{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

ေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပ မိမြိ ပခဲေ့ သာ မေကာင်းမအကုသလ ို က ် က ံ ို ကုသလ ို က ် ြံ ဖင့် ဖုံးအုပ် ေြဖေဖျာက်ငို ၏ ် ။ ထိသ ု ို ြပိငု သ ် သ ူ ည် တိမတ ် က ို မ် ှ လွတေ် ြမာက် လာေသာလကဲ့သို ဤေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပေစ၏။ (ေကာင်းမကုသိုလ်ြပိုင်ရန် မိတ်ေကာင်း ေဆွေကာင်းရှိရန် လိအ ု ပ်ေပရာ မိတေ် ကာင်းေဆွေကာင်းများှင့် ေပါင်းသင်းဆက်ဆံ ိုင်ေအာင် ကိးစားအားထုတ်သင့်၏)

ေလာကဝဂ်(ဓမပဒ-၁၇၃)

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလြပည့်ေကျာ် ၇ ရက်၊ စေနေန့။

Saturday, 15 February 2020

၉၉၂၆

ဒုတိယသမတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ ချင်းြပည်နယ် ဆူရ်ဘုန်ေလဆိပ်တည်ေဆာက်ေနမ ကည့်စစ်ေဆး ထန်တလန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ြမန်မာိင ု င ် ခ ံ ရီးသွားဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးလုပင ် န်းေကာ်မတီဥက ဒုတယ ိ သမတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူသည် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီးှင့်

ခရီးြဖင့် ထွကခ ် ွာကရာ စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး ကေလးမိသိေ ု ရာက်ရှိ ကသည်။

တည်ေဆာက်ေနသည့် ဆူရဘ ် န ု ေ ် လဆိပ် တည်ေဆာက်ေရးစီမက ံ န ိ း် သို ေရာက်ရှိ

ဒုတယ ိ သမတှငအ ့် ဖွဲအား ချင်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးဆလိင ု ်းလျန်လယ ွ ်

ကရာ ရှင်းလင်းေဆာင်၌ ေလေကာင်းပိေ ု ဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန ဒုတယ ိ

ှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကေလးေလဆိပ်၌ ကိဆိုတ်ဆက်ကသည်။

ဦးအုန်းေမာင်၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဗိုလ်ချပ်သန်းထွဋ်၊ ဦးေကျာ်မျ ိး၊ ဦးြမင့်ကိင်၊

ထိုေနာက် ဒုတိယသမတှင့်အဖွဲသည် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အတူ

တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားှငအ ့် တူ ယမန်ေန့ မွန်းလွပ ဲ င ို ်းတွင် ေနြပည်ေတာ်မှ ေလေကာင်း

ရဟတ်ယာ်များြဖင့် ဆက်လက်ထွက်ခွာကပီး ချင်းြပည်နယ် ဖလမ်းမိ၌

န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေကျာ်စးုိ က ဆူရဘ ် န ု ေ ် လဆိပတ ် ည်ေဆာက်ေရးစီမက ံ န ိ ်း ခွငြ့် ပချက်ရရှခ ိ မ ဲ့ ၊ ဘာေရးှစအ ် လိက ု ် ရန်ပေ ုံ ငွရရှမ ိ ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘာေရး ှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂ဝဘာေရးှစ်အထိ

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ဒုတိယသမတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ ဆူရ်ဘုန်ေလဆိပ် တည်ေဆာက်ေနမကို ကည့်စစ်  ေဆးစ်။

ြမရည်နာတန်ဖိုးမတတိုက်ခန်း ၅၀၀ ေကျာ်အတွက် ေလာက်လာဝယ်ယူသူ များြပား မေလး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ မေလးမိ

ချမ်းြမသာစည်မိနယ် ြမရည်နာ

ယေန့ဖတ်စရာ

ေတာင်သူများအေပ အေထာက်အပံ့ေပးိုင်ေရးအတွက် လယ်ယာသုံးပစည်းများ ြပည်တွင်းတွင် စက်ုံများ

ရပ်ကက ွ ရ ် ိှ မေလးမိေတာ် စည်ပင်သာယာေရး

တည်ေထာင်ထတ ု လ ် ပု ြ် ဖန့ြ် ဖးိငု ေ် ရး စီမေံ ဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရှိ

ေကာ်မတီက အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် ပီးစီးသည့် ြမရည်နာတန်ဖးုိ မတအိမရ ် ာမှ တိက ု ခ ် န်း ၅၀၀ ေကျာ်အား အငိမ်းစားဝန်ထမ်းများ၊ ိုင်ငံ့

ြပည်သူ့လတ်  ေတာ် စာမျက်ှာ

ဝန်ထမ်းများ၊ ြပင်ပပုဂလိ  က ကုမဏီဝန်ထမ်းများ ှင့် ြပည်သူများအား ေရာင်းချေပးသွားမည်ြဖစ်ရာ အဆိုပါတိုက်ခန်းများအတွက်

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် စပ်လျ်းသည့် ကယ်ပွင့်ြပ

ေလာက်လာ

ဝယ်ယသ ူ ူ ၆၀၀၀ ေကျာ်ရေ ှိ ကာင်း မေလးမိေတာ်

ေမးခွန်းများ ရှင်းလင်းေြဖကား

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ သိရသည်။ မေလးမိ ေြခာက်မိနယ်အတွင်း တာဝန် ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ

အမျ ိးသားလတ်ေတာ် စာမျက်ှာ

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၊

အငိမ်းစားဝန်ထမ်းများ၊ ကုမဏီဝန်ထမ်းများှင့် ဝန်ထမ်း ၃၈၂၄ ေစာင်၊ အငိမး် စားဝန်ထမ်း ၉၂၉ ေစာင်၊

စကားဝိုင်း ကျင်းပ

ကုမဏီ  ဝန်ထမ်း အေစာင်၄၇၀၊ ြပည်သူ ၁၂၀၀ ေစာင် ရှိသည်။

စာမျက်ှာ ၁၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

စီးပွားေရးဝန်းကျင်ေကာင်းကို ဖန်တီးြခင်း

ြပည်သမ ူ ျားအားေရာင်းချေပးခဲရ ့ ာ အရပ်ဘက်င ို င ် ံ့

စုစေ ု ပါင်း ဝယ်ယသ ူ ာွ းသည့ေ ် လာက်လာ ၆၄၂၃ ေစာင်

ြမရည်နာ တန်ဖိုးမတအိမ်ရာတိုက်ခန်းများကို ေတွရစ်။

စာမျက်ှာ


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးစိုးဝင်း ကိုရီးယားသမတိုင်ငံ သံအမတ်ကီးအား လက်ခံေတွဆုံ ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

ြပည်သူ ့ကျန်းမာေရး လူမဝန်းကျင်ြမင့်တင် ြပည်သူလူထု ေန့စ်ကျန်းမာမအတွက် ကျန်းမာေရးှင့်ညီွတ်ေသာ လူမဘဝေနထိ  င ု စ ် ားေသာက်မှ  င့် သန့်ရင ှ း် ေသာပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်းများ ြဖစ်ထန ွ း် တည်ရေ ိှ နရန် လိအ ု ပ်ပါသည်။ ေနထိင ု စ ် ားေသာက်မှ  င့် ပတ်ဝန်းကျင် ေကာင်း မွ န ် မ ှ သာ ေရာဂါေဘးဘယာကင်း ေဝးပီး သက် ရ ှ ည ် က ျန်း မာ စိတ်ေအးချမ်းသာစွာ ရပ်တည်ေနထိုင်ိုင်ကမည်ြဖစ်သည်။ ယခုအခါ ကူးစက်ြမန်ေသာ အသက်ရှ လမ်းေကာင်းဆိင ု ရ ် ာ ကိုိုနာ ဗိင ု း် ရပ်စေ ် ရာဂါပိးု 2019 (COVID- 19) ေကာင့် ကမာတစ်ဝန်းမှ ြပည်သမ ူ ျား စိုး ရိ မ ် ေ ကာင့်  ကြဖစ် ေနကေသာ

အချ ိန် ကာလ၌ လူ တို င ်း လူ တို င ်း

ေရာဂါပိုးမားများ ဝင်ေရာက်ြခင်းမရှိေစေရး၊ ကိုယ်ခံအားေကာင်းေစေရး အတွက် ကျန်းမာေရးှင့် ညီတ ွ ေ ် သာ စားေသာက်ေနထိင ု မ ် ှ  င့် သန့်ရင ှ း် ေသာေလကို ရှ က်ိုင်ရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။ သန့်ရင ှ ်းေသာအစားအေသာက်များ စားေသာက်ရန်အတွက် ေရာင်းချ သူေရာ၊ စားသုံးသူြပည်သူများပါ

သတိမူဆင်ြခင်၍ ေရာင်းချဝယ်ယူ

စားေသာက်မြပလု  ပ် ကရန်လအ ုိ ပ်ပီး သန့်ရင ှ း် ေသာေလကို ရှက်င ုိ ေ ် ရး အတွက် ြပည်သူများကိုယ်က်  ေရာ၊ သက်ဆိုင်ရာတိုကပါ ဝိုင်းဝန်း ပါဝင် လုပက ် င ို ေ ် ဆာင်ရက ွ ် ကရန် လိအ ု ပ်ပါသည်။ မကာေသးမီက လူတို ကျန်းမာ ေရးအတွက် ေလထုအရည်အေသွးှငပ ့် တ်သက်၍ စိးု ရိမပ ် ပ ူ န်ဖယ ွ ် သတင်း အချ ိ ကားသိလိုက်ရပါသည်။

စီမက ံ န ိ း် ၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်  ကီး ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးစိးု ဝင်း သည် ြမန်မာိုင်ငံဆုင ိ ်ရာ ကိုရးီ ယား သမတိုင်ငံ သံအမတ်ကီး မစတာ လီဆန်ဟာွ အား ယေန့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ စီမံကိနး် ၊ ဘာေရးှင့်

စက်မဝန်ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုးံ ၌ ေတွဆုသ ံ ည်။

ေတွဆုစ ံ ် ေမလတွင် MyanmarKorea Joint Commission on Trade and Industrial Cooperation အစည်း အေဝးကျင်း ပမည့ ်

ကိစ၊ အာမခံလုပ်ငန်းဖွံ ဖိးမဆိုင်ရာ ကိစ၊ စက်မက  တွင် ရင်းှးီ ြမပ်မ ံှ ှ  င့်

ေဆာင်ရက ွ မ ် ည့က ် စ ိ ၊ ိင ု င ် ပ ံ င ုိ စ ် းီ ပွားေရး

ရွကေ ် နသည့် Myanmar Development

ကိရ ု းီ ယားသမတိင ု င ် မ ံ ှ ပံပ ့ းုိ ကူညေ ီ ပးမ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးဆိုင်ရာကိစ၊

လုပင ် န်းများအား

ပုဂလိ  ကသို လဲ

Institute (MDI) ဖွငလ ့် စ ှ  ် င ုိ ေ ် ရး၊ Korea

ဆိင ု ရ ် ာကိစှ  င့် ှစ ် င ုိ င ် ံ

ချည်မင်ှင့်

ေြပာင်းေပးေရးလုပင ် န်းစ်ဆင ုိ ရ ် ာ ကိစ၊

Knowledge Sharing Program ြဖင့်

ေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးဆိင ု ရ ် ာကိစရပ်  များကို

နည်းပညာဖွံ ဖိးေရးအတွက် Textile

ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ်

ကိရ ု းီ ယားသမတ

သင်တန်းများ ပံပ ့ းုိ ေပးေနမ၊ ြမန်မာိင ု င ် ံ

ေဆွးေွးခဲ့ ကသည်။

Testing Center ထူေထာင်၍ ပူးေပါင်း

ိင ု င ် အ ံ စိးု ရ၏ ပံပ ့ းုိ ကူညမ ီ ြဖင့  ် ေဆာင်

၏ စီးပွားေရးဖွံ ဖိးတိးု တက်မတွင်

အထည်ထုတ်လုပ်မ

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲြခင်းေကာင်လ ့ ည်းေကာင်း၊ လူဦးေရတိးု ပွားများြပား

ဆက်စပ်မရှ  သ ိ ြဖင့် ေပေပါက်လာရြခင်းြဖစ်သည်။ အထူးသြဖင့် ရန်ကန ု ် မိ ကဲသ ့ ို လူဦးေရထူထပ်ေသာမိကီးများတွင် မိြပဖွံဖိးတိုးတက်မ အမျ ိးမျ ိး အဖုံဖုံတိုေကာင့် ေလထုညစ်ညမ်းမြဖစ်ရသည်မှာ အချ ိန်ကာလအတိုင်း အတာအလိုက် ကွာြခားမရှိမည်ြဖစ်သည်။ ရန်ကုန်မိ ေလအရည်အေသွးကို ယခင်က ေြခာက်လတစ်ကိမ်၊ တစ်စ ှ တ ် စ်ကိမသ ် ာ ထုတြ် ပန်ေလ့ရေ ိှ သာ်လည်း မိးု ေလဝသှင့် ဇလေဗဒ န်ကားမဦးစီးဌာန ရန်ကန ု (် ကမာေအး)စခန်းက ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ ရက်ေန့ မှစ၍ ေန့စ်ထတ ု ြ် ပန်ေပးခဲရ ့ ာ ရန်ကန ု ် မိ၏ ေလအရည်အေသွးအေြခအေန မှန်ကို မိေနလူထုသိရိှရသြဖင့် စိတ်သက်သာရဖွယ်ြဖစ်မည်ဟုထင်ပါ သည်။ ညစ်ညမ်းေသာေလထုသည် ြပည်သလ ူ ထ ူ က ု ျန်းမာေရးကို ထိခက ုိ မ ် 

ကိ စ၊

ဘာေရးှင့် ေငွေရးေကးေရးဆိင ု ရ ် ာ

ပူးေပါင်း

သတင်းစ်

ြပည်သ့ူ လတ်  ေတာ်သုိ လာေရာက်ေလ့လာကည့ ် 

လာမှငအ ့် တူ လူမဘဝတိ  းု တက်ြဖစ်ထန ွ း် မများေကာင်လ ့ ည်းေကာင်း ေလ ထု ည စ် ည မ်း မ ြဖစ် ေပ လာြခင်း သည် အြပန် အ လှ န ် အ ေကာင်း အကျ ိး

လက်ခံ

ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

ဒုတယ ိ အကိမ်

ြပည်သ့ူ လတ်  ေတာ်

ပထမပုမ ံ န ှ အ ် စည်းအေဝး စတင်

ဒုတိယအကိမ် ြပည်သ့ူ လတ်ေတာ်(၁၅) ကိမ်ေြမာက် ပုံမှန်အစည်းအေဝး

ကျင်းပသည့ေ ် န့ရက်မှ ယေန့အထိ ြပည်သ့ူ လတ်  ေတာ်သုိ လာေရာက်ေလ့လာ

သတမေန့တွင် ြပည်သ့ူ လတ်ေတာ်ကုယ ိ ်စားလှယ် ဦးေအာင်သိနး် ၊ ဗန်းေမာ်

သည့်

မဲဆနယ်၏မိတေ ် ဆွ ၃၆ ဦးှင့် ရန်ကန ု အ ် ေနာက်ပင ုိ း် တကသိလ ု ် ပထဝီဝင်

စုစုေပါင်းဧည့်သည် ၆၃၄၆၆ ဦး ရှိပီြဖစ်ေကာင်းှင့်

ဌာနမှ ေဒါက်တာခင်ခင်ဟန် (ပါေမာက၊ ဌာနမှး) ဦးေဆာင်သည့် ဆရာ ဆရာမ၊

အမျ ိးသားလတ်ေတာ်၊

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူင ှ ့် ဝန်ထမ်းများ ၁၇၇ ဦး စုစေ ု ပါင်း ၂၁၃ ဦးတိသ ု ည်

ပါက

ယေန့ နံနက် ၁ဝ နာရီတင ွ ် ကျင်းပသည့် ြပည်သ့ူ လတ်  ေတာ်အစည်းအေဝးသို

လတ်ေတာ်းံု တိမ ု ှ သက်ဆုင ိ ်ရာ န်ကားေရးမှးချပ်တထ ုိ ံလိပ်မူပီး အစိးု ရ

တက်ေရာက်ေလ့လာပီး

ုးံ ပိတရ ် က်များမပါ သုးံ ရက် ကိတင်ေပးပို ေလာက်ထားိင ု ပ ် ါေကာင်း သိရ

House of Commons မှ Hluttaw

Project

Coordinator၊ Ms. Mariam Keating ၏ မိသားစုဝင်စ ှ ဦ ် းတိသ ု ည် လတ်ေတာ်

ြပည်တွငး် ဧည့်သည် ၆၀၉၉၆ ဦးှင့် ြပည်ပဧည့်သည် ၂၄၇၀ ဦး ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်သုိ

ြပည်သ့ူ လတ်  ေတာ်းံု ၊

ြပည်သ့ူ လတ်  ေတာ်၊ လာေရာက်ေလ့လာလို

အမျ ိးသားလတ်ေတာ်းံု ၊

ြပည်ေထာင်စု

သည်။

အေဆာက်အအုမ ံ ျားကို ေလ့လာကည့ ် ခဲ  ့ ကသည်။

သတင်းစ်

ြဖစ်ေစခဲ့ရာ၌ ေလထုအရည်အေသွးအန်းကိန်းတန်ဖိုးသည် အိမ်နီးချင်း

သင့်စီးပွားေရး ေအာင်ြမင်ဖို

ိုင်ငံှင့်င်းစာလင် များစွာေလျာ့နည်းေနသြဖင့် စိုးရိမ်မေလျာ့  နည်းမည် ြဖစ်သည်။

ေကးမုံသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာစို

ရန်ကုန်မိ ေလအရည်အေသွး အန်းကိန်းတန်ဖိုးမှာ ၅၀ ှင့် ၁၀၀ ကားတွင်သာရှိသည့်အတွက် ြပည်သူလူထုကျန်းမာေရး ထိခိုက်ိုင်သည့် အေနအထားမရှေ ိ ပ။ အိမန ် ီးချင်း ထိင ု ်းိင ု င ် ံ ဘန်ေကာက်မိှင့် တုတ ် င ို င ် ံ ေပကျင်းမိတို၏ ေလအရည်အေသွး ၂၄ နာရီ တိင ု း် တာမမှာ အန်းကိန်း

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချ ိန်းေဈးကွက် (၁၄-၂-၂၀၂၀)

တန်ဖိုး ၁၅၀ အထက်တွင်ရှိေနပီး အချ ိရက်များတွင် ၃၀၀ ေကျာ်အထိ ပင်ရှိေန၍ ထိုိုင်ငံများ၏စိုးရိမ်ပူပန်မအဆင်  ့ကို ေရာဂါကူးစက် ြဖစ်ပွားမ အေနအထားများှင့် ချ ိန်ဆကည့်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံ ရန်ကုန်မိတွင် ေလအရည်အေသွးအန်းကိန်းသည် စိးု ရိမပ ် ပ ူ န်ဖယ ွ မ ် ြဖစ်ေသာ်လည်း လူဦးေရထူထပ်မှ  င့် မိြပမွနး် ကျပ်မအရ  ယခင်ကာလများကထက်စာလင် ေလအရည်အေသွး အန်းကိနး် တန်ဖးုိ ြမင့်မားလာသည်ဟု ဆိုိုင်သည်။ ေလအရည်အေသွး အန်းကိန်းအဆင့် သည် ၅၀ ှင့် ၁၀၀ ကား၌ အလယ်အလတ်အဆင်ရ ့ ှိ ပီး ကျန်းမာေရးဆိင ု ရ ် ာ သက်ေရာက်မ မရှဟ ိ သ ု ရ ိ သည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ ရက်ေန့မစ ှ ၍ ေန့စ်တင ို ်း ထွာမအရ ေလအရည်အေသွး တစ်ရက်င ှ ့် တစ်ရက် တူညြီ ခင်းမရှေ ိ သာ်လည်း ၉၀ အထက်ရှိေသာ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်၊ ၉ ရက်၊ ၁၁ ရက်ေန့များတွင်မူ ၁၀၀ ဘက်သိုကပ်လာသြဖင့် သတိထားဆင်ြခင်ရမည်ြဖစ်သည်။ သိုြဖစ်ရာ အန်းကိန်း ၁၀၀ အထက်ဆိုလင် ခံိုင်ရည်နည်းပါး ေသာသူများအတွက် ကျန်းမာေရးထိခက ို  ် င ို ေ ် သာအဆင်ြ့ ဖစ်၍ ေလအရည် အေသွးအန်းကိန်းတက်လာိင ု သ ် ည့် အေကာင်းအချက်များကို သတိြပရ မည်ြဖစ်သည်။ အန်းကိန်း ၁၀၀ အထက်ရှိလာမည်ဆိုပါက အသက်ရှ လမ်းေကာင်းဆိင ု ရ ် ာ သိမ ု ဟုတ် ှလးံု ေရာဂါရှသ ိ မ ူ ျား၊ သက်ကီးရွယအ ် မ ို ျား ှင့် ကေလးသူငယ်များ အသင့်အတင့် ထိခိုက်ိုင်ဖွယ်ရှိသြဖင့် ေလထု ညစ်ညမ်းမမြဖစ်ေအာင် ေကာင်း။

ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါ

ukrP Ü t D rnf tzGifhaps; tydwaf ps; (usyf) (usyf) 11 , 500 11 ,000 FMI 3,950 4,000 MTSH

&S,f,m apmifa& 1,400 2,223

MCB

&S,f,mwefzdk; (usyf) 15,907,500 8,791,000

FPB TMH

မေလး(ေရေဈး) ၁၂၁၈၀၀၀

(က) ဒီဇယ်

ရန်ကုန်

မေလး

တစ်လီတာ

၈၁၀/၈၆၅ ကျပ်

၈၅၅/၈၇၀

ကျပ်

( ခ ) ေအာက်တိန်း ၉၅ တစ်လီတာ

၈၄၀/၈၉၀ ကျပ်

၈၉၀/၉၃၀

ကျပ်

( ဂ ) ေအာက်တိန်း ၉၂

တစ်လီတာ

၇၂၀/၇၇၀ ကျပ်

၇၉၀/၈၀၀

ကျပ်

(ဃ) အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ်

တစ်လီတာ

၈၂၀/၈၇၅ ကျပ်

၈၇၀/၈၈၀

ကျပ်

ရန်ကုန် လက်ကားေဈး ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၇၃၀/၇၄၅ ကျပ်၊ အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၇၄၀/၇၆၀ ကျပ်၊ ေအာက်တိန်း ၉၂ တစ်လီတာ ၆၉၀ ကျပ်

စာတည်းမှးချပ် - ဦးဝင်းေရ

သတင်းေထာက်မှး

- ဦးြမင့်စိုး

စာတည်းမှး

- ဦးဝင်းိုင်

ဘာသာြပန်စာတည်းများ

- ဦးေဇာ်ဝင်း၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

စာတည်းများ

- ဦးစန်းေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ် (၀၀၆၄၀)၊

ေကးမုံသတင်းစာတိုက်က ထုတ်ေဝသည်။

၁၉၅၇ ဧပီ ၁၆ တွင် စတင်တည်ေထာင်သည်။

တစ်ေဒလာ

=

၁၄၄၆.၃

တစ်ယူို

=

၁၅၆၇.၉

( ဂ ) တုတ်

တစ်ယွမ်

=

၂၀၇.၁၂

(ဃ) ထိုင်း

တစ်ဘတ်

=

၄၆.၄၂၃

( င ) မေလးရှား

တစ်ရင်းဂစ်

=

၃၄၉.၅၈

( စ ) အိိယ

တစ်ူပီး

=

၂၀.၂၆၈

(ဆ) ဂျပန်

တစ်ရာယန်း

=

၁၃၁၇.၃

( ဇ ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ်

=

၁၂၂.၃၁

( ဈ ) ဩစေတးလျ

တစ်ေဒလာ

=

၉၇၂.၅၀

(ည) စင်ကာပူ

တစ်ေဒလာ

=

၁၀၄၀.၅

ဦးကိုမင်း၊ ေဒစန်းယ်ဥ

www.facebook.com/themirrordaily

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ရယူသည်။

အငယ်တန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ ဦးသန်းတင်ေအာင်၊ ေဒခင်မိုမိုေအာင်၊ ေဒခင်မျ ိးိုင်၊ ေဒခင်စုစုလင်၊

ေဒေနဇာဇာထွန်း၊ ဦးသက်ေထွး၊

themirror.npt@gmail.com

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(် ၀၀၇၇၁)ြဖင့်

(က) အေမရိကန်

အကီးတန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးဟိနး် ထက်လင်း၊ ဦးိင ု လ ် င်းကည်၊

ေဒခင်ခင်သက်၊ ေဒယုဝါဝါ၊ ေဒသီသမ ီ င်း

0 0 14,500

( ခ ) ဥေရာပ

(ြမန်မာိုင်ငံစက်သုံးဆီအသင်း)

0 0 5

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်  း

ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ စက်သုံးဆီေဈးန်း

8,200 22,500 2,900

&efukefpawmhtdwfcsdef;rS &,lonf/

ေရေဈး၊ စက်သုံးဆီေဈးှင့် ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်  း ရန်ကုန်(ေရေဈး) ၁၂၁၈၀၀၀

8,200 22,500 2,900

ဦးေအးမင်းသူ၊ ေဒမာမာစိုး ဓာတ်ပုံသတင်းေထာက်

- ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁ ရန်ကုန်ုံးခွဲ

- အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗလလမ်းေထာင့၊် ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ

- ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမ/ံ ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန့်ချ ိေရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ဒုတိယသမတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ ပလက်ဝမိနယ်မှ တိုက်ပွဲေရှာင်ြပည်သူများအတွက် သိကီးရ်ေကျးရွာ၌ ေဒခင်ကည်ေဖာင်ေဒးရှင်းမှ လှဒါန်းေသာ ေနအိမ်များတည်ေဆာက်ေနမကို ကည့်စစ်  ေဆးစ်။ ေရှဖုံးမှ လုပင ် န်းပီးစီးမ၊ ေလေကာင်းလပ်စစ်င ှ ့် ေလေကာင်းဆက်သယ ွ ေ ် ရးစက်ပစည်း တပ်ဆင်ြခင်းေဆာင်ရွက်ေနမ၊ ေလယာ်ေြပးလမ်း

ေြမတူးြဖတ်ြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနမ၊

ေပ ၆၀၀၀ အား

ေကျာက်ကတရာခင်းြခင်းလုပ်ငန်း

ေဆာင်ရက ွ ် ပီးစီးမ၊ ေကျာက်စေ ီ ြမထိန်းနံရမ ံ ျား ေဆာင်ရက ွ ် ပီးစီးမ၊ ေလဆိပ် အေဆာက်အဦတည်ေဆာက်ပီးစီးမ၊ ေလေကာင်းထိန်းေမာ်စင်ှင့် မီးသတ် အေဆာက်အဦေဆာင်ရွက်ပီးစီးမ၊

ဆူရ်ဘုန်ေလဆိပ်၌

တပ်ဆင်မည့်

ေလေကာင်းလမ်းန်စက်င ှ ့် ဆက်သယ ွ ေ ် ရးစက်ပစည်းများ ေရာက်ရမ ှိ အေြခ  အေန၊ မိုးေလဝသဆိင ု ရ ် ာအချက်အလက်များ အလိအ ု ေလျာက်ေပးပို စက်ပစည်း ေရာက်မ၊

ေလဆိပ်ပိုင်ေြမအမည်ေပါက်ရရှိေရး

ေဆာင်ရွက်ပီးစီးမတိုှင့်

စပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ ရှင်းလင်းတင်ြပ ထိအ ု တူ ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ဦးအုန်းေမာင်က ဆူရဘ ် န ု ေ ် လဆိပ် ပီးစီးပါက ချင်းြပည်နယ်အတွင်း ခရီးသွားလုပင ် န်းဖွံဖိးတိုးတက်လာမည့် အေြခအေနများ ှင့်စပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ တင်ြပချက်များှင့်စပ်လျ်း၍ ဒုတိယသမတက တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းများကို အေလအလွင့်မြဖစ်ေစေရးှင့် အချ ိန်မီပီးစီးေရး၊ သတ်မတ ှ ် စံချ ိန်စ ံ န်း ြပည့မ ် ေ ီ စေရး၊ ေတာင်ေပေလယာ်ကင ွ း် ြဖစ်သည့အ ် တွက် ရာသီ ဥတုမှတ်တမ်းများအား စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်ထားရှိေရးတိုှင့်စပ်လျ်း၍ မှာကားသည်။ လိုက်လံကည့် ထိုေနာက် ဒုတိယသမတသည် ေလယာ်ေြပးလမ်း ေကျာက်ကတရာ ခင်းြခင်း ေဆာင်ရွက်ထားရှိမ၊ ေြပးလမ်းအဆုံး၌ ေြမသားလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက် ေနမှင့် ေလဆိပ်အေဆာက်အဦတည်ေဆာက်ပီးစီးမတိုကို လိုက်လံကည့် စစ်ေဆးသည်။ ဆူရ်ဘုန်ေလဆိပ် တည်ေဆာက်ပီးစီးပါက ချင်းြပည်နယ်၏ အဓိက ေလေကာင်း ဝင်ေပါက်ြဖစ်လာပီး ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ခရီးသွားဧည့်သည်များ အချ ိန်တိုအတွင်း လာေရာက်လည်ပတ်ိုင်မည့်အြပင် ေဒသထွက်ကုန်များှင့် တိင ု ်းရင်းသားများအေနြဖင့် ြမန်မာိင ု င ် အ ံ တွင်းရှိ ေဒသအှအ ံ ြပားသို လွယက ် ူ လျင်ြမန်စွာ သွားလာိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ အဆိပ ု ါ ေလဆိပသ ် ည် ချင်းြပည်နယ်အလယ်ပင ုိ း် တွင် တည်ရိှ ပီး ဖလမ်း မိ၊ လုပ ံ းီ ေတာင်၊ ဟားခါး၊ ထန်တလန်၊ တီးတိန ် င ှ ့် ရိဒေ ် ရကန် စသည့် ြပည်နယ်၏ မိကီးများှင့် ခရီးသွားလည်ပတ်ရန်ေနရာများကို အချ ိန်တအ ို တွင်း လာေရာက် လည်ပတ်ိုင်သည့်အြပင် ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်

ဒုတိယသမတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ ထန်တလန်မိနယ် သိကီးရ်ေကျးရွာ သိကီးရ် ၁၆ ခုတင်ဆံ့ တိုက်နယ်ေဆးုံတွင် ကည့်စစ်  ေဆးစ်။ ေလဆိပ်များသို အချ ိန်တိုအတွင်း လွယ်ကူလျင်ြမန်စွာ သွားလာိုင်မည်ြဖစ် ေကာင်း သိရသည်။

သိကီးရ်တက ို န ် ယ်ေဆးုမ ံ ှာ အလျား ၁၄၁ ေပ၊ အနံ ၁၃၆ ေပ၊ RC ကွနက ် ရစ် အမျ ိးအစားြဖစ်ပီး ေဆးု ံ င ှ အ ့် တူ ဆရာဝန်ေနအိမ၊် သူနာြပေနအိမ၊် ဝန်ထမ်း

ကည့် ယင်းေနာက် ဒုတယ ိ သမတှငအ ့် ဖွဲသည် ရဟတ်ယာ်များြဖင့် ဆက်လက်

အိမ်ရာတိုကိုပါ ထည့်သွင်း၍ ဘာေငွကျပ် ၁၃၆၅ ဒသမ ၄၅ သန်း အကုန် အကျခံ တည်ေဆာက်ထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထွက်ခွာကရာ ထန်တလန်မိနယ် သိကီးရ်ေကျးရွာသိုေရာက်ရှိပီး သိကီးရ်

ထိေ ု နာက် ဒုတယ ိ သမတသည် ပလက်ဝမိနယ်မှ တိက ု ပ ် ေ ွဲ ရှာင်ြပည်သမ ူ ျား

၁၆ ခုတင်ဆံ့ တိုက်နယ်ေဆးုံ ဓာတ်မှန်ခန်း၊ လူနာေဆာင်၊ ခွဲစိတ်ခန်းှင့်

အတွက် သိကီးရ်ေကျးရွာ၌ နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနမှ ေနအိမ်အလုံး ၂၀ ှင့်

သားဖွားခန်း၊ ေဆးုံပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းသာယာေရး ေဆာင်ရွက်ထားရှိမ

ေဒခင်ကည်ေဖာင်ေဒးရှငး် မှ ေနအိမအ ် လုးံ ၅၀ တည်ေဆာက်ေနမကို လိက ု လ ် ံ

တိုကို လိုက်လံကည့်သည်  ။

ကည့်သည်  ။

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်ဖွဲ စည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံုံး ဥက ဦးမျ ိးွန့်

Max Planck and the Chubb Rule of Law Fund မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ အား လက်ခံေတွဆုံ ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ိင ု င ် ေ ံ တာ်ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒဆိင ု ရ ် ာခု ံ ုံးဥက ဦးမျ ိးွန့်သည် Max Planck and the Chubb Rule of Law Fund မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား ယေန့ နံနက် ၁၀ နာရီခတ ွဲ င ွ ် ိင ု င ် ေ ံ တာ်ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒဆိင ု ရ ် ာခု ံ ုံး၌ လက်ခေ ံ တွဆုံ သည်။ ေဆွးေွး ေတွဆုစ ံ ် ိင ု င ် ေ ံ တာ်ဖဲွ စည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒဆိင ု ရ ် ာခု ံ းံု ၏ ဖွဲ စည်းပု ံ င ှ ့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံုံးှင့် Max Planck and the Chubb Rule of Law Fund တိုအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် မည့်ကိစ၊ ခုံုံးသုေတသနဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အေသွးြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ ကိစ၊ ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒတည်ေဆာက်မ၊ အနက်အဓိပာယ်ဖင ွ ဆ ့် မ ို ၊ ဖွဲစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဥပေဒများအကား ဆက်ယ်မတိုှင့် စပ်လျ်း၍ သုေတသနလုပင ် န်းများေဆာင်ရက ွ ် ရာတွင် အေထာက်အကူြပိင ု ေ ် ရး ကိစရပ်များကို ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ အြမင်ချင်းဖလှယ်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ သတင်းစ်


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ေတာင်သူများအေပ အေထာက်အပံ့ေပးိုင်ေရးအတွက် လယ်ယာသုံးပစည်းများ ြပည်တွင်းတွင် စက်ုံများတည်ေထာင်ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖးိုင်ေရး စီမံေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

ေကျာက်တန်းမဲဆနယ်မှ

ေဒေအးြမြမမျ ိး၏

ဒုတယ ိ အကိမ် ြပည်သူ့လတ်  ေတာ် (၁၅)ကိမေ ် ြမာက် ပုမ ံ န ှ ်

ေြမယာေလျာ်ေကးေပးအပ်ရန် ကတိေပးည ိ င်  းထားသည့်

အစည်းအေဝး သတမေန့ကို ယေန့နံနက် ၁ဝ နာရီတွင်

အတိင ု ်း တိကျသည့အ ် ချ ိန်သတ်မတ ှ ေ ် ပးပါရန်င ှ ့် ြပန်လည်

ေနြပည်ေတာ်ရိှ ြပည်သ့ူ လတ်  ေတာ် အစည်းအေဝးခန်းမ၌

ေနရာချထားေရး၊ ေလျာ်ေကးနစ်နာေကးေပးအပ်ေရးကို

ကျင်းပသည်။

တိကျခိုင်မာပီး မတေသာမူဝါဒြဖင့် ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ

အစည်းအေဝးတွင် ဦးတီခွန်ြမတ်က

ြပည်သူ့လတ်  ေတာ် ဥက

ေဆာင်ရွက်ေပးမည့်အစီအစ်ကို သိလိုြခင်းေမးခွန်းှင့်

ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးေကာ်မတီ၊

စပ်လျ်း၍ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေအာင်ထူးက လတ်ေတာ်

တိုင်းရင်းသားေရးရာှင့် ေဖာ်ေဆာင်မေကာ်မတီှင့်

ြပည်တွင်းငိမ်းချမ်းေရး

ကိယ ု စ ် ားလှယ် ရည်န်  းေြပာဆိခ ု သ ဲ့ ည့ေ ် ြမသည် မိြပှင့်

ေတာင်သူလယ်သမားှင့်

အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနက ၁၉၄၀-၁၉၄၅ ခုှစ်တွင် အစားထိုး

အလုပ်သမားေရးရာေကာ်မတီတို၏ သက်တမ်းကို ၂၀၂၀

ေလျာ်ေကးေပးသိမ်းယူခဲ့သည့်

ြပည့်ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၇ ရက်မှစ၍ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ

သိေ ု သာ်လည်း ယခုအခါတွင် မူလသိမး် ဆည်းခံ ေတာင်သူ

၃၁ ရက်အထိ လည်းေကာင်း၊ ပညာေရးြမငတ ့် င်မေကာ်  မတီ၊

များှင့် ဆက်ခခ ံ င ွ ရ ့် သ ှိ မ ူ ျားက လယ်ယာေြမှင့် အြခားေြမ

ဘဏ်များှင့် ေငွေကးဆိင ု ရ ် ာ ဖွံဖိးတိးု တက်ေရးေကာ်မတီ

များ သိမး် ဆည်းမကို ြပန်လည်စစ ိ စ်ေရးေကာ်မတီ အဆင့်

ှင့် စိက ု ပ ် ျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ေကျးလက်လမ ူ ဘဝ  ဖွံ ဖိး

ဆင့်သို

တိးု တက်ေရးေကာ်မတီတ၏ ုိ သက်တမ်းကို ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ်

အမများြဖစ်ပါေကာင်း။

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၉ ရက်မှစ၍ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက် အထိ လည်းေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဖွံဖိး တိးု တက်ေရးေကာ်မတီ၊ သယံဇာတှင် ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိနး် သိမး် ေရးဆိင ု ရ ် ာေကာ်မတီင ှ ့် ပိေ ု ဆာင်ေရး၊ ဆက်သယ ွ ်

ေြမများြဖစ်ပါေကာင်း၊

ြပန်လည်ေတာင်းခံေနသြဖင့် စိစစ်ေနရသည့်

စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းမှ မလွတ်ကင်းသည့် အိမ်ေထာင်စုများကိုေြမယာေလျာ်ေကး၊ သီးှံေလျာ်ေကးှင့် လူမေရးအရ ေထာက်ပံ့မများကို အဆင့်အလိုက် ြမင်သာစွာ စီစ်ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိ

ေရးှင့် ေဆာက်လပ ု ေ ် ရးဆိင ု ရ ် ာေကာ်မတီတ၏ ို သက်တမ်း

ဒုတိယဝန်ကီး

ဒုတိယဝန်ကီး

ေဆာမဲဆနယ်မှ

ဦးေအာင်ထူး

ဦးလှေကျာ်

ဦးေကျာ်တင်

များအတွက် ဆက်လက်ေနရာချထားေပးရန် ရည်ရွယ်ပါ

ေမးခွန်းှင့်စပ်လျ်း၍

ေကာင်း၊ ယင်းကိစကိ  ု လယ်ယာေြမှင့် အြခားေြမများ

ြမန်မာိင ု င ် အ ံ တွင်း လယ်ယာလုပင ် န်းြဖင့် အဓိက အသက်

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးလှေကျာ်က

သိမ်းဆည်းခံရမများ ြပန်လည်စစ ိ စ်ေရးေကာ်မတီက စိစစ်

ေမွး ဝမ်း ေကျာင်း ြပေနကသည့ ် ေတာင် သူ မ ျားအေပ

ေနဆဲြဖစ်ပီး

စီမံခန့်ခွဲမေကာ်မတီအေနြဖင့် အဆိုပါ

အေထာက်အပံ့ေပးိုင်ေရးအတွက် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်

ေကာ်မတီ၏ အဆုံးအြဖတ်အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်

တွင်လိုအပ်သည့် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပစည်းများ၊

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရှင်းလင်းေြဖကားသည်။

သွင်းအားစုဓာတ်ေြမဩဇာ စသည့် လယ်ယာသုံးပစည်းများ

ကို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၂ ရက်မှစ၍ ၂၀၂၁ ခုှစ်

ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန် စီမက ံ န ိ ်းကို

ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်အထိ လည်းေကာင်း၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမှ  င့်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသည့် စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ

စက်မလက်  မဖွ  ံ ဖိးတိးု တက်ေရးေကာ်မတီင ှ ့် လပ်စစ်င ှ ့်

အေနြဖင့် ၂၀၁၄ ခုှစ် အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒှင့်အညီ

ေရရှင်ေကျးရွာရှိ

စွမ်းအင်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေကာ်မတီတို၏ သက်တမ်းကို

စီမက ံ န ိ း် ေအာင်ြမင်ေအာင် ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်

ကွနက ် ရစ်ေကျာက်တင ို ် ေလးတိင ု  ် င ှ ့် အစွန်းှစဖ ် က်ေခါင်း

တည်ေထာင်ထတ ု လ ် ပ ု ြ် ဖန့်ြဖးိင ု ေ ် ရး စီမေ ံ ဆာင်ရက ွ လ ် ျက်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၄ ရက်မှစ၍ ၂၀၂၁ ခုှစ်

ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားရန်ရှိ ပီး စီမက ံ န ိ ်းဧရိယာအတွင်းမှ မလွတ်

တ်သီးှစခ ် တ ု က ို ို ေရရှညခ ် င ို ခ ် မ ံ့ ည့် ေကျာက်တင ို ် ကီးများ

ရှိပါေကာင်း ရှင်းလင်းေြဖကားသည်။

ေဆာမဲဆနယ်မှ ဦးေကျာ်တင်၏ ေဆာမိနယ် ေရရှင်ေြမာင်း(ငါးရွာေြမာင်း)တွင်

ကို ြပည်ပမှတင်သွင်းြဖန့်ြဖးမရှိသကဲ့သို ြပည်ပမှ ရင်းှီး ြမပ်ှံမများကို

ဖိတ်ေခပီး ြပည်တွင်းတွင် စက်ုံများ

မိုးေကာင်းမဲဆနယ်မှ

ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်အထိ လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံသားများ၏

ဦးဝင်းိုင်၏ မိုးေကာင်း

မူလအခွငအ ့် ေရးဆိင ု ရ ် ာေကာ်မတီ၊ စီးပွားေရးှင့် ဘာေရး

မိနယ် နမတီးမိေြမပုအ ံ ား မည်သည့အ ် ချ ိန်တင ွ ် အတည်

ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးေကာ်မတီင ှ ့် ြပည်သ့ူ ေရးရာ စီမခ ံ န့်ခေ ဲွ ရး

ြပထုတြ် ပန်ေပးိင ု မ ် ည်ကို သိလြို ခင်းေမးခွန်းှင့် စပ်လျ်း

ေကာ်မတီတို၏ သက်တမ်းကို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ

၍ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးလှေကျာ်က ေြမပုံှင့်ပတ်သက်၍

၂၆ ရက်မှစ၍ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်အထိ လည်း

လမ်းနယ်နိမိတ်များ၊ မီးရထားလမ်းနယ်နိမိတ်များအား

ေကာင်း၊ အမျ ိးသမီးှင့် ကေလးသူငယ်အခွငအ ့် ေရးဆိင ု ရ ် ာ

နယ်နမ ိ တ ိ သ ် တ်မတ ှ ေ ် ရးအရာရှိ မိးု ေကာင်းမိနယ် အေထွ

ေကာ်မတီ၏ သက်တမ်းကို ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် မတ် ၁ ရက်မစ ှ ၍

ေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာန မိနယ်အပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှးှငအ ့် တူ

၂၀၂၁ ခုစ ှ ် ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်အထိ ထပ်မတ ံ ိုးြမငသ ့် တ်မတ ှ ်

သက်ဆိုင်ရာဌာနများက

မည်ြဖစ်ေကာင်း လတ်ေတာ်သို အသိေပးေကညာသည်။

အတည်ြပသတ်မတ ှ  ် င ို ေ ် ရး ဆက်လက်ည ိ င်  းေဆာင်ရက ွ ် လျက်ရပ ှိ ါေကာင်း၊ အတည်ြပသတ်မတ ှ ် ပီးပါက ေြမကွက်

ြမန်မာ-အိိယ နယ်စပ်ေဈးအား

ဦးပိုင်တစ်ခုချင်းအလိုက်

ပန်ေဆာင်မိတွင် ဖွင့်လှစ်ရန် အစီအစ်ရှိ ဆက်လက်၍ နန်းယွန်းမဲဆနယ်မှ

ဦးဝမ်းလှ၏

နန်းယွန်းမိနယ်ရှိ ြပည်သူများ လူေနမဘဝ တိုးတက်

တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ

မိေြမပိုင်ဆိုင်ခွင့်များ စုံစမ်း

စစ် ေဆးမ ြပလု ပ ် ြ ခင်း များေဆာင် ရ ွ က ် ၍ နန်းယွန်းမဲဆနယ်မှ

ေကျာက်တန်းမဲဆနယ်မှ

အုတ်တွင်းမဲဆနယ်မှ

ဦးဝမ်းလှ

ေဒေအးြမြမမျ ိး

ေဒချ ိချ ိ

ြမင့မ ် ားလာေစရန် ြမန်မာ-အိယ ိ ှစ ် င ို င ် န ံ ယ်စပ်ေဈးအား

နယ် နိ မိ တ ်

သတ်မှတ်ေရးအရာရှိထံ မိေြမများစာရင်း မှတ်တမ်းြပစု ေရးဆွ၍ ဲ တင်ြပေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ပီး အတည်ြပချက် ရရှိ ပီးမှ သာေြမငှားဂရန်များ ေလာက်ထားိင ု ေ ် ရးအတွက်

အစီအမံများအား

ကင်းသည့် အိမေ ် ထာင်စမ ု ျားကို ေြမယာေလျာ်ေကး၊ သီးှံ

အြဖစ် အြမန်ဆးံု တည်ေဆာက်ေပးိင ု ြ် ခင်း ရှ၊ိ မရှိ ေမးခွနး်

သက်ေသခံေြမပု(ံ ေြမစာရင်းပုံစ-ံ ၁၀၅)ှင့် ဦးပိုင်တစ်ခု၏

သိလိုြခင်းေမးခွန်းှင့်စပ်လျ်း၍ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း

ေလျာ်ေကးှင့် လူမေရးအရ ေထာက်ပံ့မများကို အဆင့်

ှင့်စပ်လျ်း၍ စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်း

ေြမရာဇဝင်(ေြမစာရင်းပုံစ-ံ ၁၀၆)တိုကို

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေအာင်ထူး

အလိုက် ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ စီစ်ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိ

ဝန်ကီးဌာန ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးလှေကျာ်က အဆိပ ု ါေြမာင်း

ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရှင်းလင်းေြဖကား

က ြမန်မာ-အိိယ နယ်စပ်ေဈးအား ပန်ေဆာင်မိတွင်

ပါေကာင်း။

သည် ချ ီေချာင်းမှ ေရသွယ်ယူထားေသာ ေြမာင်းြဖစ်ပီး

သည်။

ပန်ေဆာင်မိတွင်

ဖွင့်လှစ်ေပးမည့်

ဆက်လက်

၉၀၀ ခန့်အကွာ ချ ီေချာင်းနံေဘးကမ်းပါး၌

ဆက်လက်၍ လင်းဘွဲ မဲဆနယ်မှ ဦးခင်ချ ိ၏ ိင ု င ် ံ

စီမံခန့်ခွဲေရးနည်းလမ်းကို ှစ်ိုင်ငံအြပန်အလှန် ညိင်း

လဲေြပာင်းေပးထားသည့်

လက်ရှိအသုံးချပီး

လ ိေချာက်အားြဖတ်၍ တည်ေထာင်ထားေသာ ေရသွယ်

အတွင်း ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရေ ှိ သာ သီလဝါအထူးစီးပွားေရး

အတည်ြပပီးပါက အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွား

ကျန်ရေ ိှ နသည့ေ ် ြမများကို သီလဝါအထူးစီးပွားဇုန် စီမခ ံ န့်ခမ ဲွ 

ေလျာက်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေရသွယေ ် လျာက်၏ ေကျာက်စတ ီ င ို ်

ဇုန်၊ ထားဝယ်အထူးစီးပွားေရးဇုန်ှင့် ေကျာက်ြဖ အထူး

ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ရှင်းလင်းေြဖကားသည်။

ေကာ်မတီက ေနာက်ထပ်ေြပာင်းေရလာမည့် အိမေ ် ထာင်စု

(Pier) ေလးတိုင်အား သံကူကွန်ကရစ်အားြဖည့်၍ ကံ့ခိုင်

စီးပွားေရးဇုနတ ် ၏ ို အေြခအေနများှငပ ့် တ်သက်ပီး သိလို

ေအာင်ြပြပင်ေပးြခင်း၊ ေရသွယ်ေလျာက်၏ Flume

ြခင်းေမးခွန်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးေအာင်ထူးက

Abutment အား ေကျာက်စီနံရံအြဖစ် ြပန်လည်ြပြပင်

လည်းေကာင်း၊ ကိပင်ေကာက်မဆ ဲ နယ်မှ ဦးေဌးမင်းသိန်း

ေပးြခင်း၊ ေရသွယ်ေလျာက် ၁၉၅ ေပအား ေရစိမ့်ယိုမမှ

၏ ကိပင်ေကာက်မိနယ် ဂုမကွ  ငး် အုပစ ် ု ကိကုနး် ေကျးရွာ၊

ကာကွယရ ် န် ကိုယ်ထည်အား Steel Flume အြဖစ်ြပြပင်

အေနာက်ဂုမကွင်းေကျးရွာ ေတာင်သူလယ်သမားများ၏

ေပးြခင်း၊ ေရလေ ဲ ရကာတာအရှည် ၁၅ ေပ သုးံ ခုတည်ေဆာက်

လယ်များမှ

ေပးြခင်း စသည့်လုပ်ငန်းများ ြပြပင်ေဆာင်ရွက်ေပးရန်

သယ်ယရ ူ န် မိလယ်ေချာင်းကူးတံတား(ကုနထ ် တ ု တ ် တ ံ ား)

လိုအပ်ပါေကာင်း၊ ယင်းေရသွယ်ေလျာက်သည် ချင်းြပည်

တည်ေဆာက်ေပးရန် အစီအစ် ရှ၊ိ မရှိ ေမးခွန်းှငစ ့် ပ်လျ်း

ဖွင့်လှစ်ရန် အစီအစ်ရှိပါေကာင်းှင့် နယ်စပ်ေဈးများ

သိုပါ၍ မိြပှင့်အိုးအိမ်ဖွံဖိးေရး ေြမှင့်

ဦးစီးဌာနက

ေပတိုင်

ေကာက်ပဲသီးှံများ

ေကျးရွာအေရာက်

နယ် မင်းတပ်မိနယ်အတွင်း တည်ရှိေနေသာကာင့် ချင်း

၍ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးလှေကျာ်က လည်းေကာင်း ရှင်းလင်း

ြပည်နယ်အစိးု ရအဖွဲ ှင့် ည ိ င်  းေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ပါ

ေြဖကားကသည်။

ေကာင်း၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက် လာမည့်

ထိုေနာက် ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ဥကက အမျ ိးသား

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာှစ် မေကွးတိင ု ်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ၏

လတ်ေတာ်မှ ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် ြပန်လည်ေပးပိုလာေသာ

ရန်ပုံေငွတွင် တင်ြပေတာင်းခံပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်

ြမန်မာိုင်ငံ

ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရှငး် လင်းေြဖကားသည်။

ဥပေဒကမ်းကို လက်ခံရရှိေကာင်းှင့် ြပင်ဆင်ချက်အဆို

အုတတ ် င ွ ်းမဲဆနယ်မှ ေဒချ ိချ ိ၏ လယ်ယာလုပင ် န်း

တင်သွင်းလိုသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များရှိပါက

ြဖင့်

အဓိက အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပေနကေသာ

ေဆးေကာင်စီဥပေဒကို

ြပင်ဆင်သည့်

အမည်စာရင်းတင်သွင်းိုင်ေကာင်း ေကညာသည်။

ေတာင်သမ ူ ျားအတွက် လယ်ယာလုပင ် န်းခွင၌ ် လိအ ု ပ်ေသာ

ဒုတယ ိ အကိမ် ြပည်သူ့လတ်  ေတာ် (၁၅)ကိမေ ် ြမာက်

လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ၊ သွင်းအားစု ဓာတ်ေြမဩဇာ၊

ပုံမှန်အစည်းအေဝး အမေန့ကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၈ ရက်တွင်

လယ်ယာသုံးပစည်းများကို ြပည်တွင်း၌ပင် စက်ုံများ

ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

တည်ေထာင်ကာ

ထုတ်လုပ်ေပးရန် အစီအစ် ရှိ၊ မရှိ

ေအးေအးသန့်(သတင်းစ်)


ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၅၊ ၂၀၂၀

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် စပ်လျ်းသည့် ကယ်ပွင့်ြပေမးခွန်းများ ရှင်းလင်းေြဖကား ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေြဖကားသည်။

ဒုတိယအကိမ် အမျ ိးသားလတ်ေတာ် (၁၅)ကိမ်ေြမာက် ပုံမှန်အစည်းအေဝး

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

မဲဆနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးေကျာ်ေသာင်း၏

သတမေန့ကို ယေန့နန ံ က် ၁ဝ နာရီတင ွ ် ေနြပည်ေတာ်ရှိ အမျ ိးသားလတ်ေတာ်

ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် တကသိလ ု ဝ ် င်တန်းေအာင်ြမင်ပီးသူများ အထက်တန်းေရှေန

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

(H.G.P) သင်တန်းတက်ေရာက်ိုင်ရန်အတွက် အထက်တန်းေရှေန (H.G.P)

အစည်းအေဝးတွင် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေြခာက်ဦးေမးြမန်းသည့်

သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ေပးရန် အစီအစ် ရှိ/ မရှိ ေမးခွန်းှင့်စပ်လျ်း၍ ဒုတိယ

ကယ်ပွင့်ြပေမးခွန်းများှင့်စပ်လျ်း၍ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး

ဝန်ကီး ဦးဝင်းေမာ်ထန ွ ်းက လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယတ ် င်ြပသည့် အထက်တန်း

ဦးဝင်းေမာ်ထွန်းက ြပန်လည်ရှင်းလင်းေြဖကားခဲ့သည်။

ေရှေန (H.G.P) စာေမးပွဲသည် ပညာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ေဆာင်ရွက်သည့်

မွန်ြပည်နယ် မဲဆနယ်အမှတ်(၁၁)မှ ဦးလှြမင့် (ခ) ဦးလှြမင့်သန်း၏

စာေမးပွမ ဲ ဟုတဘ ် ဲ ဝန်ထမ်းေရွးချယ်ေရးအဖွဲက ေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊

မွန်ြပည်နယ် ကျ ိက်ထိုမိနယ် ကျ ိက်ပိေကျးရွာ အေြခခံပညာအလယ်တန်း

အဆိပ ု ါစာေမးပွသ ဲ ည် သင်တန်းအမျ ိးအစားထဲတင ွ ် မပါဝင်ပါေကာင်း၊ သင်တန်း

ေကျာင်းရှိ အရာယ်ရေ ှိ ကျာင်းေဆာင်ကို ဖျက်သမ ိ ်းပီး ှစထ ် ပ်ေကျာင်းေဆာင်

များလည်း ဖွငလ ့် စ ှ ေ ် ပးြခင်းမရှပ ိ ါေကာင်း၊ ေြဖဆိရ ု မည့် သင်ိုးန်းတန်းများကို

တစ်ေဆာင် အသစ်ေဆာက်လပ ု ေ ် ပးရန် အစီအစ် ရှ/ိ မရှိ ေမးခွန်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍

ထုတြ် ပန်ေကညာထားပီး အပိင ု ်းခွ၍ ဲ စာေမးပွစ ဲ စ်ေဆးသတ်မတ ှ ြ် ခင်းသာ ြဖစ်ပါ

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးဝင်းေမာ်ထွန်းက ကျ ိက်ထိုမိနယ် ကျ ိက်ပိေကျးရွာ အေြခခံ ပညာအလယ်တန်းေကျာင်းတွင် ေပ(၁၁၀ x ၃၀) ှစ်ထပ်ေဆာင် အသစ် တစ်ေဆာင် ေဆာက်လုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်ေသာရန်ပုံေငွကို ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁

ဒုတိယဝန်ကီး

မွနြ် ပည်နယ် မဲဆနယ်အမှတ(် ၁၁)မှ

ဦးဝင်းေမာ်ထွန်း

ဦးလှြမင့(် ခ)ဦးလှြမင့်သန်း

ေကာင်း။ အဆင့ြ် မင့ပ ် ညာဦးစီးဌာန လက်ေအာက်တင ွ ရ ် သ ှိ ည့် တကသိလ ု ၊် ဒီဂရီ၊ ေကာလိပမ ် ျားတွင် တကသိလ ု ဝ ် င်တန်းေအာင်ြမင်သမ ူ ျားအတွက် ဥပေဒဘွဲ(LLB)

ဘာှစ် ေငွလုံးေငွရင်းတည်ေဆာက်ေရးရန်ပုံေငွ ေခါင်းစ်ေအာက်တွင်

လည်းေကာင်း၊ မိန်းပန်းေကျးရွာအုပစ ် ရ ု ှိ မိန်းပန်းေကျးရွာ အေြခခံပညာမူလတန်း

သင်တန်းများကို ေန့သင်တန်းှင့် အေဝးသင်သင်တန်းများအြဖစ် ှစစ ် ်ဖင ွ လ ့် စ ှ ်

ဦးစားေပးအစီအစ်အရ

ေကျာင်းအား အေြခခံပညာမူလတန်း(လွန)် ေကျာင်းအြဖစ်လည်းေကာင်း အဆင့်

ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရပ ှိ ါေကာင်း၊ အဆိပ ု ါသင်တန်းများမှ ေကျာင်းဆင်းသွားသည့်

ဘာေငွခွင့်ြပချက်ရရှိပါက ေကျာင်းေဆာင်အသစ်ေဆာက်လုပ်ေပးရန် အစီ

တိုးြမင့်ေပးရန် အစီအစ် ရှိ/ မရှိ ေမးခွန်းတိုှင့်စပ်လျ်း၍

ဒုတိယဝန်ကီး

ဥပေဒဘွဲ (LLB) ရရှသ ိ မ ူ ျားသည် Chamber တစ်စ ှ ဆ ် င်းပီးပါက အထက်တန်း

အစ်ရှိပါေကာင်း ေြဖကားသည်။

ဦးဝင်းေမာ်ထွန်းက လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တင်ြပထားသည့် ဟိုပန်မိနယ်

ေရှေန (H.G.P)အြဖစ် တရားုးံ ချပ်တင ွ ် ေလာက်ထားေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်း

စိစစ်လျာထားေဆာင်ရွက်ပီး ြဖစ်ပါေကာင်းှင့်

ေရဝါေကျးရွာ အေြခခံပညာအလယ်တန်းေကျာင်းှင့် မိန်းပန်းေကျးရွာ အေြခခံ ပညာမူလတန်းေကျာင်းတိုကို ေကျာင်းအဆင့်ြမင့်တင်ေရးမူများှင့် စိစစ်ပီး အဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေြဖကားသည်။

ထန်တလန်မိနယ်ရှိ ေဒါန်ေကျးရွာ အေြခခံပညာ အလယ်တန်းေကျာင်းတွင် ေကျာင်းေဆာင်အသစ် ေဆာက်လုပ်ရန် ဦးစားေပးအစီအစ်အရ လျာထားေဆာင်ရွက် ချင်းြပည်နယ်

မဲဆနယ်အမှတ်(၃)မှ

ဦးဘွဲခိန်း၏

ချင်းြပည်နယ်

ထန်တလန်မိနယ် ေဒါန်ေကျးရွာ အေြခခံပညာအလယ်တန်းေကျာင်း ှစထ ် ပ် အေဆာင်(၁)သည် ေဟာင်းွမး် ပျက်စးီ ေနသြဖင့် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘာှစတ ် င ွ ် RC ှစထ ် ပ်ေဆာင် ေဆာက်လပ ု ေ ် ပးရန် အစီအစ် ရှ/ိ မရှိ ေမးခွန်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ရှမ်းြပည်နယ် မဲဆနယ်

ချင်းြပည်နယ် မဲဆနယ်

အမှတ်(၁၂)မှ ဦးစိုင်းစံေအာင်

အမှတ်(၁၁)မှ ဦးေဝှတင်း

ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးဝင်းေမာ်ထန ွ ်းက ပညာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ချင်းြပည်နယ် ထန်တလန်မိနယ်ရှိ ေဒါန်ေကျးရွာ အေြခခံပညာအလယ်တန်းေကျာင်းတွင် ေကျာင်းေဆာင်အသစ် ေဆာက်လုပ်ရန် လာမည့် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘာှစ် ေငွလုံးေငွရင်းတည်ေဆာက်ေရးရန်ပုံေငွ ေခါင်းစ်ေအာက်တွင် ဦးစားေပးအစီ

ပလက်ဝမိနယ် မီးလက်ဝေကျးရွာ

အစ်အရ လျာထားေဆာင်ရွက်ေပးပီးြဖစ်ပါေကာင်းှင့် ရန်ပုံေငွခွင့်ြပချက်

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း(ခွဲ) တွင် RC တစ်ထပ်ေဆာင် အသစ်တစ်ေဆာင် ေဆာက်လုပ်ေပးမည်

ရရှပ ိ ါက ေကျာင်းေဆာင်အသစ်တစ်ေဆာင် ေဆာက်လပ ု ေ ် ပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း ေြဖကားသည်။

ချင်းြပည်နယ် မဲဆနယ်အမှတ်(၁၁)မှ ဦးေဝှတင်း၏ ချင်းြပည်နယ်

စစ်ကင ုိ း် တိင ု း် ေဒသကီး မဲဆနယ်အမှတ(် ၄)မှ ဦးလှဦး၏ စစ်ကင ုိ း် တိင ု း်

ပလက်၀မိနယ် ုပဝ ် ေကျးရွာအုပစ ် ု မီးလက်ဝေကျးရွာ အေြခခံပညာအထက်

ေဒသကီး မုံရွာခိုင် ေချာင်းဦးမိနယ်ရှိ သုံးပန်လှေကျးရွာ အေြခခံပညာ

တန်းေကျာင်း (ခွ)ဲ တွင် RC တစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင်အသစ် ေဆာက်လပ ု ေ ် ပးရန်

အလယ်တန်းေကျာင်းအား အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း(ခွ)ဲ အြဖစ် အဆင့်

အစီအစ် ရှိ/ မရှိ ေမးခွန်းှင့်စပ်လျ်း၍ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးဝင်းေမာ်ထွန်းက

တိးု ြမငဖ ့် င ွ လ ့် စ ှ ေ ် ပးရန် အစီအစ် ရှ/ိ မရှိ ေမးခွနး် ှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ဒုတယ ိ ဝန်ကီး

ပလက်ဝမိနယ် မီးလက်ဝေကျးရွာ အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း(ခွဲ)

ဦးဝင်းေမာ်ထွန်းက ေချာင်းဦးမိနယ် သုံးပန်လှအေြခခံပညာ အလယ်တန်း

တွင် RC တစ်ထပ်ေဆာင် အသစ်တစ်ေဆာင် ေဆာက်လုပ်ရန် လိုအပ်သည့်

ေကျာင်း၏ လက်ရေ ှိ ကျာင်းအဆင့် သက်တမ်းမှာ သုံးှစခ ် န့်သာ ရှေ ိ သးပါေကာင်း၊

ရန်ပုံေငွများကို ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘာှစ် ေငွလုံးေငွရင်း တည်ေဆာက်ေရး

အလယ်တန်းအဆင့သ ် င် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူဦးေရမှာလည်း (၁၇၈)ဦးသာ

ရန်ပုံေငွတွင် ဦးစားေပးအစီအစ်အရ လျာထားေဆာင်ရွက်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း

ရှသ ိ ည့အ ် ြပင် အနီးဆုံးအထက်တန်းအဆင့သ ် င်ေကျာင်းြဖစ်သည့် ေတာေကျာင်း

ှင့် ဘာေငွခင ွ ြ့် ပချက်ရရှပ ိ ါက ေကျာင်းေဆာင်အသစ်တစ်ေဆာင် ေဆာက်လပ ု ်

ကီး အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းှင့်လည်း ှစ်မိုင်ခန့်ခရီးအတွင်းသာ

ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေြဖကားသည်။

ရှသ ိ ည်ကုိ စိစစ်ေတွရှရ ိ ပါေကာင်း၊ သိြု ဖစ်ပါ၍ သုးံ ပန်လအ ှ ေြခခံပညာအလယ်

ရှမ်းြပည်နယ် မဲဆနယ်အမှတ်(၁၂)မှ ဦးစိုင်းစံေအာင်၏ “ဝ”ကိုယ်ပိုင်

တန်းေကျာင်းကို ေကျာင်းအဆင့်တိုးြမင့်ေရးအတွက် လာမည့် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁

အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း ဟိုပန်မိနယ် ေရဝါေကျးရွာအုပ်စုရှိ ေရဝါေကျးရွာ အေြခခံ

ဘာှစ်တွင်

ဦးစားေပးအစီအစ်အေနြဖင့် သတ်မှတ်လျာထားြခင်းမရှိ

ပညာအလယ်တန်းေကျာင်းအား အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း(ခွ)ဲ အြဖစ်

ပါေကာင်း၊ ေနာင်လာမည့ ် စ ှ မ ် ျားတွင် ဘာေရးခွငြ့် ပချက်ရရှသ ိ ည်င ှ အ ့် ညီ

ြမန်မာိုင်ငံ ကက်ေြခနီအသင်းဌာနချပ်တွင် COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် ပညာေပးေဆွးေွး ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

အသင်းတို

ပူးေပါင်းြပလုပ်သည့်

COVID-19 ဗိင ု း် ရပ်စ် အသိပညာေပး ေဆွးေွးပွဲကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက်

ေနြပည်ေတာ်ရှိ

ေမးြမန်းေဆွးေွး

ြမငတ ့် င်ေရးဌာနခွဲ န်ကားေရးမှး

ေဒါက်တာထက်လင်းတိုက တကျ လက်ေဆးနည်းကို

စနစ်

သုပ်

(တာဝန်) ေဒါက်တာသန်းိုင်စိုးက

ြပသရာ တက်ေရာက်လာသူများက

ေသာ သိေကာင်းစရာများကိုလည်း

ခဲ့ကသည်။

COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ှင့် ပတ်သက် ေကာင်း၊

လက်ေထာက်န်  ကား

ေရးမှး ေဒါက်တာအင်ကင်းေအာင် ှင့်

လက်ေထာက်ဆရာဝန်

ထိုေနာက် ကျန်းမာေရးမှးေကာင်စဥ ီ ပေဒကမ်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ဧရာဝတီ တိုင်းေဒသကီး မဲဆနယ်အမှတ်(၃)မှ ဦးဆန်းြမင့်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး မဲဆနယ်အမှတ်(၁၀)မှ

ဦးစိုးသိန်း (ခ) ဦးေမာင်စိုးှင့်

သိလသ ို ည်များကို ေမးြမန်းေဆွးေွး ထိေ ု နာက် အသင်းဥက ေဒါက်တာ

ေမာင်ေမာင်ြမင့က ် ေကျးဇူးတင်စကား ြပန်လည်ေြပာကားခဲ့သည်။

အဆိပ ု ါ ေဆွးေွးပွသ ဲ ို ဒုတယ ိ ဥက

ေဒါက်တာေဒအမယာေမာ်င ို ၊် အချ ိန်

ြပည့အ ် ချ ိန်ပင ို ်း အလုပအ ် မေဆာင်များ၊

ဒုတယ ိ အေထွေထွအတွင်းေရးမှးများ၊ လက်ေထာက်

န်ကားေရးမှး

ေဒါက်တာအင်ကင်းေအာင် လက်ေထာက်ဆရာဝန်

ှင့်

ေဒါက်တာ

ထက်လင်း၊ အသင်းဌာနအသီးသီးမှ

န်ကားေရးမှးများ၊ တိင ု း် ေဒသကီး ှင့်

ြပည်နယ်များမှ ကက်ေြခနီ

ကီးကပ်မေကာ်  မတီ

ဥကများ၊

ကက်ေြခနီသန ူ ာြပ တပ်ဖွဲမှးများ၊

ကက်ေြခနီလင ူ ယ်ေခါင်းေဆာင်များ ှင့်ဝန်ထမ်းများ

တက်ေရာက်က

ေကာင်း သိရသည်။

ေမာင်ေမာင်မျ ိး

တပ်မေတာ်သား

ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်ကီးေဒသန်းသန်းဝင်းတိုက ေဆွးေွးကသည်။ ယင်းေနာက် အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဥက မန်းဝင်းခိင ု သ ် န်းက ၂၀၁၂ ခုစ ှ ် အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ

ဥပေဒပုဒ်မ ၂၇ ှင့်၂၀၁၅ ခုှစ် အမျ ိးသား

လတ်ေတာ်ဆင ို ရ ် ာ နည်းဥပေဒ ၁၀၆ တိအ ု ရ အမျ ိးသားလတ်ေတာ်တင ွ ် ဖွဲစည်း ထားေသာ ေရးရာေကာ်မတီ (၁၂)ခု၏ သက်တမ်းအား တစ်စ ှ ြ် ပည့ေ ် ြမာက်သည့် ေန့မစ ှ တင်၍ ၂၀၁၅ ခုစ ှ ် အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၁၀၇ အရ ေနာက်ထပ်သက်တမ်းတစ်ှစ်

တိုးြမင့်သတ်မှတ်ေကာင်း

လတ်ေတာ်သို

အသိေပးေကညာသည်။ ဒုတိယအကိမ် အမျ ိးသားလတ်ေတာ် (၁၅)ကိမ်ေြမာက် ပုံမှန်အစည်း အေဝး အမေန့ကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၈ ရက်တွင် ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည် ေအာင်ရဲသွင် (သတင်းစ်) ဓာတ်ပုံ - စိုးဝင်းထွန်း

စာေရးဆရာမခက်မာ၏ စာအုပ်သစ်မိတ်ဆက် ပင်ကိုယ်ေရး ဝတြဖစ်သည်။ ဆရာမခက်မာသည်

အဂလိပ်၊

လူဘယ်သူလဲ”စာအုပ်သစ်မိတ်ဆက်

ဂျပန်၊

ပွ ဲ င ှ ့် လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ပွက ဲ ုိ ယေန့

ေရးသားခဲ့ပီး ိဘ ု ယ်လ် ငိမး် ချမ်းေရး

မွန်းလွပ ဲ င ို ်းက ရန်ကန ု ် မိ သိမြ် ဖလမ်း

ဆုရင ှ ် မာလာလာယူဆတ ွ ဇ ် င ုိ ၏ ် ဘဝ

ရှိ

ဇာတ်ေကာင်းကို ေရးသားထုတ်ေဝ

သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း စာအုပသ ် စ်မတ ိ ဆ ် က်ပတ ဲွ င ွ ် ဆရာမ

ချပ် စုေဝးခန်းမ၌ ြပလုပ်သည်။

အခမ်းအနားတွင် ြပည်သ့ူ ကျန်းမာ

ေြဖကားသည်။

ေရဥေဒါင်းခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ြမန်မာိင ု င ် ံ ကက်ေြခနီအသင်းဌာန

ေရးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာေရးအသိပညာ

အမှတ်(၁)မှ ဦးေကျာ်ေသာင်း

စာေရးဆရာမခက်မာ၏ “ကျမေဘးက

ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီ

ညေနပိုင်းတွင်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး မဲဆနယ်

အမှတ်(၃)မှ ဦးဘွဲခိန်း

ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီး

ဌာနှင့်

ချင်းြပည်နယ် မဲဆနယ်

စပိန်ဘာသာြပန်စာေပများ

ခဲေ ့ သာ“ကန်မမာလာလာ”ဘာသာြပန် စာအုပသ ် ည် ေရာင်းအားေကာင်းသည့်

ဂျး၊ ဆရာမရာသက်ပန် (ေတာင်ငူ

စာအုပ်ေကာင်းတစ်အုပ်

ေဆာင်)ှင့်

ဆရာမခက်မာသည်

ဆရာမြဖမွန်တိုက

ြဖစ်သည်။ လက်ရှိတွင်

အမှတတ ် ရစကားများ ေြပာကားပီး

လွတ်လပ်သည့် အာရှအသံ (Radio

ဆရာမခက်မာက

Free Asia) တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်

တ်ခွန်းဆက်

စကား ေြပာကားသည်။

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

စာေရးဆရာမခက်မာသည် ဝတတိ၊ု

“ကျမေဘးကလူဘယ်သလ ူ ”ဲ ဝတ

ဝတရှည်၊ လုံးချင်းဝတ၊ အက်ေဆး၊

စာအုပက ် ို မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ်

ေဆာင်းပါး၊ ကဗျာ၊ စာေပမျ ိးစုေ ံ ရးသား

ရှိ ရန်ကန ု လ ် မ်းမများစာေပမှ ထုတေ ် ဝ

ခဲ့ပီး ဝတတိုေရးသူအြဖစ် လူသိများ

ြဖန့်ချ ိပီး တန်ဖးုိ မှာ ေငွကျပ် သုးံ ေထာင်

သည်။ ယခုမိတ်ဆက်သည့် “ကျမ

ြဖစ်သည်။

ေဘးကလူ ဘယ်သူလဲ” ဝတသည်

သတင်းစ်


ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၅၊ ၂၀၂၀

စာဖတ်ြခင်းှင့် အိမ်တွင်းစာအုပ်စင် ြမတ်စန်းငိမ်း စာဖတ်ြခင်းသည် မိမိဘဝှင့် အလုပ်ခွင်တွင် အရည်

အကူြဖစ်ေစေသာ၊ မှန်ကန်ေသာအေတွးအေခများကို

အေသွးြမင့်မားစွာ ေနထိုင်လုပ်ကိုင်ိုင်ြခင်းအတွက် မရှိ

ေပးစွမ်းိုင်ေသာ စာအုပ်သည် စာအုပ်ေကာင်းြဖစ်၏။

မြဖစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုပင် ြဖစ်သည်။ အမှန်တကယ်

စာအုပေ ် ကာင်းတိင ု ်းသည်လည်း အရွယမ ် ေရွး၊ အချ ိန်မေရွး

ချမ်းသာြခင်းဆိုသည်မှာ မိမိဘဏ်ထဲတွင် ေငွမည်မ

အကျ ိးဆက်များစွာ ေပးိုင်ေသာစာအုပ်များ

ထည့်ထားသည်မဟုတ်ဘဲ မိမိဦးေှာက်အသိeာဏ်ကို

သည်။

ဖွံဖိးတိးု တက်ေစြခင်းသည်သာလင် အမှန်တကယ်

ဤေနရာတွင် အဓိကအေရးပါေသာေမးခွန်းတစ်ခမ ု ှာ

ချမ်းသာြခင်းြဖစ်ေပသည်။ လူတိုင်း

ြဖစ်ေပ

''ဘယ်လိုစာအုပ်မျ ိးကိုဖတ်သင့်သလဲ၊ ဖတ်ရမလဲ''

ဝါသနာအသီးသီးရှိကသည့်အနက်

မိမတ ိ သ ို ည် စာအုပပ ် င်လယ်ကီးအတွင်း ေမာင်းသူ

စာေရးသူ၏ စိတ်ေကျနပ်မအရှိဆုံး ဝါသနာတစ်ခုမှာ

မပါဘဲ ရွက်လင့်၍မရိုင်ပါ။ ထိုေကာင့် ကီးြမတ်ေသာ

စာအုပ်ေကာင်းများ တြဖည်းြဖည်းချင်းစုေဆာင်းြခင်း

လူပုဂိလ်၊ ထူးခန်ေသာလူပုဂိလ်များ၏ အုပညာ၊ သိပံ၊

ြဖစ်သည်။

စီးပွားေရး၊ ပညာေရးှင့် အေြမာ်အြမင်ရှိေသာ ိုင်ငံေရး

စာအုပမ ် ျားပိင ု ဆ ် င ုိ ြ် ခင်းြဖင့် အသိပညာဗဟုသတ ု ၊

ေခါင်းေဆာင်များ ေရွးချယ်ဖတ်၊ ကိုးကားထားေသာ

အချက်အလက်များ အချ ိန်မေရွးအဆင်သင့် ရရှိေစိုင်

ရည်န်  းစာအုပစ ် ာရင်းများထဲမှ ေလ့လာေရွးချယ်ဖတ်

သည်။ ထိမ ု တ ှ စ်ဆင့်

ိုင်သည်။

ပိင ု ဆ ် င ုိ ထ ် ားေသာစာအုပမ ် ျားကို

မိမဘ ိ ဝတစ်သက်တာ ေလ့လာသင်ယေ ူ ရးအတွကလ ် ည်း ေကာင်း၊

အသိပညာမေဝြခင်းြဖင့်

မိမိ၏ အိမ်တွင်းစာကည့်တိုက်အတွက် စာအုပ်ကို

လည်းေကာင်း

မိမိကယ ုိ တ ် င ုိ ် ေရွးချယ်စေ ု ဆာင်းမည်။ မိမ၏ ိ ဆ၊ လိအ ု ပ်

အသုံးြပဖတ်သွ  ားိုင်သည်။

ချက်ကို မူတည်ေရွးချယ်မည်။ ဤသို ဝယ်ယူရာတွင်

စာဖတ်ြခင်းသည် လူတစ်ဦးစီအတွက် ေအာက်ပါ

ထုတ်ေဝသူများထုတ်ေသာ

စာအုပ်သစ်စာရင်းများ၊

ေကာင်းကျ ိးများရရှိေစိုင်သည်။ (ကေလးများအတွက်

ဝတအန်းများ၊ အထက်ေဖာ်ြပပါ ထူးခန်လပ ူ ဂ ု ိလ်များ

လည်း ဖန်တီးမှငစ ့် တ ိ က ် ူးေကာင်းများြဖစ်ေပေစသည်)

၁။

လူ့ဘဝတစ်ေလာက်လုံး ေသာက၊ ေကာင့် က

စိတ်၊ အခက်အခဲ၊ စိတ်ဖိစီးမများှင့် ေန့စ် ြပည့်ှက်

စာအုပ်စုေဆာင်းြခင်းကို

ေနေသာေကာင့် စိတ်၏ ငိမ်းချမ်းမှင့် အချ ိန်အတိုင်း အတာတစ်ခုတွင် သက်သာရာရေစရန် စာဖတ်ဖိုလို သည်။ ၂။

ေကျာင်း၊ တကသိလ ု တ ် က်ေရာက်ရန် အခွင့်

အေရးမရေသာသူများလည်း စာဖတ်ြခင်းြဖင့် မိမဘ ိ ဝမှာ လိအ ု ပ်သည့် အေတွးအေခ၊ ပညာရပ်များကိရ ု ရှ ိ င ို သ ် ည့် အခွင့်အေရးကို စာအုပ်များမှတစ်ဆင့် ရယူိုင်မည်။

၅။

ေန့စ် ဘဝတစ်ေလာက် ကံေတွေနရေသာ

အဖုံဖုံကို ဖတ်ခံစားရင်း မိမိတို၏စာဖတ်စွမ်းရည်များ

ေပါ့ေပါ့တန်တန် အေတွးအေခများ၊ အကျ ိးမရှိေသာ

တိုးတက်လာမည်ြဖစ်သည်။

စကားများ၊

အတင်းစကားများြဖင့်

အေယာင်ေဆာင်၊ အဆိပ်အေတာက်ြဖစ်ေသာစာများ၊

စိတ်ပင်ပန်းမများကို စာဖတ်ြခင်းြဖင့် ေြပေပျာက်ေစပီး

အေပ ယံ ေ ရ မ န်  ကဲ ထားေသာ အတု အ ေယာင် စာအု ပ ်

စိတေ ် ပျာ်ရင်မ၊ စိတေ ် ကျနပ်မများ  ရိင ု သ ် ည်။ သတင်းမှား၊

များကို အလိုလိုဖယ်ရှားသွားိုင်မည်ြဖစ်သည်။

ေလာကသတင်း၊

သတင်းမှန်

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာိုင်ေသာ

သုတပညာကို

ရရှိိုင်သည်။

ထိုစွမ်းရည်များကပင်

မိမိ၏ အိမ်တွင်းစာကည့်တိုက် တည်ေထာင်လိုသူ များအတွက် စာအုပမ ် ျားေရွးချယ်ရာ၌ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်

 စာအုပမ ် ျားေရွးချယ်ရာတွင် လတ်တေလာထုတေ ် ဝေသာ စာအုပ်

ရှာေဖွေရွးချယ်ဖလ ုိ သ ုိ ည်။ မိမ၏ ိ စိတခ ် စ ံ ားမှင့် လိက ု ဖ ် က် မရှိေသာစာအုပ်ကို ေရွးချယ်ိုင်သည်။ မည်သည့် စာအုပ် အမျ ိးအစားမဆို ူးညံ့မ၊ တိတ်ဆိတ်မ၊ စိတ်လပ်ရှား၊

(သိ)ု လွနခ ် ေ ဲ့ သာှစ် ၃၀ ေကျာ်ခန့်က ထုတေ ် သာစာအုပ် စသြဖင့်

စိတ်ကူးစိတ်သန်းထက်ြမက်ပီး လံ့ေဆာ်ိုင်စွမ်းအားများ

မည်သည့် စာအုပမ ် ဆို စာအုပတ ် င ွ ပ ် ါဝင်ေသာ အေကာင်းအရာှင့်

တစ်မျ ိးမဟုတ်တစ်မျ ိး ပါဝင်ေနမှာအမှန်ပင် ြဖစ်သည်။

ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်များ၊ အချက်အလက်များသည် မိမမ ိ သိေသးေသာ

လူသားများေရးေသာ

ေအာင်ြမင်မ၊ ကျဆုးံ မ၊ အေတွးအေခေကာင်းများ၊ တီထင ွ ်

ပညာရပ်၊ အချက်အလက်များ ြဖစ်ေနြခင်း၊ ဆီေလျာ်မရှ  ိြခင်းတို အတွက် ထိုစာအုပ်သည် ဖတ်သင့်ေသာ၊

ေရွးချယ်စုေဆာင်း

သင့်ေသာ စာအုပ်ြဖစ်ိုင်သည်။ ေသာ မိမတ ိ သ ုိ တိမမူမေ ိ သာအချက်များ၊ အေကာင်းအရာများကို မီးေမာင်းထိုးြပေသာစာအုပ်ြဖစ်လင် စာအုပ်ေကာင်းြဖစ် ေန့စ် ပုံမှန်အလုပ်များ လုပ်ေနစ်မှာပင်

စာအုပမ ် ျားသည် ကန်မတိအ ု ား ေဒါသ၊ ခိမ်းေြခာက်

စာဖတ်ြခင်းြဖင့် ဘဝ၏ အေလးနက်ဆးံု အေကာင်းအရာ

မ၊ ေကာက်လန့်မှ  င့် ကမ်းတမ်းေသာ နည်းလမ်းများ

များကို က်က်ခတ်ခတ်

မပါဘဲ ကန်မတိုေနထိုင်မကို လမ်းန်ြပသေနသည်။

သိနားလည်စွမ်းများရရှိ

ိုင်သည်။ ၄။

ကန်မတိ၏ ု ေန့စ်ဘဝအမှားများကိလ ု ည်း ေလှာင်ေြပာင် မိမိဘဝတွင်

ေတွ ကံေနရေသာလူမေရး၊ 

စီးပွားေရးှင့် အေတွးအြမင်၊ အယူအဆဆိင ု ရ ် ာ ြပဿနာ များအတွက်

စာဖတ်ြခင်းြဖင့်

မိမိြဖတ်သန်းလာခဲ့ေသာ

အေြဖရှာိုင်သည်။

ဘဝအေတွအ ကံများှင့်

ဖန်တီးမများကို

စာအုပ်၊

စာမျက်ှာတိုင်းတွင်

ေတွိုင်ခံစားိုင်သည်။

မိမိလက်လှမ်းမီရာစာအုပ်ေကာင်းများကို

ထိုေကာင့် ေရွးချယ်

စုေဆာင်းိုင်သည်။ မိမိ၏ အိမ်တွင်းစာအုပ်စင်ေပတွင် မိမိအလုပ်ှင့် အသုံးဝင်၊ ဆက်စပ်ေသာစာအုပ်များလည်း ရှိိုင်သည်။ တစ်သက်တာေလ့လာသင်ယြူ ခင်းအတွက် အသုံးဝင်ေသာ

မိမိဖတ်ေသာစာအုပ်သည် မိမိဘဝအတွက် အလင်းေရာင်ေပး

၃။

ရည်န်းကိုးကားစာအုပ်စာရင်းများထဲမှ

အကိက် ဆြပစာအုပ်စာရင်းကိုြပစု၍

ရယ်ေမာြခင်းမြပဘဲ ဖတ်ခဲ့ေသာ၊ ဖတ်ေနေသာစာအုပ် များက ညင်သာစွာြပြပင်ေပးိုင်သည်။ စာဖတ်အေလ့အကျင့်

များလာသည်ှင့်အတူ

စာဖတ်ြခင်း၏ အရသာ၊ ေပျာ်ရင်မ၊ စိတ်ေကျနပ်မတိုကို

အတူ ထိုြပဿနာများကို တည်တည်ငိမ်ငိမ်ေြဖရှင်းိုင်

သိလာ၊

ခံစားလာမည်ြဖစ်သည်။

စာဖတ်ြခင်းြဖင့်

သည့် အစွမ်းကို စာအုပ်များက ေပးစွမ်းိုင်သည်။

ေပျာ်ရင်မအြပင် ေြမာက်ြမားလှစွာေသာ ဘဝအမျ ိးမျ ိး

စာအုပမ ် ျား၊ ကိနး် ဂဏန်းအချက်အလက်များ ရရှိိုင်ေသာ စာအုပ်များ၊ စိတ်ခွန်အားေပးေစေသာစာအုပ်များသည်

များစွာအေထာက်အကူြပ

သည်။ မိမိဆြပစာအုပ်စာရင်းှင့်အတူ စာအုပ်ဆိုင်များ တွငဝ ် ယ်ယူ ပီးပါက မိမအ ိ မ ိ တ ် င ွ း် စာအုပစ ် င်ေပသို Dewey Decimal Classification မျ ိးတူစုစနစ်ကို

အသုံးြပ၍

စာအုပ်အမျ ိးအစားများခွဲကာ စင်တင်ိုင်သည်။ မိမိအခန်းတွင်းစာကည့်တိုက်တွင် လူတို၏ အဆုံးမရှိေသာအေတွးအေခများ၊

ေနထိုင်၍ လူတို၏

စိတအ ် ားထက်သန်စွာေရးထားကေသာ ရသ၊ သုတစာေပ များှင့် သူတြို ဖတ်သန်းကျင်လည်ရာ ဘဝအမျ ိးမျ ိးတိက ု ုိ ဖတ်ေလ့လာိုင်သည်။ စာအုပ်များမစုေဆာင်းခင်ကပင် စာအုပ်စင်များ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ေနရာချြခင်းတိသ ု ည် မိမတ ိ ၏ ို အိမ၊် မိသားစု ၏eာဏ်ပညာှင့်

ပညာရှင်ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို

ထင်ဟပ်ေစမည့် စာအုပမ ် ျားတည်ရရ ှိ ာ ေနရာေရွးချယ်င ို ် ြခင်းြဖစ်ေပသည်။

မိမိကေလးများှင့် ထိုက်တန်

သင့်ေလျာ်ေသာစာအုပ်စင်တစ်စင်ြဖစ်သင့်သည်။ အိမတ ် စ်အမ ိ တ ် င ွ ် မိဘများသည် ေန့စ်သတင်းစာ၊ မဂဇင်းေလာက်သာဖတ်ပီ  း စာအုပစ ် င်မရှ၊ိ စာအုပမ ် ရှပ ိ ါ က ကေလးများ၏ အသိeာဏ်ပညာတိးု တက်ရန် အခွင့် အလမ်းနည်းပါးိုင်သည်။ ထိုေကာင့် မိမိတိုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကေလးများ အတွက် ''မည်သည့်စာအုပ်အမျ ိးအစား ဝယ်ရမလဲ'' ဟု

တန်ဖိုးရှိေသာစာေပများြဖစ်

စ်းစားမေနေတာ့ဘဲ ကေလးများ၏ နားလည်မစွ  မး် ရည်

စာအုပ်များေရွးချယ်ရာတွင် လတ်တေလာထုတ်ေဝ

ကေလးကို ဘာစာအုပေ ် ပးဖတ်ရင်ေကာင်းမလဲဟု စ်းစား

စာဖတ်သူများအတွက် သည်။

ေသာစာအုပ်(သို)လွန်ခဲ့ေသာှစ် ၃၀ ေကျာ်ခန့်က ထုတ် ေသာ စာအုပစ ် သြဖင့် မည်သည့်စာအုပ်မဆို စာအုပတ ် င ွ ် ပါဝင်ေသာ အေကာင်းအရာှင့် ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်များ၊ အချက် အလက်များသည် မိမိမသိေသးေသာပညာရပ်၊ အချက် အလက်များြဖစ်ေနြခင်း၊

ဆီေလျာ်မရှိြခင်းတိုအတွက်

ထိစ ု ာအုပသ ် ည် ဖတ်သင့ေ ် သာ၊ ေရွးချယ်စေ ု ဆာင်းသင့ေ ် သာ စာအုပ်ြဖစ်ိုင်သည်။ မိမိဖတ်ေသာစာအုပ်သည် မိမိဘဝအတွက် အလင်း ေရာင်ေပးေသာ မိမတ ိ  ု ိ သတိမမူမေ ိ သာအချက်များ၊ အေကာင်း အရာများကို မီးေမာင်းထိုးြပေသာစာအုပြ် ဖစ်လင် စာအုပ် ေကာင်းြဖစ်၏။ မိမဘ ိ ဝရပ်တည်ေရးအတွက် အေထာက်

စွမ်းအားြမင့်မီးဖိုများ ေကျးရွာအေရာက် ေပးအပ် ဟိုပုံး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးနန်းတင့်၊ ဟိုပုံးမိနယ်

ကိုရီးယားသမတိုင်ငံ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမဗဟိုဌာနက ေထာက်ပံ့

မိနယ် ဦးစီး အရာရှိ

လှဒါန်းသည့် စွမ်းအားြမင့်မီးဖိုများအား ပအိဝ ု း် ကိယ ု ပ ် င ုိ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့်

ကုနး် ကျ ိင်းေကျးရွာအုပစ ် ု ပိက ဲ န ု း် ေကျးရွာတိတ ု င ွ ် စွမ်းအားြမင့်မီးဖို

ေဒသ ဟိုပုံးမိနယ် စိုက်ပျ ိးေရးဦးစီးဌာနက ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၃ ရက်

၁၁၅ လုံး ြဖန့်ေဝေပးအပ်ခြဲ့ ခင်းြဖစ်ပီး ေကျးရွာအုပစ ် ု ၁၆ အုပစ ် အ ု တွက်

ညေန ၃ နာရီတွင် လပ်စစ်မီးမရရှိသည့် ေကျးလက်ေဒသများသို

စွမ်းအားြမငမ ့် ီးဖို ၇၁၅၅ လုံးကို ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် ေဖေဖာ်ဝါရီလကုနအ ် ထိ

အေရာက် ေပးအပ်ခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍မီးမရရှိေသးသည့် ေကျးလက်ေဒသများသိ ု

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်ေမာင်ြဖ၊ မိနယ်

မိမိ

ဝယ်ယူလင်

စိုက်ပျ ိးေရးဦးစီးဌာနမှ

ဦးခင် ေမာင် သိ န ်း ှ င့ ် ဝန် ထ မ်း များသည်

အေရာက်

ြဖန့်ေဝေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ မြခး(ဟိုပုံး ြပန်/ဆက်)

အတွင်းရှိစာအုပ်များကို စတင်ေပးဖတ်လိုက်ပါ။ ''မိမိ၏ ေနချ ိန်မှာ အြခားကေလးတစ်ယာက်က ှစ်အုပ်ေလာက် ဖတ်ပီးသွားပါပီ"ဟု ေြပာစမှတ်ရှိခဲ့သည်။ စာအုပေ ် ကာင်းတစ်အပ ု က ် ဖ ို တ်ြခင်းြဖင့် ေွးေထွးမ၊ စိတေ ် ပျာ်ရင်မ၊ စိတသ ် က်သာရာရမတိက ု ို ခံစားိင ု သ ် ည်။ ကန်မတိ၏ ု စိတသ ် ည် အေကာင်းဆုံးများကိအ ု သိအမှတ် ြပတတ်သည့် အေလ့အကျင့က ် လ ို ည်း ေမွးြမပီးြဖစ်သွား ပါလိမ့်မည်။ ထိေ ု ကာင့် စာအုပတ ် စ်အပ ု က ် ို အြမန်ဆုံးစဖတ်ကပါ စို။ စာအုပ်ေကာင်းများစုေဆာင်း၍ အိမ်တွင်းစာအုပ်စင် တစ်စင် စတင်ြပင်ဆင်ကပါစိုဟု ပါသည်။

တိုက်တွန်းလိုက်ရ


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥက ဦးလှသိန်း ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ တိုင်းေဒသကီး၊ ခိုင်၊ မိနယ်ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ ခွဲများမှ တာဝန်ရှိသူများှင့် ေတွဆုံလမ်းန်မှာကား ရန်ကုန်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၄

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥက ဦးလှသိန်းသည် ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီးအတွင်းရှိ တိုင်းေဒသကီး၊ ခိုင်၊ မိနယ်ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် အဖွဲခွဲများမှ ဥက၊ အဖွဲဝင်များ၊ ြပည့်ှစ်

အတွင်းေရးမှးများှင့်ေတွဆုံ၍ ၂၀၂၀

အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲ ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပိုင်ေရးအတွက်

ေရွးေကာက်ပဆ ွဲ င ို ရ ် ာလုပင ် န်းများ ကီးကပ်မှာကားြခင်းအခမ်းအနားကို ယေန့ နံနက် ၉ နာရီခက ွဲ ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီးအစိးု ရအဖွဲ ုးံ မဂလ  ာခန်းမ၌ ကျင်းပ သည်။ အခမ်းအနားသို ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ ဥက ဦးကည်ြမင့်ှင့်အဖွဲဝင်များ၊ ခိုင်ှင့်မိနယ်ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် အဖွဲခွဲများမှဥက၊ အဖွဲဝင်များ၊ အတွင်းေရးမှးများ တက်ေရာက်သည်။ ြပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စေ ု ရွးေကာက်ပေ ွဲ ကာ်မရှငဥ ် က ဦးလှသန ိ ်း က ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီးအတွင်းရှိ တိင ု ်းေဒသကီး၊ ခိင ု ၊် မိနယ်များအားလုံးမှ ဥက၊ အဖွဲဝင်များှင့် အတွင်းေရးမှးများအား စုစ ံ ည ုံ ည ီ ီ ေတွဆုရ ံ သည့အ ် တွက် အင်မတန်ဝမ်းသာပါေကာင်း၊

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲကို စံငါးချက်ြဖစ်သည့် လွတ်လပ် ရမည်၊ တရားမတရမည်၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိရမည်၊ အများယုံကည်လက်ခံမ ရှိရမည်၊ ြပည်သူ့ဆှင့် ေရွးေကာက်ပွဲရလဒ်တစ်ထပ်တည်း ြဖစ်ရမည်ဆို

များ ပူးေပါင်းပီး ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် လံ့ေဆာ်ြခင်း၊ မဲဆရှင်အသိပညာေပး

မည့သ ် မ ူ ျားြဖစ်သည်ဟလ ု ည်း ယုံ ကည်ပါေကာင်း၊ ေကာ်မရှငအ ် ဖွဲခွအ ဲ ဆင့ဆ ် င့်

သည့် စံငါးချက်ှင့်အညီ ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပိုင်ေရးြပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်

ေဆာင်ရွက်ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်သွားရန် အစီအစ်ရှိပါေကာင်း။

မှ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သည့် အများယုံကည်ေလးစားေသာ ေရွးေကာက်ပွဲ

လျက်ရှိပါေကာင်း၊ အလားတူ အေြခခံမဲဆရှင်စာရင်း မှန်ကန်ြပည့်စုံမရှ  ိေစ ေရးအတွက်ကိုလည်း ၂၀၁၉ ခုှစ်ကို မဲစာရင်းြပစုေရးှစ်အြဖစ် ေဆာင်ရွက်

ဖွင့်လှစ်ပိုချခဲ့

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲဝင် သုံးဦးအတွက် ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် တစ်စ ှ စ ် ာ ချ ီးြမင့်ေငွ ခံစား

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည်

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများမှ

ခွင့်ြပထားပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊

ိုင်ငံေတာ်ှင့်

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲ

ခဲ့ပီး ယခုလက်ရှိအချ ိန်ကာလသည် စီမံချက်အပိုင်း(၃)ြဖစ်သည့် ေြပာင်းလဲ

အများယုံကည်ေလးစားြခင်းခံရေသာ ပုဂိလ်များှင့် အရာထမ်းများအတွက်

ေကာ်မရှင၏ ် ေစတနာကို တုြံ ပန်ေသာအားြဖင့် အဆင့ဆ ် င့ေ ် သာေရွးေကာက်ပွဲ

ေနသည့် လူဦးေရစာရင်းှင့် အေြခခံမဲဆရှင်စာရင်းများကို လစ်ြပစုြခင်း၊

ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ စွမ်းရည်ြမင့်ဆရာြဖစ်သင်တန်းများကို ၂၀၁၉ ခုှစ်

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများအေနြဖင့် မိမိတိုအား ေပးအပ်ထားသည့် တာဝန်များကို

ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်းေဆာင်ရွက်ေနသည့်ကာလ ြဖစ်ပါေကာင်း။

ိုဝင်ဘာလအတွင်း အုပ်စုသုံးအုပ်စုခွဲ၍ ေနြပည်ေတာ်တွင် ဖွင့်လှစ်ပိုချခဲ့ပီး

ေကျပွန်စွာ ကိးစားထမ်းေဆာင်သွားကရန်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

အဆိုပါစီမံချက်ကို မဲဆရှင်ြပည်သူများအေနြဖင့် ထိထိေရာက်ေရာက်

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း အဆိုပါေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ

ယင်းေနာက် တိုင်းေဒသကီး ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ ဥက

အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲ

စွမ်းရည်ြမင့်သင်တန်းကို တက်ေရာက်ခဲ့သည့် နည်းြပများက သက်ဆိုင်ရာ

ဦးကည်ြမင့်က ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အေထွေထွ

မဲစာရင်းသည် ြပည့စ ် မ ံု န ှ က ် န်ေသာ မဲစာရင်းတစ်ခြု ဖစ်လာမည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ခိုင်များအလိုက် ဆင့်ပွားသင်တန်းများကို ှစ်ကိမ်စီခွဲ၍ ဖွင့်လှစ်ပိုချပီးသည်

ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပိုင်ေရး ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ကိတင်

ြပည်ေထာင်စေ ု ရွးေကာက်ပေ ဲွ ကာ်မရှငအ ် ေနြဖင့် ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသည့် ိုင်ငံ

ကို သိရှိရပါေကာင်း၊ အဆင့်ဆင့်ေသာ ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများ

ေဆာင်ရွက်ေနမများှင့်စပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

သားများအားလုံး မဲေပးပိုင်ခွင့် မဆုံးံးေစေရးအတွက် အထူးအေလးထား

အေနြဖင့် ြပာန်းထားသည့် သက်ဆိုင်ရာေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပီး ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲအဆင့်ဆင့်အေနြဖင့်

လုပ်ငန်းလမ်းန်၊ န်ကားချက်များှင့်အညီ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေရွးေကာက်ပွဲ

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စေ ု ရွးေကာက်ပေ ဲွ ကာ်မရှငဥ ် ကက ဆိပက ် မ်း

လည်း အမှားအယွင်းကင်းေသာ

ကို ေအာင်ြမင်စာွ ကီးကပ်ေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ေ ် စရန်အတွက် ရည်ရယ ွ ် ပီး စွမး် ရည်

မိနယ်တင ွ ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေပးခဲ့ ကေသာ ေရွးေကာက်ပေ ွဲ ကာ်မရှငအ ် ဖွဲခွဲ

ြမင့်သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်ပိုချရြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ဥကှင့် အဖွဲဝင်များအား ဂုဏြ် ပမှတတ ် မ်းလာှင့် ဂုဏြ် ပချ ီးြမငေ ့် ငွများအား

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှသာ

၂၀၂၀

ြပည့်ှစ်

မဲဆရှင်စာရင်းများ ရရှိေစေရးအတွက်

ေြပာင်းလဲေနေသာ မဲဆရှင်စာရင်းများကို လစ် စနစ်တကျေဆာင်ရွက်သွား ရန် လိုအပ်ပါေကာင်း၊ အလားတူ မဲဆရှင်စာရင်းများ ကပ်ထားေကညာချ ိန်

ယခု တက် ေရာက် လာကသူ မ ျားသည် ၂၀၂၀ ြပည့ ်  ှ စ ် အေထွ ေ ထွ

တွင်လည်း မဲဆရှင်များ လာေရာက်ကည့်စစ်  ေဆးကေစေရးှင့် မဲစာရင်း

ေရွးေကာက်ပအ ွဲ ား စံငါးချက်င ှ အ ့် ညီ စံြပေရွးေကာက်ပတ ွဲ စ်ခအ ု ြဖစ် ေအာင်ြမင်

ပိမ ု ြို ပည့စ ် မ ုံ န ှ က ် န်ေစေရးအတွက် ိင ု င ် ေ ံ ရးပါတီများ၊ အရပ်ဘက်လမ ူ အဖွ  ဲအစည်း

ေအာင် ဥပေဒှင့်အညီ ကီးကပ်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေပးက

ေပးအပ်

တစ်ဦးချင်းစီသို ေပးအပ်သည်။ ထိေ ု နာက် ြပည်ေထာင်စေ ု ရွးေကာက်ပေ ွဲ ကာ်မရှငဥ ် ကက နိဂုံးချပ်စကား ေြပာကားခဲ့ပီး အခမ်းအနားကို ုပ်သိမ်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၏ ြမန်မာ့ိုးရာစုေပါင်းထမနဲထိုးပိင်ပွဲ ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

ရှိသူများက ဆုများ ေပးအပ်ချ ီးြမင့်ခဲ့ကပီး အခမ်းအနား

၁၄

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန ဝန်ထမ်းမိသားစု

တွင် သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန အုပညာ

များ၏

ဦးစီးဌာနမှ အုပညာရှင်များက အိုးစည်၊ ဒိုးပတ်အက

ြမန်မာ့ိုးရာစုေပါင်းထမနဲထိုးပိင်ပွဲကို

မွန်းလွဲပိုင်းတွင်

ေနြပည်ေတာ်ရှိ

ယေန့

သာသနာေရးှင့်

ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန၌ ကျင်းပသည်။ တက်ေရာက်

အလှများြဖင့် သီဆိုေဖျာ်ေြဖခဲ့ကသည်။ ပိင်ပွဲသို သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီးုံး (သာသနာေရး)၊

ဝန်ကီးုံး (ယ်ေကျးမ)၊

အခမ်းအနားသို သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီး

သာသနာေရးဦးစီးဌာန၊ သာသနာေတာ်ထန ွ း် ကားြပန့်ပာွ း

ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး သူရဦးေအာင်ကိုှင့် ဇနီး၊

ေရးဦးစီးဌာန၊ အုပညာဦးစီးဌာန၊ ေရှးေဟာင်းသုေတသန

ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးကည်မင်းှင့် ဇနီး၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်

ှင့် အမျ ိးသားြပတိုက်ဦးစီးဌာန၊ သမိုင်းသုေတသနှင့်

ှင့်ဇနီး၊ န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဒုတိယန်ကားေရး

အမျ ိးသားစာကည့်တိုက်ဦးစီးဌာန၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

မှးချပ်များှင့် ဝန်ထမ်းမိသားစုများ တက်ေရာက်ကသည်။

ေထရဝါဒဗုဒသာသနာြပတက  သိလ ု ၊် အမျ ိးသားယ်ေကျးမ

စုေပါင်းထမနဲထိုးပိင်ပွဲတွင် ဆုရရှိေသာအသင်းများ

ှင့် အုပညာတကသိလ ု ် (ရန်ကန ု )် ှင့် အမျ ိးသားယ်ေကျးမ

ကို သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု

ှင့် အုပညာတကသိလ ု (် မေလး)တိမ ု ှ ပိင်ပဝ ဲွ င်အသင်း

ဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီး၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်ှင့် တာဝန်

၁၀ သင်း ပါဝင်ဆင်ဲခဲ့ကသည်။

ေနာ်ေဝ၊ ဖင်လန်၊ ဒိန်းမတ်ှင့် ဆွီဒင်ိုင်ငံတိုမှ သံုံးအကီးအကဲများဦးစီးပီး Nordic Day အထိမ်းအမှတ်ဧည့်ခံပွဲ ကျင်းပ

သတင်းစ် ရန်ကုန်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၄

ဝင်းြမတ်ေအးတိသ ု ည် ြမန်မာိင ု င ် ဆ ံ င ို ရ ် ာ ေနာ်ေဝ၊ ဖင်လန်၊

ေနာ့ဒစ်ေလးိုင်ငံတို၏ သံုံးအကီးအကဲများက ဦးစီး

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်ပီး သံအမတ်ကီးများက ညစာ

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ေနာ်ေဝ၊ ဖင်လန်၊ ဒိန်းမတ်ှင့် ဆွီဒင်

ကျင်းပသည့် Nordic Day အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်း အနားကို ယေန့ ညေန ၆ နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု ် မိ လင်မိနယ်

ဒိန်းမတ်င ှ ့် ဆွဒ ီ င်င ုိ င ် တ ံ မ ုိ ှ သံအမတ်ကီးများှင့် စုေပါင်း စားပွဲြဖင့် တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ြပည်လမ်းအမှတ(် ၃) ရှိ Nordic House ၌ ကျင်းပသည်။

ေဒါက်တာဝင်းြမတ်ေအး၏ဇနီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး

သံအမတ်ကီးများ၊ သံးံု ယာယီတာဝန်ခမ ံ ျား၊ ကုလသမဂ

အခမ်းအနားတွင် လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့်

ေဒါက်တာဝင်းြမတ်ေအးှင့် ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ေနာ်ေဝ ိင ု င ် သ ံ အ ံ မတ်ကီး Ms. Tone Tinnes တိက ု တ်ခန ွ ်းဆက် စကားေြပာကားကသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

ဥက ဦးလှသိန်းှင့် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာ

ဝန်ကီးချပ် ဦးဖိးမင်းသိန်း၊ ရန်ကန ု ် မိ ိင ု င ် ြံ ခားသံုံးများမှ ဆိင ု ရ ် ာ ဌာေနကိယ ု စ ် ားလှယမ ် ျားှင့် ဖိတ် ကားထားသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ေနာ်ေဝ၊ ဖင်လန်၊ ဒိနး် မတ်င ှ ့် ဆွဒ ီ င်င ုိ င ် တ ံ ၏ ုိ ေနာ့ဒစ်

ေလးိင ု င ် ဆ ံ င ုိ ရ ် ာ သံးံု များကို ရန်ကန ု ် မိတွင် ၂ဝ၁၂ ခုစ ှ ် က စုေပါင်းုံးအြဖစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

သတင်းစ်


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးေစတီေတာ် ရင်ြပင်ေတာ် စကျင်တာရာဇိုခင်းြခင်းလုပ်ငန်းအတွက် ကုသိုလ်ယူပါဝင်လှဒါန်းိုင်ပါေကာင်း းေဆာ်ြခင်း

သတင်းအချက်အလက်ရပိုင်ခွင့်ဥပေဒ(မူကမ်း)ှင့်ပတ်သက်၍ သုံးသပ်ေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ အေရးေကာ်မရှင ် းံု တိမ ု ှ အမဲတမ်းအတွငး် ဝန်များ၊

ဥပေဒ (မူကမ်း) အေပ မိင်ကီးသုံးရပ်ရှိ အဖွဲ

သတင်းအချက်အလက်ရပိင ု ခ ် င ွ ဥ ့် ပေဒ(မူကမ်း)ှင့်

န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဦးေဆာင်န်ကားေရး

အစည်းများမှ ေပးပိုထားေသာ

ပတ်သက်၍ သုံးသပ်ေဆွးေွးပွဲကို ယေန့ နံနက်

မှးများ၊ ဒုတယ ိ န်ကားေရးမှးချပ်များှင့် တာဝန်

အ ကံြပချက်များမှ ေကာက်တ ု ခ ် ျက်များကို ရှငး် လင်း

၉ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ြပန်ကားေရးဝန်ကီး

ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

တင်ြပသည်။

ေနြပည်ေတာ်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၄

ဌာန စုေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ြပန်လည်သုံးသပ်ေဆွးေွး

သုံးသပ်ချက်ှင့်

ယင်းေနာက် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆံ

သုံးသပ်ေဆွးေွးပွဲသို ြပန်ကားေရးဝန်ကီး

ေဆွးေွးပွတ ဲ င ွ ် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာ

ေရးဦးစီးဌာန ဒုတယ ိ န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာ

ဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့၊် ဒုတယ ိ

ေဖြမင့်က ယေန့ေဆွးေွးပွဲသည် သတင်းအချက်

ေဒသီတာတင်က သတင်းအချက်အလက်ရပိင ု ခ ် င ွ ့်

ဝန်ကီး ဦးေအာင်လထ ှ န ွ ်း၊ ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ဥပေဒ

အလက်ရပိင ု ခ ် င ွ ဥ ့် ပေဒ(မူကမ်း)ှငပ ့် တ်သက်ေသာ

ဥပေဒ(မူကမ်း)ှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ကီးဌာနများ၊

ကမ်းေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး ဦးေကျာ်စိုးလင်း၊

အ ကံြပချက်များကို ြပန်လည်သးံု သပ်ေဆွးေွးရန်

အဖွဲ အစည်းများ၏ အ ကံြပချက်များကိတ ု င်ြပရာ

အဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည့် ဦးေဇာ်ဝင်း၊ ဦးေအာင်စိန်

ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ယခုသုံးသပ်ေဆွးေွးပွဲပီးပါက

ေဆွးေွးပွဲသို တက်ေရာက်လာသူများက အခန်း

ှင့်

အမျ ိးသားလတ်ေတာ်

မူကမ်းတွင် ထပ်မြံ ပင်ဆင်ပီးသည့အ ် ခါ ကျန်ရသ ှိ ည့်

အလိက ု ၊် ပုဒမ ် ၊ ပုဒမ ် ခွအ ဲ လိက ု ် ထည့သ ် င ွ ်းြပာန်းရန်

ကိယ ု စ ် ားလှယမ ် ျားြဖစ်ကသည့် ဦးမျ ိးဝင်း၊ ဦးစိးု သိန်း

ြပင်ပမှ သတင်းအချက်အလက်ရပိုင်ခွင့်ဥပေဒှင့်

လိုအပ်သည့်အချက်များှင့်ပတ်သက်၍ ဝိုင်းဝန်း

ှင့် ဦးစိုးမိုး၊ ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချပ်၊

ပတ်သက်သည့် အြခားအဖွဲအစည်းများှင့် ထပ်မံ

ေဆွးေွးအ ကံြပကသည်။

ြပည်ေထာင်စေ ု ရွးေကာက်ပေ ွဲ ကာ်မရှင၊် ဝန်ကီးဌာန

ေဆွးေွးရန်ရပ ှိ ါေကာင်း စသည်ြဖင့ေ ် ြပာကားသည်။

ထိုေနာက် န်ကားေရးမှးချပ် ဦးရဲိုင်က

များ၊ ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး၊ ြပည်ေထာင်စု

ထိေ ု နာက် ြပန်ကားေရးှင် ့ ြပည်သ့ူ ဆက်ဆေ ံ ရး

ေဆွးေွးပွရ ဲ လဒ်များှင့် သေဘာတူညခ ီ ျက်များကို

ဦးစိုင်းထွန်းေအး၊

စာရင်းစစ်ချပ်ုံး၊

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊

ဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးချပ် ဦးရဲိုင်က ဝန်ကီး

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ၊ီ အဂတိလက ို စ ် ားမတိက ု ဖ ် ျက်

ဌာနများ၊ အဖွဲ အစည်းများှင့် ေဆွးေွးပွဲ ေဆာင်ရက ွ ်

ေရးေကာ်မရှင်ုံး၊ ြမန်မာိုင်ငံအမျ ိးသားလူ့အခွင့်

မည့်အစီအမံများ၊ သတင်းအချက်အလက်ရပိုင်ခွင့်

ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးက နိဂုံးချပ် အမှာစကားေြပာကားခဲ့သည်။

သတင်းစ်

စာအုပ်စာေပ လူ့မိတ်ေဆွ

ေထရဝါဒဗုဒဘာသာဝင်တို၏ ရည်မှန်းေတာင့်တရာြဖစ်ေသာ ထာဝရ ငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်သည့် ြမတ်နဗ ိ ာန်ကို မျက်ေမှာက်ြပိင ု ေ ် ရးှင့် ြပည်ေထာင်စု သမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီး ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးတိုကိုရည်သန်၍ ေရပါရမီေတာရဆရာေတာ် အရှငဆ ် ာဓိက အမှးြပေသာ ဘုရားဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများှင့် (၇) ရက်သားသမီး အလှရှငမ ် ျား၏ ေပါင်းစုေကာင်းမြဖင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ် ဒကိဏသီရိမိနယ် ရာဇသဂဟလမ်း ကံ့ေကာ်ပန်းအဝိုင်းအနီးတွင် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးေစတီေတာ်ကို အနရာယိက ေြမသန့်မဟာမဂလ  ာအခမ်းအနားမှအစြပ၍ အထက်ဌာပနာ ေတာ်သွင်း၊ ေရထီးေတာ်တင်၊ ြမသပိတ်၊ ေရကာသကန်းေတာ်ကပ်ှင့် ဗုဒါဘိ  ေသက အေနကဇာတင် မဟာမဂလ  ာအခမ်းအနားအထိ မဟာမဂလ  ာ အခမ်းအနား ကိုးမျ ိးြဖင့် တည်ထားကိုးကွယ်လျက်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းရှိ ဘုရား၊ ေစတီများတွင် လှဒါန်း ခင်းကျင်းထားြခင်းမရှေ ိ သးသည့် စကျင်တာရာဇိုအား ထာဝရငိမး် ချမ်းေရး ေစတီေတာ်ရင်ြပင်ေတာ်၌ ခင်းကျင်းလှဒါန်းသွားမည်ြဖစ်ရာ ၁၀ ေပ ပတ်လည်တစ်ကွက်လင် ေငွကျပ် ၈၀၀၀၀၀/- န်းြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေနရာများသို ကုသိုလ်ယူဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင်ပါေကာင်း နိဗာန်အကျ ိး ေမာ်၍ အသိေပးးေဆာ်အပ်ပါသည်စ် အမည်/ရာထူး ေနရာ ဖုန်းနံပါတ် (၁) ဦးေသာင်းဝင်း သာသနာေရးှင့် ၀၆၇-၃၄၀၆၂၇၆ န်ကားေရးမှး ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန ၀၉-၄၂၀၇၀၁၄၆၃ (ဝန်ကီးုံး)၊ ုံးအမှတ်(၃၁)၊ ေနြပည်ေတာ် (၂) ဦးဆန်းထွန်းေအာင် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး ၀၆၇-၃၅၅၀၁၈၃ န်ကားေရးမှး၊ ေစတီေတာ်ပရိဝုဏ်၊ ၀၉-၇၆၅၁၀၆၂၇၂ ေနြပည်ေတာ် ေနြပည်ေတာ် သာသနာေရးမှး (၃) ဦးကင်ခိုင် ိုင်ငံေတာ်ပရိယတိ ၀၁-၆၆၁၂၇၅ န်ကားေရးမှး သာသနာ့တကသိုလ်၊ ၀၉-၈၆၀၀၁၁၃ ကမာေအးဘုရားဝင်း၊ ၀၉-၅၁၈၃၄၇၁ ရန်ကုန်မိ (၄) ဦးေကျာ်လင် မေလးတိုင်းေဒသကီး ၀၂-၄၀၃၆၃၁၂ န်ကားေရးမှး သာသနာေရးမှးုံး ၀၉-၂၆၃၉၉၉၀၀၁ (၅) ဦးစိန်ေမာ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ၀၁-၆၆၅၅၂၉ န်ကားေရးမှး သာသနာေရးမှးုံး ၀၉-၈၆၀၂၁၆၃ ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးေစတီေတာ် တည်ေဆာက်ေရးဦးစီးေကာ်မတီ

ဂျပန်ဘုရင်မင်းြမတ်၏ ေမွးေန့အထိမ်းအမှတ်ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

ေဒါက်တာေအာင်သတ ူ က ုိ တ်ခန ွ ်းဆက်စကား ေြပာကား

ဂျပန်ဘုရင်မင်းြမတ်၏

ကသည်။

ေမွးေန့အထိမ်းအမှတ်ဧည့်ခံပွဲ

အခမ်းအနားကို ယေန့ညေန ၆ နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန်မိ ဗဟန်းမိနယ် နတ်ေမာက်လမ်းအမှတ် (၈၀) ၌ ကျင်းပရာ စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာေအာင်သူှင့် ဇနီးတို တက်ေရာက်ကသည်။ စတင်ဖွင့်လှစ် ေရှးဦးစွာ

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

တည်ခင်းဧည့်ခံ ယင်းေနာက် ဧည့်ခံပွဲသို တက်ေရာက်လာကသူများ အား ဂျပန်သံအမတ်ကီးက ညစာစားပွဲြဖင့် တည်ခင်း ဧည့်ခံသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ဝန်ကီးချပ် ဦးဖိးမင်းသိန်းှင့် ဇနီး၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီး ချပ်ုံး(ကည်း)မှ

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးမင်းေနာင်ှင့်

သီချင်းှင့် ဂျပန်င ို င ် ံ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သခ ီ ျင်းတိြု ဖင့် အခမ်းအနား

တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ၊ ရန်ကုန်မိရှိ ိုင်ငံြခားသံုံး

ကို စတင်ဖွင့်လှစ်သည်။

များမှ

ထိေ ု နာက် ြမန်မာိင ု င ် ဆ ံ င ို ရ ် ာ ဂျပန်င ို င ် သ ံ အ ံ မတ်ကီး မစတာ အိချ ီေရာ့မာုယာမှင့် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

သံအမတ်ကီးများ၊

သံုံးယာယီတာဝန်ခံများ၊

ကုလသမဂဆိင ု ရ ် ာ ဌာေနကိယ ု စ ် ားလှယမ ် ျားှင့် ဖိတ် ကား ထားသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

သတင်းစ်


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

စီးပွားေရးဝန်းကျင်ေကာင်းကို ဖန်တီးြခင်းစကားဝိုင်းကျင်းပ စီးပွားေရးဝန်းကျင်ေကာင်းကို ဖန်တီးြခင်းစကားဝိုင်းကို ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကားမှ ိုက်ကူးထုတ်လင့  ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစကားဝိုင်းတွင် ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားမှ ဦးသူရိန်လွင်က အစီအစ်မှးအြဖစ်ေဆာင်ရွက်ပီး စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ြမန်မာကုနသ ် ယ ွ မ ် ြမ  ငတ ့် င်ေရးအဖွဲ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေအာင်စးုိ (စီးပွားေရး

တာရာ

လုပင ် န်းများလုပက ် င ုိ ရ ် န် လွယက ် မ ူ တိ  းု တက်ေရးလုပင ် န်းအဖွဲ အတွငး် ေရးမှး)၊ စိက ု ပ ် ျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန လယ်ယာေြမစီမခ ံ န့်ခေ ွဲ ရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှး ဦးေကျာ်ငိမ်းေအာင်(ပိုင်ဆိုင်မမှတ်ပုံတင်ြခင်းအန်းကိန်းဆိုင်ရာ အေထာက်အကူြပအဖွဲ အတွင်းေရးမှး)၊ ြပည်ေထာင်စတ ု ရားလတ်ေတာ်ချပ်၊ ြပည်ေထာင်စတ ု ရားစီရင်ေရးကီးကပ်မု  းံ ၊ ဥပေဒလုပထ ် းံု လုပန ် ည်းဌာန န်ကားေရးမှး ေဒထားထား(ပဋိညာ်များအတည်ြပေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်း အန်းကိနး် ဆိင ု ရ ် ာ အေထာက်အကူြပအဖွဲ အတွငး် ေရးမှး)ှင့် Zeya & Associate Co.,Ltd. Chairman/CEO ဦးေဇယျသူရမွန်(ပုဂလိကကကိုယ်စားလှယ)် တိုက ပါဝင်ေဆွးေွးခဲ့သည်။ အစီအစ်မှး။

ေလာ့ချေဆာင်ရက ွ  ် င ို ခ ် ပ ဲ့ ါတယ်။ အဲဒအ ီ တွကေ ် ကာင့်

။ပထမဦးဆုးံ အေနနဲ့ Ease of Doing

Business အန်းကိနး် ဘယ်ေလာက်

ဒီအန်းကိနး် မှာ အဆင့တ ် းုိ တက်လာြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

။လက်ရှိတိုင်းတာေနတဲ့

Doing

ည ိ င်  းဆက်စပ်ပီး မလိအ ု ပ်တအ ဲ့ ဆင့ေ ် တွ၊ ေထာက်ခစ ံ ာ

ရှပ ိ ါတယ်။ အဲဒီ ၁ဝ ခုမှာ စီးပွားေရးလုပင ် န်းတစ်ခု စတင်

ကို ကန်ေတာ်တိုေြဖေလာ့ပါတယ်။ ဥပမာ- ရန်ကုန်မိ

ေဆာက်လုပ်ခွင့်ရယူြခင်း၊ အခွန်ေပးေဆာင်မ၊ ေချးေငွ

ေတာင်းတဲက ့ စ ိ မှ  ာ ေထာက်ခစ ံ ာေတာင်းတဲက ့ စ ိ တချ  ိကို

သူများအား အကာအကွယေ ် ပးြခင်း၊ ပဋိညာ်များ အတည်

လည်း အချ ိန်ေလာ့ချေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ပါတယ်။

ေြဖရှင်းေပးိုင်မ၊ လပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိိုင်မ၊ ြပည်ပ

အခွန်ေဆာင်ဖိုအတွက် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ရတဲ့ အချ ိန်

ှစခ ် ု ထပ်ပီးတိးု ချဲဖိလ ု ည်းရှပ ိ ါတယ်။ အဲဒါကအလုပသ ် မား

ကို မှစ်ကဌာနမှာ အမိန့်ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်ပီး ၁၄

ရှိတယ်ဆိုတာကို ရှင်းြပေပးပါဦးခင်ဗျာ။ ဦးေအာင်စိုး။

ဒီလိုေဆာင်ရွက်ရာမှာလည်း ဌာနေတွအချင်းချင်း

ေတာင်းယူတက ဲ့ စ ိ ေတွ  ၊ မလိအ ု ပ်ဘစ ဲ စ ိ စ်ေနရတဲက ့ စ ိ ေတွ 

Business အန်းကိန်းက ၁ဝ ခု

ပီးရင် အေဆာက်အဦ

ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီဆိုရင် ေြမပုံရာဇဝင်

ရရှ ိ င ို မ ် ၊ ပိင ု ဆ ် င ို မ ် မှ  တပ ် တ ုံ င်ြခင်း၊ အနည်းစုရင်းှီးြမပ်ှံ

ေလာ့ချေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ပါတယ်။ စိစစ်တဲ့ကိစေတွမှာ

ြပေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အေကးမဆပ်ိုင်မအေြခအေနကို

ေနာက်ပီး ြပည်တင ွ း် အခွနမ ် ျားဦးစီးဌာနဆိရ ု င်လည်း

တည်ေထာင်တာက စပါတယ်။

ကာလကို ဟိတ ု န ု ်းကရက် ၃၀ ေလာက်ကာတဲအ ့ ချ ိန်ကာလ

ကုနသ ် ယ ွ မ ်  စတဲ့ ၁ဝ ခုကို တိင ု ်းတာပါတယ်။ ေနာက်ထပ်

ေဈးကွကစ ် ည်းမျ်းေတွနဲ့ အလုပအ ် ကိင ု ဖ ် န်တီးိင ု မ ် ကိ  ု

ရက် အ ထိ ကို

ေလာ့ ခ ျေဆာင် ရ ွ က ် ေပးခဲ့ ပ ါတယ် ။

တိုင်းတာတဲ့ အန်းကိန်းတစ်ခုနဲ့ အစိုးရနဲ့စာချပ်ချပ်

က အချ ိန်သက်သာေအာင်၊ နံပါတ် (၃) က ကုန်ကျစရိတ်

ကန်ေတာ်တြုိ မန်မာိင ု င ် မ ံ ာှ ေဆာင်ရက ွ ရ ် တဲ့ လုပင ် န်းဌာန

ကန်ေတာ်တို လယ်ယာေြမစီမခ ံ န့်ခေ ဲွ ရးှင့် စာရင်းအင်း

လည်းရှိပါတယ်။ ဒီ ၁ဝ ခုကို ကမာ့ဘဏ်ကဦးစီးပီး

ြပြပင် ေြပာင်းလဲေပးေနရပါတယ်။ ဌာနအသီးသီးရဲြပြပင်

ေရးေကာ်မတီရှိပါတယ်။

ရန်ကုန်ဆင်ေြခဖုံးေဒသေတွ

ယခင်ကစာချပ်ထမ ဲ ှာ လူလက်ေရးနဲ့ေရးကူးရတဲလ ့ ပ ု င ် န်း

၂၀၁၄ ခုှစ်ကတည်းက စတင်ပီးပါဝင်ခဲ့တယ်။ စတင်

ေတွကပိမ ု လ ုိ ယ ွ က ် မ ူ ယ်။ စီးပွားေရးလုပင ် န်းရှငေ ် တွအတွက်

ဆက်သယ ွ ေ ် ဆာင်ရက ွ လ ် ရ ုိ ပါတယ်။ ဥပမာ- ေြမပိင ု ဆ ် င ုိ မ ် 

လာတဲအ ့ တွက် အရင်တန ု း် ကစာချပ်တစ်ခလ ု ာပီး မှတပ ် တ ံ ု င်

၁၈၉ ိုင်ငံက ဒီစနစ်ထဲမှာပါဝင်တယ်။

ေလျာ့လာမယ်၊ ကုန်ကျစရိတ်ေတွနည်းလာမယ်။ ဒါကို

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနနဲ့ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်

အခု ၁၅ ရက်အတွငး် ပီးစီးေအာင် ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးိင ု ခ ် ့ဲ

ဆို ပီး ပစည်းဝယ်ယတ ူ ာနဲ့ပတ်သက်တာကို တိင ု ်းတာဖို

သက်သာေအာင် ဒီသးံု ချက်ကအ ုိ ေြခခံပီး ကန်ေတာ်တက ုိ

ေဆာင်ရွက်ပါတယ်။ ဒီဟာကို ကန်ေတာ်တိုိုင်ငံက

ေြပာင်းလဲမေတွ  က တိုးတက်လာတာနဲ့အမ အဲဒီလုပ်ငန်း

ပါဝင်တဲ့ အချ ိန်တုန်းက တစ်ကမာလုံးမှာ ိုင်ငံေပါင်း

စီးပွားေရးလုပရ ် တာေအာင်ြမင်လာမယ်၊ ကာြမင့ခ ် ျ ိန်ေတွ

ကန်ေတာ်တိုက ၁၈၂ ဆိုေတာ့

ဦးတည်ပီး ကန်ေတာ်တက ို ကိးစားပါတယ်။ အခုလအ ို ဆင့်

ေတာ့ ကန်ေတာ်တိုရဲ ကိးစားမေကာင့် တြဖည်းြဖည်း

သက်ဆိုင်တဲ့ဌာနအသီးသီးက သူတိုရဲလုပ်ငန်းစ်ေတွကို

ိုင်ငံေပါင်း ၁၉ဝ မှာ ၁၇၁ ြဖစ်တယ်။ ဒီစ ှ မ ် ာှ ေတာ့

လုပ်တယ်ဆိုတာကိုေတာ့

ေြခာက်ဆင့် တက်လာပါတယ်။

အစီအစ်မှး။

ကို တာဝန်ခံဌာနအြဖစ်

Property Indicator ဆိင ု ရ ် ာ အေထာက်အကူြပအဖွဲ က

အဲဒီတုန်းက

ဦးစီးဌာနကလည်း စာချပ်မှတ်ပုံတင်ြခင်းလုပ်ငန်းကို

ဆိုရင် ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနနဲ့

ကို အခုေခတ်မီကွန်ပျတာစနစ်ေတွနဲ့ ေြပာင်းလဲသုံးစွဲ

ေတွကမ ို တ ှ ပ ် တ ုံ င်ပီးရင် အခွနေ ် ပးေဆာင်တလ ဲ့ ပ ု င ် န်းေတွကို

ရင် ရက်ေပါင်း ၃၀ ေလာက်ကာတဲ့အေနအထားကေန

ရပါတယ်။

ပါတယ်။

မှတ်ပုံတင်ြခင်းလုပ်တဲ့ကိစေတွ  ကို လယ်ယာေြမစီမံခန့်ခွဲ

က၂၀၁၉ခုစ ှ မ ် ှာ အဆင့် ၁၃၆ ရှရ ိ ာက၂၀၂ဝ အစီရင်ခစ ံ ာမှာ

ေဆာင်ရွက်ကရပါတယ်။ ဒါေကာင့် ဒီအန်းကိန်းမှာ

အစီအစ်မှး။

အဆင့် တိးု တက်ေအာင် ေဆာင်ရက ွ ် ကရတာြဖစ်ပါတယ်။

Indicator ဆိင ု ရ ် ာအေထာက်အကူြပအဖွဲ မှာ ြပည်ေထာင်စု

ကဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေကာ်မတီကို

ကေန ပါဝင်ြပြပင်ေြပာင်းလဲပီး

အခု

ေြခာက်ဆင့်တိုးတက်လာတာဟာ အန်းကိန်းများနဲ့

မှစ်တုန်းက ကန်ေတာ်တိုက

တိုးတက်ေအာင်ြပြပင်ေြပာင်းလဲင ုိ လ ် ြုိ ဖစ်ပါတယ်။ ဘာေတွ

ေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန စာချပ်စာတမ်းမှတပ ် တ ုံ င်ုံးမှာ

တာဝန်ခံများက ရှင်းြပပါလိမ့်မယ်။

ဆက်စပ်တဲ့ဌာနေတွအကုန်လုံးေပါင်းစုပီး အန်းကိန်း

ကန်ေတာ်တိုရဲ ေအာက်မှာ ခုနစ်ိုင်ငံပဲရှိတယ်။ တိုးတက်လာတယ်။

ဥပမာ- ရန်ကန ု မ ် ာှ ဆိရ ု င် ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာ

ကန်ေတာ်တိုက အဆင့် ၁၆၅ ြဖစ်တဲ့အတွက် အဆင့်

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန တာဝန်ေပးထားတဲ့အတွက်

ကန်ေတာ်တိုရဲ ဒုတိယဝန်ကီးဦးေဆာင်တဲ့ Ease of

။Ease of Doing Business 2020 အစီ ရ င် ခံ စာမှာ

Registering

လယ်ယာေြမ စီမခ ံ န့်ခေ ွဲ ရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနအေနနဲ့

Doing Business Ranking တိုးတက်ေရးလုပင ် န်းအဖွဲက

ဘယ်လို

အန်းကိန်းတစ်ခခ ု ျင်းကို တာဝန်ယူ ကီးကပ်ပီး ှစစ ် ်

ဆိုတာကို ရှင်းြပေပးပါဦး။

ဦးေဆာင်ပီး သက်ဆိုင်ရာ န်ကားေရးမှးချပ်များက

သက်ဆိုင်ရာအန်းကိန်း

အခန်းကက

ပါဝင်ြပြပင်ေြပာင်းလဲပီး

အဆင့်နဲ့ရမှတ်ေတွ တိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ခဲ့တယ်

ေဆာင်ရက ွ ခ ် ပ ဲ့ ါတယ်။ ဒါေကာင့လ ် ည်း အခုလို တိုးတက်

ဦးေကျာ်ငိမ်းေအာင်။

တိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမယ့အ ် ေြခအေနေတွကို

Property Indicator)က Ease of Doing Business ရဲ

မရရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း

ဆက်လက်ပီး

အခုလိုရှင်းလင်းတင်ြပရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

လက်ရှိတိုင်းတာေနတဲ့

။ ကန်ေတာ်တပ ုိ င ုိ ဆ ် င ုိ မ ် မှ  တပ ် တ ံု င်

ြခင်း အန်းကိန်း(Registering

အန်းကိနး် တစ်ခပ ု ါ။ ဒီအန်းကိနး် က စီးပွားေရးလုပင ် န်း

Doing Business အန်းကိန်းက

၁ဝ ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ၁ဝ ခုမှာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခု

ေြမပိုင်ဆိုင်မ၊ ေြမဝယ်ယူမေတွ  မှာ စာချပ်စာတမ်း

ဒါေကာင့် ကန်ေတာ်တအ ုိ န်းကိနး် က အရင်တန ု း်

အဆင့် ၁၂၅ အထိ တိုးတက်လာြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

။Ease of Doing Business 2020

အစီရင်ခစ ံ ာမှာ Enforcing Contracts

အဲဒလ ီ ေ ုိ ဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ဖ ် က ုိ လ ုိ ည်း ၂၀၁၇ ခုစ ှ မ ် ာှ ပုဂလိ  က

တရားစီရင်ေရးကီးကပ်မု  းံ အေနနဲ့ ဘယ်လအ ုိ ခန်းက

ဒီဆက်စပ်ဌာနေတွကစ ုိ စ ု ည်းပီး ဒီအန်းကိနး် ရဲအေထာက်

တိုးတက်ေအာင်

ဘယ်လိုေဆာင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ

ေဒထားထား။

။Enforcing Contracts Indicator

ိုင်ငံေတာ်က

အကူြပအဖွဲဆိုပီး ဖွဲစည်းေပးခဲ့ပါတယ်။

ဒီအဖွဲ အစည်းမှာေတာ့ လယ်ယာေြမစီမခ ံ န့်ခေ ဲွ ရးှင့်

စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနက

ကန်ေတာ်ကအတွင်းေရးမှး

ရှင်းြပေပးပါဦး။

ရဲ

အဆင့်နဲ့ရမှတ်ေတွ

အေထာက်အကူြပအဖွဲမှာ

အြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်တိုဌာနက

ြပည်ေထာင်စတ ု ရားစီရင်ေရး ကီးကပ်မု  ံး န်ကားေရး

အြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ပီး တိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရက ွ ်

ေရးမှးအေနနဲ့ ေဆာင်ရက ွ ခ ် ပ ဲ့ ါတယ်။ ဒီအန်းကိန်းတစ်ခု

ရွကရ ် တာက ဒီအန်းကိန်းအဆင့ြ် မင့တ ် က်ဖ၊ို ကမာ့ဘဏ်

ေနတဲ့ အန်းကိန်းတစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။

ြမင့မ ် ေလ  ာ့ချိင ု ဖ ် ၊ို ကုနက ် ျစရိတေ ် တွေလာ့ချိင ု ဖ ် ို အဓိက

ေတွ အ ချင်းချင်း စီးပွားေရးကူးသန်းေရာင်းဝယ်ရာကေန

န်ကားေရးမှးချပ် ဦးသက်င ုိ ဦ ် းက အဖွဲ ေခါင်းေဆာင်

မှးချပ်က ေခါင်းေဆာင်အြဖစ်ပါဝင်ပီး ကန်မက အတွင်း

ခဲပ ့ ါတယ်။ အဲဒလ ီ ေ ို ဆာင်ရက ွ ရ ် ာမှာ အဓိကထားပီးေဆာင်

လုံးဟာ တရားစီရင်ေရးလုပ်ငန်းနဲ့တိုက်ိုက်သက်ဆိုင်

ကတိုင်းတာတဲ့လုပ်ငန်းအဆင့် ေလာ့ချိုင်ဖို၊ အချ ိန်ကာ

ဥပမာဆိုရင် လူအချင်းချင်း ဒါမှမဟုတ် ကုမဏီ

ဦးတည်ပီး ကန်ေတာ်တိုေဆာင်ရွက်ပါတယ်။

ြပဿနာြဖစ်လာပီ၊ တရားမကီးမစတင်စဆ ဲွ တ ုိ အ ့ဲ ချ ိန်က

ပီးရင် အေဆာက်အဦ

ြမန်မာိုင်ငံရဲအခုြဖစ်ပျက်ေနတဲ့အေြခအေန၊ အခက်အခဲ

မယ်ဆိုရင် တရားလိုက သက်သာခွင့်စတင်ေတာင်းတဲ့

ေဆာက်လပ ု ခ ် င ွ ရ ့် ယူြခင်း၊ အခွနေ ် ပးေဆာင်မ၊ ေချးေငွ ရရှ ိ င ို မ ် ၊

ေဒသတွင်းမှာရှတ ိ  ့ဲ င ုိ င ် ေ ံ တွန့ဲ ကွာြခားမသိပမ ် ရှပ ိ ါဘူး။ အဓိက

ကုန်ကျစရိတ်၊

ကာြမင့တ ် အ ဲ့ ချ ိန်ပါ။ အထူးသြဖင့် ကန်ေတာ်တြို မန်မာိင ု င ် ံ

တိုင်းတာတဲ့ အန်းကိန်း ြဖစ်ပါတယ်။

ေဆာင်ရွက်ရာမှာ အချ ိန်ကာြမင့်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ကန်မတိုပီးခဲ့တဲ့ှစ်က ၄ မှတ်ရရှိကာ ယခုှစ်ေတာ့ ၃

အဲဒအ ီ ချက်သးံု ချက်န့ဲ

ေနစပီး ဇာရီမပီးြပတ်တဲ့အချ ိန်အထိ တစ်နည်းဆိုရ

ေတွကို သုံးသပ်လက ို တ ် အ ဲ့ ခါ လုပင ် န်းအဆင့အ ် ေနနဲ့ ကိယ ု ့်

အချ ိန်ကေန သူ့လက်ေရာက်ရတဲအ ့ ချ ိန်အထိ ကာြမင့ခ ် ျ ိန်၊

ပိုင်ဆိုင်မမှတ်ပုံတင်ြခင်း၊ အနည်းစုရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား

ကွာြခားတာက ကန်ေတာ်တိုေဆာင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်း

အေြခခံပီး တရားစီရင်ေဆာင်ရွက်မအရည်အေသွးကို

အကာအကွယ်ေပးြခင်း၊ ပဋိညာ်များ အတည်ြပေဆာင်ရွက်

မှာ ကွနပ ် ျတာစနစ်ေတွ ေနာက်ကျေနတဲအ ့ တွက် လုပင ် န်း

စတင်တည်ေထာင်တာက စပါတယ်။

ြခင်း၊ အေကးမဆပ်ိုင်မအေြခအေနကို ေြဖရှင်းေပးိုင်မ၊

အထိ ဘာြဖစ်လမ ို ျား ြမင့တ ် က်

ခဲ့တယ်လိုထင်ပါသလဲခင်ဗျာ။ ဦးေအာင်စိုး။

။ဒါကေတာ့ ကန်ေတာ်တလ ို က်ရှိ စီးပွားေရးနယ်ပယ်ကို အစိုးရ

က အကူအညီေပးေနတဲ့ ကအသီးသီးက ဌာနေတွ

အေနနဲ့ မိမိတိုရဲလက်ရှိလုပ်ငန်းေတွကို

ပိုမိုလွယ်ကူ

ေအာင် ဆိုရာမှာ အဓိကသုံးချက်နဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။

နံပါတ်(၁) က လုပင ် န်းအဆင့ေ ် တွနည်းေအာင်၊ နံပါတ်(၂)

ဒီအန်းကိန်းအတွက် ေပးမှတ် ၁၈ မှတ်ြဖစ်ပီး

မှတ် ရရှိထားပါတယ်။ ဒီလိုအမှတ်တိုးတက်လာြခင်းရဲ

ဆက်စပ်ေဆာင်ရက ွ ရ ် တာြဖစ်တအ ့ဲ တွက် ဌာနေတွအချင်း

မှာရှတ ိ ့ဲ မိနယ်တရားုးံ ေတွမာှ ပီးြပတ်တတ ့ဲ ရားမမူလ

ချ ိန်ေလာ့ချိုင်ဖိုကို လုပင ် န်းအဖွဲ မှာပါဝင်တဌ ့ဲ ာနေတွက

ြပည်ေထာင်စတ ု ရားလတ်ေတာ်ချပ်ဝက်ဘဆ ် က ုိ မ ် ာှ လင့်

တစ်ခု ြမန်မာြပည်မှာလာပီးလုပ်ပီဆိုရင် သူ့ရဲပိုင်ဆိုင်မ

တဲအ ့ တွက၂် ၀၁၄ ခုစ ှ ် ကမာ့ဘဏ်က ကန်ေတာ်တ ို င ို င ် က ံ ို

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးမှာ ၂၀၁၈ ခုှစ် တရားုံးှစ်စ်

ကို ဒီမှာရယူပီး ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်မကိ  ုခိုင်မာဖို မှတ်ပုံတင်တဲ့

Indicator က လုပင ် န်းေဆာင်ရက ွ မ ် အဆင့  ် ေြခာက်ဆင့မ ် ာှ

ိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ လင့်တင်ိုင်ြခင်း၊

ဒါကိုကာြမင့်တဲ့အချ ိန်ေလာ့ချိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်

တရားစီ ရ င် ေဆာင် ရ ွ က ် ခ ျက် ေ တွ ကို ြပည် သူ ေ တွ က

မှာ ေဆာင်ရွက်တာမဟုတ်ဘဲ

ဌာနေတွအချင်းချင်း

အဓိက အချက်ကေတာ့ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း

ချင်း ဆက်စပ်ေဆာင်ရက ွ မ ် လွ  ယက ် သ ူ ာွ းပီး လုပင ် န်းကာြမင့်

အမေတွရဲကာြမင့ခ ် ျ ိန်၊

အဓိကထားပီး ေဆာင်ရက ွ ခ ် ပ ဲ့ ါတယ်။ အဲဒလ ီ ေ ို ဆာင်ရက ွ ခ ် ဲ့

တင်ိုင်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။

ေတွကို မှတပ ် တ ုံ င်ရတယ်။ အထူးသြဖင့် ေြမပိင ု ဆ ် င ို မ ် တစ်  ခု

စပီးအကဲြဖတ်တဲ့အချ ိန်မှာ

အစီရင်ခစ ံ ာမှာလည်း ဒီအချက်ေတွကုိ ထည့သ ် င ွ း် ေဖာ်ြပ

လုပင ် န်းဘယ်ေလာက်အထိ လွယက ် သ ူ လဲ၊ ဘယ်ေလာက်

ကာြမင့တ ် အ ့ ဲ ချ ိန် ၁၁၃ ရက်ရတ ိ ှ ယ်ဆု ိ ပီး ထုတြ် ပန်ခပ ့ ဲ ါတယ်။

တရားုံးှစစ ် ်အစီရင်ခစ ံ ာမှာ ထုတြ် ပန်င ို ြ် ခင်းေတွဟာ

တဲ့အန်းကိန်းတစ်ခုပါ။

လာတဲ့အခါ၂၀၁၄ ခုှစ်က ၁၁၃ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခုှစ်မှာ ၈၅

အလွယတ ် ကူသရ ိ  ိှ င ုိ တ ် ယ်ဆုိ ပီး ကမာ့ဘဏ်က ပွငလ ့် င်း

တိုင်းတာပါတယ်။ ။အဆင့် ၁၇၁ ကေန ၁၆၅ ဆင့်

ြပန်လည်ရရှိမယ့်ရာခိုင်န်းေတွကို

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာမှာလည်း ဌာနတစ်ခုတည်း

လပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှ ိ င ုိ မ ် ၊ ြပည်ပကုနသ ် ယ ွ မ ်  စတဲ့ ၁ဝ ခုကို အစီအစ်မှး။

အဲဒလ ီ ေ ုိ ဆာင်ရက ွ ရ ် ာမှာ

အထိ လျင်လျင်ြမန်ြမန်လပ ု လ ် ရ ုိ သလဲဆတ ုိ ာကို တိင ု း် တာ

ဒီအန်းကိန်းကို ရန်ကုန်မိနဲ့ မေလးမိေတွမှာ

အဓိကထားပီးတိုင်းတာပါတယ်။

အဲဒီလိုတိုင်းတာတဲ့

ေြမပိင ု ဆ ် င ို မ ် မှ  တပ ် တ ုံ င်ြခင်းဆိတ ု ဲ့ လုပင ် န်းကို လုပတ ် အ ဲ့ ခါ

Registering Property

ရက်အထိ ကန်ေတာ်တုိ ေလာ့ချေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ခ ် ပ ့ဲ ါတယ်။

ဒီထက် ဆက်လက်ေလာ့ချိင ု ေ ် အာင် ေဆာင်ရက ွ မ ် ယ်ဆို ပီး ေဆာင်ရွက်တဲ့အခါ

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်မှာ ၆၅ ရက်အထိ

ပီးြပတ်မ  န်းေတွကုိ ကန်မတို ေနာက်တစ်ချက်က

ြမင်သာမအေနနဲ့ အမှတ်ေပးတာြဖစ်ပါတယ်။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်)


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

န်းကိန်းအသစ်များှင့် Doing Business 2020 ိင ု င ် တ ံ စ်င ို င ် တ ံ င ွ ် စီးပွားေရးလုပေ ် ဆာင်ရန် လွယက ် ေ ူ ချာေမွမရှပ ိ ါက ရင်းှီးြမပ်သ ှံ မ ူ ျား အများအြပားဝင်ေရာက်လာပီး ိင ု င ် ၏ ံ စီးပွားေရး ဖွံဖိးတိးု တက်လာမည်မှာ အမှနပ ် င်ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာိင ု င ် အ ံ ေနြဖင့် ိင ု င ် ြံ ခားတိက ု  ် က ို ် ရင်းှီးြမပ်ှံ မများကို လုပအ ် ားခသက်သာမ၊ သယံဇာတကယ်ဝမ၊ ေစျးကွက် ကီးမားမ၊ အချက်အချာကျမတိအ ု ြပင် ရင်းှီးြမပ်သ ှံ မ ူ ျား အတွက် အခွနက ် င်းလွတခ ် င ွ ဆ ့် င ုိ ရ ် ာ မက်လးံု များေပးြခင်းြဖင့် ဆွေ ဲ ဆာင်ေနေသာ်လည်း အဆိပ ု ါရင်းှးီ ြမပ်မ ံှ များ  အမှန် တကယ်ဝင်ေရာက်လာေစရန်အတွက် စီးပွားေရးဝန်းကျင်ေကာင်းတစ်ရပ် ဖန်တီးေပးရန်မှာ အခရာကျလျက်ရပ ှိ ါသည်။ ြမန်မာိင ု င ် အ ံ ေနြဖင့် စီးပွားေရးဝန်းကျင် ပိမ ု ေ ို ကာင်းမွနေ ် စရန်၊ စီးပွားေရးလုပေ ် ဆာင်ရာမှာ ပိမ ု လ ို ယ ွ က ် ြူ မန်ဆန်

စွာှင့် ပွငလ ့် င်းြမင်သာေစရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရသ ိှ ကဲ့သို ကမာ့ဘဏ်၏ ှစစ ် ်အကဲြဖတ်မ Doing Business အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ပိုမိုေကာင်းမွန်ေရးအတွက်လည်း ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ Doing Business ဆိုသည်မှာEase of Doing Business ကို အတိုေကာက်ေခေဝြခင်းြဖစ်ပီး စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာ၌ လွယ်ကူ ေချာေမွစွာ ေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ မ ် ကိ  ု ဆိလ ု ြုိ ခင်းြဖစ်သည်။ စီးပွားေရးလုပက ် င ုိ ရ ် ာတွင် လွယက ် ေ ူ ချာေမွစွာ ေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ မ ်  ကို သတ်မှတ်န်းကိန်းများှင့်တိုင်းတာ၍ အဆင့်သတ်မှတ်ပီး ကမာ့ဘဏ်၏ Ease of Doing Business Report ကို ၂၀၀၂ ခုှစ်တွင် စတင်ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာထုတ်ြပန်သည့်ခုှစ်ကို တစ်ှစ်ေစာ၍ သတ်မှတ်ေလ့ရှိပီး ၂၀၁၉ ခုစ ှ တ ် င ွ ထ ် တ ု ြ် ပန်သည့် အစီရင်ခစ ံ ာကို Ease of Doing Business Report 2020 လို သတ်မတ ှ ထ ် တ ု ြ် ပန်ပါသည်။ အစီရင်ခံစာကို ှစ်စ်ထုတ်ြပန်ခဲ့ရာတွင် ြမန်မာိုင်ငံသည် ၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် စတင်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ကမာ့ဘဏ် အေနနဲ့ အစီရင်ခစ ံ ာ စတင်ထတ ု ြ် ပန်ခသ ဲ့ ည့် ၂၀၀၂ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ိင ု င ် ေ ံ ပါင်း ၈၅ ိင ု င ် က ံ ို အကဲြဖတ်ခဲ့ ပီး ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ တ ် င ွ ် ိုင်ငံေပါင်း ၁၉၀ ကိုအကဲြဖတ်မ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကမာ့ဘဏ်သည် ှစ်စ် ဇန်နဝါရီလတွင် ေမးခွန်းများြပစုြခင်း၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလမှ ဩဂုတလ ် အထိ အချက်အလက်စေ ု ဆာင်းြခင်း၊ စစ်ေဆးြခင်းှင့် အတည်ြပြခင်းတိက ု ုိ ေဆာင်ရက ွ ် ပီး ေအာက်တိုဘာလတွင် အစီရင်ခံစာထုတ်ြပန်ေလ့ရှိပါသည်။ စီးပွားေရးလုပက ် င ို ရ ် ာတွင် လွယက ် ေ ူ ချာေမွမအဆင့သ ် တ်မတ ှ ခ ် ျက်( Ease of Doing Business Ranking)၏ အေရးပါမ စီးပွားေရးလုပက ် င ို ရ ် ာတွင် လွယက ် ေ ူ ချာေမွမအဆင့ေ ် ကာင်းမွနေ ် နြခင်းသည် စီးပွားေရးလုပက ် င ို ရ ် ာတွင် ယှ် ပိင် ိုင်စွမ်းရှိြခင်း၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိြခင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာြခင်း၊ လွယ်ကူြမန်ဆန်ြခင်းှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ရှင်းလင်းတိကျြခင်း၊ စီးပွားေရးဆိင ု ရ ် ာဥပေဒများှင့် စည်းမျ်းမူေဘာင်များ အားေကာင်းြခင်းတိ၏ ု ြပယုဂတ ် စ်ခအ ု ြဖစ် ရပ်တည်လျက်ရှိပါသည်။ ကမာ့ဘဏ်၏ “စီးပွားေရးလုပက ် င ို ရ ် ာတွင် လွယက ် ေ ူ ချာေမွမအဆင့သ ် တ်မတ ှ ခ ် ျက်”သည် စီးပွားေရးလုပင ် န်းရှင် များအေနြဖင့် ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံရန်ထည့်သွင်းစ်းစားသည့်အချက်များတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ်သည့် အတွက် Ease of Doing Business Ranking သည် ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမက  အြပင် ကုန်သွယ်ေရး၊ ပုဂလိကကဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုဖန်တီးေဖာ်ေဆာင်ေပးိုင်ေရး ှင့် စီးပွားေရးဝန်းကျင်တစ်ခလ ု ုံးအတွက် အေရးပါလျက်ရပ ှိ ါသည်။ Ease of Doing Business Ranking တိုးတက်လာေလ ရင်းှးီ ြမပ်မ ံှ များ  ပိမ ု ဝ ုိ င်ေရာက်လာေလေလြဖစ်ေကာင်း ိင ု င ် ေ ံ ပါင်း ၁၃၅ ိင ု င ် က ံ ုိ သုေတသနြပေလ့လာခဲတ ့ ့ဲ ရလဒ် ကို ကမာ့ဘဏ်ရဲအစီရင်ခံစာမှာ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ Doing Business 2020 အစီရင်ခံစာတွင် ပါဝင်လာသည့် န်းကိန်းအသစ်များ စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်ရာတွင် လွယ်ကူေချာေမွစွာေဆာင်ရွက်ိုင်မ အစီရင်ခံစာ (၂၀၂၀)၌ အလုပ်ခွင်ရှိ အလုပ် သမားများှင့် အစိုးရှင့်ချပ်ဆိုေသာ စာချပ်များဟူသည့် န်းကိန်းှစ်ခု ထပ်မံထည့်သွင်းလျက် န်းကိန်း ၁၂ ချက် နဲ့ တိုင်းတာြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ကမာ့ဘဏ်အေနြဖင့် အကဲြဖတ်မြပလု  ပမ ် ည့ ် င ို င ် မ ံ ျား၏ စီးပွားေရးမိေတာ်ကီးများရှိ ပုဂလိ  ကကှင့် အစိုးရ ဌာနရှိ ေမးခွန်းများ ပါဝင်ေြဖကားသူ(Contributors)များသို န်းကိန်းတစ်ခခ ု ျင်းစီအလိက ု ် Case Study အေြခခံေမးခွန်း များေမးြမန်း၍ ေြဖကားချက်များအရ အမှတေ ် ပးစည်းမျ်းှငအ ့် ညီ ေအာက်ပါအတိင ု ်း တိင ု ်းတာသတ်မတ ှ ြ် ခင်းြဖစ်သည်စ်

တိုင်းတာသည့်န်းကိန်းများ

တိုင်းတာမည့်အချက်များ

၁။

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ြခင်း လီမတ ိ က်ကမ ု ဏီ  တစ်ခု စတင်တည်ေထာင်ရန် လိအ ု ပ်သည့် လုပ်ထုံး [Starting a business] လုပ်နည်းများ၊ အချ ိန်ှင့် ကုန်ကျစရိတ်၊ အနည်းဆုံးထည့်ဝင်ရမည့် မတည်ေငွရင်းပမာဏ။

၂။

ေဆာက်လပ ု ခ ် င ွ ြ့် ပမိန့်လပ ု င ် န်းစ်တင ွ ် အေဆာက်အဦတစ်လးံု တည် ေဆာက်လုပ်ခွင့်ရယူြခင်း [Dealing with Construction ေဆာက်ရန် လိုအပ်ေသာလုပ်ငန်းစ်များ၊ ကာချ ိန်၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ Permit] အရည်အေသွးထိန်းချပ်ြခင်းှင့် လုပင ် န်းခွငလ ် ြုံ ခံမကို တိင ု ်းတာြခင်း။

၃။

လပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိိုင်မ [Getting electricity]

လပ်စစ်ဓာတ်အား ချ ိတ်ဆက်သွယ်တန်းရယူရန်အတွက် ေလာက် ထားေဆာင်ရက ွ ရ ် မည့အ ် ဆင့မ ် ျား၊ ကာြမင့ခ ် ျ ိန်၊ ကုနက ် ျစရိတ၊် ယုံ ကည် စိတခ ် ျစွာ မီးရယူသးံု စွ ဲ င ုိ မ ် ှ  င့် မီတာခန်းထားများ ပွငလ ့် င်းြမင်သာရှမ ိ ။

၄။

ပိုင်ဆိုင်မမှ  တ်ပုံတင်ြခင်း [Registering property]

ပိင ု ဆ ် င ုိ မ ် လ  ေ ဲ ြပာင်းြခင်းအတွက် လုပင ် န်းစ်၊ ကာချ ိန်၊ ကုနက ် ျစရိတ် ှင့် ေြမယာစီမံခန့်ခွဲမစနစ်  ၏ အရည်အေသွး။

၅။

ေချးေငွရရှိိုင်မ [Getting credit]

ေချးေငွဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်စနစ်၊ အေပါင်ခံြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒများတွင် ေငွေချးြခင်းကို အေထာက်အပံ့ြပသည့် ေသချာေသာ သွင်ြပင်လကဏာ အချက်အလက်များပါရှိြခင်း ရှိ/မရှိ။

၆။

အနည်းစုရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား အကာအကွယ်ေပးြခင်း [Protecting minority investors]

ေကာ်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချပ်မတွ  င် လည်းေကာင်း၊ ဆက်ယ်  သည့် ပုဂိ လ် ှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်တွင် လည်းေကာင်း၊ လူနည်းစုအစု ရှယ်ယာရှင်များ၏ အခွင့်အေရးများ။

၇။

အခွန်ေပးေဆာင်ြခင်း [Paying Taxes]

လုပ်ငန်းတစ်ခုအေနြဖင့် အခွန်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် အညီ အခွန်ေပးေဆာင်မများ၊ အခွန်ေပးရသည့်အချ ိန်ှင့် အခွန်န်း တိုအြပင် ေကညာလာတင်ပီးေနာက်ပိုင်း လုပ်ငန်းစ်များ။

၈။

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကုန်သွယ်ြခင်း [Trading across borders]

ကုန်ပစည်းများတင်သွင်းရန်ှင့် တင်ပိုရန် ေဆာင်ရွက်ရသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ကုန်ကျစရိတ်ှင့် ကာချ ိန်။

၉။

ပဋိညာ်များအတည်ြပေဆာင်ရက ွ ် စီးပွားေရးဆိင ု ရ ် ာ အြငင်းပွားမများေြဖရှငး် ရန် ကာြမင့ခ ် ျ ိန်င ှ ့် ကုနက ် ျ ြခင်း[Enforcing contracts] စရိတ်၊ တရားစီရင်ေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၏ အရည်အေသွး။

၁၀။

လူမွဲခံယူမကိုေြဖရှင်းြခင်း [Resolving insolvency]

စီးပွားေရးဆိုင်ရာ လူမွဲခံယူြခင်းအတွက် ကာြမင့်ချ ိန်၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ ရလဒ်ှင့် ေကးမီြပန်လည်ရှိိုင်ေသာ ရာခိုင်န်းှင့် လူမွဲခံယူြခင်း ဆိုင်ရာ ဥပေဒမူေဘာင်အားေကာင်းမ။

၁၁။

အလုပ်ခွင်ရှိအလုပ်သမားများ[Emp အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ စည်းမျ်းများ လိုက်ေလျာညီေထွရှိမ၊ အလုပ် loying workers] သမားအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒမူေဘာင် အားေကာင်းမ။

၁၂။

အစိုးရှင့်ချပ်ဆိုေသာစာချပ်များ [Contracting with the government]

အစိုးရပိုင်ပစည်းများ ဝယ်ယူြခင်းဆိုင်ရာ စည်းမျ်းမူေဘာင်၊ အစိုးရ ပိုင်ပစည်းဝယ်ယူရန် တင်ဒါယှ်ပိင်ြခင်း၊ တင်ဒါေအာင်ြမင်ြခင်းှင့် လုပ်ငန်းစာချပ်ချပ်ဆိုြခင်း စသည့်အဆင့်အထိ ေရာက်ရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်ရသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် ကာချ ိန်။

ရင်းှီး-ေမာင်

စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်ရာမှာ လွယ်ကူေချာေမွစွာေဆာင်ရွက်ိုင်မ အစီရင်ခံစာ ၂၀၂၀ တွင် န်းကိန်း ၁၂ ချက် ြဖင့် တိုင်းတာထားေသာ်လည်း ကနဦးန်းကိန်း ၁၀ ချက်ကိုသာ အမှတ်ေပး၍ အဆင့်သတ်မှတ်ထားြခင်းြဖစ်သည်။

ထပ်မထ ံ ည့သ ် င ွ ်းထားသည့် န်းကိန်းှစခ ် က ု ို အနာဂတ်အမှတေ ် ပးစည်းမျ်းတွင် ထည့သ ် င ွ ်းပါဝင်လာိင ု သ ် ည့အ ် တွက် ကိတင်ြပင်ဆင်ထားရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် ကမာ့ဘဏ်က ိုင်ငံေပါင်း ၁၉၀ ကို အကဲြဖတ်ခဲ့ရာတွင် နယူးဇီလန်ိုင်ငံသည် အဆင့်(၁) ြဖင့် စီးပွားေရးလုပက ် င ုိ ရ ် ာတွင် လွယက ် ေ ူ ချာေမွမအရှဆ ိ းံု ိင ု င ် အ ံ ြဖစ် ရပ်တည်ခ့ဲ ပီး အဆင့် ၁၉၀ မှာ ဆိမ ု ာလီယာိင ု င ် ံ

ြဖစ်သည်။ ိင ု င ် အ ံ များစုေဆာင်ရက ွ ခ ် ဲ့ ကသည့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမမှ  ာ စီးပွားေရးလုပင ် န်းတစ်ခစ ု တင်ြခင်း န်းကိန်းြဖစ်ပီး အနည်းဆုးံ ေဆာင်ရက ွ ခ ် ့ဲ ကတဲ့ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမမှ  ာ လူမခ ဲွ ယ ံ မ ူ ကိ  ေ ု ြဖရှငး် ြခင်း န်းကိနး် ြဖစ်ေကာင်း ကမာ့ဘဏ်၏ အဆိုပါအစီရင်ခံစာ ၂၀၂၀ တွင် ေဖာ်ြပထားသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ခံရမ ကမာ့ဘဏ်ကထုတြ် ပန်ခသ ဲ့ ည့် ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ အ ် တွက် စီးပွားေရးလုပက ် င ို ရ ် ာတွင် လွယက ် ေ ူ ချာေမွစွာ ေဆာင်ရက ွ ် ိုင်မအစီရင်ခံစာ၌ ြမန်မာိုင်ငံသည် ယခင်ှစ်က အဆင့် ၁၇၁ ရှိခဲ့ရာမှ အဆင့် ၁၆၅ အြဖစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပီး အဆင့် (၆)ဆင့် တိုးတက်လာခဲ့သည့်အြပင် တိုးတက်မအရှိဆုံးိုင်ငံ ၂၀ စာရင်းတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုှစ်မှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အထိ ခုနစ်ှစ်တာကာလအတွင်း ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် ရရှိခဲ့သည့် အဆင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်စ် ၁။

န်းကိန်းများ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ြခင်း

၂၀၁၄

၂၀၁၅

၂၀၁၆

၂၀၁၇

၂၀၁၈

၂၀၁၉

၂၀၂၀

၁၈၉

၁၈၉

၁၆၀

၁၄၆

၁၅၅

၁၅၂

၇၀

၁၅၀

၁၃၀

၇၄

၆၆

၇၃

၈၁

၄၆

၁၂၆

၁၂၁

၁၄၈

၁၄၉

၁၅၁

၁၄၄

၁၄၈

၁၅၄

၁၅၁

၁၄၅

၁၄၃

၁၃၄

၁၃၆

၁၂၅

၅။ ေချးေငွရရှိိုင်မ[Getting  credit]

၁၇၀

၁၇၁

၁၇၄

၁၇၅

၁၇၇

၁၇၈

၁၈၁

၆။

၁၈၂

၁၇၈

၁၈၄

၁၇၉

၁၈၃

၁၈၅

၁၇၆

် ပးေဆာင်ြခင်း[Paying Taxes] ၇။ အခွနေ

၁၀၇

၁၁၆

၈၄

၁၁၉

၁၂၅

၁၂၆

၁၂၉

၈။ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကုန်သွယ်ြခင်း

၁၁၃

၁၀၃

၁၄၀

၁၅၉

၁၆၃

၁၆၈

၁၆၈

၁၈၈

၁၈၅

၁၈၇

၁၈၈

၁၈၈

၁၈၈

၁၈၇

၁၅၅

၁၆၀

၁၆၂

၁၆၄

၁၆၄

၁၆၄

၁၆၄

၁၈၂

၁၇၇

၁၆၇

၁၇၀

၁၇၁

၁၇၁

၁၆၅

[Starting a business] ၂။ ေဆာက်လုပ်ခွင့်ရယူြခင်း [Dealing with Construction Permit] ၃။ လပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိိုင်မ[Getting electricity] ု ဆ ် င ို မ ် မှ  တပ ် တ ုံ င်ြခင်း [Registering ၄။ ပိင property]

အနည်းစုရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား အကာအကွယ်ေပးြခင်း[Protecting minority investors]

[Trading across borders] ၉။ ပဋိညာ်များအတည်ြပေဆာင်ရွက် ြခင်း[Enforcing contracts] ၁၀

လူမွဲခံယူမကိုေြဖရှင်းြခင်း [Resolving insolvency] ရရှိသည့်အဆင့(် Overall Ranking)

၂၀၁၄ ခုစ ှ မ ် ှ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ အ ် ထိ ခုနစ်စ ှ တ ် ာကာလအတွင်း ရရှခ ိ သ ဲ့ ည့အ ် ဆင့မ ် ျားကို ေလ့လာပါက “စီးပွားေရး လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ြခင်း”န်းကိန်းသည် တိုးတက်မအရှိဆုံးန်းကိန်းြဖစ်ပီး ၂၀၁၄ ခုှစ်ှင့်င်းယှ်ပါက ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ တ ် င ွ ် ၁၁၉ ဆင့် တိးု တက်ခသ ့ဲ ည်။ “နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကန ု သ ် ယ ွ ြ် ခင်း”န်းကိနး် သည် ၂၀၁၄ ခုစ ှ  ် င ှ ့် င်းယှ် ပါက ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် အဆင့် ၅၅ ဆင့် ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ န်းကိန်းတစ်ခခ ု ျင်းစီ၏ အဆင့မ ် ျားကို စုေပါင်းပီး Overall Ranking သတ်မတ ှ ြ် ခင်းြဖစ်သည့အ ် တွက် န်းကိန်း တစ်ခုတိုးတက်ေနုံမြဖင့် Overall Ranking တိုးတက်ိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ န်းကိန်းအားလုံးပိင်တူ တိုးတက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ Doing Business Ranking တိုးတက်ရန်ေဆာင်ရွက်ေနမ Ease of Doing Business Ranking တိးု တက်ေရးလုပင ် န်းအဖွဲ ကို စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး ဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေဆာင်သည့် အဖွဲဝင် ၁၄ ဦးြဖင့် ဖွဲစည်းထားပီး Ease of Doing Business Indicator များ အလိက ု ် န်းကိနး် ၁၀ ခုကို လုပင ် န်းအဖွဲ ၁၀ ဖွဲ ဖွဲ စည်း၍ ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရပ ိှ ါသည်။ အဓိကတာဝန်ယသ ူ ည့ဝ ် န်ကီး ဌာနအြဖစ် စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနက တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ Ease of Doing Business Ranking ကို ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ တ ် င ွ ် အဆင့် ၁၀၀ အတွင်း ေရာက်ရလ ှိ ာေစရန် ှင့် ၂၀၃၅ ခုှစ်တွင် အဆင့် ၄၀ အတွင်းေရာက်ရှိလာေစရန် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမြမ  င့်တင်ေရးစီမံကိန်း(MIPP) တွင်လည်း ထည့်သွင်းရည်မှန်းထားပီးြဖစ်ပါသည်။ Doing Business Ranking တိုးတက်ရန်လိုအပ်ချက်များ န်းကိန်းတစ်ခခ ု ျင်းစီ၏ အဆင့မ ် ျားကို စုေပါင်းပီး Overall Ranking သတ်မတ ှ ြ် ခင်းြဖစ်သည့အ ် တွက် န်းကိန်း တစ်ခုတိုးတက်ေနုံမြဖင့် Overall Ranking တိုးတက်ိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ န်းကိန်းအားလုံး ပိင်တူတိုးတက်ရန်ှင့် သိသိသာသာအဆင့်တိုးတက်ေစေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၊ အဖွဲအစည်းများ၏ အတူတကွပူးေပါင်း ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်မသည်  အလွန်အေရးပါေသာကတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ထိအ ု ြပင် ကမာ့ဘဏ်၏ အကဲြဖတ်ေမးခွန်းများကို ေြဖဆို ကသည့် ပုဂလိ  ကကှင့် အစိုးရဌာနရှိ Contributors များ၏ ေြဖဆိမ ု များသည်  ိင ု င ် ၏ ံ စီးပွားေရးလုပက ် င ုိ ရ ် ာတွင် လွယက ် ေ ူ ချာေမွစွာ ေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ မ ်  အဆင့သ ် တ်မတ ှ ရ ် ာ ၌ များစွာအေရးပါလျက်ရပ ှိ ါသည်။ မိမ၏ ိ အေတွအ ကံှင့် ထင်ြမင်ယဆ ူ ချက်များကိမ ု တ ူ ည်ပီး ေြဖကားချက်များေကာင့် ြမန်မာ့စးီ ပွားေရးဝန်းကျင်၏ ပကတိအေြခအေနအမှနမ ် ျားကို တိင ု း် တာိင ု မ ် မရှ  ဘ ိ ဲ အဆင့သ ် တ်မတ ှ ခ ် ျက်မာှ တိးု တက် သင့်သေလာက် တိုးတက်မရှိမလာြခင်းြဖစ်သည်။ ထိေ ု ကာင့် ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ စီးပွားေရးလုပက ် င ို ရ ် ာတွင် လွယက ် ေ ူ ချာေမွစွာ ေဆာင်ရက ွ  ် င ို မ ်  အဆင့သ ် တ်မတ ှ ခ ် ျက်ကို

တိုးတက်ေစေရးအတွက် အဆိုပါေမးခွန်းများေြဖကားမည့်သူများသည် ေမးခွန်းများေြဖဆိုရာတွင် ြမန်မာ့စီးပွားေရး ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအေြခအေနကို တိတိကျကျ နားလည်သိရှိေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် Case Study များကို ေသချာစွာ ဖတ်၍ မှန်ကန်တိကျသည့်အေြဖများကို ေြဖဆိုေပးြခင်းြဖင့် ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းပါဝင်ေပးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

နိဂးံု ချပ်အားြဖင့် စီးပွားေရးလုပေ ် ဆာင်ရာတွင် လွယက ် ေ ူ ချာေမွစွာေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ မ ် သ ှ ာ ရင်းှးီ ြမပ်မ ံှ လု  ပင ် န်း

များ ပိုမိုဝင်ေရာက်လာပီး ိုင်ငံ့စီးပွားေရးတိုးတက်လာမည်ြဖစ်ရာ Doing Business အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ပိုမို

ေကာင်းမွနေ ် စေရးအတွက် လုပသ ် ာကိင ု သ ် ာရှေ ိ သာ၊ ကိတင်ခန့်မန ှ ်းိင ု ေ ် သာ၊ ယှ် ပိင်င ို စ ် မ ွ ်းရှေ ိ သာ၊ အာမခံချက်ရေ ှိ သာ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင်ေကာင်းတစ်ရပ်ကို အစိုးရှင့်

စာမျက်ှာ ၁၁ သို »»


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

လတ်တေလာအသက်ရှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့်ေရးှင့် ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဗဟိုအဆင့် ေန့စ်ညိင်းအစည်းအေဝး (၁၈/၂၀၂၀) ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တေလာ အသက်ရှလမ်းေကာင်းဆိင ု ရ ် ာေရာဂါ ေစာင့် ကပ်ကည့ ်  ေရးှင့် ကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်ေရးဗဟိအ ု ဆင့် ေန့စ်ည ိ င်  း အစည်းအေဝး (၁၈/၂၀၂၀) ကို ယေန့နံနက် ၁၁ နာရီခွဲ တွင် ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန ေနြပည်ေတာ် ၌ ကျင်းပသည်။ ေရှးဦးစွာ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာြမင့ေ ် ထွးက မိမတ ိ  ုိ င ုိ င ် ံ သည် တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်ငံှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း မိုင်ေပါင်းများစွာ ထိစပ်ေနသည်ြဖစ်ပီး တုတ်ြပည်သူ့ သမတိုင်ငံတွင် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တေလာ အသက်ရှလမ်းေကာင်း ဆိင ု ရ ် ာ ေရာဂါြဖစ်ပွားပျံှမ ံ အေြခအေနများသည်  လက်ရှိ တွင် တည်ငိမ်မမရှ  ိေသးပါေကာင်း၊ မိမိတိုအေနြဖင့် ေရာဂါြဖစ်ပွားမြဖစ်စ်အေပ အလွယတ ် ကူ ေကာက်ချက် ချ၍မရိင ု ဘ ် ဲ ြဖစ်ေပလာိင ု သ ် ည့် အေြခအေနအရပ်ရပ် ကို သတိကီးစွာြဖင့် ကိတင်တက ွ ဆ ် ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက ွ ် ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ အဆိုပါ နယ်စပ်ေဒသများတွင် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ေရာဂါ ကျန်းမာေရးအသိပညာ အချက်အလက်များအား ြမန်မာဘာသာြဖင့်သာမက တုတ်ဘာသာြဖင့်ပါ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် ဆက်လက် ြဖန့်ေဝသွားရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြပည်သမ ူ ျား၏ ကျန်းမာ ေရးလုံြခံမအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှးများ၏ ဦးေဆာင်မ သည် ယခုအချ ိန်တင ွ ် အလွနအ ် ေရးကီးပီး ကျန်းမာေရး ဝန်ထမ်းများအားလုံးကလည်း အားတက်သေရာ ပါဝင် ေဆာင်ရွက်ေနသည်ကို သိရှိရပါေကာင်း။ တိင ု ်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် ဦးစီးဌာနမှးများအေနြဖင့် အဆိပ ု ါ နယ်စပ်ဝင်/ထွကေ ် ပါက်များသို ကွငး် ဆင်းသွား ေရာက်၍ လိအ ု ပ်သည်များ ြဖည့ဆ ် ည်းေပးြခင်း၊ ှးီ ယ် ဝန်ကီးဌာန၊ အဖွဲအစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများှင့် ေတွဆုံညိင်းေဆွးေွး၍ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေစလိုပါ ေကာင်း၊ ထိသ ု ို ေဆွးေွးချက်များအား န်ကားေရးမှး ချပ်ထသ ံ တ ုိ င်ြပ၍ ထပ်မလ ံ အ ုိ ပ်သည်များကို အြမန်ဆးံု ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ တုတ် ြပည်သူ့သမတိုင်ငံှင့် နယ်စပ်ရှိေဆးုံကီး ငါးုံတွင် ထပ်မံလိုအပ်မည့် ေဆးပစည်းကိရိယာများကို ကိတင် တွက်ဆြဖည့်ဆည်းေပးလျက်ရှိပါေကာင်း။ ရန်ကန ု  ် င ှ ့် မေလးမိများရှိ တုတြ် ပည်သူ့သမတ ိင ု င ် မ ံ ှ ဝင်ေရာက်လာကသူများ ေနထိင ု မ ် အများဆု  ံးြဖစ် သည့် ရပ်ကက ွ မ ် ျားတွင် လက်ကမ်းစာေစာင်များ၊ ပိစ ု တာ များ ြဖန့်ေဝြခင်းှင့် ကျန်းမာေရးအသိေပးးေဆာ်မ များ ေဆာင်ရွက်ြခင်းကို ဆက်လက်အားြဖည့်ေဆာင် ရွက်ေစလိုပါေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးအသိပညာေပးြခင်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အသိေပးေဟာေြပာမ

များအား ပိုမိုအေရးေပးေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ိုင်ငံတကာေလဆိပ်များရှိ ခရီးသည်များအား တည်းခို ေသာ လိပစ ် ာရယူရာတွင် မိနယ်အလိက ု ် ေြမပုြံ ဖင့စ ် ာရင်း ြပစုထားရှိရမည် ြဖစ်ပါေကာင်း။ ဟိတ ု ယ်င ှ ့် ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်၍ ဟိုတယ်များ၌ တည်းခိုသည့် ဖျားနာလူနာ များအား သတင်းရယူေဆာင်ရွက်ိုင်ေရးကို ဆက်လက် အားြဖည့်ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ လက်ရှိတွင် ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲဝင် ိုင်ငံေပါင်း ၁၉၄ ိုင်ငံအနက် ၂၅ ိုင်ငံတွင် ေရာဂါြဖစ်ပွားမရှိေနပါေကာင်း၊ သုေတသန ေတွရှိချက်တစ်ခုတွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်(စ်) ပိုးများသည် တုတြ် ပည်သူ့သမတိင ု င ် ရ ံ ှိ လင်းိမ ု ျားမှတစ်ဆင့် ကူးစက် ပျံှံခဲ့သည်ဟု ေဖာ်ြပထားပါေကာင်း။ အလားတူ တိရစာန်များမှတစ်ဆင့် လူတထ ို သ ံ ို ေရာဂါ ပိုးများ ကူးစက်ပျံှံခဲ့ပီး အထူးသြဖင့် သားသတ်ုံများမှ အစြပ၍ ေရာဂါပိုးများ ကူးစက်ပျံှံခဲ့သည့် ြဖစ်စ်များ လည်း ရှပ ိ ါေကာင်း၊ ထိအ ု တွက် မိမ ိ င ို င ် ရ ံ ှိ သားသတ်မ ုံ ျား ကို အထူးကပ်မတ်စစ်ေဆးမများ လုပေ ် ဆာင်ရန် လိအ ု ပ် ပါေကာင်း၊ ထိုအြပင် ြပည်သူများအေနြဖင့် သားိုင်း တိရစာန်များအား ကိင ု တ ် ယ ွ ြ် ခင်းှင့် သာမန်စားသုးံ ေနကျ မဟုတ်သည့် ထူးြခားေသာ အသားဟင်းလျာ (ဥပမာ လင်းို)များ စားသုံးြခင်းကို သတိြပေရှာင်ရှားကေစလို ပါေကာင်း၊ ေနအိမ်၌သာ ေနထိုင်ေစ၍ အသွားအလာ တားြမစ်ပတ ိ ပ ် င်ြခင်း/ ကန့်သတ်ြခင်း (Home Quarantine) ြဖင့် ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့်မ  ခံရသူများ လိုက်နာရန် အချက်များကိလ ု ည်း ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် နားလည်သရ ိ ေ ှိ စ ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြပည်သူ များအေနြဖင့် လွယ်ကူစွာ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ိုင်ပီး ေရာဂါကူးစက်မကာကွ  ယ်ရာတွင် အလွန်ထိေရာက်သည့် စနစ်တကျ လက်ေဆးြခင်းအေလ့အထကို ကျင့်သုံးေစလို ပါေကာင်း၊ လုပင ် န်းများေဆာင်ရက ွ ရ ် ာတွင် ဆုးံ ြဖတ်ချက် များကို စီးပွားေရးှင့် လူမေရးတည်ငိမ်မေထာင့်ကို အေလးေပးချ ိန်ထိုးစ်းစားကာ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတေ ် ဆာင် ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲအေနြဖင့် ေရာဂါကာကွယေ ် ရး

»» စာမျက်ှာ ၁၀ မှ ြပည်သူတို၏ ေပါင်းစည်းအားြဖင့် အတူတကွ လက်တပ ဲွ းူ ေပါင်းဖန်တးီ ပုံေဖာ်ကရန် လိုအပ်ေကာင်း တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ ကိုးကားစာရင်း Doing Business Report (2020), https://openknowledge. worldbank.org/bitstream/ handle/ 10986/32436/9781464814402.pdf

ှင့် ထိနး် ချပ်ေရးလုပင ် န်းများမှ အားနည်းချက်င ှ ့် လိအ ု ပ် ချက်များကို ဆန်းစစ်ေဖာ်ထုတ်၍ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် မည့် မဟာဗျဟာှင့် လုပ်ငန်းစ်များ ချမှတ်ိုင်ရန် သုေတသနအစည်းအေဝးကီးတစ်ရပ်ကို ှစ်ရက်ကာ ကျင်းပလျက်ရှိပါေကာင်း။ ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်လည်း ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ ှင့် ကွန်ရက်ချ ိတ်ဆက်၍ သတင်းအချက်အလက်များ အြပန်အလှန်ေဝမြခင်းကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် မိမတ ိ ဝ ုိ န်ကီးဌာန၊ ှးီ ယ်ဝန်ကီးဌာနှင့် အဖွဲအစည်းများ လက်တွဲကိးပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သည့် ေရာဂါကာကွယထ ် န ိ း် ချပ်ေရးလုပင ် န်းများ ေဆာင်ရက ွ ် ေနမအေြခအေနများကို အမဲမြပတ် ေစာင့်ကည့်ဆန်းစစ် ြခင်းှင့် အသုံးချသုေတသနပုံစံြဖင့် ဆန်းစစ်ြခင်းများကို ေဆာင်ရွက်သွားကာ လိုအပ်ချက်ှင့် အားနည်းချက်များ ကို ချက်ချင်းအားြဖည့်ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါေကာင်း။ အသုံးချသုေတသနများြဖင့် ေဆးုံများတွင် သံသယ လူနာများှင့် လူနာများအတွက် အဆင်သင့ြ် ပင်ဆင်ထားရှိ မအေြခအေနှင့် ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်း များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနသူများအကား စနစ်တကျ ပူးေပါင်းချ ိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်မ အေြခအေနများကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ေစလိုပါေကာင်း၊ ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ န်ကားေရးမှးချပ်ကလည်း ေရာဂါကာကွယထ ် န ိ း် ချပ်ေရး လုပင ် န်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သုေတသနသည် အဓိက အေရးကီးေသာ အခန်းကတွင် ပါဝင်သည်ဟု အေလး ေပးေြပာကားခဲ့ပါေကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ေဝထား ေသာ ေရာဂါကာကွယ်ှိမ်နင်းေရး၊ ကုသေရး၊ ဓာတ်ခွဲ စမ်းသပ်ေရးလုပင ် န်းလမ်းန်များှင့် စံလပ ု ထ ် းံု လုပန ် ည်း များကို လက်ရှိ ေြပာင်းလဲလာေသာ ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ြဖစ်စ်များှင့်အညီ လိုအပ်သလို မွမ်းမံြပင်ဆင်ေဆာင် ရွက်သွားရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနမှးများ၊ အေြခခံ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းပညာရှင်များအေနြဖင့် ြပည်သူများ အကျ ိးအတွက် မိမိတို၏ ကိုယ်ပိုင်အေရးကိစသဖွယ် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားေစလိုပါေကာင်း။ ေရာဂါကာကွယထ ် န ိ း် ချပ်ေရးလုပင ် န်းများ ေဆာင်ရက ွ ်

Ease of Doing Business Index, https://en.wikipedia.org/wiki/ Ease_of_doing_business_index Myanmar Ease of Doing Business Reforms to Better Ranking, https://www.facebook.com/ Myanmar-Ease-of-Doing-BusinessReforms-to-Better-Ranking Myanmar President Office Website, https://www.president-

ရာတွင် ကေပါင်းစုပ ံ းူ ေပါင်းပါဝင်မြဖင့  ် ဆက်လက်ေဆာင် ရွကသ ် ာွ းမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ မိမတ ိ အ ုိ ေနြဖင့် ြဖစ်ေပလာ ိင ု သ ် ည့် ေရာဂါြဖစ်ပွားပျံှမ ံ အေြခအေနများကိ  ု အထူး သတိြပေစာင့် ကည့က ် ာ လိအ ု ပ်သလို အြမန်ဆုံး တုြံ ပန် ေဆာင်ရွက်ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ အစည်းအေဝးတွင် ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲဌာနချပ် မှ ေနာက်ဆုံး (update) ထုတ်ြပန်ချက်များ၊ တုတ် ြပည်သူ့သမတိုင်ငံှင့် ကမာတစ်ဝန်းတွင် ေရာဂါ ကူးစက်ပျံှံမဆိ  ုင်ရာ ကူးစက်ေရာဂါေဗဒေထာင့်မှ အေသးစိတသ ် းံု သပ်ချက်များ၊ တိင ု ်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနအသီးသီး မှ ေပးပိုလာေသာ (ေစာင့်ကည့်လူနာ ၁၈ ဦးတို၏ ကျန်းမာေရးအေြခအေနေကာင်းမွနမ ် အပါအဝင်  ) ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့်ေရးေဆာင်  ရွက်ေနမှင့် သတင်း ေပးပိုေနမအေြခအေနများ၊ ပုံမှန်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ေသာ လုပ်ငန်းများှင့် ထူးြခားြဖစ်စ်များအား တင်ြပ ြခင်း၊ အမျ ိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမဆိုင်ရာဌာနမှ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ှငပ ့် တ်သက် ၍ စစ်ေဆးမှင့် ယေန့အထိ အေြဖရရှိမအေြခအေန  များ၊ လက်ရှိအချ ိန်ထိ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ေရာဂါှင့်ပတ်သက်သည့် ကျန်းမာေရး အသိပညာေပးြခင်းတွင် ပိုစတာ၊ လက်ကမ်းစာေစာင် ၁၈ မျ ိး၊ စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ၁၁ မျ ိးှင့် ပညာေပး ဗီဒီယိုှစ်မျ ိးအား ထုတ်ေဝခဲ့မ၊ တရားဝင် နယ်စပ် ဝင်ေပါက်၊ ထွကေ ် ပါက်များရှသ ိ ည့် Fever Surveillance Points များှင့် တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များတွင် ရှေ ိ သာ ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနများသို Tablet များ ြဖန့် ေဝကာ အေရးကီးသတင်းများကို အချ ိန်ှင့် တစ်ေြပးညီ သိရှိိုင်ရန် စီစ်ထားရှိမ၊ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေဆာင်၍ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန များှင့် ကျင်းပခဲ့သည့် Teleconference တွင် ေဆွးေွးခဲ့မအေြခအေနများ၊ Clinical Management Committee ဖွဲစည်းေဆာင်ရွက်ခဲ့မှ  င့် Surveillance

and Quarantine လုပ်ငန်းများအား ပိုမိုေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရွက်ိုင်ခဲ့ေသာ အေြခအေနများ၊ ြမန်မာိုင်ငံရှိ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ် သုံးခုှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် ရှစ်ခုမှ မိနယ် ၂၀ ရှိ တရားဝင် နယ်စပ် ဝင်ေပါက်၊ ထွက်ေပါက် ၂၇ ခုတွင် အဖျားေရာဂါ ေစာင့် ကပ်ကည့ ် သည့  ် အေြခအေနှင့် သံသယလူနာ/ ေစာင့် ကည့လ ် န ူ ာ မေတွရှရ ိ ြခင်း၊ ိင ု င ် တ ံ ကာအလှရှင်

များထံမှ PPE, Hand Gel, Isolation Gown, Surgical ှင့် N95 Mask စသည့် ပစည်းများရရှိရန် ေဆာင်ရွက် ထားရှိမအေြခအေန တင်ြပြခင်း၊ အင်တာနက်၊ လူမ ကွနရ ် က်စာမျက်ှာများေပတွင် ြပည်သမ ူ ျား ထိတလ ် န့် ေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အကျ ိးအြမတ် တစ်မျ ိးမျ ိး ရရှရ ိ န်ေသာ်လည်းေကာင်း ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်ရရ ှိ ြှိ ဖင့် သတင်း အမှား ထုတ်ြပန်သူများ ေတွရှိရမအေြခအေနှင့် တည်ဆဲဥပေဒများြဖင့် အေရးယူိုင်မများကိ  ု ေဆွးေွး ြခင်း စသည်တို အပါအဝင် ေနာက်ဆုံးသတင်းအချက် အလက်များကို တင်ြပြခင်း၊ ေဝမြခင်းှင့် ေဆွးေွး အ ကံြပြခင်းများ ေဆာင်ရွက်သည်။ သတင်းစ်

office.gov.mm/?q=briefing-room/news/2018/04/27/id-13796 Myanmar Doing Business, https://www.myanmardoingbusiness. org/my/content/getting-credit The World Bank, Doing Business, https://www.doingbusiness. org/en/data/exploretopics/ employing-workers


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒြပာန်း

( ဇ ) အလုပ်လုပ်ကိုင်ရက် ဆိုသည်မှာ စေန၊ တနဂေွှင့် ိုင်ငံေတာ်

လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ

( စျ ) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာေကးမီ ဆိုသည်မှာ

(ဃဃ)

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁ ။) ၁၃၈၁ ခုှစ်၊

တပိုတွဲလြပည့်ေကျာ်

၆ ရက်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်

( ငင )

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပာန်းလိုက်သည်။ အပိုင်း(၁)

အမည်ှင့် စတင်အာဏာတည်ြခင်း

( စစ )

အမည်ှင့် စတင်အာဏာတည်ြခင်း ၁။

(က) ဤဥပေဒကို လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒဟု ေခတွင်ေစရမည်။

( ခ ) ဤဥပေဒသည် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတက အမိန့်ေကာ်ြငာစာထုတြ် ပန် သတ်မှတ်သည့်ေန့ရက်မှ

စတင်အာဏာတည်ေစရမည်။

သိုရာတွင် ဤဥပေဒ၏ အပိုင်း (၁၀) ပါ ြပာန်းချက်များသည် ိုင်ငံေတာ်သမတက

သီးြခားအမိန့်ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်

(၂)

အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် ၂။

ကို ဆိုသည်။

(ကက)

( ဂဂ )

( ခ ) သက်ဆင ုိ ရ ် ာဥပေဒ ဆိသ ု ည့် စကားရပ်တင ွ ် သက်ဆင ုိ ရ ် ာကိစရပ်  အေပ အကျ ိးသက်ေရာက်မရှ  ေ ိ သာ တည်ဆဥ ဲ ပေဒများှင့် ဥပေဒ

ကဲသ ့ ို စည်းေှာင်အားရှေ ိ သာနည်းဥပေဒ၊ စည်းမျ်းှင့် စည်းကမ်း များ၊ အမိန့်၊ အမိန့်ေကာ်ြငာစာှင့် န်ကားချက်တုိ ပါဝင်သည်။

( ဂ ) တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူ ဆိုသည်မှာ -

အထူးသြဖင့် ကုမဏီတစ်ခုှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခါတွင-်

( ခခ )

( ဂဂ )

ကီးကပ်အုပ်ချပ်ြခင်းကိုခံရေသာ

ေဆာင်ရွက်ေနသည့် လုပ်ငန်းကိုြဖစ်ေစ၊ စီးပွားေရးကိုြဖစ်ေစ၊

ကုမဏီအပါအဝင် ပုဂိလ်တစ်ဦးဦး၊

လည်ပတ်ေနရန်အတွက် ကုန်စည်များေပးသွင်းရန် သိုမဟုတ်

ပုဒ်မခွဲငယ် (ကက) သိုမဟုတ် ( ဂဂ ) သိုမဟုတ်

ဝန်ေဆာင်မများေပးရန် သိုမဟုတ် အြခားနည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို

(ဃဃ) တွင် ရည်န်းေဖာ်ြပထားသည့် ပုဂိလ်

ြပလုပရ ် န်အလိင ု ာှ ယင်း၏လုပင ် န်းလည်ပတ်မများသိ  ု ေငွေကး

ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ မိဘ၊ ညီအစ်ကို

ထည့်ဝင်သည့် နည်းလမ်းြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အရင်းအှီး

ေမာင်ှမ သိုမဟုတ် သားသမီးတစ်ဦးဦး၊

လိုအပ်ချက်ကို

ဤအဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် ရည်န်းေဖာ်ြပ

ထားသည့ပ ် ဂ ု ိ လ်တစ်ဦးဦးက ထိနး် ချပ်အပ ု ခ ် ျပ်

သိုမဟုတ်

(ည) ေတာင်းဆိခ ု ျက် ဆိသ ု ည်မှာ ေငွေပးေချရန်ေတာင်းခံပင ို ခ ် င ွ ့် တစ်ရပ် ြဖစ်ေပေစသည့် လုပင ် န်းတာဝန်တစ်ရပ်ကို ချ ိးေဖာက်မအတွ  က် ကုစားခွင၊့် ေတာင်းခံပင ုိ ခ ် င ွ ့် အပါအဝင် ေငွေပးေချမတစ်ရပ်အား ေတာင်းခံပိုင်ခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆိုသည်။ ယင်းအခွငအ ့် ေရးသည်

သားသမီးတစ်ဦးဦး

တရားုးံ ၏ စီရင်ချက်အရြဖစ်ေစ၊ ပုေ ံ သသတ်မတ ှ ထ ် ားချက်အရ

သိုမဟုတ် အဖွဲအစည်းတစ်ခုခု သိုမဟုတ်

အဖွဲအစည်းကို

ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီ  များဥပေဒတွင် အဓိပာယ်

ြဖစ်ေစ၊ ကိစတစ်  ရပ်အေပ မူတည်သည်ြဖစ်ေစ၊ မတည်သည်ြဖစ်ေစ၊

ထိန်းချပ်အုပ်ချပ်ေနေသာ

အြငင်းပွားေနသည်ြဖစ်ေစ၊ အြငင်းမပွားသည်ြဖစ်ေစ၊ အာမခံအကျ ိး

သိမ ု ဟုတ် အဖွဲအစည်း၏ ကီးကပ်အပ ု ခ ် ျပ်ြခင်း

ခံစားခွင့်ရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ မရှိသည်ြဖစ်ေစ အကျံးဝင်ေစရမည်။

ေဖာ်ြပသတ်မှတ်ထားသည့်

ကုမဏီ၏

ဒါိုက်တာ သိုမဟုတ် အတွင်းေရးမှး၊

( ဋ ) ကုမဏီ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီ  များ ဥပေဒအရ ဖွဲစည်း

သိုမဟုတ်

တည်ေထာင်၍ မှတပ ် တ ံု င်ထားသည်က ့ မ ု ဏီ  သိမ ု ဟုတ် တည်ဆဲ

ဤအဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် ရည်န်းေဖာ်ြပ

ကုမဏီတစ်ခုခုကို ဆိုသည်။

ထားေသာ ပုဂိလ်တစ်ဦးဦးက ထိန်းချပ်အပ ု ခ ် ျပ်

( ဌ ) ကုမဏီတစ်ခုှင့်စပ်လျ်း၍ ေကးမီေပးဆပ်ရသူ ဆိုသည်မှာ

ေသာ ကုမဏီတစ်ခုခုကို ဆိုသည်။

ေအာက်ပါတစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်-

(ဃ) အသင်း ဆိသ ု ည်မှာ အပိင ု ်း (၃) အရ ဖွဲစည်းထားေသာ လူမခ ွဲ ယ ံ ြူ ခင်း ဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူများအသင်းကို ဆိုသည်။

ပါ ြပာန်းချက်များအရ လူမအ ဲွ ြဖစ်ခယ ံ ေ ူ စသည့် အမိန့်ချမှတြ် ခင်း ခံရသူတစ်ဦးဦးကိဆ ု သ ုိ ည်။ ယင်းစကားရပ်တင ွ ် ေကးမီမေပးဆပ်

( စ ) လူမွဲအြဖစ်ခံယူေစသည့်အမိန့်

ဆိုသည်မှာ

ေကးမီြပန်လည်

ဆက်စပ်သည့အ ် ဖွဲအစည်းတစ်ခ၏ ု ဒါိက ု တ ် ာ

ကုမဏီကို စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခဲ့လင် ကုမဏီတွင်

(၂)

အစုရှယ်ယာမတည်ေငွရင်းထားရှိေသာ ကုမဏီြဖစ်ပါက

(၃)

မေပးဆပ်င ုိ သ ် ြဖင့် လူပဂ ု ိ လ်တစ်ဦးဦးအား လူမအ ဲွ ြဖစ်ခယ ံ ေ ူ စရန်

ဆက်စပ်သည့်အဖွဲအစည်း၊

(၁)

( င ) လူမွဲ ဆိုသည်မှာ ေကးမီြပန်လည်မေပးဆပ်ိုင်သြဖင့် အပိုင်း(၈)

ိုင်သူ မီစားလည်းပါဝင်သည်။

ဆုံးြဖတ်သည့်အမိန့်တစ်ရပ်ကို ဆိုသည်။

လက်ရပ ိှ ါဝင်ေနသူြဖစ်ေစ၊ ကုမဏီ  တင ွ ် ယခင်ကပါဝင်ခသ ့ဲ ူ ြဖစ်ေစ ကုမဏီ  ၏ပိင ု ဆ ် င ို မ ် အတွ  က် ထည့ဝ ် င်ရန်တာဝန်ရသ ှိ ၊ူ

အစုရယ ှ ယ ် ာတန်ဖိုးအား အြပည့အ ် ဝေပးေချဝယ်ယူ ပိင ု ဆ ် င ို ် ထားသူ၊

ပုဒမ ် ခွင ဲ ယ် (၁) ှင့် (၂) အရ ေကးမီေပးဆပ်ရန် တာဝန်ရသ ှိ ူ

များအား ဆုံးြဖတ်င ို ြ် ခင်းမရှမ ိ ီ ေကးမီေပးဆပ်ရန် တာဝန် ရှိသူဟု စွပ်စွဲေဖာ်ြပခံရသူ။

(ဆ) စာအုပစ ် ာတမ်းများ ဆိသ ု ည်မှာ ေငွစာရင်းများ၊ စာချပ်စာတမ်းများ၊

လယ်ယာေြမဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒြပာန်း လယ်ယာေြမဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလြပည့်ေကျာ် ၆ ရက်

၁။

ဤဥပေဒကို လယ်ယာေြမဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ ဟု ေခတွင်

ေစရမည်။

၂။

လယ်ယာေြမဥပေဒတွငပ ် ါရှေ ိ သာ “တိင ု ်းေဒသကီး သိမ ု ဟုတ် ြပည်နယ်

လယ်ယာေြမစီမခ ံ န့်ခမ ွဲ အဖွ  ဲ”ဆိသ ု ည့် စကားရပ်ကို “တိင ု ်းေဒသကီး သိမ ု ဟုတ် ြပည်နယ်၊ ေနြပည်ေတာ်၊ လယ်ယာေြမစီမခ ံ န့်ခမ ွဲ အဖွ  ဲ” ဆိသ ု ည့် စကားရပ်ြဖင့် အသီးသီးအစားထိုးရမည်။ ၃။

“(က) လယ်ယာေြမ ဆိသ ု ည်မှာ လယ်ေြမ၊ ယာေြမ၊ ကိင ု ်းကန်းေြမ၊ ှစ်ရှည်ပင် စိုက်ပျ ိးေသာေြမ၊ ဓနိေြမ၊

ပန်းမန်စိုက်ပျ ိးသည့်ြခံေြမဟု

ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊

ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ေြမုကန်းေြမဟုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေရေြပာင်းေတာင်

ယာေြမဟုေသာ်လည်းေကာင်း သတ်မတ ှ သ ် ည်ေ ့ ြမများကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် မိနယ်နိမိတ်၊ ေကျးရွာ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ

လူေနအိမ်ရာများ၊ ဘာသာေရး

အေဆာက်အအု ံ င ှ ့် ပရဝဏ်များ၊ အများပိင ု ဆ ် င ို ၍ ် စိက ု ပ ် ျ ိး ေရးအတွက် အသုံးမြပေသာ ေြမများမပါဝင်။”

“( ဂ ) ေြမုကန်းေြမ ဆိသ ု ည်မှာ ေရေအာက်သို နစ်ြမပ်ေလ့ရှိ ပီး ေရေကာင်းအေနအထားအရ တည်ေနရာ၊ အကျယ်အဝန်း၊

ပုံသဏာန်ေြပာင်းလဲတတ်သည့် ခိုင်မဲမ

မရှိေသာေြမကို ဆိုသည်။”

( ဂ ) ပုဒမ ် ခွဲ ( ဂ ) ၏ ေနာက်တင ွ ် ပုဒမ ် ခွဲ (ဃ) ှင့် ( င ) တိက ု ို ေအာက်ပါ အတိုင်း ြဖည့်စွက်ရမည်-

“(ဃ) ကိင ု ်းကန်းေြမ ဆိသ ု ည်မှာ ေရေအာက်သို နစ်ြမပ်ေလ့ရှိ ပီး ေရေကာင်းအေနအထားအရ တည်ေနရာ၊ အကျယ်အဝန်း၊ ေြမသားှင့်

ပုံသဏာန်မေြပာင်းလဲသည့်

( စ ) ပုဒမ ် ခွဲ (ည) ကို ပုဒမ ် ခွဲ ( ဌ ) အြဖစ် ေအာက်ပါအတိင ု း် အစားထိးု ရမည်“( ဌ )

စိုက်ပျ ိးေသာေြမကို ဆိုသည်။”

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ဃ)၊ ( င )၊ ( စ )၊ (ဆ)၊ ( ဇ ) ှင့် (ဈ) တိုကို ပုဒ်မခွဲ ( စ )၊

ဆိုသည်မှာ

များြဖင့် ဖွဲစည်းထားေသာ အဖွဲအစည်းကို ဆိုသည်။”

(ဆ) ပုဒမ ် ခွဲ ( ဋ ) ကို ပုဒမ ် ခွဲ ( ဍ ) အြဖစ် ေအာက်ပါအတိင ု း် အစားထိုး

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

ရမည် -

“( ဍ ) ဝန်ကီးဌာန ဆိသ ု ည်မှာ ြပည်ေထာင်စအ ု စိုးရ စိက ု ပ ် ျ ိးေရး၊

ခိုင်မဲမ

ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနကို ဆိုသည်။”

အသုံးြပ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စိုက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်း

( ဇ ) ပုဒမ ် ခွဲ ( ဌ ) ကို ပုဒမ ် ခွဲ ( ဎ ) အြဖစ် ေအာက်ပါအတိင ု း် အစားထိးု

သိမ ု ဟုတ် ေမွးြမေရးလုပင ် န်း သိုမဟုတ် ယင်းှစရ ် ပ်

ရမည် -

လုံးကို မိမိ၏ အဓိကအသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအြဖစ်

“( ဎ ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ လယ်ယာေြမစီမံခန့်ခွဲေရးှင့်

မိမိကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်သူ သိုမဟုတ် မိမိကိုယ်တိုင် အစ်တစိုက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ၊

(၂) ဆိင ု ရ ် ာှစတ ် င ွ ် ေြမကိအ ု သုးံ ြပ၍ စိက ု ပ ် ျ ိးေရးလုပင ် န်း လုပ်ကိုင်ြခင်းကိုြဖစ်ေစ၊ စိုက်ပျ ိးေရးှင့် ေမွးြမေရး

၄။

စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။”

လယ်ယာေြမဥပေဒ ပုဒမ ် ၇၊ ပုဒမ ် ခွဲ (က)၊ ပုဒမ ် ခွင ဲ ယ် (၂ ) ကို ေအာက်ပါ

အတိုင်း အစားထိုးရမည်“(က)( ၂ )

လုပ်ငန်းကိုတွဲဖက်၍ လုပ်ကိုင်ြခင်းကိုြဖစ်ေစ အဓိက

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအြဖစ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ချ ိန်

သီးှ၊ံ ှစရ ် ည ှ သ ် ီးှမ ံ ျား စိက ု ပ ် ျ ိးထုတလ ် ပ ု ရ ် န် သိမ ု ဟုတ် ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းကို စီးပွားြဖစ်လုပ်ကိုင်ရန်အလိုငှာ အရင်းအှီး မတည်စိုက်ထုတ်၍ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ချ ိန် တစ်ေလာက်လုံး ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်သူ သိုမဟုတ် ကီးကပ်စီမံလုပ်ကိုင်သူ၊

(၄) ေြမကိုအသုံးြပ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခားနည်းကို

အသုံးြပ၍ေသာ်လည်းေကာင်း စိုက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်း၊ ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနသူ၊

အေကာင်းထူးမရှလ ိ င် သက်ဆင ို ရ ် ာရပ်ကက ွ ် သိမ ု ဟုတ်

ေကျးရွာအုပ်စုတွင်

အေြခချေနထိုင်သူြဖစ်ရမည်။

ေြမတည်ရာေဒသတွင် အေြခချေနထိင ု သ ် ည့် ေြမမဲယ ့ ာမဲ့

တစ်ေလာက်လုံး ကိုယ်တိုင်ကီးကပ်လုပ်ကိုင်သူ၊

အသုံးြပ၍ေသာ်လည်းေကာင်း ရာသီသီးှံ၊ ဥယျာ်ြခံ

လယ်သမားအခွင့်အေရးှင့် အကျ ိးစီးပွားများအတွက် ေသာဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်ှင့်အညီ ေတာင်သူလယ်သမား

(င) ေြပာင်းလဲအမှတ်စ်ထားသည့် ပုဒ်မခွဲ (ဆ) ကို ေအာက်ပါအတိုင်း “(ဆ) ေတာင်သူလယ်သမား

ေတာင်သလ ူ ယ်သမားအဖွဲအစည်း ဆိသ ု ည်မှာ ေတာင်သူ ကိယ ု စ ် ားြပကာကွယေ ် ဆာင်ရက ွ  ် င ို ရ ် န် ထုတြ် ပန်ထား

(ဆ)၊ ( ဇ )၊ ( ဈ )၊ (ည) ှင့် ( ဋ ) တိအ ု ြဖစ် ေြပာင်းလဲအမှတစ ် ်ရမည်။

(၃) ေြမကိုအသုံးြပ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခားနည်းကို

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ ( ဂ ) ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-

ေြမသားှင့်

ေရာင်းချသူ။”

ေစာင်းှင့် ကုန်းြမင့်ေဒသများတွင် သစ်ပင်ချံွယ်များကို

(၁) ေြမကိုအသုံးြပ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခားနည်းကို

(က) ပုဒ်မခွဲ (က)ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-

ဥယျာ်ေြမဟုေသာ်လည်းေကာင်း၊

မျ ိးေစ့၊ မျ ိးှင့် သားေပါက်များ ကိယ ု တ ် င ို ထ ် တ ု လ ် ပ ု ်

( င ) ေရေြပာင်းေတာင်ယာေြမ ဆိသ ု ည်မာှ ေတာင်ကန ု း် ၊ ေတာင်

အစားထိုးရမည်-

ေြမကိုအသုံးြပ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊

အြခားနည်းကို အသုံးြပ၍ေသာ်လည်းေကာင်း ပျ ိးပင်၊

တစ်ရပ်ရပ်ှင့် ကိုက်ညီသူကို ဆိုသည်-

လယ်ယာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၃ တွင်-

ေတာင်ယာေြမ၊

အလိုငှာ

တကျ စိက ု ပ ် ျ ိးြခင်းမရှဘ ိ ဲ အလှညက ့် ျေြမအနားေပးစနစ်ြဖင့်

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပာန်းလိုက်သည်။

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများှင့်

ယင်းတိ ု င ှ ဆ ့် က်ယ်  လျက်ရေ ိှ သာ ထုတလ ် ပ ု မ ် လု  ပင ် န်း

ခုတထ ် င ွ ရ ် င ှ ်းလင်း၍ တစ်ေနရာတည်းတွင် အမဲတမ်း အတည်

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်)

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်)

(၅) စိုက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်း၊

ရှိေသာေြမကို ဆိုသည်။

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၂ ။)

နည်းလမ်းြဖင့်ေသာ်

တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆိုသည်။

ပုဂိလ်တစ်ဦး၏ ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ မိဘ၊ ညီအစ်ကို ေမာင်ှမ

ြဖည့်ဆည်းေပးသည့်

လည်းေကာင်း ကျခံေဆာင်ရွက်ေပးသြဖင့် တင်ရှိေသာေကးမီ

ကို ခံရေသာ ကုမဏီ  အပါအဝင် ပုဂိ လ်တစ်ဦးဦး

(က) ိုင်ငံေတာ် ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

(ကက)

ကုမဏီ၏

ကုမဏီတစ်ခု

သိမ ု ဟုတ် မိက ု ခ ် ိ၊ု အေသးစားှင့် အလတ်စားလုပင ် န်းတစ်ခခ ု က ု

(ကုမဏီတစ်ခုအပါအဝင်)ှင့် သက်ဆိုင်သည့်အခါတွင်−

ဤဥပေဒတွင် -

(၁)

ကုမဏီ  ကို ထိန်းချပ်အပ ု ခ ် ျပ်ေနေသာ သိမ ု ဟုတ်

ေယဘုယျအားြဖင့် ပုဂိလ်တစ်ဦး သိမ ု ဟုတ် အဖွဲအစည်းတစ်ခု

( ခခ )

အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ

အြခားမည်သည့်ေန့ရက်ကိုမဆို ဆိုသည်။

ေနေသာ ကုမဏီတစ်ခုခု။

သတ်မတ ှ သ ် ည့ေ ် န့ရက်မသ ှ ာလင် စတင်အာဏာတည်ေစရမည်။ အခန်း (၂)

အတွင်း ဘဏ်ပတ ိ ရ ် က်အြဖစ် သတ်မတ ှ ထ ် ားသည့ေ ် န့ရက်မအ ှ ပ

သိုမဟုတ် အတွင်းေရးမှး၊

တစ်ဦးဦး၏

အခန်း(၁)

ေရးသားချက်များှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို ဆိုသည်။

၅။

များကို ဦးစားေပးရမည်။”

လယ်ယာေြမဥပေဒ ပုဒမ ် ၉၊ ပုဒမ ် ခွဲ (က)ှင့် ( င ) တိက ု ို ေအာက်ပါအတိင ု ်း

အစားထိုးရမည် -

“(က) လယ်ယာေြမကို လက်ရှိထားပိုင်ခွင့်၊ လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွင့်၊

ရာသီသီးှံကို ေြပာင်းလဲစိုက်ပျ ိးိုင်ခွင့်၊ ယင်းသို လုပ်ပိုင်ခွင့်မှ ေပထွက်လာသည့် အကျ ိးအြမတ်ကို ခံစားပိုင်ခွင့်၊

( င ) လယ်ယာေြမတွင် စိက ု ပ ် ျ ိးေရးလုပင ် န်း ဖွံဖိးတိးု တက်ေရးအတွက် အစိးု ရ သိမ ု ဟုတ် အစိးု ရအသိအမှတြ် ပထားသည့် အဖွဲ အစည်း၊ အသင်းအဖွဲများ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမြဖင်  ့လည်းေကာင်း၊ ပုဂလိက ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့်လည်းေကာင်း အကျ ိးတူလုပ်ကိုင်ခွင့်၊”

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်)


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

အာဖဂန်တငွ ် ယာယီအပစ်အခတ်ရပ်စေဲ ရးရယူရန် အေမရိကန်သတ်မတ ှ ် ဘရပ်ဆဲလ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

အား ြဖတ်ချခဲ့ပီးေနာက် ၁၈ ှစ်အကာ ယခုအချ ိန်တွင်

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုက တာလီဘန်များှင့် ယာယီ

သမတ ထရမ့က ် ေြပာကားခဲသ ့ ည်။ ယခုရယူမည့် ယာယီ

ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့သည်။

အေမရိကန်ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး

အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးကို ခုနစ်ရက်တိုင်တိုင်သတ်မှတ်ရန်

အပစ်အခတ်ရပ်စေ ဲ ရးမှာ မည်သည့အ ် ချ ိန်တင ွ ် စတင်မည်ကို

ယခုယာယီရရှိထားေသာ

အပစ်အခတ်ရပ်စေ ဲ ရးကို ထာဝရတည်တေ ံ့ သာ ငိမ်းချမ်း

မက်ခ်အက်စ်ပါက

ထုတေ ် ဖာ်ေြပာကားြခင်းမရှခ ိ ေ ဲ့ သာ်လည်း တာလီဘန်အဖွဲ

ေရးရရှရ ိ န် ကိးပမ်းသွားမည်ြဖစ်ပီး ငိမး် ချမ်းေရးစာချပ်

ကမူ ေသာကာေန့တင ွ ် စတင်မည်ဟု ေြပာကားခဲသ ့ ည်။

ချပ်ဆရ ို န်အေရးမှာ အလွနန ် ီးကပ်ေနပီြဖစ်ေကာင်း အေမ

အပစ်အခတ်ရပ်စတ ဲ ာဟာ

အေြဖတစ်ခမ ု ဟုတဘ ် ဲ

ရိကန်သမတ ထရမ့က ် ေြပာကားခဲသ ့ ည်။ အာဖဂန်သမတ

ိုင်ငံေရးအရ သေဘာတူညီချက်ရယူိုင်ြခင်းကသာလင်

ေဆွးေွးရာတွင်

ေဆာင်ရက ွ ခ ် ဲ့ ပီးြဖစ်ေကာင်း မက်ခအ ် က်စပ ် ါက ေြပာကား

အာဆတ်ဂါနီက

အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများှင့်

အေြဖြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိတိုေဆာင်ရွက်စရာရှိသည်များကို

တိးု တက်မရလဒ်  များရရှခ ိ သ ့ဲ ည်ဟု

ေြပာကားခဲ့ ပီးေနာက် ဘရပ်ဆလ ဲ ် ငိမး် ချမ်းေရး အစည်း

သည်။ ကန်ေတာ်တအ ို ေနနဲ့ ငိမ်းချမ်းေရးရရှဖ ိ ို အေြခအေန

အေဝးတွင် အေမရိကန်ကာကွယေ ် ရးဝန်ကီး မက်ခအ ် က်စ်

အေပကိုမူတည်ပီး ေဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်ဟု

ပါက ငိမ်းချမ်းေရးဆိင ု ရ ် ာ အဆိြု ပချက်များကို တင်သင ွ ်းခဲ့

၎င်းက ေြပာကားသည်။

သည်။

ပီးခဲတ ့ ရ ့ဲ က်ေတွမာှ ငိမး် ချမ်းေရးေဆွးေွးခဲစ ့ ်က

“ကန်ေတာ်ထင်တာကေတာ့ ငိမ်းချမ်းေရးရဖိန ု ီးကပ်

အမှနတ ် ကယ်တးုိ တက်မေတွ  ရရှခ ိ ပ ဲ့ ါတယ်ဟု အေမရိကန်

လာပီဆိုတာပါပဲ။ ကန်ေတာ်တိုမှာ ငိမ်းချမ်းေရးရယူဖို

ိင ု င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီး မိက ု ပ ် န ွ ပ ် ယ ီ က ို ဂျာမနီင ို င ် ံ ြမးနစ်မိ

အခွင့်အလမ်းေတွရှိေနပီး အဲဒီအချက်ကို ကန်ေတာ်တို

လုံြခံေရးညီလာခံသို

သေဘာေပါက်ပါတယ်”ဟု စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် အကမ်း

သွားေရာက်သည့်ခရီးစ်တွင်

သတင်းေထာက်များအား ေြပာကားသည်။

ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ဖက်မအပီး အေမရိကန်တပ်ဖွဲများက တာလီဘန်အစိုးရ

အေမရိကန်ကာကွယေ ် ရးဝန်ကီး မက်ခအ ် က်စပ ် ါအား ဘရပ်ဆလ ဲ ် မိ၌ ကျင်းပေသာ ေနတိုးအစည်းအေဝး၌ ေတွရစ်။

ကို နို ာဗိငု ်းရပ်စတ ် က ို ဖ် ျက်ေရး ေဆးဝန်ထမ်းများကို တုတအ ် စိုးရက ဆုချ ီးြမငမ့် ည် ိငု ဂ် ျီးရီးယားိငု င် ၌ံ လက်ဆာအဖျားေရာဂါေကာင့် ရှင်းလင်းပွဲတွင် ေြပာကားသည်။ ဤအေတာအတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ အဓိကြဖစ်ပာွ းရာေဒသတွင် ေရှတန်း မှ ပါဝင်ေဆာင်ရက ွ ေ ် နသည့် ဆရာဝန် များှင့် သူနာြပများကို ေထာက်ပံ့ ေကးများှင့် ခွငြ့် ပေငွများအပါအဝင် အမျ ိးမျ ိးေသာ ေငွေကးအေထာက် အပံမ ့ ျားကို

ေပးအပ်သွားမည်ဟု

ကျန်က

ဆက်လက်ေြပာကား

သည်။ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ

အကူအညီ၊

ကာကွယ်ေဆးသုေတသနှင့် ဖွံဖိး ေရးှင့်

အြခားကများတွင်

ထူးခန်စွာ အေထာက်အကူြပခဲ့က သည့် ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ

အလုပ်

ေပကျင်း ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

အများအြပားကို တုတ်အာဏာပိုင်

လုပင ် န်းခွငဆ ် င ုိ ရ ် ာ ဒဏ်ရာအနာတရ

သမားများှင့်

ို ဗ ယ်

များက ထုတ်ေဖာ်ေကညာခဲ့သည်။

ြဖစ်မအတွက် အလုပ်ှင့် ဆက်ယ်

ဆုများ၊ ဂုဏ်ြပဆုေငွများ ချ ီးြမင့်

သည့်ဒဏ်ရာ

မည်ြဖစ်ေကာင်း လူ့အရင်းအြမစ်ှင့်

ကို ို နာဗို င ်း ရပ် စ ် ေရာဂါ

ြဖစ်ပွားမကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ေနသည့်

ယင်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုး

ကူးစက်ခံရ၍

အာမခံမှတစ်ဆင့်

လူမဖူလုံေရး ဒုတိယဝန်ကီး ကျန်ယိ

ေဆးဝန်ထမ်း

ေသဆုံးခဲသ ့ ည့် သိမ ု ဟုတ် ဗိင ု ်းရပ်စ်

ေလျာ်ေကး

ကိးပမ်း

ကူးစက်မခံ  ရသည့် ေရှတန်းမျက်ှာ

အမျ ိးသား ကျန်းမာေရးေကာ်မရှင်

ကွန်က

ေဆာင်ရွက်မှ  င့် စွန့်လတ်အနစ်နာ

စာတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့်

ဒုတယ ိ န်ကားေရးမှး ကျန်ယရ ိ င ှ ်

ေြပာကားသည်။ ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ခံမတိ  အ ု တွက် ဆုချ ီးြမငမ ့် ည့် အစီအမံ

ေဆးဝန်ထမ်းများကို

က

များကို

၎င်း တို ၏

၎င်းတို၏

ေပးအပ်သာွ းမည်ဟု

အဖွဲများကိုလည်း

ေသာကာေန့က

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေဇာ်လင်း

သတင်းစာ

ဂျပန်ေတာ်ဝင်မင်းသား၏ စားပွတ ဲ ငွ ် ဓားများ တင်ထားသူ ေထာင်ဒဏ်ချမှတခ် ရံ တိုကျ ိ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ဂျပန်ေတာ်ဝင်မင်းသား

ဟီဆာ

ဟီတ၏ ို ေကျာင်းစာသင်ခန်းစားပွေ ဲ ပ

ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူက ေအအက်ဖ်ပီ

အဆိပ ု ါဓားများကို

တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား

ထားရန် အေကာင်းမရှဟ ိ ု ေြပာကား

သတင်းဌာနသို ေြပာကားသည်။

က ေနာက်မှ ေတွရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ခဲေ ့ ကာင်း အင်နအ ် တ ိ ခ ် ျ်ေက အသံလင့  ်

ကာအိုူ ဟာဆဲဂါဝါသည် ဘုရင့်

အသက် ၁၃ ှစ် အရွယ်ရှိ ဟီဆာ

ဌာန၏ သည်။

ထုတ်ြပန်ချက်အရ

သိရ

တွင် မီးဖိေ ု ချာင်သုံး ဓားှစေ ် ချာင်းကို

သားေတာ်

တက်ေရာက်ေနသည့်

ဟီတသ ို ည် ဂျပန်ဘရ ု င် နာူဟတ ီ ၏ ို

ချထားသူ ဂျပန်အမျ ိးသားတစ်ဦးသည်

ဂျနီယာ

အထက်တန်းေကျာင်း

ညီေတာ် အာခီရှီို၏ သားေတာ်ြဖစ်

လူသိများ ထင်ရှားသည့် ယခင်

ေသာကာေန့က ဆိင ု ်းငံေ ့ ထာင်ဒဏ်

ပရဝဏ်အတွင်းသို

တရားမဝင်

သည်။ အာခီရ ီှ သ ုိ ည် ထီးနန်းဆက်ခံ

ဂျပန်ဘုရင် အာခီဟီတိုသည် ှစ် ၃၀

ဝင်ေရာက်သည်ဟု

မသကာမြဖင့်

ရမည့် လျာထားစာရင်းတွင် ပထမ

ကာ ထီးနန်းစိးု စံခ့ဲ ပီးေနာက် ၎င်း၏

ေနရာတွင်

ထီးနန်းစွန့်လတ်  ပမ ွဲ တိင ု မ ် ီ

အြပစ်ေပးြခင်းခံရသည်။

အဆိပ ု ါ

မင်းသားသည် ထီးနန်းဆက်ခံမည့်

ဧပီလက

လျာထားစာရင်းတွင်

ဒုတယ ိ ေနရာ

၎င်းသည် ဂျပန်င ို င ် ံ လက်နက်ဥပေဒ

ဦးေဆာင်တရားသူကီးက ဟာဆဲဂါဝါ

ပိင ု မ ် ျားက လုြံ ခံေရးတိးု ြမငေ ့် ဆာင်ရက ွ ်

တွင် ရှိေနသူြဖစ်သည်။ ဓားချထားသူ

ကို ချ ိးေဖာက်သည်ဟုလည်း စွပ်စွဲ

သည် လူအများ၏ အာုံစိုက်မကို

စ်

အမျ ိးသားသည် ေလးှစ်ဆိုင်းငံ့ြဖင့်

ြခင်းခံခဲ့ရသည်။

ဓားများကို စားပွဲ

ရယူလသ ို ည့် တစ်ကယ ို ေ ် ကာင်းဆန်

ြဖစ်သည်။

ေထာင်ဒဏ် ၁၈ လ အြပစ်ေပးြခင်း

ေပ၌ ထားသည်အ ့ ချ ိန်က မင်းသား

သည့်စိတ်ေကာင့် ြပစ်မကျးလွန်ခဲ့

ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ

ခံရေကာင်း တိုကျ ိခိုင် တရားုံး

သည်

ေကာင်း၊ ၎င်းကို သက်ညာေထာက်

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေဇာ်လင်း

တုတ်ိုင်ငံတွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့် ေသဆုံးရသူဦးေရ ၁၃၈၀ ရှိလာ

စစ်မျက်ာှ မှ ေဆးကုသေရးဝန်ထမ်း

ေပကျင်း ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

တိုးတက်ေရးအား အမျ ိးသားကျန်းမာ

တုတ်ိုင်ငံတွင်

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်

ကူးစက်ြခင်းခံရသည့် ကျန်းမာေရး

ဝန်ထမ်းဦးေရ ၁၇၀၀ ေကျာ်ရလ ှိ ာပီး ေနာက်တွင် ၎င်းတိုအား ေရာဂါပိုး

ကူးစက်ြခင်းမှ ကာကွယေ ် ရးအတွက် ကိးပမ်းမများ သွားမည်ဟု

တိုးြမငလ ့် ပ ု ေ ် ဆာင်

တုတ်ကျန်းမာေရး

တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားက ကတိေပးခဲသ ့ ည်။

ဖမ်းဆီးြခင်းခံခဲ့ရသည်။

ေကျာင်းထဲ၌

ိုင်ငံတွင်း၌

ရှိမေနခဲ့ေပ။

ယင်းဗိုင်းရပ်စ်

တွင် ယင်းဗိင ု း် ရပ်စပ ် ိုး ကူးစက်ခရ ံ သူ

တိုးြမင့်လာခဲ့ေကာင်း

ဗိင ု ်းရပ်စပ ် ိုး ကူးစက်ခရ ံ သူ ကျန်းမာ

ကူးစက်မေကာင့  ် ေသဆုံးရသူဦးေရမှာ ၁၃၈၀ ထိ

ရှိေနသူြဖစ်သည်။

တု တ ် အ မျ ိးသား

ကျန်း မာေရး

ေကာ်မရှငက ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ရက်တင ွ ် ေြပာကားသည်။

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်

ကူးစက်ခရ ံ သူဦးေရမှာ

တုတ ် င ို င ် ံ

တစ်ဝန်းလုံးတွင် ၆၃၈၅၁ ဦးရှိပီး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက် တစ်ရက်တည်း

ဦးေရမှာ ၅၀၉၀ တိုးလာခဲ့သည်။

ေရးဝန်ထမ်းဦးေရမှာ ၁၇၁၆ ဦးရှိပီး ယင်းတိုထဲမှ

ေြခာက်ဦးေသဆုံးခဲ့

ေရးေကာ်မရှင်

ဒုတိယအကီးအကဲ

ေကာင်း တုတ်အမျ ိးသားကျန်းမာ ကျန်းယီရင ှ း် က သတင်းေထာက်များ အား ေြပာကားခဲ့သည်။

ယင်းြဖစ်ရပ်

ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်း

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးြပန့်ပွားမ

များ၏

အာဏာ

ေရှတန်း

လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေန

ေရးေကာ်မရှငက ် ကူညသ ီ ာွ းမည်ြဖစ် ပီး

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၏

ုပ်ပိုင်းှင့်

ကျန်းမာေရး

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ

အေနအထားများကို

ေစာင့် ကည့သ ် ွားမည်ဟု မစတာကျန်း က ေြပာကားသည်။

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - ေဇာ်ဝင်း

ေသဆုံးသူ ၇၀ အထိ ြမင့်တက်

အဘူဂျာ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ိုင်ဂျ ီးရီးယားိုင်ငံ၌

လက်ဆာအဖျားေရာဂါြဖစ်ပွားမေကာင့်

ေသဆုံးသူ

အေရအတွကမ ် ှာ ၇၀ အထိ ြမင်တ ့ က်လာခဲေ ့ ကာင်း ိင ု ဂ ် ျ ီးရီးယားေရာဂါထိန်းချပ် ေရးဗဟိဌ ု ာန (NCDC)က ေြပာကားလိက ု သ ် ည်။ အာဖရိကတိက ု ၏ ် လူေနအထူ ထပ်ဆုံး ိုင်ဂျ ီးရီးယားိုင်ငံ၌ ဆက်လက်ပျံှံေနသည့် လက်ဆာအဖျားေရာဂါ ကူးစက်ခရ ံ သူမာှ စုစေ ု ပါင်း ၄၇၂ ဦးအထိရလ ိှ ာခဲ့ ပီဟု NCDC က ထုတြ် ပန်ချက် တစ်ခုအတွင်း ေြပာကားသည်။ ိင ု ဂ ် ျ ီးရီးယားိင ု င ် ရ ံ ှိ ြပည်နယ် ၃၆ ခုအနက် ြပည်နယ် ၂၃ ခုတင ွ ် ယခုအခါ လက်ဆာအဖျားေရာဂါ ကူးစက်ခေ ံ နရပီး ကူးစက်ခရ ံ သူအများဆုံးမှာ ေတာင်ပင ို ်း ေဒသများြဖစ်ေသာ အီဘွန်ယီ၊

အီဒိုှင့် အွန်ဒိုြပည်နယ်တိုမှြဖစ်ေကာင်း

ထုတ်ြပန်ချက်က ဆိုသည်။ ယခုှစ်အတွင်း အဆိုပါေရာဂါြဖစ်ပွားမေကာင့် ေသဆုံးမန်းမှာ ၁၄ ဒသမ ၈ ရာခိင ု  ် န်  းရှိ ပီး ပီးခဲသ ့ ည်တ ့ စ်စ ှ က ် မှတတ ် မ်းတင် ထားသည့် ၁၈ ဒသမ ၇ ရာခိုင်န်းထက် ေလျာ့နည်းသည်ဟု ထုတ်ြပန်ချက် က ေဖာ်ြပသည်။ လက်ဆာအဖျားေရာဂါမှာ လူသားတို၏ တံေတွး၊ ဆီးှင့် ကက်များ၏ အညစ်အေကးများမှကူးစက်ပီး

ငှက်ဖျားေရာဂါှင့် ေရာဂါ

လကဏာများဆင်တသ ူ ည်ဟု ဆိသ ု ည်။ လက်ဆာအဖျားေရာဂါမှာ ိင ု ဂ ် ျ ီးရီးယား ိင ု င ် ၌ ံ ဇန်နဝါရီလှင့် ဧပီလကား ေြခာက်ေသွေသာရာသီ၌ ြဖစ်ပာွ းေလ့ရိှ ေကာင်း မကာေသးမီကြပလုပခ ် သ ဲ့ ည့် ေရာဂါကူးစက်မဆိ  င ု ရ ် ာအချက်အလက် များက ြပသေနသည်။ ပီးခဲ့သည့်ှစ် ိုဝင်ဘာလအတွင်း ေနာက်ဆုံးအကိမ် လက်ဆာအဖျား ေရာဂါြဖစ်ပွားခဲ့ ပီး ပထမဆုးံ ကူးစက်မမှ  ာ ိင ု ဂ ် ျ ီးရီးယားိင ု င ် ံ အေရှေြမာက်ပင ို ်း ေဘာ်ချ ီြပည်နယ်၌ ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။

ိုင်ငံတစ်ဝန်းတုံြပန်ေရးလပ်ရှားမများ

ည ိ င်  းေဆာင်ရက ွ ရ ် န် NCDC က အမျ ိးသားအေရးေပေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးဗဟိဌ ု ာန တစ်ခု တည်ေထာင်ခဲ့သည်။ ကိုးကား - ဆင်ဟာွ ၊ ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မေကာင့် ေသဆုံးသူ ဂျပန်ိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကိမ် ေတွရှိ တိုကျ ိ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ဂျပန်င ို င ် တ ံ င ွ ် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်ခရ ံ မေကာင့် အမျ ိးသမီးတစ်ဦး ေသဆုံး သွားခဲေ ့ ကာင်း ဂျပန်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေန့အတည်ြပေြပာကားခဲသ ့ ည်။ ကာနာဂါဝါြပည်နယ်တင ွ ် ေနထိင ု ေ ် သာ အသက် ၈၀ အရွယအ ် မျ ိးသမီးသည် ဂျပန်င ို င ် တ ံ င ွ ် ဗိင ု ်းရပ်စပ ် ိုးကူးစက်မေကာင်  ့ ပထမဆုံးေသဆုံးသူြဖစ်လာခဲသ ့ ည်။ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်တင ွ ် ေရာဂါလကဏာများ စတင်ေပေပါက်လာခဲ့ ပီး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်တင ွ ် ၎င်းအား ေဆးုသ ံ ို ပိေ ု ဆာင်ခသ ဲ့ ည်ဟု ကျန်းမာေရးဝန်ကီး ကတ်ဆ ု ို ဘူကာတိုက ေြပာကားခဲ့သည်။ ထိုေနာက် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် ေသဆုံး ခဲသ ့ ည်။ ေဆးစစ်ချက်များအရ အဆိပ ု ါအမျ ိးသမီးသည် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက် ခံေနရေကာင်း စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့သည်။ ၎င်းအမျ ိးသမီးသည် ိင ု င ် ရ ံ ပ်ြခားသို ခရီးသွားဖူးြခင်းမရှေ ိ ကာင်း သိရသည်

ဟု ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ဆိသ ု ည်။ သိေ ု သာ် ၎င်း၏သားမက်ြဖစ်သူ အငှား ယာ်ေမာင်းသည် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ် ကူးစက်ခေ ံ နရသူတစ်ဦးြဖစ်သည်အ ့ တွက် ၎င်းထံမတ ှ စ်ဆင့် ကူးစက်ြခင်းြဖစ်သည်ဟု ယူဆရသည်။ ေရာဂါလကဏာများ စတင်မြပသမီ ရက်သတှစ်ပတ်အတွင်း တုတ်ိုင်ငံ ဟူေပြပည်နယ်သို သွားေရာက်ခဲ့ြခင်းမရှိေကာင်းှင့် ိုင်ငံြခားသားခရီးသွားများကိုလည်း ခရီး ပိေ ု ဆာင်ေပးခဲြ့ ခင်းမရှေ ိ ကာင်း သားမက်ြဖစ်သူ အငှားယာ်ေမာင်းက ဆိသ ု ည်။ ဂျပန်ိုင်ငံတွင် ေနာက်ထပ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူတစ်ဦးမှာ ဂျပန်ိုင်ငံ အေနာက်ပိုင်းေဆးုံတစ်ုံတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည့် အသက် ၅၀ အရွယ် ဆရာဝန်တစ်ဦးြဖစ်သည်။ ေနာက်ထပ် ဗိင ု ်းရပ်စက ် ူးစက်ခရ ံ သူတစ်ဦးမှာ တိက ု ျ ိ မိအြပင်ဘက်တင ွ ေ ် နထိင ု ေ ် သာ အသက် ၂၀ အရွယ် အမျ ိးသားတစ်ဦး ြဖစ်သည်။ ကိုးကား-အင်န်အိတ်ခ်ျေက၊ ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်


ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၅၊ ၂၀၂၀

ရခိုင်ြပည်နယ်၌ လက်နက်ကီးကျည်ကျေရာက်ေပါက်ကွဲမေကာင့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကသည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ေထာက်ပံ့ေငွှင့် ပစည်းများ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနက

ရခိုင်ြပည်နယ် ဘူးသီးေတာင်မိနယ် စံညင်းေဝေကျးရွာအုပ်စု ခေမွေချာင်း

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေထာက်ပံ့ေငွှင့်

ေထာက်ပံ့ပစည်းများ

(ခမီး) ေကျးရွာ အေြခခံပညာမူလတန်း(လွန်)ေကျာင်းတွင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃

လူမဝန်  ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန

ရက် နံနက်ပင ို ်းက လက်နက်ကီးကျည်ကျေရာက်သြဖင့် ဒဏ်ရာရရှခ ိ ဲ့ ကေသာ

အေနြဖင့် ေမာင်ေတာခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ခိုင်အုပ်ချပ်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား လူမဝန်  ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်

ေရးမှး ဦးေဆာင်ေသာအဖွဲှငအ ့် တူ ဒဏ်ရာရရှသ ိ ည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၁၇ ဦးအတွက် တစ်ဦးလင် ေငွကျပ် ၅၀၀၀၀ န်းြဖင့် စုစေ ု ပါင်းေထာက်ပေ ံ့ ငွကျပ် ၈၅၀၀၀၀ ှင့်ကျားလုံချည် ၁၀ ထည်၊ မလုံချည် ခုနစ်ထည်၊ တီရှပ် ၃၄ ထည်၊ ြခင်ေထာင် ၁၇ လုံး၊ ေစာင် ၁၇ ထည်၊ ဆပ်ြပာ ၁၇ ေတာင့်၊ တဘက် ၁၇ ထည် တိုအား

ယမန်ေန့ှင့်

ယေန့တွင်သွားေရာက်ေထာက်ပံ့ခဲ့ပီး

ဒဏ်ရာရ

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် ၎င်းတိ၏ ု မိသားစုများအား စိတလ ် မ ူ ေရးဆိ  င ု ရ ် ာ ှစ်သိမ့်အားေပးမများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ အဆိုပါြဖစ်စ်တွင် ဒဏ်ရာရ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၁၇ ဦးရှိခဲ့ပီး ၎င်းတိုအနက် မခင်ေမဦး(၁၁)ှစ်ှင့် မနီခိုင်(၉)ှစ်တို ှစ်ဦးမှာ ဒဏ်ရာရရှိမ များြပားသြဖင့် ဘူးသီးေတာင်မိနယ် ြပည်သူ့ေဆးုတ ံ င ွ ် အတွင်းလူနာအြဖစ် လည်းေကာင်း၊ ကျန်ရှိသည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၁၅ ဦးမှာ

ဂာရီ

(ပရဟိတ) ေကျာင်းတွင် တည်းခိုေနထိုင်၍ ြပင်ပလူနာအြဖစ်လည်းေကာင်း ေဆးကုသမ ခံယလ ူ ျက်ရေ ှိ ကာင်း သိရသည်။

ေရဦးမိနယ်၌ အမျိးသမီးတစ်ဦးကို ိုက်ှက်မီးသူအား ဖမ်းဆီးရမိ ေရဦး ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၄

ေရးအတွက် ေရဘိုခိုင် ရဲတပ်ဖွဲမှး ဒုတိယရဲမှးကီး

စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး ေရဦးမိနယ် အင်ပင်ေရေကျးရွာ

ြမင့်ေမာင် အနီးကပ်ကီးကပ်၍ ေရဦးမိနယ် ရဲတပ်ဖွဲမှး

အနီး အမျ ိးသမီးတစ်ဦးကို ိုက်ှက်သတ်ြဖတ်၍ မီး

ရဲမှးွန့်ဝင်းဦးစီးအဖွဲက မသကာသူကို စုစ ံ မ်းစစ်ေဆးခဲရ ့ ာ

သူအား ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက် နံနက် ၉ နာရီ မိနစ် ၂၀ က

ဒီပဲယင်းမိနယ် သစ်ရာအိုက်ေကျးရွာေန

ငထွန်း(ခ)

ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ေကာင်း

သာထွန်းေအာင်သည်

စကားများ

ေရဦးမိနယ် ရဲတပ်ဖွဲမှး ရဲမှး

ွန့်ဝင်းထံမှ သိရသည်။

ရန်ြဖစ်ရာမှ

ြဖစ်စ်မှာ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁ ရက် ညေန ၃ နာရီခန့်က ေရဦးမိနယ်

ေညာင်နီကန်ေကျးရွာအုပ်စု

မနီလာေအးှင့်

ိက ု  ် က ှ သ ် တ်ြဖတ်ကာ

မီးခဲေ ့ ကာင်း

စစ်ေဆးေပေပါက်ခဲ့သည်။

အင်ပင်ေရ

ြဖစ်စ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ငထွန်း(ခ) သာထွန်းေအာင်ကို

ေကျးရွာေန မနီလာေအးမှာ ွားေကျာင်းရင်း ေနအိမ ် ွားြခံ

တင်းတိမ်ရံနယ်ေြမရဲစခန်းက အမဖွင့် ဖမ်းဆီးအေရးယူ

ှင့် ေလးဖာလုခ ံ န့်အကွာရှိ အင်တင ုိ း် ေတာအတွငး် မီးေလာင်

ထားေကာင်း သိရသည်။

ဒဏ်ရာများြဖင့် ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ြပစ်မကျးလွ  နသ ် ူ ဖမ်းဆီးရမိ

မိုးေသာက်(ေရဘို)

ငထွန်း(ခ) သာထွန်းေအာင်ကို သက်ေသခံပစည်းများှင့် အတူ ေတွရစ်။

သတင်းစ်

ဝါယာေရှာ့ြဖစ်၍ ကုန်တင်ယာ်တစ်စီး မီးေလာင် လင်းဘွဲ

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

ကရင်ြပည်နယ် လင်းဘွဲ မိနယ် ထီလ-ုံ ဘားအံသွား ကားလမ်းမေပ ေနာ်သငဲ့ ေကျးရွာအနီးတွင် ယေန့ ညေန ၄ နာရီခန့်က ဝါယာေရှာြ့ ဖစ်၍ ၁၂ ဘီး ကုနတ ် င် ယာ်တစ်စီး မီးေလာင်မြဖစ်  ပွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်မှာ ထီလုံမှ ဘားအံသို ေမာင်းှင်လာေသာ ယာ်သည် ေနာ်သငဲ့ ေကျးရွာအနီးအေရာက်တွင်

ေမာ်ေတာ်ယာ်မှာ ဝါယာေရှာ့ြဖစ် မီးေလာင်

ခဲ့သည်။ မီးေလာင်ရာသို ထီလုံနယ်ေြမစခန်းမှး

မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင် ရှစ်ဦး၊ ေမာ်ေတာ်ယာ် ှစ်စီး၊ ရဲအုပ် ရဲမင်းထွန်းဦးစီး၍ တပ်ဖွဲဝင် ၁၀ ဦးတိုက

မီးြငမ ိ း် သတ်ခရ ့ဲ ာ ညေန ၄ နာရီ မိနစ် ၄၀ တွင် ြငမ ိ း် သတ်င ုိ ခ ် ့ဲ ပီး ယာ်ေမာင်း မှာ ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ခဲ့သြဖင့် စုံစမ်းရှာေဖွလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ ခင်စန်းြမင့(် ြပန်/ဆက်)

ဝက်လက်မိနယ်၌ ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီး မီးေလာင် ဝက်လက် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ဝက်လက်မိနယ် မေလး- ေရဘိုကားလမ်းတွင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက် နံနက်ပိုင်းက ၁၂ ဘီးေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီး မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း ေရဘိုခိုင်မီးသတ်ဦးစီးမှး လက်ေထာက်န်  ကားေရးမှး ဦးေအးြမင့်ထံမှ သိရသည်။ ြဖစ်စ်မှာ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက် နံနက် ၂ နာရီခန့်က ဝက်လက်မိနယ် မေလး - ေရဘိုကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၆၁/၂ ှင့် ၆၁/ ၁ အကားတွင် ၁၂ ဘီးယာ်တစ်စီး မီးေလာင်မြဖစ်  ပွားခဲ့ရာ ယာ်၏ ဘယ်ညာ ေနာက်ဘီး ရှစ်လုံးမီးေလာင်ဆုံးံးခဲ့ပီး လူထိခိုက်မမရှိေကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍ ယာ်ေမာင်း ေကျာ်မျ ိးထက်ကို ဝက်လက်မိမ ရဲစခန်းက အမဖွင့်အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။

မိုးေသာက်(ေရဘို)


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ရာဇဝတ်မဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်းှင့် တရားစွဲဆိုြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ေရးအဖွဲ ပထမအကိမ်အစည်းအေဝး ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

ARSA အကမ်းဖက်အဖွဲဝင်များှင့်

ရာဇဝတ်မဆိ  ုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်းှင့် တရားစွဲဆိုြခင်း

ပူးေပါင်းပါဝင်ခသ ဲ့ မ ူ ျား၊ လုြံ ခံေရးတပ်ဖွဲများှင့် အရပ်သား

၎င်းတို၏အလိုတူ

များ ေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးအဖွဲ၏ ပထမအကိမ် အစည်းအေဝးကို

များက ရာဇဝတ်မများကျးလွန်ခဲ့ကေကာင်း၊ အဆိုပါ

ယေန့ ညေန ၄နာရီခွဲတွင် ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး

ရာဇဝတ်မများှင့်

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ေကာင်း၊

လုပ်ငန်းအစီအစ်များကို ေဆွးေွး ေရှးဦးစွာ အဖွဲဥက

စပ်လျ်း၍

စုံစမ်းစစ်ေဆးမများ

ိုင်ငံေတာ်သမတုံးသည်

၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက် ရက်စပ ွဲ ါ အမိန့်ေကာ်ြငာစာ

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်

အမှတ၊် ၁၉/၂၀၂၀ ြဖင့် ‘ရာဇဝတ်မဆိ  င ု ရ ် ာ စုစ ံ မ်းစစ်ေဆးြခင်း

ဦးထွနး် ထွနး် ဦးက အမှာစကားေြပာကားရာတွင် ၂၀၁၇ ခုစ ှ ်

ှင် ့ တရားစွဆ ဲ ြုိ ခင်းများ ေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးအဖွဲ ’ကို ြပည်ေထာင်စု

ဩဂုတ် ၂၅ ရက်၌ ARSA လက်နက်ကိုင်အကမ်းဖက်

ေရှေနချပ်ဥကအပါအဝင် အဖွဲဝင် ၁၀ ဦးြဖင့် ဖွဲစည်းခဲ့

အဖွဲ က ရခိင ု ြ် ပည်နယ် ေြမာက်ပင ုိ း် ရှိ ရဲကင်းစခန်း၊ ရဲစခန်း

ပါေကာင်း၊ အဆိပ ု ါအဖွဲသည် ရခိင ု ြ် ပည်နယ်ြဖစ်စ်အတွင်း

ှင့် တပ်မေတာ်တပ်ရင်းတိုအား

တိုက်ခိုက်ခဲ့ေကာင်း၊

ရာဇဝတ်မကျးလွ  နသ ် မ ူ ျားကို စုစ ံ မ်းေဖာ်ထတ ု ၍ ် ဥပေဒှင့်

ယင်းေနာက် လုံြခံေရးတပ်ဖွဲများှင့် ARSA အကမ်းဖက်

အညီ တရားစွဲဆို အေရးယူေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရန်

အဖွဲတိုအကား

တိုက်ခိုက်မများြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း၊

ြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းအတွက် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ  ် င ို မ ် ည့်

လွတလ ် ပ်ေသာ စုစ ံ မ်းစစ်ေဆးေရးေကာ်မရှင် (Independent

လုပ်ငန်းအစီအစ်များကို ေဆွးေွးရန် ြဖစ်ပါေကာင်း

Commission of Enquiry – ICOE)၏ အပီးသတ် အစီရင်

ေြပာကားသည်။

ခံစာအရ အဆိုပါတိုက်ခိုက်မြဖစ်စ်တွင် အဓိကအားြဖင့်

ထိေ ု နာက် အစည်းအေဝး တက်ေရာက်လာကသူများက

ေမာင်ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင်ှင့် ရေသ့ေတာင်မိနယ်များ

ICOE ၏ အပီးသတ် အစီရင်ခံစာပါ အ ကံြပချက်များအရ

အတွင်း ေနရာ ၁၃ ခု ၌ ရာဇဝတ်မများ ြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း၊

လုြံ ခံေရးတပ်ဖွဲများှင့် ARSA အကမ်းဖက်အဖွဲတို ြဖစ်ပွား

ခဲသ ့ ည့် တိက ု ခ ် က ို မ ် ြဖစ်  စ်များအတွင်း ရာဇဝတ်မကျးလွ  န်

ှင့် တရားစွဆ ဲ ြို ခင်းများ ေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးအဖွဲ ဒုတယ ိ ဥက

သူများကို စုစ ံ မ်းစစ်ေဆးတရားစွဆ ဲ ုိ ေဆာင်ရက ွ ရ ် န် လုပင ် န်း

ဒုတိယေရှေနချပ် ဦးဝင်းြမင့်၊ အဖွဲဝင်များှင့် အြခား

အစီအစ်များကို ေဆွးေွးကသည်။

ဖိတ်ကားထားသူများ တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

အစည်းအေဝးသို ရာဇဝတ်မဆိ  င ု ရ ် ာ စုစ ံ မ်းစစ်ေဆးြခင်း

သတင်းစ်

သမဝါယမတကသိုလ်(စစ်ကိုင်း) (၈) ှစ်ေြမာက်တကသိုလ် စစ်ကိုင်း ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

တည်ေထာင်သည့်ေန့အခမ်းအနား ကျင်းပ

သမဝါယမတကသိလ ု (် စစ်ကင ုိ း် ) (၈)ှစေ ် ြမာက်

များရွတဖ ် တ်ြခင်း၊ ေရစက်ချတရားနာကားြခင်း

တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား၊ ြမန်မာိင ု င ် လ ံ က်လေ ီ ရာင်းချ

များ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ကသည်။

သူများအသင်း(မေလး)မှ တာဝန်ရှိသူများ၊

တကသိလ ု တ ် ည်ေထာင်သည့ေ ် န့ အထိမး် အမှတ်

ထိုေနာက် (၈)ှစ်ေြမာက် တကသိုလ်

ေဈးေရာင်းပွေ ဲ တာ်င ှ ့် တိင ု း် ရင်းသားပေဒသာ

တည်ေထာင်သည့ေ ် န့အထိမး် အမှတ် ေဈးေရာင်း

ဖိတ်ကားထားေသာ

သမဝါယမတကသိလ ု (် စစ်ကင ုိ း် ) ပါေမာကချပ်

ဧည့်သည်ေတာ်များ၊

ကပွက ဲ ို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁ ရက်တင ွ ် သမဝါယမ

ပွေ ဲ တာ်င ှ ့် တိင ု း် ရင်းသားပေဒသာကပွဖ ဲ င ွ ပ ့် က ဲွ ုိ

ှင့် သင်ကား၊ စီမဌ ံ ာနများမှ ဌာနမှးများ၊

တကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)တွင်

ကျင်းပသည်။

ကျင်းပရာ အခမ်းအနားသို စစ်ကိုင်းတိုင်း

အရာထမ်း အမ ထမ်း များ၊

(၈)ှစေ ် ြမာက်တကသိလ ု ် တည်ေထာင်သည့ေ ် န့

ေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ စိက ု ပ ် ျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရး

ေကျာင်းသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

အထိမ်းအမှတ်အေနြဖင့်

ေကျာင်း သား

နံနက်ပိုင်းတွင်

ှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီး ဦးကမ်

အခမ်းအနားတွင် တိင ု ်းေဒသကီး စိက ု ပ ် ျ ိး

သံဃာေတာ်များအား အုဏဆ ် မ ွ း် ဆက်ကပ်

ဇာမုန၊် တိင ု ်းေဒသကီး ေကျာက်မျက်လပ ု င ် န်း

ေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

လှဒါန်းြခင်း၊ အရာယ်ကင်းပရိတတ ် ရားေတာ်

ရှ င ် မ ျားအသင်း ဥက 

ဝန်ကီးက အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး

ဦးေအာင်  ကီး ှ င့ ်

ပါေမာကချပ်က ေကျးဇူးတင်စကားြပန်လည် ေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် အခမ်းအနားကို တိုင်းေဒသကီး

ဝန်ကီး

တိုင်းေဒသကီး

ေကျာက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်

များအသင်း ဥက 

ဦးကမ်ဇာမုန်၊ ဦးေအာင်  ကီး ၊

ပါေမာကချပ် ေဒါက်တာေဒမိမ ု ရ ုိ  ီ င ှ ့် ဒုတယ ိ ပါေမာကချပ်(စီမံ)

ဦးဝင်းိုင်ထွန်းတိုက

ေကျာဖုံးမှ အခမ်းအနားတွင် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဥ ီ က ေဒါက်တာမျ ိးေအာင်က အဖွငအ ့် မှာစကား ေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက ေဒါက်တာမျ ိးေအာင်၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင် သာယာေရးေကာ်မတီဝင် ဦးမင်းသူင ှ ့် ေရပန်းဥယျာ်ကုိ ှစရ ် ည ှ င ် ာှ းရမ်းလုပက ် င ုိ ေ ် ဆာင်ရက ွ ခ ် င ွ ့် တင်ဒါေအာင်ြမင်ထားသည့် ဆန်းြမတ်ထန ွ း် ကုမဏီ  ဥက ေဒါက်တာေနလင်းထွနး် တိက ု ပန်းပွေ ဲ တာ် ကို စက်ခလုတ်ှိပ်ဖွင့်လှစ်ေပးကသည်။ ကည့်အားေပး 

ဖဲကိးြဖတ်ဖင ွ လ ့် စ ှ ေ ် ပးကပီး Jade Colour ေကျာက်မျက်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပင ် န်း (မေလး) ဥက ဦးေအာင်ေသာင်းှင့်ဇနီး လှဒါန်းထား ေသာ ေကျာက်စမ ိ း် တုးံ အား အေမးနံ့သာရည် များ ပက်ဖျန်းကကာ ေဈးေရာင်းပွေ ဲ တာ်တင ွ ် ဖွင့်လှစ်ေရာင်းချေနသည့်

ဆိုင်ခန်းများှင့်

တိုင်းရင်းသားပေဒသာကပွဲကို

အားေပး

လှည့်လည်ကည့်ခဲ  ့ကေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

၁။

ထိုေနာက်ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥကှင့်ဇနီး၊ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား တက်ေရာက်ကသည့် တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားသည် ေရပန်းဥယျာ်အတွင်း ပန်းများဆင်ယင်ြပသထားရှမ ိ ကိ  ု လှညလ ့် ည်ကည့ ်  အားေပးသည်။(အေပပုံ) ေနြပည်ေတာ်တင ွ ် ပထမဦးဆုးံ အကိမက ် ျင်းပသည့် ပန်းပွေ ဲ တာ်ကုိ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ရက်မှ မတ် ၃၁ ရက်အထိ စည်ကားသိုက်မိက်စွာ ကျင်းပသွားမည်ရာ ပန်းမျ ိးစိတ်ေပါင်းသုံးဆယ်ခန့် ှင့် ပန်းပင်ေပါင်းှစ်သိန်းေကျာ်ကို ခင်းကျင်းြပသထားရှိေကာင်း သိရသည်။ ထိြု ပင် ပန်းပွေ ဲ တာ်အတွင်း ိင ု င ် ေ ံ ကျာ်အဆိေ ု တာ်များက မတ်လ ၃၁ ရက်အထိ အပတ်စ် စေန၊ တနဂေွေန့တိုတွင် အခမဲ့သီဆိုေဖျာ်ေြဖသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းှင့် ဓာတ်ပုံ - ဟိန်းမင်းစိုး

MRTV Channel အား HD စနစ်ြဖင့် ပုံမှန်ထုတ်လင့်သွားမည် ြမန်မာ့ပ ု ြ် မင်သံ ကားကည့ပ ် ရိသတ်များ အုပ/် အသံ အရည်အေသွး

ပိုမိုကည်လင်စွာ ကည့်ိုင်ရန်အတွက်

OK ှိပ်ပါ။

Menu

MRTV Channel အား ပုံမှန်

ထုတလ ် င့  ေ ် နေသာ Standard Definition (SD) စနစ်အြပင် High Definition

Channel Search

Auto Search

OK

( ခ) DVB-T2 Tuner ပါရှိေသာ LCD / LED Flat TV များြဖင့် ဖမ်းယူ

(HD) စနစ်ြဖင့ပ ် ါ (၁၅-၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှ စတင်စမ်းသပ်ထတ ု လ ် င့  ်ေပးခဲ့ပီး

ကည့်ပါက  Menu မှ Channel ကိုသွားပီး Tuner Type တွင်

(၁၅-၂-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှ

Antenna ကို ေရွး၍ OK ှိပ်ပါ။ ပီးလင် Auto Scan ကိုှိပ်ပါ။

စတင်၍ HD စနစ်တစ်မျ ိးတည်းြဖင့်သာ ပုံမှန်

ထုတ်လင့်ေပးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

Country တွင် (Myanmar) ှင့် Mode တွင် ( DTV+ ATV ) တိုကို

၂။

ေရွးချယ်၍ Start သို သွားပီး OK ှိပ်ပါ။

ထိုသို HD စနစ်သို အဆင့်ြမင့်တင်ေြပာင်းလဲထုတ်လင့်မများသည်

အုပ်/အသံ အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေရးကို ေရှးေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ပီး

Menu

Digital စနစ်ြဖင့် ဖမ်းယူကည့်ေနကသည့် ုပ်ြမင်သံကားဖမ်းစက်များ

Auto Scan

အေနြဖင့် HD အရည်အေသွးအတိုင်း ဖမ်းယူကည့်ိ  ုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ၃။

Start

Analogue စနစ်ြဖင့် ဖမ်းယူကည့်ေနေသာ  TV များတွင်မူ မည်သည့်

Channel

Tuner Type

Country (Myanmar)

Antenna Mode(DTV+ATV)

OK

(ဂ) Analogue TV (Tube) ကို Set-top Box ှင့် ချ ိတ်ဆက်ကည့ ် ပါက 

ချ ိန်ညမ ိ ကိ  မ ု ှ ြပလုပရ ် န် မလိအ ု ပ်ဘဲ ယခင်အတိင ု ်း ဆက်လက်ဖမ်းယူကည့ ် 

ုပ်ပုံအရွယ်အစား ချ ိန်ညိရန်အတွက် Set-top Box ၏ Menu မှ

ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။

Picture ကိုှိပ်ပီး Aspect Ratio မှ 16:9 Wide Screen ကို ေရွး၍

၄။

OK ှိပ်ပါ။

ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကားပရိသတ်များအေနြဖင့် MRTV Channel အား

HD စနစ်ကို ကည့်ိ  ုင်ရန် DVB-T2 Set-top Box (သိုမဟုတ်) DVB-T2 Tuner ပါရှေ ိ သာ LCD/LED TV များအား Auto Tuning ြပန်လည် ြပလုပြ် ခင်း ြဖင့် ုပ/် သံ အရည်အေသွးေကာင်းမွနစ ် ာွ ဖမ်းယူကည့ ် ိ  င ု မ ် ည်ြဖစ်ပါသည်။ (က) DVB-T2 Set-top Box ြဖင့် ဖမ်းယူပါက Menu မှ Channel Search ကိုေရွးပီး Auto Search သို သွား၍

၅။

Menu

Picture

Screen

OK

Aspect Ratio

16:9 Wide

ဖမ်းယူချ ိန်ညိပီးပါက Channel Box တွင် ေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း

Channel များကို ဖမ်းယူရရှိမည် ြဖစ်ပါသည် (1)

MRTV HD

(12) MNTV

(2)

MRTV Hluttaw

(13) Channel-9

(3)

MRTV NRC

(14) Mizzima

(4)

MRTV Farmer

(15) DVB

(5)

MRTV Sport

(16) Channel K

(6)

MITV

(17) YTV

(7)

EDU

(18) Fortune TV

(8)

MRTV Entertainment

(19) Myanma Radio

(9)

MRTV-4

(10) Channel-7

(20) Upper Tineyinthar (21) Lower Tineyinthar

(11) 5 Plus ၆။

ဒစ်ဂျစ်တယ်ုပ်သံလိုင်းများအား ဖမ်းယူကည့်ေနသူများအေနြဖင့်

လည်း (၁၅-၂-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစတင်၍ အထက်ပါ အစီအစ်များအတိုင်း ရရှိရန် Auto Tuning ြပန်လည်ြပလုပ်ရန် လိုအပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ၇။

ြမန်မာ့ပ ု ြ် မင်သံ ကားကည့် ပရိသတ်များအေနြဖင့် ထိသ ု ုိ ဖမ်းယူကည့ ် 

ရာတွင် အဆင်မေြပမ တစ်စတ ုံ စ်ရာရှပ ိ ါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်(က) 9 Meter Earthstation

ဖုန်း၊ ၀၉-၄၀၈၀၈၂၀၉၀

(တပ်ကုန်း ၊ ုံးချပ်) (ခ)

9 Meter Earthstation

ဖုန်း၊ ၀၉-၄၀၈၀၈၂၀၈၀

(ရန်ကုန် ၊ ြပည်လမ်း) ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ဟားခါးမိ ခင်းသာ(View Point)၌ သီရိပျံချီ ဦးကီယိုမန်းေကျာက်တိုင် ဖွင့်လှစ်

ပိုးေမွးြမေရးှင့် ပိုးချည်မင်ထုတ်လုပ်ြခင်းစီမံကိန်း လဲေြပာင်းေပးအပ်

ဟားခါး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ (၇၃)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့ကို အားြဖင့ ်

ဟားခါးမိ

ဂုဏ်ြပေသာ

ဘားအံ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

DiamatsuCo.,Ltd ၏ ဥကှင့် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးတိုက ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

 ခင်း သာ (View Point)၌

ပိုးေမွးြမေရးှင့် ပိုးချည်မင်ထုတ်လုပ်ြခင်း မိတ်ဆက်

ချင်းတိင ု ်းရင်းသားေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးြဖစ်ေသာ သီရပ ိ ျံချ ီ

ြဖန့်ြဖးမစီမက ံ န ိ း် လေ ဲ ြပာင်းေပးအပ်ြခင်းအခမ်းအနားကို

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲကိုယ်စား ြပည်နယ်စိုက်ပျ ိးေရး၊

ဦးကီယိုမန်း ေကျာက်တိုင်

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီက ကရင်ြပည်နယ်

ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဦးေစာြမင့်ဦးှင့် JICA

ဘားအံမိနယ် ကေမာ့ကပိုမျ ိးေစ့ြခံ၌ ကျင်းပသည်။

မှ Mr. Ew Ai Nobuo (Senior Representative JICA

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၂ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီက အဆိပ ု ါေကျာက်တင ို ် ေရှ၌ ကျင်းပသည်။ ချင်းအမျ ိးသားကီး

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးကီယိုမန်းသည် ၁၉၄၇ ခုှစ်

ေဒနန်းခင်ေထွးြမင့်က

အဖွ င့ ် အ မှာ စကားေြပာကားပီး

JICA( Japanese

Myanmar Officer) မှတ်တမ်းလာ

တိုက

လက်မှတ်ေရးထိုးပီး

အြပန်အလှန်လဲေြပာင်းေပးအပ်က

ပင်လည ုံ လ ီ ာခံသို တက်ေရာက်ခဲ့ ပီး ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်း

International Cooperation Agency) မှ Mr. Ew Ai

ှင့်အတူ

Nobuo (Senior Representative JICA Myanmar Officer)

ဆက်လက်၍ ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်င ှ ့် ြပည်နယ်

က တ်ခွန်းဆက်စကားေြပာကားကာ ပိုးေမွးြမြခင်း၊

ဝန်ကီးများ၊ JICA မှ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား၊ Daimatsu Co.Ltd

ပိးု ချည်မင်ထတ ု လ ် ပ ု ြ် ခင်း၊ မိတဆ ် က်ြဖန့်ြဖးမ စီမံကိန်း

မှ

၁၅ ရက်တွင် ဖွားြမင်ခဲ့ပီး ၁၉၈၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်

ှင့်ပတ်သက်သည့်

ပိုးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းကို လှည့်လည်ကည်ခဲ  ့ကသည်။

တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ရာ ၎င်းအား ဂုဏ်ြပေသာအေနြဖင့်

ကိရိယာများ

ပင်လုံစာချပ်လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ကေသာ

ချင်းတိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးြဖစ်သည်။ ချင်းအမျ ိးသားကီး ဦးကီယိုမန်းကို ၁၉၁၂ ခုစ ှ ် မတ်

ဦးကီယိုမန်း

အေဆာက်အဦ၊

စက်ပစည်း

သည်။

တာဝန်ရှိသူများ၊

ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက

လဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍

ေနမျ ိးလွင်(ြပန်/ဆက်)

သမိုင်းမှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းိုင်ရန်

ချင်းတိုင်းရင်းသား ဘာသာ(ဟားခါး)၊ ြမန်မာဘာသာ၊

ေဆာင်းသီးှံကုလားပဲများ မေလးေဈးကွက်သို လင်လင်ဝင်ေရာက်

အဂလ  ပ ိ ဘ ် ာသာ သုံးမျ ိးြဖင့် သုံးဖက်ြမင်ေကျာက်စာတိင ု ် စိုက်ထူရြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ြမင့်ိုင်စိုး(ြပန်/ဆက်)

FDAေထာက်ခံချက်ရရှိေသာ ြမန်မာထုတ်ကုန်များေရာင်းချ ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

ိုင်ေအာင်လည်း

ြမန်မာိုင်ငံစားေသာက်ကုန်ထုတ် လုပ်တင်ပိုေရာင်းချ

ကုန်သည်/ စက်မအသင်းချပ်ဥက

သူများအသင်း၏ ဆမအကိမေ ် ြမာက် ြမန်မာ့စားေသာက်

ေြပာသည်။

ကုန်စည်ြပပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယေန့ နံနက်ပိုင်းက

ကိးစားေဆာင်ရွက်ေနပါတယ်"ဟု ဦးေဇာ်မင်းဝင်းက

အဆိပ ု ါြပပွတ ဲ င ွ ် ြမန်မာိင ု င ် ြံ ပည်တင ွ ်း၌ ထုတလ ် ပ ု ေ ် သာ စားေသာက်ကုန်အမျ ိးမျ ိး၊

Myanmar Expo ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ထုပ်ပိုးပစည်းအမျ ိးမျ ိးတိုအပါအဝင် ြပည်တွင်းကုမဏီ

လူသုံးကုန်ပစည်းအမျ ိးမျ ိး၊

"ဒီြပပွမ ဲ ှာေရာင်းချတဲ့ ြမန်မာထုတက ် န ု ပ ် စည်းေတွဟာ

ေပါင်း ၁၅၀ ေကျာ်က ြပခန်းေပါင်း၂၀၀ ြဖင့် ခင်းကျင်းြပသ

FDA စစ်ေဆးပီးေတာ့စားသုံးရန်အရည်အေသွးြပည့်မီတဲ့

ေရာင်းချေပးလျက်ရှိပီး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ရက်မှ ၁၆ ရက်

ထုတက ် န ု ေ ် တွြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာထုတက ် န ု ေ ် တွ ြပည်တင ွ ်း

အထိ ေရာင်းချေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

၇၇၀၀၀

ပိင ု ်းမှစတင်ထက ွ ရ ် လ ှိ ာသည့် ကုလားပဲ

(စိုးဝင်းြမင့်ပွဲ)ုံ က ေြပာသည်။

အေရာင်းသွက်လျက်ရှိပီး

၎င်း

အဓိက

ပဲအမျ ိးအစားများအနက် ထိင ု ဝ ် မ်င ှ ့်

ကုလားပဲများ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း

ြပည်တင ွ ်းမှာပဲ စားသုံးကတာပါ။ဒီစ ှ ်

V7 ပဲများကို အိိယဝယ်လက်များ

မေလးေဈးကွက်သို

က အထွက ် န်  းကလည်း ေကာင်းတဲ့

ကလည်း

ေရာက်ကာ အေရာင်းသွက်လျက်ရှိ

အြပင်

လည်း သိရသည်။

ေကာင်း မေလးပဲကန ု သ ် ည်များထံမှ

ကုလား ပဲေတွကေတာ့ အေရာင်းသွက်

သိရသည်။

ေနတဲ့အတွက်

အဆိုပါပဲများကို

လင်လင်ဝင်

မေလးတိုင်း

ေဒသကီး ေကျာက်ဆည်၊ သဲေတာ၊

''ကုလားပဲသီးှံက

န်းြဖင့လ ် ည်းေကာင်း

ေဈးကွက်ထဲဝင်လာသမ

ဝယ်ယူေလ့ရှိေကာင်း

အဆိုပါ ကုလားပဲအုပ်စုဝင် ပဲများ

လက်ရှိေပါက်ေဈး

ကို ြပည်တွင်း၌ ြမန်မာ့ိုးရာ အစား

ထက် ေဈးကျဖိမ ု ရှေ ိ တာ့ဘးူ ''ဟု ၎င်း

အစာ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အများဆုံး

က ဆက်လက်ေြပာြပသည်။

ထည့သ ် င ွ း် အသုးံ ြပလျက်ရိှ ပီးမတ်လ

လက်ရှိတွင် ေဈးကွက်အတွင်း၌

စ့က ် ူးမိနယ်တမ ို ှ အေစာဆုံး ထွကရ ် ှိ

ကုလားပဲအပ ု စ ် ဝ ု င် ပဲများြဖစ်သည့် V2

မေကွးတိုင်းေဒသကီးတိုမှ

လာပီး အဖွငေ ့် ဈးမှာလည်း အများဆုံး

မှာ သုံးတင်းဝင် တစ်အိတ်လင် ေငွ

အမျ ိးအစားများ ထပ်မံထွက်ရှိကာ

ထွကရ ် သ ှိ ည့် V2 အမျ ိးအစား ကုလား

ကျပ် ၇၅၀၀၀ န်းြဖင့လ ် ည်းေကာင်း၊

ေဈးကွက်သို

ပဲမှာ သုံးတင်းဝင် တစ်အတ ိ လ ် င် ကျပ်

V7 မှာ ေငွကျပ် ၇၄၀၀၀ န်းြဖင့လ ် ည်း

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ငယ် ြဖစ်ထန ွ း် ေနပီး ကျန်ဘဂလ  ားပင်လယ်ေအာ်တင ွ ် အများအားြဖင့် သာယာ

ရှစေ ် သာင်းန်းြဖင့် စတင်ခဲ့ ပီး ေဖေဖာ်

ေကာင်း၊ 929 ပဲ အမျ ိးအစားမှာ ကျပ်

ေနသည်။

ဝါရီ ၁၄ ရက် ေပါက်ေဈးမှာေငွကျပ်

၇၇၀၀၀

ြမင့်ေမာင်

ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ကပလီပင်လယ်ြပင်င ှ ့် ဘဂလ  ားပင်လယ်ေအာ်ေတာင်ပင ုိ း် တိတ ု င ွ ် တိမအ ် နည်း မိုး/ ဇလ

ြမရည်နာတန်ဖိုးမတမှ ြမရည်နာတန်ဖိုးမတအိမ်ရာစီမံကိန်းမှ အိမ်ခန်းဝယ်ယူလိုသူများအတွက် အိမ်ခန်း ေလာက်လာများကို တစ်ေစာင်လင်

ထို င ် ဝ မ် ပဲ အ မျ ိးအစားမှာ ေငွ က ျပ်

ရှေ ိ ကာင်း မေလးမိမှ ဦးစိုးဝင်းြမင့်

ဝမ်း တွ င ်း ၊ ပု သိ မ ်  ကီး ၊ မတ ရာှ င့ ်

ေစျးကွက်သာမက ြပည်ပေစျးကွက်များအထိ ထိုးေဖာက်

အေြခအေန

၇၅၀၀၀ န်းြဖင့် အေရာင်းသွကလ ် ျက်

ေဆာင်းသီးှံအြဖစ် ဇန်နဝါရီလကုန် အုပ်စုဝင် V2, V7, 929 ှင့် ထိုင်ဝမ်

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး သာေကတမိနယ် မင်းနာလမ်းရှိ

ဘဂလားပင်လယ်ေအာ်

မေလး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

တစ်ေထာင်ကျပ်ြဖင့်

ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်မှစတင်၍

အတွင်းတွင် မေလး၊ စစ်ကိုင်းှင့် ၎င်းပဲ

ဝင်ေရာက်လာေတာ့ မင်းထက်ေအာင်

န်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊

(မန်းကိုယ်ပွား)

နည်းပညာထုတ်ကုန်ြပပွဲှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဆိုင်ရာ ေဆွးေွးပွဲကျင်းပ

ုံးပိတရ ် က်များအပါအဝင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက်အထိ ေရာင်းချေပးခဲ့ ပီး အဆိပ ု ါေလာက်လာများကို

ထားဝယ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၇ ရက်မှ ၂၈ ရက်အတွင်း ြပန်လည်လက်ခံေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။

ကွနပ ် ျတာအကျ ိးြပ၊ ေဒသအကျ ိးြပလုပင ် န်း

ထိေ ု နာက် ကွနပ ် ျတာတကသိလ ု ် (ထားဝယ်)

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သတင်းအချက်အလက်

ဒုတိယပါေမာကချပ်ေဒါက်တာခင်ေအးသန်း

နည်းပညာြဖင့် ကူညီေပးိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍

က ေဒသအကျ ိးြပ အပလီေကးရှင်းများကို

ကွန်ပျတာတကသိုလ(် ထားဝယ်)တွင် ပညာ

ေရးသား

အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေသာ

ဒုတိယဥက ဦးကည်စိုး၊ တိုင်းေဒသကီး

သင်ကားလျက်ရေ ှိ သာ ေကျာင်းသား ေကျာင်း

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၏ စွမ်းေဆာင်

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီး၊ တိုင်းေဒသကီး

သူများ၏ စိတက ် ူးြဖင်ဖ ့ န်တီးထားေသာစတုတ

ရည်များကိုေဖာ်ထုတ်ရန်၊ IT Products များ

ဥပေဒချပ်၊

နည်းပညာထုတ်ကုန်ြပပွဲ

ထုတ်လုပ်ိုင်ေသာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများက ခင်းကျင်းြပသ

(Software & Hardware Applications ) ှင့်

များ၏စိတ်အားထက်သန်မကိ  ု အားေပးြမင့်

ထားေသာ Software & Hardware Applications

သတင်း အချက် အ လက် န ည်း ပညာဆို င ် ရာ

တင်ရန်ှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၏

များကို ကည် ့ အားေပးခဲ  ေ ့ ကာင်း သိရသည်။

ေဆွး ေွး ပွဲ ကို

အနာဂတ်အတွက် အလုပအ ် ကိင ု ် အခွငအ ့် လမ်း

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ေရာင်းချေပးသွားမည် ေရာင်းချေပးသွားမည့တ ် က ို ခ ် န်း ၅၇၄ ခန်းမှာ ြမရည်နာတန်ဖိုးမတအိမရ ် ာ RC ေလးခန်း တွဲ ေြခာက်ထပ်၊ အေဆာက်အအုံ ၂၁ လုံးမှ အိမ်ခန်း တစ်ခန်းလင် ၆၆၁ စတုရန်းေပရှိ အခန်းေပါင်း ၄၀၅ ခန်းှင့် ယခင်ေရာင်းချခဲ့ ပီးေသာ တိက ု ခ ် န်းများမှ ြပန်လည်အပ်ေ ှံ သာအခန်းှင့် တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်များမှ မဆက်သွယ်ေသာအခန်းတိုြဖစ်ပီး တိုက်ခန်းတစ်ခန်းလင် ကုနသ ် ယ ွ ် လုပ်ငန်းခွန် သုံးရာခိုင်န်းအပါအဝင် ေြမညီထပ်တစ်ခန်းလင် ေငွကျပ် ၂၈၈ ဒသမ ၄ သိန်း၊ ပထမထပ်တစ်ခန်းလင် ေငွကျပ် ၂၅၇ ဒသမ ၅ သိန်း၊ ဒုတိယထပ်တစ်ခန်းလင် ေငွကျပ် ၂၃၁ ဒသမ ၇၅ သိန်း၊ တတိယထပ်တစ်ခန်းလင် ေငွကျပ် ၂၁၁ ဒသမ ၁၅ သိန်း၊ စတုတထပ်  တစ်ခန်း လင် ေငွကျပ် ၁၉၅ ဒသမ ၇ သိနး် ၊ ပမထပ်တစ်ခန်းလင် ေငွကျပ် ၁၈၀ ဒသမ ၂၅ သိနး် တိြု ဖင့် ေရာင်းချေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ သန်းေဇာ်မင်း (ြပန်/ဆက်)

တိုးချဲဝန်ထမ်းအိမရ် ာများ ရာန်းြပည့် တည်ေဆာက်ပီးစီး မလင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ မေလးတိင ု ်းေဒသကီး မလင်မိနယ်အတွင်းရှိ ဌာနဆိင ု ရ ် ာများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေနအိမအ ် ခက်အခဲရသ ှိ ည့် ိင ု င ် ဝ ံ့ န်ထမ်းများေနထိင ု ေ ် ရး အခက်အခဲမရှေ ိ စရန်ရည်ရယ ွ ၍ ် တိုးချဲ ဝန်ထမ်းအိမရ ် ာများကို ေဆာက်လပ ု ေ ် ပးလျက်ရရ ှိ ာ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ဒုတယ ိ ပတ်က ဝန်ထမ်းအိမရ ် ာ များ ရာန်းြပည့် တည်ေဆာက်ပီးစီးပီြဖစ်ေကာင်း မိြပှင့် အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ေြပာသည်။ ဝန်ထမ်းအိမရ ် ာများကို ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘာှစ် ခွငြ့် ပရန်ပေ ံု ငွြဖင့် တည်ေဆာက်ခြ့ဲ ခင်း ြဖစ်ပီး RC သုံးထပ်ေဆာင် ှစ်လုံး၊ RC ေလးထပ်ေဆာင် ှစ်လုံး တည်ေဆာက်ေပးခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများကို ပညာေရးဝန်ထမ်းများအတွက် ၅၀ ရာခိုင်န်း၊ အြခားဌာန ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအတွက် ၅၀ ရာခိုင်န်း

သတ်မှတ်ပီး ဝန်ထမ်းေနရာချထားေရးကို

ေဖေဖာ်ဝါရီလ တတိယပတ်မှစတင်ပီး ေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ြမထွန်း(မလင်)

အကိမ်ေြမာက်

သယ်ပိုးကရန်လိုေကာင်း ေြပာသည်။

ယေန့ နံ န က် ၉ နာရီ က

ထားဝယ်မိ ကွနပ ် ျတာတကသိလ ု (် ထားဝယ်) ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ တိင ု ်းေဒသကီး လပ်စစ်င ှ စ ့် မ ွ ်းအင်ဝန်ကီး ဦးေအာင်သူရက ယေန့ေခတ်တွင် ICT ၏ အခန်းကသည် ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရး၊

ပညာေရး၊

ကျန်းမာေရးအစရှိေသာ

နယ်ပယ်အသီးသီး၏ ဖွံဖိးတိးု တက်ေရးကို အေထာက်အကူြပေသာအလွန်ေရးပါသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊

ေလာက

ေကာင်းကျ ိးတိုးပွားေစရန်အေထာက်အကူြပ မည့် ICT အသုံးချဝတပစည်းများကို ထုတ် လုပ ် င ို မ ် ည်စ ့ ်းစားတီထင ွ ဖ ် န်တီးြခင်းများကို ဇွဲ၊

ဝီရိယအေြခခံ၍

တစိုက်မတ်မတ်ြဖင့်

ဆက်လက်ကိးပမ်းသွားိုင်ပီး

ေဒသ

ေကာင်းကျ ိး၊ ိင ု င ် ေ ံ ကာင်းကျ ိး ဆထက်တးုိ

များ

တိုးတက်များြပားလာေစရန်စသည့်

ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ြပလုပ်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။ ဆက်လက်၍ တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်

ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

အမျိးသမီးများဦးေဆာင်သည့် လယ်ေြမများြဖစ်ေပလာေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်

သတင်းစုံက

ေရတာရှည်တွင် သံဂေဟဆက်ှင့် သံပန်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်

ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

ေရတာရှည်

လယ်ယာလုပသ ် ားရှားပါးပီး အထွက်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေရတာရှည်မိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

 န်း ေလျာ့ က ျေနသည့်

ြပည် န ယ်

ဦးစီးဌာနက အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအေထာက်အကူြပ သံဂေဟဆက်ှင့်

အချ ိတွင် အမျ ိးသမီးများဦးေဆာင်

သံပန်းြပလုပ်ြခင်းသင်တန်းအမှတ်စ် (၃/၂၀၂၀) ကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁ ရက်

သည့် လယ်ေြမများြဖစ်ေပလာေရး

မွနး် လွဲ ၂ နာရီက ေတာင်ငူ မိနယ် ကံးုိ ေကျးရွာရှိ အစိးု ရနည်းပညာအထက်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများ

တန်းေကျာင်းခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ှင့်

စိုက်ပျ ိးေရးအဖွဲအစည်းများ

ပူးေပါင်း

ေရတာရှည် မိနယ် တိေမွးကုဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒါက်တာကည်လင်

ေဆာင်ရွက်ေနေကာင်း

က အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး ေကျာင်းအုပ်ကီး ဦးေကျာ်မင်းလတ်က

ြမန်မာိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချပ်မှ

သင်တန်းတွငပ ် ါဝင်သည့် သင်ခန်းစာဘာသာရပ်များှင့် သင်တန်းမှရရှလ ိ ာမည့်

ဒုတိယဥက ေဒါက်တာမျ ိးေအာင်

ပညာများြဖင့်

ေကျာ်က ေြပာသည်။

ေြပာကားသည်။

လူမဘဝဖွံဖိးတိးု တက်ေရး

ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ကရန်

"အမျိးသမီးတစ်ဦးတည်းလွယလ ် ယ ွ ်

ထိုေနာက် မိနယ်ေကျးလက်ဦးစီးဌာနမှ လက်ေထာက်န်  ကားေရးမှး

ကူကလ ူ ပ ု သ ် ွားိင ု တ ် ဲ့ တိက ု  ် က ို မ ် ျ ိးေစ့

ဦးရန်ိုင်ွန့်က သင်ေထာက်ကူပစည်းများေပးအပ်ခဲ့ပီး ၁၅ ရက်ကာြမင့်

ချ ကိရယ ိ ာလိဟ ု ာမျ ိးကို ကန်ေတာ်တို

လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်သည် အမျ ိး

ဘားအံမိနယ် သာယာကုနး် ေကျးရွာမှ

အမျ ိးသမီး များဦးေဆာင် ို င ် သ ည့်

မည့်သင်တန်းသို သင်တန်းသား ၂၀ တက်ေရာက်လျက်ရှိေကာင်းသိရသည်။

ရဲ မိတဖ ် က်အဖွဲအစည်းေတွနဲ့ ကျယ်

သမီးများဦးေဆာင်ရန် ခက်ခဲသည့်

အမျ ိးသမီး ေတာင် သူ တ စ် ဦးြဖစ် သူ

လုပ်ငန်းခွင်ြဖစ်လာေစရန်ှင့် စိုက်

ကိုလွင်(ဆွာ)

ကျယ်ြပန့်ြပန့် သက်သက်သာသာနဲ့

လုပင ် န်းခွငြ် ဖစ်ေသာ်လည်း စက်ပစည်း

ေဒြမေဝက ေြပာသည်။

ပျ ိးထုတလ ် ပ ု မ ် လု  ပင ် န်းစ်တစ်ခလ ု းံု

လာမယ်မ ့ ိုးစပါးရာသီအမီ ြဖန့်ြဖးေပး

ကိရိယာများကူညီမ၊ မှန်ကန်သည့်

သွားဖို ရှပ ိ ါတယ်။ ေနာက် သင ွ း် အားစု

သွင်းအားစုများှင့်

ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် စိုက်ပျ ိး

ကိုေထာက်ပံ့ချ ိတ်ဆက်ိုင်ေပးသည့်

မှန်ကန်သည့်

ထုတလ ် ပ ု  ် င ို သ ် ည့် ေြမဧရိယာေပါများ

အစီအမံများေဆာင်ရွက်ေနေကာင်း

ပိုင်းမှာလည်း ဘယ်လိုသွင်းအားစု

နည်း စနစ် မ ျားအသုံး ြပမ ၊ စို က ် ပ ျ ိး

ေသာ်လည်း လယ်လပ ု သ ်  ူ င ှ ့် လယ်ယာ

Mennonite Economic Development

ပဲခူး

ေတွကို ဘယ်လိုချ ိန်မှာသုံးသင့်တယ်

ထုတ်လုပ်သည်မှ ေစျးကွက်ေရာက်

လု ပ ် သားရှားပါးမ ၊

Associatesမှ အကီးတန်းပိုဂရမ်

ပဲခူးမိနယ်အတွင်းရှိ လပ်စစ်မီးမရရှိဘဲ ထင်းမီးသုံးစွဲေနသည့် ေကျးရွာ

ဆို တာမျ ိးနည်း ပညာပို င ်း ကို လ ည်း

သည်အထိ ပူးေပါင်းချ ိတ်ဆက်ိုင်မ

ေလျာ့ကျမေကာင့် လယ်ယာလုပင ် န်း

မန်ေနဂျာ ေစာေစးထူးက

အုပစ ် ု ၃၆ အုပစ ် ရ ု ှိ အိမေ ် ထာင်စု ၁၅၈၉၀ အား ှစ် ကိမခ ် ၍ ွဲ စွမ်းအားြမငမ ့် ီးဖိမ ု ျား

တစ်ဆက်တည်းြဖန့်ေဝသွားဖို ရှိပါ

အားေကာင်းြခင်းြဖင့်အမျ ိးသမီးများ

များေလျာ့နည်းလာမကိုေလာ့ချိုင်

သည်။

တယ်" ဟု ေဒါက်တာမျ ိးေအာင်ေကျာ်

လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ကို ဦးေဆာင်

ရန်အတွက်

က ေြပာသည်။

ိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်းကရင်ြပည်နယ်

စို က ် ပ ျ ိးထု တ ် လု ပ ် မ လု ပ ် င န်း စ် ကို

အထွ က ်   န်း

ေြပာ

ပဲခူးမိနယ်၌ စွမ်းအားြမင့်မီးဖိုများ အခမဲ့ြဖန့်ြဖး

အခမဲြ့ ဖန့်ြဖးေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး ပထမအကိမအ ် ေနြဖင့် ေကျးရွာအုပစ ် ု ၁၅

အဆိုပါေဒသများတွင်

ဇာနည်ေမာင်

အုပ်စုရှိ အိမေ ် ထာင်စု ၇၉၄၅ စုအား ေကျးရွာများအေရာက် ြဖန့်ြဖးေပးသွား မည်ြဖစ်သည်။

ပဲခူးမိနယ်အတွင်းရှိ ထင်းမီးသုံးစွဲေနသည့်ေကျးရွာများသို စွမ်းအားြမင့် မီးဖိုများကို ပဲခူးမိနယ် စိုက်ပျ ိးေရးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများက ေဖေဖာ်ဝါရီ

ေကျးရွာဖွံ ဖိးေရးစီမံကိန်း ှစ်အလိုက် ရင်းှီးြမပ်ှံမအစီအစ် သင်တန်းဖွင့်

၁၀ ရက်မှစတင်၍ သွားေရာက်ြဖန့်ြဖးေပးေနပီြဖစ်ေကာင်းသိရသည်။ ေဌးိင ု (် ပဲခူး)

သထုံ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

ခရမ်းမိနယ်တွင် မခင်းအသိပညာေပးေဟာေြပာ

သထုံခိုင် သထုံမိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနတွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုှစ် ဘာေရးှစ် ေကျးရွာဖွံဖိးေရးစီမံကိန်း (VDP) ေကျးရွာ

ရန်ကုန်

၁၈ ရွာအား ှစအ ် လိက ု ် ရင်းှီးြမပ်မ ှံ အစီ  အစ် (Annual Village Investment

ရန်ကန ု ေ ် တာင်ပင ို ်းခိင ု ် ခရမ်းမိနယ် ပိန်းကန်နယ်ေြမရဲကင်းစခန်းမှး ရဲအပ ု ်

Plan) သင်တန်းကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် သထုံခိုင်ေကျး

လမင်းထွန်းသည် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက် ညေန ၅ နာရီခက ွဲ ပိန်းကန်စြံ ပေကျးရွာ

လက်ေဒသဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ဖွငလ ့် စ ှ ခ ် သ ဲ့ ည်။

အုပခ ် ျပ်ေရးမှးုးံ ၌ မခင်းအသိပညာေပးေဟာေြပာပီး လက်ကမ်းစာေစာင်

သထုခ ံ ိင ု ် ေကျးလက်ဦးစီးဌာန ခိင ု ဦ ် းစီးမှး ဦးမိုးဝင်းကအဖွငအ ့် မှာစကား

များ ြဖန့်ေဝေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေြပာကားပီး သထုံမိနယ် ေကျးလက်မှ ဒုတိယဦးစီးမှး ေဒယ်သူဇာက

သက်ခိုင် (သန်လျင်)

သင်တန်းှင့်ပတ်သက်၍ ေကျးရွာများ၏ ပကတိလိုအပ်ချက်များ၊ စီမံချက်

ေကျာက်ကပ်ေဆးစက်ဝယ်ယူရန် ေငွလှဒါန်း

လုပ်ငန်းများ၏ အခက်အခဲြပဿနာ အေကာင်းအရင်းများကို ရှင်းလင်းေြပာ ြပသွားေကာင်း သိရသည်။

မိုးဝင်း

သီေပါ ရှမး် ြပည်နယ် (ေြမာက်ပင ုိ း် ) သီေပါမိနယ် ြပည်သ့ူ ေဆးုံ အာယုဒါန ေကျာက်ကပ် သန့်စင်ဌာနအတွက် ေကျာက်ကပ်ေဆးစက်င ှ ့် ဆက်စပ်ပစည်းများ ဝယ်ယူ

ိုင်ငံတကာအဆင့်မီဆင်ြပတိုက် ဖွင့်လှစ်မည်

ိုင်ရန် အလှရှင်ငါးဦးက ေငွကျပ်သိန်း ၅၀ မတည်လှဒါန်းပီး အလှရှင် ၈၅ ဦးတိုက ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက် အထိ ေငွကျပ် ၁၈၅ သိန်းေကျာ်ကို လှဒါန်းခဲ့

အတွက် ေဆာင်ရက ွ ေ ် နသည့လ ် ပ ု င ် န်း ြပကွ က ် မ ျား၊ ဆင်ဦးစီးများ အသုးံ ြပသည့် အမိန် ့ေပးသံများ (စကားလုံး များ) ေလ့လာိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ၎င်းက ဆက်လက်ရှင်းြပသည်။ အဆိုပါြပတိုက်တွင် ဆင်များကို ထိနး် ချပ်ခင ုိ း် ေစရာတွင်

ေကာင်း သိရသည်။ သီေပါမိနယ်မှ ေကျာက်ကပ်ေရာဂါေဝဒနာရှင်များအေနြဖင့် ရန်ကုန်၊ မေလးမိများသို သွားေရာက်ကာ ေကျာက်ကပ်ေဆးေကာကုသြခင်းများ ေဆာင်ရက ွ ခ ် ့ဲ ကရပီး ယခုအခါ မိနယ်ြပည်သ့ူ ေဆးုံ ကီးတွင် ွမး် ပါးသူေဝဒနာ ရှငမ ် ျား ကုသခွငရ ့် ရှိ ကေတာ့မည်ြဖစ်သြဖင့် ဝမ်းေြမာက်လျက်ရေ ှိ ကာင်း သိရ သည်။

စိုင်း(သီေပါ)

အသုးံ ြပ

သည့် ပစည်းကိရယ ိ ာများ၊ ေတာတွင်း ဆင်ဝန်ထမ်းများေနထိင ု သ ် ည့် ဆင်ဝင ုိ း် ပုစ ံ င ံ ယ်အမ ိ မ ် ျား၊

ဆင်ဦးစီးများ၏

ေတာတွင်းေနထိုင်မဘဝ ဗီဒယ ီ ဖ ုိ င ုိ မ ် ျား

စသည့်

ြပသသွားမည်ြဖစ်

သည်။ ဧရာဝတီ ြ မစ် ဘ က်

အထွ က ်

ေလညင် း ခံ တံတား တည်ေဆာက် ေနရာ စုစုေပါင်း တံတားအရှည်ေပ ေညာင်ဦး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

ဆင်ြပတိုက် မကာမီဖင ွ လ ့် စ ှ သ ် ာွ းမည်

ြဖစ်တည်လာပုံ

မေလးတိုင်းေဒသကီး ေညာင်ဦး

ြဖစ်ေကာင်း ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက်က

ဆင်များေနထိင ု ် ကျက်စားမ၊ အာရှ

မိနယ်

ပလင်း ကမ်း သာယာ

ဆင် စ ခန်း

ဆင်ှင့် အာဖရိကဆင်တို၏ြခားနား

တာဝန်ခံ ဦးမျ ိးမင်းကို (လက်ေထာက်

ချက်၊ ဆင်စယ ွ အ ် ေကာင်းသိေကာင်း

မန်ေနဂျာ)ထံမှ သိရသည်။

စရာ၊ ြမန်မာိင ု င ် မ ံ ှ ဆင်ြဖေတာ်များ၊

အနီး

အေနာက်ပုလင်းေကျးရွာ ဧရာဝတီြမစ်ကမ်းေဘးတွင်

ဖွငလ ့် စ ှ ထ ် ားသည့် ပလင်းကမ်းသာ ယာ ဆင်စခန်းဝင်းတွင် ိင ု င ် တ ံ ကာ အဆင့မ ် ီ

ပလင်းကမ်းသာယာ

ပလင်းကမ်းသာယာဆင်စခန်းဝင်း တွင်းရှိ ဆင်ြပတိက ု ် ကီးတွင် ဆင်တို

သမိုင်းအေကာင်း၊

ေတာဆင်င ို ်းများ ကာကွယေ ် ရးှင့် ဆင်ှင့်လပ ူ ဋိပကများ

ေြဖရှငး် ေရး

၁၃၀၊ တံတားေလာက်လမ်းခန်းပွင့် အကျယ် ရှစေ ် ပ၊ ဆဂံေဆာင်အခန်း ဖွငအ ့် ကျယ် ေြခာက်ေပ၊ တံတားတိုင် ၈၃ လုးံ (ကန်းတိင ု )် များြဖင့် ေဆာက်ပီး

တည်

ဆင်ြပတိက ု  ် င ှ အ ့် တူ

ဖွငလ ့် စ ှ  ် င ုိ ရ ် န် စီစ်လျက်ရှိသည်။ ကိုထိန်(ငါ့သေရာက်)

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက သုံးခွမိနယ် ေအာင်ဘုံသာေကျးရွာ မူလတန်းေကျာင်း၌

မိမရဲစခန်းမှး ဒုရမ ဲ ှ းေအာင်င ုိ ဦ ် းက မခင်းအသိ

ပညာေပး ေဟာေြပာစ်။

ေကျာ်စိုးမိုး(မဂလာေတာင်ွန့်)


ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၅၊ ၂၀၂၀

ရန်ကုန်၌ ြမန်မာိုင်ငံကေလးများေန့အခမ်းအနား ကျင်းပ

သန်လျင်၌ ပရိယတိတံခွန်စာေမးပွဲ ကျင်းပ ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ရ်က ု န ု ေ ် တာင်ပင ို ်းခိင ု ် သန်လျင်မိ အစိုးရပထမြပန်င ှ ့် ဓမာစရိယအေထာက် အကူြပ ပရိယတိတံခွန်စာေမးပွဲကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် သန်လျင်မိ ေအာင်မဂလ  ာရပ်ကက ွ ရ ် ှိ မဟာေခမိကာရာမ ေရကျင်စာသင်တက ို ၌ ် ကျင်းပသည်။ ယင်းေန့ကျင်းပေသာ အစိုးရပထမြပန်ှင့် ဓမာစရိယအေထာက်အကူြပ ပရိယတတ ိ ခ ံ န ွ စ ် ာေမးပွသ ဲ ုိ သန်လျင်၊ ေကျာက်တန်း၊ သုးံ ခွ၊ ခရမ်းမိနယ်များမှ စာေြဖသံဃာှင့် သီလရှင် ၄၅၁ ပါး ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုကေကာင်းသိရသည်။ သန်းဝင်း(သန်လျင်)

သတင်းစုံက

ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

ဦးလင်းိင ု ြ် မင်တ ့ က ို ပွြဲ ဖစ်ေြမာက်ေရး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး လူမဝန်  ထမ်း

အတွက် လှဒါန်းကသည့် အလှရှင်

ကေလးများေန့

ဦးစီးဌာနက ကီးမှးပီး ြမန်မာိုင်ငံ

များအား ဂုဏြ် ပလာများေပးအပ်ပီး

မူကိေကျာင်းများမှ ကေလးငယ်များ

ပိုေဆာင်ေပးြခင်း၊ ေပျာ်ပွဲရင်ပွဲများ၊

ကေလးများေန့

အခမ်းအနားကို

အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်လာက

က ေတးသီချင်းများ၊ အကများြဖင့်

အားကစားပိင်ပမ ွဲ ျား၊ အကှင့် ကဗျာ

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီက

သည့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက

ေပျာ်ရင်စွာ

ပိင်ပမ ဲွ ျားှင့် သီချင်းဆို ပိင်ပမ ဲွ ျားကို

ရန်ကန ု ် မိ ြပည်လမ်းရှိ International

ြမန် မာို င ် ငံ ကေလးများေန့အကိ

ကသည်။

Business Centre (IBC)၌ ကျင်းပ

ကာယစွမ်းရည်ပိင်ပွဲတွင် ဆုရရှိက

ထိြု ပင် ြမန်မာိင ု င ် က ံ ေလးများေန့

သည်။

သည်က ့ ေလးငယ်များအား ဆုများေပး

အကိလပ်ရှားမအြဖစ် လူမဝန်ထမ်း

ေကာင်း

အပ်သည်။

ဦးစီးဌာန

သိရသည်။

ထာဝရလမ်းြပကယ်သီချင်းြဖင့် သီဆိုေဖျာ်ေြဖသည့် ေဒသကီး

အခမ်းအနားတွင်

သီဆိုကြပေဖျာ်ေြဖ

ြပင်ပေလ့လာေရးခရီး

လည်း ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး လူမ

လက်ေအာက်ရှိ

ဝန် ထ မ်း ဦးစီး ဌာနက ြပလု ပ ် ေပးခဲ့ ယင်းေန့အခမ်းအနားမှ စိမ်းခက်

လူမဝန်  ထမ်းဦးစီးဌာန

ငယ်ေလးများအား

တိင ု း် ေဒသကီး

လတ်ေတာ်ဥက ဦးတင်ေမာင်ထန ွ း် က အမှတ်တရလက်ေဆာင်ပစည်းများ ေပးအပ်ခဲ့ပီး

တိုင်းေဒသကီး

လူမေရးဝန်ကီး

ဦးိုင်ငံလင်းက

ြမန်မာိုင်ငံကေလးများေန့ ြဖစ်ေပ လာပု ံ င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ရှငး် လင်းေြပာ ကားသည်။ တိင ု း် ေဒသကီးလတ်ေတာ် ဥက တိုင်း

ေဒသကီးလတ်ေတာ် ဒုတိယဥက

ကျိင်းတုံမိ သာယာလှပေရး ေဆွးေွး

လွိင်ေကာ်၌ ြမန်မာိုင်ငံကေလးများေန့အခမ်းအနား ကျင်းပ

(၇၃)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့အထိမ်းအမှတ် ကာယဗလှင့် ဝတ်စား ဆင်ယင်မ ဖက်ရင ှ ် ပိင်ပက ွဲ ို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၂ ရက် ည ၆ နာရီက ဂန့်ေဂါမိနယ်

လွိင်ေကာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

ေမာင်ြဖက "ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းရဲ

မိက်စွာ ကျင်းပေပးလျက်ရပ ှိ ါတယ်။

အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပသည်။

ြမန်မာိုင်ငံ

ကေလးများေန့

ြဖစင်းု ိ သားပွငလ ် ့ င်းတဲစ ့ တ ိ ၊် ကိယ ု က ် ျ ိး

ကေလးေတွအေပ ေမတာ၊ ေစတနာ၊

(ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ၁၀၅ ှစ်

မဖက်တစ ့ဲ တ ိ ၊် ိင ု င ် ခ ံ ျစ်စတ ိ န ် ့ဲ စွန့်လတ် 

ကုဏာ၊ အကင်နာတို ထားရှိကာ

ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးေကျာ်မင်းညိှင့် မိနယ်အမျ ိးသမီးေရးရာအဖွဲ

ေြမာက် ေမွးေန့)

စွန့်စား အနစ်နာခံတတ်တစ ဲ့ တ ိ ေ ် တွကို

ကေလးသူငယ်တိုင်း ဖွံဖိးတိုးတက်

ဥက ေဒရီရီသန်းက ဆုများချ ီးြမင့်ကသည်။

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက် နံနက် ၉ နာရီ

ရင်ေသွးငယ်ေလးများ

အတုယူ

ေရး ကာကွယေ ် စာင့ေ ် ရှာက်မေပးေရး 

က လွိင်ေကာ်မိ မင်းစုရပ်ကွက်ရှိ

အားကျပီး ကိးစားချင်တဲ့ ဗိလ ု ခ ် ျပ်လို

တိုကို ပိမ ု အ ုိ ားုစ ံ က ုိ ် ပူးေပါင်းေဆာင်

eာဏ်စမ်းပေဟဠိှင့် ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပွဲကျင်းပ

ြပည်နယ်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

စိတ်ဓာတ်ေတွရရှိေစဖို

ဗိုလ်ချပ်

ရွက်ကပီး ကေလးများရဲ အခန်း

ကယားြပည်နယ် လမ်းပန်းဆက်

ေမွးေန့မှာ ြမန်မာိုင်ငံကေလးများ

ကကို ပိုမိုြမင့်တင်ေပးကပါ" ဟု

ငါ့သေရာက်

သွယ်ေရးှင့် လပ်စစ်ဝန်ကီး ဦးခင်

ေန့ကို တစ်ိုင်ငံလုံး စည်ကားသိုက်

ေြပာသည်။

စိန်ေကျာ်

များအား

ေအာက်ရိ ှ မူကိေကျာင်းများမှ ရင်ေသွး

ဂန့်ေဂါ

ကာယဗလပိင်ပွဲများှင့် ဝတ်စားဆင်ယင်မပိ  င်ပွဲ ဆုရရှိကသူများအား

မူကိေကျာင်းများမှ ကေလးငယ်ေလး

ရန်ကုန်တိုင်း

ဦးတင်ေမာင်ထွန်းှင့်

ကာယဗလှင့် ဝတ်စားဆင်ယင်မဖက်ရှင်ပိင်

ယင်းေန့ကျင်းပသည့် ြမန်မာိင ု င ် ံ

အခမ်းအနားကို

ြမန်မာိင ု င ် က ံ ေလးများေန့(ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းေမွးေန့)အထိမ်းအမှတအ ် ြဖစ်

ထိုေနာက်

ကျ ိင်းတုံ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း)၊ ကျ ိင်းတုံ မိ ဖွံဖိးတိးု တက်ေရးေဆာင်ရွက် မည့်

အစီအစ်ှင့်စပ်လျ်း၍

ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်းအခမ်းအနားကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက

ြမန်မာိုင်ငံကေလး

မိနယ် စ ည် ပ င် သာယာေရးခန်း မ၌ ကျင်းပသည်။

မေလးတိင ု ်းေဒသကီး ငါ့သေရာက်မိ ြပန်ကားေရးှငြ့် ပည်သူ့ဆက်ဆေ ံ ရး

များေန့ (ဗို လ ် ခ ျပ် ေအာင် ဆ န်း ၏

ဦးစီးဌာနတွင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပ ွဲ င ှ ့်

၁၀၅ ှစ်ေြမာက်ေမွးေန့)

eာဏ်စမ်းပေဟဠိပိင်ပွဲ ကျင်းပသည်။

အမှတ် ပိင်ပွဲများတွင် ဆုရရှိသည့်

ြပည်နယ်လတ်  ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယ်

အဆိုပါပိင်ပွဲများသို ငါ့သေရာက်မိ ေတာင်ကုန်းရပ် အေြခခံပညာမူလ

ရင်ေသွးငယ်ကေလးများှင့် ကြပေဖျာ်

ေဒါက်တာဝဏစိုးှင့် ကျ ိင်းတုံခိုင်

တန်းေကျာင်းမှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၄၀ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကပီး

ေြဖခဲသ ့ ည့် ရင်ေသွးငယ်ေလးများအား

အုပခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးဝင်းမင်းသိနး် တိက ု

ဆု ရ ရှိ သူ မ ျားအား တာဝန် ရ ှိ သူ မ ျားက ဆု မ ျားေပးအပ် ခ ျ ီးြမ င့ ် ခဲ့ ေ ကာင်း

ြပည်နယ်ဝန်ကီး ဦးခင်ေမာင်ြဖှင့်

သိရသည်။

တာဝန်ရှိသူများက ကိုထိန် (ငါ့သေရာက်)

မခင်းြပခန်းယာ်ြဖင့် အသိပညာေပးေဟာေြပာ ရန်ကုန် ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင် သာေကတမိမရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ်ေအာင်ြမင့်ေမာ်၊ ယာ်ထိန်းတပ်ဖွဲစု (၃၇) မှ ဒုရဲမှးေကျာ်ဆန်းဦးှင့် တပ်ဖွဲဝင်များသည် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီက သာေကတမိနယ်

အထက (၁)

ေကျာင်းဝင်းအတွင်း မခင်းြပခန်းယာ်ြဖင့် အသိပညာေပးေဟာေြပာခဲေ ့ ကာင်း သိရသည်။ ေကးမုံ

အထိမ်း

ဆုများှင့်

လက်ေဆာင်ပစည်းများ ေပးအပ်ခဲ့ ကသည်။

ကိုစိုင်း(လွိင်ေကာ်)

ြပည်ေထာင်စုဥပေဒဆိုင်ရာ အေထာက်အကူေပးေရးအဖွဲ ုံး အေဆာက်အဦပက်တင် ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ြပည်ေထာင်စဥ ု ပေဒဆိင ု ရ ် ာ အေထာက်အကူေပးေရးအဖွဲ ုးံ (၁၂၀ x ၅၆) ေပ R.C.C သုံးထပ် ုံးအေဆာက်အဦ ေဆာက်လပ ု ရ ် န်အတွက် ပက်တင် မဂလ  ာအခမ်းအနားကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီခတ ွဲ င ွ ် ေနြပည်ေတာ် ေဇယျဌာနီလမ်း ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနှင့် လပ်စစ်င ှ ့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနအကား ုံးအမှတ်(၆)အနီး၌

ကျင်းပသည်။ ပက်တင်မဂလာအခမ်းအနားသို ြပည်ေထာင်စု ဥပေဒဆိုင်ရာ အေထာက်အကူေပးေရးအဖွဲဥက ဦးeာဏ်ဝင်း၊ အတွင်းေရးမှး ဦးခင်ေဇာ်ှင့် အဖွဲဝင်များ၊ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန အေဆာက်အဦ ဦးစီးဌာနမှ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးသိန်းေဇာ်ှင့် တာဝန်ရှိသူများက ပက်တင်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ စုလင်

ြမန်မာ့ဖရဲ၊ သခွားေမးပွဲေတာ် ေြမပေဒသာကန်း၌ ငါးရက်ကာ ကျင်းပမည် သည့်ေဒသများပါ

ေလ့လာိုင်သည့်အြပင်

ေဒသကီးအစိုးရက ခွင့်ြပထားေကာင်း ြမန်မာ

ြမန်မာ့ဖရဲ၊ သခွားေမးပွဲေတာ်ကို ရန်ကုန်မိ

ပါက အထူးဝန်ေဆာင်မအြဖစ် အိမ်အေရာက်

ဝယ်လက်များအေနြဖင့် သီးှမ ံ ျားကို ြမည်းစမ်း၍

ိုင်ငံ ဖရဲ၊ သခွားေမး စိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ် တင်ပို

ေြမပေဒသာကန်းရှိ ဆင်ုပ်ကီးေရှေနရာတွင်

ပိုေဆာင်ေပးမည့် အစီအစ်များြဖင့် ကျင်းပ

ိုင်ငံြခားတင်ပိုရန်

ေရာင်းချသူများဗဟိအ ု သင်းဥက ဦးိင ု ဝ ် င်းက

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၇ ရက်မှ မတ် ၂ ရက်အထိ ကျင်းပ

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်ေကာင်း ြမန်မာိင ု င ် ံ သစ်သီးဝလံ၊ ပန်းမန်င ှ ့်

ပွဲေတာ်တွင် ဖရဲ၊ သခွားေမးသာမက တြခား

ပန်းမန်ှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျ ိးထုတ်

သီးှမ ံ ျားပါ ဆိင ု ခ ် န်းေပါင်း ၃၀ ခန့်ြဖင့် ဖွငလ ့် စ ှ ်

ချသူများအသင်း ဥက

လုပတ ် င်ပေ ုိ ရာင်းချသူများအသင်းမှ သိရသည်။

ေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။

ေြပာသည်။

ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိက ု ပ ် ျ ိးထုတလ ် ပ ု တ ် င်ပေ ုိ ရာင်း ဦးစိုးသန်းမင်းဒင်က

ေြပာသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် ကယားှင့် ချင်းြပည်နယ်မှ လွ၍ ဲ စိက ု ပ ် ျ ိးလျက်ရေ ှိ သာ ဖရဲင ှ ့် သခွားေမးများ သည် လာမည်ေ ့ မလကုနအ ် ထိ သီးှမ ံ ျားထွကရ ် ှိ

ပွဲေတာ်တွင် ြမန်မာိုင်ငံမှထွက်ရှိေသာ ဖရဲ၊

ထိုသို ပွဲေတာ်ကျင်းပြခင်းေကာင့် စားသုံးသူ

ပွဲေတာ်ကျင်းပပီးပါကလည်း ေတာင်သူှင့်

မည်ြဖစ်ကာ တစ်ှစ်လင် ဖရဲတန်ချ ိန် ရှစ်သိန်း

သခွားေမးမျ ိးစုက ံ ို ခင်းကျင်းြပသြခင်း၊ ေစျးန်း

ြပည်သမ ူ ျားအေနြဖင့် ြပည်တင ွ း် စိက ု ပ ် ျ ိးသည့်

ကုနသ ် ည်များအေနြဖင့် ယင်းေနရာတွင် ေရာင်းချ

ေကျာ်ှင့် သခွားေမးတန်ချ ိန် တစ်သိန်းခွဲေကျာ်

ချ ိသာစွာြဖင့် ေရာင်းချြခင်းများအြပင် စားသုံးသူ

ဖရဲ ၊ သခွားအမျ ိးအစားများှ င ့်

မည်ဆိုပါက ဆက်လက်ေရာင်းချခွင့်ကို တိုင်း

တင်ပိုလျက်ရှိေကာင်းသိရသည်။

စို က ် ပ ျ ိး

နယ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ဥက ဦးခင်ေမာင်ထွန်းှင့် မိနယ် စည်ပင်သာယာေရးဌာန အမေဆာင် အရာရှိ

ဦးေကျာ်မင်းထိက ု တ ် က ို

နာရီစင်တည်ေဆာက်င ုိ ေ ် ရး၊ ေနာင်တုံ ကန် သန့်ရင ှ း် သာယာလှပေရး၊ ေနာင်ခမ်း ကန် အဆင်ြ့ မငတ ့် င်င ုိ ေ ် ရး၊ မိတွငး် လမ်းများအဆင်ြ့ မငတ ့် င်ေရး၊ ေကျးရွာ လမ်းများှင့်

ပတ်ဝန်းကျင်သာယာ

လှပေရး၊ ASEAN Clean Tourist City Standard

မိတွင် ပါဝင်ိုင်ေစရန်

ကိတင်ေဆာင်ရွက်ထားရှိမ အေြခ အေနများကို

ရှင်းလင်းတင်ြပ ေဆွးေွး

များအေနြဖင့် ဖရဲ၊သခွားေမးများ များများဝယ်ယူ

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ြမန်မာိင ု င ် ံ သစ်သးီ ဝလံ၊

အမှာစကားေြပာကားပီး ကျ ိင်းတုံ မိ

သည်။

ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄

ေစျးကွက်များရရှိိုင်မည်

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ငိမ်းငိမ်း

ထိုေနာက်

တက်ေရာက်လာက

သည်ဌ ့ ာနဆိင ု ရ ် ာများ၊ မိနယ်စည်ပင် သာယာေရးေကာ် မ တီ အ ဖွဲ ဝင် မ ျား၊ မိမိဖိဖများ၊ ထိုင်းိုင်ငံမှဖိတ်ကား ထားသည့် ေဒသ

ဗိသုကာပညာရှင်တိုက ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများှင့်

ပတ်သက်၍

အ ကံြပရှင်းလင်း

တင်ြပေဆွးေွးကေကာင်း

သိရ

သည်။ ေအာင်ဇင်ြမင့်(ြပန်/ဆက်)


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

မန်ယူအသင်းက ေမာက်ဆာဒမ်ဘီလီအား ေပါင်သန်း ၆၀ ြဖင့် ေခယူမည်ဟုဆို အမ်ဘတ်ပအ ီ ား

မန်ယအ ူ သင်းဟာ လိင ု ယ ် န ွ အ ် သင်းတိက ု စ ် စ်မှ း

မန်ယူအသင်းအေနနဲ့ ေမာက်ဆာဒမ်

သမား မေခယူိုင်ခဲ့ြခင်းကလည်း မန်ယူ

ေမာက်ဆာဒမ်ဘလ ီ က ီ ို ေြပာင်းေရေကးေပါင်

ဘီလက ီ ို ေခယူဖအ ို တွက် ချယ်လဆ ် ီးအသင်း

အသင်းရဲရလဒ်ပင ို ်းကို အေြပာင်းအလဲ ြဖစ်ေစ

ရီးယဲလသ ် မုိ ေြပာင်းေရး

သန်း ၆၀ နဲ့ ေခယူဖို မီးစိမ်းြပလိုက်ပီလည်း

ကို ေကျာ်ြဖတ်င ို လ ် မ ိ မ ့် ယ်လို ယုံ ကည်ထား

ခဲ့တယ်လိုလည်း နည်းြပဆိုးရှားက ယုံကည်

ြဖစ်ပါတယ်။

ပီး တစ်ပတ်လပ ု ခ ် လစာ ေပါင်တစ်သန ိ ်းခွအ ဲ ထိ

ထားတာြဖစ်ပါတယ်။

တစ်စှ ေ် ပါင် ၄၁ သန်း ပီအက်စဂ် ျီေပးမည် ြပင်သစ်ပထမတန်းကလပ် ပီအက်စဂ ် ျ ီအသင်းဟာ ၂၀၂၁ ခုစ ှ မ ် ှာ ရီးယဲလမ ် က်ဒရစ်အသင်းဆီသုိ တိက ု စ ် စ်မှ း အမ်ဘတ်ပီ ေြပာင်းေရကစားဖိရ ု ေ ိှ နတာေကာင့် ရီးယဲလမ ် က်ဒရစ်သုိ မေြပာင်းေရ ေရး တစ်ှစ်လင် ေပါင် ၄၁ သန်း ေပးဖို ကမ်းလှမ်းထားတယ်လို သိရပါတယ်။ ပီအက်စဂ ် ျ ီအသင်းအေနနဲ့ အခုစ ှ ေ ် ွရာသီမတိင ု ခ ် င်မာှ တိက ု စ ် စ်မှ းအမ်ဘတ်ပအ ီ ား စာချပ် သစ်ချပ်ဆဖ ုိ ုိ ပစ်မတ ှ ထ ် ားေနတာြဖစ်ပီး ကမာ့နာမည်ကီး တိက ု စ ် စ်မှ းေတွြဖစ်တ့ဲ လီယန ွ န ် ယ် မက်ဆီန့ဲ စီုန ိ ယ်လ်ဒုတ ိ ရ ုိ ဲ လစာန်းထားအတိုငး် ေပးသွားဖိလ ု ည်း ဆရှိေနတယ်လုိ ဆိုပါ တယ်။ တိုက်စစ်မှးအမ်ဘတ်ပီဟာ ၂၀၁၈ ခုှစ်က ြပင်သစ်အသင်းနဲ့အတူ ကမာ့ဖလားချန်ပီယံ ဆုဖလားရယူေပးိုင်ခဲ့ပီးေနာက် စပိန်လာလီဂါထိပ်တန်းကလပ် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဆီ ေြပာင်းေရမယ်ဆတ ုိ သ ့ဲ တင်းေတွ ထွကေ ် ပခဲတ ့ ာြဖစ်ပါတယ်။ အမ်ဘတ်ပရ ီ ဲ လက်ရပ ိှ အ ီ က်စဂ ် ျီ အသင်းနဲ့ စာချပ်သက်တမ်းဟာ ၁၂ လ ကျန်ရေ ှိ နေသးတာေကာင့် ရီးယဲလမ ် က်ဒရစ်အသင်းဥက ဖေလာ်ရန်တီိုပီရက်ဇ်က ၂၀၂၁ ခုှစ်အတွင်းမှာ အသက် ၂၁ ှစ်အရွယ် အမ်ဘတ်ပီကိုစာချပ် ချပ်ဆိုေခယူသွားဖို စီစ်ေနတယ်လို စပိန်သတင်းဌာန ေအအက်စ်က ေဖာ်ြပထားပါတယ်။ လက်ရှိ ပီအက်စ်ဂျ ီအသင်းမှာ ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှးေနမာက တစ်ပတ်လုပ်ခလစာ ေပါင် ေြခာက်သိန်းရရှိေနချ ိန်မှာ ြပင်သစ်တိုက်စစ်မှး အမ်ဘတ်ပီက တစ်ပတ်လုပ်ခလစာ ေပါင် ၃၇၅၀၀၀ သာ ရရှထ ိ ားတာြဖစ်ပါတယ်။ ပီအက်စဂ ် ျ ီအသင်းက ေနာက်ထပ်ချပ်ဆဖ ုိ ုိ စီစ်ထားတဲ့ စာချပ်သစ်အစီအစ်အရ တိုက်စစ်မှးအမ်ဘတ်ပီဟာ တစ်ပတ်လုပ်ခလစာ ေပါင် ၇၅၀၀၀၀ ရရှိမှာြဖစ်တယ်လိုလည်း သိရပါတယ်။ အမ်ဘတ်ပီဟာ အခုှစ်ေဘာလုံးရာသီမှာ ပီအက်စ်ဂျ ီ အသင်းအတွက် ၁၇ ပွဲမှာ ၂၃ ဂိုး သွင်းယူေပးထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဖူဆယ်လိဂ်မှ

မန်ယအ ူ သင်းဟာ အသင်းရဲ

တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ

တိုက်စစ်မှးရက်ရဖိ  ုဒ်နဲ့

ေပးမယ်လိုလည်း ဆိုပါတယ်။ မန်ယူအသင်း

တိက ု စ ် စ်မှ းမာရှယလ ် တ ် အ ုိ ေပ ကျေရာက်ေန

ဟာ အခုှစ်ေဘာလုံးရာသီမှာ ဂိုးရဖိုုန်းကန်

ေမာက်ဆာဒမ်ဘီလီကို ေခယူဖိုစီစ်ေနတဲ့

တဲ့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ေလျာ့ကျေစဖိုအတွက်

ေနရတာြဖစ်ပီး

အြပင်

ေွရာသီအေြပာင်းအေရ ေဈးကွက်အတွင်း

တိုက်စစ်မှးလူကာကူ အင်တာမီလန်အသင်း

ေလာ်တာိုမာတီနက်ဇ်ကိုလည်း

မှာ တိက ု စ ် စ်ကစားသမားတစ်ဦးကို ေခယူဖို

ဆီ ေြပာင်းေရသွားပီးေနာက် အစားထိုးကစား

ပစ်မှတ်ထားေနတယ်လို သိရပါတယ်။

တိုက်စစ်မှး

အင်တာမီလန်အသင်း တိက ု စ ် စ်မှ း ေခယူဖို

လည်း စီစ်ထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့်

မန်ယူအသင်းအကီးအကဲ

အက်ဒဝ ် ဒ ု ဝ ် က်ဒက ် လိင ု ယ ် န ွ အ ် သင်းမှ အသက် ၂၃ ှစအ ် ရွယ် တိက ု စ ် စ်မှး ေမာက်ဆာဒမ်ဘလ ီ ီ ကို

ေခယူဖို

ပစ်မှတ်ထားေနတာြဖစ်ပီး

လိင ု ယ ် န ွ အ ် သင်းကလည်း ေွရာသီေဈးကွက် အတွင်းမှာ ေမာက်ဆာဒမ်ဘလ ီ က ီ ို အသင်းက ေန ထွက်ခွာခွင့်ြပမယ်လိုလည်း ေြပာကား ထားပါတယ်။ တိုက်စစ်မှး

ေမာက်ဆာဒမ်ဘီလီကို

ချယ်လဆ ် ီးအသင်းကလည်း ေခယူဖို ပစ်မတ ှ ် ထားေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေမာက်ဆာဒမ်ဘလ ီ ီ ဟာ ၂၀၁၈ ခုှစ်က ဆဲလ်တစ်အသင်းကေန ေြပာင်းေရေကးေပါင် သန်း ၂၀ နဲ့ လိင ု ယ ် န ွ ် အသင်းက ေခယူခတ ့ဲ ာြဖစ်ပီး အဲဒအ ီ ချ ိန်က စလို လိုင်ယွန်အသင်းအတွက် ၈၂ ပွဲ ပါဝင် ကစားေပးထားကာ သွင်းဂိုး ၃၉ ဂိုးအထိ သွင်းယူေပးထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။

VUC ှင့် MIU အသင်းတို ပွဲအပီးတွင် ဆုချ ီးြမင့်ပွဲဆက်လက်

ချန်ပယ ီ ဆ ံ အ ု တွက် ၆၁ မှတစ ် ရ ီ ထားသည့် VUC ှင့် MIU အသင်း

ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ပိင်ပွဲဝင် ၁၂ သင်းစလုံးကို ဆုေကးေငွများ ချ ီးြမင့်

တို အပိင်ြဖစ်ေနပီး ပထမအေကျာ့အေဝးကွင်းတွင် ှစ်ဂိုးသွင်းပီး

မည်ြဖစ်သည်။ ပထမဆု ကျပ်သိန်း ၁၀၀၊ ဒုတိယဆု ကျပ် ၇၅ သိန်း၊

သေရကျထားသည့အ ် ြပင် ဂိးု ကွာြခားချက်တင ွ ် အသာရထားသည့် VUC

တတိယဆု ကျပ်သိန်း ၆၀၊ စတုတဆု ကျပ်သိန်း ၄၀၊ ပမဆု ကျပ် ၂၅

အသင်းက အနည်းငယ် အသာရေနသည်။ ပိင်ပစ ဲွ ည်းမျ်းအရ ရမှတ်

သိန်း၊ အဆင့် ၆၊ ၇ အသင်းကို ကျပ်သန ိ ်း ၂ဝ စီ၊ အဆင့် ၈ အသင်းကိက ု ျပ်

တူပါက ှစသ ် င်းထိပတ ် က ို ် ေတွဆုမ ံ စည်  းမျ်းြဖင့် ဆုံးြဖတ်မည်ြဖစ်ရာ

၁၅ သိန်း၊ အဆင့် ၉ အသင်းကို ကျပ် ၁၀ သိန်းှင့် ကျန်သုံးသင်းကို

လက်ရှိ ချန်ပီယံ MIU အသင်းသည် အိုင်ကစားရန်လိုအပ်ေနသလို

ကျပ်ငါးသိန်းစီ ချ ီးြမငမ ့် ည်ြဖစ်သည်။ ထိြု ပင် အေကာင်းဆုံးကစားသမား

သုံးဂိုးှင့် အထက် သေရကျမှသာ ချန်ပယ ီ ဆ ံ ု ကာကွယ ် င ို မ ် ည်ြဖစ်သည်။

ဆု၊ အေကာင်းဆုံးဂိုးသမားဆုှင့် အသန့်ရှင်းဆုံးအသင်းဆုလည်း

ှစသ ် င်းစလုးံ တွင် ိင ု င ် ြံ ခားသားကစားသမားများ ပါဝင်ေနသည့အ ် ြပင်

ချ ီးြမင့်မည်ြဖစ်သည်။

လက်ေရွးစင်အဆင့် ကစားသမားအများဆုံး ပါဝင်ေနေသာေကာင့်

ဖူဆယ်လိဂ်ပိင်ပွဲတွင် MIU (ယခင် MIC) အသင်းက သုံးကိမ်၊

ေြခစွမ်းအရ ကွာြခားမမရှိဘဲ အမှားများသည့်အသင်းက ံးပွဲ ကံေတွ

ACE အသင်းက ှစ်ကိမ်၊ PU အသင်းကတစ်ကိမ် ဗိုလ်စွဲထားသည်။

သွားိုင်ေပသည်။

ပွစ ဲ ် (၂၁) အပီးတွင် VUC ှင့် MIU အသင်းတိုေနာက်၌ GV အသင်းက

ပွဲစ် (၂၂) အြခားပွဲစ်များအြဖစ် နံနက် ၇ နာရီခွဲတွင် Winner

၅၁ မှတ်၊ On Doctor အသင်းက ၃၆ မှတ်၊ Winner အသင်းှင့် မိမ

အသင်းှင့် Dream Team အသင်း၊ နံနက် ၉ နာရီတွင် လက်ဝဲသုရ

JY အသင်းတိုက ရမှတ် ၃၀ စီ၊ MFF ယူ-၁၉ အသင်းက ၂၈ မှတ်၊ Do

အသင်းှင့် Do Do Ko Ko အသင်း၊ နံနက် ၁၀ နာရီခတ ွဲ င ွ ် GV အသင်းှင့်

Do Ko Ko အသင်းက ၂၆ မှတ်၊ Dream Team က ၂၂ မှတ်၊ AMM

ဖူဆယ် ချစ်သအ ူ သင်း၊ မွနး် တည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် AMM Brothers အသင်း

Brothers အသင်းက ၁၁ မှတ်၊ ဖူဆယ်ချစ်သူအသင်းက ခုနစ်မှတ်၊

ှင့် On Doctor အသင်း၊ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် မိမ JY အသင်းှင့်

လက်ဝဲသုရအသင်းကေြခာက်မှတ်ရရှိထားသည်။

MFF ယူ- ၁၉ အသင်း၊ ညေန ၃ နာရီတင ွ ် VUC အသင်းှင့် MIU အသင်း

ဩဂုတ်လအတွင်းက

မန်ယူအသင်းအေနနဲ့

ေငွကယ် ေရးသားသည် ြမန်မာ့လက်ေရွးစင်အသင်းမှ ြမန်မာ့လက်ေရွးစင်အသင်းသည် ကမာ့ဖလားေြခစစ်ပွဲအြဖစ် မတ် ၂၆ ရက်တွင် ဂျပန် အသင်းှင့် အေဝးကွင်း၊ မတ် ၃၁ ရက်တွင် ကာဂျစတန်အသင်းှင့် အိမ်ကွင်းကစားရမည် ြဖစ်သည်။ ြမန်မာအသင်းသည် ယင်းေြခစစ်ပတ ွဲ င ွ ် သုံးပွဆ ဲ က်အေရးနိမခ ့် ေ ဲ့ သာ်လည်း ေနာက်ဆုံး ှစပ ် ဲွ ြပန်လည်အိင ု ရ ် ကာ အုပစ ် ေ ု အာက်ဆးံု မှ အဆင့် (၄) ေနရာသို တက်လမ ှ း် ိင ု ခ ် ့ဲ ပီး အဆင့် ရပ်တည်မ ပိုြမင့်မားေစရန် လာမည့်ပွဲများတွင် ရလဒ်ေကာင်းရန် လိုအပ်ေနသည်။ ြမန်မာ့လက်ေရွးစင်အသင်းသည် ကမာ့ဖလားေြခစစ်ပတ ွဲ င ွ ် ငါးပွက ဲ စား ေြခာက်မတ ှ ရ ် ထား ပီး သုံးပွဲထပ်မံကစားရမည်ြဖစ်ကာ မတ်လတွင် ှစ်ပွဲကစားပီးပါက ေနာက်ဆုံးပွဲကို ဇွန်လမှ သာ ကစားရမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ့လက်ေရွးစင်အသင်းသည် လက်ရှိနည်းြပ အန်တွမ်နီေဟးလက်ထက်တွင် ရလဒ် ေကာင်းများ ရရှိေနပီး ကမာ့ဖလားေြခစစ်ပွဲှစ်ပွဲစလုံး အိုင်ရထားသလို နီေပါလက်ေရွးစင် အသင်းှင့် ေြခစမ်းပွဲတွင်လည်း အိုင်ရထားသည်။ ြမန်မာ့လက်ေရွးစင်အသင်းသည် ၂၀၁၉ ခုစ ှ အ ် တွင်း ကစားခဲသ ့ ည့် ိင ု င ် တ ံ ကာေြခစမ်းပွမ ဲ ျားတွင် ိင ု ပ ်  ွဲ စ ှ ပ ် သ ွဲ ာရှခ ိ ဲ့ ပီး ိဝ ု င်ဘာလတွင် နီေပါအသင်းှင့် ေနာက်ဆုံးကစားခဲ့ရာ သုံးဂိုးြပတ် အိုင်ရခဲ့သည်။ ြမန်မာ့လက်ေရွးစင်အသင်းသည် ကမာ့ဖလားေြခစစ်ပ ွဲ စ ှ ပ ် မ ွဲ တိင ု မ ် ီ ိင ု င ် တ ံ ကာေြခစမ်းပွဲ တစ်ပွဲ အနည်းဆုံးကစားိင ု ရ ် န် ကိးပမ်းေနပီး ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ ဘာလုံးအဖွဲချပ်အေနြဖင့် ေြခစမ်းပွဲ ကစားရန် အာရှေဒသတွင်းမှ လက်ေရွးစင်အသင်းများကို ဖိတ်ကားလျက်ရှိသည်။ သတင်း-င်းထက်ေဇာ်

သတင်း-င်းထက်ေဇာ်

ဓာတ်ပုံ-စိုးွန့်

တို ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။

အုပညာ ချစ်သူများေန့အထိမ်းအမှတ် ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ် ထုတ်လင့်ခဲ့တဲ့ ဂျက်စတင်ဘီဘာ ေပါ့ပ်ကယ်ပွင့် ဂျက်စတင်ဘီဘာဟာ ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ် မထွက်ရိခ ှ ့တ ဲ ာ အချ ိန်အေတာ်ကာခဲ့ ပီြဖစ်ပီး လတ်တေလာမှာ သူ့ရဲ ေတးအယ်လဘ ် မ်သစ်ကုိ စတင်ထတ ု လ ် င့  ေ ် ပးခဲေ ့ ကာင်း အီးတီအန ွ လ ် င ုိ း် ေဒါ့ကန ွ း် ရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက် ေတွအရ သိရပါတယ်။ ယခုှစ်ရဲ

ချစ်သူများေန့မှာ ဂျက်စတင်ဘီဘာက ပရိသတ်ေတွကုိ

ေတးအယ်လဘ ် မ်သစ် လက်ေဆာင်ေပးခဲပ ့ ါတယ်။ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ရက် စတင်ချ ိန် မှာပင် ဂျက်စတင်ဘဘ ီ ာက သူ့ရဲ ေတးအယ်လဘ ် မ်သစ် ‘‘Changes’’ ကို စတင် ထုတလ ် င့  ေ ် ပးခဲတ ့ ာပါ။ အဆိပ ု ါ ေတးအယ်လဘ ် မ်ဟာ ငါးှစတ ် ာကာလအတွငး် ပထမဆုးံ အကိမထ ် တ ု လ ် င့  တ ် ့ဲ သူ့ရဲ ေတးအယ်လဘ ် မ်သစ်လည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ေတးအယ်လဘ ် မ်သစ် မထုတလ ် င့  မ ် ီ ဂျက်စတင်ဘဘ ီ ာက ေတးအယ်လဘ ် မ် မှာ ပါဝင်တ့ဲ ‘‘ Yummy ’’ ၊ ‘‘Get Me ’’ နဲ့ ‘‘Intentions ’’ ေတးသီချင်းသုးံ ပုဒက ် ုိ ဦးစွာထုတလ ် င့  ေ ် ပးခဲပ ့ ါတယ်။ ဒီေတးအယ်လဘ ် မ်မာှ ဂျက်စတင်ဘဘ ီ ာနဲ့အတူ အြခားေသာ နာမည်ေကျာ် ေတးသံရင ှ ေ ် တွြဖစ်ကတဲ့ ပိစ ု မ ် ယ်လန ွ ၊် ထရားဗစ် စေကာ့်ထ်၊ လဲဒစ်ကီတန ုိ ့ဲ တွဲဖက်သီဆုထ ိ ားတဲ့ ေတးသီချင်းေတွလည်း ပါဝင် ေကာင်း သိရပါတယ်။

ေအးြပည့် -စုစည်းသည်

ဘီလီအဲလစ်ရရဲ ဂျ ိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ဝင်ေတးသီချင်း စတင်ထုတ်လင့် ကမာေကျာ်ေတးသံရှင်တစ်ဦးြဖစ်သူ ဘီလီအဲလစ်ရဟာ ဂျ ိမ်းစ်ဘွနး် ုပ်ရှင် သစ်အတွက် ဇာတ်ဝင်ေတးကို ပါဝင်သီဆုထ ိ ားပီး အဆိုပါ ေတးသီချင်းကို လတ်တေလာမှာ

စတင်ထတ ု လ ် င့  ေ ် ပးခဲေ ့ ကာင်း အီးအွနလ ် င ုိ း် ေဒါ့ကန ွ း် ရဲ

ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။ ယခုစ ှ ် ှစစ ် ပိင ု း် မှာ ဘီလအ ီ လ ဲ စ်ရဟာ  ဂျ ိမ်းစ်ဘန ွ း် ုပရ ် င ှ သ ် စ် No Time To Die ရဲ ဇာတ်ဝင်ေတးကို သီဆေ ုိ ပးသွားမှာြဖစ်ေကာင်း ထုတေ ် ဖာ်ေြပာကား ခဲပ ့ ါတယ်။ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက်မာှ No Time To Die ေတးသီချင်းကို စတင်ထတ ု ် လင့ခ ် ့ဲ ပီး ဒီေတးသီချင်းမှာ ဘီလအ ီ လ ဲ စ်ရဟာ  သူ့ရဲ အစ်ကြုိ ဖစ်သန ူ ့ဲ တွဖ ဲ က် ဖန်တးီ ထားတာြဖစ်ေကာင်းလည်း သိရပါတယ်။ အသက် ၁၈ ှစအ ် ရွယ် ဂရမ်မဆ ီ ရ ု င ှ ် ဘီလအ ီ လ ဲ စ်ရက  မကာေသးမီက ကျင်းပခဲတ ့ ့ဲ ဂရမ်မဆ ီ ေ ု ပးပွမ ဲ ာှ ဂျ ိမ်းစ်ဘန ွ း် ဇာတ်ဝင်ေတး ေရးသားပီးပီြဖစ် ေကာင်း မီဒီယာကို ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။ ဘီလီအဲလစ်ရဟာ ကမာေကျာ် စုေ ံ ထာက်ပ ု ရ ် င ှ ် ဂျ ိမ်းစ်ဘန ွ း် ရဲ အဓိကဇာတ်ဝင်ေတးကို သီဆခ ုိ င ွ ရ ့် ခဲတ ့ ့ဲ အသက် အငယ်ဆးံု ေသာ ေတးသံရင ှ အ ် ြဖစ်လည်း မှတတ ် မ်းဝင်ခပ ့ဲ ါတယ်။ ဘီလအ ီ လ ဲ စ်ရ ကလည်း ဂျ ိမ်းဘွနး် ဇာတ်ဝင်ေတးေရးသားဖိဟ ု ာ သူ့ရဲ အိပ်မက်ေတွထဲက တစ်ခြု ဖစ်ပီး ဒီလေ ုိ ရးသားသီဆခ ုိ င ွ ရ ့် ခဲတ ့ အ ့ဲ ေပ အလွနဂ ် ဏ ု ယ ် မ ူ ေ ိ ကာင်း ေြပာကားခဲတ ့ ယ်လလ ုိ ည်း သိရပါတယ်။


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

ကန်ေတာ် U Motilal (Golden Trident Co.,Ltd)၏ED NO-20000 4408930 (12-4-17) USD Amount $4320/-စာရွကစ ် ာတမ်းများ ေပျာက် ဆုံး သွားပါသြဖင့ ် ေတွ ရှိ ပ ါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။ Golden Trident Co.,Ltd Ph:01-8245251 09-5015541

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

အစည်းအေဝးဖိတ်ကားြခင်း

မေလးမိ၊ အမှတ(် ၆၆)၊ ၈၂လမ်း၊ ၁၄x၁၅လမ်းကားရှိ "အြမတ်မဏိ ကုမဏီ"၏ မှတ်တမ်းများ၊ အစုရှယ်ယာများှင့် သက်ဆိုင်ေသာ အထူး အစည်းအေဝးကို ၅-၂-၂၀၂၀ရက် ပထမအကိမ ် င ှ ့် ၁၃-၂-၂၀၂၀ရက် ဒုတယ ိ အကိမ်ြဖင့် ကျင်းပရန် ဖိတ်ကားထားေသာ်လည်း ဒါိုက်တာအဖွဲဝင် ဦးေမာင်ေမာင်ေအာင်[၁၂/သလန(ိုင်)၀၈၄၂၈၄]သည် ကုမဏီသို အစည်း အေဝးတက်ေရာက်ရန် ကုမဏီ  များ ဥပေဒှင့်အညီ သတင်းပိုရန် တာဝန်ရှိ ပါလျက်ှင့် ပျက်ကွက်လျက်ရှိသည့်အတွက် ၂၀-၂-၂၀၂၀ရက်တွင် ကုမဏီ  အထူးအစည်းအေဝးကို မပျက်မကွက် ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ထိုအစည်းအေဝးကို တက်ေရာက်လာမည့် ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်များသည် မိမတ ိ လ ို က်ဝယ်ရေ ှိ သာ ကုမဏီ  င ှ ပ ့် တ်သက်သည့မ ် တ ှ တ ် မ်း၊ စာရွကစ ် ာတမ်း၊ ကုမဏီ  တဆ ံ ပ ိ တ ် ုံးှင့် အေဆာင်အေယာင်များကို ကုမဏီ  များဥပေဒှငအ ့် ညီ မပျက်မကွက် အပ်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း ေနာက်ဆုံးအကိမ် ဖိတ် ကား အသိေပး အပ်ပါသည်။ အြမတ်မဏိ ကုမဏီ ဒါိုက်တာအဖွဲ

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန

ေဈးပိင်စနစ်ြဖင့် ေလလံတင်ထုခွဲေရာင်းချေရးေကာ်ြငာ ၁။ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ တည်ဆဲအေကာက်ခွန်ဥပေဒအရ အေရးယူ ထားေသာ လက်ကိုင်ဖုန်းအမျ ိးမျ ိး၊ ကားအပိုပစည်းများ၊ စက်မကုန်ကမ်း (ေဘထုပ)် ၊ စားေသာက်ကန ု  ် င ှ ့် လူသုံးကုနပ ် စည်းများှင့် လပ်စစ်ပစည်းများ အား ေအာက်ပါအစီအစ်အတိင ု ်း ေဈးပိင်စနစ်ြဖင့် ေလလံတင်ေရာင်းချမည် ြဖစ်ပါသြဖင့် အများြပည်သမ ူ ျား ဝင်ေရာက်ယ ှ ် ပိင်ဝယ်ယ ူ င ို ရ ် န် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်(က) ေန့ရက်/အချ ိန် - ၂၈-၂-၂၀၂၀ရက်၊ ၁၀:၀၀နာရီ (ခ) ေနရာ - ေထာက်ပံ့ေရးှင့်ပိုေဆာင်ေရးဌာနခွဲ၊ အေကာက်ခန ွ ် (ကုနေ ် လှာင်)ုံ ၊ အလုံ မိနယ်၊ ေစာရန်ပိုင်အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ကွန်ကရစ် ကမ်းနားလမ်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ (ဂ) ပစည်းအမျ ိးအမည် - လက်ကင ို ဖ ် န ု ်းအမျ ိးမျ ိး၊ ကားအပိပ ု စည်းများ၊ စက်မကု  န် ကမ်း (ေဘထုပ)် ၊ စားေသာက်ကန ု ် ှငလ ့် သ ူ းံ ု ကုနပ ် စည်းများှငလ ် ့ ပ်စစ်ပစည်းများ (ဃ) ေလလံပုံစံေရာင်းချြခင်း - ေလလံပုံစံ(ေလလံစည်းကမ်းချက်များှင့် ေလလံပစည်းစာရင်းပူးတွလ ဲ ျက်) တစ်စလ ုံ င် ကျပ်(၅၀၀၀/-)(ကျပ်ငါးေထာင်တတ ိ )ိ န်းြဖင့် ၂၅-၂-၂၀၂၀ရက်မှ ၂၆-၂-၂၀၂၀ရက်ထိ ုံးချ ိန် အတွင်း ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ (င) ပစည်းြပသမည့်အချ ိန် - ေလလံပစ ုံ ဝ ံ ယ်ယူ ပီးသူများအား ၂၆-၂-၂၀၂၀ ရက်ှင့် ၂၇-၂-၂၀၂၀ရက်၊ ၁၀:၀၀နာရီမှ ၁၆:ဝဝ နာရီထိ(၂)ရက် ြပသပါမည်။ ၂။ အေသးစိတအ ် ချက်အလက် သိရလ ှိ သ ို မ ူ ျားသည် ေထာက်ပေ ံ့ ရးှငပ ့် ေ ို ဆာင် ေရးဌာနခွ၊ဲ အေကာက်ခန ွ (် ကုနေ ် လှာင်)ုံ အလုံ မိနယ်၊ ေစာရန်ပင ို အ ် ေနာက် ရပ်ကွက်၊ ကွန်ကရစ်ကမ်းနားလမ်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-(၀၁၂၂၇၅၃၁၊ ၀၉-၇၉၅၃၁၂၁၅၉၊ ၀၉-၇၇၅၂၆၈၅၄၈)သို လူကိုယ်တိုင်ေသာ် လည်း ေကာင်း၊ ဖုန်းြဖင့ေ ် သာ်လည်းေကာင်း ဆက်သယ ွ ေ ် မးြမန်းိင ု ပ ် ါသည်။ အတွင်းေရးမှး ေလလံတင်ေရာင်းချေရးအဖွဲ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်မိ။

လင်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ ် အမှတ်(စက်မဇု  န်-၃)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၉/ခ)၊ ဧရိယာ (၀.၉၄၅)ဧက၊ ေြမကွက် တည်ေနရာအမှတ(် ၉/ခ)၊ ကျန်စစ်သား လမ်း၊ စက်မဇု  န(် ၃)၊ လင်သာယာမိနယ်၊ (၁) ဦးေကျာ် ြ မင့ ် (ခ) တင် ို င ် [၁၂/ မရက(ိင ု )် ၁၂၂၀၆၈]၊ (၂) ဦးဝင်းခိင ု ် [၁၂/ လမတ(ိုင်)၀၂၇၆၅၉] အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀) ေြမငှားစာချပ် (ဂရန်)ေြမအား ရန်ကန ု ေ ် ြမာက်ပင ုိ း် ခိင ု တ ် ရားုးံ ေတာ် ၏ တရားမကီးမအမှတ်(၃၂၄/၂၀၁၈) ြဖင့် ပဋိညာ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကို မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုမ၏  ၁၂-၇-၂၀၁၉ ရက်စပ ဲွ ါ စီရင်ချက်ဒက ီ ရီ၊ တရားမဇာရီ မအမှတ် (၇၄/၂၀၁၉)ြဖင့် ဘီလစ်ခန့်အပ် ေကာင်း အမိန့်ချမှတ်သည့် ၁၇-၁၀၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ တရားုံးအရာရှိခန့်စာ ၁၇-၁၀-၂၀၁၉ ရက်စွဲြဖင့် ဘီးလစ်ခန့် အပ်ေကာင်း အေကာင်းကားစာှင့် ှစ် (၆၀)ေြမငှားစာချပ် (ဂရန်)မူရင်းတိအ ု ား တင်ြပ၍ တရားးံ ဦးေကျာ်ြမင့် (ခ)တင်င ုိ ပ ် ါ (၂)ဦးတို၏ကိုယ်စား တရားုံးဘီလစ် (ဒု-ဦးစီးမှး) ေဒေမမိုးသီရိ [၁၂/အစန (ို င ် ) ၂၃၉၁၈၄]မှ အေရာင်း အဝယ် စာချပ်ချပ်ဆရ ို န် ေြမပုက ံ ူးေလာက်ထား လာရာ တရားဝင် ခိင ု လ ် ေ ုံ သာအေထာက် အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့ မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါ ေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းအတိင ု း် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ် ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေက ညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတယ ိ န်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ တရားမအေထွေထွမအမှတ်-၂၇ ကွယ်လွန်သူ(ေဒခင်ေအး) ကျန်ရှိရစ်ေသာပစည်းများှင့် စပ်လျ်းသည့်အမရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ ေဒါပုံ မိနယ်၊ ဗမာေအးရပ်ကက ွ ၊် ေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ် (၂၀၈)တွင် ေနထိုင်ခဲ့ေသာ ကွယ်လွန်သူ ေဒခင်ေအး ကျန်ရှိရစ်ေသာပစည်းများှင့် စပ်လျ်း၍ အေမွထန ိ ်းလက်မတ ှ ် စာရရှထ ိ ားသူ ေဒညိအိက ၎င်းထိန်းသိမ်းခွငရ ့် ရှေ ိ သာ ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၂၀၈)ဟုေခတွင် ေသာ ဧရိယာ (၀.၀၂၈)ဧက၊ ေပ(၂၅x၅၀)အကျယ်အဝန်းရှိ ေနအိမ်ှင့်အကျ ိးခံစား ခွင့်အားလုံးကို ေရာင်းချခွငအ ့် မိန့်ချမှတေ ် ပးပါရန် အေမွဆက်ခခ ံ င ွ အ ့် က်ဥပေဒပုဒမ ် -၃၀၇ အရ ေလာက်ထား လာသည်ြဖစ်၍ ဤအမကို ၂၀၂၀ခုစ ှ ၊် မတ်လ ၄ရက် (၁၃၈၁ခုစ ှ ၊် တေပါင်းလဆန်း ၁၁ရက်)၊ နံနက် ၁၀ နာရီတင ွ ် ကားနာရန်ချ ိန်းဆိထ ု ားသြဖင့် ကွယလ ် န ွ ် သူ ေဒခင်ေအး ကျန်ရရ ိှ စ်ေသာပစည်းတွင် အကျ ိးသက်ဆင ုိ အ ် ဆိရ ု သ ိှ ူ မည်သမ ူ ဆို အမတွင် အမလာဆိုင်လိုပါက အထက်ပါ ချ ိန်းဆိုထားေသာေန့ရက်တွင် မိမိကိုယ်တိုင်ေသာ် လည်းေကာင်း၊ မိမတ ိ န ုိ ည်းလမ်းတကျ လအ ဲ ပ်ထားေသာ ကိယ ု စ ် ားလှယတ ် စ်ဦးဦးြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း လာေရာက်အမဆိင ု ရ ် န်င ှ ့် ယင်းသို ခွငြ့် ပမိန့်ထတ ု ေ ် ပးြခင်းမြပမီ သက်ဆင ုိ ရ ် ာ အမတွဲကို ကည့ ် ရန်  အေမွဆက်ခြံ ခင်းအက်ဥပေဒပုဒမ ် - ၃၀၇ှင့် အညီ ဆင့ဆ ် လ ို က ို ် သည်။ ယင်းသို လာေရာက်ရန်ပျက်ကက ွ ခ ် လ ဲ့ င် ုံးေတာ်က ေလာက်ထား သူ ေဒညိအိ၏ ေလာက်လာအားကာနာ၍ စီရင်ချက်မတ ှ လ ် မ ိ မ ့် ည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစ အပ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၃ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ ကျ်ုပ် လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (ကကဝင်း) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁) ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ဘုရင့ေ ် နာင်(၄)လမ်း၊ အမှတ-် ၁၁၇၁/ခဟုေခတွငေ ် သာ ေြမကွက ် င ှ ယ ့် င်းေြမကွကေ ် ပရှိ ေနအိမအ ် ပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုံးတိက ု ို က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ေဒသီတာ စိုး[၁၂/ဒဂမ(ိင ု )် ၀၀၈၇၉၅]ှင့် က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ၏ ေမာင်မ ှ များြဖစ်ကေသာ ဦးတင်လှ [၁၂/မဂတ(ိင ု )် ၀၅၀၆၉၂]၊ ဦးဘေရ(MTNT-၀၂၅၂၇၄)၊ ေဒခင်စန်းု (MTNT-၀၂၅၂၄၄)၊ ဦးတင်ေရ(MTNT-၀၅၂၈၁၆)၊ ေဒခင်ခင်ု(MTNT-၀၂၅၂၄၅)၊ ဦးလှေဌး[၁၂/ဒဂမ(ိုင်) ၀၀၈၇၉၄]တိအ ု ားလုးံ က ပူးတွပ ဲ င ုိ ဆ ် င ုိ ေ ် သာ ေြမှငအ ့် မ ိ ြ် ဖစ်ပါသည်။ ထိအ ု ြပင် ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ် (ေြမာက်ပင ုိ း် )မိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၅၁၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၁၁၇၁/က၊ ေြမဧရိယာေပ(၂၀x၆၀) ပါမစ်ေြမအမျ ိးအစား (၅၁)ရပ်ကက ွ ၊် ဘုရင့ေ ် နာင်(၄) လမ်း၊ အမှတ-် ၁၁၇၁/ကဟုေခတွငေ ် သာ ေြမကွကအ ် နက်မှ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၁၁၇၁/ခ) ှင့် ကပ်လျက်ရေ ိှ သာ ေြမအကျယ်အဝန်းေပ(၁၀x၆၀)ဟုေခတွငေ ် သာ ေြမကွကအ ် ား ဝယ်ယစ ူ ်က က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွ ေဒသီတာစိုး[၁၂/ဒဂမ(ိင ု )် ၀၀၈၇၉၅]ှင့် က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွ ၏ အစ်မများြဖစ်ကေသာ ေဒခင်စန်းု(MTNT-၀၂၅၂၄၄)၊ ေဒခင်ခင်(ု MTNT-၀၂၅၂၄၅) တို (၃)ဦးပိင ု ေ ် ငွေကးများြဖင့် ဝယ်ယခ ူ ပ ဲ့ ါသည်။ သိပ ု ါ၍ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ေဒသီတာစိုး ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သည့် အထက်ပါ ေြမကွက(် ၂)ကွက်ှင့်

ယင်းေြမကွက(် ၂)ကွက်ေပရှိ

အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို က်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒသီတာစိုး၏ ခွင့်ြပချက် တစ်စတ ံု စ်ရာကို ရယူြခင်းမရှဘ ိ ဲ မည်သမ ူ ဆို ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ြံှ ခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လေ ဲ ြပာင်းြခင်းတိက ု ို မြပလုပ် ကပါရန် သက်ဆင ို သ ် မ ူ ျား

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၆၆၀

ှင့် အများသိေစရန် အသိေပးတားြမစ်အပ်ပါသည်။ အကယ်၍ လိက ု န ် ာေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်း

ှင့်

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း

နယ်၊ ဥကံမိ၊ ကမ်းေြမာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ကမ်းေြမာင်ရွာေန အဖ ဦးထန်ဟား[၄/ပလဝ

နယ်၊ စည်ဆေ ဲွ ကျးရွာအုပစ ် ၊ု ကံဆယ ွ ်

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်၊ တိုက်ကီးမိ

(ိင ု )် ၀၁၄၀၇၄]၏ သား ေမာင်ထန်ဆန်း ှင့် ဆလိုင်းထန်ဆန်းသည် တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါ ေကာင်း။ ေမာင်ထန်ဆန်း(ခ) ဆလိုင်းထန်ဆန်း

မေကွးတိင ု ်းေဒသကီး၊ စလင်းမိ ရွာေန မေရစင်အိ၏မိခင် ေဒမိသန်း [၈/စလန(ိင ု )် ၂၁၁၀၇၉]ှင့် ေဒသန်း မှာ တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

အမျ ိးသမီး/အမျ ိးသား ေဘာ်ဒါေဆာင်အခန်းများ ငှားရန်ရှိပါသည် မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေအာင်သိဒိရပ်ကွက်အတွင်း (၁၀x၁၇) ေပ အကျယ်ရိှ ေရချ ိးခန်း၊ အိမသ ် ာတွလ ဲ ျက် အခန်းစုစေ ု ပါင်း(၂၆) ခန်းပါ၊ ှစ်ထပ်အေဆာက်အအုံ တစ်ခန်းချင်း သီးြခားမီတာ၊ ေရ၊ မီးအြပည့်အစုံပါပီး တစ်ခန်းငှားရမ်းခတစ်လလင် (ကျပ် ၁၀၀, ၀၀၀) အမျ ိးသားသီးသန့် အခန်းတစ်ခန်းလင်(၂)ဦး ေနိင ု ပ ် ါသည်။ အင်းစိန် မိနယ်၊ ရွာမအေနာက်ရပ်ကက ွ အ ် တွင်း အမျ ိးသမီး သီးသန့်ေဘာ်ဒါေဆာင် တစ်ခန်းငှားရမ်းခ တစ်လလင် ကျပ် ၅၀၀၀၀/၆၀၀၀၀) တစ်ခန်းလင်(၂)ဦး ေနိုင်ပါသည်။

ေြမငှားဂရန်ေပးရန်အတွက် ကန့် ကွက်လာေခယူသည့် ေကာ်ြငာစာ (ေအာက်ြမန်မာိုင်ငံ၊ မိှင့်ေကျးရွာေြမများ အက်ဥပေဒအရြပလုပ်သည့်နည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၅၈)

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၅၁၊

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း

စုံစမ်းရန် PH-09-420165655, 09-787198540, 09-420114475

ေြမကွကအ ် မှတ-် ၁၁၇၁/ခ၊ ေြမဧရိယာေပ(၂၀x၆၀)၊ ပါမစ်ေြမအမျ ိးအစား(၅၁)ရပ်ကက ွ ၊်

(တရားမကျင့်ထုံး ကိုဓဥပေဒအမိန့်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

၁။ ေဒအယ်နီ ၂။ ဦးေအာင်ြမင့် ၃။ ေဒေစာလင် ၄။ ဦးသန့်ဇင် ၅။ ေဒခင်ေအးက ၆။ ေဒါက်တာေဒြမသီတာ (တရားလို) (တရားပိင်များ) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လင်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ဦးချစ်ေမာင်လမ်း၊ အမှတ်(၆၈)ေန (၂) တရားပိင် ဦးေအာင်ြမင့်ှင့် (၃) တရားပိင် ေဒေစာလင် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ) သိေစရမည်။ သင့်အေပ၌ တရားလို ေဒခင်ေစာမူ (၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ် ေဒြဖှင်းငိမ်း)က ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ် မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ေပးေစလို မ ေလာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ် ၎င်းအမှငစ ့် ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တက ို ို ေချပေြပာဆိ ု င ို သ ် ူ သင့က ် ယ ုိ စ ် ားလှယ် ုးံ အခွငအ ့် မိန့်ရေရှေနြဖစ်ေစ သိတ ု ည်းမဟုတ် ၎င်းအမှင့် စပ်လျ်းသည့အ ် ချက်များကို ေချပေြပာဆိ ု င ို သ ် ူ တစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေန ှင့်ပါေစ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၇ ရက် (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တေပါင်း လဆန်း ၅ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် အထက်ကအမည် ေရးသားပါရှိသူ တရားလိုစွဲဆိုချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေန့ရက်တွင် သင်မလာမေရာက်ပျက် ကွက်ခဲ့လင် သင့်ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိက ု ကည့ ် လိ  သ ု ည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမှြီ ပ လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိတ ု ည်းမဟုတ် သင့က ် ယ ုိ စ ် ားလှယ် ေရှေနလက်တင ွ ် ထည့အ ် ပ်ပလ ုိ က ုိ ရ ် မည်။ သင်ကထုေချလာတင်သွင်းလိုလင် အမမဆိုင်မီ ေလးရက်ကတင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၃ ရက် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က်ုပ် လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (ေကသီဝင်း) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၆) ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၀၇

သက်ဆိုင်သူများှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ

ေဒခင်ေစာမူ (၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ် ေဒြဖှင်းငိမ်း)

ေကာ်ြငာစာ

မရှဘ ိ ဲ အထက်ပါကဲသ ့ ုိ ြပလုပပ ် ါက တည်ဆဥ ဲ ပေဒအရ အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သက်ဆိုင်သူများှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒသီတာစိုး၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးသက်ိုင်ဦး [LL.B,LL.M,MRes(Law),D.B.L] အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၆၉၃၃) အမှတ်(၆)၊ ၅-လာ၊ အထက်မေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁

ပဲခူးခိင ု ၊် ေညာင်ေလးပင်မိနယ်၊ ေညာင်ေလးပင်မိ၊ မိမ (၁)ရပ်ကက ွ ၊် ေြမတိင ု ်း ရပ်ကက ွ (် ရပ်-၄)၊ မေထာက်တန်းရပ်၊ ဦးပိင ု အ ် မှတ(် ၆၁)၊ ေြမကွကအ ် မှတ် (၁၁၅)၊ ေြမဧရိ ယာ (၀.၉၈၈) ဧကခန့် ရှေ ိ သာေြမကို ေဒချ ိချ ိမာအမည်ြဖင့် ေြမငှားဂရန်အသစ်ေလာက် ထားေကာင်း ေညာင်ေလးပင်မိ၊ မိမ(၁)ရပ်ကက ွ ေ ် နသူတအ ို ား ဤသိအ ု ားြဖင့် အသိေပး အေကာင်းကားလိုက်သည်ေြမာက်ဘက် ေြမကွကအ ် မှတ် (၁၁၄)၊ ေတာင်ဘက် -ေြမကွကအ ် မှတ(် ၁၁၆) ၊ အေရှဘက် -အာဇာနည်လမ်းေြမ ၊ အေနာက်ဘက် ေြမကွက်အမှတ(် ၁၂၈)၊ ယခုေြမကွက်ကို လူေန ထိင ု ရ ် န်အတွက် အလိရ ု ြှိ ခင်းြဖစ်ပါသည်။ ယခုေြမကွကက ် ို လူေနထိင ု ရ ် န်အတွက် ေြမငှား ဂရန်မေပးသင့ေ ် ကာင်း အေကာင်းြပိင ု သ ် ူ မည်သအ ူ ားမဆို သိေစလိက ု သ ် ည်မှာ ေြမငှား ဂရန်ေပးြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ ကန့်ကွက်လာများကိ  ု ေညာင်ေလးပင်မိနယ် အေထွေထွ အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနသို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၉ ရက်တွင် သိုမဟုတ် ထိုေန့ မတိင ု မ ် ီ ေပးပိရ ု မည်။ ကန့်ကက ွ လ ် ာအားလု  ံးကို စာြဖင့ေ ် ရးသားရမည်။ အထက်ေဖာ်ြပထား သည့်ေန့၏ ေနာက်ပိုင်းတွင်ေပးပိုသည့် ကန့်ကွက်လာများကို လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်။ အကယ်၍ ၂၉-၂-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် သိမ ု ဟုတ် ထိေ ု န့မတိင ု မ ် ီ ကန့်ကက ွ လ ် ာများကို လက်ခံ ရြခင်းမရှပ ိ ါက ထိေ ု ြမကို အဆိပ ု ါ ေဒချ ိချ ိမာ အမည်ြဖင့် ေြမငှားဂရန်အသစ် ထုတေ ် ပးလိမ့် မည်ြဖစ်ပါသည်။ အုပ်ချပ်ေရးမှး မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေညာင်ေလးပင်မိ

လင်မယားအြဖစ်မှကွာရှင်းြပတ်စဲပီးေကာင်းှင့် ေနာက်ေနာင် ေှာင့်ယှက်ြခင်းမြပရန်အတွက် ဦးေဇာ်ေဇာ်ဝင်း[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၃၉၄၈၇]ှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ စာရန်ပိုင်ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ငုဝါလမ်း၊ အမှတ်(၈၂)၊ (၆လာ-ဘီ)ေန ေဒခင်ဖိးလင်း[၁၀/မလမ(ိင ု )် ၂၃၂၇၂၃]၏ လအ ဲ ပ်န်  ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်းေကညာအပ်ပါသည်။ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒခင်ဖိးလင်းှင့် ဦးေဇာ်ေဇာ်ဝင်းတိုသည်(၂၀၀၁) ခုှစ်မှစတင်၍ အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းေနထိုင်လာခဲ့ရာ သားသမီး(၃)ဦး ထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ ဦးေဇာ်ေဇာ်ဝင်းသည် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒခင်ဖိးလင်းှင့် ေပါင်းသင်းခဲသ ့ ည့် အိမေ ် ထာင်သက်တမ်းတစ်ေလာက်လးံု တွင် ေဒခင်ဖိးလင်းအေပ ကိုယ်ထိလက်ေရာက် ိုက်ှက်ည်းပန်းှိပ်စက်ြခင်းတိုကို ြပမကျးလွန်ခဲ့ရာ က်ုပ် ၏မိတေ ် ဆွ ေဒခင်ဖိးလင်းမှာ သည်းမခံင ုိ ေ ် တာ့သည့အ ် တွက် ှစဖ ် က်လူ ကီးများ၏ ေရှေမှာက်၌ ၅-၇-၂၀၁၉ ရက်တွင် ှစ်ဦးသေဘာတူ အကင်လင်မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်းြပတ်စေ ဲ ကာင်းကတိစာချပ် အား လက်မတ ှ ေ ် ရးထိုးချပ်ဆ၍ ို လင်မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်းြပတ်စဲခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် ဦးေဇာ်ေဇာ်ဝင်းအေနြဖင့် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွေဒခင်ဖိးလင်းအား ဂုဏသ ် က ိ ာထိ  ခက ုိ ေ ် စရန် လိက ု လ ် ေ ံ ှာင့ယ ် က ှ ြ် ခင်း၊ ခိမး် ေြခာက်ြခင်း၊ လူမကွ  နရ ် က်တုိ တွင် မမှနမ ် ကန်ေြပာဆိေ ု ရးသားြခင်းစသည့အ ် ြပအမတိက ု ို မြပလုပပ ် ါရန် ဤေကညာ ချက်ြဖင့် သတိေပးတားြမစ်အပ်ပါသည်။ ဦးေဇာ်ေဇာ်ဝင်းသည် ဤေကညာချက်တင ွ ပ ် ါရှသ ိ ည့အ ် တိင ု း် လိက ု န ် ာြခင်းမရှိ ပါက က်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒခင်ဖိးလင်းအေနြဖင့် တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ အေရးယူ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ဦးေဇာ်ေဇာ်ဝင်းှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ သည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးိုင်လင်းထွန်း(LL.B) ေဒွယ်နီေမဝင်း(LL.B) ေဒခင်သူဇာထွန်း(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန (စ်-၈၆၂၇) (စ်-၂၇၂၉၇) (စ်-၄၆၅၆၁) အမှတ်-(၈၃)၊ အခန်း-(၁၄/ေအ)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၇၂၉၂၇၊ ၀၉-၂၅၄၄၄၁၃၈၂

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ထန်းတပင်မိနယ်၊ သံပုရာကုန်ေကျးရွာအုပ်စု၊ အကွက်အမှတ်-၂၄၂၊ အကွက်အမည်-

သဲြဖကွင်း၊ ဦးပိင ု လ ် ပ ု က ် က ွ အ ် မှတ-် ခ/၄/စ၊ လယ်ေြမအမျ ိးအစား၊ ဧရိယာ(၈.၈၃)ဧကှင့် ဦးပိင ု လ ် ပ ု က ် က ွ အ ် မှတ-် က/၄/ဆ၊

လယ်ေြမအမျ ိးအစား၊ ဧရိယာ(၂.၆၀)ဧက စုစေ ု ပါင်းဧရိယာ(၁၁.၄၃) ဧကရှိ ဦးေအာင်လင်းအမည်ေပါက် လယ်ေြမအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုံးကို ဦးေအာင်လင်း[၁၂/ထတပ(ိင ု )် ၀၇၀၅၁၄]ထံမှ ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက

အေရာင်း တန် ဖိုး ေငွ ၏ တစ် စိ တ ် တ စ် ေဒသကို စရန် ေ ငွ အ ြဖစ် ေပးေချထားပီး ြဖစ် ပ ါသည် ။ အေရာင်း အဝယ် ကို

ဗလငါးတန် ဖွံဖိးဖို စာအုပ်စာေပ ေလ့လာစို

ကန့်ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက က်ပ ု ထ ် သ ံ ခ ုိ င ုိ လ ် သ ံု ည့စ ် ာရွကစ ် ာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှငတ ့် ကွ ေကညာပါသည့ရ ် က်မှ စ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်မမရှိပါက

အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာ အပ်ပါသည်။

လဲအပ်န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်မိုး(LL.B,D.B.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၁၇)

အမှတ်(၁၇၁)၊ (ေြမညီထပ်)၊ ၃၈-လမ်း၊ မဟာဗလလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းကား၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၆၆၄၅၉


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အြမန်ေရာင်းမည်

ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီ

ေနရာေကာင်း-ကမာရွတ် အေနာ်ရထာအိမရ ် ာ (4)လာ,

ြပည်ပိုင်ငံများမှ အေြခခံေဆးပညာဘွဲ MBBS ှင့် အလားတူဘွဲရရှိထားသူ

18'x 55'- 2 လာ ြပင်ဆင်ပီး MR-1, ိုးိုး-1 AC-3

ြမန်မာိုင်ငံသားဆရာဝန်များအတွက် အေထွေထွေဆးကုသခွင့်လိုင်စင်ထုတ်ေပးေရး

လုံး၊ ကန်းပါေကးခင်းပီး

အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲ(၁/၂၀၂၀)စစ်ေဆးရန် ေကညာချက်

Ph:09-967359762

၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၃ရက် ြပည်ပိင ု င ် မ ံ ျားရှိ ေဆးတကသိလ ု မ ် ျားမှ အေြခခံေဆးပညာဘွဲ MBBS ှင့် အလားတူဘဲွ ရရှထ ိ ားသူ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ား

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း (ဒုတိယအကိမ်တင်ဒါ)

ဆရာဝန်များအတွက် အေထွေထွေဆးကုသခွငလ ့် င ုိ စ ် င်ထတ ု ေ ် ပးေရး အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲ (Myanmar Medical Licensing Examination-MMLE)(၁/၂၀၂၀)ကျင်းပရန်ရှိပါသြဖင့် စာေမးပွဲဝင်ေရာက် ေြဖဆိုလိုသူများသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရွက် စာတမ်းများကို ပူးတွဲတင်ြပ၍ ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီုံး၊ အမှတ်(၁၂၃)၊ နတ်ေမာက်လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိထံ

လမ်းဦးစီးဌာန၊ မိတ်ခိုင်

၃၁-၃-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့)၊ ညေန ၄:၀၀နာရီ ေနာက်ဆုံးထားေလာက်ထားိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ၁။

ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီထံ တင်ြပရမည့်အချက်အလက်များ-

၁။

(က)

စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ေလာက်လာ

ဘာေရးှစ်ြပည်ေထာင်စ/ု တိုင်းေဒသကီးရန်ပုံေငွြဖင့် ေဆာင်ရွက်မည့်

(ခ)

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမူရင်းှင့် မိတ(၁)စုံ

(ဂ)

ဘွဲလက်မှတ်မူရင်းှင့် မိတ(၁)စုံ

(ဃ)

အလုပ်သင်ဆရာဝန်ပီးဆုံးေကာင်း ေထာက်ခံစာမူရင်းှင့်မိတ(၁)စု  ံ

လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်ေသာပစည်းများကို (ြမန်မာ

(ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီုံးတွင် အခမဲ့ရယူိုင်ပါသည်။)

ကျပ်ေငွ)ြဖင့် ဝယ်ယလ ူ ပ ို ါသြဖင့် စိတဝ ် င်စားသည့် ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ားလုပင ် န်းရှင် မည်သမ ူ ဆိအ ု တ ိ ဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါ (Open Tender)ေလာက်လာတင်သင ွ ်းိင ု ပ ် ါသည်။ ၂။

(င)

အမှတ်စာရင်းမူရင်းှင့် မိတ(၁)စုံ ြပည်ပိုင်ငံတွင် ေနထိုင်သူြဖစ်ပါက သက်တမ်းရှိ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်းှင့် မိတ(၁)စုံ ။ အမှတ်စ်(ခ)မှ (စ)အထိ မူရင်းများကို ေလာက်လာတင်စ် ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီမှ စိစစ်ပီးေနာက် မှနက ် န်ပါက ကာယကံရင ှ ထ ် ြံ ပန်လည်ေပးအပ်မည်ြဖစ်ပီး မိတများကိ  သ ု ာ ေလာက်လာှင့်ပူးတွဲတင်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။

၂။

တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်

(ဆ)

စာေမးပွဲေကးေငွ ၃၅၀၀၀၀/-(ကျပ်သုံးသိန်းငါးေသာင်းတိတ)ိ ေပးသွင်းပီးေကာင်း ေြပစာ

(ဇ)

၁လက်မခွဲပတ်လည် ေရာင်စုံဓာတ်ပု(ံ ၃)ပုံ၊ ေနာက်ခံအြပာေရာင်

အတွင်း)မိတခ ် ိင ု ၊် လမ်းဦးစီးဌာန လက်ေထာက်န်  ကားေရးမှး (မိြပ)ုံး

၃။

တင်ဒါပုံစံပိတ်မည့်

-

ေန့ရက်/အချ ိန် ၄။

တင်ဒါဖွင့်မည့် ေန့ရက်ှင့် အချ ိန်/ ေနရာ

"ြပင်ဆင်ပီး" ေပကျယ်တိုက်ခန်းများေရာင်းမည်

၁။

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ ေပ (၂၇ x ၅၀) ခန့်၊ 4.F ကန်းပါေကး၊ ေကြပား၊ သံပန်းဆန်းရှတ ိ ၊် ဘိထ ု င ုိ ၊် အိပခ ် န်း(၂)၊ မျက်ာှ ကက်အလှဆင်ပီး။ သိနး် (၈၇၀) စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သေြပညိလမ်း၊ ေပ (၂၅ x၅၀) ခန့်၊ 4.F ကန်းပါေကး၊ ေကြပား၊ သံပန်းဆန်းရှိတ်၊ ဘိုထိုင် (2)၊ MBR(1), BR(2) ဂျတ်ဆင်ဘတ ု အ ် လှ။ သိန်း (၉၂၀) ပွဲစားမလို ဖုန်း ၀၉-၅၆၆၁၁၂၇၊ ၀၉-၅၁၈၅၃၅၀

- ၁၆-၃-၂၀၂၀ ရက်၊ နံနက် ၉:၀၀နာရီ

၂။

လက်ေထာက်န်  ကားေရးမှး (မိြပ)ုံး

ေရးေြဖေမးခွန်းလာ(၁) ေဆးပညာဘာသာရပ်၊ ကေလးကျန်းမာပညာဘာသာရပ်များှင့် ၎င်းဘာသာရပ်များှင ့် းီှ ယ်ေသာ အေြခခံ ေဆးပညာဘာသာရပ် (Applied Basic Science)ဘာသာရပ်၊ ကာကွယ်ေရးှင့် လူမေရးေဆးပညာဘာသာ ရပ်များှင့်ပတ်သက်ေသာ ေမးခွန်းလာ၊

(ခ)

၁၃-၃-၂၀၂၀ ရက်၊ မွန်းတည့် ၁၂:၀၀နာရီ

စာေမးပွဲေြဖဆိုရမည့် ေမးခွန်းလာများ (က)

- ၂၄-၂-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ (ုံးချ ိန်

ေန့ရက်/ေနရာ

(စ)

မှတ်ချက်။

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး၊ မိတ်ခိုင်၊ လမ်းဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀

မိတ်ခိုင်၊ လမ်းဦးစီးဌာန ၅။

တင်ဒါပုံစံှင့် စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ၊ အေသးစိတ်အချက်အလက်

များကိုသိရှိလိုပါက လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၊ မိတ်ခိုင်၊ လမ်းဦးစီးဌာန

ေရးေြဖေမးခွန်းလာ(၂) ခွဲစိတ်ကုဘာသာရပ်၊ သားဖွားမီးယပ်ပညာဘာသာရပ်များှင့် ၎င်းဘာသာရပ်များှင့်ှီးယ်ေသာ အေြခခံ

ဖုန်း-၀၅၉-၄၁၁၁၇၊ ၀၅၉-၄၁၀၀၇ သို ုံးချ ိန်အတွင်း

လာေရာက်စုံစမ်းေမးြမန်း ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီ

ေဆးပညာဘာသာရပ် (Applied Basic Science)ဘာသာရပ်၊ ဥပေဒေရးရာ ေဆးပညာဘာသာရပ်များှင့် ပတ်သက်ေသာ ေမးခွန်းလာ၊ မှတ်ချက်။

။ ေရးေြဖေမးခွန်းလာများကို ေြဖဆိုချ ိန်(၃)နာရီသတ်မှတ်၍ Multiple Choice Questions (M.C.Q) Minus System Not carried over ပုံစံြဖင့်စစ်ေဆးပါမည်။

(ဂ)

ေဆးလက်ေတွဘာသာရပ် (OSCE-Objective Structured Clinical Examination) ေဆးပညာ၊ ခွဲစိတ်ကုပညာ၊ သားဖွားမီးယပ်ပညာှင့် ကေလးကျန်းမာပညာဘာသာရပ်များှင့် ပတ်သက်၍ Station စုစုေပါင်း(၁၅)ခု ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။

မှတ်ချက်။

။ စာေမးပွဲဝင်ေရာက်ေြဖဆိုမည့်သူများေလ့လာရန် Reference

စာအုပ်အမည်များကို

ကိုယ်စားလှယ်လဲစာုပ်သိမ်းေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီတွင် စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ ၃။

၄။

ကန်ေတာ် ဦးြမင့်ေဆွ(ဘ) ဦးသိန်း၏သား ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ်[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၁၄

စာေမးပွဲအစီအစ်ကို ေအာက်ပါအတိုင်း ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသည်ဘာသာရပ်

ေန့ရက်

အချ ိန်

ေနရာ

ေရးေြဖေမးခွန်းလာ(၁)

၅-၅-၂၀၂၀ရက်

နံနက် ၉:၀၀နာရီမှ

ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီ

(အဂ ါေန့)

၁၂:၀၀နာရီထိ

ေရးေြဖေမးခွန်းလာ(၂)

၇-၅-၂၀၂၀ရက်

နံနက် ၉:၀၀နာရီမှ

(ကာသပေတးေန့)

၁၂:၀၀နာရီထိ

ေဆးလက်ေတွဘာသာရပ်

၉-၅-၂၀၂၀ရက်

နံနက် ၉:၀၀နာရီမှ

ေဆးတကသိုလ်(၂)

(OSCE)

(စေနေန့)

စတင်စစ်ေဆးပါမည်။

ရန်ကုန်

၉၅၈]ကိုင်ေဆာင်သူအမှတ-် ၂၀၀၉/ခ၊ တ/ ၁၅ ရပ်ကွက်၊ ပန်းြခံ(၂၇)၊ သာယာဝတီလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေရြပည်သာမိနယ်မှာ ေနထိုင်ပါသည်။ ကန်ေတာ် ဦးြမင့ေ ် ဆွ[၁၂/မဂဒ(ိင ု )် ၀၁၄၉၅၈]မှ ေဒသန်းသန်းေဆွ[၁၂/သဃက(ိင ု )် ၀၁၇၅၅၅] သို ရန်ကန ု ် မိစာချပ်စာတမ်းမှတပ ် တ ံု င်ဌာနမှးုးံ တွင် ၁၀-၄-၁၄ ရက်စပ ွဲ ါ စာချပ်အမှတ(် GP) ၁၀၅၁၄/ ၂၀၁၄ အရ ကိုယ်စားလှယ်လဲစာ ေပးအပ်ထားပါသည်။ ကန်ေတာ် ဦးြမင့်ေဆွမှ ေဒသန်းသန်းေဆွသို လဲအပ်ထားသည့် ကိုယ်စားလှယ်လဲစာပါ ေဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ေတာ်

ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီ

ကိယ ု တ ် င ို ေ ် ဆာင်ရက ွ ေ ် တာ့မည်ြဖစ်၍ ကန်ေတာ်ဦးြမင့ေ ် ဆွ[၁၂/မဂဒ(ိင ု )် ၀၁၄၉၅၈]မှ ေဒသန်းသန်းေဆွ [၁၂/သဃက(ိင ု )် ၀၁၇၅၅၅]သို လအ ဲ ပ်ထားသည့် ကိယ ု စ ် ားလှယလ ် ဲစ  ာကို ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါရှိ သည့ေ ် န့မစ ှ ၍ ြပန်လည်ပ ု သ ် မ ိ ်းလိက ု ပ ် ါေကာင်း ေဒသန်းသန်းေဆွင ှ ့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ သည်။

စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်းကို ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီုံး၌ ၂၇-၄-၂၀၂၀(တနလာေန့) တွင် ထုတ်ြပန်

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း

ေကညာမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၅။

လာေရာက်ထုတ်ယူိုင်ပါသည်။ ၆။

ေနြပည်ေတာ်၊ တပ်ကန ု း် မိနယ်၊ ြမဝတီရပ်ကက ွ ၊် ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၁၇/

ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားများကို ၂၈-၄-၂၀၂၀ရက်မှ ၄-၅-၂၀၂၀ရက်အထိ ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီုံးတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား မူရင်းကိုတင်ြပ၍ စေန၊ တနဂေွရက်များမှအပ ုံးချ ိန်အတွင်း အေသးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက အမှတ်(၁၂၃)၊ နတ်ေမာက်လမ်း၊ ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီုံးတွင်

လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၅၆၈၄၄၄၄၅သိုြဖစ်ေစ၊ E-mail လိပ်စာ myanmarmedicalcouncil@gmail.com သိုြဖစ်ေစ ုံးချ ိန်အတွင်း စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

မေလးတိင ု ်းေဒသကီး၊ ြပည်ကီးတံခန ွ ် မိနယ်၊ ေတာင်ြမင့ရ ် ပ်ကက ွ ၊် ဦးပိင ု အ ် မှတ(် ၂-က)+(၂-ခ)၊ကွင်းအမှတ(် ၅၉၀)+ (၅၉၀/၁)၊ တိက ု အ ် မှတ(် ၁)၊ RC (၉)ထပ် အေဆာက်အအု၏ ံ အခန်းအမှတ-် (၅)၊ (၃-လာ)၊ ဧရိယာ(၆၀၅) စတုရန်းေပရှိ Garden City တိက ု ခ ် န်းှင့် ၎င်း Garden City တိုက်ခန်း၏အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူြဖစ်ေသာ Mandalay Garden City Construction Co.,Ltd (ကိယ ု စ ် ား) ဦးေဌးြမင့် [၁/မကန(ဧည့)် ၀၀၁၃၇၁]ထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွများြဖစ်ေသာ ေဒြမေအး [၉/မရမ(ိင ု )် ၀၇၈၁၆၅]၊ ေဒဖိးဖိးစံ [၉/ခမစ(ိင ု )် ၀၁၉၀၂၈]၊ ဦးေအာင်ေအာင်[၉/ခမစ(ိင ု )် ၀၅၉၁၈၆]တိက ု အပီးအြပတ် ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့် ေန့မှ(၇) ရက်အတွင်း တိကျခိင ု လ ် သ ုံ ာ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို ကိယ ု တ ် င ို လ ် ာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ် ေန့ရက်အထိ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကု ိ ဥပေဒှငအ ့် ညီပီးဆုးံ သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒြမေအး၊ ေဒဖိးဖိးစံ၊ ဦးေအာင်ေအာင်တို၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph:09-450023651 Ph:09-254508917 Ph:09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဦးြမင့်ေဆွ[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၁၄၉၅၈]

အေနာ်ရထာရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၇၇က)၊ ဧရိယာ(၀.၁၃၅)ဧကအနက်မှ ဧရိယာ(၀.၀၈၀)

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိင ု ်း၊ ကျ ိင်းတုခ ံ ိင ု ၊် မိင ု ်းပျ်းမိနယ်၊ ဝမ်းြဖစ်ေကျးရွာ

ဧကကို ေဒခင်ြမြမဆုမန ွ မ ် ျ ိး(ခ) ခင်ခင်ငိမ်း (ဘ) ဦးမျ ိးမင်းစိုး[၁၁/ဘသတ(ိင ု )် ၀၂၀၇၉၇]

မှ ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ် အမည်ေပါက်ဂရန်မတ ိ ၊ ဂရန်ဝင ို ်းြခံေြမှင့် အေဆာက်အအုအ ံ ား ခွြဲ ခမ်း၍ ေရာင်းဝယ်ြခင်းမှတပ ် တ ံု င်စာချပ်အမှတ(် ၉၃/၂၀၀၆)၊ ိင ု င ် သ ံ ားစိစစ်ေရးကတ်

အုပ်စု၊ ဦးပိုင်အမှတ် ၂၁၊ ကွင်းြပင်၊ အကျယ်အဝန်း ေြမဧရိယာ (၂.၂၉) ဧကရှိ

ြပား၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းမူရင်းများတင်ြပပီး ဦးပိုင်ခွဲအမည်ေြပာင်း ေြမငှား

ဦးစိုင်းလုံ မှတ်ပုံတင်အမှတ် [၁၃/မပတ(ိုင်)၀၀၁၉၂၃] (ဘ) ဦးအိုက်လ ြဖစ်ပါ

စာတမ်းများ၊

လယ်ေြမအား တစ်ဦးတည်းအမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်သူှင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူမှာ

စာချပ် ေလာက်ထားလာရာ ကန့်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မစာချပ် 

သည်။ ေဖာ်ြပပါလယ်ေြမကွင်းြပင်တင ွ ် ဦးစိင ု ်းလု ံ င ှ ့် ယင်း၏တရားဝင်ဆက်ခခ ံ င ွ ့်

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၁၅)ရက်အတွငး် ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊

ရှိသူများ၏ ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမ ဝင်ေရာက်ကျး ေကျာ်လုပ်ကိုင်ြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်းမြပလုပ်ကပါရန်ှင့် ြပလုပ်ခဲ့ပါက တည်ဆဲ

ဥပေဒများှငအ ့် ညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးစိုင်းလုံ [၁၃/မပတ(ိုင်)၀၀၁၉၂၃] ေအာက်ေဈးတန်းရပ်၊ မိုင်းပျ်းမိ ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၅၇၂၂၈၂၈၂

"ေရြပည်သာမိနယ်၊ ကွင်းအမှတ် (၅၆၁)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၁၁/က-၁)၊ ကရင်ေချာင်းကွင်း၊ ေြမဧရိယာ (၉.၀၀)ဧက၊ ေလှာ်ကားေကျးရွာအုပ်စု၊ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်" ေရြပည်သာမိနယ်၊ ကွင်းအမှတ် (၅၆၁)၊ ဦးပိင ု အ ် မှတ် (၁၁/က-၁)၊ ကရင်ေချာင်း ေကျးရွာအုပစ ် ေ ု ြမကွကမ ် ျားှငပ ့် တ်သက်၍ မူလအမည်ေပါက်ကယ ွ လ ် န ွ သ ် ူ ဦးွန့်ေမာင် ၏ အေမွဆက်ခခ ံ င ွ ရ ့် သ ှိ ူ အချ ိက သက်ဆင ို ရ ် ာတွင် ြပန်လည်ရရှရ ိ န် ေလာက်ထားသည်ဟု သိရှိရပါသည်။ အကယ်၍ သက်ဆင ုိ ရ ် ာက စိစစ်ပီးြပန်လည်ရခွငရ ့် သ ိှ ည်ဟု တရားဝင်ခင ွ ြ့် ပခဲ့ ပါက ဦးွန့်ေမာင်၏တူအရင်းြဖစ်သူ ဦးဝင်းကို [၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၄၂၆၈၁]၏ ခွင့်ြပ သေဘာတူညီချက်မရှိဘဲ မည်သူမ ေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံ၊ ေပးကမ်း၊ လဲေြပာင်းြခင်းများ မြပရန်ှင့် ြပလုပ်ခဲ့ပါက ဥပေဒအရေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားသူ

လဲအပ်န်ကားချက်အရ

ဦးဝင်းကို [၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၂၄၆၈၁]

ဦးေရလင်တင် B.A,HGP,PGDL,DBL တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၆၈၃) အမှတ် (၃၁)၊ ပထမထပ်၊ ဘိက ု ေလးေဈးလမ်း၊ (၇)ရပ်ကက ွ ၊် ဗိလ ု တ ် ေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၈၉၀၇

တရားုံးအမိန့်ဒီကရီများြဖင့်

အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍

မိ  ြပစီမ ံက ိန် းှင ့်ေြမစီမ ံခန့်ခမ ွဲ ဌာနသိ  ု လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ်

ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက ဌာနမှလပ ု ထ ် ုံးလုပန ် ည်းှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ် သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ကမာ့မိုးေလဝသေန့ အလွတ်တန်းေဆာင်းပါးပိင်ပွဲသို

"စုလျားရစ်ပတ် ထိမ်းြမားမဂလာ ေကျးဇူးတင်လာ"

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်းေန ဦးေမာင်ေမာင်ေဌး(ဒု-န်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)၊ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန-ေဒေအးေအးသိန်း တို၏တူ ဒုရဲမှးကီးေမာင်ေမာင်ည(ီ ငိမ်း)-(ေဒစန်းစန်းု)(အ.လ.ြပ-ငိမ်း)တို၏ တစ်ဦးတည်းေသာသား

Capt ဖိးသူကိုကို

Captain, M.O.L Ship Management Co.,Ltd (Hong Kong) Master Mariner(F.G), B.Sc (Hons) Myanmar Maritime University ှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လင်မိနယ်၊ ကန်လမ်းေန ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးေအာင်မင်း(ငိမ်း)၊ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း) အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနေဒစန်းြမင့်ေမာ်တို၏တူမ၊ ဗိုလ်မှးကီးေကျာ်စွာ(ငိမ်း)-ေဒမာလာဝင်း(အ.လ.ြပ-ငိမ်း)တို၏သမီးငယ်

မဆုြပည့်စုံေကျာ်

~ Yangon Hotel Asst.Sales Manager, Melia B.A(Eng) YUFL, DELT & M.A (Eng) (University of Yangon), Dip in Strategic Management & Leadership(UK), MBA (University of Northampton,UK) တို၏ ၂-၂-၂၀၂၀ ရက်၊ Le Planteur Restaurant တွင် ြပလုပ်ေသာ မဂလာေမာ်ကွန်းတင်လက်မှတ်ေရးထိုးပွဲ အခမ်းအနားတွင် မဂလ  ာေမာ်ကန ွ ်းတင်လက်မတ ှ ေ ် ရးထိုးေပးပါေသာ ေဒဇင်မာေအာင်၊ လသာမိနယ် တရားသူကီး ှင့် အသိသက်ေသအြဖစ် လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ေပးပါေသာ ကိြု မတ်စဝ ံ င်းှငဇ ့် နီး မအိသာညိ၊ အခမ်းအနားမှးအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေပးပါေသာ ကိုေအာင်ေဇာ်(Channel K)၊ မဂလာေတးသံသာြဖင့် တီးခတ်ဧည့်ခံေပးပါေသာ Pianist မေစာစ ီ င ို ၊် ဝတ်စဒ ုံ ဇ ီ င ို ်းဖန်တီးဆင်ြမန်းေပးပါေသာ Phyo Ko(Extraordinary Fashion)၊ မိတက ် ပ်ဆပ ံ င် ဆင်ယင် ထုံးဖွဲေပးပါေသာ ေမဦး(Magic)ှင့်အဖွဲ၊ ဓာတ်ပုံှင့်ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတင်ေပးပါေသာ ကိုေဝလင်း(Love Diary) အဖွဲအားလည်းေကာင်း၊ ၉-၂-၂၀၂၀ ရက် သဗညပုထိုးေတာ်ကီးတွင် ြပလုပေ ် သာ မဂလ  ာဦးဆွမ်းကပ်ပအ ွဲ ခမ်းအနား သို ကေရာက်ချ ီးြမငေ ့် ပးပါေသာ ှစဖ ် က်ေသာမိဘ၊ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များှင့် ဂုဏသ ် ေရရှိ ဧည့ပ ် ရိသတ်အေပါင်း တိုအားလည်းေကာင်း၊ ၁၂-၂-၂၀၂၀ ရက် MELI MELIÃ Hotel, Grand Ballroom ၌ ကျင်းပြပလုပ်သည့် စုလျားရစ်ပတ် ထိမ်းြမားမဂလ  ာအခမ်းအနားတွင် စုလျားရစ်ပတ်ေပးပါေသာ ဗိလ ု မ ် ှးချပ်ခင်ေမာင်ေအး(ငိမ်း)၊ ြပည်ေထာင်စရ ု ာထူး ဝန်အဖွဲဝင်(ငိမ်း)ှင့်ဇနီး ေဒထားအိလင်  ၊ မဂလာေအာင်စံပယ်ပန်းကုံးှင့် မဂလာလက်စွပ်ဆင်ြမန်း ေပးပါေသာ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးေအာင်မင်း(ငိမ်း)၊ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း) (အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန)ှင့် ဇနီးေဒစန်း ြမင့ေ ် မာ် မဂလ  ာပွသ ဲ က ုိ ယ ုိ တ ် င ုိ က ် ယ ုိ က ် ျ တက်ေရာက်ချ ီးြမငေ ့် ပးပါေသာ ဝဏေကျာ်ထင်ဗလ ို မ ် ှးချပ် ခင်ေမာင်(ငိမ်း) (ဒု-ဝန်ကီး-ငိမ်း)ှငဇ ့် နီး အဂမဟာသီရသ ိ ဓ ု မသိဂ ေဒေအးေအးချ ိ၊ ေတဇ(၂)/OTS(၈၅)မှ အရာရှိ များ၊ အေထွေထွ အုပခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ အရာရှိ ကီးများ၊ ြမန်မာိင ု င ် ရ ံ တ ဲ ပ်ဖဲွ (ရဲသရ ူ -အပတ်စ်-၁၆)မှ အရာရှိ ကီးများ၊ ဂုဏသ ် ေရ ရှိလူကီးမင်းဧည့်ပရိသတ်များ၊ ှစ်ဖက်ေသာမိဘေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများ၊ လက်ဝတ်ရတနာဆင်ြမန်းေပးပါေသာ Win & San စိနတ ် က ို ပ ် င ို ရ ် င ှ ် အဂမဟာသီရသ ိ ဓ ု မသိဂ Dr.ေဒစန်းစန်းအားလည်းေကာင်း၊ မဂလ  ာအခမ်းအနားမှးအြဖစ် ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးပါေသာ ဦးရန်ပင ုိ စ ် းုိ ၊ မဂလ  ာအခါေတာ်ေပးှင့် မဂလ  ာေတးသံသာများ သီဆေ ို ပးပါေသာ အကယ်ဒမီ ေဒချ ိြပံး၊ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းှင့် မဂလာအခမ်းအနားြပင်ဆင်ေပးပါေသာMy Dream Wedding Studio၊ ပွဲများအား ပန်းအလှြပင်ဆင်ေပးပါေသာ Aphrodite Floral၊ မဂလာေအာင်စံပယ်ပန်းကုံးှင့် မဂလာလက်ထပ် လက်စွပ်ကိုင်ေဆာင်ေပးပါေသာ မေအးမူမူေကျာ်ှင့် မမိုးြပည့်ြပည့်မိုး၊ မဂလာပန်းကဲေပးပါေသာ မသာစိုးစံှင့် မေဆွရည်သိမ့်သိမ့်ထက်၊ မဂလာသတိုသားအရံ ကိုရဲေဇာ်ှင့် ကိုမင်းသီဟစိုး၊ မဂလာသတိုသမီးအရံ မဆုေအး ေမာင်ေမာင်ှင့် မြမတ်ဆုဇင်၊ မဂလာဝတ်စုံဒီဇိုင်း ဖန်တီးေပးပါေသာ Designer စီလင်းိုင်(Touch by heart)၊ မိတ်ကပ်ြပင်ဆင်ေပးပါေသာ ေမဦးေမာင်ှင့်အဖွဲ၊ အဘက်ဘက်မှ ဝိုင်းဝန်းကူညီေပးကပါေသာ ှစ်ဖက်ေဆွမျ ိး မိတေ ် ဆွသဂဟ  အားလုံးှင့် ေကျးဇူးတင်ထက ို သ ် ည့် ပုဂိ လ်များအားလုးံ အား လက်လစ ှဲ ွာ ေကျးဇူးဥပကာရတင်ရပ ှိ ါ ေကာင်း။ Capt ဖိးသူကိုကို-မဆုြပည့်စုံေကျာ်

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ရန် အေကာင်းကားြခင်း မိးု ေလဝသှငဇ ့် လေဗဒန်ကားမဦးစီးဌာန၏ (၆၀)ကိမေ ် ြမာက် ကမာ့မးုိ ေလဝသ ေန့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ေနြပည်ေတာ် ROYAL ASTER HOTEL (ROYAL ACE)၌ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက်တွင် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပ ု ါ အခမ်းအနားအတွက် အလွတတ ် န်းေဆာင်းပါးပိင်ပက ဲွ ုိ "ရာသီဥတုင ှ ့် ေရသယံဇာတေကာင်းမွန်ေရး၊ လူတိုင်းပူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရွက်ေပး"ေခါင်းစ်ြဖင့် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်၍ ပါဝင်ယ ှ ် ပိင်လသ ို မ ူ ျားအေနြဖင့် ဥကေဆာင်းပါးပိင်ပွဲ ကျင်းပ ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊

မိုးေလဝသှင့်ဇလေဗဒန်ကားမဦးစီးဌာန၊

ကမာေအး၊

ရန်ကန ု ် မိသို လိပမ ် ၍ ူ ေဆာင်းပါးှငအ ့် တူ မိမတ ိ ၏ ို ကိယ ု ေ ် ရးအချက်အလက်၊ ဆက်သယ ွ ် ရမည့လ ် ပ ိ စ ် ာတိက ု ုိ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ရက်ထက် ေနာက်မကျဘဲ အေရာက်ေပးပိရ ု မည် ြဖစ်ပါ သည်။ ေဆာင်းပါပိင်ပတ ွဲ င ွ ် ပထမဆု ေငွကျပ် ၁၅၀၀၀၀၊ ဒုတယ ိ ဆု ေငွကျပ် ၁၀၀၀၀၀၊ တတိယဆု ေငွကျပ် ၅၀၀၀၀ စီ ချ ီးြမငေ ့် ပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဆုေပးပွအ ဲ ခမ်းအနားကို ကမာ့မိုးေလဝသေန့ြဖစ်ေသာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက်တွင် ကျင်းပသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန် ၇-၂-၂၀၂၀ရက်တင ွ ် ေကးမုသ ံ တင်းစာ ၏ စာမျက်  ှာ (၂၄)ပါ ေဒ ချ ိချ ိဦး၏ အများသိေစရန် ေကညာစာတွင် အကွက် အမှတ်-၅၉၀ အစား (၅၉၀+၅၉၀/၁)ှင့် ဦးပိင ု ် ၂-က အစား ဦးပိင ု (် ၂-က+၂-ခ)ဟု ြပင်ဆင်ဖတ်ေပးပါရန်  ။

အမည်ေြပာင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ဇမသီရိ မိနယ်၊ လတ် ေတာ်ဝင်း၊ တိက ု အ ် မှတ(် ၂၄၄)ေန ဦးေအာင် ကိလ ု တ်၊ ေဒသီသေ ီ ဆွတ၏  ု ိ သား ေမာင် ေကာင်းစစ် ထူး ေအာင် အား ေမာင်   င်း ခတ်လင်းဟု ေြပာင်းလဲေခဆိုပါရန်။ ေမာင်င်းခတ်လင်း

အများြပည်သူသိေစရန်ေကညာြခင်း လပ်ကီးရတနာကုမဏီလီမိတက်(ကုမဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်-၁၁၁၄၂၅၀၉၄) သည် လပ်ကီးရတနာ စိနေ ် ရရတနာဆိင ု ် အမည်ြဖင့် ေရထည်င ှ လ ့် က်ဝတ်ရတနာများ လက်လီ၊ လက်ကား ေရာင်းချသည့်လုပ်ငန်းကို ရန်ကုန်မိအပါအဝင် ြမန်မာိုင်ငံ အတွင်းတွင် ေရာင်းချလုပက ် င ို ေ ် နပါသည်။ လပ်ကီးရတနာစိနေ ် ရရတနာေရဆိင ု ် အမည် ြဖင့် တွဲဖက်၍အသုံးြပရန်အတွက် ေဆာင်ပုဒ်ပိင်ပွဲကို ၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ကျင်းပခဲ့ ပီး "ယုံ ကည်စတ ိ ခ ် ျစိတတ ် င ို း် ကျ" ကျ"ဟူေသာ ေဆာင်ပဒ ု အ ် ား ေရွးချယ်ခပ ့ဲ ါသည်။ သိပ ု ါ၍ ယေန့ ၁၃-၂-၂၀၂၀ရက်မစ ှ ၍ "ယုံ ကည်စတ ိ ခ ် ျစိတတ ် င ို ်းကျ" ဟူေသာ ေဆာင်ပဒ ု ် ကို လပ်ကီးရတနာစိန်ေရရတနာဆိုင် အမည်ြဖင့် တွဲဖက်၍ ေရထည်ှင့်လက်ဝတ် ရတနာများ လက်လ၊ီ လက်ကား ေရာင်းချသည့လ ် ပ ု င ် န်းအတွက် အသုးံ ြပသွားမည်ြဖစ် ေကာင်း အများြပည်သူသိရှိိုင်ေစရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ လပ်ကီးရတနာကုမဏီလီမိတက် အမှတ်-Block A, Unit 12, Fortune Plaza,မင်းနာလမ်းှင့်သုမနလမ်းေထာင့်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၄၁၁၈၃၃၃၆၊ ၀၉-၇၈၁၁၈၃၃၃၆

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၀)ရပ်ကက ွ ၊် ထွန်းသီရ(ိ ၃)လမ်း၊ အမှတ(် ၅၅၇)၊ (၂)ခန်းတွဲ RC (၆)ထပ်တိုက်၏ တတိယထပ်(၄လာ) (A)လက်ယာဘက်အခန်း၊ ဧရိယာ(၉၃၆)စတုရန်းေပ၊ ှစ(် ၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွကေ ် ပရှတ ိ က ုိ ခ ် န်းှင့် ၎င်းတိက ု ် ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ ကို ပိင ု ဆ ် င ုိ ၍ ် လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ည်ဟု ဝန်ခသ ံ မ ူ ျားြဖစ်ေသာ ဦးအာရှစ ိ က ် းူ မား[၁၂/ လမန(ိင ု )် ၁၀၃၆၀၁]၊ ေဒဆာကွနတ ် လာေဒဗီ[၁၂/လမန(ိင ု )် ၁၁၁၃၂၅]တိထ ု မ ံ ှ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွများြဖစ်ေသာ ဦးရန်လင်းထွန်း[၁၂/ ဒဂမ(ိုင်)၀၂၇၉၇၄]၊ ေဒခိုင်ဇာလွင[် ၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၃၄၁၂၁]တိုက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါလင် တိကျ ခိုင်လုံေသာစာရွက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှ (၇)ရက်အတွင်း က်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ေ ် န့ရက်ေကျာ်လန ွ သ ် ည်အထိ ကန့်ကက ွ မ ် ည်သ ့ မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုံးသည် အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးရန်လင်းထွန်း၊ ေဒခိုင်ဇာလွင်တို၏ လဲအပ်န်ကားချက်များအရဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph:01-246869,09-450023651 Ph:09-765602290 Ph:09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower ၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

အထူးကိုယ်စားလှယ်လဲစာုပ်သိမ်းြခင်း က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွများြဖစ်ကေသာ ဦးထွနး် ထွနး် ဝင်း[၁၂/မရက (ိင ု )် ၀၀၅၁၁၇] ပါ-၄ တိမ ု ှ ရန်ကန ု ် မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကက ွ ၊် ေပါက်ေစတီေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်(စ/၃၀၇)ှင့်ပတ်သက်၍ ဦးသိန်း ေဆွဦး[၁၂/မဘန(ိင ု )် ၀၀၀၄၇၂]ကို လအ ဲ ပ်ထားေသာ ရန်ကန ု ် မိ စာချပ် စာတမ်း မှတပ ် တ ံု င်းံု တွင် ၁၁-၂-၂၀၁၃ ရက်စပ ွဲ ါ အထူးကိယ ု စ ် ားလှယ် လစ ဲ ာအမှတ(် ၂၄၇၆/၂၀၁၃)အား ၁၅-၂-၂၀၂၀ရက်မစ ှ ၍ ုပသ ် မ ိ ်းလိက ု ် ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးြမတ်ထွန်း ေဒသဲစုေထွး (B.Sc, R.L) (LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L) (စ်-၃၆၉၀) (စ်-၁၂၁၇၃) တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ အမှတ်-၅၅၊ ၁၄-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၇၂၂၂၁၊ ၀၉-၇၃၁၄၄၀၅၅

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေကာလိယလမ်း၊ အိမ်အမှတ်-၅၂၀(ဘီ-၀၀၅)၊ ၄ လာ၊ ဣစာသယစီမံကိန်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါတိက ု ခ ် န်းအား က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွများြဖစ်ေသာ ဦးသက် ေနာင်ထန ွ ်း[၁၂/ဗဟန(ိင ု )် ၀၉၀၉၂၃]ှင့် ေဒပန်းအိြဖ[၁၂/မဂဒ(ိင ု )် ၁၂၈၄ ၆၉]တိသ ု ည် ၁၇-၂-၂၀၁၉ ရက်စပ ွဲ ါတိက ု ခ ် န်းကို အရစ်ကျေငွေပးေချစနစ်ြဖင့် ကိတင်ေရာင်းချြခင်းဆိုင်ရာ ှစ်ဦးသေဘာတူကတိစာချပ်အရ ေဒတင် မိုးမိုးထွဏ်း[၉/မနမ(ိုင်)၀၆၁၂၅၃] (WA COMPANY LIMITED)ထံမှ စရန် ေငွများေပးေချပီး ဝယ်ယူထားပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ အပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒေအးနာဝင်း(LL.B., DBL., DML) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၁၂၆/၁၄) တိုက်-၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ အခန်း-၁၀၃/E၊ ၃၅-လမ်း(တို) ေအာက်ဘေလာက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ Ph-09-794177172

ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်သာယာအဆင့ြ် မင့လ ် ေ ူ နရပ်ကက ွ ၊် ေြမတိင ု း် အမှတ် ၄/၆၊ ေြမကွကအ ် မှတ် ၁၃၆၃+ ၁၃၆၄၊ ေြမကွကအ ် ကျယ် အဝန်း (

၆၃' ၅၆'.၆"

x ၅၀')၊ စတုရန်းေပ ၂၉၈၇.၅၊ ဧက(၀.၀၆၈)ရှိ

ေြမှငပ ့် တ်သက်၍ အေရာင် အေ ာင်းအဝယ်ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ေ ် ကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက် ၁။ အထက်ရည်န်းလိပ်စာေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းကို အပိုင်ေရာင်းချသူ ေဒတင်ေအး သန့်[၁၂/ဒဂန(ိုင)် ၀၀၄၀၆၇]က တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချ လဲေြပာင်းခွင့်ရှိေကာင်း ကိယ ု တ ် င ို ဝ ် န်ခက ံ တိြပ၍ ေရာင်းချမည်ဟက ု မ်းလှမ်းရာ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက ဝယ်ယရ ူ န် သေဘာတူပီး ေြမတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ၂။ ထိေ ု ြမေရာင်းချလေ ဲ ြပာင်းြခင်းကို မည်သမ ူ ဆို ပိင ု ဆ ် င ို မ ် အေထာက်  အထား စာရွက် စာတမ်း ခိင ု လ ် စ ုံ ွာြဖင့် က်ပ ု ထ ် သ ံ ို ေကာ်ြငာထည့သ ် င ွ ်းပါရှသ ိ ည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် အတွငး် ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက ဥပေဒှငအ ့် ညီ တိက ု ခ ် န်းအေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက် ေအာင်ြမင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာ အပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးမျ ိးချစ်(LL.B) (စ်-၁၅၈၄၅) (တရားလတ်ေတာ်ေရှေန) ေရစံြမတ် Law Firm General service အမှတ်(၃၁) (ေြမညီထပ်)၊ ၉-လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၃၃၈၀၃၀၊ ၀၉-၇၇၂၆၅၂၄၁၄

အသိေပးေကညာချက်

စင်ကာပူိုင်ငံမှ ေမာ်ေတာ်ယာ်များ တင်ေဆာင်လာသည့် MV-MODERN LINK V-080 သေဘာသည် ၁၅-၂-၂၀၂၀ ရက်ခန့်တင ွ ် ရန်ကန ု ် ဆိပက ် မ်းသို ဆိက ု က ် ပ်၍ ကုနခ ် ျလုပင ် န်းေဆာင်ရက ွ မ ် ည် ြဖစ်ပါသည်။ ေမာ်ေတာ်ယာ်ပင ို ရ ် င ှ မ ် ျားအေနြဖင့် သေဘာမှချပီးချ ိန်တင ွ ် မိမတ ိ ၏ ို ေမာ်ေတာ်ယာ်ပါပစည်းများကို ORIGINAL BILL OF LADING များ ယူေဆာင်လျက် လာေရာက်ကည့်စစ်  ေဆးရန် အသိေပးအပ်ပါသည်။ သေဘာဆိုက်ကပ်မည့်အချ ိန်ှင့် တံတားေနရာတိုကို အေသးစိတ် သိရလ ိှ ပ ုိ ါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လဖ ီ န ု း် နံပါတ်များသို ဆက်သယ ွ စ ် စ ံု မ်း ေမးြမန်းိုင်ပါသည်ဖုန်း-၂၃၀၁၁၉၁၊ ၂၃၀၁၁၇၈ ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းဌာန ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ်(၁၀၈)E1၊ ေြမကွက်အမှတ် (၅၂)၊ ပါမစ်ေြမအမည်ေပါက် ဦးမင်းေအာင်[၉/တတန(ိုင်)၀၀၃၆၅၅]၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ (အရပ်ေခ)အမှတ်-၅၂၊ ကုန်းေဘာင်လမ်း၊ ၁၀၈ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်

အထက်အမည်ပါ ေြမကွက်ပိုင်ဆိုင်မှင့်ပတ်သက်၍ ေဒမိုးမိုးရည်[၁၂/ဒဂရ (ိုင်)၀၁၉၀၀၂]ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ခိုင်လုံေသာစာရွက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က်ပ ု ထ ် ံ လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ် ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ ြ် ခင်း မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစကိ  ု ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ် ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးသန်းွန့်(LL.B) ဦးိုင်ထွဋ်လင်း(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၅၂၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၅၄၅) အမှတ်(၃၆၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗလလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၅၇၊ ၀၉-၇၈၅၅၀၆၁၅၇


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ရှမ်းြပည်နယ် ေလာက်လာေခယူြခင်း ေကာ်ြငာစာအမှတ် (၁/၂၀၂၀) ၁၃၈၁ခုှစ်၊ တပိုတွဲလြပည့်ေကျာ် (၇)ရက် (၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၅ရက်)

ေမွးသကရာဇ်အမှန်

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ အင်းစိန် မိနယ်၊ ရွာမအေရှရပ်ကက ွ ၊် သီရမ ိ ဂလ  ာလမ်း၊ လမ်းသွယ် (၇)၊ အမှတ-် ၁၂၀/၁၂၁(တရားဝင်မခွစ ဲ တ ိ ရ ် ေသးေသာ) ဘိးု ဘွားပိင ု ေ ် ြမ အကျယ်အဝန်း ေပ (၁၀ ၁၂ x ၃၉)၊ ေပ (၅၈ x၃၅ ၁၂ ) ေြမကွက ် စ ှ က ် က ွ အ ် ား အရပ်ကတိစာချပ် အဆက်ဆက်

သုံးခွမိ၊

အ.လ.က(ခွဲ)

ဥယျာ်ေတာမှ

ေကျာင်းအုပ်

အရ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ထားရှိသူ ဦးေနလင်းစိုး[၁၄/မအန(ိုင်)၁၇၆၆၃၇]မှ မိမိ

ေဒငယ်ငယ်လင်  [၁၂/သဃက

တစ်ဦးတည်းပိင ု ဆ ် င ို ၍ ် လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် ေ ှိ ကာင်း ဝန်ခေ ံ ြပာဆိသ ု ြဖင့် က်ပ ု ၏ ်

(ိင ု )် ၀၁၆၇၀၄]၏ ေမွးသကရာဇ်

မိတေ ် ဆွကဝယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျ ိးသက်

အမှန်မှာ ၁၁-၁၁-၁၉၆၄ ြဖစ်ပါ

ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာစာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထား မူရင်းများှင့် တကွ က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်း၊ သတ်မတ ှ ရ ် က်ေကျာ်လန ွ ်

သည်။

ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ်

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေကာ်ြငာြခင်း

လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒစုစုလင် (LL.B, LL.M)၊ တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၀၉) အမှတ်(၅၈)၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ (၁/၁၃) ရပ်ကွက်၊ လင်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၅၈၇၁၅၆၊ ၀၉-၉၇၈၉၀၁၄၈၄

ေနြပည်ေတာ်၊ ဥတရသီရိမိ၊ ဇဝန သိဒိရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၂/ ဥတရသီရိအလယ်ရပ်၊ ေြမဧရိယာ(၀.၀၅၅) ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ(် ဥ-၇၀၇၅)၊ ေဒငိမ်း သီတာစမ်း အဖအမည် ဦးြမင့်ေဝ အမည် ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်ကို ေဒငိမ်းသီတာစမ်း အဖအမည် ဦးြမင့်ေဝမှ ေဒနီနီေအး[၉/ပမန(ိုင်)၀၂၀၂၀၈]

အဖ

အမည် ဦးလှကီး အမည်ြဖင့် မှတ်ပုံတင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆရ ုိ န် ေြမပု/ံ ေြမ ရာဇဝင်ေရးကူးခွင့် ေလာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန့်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင် ဆိုင်မစာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန့် ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိင ု လ ် စ ုံ ွာ တင်ြပ ၍

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမ ဌာနသို ေကာ်ြငာစာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅) ရက်အတွငး် လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ေ ် ကာင်း ှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန့်ကွက်မ မရှိပါက

ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်

အညီ ေြမပု/ံ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွင့် ေလာက် ထားလာမအား ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပး သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာလိက ု သ ် ည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ုိ း် )မိနယ်၊ (၃၇)ရပ်ကက ွ ၊် တပင်ေရထီးလမ်း၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၁၃၀၇)၊ ှစ(် ၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျ ိးအစား၊ (၄၀x၆၀)ေပအကျယ်ရှိ ေြမကွကအ ် ပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိက ု ုိ ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးေအးထွနး် [၁၂/ကမရ(ိင ု )် ၀၀၆၈၈၀]ှင့် ေဒဦးြမရီ[၁၁/ကတန(ိင ု )် ၀၀၀၈၁၂]တို ပူးတွအ ဲ မည်ေပါက် ပိင ု ဆ ် င ို ် ပီး ၎င်းတိထ ု မ ံ ှ အဆက်ဆက်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယလ ူ က်ဝယ် ရရှပ ိ င ို ဆ ် င ို ထ ် ားသူ ေဒသာဝင်း[၁၂/တမန(ိင ု )် ၀၂၀၇၅၇]က ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ် အြပည့အ ် ဝ ရှေ ိ ကာင်းတာဝန်ယဝ ူ န်ခလ ံ ျက် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမး် လာသည်ကုိ က်ပ ု တ ် ၏ ုိ မိတေ ် ဆွက ဝယ်ယူရန် ေြမကွက်ဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွတချ ိအဝက်ကို ေပးေချ ထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည်ကို ကန့်ကွက်လိုပါက ယင်းေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ အကျ ိးခံစားခွင့်များရှိသည်ဟု အဆိုရှိသူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာစာရွက် စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားုံးအမိန့်ဒက ီ ရီမရ ူ င်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါ သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ုံးလုပ်ငန်းကိစရပ်များကို ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးစွမ်းထက်ပိုင် ေဒပိုးဇာနည်ဝင်း တရားလတ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန LL.B (စ်-၁၆၂၀၆) LL.B (စ်-၅၀၅၉၅) ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

အများသိေစရန်ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

အများသိေစရန်ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(အေရှပိင ု ်း)မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကက ွ ၊် ဗိလ ု ခ ် န့်လမ်း၊ ေြမကွက် အမှတ(် ၃၅၉/က)၊ ပါမစ်ေြမအမျ ိးအစား ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်ရိှ ေြမကွက ် င ှ (့် ၅)ခန်းတွဲ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ပါမစ်အမည်ေပါက်ြဖစ်သူ ေဒေအးြမင့[် W/RGN-၀၀၆၇၈၅]ထံမှ အဆက်ဆက်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယပ ူ င ို ဆ ် င ို ထ ် ားသူ ယခုေရာင်းချသူ ဦးစိုးလင်[၁၂/သခန(ိင ု )် ၀၀၈၂၆၀]က လက်ဝယ် ရရှပ ိ င ို ဆ ် င ို ထ ် ားကာ ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ အ ့် ြပည့အ ် ဝရှေ ိ ကာင်း တာဝန်ယဝ ူ န်ခလ ံ ျက် ေရာင်းချ ရန်ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွြဖစ်သူ ေဒတင်တင်လတ်[၁၁/မအန(ိင ု )် ၀၀၀၅၆၅]က ေြမကွက ် င ှ (့် ၅)ခန်းတွဲ ေနအိမဖ ် းုိ ေငွများကို တစ်လးံု တစ်ခတ ဲ ည်း အေြပ အေကျ ေပးေချဝယ်ယူခဲ့ပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန့်ကွက်လိုပါက ယင်းေြမကွက်ှင့်(၅)ခန်းတွဲေနအိမ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ အကျ ိးခံစားခွင့်များရှိသည်ဟု အဆိရ ု သ ှိ မ ူ ည်သမ ူ ဆို ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ စာရွကစ ် ာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ၊ တရားဝင် မှတပ ် တ ုံ င်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားုံးအမိန့်ဒက ီ ရီမရ ူ င်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ို ထံသို(၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးစွမ်းထက်ပိုင်

ေဒပိုးဇာနည်ဝင်း

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

အထက်တန်းေရှေန

LL.B (စ်-၁၆၂၀၆)

LL.B (စ်-၅၀၅၉၅)

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂

ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂

တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ုိ း် )မိနယ်၊ (၃၇)ရပ်ကက ွ ၊် တပင်ေရထီးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၀၈)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျ ိးအစား၊ (၆၄'x၆၀')အကျယ်ရှိ ေြမကွကအ ် ပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုံးတိက ု ို ယခုေရာင်းချသူ ေဒသာဝင်း [၁၂/တမန(ိင ု )် ၀၂၀၇၅၇]က အမည်ေပါက်ပင ုိ ဆ ် င ုိ ် ပီး လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ့် အြပည့အ ် ဝ ရှိေကာင်း တာဝန်ယဝ ူ န်ခလ ံ ျက် ယင်းေြမကွကအ ် နက်မှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေြမကွက်အမှတ(် ၁၃၀၇)ကပ်လျက်ရှိေသာ ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်ရှိေြမကွက်ှင့် အကျ ိး ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို လဲေြပာင်းေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည်ကို က်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေြမကွက်ဖိုးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွတချ ိအဝက် ကိေ ု ပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပသ ် ည်ကုိ ကန့်ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက ယင်းေြမကွက် ှငပ ့် တ်သက်၍ အကျ ိးခံစားခွငမ ့် ျားရှသ ိ ည်ဟု အဆိရ ု သ ိှ မ ူ ည်သမ ူ ဆို ခိင ု လ ် ေ ံု သာစာရွက် စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ၊ တရားဝင်မတ ှ ပ ် တ ံု င်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားုးံ အမိန့်ဒီကရီမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်တိုထံသို(၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ုံးလုပ်ငန်းကိစရပ်  များကို ဥပေဒှင့် အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစပီ  းဆုံးေအာင် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိ ေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးစွမ်းထက်ပိုင် ေဒပိုးဇာနည်ဝင်း တရားလတ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန LL.B (စ်-၁၆၂၀၆) LL.B (စ်-၅၀၅၉၅) ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ဥတုရာသီ ေတာကိုမှီ၏

၁။ ရှမ်းြပည်နယ်ကုသေရးဦးစီးဌာနေအာက်ရှိ ေဆးုံကီး/ေဆးုံ/ တိုက်နယ်ေဆးုံများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် လက်ေထာက်ဆရာဝန် ရာထူး(လစာန်း-၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)ေနရာများအတွက် ေလာက်လာ တင်သွင်းိုင်ပါသည်ရာထူး လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း လက်ေထာက် (၂၄၁)ေနရာ ေဆးပညာဘွဲ(M.B.,B.S) ဆရာဝန် ၂။ ေလာက်ထားသူသည်(က) ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်၊ (ခ) ေလာက်လာပိတ်ရက်တွင် အသက်(၃၅)ှစ်ထက် မေကျာ် လွန်သူြဖစ်ရမည်၊ (ဂ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန် ပီး ကျန်းမာေကာင်း ေဆးလက်မတ ှ ် တင်ြပိုင်သူြဖစ်ရမည်၊ (ဃ) ေလာက်လာပိ  တရ ် က်တင ွ ် M.B.,B.S(ေဆးပညာဘွဲ )ှင့် လက်ရိှ တရားဝင်ဆရာဝန် အေထွေထွေဆးကုသခွင့် လိင ု စ ် င်(ဆမ) ကိင ု ေ ် ဆာင်ထားသူြဖစ်ရမည်၊ မိတများကို ေလာက်လာှင့် အတူ ပူးတွေ ဲ ပးပိရ ု မည်ြဖစ်ပီး တင်ြပိင ု မ ် မရှ  ပ ိ ါက ပယ်ဖျက် မည်ြဖစ်ပါသည်၊ (င) ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း အသားတင်လုပ်သက် (၃)ှစ်ြပည့် ေအာင် ေနရာေဒသမေရွး သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်င ို ် သူြဖစ်ရမည်၊ (စ) ေဆးပညာမဟာသိပံ ဘွဲလွနစ ် ာေမးပွေ ဲ ြဖဆိခ ု င ွ က ့် ို ကျန်းမာ ေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၏ လုပသ ် က်သတ်မတ ှ ခ ် ျက် ှငအ ့် ညီ ဝင်ေရာက်ေြဖဆိခ ု င ွ ြ့် ပမည်ြဖစ်ပီး ေအာင်ြမင်ပါက တက်ေရာက်ခင ွ ြ့် ပပါမည်။ သိုရာတွင် ေဆးပညာမဟာသိပံ ဘွဲ လွနသ ် င်တန်းေအာင်ြမင်ပီး ကမ်းကျင်မရရှ  ေ ိ ရး ေလ့ကျင့် ေရးကာလပီးဆုံးပီးေနာက် ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း တာဝန် ထမ်းေဆာင်မ(၃)ှ  စြ် ပည့ေ ် အာင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်င ို သ ် ူ ြဖစ်ရမည်၊ (ဆ) ြပစ်မကင်းရှင်းသူြဖစ်ရမည်။ ၃။ ေလာက်လာကို ရှမ်းြပည်နယ်ကုသေရးဦးစီးဌာနမှးုံး၌ ဝယ်ယူ ေလာက်ထားိင ု ် ပီး ၁၆-၃-၂၀၂၀ ရက်(တနလာေန့)အေရာက် လူကယ ို တ ် င ို ် (သိုမဟုတ်) စာတိုက်မှတစ်ဆင့် ရှမ်းြပည်နယ်ကုသေရး ဦးစီးဌာနမှးုံးသို ေပးပိေ ု လာက်ထားရမည်။ ေလာက်လာပိ  တရ ် က် ၁၆-၃-၂၀၂၀ရက်(တနလာ ေန့) ထက် ေကျာ်လန ွ ေ ် ပးပိလ ု ာေသာ ေလာက်လာများကို လက်ခမ ံ ည်မဟုတပ ် ါ။ ၄။ စာေမးပွဲဝင်ေကးေငွ (၅၀၀၀/-)အား ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ေငွစာရင်းအမှတ-် MD-021932 သိုေပးသွင်းရမည်။ ၅။ တ်ေြဖစစ်ေဆးမအတွက် ေလ့လာရန်လအ ုိ ပ်ချက်များှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၏ ၂၆-၈-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါစာအမှတ် ၂၁၄၃/ ေရွးချယ်ေရး(အဓိက)/၂၀၁၉ြဖင့် ထုတြ် ပန်ထားေသာ ြပည်ေထာင်စရ ု ာထူးဝန် အဖွဲက ေကာ်ြငာေခယူေသာ ရာထူးများအတွက် ေလာက်လာတင်သွင်း သူများ လိုက်နာရန် လမ်းန်ချက်စာေစာင်ပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်သည်။ ၆။ စိတအ ် ေြခအေနှင့် လူေတွစစ်ေဆးြခင်းအတွက် ေြဖဆိခ ု င ွ က ့် တ်ြပား ထုတ်ေပးမည့်ေန့ရက်ှင့်ေနရာ၊ စိတ်အေြခအေနှင့် လူေတွစစ်ေဆးမည့် ေန့ရက်ှင့် ေြဖဆိုရမည့်ေနရာတိုကို ထပ်မံေကညာေပးပါမည်။ ၇။ အြခားစုံစမ်းေမးြမန်းလိုချက်ရှိပါက ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံး၊ တယ်လဖ ီ န ု ်းအမှတ-် (၀၈၁- ၂၀၁၈၇၃)ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်ကသ ု ေရးဦးစီးဌာန၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်(၀၉-၄၄၂၆၃၄၇၉၇၊ ၀၈၁-၂၁၂၁၀၆၉) သို လူကိုယ် တိုင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လီဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လဲစာ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ သီဟသူလမ်း၊ ြမသီတာ အိမရ ် ာ၊ အိမအ ် မှတ-် (1A/2)ေန ေဒခင်စန်းေဝ[၃/ဘအန(ိင ု )် ၀၁၀ ၀၅၉] မှရန်ကန ု ် မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ Dalta Plaza၊ ေရဂုတ ံ င ို ၊် အမှတ(် 505/B)ေန ဦးဝင်းမင်းစိးု [၇/တငန(ိင ု )် ၀၂၄၄၃၅]သို ရန်ကန ု ် မိစာချပ်စာတမ်းမှတပ ် တ ံု င်းံု တွင် ၂-၇-၂၀၁၈ ရက်တင ွ ် လအ ဲ ပ်ခဲ့ သည့် အေထွေထွကယ ို စ ် ားလှယလ ် စ ဲ ာအမှတ(် ၆၉၂၀/၂၀၁၈)အား ဤေကာ်ြငာပါသည့် ေန့မှစ၍ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းလိုက်ပီြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ေဒခင်စန်းေဝ [၃/ဘအန(ိုင်)၀၁၀၀၅၉]

အများသိေစရန်ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၃၀)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ်

(၁၃၅၉)၊ ပါမစ်ေြမအမျ ိးအစား ေပ(၄၀x၆၀)အကျယ်ရေ ှိ ြမကွကအ ် ပါအဝင် အကျ ိးခံစား

ခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုံးတိက ု ို ဦးလှသန ိ ်း[အက်စ/် အိေ ု ကေအ-၀၄၅၅၀၃]က အမည်ေပါက်ပင ို ် ဆိုင်ပီး ယခုေရာင်းချသူ ဦးစိုးတင့်[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၂၂၃၃၉]ပါမစ်အမည်ေပါက်ထံမှ

အဆက်ဆက်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယလ ူ က်ဝယ်ရရှပ ိ င ို ဆ ် င ို ထ ် ားကာ လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ အ ့် ြပည့အ ် ဝရှေ ိ ကာင်း တာဝန်ယဝ ူ န်ခလ ံ ျက် လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချ ရန် ကမ်းလှမး် လာသည်ကုိ က်ပ ု တ ် ၏ ုိ မိတေ ် ဆွကဝယ်ယရ ူ န် ေြမကွကဖ ် းုိ ေငွတစ်စတ ိ ်

တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွတချ ိအဝက်ကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ် သည်ကို ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက ယင်းေြမကွက ် င ှ ပ ့် တ်သက်၍ အကျ ိးခံစားခွငမ ့် ျားရှသ ိ ည်ဟု အဆိရ ု သ ိှ မ ူ ည်သမ ူ ဆို ခိင ု လ ် ေ ံု သာ စာရွကစ ် ာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများ၊ တရား ဝင်မှတ်ပုံတင်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊

တရားုံးအမိန့်ဒီကရီမူရင်းများှင့်တကွ

က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ (ို ၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန့်ကက ွ ် မည့်သူမရှိပါက ုံးလုပ်ငန်းကိစရပ်  များကို ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစပီ  းဆုံး

ေအာင်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးစွမ်းထက်ပိုင်

လဲအပ်န်ကားချက်အရ

ေဒပိုးဇာနည်ဝင်း

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

အထက်တန်းေရှေန

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂

ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂

LL.B (စ်-၁၆၂၀၆)

LL.B (စ်-၅၀၅၉၅)

တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

ကန်ေတာ် ေအာင်ေအာင်(CDC113137)၏ SID Card သည် ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။ ဖုန်း-09-699866620

အမည်ေြပာင်း

ကမာရွ တ ်  မိနယ် ၊ အမက(၂) Grade-1(A3)မှ အဖ ဦးဖိးေမာင်ေမာင် ဇင်၏သား ေမာင်ေဇယျတုေမာင်ေမာင် ဇင်အား ေမာင်ေအာင်သတိုးဟိန်းဟု ေြပာင်းလဲေခဆိုပါရန်။ ေမာင်ေအာင်သတိုးဟိန်း

ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ တပ်ကုန်းမိနယ်၊ ဗိလ ု မ ် င်းေရာင်ရပ်ကက ွ ၊် ေြမတိင ု း် ရပ် ကွက် အမှတ်(၃၁/ရှင်ေစာပုရပ်)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၂၃)၊ ဧရိယာ(၀.၀၇၃)ဧကကို ဦးသန့်ဇင် (ဘ)ဦးေမာင်ေမာင်[၉/တကန(ိုင်)၀၀ ၅၃၉၂] မှ ကျမ်းကျ ိန်လာအမှ  တ(် ၃/၂၀၂၀)၊ ရပ်ကက ွ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှးေထာက်ခခ ံ ျက်၊ တပ်ကုန်းမိနယ် လယ်ယာေြမစီမံခန့်ခွဲ ေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနေထာက်ခံ ချက်၊ ိင ု င ် သ ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ အိမ်ေထာင်စု လူ ဦးေရစာရင်း မူ ရ င်း များ တင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်သစ်ေလာက် ထား လာရာ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မစာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန့်ဒက ီ ရီများြဖင့် အေထာက် ထားခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ဤေကာ်ြငာပါ သည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း ေနြပည် ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပ စီမက ံ န ိ း် ှငေ ် ့ ြမစီမခ ံ န့်ခမ ဲ ွ ဌာနသိ   ု လာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က် အတွငး် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက ဌာနမှလပ ု ထ ် းံု လုပန ် ည်းှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ် သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ် ပါသည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၆)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၁၁၅၀)၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ(် ၁၁၅၀)၊ ကုန်းေဘာင်(၁၄)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကက ွ ၊် ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ဦးစံေအး[၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၀၀၈၃၇၀]ှစ(် ၆၀) ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးစံေအး(ဖခင်)ကွယလ ် န ွ ် ပီး၊ ေဒစန်းရင်(မိခင်)၊ ေဒသန်းသန်းေအး(ေမွးချင်း/အပျ ိကီး) တို အသီးသီးကွယလ ် န ွ သ ် ြဖင့် ေဒသွငသ ် င ွ ေ ် အး[၁၂/စခန(ိင ု )် ၀၂၀၅၅၇]၊ ဦးလူတင်[၃/ ဘအန(ိုင်)၀၁၉၁၀၁]၊ ဦးစိုးေဌး[၂/ဥကတ(ိုင်)၀၄၇၉၅၆]၊ ေဒခင်ခင်ေအး[၁၂/ဥကတ (ိုင်)၀၀၈၄၄၆]တိုမှ သားသမီး/ေမွးချင်းများေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာ(၁၁/  ၃၃၇၇/၂၇-၁၁-၂၀၁၉)၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းှင့် ဂရန်မူရင်းတိုကိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ှင့်အေရာင်းေြမပုံကူးေလာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခင ုိ လ ် ေ ံု သာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက် အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

မူးယစ်ကင်းစင် အလှဆင် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ငခင်ညိလမ်းှင့် ရတနာပုံလမ်းေထာင့်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၈)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၆၃၄)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀'x၆၀') ရှိ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး ေဒေအးချ ိ အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည် အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမေပရှိ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုံး ကို ယခုလက်ရှိ တရားဝင်ပင ို ဆ ် င ို ထ ် ားသူ ေဒေဌးေဌးလွင် [၁၀/မဒန(ိင ု )် ၀၁၇၅၉၆]ထံမှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွတချ ိအား ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းေြမကွက ် င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက ယေန့ေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ၎င်းေြမကွက ် င ှ ့် သက်ဆင ို ် သည့် စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများအားလုးံ ြဖင့် က်ပ ု ထ ် သ ံ ုိ လူကယ ို တ ် င ို လ ် ာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက အရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ န်ကားချက်အရေဒတင့်တင့်ခိုင်(LL.B,D.B.L,D.I.L,C.B.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၈၅၃) ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၂၇၂၂ အမှတ်(၃၄၇)၊ မာလာုံလမ်း၊ လင်မိနယ်

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လဲစာုပ်သိမ်းေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း

ဦးဖိးညီညီစိုး(Operation Director-OWA)၏ ၈-၂-၂၀၂၀ ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာပါ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ေကာ်ြငာအေပ အများသိေစရန် ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာချက်

က်ပ ု တ ် ၏ ုိ မိတေ ် ဆွြဖစ်သူ TEKKEN-RINKAI NISSAN JV (TEKKEN CORPORATION MYANMAR BRANCH) (ရန်ကုန်-မေလးရထားလမ်း၊ ိုင်ငံေတာ်စီမံကိန်းအပိုင်း(၁)ေညာင်ေလးပင်မှ ပဲခူးအထိ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခွင့် ရရှိသူ)၏ လဲအပ်ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ၁။ လူကီးမင်းတို၏မိတ်ေဆွသည် ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့မီးရထား၊ ဦးေဆာင်န်ကားေရးမှးုံးသို ဥပေဒှင့်မညီွတ်ေသာ၊ မှန်ကန်မမရှိေသာ အေကာင်းအရာပါအေကာင်းကားစာမိတများကိ  ု ပိုေပးြခင်းသည် က်ပ ု တ ် မ ုိ တ ိ ေ ် ဆွအေပ ယုံ ကည်မပျက်  ြပားေစြခင်းအတွက် စာချပ်င ှ မ ့် သက်ဆင ုိ ေ ် သာ ဌာနဆိင ု ရ ် ာအဖွဲ အစည်း များကို စာချပ်ပါအေကာင်းအရာများကို သတင်းေပးပိခ ု ြဲ့ ခင်း အေကာင်းကားစာများ အကိမ် ကိမေ ် ပးပိခ ု သ ဲ့ ည့အ ် ြပင် ေန့စ်ထုတ်သတင်းစာမှတစ်ဆင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းတိုမှာ က်ုပ်တိုမိတ်ေဆွတို၏ ဂုဏ်အသေရကို တမင်ဖျက်ရာ ေရာက်ေနပါသည်။ ၂။ လူကီးမင်းတိ၏ ု မိတေ ် ဆွသည် Contract စာချပ်ပါ သေဘာတူညခ ီ ျက်များအတိင ု ်း အကိမ် ကိမလ ် ပ ု ေ ် ဆာင်ေပးရန် ေြပာဆိုခဲ့ေသာ်လည်း စာချပ်ပါအတိုင်း Services မေပးိုင်ခဲ့ဘဲ အခါခါ ပျက်ကွက်ခဲ့ပါသည်။ "ကားငှားရမ်းြခင်း ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မသေဘာတူစာချပ်"အပိုဒ်(၁၂)၊ သေဘာတူစာချပ်အား ရပ်စဲြခင်း(၄)တွင် စာချပ်ဝင်(ခ)မှ ဤသေဘာတူစာချပ်အား လိက ု န ် ာေဆာင်ရက ွ ရ ် န် ပျက်ကက ွ ခ ် ပ ့ဲ ါက စာချပ်ဝင်(က)အေနြဖင့် စာချပ်အား ရပ်စ ဲ င ုိ ် မည်ြဖစ်ပီး ၎င်းကဲသ ့ ုိ အေြခအေနမျ ိး၌ ကျန်ရေ ိှ နေသာ ငှားရမ်းမကာလ ငှားရမ်းခများအား ြပန်လည်ေပးအပ်ရမည် ြဖစ်သည်ဟု သေဘာတူညီမကို ပျက်ကွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုေကာင့် က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက အသုံးြပ၍ ရိုင်ေသာ ကားများကို ၃၁-၁-၂၀၂၀ ရက် ေနာက်ဆုံးထားသုံးစွမ ဲ ည်ြဖစ်ပီး ကားငှားရမ်းြခင်းဆိင ု ရ ် ာ ဝန်ေဆာင်မသေဘာတူ  စာချပ် များကို ၁၅-၂-၂၀၂၀ ရက်မစ ှ ၍ ရပ်စလ ဲ က ို ပ ် ါေကာင်း ၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက်က အေကာင်းကားစာေပးပိခ ု ဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ၃။ ၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ လူကီးမင်းတိုထံ ေပးပိုခဲ့ပီးြဖစ်သည့် အေကာင်းြပန်ကားစာပါ ကား(၆)စီးအတွက် ကျန်ရေ ှိ သာ ကားငှားရြခင်းေငွ အေမရိကန်ေဒလာ (US$-161400)ှင့် ထိခက ို န ် စ်နာမေလျာ်ေကးေငွကို ၂၅-၂-၂၀၂၀ ရက် ေနာက်ဆုံးထားကာ က်ပ ု တ ် ၏ ုိ မိတေ ် ဆွထသ ံ ုိ တစ်လုံးတစ်ခတ ဲ ည်း အေြပအေကျြပန်လည်ေပးအပ်ရန် က်ပ ု ် တို ေတာင်းဆိလ ု က ို ပ ် ါသည်။ ထိခက ို န ် စ်နာေလျာ်ကးေငွ အေမရိကန်ေဒလာ (US$-31000) ကို သတ်မတ ှ လ ် က ို ပ ် ါသည်။ ၄။ လူကီးမင်းတိ၏ ု အဆိပ ု ါ ေန့စ်ထတ ု ေ ် ကးမုသ ံ တင်းစာပါ "အများသိေစရန် ေကညာြခင်း" ေကာ်ြငာပါအေကာင်း အရာများသည် ၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက်စပ ဲွ ါ အေကာင်းြပန်ကားစာအား လိုက်နာေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းမရှိဘဲ ပကတိြဖစ်စ် မှန်ှင့် ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲေနပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွက လူကီးမင်းတိ၏ ု မိတေ ် ဆွအေပ သေဘာတူညလ ီ က်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ထာသည့် စာချပ်စည်းကမ်းများကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်မမရှ  ိဘဲ ပျက်ကွက်မဲ ပျက်ကွက်ေနပါသြဖင့် တာဝန်ရှိသူအြဖစ် မလွဲ မေရှာင်သာဘဲ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်အေရးယူေဆာင်ရွက်ရန် ထပ်မံ၍ အများသိေစရန် ရှင်းလင်းေကညာ အပ်ပါသည်။ လဲအပ်ချက်အရဦးေမာင်ေမာင်စိုး(စ်-၂၂၈၉/၈၂) ဦးေမာင်ေမာင်ေစာ(စ်-၇၀၇၂/၀၂) ေဒဝါဝါဝင်းသစ်(စ်-၇၁၇၈/၀၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ အမှတ် (၈၃/၁၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၈၃၃၂

မိတလ ီ ာမိ၊ နန်းေတာ်ကန ု း် ရပ်ကက ွ ၊် အကွကအ ် မှတ-် ၁၃/က (နန်းေတာ် ကုနး် )၊ ဦးပိင ု အ ် မှတ(် ၁၉)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၂၂)၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၃)ဧကရှေ ိ ြမကွကမ ် ှ ေြမာက်ဘက်ြခမ်းေြမမျက်ာှ စာ (၃၅)ေပ၊ ေရှေနာက်(၇၀)ေပရှိ ေြမကွကအ ် စိတ် အပိင ု ်းှင့် အေဆာက်အအုအ ံ ား က်ပ ု အ ် မသည် ဦးသန်းထွန်း(ဘ)ဦးသိန်းေမာင်[၉/ မထလ(ိုင်)၀၄၄၃၈၆] နန်းေတာ်ကုန်းရပ်၊ မိတီလာမိမှ တစ်ရပ်တည်းေန ေဒသိဂစန်း[၉/မထလ(ိုင်)၁၇၄၆၇၇]သို ၁၄-၁-၂၀၁၃ရက်က ေရာင်းချရာတွင် က်ုပ်အမသည်က ေဒသိဂစန်းအား ၁၇-၁-၂၀၁၃ ရက်တွင် မိတီလာမိနယ် စာချပ်စာတမ်း မှတပ ် တ ံု င်ဌာနမှးုးံ ၌ အေထွေထွကယ ုိ စ ် ားလှယလ ် စ ဲ ာ ေပးအပ် ခဲပ ့ ါသည်။ ေဒသိဂစန်  းမှာ က်ပ ု အ ် မသည်သို ယေန့တင ို ် ဝိင ု ်းေြမအေဆာက်အအုံ ဖိးု မှ ေပးရန် ကျန်ေငွ(၁ဝဝဝဝဝဝိ/-)သိနး် အား ေပးေချရန် ကျန်ရေ ိှ ကာင်း၊ ဂရန်ခဲွ ေလာက်ထားရန် က်ပ ု အ ် မသည် အမည်ေပါက် ဂရန်စာချပ်အား ေပးအပ်ခေ ဲ့ သာ် လည်း ယေန့တင ုိ ် ဂရန်ေလာက်ထားြခင်းမြပဘဲ ဂရန်စာချပ်ကလ ုိ ည်း ြပန်မေပး ေကာင်း က်ုပ်အမသည်၏ န်ကားချက်အရ သိရှိရပါသည်။ သိပ ု ါ၍ က်ပ ု အ ် မသည်မှ ေဒသိဂစန်  းအား ေပးအပ်ထားေသာ အေထွေထွ ကိယ ု စ ် ားလှယလ ် စ ဲ ာအား ုပသ ် မ ိ း် ေကာင်းှင့် အဆိပ ု ါ ကိယ ု စ ် ားလှယလ ် စ ဲ ာအရ ေဒသိဂစန်  း လုပေ ် ဆာင်သမ ကိစအဝဝမှ  ာ တရားမဝင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ချက်အရဦးစိုးတင့် B.A(Law),LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၄၂၂) (၃၁-၁၀-၁၉၈၃) အိမ်အမှတ်-၆/၃၆၁၊ သာယာကုန်း(၁)၊ နန်းေတာ်ကုန်းရပ်၊ မိတီလာမိ။ ဖုန်း-09-2165098, 09-782818614

"လင်မယားကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်၍ သက်ဆိုင်မ မရှိေတာ့ေကာင်း ေဒခင်နီလာဝင်း(ခ)ေဖရ်ဇာနားဘီ (MTNT-၀၂၈၉၆၂)ှင့် အများသိေစရန်" ရန်ကန ု ် မိ၊ ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကက ွ ၊် (၅၄)လမ်း၊ အမှတ-် ၁၇(၆လာ)ေန က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဟာဂျ ီဦးေကျာ်ကို(ခ)ဟာဂျ ီမိုဟာမက်အာရစ်ဖ[် ၁၂/ လမန(ိင ု )် ၁၁၉၂၁၁]၏ လအ ဲ ပ်န်  ကားချက်အရ အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွင ှ ့် ေဒခင်နီလာဝင်း(ခ)ေဖရ်ဇာနားဘီတိုသည် ၂၅-၆၂၀၀၁ရက်က အစလာမ်တရားေတာ်အတိုင်း လက်ထပ်ခဲ့ပီး သားသမီး(၃)ဦး ထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်အကုန်ခန့်မှစ၍ လင်မယားအဆင်မေြပြဖစ်ပီး ဇနီးြဖစ်သူ ေဒခင်နီလာဝင်းသည် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွေနအိမ်မှ ၎င်းသေဘာ ဆြဖင့ထ ် က ွ သ ် ွားခဲပ ့ ါသည်။ (၁)ှစေ ် ကျာ်ကာ လင်မယားြပန်လည်ေပါင်းသင်းရန် ညိင်းခဲ့ေသာ်လည်း အဆင်မေြပသြဖင့် ၁၄-၁-၂၀၂၀ရက်တွင် "အစလာမ် တရားေတာ်င ှ အ ့် ညီ ှစဦ ် းသေဘာတူ(Mubaraat)ကွာရှင်းြခင်းြဖင့် ကွာရှင်းြပတ်စဲ ရန် သေဘာတူကတိစာချပ်"ြဖင့် ေပးရန်၊ ရရန်ရသ ှိ ည့က ် စ ိ များ၊  ကေလးအုပထ ် န ိ ်းခွင့် ကိစများကိ  ပ ု ါ ရှင်းလင်းထည့သ ် င ွ ်းေဖာ်ြပလျက် ှစဦ ် းသေဘာတူ ချပ်ဆက ို ွာရှင်းခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိေ ု ကာင့် က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ဟာဂျ ီဦးေကျာ်က(ို ခ)ဟာဂျ ီမိဟ ု ာမက် အာရစ်ဖ ် င ှ ့် ေဒခင်နလ ီ ာဝင်း(ခ)ေဖရ်ဇာနားဘီတသ ို ည် လင်ခန်းမယားခန်း အပီး ြပတ်စက ဲ ာ တစ်ဦးှငတ ့် စ်ဦး သက်ဆင ို မ ် မရှ  ေ ိ တာ့ပါေကာင်းှင့် တစ်ဦးကိတ ု စ်ဦး မည်သည့်အေကာင်းှင့်မ အေှာင့်အယှက် ြပလုပ်ခွင့်မရှိေတာ့ေကာင်း အများ သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားသူ လဲအပ်န်ကားချက်အရဟာဂျ ီဦးေကျာ်ကို(ခ)မိုဟာမက်အာရစ်ဖ် ဦးမျ ိးြမင့်ေအာင်-LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၅၈) အမှတ်-၉/၁၁၊ အခန်း-၃၀၆၊ (၄-လာ)၊ ၃၆-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတား မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၉၄၁၉၊ ၀၉-၉၅၅၁၆၉၄၁၉


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

လက်လှဲစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း ၁၄-ကိမ်ေြမာက် ထွန်းေဖာင်ေဒးရှင်းစာေပဆု ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွက် ကျန်းမာေရးစာေပဆုတွင် ဝင်းကည်(မွန်ြပည်နယ်)၏ “ေကျးလက် ေကျးလက်ကျန်းမာေရးေရှတန်းတိုက်စစ်မှးှင့် ကျန်းမာေရးစာစုများ ျား” အမည်ြဖင့် စာအုပဆ ် ရ ု ြမန်မာိင ု င ် က ံ ျန်းမာေရးမှးအသင်း(ဗဟိ)ု နာယကကီး ဦးဝင်းကည်(မွန်ြပည်နယ်)အား ဤအသင်းကီးမှ လက်လှဲစွာဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ေကာင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံကျန်းမာေရးမှးအသင်း(ဗဟို) ရန်ကုန်မိ

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ စကားဝါအိမ်ရာ၊

တိက ု အ ် မှတ(် ၂)၊ အခန်းအမှတ် (6-A)ဟုေခတွငသ ် ည့် ကွနဒ ် တ ုိ က ုိ ခ ် န်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လက်ဝယ်ရှိပိုင် ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသူ ေဒြမေကခိုင[် ၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၀၄၅၄]ထံမှ က်ုပ်

၏မိတေ ် ဆွက ဝယ်ယမ ူ ည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပသည့် တန်ဖးုိ ေငွ၏

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရှငေ ် စာပုရပ်ကက ွ ၊် သေြပညိလမ်း၊

တိက ု အ ် မှတ(် 17/A)၊ အခန်းအမှတ(် 3/B)ဟုေခတွငေ ် သာ အလျား(၂၆)ေပ

xအနံ(၆၂)ေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်ယင်းတိုက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် အားလုံးတိက ု ို လက်ဝယ်ရပ ှိ င ို ဆ ် င ို ေ ် ရာင်းချခွငရ ့် သ ှိ ူ ဦးမင်းသန်း[၁၀/မလမ

(ိင ု )် ၀၈၉၂၀၁]ှင့် ေဒေကသီခင ို [် ၁၀/လမလ(ိင ု )် ၀၈၉၂၅၀]တိထ ု မ ံ ှ က်ပ ု ် ၏မိတေ ် ဆွက ဝယ်ယမ ူ ည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပသ ် ည့် တန်ဖိုးေငွ

၏တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသအြဖစ် စရန်တန်ဖိုးေငွကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ေဖာ်ြပပါတိက ု ခ ် န်းှင့် ယင်းတိက ု ခ ် န်း၏ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိုှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်မအတွ  က် အကျ ိးသက်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိသည်ဆို

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ သဃန  ်းကန်းမိနယ်၊ (၁၆/၂)ရပ်ကက ွ ၊် သုမနလမ်း၊ အမှတ(် ၂၆၁/က)၊ ှစခ ် န်းတွဲ RC (၆)ထပ်တက ို မ ် ှ ပမထပ်(၆လာ)(ေြခရင်းခန်း)၊ ဧရိယာ(၈၆၇)စတုရန်းေပရှိ တိက ု ခ ် န်းှငတ ့် ကွ ေရမီးအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိက ု ုိ အမည် ေပါက်ပင ုိ ဆ ် င ုိ ် ပီးတရားဝင်လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ည်ဟု ဝန်ခက ံ တိြပသူေဒလင်းလင်းချ ိ[၁၂/မရက(ိုင်)၀၀၂၈၉၄]ထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွ ဦးေအာင်မျ ိးဦး[၁/မညန(ိင ု )် ၀၈၉၆၆၇]၊ ေဒသူဇာဝင်း[၁၂/ရပသ(ိင ု )် ၀၄၁၄၈၀]တိမ ု ှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကညာပါသည့ေ ် န့မှ (၇)ရက်အတွငး် တိကျ ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို ကိယ ု တ ် င ို လ ် ာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ေ ် န့ရက်ေကျာ် လွန်သည်အထိ ကန့်ကက ွ မ ် ည်သ ့ မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုးံ သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ် ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးေအာင်မျ ိးဦးှင့် ေဒသူဇာဝင်းတို၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph:09-450023651 Ph:09-254508917 Ph:09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း ြပည်ပထုတလ ် ပ ု သ ် ူ Sinamyang Group Pte. Ltd မှ ြမန်မာိင ု င ် ပ ံ းုိ သတ်ေဆးအဖွဲ တွင် မှတပ ် ံု တင်ထားေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါပိုးသတ်ေဆးများကို ြပည်တွင်းမူလြဖန့် ြဖးသည့် Myanmar Agrigreen Group Co., Ltd. မှ Aka YarZar Co., Ltd. သို ြဖန့်ြဖးသူေြပာင်းလဲ၍ တင်သွင်းြဖန့်ြဖး ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါသည်။ Trade Name

Active Ingredient

Registration Number Provisional

Sinafat 75SP

Acephate 75%SP

P2017-3897

Provisional

သိြု ဖစ်၍ အဆိပ ု ါ ြဖန့်ြဖးေြပာင်းလဲြခင်းကို ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက တွဖ ဲ က်အတွင်းေရးမှး ြမန်မာိင ု င ် ံ ပိုးသတ်ေဆးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ၊ သီးှံကာကွယ်ေရးဌာနခွဲ၊ အေနာက်ကိကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်သို ှစ်ပါတ်အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ပါက မည်သူမဆို စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ ဤေကာ်ြငာပါသည့် ရက်မှ (၁၀)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကွက်ပါရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက်

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ် ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒသီတာအုန်း

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)

တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

ေြမငှားဂရန်ေပးရန်အတွက် ကန့် ကွက်လာေခယူသည့်ေကာ်ြငာစာ (ေအာက်ြမန်မာိုင်ငံ၊ မိှင့်ေကျးရွာေြမများ အက်ဥပေဒအရြပလုပ်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ၅၈) ပဲခးူ ခိင ု ၊် ေညာင်ေလးပင်မိနယ်၊ ေညာင်ေလးပင်မိ၊ မိမ(၄)ရပ်ကက ွ ၊် ေြမတိင ု း် ရပ် ကွက်(ရပ်-၈)၊ ရွာမေတာင်ေကျာင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၄၃က)(၄၅) ၊ ေြမကွက်အမှတ(် ၇၈C)၊ (၇၉D)၊ ေြမဧရိယာ (၀.၁၈၂၉) ဧကခန့်ရှိေသာေြမကို ေဒချ ိချ ိလတ်ပါ(၂)ဦးအမည်ြဖင့် အမည်ေြပာင်း ခွစ ဲ တ ိ ် ေြမငှားဂရန်ေလာက်ထားေကာင်း ေညာင်ေလးပင်မိ၊ မိမ (၄)ရပ်ကက ွ ေ ် နသူတအ ုိ ား ဤသိုအားြဖင့် အသိေပးအေကာင်းကားလိုက်သည်။ ေြမာက်ဘက် ေြမကွက်အမှတ် (၇၉C)၊ ေတာင်ဘက်-ေြမကွက်အမှတ်(၇၈A) ၊ အေရှဘက်-ေတာင်စက်ုံလမ်း၊ အေနာက်ဘက် ေြမကွက်အမှတ် (၇၅) ယခုေြမကွက်ကို လူေနထိုင်ရန်အတွက် အလိုရှိြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ယခုေြမကွကက ် ုိ လူေနထိင ု ရ ် န်အတွက် ေြမငှားဂရန်မေပးသင့ေ ် ကာင်း အေကာင်းြပ ိင ု သ ် ူ မည်သအ ူ ားမဆို သိေစလိက ု သ ် ည်မှာ ေြမငှားဂရန်ေပးြခင်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ကန့်ကက ွ လ ် ာ များကို ေညာင်ေလးပင်မိနယ်အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာနသို ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်တင ွ ် သိမ ု ဟုတ် ထိေ ု န့မတိင ု မ ် ေ ီ ပးပိရ ု မည်။ ကန့်ကက ွ လ ် ာအားလု  းံ ကို စာြဖင့ေ ် ရးသားရမည်။ အထက်ေဖာ်ြပထားသည့ေ ် န့၏ ေနာက်ပင ုိ း် တွငေ ် ပးပိသ ု ည့် ကန့်ကက ွ လ ် ာများကိ  ု လက်ခလ ံ မ ိ ့် မည်မဟုတ။် အကယ်၍ ၂၆-၂-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် သိမ ု ဟုတ် ထိေ ု န့မတိင ု မ ် ီ ကန့်ကက ွ လ ် ာများကို လက်ခရ ံ ြခင်းမရှပ ိ ါက ထိေ ု ြမကို အဆိပ ု ါေဒချ ိချ ိလတ်ပါ(၂)ဦးအမည်ြဖင့် အမည်ေြပာင်းခွစ ဲ တ ိ ် ေြမငှားဂရန် ထုတ်ေပးလိမ့်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အုပ်ချပ်ေရးမှး မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ေညာင်ေလးပင်မိ

တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်တန်ဖိုးေငွကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့်ယင်းတိုက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်

အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်မအတွက် အကျ ိးသက်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိ သည်ဆပ ို ါက မည်သမ ူ ဆို စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှငအ ့် တူ ဤေကာ်ြငာပါ

သည့ရ ် က်မှ (၁၀)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကက ွ ပ ် ါရန်င ှ ့် သတ်မတ ှ ရ ် က်

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒသီတာအုန်း

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)

တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း ''ရန် ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃ဘီ)၊ လူေန ရပ်ကွက်အမှတ်(-)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၃၈အန်/၈-၂)၊ ေြမအမျ ိးအစား(ေြမ ပိုင်ေြမ) ဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧကရှိ ဦးေအးေကျာ်၊ ေဒခင်ေဆွဝင်း အမည်ေပါက် ေြမကွက(် တစ်နည်းအားြဖင့ဆ ် ေ ို သာ်) ရန်ကန ု ် မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ နတ်ေမာက်ရပ် ကွက်၊ ဖိုးစိန်လမ်း၊ အမှတ်(၄၆/ဒီ)ဟုေခတွင်ေသာ ေြမှင့်ေြမေပရှိ ှစ်ထပ် တိုက်ခံအိမ်အပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး'' ကို တရားဝင်အမည် ေပါက်လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်၍ လွတ်လပ်စွာလဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူများ ဟု အဆိုြပသူ ဦးေအးေကျာ်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၇၃၆၇၈]ှင့် ေဒခင်ေဆွဝင်း[၁၂/ ဗဟန(ိင ု )် ၀၆၃၇၂၇]တိထ ု မ ံ ှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွြဖစ်သသ ူ ည် ''၁၄-၂-၂၀၂၀ရက်စပ ွဲ ါ ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းဆိုင်ရာ ှစ်ဦးသေဘာတူစရန်ေငွေပး ကတိစာချပ်''ကို ချပ်ဆိုပီး ဝယ်ယူခဲ့ရာတွင် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ ေြမှင့်အိမ်၏ စရန်ေငွအချ ိတစ်ဝက်ကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက် ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့်အိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်ရန်ရှိသူများသည် ခိုင်မာေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များအား ယူေဆာင်၍ ယေန့မစ ှ ၍ (၇) ရက်အတွငး် လူကယ ုိ တ ် င ုိ ် က်ပ ု ထ ် သ ံ ုိ လာေရာက်ကန့်ကက ွ တ ် င်ြပိင ု ပ ် ါေကာင်း ှင့် ကန့်ကက ွ ရ ် န်မရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင် ရွကသ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်းအား အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒအိအိမွန်(တရားလတ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၁၆၁၇၃) အမှတ်(၉၉/၁၀၁)၊ ေကျာက်ေြမာင်းလမ်းှင့် မလကုန်းလမ်းေထာင့်၊ ကျားကွက်သစ်(စံြပ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၁၂၄၊ ၀၉-၄၂၁၀၂၆၉၀၄


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

"ဒဂုံမိသစ် ေြမကွက်များဝယ်မည်"

ဒဂုဆ ံ ပ ိ က ် မ်း၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ (် ၅၉၊ ၆၀၊ ၆၁၊ ၇၇၊ ၇၈၊ ၇၉၊ ၈၀၊ ၈၉) ဒဂုံအေရှပိုင်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက(် ၉၊ ၁၀၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၀၈၊ ၁၁၈၊ ၁၁၉) တ/ဒဂုံ(၁၄၆၊ ၁၄၇၊ ၁၅၃၊ ၁၅၄)၊ မ/ဒဂုံ ၄၈ (U9,U10 )ရပ်ကွက် Ph:01-7539922,09-425015277,09-798891857 (ြမတ်ေတာ်ဝင်)

ဖခင်အမည်မှန်

BRAC Myanmar Microfinance Co.Ltd ဒါိုက်တာဘုတ်အဖွဲဝင်ေြပာင်းလဲမကို အသိေပးအေကာင်းကားြခင်း BRAC Myanmar Microfinance Co.Ltd (ကုမဏီ  မတ ှ ပ ် တ ံု င်အမှတ-် ၁၀၈၀၉၀၂၇၈)၏ ၃၁-၁၀-၂၀၁၉ ရက် မှစ၍ ကုမဏီဒါိုက်တာဘုတ်အဖွဲဝင် ေြပာင်းလဲမကိ  ု တင်ြပအပ်ပါသည်။ အေကာင်းအရာ။ ဒါိုက်တာ အဖွဲဝင်သစ် Mr.Anowar Hossain(BX 0243574) ဝင်ေရာက်ြခင်း။ သိုြဖစ်ရာ ကုမဏီ၏ လက်ရှိ BOB အဖွဲဝင်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်။ (၁) Mr.Shameran Bahar Abed (BK 0595395) -Managing Director (၂) Mr.Johannes Maria Antonius (NWFJ 3DPD1)-Director (၃) Mr.Muhammad Musa (BR 0699753)-Director (၄) Mr.Syed Abdul Muntakim(099197202)-Director (၅) Mr.M Anowar Hossain (BX 0243574)- Director (၆) Mr.ATM Tariqul Islam (BH 0595317)-Resident Director BRAC Myanmar Microfinance Co.Ltd အမှတ်(၁၆၈)၊ ကန်းေရမိင်လမ်းသွယ်-၂၊ သုဝဏ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖခင်အမည်မှန် ေနာင်ချ ိမိနယ်၊ အထက၊ ဟိခ ု ုိ (၂)၊ နဝမတန်းမှ မပန်းအိဖူးှင့် Grade-6 မှ ေမာင်eာဏ်ဝင်းေအာင်တို၏ ဖခင် အမည်မန ှ မ ် ှာ ဦးေအာင်ဘ [၁၃/နခတ (ိုင်)၀၈၀၇၂၉] ြဖစ်ပါေကာင်း။ ဦးေအာင်ဘ

ဖခင်အမည်မှန် ေနာင်ချ ိမိနယ်၊ အထက(ဟိုခို)၊

ဆမတန်းမှ ေမာင်စမ ွ ်းြပည့ေ ် အာင်၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးထွန်းလူ [၁၃/

နခတ(ိင ု )် ၀၈၀၇၃၁]ြဖစ်ပါေကာင်း။ ဦးထွန်းလူ

ေနာင်ချ ိမိနယ်၊ ေဈးရပ်ကက ွ ် ေန မစာဝင်း၊ ေမာင်ရှာမူး (ဒုတယ ိ ှစ၊် မုရ ံ ွာတကသိလ ု )် ၊ အ.ထ.က(၁) သတမတန်းမှ ေမာင်လချမန်းတို ၏ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးသာရာပါ တီ(ခ) ဦးေကျာ်ြမင့် [၁၃/နခတ(ိင ု )် ၀၄၉၄၈၃] ြဖစ်ပါေကာင်း။ ဦးသာရာပါတီ(ခ) ဦးေကျာ်ြမင့်

ဖခင်အမည်မှန် မိုးကုတ်မိ၊ ဧရာဝတီကိုယ်ပိုင် အထက်တန်းေကျာင်း၊ အမတန်းမှ ေမာင်ေကျာ်ရာဇာထက်ှင့် ေနာင်ချ ိ မိနယ်၊ ေကျာက်ကမ်း အလက(ခွဲ) Grade-8 မှ မေမမွန်စိုးတို၏ ဖခင် အမည်မန ှ မ ် ှာ ဦးဟိမရ ် ာ့ချ် [၁၃/နခတ (ိုင်)၀၅၂၇၀၀] ြဖစ်ပါေကာင်း။ ဦးဟိမ်ရာ့ချ်

DKY ပုဂလိက ဘိုးဘွား ြပစုေရးစင်တာတွင် ဘိးု ဘွား များကို စိတခ ် ျစွာ အပ် ှံ င ို ် ပါပီ။ Ph:09-771204704


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

(၂၁)ကိမ်ေြမာက် အထက(၃)စမ်းေချာင်း အာစရိယပူေဇာ်ပွဲ ဖိတ်ကားလာ ရန်ကန ု ် မိ အထက(၃)စမ်းေချာင်းတွင် ပညာသင်ကားေပးခဲ့ ကေသာ အငိမး် စားဆရာ/ ဆရာမကီးများအား ှစစ ် ်ပေ ူ ဇာ်ပက ွဲ ို ၂၀၂၀ခုစ ှ ၊် မတ်လ ၂ ရက် (ေတာင်သလ ူ ယ်သမားေန့) နံနက် ၉ နာရီတင ွ ် ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ၍ ပညာသင်ယခ ူ ့ဲ ကေသာ ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူ အားလုံး စုံညီစွာ လာေရာက်ကပါရန် ေလးစားစွာြဖင့် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ (အလှေငွများကို ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင်ပါသည်။) ဦးကံသာ

09-420016062

ေဒရီရီေမ

09-896451494

ဦးခင်ဝင်း

09-785138233

Mg Emmanuel David 09-443642276

ဦးေကျာ်သူ

09-420054711

ေမာင်ေအာင်ေကျာ်မိုး

09-420044922

(AYA Bank Account-0095202010061408)

လုံးချင်း အေရာင်း/အငှားများအပ်ှံိုင်ပါသည် 1. ဗဟန်း၊ ရန်ကင်းတွင် ဘိးု ဘွားပိင ု ေ ် ြမကွက် ေဈးတန်လးံု ချင်း ေနာက်ထပ်အဝယ်ရသ ိှ ည်။ 2. ုံးခန်း၊ တိုက်၊ လုံးြပတ်အငှားများ အပ်ှံိုင်ပါသည်။ 3. စမ်းေချာင်း၊ အလုံ၊ ကမာရွတ် လုံးချင်း ုံးှင့်စားေသာက်ဆိုင်အငှား။ ပိုင်ရှင်တိုက်ိုက်ဆက်သွယ်ိုင်ပါသည်။ Agent:(Ph:09-428996688-Viber/Call)

ဖခင်အမည်မှန်

ေနြပည်ေတာ်၊ တပ်ကုန်းမိနယ်၊ လက်ပန်ေကျးရွာ အထက(ခွ)ဲ လက်ပန် သတမတန်းတွင် ပညာသင်ကားေန ေသာ မှငး် အိဖိး၏ ဖခင်အမည်မန ှ မ ် ှာ ဦးေအာင်ိုင်ဦး [၉/တကန(ိုင်)၁၀၄ ၇၄၅] ြဖစ်ပါေကာင်း။

သစ်ေတာမှန်လင် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းက

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည် ရန်ကန ု ် မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းှငလ ့် ေ ူ နရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၃၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၁၃၁၆၊ အကျယ်အဝန်း(၂၄၀၀)စတုရန်းေပရှိ ဦးလှကည် [၁၂/သကတ(ိင ု )် ၀၃၃၀၉၁]အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက ် င ှ ့် ေြမေပရှိ အေဆာက်အအုံများအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကို ဦးလှကည်၏ မှတပ ် တ ုံ င်အေထွေထွကယ ို စ ် ားလှယလ ် စ ဲ ာရရှသ ိ ူ ဇနီး ေဒေအး ေအးခိုင်[၁၂/သကတ(ိုင်) ၁၃၁၅၆၅]ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိစ ု ရန်ေငွေပးေချြခင်းအေပ ကန့်ကက ွ ် လိပ ု ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မှ (၇)ရက်အတွင်း က်ပ ု ထ ် သ ံ အ ုိ ေထာက် အထားမူရင်းများှငတ ့် ကွ လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ ကန့်ကက ွ ြ် ခင်း မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ- ေဒေအးေအးြမင့်(LL.B,D.B.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၇၂၈) အမှတ်-၃၅၊ ၃-လာ၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၉၁၄၁


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ရ တ နာ သစ် ေတာ ြပည့် ေသွး ေကာ သစ် ေတာ ရ တ နာ ထိန်း သိမ်း ပါ


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ေကာ်ြငာစာ

[ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများ ဥပေဒပုဒ်မ-၄၃၁(စ)] ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ တရားမအေထွေထွမအမှတ်-၃၀ ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒပုဒ်မ-၄၃၁(စ)အရ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပရန် ေလာက်ထားသည့်အမ

Bari Myanmar Investment Research Limited (၎င်းကခန့်အပ်ထားေသာမန်ေနဂျာ ဦးေဇာ်ေဇာ်)

ေလာက်ထားသူ

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကင်းလမ်း၊ ဂိုးဒန်းစီးတီးစီးပွား

ေရးစင်တာ၊ ဇုန် ေအ-၀၃-၀၃ တွင် တည်ရှိေသာ Bari Myanmar Investment Research Limited (၎င်းကခန့်အပ်ထားေသာ မန်ေနဂျာ ဦးေဇာ်ေဇာ်)က ကုမဏီ 

များဥပေဒအရ Online မှတ်ပုံတင်ရန် သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ခဲ့သြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများ ဥပေဒအရ ြပန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ြခင်း အတွက် ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီ  များဥပေဒပုဒ်မ- ၄၃၁(စ)အရ လွတ်ငိမ်းခွင့်ြပပါရန်

ေလာက် ထားချက် ရ ှိ သ ြဖင့ ် အဆို ပ ါေလာက် ထားချက် အ ေပ အကျ ိးစီး ပွား သက်ဝင်သည်ဟု အဆိုရှိသူခပ်သိမ်းတိုအား အဆိုပါအမတွင် ၎င်းတိုလာေရာက်

ေလာက်ထားဆိုင်ဆိုရန် သင့်ေလျာ်မည်ဟု အထင်ရှိလင်ဆိုခဲ့ေသာ (၂၀၂၀ ြပည့်

ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၇ရက်၊ (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တေပါင်းလဆန်း ၅ ရက်) ၁၀ နာရီ၌

မိမိကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိမိတိုက ေနရာတကျ အမိန့် ေပးထားသူ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိးေရးဘဏ်၊ ဦးေဆာင်န်  ကားေရးမှး ဦးမင်းသူ-ေဒစာဝင်းတို၏ မိခင်ကီး ရဟန်းဒါယိကာမကီး ေဒကင်ဥ အသက်(၇၈)ှစ်သည် ၁၂-၂-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၃:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ေနြပည်ေတာ်တိုင်းမန်ေနဂျာှင့်ဝန်ထမ်းများ ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိးေရးဘဏ်

အထူးေကျးဇူးဥပကာရတင်ရှိြခင်း ဗိုလ်မှးကီးြမသိန်း

(စက်မလက်မအရာရှိချပ်-ငိမ်း၊ တပ်မေတာ်-ေရ၊ သံအမတ်ကီး-ငိမ်း)

အသက်(၉၁)ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ သုဝဏ၊ (၃၀)ရပ်ကက ွ ၊် ပိေတာက်မိင်လမ်း၊ အမှတ(် ၆၆)ေန ေဒွယ်

ွယစ ် မ်း၏ ခင်ပန ွ ်း၊ ဗိလ ု မ ် ှးကီးြမသိန်း (စက်မလက်  မအရာရှ  ခ ိ ျပ်-ငိမ်း၊ တပ်မေတာ်ေရ၊ သံအမတ်ကီး-ငိမ်း)၊ ၉-၂-၂၀၂၀ ကွယ်လွန်ချ ိန်မှစ၍ ရက်လည်ဆွမ်းေကးပီး

သည့အ ် ချ ိန်အထိ အစစအရာရာကူညပ ီ ပ ံ ိုးေပးခဲ့ ကေသာ တပ်မေတာ်(ေရ) မိသားစုများ၊ လုပေ ် ဖာ်ကင ို ဖ ် က်များ၊ မိတေ ် ဆွသဂဟ  များ သတင်းေမးြမန်းကသူများ၊ လှဖွယပ ် စည်း ေပးပိလ ု ှဒါန်းကသူများ၊ သုဝဏရန်ကန ု သ ် စ်ရပ်ကက ွ ် ဓမဂုဏရ ် ည်နာေရးကူညမ ီ အဖွ  ဲ၊ ေရေပါက်ကန ံ ာေရးကူညမ ီ အသင်  း၊ (၁၉၆၃-၁၉၇၇)စိနဂ ် န်းေကျာင်းသားေဟာင်းများ ှင့် အဘက်ဘက်မှ ဝိုင်းဝန်းကူညီေဆာင်ရွက်ေပးကသူများအားလုံးတိုအား အထူး ေကျးဇူးဥပကာရတင်ရှိပါေကာင်း။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအားြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း လာေရာက်ဆိုင်ဆိုရန်ှင့် မခင်းမှတ်တမ်းများကိုကည့်ရန်  ယခု မိန့်ကားဆင့်ဆိုလိုက်သည်။ ၎င်းကဲ့သို

လာေရာက်ြခင်းတစ်ခုခုမရှိ ပျက်ကွက်ခဲ့လင် ဤုံးေတာ်ကဆိုခဲ့ေသာ Bari Myanmar Investment Research Limited၏ ေလာက်လာအေပ စစ်ေဆး

ေဆာင်ရက ွ ် ပီးလင် ၎င်းအမအေကာင်းအရာတွင် စီရင်ချက်ချမှတမ ် ည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာစာထုတ်ဆင့်လိုက်သည်။

၂၀၂၀ြပည့ ် စ ှ ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၃ရက် ဤုးံ ေတာ်တဆ ံ ပ ိ  ် က ုိ  ် ပ ိှ ၍ ် က်ပ ု ်

လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

(ေကသီလင်)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၆)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ဒကဏ ိ ခိင ု ၊် ဇမသီရိ မိနယ်၊ ေရကာပင်ရပ်ကက ွ ၊် ေြမတိင ု ်း ရပ်ကွက်အမှတ-် ၄/ေရကာပင်၊ ေြမကွက်အမှတ(် ၂၄၈၆)၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၂)ဧကရှိ ဦးေမာင်ေမာင်အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်အား ဦးထင်ေအာင်ေကျာ်(ဘ)ဦးဝင်း လင်[၁၂/သဃက(ိင ု )် ၀၆၃၃၂၃]မှ ေြမေပးမိန့်၊ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ တရားုးံ ကျမ်းကျ ိန်လာအမှ  တ်(၅၀၉/၂၀၁၉)၊ ှစ်ဦးသေဘာတူကတိဝန်ခံချက်၊ ေလာက် ထားသူ၏ ဝန်ခက ံ တိြပချက်၊ ိင ု င ် သ ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ အိမေ ် ထာင်စလ ု ဦ ူ းေရ စာရင်း၊ ရပ်ကက ွ ေ ် ထာက်ခခ ံ ျက်၊ ရဲစခန်းေထာက်ခခ ံ ျက်မရ ူ င်းများတင်ြပပီး ေြမငှား စာချပ်သစ် ေလာက်ထားလာရာ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျား အေနြဖင့် တရားဝင်ပင ို ဆ ် င ို မ ်  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန့် ဒီကရီများြဖင့် အေထာက်အထား ခိုင်လုံ စွာတင်ြပပီး ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း ေနြပည်ေတာ်စည်ပင် သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာနသိ  ု လာေရာက်ကန့် ကွက ် င ုိ ေ ် ကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွငး် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက ဌာနမှလပ ု ထ ် းံု လုပ် နည်းှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

မီးေဘးေရှာင် မေလာင်ခင်တား

ေနြပည်ေတာ်၊ဒကိဏခိုင်၊ဇမသီရိ မိနယ်၊ ေရကာပင်ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်း ရပ်ကက ွ အ ် မှတ် (၄/ေရကာပင်)၊ ဦးမင်း ကိုိုင် အမည်ေပါက် ေြမကွက်အမှတ် (ဇ-၄၀၀၅)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ် (၃၀) ေြမငှားစာချပ်ေြမကွကက ် ို ေနြပည် ေတာ် စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ် လဲစာအမှတ် (၁၄၄၉/၂၀၁၇) ရရှိသူ ေဒဝင်းနီလာလှ [၉/မရမ(ိင ု )် ၀၀၄၉၆၆]မှ ေဒြမတ်နလ ီ ာ [၁၄/မအပ(ိင ု )် ၁၆၆၀၈၈]ှင့် မှတပ ် တ ုံ င် အေရာင်း အဝယ် စာချပ် ချပ် ဆို ရ န် အတွက် ေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင် ေရးကူးေပးပါ ရန် ေလာက်ထားလာသြဖင့် ကန့်ကွက် လိုသူများ အေနြဖင့် တရားဝင်ပင ုိ ဆ ် င ုိ မ ်  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး အမိန့် ဒီကရီများ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာ တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာ ေရး ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမက ံ န ိ ်းှငေ ့် ြမစီမံ ခန့် ခွဲမဌာနသို ယေန့မှစ၍ (၁၅)ရက် အတွငး် လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ်င ုိ ေ ် ကာင်း ှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါ က ဌာန၏လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းများှင့် အညီ ေြမပု/ံ ေြမရာဇဝင်ေရးကူးခွငေ ့် လာက်ထား လာမအား ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွား မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာလိက ု ် သည်။ ဌာနမှး မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန

မူးယစ်ကို ပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

မအူပင်မိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)

ေဒခင်ဝင်း (မုဒုံမိ)

ေဒခင်ခင်ရီ (ခ) ေဒဘိုမ ဒုတိယဥကေဟာင်း၊ နာယကှင့် သက်ကီးကန်ေတာ့ခံရာသက်ပန် အသင်းဝင်

မစန်းရင်- ေရလယုန်မင်းေဆးလိပ်ခုံ

အသက် (၉၃) ှစ်

အသက် (၇၄) ှစ်

အသင်းကီးအေပ စိတပ ် ါဝင်စားစွာ အသက်ှင့်မမေအာင် ကူညီခဲ့ပါေသာ ေဒခင်ခင်ရီ (ခ) ေဒဘိုမသည် ၁၃-၂၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့)တွင် ကွယ် လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၅-၂-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထိန်ပင် သုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါ၍ အသင်းဝင်များ လိုက်ပါပိုေဆာင်ပါရန်။ (ေနအိမ်မှကား များ နံနက် ၈ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) အမေဆာင်အဖွဲ မအူပင်မိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)

မုဒုံမိ၊ အမှတ်(၁၂)၊ ြမေစတီလမ်း၊ စက်သစ်ရပ်ေန (ဦးြမလင်ေဒေအးသန့်)တို၏သမီး၊ (ဦးသိန်းကည်)၏ဇနီး၊ ေဒခင်ယ ွ  ် ယ ွ ၊် ေဒါက်တာဝင်းိင ု ေ ် ဌး-ေဒမိုးမိုးခိင ု (် ညီညေ ီ ဆးဆိင ု ၊် ဇီဝကေဆးခန်း)၊ ဦးကိက ု တ ို ၏ ို မိခင်၊ ဗိလ ု ရ ် င ှ ်းသန့်ကက ို ၊ို ေမာင်ေနသီဟိင ု ၊် ေမာင်ရင ှ ်း ခန့်ကက ုိ ၊ုိ ေမာင်ေကျာ်eာဏ်ေစာ၊ ေမာင်အမ ့ံ င်းေမာင်တ၏ ုိ အဘွား သည် ၁၃-၂-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၄:၅၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၅-၂-၂၀၂၀ ရက် မွနး် လွဲ ၁ နာရီတင ွ ် ကန်ကီးသုသာန်သုိ ပိေ ု ဆာင် ဂူသွင်းသဂဟ်မည် ြဖစ်ပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၁၉-၂-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) နံနက်တင ွ ် အထက်ပါေနအိမသ ် ို ရက်လည် ဆွမး် ေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒခင်ဝင်း (မုဒုံမိ)

မစန်းရင်- ေရလယုန်မင်းေဆးလိပ်ခုံ

အသက် (၇၄) ှစ်

မုဒုံ မိ၊ အမှတ(် ၁၂)၊ ြမေစတီလမ်း၊ စက်သစ်ရပ်ေန (ဦးြမလင်-

ေဒေအးသန့်)တို၏သမီး၊ (ဦးသိနး် ကည်)၏ဇနီး၊ ရန်ကုန်မိေန (ဦးတင်ေရ-ေဒခင်ခင်)၊ မုဒုံမိေန (ဦးေသာင်းေအး)-ေဒယ်

ေတာ

ကည်၊ (ဦးတင်ဦး)-ေဒစန်းြမင့်တို၏ ညီမ၊ ဦးခင်ေမာင်တင်၊

ေတာင်

ေဒခင်မိုးွယ်၊ ေဒဥမာစန်းေအး၊ ေဒေအးသီတာစန်း၊ ဦးညီညီ

ေဒမာလာတင်၊ ေဒသီတာဝင်း၊ ေဒွယ်နီတင်၊ ေဒစံပယ်တင်၊ ေအး၊ ေဒါက်တာဇင်ဗိုလ်ဦးတို၏အေဒ၊ ေြမး ၂၆ ေယာက်တို၏

ပျက်ြပန်း

အဘွားသည် ၁၃-၂-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၄:၅၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် ၁၅-၂-၂၀၂၀ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ကန်ကီး

ေြမဆီ

သုသာန်သို ပိုေဆာင်ဂူသွင်းသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

သု်း၏

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ (၂၀)ရပ်ကက ွ ၊် အမှတ-် ၂၀/

ေဒကင်ဥ

၄၆-၈၅၃/ခ၊ ေပ(၂၀x၆၀)ပါမစ်ေြမအား အဆက်ဆက်စာချပ်ြဖင့် ေရာင်းချသူ ေဒမာမာေဆွ[၈/ဆပဝ(ိင ု )် ၁၀၇၁၀၃]ထံမှ ဝယ်ယသ ူ ူ

အသက် (၇၈) ှစ်

ေဒမိမ ု ဝ ို င်း [၁၂/မရက(ိင ု )် ၁၂၄၇၁၆]သည် စရန်ေငွချထားပါသြဖင့် ကန့်ကွက်လိုပါက အေထာက်အထားစုံလင်စွာြဖင့် ေကာ်ြငာပါ သည့်ရက်မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ေဒမိုမိုဝင်း[၁၂/မရက(ိုင်)၁၂၄၇၁၆] အမှတ်-၄၁၅၊ သီရိရတနာ-၂လမ်း၊ ေပါက်ေတာရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၉၅၇၁၅၄၆၇၇

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည် ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ စက်ုံလမ်းှင့် ဗိုလ်မင်း

ေရာင်လမ်းေထာင့်၊ လမင်းသာယာကွန်ဒို၊ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ် (E-

102) ဟုေခတွငသ ် ည့် တိက ု ခ ် န်းှငအ ့် ကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်တက ုိ ုိ တရားဝင် ဝယ်ယပ ူ င ို ဆ ် င ို ထ ် ားသူ ဦးေဇာ်ဝင်း[၁၂/တမန(ိင ု )် ၁၃၇၀၉၈]ကိင ု ေ ် ဆာင်သူ

ထံမှ က်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွတစ်ဦးက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါ သည်။

ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျား ယေန့မှ (၁၀)ရက်အတွင်း ပိင ု ဆ ် င ို မ ်  အေထာက်

အထားအြပည့်အစုံြဖင့် လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်

လွနပ ် ါက အေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ကိ  ု အပီးအြပတ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ မ ် ည် ြဖစ်ပါေကာင်း။

လဲအပ်န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ေဘာ်(လိုင်စင်-၄၀၃၅)

LL.B, DBL, DML, DIL, DLP, WIPO (Switzerland) ေဒေအးေအးစိုး(လိုင်စင်-၅၈၂၇)

B.Sc, Hon (IC), HGP, R.L, D.B.L. တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Tel: 294766 HP: 09-501 7044

ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ၃၂ လမ်း(လယ်)၊ အမှတ်-၁၃၁၊ (၃)ထပ်၊ (အခန်း-၈)ဟု လိပ်စာေခတွင်သည့် အေဆာက်အအုံ၏ အလာအားြဖင့် ၃-လာ(အေပဆုံးထပ်)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂ ၁၂ ေပx၅၀ ေပ)ရှိ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ် ြပလုပ်ြခင်းအား ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းသည် ဦးခင်ေမာင်စိုး(ကွယ်လွန်)၏ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒခင်မာညိ[၁၂/ပဘတ(ိင ု )် ၀၀၉၄၆၀]မှ တရားဝင်ပင ို ဆ ် င ို ် ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းဝန်ခံသြဖင့် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးမင်းသူ ေအာင်[၇/တငန(ိင ု )် ၁၀၃၅၀၁]ှင့် ေဒငယ်ငယ်ေထွး[၉/မသန(ိင ု )် ၀၀၀ ၇၂၃]တိုက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ သည်။ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန့်ကွက်လိုသူရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မှ (၁၄)ရက်အတွင်း တိက ု ခ ် န်းပိင ု ဆ ် င ို မ ် အေထာက်  အထားစာရွက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ က်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာ ေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ ကန့်ကက ွ မ ် ည်သ ့ မ ူ ရှပ ိ ါက တိက ု ခ ် န်းအေရာင်း အဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိစကိ  ု ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ဝယ်ယူသူ ဦးမင်းသူေအာင်ှင့် ေဒငယ်ငယ်ေထွးတို၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးထင်ေကျာ် B.Sc., H.G.P, R.L တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၃၁၅) (၂၉-၆-၁၉၉၀) အမှတ်-၁၃၈၊ ပထမထပ်၊ ၃၂ လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁-၂၄၃၅၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၆၀၂၁

ဦးမင်းသူ (ဦးေဆာင်န်  ကားေရးမှး၊ ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိးေရး ဘဏ်)-ေဒစာဝင်းတို၏ မိခင် ရဟန်း ဒါယိကာမကီး ေဒကင်ဥ သည် ၁၂-၂-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၃:၃၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်း သိရရ ှိ ပါသြဖင့် မိသားစုင ှ ့် ထပ်တထ ူ ပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွရ ဲ ပါသည်။ JICA-TSL Project Consultant Team ဦးေအာင်တင့် အသက်(၈၉)ှစ် ေြမာင်းြမမိနယ်အသင်းသက်ကီးကန်ေတာ်ခံ ဆရာကီး ဦးေအာင်တင့်သည် ၁၃၂-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၃:၄၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၅-၂-၂၀၂၀ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတင ွ ် ထိနပ ် င်သသ ု ာန် သို ပို ေဆာင် မီး သ ဂဟ် မ ည် ြ ဖစ် ပ ါ ေကာင်း အသင်းသူ/သားများအားလုံး လိုက်ပါ ပိုေဆာင်ကပါရန် အသိေပး အပ်ပါသည်။ အမေဆာင်အဖွဲ ေြမာင်းြမမိနယ်အသင်း/ရန်ကုန်

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ပုရွက်ဆိတ်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ရွာဦးလမ်း၊

အမှတ်(၃၅/ခ)၊ (အလျား၅၀ေပxအနံ၁၀ေပ) ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပရှိ ေနအိမအ ် ေဆာက်အအုအ ံ ပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိက ု ုိ ေဒစန်းစန်း

ြမင့် [၁၂/ဥကမ(ိင ု )် ၀၀၅၁၆၄]က တရားဝင်ပင ုိ ဆ ် င ုိ ထ ် ားပီး လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ့် ရှေ ိ ကာင်း ဝန်ခက ံ တိြပခဲသ ့ ည့အ ် တွက် ၎င်းထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွကအပီးအပိင ု ဝ ် ယ်

ယူရန် စရန်ေငွကိုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ အိမ်ေြမအေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်လိုပါက အကျ ိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ

အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များြဖင့် က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို ေကာ်ြငာသည့ရ ် က်မှ စ၍ (၇)ရက်အတွငး် လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်ေကျာ်လန ွ ် ပါက

အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုံးသည့တ ် င ို ေ ် အာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွား မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးသိန်းဟန် (LL.B,DBL)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန စ်-၁၄၄၃၁

လဲအပ်န်ကားချက်အရ

ေဒအိေရစင် (LL.B,DBL,DIL) စ်-၃၈၉၄၃

ဦးရဲမျ ိးမင်းေကျာ် (LL.B,DBL,DIL) စ်-၄၈၈၂၁ အထက်တန်းေရှေနများ

ုံးခန်း-အမှတ်(၄၉၃)၊ ေဝဘာဂီလမ်းမ၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၁၆၁၄၁၉၅၊ ၀၉-၇၉၉၅၁၉၈၂၆


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ေဒထားထား

ဘဝနတ်ထံပျံလွန်ေတာ်မူြခင်း ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

အလက(၄)မဂလာဒုံ ြပင်ဦးလွင် မိေန (ဦးညိ-ေဒလှရင်)တို၏ သမီး၊ ဟသာ တ မိ ေန ဦးခင်ေမာင်ေသာင်း-(ေဒစိနစ ် န ိ )် တိ၏ ု သမီးေခးမ၊ ဒဂုံ မိ သစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ပညာတန်ေဆာင် (၃) လမ်း၊ အမှတ် (၂၂၀)ေန ဦးခင်ေမာင်ဝင်း၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ဦးလင်းေအာင်-ေဒေမာ်ေမာ်စန ိ ၊် ဦးေတဇဝင်း၊ ဦးမိးု ဝင်း-ေဒခိင ု ် သဇင်၊ ဦးရဲဝင့်သူ-ေဒေစာေဝမာထွန်းတို၏ မိခင်၊ ေြမးေလး ေယာက်တို၏ အဘွားသည် ၁၃-၂-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၅ နာရီတင ွ ် အထက်ပါေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့်၁၅-၂-၂၀၂၀ရက် (စေနေန့) ညေန ၅နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်၌ သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါ ေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နးီ မှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပး အေကာင်း ကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၁၉၂-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) နံနက် ၇နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါ ေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ း် ေကး တရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ဦးေမာင်ေမာင်ခိုင်(ခ)ဥးမလ သိကာေတာ်(၆)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၈၄)ှစ်

အသက်(၈၀)

ေဒစာေအာင်

မန်ေနဂျာ(စီမံ-ငိမ်း)၊ ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း

အသက်(၆၃)ှစ်

အမှတ(် ၂)ဂမာလမ်း၊ ေငွကာရံရပ ိ သ ် ာ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်ေန

(ဦးေအာင်သိန်း-ေဒသန်းရီ)တို၏ သမီး၊ ဦးရန်ိုင်ထွန်း(Chief OfficerR.C.L Shipping)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ မလဲ့ြဖထွန်း (ေခတ-Atlanta

U.S.A)၏ မိခင်၊ ဦးေဇယျာေအာင်-ေဒသူဇာေဝ၊ Mr. Hideo Sakaiေဒေမေအာင်တို၏ အစ်မ၊ ကိုဗညားေအာင်(TMT Ports)-မြမပန်းချစ်၊

မသက်င ှ း် ေဝေဝ (Penninsula Hotel, Tokyo)တို၏ တီတီ ကီး၊ မြမဝါဆို ၏ ဘွားဘွားြဖစ်သူ ေဒစာေအာင်သည် ၁၃-၂-၂၀၂၀ ရက် ည ၁၀:၁၀

နာရီတွင် ဝိတိုရိယေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) ညေန ၅ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင် မီးသဂဟ်ပါမည်။ [ကွယ် လွနသ ် အ ူ ားရည်စးူ ၍ ၁၉-၂-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀

နာရီ အထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက် ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ေဒေဝေဝတင့် အသက်(၅၄)ှစ်

အထက-၁၊ မရမ်းကုန်းေကျာင်းသူေဟာင်း ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ပိေတာက်ရိပ်ငိမ်လမ်း (၂/၁၀)ေန (ဗိလ ု ် ကီးတင်ြမင့)် -ေဒခင်သန်း ၏ သမီး၊ ဦးသန်းထွနး် -ေဒစန်းစန်း ကည်၊ ဦးသက်လင ွ -် ေဒေဝေဝြမင့၊် (ဦးခင်ေမာင်စးုိ )-ေဒေဝေဝသန်း၊ ဦးေအာင် သူရ-ေဒေွးေွးြမင့၊် ဦးဆန်းေအာင် တို၏ ညီမ၊ ဦးစိးု ိင ု -် ေဒရင်ရင်ေထွးတိ၏ ု အစ်မ၊ ဦးစိုင်းေဇာ်ဝင်းမိင်၏ ဇနီး၊ ကိုေအာင်မင်းထက်-မနန်းသဲေဝစိုင်းတို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်၊ ေမာင်ထက်ြမတ်ေအာင်၏ အဘွားသည် ၁၃-၂-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) ညေန ၅:၀၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့)မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စးူ ၍ ၁၉-၂-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့)တွင် ရက်လည်ဆမ ွ း် ေကး တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးေကျာ်ရှိန် (မိမဓာတ်ပုံ) (ဇီးကုန်းမိ) အသက် (၁၀၀)

ဇီးကုန်းမိနယ်အသင်း (ရန်ကန ု )် ၏သက်ကီးကန်ေတာ့ခ၊ံ ရာသက် ပန် အသင်းဝင် ဦးေကျာ်ရှိန် အသက် (၁၀၀)သည် ၁၀-၂-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်း သိရရ ှိ ပါသြဖင့် မိသားစုင ှ ့် ထပ်တထ ူ ပ်မ ဝမ်းနည်း ေကကွဲရပါသည်။ ဇီးကုန်းမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ပါေမာက ေဒါက်တာေဒထားက

ပါေမာက၊ ဌာနမှး (ငိမ်း)၊ ေရာဂါေဗဒဌာန၊ ေဆးတကသိုလ်(၁)

အသက် (၉၀)

ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၅၁-ေအ)၊ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းေန ပါေမာက ေဒါက် တာေဒ ထားက (ပါေမာက /ဌာနမှး-ငိ မ ်း ၊ ေရာဂါေဗဒဌာန၊ ေဆး တကသိုလ်-၁)သည် ၁၃-၂-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၁:၂၅ နာရီတွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်း သိရရ ှိ ပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစုင ှ ့် အတူ ထပ်တထ ူ ပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံေရာဂါေဗဒဆရာဝန်များအဖွဲ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ရဟန်း ဒါယိကာမကီး

ေဒကင်ဥ အသက် (၇၈) ှစ်

စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့လယ်ယာ ဖွံဖိးေရးဘဏ်မှ ဦးေဆာင်န်  ကားေရးမှး ဦးမင်းသူ-ေဒစာဝင်း တို၏မိခင် ေဒကင်ဥသည် ၁၂-၂-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၃:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ဝမ်းနည်း ေကကွဲရပါသည်။ ဦးေဆာင်န်ကားေရးမှးှင့် ဝန်ထမ်းများ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ေဒစာေအာင်

မန်ေနဂျာ (စီမံ) (ငိမ်း)၊ ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း

အသက် (၆၃) ှစ်

အစ်မကီး ေဒစာေအာင်သည် ၁၃-၂-၂၀၂၀ ရက် ည ၁၀:၁၀ နာရီ တွင် ကွယ်လွန်သွားသည့်အတွက် မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်း ေကကွဲရပါသည်။ ဦးခမ်းေအာင် (ဦးေဆာင်န်ကားေရးမှး)ှင့် ြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းမိသားစု

ကည်း-၉၇၂၇ OTS(29) ပါေမာကချပ်(ငိမ်း) ယ်ေကျးမတကသိုလ် ေရဦးမိေန (ဦးဘိုးကည်-ေဒသိန်း)တိ၏ ု သား၊ (ဦးေကျာ်ဒင်-ေဒခ) တို၏ သားသမက်၊ အမှတ်(၂၀၆)၊ သီဟသူလမ်း၊ ြမသီတာအိမ်ရာဝင်းေန (ေဒှင်းှင်းကိင်(ခ)ေဒအဂဓမာ)၏ ခင်ပန ွ ်း၊ Capt ဦးရဲေအာင်-ေဒြဖြဖ ေဌး၊ ဦးမျ ိးခင်-ေဒသူဇာမင်း (Khaing Su Tha Industrial Co.,Ltd, လင်သာယာ)၊ ဦးေကျာ်ထင်သတ ူ ၏ ို ေကျးဇူးရှငဖ ် ခင်ကီး၊ ကိေ ု အာင်ေကျာ်ခင ို ၊် ကိုမျ ိးေကျာ်ိုင်၊ မေရရည်ဖိး၊ မဧပရယ်တို၏ ချစ်လှစွာေသာ ဘိုးဘိုးကီး သည် ၁၄-၂-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၆:၁၀ နာရီတွင် ဘဝနတ်ထံပျံ လွနေ ် တာ်မသ ူ ွားပါသြဖင့် ၁၆-၂-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) နံနက် ၁၀ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်၍ အိမအဂိဈာပနကျင်းပမည် ြဖစ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၀-၂-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၁၀ နာရီမှ မွနး် တည့် ၁၂ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆမ ွ း် ေကး တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးဝင်းေမာင်

ကျန်းမာေရးမှး (ငိမ်း) မဲဇလီကုန်းမိ၊ အဂပူမိနယ်

အသက် (၈၆) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ကန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ အထက် ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်အိမ်ရာ၊ တိုက်(A3-2)၊ အခန်း(303)ေန (ဦးဘိုး ရှ င ်း -ေဒ သန်း ြမ)တို ၏ သား၊ (ဦးထွ န ်း -ေဒ ပု ) တို ၏ သားသမက် ၊ ေဒခင်သန်းထွန်း၏ ချစ်လစ ှ ွာေသာခင်ပန ွ ်း၊ ဦးဝိမလ (ေဗာဓိမိင်ေကျာင်းတိက ု ် သကြပင်ရာွ )၊ ဦးသက်ထန ွ း် ဦး-ေဒခင်စးုိ ကည်၊ ဦးမိးု ြမင့ထ ် န ွ း် -ေဒဝင်းဝင်းမင်း တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်ကီး၊ ေမာင်ကည်သာလင်း-မဖူးငုံေမး၊ မမီမိုှင်းပွင့်၊ မသင်းသဇင်စိုးတို၏ ချစ်လှစွာေသာဘိုးဘိုးကီးသည် ၁၂-၂-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် အာယုအထူးကုေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၆-၂-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည် ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး မိတ်ေဆွ၊ ေဆွမျ ိးများအား အေကာင်းကားအပ် ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် ူ အားရည်စူး၍ ၁၈-၂-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ကျန်ရစ်သူမိသားစု ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒေထွးွန့် (အုတ်တွင်း) အသက်(၈၆)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းပဲတန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၅၂၀)၊ မဟာဗလလမ်း၊ (၂၈)လမ်းထိပ်ေန (ဦးေသာင်း)၏ ဇနီး၊ ေဒတင်တင်ြမင့်၊ ဦးေမာင်လှေဒချယ်ရီ၊ ဦးေဝစိန်-ေဒမျ ိးမျ ိးထွန်း(ေရ မဂလာေဈး)၊ ဦးဆန်းထွန်းမေွးေွး၊ မမီးငယ်(ေရမဂလာေဈး)တို၏ ေမွးသမိခင်၊ ေြမးခုနစ်ေယာက် တိ၏ ု အဘွားသည် ၁၃-၂-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) ညေန ၆:၁၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၁၁ နာရီတင ွ ် ေရေဝး အေအးတိုက်မှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင် မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့် လိုက်ပါပိုေဆာင်ကပါရန်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးြမင့်သိန်း အသက်(၆၉)ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ နဂါးုဘ ံ ရ ု ား လမ်းသွယ်၊ အမှတ်(၆၉-C)ေန (ဦးချစ်ေမာင်-ေဒကင်စိန်)တို၏ သား၊ (ဦးအုန်းေမာင်-ေဒအုန်းေက)တိ၏ ု သားသမက်၊ (ေဒခင်ေဆွြမင့)် ၊ ေဒေအး သွယ-် (ဦးမျ ိးြမင့)် တိ၏ ု ေမာင်၊ (ဦးေစာထွန်း)-ေဒြဖြဖဝင်းေငွ၊ ဦးမျ ိးေဝေဒမွနမ ် န ွ ေ ် အး တိ၏ ု ညီ/ေမာင်၊ တူ/တူမ ကိုးေယာက်တ၏ ို ချစ်လစ ှ ွာေသာ ဦးေလး၊ ေြမးေြခာက်ေယာက်တ၏ ို အဘိုး၊ ေဒသန်းသန်းေအး၏ ချစ်လစ ှ ွာ ေသာ ခင်ပန ွ ်းသည် ၁၃-၂-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) ည ၉ နာရီတင ွ ် ေြမာက် ဥကလာပေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) ညေန ၅ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင် မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နးီ မှ မိတေ ် ဆွအေပါင်းအသင်းသဂဟ  များအား အသိေပးအေကာင်း ကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ ညေန ၃ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စးူ ၍ ၁၉-၂-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၇ နာရီမှ ၉ နာရီအထိ ရက်လည်ဆမ ွ း် ေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ကပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါ သည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးေကျာ်ေဝ အသက်(၆၇)ှစ်

သူငယ်ချင်း ေဇာ်မင်းထွနး် (ဗိလ ု မ ် ှ း-ငိမး် )၏ ဖခင် ဦးေကျာ်ေဝ အသက်(၆၇)ှစသ ် ည် ၁၀-၂-၂၀၂၀ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ ် ေကာင်း ကားသိရသည့်အတွက် ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ဦးေလး ေကာင်းရာသုဂတိလားပါေစ။ OTS (102) ေကျာင်းဆင်းအရာရှိများှင့် မိသားစုဝင်များ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ကိုမျ ိးြမင့်ိုင်(ခ)ကိုေမာင်ိုင် အသက်(၄၇)ှစ် ငိမ်းချမ်းေအးပုံှိပ်တိုက် ြမန်မာိင ု င ် ပ ံ  ံု ပ ိှ  ် င ှ ့် ထုတေ ် ဝသူလပ ု င ် န်းရှငမ ် ျားအသင်း၏ အလုပအ ် မေဆာင် ကိမ ု ျ ိးြမင့ ် င ို (် ခ)ကိေ ု မာင်င ို သ ် ည် ၃၁-၁-၂၀၂၀ ရက် (ေသာကာေန့) တွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်း သိရရ ှိ ပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ြမန်မာိင ု င ် ပ ံ  ံု ပ ိှ  ် င ှ ထ ့် တ ု ေ ် ဝသူလပ ု င ် န်းရှငမ ် ျားအသင်း (MPPA)

ေဒါက်တာ ေဒထားက (Betty Chu) (မိတ်မိ)

ပါေမာက၊ ဌာနမှး(ငိမ်း)၊ ေရာဂါေဗဒဌာန၊ ေဆးတကသိုလ်(၁)

အသက် (၉၀)

ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၅၁-ေအ)၊ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းေန (ဦးေချရှပ်ေဒကင်းလင်)တို၏သမီး၊ (ဦးဝါဟင်-ေဒြမယီရယ်)၊ (ဦးဝါက)-ေဒခင်ခင်လှ တို၏ညီမ၊ (ဦးဝင်းကိင်)-ေဒြမယီရယ်ထွန်းေကျာ်၊ (ဦးကီးြမင့်-ေဒါက်တာ ေဒြမတ်သီ)၊ (ဦးေကျာ်ညိမ်း)-ေဒခင်ေလးညိတို၏အစ်မကီး၊ ဦးလှြမင့်သိန်းMary၊ ေဒါက်တာေဇာ်လင်း-ေဒခင်ေမေထွး၊ ဦးလှေဖြမင့်-ေဒတင်တင်ေအး၊ ေဒါက်တာဦးေဌးသိန်း-ေဒကကေဆွ၊ ေဒါက်တာဦးချစ်ေဇာ်-ေဒတင်ေအးက၊ ဦးတင် ေမာင် ေအး-Gloria၊ ေဒြမသင်း က၊ ဦးတင် ေအာင် ေ ထွး-Sandra၊ (ဦးေဇယျာဝင်းကိင်)၊ ေဒါက်တာဦးေအာင်ထွန်း-ေဒသက်သက်ဝင်းကိင်၊ ေဒသီသြီ မင့၊် ေဒမိုးစာေကျာ်၊ ဦးဝင်းလင်-ေဒေအးေအးသီ၊ ေဒစန်းရင်ြမင့တ ် ၏ ို အေဒသည် ၁၃-၂-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၁:၂၅ နာရီတွင် အာယုအင်တာေနရှင်နယ် ေဆးုံ ကီး၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၁၀ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်သဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ နံနက် ၈ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၁၉-၂-၂၀၂၀(ဗုဒဟူ  းေန့)နံနက် ၇ နာရီ မှ ၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။ ] ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးြမင့်ေဆွ (သာယာဝတီ)

မိတ်မိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)

ေဒါက်တာေဒထားက

(Betty Chu) (မိတ်) ပါေမာက၊ ဌာနမှး (ငိမ်း)၊ ေရာဂါေဗဒဌာန၊ ေဆးတကသိုလ်(၁)

အသက် (၉၀)

ရန် ကု န ်  မိ၊ အမှ တ ် ( ၅၁-ေအ)၊ တကသိလ ု ရ ် ပ ိ သ ် ာလမ်းေန (ဦးေချရှပ-် ေဒကင်းလင်)တို၏သမီးသည် ၁၃-၂၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၁၀ နာရီ တွ င ် ေရေဝးသု သာန် သို ပို ေဆာင် သဂဟ်ပါမည်။ အမေဆာင်အဖွဲ

ဦးေအာင်တင့်

အထက-၅ (ေြမာင်းြမမိ)၊ ေကျာင်းအုပ်ကီး (ငိမ်း)

အသက် (၈၉) ှစ် ေြမာင်းြမမိ၊ အထက-၅ ေကျာင်း အုပဆ ် ရာကီး ဦးေအာင်တင့(် ငိမ်း)သည် ၁၃-၂-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၃:၄၅ နာရီတင ွ ် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထိန်ပင် သုသာန်သို ပိေ ု ဆာင် မီးသဂဟ်မည်ြဖစ် ပါေကာင်း ေကျာင်းသား/ သူေဟာင်း ကီးများ သိေစအပ်ပါသည်။ ေကျာင်းသားေဟာင်းအဖွဲ

ေဒြမတ်မာလာဝင်း အသက် (၄၉) ှစ်

(ဦးတင်စန်း-ေဒြမြမဝင်း) တို၏ သမီးေခးမ၊ ဦးသန်းဝင်း-ေဒချစ်ချစ်ဝင်း တို ၏ သမီး ကီး ၊ ဦးကို ကို ဦး၊ ဒု တိ ယ ဗိုလ်မှးကီးဝဏဆန်း - ေဒေအးစာ ေဌး (ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန)တို၏ အစ်မ၊ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင်ရဲစခန်းဝင်း၊ လိုင်း(၂)၊ အခန်း(၁)ေန ေဒဝင်းသီတာ ေဇာ်(AYA Bank ၊ လက်ေထာက် မန်ေန ဂျာ)၊ ဦးဗိလ ု ဗ ် လ ို လ ် င ွ -် ေဒအင်ကင်းခိင ု ၊် ေမာင်ရှိန်းထက်အာကာတို၏ ေမွးသမိ ခင်၊ မမျ ိးသီရေ ိ အာင်၊ ေမာင်ေအာင်ဘန ု ်း ြပည့်စုံတို၏အဘွား၊ ရဲတပ်ကပ်ကီး ခင်ေဇာ်(ဘုရင့ေ ် နာင်နယ်ေြမရဲစခန်း)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီးသည် ၁၄-၂-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၅:၃၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၆-၂-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) ညေန ၃ နာရီတင ွ ် ေရေဝး သုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၁:၄၅ နာရီ တွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၂၀-၂-၂၀၂၀ (ကာသပေတး ေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁:၃၀ နာရီအထိ ရက်လည်ဆွမ်းေကး တရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါ

ခိုင်သစ်ေတာုံးအုပ်ကီး (ငိမ်း)၊ မုံရွာ

အသက် (၈၅) ှစ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊

သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၃)

ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ထိန်ဝင်းလမ်း၊ အမှတ်(0/70-ခ) ေန (ဦးသိန်း-ေဒေအး) တိ၏ ု သား၊ (ဦးအုန်းဟန်-ေဒဖွားတင့)် တိ၏ ု သားသမက်၊ (ေဒခင်သန်းြမင့)် ၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပန ွ း် ၊ ဦးထွန်းလင်းစိုး-ေဒနီနီဝင်းတို၏ ေမွးသဖခင်၊ ေမာင်ဖိးသူရေအာင်-မသွန်းသီရထ ိ န ွ ်း၊ ေမာင်ြပည့လ ်  ံထက်ေကျာ်၊ ေမာင်ခန့် ညားဘုန်းရှန ိ တ ် ၏ ို ချစ်လစ ှ ာွ ေသာအဘိးု သည် ၁၃-၂-၂၀၂၀ (ကာသပေတး ေန့) မွန်းလွဲ ၂:၁၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၅-၂-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၃ နာရီတွင် အမိုးနီသုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီး ရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟအေပါင်းတိုအား အသိေပး အေကာင်းကား အပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယ် လွနသ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၁၉-၂-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒရီ (ခ) ေဒေအးေအး (ေညာင်ခါးရှည်မိ) (၇၃) ှစ်

ဒုပစည်းထိန်း (ငိမ်း) ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ တိုင်း (၁၁) ရန်ကန ု ် မိ၊ မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ်၊ ကန်/ေရှရပ်ကက ွ ၊် မေလးလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၀၊ ၆/ဘီ)ေန (ဦးဘိုေကး-ေဒလှရင်)တို၏သမီးကီး၊ (ဦးစိန်လွမ်းေဒတင်ေအး)တို၏သမီးေခးမ၊ ဦးေအာင်မင်း(မန်ေနဂျာ၊ ရန်ကုန်တိုင်း သမ အသင်းစု-ငိမ်း)၏ဇနီး၊ ဦးေကျာ်မင်းဦး (လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး၊ မိြပ ဖလမ်းခိုင)် -ေဒတင်မာေအး၊ ဦးေအးမင်းလတ်(ေခတ စင်ကာပူ)-ေဒတိုးတိုး လွင၊် ေဒတင်မင်းေထွး(ေခတ-စင်ကာပူ)-ဦးမျ ိးြမတ်ထဋ ွ တ ် ၏ ုိ မိခင်၊ မေမသူခင ို ၊် ေမာင်ဘုန်းဟန်ကို၊ မေဟသီလတ်၊ ေမာင်ေဇယျာမင်း၊ ေမာင်ေအာင်ခန့်မင်း၊ ေမာင်ဇာနည်ြမတ်ထွဋ်တို၏အဘွားသည် ၁၄-၂-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၆ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၆-၂-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) ညေန ၃ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်၌ သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟအေပါင်းအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါ မည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒမေအးလှ

အသက်(၇၂)ှစ် စစ်ေတွ

စစ်ေတွမိ၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာင်းတက်လမ်းရပ်ကွက်၊

အမှတ်(၂၅၂)ေန ဦးမဲထွန်းေအာင် (စက်ြပင်မှး-ငိမ်း၊ ြမန်မာ့

လပ်စစ်)၏ ဇနီး၊ ေဒိင ု  ် င ို (် ြပံးပန်းေဝ-ယုဇနပလာဇာ)၊ (ဦးေမာင် ေမာင်သန်း)-ေဒြမစာ၊ ဦးသန်းြမင့၊် ဦးေအးြမင့၊် ဒုရအ ဲ ပ ု ြ် မင့ထ ် န ွ ်း

(ေလေကာင်းရဲတပ်ဖွဲ၊ ဟဲဟိုးေလဆိပ)် -ေဒေအးေအးိင ု ၊် (ဦးြမင့် စိုး) တို၏ ေကျးဇူးရှင်မိခင်၊ မေအးငိမ်းဇံ၊ ေမာင်ေအာင်မင်းဟိန်း၊ ေမာင်ေကျာ်စိုးပိင ု ၊် မဆုစမ ံ ိုး၊ ေမာင်ြမတ်ကလ ို င်း၊ ေမာင်သန့်ဇင်ဖိး၊ မေရစင်ဖိး၊ မသဇင်ထက်တ၏ ို အေဘာင်ရင ှ ၊် ေမာင်ခန့်ဘန ု ်းသုခ

၏ အဖီးရှငသ ် ည် ၁၃-၂-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) ည ၉:၄၅ နာရီ

တွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) မွနး် လွတ ဲ င ွ ် စစ်ေတွမိ အာကျ ိတ်ေတာ်ကုန်း သုသာန်သို ပိုေဆာင်သဂဟ်

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ကိုမင်းေသွးထက်

မဟာသိပံ(အပိုင်း-က)၊ ကုန်ထုတ်ဓါတု၊ ရန်ကုန်တကသိုလ်

အသက် (၂၃) ှစ်

သူငယ်ချင်းြဖစ်သူ ဦးေအာင်ေကျာ်ေဇာ-ေဒယ်ယ်ဦးတို၏ချစ်လှစွာ ေသာသားငယ် ကိုမင်းေသွးထက်သည် ၁၁-၂-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွား ပါေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုများှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။ ၁၉၈၂-ခုှစ်၊ သိပံဘွဲ (သစ်ေတာ)သူငယ်ချင်းများ


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ယေန့ဖတ်စရာ

န်းကိန်းအသစ်များှင့်

ေနြပည်ေတာ်ေရပန်းဥယျာ် ပန်းပွဲေတာ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

Doing Business 2020 စာမျက်ှာ

၁၀

အာဖဂန်တွင် ယာယီအပစ် အခတ်ရပ်စဲေရးရယူရန် အေမရိကန် သတ်မှတ် စာမျက်ှာ

၁၃

ချစ်သမူ ျားေန့အထိမ်းအမှတ် ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ် ထုတ်လင့်ခဲ့တဲ့

ေနြပည်ေတာ်

ဂျက်စတင်ဘီဘာ စာမျက်ှာ

၁၉

ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၄

ေကာင်စဝ ီ င်များြဖစ်ကသည့် ဦးေအးေမာင်စန ိ  ် င ှ ့် ဦးညီထန ွ ်း၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေနြပည်ေတာ်တွင် ပထမဦးဆုံးအကိမ်ကျင်းပသည့် ေနြပည်ေတာ်ေရပန်းဥယျာ် ပန်းပွဲေတာ်

ေကာ်မတီဝင်များှင့် ၎င်းတို၏ဇနီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ ဆန်းြမတ်ထွန်းကုမဏီ

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယေန့ ညေန ၆ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ေရပန်းဥယျာ်၌ ကျင်းပသည်။

တာဝန်ရှိသူများှင့် ဖိတ်ကားထားသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

အခမ်းအနားသို ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဥ ီ က ေဒါက်တာမျ ိးေအာင်င ှ ဇ ့် နီး၊ ေနြပည်ေတာ်

ဖူဆယ်လိဂ် ချန်ပီယံဆုအတွက် VUC ှင့် MIU အသင်း အဆုံးအြဖတ်ကစားမည်

၂၀၁၉ ခုှစ်က ေြခစမ်းပွဲအြဖစ်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၄

ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ်က ကီးမှးကျင်းပသည့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ရာသီ MFF ဖူဆယ်လိဂ်ပိင်ပွဲ ေနာက်ဆးံု ရက်သတပတ်ြဖစ်သည့် ပွစ ဲ ် (၂၂) ကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက်ပင ုိ း် မှ စတင်ကာ ကျင်းပ မည်ြဖစ်သည်။ ချန်ပီယံဆုအတွက် VUC ှင့် MIU အသင်းတို ရမှတ်တူြဖင့် အကိတ်အနယ်ြဖစ်ေနပီး ထိပ်တိုက်ေတွဆုံမည့် ေနာက်ဆုံးပွဲမှာ အဆုံးအြဖတ်ြဖစ်ေနသည်။ စာမျက်ှာ ၁၉ ေကာ်လံ ၁ သို 

MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲေဘာလုံးပွဲစ်များ တိုက်ိုက်ထုတ်လင့်ြပသမည်

ြမန်မာှင့် နီေပါအသင်း ယှ်ပိင်ကစားခဲ့စ်။

ေနြပည်ေတာ်

ြမန်မာ့လက်ေရွးစင်အသင်း မတ်လလယ်တွင် ေလ့ကျင့်မည် ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ

ရန်ကုန်

စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၄ သို 

၁၄

၂၀၂၀ ရာသီ Myanmar National League (MNL) အမှတ်ေပးပိင်ပွဲ ပွဲစ် (၆) ပွဲစ်များအနက် ချင်းယူိုက်တက် FC အသင်းှင့် ဧရာဝတီယူိုက်တက် FC အသင်းတိုသည် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅ ရက် ညေန ၄ နာရီတွင်လည်းေကာင်း၊ ဇွဲကပင်ယူိုက်တက် FC အသင်းှင့် ရှမ်းယူိုက်တက် FC အသင်းတိုသည် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၆ ရက် ညေန ၄ နာရီတွင်လည်းေကာင်း ရန်ကုန်မိရှိ သုဝဏအားကစားကွင်း၌ ယှ်ပိင်ကစားကမည်ြဖစ်သည်။

၁၄

ြမန်မာ့လက်ေရွးစင်အသင်းသည် ၂၀၂၂ ကမာ့ဖလားအာရှဇုန် (ဒုတိယအဆင့်) ေြခစစ်ပွဲှစ်ပွဲကို မတ်လတွင် ယှ်ပိင်ကစားရမည်ြဖစ်ပီး မတ်လလယ်တွင် စတင်ေလ့ကျင့်မည်ြဖစ်သည်။

ေဖေဖာ်ဝါရီ

စာမျက်ှာ ၁၉ ေကာ်လံ ၄ သို 

အဆိုပါေဘာလုံးပွဲစ်များကို ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကား (MRTV) ှင့် MRTV Sports Channel တိုတွင် ညေန ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှစတင်၍ တိုက်ိုက် (Live) ထုတ်လင့်ြပသေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

Profile for Myanmar Newspaper

15 Feb 20  

15 Feb 20  

Advertisement