Page 1

ကီးမားေသာအကျ ိးကိုရိုင် အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့် ငယ်စ်က ကုသိုလ် ေကာင်းမြပရန် ေမ့ေလျာ့ေနခဲေ ့ သာ်လည်း ေနာင် ကီးြပင်းလာေသာအခါ သူေတာ်ေကာင်းပညာရှတ ိ ၏ ို အဆုံးအမကိရ ု ၍ မေမ့မေလျာ့ဘဲ ေကာင်းမကုသလ ို ် ြပြခင်းြဖင့် ကီးမားေသာ မဂ်ဖလ ို အ ် ကျ ိးကိရ ု ိင ု ၏ ် ။ ထိသ ု ြို ပိင ု ြ် ခင်းကို ြမတ်စွာဘုရားသည် ချ ီးမွမ်းေတာ် မူ၏။

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ သီတင်းကတ်လဆန်း ၁၄ ရက်၊ စေနေန့။

ေလာကဝဂ်(ဓမပဒ-၁၇၂)

Saturday 12 October 2019

၉၈၀၀

အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဥက မန်းဝင်းခိင ု သ ် န်း ြမဝတီမိ၌ကျင်းပသည့် ကွနက ် ရစ်လမ်းသစ်ဖင ွ ပ ့် အ ဲွ ခမ်းအနား တက်ေရာက် ြမဝတီ ေအာက်တဘ ုိ ာ ၁၁ အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဥက မန်းဝင်းခိင ု သ ် န်းသည် ယေန့ နံနက်ပင ုိ း် တွင် (၆၄)ှစေ ် ြမာက်

ကရင်ြပည်နယ်ေန့ကုိ

ကိဆိဂ ု ဏ ု ြ် ပေသာအားြဖင့် ဖွငလ ့် စ ှ သ ် ည့် ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတီခိင ု ် ြမဝတီမိရှိ သုခလမ်းကွနက ် ရစ်လမ်းသစ်ဖင ွ ပ ့် ဲွ အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်ပီး ထီးချားရားေကျးရွာသို သွားေရာက်ကာ ေဒသခံြပည်သမ ူ ျားှင့် ေတွဆုသ ံ ည်။ ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက် သုခလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းသစ်ဖွင့်ပဲွ အခမ်းအနားကို နံနက် ၉ နာရီတင ွ ် ကျင်းပရာ ြမဝတီမိနယ် စည်ပင်သာယာ ေရးအဖွဲ ဝန်ထမ်းများက သာယာစည်ပင်မိြပတစ်ခင ွ ် ေတးသီချင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊

ေဒသခံေကျာင်းသား

ေကျာင်းသူများက တိင ု း် ရင်းသားအက၊ ြမန်မာအက၊ ကရင် ဒုးံ ယိမး် အကများြဖင့် လည်းေကာင်း ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက် ကသည်။ ရှငး် လင်းတင်ြပ ထိေ ု နာက် မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ အမေဆာင် အရာရှိ ဦးေစာေရာဘတ်ထးူ ၊ ကရင်ြပည်နယ် JMCS ဒုတယ ိ ဥက ေစာဖိးု ဒိ ု င ှ ့် မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီဝင် ဦးစိနေ ် သာင်းတိက ု သက်ဆင ုိ ရ ် ာကများအလိက ု ် လုပင ် န်း ေဆာင်ရက ွ မ ် အေြခအေနများကိ  ု ရှငး် လင်းတင်ြပသည်။ ယင်းေနာက်

သုခလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းသစ်အား

အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဥက မန်းဝင်းခိင ု သ ် န်း၊ ကရင်ြပည်နယ် လတ်ေတာ်ဒတ ု ယ ိ ဥက စာမျက်ာှ ၄ ေကာ်လံ ၁ သို 

အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဥက မန်းဝင်းခိင ု သ ် န်း ြမဝတီမိ သုခလမ်းကွနက ် ရစ်လမ်းသစ်အား တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားှငအ ့် တူ ကည့ ် စစ်  ေဆးစ်။

သီတင်းကတ်ုံးပိတ်ရက်တွင် ေချာင်းသာကမ်းေြခ၌ အပန်းေြဖသူများြဖင့် စည်ကား ေနြပည်ေတာ် ေအာက်တဘ ုိ ာ ၁၁

ယေန့ ဖတ်စရာ

ဧရာဝတီတင ုိ း် ေဒသကီး၏ နာမည်ေကျာ်ပင်လယ်ကမ်းေြခ

မိဘှင့်သားသမီး

ုးံ ပိတရ ် က်ကာလများတွင် ယခင်စ ှ မ ် ျားထက် ေပျာ်ရင်စာွ

ဆက်ဆံေရးအတွက်

တစ်ခြု ဖစ်သည့် ေချာင်းသာကမ်းေြခ၌ ယခုစ ှ သ ် တ ီ င်းကတ် လာေရာက်အပန်းေြဖသူများြဖင့် စည်ကားလျက်ရသ ိှ ည်။

သီတင်းကတ်းံု ပိတရ ် က်အစပိင ု း် ရက်မာှ ပင် ေချာင်းသာ

ကမ်းေြခတစ်ေလာက် ေပျာ်ရင်စာွ ေရကစားသူများ၊ အနီး

အဘိဓမာ စာမျက်ှာ » ၆

ဝန်းကျင်ရိှ ဖိးု ကုလားကန်း၊ သဲြဖကန်းများသို စက်တပ်ေလှ များြဖင့်

သွားေရာက်လည်ပတ်သူများ၊ နာမည်ေကျာ်

ေကျာက်ေမာင်မ ှ ကမ်းေြခ၊ ဆင်စခန်း စသည့ေ ် နရာများသို

ရာြပည့်အကိ

ေတွရသည်။

အမျ ိးသားေအာင်ပွဲေန့ကို

များ၏ ကည်းူ ဖွယစ ် ကားသံများှင့် ေချာင်းသာကမ်းေြခမှ

ကိဆိုဂုဏ်ြပပါ၏

ခရီးသွားလည်ပတ်သမ ူ ျား အထူးများြပားလျက်ရသ ိှ ည်ကုိ သိပ ု ါ၍ ေချာင်းသာကမ်းေြခသို လာေရာက်လည်ပတ်သူ

တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျား၏ စကားသံများကို ေမးြမန်းေရးသားလိက ု ် ရပါသည်။

စာမျက်ာှ ၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

စာမျက်ှာ » ၈

ေကးမုသ ံ တင်းစာတွင် ြမန်မာယူနက ီ ဒ ု စ ် စ ံ နစ်ကို ေအာက်တဘ ို ာ ၁ ရက်မှ စတင်အသုးံ ြပ ထုတေ ် ဝပါသည်။


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

မနက်ြဖန်မွန်းတည့်ချ ိန်အထိ ခန့်မှန်းချက်

ေနြပည်ေတာ် ေအာက်တိုဘာ ၁၁ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး အထက်

ဝါလကင်းလွတ် သီတင်းကတ်

ပိင ု း် ၊ ကချင်ြပည်နယ်င ှ ့် ချင်းြပည် နယ်တိုတွင်

"ဝါလကင်းလွတ် သီတင်းကတ်"ဟူသည့်ဆိုစကားှင့်အညီ ြမန်မာတို၏

ေနရာအှံအြပား၊

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ေအာက်

ိုးရာယ်ေကျးမ သီတင်းကတ်ကာလအစ်အလာများကို ြမင်ေတွရာမှာ

ပိုင်း၊

စိတ်ကည်ူးချမ်းေြမ့ဖွယ်ြဖစ်သည်။ ဤရာသီကာလတွင် ြမန်မာတိုအဖို

မေလးတိုင်းေဒသကီး၊

တနသာရီတင ို ်းေဒသကီး၊ ရှမ်းြပည်

ကျက်သေရမဂလ  ာအြဖာြဖာှငြ့် ပည့စ ် သ ံု ည့် ေကာင်းေသာအစ်အလာတို

နယ်(ေြမာက်ပိုင်းှင့် ေတာင်ပိုင်း)

ကိုြပလုပ်ကသည်။

ှင့် ရခိုင်ြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာ

ဝါလကင်းလွတသ ် ည်ဆရ ို ာ၌ ရဟန်းသာမေဏများအဖို ဝါဆိ၊ု ဝါေခါင်၊

စိပ်စိပ်၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ပဲခူးတိုင်း

ေတာ်သလင်းတည်းဟူေသာ ဝါတွင်းသုံးလကာလပတ်လုံး ရဟန်းသံဃာ

ေဒသကီး၊ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊

ေတာ်များ သီတင်းသုံးရာေကျာင်းတိက ု ၌ ် ပင် ဝါဆိ၊ု ဝါကပ်ေတာ်မူ ကပီးေနာက်

ကယားြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်

ထိသ ု ုံးလတာကာလ ပီးဆုံးြခင်း၊ လွတေ ် ြမာက်ြခင်းြဖစ်သည်။ ရာသီကာလ

ှင့် မွန်ြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာ

အားြဖင့် မိုးေလကင်းစင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီကာလြဖစ်ပီး စပါးေကာက်

ကျဲကျဲှင့် ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့်

ှံများလည်း ေပါက်ပွားထွက်ေထာင်လာေသာ ကာလြဖစ်သည်။

ြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချန်းရွာမည်။ ရွာရန်ရာန်း

အများြပည်သတ ူ အ ုိ ဖို သီတင်းကတ်ကာလကို မီးထွန်းပွေ ဲ တာ်ကာလ

၈၀ ြဖစ်သည်။

ဟုသာ အကမ်းဖျင်းသိရန ိှ ားလည်ထားသည်ထက် သီတင်းကတ်၏ အှစ် သာရှင့်အဓိပာယ်  ကို ပိုမိုသိရှိနားလည်ထားမည်ဆိုပါက ေကာင်းေသာ

ပူတာအိုေဒသ နယ်စပ်ေတာင်တန်းသာသနာြပ

အကျ ိးများ ပွားတိးု ိင ု မ ် ည်ြဖစ်သည်။ သီတင်းကတ်ရာသီကာလတွင် ရဟန်း သံဃာတိ ု င ှ စ ့် ပ်လျ်း၍ ထူးြခားေသာပွေ ဲ တာ်မှာ ပဝါရဏာပွေ ဲ တာ်ြဖစ်သည်။ ပဝါရဏာဟူသည်မာှ ပါဠိအားြဖင့် "ဖိတ် ကားြခင်း၊ ေတာင်းပန်တက ုိ တ ် န ွ း် ြခင်း" ဟု အဓိပာယ်ရသည်။ သီတင်းကတ်လြပည့ေ ် န့ သင့ေ ် လျာ်ေသာအချ ိန်အခါ၌ ရဟန်းသံဃာ ေတာ်များ သိမသ ် ာသနိကအေဆာက်အအု၌ ံ စုးံု ကာ ပဝါရဏာြပကသည်။ သိကာအကီးဆုံးမေထရ်က " တပည့ေ ် တာ်သည် သံဃာကိဖ ု တ ိ ် ကားပါ၏။ တပည့ေ ် တာ်၏အြပစ်ကို ြမင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကားေသာ်လည်းေကာင်း၊ သံသယရှိေသာ်လည်းေကာင်း တပည့်ေတာ်အား သနားေသာအားြဖင့် ေြပာဆိသ ု တိေပးကပါ။ အြပစ်က ုိ ၍  ကုစားပါမည်" ဟု သုးံ ကိမတ ် င ုိ တ ် င ုိ ် သံဃာအား ဖိတ်ကားတိုက်တွန်းသည်။ ထိေ ု နာက် မေထရ်စ် ဝါစ်အလိက ု ် သံဃာကုနသ ် ည်အထိ သုံးကိမစ ် ီ ိေ ု သစွာဖိတ် ကားကသည်။ ဖိတ် ကားပီးတိင ု း် သံဃာေတာ်များက သာဓု သုံးကိမေ ် ခကသည်။ ဤသို ရဟန်းေတာ်အချင်းချင်း အြပန်အလှနဖ ် တ ိ ် ကား တိုက်တွန်းေသာပွဲကို ပဝါရဏာပွဲဟုေခသည်။ အြပစ်ရှိက ြပြပင်ေပးရန်

မိုး/ဇလ

သံဃာေတာ်များအတွက် ကထိန်အလှေငွေပးအပ် ရန်ကုန် ေအာက်တိုဘာ ၁၁ နယ်စပ်ေဒသ ဗုဒသာသနာ တည်တံ့ ထွန်းကားြပန့်ပွားေရးကို ရည်ရွယ်၍ ေရဆံပင်ဆရာေတာ် ဦးေဆာင်ေသာ တပည့ဒ ် ါယကာ၊ ဒါယိကာမများသည် ကချင်ြပည်နယ် ပူတာအိုေဒသ နယ်စပ် ေတာင်တန်းသာသနာြပ သံဃာေတာ်များအတွက် ပမအကိမ် ေြမာက် ကထိနအ ် လှေတာ်င ှ ့် ပူတာ အိေ ု ဒသ မချမ်းေဘာမိနယ် ေကာင်းမ လုေ ံ စတီေတာ်တင ွ ် တည်ေဆာက်ေန

ေသာ သမဏသုခသံဃာ့ေကျာင်း ေဆာင်ေတာ်အတွက် အလှေတာ်ေငွ လှဒါန်းပွဲ ေရစက်ချဓမသဘင်ကို မရမ်းကုနး် မိနယ် တံတားေလးလမ်းဝ သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီး ဌာန ဇမသီရဗ ိ မ ိ ာန်ေတာ်၌ ေအာက်တို ဘာ ၉ ရက် ဗုဒဟူးေန့တွင် ကျင်းပခဲ့ သည်။ သမဏသုခ သံဃာ့ေကျာင်းေဆာင် အတွက် င်းဟုတပ ် ရဟိတ ေဖာင်ေဒး ရှင်းက ေငွကျပ်သန ိ ်း ၅၀၀၊ ေရဆံပင်

ဆရာေတာ်ကို အမှးထား၍ ေရဆံပင် ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများက ေငွကျပ် သိန်း ၁၂၅၀၊ ကထိန်အလှေတာ် အတွက် ေငွကျပ် သိန်း ၆၀ တိုကို လှဒါန်းကသည်။ ေရဆံပင်ဆရာေတာ်မှ ''ြမတ်ဗဒ ု ၏  မှာတန်းသုံးြဖာေဒသနာ'' တရားေတာ် ကို ေဟာကားချ ီးြမငခ ့် သ ဲ့ ည်။ ေပ ၉၀ x ၄၅ ေပ ှစ်ထပ် သမဏသုခသံဃာ့ ေကျာင်းေဆာင်ေတာ်သည် အေချာ ပီးစီးသည်အထိ ေငွကျပ် သိန်း ၃၀၀၀

ခန့် ကုနက ် ျမည်ဟု ခန့်မန ှ ်းထားသည်။ သံဃိက ေကျာင်းေဆာင်အလှ ကုသိုလ် ပါဝင်လိုကသူများအေနြဖင့် ဦးသိုက်ေရ (ဥက) ေကာင်းမလုံ ေစတီေတာ် ေဂါပကအဖွဲ ၀၉၄၂၅၃၀၆၀၉၁ ေရဆံပင် အကျ ိးေတာ် ေဆာင်အဖွဲ မရမ်းကုနး် မိနယ် (၈) ရပ်ကွက် ေရကူးမိမေကျာင်းတိုက် ၀၉-၄၅၆၇၀၀၀၀၁၊ ၀၉၉၆၈၅၈၀၆၇၆ တိုသို ဆက်သွယ် လှဒါန်းိင ု သ ် ည်။ သတင်းစ်

ပူတာအို၌ ဘယ်လ်ဂျ ီယံိုင်ငံမှ အထူးကုဆရာဝန်များ အခမဲ့ခွဲစိတ်ကုသေပး

အတွက် ဖိတ်ေခေသာပွဲလည်းြဖစ်သည်။ ဗုဒဘာသာဝင်  ြမန်မာတိအ ု ေနြဖင့် ဝါလကင်းလွတသ ် တ ီ င်းကတ်တင ွ ် ဘိုးဘွားမိဘ၊

ဆရာသမားများှင့် အထက်လူကီးအကီးအကဲများ၊

သက်ကီးဝါကီးများအား ရဟန်းသံဃာတို ေတာင်းပန်မြပလု  ပသ ် ကဲသ ့ ုိ ပူေဇာ် ကန်ေတာ့ကသည်။ ဤကဲ့သို ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ြခင်းသည် ဝန်ချေတာင်းပန် သည့်သေဘာ၊ အြပစ်ကီးငယ်တို ပေပျာက်ေစသည့်သေဘာများ ပါဝင်ေန သြဖင့ ် ြမန် မာ့ ယ ် ေ ကျးမ မဂ  လာရှိ ေသာေကာင်း မွ န ် သ ည့ ် ထုံး တမ်း စ်လာြဖစ်သည်။ များထိုလူတို ဆီမီးထွန်းညိပူေဇာ်သည့် သီတင်းကတ်ပွဲေတာ်သည် ြမတ်စွာဘုရားရှင် တာဝတသာနတ်ြပည်မှ လူ့ြပည်သို ဆင်းသက်ေတာ်မလ ူ ာ သည်ကုိ အေကာင်းြပသည့် ပွေ ဲ တာ်ြဖစ်သည်။ တာဝတသာနတ်ြပည်ရရ ိှ ာ ြမင်းမိုရ်ေတာင်ထိပ်မှ ဆင်းသက်ေတာ်မူလာသည်ကို ကိဆိုပူေဇာ်ေသာ အားြဖင့် မီးြမင်းမိရ ု ပ ် ၊ွဲ ဆီမီးြမင်းမိရ ု ပ ် ွဲ ဆင်ယင်ကျင်းပြခင်းလည်းြဖစ်သည်။ ြမတ်စွာ ဘုရားရှင်ကိုရည်မှန်း၍ မီးရှး၊ မီးပန်းများ၊ မီးပုံးများ၊ ဆီမီး ေရာင်စမ ုံ ျား၊ လပ်စစ်မီးလုံး၊ မီးဆိင ု ်းအသွယသ ် ယ ွ တ ် ြို ဖင့် ပူေဇာ်မြပလာက  သည်။ တာဝတသာနတ်ြပည်ရှိ စူဠာမဏိေစတီေတာ်အား ရည်မှန်း၍ မီးပုံးပျံများ လတ်တင်ပူေဇာ်ကသည်။ သိုြဖစ်ရာ ဝါလကင်းလွတ် သီတင်းကတ် အခါသမယတွင် ရဟန်း သံဃာေတာ်များှင့် ြပည်သူ ြပည်သားများ အစ်အလာေကာင်းများြပလုပ် ကရာ၌ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ မိဘ၊ ဆရာသမား၊ သက်ကီးဝါကီးများအား မွန်ြမတ်ေသာစိတ်ထားြဖင့် ရည်မှန်းပူေဇာ်ိုင်ပါေစေကာင်း။

ပူတာအို ေအာက်တိုဘာ ၁၁ ကချင်ြပည်နယ် ပူတာအိုမိတွင် သီတဂူဆရာေတာ်ကီး၏ ဦးေဆာင် လမ်းန်မ၊ ထူးေဖာင်ေဒးရှင်းှင့် ပူးေပါင်းအဖွဲများ၏ ဝိုင်းဝန်းကူညီ ပံပ ့ းုိ မြဖင့် ဘယ်လဂ ် ျ ီယံင ုိ င ် မ ံ ှ ခွစ ဲ တ ိ ် အထူးကု ဆရာဝန်ကီးများသည် ေအာက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင် ေြခာက် ရက်ေြမာက်ေန့အြဖစ် ပူတာအိေ ု ဒသခံ များအား အခမဲ့ ေဆးကုသေပးေနမ

များကို ဆက်လက်ြပလုပ်ေပးခဲ့ ေကာင်း သိရသည်။ ခွဲစိတ်ကုသမများ ြပလုပ်ေပး ပမေြမာက်ေန့အထိ သွားှင့် ခံတင ွ ်းေဝဒနာရှင် ၄၀၆ ဦး၊ တ်ခမ်းကွဲ အာေခါင်ကေ ဲွ ဝဒနာရှင် ၃၇ ဦး၊ မီးေလာင်ဒဏ်ရာေဝဒနာရှင် ၅၉ ဦး၊ အမာရွ တ ် အဖုအကျ ိတ်ေဝဒနာရှင် ၂၂ ဦး စုစေ ု ပါင်း လူနာ ၅၂၄ ဦး ကုသ ေပးခဲ့ပီး ၎င်းအထဲမှ ၅၇ ဦးအား

ခွဲစိတ်ကုသမများ ြပလုပ်ေပးခဲ့ ေကာင်း ထူးေဖာင်ေဒးရှင်း ပညာဒါန ေဘာ်ဒါေဆာင် ေကျာင်းအုပခ ် ျပ်ေရး မှး ေဒချာေယာ်ရဲထံမှ သိရသည်။ အဆိုပါ ေဆးကုသမများကို သီတဂူဆရာေတာ်ကီး၏ ဦးေဆာင် လမ်းန်မြဖင့  ် ထူးေဖာင်ေဒးရှင်းှင့် ပူးေပါင်းအဖွဲ များ၏ ပံ့ပးုိ ကူညီမြဖင့် ဘယ်လ်ဂျ ီယံိုင်ငံမှ Dr. Patrick Tonnard ဦးေဆာင်ေသာ ခွဲစိတ်

စာတည်းမှးချပ် - ဦးဝင်းေရ

သတင်းေထာက်မှး

- ဦးြမင့်စိုး

စာတည်းမှး

- ဦးဝင်းိုင်

ဘာသာြပန်စာတည်းများ

- ဦးေဇာ်ဝင်း၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

စာတည်းများ

- ဦးစန်းေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

အကီးတန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးိုင်လင်းကည်၊

ေဒခင်ခင်သက်၊ ေဒယုဝါဝါ၊ ေဒသီသီမင်း ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ် (၀၀၆၄၀)၊

themirror.npt@gmail.com

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(် ၀၀၇၇၁)ြဖင့် ေကးမုံသတင်းစာတိုက်က ထုတ်ေဝသည်။

၁၉၅၇ ဧပီ ၁၆ တွင် စတင်တည်ေထာင်သည်။

www.facebook.com/themirrordaily

အထူးကုဆရာဝန်ကီး ၁၂ ဦး၊ ြမန်မာ ိင ု င ် မ ံ အ ှ ထူးကု ဆရာဝန်ကီး ေြခာက် ဦးတိုက ယခုလ ၆ ရက်မှ ၁၁ ရက် အထိ ေြခာက်ရက်တင ို တ ် င ို ် ပူတာအို မိ ခုတင် (၁၀၀) ဆံ့ ေဆးုတ ံ င ွ ် သွား ှင့်ခံတွင်း၊ တ်ခမ်းကွဲ၊ အာေခါင်ကွဲ လူနာများကို ေန့စ် ခွစ ဲ တ ိ က ် သ ု မများ၊ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ ် ရှာက်မများ  ြပလုပ် ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ဖုန်ကန်(ပူတာအို)

အငယ်တန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ေဒစန်းယ်ဥ၊

ဦးသက်ေထွး၊ ဦးကိုမင်း

ေဒခင်စစ ု လ ု င်  ၊ ေဒေနဇာဇာထွန်း၊ ဦးေအးမင်းသူ၊ ေဒမာမာစိုး ဓာတ်ပုံသတင်းေထာက်

- ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁ ရန်ကုန်ုံးခွဲ

- အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗလလမ်းေထာင့၊် ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ

- ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမ/ံ ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန့်ချ ိေရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

မှနေ ် ြပာင်းအသုးံ ြပခွစ ဲ တ ိ က ် သ ု မပညာရပ်အပါအဝင် ေဆးပညာဘာသာရပ်များအားလုးံ ပိုမိုတိုးတက်ဖွံဖိးေစေရး အတတ်ိုင်ဆုံးပံ့ပိုးေဆာင်ရွက်သွားမည် ရန်ကုန် ေအာက်တိုဘာ

၁၁

ရှင်ကီးများ၊ ပါေမာကများပါဝင်သည့် အဖွဲများဖွဲစည်း၍

ြမန်မာိင ု င ် မ ံ န ှ ေ ် ြပာင်းအသုးံ ြပ ခွစ ဲ တ ိ က ် သ ု မပညာရပ်အဖွဲ

ေဆးှငေ ့် ဆးပစည်းဝယ်ယေ ူ ရး၊ စ်ဆက်မြပတ် ေဆးပညာ

(Endoscopic Surgical Society, Myanmar) က ကီးမှး

သင်ကားေရးှင့် ခွစ ဲ တ ိ က ် ပ ု ညာအပါအဝင် ေဆးပညာ

ကျင်းပသည့် စတုတအကိမ်ေြမာက် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ဘာသာရပ်များ ပိမ ု ဖ ုိ ံွ ဖိးတိးု တက်ေစေရးအတွက် အ ကံeာဏ်

ညီလာခံဖင ွ ပ ့် အ ွဲ ခမ်းအနားကို ယေန့နန ံ က်ပင ို ်းက ရန်ကန ု ်

များရယူေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရပ ှိ ါေကာင်း၊ ယခုကသ ဲ့ ို ညီလာခံ

မိရှိ Novotel Hotel Max ၌ကျင်းပသည်။

ကီးကျင်းပိုင်ေရး

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာေရးှင့် အားကစား

ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရွက်ခဲ့ကသူများ

အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ ရရှိိုင်မည်ြဖစ်

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာြမင်ေ ့ ထွးက ကမာတစ်ဝန်းတွင် ခွစ ဲ တ ိ က ် သ ု မပညာရပ်နယ်ပယ်င ှ ့် ခွစ ဲ တ ိ ်

ယခုညီလာခံကီးမှတစ်ဆင့် ြမန်မာိုင်ငံမှဆရာဝန်

ကုသမပစည်းကိရိယာများသည် လျင်ြမန်စွာဆန်းသစ်

များ မှန်ေြပာင်းအသုံးြပခွဲစိတ်ကုသမ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ

တိုးတက်လျက်ရှိရာ

မိမိတိုိုင်ငံ အေနြဖင့် ယခုကဲ့သို

ဗဟုသတ ု ၊ ကမ်းကျင်မပိ  င ု ်းဆိင ု ရ ် ာနည်းပညာှင့် နည်းစနစ်

ညီလာခံမျ ိးတွင် ပညာရပ်ဆင ို ရ ် ာ ဆန်းသစ်တထ ီ င ွ မ ် များ၊ 

များ၊ ိုင်ငံတကာမှအေတွအ ကံများကို ရရှိိုင်မည်ြဖစ်ပါ

တိုးတက်ြဖစ်ထန ွ ်းမများ၊ ိင ု င ် တ ံ ကာမှအေတွအ ကံများကို

ေကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် မှန်ေြပာင်းအသုံးြပခွဲစိတ်

ပညာရှင် ကီးများက ေဝမေဆွးေွးကြခင်းြဖင့် ြမန်မာိင ု င ် မ ံ ှ

ကုသမပညာရပ်အပါအဝင်

ေဆးပညာရှင်များ၊ အထူးသြဖင့် မျ ိးဆက်သစ်ေဆးပညာ

အားလုံး ပိုမိုတိုးတက်ဖွံဖိးေစေရး အတတ်ိုင်ဆုံးပံ့ပိုး

ရှငမ ် ျားအတွက် များစွာအကျ ိးရှေ ိ စမည်ြဖစ်ပီး ထိမ ု တ ှ စ်ဆင့်

ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

အဆိုပါေဆးပညာရှင်များကုသမေပးမည့်

ြပည်သူများ

ဆက်လက်၍

အတွက်လည်း များစွာအကျ ိးရှိေစမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ စွမ်းရည်များတိုးတက်ြမင့်မားေရး ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရွက် မိမိတိုဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ယခုကဲ့သို ိုင်ငံတကာ ှင့်ချ ိတ်ဆက်၍

ေဆးပညာကနယ်ပယ်အသီးသီး

တိုးတက်ေစေရးေဆာင်ရက ွ ေ ် နမများကို အားေပးေဆာင်ရက ွ ် လျက်ရှိပီး ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် ိုင်ငံတကာတကသိုလ် များသို အင်တာနက်ကန ွ ရ ် က်မခ ှ ျ ိတ်ဆက်၍ ပညာေတာ်သင် သွားေရာက်ြခင်းများကိုလည်း ခွင့်ြပေစလတ်လျက်ရှိပါ ေကာင်း၊ တိင ု း် ေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ မိနယ် ေဆးုမ ံ ျားှင့် တိက ု န ် ယ်ေဆးုမ ံ ျားတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင် ေနကေသာ ဆရာဝန်များ၏အေြခခံခွဲစိတ်ကုသမဆိုင်ရာ စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့် အေြခခံေမ့ေဆးပညာစွမ်းေဆာင်ရည် ြမင့်မားေရးအတွက်ကိုလည်း

သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်

ပါေမာကများ၊ ပညာရှင်ကီးများအစုအဖွဲမှ ဆက်လက် ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးေစလိပ ု ါေကာင်း၊ ထိြု ပင် မိနယ်ေဆးုမ ံ ျား

ေအာက်တိုဘာ

၁၁

ှင့် တိုက်နယ်ေဆးုံများမှ သူနာြပများ၊ ခွဲစိတ်ကုသမ

ေဆွးေွးေြပာကားသည့်

အေထာက်အကူြပပညာရှငမ ် ျား၏ စွမ်းရည်များ တိုးတက်

အေတွအ ကံများကိုအေြခခံ၍ မိမိတိုိုင်ငံ၏လူ့စွမ်းအား

ြမင်မ ့ ားေရးကိစရပ်  များကိလ ု ည်း ဝိင ု ်းဝန်းေဆာင်ရက ွ ် ကေစ

အရင်းအြမစ်အေြခအေန၊ စက်ပစည်းှငဘ ့် ာေရးအေြခ

လိုပါေကာင်း။

အေန စသည့်အေြခအေနအရပ်ရပ်ှင့်

ယခုညလ ီ ာခံကီးတွင် ေဆွးေွးမည်အ ့ ေကာင်းအရာ

ိုင်ငံတကာပညာရှင်များ၏

လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်

ေခါင်းစ်များသည် ေကာင်းမွန် ပီး အဆိပ ု ါအေကာင်းအရာ

မူေဘာင်င ှ ့် လမ်းြပေြမပုမ ံ ျား ချမှတေ ် ဆာင်ရက ွ သ ် ွားရမည်

များေဆွးေွးမများကို

ြဖစ်ပါေကာင်း။

တိုင်းေဒသကီးှင့်

ြပည်နယ်

အသီးသီးရှိ ဆရာဝန်များထံသလ ုိ ည်း မေဝေပးေစလိပ ု ါ

လူနာေဘးကင်းလုံြခံမဆိုင်ရာ

လူနာတစ်ဦး၏ေရာဂါရာဇဝင်ကို ေမးြမန်းြခင်းမှစတင်၍

ှီးေှာေဆွးေွးပွဲများ၊ ညီလာခံငယ်များကိုလည်း ြပလုပ်

ေရာဂါရှာေဖွြခင်း၊ ကုသမေပးြခင်း၊ ကုသမေပးပီးေနာက်

သွားေစလိပ ု ါေကာင်း၊ ိင ု င ် တ ံ ကာမှ ေဆးပညာရှငမ ် ျားကို

ြပန်လည်သန်စမ ွ း် ေရးေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်း စသည်ြဖင့် ကီးမား

ဖိတေ ် ခ၍ ေဆးကုသမလုပင ် န်းများ ပူးတွေ ဲ ဆာင်ရက ွ ြ် ခင်း

ကျယ်ြပန့်ပီး ပညာရပ်ေပါင်းစုံမှ ပညာရှင်များပူးေပါင်း

များကိုလည်း ပိုမိုေဆာင်ရွက်ေစလိုပါေကာင်း၊ ပညာရပ်

ေဆာင်ရွက်ရြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊

နယ်ပယ်ပမ ို တ ို ိုးတက်ြမင်မ ့ ားေရးအတွက် ယခုညလ ီ ာခံတင ွ ်

ေဆးပညာဘာသာရပ်အသီးသီးတွင် အငိမ်းစားေဆးပညာ

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်

ြပလုပ်မများသည့်ကာလ၊

ရပ်ေဝးရပ်နီးေဆွမျ ိး

လိအ ု ပ်ေသာအသုးံ အေဆာင်ပစည်းများ စုလ ံ င်စာွ ြဖင့်

တွင် ေဒသခံြပည်သမ ူ ျားသည် သီတင်းကတ်ကာလ

များြဖစ်သည်င ှ အ ့် ညီ ေကျးရွာအေတာ်များများတွင်

ယခုသတ ီ င်းကတ်ကာလတွင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်

ေကာင်းမကုသလ ို ြ် ပလုပရ ် န်င ှ ့် ရပ်ေဝးေဆွမျ ိးသား

သီတင်းကတ်ဘရ ု ားပွေ ဲ တာ်၊ သက်ကီးရွယအ ် မ ုိ ျား၊

သားငါး၊ လူသုံးကုနပ ် စည်း အေတာ်များများ ေရာင်း

ချင်းများအတွက် ကုသိုလ်ြပေရး၊ ဧည့်ခံေကးေမွး

ဆရာသမား၊ မိဘများ ပူေဇာ်ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်

ရေကာင်း၊ ေဈးဝယ်သမ ူ ျားက သီတင်းကတ်လတွင်

ေရးအတွက် ေဈးအတွင်း အထူးစည်ကားလျက်

ကသည်။

ရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးသားချင်းများ မိမိအရပ်ေဒသကို

အဆိပ ု ါပွေ ဲ တာ်များတွင် ပွပ ဲ ေ ူ ဇာ်ြခင်း၊ တည်ခင်း ဧည့်ခံြခင်းများအတွက်

ေရာင်းချလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ြပန်လာကေကာင်း၊ မိသားစုစုံချ ိန်တွင် ေကာင်းမ

ေဈးဝယ်မများေန၍ 

ကုသိုလ်ြပရန်၊ အဘိုးအဘွားများ၊ ဆရာမိဘများ

ေစတနာအရင်းခံများှငအ ့် ညီ သီတင်းကတ်ရာသီ

ေဈးေရာင်းေဈးဝယ်များြဖင့် စည်ကားလျက်ရှိရာ

ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ရန် ေဈးဝယ်လာကေကာင်း သိရ

ကာလသည်

ေဈးေရာင်းသူများအေနြဖင့လ ် ည်း ေဈးဝယ်သမ ူ ျား

သည်။

ေဒသခံများ၏ ေကာင်းမကုသိုလ်

ကိစရပ်များသည်

ေကာင်း၊ တိင ု ်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အဆင်ပ ့ ညာရပ်ဆင ို ရ ် ာ

မိတ်သဟာများ ြပန်လည်ဆုံစည်းကသည့်ကာလ

ြမန်မာလူမျ ိးတိ၏ ု ေကာင်းြမတ်ေသာ စိတရ ် င်း

ကိုက်ညီစွာြဖင့်

ေဆာင်ရွက်ိုင်ေသာ

မေကွးတိင ု ်းေဒသကီး ဆိပြ် ဖမိနယ် ပတြမားေဈး

ရှိေကာင်း သိရသည်။

ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းဥက

ပါေမာကေဒါက်တာရဲြမှင့် ြမန်မာိင ု င ် ံ မှနေ ် ြပာင်းအသုံးြပ

သီတင်းကတ်ကာလတွင် ဆိပ်ြဖမိ ပတြမားေဈး စည်ကားလျက်ရှိ ဆိပ်ြဖ

ေဆးပညာဘာသာရပ်များ

စိုးလင်းိုင် (ြပန်/ဆက်)

ခွဲစိတ်ကုသမပညာရပ်အဖွဲဥက

ပါေမာကေဒါက်တာ

သိန်းြမင့်တိုက ကိဆိုတ်ခွန်းဆက်စကား ေြပာကား ကသည်။ ညီလာခံသို စင်ကာပူ၊ မေလးရှား၊ ထိင ု ်း၊ အိယ ိ ၊ ဂျပန် ှင့် ကိုရီးယားသမတိုင်ငံတိုမှ

ေဆးပညာရှင်များှင့်

ြပည်တွင်းရှိ ခွဲစိတ်ပညာဘာသာရပ်အသီးသီးမှ ပါေမာက ကီးများှင့် ပညာရှင်များ တက်ေရာက်ကသည်။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ေြမာက် ဥကလာပြပည်သူ့ေဆးုံ ကီးှင့် ရန်ကန ု ြ် ပည်သူ့ေဆးုံ ကီး တိရ ု ှိ ကင်ဆာေရာဂါကုသမေဆးပညာ လူနာေဆာင်များသို ေရှာင်တခင်သွားေရာက်၍ ကျန်းမာေရးေစာင်ေ ့ ရှာက်မေပး  ေနမများကို လှည့်လည်ကည့်ခဲ  ့ပီး လိုအပ်သည်များကို ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

အမျ ိးသားလတ်ေတာ်မှ ေဒနန်းသူဇာဝင်း၊ ကရင်ြပည်နယ် စီမက ံ န ိ း် ၊ ဘာေရးှင့်

စည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီး

ဦးသန်းိင ု ၊် ြပည်သ့ူ လတ်  ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယ် ဦးစိနဗ ် လ ုိ ၊် ြပည်နယ်လတ်  ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယ် ဦးအိက ု က ် ျန်ခမ်းှင့် ဦးသန့်ဇင်ေအာင်၊ ခိင ု ် အုပခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးေတဇာေအာင်တက ုိ ဖဲကိးြဖတ် ဖွငလ ့် စ ှ ေ ် ပးသည်။ ထိုေနာက် ကရင်ြပည်နယ် စီမံကိနး် ၊ ဘာေရးှင့် စည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီး ဦးသန်းိင ု က ် ေဖျာ်ေြဖေရးအဖွဲ များအား ဂုဏြ် ပ ဆုေငွများေပးအပ်ပီး ြမဝတီမိနယ် စည်ပင် သာယာေရးေကာ် မ တီ ဥ က  ဦးသန်း ေရ က လမ်းဖွငပ ့် အ ဲွ ခမ်းအနားသို တက်ေရာက်လာသူ များအား လမ်းဖွင့်ပဲအ ွ ထိမး် အမှတ်အလံများ ေပးအပ်သည်။ ယင်းေနာက် အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဥက သည်

သုခလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းသစ်အား

တာဝန်ရိှသူများှင့်အတူ စစ်ေဆးသည်။

ကိးစားေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးသွားမည် ဆက်လက်၍ အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဥက သည်

အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဥက မန်းဝင်းခိင ု သ ် န်း မဲပ ့ လဲေ ့ ကျးရွာအုပစ ် ု ထီးချားရားေကျးရွာရှိ ေဒသခံြပည်သမ ူ ျားှင့် ေတွဆုပ ံ တ ဲွ င ွ ် အမှာစကားေြပာကားစ်။

လိုက်လံကည့်

မဲပ ့ လဲေ ့ ကျးရွာအုပစ ် ု

ထီးချားရား

ေကျးရွာရှိ ေဒသခံြပည်သမ ူ ျားှင့် ေတွဆုသ ံ ည်။ ထိသ ု ေ ုိ တွဆုစ ံ ် အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဥကက မိမတ ိ က ုိ ုိ ြပည်သက ူ ေရွးချယ်ပီး တာဝန်ေပးအပ် လိုက်ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယင်းတာဝန်ကုိ မိမတ ိ ထ ုိ မ်းေဆာင်ရမည်၊ ြပည်သေ ူ တွ အတွက်

လုပရ ် မည်ဆသ ုိ ည့ခ ် ယ ံ ခ ူ ျက်င ှ ့် လုပေ ် ဆာင်

သည့ေ ် နရာမှ တတ်င ုိ သ ် မကိးစားေဆာင်ရက ွ ်

ထိေ ု နာက် အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဥက

ေနပါေကာင်း၊ မိမက ိ  ုိ င ုိ င ် ေ ံ တာ်၏ အေရးကီး

ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

သည် ြမဝတီမိ မဲပ ့ လဲေ ့ ကျးရွာအုပစ ် ု ထီးချားရား

စာရင်းပုံစံ ၆၆/၆ တိက ု ုိ

သည့်ေနရာ၌ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့်

ေတွဆုံပဲတ ွ ွင် မဲဆရှင်ြပည်သူများ၏

ေကျးရွာစာကည့်တုိက်ှင့်

တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားက ေထာက်ပေ ့ံ ပးအပ်ကသည်။

အတွက် ဝမ်းသာဂုဏယ ် မ ူ သ ိ ကဲသ ့ ုိ တာဝန်ပရ ုိ ိှ

တင်ြပေဆွးေွးမများကို သက်ဆင ုိ ရ ် ာ က

ေကျးရွာရှိ ေဗဒါအလင်းေရာင်စာကည့်တုက ိ ်

သွားသည်ဟသ ု ြိ မင်ပီး မိမိ မိနယ်အတွကသ ် ာ

များအလိုက် တာဝန်ရိသ ှ ူများက ြပန်လည်

အတွက် အလှေငွများလှဒါန်းသည်။ ယင်းေနာက်

ဥကသည် ထီးချားရားေကျးရွာ စာကည့တ ် က ုိ ်

မကတစ် တုိငး် ြပည် လးံု အတွ က ် တာဝန် ရိှ

ရှငး် လင်းေဆွးေွးပီး အမျ ိးသားလတ်ေတာ်

မဲ့ပလဲ့ေကျးရွာ အုပ်စုရိှ မသန်စွမး် သူ ၆၃ ဦး

တည်ေဆာက်ပီးစီးမအေြခအေနကို ကည့ ် 

သည့်သူြဖစ်သည်ဟု

ဥက က ေပါင်းစပ်ြဖည့ဆ ် ည်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ပး

အတွက်

စစ်ေဆးခဲေ ့ ကာင်း သိရသည်။

သည်။

ညီေနာင်ေကျးရွာများတွင် ေနထိုင်ကေသာ

ခံယူထားပါေကာင်း၊

ြပည်သူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ေရာက်ရိှ

ေထာက်ပေ ့ံ ငွင ှ ့်

ဇရပ်ြဖကုနး်

မဲပ ့ လဲေ ့ ကျးရွာ၊

ြပည်သူများအတွက် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ

ဆက်လက်၍

သက်ဆုင ိ ်ရာဌာန

အမျ ိးသားလတ်ေတာ်

ထိနလ ် င်းေအာင်(ြပန်/ဆက်)

ကေလာမိတွင် သီတင်းကတ်းံု ပိတရ ် က် ခရီးသွားဧည့သ ် ည်များြဖင့် စည်ကားလျက်ရိှ ကေလာ ေအာက်တဘ ုိ ာ ၁၁

လန်းဆန်းမကတစ်ဆင့် အလုပအ ် တွကလ ် ည်း လန်းဆန်းတဲ့

တန်ခးုိ ကီးဘုရားများ၊ အထင်ကရေနရာများ၊ လှပေသာခင်း

စိတက ် းူ အ ကံeာဏ်ေတွ ရရှမ ိ ယ်လထ ုိ င်ပါတယ်"ဟု ုးံ ပိတ်

များှင့် ြပည့ ် က ှ ေ ် နသည့် ရှမး် ြပည်နယ် (ေတာင်ပင ုိ း် )၏

ရက်ရည ှ အ ် ပန်းေြဖမအား ရှငး် ြပသည်။

မိများအနက် တစ်ခအ ု ပါအဝင်ြဖစ်သည့် ကေလာမိသည်

ယင်းသို ုးံ ပိတရ ် က်အတွငး် အနယ်အနယ်အရပ်ရပ်သုိ

ခရီးသွားြပည်သူများ လာေရာက်လည်ပတ်ေလ့ရိှေသာ

ခရီးထွကက ် ာဘုရားဖူးသူများ၊ အနားယူအပန်းေြဖသူများရှိ

မိတစ်ခြု ဖစ်သည်။

သကဲသ ့ ုိေကျာင်းသားေကျာင်းသူများဗဟုသတ ု အေတွအကံ

"လူကီးေတွလည်း ုးံ ပိတရ ် က်၊ ကေလးေတွလည်း

များ ရရှေ ိ စရန်ရည်ရယ ွ ၍ ် တကသိလ ု ေ ် ကျာင်းများ၏ စီစ်

ေကျာင်းပိတရ ် က်ြဖစ်ေတာ့ မိသားစုလက ုိ ် ဘုရားဖူးရင်းအပန်း

ေပးမအရ ေလ့လာေရးခရီး လာေရာက်မများကိုလည်း

ေြဖလိရ ု ေအာင် ရှမး် ြပည်နယ်ေတာင်ပင ုိ း် ဘက်ကုိ ေရွးချယ်ပီး

ကေလာမိ၌ ြမင်ေတွရေပသည်။

ေတာ့ ထွကလ ် ာတာပါ။ ဒီမာှ က ခင်းေတွလည်း အရမ်းလှ

အေတွအ ကံများရှငး် ြပ

တယ်ေလ။ အခုကေလာမှာ တစ်ညအိပ် ပီးေတာ့ ေတာင်ကီး၊

"ရှမး် ြပည်နယ်ေတာင်းပိုငး် ရဲ အထင်ကရေနရာေတွ

အင်းေလး၊ ပင်းတယဘက်ကုိ ဆက်သာွ းမှာပါ။ အရင်က

လာေရာက်ေလ့လာတာပါ။ ေကျာင်းသား ၁၂၀ ေကျာ် ပါပါ

ုးံ ပိတရ ် က်ေတွဆုိ မသွားြဖစ်ဘးူ ။ ဒီစ ှ င ် ါးရက်ပတ ိ မ ် ှ ပထမ

တယ်။ ေရအားလပ်စစ်ထတ ု လ ် ပ ု မ ် ေတွ  ၊ ေကျာက်မးီ ေသွး

ဆုးံ ခရီးထွကလ ် ာတာပါ။ ခရီးသွားတဲသ ့ ေ ူ တွများေပမယ့်

စက်ေ ံု တွကလ ုိ ည်း သွားေရာက်ေလ့လာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလုိ

ဒီလ ုိ းံု ပိတရ ် က်ရည ှ တ ် အ ့ဲ တွက် အြပည့အ ် ဝအနားယူအပန်း

ေလ့လာေရးခရီးေတွ သွားရတဲအ ့ တွက် အေတွအ ကံေတွ၊

ေြဖလိရ ု ပါတယ်" ဟု ရန်ကန ု ် မိမှ မိသားစုင ှ ့် အပန်းေြဖခရီး

ဗဟုသတ ု ေတွ အများကီးရရှပ ိ ါတယ်။ ဗဟုသတ ု အြပင်

ထွကလ ် ာသည့် ေဒစန်းစန်းကည်က ေြပာသည်။

ကန်ေတာ်တလ ုိ ုိ တစ်စ ှ ပ ် တ်လးံု ေကျာင်းစာေတွန့ဲ လုးံ ပန်း

ကူညေ ီ ဆာင်ရက ွ ေ ် ပး ကေလာမိသိေ ု ရာက်ရပ ိှ ါက

ေနရတဲ့ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေတွအတွက် နယ်ေြမ

ခရီးသွားြပည်သမ ူ ျား

အသစ်၊ ခင်းအသစ် အလှအပေတွကုိ ခံစားရတဲအ ့ တွက်

ပထမ ဦးဆုးံ သွားေရာက်ဖးူ ေြမာ်ေလ့ရသ ိှ ည့် ဆုေတာင်းြပည့်

စိတလ ် န်းဆန်းမေတွလည်း ရရှပ ိ ါတယ်"ဟု မိတန ် ည်းပညာ

ှးီ ဘုရားကီး၌လည်း ဘုရားဖူးြပည်သူများြဖင့် ြပည့်ှက်

တကသိလ ု မ ် ှ ေကျာင်းသားတစ်ဦးြဖစ်သူ ေမာင်ေနလင်းက

လျက်ရရ ိှ ာ ဆုေတာင်းြပည့ ် းီှ ဘုရားကီး၏ ေဝယျာဝစ

ေတာ့ တချ ိဆိုတည်းခိုရတာေတွ အဆင်မေြပတာေတွ

ြဖင့် စည်ကားလျက်ရသ ိှ ည်။ မိတလ ီ ာမှ ကေလာမိသို ုးံ ပိတ်

ေလ့လာေရးခရီး အေတွအ ကံများအား ရှငး် ြပသည်။

ကုသလ ုိ ရ ် င ှ တ ် စ်ဦးြဖစ်သူ ေဒချ ိချ ိြပံးက "ဘုရားကီးကို

ရှတ ိ ယ်။ အဲလတ ုိ ည်းခိဖ ု ုိ အခက်အခဲြဖစ်ေနတဲ့ ခရီးသွားေတွ

ရက်လာေရာက်လည်ပတ်သူ ကုမဏီဝန်ထမ်း ကိုမျ ိးြမင့်

လာေရာက်ဖးူ ေြမာ်တ့ဲ ဘုရားဖူးြပည်သေ ူ တွအေနနဲ့ ကေလာ

အတွက်လည်း ဒီမာှ တည်းခိုလုရ ိ ေအာင် အတတ်ုိင်ဆးံု

ေအာင်က "ကေလာမိရဲခင်းေတွကုိ အလွန် ကိက်လုိ ဒီလုိ

မိကိေ ု ရာက်လာရင် အရင်ဆးံု ဒီကလ ုိ ာတဲသ ့ ေ ူ တွက များပါ

ကူညေ ီ ဆာင်ရက ွ ေ ် ပးပါတယ်"ဟု ဧည့ဝ ် တ်ပျငှာမများှင့်

ေရွးချယ်ပီး သီးသန့်လာခဲ့တာ ဘုရားဖူးကားနဲ့ လာတာ

တွင် ခရီးထွကြ် ခင်းြဖင့်

တယ်။ ပုမ ံ န ှ ရ ် က်ေတွမာှ လည်း သူ့ဟာနဲ့သေ ူ တာ့ ဘုရားဖူးေတွ

ပတ်သက်၍ ေြပာြပသည်။

မဟုတ်ဘးူ ။ လိုငး် ကားနဲ့ပဲလာခဲ့တာ၊ လက်မှတ်ကေတာ့

ေပျာ်ရင်မ၊ အပန်းေြဖမများအြပင် ဘဝအတွက် အကျ ိးရှေ ိ စ မည့် အေတွအ ကံ၊ ဗဟုသတ ု များပါ တစ်ပါတည်းရရှမ ိ ည့်

ေလ့လာသိရခ ိှ င ွ ရ ့် ယခုကသ ့ဲ ုိ ုးံ ပိတရ ် က်ရည ှ  ် င ှ ့် ေကျာင်းပိတရ ် က်မျ ိးများ စိတ၏ ် လန်းဆန်းမ၊

ကည်းူ

များပါတယ်။ ဒီအချ ိန်က အများြပည်သ ူ းံု ပိတရ ် က်ဆေ ုိ တာ့

ကည့ ် ခံ  စား

သိတအ ့ဲ တိင ု း် ပဲ၊ ုးံ ပိတရ ် က်ေတွဆုိ ကိြဖတ်ရတာ၊ အနား

ဘုရားဖူးြပည်သေ ူ တွ ပိမ ု ျားတာေပါ့။ အန်တတ ီ ဘ ုိ က်ကလည်း

ထိအ ု တူ ကေလာမိ၏ အထင်ကရေနရာများြဖစ်သည့်

ကပ်မဆ ှ ရ ုိ င် အဆင်မေြပဘူး။ ကန်ေတာ်တက ုိ လည်း ဒီလ ုိ းံု

အြပင် ကေလာမိ ေဒသခံြပည်သမ ူ ျား၏ ဧည့ဝ ် တ်ပျငှာမ၊

ဘုရားကီးလာေရာက်ဖးူ ေြမာ်တသ ့ဲ ေ ူ တွကုိ ဧည့ဝ ် တ်ြပတဲ့

ကေလာဗျးပွိ င့၊် ြမင်းမထိလဏ ုိ ဂ ် ၊ူ

ေရဥမင်လဏ ုိ ဂ ်  ူ င ှ ့်

ပိတရ ် က်ရည ှ မ ် ှ ခရီးကိစ ု တ ိ ေ ် အးလက်ေအး ထွက ် င ုိ တ ် ာဆို

ေဖာ်ေရွယ်ေကျးမှင့် ၎င်းတို၏ ိးု ရာဓေလ့များကိုပါ

အေနနဲ့ လက်ဖက်န့ဲ ပြဲ ခမ်းေကာ်ေတွ ေန့စ်ဧည့ခ ် ေ ံ ကးေမွး

ကေလာဘူတာတိ၌ ု လည်း အလှအပခင်းများအား ကည့ ် 

ေတာ့ ဒီလ ုိ ခင်  းေတွ တအားလှတ့ဲ ကေလာမိကို ေရွးချယ်

ေလ့လာသိရခ ိှ င ွ ရ ့် မည်ြဖစ်ေပသည်။

ပါတယ်။ ဒီလ ုိ းံု ပိတရ ် က်ေတွမာှ ခရီးသွားြပည်သေ ူ တွများ

ခံစားသူများ၊ အပန်းေြဖသူများ၊ အလှဓာတ်ပ ံု က ုိ က ် းူ သူများ

ြဖစ်သာွ းတာပါ။ ဒီကခင်းေတွက စိတက ် လ ုိ န်းဆန်းေစတယ်။

မေလးမိတွင် ဘုရားပွေ ဲ တာ် လည်ပတ်သမ ူ ျားြဖင့် အထူးစည်ကား မေလး ေအာက်တဘ ုိ ာ ၁၁

၁၀ ရက်တင ုိ တ ် င ုိ ် စည်ကားသိက ု ် မိက်စာွ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ရာ အနယ်နယ်

မေလးမိ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်ရိှ ေကျာက်ေတာ်ကီးဘုရား၊ ကုသလ ုိ ေ ် တာ်

အရပ်ရပ်မှ လာေရာက်ေဈးေရာင်းချသူများ၊ လာေရာက်လည်ပတ်သူများြဖင့်

ဘုရားှင် ့ စမုနဘ ိ ရ ု ားပွေ ဲ တာ်ကုိ ယေန့စတင်ကျင်းပလျက်ရရ ိှ ာ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်

အထူးစည်ကားလျက်ရသ ိှ ည်။ အဆိပ ု ါဘုရားပွေ ဲ တာ်များ၏ သံဃာ့ဒါနဆွမး် ေလာင်း

မှ လာေရာက်လည်ပတ်သမ ူ ျားြဖင့် အထူးစည်ကားလျက်ရေ ိှ ကာင်း သိရသည်။

လှပွမ ဲ ျားကို သီတင်းကတ်လြပည့ေ ် ကျာ် (၁) ရက်တင ွ ် စမုနဘ ိ ရ ု ား၌ သံဃာအပါး

အဆိပ ု ါဘုရားပွေ ဲ တာ်များကို သီတင်းကတ်လဆန်း ၁၃ ရက်မှ သီတင်းကတ်

၆၅၀ ေကျာ်၊ သီတင်းကတ်လြပည့ေ ် ကျာ် ၂ ရက်တင ွ ် ကုသလ ုိ ေ ် တာ်ဘရ ု ားဝင်း၌

လြပည့ေ ် ကျာ် ၇ ရက် (ေအာက်တဘ ုိ ာ ၁၁ ရက်မှ ေအာက်တဘ ုိ ာ ၂၀ ရက်အထိ)

သံဃာေတာ် အပါး ၃၁၀၀ ှင့်

သီတင်းကတ်လြပည့်ေကျာ် ၃ ရက်တွင်

သတင်းှငဓ ့် ာတ်ပ-ံု ေအးမင်းသူ

ေကျာက်ေတာ်ကီးဘုရားဝင်း၌ သံဃာအပါး ၂၁၆၀ ပါးတိုအား သံဃာ့ဒါန ဆွမး် ေလာင်းလှပွမ ဲ ျား ကျင်းပသွားမည် ြဖစ်ေကာင်း ေကျာက်ေတာ်ကီးေဂါပက အဖွဲ ဝင် ဦးတင်ေမာင်ကည်က ေြပာသည်။ မေလးမိတည် နန်းတည်ဘဝရှင် မင်းတုနး် မင်းတရားကီးလက်ထက် ေတာ်မှ စတင်၍ကျင်းပခဲေ ့ သာ (၁၃၁)ကိမေ ် ြမာက် ေကျာက်ေတာ်ကီးဘုရား၊ ကုသလ ုိ ေ ် တာ်ဘရ ု ားှင့် စာမုနဘ ိ ရ ု ားဗုဒပူ  ဇနိယပွေ ဲ တာ်များကို ယေန့မစ ှ တင်ပီး တစ်ပိင်နက်ကျင်းပလျက်ရရ ိှ ာ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ လာေရာက်လည်ပတ်သမ ူ ျား၊ ေဈးေရာင်းချသူများြဖင့် အထူးစည်ကားလျက်ရေ ိှ ကာင်း သိရသည်။ သန်းေဇာ်မင်း(ြပန်/ဆက်)


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လင်  ဂျပန်ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး Mr. Taro Kono ှင့် ေတွဆုံေဆွးေွး

ေနြပည်ေတာ် ေအာက်တိုဘာ ၁၁

ဂျပန်ိုင်ငံ၌ ချစ်ကည်ေရးခရီးေရာက်ရှိေနသည့် တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး ဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လင်  ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ သည် ေအာက်တဘ ုိ ာ ၁၀ ရက် နံနက်ပင ုိ း် တွင် တိက ု ျ ိမိအေနာက်ပင ုိ း် ရှိ Tachikawa တပ်စခန်းှင့် Jindaiji ဘုနး် ေတာ်ကီးေကျာင်းများသို သွားေရာက်ေလ့လာက သည်။ ေဆွးေွး ေရှးဦးစွာ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့်အဖွဲဝင်များသည် ဂျပန် ကိုယ်ပိုင် ကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ၏ သဘာ၀ေဘးအရာယ် ကာကွယ်ေရးတပ် ဌာနချပ်ြဖစ်သည့် Tachikawa တပ်စခန်းသိုေရာက်ရှိကရာ Tachikawa တပ်စခန်းမှ တပ်မှး Colonel Yoshiura ှငအ ့် ဖွဲဝင်များက ကိဆိ ု တ်  ဆက်ကပီး ရှင်းလင်းေဆာင်၌ တပ်စခန်း ဆိင ု ရ ် ာသမိင ု ်းအကျ်းှင့် လုြံ ခံေရးဆိင ု ရ ် ာ၊ သဘာ ၀ေဘးအရာယ်ကူညီကယ်ဆယ်ေရးဆိုင်ရာများှင့်ပတ်သက်၍ ရှငး် လင်း တင်ြပရာ တပ်မေတာ်ကာကွယေ ် ရးဦးစီးချပ်က သဘာ၀ေဘးအရာယ်ကိတင် ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ ေလ့ကျင့်ေဆာင်ရွက်ေနမများအား ြပန်လည်ေမးြမန်း ေဆွးေွးခဲ့သည်။ ထိုေနာက် ဂျပန်ိုင်ငံ၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းြဖင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် ရဟတ် ယာ်များ၊ တပ်စခန်းအတွငး် လုြံ ခံေရးှင့် သဘာ၀ေဘးအရာယ် ကူညက ီ ယ်ဆယ် ေရးတို အတွက် အသင့်စုဖွဲထားရှိသည့် ရဟတ်ယာ်များှင့် ေလေကာင်း လုြံ ခံေရး ေဆာင်ရက ွ ထ ် ားရှိမတိ  က ု ုိ လှညလ ့် ည်ကည့ ် ေလ့  လာကပီး တပ်စခန်း

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က အလှေငွများ

ဌာနချပ်မှ YOKOHAMA မိ ဆိပ်ကမ်းအထိ ရဟတ်ယာ်များြဖင့် ေဝဟင်မှ

ဘုရားေကျာင်းအတွင်း လှည့်လည်ဖူးေြမာ်ကည်ညိကသည်။

ကည့် ေလ့လာကသည်။ ယင်းေနာက်

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့် အဖွဲဝင်များအား

Tachikawa တပ်စခန်းမှ တပ်မှး Colonel Yoshiura က တပ်စခန်းစားရိပသ ် ာတွင်

ေပးအပ်လှဒါန်းကာ

ဆက်လက်၍ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့်အဖွဲဝင်များသည်

တားဆီးကာကွယေ ် ရးှင့် အကမ်းဖက်မ တားဆီးှိမ်နင်းေရး ဆိုင်ရာကိစများ 

ညေနပိုင်းတွင် တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်သည် ကာကွယ်ေရး

တွင် ိင ု င ် အ ံ ားလုံး ဝိင ု ်းဝန်းေဆာင်ရက ွ ရ ် မည်ြဖစ်ပီး သတင်းအချက်အလက်များ

ဝန်ကီးဌာနသို သွားေရာက်၍ ဂျပန်ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး Mr. Taro Kono ှင့်

အြပန်အလှနဖ ် လှယ၍ ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ရ ် န်လသ ို ည့် အေြခအေန၊ ကာကွယ်

ေတွဆုံေဆွးေွးသည်။ (အေပပုံ)

ေရး၊ ပညာေရးှင့် ကုန်သွယ်ေရးအပါအဝင် ကေပါင်းစုံတွင် ဆက်ဆံမများ

ေတွဆုံေဆွးေွးရာတွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီလမ်းေကာင်း

ေန့လယ်စာြဖင့် တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။

လာမေကာင့် ရာသီဥတုြပင်းထန်လာ ပီး ြဖစ်ေပလာသည့သ ် ဘာ၀ေဘးအရာယ်

ေလာက်လှမ်းေနမအေြခအေန၊

ြပည်တွင်းငိမ်းချမ်းေရး ရရှိရန်အတွက်

ပိုမိုတိုးတက်ေကာင်းမွန်လာပီး ဆက်လက်၍ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်သွားမည့် အေြခအေနများကို

ခင်မင်ရင်းှီးစွာ

ေဆွးေွးခဲ့က

တိုကျ ိမိ ဆင်ေြခဖုံးေဒသရှိ သမိုင်းဝင် ဗုဒဘာသာဘုရားေကျာင်းြဖစ်သည့်

တပ်မေတာ်က ကိးစားေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရသ ိှ ည့် အေြခအေနှင့် ဂျပန်င ုိ င ် က ံ

ေကာင်း တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အရ

Jindaiji ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းသို ေရာက်ရှိရာ ေကျာင်းထိုင်ဘုန်းေတာ်ကီး

ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိသည့် အေြခအေန၊ ကုလသမဂမျက်ှာစာတွင်

သိရသည်။

Mr. Chodo Kanshun က ဘုရားေကျာင်းသမိင ု ်းအကျ်းအား ရှင်းလင်းမိန့်ကားပီး

ြမန်မာိင ု င ် ဘ ံ က်မှ မှနက ် န်စွာ ရပ်တည်ေပးခဲသ ့ ည့အ ် ေြခအေန၊ ကမာကီးပူေွး

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာဝင်းြမတ်ေအး ကုလသမဂဒုကသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကီးုံး၏ အာရှှင့်ပစိဖိတ်ေဒသ န်ကားေရးမှးှင့် ေတွဆုံ

ထိင ု ်း၊ စင်ကာပူင ှ ့် အင်ဒန ို ီးရှား ိင ု င ် မ ံ ျားမှ ြပန်လည်ေနရာ ချထားေရးတွင် အကူအညီေပးိင ု သ ် ည့် ရင်းြမစ်များအေြခ အေနတိုကို အ ကံြပေဆွးေွးသည်။

ေနြပည်ေတာ် ေအာက်တိုဘာ ၁၁

အမေဆာင်ေကာ်မတီ အစည်းအေဝး တက်ေရာက်ေနသည့်

သည် UNHCR ၏ အာရှင ှ ပ ့် စိဖတ ိ ေ ် ဒသ န်ကားေရးမှး

ဆွစဇ ် ာလန်င ို င ် ံ ဂျ ီနီဗာမိတွင် အကိမ(် ၇၀)ေြမာက် ကုလ

လူမဝန်  ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး

Mr. Indrika Ratwatte အား ယမန်ေန့ နံနက်ပိုင်းတွင်

သမဂဒုကသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကီးုံး(UNHCR)၏

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာဝင်းြမတ်ေအး

ဂျ ီနီဗာမိရှိ ကုလသမဂအဖွဲုံး၌ ေတွဆုံခဲ့သည်။ ေတွဆုံစ် UNHCR အေနြဖင့် ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် ထိေရာက်မြမန်  ဆန်သည့် စီမက ံ န ိ ်း (Quick Impact Project – QIP) များ တိုးြမငပ ့် ူးေပါင်းလုပေ ် ဆာင်လမ ို ၊ ရခိင ု ြ် ပည်နယ် ရှိ ေနရပ်စန ွ ့်ခွာသူများအား ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ အသက် ေမွးဝမ်းေကျာင်းအခွင့်အလမ်းရရှိေစမှင့် လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွငရ ့် ရှေ ိ အာင် ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးေရး၊ ဘဂလ  ားေဒ့ရ ိင ု င ် ံ ေကာ့ဘဇားရှိ ဒုကသည်  စခန်းများမှ ေနရပ်စန ွ ့်ခာွ သူ များ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မများ  ရှိေနြခင်းေကာင့် ေရာက်ရှိေစေရး၊

သတင်းမှန်

ြပန်လည်လက်ခံေရး ေအာင်ြမင်ရန်

လက်ေတွ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ ပိမ ု လ ို ယ ွ က ် အ ူ ဆင် ေြပေစရန် နီးစပ်ရာရွာအလိုက် စုစည်းေဆာင်ရွက်ေရး၊ ေကာ့ဘဇားတွင် သတင်းအချက်အလက်များကို ထိေရာက်စာွ မေဝေပးရန်အေရးကီးပီး ယင်းခရီးစ်တွင် ေြမြပင်တွင် လက်ေတွေဆာင်ရက ွ ေ ် နေသာ ရခိင ု ြ် ပည်နယ်မှ ကိယ ု စ ် ား

ထိြု ပင် “ြပည်တင ွ ်းေနရပ်စန ွ ့်ခွာသူများ ြပန်လည်ေနရာ ချထားေရးှင့် ယာယီခလ ို ေ ံ ရး စခန်းများ ပိတသ ် မ ိ ်းေရးဆိင ု ် ရာ အမျ ိးသားအဆင့မ ် ဟာဗျဟာ”အရ ေနရပ်စန ွ ့်ခွာမများ ရှိေနသည့် ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီးများတွင် ြပန်လည် ေနရာချထားေရးအတွက် ေရှဆက်ေဆာင်ရွက်မည့် အစီ အစ် မ ျား၊ ဘဂ  လားေဒ့ ရ  ို င ် ငံ ရ ှိ ေနရပ် စ ွ န့် ခွာ သူ မ ျား မိမဆ ိ အေလျာက်၊ မိမအ ိ စီအစ်ြဖင့် ြပန်လည်ဝင်ေရာက် မအေြခအေန၊ ကချင်ြပည်နယ်တွင် ေနရပ်စွန့်ခွာသူများ ြပန်လည်ေနရာချထားေရးတွင် လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ် ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကီး ဦးေဆာင်သည့်အဖွဲ ဖွဲစည်းကာ ေဆာင်ရွက်ေနမ များကို ေဆွးေွးကပီး ေနရပ်စန ွ ့်ခွာသူများ ြပန်လည်လက်ခံ ေရး ေအာင်ြမင်စွာေဆာင်ရက ွ  ် င ို ရ ် န် နားလည်မစာခ  န်လာ ှငအ ့် ညီ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ရ ် န် လိအ ု ပ်သည့အ ် စီအစ်များ ကို ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် UNHCR ၏ ဌာေနကိုယ်စားလှယ်ှင့် အေသးစိတ်ညိင်းေဆွးေွး ခဲ့ကေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

လှယမ ် ျား ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေရး၊ အာဆီယံိုင်ငံများတွင်

သတင်းစ်

အဖွဲ ချပ်င ှ ့် ညီေနာင်အသင်းတာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားက ြပပွမ ဲ ျားတွင်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက လိုအပ်သည်များကို ြဖည့်စွက်

ြပသရန်ေဆာင်ရွက်ထားရှိမများကို ရှင်းလင်းတင်ြပရာ

ေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးအုန်းေမာင် တုတ်ခရီးသွားြမင့်တင်ေရး အဖွဲ၊ ဂျပန်ခရီးသွားြမင့်တင်ေရးအဖွဲတာဝန်ရှိသူများှင့် ေတွဆုံ ေနြပည်ေတာ် ေအာက်တိုဘာ ၁၁

ြမငတ ့် င်ေရးှင့် ိင ု င ် အ ံ့ ကျ ိးကို အေလးထားေဆာင်ရက ွ ် က

ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု

ရန်မှာကားလိပ ု ါေကာင်း၊ ထိြု ပင် ဂျပန်င ို င ် ၌ ံ ကျင်းပသွား

ဝန်ကီး ဦးအုနး် ေမာင်သည် ယေန့ နံနက်ပင ုိ း် တွင် ရန်ကန ု ်

မည့် JATA Expo 2019 ပွဲသို

မိ အင်းလျားလိတဟ ် တ ို ယ်၌ တုတခ ် ရီးသွားြမငတ ့် င်ေရး

ကိုယ်စားလှယ်များအေနြဖင့် ချစ်ကည်ရင်းှီးမရှိေသာ

အဖွဲ ၊ ဂျပန် ခရီးသွားြမငတ ့် င်ေရးအဖွဲ တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားှင့်

ြမန်မာ-ဂျပန် ဆက်ဆံေရးကိုထိန်းသိမ်း၍ ခရီးသွားြမင့်

ေတွဆု၍ ံ ခရီးသွားြမငတ ့် င်ေရးကိစရပ်  များ ေဆွးေွးည ိ င်  း

တင်ေရးကို ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားရန်လအ ို ပ်ပါေကာင်း၊ ြပပွတ ဲ င ွ ်

သည်။

ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ ိးု ရာ အစားအေသာက်များ၊ အကအလှများ

တက်ေရာက်မည့်

အစည်းအေဝးတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက မကာမီ

လည်း ပါဝင်ြပသိင ု ေ ် အာင် ေဆာင်ရက ွ ရ ် န်လအ ုိ ပ်ပါေကာင်း၊

ကာလတွင် မကာအိအ ု ထူးအုပခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသတွငြ် ပလုပ်

ြပပွမ ဲ ျားသွားေရာက်ြပသရာတွင် ိင ု င ် ၏ ံ ခရီးသွား လုပင ် န်း

မည့် ကမာလုံးဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်း စီးပွားေရးဖိုရမ်

တိုးတက်ေစရန် ဦးစားေပးေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးကပါရန် မှာကား

- ၂၀၁၉ ှင့် တုတ် ြပည်သူ့သမတိင ု င ် ံ ေကွလင်းမိတွင်

လိုပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ြပလုပမ ် ည့် တုတ-် အာဆီယခ ံ ရီးသွားလုပင ် န်းြပပွဲ -၂၀၁၉ တွင်

ထိေ ု နာက် တက်ေရာက်လာကသည့် ဟိတ ု ယ်င ှ ခ ့် ရီး

ြမန်မာိုင်ငံကိုယ်စားြပတက်ေရာက်မည့်သူများ

သွား န်ကားမဦးစီးဌာနန်ကားေရးမှးချပ်ှင့် ဌာန

အေနြဖင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်၍ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ခရီးသွား

ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ ြမန်မာိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း

သတင်းစ်


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

မိဘှင့်သားသမီးဆက်ဆံေရးအတွက် အဘိဓမာ ေအာက်စဖိုဒ်ဆရာေတာ် ပါေမာက ေဒါက်တာဓမသာမိ သီတင်းကတ်လြပည့်အေကာင်းမိတ်ဆက်

သူ၏ထက်ဒေ ် တာ့ခ် (TEDX) လက်ချာတွင် ေြပာြပသကဲသ ့ ုိ

သီတင်းကတ်လြပည့်ေန့သည် တာ၀တသာနတ်ြပည်၌

“လူမဆက်ဆံေရးအဆင်ေြပမသည်

ဗုဒြမတ်စွာဘုရား

ဝါတွင်းသုံးလပတ်လုံး အချ ိန်ယူ

ေပျာ်ရင်မ၏ ထိပ်ဆုံးအဓိကအေကာင်းရင်းြဖစ်ပါသည်။”

အသက်ရှည်မ၊

ေဟာ ကားေတာ်မေ ူ သာ အဘိဓမာတရားေတာ် အဆုးံ သတ်

အိမတ ် င ွ း် ရှိ မိဘှငသ ့် ားသမီးဆက်ဆေ ံ ရးမှသည် လင်မယား

ေအာင်ြမင်သည့်ေန့ြဖစ်၍ အဘိဓမာအခါေတာ်ေန့ဟူ၍

ဆက်ဆံေရး၊ လူမေရးအသိုင်းအဝိုင်းမှမိတ်ေဆွများှင့်

ဗုဒဘာသာ၀င်  များ သိထားကသည်။ စိတြ် ဖစ်စ်သေဘာ

ဆက်ဆေ ံ ရးပါဝင်သည်။ (ပါေမာကေဒါက်တာ ေရာဘတ်

တရားကို အေသးစိတသ ် ုံးသပ်ထားေသာ အဘိဓမာတရား

ေဝါဒင်ဂါသည် ဇင်ဗုဒဘာသာဝင်  ြဖစ်သည်) ၁၉၃၈ ခုှစ်မှ

ေတာ်ကို ေဟာကားရန်အတွက်

ေနရာှင့်အချ ိန်ကို

စတင်ေသာ ဤဟားဗာဒ်တကသိလ ု ်ေဆးေကျာင်းသုေတသန

ေရွးချယ်ရာတွင် မယ်ေတာ်မာယာြဖစ်ခဖ ့ဲ းူ ေသာ သသိတ

ဌာန ေလ့လာမသည် လူ ၇၂၄ ေယာက်တ၏ ုိ ကျန်းမာေရး၊

နတ်သားရှရ ိ ာကို အေလးေပးေရွးချယ်ေတာ်မသ ူ ည်။ မိခင်ကုိ

စီးပွားေရး၊ လူမေရးများကိ  ု အစ်တစိက ု ် ေလ့လာသုးံ သပ်ခဲ့ က

ေကျးဇူးဆပ်ရန်ြဖစ်၏။ ဗုဒြမတ်  စွာဘုရားသည် အဘိဓမာ

သည်။ သုေတသနြပခံရေသာပုဂိ လ်ထတ ဲ င ွ ် လုပ် ကံသတ်

တရားကို မိဘေကျးဇူးဆပ်တရားအြဖစ်ရည်ရွယ်ေတာ်

ြဖတ်ခံရေသာ

မူသည်။ ခမည်းေတာ် သုေဒါ ဒနမင်းကီးမှာမူ အသက်ရည ှ ်

အရက်သမားများလည်းပါဝင်သည်။ လူအေယာက် ေြခာက်

သြဖင့် လူ့ြပည်၌အသက်ထင်ရှားရှိစ်မှာပင် ဗုဒြမတ်  စာွ

ဆယ်ေကျာ်မှာ ယခုအခါ အသက်ကိုးဆယ်ေကျာ်ရှိေနပီ

သမတဂန်အက်ဖ်ကေနဒီ

ပါဝင်သလို

ဘုရားထံမှ စိတဓ ် ာတ်ြမငတ ့် င်ေရးှင့် ေလာကီလူ့အလာ

ြဖစ်သည်။ ဆိုလသ ုိ ည်မာှ မိဘှငသ ့် ားသမီးဆက်ဆေ ံ ရး

ထက် ဓမအေြခခံေသာလူ့အလာကို တန်ဖိုးထားဖို အသိ

ေချာေမွမသည် လူတစ်ဦး သူ့တစ်သက်တာေပျာ်ရ င်မ၊

eာဏ်လက်ေတွကျကျ ကားသိခွင့်၊ ရယူခွင့်ရှိပီးသား

မိမက ိ ယ ုိ က ် ယ ုိ ံု ကည်မအတွ  က် အေြခခံြဖစ်ေကာင်း စာေရးသူ

ြဖစ်ေပသည်။ ခမည်းေတာ်ကုိ တရားေဟာပီးမှ မယ်ေတာ်

ေကာက်ချက်ချပါသည်။ ဇီဝဗီဇ (ဒီအင်န်ေအ)၊ ဝင်ေငွှင့်

မာယာြဖစ်ဖူးေသာ သသိတနတ်သား ရှိရာသိုက၍

ပညာေရးအဆင့ထ ် က်ပင် အေရးပါေကာင်း ထင်ရာှ းပါသည်။

ေလးနက်အေသးစိတလ ် ေ ှ သာ အဘိဓမာ တရားေတာ်ြဖင့်

ထိေ ု ကာင့ပ ် င်လင် ဗုဒြမတ်စွာဘုရားက လူမဆက်ဆံေရး

စိတ်ြဖစင်ေရး၊ အသိeာဏ်ြဖစင်ေရး တရားေတာ်ကို

အေရးကီးပုက ံ ို မဂလ  သုတ၌ ် အေသဝနာစဗာလာနံ .........

ချ ီးြမင့်ေတာ်မူသည်။

မာတာပိတုဥပာနံ ......... ဂါရေဝါစနိဝါေတာစ .........

ဆိလ ု သ ု ိ ည်မာှ သီတင်းကတ်လြပည့ေ် န့သည် အဘိဓမာ

ခီစေသာဝစဿတာ ......... စသည်ြဖင့် ေထာင့်မျ ိးစုံမှ

တရားေတာ်အတွက် အေရးပါလှေသာရက်ဟု သတ်မတ ှ ်

ေဟာထားေတာ်မူသည်။

သလို မိဘေကျးဇူးအတွက် လွနစ ် ွာအေရးကီးေသာေန့ြဖစ်

ေသာတာပန်မြဖစ်င ုိ ဟ ် ပ ု င် ဆိသ ု ည်။

သည်ဟု မှတ်ယူရပါမည်။

ပရေတာေဃာသမရှိလင်

မိဘှင့် သားသမီးကားဆက်ဆေ ံ ရးသည် အမဲတေစ အေရးပါေသာ်လည်း အမဲတမ်းေချာေမွသည်ဟု မဆိ ု င ုိ ပ ် ါ။

မိဘှင့်သားသမီးဆက်ဆံေရး ေရှးိုးစ်လာ

မိဘကိုအြပစ်မတင်ဖူး၊ အတင်းမေြပာဖူးေသာ သားသမီး

သွန်သင်ဆးံု မလာသည်မာှ ဗုဒဘာသာ၌သာမဟု  တ၊် လူ့

မရှသ ိ ေလာက် ရှားပါသည်။ အထူးသြဖင့် အသက်ငယ်ရယ ွ ်

အသိင ု း် အဝိင ု ်းအားလုံးက မိဘေကျးဇူးကိအ ု ေလးထားက

ကေလးဘ၀မှာ မိမလ ိ ခ ုိ ျင်တာမရသည့အ ် ခါ၊ မိဘှငအ ့် ေတွး

သည်။ သိုေသာ် ဤေနရာ၌ မိဘေကျးဇူးတရားှင့်အတူ

ချင်းမတူသည့အ ် ခါများမှာ စိတည ် စ်ပီးသူငယ်ချင်းများထံ

ေဆွးေွးသင့ေ ် သာအေကာင်းအရာတစ်ခမ ု ှာ မိဘှငသ ့် ား

မှာ မိဘအေကာင်းအနည်းှငအ ့် များ အတင်းေြပာဖူးကပါ

သမီးဆက်ဆံေရးြဖစ်သည်။

ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊

သည်။ မိဘကိအ ု သံြမင၍ ့် မေြပာဖူးေသာသားသမီးလည်း

လူမေရးှ  င့် စိတပ ် င ုိ း် ဆိင ု ရ ် ာေထာင့အ ် ားလုးံ မှ ပွငလ ့် င်းစွာ

ရှားပါးပါသည်။ ဤအရာအားလုံးကို ေလာကဓမ ေလာက

ေဆွးေွးသင့ေ ် သာကိစြဖစ်  ပါသည်။ သိေ ု သာ်မဘ ိ အေတွ

သဘာဝဟုပင် လက်ခံကရေပမည်။ ေဟာ်မုန်းအေြပာင်း

အ ကံမရှိေသာစာေရးသူသည် ဤအေကာင်းအရာကို

အလဲဒဏ်ကု ိ ပိ၍ ု ခံစားရေသာ ဆယ်ေကျာ်သက်များအေနြဖင့်

သားသမီးေထာင့်ှင့် စိတ်ပုိငး် ဆိုင်ရာေထာင့်မှသာ

ပုထုဇ်လူငယ်များြဖစ်သည့်အေလျာက် စိုးရိမ်စိတ်၊ အသိ

အနည်းငယ်ေဆွးေွးချင်ပါသည်။

အမှတြ် ပခံလစ ို တ ိ ၊် ေကာက်စတ ိ ၊် စိတဖ ် စ ိ ီးမများကို ခံစားရ

မိဘေကျးဇူး၊ မိဘေကျးဇူးဟူ၍

မိဘှင် ့ သားသမီးဆက်ဆေ ံ ရးသည် လူ့အသိင ု း် အဝိင ု း် တစ်ခုလုံးအတွက် အေရးပါလှပါသည်။

ပါသည်။ စိတ်ခံစားမ၊ ဖိစီးမေကာင့် ခက်ခဲေသာအြပအမူ

မိသားစုများ

များ ရှတ ိ တ်သည်။ သူတ၏ ို စိတခ ် စ ံ ားမကို သူတန ို ားမလည်

သည့်အခါလည်း ရှိပါသည်။ စိတ်ထွက်ေပါက်အေြဖရှာ

ဖိအားေပးမများ ြပလုပတ ် တ်ကသည်။ မိမက ိ သ ုိ တ ူ စ်ပါး

မေပျာ်ရင်မစည်းလုံးပါက မိသားစုများြဖင့်ဖွဲစည်းထား

ိုင်ကေသးချ ိန် ြဖစ်သည်။ တိုးတိုးတိတ်တိတ် အရင်းှီး

သည်လား မေြပာတတ်ပါ။

ဤအေလ့အကျင့်ကို မိမိ

အထင်ကီးေစရန်၊ ထင်ေပေစရန် သားသမီးများကို

ေသာလူ့အသိုင်းအဝိုင်းကီး မသာယာိုင်ပါ။

ဆုံးသူငယ်ချင်းများ သိမ ု ဟုတ် ေမာင်မ ှ များကိသ ု ာ ေြပာက

ေရာက်ဖူးေသာိင ု င ် တ ံ င ို ်း၌ ေတွရှခ ိ ပ ဲ့ ါသည်။ ေကျနပ်စရာ၊

ကိးစားခိုင်းသည်များရှသ ိ ည်။ မိဘ၏ ေတွးေခချ ိန်ဆမ

ြခင်းှင့် လူသရ ိ င ှ ် ကားေြပာကြခင်းမသာ ကွာြခားေပမည်။

ဂုဏ်ယူ၀င့်ကားစရာှင့်အတူ စိုးရိမ်ေသာကြဖစ်စရာှင့်

သည် တစ်ဖက်တွင် အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေစချင်ေသာ

(Harvard Study of Adult

ထိန ု ည်းတူပင် မိဘများကိယ ု တ ် င ုိ လ ် ည်း သူတ၏ ုိ ရင်းှးီ သည့်

အစ်ေတွ ကံကရေသာ မိဘများ၏ဘ၀သည် သားသမီး

ေမတာတရားှင့် အြခားတစ်ဖက်တင ွ ် မိဘများလူ့အသိင ု း်

ဟားဗာဒ်တကသိုလ်မှ လူကီးများဖွံဖိးမဆိုင်ရာ ေလ့လာမစင်တာ

Development) မှ ဒါိက ု တ ် ာ ပါေမာကေဒါက်တာေရာဘတ်

မိတေ ် ဆွများှငေ ့် တွသည့အ ် ခါ သားသမီးှငပ ့် တ်သက်ပီး

ှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်ခံစားမအတက်အကျများရှိတတ်ပါ

အဝိင ု း် ၌ ဂုဏသ ် န ိ အ ် တွက် ုန်းကန်ဆုံးြဖတ်ေဆာင်ရက ွ ရ ် မ

ေဝါဒင်ဂါ (Robert Waldinger) က ဟားဗာဒ်တကသိလ ု ၏ ်

ေြပာကဆို ကေလ့ရသ ိှ ည်။ ဂုဏယ ် ၀ ူ င့် ကားစွာေြပာဆိမ ု များ 

သည်။ သဘာ၀အရ ကီးမားလှေသာ မိဘေမတာတရား

ဖိအားှစခ ် ု ကားတွင် မကာမကာလွနဆ ် ေ ွဲ နတတ်သည်။

(၇၇)ှစ်ကာြပလုပ်ေသာ သုေတသနေတွရှိချက်ကို

ရှသ ိ လို စိတည ် စ်ညစ်ြဖင့် သားသမီးအေကာင်း အတင်းေြပာမိ

ေကာင့သ ် ာ ဤစိတခ ် စ ံ ားမအတက်၊ အကျဒဏ်ကို ခံင ို ် က

အရိယာ မြဖစ်ေသးသူအေနြဖင့် မိဘများဆုံးြဖတ်ချက်

သည်။ သိုမဟုတ်ပါက မိဘတစ်ဦးခံစားမ အတက်၊ အကျ

လွမ ဲ ှားချင် လွမ ဲ ှားိင ု သ ် ည်။ လုံး၀ေြခာက်ပစ်ကင်းစင်ေသာ

အေတွအ ကံမျ ိးကို လုပေ ် ဖာ်ကင ုိ ဖ ် က်င ှ ပ ့် တ်သက်ပီး ခံစား

မိဘများ မရှိပါ။ သားသမီးများကို ြပစုပျ ိးေထာင်ရာ၌

အ ကံ ကွာြခား၍ြဖစ်ေစ သေဘာထားကွဲလွဲမရှိတိုင်း ြပန်လည်

ရပါက မည်သမ ူ ကာကာခံင ုိ မ ် ည်မထင်ပါ။ ရန်ြဖစ် လမ်းခွဲ

မိမစ ိ တ ိ က ် ူးယ်ြဖင့် မေရမရာစမ်းသပ်ေဆာင်ရက ွ ရ ် သည့်

ကမည်ထင်ပါသည်။ သူစမ ိ း် များှငပ ့် တ်သက်ပါက တစ်ကိမ်

အခါလည်း ရှိပါသည်။ အရိယာြဖစ်သူဗိမိသာရမင်းကီး

သင့်ြမတ်ေစရန် အားထုတ်ကဖို လိုအပ်ပါသည်။ မိမိဒုက၊ သူ့ဒုက

တစ်ခါ စိတ်ညစ်ဖူးုံမြဖင့်

မိဘှင့် သားသမီးကား၌ ရည်ရွယ်ချက်မတူ၍ြဖစ်ေစ၊ အေတွ

မကားဝံ့မနာသာထိေအာင်

ေတာင်မှ သားေတာ်အဇာတသတ် မိတေ ် ဆွေပါင်းမှားတာ

ှစ်ခုစလုံး စ်းစားေတွးေခ ခံစားေပးသည့် ကုဏာစွမ်းရည်

ဆဲဆိုြခင်းမျ ိးပင် ေတွ ကံဖူးပါသည်။ ဤေနရာ၌ မိဘ

မသိလက ုိ ပ ် ါ။ သိေ ု သာ် ေမတာတရားက ပုထဇ ု ်အမှားများ

ေမတာ၏ စိတခ ် စ ံ ားမ ကံ့ ကံခ ့  ံ င ုိ ြ် ခင်းှင့် ခွငလ ့် တ်  င ုိ စ ် ွမး်

ကို မိဘ၌ နည်းပါးေစသည်။ ဒါေကာင့် ဗုဒြမတ်  စွာဘုရား

လက်ကင ို ထ ် ားပါက အချင်းချင်းခွငလ ့် တ်  ရန် မခဲယ်းေပ။ ြဖစ်တတ်

ကို ေမွးဖွားေပးေကာင်း မီးေမာင်းထိးု ြပလိြု ခင်း ြဖစ်ပါသည်။

က မိခင်ေမတာကို “ မာတာယထာနိယပ ံ တ ု ”ံ ဟူ၍ ေမတာ

မိဘတိင ု း် က တာ၀န်ေကျလိြု ခင်း၊ မိမိသားသမီးများ

အားလုံး၏ စံအြဖစ် ထားပါသည်။

သည်မှာ မိဘက သားသမီးကို ခွငလ ့် တ်  လယ ွ သ ် ေလာက် သားသမီးတို

အတွက် အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေစလိုြခင်းတိုေကာင့် သဘာဝ

သုေဒါဒနမင်းကီးသည် မိမိ၏သားေတာ် သိဒတ

မှာ မိဘအေပ မေကျနပ်မကိ  ု ေတာ်ေတာ်င ှ ့် စိတထ ် မ ဲ ာှ မေဖျာက်င ုိ ်

အရ မိဘများစိတ်ဖိစီးမများရှိကပါသည်။ ဒီကားထဲမှာ

မင်းသားကို မိမ၏ ိ အိက ု အ ် ရာဆက်ခေ ံ စချင်၊ ဆက်ခ ံ င ို ်

ေဘးပတ်၀န်းကျင်ကပိင်ဆင ုိ မ ် များဒဏ်  ကိုပါ ရင်ဆင ုိ ် က

ရန် ြပင်ဆင်ြခင်းသည် မိဘတာ၀န်အရြပလုပြ် ခင်းြဖစ်၍

ရသြဖင့် သဘာ၀စိတဖ ် စ ိ ီးမအြပင် မရှလ ိ င်လည်းြဖစ်ေသာ

မှနက ် န်သင့ြ် မတ်ပါသည်။ သိေ ု သာ်မမ ိ တ ိ င ုိ း် ြပည်အတွက်

စိတ်ဖိစီးမပါ ထပ်တိုးလာကြပန်သည်။ ခက်ခလ ဲ ေ ှ သာ

သာမက တစ်ေလာကလုံးအတွက် ေတွးေတာဆင်ြခင်သူ

ဆိုင်ရာအားနည်းမကို ပတ်၀န်းကျင်လူသားများအေနြဖင့် သိရှိ၍

မိဘ၀တရားကို ြဖည့ဆ ် ည်းရာ၌

အသိ၊ သတိတရား

သားေတာ် သိဒတ  မင်းသားမှာမူ အကန့်အသတ်ရေ ှိ သာ

စာနာိုင်ကရန် ြဖစ်

ကင်းပါးချ ိန်တင ွ ် မိမ၏ ိ သားသမီးများကို ပိင်ဆင ို စ ် ရာပစည်း

ိင ု င ် ေ ံ ရးအိက ု အ ် ရာထက် အကန့်အသတ်မရှေ ိ သာရဟန်း

အြဖစ်ပင် မှားယွင်းစွာြမင်ိုင်ပါသည်။ လူ့ေလာကထဲမှာ

ဘ၀ကိုေရွးကာ ကိယ ု လ ့် မ်းကိယ ု ေ ် လာက်ခသ ့ဲ ည်။

ကပါ။ ဤေနရာမှာ သားသမီးကိအ ု ြပစ်ဆြို ခင်းထက် သူတ၏ ို စိတပ ် င ို ်း

သူ မ ျားအထင်  ကီး ေစဖို အ တွ က ် သားသမီး များအေပ

စာမျက်ာှ ၇ သို 


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

စာမျက်ှာ ၆ မှ

မိဘများ၌ သားသမီးများအေပ ြဖစ်ေစချင်ေဇာများ

အေကာက်တရားတည်ရာဌာနလိေ ု ခသည့် ဦးေှာက်ထက ဲ

မှာ ြဖစ်ပါသည်။ မိဘ၏ ယုံကည်စိတ်ချမမခံရသည့်

ဤေနရာ၌ ခမည်းေတာ်သေ ု ဒါ ဒနမင်းကီးှင့် သားေတာ်

သြဖင့် စိတထ ် မ ဲ ာှ ဂုဏယ ် ၀ ူ မ်းသာစရာထက် စိးု ရိမမ ် အကျင့  ်

Amygdala ေဒသကို အမဲတက်ကေစပီး တည်ငိမေ ် ပျာ်ရင်

သားသမီးဟာ အလိအ ု ပ်ဆးံု အေထာက်အပံ့ ြပတ်လပ်ေန

သိ ဒ တ မင်း သားတို  ှ စ ် ဦးစလုးံ

က လမ်းမိးု ေနသည်လည်း ြဖစ်တတ်သည်။ ြဖစ်ေစချင်ေဇာ

ေစသည့် Hippocampus ဧရိယာကို တက်ကအားရှေ ိ အာင်

တာှင့် တူပါသည်။

သိေ ု သာ်ရည်ရွယ်ချက်ှင့် စွမး် ရည်ကွာြခားကသြဖင့်

သည် မြဖစ်ေသး၊ မေအာင်ြမင်ေသး၊

လုပ်မထား၍ ြဖစ်သည်။

ေလာက်ရမည့လ ် မ်းကို သားအဖှစဦ ် း ချက်ချင်းသေဘာ

မည် သူမ  မမှားပါ။

ေမွးဖွားသည့အ ် ချ ိန် မိဘကို

အကျ်းချပ်ရလင် မိဘှငသ ့် ားသမီးဆက်ဆေ ံ ရး

ေသးသည့်အရာကိုသာ အာုံစိုက်မ လုပ်တတ်သည်။ ဗုဒ

လုးံ ၀မှီခုိရသည့်ဘ၀ကေန တြဖည်းြဖည်းကီးြပင်းလာ၊

ေကာင်းမွန်ခိုင်မာေစဖိုအတွက် စိတ်ခံစားမအသိeာဏ်

မတူင ို ဘ ် ရ ဲ ခ ှိ သ ဲ့ ည်။ ထိေ ု ကာင့ပ ် င်လင် သိဒတ  မင်းသား၏

စိတ်ပညာှင် ့ အေနာက်တင ု ိ း် စိတပ ် ညာပူးတွ၍ ဲ တီထင ွ ထ ် ား

ကိုယ့်ကုယ ိ ်ကုယ ိ ် မှီခုလ ိ ာတတ်သည့် သားေတာ်ေမာင်၏

က မရှမ ိ ြဖစ်လအ ုိ ပ်ပါတယ်။ ေမတာအေြခခံစတ ိ ရ ် ိှ ပီးသား

ေတာထွက်မသည်  ခမည်းေတာ်ကို အကီးအကျယ် စိတ်

ေသာ ကုဏာအေြခခံေသာ စိတက ် သ ု ေရးပညာရပ်၌ ဤ

အေြပာင်းအလဲကို မိခင်၏စိတခ ် စ ံ ားမက လိက ု ေ ် ြပာင်း၍မမီ

မိဘများအတွကက ် အြခားသူများထက် ပိလ ု ယ ွ ပ ် ါသည်။

ဆင်းရဲေစမည်မှာမလွေ ဲ ပ။ သိေ ု သာ် တစ်ဦး၏ေကာင်းကျ ိး

ကဲ့သိုေသာ အာုစ ံ းူ စိက ု မ ် အကျင်  က ့ ုိ ေကာက်စတ ိ အ ် ေြခခံ

ဘဲ ရှိေနသည်။ သူ့ကို အြပစ်မဆိုိုင်ပါ။ မိခင်များလိုအပ်

ဧ၀မသ ိ ဗဘူေတသု၊ မာနသံဘာ၀ေယအပရိမာဏံ

တစ်ဦးအမဲလုလ ိ ားေသာ သားအဖြဖစ်ကေသာေကာင့်

အာုစ ံ က ုိ မ ် အကျင့  ဟ ် ု ေခသည်။ သတိပာန်တရားေတာ်အရ

သည်ထက်ပ၍ ို ေတွးေတာစိုးရိမတ ် တ်က၍သာ သားသမီး

- ဟူ၍ ေမတသုတ်၌ ဗုဒြမတ်စွာဘုရားမိန့်ေတာ်မူတဲ့

ကိးု ှစ်ကာသည့်အခါ ခမည်းေတာ်အတွက် ြပန်လည်

ေဒါမနဿ (ေဒါသ) = မေကျ မချမ်းြဖစ်မ၊ စိတဆ ် ိုးမ၊ အဆိုး

များ ေဘးရန်ကင်းကသည် မဟုတ်ပါေလာ။

အတိင ု း် မိမရ ိ ဲ မိဘေမတာကို အြခားသူများထံ တိးု ချဲဖိလ ု ပ ုိ ါ

ရင်ကားေစ့မှ  င့် စိတ်ခံစားမကုစားြခင်း ေအာင်ြမင်စွာ

ြမင်မများ  အေြခခံေသာစိတဟ ် ု ေခိင ု သ ် ည်။ ေဒါသ/ ေဒါမ

သိေ ု သာ် မိမအ ိ တွက် စတင်ေတွးေခတတ်သည့သ ် ား

သည်။ အြခားမိဘေတွန့ဲ စကားေြပာဖိ၊ု အေတွအ ကံချင်း

ြပလုပ်ိုင်ခဲ့သည်။

နဿကို အဖျက်သေဘာဆန်ေသာ စိတခ ် စ ံ ားမဟု နားလည်

အတွကမ ် ူ မိမရ ိ ဲမိခင်က စိးု ရိမလ ် က ုိ ုဏာနဲ့ ေြပာေနတယ်

ဖလှယ်ဖို၊ ချစ်သူခင်သူေရာ မချစ်မှစ်သက်သူေတွရဲ

ိင ု သ ် ည်။ သူ့အပ ု စ ် ထ ု မ ဲ ှာ မနာလိမ ု  (ဣဿာ -)၊ သဝန်တမ ို 

လိမ ု ြမင်ေတာ့ဘဲ လိအ ု ပ်ချက်၊ အားနည်းချက်ကသ ုိ ာ တတွတ်

သားသမီးများကိပ ု ါ ကိယ ု ခ ် ျင်းစာိင ု ေ ် အာင်၊ ဂုဏယ ်  ူ င ုိ ေ ် အာင်

မိဘှင့် သားသမီးကား၌ ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်မတူ၍ြဖစ်

(မစရိယ - )၊ သိုေလာသိုေလာလွန်စွာေတွးေခပူပန်မ

တွတေ ် ြပာေနသည့် မိခင်ဟာ အဆိုးကိသ ု ာ အားြဖည့ေ ် ပးေန

စိတ်ခံစားမကို ေလ့ကျင့်ထားရင်

ေစ၊ အေတွအ ကံကွာြခား၍ြဖစ်ေစ သေဘာထားကွဲလွဲ

(ကုကစ - ) တိပ ု ါဝင်သည်။ အေြခခံအဘိဓမာတွင် ေဒါစတုက်

တယ်လုိ ထင်ေနတယ်။ သူ့မာှ ေကာင်းတာေတွေရာ၊ ကိးစား

ဆက်ဆေ ံ ရး ပိအ ု ဆင်ေချာပါမည်။ ကုဏာဘာ၀နာှင့်

မရှတ ိ င ုိ း် ြပန်လည်သင့ြ် မတ်ေစရန်အားထုတ် ကဖို လိအ ု ပ်

- ေဒါသှငအ ့် ကုသလ ုိ ေ ် စတသိကေ ် လးမျ ိးတိအ ု ပ ု စ ် လ ု ေ ုိ ခ

တာေတွေရာရှပ ိ ါလျက်င ှ ် ့ အေမက အသိအမှတမ ် ြပရေကာင်း

မုဒတ ိ ာဘာ၀နာလိေ ု ခတဲ့ အတိင ု း် မဲစ ့ မ ွ း် ရည် (အပမညာ

ပါသည်။ မိမိဒုက၊ သူ့ဒုက ှစ်ခုစလုံးစ်းစားေတွးေခ

ပါသည်။ သူ၏ ေြဖေဆးက ြပဿနာ/ဒုကနားလည်မ

လားဟုယဆ ူ ပီး မိခင်ေြပာတာကိေ ု ကျးဇူးတင်မည့် အစား

ေစတသိက)် များ ေလ့ကျင့ရ ် ယူြခင်းြဖစ်ပါသည်။ သားသမီး

ခံစားေပးသည့်ကုဏာစွမ်းရည်

လက်ကိုင်ထားပါက

အေပအေြခခံသည့် ကုဏာြဖစ်ပါသည်။ အြခားသူများ၏

အင်းမလုပ်၊ အဲမလုပ် လျစ်လျ၍သာေနေတာ့သည်။

များဘက်ကလည်း မိမရ ိ ဲ စိတခ ် စ ံ ားမကိြု ပန်သမ ိ ှ မိဘှင့်

အချင်းချင်းခွင့်လတ်  ရန် မခဲယ်းေပ။ ြဖစ်တတ်သည်မှာ

ဒုကကိ  မ ု ေဝခံစားေပးိင ု ေ ် သာ ကိယ ု ခ ် ျင်းစာစိတ ် င ှ ့် ကင်နာ

စိုးရိမ်စရာတစ်ခုခုအေကာင်း ေဆွးေွးချင်သည့်မိခင်ဟာ

ဆက်ဆံတဲ့ေနရာမှာ

မိဘက သားသမီးကို ခွင့်လတ်လွယ်သေလာက် သား

သနားကုဏာစိတဟ ် ု ေခပါသည်။ စပိန ် င ို င ် ံ မက်ဒရစ်မိ

သားသမီးများ၏ေကာင်းကွကက ် ေန စေတွးဖိ၊ု ေြပာဖိဆ ု တ ို ာ

မေြပာမိ၊ မလုပမ ် မ ိ ာှ ပါ။ အဘိဓမာတရားေတာ်က စိတ်ခံ

သမီးတိမ ု ာှ မိဘအေပမေကျနပ်မကိ  ု ေတာ်ေတာ်င ှ စ ့် တ ိ ထ ် ဲ

၌ မိမိ၏ေယာဂီဒကာမကီးတစ်ေယာက်မှာ တစ်ဦးတည်း

စိတခ ် စ ံ ားမအသိပညာြမင့မ ် ှ ရပါမည်။ မုဒတ ိ ာအေလ့အကျင့်

စားမ အသိeာဏ်ကု ိ အေသးစိတေ ် ဟာထားေသာတရားြဖစ်

မှာ မေဖျာက်င ို ် ကပါ။ ဤေနရာမှာသားသမီးကို အြပစ်ဆို

ေသာသားအတွက် အမဲစးု ိ ရိမေ ် နသြဖင့် သား၏အရည်အေသွး

အထိုက်အသင့်လုပ်ထားမှ ြဖစ်ပါမည်။

မုဒိတာ အေလ့

ပါသည်။ အဘိဓမာအသိကုိ စိတပ ် ညာရပ်တစ်ခုအေနနဲ့

ြခင်းထက် သူတ၏  ု ိ စိတပ ် င ု ိ း် ဆိင ု ရ ် ာအားနည်းမကို ပတ်၀န်းကျင်

များကို သတိမြပမိပါ၊ မုဒိတာြဖစ်ြခင်းမရှိပါ။ တရားစခန်း

အကျင့လ ် ပ ု မ ် ထားဘဲ မိမသ ိ ားသမီးများ၏ေကာင်းကွကေ ် တွကု ိ

မိသားစုများအသုံးြပကရန်သာ လိပ ု ါေတာ့သည်။ မိဘှင့်

လူသားများအေနြဖင့် သိရ၍ ိှ စာနာိင ု ် ကရန် ြဖစ်ပါသည်။

အတွငး် တရားစစ်ချိန်၌ သားအတွကစ ် းု ိ ရိမမ ် အေကာင်  းေြပာရာ

ကားဝါသည့်သေဘာမပါဘဲ ြမင်ိုင်ဖို၊ ခံစားိုင်ဖိုဆိုသည်

သားသမီးဆက်ဆံေရး

စာနာ၍ ကူညီိုင်ရန်၊ မီးေလာင်ရာေလပင့် မလုပ် က

မှာ သူ့သားမှာ မုဒိတာြဖစ်စရာအေကာင်း ချက်ချင်းသူ

မှာ ေတာ်ေတာ်ခယ ဲ ်းပါသည်။ မုဒတ ိ ာအေလ့အကျင့ရ ် မ ိှ ပ ှ ဲ

သားသမီးတိုင်း

ရန်ြဖစ်ပါသည်။

မေတွးိင ု ပ ် ါ။ စိုးရိမစ ် ရာကိသ ု ာသူအမဲေတွးေန၍ ြဖစ်ပါသည်။

သားသမီးများ၏စွမး် ရည်င ှ ့် ြဖစ်င ုိ ေ ် ြခများကို ယုံ ကည်

ပါေစ။

အီးကျ (E.Q.) ေလ့ကျင့်ရန်လို

လက်ထဲမေရာက်

မိမိရဲသားသမီးနဲ့

ေနာင်တြဖစ်စရာေတွမေတွးမိ၊

ေချာေမွအဆင်ေြပက၍ မိဘေကျးဇူးဆပ်ခွင့်ရိုင်က

ေရှဖုးံ မှ

မသက်သက်မးုိ ဦး (လင်သာယာမိနယ် ေတလာအထည်ချပ်စက်)ံု

အလုပပ ် တ ိ ရ ် က်မာှ စိတအ ် ပန်းေြပေအာင်လုိ စက်က ံု သူငယ်ချင်းေတွန့ဲ

ေချာင်းသာကို အလည်လာတာပါ။

အလုပက ် ငါးရက်ပတ ိ ေ ် တာ့

စက်က ံု

သူငယ်ချင်းတချ ိက နယ်မာှ ရှတ ိ ့ဲ သူတအ ုိ မ ိ ေ ် တွြပန်ကပါတယ်။ တချ ိလည်း

နယ်ဘရ ု ားဖူးသွားကတယ်။ သူ့အဖွဲ နဲ့သူ သွားကတာပါ။ကန်မတိအ ု ဖွဲ မှာေတာ့ ၁၈ ေယာက်ပါတယ်။ မိနး် ကေလးေတွချည်းပါပဲ။ ေချာင်းသာေရာက်တာနဲ့ ဖိးု ကုလားကန်းဘက်လည်း

ေရာက်ဖးူ ချင်တာနဲ့ စက်ေလှန့ဲ လာကတာပါ။

ဖိးု ကုလားကန်းက ေချာင်းသာဘက်ထက်သာယာတယ်။ ေအးေအးချမ်းချမ်း

လည်းရှတ ိ ယ်။ ခင်းေတွလည်းလှတယ်။ ဖိးု ကုလားကန်းေပ ေလာက်လည်ပီး မှ ေချာင်းသာဘက်ြပန်ပီး ပင်လယ်ေရချ ိးေတာ့မယ်။

မခင်ချ ိဇင်(ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး ေမှာဘ ် ီ မိနယ်)

အလုပ်ပိတ်ရက်ဆုေ ိ တာ့ ေချာင်းသာကိုလာတာပါ။ မိသားစုရှစ်ေယာက်၊

ကေလးကသုးံ ေယာက် အားလုးံ ၁၁ ေယာက်ပါ။

အိမ်ကကားှစ်စးီ နဲ့

လာလည်တာပါ။ တစ်ညအိပပ ် ါပဲ။ မနက်ြဖန်ဆြုိ ပန်ကမယ်။ ေချာင်းသာကို မနက် ကမှ ေရာက်တာဆိေ ု တာ့ ေရပဲကးူ ရေသးတယ်။ ေရကူးပီး ဖိးု ကုလားကန်းဘက်

ေလာက်လည်ချင်တာနဲ့ မိသားစုေတွအကုနလ ် းံု စက်ေလှငာှ းပီးလာကတာပါ။ ဒီမာှ ေလာက်လည်ပီးရင် ေကျာက်ေမာင်မ ှ ဘက်သာွ းမယ်။ ေချာင်းသာကေတာ့

ုးံ ပိတရ ် က်ေတွဆုိ ှစတ ် င ုိ း် လာလည်ြဖစ်ပါတယ်။ ေချာင်းသာကေနလိေ ု ကာင်း

များများပိတေ ် ပးတာ ဒီတစ်ခါပဲရေ ိှ သးတယ်။ ဒီပတ ိ တ ် ရ ့ဲ က်မာှ ဘယ်သာွ းချင်လဲ

တယ်။ ပင်လယ်ေရချ ိးတဲအ ့ ခါလည်း အရာယ်ကင်းပီး လုြံ ခံတယ်လထ ုိ င်တယ်။

ဆိေ ု တာ့ အားလုးံ က ေချာင်းသာကိေ ု ရွးတာနဲ့ လာြဖစ်ကတာ။ ေကျာင်းက

ြဖစ်ပါတယ်။ ေကျာင်းပိတရ ် က်ဆေ ုိ တာ့ ကေလးေတွလည်း ေပျာ်ေစချင်လုိ ခရီး

ဦးေကျာ်သ(ူ ေချာင်းသာအုပခ ် ျပ်ေရးမှး )

ေဒခင်ဆန်းဦး (ေကာင်းြမတ်သာကိယ ု ပ ် င ုိ အ ် ထက်တန်းေကျာင်း၊ မူလတန်းြပ)

သွားေရးလာေရးအဆင်ေြပဖိ၊ု ေဘးဥပဒ်ကင်းေစဖိ၊ု မလိလ ု ားအပ်တာေတွမြဖစ်

ပါ။ ေချာင်းသာမှာ ြပန်တည်းပီးေတာ့ မနက်ြဖန်ဆြုိ ပန်မာှ ပါ။ သီတင်းကတ်တင ုိ း်

ပိတရ ် က်ကာလမှာ ရဲတပ်ဖဲွ အင်အား တိးု ြမငေ ့် ပးဖို ထပ်မေ ံ တာင်းထားပါတယ်။

ေချာင်းသာကိပ ု တ ုိ ာပါ။ အခုလုိ အားလပ်ရက်ရည ှ ရ ် ေတာ့ ေပျာ်တာေပါ့၊ ေကျာင်းက

အဖွဲ အစီအစ်န့ဲ အေယာက် ၃၀ ေချာင်းသာကို ချေပးပါတယ်။ အဲဒအ ီ ေယာက်

သာယာပါတယ်၊ ေနတာက ရန်ကန ု က ် ပါ။ အားလုးံ လူ ၃၀ ေကျာ်ပါ။

ဆိင ု ရ ် ာ မိမိ၊ မိဖ၊ အရန်မးီ သတ်တပ်ဖဲွ ဝင်ေတွ ပူးေပါင်းပီးေတာ့ လုြံ ခံေရးကိစ

တြခားကမ်းေြခေတွထက် ေနလိထ ု င ုိ လ ် ေ ုိ ကာင်းလို ေချာင်းသာကို ှစတ ် င ုိ း် လာ ထွကလ ် ာကတာပါ။

ေချာင်းသာကိပ ု လ ဲ ာတာပါ။ ေချာင်းသာပီးေတာ့ ေကျာက်ေမာင်မ ှ ကို လာတာ

ဆရာမကီးက စီစ်ေပးတာပါ။ ေန့ချင်းြပန်ပါ။ ကမ်းေြခလာတဲဧ ့ ည့သ ် ည်ေတွ၊

အပန်းေြဖလာေရာက်တခ ့ဲ ရီးသည်ေတွ

ေစဖို တိင ု း် ေဒသကီးအစိးု ရအဖွဲ ရဲ လမ်းန်မခံ  ယထ ူ ားပီးေတာ့ ဒီသတ ီ င်းကတ်

ပူးေပါင်းပီး ေန့ညေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရပ ိှ ါတယ်။

ဦးိင ု ေ ် အာင် (ဦးစီးအရာရှ၊ိ ေချာင်းသာဟိတ ု ယ်င ှ ့် ခရီးသွားန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ုးံ ခွတ ဲ ာဝန်ခ)ံ

ဒီသတ ီ င်းကတ်က ေကျာင်းပိတရ ် က် ၁၀ ရက်ေလာက်ပတ ိ ် ပီး ုးံ သမားေတွ

အတွကက ် ေတာ့ ငါးရက်ပတ ိ တ ် ာပါ။

ေချာင်းသာဟိတ ု ယ်ဇန ု န ် ့ဲ ပတ်သက်လုိ

ေြပာရမယ်ဆရ ုိ င် ကမ်းေြခမှာ ဟိတ ု ယ် ၁၃ လုးံ ရှတ ိ ယ်၊ အခန်းေပါင်းက ၈၅၀၊ ဧည့သ ် ည်န့ဲ ပတ်သက်လုိ ကိတင်မာှ ထားတာေတွက ြပည့သ ် ေလာက်ပါပဲ။ ဒီ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ အတွကက ် အခန်းေပါင်း ၈၅၀ ကြပည့ေ ် နပါပီ။ ကျန်တ့ဲ ၁၄၊ ၁၅

ကျ ိက်ထးီ ိးု တိ၊ု အင်းေလးတိ၊ု ခုကေတာ့

ေတာင်းတာက အေယာက် ၂၀ ေလာက်ပဲ ေတာင်းေပမယ့် တိင ု း် ေဒသကီးအစိးု ရ

အတွကက ် ေတာ့ ၆၀ ရာခိင ု  ် န်  းေလာက်က ကိတင်မာှ ထားတာေတွရတ ိှ ယ်လုိ

ကေလးေတွလည်းပါတယ်ဆေ ုိ တာ့ ေပျာ်ရတာေပါ့ရင ှ ။့် ေချာင်းသာက မဆိးု ပါဘူး။

၃၀ နဲ့ ေချာင်းသာမှာရှတ ိ ့ဲ ရဲတပ်ဖဲွ ၊ နယ်ေြမခံတပ်၊ အုပခ ် ျပ်ေရးအဖွဲ ေတွန့ဲ ဌာန

ကားလမ်းမတစ်ဖက်မာှ ရှတ ိ ့ဲ ဟိတ ု ယ်န့ဲ တည်းခိရ ု ပ ိ သ ် ာ အခန်းေပါင်း ၅၈၆ ခန်း

ခရီးထွကပ ် ါတယ်။ လွိ င်ေကာ်တ၊ုိ

မချစ်စ ု င ုိ (် ပုသမ ိ ၊် မူကိေကျာင်း)

ေဆာင်ရက ွ ေ ် နပါတယ်၊

၁၅ ဦးေလာက်ရတ ိှ ယ်။ ဖိးု ကုလားကန်းကို သွားပီးပီ။ ေကျာင်းက ေြခာက်ရက်ပတ ိ ်

ေတွကုိ စိတလ ် က်ချမ်းသာစွာ အပန်းေြဖိင ု ေ ် ရး

ပင်လယ်ကြုိ မင်ရရင် အပန်းေြပတယ်ေလ။ တြခားေနရာေတွကေ ုိ တာ့ သကနမ ် ှ

ဆိင ု ရ ် ာအားလုးံ ကေနပီးေတာ့ လုြံ ခံေရး၊ မလိလ ု ားအပ်တက ့ဲ စ ိ ေတွ  မြဖစ်ေပေစ

ေတာ့ ေြခာက်ရက်ပတ ိ ေ ် ပးတဲအ ့ ခါကျေတာ့ များများအနားယူလရ ုိ တယ်။ အခုလုိ

လျက်ရပ ိှ ါတယ်။ ဒါ့အြပင် ကမ်းေြခသာယာလှပေရးကိလ ု ည်း အဖွဲ အစည်းေတွ

အဖွဲ ေတွက ဆရာမအားလုးံ ကိးု ေယာက်ပါတယ်။ အိမက ် ပါတဲသ ့ ေ ူ တွန့ဲ ဆုိ

ေပးတယ်။ ဒီေန့တစ်ရက် ဆရာမေတွစု ပီးသွားတာ။ ေချာင်းသာကို လာရတာက

သွားကတယ်။ ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိးု ရက ငါးရက်ပတ ိ ေ ် ပးတယ်၊ ကန်မတိေ ု ကျာင်းက

ကန်ေတာ်တေ ုိ ဒသမှာ လာေရာက်အပန်းေြဖတဲသ ့ ေ ူ တွ ခရီးသွားဧည့သ ် ည်

ဝန်ေဆာင်မေပးိ  င ု သ ် မကို

ကန်ေတာ်တဘ ုိ က်က အုပခ ် ျပ်ေရးပိင ု း် ေရာ၊ နယ်ေြမခံတပ်ဖဲွ ေတွကေရာ ဌာန

ေရးအတွက် ေန့ညကမ်းေြခတစ်ေလာက် လှညက ့် င်း၊ ပတ်ကင်းေတွန့ဲ ေဆာင်ရက ွ ်

သိရတယ်။ ထပ်ဝင်လာမယ့ဧ ် ည့သ ် ည်ေတွန့ဲ ဆုိ ြပည့သ ် ာွ းမှာပါ။ ေနာက်တစ်ခက ု

ရှတ ိ ယ်။ ဒီရက်ကေတာ့ လူေပါင်း ၂၉၃၀ ေလာက်က အခန်းြပည့ေ ် နပါပီ။ ကျန်တ့ဲ ၁၄၊ ၁၅ ကေတာ့ ရာခိင ု  ် န်  း ၆၀ နီးပါးက သူ့ဟာသူ ခရီးသွားဝင်မာှ ပါ။ မှစက ်

ထက်စာရင် ဒီစ ှ က ် ပို ပီးေတာ့ ခရီးသည်ဝင်ေရာက်တ ့ဲ န်  းေလး ေတွရှရ ိ ပါတယ်။ ကမ်းေြခဘက်န့ဲ နးီ တဲေ ့ နရာေတွမာှ

ေနချင်တယ်ဆရ ုိ င် ဒီရက်ပင ုိ း် ကေတာ့

သိပမ ် လွယေ ် လာက်ဘးူ ၊ ခရီးသွားအေြခအေနက မှစက ် ထက်စာရင် ဒီစ ှ က ် ုးံ ပိတရ ် က်ပမ ုိ ျားလိလ ု ားမသိဘးူ ၊ ဒီစ ှ က ် ပိမ ု ျားပါတယ်။

ေတွဆုေ ံ မးြမန်း-သီသမ ီ င်း၊ မင်းသစ်(MNA) ဓာတ်ပ-ံု ေနလင်း

လွိ င်ေကာ်မိ၌ သီတင်းကတ်ေဈးေရာင်းပွေ ဲ တာ် ဖွငပ ့် က ဲွ ျင်းပ လွိ င်ေကာ် ေအာက်တဘ ုိ ာ ၁၁

ဒါိက ု တ ် ာ ဦးမျ ိးွန့်ေအာင်တက ုိ ဖဲကိးြဖတ်ဖင ွ လ ့် စ ှ ေ ် ပးခဲ့ ပီး ခင်းကျင်းြပသ

Winner Economic Enterprise Service Co.,Ltd. မှ

ကီးမှးကျင်းပေသာ

သီတင်းကတ်ေဈးေရာင်းပွေ ဲ တာ်ဖင ွ ပ ့် ဲွ Loikaw Trade Fair ကို ယေန့နန ံ က် ၉ ေဈးေရာင်းပွေ ဲ တာ်ဖင ွ ပ ့် တ ဲွ င ွ ်

ြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးဦးစီးဌာန

ြပည်နယ်ေမွးြမေရးှင့်

ကုသေရးဦးစီးဌာန

န်ကားေရးမှး ေဒါက်တာသန်းေအးှင့် Winner Co.,Ltd. ၏

အဆိုပါေဈးေရာင်းပွဲေတာ်၌ လူသးံု အလှကုန်ပစည်းများ၊ ေဆးဝါးများ၊ ြမန်မာ့ပယင်းလက်ဝတ်ရတနာများ၊ အိမသ ် းံု ပစည်းများှင့် အဝတ်အထည်များကို

နာရီက ကယားြပည်နယ် လွိ င်ေကာ်မိနယ်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ န်ကားေရးမှး ဦးေကျာ်သ၊ူ

ထားေသာ ကုနပ ် စည်းများကို လှညလ ့် ည်ကည့ ် အားေပးသည်  ။

အုပခ ် ျပ်မ

ေရာင်းချေပးလျက်ရိှ ပီး

ေဈးေရာင်းပွေ ဲ တာ်ကုိ

၁၁-၁၀-၂၀၁၉ ရက်ေန့မှ

၁၅-၁၀-၂၀၁၉ ရက်ေန့အထိ ေရာင်းချေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

ရာြပည့်အကိ အမျ ိးသားေအာင်ပွဲေန့ကို ကိဆိုဂုဏ်ြပပါ၏

ေမာင်မိုးယံ

၂၀၂၀ ြပည် ့ စ ှ သ ် ည် ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ အမျ ိးသားိင ု င ် ေ ံ ရးသမိင ု း် တွင် ကမည်းတွငမ ် ည့် ှစ် ၁၀၀ ြပည့် (ရာြပည်သ ့ ဘင်ပဲွ ကီး)ေလးခု ဆင်ယင်ကျင်းပမည့် ှစထ ် းူ ှစြ် မတ်ကီးြဖစ်သည်။ အမျ ိးသားေအာင်ပေ ဲွ န့ ရာြပည်၊့ ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု ရ ် ာြပည်၊့ မိမအမျ ိးသားေကျာင်းရာြပည်၊့ ြမန်မာ့ပ ု ရ ် င ှ ရ ် ာြပည်ဆ ့ ေ ုိ သာ ှစ် (၁၀၀) သက်တမ်းကို ြပန်လည်ပုံရိပ်ေပကာ ေအာက်ေမ့ဖွယ်အခမ်းအနားကီးများကို စည်ကားသိုက်မိက်စွာ ကျင်းပရန် စိုင်းြပင်းေနကေလပီ။ ထိုအခမ်းအနားကီးများအနက် အမျ ိးသားေအာင်ပွဲေန့ရာြပည့်မှာ ကန်

ေသာ၊ နည်းပညာအစွမ်းအစ၊ တီထင ွ မ ် အားနည်  းေသာ ိင ု င ် တ ံ ို ေနာက်ကျကျန်ခဲ့

ပညာေရးစနစ်ဆးုိ ကီးကို ကန့်ကက ွ သ ် ပိတေ ် မှာက်သည့် ၁၉၂၀ ြပည် ့ စ ှ ် ဒီဇင်

သည်မှာ အထင်အရှားပင်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည် ယေန့တိုင် ပညာေရး

ဘာလ ၅ ရက် (၁၂၈၂ ခုစ ှ ် တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ် ၁၀ ရက်ေန့) သည်

ခွန်အားကိုရဖို ကိးပမ်းေနရဆဲြဖစ်သည်။

၂၀၂၀ ြပည် ့ စ ှ တ ် င ွ ် ကျေရာက်မည့် ရာြပည်သ ့ ဘင်ပမ ွဲ ျား၏ မူလဇာတိဇာစ်ြမစ် ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာိင ု င ် ံ ကန်ဘဝမေရာက်မက ီ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းပညာေရးသည် အခရာြဖစ်သည်။ မိမိတိုသားများကို ဘုရင်က အာရဿ ၁၈ ရပ်အနက်

အမျ ိးသားေန့ြဖစ်ေပလာပုံ

စာတတ်ရန် ဦးစွာဘုန်းကီးေကျာင်းဆရာေတာ်များထံတွင် အပ်ှံကာ ပညာ

အမျ ိးသားေန့ (National Day) ြဖစ်ေပလာပုံသည် ရန်ကုန်တကသိုလ်

သင်ကားေစခဲသ ့ ည်။ ဆရာေတာ်တက ို ဗုဒဘာသာအေြခခံ  ေသာ ြပည်သူ့နတ ီ ိ

ေမွးဖွားလာြခင်းှင့် ဆက်စပ်ေနသည်။ ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု က ် ို ဗိတသ ိ အစိုးရက

ကိုယ်ကျင့်တရား၊ မဂလာတရားေတာ်တိုှင့်အညီ ကျင့် ကံေနထိုင်တတ်ရန်

၁၉၂၀ ြပည့်ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်ေန့တွင် ယခုတည်ရှိေနေသာ ကမာရွတ်

သင်ကားခဲ့ပီး ကဗျာ၊ ဂီတ၊ ဘာသာစာေပ ယ်ေကျးမများြဖင့် မိမိတိုမျ ိးိုး

နယ်ေြမထဲတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ပီး တကသိုလ်အက်ဥပေဒကို ြပာန်းခဲ့သည်။

ဓေလ့အစ်အလာများကို ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့ကသည်။

အဂလ  ပ ိ တ ် ြို ပာန်းေသာ ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု အ ် က်ဥပေဒသည် ကန်ပညာ

သာသနာြပအဖွဲများ ဘာသာေရးအေကာင်းြပကာ ဝင်ေရာက်လာသလို

ေရးကို သက်ဆိုးရှည်ေစေသာ ဥပေဒြဖစ်သလို ြမန်မာလူမျ ိးတို၏ ဘာသာ၊

ကုနသ ် ည်တို စီးပွားေရးနယ်ချဲရန် ဝင်ေရာက်လာကသည်။ ြပည်ပိင ု င ် သ ံ ားတို

သာသနာှင့် ြမန်မာတိ၏ ု အသိeာဏ်ပညာ ဖွံ ဖိးတိးု တက်မကိ  ု ဖိပ ှိ ခ ် ျပ်ချယ်

ဝင်ေရာက်လာြခင်းအစ သာသနာြပဖို၊ စီးပွားရှာဖိုဆိုေသာ အေကာင်းတွင်

သည့် စနစ်ကိုအေြခခံကာ ေရးဆွဲေသာ အဓမအိုင်ကျင့်ဥပေဒြဖစ်သည်။

ေနရာထိင ု ခ ် င်းှင့် ေကျာေထာက်ေနာက်ခရ ံ ဖ ိှ ုိ လိအ ု ပ်သည်။ သာသနာြပအဖွဲ

ထိုဥပေဒကိုြပြပင်ေပးရန်

များက ဘုရင်ထခ ံ စားဝင်ကသလို စီးပွားေရးသမား ကုနသ ် ည်များက မိဖုရား

ယုဒသန်ေကာလိပ်ှင့်

ရန်ကုန်ေကာလိပ်ရှိ

ေကျာင်းသားတိက ု စတင်ေတာင်းဆိြု ခင်းကို ဗိတသ ိ အစိုးရက ြငင်းပယ်ခသ ဲ့ ြဖင့်

များထံ မှးကီးမတ်ရာများမှတစ်ဆင့် ခစားဝင်ကသည်။ ဘာသာစကားဆက်သွယ်ေရး

သပိတေ ် မှာက်ရာမှ အမျ ိးသားေန့ဆေ ို သာ အမျ ိးသားပညာေရးလပ်ရှားမကီး ြဖစ်ေပလာခဲ့သည်။

ထိအ ု ခါ ဘာသာစကားဆက်သယ ွ ေ ် ရးသည် အေရးပါေကာင်း သိလာက

အမျ ိးသားပညာေရးလပ်ရှားမသည် ကန်စတ ိ ၊် ကန်ေသွးများကို အြမစ်က လှန်ပစ်ေသာ

သည်။ တစ်ဦးှငတ ့် စ်ဦးဆက်ဆေ ံ ရးတွင် ဘာသာစကားတတ်မှ အဆင်ေြပိင ု ်

အမျ ိးသားစိတ်ဓာတ်ေရးရာ လပ်ရှားမှင့် အေြခအြမစ်က

ေကာင်း သိလာေသာအခါ ဘုရင်တက ုိ တိင ု း် တစ်ပါးသို ပညာသင်ေစလတ်ရန်

ယိယ ု င ွ ်းပျက်စီးေနသည့် ကိလ ု န ို ပ ီ ညာေရးစနစ်ဆိုးကို အြမစ်မဆ ှ  ွဲ တ ု ေ ် ြမလှန်

ိင ု င ် ြံ ခားသား သာသနာြပဘုန်းကီးတိက ု ို နန်းေတာ်သို ဖိတ် ကားကာ အဂလ  ပ ိ ်

ပစ်ေသာ အမျ ိးသားပညာေရးလပ်ရှားမပင်ြဖစ်သည်။

စာ၊ ြပင်သစ်စာစကားတိုကို သင်ကားေစခဲ့သည်။

ထိလ ု ပ်  ရှားမကီး၏ ေအာင်ပသ ွဲ ည် ြမန်မာိင ု င ် မ ံ ှ ေကျာင်းသူ ေကျာင်းသား၊

ဤသို ဆရာတင်ရြခင်းက ပညာလိုလားမ အစြဖစ်သည်။ မင်းတုန်းမင်း

အလုပ်သမား၊ လယ်သမား၊ သံဃာအေပါင်းမကျန် ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး၏

သည် အဂလ  န်မှ ေရာက်ေနေသာ သာသနာြပ မစတာ Mark (ဆရာမှတ် ကီး)

ေထာက်ခအ ံ ားေပးမကိရ ု ရှခ ိ ဲ့ ပီး ဗိတသ ိ အစိုးရ လက်မင်  ချခဲရ ့ သည်။ ြမန်မာမျ ိး

ကို မေလးတွင် ေနရာေပးေကျာင်းဖွငက ့် ာ သားေတာ်တေ ူ တာ်များကို အဂလ  ပ ိ ်

ချစ်တုိ တိက ု ပ ် ဝ ဲွ င်ကာ ထူေထာင်င ုိ ခ ် ေ ့ဲ သာ အမျ ိးသားပညာေရးေကျာင်းများ

ဘာသာစာေပစကားသင်ကားေစခဲ့သည်။ သံတဲေကျာင်းဟု ယခုတိုင်အမည်

ေပေပါက်လာသည့် သမိင ု း် အစလပ်ရာှ းမမှ အမျ ိးသားေအာင်ပေ ဲွ န့ဆေ ုိ သာ

တွင်လျက်ရှိသည်။

သမိင ု ်းဝင်ပန်းချ ီကားကီးတစ်ချပ် ယေန့တင ို စ ် က ို ထ ်  ူ င ို ခ ် သ ဲ့ ည်မှာ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ၉၉ ှစ် တိုင်လာေချပီ။

ေနာင်အခါ ဆရာ မှတ် ကီးသည် ဘုရင်ထပ ံ ါး တံခါးမရှိ ဓားမရှဝ ိ င်ခင ွ ရ ့် ရာမှ ရန်ကုန်မိတွင်

သာသနာြပစာသင်ေကျာင်းများ

တစ်စတစ်စဖွင့်လှစ်

ဗဟန်းကားေတာရ ဦးအရိယ ေကျာင်းဝင်းရှိ ယူနီဗာစီတီ သပိတ်ေမှာက်ေကျာင်းသားများ ေကာင်စီစာရင်း သီးြခားတကသိုလ်ထူေထာင် ကူရင ှ ေ ် ကာလိပတ ် င ွ ် အများစုမှာ အဂလ  ပ ိ  ် င ှ ့် အိယ ိ လူမျ ိးတိသ ု ာ ပညာ သင်ကားခွငရ ့် ခဲ့ ကသည်။ ြမန်မာသုးံ ေလးငါးေယာက်သာ တက်ခင ွ ရ ့် ခဲသ ့ ည်။ ကူရင ှ ေ ် ကာလိပက ် ုိ ၁၈၇၈ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ရန်ကန ု ေ ် ကာလိပဟ ် ု အမည်ေြပာင်းကာ အိယ ိ ိင ု င ် က ံ ကာလကတားတကသိလ ု ၏ ် အုပခ ် ျပ်မေအာက်  တင ွ ထ ် ားရှိ ပီး စာေမးပွစ ဲ စ်ခသ ဲ့ ည်။ ၁၈၉၂ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ရန်ကန ု ေ ် ကာလိပက ် ို သီးြခားတကသိလ ု ် အြဖစ် ထူေထာင်ရန် ြမန်မာလူငယ်တိုက ေတာင်းဆိုခဲ့ကသည်။ သိုေသာ်

၁၈၇၈ ခုစ ှ တ ် င ွ ် တန်းြမင့်

ေကျာင်းအဆင်မ ့ ှ ရန်ကန ု ် ေကာလိပ်အြဖစ် ဖွင့်ပီး

အိိယ

ကာလကတား

တကသိုလ်၏ အုပ်ချပ်မ

ေအာက်တင ွ ် ထားခဲသ ့ ည်။ ၁၈၈၃ ခုှစ်တွင် ဘီေအ

ဘွဲအထိ ပညာသင်ကားခဲ့ ၁၉၂၀ ြပည့်ှစ်၊ သပိတ်ေမှာက်ပီး ရန်ကုန်၊ ဗဟန်းတွင် ပထမဆုံးအမျ ိးသားပညာေရး ထွန်းကားစ်က ေကာင်စီဝင်များှင့် ဆရာများ ရပ်ေနသူများ

- ဦးစိုးဝင်း၊ ဦးလှစန ိ ၊် ဦးဘေကျာ်၊ ဦးဘသန်း၊ ဦးဘရှင၊် ဦးထွန်းေဖ၊ ဦးဘေဆွ၊ ဦးစံထွား၊ ဦးလှေဖ၊ ဦးေအာင်မင်း

ခုံတွင်ထိုင်သူများ - ဦးဧသွယ်၊ ဦးအုန်းေဖ၊ ဦးဘတင်၊ ဦးဘဦး၊ ဦးဖိုးလတ်၊ သခင်ြမ၊ ဦးကလီဒတ်၊ ဦးေစာလွင် ထိုင်ေနသူများ

သည်။ သိုေသာ် အများစု မှာ အဂလိပ်ှင့် အိိယ

ွယ်ဖွားများ၊ ိုင်ငံြခား သားများသာ တက်ကရ

ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ခွင့်မြပခဲ့ေပ။ ၁၈၉၄ ခုှစ်တွင် ကူရှင်ရန်ကုန်ေကာလိပ်၌ ဥပစာတန်း၊ ၁၉၀၉ ခုှစ်တွင် ဘီေအတန်းများ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ေသာ်လည်း ကာလ ကတားတကသိုလ်မှ စစ်ေဆးေသာ စာေမးပွဲသာြဖစ်ပီး ြမန်မာေကျာင်းသား ၁၀ ဦးတွင် တစ်ဦး၊ ှစ်ဦးကိုသာ စာေမးပွဲအေအာင်ေပးခဲ့သည်။ ြမန်မာတို တကသိလ ု ေ ် ကာလိပပ ် ညာေရးကို တက်ေရာက်ရန် ခက်ခသ ဲ လို အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာြဖစ်ေသာ စက်မပညာသင်ေကျာင်းများတွင် လည်း တက်ေရာက်ရန် အခွင့်အေရးမရခဲ့ေပ။ အင်းစိန်အစိုးရစက်မလက်  မ သင်တန်းေကျာင်းကို ၁၈၉၅ ခုှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်တည်ေထာင်ခဲ့သည်။ ၁၉၀၇ ခုှစ်တွင် သင်တန်းသား ၆၃ ေယာက်ရှိရာ အဂလိပ်ကြပား ကိုးေယာက်၊ အိိယ ၄၀၊ ြမန်မာ ၁၄ ေယာက်သာ တက်ခွင့်ရခဲ့သည်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အဂလိပ်တို၏ မီးရထားစက်ုံ၊ သေဘာကျင်း စက်ုံ၊ သေဘာလုပ်ငန်း၊ မီးရထားလုပ်ငန်းများ၊ စက်ုံ၊ အလုပ်ုံများတွင် အဂလိပ်ှင့် အိိယလူမျ ိးများကိုသာ အဓိကအလုပ်ခန့်ထားရန်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာတိမ ု ာှ အင်းစိနစ ် က်မေကျာင်  းမှ သင်တန်းဆင်းပါက ေအာက်ဆုံးအဆင့် တွင်သာ အလုပ်ရကသည်။ စာေပသင်ကားရန် ခက်ခဲသလို စက်မလက်  မ အတတ်ပညာတွင် သင်ကားခွင့်ရရန် ခက်ခဲခဲ့ကသည်။ ဂျပ်ဆင်ေကာလိပ်ဖွင့်လှစ် ၁၉၁၈ ခုှစ်တွင် အေမရိကန်သာသနာြပဆရာကီး မစတာဂျပ်ဆင် ဆိသ ု သ ူ ည် သူ၏သာသနာြပေထာက်ပေ ့ံ ငွြဖင့် ြပည်လမ်းတွင် ဂျပ်ဆင်ခရစ်

- ဦးဘွန့်၊ ဦးစုံ၊ ဦးဧ၊ ဦးေအာင်ဒင်၊ ဦးအုန်းေဖ၊ ဦးေလးမိ၊ ဦးဗို စစ်ပွဲကီးသုံးကိမ်ဆင်ဲ

အဂလိပ်အစိုးရက ြမန်မာလူမျ ိးတို ပညာမသင်ကားိုင်ရန်၊ စာမတတ်ရန်

ယာန်ေကျာင်းကို စတင်ဖင ွ လ ့် စ ှ ခ ် ့ဲ ပီး ဂျပ်ဆင်ေကာလိပက ် ပ ုိ ါ ဖွငလ ့် စ ှ ခ ် သ ့ဲ ည်။

ိုင်ခဲ့သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် နယ်များသို ပျံှံခဲ့သည်။ ၁၈၆၆ ခုှစ်တွင် ဗိတိသ

သူတဘ ို ာသာကို ကိုးကွယသ ် ူ ြမန်မာလူငယ်များကို ဦးစားေပး ေကျာင်းတက်

ြမန်မာိင ု င ် သ ံ မိင ု း် တွင် အာဏာလုရင်း အချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ ကေသာ

မဟာဝန်ရင ှ ေ ် တာ်မင်းကီး အာသာဖယ်ရာသည် အေြခခံမလ ူ တန်းမှ အလယ်

ခွင့်ြပခဲ့သည်။

ပေဒသရာဇ်ေခတ်၏ အေမွဆိုးေကာင့် တိင ု ်းြပည်ပိကွဲ ဖိဖ ု ရဲြဖစ်ရန် လမ်းစ

တန်း၊ အထက်တန်း ပညာသင်ကားိုင်ရန် ပညာေရးစီမံကိန်းကို ေရးဆွဲပီး

ေပေပါက်မကိ  ု ဗိတသ ိ ၊ ြပင်သစ်၊ ေပတူဂတ ီ က ို ေစာင်့ ကည်က ့ ာ ေသွးခွခ ဲ ဲ့ က

ပညာေရးဌာန စတင် ဖွဲစည်းခဲ့သည်။

ဂျပ်ဆင်ေကာလိပ်ဖွင့်လှစ်ပီးေနာက်

ဗိတိသအစိုးရက ၁၉၁၈ ခုှစ်

သဂုတ်လတွင် ြမန်မာိုင်ငံ တကသိုလ်ေကာ်မတီကို ဖွဲစည်းသည်။ ထို

သည်။ ြမန်မာဘုရင်၏ အားနည်းချက်ကို ဗိတိသအစိုးရက လက်ဦးမယူကာ

၁၈၇၄ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းလမ်းရှိ မဟာဝန်ရင ှ ေ ် တာ်မင်းကီး

ေကာ်မတီသည် တကသိလ ု သ ် င်းုိ ကိစများကိ  ု အဓိကထားကာ အိယ ိ အစိုးရ

(၁၈၂၄, ၁၈၅၂, ၁၈၈၅) ခုှစ်တိုတွင် စစ်ပွဲကီးသုံးကိမ်ဆင်ဲကာ ြမန်မာ

ဖယ်ရာ ေနထိုင်ေသာအိမ်ကို အစိုးရတန်းြမင့်ေကျာင်း စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

ကာလကတားတကသိလ ု မ ် ှ ပညာရှငင ် ါးဦးှင့် ြမန်မာကိယ ု စ ် ားလှယအ ် ချ ိ

တစ်ိုင်ငံလုံးကို ကန်အြဖစ် သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။

ထိုတန်းြမင့်ေကျာင်းသည် ယခု စင်ထရယ်ဟုေခေသာ အ.ထ.က(၁)လသာ

ပါဝင်ဖွဲစည်းခဲ့သည်။

ြမန်မာတို ကန်ဘဝကျေရာက်ခဲ့ရပီးေနာက် ပညာေရး၊ စီးပွားေရး၊ ိုင်ငံ ေရးများတွင် သေပါက်ဘဝအထိ အိယ ိ အစိုးရ၏ တစ်ဆင်ခ ့ ံ အုပခ ် ျပ်ခဘ ံ ဝကို

ေယာကျ်ားေလးေကျာင်းြဖစ်သည်။ ထိေ ု ကျာင်းကို ၁၈၇၈ ခုစ ှ တ ် င ွ ် တန်းြမင့်

ကာလကတားတကသိုလ်၏ အ ကံြပချက်အရ (၁)တကသိုလ်သည်

အိိယ ကာလကတား

ေကာလိပေ ် ကျာင်းခွမ ဲ ထားသည့် ဗဟိတ ု ကသိလ ု  ် င ှ ့် ေကျာင်းအိပေ ် ကျာင်းစား

ကျေရာက်ခရ ့ဲ သည်မာှ သင်ခန်းစာယူသင်ေ ့ သာ သမိင ု း် အလှညအ ့် ေြပာင်းြဖစ်

တကသိုလ်၏ အုပ်ချပ်မေအာက်တွင် ထားခဲ့သည်။ ၁၈၈၃ ခုှစ်တွင် ဘီေအ

တကသိလ ု ြ် ဖစ်ရမည်။ (၂)ပညာေရးှငပ ့် တ်သက်ေသာ ကိစများကိ  ု ပညာေရး

သည်။ ပညာမတတ်ြခင်းသည် အဆိုးဆုံးေသာ လူဘဝတန်ဖိုးနိမ့်ကျြခင်းြဖစ်

ဘွဲအထိ ပညာသင်ကားခဲသ ့ ည်။ သိေ ု သာ် အများစုမှာ အဂလ  ပ ိ  ် င ှ ့် အိယ ိ ွယ်

ဆိင ု ရ ် ာ အဖွဲ ကသာ ကိင ု တ ် ယ ွ ရ ် မည်။ (၃)ပညာေရးှင့် အုပခ ် ျပ်ေရး ပူးေပါင်း

သည်။

ဖွားများ၊ ိုင်ငံြခားသားများသာ တက်ကရသည်။

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။

ယေန့ေခတ်ကာလ ကမာေပတွင် အင်အားပိင်ဆင ုိ မ ် များ  ကီးမားလာ

ေကျာင်းအဆင့်မှ ရန်ကုန်ေကာလိပ်အြဖစ်ဖွင့်ပီး

၁၈၇၂ ခုှစ်တွင် အေမရိကန်သာသနာြပအဖွဲက အလုံမိနယ်ရှိ ကူရှင်

ေသာအခါ ေနာက်ဆုံးအေြဖသည် ပညာသာလွနမ ် က  လမ်းမိုးလာြခင်းြဖစ်သည်။

ေကျာင်းေနရာတွင်

Might is Right ဆိုေသာ အင်အားေတာင့်တင်းခိုင်မာြခင်းက အမှန်တရား

college)ကိစ ု တင်ဖင ွ လ ့် စ ှ ခ ် သ ဲ့ ည်။ ထိအ ု ချ ိန်တင ွ ် ေအာက်ြမန်မာိင ု င ် ရ ံ ှိ တနသာ

ဆိုပါလင် စစ်ေရး၊ စီးပွားေရး၊ ပညာေရးအင်အားများအနက် ပညာအားနည်း

ရီှင့် ရခိုင်ေဒသသည် အဂလိပ်တိုက သိမ်းပိုက်ကန်ြပထားပီးြဖစ်သည်။

ခရစ်ယာန်သာသနာြပေကျာင်းေတာ်ကီး

(Baptist

(၄)တကသိုလ်၏ ေရးရာများကို အစိုးရ

လက်ေအာက်တွင် သီးြခားကင်းလွတ်ေသာအဖွဲအေနြဖင့် ေဆာင်ရွက်ခွင့် ရှိသည်ဟုဆိုေသာ အ ကံြပချက်ကို ဘုရင်ခံက လက်ခံကာ ၁၉၂၀ ြပည့်ှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဘုရင်ခံေကာင်စီအစည်းအေဝးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည်။ စာမျက်ှာ ၉ သို 


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

စာမျက်ှာ ၈ မှ

ထိဥ ု ပေဒမူကမ်းကို မဒရပ်တကသိလ ု ေ ် မာ်ကန ွ း် ထိနး် ြဖစ်သူ မစတာဒူး

ဘာရီက ေရးဆွဲခဲ့သည်။ ၁၉၂၀ ြပည့်ှစ် သဂုတ်လတွင် ကျင်းပေသာ အစိုးရ အိမေ ် တာ်ဥပေဒြပလတ်ေတာ်အစည်းအေဝးတွင် ဥပေဒမူကမ်းကို အဆိတ ု င်

သွင်းရာ ြမန်မာအမတ်များြဖစ်သည့် ဦးချစ်ေဖ၊ ဦးြမင်၊့ ဦးလှေဖတိက ု အကျယ်

ရန်ကုန်တကသိုလ်မှ ၁၉၂၀ ြပည့်ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်ေန့တွင် ေကျာင်းကို

စွန့်ခွာ၍ ဗဟန်းကားေတာရ၊ ဦးအရိယဘုန်းကီးေကျာင်းတွင် စုေဝးခဲ့ကပီး အဖွဲဝင် ၂၆ ဦးပါဝင်ေသာ သပိတ်ေမှာက်ေကာင်စီကို ဖွဲစည်းခဲ့ကပါသည်။ သပိတ်ေမှာက်ပီ

သပိတ်ေမှာက်ေကျာင်းသားများသည် (က) ၁၉၂၀ ြပည့်ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၇

တဝင့် ကန့်ကက ွ ခ ် ့ဲ ကသည်။ ကန့်ကက ွ ခ ် ျက်မာှ တကသိလ ု က ် ုိ ယူနထ ီ ရီစနစ်

ရက် အဂ ါေန့တွင် ြမန်မာိုင်ငံ ဒုတိယဘုရင်ခံ ရန်ကုန်ေကာလိပ်ေကျာင်းသို

တည်ေထာင်ရန်ြဖစ်သည်။ ဥပေဒြပေကာင်စတ ီ င ွ လ ် ည်း ြမန်မာအများစု ပါဝင်

ေသာအခါ ယုဒသန်ေကာလိပ်ှင့် ရန်ကုန်ေကာလိပ်မှ ေကျာင်းသားများက

(Unitary System) မျ ိးြဖင့် မတည်ေထာင်ဘဲ ဖယ်ဒရယ်စနစ်မျ ိးြဖင့်သာ ဖွဲစည်းေရး ေတာင်းဆိုခဲ့ကသည်။

ကန့်ကွက်ခဲ့က

ြမန်မာတိုက တကသိုလ်တစ်ခု ရရှိလိုေသာ်လည်း ဗိတိသတို ေရးဆွဲ

ေပးမည့် ဥပေဒကမ်းကို မလိုလားကေပ။ အိိယက အ ကံြပေရးဆွဲသည့်

ဥပေဒမူကမ်း ေပေပါက်လာကတည်းကပင် ကန့်ကက ွ ခ ် ့ဲ ကသည်။ ြမန်မာိင ု င ် က ံ ုိ အဆင်အ ့ တန်းြမင်မ ့ ားေသာ အုပခ ် ျပ်ေရးစနစ်ရရှေ ိ ရး ေတာင်းဆိရ ု န် အဂလ  န်

တွင် ေရာက်ရေ ှိ နေသာ ြမန်မာကိယ ု စ ် ားလှယ် ဦးဘေဖ၊ ဦးပု၊ ဦးထွနး် ရှန ိ တ ် က ုိ

လာေရာက်ပီး ြမန်မာိုင်ငံတွင် ရန်ကုန်တကသိုလ် ဖွင့်လှစ်ေကာင်းေကညာ မိမိတိုစာအုပ်များကိုပိုက်ပီး

ရန်ကုန်တကသိုလ်ကို သပိတ်ေမှာက်ပီဟု

ေအာ်ဟစ်ကာ ေကျာင်းမှထက ွ လ ် ာရန်၊ (ခ)သပိတေ ် မှာက်ပီးမှ ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု ် အက်ဥပေဒသည် ြမန်မာများ၏ အထက်တန်းပညာေရးအတွက် နစ်နာေအာင်

ချပ်ချယ်သည့် ဥပေဒသများြဖစ်၍ ြပြပင်ေပးရန်၊ (ဂ)ြပြပင်ေပးရန်ေတာင်းဆိေ ု သာ အချက်များကို ြပြပင်မေပးသမကာလပတ်လးံု ေကျာင်းြပန်မတက်ရန်ဆေ ို သာ သုံးချက်ကို ဆုံးြဖတ်ခဲ့ကသည်။

သပိတေ ် မှာက်အဖွဲ သည် ၁၉၂၀ ြပည် ့ စ ှ ် ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်ေန့တင ွ ် ရန်ကန ု ်

အဂလ  ပ ိ မ ် တ ိ ေ ် ဆွများမှတစ်ဆင့် ဗိတသ ိ ေအာက်လတ်  ေတာ်တင ွ ် ကန့်ကက ွ ်

တကသိုလ်အက်ဥပေဒကို ဆြပရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ေသာ်လည်း အေြခအေနအရ

၁၉၂၀ ြပည့်ှစ် ဇူလိုင်လတွင် ကျင်းပေသာ ြမန်မာိုင်ငံ ြပြပင်ေြပာင်း

အကမ်းမဖက်ေသာနည်းြဖင့် ကျယ်ြပန့်လေ ှ သာ လူထတ ု က ို ပ ် တ ွဲ စ်ရပ်ကို ြမန်မာ

ေပးရန် ေမတာရပ်ခံခဲ့ကသည်။

လဲေရးအသင်းကီးမှလည်း တကသိလ ု ဥ ် ပေဒကို ကန့်ကက ွ ခ ် ဲ့ ကသည်။ သိေ ု သာ်

အဂလ  ပ ိ တ ် က ို ခွငမ ့် ြပဘဲ ြမန်မာတိအ ု ေပ ကန်သက်ရည ှ ေ ် ရးသာ စ်းစားခဲ့ က

သည်။ ြမန်မာတိုလိုလားေသာ ပညာေရးဥပေဒကမ်း ြပြပင်ေရးဆွဲေရးကို ခွငမ ့် ြပဘဲ ၁၉၂၀ ြပည် ့ စ ှ ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်ေန့တင ွ ် ရန်ကန ု ေ ် ကာလိပ် ဥပေဒ

ကို အတင်းအကျပ်ြပာန်းခဲ့ကသည်။

ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ားတိသ ု ည် တကသိလ ု ေ ် ကာလိပ် ပညာသင်ကားေရးတွင်

အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းြဖစ်မ ုံ က အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းေကျာင်းများ ဖွငလ ့် စ ှ ခ ် င ွ ရ ့် ေရး၊ ပညာသင်ကားေရးပါ နစ်နာဆုံးံးခဲ့ ကသည်။ ဘုန်းေတာ်ကီး

ပညာသင်ကားေရးစနစ်သည် မူလတန်းအဆင်သ ့ ာရှရ ိ ာ အဂလ  ပ ိ တ ် က ုိ အထက်

၁၉၂၀ ြပည့်ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်ေန့တွင် စတင်သပိတ်ေမှာက်ခဲ့ကပါသည်။ မျ ိးချစ်ေကျာင်းသားများ စတင်ကာ သပိတေ ် မှာက်ရာမှ ိင ု င ်  ံ င ှ တ ့် စ်ဝန်းေကျာင်းသား ထုတစ်ရပ်လုံး၊ ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး ပါဝင်ဆင်ဲခဲ့ကပါသည်။

ဦးအရိယေကျာင်း၌ပင် ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန့တင ွ ် အမျ ိးသားေကျာင်းများ

စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကပီး ေကျာင်းသားကီးများက ကိုယ်ကျ ိးစွန့်အနစ်နာခံကာ မိမိတို တတ်သပ ိ ညာများကို ြဖန့်ေဝကပါသည်။ ေကျာင်းလခမယူဘ၊ဲ ေကျာင်း မတက်ဘဲ အမျ ိးသားပညာေရးသပိတ်တိုက်ပွဲနဲ့အတူ အမျ ိးသားေကျာင်း ၉၃

ေကျာင်းတွင်

ဆရာများဝင်လုပ်ကရင်း အမျ ိးသားပညာေရးသမိုင်းသစ်ကို

ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့ကပါသည်။

အမျ ိးသားပညာေရး၏ အြမင်ဆ ့ းံု ရည်မန ှ း် ချက်သည် အမျ ိးသားလွတေ ် ြမာက်

ေကျာင်းေပါင်း ၉၃ ေကျာင်း ေပထွန်းခဲေ ့ သာ အမျ ိးသားပညာေရးတိက ု ပ ် အ ွဲ စ

တန်းပညာေရး ဖွငခ ့် င ွ မ ့် ေပးသြဖင့် ကိယ ု ပ ် င ို အ ် မ ိ မ ် ျားတွင် အထက်တန်းပညာကို

ေရးြဖစ်သည်။ မျ ိးချစ်ပုဂိလ်တိုက အဂလိပ်တိုဖွင့်ေသာ ေကာလိပ်ကိုတက်မှ

၁၉၂၀ ြပည့်ှစ်သည် ြမန်မာတို၏ ပိတ်ထားြခင်းခံရေသာ ပညာေရးတံခါး

သိေ ု သာ် ကာလကတားတကသိလ ု ၏ ် တကသိလ ု ဝ ် င်ခင ွ ့် စာေမးပွေ ဲ အာင်မှ

အမျ ိးသားပညာေရးတိက ု ပ ် သ ဲွ ည် လွတလ ် ပ်

မျ ိးေစ့ကို ိင ု င ် တ ံ စ်ဝန်း ကဲချိင ု ခ ် ဲ့ ကသည်။ ထိေ ု ကာင့် ဂျ ီစီဘေ ီ အ အသင်းကီး

သင်ကားကပီး တကသိုလ်တက်ခွင့်ရရှိေရး ကိးစားခဲ့ကသည်။

သာ တက်ခွင့်ရခဲ့ကသည်။ တစ်ှစ်လင် သုံးေလးဦးသာ ခွင့်ြပခဲ့ကသည်။ ထိက ု ာလတွင် တကသိလ ု တ ် က်ခင ွ ရ ့် ေနေသာ ေကျာင်းသားများအနက် ကိဘ ု ရှင၊်

ကိည ု ပ ီ တ ိ ၊် ကိဖ ု ိုးကွန်း၊ ကိေ ု အး၊ ကိလ ု တ ှ င်၊ ကိေ ု ဖသိန်း၊ ကိထ ု န ွ ်းဝင်း၊ ကိဘ ု ရှင် (MA)၊ ကိဘ ု ခင်၊ ကိေ ု အာင်ဒင်၊ ကိဘ ု ဦးတို ၁၁ ဦးသည် ေကာလိပဥ ် ပေဒကမ်းကို ကန့်ကွက်ရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ကပီး ၁၉၂၀ ြပည့်ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်ေန့တွင် ေရတိဂုံဘုရားကုန်းေတာ်ရှိ စေနေထာင့်တွင် စတင်စုေဝးခဲ့ကသည်။

တကသိလ ု အ ် က်ဥပေဒကို သပိတေ ် မှာက်ေရး လ ိဝှကစ ် ာွ ှစန ် ာရီနးီ ပါး

ေဆွးေွးကပီးေနာက် ရန်ကန ု ် တကသိလ ု ထ ် သ ဲ ို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ခဲ့ ကသည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်ေကာလိပ်ရှိ ေကျာင်းသားေခါင်းေဆာင်

၁၁ ဦးှင့် ယုဒသန်ေကာလိပ်မှ ကိုဖိုးကျား၊ ကိုြမင့်၊ ကိုဖိုးလတ် အစရှိေသာ ေကျာင်းသားေခါင်းေဆာင်တို ပူးေပါင်းကကာ ေကာလိပ်ေကျာင်းသား ၆၀၀ ေကျာ်စုေဝးပီး သပိတ်ေမှာက်ေရး ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ေရးတိုက်ပွဲြဖစ်သည်။ ကန်စနစ်ကို ေတာ်လှန်

ေသာတိုက်ပွဲြဖစ်သည်။ ၁၉၂၀ သပိတ်မှသည် ၁၉၃၆၊ ၁၉၃၈ ခုစ ှ ် ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းတိလ ု ည်း

ကန်ပညာေရးကို ေတာ်လှန်ကာ ဆန့်ကျင်ေရး

လပ်ရှားဆင်ခ ဲ ဲ့ ကသည်။ ကန်ပညာေရးသပိတ် တို က ် ပ ွဲ မ ျားသည်

အေရးပါလှေပသည်

လွ တ ် လ ပ် ေရးအတွ က ်

ဖွင့်ိုင်ခဲ့သည်။ အေှာင့်မထွက်ိုင်ေအာင် ပိတ်ထားခံရေသာ ပညာေရး

က ၁၉၂၀၊ ၁၉၃၆၊ ၁၉၃၈၊ ေကျာင်းသားသပိတ်၊ ၁၃၀၀ ြပည့်အေရးေတာ်ပုံတို

အနက် ၁၉၂၀ ြပည့်ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်ေန့ ေကျာင်းသားသပိတ်သည် အမျ ိးသားေရးအသွင်ကိုေဆာင်ေသာ

လပ်ရှားမြဖစ်သြဖင့် ဗိတိသကို

ေတာ်လှန်ေသာေန့အြဖစ် အမျ ိးသားေန့ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ကပါသည်။ လွတ်လပ်ေရးတိုက်ပွဲ

အမျ ိးသားပညာေရးတိုက်ပွဲသည်

လွတ်လပ်ေရးတိုက်ပွဲြဖစ်သည်။

ကန်စနစ်ကေ ို တာ်လန ှ ေ ် သာတိက ု ပ ် ွဲ ြဖစ်သည်။ ၁၉၂၀ သပိတမ ် သ ှ ည် ၁၉၃၆၊ ၁၉၃၈ ခုှစ် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းတိုလည်း ကန်ပညာေရးကို ေတာ်လှန်ကာ

ဆန့်ကျင်ေရးလပ်ရှားဆင်ဲခဲ့ကသည်။ ကန်ပညာေရး သပိတ်တိုက်ပွဲများ သည် လွတ်လပ်ေရးအတွက် အေရးပါလှေပသည်။

“ဗမာြပည်ကိုချစ်ပါ ဗမာစာကို ချ ီးြမင့်ပါ၊ ဗမာစကားကို ေလးစားပါ”

ဆိေ ု သာ လံ့ေဆာ်ေကးေကာ်မများက  “သခင်မျ ိးေဟ့ ဒိဗ ု မာ” ဆိေ ု သာ အမျ ိး တိုအမျ ိးသားေကာလိပ်ကို

သားေရးစိတ်ဓာတ်ကို လံ့ေဆာ်ခဲ့ကသည်။ ၁၉၂၀ ြပည့်ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၅

(၁)တကသိုလ်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်ေပးရန်ှင့် ဘုရင်ခံထံ ေလာက်ထားရာ

၁၄ ရက်ေန့တွင် ဗဟန်းေရကျင်ေကျာင်းတိုက်ကီး၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကသည်။

ကမာတည်သေရွ ြမန်မာတိုမေမ့သင့်ေသာ လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမြဖစ်

ေရာက်ေရာက်ြပသည့်အေနြဖင့် သပိတ်ေမှာက်ပီးမှ လိုလားချက်ေတာင်းဆို

သခင်ကယ ို ေ ် တာ်မင်  း၊ ဆာဦးသွင် အစရှေ ိ သာ ပုဂိလ်တဦ ို းေဆာင်ကာ ေကာလိပ်

ခဲ့ ကပါသည်။ မဲခဆ ွဲ ုံးြဖတ်ကရာ သပိတေ ် မှာက်ပီးမှ ေတာင်းဆိလ ု ာကို တင်ရန်

မိမဆရာကီးဦးဘလွငက ် မိမအမျ ိးသားေကျာင်းကီးကို အမျ ိးသားေကာလိပ်

ဆင်ရ ဲ င်း ကန်ဘဝလွတေ ် ြမာက်ေရး ကိးပမ်းခဲ့ ကသည်။ ယေန့ကာလသည်

ကံးေသာ်လည်း

တင်ကို ေကျာင်းအုပ်ကီးအြဖစ် ခန့်အပ်ခဲ့ကသည်။

ချ ိန်တွင် လွတ်လပ်ေရး အဓွန့်ရှည်ေရး၊ အမျ ိးကိုထိလင် မချ ိေအာင်နာကဖို

လည်း ဖွဲစည်းခဲ့ကသည်။ အမျ ိးသားေကာလိပ်ကို မိမေကျာင်းသားေဟာင်း

စိတ်ဓာတ်ကိုြပကဖို တိုက်တွန်းရင်း ရာြပည့်အမျ ိးသားေန့ကို ကိဆိုလိုက်ရ

ေကျာင်းသားသပိတအ ် ဖွဲက ေဆွးေွးရာတွင် တကသိလ ု အ ် က်ဥပေဒကို

တကသိုလ်ပညာသင်ကားရသည်မဟုတ်၊

ြပြပင်ေပးရန်အတွက် သပိတ်ေမှာက်ကရန် ေယဘုယျသေဘာတူကသည်။

တိုအင်အားှင့် တိုတည်ေဆာက်မည်ဟုဆိုကာ ၁၉၂၁ ခုှစ် သဂုတ်လ

လိုက်ေလျာြခင်းမြပသမ သပိတ်ေမှာက်ရန်၊ (၂)မေကျနပ်မများကို ထိထိ

အမျ ိးသားေကာလိပ်ဟု အမည်တပ်ပီး ဥက MA ေမာင်ကီး၊ သခင်ြမ၊

ရက်မှစခဲ့ေသာ ကန်ပညာေရးတိုက်ပွဲသည် အမျ ိးသားေအာင်ပွဲေန့အြဖစ် ေကာင်း သတိချပ်သင့်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံသည် လွတ်လပ်ေရးရရန် အသက်ေသွးေခးများစွာ ေပးဆပ်

လာကိတ ု င်ရန်ဟု ည ိ င်  းကပါသည်။ ည ိ င်  းမတွင် သေဘာထားှစရ ် ပ် ကွလ ဲ ွဲ

ေကျာင်းသားတိုက စာေပသင်ကားခဲ့ကသည်။ ၎င်းေနာက် ၁၉၄၇ ခုှစ်တွင်

ခဲ့သလို မိမိတို၏ အကျ ိးစီးပွားကိုစွန့်လတ်  ပီး အမျ ိးသားပညာေရးတိုက်ပွဲ

ဘက်မှ အိင ု ရ ် ပါသည်။ ယုဒသန်ေကာလိပမ ် ှ ကိဖ ု ိုးကျား (ေနာင်တင ွ ် ပညာဝန်)

ဖွငရ ့် န် စီစ်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးခဲရ ့ ာ ၁၉၄၇ ခုစ ှ ် စက်တင်ဘာလတွင် ဦးေဖေမာင်

တိုင်းတစ်ပါးသား မလိုမုန်းထားသူများ၏ ရန်စယ ွ ၊် ရန်စ ဖိအားများ ဝန်းရံေန

လပ်ရှားမတစ်ေလာက်လုံး၊ အမျ ိးသားပညာေရး ခရီးစ်တစ်ေလာက်လုံး

ဆာဦးသွင် ဥကအြဖစ်ေဆာင်ရွက်ေသာ ေကျာင်းအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲကို

အိုင်ရရှိေသာအဖွဲှင့်ပူးေပါင်းကာ

မေဖာက်မြပန် အတူလက်တွဲ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကပါသည်။

သပိတ်ေမှာက်

ထိသ ု ပိတေ ် မှာက်အဖွဲသည် အချက်သးံု ချက်ကုိ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတက ် ာ

ဦးု (ဝန်ကီးချပ်) က ဖွင့်လှစ်ေပးခဲ့သည်။ မိမအမျ ိးသားေကျာင်းအပါအဝင်

အေမရိကန် ဘက်ပတစ်ေကာလိပ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် အေမရိကန်ှစ်ြခင်းသာသနာြပအဖွဲချပ် အေဆာက်အအုံ

အေရး အားလုးံ ညီည ီ တ ွ  ် တ ွ ် စည်းစည်းလုးံ လုးံ ြဖင့် ြမန်မာ့အမျ ိးသားေရး

ပါသည်။

ရန်ကုန်ေကာလိပ်ဌာန စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ရန်ကုန်အစိုးရတန်းြမင့်ေကျာင်း [ယခု အ. ထ . က (၁) လသာ]


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

ေကျာဖုံးမှ

ေပျာ်ရင်စွာနဲ့ ခရီးေတွသွားလာိုင်ကပါေစ၊ ကျန်းမာ

ဒီသီတင်းကတ်ကာလမှာ မိဘေတွ၊ အဘိုးအဘွားေတွနဲ့ သက်ကီးရွယ်အိုေတွကိုလည်း

ချမ်းသာကပါေစ၊ ိုင်ငံေတာ်ကီးလည်း ေအးချမ်းပါေစလို

ြပန်ကန်ေတာ့တာေတွ၊

ဆုေတာင်းပါတယ်။

ဦးေအာင်ေမာင်း(လက်ေထာက်ကထိက-ငိမ်း)

ေကာင်းမကုသိုလ်လုပ်တာေတွ၊ ဘုရားဖူးသွားတာေတွ

လုပ် ကတဲအ ့ တွက် အခုလို ပိတရ ် က်ရည ှ ရ ် ည ှ ေ ် လးရေတာ့

ကန်ေတာ်က

ပိုအဆင်ေြပပါတယ်။

ရန်ကင်းပညာေရးေကာလိပ်မှာ

လက်ေထာက်ကထိက တာဝန်ထမ်းေဆာင်ပီး အငိမး် စား

ဦးကိုကိုေမာင်(ဦးစီးအရာရှိ၊ စက်မလယ်ယာဦးစီးဌာန)

ယူထားတာပါ။ ကန်ေတာ်က ရန်ကန ု က ် ေန ကချင်ြပည်နယ်

ကန်ေတာ်က မေလးမှာ တာဝန်ကျေနတယ်။ ဒီှစ်

ြမစ်ကီးနားကို သွားမှာပါ။ ြမစ်ကီးနားပညာေရးေကာလိပ်

သီတင်းကတ်ုံးပိတ်ရက်မှာ ရန်ကုန်က မိဘေတွဆီကို

မှာ ကျင်းပမယ့် အာစရိယပူေဇာ်ပက ွဲ ို တက်ေရာက်ကန်ေတာ့

မိသားစုနဲ့အတူ ြပန်ကန်ေတာ့ဖို ရန်ကုန်ကို ြပန်တာြဖစ်ပါ

ခံဖို သွားတာပါ။ ုံးပိတ်ရက်ရှည် ပိတ်တဲ့အတွက် လက်ရှိ

တယ်။ ရန်ကုန်ေရာက်ရင်ေတာ့ မိသားစုသွားချင်တဲ့ေနရာ

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနတဲ့ ဝန်ထမ်းေတွက ေပျာ်ရင်ေနက

ေတွကို လိုက်ပိုေပးဖိုရှိပါတယ်။ ဒီလို အချ ိန်ေလးေတွပဲ

မှာ အမှနပ ် ါပဲ။ ဝန်ထမ်းအများစုက ကိယ ု ရ ့် ပ်ရာွ မှာ တာဝန်

အားတတ်တာဆိေ ု တာ့ မိသားစုကို အချ ိန်ေပးဖိပ ု ရ ဲ ပ ှိ ါတယ်။

ထမ်းေဆာင်ကရတဲသ ့ ူ အေရအတွကထ ် က် လိအ ု ပ်တေ ဲ့ နရာ

တြခားအစီအစ်ေတာ့မရှိပါဘူး။ ုံးပိတ်ရက်က ငါးရက်

ဦးကိုကိုေမာင်

ရေတာ့ ေမာ်လမိင်ကန်းဘက်ကလ ို ည်း သွားလည်ဖုိ စီစ်

ေဒနီနီခိုင်

ဦးေအာင်ဝင်းေဌး

ထားတာရှိပါတယ်။

မှာ

သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကရတဲ့သူ

အေရ

အတွက်က ပိုများပါတယ်။ ိုင်ငံေတာ်အကီးအကဲေတွနဲ့ ိင ု င ် သ ံ ၊ူ ိုင်ငံသားအားလုံး အခုလို ဝါကတ်ကာလနဲ့အတူ

ေဒနီနီခိုင်(ေကျာင်းဆရာမ)

စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာ ေပျာ်ရင်ကည်ူးိုင်ကပါေစ

ကန်မက ပဲခူးကပါ။ ေတာင်ငက ူ ို သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

လို ဆုေတာင်းပါတယ်။

ေတာင်ငူမှာ အလယ်တန်းြပသင်တန်းတက်ဖို လာတာ

ဦးေကျာ်ဗိုလ်ဗိုလ(် ခရီးသွား)

ြပင်ဦးလွငက ် ေနလာတာပါ။ အခုဖိုးကျားဆင်စခန်းကို

ြဖစ်ပါတယ်။ ေတာင်ငူေရာက်ရင် သင်တန်းမတက်ရခင် ေတာင်ငမ ူ ှာရှတ ိ ဲ့ ဘုရားေတွ လိက ု ဖ ် ူးြဖစ်မှာပါ။ ုးံ ပိတရ ် က်

ဝင်ေရာက်ေလ့လာတာြဖစ်ပါတယ်။ ပီးရင် ကန်ေတာ်တို

ဘယ်မှသွားဖို အစီအစ်မရှိပါဘူး။

သွားပီး အပန်းေြဖဖို စီစ်ထားပါတယ်။ ေချာင်းသာက

အတွင်းမှာ သင်တန်းတက်ဖိုရှိေနတဲ့အတွက် ဒီှစ်ေတာ့

မိသားစု ေတာင်ငူကို ဝင်မယ်၊ အဲဒီကေန ေချာင်းသာကို

ဦးေအာင်ဝင်းေဌး(ဧည့်လမ်းန်) အခုပိတ်ရက်အတွင်းမှာ

ြပန်တာနဲ့ ရန်ကုန်က ဘုရားေတွဝင်ဖူးမယ်။

ကယားြပည်နယ်မှာရှိတဲ့

တိင ု း် ရင်းသားရွာေတွန့ဲ ေတာင်ကီး၊ ေညာင်ေရ၊ အင်းေလး

မှ စ ် က ေတာင်  ကီး ဘက် ကို သွားေရာက် ေလ့ လာြဖစ်

ဘက်ေတွကို သွားလည်ဖို စီစ်ထားတယ်။ ကန်ေတာ်က ဧည့်လမ်းန်ြဖစ်တဲ့အတွက်

အခုလို

သီတင်းကတ်ပိတ်ရက်ေတွမှာ ခရီးေတွသွားြဖစ်ပါတယ်။ တယ်။

ုံးပိတ်ရက်၊ ေကျာင်းပိတ်ရက် ရက်ရှည်ေလး

ပိတေ ် ပးေတာ့ မိသားစုနဲ့အတူ စိတအ ် ပန်းေြဖတဲ့ ခရီးေလး

ခရီးကေတာက်ေလာက်

သွားြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလအတွင်းမှာ ကယားြပည်နယ်ဘက်ကို

ဦးသိန်းြမင့်

ခရီးသွားဧည့်သည်ေတွ ေတာ်ေတာ်ေလးလာတာ ေတွရ

ေဒေကသီဦး

ဦးေအာင်ေမာင်း

ေတွ ထွက်ြဖစ်တယ်။ အဲဒီေတာ့ အေတွးအေခသစ်ေတွ၊ အေတွအ ကံသစ်ေတွလည်း ရတာေပါ့။

တယ်။ အခုက ရန်ကန ု မ ် ှာ ေကျာင်းတက်ေနတဲ့ တူမေလးေတွ

ထွန်းထွန်းဝင်း(ခရီးသွား)

ြပည်နယ်ဘက်မာှ ေတာ့ သွားေရာက်ေလ့လာစရာ လိဏ ု ဂ ် ူ

ဆင်စခန်းကို လာေရာက်ေလ့လာတာပါ။ ဒီမှာ ဆင်လည်း

ရဲ ရွာေတွရှိတယ်၊ အထင်ကရကေတာ့ ေတာင်ကွဲေစတီ

ဆင်ေတွကို ေရချ၊ ေရချ ိးေပးတာကို ေလ့လာလို သိရတယ်။

ေကျာင်း ၁၀ ရက်ပိတ်လို ကိပီးြပန်လာတာပါ။ ကယား

ေရာက်ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းေတွက ေြပာြပလို ဖိုးကျား

ေတွရတ ှိ ယ်၊ ေရတံခန ွ ေ ် တွရတ ှိ ယ်၊ တိင ု ်းရင်းသားလူမျ ိးေတွ

စီးလိရ ု တာ ေတွရတယ်။ ေန့ခင်းေန့လယ်ပင ုိ း် ေတွမာှ ဆိရ ု င်

ရှိပါတယ်။ အရင်ကထက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးေတွ

ဒီဆင်စခန်းကေန ေတာင်ငူကို ဆက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

လည်း ေကာင်းလာတဲအ ့ တွက် လာလည်ဖဖ ို တ ိ ေ ် ခပါတယ်။ ဦးသိန်းြမင့(် ခရီးသွား)

ကန်ေတာ်တိုမိသားစု

အဲဒက ီ ေနတစ်ဆင့် ေချာင်းသာကိသ ု ွားပီး အပန်းေြဖဖို ရှပ ိ ါ တယ်။

ေတာင်ကီးနဲ့အင်းေလးကို

ဦးေဇာ်ဦး(ဆင်ဦးစီး)

သွားလည်ဖို လင်သာယာကေန ထွက်လာတာပါ။ အသွား

အခုေလာေလာဆယ်

ကန်ေတာ်တို ဆင်စခန်းကို

အြပန် ငါးရက်ေလာက်ပဲ ကာဖို စီစ်ထားပါတယ်။ သားသမီး

လာေရာက်တဲ့ဧည့်သည် နည်းပါေသးတယ်။ လြပည့်ေန့

အခုလိုသွားဖို စီစ်ြဖစ်တာပါ။

ရက်ရှည်ေတွနဲ့ စေန၊ တနဂေွလို ဆင်အလှြပပွဲေတွရှိတဲ့

ေတွကလည်း ဝန်ထမ်းဆိေ ု တာ့ သူတ ို ုံးပိတတ ် ဲ့ အချ ိန်ေလး မသွားြဖစ်တာကာပါပီ။

ကျရင်ေတာ့ ဧည့သ ် ည်ဝင်ေရာက်မများမှ  ာပါ။ ေကျာင်းပိတ်

မိသားစုစုံစုံလင်လင်နဲ့

အင်းေလးက စိတ်ဝင်စားစရာ

ေန့မျ ိးေတွမာှ ဧည့သ ် ည်ဝင်ေရာက်မပိ  မ ု ျားတာ ေတွရတယ်။

ေကာင်းတဲအ ့ တွက် ဒါှစေ ် ခါက်ေြမာက်သွားလည် ြဖစ်တာ

ပါ။ အင်းေလးကေန ပင်းတယဘက်ကုိ ဆက်သာွ းဖိလ ု ည်း လုပ်ထားပါတယ်။

သွားြဖစ်လိုက်တယ်။

ထွန်းထွန်းဝင်း

အရင်ှစ်က ုံးပိတ်ရက်သုံးရက်ပဲ ပိတ်တဲ့အတွက် အနီးအနားေလးေတွပဲ

ဦးေဇာ်ဦး

ဒီှစ်က ငါးရက်ပိတ်တဲ့အတွက်

ရှိတဲ့ ေနရာေတွမှာ ေအးေအးေဆးေဆး သွားေလ့လာချင်

သွားမလို ရန်ကုန်ကေန ထွက်လာတာပါ။ ဟိုေရာက်ရင်

ရတာေပါ့။ ုံးပိတ်ရက်နည်းရင် သွားတာြပန်တာနဲ့တင်

ေတာင်ကီး၊ အင်းေလး၊ ပင်းတယဘက်ကို ပထမဆုံးအကိမ်

ေဒေကသီဦး(ကုမဏီဝန်ထမ်း) ခရီးေဝးဘယ်မှ မသွားြဖစ်ဘူး။

ဦးေကျာ်ဗိုလ်ဗိုလ်

ေတာ့ ဘုရားဖူးမယ်။ ပီးရင် အဲဒီေဒသက ေလ့လာစရာ

ပါတယ်။ ုံးပိတ်ရက်ရှည်ပိတ်ေတာ့ ခရီးေဝးေဝးသွားလို အချ ိန်က ကုနသ ် ွားတယ်။ သီတင်းကတ်ကာလမှာအားလုးံ

ကန်ေတာ်တဆ ို င်စခန်းမှာ ဆင် ၁၃ ေကာင် ရှပ ိ ါတယ်။ ြပပွဲ မှာဆိရ ု င် ေဘာလုံးကန်တာ၊ တုံးေပတက်ပီး လမ်းေလာက်

ြပတာ၊ အလံတင ို က ် င ို ် ပီး လမ်းေလာက်တာ၊ လာေရာက်တဲ့ ဧည့သ ် ည်ေတွကုိ ဂါရဝြပတာ၊ ဆင်သာွ းေနတဲအ ့ ချ ိန် ဆင်ဦးစီး

ေတွက မတ်တတ်ရပ်ပီး စီးြပတာမျ ိးေတွ လုပ်ြပပါတယ်။ (စုစည်းတင်ြပ-ေကျာ်ဟန်၊ ဓာတ်ပုံ- ေအးသန်း)

သီတင်းကတ်ကာလ အများြပည်သူုံးပိတ်ရက် မီးရထားြဖင့် ခရီးသွားလာသူ ပိုမိုများြပားလာ ရန်ကုန် ေအာက်တိုဘာ ၁၁ သီတင်းကတ်ကာလ

အများြပည်သူုံးပိတ်ရက်တွင်

ရန်ကုန်မိေန ြပည်သူများအေနြဖင့်

ဘ၀အေမာများ

ေြပေပျာက်ေစရန်ှင့် ေဒသရဗဟုသုတများ ရှာမှီးရန် အလိုငှာ ြမန်မာြပည်တစ်လားရှိ အထင်ကရေနရာများှင့်

တန်ခိုးကီးဘုရား၊ ေစတီပုထိုးများသို ဘုရားဖူးခရီးှင့်

ကတ်ကာလထက် ဒီစ ှ မ ် ှာ ခရီးသည်သွားလာမပိမ ု မ ို ျားြပား လာတာကို ေတွရပါတယ်။ ိုးိုးတန်းတွဲမှာ ခုံမဲ့အေန

အထားေရာင်းတာကို ခရီးသည်ေတွ အရာယ်ြဖစ်မှာ စိုးရိမ် လို ခုံမဲ့လက်မှတ်ေတွကိုလည်း ချ ိန်ဆပီး ေရာင်းချေပးေန ရပါတယ်"ဟု ေြပာသည်။

ရန်ကုန်ဘူတာကီးမှ ေန့စ်ပုံမှန်အားြဖင့် ရန်ကုန်မှ

အပန်းေြဖခရီးထွက်သူများ ရှိသကဲ့သို မိမိတို၏ ေဆွမျ ိး

မေလးသို ရထားသုံးစင်းေြပးဆွဲေပးလျက်ရှိေသာ်လည်း

ခရီးသွားေရာက်သူများလည်းရှိရာ

တွင် ြပည်သူများခရီးသွားလာမ လွယ်ကူေစရန်အတွက်

သားချင်းများရှိရာ ေမွးရပ်ဌာေနများသို အလည်အပတ် ေရဆိပ်၊ ေလဆိပ်၊

အေဝးေြပးယာ်ရပ်နားစခန်းကီးများှင့် ယာ်ရပ်နားရာ ေနရာတိုတွင် ခရီးသွားြပည်သူများြဖင့် စည်ကားေနသည် ကို ေတွရသည်။ ထိုသို

သွားလာမြပရာတွင် ြပည်သူတိုအေနြဖင့်

ယခုအခါ သီတင်းကတ်အများြပည်သူုံးပိတ်ရက်ကာလ ေအာက်တိုဘာ ၁ဝ ရက်တွင် ရန်ကုန်-မေလး

အထူး

အဆန်ရထားကိုလည်းေကာင်း၊ ေအာက်တိုဘာ ၁၁ ရက် တွင် ရန်ကုန်-မေလး အထူးအဆန်ရထားှင့် ရန်ကုန်ပုဂံအထူးရထားကို

ေြပးဆွဲေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း

ြမန်မာ့မီးရထားကိလ ု ည်း အေလးထားအသုံးြပလျက်ရရ ှိ ာ

ရန်ကုန်ဘူတာုံပိုင်ချပ်ကီး ဦးေသာင်းထိုက်က ဆိုသည်။

မီးရထားြဖင့် ခရီးသွားလာသူ ပိုမိုများြပားလာေကာင်း

ဗဟန်းမိနယ်မှ ေဒစုေဝလွင်က ''ရထားနဲ့ခရီးသွားတာ

ယခင်သီတင်းကတ်ကာလများထက် ယခုှစ်ကာလတွင် သိရသည်။

ြမန်မာ့မီးရထား

ဦးေသာင်းထိုက်က

ရန်ကုန်ဘူတာုံပိုင်ချပ်ကီး

''သီတင်းကတ်ကာလုံးပိတ်ရက်၊

ခရီးသွားမည့်

မှသာစည်အထိ သွားမည်ြဖစ်ပီး လွိင်ေကာ်မိသို မေရာက်

ကေလးေကျာင်းပိတ်ရက်

ရရှိေစရန် ထိုသိုသွားေရာက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေြပာသည်။

ဘုရားစုေ ံ အာင် လိက ု ဖ ် ူးမယ်၊ အေတွအ ကံေတွ၊ ဗဟုသတ ု

က ''ေပျာ်ဘွယ်ကို ေဆွမျ ိးေတွနဲ့အတူ သွားလည်မှာပါ။

ရန်ကုန်ဘူတာကီးမှ

မီးရထားြဖင့်

အခုက ပထမဆုံးအကိမ်ပါ။

ဆိုေတာ့

ပုဂံ-ေညာင်ဦးဘက်ကို မိသားစုနဲ့သွားမယ်။

လာမအေနြဖင့် ေန့စ် လူဦးေရ ၃ဝဝဝ ဝန်းကျင်သာရှိ

ဒဂုံ မိနယ်မှ တကသိလ ု ေ ် ကျာင်းသား ကိေ ု ဇာ်လင်  ထဋ ွ ်

ရက်များမှာပင် မီးရထားြဖင့် ခရီးသွားေရာက်ကသည့်

ေတွအများကီးရမယ်လို ထင်ပါတယ်"ဟုေြပာသည်။

တစ်ေခါက်မှမေရာက်ဖူးေတာ့ အလည်သေဘာသွားတာ

ရထားေတွကို ေြပးဆွဲေပးေနပါတယ်။ အထူးတန်းလက်

ဗဟုသတ ု များ ရှာမှီးရန်အလိင ု ှာ အပန်းေြဖခရီးသွားေရာက်

ေတွေတာ့ ရမှာပါ။အရင်တန ု း် က ုံးပိတ်ရက်ေတွမှာေတာ့

ိုးိုးတန်းကို

ရက်ကာလတွင် သူငယ်ချင်းများှငအ ့် တူ လွိ င်ေကာ်ဘက်

ေတာ့ အေတွအ ကံအသစ်ေတွ ရလိမ့်မယ်လိုထင်တယ်''

ေကျာင်းပိတ်ရက်ေတွမှာ ကန်ေတာ်တို ြမန်မာ့မီးရထား ကေနပီးေတာ့ ပုဂဘ ံ က်န့ဲ မေလးဘက်ကုိ အဆန်အထူး

မှတ်ေတွကို သုံးရက်ကိတင်ပီး ေရာင်းချေပးေနပါတယ်။ တစ်ရက်ကိပီး

ေရာင်းချေပးပါတယ်။

ခရီးသည်သွားလာမအေနအထားကေတာ့ မှစက ် သီတင်း

ေြပေပျာက်ေစရန်ှင့် ေဒသရ

ပါ။ ရွာရဲဓေလ့ေတွကို ေလ့လာမယ်။ ေဒသရဗဟုသုတ

မည့် ဘဏ်ဝန်ထမ်း ကိုေကာင်းဆက်ေအာင်ကမူ ုံးပိတ်

ေချာင်းသာနဲ့ အြခားေနရာေတွကို သွားြဖစ်တယ်။ အခု

ကို ခရီးသွားကမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မီးရထားြဖင့် ရန်ကုန်

ဟု ေြပာသည်။

ဘဝအေမာများ

ရန်ကန ု ဘ ် တ ူ ာကီးမှ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်သို ခရီးသွား

ဖူးေသာ်လည်း အေတွအ ကံသစ်များှင့် ဗဟုသုတများ

ေသာ်လည်း ယခုသတ ီ င်းကတ်ကာလ ုးံ ပိတရ ် က်မတိင ု မ ် ီ ြပည်သူများ သိသိသာသာများြပားလာရာ ေအာက်တိုဘာ

၉ ရက်တင ွ ် ခရီးသည် ၄ဝဝဝ၊ ေအာက်တဘ ုိ ာ ၁ဝ ရက်တင ွ ် ခရီးသည် ၆ဝဝဝ ရှိပီး

ုံးပိတ်ရက်

အစြဖစ်သည့်

ေအာက်တဘ ို ာ ၁၁ ရက်တင ွ ် ခရီးသည် ဦးေရ ၇ဝဝဝ ေကျာ် ရှိမည်ဟု ြမန်မာ့မီးရထားက ခန့်မှန်းထားေကာင်း သိရ သည်။

သတင်း-ေဇာ်ကီး၊ ဓာတ်ပုံ-ေဖေဇာ်


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဩဂုတ်လအထိ ကာလအတွင်း ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေရးေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များှင့်စပ်လျ်း၍ ြပည်သူသိုအစီရင်ခံစာ ရခိုင်ြပည်နယ် တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် အရှိန်အဟုန်ြဖင့်

ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ

ိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့် ဘက်စုံ၊ ကစုံမှ

ယင်းေဆာင်ရွက်ချက်များအနက်

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ

အ ကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးေကာ်မတီ၏ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ဇန်နဝါရီလမှ ဩဂုတလ ် အထိ ကာလအတွင်း ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံေပးေကာ်မရှင်၏ အ ကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မများကိ  ု အကျ်းချပ်၍ ြပည်သူများသို အစီရင်ခံတင်ြပအပ်ပါသည်။

တပ်ရင်းမှးအဆင့/် ကွပ်ကဲေရးမှးအဆင့်ေတွဆုံေဆွးေွးြခင်း ရခိင ု ြ် ပည်နယ်၊ ေမာင်ေတာမိနယ်၌(၂၁-၁-၂၀၁၉)ရက်ေန့တင ွ ် ှစ ် င ို င ် က ံ ပ ွ က ် ေ ဲ ရးမှးအဆင့် ေတွဆုေ ံ ဆွးေွးပွဲ (၁)ကိမ်

(ယမန်ေန့မှ အဆက်)

ဘဂလ  ားေဒ့ရိ  င ု င ် ဘ ံ က်ြခမ်း၌ (၃-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့၊ (၁၁-၃-၂၀၁၉)ှင့် (၁၈-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့တတ ုိ င ွ ် တပ်ရင်းမှး

ေြမာက်ဦးယ်ေကျးမအေမွအှစေ ် ဒသအား ကမာ့အေမွအှစစ ် ာရင်းတင်သင ွ ်းိင ု ေ ် ရးအတွက် ည ိ င်  းအစည်းအေဝး (၁၂)ကိမ် ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထဝီသတင်းအချက်အလက်စုေဆာင်းမှတ်တမ်းြပစုေရးဆပ်ေကာ်မတီ (GIS Team) အဖွဲမှေြမပုံထုတ်ိုင်ေရး၊ မှတ်တမ်းတင်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်း ေြမာက်ဦးယ်ေကျးမအေမွအှစဇ ် န ု ် နယ်နမ ိ တ ိ အ ် တွငး် ရှိ ေြမယာတည်ရမ ိှ ှ  င့် ေြမယာအသုးံ ချမ (Landuse Landcover = LULC) အချက်များ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ေရှးေဟာင်းသုေတသနပညာရှင် Dr. Bob Hudson ှငအ ့် တူ ယ်ေကျးမဇုနန ် ယ်နမ ိ တ ိ အ ် တွငး် ရှိ ြမစ်ေချာင်းများ၊ ေရကန်များှင့် ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုမ ံ ျား၊ တူးေြမာင်းများ၊ ေြမမျက်ှာသွငြ် ပင်များှင့် ေရလမ်းေကာင်းဆိင ု ရ ် ာ အေထာက်အထားများ ေြမသားတံတိုင်းများအား ကွင်းဆင်းေလ့လာြခင်း၊ ေြမာက်ဦးေဒသ Cultural Mapping ေရးဆွရ ဲ န်အတွက် ကိရ ု ီးယားပညာရှငအ ် ဖွဲ၊ ိင ု င ် ြံ ခားသားပညာရှင် Professor Massimo Sarti ၊ MraukU Heritage Trust ၊ People in Need (PIN)၊ The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)အဖွဲ တိ ု င ှ ့် ေဒသခံများ၊ တာဝန်ခမ ံ ျားအားေတွဆု၍ ံ ေရှးေရကန်များ၊ တူးေြမာင်းများ၊ ေရတံခါး၊ ေချာင်းဆုေ ံ နရာများ၊ ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုမ ံ ျား၊ ဆင်ကျံးတံတင ို ်းေနရာများအား ကွင်းဆင်းေလ့လာြခင်း၊ အထင်ကရေနရာများအား

နယ်စပ်ဆင ို ရ ် ာကိစရပ်  များှင့် ဘဂလ  ားေဒ့ရိ  င ု င ်  ံ င ှ ့် ဆက်ဆေ ံ ရး

ပိုေဆာင်ရှင်းလင်းြပသြခင်း၊

ဒိုင်းကျ ီေရကန်အား အဆင့်ြမင့်တင်ိုင်ေရးလုပ်ငန်းများ

ေဆွးေွးြခင်း၊ နယ်နမ ိ တ ိ ဆ ် င ို ရ ် ာ (ြပည်နယ်၊ ခိင ု ၊် မိနယ်၊ ေကျးရွာ၊ ရပ်ကက ွ )် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း ေနရာများှင့် သီလရှင်ေကျာင်းေနရာများအား ကွင်းဆင်းမှတ်တမ်းေကာက်ယူြခင်း၊ မိြပလူမစီ  းပွားေရးဆိုင်ရာ အေြခခံအေဆာက်အအုံများ၏ ေကာက်ယူရရှိထားေသာ အချက်အလက်များကို ကမာ့အေမွအှစ်ေဒသများဌာနခွဲ၊ သေရေခတရာဌာနစုတွင် မှတ်တမ်းတင်ြခင်းလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ေရှးေဟာင်းပစည်းများ မှတ်တမ်းြပစုေရးဆပ်ေကာ်မတီမ-ှ

ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲများ၊ အစည်းအေဝးများ (၆)ကိမ်ေြမာက်

ြမန်မာ-ဘဂလားေဒ့ရ ှစ်ိုင်ငံ

နယ်ြခားေစာင်တ ့ ပ်ဖွဲများအကား အဆင်ြ့ မင်အ ့ ရာရှိ ကီးများ အစည်းအေဝးကို (၆-၄-၂၀၁၉)ရက်ေန့မှ (၁၀-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့အထိ ေနြပည်ေတာ်၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာ-ဘဂလားေဒ့ရ

ှစ်ိုင်ငံနယ်စပ်အနီးတွင်

ြမန်မာဘက်မှ ကွန်ကရစ်ြခံစည်းိုးတိုင်များ ေဆာက်လုပ် ေနေကာင်း ဘဂလ  ားေဒ့ရဘက်  မှ သံတမန်စာေပးအပ်ခမ ဲ့ ှ  င့် ပတ်သက်၍

ြခံစည်းိုးေဆာက်လုပ်မသည်  Non

Construction zone ေပ (၁၅၀)အတွင်း မကျေရာက်ေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံဘက်ြခမ်းအတွင်း၌

ှစ်ိုင်ငံနယ်စပ်ေဒသ

ကုလသမဂဒုကသည်  များဆိင ု ရ ် ာ မဟာမင်းကီးှငအ ့် ဖွဲ ေမာင်ေတာေဒသသို သွားေရာက်ြခင်း

လုံြခံေရးှင့် ခိုးဝင်ခိုးထွက်မများ၊  လုံြခံေရးကျ ိးေပါက်မများမြဖစ်  ေစေရးအတွက် ြခံစည်းိုးကာရံြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ရန်ကုန်မိရှိ ဘဂလားေဒ့ရသံုံးသို

(၂၈-၁-၂၀၁၉)ရက်ေန့တွင် ြပန်ကားခဲ့ပါသည်။

(၂၄-၁-၂၀၁၉)ရက်ေန့တင ွ ် ြမန်မာ-ဘဂလ  ားေဒ့ရ နယ်နမ ိ တ ိ မ ် တ ှ တ ် င ို (် ၄၁)အနီး ဘဂလ  ားေဒ့ရနယ်  နမ ိ တ ိ အ ် တွင်း ပိင ု ်းမှ ြမန်မာဘက် ရဲကင်းစခန်း(၁)ခုသို အကမ်းဖက်ပစ်ခတ်မကိ  စှ  င့် စပ်လျ်း၍ ဘဂလ  ားေဒ့ရဘက်  မှ စွပစ ် ေ ွဲ ြပာကား ချက်ကိုလည်း ြပတ်ြပတ်သားသား

တုံြပန်ေကာင်းစာတစ်ေစာင်ကို

(၁၁-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့တွင်

ရန်ကုန်မိရှိ

ဘဂလားေဒ့ရသံုံးသို ေပးပိုခဲ့ပါသည်။ ကုလသမဂဒုကသည်  များဆိင ု ရ ် ာ မဟာမင်းကီးှင့် အဖွဲ ၏ (၂၀-၅-၂၀၁၉)ရက်ေန့မှ (၂၄-၅-၂၀၁၉)ရက်ေန့အထိ ခရီးစ်တွင် ရခိင ု ြ် ပည်နယ်သသ ုိ ာွ းေရာက်၍ IDP စခန်းများ၊ ေမာင်ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင်ေဒသေကျးရွာများသို သွားေရာက်

ေြမာက်ဦးဌာနခွဲ စတိခ ု န်းအတွင်း စုေဆာင်းထားေသာ ပစည်းများအား စာရင်းေကာက်ယြူ ခင်း၊ လက်ေကာက်ေဈးှင့် ဘူးရွက်မညိးေကျးရွာများမှ ဘုန်းကီးေကျာင်းများ၊ ဘုရားေပေကျာင်းအတွင်းရှိ

အဆင့် ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲ (၃)ကိမ် ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ေရှးေဟာင်းပစည်းများ စာရင်း

ေကာက်ယြူ ခင်း၊ ြပတိက ု ် Caption များ ြပလုပြ် ခင်း၊ Inventory ေကာက်ယထ ူ ားေသာ ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အဦများ အား Auto Card ြဖင့် ပုံထုတ်ေရးဆွဲြခင်း၊ ေရှးေဟာင်းပစည်း အချက်အလက်များအား စာရင်းြပစုေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ကွင်းဆင်းြခင်းလုပ်ငန်းမှရရှိေသာ အချက်အလက်များအား အစီရင်ခံစာေရးသားြခင်း၊

ိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ပါသည်။

ြမန်မာ-ဘဂလားေဒ့ရိ  ုင်ငံကား ကုန်သွယ်မလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မအေြခအေန 

ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုံများ မှတ်တမ်းြပစုေရးဆပ်ေကာ်မတီမ-ှ Inventory ေကာက်ယူထားေသာ ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အဦများအား Auto Card ြဖင့် ပုံထုတ် ေရးဆွဲြခင်း၊ သကမာရ်ေအာင်ေစတီင ှ ့် ကိုးေသာင်းပုထိုးေတာ်ကီးတိအ ု ား ြပြပင်ထန ိ ်းသိမ်းြခင်းလုပင ် န်း ေြမာက်ဦးနန်းေတာ်ရာ ကုန်းအား တူးေဖာ်သေ ု တသနြပြခင်း၊ တူးေဖာ်ေတွရှေ ိ သာ ပစည်းများအား ပုထ ံ တ ု ေ ် ရးဆွြဲ ခင်း၊ ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အဦ များတွင် နံပါတ်စာပါေသာ ေကျာက်တိုင်များ စိုက်ထူြခင်း၊ ယ်ေကျးမအေမွအှစ်ပညာေပးေရးလုပ်ငန်းအဖွဲမှ ရပ်ကွက်များရှိ အများြပည်သူများအားအသိပညာေပးေဟာေြပာြခင်း၊ (၁၆-၁-၂၀၁၉) ရက်ေန့မှ (၂၉-၁-၂၀၁၉) ရက်ေန့အထိ မိသစ်ရပ်ကက ွ  ် င ှ ့် ထမရာဇ် ရပ်ကက ွ မ ် ျားရှိ ြပည်သမ ူ ျား အား အသိပညာေပးေဟာေြပာပွဲှင့် ၁/၂၀၁၈ သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများအား Awareness on Nomination Process Workshop Chapter 2 သင်တန်းကို ပိုချခဲ့ပါသည်။ ြဒပ်မဲ့ယ်ေကျးမအေမွအှစ်များမှတ်တမ်းြပစုေရးဆပ်ေကာ်မတီမ-ှ ကွင်းဆင်းမှတ်တမ်းေကာက်ယူထားမများအေပ အစီရင်ခံစာေရးသားြပစုြခင်း၊ ေအာင်တပ်ရပ်ကွက်ရှိ ရခိုင်ိုးရာေလှ(ေလာင်း)ြပလုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအား မှတ်တမ်းတင်ြခင်း၊ ေအာင်တပ်၊ မိသစ်င ှ ့် ရတနာပုရ ံ ပ်ကက ွ ရ ် ှိ ဝါးြဖင့ြ် ပလုပေ ် သာ လက်မလု  ပင ် န်းများှင့် သိက ု ် (ေခ) လက်စခ ွဲ ျ ိန်ခင ွ ် အား ကွင်းဆင်းေလ့လာြခင်း၊ ရခိုင်ိုးရာရခိုင်အမည်ေပးြခင်းဓေလ့အား ေလ့လာမှတ်တမ်းတင်ြခင်း၊ ေြမာက်ဦးမိ၊ ကက်ေစျးရပ်ကွက်ရှိ သဂဇာ(စပ်ပန်းချ ီ)လုပ်ငန်းအား မှတ်တမ်းတင်ြခင်းှင့် ေြမစိုက်တလား ြပလုပ်ပုံတိုကို ကွင်းဆင်းမှတ်တမ်းေကာက်ယူြခင်း၊

ရခိင ု ြ် ပည်နယ်၊ စစ်ေတွမိ၊ သဇင်ေြမကုနသ ် ယ ွ မ ်  ဗဟို ဌာန တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းအတွက် Western Wave ကုမဏီှင့်လုပ်ငန်းအပ်ှံ စာချပ်ချပ်ဆိုပီး (၉-၂-၂၀၁၉) ရက်ေန့မှစ၍ တည်ေဆာက်ခဲ့ရာ (၁၀၀%) ပီးစီးပီြဖစ်ပါ သည်။ သဇင်ေြမကုန်သွယ်မဗဟိ  ုဌာနတည်ေဆာက်ပီးစီးမ

ေဒသတွင်းိုင်ငံများှင့်ဆက်ဆံေရး ိုင်ငံေတာ်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်သည်-

ရခိုင်ိုးရာအိမ်ေဆာက်လုပ်ြခင်းအား ကွင်းဆင်းေလ့လာြခင်း၊ ရခိုင်ိုးရာဆန်အရက်ချက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းှင့်ပတ်သက်၍ သမိုင်းေကာင်းဆိုင်ရာ အေထာက်အထားများ မှတ်တမ်းြပစုြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းအဖွဲမှနန်းေတာ်ရာကုန်းအား သန့်ရှင်းေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ကိုးေသာင်းပုထိုးေတာ်ကီးလိုဏ်ပတ်လမ်းရှိ အမိုးများြပြပင်ြခင်းှင့် သကမာရ်ေအာင် ေစတီေတာ်အား ြပြပင် ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုမ ံ ျား ြပြပင်ထန ိ ်းသိမ်းိင ု ရ ် န်အတွက် Drawing ေရးဆွြဲ ခင်းလုပင ် န်းများ ေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်း၊

(၂၈-၁-၂၀၁၉)ရက်ေန့တင ွ ဗ ် ယ ီ က်နမ်င ို င ် ဝ ံ န်ကီးချပ်၏ အထူးကိယ ု စ ် ားလှယ၊် ိင ု င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတယ ိ ဝန်ကီး မစတာ ငုယင်ကွတ်ဇွန်းဦးေဆာင်ေသာအဖွဲ၊ (၂၇-၂-၂၀၁၉)ရက်ေန့တင ွ ် တုတြ် ပည်သ့ူ သမတိင ု င ် ၊ံ ိင ု င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီးဌာနမှ အထူးကိယ ု စ ် ားလှယမ ် စတာ စွန်းေဂရှမ်း၊ (၈-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့တင ွ ် ထိင ု ်းိင ု င ် ြံ ခားေရးဝန်ကီး မစတာဒွန်ပရာမွန်းဝီိုင်း ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ (၂၁-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့တွင် ဂျပန်ိုင်ငံဝန်ကီးချပ်၏ အထူးအ ကံေပးပုဂိလ် မစတာဟီိုတိုအိဇုမိ

တူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းအဖွဲမှနန်းေတာ်ရာကုန်းအေရှဘက်ြခမ်း၊ ေဝသာလီမိေဟာင်း ကုန်းအမှတ(် ၅)တူးေဖာ်ထန ိ ်းသိမ်းြခင်းှင့် ေအာင်မဂလ  ာ ခံတပ်၊ အြမင့်ေတာင်ခံတပ်ှင့် တံတိုင်းတိုအား တူးေဖာ်သုေတသနြပလုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

ဂျပန်ိုင်ငံဝန်ကီးချပ်၏ အထူးအ ကံေပးပုဂိလ် မစတာဟီိုတိုအိဇုမိအား လက်ခံေတွဆုံြခင်း

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်)


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

အီသီယိုးပီးယားဝန်ကီးချပ် အာမက် ၂၀၁၉ ခုှစ် ငိမ်းချမ်းေရးိုဘယ်ဆု ရရှိ ေအာ့စလို ေအာက်တိုဘာ

၁၁

အထူးသြဖင့် အိမ်နီးချင်း အီရီထရီးယားိုင်ငံှင့် နယ်စပ်

အာေဘးအာမက်သည်

ပဋိပကေြဖရှငး် ရာတွင် ြပတ်သားေသာ လုပေ ် ဆာင်ချက်များ

ငိမ်းချမ်းေရးကိးပမ်းမများေကာင့်

ေကာင့် ယခုစ ှ ် ငိမ်းချမ်းေရးိဘ ု ယ်ဆက ု ို အီသယ ီ ိုးပီးယား

၂၀၁၉ ခုစ ှ အ ် တွက် ငိမ်းချမ်းေရးိဘ ု ယ်ဆက ု ို ရရှခ ိ သ ဲ့ ည်။

ဝန်ကီးချပ် အာေဘးအာမက်အား ချ ီးြမငခ ့် ြ့ဲ ခင်းြဖစ်ေကာင်း

၁၉၉၈ ခုစ ှ မ ် ှ ၂၀၀၀ ြပည့ ် စ ှ အ ် ထိ နယ်စပ်စစ်ပတ ဲွ စ်ကိမ်

ေနာ်ေဝ ိုဘယ်ဆုေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီက ဆိုသည်။

အီသီယိုးပီးယားဝန်ကီးချပ် အီရီထရီးယားှင့်

ဆင်ဲခဲ့သည့် ရန်သူများြဖစ်ေသာ အီသီယိုးပီးယားှင့် အီရီထရီးယားိုင်ငံတိုမှာ

အီသီယိုးပီးယား၊

အာဖရိကအေရှပိင ု ်းှင့် အေရှေြမာက်အာဖရိကေဒသများ၌

ှစ်ိုင်ငံဆက်ဆံေရး နဂိအ ု ေြခအေနြပန်ေရာက်ရခ ိှ သ ့ဲ ည်။

ငိမ်းချမ်းေရးှင့် ြပန်လည်သင်ြ့ မတ်ေရး လုပေ ် ဆာင်ေနသည့်

ဆွီဒင်ခေရာင်း ကိုးသန်း သိုမဟုတ် အေမရိကန်

ပါဝင်ပတ်သက်သအ ူ ားလုးံ ကို အသိအမှတြ် ပရန် ရည်ရယ ွ ်

ေဒလာ ၉၀၀၀၀၀ ဝန်းကျင်တန်ေကးရှိ ငိမ်းချမ်းေရး

ေကာင်း အဆိပ ု ါေကာ်မတီက ေြပာသည်။ အသက် ၄၃ ှစ်

ိဘ ု ယ်ဆက ု ို ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်တင ွ ် ေနာ်ေဝိင ု င ် ံ ေအာ့စလို

အရွယ်ရှိ အာေဘးအာမက်မှာ အာဖရိကတိုက်ရှိ အသက်

မိ၌ ချ ီးြမင့်မည်ြဖစ်သည်။ ငိမ်းချမ်းေရးှင့် ိုင်ငံတကာ

အငယ်ဆုံး အစိုးရအကီးအကဲြဖစ်သည်။

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ ေအာင်ြမင်ေစသည့် ကိးပမ်းမများ

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး

ကေမာဒီးယားဝန်ကီးချပ် ဥေရာပသို သွားမည်

ေဆာ်ဒီကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်၌ အီရန်ေရနံတင်သေဘာ တိုက်ခိုက်ခံရ

ိုဘယ်ငိမ်းချမ်းေရးဆုမှာ

၂၀၁၈ ခုှစ် ဇူလိုင်လတွင်

ဖေနာင်ပင် ေအာက်တိုဘာ

၁၁

ကေမာဒီးယားဝန်ကီးချပ် ဆမ်ဒက် တက်ချ ိ ဟွနဆ ် န်သည် ချစ်ကည်ေရးှင့်

တီဟီရန် ေအာက်တိုဘာ ၁၁ ေအာက်တဘ ို ာ ၁၁ ရက်က ေဆာ်ဒအ ီ ာေရဗျိင ု င ် ံ ကမ်းလွနပ ် င်လယ်ြပင်အတွင်း၌ ခုတ်ေမာင်းေနသည့် အီရန်ေရနံတင်သေဘာတစ်စင်းမှာ တိုက်ခိုက်မတစ်ခု ထိမန ှ ခ ် ခ ံ ရ ဲ့ ပီး ယင်းမှာ ဒုံးကျည်ြဖင့် ပစ်ခတ်တက ို ခ ် က ို သ ် ည်ဟု သံသယရှေ ိ ကာင်း ၎င်းသေဘာကို ပိုင်ဆိုင်သူက ေြပာကားသည်။ အီရန်အမျ ိးသား ေရနံတင်သေဘာကုမဏီက ပိုင်ဆိုင်သည့် ဆာဘီတီ အမည်ရှိ ေရနံတင်သေဘာတွင် ေပါက်ကမ ွဲ ှ  စ် ကိမ် သီးြခားစီြဖစ်ေပခဲေ ့ ကာင်း၊ ေပါက်ကမ ဲွ ြဖစ်  ပာွ းသည့ေ ် နရာမှာ ေဆာ်ဒအ ီ ာေရဗျိင ု င ် ံ ဂျက်ဒါမိ၏ ကမ်းလွန် ပင်လယ်ြပင်အတွင်း၌ြဖစ်ပီး ယင်းေပါက်ကွဲမများမှ  ာ ဒုံးကျည်ြဖင့် ပစ်ခတ်မ ေကာင့် ြဖစ်ဖွယ်ရှိေကာင်း ယင်းကုမဏီ  က ေြပာကားသည်။ အီရန်အစိးု ရ ုပြ် မင်သံ ကားသတင်းဌာနက ေဖာ်ြပရာတွင် ယင်းေရနံတင် သေဘာတွင် ေပါက်ကမ ွဲ ှ  စ် ကိမ် ြဖစ်ေပခဲေ ့ ကာင်း ပထမအကိမ် ေပါက်ကမ ွဲ မှ  ာ ေအာက်တဘ ို ာ ၁၁ ရက် ေဒသစံေတာ်ချ ိန် နံနက် ၅ နာရီတင ွ ် ြဖစ်ပွားခဲ့ ပီးေနာက် မိနစ် ၂၀ အကာတွင် ဒုတယ ိ ေပါက်ကမ ွဲ ြဖစ်  ပွားခဲေ ့ ကာင်း၊ ယင်းေပါက်ကမ ွဲ များ  ြဖစ်ပွားချ ိန်မှာ ေရနံတင်သေဘာမှာ ေဆာ်ဒအ ီ ာေရဗျိင ု င ် က ံ မ်းေြခမှ ကီလမ ို တ ီ ာ ၁၀၀ အကွာတွင် ရှိေနသည်ဟု ဆိုသည်။ ယင်းေပါက်ကွဲမများေကာင့  ် ေရနံတင်သေဘာ၏ကိုယ်ထည်၌ ပျက်စီးမ များြဖစ်ေပခဲ့ပီး ေရနံများ ပင်လယ်တွင်းသိုစီးထွက်ခဲ့ေကာင်းှင့် ေရနံယိုစီးမ များ ရပ်တန့်သာွ းပီြဖစ်ေကာင်းှင့် ေရယာ်၏ အေြခအေနမှာ တည်ငိမေ ် နပီ ြဖစ်ေကာင်း သတင်းများထွက်ေပခဲ့သည်။ ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ ဘာသာြပန်-ေဇာ်ဝင်း

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ်  ြမငတ ့် င်ရန်အတွက် ေအာက်တဘ ုိ ာ ၁၃ ရက်မှ ၁၇ ရက် အထိ

ချက်၊ ဟန်ေဂရီှင့် ဘူလ်ေဂးရီးယားိုင်ငံသိုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနက ထုတ်ြပန်သည်။

ဝန်ကီးချပ်

ဟွန်ဆန်သည်

ဥေရာပသုံးိင ု င ် ခ ံ ရီးစ်ကို ေအာက်တဘ ို ာ ၁၃၊ ၁၄ ရက်တင ွ ် ချက်င ို င ် ံ ခရီးစ်ြဖင့် စတင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ နယ်ပယ်ေပါင်းစုံတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မြမ  င့်တင် ရန်အတွက် ချက်ဝန်ကီးချပ် အန်ဒေရ ဘာဘစ်ှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးမည်ြဖစ် ေကာင်း ယင်းထုတ်ြပန်ချက်တွင် ေဖာ်ြပသည်။ ှစ်ိုင်ငံဝန်ကီးချပ်တိုသည် ှစ်ိုင်ငံအကျ ိးတူဆိုင်ရာ ေဒသတွင်းှင့် ိင ု င ် တ ံ ကာကိစရပ်  များကို အြမင်ချင်းဖလှယ် ကမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းေနာက် ှစ ် င ုိ င ် ပ ံ းူ ေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် ဆိ  င ု ရ ် ာ နားလည်မစာခ  န်လာ လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ပွဲသို တက်ေရာက်ကမည်ြဖစ်ေကာင်း ထုတ်ြပန်ချက်တွင် ေဖာ်ြပသည်။ ဒုတိယခရီးစ်အြဖစ် ဝန်ကီးချပ် ဟွန်ဆန်သည်

ဟန်ေဂရီသမတ

ယာေနာ့စ်ေဆဒါ၏ဖိတ်ကားချက်အရ တတိယအကိမ်ေြမာက်

ဘူဒါပက်

ေရထိပသ ် းီ ညီလာခံတက်ေရာက်ရန်အတွက် ေအာက်တဘ ုိ ာ ၁၅ ရက်တင ွ ် ဟန်ေဂရီ ိုင်ငံသို သွားမည်ြဖစ်သည်။

ယင်းထိပ်သီးညီလာခံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်

ဝန်ကီးချပ်ဟွန်ဆန်သည် ထိေရာက်ပီး ေရရှည်တည်တံ့သည့် ေရသယံဇာတ စီမံခန့်ခွဲေရးှင့် ဖွံဖိးေရးအတွက် ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၏ ဦးစားေပးလုပ်ငန်း များ၊ မဟာဗျဟာများှင့် ရှငး် လင်းသည့လ ် ပ ု င ် န်းအစီအမံတက ုိ ုိ အေလးေပး၍ မိန့်ခွန်းေြပာကားမည်ြဖစ်သည်။ ဝန်ကီးချပ်ဟွန်ဆန်သည် ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေရးှင့်

၎င်း၏မိန့်ခွန်းတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ေရဖူလုံေရးအတွက်

ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်မ၊ ကမာကီးပူေွးလာမ၊ ကမာ့လူဦးေရတိုးတက်လာမ၊ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ေရအသုံးြပမေကာင့ြ် ဖစ်ေပ သည့် ပဋိပကများအပါအဝင် ကိစရပ်များကိုလည်း ထည့်သွင်းေြပာကားမည်ဟု ဆိုသည်။ ေနာက်ဆုံးခရီးစ်အြဖစ် ဝန်ကီးချပ် ဟွန်ဆန်သည် ဘူလ်ေဂးရီးယား ိုင်ငံသို ေအာက်တိုဘာ ၁၅ ရက်မှ ၁၆ ရက်အထိ သွားေရာက်မည်ြဖစ်သည်။ ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

အတူတကွပူးေပါင်း

မူးယစ်ရာဇာ အယ်လခ ် ျာပါဂုဇမ ် န်း၏ ပိင ု ဆ ် င ုိ မ ် များကိ  ု စစ်ေဆးမည်

ဘာသာြပန်-ေအာင်ေဇာ်လင်း

ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမတိုင်ငံ၌ လူရှစ်ဦးပါ ကုန်တင်ေလယာ်တစ်စင်း ေပျာက်ဆုံးေန

မကဆီကိုစီးတီး ေအာက်တိုဘာ ၁၁

ေကာင်း၊ အေမရိကန်အစိုးရ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားှင့်

မကဆီကိုသမတက ေြပာကားသည်။

မကဆီကိုအစိုးရအဖွဲအေနြဖင့် မူးယစ်ရာဇာ

ချ ိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်မများ  လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပီး

အယ်လ်ချာပိုဂုဇ်မန်းသည်

အယ်လ်ချာပါဂုဇ်မန်း၏

ြဖစ်ေကာင်း ေန့စ် ပုမ ံ န ှ သ ် တင်းစာရှငး် လင်း

ေဆးဝါး တရားမဝင် ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကား

ကင်ရှာဆာ

ပတ်သက်၍ စုစ ံ မ်းစစ်ေဆးမများကို အေမရိကန်

ပွဲတွင်

မများမှတစ်ဆင့် အေမရိကန်ေဒလာ ၁၂ ဒသမ

လူရစ ှ ဦ ် းပါ ကုနတ ် င်ေလယာ်တစ်စင်း ကွနဂ ် ဒ ုိ မ ီ က ုိ ရက်တစ်သမတိင ု င ် ၌ ံ ေပျာက်ဆးံု သွား

ြပည်ေထာင်စုှင့်အတူ ပူးတွဲလုပ်ေဆာင်သွား

ခဲ့သည်။

၆ ဘီလီယံေကျာ်

ခဲေ ့ ကာင်း ေလေကာင်းပိေ ု ဆာင်ေရးအာဏာပိင ု အ ် ဖွဲအား ကိုးကား၍ ေဒသရမီဒယ ီ ာများက

ပိုင်ဆိုင်မများှင့်

မည်ဟု မကဆီကို သမတ အန်ဒရက်စ်မန်ျ

မကဆီကိုသမတက

မူးယစ်ရာဇာ၏

ေြပာကား

ပိုင်ဆိုင်မများအား

ရယ်လိုပက်ဇ်က ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားလိုက်

ြပန်လည်ရရှရ ိ န် မိမတ ိ ို ေဆာင်ရက ွ ေ ် နေကာင်း၊

သည်။

ိုင်ငံရပ်ြခားသိုေရာက်ရှိေနသည့်

ယင်းကိစှင့်ပတ်သက်၍ အေမရိကန်တို

မိမိတိုှင့်

ေြပာဆိုေဆွးေွးပီးြဖစ်

မူးယစ်

ပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟု

အေမရိကန်အစိုးရက ေြပာကားသည်။ ေထာင်ဒဏ်တစ်သက် ချမှတ်

ေအာက်တိုဘာ

၁၁

ယေန့ ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့သည်။ အဆက်အသွယ်ြပတ်ေတာက်သွား

ေငွေကး

မင်နာလိုအာကာတယ်အမည်ရှိ ကမာ့

ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမတိုင်ငံ သမတ ဖီလစ်ရှီဆီကီဒီ၏ ခရီးစ်တစ်ခုအတွက်

များအား မကဆီက ုိ င ုိ င ် သ ံ ုိ ြပန်လည်ေရာက်ရှိ

အကီးမားဆုံး မူးယစ်ေမှာင်ခအ ို ဖွဲေခါင်းေဆာင်

ေထာက်ပပ ့ံ ေ ုိ ဆာင်ေရးအကူအညီေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးရသည့် အဆိပ ု ါအန်တေ ုိ နာ့ဗ် ၇၂ ကုနတ ် င်

ေအာင်

ေဟာင်း ဂုဇ်မန်းအား

လုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း

မူးယစ်ေဆးေမှာင်ခို

ေလယာ်မှာ ိုင်ငံအေရှပိုင်း ဂိုမာမိေတာ်မှ ပျံတက်သွားပီးေနာက် ၅၉ မိနစ်အကာတွင်

ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမ၊ လူသတ်ရန် ပူးေပါင်း

အဆက်အသွယြ် ပတ်ေတာက်သွားခဲသ ့ ည်။ အမထမ်းေလးဦး၊ အရပ်သားှင့် စစ်ဘက်ဆင ို ရ ် ာ

ကံစည်မှ  င့် ရာဇဝတ်မမျ  ိးစုံ ကျးလွနခ ် မ ဲ့ များ 

တာဝန်ရသ ှိ ေ ူ လးဦးပါရှသ ိ ည့် အဆိပ ု ါေလယာ်မှာ သမတ၏ခရီးစ်အတွက် ေထာက်ပပ ံ့ ေ ို ဆာင်

အတွက် ယခုှစ် ဇူလိုင်လတွင် အေမရိကန်

ေရးေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးေကာင်း ကွနဂ ် ေ ို လေကာင်း ပိေ ု ဆာင်ေရးအာဏာပိင ု အ ် ဖွဲမှ န်ကားေရး

တရားုံးတစ်ုံးက

မှးချပ် ဂျင်းမူပွန်ဂါက ထုတ်ြပန်ချက်တစ်ခုအတွင်း ေြပာကားသည်။ ေြခာက်နာရီကာ

ေထာင်ဒဏ်တစ်သက်

ေမာင်းှင ် င ို သ ် ည့် ေလာင်စာဆီများတင်ေဆာင်ထားေသာ ယင်းေလယာ်မှာ ယေန့မန ွ ်းလွဲ

ချမှတ်ခဲ့သည်။ ဂုဇ်မန်းသည် ေနာက်ဆုံးအကိမ်

၂၀၁၆

ခုှစ်အတွင်း

ြပန်လည်အဖမ်းမခံရမီ

အချ ိန်ထိ မကဆီက ို င ို င ် တ ံ င ွ ် ှစ် ကိမတ ် င ို တ ် င ို ် ေထာင်ေဖာက်ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်ခဲ့ဖူးသူ

ပိင ု း် တွင် ကင်ရာှ ဆာမိေတာ်၌ ဆင်းသက်ရန်စစ ီ ်ထားသည်။ ေလယာ်င ှ ပ ့် တ်သက်သည့် မည်သည့်သဲလွန်စမမေတွရှိေကာင်း၊ ရှာေဖွမြပလုပ်ေနေကာင်း မူပွန်ဂါကဆိုသည်။ ပျက်ကျမြဖစ်စ်မှာ ြဖစ်ေလ့ြဖစ်ထရှိ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမတိုင်ငံ၌

ေလယာ်ေပျာက်ဆုံးမ၊ ပျက်ကျမြဖစ်စ်မှာ

အေမရိကန်

ြဖစ်ေလ့ြဖစ်ထရှိသည်။ ၂၀၁၇ ခုှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ကွန်ဂိုတပ်မေတာ်က စင်းလုံးငှား

ြပည်ေထာင်စုသို တရားခံ လဲေြပာင်းေပးေရး

ခဲ့သည့် အန်တိုေနာ့ဗ် ကုန်တင်ေလယာ်တစ်စင်း ကင်ရှာဆာမိေတာ်အနီး၌ ပျက်ကျခဲ့ရာ

အစီအစ်အရ

ေလယာ်ေပပါ လူ ၁၂ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလတွင်လည်း မတန်တဆ

ြဖစ်ပီး

၂၀၁၇ ခုှစ်တွင်

လဲေြပာင်းေပးခံခဲ့ရသူ

ဝန်တင်ထားသည့် အန်တေ ို နာ့ဗေ ် လယာ်တစ်စင်းမှာ ကင်ရှာဆာရှိ နာမည်ေကျာ် ေစျးတစ်ခု

ြဖစ်သည်။ ကိုးကား-ဆင်ဟွာ ဘာသာြပန်-ေဇာ်ဝင်း

အတွင်း ပျက်ကျခဲ့ရာ ေြမြပင်ေပရှိ လူေပါင်းများစွာ ေသဆုံးခဲ့ရသည်။ ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး


ေအာက်တိုဘာ

၁၂၊ ၂၀၁၉

ဆီးရီးယားိုင်ငံအတွင်း တူရကီ၏ စစ်ဆင်ေရးေကာင့် အိုင်အက်စ်အဖွဲ၏ ခိမ်းေြခာက်မြပန်  ေပလာိုင်ဟု ပူတင် ေြပာကား ေမာ်စကို ေအာက်တိုဘာ ၁၁

များအဖွဲ ေခါင်းေဆာင်များ၏ အစည်းအေဝး၌

သည် ေထာင်ထဲတွင်ရှိေနသည့် အိုင်အက်စ်

အက်စတ ် က ို ခ ် က ို ေ ် ရးသမားေတွ ဘယ်လသ ို ွား

ဆီးရီးယားိင ု င ် အ ံ တွင်း တူရကီ၏စစ်ဆင်ေရး စစ်ေသွးကများကို လွတေ ် ြမာက်ေစိင ု ် ပီး ေဒသ

တွင်း၌ အိင ု အ ် က်စတ ် ၏ ို ထကေသာင်းကျန်းမ ကို ြပန်ြဖစ်ေပေစိုင်ေကာင်း ုရှားသမတ

ပူတင်က ေသာကာေန့က သတိေပးေြပာကား ခဲသ ့ ည်။ တူရကီင ုိ င ် က ံ ဗုဒဟူ  းေန့က အေြမာက် များြဖင့် ပစ်ခတ်ြခင်း၊ ေလေကာင်းမှ တိက ု ခ ် က ုိ ်

ြခင်းတို ြပလုပ်သြဖင့် အကျ်းေထာင်များရှိ

ေထာင်ချ ီသည့် အိင ု အ ် က်စတ ် က ို ခ ် က ို ေ ် ရးသမား များကို ေစာင့်ကပ်ေနသည့် ကာ့ဒ်တပ်ဖွဲများ

ုရှားသမတ ပူတင်က ေြပာကားသည်။ အိုင်

ေရာက်အဖွဲကို အေမရိကန်ှင့်

ပူးေပါင်း

တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်အဖွဲြဖစ်သည်။ အေမရိကန်ိုင်ငံ၏

ေကျာေထာက်

မှာလဲ၊ ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ၊ တူရကီနယ်စပ်ကို

ေနာက်ခံြပမှင့် အိုင်အက်စ်တိုကို ဦးေဆာင်

ြဖတ်ပီးသွားမှာလားဟု သမတ ပူတင်က

တပ်ဖွဲ၏ ေကျာိုးြဖစ်သည့် ကာ့ဒ်ြပည်သူ့

ြဖတ်ပီးသွားမှာလား၊ အြခားနယ်ေြမေတွကို ေြပာသည်။

မိမိတိုအေနြဖင့်

ဤကိစကို

ရှင်းရှင်းနားလည်သင့ေ ် ကာင်း၊ ေပေပါက်လာ

မည့် ဤခိမ်းေြခာက်မအသစ်  ကို ေလျာ့ပါး ေအာင်

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်

မိမိတို၏

လုံြခံေရးတပ်ဖွဲ အရင်းအြမစ်များကို စုစည်း

တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် ဆီးရီးယားဒီမိုကရက်တစ် ကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ (YPG)ကို တူရကီိုင်ငံ

က တူရကီ၏ ပိင ု န ် က်နယ်ေြမတွင် ခွထ ဲ က ွ ေ ် ရး တိက ု ခ ် က ို မ ် များ  လုပေ ် ဆာင်ေနသည့် အကမ်း ဖက်အုပ်စုဟု ြမင်သည်။

ှစ်အေတာ်ကာ ြပင်းထန်သည့် တိုက်ပွဲ

ထားသင့ေ ် ကာင်း သမတ ပူတင်က ေြပာသည်။

များဆင်ဲ၍ ဆီးရီးယားိုင်ငံအတွင်းမှ အိုင်

သမတ ပူတင်က ေြပာကားသည်။

ကို ဆီးရီးယား-တူရကီနယ်စပ်မှ ုပ်သိမ်းပီး

ကာကွယေ ် ရးအဖွဲ၏ အခန်းကကို ချ ီးကျး

ခိမ်းေြခာက်မပါဟု

ကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ (YPG) ကို ထိုးစစ်ဆင်

သည် ယခုအခါ ထွကေ ် ြပးေနကပီြဖစ်ေကာင်း ဒါဟာ ကန်ေတာ်တိုအတွက် တကယ့်

ယခင် ဆိုဗီယက်

ြပည်ေထာင်စတ ု င ွ ် ပါဝင်ခသ ဲ့ ည့် ိင ု င ် မ ံ ျားအဖွဲ ြဖစ်သည့် လွတ်လပ်ေသာ ဓနသဟာယိုင်ငံ

အေမရိကန်ိုင်ငံက ၎င်း၏တပ်ဖွဲများ

ေနာက်

တူရကီိုင်ငံသည် ကာ့ဒ်ြပည်သူ့

တိုက်ခိုက်မြပလုပ်ေနသည်။ ကာ့ဒ်ြပည်သူ့

ကာကွယေ ် ရးတပ်ဖဲွ သည် အိင ု အ ် က်စအ ် စွနး်

အက်စအ ် ဖွဲကို ဖယ်ထတ ု ခ ် သ ဲ့ ည့် ကာ့ဒြ် ပည်သူ့ သည့် အြခားိင ု င ် မ ံ ျားက တူရကီင ို င ် ၏ ံ အြမင် ကို သေဘာမတူ လက်မခံကေကာင်း သိရ သည်။

ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ

ဘာသာြပန် ေအာင်ေဇာ်လင်း

ဆီးရီးယားိုင်ငံအတွင်း တူရကီ၏ ထိုးစစ်ဆင်မ၌  တူရကီတပ်ဖွဲဝင်တစ်ဦး ေသဆုံး၊ သုံးဦးဒဏ်ရာရရှိ အာ့ခ်ကာကလီ (တူရကီ) ေအာက်တိုဘာ ၁၁ တူရကီတပ်ဖွဲက ဆီးရီးယားိုင်ငံအတွင်းရှိ ကာ့ဒ်စစ်ေသွးကအုပ်စုအေပ ပစ်မတ ှ ထ ် ား ထိုးစစ်ဆင်တက ို ခ ် က ို မ ် ြပလု  ပခ ် ဲ့ ပီးေနာက် တူရကီတပ်ဖွဲဝင်တစ်ဦး ေသဆုံးပီး သုံးဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း တူရကီကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနက ယေန့ ေြပာကားသည်။ တူရကီတပ်ဖဲွ က ပစ်မတ ှ ထ ် ားေသာ ဆီးရီးယားိင ု င ် ေ ံ ြမာက်ဘက်ရိှ ကီလို မီတာ ၁၂၀ ခန့် ကျယ်ဝန်းသည့် ေနရာများတွင် တူရကီတပ်ဖွဲှင့် ကာ့ဒစ ် စ်ေသွး ကအုပ်စုအကား အြပန်အလှန်ပစ်ခတ်မြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ တူရကီတပ်ဖွဲသည် ဆီးရီးယားသူပန ု မ ် ျားအား

ေထာက်ခအ ံ ားေပးသည့်

အေနြဖင့် အေမရိကန်၏ မဟာမိတ်ြဖစ်ေသာ ဆီးရီးယားအေြခစိုက် ကာ့ဒ် စစ်ေသွးကအုပစ ် အ ု ေပ ေလေကာင်းှင့် ေြမြပင်ထးုိ စစ်ဆင်မများကိ  ု ေအာက် တိုဘာ ၉ ရက်က စတင်ခဲ့သည်။ အစွနး် ေရာက် အိင ု အ ် က်စစ ် စ်ေသွးကအုပစ ် အ ု ေပ တိက ု ခ ် က ုိ မ ် ၌  အေမရိကန် ြပည်ေထာင်စအ ု ေနြဖင့် ကာ့ဒစ ် စ်ေသွးကအုပစ ် အ ု ေပ ေထာက်ခအ ံ ားေပးမကို

အီရန်အမျ ိးသမီးများ အားကစားကွင်းအတွင်း

တူရကီအစိုးရက အစ်အမဲဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်လျက်ရှိသည်။ တူရကီအစိုးရ သည် ဆီးရီးယားအေြခစိုက် ကာ့ဒ်စစ်ေသွးကများကို တူရကီိုင်ငံအတွင်းရှိ ကာ့ဒအ ် လုပသ ် မားပါတီ စစ်ေသွးကအုပစ ်  ု င ှ ့် အဆက်အသွယရ ် သ ှိ ည်ဟု ြမင်

ေဘာလုံးပွဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အားေပးခွင့်ရပီ

သုံးသပ်ေသာေကာင့် ကာ့ဒစ ် စ်ေသွးကအုပစ ် အ ု ေပ ထိုးစစ်ဆင်တက ို ခ ် က ို ခ ် ြဲ့ ခင်း

တီဟီရန် ေအာက်တိုဘာ ၁၁

များတွင် ိုင်ငံ့အလံအေရာင်များြဖင့် ေဆးြခယ်သ၍ ေဘာလုံးပွဲကို အားေပးခဲ့

ကမာ့ေဘာလုံးအဖွဲချပ် (ဖီဖာ)က အြငင်းပွားဖွယ်ရာ ကစားကွင်းအတွင်း

ကသည်။ အီရန်လက်ေရွးစင်အသင်းက တစ်ဂိုးသွင်းလိုက်တိုင်း အမျ ိးသမီး

ကန့်သတ်ချက်များေကာင့် အီရန်ိုင်ငံကို ပိင်ပွဲများမှ ရပ်ဆိုင်းမည်ဟု ခိမ်း

ပရိသတ်များ ထိုင်ေနသည့်အပိုင်းမှ အားေပးေကးေကာ်သံများ ကျယ်ေလာင်

ေြခာက်ပီးေနာက် အလံများေဝှယမ်းကာ ဆယ်လ်ဖီဓာတ်ပုံများ ိုက်ေနေသာ

စွာ ထွက်ေပလာခဲ့သည်။ အဆိုပါပွဲစ်တွင် အီရန်အသင်းက ကေမာဒီးယား

ေထာင် ခ ျ ီသည့် အီ ရ န် အ မျ ိးသမီး များမှာ ဆယ် စု  ှ စ ် ေပါင်း များစွာ အတွ င ်း

အသင်းကို ၁၄ ဂိုး-ဂိုးမရှိြဖင့် အိုင်ရရှိ ခဲ့သည်။ အီရန် အစလာမစ်သမတိုင်ငံ

ပထမဆုံးအကိမ်အြဖစ် ယမန်ေန့က ေဘာလုံးပွဲတစ်ပွဲကို အားကစားကွင်း

က အမျ ိးသမီးပရိသတ်များကို ေဘာလုံးကွင်းှင့် အြခားအားကစားကွင်းများ

အတွင်းမှ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကည့်ခွ  င့်ရရှိပီြဖစ်သည်။

အတွင်း မဝင်ေရာက်ရန် ှစ်ေပါင်း ၄၀ နီးပါး ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။

အီရန်အမျ ိးသမီးေဘာလုံးပရိသတ်များသည် ပခုံးများထက်၌ ိုင်ငံအလံ

မည်သည့် ကန့်သတ်ချက်များမှ မြပလုပဘ ် ဲ အားကစားကွငး် များအတွငး် သို

လမ်းြခံဝတ်ဆင်၍ အီရန်လက်ေရွးစင်အသင်းှင့် ကေမာဒီးယားအသင်းတို

အမျ ိးသမီးများ ဝင်ေရာက်ခင ွ ြ့် ပရန် ပီးခဲသ ့ ည်လ ့ အတွငး် ကမာ့ေဘာလုးံ အဖွဲ ချပ်က

တီဟီရန်မိေတာ်ရှိ အဇာဒီအားကစားကွင်း၌ ကျင်းပသည့် ၂၀၂၂ ခုှစ် ကမာ့

အီရန်ိုင်ငံအား အမိန့်ေပးခဲ့သည်။

ဖလားေြခစစ်ပွဲ ပွဲစ်ကို ကည့်အားေပးခဲ  ့သည်။ အီရန်အမျ ိးသမီး ပရိသတ်

ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ

အချ ိက ေခါင်းစီးပဝါများ၌ အားကစားဦးထုပမ ် ျား ဆင်ြမန်းကာ အချ ိက မျက်ာှ

ဘာသာြပန်-ေကျာ်ထိုက်စိုး

ြဖစ်သည်။ ကာ့ဒစ ် စ်ေသွးကများက တူရကီင ို င ် အ ံ တွငး် သို လက်နက်ကီးြဖင့် ပစ်ခတ် ပီး တူရကီတပ်မေတာ်က ဆီးရီးယားိုင်ငံ ေြမာက်ဘက်တင ွ ် တိက ု ခ ် က ုိ မ ် များ  ြပလုပခ ် ့ဲ ပီးေနာက် တူရကီကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနက ယခုကဲ့သို ေကညာခဲ့ ြခင်းြဖစ်သည်။ တူရကီတပ်ဖွဲ၏ ထိုးစစ်ဆင်တက ို ခ ် က ို မ ် ေကာင့  ် တူရကီင ို င ် ံ ဆန်လအ ီ ာဖာ ှင့် မာဒင်ြပည်နယ်ရှိ နယ်စပ်မိများတွင် ကိုးလသားအရွယ် ကေလးငယ် အပါအဝင် အရပ်သား ခုနစ်ဦး အသက်ဆးံု းံ ခဲ့ ပီး ၇၀ နီးပါး ဒဏ်ရာရရှခ ိ သ ့ဲ ည်။ သိုေသာ် လန်ဒန်မိအေြခစိုက် ဆီးရီးယားိင ု င ် ဆ ံ င ုိ ရ ် ာ လူ့အခွငအ ့် ေရး ေစာင့် ကည့ေ ် လ့လာသူများကမူ

တိုက်ခိုက်မစတင်ြဖစ်ပွားခဲ့ချ ိန်ကတည်းက

ဆီးရီးယားိင ု င ် တ ံ င ွ ် လူ ၂၉ ဦးထက်မနည်း ေသဆုးံ ပီး အရပ်သား ၁၀ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန်-ေဂျတီ

အေမရိကန်ှင့် တုတ် ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ ေဆွးေွးပွဲအသစ် စတင် ဝါရှင်တန် ေအာက်တိုဘာ ၁၁

တုတ်ှင့် အေမရိကန် ကိုယ်စားလှယ်များသည် ှစ်ိုင်ငံ အကား စီးပွားေရးှင့်ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ သေဘာကွဲ

ေဆွးေွးပွဲကို ှစ်ရက်ကာ ကျင်းပြပလုပ်ရန် စီစ်ထား သည်။

တုတ်ိုင်ငံ၏ ဒုတိယဝန်ကီးချပ် လျသည် တုတ်

လွဲမများကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန် အဆင့်ြမင့်ေဆွးေွးပွဲ

ကွနြ် မနစ်ပါတီ ဗဟိေ ု ကာ်မတီ ိင ု င ် ေ ံ ရးဗျိအ ု ဖွဲဝင်တစ်ဦး

စတင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေြမာက် စီးပွားေရးေဆွးေွးပွတ ဲ င ွ ် တုတဘ ် က်မှ ေဆွးေွး

အသစ်ကို ေအာက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင် ဝါရှင်တန်မိ၌ တုတက ် ယ ို စ ် ားလှယအ ် ဖွဲကို တုတ ် င ို င ် ၏ ံ ဒုတယ ိ

ဝန်ကီးချပ် လျေဟးက ဦးေဆာင်၍ အေမရိကန်ကယ ို စ ် ား

ြဖစ်ပီး တုတ ် င ှ ့် အေမရိကန်အကား ဘက်စမ ုံ ဟာဗျဟာ မေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးြဖစ်သည်။

တုတက ် န ု သ ် ယ ွ ေ ် ရးကိယ ု စ ် ားလှယအ ် ဖွဲ တွင် ကုနသ ် ယ ွ ်

လှယ်အဖွဲကို အေမရိကန်ကုန်သွယ်ေရး ကိုယ်စားလှယ်

ေရးဝန်ကီး ေကျာင်ရန ှ ်း၊ ဗဟိဘ ု ဏ်အပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး ယီဂန်၊

ချင်တိုက ဦးေဆာင်ခဲ့သည်။

ေကာ်မရှင် ဒုတယ ိ ဥက နင်ဂျ ီရှ၊ဲ ဘာေရးှင့် စီးပွားေရး

နည်းပညာ ဒုတိယဝန်ကီး ဝန်ဇီဂျံ၊ ဗဟိုစိုက်ပျ ိးေရး

ှင့် ဒုတယ ိ ဘာေရးဝန်ကီး လီယမ ုိ င်း၊ ဒုတယ ိ ိင ု င ် ြံ ခား

ှင့်

ေရာဘတ်လိုက်သီဇာှင့် ဘာေရးဝန်ကီး စတီဗင်မူ တုတ်ှင့် အေမရိကန်

ကိုယ်စားလှယ်များသည်

စီးပွားေရးှင့်ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ

အလုပ်သေဘာ

ေဆွးေွးပွဲများကို ယခင်က ြပလုပ်ခဲ့ပီး ယခုြပလုပေ ် သာ

အမျ ိးသားဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့်

ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး

ဆိုင်ရာဗဟိုေကာ်မရှင်ုံး လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး

လုပင ် န်း ဦးေဆာင်အဖွဲ ုးံ လက်ေထာက်န်  ကားေရးမှး

ေရးဝန်ကီး ရှဲန်ဇဲဂွန်၊ စက်မှင့် သတင်းအချက်အလက်

ဟန်ဂျံှင့် ကုန်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီးှင့်

စိုက်ပျ ိးေရးှင့်ေကျးလက်ေရးရာ

ဒုတိယဝန်ကီး

တုတ်ိုင်ငံတကာ

ကုန်သွယ်ေရးလက်ေထာက်

ကိုယ်စားလှယ် ဝန်ေရှာင်ဝဲန်တို ပါဝင်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-ေဂျတီ


atmufwkdbm 12? 2019

ြမင်းမူှင့် တာချ ီလိတ်မိနယ်တိုတွင် စိတ်ကေဆးြပားများ သိမ်းဆည်းရမိ ေနြပည်ေတာ် ေအာက်တိုဘာ ၁၁

ေဂါက်ကွင်းလမ်းတွင် စိုင်းအွတ်ေမာင်းှင်ပီး ေအာင်ေကျာ်ထက်(ခ)အပွိင့်

၁၀ ရက် နံနက်ပိုင်းက ြမင်းမူမိ အေနာက်ပိုင်းရပ်ကွက် လွတ်လပ်ေရး

၁၉၉၇ ြပား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့် ၎င်းတိုအား

ြမင်းမူမိမရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ေအာက်တဘ ို ာ ေကျာက်တင ို အ ် နီးတွင် ေတွရှသ ိ ူ ြမင်လ ့ င ွ (် ခ)နန်းစေတာ့အား ရှာေဖွရာ စိတ် က

ေဆးြပား ၄၀၃၂ ြပား၊ ေငွကျပ် ၃၀၁၀၀ ှင့် လက်ကင ုိ ဖ ် န ု း် တစ်လးံု တိက ု ုိ သိမး် ဆည်း ရမိခဲ့သည်။

အလားတူ ယင်းေန့ နံနက် ၁ နာရီခက ွဲ တာချ ီလိတ် မိမရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲဝင်

များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် တာချ ီလိတ်မိ ဝမ်ေကာင်းရပ်ကွက်

လိုက်ပါလာသည့် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ကိုရပ်တန့်ရှာေဖွရာ စိတ်ကေဆးြပား

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကို

ေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများဆိင ု ရ ် ာဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း သိရ သည်။

ရဲြပန်ကား

ြမင့လ ် င ွ (် ခ) နန်းစေတာ့အား ဖမ်းဆီးရမိ စိတ် ကေဆးြပားများှငအ ့် တူ ေတွရစ်။

မေကွးမိှင့် မင်းဘူးမိတိုတွင် လက်ေတာ့၊ ဖုန်းှင့် ဆိုင်ကယ် ခိုးယူသူအား ဖမ်းဆီးရမိ မင်းဘူး ေအာက်တိုဘာ ၁၁ မေကွးမိှင့် မင်းဘူးမိတိတ ု င ွ ် လက်ေတာ့တစ်လးံု ၊ ဖုနး် တစ်လုံး၊ ဆိုင်ကယ်ှစ်စီး ခိုးယူသွားသူအား ဖမ်းဆီးရမိ ခဲ့ေကာင်း မင်းဘူးမိမရဲတပ်ဖွဲစခန်းက သိရသည်။ ြဖစ်စ်မာှ မေဌးေဌးေအာင်သည် စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက် က ၎င်းပိုင် လက်ေတာ့တစ်လုံးမှာ ေပျာက်ဆုံးေနသြဖင့် ခိုးယူသွားသူအား စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်ေပးပါရန် တိုင်တန်းခဲ့ ေကာင်း သိရသည်။ မင်းဘူးမိမရဲစခန်းမှရတ ဲ ပ်ဖွဲဝင်များက စုစ ံ မ်းစစ်ေဆး

ြခင်းများ ေဆာင်ရက ွ ခ ် ရ ဲ့ ာ ဟိန်းထက်လင်းဆိသ ု ြူ ဖစ်ေကာင်း သတင်းရရှသ ိ ြဖင့် ၎င်းေနထိင ု ရ ် ာ သန်းေတာကုန်းေကျးရွာ မေကွး မိနယ်သို သွားေရာက်စစ ုံ မ်းရာ ဟိန်းထက်လင်းက လက်ေတာ့တစ်လုံးအား ခိုးယူခေ ဲ့ ကာင်း စစ်ေဆးေပေပါက် ခဲ့သြဖင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ခိုးယူေရာင်းချ ဟိန်းထက်လင်းသည် လွနခ ် ေ ့ဲ သာ ေလးရက်ခန့်က မင်းဘူးမိ အမှတ(် ၁)ရပ်ကက ွ ရ ် ိှ အိပ်ခန်းတစ်ခု အတွင်းရှိ သံေသတာတစ်လုံးအတွင်းမှ လက်ေတာ့တစ်လုံး ခိုးယူခဲ့

ေကာင်း၊ ဆက်လက်၍ လွနခ ် ဲ့ ေသာ ေြခာက်လေကျာ်ခန့်တင ွ ် မေကွးမိ၊ ရန်မျ ိးလုံ ရပ်ကက ွ ၊် ေနြခည်ေဘာ်ဒါေဆာင်ေရှတွင် ရပ်ထားေသာ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးအား ခိုးယူပီးေရာင်းချခဲ့ ေကာင်း၊ လွန်ခဲ့ေသာ ငါးလခန့်တွင် မေကွးမိခိုင် အားကစားကွင်းအတွင်း ရပ်ထားေသာ ဆိုင်ကယ်တစ်စီး အား ခိုးယူေရာင်းချခဲ့ေကာင်းလည်း စစ်ေဆးေပေပါက် ခဲ့သည်။ ထိေ ု နာက် လွနခ ် ေ ဲ့ သာ ှစလ ် ခန့်က မေကွးမိ ကန်သာ ရပ်ကက ွ ၊် ေအးေစတီဘရ ု ားပွဲ ပွခ ဲ င်းအတွင်း အမျ ိးသမီး

တစ်ဦး၏ ေဘာင်းဘီအတ ိ က ် ပ်အတွင်းမှ ဖုန်းတစ်လးံု အား ခိးု ယူခေ ့ဲ ကာင်း စစ်ေဆးေတွရှခ ိ သ ့ဲ ည်။ သိုြဖစ်ရာ ဟိန်းထက်လင်းသည် ၎င်းတစ်ဦးတည်း ကျးလွန်ခဲ့ေသာအမအား မင်းဘူးမိမရဲစခန်းှင့် မေကွးနယ်ေြမရဲစခန်းများ၌ အမဖွင့်လှစ်ထားရှိသြဖင့် သိမး် ဆည်းရရှေ ိ သာ သက်ေသခံပစည်းများှငပ ့် တ်သက်၍ သက်ဆင ုိ ရ ် ာ ရဲစခန်းများသို အမဖွင့်အေရးယူ ေဆာင်ရွက် ိုင်ေရး စီစ်ထားေကာင်း မင်းဘူးမိမရဲတပ်ဖွဲစခန်းမှ သိရသည်။ ေကျာ်စိုးဝင်း(မင်းဘူး)

ဗန်းေမာက်မိနယ်တွင် လူသတ်မကျးလွန်သူအား ဖမ်းမိ ဗန်းေမာက် ေအာက်တိုဘာ ၁၁ စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး ဗန်းေမာက်မိနယ် ေအာင်သာကုန်းေကျးရွာတွင် လူသတ်မတစ်ခုြဖစ်ပွားခဲ့ရာ ြပစ်မကျးလွန်သူအား ှစ်ရက်အတွင်း ဖမ်းမိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်မှာ ေအာက်တဘ ို ာ ၈ ရက် ည ၈ နာရီခန့်တင ွ ် ဗန်းေမာက် မိနယ် ေအာင်သာကုန်းေကျးရွာရှိ ေရခဲေတာင်စက်သုံးဆီအေရာင်း ဆိုင်အနီးတွင် လူသတ်မတစ်ခုြဖစ်ပွားခဲ့ရာ အမမှန်ေပေပါက်ေရး အတွက် ဗန်းေမာက်မိမရဲစခန်းမှး ဒု-ရဲမှ း ေလးြမင်ဦ ့ းစီးေသာ အဖွဲ သည် ေဒသခံြပည်သူများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေနစ် ေသဆုံးသူ

ေဖာင်းြပင်-ပင်လည်ဘူးလမ်းေပတွင် ေချာင်းေရတိုက်စားမေကာင့် တံတားတစ်ဖက်နိမ့်ကျမြဖစ် ေဖာင်းြပင် ေအာက်တိုဘာ ၁၁

ေဖာင်းြပင် - ပင်လည်ဘူးလမ်းေပတွင် ေအာက်တိုဘာ ၁၀ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲခန့်က မိုးရွာ

သွန်းမေကာင့် ေချာင်းေရတိုက်စားသြဖင့် ကမ်းကပ်ခုံပိကျကာေပ ၁၂၀ ရှိ သံေဘလီတံတား တစ်ဖက်နိမ့်ကျမြဖစ်ပွားခဲ့သည်။

၎င်းတံတားသည် ေဖာင်းြပင်မိှင့် ၃၁ မိင ု အ ် ကွာရှိ ေရဇုနး် ေချာင်းေပတွင် ေဆာက်လပ ု ်

ထားပီး တံတားတစ်ဖက်နိမ့်ကျမေကာင့် ခရီးသွားယာ်များ ၄ နာရီေကျာ်ခန့် သွားလာမ ြပတ်ေတာက်ခသ ဲ့ ည်။ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက အချ ိန်င ှ တ ့် စ်ေြပးညီ ေချာင်းေရြပန်ကျလင် သွားလာ

ိုင်ရန် ေရှာင်ကွင်းလမ်းများကို ေဖာက်လုပ်ေပးခဲ့သြဖင့် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခန့်တွင် သွားလာမ ြပန်လည် ြပလုပ်ိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေဇယျာ(ြပန်/ဆက်)

ေမာ်လိုက်ခိုင်

ေဖာင်းြပင်မိနယ် ေနာင်းမနားေကျးရွာအနီး သစ်ခသ ွဲ ားများအြပင် သစ်ခစ ဲွ က်တစ်လးံု ဖမ်းမိ ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ဖမ်းဆီးရမိေရး ေဆာင်ရွက် ြဖစ်စ်မာှ ေအာက်တဘ ုိ ာ ၉ ရက် မွနး် လွဲ ပိုင်းတွင် ေဖာင်းြပင်မိနယ် သစ်ေတာဦးစီး အရာရှိ ဦးေအာင်ကိုိုင် ဦးစီးေသာအဖွဲသည် သက်ေသများှင့်အတူ

ေဖာင်းြပင်မိနယ်

ေနာင်းမနားေကျးရွာအနီးရှိ နတ်စက်ဘန ိ ယ် ေတာအတွငး် နယ်ေြမရှငး် လင်း ေရးေဆာင်ရက ွ ် ခဲရ ့ ာ တရားမဝင်အင်သစ်လးံု ၂၂ လုးံ ၊ အင်ခသ ဲွ ား

ဆိုင်ကယ်တိမ်းေမှာက်

တုံး စုစုေပါင်း ၂၇ ဒသမ ၆၆၅၀ တန်ှင့်အတူ

ဦးဝင်းကည်ေမာင်းှငလ ် ာေသာ ဆိင ု က ် ယ်သည်

ဧရာဝတီတင ုိ း် ေဒသကီး ေရေသာင်ယံ မိတွင်

ေရေသာင်ယမ ံ ှ သေဘာ့ေကျးရွာသို ေကျာက်များ

ယမန်ေန့ နံနက် ၁၁ နာရီခခ ွဲ န့်က ေကျာက်များ

တင်ေဆာင်ေမာင်းှငသ ် ာွ းေသာ ေဖာကားအား

တင်ေဆာင်လာေသာ ေဖာကားအားေကျာ်တက်

ေကျာ်တက်စ် အဆိုပါ တိမ်းေမှာက်မြဖစ်  ပွား

စ် အရှန ိ မ ် ထိန်းိင ု ဘ ် ဲ ဆိင ု က ် ယ်တမ ိ း် ေမှာက်၍

ခဲြ့ ခင်းြဖစ်ပီး လူနာအားေရေသာင်ယတ ံ က ို န ် ယ်

ဒဏ်ရာများြပင်းထန်စွာရရှိခဲ့သည်။

ေဆးုံသို ပိုေဆာင်ခဲ့သည်။

အဆိပ ု ါြဖစ်စ်ေကာင့် ေရေသာင်ယန ံ ယ် မိမရဲစခန်းမှ

တပ်ကပ်ကီးလှမျ ိးခိုင်ှင့်

အဖွဲက သွားေရာက်စစ်ေဆးစ် ေရေသာင်ယံ သေဘာ့ကန်လမ်းတွင် သေဘာ့ကန်ေကျးရွာေန

ြဖစ်စ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ေရေသာင်ယရ ံ စ ဲ ခန်း က ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရေ ိှ ကာင်း သိရ သည်။

ဆိုဒ်စုံ

၉၁၇ ေချာင်း၊ တမလန်းဓားေရွ ၁၆

သစ်ခရ ဲွ ာတွင် အသုံးြပေသာ ဆက်စပ်ပစည်း

များ စစ်ေဆးေတွရှရ ိ သြဖင့် သစ်ပင ုိ ရ ် င ှ အ ် ား

ပူး ေပါင်း ေဆာင် ရ ွ က ် ထားေကာင်း

အြမန်ဖမ်းဆီးရမိေရး အတွက် ေဒသခံများြဖင့်

သည်။

သိ ရ

လူေအာင်(ကသာ)

ေကာ့ေသာင်းမိတွင် တရားမဝင် မီးေသွးတင်ေဆာင်လာသည့်ယာ်အား ဖမ်းဆီးရမိ ေကာ့ေသာင်း ေအာက်တိုဘာ ၁၁ ေကာ့ေသာင်းမိတွင်

လူထုအေြခြပ

ေစာင့်ကည့် သတင်းပိုစနစ်ြဖင့် မွန်းလွဲပိုင်းက

ယမန်ေန့

တရားမဝင်မီးေသွးများ

တင်ေဆာင်လာသည့် ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီး

အား ဖမ်းဆီးအေရးယူခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ကိုကိုေမာင် ေရေသာင်ယံ(ြပန်/ဆက်)

သစ်ခွဲသားဆိုဒ်စုံ ၂၇ တန်ေကျာ်ှင့် သစ်ခွဲစက်တစ်လုံး ဖမ်းမိ

ေတာအတွင်းမှ တရားမဝင်အင်သစ်လုံးများှင့်

ေရေသာင်ယံ၌ ယာ်ေကျာ်တက်စ် အရှိန်မထိန်းိုင်ဘဲ ေရေသာင်ယံ ေအာက်တိုဘာ ၁၁

ေဖာင်းြပင်မိနယ်အတွင်းမှတရားမဝင်အင်သစ်လုံး၊

ေဖာင်းြပင် ေအာက်တိုဘာ ၁၁ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

မင်းသူေအာင်သည် ေအာက်တိုဘာ ၈ ရက် ည ၈ နာရီခန့်တွင် အရက် ေသစာေသာက်စားမူးယစ်ပီး ေအာင်သာကုနေ ် ကျးရွာ ကားလမ်းေဘးရှိ ေဒနန်းရှင၏ ် စက်သုံးဆီဆင ို အ ် တွင်းသို ထင်းေချာင်းများြဖင့် ပစ်ေပါက် ေနစ် ေဒနန်းရှင၏ ် သား ေအာင်ဆပ ု င ို က ် စတီးပိက ု လ ် ုံးြဖင့် ဦးေခါင်း အား ိက ု လ ် က ို ရ ် ာ ဗန်းေမာက်ေဆးုအ ံ ေရာက်တင ွ ် ေသဆုံးသွားသည်။ ြဖစ်စ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ဗန်ေမာက်မိနယ် ေအာင်သာကုနေ ် ကျးရွာေန ေအာင်ဆုပိုင်အား ေအာက်တိုဘာ ၁၀ ရက်ညေန ၃ နာရီတွင် ဖမ်းဆီး ရမိပီး ဗန်ေမာက်မိမရဲစခန်းက ဥပေဒအရ ဖမ်းဆီးအေရးယူ ေဆာင်ရက ွ ် ထားေကာင်း သိရသည်။ လူေအာင်(ကသာ)

အဆိပ ု ါေန့ နံနက်ပင ို ်းက ဦးထွန်းထွန်းဝင်း

ဆိုသူေမာင်းှင်လာသည့် Light truck ြဖင့်

ေကာ့ေသာင်းမိအဝင် ေရြပည်စိုးေကျးရွာ

အုပ်စုေချာင်းဖျားကီးေကျးရွာမှ တရားမဝင်

ေနစ် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ေကာ့ေသာင်းမိနယ် စူငယ်ဘာလိင ု ်းေကျးရွာ မီးေသွးများတင်ေဆာင်လာေကာင်း သတင်း

အုပ်စု ခုနစ်မိုင်ေကျးရွာ မီးေသွးအိတ်များချ ြဖစ်စ်ှင့်စပ်လျ်း၍ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း

အရ ေကာ့ေသာင်းခိုင်သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ

အား သစ်ေတာဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်

တွင်

သည်။

တာဝန်ရှိသူများက ေကာ့ေသာင်းမိအဝင် ေစာင့်ဆိုင်းေနစ်

မွန်းလွဲပိုင်းတွင်

အေရးယူေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကာင်း

သိရ

ေကျာ်စိုး(ေကာ့ေသာင်း)


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

ေရှေနှင့်ပုဂိလ်ေရးေအာင်ြမင်မ ဦးဟန်ွန့် (ဥပေဒ)

ဗိလ ု စ ် သ ွဲ ွားေလ့ရတ ှိ ယ်။ ဒီလို “ှာတစ်ဖျား” နဲ့ ပထမရတဲ့

တိတိကျကျဆုံးြဖတ်ဖို

ြမင်းဟာ ဒုတယ ိ ရတဲြ့ မင်းထက် ဆုေကး ၁၀ ဆရတယ်။

ကန်ေတာ်တိုလူငယ်များသည် ဆုံးြဖတ်ချက်ချရာ

ဒီလိုဆိုရင် ပထမရတဲ့ြမင်းက ဒုတိယရတဲ့ြမင်းထက်

တွင် ေလးေလးပင်ပင် ြဖစ်တတ်သည်။ ေငးမင်ေတွး၍

‘‘ဆရာ’’

အေြပးမှာ ၁၀ ဆ ပိြု မန်ေနလိလ ု ား။ မဟုတပ ် ါဘူး။ ဒါဆို

ဟိလ ု လ ုိ ၊ုိ ဒီလလ ုိ ုိ ယိင ု တ ် းီ ယိင ု န ် ့ဲ ြဖစ်တတ်သည်။ ေဝေဝ

‘‘ဗျာ’’

ငါးဆပိုြမန် ၅၀ ရာခိုင်န်း ပိုြမန်တယ်လိုေကာ ေြပာ

ဝါးဝါးြဖစ်ကသူလည်း များသည်။ ထိုေကာင့် ဆုံးြဖတ်

‘‘ဒီတစ်ပတ်ေဆာင်းပါးေခါင်းစ်က ဘာလဲဆရာ’’

ိုင်လိုလား။ မဟုတ်ပါ။ ေအာင်ိုင်သူနဲ့ံးနိမ့်သူကား

ချက်ချရာတွင် ပီြပင်ြပတ်သားဖို လိအ ု ပ်သည်။ ထိအ ု ချက်

‘‘ေရှေနှင့် ပုဂိလ်ေရးေအာင်ြမင်မပါ’’ 

ြခားနားချက်က ေကျာ်ကားတဲခ ့ ျန်ပယ ီ ေ ံ တွရဲ သမိင ု ်းမှာ

ကို စာေရးဆရာက ေထာက် ြ ပလမ်း  န် ထားသည် ။

‘‘ပုဂိလ်ေရးသက်သက်ေြပာချင်တာလား’’

ေမ့ေပျာက်သွားတဲ့ ၃ ရာခိုင်န်း ေလာက်ပဲရှိတာ ေတွ

မှတ်သားဖွယ်ြဖစ်၍ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကာက်ုတ်

‘‘ေအးဗျာ၊ တစ်ဦးချင်းေအာင်ြမင်မှ အားလုံး ေအာင်

ရပါတယ်။(စာ-၃)

တင်ြပပါသည်။

ညလုံးေပါက်

ေြခလှမ်းခုနစ်ဆင့်လုပ်ငန်းစ်

နိဒါန်း

ြမင်ိုင်တာပဲ မဟုတ်လား’’ ‘‘ရှင်းရှင်းလင်းလင်းေြပာပါဦး ဆရာရဲ’’ ‘‘ဖတ်ကည့်ကပါစို’ ’

ကီးြမတ်သူပုဂိလ်ေတွ ေအာင်ိုင်လို ထိန်းထားိုင် တဲ့ ထိုအြမင်ေတွဟာ -

စာအုပ်အမည်

ိင ု တ ် ေ ဲ့ ြခလှမ်းခုနစ်ဆင့် လုပင ် န်းစ်ကေတာ့ ိုးိုးေလး

ုတ်ြခည်း ထပျံတက်လို ရရှိတာေတွ မဟုတ်ပါ။

ပါပဲ။ ဒါက လက်ေတွကျကျ စွမ်းအားြပည့်တဲ့ လုပ်ငန်း စ်ပါပဲ။

ယေန့တင်ဆက်မည့စ ် ာအုပအ ် မည်မှာ “သင့အ ် တွက်

သူ တို အ ေပါင်း အသင်း ေတွ အိ ပ ် ေ ပျာ် ေနခို က ် မ ှာ

ပုဂိလ်ေရးေအာင်ြမင်မဆိုသည်မှာ” ဟု ြဖစ်ပါသည်။

သူတိုက ညလုံးေပါက်ထိ ခက်ခဲစွာ လုံးပမ်း အားထုတ်

သာသာြပန်စာအုပ်ပါ။ မူရင်းစာအုပ်မှာ PERSONAL

ိုင်ကလိုပါပဲ။ (စာ-၄)

SUCCESS ြဖစ်သည်။ စာေရးဆရာေကာင်းသာ ြမန်မာ ြပန်ပီး မူရင်းစာေရးဆရာမှာ Brian Tracy ြဖစ်ပါသည်။ မာတိကာ

သင့ဘ ် ဝရဲ ကျန်တာေတွအတွက် သင်ပန်းတိင ု ရ ် ဖို သုံး

စ်းစားပါ၊ ြဖစ်ေအာင်လုပ်ပါ

သင်လခ ို ျင်တာကို အတိအကျဆုးံ ြဖတ်ပါ၊ ငါချမ်းသာ ချင်တယ်။ ငါေပျာ်ချင်တယ်။ ငါကျန်းမာချင်တယ်။ ငါခရီး

ပါ။ တစ်ပတ်မှာ ၇ ရက် ၊ တစ်လမှာ ရက် ၃၀ ၊ တစ်ရက်မှာ

ထွကခ ် ျင်တယ်ဆတ ို ဲ့ အေြပာမျ ိးေတွ မှားမေြပာမိေစနဲ့။

မပျက်မကွက် ေန့စ်ေန့တိုင်း တစ်ခုခုေတာ့ လုပ်ြဖစ်

ဒီစကားေတွက ပန်းတိုင်ေတွ မဟုတ်ပါ။

ဆေတွ၊

ေနပါေစ။ အနည်းဆုံး မလုပ် ြဖစ်တာထက်စာရင် ဒီလို

လူ့ရဲစိတ်တန်ခိုးစွမ်းအားနဲ့ ပတ်သက်လို အေရးပါ

စိတက ် ူးေတွ၊ ထင်ေယာင်ဝိုးတဝါးေတွမသာ ြဖစ်တယ်။

နိစဓူ  ဝ မှနမ ် န ှ လ ် ပ ု ြ် ဖစ်ြခင်းက သင့အ ် တွက် အေရးပါတဲ့ ေြခလှမ်းတစ်လမ ှ ်း ေရှကို ကိေရာက်ေနမှာပါ။(စာ-၁၇)

ဆုံးေသာ ရှာေဖွေတွရှခ ိ ျက်တစ်ခက ု ေတာ့ အချ ိန်အများ

ပန်းတိုင်တစ်ခုဆိုတာ ရှင်းလင်းပီသ၊ ထူးြခားေနတဲ့

မာတိကာအရ ေဆာင်းပါး(၂၂)ပုဒ် ပါရှိပါသည် -

စုမှာ သင်စ်းစားထားတဲ့အတိုင်း သင်ြဖစ်လာတယ်ဆို

အရာပါ။(စာ-၁၅)

၁။ ဥပေဒေတွကို လိုက်နာပါ။

တာပါပဲ။

၂။ သင် ဘာကို လို ခ ျင် သ လဲ ဆို တာ တိ တိ က ျကျ ဆုံးြဖတ်ပါ။ ၃။ ကိယ ု က ့် ယ ုိ က ် ယ ုိ ် ယုံ ကည်မရှ  ေ ိ ရးနဲ့သတရ ိ ေ ိှ ရး အေလ့အထများကိုတိုးြမင့်ပါ။

ချေရးထားပါ၊ အရွ ယ ် ေရာက် သူ ၃ရာခို င ်   န်း ကပဲ

အချ ိန်အများစုမှာ သင်ဘာေတွစ်းစားေတွးေတာ ေနပါသလဲ။

ဒါကိုေြပာဖိုက လွယ်ပါတယ်။ လူေတွ

ဆက်လက်မှတ်သားစရာေတွလည်း ရှိေသးသည်။

သားစွာ ချေရးထားတတ်ကတယ်။ ပန်းတိင ု န ် ့ဲ စမ ီ က ံ န ိ း်

မှတ်သားုံြဖင့်ေတာ့ မလုံေလာက်ပါ။ ေလ့ကျင့်မှ ြဖစ်

ဘာကိုပဲ စ်းစားေနေန၊ သူတိုရဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာ

ေတွ ချမေရးတတ်တဲ့သူေတွထက်

မည်။

ချေရးထားတတ်

တူညမ ီ ချက်ကေတာ့ သူတရ ို ဲ ြပင်ပအေြခအေနေတွမှာပဲ

တဲ့သူေတွက ပျမ်းမြခင်း ဆယ်ဆေလာက် ပိုရှာိုင်က

၄။ သင့်ကိုယ်သင် အစစ်အမှန်ြဖစ်ပါေစ။

အမဲတေစ ထုတ်ြပန်ေကညာေနပါတယ်။

တယ်။

၅။ အေကာင်းြမင်စိတ်သေဘာထားကို တိုးြမင့်ပါ။

ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသာ ကည့်လိုက်ုံပါပဲ။

၆။ အေကာင်းြမင်စွာဆက်သွယ်ပီး အေကာင်းဆုံး ကို ေမာ်လင့်ထားပါ။ ၇။ လုပ်ရပ်အတွက် ဘက်လိုက်ေရးကို တိုးြမင့်ပါ။ ၈။ သင့ ် ရဲ အေရးပါဆုံး ေသာ ေဖာက် သ ည် မ ျားကို ေကျနပ်ေစပါ။ ၉။ အလုပ်ကိးစားလုပ်သူြဖစ်ပါေစ။ ၁၀။ သင့်ကိုယ်သင် အဆက်မြပတ်သင်ယူေနမကို ရည်န်းပါ။ ၁၁။ အသိပညာြပည့ဝ ် ကမ်းကျင်ေသာ ေဟာေြပာသူ ြဖစ်လာေရး။ ၁၂။ မှန်ကန်တဲ့သူေတွနဲ့ ေပါင်းဖွဲပါ။ ၁၃။ အဆက်မြပတ် နက်ဝပ်ခ်ချ ိတ်ထားပါ။ ၁၄။ အသိပညာဗဟုသုတက တန်ခိုးစွမ်းအားပါ။ ၁၅။ ေအာင်ြမင်မအတွ  က် ဆင်ယင်ေပးပါ။

သူတိုရဲ

ရင်ဆင ို ဖ ် ၊ို စာရိတိ  ုးသားေြဖာင့မ ် တ်ဖ၊ို ကိယ ု က ် ျင့တ ် ရား ေကာင်းဖိ၊ု ကတိကဝတ်တည်ဖ၊ို ဂုဏသ ် က ိ ာရှတ ိ ဲ့ ပုဂိလ်

မှာ ထု တ ် ြ ပန် ေ ကညာေနရေအာင် သင့ ် စိ တ ် ပို င ်း သာ

ဆုံးြဖတ်ထားပါ။ တကယ်လို ပန်းတိုင်က လုံေလာက်

တစ်ဦးြဖစ်ဖိုေတွ လုပ်ပါ။

တူညီမချက်ကို သင်ဖန်တီးထားရမယ်။ ဒါကို သင်လုပ်

ကီးမားေနရင် အကိအပီးသတ် ရက်စေ ွဲ လးေပးထားပါ။

"

ကတိေတွေစာင့်ထိန်းဖို

သင်လိုချင်တာကို အတိအကျဆုံးြဖတ်ပါ၊ ငါချမ်းသာ

သင်ကတိကို သင်ေစာင့်ထိန်းပါ။ ြဖည်းြဖည်းကတိ ေပး။ စ်းစ်းစားစားနဲ့ကတိေပး။ ကတိတစ်ကိမ်ေပး

ချင်တယ်။ ငါေပျာ်ချင်တယ်။ ငါကျန်းမာချင်တယ်။

ပီးတာနဲ့ အေကာင်အထည်ေဖာ်ဖို စည်းကမ်းချသူများ

ဒီစကားေတွက ပန်းတိုင်ေတွ မဟုတ်ပါ။ ဆေတွ၊ စိတ်ကူးေတွ၊

လုပ်ငန်းေအာင်ြမင်ေရး၏ေသာ့ချက်

ငါခရီးထွက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ အေြပာမျ ိးေတွ မှားမေြပာမိေစနဲ့။

ထင်ေယာင်ဝိုးတဝါးေတွမသာ ြဖစ်တယ်။ ပန်းတိုင်တစ်ခုဆိုတာ

ရှင်းလင်းပီသ၊ ထူးြခားေနတဲ့ အရာပါ။

"

တဲ့အခါမှာ သင့်ဘဝရဲ အရည်အေသွးေတွက တေရွ

စာရင်းတစ်ခုလုပ်ပါ။ သင့်ပန်းတိုင်ကိုရဖို ြဖစ်ိုင်တဲ့

၁၈။ ရလဒ်များအတွက် တာဝန်ရှိမကို လက်ခံပါ။

ေရွနဲ့ တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ကံတရား သို

ြဖစ်တန်ရာေြခေတွ သင်စ်းစားလိုရသေလာက် အရာ

၁၉။ အသင်း လို က ် ကစားသမားတစ် ေယာက် ြ ဖစ်

မဟုတ်

အံ့သေလာက်ေအာင် သင်ခံစားရမယ်တဲ့။ (စာ-၂၈)

လုပင ် န်းေအာင်ြမင်ဖို လူတင ို ်းကိးစားကမည်။ ဘယ် စာအုပ် ဖတ်ရမလဲ။ ဘယ်ပဂ ု ိလ်ကို နမူနာယူကမည်လ။ဲ ဘယ်စာကို န်းရမည်လဲ။ စာေရးဆရာေကာင်း သာ ဘာသာြပန် ေသာ “သင့ ် အတွက်ပုဂိလ်ေရးေအာင်ြမင်မဆိ  ုသည်မှာ” စာအုပ်မှ ကန်ေတာ်အကိက်ဆုံးေအာက်ပါစာပိုဒ်ကို ထုတ်ုတ် ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်။

အခွင့်အလမ်းေတွေကာင့် ြဖစ်လာရတာ

ရာ စာရင်း ြပလု ပ ် ခ ျေရးပါ။ ဒီ စာရင်း ကို ြပည့ ် စုံ လုံ

“လုပင ် န်းမှနသ ် မအားလုံး၏ ေအာင်ြမင်ေရးကေတာ့

မဟုတ်ဘဲ အေကာင်းအကျ ိးတရားတို ဆက်ယ်မ

ေလာက်တအ ဲ့ ထိ အထပ်ထပ် ြဖည့စ ် က ွ ် ပီး သိမ်းထားပါ။

စာလုံး(၂)လုံးတည်းပါ ။ ER တဲ။့ (Everyone Relation

၂၀။ သင့်ရဲ ဖန်တီးိုင်မစွမ်းအားကို တိုးြမင့်ပါ။

ဥပေဒသေကာင့သ ် ာ ြဖစ်လာရတာပါပဲဟု ေဖာ်ြပထား

စာရင်းကို စုစည်းေပါင်းုးံ ပါ။ သင်လပ ု ဖ ် လ ုိ တ ုိ ့ဲ အရာ

၂၁။ ကံကမာကို သင့်ဘက်မှာသာထားပါ။

သြဖင့် “ကံ” တရားကို လမ ဲ ချဖို လိအ ု ပ်ေကာင်း သတိြပ

များနဲ့ လုပ်ထားပီးြဖစ်ဖို လိုသမေတွကို သီးသန့်အစီ

၂၂။ အကျ်းချပ်။

ေစချင်ပါသည်။ (စာ-၁၁)

အစ်နဲ့ စစ်ေဆးချက် စာရင်းတစ်ခဖ ု န်တီးပါ။ ပထမဆုံး

ေအာင်ြမင်မအတွ  က် ေသာ့ချက် ၃ ရပ် ။

သင်လုပ်ဖို လိုတာဘာလဲ။ ေနာက် ဒုတိယ၊ တတိယ လုပ်ရပ်ေလ့ကျင့်ခန်းများ သင့်ကို ေနာက်ြပန်ဆွဲေနိုင်တဲ့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်

ကန်ေတာ် ဤစာအုပ်ကို ေကးမုံပရိသတ်အတွက်

ကန့်သတ်ေနတဲ့ ယုံ ကည်ချက်တက ို ို ခွြဲ ခားသတ်မတ ှ ပ ် ါ။

ဘာ့ေကာင့် ေရွးချယ်သလဲ။ အထူးသြဖင့် လူငယ်ေတွ

ယင်းတိုကို စိန်ေခပစ်။ ဒါမမှန်ဘူးလို စ်းစားထား။

အတွက် ရည်ရွယ်ေရွးချယ်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ဘာ့

ဒီေနာက် သင်ဘာလုပ်မလဲ။

ေကာင့် လူငယ်ေတွအတွက်ဟု ရည်ရွယ်ရပါသလဲ။

သတိရှိေရး

အေကာက်တရားကို

အပီးသတ်ရမယ့် ရက်စွဲချမှတ်ပါ။ သင့်ပန်းတိုင်ရဖို

၁၇။ မဟာဗျဟာကျကျ စီမံကိန်းချပါ။

ဘာ့ေကာင့်ေရွးချယ်သလဲ

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကည်ချက်ရှိေရး၊ အေလ့အထများတိုးြမင့်ဖို၊

သင်အလိုရှိရာ အချ ိန်တစ်ခုကို သီးြခား ရက်စွဲနဲ့တကွ

အဇတဘက်မှာ သင်ြမင်ချင်တာေတွကို ြပင်ပဘက်

၁၆။ ထူးခန်ေြပာင်ေြမာက်ေရးကို ေဇာက်ချလုပ်ပါ။

ပါေစ။

ဆက်လက်မှတ်သားေလ့ကျင့်ပါ

သူတိုပန်းတိုင်ေတွရဖို စီမံကိန်းေတွကို ရှင်းလင်း ြပတ်

သင့်ရဲ ြပင်ပဘဝအေကာင်း စ်းစားပါ။ သင့်အလုပ်

ရှဖ ိ )ို ပါပဲ။ ေဖာက်သည်အားလုံးေပျာ်ရင်ေအာင်လပ ု ဖ ် ပ ို ါပဲ တဲ့ ခင်ဗျား။ နိဂုံး

စသည်ြဖစ်ေပါ့။ စစ်ေဆးချက်စာရင်းထဲ စုစည်းေပါင်းုးံ

န်းသည့်စာအုပ်ကို ကိက်ှစ်သက်မှဖတ်ပါ။ ေလ့

လာသမ လုပရ ် ပ်ေတွရဲ စာရင်းက သင့လ ် ပ ု ရ ် ပ်စမ ီ က ံ န ိ း်

လာပါ။မကိက်ှစ်သက်လင် မဖတ်ပါှင့်။ တစ်ဦးှင့်

တစ်ခု ြဖစ်လာလိမ့်မယ်။(စာ-၁၆)

တစ်ဦး အကိက်ချင်းတူချင်မှ တူမာှ ပါ။ ဖတ်ကည့် ပီးမှ

သင့ ် စီ မံ ကိ န ်း ေပ မှာ လု ပ ် ရ ပ် ကို တ င် ။ တစ် ခု ခု ကို လုပ်ြဖစ်ေအာင်လုပ်ပါ။ ဒါေပမယ့် ချက်ချင်းလုပ်ရမယ့်

စ်းစားပါ။ ထိုအခါ အေြဖေပလာပါလိမ့်မည်။ စာသူအေဆွ၊

ေရှဆက် ဖတ်စရာေတွများစွာ

လုပ်ရပ်ြဖစ်ေနရမယ်။ ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ ေြခလှမ်းက

ကျန် ပ ါေသးသည် ။ စိ တ ် ကူး ချ ိချ ိက ထု တ ် ေဝသည့်

ရှင်းလင်းတင်ြပပါမည်။ ဆက်၍ပါ။

နဲ့ သင့်ဆက်ဆံေရးအေကာင်းေတွးပါ စ်းစား။ သင့်

အခက် ခဲ ဆုံး ပါပဲ ။ ကမ်း တမ်း ဆုံး အလု ပ ် လ ည်း ြဖစ်

ေကာင်းသာ ြမန်မာြပန်ေသာ “ သင့်အတွက်ပုဂိလ်ေရး

ပထမရတဲ့ြမင်း

ဘဝနဲ့ ပတ်သက်လို သင်ေပျာ်သလား။ မေပျာ်ရင်၊ သင်

တယ်။ ဘယ်ေတာ့မှ မစြဖစ်တာ အဲဒါပဲတဲ့။

ေအာင် ြ မင် မ ဆို သ ည် မ ှာ” စာအု ပ ် ကို

ြမင်း ပိ င် ပ ွဲ မ ှာ ဒီ လို “ ှာ တစ် ဖ ျား”နဲ့ ေရှ ဆုံး ေြပး

ဘာလုပ်ဖိုရှိပါသလဲ။(စာ-၁၂)

သင့်ရဲ အေရးပါဆုံးပန်းတိုင်မှာ ေန့စ် တစ်ခုခုလုပ်

လက်ေတွြပိုင်ကပါေကာင်း။

ရှာ ေဖွ ဖ တ်  


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

(င) အရစ်ကျေငွေချးစနစ်ြဖင့် ပစည်းဝယ်ယူြခင်း (Hire Purchase)

အေသးစားေငွေရးေကးေရးဥပေဒကမ်း

ဝန်ေဆာင်မ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (စ) ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်ဗဟိဘ ု ဏ်၏ စည်းမျ်းသတ်မတ ှ ခ ် ျက်င ှ က ့် က ုိ ် ညီေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ် ေငွေကးဝန်ေဆာင်မ (Digital Financial

ြပည်သူများ သိရှိေလ့လာအ ကံြပိုင်ရန် ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အ ကံြပစာများကို ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ုံးသို လိပ်မူေပးပိုိုင်ပါသည်။

Services) များကို ရယူသုံးစွဲြခင်း၊ ယမန်ေန့မှအဆက်

ကီးကပ်မေကာ်  မတီက စိစစ်ပီးေနာက် ရက်ေပါင်း (၆၀) အတွငး် အခန်း (၆)

(ဆ) ကီးကပ်မေကာ်မတီက အခါအားေလျာ်စွာ ခွင့်ြပေသာ အြခား

လိုင်စင်ထုတ်ေပးြခင်း သိမ ု ဟုတ် လိင ု စ ် င်ထတ ု ေ ် ပးရန် ြငင်းပယ်

ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ြခင်း

ြခင်းြပိုင်သည်။

အေသးစားေငွေရးေကးေရးဝန်ေဆာင်မများ  ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ ၂၄။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းသည် ပုဒမ ် ၂၃ ပါ လုပင ် န်းများကို

၁၂။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပင ် န်း လုပက ် င ို လ ် သ ို ည့အ ် ဖွဲအစည်းသည်

(ဂ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ေပးရာတွင် တစ်ှစ်သက်တမ်းရှိ ယာယီ

ြမန်မာိုင်ငံ ကုမဏီများဥပေဒ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်းဥပေဒှင့်အညီ ဖွဲစည်းတည်

လိုင်စင်ထုတ်ေပးပီး လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများအား စစ်ေဆး၍

စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများကို အသင်းဝင်များထံမှ ရယူရမည်။

ေကျနပ်ဖွယ်ရှိမှသာ အမဲတမ်းလိုင်စင် ထုတ်ေပးရမည်။

၂၅။ အေသးစား ေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းသည် ေချးေငွ၊ စုေဆာင်းေငွ

ေထာင်ထားေသာ အဖွဲအစည်းြဖစ်ရမည်။ အခန်း (၇)

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်ထားေသာ လိုအပ်သည့်

(ဃ) ဤဥပေဒြပာန်းြခင်းမြပမီ လိုင်စင်ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေန

ှင့် သက်ဆင ုိ ေ ် သာ အတိးု န်း တွကခ ် ျက်ပ၊ံု ဝန်ေဆာင်ခှင့် စရိတမ ် ျား၊ စည်း

အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်

ေသာ အေသးစား ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းသည် လိုင်စင်ရ

မျ်းစည်းကမ်းများအား ဦးစီးဌာနက သတ်မတ ှ ေ ် ပးသည့် အချ ိန်အပိင ု ်းအြခား၊

၁၃။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပင ် န်း လုပက ် င ို လ ် သ ို ည့အ ် ဖွဲအစည်းသည်

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းအြဖစ် ဤဥပေဒှငအ ့် ညီ

အသုံးြပရမည့် ပုံစံများှင့်အညီ အချ ိန်မှန် ထုတ်ြပန်ေပးရမည်။

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။

၂၆။ အေသးစား ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းသည် -

သတ်မှတ်ထားသည့် လိုင်စင်ေလာက်လာပုံစံ၊ အေသးစားေငွေရးေကးေရး လုပင ် န်းေဆာင်ရက ွ မ ် ည့ေ ် ဒသ၊ ေဈးကွကအ ် ေြခအေန၊ ေငွေရးေကးေရးအရင်း

၁၈။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပင ် န်းလုပက ် င ို လ ် ေ ို ကာင်း ေလာက်ထား

(က) ကီးကပ်မေကာ်  မတီက သတ်မတ ှ ထ ် ားသည့် စည်းမျ်းစည်းကမ်း

အြမစ်လိုအပ်မှင့်

စိတ်ဝင်စားမရှိေကာင်း

သည့် အဖွဲအစည်းသည် မိမိ၏ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များှင့်ပတ်သက်၍

များှင့် ညီတ ွ လ ် င် သီးသန့်ရန်ပေ ံု ငွ ထူေထာင်ြခင်းြဖင့် မတည်

ေဖာ်ြပချက်များပါဝင်သည့် ြဖစ်ိုင်ေြခေလ့လာချက်ှင့် ၃ ှစ်စာ စီးပွားေရး

သက်ဆိုင်ရာြပည်သူများက

လည်းေကာင်း၊ လုပ်ငန်း၏ အေြခအေနမှန်ှင့် စပ်လျ်း၍လည်းေကာင်း၊

ေငွရင်းပမာဏကို တိုးြမင့်ိုင်သည်။

လုပင ် န်းစီမခ ံ ျက်များကို ဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့် ကီးကပ်မေကာ်  မတီသုိ တင်ြပရ

အများြပည်သူက လွဲမှားစွာ အဓိပာယ်ေကာက်ယူေစိုင်သည့် အမည်ကို

(ခ) ှစစ ် ် အသားတင်အြမတ်၏ ၂၅ ရာခိင ု  ် န်  းကို သီးသန့်ရန်ပေ ုံ ငွသို

မည်။

အသုံးြပသည်ဟု ကီးကပ်မေကာ်မတီက ယူဆလင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်

ထည့်သွင်းရမည်။ ထိုသိုထည့်သွင်းြခင်းကို ထည့်ဝင်ပီး မတည်

၁၄။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပင ် န်းလုပက ် င ို လ ် ေ ို ကာင်း ေလာက်ထား

လိုင်စင်ထုတ်ေပးရန် ြငင်းပယ်ိုင်သည်။

သည့်အခါ ေအာက်ပါအချက်များအား ဦးစီးဌာနသို တင်ြပရမည် -

၁၉။ ေလာက်ထားသည့် အဖွဲအစည်းအေနြဖင့် ကီးကပ်မေကာ်မတီ၏

(ဂ) လိုင်စင်လဲေြပာင်းြခင်း သိုမဟုတ် အစုရှယ်ယာေရာင်းချြခင်း

(က) ကုမဏီ၏ ဖွဲစည်းမအေြခခံစည်းမျ်းများ၊

လိင ု စ ် င်ခင ွ ြ့် ပချက်ရရှိ ပီးေနာက် သတ်မတ ှ ထ ် ားသည့် ကနဦးလိင ု စ ် င်ေကးကို

ြပလုပ်လိုသည့်အခါ ကီးကပ်မေကာ်  မတီ၏ ကိတင်ခွင့်ြပချက်

(ခ) ကုမဏီ၏ ဖွဲစည်းမအေြခခံစည်းမျ်းများှင့်အညီ ဖွဲစည်းထား

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်ှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ

ရယူရမည်။

သည့် စီမံခန့်ခွဲမေကာ်မတီဖွဲစည်းပုံှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ။

ေနြပည်ေတာ်ရှိ

ေငွရင်း၏ (၃၀) ရာခိင ု  ် န်  းှင့် ညီမသည်အထိ ေဆာင်ရက ွ ရ ် မည်။

စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့်

(ဃ) အြခားအေသးစားေငွ ေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း တစ် ခု ခု  ှ င ့်

၁၅။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းကို ဆအေလျာက် စုေဆာင်း

ဦးစီးဌာန၏ ေငွစာရင်းသို ေပးသွင်းပီးပါက လိုင်စင်ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တွင်

ပူးေပါင်းဖွဲစည်းြခင်း ြပလုပလ ် သ ို ည်အ ့ ခါ ကီးကပ်မေကာ်  မတီသုိ

ေငွလက်ခံြခင်းမြပသည့်

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းှင့်

၂၀။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းအတွက် လိင ု စ ် င်ထတ ု ေ ် ပးြခင်း

ဆအေလျာက်စုေဆာင်းေငွလက်ခံသည့် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲ

သိမ ု ဟုတ် ုပသ ် မ ိ း် ြခင်း သိမ ု ဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပသည်အ ့ ခါ ဤဥပေဒအရ

အစည်းအြဖစ် ေအာက်ပါအတိုင်း ခွဲြခားသတ်မှတ်ရမည်-

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းတွင် ထုတ်ြပန်ေကညာရမည်။

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းသည်

၂၁။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းသည် လိုင်စင်ရရှိသည့်ေန့မှ

ေကာ်မတီ၏ လိုင်စင်ရရှိမှသာ

ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းသည် အသင်းဝင်များက ေချးေငွရယူ

ေြခာက်လအတွင်း လုပ်ငန်းစတင်ရမည်။

လုပ်ငန်းကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။

သည့်အခါတိုင်း မြဖစ်မေန စုေဆာင်းရသည့် စုေဆာင်းေငွ၊ ယင်း

၂၂။

ကီးကပ်မေကာ်  မတီသည် ေအာက်ပါ အေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်ေပေပါက်

(စ) လုပင ် န်းပိတသ ် မ ိ ်းြခင်း၊ ဒါိက ု တ ် ာအဖွဲဝင်ေြပာင်းလဲြခင်း၊ လုပင ် န်း

တိ၏ ု ကိယ ု ပ ် င ို ရ ် န်ပေ ုံ ငွ၊ အြခားအဖွဲအစည်းများထံမှ ေချးယူေငွင ှ ့်

လင် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း၏ လိင ု စ ် င်ကုိ ုပသ ် မ ိ း် ိင ု သ ် ည်-

နယ်ေြမတိုးချဲြခင်း၊ ုံးခွဲများတည်ေထာင်ြခင်း၊ ေချးေငွရယူြခင်း၊

ယုံကည်စိတ်ချရေသာ ေငွေကးအရင်းအြမစ်များမှ ေထာက်ပံ့

(က) ကီးကပ်မေကာ်  မတီက အခါအားေလျာ်စွာ ြပင်ဆင်သတ်မတ ှ သ ် ည့်

မတည်ေငွရင်းတိုးြမင့်ြခင်း၊ ေထာက်ပံ့ေငွများရယူြခင်း၊ အများ

အနည်းဆုံးမတည်ေငွရင်းကို ထည့်ဝင်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊

ြပည်သူသို စာရင်းဝန်ေဆာင်မေပးသူ  ငှားရမ်းြခင်းတိုကို ေဆာင်

(ခ) လုပင ် န်းဆုးံ ံးမေကာင့် ေလျာ့နည်းသွားသည့် အနည်းဆုးံ မတည်

ရွကေ ် သာအခါ ဦးစီးဌာန၏ အတည်ြပချက်ရယူပီးမှသာ ေဆာင်

(က) ဆအေလျာက် စုေဆာင်းေငွလက်ခံြခင်းမြပသည့် အေသးစား

ေငွများအပါအဝင် စုစည်းရရှိသည့်ရန်ပုံေငွြဖင့် ေချးေငွထုတ်ေချး ြခင်းကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။ (ခ) ဆအေလျာက် စုေဆာင်းေငွလက်ခံသည့် အေသးစားေငွေရး

ေငွရင်း လိအ ု ပ်ချက်ကို ကီးကပ်မေကာ်  မတီ၏ န်ကားချက်င ှ ့်

ေကးေရးအဖွဲအစည်းသည် အသင်းဝင်များက ေချးေငွရယူသည့်

အညီ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ြပည့်မီသည်အထိ ြဖည့်တင်းရန်

အခါတိုင်း မြဖစ်မေန စုေဆာင်းရသည့် စုေဆာင်းေငွ၊ အသင်းဝင်

တင်ြပ၍ ခွင့်ြပချက်ရယူရမည်။ (င) ပုဒမ ် ခွ(ဲ ဃ)အရ ပူးေပါင်းဖွဲစည်းြခင်းေကာင့် ေပေပါက်လာသည့် ကီးကပ်မ

အေသးစားေငွေရးေကးေရး

ရွက်ရမည်။ (ဆ) လုပ်ငန်းေနရာေြပာင်းေရြခင်း ေဆာင်ရွက်ေသာအခါ လုပ်ငန်း

ပျက်ကွက်ြခင်း၊

ေဆာင်ရွက်ပီး ရက်ေပါင်း (၃၀) အတွငး် ဦးစီးဌာနသို အေကာင်း

များ၏ဆအေလျာက်စေ ု ဆာင်းေငွ၊ ယင်းတိ၏ ု ကိယ ု ပ ် င ို ရ ် န်ပေ ုံ ငွ၊

(ဂ) လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုြခင်းမရှိေသာ အေသးစားေငွေရး

အြခားအဖွဲအစည်းများထံမှ ေချးယူေငွင ှ ့် ယုံ ကည်စတ ိ ခ ် ျရေသာ

ေကးေရးအဖွဲအစည်းက မိမဆ ိ အေလျာက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်

၂၇။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းသည် ကီးကပ်မေကာ်  မတီမှ

ေငွ ေ ကးအရင်း အြမစ် မ ျားမှ

သိမ်းြခင်း သိုမဟုတ် လူမွဲအြဖစ် ခံယူြခင်း၊

ထုတ်ြပန်ေသာ အသင်းဝင်ကာကွယ်ေရးစည်းမျ်း (Client Protection

ေထာက် ပံ့ ေ ငွ မ ျားအပါအဝင်

စုစည်းရရှိသည့် ရန်ပုံေငွြဖင့် ေချးေငွထုတ်ေချးြခင်းကို ေဆာင် ရွက်ရမည်။

(ဃ) ကီးကပ်မေကာ်မတီက ချမှတ်သည့် စီမံခန့် ခွဲမြပစ်ဒဏ်အရ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခံရြခင်း၊

၁၆။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်လိုေသာ အဖွဲအစည်း သည် (က) တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်ရိှ ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်ဗဟိဘ ု ဏ်က တရားဝင်လင ုိ စ ် င်

Principles) များအား လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ ၂၈။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းသည်

(င) ကီးကပ်မေကာ်  မတီ၏ ခွငြ့် ပချက်မရှဘ ိ ဲ အြခားအေသးစားေငွေရး ေကးေရးအဖွဲအစည်းတစ်ခုှင့်

ကားရမည်။

ပူးေပါင်းဖွဲစည်းြခင်းေကာင့်

ေငွေကးအသိပညာေပးြခင်း

အသင်းဝင်များအား

(Financial Literacy)

လုပ်ငန်းများကို

ကီးကပ်မေကာ်မတီမှ ထုတ်ြပန်သည့် အမိန့်၊ န်ကားချက်များှင့်အညီ

ြဖစ်ေစ၊ မူဝါဒဆိုင်ရာ ေြပာင်းလဲမေကာင့်ြဖစ်ေစ မူလတရားဝင်

မပျက်မကွက် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

ရပ်တည်မ ေပျာက်ကွယ်သွားြခင်း၊

၂၉။ အေသးစားေငွ ေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း သည်

ေငွ ေ ကးခဝါချမ

ထုတ်ေပးထားသည့် ြပည်တွင်းဘဏ်တစ်ခုခု၏ ဘဏ်ခွဲတစ်ခုခု

(စ) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေနစ်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေကာင်းြပချက်

တွင် (၃)လထက်မေလျာ့ေသာ ကာလတိအ ု ပ်ေငွ စာရင်းတစ်ခဖ ု င ွ ့်

မရှဘ ိ ဲ ခွငြ့် ပထားေသာလုပင ် န်းများကို ေဆာင်ရက ွ ရ ် န် တစ်ဆက်

တည်ဆဲဥပေဒြပာန်းချက်များအား လိုက်နာရမည်။

တည်း ၆ လပျက်ကွက်ြခင်း၊

၃၀။ လိုင်စင်ရရှိထားသည့် အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းသည်

လှစရ ် မည်။ ေပးသွင်းရမည့် ထည်ဝ ့ င်ပီး မတည်ေငွရင်းကို အဆိပ ု ါ ေငွစာရင်းသို ေငွသားြဖင့်ြဖစ်ေစ၊

ချက်လက်မှတ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊

(ဆ) ကီးကပ်မေကာ်  မတီက ထုတ်ြပန်သည့် စည်းမျ်းစည်းကမ်း၊

အြခားေသာ တရားဝင်ေငွေပးေချမ နည်းလမ်းတစ်ခခ ု ြု ဖင်ြ့ ဖစ်ေစ

လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းှင့် န်ကားချက်များကို လိက ု န ် ာေဆာင်ရက ွ ရ ် န်

ေပးသွင်းရမည်။

ပျက်ကွက်ြခင်း၊

(ခ) ေပးသွင်းပီးသည့် ေငွစာရင်းစာအုပမ ် ရ ူ င်း၊ ဘဏ်လက်ကျန်ရင ှ ်းတမ်း ေနာက်ဆုံးအေြခအေနအား လိုင်စင်ေလာက်လာှင့်အတူ ပူးတွဲ တင်ြပရမည်။ (ဂ) ေပးသွင်းထားသည့် မတည်ေငွရင်းအား လိုင်စင်ထုတ်ေပးသည့် လုပ်ငန်းစ်များ ပီးြပတ်မှသာ ြပန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ရှိသည်။

(ဇ) ေငွေကးခဝါချမှင့်

(က) အေသးစားေငွေရးေကးေရး အဖွဲအစည်းသည် လုပင ် န်းလုပက ် င ို ခ ် င ွ ့် လိင ု စ ် င် ေလာက်လာပုစ ံ က ံ ြို ဖည့စ ် က ွ ် ပီး ြဖစ်င ို ေ ် ြခေလ့လာချက်၊ သုံးှစ်စာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံချက်တိုကို ပူးတွဲ၍ ြပည့်စုံစွာ တင်ြပလာပါက လုပင ် န်းေကာ်မတီသည် ေလာက်လာလက်ခရ ံ ရှိ

ြမန်မာိင ု င ် ံ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအသင်းသို အသင်းဝင်အြဖစ် ဝင်ေရာက် ရမည်။ အခန်း (၉)

အကမ်းဖက်မကိ  ု

ေငွေကးေထာက်ပံ့မ

ကိစရပ်များတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ြခင်း၊ (ဈ) အများြပည်သူ၏ အကျ ိးစီးပွားကို ထိခိုက်ေစမည်ဟု ကီးကပ်မ

စာရင်းစစ်ေဆးြခင်း၊ အစီရင်ခံြခင်းှင့် ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်း ၃၁။

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းသည် စာရင်းစစ်ေကာ်မတီ

တစ်ရပ် ဖွဲစည်းရမည်။

ေကာ်မတီ သိုမဟုတ် ဦးစီးဌာနက ယုံကည်သည့် မည်သည့်လုပ်

၃၂။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းသည် ယင်း၏ စာရင်းများကို

ေဆာင်ချက်မဆို လုပ်ေဆာင်ြခင်း။

စစ်ေဆးရန်အတွက် စာရင်းစစ်ေကာ်မတီ၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက်ြဖင့် သင့်

၁၇။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းအား လိင ု စ ် င်ထတ ု ေ ် ပးရာတွင် ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်-

တိက ု ဖ ် ျက်ေရးဥပေဒ၊ အကမ်းဖက်မတိ  က ု ဖ ် ျက်ေရးဥပေဒှင့် သက်ဆင ုိ ေ ် သာ

အခန်း (၈)

ေလျာ်ေသာ အများြပည်သူသို စာရင်းဝန်ေဆာင်မေပးသူ  ခန့်ထားရမည်။

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၃၃။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းသည် အများြပည်သသ ူ ုိ စာရင်း

၂၃။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းသည် ကီးကပ်မေကာ်  မတီ၏

ဝန်ေဆာင်မေပးသူကို ြမန်မာိုင်ငံစာရင်း ေကာင်စီဥပေဒှင့်အညီ ခန့်ထားရ

ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ိုင်သည် -

မည်။

(က) အေသးစားေချးေငွ  ှ င့ ် အေသးစားစီး ပွားေရးလု ပ ် င န်း ေချးေငွ ထုတ်ေချးြခင်း၊

၃၄။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းသည် အများြပည်သသ ူ ုိ စာရင်း ဝန်ေဆာင်မေပးသူ  ခန့်အပ်ပီးေနာက် ယင်းစာရင်းစစ်၏ အမည်၊ လုပင ် န်းတည်

သည့ေ ် န့မှ ရက်ေပါင်း (၃၀) အတွငး် စိစစ်၍ ကီးကပ်မေကာ်  မတီ

(ခ) စုေဆာင်းေငွလက်ခံြခင်း၊

ေနရာ၊ အရည်အချင်းှင့် အေတွအ ကံများကို ဦးစီးဌာနသို အေကာင်းကား

သို တင်ြပရမည်။

(ဂ) ေငွလဲေြပာင်းေပးပိုြခင်း၊

ရမည်။

(ခ) လုပ်ငန်းေကာ်မတီက တင်ြပလာသည့် လိုင်စင်ေလာက်လာကို

(ဃ) အာမခံကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်)


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

ကတရာလမ်းသစ်များ ကချင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် တက်ေရာက်ဖွင့်လှစ် ြမစ်ကီးနား ေအာက်တိုဘာ ၁၁

ဗဟိြု ပ၍ ဦးထိပထ ် ားေဆာင်ရက ွ ေ ် နေကာင်း၊ ြမစ်ကီးနား

ကချင်ြပည်နယ် ြမစ်ကီးနားမိ တပ်ကုန်းရပ်ကွက်ှင့်

မိအား ြပည်နယ်၏ စံြပမိေတာ်အြဖစ် အေကာင်အထည်

ဒူကေထာင်ရပ်ကက ွ အ ် တွင်းရှိ ကတရာလမ်းသစ်များကို

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် မိြပသန့်ရှင်းသာယာလှပေရး

ေအာက်တဘ ို ာ ၁၀ ရက် နံနက်ပင ို ်းတွင် ြပည်နယ်ဝန်ကီး

အတွက် ြပည်သမ ူ ျားက မိမတ ိ အ ို စိုးရအဖွဲှငအ ့် တူတကွ

ချပ် ေဒါက်တာခက်ေအာင် တက်ေရာက်ဖွင့်လှစ်ေပးခဲ့

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

သည်။

အဆို ပ ါ ကတ ရာလမ်း များမှာ တပ် ကု န ်း ရပ် က ွ က ်

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာခက်ေအာင်က မိမတ ိ ို အစိုးရအဖွဲအေနြဖင့် ြပည်သူများကတင်ေြမာက်လိုက်

ဆိမ်ဆာ့လမ်း အရှည်ေပ ၄၃၀၀၊ ဒူကေထာင်ရပ်ကွက် ဝန်ေပါင်လမ်း ေပ ၃၁၂၀ ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သည့် ြပည်သူ့အစိုးရြဖစ်သည်ှင့်အညီ ြပည်သူများကို

ြပည်နယ် (ြပန်/ဆက်)

e-Government စနစ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရးေဆွးေွး ဟားခါး ေအာက်တိုဘာ ၁၁

ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

ချင်း ြပည် န ယ် အ တွ င ်း e-Government စနစ် ပီ ြ ပင် စ ွာ

ထိုေနာက် တက်ေရာက်လာကသည့် ြပည်နယ်အဆင့်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရး လုပ်ငန်းညိင်း

ဌာနဆိုင်ရာများက e-Government စနစ် ေအာင်ြမင်စွာ

အစည်းအေဝး EDMS စနစ် ရှင်းလင်းြခင်းအခမ်းအနားကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရး နည်းလမ်းများ

ေအာက်တဘ ို ာ ၉ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီက ချင်းြပည်နယ်အစိုးရ

အတွက် သိရလ ှိ သ ို ည်များှင့် အ ကံြပေဆွးေွးလိသ ု ည်များ

အဖွဲုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ကို သက်ဆိုင်ရာကုမဏီတာဝန်ရှိသူများှင့် အြပန်အလှန်

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံး န်ကားေရးမှး ဦးေနထွန်း

ေဆွးေွးခဲ့ကပီး

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က

Telecom

ေအာင်က ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၏ e-Government စနစ်

International Myanmar Co.,Ltd( Mytel)မှ တာဝန်ရှိသူ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက ွ  ် င ို ေ ် ရး လက်ရှိ EDMS စနစ်

တစ်ဦးထံသို ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလာေပးအပ်ခဲ့သည်။

ေဆာင်ရက ွ ထ ် ားရှမ ိ အေြခအေနများ၊  ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ်

အဆိုပါအခမ်းအနားသို ချင်းြပည်နယ် e-Government

တာချ ီလိတ် ေအာက်တိုဘာ ၁၁

ဦးစီးဌာန ကျ ိင်းတု ံ းံု ခွမ ဲ ှ ရှမး် အေရှ

စ်များှင့် လုပင ် န်းရှငမ ် ျား၏ လုပင ် န်း

ဟိုတယ်ှင့်

မည့် အစီအစ်များှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားပီး

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ နာယက၊

ခရီးသွားန်ကားမ

တာဝန်ခံ ဒုတိယန်ကားေရးမှး

များ

ေနာက် Telecom International Myanmar Co.,Ltd( Mytel)

ဦးဆလိင ု ်းလျန်လယ ွ ၊် ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချပ် ဦးလာလ်တင်

ဦးစီးဌာန (တာချ ီလိတ ် ုံးခွ)ဲ မှ ြမန်မာ

ဦးစံလင်းက ြမန်မာိုင်ငံခရီးသွား

အစီအစ်များကို ရှင်းလင်းေဆွးေွး

မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံး e-Gov-

မန်း၊ ြပည်နယ် e-Government ဦးေဆာင်ေကာ်မတီဥက၊

ိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း

လုပင ် န်းဥပေဒှင့် ပတ်သက်၍ ရှငး်

သည်။

ernment လုပင ် န်းများတွင် ကူညပ ီ ါဝင်ေဆာင်ရက ွ ထ ် ားရှမ ိ 

ြပည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး ဦးေရထီးအိုးှင့်

ရှင်းလင်းေဆွးေွးပွဲကို ေအာက်တို

အေြခအေနများကိလ ု ည်းေကာင်း၊ Power Phoenix Co.,Ltd မှ

ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊

CEO& Founder Ms.Thiri Aung က ကုမဏီမှ ထုတ်လုပ်

ဝင်းှင့်

ြဖန့်ြဖးလျက်ရှိသည့် e-Government ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းသုံး

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်

ြမန်မာိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပေဒ ရှင်းလင်းေဆွးေွး

တာချ ီလိတ ် းံု ခွဲ

ထို ေနာက် တက် ေရာက် လာသူ

ဦးတိုး

ဘာ ၈ ရက် မွန်းလွပ ဲ င ို ်းက တာချ ီလိတ်

တာဝန်ခံ လက်ေထာက်န်  ကား

ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ

မိရှိ 1G1 8 Hotel တွ င ် ကျင်း ပ

ေရးမှး ဦးရန်င ို ဝ ် င်းက ြမန်မာိင ု င ် ံ

ေမးြမန်းရာ

ခရီးသွားလုပင ် န်းကတွင် လုပက ် င ို ်

ြပန်လည်ေြဖကားေပးသည်။

တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ပစည်းများှင့် နည်းပညာအသုံးြပမများကိုလည်းေကာင်း

လင်းေဆွးေွးပီး

များက သိရလ ိှ သ ုိ ည်များအား ေဆွးေွး

ြပည်နယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး

ြပည်နယ်အဆင့်

ဥပေဒ

ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ိုင်မည့်

သည်။ ြမင့်ိုင်စိုး (ြပန်/ဆက်)

ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသွားန်ကားမ

မေလးတွင် စနစ်တကျ သန့်ရှင်းေသာ အမက်စွန့်ပစ်ကျင်း အသုံးြပိုင်ေတာ့မည်

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်း

ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

တာဝန်ရှိသူများက

ေဝယံလင်း (ြပန်/ဆက်)

ကျင်း ဆက်စပ်လပ ု င ် န်းေတွမှာ အသုံးြပသွား

အဆိပ ု ါ ကွငး် ဆင်းစစ်ေဆးရာသို မိေတာ်ဝန်

မှာပါ။ sorting plant နဲ့ စွန့်ပစ်အမက်ထဲက

လုပင ် န်းခွငအ ် တွင်း မိေတာ်ဝန်အား မေလး

ှငအ ့် တူ မေလးမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ပလတ်စတစ်ေတွနဲ့ ေအာ်ဂန ဲ စ်အမက်ေတွကို

မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီဝင်

ေကာ်မတီ ဒုတိယဥက ဒုတိယမိေတာ်ဝန်

ေရွးထုတ်ပီး ဘာမှြပန်သုံးလိုမရတဲ့ အမက်

ေဆာင်ရွက်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုအသုံးြပ

ေဒါက်တာသစ်ဆင်း၊

ဦးရဲမန ွ ၊် ေကာ်မတီဝင်များှင့် တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား

ကိုပဲ landfill မှာ စွန့် ပစ်မှာပါ။ သက်တမ်း

ေသာ အမက်စန ွ ့်ပစ်ကျင်းကို မေလးမိေတာ်

ေနေသာ အမက်ကျင်းများသည် သဘာဝပတ်

ေခတဌာနမှး ဦးစိုးေအာင်၊ သန့်ရှင်းေရးဌာန

လိုက်ပါခဲ့ကသည်။

ြပည့်တဲ့အချ ိန် ေြမေဆွးေတွကိုဖယ်ပီး ြပန်

စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီက ပုသိမ်ကီး

ဝန်းကျင်ကိုအကီးအကျယ် ပျက်စီးေစေသာ

ဌာနမှး ဦးလှမျ ိးတိုက အမက်များမှထွက်ရှိ

"အမက်လက်ခတ ံ ဲ့ Cell ှစခ ် ရ ု ှိ ပီး စုစေ ု ပါင်း

မိနယ် ကာနီကန်ေကျးရွာ ေကျာက်ကမ်း

ေကာင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမကို

လာမည့် Leachate (ေရဆိုး)များ ေြမေအာက်

စတုရန်းေပ သုံးသိန်းကျယ်ပီး အမက်တန်ချ ိန်

ေအာ်ဂဲနစ်အမက်ေတွကို compost လုပ်ပီး

မေလး ေအာက်တိုဘာ ၁၁

ကမ်းေတာင် အမက်ကျင်းေနရာတွင် စွန့်ပစ်

ြမန် မာို င ် ငံ ၏ ပထမဦးဆုံး Semiaerobic

လျက်ရှိပီး ေနရာမလုံေလာက်သြဖင့် တိုးချဲ

Sanitary Landfill Level 4 စနစ်တကျ သန့်ရင ှ ်း

ေရှင့်သန့်ရှင်းမဌာန

အသုံးြပမှာပါ။ sorting plant ကထွကလ ် ာမယ့်

ေတာင် ေဒသတွ င ် အေကာင် အ ထည် ေဖာ်

ကာကွယ ် င ို ရ ် န်အတွက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ ်

စိမမ ့် ဝင်င ို ေ ် အာင် ှစမ ် လ ီ မ ီ တ ီ ာအထူရေ ှိ သာ

၄၆၀၀၀၀ လက်ခံိုင်မှာြဖစ်ကာ သက်တမ်း

ေြမေဆွးအြဖစ် ြပန်လည်အသုံးချ၍ ပလတ်

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ မကာမီ အသုံးြပိုင်

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း

Polyethelene Sheet စတုရန်းေပ (သုံးသိန်း

ဆယ်ှစ်ကာ

စတစ်ေတွကို Recycle ြပန်လုပ်ပီး Recycle

စည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီး ေဒါက်တာရဲလွင်

သုံးေသာင်း) ေကျာ် ခင်းကျင်းေဆာင်ရက ွ ် ပီးစီး

အမက်မှထွက်လာမည့် မီသိန်းဓာတ်ေငွေတွ

ြပန်လုပ်လိုမရတာကို

က

မ၊ ေရဆိုးကို စုေဆာင်းရန် ှစေ ် ပ အချင်းရှိ ပီး

ကိလ ု ည်း စုေဆာင်းပီး ဂျင်နေရတာနဲ့ လပ်စစ်

rived-Fuel) ေလာင်စာေတာင့် ထုတ်လုပ်

ေအာက်တဘ ုိ ာ ၁၀ ရက် နံနက်ပင ုိ း် က ကွငး် ဆင်း

ှစလ ် က်မအထူရတ ှိ ဲ့ PerforatedHDPE main

၇၅ ကီလိုဝပ် ထုတ်လုပ်ဖိုအထိ ပါဝင်ပီး

သွားမှာြဖစ်ပါတယ်"ဟု မေလးမိေတာ်ဝန်

စစ်ေဆးရာတွင် ေြပာကားသည်။

pipe ှင့် တစ်ေပအချင်းရှိ တစ်လက်မခွဲ side

ထွက်လာမယ့် လပ်စစ်ကို sorting plant နဲ့

က ေြပာကားသည်။

pipes များ

leachate treatment plant ေတွနဲ့ အမက်

ေအာင်စံေမာင်

ေတာ့ မ ည် ြ ဖစ် ေ ကာင်း

မ ေလးမိေတာ်

စည် ပ င် သာယာေရး ေကာ် မ တီ မ ှ

သိ ရ

သည်။ မ ေလးမိေတာ် မ ှ

ေန့စ် ထ ွ က ် ရ ှိ လာ

သည့် စွန့်ပစ်အမက်များကို လက်ရှိေကျာက်

မေလးမိေတာ်ဝန်၊

တည် ေဆာက် ေရးလု ပ ် င န်း များကို

ေခတ်မီအမက်ကျင်း

တည်ေဆာက်ေရး

တပ်ဆင်ပီးစီးမကို လိုက်လံ

အသုံးြပိုင်မှာြဖစ်ေကာင်း

RDF (Refuse-De-

မူဆယ်နယ်စပ်သို ကဏန်းတင်ပိုမေလျာ့နည်း မူဆယ် ေအာက်တိုဘာ ၁၁

ဘာလများတွင် အဓိက ေရာင်းဝယ်ကြခင်း

ြမစ်ဝကန်းေပေဒသ လပွတာ၊ ကျ ိက်လတ်၊

ြဖစ်ပီး မိုးတွင်းကာလများတွင်ေတာ့ အများ

တင်ပို ပီး အေမရိကန်ေဒလာ ၁၉ သန်းေကျာ်

ေြမာင်းမိှင့် ပဲခူးတိင ု ်းေဒသကီး အုတတ ် င ွ ်း

ဆုံးဝင်ေရာက်မရှိေသာ်လည်း တစ်ဖက်ိုင်ငံ

သာရှိသည်။

မိနယ်ှင့် ရခိုင်ြပည်နယ် စစ်ေတွ၊ မင်းြပား၊

ရဲေစျးကွက်က ကျဆင်းေနချ ိန်ြဖစ်ေကာင်း၊

အေကာက်ခန ွ ဦ ် းစီးဌာန ပိက ု န ု စ ် စ်ေဆးေရး

ေကျာက်ေတာ် စသည်ေ ့ နရာေဒသအသီးသီးမှ

ေဆာင်းရာသီှင့်ေွရာသီအချ ိန်မှာ ကဏန်း

တာဝန်ခံ ဦးစီးအရာရှိ ဦးသီဟရှိန်က"ြမန်မာ

ကဏန်းများကို

တင်ပိုမက ပုံမှန်အေနအထားရှိပီး တစ်ဖက်

ိင ု င ် မ ံ ှ ကဏန်းှင့် ငါးရှမ ့် ျားကို မိတဖ ် က်အဖွဲ

တုတ်-ြမန်မာနယ်စပ် မူဆယ် (၁၀၅)မိုင်

ိင ု င ် ရ ံ ဲေစျးကွကက ် အနည်းငယ်ြမင်တ ့ က်ေန

အစည်းြဖစ်တဲ့ ငါးလုပင ် န်းဦးစီးဌာနနဲ့ ပူးေပါင်း

ကုန်သွယ်ေရးဇုန်မှတစ်ဆင့် တုတ်ိုင်ငံသို

ေကာင်း သိရသည်။

စစ်ေဆး

ထွက်ရှိေနသည့်

ငါးရှ့်၊

တင်ပိုေရာင်းချသည်။

မက်ထရစ်တန်ချ ိန်

၆၀၀၀

ဝန်းကျင်ခန့်

ေဆာင်ရွက်ေပးတာြဖစ်ပါတယ်၊

ယခင်ှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဒီဇင်ဘာလထိ

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနနဲ့ ကဏန်းှင့်

ယခင်ှစ်က မက်ထရစ်တန်ချ ိန် ၁၂၁၇၆

ကဏန်းမက်ထရစ်တန် ၁၂၁၇၆ ဒသမ ၇၀၄

ငါးရှ ့ ် မ ျားကို အေရအတွ က ် နဲ့ အေလးချ ိန်

ဒသမ ၇၀၄ တင်ပိုိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း ယခုှစ်

တင်ပို ပီး တန်ဖိုးအားြဖင့် အေမရိကန်ေဒလာ

မှနက ် န်ကက ုိ ည ် မ ီ ရှ  -ိ မရှ ိ င ှ ့် အြခားကန့်သတ်

အရည်အေသွးပိင ု ်းကို စစ်ေဆးေဆာင်ရက ွ ေ ် ပး

ကို တင်ပေ ို ရာင်းချိင ု ရ ် န်အတွက် ေဆာင်ရက ွ ်

တွင် ထက်ဝက်ခန့် ေလျာ့နည်းသွားခဲ့သည်။

၃၆ ဒသမ ၅၉၉ ေဒလာသန်းရှိေသာ်လည်း

ကုန်ေတွ ပါ-မပါ စစ်ေဆးေဆာင်ရွက်ေပး

တာပါ။ အားလုံး ကိက ု ည ် မ ီ န ှ က ် န်မရှ  ရ ိ င်ေတာ့

ေပးပါတယ်" ဟု ေြပာကားသည်။

ငါးရှ ့် င ှ ့် ကဏန်းများကို ေမလှင့် စက်တင်

ယခုှစ် ဇန်နဝါရီလမှ စက်တင်ဘာလထိ

တာြဖစ်ပီး ငါးလုပင ် န်းဦးစီးဌာနအေနနဲ့ ေတာ့

စာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်နဲ့ တစ်ဖက်ိုင်ငံ

သန့်ဇင် (မူဆယ်)


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

သီတင်းကတ်ကာလ ဇာတိေြမအသီးသီးသို ြပန်ကသည့် ဝန်ထမ်းများြဖင့် လွိင်ေကာ်အေဝးေြပးကားဂိတ် စည်ကား

ေနရပ်ြပန်သူများ၍ ဒလမိကားဂိတ်များတွင် ခရီးသည်များစုပုံေန

လွိင်ေကာ် ေအာက်တိုဘာ ၁၁

ထမ်းေဆာင်ရေတာ့

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှ ြမန်မာိုင်ငံအှံ

ကတ်ကာလမှာ ုံးပိတရ ် က် သတ်မတ ှ ်

အြပည့်ပါပဲ။ မေလးဆိုရင် ပုံမှန်ဆို

အြပားတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်

ေပးတဲ့အတွက်

ြပန်နားရတာေပါ့။

တစ်စီးပဲ၊ ဒီေန့က ခရီးသည်များလို

ဂိတ်များရှိ ယာ်စီးေရှင့် ခရီးသွား

သီတင်းကတ်ကာလ ရက်ရည ှ ် အလုပ်

များ လုံေလာက်ုံမက ဂိတ်များတွင်

ပိုများေကာင်း သိရသည်။ သက်ဆင ို ရ ် ာ ေမာ်ေတာ်ယာ်လင ို ်း

ပိတ်ရက်များ၍

ရှေ ိ သာ ဝန်ထမ်းများအား သီတင်းကတ်

မိသားစုေတွနဲ့လည်း ဆုံရတာေပါ့။

တစ်စီးထပ်တိုးထားပီး ှစစ ် ီးထွကပ ် ါ

ဒီလိုပိတ်ရက်ရှည်

ပိတ်ေပးလို

မယ်။ သီတင်းကတ်ုံးပိတ်ရက် ငါး

ရင်း စိတ်လက်ေအးချမ်းေပျာ်ရ င်စွာ

ေကျးဇူးတင်ပါတယ်” ဟု ြပည်နယ်

ရက်ပိတ်ေပးလို မိမိဇာတိြပန်ကတဲ့

ဇာတိေြမသို

စာရင်းစစ်းံု မှ ဒုတယ ိ န်ကားေရးမှး

ဝန်ထမ်းများေပျာ်သလို ကန်ေတာ်တို

ေဒေထွးရီက ေြပာကားသည်။

ကားလိုင်းေတွလည်း ခရီးသည်ေတွ

ြပန်ိုင်ရန်အတွက်

ပိတရ ် က်ကို ေအာက်တဘ ို ာ ၁၁ ရက် မှ

ဆက်လက်၍ ေရရာဇာ ယာ်လင ို ်း

၁၅ ရက် အ ထိ ုံး ပိ တ ် ရ က် ငါးရက်

တာဝန် ရ ှိ သူ ဦးေအာင် သ န်း စိ န ် က

ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ေပးခဲ့ရာ ကယား

“ဒီေန့ ခရီးသွားေတွ ေတာ်ေတာ်များပါ

ေနရပ်ြပန်သူများ

ယာ်များစုပုံေနေကာင်း ယခုကဲ့သို

များတွင် ပုံမှန်ေြပးဆွဲလျက်ရှိသည့်

ြပည်နယ်အတွင်း

သည်အ ့ တွက် ဒလမိနယ်ရှိ ေမာ်ေတာ်

ေသာ ကာလမျ ိးတွင် ဤသိြု ဖစ်ေလ့ရှိ

ယာ်စီးေရအတိုင်း ေြပးဆွဲလျက်ရှိ

ေဆာင်ေနေသာ ဝန်ထမ်းများသည်

ယာ်ဂိတ်များတွင် ခရီးသွားများ စုပုံ

ေကာင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ေြပာ

ေကာင်း၊ သီတင်းကတ်ကာလြဖစ်ပီး

ေအာက်တဘ ို ာ ၁၀ ရက် ညေနပိင ု ်းက

လျက်ရှိသည်။

ကားသည်။

အလု ပ ် ပိ တ ် ရ က် မ ျားသည့် အ တွ က ်

လွိင်ေကာ်မိ အေဝးေြပးကားဂိတ်

ေကာင့်

တွင် မိမိတို ဇာတိေြမအသီးသီးသို

ဒလမိနယ် တ ွ င ် ဧရာဝတီ တို င ်း

ေမာ်ေတာ်ယာ်လိုင်းဂိတ်များမှာ တိုး ြမ င ့်

အခို က ် အ တန့် မ သာ

ေဒသကီးမှ ဒလမိနယ်သုိ ခရီးသည်

ေမာ် ေတာ် ယာ် စီး ခ န်း

ေမာ်ေတာ်ယာ်ဂိတ်များတွင်

ခရီး

ပိုေဆာင်ေြပးဆွဲေနေသာယာ်လိုင်း

ေကာက် ခံ ြ ခင်း မရှိ ေ ကာင်း လည်း

သည်များ စုပေ ံု နရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊

၁၈ လိင ု း် ရှိ ပီး ဒလ-တွေ ံ တး ယာ်လင ုိ း် ၊

သိရသည်။

ခရီး သည် မ ျား အ ရာယ် မ ရှိ ေစေရး

ြပည့်လို ေပျာ်ပါတယ်” ဟု

ေြပာ

သည်။ လွိင်ေကာ်သား

တာဝန်ထမ်း

ြပန်ကမည့် ဝန်ထမ်းများ၊ ြပည်သမ ူ ျား ြဖင့် စည်ကားလျက်ရှိသည်။ သီတင်းကတ်ုံးပိတ်ရက်အတွင်း

ဒလ-ေကာ့ မ ှးယာ် လို င ်း ၊ ဒလ-

ခရီးသည်များပီး ယာ်စီးေရမလုံ

အတွက် ဒလမိနယ် ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၊

မိမိဇာတိေြမသို ြပန်ကမည့် ြပည်သူ

ကွ မ ်း ြခံ ကု န ်း ယာ် လို င ်း အပါအဝင်

ေလာက်မေကာင့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်

ယာ်ထန ိ း် တပ်ဖဲွ ဝင်များက ေစာင်့ ကပ်

များ၏ ရင်တင ွ း် စကားသံများကို ေမး

ယာ်လင ု ိ း် ၂၁ လိင ု း် ရှေ ိ ကာင်း သိရသည်။

များ၊ ဆိုင်ကယ်များလည်းခရီးသည်

ကူညေ ီ ပးလျက်ရေ ှိ ကာင်းလည်း သိရ

ြမန်းရာ “ အန်တက ီ ရန်ကန ု ဇ ် ာတိပါ။

သာမန်ရက်များတွင် ေမာ်ေတာ်ယာ်

ပို ေဆာင် ေပးမ မှာ ယခင် က ထက်

သည်။

အြခားေဒသကေန လာေရာက်တာဝန်

ေမာင်ယ်ဦး(ဒလ)

တယ်။ ရန်ကန ု ၊် မေလး ှစလ ် င ို ်းလုံး

အခါသမယ၌ မိဘများထံ ကန်ေတာ့

သီတင်းကတ် အများြပည်သူအလုပ်

ရန်ကုန် ေအာက်တိုဘာ ၁၁

ဒီလိုသီတင်း

မိုင်းေယာင်း၌ သီတင်းကတ်ပွဲေတာ် ရှမ်းိုးရာအကများြဖင့်ဆင်ဲ မိုင်းေယာင်း ေအာက်တိုဘာ ၁၁

ဘာသာဝင် ြပည်သူများက ဗုဒြမတ်စွာဘုရားရှင်

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း) မိုင်းေယာင်းမိနယ်တွင်

အား ေရာင်စမ ုံ ီးများ၊ မီးရှးမီးပန်းများြဖင့် ပူေဇာ်ြခင်း၊

သီတင်းကတ်ပွဲေတာ်ကို ေအာက်တိုဘာ ၁၀ ရက်

ဆင်ဆွဲပွဲှင့်အတူ ရှမ်းိုးရာအကများြဖင့် ိုးရာ

ည ၇ နာရီခက ွဲ အမှတ(် ၄)ရပ်ကက ွ ် မွနရ ် န ှဲ ဘ ် န ု ်းေတာ်

ဓေလ့င ှ အ ် ့ ညီ သီတင်းကတ်ပေ ဲွ တာ်ကုိ ေအာက်တဘ ုိ ာ

ကီးေကျာင်း၌

၁၀ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိ မွ န ် ရ ှဲ န ် ဘု န ်း ေတာ်  ကီး

ရှမ်းိုးရာအကများှင့်အတူ

စည်ကားစွာ စတင်ဖွင့်လှစ်သည်။ မိုင်းေယာင်းတွင် ေဒသခံရှမ်းတိုင်းရင်းသား ဗုဒ

ေကျာင်း၌ ေပျာ်ရင်စွာကျင်းပဆင်ဲသွားမည်ြဖစ် ေကာင်း သိရသည်။

စိင ု ်းေအာင်ေဇာ်လင်း

မေကွးမိ အေဝးေြပးယာ်ရပ်နားစခန်း၌ ခရီးသွားြပည်သူများြဖင့် စည်ကား မေကွး ေအာက်တိုဘာ ၁၁

များ၊ သီတင်းကတ်ပိတ်ရက်များအတွင်း

များတာ ေတွရတယ်ဗျ၊ ကန်ေတာ်တို

မေကွးမိ အေဝးေြပးယာ်ရပ်နားစခန်း

ဌာေနြပန်ဝန်ထမ်းများှင့် ေကျာင်းသား

လည်း ခရီးသည်ေတွ ပိုေဆာင်ေပးရတာ

တွင်

ေကျာင်းသူများ၊

သီတင်းကတ်ုံးပိတ်ရက်များ

ခရီးသွားြပည်သူများ

များေတာ့

အဆင်ေြပပါတယ်၊ တချ ိ

အတွင်း ဌာေနြပန်သူများ၊ အနယ်နယ်

ြဖင့် စည်ကားလျက်ရရ ှိ ာ ေမာ်ေတာ်ယာ်

လည်း လာကိသူေတွလည်း ရှိတာေပါ့၊

အရပ်ရပ်မှ

လက်မှတ်များ

အခုပိတ်ရက်ေတွအတွင်း ပုံမှန်ရက်ေတွ

ဘုရားဖူးြပည်သူများှင့်

ခရီးသွားြပည်သူများြဖင့် ေအာက်တိုဘာ ၁၁ ရက် နံနက်က စည်ကားလျက်ရသ ှိ ည်။ အေဝးေြပး

ယာ်ရပ်နားစခန်းတွင်

ကိတင်ဝယ်ယူမများ

အြပင် လာေရာက်ဝယ်ယူ စီးနင်းလိုက်

ထက်

ပါသူများလည်း များြပားေကာင်း သိရ

ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်

သည်။

တစ်ဦးက ေြပာကားသည်။

အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ဘုရားဖူးြပည်သူ

“ဒီေန့ဆရ ို င် ခရီးသည်ေတွ ေတာ်ေတာ်

မီးရှး၊ မီးပန်း၊ ေြဗာက်အိုး၊ ရှးဒိုင်းများ ေရာင်းချမမရှိေစေရး စစ်ေဆး

ေဝဖိးေလး(ြပန်/ဆက်)

ရှမ်းြပည်နယ် (ေတာင်ပိုင်း) သီတင်းကတ်ခါေတာ်မီ

မိနယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ

ပူးေပါင်းအဖွဲက မိမေစျးကီးအတွင်းှင့် စတိုးဆိင ု ် ကီးများတွင် မီးရှး၊ မီးပန်း၊ ေြဗာက်အိုး၊ ရှးဒိင ု ်းများေရာင်းချမ မရှေ ိ စေရးကို ေအာက်တဘ ို ာ ၁၀ ရက် နံနက် ပိုင်းက သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲ့ကသည်။ မိနယ်အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ မိနယ်ရတ ဲ ပ်ဖဲွ ၊ မိနယ် စည်ပင် သာယာေရးအဖွဲ၊ မိနယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနတို ပါဝင်ပီး သီတင်းကတ်ကာလ ေရာက်ရလ ှိ ာပီြဖစ်သည်အ ့ တွက် အများြပည်သူ အထိတတ ် လန့်မြဖစ်ေစရန် ှင့် မီးေဘးအရာယ်မြဖစ်ေပေစရန် ကိတင်ကာကွယသ ် ည်အ ့ ေနြဖင့် မီးရှး၊ မီးပန်း၊ ေြဗာက်အးုိ ၊ ရှးဒိင ု း် များ ေရာင်းချမမရှေ ိ စေရးကို မိမေစျးကီးအတွငး် ၊ စတိုးဆိုင်ကီးများှင့်လမ်းေဘးေစျးဆိုင်များသို ဝင်ေရာက်စစ်ေဆး၍ အသိ ပညာေပး ကပ်မတ်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

တကစီေမာင်းသူ

လင်းေခးမိတွင်

တန့်ယန်း ေအာက်တိုဘာ ၁၁ ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) တန့်ယန်းမိတွင်

ခရီး သွားပို မ ျားပါတယ် ” ဟု

မင်းလွင်ဦး(ြပန်/ဆက်)

ဘုရားသွားေကျာင်းတက်၊ ဆီမီးပန်းကပ်လှ ပူေဇာ်ြခင်းများအတွက် ေအာက်တိုဘာ ၁၁ ရက် နံနက်က ပန်းေရာင်းဝယ်သူများြဖင့် စည်ကားလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ အယ်လ်စိုင်း (ရှမ်းအညာေြမ)


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

သီတင်းကတ်ုံးပိတ်ရက်ရှည်ကာလအတွင်း အေတွးစိတ်ကူးမျ ိးစုံြဖင့် ေပျာ်ရင်စာွ ြဖတ်သန်းကမည့် မေလးေဒသခံြပည်သူများ

ေစာချ ိသာ

မမီမီေမသွင်

ေဒေနေနေအာင်

မမင်းမင်းထွန်း

မသဇင်ပွင့်ြဖ

ကိုေအာင်ဖိးေကျာ်

ယခုစ ှ သ ် တ ီ င်းကတ်ပေ ွဲ တာ်ကာလကို ိင ု င ် ေ ံ တာ်မှ အများ

ဝန်ထမ်းေတွန့ဲ စေ ု ပါင်းပီး သွားေရာက်ဖို ဒီေန့ညပဲ ကားနဲ့

မမင်းမင်းထွန်း

လမ်းတစ်ေလာက်မှာ လမ်းေလာက်ပီး

ြပည်သူုံးပိတ်ရက်အြဖစ် ေအာက်တိုဘာ ၁၁ ရက်မှ ၁၅

စထွက်ေတာ့မှာပါ။ ထားဝယ်ေရာက်ရင် လတ်ဆတ်တဲ့

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတကသိုလ်- မေလး

စိတက ် ူးထားပါတယ်။ အြပန်မှာ မေလးက မဟာမုနဘ ိ ရ ု ား

ရက်အထိ တိုးြမငသ ့် တ်မတ ှ ခ ် င ွ ြ့် ပေပးခဲရ ့ ာ အဆိပ ု ါ ုံးပိတ်

ပင်လယ်ေလကို တစ်၀ကီးရှပီး အပန်းေြဖမယ်။ လုပေ ် ဖာ်

ဒီှစ်သီတင်းကတ်ပွဲေတာ်ကာလအတွက် ဝန်ထမ်း

ကီးကို ဝင်ေရာက်ဖူးေြမာ်လှဒါန်းပီး ကုသိုလ်ယူကဖို

ရက်ရှည်ခံစားရရှိသည့် ကာလအတွင်း အေတွးစိတ်ကူး

ကိင ု ဖ ် က်သင ူ ယ်ချင်းေတွနဲ့ ေရကစားကမယ်။ ငါးကင်ေတွ

ေတွကုိ ုးံ ပိတရ ် က်တးုိ ပီး ခံစားခွငြ့် ပေပးခဲသ ့ လို ဒီပတ ိ ရ ် က်

စိတက ် ူးထားတဲအ ့ တွက် မိသားစုအားလုံး တက်ကေပျာ်ရင်

မျ ိးစုြံ ဖင့် သက်ဝင်လပ်  ရှားကာ ေပျာ်ရင်စွာြဖတ်သန်းကမည့်

တစ်၀ကီး စားပီး မီးပုံပွဲကျင်းပမယ်။ အြပန်မှာေတာ့ ခရီး

ေတွကို အကျ ိးရှရ ိ အ ှိ သုံးချဖို စိတက ် ူးထားပါတယ်။ သီတင်း

ေနကပါတယ်။

မေလးေဒသခံများ၏ စကားသံများကို စုစည်းတင်ြပလိက ု ်

စ် တစ်ေလာက်မှာရှိတဲ့ ဘုရားေတွဝင်ဖူးဖို စီစ်ထားက

ကတ်လြပည့ေ ် န့မှာ မိုးကုတရ ် ပ ိ သ ် ာဌာနချပ်မှာ ဖွငထ ့် ားတဲ့

ကိုေအာင်ဖိးေကျာ်

ပါသည်-

ပါတယ်။ လုပင ် န်းတာဝန်ေတွကို ေန့စ်ထမ်းေဆာင်ေနက

ဓမစကူးေကျာင်းကိုသွားပီး စာသင်ေပးမယ့်အြပင် ဆရာ

ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက-် မေလး

ေစာချ ိသာ(ကဗျာဆရာ)

ရတဲ့ ကန်မတိုလို ဝန်ထမ်းေတွအတွက်

ေတာ်ကီးကို ဦးခိုက်ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ပါမယ်။

အပန်းေြဖဖို

ဒါ့အြပင်

အခုလို ြမန်မာလူမျ ိးေတွရဲ ေန့ထးူ ေန့ြမတ်သတ ီ င်း

ြဖစ်ေစမယ့် အပန်းေြဖအနားယူဖို အခုလို ုံးပိတ်ရက်ရှည်

ညပိင ု ်းမှာ မီးပုံးလှညပ ့် န ွဲ ဲ့ မီးပုံးပျံလတ်ပေ ွဲ တွမှာလည်း ပါဝင်

ကတ်ပွဲေတာ်ကာလမှာ ုံးပိတ်ရက်ေတွတိုးပီး သတ်မှတ်

ြပန်ပီး ကန်ေတာ့ေနကပါ။ အရင်စ ှ ေ ် တွက အခုလုိ သီတင်း

ေတွ စီစ်ေပးတာေကျနပ်မိပါတယ်။

ဆင်ဖ ဲ စ ို စ ီ ်ထားပါတယ်။ လြပည့ေ ် ကျာ် ၁ ရက်ေန့မှာေတာ့

ေပးတဲအ ့ တွက် ကုသလ ို ြ် ပလှဒါန်းမေတွလည်း ေဆာင်ရက ွ ်

ကတ်ပွဲေတာ်ကာလရဲ ုံးပိတ်ရက်က သုံးရက်ေလာက်ပဲ

ေဒေနေနေအာင်

စိတေ ် ပါ့ပါးပီး လန်းဆန်းတက်ကေစဖိအ ု တွက် ြပင်ဦးလွင်

ိင ု သ ် လို ခရီးထွက် ပီး အပန်းေြဖအနားယူဖုိ အချ ိန်ေတွလည်း

ရတဲအ ့ တွက် ေရာက်ြပန်သေဘာပဲ သွားခဲရ ့ တယ်။ ဒီစ ှ မ ် ှာ

မေလးတိုင်းေဒသကီး ုပ်ရှင်ြမင့်တင်ေရးဦးစီးဌာန

ကန်ေတာ်ကီးဥယျာ်နဲ့ ၇ မိင ု အ ် ပန်းေြဖစခန်းမှာ မိသားစုနဲ့

ပို ပီးရသွားပါတယ်။ ကန်ေတာ်ကေတာ့ အခုလသ ုိ တ ီ င်းကတ်

အတူသွားပီး အနားယူဖိုစိတ်ကူးထားပါတယ်။

ပိတရ ် က်ကာလမှာ ခရီးထွက် ပီး အပန်းေြဖတာမျ ိးမလုပဘ ် ဲ

သီတင်းကတ်တိုင်းမှာ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ အေမ့ကို

စိတ်ခွန်အား

ေတာ့ ုံးပိတ်ရက် ငါးရက်ေတာင်ရတဲ့အတွက် အေမ့ကို

ကန်မတိုဇနီးေမာင်ှံက ှစ်ဦးစလုံး ဝန်ထမ်းေတွ

ကန်ေတာ့ရင်း ရန်ကုန်က ေရးေဖာ်ေရးဖက် ကဗျာဆရာ

ြဖစ်တအ ဲ့ တွက် အခုလို သီတင်းကတ်ုံးပိတရ ် က်ရည ှ ် ခံစား

မသဇင်ပွင့်ြဖ

အိမမ ် ှာကိယ ု ဖ ် တ်ချင်တဲ့ စာအုပေ ် တွ တစ်ဝကီးဖတ်မယ်။

ေတွနဲ့

UAB ဘဏ် - မေလး

ုပသ ် လ ံ င ို ်းေတွကထုတလ ် င့  တ ် ဲ့ ေဖျာ်ေြဖေရးအစီအစ်ေတွ၊

ကဗျာအေကာင်း၊

ခွင့်ရတဲ့အချ ိန်မှာ သားှစ်ေယာက်နဲ့အတူ မိသားစုစုံစုံ

စာအေကာင်းေတွ ေဆွးေွးရင်း ဒီပတ ိ ရ ် က်ေလးကို အသုံး

လင်လင်န့ဲ စစ်ကင ုိ း် တိင ု း် ေဒသကီး အရာေတာ်မိနယ်မာှ

သီတင်းကတ်ပတ ိ ရ ် က်ေတွမာှ ဘုရားဖူးရင်း အပန်းေြဖ

ဇာတ်ကားေတွကည့ ် ပီ  း ေအးေအးေဆးေဆးနဲ့ အနားယူ

ချဖို ဒီေန့ညေနရထားနဲ့ ရန်ကုန်ကို သွားမှာပါ။

ရှတ ိ ဲ့ မိဘေတွကို သွားကန်ေတာ့င ုိ မ ် ယ့် အခွငအ ့် ေရးေလး

ခရီးေတွထက ွ ဖ ် ို ခရီးစ်ေတွကို မိသားစုေတွကိတင်တင ို ပ ် င်

ဖို စိတက ် ူးထားပါတယ်။ သီတင်းကတ်လြပည့ေ ် န့မှာေတာ့

မမီမီေမသွင်

ရခဲပ ့ ါတယ်။ လြပည့ေ ် န့အမီသာွ းဖို စီစ်ေနပါတယ်။ ရွာမှာ

ထားပါတယ်။ မေလးကေန အဖိတ်ေန့မှာ ရထားနဲ့

ဘုရားကီးကို မနက်ေစာစာထသွားပီး ေရသကန  ်းကပ်လှ

မေလးမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ှစရ ် က်၊ သုးံ ရက်ေလာက်ေနပီး ေဆွမျ ိးသူငယ်ချင်း အိမေ ် တွကုိ

ကျ ိက်ထးီ ိးု ဘုရားကိသ ု ာွ းပီး ဆီမးီ ကိးု ေထာင်ပေ ူ ဇာ်ပမ ဲွ ာှ

မယ်။ ညပိုင်းမှာ အိမ်အနီးအနားက

ငါးရက်စလုံးမှာ

ေလာက်လည်မယ်။ ရွာဓေလ့နဲ့ ေကျးလက်အေငွအသက်

ပါဝင်လှဒါန်းမယ်။

ထားဝယ်ေဒသဘက်ကုိ အပန်းေြဖခရီးစ်အြဖစ် ဌာနက

ေတွခစ ံ ားပီး အပန်းေြဖအနားယူဖုိ စိတက ် ူးထားပါတယ်။

သွားေရာက်ဖူးေြမာ်ပီး သာယာလှပတဲ့ ေမာ်လမိင်ကမ်းနား

ကဗျာေတွရွတ်ကမယ်။

ဒီှစ်သီတင်းကတ်ုံးပိတ်ရက်

ဒါ့အြပင်ကျ ိကမီေရလယ်ဘုရားကို

ဘုရားေတွသွားပီး

ဆီမီးကပ်လှပွဲေတွမှာ ပါဝင်လှဒါန်းရင်း ကုသိုလ်ယူဖို စိတက ် းူ ထားပါတယ်။

မင်းထက်ေအာင်(မန်းကိယ ု ပ ် ာွ း)

ကမာလှညခ ့် ရီးသွားဧည့သ ် ည်များ ဒလမိနယ်ရိှ လူေနမဘဝပုစ ံ မ ံ ျား လည်ပတ်ေလ့လာမများြပား ရန်ကန ု ် ေအာက်တဘ ုိ ာ ၁၁ စီးပွားေရးမိေတာ် ရန်ကန ု ် မိ၏ ြမစ်တစ်ဖက်ကမ်းတွင် တည်ရေ ိှ သာ ဒလမိနယ်သုိ ကမာလှညခ ့် ရီးသွားများှင့်

ိင ု င ် ြံ ခားသားခရီးသွားဧည့သ ် ည်များ ေန့စ်င ှ အ ့် မ ဝင်ေရာက်လည်ပတ်လျက်ရိရ ှ ာ ခရီးသွားရာသီ ပွင့်လင်း ကာလ၌ လည်ပတ်ေလ့လာမ ပိ၍ ု များြပားလျက်ရိှ ပီး အဆိပ ု ါ

ခရီးသွားဧည့သ ် ည်များသည် ရန်ကန ု ပ ် န်းဆိးု တန်းဆိပက ် မ်း မှတစ်ဆင့် ဒလဆိပက ် မ်းသို ချယ်ရသ ီ ေဘာကူးတိေ ု ရယာ် များြဖင့် စီးနင်းလိက ု ပ ် ါပီး ဒလမိရှိ အထင်ကရေနရာများှင့် လူေနမဘဝပုစ ံ မ ံ ျားကို လည်ပတ်ေလ့လာကသည်။ အလှဓာတ်ပမ ံု ျား ိက ု က ် းူ ယေန့ နံနက်ပင ုိ း် က ကမာလှညခ ့် ရီးသွားဧည့သ ် ည် (ေဟာင်ေကာင်) ၁၈ ဦးှင့် ဧည့လ ် မ်းန်တစ်ဦး စုစေ ု ပါင်း ၁၉ ဦးတိသ ု ည် အေှးယာ်ဆက ုိ က ် ားများ စီးနင်း လိက ု ပ ် ါပီး ဒလမိနယ်အတွငး် ရှိ သမိင ု း် ဝင်ဘရ ု ားေစတီများ၊ ေဒသခံြပည်သမ ူ ျား၏ လူေနမဘဝပုစ ံ မ ံ ျား၊ လယ်ယာေြမ ခင်းအလှများ၊ စွန့်ပစ်ပစည်းများြဖင့် ြပန်လည်သန့်စင် ြပလုပသ ် ည့် (Recycled Handicrafts) အေရာင်းြပခန်းဆိင ု ၊် တစ်င ုိ တ ် စ်ပင ုိ ် မိသားစုဝင်ေငွရရှသ ိ ည့လ ် ပ ု င ် န်းများ ကို လည်ပတ်ေလ့လာကပီး အလှဓာတ်ပမ ံု ျား ိက ု က ် းူ ခဲ့ ကသည်။ ကမာလှညခ ့် ရီးသွားများှင့် ိင ု င ် ြံ ခားသားခရီးသွား ဧည့သ ် ည်များ လာေရာက်လည်ပတ်မအေနြဖင့  ် ၂၀၁၉ ခုစ ှ ်

မဲေခါင်ြမစ်ဝှမ်းေဒသငါးိုင်ငံမှ သံဃာေတာ်အပါး ၄၀၀ ခန့်အား ဆွမ်းဆန်စိမ်းေလာင်းလှမည် တာချ ီလိတ် ေအာက်တိုဘာ ၁၁ မဲေခါင်ြမစ်ဝှမ်းေဒသ ငါးိုင်ငံြဖစ်သည့်

ဇန်နဝါရီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ စုစေ ု ပါင်း ၂၆၀၇၄ ဦး၊ ေအာက်တဘ ုိ ာ ၁ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိ ခရီးသွားဧည့သ ် ည် စုစေ ု ပါင်း ၅၈၁ ဦး စီးနင်းလိက ု ပ ် ါလျက်ရေ ိှ ကာင်း ပန်းဆိးု တန်း ဆိပက ် မ်းမန်ေနဂျာ ေဒခင်ခင်ထ ု မ ံ ှ သိရသည်။ ဒလမိနယ်အတွငး် သို လည်ပတ်ေလ့လာကသည့် ကမာလှညခ ့် ရီးသွားများှင့် ိင ု င ် ြံ ခားသားခရီးသွားဧည့သ ် ည် များ ဝင်ေရာက်လည်ပတ်မ များြပားြခင်းေကာင့် အေှးယာ် ဆိက ု က ် ားများြဖင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပ လုပက ် င ုိ ် က သည့် အေှးယာ်ဆက ုိ က ် ားသမားများ၏ မိသားစုစားဝတ် ေနေရးအတွက် အဆင်ေြပလျက်ရေ ိှ ကာင်း၊ မိတွငး် ၌ အေှးယာ်အစီးေရ ၁၀၀ ခန့်ြဖင့် ခရီးသွားဧည့သ ် ည်များကို ဝန်ေဆာင်မေပးလျက်  ရိှ ပီး ပွငလ ့် င်းရာသီ၌ ိင ု င ် ြံ ခားသား များ ဝင်ေရာက်လည်ပတ်မ များြပားလာသည့အ ် တွက် ပုမ ံ န ှ ် ဝင်ေငွထက်ပမ ုိ ရ ုိ ရှြိ ခင်းေကာင့် မိသားစုစားဝတ်ေနေရး အတွက် ဖူလမ ံု ရှ  ေ ိ ကာင်း မိနယ်အေှးယာ်စည်းကမ်း ထိနး် သိမး် ေရးအဖွဲ ဥက ဦးသန်းေဌးက ေြပာသည်။ သတင်းှငဓ ့် ာတ်ပ-ံု ိင ု လ ် င်းေကျာ်(ဒလ)

လွိင်ေကာ်၌ ဓမစကာ ရွတ်ဖတ်ပူေဇာ်

သံဃာအပါး၁၆၀၊ ဓမခရီးစ်၌ပါဝင်မည့် သံဃာေတာ်၄၇ ပါးစုစေ ု ပါင်းဆရာေတာ်၊ ြမန်မာ၊ ထိုင်း၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ်

သံဃာေတာ်အရှငသ ် ြူ မတ် ၄၀၀ ခန့်တအ ို ား ထိင ု ်းိင ု င ် ံ မယ်ဆင ို ် မိေဈးဘက်မှ

လွိင်ေကာ် ေအာက်တိုဘာ ၁၁

ှင့် ကေမာဒီးယားိုင်ငံတိုမှ သံဃာေတာ်အပါး ၄၀၀ ခန့်အား ဆွမ်းဆန်စိမ်း

တာချ ီလိ တ ်  မိရှိ

ြမန် မာ-ထို င ်း ှ စ ် ို င ် ငံ ချစ်  ကည် ေရးတံ တားအမှ တ ်

တတိယအကိမေ ် ြမာက် ကယားြပည်နယ်လးံု ဆိင ု ရ ် ာ ဓမစကာရွတဆ ် ို ပူေဇာ်

ေလာင်းလှပွဲှင့် ဒုတိယအကိမ် ဓမခရီးစ် ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိုင်ေရး

(၁)မှတစ်ဆင့် ဗိုလ်ချပ်လမ်းတစ်ေလာက် ဆန်ဆိုင်း(ခ)ရပ်ကွက် ရှမ်းိုးမ

ပိင်ပွဲ ဆုချ ီးြမငြ့် ခင်းှင့် ေရစက်ချမဂလ  ာအခမ်းအနားကို ေအာက်တဘ ို ာ

ညိင်းအစည်းအေဝးကို ေအာက်တိုဘာ ၉ ရက် နံနက်က တာချ ီလိတ်ခိုင်

ကွင်းအထိ ြပည်သူများက ဆွမ်းဆန်စိမ်းေလာင်းလှမည်ြဖစ်သည်။

ှင့် မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန စုေပါင်းုံးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ ခိင ု အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးြမင် ့ င ို က ် ဆွမ်းဆန်စမ ိ ်းေလာင်းလှပွ ဲ င ှ ့် ဓမခရီးစ် စည်ကားသိုက်မိက်၍

အဆင်ေြပေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပပီးစီးေရး အဖွင့်

၁၀ ရက် ညေန ၃ နာရီခွဲက လွိင်ေကာ်မိ သာသနာ့ဗိမာန်ေတာ်ကီး၌

ယင်းေနာက် ေအာက်တဘ ို ာ ၁၈ ရက်တင ွ ် ြမန်မာိင ု င ် လ ံ ုံးဆိင ု ရ ် ာ ေထရဝါဒဗုဒ ဘာသာအဖွဲချပ် နယ်စပ်ေတာင်တန်းေဒသသာသနာ့ုဂဟအသင်းှင့် ထိုင်း ိုင်ငံ ေဗာဓိဂယာဝိဇာလျ  ၉၈၀ အဖွဲချပ်တို ပူးေပါင်းစီစ်သည့်

မဲေခါင်

ကျင်းပသည်။ ပထမဆုရရှသ ိ ည့် အ.ထ.က(၁) ဝတ်အသင်း၊ ဒုတယ ိ ဆုရရှသ ိ ည့် ေလာဓမ ရပ်ကက ွ ် ဝတ်အသင်းှင့် တတိယဆုရရှသ ိ ည့် ဒီးေမာ့ဆို မိနယ်ဝတ်အသင်း

အမှာစကားေြပာကားပီး တက်ေရာက်လာသူများက ကအလိက ု ် ရှင်းလင်း

ြမစ်ဝမ ှ ်းငါးိင ု င ် ြံ ဖစ်ေသာ ြမန်မာ၊ ထိင ု ်း၊ လာအိ၊ု ဗီယက်နမ်င ှ ့် ကေမာဒီးယားိင ု င ် ံ

တိုအား

ေဆွးေွးကသည်။

များသို ြမန်မာိင ု င ် မ ံ ှ ဆရာေတာ် သံဃာေတာ်ခန ု စ်ပါးအပါအဝင် သံဃာေတာ်

ှစ်သိမ့်ဆုရရှိသည့် ဝတ်အသင်းများအား ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက

၄၇ ပါးတိုက ဒုတိယအကိမ် ဓမခရီးစ်အြဖစ် ကေရာက်မည်ြဖစ်ေကာင်း

ဆုများ အသီးသီးေပးအပ်ချ ီးြမင့်ခဲ့သည်။

အဆိပ ု ါ ဆွမ်းဆန်စမ ိ ်းေလာင်းလှပွက ဲ ို ေအာက်တဘ ို ာ ၁၆ ရက် နံနက်ပင ို ်းတွင် ထိုင်းိုင်ငံမှ သံဃာအပါး၁၈၀၊ ြမန်မာိုင်ငံမှ ကျ ိင်းတုံှင့် တာချ ီလိတ်မိရှိ

သိရသည်။

ေဝယံလင်း(ြပန်/ဆက်)

ြပည်နယ်ဥပေဒချပ် ဦးစိုင်းေကျာ်ဇံက

ဆုများေပးအပ်ကာ လွိင်ေကာ်သား


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

မက်ဒီဆင်နဲ့ဘန်ချ ီဝဲလ်ကိုေခယူဖို မန်ယူအသင်းက ေြပာင်းေရေကး ေပါင်သန်း ၁၃၀ ေပးရန် စီစ် မန်ယအ ူ သင်းဟာ လက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ ကွငး် လယ်

ကွင်းလယ်ကစားသမား ေပါ့ဘာအသင်းကေန ထွကခ ် ွာမှာ

ကစားသမား မက်ဒီဆင်နဲ့

ြဖစ်လို မက်ဒဆ ီ င်ကေ ို ခယူဖို စိတဝ ် င်စားေနတာြဖစ်ပါတယ်။

ေနာက်တန်းကစားသမား

ဘန်ချ ီဝဲလ်တိုကို ေခယူဖို ြပင်ဆင်လျက်ရှိပီး လာမယ့် ဇန်နဝါရီအေြပာင်းအေရကာလမှာ

ေြပာင်းေရေကး

လက်ရှိမှာမန်ယူအသင်းက ေခယူဖို ပစ်မှတ်ထား ေနတဲ့ ေနာက်တန်းကစားသမား ဘန်ချ ီဝဲလက ် ို စပါးအသင်း

ေပါင်သန်း ၁၃၀ ေပးပီးေခယူဖိုလည်း စီစ်ထားတယ်လို

ကလည်း

ဆိုပါတယ်။

ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ လက်ရှိအချ ိန်မှာ အသက်မြပည့်

မန်ယူအသင်းဟာ လက်ရှိမှာ ပရီမီယာလိဂ်အမှတ် ေပးဇယားမှာ တန်းဆင်းဇုန်အထက်

ေခယူဖိုစိတ်ဝင်စားေနတာ

ြဖစ်ပါတယ်။

ေသးတဲ့ ကစားသမားေတွကို ေခယူခတ ဲ့ အ ဲ့ တွက် အေြပာင်း

ှစ်မှတ်အကွာနဲ့

အေရှစရ ် ာသီကစားသမား ေခယူမ ပိတပ ် င်ခထ ံ ားရတာ

အဆင့် ၁၂ ေနရာမှာ ရပ်တည်ေနတာြဖစ်ပီး အသင်းရဲ

ြဖစ်ပီး အသင်းရဲလိုအပ်ေနတဲ့ေနာက်တန်းခံစစ်အတွက်

အားနည်းချက်ေတွရေ ိှ နတဲ့ ကွငး် လယ်ပင ုိ း် နဲ့ေနာက်တန်း

အားြဖည့ဖ ် ို ဘန်ချ ီဝဲလက ် ေ ို ခယူရန် ပစ်မတ ှ ထ ် ားေနတာြဖစ်

ခံစစ်ေကာင်းကို အားြဖည့်ဖိုစီစ်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ပါတယ်။

မန်ယအ ူ သင်းအေနနဲ့ ပီးခဲတ ့ လ ဲ့ က လက်စတာစီးတီး

မန်ယအ ူ သင်းနည်းြပဆိုးရှားကေတာ့ အသင်းရဲရလဒ်

အသင်းကို ှစဂ ် ိုး-တစ်ဂိုးနဲ့အိင ု ရ ် ရှခ ိ တ ဲ့ ဲ့ ပရီမယ ီ ာလိဂပ ် စ ွဲ ်

ပိင ု ်းေတွ ဆိုးရွားေနခဲတ ့ ာေကာင့် လာမယ့အ ် ေြပာင်းအေရ

ကတည်းက ကွင်းလယ်ကစားသမားမက်ဒီဆင်ရဲေြခစွမ်း

ှစရ ် ာသီအတွင်းမှာ ကစားသမားရှစဦ ် းအထိ ေခယူဖလ ို ည်း

ကို ေစာင့်ကည့်ေနခဲ့တာြဖစ်ပီး နည်းြပဆိုးရှားကလည်း

ြပင်ဆင်ထားတယ်လို ဆိုပါတယ်။

ဘင်ဖီကာေနာက်ခံလူ ူဘန်ဒိုင်ယာ့စ်ကိုေခယူဖို မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ မန်ယူအသင်းတို အပိင်ကိးပမ်းေန မန်စီးတီးအသင်းဟာ

ဘင်ဖီကာ

ဘင်ဖက ီ ာ ေနာက်တန်းကစားသမား

အသင်းရဲ ေနာက်တန်းကစားသမား

ူဘန်ဒိုင်ယာ့စ်ကို ေခယူဖိုြပင်ဆင်

နဲ့

ူဘန်ဒိုင်ယာ့စ်ကို ေခယူဖိုအတွက်

ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ေအာ့တမန်ဒီက အမှားအယွင်းများ ေနတာေကာင့် အသင်းရဲရလဒ်ပင ုိ း်

အသင်းနဲ့အပိင် ကိးပမ်းလျက်ရှိပါ

ေခါင်းေဆာင် ကွနပ ် နီအသင်းနဲ့ လမ်းခွဲ

ဆိးု ရွားခဲတ ့ ယ်လုိ နည်းြပ ဂွာဒီယလ ို ာ

တယ်။

သွားခဲ့တဲ့အြပင်

အသင်းအတွက်

က သုံးသပ်ထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ေနာက်တန်းခံစစ်ပိုင်း အားနည်းမနဲ့

အားထားရတဲေနာက် ့ တန်းကစားသမား

ဒါေကာင့် မန်စီးတီးအသင်းက အသင်း

ကံေနရပီး ထိသ ု အ ုိ ားနည်းမေကာင့်

လာေပါ့တဟ ီ ာလည်း ဒဏ်ရာြပဿနာ

ရဲ ရလဒ်ပိုင်း ြပန်လည်ေကာင်းမွန်

ေနာ့ဝှစ်ချ်အသင်း၊ ဝုလ်ဗာဟမ်တန်

ကံေနရတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင်

လာဖို လာမယ့်ဇန်နဝါရီ အေြပာင်း

အသင်းတိုနဲ့

မန်စီးတီးအသင်းဟာ

မန်စီးတီးအသင်းအေနနဲ့

ပွဲစ်ေတွမှာ

ရလဒ်

အဂလန် ေနာက်တန်းကစားသမား

အေရကာလမှာ ေနာက်တန်းကစား

ြဖစ်ပါတယ်။

ဂန်စတုန်းဟာလည်း ဒဏ်ရာြပဿနာ

သမားတစ်ဦးကို မြဖစ်မေနေခယူဖို

အဲဒါေကာင့် လီဗာပူးအသင်းနဲ့အမှတ်

ေကာင့် အနားယူေနရတာ ြဖစ်ပါတယ်။

စီစ်ေနတယ်လိုဆိုပါတယ်။

မေကာင်းခဲ့တာ

ြပတ်တအ ဲ့ ေနအထားကိေ ု ရာက်ခရ ဲ့ တာ

ေငွကယ် ေရးသားသည်

ြဖစ်လုိ ေနာက်တန်းခံစစ်ပင ုိ း် အတွက် ြဖစ်သည်။

ေဆာင်ရက ွ ထ ် ားေကာင်း ၎င်း၏ Facebook တွင် ထုတြ် ပန်

ဝိတတ ် န်း ကမာ့ချန်ပယ ီ လ ံ ပ ု တ ွဲ င ွ ် ဘီဘယ ီ ာို (ဘရာဇီးလ်)

သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ အရာယ်ကင်းရှင်းေစရန် ေကညာထားသည်။

ONE Championship သည် ယင်းပိင်ပတ ဲွ င ွ ် တွဆ ဲ င ုိ း်

၂၀ ေကျာ် ထည့်သွင်းကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး နံနက်ပိုင်းတွင်

Part-1၊ ညေနပိင ု ်းတွင် Part-2 ခွက ဲ ာ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ Part-1 တွဲဆိုင်းများကို ြမန်မာစံေတာ်ချ ိန် နံနက် ၆ နာရီခွဲ၊

Part-2 တွဲဆိုင်းများကို ြမန်မာစံေတာ်ချ ိန် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲ

တွင် စတင်ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ ဖိုးေသာ်၏ တွဲဆိုင်းမှာ နံနက်ပိုင်းတွင် ပါဝင်မည်ြဖစ်ပီး ေအာင်လအန်ဆန်၏

တွဲဆိုင်းမှာမူ ညေနပိုင်းကျင်းပမည့် တွဲဆိုင်းတွင် Main Event အြဖစ် ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ နံနက်ပိုင်းကျင်းပမည့် Part-1

တွင်

အမျ ိးသမီး

ထိုြပင် အြခားကမာ့ချန်ပီယံလုပွဲများအြဖစ် ဘင်တန်

ိုေထာင်

(ထိုင်း)ှင့် ေဝလ်တာ

(ဘရာဇီးလ်)တို ထိးု သတ်မည်ြဖစ်ကာ အြခားတွဆ ဲ င ုိ း် များ

အြဖစ် ဟာနာနီ (ဘရာဇီးလ်)ှင့် တက်ဆက ု ာ (ဂျပန်)၊ ကိရ ု ှီ (ဂျပန်)ှင့် တာကာဆူကီ (ဂျပန်)၊ ယိုဆူကီး (ဂျပန်)ှင့်

ကီတာကာတာ (ဂျပန်)၊ ဆာတို (ဂျပန်)ှင့် ေဆးဗားလ် (ဘရာဇီးလ်)၊ယာမာဂူချ ီ (ဂျပန်)ှင့် ဂျင်နီ (တုတတ ် င ို ေ ် ပ)၊ ဆီရီလီ

(အီတလီ)ှင့်

အာဂျန် (အိိယ)၊

ေဂျာ်ဂျ ီယို

(အီတလီ)ှင့် ဆာနာ (ြပင်သစ်)၊ ေအအိုကီ (ဂျပန်)ှင့်

ဟိုိုရီယို (ဖိလစ်ပိုင)် တို ယှ်ပိင်ထိုးသတ်မည်ြဖစ်သည်။ ေအာင်လအန်ဆန်သည် လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ကမာ့

အပ်တန်ဝိတ်တန်း ကမာ့ချန်ပီယံလုပွဲကို အဓိကတွဲဆိုင်း

ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲအြဖစ် ဘရန်ဒန်ဗီရာ (ဖိလစ်ပိုင်)ှင့်

ေရှာင်ကျန်နန် (တုတ)် တို ယှ် ပိင်ထးုိ သတ်မည်ြဖစ်ကာ

ပွလ ဲ ည်း ြဖစ်သည်။ ေအာင်လအန်ဆန်က''ဒီပိင်ပအ ဲွ တွက်

အြဖစ်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး အြခားတွဲဆိုင်းအြဖစ်

အန်ဂျလာလီ (စင်ကာပူ)ှင့်

ဆူိုတို

(အင်ဒိုနီးရှား)ှင့်

ကင်ဝမ်ဝမ် (ေတာင်ကိုရီးယား)၊ ဖိုးေသာ် (ြမန်မာ)ှင့်

ယွန်ေချာင်မင် (ေတာင်ကိုရီးယား)၊ အီကီဒါ (ဂျပန်)ှင့် လီတို (ဖိလစ်ပိုင်)၊ ဟီရာတာ (ဂျပန်)ှင့် ရီကာ (ထိုင်း)၊

အိက ု ာမီ (ဂျပန်)ှင့် အဂီလန် (မေလးရှား)၊ ဆမ်ေအ (ထိင ု ်း)

ှင့် ိလ ု န် (ြပင်သစ်)၊ ဝါကာမက်ဆု (ဂျပန်)ှင့် ေဒဟွမက ် င် (ေတာင်ကရ ို ီးယား)၊ ခရစတီယန်လီ (စင်ကာပူ)ှင့် ဂူဆယ ီ န်

(တူရကီ)၊ ဂျာနက် (အေမရိကန်)ှင့် ဗန်ဒါရီဗာ (ဘီလာုစ)် ၊

ဂန်ဆင် (အေမရိကန်)ှင့် ဒန်နီ (ဖိလစ်ပိုင်) တို ယှ်ပိင်

ထိုးသတ်မည်ြဖစ်သည်။ ညေနပိုင်းကျင်းပမည့် Part-2 တွင် လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ကမာ့ချန်ပီယံလုပွဲကို အဓိက တွဲဆိုင်းအြဖစ်

ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ေအာင်လအန်ဆန်

ြမန်မာှင့်ဗီယက်နမ် ယူ-၁၉ အမျ ိးသမီးအသင်း မေလးမိ၌ ေြခစမ်းပွဲကစား

ှင့် ဘီလင်ဂန ွ ် (ဖိလစ်ပင ို )် ၊ ဖလိင ု ်းဝိတတ ် န်း ေမွထင ို ်းကမာ့ ချန်ပီယံလုပွဲတွင်

ယှ် ပိင်ရမည်ြဖစ်ပီး ပထမဆုံးထိးု သတ်ရသည့် ကာကွယ် ြပင်ဆင်ထားတာ ေြခာက်လေလာက်ရှိပါပီ။ ဗီရာနဲ့ပွဲက စိတ်လပ်ရှားဖိုေကာင်းပီး

စိန်ေခခဲ့တဲ့အတွက်လည်း

ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ ှစ်

ေလာက်က သူ့ရဲ ပရိသတ်တစ်ေယာက်ပါ။ ဒီပွဲအတွက် အေကာင်းဆုံးြပင်ဆင်ထားသလို

ကန်ေတာ့်ဘဝရဲ

အေကာင်းဆုံးပုစ ံ န ံ ဲ့ ယှ် ပိင်သွားမှာပါ''ဟု ေအာက်တဘ ို ာ ၁၀ ရက်က

ြပလုပ်သည့်

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်

ေြပာကားသည်။ ေအာင်လအန်ဆန်သည် လိက ု ဟ ် ဗ ဲ းီ ဝိတ်

တန်း ကမာ့ချန်ပီယံဆုကို ၂၀၁၈ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင်

ရရှိခဲ့ေသာ်လည်း ယခုမှ ပထမဆုံးကာကွယ်ပွဲ ထိုးသတ်

ရြခင်းြဖစ်သည်။

သတင်း-င်းထက်ေဇာ်

ဓာတ်ပုံ-ONE Championship

(ြမန်မာ) ှင့် ဘရန်ဒန်ဗရ ီ ာ (ဖိလစ်ပင ို )် တို ထိုးသတ်မည်

မေလး ၂၀၁၉

ေအာက်တိုဘာ ၁၁

အာရှယူ-၁၉

အမျ ိးသမီးပိင်ပွဲယှ်ပိင်ရန်

ေလ့ က ျင့ ် ြ ပင် ဆ င် ေနသည့ ် ြမန် မာယူ - ၁၉အမျ ိးသမီး အသင်းှင့် ဗီယက်နမ် ယူ-၁၉ အမျ ိးသမီးအသင်းတို ယေန့

ညေန ၅ နာရီက မေလးမိရှိ မလာသီရက ိ င ွ း် ၌ ေြခစမ်း ပွဲ ယှ်ပိင်ကစားခဲ့သည်။

ဗီယက်နမ်ယူ-၁၉ အမျ ိးသမီးအသင်း - တစ်ဂိုး

ြမန်မာယူ-၁၉ အမျ ိးသမီးအသင်း

- ဂိုးမရှိ

စင်ကာပူလက်ေရွးစင်အသင်းှင့် ေြခစမ်းပီးေနာက်ပင ို ်း

သုံးလနီးပါးကာမှ ိုင်ငံတကာေြခစမ်းပွဲကစားခွင့်ရသည့် ြမန်မာယူ-၁၉ အမျ ိးသမီးအသင်းသည် ရလဒ်ေကာင်းရယူ ိုင်ြခင်းမရှိဘဲ

ံးပွဲ ကံေတွခဲ့သည်။

အာရှေြခစစ်ပွဲ

ေအာင်ြမင်ထားသည့် ှစသ ် င်းေြခစမ်းကစားြခင်းြဖစ်ေသာ ေကာင့် ြမန်မာအသင်းအတွက်ေရာ ဗီယက်နမ်အသင်း အတွက်ပါ အကျ ိးရှိသည့် ေြခစမ်းပွဲြဖစ်ခဲ့သည်။

ြမန်မာယူ-၁၉ အမျ ိးသမီးအသင်းသည် ြမတ်ိုးခင်၊

စန်းေသာ်ေသာ်၊ ဇူးလတ်နဒီ (ဂိုး)၊ ြဖြဖဝင်း၊ ေမဖူးကို၊ ွယ်နီဝင်း၊ ပုံပုံြပည့်ေမာင်စသည့်

အမာခံကစားသမား

အများစုြဖင့် ပွဲထွက်ခဲ့ပီး ဗီယက်နမ်အသင်းကို ရင်ဆိုင်ခဲ့

ြမန်မာယူ-၁၉ အမျ ိးသမီးအသင်း တိုက်စစ်မှး စန်းေသာ်ေသာ် ဗီယက်နမ်ဘက်သို ထိုးေဖာက်ေနစ်။

သည်။ ဗီယက်နမ်အသင်းမှာလည်း ပွစ ဲ ကတည်းက ြမန်မာ

အားြမငေ ့် သာ်လည်း ပွရ ဲ လဒ်ကေ ို ြပာင်းလဲင ို ြ် ခင်း မရှခ ိ ေ ဲ့ ပ။

အြပန်အလှန်ရရှိခဲ့သည်။

ဗီယက်နမ်အသင်းအတွက်

ဒုတိယပွဲကို ေအာက်တိုဘာ ၁၃ ရက် ညေန ၆ နာရီခွဲ

ရရှိသည့်အခွင့်အေရးအချ ိကို

ပရိသတ်များ အခမဲလ ့ ာေရာက် အားေပးိင ု မ ် ည်ြဖစ်သည်။

အသင်းကို

အြပန်အလှန်ကစားခဲ့ပီး

ဂိုးသွင်းခွင့်များ

အိုင်ဂိုးကို မိနစ် ၂၀ တွင် ငိုသီဗန်ဆုက သွင်းယူခဲ့သည်။

ြမန်မာအသင်းအေနြဖင့်

ြမန်မာအသင်းှင့် ဗီယက်နမ်အသင်းတို၏ ေြခစမ်းပွဲ

တွင် မလာသီရိကွင်း၌ ဆက်လက်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး သတင်း-င်းထက်ေဇာ်၊ ဓာတ်ပုံ-MFF

အသုးံ မချိင ု သ ် လို ဒုတယ ိ ပိင ု း် တွင် ေချပဂိးု ရရန် တိက ု စ ် စ်

လူငယ်ကစားသမားများ ထွက်ေပလာရန် တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်ယူ-၁၂ ပိင်ပွဲ ကျင်းပမည် ရန်ကုန် ေအာက်တိုဘာ ၁၁

လူငယ်မျ ိးဆက်သစ် ကစားသမားများ ထွက်ေပလာေစရန် ြမန်မာိင ု င ် ံ ကီးမှး၍

ရည်ရွယ်၍

ေဘာလုံးအဖွဲချပ်က

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊

အေြခခံပညာဦးစီးဌာနတို ပူးေပါင်း

ကျင်းပမည့်

တိုင်းေဒသကီးှင့်

ြပည်နယ်ယူ-၁၂ ေဘာလုံးပိင်ပွဲကို ေအာက်တိုဘာ ၁၉ ရက်မှ ၃၁ ရက်

ေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အသင်းများ ြဖစ်သည့် ရန်ကုန်၊ တနသာရီ၊ ပဲခူး၊

ဧရာဝတီ၊ မေလး၊ မေကွး၊ စစ်ကိုင်း၊

အထိ ရန်ကန ု ် မိရှိ သုဝဏြမက်ခင်းတု

မွန်၊ ရခိုင်၊ ကချင်၊ ချင်း၊ ကရင်၊ ရှမ်း

ယခုကျင်းပမည့်ပိင်ပွဲတွင် တိုင်း

ကယားှင့် ေနြပည်ေတာ်အသင်းတို

ကွင်း၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

(အေရှ)၊ ရှမး် (ေြမာက်)၊ ရှမး် (ေတာင်)၊

ေနာက်တန်းခံစစ်ေကာင်းမှာ

အသင်း

မန်ချက်စတာမိခံ ပိင်ဘက်မန်ယူ

ေအာင်လအန်ဆန်မှ

လက်ရှိမှာ မန်စီးတီးအသင်းအေန

ဝင်ေရာက်ယ ှ ် ပိင်မည်ြဖစ်ကာ အုပစ ် ု

မဲခွဲပွဲကို ေအာက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင် ြပလုပ်မည် ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိင ု င ် ံ ေဘာလုံးအဖွဲချပ်သည်

လူငယ်မျ ိးဆက်သစ် ကစားသမားများ

ထွကေ ် ပလာရန် လူငယ်ပိင်ပမ ွဲ ျားှင့်

ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိင ု င ် ံ ေဘာလုံးအဖွဲချပ်သည်

စီမံကိန်းများကို

အမျ ိးသားပိင်ပွဲအြပင် အမျ ိးသမီး

သက်ဆင ုိ ရ ် ာဝန်ကီးဌာနများ ြဖစ်ေသာ

ယူ-၁၂၊ ယူ-၁၃ှင့် ယူ-၁၄ ပိင်ပွဲများ

အားကစားဝန်ကီးဌာနတိ ု င ှ ့် ပူးေပါင်း

င်းထက်ေဇာ်

လူငယ်ဖွံဖိးေရး တိုးြမင့်

ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပီး

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကျန်းမာေရးှင့် ကာ

ပိင်ပွဲများ

စ်ဆက်မြပတ်

ပိင်ပွဲကိုလည်း

ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

(၆၃)ကိမ်ေြမာက် ေြမဇင်းသမထ ဝိပဿနာ (၄၅)ရက် တရားစခန်း (၆၃)ကိမ်ေြမာက် ေြမဇင်းသမထ ဝိပဿနာ (၄၅)ရက် တရား စခန်းကို ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိ၊ မိကီးကုန်းရိပ်သာ ရပ်ကွက်၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေဗာဓိေအးငိမ်းရိပ်သာဆရာေတာ်

သတင်းစာ၊ စာမျက်ာှ (၂၄)၌ ေရှေန

စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၃၆)၊ ေနြပည်ေတာ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ေခယူြခင်း

ဦးပိင ု စ ် းု ိ သူ ပါ(၃)ဦး၏ အများသိေစရန်

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ေငွလုံးေငွရင်းခွင့်ြပရန်ပုံေငွ

ေကာ်ြငာတွင် ေအာင်ေဇယျ(၄)လမ်း

ြဖင့် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ၊ ုံးအမှတ်(၃၆)၊ ဥတရသီရိခိုင် ေပ(၆၆x၄၂x၃၆)

ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန် ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ ရက်ေန့ထတ ု ် ေကးမုံ

အစား (၂)လမ်းဟု ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန်  ။

အရှငေ ် ကလာသ၊ ဆရာေတာ် အရှငပ ် ညာဒီပ အရှငသ ် ြူ မတ်စ ှ ပ ် ါးတိမ ု ှ

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်

ေြမဇင်းဆရာေတာ် ကီး၏ နည်းနာနိဿယအတိင ု ်း သမထဝိပဿနာ

ကားေရာင်းမည်

(၄၅)ရက်တရားစခန်းကို (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ သီတင်းကတ်လြပည့်ေကျာ် ၁၁ ရက်) ၂၄-၁၀-၂၀၁၉ရက် (ကာသပေတးေန့)တွင် ဖွငလ ့် စ ှ ြ် ပသေပး သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ တရားစခန်းဝင်ေရာက်လိုေသာ ေယာဂီများ၊ မည်သည့်ဝင်ေကး၊ စရိတ်စက မည်သည့်အလှမှထည့်ဝင်လှဒါန်း စရာမလိုဘဲ ကိတင်စာရင်းေပးဝင်ေရာက်ိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်

ုံးဖုန်း ၀၉-၄၄၃၀၃၅၇၅၇၊ ဆရာေတာ်အရှင်ေကလာသ ၀၉-၂၀၃၃၃၄၄၊ ဆရာေတာ်အရှငပ ် ညာဒီပ ၀၉- ၂၅၀၆၆၆၂၀၆၊ ဆရာေတာ်အရှင်ပညာ- ၀၉-၄၂၈၀၂၉၂၁၉

လူေပျာက်ေကာ်ြငာ

ကန်မ ေဒသန်းသန်းေအး [၁၂/သဃက(ိင ု )် ၀၂၅၀၆၉] ၏သမီး မပပလင်

အသက်(၁၇)ှစ်သည် ၉-၁၀-၂၀၁၉ ရက် (ဗုဒဟူးေန့)

(၁)နာရီခတ ဲွ င ွ ် အိမမ ် ှ ဦးေလးအိမသ ် ုိ သွားမည်ဟေ ု ြပာဆိ၍ ု ထွကသ ် ာွ းပီး ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိပါလင် ဖုန်း ၀၉-၇၇၇၇၁၄၀၁၅၊ ၀၉-၇၇၇၇၁၄၀၁၃၊ ၀၉-၇၆၈၅၅၆၅၀၆ သို အေကာင်းကားေပးကပါရန် ေမတာရပ်ခအ ံ ပ်ပါသည်။ လက်ခထ ံ ားသူရပ ိှ ါက ဥပေဒအရ အေရးယူ မည် ြဖစ်ပါသည်။

Mark II GX 110-6070132 Colour Gold 1N/5xxx Model 2002 late ုပ်ေြပာင်း ၂၈၇-သိန်း Ph:09-444457488, 09-660005856

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

မဂလ  ာဒုံ မိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ်

RCC (၃)ထပ် ေရ၊ မီး၊ အိမ်သာအပါအဝင် အေဆာက်အဦ(၁)လုံး တည်ေဆာက်ြခင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်

ေအာက်ပါအတိုင်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန်

ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်(က) တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့် - ၂၂-၁၀-၂၀၁၉ ရက်မှ ၄-၁၁-၂၀၁၉ရက် ေန့ရက်

(ုံးချ ိန်အတွင်း)

(ခ) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် ေန့ရက် ေနရာ

- စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ(် ၃၆)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ (ုံးချ ိန်အတွင်း)

၂။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အချ ိန်ထက်ေကျာ်လန ွ တ ် င်သင ွ း် သည့် ေလာက်လာများကိ  ု ထည့်သွင်း ၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ဖုန်း-၀၆၇-

၅၂၀၀ စ/ ေပ၊ အတိုင်းအတာ ေပ(၈၀X၆၅)

၃-၄၁၈၅၃၁ သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

လမ်းှင့် ၂လမ်းေထာင့၊် ေရနံ့သာစံြပရပ်ကက ွ ၊် မဂလာဒုံမိနယ်၊ ဦးအုန်းေက (HGU-၁၂၇ ၆၉၇) အမည်ေပါက် ေြမအမျ ိးအစား ှစ(် ၆၀) ဂရန်ေြမအား မဂလာဒုံမိနယ် တရားုံး၏ တရားမကီးမအမှတ် -၅၆/၂၀၁၉ (၂၅-၇-၁၉) စီရင်ချက်င ှ ့် ဒီကရီအရ ဦးသီဟစိးု မှ တရားလို ြပလုပ်၍ေြမကွက်၏ မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ ေြခရင်းဘက်ြခမ်း ေပ(၄၀X၆၅)အကျယ်ရှိ ေြမကွကအ ် ား အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ်ဆို ရန်အမိန့်ရရှခ ိ ဲ့ ပီး တရားမဇာရီမအမှ  တ-် ၄၉/ ၂၀၁၉(၂၆-၈-၁၉)ကိုတင်ြပ၍ တရားပိင် ဦးအု န ်း ေက ၊

ဦးေဝလ ံ ဖိးတို ကုိ ယ ် စား

တရားုးံ ဘီလစ် ေဒုလ ု င်  [၁၂/ဥကမ(ိင ု )် ၀၀၄၉၃၄]မှ ဘီလစ်ခန့်စာ တရားုံးအမိန့် ှစ်(၆၀)ဂရန်မူရင်းတိုကို တင်ြပ၍ ေြမကွက် ၏အစိတအ ် ပိင ု း် ေပ(၄၀X၆၅)အား အေရာင်း အဝယ် စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလာက် ထားလာရာ တရားဝင်ခင ို လ ် ေ ုံ သာအေထာက် အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ ် ိင ု ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းအတိင ု း် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက် အဆိုြပလာ Expression of Interest (EOI) ေခယူြခင်း

၁။ ေတာင်ကီးမိ၊ ရပ်ကက ွ (် ၂၂)ရပ်ကက ွ သ ် ို သန့်ရင ှ ်းေသာေသာက်သုံးေရအား ေခတ်မီ နည်းစနစ်ြဖင့် ရာန်းြပည့်ြဖန့် ေဝေပးိုင်ေရးေဆာင်ရွက်လိုပါ၍ ြမန်မာိုင်ငံသား

လုပင ် န်းရှငမ ် ျားထံမ(ှ ၁၀၀%)ရင်းှးီ ြမပ်ေ ံှ ဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ေ ် ရးအတွက် ေဆာင်ရက ွ မ ် ည့် လုပင ် န်းှငပ ့် စ ုံ မ ံ ျားကို စိတဝ ် င်စားမအဆိြု ပလာ (EOI)တင်ြပရန် ေကညာေခယူအပ်ပါ သည်။

၂။ မိေရေပးေဝေရးလုပင ် န်း ေဆာင်ရက ွ ရ ် န် စိတဝ ် င်စားမ အဆိြု ပလာ တင်သင ွ ်းမည့် ဒီဇင ို ်းပုစ ံ မ ံ ျား၊ အေသးစိတစ ် မ ီ ခ ံ ျက်င ှ အ ့် တူ (Power Point)ြဖင့် ရှင်းလင်းတင်ြပိင ု ေ ် ရး ြပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်ထားရှိရမည် ြဖစ်ပါသည်-

(က) ေတာင်ကီးမိ၏ ေရလိအ ု ပ်ချက်အား ရာန်းြပည့် လမ်းြခံမရှေ ိ စေရးေဆာင် ရွက်မည့်အစီအမံ

(ခ) ေရအရင်းအြမစ်များအား ေရရှည်ထိန်းသိမ်းမည့်အစီအမံ

(ဂ) ေွရာသီေရထွက ် န်  းကျဆင်းချ ိန်တင ွ ် ေရြပတ်လတ်မမရှ  ေ ိ စေရးေဆာင်ရက ွ ် မည့်အစီအမံ

(ဃ) သတ်မှတ်အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ သန့်ရှင်းသည့် ေသာက်သုံးေရအား ြဖန့်ေဝေပးိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအမံ

စ်းစားေပးမည် မဟုတ်ပါ။

-ေရနံ့သာစံြပ၊ ေြမကွကအ ် မှတ် ၁၀၊ ဧရိယာေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၁၀၊ စကားဝါ

ေတာင်ကီးမိအား သန့်ရှင်းေသာ ေသာက်သုံးေရေပးေဝေရး

ကုမဏီသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များအေပ အေြခခံ၍ အဆိုြပမည့်

- ၁-၁၁-၂၀၁၉ ရက်မှ ၁၄-၁၁-၂၀၁၉ ရက် (၁၂:၀၀)နာရီအထိ

(ဂ) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်

ရှမ်းြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးဌာန

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

အများသိသာိုင်ပါရန်

ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်ေလးေဒါင့်ကန်၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၈၈)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၈) ဧကရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပရှိ အေဆာက်အအု(ံ အိမသ ် ုံးလပ်စစ်မတ ီ ာ အပါအဝင်အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်)တိက ု ုိ အမည်ေပါက်ပင ုိ ရ ် င ှ ် ဦးေဇယျာေကျာ် [၃/ဘအန(ိင ု )် ၁၉၅၁၄၆]ထံမှ က်ပ ု ၏ ် အမသည် ေဒွဲွဲသန်း [၁၂/ပဇတ (ိုင်)၀၂၃၂၈၄]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပသည့် တန်ဖိုးေငွများအနက်မှ အချ ိအဝက်ကို ေရာင်းသူအား ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်၊ အေဆာက်အအုံတိုှင့် ပတ်သက်ပီး အကျ ိးခံစားခွင့်ရှိသည်ဆိုသူများသည် ဤသတင်းစာ ေကာ်ြငာပါရှိသည့် ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က်ုပ်ထံကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက် မည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးစီးအထေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစအပ်ပါသည်။ န်ကားချက်အရဦးြမစိုးဦး(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၀၈၁) အမှတ်(၅၈)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

(င) ေရသန့်စင်စနစ်ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအမံ

(စ) စနစ်ကျေသာ ေရြဖန့်ေဝစနစ်ှင့် ေရမီတာစနစ်ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအမံ (ဆ) ေရခွန်ေကာက်ခံမည့်စနစ်

(ဇ) ေရရှည်ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမည့်အစီအမံ

(ဈ) တိုးချဲေရေပးေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအမံ

၃။ စိစစ်ေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီအား မိမိလုပ်ငန်းပုံစံှင့်ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ရက် အတွင်းရှင်းလင်းတင်ြပရမည်။

၄။ ေရွးချယ်ခရ ံ သည့် အဆိြု ပလာများကိသ ု ာ လုပင ် န်းအပ်ှံ ေဆာင်ရက ွ  ် င ို ေ ် ရးအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ဆက်လက်ေရွးချယ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၅။ အဆို ြ ပလာများကို ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ရက် ညေန(၄:ဝဝ)နာရီ ေနာက် ဆုံး ထား၍

ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီ(ရှမး် ြပည်နယ် စည်ပင်သာယာေရးဌာနုးံ )သို လူကယ ုိ တ ် င ုိ ြ် ဖစ်ေစ၊ စာတိုက်မှြဖစ်ေစ ေပးပိုတင်သွင်းိုင်ပါသည်။

၆။ စိတ်ဝင်စားမအဆိုြပလာတင်သွင်းိုင်ေရးအတွက် အဆိုြပလာပုံစံှင့်အေသးစိတ်

အချက်အလက်များကို ရှမ်းြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ ေတာင်ကီးမိတွင် ုံးချ ိန်အတွင်း ရယူိုင်ပါသည်။ (ဖုန်း-၀၈၁-၂၁၂၃၉၁၅)

ေတာင်ကီးမိေရေပးေရးလုပ်ငန်းကီးကပ်မေကာ်မတီ

ရှမ်းြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးဌာန၊ ေတာင်ကီးမိ

ေကာ်ြငာစာ (အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃) ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမအမှတ်-၁၄၇ ကွယလ ် န ွ သ ် ူ ေဒေဌးေဌးရီ(ခ)ေဒေမစိုး(ဘ)ဦးကာဆင်၏ ကျန်ရစ်ခဲ့ ေသာ ပစည်းများှင့် စပ်လျ်းသည့်အမ ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ်၊ ကန်/ေြမာက် ရပ်ကက ွ ၊် အထက်မေလးလမ်းသွယ(် ၃)လမ်း၊ ေြမညီထပ်၊ အမှတ(် ၁၆) ၌ ေနထိုင်ခဲ့ေသာ ကွယ်လွန်သူ ေဒေဌးေဌးရီ(ခ)ေဒေမစိုး၏ ကျန်ရစ်ေသာ ပစည်းေပ၌ အေမွထန ိ း် လက်မတ ှ ထ ် တ ု ေ ် ပးပါမည့အ ် ေကာင်းှင့် ေဒချ ိချ ိမာ ကအေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒအရ ေလာက်ထားသြဖင့် ဤအမကို ၂၀၁၉ခုစ ှ ၊် ိဝ ု င်ဘာလ ၁၄ရက် (၁၃၈၁ခုစ ှ ၊် တန်ေဆာင်မန ု ်းလြပည့ေ ် ကျာ် ၄ရက်)၊ နံနက် ၁၀နာရီတင ွ ် ဆိင ု ဆ ် ို ကားနာရန် ချ ိန်းဆိထ ု ားသည်ြဖစ်ေသာ ေကာင့် ထိက ု ယ ွ လ ် န ွ သ ် ူ ေဒေဌးေဌးရီ(ခ)ေဒေမစိုး၏ ကျန်ရစ်ေသာ ပစည်း များတွင် အကျ ိးစီးပွားသက်ဆိုင်သည့် အဆိုရှိသူတိုအား အဆိုပါအမတွင် ၎င်းတို (လာေရာက်ဆိုင်ဆိုရန် သင့်ေလျာ်မည်ဟုထင်ြမင်လင်)ဆိုခဲ့ေသာ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ၊် ိဝ ု င်ဘာလ ၁၄ ရက် (၁၃၈၁ ခုစ ှ ၊် တန်ေဆာင်မန ု ်းလြပည့ေ ် ကျာ် ၄ ရက်)၌ မိမက ိ ယ ုိ တ ် င ုိ ေ ် သာ်လည်းေကာင်း၊ ကိယ ု စ ် ားလှယတ ် စ်ဦးဦးအား ြဖင့ေ ် သာ်လည်းေကာင်း၊ လာေရာက်ဆင ို ဆ ်  ို င ို ရ ် န်င ှ ့် အေမွထန ိ ်းလက်မတ ှ ် မထုတေ ် ပးမီမတ ှ တ ် မ်းများကို ကည့ ် ရန်  အေမွဆက်ခြံ ခင်းအက်ဥပေဒပုဒမ ် ၂၈၃ှင့်အညီ ဆင့်ဆိုလိုက်သည်။ လာေရာက်ြခင်းမရှိ ပျက်ကွက်ခဲ့လင် ုံးေတာ်က ေဒချ ိချ ိမာ၏ ေလာက်လာအေပ၌ စစ်ေဆးေဆာင်ရက ွ ် ပီးလင် ၎င်းအမအေကာင်းအရာတွင် စီရင်ချက်ချမှတ်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၇ ရက်တွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ် ိုက်ှိပ်၍ က်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (မန်ေဟာက်ျန်) တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၃) အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း ေနြပည်ေတာ်၊ ဒကိဏခိုင်၊ ဇမ သီရိ မိနယ်၊ သေြပကုနး် ရပ်ကက ွ ၊် ေြမ တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁/သေြပကုန်း၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၂၃၄)၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၂) ဧကရှိ ဦးထွ န ်း က ယ် အ မည် ေပါက် ပါမစ် ေ ြမကွ က ် အား ေဒ မာရီ ( ဘ) ဦးထွန်းကယ်[၉/ပမန(ိုင်)၂၁၅၂၅၉]မှ ေြမေပးမိန့် ၊ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ တရားုံးကျမ်းကျ ိန်လာအမှ  တ(် ၁၉၆၃/ ၂၀၁၉)၊ ှစ်ဦးသေဘာတူ ကတိဝန်ခံ ချက်၊ ေလာက်ထားသူ၏ ဝန်ခက ံ တိြပ ချက် ၊ ို င ် ငံ သားစိ စ စ် ေရးကတ် ြ ပား၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း၊ ရပ်ကွက် ေထာက်ခံချက်၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက် မူရင်းများတင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်သစ် ေလာက်ထားလာရာ ကန့်ကွက်လိုသူ များအေနြဖင့် တရားဝင်ပင ုိ ဆ ် င ုိ မ ်  စာချပ် စာတမ်းများ၊ တရားုးံ အမိန့်ဒက ီ ရီများ ြဖင့် အေထာက်အထား ခိင ု လ ် စ ုံ ွာတင်ြပ ပီး ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၁၅) ရက်အတွငး် ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာ ယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမက ံ န ိ း် ှငေ ် ့ ြမ စီမခ ံ န့်ခမ ဲ ွ ဌာနသိ   ု လာေရာက် ကန့်ကွက် ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက ဌာနမှလပ ု ထ ် းံု လုပ် နည်းှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

မွန်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ လုံြခံေရးှင့်နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန မွန်ြပည်နယ်ဖွံဖိးမကီးကပ်ေရးုံး၊ ေမာ်လမိင်မိ ေဒသဖွံဖိးေရးလမ်း၊ တံတားလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

၁။ မွနြ် ပည်နယ်အတွင်း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ၊် မွနြ် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ရန်ပုံေငွြဖင့် ေဆာင်ရွက်မည့် ေဒသဖွံဖိးေရး လမ်း၊ တံတားလုပ်ငန်းများ ြဖစ်ေသာ ေြမလမ်း(၁)လမ်း၊ ေြမသားလမ်းှင့် ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း (၁)လမ်း၊ ဂဝံလမ်း (၁)လမ်း၊ ကတရာထပ်ပးုိ လာခင်းြခင်း(၁)လမ်း၊ ကွနက ် ရစ် တံတား (၄)စင်း၊ Box Culvert (၂)စင်း လုပ်ငန်းများအား တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရက ွ မ ် ည်ြဖစ်၍ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ား လုပင ် န်းရှငမ ် ျားထံမှ အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ ၂။ လုပင ် န်းတင်ဒါေလာက်လာများကို ေအာက်ပါအစီအစ်အတိင ု ်း ေရာင်းချ မည်ြဖစ်ပါသည်။ (က) စတင်ေရာင်းချရမည့် - ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ရက်၊ ၉:၃၀ နာရီ ေန့ရက်/အချ ိန် (ခ) အေရာင်းပိတ်မည့် - ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ရက်၊ ၁၆:၃၀ နာရီ ေန့ရက်/အချ ိန် (ဂ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေနာက်ဆုံး - ၁၈-၁၁-၂၀၁၉ရက်၊ ၁၆:၃၀ နာရီ တင်သွင်းရမည့်ေန့ရက်/အချ ိန် (ဃ) ေရာင်းချမည့်/တင်သွင်းရမည့် - မွနြ် ပည်နယ်ဖွံဖိးမကီးကပ်ေရး ေနရာ ုံး၊ ေမာ်လမိင်မိ။ ၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက မွန်ြပည်နယ်ဖွံဖိးမ ကီးကပ်ေရးုံး၊ ဗဟိုလမ်း၊ စစ်ကဲကုန်းရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ ဖုန်း ၀၅၇-၂၄၇၈၀ သိုုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

အထက(၁)အလုံ (၁၅)ကိမ်ေြမာက် ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ပွဲ ရန်ကန ု ် မိ၊ အလုံ မိနယ်၊ အထက(၁)ေကျာင်းတွင် တာဝန် ထမ်းေဆာင်ခဲ့ဖူးေသာ ရပ်နီး/ရပ်ေဝး ဆရာ/ဆရာမများအား တပည့ေ ် ကျာင်းသား/ေကျာင်းသူေဟာင်းများက စုေပါင်းဂါရဝြပ ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ကမည်ြဖစ်ပါေသာေကာင့် အခမ်းအနားသို ကေရာက်ချ ီးြမငပ ့် ါရန်င ှ ့် ဆုံးမဩဝါဒစကား မက်ကားေပးိင ု ပ ် ါ ရန် ိုေသေလးစားစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ေန့ရက် - ၂၁-၁၁-၂၀၁၉ရက်(ကာသပေတးေန့) အမျ ိးသားေအာင်ပွဲေန့ အချ ိန် - နံနက် ၁၀:၀၀နာရီ ေနရာ - အထက(၁)အလုံခန်းမ ဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင်ရန် ေနာ်အယ်ဆဲထွန်း - ၀၁-၂၂၀၅၉၈ ဦးတင်ေမာင်ဝင်း(ကာတွန်းေလနီကမ်း)- ၀၉-၇၉၉၆၇၇၅၇၆ ေဒွယ်ွယ်ေအာင် - ၀၉-၇၈၈၄၇၂၆၉၅ ဦးေမာင်ေမာင်ေထွး - ၀၉-၄၄၃၀၈၅၅၇၁ ြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီ ဦးသိန်းြမင့်[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၃၇၆၂] ဖုန်း-၀၉-၃၂၂၃၉၁၀၇

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ

အမှ တ ် - ၁၁ေက၊ ေြမကွ က ် အ မှ တ ် - v၃၄၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-် ၆၈၊ လိပ်ကန် လမ်း၊ ကျ ီေတာ်ရပ်ကက ွ ၊် မဂလ  ာေတာင်န ွ ့် မိနယ်၊ ေဒလှလှဝင်း(ေအစီ-၀၅၉၁၅၅)၊ အမည်ေပါက် ှစ်(၉၀)ဂရန်ေြမအား အမည် ေပါက် ေဒလှလဝ ှ င်းှင့် ၎င်း၏ခင်ပန ွ ်း ဦးလှ ေရ ကွ ယ ် လ ွ န ် ြ ခင်း ၊ သားတစ် ဦးြဖစ် သူ ဦးေအာင်ခိုင်(လူပျ ိကီးဘဝြဖင့)် ကွယ်လွန် ပါသြဖင့ ် ကျန် သားသမီး ၊ ေမာင်  ှ မ များ ြဖစ်ေသာ ဦးေဇာ်ဝင်း[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၂၀၁ ၉၀]၊ ေဒ စန်း စန်း ဝင်း [၁၂/ကတတ(ို င ် ) ၀၀၆၀၄၄]၊ ဦးသိန်းဝင်း[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀ ၄၀၁၈]ှင့် ေဒလဲ့လဲ့ဝင်း[၁၂/ကတတ(ိုင်) ၀၀၆၀၄၅]တိထ ု မ ံ ှ GPအမှတ-် ၁၉၃၁၅/ ၂၀၁၉ (၂၅-၄-၂၀၁၉)ရသူ သားတစ်ဦးလည်းြဖစ်သူ ေလာက်ထားသူလည်းြဖစ်သူ ဦးေကျာ်ေကျာ် ဝင်း[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၆၀၄၆]က ကျမ်း ကျ ိန် လ ာများ၊ ေသစာရင်း များ၊ ှ စ ် ( ၉၀) ေြမငှား စာချပ်ဂရန်မရ ူ င်းတိတ ု င်ြပ၍ ပိင ု ဆ ် င ို ် ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆရ ို န် ေြမပုက ံ ူးေလာက် ထားလာသြဖင့ ် တရားဝင် ခို င ် လုံ ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ သည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက် ိင ု ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက ပိင ု ဆ ် င ုိ ် ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆရ ို န် ေြမပုက ံ ူးေလာက် ထားလာြခင်းအား လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းအတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်

ြဖစ်ပါ

ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး

ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး (Third Party) အဖွဲဖိတ်ေခြခင်း

ဧရာချမ်းသာအဆင့်ြမင့်အိမ်ရာ၊ အမှတ်(၆၁)ရပ်ကွက်၊ ဧရာဝဏ်လမ်းမကီး၊ ဒဂုဆ ံ ပ ိ က ် မ်းမိနယ်တင ွ ် (၁၈)ထပ်၊ တိက ု အ ် ေဆာက်အအု(ံ ၄)လုံး၊ ေနာင်တင ွ ် အေဆာက် အအုမ ံ ျား ထပ်မတ ံ ိုးလာမည့် ကွနဒ ် အ ို မ ိ ရ ် ာတစ်ခအ ု တွက် အိမရ ် ာေနထိင ု သ ် မ ူ ျားပါဝင်ေသာ ေကာ်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ စည်းရန်ြဖစ်ပါသည်။ အဆင့ြ် မင့အ ် မ ိ ရ ် ာအတွက် သီးြခားလွတလ ် ပ် ေသာ (Third Party)အဖွဲ ေခယူြခင်းအား ယှ်ပိင်ေရွးချယ်သည့်စနစ်ြဖင့် ေရွးချယ် မည်ြဖစ်ရာ ေအာက်ပါအတိုင်း ယှ်ပိင်တင်သွင်းိုင်ပါေကာင်း ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ (၁) လုပ်ငန်းတာဝန်များ လက်ရှိြပာန်းထားေသာ ကွန်ဒိုဥပေဒှင့် အြခားဥပေဒ၊ ေဒသရဥပေဒများကို လိက ု န ် ာပီး အိမရ ် ာတွင် ေနထိင ု ေ ် သာသူများ၏လက်ငင်းအကျ ိး၊ ေရရှညအ ် ကျ ိးကို ရည်ရယ ွ ၍ ် ေခတ်စနစ်ြဖင့် လိက ု ေ ် လျာညီေထွမရှ  ေ ိ သာ (In House Rule) တစ်ရပ် ေရးဆွဲ ပီး အများလက်သင့ခ ်  ံ င ို ေ ် သာ အိမရ ် ာေကာ်မတီတစ်ရပ် ေပေပါက်လာေစ မေပျာက်ပျက်ေစဘဲ

တည်ေဆာက်ထားမများ ေရရှည်တည်တံ့ ခိုင်ခံ့လှပေနေစရန်။ ဖွဲ စည်းပီးေသာေကာ်မတီင ှ ့် တည်ေထာင်သက ူ မ ု ဏီ  ၊ ေပေပါက်လာမည့အ ် မ ိ ရ ် ာ အုပခ ် ျပ်ေရးအဖွဲ ကား ြဖစ်ေပလာမည့် အြငင်းပွားမများကို ေကာ်မတီဖဲွ စည်းပီး အချ ိန်မှ (၃)ှစ်အထိ တာဝန်ယူေပးရန်။ အရည်အချင်း ဥပေဒများေစ့စပ်စွာသိရန ှိ ားလည်ပီး၊ စာရင်းပိင ု ်းဆိင ု ရ ် ာများ သိရန ှိ ားလည်ရမည်။ လူအများှင့် ေစ့စပ်ေဆွးေွးညိင်းေသာ လုပ်ငန်းြဖစ်သြဖင့် ထိုလုပ်ငန်းစ် သေဘာတရား ကမ်းကျင်မရှ  သ ိ ူ လူပဂ ု ိလ်များြဖင့် ပါဝင်ဖွဲစည်းထားေသာ တစ်သီး ပုဂလ (သို) ထိုထက်ပိုေသာသူများ ပါဝင်ရမည်။ မိမိတို ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ဖူးေသာအလုပ်များကို တင်ြပိုင်ရမည်။ (၃) ေလာက်လာတင်ရန် ဖုန်းြဖင့ြ် ဖစ်ေစ၊ လူကယ ို တ ် င ို ြ် ဖစ်ေစ လာေရာက်စစ ုံ မ်းိင ု သ ် ည်။ အပီးသတ် အဆို ြပလာတင်ြခင်းကို ၂၅-၁၀-၂၀၁၉ ရက် (ေနာက်ဆုံး) လူကိုယ်တိုင် လာေရာက် တင်ရမည်။ လိပ်စာ ချမ်းသာေရေြမေဆာက်လုပ်ေရးကုမဏီလီမိတက်(အေရာင်းြပခန်း) ၈ဒီ#၀၁-၀၁၊ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒို၊ ဧရာဝဏ်လမ်းမကီး၊ (၆၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၉၆၀၁၈၂၆၀၀၊ ၀၉-၉၆၀၁၈၂၈၀၀

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ကက်ေြခနီဗဟိေ ု ကာင်စတ ီ င ွ ် ကက်ေြခနီလပ်  ရာှ းမှင့် ဆက်စပ်

သည့် လူမအဖွ  ဲ အစည်းများမှ ကိယ ု စ ် ားလှယ(် ၁၀)ဦးကို ေကာင်စီ ဝင်များအြဖစ် ထည့်သွင်းဖွဲစည်းိုင်ရန်အတွက် ြပည်ေထာင်စု အဆင့အ ် သင်းအဖွဲ မှတပ ် တ ုံ င်ထားရှေ ိ သာ လူမအဖွ  ဲအစည်းများ အေနြဖင့် ြမန်မာိင ု င ် ံ ကက်ေြခနီအသင်း၊ ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၃၀၃၇ ၉၇၀၊

အီးေမးလ်

hlashwe@redcross.org.mm၊ yemin@

redcross.org.mmသို ၂၁-၁၀-၂၀၁၉ ရက် ေနာက်ဆုံးထားကာ

စုစ ံ မ်းေမးြမန်းိင ု ပ ် ါသည်။

ြမန်မာိင ု င ် ံ ကက်ေြခနီအသင်း

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာစာ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးက ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၁/အေနာ်မာရပ်

ကွက်၊ အေနာ်မာ(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၃၈/ခ)၊ (၄)လာ၊ တတိယထပ်ဟုေခတွင်ေသာ

တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းတွင် တပ်ဆင်ဆက်သွယ်ထားေသာ အကျ ိးခံစားခွင့်များ အားလုံးကို ပိင ု ဆ ် င ုိ သ ် ည်ဟု အဆိြု ပကာ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမး် လာသူ ေဒေအးေအး တိုး [၁၂/လမတ(ိင ု )် ၀၃၁၅၈၄] ထံမှ ဝယ်ယရ ူ န် သေဘာတူခဲ့ ကပီး တိက ု ခ ် န်းတန်ဖိုး၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွများအြဖစ် ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့် တစ်စုံတစ်ရာရှိေကာင်း

ကန့်ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားများကို ယူေဆာင်၍

ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင် ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ-

ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေဒခင်အိအိေအာင်(LL.B,D.I.L)

မီး သ တိ ြပ

တိုက်(၃)၊ အခန်း(၂၉)၊ ြပည်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၆၄) ကမာရွတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၆၅၉၂၈၁၊ ၀၉-၇၃၁၃၆၀၁၉

ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ သာယာကုန်းရပ်ကွက်၊ စံပယ်လမ်း၊ တိုက် အမှတ(် ၁၁)-A/2၊ အခန်း(၀၁၂) တိက ု ခ ် န်း ှင့် ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ် အားလုံးကို အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင် ဦးeာဏ်လင်း[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၆၄၆၀]က အေရာင်း အဝယ်အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယပ ူ င ုိ ဆ ် င ုိ ခ ် ့ဲ ပီး အပ်အရှငး် ကင်းရှငး် စွာ လဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသည့်အတွက် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န် တိက ု ခ ် န်းတန်ဖးုိ ၏ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၅)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်ထံလာေရာက်ကန့် ကွက်ိုင်ပါ ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံး သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ သည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒခင်မာွယ် တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၉၁၉) အမှတ်-၅၀၊ (ပ)ထပ်၊ အခန်း(စီ-၆)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၈၁၁၄၉

အဆင့်ြမင့်အိမ်ရာအတွက်ေကာ်မတီဖွဲစည်းရန်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒလမိနယ်၊ မိမ(၃)ရပ်ကွက်၊ မင်းတန်းလမ်း၊ အမှတ် (၅၆၉)ေန ဦးေဇာ်မိုးိင ု [် ၁၂/ဒလန(ိင ု )် ၀၃၇၁၃၁]၏ လအ ဲ ပ်န်  ကားချက်အရ ေအာက်ပါ အတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးေဇာ်မးုိ ိင ု  ် င ှ ့် ေဒစုြမတ်င ို တ ် သ ို ည် အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းေန ထိင ု ခ ် ရ ့ဲ ာမှ ေဒစုြမတ်င ုိ သ ် ည် သားသမီး(၂)ဦးအား ချန်ရစ်ကာ ၄-၁၀-၂၀၁၉ရက်မစ ှ ၍ ေနအိမမ ် ှ မိမသ ိ ေဘာဆအေလျာက် ဆင်းသွားခဲသ ့ ြဖင့် ဇနီးအြဖစ်မှ စွန့်လတ်  ြပတ်စဲ ပီး ြဖစ်ေကာင်း၊ သားသမီး(၂)ဦးှင့်လည်း ပတ်သက်စပ်ဆိုင်ြခင်း မရှိေတာ့ေကာင်းှင့် ၎င်းှငပ ့် တ်သက်ေသာ ကိစအဝဝအား  ဦးေဇာ်မးုိ ိင ု မ ် ှ (လုံးဝ)တာဝန်ယေ ူ ြဖရှင်းေပးမည် မဟုတ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေအာင်ဆန်းဦး အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၃၉၄၈) တိုက်(၉/၁၀)၊ အခန်း(၁၀၁/ဘီ)ပထမထပ်၊ ၃၆လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၇၇၄၉၃၅၂၃၂

ကက်ေြခနီညလ ီ ာခံကို ၁၄-၁၁-၂၀၁၉ရက်တင ွ ် ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး၊

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်

Ayar Chantha Executive Condominium

(၂)

၂၀၁၅ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ်-၅၂။

ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်း ဥပေဒအရ (၁၃)ကိမ်ေြမာက်

ပါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက တရားဝင်ေရာင်းဝယ်ြခင်းကို ဆက်လက်ေဆာင်

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

မူလရည်ရွယ်ချက်များ

ဖိတ်ေခြခင်း

ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်

(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်)

ရန်။ အိမ်ရာတည်ေထာင်သူ၏

လူမအဖွဲအစည်းကိုယ်စားလှယ်များ

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ကျ ိကဆံရပ်ကွက်၊ ြမလမ်း၊ အမှတ်(၁၅)၊ (၆)ထပ် အေဆာက်အအုံ၏ ဆဌမထပ်၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x ၄၀) ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ေရ၊ မီး မီတာအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ် ့ ရပ်ရပ်အားလုးံ တိက  ု ု ိ တရားဝင် လက်ရပ ိှ င ုိ ဆ ် င ု ိ ် ပီး လေ ဲ ြပာင်း ေရာင်းချခွငရ ့် သ ှိ ူ ေဒေအးေအးလွင် [၁၂/ဗဟန(ိင ု )် ၀၄၈၇၃၃]ထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် တိုက်ခန်းတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေသာ စရန်ေငွအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည်ရ ့ က်မစ ှ ၍ (၇)ရက် အတွင်း ပိင ု ဆ ် င ို မ ် စာချပ်  စာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို လာေရာက်ကန့်ကက ွ ် ိင ု ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒ ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ သည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒသိမ့်ဇာနည်ေအာင် ေဒယ်ေမသိမ်း (ခ) ြမတ်စုရည် (LL.B)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၂၂၈) [LL.B,M.A(Business Law)] တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၀၃၉) အမှတ် (၂/၄၆)၊ မဟာေဗာဓိလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၇၃၁၄၅၈၅၉


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

လက်မှတ်ရြပည်သူ့စာရင်းကိုင်များ အာစရိယပူေဇာ်ပွဲကျင်းပမည်

ြမန်မာိုင်ငံလက်မှတ်ရ ြပည်သူ့စာရင်းကိုင်များ အပတ်စ်-၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉ ှင့် ၂၀ တိုမှ စုေပါင်း၍ ဆရာကီး၊

ဆရာမကီးများအား ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ကန်ေတာ့ပွဲှင့် အမှတ်တရ ေတွဆုံပွဲကို ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်

(တနဂေွေန့)၊ နံနက် ၉:၀၀ နာရီမှ ၁၂:၀၀ နာရီအထိ ရန်ကန ု ် မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ အမှတ်

(၁၇)ရှိ Mercure Yangon Kaba Aye ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်ရာ အထက်ပါ အပတ်စ်များမှ လက်မှတ်ရြပည်သူ့စာရင်း ကိင ု မ ် ျားအားလုံး တက်ေရာက်ကပါရန်င ှ ့် ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ပအ ွဲ တွက် အလှေငွများှငပ ့် စည်းများ ထည့ဝ ် င်လှဒါန်း လိပ ု ါက ဦးေမာင်ေမာင်ေအာင် ဖုနး် -၀၉-၅၀၈၅၁၃၁၊ ဦးြမတ်းုိ ေအာင် ဖုနး် -၀၉-၅၀၀၂၅၈၉၊ ဦးရဲရင့ဝ ် င်း ဖုနး် -၀၉-

၄၄၃၂၂၅၇၇၀၊ ေဒနန့်သန်းသန်းြမင့် ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၀၃၂၂၊ ဦးမျ ိးမင်းေထွး ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၀၃၄၉၊ ေဒခင်မျ ိးြမတ်

ဖုနး် -၀၉-၄၂၁၀၂၆၁၁၆၊ ဦးေနလင်းေအာင် ဖုနး် -၀၉-၅၀၆၉၇၄၁ှင့် ဦးေကျာ်ထန ွ း် ေအာင် ၀၉-၅၀၈၁၃၄၆ တိုထံသို ဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင်ေကာင်း အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း

အလှကုန်ပစည်းမျ ိးစုံ အြမန်ေရာင်းရန်ရှိသည်

ေကာ်ြငာ

မှန်ဘီို ၂ခု၊ စင် ၃ခု အပါအဝင် (၃၇)သိန်းြဖင့် ေရာင်းမည်။ မှတ်ချက် ဒိတ်ေအာက်များ မဟုတ်ပါ လက်ရှိလုပ်ေနဆဲ

ဗဟန်းမိနယ်၊ ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက်၊ အေနာက်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ အမှတ်(၃၅)

ကမာရွတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၄၁၂၂၅

တည်ရရ ှိ ာ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ ် အမှတ်၃၅အိပ်ချ်၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၂၄၊

အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လဲစာအမှတ်-

ေြမအမျ ိးအစား ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ၊ အမည် ေပါက် ေဒကျင်ေငွ[၁၂/ဗဟန(ိင ု )် ၀၄၅၆ ၉၅] ေြမကွကြ် ဖစ်ပါသည်။ အမည်ေပါက် ေဒကျငေ ် ငွ

၁၇၈၁၃/၂၀၁၄ အား ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း

(မိခင်)သည် ၂-၉-၂၀၁၄ရက်တွင်လည်း ေကာင်း၊ ဦးထွန်းစိန်(ဖခင်)သည် ၂၃-၄၁၉၉၆ ရက်တွင်လည်းေကာင်း ကွယ်လွန် သြဖင့် ေဒသန်းသန်းဝင်း[၁၂/ဗဟန(ိုင်) ၀၄၃၅၅၁]မှ တစ်ဦးတည်းေသာသမီးေတာ်စပ် ေကာင်းှင့် ကွယလ ် န ွ သ ် မ ူ ဘ ိ များ၏ တရား ဝင်အေမွဆက်ခံသည့် သမီးအရင်းတစ်ဦး အြဖစ်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း ၎င်းတစ်ဦးတည်းမှလ၍ ွဲ အြခားအေမွဆက်ခံ ပိင ု ဆ ် င ုိ မ ် ည့သ ် တ ူ စ်ဦးတစ်ေယာက်မမကျန်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ေဒါပုံ မိနယ်၊ဝါဆိရ ု ပ်ကက ွ ၊် သီရရ ိ တနာလမ်း၊ အမှတ(် ၆)

ေန ဦးသန်းေဖ(ဘ)ဦးစံေငွ[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၁၂၅၈၁]သည် ရန်ကုန်မိ၊ မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ်၊ သေြပကုန်းရပ်ကက ွ ၊် (၁၂၃)လမ်း၊ အမှတ် (၃၇) ေန

ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး(ဘ)ဦးတင်ထွန်း[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၀၃၁၂၀]အား

၁-၇-၂၀၁၄ ရက် စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၊ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ် လဲစာအမှတ်-၁၇၈၁၃ အား ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေကာင်း ေကညာအပ်ပါ သည်။

ဦးသန်းေဖ[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၁၂၅၈၁]

ရှိပါေကာင်း၊ ၃၀-၇-၂၀၁၉ရက်၊ ဒဂုံမိနယ် တရားုံးကျမ်းကျ ိန်အမှတစ ် ်(၄၁၁၁/၂၀၁၉) ကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေထာက်ခက ံ ျမ်းကျ ိန်လာ(၂) ေစာင် ၊ အိ မ ် ေထာင် စု စာရင်း ၊ ေသဆုံး မ လက်မတ ှ ၊် ယင်းေြမ၏ဂရန်မရ ူ င်းတိ ု င ှ အ ့် တူ ေဒသန်းသန်းဝင်းကိယ ု စ ် ားGP အမှတ၂် ၃၄၅၀ / ၂၂-၇-၂၀၁၉ြဖင့ရ ် ရှသ ိ ူ ဦးေကျာ်ကက ို ထ ို က် [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၉၄၀၆၅]မှ ကိုယ်စား လှယလ ် အ ဲ ပ်သူ သက်ရထ ှိ င်ရှားရှေ ိ ကာင်းှင့် ကိယ ု စ ် ားလှယလ ် စ ဲ ာြပန်လည်ပ ု သ ် မ ိ း် ြခင်း မရှိေသးသည်မှာ

လုပင ် န်းအမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ် အမည်အမှတအ ် သားကို ပိင ု ဆ ် င ုိ ေ ် ကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက် ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေဈးကေလးရပ်ကွက်၊ ထီးတန်း အိမရ ် ာ၊ တိက ု (် ၃)၊ အခန်း(၀၀၅)၊ ေြမညီထပ်ေန ေဒသင်းသင်းိင ု [် ၁၄/ပသန (ိုင်)၀၂၅၅၅၅]၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများ သိေစရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

မှန်ကန်ေကာင်း ၂-၈-

၂၀၁၉ရက်စွဲပါ ကျမ်:ကျ ိန်လာတိုတင်ြပ၍ ပိင ု ဆ ် င ို ေ ် ကာင်း ေြမပုေ ံ ြမရာဇာဝင် ေလာက် ထားလာရာ တရားဝင်ခင ုိ လ ် ေ ံု သာ အေထာက် အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှ စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်း ှင့် ကန့် ကွက်မမရှိပါက ဌာနမှ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာ အပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

အသိေပးေကညာချက်

စင်ကာပူိုင်ငံမှ ေမာ်ေတာ်ယာ်များ တင်ေဆာင်လာသည့် M.V MODERN LINK V.76 သေဘာသည် ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ရက် ခန့်တွင် ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းသို ဆိုက်ကပ်၍ ကုန်ချလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေမာ်ေတာ်ယာ်ပင ို ရ ် င ှ မ ် ျားအေနြဖင့် သေဘာမှချပီးချ ိန်တင ွ ် မိမတ ိ ၏ ို ေမာ်ေတာ်ယာ်ပါ ပစည်းများကို ORIGINAL BILL OF LADING များ ယူေဆာင်လျက် လာေရာက်ကည့်စစ်  ေဆးရန် အသိေပးအပ်ပါသည်။ သေဘာဆိုက်ကပ်မည့် အချ ိန်ှင့် တံတားေနရာတိုကို အေသးစိတ် သိရလ ိှ ပ ုိ ါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လဖ ီ န ု း် နံပါတ်များ သို ဆက်သယ ွ စ ် စ ံု မ်း ေမးြမန်းိုင်ပါသည်ဖုန်း-၂၃၀၁၁၉၁၊ ၂၃၀၁၁၇၈ ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းဌာန ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ကျ ိကဆံရပ်ကွက်၊ ြမလမ်း၊ အမှတ်(၂၀)၊ (၆)ထပ် အေဆာက်အအု၏ ံ ဒုတယ ိ ထပ်(၃လာ)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၀ေပx ၄၀ေပ) ရှိ တိက ု ခ ် န်းှင့် ေရ၊မီး မီတာအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုံးတိက ု ို တရားဝင် လက်ရှိ ပိင ု ဆ ် င ို ် ပီး လဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့်ရှိသူ ဦးေအာင်ေကျာ်လင်း [၁၃/ကလန(ိုင်)၀၆၉၆၉၄]ထံမှ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် တိုက်ခန်းတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ြဖစ်ေသာ စရန်ေငွအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာ ပါသည်ရ ့ က်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင ု ဆ ် င ို မ ်  စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ို ထံသို လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒသိမ့်ဇာနည်ေအာင် (LL.B) ေဒယ်ေမသိမ်း (ခ) ြမတ်စုရည် အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၂၂၈) (LL.B,M.A(Business Law)) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၀၃၉) အမှတ်(၂/၄၆)၊ မဟာေဗာဓိလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၄၅၈၅၉

ထာ၀ရ ကုသိုလ် ရယူဖို သစ်ပင် စိုက်ပျ ိး ထိန်းသိမ်း စို

ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်စာချပ်အမှတ်-၄/၄၃၅၆/၂၀၁၁(၁၆-၅-၂၀၁၁) က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွ ေဒသင်းသင်းိင ု က ် အထက်ေဖာ်ြပပါ VENUS (ဗီးနပ်) တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကို လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်အြဖစ် ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ်စာတမ်းများ၊ မှတ်ပုံတင်ုံးတွင် ၁၆-၅-၂၀၁၁ရက်စွဲပါ မှတ်ပုံတင် စာချပ်အမှတ-် ၄/ ၄၃၅၆/၂၀၁၁အရ တရားဝင်မတ ှ ပ ် တ ံု င်သင ွ း် ထားပီး ၎င်း လုပင ် န်းအမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် မည်အမှတအ ် သားြဖင့် "ဆပ်ြပာအရည်၊ ဆပ်ြပာဆီ၊ အဝတ်ေလာ်ဆပ်ြပာှင့် ကိုယ်တိုက်ဆပ်ြပာခဲအမျ ိးမျ ိး၊ ဆပ်ြပာကရင်၊ ေခါင်းေလာ်ရည်အမျ ိးမျ ိး" တိုကို လုပ်ငန်းတံဆိပ်အြဖစ် ကပ်ှိပ်ေဖာ်ြပ၍ ဒီဇင ုိ း် အမျ ိးမျ ိး၊ အေရာင်အမျ ိးမျ ိး၊ အရွယအ ် စားအမျ ိးမျ ိးတိြု ဖင့် ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီးှင့်တကွ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်တစ်ဝန်းလုံးသို ြဖန့်ြဖးေရာင်းချလျက်ရပ ိှ ါသည်။ ယခုအခါ ေဈးကွကအ ် တွငး် တွင် အထက် ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းတံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကို ဆင်တူယိုးမှား တုပ ြပလုပ်၍ ေရာင်းချေနေကာင်း ြမင်ေတွသိရှိရပါသည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ အဆိပ ု ါ လုပင ် န်းတံဆပ ိ အ ် မည်အမှတအ ် သား တစ်ခလ ု းံု ကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ၊ တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ြဖစ်ေစ၊ တုပြခင်း၊ ဆင်တယ ူ းုိ မှား၊ ထင်ေယာင်ထင်မာှ း ြပလုပြ် ခင်းတို လုးံ ဝ မြပလုပ် ကပါရန်င ှ ့် အကယ်၍ ြပလုပပ ် ါက ထိခက ို န ် စ်နာမအရပ်ရပ်အတွက် တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ တရားစွဲဆို အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒေအးသီတာေမာ်(LL.B,D.B.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၂၉/၂၀၁၂) အမှတ်(၄)၊ ဦးစံွန့် လမ်း၊ စမ်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၈၂၂၁

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ(၁၁)လမ်း၊ အမှတ်(၄၇၀/က)၊ (၁)ခန်းတည်း RC(၆)ထပ်တိုက်၏ တတိယထပ်(၄)လာအခန်း၊ ဧရိယာ(၉၁၈)စတုရန်းေပ၊ ှစ(် ၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွကေ ် ပရှိ တိက ု ခ ် န်းှင့် ၎င်းတိက ု ခ ် န်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်၍ လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ ေဒစိုးစိုးြမင့[် ၁၂/ သကတ(ိုင်)၀၈၃၁၀၉]ထံမှ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးေအာင်ကိုက[ို ၁၂/သလန(ိုင်)၁၂၃၆၂၁]၊ ေဒေဆွဇင်ထွန်း[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၃၄၀၀]တိုက အပီး အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ကန့်ကွက်လိုသူများရှိလင် တိကျခိုင်လုံေသာ စာရွက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကညာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေန့ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန့်ကွက်မည့် သူမရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ မ ် ည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ သည်။ ဦးေအာင်ကိုကို၊ ေဒေဆွဇင်ထွန်းတို၏ လဲအပ်န်ကားချက်များအရဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၀၅၁) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph:01-246869,09-450023651 Ph:09-254508917 Ph:09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကီးြမန်သစ်ပင် စိုက်ပျ ိးလင် စွမ်းအင်လည်းရ ြပည်လည်းလှ


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း ၁။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း

ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနေအာက်ရှိ

ပတ်စ်ပိုေပျာက်

Ph:09-761375800

ေမွးသကရာဇ်

မိနယ် (၁၁)မိနယ်တင ွ ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ် ြပည်ေထာင်စရ ု န်ပေ ံ ု ငွ/တိင ု း် ေဒသကီး

မှန်ကန်ေကာင်း

ေြမသားလမ်း၊ ကွန်ကရစ်တံတား၊ BoxCulvert ၊ ေြမထိန်းနံရံလုပ်ငန်းများအား ြမန်မာ

ဧရာ၀တီ တိုင်းေဒသကီး၊ ကျ ိက်လတ်မိနယ်၊ ကျ ီးေချာင်း ေကျးရွာေန (အဖ) ဦးတင်ဝင်း၏ သမီး မယ်ေမစိးု ၏ ေမွးသကရာဇ် အမှနမ ် ှာ (၁၀-၁၀-၁၉၉၆) ြဖစ်ပါ သည်။

ရန်ပေ ံု ငွြဖင့် ေဆာင်ရက ွ မ ် ည့် ေကျးလက်ကန ွ က ် ရစ်လမ်း၊ ေကျာက်ေချာလမ်း၊ ဂဝံလမ်း၊ ို င ် ငံ သားလု ပ ် င န်း ရှ င ် မ ျားထံ မ ှ ြမန် မာကျပ် ေ ငွ ြ ဖင့ ် အိ တ ် ဖ ွ င့ ် တ င် ဒ ါတင် သ ွ င ်း ရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ ၂။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေကျးလက်

လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး န်ကားေရးမှးုံးတွင် ေအာက်ပါ အစီအစ်အတိုင်း ေရာင်းချသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ (က) တင်ဒါေလာက်လာ

စတင်ေရာင်းချမည့်ရက်

- ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ ရက် (ဗုဒဟူ  းေန့)

(ခ)

တင်ဒါေနာက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက် - ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ရက်(ေသာကာေန့)

(ဂ)

တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ

(၁၆:၀၀) နာရီအထိ

- န်ကားေရးမှး (မိြပ)ုံး၊

ရဲတခ ံ န ွ တ ် ာဝါ၊ Pent House (C)၊ ပန်းလင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၃။ အေသးစိတအ ် ချက်အလက်များှင့် တင်ဒါေလာက်လာများအား န်ကားေရးမှး (မိြပ)ုံး ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ကည့်ြမင်တိုင် မိနယ်တင ွ ် လာေရာက်ကည့ ် ြခင်  းြဖင့လ ် ည်းေကာင်း၊ ုံးဖုန်း-၀၁-၅၀၈၃၀၉၊ ၀၁-၅၀၈ ၃၀၅ သို ုံးချ ိန်အတွင်း စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

မွန်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ လုံြခံေရးှင့်နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန မွန်ြပည်နယ်ဖွံဖိးမကီးကပ်ေရးုံး၊ ေမာ်လမိင်မိ ေဒသဖွံဖိးေရး လမ်း၊ တံတားလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် ပစည်းတင်ဒါေခယူြခင်း ၁။ မွန်ြပည်နယ်အတွင်း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ မွန်ြပည်နယ်အစိုးရ အဖွဲရန်ပေ ုံ ငွြဖင့် ေဆာင်ရက ွ မ ် ည့် ေဒသဖွံဖိးေရး လမ်း၊ တံတားလုပင ် န်းများ အတွက် လုပ်ငန်းသုံးပစည်း(ကတရာ၊ ဘိလပ်ေြမ၊ ေကျာက်ရွယ်စု)ံ များကို ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။ ၂။ ဝယ်ယလ ူ ေ ုိ သာ ပစည်းအမျ ိးအစားအလိက ု ် အေရအတွက၊် အေသးစိတ် အချက်အလက်များှင့် တင်ဒါေလာက်လာများကို ေအာက်ပါအစီအစ် အတိုင်း ဝယ်ယူိုင်ပါသည်(က) စတင်ေရာင်းချမည့်ေန့ရက်/အချ ိန် - ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ရက် (၉:၃၀)နာရီ (ခ) အေရာင်းပိတ်မည့်ေန့ရက်/အချ ိန် - ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ရက် (၁၆:၃၀)နာရီ (ဂ) တင်ဒါေနာက်ဆုံးတင်သွင်း - ၁၈-၁၁-၂၀၁၉ရက် ရမည့်ေန့ရက်/အချ ိန် (၁၆:၃၀)နာရီ (ဃ) ေရာင်းချမည့/် တင်သွင်းရမည့်ေနရာ - မွန်ြပည်နယ်ဖွံဖိးမ ကီးကပ်ေရးုံး၊ ေမာ်လမိင်မိ ၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက မွန်ြပည်နယ်ဖွံဖိးမ ကီးကပ်ေရးုံး၊ ဗဟိုလမ်း၊ စစ်ကဲကုန်းရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ ဖုန်း-၀၅၇-၂၄၇၈၀ သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

Chinese-English-Myanmar 4 Skills Mary Myint Language School Centre 2 ကို အမှတ်-၇၂၊ ေြမညီထပ်၊ ဗိုလ်ေတဇလမ်း၊ ေဒါပုံမိနယ် (Fortune Plaza အနီး)တွင် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပီ။ အြမန်ဆုံးလာေရာက်အပ်ှံပီး Free T-Shirt ကို အရယူလိုက်စို။ Ph:09-73050825, 09-795339647

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လမ်းဦးစီးဌာန ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ် လမ်းဦးစီးဌာနမှ ကတရာ(၈၀/၁၀၀)ှင့် ဒီဇယ်ဆီ(Premium) ဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖိတ်ေခြခင်း

ကန်မ မဘာရာသီ[၁/ဝမန(ိုင)် ၁၀၅၁၃၆]၏ ပတ်စပ ် န ို ပ ံ ါတ် (မမှတမ ် )ိ မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိ ပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ

တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ်-၄အီး၊ ေြမကွက်အမှတ်-V၉၇၊ ဧရိ ယာ(၀.၀၄၃)ဧက၊ ေြမကွ က ် တ ည် ေနရာအမှတ်-၉၇၊ ေအာင်မဂလာလမ်း၊ ေအာင်မဂလ  ာရပ်ကက ွ ၊် တာေမွမိနယ်၊ S.R. Villaswamy Pillay အမည်ေပါက် ှစ်(၉၀)ဂရန်(သက်ကုန်)ေြမကွက်အား ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် တရားုးံ ၂၀၀၄ခုစ ှ ် တရားမ အေထွေထွမအမှတ်၁၂၀ြဖင့် ဦးစံထွန်း (ခ)ေကကာလီ ဒ တ် စ ် မ ှ အေမွ ထိ န ်း လက်မှတ်စာ ေလာက်ထားြခင်းအား ၂-၈-၂၀၀၄ရက်စပ ွဲ ါ အေမွထန ိ ်းလက်မတ ှ ် စာအား ခွင့်ြပသည့်စီရင်ချက်ှင့်အမိန့်၊ ၁၈-၈-၂၀၀၄ရက်စပ ဲွ ါ အေမွထန ိ း် လက်မတ ှ ် စာ ၁၁-၁၀-၂၀၀၄ ရက်စွဲပါ အေမွထိန်း လက်မတ ှ စ ် ာအရ လေ ဲ ြပာင်း၊ လှဒါန်းရန် ခွငြ် ့ ပမိန် ့၊ ဂရန်ေပျာက်ဆးံ ု ေကာင်း ဘိးု လိနး် ေအာင်မဂလာရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး ေထာက်ခစ ံ ာ၊ စရီသ(ီ လ်)လိက ု မ ် ာကာလီ ယမာန်မယ်ေတာ်ဘရ ု ားေကျာင်းမှာ ေြမ ြပင်တင ွ အ ် ေဆာက်အအုတ ံ ည်ရသ ိှ ည်မာှ မှန်ကန်ပီး အဆိုပါ ေကျာင်းဂရန်မူရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့် ေြမပုံကူးြခင်း အား ကန့်ကွက်ရန်မရှိေကာင်း တာေမွ မိနယ် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးမှးုံး၊ ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ှ င့ ် တို င ်း သာသနာေရးဦးစီး ဌာနမှ ေထာက်ခခ ံ ျက်များ၊ တာေမွမိမရဲစခန်းမှ ဂရန်ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ေထာက်ခခ ံ ျက်၊ တရားုံးကျမ်းကျ ိန်လာှ  င့် ကိုယ်တိုင် ဝန်ခံချက်များတင်ြပပီး ဦးစံထွန်း(ခ) ေကကာလီဒတ်စ် [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၇၁ ၆၁]က လှဒါန်းစာချပ်ရန် ေြမပုံကူး ေလာက်ထား လာရာ တရားဝင်ခင ုိ လ ် ေ ံု သာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ ပါသည့ ် ေန့မှ စ ၍ (၇)ရက် အ တွ င ်း ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ်  မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည် ြဖစ် ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

၁။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လမ်းဦးစီးဌာနလက်ေအာက်ရှိ ခိုင်/အထူး အဖွဲများ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစအ ် တွင်း ေဆာင်ရက ွ သ ် ည့် လုပင ် န်းများ အတွက် လိုအပ်ေသာ ကတရာ(၈၀/၁၀၀)ှင့် ဒီဇယ်ဆီ(Premium)အား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယလ ူ ပ ို ါသြဖင့် အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါ ေလာက်လာတင်သင ွ ်း ရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလာက်လာ - ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ ရက် (ဗုဒဟူးေန့) စတင်ေရာင်းချမည့်ရက် (ုံးချ ိန်အတွင်း) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလာက်လာ - ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက် (ေသာကာေန့) ေနာက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့် မွန်းလွဲ ၁၄:၀၀ နာရီ ရက်/အချ ိန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလာက်လာ - န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၊ ေရာင်းချမည့်ေနရာ လမ်းဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလာက်လာ - ထပ်မံေကညာသွားပါမည်။ ဖွင့်လှစ်မည့်ရက်/အချ ိန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလာက်လာ - န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၊ ဖွင့်လှစ်မည့်ေနရာ အစည်းအေဝးခန်းမ၊ လမ်းဦးစီးဌာန ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ ရန်ကန ု ် မိ။ ၂။ အေသးစိတအ ် ချက်အလက်များ သိရလ ှိ ပ ို ါက လမ်းဦးစီးဌာန၊ န်ကား ေရးမှး(မိြပ)ုံးသို လာေရာက်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ (ဖုန်း-၀၁-၃၇၁၀၆၇) တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လမ်းဦးစီးဌာန အမှတ်(၃၉)၊ နဝေဒးလမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ၊ ပဲခူးမိ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း ၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ် (၂၀၁၉ ေအာက်တဘ ို ာလမှ ၂၀၂၀ စက်တင် ဘာလအထိ)အတွင်း ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း ေကျာင်း(ြပည်)၊ ြပည်မိတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း များ ေဆာင်ရက ွ ရ ် န်ရပ ှိ ါသြဖင့် ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ားလုပင ် န်းရှငမ ် ျားထံမှ အိတဖ ် င ွ ့် တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခပါသည်။ စ်

လုပ်ငန်းတည်ေနရာ

အစိုးရနည်းပညာ

စ်

လုပ်ငန်းအမည်

ဆရာ/မေဆာင်RC (၄ ခန်းတွဲ ၄ထပ်) (၈၆'x၄၇' ၆") ၁လုံး ေရ၊ မီး၊ မိလာ၊ apron&drain အဝင် ပတ်လမ်း အပါအဝင်

အထက်တန်းေကျာင်း (ြပည်)

လမ်းမီးဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ)

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ ေဒါပုံ  မိနယ် ၊ ေြမတို င ်း ရပ် က ွ က ် အမှတ် (၂/ွယ်ေအး)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၂၁၆)၊ ဧရိယာ (၂၅'x၅၀')၊ ေြမကွကတ ် ည် ေနရာအမှတ် (၂၁၆)၊ မာလာွယ်လမ်း၊ ွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဦးမူ ဟာမက်ဟစ ူ န ိ ် (DBN ၀၀၂၃၉၇)ှင့် ေဒစ လီမာ(AG ၂၇၃၇၅၉) အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမအား ေဒါပုံ မိနယ်တရား ုံးတွင် တရားမကီးမ ၂၀၁၆ ခုစ ှ ် တရား မကီးမ-၁၆ ြဖင့် ေဒဆလီမာှင့် ဦးမာ မက်ဟစ ူ န ိ တ ် အ ုိ ေပ ဦးေဆာ်လမ ီ လ ူ ာှင့် ေဒခင်ေစာုတိုက တရားလိုြပလုပ်၍ ေြမှင့်အိမ် အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင် စာချပ်အား လိုက်ပါချပ်ဆိုေပးေစရန် စွဆ ဲ ခ ုိ ့ဲ ပီး ၁၆-၃-၂၀၁၇ ရက်စပ ဲွ ါ စီရင်ချက် အိုင်ဒီကရီအမိန့်ှင့် ယင်းုံး၏ ၂၇-၄၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ ဇာရီမအမှတ် ၅/၂၀၁၇ အမိန့်အရ တရားံးများကိယ ု စ ် ား ဘီလစ် ဦးေဆာင်း လွ င ် ဦးက အေရာင်း အဝယ် စာချပ်ချပ်ဆိုရန် တာဝန်ေပးအပ်သည့် စာ၊ ှ စ ် ( ၆၀)ဂရန် မူ ရ င်း ေပျာက် ဆုံး ေကာင်း တရားိင ု မ ် ျား ၏ ၁၈-၁-၂၀၁၈

ကတိ သ စာြပလာ၊ ဂရန် ေ ပျာက် ဆးံု ေကာင်း ွယ်ေအးရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရး မှးေထာက်ခစ ံ ာ၊ ေဒါပုံ မိနယ်အေထွေထွ အုပ်ချပ်ေရးမှးေထာက်ခံစာ၊ ေဒါပုံမိ နယ် ရဲစခန်းေထာက်ခစ ံ ာ၊ ေြမခွနေ ် ြပစာ တရားုံး၏ အိင ု ဒ ် က ီ ရီအမိန့်အေထာက် အထားများတင်ြပ၍ တရားးံ များကိယ ု စ ် ား ဘီလစ်ဦးေဆာင်းလွငဦ ် း [၁၂/တမန(ိင ု )် ၀၂၉၅၃၁]မှ အေရာင်း အဝယ် စာချပ် ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလာက်ထားြခင်း အား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မှ စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့် ကွက်ိုင်ပါ ေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် ုံး လုပန ် ည်းအတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ် ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

မီးရရှေ ိ ရးလုပင ် န်း (11/0.4kv,200 KVA transformer (၁)လုံး၊ 11KV ၉၁၀ ေပ၊ ၄၀၀ ဗိုလိုင်း ၁၂၀၀ ေပ (မီး လို င ်း သွ ယ ် တ န်း ြခင်း ှ င့ ်

ေရရရှေ ိ ရးလုပင ် န်း ၄" အဝီစတ ိ င ွ း် ၊ submersible pump 5.5 hp, ground tank 15000 gal:, steel structure water tank (30') height (1600 gal:) ေရပိုက်လင ုိ း် သွ ယ ် တ န်း ြခင်း 2"Øpvc pipe 1000',1"Ø pvc pipe 600', 3/4" Ø pvc pipe 500

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံှင့် စည်းကမ်းများကို ၂၃-၁၀-၂၀၁၉ ရက်မှစတင်၍ ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၄-၁၁-၂၀၁၉ ရက်၊ ၁၆:၃၀ နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား တင်သွင်းကရမည် ြဖစ်ပါ သည်။ ၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူသည် မိမိတင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်း အတွက် သတ်မှတ်တင်ဒါအာမခံေကးကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် ြပည်အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်း ဘာေရးဌာနတွင် ကျသင့ေ ် ငွ ေပးသွင်းပီး ေငွသွင်းေြပစာမိတကိ  ု သတ်မှတ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံှင့်အတူ ပူးတွ၍ ဲ တင်သင ွ ်းရမည်။ လုပင ် န်းတစ်ခထ ု က်ပမ ို ၍ ို တင်ဒါတင်သင ွ ်းလိပ ု ါက မိမိတင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းအမျ ိးအစားအားလုံးအတွက် တင်ဒါအာမခံ ေကးကိေ ု ပးသွင်းပီး သတ်မတ ှ အ ် တ ိ ဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါပုစ ံ ံ တစ်ခခ ု ျင်း တင်သင ွ ်းရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ၄။ အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါှငသ ့် က်ဆင ို သ ် ည့် အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ှိ ေ ို သာ အချက်များရှိ ပါက ဖုန်း-၀၅၃-၂၈၆၄၇၊ ၀၉-၃၁၂၂၆၅၁၀၊ ၀၉-၄၀၁၅၆၆၉၇၇ သို ုံးချ ိန် အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်း စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ (၄၈)လမ်း၊ ေြမတိုင်း (H210)၊ ေြမကွက်အမှတ(် ၁၄၈/၁၅၀)ေပတွင် (၈)ထပ်တိုက် (၆)ခန်းတွဲတိုက်၏ (၇)လာဘီ အလျား ေပ၂၀xအနံေပ ၆၀ အကျယ်ရှိတိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိက ု ုိ လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် ေ ိှ သာ ေဒခင် ေလးြမင့[် ၁၂/ဗဟန(ိင ု )် ၀၈၁၃၇၄]ထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ုိ မိတေ ် ဆွြဖစ်သူ ေဒသီရိ ဖိး [၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၇၂၇၇]က အပီးအြပတ် ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါေသာေကာင့် ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျ ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု ထ ် သ ံ ို ကိယ ု တ ် င ို လ ် ာေရာက် ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေန့ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန့်ကွက်မည့် သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒဖိးသီရိ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးခင်ေမာင်ချင်း(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၂၃၈) အမှတ်(၁၆၇၉)၊ သလာ၀တီ(၅)လမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၆၇၄၅၇

မိရွာတစ်ခင ွ ် သာေစချင် မီးတွငမ ် ေပါ့င ှ ့်


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမ တိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ် ၁၉/၁ ေရေပါက်ကံ စက်မဇုန်၊ ေြမကွက်အမှတ် ၂၁၈+ ၂၂၁၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၂၁၈)၊ ကေနာင်မင်းသားကီး(၆) လမ်း၊ ေရေပါက်ကစ ံ က်မဇု  န် ဦးေကျာ် ိင ု ် (MYGN-၀၁၅၉၅၀) အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမမှ ေြမကွက် အမှ တ ် (၂၁၈)၊ အတို င ်း အတာ ေပ(၄၀x၆၀)အား အမည် ေပါက် ဦးေကျာ် ို င ်  ှ င့ ် ဦးေအာင် သိ န ်း ကို တရားပိင်ထားကာ ဦးတင်ေအးမှ တရားလိုြပလုပ်၍ဆိုသည့် ေြမာက် ဥကလာပမိနယ်တရားုံးတရားမ ကီးမအမှတ် ၇၃/၁၆၏ စီရင်ချက် ှင့် ဒီကရီ၊ တရားမဇာရီမအမှတ် ၃၇/၁၆ ၏ တရားုးံ ေန့စ်မတ ှ တ ် မ်း (တရားံး)ကိုယ်စားဘီလစ်ခန့် စာ၊ အမည်ေပါက် ဂရန်မရ ူ င်းတိတ ု င်ြပ၍ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်တရားုံး ဘီလစ် ေဒသူဇာ[၆/ထဝန(ိင ု )် ၀၂၆ ၃၄၃]မှ အေရာင်းေြမပုက ံ ူး(Portion) ေလာက်ထားလာြခင်းအေပတင်ြပ ၍ တရားဝင်ခင ုိ လ ် ေ ံု သာ အေထာက် အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့် ေန့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ ် ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့် ကွက်မမရှိ ပါက လု ပ ် ထုံး လု ပ ် န ည်း အတို င ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ် ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ ဌာနမှး(ဒုတယ ိ န်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမက ံ န ိ း် လုပင ် န်းတာဝန်ခအ ံ ဖွဲ ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက် ရန်ကန ု ် မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေချာင်း(ေြမာက်)ရပ်ကက ွ ၊် ဗားကရာလမ်း၊ အမှတ-် ၁၂၀ ဟုေခတွငေ ် သာ (၃)ခန်း တွဲ (၈)ထပ် တို က ် အေဆာက် အ အုံ မ ှ ေပ(၁၅x၈၀)အကျယ် အ ဝန်း ရှိ ေြမညီ ထ ပ် ( အလယ် ) တိုက်ခန်းှင့်အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်အကျ ိးခံစားခွင့်၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးိုင်ေဝ[၁၂/ လသန(ိုင်)၀၀၆၇၄၁]ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒြမင့်ြမင့်စမ်း[၇/ရတန(ိုင်)၀၀၇၄၁၇]က ဝယ်ယူရန်အတွက်

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း ေရေကာင်း ပို ေဆာင် ေရး န်  ကားမ ဦးစီး ဌာနတွ င ် မှ တ ် ပုံ

တင်ထားေသာ "THE NA DI"

အမည်ရှိ

ကုန်တင်ေရယာ်

[မှတ်ပုံတင်နံပါတ်-ON-7204(A)၊ စုစုေပါင်းတန်ချ ိန်-၇၁.၇၂]အား

ဂရန်အမည်ေပါက် ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေသာ ဦးဟာစန်း (KTHG-013893) အမည်မှ ဦးေကျာ်သူရ[၆/မအရ(ိုင်)၀၀၂၁၅၂]အမည်သို ေြပာင်းလဲ

ေပးပါရန် ဤဌာနသို ေလာက်ထားလာပါသည်။ ၎င်းပိုင်ရှင်အမည် ေြပာင်းလဲရန်ကစ ိ ှ  ငပ ့် တ်သက်၍ ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက န်ကားေရးမှး ချပ်၊ ေရေကာင်းပိေ ု ဆာင် ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ေဒါပုသ ံ ေဘာကျင်း၊ ရန်ကုန်မိသို လိပ်မူ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မအေထာက်

အထားများှင့်တကွ မည်သူမဆို လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အေရာင်းအဝယ်ြပသည့်တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန့် ကွက်လိုသူရှိပါက ဤေကညာချက်ပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း က်ုပ်တိုထံခိုင်လုံေသာ စာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်း များှင့်တကွ ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစကိ  ု ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒြမင့်ြမင့်စမ်း[၇/ရတန(ိုင်)၀၀၇၄၁၇]၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒလှလှလွင်

ေဒလဲ့လဲ့ဝင်း

ဦးထက်ေခါင်

ဦးတင်ထွန်းြမင့်ေအာင်

(စ်-၅၇၇၃)

(စ်-၁၄၁၃၂)

(စ်-၄၆၇၇၆)

(စ်-၄၆၉၈၁)

ဦးထွန်းထွန်းိုင်

ေဒသာေမာ်

ေဒေဝဇင်ေအာင်

ဦးေဝဖိးေကျာ်

(စ်-၁၂၇၂၈)

(စ်-၁၄၁၅၂)

(စ်-၄၆၉၁၉)

(စ်-၄၇၅၇၅)

ေဒွယ်ွယ်ဇင်(စ်-၁၅၇၂၄)

ေဒနန်ေအာင်(စ်-၅၀၂၃၁)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ

အထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်(၁၀၈/၁၁၀)၊ ၃လာ(ေခါင်းရင်း)၊ ၃၈လမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁-၃၈၄၇၈၃၊ ၀၉-၅၁၂၇၁၄၄၊ ၀၉-၇၆၅၁၂၇၁၄၄။

၎င်းရက်ထက် ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက ုးံ ထုးံ လုပန ် ည်းများှငအ ့် ညီ ေလာက်

ထားသူအမည်သို ေြပာင်းလဲေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန

ဇီဝမျ ိးစုံမျ ိးကွဲေတွ ကယ်ေစဖို သဘာဝေတာေတွ ထိန်းသိမ်းစို


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း ၁။ စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ စက်မလယ်ယာ ဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာ့လယ်ယာသုးံ စက်ကရ ိ ယ ိ ာစက်ံု (အင်းကုနး် )ေကျာက်ဆည် မိမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါပစည်းများကို ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယလ ူ ပ ို ါသြဖင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ စ် ပစည်းအမျ ိးအမည် အေရအတွက် (က) လက်တွန်းထွန်စက်(PT-019)မှ 2 Lot ပစည်းအစိတ်အပိုင်းများ ၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက် - ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ရက် တင်ဒါေနာက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့် - ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ရက် ရက်ှင့်အချ ိန် ၃။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ - ြမန်မာ့လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ စက်ုံ(အင်းကုန်း)ေကျာက်ဆည် အထက်ပါလုပင ် န်းှငပ ့် တ်သက်၍ အေသးစိတအ ် ချက်အလက်များ ကို ေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ ဤစက်သ ုံ ို ုံးချ ိန်အတွင်း လာေရာက်စစ ုံ မ်း ေမးြမန်းိုင်ပီး တယ်လီဖုန်းအမှတ်-၀၆၆-၂၀၅၀၄၈၃၊ ၀၆၆-၂၀၅၀၄၈၄၊ ၀၉-၄၂၀၀၁၅၀၄၄၊ ၀၉-၇၉၇၃၉၃၆၀၁သို ဆက်သယ ွ စ ် စ ံု မ်း ေမးြမန်းိင ု ပ ် ါ သည်။ တင်ဒါေခယူေရးေကာ်မတီ ြမန်မာ့လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာစက်ုံ

DKY ဘိုးဘွားြပစုေရးစင်တာ ကာလတို၊ ကာလရှည် ြပစုရန်လိုအပ်ေသာ ဘိုးဘွားများကို အဆင့်ြမင့် ြပစုေပးေနပါသည်။ Facebook: DKY Healthcare Services Ph:09-771204704 အမှတ်-၆၁၊ ေရသေြပရိပ်မွန-် ၂၊ လုံးချင်းအိမ်ရာ၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေဖာင်းကေပျာက်

ေလာက်ထားြခင်း

ယာ်အမှတ်-

9G/8037

ေဖာင်းကနံပါတ်ြပား ေပျာက်ဆုံး၍ ထု တ ် ေပးရန် ေလာက် ထားလာပါ သြဖင့်

ယခင်ေဖာင်းကနံပါတ်ြပား

ပျက်ြပယ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ကညန၊ ခိုင်ုံး

(ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ ဒဂုေ ံ တာင်ပင ုိ း် မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ် ကွ က ် အ မှ တ ် ( ၂၀)၊ ေြမကွ က ် အ မှ တ ် (၁၅၉၉/က)၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ် (၁၅၉၉/ က)၊ (၂၀)ရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုေ ံ တာင် မိနယ်၊ ဦးခင်ေဇာ်[၅/ကနန(ိုင်)၀၁၃ ၈၉၀]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ အား ဂရန် အ မည် ေပါက် ဦးခင် ေဇာ် (ခင်ပွန်း)ြဖစ်သူ ကွယ်လွန်၍ တစ်ဦး တည်းေသာ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်သူ ေဒချစ် ေထွး(ခ)ေဌးေဌးြမင့် [၁၀/ကထန(ြပ) ၀၀၀၀၀၂]မှ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင် ဆိုင်ေကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာ-၁၁၇၆/ ၅-၈-၂၀၁၉/ေထာက်ခက ံ ျမ်းကျ ိန်(၂)ေစာင်၊ ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်း၊ အိမ်ေထာင်စု လူဦးေရစာရင်း တင်ြပ၍ပိင ု ဆ ် င ုိ ေ ် ကာင်း စာချပ်ရန်ေြမပုံကူး ေလာက်ထားလာ ြခင်းအား တရားဝင်ခင ုိ လ ် ေ ံ ု သာ အေထာက် အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့် ရက်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ  ် င ို ် ပါေကာင်းှင် ့ ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံ ု လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင် ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

သဒမရံသီမဟာစည်ရိပ်သာှင့် ရိပ်သာခွဲများတွင် ကထိန်သကန်းဆက်ကပ်လှဒါန်းပူေဇာ်ပွဲ ဖိတ်ကားလာ သဒမရံသရ ီ ပ ိ သ ် ာကီးှင့် ရိပသ ် ာခွမ ဲ ျား၏ ကထိနသ ် ကန  ်းဆက်ကပ် လှဒါန်းပူေဇာ်ပွဲေန့ရက်များ ၁။ ခိပါဘိညာ သဒမရံသီရိပ်သာ (အင်းတိုင်) ၁၄-၁၀-၂၀၁၉(တနလာေန့) သီတင်းကတ်လြပည့်ေကျာ်(၁)ရက် ၂။ သုခါပဋိပဒါ သဒမရံသီရိပ်သာ(ေကျာက်ကုန်း) ၂၀-၁၀-၂၀၁၉ (တနဂေွေန့) သီတင်းကတ်လြပည့်ေကျာ်(၇)ရက် ၃။ ဓမဒါယာဒါ သဒမရံသီရိပ်သာ (ေကျာက်တန်း) ၂၇-၁၀-၂၀၁၉ (တနဂေွေန့) သီတင်းကတ်လကွယ်ေန့ ၄။ သဒမရံသီ မဟာစည်ရိပ်သာ (၈-မိုင်၊ မရမ်းကုန်း) ၃-၁၁-၂၀၁၉ (တနဂေွေန့) တန်ေဆာင်မုန်းလဆန်း(၇)ရက် ၅။ မဇ ိမာပဋိပဒါ သဒမရံသီရိပ်သာ (ေရဘုန်းပွင့်ဘုရားလမ်း၊ ေြမာက်

မ-ဥကလာ၊ တ-ဥကလာ

ေပျာက်ဆုံး

မရမ်းကုန်း၊ မ-ဒဂုံ လုံးချင်း

ကန်ေတာ် ဦးတင်ေမာင်စိုး[၉/ မနမ(ို င ် ) ၀၇၄၂၃၅] ပို င ် ဆို င ် ေသာ ေရယာ်အမည် ငိမး် ချမ်းစိးု -၂/၁၃၇၂၉ ၏ လုပင ် န်းလိင ု စ ် င် ေပျာက်ဆးံု သွားပါ သြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်းကား ေပးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၂၀၀၇၁၅၉

အိမ်၊ တိုက်ခန်းများ ဝယ်လို၊ ငှားလိုပါသည်။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၃၃၀၀၁၁၉

ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း ေရာင်းမည်

- စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ဦးစံန ွ ့်လမ်း - ေပ(၂၅x၅၀)၊ ပမထပ်(5.F) - MBR(1), BR(1), A/C(2) - ပါေကး၊ ေကြပား၊ ေရပူေရေအး - ဓာတ်ေလှကားပါ (ေနရာေကာင်း) - ြပင်ဆင်ပီးတိက ု သ ် န့် (1370)သိနး် Ph: 09-5185350, 09-5661127

ဥကလာ) ၉-၁၁-၂၀၁၉ (စေနေန့) တန်ေဆာင်မုန်းလဆန်း(၁၃)ရက် ၆။ ဓမပူဇာ သဒမရံသီရိပ်သာ (ဥဿာ-ပဲခူး) ၁၁-၁၁-၂၀၁၉ (တနလာေန့) တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေန့ အထက်ပါရိပ်သာများတွင် နံနက် ၈ နာရီ အခမ်းအနားစတင်၍ ကထိန်အရန်သကန်းများှင့် ဉတ်သကန်းများကို ဆက်ကပ်လှဒါန်းပီး ေနာက် သာဓုအုေမာဒနာတရားများ

နာကားကမည်ြဖစ်ေကာင်း

ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ေဝယျာဝစအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲများ

၂-၁၀-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ မှင်းဆီေမာင်၏ အများသိေစရန် ေကညာချက်မှာ အမှန်တရားှင့် ကင်းကွာေနေကာင်း မှင်းဆီေမာင်၊ ေဒကည်(မှငး် ဆီေမာင်၏ လအ ဲ ပ်ြခင်းခံရသူတရားလတ်ေတာ်ေရှေန)ှင့် အများသိသာေစရန်အတွက် ြဖစ်စ်အမှန်အား ေကညာြခင်း ကိုေဇာ်လင်းထွန်းှင့် မှင်းဆီေမာင်တိုသည် (၂၀၁၅) ခုှစ်မှစ၍ ေပါင်းသင်းခဲ့ပီး စိတ်သေဘာထားချင်း မတိက ု ဆ ် င ုိ ေ ် တာ့ပါသြဖင့် ၂၀၁၉ခုစ ှ ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ ရက်တင ွ ် မှတပ ် တ ံု င်အမှတ် (၁၀/၂၀၁၉) ြဖင့် ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး တရားလတ်ေတာ်တရားသူကီးေရှေမှာက်တင ွ ် ှစဦ ် းသေဘာတူ ကည်ြဖစွာြဖင့် လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ကာ တရားဝင် ကွာရှင်းထားခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိသ ု က ို ွာရှင်းြခင်းမှာလည်း မှင်းဆီေမာင်၏ ေဆွမျ ိးထဲမတ ှ စ်ဦးဦးသည် ကိေ ု ဇာ်လင်းထွန်း၏ စီးပွားေရးလုပင ် န်းများကို ပျက်စီးဆုံးံးေစရန်င ှ ့် စီးပွားေရးဆိင ု ရ ် ာ အေရးကီးစာရွကစ ် ာတမ်း များကို အလွသ ဲ းံု စားြပကာ ပျက်စးီ ဆုးံ းံ ေစရန် ကံစည်လပ ု ေ ် ဆာင်ြခင်းတိေ ု ကာင့် ကီးမားသည့် အိမေ ် ထာင်ေရး ပဋိပကြဖစ်ေပပီး ှစ်ဦးသေဘာတူ ကွာရှင်းခဲ့ကပီး ြဖစ်သည်။ ထိုသို ကွာရှင်းခဲ့ေသာ်လည်း ကိုေဇာ်လင်းထွန်းမှာ သားငယ်ေလးကိုချစ်သည့် ဖခင်တစ်ဦး၏ သံေယာဇ်၊ ဇနီးေဟာင်းြဖစ်သူ မှင်းဆီေမာင်မှာ မိမိှင့် သားငယ်ေလးအေပ မိသားစုကဲ့သို ြပန်လည်ေွးေထွးမေပးမည်ဟု အထင်ရှိသြဖင့် အားေလျာ်စွာ ကွာရှင်းပီးြဖစ်သည့် ဇနီးေဟာင်းမှင်းဆီေမာင်အား ငဲ့ညာေထာက်ထားစွာြဖင့် ေနအိမမ ် ဆ ှ င်းေစလိြု ခင်းမြပခဲပ ့ ါဘဲ ယခင် လင်မယားှစဦ ် းေနထိင ု ခ ် သ ့ဲ ည့် ေနအိမတ ် င ွ ပ ် င် (ရန်ကင်းေနအိမတ ် င ွ )် မိမိ၏မျက်စိေအာက်၌ ဆက်လက်ေနထိုင်ေစကာ ကေလး၏ေဝယျာဝစြပလုပ်ရန် အိမ်ေဖာ်တစ်ဦးှင့် nurse ှစဦ ် းငှားရမ်းေပးကာ လစ်လတိင ု ်း(မပျက်မကွက)် ကေလးအတွက် လိအ ု ပ်သည့ေ ် ထာက်ပမ ံ့ များှ  င့် ကေလးမိခင် မှင်းဆီေမာင်၏ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာအတွက် သုံးစွဲိုင်ေစရန် အသုံးစရိတ်များေထာက်ပံ့ေပးခဲ့ပါသည်။ သားငယ် ေလးအတွက် ဖခင်၏ရင်အပ ု မ ် ကွာေစာင့ေ ် ရှာက်ချင်သည့် ဆအမှနြ် ဖင့် ကိေ ု ဇာ်လင်းထွန်းမှ စီမေ ံ ပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။ ထိက ု သ ့ဲ ြုိ ပမူေနထိင ု ပ ် ါလျက် ၂-၁၀-၂၀၁၉ရက်သတင်းစာေကာ်ြငာချက်ပါ တရားလတ်ေတာ်ေရှေနေဒကည်၏ ေဖာ်ြပချက်တွင်ပါရှိေသာ သားအမိှစ်ဦး၏ အသက်အရာယ်ကို ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ လက်ေတွအားြဖင့် ေန့စ် ရက်ဆက် ညး် ပန်းှပ ိ စ ် က်ြခင်းတိေ ု ကာင့် သားငယ်ေလးကိေ ု ခယူကာဆင်းေြပးသွားရြခင်းဆိသ ု ည့် မဟုတမ ် မှန် ေသာစကားရပ်များမှာ မိမတ ိ ၏ ို ြဖစ်စ်အေကာင်းအမှနက ် မ ို သိသမ ူ ျားက ထိေ ု ကညာချက်ကို ဖတ်ကာ  မမှနက ် န် သည့် စွပ်စွဲချက်များြဖင့် ကိုေဇာ်လင်းထွန်းအား တိုက်ခိုက်မများပင် ြဖစ်ေပလျက်ရှိပါသည်။ ြဖစ်စ်အမှန်မှာ ဇနီးေဟာင်း၏ ေနာက်ကွယ်မှ ေြမာက်ထိုးပင့်ေကာ် ြပလုပ်ေနသည့်သူများ ရှိေနသည်ကို သိရှိခဲ့ေသာ်လည်း ဇနီးေဟာင်းမှင်းဆီေမာင်အား ထိခိုက်နစ်နာေစလိုြခင်းမရှိသလို သားြဖစ်သူကိုသာ ဖခင်၏ မျက်စိေအာက်မှ ြပင်ပသိုေရာက်ရှိသွား၍

ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာေနရမည်ကို

အလွန်တရာစိုးရိမ်ေသာကကီးစွာ

ြဖင့် ပူပန်မေ ိ သာေကာင့် ၂၈- ၉-၂၀၁၉ရက် သတင်းစာတွင် ကိေ ု ဇာ်လင်းထွန်းမှ သားငယ်ေလး၏ ေရှေရးတိုးတက်မ ကို ေထာက်၍လည်  းေကာင်း၊ ဇနီးေဟာင်း မှငး် ဆီေမာင်အား ဂုဏသ ် က ိ ာမကျဆင်းေစလိသ ု ည့အ ် တွက် လည်း ေကာင်း၊ သက်ညာစွာြဖင့် ြဖစ်စ်အြပည့်အစုံအား ထည့်သွင်းေကညာြခင်းမြပဘဲ ြပန်လာခဲ့ပါရန်သာ ေကာ်ြငာ ခဲ့ပါသည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ သားငယ်ေလး၏ေရှေရးကို ထည့သ ် င ွ ်းစ်းစားေစလို ပီး social media များှင့် သတင်းစာများတွင် မမှန်မကန် ေြဖရှင်းချက်များအား ထပ်မံမြပလုပ်ရန်ှင့် ဇနီးေဟာင်း မှင်းဆီေမာင်အေနြဖင့် သားငယ်ေလးှင့် အတူြပန်လာကာ လိလ ု ားချက်၊ လိအ ု ပ်ချက်များကို ယခုသတင်းစာပါသည့ေ ် န့မှ (၅)ရက်အတွင်း ြပန်လာ၍ လိအ ု ပ် ချက်များကို လူကီးစုရ ံ ာတွင် မျက်ှာစုည ံ ေ ီ ြဖရှင်း၍ တိကျြပတ်သားသည့အ ် ေြဖတစ်ခရ ု ရှေ ိ စရန် ေဆွးေွးလိေ ု ကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒြဖြဖလင် တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၀၅၇) အမှတ်(၉)၊ ပါရမီလမ်း၊ လင်မိနယ်။

ိုင်ငံသာယာဝေြပာဖို သဘာဝေတာေတွ ထိန်းသိမ်းစို


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ရှမ်းြပည်နယ်၊ ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသုံးချမ

ကရင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံး

စီမံခန့်ခွဲေရးဦးစီးဌာန

လပ်စစ်ှင့်စက်မဝန်ကီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

၁။ ကရင်ြပည်နယ် လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးေရးလုပင ် န်း၊ ကရင်ြပည်နယ် အတွင်း၌ ၆၆ ေကဗွီ ဓာတ်အားလိုင်း၊ ၃၃ ေကဗွီ ဓာတ်အားလိုင်း၊ ၃၃/၁၁ ေကဗွီ ဓာတ်အားခွဲုံ၊ ၁၁ ေကဗွီ ဓာတ်အားလိုင်းှင့် ၁၁/၀.၄ ေကဗွီ ဓာတ်အားခွဲုံများ တိုးချဲတည်ေဆာက်ြခင်းှင့် အစားထိုးတည်ေဆာက် ြခင်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ ၂။ တင်ဒါေလာက်လာေရာင်းချမည့်ရက် - ၂၁-၁၀-၂၀၁၉ရက်မှ ၅-၁၁-၂၀၁၉ရက်အထိ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ရက် - ၁၂-၁၁-၂၀၁၉ရက်မှ ၂၀-၁၁-၂၀၁၉ရက်အထိ တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်ှင့်အချ ိန် - ၂၃-၁၂-၂၀၁၉ရက်၊ နံနက် ၁၀:၀၀နာရီ တင်ဒါေလာက်လာေရာင်  းချ/တင်သင ွ း် - ကရင်ြပည်နယ်လပ်စစ် ရမည့်ေနရာ အင်ဂျင်နယ ီ ာုံး၊ဗိလ ု ခ ် ျပ်လမ်း၊ အမှတ(် ၁)ရပ်ကက ွ ၊် ဘားအံမိ။ ၃။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ကရင်ြပည်နယ်လပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံးဖုန်း- ၀၉-၄၂၂၄၈၆၇၅၈၊ ၀၉-၇၇၇၆၁၈၇၃၇၊ ၀၉-၅၆၆၂၁၆၂၊ ၀၉-၅၆၆၂၁၆၃ သို တိုက်ိုက်ဆက်သွယ် ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါေခယူေရးေကာ်မတီ

၁။ ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသုံးချမစီမံခန့်ခွဲေရး ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘာေရးှစ် ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ရန်ပုံေငွှင့် အေရှပိုင်းြပည်နယ်များ စိုက်ပျ ိးစီးပွားဖွံဖိးတိုးတက်ေရးစီမံ ကိန်း (ESAP)ရန်ပုံေငွတိုြဖင့် ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများှင့် လုပ်ငန်း များအတွက် အသုံးြပရန်လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းခွင်သုံးပစည်းများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းိုင်ေကာင်း ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။

ေတာမဲ့

(က) တင်ဒါေလာက်လာေရာင်းချမည့်ရက်

- (၃၀-၁၀-၂၀၁၉)ရက်

(ခ) တင်ဒါေလာက်လာပိတ်မည့်ရက်

- (၁၂-၁၁-၂၀၁၉)ရက်

(ဂ) တင်ဒါေလာက်လာေရာင်းချမည့်ေနရာ

- န်ကားေရးမှး(မိြပ)

ညေန(၄:၀၀)နာရီ ုံး၊ ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရ

ေြမသား ေရတိုက်

အသုံးချမစီမခ ံ န့်ခေ ွဲ ရးဦး စီးဌာန၊ေတာင်ကီးမိ။ (ဃ) တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်ှင့်ေနရာ

- (၁၄-၁၁-၂၀၁၉)မှ (၁၅-၁၁-၂၀၁၉)

စား ၏

န်ကားေရးမှး(မိြပ) ုံး၊ ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရ အသုံးချမစီမခ ံ န့်ခေ ွဲ ရးဦး စီးဌာန၊ ေတာင်ကီးမိ။ ၂။

အထက်ပါ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အေသးစိတ်

အချက်အလက်များသိရှိလိုပါကန်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၊ ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမ စီမံခန့်ခွဲေရး ဦးစီးဌာန၊ ေတာင်ကီးမိ။ (၀၈၁-၂၁၂၁၁၄၉) (၀၉-၄၃၀၆၁၇၇၁)၊ (၀၉-၅၂၄၁၁၀၀) သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ (တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန့်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀) ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ ၂၀၁၉ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၃၄၃ ေဒတင်တင်ဦး

(တရားလို)

ှင့်

၁။ ေဒမိုးသူဇာ ၂။ ဦးဗညားသိမ်း(ခ) မင်းဗညားေကျာ် (တရားပိင်များ)

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ကန်း/ေတာင်ရပ်ကက ွ ၊် ချမ်းသာလမ်း၊ အမှတ်-၉(၅-လာ)ေန (၁)တရားပိင် ေဒမိုးသူဇာှင့်(၂) တရားပိင် ဦးဗညားသိမ်း(ခ)မင်းဗညားေကျာ် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ) တိုသိေစရမည်။ သင်တအ ို ေပ၌ တရားလိက ု ေငွကျပ်-သိန်း(၁၅၅၀)ကျပ်ရလိေ ု ကာင်း ေလာက်ထားစွဆ ဲ ခ ုိ ျက်ရသ ိှ ည်ြဖစ်၍၊ သင်တက ုိ ယ ုိ တ ် င ုိ ြ် ဖစ်ေစ၊ သိတ ု ည်း မဟုတ် ၎င်းအမှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကား အရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ သင့်ကိုယ်စားလှယ်ုံးအခွင့်အမိန့် ရေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ် ၎င်းအမှင့်စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကို ေချပေြပာဆို ိုင်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်

၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ၊

၂၀၁၉ခုှစ်၊

ေအာက်တိုဘာလ ၂၈ရက် (၁၃၈၁ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလဆန်း ၁ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀နာရီတွင် အထက်ကအမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလို စွဲဆိုချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင်သင်သိ ေစရမည်မှာ အထက်ကဆိခ ု သ ဲ့ ည့ေ ် န့ရက်တင ွ ် သင်မလာမေရာက်ပျက်ကက ွ ် ခဲ့လင် သင့်ကွယ်ရာတွင် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင် တရားလိက ု ကည့ ် လိ  သ ု ည့် စာမှတစ ် ာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချ တင်ြပ အမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှိသည်တိုကို သင်ှင့်အတူ ယူေဆာင် လာရမည်။ သိတ ု ည်းမဟုတ် သင့က ် ယ ို စ ် ားလှယေ ် ရှေနလက်တင ွ ် ထည့အ ် ပ် ပိလ ု က ုိ ရ ် မည်။ သင်ကထုေချလာတင်သင ွ ်းလိလ ု င် အမမဆိင ု မ ် ေ ီ လးရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၁၉ခုစ ှ ၊် ေအာက်တဘ ို ာလ ၂ရက်တင ွ ် ဤုံးေတာ်တဆ ံ ပ ိ  ် က ို  ် ပ ှိ ၍ ် က်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (ကည်မင်းစိုး) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၂) ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန စိုက်ပျ ိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန ေနြပည်ေတာ်-ေရဆင်း

၁။ စိုက်ပျ ိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါပစည်းများကို ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါ၍ ြမန်မာိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်(က) ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး+အြခားစက်ပစည်း(၇၈မျ ိး) Lot-၂၇ ခု (ခ) ုံးသုံးပရိေဘာဂပစည်း(၂၄မျ ိး) Lot-၇ ခု (ဂ) လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ(၃မျ ိး) Lot-၁ ခု (ဃ) စက်သုံးဆီ (၂မျ ိး) (ဒီဇယ်ိုးိုး၊ ပရီမီယမ်) Lot-၁ ခု (င) သွင်းအားစုပစည်း(၇မျ ိး) (ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ Lot-၁ ခု ပိုတက်ရ၊ ဂျစ်ပဆန်၊ ကွန်ေပါင်း၊ ကွန်ပလိစပါးေပါင်းသတ်ေဆး၊ Atrazine ေြပာင်းေပါင်းသတ်ေဆး) ၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက် - ၁၂-၁၁-၂၀၁၉ရက်(ုံးချ ိန်အတွင်း) ၃။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ - စိုက်ပျ ိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန (ုံးချပ်) စီမံခန့်ခွဲေရးဌာနစု ၄။ တင်ဒါေလာက်လာပိတ်ရက် - ၂၂-၁၁-၂၀၁၉ရက်၊ ညေန ၁၆:၃၀နာရီ ၅။ တင်ဒါေလာက်လာတင်  သင ွ း် ရမည့ရ ် က် - ၂၅-၁၁-၂၀၁၉ရက်၊ ညေန ၁၆:၃၀နာရီ ၆။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၆၅၉၂ သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ စိုက်ပျ ိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

မတည်ေငွရင်းေလာ့ချြခင်း ကန်ေတာ်များ Cherry Apparel Co., Ltd ၏ မတည်ေငွရင်းပမာဏ အား အေမရိကန် ေဒလာ ၁၀ သန်း မှ အေမရိကန်ေဒလာ ၅ သန်း သို ေလာ့ချမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ေတာင်လုံးြပန်ရပ်ကွက်၊ သီရိမဂလာလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၉)၊ (၂)ခန်းတွဲ RC(၆)ထပ် တိုက်၏ ေြမညီထပ်(ထပ်ခိုးပါ) (ေြခရင်းခန်း)၊ ဧရိယာ-ေြမညီထပ် ဧရိယာ-၃၉၆ စတုရန်းေပ+ထပ်ခိုးဧရိယာ-၁၄၃ စတုရန်းေပ၊ ှစ် (၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်၍ လဲေြပာင်းေရာင်းချ ပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ည်ဟု ဝန်ခသ ံ ြူ ဖစ်ေသာ ဦးသန်းထိက ု စ ် းုိ [၁၂/မဂတ(ိင ု )် ၁၈၄၅၄၅] ထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ုိ မိတေ ် ဆွများြဖစ်ေသာ ေဒဇင်ေဝေမာ် [၁၂/ဥကတ (ိင ု )် ၁၆၅၂၀၅]၊ ဦးeာဏ်လင်းထက်[၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၁၇၆၃၇၃]တိက ု အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န်အတွက် ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှိ လင် တိကျခိင ု လ ် ေ ုံ သာ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ ဤေကညာပါသည့ေ ် န့မ(ှ ၇)ရက်အတွင်း က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို ကိယ ု တ ် င ို လ ် ာေရာက် ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေန့ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီပီးဆုံး သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒဇင်ေဝေမာ်၊ ဦးeာဏ်လင်းထက်တို၏ လဲအပ်န်ကားချက်များအရဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၀၅၁) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၅၅) Ph-01-246869,09-450023651 Ph-09-254508917 Ph-09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈) တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower ၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒေစာကည် (ပန်းတေနာ်၊ မအူပင်) အသက် (၉၈)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ ုံးကီးလမ်း၊ အမှတ် (၇၅)၊ ေြခာက်လာေန (ဦးလှေဖ-ေဒေအးကျင်)တိ၏ ု သမီး၊ [ဦးကွမ်း တုံ(ခ)ဦးလှတင်]၏ဇနီး၊ (ဦးလှထွန်း)-ေဒကင်ဝင်း၊ (ေဒကင်သန်း)၊ ဦးြမစိုး-ေဒလှရီ၊ (ဦးေကျာ်စိန်ဝင်း)-ေဒသိန်းသိန်း၊ (ဦးကည်ေအာင်)၊ (ဦးတင်ေဌး)၊ ဦးေသာ်ဇင်-ေဒတင်တင်ေထွး၊ ဦးေကျာ်လွင်၊ ဦးေငွေအာင်ေဒေထွးေထွးသင်းတို၏ ချစ်လှစွာေသာ မိခင်၊ ေြမး ၁၁ ေယာက်တို၏ ချစ်လစ ှ ွာေသာအဘွား၊ ြမစ်ခန ု စ်ေယာက်တ၏ ို ချစ်လစ ှ ွာေသာ ဘွားဘွားကီး သည် ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ (ေသာကာေန့) မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန် သွားပါသြဖင့် ၁၃-၁၀-၂၀၁၉ (တနဂေွေန့) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထိန်ပင် အေအးတိုက်မှ ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ် ိ မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၈:၁၅ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ား ရည်စးူ ၍ ၁၇-၁၀-၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၇နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေကျာက်တံခါးမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်) ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒသန်းသန်း (ေအာင်ချမ်းသာေဆးဆိုင်) (ေကျာက်တံခါး)

အသက် (၉၆)ှစ်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်တံခါးမိ၊ စာတိုက်ရပ်ကွက်၊ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းလမ်းေန (ဦးဘို ကီး)၏ ဇနီး၊ (ဦးစိးု မင်း)၊ ဦးဘုနး် ြမင့-် ေဒစန်းစန်းြမင့၊် (ဦးတိုးဝင်း)-ေဒလှသန်း၊ ဦးစိုးဝင်း-ေဒခင်သစ်၊ ဦးိုင်ဝင်း-ေဒေအးေအးသန်းတို၏ မိခင်၊ ေြမး ရှစ်ေယာက်၊ ြမစ် ေြခာက်ေယာက်တို၏ ဘွားဘွားကီး ေဒသန်းသန်းသည် ၁၀-၁၀၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) ညေန ၅:၃၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၂-၁၀-၂၀၁၉ (စေနေန့) မွနး် လွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတင ွ ် ကန်းကုန်းေတာရ ေကျာင်း ေဝေနယျသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်မီးသဂဟ် ိ မည် ြဖစ်ပါေကာင်း။ (ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ေကျာက်တံခါးမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်) ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်း

ေနာ်ဂျ ီးဖိုး အသက်(၇၂)ှစ်

ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသကီး၊ ကန်ကီးေဒါင့်မိနယ်၊ ဘဲကရက်ေကျးရွာေန ေစာပိုးဒိုကီး-ေနာ်ခ ို တ ဲ ၏ ို သမီး၊ သိကာေတာ်ရ ဆရာကီးေစာထူး-ဆရာမကီး ေနာ်မဲဂီတို၏ သမီးေခးမ၊ ေနာ်ရှီးလား၊ (ေစာဖီးထယ်)၊ ေစာဖီးလစ်၊ ေစာရှီး တို၏ ညီမ၊ သဲကုန်းေကျးရွာ၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်ေန ေစာမိုးဇက်ထူး(အငိမ်းစား ုံပိုင်ကီး၊ ြမန်မာ့မီးရထား)၏ ဇနီး၊ ေစာမိုးထူး၊ ေနာ်ေဖာေဖာထူး၊ ေစာဒိုထူး၊ ေနာ်ေစးေစးထူး၊ ေစာအိုက်ဇက်ထူး၊ ေစာဂျက်ေကာ့ထူး၊ ေစာိုဗယ်ထူး၊ ေစာလု ကာထူး၊ ေစာလယ်လားထူး တို၏ ေမွးသမိခင်၊ ေြမးရှစ်ေယာက် တို၏ အဘွား ေနာ်ဂျ ီးဖိးု သည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ ရက် ည ၇ နာရီတင ွ ် ခရစ်ေတာ်၌ အိပေ ် ပျာ်သွားပါ သြဖင့် ၁၂-၁၀-၂၀၁၉ (စေနေန့) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် အင်းစိန်၊ ေတာင်သူကုန်း ကရင်စ ှ ြ် ခင်းခရစ်ယာန် ဘုရားရှခ ိ ိုးေကျာင်း၌ ဝတ်ြပဆုေတာင်းပီး ေရေဝးဂိဏ ု ်း ေပါင်းစုံ ခရစ်ယာန် သုသာန်သို ပိုေဆာင်သဂိဟ်မည်ြဖစ်ပါ၍ ရပ်ေဝးရပ်နီး ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟအေပါင်းတိုအား အသိေပးအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရဟန်း၊ ေကျာင်းဒါယကာကီး

ဦးေဆွြမင့်ေအာင် (ပီလီ/ေအာင်ကီး)

(BA, MA English) (TTC ေကျာင်းသားေဟာင်း ၇၆-၇၇)

အသက် (၅၉)ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကက ွ ၊် အမှတ(် ၃၆)၊ မာလာ မိင် (၅)လမ်းေန (ဦးခင်ေဆွ-ေဒလှေဆွ)တို၏သား၊ (ဦးေကျာ့ ေမာင်-ေဒေသာင်းေရ)တို၏ သားသမက်၊ ေဒရီရီေဆွ၊ ဦးေဆွြမင့် ေမာင်-ေဒကည်ကည်ဆန်းတို၏ ညီေမာင်၊ ဦးေဆွြမင့်ေနာင်ေဒြမြမဝင်း၊ ဦးဝင်းနီေအာင်- ေဒသီသီေဆွ၊ (ဦးေဆွမင်းေမာင်)၊ မသင်းသင်းေဆွ၊ မခင်ြမတ်းုိ ေဆွတ၏ ုိ အစ်က၊ုိ ေမာင်ရရ ဲ င့ေ ် အာင် (Precious Time Travels & Tours)၊ မသင်းသီရေ ိ ဆွတ၏ ို ချစ်လစ ှ ွာ ေသာ ဖခင်၊ ေဒမူမူေအး၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ တူ၊ တူမ ၁၄ ေယာက်တ၏ ုိ ဘကီးသည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) ည ၁၀:၄၂ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၂-၁၀-၂၀၁၉(စေနေန့) ညေန ၄ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ် ိ မည် ြဖစ်ပါေကာင်း။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ထွက်ပါ မည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးကင်လှ (၈၇)ှစ် ဝါးခယ်မမိ

သူငယ်ချင်း ဗိုလ်မှးလှမျ ိး(ငိမ်း)-ေဒါက်တာေမခိုင်ရဲေနာင်၊ သူငယ်ချင်း ဗိလ ု မ ် ှးမျ ိးခိင ု (် ငိမ်း)-ေဒစန်းစန်း တိ၏ ု ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင် ဦးကင်လှ သည်

၁၀-၁၀-၂၀၁၉ ရက်တွင် ရန်ကုန်မိ၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် သူငယ်ချင်းတို မိသားစုှင့် ထပ်တူ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ်(၈၈)၊ သီဟတပ်ခွဲမှ သူငယ်ချင်းများှင့် မိသားစုများ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဗိုလ်မှး သန့်ေဇာ်မိုး (ငိမ်း) (ကည်း-၃၂၃၅၆) အသက် (၄၃) ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်မိနယ်၊ (၉) ရပ်ကက ွ ၊် ကန်လမ်း၊ လင်ြမင့မ ် ရ ို လ ် မ်းသွယ(် ၁)၊ တိုက်(၂၈) A-3 (ဒုတိယထပ်)ေန ေဒငိမ်းငိမ်းေဖွး၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ ေမာင်ေအာင်ေကာင်းြမတ် (Grade-7) ၏ ချစ်လစ ှ ွာေသာ ဖခင် ဗိလ ု မ ် ှး သန့်ေဇာ် မိုး(ငိမး် )သည် ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ (ေသာကာေန့) နံနက် ၈:၅၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ ် သွားေကာင်း သိရရ ှိ ပါသြဖင့် မိသားစုင ှ ့် ထပ်တထ ူ ပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွရ ဲ ပါသည်။ တနတစ် (၂) သူငယ်ချင်းများ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒေကာင်းဝင်း အသက် (၉၉)ှစ် ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိ၊ မိမေတာင်ရပ်၊ ပညာ့ဂုဏ်ရည်လမ်းေန

ဆရာမကီး ေဒခင်ခင်သွယ်(ခ) ေဒချစ်သိန်း အသက် (၈၅)ှစ်

ဦးသန်းေမာင်-ေဒခင်ေစာေငွ၊ (ေဒခင်ေစာေမ)၊ ေဒခင်ေစာေအး၊ ေဒခင် ေစာကည်၊ ေဒခင်ေစာြမင့်၊ ေဒခင်ေစာလင်း၊ ဦးေဇာ်ေဇာ်-ေဒသန်း သန်းေဌးတို၏ မိခင်၊ ကိုေအာင်ကိုဦး-မသူဇာလွင်၊ ကိုဟိန်းေနေအာင်မေကစီမိုး၊ ကိုေဒးယျေမာ်၊ မခင်သာွယ်တို၏ အဘွား၊ ြမစ်ေလး ေယာက်တ၏ ို ဘွားဘွားကီး ေဒေကာင်းဝင်းသည် ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ ရက်တင ွ ်

(မုဒုံ/ကမာဝက်)၊ အထက်တန်းြပဆရာမ(ငိမ်း)၊ B.A,B.Ed၊ အထက(၁)ေြမာက်ဥကလာ၊ အထက(၁)လသာ၊ အထက(၁)စမ် အထ က(၁)စမ်းေချာင်း၊ အထက(၄)မရမ်းကုန်း

ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ (ေသာကာေန့) ညေန ၅ နာရီတင ွ ် ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ် ိ ပီးစီးပါေကာင်း ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များ အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးကင်လှ (၈၇)ှစ်

ရိပ်သာေန(ဦးေငွဂိုင်၊ ေဒေငွေအာင်)တို၏သမီး(ဦးေမာင်စိန်)၏ဇနီး၊ ဦးမင်းတ လeာဏ် [Country Manager Ball Asia Pacific(ရန်ကန ု )် ]-ေဒေထွးေထွးကည်၊

ဗိုလ်မှးမင်းတလေထာ(ငိမ်း)-ေဒခင်သက်ေမာ်၊(ဦးမင်းတလေဗ့)၊ [ဦးမင်းတလ

ဝါးခယ်မမိ

ဧရာ၀တီတင ို ်းေဒသကီး၊ ဝါးခယ်မမိ၊ ပတြမားရပ်ကက ွ ၊် ဘုရား

ကီးလမ်း၊ အမှတ် (၁၂၄) ေန ဦးိင ု ဦ ် း-ေဒြမတ်ြမတ်ေအး၊ ဗိလ ု မ ် ှးလှမျ ိး (ငိမး် )- ေဒါက်တာ ေမခိင ု ရ ် ေ ဲ နာင်၊ ဗိလ ု မ ် ှ းမျ ိးခိင ု ် (ငိမး် )-ေဒစန်းစန်း၊

[ဦးေအာင်ေအာင် (ခ) ေအာင်မျ ိးေဇာ်]-ေဒခိင ု ခ ် င ို စ ် ိုးတိ၏ ု ဖခင် ဦးကင် လှသည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ ရက်ေန့ ညေန ၆:၂၄ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၂-၁၀-၂၀၁၉ ရက်ေန့ ညေန ၃ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ် ိ မည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ရပ်ေဝးရပ်နီး မိတ်ေဆွ

အေပါင်းအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ရန်ကန ု ် မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကက ွ ၊် ြမစပါယ်လမ်း၊ အိမအ ် မှတ(် ၅)၊ ပါရမီ

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးဝင်းရှိန်

အသက်(၆၄)ှစ်

ရန်ကုန်မိေန (ဦးေစာရှိန်-ေဒတင်ြမ)တို၏ ဒုတိယသား၊ အမှတ်(၁၅)၊

တေကာင်း(၁)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကက ွ ၊် ေတာင်ဥကလာပေန (ေဒေဌးေဌး)၏ ခင်ပန ွ ်း၊ ကိဝ ု င်းဗိလ ု ရ ် န ှိ ် ၏ ဖခင်၊ (ဦးတင်ေမာင်ရန ှိ )် ၊ ေဒခင်မျ ိးဝင်း၊ ဦးသန်းိင ု -် ေဒနီလာ

မေွ (ဦးပင်းသီလဝံသ)]၊ ဦးမင်းတလပါရမီ၊ ေဒမိေကေထာတိ၏ ု ချစ်လစ ှ ွာေသာ

မိခင်၊ မိစီမင်းeာဏ်၊ ေမာင်ဝင်းလွင်ေအာင်၊ မိခတာမင်းeာဏ်၊ မိဆုရတနာမင်း

ေထာ၊ မင်းတလသွနး် ေထာ၊ မင်းြပည့် ဖိးeာဏ်၊ မိသရ ီ ရ ိ တနာမင်းေထာတိ၏ ု ချစ်လှ စွာေသာ အဘွားသည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) ညေန ၆:၅၀ နာရီတွင်

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၂-၁၀-၂၀၁၉ (စေနေန့) ညေန ၄ နာရီတွင် ေရေဝး အေအးတိက ု မ ် ှ ေရေဝးသုသာန်သုိ ပိေ ု ဆာင်မးီ သဂိ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး

ရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ ရက် နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက် လည်ဆွမ်းေကးတရားနာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျစ်ရစ်သူမိသားစု

ွယ်၊ ဦးညီေမာင်-ေဒကည်ကည်ဝင်း၊ ဦးခင်ေမာင်ညိ-ေဒသင်းသင်းရှိန်၊ ဦးေကျာ်စိုး-ေဒမိုးမိုးတင်တို၏ အစ်ကို၊ ကိုေဇာ်လင်းရှိန်-ေဒစာေအာင်ခိုင်၊

ေအာင်ဘုန်းိုင်၊ သူရစိုး၊ ရဲထက်ိုင်တို၏ ဘကီး၊ ဧပရယ်ေလြပည်လင်း ၏ ဘိုးဘိုးေလး ဦးဝင်းရှန ိ ် သည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ ရက်တင ွ ် Singapore ိင ု င ် ံ Mount Elizabeth Orchard ေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၂-၁၀-၂၀၁၉ ရက်တွင် Mandai Crematrium & Columbarium Complex Singapore ိင ု င ် ၌ ံ သဂဟ် ိ

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများအား အသိေပးအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးစိုးိုင် (Y.R.T.A) (၅၈)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ေရေပါက်ကံမိသစ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ မင်းလှရဲေခါင်လမ်း၊ အမှတ်(၁၄/၆/၆၁၃)ေန [ဗိုလ်ကီးေမာင်ကည်(ငိမ်း)-ေဒတင်လင်] တို၏ သားကီး၊ သဃန  ်းကန်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရးေတာင်ရပ်ကက ွ ၊် ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၃/က)ေန [ေဒခင်ဝင်းထွဏ်း(ခ)ေဒလှလှေအး]၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးမျ ိးကိုကို-ေဒလှသိဂဝင်း၊ ဦးစည်သူေကျာ် (Golden Myanmar Airline)ေဒြမတ်ဆုကိုကိ(ု A.A Medicinal Co.,Ltd.)၊ မေမမွန်ကိုကိ[ု 2nd Year (Dagon University)]၊ မယွန်းထက်ထက်ိုင် (Grade XI-A၊ အထက-၁၊ ရန်ကင်း)တို၏ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမးေလးေယာက်တို၏ အဘိုးသည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) မွန်းလွဲ ၁၂:၄၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၂-၁၀၂၀၁၉ (စေနေန့) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝးအေအးတိက ု မ ် ှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင် မီးသဂိဟ်ပါမည်။(ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၁၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ (ဗုဒဟူ  းေန့) နံနက်တင ွ ် သဃန  ်းကန်း မိနယ်၊ ကီးပွားေရးေတာင်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၃/က)ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ေဒလှအုန်း

အသက်(၈၅)ှစ်

ေဒါက်တာစိုးဦး(န်ကားေရးမှးချပ်၊ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန/ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန)ှင့် ဇနီး ေဒါက်တာ စန်းစန်းယု (သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကီး၊ ဟသာတ မိနယ်ြပည်သူ့ေဆးုံကီး)တို၏ ချစ်လှစွာေသာ မိခင်ကီး ေဒလှအုန်း သည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၂:၃၀နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ ် သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ အရာထမ်း၊ အမထမ်းများ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးြပည်သူ့ကျန်းမာေရး/ကုသေရးဦးစီးဌာန

သစ် ပင် စိုက် ပါ ဒို ကမာ သာ ယာ လှ ပ

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်

စိမ်း

ေြမကွက်အမှတ် (၄၇၈/ခ)၊ ဧရိယာ (၂၀x၆၀)ေပ (၀.၀၂၇၅) ဧကရှိ ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပရှိ ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုေ ံ တာင်

ြမ

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုေ ံ တာင်မိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ် (၂၀)၊

မိနယ်၊ (၂၀)ရပ်ကက ွ ၊် ေမာင်းမကန်ကမ်းသာလမ်း၊ အမှတ် (၄၇၈/ခ) ဟု ေခတွင် သည့် ေနအိမအ ် ေဆာက်အအု ံ င ှ ့် တွယက ် ပ်ဆက်စပ်သမ အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်များအားလုံးတိက ု ို အမည်ေပါက်ပင ို ရ ် င ှ ြ် ဖစ်သူ ေဒယ်မင်းထိုက် [၁၂/အလန(ိုင်)၀၀၆၆၆၃]ထံမှ က်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွတစ်ဦးက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျား ယေန့မှ (၇)ရက်အတွငး် ပိင ု ဆ ် င ုိ မ ်  အေထာက် အထား အြပည့်အစုံြဖင့် လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစကို အပီးအြပတ် ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးေအာင်ေဘာ် (လိုင်စင်-၄၀၃၅) LL.B,DBL,DML,DIL,DLP,WIPO (Switzerland) ေဒေအးေအးစိုး (လိုင်စင်-၅၈၂၇) B.Sc, Hon (IC), HGP, R.L, D.B.L တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ အမှတ် (၂၇၀၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Tel: 294766, HP:09-5017044

ြမ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒခင်စန်းလင်း အသက် (၈၀) ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ၃-ခ ရပ်ကွက်၊ ေဝဇယာလမ်း၊ အမှတ(် ၁၀၃)ေန (ဗိလ ု မ ် ှ းေဝလင်း-ေဒမမေလး)တို၏သမီး၊ [ဦးစံေဖ-ေဒေအး ကယ် (ဖဲပွင့်မအုန်းမယ်ေဆးေပါ့လိပ)် ]တို၏သမီးေခးမ၊ (ဦးစိုးလင်)၏ချစ်လှစ ွာေသာဇနီး၊ (Dr.ေအာင်မင်း)-ေဒသာစိုး(GNP Co.,Ltd)၊ ဦးရန်င ို စ ် ိုး၊ ဦးေကျာ် ေကျာ် စိုး -ေဒ ြမင့ ် ြ မင့ ် ေအး၊ ေဒ စု စု လ  င် (ကထိ က -အေရှ တို င ်း ပညာဌာန၊ ရန်ကန ု အ ် ေရှပိင ု ်းတကသိလ ု )် ၊ ဦးေဇာ်မင်းသိန်း-ေဒယုယလ ု င်  (Ashro Myanmar Co.,Ltd)၊ ဦးဝင်းသန်း-ေဒခင်ေချာလင်(စာေရးဆရာမခင်ေဝလင်း)၊ ဦးဘိဘ ု စ ို ိုးေဒစန်းသီတာ (ုံးအုပ်-စီမံေရးရာဌာနခွဲ၊ စီမံ-၅၊ ဆည်/ ေရဦးစီးဌာန-ုံးချပ်)၊ ေဒ ခင် ဥ မာစိုး (Ireland)၊ ဦးဝင်း မင်း စိုး (Sunjin Myanmar Co.,Ltd)ေဒြဖြဖဝင်း၊ ဦးမိုးေဇာ်-[ေဒဖိးမမစိုး(Ireland)]တိ၏ ု ေမွးသမိခင်ေကျးဇူးရှင၊် ြမတ်မင်းကိက ု ၊ုိ ဘုနး် ေဇာ်က၊ုိ ေကာင်းသုေဝ၊သီဟမင်းေသွး(UMAMI)၊ လူထက်စံ၊ ရန်းလဲ့ဘိုဘို၊ ဂျက်ဆင်ေဇာ်၊ ချမ်းေြမ့ခင်၊ ချမ်းမင်းကိုတို၏ဘွားဘွားကီးသည် ၉-၁၀-၂၀၁၉ (ဗုဒဟူ  းေန့) မွနး် လွဲ ၂:၂၀ နာရီတင ွ ် OSC ေဆးု(ံ မ/ဥ)၌ ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် ၁၃-၁၀-၂၀၁၉ (တနဂေ  ွေန့) ညေန ၄ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂိဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟအေပါင်းအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

အသိေပး

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ေဒအုံးကည် အသက်(၈၈)ှစ်

ရင်းှီးြမပ်ှံမှ  င့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ိုင်ငံြခား စီးပွား၊ ဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးသန်းေအာင်ေကျာ်ှင့် ဇနီး ေဒစုစထ ု န ွ ်းတိ၏ ု မိခင် ေဒအုံးကည် သည် ၉-၁၀-၂၀၁၉ ရက် နံနက် ၃:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ဦးတင်ထွန်းေအာင်-ေဒြမြမဖိး Youth Force Group of Compaines

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ေဒလှအုန်း အသက်(၈၅)ှစ်

ေဒါက်တာစိုးဦး(န်ကားေရးမှးချပ်၊ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန/ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန)ှင့် ဇနီး ေဒါက်တာစန်းစန်းယု (သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကီး၊ ဟသာတ ခိုင်ြပည်သူ့ေဆးုံကီး)တို၏ ချစ်လှစွာေသာ မိခင် ေဒလှအုန်းသည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၂:၃၀နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွား ေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်း ေကကွဲရပါသည်။ ေဆးုံအုပ်ကီးှင့် ဝန်ထမ်း မိသားစု ဗဟိုအမျ ိးသမီးေဆးုံကီး (ရန်ကုန်)

ရန်ကန ု ် မိ၊ ကမာရွတ် မိနယ်၊ အမှတ(် ၃)ရပ်ကက ွ ၊် ေပ (၅၀)လမ်း၊ တိုက်အမှတ် (၃၆) ဟုေခတွင်ေသာ (၈)ထပ်ကန်ထိုက် တိုက်၏ (ဒုတိယထပ်) (၃-လာ)၊ အကျယ်ေပ (၂၅ x ၅၀) တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကို ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေက ေကညာြခင် ညာြခင်း

အထက်ပါတိက ု ခ ် န်းှငတ ့် ကွ ေရ၊မီး အပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်တက ုိ ုိ တရားဝင်ပင ုိ ရ ် င ှ အ ် ြဖစ် အပ်အရှငး် ကင်းရှင်းစွာ လက်ရပ ှိ င ို ဆ ် င ို ေ ် ရာင်းချ ပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ူ ေဒတင်တင်ေရ [၈/ပခက(ိင ု )် ၁၆၁၈၃၉]ထံမှ ကွပ ်ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွက အပီးအပိင ု ် ဝယ်ယူရန် ေဒတင်တင်ေရကိုယ်စား ဦးဟိန်းေဇာ် [၈/ပခက(ိုင်) ၁၉၁၃၈၈]ထံသို စရန်ေငွများေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ယင်းတိက ု ခ ် န်းှင့် ပတ်သက်ပီး ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက ေကညာပါသည့ေ ် န့မှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင ု လ ် ေ ုံ သာစာရွက် စာတမ်းမူရင်း များြဖင့် က်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါ သည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက တိုက်ခန်းအေရာင်း အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ အပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒှင်းဆီ (LL.B)တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၄၁) အမှတ် (၁၈၆)၊ ၂-လာ၊ ဗဟိုလမ်း၊ ကန်း/လယ်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ဖုန်း ၀၉-၇၉၄၄၆၇၁၆၅


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

ဗိုလ်မှးကီးခင်ေမာင်ြမင့် (ငိမ်း) (ေရ/၁၀၇၇) စစ်တကသိုလ် အပတ်စ်(၁)

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

န်ကားေရးမှးချပ် (ငိမ်း) လ-၀-က

ေဒေအးသန်း (ဖျာပုံ)

အသက်(၈၇)ှစ်

အသက် (၇၈)ှစ်

ဦးေအာင်သူမိင်

Consultant of ji ji Press Japan News Agency ုံးအဖွဲမှးေဟာင်း၊ သတင်းမီဒီယာေကာင်စီ

အသက်(၆၃)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊ တိုက်(၁)၊ အခန်း(၂)၊ ULB ဝင်း၊

ရန်ကုန်တကသိုလ်ေကျာင်းဝင်းေန [ဦးလှမိင် (ကိုေဆာင်း)-ေဒြမင့်

ြမင့]် တိ၏ ု သားကီး၊ (ေဒဇံဇမ ံ ာ)၏ ချစ်လစ ှ ွာေသာ ခင်ပန ွ ်း၊ ေဒါက်တာ ြမင့သ ် ူ မိင် (ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ဥပေဒပညာဌာန၊ ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု )် ၏

အစ်က၊ို (ဦးစိုးဝင်း)-ေဒေဌးေဌးဇံ၊ ဦးေကျာ်စန ိ လ ် င်  -ေဒသွယသ ် ယ ွ ဦ ် း တို၏ ေမာင်၊ [ဦးေအာင်ေကျာ်ဇံ(ခ)ဆန်နီ]၊ (ဦးကည်စန်း)-ေဒတင် တင်ေအးတို၏ အစ်ကို၊ ေဒေမဦးမိင် (မန်ေနဂျာ၊ Gold Horizon

Co.,Ltd.)၊ ကိုေရပိုမိင်(Sterling SL Agritech Co.,Ltd.)တို၏ ဖခင် ဦးေအာင်သူမိင်သည် (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ သီတင်းကတ်လဆန်း ၁၃ ရက်)

၁၁-၁၀-၂၀၁၉ (ေသာကာေန့)တွင် ုတတ ် ရက် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၃-၁၀-၂၀၁၉ (တနဂေွေန့) ညေန ၃ နာရီ တွင် ေရေဝးသုသာန်သို

ပိေ ု ဆာင် မီးသဂိ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျ ိး မိတသ ် ဂဟ  များအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးေအာင်သူမိင် အသက် (၆၃)ှစ်

ရန်ကုန်တကသိုလ်၊ ဥပေဒပညာဌာန၊ ပါေမာက ဌာနမှး ေဒါက်တာ

ြမင့သ ် ူ မိင်၏ အစ်ကို ဦးေအာင်သူ မိင်သည် ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ ရက်ေန့တင ွ ် ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် ြမင့်သူမိသားစုှင့် ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲစိတ်မေကာင်း ြဖစ်ရ ပါတယ်။ ချစ်သူငယ်ချင်းများ မချ ိ၊ မွမ်း၊ မဝါ၊ ဥမာ၊ မမင်း၊ ေစာယု၊ ခင်ဖုန်း၊ ေရယ်၊ သင့်သင့်၊ မအိ၊ မီမီ၊ ုု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးေအာင်သူမိင် အသက် (၆၃)ှစ်

ရန်ကုန်တကသိုလ်၊ ဥပေဒပညာဌာန၊ ပါေမာက ဌာနမှး ေဒါက်တာ ြမင့သ ် ူ မိင်၏ အစ်ကုိ ဦးေအာင်သူ မိင်သည် ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ (ေသာကာေန့)တွင် ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစုင ှ ့် ထပ်တဝ ူ မ်းနည်းေကကွရ ဲ ပါသည်။ ဆရာ၊ဆရာမများ ဥပေဒပညာဌာန ရန်ကုန်တကသိုလ် ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးေဖသန်း (ဒိုင်းမွန်းစက်မလုပ်ငန်း) အသက် (၇၇)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၂၇-A)၊ ဖိုးရာဇာလမ်း၊ ေကျာက်ကုန်း၊ ရန်ကင်း မိနယ်ေန (ဦးအုန်းေရ-ေဒမာမာ)တို၏သား၊ ေဒလှရင်၏ ေမာင်၊ ေဒခင်ေထွး ခိင ု ၏ ် ချစ်လစ ှ ွာေသာ ခင်ပန ွ ်း၊ ဦးတင်ေမာ်ေအာင်-ေဒေစာြမတ်ြမတ်မးုိ ၊ ဦးေကျာ် ဆန်းလှ-ေဒတင်တင်ခိုင်၊ ေဒေကဇင်ဖိးတို၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင်ကီး၊ မရန်းလြပည့ဦ ် း၊ မခင်၀တီေမာင်ေမာင်၊ ေမာင်ေကျာ်သတ ု ၊ ေမာင်ဆန်းေကျာ်ထင်၊ မေွဦးေဝ၊မေအးငိမ်းမိုးတို၏ အဘိုး ဦးေဖသန်းသည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ ရက်တွင် ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ကွယ်လွန်သူ၏ ဆအရ ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ ရက်ေန့တွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ် ိ ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိး မိတ်သဂဟများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဗိုလ်မှး သန့် ေဇာ်မိုး(ငိမ်း) (ကည်း-၃၂၃၅၆) တနတစ်(၂)၊ ကကယာ

အသက်(၄၃)ှစ်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပျ်ပုံကီးေကျးရွာေန ဦးခန်-ေဒတင်ကည်

တို၏ သားကီး၊ မေကွးတိင ု း် ေဒသကီး၊ ပခုကမိေန ဦးတင်ဝင်း-ေဒဝင်း ကည်တ၏ ုိ သားသမက်၊ ကိခ ု င်ေဇာ်ထန ွ ်း၊ ကိေ ု ကျာ်ေကျာ်င ို ် တိ၏ ု အစ်က၊ို ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကက ွ ၊် ကန်လမ်း၊ လင်ြမင့မ ် ရ ို လ ် မ်းသွယ(် ၁)၊

တိုက်(၂၈)၊ A-3 (ဒုတိယထပ်)ေန ေဒငိမ်းငိမ်းေဖွး၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပန ွ ်း၊ ေမာင်ေအာင်ေကာင်းြမတ်(Grade-7)၏ ချစ်လစ ှ ွာေသာဖခင် သည်

၁၁-၁၀-၂၀၁၉ (ေသာကာေန့) နံနက် ၈:၅၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ယင်းေန့ ညေန ၃ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ် ိ ပီးစီး ပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၅-၁၀-၂၀၁၉ (အဂ ါေန့) နံနက်

၉ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကး

တရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ

ဒဂုံ  မိသစ် ( ေြမာက် ပို င ်း )မိနယ် ၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၄၁)၊ ေြမကွက် အမှ တ ် ( ၃၃၆)၊ ေြမကွ က ် တ ည် ေနရာ အမှတ် (၃၃၆)၊ ဦးေငွကိုင်လမ်း၊ (၄၁)ရပ် ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေဒကင်ေငွ(TTE-၀၈၀၅၂၇)အမည်ေပါက် ှစ် (၆ဝ)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒကင်ေငွ(ကွယလ ် န ွ )် ှင့် ၎င်း၏ခင်ပန ွ ်း ေတာ် စ ပ် သူ ဦးေအာင် သိ န ်း ွ န့် တို ကွယ်လွန်ှင့် သားတစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးခင် ေဇာ်(လူပျ ိကီးဘဝြဖင့်ကွယ်လွန်သြဖင့် ကျန် သား၊ သမီးြဖစ်ေသာ ေဒြမင့ြ် မင့ဝ ် င်း [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၅၁၁၁] ေဒခင်ေအး ေအးမူ [၁၂/လမတ(ို င ် ) ၀၀၇၁၀၁]၊ ေဒေအေအးမာ[၁၂/ဒဂမ (ိင ု )် ၀၁၅၈၉၅] ဦးေအာင်သိုက[် ၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၁၄၂၈]၊ ဦးမင်းမင်းစိုး [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၅၇၈၈] တိုမှမိခင်၊ ဖခင်ှင့် အစ်ကိုြဖစ်သူ ေသ စာရင်း၊ ိုင်ကတ်၊ ဂရန်မူရင်း၊ သား သမီးများြဖစ်သည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း မရမ်းကုန်းမိနယ် တရားုံးတွင်ြပလုပ် ထားသည့ ် ၁၄-၈-၂၀၁၉ ရက် စ ွဲ ပ ါ ကျမ်းကျ ိန်လာအမှ  တစ ် ် (၁၆၂၆/ ၂၀၁၉)၊ ေထာက် ခံ က ျမ်း ကျ ိန် လ ာ၊  သန်း ေခါင် စာရင်းတို တင်ြပ၍ (ေြမကွက်ခွဲ+ အေရာင်း+ပိုင်ဆိုင်)ေြမပုံကူး ေလာက် ထားြခင်း အား တရားဝင် ခို င ် လုံ ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ ပါသည့ ် ေန့မှ စ ၍ (၇)ရက် အ တွ င ်း ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ်  မရှပ ိ ါက လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်း အတိင ု ်း ဆက် လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတယ ိ န်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ

ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစံရပ်ကက ွ ၊် တကသိလ ု ရ ် ပ်မန ွ အ ် မ ိ ရ ် ာ၊ တကသိလ ု ် ရိပ်သာ လမ်းသစ်လမ်း အမှတ်(၂၅/ အီး -၆) တည် ရ ှိ ရာ ဗဟန်း မိ နယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ် ၃၅ ဘီ (တကသိုလ်ရိပ်မွန်)၊ ေြမကွက် အမှတ် ၆၊ ေြမအမျ ိးအစား ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်အမည်ေပါက် ဦးေကျာ် ွ န့် [အင် န ် / အာရ် ဂ ျ အ ီ င် န ် ၀၀၆၈၀၅]ေြမကွ က ် ြ ဖစ် ပ ါသည် ။ ဦးေကျာ်ွန့် သည် (၂-၁၂-၂၀၁၇) ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ ၍ ် TAN SIN HWA (ခ) ေဒခင်ေဆွရ[ီ ၁၂/ဗတထ (ဧည့)် ၀၀၀၂၄၃]မှ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း ှင့် ၎င်းတစ်ဦးတည်းသာအေမွဆက် ခံ ပို င ် ဆို င ် ေ ကာင်း ၈-၅-၂၀၁၉ ရက်စပ ဲွ ါ မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ် တရားုံး ကျမ်းကျ ိန် အမှတ်စ် (၅/၇၉၆) ကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေထာက်ခံ ကျမ်းကျ ိန်(၂)ေစာင်၊ အိမ်ေထာင်စု စာရင်းှင့် ဦးေကျာ်ွန့်၏ ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ ယင်းေြမ၏ ေြမငှား စာချပ်တိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံေြမရာဇဝင် ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင် ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇) ရက် အ တွ င း် ကန့် ကွ က ် ို င ် ပ ါ ေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှိပါက လု ပ ် ထုံး လု ပ ် န ည်း အတို င ်း ဆက် လက် ေဆာင်ရက ွ မ ် ည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်)၊ မိြပစီမက ံ န ိ း် လုပင ် န်းတာဝန်ခအ ံ ဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာ ေရးေကာ်မတီ

ေသွးသည်အသက်

ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ြမင့်မိုရ်လမ်း၊ အမှတ် (၂၆)၊ ေြခာက် လာေန [ဦးေသာင်း ေရ (စား၊ေဖျာ် ငိမ်း)]၏ ဇနီး၊ ေဒခင်ေအးမူ၊ ဦးမင်း ေဆွ- ေဒခင်စန်းဦး၊ ဦးရဲင ုိ -် ေဒြဖြဖ ခိုင်၊ ေဒခိုင်ခိုင်ေရ၊ ဦးေအးမင်း-ေဒေရ စင်၊ ဦးေအးသွင်-ေဒေမာ်ေမာ်စမ်းေရ တို၏မိခင်၊ ေြမး ၁၃ ေယာက်၊ြမစ် ရှစ် ေယာက်တို၏ အဘွားသည် ၁၁-၁၀၂၀၁၉ ရက် ညေန ၅:၃၀ နာရီတင ွ ် ကွယ် လွ န ် သ ွားပါသြဖင့ ် ၁၃-၁၀-၂၀၁၉ (တနဂေွေန့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတိုက်မှ ေရးေဝသုသာန် သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ် ိ မည်ြဖစ်ပါ ေကာင်း။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၁၁ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ ် သူအား ရည်စူး၍ ၁၇-၁၀-၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့)တွင် စမ်းေချာင်းမိ နယ်၊ ြမင့မ ် ရ ုိ လ ် မ်း ေနအိမသ ် ုိ ရက်လည် ဆွမ်းေကးတရားေတာ် နာကေရာက်ပါ ရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရန်ကန ု ် မိေန [ဗိလ ု မ ် ှ းစိးု အုပ(် ငိမ်း)-ေဒခင်ြမ]တိ၏ ု သားကီး၊ မိတ် မိေန (ဦးေဖာ်

ရှင-် ေဒသန်းေရ)တိ၏ ု သားသမက်၊ [ဗိလ ု မ ် ှးကီးဘိရ ု န ှိ ်း(ေရ)-ေဒခင်ခင်အန ု ်း]၊ ဦးခင်ေမာင် ေမာင်-ေဒခင်ေဆွေဆွ၊ ဦးခင်ေမာင်တင့-် ေဒေအးေအးတင့၊် (ဦးမင်းေအာင်)-ေဒရီရ ီ ယ ွ ၊် (ဦးြမင့ေ ် အာင်)-ေဒခင်ခင်ငိမး် ၊ [ဦးခင်ေမာင်ငိမး် (ဦးကုသလ)-ေဒဝင်းဝင်းေအး]၊ ဦးေဇာ်

ဝင်း-ေဒရင်ရင်ချစ်၊ ဗိုလ်ကီးမျ ိးြမင့်ထွဋ(် ငိမ်း)-(ေဒခင်သန်းသန်းဦး)တို၏ အစ်ကိုကီး၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ သဃန  ်းကန်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရးရပ်ကက ွ ၊် ေအာင်ရတနာလမ်း၊ ေအာင်ရတနာ

ဥယျာ်အမ ိ ရ ် ာ၊ အမှတ(် အက်စ-် ၅)ေန (ေဒကင်ဟန ု )် ၏ ချစ်လစ ှ ွာေသာခင်ပန ွ ်း၊ (ဦးေသာင်း ေကျာ်ဦး)-ေဒလွင်မာဦး၊ ေဒေအးေအးြမင့်၊ ဦးစိုးြမင့်ဦး-ေဒဥမာြမင့်၊ ဦးစိုင်းသီဟ-

ေဒအိအေ ိ ထွး(V T C L)၊ ေဒြပည့ြ် ပည့် ဖိးြမင့် တိ၏ ု ေကျးဇူးရှင် ေမွးသဖခင်၊ ေမာင်အာကာ

ဖိးေကျာ်၊ ေဒါက်တာသုခစိးု ၊ ေမာင်မင်းသုေကျာ်၊ မေွးအိေေကျာ်၊ ေမာင်ဥကာဖိးေကျာ်

တိ၏ ု ချစ်လစ ှ ွာေသာ အဘိုးသည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) ညေန ၆:၁၅ နာရီတင ွ ် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၄-၁၀-၂၀၁၉ (တနလာေန့) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝး သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ် ိ မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟ များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီ တွင် ထွက်ပါမည်။)

ဦးေစာဟန် (ဝါးခယ်မမိ)

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း ဒါယိကာမကီး

အသက်(၈၆)ှစ်

ေဒသန်းသန်း (ေအာင်ချမ်းသာေဆးဆိုင်)

လ-ဝ-က ဦးစီးမှး (ငိမ်း)

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၂-တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊

ရတနာပုံလမ်း၊ အမှတ်(၄၈)ေန (ေဒေသာင်းေသာင်း)၏ ခင်ပွန်း၊ ဦးရဲ

ထွန်းေအာင်-ေဒလွင်လွင်ဟန်၊ (ဦးြမတ်ိုင်)-ေဒဝင်းဝင်းဟန်၊ Captain

ဦးဟန်သိန်း-ေဒမျ ိးမျ ိးဟန်(ခ)ေဒဟန်နီတို၏ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမးေြခာက်ေယာက်၊ ြမစ်ှစ်ေယာက် တို၏ အဘိုး ဦးေစာဟန်သည် ၁၀-

၁၀-၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါ

သြဖင့် ၁၂-၁၀-၂၀၁၉ (စေနေန့) နံနက် ၁၁ နာရီတင ွ ် ေရေဝးအေအးတိက ု မ ် ှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင် မီးသဂဟ် ိ မည်ြဖစ်ပါ၍ လိက ု ပ ် ါပိေ ု ဆာင်ကပါရန် အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၉:၃၀

နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ား ရည်စူး၍ ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ (ဗုဒဟူ  း

ေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ ရက်လည် ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

(ေကျာက်တံခါး)

အသက် (၉၆)ှစ်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်တံခါးမိ၊ စာတိုက်ရပ်ကွက်၊ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းလမ်းေန (ဦးဘို ကီး)၏ ဇနီး၊ (ဦးစိးု မင်း)၊ ဦးဘုနး် ြမင့-် ေဒစန်းစန်းြမင့၊် (ဦးတိုးဝင်း)-ေဒလှသန်း၊ ဦးစိုးဝင်း-ေဒခင်သစ်၊ ဦးိုင်ဝင်း-ေဒေအးေအးသန်းတို၏ မိခင်၊ ေြမး ရှစ်ေယာက်၊ ြမစ် ေြခာက်ေယာက်တို၏ ဘွားဘွား ကီး ေဒသန်းသန်းသည် ၁၀-၁၀၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) ညေန ၅:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါ သြဖင့် ၁၂-၁၀-၂၀၁၉ (စေနေန့) မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတွင် ကန်းကုန်း ေတာရေကျာင်း ေဝေနယျသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ် ိ မည်ြဖစ်ပါ ေကာင်း။ (ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒခင်ေမကည် (၈၃) ှစ်

၁၁:၁၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၂-၁၀-၂၀၁၉ (စေနေန့)

ကိကုန်းရိပ်သာ၊ အင်းစိန် ရန် ကု န ်  မိ၊ အင်း စိ န ် မိနယ် ၊ ကိကု န ်း ရိ ပ ် သာ၊ တို က ် အ မှ တ ် ( ၂၀)၊ အခန်း(၂)ေန (ဦးစိနမ ် -ံ ေဒအံ)့ တိ၏ ု သမီး၊ (ဦးတင်ေဖ)၏ဇနီး၊ ဦးိင ု ဝ ် င်း-ေဒစန်း စန်းဝင်း(ကထိက-ငိမ်း၊ ရန်ကုန်စီးပွားေရးတကသိုလ်)၊ အေမရိကန်ိုင်ငံ၊ LA မိေန ဦးေကျာ်ိုင်ေအး-ေဒြမြမေအးတို၏ချစ်လှစွာေသာေမွးသမိခင်ေကျးဇူး ရှင်၊ ေမာင်စိုးိုင်ထက်-Chrisna C Htet ၊ မေအပရယ်ေအးြမတ်မွန်၊ ေမာင်ဘုန်း ြမတ်ေကျာ်(4th yr Mech)တို၏ချစ်လှစွာေသာအဘွား၊ ြမစ်တစ်ေယာက်၏ ဘွားဘွားကီးသည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ ရက် နံနက် ၃:၅၈ နာရီတွင် အာရှေတာ်ဝင် ေဆးု၌ ံ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၄-၁၀-၂၀၁၉ (တနလာေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသဂဟ် ိ မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ (ဗုဒဟူ  း ေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည် ဆွမ်းေကး တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများအား အသိေပးအေကာင်းကား

ရဟန်းဒါယိကာမကီး

ဗိုလ်မှးကီးထိန်လင်း(ငိမ်း) အသက်(၇၀) OTS(47) ဦးေဆာင်န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)၊ ြမန်မာ့အေသးစားေချးေငွလုပ်ငန်း

ဟသာတမိ၊ ဆကာရပ်ေန ဦးေမာင်ဟန်-ေဒစိမ်းညိတို၏ သား၊

ဦးသန်းလွင်-ေဒယ်ကည်၊ ဦးထိန်ဝင်း-ေဒြမင့်ြမင့်တို၏ ညီ၊ ဦးသိန်း

ေအာင်-ေဒဝင်းကည်၊ ဦးသန်းွန့်-ေဒခင်ခင်ေအး၊ ေမာ်လမိင်မိေန ဦးသီရေ ိ အာင်-ေဒညိညိဝင်း၊ ဦးလှမင်း၊ ဦးလှခင ုိ ၊် ေဒြမရှင် တို၏ အစ်က၊ုိ

ကိစ ု န ိ လ ် င်း၏ ချစ်လစ ှ ွာေသာဖခင်၊ အမှတ(် ၅၈)၊ ဓမေစတီလမ်း၊ ဥဿာမိ သစ်၊ ပဲခူးမိေန ေဒမာလာ၏ ခင်ပွန်းသည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ ရက် နံနက်

မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ် ိ မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဟသာတ အသင်း

ဗိုလ်မှးကီးထိန်လင်း(ငိမ်း) အသက်(၇၀)

ကည်း-၁၂၇၅၉-အပတ်စ်(၄၇) (OTS) ဦးေဆာင်န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)

ြမန်မာ့အေသးစားေငွေရးေကးေရးကီးကပ်စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်း ပဲခူးမိ၊ ဥဿာမိသစ်၊ ဓမေစတီလမ်း၊ အမှတ်(၅၈)ေန ေဒမာလာ၏ ခင်ပွန်း၊ ကိုစိန်ဝင်း၏ ဖခင်၊ အသင်းသား ဗိုလ်မှးကီးထိန်လင်း(ငိမ်း)သည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ ရက် နံနက် ၁၁:၁၅ နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု ြ် ပည်သ့ူ ေဆးုံ ကီး၌ ကွယ် လွန် သွားပါသြဖင့် ၁၂-၁၀-၂၀၁၉ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝး သုသာန်၌ သဂဟ် ိ မည်ြဖစ်ပါ၍ အသင်းသူ/အသင်းသားများ လိက ု ပ ် ါပိေ ု ဆာင်င ုိ ် ကပါရန် အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ အမေဆာင်အဖွဲ ဟသာတအသင်း

ဗိုလ်မှးကီးထိန်လင်း(ငိမ်း)

အသက်(၇၀)

ကည်း-၁၂၇၅၉-OTS(၄၇)

ဦးေဆာင်န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)

ြမန်မာ့အေသးစားေငွေရးေကးေရးကီးကပ်စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်း

ပဲခးူ မိ၊ ဥဿာမိသစ်၊ ဓမေစတီလမ်း၊ အမှတ(် ၅၈)ေန ေဒမာ

လာ၏ ခင်ပွန်း၊ ကိုစိန်ဝင်း၏ ဖခင်၊ ဟသာတမိ၊ အထက(၁)

ေကျာင်းသားေဟာင်း ဗိလ ု မ ် ှးကီးထိနလ ် င်း(ငိမ်း)သည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉

ရက် နံနက် ၁၁:၁၅ နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု ြ် ပည်သ့ူ ေဆးုံ ကီး၌ ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် ၁၂-၁၀-၂၀၁၉ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝး သုသာန်၌ သဂဟ် ိ မည်ြဖစ်ပါ၍ ေကျာင်းသား/သူေဟာင်းများ လိက ု ပ ် ါ ပိုေဆာင်ိုင်ကပါရန် အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ဟသာတ အထက(၁)ေကျာင်းသား/

သူေဟာင်းသူငယ်ချင်းများ

ေဒကျင်တိုး (သန်လျင်) အသက်(၇၃)ှစ်

ကုန်သွယ် (လယ်ယာ-ငိမ်း) သန်လျင်မိ၊ အမှတ(် ၄၁)၊ မဂင်လမ်း၊ ပဲခးူ စုရပ်ကက ွ ေ ် န (ဦးေအးေမာင်ေဒေစာွယ)် တိ၏ ု သမီး၊ (ဦးတင်ေမာင်-ေဒသိန်းသိန်း)တိ၏ ု သမီးေခးမ၊ (ဦးသန်း ွန့်)-ေဒလှြမင့်၊ (ဦးသန်းညိ)-ေဒစန်းွဲ တို၏ ညီမ၊ ေဒေသာင်းေသာင်း ၏ အစ်မ၊ ဦးလှစိုး(ကုန်သွယ်/လယ်ယာ-ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ဦးဝဏမျ ိးေဒသဇင်ဦး(အထက-၂၊ သန်လျင်)၊ ဦးတင်ထန ွ ်းေအာင်(ြမန်မာ့ဆပ ိ က ် မ်း အာဏာ ပိင ု )် -ေဒေမစပယ်တ၏ ုိ ချစ်လစ ှ ာွ ေသာ မိခင်၊ ေမာင်ဇင်မင်းထွဋ၊် မမွနရ ် ည်သန့် ရှင်း၊ မေရရည်ရန်းလဲ့တို၏ ချစ်လှစွာေသာ အဘွားသည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ ရက် ည ၁၀:၅၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၁၂-၁၀-၂၀၁၉ ရက် မွနး် လွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတင ွ ် အမိးု နီအေအးတိက ု မ ် ှ အမိုးနီသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်သဂဟ် ိ ပါမည်။(ေန အိမ်မှ ကားများ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ (ဗုဒဟူ  းေန့)တွင် အမှတ(် ၄၁)၊ မဂင်လမ်း၊ ပဲခူးစု သန်လျင် ေနအိမ် သို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ေရတွင်း၊ ေရကန် ဒါယကာကီး

(ဂုဏ်ထူးေဆာင်အမေဆာင်၊ ေဝေနယျသုခေရချမ်းစင်အသင်း)

ဦးခင်ေမာင်ကီး (ပါရမီ) အသက်(၆၈)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ တကသိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ တိုက်(C)၊ အခန်း

(၉၀၆)ေန (ဦးသန်းေရ-ေဒြမတင်)တို၏ သား၊ (ဦးေစာလှ-ေဒခင်ကယ်) တို၏ သားသမက်၊ ဦးမျ ိးေဆွ-ေဒခင်ညိဝင်း၊ ေဒခင်နလ ီ င်း တိ၏ ု ေမာင်၊ ေဒသန်းသန်း

ိုင်၊ ဦးခင်ေမာင်ေလး၊ ဦးေစာဦး၊ ေဒစန်းမင်းေထွး၊ ဦးတင်မင်းေထွး၊ ဦးမျ ိးမင်း ေထွး၊ (ဦးသိုးထိန်း)၊ မခင်သစ်လင ွ တ ် ၏ ုိ အစ်ကို ကီး၊ ေဒပပဝင်း၏ ခင်ပန ွ ်း ဦးခင်

ေမာင်ကီး (ပါရမီ)သည် ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ ရက် နံနက် ၇ နာရီတင ွ ် ပင်လေ ုံ ဆးုံ ကီး၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၃-၁၀-၂၀၁၉ (တနဂေ  ွေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝး

သုသာန် ခန်းမ (၁) ကမှ ပိုေဆာင် သဂဟ် ိ မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ

ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟအေပါင်းတိုအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအား

ရည်စူး၍ ၁၇-၁၀-၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) တွင် ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရား ေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

သီတင်းကတ်ုံးပိတ်ရက်ကာလ ခရီးသွားလာအပန်းေြဖထွက်ကသူတို၏ ရင်တွင်းစကားသံများ ရန်ကန ု ် - မေလးအြမန်လမ်းမကီး ၁၁၅ မိင ု ် အေဝးေြပးယာ်ရပ်နားစခန်းှင့် ဖိးု ကျားဆင်စခန်းတိ၌ ု သီတင်းကတ်းံု ပိတရ ် က်ကာလအတွငး် ခရီးသွားလာအပန်းေြဖထွက် ကသည့် ိင ု င ် ဝ ံ့ န်ထမ်းများှင့် ခရီးသွားြပည်သတ ူ ၏ ုိ ရင်တင ွ ်းစကားသံ များကို ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်-

မတင်ဇာဝင်း (ကုမဏီဝန်ထမ်း)

အခုုံးပိတ်ရက်အတွင်းမိင်မှာရှိတဲ့ မိဘ

ေတွဆြီ ပန်မလို ရန်ကန ု က ် ေနထွကလ ် ာတာပါ။ မိဘေတွန့ဲ သက်ကီးရွယအ ် ေ ုိ တွကုိ ြပန်ကန်ေတာ့

ပါမယ်။ ကုမဏီကလည်း ငါးရက်ပိတ်ေပး ထားပါတယ်။ သီတင်းကတ် ုံးပိတ်ရက်ကို

အခုလို ငါးရက်ပိတ်ေပးလိုက်ေတာ့ အိမ်ကို

လည်း ေအးေအးေဆးေဆးြပန် လို ရ တယ် ။ ဘုရားဖူးလည်းသွားလိုရတာေပါ့။

မသိမ့်သိမ့်ေမာ်(အထည်ချပ်စက်ုံဝန်ထမ်း) မဂလာဒုံစက်မဇုန်ထဲက

အထည်ချပ်

စက်မ ုံ ှာလုပပ ် ါတယ်။ အခုအလုပင ် ါးရက်ပတ ိ ် လို မိင်က မိသားစုေတွဆီကို ြပန်လာတာပါ။

လြပည့်ေကျာ်တစ်ရက်ေန့ကျရင်

မိင်က

သူငယ်ချင်းေတွနဲ့အတူ ပခုကဘက်ကဘ ို ရ ု ား ဖူးထွက်မယ်စီစ်ထားတယ်။ အရင်ှစ်ေတွ

ကေတာ့ သုးံ ရက်ပပ ဲ တ ိ ေ ် ပးတယ်။ ဒီစ ှ မ ် ှာေတာ့

ငါးရက်ပိတ်ေပးတယ်။ သွားဖိုလာဖို ကား

လက်မတ ှ ဝ ် ယ်တာက ကိမှာထားတဲ့အတွက် အဆင်ေြပပါတယ်။

နီးမှဝယ်တဲ့သူေတွက

နည်းနည်းအခက်အခဲရှိတယ် ကားရတယ်။ အခုလို သီတင်းကတ်ကာလမှာ

ငါးရက်

ပိတေ ် ပးတဲအ ့ တွက် တကယ်ပဝ ဲ မ်းသာပါတယ်။ စာမျက်ှာ ၁၀ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရန်ကုန် - မေလးအြမန်လမ်းမကီး ၁၁၅ မိုင် အေဝးေြပးယာ်ရပ်နားစခန်းတွင် ခရီးသွားြပည်သူများြဖင့် စည်ကားလျက်ရှိသည်ကို ေတွရစ်။

ေအာင်လအန်ဆန်၏ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ကမာ့ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲ ေအာက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင် ကျင်းပမည် ရန်ကုန် ေအာက်တိုဘာ ၁၁ ONE ဝိတ်တန်းှစ်ခုချန်ပီယံ ြမန်မာ MMA ကစားသမား ေအာင်လ

ယေန့ ဖတ်စရာ အီသီယိုးပီးယားဝန်ကီးချပ် အာမက် ၂၀၁၉ ခုှစ် ငိမ်းချမ်းေရးိုဘယ်ဆုရရှိ

အန်ဆန်၏ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ကမာ့ချန်ပယ ီ က ံ ာကွယပ ် ပ ဲွ ါဝင်ေသာ

စာမျက်ှာ » ၁၂

ONE Championship က ကီးမှးကျင်းပမည့် 100 Century အမည်ရ MMA ပိင်ပွဲကို ေအာက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင် ဂျပန်ိုင်ငံ တိုကျ ိမိ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ ေအာက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တင ွ ် ဂျပန်င ုိ င ် သ ံ ုိ မုနတ ် င ုိ း် ဝင်ေရာက်င ုိ ် ဖွယ်ရှိေနေသာ်လည်း ONE Championship အမေဆာင်အရာရှိချပ် ချာသီရဆ ီ စ်ယေ ို ထာင်က ပိင်ပက ွဲ ို ပုမ ံ န ှ အ ် တိင ု ်း ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ကစားသမားများှင့်

စာမျက်ှာ ၂၀ ေကာ်လံ ၁ သို 

လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ကမာ့ချန်ပီယံလုပွဲထိုးသတ်မည့် ေအာင်လအန်ဆန်(ြမန်မာ)ှင့် ဘရန်ဒန်ဗီရာ (ဖိလစ်ပိုင်)

ဆီးရီးယားိုင်ငံအတွင်း

တူရကီ၏

စစ် ဆ င် ေရးေကာင့ ် အို င ် အ က် စ ် အ ဖွဲ ၏ ခိမ်းေြခာက်မ ြပန်ေပလာိုင်ဟု ပူတင် ေြပာကား

စာမျက်ှာ » ၁၃


၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာ ၁၂ ရက်၊ စေနေန့

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတကသိုလ်

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

တတိယအကိမ် ဘွဲှင်းသဘင်

နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့် ေလ့ကျင့ေ ် ရးဦးစီးဌာန

၁။ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတကသိလ ု မ ် ှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်စ ှ တ ် င ွ ် ေြဖဆိုခဲ့သည့် Ph.D./M.C.Sc./ M.C.Tech/B.C.Sc/B.C.Tech ဘွဲသင်တန်း စာေမးပွေ ဲ အာင်ြမင်ပီးသူများအတွက် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ တကသိလ ု တ ် င ွ ် တတိယအကိမ် ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနားကို ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု န ် ယ်ေြမ ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမတွင် ေအာက်ပါအတိုင်း ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသည်။

၁။ နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့် ေလ့ကျင့ေ ် ရးဦးစီးဌာန ေအာက်ရှိ အစိုးရ

ဘွဲှင်းသဘင်ေလာက်လာေခယူြခင်း

ဘွဲအမည်

ဘွဲှင်းသဘင် ရက်ှင့်အချ ိန်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

အစမ်းေလကျင့် ရက်ှင့်အချ ိန်

နည်းပညာေကာလိပမ ် ျား၊ အစိုးရစက်မလက်  မသိ  ပမ ံ ျား၊ အစိုးရ နည်းပညာ

အထက်တန်းေကျာင်းများ၊ သင်တန်းဌာနများှင့် သင်တန်းေကျာင်းများ အတွက် လိုအပ်ေသာ သင်ကားေရးသုံး သင်ေထာက်ကူစက်ပစည်းများ၊

ုံးသုံးစက်ကိရိယာများှင့် ုံးသုံးပရိေဘာဂများအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူလိုပါေကာင်း ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။

၂။ Open Tender ပုံစံများကို ၈-၁၀-၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ ုံးချ ိန်အတွင်း

Ph.D(IT)

နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှငေ ့် လ့ကျင့ေ ် ရးဦးစီးဌာန၊ ဘာေရးဌာနစိတ၊်

M.C.Sc. (Business Information Systems/High Performance Computing/Knowledge Engineering/Software Engineering) M.C.Tech (Communication and Networking/ Embedded Systems) B.C.Sc(Business Information Systems/High Performance Computing /knowledge Engineering/Software Engineering)

ုံးအမှတ်(၂၁)၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် တစ်စုံလင် ကျပ်(၁၀၀၀၀/-)န်းြဖင့်

ဝယ်ယူိုင်ပီး ၇-၁၁-၂၀၁၉ ရက် ညေန ၄:၀၀ နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ ၂၄-၁၁-၂၀၁၉ ရက် (တနဂေွေန့) နံနက် ၉:၀၀ နာရီ

၂၃-၁၁-၂၀၁၉ ရက် (စေနေန့) နံနက် ၉:၀၀ နာရီ

B.C.Tech (Communication and Networking/ Embedded Systems) ၂။ ဘွဲှင်းသဘင်ေလာက်လာ ေလာက်ထားလိုသူများသည် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတကသိုလ်တွင် ၁" သတ်မတ ှ ထ ် ားေသာ ေလာက်လာပုစ ံ ြံ ဖင့် (၃)လအတွငး် ိက ု က ် းူ ထားေသာ ၂" x ၁ ၂ အရွယ် ဓာတ်ပ(ံု ၃)ပုပ ံ းူ တွ၍ ဲ ဘွဲှင်းသဘင်တက်ေရာက်ရန် (သိုမဟုတ်) အေဝးေရာက်ဘွဲယူရန်ဟု ထင်ရှားစွာေဖာ်ြပလျက် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ိုဝင် ဘာလ ၈ ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။ ၃။ ဘွဲှင်းသဘင်ေကးမှာ တက်ေရာက်ဘွဲ ၁၅၀၀/- (ကျပ်တစ်ေထာင့်ငါးရာတိတ)ိ ၊ အေဝးေရာက်ဘွဲ ၁၀၀၀/(ကျပ်တစ်ေထာင်တတ ိ )ိ ြဖစ်ပီး သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတကသိလ ု ၊် ေငွစာရင်းဌာနတွင် ေပးသွငး် ရမည်။ ၄။ တက်ေရာက်ဘွဲေလာက်ထားပီး ဘွဲ ှငး် သဘင်အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်ရန် ပျက်ကက ွ သ ် မ ူ ျား၏ ဘွဲလက် မှတ်များကို တစ်ှစ်ကာမှသာ ထုတ်ေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။ ၅။ ရပ်ေဝးမှ ဘွဲှင်းသဘင်ေလာက်လာ ေပးပိုလိုသူများသည် စာတိုက်ေငွပိုလာ(Postal  money order) ြဖင့် ေပးပိ ု င ုိ ပ ် ါသည်။ ေငွပလ ုိ ာေအာက်ေြခတွင် "ဘွဲ ှငး် သဘင်ေကးေပးပိြု ခင်း" ဟုေဖာ်ြပပီး၊ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာတကသိလ ု သ ် ို လိပမ ် ၍ ူ ေလာက်လာရှင၏ ် အမည်၊ ဘွဲရ စာေမးပွခ ဲ အ ုံ မှတ၊် အထူးြပဘာသာ၊ ပညာသင်စ ှ ၊် ေအာင်ြမင်သည့် ခုှစ်ှင့်လ၊ ေနရပ်လိပ်စာအြပည့်အစုံကို တိကျစွာေဖာ်ြပရမည်။ (ြပည့်စုံစွာ ေဖာ်ြပထားြခင်းမရှိ သည့် ေငွပိုလာများကို လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။) ၆။ ဘွဲှင်းသဘင်ကျင်းပမည့် အေသးစိတအ ် စီအစ်များကို သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတကသိလ ု ် စာေမးပွဲ ှင့် ဘွဲ ှငး် သဘင်ဌာနသို လူကယ ုိ တ ် င ုိ ြ် ဖစ်ေစ၊ ဖုနး် အမှတ-် ၀၁-၉၆၆၄၇၀၉ သိြု ဖစ်ေစ ဆက်သယ ွ စ ် စ ံု မ်းိင ု ပ ် ါသည်။ ေမာ်ကွန်းထိန်း စာေမးပွဲှင့် ဘွဲှင်းသဘင်ဌာန

ကားေရာင်းရန်ရှိသည်

၁။ Honda Fit ge6, 2011, 4Q YGN ၂။ P.box GL, 1500 CC, 2011 စတိ (လူအမည် Bgo)ခဲေရာင် ၃။ Failder X, 1500 CC, 2011 စတိ (လူအမည် YGN)အညိ ဆက်သွယ်ရန် 09-421153340,09-5154193,09-254249505

တင်ဒါများ တင်သွင်းရမည်။

၃။ အဆိုပ ါ သင်  ကားေရးသုးံ သင် ေထာက် ကူစ က် ပ စ ည်း များ၊ ုးံ သုးံ စက်ကရ ိ ယ ိ ာများှင့်

ုံးသုံးပရိေဘာဂများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနှင့်

ေကျာင်းများအေရာက် ေပးပိုတပ်ဆင်ေပးိုင်ရမည်။

၄။ Open Tender ပုစ ံ ၊ံ စည်းကမ်းချက်များှင့် အေသးစိတအ ် ချက်အလက်

များကို ုံးချ ိန်အတွင်း ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၄၃၈၉၊ ၀၆၇-၄၀၄၄၅၆ှင့် website ြဖစ်ေသာ www.tvetmyanmar.gov.mm တိုတွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင် ပါသည်။

နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့် ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးေရးလုပ်ငန်း မွန်ြပည်နယ်လပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး၊ ေမာ်လမိင်မိ (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း)

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု ဘာေရးှစ် လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးေရးလုပင ် န်း၊ မွန်ြပည်နယ်၏ ြပည်နယ်ဘာ ေငွလုံးေငွရင်း မူလခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့် ေဆာင်ရက ွ မ ် ည့် ဓာတ်အားလိင ု း် ှင့် ဓာတ်အားခွ ဲ တ ံု ည်ေဆာက်ေရး Turnkey လုပင ် န်း(Lot ၃၂ခု)ှင့် မိြပတည်ေဆာက်ေရး Turnkey လုပင ် န်း(Lot ၃ခု) အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ ၂။ တင်ဒါေလာက်လာေရာင်းချမည့်ရက် - ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ ရက်မှ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်အထိ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ရက် - ၁၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက်မှ ၂၀-၁၁-၂၀၁၉ ရက်အထိ တင်ဒါေလာက်လာ ဝယ်ယူ/ - မွနြ် ပည်နယ်လပ်စစ်အင်ဂျင် တင်သွင်းရမည့်ေနရာ နီယာုံး၊ ေမာ်လမိင်မိ ၃။

အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါတင်သင ွ ်းရမည့် ပုစ ံ ၊ံ စည်းကမ်းချက်များှင့် အေသးစိတ်

သိရှိလိုသည်များအား ုံးချ ိန်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖုနး် နံပါတ်များသိလ ု ည်းေကာင်း တိက ု  ် က ို စ ် စ ုံ မ်းေမးြမန်း ိုင်ပါသည်။ တင်ဒါေခယူစိစစ်ေရးေကာ်မတီ မွန်ြပည်နယ်လပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး ေမာ်လမိင်မိ Ph:09-8725571,09-8725572, 09-8725573,09-8725574, 09-252555005,057-2025880

၇မိုင်၊ Condo ငှားမည် (အသစ်) 1MBR၊ 2BR၊ Fully Furn၊ လုံြခံေရးပါ၊ ကားပါကင်ရှိ Lift ပါ မီးစက်ပါ။ ကမာရွတ်၊ လှည်းတန်းလမ်းမ၊ စိန်ေဂဟာအနီး (ေရာင်း/ငှား)၊ (၇)လာ၊ ေပ(25x50)၊ 2BR၊ ေရချ ိးခန်း/အိမ်သာ(၂)လုံး။ လုံးချင်းတစ်ထပ်တိုက်၊ အင်းစိန်အာလိန်ငါးဆင့်အနီး 1MBR၊ 2BR၊ မီးစက်ပါ၊ ြခံငှားမည်။ Ph:09-5169119, 09-965169119

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ေကျာက်တတ ံ ားမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကက ွ ၊် ၃၉လမ်း၊ အမှတ် (၂၀၅) (ပ)ထပ်၊ ဝဲခန်းကို ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒခင်ရီ[၁၂/ ကတတ(ိုင်)၀၂၅၂၇၂] မှ အေထွေထွကိုယ်စားလှယ် လဲအပ်ြခင်းခံရေသာ တူေတာ်စပ်သူ ဦးထွန်း ြမင့[် ၆/ထဝန(ိင ု )် ၀၁၄၅၃၉]တိထ ု မ ံ ှ တိက ု ခ ် န်းအပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န် စရန် ေငွအချ ိေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက ယေန့ ေကာ်ြငာပါသည့် ရက်မှ တစ်ပတ်(၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများ ြဖင့် လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက အေရာင်း အဝယ်ကုိ ပီးဆုးံ ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒသင်းသင်းိုင်[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၇၃၈၆] အမှတ်(၁၈၈)၊ (ပ)ထပ်၊ (ဝဲ)ခန်း၊ ၃၅လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ PH:09-5402140


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတကသိုလ်

၁။ ၂။

၃။

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာပါရဂူဘွဲ သင်တန်းသား/သူများ ေခယူြခင်း

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတကသိလ ု တ ် င ွ ်

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာပါရဂူဘဲွ သင်တန်း

(Ph.D- IT) သင်တန်း၊ အပတ်စ် (၄)ကို (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်၊ (တနလာေန့)တွင် စတင်ဖင ွ လ ့် စ ှ မ ် ည်ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါ ပါရဂူဘွဲသင်တန်းသည် အချ ိန်ြပည့်သင်တန်းြဖစ်ပီး စုစုေပါင်း(၃)ှစ် သင်တန်းြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါသင်တန်းသို ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များှင့် ြပည့်စုံသူများ ေလာက်ထားိုင်ပါသည်-

(က) ေလာက်ထားသူှင့် မိဘှစ်ပါးစလုံးသည် ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

(ခ) ကွန်ပျတာဘာသာရပ် (သိုမဟုတ်) အလားတူ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဆိုင်ရာ ဘာသာရပ် အထူးြပြဖင့် မဟာဘွဲတစ်ခုခုရရှိပီးသူ ြဖစ်ရမည်။

(ဂ) ဝန်ထမ်းြဖစ်လင် သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ေလာက်ထားရမည်။

(ဃ) သင်တန်းအား အချ ိန်ြပည့် တက်ေရာက်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

(င) သင်တန်းတက်ေရာက်မည့် ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူများသည် Referee (၂)ဦးထံမှ Letter of Recommendation တင်ြပိုင်ရမည်။

(စ) သင်တန်းေလာက်လာှင့်အတူ မိမိြပလုပ်လိုေသာ သုေတသနမူကမ်း (Research Proposal) ပူးတွဲ ၄။

တင်ြပိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။

သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် ေလာက်ထားသူများအနက် အထက်ေဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီ

သူများသည် သင်တန်းဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲ (Entrance Exam)ကို ေအာက်ပါအတိုင်း ေြဖဆို

ရမည်ြဖစ်ပီး အဂလိပ်ဘာသာှင့်

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာများ

(Data Structure, Artificial Intelligence,

ရန်ကန ု ် မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ(် ၁)ရပ်ကက ွ ၊် သမိင ု ်း(၂)လမ်း၊ အမှတ(် ၁၈)ေြမကွကေ ် ပတွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၅)ထပ် တိက ု ၏ ် ေြမညီထပ်(ေြခရင်းခန်း)၊ အကျယ်(၁၂)ေပခွဲ x (၅၂)ေပရှိ တိက ု ခ ် န်း အပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်တိုအား လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်သူ ဦးဝါရပါး(ခ)ဦးြမင့်ိုင်[၁၂/သခန(ြပ)၀၀၀၄၂၁]ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ြဖစ်သူမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ် ေဒသအား စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ည်သမ ူ ဆို ပိင ု ဆ ် င ို မ ် အေထာက်  အထား စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု ထ ် သ ံ ို ဤေကာ်ြငာ ပါသည့ရ ် က်မှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွငး် ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒ ှင့်အညီ ပီးဆုးံ သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေအာင်မိုး ဦးိုင်ဝင်း LL.B,D.B.L LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန (စ်-၈၂၁၇) (စ်-၅၀၀၉၈) အမှတ်(၂၁၈/က)၊ ပထမထပ်၊ (၃၆)လမ်း၊ အေပဘေလာက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-421066459

Operating System, Software Engineering, Data Analysis and Management, Computer Networking,

Computer Architecure, IQ Test) အား Online ြဖင့် ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေန့ရက်

၅။ ၆။

၇။

၈။ ၉။

ဘာသာရပ်

အချ ိန်

၁၅-၁၁-၂၀၁၉ အဂလိပ်စာ

(၉:၀၀) မှ (၁၂:၀၀)နာရီ

ေသာကာေန့ ဘာသာရပ်

၁၃:၀၀ မှ ၁၆:၀၀နာရီ

ေနရာ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတကသိလ ု ်

ေရးေြဖစာေမးပွဲေအာင်ြမင်သူများသည် ၂၀-၁၁-၂၀၁၉ရက် (ဗုဒဟူးေန့)တွင် သတင်းအချက်အလက်

နည်းပညာတကသိုလ်၌ လူေတွေြဖဆိုကရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ပါရဂူဘွဲသင်တန်းကို ၂-၁၂-၂၀၁၉ ရက် (တနလာေန့)တွင် စတင်ဖွင့်လှစ် သင်ကားမည်ြဖစ်ပါသည်။

IT ပညာရပ်နယ်ပယ်တွင် လုပ်သက်အေတွအ ကံ (၁၅)ှစ်ှင့်အထက်ရှိပီး IT ဘာသာရပ်တွင် မဟာဘွဲ

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သတိေပးေကညာချက်

ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီမိ၊ အမှတ(် ၃)ရပ်ကက ွ ၊် ေခမာသီလမ်းေန

ဦးေအာင်ေကျာ် (ဘ) ဦးေဌးေကျာ် (ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား အမှတ[် ၃/ဘအန(ိင ု )် ၁၃၆၉၀၉] ကိင ု ေ ် ဆာင်သက ူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကုနအ ် မှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ် အမည်အမှတအ ် သားကို ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီမိ၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင် တစ်ဦးတည်းမူပိုင်အြဖစ် သုံးစွဲရန် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ပီးြဖစ်ပါသည်။

တစ်ခုခုရရှိပီးသူများသည် အရည်အချင်းစစ်ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲ (Entrance Exam) ေြဖစရာမလိုဘဲ သတင်း အချက်အလက် နည်းပညာတကသိုလ်၌ လူေတွေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။

သင်တန်းဝင်ခွင့် ေလာက်လာများကို သတ်မှတ်ပုံစံြဖင့်

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတကသိုလ်

တွင် ၁၃-၁၁- ၂၀၁၉ ရက် (ဗုဒဟူးေန့) ေနာက်ဆုံးထား၍ ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။

အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ှိ ပ ို ါက သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတကသိလ ု ၊် ပါရမီလမ်း၊ တကသိလ ု မ ် ျား လင်နယ်ေြမ၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ ဖုန်း ၀၁-၉၆၆၄၇၀၉ သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေရသန့်အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် မည်အမှတအ ် သားကို ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

လင်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်း ရပ်ကွက်အမှတ်-သကမ-၁၃၊ ေြမကွက် အမှတ်-၃၈၆/က၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ်-၃၈၆/က၊ ထွန်းသီရိလမ်း၊ (၁၆) ရပ် က ွ က ် ၊ လ င် သာယာမိနယ် ၊

(ဦးကည်န ွ ့်)အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးကည်ွန့်ဟုတင်ြပ၍ ဦးထွန်းသိန်း[၁၂/အစန(ိုင်)၁၀၈၁၀၆]မှ ေြမချပါမစ် မူ ရ င်း ှ င့ ် အဆက် အ စပ် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်မရ ူ င်းများေပျာက် ဆုးံ သွားသည်မာှ မှနက ် န်ေကာင်း တရားုးံ ကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး ုံးေထာက်ခံစာှင့် ရဲစခန်းေထာက်ခံစာ၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်တိုကိုတင်ြပ၍ ပါမစ် ေပျာက်ြဖင့ဂ ် ရန်သစ်ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခင ုိ လ ် ေ ံု သာ အေထာက်အထား များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇) ရက်အတွငး် ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

ဥတုရာသီ ေတာကိုမှီ၏

အတိုင်းဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ ဌာနမှး မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

အသုံးြပ၍ ေသာက်ေရသန့်ကို ဘူးကီး၊ ဘူးေလး၊ ဘူးလတ် စသည့် အရွယအ ် စား အမျ ိးအစားြဖင့် ြမဝတီမိနယ်င ှ တ ့် ကွ ြပည်ေထာင်စု သမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်တစ်ဝန်းတွင်

ထုတ်လုပ်ြဖန့်ချ ိေရာင်းချ

သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအြပင် ၎င်းအမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားကို ထည့်သွင်းထုပ်ပိုးမည့် ပစည်းများြဖစ်သည့် ပလတ်စတစ်အိတ်၊ ပလတ် စ တစ် ဘူး များ၊ ထည့ ် သ ွ င ်း ပစ ည်း ၊ ထု ပ ် ပိုး ပစ ည်း စသည့ ် အရွ ယ ် အ စားအမျ ိးမျ ိး၊ အေရာင် အ မျ ိးမျ ိး ြပလု ပ ် သ ည့ ် အသား တံဆိပ်ြပလုပ်၍ ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖးေရာင်းချသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ သို ြ ဖစ် ပ ါ၍ အထက် ေဖာ် ြ ပပါ တံ ဆိ ပ ် အ မှ တ ် အ သားကို တို က ် ို က ် ေသာ် လ ည်း ေကာင်း ၊ သွ ယ ် ဝို က ် ၍ ေသာ် လ ည်း ေကာင်း ၊ ဆင်တူယိုးမှား ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစရန်ှင့် တုပသုံးစွဲြခင်း မြပလုပ်ကပါရန် သတိေပးတားြမစ်အပ်ပါသည်။ အဆိုပါ တားြမစ် ချက်များကို လိက ု န ် ာြခင်းမရှပ ိ ါက တည်ဆဥ ဲ ပေဒများှငအ ့် ညီ ထိေရာက် စွာ အေရးယူမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ကိတင်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ၎င်းအမှတ်တံဆိပ်

အမှတ်အသားှင့်ပတ်သက်၍ (အမည်တူ)

ကန့် ကွ က ် လို ပ ါက သတင်း စာပါသည့ ် ေန့မှ စ ၍ (၇)ရက် အ တွ င ်း ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးေအာင်ေကျာ် [၃/ဘအန(ိုင်)၁၃၆၉၀၉] ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၄၁၆၂၅

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယူြဖန့်ြဖးေရးဌာနခွဲသည် (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘာေရးှစ်တွင် ေဆးှင့် ေဆးပစည်းများ၊ စက်ပစည်းများှင့် ပုံှိပ်ပစည်းများကို ေနြပည်ေတာ်ုံးချပ်မှ ြပည်ေထာင်စန ု ယ်ေြမေနြပည်ေတာ်င ှ ့် တိင ု ်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များသို သယ်ယူ ပိုေဆာင်ရန်အတွက် ေမာ်ေတာ်ယာ်များ ငှားရမ်းလိုပါသြဖင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေခယူအပ်ပါသည်။ တင်ဒါစည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများကို ြပည်သူ့ကျန်းမာေရး ဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ် (၄၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သို ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါ သည်။ ေဈးန်းတင်သွင်းလာပုံစံများစတင်ေရာင်းချမည့်ရက် - ၉-၁၀-၂၀၁၉ တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချ ိန် - ၈-၁၁-၂၀၁၉၊ မွနး် လွဲ (၂:၀၀) နာရီ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇-၄၁၁၅၁၀၊ ၀၆၇-၄၁၁၅၄၄ ဝယ်ယူြဖန့်ြဖးေရးဌာနခွဲ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

ေရာင်းမည်

သဃန်းကန်း SNOW GARDEN ြခံ 3255 Sq'၊ ေထာင့်ကွက် 2RC, 4MB (YIS,ILBC ေကျာင်းအနီး) Ph:09-797932654

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၆၉)ရပ်ကွက်၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ အမှတ(် ၁၂၄၀)ရှိ အလျားေပ(၄၀x၆၀)အကျယ် ေြမကွက် ှင့် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို က်ုပ်၏မိတ်ေဆွများက အပီးအပိုင်

ဝယ် ယူ ရ န် စရန် ေ ငွ ေပးေချထားပီ ြ ဖစ် ၍ ဥပေဒေကာင်း အရ ပို င ် ေရး ဆိင ု ခ ် င ွ  ့် င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ကန့်ကက ွ ရ ် န်ရပ ိှ ါက ယခုေကာ်ြငာသည့ေ ် န့မှ (၇) ရက် အတွင်း က်ပ ု ထ ် သ ံ ပ ို င ို ဆ ် င ို မ ်  အေထာက်အထားများှငလ ့် ာေရာက်၍ ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်သူမရှိပါက အပီးအပိုင်အေရာင်း အဝယ်စာချပ်ကို ြပလုပ်ချပ်ဆိုသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေအးပိုင် LL.B,D.M.L,D.B.L,D.I.L (စ်-၂၂၇၆၀) အထက်တန်းေရှေန အခန်း(၄၀၄)၊ တိုက်(၃၅)(၂)လမ်း၊ (စီ)ဘေလာက်၊ ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၀၈၇၅၉၆၉၊ ၀၉-၇၃၁၅၁၉၂၂


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

(၂၁)ကိမ်ေြမာက် ကထိန်သကန်းဆက်ကပ်လှဒါန်းပွဲှင့် စာေအာင်သံဃာပူေဇာ်ပွဲ ဖိတ်ကားလာ ေရဥမင်ဆရာေတာ်ကီး တည်ေထာင်ေတာ်မူခဲ့ေသာ ေရဥမင်ဓမသုခ ေတာရရိပ်သာကီးကို တိပိဋကဓရ ဓမဘာဂါရိက အဂမဟာပိတ(ေယာ) ဆရာေတာ်ကီးမှ ဦးစီးပဓာနနာယကအြဖစ် စီမံအုပ်ချပ်ေတာ်မူေသာ ေရဥမင် ဓမသုခေတာရရိပ်သာှင့် ပရိယတိစာသင်တိုက်၌ သီတင်းသုံးေတာ်မူေသာ ေကျာင်းတိက ု သ ် ဃ ံ ာအပါး(၁၀၀)ှင့် ပင့သ ် ဃ ံ ာအပါး(၄၀)တိအ ု ား(၂၁)ကိမေ ် ြမာက် ကထိနသ ် ကန  း် ဆက်ကပ်လှ ဒါန်းပွ ဲ င ှ ့် စာေအာင်သဃ ံ ာပူေဇာ်ပက ဲွ ုိ (၁၃၈၁ခုစ ှ ် သီတင်းကတ်လြပည်ေ ့ ကျာ် ၆ ရက်) ၁၉-၁၀-၂၀၁၉ (စေနေန့) နံနက် ၉နာရီတင ွ ် ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ၍ ေကျာင်းတိုက်၏ ပစည်း(၄)ပါး ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများ၊ ကုသလ ုိ ရ ် င ှ မ ် ျား ကေရာက်၍ အုေမာဒနာတရား စုေပါင်းနာယူ၊ ကုသလ ုိ အ ် မ ရယူကပါရန် ေလးြမတ်ေသာစိတ်ထားြဖင့် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ရိပ်သာအကျ ိးေတာ်ေဆာင်အဖွဲ ကယားြပည်နယ်၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခယူြခင်း

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘာေရးှစ်အတွင်း ကယားြပည်နယ်၊ ြပည်နယ် မီးသတ် ဦးစီးမှးုံး၏ ကယားြပည်နယ်အတွငး် ေဆာင်ရက ွ မ ် ည့် ခိင ု /် နယ်ေြမ မီးသတ် စခန်း၊ ဝန်ထမ်းအိမရ ် ာ၊ ဂါလန်(၂၀၀၀၀)ဆံ့ အုတေ ် ရေလှာင်ကန်င ှ ့် Pump House၊ ေြမြပြပင်ြခင်း၊ မီးြငိမ်းသတ်ယာ်၊ မီးသတ်ေရသယ်ယာ်၊ BASet ှင့် ရှာေဖွ ကယ်ဆယ်ေရးပစည်းများအား ဝယ်ယူရန်ရှိပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၂၁၀-၂၀၁၉ ရက်မှစတင်ပီး ေအာက်ပါအတိုင်း ဝယ်ယူတင်သွင်းိုင်ပါသည်(က) တင်ဒါစတင်ေရာင်းချမည့်ရက်ှင့် - ၁၂-၁၀-၂၀၁၉ရက် တင်သွင်းရမည့်ရက် (ခ) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက် - ၁၂-၁၁-၂၀၁၉ရက် (ဂ) တင်ဒါေရာင်းချမည့်ေနရာ - ကယားြပည်နယ် မီးသတ်ဦးစီးမှးုံး၊ လွိင်ေကာ်မိ (ဃ) အိတဖ ် င ွ တ ် ့ င်ဒါတင်သင ွ း် ရမည့ေ ် နရာ - ကယားြပည်နယ် မီးသတ် ဦးစီးမှးုံး၊ လွိင်ေကာ်မိ ၂။ သက်မှတ်ရက်အချ ိန်ထက် ေကျာ်လွန်တင်သွင်းသည့် ေလာက်လာများကို ထည့်သွင်းစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ ၃။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ကယားြပည်နယ် မီးသတ်ဦးစီးမှးုံး၊ ဖုန်း-၀၈၃၂၂၂၄၀၃၁၊ ၂၂၂၄၁၇၆ှင့် လက်ကိုင်ဖုန်း- ၀၉-၄၅၇၄၆၅၃၉၅သို ဆက်သွယ် ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ဖခင်အမည်မှန်

အထက(၂)၊ တွံေတး နဝမတန်း (A)မှ မအိမွန်ေကျာ်၏ဖခင် ဦးေကျာ်

ိုင်၏အမည်မှန်မှာ ဦးေကျာ်ေကျာ် ိုင်[၁၂/တတန(ိုင်)၀၆၄၃၈၅]ြဖစ် ပါသည်။

ဦးေကျာ်ေကျာ်င ို ်

အိမ်ခန်းငှားမည်

ေပ(၁၅x၆၀)(ပထပ် ) ၊ ဗညား ဒလလမ်းမေပ သိမြ် ဖတင်းနစ်ကင ွ ်း အနီး။ Ph:01-540393 09-5097277

တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီ

***အြမန်လိုသည် (ပိုင်ရှင်များ ဆက်သွယ်ေပးပါရန်)***

1. ဗိလ ု တ ် ေထာင်မိနယ်ရှိ Time Square Condo အဝယ်ရှိသည်။

2. စမ်းေချာင်း၊ လုံးချင်း (Restaurant & Bar) ဖွင့်ရန်၊ သိန်း(၆၀)သုံးမည်။

3. ကမာရွတ်၊ လင်၊ မရမ်းကုန်းှင့်

ရန်ကင်းလုံးချင်း၊ (၂၅-၃၀)သိန်း သုံးမည်။

4. ရန်ကင်း Shwe Moe Kaung Condo၊

အခန်းကျ်း (ှစေ ် ယာက်သာေနမည်)၊

ေဈး(ညိင်း)

Estate Agent:

(+959 428 99 6688- Viber/Call)

ြမတ်ေမတာ Nursing Home လူကီးမင်းများ ြပစုေစာင့ေ ် ရှာက်ရန် အခက်အခဲြဖစ်ေနေသာ မိဘ၊ ေဆွမျ ိး၊ သက်ကီးဘိုးဘွားများအား ြမတ်ေမတာ Nursing Home တွင် စားေသာက်ေရး၊ ေနထိင ု ေ ် ရး၊ သူနာြပေစာင့ေ ် ရှာက်ေရး ကိစများကိ  ု ကမ်းကျင်စတ ိ ရ ် ည ှ ေ ် သာ သူနာြပများြဖင့် တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၅၄၂၅၃၇၊ ၀၉-၇၉၅၅၈၃၄၄၅၊ ၀၉-၂၅၄၃၈၀၄၄၈

အမည်ေြပာင်း ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ေလးေဒါင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ ကန်ေတာ် လမ်းေန ေဒသိန်းေအး[၁၁/မပန(ိုင်) ၀၈၀၀၂၄]အား ေဒမွန်ြမတ်သိန်းဇံဟု ေြပာင်းလဲေခဆိုပါရန်။ ေဒမွန်ြမတ်သိန်းဇံ


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း Light Naphtha များေရာင်းချရန်တင်ဒါေခယူြခင်း

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ၊ ရွာေကာက် ရပ်ကက ွ ၊် ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၃၀/ ေပါင်းေလာင်း-၁၊ ဦးပိင ု /် ေြမကွက် အမှတ် (၁၃၆/၂၆၅)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ဦးပန်း ေမာင် အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွကအ ် ား ေဒေမသက်ဝင်း (ဘ)ဦးကည်န ွ ့်[၉/ အမရ(ိင ု )် ၀၄၆၉၇၈]မှ ပျ်းမနားမိေြမ တိးု ချဲေနရာချထားေရးေကာ်မတီမှ လူေန ထိင ု ရ ် န် တရားဝင်ချထားေပးေသာ ေြမကွက် ြဖစ်ေကာင်းေထာက်ခခ ံ ျက၊် အေရာင်းအဝယ်

၁။ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း ကီးကပ်မေအာက်ရှိ အမှတ်(၁)ေရနံ ဓာတ်ေငွရည်စက်ုံ (မင်းဘူး)မှ Light Naphtha ဂါလန် ၁၀၀၀၀၀(ဂါလန် တစ်သန ိ ်းတိတ)ိ ကို တင်ဒါေခယူေရာင်းချမည်ြဖစ်ရာ အဆိြု ပလာတင်သင ွ ်း ိုင်ပါရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်၂။ တင်ဒါတင်သွင်းရန် - ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ ရက် (ဗုဒဟူးေန့) ေနာက်ဆုံးရက် ၁၂:၀၀နာရီ အချ ိန်ှင့်ေနရာ - ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း (ုးံ ချပ်) ုးံ အမှတ(် ၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ် ၃။ တင်ဒါဖွင့်ပွဲြပလုပ်မည့် - ၁၃-၁၁-၂၀၁၉(ဗုဒဟူးေန့)၊ ၁၄:၀၀နာရီ ေန့ရက်ှင့်အချ ိန် ၄။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်ှင့်ပုံစံများအား (၁)လကိတင်၍ ုံးချ ိန်အတွင်း ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ ၅။ အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ှိ ပ ို ါက ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပင ် န်း၊ ကုနထ ် တ ု လ ် ပ ု မ ်  ဌာန၊ ဖုနး် -၀၆၇-၃၄၁၁၀၉၄ သို ုးံ ချ ိန်အတွငး် ဆက်သယ ွ ၍ ် ေမးြမန်းိင ု ပ ် ါ သည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

စာချပ်၊ ေရာင်းသူ/ဝယ်သူ ကျမ်းကျ ိန်လာ၊ 

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

ှစဦ ် းှစဘ ် က်သေဘာတူ ဝန်ခက ံ တိြပ ချက်၊

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊

အိမေ ် ထာင်စလ ု ဦ ူ းေရစာရင်း၊ ရပ်ကက ွ အ ် ပ ု ် ချပ်ေရးမှးုးံ ေထာက်ခံချက်၊

ရဲစခန်း

ေထာက်ခခ ံ ျက်မရ ူ င်းများတင်ြပပီး ေြမငှား စာချပ်ေလာက်ထားလာမအေပ ကန့်ကက ွ ်

၁။ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပင ် န်းလက်ေအာက်ရှိ ဓာတ်ေြမဩဇာစက်မ ုံ ျားမှ ယူရီးယား ဓာတ်ေြမဩဇာများကို တင်ဒါ ေခယူေရာင်းချမည်ြဖစ်၍ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပင ် န်း၊ ုးံ အမှတ-် ၄၄၊ ေနြပည်ေတာ်တင ွ ် အဆိြု ပလာ တင်သင ွ း် ိင ု ပ ် ါရန် ဖိတေ ် ခအပ်ပါသည်။

လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပုင ိ ်ဆုင ိ ်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုးံ အမိန့်ဒက ီ ရီ များြဖင့် အေထာက်အထားခိင ု လ ် စ ံု ာွ တင်ြပ ၍ ယေန့မစ ှ ၍ (၁၅)ရက်အတွငး် ေနြပည် ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပ စီမက ံ န ိ း် ှငေ ် ့ ြမစီမခ ံ န့်ခမ ဲ ွ ဌာနသိ   ု လာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ေ ် ကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က် အတွငး်

ကန့်ကွက်မမရှိပါက ဌာနမှ

လုပ်ထးံု လုပ်နည်းှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဇနီးြဖစ်မှ စွန့် လတ်ြခင်း

ကန်ေတာ် ေမာင်ညည ီ ေ ီ ဇာ်၏ ဇနီးြဖစ်သူ မသဲြဖ(ဘ)ဦးြမင့သ ် န ိ ်း[၉/လဝန(ိင ု )် ၂၅၀၃၅၇]သည် ၃-၁၀-၂၀၁၉ရက်တင ွ ် မိဘေဆွမျ ိးများအား အသိေပးအေကာင်းကားြခင်း

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ပမာ ဏ (တန်)

စက်ုံ

တင်ဒါဖွင့်မည့်

တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် ေနာက်ဆုံးရက်

ေန့

နာရီ

ေန့

နာရီ

အမှတ်(၄) ဓာတ်ေြမဩဇာ စက်ုံ (ေြမာင်း တကာ)

၂၅၀၀

၁၃-၁၁-၂၀၁၉

၁၄:၀၀

၁၃-၁၁-၂၀၁၉

၁၂:၀၀

၂၅၀၀

၁၉-၁၁-၂၀၁၉

၁၄:၀၀

၁၉-၁၁-၂၀၁၉

၁၂:၀၀

အမှတ်(၅) ဓာတ်ေြမဩဇာ စက်(ုံ ကန်ကီး ေထာင့်)

၂၅၀၀

၁၃-၁၁-၂၀၁၉

၁၄:၀၀

၁၃-၁၁-၂၀၁၉

၁၂:၀၀

၂၅၀၀

၁၉-၁၁-၂၀၁၉

၁၄:၀၀

၁၉-၁၁-၂၀၁၉

၁၂:၀၀

၂။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်င ှ ့် ပုစ ံ မ ံ ျားအား(၁)လကိတင်၍ ုးံ ချ ိန်အတွငး် ဝယ်ယ ူ င ုိ ပ ် ါသည်။ ၃။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မဌာန၊ ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၁၀၈၂၊ ၀၆၇-၃၄၁၁၀၉၄ သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သယ ွ ၍ ် ေမးြမန်းိင ု ပ ် ါသည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

မရှဘ ိ ဲ ေနအိမမ ် ှ ဆအေလျာက် ထွကခ ် ွာသွားခဲ့ ပီးေနာက် မည်သမ ို  ဆက်သယ ွ အ ် ေကာင်း ကားြခင်း မရှပ ိ ါ။ အထက်ပါကိစကိ  ု အကိမ် ကိမက ် ျးလွနခ ် ့ဲ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ မသဲြဖှင့် ပတ်သက်ေသာ ေနာက်ဆက်တဲွ ြပဿနာအလုံးစုံကို တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပး မည် မဟုတ်ေကာင်းှင့် ဇနီးအြဖစ်မှ စွန့်လတ်ပီးြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာပါ သည်။ (စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။) ေမာင်ညီညီေဇာ်[၉/ပမန(ိုင်)၂၅၉၆၇၄]

THANDAR TUN COMPANY LIMITED ၏ ဒါိုက်တာ ေြပာင်းလဲြခင်းအတွက် အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်သာယာမိနယ်၊ FMI City၊ ပေဒသာပင်လမ်း၊ အမှတ်

(၅-ေအ)ေန ဦးေကျာ်ဝင်းေဌး [၅/အရတ(ိင ု )် ၀၂၀၇၁၄] ၏ လအ ဲ ပ်န်  ကား ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ "သာထွန်းကုမဏီလီမိတက်"

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၄၀-ရပ်ကွက်၊ ေအာင်သိဒိလမ်း၊ အမှတ(် ၁၀၇၄)၊ (အလျားေပ ၄၀xအနံ ေပ၆၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ (စတုရန်းေပ ၂၄၀၀) အကျယ်ရှိ ဦးေအာင်ေကျာ်(N/OKA-၀၂၇၁၅၈) အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွက်၊ ယင်းေြမ ကွက်ေပရှိ (အလျား (၂၀)ေပxအနံ ေပ(၆၀) ဧရိယာ(၀.၂၇၅)ဧက (စတုရန်းေပ ၁၂၀၀) အကျယ် (ေခါင်းရင်းဘက်အြခမ်း)ရှိ အိမ၊် ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုံး တိက ု ို ေဒေဌးကည်[၁၂/ဥကမ(ိင ု )် ၀၀၇၆၉၆]မှ တရားဝင်ပင ို ဆ ် င ို ် ပီး လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချ ပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသည့်အတွက် အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် က်ုပ်၏ မိတေ ် ဆွ ေဒလင်းလင်းခိင ု [် ၉/ ကပတ(ိင ု )် ၁၉၄၆၉၅]မှ စရန်ေငွေပးအပ်ထားပီး ြဖစ်ပါ သည်။ ေဖာ်ြပပါေြမကွက ် င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကညာပါသည့် ရက်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွငး် ခိင ု လ ် ေ ံု သာမူရင်းအေထာက်အထားများြဖင့် က်ပ ု ထ ် ံ လာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆုးံ သည်အထိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေကျာ်ေအာင်(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၂၅၅၅)

"THANDAR TUN CO.,Ltd"

Company Registration No.110834357 အမည်ြဖင့် "အေသးစားေငွေရး ေကးေရးလုပင ် န်း ကီးကပ်မေကာ်  မတီ၊ အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပင ် န်း၊ လုပက ် င ုိ ခ ် င ွ လ ့် င ုိ စ ် င်အမှတ-် ၀၁၇၃/၂၀၁၃"ကို ဦးဆန်းလင်းေအာင်(မန်ေနးဂျင်း ဒါိုက်တာ)ှင့်ေဒပပေမာ်(ဒါိုက်တာ)တိုမှ ဦးစီးလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါ သည်။ ဦးဆန်းလင်းေအာင် (မန်ေနးဂျင်းဒါိက ု တ ် ာ)သည် ၎င်း၏အစုရယ ှ ယ ် ာ များကို ဦးေကျာ်ဝင်းေဌးသို အပီးအပိုင်လဲေြပာင်းပီး ကုမဏီမှ ုတ်ထွက် သွားပီး ြဖစ်ပါသည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ က်ပ ု တ ် ၏ ုိ မိတေ ် ဆွ ဦးေကျာ်ဝင်းေဌးသည် "သာထွနး် ကုမဏီ  လမ ီ တ ိ က်" "THANDAR TUN CO.,Ltd" တွင် ြမန်မာိင ု င ် က ံ မ ု ဏီ  များ ဥပေဒှင့်အညီ ၁၆-၉-၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ ဒါိုက်တာအြဖစ်ြဖင့် ဆက်လက် လုပက ် င ို ေ ် ဆာင်ရက ွ မ ် ည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒစန်းမာလာွန့်

ေဒမျ ိးပပေအာင်

(စ်-၆၄၆၂/၁၉၉၇)

(စ်-၃၉၂၀၁)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်-၅၇၊ ေြမညီထပ်၊ အင်းဝလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊

အမှတ်(၁၆၄၃)၊ သိပံေမာင်ဝလမ်း၊ ၄၂-ရပ်ကွက်၊

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

ဖုန်း-၀၉-၄၃၂၀၂၇၄၀၊ ၀၉-၅၁၅၆၅၁၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၁၈၄၀၀

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၅၀၆၀၄၃

panpansanmarlarnyunt@gmail.com

ထာဝရကုသလ ို ် ရယူဖို သစ်ပင်စက ို ပ ် ျ ိး ထိန်းသိမ်းစို

ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးေကာင်းေကညာြခင်း

က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒဥမာ[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၇၀၃၀]ှင့်

၎င်း၏ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးဝင်းေမာ်[၁၂/ဥကတ(ိုင်]၀၀၇၀၃၂]တိုသည် ၃၀-

၈-၂၀၁၉ရက် ၌ လမ်း မေတာ်  မိနယ် တ ရားုံး တွ င ် ှ စ ် ဦးသေဘာတူ

လင်မယားအြဖစ်မှ တရားဝင်ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာ အပ်ပါသည်။

လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒေမြမတ်ေမာ် (LL.B)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန[စ်-၉၀၆၁/(၂၃-၅-၂၀၁၃)]

အမှတ-် ၅၈၇၊ မိပတ်လမ်း၊ ရွာမအေနာက်ရပ်ကက ွ ၊် အင်းစိန် မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း ေနြပည်ေတာ် ဥတရသီရိ မိ၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၁/ဥတရသီရေ ိ ြမာက်ရပ်၊ ဇဝနသိဒိရပ်ကွက်၊ ေြမဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧက၊ ေြမကွက်အမှတ်(ဥ-၇၄၇၂၊ ၇၄၇၄)၊ ဦးေဌးေအာင်၊ ဦးေကျာ်ဆန်း[၉/ပမန(ိင ု )် ၀၅၃၄၂၅]၊ [၈/နမန(ိင ု )် ၀၈၁၇၄၁]၊ အဖအမည် ဦးေမာင်က၊ို ဦးကိက ု ၊ို အမည်ေပါက်ပါမစ်ေြမကွကက ် ို ေဒကည်ချ ိ[၉/ပမန(ိင ု )် ၀၅၆၅၈၂] အဖအမည် ဦးေအးမှ ေြမေပးမိန့်မရ ူ င်း ေြမကွကအ ် ေရာင်းအဝယ်စာချပ် မူရင်း၊ ေရာင်းသူ/ ဝယ်သူတရားုံးကျမ်းကျ ိန်မူရင်း၊ ှစ်ဦးသေဘာတူကတိဝန်ခံချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက် ေထာက်ခခ ံ ျက်မရ ူ င်း၊ ရဲစခန်းေထာက်ခခ ံ ျက်မရ ူ င်း၊ ဝယ်ယသ ူ မ ူ ှ ဝန်ခက ံ တိြပချက်မရ ူ င်း များတင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်ေလာက်ထားလာရာ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားအေနြဖင့် တရား ဝင်ပင ုိ ဆ ် င ုိ မ ် စာချပ်  စာတမ်းများ၊ တရားုးံ အမိန့်ဒက ီ ရီများ အေထာက်အထားခိင ု လ ် စ ံု ာွ တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမ ဌာနသို ေကာ်ြငာစာပါ သည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်း ှင့် သတ်မတ ှ က ် ာလအတွင်း ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက ဌာန၏ လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းများှငအ ့် ညီ ေြမငှားစာချပ်ေလာက်ထားလာမအား ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးသွားမည် ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာလိုက်သည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉(စေနေန့)

“ေတာင်ေပေြမ၊ချယ်ရေ ီ ဝ ေတာင်ဇလပ်ပန်းများဖူးပွငေ ့် န၊ တိင ု ်းယ်၊ ေတာင်တန်းများဆီမှာေလ…၊ လာပါေဆွ၊ ြမင်ေစချင် ေတာင်ေပချင်းရဲဓေလ့ေတွ တိ ု ိုးရာ၊ လွယပ ် လိင ု ်းလှကယ ို စ ် ေ ီ လ…၊ ေတာင်ေပေတး၊ သီချင်းသံေလ တစ်ခါ ေလာက်သံ ပိင်ဆို ကမယ် ချင်းစကားနဲ့ “နလိင ု ်းေတာ” တ်ဆက်မယ်ေလ…၊ ေတာင်ေပချင်းိုးရာဓေလ့ ှစေ ် ယာက်ချင်း တူယှ် ကဦးမယ် ချစ်မိတ်ေဆွအလည်လိုက်ဖို ဖိတ်ေခမယ်…။” ချင်းြပည်နယ်ရဲအလှအပေနာက်ခ ံ င ှ ့် ချင်းိုးရာဝတ်စြုံ ဖင့် ချင်းတိင ု ်းရင်းသူေလး Jewl ရဲ ေတာင်ေပေြမေတးသံချ ိ ကို နားဆင်ရသည်မှာ ချင်းြပည်နယ်ရဲသဘာ၀၊ ချင်းတိုဘ၀၊ ချင်းတိုဓေလ့တိုကို ေလ့လာဖိုဖိတ်ေခေနြခင်းပင်ြဖစ် သည်။

အချပ်ပိုစာမျက်ှာ ခ သို »»

ေမာင်ေမာင်ေကျာ့ - ပလက်၀

ေမတာရနံ့သင်းပျံသည့် ကယားိုးရာ ဒီးကူပွဲေတာ် ကီးြမင့်ိုင(် လွိင်ေကာ်) အဲဒူေခေကာက်ညင်းထုပ်ပွဲသည်

ကယား

လူမျ ိးတို၏ ထင်ရှားေသာိုးရာပွဲတစ်ခုြဖစ်

ေခါင်ရည်များ၊

ထမင်း၊ ဟင်းလျာများြဖင့်

တည်ခင်းဧည့်ခံ ေကးေမွးေသာေကာင့်ြဖစ်

တစ်မျ ိးရှသ ိ ည်။ အိုးစည်၊ ေမာင်း၊ လင်းကွင်းှင့်

ြပည်နယ် စသည့်ေဒသများအတွင်း ကယား

ေမတာအစွမ်းေကာင့် မျက်ှာတွင် အေရာင်

ပေလွတိုကိုတီးမတ်လျက် အမျ ိးသား၊ အမျ ိး

လူမျ ိးတို ေနထိုင်ရာ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရွာတိုင်း

တဖိတဖ ် တ ိ လ ် င်းလက်ေနကသည်။ ပွေ ဲ တာ်

သမီးတို စုတ ံ က ဲွ ခုန် ကသည်။ ဧည့သ ် ည် အချ ိ

တွင် ပွေ ဲ တာ်ကက ုိ ျင်းပကသည်ဟု သိရသည်။

ကျင်းပရာ

လည်း ဝင်ေရာက်ဆင်ဲကကခုန်ကသည်။ အဲဒေ ူ ခေကာက်ညင  ်းထုပပ ် က ွဲ ျင်းပသည့်

အဲဒေ ူ ခေကာက်ညင  ်းထုပပ ် က ွဲ ျင်းပသည့်

ရပ်ကွက်၊

ေကျးရွာအတွင်းရှိ

လမ်းအသွယ်သွယ်တွင် သွားလာေနကေသာ

ေန့တင ွ ် အိမရ ် င ှ မ ် ျားလည်း ြပံးရင်ေနကသည်။

ပွဲေတာ်လာဧည့်ပရိသတ်တို၏

ဧည့်သည်များလည်း

ကိုယ်စီတွင်

လက်ထဲ

သည်။ လယ်ယာတွင် စိက ု ပ ် ျ ိးထားေသာ သီးှံ

သည်။ ထူးြခားချက်မှာ ဖိတ်ကားြခင်းမခံရ

ပွဲေတာ်ရာသီအတွင်း

များြဖစ်ထွန်းေရး၊ ေရာဂါဘယကင်းေဝးေရး

ေသာ်လည်း

ရှမး် ြပည်နယ်၊ မေလးတိင ု း် ေဒသကီး၊ ကရင်

တို အ တွ က ် ိုး ရာအရပူ ေဇာ် ပ သကသည့ ်

မျက်ှာစိမ်းမေရွးဘဲ ေဖာ်ေရွပျငှာစွာကိဆို

ေကာက်ညင်းထုပ်ကို ကယားလို "ဒီးကူ''ဟု

ပွဲြဖစ်သည်။ အဲဒူေခ ေကာက်ညင်းထုပ်ပွဲကို

လက်ခံေကးေမွးသည့် ဓေလ့ထုံးစံရှိြခင်းပင်

ေခသည်။ ဒီးကူစားလင် လူကျန်းမာသည်ဟု

ှစ်စ်ေတာ်သလင်း၊

ြဖစ်သည်။ ပွဲေတာ်ကျင်းပသည့် ရပ်ကွက်၊

ယုံ ကည်ကေသာေကာင့် လက်ေဆာင်ရသူများ

သီတင်းကတ်လများ

သွားေရာက်ပါကမျက်ှာသိ၊

ကယားြပည်နယ်၊

ြပံးရင်ေနကသည်။

အြပံးကိယ ု စ ်  ီ င ှ ့် ြဖစ်ေနကသည်။ ရင်တင ွ း် မှ

ေမတာလက်ေဆာင်ရရှိေသာ

ေကာက်ညင်းထုပ်ကိုယ်စီှင့်

ြဖစ်သည်။

ေကျးရွာတွင် မပ်ထိုး၍ စုေပါင်းချက်ြပတ်

က အချင်းချင်း လက်ဆင့်ကမ်းေဝမစားက

ရပ်ကွက်

ဧည့်ခံေကးေမွးကြခင်း မဟုတ်ဘဲ သူ့အိမ်၊

သည်။

အလိက ု ၊် ရွာအလိက ု ် တစ်ရွာပီးတစ်ရွာ၊ တစ်ရပ်

ကိုယ့်အိမ် သီးြခားစီချက်ြပတ်ေကးေမွးက

ကွက် ပီးတစ်ရပ်ကက ွ ် ကျင်းပြပလုပ် ကသည်။

ြခင်းြဖစ်သည်။ ဧည့သ ် ည်များကတစ်အမ ိ တ ် က်၊

ပုံသဏာန်၊

အဲဒူေခ ေကာက်ညင်းထုပ်ပွဲေတာ် ကာလ

တစ်အိမ်ဆင်း

လှည့်လည်သွားေရာက်အား

ေကာက်ညင  း် ထုပသ ် းံု ထုပလ ် င် တစ်တွဲ ှီးြဖင့်

ေရာက်လင် လူတိုင်းေပျာ်ရင်ကရသည်။ အဲဒူ

ေပးကသည်။ အိမရ ် င ှ တ ် က ုိ ဧည့သ ် ည်များများ

ချည်ေှာင်ထားသည်။ ေပါင်းစပ်မသေဘာဟု 

ေခ ေကာက်ညင်းထုပ်ပွဲကျင်းပရာေကျးရွာ၊

လာေလေလ ကိက်ေလေလြဖစ်သည်။

ဆိုသည်။ စည်းလုံးြခင်းနိမိတ်လကဏာဟု

တွင် ကျင်းပေလ့ရှိသည်။ ပွဲေတာ်ကာလေရာက်လင်

ရပ်ကွက်မှ

ေကာက်ညင်းထုပ်များသည်

စမူဆာ

စမူဆာအရွယ်အစားြဖစ်သည်။

ေကျးရွာသူေကျးရွာသားများ၊

အဲဒေ ူ ခေကာက်ညင  ်းထုပပ ် က ွဲ ျင်းပသည့်

ယူဆကသည်။ ကယားလူမျ ိးတို၏ အဲဒူေခ

ရပ်ကွက်သူရပ်ကွက်သားများလည်း ေပျာ်ရင်

ရပ်တင ွ မ ် တ ိ ေ ် ဆွေဟာင်းများ ြပန်လည်ဆေ ုံ တွ

ေကာက်ညင  ်းထုပပ ် ေ ွဲ တာ်သည် လူအချင်းချင်း

ကသည်။ ရပ်နီး၊ ရပ်ေဝးမှ မိတေ ် ဆွသင ူ ယ်ချင်း

ကသည်။ ကွက ဲ ွာေနေသာညီအစ်က၊ို ေမာင်မ ှ

ေမတာမေဝရာေနရာြဖစ်သည်။ ေမတာေပါင်း

များလည်းေပျာ်ရင်ကရသည်။ အဘယ်ေကာင့်

များြပန်လည်ဆုံေတွကသည်။ မိတ်ေဆွသစ်

ကူးတံတားြဖစ်သည်။ ေမတာေပါင်းကူးတံတား

ဆိုေသာ်

များလည်းတိးု ပွားလာရသည်။ ပွေ ဲ တာ်ကျင်းပ

ထံမှ ေမတာအိုးစည်သံ၊ ေမတာေမာင်းသံ၊

ေကျးရွာ၊ ရပ်ကွက်တိုမှ ေကျးရွာသူေကျးရွာ

သည့်ေန့တွင်

ဧည့်သည်များအား အဲဒူေခ

ေမတာလင်းကွင်းသံ၊ ေမတာပေလွသတ ံ အ ို ရပ်

သားများ၊

ပွဲေတာ်ကျင်းပြပလုပ်ရာတွင် ရပ်ကွက်သူရပ်ကွက်သားများက

ေကာက်ညင  း် ထုပ ် းုိ ရာ အကြဖင့လ ် ည်း ကြပ

ရှစ်မျက်ှာသိုလွင့်ပျံလျက်ရှိ၏။ နားဝင်ပီယံ

ရပ်နီးရပ်ေဝးေန မိတေ ် ဆွသင ူ ယ်ချင်းများအား

ေဖျာ်ေြဖကသည်။ ကယားိုးရာအကများတွင်

ြဖစ်လှေပစွတကား။

ဖိတ်ကားကာ ေကာက်ညင်းထုပ်များ၊ ိုးရာ

အဲဒူေခ ေကာက်ညင်းထုပ်အကဟူ၍ အက


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉ (စေနေန့) »» အချပ်ပိုစာမျက်ှာ

က မှ

ချင်းြပည်နယ်သည် ြမန်မာိင ု င ် အ ံ ေနာက် ေြမာက်ပိုင်းရှိ

ေတာင်တန်းေဒသတစ်ခုြဖစ်

ရွာတိြု ဖင့် ဖွဲစည်းထားသည်။ လူဦးေရ ၄၁၅၈၉

ချင်းဆက်၊ မိနယ်ချင်းဆက်၊ လမ်းများကို

ဦးရှသ ိ ည်။ ယခုအခါ ေြခာက်ေသာင်းနီးပါးရှ ိ င ို ်

လည်း ချဲထွင်ေဖာက်လုပ်ေပးထားသည်။

ပါလိမ့်မည်။

ထိုေကာင့် မင်းတပ်မိမှ မိဆက်လမ်း

သည်။ ြမင့မ ် ားမတ်ေစာက်ေသာ ေတာင်တန်း

အေရှဘက်တွင် မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊

များြဖစ်ေသာ မင်းတပ်-ေကျာက်ထု၊ ၁၈ မိုင်၊

ကီးများ၊ ချ ိင့်ဝှမ်းကီးများှင့်အတူ ေတာင်ဇ

ဂန့်ေဂါခိုင်၊ ထီးလင်းမိနယ်ှင့်ေကျာက်ထု

၇ဖာလုံ၊ မင်းတပ်-ကန်ပက်လက်၊ ၃၇ မိုင်၊

လပ်ပန်းှငထ ့် င်းရှးတန်းတိသ ု ည်ကား

ချင်း

မိနယ်၊ အေနာက်ဘက်တွင် မတူပီမိနယ်၊

၅ဖာလု၊ံ မင်းတပ်-မတူပ၊ီ ၁၀၂မိင ု တ ် က ုိ အ ုိ ဆင့်

ြပည်နယ်၏ သဘာဝအလှတရားများပင်ြဖစ်

ပလက်၀မိနယ်၊ ေြမာက်ဘက်တင ွ ဂ ် န့်ေဂါမိ

ြမငတ ့် င်ေပးမေကာင့် ကတရာလမ်းအြဖစ်သုိ

နယ်င ှ ေ ့် ရဇွာမိ၊ ေတာင်ဘက်တင ွ ် ကန်ပက်

ေရာက်ရခ ိှ ေ ့ဲ ပပီ။ ဤလမ်းတိမ ု ာှ တစ်မိှင့်

လက်မိနယ်တိုှင့်

တစ်မိဆက်သွယ်သွားလာရာတွင် အဓိက

၏။ ထိအ ု ြပင် ချင်းြပည်နယ်ရဲ ေတာင်စ်ြမင့်

ထိစပ်လျက်ရှိသည်။

မား၊ ြမတိမ်ကားမှာ အသဲှလုံးြဖင့် ခိုင်းင်း

အေရှအေနာက် ၃၃ မိင ု ၊် ေတာင်ေြမာက် ၃၇

လမ်းြဖစ်သကဲ့သို

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊

ထားသည့် ရိဒေ ် ရကန်၊ ေခူစမ ု (် ေခ)ဝိတရ ို ယ ိ

မိင ု ် ကျယ်ဝန်းသည်။ မိနယ်အတွင်း ချ ိး(မွင်း)၊

ေကျာက်ထ-ု ပခုကလမ်းမှ အြခားြပည်နယ်၊

(ေခ)နတ်မေတာင် သဘာ၀ေဘးမဲသ ့ စ်ေတာ

မကန်း၊ ေရာင်တ၊ူ ချင်းမျ ိးွယစ ် တ ု ို အချင်းချင်း

တိင ု ်းေဒသကီးများသို ထွကေ ် ပါက်လမ်းလည်း

ဥယျာ်၊ ကေနဒီေတာင်တန်း၊ မိုးပိေတာင်၊

ိုင်းပင်းကူညီကာ စည်းလုံးညီွတ်စွာ အတူ

ြဖစ်ေပသည်။ ပခုက-ေကျာက်ထု-မင်းတပ်-

ထူးြခားဆန်းကျယ်ေသာ ဘုတ ံ လာေရတံခန ွ ၊်

ယှ်တွဲေနထိုင်ကသည်။

မတူပီကားလမ်းကိုလည်း

အဆင့်ြမင့်တင်

ေကျာက်ပန်းေတာင်းေတာင်(ေခ)ကီမေ ို တာင် တိုသည်

အလှေပအယ်ဆင့်ဆိုသလို

ြပည်နယ်၏အလှကုိ ပိမ ု ုိ ကရွေအာင် တန်ဆာ ဆင်ထားကသည်ဟုဆိုလင် မှားမည်မထင်။ ချင်းြပည်နယ်သည် ြမင့်မားေသာေတာင် တန်းေပါများပီး

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး

ခက်ခသ ဲ ည်။ ဧရိယာစတုရန်းမိင ု ေ ် ပါင်း ၁၃၉၀၆ စတုရန်းမိုင်ကျယ်ဝန်းသည်။ ဟားခါးမိ၊

ဟားခါးခိုင်၊

ထန်တလန်မိ၊ ဖလမ်းခိုင်၊

ဖလမ်းမိ၊ တီးတိန် မိ၊ တွနး် ဇံမိ၊ မတူပခ ီ ိင ု ၊် မတူပီ မိ၊ ပလက်၀မိ၊ မင်းတပ်ခိင ု ၊် မင်းတပ် မိ၊ ကန်ပက်လက်မိ စသည့် ခိုင်ေလးခု၊

ကိုယ်စီ၊

ေစာင်ကိုယ်စီြခံပါေသာ်လည်း

မင်းတပ်မိသည် ြမန်မာိုင်ငံအေနာက် ေြမာက်ပင ို ်း၊ ချင်းြပည်နယ်ေတာင်ပင ို ်းရှိ ခိင ု ် မိတစ်မိြဖစ်သည်။အေရှေလာင်ဂျ ီကျ ၉၂ ဒီဂရီ၊ ၂၃ မိနစ်င ှ ့် ၉၃ ဒီဂရီ၊ ၁၆ မိနစ်၊ ေြမာက် လတီကျ ၂၀ ဒီဂရီ၊ ၁၉ မိနစ်ှင့် ၂၁ ဒီဂရီ၊ ၄၁ မိနစ်ကားတည်ရှိသည်။

မိနယ်၏ဧရိယာ

အကျယ်အဝန်းမှာ ၁၂၁၉ ဒသမ ၈၆ စတုရန်း မိုင်ကျယ်ဝန်းသည်။ မိေပရပ်ကွက်ေလးခု၊ ေကျးရွာအုပစ ် ု ၄၆ အုပစ ် ၊ု ေကျးရွာေပါင်း ၁၈၆

နံနက်မိုးေသာက် အလင်းေရာက်ေသာ်ကား

ခန်းရှိ ေဈးဆိင ု မ ် ျားတွငက ် န ု ပ ် စည်းစုလ ံ သ ှ ည်။

မင်းတပ်မိ၏ လမ်းပန်းဆက် သွယေ ် ရး လွယက ် ေ ူ ချာေမွေနမှငအ ့် တူ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စိက ု ပ ် ျ ိးေရး၊ ဆက်သယ ွ ေ ် ရးစသည်တို တိုးတက်

မိေပရှိကားလမ်းများေပတွင် ကား၊

ေမာ်ေတာ်

ဆိုင်ကယ်တိုြဖင့် ပျားပန်းခပ်မသွား

လာေနကပီ။ ဆက်သွယ်ေရးဝင်းအတွင်းမှ ဖုန်းတာဝါတိင ု သ ် ည် ညအခါအချက်ြပမီးတိြု ဖင့် လင်းလက်ေန၏။ ချင်းတိုင်းရင်းသားတိုသည်

သူတို၏

ဖွံဖိးေနမအဖုံဖုံှင့် ချင်းတိုင်းရင်းသားတို၏ ိုးရာဓေလ့၊ မိဝန်းကျင်

ေနအိမအ ် နီးဝန်းကျင်င ှ ့် ေရှမျက်ှာစာတိတ ု င ွ ်

သဘာဝအလှများကို ေလ့လာလိသ ု အ ူ ဖို ေရလည်းမေဝး၊ ေြမလည်းမေဝး

ရွက်ပင်များ စိုက်ပျ ိးထားကသည်။ ေအးြမ

ေတာ့ပါ။

ြဖနီဝါြပာပန်းအလှပင်များှင့် ဟင်းသီးဟင်း ေသာေဆာင်းှင့်အတူ ပန်းေပါင်းစုံတိုလည်း လန်းဆန်းဖူးပွင့်ေနကသည်။ ဝန်းကျင်တစ်ခွင်တွင်

မင်းတပ်မိ

ထင်းရှးပင်များြဖင့်

လှပေနေသာ ေတာင်တန်းကီးများရှေ ိ လသည်။ သွားလမ်းသာ၍လာလမ်းေြဖာင့်ခဲ့ပီ

ေဆာင်ရက ွ ဖ ် င ွ လ ့် စ ှ ် ပီးစီးပီးြဖစ်သည်။ ဤသို

ဆီးှင်းမိုးတိုဖိးဖိဲးေြဖာက်ေြဖာက် ရွာသွန်း

မိတွင်းမိြပင်

လွတလ ် ပ်ေရးရပီးသည့အ ် ချ ိန်မစ ှ ၍ ဖွံဖိး

ကားလမ်းများ အဆင့ြ် မငတ ့် င်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပး

လျက်ေတွရသည်။ နံနက် ၉ နာရီထိုးသည့တ ် င ို ်

ေတာင်ဇလပ်ပန်းများှင့် ချယ်ရီပန်းတိုသည်

တိုးတက်မေနာက်ကျေနခဲ့သည့် မိနယ်ြဖစ်

မေကာင့် သွားလမ်းသာ၍လာလမ်းေြဖာင့ခ ် ရ ့ဲ

ှင်းမကွေ ဲ သး။ သိေ ု သာ် မင်းတပ်မိ၏လမ်းများ

အဆုပဆ ် ပ ု ြ် ဖင့် အပိင်အဆိင ု ပ ် င ွ ေ ့် နကသည်။

သည်။ မိမိြပည်နယ်တွင်းရှိ မိနယ်များှင့်

ေပပီ။

ေပတွင် လပ်လပ်ရွရွသွားလာေနကပီ။

မင်းတပ်မိသည်

ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်

ေတာင်စ်ရစ်ပတ်မိမင်းတပ်ဆီသို

ယခုအခါဤသိမ ု ဟုတေ ် ချပီ။ ေတာင်ေပေြမ

မင်းတပ်မိသို အလည်အပတ်ေလ့လာဖို

နံနက် ၁၀ နာရီ၊ ၁၁ နာရီေလာက်တွင်

ရက်အနည်းငယ်အချ ိန်ေပးပီး ေလ့လာ

ြပန့်မိြပအားလုံး ဟန်ချက်ညည ီ ီ အသွငသ ် စ်၊

သွားကမည်ဆလ ို င် ရန်ကန ု မ ် သ ှ ည် ပခုက

ဆီးှင်းေဖွးေဖွးြမှင်းများကား မင်းတပ်မိ

လိပ ု ါက မင်းတပ်မိမှမတူပီ မိအနီးရှိ ထူးြခား

အြမင်သစ်တိုြဖင့် အေြခအေနတစ်ခုသိုတိုင်

ဆီသိုကားလမ်းခရီးြဖင့်

အလှကစ ုိ တင်ေတွရသည်။ မင်းတပ်မိအဝင်

ဆန်းကျယ်ေသာ

ဖွံဖိး လာခဲေ ့ လပီ။ ဤသိဖ ု ွံဖိးလာမှငအ ့် တူ

ေနာက်တစ်ေန့ ပခုကမိမှသည် ေကျာက်ထု

ေတာင်ပတ်လမ်းမကီးသည်

ကန်ပက်လက်မိအနီးရှိ နတ်မေတာင်သဘာ၀

ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီးချင်းဆက်၊ ခိုင်

မိကိြု ဖတ်၍ မင်းတပ်ဆသ ီ ခ ို ရီးဆက်ရြပန်၏။

တစ်ေလာက် ရစ်ကာေခွကာြဖင့် မတူပီမိ

ေဘးမဲ့သစ်ေတာဥယျာ်တိုသိုလည်း

ပခုကမှမင်းတပ်သို

သိသ ု ာွ းရာမိးု ပိေတာင်ဆသ ီ ို

ေရာက်ေလ့လာိုင်သည်။

ယခုအခါ

ဦးစွာသွားရသည်။

ငါးနာရီကာကားစီးရ ပခုကမိမှမင်းတပ်သို

မင်းတပ်မိေရရင်တိ  ုင်းယ်

ေနရာအှံတွင်လည်း

ဆက်သယ ွ သ ် ွားလာမပင် အလွနခ ် က်ခခ ဲ သ ဲ့ ည်။

သည်။

အထက်ေပ ၄၈၆ဝ အြမင့်တွင်ရှိသည်။

ေတာင်ေကာ ဦးခိက ု လ ် ျက်။

ဤလမ်းမှာ မိဝင်လက ုိ သ ် ည်င ှ ့် ဝဲ၊ ယာပလက်

ဘုံတလာေရတံခွန်ှင့် သွား

ယခုအခါ မင်းတပ်မိ၏ လမ်းပန်းဆက်

မေလးမှ

ေဖာင်းအြဖအနီအနားသတ်ြဖင့် လှပသပ်ရပ်

သွယ်ေရး

မင်းတပ်သိုတိုက်ိုက်ကားများလည်း ေြပးဆွဲ

သည့က ် တရာလမ်းအြဖစ် စတင်ကာ မတူပီ မိ

ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စိုက်ပျ ိးေရး၊ ဆက်

ေပးေနပီြဖစ်၏။ ဤသိေ ု ြပးဆွေ ဲ ပးမေကာင့်

သိအ ု ထွက် ေနရာအဆုံးအထိ မိတွငး် လမ်းမ

သွယေ ် ရးစသည်တို တိုးတက်ဖွံဖိးေနမအဖုဖ ံ ုံ

သွားလာမလွယ်ကူေချာေမွခဲ့ေလပီ။

ကီးပင်ြဖစ်သည်။ ေြမာက်ဘက်သိုလှမ်းေမာ်

ှငခ ့် ျင်းတိင ု ်းရင်းသားတိ၏ ု ိုးရာဓေလ့၊ မိဝန်း

ကည့်လင် ညိြပာမန်မင်းေနေသာ

ကျင်သဘာဝအလှများကို ေလ့လာလိုသူအဖို

လိုင်းကားများေြပးဆွဲေပးေနပီ။

ပခုကမိမှ မွနး် လွဲ ၁ နာရီ ထွကရ ် သည်။ ပခုကမှသည်

ေကျာက်ထုမိကို ြဖတ်

ေကျာ်ပီး ေကျာက်ထု မိမှအထွက် ၁ဝ မိင ု ခ ် န့်

မိုးပိ

ေတာင်ကို အေဝးကပင်လှမ်းြမင်ိုင်၏။

ေရလည်းမေဝး၊

ေြမလည်းမေဝးေတာ့ပါ။

ေလ့လာနားခိုအပန်းေြဖသူများအဖို ေရကန်

အေရာက်တင ွ ် “ မေကွးတိင ု ်းမှ တ်ခန ွ ်းဆက်သ

လမ်းများကိက ု ပ်လျက် တည်ေဆာက်ထားက

အသင့် ကာအသင့ဆ ် သ ုိ လို လှပသပ်ရပ်ေသာ

ပါ၏။”ှင့် “ချင်းြပည်နယ်မှ ကိဆိုပါ၏။”

သည်။ အချ ိေသာေနအိမ်များသည်တိုက်တာ

ေခတ်မီတည်းခိုေဆာင်များ၊

ေဒသထွက်

ဟုဆေ ို သာ ြပည်နယ်င ှ တ ့် င ို ်း ခွြဲ ခားသတ်မတ ှ ်

အေဆာက်အအုံ ကီးများအြဖစ် လှပသပ်ရပ်စွာ

ကုန်ပစည်းအေရာင်းဆိုင်များ၊

စားေသာက်

ေပးသည့် နယ်နမ ိ တ ိ ြ် ခား ေကျာက်စာတိင ု  ် စ ှ ခ ် ု

ေဆာက်လုပ်ထားသည်ကို

ဆိင ု မ ် ျားြဖင့် အသွငသ ် စ်၊ အြမင်သစ်များကို

က ခရီးသွားြပည်သမ ူ ျားကို အြပန်အလှန် ကိဆို

အများစုမှာသွပမ ် ိုး၊ ပျ်ေထာင်၊ ပျ်ကာအိမမ ် ျား

တ်ခန ွ း် ဆက်ကပါလိမမ ့် ည်။ ဤေကျာက်စာ

ြဖစ်ကသည်။ အရစ်လိုက်အရစ်လိုက်တည်ရှိ

ဤသိေ ု သာသဘာဝအလှများကို ပိင ု ဆ ် င ို ်

တိုင်ှစ်ခုသည်

ကားလမ်းတစ်ဖက်စီတွင်

ေနေသာေတာင်ပတ်လမ်းများကို ေနအိမ်များ

ထားေသာမင်းတပ်မိ၊ ေဒသခံချင်းတိုင်းရင်း

သပ်ရပ်စွာစိုက်ထူထားသည်ကို ေတွရသည်။

ကပ်၍တည်ေဆာက်ထားသြဖင့် အေဝးမှကည့်

သားတို၏

လင်

အစီအရီအထပ်ထပ်ေတွရသည်။

မီးပုံကိုဝိုင်းရံ ှစ်ေယာက်ချင်းတူယှ်ကက

တက်လိုက်သည်ှင့်

အလွန် ကည့၍ ် ေကာင်း၏။ ဤလမ်းမအတိင ု ်း

သည့်ကပွဲကို ပါဝင်ဆင်ဲိုင်ဖို ေတာင်စ်ရစ်

“ချင်းြပည်နယ်မင်းတပ်မိမှလက်လှဲစွာကိ

အနည်းငယ် ဆက်လက်သာွ းေရာက်သည်င ှ ့်

ပတ် မိမင်းတပ်သို ေတာင်ေပေတးသံပိင်ဆို

ဆိုပါ၏” ေကျာက်စာတိုင်ကို သပ်ရပ်လပ ှ စွာ

ေတာင်ပတ်လမ်းေဘး ဝဲ၊ ယာတွင် တိုက်တာ

ကရင်း၊

ြမင်ေတွရပါမည်။

အေဆာက်အအုံကီးများ၊

ဗုဒဘာသာ

ေွးေထွးစွာဧည့်ဝတ်ပျငှာမှင့်အတူ ချင်း

ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း၊ ေတာင်ပလ ု ဆ ု ရာေတာ်

စကားှင“့် နလိင ု ်းေတာ” ဟု ကိဆိ ု တ်  ဆက်မ

သီတင်းသုံးသာသနာြပခဲ့ရာ ေကျာင်းတိုက်

တိက ု ို အြမင်ချင်းနီးကာ ေရရင်ချင်းဆက်င ို ရ ် န်

ကားလမ်းအတိုင်း

မင်းတပ်မိ၏ညချမ်း မင်း တပ်  မိသည် ေရာင် စုံ မီး များလင်း လက်လျက်။

ချင်းေတာင်တန်းကီး၏ေကျာ

မိတွင်းရှိေနအိမ်များမှာ

လွယ်ကူေချာေမွေနမှင့်အတူ

ေတာင်ပတ်

ဤေနရာမှ ၁၅ မိနစ်ခန့် ေတာင်တက်

zdwfac:ygonf

ခိုင်မိြပအသွင်သို

ေြပာင်းလဲခေ ဲ့ ပပီ။ လမ်းေဘးတိက ု တ ် ာေအာက်

မိနယ်ကိုးမိနယ်ြဖင့် ဖွဲစည်းထားသည်။ မင်းတပ်မိ

တိုြဖင့် ယခင်ှင့်မတူ

ေမးဖျားိက ု အ ် ိုးကွေ ဲ အာင် ေအးခိက ု လ ် သ ှ ည်။

ဝန်းကျင်

ေတွရသည်။

ဖန်တီးကာ ဆွဲေဆာင်လျက်ရှိပါသည်။

ိုးရာလွယ်ပလိုင်းလှကိုယ်စီှင့်

ေတာင်ေပေခါင်ရည်ချ ိြမြမြဖင့်

ေတာင်ကုန်းေတာင်တန်းများရှိ

တစ်ခါတစ်ေခါက် အေဆွေရာက်ဖို ကိေထာက်

ကုန်းထက်ဝယ် တည်ငိမေ ် အးချမ်းစွာ အိပစ ် က်

ဘုရားေစတီပထ ု ိုးသာသနိက အေဆာက်အအုံ

အသင့်ြပင်ဆင်ှင့်လျက် ယခင်ှင့်မတူ တမူ

အနားယူေနေလပီ။ မင်းတပ်မိညချမ်းသည်

များ၊ ခရစ်ယာန်ဘရ ု ားေကျာင်း၊ ဌာနဆိင ု ရ ် ာ

ေြပာင်းကာအသွငသ ် စ်အြမင်သစ်များြဖင့် ခရီး

ကား မိုးအကုန်ေဆာင်းအကူး ဆီးှင်းြမတို

အေဆာက်အဦများ၊ ုပ်ြမင်သံကားထပ်ဆင့်

သွားများကို

သိုင်းြခံလျက်၊ ေအးြမလှပါဘိ။ အေွးထည်

လင့်တာဝါတိုင်ှင့် ဆက်သွယ်ေရးတာဝါတိုင်

ခွန်းဆင့်ဖိတ်ေခလိုက်ပါရေစ။

ဆွေ ဲ ဆာင်လျက်ရ ိှ င ှ ့် ပီးြဖစ်၍ ။

jynfaxmifpkjrefrmEdkifiHtwGif; rSDwif;aexdkifMuaom wdkif;&if;om;wdkY\ txifu&ae&mrsm;? pmay,Ofaus;rIrsm;? bmompum;? yHkjyif? ½dk;&m"avh? toH;k taqmif? ½d;k &mtpm;tpm ponfjzifh wdik ;f &if;om;wdEYk iS hf pyfqikd af omtaMumif;t&mrsm;udk aMu;rHo k wif;pmwGif wkid ;f &if;om;a&;&mu@taejzifh tywfpOfazmfjyoGm;rnfjzpf&m aqmif;yg;? owif;"mwfyHkrsm;? pmrlrsm;udk mirrormyosathit@gmail.com odkY ay;ydkYEdkifyg&ef zdwfac:tyfygonf/ «pmwnf;»


ေအာက်တဘ ို ာ ၁၂၊ ၂၀၁၉ (စေနေန့)

ကယားြပည်နယ် တိင ု ်းရင်းသားတိ၏ ု စိတဝ ် င်စားဖွယရ ် ာ ိုးရာပွေ ဲ တာ်များ ေဒခင်ခင်စု (၅-၁၀-၂၀၁၉ ရက်မှအဆက်)

ယူလာပီး အိမ်အြပန် လမ်းဆုံလမ်းခွတိုင်းတွင် ကက်

သို ကက်ိုးှစ်ေချာင်းှင့် မီးခတ်ေကျာက်တစ်ခုကို အသံ

ေဘးအရာယ်အမျ ိးမျ ိးတိုမှ ကင်းရှင်းေစရန် ကူညီ

စီးပွားေရးေတာင့တ ် င်းသူများက ဝက်ကသ ုိ တ်၍လည်း

အေတာင်

တစ်ေချာင်းစီကိုုတ်၍ ေြမ၌စိုက်ရသည်။

ြမည်ေအာင် ထည့ရ ် သည်။ ဤသို ထည့ြ် ခင်းမှာ နတ်ပ ု က ် ို

ေစာင်မရန် ပူေဇာ်ပသေသာ ပွေ ဲ တာ်တစ်ရပ် ြဖစ်ေလသည်။

အိမေ ် ရာက်ေသာအခါ ယူသာွ းေသာ ကက်ကို အိမ်ေထာင့်

အသက်သင ွ ်းသည့သ ် ေဘာပင် ြဖစ်သည်။ ယင်းနတ်ပ ု က ် ို

ပွဲေတာ်မကျင်းပမီ

တစ်ေထာင့်တွင် ြပန်၍ချည်ထားရ၏။ အဆိုပါ ကက်မှာ

အိမ်တွင် သုံးရက်ထားရသည်။ ယင်း သုံးရက်အတွင်းတွင်

ေခါင်ရည်ကို အဆင်သင့်ချက်ထားကရသည်။ ပွဲေတာ်

အိမ်တွင်ေမွးထားသည့်ကက်များထဲမှ အလှပဆုံးကက်

ယခင်က ကက်ိုးထိုးထားသည့် ကက်ိုးေဟာင်းများကို

ကျင်းပမည့် ေန့ေကာင်းရက်သာကို ကက်းုိ ထိးု ကည့်

ြဖစ်သည်။

ြပာချ၍ ေကာက်ညင  ်းထုပ၊် ေခါင်ရည်များှင့် ပူေဇာ်ပသက

ကာ ေရွးချယ်ပီးေနာက် ပွဲကျင်းပမည့်နံနက် ေဝလီ

သည်။ သုံးရက်ြပည့်ေသာအခါ အဆိုပါနတ်အား ြပန်ပို

ေဝလင်းတွင်

စီရက်လပ ု ် ပီး ဖွ၊ဲ မီးေသွး ၊ထင်းရှးဆီ၊ ဆူးပင်၊ ေကာက်ညင  ်း

ေတာ့မည့အ ် ေကာင်း၊ မည်သည့ြ် မင်းကိစ ု ီး၍ ြပန်လေ ို ကာင်း

တစ်ေယာက်စီ စုုံးပီး ဒူးေလး၊ ေလာက်ေလးခွှင့်

ထုပသ ် ည့ဖ ် က်၊ ေကာက်ညင  ်းထုပစ ် သည်တက ို ို ထိြု ခင်းများ

ကို ေမးကရသည်။ နတ်ကို ေမးသည့အ ် ခါ အုပက ် ဘ ို ယ်ညာ

တုတ်တိုများကို ယူေဆာင်ကာ ရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ

တွင် ထည့က ် ာ "ပဲလ"ို ေခသည့် နတ်ကို ရွာေြမာက်ဘက်၌

လပ်၍ ေမးကရသည်။ ဥပမာ ယင်းနတ်က ြမင်းြဖစီးချင်

ေတာတွင်းသို သွားကေလသည်။

ပသကရသည်။ ယင်း နတ်ပသသည့်ေနရာ၌ မိမိတိုအိမ်၌

ေကာင်းကို လပ်ြပလင် လူတစ်ေယာက်က အက ျ ီအြဖကို

ထိေ ု နာက် ေတွသမ ငှကမ ် ျားကို လိက ု လ ် ပ ံ စ်ခတ်

ရှေ ိ သာ အိုးခွကပ ် န်းကန်စသည့် မီးဖိေ ု ချာင်ပစည်းအေဟာင်း

ဝတ်၍ နတ်ုပ်ကိုထမ်းပီး ရွာထိပ်ှင့် မနီးမေဝးေနရာသို

ကေလ၏။ ထိေ ု န့၌ ရွာြပင် လမ်းေဘးများတွင် ရာဇမတ်

အပဲမ ့ ျားကို စွန့်ပစ်ကရသည်။ ဤသို ြပလုပြ် ခင်းမှာ မိမတ ိ ို

ပိုေပးရသည်။ ြပန်ပိုေပးေသာအခါ၌လည်း နတ်အား

ကာရံထားကာ ငှက်လိုက်ပွဲ ကျင်းပေနသည့် အထိမ်း

အေပတွင် ကျေရာက်ေနေသာ ေဘးအရာယ်များှင့်

ဖုရ ံ က ွ ၊် ပိနး် ရွက၊် ေြပာင်းေကာက်၊ ဘူးသီး၊ ေကာက်ညင  း်

အမှတ်ကို ြပထားကေလသည်။ ထိုအခါ ဧည့်သည်များ

အတိတ်နိမိတ်ဆိုးများကို

စွန့်ပစ်သည့်သေဘာပင်ြဖစ်

ထုပ်များြဖင့် ပူေဇာ်ပသကရြပန်သည်။ နတ်ပိုသည့်အခါ၌

ရွာ တွ င ်း သို ဝင် ေရာက် ြ ခင်း မြပရေချ။ အကယ် ၍

သည်။ ပဲလို နတ်ကပ ို သ၍ ြပန်လာသည့အ ် ခါ အဆိပ ု ါ နတ်

လည်း လူအများက အိုးစည်ဗုံေမာင်းများတီး၍ လိုက်ပို

အေကာင်း အမျ ိးမျ ိးေကာင့ ် ဧည့ ် သ ည် ဝ င် မိ ခဲ့ ေသာ်

ှင့် မေကာင်းဆိုးဝါးများ အိမ်တွင်းသို ဝင်မလာိုင်ရန်

ကသည်။ နတ်ပို ပီး ြပန်လာေသာအခါ လိက ု ပ ် သ ို မ ူ ျားကို

ေလျာ်ေကးတစ်မတ်မှ တစ်ကျပ်အထိ ေပးရေသာ ထုံးစံ

ေကာင်း၊ စီးပွားေရးမေတာင့်တင်းသူများက ကက်ကို သတ်၍လည်းေကာင်း ထမင်းေထာင်းစားပွက ဲ ို ကျင်းပက သည်။ ထမင်းေထာင်းမှာ ဝက်သားကိြု ဖစ်ေစ၊ ကက်သား ကိြု ဖစ်ေစ အိုးများကိပ ု ါြပတ်၍ အရည်င ှ ့် အသားများ ကို ယူလက ို က ် ာ၊ အသားများကို ချင်း၊ ဂျးြမစ်င ှ ့် ထမင်း များြဖင့် ေရာေှာကာေထာင်းပီး အသားြပတ်အရည်ြဖင့် ေရာေှာကာ ေကးေမွးြခင်းြဖစ်သည်။ အချ ိက ကက် တ်သီး၊ ေတာင်ပံများှင့် အူ၊ အသည်းအစိမ်းများကို ယူ၍ စပါးကျ ီနတ်ကို ပူေဇာ်သည်။ ထမင်းေထာင်းကို ရွာတွင်းရှိ မိတ်ေဆွများှင့် ေဆွမျ ိးများ၏ အိမ်များသို လည်း ေပးပိုကသည်။ ထမင်းေထာင်းစားပွဲ ြပလုပ်ပီး သည့်ညတွင် ပွက ဲ ျင်းပသည့် အိမရ ် င ှ က ် ဝါးလုးံ တစ်လးံု ကိယ ု ူ ပီး အလယ်မှေန၍ မီး၏။ ဝါးလုံးထိပ် တစ်ဖက် တစ်ချက်စီမှ ထွက်လာေသာ ဝါးအဆီကို အိမ်သား အားလုံးက အနည်းငယ်စီယူ၍ မိမိတိုကိုယ်ကို မိမိတို

ထိေ ု န့ ညေနပိင ု ်းတွင် တစ်အမ ိ လ ် င် ြခင်းကျား ှစလ ် ုံး

သုတ်လိမ်းကရသည်။ ဤသို ြပြခင်းအားြဖင့် စပါး

ကယားတိုင်းရင်းသားတိုသည်

ရိတသ ် မ ိ း် ချ ိန်က ေရှာင်ထားကရသည့် ပညတ်ချက်များ (ဝါ) တဘူးများ လွတ်ကင်းခွင့်ရကသည်ဟု ဆို၏။

ရိတ်သိမ်းပီး မိမိတို၏ စပါးကျ ီထဲသို သိုေလှာင်ပီးေသာ

ေကာက်ညင်းထုပ်ပွဲေတာ် ဒီးကူပွဲေခ

ေကာက်ညင်းထုပ်ပွဲေတာ်မှာလည်း

အခါတွင် "ေကကရဲဒါး" ေခ ငှကလ ် က ို ပ ် ေ ွဲ တာ်ကို ကျင်းပ

စိက ု ပ ် ျ ိးေရးလုပင ် န်းှင့် သက်ဆင ုိ ေ ် သာ ပွေ ဲ တာ်တစ်ရပ် ြဖစ်သည်။ ယင်းပွေ ဲ တာ်ကို ေကာက်ပသ ဲ ီးှမ ံ ျား စိက ု ပ ် ျ ိး

ကသည်။ ယင်းပွေ ဲ တာ်မှာ ြပည်ေစာင့န ် တ်၊ ရွာေစာင့န ် တ်

၍ ေအာင်ြမင်ပီးစီးေကာင်း အထိမ်းအမှတသ ် ေဘာမျ ိးြဖင့် ကျင်းပြခင်းြဖစ်ေလသည်။ ထိေ ု ကာင့် စပါးစိက ု ပ ် ျ ိးပီးချ ိန်

များကို မိမိတို စီးပွားတိုးတက်ေစရန်ှင့် ေဘးအရာယ်

ေတာ်သလင်းှင့် သီတင်းကတ်လများထဲတင ွ ် အဆိပ ု ါ ပွေ ဲ တာ်ကုိ ကျင်းပေလ့ရိှ ကသည်။ ပွေ ဲ တာ်ကျင်းပမည့်

အမျ ိးမျ ိးတိမ ု ှ ကင်းရှင်းေစရန် ကူညေ ီ စာင့မ ် ရန် ပူေဇာ်ပသ

အချ ိန်မတိင ု မ ် ီ တစ်ရာွ လုးံ ရှိ အိမတ ် င ို ်းေစ့ ေခါင်ရည်ချက် ကရသည်။ ဒီးကူပေ ွဲ တာ်အတွက် ေကာက်ညင  ်းထုပဖ ် က်

ေသာ ပွဲေတာတစ်ရပ် ြဖစ်ေလသည်။

ထွကခ ် ူးရသည့ရ ် က်ကို ိုးရာဓေလ့ထုံးစံအတိင ု ်း ကက်ိုး ထိုး၍ ေရွးေလ့ရှိ ကသည်။ သတ်မတ ှ ထ ် ားေသာေန့ကို ေရာက်ေသာအခါ နံနက်ေစာေစာ ေဝလီေဝလင်းတွင် အမျ ိးသားများက ဖက်ခူးရန် ေတာသိုသွားေရာက်ပီး ဖက်များခူးကသည်။ ဖက်ခူးပီး ြပန်လာေသာအခါ ရွာမှ အမျ ိးသမီးများက ဖက်ေကာင်းဖက်သန့်များကို ေရွးချယ် ပီး ေကာက်ညင  ်းထုပမ ် ျား ထုပ် ကသည်။ ေကာက်ညင  ်း ထုပက ် ို သုံးေထာင့ပ ် သ ုံ ဏာန်ထပ ု ၍ ် သုံးေလးထုပတ ် က ွဲ ာ စီးပီး တစ်ေရ၊ ှစ်ေရခန်းသည်အထိ တစ်ညလုံးြပတ် ကရသည်။ ဒုတယ ိ ေန့ နံနက်တင ွ ် ေကာက်ညင  ်းထုပမ ် ျား ြဖင့် နတ်ကို ဦးဦးဖျားဖျားတင်ကသည်။ ထိေ ု န့ နံနက်မှာ ပင် အိမတ ် င ို ်း လိပြ် ပာေခပွက ဲ ို ကျင်းပကသည်။ လိပြ် ပာ ေခပွဲမှာ အလွန်စည်ကားေသာပွဲြဖစ်၍ အိမ်ေထာင်စု တိုငး် က မိမိတုိ၏ ေဆွမျ ိးသားချင်း မိတ်ေဆွများကို ဖိတေ ် ခကာ

ထမင်းဟင်းလျာ၊ ေခါင်ရည်၊ အရက်၊

ေကာက်ညင  း် ထုပ်များြဖင့် ထိုေန့

ဧည့်ခံေကးေမွးကသည်။

လိပ်ြပာေခေသာအခါ

အိမ်ေထာင်ဦးစီး

သိမ ု ဟုတ် အိမသ ် ားတစ်ေယာက်ေယာက်က ကက်ဖနီ ကီး တစ်ေကာင်ကို ေစာင်ြဖင့်ပိုက်၍ လမ်းဆုံလမ်းခွ သိုမဟုတ် အိမ်သူအိမ်သားများ အမဲသွားလာေနေသာ လယ်၊ ြခံှင့် လမ်းများသိုသွား၍ လိပ်ြပာေခရသည်။ လမ်းဆုံလမ်းခွေနရာမှ

ြမက်တစ်ပင်

သိုမဟုတ်

ပိးု ေကာင်တစ်ေကာင်ကုိ ဖမ်းယူလာရသည်။ ဤကဲသ ့ ို

ေကာက်ပဲသီးှံများကို

ေခါင်ရည်င ှ ့် ေကာက်ညင  း် ထုပမ ် ျားကို တိက ု ေ ် ကးကသည်။

ညသန်းေခါင်ယံေရာက်ေသာအခါ

နတ်ပသ ို ည့ေ ် န့သည် အစည်ကားဆုံးေန့ြဖစ်ရာ မိမတ ိ ရ ို ွာသို

ဝါးစိမး် များကို မီး၍လည်းေကာင်း၊ သံပုံးများ တီးခတ်၍

လာသမဧည့်သည်များ၊ ေဆွမျ ိးများကို ထမင်းဟင်းလျာ၊

လည်းေကာင်း၊ ေသနတ်များကို ပစ်ေဖာက်၍လည်းေကာင်း၊

ေခါင်ရည်ှင့် ေကာက်ညင်းထုပ်များြဖင့် ေကးေမွးဧည့်ခံ

စုန်းကေဝ နတ်မိစာှင့် မေကာင်းဆိုးဝါးများကို ရွာထဲမှ

ကပီး အြခားရွာများရှိ

ှငထ ် တ ု ် ကသည်။ ရွာသူရွာသား ကာလသားများက ရွာဦး

ေကာက်ညင်းထုပ်၊ ထမင်းထုပ်ှင့် ေခါင်ရည်များကို ေပးပို

ကေန၍ ရွာအြပင်ဘက်သို နတ်ဆိုးကို ေမာင်းထုတ်၏။

ကသည်။ ဧည့်သည်များ အြပန်တွင်လည်း ေကာက်ညင်း

အိမ်တိုင်းတွင် ေကာက်ညင်းထုပ်ဖက်ခူးစ်က ခူးထား

ထုပ်ငယ်လင် ေလးထုပ်၊ ကီးလင် သုံးထုပ် စသည်ြဖင့်

သည့် ဆူးခုနစ်မျ ိးကိုလည်း အိမ်ေလးေထာင့်စလုံးမှာ

ပူးတွစ ဲ ည်းပီး လက်ေဆာင်ေပးေလ့ရှိ ကသည်။ ည့ဦ ် းယံ

ဆွဲချ ိတ်ထားသည်။

ေကာက်ညင်းထုပ်ဖက်

အိမ်သူအိမ်သားများ စုံချ ိန်တွင် မီးဖိုမှ မီးစကိုယူပီး

(ဒီးကူလယ်)ကိင ု ်းှင့် ဆူးကို တံြမက်စည်းပုသ ံ ဏာန်ေရာ၍

ေလှ ကားမှ ေန၍ မီး ကို ို က ် ခ ျလို က ်  ကသည် ။ ဤသို

စီထားေသာအတံှင့်လည်း

ြပလုပြ် ခင်းမှာလည်း

ပုတ်ခတ်၍

အသိမိတ်ေဆွများထံသိုလည်း

မေကာင်းဆိးု ဝါးကို

ှငေ ် သာ

နတ်ဆိုးကို ှင်ထုတ်ကသည်။ ၎င်းအချ ိန်မှာပင် ဖားစည်

သေဘာပင် ြဖစ်ပါသည်။ တတိယေြမာက် ညဘက်တွင်

ရှေ ိ သာအိမမ ် ျားက ဖားစည်ကတ ုိ းီ က၍ အချ ိကလည်း ဗုံ၊

မိမတ ိ ၏ ို စပါးသီးှမ ံ ျား ေကာင်း မေကာင်းကို ကက်းုိ ထိးု

ေမာင်း၊ လင်းကွင်းတိုကို တီးပီး ေအာ်ကဟစ်ကသည်။

၍ ကည့်ကေလသည်။

နတ်ဆိုးကို ရွာြပင်ဘက်သို ေမာင်းထုတ်သူများ အိမ်ြပန် ေရာက်လင် ထိသ ု မ ူ ျားက ေနရာအှအ ံ ြပားကို ြပာများြဖင့် ပက်ကြပန်သည်။ ငယ်တစ်ခု၏

အလယ်တွင်

"ေကကရဲဒါး" ေခ ငှက်လိုက်ပွဲေတာ် ကယားတိုင်းရင်းသားတိုသည် ေကာက်ပဲသီးှံများ ကို ရိတ်သိမ်းပီး မိမိတို၏ စပါးကျ ီထဲသို သိုေလှာင်ပီး

တတိယေန့တွင် နတ်ုပ်ြပလုပ်ကသည်။ ဝါးြခမ်း ဝါးလုံးရှည်တစ်ခုထည့်ပီး

အဝတ်မည်းများြဖင့် အုပ်၍ချပ်သည်။ ဝါးလုံးရှည်အတွင်း

ေသာအခါတွင် "ေကကရဲဒါး" ေခ ငှက်လိုက်ပွဲေတာ်ကို ကျင်းပကသည်။ ရွာေစာင့်နတ်များကို

ယင်းပွဲေတာ်မှာ

ြပည်ေစာင့်နတ်၊

ပညာေရးဌာနတို ပူးေပါင်း၍ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ကာယ၊ eာဏတိုးတက်ေစရန်၊ ဗဟုသတ ု ရရှေ ိ စရန်၊ အသင်းအဖွဲင ှ ့် စုေပါင်းေဆာင်ရက ွ တ ် တ်ေစရန်၊ ကိယ ု ပ ် င ို တ ် ထ ီ င ွ တ ် တ်ေသာ အေလ့အကျင်ေ ့ ကာင်းများ ြဖစ်ေပေစရန်င ှ ့် ဘာသာစကားစွမ်းရည် တိုးတက်ေစရန်ရည်ရယ ွ ၍ ် စေကာကရင်ဘာသာစကားြဖင့် ပုံေြပာပိင်ပွဲကို ေအာက်တိုဘာ ၁၀ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ြပည်သူ့စာကည့်တိုက်ရှိ ကေလးစာဖတ်ခန်းတွင် ြပလုပ်ခဲ့သည်။

ရှေ ိ လသည်။ အမျ ိးသားများ ေတာတွင်းသို ငှကမ ် ျားကို လို က ် လံ ပ စ် ခ တ် ေနစ်

ရွာ ရှိ အ မျ ိးသမီး များက

ရွာအေနာက်ဘက်ရှိေသာ နတ်စင်၏အနီးအနားတွင် ထမင်းဟင်းလျာများကိုချက်ြပတ်၍ ငှက်လိုက်သူများ အြပန်ကို ေစာင့ေ ် နကသည်။ ထမင်းေကးရန် ဟင်းလျာ အတွက် ဝက်၏တန်ဖိုးကိလ ု ည်း တစ်ရွာလုံးက အချ ိးကျ အကုနအ ် ကျခံရသည်။ ဝက်သားအချ ိကုိ ချက်ြပတ်ပီး အချ ိကို အစိမ်းထားကရသည်။ ဝက်ကသ ို တ်ပီး ဝက်၏ အသည်းှင့် သရက်ရွက်ကို ြပည့် မြပည့်ကည့်ကြပန် သည်။ အကယ်၍ ဝက်၏အသည်းှင့် သရက်ရွက်မှာ ပဲ့ေနလင် ထိုှစ်အတွင်း တစ်ရွာလုံးအဖို မေကာင်းဟု အယူရှိကေလသည်။ အမျ ိးသမီးများ ချက်ြပတ်ေနေသာေနရာှင့် မနီး

ထိုရာဇမတ်ကာရံထားသည့် ေနရာအတွင်း၌ ြခင်းခုနစ် လုံးကို ဝါးတိင ု မ ် ျားြဖင့် စိက ု ထ ် ထ ူ ားသည်။ ငှကလ ် က ို သ ် ူ များ ြပန်လာေသာအခါ ပစ်ခတ်၍ရခဲေ ့ သာ ငှကမ ် ျားကို ရာဇမတ်ကာအတွင်းမှ ြခင်းခုနစ်လုံးထဲသို ထည့်ကရ သည်။ အကယ်၍ ြခင်းခုနစ်လုံးအတွက် ငှက်အြပည့် မရပါက ထပ်မံ၍ငှက်လိုက်ရသည်။ ဤကဲ့သို ြပလုပ်၍ မြပည့်ေသးလင် ကက်များကိုသတ်၍ ခုနစ်လုံးြပည့် ေအာင် ထည့် ကရသည်။ ငှကတ ် စ်ေကာင်ကလ ို ည်း နီးရာ သစ်ငုတ်တွင်တင်၍ သစ်ပင်ေစာင့်နတ်ကို ပူေဇာ်ပသရ ြပန်သည်။ ငှက်လိုက်ြပန်လာသူများကို ဆီးကိ၍ ေခါင်ရည်တက ုိ ် ပီးေနာက် ြခင်းထဲမင ှ က ှ မ ် ျား၏ အသား အနည်းငယ်၊ ေြခသည်းဖျား၊ အေတာင်ဖျား၊ အသည်း ှလုံး အနည်းငယ်စီကုိယူ၍ "ေကကရဲဒါးနတ်" ကို ပူေဇာ်ပသ၍ အသားများကိမ ု ူ ရွာ၏အိမ်ေြခ အနည်း အများေပမှာလိက ု ၍ ် အိမေ ် ထာင်စမ ု ျားကို အတုံးညီတူ ညီမ ေဝငှေပးရ၏။ ငှကသ ် ားတုံးများကို တုတြ် ဖင့ထ ် ိုး၍ ေပးေလ့ရှိသည်။ ြခင်းခုနစ်လုံးအတွင်းမှ ငှက်များ၏ အိုးကိလ ု ည်း ငှက ် ိုးေဗဒင်ထိုးကာရွာရှိ ကေလးလူကီး များအားလုံး၏ ေကာင်းကျ ိးဆိုးကျ ိးအတွကေ ် ဗဒင်ေမး ကသည်။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်)

မိမိတို စီးပွားတိုးတက်ေစရန်ှင့်

ရှမ်းရွာသစ်မိတွင် စေကာကရင် ဘာသာစကားြဖင့် ပုံေြပာပိင်ပွဲြပလုပ် ကရင်ြပည်နယ် ဘားအံခိင ု ် ရှမ်းရွာသစ်မိတင ွ ် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သဆ ူ့ က်ဆေ ံ ရးဦးစီးဌာနှင့်

အမျ ိးသားများ တစ်အိမ်

ကာရံ၍ နတ်တင်ရန် ေနရာတစ်ခု ြပလုပထ ် ားကသည်။

ကာထားကရသည်။

အိမ်ထဲသို

ရွာတွင်းရှိ

ကိတင်၍

မေဝးေသာေနရာတွင် ေလးေထာင့ပ ် တ်လည် ရာဇမတ်များ

ဝါးကို ရာဇမတ်ကက ွ ရ ် က်၍ အိမဝ ် င်ေပါက်များတွင် ယာယီ

တစ်ဖန်

ဧည့်ခံေကးေမွးရန်

ေတာင်းပန်အပ်ပါေကာင်း စက်တင်ဘာ ၁ ရက်ေန့ထုတ် ေကးမုံ သတင်းစာ တိုင်းရင်းသားေရးရာ အထူး ကအချပ်ပို စာမျက်ှာ (က)ှင့် (ခ) တွင် ေဖာ်ြပခဲေ ့ သာ “ေြမာင်ဇီး” အေကာင်း ေဆာင်းပါးတွင် ေဖာ်ြပခဲသ ့ ည့် ဓာတ်ပမ ုံ ျား ၏ မူရင်းပိုင်ရှင်မှာ (Credit- Kyaw Zay

ဆုများချ ီးြမင့် အဆိုပါပိင်ပွဲတွင် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယဦးစီးမှး ေဒေအးေအးွဲက ပိင်ပွဲြပလုပ်ရြခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များှင့် စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကို ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ ပိင်ပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပရာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၂၉ ဦးတို ပါဝင်ယှ်ပိင်ကပီး ဆုရရှိသူများအား ဆုများချ ီးြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ရှမ်းရွာသစ်(ြပန်/ဆက်)

Ya) ြဖစ်ပါေကာင်းှင့် ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် မေပးဘဲ ေဖာ်ြပမိသည့်အတွက် မူရင်း ပို င ် ရ ှ င ်  ှ င့ ်

စာဖတ် ပ ရိ သ တ် အား

ေတာင်းပန်အပ်ပါေကာင်း။ စာတည်း


ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉ (စေနေန့)

ရခိုင်ိုးရာ ထမင်းေထာင်၊ ပန်းေထာင်၊ ဆီမီးေထာင် ပူေဇာ်ပွဲ သီတင်းကတ်လ၌ စေပသည့် ေကာက်သစ်စပါးအား ရခိင ု တ ် င ုိ း် ရင်းသားလူမျ ိးတိက ု ဆွမး် အြဖစ်ချက်ြပတ်၍ ဗုဒဘု  ရားရှငအ ် ား သီတင်းကတ်လြပည့ေ ် န့င ှ ့် တန်ေဆာင်မန ု း် လြပည့ေ ် န့တတ ုိ င ွ ် ဦးဦးဖျားဖျား ရွာလုံးကတ်ပေ ူ ဇာ်ကေသာ ိုးရာဓေလ့ ပွေ ဲ တာ်တစ်ခု ရှေ ိ နပါသည်။ ‘‘ ထမင်းေထာင်၊ ပန်းေထာင်၊ ဆီမီးေထာင်ပွဲ ’’ ဟု ေခဆို ကသလို ‘‘ သင်ပတ ု ဆ ် မ ွ ်းပွဲ ’’ ဟူ၍လည်း ေခဆို ကသည်။

ေအာင်ကည်မိုး (စစ်ေတွ)

ဤပွဲေတာ်အား သီတင်းကတ်လြပည့်ေန့ှင့် တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေန့တိုတွင် ကျင်းပပူေဇာ် လှဒါန်းကပါသည်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျ ိး၌ ဘာသာေရး ှင့်ပတ်သက်ပီး ကျင်းပသည့် ပွဲေတာ်များ အနက် ‘‘ထမင်းေထာင်၊ ပန်းေထာင်၊ ဆီမီး ေထာင်’’ ပူေဇာ်ပွဲသည်လည်း ထင်ရှားသည်။ ဤပွဲေတာ်အား

ဓညဝတီေခတ်မှစတင်ပီး

ေဝသာလီေခတ်၊ ေလးမိေခတ်င ှ ့် ေြမာက်ဦး ေခတ်တိုတွင် စည်ကားစွာကျင်းပခဲ့ေကာင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရ သိရှိရသလို ယေန့ အချ ိန်တွင်လည်း ေကာက်သစ်ဆန်ကို ဆွမ်း အြဖစ် ချက်ြပတ်၍ ဘုရားရှင်အား ‘‘ ထမင်း ေထာင်၊ ပန်းေထာင်၊ ဆီမီးေထာင်’’ ပူေဇာ်ပွဲ အြဖစ် ရွာလုံးကတ်၊ မိလုံးကတ် ခမ်းနားစွာ ကျင်းပေနကဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ ေကာက်သစ်ဆန်များ အလှေကာက်ခံ သီတင်းကတ်

လြပည့်ေန့ှင့်

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေန့တို၌

ထမင်း

ေထာင်၊ ပန်းေထာင်၊ ဆီမီးေထာင် ပူေဇာ်ပွဲ မကျင်းပမီ တစ်ရက်အကိ အဖိတေ ် န့များတွင် ရပ်ရွာရှိ အမျ ိးသမီးကီးများက ထမင်းေထာင် များြပလုပ်ရန်

ရပ်ရွာရှိ

ေနအိမ်များသို

သွားေရာက်ပီး ေပ ဦးေပစ ေကာက်သစ်ဆန် များအား အလှေကာက်ခံမ ြပလုပ်ကသလို ပန်းတစ်ေထာင် ပူေဇာ်င ို ရ ် န် ေကျးရွာများတွင် အပျ ိ၊ လူပျ ိများက ရွာအနီးအနားရှိ ေတာစပ် များှ င့ ် ေရကန် မ ျားသို သွားေရာက်  ကပီး သီတင်းကတ်ချ ိ ကာလတွင် ဖူးပွင့် ကသည့် စုေပါင်းခူးဆွတ်မ ြပလုပ်ကသည်။ ထမင်း ေထာင် ြပလု ပ ် ရာ၌ အဓိ က အသုံး ြပသည့ ် ေဗာဓိေညာင်ရက ွ မ ် ျားကိလ ု ည်း ခူးဆွတယ ် လ ူ ာ ကရသည်။ တူရိယာများြဖင့် တီးမတ်ေဖျာ်ေြဖ ထမင်းေထာင်၊ ပန်းေထာင်၊ ဆီမီးေထာင် ပူေဇာ်ပွဲ မကျင်းပမီ အဖိတ်ေန့ညေနပိုင်းတွင် အမျ ိးသမီးများ

စုေဆာင်းရရှိထားသည့်

ေကာက်ဦးဆွမ်းဆန်များအား

ရပ်ရွာ၌

သတ်မှတ်ထားသည့် ေနရာများသို ယူေဆာင် လာပီး ဆွမး် ချက်ြခင်းအမ ြပလုပ် ကရသည်။ ဆွမ်းချက်ေနသူတိုအား ရပ်ရွာမှ ကာလသား လူပျ ိများက တူရယ ိ ာများြဖင့် တီးမတ်ေဖျာ်ေြဖ ကသည်။ ဆွမ်းချက်မကိစ

ပီးစီးပီးေနာက်

ေကာက်ဦးဆန် ဆွမ်းထမင်းများကို ဇလုံကီး သိမ ု ဟုတ် ဗန်း စသည်တတ ို င ွ ် စုပထ ုံ ည့ထ ် ားရ သည်။ ေကာက်ဦးဆန် ဆွမ်းထမင်းများကို ေစတီ ပုံ သ ဏာန် ထု ခ  န် ြ ပလု ပ ်  ပီး ေနာက် ကေတာ့ပုံြပလုပ်ထားသည့်

ေဗာဓိေညာင်

ရွက်၌ သွတ်သွင်းကာ ထုခန်ထမင်းေထာင် အေရအတွ က ် တစ် ေထာင် တိ တိ ြပလု ပ ်

ကုသိုလ်

ေထာင်ပွဲ’’ ကို ရခိုင်ိုးရာဓေလ့ ဘာသာေရး

‘‘ထမင်းေထာင်၊ ပန်းေထာင်၊ ဆီမီး

အမျ ိးသမီးငယ်များက ဝတ်စားဆင်ယင်ပီး

ေကာင်းမများြပလုပသ ် ည်ကို ‘‘ထမင်းေထာင်၊

ပွေ ဲ တာ်တစ်ခအ ု ြဖစ် သီတင်းကတ်လြပည့ေ ် န့

ေထာင်ပွဲ’’ ပူေဇာ်မည့်ေန့ အုဏ်တက်ချ ိန်၌

‘‘ထမင်းေထာင်၊ ပန်းေထာင်၊ ဆီမီးေထာင်’’

ပန်းေထာင်၊ ဆီမးီ ေထာင်ပ’ဲွ ’ ဟု ေခဆိသ ု ည်။

ှင့် တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေန့များ၌ အစ်

ဘုရား၊ ေစတီ၊ ပုထိုးေတာ်များသို သွားေရာက်

ပွဲေတာ်အား ြပလုပ်ပူေဇာ်ကသည်။

ရသည်။

ဝတ်စားဆင်ယင်မအတိ  ုင်း

ရာတွင် ေရှဆုံးမှ ေကးစည်ကို လူငယ်စ ှ ဦ ် းက ထမ်းပီးတီးသွားရသည်။

အပျ ိအရွယ်

ထမင်းေထာင်၊ ပန်းေထာင်၊ ဆီမီးေထာင်ပွဲ

တီးခတ်သူများှင့် ဘုရား၊ ေစတီ၊ ပုထိုးေတာ်

လှဒါန်းပူေဇာ်ရန် ဘုရား၊ ေစတီ၊ ပုထိုးေတာ်

များ၌ ဥပုသ်သီလေဆာက်တည်မည့် အဝတ်

များသို ေရာက်ရှိေသာအခါ

ပါလာသည့်

ထမင်းေထာင်င ှ အ ့် တူ ပန်းများအား အတူတင်

ပီး ဆီမးီ ထွနး် ညက ိ ာ ရခိင ု ြ် ပည်နယ်၌ ဆန်ေရစပါး ေပါများေစေကာင်းှင့် ိုင်ငံ

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာ

ေအးချမ်းပါေစေကာင်း

ဆုများေတာင်း

ကုသလ ို ေ ် ကာင်းမများ

ြပလုပသ ် ည်ကို

ကပီး

‘‘ထမင်းေထာင်၊ ပန်းေထာင်၊ ဆီမီးေထာင်ပွ’ဲ ’ ဟု ေခဆိုသည်

ရသည်။ ထိုကေတာ့ပုံသဏာန် ထမင်းထုခန်

ြဖဝတ်ဆင်ထားသည့် ေယာက်ျားကီးများက

ေစတီငယ်ပသ ုံ ဏာန် ထုခန်ထမင်းေထာင်များ

များကို ေဆးေရာင်မျ ိးစုံ ြခယ်သကသည်။

စီတန်း၍ လိုက်ပါလာကသည်။

ကို

စနစ်တကျ စီတန်းလိုက်ပါ

ကေတာ့ပုံသဏာန် ထုခန်ထမင်းေထာင်

အမျ ိးသမီးကီးများှင့်

သင်ပုတ်ပလင်တို၌ တင်ကရပါသည်။

သင်ပုတ်ပလင်ေပတွင်တင်၍ ပူေဇာ်ြပလုပ်

အပျ ိအရွယ်

ကသြဖင့် သင်ပုတ်ဆွမ်းဟူ၍လည်း ေခဆို

အေရအတွက် တစ်ေထာင် ြပလုပ်ပီးေနာက်

အမျ ိးသမီးငယ်များက ေရ၊ ေငွ တိြု ဖင့် ြပလုပ်

ကြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်၍ ရခိုင်ေဒသရှိ

အပျ ိ၊

လူပျ ိများ ခူးဆွတ်ယူလာကေသာ

ထားသည့် ကာကလပ်ေပတွင် ကေတာ့ပံု

ဘုရား၊ ေစတီ၊ ပုထးုိ ေတာ်များ၌ သင်ပတ ု ဆ ် မ ွ ်း

ကာပန်းများှင့် ေတာပန်းပွင့်များကိုလည်း

သဏာန် အေရအတွက် တစ်ေထာင်ရိှ ထုခန်

တင်ရန်အတွက် သင်ပုတ်ပလင်များ ြပလုပ်

အေရအတွက်

ကေတာ့ပသ ုံ ဏာန် ထုခန်ထမင်းေထာင်

တစ်ေထာင်ြပည့်ေအာင်

ထမင်းေထာင်များ၊ ပန်းတစ်ေထာင်င ှ ့် ဆီမီး

ထားကြခင်း

သန့်စင်ေရေဆးပီး ထားရသည်။ ပန်းေထာင်

တစ်ေထာင် စသည်တိုကိုထည့်၍ စနစ်တကျ

သစ်ေသာင်းဘုရားပုထိုးေတာ်ကီး

ြပလုပ်ပုံမှာ ပန်းတစ်ပွင့်စီအား တုတ်ေချာင်း

စီတန်းပီး လိုက်ပါကရသည်။

အုပ်ကီး

ဆီမီးတစ်ေထာင်ြပလုပ်ိုင်ရန် ေကျာက်ခွက်

တွငခ ် ျည်ကာ တစ်ခတ ု ည်းေထာင်ထားရသည်။

အကှင့် သီဆတ ို ီးမတ်သမ ူ ျားက ေနာက်ဆုံးမှ

ငယ်များ ထားရှိခဲ့သည်ကို ေတွြမင်ေနရပါ

ဆီမီးေထာင်အြဖစ် ဖေယာင်းတိုင် သိုမဟုတ်

လိုက်ပါကသည်။

တချ ိအရပ်ေဒသများ၌

သည်။ ထမင်းေထာင်ှင့်အတူ ပန်းများအား

အုတြ် ဖင့ြ် ပလုပထ ် ားသည့် ဆီမီးခွကင ် ယ်တင ွ ်

ရခိင ု ် ြပည်နယ်တင ွ ် ထွန်းကားခဲသ ့ ည့် ဓညဝတီ

အတူတင်ပီး ဆီမီးထွန်းညက ိ ာ ရခိင ု ြ် ပည်နယ်၌

မီးစာထည့်၍ ေရနံဆီြဖင့်ထွန်းသည့် ဆီမီး

ေခတ်၊

ဆန် ေရစပါး

တစ်ေထာင်ကလ ို ည်း အဆင်သင့ြ် ပင်ဆင်ထား

ေြမာက်ဦးေခတ် စသည့် ေခတ်ေလးေခတ်၏

ေဝသာလီေခတ်၊

ေလးမိေခတ်၊

ြဖစ်ပါသည်။

ေြမာက်ဦးမိ အထဲ၌

ေပါများေစေကာင်း ှ င့ ်

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံ

ဆုများေတာင်းကပီး

တို၏ ‘‘ထမင်းေထာင်၊ ပန်းေထာင်၊ ဆီးမီး

ရခိုင်စည်ေတာ်

]

ေကာင်း

အချပ်အားြဖင့် ရခိင ု တ ် င ို ်းရင်းသားလူမျ ိး

သင်ပုတ်ဆွမ်း

]

ကာပန်းများှင့် ေတာပန်း၊ ေတာင်ပန်းများအား

ေအးချမ်းပါေစ

အလာမပျက် ရှိေနကပါသည်။

ကျင်းပလှဒါန်းပူေဇာ်လျက်

Profile for Myanmar Newspaper

12 Oct 19  

12 Oct 19  

Advertisement