ ချင်းြပည်နယ် ဖလမ်းမိ ဆူရ်ဘုန်ေတာင်ေကာ

တွဲလျက်ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းပထမအဆင့် ပီးစီးမည့်ခုှစ်

မေမာ်လင့ခ ် ေ ဲ့ သာ ဆူရဘ ် န ု ေ ် လယာ်ကင ွ ်း ေပေပါက်လာ

မိင ု အ ် ကွာတွင် ရှပ ိ ါသည်။ ဦးတည်ရာ (၁၈၀/၃၆၀)ပင်လယ်

ပထမအဆင့်ပီးစီးမမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီလကုန်

ေအွကည်ေရကန်တင ွ ် ေရကာပန်းေပါက်သကဲသ ့ ုိ ထူးြခား

တွင်တည်ရှိပီး ဖလမ်းမိ၏ အေနာက်ေြမာက် ၈ ဒသမ ၅

မှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်

စက်တင်ဘာလ

စီမံကိန်း

ြခင်းသည်

ေြပးလမ်းအမျ ိးအစား Flexible Pavement ၊ ေြပးလမ်း

အဆင့် စီမက ံ န ိ ်းသာြဖစ်ေသာ်လည်း တာဝန်ရဝ ှိ န်ထမ်းများ၏

ေသာ ဆူရ်ဘုန်ေလယာ်ကွင်းကီး အြမန်ပီးေြမာက်ပါက

ရပ်နားရာ ေနရာအကျယ်အဝန်းမှာ အလျား ေပ ၂၅၀၊

စွာ ပီးစီးေတာ့မည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုဆိုလင် ေတာင်ေပ

ချင်းတိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုများအားလုံးက ေမာ်လင့်

ြဖစ်ပီး ဆင်းသက်အသုံးြပိင ု မ ် ည့် ေလယာ်အမျ ိးအစားမှာ

လာေရာက်ပီး

ကွင်း ေပေပါက် လာမည်ြဖစ်သကဲသ ့ ို ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိုးရ၏

၆၀၀၀ ရှိပါသည်။

ေလယာ်ေြပးလမ်းအလျား ေပ ၆၀၀၀၊ အကျယ် ေပ ၁၀၀၊

ယခုအခါ ေလယာ်ကွင်းတည်ေဆာက်မမှ  ာ ပထမ

ချင်းတိုင်းရင်းသားအားလုံး ေမာ်လင့်ေတာင့်တေန

အရှသ ိ တ်စန ွ ်း အလျား ေပ၂၀၀၊ အကျယ်ေပ ၁၀၀၊ ေလယာ်

ေနစ်အားကိးမာန်တက် ေဆာင်ရက်မေကာင့  ် လျင်ြမန်

ြမန်မာိုင်ငံအှံ၊

အကျယ် ေပ ၂၅၀၊ ေြပးလမ်းခံိုင်ရည်အား ေပါင် ၅၀၆၀၀

ေြမြပန် ေသွးချင်းညီအစ်ကိုများအားလုံး ချင်းြပည်နယ်သို

ေတာင့တ ် လျက်ရေ ှိ သာ ချင်းြပည်နယ်ရှိ ပထမဆုံးေလယာ်

ATR 72-500/ 600 ြဖစ်ပါသည်။

ရင်းှီးမများ ပိမ ု အ ို ားေကာင်းလာမည်ြဖစ်သကဲသ ့ ို ြပည်နယ်

ြဖစင်ေသာေစတနာ၊ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ သမိုင်းမှတ်

ြပည်တွင်းြပည်ပခရီးသွားများ ပိုမိုတိုးတက်ေရာက်ရှိလာ

မကာမီေပထွက်လာေတာ့မည်မှာ မုချဧကန်ပင် ြဖစ်ပါ

ေလဆိပအ ် ေဆာက်အဦမှာ (၁၅၆ x ၈၄)ေပ တစ်ထပ်ခွဲ

အေဆာက်အဦြဖစ်ပါသည်။ အြမင့် ေပ ၆၀၊

ေလေကာင်းထိန်းေမာ်စင်

(၄၈ x ၃၄) ေပ မီးသတ်အေဆာက်အဦ

တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း

ချစ်ခင်

ဖွံဖိးမအားပိမ ု အ ို ရှန ိ တ ် ိုးြမငရ ့် ရှလ ိ ာမည်မှာ ေသချာပါသည်။

တိုင်တစ်ခုအြဖစ်

ကမည်မှာ အမှနြ် ဖစ်ပါသည်။ ယခင်က ချင်းတိင ု ်းရင်းသားတို

ေတာ့သည်။

တိုင်းေဒသကီး

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျ ိးေရးရာ

ဝန်ကီး

ဦးစိင ု ်းပန်းဆိင ု က ် အဖွငမ ့် န ိ ် ခွန်းေြပာကားပီး တိုင်းရင်းသားအခွင့်အေရးများ ေစာင့်ေရှာက်ေရးဦးစီးဌာန

ကာကွယ် ဒုတိယ

ေဒသန်းသန်းညိက ကာကွယ်

ကို လည်းေကာင်း၊ လက်ေထာက်န်ကား ေရးမှး ေဒငိမ်းုေဝက ၂၀၀၈ ခုစ ှ ် ဖွဲစည်းပုံ

ေဆာင်ရက်မည့်

အေြခခံဥပေဒ၊ ၁၉၈၂ ြမန်မာိုင်ငံသားဥပေဒ

“တိင ု ်းရင်းသားအခွငအ ့် ေရးဆိင ု ရ ် ာ ပညာေပး

ှင့် ကမာ့လူ အခွင့်အေရး ေကညာစာတမ်းပါ

ေဟာေြပာြခင်းှင့် ရပ်ရာအေြခြပ အသက်ေမွး

လူ အခွငအ ့် ေရးများကို လည်းေကာင်း၊ မေလး

ဝမ်းေကျာင်းပညာလိအ ု ပ်ချက်တက ုိ ုိ ဆန်းစစ်

တိုင်းေဒသကီး

စီမံြခင်းအစီအစ်” ကို ပထမအကိမ်အြဖစ်

လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ

လက်ေထာက်န်  ကားေရးမှး ဦးညီညီစိုးက

ေကျာက်ဆည်မိ ေညာင်ေြခာက်ပင်ရပ်ကက ွ ်

လူမဝန်  ထမ်းလုပင ် န်းရပ်များကို လည်းေကာင်း

ရှိ ေရေဖာင်ေဒးရှင်းခန်းမ၌ မတ် ၁၂ ရက်တွင်

ပညာေပးေဟာေြပာကသည်။

ြပလုပ်ခဲ့သည်။

ထိေ ု နာက် တက်ေရာက်လာသူများအား

ပညာေပးေဟာေြပာ

ရပ်ရာအေြခြပ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ

မေလးတိုင်း

လိုအပ်ချက်များကို စစ်တမ်းေကာက်ယူခဲ့ပီး

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျ ိးေရးရာ

အမှတ်တရလက်ေဆာင်များ

ဝန်ကီး ဦးစိင ု ်းပန်းဆိင ု ၊် လူဝင်မကီ  းကပ်ေရး လူ စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဝန်ကီး

ဦးေအာင်ကည်၊ စ်က ့ င ို ် မိနယ်

အခမ်းအနားတွင်

ေစာင်ေ ့ ရှာက်သည့် ဥပေဒှင့် နည်းဥပေဒများ

မေလးတိင ု ်းေဒသကီးက ဦးေဆာင်၍ ၂၀၁၉-

ှင့်

ေလယာ်ကွင်းအသစ်တစ်ခုလည်း

တိုင်းရင်းသားအခွင့်အေရးများ

ကာကွယ်

ေစာင်ေ ့ ရှာက်ေရးဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးုံး

အဆိုပါအခမ်းအနားသို

ကမာအှံခရီးသွားလာိုင်မည်ြဖစ်ပီး

န်ကားေရးမှး

တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန

ေဒသကီး

ရိဒ်ေရကန်၊

သစ်လွင်လှေသာ မဂလာတစ်ခုပင် ြဖစ်ပါသည်။

အြမင့်ေပ

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာလိုအပ်ချက်တိုကို ဆန်းစစ်စီမံြခင်းအစီအစ် ြပလုပ်

၂၀၂၀ ဘာှစ်အတွင်း

ချင်းေတာင်တန်းေပရှိ

အထိ ၈၀ ရာခိင ု  ် န်  း ေဆာင်ရက်ပီးစီးလျက်ရပ ိှ ါသည်။

ေရမျက်ှာြပင်အထက်

တိုင်းရင်းသားအခွင့်အေရးဆိုင်ရာပညာေပးေဟာေြပာြခင်းှင့် ရပ်ရာအေြခြပ

တိုင်းရင်းသားအခွင့်အေရးများ

ချင်းေတာင်တန်းေပရှိ

လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်၊

ေကျာက်ဆည်ခိုင်

ှင့် မိနယ်အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာန၊

ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊

အမျ ိးသမီး

လုပင ် န်းေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ၊ ရပ်မရ ိ ပ်ဖများ၊

ေဒသခံတင ို ်းရင်းသားများ အပါအဝင် စုစေ ု ပါင်း ၉၁ ဦး တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

ေပးအပ်ခဲ့

ေကာင်း သိရသည်။ မန်း(ကိုယ်ပွား)


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀(စေနေန) စာေရးဆရာြမင့်စိုးလင် ဘာသာြပန်ဆိုေရးသားထားသည့် ရာဘင်ြဒာနသ်တဂိုး၏ ဆန်းစေသာ်တာ

ြမန်ြပည်ေတာင်ဘက်စွန်းက

ကဗျာစုစာအုပ်တွင် ကေလးများ၏ စိတ်ေနစိတ်ထား၊ အေတွးအေခ၊ ဘဝေနထိုင်နည်းများအြပင် သားသမီးှင့် မိဘကားေှာင်ဖွဲထားသည့် သံေယာဇ်များကို ေဖာ်ကျးေရးဖွဲထားရာ ယခုတစ်ပတ်

ဆလုံ(ေမာ်ကင်း) တိုင်းရင်းသားများ သတင်းေဆာင်းပါး-ေမာင်ေမာင်ေကျာ့ (ပလက်ဝ) ၁၄-၃- ၂၀၂၀ ရက်ေနမှ အဆက်

အရက်

ယုံကည်ကိုးကွယ်မ

ေအာ်ဟစ်ပီး ကခုန်ကသည်။

တင်ကာ ဘိုးဘွားဝိညာ်ကို ဖိတ်ေခသည်။

ထိအ ု ချ ိန်တင ွ ် ရာသားများက ေသပီးသူ မိဘအမည်ကို

တွင် ကေလးရဲေလာကကဗျာကို အထူးအစီအစ်တစ်ရပ် ကေလးသူငယ်များ ဗဟုသတ ု တိးု ပွားေစရန် ရည်ရယ်၍ တိုင်းရင်းသားေရးရာကမှ ေဖာ်ြပလိုက်ရပါသည် -

BABY'S WORLD

ကေလးရဲေလာက

I Wish

ငါ့ကေလးရဲ

I could take a quiet corner

သူကိုယ်ပိုင်ေလာကအလယ်က

in the heart of my baby's

တိတ်ဆိတ်တဲ့ ေထာင့်တစ်ေထာင့်မှာ

very own world.

ငါေနကည့်ချင်တယ်။

I know it has stars that talk to him,

အဲဒီမှာ သူဆီစကားလှမ်းေြပာတဲ့

သမိုင်းပညာရှင် ေဒါက်တာစတီဗင်က ဆလုံတိုမှာ တူဒါး

ဆလုတ ံ သ ုိ ည် ေသြခင်းတရားကို လွနစ ် ာွ ေကာက်လန်

(Tuda)နတ်မင်းက ေမွးဖွားေပးလိက ု သ ် မ ူ ျားြဖစ်သည်ဟု

မမရှေ ိ ချ။ ေသြခင်းတရားမှာ တမလွနဘ ် ဝသိက ု ူးေြပာင်းရန်

ေရးခဲ့ဖူးသည်။ အချ ိဆလုံတိုက

တူဒါးနတ်မယုံကည်

ေပါင်းကူးတံတားြဖစ်သည်ဟု ယုံကည်ကသည်။ မည်သူ

ိုးရာကတွိင်း(Katoi)နတ်ကိုသာ လက်ခံ

မဆို ဖျားနာြခင်း၊ ထိခက ုိ ဒ ် ဏ်ရာရရှြိ ခင်း၊ မေကာင်းဆိးု ဝါး

and a sky that

ကယ်ေတွရှိတယ်။

ယုံကည်ကသည်။ ဆလုံဘိုးဘွားများက တူဒါးနတ်မှာ

ဖမ်းစားြခင်းေကာင့် ချက်ချင်းေသိင ု ေ ် ကာင်း၊ ေသဆုံးလင်

မည်သိုမှေကာင်းကျ ိးမေပးေကာင်း

ခာကိုယ်မှဝိညာ်

stoops down to his face

ေကာင်းကင်ကလည်း

to amuse him

ရတ်ေနာက်ေနာက်တမိ ေ် တွနဲ သက်တေံ တွကပို ါေခ ပီး

ကေချ။

လက်ဆင့်ကမ်း

တမလွန်သိုေရာက်ရှိသွားေကာင်း၊

မေကာင်းမလုပ်လင် မေကာင်းသည့်ေနရာ၊ ေကာင်းမ

ေြပာခဲ့ြခင်းေကာင့်ြဖစ်သည်။ ကတွိင်းနတ်ဝe ိ ာဏ်ကို

တိရစာန်များသတ်၍

လုပလ ် င် ေကာင်းသည်ေ ့ နရာသိပ ု ေ ုိ ပးလိမမ ့် ည်ဟု ေြပာဆို

ယစ်မပူေဇာ်ရ။ အုန်း၊ ဖေယာင်းဆီမီး၊ ငှကေ ် ပျာများြဖင်သ ့ ာ

ကသည်။ သိုအတွက် မေသမီေကာင်းမွန်စွာ

ပူေဇာ်ရသည်။ ပူေဇာ်ပွဲတွင် အရက်ေသစာေသာက်ခွင့်

ေြပာဆိုဆက်ဆံကရမည်ဟု ယုံကည်ကသည်။

ရှိသည်။ တစ်ှစ် ှစ်ကိမ်ပူေဇာ်ရသည်။ အတီးအမတ်

ေဆာင်ရန်ေရှာင်ရန်ဓေလ့ ဆလုတ ံ စ်ဦးေသလင်

အကအခုန်များြဖင့် ပူေဇာ်ကသည်။

ေနထိုင်

အေလာင်းကို မီးြခင်း၊

With its silly clouds and rainbows.

and look as if they

ကင်းေစရန်ှင့် အလုပ်အကိုင် အဆင်ေြပေစရန်အတွက်

သယ်သွားပီး သူပိုင်ပစည်းအချ ိှင့်အတူ ေြမြမပ်ပစ်က

ြဖစ်သည်။ ပင်လယ်ြပင်သိုခရီးထွက်လင်

never could move,

ေရေမာြခင်းမလုပ်ကပါ။

တကယ့်ကိုဆွံ အေနတဲ့ပုံ

ေြခလက်ေသေနတဲ့ပုံေတွနဲ

မကာခဏ

သည်။ ေြမပုေ ံ ပတွင် သူစီးခဲဖ ့ ူးေသာ ေလှကို ေမှာက်ထားခဲ့

ေဘးဒုကှ  င့် ရင်ဆင ို ရ ် တတ်သည်။ ထိေ ု ကာင့် ဆလုတ ံ သ ို ည်

ရသည်။ အတိတ်နိမိတ်ကို အလွန်ယုံကည်သည်။ အိမ်ှင့်

come creeping to his window

ကတွိင်းနတ်င ှ ့် အြခားနတ်တက ုိ ုိ ပူေဇာ်ပီးမှ ပင်လယ်ြပင်

ေလှေပတွင် သိမး် ငှကမ ် ကာခဏေအာ်လင် လူေသတတ်

သို ခရီးထွက်ကေလ့ရှိသည်။

ေကာင်း၊ သူ အသက် သတ်ေလ့ရှိသူများ၊ ကျ ိန်စာသင့်သူ

with their stories and with trays crowded with bright toys.

မိတ် မိနယ်ရိှ ဒုးံ ကန်း၊ မီးစိမး် ကန်းတွင် ေနထိင ု သ ် ူ

များ၊ စုန်းြပစားခံရသူများကိုေရး၍ မိုးကိးပစ်ေလ့ရှိြခင်း၊

များက ကတွိင်းနတ်ကပ ို ေ ူ ဇာ်ကသကဲသ ့ ို ေကာ့ေသာင်းနယ်

ပင်လယ်တွင် ေလှြဖင့်သွားေနစ် ေလမခန်ရ၊ ေအာ်ဟစ်

ဇဒက်ကီး၊ ဇဒက်ေလးေန ဆလုံများက ''လူပုန်းနတ်'' ကို

ေတးဆိုြခင်းမြပရ၊

ပူေဇာ်ကသည်။ လူပုန်းနတ် နတ်စင်ကို သကန်းသားြဖင့်

ချက်ချင်းေလမုနတ ် င ုိ း် ကျေရာက်တတ်သည်ဟု ယုံ ကည်

I wish

ခပ်နမ ိ န ့် မ ိ ေ ့် ဆာက်ကသည်။ ငါးေပပတ်လည် ကျယ်သည်။

ကသည်။

I could travel by the road

ပက်လက်မအိပ်ရ၊ နတ်မကိက်၍

ေရငန်နတ်ဟေ ု ခေသာ ေရသူထးီ ၊ ေရသူမများ ပင်လယ်

သွပြ် ပားေဟာင်းများ မိးု ထားသည်။ ပျ်ြပားများခင်းထား သည်။ နတ်စင်တိုင်သုံးတိုင်ထိပ်တွင် ေခါင်းေပါင်းစအြဖ

ထဲ၌ ရှသ ိ ည်။ ေရသူထီးမှာ ဆံပင်မပါ၊ ကတုံးေြပာင်ြဖစ်သည်

များ ပတ်ထားသည်။ တိုင်ေအာက်ေြခကို ေဆးေရာင်များ

ဟု ေြပာကသည်။ ေနကတ်၊ လကတ်လင် တစ်ရာလုံး

ြခယ်ကာ နတ်ဝိညာ်များ ေပျာ်ရင်စွာေနိုင်ေအာင် စီစ်

သံပုံးတီး၍ နတ်ဆးုိ များ

ထားသည်။

အိမေ ် ဆာက်ေနစ် တစ်ဦးဦးနာမကျန်းြဖစ်လင် ယတာ

ေမာင်းထုတ်ေလ့ရိှ ကသည်။

ေချြခင်း၊ မီးဖိုေနရာသစ်ေရြခင်း လုပ်တတ်ကေပသည်။

နတ်ပူေဇာ်ပွဲှင့် ဘိုးဘွားဝိညာ်ပူေဇာ်ပွဲ ှစ်စ်ဧပီလတွင် နတ်ပူေဇာ်ပွဲှင့်

ဤသိေ ု သာ သမိင ု ်းေကာင်း၊ ယ်ေကျးမဓေလ့များကို

ဘိုးဘွားဝိညာ်ပေ ူ ဇာ်ပွဲ ြပလုပ် ကသည်။ ပူေဇာ်ပမ ုံ ှာ ညေန

အေြခခံ၍ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းေနထိုင်ကေသာ

၆ နာရီတွင် နတ်ဆရာက ဦးေဆာင်ပီး ရာအနီးသခ ျ ိင်းသို

တိင ု း် ရင်းသားမျ ိးွယစ ် ု ၁၃၅ မျ ိးထဲတင ွ ် တနသာ ရီေဒသ

သွားရသည်။ သခ ျ ိင်းသိေ ု ရာက်လင် နတ်ဆရာက ကက်၊

ဌာေနတိုင်းရင်းသားလူမျ ိးတစ်မျ ိးအေနြဖင့်

ဆလုံတိုသည်

ဆလုတ ံ သ ို ည်

ေသြခင်းတရားကို

လွနစ် ွာေကာက်လန်မ

မရှေိ ချ။

ေသြခင်းတရားမှာ တမလွနဘ ် ဝသို

ရပ်တည်

ေနထိင ု လ ် ျက်ရှိ ကေသာ ညီေနာင်တဖ ူ ွား ဆလု(ံ ေမာ်ကင်း) တိုင်းရင်းသားများပင် ြဖစ်ေပသည်။ မှီြငမ်းကိုးကား ၁။

ဒိုေသွးဒိုသားတိုင်းရင်းဖွား-ဦးမင်းိုင်။

၂။

ပင်လယ်ေပျာ်ေမာ်ကင်း-တကသိုလ်ကိုလတ်။

၃။

ဆလုတ ံ င ို ်းရင်းသားများ၏ လူမစီ  းပွားဘဝ- ပါေမာက

ကူးေြပာင်းရန် ေပါင်းကူးတံတား

ဆလု(ံ ေခ ) ပင်လယ်ေပျာ်ေမာ်ကင်း- နီငိမ်း (အညာ

ြဖစ်သည်ဟု ယုံကည်က

၅။

စာေရးသူ ၂၀၁၀ ြပည့ ် စ ှ ် ေကာ့ေသာင်းမိသို ေရာက်ရိှ

ြမရာနယ်ေြပ (ြပည်) ကင်းေစေရး။ Y ေရှာင်က်စရာနည်းစုံစွာနဲ လျင်မကွာ ဖယ်ခွာရှင်းပါလို

တိုက်ဖျက်စိုေလ။

လွတ်ကင်းကာ၊ ဘယာေဝးေအာင်

ကံစည်ရယ် သတိချပ်ကာြဖင့် သိမှတ်လို ကာကွယ်ေစ

အကန်အသတ်အပိင ု ်းအြခားမှနသ ် မ လွနေ ် ြမာက်ရာ

for no cause between the kingdoms of kings of no history;

and Truth sets Fact free from its fetters.

ဟိုမှာဘက်ကိုေရာက်ချင်တယ်။ အဲဒီအရပ်မှာ ရာဇဝင်မတွင်တဲ့ ဘုရင်ေတွက တစ်ြပည့်တစ်ြပည် ေရးကီးခွင်ကျယ်မဟုတ်ဘဲ မင်းချင်းသံေစက၊ လက်ေဆာင်ပဏာပိုကတယ်။ အဲဒီအရပ်မှာ ဆင်ြခင်တုံတရားက သူဥပေဒေတွကို စွန်လုပ်ပီး ေလထဲမှာ လတ်ကစားတယ်။ သစာတရားကလည်း အရှိအမှန်သေဘာကို မချပ်ချယ်ဘဲ ထားသတဲ့ကွယ်။ ။

ြမင့်စိုးလင် (ြမန်မာြပန်)

ရတုပိုဒ်စုံေခတ်

ခဲစ ့ ် ဆလုတ ံ ၏ ုိ ဘဝဓေလ့ ေလ့လာခဲမ ့  မှတတ ် မ်းများ။

ကိတင်ကာ ဂုတစိုက်နဲ Y ြမန်ြပည်နယ် မရှိလှပ်ေစဖို

ငါလိုက်သွားိုင်ပီး

တကသိုလ်)၊ ိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်( ၁၂၄/၂၀၀၉)။

ကိုိုနာအရာယ် တိုကာကွယ် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ပျ ံှံေန၊

ြဖတ်ေဖာက်ထားတဲ့ လမ်းအတိုင်း

Where messengers run errands

and flies them,

ေတာက်ေတာက်ေြပာင်ေြပာင် ကစားစရာေတွလည်း

ကေလးရဲစိတ်ထဲ

and out beyond all bounds;

Kites of her laws

တေရေရတိုးလာကပီး ပုံေတွေြပာြပက၊ လင်ပန်းေတွနဲ အြပည့်ထည့်လာကတယ်။

that crosses baby's mind,

Where Reason makes

သူတိုက ကေလးရဲ ြပတင်းေပါက်နားကို

ေဒတင်ရီ(မုဿ)။ ၄။

Y ကမာတစ်  ခွင် ေရာဂါဆိုး

ေဖျာ်ေြဖရေအာင် ဆင်းသက်လာတာ ငါသိပါတယ်။

Those who make believe to be dumb, ကည့်လိုက်ရင်

အေလာင်းကို တစ်ေနရာသို

ကတွိ င်းနတ်ကုိ ပူေဇာ်ြခင်းသည် ေဘးအရာယ်

ကေလးရဲမျက်ှာဆီ

ေတွး မေှး။

ေအာင်လံေြမ-ေနရီမိုး

Y ဘာသာသာသနာ လူမေရးရာ

Y မျက်ေမှာက်ေခတ်ြပည်သူက

ခမ်းနားများမှာ ေစာင်းနဲတွဲဖက်

ကာရန်နေဘထက်

ပိုဒ်စုံရတု ရတ်ဆိုတာ

တစ်မူထူးြခားတဲ့

ကျက်သေရေဝြဖာ။

အေတွးအြမင်ေတွ

Y စာေပေရစီးေကာင်းမှာမူ

ခုံမင်ကိဆိုေန

ရတုပိုဒ်စုံေခတ် ကုန်ပါပီ

စာေပေရစီးေကာင်းကို

ေနရစ်ေတာ့ ေခတ်ေဟာင်းမှာ

မိမိအလိုကျ

အနားယူပါေစ။

ေြပာင်းလိုမရိုင်ပါေပ။

ေမာင်ေကျးဇူး


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀(စေနေန)

ချင်းလူမျ ိးများှင့် ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမရပ်ဝန်းဆက်ယ်မ မိုးခတ်(ေဒးဒရဲ) သမိင ု ်းမတိင ု မ ် က ီ ချင်းတွင်းြမစ်ဝမ ှ ်းတွင် လူမျ ိးတစ်အပ ု စ ် ု

ေအာက်ဘက်သရက်၊ မင်းတုန်းေဒသသို ခွဲြဖာသွားကေပ

ိုးေန အလူမျ ိးအွယပ ် င်ြဖစ်ပီး ကမ်းရံလမ ူ ျ ိးများမှာလည်း

လွင်ြပင်များတွင်

အေရှဘက်စမုံြမစ်ဝှမ်းှင့်

အေပတစ်ေလာက်တွင်

သည်။ အချ ိကား အေရှဘက်တစ်ေလာက်သြုိ ဖစ်ေပသည်။

ေကျာက်စာဝန်ဦးဖိုးလအဆိအ ု ရ သံတဘ ွဲ က်မှ အချင်းများ

ချင်းတွင်း ြမစ်ဝမ ှ ်း၊ ပျက ဧရာဝတီြမစ်ဝမ ှ း် သိခ ု ြဲွ ဖာေကာ

တစ်အုပ်စုဟူ၍ အကမ်းအားြဖင့် ေတွရှိေပသည်။ ထို

ေရှးဦးဗိဿိုးတည်သူမှာ ၎င်းတိုပင်ြဖစ်ိုင်ပီး ဒုတိယ

ြဖစ်င ို ေ ် ပသည်။ ကွသ ဲ ာွ းေသာပျများအနက် တစ်စမ ု ာှ ကျပင်း

င်း ဆိေ ု ပ သည်။ ထိသ ု ဆ ို လ ို င် ေရှးေကျာက်ေချာေခတ်တင ွ ်

အချက်င ှ ဆ ့် က်စပ်၍ ေကျာက်ေခတ်ေှာင်းှင့် ေကးေခတ်

ဗိဿိုးကို ေှာင်းပိင ု ်းပျတိက ု တည်ေထာင်သည် ဟုြဖစ်ပါ

သူယသ ူ ည်ဆသ ုိ ည်မာှ မင်းဘူးစလင်းနယ်ဘက် တက်လာ

ပျ၊ သက်၊ ကမ်းရံ၊ ချင်းဟူ၍

ကတည်းက ေရှးြမန်မာအွယဝ ် င် အေစာပိင ု ်းချင်းတိသ ု ည်

သည်။ ေတာင်ဘက်ဖျားရှိ အချင်းအွယ်ဝင်များ၏

ရာမှရှိှင့်ေသာ ေယာ၊ ချင်းပုံအွယ်များြဖစ်ပီး တစ်စုကို

ေနာက်ပင ု ိ း် မှ အိိယအေငွအသက်များစွာ လမ်းမိုးမကို

အေနာက်ေြမာက်လမ်းေကာင်းြဖင့် ဧရာဝတီြမစ်ဝှမ်း

ေရှးေဟာင်းသီချင်းတွင်

၎င်းတို၏ ဘိုးေဘးတိုသည်

သက်ယရ ူ ာ ၎င်းဘက်မှာလည်း အချင်းများပင်ြဖစ်င ို ြ် ပန်

ခံရေသာသူများကို ပျဟူ၍လည်းေကာင်း၊ မခံရေသာ

အတိင ု ်း စုနဆ ် င်းလာကဟန်ရေ ှိ ပသည်။ တေကာင်းေဒသ

ေရှးေဟာင်းအုတ် မိိးု ြဖင့် ေနထိင ု ခ ် ့ဲ ပီး ယင်းမှ ေရေြပာင်း

ပါသည်။ ကျန်ေသာတစ်စုမှာ အဆင့်ဆင့်ေြပာင်းလျက်

အုပ်စုများတွင် ပါဝင်ေသာအုပ်စုများမှာ ေြမာက်ဘက်ရှိ

သို အဘိရာဇာှင့် ေနာက်လက ို ဗ ် လ ို ပ ် ါများ ဝင်ေရာက်လာ

လာကေကာင်း ေဖာ်ြပပါရှိပါသည်။ ၎င်းသီချင်းလာ မိ

သရက်၊ မင်းတုန်းတွငေ ် နထိင ု က ် ာ ရခိင ု ဘ ် ရ ု င်မင်းထီး တိက ု ်

ချင်းများ၊ အနည်းငယ်ခံရေသာ ေတာင်ဘက်မှ ချင်းအစု

စ်က ေဒသခံလူများကိုစည်းုံးလျက်

ေဟာင်းှင့် အုတ် မိိးု မှာ အေစာဆုံးမိြဖစ်ေသာ ဗိဿိုး

လာေသာ အေရှသက်ေခအချင်းများပင် ြဖစ်ြပန်ပါသည်။

ဝင်များ ြဖစ်လာေပသည်။

ပင်ြဖစ်ေလသည်။

၎င်းတိမ ု ာှ သိမး် ယူြခင်းခံရ၍ အမ်းဘက်သေ ုိ ြပာင်းကာ အ

ချင်းလူမျ ိးများသည် ေကျာက်ေခတ်ယ်ေကျးမကို

သေရေခတရာ

အွယမ ် ျား ြဖစ်ကေပလိမမ ့် ည်။ နန်ေစာမင်းက သေရေခတ

ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလာပီး ေကးေခတ်၊ သံေခတ်သို

ကတူး(ကဒူး) ကနန်းလူမျ ိးများလည်း ပါဝင်ေကာင်း

မိေဟာင်း အနီး တွ င ် ချင်း များေနထို င ် ခဲ့  ကဖူး ေပမည် ။

ရာကိုတိုက်၍ ပျလူမျ ိး ၃၀၀၀ကိုဖမ်းေခကာ ယူနန်ြပည်

ဝင်ေရာက်ရှိကာ အချ ိန်ကာလကာြမင့်စွာပင် သံေခတ်

ေတွရသည်။

ချင်းဆိုရာတွင် (ပျ၊ သက်၊ကမ်းရံ) တြဖစ်လဲ ရှိေနခဲ့ကေပ

နယ်တင ွ ် အချင်းများှင့် စကားတူေသာသူများကိုေတွရ

အတွင်းရှိေနေကာင်း၊ သံေခတ်အတွင်းမှာပင်လင် ေရ

အဘိရာဇာမင်းကီး၏ သားေတာ်ကရ ံ ာဇာကီးသည်

မည်။ ဗိဿိုးရှိ ပန်ထွာဘုရင်မကိယ ု တ ် င ို မ ် ှာလည်း အိယ ိ

ေသာေကာင့် ပျဆိသ ု မ ူ ျားမှာ အချင်းများကိပ ု င် တစ်ဖန်ဆို

ေြပာင်းမစတင်ေကာင်း

ဧရာဝတီကုိ စုနဆ ် င်းလာရာ ပျ၊ သက်၊ ကမ်းရံတက ုိ ဘုရင်

အွယဝ ် င်င ှ ့် မွနဂ ် လ ို ွိက်အွယတ ် ို ေသွးေှာဟန်ရေ ှိ ပသည်။

ေကာင်း ပျ၊စေကာ၊ ကျပင်း၊ သက်င ှ က ့် မ်းရံအြဖစ် အြပန်

ကမာမှ ချင်းလူမျ ိးများကို စတင်ထေ ိ တွချ ိန်မှာ သံေခတ်မှ

ေတာင်းသည်ဟု ဆိုသည်။

အလယ်ပိုင်း

ပုပားတွ  င် ရကပူရဟူေသာ မိေဟာင်းရှေ ိ ကာင်းလည်း ေတွ

ြပန်အလှန်လှန်ဆိုထားပါသည်။ ေတာင်ပိုင်းချင်းဘာသာ

ေြမရှငပ ် ေဒသရာဇ်ေခတ်သို ကူးေြပာင်းရှခ ိ ျ ိန်ြဖစ်ေပသည်။

တစ်ေလာက်တင ွ ် တိင ု း် ရင်းသားများ ရှေ ိ နှငေ ် ့ ကာင်းလည်း

ရေပသည်။ ေရှးေခတ်ေဟာင်း ချင်းရာငါးရာရှိခဲ့ြခင်း၊ မယ်

စကား(အချင်း)သည် ေတာင်ပိုင်းအိိယစကားပါဝင်မ

ပုဂေ ံ ခတ်မတိင ု မ ် ဟ ီ ု ဆိရ ု ာတွင် အထူးသြဖင့် ဗမာလူမျ ိးတူ

ဆိုိုင်ပါသည်။ ကံရာဇာမင်းကီးေနာက်ပိုင်း ှစ် ၅၀

ဝဏဘီလူးမ ေနထိုင်ရာြဖစ်ြခင်း၊ ပါးပုတ်ဟူသည်ချင်းှင့်

များေကာင်းလည်း

စုများလမ်းမိးု ြခင်းမခံရခင်က ေခတ်ကဆ ုိ လ ုိ ြုိ ခင်းပင်ြဖစ်

အကာတွင် အိယ ိ မှ မသာမင်း၏သားေတာ် နာဂဒသာ

ြမန်မာတိအ ု းုိ ကို အေကာင်းြပ၍ ပဋိပကြဖစ်ရာမှ ပါးပုတ၊်

တွက်ဆရေသာေကာင့်ပင် ြဖစ်ပါသည်။

သည်

ပုပါးဟူ  ေသာစကားေပလာြခင်း၊ အေနာ်ရထာ၏ ပတြမား

မိရာများ

တည်ေထာင်ေကာင်းေတွရသည်။ ထိအ ု ြပင် တေကာင်း မိသည် သက်လမ ူ ျ ိးတိ၏ ု အေြခြပေဒသဟုလည်းေကာင်း၊

ထိုအချ ိန်၌

ေနာက်လိုက်ဗိုလ်ပါများြဖင့်

ရာဇဂိဟ်တွင်

ွယပ ် တ်မိဟုေခကာ မင်းြပသည်။ သားေတာ် ကစနမင်း သည်လည်း ချင်းတွင်းြမစ်အေရှဘက်တွင် မဟာဝုန် မိကိတ ု ည်စ် သက်၊ ကစက်၊ မလင် အင်ကယ်၊ ကွမ်းရင် လူမျ ိးများရှေ ိ ကာင်းလည်း ဆိြု ပန်သည်။ ကံရာဇာကီး၏ သားေတာ် မုဒုစိတကား ဧရာဝတီြမစ်အေနာက်ဘက် လယ်ကိုင်း၊ စကုစေသာ သုနာပရ တိုင်း၌ ပျ၊ ကမ်းရံ၊ သက်တိုအေပ မင်းြပသည်ဆိုေသာေကာင့် ၎င်းတိုမှာ ေရှးဦး မွနဂ ် လ ို ွိက်- တိဘက် - ြမန်မာ အေရှဘက်လမ်း ေကာင်းမှ ဆင်းသက်လာေသာ အွယ်ြဖစ်ေပသည်။ ၎င်းအချ ိန်သည် ေရှးေဟာင်းချင်း အွယ်မှလွဲ၍ မည်သည့တ ် ဘ ိ က်-ြမန်မာအစုဝင်များ၊ ရှမး် အွယမ ် ျား မဝင် ေရာက်ရေသးေသာေကာင့် အထက်ေဖာ်ြပပါ ေရှးေဟာင်း ပျ၊ ကမ်းရံ၊ သက်ဟု ရာဇဝင်ဆရာတိုဆိုေသာ လူတိုမှာ ေရှးေဟာင်း ချင်းအွယ် ေရှဘက်လမ်းေကာင်းမှ ေတာင် ပိုင်း ချင်းအုပ်စုဝင် ြဖစ်ေပသည်။ ထိုအချ ိန်(အဘိရာဇာ တေကာင်းတည်ချ ိန်)တွင်

ထိုသိုဆိုေသာ်

ဗိဿိုးမိှင့်

ေတွရြပန်ပါသည်။ အေကာင်းမှာ

အိိယအမည်ခံမင်းများအုပ်စိုးပီး ေနာက်ပိုင်းတွင်

အဂလန်ိုင်ငံလန်ဒန်တကသိုလ်မှ

အီးအိပ်ချ်မူးရ်ကလည်း

ေကျာက်ေချာေခတ်ယ်ေကျးမကို ကျင့်သုံးလျက်ရှိေသာ ေရှးဦး တိဘက်-ြမန်မာအုပစ ် ဝ ု င်များ ေရာေှာလျက် ြမန်မာိင ု င ် အ ံ တွင်း ဝင်ေရာက်လာကာ ရခိုင်ကမ်းိုးတန်းအထိပင်

သွယ်တန်းသွား

ေကာင်း ဆိေု ပသည်။ အဆိပု ါ ေကျာက်ေချာေခတ်ယ်ေကျးမတွင် ပျ၊ သက်၊ ကတူး(ကဒူး)၊ ချင်းများ ေရာေှာလျက်ပါဝင်ေနေကာင်း၊ တ်ရာဇဝင်များလည်း ေရာေှာ၍ေနေကာင်း ဆို

ြမန်မာိုင်ငံ အထက်ပိုင်း

ေရာေှာရာမှ

သက်၊ ချင်းတိုက

ခွဲြခားမရေကာင်းေပ။

ယူဆရေပသည်။ ေခတ်သစ်

သည်။ ထိေ ု ကာင့် ေအဒီ ၈-၉ ရာစု မတိင ု မ ် က ီ လူမျ ိးများ ကို ဆိလ ု ပ ုိ ါသည်။ ေကျာက်ေချာေခတ်မစ ှ တင်၍ ဝင်ေရာက် လာေသာ တိဘက်ြမန်မာအုပ်စု အဦးပိုင်းသည် အလယ် ပိင ု း် သိေ ု ရာေှာဝင်ေရာက်လာေပသည်။ သီးသန် လမ ူ ျ ိးစု ဟူ၍ မှတတ ် မ်းတင်ြခင်းမရှေ ိ သာေကာင့် တိဘက်-ြမန်မာ အေစာပိင ု ်းအုပစ ် ဟ ု ု ဆိရ ု ေပမည်။ ၎င်းတိတ ု င ွ ် ချင်း၊ သက်၊ ပျ၊ ကမ်းရံ၊ ကျပင်း၊ ေယာင်၊ စေကာ၊ ကတူး(ကဒူး)၊ ေသာင်၊ ကစက်၊ ကွမ်းရီအစရှသ ိ ြဖင့် ေခေဝခဲ့ ကေပသည်။ အချ ိ က နယ်ေြမေဒသကိလ ု က ို ၍ ် အေခခံရေသာသူများ၊ အချ ိ ကယ်ေကျးမကိလ ု က ို ၍ ် အေခခံရေသာလူမျ ိးများအြဖစ် အမည်တွင်ေလသည်။ အာရိယာန်ွယ်ဖွားများလမ်းမိုး လာေသာအခါ အိိယေြမာက်ပိုင်းယ်ေကျးမလမ်းမိုးခံ ရေသာသူများကို သက်ဟုလည်းေကာင်း၊ ေတာင်ပိုင်း ယ်ေကျးမ လမ်းမိုးခံရေသာသူများကို ပျဟူ၍ လည်း ေကာင်း အကမ်းအားြဖင့် သတ်မတ ှ  ် င ို သ ် ည်။ ေတာင်ပင ို ်း အိိယယ်ေကျးမကို ကျင့်သုံးသူများက ပိုမိုတိုးတက် ေကာင်းယူဆရသည်။ အနည်း ငယ် သာ

၎င်းယ်ေကျးမေအာက်တွင်

လ မ်း မိုး မ ခံ ရ ေသာ သူ မ ျားသည်

အေရှတွင် ပျလူမျ ိး၊ အေနာက်ဘက်ှင့် ေတာင်ဘက်

ငေမာက်မှာ ချင်းငေမာက်ထမ ံ ရ ှ ေကာင်းဆိြု ခင်းတိက ု ဗမာ

မွနဂ ် လ ို ွိက်တင ို ်းရင်းသားအမည်များ ပိမ ု မ ို ျားြပားလာသည်။

လည်းေကာင်း မခံိုင်ေသာသူများသည်လည်းေကာင်း

တွင် ကမ်းရံလူမျ ိး၊ ေြမာက်ဘက်တွင် သက်လူမျ ိးများရှိ

လူမျ ိးများပုပားသိ  ု မေရာက်ခင် ချင်းလူမျ ိးများရှိေကာင်း

၎င်းေခတ်များကို တိုင်းရင်းသားအမည်ခံမင်းဆက်များ

အေနာက်ဘက်ေတာင်တန်းေဒသများသို ကူးေြပာင်း

သည်ဟု ဆိုသည်။

၎င်းအားြဖင့် စမုံြမစ်ဝှမ်းေဒသ၌

ထင်ရှားပါသည်။ ထိုေကာင့် ချင်းတို၏ ေရှးေဟာင်းဌာေန

လမ်းမိုးေသာေခတ်ဟု ဆိ ု င ို ပ ် ါသည်။ အမည်ေရာေှာေနပါ

ေရေြပာင်းကေပသည်။ ၎င်းတိေ ု နာက်တင ွ ် ေြမာက်ပင ုိ း်

ေရှးေခတ်ေဟာင်းလူများ ေနထိုင်ကေကာင်း ေတွြမင်

ြဖစ်ေကာင်း သိရေပသည်။ ၎င်းချင်းလူမျ ိးတိသ ု ည် နရပတိ

က အင်အားမေတာင့ေ ် သးေသာ အချ ိန်ပင်ြဖစ်ပီး ဆက်တက ုိ ်

ယ်ေကျးမ လမ်းမိုးေသာသူများလည်း အေနာက်ဘက်သို

ေနရေပသည်။ ထိုေကာင့် အလယ်ပိုင်းကို ြဖတ်သန်း

စည်သူမင်း လက်ထက်တိုင်ေအာင် ရှိေနေကာင်း ေတွရ

ပါဝင်လာပါက တိုင်းရင်းသားများ အစုလိုက်အ ပံလိုက်

ေရေြပာင်းေကာင်းေတွိုင်ပါသည်။ အလယ်ပိုင်းတွင်

ဝင်ေရာက်လာေသာ ေတာင်ပင ုိ း် အွယစ ် ု ကီး၏ ဝင်ေရာက်

ေပသည်။

ေရေြပာင်းလာပီးြဖစ်ေကာင်း ေတွိင ု ေ ် ပသည်။ အာရိယာန်

ကျန်ရစ်ေသာ ပျများမှာ ေနာက်ေရာက်လာေသာသူများှင့်

လာရာ လမ်းေကာင်းကို ခန် မှန်းိုင်ေပသည်။ မေလး

ဗိဿိုးမိသည် တိဘက်ြမန်မာအုပ်စုဝင် ကဒူးတို

များမေရာက်ရမ ိှ ီ တိင ု း် ရင်းသားများမှာ ေဒသလိက ု ၍ ် ေသာ်

ေရာေှာကာ ပိမ ု ဖ ုိ ံွ ဖိးတိးု တက်ေကာင်းယူဆရပါသည်။

စမုံ ြ မစ် ဝ ှ မ ်း တစ် ေ လာက် ရ ှိ ေကးေခတ် အ တွ င ်း တွ င ်

ေနထိင ု ် ပီး သေရေခတရာတွင် ပျပီးေနာက် ဗမာတိေ ု နထိင ု ်

လည်းေကာင်း အုပ်စိုးသူများကိုစွဲ၍ေသာ်လည်းေကာင်း

ထိုအချ ိန်တွင် ေရာက်ှင့်ေနေသာ ကရင်အစုဝင်များကို

ေတာင်ဘက်အပ ု စ ် ု ကီး ဝင်ေရာက်ေရာေှာေနေပဦးမည်။

ေကာင်း ဆိသ ု ည်။ ထိသ ု ဆ ို ေ ို သာ် ကဒူးလူမျ ိးများ၏ ြပန် ကျဲ

သက်ပျ၊ ကမ်းရံ၊ ရခိင ု ၊် ကတူး(ကဒူး)၊ ချငး် ၊ စေကာ စသည်တြ ု ဖင့ ိ ်

လမ်းမိုးလာေသာ မွန-် ခမာအွယဝ ် င်များက စစ်ေတာင်း

၎င်းတိက ု ုိ ပျဟူ၍လည်းေကာင်း၊ အေရှေြမာက်မှ ထပ်မံ

ေနထိင ု ပ ် က ံု ုိ ကည့ပ ် ါက သမိင ု း် မတိင ု မ ် ေ ီ ခတ်မှ ယေနတိင ု ်

ေခေဝေပသည်။ ၎င်းတိုကို ခံကာ ပျအကိလူသားများ

ြမစ်အတိုင်း အထက်သို ဩဇာအာဏာချဲထွင်လာရာ

ဝင်ေရာက်လာေသာ တိဘက်-ြမန်မာေရာေှာလာြခင်းကို

ေအာင် ကဒူးလူမျ ိးတိသ ု ည် ဧရာဝတီြမစ်ဆေ ံု အာက်ပင ုိ း် သို

(proto-pyu)ဟုလည်း ေခဆိ ု င ို ပ ် ါသည်။ ၎င်းလူသားများမှ

ဗိဿိုး စမုြံ မစ်ဝမ ှ း် ေဒသသိတ ု င ုိ ေ ် အာင်

လည်းေကာင်း ပျဟုေခေပသည်။ ေတာင်ဘက်အပ ု စ ် ု ကီး

ေရာက်ရြှိ ခင်းမရှေ ိ ကာင်း ေတွရေပသည်။ ေတာင်တင ွ ်းကီး

တစ်ဆင့် ေနာက်ပိုင်းအာရိယာန်လူမျ ိးများ အားနည်းလာ

သည်။

သည် ေနာက်ဝင်လာေသာအွယ်များကို ေနရာေပးရင်း

ေဒသ ချင်းတွငး် ြမစ် အေနာက်ဘက်ရိှ ချင်းနယ်များကို သိမး် ယူ

ေသာအခါ ြမန်မာိင ု င ် ရ ံ လ ိှ က်ရတ ိှ င ုိ း် ရင်းသားများ ေပါက်ဖာွ း

အဓိကအုပစ ်  ု စ ှ စ ် ု ကွမ ဲ ည်ဟု ယူဆရသည်။ ချ ိးအုပစ ် ခ ု ျင်းပုံ

ြခင်းသည်လည်းေကာင်း၊ ေရှးဦးြမန်မာများှင့် အလယ်ပင ို ်း

လာေကာင်း ယုံကည်ရသည်။

ှင့် အအုပ်စုတိုြဖစ်ိုင်ေပသည်။ ၎င်းတို၏ ဘာသာ

ရှိ ပဲခူးိုးမ အေရှအေနာက်တစ်ေလာက်

ြပည်မိ

အဂလန်ိုင်ငံလန်ဒန်တကသိုလ်မှ အီးအိပ်ချ်မူးရ်

အထက်တေကာင်းြပည်ကို သက်တိုထံမှ သိမ်းယူရပုံ၊

စကားမှာ အလွနပ ် င်နးီ ကပ်ယ ှ တ ် လ ဲွ ျက်ရသ ိှ ကဲသ ့ ုိ တ်

ပတ်ဝန်းကျင်တင ွ ် ေရှးကတည်းက ရှေ ိ နေသာလူမျ ိးွယစ ် ု

ကလည်း ေကျာက်ေချာေခတ်ယ်ေကျးမကို ကျင့သ ် ုံးလျက်

အထက်တေကာင်းြပည်ကို သက်တိုထံမှ ဝယ်ယူမများ

ရာဇဝင်တင ွ ် မိမတ ိ မ ို လ ူ ေဒသဆိင ု ရ ် ာ ပုပါး၊  ေကျာက်ဆည်

များမှာ အများပင်ြဖစ်ဟန်တူသည်။ ေနာက်ပိုင်း

မွန်

ရှေ ိ သာ ေရှးဦး တိဘက်-ြမန်မာအုပစ ် ဝ ု င်များ ေရာေှာလျက်

သည်လည်းေကာင်း၊ ချင်းတွင်းအေနာက်ဘက်ရှိ ချင်းနယ်

သိုပင် န်ြပေပသည်။

အွယ်များ

အအုပစ ် မ ု ှာ စမုြံ မစ်ဝမ ှ ်းမှ စလင်း၊ မင်းဘူးေဒသသို ေရာက်ရှိလာေပသည်။ ထိုေကာင့် ခမာတိုရန်ေကာင့် တချ ိက

ဧရာဝတီအေနာက် စလင်း မုနး် ြမစ်းုိ တစ်

ေလာက် လယ်ကိုင်း၊ စကုသိုလည်းေကာင်း

ဖိတ်ေခပါသည်

တချ ိက

ေရာက်ရလ ိှ ာ

ြမန်မာအစုဝင်များသည် ပုပားေဒသတွင် ချင်းတိ ု င ှ ့် စတင်ေတွရှပ ိ ၊ံု သက်စးုိ ေတာင်တင ွ ် သက်တ ုိ င ှ ေ ့် တွရပု၊ံ

အားေကာင်းလာေသာအခါ ဧရာဝတီြမစ်

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း ဝင်ေရာက်လာကာ ရခိုင်ကမ်းိုးတန်း

များကို သိမ်းယူြခင်းသည်လည်းေကာင်း ေရှးဦးြမန်မာ

အေနာက်ပင ို ်း ေဒသများသိလ ု ည်းေကာင်း၊ရခိင ု ် းု ိ မေဒသများသိ ု

အထိပင် သွယ်တန်းသွားေကာင်း ဆိုေပသည်။ အဆိုပါ

များှင့် အလယ်ပင ို ်းရှိ အစဦးချင်းအွယဝ ် င်ေဒသခံများ၏

လည်းေကာင်း ေြပာင်းေရကဟန်တူေပသည်။

ေကျာက်ေချာေခတ်ယ်ေကျးမတွင် ပျ၊ သက်၊ ကတူး(ကဒူး)၊

အားပိင်မကိ  ု ေဖာ်ြပေနသည်။

သေရေခတရာ ပျက်ရြခင်းအေကာင်းတွင် သေရ

ချင်းများ ေရာေှာလျက်ပါဝင်ေနေကာင်း၊ တ်ရာဇဝင်များ

ကိုးကား - အအလင်းစာေစာင်မှ ဆမိုဟာကလီ၏

ေခတရာကိတ ု က ို ေ ် သာ သူများမှာလည်း ြမစ်ေကာ၊ ေချာင်း

လည်း ေရာေှာ၍ေနေကာင်း ဆိုပါသည်။ အလယ်ပိုင်း

ေဆာင်းပါး။ ကံးရံ၏ ချင်းလူမျ ိးများသမိုင်း။

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းေနထိုင်ကေသာ တိုင်းရင်းသားတို၏ အထင်ကရေနရာများ၊ စာေပယ်ေကျးမများ၊ ဘာသာစကား၊ ပုံြပင်၊ ိုးရာဓေလ့၊ အသုံးအေဆာင်၊ ိုးရာအစားအစာ စသည်ြဖင့် တိင ု ်းရင်းသားတိ ု င ှ ့် စပ်ဆင ို ေ ် သာအေကာင်းအရာများကို ေကးမုသ ံ တင်းစာတွင် တိင ု ်းရင်းသားေရးရာကအပတ်စ်ေဖာ်ြပသွားမည်ြဖစ်ရာ ေဆာင်းပါး၊ သတင်းဓာတ်ပုံများ၊ စာမူများကို Mirrormyosathit@gmail.comသို ေပးပိုိုင်ပါရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ (စာတည်း)


မတ် ၂၁၊ ၂၀၂၀(စေနေန)

ပုခန်းကီးမိေဟာင်းှင့် ေရဥမင်ေကျာင်းဆရာေတာ် မာန်သစ်ငိမ်း(ေရှးေဟာင်းသုေတသန) ေအးြမေသာ ေဆာင်းရာသီနန ံ က်ခင်းတွင် ဆိင ု က ် ယ်ေမာင်းလျက် ြမန်မာိင ု င ် ံ အလယ်ပင ုိ း် အညာေဒသသို ြပည်မိမှ စတင်ထက ွ ခ ် ာွ လာခဲသ ့ ည်။ စာေရးသူ ဦးတည်ေမာင်းှင်ေနေသာမိသည် မေကွးတိုင်းေဒသကီး

ပခုကခိုင်

ေရစကိမိနယ် ပုခန်းကီးမိေဟာင်းသိသ ု ာ ြဖစ်ေပသည်။ ြပည်မိမှ ပုဂသ ံ ုိ နံနက်ခင်းတွင် ထွက်ခွာခဲ့၍ ညေနပိုင်းတွင်မှ ပုဂံမိသို ေရာက်ရှိခဲ့ပီး ပုဂံမိ တွင်ပင် ညအိပ်ရပ်နားခဲ့သည်။ ထိုေနာက် ေနာက်တစ်ေန နံနက် ၄ နာရီခန် တွင် ေစာေစာအိပ်ရာမှထ၍ ပခုကဘက်ကမ်းသိုကူးမည့် လက်ပံေြခေပ ဇက်သေဘာဆိပသ ် ို အမီထသွားရသည်။ ပုခန်းကီးမိေဟာင်းသည် ယခင်က ဆိုလင်

ပုဂံမိေဟာင်းမှတစ်ဆင့် လက်ပံေြခေပဇက်ဆိပ် ထိုမှတစ်ဆင့်

ပခုကမိသို ဇက်သေဘာြဖင့် ဧရာဝတီြမစ်ကိုကူးပီး သွားေရာက်ခဲ့ရသည်။ ဇက်မမီခဲ့ပါက ပခုကမိသိုကူးရန် အခက်ေတွရမည်။ ယခုအခါတွင်ေတာ့ ဇက်ကူးရန်မလိေ ု တာ့ဘဲ ပခုကတံတားတည်ေဆာက်ထားသြဖင့် သွားရလာရ လွယ်ကူလျင်ြမန်လျက်ရှိေပသည်။ ပုခန်းကီးမိေဟာင်းသည် ပခုကမိမှ မိင ု ် ၂၀(၃၂ ကီလမ ို တ ီ ာ)၊ မုရ ံ ာမိမှ ၄၈ မိင ု ် (၇၇ ကီလမ ုိ တ ီ ာ)ှငမ ့် ေလးမိမှ ၁၀၈ မိင ု ် (၁၇၃ ကီလမ ုိ တ ီ ာ)အကွာ ေမာ်ေတာ်ကားလမ်းေပတွငရ ် သ ှိ ည်။ ချင်းတွင်းြမစ်၏ လက်ဝဘ ဲ က်ကမ်းေပရှိ ေရစကိမိှင့် ၁၀ မိင ု (် ၁၆ ကီလမ ုိ တ ီ ာ) ကွာေဝးေပသည်။ စာေရးသူ လက်ပံ ေြခေပ ဇက်သေဘာဆိပသ ် ေ ုိ ရာက်လင်ပင် ဇက်သေဘာမီေ ုံ လးသာရှသ ိ ည်။ ဇက်သေဘာေပသို ဆိုင်ကယ်အား အေြပးတင်ရသည်။ ဇက်သေဘာြဖင့် ပခုကမိသို ဧရာဝတီြမစ်ကိုြဖတ်၍ နာရီဝက်ခန် စီးပီးေနာက်

ပခုကမိ

ဆိပက ် မ်းသို ေရာက်ရခ ှိ သ ဲ့ ည်။ ထိေ ု နက ေရစုနရ ် က်ြဖစ်၍ ဇက်သေဘာြမန်ေန ြခင်းြဖစ်ေပသည်။ ေရဆန်ရက်ြဖစ်ပါက တစ်နာရီခန် ကာြမင့်ေပသည်။ ပခု ကမိဆိပ်ကမ်းမှတစ်ဆင့်

ပုခန်းကီးမိေဟာင်းသို

တစ်နာရီခွဲခန်

ဆိုင်ကယ်ေမာင်းှင်ခဲ့ရပီး

ပုခန်းကီးမိေဟာင်းသို

ေရာက်ရှိခဲ့သည်။

ထိေ ု နတွငပ ် င် ေခတမအနားယူပီး ပုခန်းကီးမိေဟာင်းှငပ ့် တ်ဝန်းကျင်ကုိ ေလ့လာခဲ့ပါ သည်။ ပုခန်းကီးမိေဟာင်းသည် ေြမာက်ဘက်တွင် ဗန် ကျ ီနယ်ှင့် ပုခန်း နယ်ြခားေသာ ယမားေချာင်းအထိ၊ ေတာင်ဘက်တင ွ ် ြမစ်ကင ို ်းရာ၊ ဆုက ံ န ု ်းရာ ှင့် သီဟဠ ို ရ ် င ှ ဘ ် ရ ု ားအထိ၊ အေရှဘက်တင ွ ် ဧရာဝတီြမစ်အထိ၊ အေနာက်ဘက် တွင် ေယာအဝင်ေကျာက်ပုံအထိြဖစ်သည်။ ဤေဒသအတွင်းတွင် ရာေပါင်း ၂၉၉ ရာရှသ ိ ည်ဟု ဆို ကေပသည်။ ေကျာက်စရစ်ကန ု ်း၊ ခင်တန်းှင့် ေြမနီလမ်း တိုရှိပီး အညာေကျးလက်၏ ရာကီးတစ်ခုသဖွယ်ြဖစ်ေပသည်။ ထန်းပင်၊ ရှားပင်၊ ထေနာင်းပင်၊ ဒဟတ်ပင်၊ ရှားေစာင်းပင်၊ တမာပင်၊ ပိေတာက်ပင်၊ သရက်ပင်၊ သရဖီပင်င ှ ့် ဂု ံ ယ ွ ပ ် င်စသည်တုိ ေပါက်ေရာက်ရင ှ သ ် န်ေနကေပ သည်။ အဘယ်ေကာင့်

ပုခန်းဟု ေခပါသနည်း။

မိေတာ်၏အမည်များ

အေကာင်းကို လက်လှမ်းမီသေလာက် ေလ့လာသိရှိရသည်။ သာသနာ သကရာဇ် ၃၆ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ရာဇဂိဟ်ြပည်မှ ဓုသဟမင်းသည် ချင်းတွငး် ြမစ်၏ အေနာက်ဘက်ကမ်းှင့် ရှငမ ် ေတာင်ေတာင်မကီးအကားရှိ ေတာင်သုံးလုံးကို တူးေဖာ်ည ိ င်  း၍ မိတည်ခသ ့ဲ ည်ဟု ဆိသ ု ည်။ ပါဠိဘာသာအားြဖင့် “ကုခ” သည် တူးြခင်း၊ ညိြခင်းဟု အဓိပာယ်ရသည်။ ထိုေကာင့် မိ၏အမည်ကို “ကုခန်း” ဟု ေခတွင်သည်။ ၁၁၇၄ ခုစ ှ တ ် င ွ ် နန်းတက်ေသာ ပုဂန ံ ရပတိစည်သမ ူ င်းသည် ပုခန်းမိမှ ပုန်ကန်ြခားနားေသာ သူပုန်များကို စစ်သည်များစွာြဖင့် ှိမ်နင်းခဲ့ရသြဖင့် ေနာင်ကာလတွင် ဤမိ၌ သူပန ု မ ် ျား “ပေစ၊ ခန်းေစ” ဟု ရည်ရယ်ပီး “ပခန်း” ဟု မှညေ ့် ခခဲေ ့ ပသည်။ ၁၃၀၅ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ပင်းယဘုရင်တစ်စီးရှင် သီဟသူသည် လက်မည်းအမတ်ကို

မိတည်ေစခဲ့သည်။

ချင်းတွင်းြမစ်၏အနီးတွင်

“ကူးသန်းငယ်” ရာရှိသည်ကို အေကာင်းြပ၍ မိကို “ကူးသန်းကီး” ဟုေခ တွငေ ် စသည်။ ထိအ ု ြပင် ပုဂအ ံ ေလာင်းစည်သမ ူ င်း၏ သရကန်ဘရ ု ားဆင်းတုင ှ ့် အတူ ဌာပနာထားေသာ ဓာတ်ေတာ်စ ှ ဆ ် သ ူ ည် ေရသမင်အေယာင်ေဆာင်ပီး “ကူးသန်း” ေြပးသည်ကို ြမင်ေတွခဲ့ရာအရပ်တွင် မိတည်ခဲ့ေသာေကာင့် “ကူးသန်းကီး” ဟုေခသည်။ ၁၇၁၃ ခုှစ်တွင် အင်းဝဘုရင် မဟာဓမရာဇာ ဓိပတိသည် မွန်တို၏ ကျးေကျာ်မကိ  ု ခုံခံကာကွယ်ရန် နိမ့်ေသာအုတ်မိိုး များကို ထပ်မစ ံ မ ီ ခ ံ သ ဲ့ ည်။ မိိုးကို နိမခ ့် ျည်ြမင့ခ ် ျည် စနစ်တကျြပြပင်ခသ ဲ့ ြဖင့် ပါဠိ ဘာသာအားြဖင့ ် “ပခ ” ဟု ေခ တွ င ် ရာမှ “ပခန်း ”ြဖစ် လာခဲ့ သ ည် ။ ထိေ ု ကာင့် ယခုအခါမိ၏အမည်ကုိ “ပုခန်း”ဟု ေရးသားက “ပခန်း” ြဖစ်လာ ခဲ့သည်။ ပုခန်းကီးမိေဟာင်းသို

ဆိုင်ကယ်ြဖင့်

လည်ပတ်ေလ့လာရာတွင်

မိေတာ်ေဟာင်း၏ အကင်းအကျန်များကို မျက်ဝါးထင်ထင်ြမင်ေတွခဲ့ရေပ သည်။ မိကို ထူထဲခိုင်ခံ့ေသာ အုတ်မိိုးများြဖင့် ပတ်လည်ကာရံထားပီး မိဝင်ေပါက်ရှိ အုတ်မိိုးများသည် ထုထည်ကီးမားသည်။ မိိုးများသည် အြမင့မ ် ားဆုံးြဖစ်ပီး စတုရန်းပုပ ံ က်ရသ ှိ ည်။ ထူးြခားမအေနြဖင့် ခံတပ်မိြဖစ် သည်င ှ အ ့် ညီ ေြမြပင်အေနအထားကိလ ု က ို ၍ ် မိိးု ေလးမျက်ှာကို ဖွဲစည်းပုံ ေလးမျ ိးြဖင့် အုတစ ် အ ီ တ ု န ် င်းြပထားေပသည်။ အလျားလိက ု အ ် တန်းများှင့် ေဒါင်လက ို အ ် တန်းများကို တစ်လည ှ စ ့် အ ီ ကွကေ ် ဖာ်ထားသည်။ အနိမအ ့် ြမင့ြ် ပ ထားသည့်ပုံ၊ အတိုးအဆုတ် ြပလုပ်ထားသည့်ပုံတိုကို အသီးသီးေတွြမင်ိုင် သည်။ ထိေ ု ကာင့် “ေြမာက်ဘက်မိိးု မက်ယက်ခးုိ (မယားခိုး)၊ ေတာင်ဘက်

မိိုး လင်းတံပိုး၊ အေရှဘက်မိိုး လင်းေမိုး၊ အေနာက်ဘက်မိိုး ခိန ု န်းချ ိး”

ပီးေကာင်း ေမးေလာက်ခရ ဲ့ ာ ေရဥမင်ဆရာေတာ်ကလည်း မိမေ ိ ရးသားထား

ဟု ဆိ ု ိုးစကားရှသ ိ ည်။ ေရကျံးပတ်လည် ဝိင ု ်းရံခသ ဲ့ ည့ပ ် စ ုံ ံ ရှေ ိ ပသည်။ မိိးု ှင့်

ေသာ ဝိနည်း ငါးကျမ်းနိဿယကို ြပေတာ်မခ ူ သ ဲ့ ည်။ ေတာင်ဖလ ီ ာဆရာေတာ်

ကျံးတိုသည် ယခုတိုင်အထင်အရှားေတွိုင်ပါေသးသည်။

ကလည်း ဝိနည်း ငါးကျမ်းနိဿယ ေရးသားထားပီး ယခုပင်ေဆာင်ယလ ူ ာပါ

ထိုေနာက် စာေရးသူသည် ေနလယ်ပိုင်းတွင် ေခတမနားေနပီး ညေန ၃

သည်။ သိုေသာ် မိမိေရးသားထားမသည် အနက်ကျယ်လွန်းသည်။ ေရဥမင်

နာရီခွဲတွင် ေရဥမင်ေကျာင်းေတာ်ေဟာင်းကီးရှိရာသို ထွက်ခွာလာခဲ့သည်။

ဆရာေတာ်၏ကျမ်းက ပိုေကာင်း၏ ဟုဆိုပီး မိမိြပစုေသာ ဝိနည်းငါးကျမ်း

ေရဥမင်ေကျာင်းေတာ်ေဟာင်းကီးသည် ပုခန်းကီးမိေဟာင်းှင့် ေရစကိ

နိဿယကို စည်သူရှင်ဘုရားေရှတွင် မီးပူေဇာ်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။

မိေဟာင်းသွားကားလမ်း၏ဘယ်ဘက် သက်ရာ၏ အေနာက်ဘက်တင ွ ် တည်ရှိ

ေတာင်ဖီလာဆရာေတာ်က “အရှင်ဘုရား ဤေတာကီးေတာင်ကီး

ေပသည်။ ေရဥမင်ေကျာင်းေတာ်ေဟာင်းကီးအား သွားေရာက်ေလ့လာရသည်က

အတွင်းမှာ ဆရာေတာ်တစ်ပါးတည်း သီတင်းသုံးေနရတာ မေကာက်ဘူးလား

ပုခန်းသာသနာဝင်ေကာင့ဟ ် ဆ ု လ ုိ င် မှားမည်မထင်ေပ။ ထိေ ု ကျာင်းတိက ု တ ် င ွ ်

ဘုရား” ဟု ေမးေလာက်ခသ ဲ့ ည်။ “ကျပ်ကေကာက်လို တစ်ပါးတည်းေနတာပါ”

သာသနာ့အာဇာနည် အေကျာ်အေမာ်ဆရာေတာ်တစ်ပါး ေပထွန်းခဲ့သည်။

ဟု ေရဥမင်ဆရာေတာ် အရှငဇ ် မဒီပဓဇက မိန် ေတာ်မခ ူ ပ ဲ့ ါသည်။ ထိသ ု မ ို န ိ ် ကား

ဤေနရာတွင် ေရဥမင်ေကျာင်းေတာ်ေဟာင်းကီး၏ ရာဇဝင်ကို ေရးသားေဖာ်ြပ

မကို ေတာင်ဖလ ီ ာဆရာေတာ်က ပညာရှအ ိ ချင်းချင်း သိြမင်အပ်သည်ြဖစ်၍

လိုေပသည်။

ေတာင်ဖလ ီ ာဆရာေတာ်သည် “ေရဥမင်က ငါ့ကဆ ို ုံးမေတာ်မူ ပီ” ဟု သိေတာ်မူ

ပုဂေ ံ ခတ်တင ွ ် ဗုဒဘာသာသည်  တိးု တက်ခ့ဲ ပီး ပုဂေ ံ ခတ်ကန ု ဆ ် းံု ချ ိန်တင ွ ်

သြဖင့် အင်းဝသိအ ု ြပန် ေနြပည်ေတာ်အထိ ြပန်မကေတာ့ဘဲ စစ်ကင ို ်းေတာင်

ေနာက်ပိုင်းကာလြဖစ်ေသာ ပင်းယေခတ်၊ စစ်ကိုင်းေခတ်တိုတွင် ဘုရင်များ

တွင် တစ်ပါးတည်း တရားဘာဝနာအားထုတ်ေနေလေတာ့သည်။ ထိုေနရာ

အုပ်စိုးခဲ့ကေသာ်လည်း ပထမအင်းဝေခတ်အထိ သာသနာေမှးမှိန်ခဲ့ရသည်။

အား ယေနတိုင် ေတာင်ဖီလာေတာင်ဟု ေတွြမင်ိုင်ပါသည်။

အထူးသြဖင့် ေအဒီ ၁၅၂၆ - ၄၄ ခုှစ်တွင် အင်းဝ၌ နန်းစံခဲ့ေသာ သိုဟန်ဘွား

အင်းဝဘုရင်

သာလွန်မင်းတရားကီးသည်

ေရဥမင်ဆရာေတာ်၏

လက်ထက်တွင် ဗုဒဘာသာကို အေတာ်ပင်တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရေပသည်။

ဂုဏ်ေတာ်တိုကို ေတာင်ဖီလာဆရာေတာ်ထံမှ ကားသိရပီး၍ ပုခန်းကီး

ေအဒီ ၁၅၅၄ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ပထမအင်းဝပျက်စီးသွားခဲရ ့ ပီးေနာက်ပင ို ်း တပင်ေရထီး

ေရဥမင်ဆရာေတာ်ထသ ံ ုိ အကိမ် ကိမ် ကေရာက်ေတာ်မခ ူ သ ဲ့ ည်။ “ဆရာေတာ်

ှင့် ဘုရင့ေ ် နာင်မင်းတရားကီးတိသ ု ည် ဒုတယ ိ ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်ကီးကို ေတာင်ငူ

အလို ရ ှိ တာကို မိ န ် ေတာ် မူ ပ ါဘု ရား” ဟု အကိ မ ်  ကိ မ ် လာေရာက် တို င ်း

ှင့်ပဲခူးကို အေြခြပပီး တည်ေဆာက်ခဲ့ရသည်။

ေအဒီ ၁၅၈၂ ခုှစ်တွင်

ေလာက်ထားေလသည်။ “ ဒကာေတာ်မင်းြမတ်သည် ဆရာေတာ်အလိရ ု သ ှိ ည်ကို

ဘုရင့်ေနာင်မင်းတရားကီးသည် ဒုတိယအင်းဝေခတ်ကို တည်ေထာင်ခဲ့သည်။

လှဒါန်းိင ု ပ ် ါ၏ေလာ” ဟု ဆရာေတာ် အရှငဇ ် မဒီပဓဇက မိန် ေတာ်မခ ူ သ ဲ့ ည်။

ထိုေခတ်ကို ေညာင်ရမ်းေခတ်ဟု ေခဆိုကသည်။ ထိုေညာင်ရမ်းေခတ်တွင်

“သာလွနမ ် င်းကီးကလည်း ဆရာေတာ်အလိရ ု ရ ှိ ာကိသ ု ာ မိန် ေတာ်မပ ူ ါဘုရား၊

ဗုဒဘာသာ၊ သာသနာေတာ်သည် ပုခန်းကိုအေြခြပပီး ြပန်လည်ထွန်းကား

တပည့်ေတာ်သည်

ခဲ့ရသည်။

ေလာက်ထားသည်။

ပုခန်းသာသနာဝင်၏ေကျးဇူးေကာင့သ ် ာ ဗုဒဘာသာသည်  ြမန်မာြပည်မှ

“ဒကာေတာ်

ကွယေ ် ပျာက် မသွားခဲရ ့ ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ ပုခန်းသာသနာဝင်ဆသ ို ည်မှာလည်း

ေနာက်ေနာင်အခါမှာ

ဤေရဥမင်ေကျာင်းေတာ်ကီးသည်

ပင်မဗဟိုပင်ြဖစ်ေပသည်။

ဘာကိုမဆို

ေဆာင်ရက်ေပးပါမည်ဘုရား” ဆိုပီး

ဘုရင်မင်းြမတ်

ဆရာေတာ်အလိုရှိတာကေတာ့

ဒကာေတာ်သည် ဤေကျာင်းသို ကလာမမြပပါနဲ

ေရဥမင်

ဒကာေတာ်” ဟု မိန် ေတာ်မူခဲ့သည်။ အင်းဝဘုရင် သာလွနမ ် င်းကီးမှာလည်း

ဆရာေတာ်ကီးသည် ပုဂံေခတ်ေနာက်ပိုင်း၌ ပရိယတိသာသနာှင့် ပဋိပတိ

ပါရမီရင့် ဘုရင်တစ်ပါးြဖစ်ေသာေကာင့် ဤဆရာေတာ်သည် တစ်ပါးတည်း

သာသနာှစရ ် ပ်စလုးံ ကို ြပန် ပာွ းတည်တ့ံ ထွနး် ကားေအာင်ေဆာင်ရက်ရာတွင်

ေနလိေ ု သာ အရှငသ ် ြူ မတ်ြဖစ်ေကာင်းသိေတာ်မ၍ ူ ထိအ ု ချ ိန်မစ ှ ပီး သာလွနမ ် င်း

အဓိကအခန်းကမှ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ေအဒီ ၁၆၃၈ ခုှစ်ကာလ၌ ေရဥမင်

ကီးသည် ေရဥမင်ေကျာင်းတိုက်သို ေနာက်ထပ်မလာခဲ့ေတာ့ေပ။ ဤကဲ့သို

ဆရာေတာ်ကီးများအနက် အရှင်ဇမဒီပဓဇသည် အထူးထင်ေပေကျာ်ကား

အလွန်ထူးြခားလှေသာ

ခဲ့ပါသည်။

ယခုအခါ

ဆရာေတာ်သည် ငယ်စ်ကရ ို င်ဘဝကတည်းမှစပီး ပညာeာဏ်ထက်ြမတ် ခဲသ ့ ည်။ ေှာင်းပိင ု ်းကာလ၌ ကိရ ု င်ရင ှ ဇ ် မဒီပဓဇသည် ေရဥမင်ဆရာေတာ်ဆ၍ ို ထင်ေပေကျာ်ကားလာပါေတာ့သည်။ သကရာဇ် ၁၀၀၀ ြပည့ ် စ ှ တ ် င ွ ် သာသနာပိင ု ် ေတာင်ဖီလာဆရာေတာ်ကီးသည်

ဆရာေတာ်ကီး၏

ေနထိုင်ရာေကျာင်းေတာ်မှာ

လူသူမရှိ အုတ်တိုက်ကီးသာြဖစ်ေနေသာ်လည်း

ထိုအုတ်ဂူ၊

အုတေ ် ကျာင်းများသည် အတိတက ် ာလသမိင ု ်းေကာင်းတိက ု ို လှစဟ ် ြပသလျက် ရှိေပသည်။ ထိေ ု နာက် စာေရးသူသည် ေရဥမင်ေကျာင်းေတာ်ကီးမှ ြပန်လည်ထက ွ ခ ် ွာ

ေနာက်လိုက်ေနာက်ပါများှင့်တကွ

လာခဲ့ပီး ေကျာင်းေတာ်ကီး၏ လက်ယာလမ်းဘက်တွင်ရှိေသာ သက်ရာသို

မန်းစက်ေတာ်ရာမှအြပန်တင ွ ် ေရဥမင်ဆရာေတာ် အားဖူးလိ၍ ု ပုခန်းသိေ ု ရာက်ရခ ှိ ဲ့

ဝင်ေရာက်ေလ့လာမြပခဲ့သည်။ သက်ရာသည် အိုးလုပ်ငန်းတွင် အမည်နာမ

သည်။ ပုခန်းကီးစည်သူရှင်ဘုရားရင်ြပင်ေပတွင် ဘုန်းေတာ်ကီးတစ်ပါး

ကီးသည်။ သက်ရာအိးု သည် ေပါ့သည်၊ ပါးသည်။ အိးု ခွကမ ် ျားြပလုပရ ် ာတွင်

တံ ြ မက် စ ည်း လှ ည ်း ေနသည် ကို

ေတာင် ဖီ လာဆရာေတာ် ေ တွ ြမင် ခဲ့  ပီး

လည်း တစ်ေနရာတည်းတွင် အိုးခွကမ ် ျ ိးစုလ ံ ပ ု ြ် ခင်းမဟုတဘ ် ၊ဲ ရက်အးုိ လုပတ ် ့ဲ

ဆရာေတာ်က ကိုရင်ကီးဟုထင်၍ “ကိုရင်ကီးဘုရား ဤေဒသမှ ေရ ဥမင်

ရာမှာ တစ်ရာလုံးက ရက်အိုးပဲလုပ်သည်။ သူတို၏ ရာအပိုင်းလိုက် သူတို၏

ဆရာေတာ်ဆတ ို ာ ရှပ ိ ါသလားဘုရား” ဆို ပီးေမးလိက ု သ ် ည်။ “ မှနပ ် ါ့ ရှပ ိ ါသည်”

စီးပွားေရးပိင်ဆင ို မ ် မရှ  ဘ ိ ဲ ပုစ ံ တ ံ မ ူ ျားြပလုပမ ် မရှ  သ ိ ည်က စည်းလုံးမတစ်ခပ ု င်

ဟု ကိရ ု င်ကီးထင်ရ သူက ေြဖကားခဲသ ့ ည်။ ဆရာေတာ်က “ ဘယ်အရပ်မာှ လဲ

ြဖစ်ေကာင်း ေလ့လာဆန်းစစ်မိေပသည်။

ဘုရား၊ ဘယ်လိုသွား ရပါသလဲဘုရား” ဟု ေမးသြဖင့် လမ်းန်လိုက်သည်။

စာေရးသူသည် ဆိုင်ကယ်အား မိမိတည်းခိုစတည်းချရာ ပုခန်းကီး

ေတာင်ဖီလာဆရာေတာ် လည်း ေရ ဥမင်ေကျာင်းတိုက်သိုကသွားခဲ့သည်။

မိေဟာင်းသို ြပန်လည်ဦးတည်ထွက်ခွာလာခဲ့ပီး ပုခန်းကီးမိေဟာင်း၏

ေတာင် ဖီ လာဆရာေတာ် သ ည် ေရ ဥမင် ေ ကျာင်း တို က ် သို ေရာက် ေသာအခါ

သာယာခဲ့ပုံ၊

ေရဥမင်ဆရာေတာ်ကို ဖူးေြမာ်လို ေကာင်း ေလာက်ထားခဲ့ပါသည်။ “ မှန်ပါ့

eာဏ်ပညာြမင့်ြမတ်ခဲ့ပုံ၊ တစ်ပါးတည်းေန တစ်စိတ်တည်းထားဆိုသည့်

ေရ ဥမင်ေတာရေကျာင်းဆရာေတာ်

ေရဥမင်ဆရာေတာ်ဆတ ို ာ ကိယ ု ေ ် တာ် ပါပဲ။” “စည်သရ ူ င ှ ဘ ် ရ ု ား ကုန်းေတာ်ေပက

စိတ်eာဏ်စ်အဆင့်ဆင့်

ေတွခဲ့ရတာ ဆရာေတာ်ပင် မဟုတ်ပါလား” ဟု ေတာင်ဖီလာဆရာေတာ်က

ပါေတာ့သည်။

ေလာက်ထားခဲ့ရာ

မှန်ကန်ေကာင်း

အရှင်ဇမဒီပဓဇ၏

ြမင့်တက်ခဲ့ပုံတိုကို စိတ်ထဲတွင်ေတွးဆေနမိ

ေရဥမင်ဆရာေတာ်က ေြဖခဲ့သည်။

ေတာင်ဖလ ီ ာ ဆရာေတာ်လည်း တပည့ေ ် တာ် မှာမသိ၍ ဤကဲသ ့ ြို ပမူဆက်ဆခ ံ ဲ့

ကိုးကား

သည်ကို ခွငလ ့် တ်  ေတာ်မပ ူ ါရန် ေလာက်ထား ေလသည်။ ေတာင်ဖလ ီ ာဆရာေတာ်

၁။

ေရှးေဟာင်းမိေတာ် ပုခန်းကီးနယ်ေြမများ - တင်ထွန်း

က တစ်ဖန် ေရဥမင်ဆရာေတာ်အား မည်သည့် ကျမ်းစာေပများကို ေရးသားထား

၂။

ပုဂံအေနာက် ခရီးတစ်ေခါက် - ေဒါက်တာသက်လွင်

Profile for Myanmar Newspaper

21 March 2020  

21 March 2020  

Advertisement