Page 1

ဂုဏ်ေတာ်ထူးှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူ ြမတ်စွာဘုရားသည် စိုးရိမ်ေကာင့်ကမမရှိဘဲ အလွန် ချမ်းသာစွာ အသက်ေမွးိုင်ကုန်၏။ ဆွမ်းအာဟာရ မရေသာ်လည်း အာဘဿရဘုံရှိ ြဗဟာကီးများကဲ့သို ပီတိ ဟူေသာအစာကို စားသုံး၍ေနိငု က ် နု ၏ ် ။ (ထိသ ု ို ဂုဏေ် တာ် ထူးှင့် ြပည်စ့ ေုံ တာ်မေူ ပေသာ ြမတ်စွာဘုရားအား ရည်မနှ ်း ၍ ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ရာ၏)

သုခဝဂ်(ဓမပဒ-၂၀၀)

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၆ ရက်၊ ဗုဒဟူးေန့။

Wednesday, 15 January 2020

၉၈၉၅

စစ်မှန်သည့် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ကို ဦးထိပ်ရွက်ကာ စည်းလုံးညီွတ်စွာြဖင့် အတူတကွကိးပမ်း တိုင်းရင်းသားများှင့်တကွ ကယားြပည်နယ်အတွင်း မှီတင်းေနထိုင်ကသည့် မိဘြပည်သူညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

အားလုံး ေကာင်းကျ ိးချမ်းသာ မဂလာအေပါင်းှင့် ြပည့်စုံကပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းလျက် တ်ခွန်း

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး

ဆက်သအပ်ပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်က (၆၈) ှစ်ေြမာက် ကယားြပည်နယ်ေန့အခမ်းအနားသို ေပးပိုသည့်သဝဏ်လာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်

၁၉၅၁ ခုှစ်၊ ဖွဲစည်းအုပ်ချပ်ပုံ အေြခခံဥပေဒြပင်ဆင်ချက် အက်ဥပေဒ(၁၉၅၁ ခုှစ် အက်ဥပေဒအမှတ် ၆၂) ပုဒ်မ

ယေန့ကျေရာက်သည့် (၆၈) ှစ်ေြမာက် ကယားြပည်နယ်ေန့ ေန့ထူးေန့ြမတ်အခါသမယတွင် ကယား

ိုင်ငံေတာ်သမတဦးဝင်းြမင့်အား ေလရှီးမိ မျ ိးွယ်စုအကီးအကဲများှင့် ေဒသခံတိုင်းရင်းသားများက ကိဆိုတ်ဆက်ကစ်။

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့် ေလရှီးမိှင့်လဟယ်မိတိုမှ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မျိးွယ်စုအကီးအကဲများ၊ မိမိမိဖများ၊ လူမေရးအသင်းအဖွဲ များှင့်ေတွဆုံ ၁၄

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်သည် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများြဖစ်ကသည့်

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရဲေအာင်၊ ေဒါက်တာ

မျ ိးသိမ်းကီး၊ ေဒါက်တာြမင့်ေထွး၊ ဦးဟန်ေဇာ်၊ ိုင်သက်လွင်၊ ြမန်မာိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲရဲချပ် ဒုတိယရဲဗိုလ်ချပ်ကီး ေအာင်ဝင်းဦး၊ တာဝန်ရှိသူများှင့်အတူ ယေန့ နံနက် ၇ နာရီခွဲတွင် တပ်မေတာ်အထူးေလယာ်ြဖင့် ေနြပည်ေတာ်မှ ထွက်ခွာရာ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ဟုမလင်းမိသို ေရာက်ရှိကသည်။

အုပခ ် ျပ်ပအ ုံ ေြခခံ ဥပေဒ ပုဒမ ် ၁၈၀၊ ပုဒမ ် ခွ(ဲ ၁) အရ ကရင်နြီ ပည်နယ်ကို ကရင်ြပည်နယ်အတွင်း ထည့သ ် င ွ ်းြပာန်းခဲ့ ပီး ၈ အရ ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဖွဲစည်းအုပ်ချပ်ပုံ အေြခခံဥပေဒတွင် ‘‘ကရင်နီြပည်နယ်’’ ဆိုသည့်စကားရပ်

ချစ်ခင်ေလးစားအပ်ပါေသာ ကယားတိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ ခင်ဗျား-

လဟယ် ဇန်နဝါရီ

ြမန်မာိင ု င ် လ ံ တ ွ လ ် ပ်ေရးရပီးေနာက် ြပည်နယ်င ှ တ ့် င ုိ း် များ ဖွဲ စည်းတည်ေထာင်ရာတွင် ၁၉၄၇ ခုစ ှ ၊် ဖွဲ စည်း

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ပါရှိသည့်ေနရာတိုင်း၌ ထိုစကားရပ်အစား

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် ကေမာဒီးယားဘုရင့်တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး ဦးစီးချပ် General Vong Pisen အား ရင်းရင်းှီးှီးတ်ဆက်စ်။

ိုင်ငံေတာ်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် ကေမ ာ ဒီးယားဘုရင့်တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် General Vong Pisen အား လက်ခံေတွဆုံ ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်သည်

ြမန်မာိုင်ငံ၌ ချစ်ကည်ေရးခရီးေရာက်ရှိေနေသာ

ကေမာဒီးယားဘုရင့်တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် General Vong Pisen အား ယေန့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၌ လက်ခံေတွဆုံသည်။ ေတွဆုံစ် ှစ်ိုင်ငံြပည်သူများ၏ အကျ ိးစီးပွားအတွက် ှစ်ိုင်ငံအကား ကစုံပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများ  အေပ ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာအြမင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကသည်။

စာမျက်ှာ ၅ ေကာ်လံ ၁ သို 


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ပညာြဖင့်ေြပာင်းလဲ အနာဂတ်ေဖာ်ေဆာင် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကိ  ုေဆာင်ရွက်ရာ၌ အတိတ်ှင့် ပစပန်ကာလ စွမး် ေဆာင်မများကိ  ု ြပန်လည်သးံု သပ်ေလ့လာရမည်ြဖစ်သည်။ အတိတမ ် ှ သင်ခန်းစာများ၊ ေကာင်းေမွများကိယ ု ူ ပီး ပစပန်ကာလအားနည်းချက်များ၊ လိအ ု ပ်ချက်များအား ြပန်လည်ြပြပင်၍ ေခတ်င ှ လ ့် က ို ေ ် လျာညီေထွရသ ှိ ည့် အားသာချက်များကိုြဖည့်စွက်ကာ ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ အနာဂတ်ကို တည်ေဆာက်ရမည်ြဖစ်သည်။ ေခတ်ကာလတစ်ခုကို တည်ေဆာက်ရာ၌လည်းေကာင်း၊ လုပ်ငန်း တစ်ခက ု ဖ ို န်တီးရာ၌လည်းေကာင်း ပညာသည်အဓိကကျသည့် အရင်းအှီး ြဖစ်သည်။ ပညာြဖင်အ ့ ရာရာကိဖ ု န်တးီ ိင ု သ ် ည်။ ပညာြဖင့် အေတွးအေခ အယူအဆသစ်များ ြဖန့်ေဝိင ု သ ် ည်။ ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု မ ် ှ ေပထွန်းခဲသ ့ ည့် အသိပညာရှင်များ၊ အတတ်ပညာရှင်များသည် လူ့ေဘာင်ေလာကကို ဖန်တီးခဲ့ က၊ တည်ေဆာက်ခဲ့ ကသည်။ လူ့ေဘာင်ေလာက တည်ထန ွ ်းေရးကို ေဖာ်ေဆာင်င ို သ ် ည့် ပညာသေတ  ည်ရာဌာနသည် ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု ် ကီး ဟု ညန်းဆိုရမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိင ု င ် ပ ံ ညာေရးေလာက၏ အတိတ ် င ှ ့် ပစပန်အေြခအေနများ ကို ြပန်လည်သုံးသပ်လင် အနာဂတ်ပညာေရးစီမံကိန်းများ၏ အေရးပါပုံ များကို သတိြပိင ု မ ် ည်ြဖစ်သည်။ အေြခခံပညာကြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး၌ ခွြဲ ခားမမရှဘ ိ ဲ လူတင ို ်းပညာသင်ယ ူ င ို မ ် အခွ  ငအ ့် လမ်းများ ေဖာ်ေဆာင်ေပး ေနပီး တကသိလ ု သ ် င်းုိ ှင့် နည်းစနစ်များှင့် လိက ု ေ ် လျာညီေထွရေ ိှ စရန် သူငယ်တန်း +၁၂ သင်ိုးသစ်များြဖင့် ြပဿနာေြဖရှင်းေရးစွမ်းရည်၊ သင်ယမ ူ  စွမ်းရည်၊ ပုဂိလ်ေရးစွမ်းရည်ှင့် လူမစွမ်းရည်များတိုးတက်လာေစရန် ြပန်လည်သုံးသပ် အဆင့်ြမင့်တင်ေနသည်။ အေြခခံပညာကှင့် လိုက်ေလျာညီေထွရှိမည့် အဆင့်ြမင့်ပညာ က ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ၌  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ဘဝတစ်သက်တာ သင်ယူေလ့လာသူများ၏ အရည်အေသွးတိုးတက်လာေစရန် သင်ကား သင်ယမ ူ ၊ ေလ့ကျင်ေ ့ ရး၊ သုေတသနှင့် တီထင ွ ဆ ် န်းသစ်မမှ  အစြပ၍ သင်ယမ ူ  ပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်းများကို ဖန်တီးအားေပးေနေကာင်း သိရသည်။ နယ်ပယ်ကအလိက ု ် ဖွံဖိးတိးု တက်ေရးတွင် အေရးပါသည်က ့ မှာ သုေတသနြဖစ်သည်။ ြမန်မာိင ု င ် ရ ံ ိှ လုပင ် န်းကများဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရး တွင် သုေတသနကမှာ လိုအပ်ချက်များရှိေန၍ ေလ့လာလိုက်စားမ ဘက်တင ွ ပ ် ါ အားနည်းသည်ကေ ို တွရမည်ြဖစ်သည်။ ပညာေရးကတွင် သုေတသနသည် အသက်ြဖစ်ပီး သုေတသနှငဖ ့် ံွ ဖိးေရးသည် တိင ု း် ြပည် စီးပွားဖွံဖိးတိုးတက်မှ  င့် ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေသာတိုးတက်မအတွ  က် အေရးပါသည်။ ထိေ ု ကာင့် တကသိလ ု တ ် င ွ ် အားလုံးပါဝင်ေသာ သုေတသန ယ်ေကျးမကိအ ု ားေပးေနပီး ေပါင်းစည်းသုေတသနကို ြမငတ ့် င်ေပးေနသည်။ ပညာေရးကတွငသ ် ာမက အြခားကများတွငလ ် ည်း သုေတသန ေကာင်းလင် လုပင ် န်းအရည်အေသွးှင့် စွမ်းေဆာင်မများတိ  ုးတက်ေကာင်း မွနလ ် ာေအာင် အေထာက်အပံေ ့ ပးိင ု သ ် ည်။ ပညာေရးြပြပင် ေြပာင်းလဲမ တွင် သုေတသနယ်ေကျးမကို အေလးထားအားေပးမအား ကိဆိရ ု မည်ြဖစ် သည်။ သုေတသနလုပင ် န်းများကို ေဆာင်ရက ွ ရ ် ာတွင် လံ့ေဆာ်မသည်  အေရး ကီးသည်။ လံ့ေဆာ်မအြဖစ် ေဒသလိုအပ်ချက်ကို ြဖည့်ဆည်းေပးမည့် အသုံးချသုေတသနလုပ်ငန်းများအား အားေပးေန သည်ကို ေတွရသည်။ မျက်ေမှာက်ကာလပညာေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမသည်  ပညာသင်ကားုံ သက်သက်သာမဟုတ်ဘဲ လူ့ေဘာင်ေလာက၌ ကံေတွိုင်မည့် ြပဿနာ များှင့် စိနေ ် ခမများကို ရင်ဆင ို ေ ် ြဖရှင်းေကျာ်လားိ  င ု မ ် ည့် ပညာအေြခခံများ ချထားေပးမမှာ ေခတ်င ှ ဆ ့် ေ ီ လျာ်သည့် ေြပာင်းလဲမဟု  ဆရ ို မည်ြဖစ်သည်။ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၏ အြပသေဘာေဆာင်ေသာြမင်မ၊ ေတွးေတာမှင့်စိတ်ခံစားမတိုကို အားေပးသည့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏ ပင်မတန်ဖိုးများကို ေဖာ်ေဆာင်ေပးေနသည်။ လူသားေကာင်းမ၊ အသင်းအဖွဲ ြဖင်ေ ့ ဆာင်ရက ွ မ ် ၊ တာဝန်ယမ ူ ၊ တာဝန်ခမ ံ ၊ တီထင ွ ဆ ် န်းသစ်ဖန်တီးမတိြု ဖင့် မျက်ေမှာက်ကမာကီးအတွက် အေကာင်းဆုံးေဆာင်ရွက်ေပးိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများသည် ပင်မတန်ဖိုးများြဖစ်သည်။ သိုြဖစ်ရာ အရည်အေသွးရှိေသာ ပညာေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမသည်  ိင ု င ် ၏ ံ အနာဂတ်အတွက် ရင်းှီးြမပ်မ ှံ ြဖစ်  ပီး ငိမ်းချမ်းသာယာဝေြပာေသာ လူ့ေဘာင်ကို တည်ေဆာက်င ို သ ် ြဖင့် အတိတ၊် ပစပန်ကာလ ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ ပညာေရးကို ထင်ဟပ်သုံးသပ်လျက် အနာဂတ်အတွက် ပညာေရးြပြပင် ေြပာင်းလဲမများကိ  ု အေကာင်းဆုံးေဆာင်ရွက်ိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကည်ပါ ေကာင်း။ ။

ဖွဲ စည်းပုံအေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်) ြပင်ဆင်ေရးပူးေပါင်းေကာ်မတီအစည်းအေဝး(၂/၂၀၂၀) ကျင်းပ ဦးထွန်းထွန်းဟိန်၊ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ြပင်ဆင်ေရးပူးေပါင်းေကာ်မတီ၏ ေဆွးေွးဆုံးြဖတ်

အေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုှစ်) ြပင်ဆင်ေရး ပူးေပါင်း

အမျ ိးသားလတ်ေတာ် ဒုတိယဥက ဦးေအးသာ

မများကို ပီးြပတ်ေအာင်ေဆာင်ရွက်ပီးြဖစ်သြဖင့်

ေကာ်မတီအစည်းအေဝး(၂/၂၀၂၀)ကို ယေန့ နံနက်

ေအာင်၊

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ကို ြပင်ဆင်

၁၀ နာရီတင ွ ် ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ် D ေဆာင်

ေဒါက်တာြမတ်eာဏစိုး၊

တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး

သည့် ဥပေဒမူကမ်းအား ဖွဲ စည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒ

ဒုတိယထပ်အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ဦးေဌးဝင်းေအာင်(ခ)ဦးြပံးချ ိ၊ အဖွဲ ဝင်များြဖစ်က

ြပင်ဆင်ြခင်းအခန်း (၁၂)ပါ ြပာန်းချက်များှငအ ့် ညီ ြပစု၍ ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ် (၁၅) ကိမေ ် ြမာက်

အစည်းအေဝးသို

ပူးေပါင်းေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး

ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒ

သည့် ိင ု င ် ေ ံ ရးပါတီများမှ လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ်

(၂၀၀၈ ခုစ ှ )် ြပင်ဆင်ေရး ပူးေပါင်းေကာ်မတီဥက

များ၊ တစ်သးီ ပုဂလလ  တ်ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယမ ် ျား

ပုံမှန်အစည်းအေဝးမတိုင်မီ

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ဒုတိယနာယက ြပည်သူ့

ှင့် ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်ုံးမှ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ

လတ်ေတာ်ဒုတိယဥက

တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

သည်။

ဦးထွန်းေအာင်(ခ)

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၄

MITV ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးများုပ်သံလိုင်း (NRC)၊ ြမန်မာ့အသံေရဒီယိုအစီ

၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်တင ွ ် ကျေရာက်မည့် (၆၈)ှစေ ် ြမာက် ကယား

အစ်၊ Myanmar State Counsellor Office Facebook Page၊ NRPC

ြပည်နယ်ေန့အခမ်းအနားကို ကယားြပည်နယ် လွိင်ေကာ်မိ ကရဝတီ

Facebook Page၊ Ministry of Information Facebook Page၊ MRTV

ပွေ ဲ တာ်ကင ွ း် တွင် ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၈ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် ကျင်းပသွား

Facebook Page ှင့် Myanmar Digital News Facebook Page တိုတွင်

မည်ြဖစ်သည်။

ယင်းေန့ နံနက် ၈ နာရီမစ ှ တင်၍ တိက ု  ် က ို ် (Live) ထုတလ ် င့  သ ် ွားမည်ြဖစ်

အဆိုပါအခမ်းအနား ကျင်းပပုံများကို ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကား (MRTV)၊

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချ ိန်းေဈးကွက် (၁၄-၁-၂၀၂၀) ukrP Ü t D rnf tzGifhaps; tydwaf ps; (usyf) (usyf) 11 , 000 11 ,500 FMI 3,850 3,850 MTSH

&S,f,m apmifa& 2,148 12,198

&S,f,mwefzdk; (usyf) 24,488,500 46,962,300

MCB FPB TMH

ေရေဈး၊ စက်သုံးဆီေဈးှင့် ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်  း မေလး(ေရေဈး) ၁၂၁၀၅၀၀

စက်သုံးဆီေဈးန်း (က) ဒီဇယ်

ရန်ကုန် တစ်လီတာ

မေလး

၉၂၀/၉၇၀ ကျပ်

၉၈၀/၉၉၀

( ခ ) ေအာက်တိန်း ၉၅ တစ်လီတာ

၉၄၀/၉၈၀ ကျပ်

၁၀၃၀/၁၀၄၅ ကျပ်

( ဂ ) ေအာက်တိန်း ၉၂

တစ်လီတာ

၈၂၀/၈၉၅ ကျပ်

၉၂၅/၉၄၀

(ဃ) အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ်

တစ်လီတာ

၉၃၀/၉၈၀ ကျပ်

၉၉၀/၁၀၀၅ ကျပ်

စာတည်းမှးချပ် - ဦးဝင်းေရ

သတင်းေထာက်မှး

- ဦးြမင့်စိုး

စာတည်းမှး

- ဦးဝင်းိုင်

ဘာသာြပန်စာတည်းများ

- ဦးေဇာ်ဝင်း၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

စာတည်းများ

- ဦးစန်းေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

ကျပ် ကျပ်

(က) အေမရိကန်

တစ်ေဒလာ

=

၁၄၈၂.၃

တစ်ယူို

=

၁၆၅၀.၇

( ဂ ) တုတ်

တစ်ယွမ်

=

၂၁၅.၂၅

(ဃ) ထိုင်း

တစ်ဘတ်

=

၄၈.၉၄၅

( င ) မေလးရှား

တစ်ရင်းဂစ်

=

၃၆၃.၉၈

( စ ) အိိယ

တစ်ူပီး

=

၂၀.၉၁၈

(ဆ) ဂျပန်

တစ်ရာယန်း

=

၁၃၄၈.၁

( ဇ ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ်

=

၁၂၇.၉၁

( ဈ ) ဩစေတးလျ

တစ်ေဒလာ

=

၁၀၂၁.၆

(ည) စင်ကာပူ

တစ်ေဒလာ

=

၁၀၉၉.၉

ဦးကိုမင်း၊ ေဒစန်းယ်ဥ

www.facebook.com/themirrordaily

ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ရယူသည်

ဦးသန်းတင်ေအာင်၊ ေဒခင်မိုမိုေအာင်၊ ေဒခင်မျ ိးိုင်၊ ေဒခင်စုစုလင်၊

ေဒေနဇာဇာထွန်း၊ ဦးသက်ေထွး၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(် ၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

အငယ်တန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊

အကီးတန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးဟိနး် ထက်လင်း၊ ဦးိင ု လ ် င်းကည်၊

themirror.npt@gmail.com

366,700 21,487,500 3,852,600

42 955 1,386

( ခ ) ဥေရာပ

(ြမန်မာိုင်ငံစက်သုံးဆီအသင်း)

ေဒခင်ခင်သက်၊ ေဒယုဝါဝါ၊ ေဒသီသမ ီ င်း

8,100 22,500 2,700

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်  း

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရန်ကုန်(ေရေဈး) ၁၂၁၀၅၀၀

8,100 22,500 2,900

&efukefpawmhtdwfcsdef;rS &,lonf/

ေအာက်တိန်း ၉၂ တစ်လီတာ ၇၇၅ ကျပ်

၁၉၅၇ ဧပီ ၁၆ တွင် စတင်တည်ေထာင်သည်။

တင်သွင်းိုင်ေရး

(၆၈)ှစ်ေြမာက် ကယားြပည်နယ်ေန့အခမ်းအနား တိုက်ိုက်ထုတ်လင့်မည်

ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၈၇၅/၈၈၅ ကျပ်၊ အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၈၈၈/၉၀၀ ကျပ်၊

ေကးမုံသတင်းစာတိုက်က ထုတ်ေဝသည်။

အစည်းအေဝးတွင်

ခုစ ှ )် ြပင်ဆင်ေရးပူးေပါင်းေကာ်မတီ ဒုတယ ိ ဥက

ရန်ကုန် လက်ကားေဈး

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ် (၀၀၆၄၀)၊

ယေန့ကျင်းပသည့်

ဖွဲစည်းပုံ

ဦးေအးမင်းသူ၊ ေဒမာမာစိုး ဓာတ်ပုံသတင်းေထာက်

- ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁ ရန်ကုန်ုံးခွဲ

- အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗလလမ်းေထာင့၊် ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ

- ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမ/ံ ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန့်ချ ိေရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ေရှဖုံးမှ

ထို ြ ပင် ကယားြပည် န ယ် သ ည် အေရှ ဘက် ရ ှိ ထို င ်း ို င ် ငံ ၏ နယ် စ ပ်

‘‘ကယားြပည်နယ်’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ထည့်သွင်းရမည်ဟု ြပာန်းခဲ့ပါ

ဝင်ေပါက်များမှတစ်ဆင့် ရင်းှးီ ြမပ်မ ံှ ၊ ကုနသ ် ယ ွ မ ် ၊ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်မှ  င့်

ယင်းကဲ့သို ‘‘ကရင်နီြပည်နယ်’’ မှ ‘‘ကယားြပည်နယ်’’ သို ေြပာင်းလဲ

ြပည်နယ်တစ်ခုလည်းြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့် တစ်ိုင်ငံလုံး

သည်။

ခရီးသွားလာမများ ဝင်ေရာက်လာိင ု သ ် ည့် အလားအလာေကာင်းများရှေ ိ နသည့်

ေခတွင်သည့် ပထမဦးဆုံးေသာ ‘‘ကယားြပည်နယ်ေန့’’ အခမ်းအနားကို

လပ်စစ်မီးရရှိေရးရည်မှန်း၍ ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင် ယခုအခါ

၁၉၅၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်ေန့တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ယေန့ဆိုလင် (၆၈)ှစ် ြပည့်ေြမာက်ခဲ့ပီြဖစ်ပါသည်။ တွင်

တစ်င ုိ င ် လ ံ းံု အတိင ု း် အတာအရ ြပည်သ(ူ ၅၀) ရာခိင ု  ် န်  း သုးံ စွ ဲ င ုိ ေ ် နပီြဖစ်ပါသည်။

ကယားြပည်နယ်

ကယားြပည်နယ်အေနှင့် (၈၈.၇) ရာခိုင်န်းေကျာ် လပ်စစ်မီးရရှိသုံးစွဲေနပီ

ကယားမျ ိးွယစ ် ု (၉)မျ ိးှငတ ့် ကွ အြခားေသာြပည်ေထာင်စုဖွား

ြဖစ်ေသာေကာင့် စက်မကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်

တိင ု ်းရင်းသားများသည် ေရှးပေဝသဏီကတည်းက ှစက ် ာလကာေညာင်းစွာ

အဆင်သင့်ြဖစ်ေနပီ ြဖစ်ပါသည်။

ချစ်ခင်ရင်းှီးစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ခဲ့ကပါသည်။ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့်

ိင ု င ် ေ ံ တာ် အစိုးရအေနြဖင့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်တာဝန် စတင်ထမ်းေဆာင်ရသည်င ှ ့်

တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးအသီးသီးတို၏

တစ်ပိင်နက်-

- တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးှင့် ြပည်သူများ၏ လူမစီးပွားဘဝ တိုးတက်

ထုံးတမ်းအစ်အလာများ၊ ယ်ေကျးမိုးရာဓေလ့ပေ ွဲ တာ်များ၊ ဘာသာစကား၊

ြမင့်မားေရး၊

စာေပှင့် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အေရးများကို ပိုမိုတိုးတက်ဖွံဖိးပီး အစ် တည်တံ့ေစရန် ရည်မှန်းလျက် ဝန်ကီးဌာနတစ်ခု

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီး ချ ီးြမင့်

- အမျ ိးသားြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးှင့် ြပည်တွင်းငိမ်းချမ်းေရး၊

အားေပးလျက်ရှသ ိ ကဲသ ့ ုိ ဖွံ ဖိးတိးု တက်မအားနည်  းသည့် ြပည်နယ်များကို

- ဒီမက ို ေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု တည်ေဆာက်ေရးအတွက် အေြခခံ

လည်း ပို၍ဂုတစိုက် ပံ့ပိုးြမင့်တင်ေပးလျက်ရှိပါသည်။

အုတ်ြမစ်ြဖစ်သည့်

ကယားြပည်နယ်၏ သာယာလှပေသာ သဘာဝေရေြမေတာေတာင်များ၊

ဖွံစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ

ြပင်ဆင်ေရးဆိုသည့်

ရည်မန ှ ်းချက်ပန်းတိင ု (် ၃) ရပ်အား ချမှတြ် ပာန်းပီး ယင်းရည်မန ှ ်းချက်

ြမစ်ေချာင်း၊ ဆည်ေြမာင်းများ၊ ေရတံခန ွ မ ် ျား၊ သဘာဝလိဏ ု ဂ ် မ ူ ျားှင့် ေဒသခံ

များ ြပည့မ ် ေ ီ အာင်ြမင်ေစေရးအတွက် ကိးပမ်းအေကာင်အထည်ေဖာ်

တိုင်းရင်းသားများ၏ ိုးသားေဖာ်ေရွမများေကာင့် ယခုအခါ ြပည်တွင်း၊

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ြပည်ပ ခရီးသွားဧည့သ ် ည်များအတွက် အပန်းေြဖလည်ပတ်သာွ းလာစရာ

တစ်ချ ိန်က တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုအချင်းချင်းကား ိုင်ငံေရးအယူဝါဒ

ေနရာတစ်ေနရာအြဖစ် ပိုမို၍ လူသိများထင်ရှားလာပီး သဘာဝအေြခခံ

မတူညီမများှင့်

သည် ။ ကယားြပည် န ယ် ၏ မိေတာ် ြ ဖစ် သ ည့ ်

ိုင်ငံေရးအေြခခံြပဿနာြဖစ်ပီး ယင်းကိုိုင်ငံေရးနည်းြဖင့် ညိင်းအေြဖမရှာ

ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအတွက် သန့်ရှင်းေသာ

အလားလာေကာင်းများစွာတည်ရှိေနပါ

အာဆီယံခရီးသွားမိေတာ်ဆု

လွိ င် ေကာ်  မိသည်

ရရှိထားသည့်အတွက်

ြပည်နယ်တစ်ခုလုံး သန့်ရှင်းသာယာေသာ စံြပခရီးသွားြပည်နယ်ြဖစ်လာ

သံသယများကို

ေဆွးေွးညိင်းေြဖရှင်းြခင်းမြပိုင်ဘဲ

များအားလုံး

လက်ခံိုင်မည့်

ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု

တည်ေဆာက်ိုင်ရန်တိုအတွက် ငိမ်းချမ်းေရး ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲများမှ

တစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စု ငိမ်းချမ်းေရးညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင်လအ ုံ စည်းအေဝး များကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ

ဒီမိုကေရစီှင့်

ဖက်ဒရယ်ဆင ို ရ ် ာ ဘုသ ံ ေဘာတူညခ ီ ျက် (၅၁) ချက်ကို ရရှထ ိ ားပီးြဖစ်ပါသည်။ စစ်မှန်သည့် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ကို ဦးထိပ်ရွက်ကာ မိမိတိုအားလုံး

စည်းလုံးညီတ ွ စ ် ွာြဖင့် အတူတကွ ကိးပမ်းကမည်ဆလ ို င် မေဝးေတာ့သည့် အချ ိန်တစ်ခုတွင် တစ်ိုင်ငံလုံး လက်နက်ကိုင်ပဋိပကများ ကင်းစင်ေဝးပီး တည်ငိမ်ငိမ်းချမ်း၍ ေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်ေသာ ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ် ြပည်ေထာင်စုကို တည်ေဆာက်ိုင်မည်ဟု ယုံကည်ပါသည်။

ြပည်ေထာင်စသ ု ားအားလုံး လိလ ု ားေတာင့တ ် လျက်ရသ ှိ ည့် ဒီမက ို ေရစီ

ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စတ ု ည်ေဆာက်ရာတွင် ေတွ ကံိင ု သ ် ည့် အခက်အခဲ

များှင် စိန်ေခမမှန်သမကို ိုင်ငံေတာ်အစိုးရှင့်အတူ ကယားြပည်နယ်ရှိ တိုင်းရင်းသားများအပါအဝင် ြပည်ေထာင်စုဖွားတိုင်းရင်းသားအားလုံး၏

စုစည်းညီတ ွ မ ် ြဖင့  ် အတူတကွကိးပမ်းကမည်ဆပ ုိ ါက ြပည့ဝ ် ေအာင်ြမင် မည်ဟု အခိုင်အမာယုံကည်ထားပါသည်။ လက်ရှိ ြဖစ်ထွန်းလျက်ရှိသည့် ငိမး် ချမ်းေရးှင့် ဖွံ ဖိးတိးု တက်မအေြခခံ  ေကာင်းများအား မဲြမံစာွ ဆုပက ် င ုိ ် လျက်

အှစ်ှစ်အလလက ေတာင့်တခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ်

ြပည်ေထာင်စုိုင်ငံေတာ်ကီးကို

ေအာင်ြမင်စွာတည်ေဆာက်ိုင်ေစေရး

အတွက် တိင ု း် ရင်းသားများအားလုးံ စည်းစည်းလုးံ လုးံ ညီည ီ တ ွ  ် တ ွ ြ် ဖင့်

ိုင်ခဲ့ကေသာေကာင့်

ေြမာက် ကယားြပည်နယ်ေန့အား ကိဆိဂ ု ဏ ု ြ် ပပါေကာင်း သဝဏ်လာေပးပို

ှစ်ေပါင်း (၇၀) ေကျာ်

ြပည်တွင်းငိမ်းချမ်းေရးှင့်

အ ကံများကို တစ်ိုင်ငံလုံးခါးစည်း၍ ခံစားေနကရဆဲြဖစ်ပါသည်။

ေပးကပါရန် အေလးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။

ိင ု င ် ေ ံ ရးနည်းလမ်းြဖင့် ေြဖရှငး် ိင ု ရ ် န်၊ တိင ု း် ရင်းသားညီအစ်ကေ ုိ မာင်မ ှ

လက်နက်ြဖင့်ေြဖရှင်းရန် ကိးစားခဲ့ကပါသည်။ ြပဿနာ၏ အရင်းအြမစ်မှာ

အလှမ်းေဝးေနခဲက ့ ာ ယေန့တင ို ် လက်နက်ကင ို ပ ် ဋိပက၏ ခါးသီးေသာအေတွ

ေစေရး ြပည်နယ်သ၊ူ ြပည်နယ်သားများအားလုးံ က ပူးေပါင်းပါဝင် ကိးပမ်း

ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲသည့် ငိမ်းချမ်းေရးရရှိရန် ိုင်ငံေရးြပဿနာများကို

တိင ု း် ရင်းသားြပည်သမ ူ ျား ှစေ ် ပါင်းကာရှည် ေမာ်လင့ေ ် တာင့တ ် ခဲေ ့ သာ

ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ကပါရန် တိုက်တွန်းးေဆာ်ရင်း (၆၈) ှစ် အပ်ပါသည်။

(ပုံ) ဝင်းြမင့်

ိုင်ငံေတာ်သမတ

ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့ ် င ှ အ ့် ဖွဲ ေလရှးီ မိ လတ်ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယမ ် ျား၊ ဌာနဆိင ု ရ ် ာများမှတာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျား၊ မျ ိးွယစ ် အ ု ကီးအကဲများ၊ မိမိမိဖများ၊ လူမေရးအသင်  းအဖွဲ များှငေ ့် တွဆုပ ံ သ ဲွ ုိ တက်ေရာက်လာကသူများှငအ ့် တူ စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်စ်။ တွင် ေလရှီးမိရှိ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဌာန

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်မှ ိုင်ငံေတာ်သမတှင့်အဖွဲအား

စစ်ကိုင်းတိုင်း

ဆိင ု ရ ် ာများမှ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား၊ မျ ိးွယစ ် အ ု ကီးအကဲများ၊

ေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာြမင့်ိုင်၊ တိုင်းေဒသကီး

မိမိမိဖများ၊ လူမေရးအသင်  းအဖွဲများအေနြဖင့် တက်ညီ

လတ်ေတာ်ဥက ဦးသန်း၊အေနာက်ေြမာက်တိုင်းစစ်ဌာန

လက်ညီ မိမိတိုှင့်အတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေပးကရန်

ချပ်တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ်စိုးတင့်ိုင်၊ တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီး

လိုအပ်ပါေကာင်း။

များ၊ ဟုမလင်းမိနယ်ရှမ်းစာေပှင့်ယ်ေကျးမအဖွဲဝင် များှင့် တာဝန်ရှိသူများက ဟုမလင်းေလဆိပ်၌ ကိဆို တ်ဆက်ကသည်။

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ဤေဒသတွင် တာဝန်ကျသည့် ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် ေဒသ၏ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက် ရာတွင် ေစတနာပါပါြဖင့် ေမတာထားပီး မိမိတာဝန်ကို

ကိဆိုတ်ဆက် ထိုမှတစ်ဆင့်

ိုင်ငံေတာ်သမတှင့်အဖွဲသည်

ေကျပွန်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ကရန်

လိုအပ်ပါေကာင်း၊

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်၊တာဝန်ရှိသူများှင့်

ေဒသဖွံဖိးေရးလုပင ် န်းများတွင် ေဒသခံတင ို ်းရင်းသားများ၊

အတူ တပ်မေတာ်ရဟတ်ယာ်များြဖင့် ဆက်လက်ထက ွ ခ ် ွာ

လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယမ ် ျား၊ ဌာနဆိင ု ရ ် ာများှငတ ့် ာဝန်

ကပီး

ရှသ ိ မ ူ ျားအချင်းချင်း တိင ု ပ ် င်ည ိ င်  း၍ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ်

ေလရှီးမိသို

ေရာက်ရှိကရာ

လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မျ ိးွယ်စုအကီးအကဲများှင့်ေဒသခံ တိုင်းရင်းသားများက ကိဆိုတ်ဆက်ကသည်။ ယင်းေနာက်

ိုင်ငံေတာ်သမတသည် ေလရှီးမိ

ေတာင်ဇလပ်ရိပ်သာ၌

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊

သွားရန် လိုအပ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် ေလရှီးမိ မိမိမိဖဦးချစ်ညိက ေလရှီး မိနယ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် လိုအပ်ချက်များကို တင်ြပရာ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတက ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ရသုးံ မှနး် ေြခ

ဌာနဆိင ု ရ ် ာများမှ တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျား၊ မျ ိးွယစ ် အ ု ကီးအကဲများ၊

ေငွစာရင်းှင့်

မိမိ မိဖများ၊ လူမေရးအသင်  းအဖွဲများှင့် ေတွဆုသ ံ ည်။

ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေဒသ၏လိအ ု ပ်ချက်

လုပ်ငန်းဦးစားေပး အစီအစ်များအရ

ေတွဆုစ ံ ် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတက မိမအ ိ ေနြဖင့် ၂၀၂၀

များကို လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းှငအ ့် ညီ တိင ု း် ေဒသကီးအစိးု ရ

ြပည့်ှစ်၊ နာဂိုးရာှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်ကိုတက်ေရာက်ရန်

မှတစ်ဆင့တ ် င်ြပသွားရန် လိအ ု ပ်ေကာင်းေြပာကားသည်။

ဝင်ေရာက်ပီးလတ်ေတာ်

ေတွဆုပ ံ အ ွဲ ပီးတွင် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတသည် ေတွဆုံ

ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊

ပွသ ဲ ို တက်ေရာက်လာကသူများှငအ ့် တူ စုေပါင်းမှတတ ် မ်း

မျ ိးွယစ ် အ ု ကီးအကဲများ၊ မိမိမိဖများ၊ လူမေရးအသင်  း

တင်ဓာတ်ပုံိုက်သည်။

လာေရာက်စ် ေလရှီးမိသို

အဖွဲများှင့် ေတွဆုခ ံ င ွ ရ ့် သည့အ ် တွက် အလွနဝ ် မ်းေြမာက် ပါေကာင်း။ ေလရှီးမိနယ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေဆာင်ရွက်ရာ

ယင်းေနာက်

ိုင်ငံေတာ်သမတှင့်အဖွဲသည်

တပ်မေတာ်ရဟတ်ယာ်များြဖင့် ေလရှီးမိမှ ထွကခ ် ွာပီး စာမျက်ှာ ၄ သို 

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်အား လဟယ်မိ ေဒသခံတိုင်းရင်းသားများက ကိဆိုတ်ဆက်ကစ်။


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

စာမျက်ှာ ၃ မှ လဟယ်မိသို ေရာက်ရှိ ကရာ နာဂ ကိယ ု ပ ် င ို အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသ ဦးစီးအဖွဲ ဥကှငတ ့် ာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား၊ လတ်ေတာ် ကိယ ု စ ် ားလှယမ ် ျား၊ မျ ိးွယစ ် အ ု ကီး အကဲများှင့် ေဒသခံတိုင်းရင်းသား များက ကိဆိုတ်ဆက်ကသည်။ ေတွဆုံ မွန်းလွပ ဲ င ို ်းတွင် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ သည် လဟယ်မိ မာလာေတာင်ခန်းမ ၌ လ တ် ေတာ် ကို ယ ် စားလှ ယ ် မ ျား၊ ဌာနဆိုင်ရာများမှ

တာဝန်ရှိသူများ၊

မျ ိးွယ်စုအကီးအကဲများ၊ မိမိမိဖ များ၊

လူမေရးအသင်းအဖွဲများှင့်

ေတွဆုံသည်။ ေတွဆုံစ် ိုင်ငံေတာ်သမတက မိမအ ိ ေနြဖင့် ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် နာဂိုးရာ ှစသ ် စ်ကူးပွေ ဲ တာ်ကို တက်ေရာက်ရန် လဟယ်သို လာေရာက်စ်တင ွ ် ယခု ကဲ့သို လတ်ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယမ ် ျား၊ ဌာနဆိုင်ရာများမှ

တာဝန်ရှိသူများ၊

မျ ိးွယ်စုအကီးအကဲများ၊ တိုင်းရင်း သား ညီအစ်ကို ေမာင်ှမများ၊ မိမိ မိဖများ၊ လူမေရးအသင်  းအဖွဲများှင့် ေတွဆုံခွင့်ရသည့်အတွက်

အလွန်

ဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း။ ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိုးရအေနြဖင့် ေဒသကီးှင့်

တိင ု ်း

ြပည်နယ်အားလုံး

ဟန်ချက်ညည ီ ီ ဖွံဖိးတိးု တက်ေရးှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသများှင့် ေဝးလံေခါင်သသ ီ ည့် နယ်စပ်ေဒသများ အားလုံး ဖွံဖိးတိုးတက်မ အကား အလပ်မရှိေအာင်

မူဝါဒချမှတ်ပီး

ကိးစားေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရပ ိှ ါေကာင်း၊ မိမတ ိ  ို င ို င ် သ ံ ည် တိင ု ်းရင်းသားလူမျ ိး ေပါင်းစုံြဖင့်

ဖွဲစည်းထားသည့်

ြပည်ေထာင်စုသမတ

ြမန်မာ

ိုင်ငံေတာ်ြဖစ်ပါေကာင်း၊

မိမိတို

တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုေမာင်မ ှ များ အားလုးံ သည်

တစ်ေြမတည်းေန၊

တစ်ေရတည်းေသာက်၊ တစ်ခရီးတည်း သွားကသူများြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဘိးု စ် ေဘာင်ဆက်

ေရှးှစေ ် ပါင်းများစွာ

ကတည်းက

ချစ်ကည်ရင်းှီးစွာ

ေသွးရင်းသားရင်းများကဲ့သို ေနထိင ု ခ ် ့ဲ ကသူများ

အတူ

ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့် လဟယ်မိ မာလာေတာင်ခန်းမ၌ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊

မိမိတိုအေနြဖင့်လည်း တိုင်းရင်းသား အေရးှင့်ပတ်သက်လင်

တစ်ခုတည်းလုပ်ေဆာင်၍

မရပါ

တိင ု း် ရင်းသားအားလုးံ ကို လွတလ ် ပ်

အေထာက်အကူြပသည့အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရး

အခွငအ ့် ေရးကို ကာကွယထ ် န ိ း် သိမး် ေစာင့်ေရှာက်သည့် အုပ်ချပ်ေရးပုံစံ

တိုင်းရင်း

ေကာင်း၊ အားလုံးတက်ညီလက်ညီ

မှင့် လုြံ ခံမေပးသည့် အုပခ ် ျပ်ေရးမျ ိး

မျ ိးြဖစ်ေစလိုပါေကာင်း၊

ဘာသာစကား၊ စာေပ၊

ြဖင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ် ကရန်လအ ို ပ်

ြဖစ်ပါေကာင်း၊

တစ်နည်းအားြဖင့်

ိုင်ငံသူိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်

ယ်ေကျးမ၊ အုပညာ၊ ေရှးထုံးတမ်း

ပါေကာင်း၊ အထူးသြဖင့် အုပခ ် ျပ်ေရး

ေြပာရလင် တရားဥပေဒစိးု မိးု ေရးကို

အေရး၊ တိင ု ်းရင်းသားများ၏ ေမွးရာပါ

အစ်အလာများကို

ပိုင်းတွင်

သားများ၏

ဖွံဖိးတိးု တက်

ေစရန်၊ ြမငတ ့် င်င ို ရ ် န်င ှ ့်

တိင ု း် ေဒသကီး၊ ြပည်နယ်အစိးု ရအဖွဲ

ထိန်းသိမ်းိင ု ရ ် န်အြပင် တည်တခ ံ့ င ို ် မဲ

အပါအဝင် ဌာနဆိင ု ရ ် ာဝန်ထမ်းများ၊

ေစေရးအတွက်

ြပစုပျ ိးေထာင်ိုင်

ဥပေဒြပေရးမှ လတ်ေတာ်ကိုယ်စား

အားေပးြမင့်တင်လျက်ရှိပါ

လှယမ ် ျားအပါအဝင် အဆင့ဆ ် င့ေ ် သာ

ေအာင် ေကာင်း။

ဝန်ထမ်းများ၊

တာဝန်ယထ ူ ားသည့် ပုဂိလ်များအပါ

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံ

အဝင် တရားေရးဝန်ထမ်းများအားလုံး

ေတာ်အတွင်း

အားလုံးတည်ငိမ်

က

ေအးချမ်းရန်

လိုအပ်ပါေကာင်း၊

တက်ညလ ီ က်ညီ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ်

ြပည်တွင်း

ကရန် လိုအပ်ပါေကာင်း။ မိမတ ိ ရ ို ည်မန ှ ်းထားသည့် အုပခ ် ျပ်

သည် ထိေရာက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ေရးပုစ ံ မ ံ ှာ ိင ု င ် သ ံ  ူ င ုိ င ် သ ံ ားအားလုးံ ၊

တွင် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေပးေသာ်လည်း ရာန်း ြပည့်

အကျ ိးခံစားခွင့်၊

အကျ ိး

သက်ေရာက်မ မရရှိိုင်ပါေကာင်း။ တိုင်းရင်းသားေဒသများ

ဖွံဖိး

တိးု တက်ေရးေဆာင်ရက ွ ရ ် ာတွင် အစိးု ရ

စာမျက်ှာ ၅ သို 

စိတ်ေစတနာထက်သန်စွာြဖင့်

ငိမ်းချမ်းေရးရရှိမှ ဖွံဖိးတိုးတက်မ တည်ငိမ်ေအးချမ်းမမရှိသည့် ေနရာ

ြဖစ်ေစလိုပါေကာင်း။

တရားစီရင်ေရးတွင်

တည်ငိမ်ေအးချမ်းရန် လိုအပ်

တည်ငိမ်ေအးချမ်းပီး

ထိုအတူ

တာဝန်ယူထားကသည့်

ကာကွယ်

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့် လဟယ်မိ ြပည်သူ့ေဆးုံတွင် တက်ေရာက်ေနသည့် တစ်ဦးအား

လူနာ

ေထာက်ပံ့ေငွှင့်

အာဟာရအစားအစာများ ေပးအပ် စ်။

ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့် လဟယ်မိ နယ်စပ်ေဒသတိင ု း် ရင်းသားလူငယ်များ ဖွံ ဖိးေရးသင်တန်းေကျာင်းအတွငး် ရှိ ေကျာင်းသားများ အိပ်ေဆာင်ကို လှည့်လည်ကည့်စ်  ။

မျ ိးွယ်စုအကီးအကဲများ၊ မိမိမိဖများ၊ လူမေရး

အသင်းအဖွဲများှင့် ေတွဆုံစ်။

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့် လဟယ်မိ အမျ ိးသမီးအိမ်တွငး် မအသက်ေမွးလုပ်ငန်း ပညာသင်တန်းေကျာင်းမှ သင်တန်းသူများှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် ေထာက်ပေ ံ့ ငွေပးအပ်စ်။


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် ကုလသမဂအတွင်းေရးမှးချပ်၏ ကေလးသူငယ်များှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပကဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Virginia Gamba အား လက်ခံေတွဆုံ ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိလ် ိင ု င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်သည်

ကုလသမဂအတွင်းေရးမှးချပ်၏ ကေလးသူငယ်များှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပကဆိုင်ရာ

အထူးကိုယ်စားလှယ်

Ms. Virginia Gamba အား ယေန့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၌

လက်ခံ

ေတွဆုံသည်။ (ယာပုံ) အြမင်ချင်းဖလှယ်ေဆွးေွး ေတွဆုစ ံ ် လက်နက်ကင ို ပ ် ဋိပကအတွင်း ကေလး သူငယ်များှင့်စပ်လျ်း၍

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်

ဆိင ု ရ ် ာ ေစ့စပ်ည ိ င်  းသူများ၏ အခန်းက၊ ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆိုင်ရာဥပေဒအား အေကာင် အထည်ေဖာ်ေရး၊ လက်နက်ကင ို ပ ် ဋိပကအတွင်း ကေလး သူငယ်များအား

ကီးေလးေသာကျးလွန်မများအေပ

တားဆီးကာကွယေ ် ရးဆိင ု ရ ် ာကိစများှ  င့် ထိခက ို ခ ် ရ ံ သည့် ကေလးသူငယ်များအား ၎င်းတို၏ သက်ဆိုင်ရာအသိုက် အဝန်းများသို ြပန်လည်ေပါင်းစည်းေရးဆိင ု ရ ် ာ ကိစရပ်  များ ှင့်စပ်လျ်း၍ အြမင်ချင်းဖလှယ်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ သတင်းစ်

ိငု င် ေံ တာ်၏အတိငု ပ် င်ခပံ ဂု ိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် ကေမ ာ ဒီးယားသံအမတ်ကီးအား လက်ခံေတွဆုံ ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ

၁၄

အဆင့်ြမင့်ခရီးစ်များမှတစ်ဆင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်

များ တိုးြမင့်ေရး၊

သည် ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ကေမာဒီးယားသံအမတ်ကီး

တည်ေထာင်မ (၆၅)ှစ်ေြမာက် အထိမ်းအမှတ် အခမ်း

မစတာချခ်ဘွန်နာအား

အနားများ ကျင်းပေရး၊ ှစ်ိုင်ငံအကားှင့် ေဒသတွင်း

ယေန့နံနက် ၁၁ နာရီတွင်

ေနြပည်ေတာ်ရှိ ိင ု င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီးဌာန၌ လက်ခေ ံ တွဆုံ

ခရီးသွားလုပ်ငန်း

သည်။

အပါအဝင် ေဆွးေွး

ှစ်ိုင်ငံ သံတမန်အဆက်အသွယ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မတိ  ုးြမင့်ေရးတို

ကစုံပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ

ေတွဆုစ ံ ် ြမန်မာ-ကေမာဒီးယား ှစ ် င ို င ် အ ံ ကား

သတင်းစ်

ရှရ ိ င်းစွခ ဲ ျစ်ကည်ရင်းှးီ မ ြမငတ ့် င်ေရး၊ ှစ ် င ုိ င ် အ ံ ကား ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ်

တိုးြမင့်ေရး

ကိစရပ်များကို ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်

ကေမာဒီးယား သံအမတ်ကီး မစတာချခ်ဘွန်နာအား

ရင်းရင်းှီးှီးတ်ဆက်စ်။ ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်မှ ထိြု ပင် ှစ ် င ုိ င ် ြံ ပည်သမ ူ ျားအကား ရှရ ိ င်းစွခ ဲ ျစ်ကည်ရင်းှီးမြမငတ ့် င်ေရး၊ ှစ ် င ို င ် အ ံ ကား

ခရီးသွားလုပင ် န်း

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ ှစ်ိုင်ငံ

တိုးြမင့်ေရး၊

သံတမန်အဆက်အသွယ်

တည်ေထာင်မ (၆၅) အထိမ်းအမှတ်

ှစ်ေြမာက်

အခမ်းအနားများ

ကျင်းပသွားေရး

ကိစရပ်များကို

ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ

ေဆွးေွးခဲ့က

သည်။

ိုင်ငံြခားေရး

ဝန်ကီးဌာနမှ အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိုးဟန်၊ အဆင့်ြမင့်အရာရှိကီးများ၊ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ

ကေမာဒီးယား

သံအမတ်ကီးှင့်

ကေမာဒီးယား

ဘုရင့်တပ်မေတာ်မှ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲဝင်များ

ြဖစ်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ တရားဥပေဒ

သည့်

မတမရှရ ိ န် လိအ ု ပ်ပါေကာင်း၊ တရား

ကေရစီခင ုိ ် မဲမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဒီမို

တရားစီရင်ေရးမိင် (၃) ရပ်က

အုပ်ချပ်ေရးအပိုင်းတွင် တရား

မတမမရှပ ိ ါက တည်ငိမမ ် သည်  လည်း မရှိိုင်ပါေကာင်း၊ တရားမတမသည် အားလုံးှငသ ့် က်ဆင ို ် ပီး ိင ု င ် သ ံ ူ ိင ု င ် ံ

သားအားလုံး၊ တိင ု ်းရင်းသားညီအစ်ကို ေမာင်ှမများအားလုံး ရသင့်ရထိုက် သည့် အခွငအ ့် ေရးြဖစ်သည့အ ် ြပင် ဒီမို ကေရစီ

တည်ေဆာက်ေရးအတွက်

လည်း အေြခခံကျပါေကာင်း။

ဥပေဒများြပာန်းိုင်ရန် လိုအပ်

ဥပေဒြပေရးမိင်တင ွ ် တာဝန်

တက်ေရာက်

ေတွဆုံပွဲသို

စာမျက်ှာ ၄ မှ

တက်ေရာက်ခဲ့

ကသည်။ သတင်းစ်

ပညာေရအိုး လူမခိုး

ယူကသည့်သူများ အေနြဖင့်လည်း ဥပေဒြပရာတွင် မိမိတိုိုင်ငံ၊ မိမိတို

ေဒသှင့်

ဆီေလျာ်သည့်ဥပေဒများ

ြပာန်းိင ု ရ ် န်

လိအ ု ပ်ပါေကာင်း၊

အေြခအေန အချ ိန်အခါအေပမူတည်

ပီး ိုင်ငံသူ ိုင်ငံသားများအတွက်၊ တိင ု ်းရင်းသား ညီအစ်ကေ ို မာင်မ ှ များ

အတွက် ရသင့ရ ် ထိက ု သ ် ည့် အခွင့် အေရးများကို မှနမ ် န ှ က ် န်ကန်ရေအာင်

စိုးမိုးေရးရှိမှ မိမိတိုိုင်ငံသည်

ဒီမို

ကေရစီခင ုိ ် မဲမလ ှ ည်း မိမိတိုိုင်ငံသူ

ိင ု င ် သ ံ ားများ၏ ေမွးရာပါအခွငအ ့် ေရး၊ အေြခခံလူ့အခွင့်အေရးများ ရရှိမည် ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေကျးဇူးသစာေစာင့်သိရန် လိုအပ်

ေစလိပ ု ါေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စတ ု ရား စီရင်ေရးဥပေဒအတိင ု ်း ေဆာင်ရက ွ ေ ် စ

လိပ ု ါေကာင်း၊ ဥပေဒေရှေမှာက်ေရာက် ရှိလာလင် အားလုံးသည် အညီအမ

သည်။

လိုအပ်ချက်များ တင်ြပ

ထိေ ု နာက် နာဂကိယ ု ပ ် င ို အ ် ပ ု ခ ် ျပ်

ေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ရင်းရင်းှီးှီး

ကိဆိုတ်ဆက်

ယင်းေနာက် ိုင်ငံေတာ်သမတ

ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန နယ်စပ်ေဒသ

ေပးအပ်ပီး

ပညာေရးှင့်

သင်တန်းေကျာင်းခန်းမ၌ ေကျာင်းသား

ကသည့်သူများ

ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ထိုေကာင့် ိုင်ငံေတာ်အေပ ေကျးဇူး

သစာေစာင့သ ် ရ ိ န် လိအ ု ပ်ပါေကာင်း၊ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊

စည်းမျ်း စည်းကမ်းများကို ေလးစား လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါေကာင်း၊ ိုင်ငံ့

ဝန်ထမ်းတာဝန် ထမ်းေဆာင်သည့် အခါ ဝတ်ေကျတမ်းေကျ ထမ်းေဆာင် ြခင်းထက် ေစတနာပါပါ ေမတာထား ပီး

ထမ်းေဆာင်ေပးကေစလိုပါ

ေကာင်း၊

ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်

မိနယ် ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ကိုယ်စား

လှယ် ဦးဝမ်းလှ၊ လဟယ်မိမိမိဖ ဦးချစ်တင်င ှ ့် လဟယ်မိနယ် နာဂ

ိုးရာ စာေပှင့် ယ်ေကျးမေကာ်မတီ

လွတလ ် ပ်မကိ  ု

လုံြခံမှင့်

အကာအကွယ်ေပး

၍ ကိဆိုတ်ဆက်ကသည်။ ထိုေနာက်

ေကျာင်းသူများှင့်

ဝန်ထမ်းများအတွက် ေထာက်ပေ ံ့ ငွများ

သင်တန်းေကျာင်းဝင်း

အတွင်းရှိ စာကည့်တိုက်၊ စားရိပ်သာ

ှင့် အိပ်ေဆာင်များကို လှည့်လည် ကည့်သည်  ။

ဆက်လက်၍

လဟယ်မိရှိ

အမျ ိးသမီးအိမ်တွင်းမ အသက်ေမွး

လုပ်ငန်း ပညာသင်တန်းေကျာင်းသို

ညန်ကားေရးမှး

ေရာက်ရှိ ပီး သင်တန်းေကျာင်းအတွင်း

ဆိင ု ရ ် ာ အချက်အလက်များကို ရှငး် လင်း

ေလ့ကျင့်ေဆာင်ရွက်ေနမကို လှည့်

ယင်းေနာက် ိုင်ငံေတာ်သမတ

ိုးရာဂျပ်ခုပ်ှင့်

စက်ချပ်သင်တန်း

လည်ကည့်သည်  ။

ယင်းေနာက် ိုင်ငံေတာ်သမတ

ဆက်သယ ွ ေ ် ရး စသည်တ ုိ င ှ စ ့် ပ်လျ်း

က လမ်းညန်အမှာစကား ေြပာကား

သည် သင်တန်းသူများှင့် ဝန်ထမ်း

တင်ြပကသည်။

အချ ိန်ရခ ှိ က ို ် လုလ ံ စိက ု ၍ ် ပထမအရွယ်

အပ်သည်။

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ေပးရန်

ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတက တင်ြပချက်

သက်ဆင ို ရ ် ာ ဝန်ကီးဌာနများအေနြဖင့်

သားများအားလုံးကို

အတွက် ထာဝစ်”ေတးသီချင်း သီဆို

တင်ြပသည်။

ေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ စိက ု ပ ် ျ ိးေရး၊ လမ်းပန်း

အမ မိမိတိုိုင်ငံ၏ ဒီမိုကေရစီြပြပင် အကူြဖစ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ တိင ု ်းရင်း

ေကျာင်းသူေလးများက “ြပည်ေထာင်စု

ြဖစ်သည့် စီးပွားေရး၊ လူမေရး၊  ပညာ

များှင့်စပ်လျ်း၍ ေဒသလိုအပ်ချက်

ေြပာင်းလဲေရးကို များစွာအေထာက်

ေရာက်ရှိရာ

ဦးေသာင်းထိက ု က ် သင်တန်းေကျာင်း

မ ေပးရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေကာင်းမွန် ဝန်ေဆာင်မေပးိုင်သည်ှင့်

သင်တန်းေကျာင်းသို

ဥက ဦးေပါင်ခတ ု က ို နာဂေဒသဖွံဖိး တိုးတက်ေရးအတွက် လိအ ု ပ်ချက်များ

လှည့်လည်ကည့်

ထိေ ု နာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတက

ေကျာင်းသား

ေရးရာဝန်ကီးဌာန

ကိယ ု စ ် ားလှယ် ဦးသက်ေနာင်၊ နန်းယွနး်

လဟယ်မိနယ် ြပည်သ့ူ လတ်  ေတာ်

ေရးကို ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်သွားက

ှင့်အဖွဲသည် လဟယ်မိရှိ နယ်စပ်

သည့် လစာှင့် ချ ီးြမငေ ့် ငွကုိ ခံစားေန

ရသုံးခန့်မန ှ ်းေြခေငွစာရင်းမှ ကျခံသုံးစွဲ

သည့်

တည်ဆဲဥပေဒများအတိုင်း

သွားရန် လိအ ု ပ်ပါေကာင်း ေြပာကား

လိုက်လံတ်ဆက်သည်။

လာကသူများအား

တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ဖွံဖိးေရး

လည်း

ေဆာင်ရက ွ သ ် ည့် တရားေရးမိင်ြဖစ်

တက်ညလ ီ က်ညီ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ်

ကိးစားသလို မိမေ ိ ဒသဖွံဖိးတိးု တက်

ခွငရ ့် ေဒသ ဦးစီးအဖွဲ ဥက ဦးေကဆိင ု း် ၊

ြပည်သက ူ ုိ ေကာင်းမွနသ ် ည့် ဝန်ေဆာင်

အေနြဖင့်

ေကာင်း၊ အုပ်ချပ်ေရး၊ ဥပေဒြပေရး၊

သမတသည် ေတွဆုပ ံ သ ွဲ ို တက်ေရာက်

ဝန်ထမ်းများသည် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏

ေဆာင်ရွက်ေစလိုပါေကာင်း။ တရားေရးမိင်

အုပ်ချပ်ေရးပုံစံြဖစ်ေစလိုပါ

များကို

အေလးထားမှတ်သားပီး

ဘာရန်ပုံေငွရရှိမအေပမူတည်၍

တတ်င ို သ ် မ ကိးစားေဆာင်ရက ွ ေ ် ပး မည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ေတွဆုံပွဲအပီးတွင် ိုင်ငံေတာ်

ရာတွင် သားတို သမီးတိုအေနြဖင့် တွင် ပညာရှာမှးီ ရန်လအ ုိ ပ်ပီး ဒုတယ ိ

များအတွက်

ေထာက်ပံ့ေငွများေပး

ထိေ ု နာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတှင့်

အရွယတ ် င ွ ် ပညာကိအ ု မှြီ ပ၍ ဥစာရှာ

အဖွဲသည် လဟယ်မိ ြပည်သူ့ေဆးုံ

အကျ ိးရှစ ိ ွာ အသုံးချ၍ ကျန်းမာေရးကို

တက်ေရာက်ေနသည့် လူနာများအား

မှီးိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊

အချ ိန်ကို

လိုက်စားေစလိုေကာင်း၊

ေလာင်း

ကစား၊ မူးယစ်ေဆးဝါးများကို ေရှာင်ရာှ း ပီး

ဘဝအတွက်

ကိးစားေစလို

ေကာင်း၊ မိမဘ ိ ဝတိုးတက်ေရးအတွက်

သို

ေရာက်ရှိကာ

ေဆးုံတွင်

ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက်အားေပးစကား ေြပာကားပီး

ေထာက်ပံ့ေငွှင့်

အာဟာရ အစားအစာများ ေပးအပ် သည်။

သတင်းစ်


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

အြပန်အလှန် အကျ ိးြဖစ်ထွန်းေစမည့် သမိုင်းဝင်ခရီးစ် လဲ့ယ်သန့်

ပမာဏဟာ

ရင်းှီးြမပ်ှံသူအြဖစ်

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ံ ိင ု င ် ေ ံ တာ် သမတ ဦးဝင်းြမင့်ရဲ

ဖိတ်ကားချက်အရ

၂၀၁၃ ခုစ ှ မ ် ာှ စတင်အေကာင်အထည် ေဖာ်ခဲ့တဲ့ တုတ ် င ုိ င ် ရ ံ ဲ ရပ်ဝန်းနဲ့ ပိးု လမ်းမ

ရှက ီ ျင့ဖ ် ျင်ဟာ ြမန်မာိင ု င ် က ံ ုိ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ်

စီမံကိန်း (Belt and Road Initiative-BRI)

ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်ေန့ကေန ၁၈ ရက်ေန့

မှာ ြမန်မာိင ု င ် ဟ ံ ာလည်း အကျ ိးတူပူးေပါင်း

အထိ ိုင်ငံေတာ်အဆင့် တရားဝင်ချစ်ကည်

ေဆာင်ရွက်မေတွ  ြပလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။

ေရးခရီးစ် (State Visit) လာေရာက်ေတာ့

တုတ်-ြမန်မာစီးပွားေရးစက

မှာြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာိုင်ငံနဲ့ တုတ်ိုင်ငံ စတင်ထူေထာင်ခဲ့ကတာြဖစ်တဲ့

အတွက်

အခု သမတ မစတာရှီကျင့်ဖျင်

အရ ှစ ် င ို င ် အ ံ ကား ေပါင်းစည်းဆက်နယ်  ေရး က၊ စွမ်းအင်က၊ အေြခခံအေဆာက်အဦ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးက၊ လယ်ယာစိုက်ပျ ိး

လာေရာက်မယ့်ခရီးစ်ဟာ ြမန်မာ-တုတ်

ေရးနဲ့ ေမွးြမေရးက၊ ပညာေရးနဲ့ ကျန်းမာ

ှစ ် င ို င ် အ ံ ကား သံတမန်ဆက်ဆမ ံ  ှစ် (၇၀)

ေရးက၊ ေငွေကးက၊ ယ်ေကျးမက၊

ြပည့်ေြမာက်တဲ့အချ ိန်နဲ့လည်း တိုက်ဆိုင်ေန

ြပည်သအ ူ ချင်းချင်း ထိေတွဆက်ဆမ ံ  တိုးြမင့်

တာကို ေတွြမင်ရပါတယ်။

ေရးကေတွမာှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် ေတွ 

သံတမန်ဆက်ဆမ ံ  ှစေ ် ပါင်း (၇၀) ကာလ

ြပလုပလ ် ျက်ရပ ိှ ါတယ်။ ြမန်မာအစိးု ရအေန

အတွင်းမှာ အိမ်နီးချင်းိုင်ငံေတွြဖစ်ကတဲ့ တုတ်ိုင်ငံတိုဟာ ချစ်ခင်

ရင်းှးီ တဲ့ အိမန ် းီ ချင်းေကာင်းဆက်ဆေ ံ ရးကို အစိုးရအဆက်ဆက် ထိန်းသိမ်းလာခဲ့ကပါ တယ်။ ၁၉၄၉ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်ေန့မှာ တုတြ် ပည်သူ့သမတိင ု င ် ံ စတင် တည်ေထာင်ချ ိန်မှာ ြမန်မာိင ု င ် ဟ ံ ာ ပထမဆုံး အသိအမှတ်ြပခဲ့တဲ့

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်ပါ

တယ်။ ှစ်ိုင်ငံအကား ကီလိုမီတာ ၂၀၀၀ ေကျာ်၊ မိုင်အားြဖင့် ၁၃၈၄ မိုင် ရှည်လျားတဲ့ နယ်နိမိတ်တစ်ေလာက်အတွက် နယ်နိမိတ် စာချပ် (Boundary Treaty) ကို ၁၉၆၀ ြပည့် ှစ်မှာ လက်မှတ်ေရးထိုးိုင်ခဲ့ပီး အေြခြပ

(China-

Myanmar Economic Corridor) စီမံကိန်း

တိုဟာ ၁၉၅၀ ြပည့်ှစ်မှာ သံတမန်အဆက် အသွယ်

ရပ်တည်လျက်ရှိပါ

တယ်။

တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်ငံ သမတ မစတာ

ြမန်မာိုင်ငံနဲ့

ေဒလာ ၂၁ ဘီလီယံနီးပါး

ရှိေနပီး ြမန်မာိုင်ငံမှာ ဒုတိယအများဆုံး

ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်အား တုတ ် င ုိ င ် သ ံ မတ မစတာရှက ီ ျင့ဖ ် ျင်က ရင်းရင်းှးီ ှးီ ကိဆိ ု တ်  ဆက် စ်။ (ေပကျင်းမိ၊ ၂၀၁၉ ခုှစ်)

တိးု တက်ေစဖိန ု ့ဲ

ြပည်သြူ ပည်သားများရဲ

လူေနမအဆင့်အတန်းကို ပိုမိုတိုးြမင့်ိုင်ဖို

အလှန် အကျ ိးြဖစ်ထွန်းမရှိေရး၊ ငိမ်းချမ်းစွာ

မေတွကလ ို ည်း အရှန ိ အ ် ဟုန် ြမငတ ့် င်ေပးိင ု ်

ေထာက်ခံခဲ့ပီး တိဘက်၊ တိင ု ဝ ် မ်န့ဲ ရှငး် ကျန့်

အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး

မူကီးေတွဟာ

ခဲပ ့ ါတယ်။ ှစ ် င ုိ င ် အ ံ ကား ဆက်ဆေ ံ ရးဟာ

ေဒသေတွဟာ တုတ ် င ို င ် ရ ံ ဲ ခွထ ဲ က ွ လ ် မ ို ရတဲ့

ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရး

ညီရင်းအစ်ကပ ို မာ ဆက်ဆေ ံ ရးသဖွယရ ် မ ှိ ကိ  ု

အစိတအ ် ပိင ု ်းေတွအြဖစ် ရပ်တည်ချက်ထားရှိ

နယ်ပယ်အထိ စံြပထိက ု တ ် ့ဲ မူဝါဒေတွအြဖစ်

ပမာြပပီး “ေဆွမျ ိးေပါက်ေဖာ်” ဆက်ဆေ ံ ရး

ပါတယ်။ တုတ်ိုင်ငံအေနနဲ့လည်း ြမန်မာ

ဆက်လက်ရပ်တည်ေနပါတယ်။ ြမန်မာိင ု င ် ံ

လိလ ု ည်း တင်စားသတ်မတ ှ ် ေခေဝခဲ့ ကပါ

ိုင်ငံရဲ

နဲ့ တုတ ် င ို င ် အ ံ ကား ဆက်ဆေ ံ ရးမှာလည်း

တယ်။ ၂၀၁၁ ခုစ ှ အ ် တွငး် ှစ ် င ုိ င ် ံ ဆက်ဆံ

အမျ ိးသားြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးလုပ်ငန်း

ဒီမူကီး (၅) ချက်ဟာ အဓိကကျတဲ့ေနရာက

ေရးကို ဘက်စမ ံု ဟာဗျဟာေြမာက် ပူးေပါင်း

စ်ေတွဟာ ြမန်မာိင ု င ် ရ ံ ဲ ြပည်တင ွ ်းေရးကိစ

ေန ပါဝင်ေနပါတယ်။

ေဆာင်ရက ွ သ ် ည့် မိတဖ ် က်င ုိ င ် မ ံ ျားဆက်ဆံ

ေတွသာြဖစ်ပီး

ဒီကေန့ေခတ်

နဲ့လည်း ိင ု င ် ေ ံ တာ်ရဲ စီးပွားေရး ေရရှညဖ ် ွံဖိး

ြပည်တွင်းငိမ်းချမ်းမရရှိေရး၊

ြမန်မာအစိုးရရဲ ကိးပမ်း

စ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ အစီအစ်

(Myanmar Sustainable

Development Plan-MSDP) ကို ချမှတ်ပီး ရည်မှန်းချက် (၁၇)ရပ်

ချမှတ်ေဆာင်ရွက်

လျက်ရပ ှိ ါတယ်။ အထူးသြဖင့် ဆင်းရဲမ ွ ်းပါးမ ေလာ့ချေရး၊ စားနပ်ရက ိ ာဖူ  လမ ုံ ရှ  ေ ိ ရး၊ အရည် အေသွးြမင့်ပညာေရးနဲ့

ကျန်းမာေရး

ဝန်ေဆာင်မ ေပးိုင်ေရး၊ ကျား-မ တန်းတူ

စာချပ် (Protocol) ကို ၁၉၆၁ ခုစ ှ မ ် ှာ ချပ်ဆို ိင ု ခ ် ပ ဲ့ ါတယ်။ ဒီနယ်နမ ိ တ ိ သ ် ေဘာတူစာချပ် ဟာ ိုင်ငံေပါင်း (၁၄) ိုင်ငံနဲ့ နယ်နမ ိ တ ိ ခ ် ျင်း ထိစပ်ေနတဲ့ တုတ်ိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံး လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ိင ု ခ ် တ ့ဲ ့ဲ သေဘာတူစာချပ် ြဖစ်တာေကာင့်

တုတ်ိုင်ငံအတွက်

ကျန်င ို င ် မ ံ ျားနဲ့ နယ်နမ ိ တ ိ သ ် ေဘာတူစာချပ် ေတွ လက်မှတ်ေရးထိုးိုင်ေရးအတွက် စံနမူ နာြပစာချပ်တစ်ခြု ဖစ်တယ်လို တုတအ ် စိးု ရ က မကာခဏ ချ ီးကျးေြပာဆိလ ု ျက်ရပ ှိ ါတယ်။ ြမန်မာိင ု င ် ၊ံ တုတ်ိုင်ငံနဲ့ အိယ ိ ိင ု င ် ံ တိုကေခါင်းေဆာင်ကီးေတွြဖစ်တဲ့ ဝန်ကီး ချပ် ဦးု၊

ဝန်ကီးချပ် ချအင်လိုင်းနဲ့

ဝန်ကီးချပ် ေနူး တိုဟာ ငိမ်းချမ်းစွာ အတူ ယှ်တွဲေနထိုင်ေရး

မူကီး (၅) ရပ် (Five

Principles of Peaceful Coexistence ) ကို ၁၉၅၄ ခုှစ်မှာ ပူးတွဲချမှတ်ခဲ့ကပါတယ်။ ဒီမူ ကီး (၅) ချက်ြဖစ်တဲ့ တစ်င ို င ် န ံ ဲ့ တစ်င ို င ် ံ

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဧပီလအတွင်း ေပကျင်းမိတွင် ြမန်မာ-တုတ် ှစ်ိုင်ငံေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပစ်။

အကား နယ်ေြမတည်တံ့ခိုင်မဲမနဲ  ့ အချပ် အြခာအာဏာကို

အြပန်အလှန်ေလးစားမ

ေခတ်အဆက်ဆက် ှစ ် င ုိ င ် ံ ေခါင်းေဆာင် အြပန်အလှန် ချစ်ကည်ေရး

ေရး

(Comprehensive Strategic

ရှိေရး၊ တစ်ိုင်ငံနဲ့ တစ်ိုင်ငံ ကျးေကျာ်မ

ေတွအကား

မြပလုပ်ေရး၊ တစ်ိုင်ငံရဲ ြပည်တွင်းေရးမှာ

အလည်အပတ်ခရီးစ်ေတွဟာလည်း ြမန်မာ-

Cooperative Partnership)

အဆင့်ကို

အြခားိုင်ငံများက

ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ

တုတ် ှစ ် င ို င ် အ ံ ကား ချစ်ကည်ရင်းှီးမကို

ြမန်မာိင ု င ် ဟ ံ ာ တုတတ ် စ်င ုိ င ် တ ံ ည်း

မြပလုပ်ေရး၊ တန်းတူရည်တူရှိမှင့် အြပန်

ပိမ ု ြို မငတ ့် င်ေပးိင ု ခ ် သ ့ဲ လို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ်

မူဝါဒ (One China Policy) ကို အစ်အမဲ

တိုးြမင့်ိုင်ခဲ့ပါတယ်။

အားထုတ် ေြဖရှင်းေဆာင်ရက ွ မ ် ေတွ  အေပမှာ

ညီမမရှိေစေရး၊ အားလုံး ပါဝင်ခံစားိုင်တဲ့

အြပသေဘာအကူအညီသာ ေပးသင့ေ ် ကာင်း

ဖွံဖိးတိုးတက်မရရှ  ိေရး

ရပ်တည်လျက်ရှိပါတယ်။ ြပည်ပိုင်ငံေတွ

Growth) ရရှိေရး၊ ြပည်သူ ြပည်သားများ

အေနနဲ့ ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မေတွ၊

အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ

အြပ

သေဘာမေဆာင်တဲ့ ရလဒ်ေတွသာ ရရှိေစ မယ့် လုပေ ် ဆာင်ချက်ေတွကလ ို ည်း ေရှာင်ရှား

ြမန်မာ-တုတ် ှစ ် င ို င ် အ ံ ကား ကုနသ ် ယ ွ မ ် ပမာဏဟာ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာ ေရးှစ်မှာ ေဒလာ ၁၁ ဘီလီယံေကျာ်အထိ ရှိေနပီး နယ်စပ်ကုန်သွယ်မဟာ

ကဖို အစ်တိုက်တွန်းလျက်ရှိပါတယ်။ ြမန်မာိုင်ငံနဲ့

တုတ်ိုင်ငံအကား

စီးပွားေရး၊ ကုန်သွယ်ေရးနဲ့ ရင်းှီးြမပ်ှံမ က ေတွ မ ှာ လည်း ပူး ေပါင်း ေဆာင် ရ ွ က ်

ကုန်သွယ်မ စုစုေပါင်းရဲ ထက်ဝက်ေကျာ် ရှိေနပါတယ်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမအပိ  ုင်း

မေတွဟာ ှစ်စ် ဖွံဖိးတိုးတက်လျက်ရှိပါ

ကို ကည့ရ ် င်လည်း တုတ ် င ုိ င ် က ံ ြမန်မာိင ု င ် မ ံ ာှ ရင်းှးီ ြမပ်မ ံှ ပမာဏဟာ 

ကုနသ ် ယ ွ မ ် ပမာဏဟာ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာ

ေဒလာ ၂၁ ဘီလီယံနီးပါးရှိေနပီး ြမန်မာိုင်ငံမှာ ဒုတိယအများဆုံး ရင်းှီး

ရှိေနပီး နယ်စပ်ကန ု သ ် ယ ွ မ ် ဟာ  ကုနသ ် ယ ွ မ ် 

ြမပ်ှံသူအြဖစ် ရပ်တည်လျက်ရှိ

ရင်းှီးြမပ်ှံမအပိုင်းကို

တယ်။

ြမန်မာ-တုတ် ှစ်ိုင်ငံအကား

ေရးှစ်မှာ ေဒလာ ၁၁ ဘီလီယံေကျာ်အထိ စုစုေပါင်းရဲ ထက်ဝက်ေကျာ် ရှိေနပါတယ်။ ကည့်ရင်လည်း

တုတ ် င ို င ် က ံ ြမန်မာိင ု င ် မ ံ ှာ ရင်းှီးြမပ်မ ှံ 

(All-inclusive

ဖန်တီးေဖာ်ေဆာင်ေပးေရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ ငိမ်းချမ်း ေရးနဲ့ တရားမတမရှိတဲ့ လူမအဖွဲအစည်း တစ်ရပ်

တည်ေထာင်ေရးကိစေတွကို

အေလးေပး

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။

ဒီရည်မန ှ ်းချက်ေတွ ေအာင်ြမင်မရရှ  ဖ ိ ို ြမန်မာ ိင ု င ် ဟ ံ ာ မည်သည့ ် င ို င ် န ံ ဲ့မဆို ှစဦ ် းှစဖ ် က် အကျ ိးရှိေစမယ့်၊ မိမိိုင်ငံရဲ ဖွံဖိးတိုးတက် ေရးဆိုင်ရာ

ဦးစားေပးအစီအစ်ေတွနဲ့

ကိုက်ညီမယ့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မေတွ  ကို လက်တွဲလုပ်ေဆာင်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

တုတ ် င ို င ် ဟ ံ ာ စီးပွားေရးအရ တံခါးဖွင့်

ဝါဒကို ကျင့်သုံးခဲ့ပီး ေနာက်ပိုင်း ပီးခဲ့တဲ့

စာမျက်ှာ ၇ သို 


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ြမန်မာိငု င် အ ံ မျိးသားလူ့အခွငအ ့် ေရးေကာ်မရှင် ဖွဲ စည်း ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်သမတုံး အမိန့်အမှတ်၊ ၃/၂၀၂၀ ၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၅ ရက် (၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်) ြမန်မာိုင်ငံအမျ ိးသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင် ဖွဲစည်းြခင်း ၁။

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပါ ိုင်ငံသားများ၏

မူလအခွငအ ့် ေရးများြမငတ ့် င်ရန်င ှ ့် ကာကွယရ ် န်တအ ို တွက် ြမန်မာိင ု င ် အ ံ မျ ိးသားလူ့အခွင့် အေရးေကာ်မရှင် ဥပေဒပုဒ်မ ၅ ၏ ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်ေလာင်း စိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲက တင်ြပလာသည့ေ ် ကာ်မရှငအ ် ဖွဲ ဝင်ေလာင်းများထဲမှ ပုဒမ ် ၄ ှင့် ပုဒမ ် ၉ တိုပါ ြပာန်းချက် များအရ ေအာက်ပါပုဂိလ်များပါဝင်ေသာ

"ြမန်မာိုင်ငံ အမျ ိးသားလူ့အခွင့်အေရး

ေကာ်မရှင"် ကို ဖွဲစည်းတာဝန်ေပးလိုက်သည်(က)

ဦးလှြမင့်

ဥက

ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်၊ အာဆီယံအစိုးရအချင်းချင်း လူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင် (ခ)

ဆက်ဆံေရးအတွက်

ှစ်ေပါင်း (၃၀) အတွင်း စီးပွားေရးဖွံဖိး

လျက်ရှိပါတယ်။

ိုင်ငံကီး/ ငယ်မဟူ

တန်းတူညီမစွာနဲ့

အြပန်အလှန် အကျ ိး

တိုးတက်မနဲ့အတူ

တုတ်ြပည်သူ

ေရှးေဆာင်ရွက်

သန်းေပါင်း ၈၅၀ ေကျာ်ကို ဆင်းရဲမ ွ ်းပါးမ

ြဖစ်ထွန်းေရး “မူ” ေတွအေပ

သံသရာကေန

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ အခု

လွတ်ေြမာက်ေစခဲ့တဲ့

အချက်ဟာ ိုင်ငံတကာက

ချ ီးကျး

လည်း

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် 

ှစ ် င ုိ င ် ံ

ေတွကို

ပိုမိုြမင့်တင်သွားိုင်မှာ

အခု

တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်ငံ

သမတ ရှက ီ ျင့ဖ ် ျင်ရဲ ြမန်မာိင ု င ် ခ ံ ရီးစ်ဟာ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ မ ် ှာ တုတသ ် မတတစ်ဦးရဲ

ြဖစ် ပ ါတယ် ။

ရင်းှီးြမပ်မ ှံ ဆိ  င ု ရ ် ာ မူဝါဒေြဖေလာ့ေပးမေတွ၊

ပထမဆုံး ြပည်ပခရီးစ်ြဖစ်တဲ့

ေခါင်းေဆာင်ေတွဟာ တုတ်ကွန်ြမနစ်

ရင်းှီးြမပ်ှံသူေတွအတွက်

ရယ်၊

ပါတီတည်ေထာင်မ

ေကာင်းတစ်ရပ်ြဖစ်ေပလာေစေရး ကိးပမ်း

တစ်င ုိ င ် တ ံ ည်းကိသ ု ာ

ေဆာင်ရွက်ေပးမေတွေကာင့်

အချက်ရယ်၊

ှစ် (၁၀၀)ြပည့် ိုင်ငံကို

ပတ်ဝန်းကျင် ိုင်ငံြခား

ခရီးစ်အတွင်းမှာ

အချက်

လာေရာက်တ့ဲ

အလယ်အလတ် ချမ်းသာကယ်ဝတဲ့ လူမ

ရင်းှီးြမပ်ှံမေတွလည်း တိုးတက်များြပား

ှစ ် င ို င ် ံ သံတမန်ဆက်ဆမ ံ  ှစ် (၇၀) ြပည့်

အဖွဲအစည်းတစ်ရပ်

လာခဲ့သလို

ေြမာက်တအ ဲ့ ချ ိန် ကာလြဖစ်ေနတာေတွကို

(Moderately

ိုင်ငံရဲ

စီးပွားေရးဖွံဖိး

Prosperous Society) ြဖစ်လာေစေရးနဲ့

တိးု တက်မ  န်းထားဟာ ၂၀၁၉ ခုစ ှ အ ် တွငး်

ကည့်ရင် ခရီးစ်ရဲ

တုတြ် ပည်သူ့သမတိင ု င ် ံ တည်ေထာင်တဲ့

၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင်န်းရှိခဲ့ပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်

ေတွကို

ှစ် (၁၀၀) ြပည့ေ ် ြမာက်မယ့် ၂၀၄၉ ခုစ ှ မ ် ှာ

အတွငး် မှာ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိင ု  ် န်  းအထိ ရှလ ိ ာ

အထူးသြဖင့် ၂၀၀၁ ခုစ ှ ် မှာ ြမန်မာိင ု င ် က ံ ို

စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ပီး သဟဇာတ

ိင ု မ ် ယ်လို အာရှဖွံဖိးေရးဘဏ်က တွကခ ် ျက်

တုတ်သမတ

မတတဲ့

ဆိုရှယ်လစ်ေခတ်မီိုင်ငံေတာ်

ထားပါတယ်။

လာေရာက်ပီး ေနာက်ပင ုိ း် (၁၉) ှစ် ကာမှ

တစ်ရပ်

(Strong, Harmonious and

ဒီဖွံဖိးတိုးတက်မ

အရှိန်အဟုန်ကို

တုတ်သမတကီးတစ်ဦး ြမန်မာိုင်ငံကို

Modern Socialist Country) တည်ေထာင်

ေရရှည်စ်ဆက်မြပတ်

ထိန်းသိမ်းထားိုင်

လာေရာက်တ့ဲ ခရီးစ်ြဖစ် ေနတာေကာင့်

ိုင်ေရးဆိုတဲ့ ရာြပည့ရ ် ည်မန ှ း် ချက် (၂)ရပ်

ဖိုအတွက်

ကို ချမှတ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။

ြပြပင်ေြပာင်းလဲမေတွ 

ြမန်မာိုင်ငံအေနနဲ့လည်း ိုင်ငံရဲ

တုတ်

ကိးပမ်းအားထုတ်မေတွ  ကို

ထူးြခားေလးနက်မ

မစတာ

ကျန်ဇီမင်း

လိုအပ်တဲ့

ှစ်ိုင်ငံဆက်ဆံေရးမှာ သမိုင်းမှတ်တိုင် (milestone)တစ်ခု စိက ု ထ ်  ူ င ို မ ် ယ့် ခရီးစ်

ြပည်ပိုင်ငံ

လည်း ြဖစ်ေနပါတယ်။ ခရီးစ်အတွင်း

ေဆာင်သွားဖို လိုအပ်သလို

ေတွနဲ့လည်း အကျ ိးတူ ဆက်လက်ပူးေပါင်း

ှစ်ိုင်ငံအကား အြပန်အလှန်

ေလ့လာပီး မိမ ိ င ုိ င ် ရ ံ ဲ အေြခအေနများနဲ့

ေဆာင်ရွက်သွားရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ြမန်မာ

ြဖစ်ထန ွ ်းေစမယ့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ရး

ကိက ု ည ် မ ီ ယ့် အစီအစ်ေတွ ချမှတေ ် ဆာင်

ိုင်ငံ ေခါင်းေဆာင်ေတွရဲ ြပည်ပိုင်ငံခရီးစ်

ဆိင ု ရ ် ာ သေဘာတူညမ ီ ေတွ  ကို လက်မတ ှ ်

ရွကသ ် ာွ းိင ု မ ် ာှ ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာိင ု င ် ံ

ေတွ၊ ြပည်ပိင ု င ် ေ ံ တွက ေခါင်းေဆာင်ေတွရဲ

ေရးထိးု သွားိင ု မ ် ာှ ြဖစ်လုိ ြမန်မာ-တုတ်

ဟာ လွတလ ် ပ်၍ တက်ကပီး ဘက်မလိက ု ်

ြမန်မာိုင်ငံ

ှစ ် င ို င ် လ ံ ုံးအတွက် အကျ ိးြဖစ်ထန ွ း် ေစမယ့်

တဲ့ ိင ု င ် ြံ ခားေရးမူဝါဒနဲ့အညီ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မေတွ  ကို

ကမာ့

ိုင်ငံများအားလုံးနဲ့ ချစ်ကည်ရင်းှီးစွာ

ခရီးစ်ေတွကေနတစ်ဆင့်

ြမငတ ့် င်သွားိင ု မ ် ှာြဖစ်လို

အရှိန်အဟုန်

တုတသ ် မတကီး

အဖွဲဝင်

ဦးေကျာ်စိုး

အဖွဲဝင်

န်ကားေရးမှး (အငိမ်းစား) အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန (င)

ေဒါက်တာသန်းြမင့်

အဖွဲဝင်

န်ကားေရးမှးချပ် (အငိမ်းစား) ေဆးသိပံပညာဦးစီးဌာန (စ)

ေဒုုယ်

အဖွဲဝင်

အမဲတမ်းအတွင်းဝန် (အငိမ်းစား) ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး (ဆ)

ေဒါက်တာတင်ေမာင်ေမာင်သန်း

အဖွဲဝင်

ဌာနစုမှး (အငိမ်းစား) အမှတ် (၂) စက်မဝန်ကီးဌာန (ဇ)

ေဒါက်တာြမင့်သူမိင်

အဖွဲဝင်

ပါေမာက/ဌာနမှး

ေတွြမင်ိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ဆက်လက်ေဖာ်

ြပည်တွင်းမှာ

(ဃ)

ြမန်မာိင ု င ် ံ

ခရီးစ် လာေရာက်ချ ိန်ဟာ

ဦးေပလွင်စိန် သံအမတ်ကီး (အငိမ်းစား)

ြဖစ်ပါ

တယ်။

စီးပွားေရးြပြပင်

ေြမာက်မယ့် ၂၀၂၁ ခုှစ်မှာ

ြမန်မာိုင်ငံရဲ

ြမန်မာိုင်ငံခရီးစ်မှာ

ေြပာင်းလဲမ အစီအစ်ေတွ၊ ကုနသ ် ယ ွ ေ ် ရးနဲ့

တု တ ်

ဆိုရင်

အေြခခံပီး

ရှီကျင့်ဖျင်ရဲ

ေထာမနာြပခဲ့ကရတဲ့ ရလဒ်ေကာင်းေတွ အခု ဆို ရ င်

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန (ဂ)

စာမျက်ှာ ၆ မှ

ဒုတိယဥက

အမဲတမ်းအတွင်းဝန် (အငိမ်းစား)

ြမန်မာိုင်ငံသို ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်မှ ၁၈ ရက်အထိ ချစ်ကည်ေရးခရီးလာေရာက်မည့် တုတြ် ပည်သ့ူ သမတိုင်ငံ သမတ မစတာရှီကျင့်ဖျင်။

ေဒါက်တာနာမန်း

ဥပေဒပညာဌာန၊ ရန်ကုန်တကသိုလ် (ဈ)

ဦးတင်ေအာင်

အဖွဲဝင်

ဌာနကီးမှး (အငိမ်းစား) ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး (ကည်း) (ည)

ေဒတင်ကည်ဦး

အဖွဲဝင်

ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် (အငိမ်းစား) ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး (ဋ)

ဦးေကျာ်ြမင့်

အဖွဲဝင်

ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် (အငိမ်းစား)

အကျ ိး

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ၂။

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး၏

၂၄-၉-၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ်၊

၂၃/၂၀၁၄ ှင့်

၂၅-၄-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ်၊ ၂၀/၂၀၁၈ တိုြဖင့် ဖွဲစည်းထားေသာ ြမန်မာိုင်ငံ အမျ ိးသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင်ကို ယေန့မှစ၍ ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။

ခရီးစ်တစ်ခြု ဖစ်ပါေကာင်း တင်ြပလိက ု ရ ် ပါတယ်။

(ပုံ) ဝင်းြမင့် ိုင်ငံေတာ်သမတ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ြပည်ေထာင်စဝု န်ကီး ဦးသိန်းေဆွ ကုလသမဂအတွင်းေရးမှးချပ်၏ ကေလးသူငယ်များှင့် လက်နက်ကငို ပ် ဋိပကဆိငု ရ် ာ အထူးကိယ ု စ် ားလှယ် ငှ ေ့် တွဆုံ ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၄ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ့အင်အား ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးသိန်းေဆွသည် ကုလသမဂအတွင်းေရးမှး ချပ်၏ ကေလးသူငယ်များှင့် လက်နက်ကင ို ် ပဋိပကဆိင ု ရ ် ာ အထူးကိယ ု စ ် ားလှယ် Ms. Virginia Gamba ှငအ ့် ဖွဲအား ယေန့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီခတ ွဲ င ွ ် ေနြပည်ေတာ်ရှိ အဆိပ ု ါဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ေတွဆုံသည်။ ေတွဆုံစ် တပ်မေတာ်မှ အသက်မြပည့်စုေဆာင်းမ ြဖင့် ြပန်လည်ေစလတ်သူများှင့် တိုင်းရင်းသားနယ်ေြမ

များရှိ တိုက်ပွဲေရှာင်ဒုကသည်  စခန်းများမှ မိသားစုှင့် ကေလးသူငယ်များအား အိမေ ် ထာင်စစ ု ာရင်းှင့် မှတပ ် တ ုံ င် များကို စနစ်တကျ စိစစ်ထုတ်ေပးေနမများ၊ ြမန်မာိုင်ငံ အေနြဖင့် ဒုကသည်  စခန်းများ ဖျက်သမ ိ ်းေရးကို ဦးစားေပး လုပင ် န်းအြဖစ် ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရိှ ပီး ကုလသမဂှင့် အလှရှင ် င ို င ် မ ံ ျား၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် ေကာင့  ် လုပင ် န်း များ ပိုမိုတိုးတက်လုပ်ေဆာင်လာိုင်မှ  င့် ဥေရာပသမဂမှ ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ ငိမ်းချမ်းေရး ေဆွးေွးပွလ ဲ ပ ု င ် န်းစ်များတွင်

အဓမခိင ု ်းေစမဆိင ု ရ ် ာ တိင ု ် ကားမယရားထူေထာင်ထား ရှိမများ၊ ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရအေနြဖင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကင ို အ ် ဖွဲအစည်းများှင့် ငိမ်းချမ်းေရးရရှိ ပီးပါက အဆိုပါေဒသများတွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများေဖာ်ေဆာင် ိုင်ေရးအတွက် အေြခခံအေဆာက်အဦြဖစ်သည့် လမ်း၊ တံတား၊ စာသင်ေကျာင်းများ တည်ေဆာက်ေဆာင်ရွက် လျက်ရှိ ပီး ၎င်းတိအ ု တွက် ိင ု င ် သ ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားှင့် အိမ်ေထာင်စုစာရင်းအချက်အလက်များ ကိုက်ညီစွာ ထုတ်ေပးိုင်ေရး၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိေရး၊ ကမ်းကျင်မသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရး၊

ကူညီေဆာင်ရွက်ေနမများ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း ြဖစ်ေပေနေသာ ပဋိပကများ ပိုမိုကျယ်ြပန့်လာမများကို အေကာင်းဆုံးထိန်းသိမ်းပီး အြမန်ဆုံး ငိမ်းချမ်းေရးရရှိ ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေနမများ၊ ြမန်မာိုင်ငံတွင် ကေလး အလုပ်သမားပေပျာက်ေရးဥပေဒကို ကုလသမဂြပာန်း ချက်များှင့်အညီ ေရးဆွဲေဆာင်ရွက်ထားရှိပီး ကေလး

အလုပသ ် မားပေပျာက်ေရးအတွက် (၅)ှစစ ် မ ီ ခ ံ ျက်ေရးဆွဲ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေနမများ၊ ဝန်ကီးဌာန အေနြဖင့် အရာယ်ရှိေသာ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ကေလး အလုပသ ် မားများ ဝင်ေရာက်လပ ု က ် င ို ခ ် င ွ ့် မရှေ ိ စေရးအတွက် လုပင ် န်းအမျ ိးအစားအလိက ု ် သတ်မတ ှ ထ ် ားရှိ ပီး စစ်ေဆး ကပ်မတ်ကီးကပ်ေဆာင်ရက ွ ေ ် နမများ၊ အမျ ိးသားအဆင့်

မှတပ ် တ ုံ င်င ှ ့် အိမေ ် ထာင်စစ ု ာရင်းများ လာေရာက်ေလာက် ထားရာတွင် လွယ်ကူြမန်ဆန်ရန် လိုအပ်သည့် အချက် အလက်များကို သက်ဆင ုိ ရ ် ာအဖွဲ အစည်းများမှ အသိ ပညာေပးြဖန့်ေဝ ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရးကိစရပ်  များ၊ ကေလး အလုပ်သမားပေပျာက်ေရး၊ အဓမခိုင်းေစမပေပျာက်ေရး၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ေဖာ်ေဆာင်ေရးကိစရပ်  များတွင် ဆက်လက်ပးူ ေပါင်းေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည့် အေြခ အေနများကို ေဆွးေွးကသည်။ သတင်းစ်


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လင် ကေမ ာ ဒီးယားဘုရင့်တပ်မေတာ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် General Vong Pisen အား ဂုဏ်ြပတပ်ဖွဲ ြဖင့် ကိဆို

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၄ တပ်မေတာ်ကာကွယေ ် ရးဦးစီးချပ် ဗိလ ု ခ ် ျပ်မှးကီးမင်းေအာင်လင်  သည် ကေမာ ဒီးယားဘုရင့်တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် General Vong Pisen အား ယေန့ နံနက်ပင ို ်းတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ေဇယျာသီရဗ ိ မ ိ ာန်ေရှ၌ ဂုဏြ် ပတပ်ဖွဲြဖင့် ကိဆိုသည်။ အေလးြပြခင်းခံယူ ေရှးဦးစွာ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့်

ကေမာဒီးယားဘုရင့်

တပ်မေတာ်ကာကွယေ ် ရးဦးစီးချပ်တသ ုိ ည် ဂုဏြ် ပတပ်ဖွဲ၏ အေလးြပြခင်းကို ခံယူကပီး ဂုဏ်ြပတပ်ဖွဲကို လိုက်လံကည့်စစ်  ေဆးသည်။

ယင်းေနာက်

အခမ်းအနားတက်ေရာက်လာကေသာ ှစ ် င ုိ င ် တ ံ ပ်မေတာ်အရာရှိ ကီးများအား အြပန်အလှန် မိတ်ဆက်ေပးကသည်။ ထိုေနာက် ကေမာဒီးယားဘုရင့်တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်သည် ေဇယျာသီရဗ ိ မ ိ ာန် ဧည့သ ် ည်ေတာ်မတ ှ တ ် မ်းစာအုပတ ် င ွ ် မှတတ ် မ်းတင်လက်မတ ှ ် ေရးထိုးပီး တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့် ဧည့်ခန်းမေဆာင်၌ ေတွဆုံ ေဆွးေွးကသည်။ ေတွဆုစ ံ ် တပ်မေတာ်စ ှ ရ ် ပ်အကား ချစ်ကည်ေရးတိးု ြမငေ ့် ဆာင်ရက ွ ရ ် န်၊ ေလ့ကျင့်ေရး၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာေဆးပညာ၊ အားကစားှင့်ယ်ေကျးမဆိုင်ရာ များတွင် အြပန်အလှန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်၊ အကမ်းဖက်မတိ  ုက်ဖျက်ေရး

ှင့်နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်မခင်းှိမ်နင်းေရး၊ လူကုန်ကူးမတိုက်ဖျက်ေရး၊ မူးယစ်

သေဘာတူညီမများရရှိခဲ့ေကာင်း

ေဆးဝါးှမ ိ န ် င်းေရး၊ လက်နက်ခယ ဲ မ်းေမှာင်ခက ုိ းူ သန်းေရာင်းဝယ်မ တိက ု ဖ ် ျက်

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး၏

ေရးကများတွင် သတင်းအချက်အလက်ဖလှယေ ် ရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ရ ် န်

သတင်းစ်

ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ဒုတိယဥက ဦးထွန်းထွန်းဟိန် ပါတီများှင့် ဒီမိုကေရစီဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ် အင်စတီကျ၏ဒါိုက်တာအား လက်ခံေတွဆုံ ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၄

အမျ ိးသမီးများှင် ့ လူငယ်များ စွမး် ေဆာင်ရည်ြမင့မ ် ားေရးှင် ့

ြပည်သူ့လတ်  ေတာ် ဒုတိယဥက ဦးထွန်းထွန်းဟိန်သည်

ိင ု င ် ေ ံ ရးတွင် ပိမ ု တ ို က်ကစွာ ပူးေပါင်းပါဝင်င ို ေ ် ရး အတွက်

ပါတီများှင့် ဒီမက ို ေရစီဆင ို ရ ် ာ ဒိန်းမတ်အင်စတီကျ(DIPD)

အကူအညီေပးိင ု ေ ် ရးဆိင ု ရ ် ာ လုပင ် န်းများှင့် စပ်လျ်း၍

၏ဒါိက ု တ ် ာ Mrs. Lisbeth Pilegaard အား ယေန့ နံနက်

ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ အြမင်ချင်းဖလှယ်ေဆွးေွးကသည်။

၈ နာရီ ၄၅ မိ န စ် တ ွ င ်

ေနြပည် ေတာ် ရ ှိ လ တ် ေတာ်

ေတွဆုပ ံ သ ွဲ ို ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်၊ အစိုးရ၏ အာမခံချက်

အေဆာက်အဦ၊ ြပည်သ့ူ လတ်  ေတာ်ဒတ ု ယ ိ ဥက ုးံ ခန်း၌

များ၊ ကတိများှငတ ့် ာဝန်ခခ ံ ျက်များ စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

လက်ခံေတွဆုံသည်။

ဥက ေဒါက်တာေမဝင်းြမင့၊် အမျ ိးသားလတ်ေတာ်၊ စိက ု ်

ေတွဆုစ ံ ် DIPD အေနြဖင့် ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ ဒီမက ို ေရစီ

ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့်ေရလုပ်ငန်း ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

ိုင်ငံေရးစနစ် ပိုမိုခိုင်မာအားေကာင်းေစေရး၊ ြပည်တွင်း

ေကာ်မတီဥက ဦးေအာင်ကည်န ွ ့်င ှ ့် ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်

ငိမ်းချမ်းေရး၊ လွတလ ် ပ်၍တရားမတေသာ ေရွးေကာက်ပွဲ

ုးံ မှ တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျား တက်ေရာက်ခ့ဲ ကသည်။ သတင်းစ်

များ ေအာင်ြမင်စာွ ကျင်းပသွားိင ု ေ ် ရး၊ ိင ု င ် ေ ံ ရးပါတီများ၊

သစ်ေတာှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တကသိုလ်(ေရဆင်း)၌

ဒီြပတိက ု ဟ ် ာ ေကျာင်းသားေတွရဲ နားေနခန်းနဲ့ ေကျာင်းသား

ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများသုေတသနလုပ်ငန်း အေထာက်အကူြပဇီဝြပတိုက် ဖွင့်ပွဲကျင်းပ

ရင် သူတအ ုိ တွက် အကျ ိးရှမ ိ ယ်။ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ

သမဂနဲ့လည်း နီးတာြဖစ်တအ ဲ့ တွက် သူတလ ို ာကည့ြ် ဖစ်တဲ့

အခါ ဇီဝမျ ိးစုမ ံ ျ ိးကွထ ဲ န ိ ်းသိမ်းနည်းေတွကို သိသွားပီးလိရ ု ှိ ဆိတ ု ာ ကန်ေတာ်တရ ို ဲ အနာဂတ်ြဖစ်တအ ဲ့ တွက် သူတေ ို လး

ေတွမာှ ဇီဝမျ ိးစုမ ံ ျ ိးကွေ ဲ တွ ထိနး် သိမး် ရမယ်ဆတ ုိ ့ဲ အသိေလး ဝင်လာရင် ကန်ေတာ်တက ုိ ဝမ်းသာေနရမှာပါ”ဟု ေြပာ ကားသည်။(ဝဲပုံ)

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၄

အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်

ေနြပည်ေတာ်ေဇယျာသီရိ မိနယ် ေရဆင်းတကသိလ ု မ ် ျား

သစ်ေတာှငပ ့် တ်ဝန်းကျင်ဆင ုိ ရ ် ာ တကသိလ ု ် (ေရဆင်း)

နယ်ေြမရှိ သစ်ေတာှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆင ုိ ရ ် ာတကသိလ ု ်

ှင့် ဂျပန်င ို င ် ဇ ံ ဝ ီ မျ ိးစုမ ံ ျ ိးကွမ ဲ ျား သုေတသနစင်တာ(Japan

ှင့် ဂျပန်ိုင်ငံ ဇီဝမျ ိးစုံမျ ိးကွဲများ သုေတသနစင်တာမှ

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက ွ သ ် ည့် ဇီဝမျ ိးစုမ ံ ျ ိးကွမ ဲ ျား သုေတသန

သုေတသနလုပ်ငန်းများ၌

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယေန့ နံနက် ၁၀ နာရီက အဆိုပါ

ြပပစည်းအမျ ိးေပါင်း၂၀ ေကျာ်ကို ထုတလ ် ပ ု  ် င ို ခ ် ေ ဲ့ ကာင်း၊

ဖဲကိးြဖတ် ဖွင့်လှစ်

ကို စိတပ ် ါဝင်စားလာေစရန်၊ ေလ့လာသင်ယ ူ င ို ် ကေစရန်

တကသိုလ် ေခတပါေမာကချပ် ေဒါက်တာစန်းဝင်းှင့်

ုပ်ကင်းများှင့် အေထာက်အကူြပပစည်းများကို ယခု

မှ Dr. Sanei Ichikawa တိက ု ဇီဝမျ ိးစုမ ံ ျ ိးကွမ ဲ ျားသုေတသန

သည်။

ြဖတ် ဖွငလ ့် စ ှ ေ ် ပးကသည်။ ယင်းေနာက် ေခတပါေမာကချပ်

သည်

Wildlife Research Centre - JWRC) တို ပူးေပါင်းအေကာင်

ပညာရှငမ ် ျားပူးေပါင်း၍ ဇီဝမျ ိးစုမ ံ ျ ိးကွမ ဲ ျား ထိနး် သိမး် ေရးှင့်

လုပ်ငန်း အေထာက်အကူြပ ဇီဝြပတိုက်(Bio Museum)

အတွက် ုကေဗဒ၊  သတေဗဒှငဆ ့် င ို သ ် ည့် အေထာက်အကူ

ြပတိုက်အတွင်း ကျင်းပသည်။

ထိေ ု ကာင့် အနာဂတ် ေကျာင်းသူ ေကျာင်းသားများ ဇီဝေဗဒ

အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်

အခမ်းအနားတွင် သစ်ေတာှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

အတွက် သုေတသနြပလုပထ ် ားသည့် တိရစာန်င ှ အ ့် ပင်ဇဝ ီ

ဂျပန်ိုင်ငံ ဇီဝမျ ိးစုံမျ ိးကွဲများ သုေတသနစင်တာ(JWRC)

ကဲ့သုိ ြပတိက ု ဖ ် င ွ လ ့် စ ှ ြ် ပသရြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေြပာကား သစ်ေတာှငပ ့် တ်ဝန်းကျင်ဆင ုိ ရ ် ာတကသိလ ု ် (ေရဆင်း)

အေထာက်အကူြပဇီဝြပတိုက် (Bio Museum)ကို ဖဲကိး

ကားကပီး သစ်ေတာှငပ ့် တ်ဝန်းကျင်ဆင ို ရ ် ာ တကသိလ ု ် ုကေဗဒအဖွ  ဲှင့် သတေဗဒအဖွဲမှ ဆရာ ဆရာမများက

ဇီဝမျ ိးစုမ ံ ျ ိးကွမ ဲ ျား သုေတသနြပလုပရ ် န်အတွက် ထုတလ ် ပ ု ် ထားသည့် အေထာက်အကူြပပစည်းများှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ အဆိုပါ

ြပတိုက်ငယ်ဖွင့်လှစ်ရြခင်းှင့်ပတ်သက်၍

သစ်ေတာှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆင ုိ ရ ် ာ တကသိလ ု ် (ေရဆင်း) ေခတပါေမာကချပ် ေဒါက်တာစန်းဝင်းက “ကန်ေတာ်တို

ဂျပန်ိုင်ငံဇီဝမျ ိးစုံမျ ိးကွဲများ

သုေတသန

စင်တာအြပင် ကျ ိတိတ ု ကသိလ ု ၊် ဟိမဝာေတာင်တန်းေဒသ

ှင့် JWRC မှ Dr. Sanei Ichikawa တိက ု အမှာစကားေြပာ

၁၉၉၈ ခုှစ်က လုပ်တဲ့ Convention of Biodiversity -

လာတာက အဓိကအေကာင်းရင်းတစ်ရပ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့်

လက်ေအာက်ရှိ ိုင်ငံများ

ထိန်းသိမ်းေရးကို စိတပ ် ါဝင်စားမနည်းပါးလာတာကို ေတွရ

ချက်နဲ့ ဒီပေရာဂျက်ကို လုပ်လိုက်တာပါ။

ေကျာင်းသူ

nable Development ှင့် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ သစ်ေတာ

မရှဘ ိ ူးဆိရ ု င် ဇီဝမျ ိးစုမ ံ ျ ိးကွထ ဲ န ိ ်းသိမ်းဖိဆ ု တ ို ာ ရှမ ိ ှာမဟုတ်

ှင့် သုေတနသနလုပင ် န်းစီမက ံ န ိ ်းများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ်

ြပတိက ု ေ ် လး ဖွငလ ့် က ို ြ် ခင်းအားြဖင့် သူတေ ုိ လ့လာြဖစ်တ့ဲ

ရှိေကာင်း သိရသည်။

CBD မှာ လူငယ်ေတွဟာ တြဖည်းြဖည်းနဲ့ ဇီဝမျ ိးစုံမျ ိးကွဲ တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို

ေထာက်ြပခဲ့တယ်။ ဘာေကာင့်

လူငယ်ေတွ စိတဝ ် င်စားမေလျာ့ရလဲဆတ ုိ အ ့ ဲ ချက်ကို စစ်ေဆး

ကည့တ ် အ ဲ့ ခါ တိရစာန်ေတွ၊ အပင်ေတွကို ထိန်းသိမ်းေစာင့် ေရှာက်ဖို သုေတသနလုပဖ ် အ ို တွက် လွယလ ် င့တ ် ကူဖမ်းဆီး ဖိုအတွက် အသုံးြပမယ့်ပစည်းေတွက မရှိသေလာက်ြဖစ်

(Himalayan University

လိအ ု ပ်တပ ့ဲ စည်းေလးေတွ ထုတေ ် ပးရမယ်ဆတ ုိ ့ဲ ရည်ရယ ွ ်

Consortium – HUC)၊ ဂျာမနီင ုိ င ် ံ University of Sustai-

ေကျာင်းသားေတွဟာ သူတေ ို ရှမှာ ေလ့လာစရာ၊ ဖတ်စရာ

တကသိလ ု ် စသည့် ြပင်ပအဖွဲအစည်းခုနစ်ခြု ဖင့် ပညာေရး

ဘူး။ ဒီဇီဝမျ ိးစုံမျ ိးကွဲများသုေတသန အေထာက်အကူြပ

ရန်အတွက် သေဘာတူလက်မတ ှ ေ ် ရးထိုး ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်

အခါကျရင်

ေတာ်ေတာ်ေလးအကျ ိးရှိမယ်ထင်ပါတယ်။

ဇင်ဦး(ြမန်မာ့အလင်း)၊ဓာတ်ပုံ - သီဟစည်သူ


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥက ဦးလှသိန်း DIPD ၏ ဒါိုက်တာှင့် အဖွဲ အား လက်ခံေတွဆုံ ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ြပည်ေထာင်စေ ု ရွးေကာက်ပေ ွဲ ကာ်မရှငဥ ် က ဦးလှသန ိ ်း သည် Danish Institute for Parties and Democracy (DIPD)၏ ဒါိုက်တာ Mrs. Lisbeth Pilegaard ှငအ ့် ဖွဲအား ယေန့မန ွ ်းလွဲ ၃ နာရီတင ွ ် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ြပည်ေထာင်စေ ု ရွးေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်ုံး ဧည့်ေတွခန်းမေဆာင်၌ လက်ခံေတွဆုံသည်။ ေဆွးေွး ေတွဆုံစ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲကို တရားမတ၍

ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိပီး

လွတ်လပ်

အများယုံကည်လက်ခံသည့်

ေရွးေကာက်ပြွဲ ဖစ်ေစေရး ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက ွ ေ ် နမ၊ တိင ု ်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များ တွင် ိုင်ငံေရးပါတီများှင့် ေတွဆုံေဆာင်ရွက်ေနမ အေြခအေန၊ ိုင်ငံေရး ြဖစ်စ်များတွင် အမျ ိးသမီးများပါဝင်မ ြမင့်တင်ေရးကိစရပ်  များ၊ နားလည်မ စာခန်လာ လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ြခင်းကိစရပ်  များှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ရင်းှးီ ပွငလ ့် င်းစွာ ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ တက်ေရာက် ေတွဆုံပွဲသို ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်များှင့် ေကာ်မရှင်ုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့် ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီတို ပူးေပါင်း၍ ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်ြပစုေရး ညိင်းေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ြပည်ေထာင်စေ ု ရွးေကာက်ပေ ဲွ ကာ်မရှင ် င ှ ့် ြမန်မာိင ု င ် သ ံ တင်းမီဒယ ီ ာေကာင်စီ တို ပူးေပါင်း၍ ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်ြပစုေရး ညိင်း ေဆွးေွးပွဲကို ယေန့နံနက် ၉ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ Hilton ဟိုတယ်၌ ကျင်းပရာ ြပည်ေထာင်စေ ု ရွးေကာက်ပေ ွဲ ကာ်မရှငဥ ် က ဦးလှသန ိ ်းှင့် ေကာ်မရှင် အဖွဲဝင်များ၊ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ တင်းမီဒယ ီ ာေကာင်စဥ ီ က ဦးအုန်းကိင် (ဟံသာဝတီ ဦးအုန်းကိင်)ှင့် တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား၊ ေကာ်မရှင ် ုံးမှ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား၊ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။ သတင်းမီဒီယာကအေရးပါ ေဆွးေွးပွဲတွင် ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥကက အမှာ စကားေြပာကားရာ၌ ေရွးေကာက်ပွဲများေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိုင်ရန် သတင်း မီဒယ ီ ာ၏အခန်းကသည် အလွနအ ် ေရးပါေကာင်း၊ ြပည်သလ ူ ထ ူ တ ု စ်ရပ်လးံု ေရွးေကာက်ပဆ ွဲ င ို ရ ် ာ ဗဟုသတ ု များရရှေ ိ စရန်ေဆာင်ရက ွ သ ် ည့် Civic Education ှင့် မဲဆရှင်များမဲေပးြခင်းဆိုင်ရာ အသိပညာေပးေဆာင်ရွက်သည့် Voter Education လုပင ် န်းများေဆာင်ရက ွ ရ ် ာတွင် သတင်းမီဒယ ီ ာများ၏ အကူအညီ များစွာလိုအပ်ပါေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲတွင် ပထမ

သတင်းအမှားများသည် ဒီမိုကေရစီစနစ်၏ဂုဏ်သိကာကိ  ုလည်း ထိပါးေစိုင်

ကန့်ကွက်ိုင်သည့်အခွင့်အေရး မဲဆရှင်များရရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ေပးေစလို

အကိမ် မဲေပးမည့လ ် င ူ ယ် ေလးသန်းခန့်ရမ ှိ ည်ဟု ခန့်မန ှ ်းပါေကာင်း၊ ၎င်းလူငယ်

သည့အ ် တွက် သတင်းမီဒယ ီ ာများအေနြဖင့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်အကျ ိးအတွက် ေမာ်ကိုး၍

ပါေကာင်း၊ ထိုအြပင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပရန်

များအေနြဖင့် ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို သိရှိထား

ေရွးေကာက်ပွဲှင့်သက်ဆိုင်သည့် မှန်ကန်ေသာသတင်းအချက်အလက်များကို

အတွက် ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းများကို သတ်မှတ်ကာလေရာက်ရှိချ ိန်

မှသာ

ပိုမိုပါဝင်လာိုင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ြပည်သလ ူ ထ ူ ထ ု ံ လျင်ြမန်စွာှင့် ကျယ်ြပန့်စွာေရာက်ရေ ှိ စေရး ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးရန်

တွင် ထုတြ် ပန်ေပးသွားမည်ြဖစ်သည့အ ် တွက် ထိသ ု တင်းများကိလ ု ည်း ြပည်သူ

ြပည်ေထာင်စေ ု ရွးေကာက်ပေ ဲွ ကာ်မရှငအ ် ေနြဖင့် ေကာ်မရှင၏ ် လုပေ ် ဆာင်ချက်

တိက ု တ ် န ွ း် ပါေကာင်း၊ သတင်းမီဒယ ီ ာများအေနြဖင့် ေရွးေကာက်ပလ ဲွ ပ ု င ် န်းစ်

လူထုကိုအချ ိန်ှင့်

များ၊ ေကာ်မရှင်မှ ထုတ်ြပန်သည့် ညန်ကားချက်များ၊ ေကညာချက်များကို

များ ေအာင်ြမင်ေရးကို အေထာက်အကူြဖစ်ေစေရး၊ ေရွးေကာက်ပတ ွဲ င ွ ် ကစုမ ံ ှ

ေြပာကားသည်။

ိင ု င ် ပ ံ င ို သ ် တင်းစာများ၊ ုပြ် မင်သံ ကားှင့် UEC Website တိမ ု တ ှ စ်ဆင့် ြပည်သူ

ပါဝင်ပတ်သက်သမ ူ ျားှင့် သတင်းမီဒယ ီ ာများအကား ယုံ ကည်မတည်  ေဆာက်

ေရွးေကာက်ပွဲတွင် မဲေပးရာ၌

တစ်ေြပးညီသိရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ေပးေစလိုပါေကာင်း ဝိုင်းဝန်းေဆွးေွး

လူထသ ု ရ ိ ေ ှိ စရန် ထုတလ ် င့  ေ ် ဖာ်ြပေပးလျက်ရပ ှိ ါေကာင်း၊ ထိအ ု ြပင် ေကာ်မရှင၏ ်

ေရး၊ အတူတကွပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးတိုကိုေရှးပီး ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ

ဆက်လက်၍ ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီဥကက အမှာစကား

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ ဖွဲစည်းပီး ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအမှန်

သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ် ရှိထားသင့်ပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့် သတင်းမီဒီယာ

ေြပာကားပီး ေဆွးေွးပွဲတက်ေရာက်လာသူများှင့် စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်

ထုတ်ြပန်ေရးအစီအစ်ကို ေကာ်မရှင်ုံး၌ အပတ်စ်ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိ

ဥပေဒပါြပာန်းချက်များှငအ ့် ညီ သတင်းမီဒီယာသမားများ လိုက်နာကျင့်သုံး

ဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။ ယင်းေနာက် တက်ေရာက်လာသူများက ေရွးေကာက်ပွဲ

ပါေကာင်း၊ ေရွးေကာက်ပက ဲွ ာလအတွငး် အမုနး် စကားများ၊ သတင်းအမှားများ

ိင ု ေ ် စရန် ေရွးေကာက်ပဆ ွဲ င ို ရ ် ာ သတင်းမီဒယ ီ ာကျင့ဝ ် တ်ေရးဆွ ဲ င ို ေ ် ရး ေဆွးေွး

ဆိုင်ရာ သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်ြပစုိုင်ေရးှင့်စပ်လျ်း၍ ဝိုင်းဝန်းေဆွးေွး

ြပည်သလ ူ ထ ူ ထ ု ေ ံ ရာက်ရပ ှိ ါက ေရွးေကာက်ပက ွဲ ို အေှာင့အ ် ယှကြ် ဖစ်လာိင ု ် ပီး

ရန်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ သတင်းမီဒီယာများအေနြဖင့် မဲဆရှင်စာရင်း ကပ်ထား

ခဲ့ကေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

မလိုလားအပ်သည့်ပဋိပကများပါ ြဖစ်လာိုင်ပါေကာင်း၊ အမုန်းစကားှင့်

ေကညာေပးသည့အ ် ချ ိန်တင ွ ် ြပည်သမ ူ ျားကည့ ် ေစရန်  င ှ ့် ြပင်ဆင်၊ ြဖည့စ ် က ွ ၊်

သတင်းစ်

ကေလးစာေပပွေဲ တာ် (ြပင်ဦးလွင)် ေနာက်ဆုံးေန့ စည်ကားများြပား ြပင်ဦးလွင် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ြပင်ဦးလွင်ခိုင် ကေလးစာေပပွဲေတာ် ေနာက်ဆုံးေန့ကို ယေန့တင ွ ် ြပင်ဦးလွင် မိ အထက(၁)၌ ဆက်လက်ကျင်းပရာ နံနက်ပင ို ်းမှ ညေနပွေ ဲ တာ်ပတ ိ သ ် မ ိ ်းချ ိန်အထိ ပွေ ဲ တာ်လာသူ များ စည်ကားလျက်ရှိသည်။ ယေန့တွင် တိုင်းရင်းသားိုးရာအကများ၊ လာမား အက၊ Myanmar Fitness Dance အက၊ ေကျာက်ဆည် ေဇာ်ဂျ ီေမာင် ဆင်အကှင့် ေတးသုပ်ေဖာ်အကများြဖင့် ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ကသည်။ ကျပန်းစကားေြပာပိင်ပ၊ဲွ ပုြံ ပင်ေြပာပိင်ပ၊ဲွ ကဗျာရွတ် ပိင်ပ၊ွဲ စကေခါက်ပိင်ပ၊ွဲ ပန်းချ ီပိင်ပ၊ွဲ ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပ၊ွဲ အု ပ ် ဆ က်  ပိ င် ပ ွဲ ၊ စကားပုံ ဆ က်  ပိ င် ပ ွဲ ၊ အိ မ ် ေဆာက် ကစားနည်းှင့် Team Building Games ကစားနည်း ပိင်ပွဲများကိုလည်း ထည့်သွင်းကျင်းပေပးခဲ့သည်။ စာေပ ေဆွးေွးပွဲတွင် ကာတွန်းေမာင်ေမာင်ေအာင်၊ ကာတွန်း ေမာင်ေရဝင်း၊ ကာတွနး် ငယ်ဦး၊ ကာတွနး် ေဖာင်းေဖာင်းတိက ု စာဖတ်ြခင်း၏အကျ ိး ေခါင်းစ်ြဖင့် ေဆွးေွးကသည်။

ထိြု ပင် မူးယစ်ေဆးဝါးအရာယ် အသိပညာေပးြပခန်း၊ လူကုန်ကူးမတားဆီးကာကွယ်ေရး အသိပညာေပးြပခန်း၊ ယာ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း အသိပညာေပးြပခန်း၊ စိုက်ပျ ိးေရးဦးစီးဌာနြပခန်း၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနြပခန်း၊ အမျ ိးသမီးေရးရာြပခန်း၊ အေဝးထိန်းေလယာ်ငယ်ြပခန်း၊ ရတနာပုဆ ံ က ို ဘ ် ာစီးတီးြပခန်း၊ ကင်းေထာက်လင ူ ယ်ြပခန်း၊ ကေလးနီတိကာတွန်းြပခန်း၊ ြပတိုက်ငယ်၊ အေြခခံပညာ ဦးစီးဌာနေကျာင်းများှင့် ကိုယ်ပိုင်ေကျာင်းြပခန်းများကို လည်း စိတ်ဝင်တစား ေလ့လာကည့်ကသည်  ။ ပွဲေတာ်တွင် စာအုပ်အေရာင်းဆိုင် ၅၀ လာေရာက် ေရာင်းချခဲ့ပီး ပွဲေတာ်ကျင်းပသည့် ှစရ ် က်တာအတွငး် ေငွကျပ်သန ိ း် ၂၄၀ ေကျာ် ေရာင်းချခဲရ ့ ေကာင်း သိရသည်။ ပွေ ဲ တာ်လာေရာက်သမ ူ ျားအား ထမင်းဘူး၊ ြမန်မာမုန့် ၁၂ မျ ိးြဖင့် စတုဒိသာ ဧည့်ခံေကးေမွးခဲ့ေကာင်းှင့် ညေန ပိုင်းတွင် ပိင်ပွဲအသီးသီးမှ ဆုရရှိသူများအား တာဝန်ရှိသူ များက ဆုများချ ီးြမင့်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ စိုးေကျာ်သူေထွး(ြပန်/ဆက်)


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ြမန်မာစံချ ိန်စံညန်းများ သတ်မှတ်ြခင်း အမျ ိးသားစံချ ိန်စည ံ န်  းေကာင်စသ ီ ည် စံချ ိန်စည ံ န်  းသတ်မတ ှ ြ် ခင်းဆိင ု ရ ် ာ ဥပေဒပုဒမ ် ၃၃၊ ပုဒမ ် ခွ(ဲ ခ) အရ အပ်င ှ း်

ထားေသာ လုပပ ် င ုိ ခ ် င ွ က ့် က ုိ ျင့သ ် းံု ၍ ပုဒမ ် ၅၊ ပုဒမ ် ခွ(ဲ ခ) ပါ လုပင ် န်းတာဝန်များအရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စံချ ိန်စည ံ န်  း (၈၂) ခုအား ြမန်မာစံချ ိန်စံညန်းများအြဖစ် သတ်မှတ်ေကာင်းထုတ်ြပန်ေကညာလိုက်သည်စ်

(၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆)

ြမန်မာစံချ ိန်စံညန်းများ

MMS IEC 60227-1 : 2007 သတ်မှတ်ဗိုအား၄၅၀/၇၅၀ အထိရှိေသာ ပိုလီဗီိုင်းကလိုိုဒ် လပ်ကာဝါယာ

ကိးများအပိုင်း ၁၊ အေထွေထွလိုအပ်ချက်များ

MMS IEC 60227-3 : 1997 သတ်မှတ်ဗိုအား ၄၅၀/၇၅၀ အထိရှိေသာ ပိုလီဗီိုင်းကလိုိုဒ် လပ်ကာဝါယာ

ကိးများအပိုင်း ၃၊ ပုံေသတပ်ဆင်ထားေသာ အခွံမာမပါေသာဝါယာ

MMS IEC 60227-4 : 1997 သတ်မှတ်ဗိုအား ၄၅၀/၇၅၀ အထိရှိေသာ ပိုလီဗီိုင်းကလိုိုဒ် လပ်ကာဝါယာ

ကိးများအပိုင်း ၄၊ ပုံေသတပ်ဆင်ထားေသာ အခွံမာပါေသာဝါယာ

MMS IEC 60227-2 : 1997 သတ်မှတ်ဗိုအား ၄၅၀/၇၅၀ အထိရှိေသာ ပိုလီဗီိုင်းကလိုိုဒ် လပ်ကာဝါယာ

ကိးများအပိုင်း၂ ၊စမ်းသပ်စစ်ေဆးနည်းများ

MMS IEC 60227-6 : 2001 သတ်မှတ်ဗိုအား ၄၅၀/၇၅၀ အထိရှိေသာ ပိုလီဗီိုင်းကလိုိုဒ် လပ်ကာဝါယာ

ကိးများအပိုင်း ၆၊ ဓာတ်ေလှကားဝါယာှင့် ဝါယာကိးေပျာ့ဆက်သွယ်မများ  MMS IEC 60228 : 2004 လပ်ကာေကဘယ်များ၏ လပ်ကူးပစည်းများ

(၇)

MMS IEC 60335-2-2 : 2009 အိမ်သုံးှင့် အလားတူလပ်စစ်ပစည်းများ - အရာယ်ကင်းရှင်းေရး- အပိုင်း

(၈)

MMS IEC 60335-2-6 : 2014 အိမသ ် းံု ှင့် အလားတူလပ်စစ်ပစည်းများ - အရာယ်ကင်းရှငး် ေရး - အပိုင်း

(၉)

(၂.၂) ဖုန်စုပ်စက်ှင့်ေရစုပ်ယူသည့် သန့်ရှင်းေရးပစည်းများအတွက် သီးြခားလိုအပ်ချက်များ

(၂.၆) လုပ်ငန်းသုံးမီးဖိုများ၊ အပူြပားမီးဖိုများ၊ အလုံပိတ်မီးဖိုများှင့် အလားတူလပ်စစ်ပစည်းများအတွက် သီးြခားလိုအပ်ချက်များ

MMS IEC 60335-2-8 : 2012 အိမသ ် းံု ှင့် အလားတူလပ်စစ်ပစည်းများ - အရာယ်ကင်းရှငး် ေရး- အပိုင်း (၂.၈) မုတဆ ် တ ိ ရ ် တ ိ စ ် က်၊ ဆံပင်ရတ ိ စ ် က်င ှ ့် အလားတူလပ်စစ်ပစည်းများအတွက် သီးြခားလိအ ု ပ်ချက်များ

(၁၀) MMS IEC 60335-2-21 : 2012 အိမသ ် ုံးှငအ ့် လားတူ လပ်စစ်ပစည်းများ - အရာယ်ကင်းရှင်းေရး - အပိင ု ်း (၂.၂၁) ေရပူစက်များအတွက် သီးြခားလိုအပ်ချက်များ

(၁၁) MMS IEC 60335-2-28 : 2008 အိမသ ် းံု ှငအ ့် လားတူလပ်စစ်ပစည်းများ - အရာယ်ကင်းရှငး် ေရး - အပိင ု း် (၂.၂၈) အပ်ချပ်စက်များအတွက် သီးြခားလိုအပ်ချက်များ

(၁၂) MMS IEC 60335-2-29 : 2016 အိမသ ် ုံးှငအ ့် လားတူလပ်စစ်ပစည်းများ - အရာယ်ကင်းရှင်းေရး - အပိင ု ်း (၂.၂၉) ဘက်ထရီ အားသွင်းစက်များအတွက် သီးြခားလိုအပ်ချက်များ

(၁၃) MMS IEC 60335-2-31 : 2012 အိမသ ် ုံးှင့် အလားတူလပ်စစ်ပစည်းများ - အရာယ်ကင်းရှင်းေရး - အပိင ု ်း (၂.၃၁) မီးဖိုတွဲများှင့် အြခားချက်ြပတ် ေှာ်စုပ်စက်များအတွက် သီးြခားလိုအပ်ချက်များ

(၁၄) MMS IEC 60335-2-45 : 2008 အိမသ ် ုံးှင့် အလားတူလပ်စစ်ပစည်းများ - အရာယ်ကင်းရှင်းေရး- အပိင ု ်း (၂.၄၅) သယ်ေဆာင်ိုင်ေသာ အပူေပးကိရိယာှင့် အလားတူလပ်စစ်ပစည်းများအတွက် သီးြခားလိုအပ် ချက်များ

(၁၅) MMS IEC 60335-2-52 : 2008 အိမသ ် ုံးှင့် အလားတူလပ်စစ်ပစည်းများ - အရာယ်ကင်းရှင်းေရး - အပိင ု ်း (၂.၅၂) သွားှင့်ခံတွင်းကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ လပ်စစ်ပစည်းများအတွက် သီးြခားလိုအပ်ချက်များ

(၁၆) MMS IEC 60335-2-55 : 2008 အိမသ ် ုံးှင့် အလားတူလပ်စစ်ပစည်းများ - အရာယ်ကင်းရှင်းေရး - အပိင ု ်း (၂.၅၅) ငါးေမွးကန်င ှ ့် ဥယျာ်သုံးေရကန်များတွင် အသုံးြပသည့် လပ်စစ်ပစည်းများအတွက် သီးြခားလိအ ု ပ် ချက်များ

(၁၇) MMS IEC 60335-2-56 : 2008 အိမသ ် းံု ှင့် အလားတူလပ်စစ်ပစည်းများ - အရာယ်ကင်းရှငး် ေရး - အပိင ု း် (၂.၅၆) ပုံရိပ်ြပစက်ှင့် အလားတူလပ်စစ်ပစည်းများအတွက် သီးြခားလိုအပ်ချက်များ

(၁၈) MMS IEC 60335-2-65 : 2008 အိမသ ် းံု ှင့် အလားတူလပ်စစ်ပစည်းများ - အရာယ်ကင်းရှငး် ေရး - အပိင ု း် (၂.၆၅) ေလသန့်စင်သည့်ပစည်းများအတွက် သီးြခားလိုအပ်ချက်များ

(၁၉) MMS IEC 60335-2-73 : 2006 အိမသ ် းံ ု ှင် ့ အလားတူလပ်စစ်ပစည်းများ - အရာယ်ကင်းရှငး် ေရး - အပိင ု း် (၂.၇၃)

အေသတပ်ဆင်ထားသည့် ေရတိင ု က ် အ ီ တွင်း ှစြ် မပ်အပူေပးကိရယ ိ ာများအတွက် သီးြခားလိအ ု ပ်ချက်များ

(၂၀) MMS IEC 60335-2-74 : 2006 အိမသ ် ုံးှင့် အလားတူလပ်စစ်ပစည်းများ - အရာယ်ကင်းရှင်းေရး - အပိင ု ်း (၂.၇၄) ေရေြပာင်းသယ်ယူိုင်သည့် ေရတိုင်ကီအတွင်း ှစ်ြမပ်အပူေပးကိရိယာများအတွက် သီးြခား လိုအပ်ချက်များ

(၂၁) MMS IEC 60335-2-79 : 2016 အိမသ ် းံု ှင့် အလားတူလပ်စစ်ပစည်းများ - အရာယ်ကင်းရှငး် ေရး - အပိင ု း်

(၂.၇၉) လုပ်ငန်းသုံးဖိအားြမင့်သန့်ရှင်းေရးကိရိယာှင့် ေရေွးေငွသုံးသန့်ရှင်းေရး ကိရိယာများအတွက်

သီးြခားလိုအပ်ချက်များ

(၂၂) MMS IEC 60335-2-88 : 2002 အိမသ ် ုံးှင့် အလားတူလပ်စစ်ပစည်းများ - အရာယ်ကင်းရှင်းေရး - အပိင ု ်း (၂.၈၈) အပူေပးြခင်း၊ ေလဝင်ေလထွကစ ် နစ်င ှ ့် ေလေအးေပးစက်စနစ်များအတွက် အသုံးြပသည့် စိထ ု င ို ်းမ ထိန်းစက်များအတွက် သီးြခားလိုအပ်ချက်များ

(၂၃) MMS IEC 60335-2-98 : 2008 အိမသ ် ုံးှင့် အလားတူလပ်စစ်ပစည်းများ - အရာယ်ကင်းရှင်းေရး - အပိင ု ်း (၂.၉၈) စိုထိုင်းမထိန်းစက်များအတွက် သီးြခားလိုအပ်ချက်များ

(၂၄) MMS IEC 60947-2 : 2016 ဗိအ ု ား နိမဆ ့် စ ွ ဂ ် ယ ီ ာှင့် ကွနထ ် ိုးဂီယာ- အပိင ု ်း (၂) ဓာတ်အားလိင ု ်းြဖတ်ခလုတမ ် ျား (၂၅) MMS IEC 60929 : 2011 မီးေချာင်းများအတွက် ေအစီှင့် သိုမဟုတ် ဒီစီသုံးအီလက်ထေရာနစ်ကွန်ထိုး ဂီယာ - စွမ်းေဆာင်ရည်လိုအပ်ချက်များ

(၂၆) MMS IEC 60968 : 2015 အလင်းရရှိရန်အသုံးြပသည့် ချပ်တွဲပါသည့် မီးသီး/မီးေချာင်းများ - အရာယ် ကင်းရှင်းေရး လိုအပ်ချက်များ

(၂၇) MMS IEC 60969 : 2016 အလင်းရရှရ ိ န်အသုးံ ြပသည့် ချပ်တပ ွဲ ါသည့် စွမ်းအင်ေခတာသုံး မီးသီး/ မီးေချာင်း များ - စွမ်းေဆာင်ရည်လိုအပ်ချက်များ

(၂၈) MMS IEC 61008-1 : 2010 အိမသ ် းံု ှင့် အလားတူသုံးပစည်းများအတွက် လပ်စးီ လွနက ် ာကွယမ ် မပါေသာ  ကင်းကျန်လပ်စီးြဖစ်လင် ြဖတ်ေတာက်ေသာပတ်လမ်းြဖတ်ကိရိယာ (RCCBs)-အပိုင်း(၁) အေထွေထွ စည်းမျ်းစည်းကမ်း

(၂၉) MMS IEC 61008-1 : 2012 Amendment 1 အိမ်သုံးှင့် အလားတူသုံးပစည်းများအတွက် လပ်စီးလွန်

ကာကွယ်မ မပါေသာကင်းကျန်လပ်စီးြဖစ်လင် ြဖတ်ေတာက်ေသာပတ်လမ်းြဖတ်ကိရိယာ(RCCBs)အပိုင်း(၁) အေထွေထွစည်းမျ်းစည်းကမ်း (ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ချက်-၁)

(၃၀) MMS IEC 61008-1 : 2013 Amendment 2 −အိမ်သုံးှင့်အလားတူသုံးပစည်းများအတွက် လပ်စီးလွန်

ကာကွယမ ် မပါေသာ  ကင်းကျန်လပ်စီးြဖစ်လင် ြဖတ်ေတာက်ေသာပတ်လမ်းြဖတ်ကရ ိ ယ ိ ာ(RCCBs)-အပိင ု ်း (၁) အေထွေထွစည်းမျ်းစည်းကမ်း (ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ချက်-၂)

(၃၁) MMS IEC 61058-1: 2016 လပ်စစ်ပစည်းများအတွက် ခလုတမ ် ျား - အပိင ု ်း (၁) အေထွေထွလအ ို ပ်ချက်များ

(၃၂) MMS IEC 62271-200 : 2011 ဗိအ ု ားြမင့ဆ ် စ ွ ဂ ် ယ ီ ာှင့် ကွနထ ် ိုးဂီယာ - အပိင ု ်း (၂၀၀)ေအစီသတ်မတ ှ ဗ ် အ ို ား ၁ကီလိုဗိုှင့်အထက် ၅၂ ကီလိုဗိုအထိရှိေသာ သတအဖုံးကာသည့်ဆွစ်ဂီယာှင့် ကွန်ထိုးဂီယာ

(၃၃) MMS IEC 62552-1 : 2015 အိမ်သုံးေရခဲေသတာများ - ထူးြခားသည့်လကဏာများှင့် စမ်းသပ်သည့် နည်းလမ်းများ - အပိုင်း (၁) အေထွေထွလိုအပ်ချက်များ

(၃၄) MMS IEC 62552-2 : 2015 အိမ်သုံးေရခဲေသတာများ - ထူးြခားသည့်လကဏာများှင့်စမ်းသပ်သည့် နည်းလမ်းများ - အပိုင်း (၂) စွမ်းေဆာင်ရည်လိုအပ်ချက်များ

(၃၅) MMS IEC 62552-3 : 2015 အိမ်သုံးေရခဲေသတာများ- ထူးြခားသည့်လကဏာများှင့်စမ်းသပ်သည့် နည်းလမ်းများ- အပိုင်း(၃) စွမ်းအင်သုံးစွဲမှ  င့်ပမာဏ

(၃၆) MMS UNECE 30:2007 ေမာ်ေတာ်ယာ်များှင့် ၎င်းတိ၏ ု ေနာက်တယ ွဲ ာ်များတွင် အသုံးြပသည်ေ ့ လဖိအား သုံး တာယာများအတွက် တစ်ေြပးညီြပာန်းချက်များ

(၃၇) MMS UNECE 54:2013 စီးပွားေရးလုပင ် န်းသုံးယာ်များှင့် ၎င်းတိ၏ ု ေနာက်တယ ွဲ ာ်များတွင် အသုံးြပသည့် ေလဖိအားသုံးတာယာများအတွက် တစ်ေြပးညီြပာန်းချက်များ

(၃၈) MMS UNECE 75:2010 ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်(Motor Cycles and Mopeds) များတွင် အသုံးြပသည့်ေလ ဖိအားသုံးတာယာများအတွက် တစ်ေြပးညီြပာန်းချက်များ

(၃၉) MMS Codex Stan 317:2014 ဒူးရင်းသီးစံချ ိန်စံညန်  း

(၄၀) MMS Codex Stan 204:1997 မင်းကွတ်သီးစံချ ိန်စံညန်  း

(၄၁) MMS ASEAN Stan 18:2010 သခွားေမးသီးစံချ ိန်စံညန်း (၄၂) MMS ASEAN STAN 20:2011 သီဟိုဠ်ေစ့စံချ ိန်စံညန်  း

(၄၃) MMS ASEAN STAN 15:2009 အုန်းစိမ်းုစံချ ိန်စံညန်း

(၄၄) MMS CODEX STAN 218:1999 ချင်း(ဂျင်း)စံချ ိန်စံညန်း

(၄၅) MMS CODEX STAN 153:1985 အေစ့ထုတ်ေြပာင်းစံချ ိန်စံညန်  း (၄၆) MMS CODEX STAN 184:1993 သရက်သီးစံချ ိန်စံညန်  း

(၄၇) MMS ASEAN STAN 23:2011 ကက်သွန်နီစံချ ိန်စံညန်း

(၄၈) MMS ASEAN STAN 36:2014 ေြမပဲစံချ ိန်စံညန်း

(၄၉) MMS ASEAN STAN 3:2006, Rev,1:2012 နာနတ်သီးစံချ ိန်စံညန်း

(၅၀) MMS 3: 2019 ြမန်မာ့ှမ်းစံချ ိန်စံညန်း

(၅၁) MMS ASEAN STAN 32:2013 နွင်းတက်စံချ ိန်စံညန်း ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်ဆိုင်ရာ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲ ဒုတိယေန့ ဆက်လက်ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ငိမ်းချမ်းေရး

၁၄

လုပင ် န်းစ်ဆင ို ရ ် ာ

အလုပ ် ေ ုံ ဆွးေွးပွဲ

ဒုတယ ိ ေန့ကို

ယေန့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေနြပည် ေတာ်ရိှ အမျ ိးသားြပန်လည်သင့ြ် မတ် ေရးှင့် ငိမး် ချမ်းေရးဗဟိဌ ု ာန(NRPC)၌ ဆက်လက်ကျင်းပပီး ပစ်ခတ်တက ုိ ် ခိက ု မ ် ရပ်  စေ ဲ ရး၊ ငိမ်းချမ်းေရးှင့် ဖွံဖိး တိုးတက်ေရး

လုပ်ငန်းစ်များှင့်

စပ်လျ်း၍ ေဆွးေွးကသည်။ တက်ေရာက် အလုပ ် ေ ုံ ဆွးေွးပွဲ ဒုတယ ိ ေန့သို ငိမး် ချမ်းေရးေကာ်မရှင် အတွငး် ေရးမှး ဒုတယ ိ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီး (ငိမ်း)ခင်ေဇာ်ဦး၊ ြပည်ေထာင်စအ ု ဆင့်

ပစ်ခတ်တက ုိ ်

ခိက ု မ ် ရပ်  စေ ဲ ရးဆိင ု ရ ် ာ

ပူးတွေ ဲ စာင့်

ကည့ေ ် ရးေကာ်မတီ (JMC-U) ဒုတယ ိ ဥက ဦးေမာင်ေမာင်ငိမ်း၊ ေကာ်မတီ အတွငး် ေရးမှး ဗိလ ု မ ် ှ းကီး ဝဏေအာင်၊ JMC-U အလုပအ ် မေဆာင်ညန်  ကား

အစည်းများ၊

ြပည်ေထာင်စုအဆင့်၊

နည်းပညာအေထာက်အကူေပးမများ၊

ဝန်ကီးဌာန

ညန်ကားေရးမှးချပ်

ေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင်လုံ ကျင်းပ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည့် အေြခ

ေရးမှး ဦးေအာင်ိုင်ဦး၊ ဝန်ကီးဌာန

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အဆင့်၊

နည်းပညာအေထာက်အကူြပ ေဆာင်

ဦးေဇာ်ေဌးက တိင ု ်းရင်းသားလက်နက်

ိင ု ေ ် ရးှင် ့ ၂၀၂၀ အလွန် လုပင ် န်းစ်များ

အေနများကိေ ု ဆွးေွးကရာ တာဝန်ရှိ

များမှ

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊

ေဒသဆိင ု ရ ် ာအဆင့် JMC များ ဖွဲ စည်းမ၊

ရွက်ရာတွင် ေတွ ကံရေသာ ပစ်ခတ်

ကိင ု အ ် ဖွဲအစည်းများ စတင်ေပေပါက်

ှငစ ့် ပ်လျ်း၍ သေဘာတူညခ ီ ျက်များ

သူများက ြပန်လည်ရင ှ ်းလင်းေဆွးေွး

ညန်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဦးေဆာင်

JMC အစည်းအေဝးများ ကျင်းပိင ု ခ ် မ ဲ့ 

တိုက်ခိုက်မရပ်စဲေရးဆိုင်ရာ

အခွင့်

လာပုသ ံ မိင ု း် အကျ်း၊ အစိးု ရအဆက်

ထပ်မရ ံ ရှေ ိ ရး

ကသည်။

ညန်ကားေရးမှးများ၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊

ှင့် ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ိုင်ခဲ့မ၊

အလမ်းများှင့်

စိန်ေခမများကို

ဆက် ငိမ်းချမ်းေရးကိးပမ်းခဲမ ့ ၊ ၁၉၄၇

ေရှလုပင ် န်းစ်များ

ြဖစ်သည့်

မွန်ြပည်နယ်၊

ကရင်ြပည်နယ်ှင့်

JMC က ေစာင့် ကည့ရ ် မည့အ ် ချက်များ၊

လည်းေကာင်း

ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ခုှစ်ေနာက်ပိုင်း ငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်စ်

ကားကာလဆိင ု ရ ် ာ

အစီအစ်များ၊

ထိေ ု နာက် ငိမး် ချမ်းေရးေကာ်မရှင်

အစိုးရအဖွဲတိုမှ

ေစာင့် ကည့ေ ် ရးယရားတွင် ပါဝင်သူ

ကသည်။

အကျ်း၊ သမတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ

ေဒသရဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာ အေြခခံမူ

အတွင်းေရးမှး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး

တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားှင့် ဖိတ် ကားထားသူ

များ၊ JMC အေနြဖင့် တိင ု ် ကားစာများ

လက်ထက် ငိမ်းချမ်းေရးဖိတ်ေခခဲ့မ

များ၊ အမျ ိးသားြပန်လည်သင့်ြမတ်

(ငိမ်း) ခင်ေဇာ်ဦးက ေမးြမန်းေဆွးေွး

များ တက်ေရာက်ကသည်။

လက်ခံရရှိမှ  င့် ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်

ှင့် တစ်ိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ

ေရး၊ ဖွံဖိးေရးစီမက ံ န ိ ်းများ၊ ဖက်ဒရယ်

မများအေပ ြခံငုသ ံ းံု သပ်ေဆွးေွးပီး

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မရပ်စဲေရးဆိုင်ရာ

ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ်

(NCA)

ကူးေြပာင်းေရးှင့် ြပည်နယ်များ၏

တက်ေရာက်လာသည့် ဌာနဆိုင်ရာ

ပူးတွဲေစာင့်ကည့်ေရး

ေကာ်မတီ

ြဖစ်ေပလာမ၊ NCA တွင်ပါဝင်သည့်

အနာဂတ်ေမာ်မန ှ ်းချက်င ှ ့် NCA တွင်

တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားအေနြဖင့် ြမန်မာ့ငိမး်

ကယားြပည်နယ်

ရှင်းလင်းေဆွးေွး ေဆွးေွးပွဲတွင်

ေပးိုင်ခဲ့မ၊

ြပည်ေထာင်စု

အသိပညာေပးြခင်းှင့်

စွမ်းရည်ြမင့်တင်ြခင်း

လုပ်ငန်းများ

ေဆွးေွး ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စအ ု ဆင့်

ေဆာင်ရက ွ ေ ် နမ၊

ြခံငုံသုံးသပ်ေဆွးေွး

အဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မရပ်စဲေရး

ေဆာင်ရက ွ  ် င ို ခ ် မ ဲ့ ၊ ပစ်ခတ်တက ို ခ ် က ို မ ် 

(JMC-U) ဒုတိယဥက

ဦးေမာင်

သေဘာတူညခ ီ ျက်များ၊ ိင ု င ် ေ ံ ရးေဆွး

လက်မှတ်ေရးထိုးရန် ကျန်ရှိေနေသာ

ချမ်းေရးြဖစ်စ်ကို အေသးစိတသ ် ရ ိ ှိ

ဆိုင်ရာ

ရပ်စေ ဲ ရးဆိင ု ရ ် ာ အခွငအ ့် လမ်းများှင့်

ေမာင်ငိမ်းက JMC ၏အခန်းက

ေွးပွဲများ၏ အေရးပါမှင့် ိုင်ငံေရး

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်

အဖွဲ

နားလည်ပီး ငိမ်းချမ်းေရးလုပင ် န်းစ်

ေကာ်မတီ (JMC-U) အတွင်းေရးမှး

စိနေ ် ခမများကို

လည်းေကာင်း၊

ှင့် မဟာဗျဟာ၊ ပစ်ခတ်တက ုိ ခ ် က ုိ မ ် 

ေဆွးေွးပွမ ဲ ျား ကျင်းပခဲမ ့ ၊ ြပည်ေထာင်စု

အစည်းများ လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ေရးှင့်

တွင် တစ်ဆေ ုိ နမများှငစ ့် ပ်လျ်း၍

ဗိုလ်မှးကီး ဝဏေအာင်က ပစ်ခတ်

ြပည်ေထာင်စအ ု ဆင့်

ပစ်ခတ်တက ို ်

ရပ်စေ ဲ ရးဆိင ု ရ ် ာ ပူးတွေ ဲ စာင့် ကည့ေ ် ရး

ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ

စိန်ေခမများကို ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ေကျာ်လားရမည့် နည်းလမ်းများကို

တိုက်ခိုက်မရပ်စဲေရးဆိုင်ရာ

ခိက ု မ ် ရပ်  စေ ဲ ရးဆိင ု ရ ် ာ ပူးတွေ ဲ စာင့် ကည့်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းလုပင ် န်းစ်

ေကာ်မတီ(UPDJC)၊ ပစ်ခတ်တက ို ခ ် က ို ်

သည်။

သက်ဆင ုိ ရ ် ာဌာနများအေနြဖင့် ေပါင်းစပ်

ေစာင့် ကည့ေ ် ရးေကာ်မတီ(JMC)ဖွဲ စည်း

ေရးေကာ်မတီ (JMC-U)

အလုပ်

တွင် အဓိကကျသည့် အချက်များ၊

မရပ်စဲေရးဆိုင်ရာ ပူးတွဲေစာင့်ကည့်

ရသည့်အေကာင်းရင်းှင့် ရည်ရွယ်

အမေဆာင်

ညန်ကားေရးမှး

ယုံ ကည်မတည်  ေဆာက်ြခင်း၊ မျက်ှာ

ေရးေကာ်မတီ (JMC) ဖွဲစည်းမှင့်

ယင်းေနာက် ေဆွးေွးပွဲသို တက်

များ၊ ထည့သ ် င ွ း် စ်းစားေဆာင်ရက ွ ရ ်

ချက်၊ ေကာ်မတီ၏အေြခခံမ၊ူ လုပင ် န်း

ဦးေအာင်ိုင်ဦးက JMC ၏လုပ်ငန်း

ချင်းဆိင ု ေ ် တွဆုဆ ံ က်ဆြံ ခင်း၏ အကျ ိး

တာဝန်များ၊ ြပည်ေထာင်စု ငိမး် ချမ်းေရး

ေရာက်လာသူများက ြမန်မာ့ငိမ်းချမ်း

မည့က ် စ ိ ရပ်  များကို ဝိင ု း် ဝန်းေဆွးေွး

လမ်းညန်ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊

သဘာဝ၊ လုပင ် န်းအေကာင်အထည်

ေကျးဇူးများှင့် လတ်တေလာကိးပမ်း

ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင်လုံ ကျင်းပိုင်

ေရးြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍

သိရှိလို

အ ကံြပကသည့အ ် တွက် ေကျးဇူးတင်

လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဖာ်မဆိ  င ု ရ ် ာအေြခခံမမ ူ ျား၊ ေစာင့် ကည့်

ေဆာင်ရွက်မများကိ  ု

ခဲ့မ၊

ညီလာခံများမှရရှိခဲ့သည့်

သည်များကိေ ု မးြမန်းပီး ငိမ်းချမ်းေရး

ရှိပါေကာင်း ေြပာကားပီး ညေနပိုင်း

ေဆာင်ရွက်မ၊ JMC တွင်ပါဝင်သည့်

ေရး၊ စိစစ်အတည်ြပေရး၊ ပဋိပက

ေဆွးေွးသည်။

ြပည်ေထာင်စသ ု ေဘာတူညခ ီ ျက်များ၊

ြဖစ်စ်တင ွ ် ဌာနအလိက ု ် ပူးေပါင်း

တွင် အလုပ ် ေ ုံ ဆွးေွးပွက ဲ ို ုပသ ် မ ိ ်း

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်

ေြဖရှင်းေရး၊

စတုတအကိ  မ် ြပည်ေထာင်စု ငိမ်းချမ်း

ေဆာင်ရွက်ေနမများှင့် ဆက်လက်

လိုက်သည်။

ပူးတွဲေစာင့်ကည့်ေရး

ပူးတွဲ

အဖွဲ

JMC အဆင့်ဆင့်သို

ြမန်မာ-တုတ်ဆက်ဆံေရးမှ

ရှင်းလင်း

ထိေ ု နာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်အတိင ု ပ ် င်ခ ံ ုံး

ပူးတွဲ

ြမင့မ ် ားေစေရးှင့် မဟာဗျဟာေြမာက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် ပိ  မ ု န ုိ က်င်  းေစေရး၊

ေလ့လာေရးသုေတသနစင်တာ (ြမန်မာ) တွဖ ဲ က်တည်ေထာင်သူ ဦးကိက ု လ ို င်  က

ေရးဆိင ု ရ ် ာအေတွအ ကံများ ေဝမေဆာင်ရက ွ ေ ် ရး၊ ှစဦ ် းှစဖ ် က်အကျ ိးရှေ ိ စေရး

"ြမန်မာ-တုတ် ှစ ် င ုိ င ် က ံ သုေတသီအဖွဲ ေတွအချင်းချင်းေတွဆုံ ပီး ှစ ် င ုိ င ် ံ

ချစ်ကည်ရင်းှးီ ေရးနဲ့ ဘယ်လဆ ုိ က်လက်အကျ ိးတူပးူ ေပါင်းေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ မ ် လဲ ဆိုတာေတွကို ေဆွးေွးကတာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေဆွးေွးမကတစ်ဆင့် ှစ်ိုင်ငံ

အစိုးရေတွကားမှာ မူဝါဒချမှတ်မေတွ ပိုမိုအေထာက်အကူြပေစမှာြဖစ်သလို ှစ ် င ုိ င ် ြံ ပည်သခ ူ ျင်း နားလည်မေတွ  ပိုမိုတိုးပွားလာမယ်လို ေမာ်လင့ပ ် ါတယ်" ဟု ေြပာသည်။

အတွက် ရပ်ဝန်းှင် ့ ပိးု လမ်းမဆိင ု ရ ် ာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် ြမ  ငတ ် ့ င်ေရး၊ အစ်အလာ

ရှေ ိ သာ ချစ်ကည်ရင်းှးီ ခင်မင်မကိ  ု ေရှသိဆ ု က်၍ လက်ဆင့က ် မ်းသယ်ေဆာင် သွားိင ု ေ ် စရန် ြပည်သတ ူ အ ို ချင်းချင်း အြပန်အလှန် ကူးလူးဆက်ဆသ ံ ွားလာမများ

ပို၍နက်င်းလာေစရန် ေဆာင်ရွက်ေရးဟူေသာ ေခါင်းစ်ေလးခုေအာက်တွင်

ှစ ် င ို င ် မ ံ ှ သက်ဆင ို ရ ် ာတာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက ကအလိက ု ် ေဆွးေွးခဲ့ ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းှင့် ဓာတ်ပုံ-ကိုထက်

တတိယဂိးု သွငး် ယူခဲ့သည်။ ၈၇ မိနစ်တွင် မက်ဆီမင်က ရှမ်းယူိုက်တက်

ေချပဂိုးြပန်သွင်းခဲ့သည်။

အိုင်ရလဒ်ကို ထိန်းကစားသွားခဲ့သည်။

ရှမး် ယူက ုိ တ ် က်အသင်းသည် ဂိုးြပန်ရေသာ်လည်း ငါးမိနစ်အကာတွင်

ဂိုးြပန်ေပးလိုက်ရပီး ၇၈ မိနစ်တွင် ပိထ ု ရီရာက ဆီရက်စအ ် သင်းအတွက် တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်မှ

အသင်းအတွက် ေချပဂိုးတစ်ဂိုး ထပ်မသ ံ င ွ ်းယူေသာ်လည်း ဆီရက်စအ ် သင်းက ဆီရက်စ်အသင်းသည် အကိေြခစစ်ပွဲဒုတိယအဆင့်တွင် ထိုင်းကလပ်

Port အသင်းှင့် ယှ်ပိင်ကစားရမည်ြဖစ်သည်။

ပထမ အိသက်လွင် (ဧရာဝတီ)၊ ဒုတိယ ှင်းေဝရီ

လည်းေကာင်း၊ အမျ ိးသမီးသံလုံးပစ်ပိင်ပွဲတွင်

(မေလး)၊ တတိယ ဝင်းစာထွန်း (ရှမ်း)တိုအား

(ပဲခူး)၊ တတိယ သင်းသင်းစိုး (မေလး) တိုအား

ညန်ကားေရးမှးချပ် ဦးထွနး် ြမင့ဦ ် းကလည်းေကာင်း၊

ပထမ ေဂျမီလေ ီ အး (ကချင်)၊ ဒုတယ ိ ေအးချမ်းဗိလ ု ် ကချင်ြပည်နယ်အသင်း အုပခ ် ျပ်သူ ေဒယုယလ ု င်  က လည်းေကာင်း၊ အမျ ိးသား မီတာ ၁၁၀ တန်ေကျာ်

ေြပးပိင်ပွဲတွင် ပထမ အာဆန်းဖာ (ရှမ်း)၊ ဒုတိယ

ိုင်လင်းေအာင် (ရန်ကုန်)၊ ဇွဲထက်ိုင် (ရန်ကုန်)

တိအ ု ား အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတယ ိ

ညန်ကားေရးမှးချပ် ဦးေကျာ်ဦးကလည်းေကာင်း၊ အမျ ိးသမီး မီတာ ၁၀၀ တန်ေကျာ်ေြပးပိင်ပွဲတွင်

အားကစားှင့်

ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယ

အမျ ိးသား အလျားခုန်ပိင်ပွဲ၊ (အမျ ိးသား/အမျ ိး

သမီး) မီတာ ၂၀၀ ပိင်ပွဲ၊ (အမျ ိးသား/အမျ ိးသမီး)

မီတာ ၈၀၀ ပိင်ပွဲ၊ အမျ ိးသား မီတာ ၁၀၀၀၀၊

အဆိုပါ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်

သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်းအတွက် အလှေငွေပးအပ်

တိုင်းေဒသကီးှင့်

ြပည်နယ် အသက် ၂၅ ှစ်ေအာက် ေြပးခုန်ပစ်

ပိင်ပွဲများကို ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်မှ ၁၆ ရက်အထိ

ရန်ကုန်

ဇန်နဝါရီ

၁၄

မတ် ၂၂ ရက်တွင် သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းုံးချပ်(ရန်ကုန်) ေရဥေဒါင်း

ခန်းမ၌ကျင်းပမည့်

သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း၏

ဝဏ သိ ဒိ အားကစားကွ င ်း တွ င ် ေန့စ် ညေန ၃

စတုတအကိမ်ေြမာက် ဆရာကန်ေတာ့ပွဲ၊ အသက် ၈၀ ှင့်အထက် သက်ကီး

ြဖစ်ပါသြဖင့်

ဥက ဦးြမင့်ေဆွ စာတည်းမှးချပ်(ငိမ်း) ေကးမုံသတင်းစာတိုက် - ေဒနီနီစံ

နာရီမှစတင်ပီး

ယှ်ပိင်ကစားကမည်

ေြပးခုန်ပစ်အားကစားနည်းကို

စိတ်ပါဝင်စားေသာ

သူများအား တာဝန်ရှိသူများက ဆုများ အသီးသီး

ေကာင်း သိရသည်။

မီတာ ၄၀၀ x ၄ လက်ဆင့က ် မ်းပိင်ပမ ွဲ ျားတွင် ဆုရရှိ

င်းထက်ေဇာ်

အခမဲ့လာေရာက်ကည့်ိ  ုင်

အမျ ိးသား ၁၀ မျ ိးစုံ ပိင်ပ၊ွဲ (အမျ ိးသား/အမျ ိးသမီး)

ေပးအပ်ချ ီးြမင့်ခဲ့သည်။

သတင်းစ်

အတူတကွချမ်းသာကယ်၀ေရးှင့် ဖွံဖိးတိးု တက်ေရးအတွက် ဆင်းရဲ မေလ  ာ့ချ

၂၀၂၀ အာရှချန်ပီယံလိဂ်မှ

ဟိန်းဖိးဝင်း၏ ြဖတ်တင်ေဘာမှတစ်ဆင့် ဇင်မင်းထွန်းက ေခါင်းတိုက်ပီး

ညိင်းပီး လုပ်ေပးသင့်သည့်ကိစရပ် 

ေဆွးေွးပွဲတွင် ိုင်ငံေရးအရ အြပန်အလှန်ယုံကည်စိတ်ချမတိုးတက်

မျက်ေမှာက်ေခတ် တုတ်ိုင်ငံှင့် ကမာ-ြမန်မာ-တုတ် အ ကံြပ

သုေတသီအဖွဲများ၏ ေဆွးေွးပွဲှင့်ပတ်သက်၍ မဟာဗျဟာှင့် ိုင်ငံတကာ

သိရှိလိုသည်များကို ေမးြမန်း

အားကစားဝါသနာရှင်များ

အသင်းသားများဂါရဝြပပွဲှင့် ဝန်ထမ်းေဟာင်းများေတွဆုံပွဲအတွက် အသင်း

တိက ု အလှေငွကျပ် ငါးသိနး် တိတက ိ ုိ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် နံနက်ပင ုိ း် က ြမန်မာ့

အေနြဖင့် မည်သမ ူ ဆို အခမဲလ ့ ာေရာက်ကည့ ် ိ  င ု ်

အလင်းသတင်းစာတိုက် အစည်းအေဝးခန်းမ၌ လှဒါန်းေပးအပ်ရာ အသင်း

အား/ကာ

ေအးသန်း(စိန်တုံးကီး)

ဘာေရးမှး ဦးထွန်းလင်းေအာင်ှင့် အမေဆာင်များက လက်ခံရယူခဲ့သည်။


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ဒီလိုေဆွးေွးပွဲလုပ်တဲ့အတွက်ေကာင့် ေရှအနာဂတ်ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ် ေတွအတွက် အများကီးအကျ ိးရှိပါတယ်

အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးေအာင်ိုင်ဦး

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်ဆိုင်ရာ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲကို ေနြပည်ေတာ်ရှိ အမျ ိးသားြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးဗဟိုဌာန(NRPC)၌ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်ှင့် ၁၄ ရက် ှစ်ရက်တာ ကျင်းပ

ေကေက၊ လင်းိုင်

ခဲ့သည်။ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲအတွင်း အစိုးရဌာန၊ အဖွဲအစည်းများအေနြဖင့် ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်၊ ိုင်ငံေတာ်က ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒ၊ NCA အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းစ်၊ ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရးညီလာခံ -(၂၁)ရာစုပင်လုံလုပ်ငန်းစ်၊ ြပည်ေထာင်စုသေဘာတူစာချပ်ပါ အေြခခံမူသေဘာတူညီချက်များကို ေကာင်းမွန်စွာသိရှိနားလည်ပီး သက်ဆိုင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ ေရးဆွြဲ ပာန်းသည့အ ် ခါ၊ အမိန့်ညန်  ကားချက်များ ထုတြ် ပန်သည့အ ် ခါ လိက ု ေ ် လျာညီေထွြဖစ်ရန်င ှ ့် လိက ု ပ ် ါေဖာ်ေဆာင်င ုိ ရ ် န် ရည်ရယ ွ ေ ် ဆွးေွးခဲ့ ကသည်။ ထိုသိုေဆွးေွးခဲ့မ

ဓာတ်ပုံ-ထိန်နန်ေနာ်

များှင့်စပ်လျ်း၍ ေဆွးေွးပွဲပါဝင်တက်ေရာက်သူများ၏ စကားသံများကို ေမးြမန်းခဲ့သည်။ ဦးေအာင်ိုင်ဦး

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊

ရင်းှီးြမပ်ှံမှ  င့်

ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အကျ ိးရှိပါတယ်။

ဗိုလ်မှးကီးဝဏေအာင်

အတွင်းေရးမှး၊ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မရပ်စဲေရး

အလုပ ် ေ ံု ဆွးေွးပွက ဲ ှစရ ် က်လပ ု တ ် ာ

ဆိင ု ရ ် ာပူးတွေ ဲ စာင့် ကည့ေ ် ရးေကာ်မတီ(JMC)

ဌာနအသီးသီးက ဝန်ထမ်းအကီးအမှးေတွကို

ပတ်သက်တလ ဲ့ ပ ု င ် န်းစ်ေတွကို ေဆွးေွးရှင်း

ပီးေတာ့ ြဖစ်ေပတိုးတက်မေတွကို ပိုပီးသိရှိ

မှာ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ိုင်ေအာင်ပါ။ ဒါေကာင့်

မေန့ကနဲ့ ဒီေန့ပါ။ အဓိကအားြဖင့်

အစိုးရ

လုပေ ် နတဲ့ ငိမး် ချမ်းေရးလုပင ် န်းစ်န့ဲ ပတ်သက်

ေအာင်နဲ့ အစိုးရဘက်ကေန ဘယ်လပ ို ါဝင်ေပး ရမလဲဆတ ို ာကို ေအာင်ြမင်ေအာင် ဘယ်လပ ို ပ ံ့ ိုး ေပးရမလဲ၊ ဘာေတွကူညီေပးရမလဲ ဒါေတွကို

ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်သိေအာင် ေဆွးေွးတာ

ြဖစ်ပါတယ်။ အစိုးရဌာနအကီးအကဲေတွကို ေခယူပီး ေဆွးေွးတာ ပထမဦးဆုံးပါ။ ဒီလို

ေဆွးေွးပွလ ဲ ပ ု တ ် အ ့ဲ တွကေ ် ကာင့် ေရှအနာဂတ်

ငိမး် ချမ်းေရးလုပင ် န်းစ်ေတွအတွက် အများကီး

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်မှာ JMC နဲ့

လင်းြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ အဓိကကေတာ့ JMC အစည်းအေဝးမှာ JMC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လုပင ် န်း

စ်မှာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲေတွအေနနဲ့ ဘယ်လေ ို နရာေတွကေန ပါဝင်င ို တ ် ယ်ဆတ ို ာ

ကိုလည်း ေဆွးေွးကပါတယ်။ ကန်ေတာ်တို

JMC အေနနဲ့ လက်ရှိမှာ ၁၈ ကိမ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အစည်းအေဝးကိုေတာ့ ေဆာင်ရွက်ပီး ြဖစ်ပါတယ်။

Suspension ကာလမှာေတာ့

JMC

အကျ ိးရှိပါတယ်။ အဓိကကေတာ့ လက်ရှိ

အစည်းအေဝးေတွလည်း ရပ်ဆင ို ်းေနပါတယ်။

ရှင်းြပတယ်။ ေရှမှာြဖစ်ေပိုင်တဲ့ စိန်ေခမ

အစည်းအေဝးေတွကို

ြဖစ်ေပတိုးတက်ေနတဲ့ အေြခအေနေတွကို

ေတွ၊ အခက်အခဲေတွ ဒါေတွကို ဘာြဖစ်င ို မ ် လဲ ဆိုတာကို ဝိုင်းဝန်းပီးေတာ့ ေဆွးေွးတယ်။ ြဖစ်ေပိုင်တဲ့စိန်ေခမနဲ့ အခက်အခဲေတွကို

ဘယ်လေ ို အာင်ြမင်ေအာင် ေကျာ်လားကရမလဲ ဒါေတွကလ ု ိ ည်း ဝိင ု း် ဝန်းတိင ု ပ ် င်ညိ  င်  းကတယ်။

ေနာင်လည်း ဒါမျ ိးေတွက ဆက်ပီးရှေ ိ နဦးမယ် လို သုံးသပ်ပါတယ်။

ဒီလိုေဆွးေွးတာက

ေတာ်ေတာ်ေကာင်းပါတယ်။ ငိမ်းချမ်းေရးက တိင ု း် ြပည်အတွက် မရှမ ိ ြဖစ်လအ ုိ ပ်တ့ဲ လိအ ု ပ် ချက်မိုလို

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်မှာ

တပ်မေတာ်၊ အစိုးရ၊ ငိမ်းချမ်းေရးအဖွဲအစည်း ေတွ၊ ိင ု င ် ေ ံ ရးပါတီေတွ၊ လတ်ေတာ်မှာ လုပေ ် န

တဲ့အပိုင်းမှာ အစိုးရဌာနအကီးအကဲေတွက ဘယ်အစိးု ရေြပာင်းေြပာင်း အစိုးရဌာနေတွက

ဆက်ပီးေတာ့ ပါဝင်ေနရမှာြဖစ်တဲ့အတွက်

ဒီလုပ်ငန်းစ်က ေတာ်ေတာ်ေလးထိေရာက် တယ်။ ြဖစ်ေပေနတဲ့ အခက်အခဲနဲ့ စိန်ေခမ

ေတွကို လက်ေတွကျကျ ချ်းကပ်တဲ့အခါမှာ

အစိုးရဌာနေတွက ဘယ်လိုပါဝင်ေပးရမလဲ

ဆိုတာကို သိြမင်ိုင်မယ်။ ဒါေကာင့်မို ဒါဟာ

ဗိုလ်မှးကီး ဝဏေအာင်

ဦးစိုးစိုးေဇာ်

ဦးေအာင်ိုင်ဦး

ပါဝင်လုိ ရိင ု တ ် ယ်။ ဘယ်ေနရာက အားြဖည့်

ဖိုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကို ထဲထဲဝင်ဝင် ပိုပီး

အတူ ပူးေပါင်းပီးေတာ့ EAO အဖွဲေတွနဲ့

အဲဒအ ီ တွက် ကန်ေတာ်တသ ုိ က်ဆင ုိ ရ ် ာ

ကွာဟမက တြဖည်းြဖည်းနည်းလာပါတယ်။

JICM အစည်းအေဝးရဲဆုးံ ြဖတ်ချက်အရ JMC ဆက်လုပ်သွားိုင်ဖို

အေကာင်အထည်ေဖာ်သွားရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

JMC အစည်းအေဝးလုပ်မယ့်ရက်ကို အကမ်း အားြဖင့် လျာထားပီးေတာ့

အစိုးရအဖွဲ၊

တိင ု ်းရင်းသားလက်နက်ကင ို အ ် ဖွဲေတွနဲ့ ည ိ င်  း ေဆာင်ရွက်သွားမှာ NCA

ြဖစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ

ေရးထိုးထားတဲ့

အဖွဲေတွဟာ

JICM အစည်းအေဝးပီးတဲအ ့ ချ ိန်မှာ ြပန်လည် ပါဝင်ိုင်မှာြဖစ်တဲ့အတွက်

ဒါကလည်း

ေကာင်းတဲ့လကဏာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် NCA လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ပီးတဲ့

အဖွဲ ေတွန့ဲ

တည်ေဆာက်ထားတဲ့ UPDJC ၊ JMC ေတွကို

ြပန်လည်လပ ု  ် င ို မ ် ှာြဖစ်တအ ဲ့ တွက် ေကာင်းတဲ့

သေဘာြဖစ်ပီး ငိမ်းချမ်းေရးအတွက်လည်း ဆက်ပီးကိးစားေဆာင်ရက ွ သ ် ွားိင ု မ ် ှာ ြဖစ်ပါ တယ်။

ဒီေန့လို

အစည်းအေဝးမျ ိးကလည်း

ေကာင်းပါတယ်။ ကန်ေတာ်တို

အေကာင်

အထည်ေဖာ်ေနတဲ့ ြမန်မာ့ငိမ်းချမ်းေရးလုပင ် န်း စ်ကို အစိုးရအဖွဲအစည်းေတွက ေကေက ညက်ညက်သိထားြခင်းအားြဖင့် ဘယ်ေနရာ

လိရ ု ိင ု တ ် ယ်။ ဒီလမ ို ျ ိးေတွ သိရသ ှိ ွားပီးေတာ့

သိြမင်လာရပါတယ်။

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ သ ် ွားိင ု မ ် ယ့် အေနအထား

တိုင်းေဒသကီးနဲ့ ြပည်နယ်ကို

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်

တိုးတက်ေအာင်

မျ ိးြဖစ်လာမှာပါ။ ဒီေန့အစည်းအေဝးကေန

တစ်ဆင့် အစိုးရအဖွဲအရာရှိကီးေတွအေနနဲ့

ငိမ်းချမ်းေရးလုပင ် န်းစ်ကို သိရသ ှိ ွားကတယ်။ ဒီလိုပဲ မသိရှိေသးတဲ့သူေတွ၊ ဝန်ထမ်းေတွကို

ြပန်လည်

ေရာက်ရှိတဲ့အခါမှာ ဝန်ကီးချပ်ေတွ၊ ဝန်ကီး

ေတွကုိ ဒီဘက်က အေြခအေနကိတ ု င်ြပပီးေတာ့ ကန်ေတာ်တေ ို ဒသမှာရှတ ိ ဲ့ တိင ု ်းရင်းသားလက်

နက်ကင ုိ အ ် ဖွဲ ေတွန့ဲ လိအ ု ပ်ချက်ေတွ၊ ေဒသဖွံ ဖိး

ထပ်ပီးရှင်းြပေြပာိင ု ရ ် င် အားလုံးသိရှိ ပီးေတာ့

ေရးေတွ၊ ယုံကည်မတည်  ေဆာက်တာေတွ၊

ေမာ်လင့်ပါတယ်။

ပတ်သက်ပီး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သွားမယ်။

အားလုးံ ပါဝင်ေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ မ ် ယ်လုိ ယုံ ကည် ဦးစိုးစိုးေဇာ်

ကားကာလေဆာင်ရက ွ ရ ် မယ့် အစီအမံေတွန့ဲ ဒီလိုပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ိုင်ဖိုအတွက်လည်း

ေဆာင်ရက ွ လ ် ာိင ု တ ် ာြဖစ်တအ ဲ့ တွက် ဖွံဖိးမ ဒီဟာေလးေတွကို ကျန်တဲ့ EAO အဖွဲေတွက သိရှိပီးေတာ့

ေဒသငိမ်းချမ်းေရးအေကာင်

အထည်ေဖာ်ရာမှာ ပို ပီးအကျ ိးေကျးဇူးြဖစ်လာ လိမမ ့် ယ်လုိ ယုံ ကည်ပါတယ်။ ြပည်သေ ူ တွက ငိမ်းချမ်းေရးနဲ့ပတ်သက်လို

ငိမ်းချမ်းေရး

အမှန်တကယ်ရချင်တဲ့စိတ် ြဖစ်ေနကတယ်။ ကန်ေတာ်တိုြပည်နယ်မှာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ပင်လည ံု လ ီ ာခံကေနတစ်ဆင့်

ဒီလိုပဲ

ြပည်

အများကီးသိရှိသွားပါတယ်။ ကန်ေတာ်တို

ေထာင်စသ ု ေဘာတူညခ ီ ျက်ေတွ ရခဲ့ ကတယ်။

ေတွက ငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်စ်မှာ အမဲပတ ဲ လ ွဲ ျက်

RCSS ၊ PNLO ၊ LDU အဖွဲသုံးဖွဲရှိပါတယ်။

ေတာင့တ ် တဲ့ ငိမး် ချမ်းေရးကို ကိးပမ်းေပးေနတဲ့

ေတွလာရပါတယ်။ ကန်ေတာ်တတ ုိ င ုိ း် ေဒသကီး

ရှိပါေသးတယ်။

အတွင်းေရးမှး၊ ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ

တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ

ပါဝင်ေဆာင်ရက ွ ရ ် မယ်ဆတ ို ဲ့ သေဘာတရားကို

နဲ့ြပည်နယ်အစိးု ရအဖွဲ ေတွရဲ ေဆာင်ရက ွ ခ ် ျက်

ြပည်နယ်မှာ NCA လက်မှတ်ေရးထိုးထားတဲ့ လက်မတ ှ ေ ် ရးထိုးဖို ကျန်ေနတဲ့ အဖွဲေတွလည်း NCA လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ပီးတဲ့ ေဒသေတွ

ေတွဟာ လက်ရှိငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်စ်နဲ့တွဲပီး

မှာ များေသာအားြဖင့် ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး

လုပင ် န်းေတွကေ ုိ ပါင်းစပ်ပီးေတာ့ ေဆာင်ရက ွ ်

စီးပွားဖွံ ဖိးေရးလုပင ် န်းေတွကုိ ြပည်သေ ူ တွနဲ့

ေတာ့

ငိမ်းချမ်းေရးအေထာက်အကူြပတဲ့

အစရှိတဲ့ ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းေတွ၊ လူမ

ြပည်သူေတွအေနနဲ့လည်း

သူတိုလိုလား

အတွက် ေကျနပ်မှာြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်ေထာင်စု ငိမ်းချမ်းေရးညီလာခံ -(၂၁)ရာစုပင်လုံ စတုတ အစည်းအေဝးကေနလည်း

ကန်ေတာ်တို

ြပည်နယ်မှာ ငိမ်းချမ်းေရးအလင်းေရာင် ပိုပီး ြဖစ်ထန ွ ်းေပေပါက်လာလိမမ ့် ယ်လို ေမာ်လင့မ ် ိ ပါတယ်။

တုတ်ုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ "ေပျာ်ရင်မရှာပုံေတာ်" သုပ်ေဆာင်ှင့်အဖွဲ

က ယခု "ေပျာ်ရင်မရှ  ာပုေ ံ တာ်" အဖွဲ သားများှင့် မင်းသမီး Qiao Xin တို လာေရာက်

ရန်ကုန်ိုင်ငံြခားဘာသာတကသိုလ်မှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့်ေတွဆုံ

လူငယ်များ၏ ဘဝေနထိင ု မ ် ှ  င့် အေတွးအေခများကိသ ု ရ ိ ေ ှိ စပီး တုတ ် င ို င ် ၏ ံ

ရန်ကုန်

ေစေသာ အဓိကသယ်ေဆာင်ေပးသူများြဖစ်ပီး ဘာသာစကားအသစ် သင်ယရ ူ န်

ဇန်နဝါရီ

၁၄

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားတွင်ြပသေနသည့်

ုပသ ် ဇ ံ ာတ်လမ်းတွဲ "ေပျာ်ရင်မရှ  ာပုေ ံ တာ်" Ode to Joy ၏ အဓိကသုပေ ် ဆာင်

Qiao Xin ှငအ ့် ဖွဲသည် ယေန့နန ံ က်ပင ို ်းတွင် ရန်ကန ု ် မိ တကသိလ ု ရ ် ပ ိ သ ် ာလမ်းရှိ

ရန်ကန ု  ် င ုိ င ် ြံ ခားဘာသာတကသိလ ု သ ် င်တန်းခန်းမ၌ တကသိလ ု ေ ် ကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် ေတွဆုံသည်။

ယင်းေတွဆုပ ံ တ ွဲ င ွ ် "ေပျာ်ရင်မရှ  ာပုေ ံ တာ်" ဇာတ်လမ်းတွ၏ ဲ ဇာတ်ေကာင်

မိနး် ကေလး Guan Ju Er အေနှင့် သုပေ ် ဆာင်ခေ ့ဲ သာ မင်းသမီး Qiao Xin သည်

ရန်ကုန်ိုင်ငံြခားဘာသာတကသိုလ်၌ တီဗွီဒရမ်မာဖန်တီးမအေတွအ ကံများ

ှင့် ေခတ်သစ်တုတ်လူငယ်များအေပ သူတို၏ခံစားချက်များအေကာင်း ေြပာကားသည်။(ေအာက်ပု)ံ "ေပျာ်ရင်မရှာပုံေတာ်" ုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲသည်

တုတ ် င ို င ် တ ံ င ွ ် ပရိသတ်အများအြပားရရှခ ိ ဲ့ ပီး ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ လ ် ည်း ကည့ ်  သူ များြပားခဲ့သည်။

ရန်ကန ု  ် င ို င ် ြံ ခားဘာသာတကသိလ ု ၏ ် ပါေမာကချပ် ေဒါက်တာကည်ရင်

ခဲမ ့ အေပ  လက်လစ ဲှ ာွ ကိဆိပ ု ါေကာင်းှင့် လာေရာက်ြခင်းအတွက် တုတ ် င ုိ င ် ရ ံ ှိ ဓေလ့ထုံးစံများကို ပိုမိုသိရှိေစပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ုပ်ရှင်ှင့် ဇာတ်လမ်းတွဲများသည် ိုင်ငံ၏ယ်ေကျးမဓေလ့များကို ပျံှံ

ေကာင်းမွန်ေသာ ကိရိယာလည်းြဖစ်သည့်အတွက် ရန်ကုန်ိုင်ငံြခားဘာသာ

တကသိုလ် တုတ်စာဌာန၏ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူကိုယ်စားလှယ်များကို ဖိတ်ေခကာ တုတ်စာသင်ယူရြခင်း၏ အကျ ိးရလဒ်များကို စင်ေပတွင်မေဝ သည့်အစီအစ်တစ်ခုလည်း ထည့်သွင်းြပလုပ်ခဲ့သည်။

ယင်းအြပင် ယေန့ပွဲတွင် တုတ်ဘာသာေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ

အတွက် စကားပုံ ပိင်ပက ဲွ လ ုိ ည်း ကျင်းပကာ အိင ု ရ ် ရှေ ိ သာ ေကျာင်းသား ေကျာင်း သူများကို ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်တင ွ ြ် ပလုပမ ် ည့် "ေပျာ်ရင်မရှ  ာပုေ ံ တာ်" ဇာတ်လမ်း တွဲ၏ ပရိသတ်ေတွဆုံပွဲလက်မှတ်များကိုလည်း ေပးအပ်ခဲ့သည်။

တုတ ် င ုိ င ် တ ံ င ွ ် ေအာင်ြမင်စာွ ြပသခဲေ ့ သာ "ေပျာ်ရင်မရှ  ာပုေ ံ တာ်" ဇာတ်

လမ်းတွသ ဲ ည် ြမန်မာ့အသံင ှ ့် ုပြ် မင်သံ ကားတွင် ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်၌

စတင်ြပသခဲ့ပီး အပတ်စ် ကာသာပေတးေန့ှင့် ေသာကာေန့တိုင်း မွန်းလွဲ

၁ နာရီမှ ၂ နာရီအထိြပသေသာ ဇာတ်လမ်းတွြဲ ဖစ်သည်။ ယင်းဇာတ်လမ်းတွသ ဲ ည်

ိင ု င ် ြံ ခားတွင် အလုပလ ် ပ ု ေ ် နသူ Andy (Liu Tao)၊ ိင ု င ် ြံ ခားကုမဏီ  တင ွ ် အလုပ်

လုပ်ေနသူ Fan Shengmei (Jiang Xin)၊ ုံးဝန်ထမ်း Qu Xiaoying (Wang Ziwen)၊ Qiu Yingying (Yang Zi) ှင့် Guan Gu Er (Qiao Xin)တို မိန်းကေလး

ငါးေယာက်၏ လူငယ်ဘဝအေတွအ ကံ အခက်အခဲများကို အတူတကွြဖတ်ေကျာ် ကပုံကို ပုံေဖာ်ိုက်ကူးထားေကာင်း သိရသည်။

သတင်း-ကိုကိုေဇာ်၊ ဓာတ်ပုံ-ေဇာ်မင်းလတ်


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချပ်အား အကမ်းဖက်အဖွဲ အြဖစ် သတ်မှတ်ေရးဥပေဒ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် အီရန်သမတ အမိန့်ထုတ်ြပန် တီဟီရန် ဇန်နဝါရီ ၁၄

နာမည်ပျက်စာရင်းထဲ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါဥပေဒကို အီရန်၏

အီရန်သမတ ဟာဆန်ဟ ုိ ာနီသည် ပင်တဂွနစ ် စ်ဌာနချပ်အား နာမည်

ထိပ်တန်းဥပေဒြပအဖွဲြဖစ်သည့်

ပျက်စာရင်းထဲ ထည့သ ် င ွ ်းေရးဥပေဒတစ်ရပ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်

ဂါးဒီးယန်းေကာင်စီက အတည်ြပခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ယေန့အမိန့်ထုတ်ြပန်လိုက်ေကာင်း အီရန်ိုင်ငံပိုင် Tasnim သတင်း ေအဂျင်စီက ေဖာ်ြပသည်။

ဟာဆန်ိုဟာနီ

ထိုအြပင် အီရန်ထိပ်တန်းအမျ ိးသားလုံြခံေရးေကာင်စီသည် အေနာက်အာရှေဒသဆိုင်ရာ အေမရိကန်၏ စစ်ဌာနတစ်ခုကို ၂၀၁၉

အီရန်ပါလီမန်သည် အေမရိကန်ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအား

ခုှစ် ဧပီလက အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းတစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်ခဲ့

အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းအြဖစ် သတ်မတ ှ ေ ် ရးဆိင ု ရ ် ာဥပေဒကို ဇန်နဝါရီ

သည်။ အီရန်ထပ ိ တ ် န်းအမျ ိးသားလုြံ ခံေရးေကာင်စသ ီ ည် အေမရိကန်

၇ ရက်က အတည်ြပခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး ယင်းဥပေဒကို ချက်ချင်းအေကာင်

ြပည်ေထာင်စုက အီရန်ေတာ်လှန်ေရးအေစာင့်တပ်အား ိုင်ငံြခား

အထည်ေဖာ်ရန် အီရန်သမတ ိဟ ု ာနီက သက်ဆင ို ရ ် ာအီရန်အဖွဲအစည်း

အကမ်းဖက်အဖွဲ အစည်းတစ်ခအ ု ြဖစ် သတ်မတ ှ ခ ် ့ဲ ပီးေနာက် လက်တံု

များအား ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်တွင် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။

ြပန်သည့်အေနြဖင့် အေနာက်အာရှေဒသဆိုင်ရာ အေမရိကန်စစ်ဌာန

အီရန်ပါလီမန်၏ အတည်ြပချက်အရ ပင်တဂွနစ ် စ်ဌာနချပ်အဖွဲဝင် အီရန်သမတ

ကို အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းအြဖစ် သတ်မှတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

အားလုံး၊ ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချပ်ှင့် ဆက်စပ်သည့်အဖွဲအစည်းများ၊

ကိုးကာ - ဆင်ဟွာ

ကုမဏီ  များှင့် အီရန်ဗလ ို ခ ် ျပ်ကီး ကာဆမ်းဆိလ ု န်းမန်းနီအား လုပ် ကံ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

သတ်ြဖတ်ရန် ကံစည်သူ အေမရိကန်တပ်မှးအားလုံးကို အီရန်က

ေအးဂျိစ်ဒုံးခွင်းစနစ် ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်ြဖန့်ကက်လိုဟု ဂျပန်ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး ေြပာ တိုကျ ိ ဇန်နဝါရီ ၁၄

ထိန်းဌာနတစ်ခက ု ို ရည်ညန်  းခဲြ့ ခင်းြဖစ်ပီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ

ေြမာက်ကရ ုိ းီ ယားဒုးံ ကျည်များ၏ ခိမး် ေြခာက်မကိ  ု တန်ြပန်

လူေနအေဆာက်အအုံဧရိယာများ၏

ရန် ေြမြပင်အေြခစိုက်ဒုံးကျည်ကာကွယ်ေရးစနစ်တစ်ခု

ထည်သ ့ င ွ ်းစ်းစားရမည့် အေရးကီးေသာ အချက်တစ်ချက်

မဆိုင်းမတွြဖန့်ကက်လိုေကာင်း

ြဖစ်သည်ဟု နားလည်ေကာင်းေြပာကားခဲ့သည်။ ဂျပန်

ဂျပန်ကာကွယ်ေရး

အကွာအေဝးမှာ

ိုင်ငံက အဆိုပါဒုံးကျည်ကာကွယ်ေရးစနစ် တပ်ဆင်ရန်

ဝန်ကီးက ေြပာကားလိုက်သည်။ အေမရိကန်င ို င ် ံ ဟာဝိင ု အ ် က ီ န်းရှိ ေအးဂျ ိစ်ဒုံးကျည်

အဆိြု ပထားေသာ နယ်ေြမများအနီး ေနထိင ု သ ် မ ူ ျားကား

ကာကွယေ ် ရးစနစ် တပ်ဆင်ထားသည့် စမ်းသပ်ေရးစခန်း

စိုးရိမ်ပူပန်မများ  ြဖစ်ေပေနစ် သူ၏မှတ်ချက်စကား

တစ်ခုသို ယမန်ေန့က သွားေရာက်လည်ပတ်စ် ဂျပန်

ေြပာကားြခင်းြဖစ်သည်။

ကာကွယေ ် ရးဝန်ကီး တာိက ု  ို က ို အဆိပ ု ါမှတခ ် ျက်စကား

ဂျပန်င ုိ င ် အ ံ ထိ ေရာက်ရှိိုင်ေသာ ပမာဏများြပားေသာ

ေြပာကားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

အေမရိကန်ကာကွယ်ေရး

ေအဂျင်စီမှ ညန်ကားေရးမှးက တာိုကိုိုအား အြခား နယ်ေြမများှင့်အတူ ကွပ်ကဲေရးဗဟိုဌာနှင့် ဒုံးကျည်

ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်ငံတွင်

ဒုံးကျည်များ ပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟု ၎င်းက ဆက်လက် ေြပာကားသည်။ တိုင်းြပည်၏ ဒုံးကျည်ကာကွယ်ေရးစွမ်းပကားကို

ပစ်လတ်ေရးစင်ကို ြပသခဲ့သည်။ ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ေရး

ေအးဂျ ိစ်ကဲ့သိုေသာ

ဒုံးကျည်ကာကွယ်ေရးစနစ်ြဖင့်

စခန်း၌ ေဘးအရာယ်ကင်းေရးှငပ ့် တ်သက်၍ ြပဿနာ

ေစာိုင်သမေစာ၍ အဆင့်ြမင့်တင်လိုေကာင်း ၎င်းက

များမရှခ ိ ဟ ့ဲ ု သူ့ကုိ ရှငး် ြပခဲေ ့ ကာင်း တာိက ု  ုိ က ုိ သတင်း

ဆိုသည်။

ေထာက်များသို ရှင်းြပခဲ့သည်။

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာ

စစ်အတွင်း အဓမအလုပ်ခိုင်းေစခဲ့မအေရး တုံြပန်ေြဖရှင်းရန် ေတာင်ကိုရီးယားေတာင်းဆို ဆိုးလ် ဇန်နဝါရီ ၁၄

ဂျပန်ကုမဏီ  များ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ေသာ စစ်အတွင်း

ဒုတိယကမာစစ်ကာလအတွင်းက အဓမအလုပ်ခိုင်းေစ

အလုပေ ် စခိင ု ်းမ ေလျာ်ေကးေပးေရးကိစတွ  င် တရားလိမ ု ျား

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံက

အတွက် ေတာင်ကရ ို ီးယားအစိုးရက အဆင်သင့ရ ် ေ ှိ ကာင်း

ခံရသည့်ကိစအား တုံြပန်ေြဖရှင်းရန်

ဂျပန်ိုင်ငံအား

ေတာင်းဆိုလိုက်ေကာင်း

အင်န်အိတ်ချ်ေကသတင်းတွင် ေဖာ်ြပသည်။ ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် ကျင်းပသည့်

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌

ှစ်သစ်ကူး

ြပည်တွင်း ြပည်ပမှ သတင်း

မီဒယ ီ ာများ၏ ေမးြမန်းမကို ေြဖကား၍ ေတာင်ကရ ုိ းီ ယား

သမတ မွနေ ် ဂျအင်းက ယင်းသို ေြပာကားခဲြ့ ခင်းြဖစ်သည်။

ဘက်မှ အဆိုြပခဲ့ေသာ အတိုင်ပင်ခံအဖွဲတွင် ပါဝင်ေရး ၎င်းက ေြပာကားသည်။

ယင်းကိစှင့်ပတ်သက်၍

ဂျပန်ိုင်ငံအေနြဖင့်

ကိုယ်ပိုင်အဆိုြပချက်များကို တင်ြပသင့်ေကာင်း ေတာင်

ကိုရီးယား သမတက ေြပာကားခဲ့သည်။

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံမှ တင်ြပသည့် အ ကံြပချက်

အတင်းအဓမအလုပ်ခိုင်းေစခဲ့မကိ  စအတွက် ေတာင်

များအား ြပင်ဆင်မများရှ  ပ ိ ါက ြပလုပရ ် န် ဂျပန်အစိးု ရအား

များ အကိမ် ကိမြ် ပလုပခ ် ေ ဲ့ ကာင်း၊ ေတာင်ကရ ို ီးယားိင ု င ် ံ

ကိုရီးယားှင့် ဂျပန်ိုင်ငံတို အတူတကွ ပူးေပါင်းေဆာင်

ကိုရီးယားအစိုးရအေနြဖင့် ဂျပန်ိုင်ငံအား အဆိုြပချက် အေနြဖင့် ယင်းကိစအတွ  က် ဥပေဒေရးရာ ကိးပမ်းမများ

ကို လုပ်ေဆာင်ခဲ့ေကာင်း၊ ယင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ေတာင်ကိုရီးယားသမတက

သတင်းေထာက်များ၏

ေမးြမန်းမကို ေြဖကားခဲ့သည်။

ေတာင်ကိုရီးယား သမတက တိုက်တွန်းခဲ့ပီး ေတာင်

ရွက်ပါက ြပဿနာအလုံးစုံကို ေြဖရှင်းိုင်စွမ်းရှိမည်ဟု ေတာင်ကိုရီးယား သမတက ေြပာကားသည်။

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်-ေဇာ်ဝင်း

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ကိ ု က ို ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ေရးစခန်းအနီးရှိ ေန့ကေလး

ဘာသာြပန်-ေကျာ်ထိုက်စိုး

တုတ်အေနာက်ေြမာက်ပိုင်း၌ လမ်းပိ မေကာင့် ေြခာက်ဦးေသ၊ ေလးဦး ေပျာက်ဆုံး ရှီနင် ဇန်နဝါရီ ၁၄ တုတ ် င ို င ် အ ံ ေနာက်ေြမာက်ပင ို ်း ကျင်ဟင ို ်းြပည်နယ်တင ွ ် ယမန်ေန့က လမ်းပိကျမတစ်ခု ြဖစ်ပွားပီးေနာက် ေသဆုံးသူ ေြခာက်ဦး၏ အေလာင်းများကို ေတွရှခ ိ ့ဲ ပီး ေပျာက်ဆးံု ေနသူေလးဦးကို ရှာေဖွေနဆဲြဖစ်ေကာင်း ေဒသရအာဏာပိင ု ် များက ယေန့ ေြပာကားသည်။ လူ ၁၆ ဦးကို ေဆးုံသို ပိေ ု ဆာင်ခရ ့ဲ ပီး ဒဏ်ရာရရှသ ိ မ ူ ျားမှာ အေြခအေန တည်ငိမေ ် နပီြဖစ်ေကာင်း ကျင်ဟင ုိ း် ြပည်နယ်၏ မိေတာ် ရှီနင်မိရှိ အေရးေပအေြခအေန စီမံခန့်ခွဲေရးဗျိုမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ေြပာကားခဲ့သည်။ အဆိုပါြဖစ်ရပ်မှာ ေဒသစံေတာ်ချ ိန် ညေန ၅ နာရီခွဲတွင် ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး ရှီနင်မိရှိ လမ်းမကီးတစ်ခု၏ လမ်းပိုင်း တစ်ခု ပိကျခဲက ့ ာ ြပည်သပ ူ င ို ဘ ် တ်စက ် ားတစ်စီး အေပါက်အတွင်းသို ထိုးကျခဲြ့ ခင်းြဖစ်သည်။ ပိကျခဲေ ့ သာ လမ်းမကီး ဧရိယာမှာ စတုရန်းမီတာ ၈၀ ဝန်းကျင်ရှိသည်။ ယေန့နံနက်ပိုင်းတွင် ဘတ်စ်ကားကို ပိကျခဲ့ရာ အေပါက်အတွင်းမှ ဆွဲထုတ်ိုင်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။ ကယ်ဆယ်ေရးသမား ၁၀၀၀ ေကျာ်ှင့် ယာ်အစီး ၃၀ ကို လမ်းပိမြဖစ်ရာေနရာသို ေစလတ်ခဲ့သည်။ ေသဆုံး သူများ မည်သူမည်ဝါဟု ေဖာ်ထုတ်မကို ေဆာင်ရွက်ေနဆဲြဖစ်ပီး လမ်းပိမြဖစ်ပွားရသည့်အေကာင်းရင်းကို စုံစမ်း စစ်ေဆးလျက်ရှိသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး

အာဆီယံအဖွဲက တုတ်ိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကီးမားဆုံး ကုန်သွယ်ဖက်ြဖစ်လာ ေပကျင်း ဇန်နဝါရီ ၁၄

၏ အချက်အလက်များအရ သိရ

ိုင်ငံကား

အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများအသင်း

သည်။ ဥေရာပသမဂမှာ တုတ ် င ုိ င ် ံ

သုည ဒသမ ၄ ရာခိုင်န်းြဖင့် ယွမ် ၂

(အာဆီယံ) က ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း

ဒသမ ၁၇ ထရီလီယံအထိ ေရာက်ရှိ

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုကို ေကျာ်

ိုင်ငံအြဖစ်

ြဖတ်ကာ

တုတ်ိုင်ငံ၏ ဒုတိယ

အကီးမားဆုံးကုန်သွယ်ဖက် ဆက်လက်ရှိေနပီး

ကုန်သွယ်မပမာဏမှာ

လာခဲ့သည်။ တုတ်ှင့် “ရပ်ဝန်းှင့်

ှစအ ် လိက ု ် တိုးတက်မမှ  ာ ၈ ရာခိင ု ်

ပိုးလမ်းမစီမံကိန်း”ဝင်

အကီးဆုံး ကုန်သွယ်ဖက် မိတ်ဖက်

န်းရှိကာ

များှင့်

ြဖစ် လာခဲ့ ေ ကာင်း

တရားဝင်

ယွမ် ၄ ဒသမ ၈၆ ထရီလယ ီ ရ ံ ခ ှိ သ ဲ့ ည်။

စုစေ ု ပါင်း ယွမ် ၉ ဒသမ ၂၇ ထရီလယ ီ ံ

ြပသေန

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စက ု တုတ်

အထိ

ိုင်ငံ၏

ြမင်တ ့ က်လာခဲသ ့ ည်။ တုတ ် င ို င ် ံ

အချက်အလက်များက သည်။

တုတ်ိုင်ငံ၏ အာဆီယံအဖွဲှင့် ကုန်သွယ်မပမာဏမှာ

ှစ်ဖက်ကုန်သွယ်မမှာ

တတိယအကီးမားဆုံး

ကုန်သွယ်ဖက်ိုင်ငံြဖစ်ပီး

တိုင်းြပည်

ကုန်သွယ်မပမာဏမှာ ၁၀ ဒသမ ၈

ရာခိုင်န်း

၂၀၁၈

၏ ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မမှာ ၂၀၁၉

ပီးခဲ့သည့်

ခုှစ်အတွင်း ယွမ် ၃ ဒသမ ၇၃ ထရီ

ခုစ ှ အ ် တွင်း ၃၁ ဒသမ ၅၄ ထရီလယ ီ ံ

ှစက ် အေမရိကန်ေဒလာ ၆၄၂ ဒသမ

လီယံအထိ ၁၀ ဒသမ ၇ ရာခိုင်န်း

အထိ ၃ ဒသမ ၄ ရာခိင ု  ် န်  း တိုးတက်

၇ ဘီလယ ီ  ံ င ှ ည ့် မ ီ သည့် ယွမ် ၄ ဒသမ

ကျဆင်းခဲ့ေကာင်း GAC ၏ အချက်

လာခဲ့သည်။

၄၃ ထရီလီယံအထိ ၁၄ ဒသမ ၁

အလက်များက ဆိုသည်။

ရာခိုင်န်း တိုးတက်လာခဲ့ေကာင်း အေထွေထွအေကာက်ခန ွ ဌ ် ာန (GAC)

တုတ်ှင့်

စတုတေြမာက်

အကီးမားဆုံးကုန်သွယ်ဖက် ဂျပန်

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ ဘာသာြပန်-ေကျာ်ထိုက်စိုး

ေတာင်ကိုရီးယား သမတ မွန်ေဂျအင်း

ယူကရိန်းေလယာ်ပစ်ချမအတွက် တာဝန်ရှိသူများအား အီရန်က ပထမဆုံးအကိမ် စတင်ဖမ်းဆီး တီဟီရန် ဇန်နဝါရီ ၁၄

အကိမ်အြဖစ် စတင်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်ဟု ေကညာခဲ့သည်။

အတွက် အြပစ်ရသ ှိ မ ူ ျားအား အီရန်က ဖမ်းဆီးမများြပလုပ်

ေဆာင်ရွက်ေနပီး ဖမ်းဆီးမေတွကိုလည်း ေဆာင်ရွက်ခဲ့

ှင့် ြပည့်စုံစွာ စုံစမ်းစစ်ေဆးရန် အီရန်အား ဖိအားေပးခဲ့

ေြပာကားသည်။ ဒီကစ ိ ကိ  ု တစ်ကမာလုံးက သတိထားပီး

ယူကရိနး် ေလယာ်အား အီရန်မပ ှ စ်ချခဲ့ ပီးေနာက် ထိအ ု မ

ခဲသ ့ ည်။ ိင ု င ် တ ံ ကာမှ ထိက ု စ ိ အား  ပွငလ ့် င်းြမင်သာမရှစ ိ ာွ

သည်။ အွန်လိုင်းတွင် လင့်တင်ထားေသာ ဗီဒီယိုဖိုင်တွင် ရာေပါင်းများစွာေသာ အီရန်လူမျ ိးများသည် အီရန်ိုင်ငံ

အား ဆန့်ကျင်ေသာ ေကးေကာ်သံများ ေကးေကာ်ပီး လမ်းများေပတွင် ဆြပခဲ့သည်။

ဆြပမများအား အဓိကုဏး် များအြဖစ် ေဖာ်ြပေလ့

ရှိေသာ အီရန်ိုင်ငံတွင် ယခုကဲ့သို ဆြပမမှာ ထူးြခားစွာ

အီရန်င ုိ င ် မ ံ ှ ဖာစ်းသတင်းေအဂျင်စ၏ ီ အေရးကီးသတင်း အြဖစ် ေဖာ်ြပြခင်းခံခဲ့ရသည်။

တီဟီရန်က လွန်ခဲ့ေသာ

ရက်များအတွင်း အဆိုပါေလယာ်မှာ ဒုံးကျည်ြဖင့် ပစ်ချ

ြခင်းခံရသည်ဆိုေသာ အချက်ကို ြငင်းဆိုခဲ့သည်။ ုပ်ြမင်

သံကားသတင်းတွင် တရားေရးဌာနမှ ယခုကသ ဲ့ ို မှားယွင်း စွာ ေဆာင်ရွက်ခဲ့မအတွ  က် တာဝန်ရှိသူများကို ပထမဆုံး

“ကန်ေတာ်တအ ုိ ေနနဲ့ စုစ ံ မ်းစစ်ေဆးမေတွကုိ ထပ်မံ

ပါတယ်”ဟု ေြပာခွင့်ရသူ

ဂိုလမ်ဟူစိန်အစေမးလ်က

ေစာင့်ကည့်ေနတဲ့အတွက် အထူးတရားုံးကို အဆင့်ြမင့်

တရားသူကီးများှင့် ကမ်းကျင်သပ ူ ညာရှငမ ် ျားြဖင့် ဖွဲစည်း ကာ အမစစ်ေဆးသွားမှာြဖစ်ပီး ြပည်သူေတွရဲ ထိခိုက် နစ်နာေသဆုံးမအတွက် အဆင့်ဆင့်တာဝန်ရှိသူေတွကို အြပစ်ေပးအေရးယူသွားရမည်ဟု

သမတ

ဟာဆန်ို

ဟာနီက ေြပာကားသည်။ ယခုြဖစ်စ်အား အြဖစ်မှန် ေဖာ်ထုတ်ရာတွင် အချ ိန်ကန့်ကာမအတွက် တာဝန်ရှိသူ

များအား ိုဟာနီက ေမးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ ယခုြဖစ်ရပ်ကို အေြဖရှာိုင်ရန်အတွက်

ြပင်သစ်၊ ယူကရိန်း၊ ကေနဒါ၊

ဩစေတးလျှင့် အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စတ ု မ ို ှ ကမ်းကျင် သူများအား အီရန်မှ ဖိတ်ေခခဲ့သည်။

ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ၊ မေလး၊ စစ်ကိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးှင့်

မိနယ် တုံစီေကျးရွာ၏ အေရှဘက် ခုနစ်မိုင်ခန့်အကွာေနရာ၌ ချန်ချ ိင်း ၂၂

ကယားြပည်နယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်တိုအတွင်း တရားမဝင်သစ်များ သိမ်းဆည်းရမိ

ဒီးေမာ့ဆိုမိနယ် ေတာ်ခူေကျးရွာအေရှေတာင်ဘက် ေလးမိုင်ခန့် အကွာ စခန်းလိုေချာင်းအနီးမှ တရားမဝင် ပိေတာက်သစ်/ခွဲသား ၇ ဒသမ ၂၅၇ တန်၊

ြဖင့် သတင်းေပးပိခ ု ျက်အရ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်င ှ ့် ၁၂ ရက်အထိ သစ်ေတာဦးစီးဌာန

ဂွမိနယ် ေဒသအေခ ၁၁ မိုင်ေကျးရွာ တာဝါတိုင်ေပါက်အနီးမှ တရားမဝင်

မှ ဝန်ထမ်းများပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲက တရားမဝင်သစ်များ သိမ်းဆည်း

ေတာင်သရက်ခသ ွဲ ား ၁၄ ဒသမ ၃၈၄၄ တန်တအ ို ား ပိင ု ရ ် င ှ မ ် ဲ့ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ ပီး

ရမိေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။

ဆက်စပ်ပတ်သက်ေသာ တရားခံများအား စုံစမ်းရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍ ဥပေဒှင့်

သိမ်းဆည်းရမိေရးေဆာင်ရက ွ ရ ် ာတွင် မေလးတိင ု ်းေဒသကီး ပုသမ ိ ် ကီး

အညီ ထိေရာက်စွာအေရးယူိုင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

မိနယ် မဲကင်းကုန်းေကျးရွာ(ကွက်သစ်)တွင် ေြခာက်ဘီးေခါင်းစိမ်းယာ်ှင့်

ထိြု ပင် မင်းကင်းမိနယ် ေမာကေတာ်ေကျးရွာအေရှဘက် ချင်းတွငး် ြမစ်

တရားမဝင် အင်ခသ ွဲ ား ၆ ဒသမ ၂၇၅၄ တန်၊ ပဲခူးတိင ု ်းေဒသကီး ေကျာက်တခ ံ ါး

အတွငး် မှ တရားမဝင် ကန်း၊ သစ်ရာ၊ ကန်းပကာ ခွဲသား ၂၇ ဒသမ ၀၁၅၆ တန်၊

မိနယ် မိေချာင်း-စိန်ကန့် လန့် လမ်း မိုင်တိုင်(၅၁) ေဒသအေခ(၁၉)မိုင်

သံခေ ံွ မာ်ေတာ်တစ်စင်းတိ ု င ှ အ ့် တူ တရားခံေြခာက်ဦးတိအ ု ား လည်းေကာင်း၊

ေကျးရွာ ေတာင်ဘက်တစ်မင ုိ ခ ် န့်အကွာ ဘိင ု း် ဒါးကိးဝိင ု း် အကွကအ ် မှတ(် ၆၆)

အရာေတာ်မိနယ် မုံရွာ - အရာေတာ် - ေရဘိုသွားကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ်

အတွင်း တရားမဝင်ကန်းခွဲသား ၇ ဒသမ ၂၆၉၆ တန်၊ ေရတာရှည်မိနယ် တရားမဝင် ကန်း၊ ပျ်းကတိုး သစ်/ခွဲသား ၃၈ ဒသမ ၁၀၄၄ တန်၊ တရားမဝင် မီးေသွး ၁၇ ဒသမ ၂၈ တန်၊ တူမီးေသနက် တစ်လက်၊ ချ ိန်းေဆာ တစ်လက်၊ စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး ေမာ်လက ို ် မိနယ် ေမာ်ကူးကိးဝိင ု ်း အကွကအ ် မှတ(် ၁၂)

(၂၇/၁)ှင့် (၂၇/၂)အကားတွင် ယာ်ေပမှ တရားမဝင်တမလန်းခွသ ဲ ား ၂ ဒသမ အတွင်း တရားမဝင် ကန်း၊ ပျ်းကတိုး သစ်/ခွဲသား ၇ ဒသမ ၁၀၃၆ တန်၊

၈၆၄၆ တန်ှင့်အတူ တရားခံှစ်ဦးတိုအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး တရားခံများအား

ထီးချ ိင့်မိနယ် ကလုံကိးဝိုင်း အကွက်အမှတ(် ၅၂)ေနရာမှ တရားမဝင် ကန်း၊

ဥပေဒှင့်အညီ

ကညင်၊ အင် သစ်/ခွဲသား ၁၀ ဒသမ ၆၂၆ တန်၊ ချ ိန်းေဆာ တစ်လက်၊ အင်ဂျင်

အမဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကာင်း သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

အဆင်းလမ်း၌ ေရာ်ဘာတင်ယာ်တိမ်းေမှာက်

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ

ယာ်တစ်စီး အရှန ိ လ ် န ွ တ ် မ ိ ်းေမှာက်ေကာင်း သတင်းအရ မုဒအ ုံ ေရးေပ ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲက

ယမန်ေန့ ညေန ၆ နာရီခွဲက ဖားကန့်မိနယ်

သုံးဦးတိုတွင် ဒဏ်ရာများရရှိပီး ယာ်ေမာင်းမှာ ဒဏ်ရာြပင်းထန်သြဖင့် ေမာ်လမိင် ြပည်သူ့

လမ်းတွင် မျ ိးြမင့်ေအာင်(ခ)ကိုမျ ိး ေမာင်းှင်

ချ ိြမတ်ြမတ်ေထွး (ကျ ိက်မေရာ)

ဆိင ု က ် ယ်အား ရပ်တန့်ရှာေဖွရာ ဘိန်းြဖ သုည

တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည်

အခင်းြဖစ်ရာေနရာသို သွားေရာက်ကယ်ဆယ်ရာ မုဒုံ မိနယ် ကမာဝက်ေကျးရွာေနသူ ဦးထွန်းရီပါ

ေဟာင်ပါးေကျးရွာအုပ်စု တာမခန်ေကျးရွာ

ေဆးုံကီးသို ကူညီပိုေဆာင်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ပီး

ေမာ်လမိင် ဇန်နဝါရီ ၁၄

မွနြ် ပည်နယ် ေမာ်လမိင်မိတွင် ယေန့နန ံ က် ၄ နာရီခန့်က ေမာ်လမိင်မိ ေဇယျာသီရရ ိ ပ်ကက ွ ် ှင်းဆီ ၃ လမ်း၌ ေနအိမ်မီးဖိုခန်းမီးကင်းမီးကျန်မှတစ်ဆင့် မီးကူးစက် ေလာင်ကမ်း၍ ေနအိမ် ှစ်လုံး မီးေလာင်မြဖစ်  ပွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မီးေလာင်မြဖစ်  ပာွ းရာသို ေမာ်လမိင်ခိင ု မ ် ီးသတ်ဦးစီးမှး ဦးေကျာ်ထန ွ ်းဝင်း ေခါင်းေဆာင်

ေသာ ခိုင်/မိနယ် မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ၊ ေမာ်လမိင်လူမကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲဝင်များ၊ ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၊ ရပ်ကွက်ေနြပည်သူများ ဝိုင်းဝန်းြငိမ်းသတ်ရာ နံနက် ၄ နာရီ မိနစ် ၂၀ ခန့်တွင် မီးငိမ်းသွားေကာင်း သိရသည်။

မီးေလာင်မေကာင့် ဦးထွန်းလှ၏ ေနအိမ်တစ်လုံးှင့် ဦးေမာ်စီ(ခ)ဦးသက်မျ ိးမင်း၏

ပျ်ခင်း ပျ်ကာ အုတည ် ပ  ် သွပမ ် းုိ ေနအိမတ ် စ်လးံု စုစေ ု ပါင်း ေနအိမ ် စ ှ လ ် းံု မီးေလာင်ဆံးံးခဲ့ ပီး လူှင့်တိရစာန် ထိခိုက်မမရှိေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍ ဦးထွန်းလှကို ေမာ်လမိင် ေဇယျာသီရိနယ်ေြမရဲစခန်းက အမဖွင့်

မိုးေသာက်(ေရဘို)

အင်းေတာ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး အင်းေတာ်မိနယ် အင်းရွာေကျးရွာအနီးရှိ ကက်ေမွးြမေရးြခံတွင် မီးေလာင်မြဖစ်  ပွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ယမန်ေန့ ညေန ၆ နာရီခန့်က မီးေလာင်မြဖစ်ပွားေကာင်း သတင်းအရ

ဒုရဲအုပ်ဖိးသူေကျာ် ဦးစီးေသာအဖွဲက သွားေရာက်စစ်ေဆးရာ

အင်းေတာ် - ဗန်းေမာက်သွား ကားလမ်းေဘး အင်းရွာေကျးရွာအနီးရှိ အင်းေတာ်မိေန ေဒါက်တာ

စံဦး၏ ကက်ေမွးြမေရးြခံတွင် ကက်သားေပါက်များအပူေပးရန် တပ်ဆင်ထားေသာ မီးလုံးမှ အပူလွန်ကဲပီး မီးေလာင်မြဖစ်  ပွားေကာင်း စစ်ေဆးေတွရှိရသည်။

မီးေလာင်မေကာင့် ဝါးခင်း၊ ဝါးကာ၊ သွပ်မိုး ကက်ြခံ ငါးြခံ၊ ပျ်ခင်း၊ ပျ်ကာ၊ သွပ်မိုး

ေနအိမတ ် န်းလျား တစ်လးံု ၊ ပျ်ခင်း၊ ပျ်ကာ၊ သွပမ ် းုိ ေနအိမ် တစ်လးံု ၊ ပျ်ခင်း၊ ပျ်ကာ၊ သွပမ ် းုိ ဂိုေဒါင်ှစ်လုံး၊ ကက်ေကာင်ေရ ၅၀ ခန့်၊ စပါး တင်း ၅၀၀ ခန့် မီးေလာင်းဆုံးံးသွားေကာင်း

သိရပီး ေဒါက်တာစံဦးအား အင်းေတာ်မိမရဲစခန်းက ဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။

လူေအာင်(ကသာ)

ညီညီသန်း(ေနြပည်ေတာ်)

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၄

ကျ ိက်မေရာ - မုဒသ ုံ ွား ခုနစ်ေခွေတာင်အဆင်းလမ်းတွင် ယမန်ေန့ ညေန ၆ နာရီက ေရာ်ဘာတင်

ေမာ်လမိင်ငှ ့် အင်းေတာ်မိနယ်တ၌ို မီးေလာင်မြဖစ် 

သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွင်

ဖားကန့၊် ထီးချိင့၊် ကွတခ် ငို ် မိနယ်တ၌ို မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

ကျ ိက်မေရာ ဇန်နဝါရီ ၁၄

အင်းေတာ်မိမရဲစခန်းမှ

ထိေရာက်စွာအေရးယူိုင်ေရး

တစ်လုံး၊ လဝိုင်းတစ်ခုှင့် ဆက်စပ်ပစည်းတိုအားလည်းေကာင်း၊ ဟုမလင်း

ကျ ိက်မေရာ - မုဒုံ ခုနစ်ေခွေတာင်

အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။

သစ်ဆက်စပ်ပစည်းများှင့်

တရားမဝင်ကန်းခွသ ဲ ား ၃ ဒသမ ၅၄၇၄ တန်၊ ကယားြပည်နယ် လွိ င်ေကာ်ခိင ု ်

ြပည်သူပူးေပါင်းပါဝင်မြဖင်  ့ လူထုအေြခြပ ေစာင့်ကပ်ကည့်သတင်  းပိုစနစ်

စဖျင်ကိးဝိုငး် အတွင်းေနရာများ၌

တရားမဝင်

ေကာင်စန ီ ယ်ေြမ လယ်ေဝးမိနယ် ေရနီကိးဝိုင်း အကွကအ ် မှတ(် ၄၅)အတွငး်

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၄

ိုးမကိးြပင်ကာကွယ်ေတာအတွင်းှင့်

ေကာင်အင်ဂျင်တစ်လုံးပါ

တရားမဝင်အင်ခွဲသား ၁၁၁၂ ေချာင်း(၁၇ ဒသမ ၈၉၂၆ တန်)၊ ေနြပည်ေတာ်

သူဇာခိုင်(ခ)မခိုင်

လိုက်ပါလာသည့်

ဒသမ ၂၂ ကီ လို ၊ ေငွ က ျပ် ၁၉၀၀၀၀ ှ င့ ် လက်ကိုင်ဖုန်း

သုံးလုံးတိုကိုလည်းေကာင်း၊

အလားတူ ယင်းေန့နံနက် ၇ နာရီက ထီးချ ိင့် မိမရဲစခန်းမှ

တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ

ပူးေပါင်းအဖွဲ သည် ထီးချ ိင်့ မိနယ် အင်ေဒါင်း ေကျးရွာအုပ်စု

ကိကုန်းေကျးရွာေန

သိန်းလွင်၏ ေနအိမ်အားရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၃၂၃၀ ကိုလည်းေကာင်း။ ထိုအတူ ယင်းေန့နံနက်ပိုင်းက မူးယစ် ေဆးဝါး တားဆီးှမ ိ န ် င်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲ ဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ကွတခ ် င ို ်

သူ ဇာခို င ် ( ခ)မခို င ် ၊ မျ ိးြမင့ ် ေအာင် ( ခ)ကို မ ျ ိးတို အား သိ မ ်း ဆည်း ရမိ သ ည့ ် ဘိ န ်း ြဖ များှင့်အတူ ေတွရစ်။ မိနယ်

ေကာင်းခါးေကျးရွာအုပ်စု ဟိုနမ့်

ေကျးရွာေန

ရန်ရ င်လျန်(ခ)အားလျန်၏

ေနအိမ်ကိုရှာေဖွရာ စိတ်ကူးသွပ်ေဆးြပား

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတက ် ို ေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒအရ အေရးယူထား ေကာင်းသိရသည်။

၄၀၀၀ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့် ၎င်းတိုအား

ရဲြပန်ကား

သထုံမိ ပန်းတိမ်ိုးေကျးရွာ၌ ယာ်တိုက်မေကာင့် ဆွမ်းခံကလာေသာ ဦးပင်းှစ်ပါးှင့် အမျ ိးသားတစ်ဦး ေသဆုံး သထုံ ဇန်နဝါရီ

၁၄

ပန်းတိမ ် ိုးေကျးရွာ သထုံ မိ၊ ဦးေဇာတိက(ခ)ဦးစိုးဝင်း ၅၄ ှစ် ဝါေတာ်

မွန်ြပည်နယ် သထုံမိ သိမ်ဆိပ်အပိုင် ပန်းတိမ်ိုးေကျးရွာ ရန်ကုန် -

ငါးဝါ မိးု ေကာင်းေကျာင်းတိက ု  ် င ှ ့် ဦးပင်းေပါက်ကျ ိင်း(ခ)ဦးေကသလ

ေမာ်လမိင် အေဝးေြပးကားလမ်းမကီးေပ မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၃၅/၂

၆၆ ှစ် ဝါေတာ် ငါးဝါ ေရြပည်ေအးေကျာင်းတိုက် မိုးေကာင်းေကျးရွာ

ှင့် ၁၃၅/၃ အကား၌ ယေန့နံနက် ၆ နာရီခန့်က ဆွမ်းခံကလာေသာ

သထုံ မိေနသူတအ ို ား အေနာက်မဝ ှ င်တက ို မ ် သ ိ ြဖင့် ဦးေအာင်ေကျာ်လင ွ ၊်

ဦးပင်းှစပ ် ါးှင့် အမျ ိးသားတစ်ဦးတိအ ု ား ယာ်တစ်စီးက ဝင်တက ို မ ် ၍ ိ

ဦးေဇာတိကှင့် ဦးပင်းေပါက်ကျ ိင်းတွင် ဒဏ်ရာများရရှိ ပီး အခင်းြဖစ်

ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေနရာတွင် ေသးဆုံးသွားေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ သထုံမိ သိမ်ဆိပ်အပိုင် ပန်းတိမ်ိုးေကျးရွာတွင်

ြဖစ်စ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ထွကေ ် ြပးတိမ်းေရှာင်ေနေသာ ယာ်ေမာင်း

သံဃာေတာ် အပါး ၅၀ ခန့် ဆွမ်းခံကရာ ဦးေအာင်ေကျာ်လွင်က

အား သိမဆ ် ပ ိ န ် ယ်ေြမရဲစခန်းက ဆက်လက်စစ ံု မ်းေဖာ်ထတ ု အ ် ေရးယူ

သံဃာေတာ်များအားဆွမး် ေလာင်းေနစ် သထုမ ံ ဘ ှ းီ လင်းသို ယာ်ေမာင်း

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

(စုံစမ်းဆဲ)ေမာင်းှင်လာေသာယာ်သည်

ဦးေအာင်ေကျာ်လွင်

လင်ထွန်းေအာင်(သထုံ)

ဥပေဒေဘာင်အတွင်းေနထိုင်ြခင်း ေဘးကင်းရန်ကွာ လွန်ချမ်းသာ


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

စစ်ေတွမိေနာ်မံှင့် အထက (၂) ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေဟာင်းများ၏ (၁၆) ကိမ်ေြမာက် အာစရိယပူေဇာ်ပွဲကျင်းပမည် ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၁၄ စစ်ေတွမိ ေနာ်မ ံ င ှ ့် အထက (၂) ေကျာင်းကီး၏ (၁၆) ကိမေ ် ြမာက် အာစရိယပူေဇာ်ပက ွဲ ို ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက် (တနဂ  ေ ွ ေန့)တွ င ် ဓမ ေဇယျခန်း မ၊ ေနာ် မံ /အထက (၂) ေဘာက် သီး စု ရ ပ် က ွ က ် စစ်ေတွမိှင့် ဓညဝတီသာသနာြပေကျာင်းတိက ု ် ဓမာုံ ၊ ေရတာရှညလ ် မ်းှင့် ဦးေထာင်ဗလ ို လ ် မ်း ေထာင့် ဗဟန်းမိနယ် ရန်ကုန်မိတိုတွင် တစ်ပိင်တည်းကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ဆရာ ဆရာမ ၁၂ ဦးအား ပူေဇာ်ကန်ေတာ့မည်ြဖစ်သည်။ အထက (၂) စစ်ေတွတင ွ ် အနည်းဆုံး သုံးှစသ ် င်ကား ြပသခဲေ ့ သာ ဆရာ ဆရာမများအေနြဖင့် တပည့ေ ် ဟာင်းများ၏ အေကာင်းကား ဆက်သယ ွ ြ် ခင်းမရှပ ိ ါက ကိထ ု န ွ ်းဝင်း ဖုန်း-၀၉၂၆၃၂၃၀၀၄၀၊ ကိုခင်ေမာင်ထွန်း ဖုန်း -၀၉၇၇၅၇၇၈၈၉၅ တိုသို ဆက်သွယ်ိုင်ေကာင်းှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေဟာင်းများ မပျက်မကွက်တက်ေရာက်ကရန် းေဆာ်ထားသည်။

ဒဂုံတကသိုလ်အတွင်း၌ ေတာ်ဝင်ေြမစာေပတိုက်ဖွင့်လှစ် ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၁၄

ေြမာက်ဒဂုံထဲမှာ စာအုပ်ဆိုင်က မရှိဘူး။

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာစာေပများကို

ဒဂုံတကသိုလ်ေကျာင်းသားများ စုေပါင်း

အဲဒီအခါကျရင် လှည်းတန်းတို၊ မိထဲတို

အလို က ် ြ ပသေရာင်း ချမည် ြ ဖစ် ေ ကာင်း

ဖွင့်လှစ်သည့်

ေတာ်ဝင်ေြမစာေပတိုက်

လိုေနရာေတွကို အေဝးကီးသွားရတယ်။

သိရပီး ေတာ်ဝင်ေြမစာေပတိက ု က ် ို ေကျာင်း

စတင်ဖင ွ လ ့် စ ှ ပ ် က ဲွ ုိ ရန်ကန ု ် မိ ဒဂုတ ံ ကသိလ ု ်

ဒါ့ေကာင့် ေကျာင်းထဲမှာ စာအုပ်ဆိုင်ေလး

ချ ိန်အတိင ု ်း ဖွငလ ့် စ ှ မ ် ည်ြဖစ်ကာ အေဝးသင်

စာကည့်တိုက်ဝင်းအတွင်း၌ ဇန်နဝါရီ ၁၃

တစ်ဆင ို လ ် ခ ို ျင်မတ ိ ယ်။ လက်ရတ ှိ က်ေနတဲ့

တကသိလ ု ေ ် ကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၏

ရက် နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပသည်။

ေကျာင်းသားေကျာင်းသူေတွအြပင် ေနာက်

ေတာင်းဆိုမေကာင့် စေန၊ တနဂေွေန့

ထပ်တက်လာတဲ့

များတွင် တစ်ရက်ဖင ွ လ ့် စ ှ  ် င ို ရ ် န် စီစ်လျက်

ဒဂုံတကသိုလ်ထူေထာင်ပီး ၂၆ ှစ်တာ

ညီေတွ၊

ညီမေတွ

က

ကာလအတွင်း တကသိုလ်စာကည့်တိုက်

အဆင်ေြပေအာင်၊ စာအုပက ် ေလးေတွ နီးနီး

ရှေ ိ သာ်လည်း စာအုပအ ် ေရာင်းဆိင ု ် မရှေ ိ သး

နားနားမှာ ဝယ်ယူလိုရေအာင်ဆိုတဲ့ ရည်

အဆိပ ု ါ ေတာ်ဝင်ေြမစာေပတိက ု ဖ ် င ွ လ ့် စ ှ ်

၍ လက်ရှိေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့်

ရွယ်ချက်နဲ့ ဖွင့်ြဖစ်တာပါ” ဟု စာေပတိုက်

ြခင်း အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် ဒဂုံတကသိုလ်

ေကျာင်းသားေဟာင်းများ စုေပါင်း၍ ယခု

ဖွငလ ့် စ ှ ရ ် ြခင်းှငပ ့် တ်သက်၍ ဒဂုတ ံ ကသိလ ု ်

ဒုတယ ိ ပါေမာကချပ်များြဖစ်သည့် ေဒါက်တာ

ကဲ့သို စာေပတိက ု ဖ ် င ွ လ ့် စ ှ ေ ် ရာင်းချြခင်းြဖစ်

ေကျာင်း သားေဟာင်း

ုုရည်၊

ေကာင်း သိရသည်။

ကိုေကာင်းဆုသာက ေြပာသည်။

တစ် ဦးြဖစ် သူ

“ကန်ေတာ်တို ေကျာင်းတက်ကတည်းက

စာေပတိက ု တ ် င ွ ် ရသစာေပ၊ သုတစာေပ၊

စာအုပ်လိုချင်တယ်ဆိုရင် ေကျာင်းထဲမှာ၊

ို င ် ငံ ေရးစာေပအမျ ိးအစားများသာမက

ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေကးမုံ

ေအာင်လံမိနယ်၌ China, EXIM Bank ပံ့ပိုးေချးေငွှင့် စုေဆာင်းေငွအေပ အတိုးေပးအပ်ပွဲကျင်းပ ေအာင်လံ ဇန်နဝါရီ ၁၄

ေချးေငွထုတ်ေချးရြခင်းဆိုင်ရာ

ေအာင်လံ မိနယ်အတွငး် ရှိ သမဝါယမ ၂၂၈ သင်း

စည်းကမ်းများကို ေြပာကားပီး ပံ့ပိုးေချးေငွ

အား China, EXIM Bank ပံပ ့ ိုးေချးေငွကျပ် ၁၃၃၀၇

ကျပ် ၁၃၃၀၇ ဒသမ ၀၂၄ သိန်းအား ဦးစီးအရာရှိ

ဒသမ ၀၂၄ သိန်းှင့် စုေဆာင်းေငွအေပအတိုး

ဦးဝင်ြမင့က ် အေြခခံအသင်းများကိယ ု စ ် ား စခန်းကီး

ေငွကျပ် ၁၃၆၂ ဒသမ ၆၄၈ သိန်းတိအ ု ား ေပးအပ်ပွဲ

စိက ု ေ ် ထွ သမဝါယမအသင်းဥကထံ ေပးအပ်ပီး

အခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်က မိနယ်

စုေဆာင်းေငွအေပ အတိုးေငွကျပ် ၁၃၆၂ ဒသမ

သမဝါယမအသင်း စု ုံး အစည်း အေဝးခန်း မ၌

၆၄၈ သိနး် အား သမဝါယမအသင်းစု ဥက ဦးွန့်

ကျင်းပသည်။

ေမာင်က အေြခခံအသင်းများကိယ ု စ ် ား ေမွးု ိ ေမွေထွး အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး

သမဝါယမအသင်း ဥကထံ ေပးအပ်ခဲ့သည်။

တကသိလ ု မ ် တ ှ ာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားက စာေပတိက ု ်

ဦးစီးဌာန ဒုတယ ိ မိနယ်အပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးြမတ်မင်း

ဆက်လက်၍ ေချးေငွများ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွငး်

ေကျာ်င ှ ် ့ မိနယ်သမဝါယမဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ

အချ ိန်အေစာဆုံး ေပးဆပ်ခေ ဲ့ သာ အေြခခံအသင်း

ေရှ၌ မုဒိတာစကားများ လာေရာက်ေြပာ

ဦးဝင်းြမင့တ ် က ုိ အမှာစကားေြပာကားကသည်။

၁၀ သင်းအား စွမး် ေဆာင်ရည်ဆုများ ချ ီးြမင့်ခဲ့

အသင်းဥကှင့် ဦးစီးမှး ေဒြမြမလွင်တိုက

ေကာင်း သိရသည်။ ေကျာ်သက်ေအာင်(ေအာင်လ)ံ

ေဒါက်တာေနသွယ်ကည်ှင့်

ကားကေကာင်း သိရသည်။

ကိထ ု က်

ေအာင်လံမိနယ်

စည်းမျ်း

ေတာင်ငူ၌ ိုင်ငံတကာအဆင့်မီေဈးဝယ်စင်တာ ဖွင့်လှစ်

ြမစိမ်းေရာင်ရန်ပုံေငွ လဲေြပာင်းေပးအပ် ထီးချ ိင့် ဇန်နဝါရီ ၁၄

ေတာင်ငူ ဇန်နဝါရီ ၁၄

စစ်ကင ုိ း် တိင ု း် ေဒသကီး ထီးချ ိင့် မိနယ် ပဲခင်းေကျးရွာှင့် စစ်တန်းေကျးရွာတို

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

ေတာင်ငူမိ၌

အား ြမစိမ်းေရာင်ရန်ပုံေငွလဲေြပာင်းေပးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၁၃

ိင ု င ် တ ံ ကာအဆင့မ ် ီ ပထမဦးဆုးံ ဖွင့်

ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက မိနယ်ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန

လှစ်လိုက်သည့်

ICON Shopping

ုံးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ထီးချ ိင့်မိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦး

Center (Taungoo) ကို ေတာင်ငူမိ

စီးဌာနမိနယ်ဦးစီးမှးဦးဝဏထွနး် က ြမစိမး် ေရာင်ေကျးရွာစီမက ံ န ိ း် ှင့် ပတ်သက်၍

ရန် ကု န ်

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

-

မ ေလးလမ်း ှ င့ ်

သံေတာင်ကီးလမ်းေထာင့် မင်းကီးညိ

ထိေ ု နာက် ပဲခင်းေကျးရွာအတွကြ် မစိမ်းေရာင်ေကျးရွာစီမက ံ န ိ ်းရန်ပေ ုံ ငွအား

ုပ်တုေရှရှိ အဆိုပါေစျးဝယ်စင်တာ

အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ဦးေဇာ်မင်းကလည်းေကာင်း၊ စစ်တန်း

အေဆာက်အအုံေရှ၌ ဇန်နဝါရီ ၁၁

ေကျးရွာအတွက် ြမစိမး် ေရာင်စမ ီ က ံ န ိ း် ရန်ပေ ံု ငွအား ြပည်သ့ူလတ်  ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယ်

ရက်နန ံ က်ပင ို ်းကစတင်ဖင ွ လ ့် စ ှ သ ် ည်။

ဦးေမာင်ေမာင်ကလည်းေကာင်း ေကျးရွာအုပခ ် ျပ်ေရးမှးများထံ လေ ဲ ြပာင်းေပး

အဆိုပါ

ICON

Shopping

အပ်ခဲ့သည်။

ရဲလင်းထွန်း(ြပန်/ဆက်)

Center(Taungoo)မှာ အထပ်ြမင့် သုံး ထပ် အေဆာက်အအုြံ ဖစ်ပီး ေစျးဝယ် စင်တာအတွင်း၌

စူပါမားကက်၊

အီလက်ထရွနန ် စ်၊

ပရိေဘာဂ၊

Playground၊ Motel၊ ဖက်ရှင်ဆိုင်၊ Beauty Saloon ှင့် စားေသာက်ဆင ို ် များ အပါအဝင် ဆိုင်ခန်း စုစုေပါင်း

အဆင့ ် ြ မင့ ် ု ပ ် ရ ှ င ် ုံ

၃၀ ေကျာ်ရက ှိ ာ အများြပည်သအ ူ ပန်း

ထည့်သွင်းေဆာင်ရွက်ထားသည်။

ေြဖကည့ ်   ို င ် ေစရန် အ တွ က ် 3D

ေဒသဖွံ ဖိးတိုးတက်ေရး အစည်းအေဝး ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်တွင် ကျင်းပ

ှ စ ် ုံ ကို ပ ါ

One Stop Shopping Center ကီး

တစ်ခအ ု ြဖစ်ဖင ွ လ ့် စ ှ လ ် က ုိ ြ် ခင်းေကာင့်

အခွငအ ့် လမ်း စုစေ ု ပါင်းတစ်ေထာင်ခန့်

ေတာင်ငူှင့်

ဖန်တီးေပးိင ု ခ ် သ ဲ့ ည်။

ပဲခူးမိတိုမှ ေဒသခံ

ြပည်သူများအတွက် အလုပ်အကိုင်

မေလး ဇန်နဝါရီ ၁၄

ပွငသ ့် စာ

ဓာတ်ပုံ - စိုးြမင့်ေအာင်

အေကာင်အထည်ေဖာ်လုပ်ေဆာင်မအေြခအေန၊ ၂၀၂၀-

ေဒသဖွံဖိးတိးု တက်ေရးလုပ်ငန်း

စီမံကိန်းအတွက်

၂၀၂၁ ဘာေရးှစ်

လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ အေကာင်

မိနယ်စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းညိင်း

အထည်ေဖာ်ေရး အဆိြု ပစီမက ံ န ိ ်းလုပင ် န်း အေြခအေနများ

အစည်းအေဝးကို ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက

ကို ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

မေလးမိ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ် အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရး ဦးစီးဌာနအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ြပလုပ်သည်။ ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ် အမှာစကားေြပာကားပီး

ေဒါက်တာလှမိုးက

မိနယ်စီမံကိန်းဦးစီးမှး

ေဒုု လွငက ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် လုပင ် န်းစီမက ံ န ိ း် များ

ထိုေနာက် တက်ေရာက်လာသူများက စီမံကိန်းလုပ် ေဆာင်မည့် လုပ်ငန်းအေြခအေနများကို ရှင်းလင်းေြပာ ကားရာ တာဝန်ရှိသူများက ေပါင်းစပ်ညိင်း ေဆာင်ရွက် ေပးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ ထွဏ်းလှေအာင်(မေလး)

ဗိုလ်တေထာင်မိနယ် ရဲတပ်ဖွဲမှး ရဲမှး ေနဝင်းှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက် နံနက် ၉ နာရီက အထက(၆)ဗိုလ်တေထာင်တွင် မခင်း ပညာေပးြပခန်းယာ်ြဖင့်

မခင်းအသိပညာေပး

ရှင်းလင်းြပသခဲ့ရာ

ေကျာင်း အု ပ ် ဆ ရာမကီး

ေဒ ေဆွ ေ ဆွ လ  င်  ှ င့ ်

ဆရာ ဆရာမများ၊

ေကျာင်းသားများ လာေရာက်ကည့်ေလ့  လာခဲ့ကသည်။

မီးမီး(လင်)


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

မေလးမိ၌ Fitness ှင့် ကျန်းမာေရးပွဲေတာ် ကျင်းပမည်

သတင်းစုံက ရန်ကုန်

သက်ကီးစာေပပညာရှင်ကီးများအား ကန်ေတာ့

ရန်ကန ု အ ် ေနာက်ပင ို ်းခိင ု ် မရမ်းကုန်းမိနယ် ကျ ိက်ဝင ို ်းေစတီေတာ်ြမတ်ကီး ေပရှိ ေအာင်ဓမာုံ ကီး၌ မရမ်းကုနး် မိနယ် စာေရးဆရာအသင်း၏ (၂၀၁၈၂၀၁၉)ှစပ ် တ်လည်လပ ု င ် န်းဆိင ု ရ ် ာအစည်းအေဝး၊ သက်ကီးစာေပပညာရှင် ကီး များအား ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ပ ွဲ င ှ ့် အသင်းဝင်များ၏ သားသမီးများအား ပညာသင် စရိတ် ေထာက်ပပ ့ံ အ ဲ ွ ခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် မွနး် လွဲ ၁ နာရီက ကျင်းပခဲ့ သည်။ စာေရးဆရာဦးခင်ေဇာ် (ခင်ေဇာ်မရမ်းကုနး် ) က တ်ခန ွ း် ဆက်စကားေြပာကား ပီး ကန်ေတာ့ခံ ဆရာကီး၊ ဆရာမကီးများ၏ကိယ ု စ ် ား ြမန်မာိင ု င ် စ ံ ာေရးဆရာ အသင်းဗဟိုေကာ်မတီဝင် မရမ်းကုန်းမိနယ် စာေရးဆရာအသင်း နာယက ဆရာကီးစိုးမိုးက ဩဝါဒစကားေြပာကားခဲ့သည်။ ထိုေနာက် မိနယ်စာေရးဆရာအသင်းဝင်များ၏

သားသမီးများအား

တာဝန်ရသ ှိ တ ူ က ို ပညာသင်ေထာက်ပစ ံ့ ရိတမ ် ျားေပးအပ်ခေ ဲ့ ကာင်း သိရသည်။ ေရတိုင်လွင်

သုံးခွမိ၌ စာေပေဟာေြပာပွဲ ကျင်းပမည်

မေလး ဇန်နဝါရီ ၁၄ အားကစားှငက ့် ာယပညာဦးစီးဌာန၏ လမ်းညန်မြဖင်  ့ မေလးမိတွင် ပထမဦးဆုံး Fitness ှင့် ကျန်းမာ ေရးပွဲေတာ် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း (King Unique Myanmar ) KUM event & entertainment agency မှ သိရသည်။ အဆိပ ု ါ Fitness ှင့် ကျန်းမာေရးပွေ ဲ တာ် ကျင်းပ မည့်ကိစှင့်စပ်လျ်း၍ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက် နံနက် ပိုင်းက မေလးမိရှိ မဂလာမေလးရှိ ပိုမိုးရှင်း ဧရိယာတွင် စာနယ်ဇင်း မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပသည်။ ''ကျန်းမာေရးကို လိုက်စားြခင်းသည် လာဘ် တစ်ပါးဆိုတ့ဲ ေဆာင်ပုဒ်အတိုငး် fitness ကစား

agency မှ သိရသည်။

မျက်လည ှ ေ ့် ဖျာ်ေြဖပွအ ဲ စီအစ်၊ Dancerများ၏ အက

သူ တို င ်း က ပို င ် ဆို င ်  ပီး သားြဖစ် တ ယ် ။ fitness

ပွဲေတာ်စတင် ကျင်းပသည့် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်

ကစားတဲသ ့ ေ ူ တွ တိးု ပွားလာတာနဲ့အမ ကျန်းမာြခင်း

တွင် မေလးခုနစ်မိနယ်မှ အသင်း ၁၄ သင်း ှင့်

အစီအစ်၊နာမည်ကီးေတးသံရှင်တစ်ဦး၏ သီဆို ေဖျာ်ေြဖမအစီအစ်များ

ပါဝင်မည်ြဖစ်ေကာင်း

လာဘ်တစ်ပါးကို ပိင ု ဆ ် င ို တ ် သ ဲ့ ေ ူ တွ များြပားလာမှာ

အြခားသီးသန့်အသင်းများစုစေ ု ပါင်း Fitness Dance

KUM event & entertainment agencyမှ

ရန်ကန ု ေ ် တာင်ပင ို ်းခိင ု ် သုံးခွမိနယ် မဟာအတုလေဝယံသာသနာ့ဗမ ိ ာန်ေတာ်

ြဖစ်တယ်။ အဓိကက ကျန်းမာေရးလိုက်စားတဲသ ့ ူ၊

အကအဖွဲေပါင်း

သိရသည်။

ကီးတွင် (သတမအကိမေ ် ြမာက်) စာေပေဟာေြပာပွက ဲ ို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်င ှ ့်

fitness စိတဝ ် င်စားတဲသ ့ ူ ပိမ ု တ ုိ းုိ ပွားလာေစချင်တ့ဲ

ြဖစ်သည်။

ရန်ကုန်

၂ ရက်တိုတွင် ညစ် ၇ နာရီတွင် ေဟာေြပာမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက် ညတွင် ဆရာ ေမာင်စန ိ ဝ ် င်း(ပုတီးကုန်း)၊ ဆရာ သရဝဏ် (ြပည်)၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂ ရက်ညတွင် ဆရာေနဝင်းြမင်၊့ ဆရာမ ှငး် ေဝငိမး် တိက ု ေဟာေြပာမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ကည်စိုးလွင်(သုံးခွ)

အင်းေတာ်

အင်းေတာ်၌ ပညာေရးစုံညီပွဲေတာ်ကျင်းပ

ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီပွဲေလးကို ကျင်းပရြခင်းြဖစ်ပါ တယ်''ဟု

ဦးေဆာင်စီစ်သူ

ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက ပညာေရးစုံညီပွဲေတာ် ကျင်းပသည်။ ၂၀၁၉/၂၀၂၀ပညာသင်  ှ စ ် တ ွ င ် ဘက် စုံ ထူး ခ န် ဆု ရ ရှိ  ကသူ မ ျားအား

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၃ ရက်တွင်

ေနာက်ဆုံးအဆင့်

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂ ရက်တွင် Fitness Talk Show

Fitness Dance အသင်းငါးသင်းအားပိင်ပက ွဲ ျင်းပ၍

KUM event &

အြဖစ် ကျန်းမာေရးှင့် Fitness ဆိင ု ရ ် ာအေကာင်း

ဆုေရွးချယ်မည်ြဖစ်ပီး ညေန ၅ နာရီမှ ၇နာရီအထိ

entertainment agency မှ ကိုေကက ေြပာသည်။

အရာများကို ဆရာေဇယျာထွန်းြဖ (Rehab Trainer

ကျင်းပမည့် Zumba Party ကို အာရှင ှ ့် သစေတးလျ

အဆိုပါ Fitness ှင့် ကျန်းမာေရး ပွဲေတာ်ကို

Educator)၊ ေဒါက်တာညီညေ ီ ကျာ်င ှ ့် အာရှင ှ ့် အေရှ

တွင် Official Zumba Instructor (ZIN) များ ေမွး

KUM event & entertainment agency က ဦးေဆာင်

ေတာင်အာရှတတ ုိ င ွ ် ဆုရရှထ ိ ားသူ နန်းေလာက်ခမ်း

ထု တ ် ေပးေနေသာ ZES (Zumba Education

၍ ENERVON-C ၏ အဓိကကူညပ ီ ပ ့ံ းုိ မြဖင့် မလာသီရိ

တိုက ေဆွးေွးကမည်ြဖစ်သည်။

Specialist) Calrolina Arias က ဦးေဆာင်တင်

Multi Purpose Stadium တွင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး အင်းေတာ်မိနယ် မန်ကျည်းကုန်းေကျးရွာတွင်

၂၀ ေကျာ်ပါဝင်ယှ်ပိင်မည်

Fitness Fashion Show ှင့်အတူ ယေန့ေခတ်

ဆက်မည်ြဖစ်ရာ ထိပ ု က ွဲ ို တစ်ဦးလင် ဝင်ေကးကျပ်

မှ ၃ ရက်အထိ ပိင်ပ၊ွဲ ြပပွ၊ဲ ေဆွးေွးပွ၊ဲ ေဖျာ်ေြဖပွဲ အစီ

trend ြဖစ်ေနေသာ Fitness wear & sport wear

၈၀၀ဝ သတ်မတ ှ ထ ် ားေကာင်း အဆိပ ု ါစာနယ်ဇင်း

အစ်များြဖင့် စည်ကားသိက ု ် မိက်စာွ ကျင်းပသွား

များကို

ရှင်းလင်းပွဲမှသိရသည်။

မည်ြဖစ်ေကာင်း KUM event & entertainment

ေမာ်ဒယ်ေလးများမှဝတ်ဆင်ြပသမည့်အစီအစ်၊

ခာကိုယ်အချ ိးအစားေြပြပစ်လှသည့်

တင်ေမာင်(မန်းကိုယ်ပွား)

ေကျာင်းအုပ် ဆရာမကီးေဒလှေအးှင့်တာဝန်ရှိသူများက ဆုများအသီးသီး ေပးအပ်ချ ီးြမငခ ့် သ ဲ့ ည်။

နီတိုး

ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခွဲ

စက်ေရတွင်း၊ ေရေလှာင်ကန်၊ ေရတင်စက်လဲေြပာင်းေပးအပ် ပင်းတယ

စံကိုက်အေဆာက်အဦ

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပင ို ်း) ဓုကယ ို ပ ် င ို အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသ ပင်းတယမိနယ် တည်ပင်ေကျးရွာ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း၌ ဝိသာခါေဖာင်ေဒးရှင်းမှ လှဒါန်း သည့ ် စက် ေရတွ င ်း ၊

ေရေလှာ င် က န် ၊

ဖွင့်ပွဲကျင်းပ

ေရတင် စ က် ဖ ွ င့ ် လ ှ စ ် ပ ွဲ  ှ င့ ်

လဲေြပာင်းေပးအပ်ပွဲ ကို ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီက ကျင်းပသည်။ တူးေဖာ်ပီးစီးခဲ့သည့် စက်ေရတွင်းအား ေငွကျပ် ၉၄ သိနး် အကုနက ် ျခံကာ တူးေဖာ်ေဆာက်လုပ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ တည်ပင်ေကျးရွာသည် အိမေ ် ထာင်စု ၂၀၀ ေကျာ်ရိှ ပီး ှစစ ် ် ေွရာသီတင ွ ်

ရမည်းသင်း ဇန်နဝါရီ ၁၄

ေသာက်သုံးေရရှားပါးမှင့် ကံေတွေနရြခင်းေကာင့် ယခုကသ ဲ့ ို စက်ေရတွင်း

မေလးတိုင်းေဒသကီး ရမည်းသင်း

တူးေဖာ်လှ ဒါန်းေပးရြခင်းြဖစ်ပီး အဆိပ ု ါစက်ေရတွငး် မှ ေန့စ် တစ်နာရီလင်

မိနယ်

ေရဂါလန် ၁၄၀၀ ထွက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ ခင်မျ ိးွယ်(ပင်းတယ)

လင်းဘွဲ

အေဆာက်အဦဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို

ဘက်စုံစွမ်းရည်ဖွံ ဖိးေရး ပိင်ပွဲများကျင်းပ

ကရင်ြပည်နယ်

လင်းဘွဲမိနယ်တွင်

ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် နံနက် ၉နာရီခွဲက

ဂန့်ေဂါမိ၌ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအခန်းများေပးအပ်

မူလတန်းအဆင့် ေကျာင်းသား

ေကျာင်းသူများ ဘက်စစ ံု မ ွ း် ရည်ဖံွ ဖိးတိးု တက်လာေစရန် ေပျာ်ရင်စရာပိင်ပမ ဲွ ျား ကို ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက် နံနက်ပင ို ်းကမိနယ်ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆေ ံ ရး ဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပသည်။ မိနယ်ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒခင်စန်းြမင့်က ပိင်ပွဲကျင်းပရြခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ှင့် ပိင်ပွဲစည်းမျ်း စည်းကမ်းများကို ရှင်းလင်းေြပာကားပီး မူလွန် ၃ မှ မူလတန်းအဆင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများက ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပ၊ွဲ အိမေ ် ဆာက်ပိင်ပ ွဲ င ှ ့် eာဏ်စမ်း ပေဟဠိပိင်ပွဲများကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ခင်စန်းြမင့်(ြပန်/ဆက်)

ဂန့် ေဂါ ဇန်နဝါရီ ၁၄

သည်။

မေကွးတိုင်းေဒသကီး ဂန့်ေဂါမိ၌

အခန်းတစ်ခန်းသည် ၆၅၈ စတုရန်း

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမှာ

၂၀၁၉

ေပကျယ်ဝန်းပီး

ဂန့်ေဂါခိုင်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကန့်ဘလူမိတွင် ဌာနဆိုင်ရာေပါင်းစုံပါဝင်သည့် ေဘာလုံးပိင်ပွဲကို ကန့်ဘလူမိမအားကစားကွင်း၌ ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်တွင် ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်ေကာင်း ပိင်ပွဲကျင်းပေရးေကာ်မတီမှ သိရသည်။ ဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆုချ ီးြမင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ေအာင်ဝင်းငိမ်း(ကန့်ဘလူ)

ကျင်းပသည်။ ေကျးလက်

ကျန်း မာေရးဌာနခွဲ

အေဆာက် အ ဦကို

မ ေလးတို င ်း

ေဒသကီး ေခတ ဝန်  ကီး ချပ် ဦးဇာ နည်ေအာင်င ှ ့် တိင ု း် ေဒသကီးဝန်ကီး

လမ်းဦးစီးဌာန၌ တာဝန်ရှိသူများက

များ၊ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ

ေြမာက်ကန ု း် ရပ်ကက ွ ် ဗိလ ု ခ ် ျပ်လမ်း

မဲေပါက်သည့် အခန်းနံပါတ်အလိုက်

က ကျန်းမာေရးဌာနခွဲအေဆာက်အဦ

၌ ေဆာက်လုပ်ထားပီး ၈ ခန်းတွဲ ၆

အခန်းေသာ့များကို ဝန်ထမ်းများထံ

ေဆာက်လုပ်ပီးစီးသြဖင့် ဇန်နဝါရီ

ထပ်(RC) အေဆာက်အအုံ ေပ ၁၂၀x

ေပးအပ်ပီး

အတွင်း ုံးခန်း၊ ေဆးသိုေလှာင်ခန်း၊

၁၂ ရက်က အခန်းေနရာနံပါတ်များ

၅၄ ေပ ြဖစ်သည်။

ေကာင်း သိရသည်။

မိြပှင့် အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ခုှစ် ဇန်နဝါရီလမှစ၍ ဂန့် ေဂါမိ

၏ ခွင့်ြပရန်ပုံေငွကျပ် ၉၉၉ သန်း ြဖင့်

ို င ် ငံ့ ဝ န် ထ မ်း အိ မ ် ရာ

မဲေဖာက်၍

ေနထိုင်ခွင့်ြပပီြဖစ်

အဆိုပါ

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအိမ်ရာရှိ

ေနထိုင်ခွင့်ြပပီြဖစ် ေကျာ်သန်းေဆွ(ဂန့်ေဂါ)

သာဖွားခန်းှင့် ေဆးကုသခန်းတိုကို လှည့်လည်ကည့်ခဲ  ့ကသည်။ ရမည်းသင်းမိနယ်

ကန့်ထက်

ေကျးရွာ ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခွဲ

ကန့်ဘလူ၌ ဌာနေပါင်းစုံ ေဘာလုံးပိင်ပွဲကျင်းပမည်

ကန့်ဘလူ

ကန့်ထက်ေကျးရွာတွင်

ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခွဲ စံကက ို ်

အေဆာက် အ ဦကို

ေဒသခံြပည်သူများှင့် လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ ေတွဆုံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉

ပုသိမ်ကီး ဇန်နဝါရီ ၁၄

ြပည်ေထာင်စု ရန်ပေ ံု ငွကျပ် ၅၉ ဒသမ

မ ေလးတို င ်း ေဒသကီး ပု သိ မ ်  ကီး မိနယ် ရ ှိ ေဒသခံ ြ ပည် သူ မ ျားှ င ့် လ တ် ေတာ်

၂၄၀ သန်းြဖင့် ေကျးလက်ကျန်းမာေရး

ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် နံနက်ပိုင်းက ဖိုးလှကုန်း၊ ဓမကျ၊

ဌာနခွဲအေဆာက်အဦအလျား ၄၁ ေပ၊

ေညာင်ပင်သာ (အေရှ)၊ ေညာင်ပင်သာ (အေနာက်) ေကျးရွာတို၌ ကွင်းဆင်း၍ ရင်းှီး

အနံ ေပ၃၀ ှင့် ဝန်ထမ်းအိမရ ် ာ အလျား

ပွငလ ့် င်းစွာ ေတွဆုေ ံ ဆွးေွးခဲ့ ကသည်။ "၂၀၂၀ ြပည် ့ စ ှ တ ် င ွ ် ပုသမ ိ ် ကီးတစ်မိနယ်လးံု

၃၈ေပ၊ အနံ ၂၅ေပ အေဆာက် အ ဦ

၁၀၀ ရာခိုင်န်း လပ်စစ်မီးလင်းမည်ြဖစ်ေကာင်း" ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဦးေသာင်းေဌးလင်းက ေြပာသည်။

ဇာနည်ကိုကို

ေဇာ်ဝင်းေအာင် (ရမည်းသင်း)


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ဘာစီလိုနာအသင်းက နည်းြပဗယ်လ်ဗာဒီအား နည်းြပအြဖစ်မှ ထုတ်ပယ်

စပိန်လာလီဂါကလပ် ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ နည်းြပဗယ်လ်ဗာဒီကို နည်းြပအြဖစ်ကေန ထုတ်ပယ်ခဲ့ပီး

ဗယ်လ်ဗာဒီရဲေနရာမှာ

ရီးယဲလ်ဘတ်တစ်အသင်း

နည်းြပေဟာင်း

ဆက်တီယန်ကို အစားထိုးနည်းြပအြဖစ် ေခယူခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ အသက် ၅၅ ှစ်အရွယ်ရှိ နည်းြပဗယ်လ်ဗာဒီဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းကို စပိန်လာလီဂါ ဖလား ှစ်ှစ်ဆက်တိုက် ရယူဆွတ်ခူးေပးိုင်ခဲ့တဲ့အြပင် အခုှစ် ေဘာလုံးရာသီမှာလည်း ဂိုးကွာြခားချက်နဲ့ စပိန်လာလီဂါ

အမှတ်ေပးဇယားထိပ်ဆုံးမှာ ဦးေဆာင်ခွင့်ရရှိေအာင်

စွမ်းေဆာင်ေပးိုင်ခဲ့တာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ဘာစီလန ုိ ာအသင်းကေတာ့ ချန်ပယ ီ လ ံ ဂ ိ ် ပိင်ပမ ွဲ ှာ ရလဒ်မေကာင်းခဲတ ့ အ ဲ့ ြပင် စပိနစ ် ပ ူ ါဖလားပိင်ပမ ဲွ ာှ လည်း အက်သလက်တက ီ မ ုိ က်ဒရစ်အသင်းကို းံ နိမခ ့် ရ ့ဲ တာေကာင့် အသင်းနည်းြပအြဖစ်ကေန ဗယ်လ်ဗာဒီကို ထုတ်ပယ်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ အခု ခန့်အပ်လိုက်တဲ့နည်းြပ ဆက်တီယန်ကေတာ့ ၂၀၀၅ ခုှစ်ေနာက်ပိုင်းမှာ ရီးယဲလ် ဘတ်တစ်အသင်းကို အေကာင်းဆုံးရလဒ်ထွက်ေပေအာင် စွမ်းေဆာင်ေပးိုင်ခဲ့တာြဖစ်ပီး ရီးယဲလဘ ် တ်တစ်အသင်းနည်းြပအြဖစ်ကေန မထွကခ ် ွာမီမှာပဲ ရီးယဲလဘ ် တ်တစ်အသင်းကို စပိနက ် ပ ုိ ါဒယ်ေရးဖလား ဆီမးီ ဖိင ု န ် ယ်အဆင့အ ် ထိ တက်လမ ှ း် ိင ု ေ ် အာင် စွမး် ေဆာင်ေပးိင ု ် ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ နည်းြပ ဆက်တယ ီ န်ဟာ အခုလက်ရမ ှိ ှာ ဘာစီလန ို ာအသင်းနဲ့အတူ ှစ ် စ ှ ခ ် သ ွဲ က်တမ်းရှိ စာချပ်တစ်ရပ်ချပ်ဆိုခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

လီဗာပူးဂိုးသမားေဟာင်း ပီပီေရနာကို အက်စ်တွန်ဗီလာအသင်း ေခယူ အက်စတ ် န ွ ဗ ် လ ီ ာအသင်းဟာ လီဗာပူးအသင်းနဲ့ စပိနအ ် သင်းတိရ ု ဲ ဂိသ ု မားေဟာင်းတစ်ဦးြဖစ်တဲ့

အာဆင်နယ်အသင်းက မန်စီးတီးေနာက်ခံလူ ဂန်စတုန်းကို ေခယူရန် ြပင်ဆင်လျက်ရှိ

ပီပေ ီ ရနာကို အငှားစာချပ်နဲ့ ေခယူခပ ဲ့ ါတယ်။ ဂိုးသမား ပီပေ ီ ရနာဟာ အက်စတ ် န ွ ဗ ် လ ီ ာအသင်းဆီ မေြပာင်းေရမီမှာ အီတလီစီးရီးေအကလပ် ေအစီမီလန်အသင်းမှာ

ကစားခဲ့တာြဖစ်ပီး

အက်စ်တွန်ဗီလာအသင်းက အခုှစ်ေဘာလုံးရာသီကုန်အထိ အငှားစာချပ်နဲ့ ေခယူခဲ့တာ

အာဆင်နယ်အသင်းနည်းြပ အာတီတာဟာ မန်စီးတီးအသင်းရဲ

ြဖစ်ပါတယ်။

ေနာက်တန်းကစားသမား ဂန်စတုန်းကို အငှားစာချပ်နဲ့ ေခယူဖို

အက်စတွနဗ ် လ ီ ာအသင်းဟာ အခုလက်ရဂ ှိ ိုးသမား တွမဟ ် တ ီ န် ဒဏ်ရာြပဿနာ ကံေတွခဲရ ့

ြပင်ဆင်လျက်ရှိတယ်လို သိရပါတယ်။

တာေကာင့် ရာသီကန ု အ ် ထိ အနားယူရမှာြဖစ်တအ ဲ့ တွက် အစားထိးု ဂိးု သမားအြဖစ် ပီပေ ီ ရနာကို

အာဆင်နယ်အသင်းဟာ

ေခယူခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

လက်ရှိမှာ အသင်းရဲေနာက်တန်း

ခံစစ်ေကာင်း ြပဿနာအခက်အခဲြဖစ်ေနတာေကာင့် အခု ဇန်နဝါရီ

အသက် ၃၃ ှစအ ် ရွယရ ် ိှ ဂိးု သမားတွမဟ ် တ ီ န်ဟာ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်က ဒူးဒဏ်ရာြပဿနာ

အေြပာင်းအေရကာလအတွင်းမှာ

ကံေတွခဲ့ရတာြဖစ်ပါတယ်။ ပီပီေရနာဟာ လီဗာပူးအသင်းနဲ့အတူ ၂၀၀၅ ခုှစ်ကေန ၂၀၁၃

ေနာက်တန်းကစားသမားကို

အဓိကထားေခယူဖိုလည်း စီစ်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။

ခုှစ်အထိ လီဗာပူးအသင်းနဲ့အတူ ၃၉၄ ပွဲအထိ ပါဝင်ကစားေပးခဲ့တာြဖစ်ပီး ဂျာမန်ဘွန်ဒက်

အာတီတာဟာ မန်စီးတီးအသင်းရဲ လက်ေထာက်နည်းြပအြဖစ်

လီဂါကလပ် ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းနဲ့ အီတလီစီးရီးေအကလပ် နာပိုလီအသင်းတိုမှာလည်း

တာဝန်ယူခဲ့ချ ိန်မှာ ေနာက်တန်းကစားသမားဂန်စတုန်းရဲ ေြခစွမ်း

ပါဝင်ကစားခဲ့သူြဖစ်ပါတယ်။

ကို အနီးကပ်ေစာင့်ကည့်ခဲ့တာေကာင့် အခုလက်ရှိ အာဆင်နယ် အသင်း နည်းြပြဖစ်လာချ ိန်မာှ ဂန်စတုနး် ကိေ ု ခယူဖို ပစ်မတ ှ ထ ် ား

ေငွကယ် - ေရးသားသည်

ေနတာြဖစ်ပါတယ်။

အုပညာ

ေအာ်စကာ ဆန်ခါတင်စာရင်းမှာ ဆုေြခာက်ဆနု ဲ့ စံချိန်သစ်တင်လက ို တ ် ဲ့ Parasite ေတာင်ကရ ုိ းီ ယားုပရ ် င ှ ် Parasite ဟာ လတ်တေလာမှာ ေအာင်ပေ ဲွ တွ

ဝင်ခဲ့တဲ့

ဆက်ေနတယ်လို ဆိုရမှာပါ။ ေရကမာလုံးဆုအပါအဝင် အြခားိုင်ငံ

ဒါိက ု တ ် ာဆုကို ပူးတွဆ ဲ တ ွ ခ ် ူးခဲပ ့ ါတယ်။ 2020 Critics’ Choice Awards

တကာ ဆုေပးပွဲေတွမှာ ထူးခန်ဆုေတွရရှိထားတဲ့ အဆိုပါုပ်ရှင်ဟာ

ရဲ အေကာင်းဆုံးဒါိက ု တ ် ာဆုကို ဒါိက ု တ ် ာ ဘွနဂ ် န်ဟက ို တက်ေရာက်

လတ်တေလာမှာ

လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ (ေအာက်ယာပု)ံ

ထုတ်ြပန်ခဲ့တဲ့ ယခုှစ်ရဲ ေအာ်စကာဆုေပးပွဲ

ဆန်ခါတင်စာရင်းမှာ ဆုအေရအတွက် ေြခာက်ဆု ပါဝင်ေနခဲ့ပါတယ်။

လတ်တေလာမှာ ထူးခန်ဆေ ု ြခာက်ဆအ ု တွက် ေအာ်စကာဆန်ခါတင်

အဆိုပါုပ်ရှင်ဟာ ေအာ်စကာဆန်ခါတင်စာရင်းမှာ ဆုေြခာက်ဆု

စာရင်း ဝင် ခဲ့ တဲ့ Parasite ဟာ ေအာ် စ ကာဆု ကို ဆွ တ ် ခူး ို င ် ခဲ့ တဲ့

လျာထားခံခဲ့ရတဲ့

ေတာင်ကိုရီးယားုပ်ရှင်အြဖစ်

ပထမဆုံးေသာ ေတာင်ကရ ို ီးယားုပရ ် င ှ ြ် ဖစ်လာမယ်လလ ို ည်း ေမာ်လင့်

မှ တ ် တ မ်း ဝင် ခဲ့ ေ ကာင်း ကို ရီး ယားဘိုး ေဒါ့ က ွ န ်း ရဲ ေရးသားေဖာ် ြ ပ

ေနကပါ တယ်။ အေကာင်းဆုးံ ုပရ ် င ှ ၊် ဒါိက ု တ ် ာနဲ့ တည်းြဖတ်ဆအ ု ပါ

ချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

အဝင် ဆုေပါင်းေြခာက်ဆု လျာထားခံရပီး ယခင်က ေတာင်ကရ ုိ းီ ယား

ပထမဆုံးေသာ

အဆိုပါုပ်ရှင်ဟာ ေရကမာလုံးဆုကို ဆွတ်ခူးိုင်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ေသာ ေတာင်ကရ ို ီးယားုပရ ် င ှ အ ် ြဖစ်လည်း မှတတ ် မ်းဝင်ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါတယ်။

ေတးဂီတဇယားေတွကို ဦးေဆာင်ေနဆဲ Blueming ေတာင်ကိုရီးယားရဲ

ေကျာ်ကားတဲ့

တစ်ကိုယ်ေတာ်ေတးသံရှင်တစ်ဦးြဖစ်သူ

အိုင်ယူရဲ

ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ် Blueming ဟာ စွန်ပီေတးဂီတဇယားမှာ နံပါတ်တစ်ေနရာမှာ ရပ်တည် ေနတာ သီတင်းပတ်ေလးပတ် ကာခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် အဆိုပါေတးအယ်လ်ဘမ်ဟာ အြခားေသာ ေဒသတွင်းေတးဂီတဇယားေတွမှာလည်း နံပါတ်တစ်ေနရာမှာ ရပ်တည်ေနေကာင်း စွန်ပီေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။ စွနပ ် ေ ီ တးဂီတဇယားရဲ နံပါတ်စ ှ ေ ် နရာမှာ ရပ်တည်ေနတာကေတာ့ အမျ ိးသမီးေတးဂီတ အဖွဲ Red Velvet ရဲ Psycho ေတးအယ်လဘ ် မ်ြဖစ်ပီး နံပါတ်သးံု ေနရာမှာ MAMAMOO အဖွဲရဲ Hip က ရပ်တည်ေနေကာင်းလည်း သိရပါတယ်။

ေအးြပည့် - စုစည်းသည်

ုပ်ရှင်ေတွအနက် 1919 ုပ်ရှင်ဟာလည်း အေကာင်းဆုံး

ုပ်ရှင်သမိုင်းမှာ အြခားေသာုပ်ရှင်ေတွဟာ ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ဖူး ေပမယ့် ဆုဆွတ်ခူးိုင်ခဲ့ြခင်း မရှိဘူးလိုလည်း သိရပါတယ်။

ဒါ့အြပင် ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်က အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု ကယ်လီဖိုးနီး

Parasite ကို HBO က ဇာတ်လမ်းတွအ ဲ ြဖစ် ြပန်လည်ထတ ု လ ် င့  သ ် ွား

ယားြပည်နယ် ဆန်တာမိုနီကာမှာ ြပလုပ်ခဲ့တဲ့ ၂၅ ကိမ်ေြမာက် 2020

ဖိုရာလည်း စီစ်ထားေကာင်းလည်း ပီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်က HBO

Critics’ Choice Awards ဆုေပးပွဲမှာ Parasite က အေကာင်းဆုံး

ုပ်သံလိုင်းမှ ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခဲ့တယ်လို သိရပါတယ်။

ဒါိုက်တာဆုဆွတ်ခူးိုင်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ အပိင်ဆန်ခါတင်စာရင်း


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ြပည်သူ့လတ်ေတာ် တိုင်ကားစာှင့် အသနားခံစာဆိုင်ရာေကာ်မတီသည် ၂၀၁၉ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်တွင် စတင်ဖွဲစည်းခဲ့ပီး အဆိုပါေကာ်မတီ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ယခုတစ်ပတ် လတ်ေတာ်ေရးရာကအေနြဖင့် ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်။

ြပည်သူေတွရဲ အကျ ိးစီးပွားေတွ၊ အခွင့်အေရးေတွ နစ်နာဆုံး ံးမ မရှိေစရန်ဆိုတဲ့ ရည်ရယ ွ ခ် ျက်နဲ့ တိငု ် ကားစာှင့် အသနားခံစာဆိငု ရ် ာေကာ်မတီကို ဖွဲ စည်းခဲတ ့ ာ ြဖစ်ပါတယ် ြပည်သူ့လတ်ေတာ် တိုင်ကားစာှင့် အသနားခံစာဆိုင်ရာေကာ်မတီဥက ဦးြမင့်လွင်

ြပည်သူ့လတ်ေတာ် တိုင်ကားစာှင့် အသနားခံစာဆိုင်ရာေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များ ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်သည် ၂၀၁၂ ခုစ ှ ် ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ဆင ို ရ ် ာဥပေဒပုဒမ ် ၂၇၊ ၂၀၁၃ ခုစ ှ ် ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ဆင ို ရ ် ာနည်းဥပေဒ ၁၀၆ ှင့် ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်အစည်းအေဝး ဆုးံ ြဖတ်ချက်တအ ုိ ရ

နာဝင်း

တိုင်ကားစာှင့် အသနားခံစာဆိုင်ရာေကာ်မတီကို ၂၀၁၉ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်တွင် စတင်ဖွဲစည်းခဲ့သည်။

ေကာ်မတီသည် တိင ု ် ကားစာှင့် အသနားခံစာများကို ေလ့လာစိစစ်ပီး ြပည်သမ ူ ျား၏ အခွငအ ့် ေရးနစ်နာမမရှေ ိ စရန် အေလးထားေဆာင်ရက ွ ရ ် သည်။ တိင ု ် ကားစာများှင့် အသနားခံစာများကို

လက်ခံရရှိေကာင်းှင့် မည်သိုေဆာင်ရွက်ထားရှိေကာင်းကို လက်ခံရရှိသည့်ေန့မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း ေပးပိုသူထံ အေကာင်းြပန်ကားရသည်။

ရတာေတွလည်း ရှိပါတယ်။

ထိုြပင် တိုင်ကားစာှင့် အသနားခံစာေပးပိုသူများ၏ တင်ြပချက်များကို ြပန်လည်ရင ှ း် လင်း အေကာင်းြပန်ကား

တိင ု ် ကားစာပိထ ု ားတဲ့ ဝန်ကီးဌာနေတွက ေြဖကား

ိင ု ရ ် န်အတွက် ြပည်ေထာင်စအ ု စိုးရအဖွဲှင့် ြပည်ေထာင်စု

လာတာကို မရှင်းလင်းတာ၊ ကျန်ေနတာေတွရရ ှိ င် ေခယူ

တရားလတ်ေတာ်ချပ်တိုထံမှ

ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ပီး

ကားနာဖိအ ု တွက် လုပပ ် င ို ခ ် င ွ ေ ့် ပးထားပါတယ်။ အခုအထိ

စိစစ်မအေြခအေနကိ  ု ြပည်သ့ူ လတ်  ေတာ်သုိ အေကာင်း

ေတာ့ စက်မဝန်  ကီးဌာန၊ စိက ု ပ ် ျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့်

ကားလာပါက ေပးပိုသူများထံ အေကာင်းြပန်ကားရ

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စတ ု ရားလတ်ေတာ်

သည်။ တိင ု ် ကားစာပါ ကိစရပ်  များသည် မှနက ် န်မမရှ  ိ

ချပ်၊ သိမ်းဆည်းခံလယ်ယာေြမှင့်

ေကာင်းစစ်ေဆးေတွရှပ ိ ါက ေကာ်မတီ၏သေဘာတူညီ

စိစစ်ေရးေကာ်မတီတက ုိ ုိ ကန်ေတာ်တို ေခယူေဆွးေွး

ချက်ှင့် တိုင်ကားစာပါကိစရပ်  များအား ဆက်လက်

ညိင်းခဲ့ပါတယ်။

ေဆာင်ရွက်ြခင်းမြပဘဲ မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းထား ိုင်ပီး

တိုင်ကားစာေတွထဲမှာ

တိုင်ကားစာေပးပိုသူထံသိုလည်း ရှင်းလင်း ြပည်သူလူထုအား

တရားမတစွာ

အကာအကွယ်ေပးသည့် အုပ်ချပ်မစနစ်ကို အေကာင် အထည်ေဖာ်မည့် အစိးု ရတစ်ရပ် ြဖစ်ေပေစေရးအတွက် လိုအပ်ပါက

အများဆုံးကေတာ့

သိမ်းဆည်းခံ လယ်ယာေြမကိစ ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်ထေ ဲ ရး

အေကာင်းြပန်ကားရသည်။ ထိုအတူ

အြခားေြမများ

ဦးြမင့်လွင်

ဝန်ကီးဌာန၊

ဦးေစာသေလးေစာ

ြပည်သူ့လတ်  ေတာ် တိုင်ကားစာှင့်

ြပည်သူ့လတ်  ေတာ် တိုင်ကားစာှင့်

အသနားခံစာဆိုင်ရာေကာ်မတီဥက

အသနားခံစာဆိုင်ရာေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှး

တရားစီရင်ေရးစတဲ့

ေနရာေတွအေပ

တိင ု ် ကားလာတာလည်း များပါတယ်။ ဒီေန့အထိဆရ ုိ င် တိုင်ကားစာေပါင်း ၁၈၀၀ ေကျာ် ရရှိေနပါတယ်။ ဌာန ဆိုင်ရာကို

ြပန်ပိုေပးတာ

၁၅၅၁ ေစာင် ရှိပါတယ်။

လတ်ေတာ်ဥက၏ လမ်းညန်ချက်ြဖင့်

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ေကာ်မတီလုပ်ေဆာင်ချက်များှင့်

အေကာင်းကားစာကိပ ု ပ ို ါတယ်။ တစ်ပိင်နက်တည်းမှာပဲ

ဥပေဒ၊ လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းများှငအ ့် ညီ ေြဖရှင်းေဆာင်ရက ွ ်

စပ်လျ်း၍ ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့သည်များကို စုစည်းေဖာ်ြပ

ေကာ်မတီရဲလုပ်ပိုင်ခွင့်အရ သက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကီးဌာနကို

ေပးိင ု ရ ် န် ေကာ်မတီ၏ စိစစ်ေတွရှခ ိ ျက်၊ သုံးသပ်အ ကံြပ

လိုက်ရပါသည်။

ေြဖရှငး် ေပးဖိ၊ု ဒီတင ို စ ် ာကို ရက်သတေြခာက်ပတ်၊ အချ ိန်

လွဲေနတာ၊ ြပည်သူနစ်နာတာကို ေြဖရှင်းေပးဖို တာဝန်

ချက်များှငအ ့် တူ ြပည်ေထာင်စအ ု စိုးရအဖွဲသို ေပးပိအ ု သိ

ဦးြမင့်လွင်

တစ်လခွဲအတွင်းမှာ အစီရင်ခံစာြပန်လည်တင်သွင်းေပးဖို

ရှိပါတယ်။ အချ ိကိစေတွကျေတာ့ ဥပမာ- အိမ်ငှားက

ေပးြခင်း၊ အ ကံြပြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ရသည်။

ြပည်သူ့လတ်  ေတာ် တိုင်ကားစာှင့်

အေကာင်းကားစာကို ပိုလိုက်ပါတယ်။

မဆင်းေပးတာ၊ ြခံထဲကျးေကျာ်တာ၊ အေကးမရတာ၊

တိင ု ် ကားစာှင့် အသနားခံစာပါ အေကာင်းအရာ များသည် အများြပည်သူဆိုင်ရာေတာင်းဆိုချက်များ ြဖစ်ပါက လတ်ေတာ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် လင့်တင်ေဖာ်ြပ

အသနားခံစာဆိုင်ရာ ေကာ်မတီဥက (ပုဇွန်ေတာင်မိနယ် ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ကိုယ်စားလှယ)် ကန်ေတာ်တို

တိုင်ကားစာှင့်အသနားခံစာ

အေကာင်းြပန်ကားလာတာ ၉၀၀ ေကျာ် ရှိသွားပါပီ။ ကန်ေတာ်တိုအလုပ်က အစိုးရရဲ

စီမံခန့်ခွဲမ

ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချပ်၊ ဝန်ကီးဌာန

အေမွြပဿနာေတွကို တိင ု ် ကားလာရင် ဒီကစ ိ သည် 

စသြဖင့် ပိုလိုက်တဲ့အခါ သူတိုဆီကစာေတွ ြပန်ဝင်လာ

တရားမေရှေနငှားပီး တရားမေကာင်းအရ ရင်ဆိုင်

တယ်။

ကန်ေတာ်တိုက

ဘယ်လိုေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်

ေြဖရှင်းရမှာြဖစ်ပါတယ်လို

အေကာင်းြပန်ေပးလိုက်

ိင ု ရ ် န် ေကာ်မတီက ေဆာင်ရက ွ ရ ် သည်။ ထိြု ပင် ပါတီများ

ေကာ်မတီကို အဖွဲဝင် ၁၆ ဦးနဲ့ စတင်ဖွဲစည်းခဲပ ့ ါတယ်။

ထားတယ်ဆတ ို ာ စာြပန်ပေ ို ပးပါတယ်။ တစ်ခါတေလလည်း

ပါတယ်။ အဲဒလ ီ မ ုိ ျ ိးတိင ု ် ကားစာေပါင်း ၉၃ ေစာင် ရှပ ိ ါ

ှငသ ့် က်ဆင ုိ ေ ် သာ တိင ု ် ကားစာြဖစ်ပါက ြပည်ေထာင်စု

ြပည်သူေတွရဲ

တိုင်ကားစာေတွက

တယ်။ လိပစ ် ာမြပည်စ ့ လ ံု ုိ အေကာင်းမြပန်ြဖစ်တာ ၁၂၆

ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ုံးှင့်

သက်ဆိုင်ရာပါတီသို

အကျ ိးစီးပွားေတွ၊

အခွင့်အေရးေတွ

နစ်နာဆုံးံးမမရှိေစရန်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့

လည်းေကာင်း၊ လတ်ေတာ်၏ ေရးရာေကာ်မတီတစ်ခခ ု  ု င ှ ့်

ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

တိက ု  ် က ုိ သ ် က်ဆင ုိ ေ ် သာကိစရပ်  များြဖစ်ပါက လတ်ေတာ်

ကန်ေတာ်တို

ဖွဲစည်း

တိုင်ကားလာတဲ့

မမှန်ကန်တာ၊

မြပည့်စုံတာ၊ လိပ်စာမမှန်ကန်တာေတွ ေတွရှိရတယ်။ အဲဒီလိုေတွဆိုရင်ေတာ့

ေကာ်မတီကို

အချက်အလက်

တိုင်စာကို ဘယ်မှမပိုေတာ့ဘဲ

မှတ်တမ်းအေနနဲ့ ထားပါတယ်။

ေစာင် ရှိပါတယ်။ ကန်ေတာ်တက ို ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒပုဒမ ် ၁၁ အရ အုပ်ချပ်ေရး၊ ဥပေဒြပေရး၊ တရားစီရင်ေရးစတဲ့

ပါတီေတွနဲ့ပတ်သက်တတ ဲ့ င ို စ ် ာဆိရ ု င် ေရွးေကာက်ပွဲ

အာဏာသုံးရပ်မှာ

ကန်ေတာ်တိုက

ရှိလာရင် ေြဖရှင်းေပးရတာ ြဖစ်ပါတယ်။ တိုင်ကားစာ

ေကာ်မရှင ် ုံးကို ပိေ ု ပးတယ်။ လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ်

တရားစီရင်ေရးကို

ေစာင့်ကည့်ထိန်းေကျာင်းေနတာ

တစ်ေစာင်ကုိ ြပည်သဆ ူ က ီ လက်ခရ ံ ရှတ ိ ယ်ဆရ ုိ င် လက်ခံ

ေတွနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်စာဆိုရင် ကိုယ်စားလှယ်ေတွကို

ြဖစ်ပါတယ်။ ေန့စ်နဲ့အမ ြပည်သေ ူ တွရဲအကျ ိးစီးပွားကို

ခံစာများကို ကားနာစိစစ်၍ လတ်ေတာ်ဥကမှတစ်ဆင့်

ရရှိတဲ့ေန့ကစပီး ခုနစ်ရက်အတွင်းမှာ

ဒီတိုင်ကားစာ

စီမခ ံ န့်ခတ ဲွ ့ဲ လတ်ေတာ်းံု ေတွကုိ ပိရ ု တယ်။ အချ ိတိင ု ် ကား

ဘယ်လိုကာကွယ်မယ်၊

ဘယ်လိုေြဖရှင်းေပးမယ်

လတ်ေတာ်သို တင်ြပအစီရင်ခံရသည်။

အေပမှာေြဖရှငး် ေပးိင ု တ ် ့ဲ သက်ဆင ုိ ရ ် ာဝန်ကီးဌာနေတွ၊

စာေတွက နည်းပညာအသုံးအန်းေတွ ဥပမာအင်ဂျင်နယ ီ ာ

စသြဖင့်

နစ်နာေနတဲ့ကိစေတွကို

ြပည်သူ့အကျ ိးစီးပွားထိခက ို ေ ် နေသာ ကိစရပ်  များ

ေကာ်မရှင် စတဲ့အဖွဲအစည်းေတွကို ေရွးချယ်ရပါတယ်။

ဘာသာရပ်၊ ေြမယာတိုင်းတာမဘာသာရပ်လို စသြဖင့်

အေကာင်းဆုံး

ြဖစ်သည်ကို ေလ့လာေတွရှပ ိ ါက လတ်ေတာ်သို ေမးခွန်း

အဲဒလ ီ ေ ို ရွးချယ်ပီးေတာ့မှ ြပည်သက ူ တ ို င ို ် ကားစာရရှတ ိ ယ်၊

ကန်ေတာ်တိုကိုယ်တိုင်မကမ်းကျင်တဲ့ ဘာသာရပ်ေတွ

ေြပာချင်ပါတယ်။

ေမးြမန်းြခင်း၊ အဆိုတင်သွင်းြခင်းတိုကို ေကာ်မတီက

ဘယ်ဝန်ကီးဌာနနဲ့ေတာ့

ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်ကိုဖိတ်ကားပီး ေဆွးေွး

ဥက၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက်ြဖင့် သက်ဆိုင်ရာေရးရာ ေကာ်မတီသိုလည်းေကာင်း

လဲေြပာင်းေပးရသည်။

ြပည်သမ ူ ျားကေပးပိလ ု ာသည့် တိင ု ် ကားစာများ၊ အသနား

တိင ု ် ကားစာေတွကုိ ေလ့လာစိစစ်ပီး ြပည်သေ ူ တွနစ်နာမ

သက်ဆိုင်ပါတယ်ဆိုပီး

ြပည်သူ့လတ်  ေတာ် တိုင်ကားစာှင့် အသနားခံစာဆိုင်ရာေကာ်မတီှင့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ တာဝန်ရှိသူများ ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။

ြပည်သူေတွ

အုပ်ချပ်ေရးနဲ့

ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ေပးေနပါတယ်လို စာမျက်ှာ ၁၉ သို »»

ြပည်သူ့လတ်  ေတာ် တိုင်ကားစာှင့် အသနားခံစာဆိုင်ရာေကာ်မတီမှ တာဝန်ရှိသူများှင့် စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။


ဇန်နဝါရီ

၁၅၊ ၂၀၂၀

»» စာမျက်ှာ ၁၈ မှ

သိေ ု သာ်လည်း ဥပေဒြပေရးမိ င်က တိင ု ် ကားစာ

ဦးေစာသေလးေစာ

ေတွကို ေြဖရှင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် နတဲ့ ေကာ်မတီြဖစ်တအ ဲ့ တွက်

ြပည်သ့ူ လတ်  ေတာ် တိင ု ် ကားစာှင့် အသနားခံစာဆိင ု ရ ် ာ

ကန်ေတာ်တိုက

ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး

ရသလို

(ေရကျင်မိနယ် ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ကိုယ်စားလှယ)်

လိုက်နာရတယ်။ အာဏာသုံးရပ်က သီးြခားစီရပ်တည်

ကန်ေတာ်တေ ုိ ကာ်မတီကုိ ၂၀၁၉ ခုစ ှ မ ် ာှ မှ စတင် ဖွဲစည်းပါတယ်။

လိုက်နာ

နည်းဥပေဒကိုလည်း

ေြပာလိုရသလို တစ်ဖက်မှာလည်း အာဏာ

အခုေနာက်ပိုင်းမှ

သုံးရပ်က အြပန်အလှနထ ် န ိ း် ေကျာင်းတယ်လုိ ေြပာတယ်။

ြပည်သူေတွအေနနဲ့လည်း

အြပန်အလှန် ထိန်းေကျာင်းေရးအတွက် တိုင်ကားစာ

တိင ု ် ကားမ ယရားကို ထိထေ ိ ရာက်ေရာက် အသုးံ ချိင ု ဖ ် ုိ

ရရှလ ိ ာရင် သက်ဆင ို တ ် ဝ ဲ့ န်ကီးဌာနကို အေကာင်းကားစာ

ဒီေကာ်မတီကို ဖွဲစည်းရတာ ြဖစ်ပါတယ်။ တိင ု ် ကားစာ

ပိတ ု ယ်။ ေကာ်မတီအတွင်းမှာ ေဆွးေွးတယ်။ လိအ ု ပ်ရင်

ကိစကို အြခားိုင်ငံေတွမှာဆိုရင် (Ombudsman) လို

ဝန်ကီးဌာနေတွကို

ေခတဲ့

အားြဖင့် တိင ု ် ကားစာတိင ု လ ် ာတယ်၊ အေကာင်းြပန်လာ

ထပ်ပီး

လိုအပ်ချက်အရ

တယ်လို

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒကို

လတ်ေတာ်ရဲဥပေဒ၊

ဖွဲစည်းတယ်။

ေကာ်မရှင်အေနနဲ့

ဝန်ကီးဌာနအသီးသီးနဲ့

ေခယူေဆွးေွးတယ်။ များေသာ

ပတ်သက်တဲ့ကိစရပ်  ေတွကို ြပည်သူေတွကတိုင်ကား

တယ်၊ အဲဒအ ီ ေပမှာ မေကျလည်တ့ဲ

လာရင်

လတ်ေတာ်အတွင်းမှာ ေတွဆုံေမးြမန်း ေခယူေဆွးေွး

အဲဒါေတွကို

ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ေပးတယ်။

National Level အမျ ိးသားအဆင်အ ့ ေနနဲ့ ေဆာင်ရက ွ ် ပါတယ်။

ကိစရပ်  ေတွကုိ

တာေတွလည်း ေဆာင်ရွက်ရပါတယ်။ ြမန်မာိုင်ငံအေနနဲ့ တိုင်ကားစာဆိုရင် စိတ်ထဲက

လက်ရက ှိ န်ေတာ်တို ြပည်သူ့လတ်  ေတာ် တိင ု ် ကား

တစ်မျ ိးြဖစ်ကတယ်။ လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကို ဒုကေပးလိ  ု

စာ ေကာ်မတီအေနနဲ့ ဥပေဒြပေရးမိင်ရဲ အစိတ်

တဲဆ ့ နဲ့ တိင ု ် ကားတယ်လို ထင်ြမင်ကတယ်။ ကန်ေတာ်တို

အပိုင်း ေကာ်မတီတစ်ရပ်အေနနဲ့ ေဆာင်ရွက်ေနတာ

အြခားိင ု င ် တ ံ ကာအဖွဲအစည်းေတွကကျင်းပတဲ့ အလုပ ် ုံ

ြဖစ်ပါတယ်။

ေဆွးေွးပွေ ဲ တွ တက်တအ ဲ့ ခါမှာ တိင ု ် ကားစာနဲ့ပတ်သက်လို

သေဘာသဘာဝချင်းေတာ့

မတူဘူး။

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်တာေတာ့ (Ombudsman) ပုံစံမျ ိး

အေတွအ ကံေတွရလာတယ်။

ဆန်ဆန် ေဆာင်ရွက်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ထားရမယ့် သေဘာထား၊ ခံယူချက်ေတွကို သိလာတယ်။

တိုင်ကားစာအေပ

တစ်နည်းအားြဖင်ေ့ ြပာရရင် ဒီတငို ် ကားစာေတွဟာ တိငု ်းြပည်တစ်ခအ ု တွက် တကယ်အသုံးကျတဲ့ သတင်းအချက်အလက်ေတွြဖစ်တယ်။ ဒီအေပမှာ အေြခခံပီး တိငု ်းြပည်က ေဆာင်ရက ွ ေ် နတဲ့ ကိစရပ်  ေတွရဲ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်ေတွကို ဆုံးြဖတ်လိုရတယ်။ ေသချာအသုံးြပမယ်ဆိုရင် အေထာက်အကူြဖစ်ေစပါတယ်။ တိုင်ကားစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကန်ေတာ် တိုရဲခံယူချက်ေတွလည်း ေြပာင်းလဲဖိုလိုပါတယ်။

ြပည်သူ့လတ်  ေတာ် တိုင်ကားစာှင့် အသနားခံစာဆိုင်ရာေကာ်မတီ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ။ အထူးသြဖင့် နယူးဇီလန်င ို င ် မ ံ ှာရှတ ိ ဲ့ တိင ု ် ကားမေကာ်မတီ

တယ်။ အချက်အလက်ေတွ၊ ဝန်ကီးဌာနအလိက ု ် ခွရ ဲ တာ၊

ဆိရ ု င် ဒီလတ ို င ို ် ကားမေတွကို တိင ု ်းတာရတဲ့ အညန်းကိန်း

ြပဿနာအလိုက်ခွဲရတာေတွ

တစ်ခအ ု ေနနဲ့ ခံယတ ူ ယ်။ ဥပမာ ေဆာက်လပ ု ေ ် ရးဝန်ကီး

ကန်ေတာ်တိုတာဝန်က

ဌာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တိုင်စာေတွများေနပီဆိုရင် အချက်

ေရာက်ရှိလာပီဆိုရင် ခုနစ်ရက်အတွင်း ြပည်သူဆီကို

အလက်အေပမှာအေြခခံပီး ဘယ်ေနရာမှာ ဘယ်လြို ပြပင်

ြပန်ကားေပးရတယ်။

သင့်တယ်ဆိုတာ အစိုးရက ဆုံးြဖတ်တယ်။

တယ်။ ရက်သတေြခာက်ပတ်အတွင်း အေကာင်းြပန်

ဘယ်လိုကိစမျ ိးေတွမှာ

အမျ ိးမျ ိးရှိပါတယ်။

ြပည်သူဆီက တိုင်ကားစာ ဝန်ကီးဌာနေတွကို ြပန်ပိုေပး

တိုင်ကားမများသလဲ၊

တယ်။ စာအဝင်၊ စာအထွက်၊ ြပဿနာေတွအလိုက်၊

ဘယ်လိုကိစမျ ိးေတွက ေြဖရှင်းဖိုလိုအပ်ေနတယ်ဆိုတာ

ဝန်ကီးဌာနအလိက ု ် ြပန်ခတ ဲွ အ ့ဲ ခါ အခက်အခဲေတွ ရှလ ိ ာ

အစိုးရကသိရှိိုင်တယ်။

တစ်နည်းအားြဖင့်ေြပာရရင်

တယ်။

ဒီတိုင်ကားစာေတွဟာ

တိုင်းြပည်တစ်ခုအတွက်

တကယ်အသုံးကျတဲ့

သတင်းအချက်အလက်ေတွ

အဲဒီအတွက်

ICT

အကူအညီနဲ့

ေရှဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ဖိုကိုလည်း

စီမံခန့်ခွဲဖို

ေဆာင်ရွက်ေန

ြဖစ်တယ်။ ဒီအေပမှာအေြခခံပီး တိင ု ်းြပည်က ေဆာင်ရက ွ ်

တယ်။ လတ်ေတာ်အတွငး် မှာလည်း UNDP က အိင ု တ ် န ီ ့ဲ

ေနတဲက ့ စ ိ ရပ်  ေတွရဲ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်ေတွကို

ပတ်သက်လို ေကာ်မတီဝန်ထမ်းေတွကို သင်တန်းေပးေန

ဆုံးြဖတ်လရ ုိ တယ်။ ေသချာအသုးံ ြပမယ်ဆရ ုိ င် အေထာက်

တာေတွလည်းရှိပါတယ်။

အကူ

ပတ်သက်ပီး ကူညီေပးေနတာေတွလည်း ရှိပါတယ်။

ြဖစ်ေစပါတယ်။

တိုင်ကားစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့

ကွန်ပျတာ၊ နည်းပညာနဲ့

ကန်ေတာ်တိုရဲ ခံယူချက်ေတွလည်း ေြပာင်းလဲဖို လိုပါ

ဒီလိုလုပ်ေဆာင်ိုင်လာပီဆိုရင်

တယ်။

နည်းပညာကို အသုံးြပပီး Graphic ေတွနဲ့ ြပလိုရမယ်၊

ေနာက်တစ်ချက်က ဒီေန့အထိ ကန်ေတာ်တလ ို က်ခံ ရရှိတဲ့

တိုင်ကားစာေပါင်းက ၁၈၀၀ ေကျာ်လာပီ။

ဒီအေပမှာ စီမံခန့်ခွဲရတဲ့ အခက်အခဲေတွလည်း ရှိလာ

ကန်ေတာ်တိုက

Pie chart ေတွနဲ့ ြပလိုရလာမယ်ဆိုရင် တိုင်ကားစာ အေြခအေနကိုခန့်မှန်းပီး တိုင်းြပည်ရဲ မူဝါဒေတွ ချမှတ် လာိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ချင်းတွင်းြမစ်ေရလမ်းေကာင်း ေကာင်းမွန်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက် သန်း ၇၃၀ သုံးမည် မုံရွာ ဇန်နဝါရီ ၁၄

လုပ်ငန်းများကို

စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီးအတွင်း ချင်းတွင်းြမစ်တစ်ေလာက်

သိရသည်။

ေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း

ရှိ ေရေကာင်းကျပ်တည်းေသာေနရာများြဖစ်သည့် ိုးလာ

သုံးစွဲမည်

အတွက် ေငွကျပ် ၁၅၀ ဒသမ ၀၀ သန်း၊ မုံရွာေရလမ်း

ေရလမ်းေကာင်းမွနေ ် ရးလုပင ် န်းများကို ေဆာင်ရက ွ ်

ေကာင်းမွနေ ် ရးအတွက် ေငွကျပ် ၁၅၀ ဒသမ ၀၀ သန်းှင့်

ေပးြခင်းအားြဖင့် ချင်းတွင်းြမစ်အတွင်း သွားလာေနေသာ

ေချာင်းဦးမိနယ်တင ွ ်းရှိ ေပါင်းဝ-အြမင့် ေရလမ်းေကာင်းမွန်

ေရယာ်များ အရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သွားလာိုင်ြခင်း

ေရလမ်း၊ ေမာ်လက ို ေ ် ရလမ်း၊ အလုေ ံ ရလမ်း၊ မုရ ံ ွာေရလမ်းှင့်

ေမာ်လက ုိ ် မိနယ်အတွငး် ရှိ ိးု လာေရလမ်းေကာင်း

ေရးအတွက် ေငွကျပ် သန်း ၁၀၀ သုံးစွမ ဲ ည်ြဖစ်ပီး လုပင ် န်း

ှင့် ဆယ့ ် စ ှ ရ ် ာသီပတ်လးံု ေရေကာင်းကျပ်တည်းမများ

ေပါင်းဝ-အြမင့် ေရလမ်းများကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်

မွနေ ် ရးအတွက် ေငွကျပ် ၁၈၀ ဒသမ ၀၀ သန်း၊ ေမာ်လက ို ်

များကို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလဆန်းမှ စတင်၍

နည်းိင ု သ ် မနည်းေအာင် ေဆာင်ရက ွ ေ ် နြခင်းြဖစ်ေကာင်း

ြပည်ေထာင်စေ ု ငွလးံု ေငွရင်းရန်ပေ ံု ငွမှ ေငွကျပ် ၇၃၀ ဒသမ

ေရလမ်းေကာင်းမွနေ ် ရးအတွက် ေငွကျပ် ၁၅၀ ဒသမ ၀၀

အေကာင်အထည်ေဖာ်

သိရသည်။

၀၀ သန်း အသုံးြပ၍ ေရလမ်းေကာင်း ေကာင်းမွန်ေရး

သန်း၊ မုရ ံ ွာမိနယ်အတွင်းရှိ အလုေ ံ ရလမ်းေကာင်းမွနေ ် ရး

သည်။

ေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည်ြဖစ်

ေမးကဇင်

MRTV Channel အား SD စနစ်မှ HD စနစ်သို ေြပာင်းလဲထုတ်လင့်သွားမည် ၁။

ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကားကည့်ပရိသတ်များ အုပ်/အသံ အရည်အေသွး

Search ကိုေရွးပီး Auto Search သို သွား၍ OK ှိပ်ပါ။ Menu

ပိမ ု ို ကည်လင်စွာ ကည့ ် ိ  င ု ရ ် န်အတွက် MRTV Channel အား ပုမ ံ န ှ ထ ် တ ု လ ် င့  ် (ခ)

ေနေသာ Standard Definition (SD) စနစ်အြပင် High Definition (HD)

Channel Search

Auto Search

OK

DVB-T2 Tuner ပါရှိေသာ LCD / LED Flat TV များြဖင့် ဖမ်းယူ

စနစ်ကပ ုိ ါ တွဖ ဲ က်၍ (၁၅-၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှ စတင်စမ်းသပ်ထတ ု လ ် င့  ်သွား

ကည့်ပါက  Menu မှ Channel ကိုသွားပီး Tuner Type တွင်

မည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာ့အသံင ှ  ့် ပ ု ြ် မင်သံ ကား၏ (၇၄)ှစေ ် ြမာက် ှစပ ် တ်လည်

Antenna ကို ေရွး၍ OK ှိပ်ပါ။ ပီးလင် Auto Scan ကိုှိပ်ပါ။

ေန့ြဖစ်သည့် (၁၅-၂-၂၀၂၀) ရက်ေန့မစ ှ တင်၍ HD စနစ်တစ်မျ ိးတည်းြဖင်သ ့ ာ

Country တွင် (Myanmar) ှင့် Mode တွင် ( DTV+ ATV ) တိုကို

ေြပာင်းလဲထုတ်လင့  ်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

ေရွးချယ်၍ Start သို သွားပီး OK ှိပ်ပါ။

၂။

Menu

ထိုသို HD စနစ်သို အဆင့်ြမင့်တင်ေြပာင်းလဲထုတ်လင့  ်မများသည်

အုပ်/အသံ အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေရးကို ေရှးေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ပီး Digital စနစ်ြဖင့် ဖမ်းယူကည့်ေနကသည့် ုပ်ြမင်သံကားဖမ်းစက်များ အေနြဖင့် HD အရည်အေသွးအတိုင်း ဖမ်းယူကည့်ိ  ုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ၃။

(ဂ)

Channel

Tuner Type

Auto Scan

Country (Myanmar)

(DTV+ATV)

Start

Antenna Mode

OK

Analogue TV (Tube) ကို Set-top Box ှင့် ချ ိတ်ဆက်ကည့ ် ပါက 

Analogue စနစ်ြဖင့် ဖမ်းယူကည့်ေနေသာ  TV များတွင်မူ မည်သည့်

ုပ်ပုံအရွယ်အစား ချ ိန်ညိရန်အတွက် Set-top Box ၏ Menu

ချ ိန်ညမ ိ ကိ  မ ု ှ ြပလုပရ ် န်မလိအ ု ပ်ဘဲ ယခင်အတိင ု း် ဆက်လက်ဖမ်းယူကည့ ် 

မှPicture ကိုှိပ်ပီး Aspect Ratio မှ 16:9 Wide Screen ကို

ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ေရွး၍ OK ှိပ်ပါ။

၄။

Menu

Picture

Screen

OK

ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကားပရိသတ်များအေနြဖင့် MRTV Channel အား

HD စနစ်သုိ အဆင့ြ် မငတ ့် င်ကည့ ် ိ  င ု ရ ် န် DVB-T2 Set-top Box (သိမ ု ဟုတ)်

Aspect Ratio

DVB-T2 Tuner ပါရှိေသာ LCD/LED TV များအား Auto Tuning ြပန်လည်

၅။

ြပလုပြ် ခင်းြဖင့် ုပ/် သံ အရည်အေသွးေကာင်းမွနစ ် ာွ ဖမ်းယူကည့ ် ိ  င ု မ ် ည်

Channel များကို ဖမ်းယူရရှိမည် ြဖစ်ပါသည်-

ြဖစ်ပါသည်။ (က)

DVB -T2 Set-top Box ြဖင့် ဖမ်းယူပါက Menu မှ Channel

( 5 ) MRTV Farmer

16:9 Wide

ဖမ်းယူချ ိန်ညိပီးပါက Channel Box တွင် ေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း (1) MRTV-HD

(2)

MRTV-SD

(3) MRTV Hluttaw

(4)

MRTV NRC

( 6 ) MRTV Sport

( 7 ) MRTV Entertainment

( 8 ) MI

( 9 ) MRTV-4

(10) Channel-7

(11) 5 - Plus

(12) MNTV

(13) Channel-9

(14) Mizzima

(15) DVB

(16) Channel K

(17) YTV

(18) Fortune

(19) Myanma Radio

(20) Upper Tineyin Thar

(21) Lower Tineyin Thar ၆။

အထက်အပိုဒ် ၅ ပါ ဒစ်ဂျစ်တယ်ုပ်သံလိုင်းများအား ဖမ်းယူကည့်

ေနသူများအေနြဖင့လ ် ည်း

(၁၅-၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့မစ ှ တင်၍ အထက်အပိဒ ု ်

၄ ပါ အစီအစ်များအတိုင်း Auto Tuning ြပန်လည်ြပလုပ်ရန် လိုအပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ၇။

ြမန်မာ့ပ ု ြ် မင်သံ ကားကည့ပ ် ရိသတ်များအေနြဖင့် ထိသ ု ို ဖမ်းယူကည့ ် 

ရာတွင် အဆင်မေြပမတစ်စတ ုံ စ်ရာရှပ ိ ါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်(က) 9 Meter Earthstation

ဖုန်း၊ ၀၉-၄၀၈၀၈၂၀၉၀

(တပ်ကုန်း ၊ ုံးချပ်) (ခ)

9 Meter Earthstation

ဖုန်း၊ ၀၉-၄၀၈၀၈၂၀၈၀

(ရန်ကုန် ၊ ြပည်လမ်း) ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ြမန်မာိုင်ငံလက်မှတ်ရြပည်သူ့စာရင်းကိုင်များ

က)၊ (၁) ခန်းတည်း RC (၆)ထပ်တိုက်မှ ပမထပ်(၆)လာ၊ ဧရိယာ(၉၃၆) စတုရန်းေပရှိ

အသင်း (MICPA)၏ CPD ေဟာေြပာပွဲ

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မိဂသီလမ်း၊ အမှတ်(၂၂၇/ တိက ု ခ ် န်းှငတ ့် ကွ ေရမီးအပါအဝင်အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိက ု ုိ အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ပီး လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေတဇာလင်[၁၂/ ပဘတ(ိင ု )် ၀၀၀၅၆၀]ထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွ ေဒအိေဆွခင ို [် ၇/သဝတ(ိင ု )် ၀၈၀၁၃၆] မှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကညာပါသည့ေ ် န့မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိင ု လ ် ေ ုံ သာ စာရွက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန့်ကွက် ိင ု ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ေ ် န့ရက်ေကျာ်လန ွ သ ် ည်အထိ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်း အဝယ်ကုိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုးံ သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း

အထူးလက်လှဲဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူြခင်း

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

- ေဒတင်အုန်း (ေနနတ်သား ေဆးတိုက်၊ ပခုက)အား သီရိသုဓမသိဂဘွဲ၊ - ေဒမိးု မိးု ေထွး(ခ)ေဒကကေမာ် (ပခုကခိ  င ု အ ် သင်းရန်ကုန်)အား သီဟသုဓမသိဂဘွဲ အသီးသီးကို ိင ု င ် ေ ံ တာ်မှ ချ ီးြမငြ့် ခင်းအတွက် လက်လစ ှဲ ွာ ဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူပါေကာင်း။ (ပခုကစာေပအုပညာရပ်ဝန်း၊ ရန်ကုန်)

for Consideration" ေခါင်းစ်ြဖင့် ေဟာေြပာပွဲတွင် ေဟာေြပာသူအြဖစ် ေကညာထားသည့် ဦးတင်ဝင်းအြပင် Ricardo Jr. Antoyo Cabello, Senior Managerှင့် Salai Joseph, Manager, EY UTW Advisory Limited တိပ ု ါ ပါဝင်ေဟာေြပာမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကားပါသည်။

အမှတ်-၂၃၃(ေြမညီထပ်)၊ အခန်းအမှတ်-၂၊ (၂၉)လမ်း၊

ေဒအိေဆွခိုင်၏ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ ဦးဝင်းမင်းစိုး LL.B,WIPO(Switzerland)

- ေဒါက်တာတိုးလှ (ပခုက) )အား သိပေကျာ်စွာဘွဲ

MICPA ၏ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက် (တနဂေွေန့)တွင် ကျင်းပမည့် "IFRS 15 transition requirements and other aspects

ေဒသူဇာေကျာ်

ေဒေဝဖိးေအာင်

LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO

LL.B

(Switzerland) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၂၆၆၄)

(စ်-၁၆၅၂၆)

(စ်-၁၅၄၅၅)

Ph-09-450023651

Ph-09-254508917

Ph-09-421157856

Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ (မုန့်/ေတာင်ရပ်ကက ွ )် ၊ မိုးမခလမ်း၊ အမှတ် ၄၀၊ ၄ လာ (ေခါင်းရင်းခန်း)တိက ု ခ ် န်းကို မူလပိင ု ရ ် င ှ ် ေဒေဆွေဆွယု [၁၂/စခန(ိင ု )် ၀၀၀၉၈၅]ထံမှ ေဒသင်းသင်းရည်[၁၂/စခန(ိင ု )် ၀၄၃၄၁၉] ှင့် ေဒစာရည်[၁၂/စခန(ိုင်)၀၄၃၇၂၅]က ဝယ်ယူခဲ့ပီး တိုက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကို လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်၊ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့် ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပပီးေရာင်းချရာ တိုက်ခန်းဝယ်ယူသူြဖစ်ေသာ ဦးေဇာ်ဝင်း [၁၂/မရက(ိင ု )် ၁၀၆၃၄၃]က တိက ု ခ ် န်းအား အပီးအြပတ်ဝယ်ယူ ရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ ူ များရှိပါက (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရွက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက အေရာင်းအဝယ် ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာပါသည်။ ဦးေဇာ်ဝင်း [၁၂/မရက(ိုင်)၁၀၆၃၄၃] ဖုန်း-၀၉-၆၇၇၉၀၁၂၁၄

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း မိတလ ီ ာမိ၊ ြပည်သာယာရပ်၊ အကွကအ ် မှတ-် ၁၉/ဃ၊ ြပည်သာယာ၊

(၈)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ တိုက်ခန်းအား ေဒအိအိဝင်း [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၀၃၅၄၉] တစ်ဦးတည်းသာလင် ပိုင်ဆိုင်အကျ ိးခံစားခွင့်ရှိပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက် ကွယလ ် န ွ သ ် မ ူ ျားြဖစ်ကေသာ ဖခင် ဦးေအးေမာင်င ှ ့် မိခင် ေဒခင်ေအးတို ကျန်ရစ်ခဲ့ကေသာ အေမွပုံပစည်းြဖစ်သည့် ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ (၂၉)လမ်း၊ အမှတ်-၂၃၃(ေြမညီထပ်)၊ အခန်းအမှတ်-၂ဟုေခ တွငသ ် ည့် တိက ု ခ ် န်းအား ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒအရ ၎င်းတိ၏ ု အေမွဆက်ခံ သူများအြဖစ် သမီးြဖစ်သူ ေဒအိအဝ ိ င်း[၁၂/ပဘတ (ိင ု )် ၀၀၃၅၄၉]ှင့် အေမွမမီ ေြမးြဖစ်သူ ေမာင်သိန်းမင်းစိုး [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၃၆၅၁၆]တို (၂)ဦးသာလင် ကျန်ရှိသည့်အနက် အဆိုပါတိုက်ခန်း၌ ေမာင်သိန်းမင်းစိုးမှ ဥပေဒအရ ခံစားရ ပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ည့် အေမွပအ ံု စုအဖိ ု င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ကာလတန်ေကးသတ်မတ ှ လ ် ျက် ေဒအိအိဝင်းမှ မိမိပိုင်ေငွေကးြဖင့် ေမာင်သိန်းမင်းစိုးအား စိုက်ထုတ်ခွဲေဝေပး အပ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒအိအဝ ိ င်း တစ်ဦးတည်းမှသာ တရားဝင်လက်ေရာက်ပင ုိ ဆ ် င ုိ ် အကျ ိးခံစားခွငရ ့် ပ ိှ ါ ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒအိအိဝင်း၏လဲအပ်ညန်ကားချက်အရေဒခင်ေစာဦး(တရားလတ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၆၇၀၂)(၂၃-၁၁-၁၉၉၈) United Condo၊ အခန်း-၁၁၁၊ နဝေဒးလမ်းှင့် အလံြပဘုရားလမ်းေထာင့်၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ရန်ကုန်မိ၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်-ဎ/၃၇၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄၀၂/ခ၊ ေြမပါမစ်အမည်ေပါက် ဦးထွန်းြမင့် (ISN-၄၅၅၃၀၆)၊ ေြမအကျယ်အဝန်းေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက် အထက်အမည်ပါ အိမ ် င ှ ေ ့် ြမကွကပ ် င ို ဆ ် င ို မ ် ှ  င့် ပတ်သက်၍ ေဒနီနဝ ီ င်း

ဦးပိုင်အမှတ်(၅၁)၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၀)ဧကရှိ ကွယ်လွန်သူ ြမန်မာစာဌာန၊

[၁၂/ရပသ(ိင ု )် ၀၃၆၆၀၉]ထံမှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက အပီးအပိင ု ် လေ ဲ ြပာင်းဝယ်

ေသာ ေြမကွကအ ် ား ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ူ အမည်ေပါက်သ၏ ူ ညီမ ေတာင်သာ

ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ေကာ်ြငာပါ

ပါေမာက ဦးလူေမာင်[၁၄/ပသန(ိင ု )် ၀၂၂၅၉၄] ဂရန်အမည်ေပါက် ပိင ု ဆ ် င ို ်

ယူရန်အတွက် တန်ဖးုိ ေငွ၏ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

မိနယ်၊ ေရစည်ကီးေကျးရွာအုပ်စု၊ ေရစည်ကီးရွာေန ေဒတင်ေအး[၉/

သည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က်ုပ်ထံလာေရာက် ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်

တသန(ိုင်)၀၁၈၅၀၁]ကိုင်ေဆာင်သူမှ ေရာင်းချမည်ြဖစ်၍ က်ုပ်၏

မိတ်ေဆွတစ်ဦးမှ ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အဆိုပါ ေြမကွက်အေရာင်း

အဝယ်င ှ ့် ပတ်သက်၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ည်သမ ူ ဆို ေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မှ (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထား ခိုင်လုံစွာြဖင့် က်ုပ်ထံလာေရာက်

ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်း ထိရ ု က်ထက်ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ေဆာင်ရွက်ေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာပါသည်။ လဲအပ်ချက်အရ-

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၂၄၂၂)(၃၁-၁၀-၁၉၈၃)

ိုင်ငံတစ်ဝန်း စိမ်းလန်းဖို သစ်ပင်စိုက်ပျ ိး ထိန်းသိမ်းစို

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗသီ  ရိ မိ၊ ေြမတိင ု ်းရပ် ကွကအ ် မှတ် ၆/မိမရပ်၊ ဇဝနဒီပရပ်ကက ွ မ ် ှ ေြမဧရိယာ(၀.၁၁၀) ဧကရှိ ေြမကွကအ ် မှတ် (ပ-၂၀၈၈၇)၏ ေြမကွ က ် အ မည် ေပါက် ဦးစန်းယု [၁၃/တကန(ိုင်)၁၁၆၅၂၄]၏ အထူးကိယ ု စ ် ားလှယ် ဦးေနေသွး[၁၂/ရကန (ိင ု )် ၀၀၄၁၀၆]မှ ေဒရွယဒ ် [ွဲ ၁/မကတ(ိင ု )် ၀၅၅၇၅၅] ှင့် မှတပ ် တ ံု င်အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ်ဆရ ို န်အတွက် ေြမပုေ ံ ြမရာဇဝင် ေရးကူးခွငေ ့် လာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန့် ကွကလ ် သ ို မ ူ ျားအေနြဖင့် တရားဝင်ပင ို ဆ ် င ို ် မ စာချပ် စာတမ်း များ၊ တရားုံး အမိ န့် ဒီ က ရီ မ ျား၊ အေထာက် အ ထားခို င ် လုံ စ ွာ တင် ြ ပ၍ ေနြပည် ေတာ် စ ည် ပ င် သာယာ ေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံ ခန့်ခမ ွဲ ဌာနသိ  ု ေကာ်ြငာစာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ် ေကာင်းှင့်

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၅၂၇)

ဦးိုင်ထွဋ်လင်း (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၅၅၄၅)

အမှတ်(၃၆၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗလလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၅၇၊ ၀၉-၇၈၅၅၀၆၁၅၇

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ် -၅၇

Ph:09-2165098, 09-782818614

တနသာ ရီတင ုိ း် ေဒသကီး၊ ေကာ့ ေသာင်း မိအတွ င ်း ေြပးဆွဲ လ ျက် ရှိ ေသာ Mergui Paradise(1) အမည်ရှိ Fiber Glass Speed Boad ေရယာ်၏ လိုင်စင်အမှတ် ရညန/ လငလစ/ခ.၃/၀၁/၁၈သည် ေပျာက်ဆုံး သွားပါသြဖင့် ေတွရှပ ိ ါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၉၁၆၆၃၈

လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ-

ဦးသန်းွန့်(LL.B)

ဝက်လက်မိနယ်တရားုံးေတာ်၌

နန်းေတာ်ကုန်းရပ်၊ မိတီလာမိ။

ေကျးဇူးဆပ်ပါမည်

အပ်ပါသည်။

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန့်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

အိမ်အမှတ်-၆/၃၆၁၊ သာယာကုန်း(၁)၊

ယာ်အမှတ် ၆၂ယ/၃၁၃၂၈၊ အမျ ိး အမည် Honda Wave ယာ်လက်ဝယ်ရသ ိှ ူ ေဒအုန်းြမင့် [၆/သရခ(ိုင်)၀၇၈၃၆၇]က ေမာ်ေတာ်ယာ်မတ ှ ပ ် တ ုံ င်စာအုပ် (ကမ-၃) ေပျာက်ဆုံးသြဖင့် မိတထုတ်ေပးရန် ေလာက်ထားလာြခင်းအေပ ကန့်ကက ွ လ ် ို ပါလင် ခိုင်လုံသည့်အေထာက်အထားများ ြဖင့် ေကာ်ြငာသည့ရ ် က်မှ (၁၅)ရက်အတွင်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါုံးသို လူကိုယ်တိုင်လာ ေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကညန၊ ခိုင်ုံး(ေကာ့ေသာင်း)

ကိစကိ  ု ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ

ဦးစိုးတင့်(B.A(Law);LL.B)

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်

သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွငး် ကန့်ကက ွ ြ် ခင်းမရှပ ိ ါက ဥပေဒှငအ ့် ညီ အေရာင်းအဝယ်

သတ်မှတ်ကာလအတွငး်

ကန့်ကွက်မမရှိပါက

ဌာန၏လုပ်ထးံု

လုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမပုံေြမရာဇဝင် ေရးကူးခွင့် ေလာက်ထားလာမအား ဆက် လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာလိုက်သည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေမာင်ိုင်စိုး ှင့် မဇာဇာဝင်း (တရားလို) (တရားပိင်) ဝက်လက်မိနယ်၊ ဇီးြဖကုန်းေကျးရွာ၊ ေရပန်းကုံးေကျးရွာအုပစ ် ေ ု န မဇာဇာဝင်း (ဘ) ဦးထွန်းရှိန် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ) သိေစရမည်။ ဝက်လက်မိနယ်၊ ေတာကုန်ေကျးရွာ၊ သမံသာေကျးရွာအုပ်စုေန ေမာင်င ို စ ် ိုး (ဘ) ဦးဆန်းေမာင်က သင့အ ် ေပတွင် လင်မယားကွာရှင်းြပတ် စဲေပးေစလိုမ ေလာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ် ၎င်းအမှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ် တိက ု ို ေချပေြပာဆိ ု င ို သ ် ူ သင့က ် ယ ို စ ် ားလှယ် ုံးအခွငအ ့် မိန့်ရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိတ ု ည်းမဟုတ် ၎င်းအမှငစ ့် ပ်ဆင ို သ ် ည့အ ် ချက်များကို ေချပေြပာဆိ ု င ို သ ် ူ တစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှငပ ့် ါေစ၍ြဖစ်ေစ ၂၀၂၀ ခုစ ှ ၊် ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်၊ (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေန့) မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင် အထက်အမည်ေရးသားပါရှသ ိ ူ တရားလိ၏ ု စွဆ ဲ ခ ို ျက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့်ေန့ရက်တွင် သင်မလာမေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လင် သင့်ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိုက ကည့်လိ  ုသည့် (၁) စာရွက် စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမှြီ ပလိသ ု ည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိ သည်တက ို ို သင်င ှ အ ့် တူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိတ ု ည်းမဟုတ် သင့က ် ယ ို ် စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလာ တင်သွင်းလိုလင် အမမဆိုင်မီ ၄ ရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ၊် ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်တင ွ ် ဤုးံ တံဆပ ိ  ် က ုိ  ် ပ ိှ ၍ ် က်ပ ု ် လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (ဥမာခိုင်) ဒုတိယမိနယ်တရားသူကီး ဝက်လက်မိနယ်တရားုံး


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၊ ိုင်ငံေတာ်သမတုံး၏ ၄-၁-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ အမိန့် ေကာ်ြငာစာ အမှတ်(၁/၂၀၂၀)အရ၊ သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာ ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်များ ဆက်ကပ်လှဒါန်းအပ်ှင်းခဲ့ရာတွင် မုဒုံမိနယ်ဖွား ဆရာေတာ် သံဃာေတာ်များြဖစ်ကသည့-် ၁။ ''အဂမဟာပိတ'' ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ရ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၉) ရပ်ကွက်ရှိ ဝိေဇာတာုံစာသင်တိုက်မှ ''ဓမာစရိယ၊ အဂမဟာဂဝါစကပိတ ဆရာေတာ် ဘဒေမေတယျ'' အားလည်းေကာင်း။ ၂။ ''အဂမဟာဂဝါစကပိတ'' ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ရ မွန်ြပည်နယ်၊ မုဒုံမိ၊ မိမ (၄)ရပ်ကွက်ရှိ၊ ဂျံးဂျံးကျေတာရစာသင်တိုက်မှ ''ဆရာေတာ် ဘဒဣာစရိယ''အား လည်းေကာင်း၊ ၃။ ''မဟာ ဂဝါစက ပိတ'' ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ရ မွန်ြပည်နယ်၊ မုဒုံမိ၊ မိမ (၃)ရပ်ကွက်ရှိ အာေသာကာရာမမွန်စာသင်တိုက်မှ ဆရာေတာ် ''ဘဒမဂလာဘိဝံသ'' အားလည်းေကာင်း။ ၄။ ''ဂဝါစကပိတ'' ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ရ မွနြ် ပည်နယ်၊ မုဒုံ မိနယ်၊ ေကာခပုစ ံ ြံ ပေကျးရွာရှိ သာသနေဝပုလာရာမ ေကျာင်းတိက ု မ ် ှ ''ဆရာေတာ် ဘဒပညာန''အား လည်းေကာင်း။ ၅။ ''အဂမဟာ သဒမေဇာတိကဓဇ'' ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ရ မွန်ြပည်နယ်၊ မုဒုံမိနယ်၊ ေကာခပုံစံြပေကျးရွာရှိ သာသနေဝပုလာရာမေကျာင်းတိုက်မှ ဆရာေတာ် ''ဘဒဥပါလိ'' အားလည်းေကာင်း။ ၆။ ''သဒမေဇာတိကဓဇ'' ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ရ မွန်ြပည်နယ်၊ မုဒုံမိ၊ မိမ (၄)ရပ်ကွက်ရှိ ယာဝေဘာဇနေကျာင်းတိုက်မှ ''ဆရာေတာ် ဘဒေကတုဝါရ''အားလည်းေကာင်း အသီးသီးဆက်ကပ်လှ ဒါန်းချ ီးြမငအ ့် ပ်င ှ း် ြခင်းခံရမအတွက် မုဒံု မိနယ်အသင်း (ရန်ကန ု )် အလုပအ ် မေဆာင်အဖွဲ ှင့် အသင်းသူ/အသင်းသားများက အထူးဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူမိပါေကာင်းှင့် ဆရာေတာ်များ အသက်ရာေကျာ်တိုင်ေအာင် ကျန်းမာချမ်းသာစွာြဖင့် ိင ု င ်  ံ င ှ ့် အမျ ိးဘာသာ သာသနာအကျ ိး ကို ဆတက်ထမ်းပိးု တိုး၍ ထမ်းေဆာင်င ုိ ပ ် ါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်း ေတာင်းအပ်ပါသည်။ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ မုဒုံမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း ၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်အတွင်း ယင်းမာပင်ခိုင်၊ ကနီမိနယ်၊ အေလာင်းေတာ်ကဿပ အမျ ိးသားဥယျာ်အတွင်း အေလာင်းေတာ်ကဿပ ဘုရားဖူးလမ်း၊ သပိတေ ် ဆးစခန်းအနီး၊ သပိတေ ် ဆးေချာင်းတွင် (၄)မိနယ် အေလာင်းေတာ်ကဿပေဂါပကအဖွဲ၏ ရန်ပုံေငွြဖင့် သံကူကွန်ကရစ် တံတား (၁)စင်း တည်ေဆာက်ရန် Structure Designှင့် ခန့်မှန်းေြခ စာရင်းအား ယှ်ပိင်ိုင်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအဆိုြပလာများ တင်သွင်းရန် ေခယူအပ်ပါသည်။ ၂။ တင်ဒါေရာင်းချမည့်ေန့ရက် - ၂၀-၁-၂၀၂၀ရက်(တနလာေန့) ၃။ တင်ဒါပိတ်မည့်ေန့ရက် -၂၀-၂-၂၀၂၀ရက်(ကာသပေတးေန့) ၄။ တင်ဒါပိတ်မည့်အချ ိန် - ၁၆:၀၀ နာရီ ၅။ တင်ဒါေရာင်းချမည့်ေနရာ - ယင်းမာပင်ခိုင်ေကျးလက်လမ်း ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန ၆။ တင်ဒါေလာက်လာပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များှင့် အေသးစိတ်အချက် အလက်များကို သိရှိလိုပါက ၂၀-၁-၂၀၂၀ ရက်မှ ၂၀-၂-၂၀၂၀ ရက်အထိ ုံးချ ိန်အတွင်း ယင်းမာပင်ခိုင်၊ လမ်းဦးစီးဌာန ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၉၄၉၆၉၉ ှင့် ယင်းမာပင်ခိုင်ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန ဖုန်း-၀၉-၄၄၂ ၀၇၅၇၉၇ တိုသို စုံစမ်းေမးြမန်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူေရးေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ ် အမှတ်-၄/ေြမာက်၊ ေြမကွက်အမှတ်၇၄/ခ၊ ေြမဧရိယာ(၀.၀၃) ဧက၊ ေြမကွက် တည်ေနရာအမှတ-် ၇၄/ခ၊ မိမ(၁၃)လမ်း အေရှ၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတ မိနယ် ၊ ဦးေစာထွ န ်း ေအာင် (YNG၀၈၂၅၇၆) အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမအား တရားလို ေဒတင်တင်ညိ မှ တရား ပိင် ဦးေစာထွနး် ေအာင်အေပ သာေကတ မိနယ်တရားုံး၊ ၂၀၁၈ခုှစ်၊ တရားမ ကီးမအမှတ်-၄၆ ြဖင့် အေရာင်းအဝယ် စာချပ် ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ စွဲဆိုရာ အိင ု ဒ ် က ီ ရီရရှသ ိ ြဖင့် ၆-၅-၂၀၁၉ရက်စပ ွဲ ါ အိင ု ဒ ် က ီ ရီ၊ သာေကတမိနယ်တရားုံး၊ ၂၀၁၉ခုစ ှ ၊် တရားမဇာရီမအမှ  တ-် ၁၂၏ တရားုံး ေန့စ် မှတတ ် မ်း၊ ဘီလစ်ခန့်စာ၊ ဂရန်မရ ူ င်း၊ ိင ု င ် သ ံ ားစိစစ်ေရးကတ်မရ ူ င်း တိုတင်ြပ၍ တရားံးကိုယ်စား ဘီလစ် ေဒမိုးပပမျ ိး[၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၁၄၈၈၅၇] မှ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ရန် ေြမပုံကူး ေလာက်ထားလာသြဖင့် တရားဝင်ခင ို လ ် ုံ ေသာ အေထာက် အ ထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယညန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ

ဒဂုံေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်း ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၅၀၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၃၂၀၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ်(၃၂၀)၊ ယုဇနလမ်း၊ (၅၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေဒသိန်းသိန်းဝင်း အက် စ ် / အို ေကေအ-၀၅၁၃၈၀၊ [၁၂/ ဥကတ(ိင ု )် ၀၂၃၆၁၃] အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒသိန်းသိန်းဝင်းထံမှ Special Power အမှတ-် ၂၇၃၀၀/၂၀၁၉(၈-၁၀-၂၀၁၉)ရသူ ဦးထက် ဧ ရာ[၁၂/ဒဂမ(ို င ် ) ၀၂၁၆၂၀]မှ ဂရန်မူရင်း၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ SP မူရင်း၊ ေဒသိန်းသိန်းဝင်း သက်ရှိ ထင်ရှားရှိပီး SP မုပ်သိမ်းေသးေကာင်း ဦးထက်ဧရာ၏ ကျမ်းကျ ိန်လာတိ  ု တင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆရ ို န် ေြမပုက ံ ူး ေလာက်ထားလာရာ ၂၀၁၆ခုှစ်တွင် ေဒသိန်းသိန်းဝင်းမှ ဘဏ်ေငွေချးရန် ေြမ ပုံကူးေလာက်ထားခဲ့ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ (၂၀၁၆)ခုစ ှ တ ် င ွ ် ဘဏ်ေငွေချးရန် ေြမပုက ံ ူး ယူခဲ့ပီး ထုတ်ယူခဲ့ေသာ်လည်း ေြမပုံမူရင်း သည် လက်ဝယ်တင ွ ် သိမး် ဆည်းထားရာမှ အထားအသို မ ှား၍ ေပျာက် ဆုံး သွားပါ ေကာင်း၊ အပ်အရှင်း တစ်စုံတစ်ရာမရှိ ပို င ် ဆို င ် ထားသူ ြ ဖစ်  ပီး ၊ အြခားသူ သို ေရာင်းချေပါင်ှံေပးကမ်းြခင်း၊ စွန့် လတ် ထားြခင်း၊ အာမခံအြဖစ်တင်သင ွ ်းထားြခင်း၊ လှဒါန်းထားြခင်းတိမ ု ှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း ှင့် ဘဏ်ေချးေြမပုံမူရင်း ေပျာက်ဆုံးသွား သည်မာှ မှနက ် န်ပါေကာင်း ေဒသိနး် သိနး် ဝင်း၏ ၁၉-၁၁-၂၀၁၉ရက်စွဲပါ ကျမ်းကျ ိန် လာှငအ ့် တူ ဦးထက်ဧရာမှ ၂၉-၁၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ ဝန်ခံကတိြပစာတို တင်ြပလာ ပါသြဖင့် ေဒသိန်းသိန်းဝင်းထံမှ Special Power ရသူ ဦးထက် ဧ ရာ၏ အေရာင်း အဝယ် စာချပ် ခ ျပ် ဆို ရ န် ေြမပုံ ကူး ေလာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင် ခို င ် လုံ ေသာ အေထာက် အ ထားများြဖင့ ် ဤေကာ် ြ ငာပါသည့ ် ရ က် မ ှ စ ၍ (၇)ရက် အတွ င ်း ကန့် ကွ က ် ို င ် ပ ါေကာင်း ှ င့ ် ကန့် ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည်ြဖစ် ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယညန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

သိပေကျာ်စွာဘွဲဟု ြပင်ဆင်မှတ်သားပါရန်

၁၂-၁-၂၀၂၀ ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ ၂၀ ပါ ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ေကာင်း ေကာ်ြငာတွင် သိပေကျာ်စွာဘွဲဟု ြပင်ဆင်မှတ်သားပါရန်။ ေဒါက်တာဦးေြဖ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း ၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘာေရးှစ၊် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ၊ီ ေငွလုံးေငွရင်းရန်ပေ ုံ ငွြဖင့် ပုဗသီရိမိနယ်အတွင်း လမ်း၊ တံတား အြခားလုပ်ငန်း(၁၁)ခုကို ေဆာက်လုပ် ေဆာင်ရက ွ မ ် ည်ြဖစ်သည့အ ် တွက် တင်ဒါေပးသွင်းိင ု ေ ် ကာင်း ဖိတေ ် ခေကညာ အပ်ပါသည်(က) တင်ဒါေလာက်လာ

- ၁၅-၁-၂၀၂၀ရက်

ေရာင်းချမည့်ရက် (ခ) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်

- ၂၉-၁-၂၀၂၀ရက်၊ ညေန ၁၆:၃၀နာရီထိ

(ဂ) နည်းပညာ

- ၄-၂-၂၀၂၀ရက်

အဆိုြပလာဖွင့်မည့်ရက် (ဃ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရာ

- မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန (စုေပါင်းုံး)၊ ပုဗသီရိမိနယ်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလာက်လာပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များ၊ အေသးစိတ်အချက် အလက်များကို ပုဗသီ  ရိ မိနယ် အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာနုးံ ဖုနး် -၀၆၇၅၁၀၀၀၂၊ ၅၁၀၀၀၃တွင် ေန့စ်ုံးချ ိန် အတွင်း စုစ ံ မ်းေမးြမန်းဝယ်ယ ူ င ို ပ ် ါသည်။ တင်ဒါေကာ်မတီ၊ ပုဗသီရိမိနယ်

ဥ တု ရာ သီ ေတာ ကို မှီ ၏


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

သစာေရစည်တရားစခန်းပွဲ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊

ေကျးရွာ၊

လှည်းကူးမိနယ်၊

ေရ မှန်တင်ရပ်ကွက်၊

ကန်းကေလး

သစာေရ စည်ေကျာင်းတိုက်၌

သစာေရစည်ဆရာေတာ် အရှင်ဥတမကီးမှး၍ (၁၆) ကိမ်ေြမာက်၊ (၇)ရက်တရားစခန်းပွဲကို (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလြပည့်ေန့)၈-၂-

၂၀၂၀ရက်(စေနေန့)၊ ညေန ၅ နာရီမှ (၁၃၈၁ ခုစ ှ ၊် တပိတ ု လ ွဲ ြပည့ေ ် ကျာ် ၈ရက်) ၁၆-၂-၂၀၂၀ရက်(တနဂေွေန့) နံနက် ၈နာရီအထိ ကျင်းပ

မည်ြဖစ်ပါသည်။ တရားစခန်းဝင်လသ ို ည့် ေယာဂီများ ၁၅-၁-၂၀၂၀ရက်

မှစ၍ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၄၈၀၀၉၇၆၇၊ ၀၉-၂၆၈၇၇၅၀၉ များသို ကိတင် စာရင်းများ ေပးသွင်းရပါမည်။ ၈-၂-၂၀၂၀ရက်(စေနေန့) ညေန ၅ နာရီအေရာက် လာေရာက်ကရပါမည်။ (အထူးလိုက်နာရန်စည်းကမ်းချက်)-

ေယာဂီများ

ဖုန်းအသုံး

ြပခွငမ ့် ရှပ ိ ါ။ ဖုန်းများကို တာဝန်ခမ ံ ျားထံအပ်ှံ ကရပါမည်။ ဖုန်းမအပ် ိုင်ပါက ြပန်လတ်ပါမည်။

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန လပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလတ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခဆိုြခင်း ၁။ လပ်စစ်င ှ စ ့် မ ွ ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ လပ်စစ်ဓာတ်အားပိလ ု တ်  ေရးှင့် ကွပက ် ေ ဲ ရး ဦးစီးဌာန၏ ၂၃၀ ေကဗွီ သေြပဝ(မိတလ ီ ာ)-ကံေကာင်းဓာတ်အားလိင ု း် အတွက် လိုအပ်ေသာ တာဝါတိုင်များှင့် ဓာတ်အားလိုင်းပစည်းများအား စီမံကိန်း စခန်းတိုမှ စီမံကိန်းေနရာအသီးသီးသို သယ်ယူပိုေဆာင်ရန် ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် တင်ဒါေခဆိုလိုပါသည်။ ၂။ အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါအား လပ်စစ်ဓာတ်အားပိလ ု တ်  ေရးှင့် ကွပက ် ေ ဲ ရးဦးစီးဌာန၊ ပစည်းစီမံေရးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၇)သို တင်ဒါပိတ်ရက် ၂၈-၁-၂၀၂၀ရက်၊ ၁၄:၀၀ နာရီတွင် ေနာက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင)် လာေရာက်တင်သွင်းရမည်။ ၃။ သတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မှ စတင်၍ တင်ဒါပုစ ံ အ ံ ား ုံးချ ိန်အတွင်း လာေရာက်စစ ုံ မ်း ဝယ်ယ ူ င ို ် ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန၏ Web Portal (www.moee.gov.mm)တွင်လည်း ေကာ်ြငာမည်ြဖစ်ပါသည်။ (www.moee.gov.mm) တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်အေရှပိင ု း် မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ် ၆၊ ေြမကွက် အမှတ် ၁၁၆၈၊ ေြမအကျယ် (အလျား ၄၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)ရှိ ှစ် (၆၀) ဂရန်ေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမေပရှိ ယခုအေခ ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်အေရှပိင ု း် မိနယ်၊ ၆ရပ်ကက ွ ၊် မင်းရဲ ေကျာ်စွာလမ်း၊ အမှတ် ၁၁၆၈ ဟုေခတွင်သည့် အိမ်အပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့် အားလုံးတိုကို မူလအမည်ေပါက် ဦးေကာင်းြမတ်ထွန်း [၁၂/လမန(ိုင်)၁၂၄၆၆၇]ထံမှ တရားဝင်ဝယ်ယူလက်ရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားပီး ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အထူးကိယ ု စ ် ားလှယလ ် စ ဲ ာအမှတ် (၂၉၄၂၉/၂၀၁၉)အရ လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ူ ေဒစန်းစန်းေဌး [၉/ဝတန(ိုင်)၁၁၈၇၆၉] ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင် ဝယ်ယူရန်အတွက် ေြမှင့်အိမ်တန်ဖိုးေငွများအနက်မှ စရန်ေငွအားေပးေချထားပီး ြဖစ်ရာအဆိုပါေြမှင့် အိမ်အေရာင်းအဝယ် ကိစှင့်စပ်လျ်း၍ ကန့်ကွက်ရန်ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ မှတပ ် တ ုံ င်စာချပ်မရ ူ င်းများ ှင့်တကွ က်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ ေဒြမလဲ့ဝင်း (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၀၉၅၁) အမှတ် (၈၃)၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၅၁၅၁၈၃၃

ဖိတ်ကားလာ ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ (MICEG) ှစပ ် တ်လည် အသင်းသားစုည ံ ီ ညီလာခံ (၂၀၂၀)ကို ေအာက်ပါအစီအစ်အတိင ု ်း ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါ၍ ကေရာက်ချ ီးြမင့်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီ အစီအစ် ေန့ရက် - ၈-၂-၂၀၂၀ရက်(စေနေန့) အချ ိန် - တက်ေရာက်လာသူများ ေနရာယူရမည့်အချ ိန် (နံနက် ၈:၃၀ နာရီ) အစည်းအေဝးစတင်မည့်အချ ိန်

(နံနက် ၉:၀၀ နာရီ)

ေနရာ - ြမန်မာိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချပ်၊ လင်တကသိုလ်များနယ်ေြမ၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ * တက်ေရာက်ိုင်မည့် အေြခအေနကို ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၆၆၁၄၃၅၆၊ ၀၉-၄၀၉၀၈၄၈၅၉ ှင့် Email : info@miceg.com, miceg.mes@gmail.com သို အေကာင်းကားေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံပါသည်။

ေရြပည်သာမိနယ်ရှိ VIP ေြမကွက်များ ဝယ်လိုပါသည်။ ဖုန်း ၀၉-၄၅၁၃၃၈၂၆၉

ရက်ေပါင်း(၆၀)ေကျာ် ကုန်ပစည်းများအား ကုန်ပိုင်ရှင်များအြမန်ဆုံးထုတ်ယူပါရန် အသိေပးအေကာင်းကားြခင်း

၂၀၁၉ခုစ ှ ၊် ေအာက်တဘ ို ာလ ၁ရက်မှ ၃၀ရက်အထိ Airport Cargo Terminal (YACL)သို ေရာက်ရှိ ေနေသာ ကုနပ ် စည်းများအား ၃၁-၁-၂၀၂၀ရက် ေနာက်ဆုံးထားထုတ်ယူရန်ှင့် လာေရာက် ထုတ်ယူြခင်းမရှိပါက ရက်(၆၀)ေကျာ် ကုန်ပစည်းများအြဖစ် သတ်မှတ်ပီး အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် အညီ အေကာက် ခ ွ န ် ဦးစီး ဌာနသို လဲ ေ ြပာင်း သွားမည် ြ ဖစ် ေ ကာင်း အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ Airport Cargo Terminal Yangon Aerodrome Co.,Ltd


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

အထူးလက်လှဲစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း ြပည်ေထာင်စုသမတ

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏

အမိန့် ေကာ်ြငာစာ

အမှတ်(၁/၂၀၂၀)ြဖင့် သဒမေဇာတိကဓဇ ဓဇဘွဲတံဆိပ်ေတာ် ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်း ခံရေသာ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ အမ်းမိ၊ ေလယာ်ကွင်းရပ်ကွက်၊ မိဦးေကျာင်းတိုက်မှ ဆရာေတာ် ဘဒပညာဓိကှင့် မဟာသဒမေဇာတိကဓဇ ဘွဲတံဆိပ် ချ ီးြမင့်ြခင်း ခံရေသာ အမ်းမိနယ်အသင်း၏ ဂုဏ်ထူးေဆာင်နာယကကီး ဦးယုေမာင် (ခ) ဦးအမ်းယုေမာင် ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ အမှတ(် ၉)ရပ်ကက ွ ၊် ေရေကျာ်လမ်း၊ အမှတ(် ၄)တိအ  ု ား အမ်းမိနယ်အသင်း(ရန်ကန ု )် ၏ အမေဆာင်များှင့် အသင်းသူ/သားများက လက်လစ ဲှ ာွ ြဖင့် ဂုဏယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက်အပ်ပါသည်။ ဘာသာ၊ သာသနာေတာ်၏ အကျ ိးကိလ ု ည်း ဆတက်ထမ်းပိုး တိုး၍ ေဆာင်ရက ွ  ် င ို ပ ် ါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ အမေဆာင်အဖွဲှင့် အသင်းသူ/သားများ အမ်းမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်) ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေကတုမတီလမ်း၊ တိုက်အမှတ်-၇၇၄၊ ၆-လာ (အေပဆုံးထပ်)(ေြခရင်းခန်း) ေပ(၁၇.၅x၅၄) အကျယ်အဝန်းရှိ ေနအိမ်တိုက်ခန်းှင့် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ လပ်စစ် မီတာအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အား ကန်ထိုက်တာ ဦးေမာ်ေမာ်ထွန်း(ခ) ေကျာ်ဦး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၃၁၅၆၅]က တိုက်ခန်းအား လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင် ေကာင်းှင့် အပီးအပိုင်လက်ေရာက် လဲေြပာင်းေရာင်းချလိုေကာင်း အဆိုြပ ကမ်း လှ မ ်း သြဖင့ ် က ်ု ပ ် တို ၏ မိ တ ် ေ ဆွ က စရန် ေ ငွ ေပးေချဝယ် ယူ ထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားသည် ေကညာပါသည့် ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က်ုပ်တိုထံသို ပိုင်ဆိုင်မစာချပ်စာတမ်းမူရင်းြဖင့် ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကက ွ ြ် ခင်းမရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ အပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရဦးေအာင်ေဇာ်ြမတ်(LL.B)တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၀၉) အမှတ်(၁၇၈)၊ ဒုထပ်၊ အခန်း-၅၊ AYA BANK အေပထပ်၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄-၁၂၇၅၂၊ ၀၉-၄၃၀-၈၂၁၉၂။

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၅၃၂/B၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၈၀(A)၊ ဧရိယာ ေပ(၁၀၀ x ၁၀၀) ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပရှိ ရန်ကန ု ် မိ၊ မဂလ  ာဒုံ မိနယ်၊ ပုလဲ မိသစ်၊ ေဗဒါလမ်းသွယ်၊ အမှတ် -၈၀(A) ဟုေခတွင်သည့် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ် ရပ်အားလုံးတိုကို လက်ဝယ်ရှိပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသူ ဦးြမင့်ဦး [၁၂/

1964-69၊ B.Ed.(စနစ်သစ်)မိတ်ဆုံစားပွဲ

ဒိုများရဲဘွဲရ ှစ်(၅၀) ေရရတုလွန် မိတ်ဆုံစားပွဲကီးမှာ၊ ကီးကျယ်ခမ်းနား၊ စည်ကားသိက ု ် မိက် ေပျာ်ရင်ကည်းစွ  ာ ေတွက၊ ဆုံ က၊ လက်ေဆာင်ပစည်းေလးေတွ လဲလယ ှ ရ ် ေအာင်၊ ြပည်တွင်း ြပည်ပ၊ ရပ်ေဝးရပ်နးီ က သူငယ်ချင်းအေပါင်း သူေတာ်ေကာင်းတို ကြမန်းခဲ့ကပါလို ခင်မင်ရင်ှီး၊ ေွးေထွးပျငှာစွာ ဖိတ်ေခ လိုက်ပါတယ်။ ေန့ရက် - ၂၅-၁-၂၀၂၀ရက် (စေနေန့) အချ ိန် - နံနက် ၁၁:၀၀ နာရီ - မွန်းလွဲ ၁:၀၀နာရီ ေနရာ - ေရဘဲ(ကန်ေတာ်မင်)စားေသာက်ဆိုင်၊ ကန်ေတာ်မဂလာပန်းြခံ၊ ေရတိဂုံဘုရား ေတာင်ဘက်မုခ်။ ဆက်သွယ်ရန်ေဒထူးထူးေအာင် - ၀၉-၂၅၄၃၈၆၇၉၁ ေဒြမမာမာဝင်း - ၀၁-၇၀၄၆၄၅ ေဒခင်ဖုဏ်းရည် - ၀၉-၅၁၇၈၅၂၄ ေဒေအးေအးသိန်း - ၀၉-၄၂၁၁၃၆၃၀၇ - ၀၁-၈၆၁၀၀၆၁ ေဒခင်ခင်ေဌး - ၀၁-၈၃၉၃၃၄၇ - ၀၉-၅၀၃၂၀၁၂ ေဒလှြမင့် - ၀၉-၅၁၆၂၀၁၂

လမတ(ိုင်)၀၂၄၁၇၄]+၁ ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ စရန်တန်ဖိုးေငွကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပသ ် ည့် အကျ ိးသက်ဆိုင်ခံစားရှိသည်ဆို

ပါက တရားဝင်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှငအ ့် တူ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မှ (၁၀)ရက်အတွင်း က်ပ ု ထ ် သ ံ ို လာေရာက်ကန့်ကက ွ ပ ် ါရန်င ှ ့် ကန့်ကက ွ မ ် ည့် သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစပီ  းစီးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ ေဒသီတာအုန်း တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၃၀၇/၁၉၉၄) အမှတ်-၃၂၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ဖုန်း ၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

ေအာက်ေဖာ်ြပပါေမာ်ေတာ်ယာ်လက်ဝယ်ရှိသူများသိေစရန် စ်

ကားနံပါတ် ယာ်အမျ ိးအစား

ငှားရမ်းသုံးစွဲသူအမည်ှင့်ေနရပ်

2L/1456

TOYOTA Hilux Surf

ဦးေဇာ်ဝင်းေအာင်[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၆၂၉၂၅]

စတင်ငှားရမ်းသည့်

(အြပာ၊ မီးခိုး)

အမှတ်(၃၄၁/ခ)၊ ၂လမ်း၊ ေတာင်အေရှကိကုန်း၊ အင်းစိန်။

ကာလ

7F/5580

1D/2845

3K/1966

3E/4079

MAZDA DEMIO

ေဒေအးေအးေအာင်[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၃၈၀၆၈]

(အြပာ)

အမှတ်(၅)၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ ေဒါပုံ။

TOYOTA MARK X

ေဒချ ိချ ိမာ[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၇၇၄၄]

ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ မဂလ  ာဒုံ မိနယ်၊ ပုလဲ မိသစ်ေန သာသနာ့ မိ ခ င်  ကီး ဆရာမကီး -ေဒ ကျန် တ င် အား ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊

ဇန်နဝါရီလ

(၄)ရက် (လွတ်လပ်ေရးေန့) တွင်

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိုးရမှ “သုဓမသိဂ”ဘွ ” ဲ တံဆပ ိ ေ ် တာ် ချ ီးြမငအ ့် ပ်င ှ ်းေကာင်း သိရရ ှိ သြဖင့် ဆရာမကီး အတွက်

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း၊ သက်ရှည်

ကျန်းမာချမ်းသာစွာြဖင့် အမျ ိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအကျ ိး သယ်ပးုိ ေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေစေကာင်း ဆုမန ွ ေ ် ကာင်း ေတာင်းအပ် ပါသည်။ ဆရာေတာ်ကီးဘဒေဃာသိတှင့် ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများ၊ နတ်ေမာ်ေကျာင်းသစ်ေကျာင်းတိက ု ၊် နတ်ေမာ်ရွာ၊ ေတာင်ကုတ်မိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

“ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ေကာင်း”

ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ မဂလ  ာဒုံ မိနယ်၊ ပုလဲ မိသစ်ေန သာသနာ့ မိ ခ င်  ကီး ဆရာမကီး -ေဒ ကျန် တ င် အား ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ

(၄)ရက်

(လွတ်လပ်ေရးေန့)တွင်

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိုးရမှ “သုဓမသိဂ”ဘွ ” ဲ တံဆပ ိ ေ ် တာ် ချ ီးြမငအ ့် ပ်င ှ ်းေကာင်း သိရရ ှိ သြဖင့် ဆရာမကီး အတွက် အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း၊ သက်ရှည် ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာြဖင့် အမျ ိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအကျ ိး သယ်ပးုိ ေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေစေကာင်း ဆုမန ွ ေ ် ကာင်း ေတာင်းအပ် ပါသည်။ ဆရာေတာ်ဦးဝိမလာဘိဓဇှင့် ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများ၊ အဘယေခမိကာုံေကျာင်းတိုက်၊ နတ်ေမာ်ရွာ၊ ေတာင်ကုတ်မိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

အေရာင်း အဝယ် ြ ပလု ပ ် သ ည့ ် တန် ဖိုး ေငွ ၏ တစ် စိ တ ် တ စ် ေဒသအြဖစ် ေဖာ်ြပပါပစည်းများှင့်ပတ်သက်၍

“ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ေကာင်း”

15-10-2019 19-10-2019 2-11-2019

(မီးခိုး)

အမှတ်(၄၂)၊ အေနာ်မာ ၁၉လမ်း၊ သာေကတမိနယ်။

Nissan Note

ဦးေဇာ်ေဇာ်ိုင်[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၅၀၃၀၈]

(ခဲေရာင်)

အမှတ်(၃၈၁)၊ ၁၅လမ်း၊ ယမုံနာ(၁)ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံ။

21-5-2019

TOYOTA Hilux Surf

ေဒခင်အုန်းေဆွ[၅/မရန(ိုင်)၀၂၀၆၈၄]

(အနက်ေရာင်)

အမှတ်(၈/၁)၊ သုမဂလာလမ်း၊ ဇ/ေြမာက်၊ သဃန်းကန်း။

1-10-2019

အထက် ေဖာ် ြ ပပါ ေမာ် ေတာ် ယာ် ငှားရမ်း အသုံး ြပသူ မ ျားသည် ေမတန် ခူး ကု မ ဏီ သို ငှားရမ်း ခများ ေပးသွ င ်း ရန် ပျက် က ွ က ် လ ျက် ရ ှိ  ပီး အဆက်အသွယြ် ပတ်ေတာက်၍ ေမာ်ေတာ်ယာ်င ှ တ ့် ကွ တိမ်းေရှာင်ေနေကာင်း စုစ ံ မ်းသိရရ ှိ ပါသည်။ ထိေ ု ကာင့် အထက်ေဖာ်ြပပါ ယာ်အမျ ိးအစားများအား ငှားရမ်းအသုံးြပသူများ ကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေမာ်ေတာ်ယာ် လက်ဝယ်ရှိသူမည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း ေမာ်ေတာ်ယာ်များ လာေရာက်အပ်ှံ ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ေပးပါရန်ှင့် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက တည်ဆဲရာဇဝတ်ဥပေဒ၊ တရားမဥပေဒများအရ ထိေရာက်စွာ အေရးယူေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ U Kyaw Zaw (MD) ေမတန်ခူးကုမဏီလီမိတက် အမှတ်-၃၇၊ အေနာက်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ တာေမွအဝိုင်းထိပ်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

လပ်စစ်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း (၁၁)ကိမ်ေြမာက်သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲှင့် (၁၀)ကိမ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကတ် အစည်းအေဝး ဖိတ်ကားလာ လပ်စစ်ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ ကေသာ သက်ကီးပုဂိလ် များအား ေတွဆုဂ ံ ါရဝြပ ပူေဇာ်ပ ွဲ င ှ ့် သင်းလုံးကတ် အစည်းအေဝးအား ေအာက်ပါအတိုင်း ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ၍ လပ်စစ်ဌာနတွင် အတူတကွ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ၊ဲ့ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆဲ လုပေ ် ဖာ်ကင ို ဖ ် က်များှင့် အသင်းသူ/အသင်းသားများ တက်ေရာက်ကပါရန် ဖိတ်ကားအပ် ပါသည်။ ကျင်းပမည့်ေန့ရက်

- ၂၆-၁-၂၀၂၀ ရက် (တနဂေွေန့)

ကျင်းပမည့်အချ ိန်

- နံနက် ၈:၀၀ နာရီမှ ၁၀:၀၀ နာရီထိ

ကျင်းပမည့်ေနရာ

- International Business Centre (IBC)

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၂ ရက်

ခန်းမ၊ ၆မိုင်ခွဲ၊ ြပည်လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ။ မှတခ ် ျက်။ ဖိတစ ် ာရသည်ြဖစ်ေစ၊ မရသည်ြဖစ်ေစ တက်ေရာက်ကပါရန် ေမတာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ အမေဆာင်အဖွဲ လပ်စစ်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၁၇၉၅၆၊ ၀၁-၂၃၀၁၀၇၄

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြမန်မာအမျ ိးသားေလေကာင်း ေကာ်ြငာအမှတ်(၁/၂၀၂၀) ေလယာ်ေမာင်/ေလယာ်မယ်ေလာက်လာေခယူြခင်း

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သတိေပးေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမုလမ်း၊ အမှတ်(၃၆/၃၈)ရှိ Grand Myay Nu Condominium,9th Floor, Room No,(901)တွင် ုးံ ခန်း ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေသာ Hutaoli Restaurant Co.,Ltd.မှ တီထွင် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အမည် အမှတ်အသား (Logo ဒီဇင ို ်း)ကို မူလတီထင ွ ဖ ် န်တီးသူ မိမတ ိ စ်ဦးတည်းမူပင ို အ ် ြဖစ် ရန်ကန ု ် တိင ု ်းေဒသကီး၊ စာချပ်စာတမ်း မှတပ ် တ ုံ င်ုံးတွင် မှတပ ် တ ုံ င်သင ွ ်း ေကညာ ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ(် ၄/၂၈၄၉၀/၂၀၁၉) အထက်ေဖာ်ြပပါအမည်ြဖင့် Hutaoli Restaurant Co.,Ltd ၏ လုပင ် န်းကိစအဝဝများအတွ  က် Hutaoli Music Restaurant & Bar တံဆပ ိ ် အမှတ်အသားြဖင့် ဆိုင်းဘုတ်၊ ဘေလာက် တီဗွီ၊ မဂဇင်း၊ သတင်းစာ၊ ေကာ်ြငာ၊ စာေစာင်ေကာ်ြငာ၊ ဂျာနယ်၊ လက်ကမ်းစာေစာင် စသည်တတ ုိ င ွ ် ေကာ်ြငာအသုံးြပသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအမှတ်တံဆိပ်၊ အမှတ်အသားကုမဏီအမည်ှင့်ပင် Music Restaurant & Bar စသည့်လုပ်ငန်းများှင့် ပတ်သက်ဆက်နယ်  ေနေသာ လုပင ် န်းများအားလုံး လုပက ် င ို ရ ် ာတွငလ ် ည်းေကာင်း၊ အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် မှတ် အသားကို ပုံစံအမျ ိးမျ ိး၊ အရွယ်အစားအမျ ိးမျ ိး၊ ကာလာအမျ ိးမျ ိး တိုကို ြပလုပ် ပီးလင် ကပ်ပ ှိ ၊် ိက ု  ် ပ ှိ ၊် အသားတံဆပ ိ မ ် ျားြပလုပြ် ခင်း၊ ေခတ်င ှ ့်

၁။ ြမန်မာအမျ ိးသားေလေကာင်းလိင ု ်း၏ ြပည်တင ွ ်း၊ ြပည်ပ ခရီးစ်များတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် ေလယာ်ေမာင်/ေလယာ်မယ်များ ခန့်အပ် မည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ေအာက်ပါအရည်အချင်းများှင့် ြပည့်စုံသူများ ေလာက် ထားိုင်ပါသည်(က) ၂၈-၂-၂၀၂၀ရက်တွင် အသက်(၁၈)ှစ်ြပည့်ပီး (၂၄)ှစ်ထက် မေကျာ်သူြဖစ်ရမည်။ (ခ) အိမ်ေထာင်မြပရေသးသူ လူပျ ိ/အပျ ိြဖစ်ရမည်။ (သက်ဆင ုိ ရ ် ာ ရပ်ကက ွ ၊် ေကျးရွာ အုပခ ် ျပ်ေရးမှး၏ ေထာက်ခစ ံ ာ ပူးတွဲတင်ြပရမည်။) (ဂ) အနည်းဆုံးတကသိလ ု ် တတိယှစ် တက်ေရာက်ေသာသူြဖစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်၏ ဒုတိယှစ်ေအာင်ြမင်ပီးေကာင်း ေထာက်ခစ ံ ာ(သိမ ု ဟုတ)် တတိယှစတ ် က်ေရာက်ေနေသာ ေထာက်ခံ စာ ပူးတွဲတင်ြပရမည်။ (ဃ) အမျ ိးသားများအတွက် အရပ် ၅' ၆"အနည်းဆုံးရှိပီး အရပ်ှင့် လိုက်ဖက်ေသာ ကိုယ်အေလးချ ိန် ရှိရပါမည်။ (င) အမျ ိးသမီးများအတွက် အရပ် ၅' ၄"အနည်းဆုံးရှိပီး အရပ်ှင့် လိုက်ဖက်ေသာ ကိုယ်အေလးချ ိန် ရှိရပါမည်။ (စ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သူ ြဖစ်ရမည်။ (ကျန်းမာေရး စစ်ေဆးမ ခံယူရမည်။) (ဆ) ေရကူးတတ်ရမည်။ (လက်ေတွစစ်ေဆးမရှိမည်။) (ဇ) အဂလိပ်စာ (ေရး၊ ဖတ်၊ ေြပာဆိုိုင်ရမည်။) စစ်ေဆးမရှိမည်။ (အြခားိင ု င ် ြံ ခားဘာသာစကားများပါ ကမ်းကျင်သက ူ ုိ ဦးစားေပး မည်။) (ဈ) ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရး ေြပြပစ်သူြဖစ်ရမည်။ (ည) ေရွးချယ်ြခင်းခံရပါက ြမန်မာအမျ ိးသားေလေကာင်း၏ ေဆး စစ်ေဆးမေအာင်ြမင်မသ ှ ာ ခန့်အပ်ြခင်းခံရမည်ြဖစ်ပီး အနည်းဆုးံ (၅)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။ ၂။ စိတပ ် ါဝင်စားပါက ကိယ ု တ ် င ို ေ ် ရးေလာက်လာ၊ ိင ု င ် သ ံ ားစိစစ်ေရးကတ် မိတ၊ သန်းေခါင်စာရင်းမိတ၊ ရဲစခန်း၊ ရပ်ကွက်ေထာက်ခံစာမူရင်းများှင့် လိအ ု ပ်ေသာ စာရွကစ ် ာတမ်းများပူးတွလ ဲ ျက် ေရှှငည ့် ာဘက် မှ ိက ု က ် ူးထား ေသာ (၄"x၆")အရွယ် ကိုယ်လုံးြပည့် အလှဓာတ်ပုံ(၁)ပုံစီ၊ Passport Size ဓာတ် ပုံ ( ၃)ပုံ  ှ င့ ် အ တူ ၂၀-၁-၂၀၂၀ရက် မ ှ ၂၈-၂-၂၀၂၀ရက် ထိ ြမန် မာ အမျ ိးသားေလေကာင်း (ုံးချပ်)၊ အမှတ်(၁၀၄)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ေကျာက် တံတားမိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိှငြ့် ပည်နယ်၊ တိင ု ်းေဒသကီးများရှိ ြမန်မာအမျ ိး သားေလေကာင်းုံးများတွင် လူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ေလာက်ထားိုင် ပါသည်။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါ ဖုန်း-၀၁-၃၇၉၄၇၁သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက် သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ ြမန်မာအမျ ိးသားေလေကာင်း

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း မွန်ြပည်နယ်၊ ေချာင်းဆုံမိနယ်၊ ေချာင်းဆုံအေရှ၊ ကွင်းအမှတ် (၇၇၉/ခ)၊ ေကာ့တာ(ခ)ကွင်း၊ ဦးပိင ု အ ် မှတ(် ၄၁/၁၁)၊ ေြမချ ိန်ဧရိယာ(၀.၄၉)

အညီ ေပေပါက်လာေသာနည်းပညာများတွင် ထည့်သွင်းအသုံးြပြခင်း

ဧကရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပရှိ ေနအိမ်အေဆာက်အအုံတိုကို

များြဖင့် ရန်ကန ု ် မိေတာ်င ှ တ ့် ကွ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် တ ံ စ်

ဝယ်ယရ ူ န် ဧရာဝတီဘဏ်မှ ပိင ု ရ ် င ှ ် ဦးဟုန်းိင ု အ ် ား စရန်ေငွအားတစ်စတ ိ ်

ဝန်းတွင် လုပ်ငန်းခွဲများြဖင့် ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါ Hutaoli Music Restaurant & Bar အမည်ရှိ တံဆပ ိ အ ် မည် ပုသ ံ ဏာန်အမှတအ ် သားအား တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကိြု ဖစ်ေစ၊ တစ်ခလ ု ုံးကိြု ဖစ်ေစ တိက ု  ် က ို ြ် ဖစ်ေစ၊ သွယဝ ် က ို ၍ ် ြဖစ်ေစ၊ တုပြပလုပြ် ခင်း၊ အသုံးြပြခင်း၊ ထုတလ ် ပ ု ြ် ခင်း၊ တီထင ွ ဖ ် န်တီးြခင်း၊ လက်ဝယ်ထားရှြိ ခင်းှင့် မိုး မေြဖာင့ ် ေသာသေဘာြဖင့ ် ထင် ေယာင် ထ င် မ ှားြဖစ် ေစရန် ြ ပလု ပ ် ြခင်းတိုကို လုံးဝမြပလုပ်ပါရန်ှင့် တုပြပလုပ်သုံးစွဲြခင်း၊ လက်ဝယ်ထား ရှိြခင်းတိုကို ေတွရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲတရားဥပေဒများှင့်အညီ လိုအပ်သလို အေရးယူေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ Hutaoli Restaurant Co.,Ltd၏ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရဦးဝင်းမင်းစိုးLL.B,WIPO (Switzerland) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) Ph:09-450023651 Level(5,6,7,8), Tower(2),HAGL,Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ရှင်က ေနအိမ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ပီး ေြမကွကက ် ုိ လက်ရလ ိှ က်ေရာက် ဘဏ်အား ေပးအပ်ထားပါသည်။ ယခု အခါ ပိုင်ရှင်ဦးဟုန်းိုင်မှာ ကွယ်လွန်သွား၍ ၎င်း၏တရားဝင် ကိုယ်စား လှယမ ် ျားအား အပီးသတ်ေငွေပးေချမည်ြဖစ်ရာ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် ရ ူ ပ ှိ ါက ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထား စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ ပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က်ုပ်ထံသိုလာေရာက်ကန့် ကွက် ိုင်ပါသည်။ ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးသည် အထိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ သိရှိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားသူ

လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ

ဧရာ၀တီဘဏ်လီမိတက်

ဦးေဇာ်ဝင်း

(၎င်း၏ဘဏ်ခွဲမန်ေနဂျာ

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

ေဒထက်ထက်ြမင့်ေအာင်

(စ်-၃၄၇၇)(၁၂-၁၂-၁၉၈၅)

ေမာ်လမိင်ဘဏ်ခွဲ(၁)

အမှတ(် ၆၅)၊ ပျ်ေထာင်တန်းရပ်၊

ေမာ်လမိင်မိ။

ကျ ိက်ဖနဲရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ။


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

"အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း"

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ-် ၁/ ၂၀၂၀ (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း ၁၀ရက်)၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ရက် (၇၂)ှစ်ေြမာက် (လွတလ ် ပ်ေရးေန့)တွင် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတမှ OK Myanmar Co.,Ltd ၏ မန်ေနးဂျင်း ဒါိက ု တ ် ာ ဦးေကျာ်ေကျာ်လင်  ၏ဇနီး ေဒမိုးမိုးေထွး(ခ)ေဒကကေမာ်အား သီဟသုဓမသိဂ ဘွဲတံဆိပ်ကို ချ ီးြမင့်အပ်ှင်းြခင်းခံရသည့်အတွက် အထူးဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့် အမျ ိးဘာသာ သာသနာအကျ ိးကိုဆတက်ထမ်းပိုး ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန် ေကာင်းေတာင်းဂုဏ်ြပအပ်ပါသည်။ ဦးဖုန်းဝင်း (Arkar Electronics)

ဦးစွန်သစ် (Toshiba Myo Win Electronics)

ဦးသက်ဝင်း (Aung Electronics)

ဦးသန်းထွန်း(Tourist Electronics Mawlamyaing)

ဦးကိုေလး (Panda Electronics)

အထူးလက်လှဲစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း "ိုင်"မိသားစု အိမ်ေဆာက်ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရး ကုမဏီလီမိတက်၏ နာယက "သုဓမမဏိ ေဇာတဓရ ဦးထွန်းေဖ" အား

ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ ိုင်ငံေတာ်သမတုံး အမိန့် ေကာ်ြငာစာအမှတ်၁/၂၀၂၀ြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှ ဘာသာ၊ သာသနာအကျ ိးကို စွမ်းစွမ်းတမံေဆာင်ရွက်ပီး ြမတ်ဗုဒ၏ သာသနာအတွင်း၌ ပစည်းေလးပါး ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမအြဖစ် စ်ဆက်မြပတ် လှဒါန်းသည့် လူပဂ ု ိလ်များကို ချ ီးြမငေ ့် ပးေသာ သာသနာေတာ်ဆင ို ရ ် ာ အြမင့ဆ ် ုံးဘွဲတံဆပ ိ ြ် ဖစ်သည့် သာသနာုဂဟဘွဲှင့် သာသနာြပ ဘွဲတံဆိပ်ြဖစ်ေသာ "အဂ အဂမဟာသီရိသုဓမမဏိေဇာတဓရ ဇာတဓရ" ဘွဲကို ထပ်ဆင့်ချ ီးြမင့်ခံရသည့်အတွက် လက်လက်လှဲလှဲ ဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့် ိုင်ငံအကျ ိး၊ သာသနာအကျ ိးတိုကို ကျန်းမာချမ်းသာစွာြဖင့် ဆတက်ထမ်းပိုး သယ်ပိုးေဆာင်ရွက်ိုင်ပါေစ ေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ ဦးြမင့်ေဆွ တစ်သုံးလုံး အိမ်ေဆာက်ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရး ေမာ်လမိင်မိ ဦးေအာင်ြမတ်-ေဒတင်ဇာထွန်း

"အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း"

Health Care Group (အင်းလျား)အဖွဲ၏ နာယကြဖစ်ေသာ ေဒမာလာြမင မာလာြမင့် (Managing Director) (Myint Media and Advertising) (Myint Universe Co.,Ltd)အား ၄-၁-၂၀၂၀ရက်(လွတ်လပ်ေရးေန့) (စေနေန့)တွင် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတမှ ချ ီးြမငေ ့် သာ သာသနာေတာ်ဆင ို ရ ် ာ "သီ သီဟသုဓမသိဂ" ဘွဲတံဆိပ်ေတာ် ချ ီးြမင့်ြခင်းခံရေကာင်း သိရှိရ၍ အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်အပ်ပါသည်။ Top 1 ြပည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာေဖွေရးေအဂျင်စီ မိသားစု ဦးဝင်းေမာ်-ေဒတင်တင်ေထွး

ကျ ိက်ထိုမိနယ်အသင်း အထူးဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူြခင်း

၄-၁-၂၀၂၀ရက်တင ွ ် ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်မှ ချ ီးြမင့် ေသာ " သီဟသုဓမ မဏိေဇာတဓရဘွဲ" ချ ီးြမငြ့် ခင်းခံရသည့် ကျ ိက်ထို မိနယ်အသင်း (ရန်ကန ု )် မှ နာယကကီး ဦးသိနး် ိင ု (် ခ)ဦးေနထက်သန ိ း် ိင ု ် (ိးု ိးု ေလးကုမဏီ  )အား အထူးပင်ကည်းူ ဝမ်းေြမာက်ဂဏ ု ယ ် မ ူ ပ ိ ါသည်။ ဥကှင့် အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲဝင်များ ကျ ိက်ထိုမိနယ်အသင်း ရန်ကုန်

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ဥတရသီရိမိ၊ ဇဝနသိဒိရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂/ ဥတရသီရေ ိ ြမာက်ရပ်၊ ေြမဧရိယာ(၀.၂၂၉)ဧက၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ဥ-၅၀၅၁)၊ ဦးမျ ိးိင ု [် ၁၂/အစန (ိုင်)၀၉၀၂၉၂]၊ အဖအမည် ဦးွန့်တင် အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှားစာချပ်ေြမကွက်ကို လက်ေဗွှိပ်ြခင်း၊ လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း မြပမီ ဦးမျ ိးိုင် ကွယ်လွန်သွားသြဖင့် တရားဝင်

ဇနီးြဖစ်သူ ေဒခင်သစ်လွင်[၁၂/အစန(ိုင်)၀၉၁၉၈၀] အဖအမည် ဦးသန်းမှ မှတ်ပုံတင်မိတ၊ အိမေ ် ထာင်စစ ု ာရင်းမိတ၊ ေသဆုံးေကာင်းှင့် တရားဝင်ဇနီးြဖစ် ေကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာမူရင်းှင့် ေသဆုံးေကာင်းလက်မတ ှ မ ် ရ ူ င်းများတင်ြပ၍ အဆိပ ု ါေြမကွက၏ ် ေြမငှားစာချပ်တင ွ ် လက်မတ ှ ် ေရးထိးု ထုတယ ် ခ ူ င ွ ့် ေလာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားအေနြဖင့် တရားဝင်ပင ုိ ဆ ် င ုိ မ ်  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုးံ အမိန့်ဒက ီ ရီများ အေထာက်အထားခိင ု လ ် စ ံု ာွ တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာနသို ေကာ်ြငာစာပါသည့် ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက ဌာန၏လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းများှငအ ့် ညီ ေြမငှားစာချပ်တင ွ ် လက်မတ ှ ေ ် ရးထိုး ထုတယ ် ခ ူ င ွ ့် ေလာက်ထားလာမအား ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာ လိုက်သည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗသီရိမိ၊ ေအာင်သာယာရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၂/ ေပါင်းေလာင်း-၂၊ ေြမကွက်အမှတ် (၄၀၂၂)၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၅) ဧကရှိ ဦးစိန်ဝင်း အမည်ေပါက် ေြမကွက်အား ေဒထက်ထက်ဝင်း (ဘ) ဦးသန်းေဇာ် [၁၂/လကန(ိုင်)၂၂၇၀၄၄]မှ ေြမေပးမိန့်၊ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ ဝယ်ယပ ူ င ို ဆ ် င ို ေ ် ကာင်းကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေလာက်ထားသူ၏ ကိယ ု တ ် င ို ် ကတိဝန်ခံချက်၊ ှစ်ဦးှစ်ဖက်သေဘာတူ ကတိဝန်ခံချက်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ အိမေ ် ထာင်စလ ု ဦ ူ းေရစာရင်း၊ ရပ်ကက ွ အ ် ပ ု ျ် ပ်ေရးမှးုးံ ေထာက်ခခ ံ ျက်၊ ရဲစခန်းေထာက်ခခ ံ ျက် (မူရင်း)များတင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်ေလာက်ထားလာမအေပ ကန့်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပင ို ဆ ် င ို မ ်  စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံးအမိန့်ဒက ီ ရီများြဖင့် အေထာက်အထားခိင ု လ ် ုံ စွာတင်ြပ၍ ယေန့မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပ စီမက ံ န ိ း် ှငေ ့် ြမစီမခ ံ န့်ခမ ဲွ ဌာနသိ  ု လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ေ ် ကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွငး် ကန့်ကွက်မမရှိပါက ဌာနမှလုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ် ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်- ဘုရင့်ေနာင်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (ခ/၁၄၀) အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀ x ၅၀)ရှိ ဦးမျ ိးသန့် [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၁၀၈၈] အမည်ေပါက်(၂၅)ှစ် ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါေြမှင့် အေဆာက်အဦအား အမည်ေပါက်ထံမှ ဦးသိန်းလွင် [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၃၇၀၄] က ရန်ကန ု ် မိစာချပ်စာတမ်းမှတပ ် တ ံု င်းံု ၏ (SPအမှတ-် ၄၈၂/၂၀၁၄)ြဖင့် တရားဝင်ပင ို ဆ ် င ို ထ ် ားပါသည်။ ယခုအခါ SPရထားသူ

ဦးသိန်းလွင်ထံမှ အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ေဒခိုင် [၁၂/ခရန(ိုင်)၁၀၆၂၃၆]က မိမိသာလင် လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိေကာင်းှင့် လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလာသြဖင့် က်ုပ် ၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွများေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိင ု ေ ် ရးဆိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ြဖင့် ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင ု လ ် ေ ုံ သာစာရွကစ ် ာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ ေဒွယ်နီေအး(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၃၃၉) အမှတ် (၃/၃၀၄)၊ ဂမာလမ်း၊ ေဝဘာဂီမိသစ်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၂၁၀၈၀၇


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

"အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း"

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၊ ိုင်ငံေတာ်သမတုံး၏ ၄-၁-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ(် ၁/၂၀၂၀)အရ သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာ ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်များ ဆက်ကပ် လှဒါန်းအပ်ှင်းခဲ့ရာတွင် မုဒုံမိနယ်ဖွား လူပုဂိလ်များြဖစ်ကသည့-် ၁။

" သုဓမမဏိေဇာတဓရ ဇာတဓရ" ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ရ မွန်ြပည်နယ်၊ မုဒုံမိ၊ မိမ (၄)ရပ်ကွက်၊ ကန်ကီးကန်ပတ်လမ်း၊ အမှတ်(၄၆)ေန " ဦးေဇေကာင်းြမတ် "အားလည်းေကာင်း

၂။

" သုဓမသိဂ " ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ရ မွန်ြပည်နယ်၊ မုဒုံမိ၊ မိမ(၄)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမကီးရပ်၊ ဝိဇယလမ်း၊ အမှတ်(၉)ေန " ေဒေဌးေဌးဝင်း " အားလည်းေကာင်း။

၃။

" သုဓမသိဂ " ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ရ ရန်ကုန်မိ၊ လင်မိနယ်၊ အမှတ်(၁၂)ရပ်ကွက်၊ မာလာုံလမ်း၊ အမှတ်(၄၁၉)ေန " ေဒဝင်းြမင့်မိုး " အားလည်းေကာင်း။ အသီးသီးချ ီးြမငအ ့် ပ်င ှ ်းြခင်းခံရမအတွက် မုဒုံ မိနယ်အသင်း (ရန်ကန ု )် အလုပအ ် မေဆာင်အဖွဲှင့်

အသင်းသူ/အသင်းသားများက အထူးဝမ်းေြမာက် ဂုဏယ ် မ ူ ပ ိ ါေကာင်းှင့် အမျ ိးဘာသာသာသနာ အကျ ိးကို ဆတက်ထမ်းပိးု တိးု ၍ ထမ်းေဆာင်င ို ပ ် ါေစေကာင်း ဆုမန ွ ေ ် ကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ မုဒုံမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)

အထူးဂုဏယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက်ပါေကာင်း ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၁)ရက် (စေနေန့) တွင် ေတာင်ငူမိ၌ "iCON Shopping Center " ဖွငလ ့် စ ှ  ် င ို ြ် ခင်းအတွက် အထူးဂုဏယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက် ပါေကာင်းှင့် ဆတက်ထမ်းပိုး တိုးတက်ပါေစ ေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်း ေတာင်းအပ်ပါသည်။ ဦးကျင်ဦး ဥက Popular Plastic Group

သစ်ပင်စိုက်မှ အရိပ်ရ၏ ရိပ်ခိုနားေန အပန်းေြဖ၏


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

Myanmar Alibaba Car Rental Co., Ltd မှ ကားမျ ိးစုံကို ေရရှည်ငှားရမ်းရန် အလိုရှိပါသည်

လူကီးမင်းတို၏ ကားမျ ိးစုံကို ှစ်ရှည်ငှားရမ်းရန်အတွက် ဆရှိပါက က်ုပ်တို၏ကုမဏီကို ဆက်သွယ်ိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ လင်သာယာမိနယ်၊ နဝေဒး (၉၉)လမ်း၊ တိုက်(၃)၊ အခန်း(၃)၊ ဖုန်း-၀၉-၉၇၀၉၂၆၆၆၆

ဦးိုင်ထွန်းဦး၊ ေဒဝင်းသာမျ ိးှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ေတာ မဲ့ ေြမ သား ေရ တိုက် စား ၏

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရတာရှည်ရပ်ကွက်၊ ေရတာရှည်လမ်း သစ်လမ်း၊ တိုက်(B)၊ အခန်းအမှတ်-၃၀၃ (၄)လာ တိုက်ခန်းတွင် က်ုပ် မိတ်ေဆွ ေဒဥမာဟန်၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့်ေနထိုင်ေသာ ဦးိုင်ထွန်းဦး (ဘ) ဦးြမဟန် [၁၂/ဗဟန(ိင ု )် ၀၇၃၃၄၅]ှင့် ေဒဝင်းသာမျ ိး (ဘ) ဦးခင်ေမာင် ေထွး [၁၁/တကန(ိုင်)၀၀၀၅၅၉]တိုထံသို ေဒဥမာဟန်မှ ၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ ဖယ်ရှားထွက်ခွာေပးရန် အသိေပးအေကာင်းကားြခင်းဟုေဖာ်ြပ ပါရှိေသာ အေကာင်းကားစာကို ေရှေနမှတစ်ဆင့် ေပးပိုခဲ့ေသာ်လည်း လူကီးမင်းတိမ ု ှ အေကာင်းကားစာကိလ ု က်ခရ ံ န်ြငင်းပယ်ခသ ့ဲ ြဖင့် လူကီးမင်း တိုအပါအဝင် လူကီးမင်းတိုှင့် ဆက်နယ်ေနထိုင်သူအားလုံးကို အဆိုပါ တိုက်ခန်းတွင် အခမဲ့ေနထိုင်ခွင့်ေပးထားမကို ြပန်လည်ရှပ်သိမ်းပီြဖစ်၍ အဆိပ ု ါ တိက ု ခ ် န်းမှ ၂၃-၁-၂၀၂၀ ရက် ေနာက်ဆးံု ထားပီး ဖယ်ရာှ းထွကခ ် ာွ ေပးရန် ေဒဥမာဟန်[၉/တကန(ိင ု )် ၀၀၃၆၉၅]၏ လအ ဲ ပ်ညန်  ကားချက်အရ ထပ်မံ အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒဥမာဟန်၏ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၈၃) (၁၅-၈-၂၀၁၉) ေရဆင်း၊ ေဇယျာသီရိမိနယ် ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၁၇၅၈၃


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ဦးေဇလတ်ဝင်း (ဘ) ဦးမင်းေဆွ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ် [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၀၃၆၈၁] ကိုင်ေဆာင်သူှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွြဖစ်သူ ေဒမွနမ ် န ွ ေ ် အာင်(ဘ)ဦးေအာင်ေမာင်း[၁၄/ရကန(ိင ု )် ၀၀၂၅၉၇] ကိင ု ေ ် ဆာင်သ၏ ူ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ ေဖာ်ြပပါသည့်အတိုင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်သည်မှာ၇-၁-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ ေကာ်ြငာစာမျက်ှာ- ၂၂ လက်ဝဲဘက် ေအာက်ဆုံးတွင် ပါရှိသည့် လင်မယားအြဖစ်မှ ှစဦ ် းသေဘာတူ ကွာရှင်းြပတ်စဲ ပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း ေခါင်းစ်ေအာက်၌ ေဖာ်ြပပါရှေ ိ သာ ဦးေဇလတ်ဝင်း [၁၂/ကမရ(ိင ု )် ၀၀၃၆၈၁]ှင့် ၎င်း၏ေရှေနများမှ ေကညာသည့် ေကညာချက်မာှ မဟုတ်မမှန်ပါ။ ဦးေဇလတ်ဝင်း (ဘ) ဦးမင်းေဆွ၊ ဗမာ၊ ဗုဒဘာသာကိ  းု ကွယသ ် ူ [၁၂/ကမရ(ိင ု )် ၀၀၃၆၈၁]ကိင ု ေ ် ဆာင်သ ူ င ှ ့် ေဒမွန်မွန်ေအာင် (ဘ) ဦးေအာင်ေမာင်း၊ ဗမာ၊ ဗုဒဘာသာကိုးကွယ်သူ [၁၄/ရကန(ိုင်)၀၀၂၅၉၇] ကိုင်ေဆာင် သူတသ ို ည် ၂၄-၅-၂၀၀၁ ရက်တင ွ ် ကမာရွတ် မိနယ်တရားုံးေတာ် တရားသူကီးေရှ၌ ထိမ်းြမားမဂလ  ာကတိသစာြပ လက်မှတ်ေရးထိုးပီး အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းေနထိုင်ခဲ့ကရာ သမီးကီး မခင်လဝန်း (၃၀-၆-၂၀၀၃ ေမွး)၊ ယခုအသက် (၁၇)ှစခ ် န့်ရသ ှိ  ူ င ှ ့် သားငယ်ေမာင်မင်းမေဟာ် (၇-၇-၂၀၁၁ ေမွး)၊ ယခုအသက် ၉ ှစခ ် န့်ရသ ိှ တ ူ ုိ သမီးှင့်သား (၂)ဦး ေမွးဖွားခဲ့ပါသည်။ က်ပ ု တ ် ၏ ုိ မိတေ ် ဆွ ေဒမွနမ ် န ွ ေ ် အာင်င ှ ့် ဦးေဇလတ်ဝင်းတိသ ု ည် ယေန့ ယခုသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့် ေန့ရက်အထိ တရားုံးေတာ်တစ်ခုခုတွင် ှစ်ဦးသေဘာတူ လွတ်လပ်ဆြဖင့် မကွာမရှင်း တရားဝင်မြပတ်စဲ ရေသးေသာ အကင်လင်မယား ြဖစ်ကပါသည်။ ဦးေဇလတ်ဝင်းဘက်မှ တစ်ဖက်သတ်ေကညာသည့် အထက်ေဖာ်ြပပါ ၇-၁-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာ ေဖာ်ြပချက်သည် အတည်အမှန်မဟုတ်ပါ။ ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒအရ ေဗဒင်ကန ိ ်းခန်းအရ ဂိဟ်ေြပနံေြပ သေဘာြပလုပထ ် ားသည့် စာအေကာင်း အရာများကို ေဖာ်ြပခဲ့ြခင်းသာြဖစ်ပါသည်။ ေဒမွန်မွန်ေအာင်ှင့် ဦးေဇလတ်ဝင်းတိုမှာ ဦးေဇလတ်ဝင်းဘက်မှ ေကညာသည့် ၂၄-၃-၂၀၁၉ ရက် ေနာက်ပင ို ်းတွငလ ် ည်း ှစဦ ် းကား လင်မယားအြဖစ် ဆက်လက်ေပါင်းသင်းေနထိင ု ခ ် ဲ့ ကသည့် လင်မယားြဖစ်ေကာင်း ယေန့ထက်တိုင် တရားဝင်အကင်လင်မယားြဖစ်ေနကသူများြဖစ်ကေကာင်း သက်ဆိုင်သူှင့် အများသိေစရန် ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားချက်ေပးသူ

ေဒမွနမ ် န ွ ေ ် အာင်၏လအ ဲ ပ်ညန်  ကားချက်အရ

ေဒမွန်မွန်ေအာင်

ဦးေအာင်ြမင့် (စ်-၄၁၄၇/၈၇)

[၁၄/ရကန(ိုင်)၀၀၂၅၉၇]

H.G.P,LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L The Post Graduate, Dip in Applied Psychology (တရားလတ်ေတာ်ေရှေန)

၁။ ေဒစာဦး(LL.B)

(၂) ေဒပန်းအိခိုင် (LL.B)

(သနပ်ပင်/ကမာဘာ)

(မ/ဥကလာ)

အထက်တန်းေရှေန

အထက်တန်းေရှေန

(စ်-၄၇၃၂၁/၂၀၁၆)

(စ်-၄၇၃၆၂/၂၀၁၆) အထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်-၂၁၃၊ မဟာေဘာဂ(၁)လမ်း၊ ၃ ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ် ဒါယကာကီး

ေဒါက်တာမျ ိးသန့် (၅၈)ှစ်

ဦးတင်ေအာင် (သုံးခွ)

ေဆးုံအုပ်ကီး၊ အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီး၊ ပုသိမ်မိ

ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်ေန ေဒါက်တာေအးေအးမိုး(မိ

နယ်ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန မှး၊ ေတာင်ဥကလာပ)၏ ခင်ပန ွ ်း၊ ေဒါက်တာ မျ ိးသန့် (ေဆးုအ ံ ပ ု ် ကီး၊ ပုသမ ိ ြ် ပည်သူ့ေဆးုံ ကီး)သည် ၁၃-၁-၂၀၂၀ (တနလာ

ေန့) မွနး် လွဲ ၁၂:၄၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းေကာင်းသိရရ ိှ ပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူ မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ညန်ကားေရးမှးချပ်ှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လဲစာအား ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်း

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

ဖခင်အမည်မှန်

အရာေတာ်မိနယ်၊ ေနာင်ကီးအိင ု ရ ် ွာေန ေမာင်ြမင့်ေဆွ[၅/အရတ(ိုင်)၀၆၂၇၂၇]၏ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်နံပါတ် (မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆးံ ု သွားပါသြဖင့် ေတွရှပ ိ ါက အေကာင်း ကားေပးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၄၃၃၉၇၉၇

ဒဂုံ တ က သို လ ် ၊ ပထမှ စ ် သမို င ်း ေမဂျာတွင် တက်ေရာက်ပညာသင်ကား မည့် မတင်ဇာဝင်းြပည့် [၁၂/အစန (ို င ် ) ၂၇၄၆၈၀]၏ ဖခင် အ မည် မ ှ န ် မ ှာ ဦးြမင့်ိုင် [၇/ရတရ(ိုင်)၀၈၅၇၅၉] ြဖစ်ပါေကာင်း။

အပိင်ေဈးန်းလာများ တင်သွင်းရန်ဖိတ်ေခပါသည်-

ေဒငုဝါေကျာ် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၁၁၉၂၆]မှ ပါမစ်အမည်ေပါက်လျက် ပိုင်ဆိုင်သူြဖစ်

စ်

တင်ဒါအမှတ်စ်

ပစည်းအမျ ိးအမည်

အေရအတွက်

(ခ)

DE/CAP (19-20)(023)

Spares for YANMAR 6H2A M-WHT Engines

24 items(1 Lot)

(ဂ)

DE/CAP (19-20)(024)

Spares for SCHOTTEL Unit SRP 100/103(China)

4 items (1 Lot)

(က) DE/CAP (19-20)(022)

(ဃ) DE/CAP (19-20)(025)

(င)

DE/CAP (19-20)(026)

(စ)

DE/CAP (19-20)(027)

(ဆ) DE/CAP (19-20)(028) (ဇ) DE/CAP (19-20)(029) (ဈ) DE/CAP (19-20)(030)

Spares for MITSUBISHI S6R2-MTK 3L Engine

(204 KW @ 1880 rpm)

22items (1 Lot)

ေကာင်း၊ ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် ေ ိှ ကာင်း၊ အပ်အရှငး် တစ်စတ ံု စ်ရာမရှက ိ င်းရှငး် ပါေကာင်း

27 items (1 Lot)

Spares for Volvo Penta TD,120 AK

22 items (1 Lot)

Spares for MWM-TBD-234 V6 Engines

6 items (1 Lot)

(246 HP@1800 rpm)

(242 KW@2100 RPM)

Spares for SCHOTTEL Unit SRP 150/150

(Germany)

4 items (1 Lot)

Spares for HYDROMASTER S4 Propulsion Units (U.K) 5 items (1 Lot)

၂။ တင်ဒါပုံစံများစတင်ေရာင်းချမည့်ရက် ၃။ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်ှင့်အချ ိန်

- ၂၀-၁-၂၀၂၀(တနလာေန့) ၁၀:၀၀နာရီ - (၁) အမှတ်စ်(က)(ခ)(ဂ)အထိ

၂၀-၂-၂၀၂၀(ကာသပေတးေန့) ၁၀:၀၀နာရီ (၂) အမှတ်စ်(ဃ)မှ (ဈ)အထိ

၄။ ဆက်သယ ွ ရ ် န်တယ်လဖ ီ န ု း် နံပါတ်များ

စာတမ်းမူရင်း၊ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ ဆက်သယ ွ က ် န့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်း ှင့် သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တိုင် ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာ အပ်ပါသည်။ ညန်ကားချက်အရ

ေဒဝင်းြမတ်သီတာ

ေဒေဝေဝခိုင် (ခ) ေဒြမြမေဌး (H.G.P,LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅) ၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)

ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ဖုန်း ၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ဦးစံလှေမာင်[၁၂/လကန(ိုင်)၀၀၆၆၇၂]ှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ ေဒါပုံ မိနယ်၊ ဝါဆိရ ု ပ်ကက ွ ၊် ြမရတနာလမ်း၊ အမှတ(် ၄)ေန က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒကျင်[၁/မညန(ိုင်)၀၂၉၂၄၉]ကိုင်ေဆာင် သူ၏ လအ ဲ ပ်ညန်  ကားချက်အရ ဦးစံလေ ှ မာင်င ှ ့် အများသိေစရန် ေကညာ အပ်သည်မှာရန်ကန ု ် မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၂/ေတာင်)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၉၂၅/က)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀) ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပရှိ အကျ ိးခံစား

ေထာက်ပံ့ေရးဌာနခွဲ၊ စီမံေရးရာဌာန

၂၀၁၉ရက်စပ ွဲ ါ ေြမကွကအ ် ေရာင်းအဝယ်ြပလုပရ ် န် သေဘာတူကတိစာချပ်

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် ၇၊ ဟားခါးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် ၄၉/က ဟုေခတွင်ေသာ (အလျား ၂၀ေပ x အနံ ၆၀ေပ)၊ ၁၂၀၀ စတုရန်းေပ ေဒခင်လှြမင့် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) အငှားဂရန် ေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမေပတွငေ ် ဆာက်လပ ု ထ ် ားေသာ ေနအိမအ ် ေဆာက်အဦအား ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ဝယ်ယူလက်ရှိပိုင်ဆိုင်သူ ဦးတင်ကိုကို [၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၁၀၈၉၅]၊ ေဒှင်းုေဝ [၅/အတန(ိုင်)၀၈၉၈၇၁] တိုထံမှ ဝယ်ယရ ူ န် က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွြဖစ်သူ ေဒအိအိ ဖိး [၁၂/ဥကမ(ိင ု )် ၁၉၄၉၇၃]မှ အေရာင်းတန်ဖိုးေငွ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မှ (၁၄)ရက်အတွငး် တိကျခိင ု လ ် ေ ံု သာ စာရွက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက အေရာင်းအဝယ်ကု ိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုးံ သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒအိအိဖိး၏ လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ ေဒအိစာ (LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၅၇၆) (၂၇-၆-၂၀၁၉) အမှတ် (ဆ/၆၆၈/၂)၊ သမာဓိလမ်း၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၄၂၁၀၂၉၅၁၄

ခာေဗဒဌာနသို လှဒါန်းပီးြဖစ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍

၂၀-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ် သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါ သည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒတင်တင် (ဆိပ်ကီးခေနာင်တို) အသက် (၈၃) ှစ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဆိပ်ကီးခေနာင်တိုမိနယ်၊ ဆိပ်ကီး (ဦးတွန်းေပ-ေဒတင်ကည်)၊

(ဦးေကျာ်ေလး-ေဒတင်ေရ)တို၏ ညီမ၊

(ဦးအလျံ-ေဒေရ)၊ (ဦးသိန်းြမင့)် -ေဒအုံးကည်တို၏အစ်မ၊ တူ/တူမ ၂၆ ေယာက်တို၏ချစ်လှစွာေသာကီးေတာ်/အေဒ ေဒတင်တင်သည် ၁၄-၁၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံနက် ၉: ၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၆-၁၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) မွနး် လွဲ ၁ နာရီတင ွ ် ထိနပ ် င်သသ ု ာန်သုိ ပိေ ု ဆာင် မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတွင်

၂၆-၂-၂၀၂၀(ဗုဒဟူးေန့) ၁၀:၀၀နာရီ

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ကွယလ ် န ွ သ ် ၏ ူ ဆအရ ရန်ကန ု ေ ် ဆးတကသိလ ု (် ၁)၊

ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၀-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့)

ခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒကျင်[၁/မညန(ိုင်)

- ၀၁-၂၅၀၂၅၁၊ ၀၁-၃၈၄၂၅၂

ဦးမျ ိးမင်းေအာင်-ERIKAတို၏ေမွးသဖခင်၊ ေြမး ေြခာက်ေယာက်၊ ြမစ်ှစ်

တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ ် န့မှ (၇)ရက်အတွငး် စာချပ်

Spares for DORMAN 6-LETCA Engines, 250 H.P@ 15 items (1 Lot)

1800 RPM

ေအာင် (USA)၊ ေဒမူမူေအာင်၊ ေဒတင်တင်ေအာင်၊ ေဒတိုးတိုးေအာင်၊

ဝန်ခံပါသြဖင့် ေဒဝင်းြမတ်သီတာ [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၆၀၄၈၆]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်

ညန်ကားသူ

Spares for DON FENG 6135 JZL Ca Engines

ေြမအကျယ်ေပ

(၁၀x၆၀)ေြမှင့် ယင်းေြမေပရှိ ေနအိမ်အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို

Engine Spares Parts ပစည်း(၉)မျ ိးကို ေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရိတ(် ြမန်မာကျပ်ေငွ) တိုြဖင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသြဖင့်

ေအာင်၊ ဦးေဇာ်မင်းေအာင်-ေဒစီစေ ီ အာင်၊ ဦးမျ ိးခိင ု -် ေဒါက်တာသင်းသင်း

အေရှရပ်ကွက်ေန (ဦးေငွရှိန်-ေဒြမရင်)တို၏သမီး၊ (ဦးလုံယူ-ေဒွန့်)၊

ေြမအကျယ် ေပ(၄၀x ၆၀)အနက် (ေြမကွက်၏ အလယ်ဘက်)ရှိ

၁။ ြပည်တင ွ း် ေရေကာင်းပိေ ု ဆာင်ေရးမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘာေရးှစတ ် င ွ ် အသုံးြပရန်လအ ို ပ်ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

သားသမက်၊ ေဒသင်းကည်၏ခင်ပွန်း၊ ဦးမျ ိးခင်-ေဒါက်တာ ကည်ကည်

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည် (၃)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၈၆၄)၊ ဦးေကျာ်ဝင်း အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ပါ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအပိင်ေဈးန်းလာေခယူြခင်း

(၁၄၃)ေန (ဦးသူေတာ်-ေဒသန်းေရ)တို၏ သား၊ (ဦးြမစိန်-ေဒညိ)တို၏

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သုမိတာ(၁၄) လမ်း၊ အမှတ်(၅၁၁)ေန ေဒြမင့်သန်းေဌး (ဘ)ဦးဘချစ်[၁၂/ဥကမ(ိုင်) ၀၇၃၈၆၈]မှ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေရကူး ေတာင်ပိုင်းလမ်း၊ အမှတ်(၂၉/ခ)ေန ေဒအုန်းွဲ (ဘ)ဦးသုခ[၈/ခမန(ိုင်) ၀၆၂၉၅၉]အား ရန်ကန ု ် မိ၊ စာချပ်စာတမ်း မှတပ ် တ ံု င်းံု ေတာ်၌ မှတပ ် တ ုံ င် အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လဲစာအမှတ် -၁၂၈၀၇/၂၀၁၈ြဖင့် (၃၀-၁၁၂၀၁၈)ရက်က လဲအပ်ထားေသာ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လဲစာအား ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ ြပန်လည်ပ ု သ ် မ ိ ်းပီးြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာ အပ်ပါသည်။ ေဒြမင့်သန်းေဌး[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၇၃၈၆၈]

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(အေရှပိင ု း် )မိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၁၁၊ ဗိလ ု မ ် းုိ

အမှတ်(၅၀)ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ

(PHYSIOTHERAPIST) ရန်ကန ု ် မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကက ွ ၊် (၈)လမ်း၊ အမှတ်

ေယာက်တို၏ ဘိုးဘိုးကီးသည် ၁၄-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၈:၄၅ နာရီတွင်

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်တွင်းေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး

အသက် (၉၁) ှစ်

ရန်ကုန်အိုးအထူးကုေဆးုံ(ငိမ်း)၊ အေကာအဆစ်ပညာရှင်

၀၂၉၂၄၉]ထံမှ ဦးစံလှေမာင်[၁၂/လကန(ိုင်)၀၀၆၆၇၂]သည် ၂-၁၂ြပလုပ်ခဲ့ကပီး အဆိုပါစာချပ် ြပလုပ်ချပ်ဆိုသည့်ေန့တွင် ဝယ်ယူသူ ဦးစံလှေမာင်မှ ေရာင်းချသူ ေဒကျင်ထံသို စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချခဲ့ပါသည်။ ဦးစံလှေမာင်ှင့် ေဒကျင်တိုချပ်ဆိုခဲ့ေသာ ၂-၁၂-၂၀၁၉ရက်စွဲပါ

နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အမှတ်(၂၄၄)၊ ဗားကရာလမ်း၊ ေြမနီကုန်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ် ေနအိမ်သို

ရက်လည်ဆွမ်းေကး

ကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။]

တရားေတာ်နာ ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

အသိေပးေကညာချက်

စင်ကာပူုင ိ ်ငံမှ ေမာ်ေတာ်ယာ်များ တင်ေဆာင်လာသည့ ် MV MODERN LINK V.079 သ ေ ဘာ သည် ၁၇-၁-၂၀၂၀ ရက် ခ န့် တွ င ် ရန်ကန ု ဆ ် ပ ိ က ် မ်းသို ဆိက ု က ် ပ်၍ ကုနခ ် ျလုပင ် န်းေဆာင်ရက ွ မ ် ည်ြဖစ်ပါသည်။ ေမာ်ေတာ်ယာ်ပင ို ရ ် င ှ မ ် ျားအေနြဖင့် သေဘာမှချပီးချ ိန်တင ွ ် မိမတ ိ ၏ ို ေမာ်ေတာ်ယာ်ပါ ပစည်းများကို ORIGINAL BILL OF LADING များ ယူေဆာင်လျက် လာေရာက်ကည့်စစ်  ေဆးရန် အသိေပးအပ်ပါသည်။ သေဘာဆိုက်ကပ်မည့်အချ ိန်ှင့် တံတားေနရာတိုကို အေသးစိတ် သိရလ ိှ ပ ုိ ါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လဖ ီ န ု း် နံပါတ်များသို ဆက်သယ ွ စ ် စ ံု မ်း ေမးြမန်းိုင်ပါသည်ဖုန်း-၂၃၀၁၁၉၁၊ ၂၃၀၁၁၇၈ ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းဌာန ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သတိေပးေကညာချက် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ြဖးမိနယ်၊ ဘူတာေတာင်သမတ ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၅၉၈) ဦးေကျာ်စိုးဟန် (ဘ) ဦးေဇာ်ဝင်း[၇/ ဖမန(ိင ု )် ၁၇၆၉၈၄]ကိင ု ေ ် ဆာင်သက ူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကုနအ ် မှတ် တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကို ြဖးမိနယ်၊ စာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ုံးတွင် တစ်ဦးတည်းမူပိုင်အြဖစ် သုံးစွဲရန် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ပီးြဖစ်ပါသည်။

စာချပ်၏ စာမျက်မှာ(၂)အပိုဒ်(၄)တွင် ေြမပုံေြမရာဇဝင်အား ဝယ်သူ လက်ဝယ်သို ေပးအပ်င ို သ ် ည့ေ ် န့တင ွ ် ကျန်ေငွကျပ်သန ိ ်းတစ်ေထာင့ေ ် လးရာ တိတမ ိ ှ ကျပ်သန ိ ်းခုနစ်ရာတိတအ ိ ား ေရာင်းသူထသ ံ ို ေပးေချရန် ဝန်ခက ံ တိ ြပပါသည်ဟု ေဖာ်ြပပါရှိသည့်အတိုင်း ၈-၁-၂၀၂၀ရက်တွင် က်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွမှ ေြမပုံေြမရာဇဝင် ေပးအပ်ိုင်ေသာ်လည်း ဝယ်ယူသူ ဦးစံလှ ေမာင်မှ စာချပ်ပါစည်းကမ်းချက်များအတိင ု း် ကျန်ေငွေပးေချခဲြ့ ခင်းမရှပ ိ ါ။ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွ ေဒကျင်မှ သေဘာထားကီးစွာြဖင့် ၁၃-၁-၂၀၂၀ရက် ညေန ၄နာရီေနာက်ဆုံးထား၍ ကျန်ေငွေပးေချရန် ေရဆိင ု ်းေပးခဲေ ့ သာ်လည်း ဝယ်ယူသူ ဦးစံလှေမာင်အေနြဖင့် ကျန်ေငွလာေရာက်ေပးေချြခင်း လုံးဝ မရှိပါ။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဦးစံလှေမာင်ှင့် က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒကျင်တို ချပ်ဆိုခဲ့ေသာ ၂-၁၂-၂၀၁၉ရက်စွဲပါစာချပ်၏ စာမျက်ှာ(၃)၊ စာပိုဒ်(၉) တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ကတိြပချက်အရ ေပးအပ်ထားေသာ စရန်ေငွများ ဆုံးံးပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် ၂-၁၂-၂၀၁၉ရက်စွဲပါ စာချပ်မှာ ပျက်ြပယ်ပီ ြဖစ်ေကာင်း ဦးစံလေ ှ မာင်[၁၂/ လကန(ိင ု )် ၀၀၆၆၇၂]ှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ညန်ကားသူ

လဲအပ်ညန်ကားချက်အရ-

ေဒကျင်

U Zaw Myint (Law Firm)

[၁/မညန(ိုင်)၀၂၉၂၄၉] ဦးမျ ိးေကျာ်ေကျာ်ဦး(LL.B)(စ်-၄၈၂၀၀)၊ ေဒတင်ဇာမျ ိး(LL.B)(စ်-၄၅၂၆၅)၊ ေဒသဲသဲဦး(LL.B)(စ်-၄၈၄၇၃) (အထက်တန်းေရှေနများ) အခန်း(၃)၊ သုမနလမ်းှင့် ြမင်ေတာ်သာလမ်းေထာင့်၊ ၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်-၀၉-၇၃၁၆၇၈၁၅၊ ၀၉-၄၂၀၀၈၀၅၁၂

ဥတုရာသီ ေတာကို မှီ၏

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေရသန့်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ် အသားကို အသုးံ ြပ၍ ေသာက်ေရသန့်ကု ိ ဘူးကီး၊ ဘူးေသး၊ ဘူးလတ် စသည့်အရွယ်အစားအမျ ိးအစားြဖင့် ြဖးမိနယ်ှင့်တကွ ြပည် ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်တစ်ဝန်းတွင် ထုတလ ် ပ ု ် ြဖန့်ချ ိ ေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအြပင် ၎င်းအမှတ်တံဆိပ် အမှတ်အသားကို ထည့်သွင်းထုပ်ပိုးမည့် ပစည်းများြဖစ်သည့် ပလတ်စတစ်အတ ိ ၊် ပလတ်စတစ်ဘးူ များ ထည့သ ် င ွ း် ပစည်း၊ ထုပပ ် းုိ ပစည်း စသည့အ ် ရွယအ ် စားအမျ ိးမျ ိး၊ အေရာင်အမျ ိးမျ ိး ြပလုပ် သည့် အသားတံဆိပ်ြပလုပ်၍ ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖးေရာင်းချသွား မည်ြဖစ်ပါသည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ တံဆပ ိ အ ် မှတအ ် သားကို တိက ု ် ိက ု ေ ် သာ်လည်းေကာင်း၊ သွယဝ ် က ုိ ၍ ် ေသာ်လည်းေကာင်း ဆင်တူ ယိုးမှား၊ ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစရန်င ှ ့် တုပသုံးစွြဲ ခင်းမြပလုပ် ကပါရန် သတိေပးတားြမစ်အပ်ပါသည်။ အဆိပ ု ါတားြမစ်ချက်များကို လိက ု န ် ာြခင်းမရှပ ိ ါက တည်ဆဥ ဲ ပေဒများှငအ ် ့ ညီ ထိေရာက်စာွ အေရး ယူမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ကိတင်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ၎င်းအမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားှင့် ပတ်သက်၍ (အမည်တူ) ကန့်ကွက်လိုပါက သတင်းစာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးေကျာ်စိုးဟန် [၇/ဖမန(ိုင်)၁၇၆၉၈၄] ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၁၁၀၄၇၉


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ေဒမမကီး

အသက် (၉၈) ှစ်

ဦးေမာင်အုန်း

လက်ေထာက်အေကာက်ခွန်မှး-ငိမ်း

အသက် (၇၃) ှစ်

ေမာင် ေတာမိေန (ဦးြမသာ ေအာင် - ေဒ ေမစိ န ် ) တို ၏ သားကီး ၊ (ဦးေစာထွ န ်း -ေဒ မရီ ) တို ၏ သား သမက်၊(ဦးေအာင်ဘေဝ)၊ ေဒေအာင် ွန့်တင်တို၏အစ်ကိုကီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၁၀/ေတာင် (၁၃) ရပ်ကက ွ ၊် သလာဝတီ(၃)လမ်း၊ အမှတ် (၁၂၇၇/က)ေန ေဒလှလှ၏ချစ်လှစွာ ေသာခင်ပွန်း၊ ေမာင်ခင်အုန်း-မမိုးမိုး လွင၊် ေမာင်ခင်ေဇာ်အန ု ်း-မဟန်သန်းေဝ၊ ေမာင်ကိုကိုမျ ိး(ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး ဌာန)-မချ ိမာအု န ်း ၊ ေမာင် ေဇာ် လ  င် အုန်း-မဝင်းစုစံ၊ ေမာင်ငိမ်းချမ်းအုန်းမခင်မာလွင်၊ ေမာင်ဒီအုန်း-မဆန်းဝတ် ရည်တ၏ ုိ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင၊် ေြမး ကိုးေယာက်တို၏အဘိုး ဦးေမာင်အုန်း သည် ၁၂-၁-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) ည ၈:၀၇ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၄-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) ညေန ၃ နာရီ တွင် ကျ ီစုအေအးတိုက်မှ ကျ ီစုသုသာန် သို ပို ေဆာင် မီး သ ဂဟ်  ပီး ြဖစ် ပ ါ ေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၈-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအထိ အထက်ပါ ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရား ေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ် ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု အေကာက်ခွန်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများ အသင်း

ဦးေမာင်အုန်း အသက်(၇၃)ှစ် လက်ေထာက်အေကာက်ခွန်မှး(ငိမ်း) ရာသက်ပန်

အသင်းဝင်အမှတ်

(၁၀၀၃) ဦးေမာင်အုန်းသည် ၁၂-၁-

ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ခေရပင်ရိပ်မွန်(၃)၊ အမှတ်

(၁၈၉-B)၊ ပန်းပိေတာက်လမ်းေန (ဦးသိန်းေမာင်-ေဒေအးရင်)

တို၏သမီး၊ ဦးတင့်ေဆွ-(ေဒခင်ွဲ)တို၏ အစ်မ၊ [ဒုဗိုလ်မှးကီး

စိန ် န ွ ့် (ငိမ်း)]၏ဇနီး၊ ေဒါက်တာ သိန်းဝင်း-ေဒါက်တာခင်ေဆွလင ွ ် (ြပည်)၊ (ဦးေကျာ်ေဇယျ)-ေဒစုစုလင်း(ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး၊ အထက-၅၊ တာေမွ၊ ငိမး် )၊ ေဒေမဦးခိင ု ် (ေခတ-USA)တိ၏ ု မိခင်၊

ေြမး ငါးေယာက်တ၏ ို အဘွား ေဒမမကီးသည် ၁၄-၁-၂၀၂၀ ရက်

နံနက် ၁၀:၂၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၆-၁-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၄ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်၌ ဂူသင ွ း် သဂဟ်မည်ြဖစ် ပါေကာင်း။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၀-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက်

၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကး တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒခင်သန်းြမင့် အသက် (၉၃) ှစ် ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ကန်းေတာ(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ဟသာတလမ်း၊ အမှတ(် ၃၉)၊ ပထမထပ်(ေခါင်းရင်းခန်း) ေန (ဦးသာြမ)-ေဒေစာြမတို၏ သမီး၊ (ဦးချမ်းွန့်-ေဒတင်တင်ေဆွ)၊ (ဦးပို က ်- ေဒ ြမြမ)၊ (ဦးမင်း ေအာင်- ေဒ ကည်  ကည် ေအး)တို ၏ ညီ မ ၊ [ဗိုလ်မှးကီး ဦးကိုေလး(ေရ)-ေဒခင်လှလှ (ေငွစာရင်းုံး)]တို၏ အစ်မ၊ ဦးစိန်ထွဋ်-ေဒနီနီခင်၊ ေဒါက်တာရီရီေလး (သက်ေတာ်ရှည်ေဆးခန်း)၊ ဦးေမာင်ေမာင်ေဆွ-ေဒယ်ယ်လတ ှ ၏ ုိ ကီးေတာ်၊ တူ/တူမများ၏ အေဒ၊ ေြမး၊ ြမစ်တို၏ဘွားဘွားကီးသည် ၁၄-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံနက် ၆ နာရီ တွင် ရန်ကုန်ေဆးုံကီး၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ယင်းေန့မွန်းလွဲ ၁ နာရီ တွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်သဂဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အေကာင်းကား အပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၀-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကး တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၄-၁-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၃ နာရီတွင်

ေဒေအးြမင့်

ကျ ီစုသုသာန်သို ပိုေဆာင်သဂဟ်ပီး ြဖစ် ပ ါေကာင်း အသင်း သူ / အသင်း သားများအား

အေကာင်းကားအပ်

ပါသည်။

ဦးတင့်ေဆွ

ေဒါက်တာမျ ိးသန့်

မိနယ်ဦးစီးမှး၊ သမဝါယမ (ငိမ်း)

ေဆးုံအုပ်ကီး၊ အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီး(ပုသိမ်)

အသက် (၅၈)ှစ်

ဝါးခယ်မမိေန (ဦးေမာင်တင်-ေဒစန်းတင်)တို၏သား၊ ရန်ကုန်မိေန (ဦးစိန်ဝင်း)-ေဒသန်းသန်းွဲတို၏ သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိေန ဦးေမာင်ေမာင် ေအး-ေဒရီရဝ ီ င်းတိ၏ ု ေမာင်၊ ပုသမ ိ ် မိေန ဦးဝင်းကိက ု -ုိ ေဒမီမလ ီ တ ှ ၏ ုိ အစ်က၊ုိ ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ကန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ မေလးလမ်း၊ အမှတ(် ၆၂)ေန ေဒါက်တာေအးေအးမိးု (မိနယ်ြပည်သ့ူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ မသက်ြမတ်ိုးဦး (Final Part II UM I)၊ မခင်ငိမ်းချမ်းခင် (2nd MB UM I)တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင် ေဒါက်တာမျ ိးသန့်သည် ၁၃-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) မွန်းလွဲ ၁၂:၄၅ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၊ ခုတင်(၅၀၀) အေထွေထွေရာဂါေဆးုံသစ်ကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါ သြဖင့် ၁၅-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) ညေန ၄ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သုိ ပိေ ု ဆာင် မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ထွက်ပါ မည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စးူ ၍ ၁၉-၁-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကး တရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

အသက် (၇၅) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ သုဝဏ၊ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ ေရစင် လမ်းေန (ဦးဘစု-ေဒအုန်းတင်)တို၏သားသမက်၊ ေဒွန့်ကည်၏

ခင်ပွန်း၊ ဦးခင်ေမာင်လွင်-ေဒကည်ကည်ေဆွ၊ (ဦးတင်ေမာင်သန့် ေဒနီနီေအာင်)၊ ေဒဥမာေဆွ၊ ဦးညီညီသိုက်၊ ဦးထွန်းထွန်းေအာင် (ခ) ဦးသိန်းေအာင်-ေဒဇင်မာေဆွတ၏ ုိ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင၊် မဇာလီယ ွ ၊် ေမာင်မင်းသုခ၊ ေမာင်လွမ်းမိုးေအာင်တို၏ချစ်လှစွာေသာအဘိုးသည် ၁၃-၁-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၄:၃၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်ြပည်သူ့ေဆးုံကီး၌

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၄-၁-၂၀၂၀ ရက်တွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပို ေဆာင်မီးသဂဟ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၉-၁၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါ သည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒကကသင်း

(ဦးေနဝင်း )-ေဒ စန်း စန်း မိုး ၊ (ေဒ ေအးေအးဆန်း )-ဦးေဇယျာြမင့ ် ရ ှိ န ် ၊

အသက်(၅၄)ှစ် ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိ နယ် ၊ (၁)ရပ် က ွ က ် ၊ (၃)လမ်း ၊ အမှ တ ် (၃၁၂/၃၁၈)၊ အခန်း အမှတ် (၄၀၃-B)

ဂရိတ်ေဝါ

တာဝါေန ဦးေမာင်လူ၏ဇနီး၊

သည် ၁၄-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံနက် ၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွား ပါသြဖင့် ၁၆-၁-၂၀၂၀ (ကာသ ပေတးေန့) နံနက် ၁၁ နာရီတွင်

Lizstar Shipping Co.,Ltd မှ Capt: ဦးရဲထွဋ်၏ မိခင်ြဖစ်သူ ေဒြမသန်း(တာေမွ) အသက်(၇၇)ှစသ ် ည် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာ ေန့) နံနက် ၈ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်းသိရရ ှိ ပါသြဖင့် မိသားစု ှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ဥက၊ MD ှင့် Lizstar Shipping Co.,Ltd ဝန်ထမ်းများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒါက်တာမျ ိးသန့် (ေဆးုံအုပ်ကီး) အသက်(၅၈)ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ အမှတ(် ၆၂)၊ မေလးလမ်း၊ ကန်ေတာ်ရပ်ကက ွ ၊် မဂလ  ာ

ေတာင်န ွ ့်မိနယ်ေန ေဒါက်တာေအးေအးမိုး၏ခင်ပန ွ ်း၊ သမီး မသက်ြမတ် ိုးဦးှင့် မခင်ငိမ်းချမ်းခင်တို၏ဖခင် ေဒါက်တာမျ ိးသန့် အသက်(၅၈)ှစ် ေဆးုအ ံ ပ ု ် ကီး(ပုသမ ိ ြ် ပည်သူ့ေဆးုံ ကီး) သည် ၁၃-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) မွနး် လွဲ ၁၂:၄၅ နာရီတင ွ ် ခုတင် ၅၀၀ အထူးကုေဆးုံ ကီး၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ း ေကာင်းသိရရ ှိ ပါသြဖင့် မိသားစုင ှ ထ ့် ပ်တထ ူ ပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွရ ဲ ပါသည်။ ပါေမာကေဒါက်တာေဇာ်ေဝစိုး-ေဒါက်တာွယ်နီေအာင် ပါေမာကချပ် ေဆးတကသိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်

သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ် နံနက် ၉ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန်

ဦးတင့်ေဆွ

၁၄-၁-၂၀၂၀ ရက်ေန့ စာမျက် ှာ-၃၁ ေကးမုံသတင်းစာပါ ဦးေမာင်အုန်း (အေကာက်ခွန်ငိမ်း) လက်ေထာက်ညန်ကား ေရးမှးအစား လက် ေထာက် အေကာက်ခွန်မှးဟု ြပင်ဆင် ဖတ်ပါရန်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဆးတကသိုလ်(၁) ရန်ကုန်မှ ေဒဥမာေဆွ (ပါေမာကချပ်ုံး ခန်း- တွဲဘက်)၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင် ဦးတင့်ေဆွ အသက်(၇၅) ှစ်သည် ၁၃-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့)ညေန ၄:၃၀ နာရီတွင် ရန်ကုန် ြပည်သူ့ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့် မိသားစု ှင့်ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ပါေမာကေဒါက်တာေဇာ်ေဝစိုး-ေဒါက်တာွယ်နီေအာင် ပါေမာကချပ် ေဆးတကသိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်

သင့် ေသွး ြဖင့် အ သက် ကယ် ပါ

အသက်(၇၅)ှစ်

ဦးဆန်းလွင်-ေဒကည်ကည်စန်းတို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်၊ ဦးဘိုဘို ြပည်ဟိန်း-ေဒဇင်ဇင်ေမာ်၊ ေဒါက်တာဦးိုင်လင်းဦး၊ မတင်တင်ေအာင်၊ ေြမးခုနစ်ေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက်တ၏ ို ဘွားဘွားကီး ေဒေအးြမင့် သည် ၁၄-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံနက် ၈ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၆၁-၂၀၂၀ ရက် မွနး် တည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်ပါမည်။ (အမှတ်-၁၁၊ မဂင်လမ်းေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထွက်ပါ မည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒွန့်ရီ (ပခုက)

လင်းထွန်းတို၏ ေမွးသမိခင်

ပါမည် ။ (ေနအိ မ ် မ ှ ကားများ

အသက်(၇၇)ှစ်

(၁၁)၊ မဂင်လမ်းေန (ဦးသိန်းချစ်)၏ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ (ဦးေကျာ်ေဌး)၊

ေမာင်ရလ ဲ ေ ူ အာင်၊ ေမာင်ေအာင်

မွနြ် ပည်နယ်၊ ဘီးလင်းမိေန (ဦးြပး-ေဒပါစာ)တိ၏ ု သမီး၊ ရန်ကန ု ် မိေန (ဦးေသာင်း-ေဒကျင်ဧ)တိ၏ ု သမီးေခးမ၊ အမှတ(် ၄၇၇)၊ ဦးထွန်းြမင့် လမ်း၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းေန (ဦးသိန်းေမာင်)၏ ဇနီး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ထွဋ် (APAC Marine)၊ ေဒါက်တာဖိးစုသက် (ကထိက၊ စာကည့်တိုက်ှင့် သုတပညာဌာန၊ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းတကသိုလ်)တို၏ မိခင် သည် ၁၄-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၅:၄၅ နာရီတင ွ ် ုတတ ် ရက်ကယ ွ လ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် ၁၆-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၁၁ နာရီတင ွ ် ေရေဝး သုသာန်သို ပိေ ု ဆာင် မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါ၍ ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိးများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၉:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒြမသန်း (တာေမွ)

ေအာင်-ေဒငိမ်းေမ)တို၏သမီး၊ (ဦးဝင်းေရ)၊ (ဦးဝင်းစိန်-ေဒသိန်းြမင့်) တို၏ညီမ၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်

ေရေဝးအေအးတိုက်မှ ေရေဝး

အသက်(၆၉)ှစ်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ေဝါမိနယ်၊ ေနာင်ပတရာေကျးရွာေန (ဦးပန်း

ဒါယိကာမကီး

ေဒုုကည် (ဘီးလင်း)

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

အသက် (၈၄) ှစ်

အမေဆာင်အဖွဲ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း

ဘုရား၊ တန်ေဆာင်း၊ ေကျာင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ေရတွင်း ဒါယကာကီး

ပဲခူး၊ ေနာင်ပတရာ ေကျးရွာ

အသက်(၈၃)ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေြမာက်ရပ်ကက ွ ၊် ဗားကရာလမ်း၊

အမှတ်(၁၆၀)၊ မီးသတ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာေန ပုဂံေညာင်ဦးမိနယ်အသင်း (ရန်ကန ု )် ၏ အလုပအ ် မေဆာင်အဖွဲ(အဖွဲဝင်) ဦးေသာ်ဒါ (ညန်ကားေရးမှး-

ငိမး် )၊ ေဒေမာ်ေမာ်စိုး (ဦးစီးအရာရှ၊ိ ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ မီးသတ်ဦးစီး

ဌာနမှးုံး)တိ၏ ု မိခင်သည် ၁၃-၁-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၅-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်

မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အသင်းဝင်များ လိုက်ပါပိုေဆာင်ကပါရန် အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ မွနး် တည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် ထွက်ပါမည်။)

အမေဆာင်အဖွဲ

ပုဂံေညာင်ဦးမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ တန်ေဆာင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ေရတွင်း ဒါယကာကီး

ေဒါက်တာမျ ိးသန့်

ေဆးုံအုပ်ကီး၊ အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီး (ပုသိမ်)

အသက် (၅၈) ှစ်

ဝါးခယ်မမိေန (ဦးေမာင်တင်-ေဒစန်းတင်)တို၏သား၊ ရန်ကုန် မိေန [ဦးစိန်ဝင်း(မိနယ်လပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ-ငိမ်း)]-ေဒသန်းသန်းွဲ တို၏သားသမက်၊ ေဒတင်တင်မိုး (လ/ထအေထွေထွမန်ေနဂျာ၊ MFTB)၊ ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး (ညန်ကားေရးမှး)-ေဒခိင ု ခ ် င ို ေ ် လး (ဒု-ညန်ကားေရးမှး၊ ြပည် ေထာင် စု တ ရားလ တ် ေတာ် ခ ျပ် ုံး )၊ ဦးသက် ခ ျစ် ေ ဆွ (SANTI ENGINEERING)-ေဒခင်ခင်မိုး၊ ဦးေဇာ်လမ်းမိုး (လ/ထအင်ဂျင်နီယာ၊ ြမန်မာ့ေလေကာင်း)-ေဒချစ်စုလင်းတို၏အစ်ကို၊ ေဒါက်တာေအးေအးမိုး (မိနယ်ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်)၏ချစ်လှစွာ ေသာခင်ပွန်း၊ မသက်ြမတ်ိုးဦး(Final Part II, UM I)၊ မခင်ငိမ်းချမ်းခင် (2nd MB .UM I)တို၏ချစ်လှစွာေသာဖခင် ေဒါက်တာမျ ိးသန့်သည် ၁၃-၁၂၀၂၀ (တနလာေန့) မွန်းလွဲ ၁၂:၄၅ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၊ ခုတင်(၅၀၀) အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုသ ံ စ်ကီး၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၅-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) ညေန ၄ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ် မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု


ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၀

ြမန်မာ-တုတ်ဆက်ဆံေရး ပိုမိုရင်းှီးမရှိေစေရး အ ကံြပသုေတသီအဖွဲ များ ေဆွးေွး ရန်ကုန်

ဇန်နဝါရီ

၁၄

ေခတ်သစ်တွင် ြမန်မာ-တုတ်ဆက်ဆံေရး ပိုမိုနီးကပ်ရင်းှီးအကမ်းတဝင် ရှိေစေရးအတွက် မျက်ေမှာက်ေခတ် တုတ်ိုင်ငံှင့် ကမာ-ြမန်မာ-တုတ် အ ကံြပသုေတသီအဖွဲများ၏ ေဆွးေွးပွဲကို ရန်ကုန်မိ မဂလာေတာင်ွန့် မိနယ် ကန်ရိပ်သာလမ်းှင့် ဦးေအာင်ြမတ်လမ်းေထာင့်ရှိ Wyndham Grand Yangon Hotel ၌ ယေန့နံနက် ၉ နာရီက ြပလုပ်ခဲ့သည်။ အမှာစကားများ ေြပာကား အခမ်းအနားတွင် ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန ြမန်မာိုင်ငံမဟာဗျဟာှင့် ိင ု င ် တ ံ ကာေလ့လာေရးအဖွဲ ဥက ဦးွန့်ေမာင်ရန ိှ  ် င ှ ့် တုတြ် ပည်သ့ူ သမတ ိုင်ငံ ိုင်ငံြခားဘာသာ ပုံှိပ်ထုတ်ေဝေရးအဖွဲဥက မစတာ ဒူဇန်ယွန်းတိုက အဖွင့်အမှာစကားများ

ေြပာကားခဲ့ကပီး

မျက်ှာစုံညီအစည်းအေဝးှင့်

ပတ်သက်၍ ြမန်မာိုင်ငံ ကုန်သည်များှင့် စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချပ်၊ ယူနန်လမ ူ သိ  ပအ ံ ကယ်ဒမီ၊ မဟာဗျဟာှင့် ိင ု င ် တ ံ ကာေလ့လာေရး သုေတသနစင်တာ(ြမန်မာ)၊ တုတအ ် လယ်ပင ို ်း ဟွာေဇာင်းသိပ ံ င ှ ့် နည်းပညာ တကသိလ ု ၊် ိင ု င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီးဌာန ြမန်မာိင ု င ် ံ မဟာဗျဟာှင့် ိင ု င ် တ ံ ကာ ေလ့လာေရးအဖွဲတိမ ု ှ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက အမှာစကားများ အသီးသီး ေြပာကား ကသည်။

၂၀၂၀ အာရှချန်ပီယံလိဂ် အကိေြခစစ်ပွဲ ပထမအဆင့်တွင် ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်း အေရးနိမ့်

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ၂၀၂၀ ရာသီ အာရှချန်ပီယံလိဂ်အကိေြခစစ်ပွဲ ပထမ အဆင့်ပွဲစ်များကို

ယေန့ ဖတ်စရာ

ပွဲကိုထိန်းချပ် ပွအ ဲ စ ၄ မိနစ်မှာပင် ဆီရက်စအ ် သင်း အဖွငဂ ့် ိုးရခဲ့ ပီး

ယေန့ညေနပိုင်းက ကျင်းပရာ

မန်ဒီက သွင်းယူခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ယင်းေနာက်ပိုင်းတွင်

ဖိလစ်ပင ုိ  ် င ုိ င ် ံ မနီလာမိရှိ ရီဇယ်လအ ် မှတတ ် ရကွငး် ၌

ဆီရက်စ်အသင်းက ပွဲကိုထိန်းချပ်ကာ မိနစ် ၄၀ တွင်

ယှ် ပိင်ကစားသည့် ဖိလစ်ပင ို က ် လပ် ဆီရက်စအ ် သင်း

မာရာွနက ် ဒုတယ ိ ဂိုး သွင်းယူခသ ဲ့ ည်။ ရှမ်းယူက ို တ ် က်

ှင့် ြမန်မာကလပ် ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းတိုပွဲတွင်

အသင်းသည် ဒုတယ ိ ပိင ု း် တွင် ဂိးု ြပန်ရရန် ကိးပမ်းလာ

ဆီရက်စ်အသင်းက သုံးဂိုး-ှစ်ဂိုးြဖင့် အိုင်ရခဲ့သည်။

ပီး ၇၃ မိနစ်တွင်

ြမန်မာိုင်ငံ အမျ ိးသား

လူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင်ဖွဲ စည်း

စာမျက်ှာ ၁၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် ေြပးခုန်ပစ်ပိင်ပွဲှင့် ဆုေပးပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၄

စာမျက်ှာ ၁၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

စာမျက်ှာ » ၇

အြပန်အလှန် အကျ ိးြဖစ်ထွန်းေစ မည့် သမိုင်းဝင်ခရီးစ်

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီး

စာမျက်ှာ » ၆

ဌာန အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီး ဌာနှင့် ြမန်မာိုင်ငံေြပးခုန်ပစ်အဖွဲ ချပ်တို ပူးေပါင်းကျင်းပေသာ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် တိင ု း် ေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် အသက်(၂၅)ှစ်ေအာက် ေြပးခုန်ပစ် ပိင်ပွဲကို

ယေန့မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင်

ဝဏသိဒအ ိ ားကစားပိင်ကင ွ း် ၌ ကျင်းပ သည်။ ယေန့ပိင်ပွဲများ၌

အမျ ိးသား

ကီလမ ုိ တ ီ ာ (၂၀) လမ်းေလာက်ပိင်ပဲွ တွင် ပထမ စည်သူေအာင် (ရှမ်းြပည် နယ်)၊ ဒုတိယ

စလင်းထက်ေအာင်

ြမန်မာစံချ ိန်စံန်းများ သတ်မှတ်ြခင်း

စာမျက်ှာ » ၁၀

ဘာစီလိုနာအသင်းက နည်းြပ ဗယ်လ်ဗာဒီအား နည်းြပအြဖစ်မှ ထုတ်ပယ်

စာမျက်ှာ » ၁၇

(ဧရာဝတီ)၊ တတိယ ဇွမ ဲ ာန်ထူး (ပဲခူး)၊ အမျ ိးသား သံြပားဝိုင်းပစ်ပိင်ပွဲတွင် ပထမ ထက်ေဝယံ(ရှမ်း)၊

ဒုတိယ

င်းမိုးေအာင် (ရန်ကုန်)၊

တတိယ

ေအာင်ထက်ြမတ် (စစ်ကိုင်း)တိုအား အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန ညန်ကားေရးမှးချပ် ဦးမျ ိးလင်က စာမျက်ှာ ၁၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြပည်သူ့လတ်ေတာ် တိုင်ကားစာှင့် အသနားခံစာဆိုင်ရာေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များ စာမျက်ှာ » ၁၈

Profile for Myanmar Newspaper

15 Jan 20  

15 Jan 20  

Advertisement