Page 1

ဂုဏ်ေတာ်ထူးှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူ ြမတ်စွာဘုရားသည် စိုးရိမ်ေကာင့်ကမမရှိဘဲ အလွန် ချမ်းသာစွာ အသက်ေမွးိုင်ကုန်၏။ ဆွမ်းအာဟာရ မရေသာ်လည်း အာဘဿရဘုံရှိ ြဗဟာကီးများကဲ့သို ပီတိ ဟူေသာအစာကို စားသုံး၍ေနိငု က ် နု ၏ ် ။ (ထိသ ု ို ဂုဏေ် တာ် ထူးှင့် ြပည်စ့ ေုံ တာ်မေူ ပေသာ ြမတ်စွာဘုရားအား ရည်မနှ ်း ၍ ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ရာ၏)

သုခဝဂ်(ဓမပဒ-၂၀၀)

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၃ ရက်၊ တနဂေွေန့။

Sunday, 12 January 2020

၉၈၉၂

ေရဘိုမိ ၂၃၀ ေကဗွီ နဘား-ေရဘို-အုန်းေတာ ဓာတ်အားလိုင်း ၁၇၈ ဒသမ ၅၆ မိုင်ှင့် ၂၃၀/၃၃/၁၁ ေကဗွီ ၁၀၀ အမ်ဗွီေအ ေရဘိုပင်မဓာတ်အားခွဲုံ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၁

အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ဦးဝင်းခိင ု က ် ယခုတည်ေဆာက်ခသ ့ဲ ည့် ၂၃၀ ေကဗွီ နဘား-ေရဘိ-ု အုန်းေတာ

လပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန လပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလတ်  ေရးှင့် ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနက အေကာင်အထည်ေဖာ်

ဓာတ်အားလိင ု ်း ၁၇၈ ဒသမ ၅၆ မိင ု  ် င ှ ့် ၂၃၀/၃၃/၁၁ ေကဗွီ ၁၀၀ အမ်ဗေ ွီ အ ေရဘိပ ု င်မဓာတ်အားခွ ဲ တ ံု က ုိ ုိ ဗန်းေမာ်ေဒသရှိ

တည်ေဆာက်ပီးစီးခဲ့သည့် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ေရဘိုမိ ၂၃၀ ေကဗွီ နဘား-ေရဘို-အုန်းေတာ ဓာတ်အားလိုင်း

တာပိန်(၁)ေရအားလပ်စစ်စက်ုံမှ ထွက်ရှိလာမည့် လပ်စစ်ဓာတ်အားကို ကချင်ြပည်နယ်ှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၁၇၈ ဒသမ ၅၆ မိုင်ှင့် ၂၃၀/၃၃/၁၁ ေကဗွီ ၁၀၀ အမ်ဗွီေအ ေရဘိုပင်မဓာတ်အားခွဲုံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယေန့နံနက်

အတွင်း တည်ငိမ၍ ် ဗိအ ု ားြပည်မ ့ ေ ီ သာ လပ်စစ်ဓာတ်အား ြဖန့်ြဖးေပးိင ု ေ ် ရးအတွက် တည်ေဆာက်ခြဲ့ ခင်းြဖစ်ေကာင်း၊

၉ နာရီခွဲတွင် အဆိုပါဓာတ်အားခွဲုံ၌ ကျင်းပသည်။

ထိုသို ဗိုအားြပည့်မီေသာ လပ်စစ်ဓာတ်အား ြဖန့်ြဖးေပးိုင်ေရးအတွက်

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

၂၃၀/၃၃/၁၁ ေကဗွီ ၁၀၀ အမ်ဗွီေအ ေရဘိုပင်မဓာတ်အားခွဲုံကို ေတွရစ်။

ယေန့ ဖတ်စရာ အမအကိမ် ေလးမိင်ဓမပူဇာ

ေရှးဦးအရွယ် ကေလးသူငယ်ြပစုပျ ိးေထာင်ေရးှင့်

စာေပဆုချ ီးြမင့်ပွဲှင့်

ဖွံ ဖိးေရးလုပ်ငန်းစ် အသိပညာေပးေရး

ေထရဝါဒ ဓမစာမူဆုချ ီးြမင့်ပွဲကျင်းပ

ညိင်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ စာမျက်ှာ » ၂

ပန်းဘဲတန်းအထက -၁ (ယခင် စိနေ ် မရီ ဒိင ု အ ် စ ို ဇ ီ င် မိန်းကေလးအထက်တန်းေကျာင်း)

အြပာေရာင်

ကမည်းြပား တပ်ဆင် စာမျက်ှာ » ၄

စာမျက်ှာ » ၁၅


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

အမအကိမ် ေလးမိင်ဓမပူဇာ စာေပဆုချီးြမင့်ပွဲှင့် ေထရဝါဒ ဓမစာမူဆုချီးြမင့်ပွဲကျင်းပ ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၁၁

ငိမ်းချမ်းေရးကို တည်ေဆာက်ကစို

ဓမဝါဒေဖာ်ေဆာင်ေရးအဖွဲက ကီးမှး

တိုင်းရင်းသားြပည်သူအားလုံး၏ တူညီေသာဆ၊ စုေပါင်းညီွတ်ေသာ စွမ်းအား၊ စည်းလုံးညီွတ်မခွန်အား၊ အမျ ိးသားေခါင်းေဆာင်ကီးများ၊ တိုင်းြပည်ှင့် လူမျ ိးကို ချစ်ြမတ်ိုးေသာ တိုင်းသူြပည်သားအားလုံး၏ စွန့်လတ်စွန့်စား အနစ်နာခံကိးပမ်းအားထုတ်မများေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံ သည် လုံးဝလွတလ ် ပ်ေသာ ြပည်ေထာင်စသ ု မတ ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ် ြဖစ်ေပ လာခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ေရးဖခင်ကီးများှင့် မျ ိးချစ်ြမန်မာတိုင်းရင်းသားြပည်သူ အေပါင်းတို ကိးပမ်းအားထုတရ ် ယူေပးခဲေ ့ သာ လွတလ ် ပ်ေရးမှာ တိင ု ်းြပည် ၏ကံကမာသည် တိုင်းသူြပည်သားများ၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိေရးြဖစ်သည်။ လွတလ ် ပ်ေရး၏ ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်ြဖစ်သည့် ကိယ ု က ့် ံ ကမာ ကိယ ု ဖ ် န်တီးိင ု ေ ် ရး သည် ိုင်ငံသူ ိုင်ငံသားအားလုံး လုံြခံစိတ်ချေအးချမ်းသာယာေသာဘဝ ကို ပိင ု ဆ ် င ို  ် င ို ဖ ် ြို ဖစ်သည်။ ယင်းသိပ ု င ုိ ဆ ် င ို  ် င ို ရ ် န်အတွက် ငိမ်းချမ်းေရးသည် မရှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ အေရးအကီးဆုံးကိစြဖစ်  သည်။ တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ၏ စည်းလုံးညီွတ်ေသာစွမ်းပကားြဖင့် လွတ်လပ်သည့်ိုင်ငံ တည်ေဆာက်ပီးသည်ှင့် လွတ်လပ်ေရး၏အှစ် သာရြဖစ်ေသာ တရားမတြခင်း၊ လွတ်လပ်ြခင်း၊ ညီမြခင်း၊ တန်းတူညီမ အခွင့်အေရးရြခင်း၊

ေအးချမ်းသာယာဝေြပာြခင်းတိုှင့် ြပည့်စုံသည့်

ြပည်ေထာင်စ ု င ို င ် ေ ံ တာ် ထူေထာင်ရမည့် ေမာ်လင်ခ ့ ျက်များ ထွန်းေတာက်ခဲ့ သည်။ လွတလ ် ပ်သည့် ြပည်ေထာင်စု ကီး ထူေထာင်င ို ရ ် န်အတွက် ေမာ်လင့် ချက်များ စတင်ထွန်းေတာက်ခဲ့မှင့်စပ်လျ်း၍ (၇၂)ှစ်ေြမာက် ကချင် ြပည်နယ်ေန့အခမ်းအနားတွင် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိလ်က ရှင်းလင်း ေြပာကားခဲ့သည်။ "ထွန်းေတာက်တဲ့ ေမာ်လင့်ချက်ေတွကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ဖို ကန်မတိေ ု ခတ်မှာ ဆက်ပီးေတာ့ လုပသ ် ွားဖို အင်မတန်မှ အေရးကီးပါတယ်။ အခု ကန်မတိုဟာ ၂၀ ရာစုှစ် ကန်မတို လွတ်လပ်ေရးဖခင်ကီးများ စတင်ခဲ့တဲ့ ပင်လုံကို ၂၁ ရာစုှစ်ကေနပီးေတာ့ အဆုံးသတ်ဖိုလိုပါတယ်။ အဆုံးသတ်တယ်ဆတ ို ာ တကယ်က ့ ို ထာဝရတည်တခ ံ့ င ို ် မဲမယ့် ငိမ်းချမ်းေရး ရဖို ကန်မတိုအားလုံး ကိးစားဖိုဟာ တာဝန်တစ်ရပ်ြဖစ်ပါတယ်" ဟု ေြပာကားခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ေရးေခါင်းေဆာင်ကီးများသည် တိုင်းြပည်လွတ်လပ်ေရး အတွက် ၂၀ ရာစုပင်လုံတွင် စည်းလုံးညီွတ်မခွ  န်အားများကို အခိုင်အမာ တည်ေဆာက်ေပးခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ေသာိုင်ငံ ြဖစ်တည်ေရးအတွက် ေသွး စည်း ညီ  ွ တ ် ေရး သေ ကို မျ ိးေစ့ ခ ျေပးခဲ့ သ ည် ။ လွ တ ် လ ပ် ေရး ေခါင်းေဆာင်ကီးများ မျ ိးေစ့ချေပးခဲ့ေသာ အြမေတြဖင့် လွတ်လပ်ေရး ေမာ်လင်ခ ့ ျက်များအား ပီးေြမာက်ေအာင် လုပက ် င ို ရ ် ာတွင် လက်ရမ ှိ ျ ိးဆက် တွင်ပင် ပီးြပတ်ေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ကရမည်ြဖစ်သည်။ ဘိုးဘွား၊ မိဘများ ေဆာင်က်းေပးခဲ့ေသာ လွတ်လပ်ေရးအေမွ တာဝန်မှာ လွတ်လပ်ေရးကို ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ကရမည်ြဖစ်သလို လွတလ ် ပ်ေရး၏အှစသ ် ာရ၊ လွတလ ် ပ်ေရး၏ ေမာ်လင်ခ ့ ျက်ြဖစ်သည့် ငိမ်း

ကျင်းပသည့် အမအကိမ် ေလးမိင် ဓမပူဇာ စာေပဆုချ ီးြမင့်ပွဲှင့် ေထရ ဝါဒ ဓမစာမူ ဆုချ ီးြမင့်ပွဲအခမ်းအနား ကို ယေန့နန ံ က် ၉ နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု ် မိ မရမ်းကုန်းမိနယ်ရှိ ဇမသီရဓ ိ မဗိမာန် ေတာ်၌ ကျင်းပသည်။ အခမ်းအနားတွင်

ဓမဝါဒ ေဖာ်

ေဆာင်ေရးအဖွဲ နာယကဆရာေတာ် ဗိုလ်ကေလး အရှင်ပိတက ဩဝါဒ အမှာစကားမက်ကားကာ အမျ ိးသား စာေပတစ်သက်တာဆုရ

စည်သူ

လယ်တွင်းသားေစာချစ်က မုဒိတာ စကား ေြပာကားသည်။ ထိေ ု နာက် ဆုအလှရှင် အမျ ိးသား စာေပတစ်သက်တာဆုရ ဓမရံသီှင့် ဓမရတနာ

ဓမမဂဇင်းများ၏

အယ် ဒီ တာချပ် ဆရာကီး စည် သူ ဦးေလးမိင်က ေလးမိင်ဓမပူဇာစာေပ ဆုရရှိကသည့်

တရားကိုဘယ်လို

ချစ်ကမလဲင ှ ့် ဓမစာစုများ စာေပြဖင့် အရှင်အဂဝံသ (ေမာ်ကန်း)၊ သေဘာ ထားမှန်မှန် အြမင်မှန်မှန် စာေပြဖင့် အရှငအ ် ာစာရ(ကံယ)ုံ ၊ ပိတာများှင့် ေတွဆုံြခင်းစာေပြဖင့်

သုရဝင်း

(ေချာင်းဦး)၊ ပထမထွတ်ေခါင် ဆရာ ေတာ်ကီး၏ ကမာန်းသံေပါက်များ ဖွင့်ဆိုချက်စာေပြဖင့်

ဦးွန့်ေမာင်

(ဓမာစရိယ၊ ဘီေအ၊ အာရ်အယ်လ်) ှင့် မန်ှင့် ပရိတ်ေရာမကိတ်ပါနဲ့

စာေပြဖင့် ေအာင်ထိုက်(ေရဘို)တိုကို

ဓမဝါဒေဖာ်ေဆာင်ေရးအဖွဲမှ ေပးအပ်

တရားတု”စာမူြဖင့်

ဆုများ ေပးအပ်သည်။

သည့် ေထရဝါဒဓမစာမူဆုများထဲမှ

သက် ေဝမှး(ြမဝတီ) ှ င့ ် “မှားလင်

ဓမအဓမဆို င ် ရာ စာမူ ဆု ၌ “ဓမကို

အြပစ် မှ န ် လ  င် အ ကျ ိး” စာမူ ြ ဖင့ ်

ြငင်းပယ်သူများှင့်

တတိယဆုရ

ယင်းေနာက်

ေလးမိင်ဓမပူဇာ

စာေပဆုရရှိသူများကိုယ်စား

ဆရာ

မှားယွင်းစွာ

ေတာ် အရှင်အဂဝံသ(ေမာ်ကန်း)က

ေဟာကသူများ” စာမူြဖင့် ပထမဆုရ

ေကျးဇူးတင်စကား

မက်ကားပီး

ေအာင်ေအာင်ေဇာ်(လင်သာယာ)ှင့်

ယင်းေနာက် ဆုရရှသ ိ မ ူ ျားကိယ ု စ ် ား

“ဘယ်ပုံ ဘယ်နည်း ကာကွယ်ကမှာ

ဓမိက(စကားဝါေြမ)က ေကျးဇူးတင်

ဆရာကီး ဦးွန့်ေမာင် (ဓမာစရိယ၊

လဲ” စာမူြဖင့်

စကားေြပာကားပီး

ဘီေအ၊ အာရ်အယ်လ်)က ေထရဝါဒ

(စကားဝါေြမ)၊ အယူအြမင် စင်ကယ်

ဝန်ကီးဌာန

ဓမစာမူဆု ချ ီးြမင့်ရြခင်းှင့်စပ်လျ်း

ေရးဆိုင်ရာ

စာမူဆု၌ “ပညာမပါ

(ငိမ်း) ဦးစိုးဝင်းက

ပီး ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

သဒါမစစ်”

စာမူြဖင့်

ပထမဆုရ

ေြပာကားသည်။ သတင်း - ေနလင်း၊

“သူေတာ်ေကာင်း

ဓာတ်ပုံ - မင်းသစ်(MNA)

ထိုေနာက်

ဆုအလှရှင်များက

ဒုတိယဆုရ

ေဇာ်ြမင့်ထွန်း၊

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး မုဒိတာစကား

မေလး ဇန်နဝါရီ ၁၁

ကင်းေဝးေစရန် မေလး-ြပင်ဦးလွင်

ဝါရီလအတွင်း

ဖွင့်လှစ်သွားမည်

အများသုံးသန့်စင်ခန်းများှင့်ေဈးုံး

ကားလမ်း ှ င့ ် တန် ဖိုး မ တအိ မ ် ရာ

ြဖစ်ေကာင်း မေလးမိေတာ်စည်ပင်

ခန်းများပါဝင်ပီး ပန်းေဈးအေဆာင်

ကုန်းေကျးရွာအနီး လမ်းေဘးဝဲ/ယာ

အဝင်လမ်းေဘး သန့်စင်ကန ု ်းေကျးရွာ

သာယာေရးေကာ်မတီမှ သိရသည်။

တစ်ေဆာင်လင် ဆယ်ေပပတ်လည်

တွင် ပန်းေဈးေရာင်းချေနြခင်းေကာင့်

အနီးတွင် ပန်းေဈးအသစ်ကို ၂၀၁၉

ယာ်ေကာပိတ်ဆိုမများ  မကာခဏ

ခုှစ် စက်တင်ဘာလတွင်

ြဖစ်ေပလျက်ရှိရာ ယာ်ေကာပိတ်

တည်ေဆာက်ခဲ့ရာ

ဆိုမှင့်

ယာ်မေတာ်တဆမများ

အဆိပ ု ါ ပန်းေဈးသစ်ကို ေြမဧက ၂

အခန်း ၂၄ ခန်း ပါဝင် ကာ ၂၀၁၈-

စတင်

ဒသမ ၁၉ ဧကေပ တွ င ် ပန်း ေဈး

၂၀၁၉

ယခုအခါ တည်

အေဆာင် ငါးေဆာင်င ှ ့် စက်ေရတွင်း၊

သန်း ၃၀၀

ေဆာက်မပီးစီး၍ လာမည့်ေဖေဖာ်

ေရေလှာင်ကန်၊ ေရစင်၊ ေြခာက်ခန်းတွဲ

ေဆာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဘာှစ်အတွင်း ေငွကျပ်

ထိုြပင်

အကုန်အကျခံ တည် မေလး-ြပင်ဦးလွင်

ကားလမ်းမှ ပန်းေဈးအသစ်အဝင်

အတွက် ထားေပးခဲရ ့ မည်ြဖစ်သည်။ သိမ ု သ ှ ာ လွတလ ် ပ်ေရးအေမွထားခဲေ ့ ပး

ေပါက်အထိ

မူလေြမသားလမ်းမှ

ကွန်ကရစ်

လမ်းခင်းြခင်းများကို

ေဆာင်ရက ွ ထ ် ားြခင်းေကာင့် ပန်းေဈး

ေသာ ဘိးု ဘွားမိဘများကို ေကျးဇူးဆပ်ရာေရာက်မည်ြဖစ်သလို လက်ရ ိှ င ှ ့်

အသစ်သို လွယ်ကူေချာေမွစွာ ဝင်၊

အနာဂတ်အတွက် တာဝန်ေကျပွနေ ် သာ ိင ု င ် သ ံ ားေကာင်းများဟု သတ်မတ ှ ်

ထွက် သွားလာိင ု ေ ် ကာင်း သိရသည်။

ိုင်မည်ြဖစ်သည်။

"ပန်းေဈးဆိုင်ခန်းများကို အြပတ်

မျက်ေမှာက်ကာလ ိင ု င ် သ ံ ားများအေနြဖင့် အတိတအ ် တွကတ ် ာဝန်၊

ေရာင်းချေပးမှာ မဟုတ်ဘဲ

အနာဂတ်အတွကတ ် ာဝန်များကို ထိထေ ိ ရာက်ေရာက် အေကာင်အထည်ေဖာ်

လစ်ေပးသွင်းရမှာပါ။

ရန်အတွက် ပစပန်ကာလသည် အထူးအေရးကီးေပသည်။ ေနာင်မျ ိးဆက်

ေရာင်းချခွင့်နဲ့

သစ်များအတွက် အေမွေကာင်းများကိထ ု ားခဲေ ့ ပးရန်အတွက် လက်ရှိ ငိမ်းချမ်း

လခနဲ့

ြပန်လည်

လဲေြပာင်းခွင့်ကို

လုံးဝခွင့်မြပဘဲ လက်ရှိပန်းေဈးတွင်

ေရးြဖစ်စ်တွင် အားလုံးပါဝင် ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ကရန် အေရးကီးေပ

ေရာင်းချေနသည့် ေဈးသည် ၁၁၂ ဦး

သည်။ ိုင်ငံသူ ိုင်ငံသားအားလုံး၏ စုေပါင်းညီွတ်ေသာစွမ်းအားြဖင့်

ကို

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ကပါက လက်ရှိငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်စ်သည် ေချာေမွလာ

ေနရာချေပးသွားမှာပါ" ဟု

မေလးမိေတာ်ဝန် ေဒါက်တာရဲလင ွ ်

မည်ြဖစ်သည်။

က ေြပာသည်။

သိြု ဖစ်ရာ က်ပ ု တ ် ြို ပည်ေထာင်စဖ ု ွား တိင ု ်းရင်းသားေသွးချင်းများသည်

သန်းေဇာ်မင်း(ြပန်/ဆက်)

ငိမ်းချမ်းေရးကို ရယူိုင်ေသာ ြပည်ေထာင်စုသားချင်းြဖစ်သည်ဆိုသည့် ယုံကည်ချက်ကို ေမွးြမ၍ မတူကွဲြပားေသာ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း

သင့်စီးပွားေရးေအာင်ြမင်ဖို

အေပတွင် ယုံ ကည်မတည်  ေဆာက်ကာ ထိမ ု တူကြွဲ ပားေသာ အင်အားများ ြဖင့် ထာဝရငိ မ ်း ချမ်း ေရးကို အခို င ် အ မာတည် ေဆာက်  ပီး ဒီ မို က ေရစီ

ေကးမုံသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာစို

စာတည်းမှးချပ် - ဦးဝင်းေရ

သတင်းေထာက်မှး

- ဦးြမင့်စိုး

စာတည်းမှး

- ဦးဝင်းိုင်

ဘာသာြပန်စာတည်းများ

- ဦးေဇာ်ဝင်း၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

စာတည်းများ

- ဦးစန်းေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

အငယ်တန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ ဦးသန်းတင်ေအာင်၊ ေဒခင်မိုမိုေအာင်၊

အကီးတန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးဟိနး် ထက်လင်း၊ ဦးိင ု လ ် င်းကည်၊

ေဒခင်မျ ိးိုင်၊ ေဒခင်စုစုလင်၊

ေဒေနဇာဇာထွန်း၊ ဦးသက်ေထွး၊

ေဒခင်ခင်သက်၊ ေဒယုဝါဝါ၊ ေဒသီသမ ီ င်း

ဦးကိုမင်း၊ ေဒစန်းယ်ဥ themirror.npt@gmail.com

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(် ၀၀၇၇၁)ြဖင့် ၁၉၅၇ ဧပီ ၁၆ တွင် စတင်တည်ေထာင်သည်။

သာသနာေရး

မေလး-ြပင်ဦးလွင်ကားလမ်း တလဲ

မည့် မှနက ် န်ေကာင်းမွနေ ် သာအေမွအှစမ ် ျားကို အနာဂတ်မျ ိးဆက်သစ်များ

ေကးမုံသတင်းစာတိုက်က ထုတ်ေဝသည်။

ဓမိက

ပန်းေဈးအသစ်တည်ေဆာက်မပီ  းစီး၍ ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်း ဖွင့်လှစ်မည်

ကိးပမ်းတည်ေဆာက်ကရမည် ြဖစ်သည်။ ကိးပမ်းတည်ေဆာက်၍ရရှလ ိ ာ

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ် (၀၀၆၄၀)၊

ကိုချ ိ(ြမကိုင်း)တိုကို

ဆုများ ေပးအပ်ကသည်။

ဓမဝါဒေဖာ်ေဆာင်ေရးအဖွဲ ဥက

ချမ်းသာယာဝေြပာသည့်လူ့ေဘာင်ကို လက်ရှိမျ ိးဆက်များက မြဖစ်မေန

ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုကို တည်ေဆာက်ကမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဒုတိယဆုရ

www.facebook.com/themirrordaily

ဦးေအးမင်းသူ၊ ေဒမာမာစိုး ဓာတ်ပုံသတင်းေထာက်

- ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁ ရန်ကုန်ုံးခွဲ

- အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗလလမ်းေထာင့၊် ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ

- ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမ/ံ ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန့်ချ ိေရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ေရှဖုံးမှ ၂၃၀ ေကဗွီ ဗန်းေမာ်-နဘားဓာတ်အားလိုင်း ၇၅ မိုင်၊ ၂၃၀ ေကဗွီ ဗန်းေမာ်ှင့် နဘားဓာတ် အားခွ ဲ အ ုံ သစ်စ ှ  ် ုံ တည်ေဆာက်ြခင်းလုပင ် န်း များှင့် ၂၃၀ ေကဗွီ နဘား-ေရဘိ-ု အုနး် ေတာ ဓာတ်အားလိုင်း ၁၇၈ ဒသမ ၅၆ မိုင်၊ ၂၃၀ ေကဗွီ ေရဘိဓ ု ာတ်အားခွ ဲ  ုံ င ှ ့် အုန်းေတာဓာတ် အားခွဲုံတွင် Switch Bay(2)Bays တိုးချဲ တည်ေဆာက်ြခင်းလုပင ် န်းများကို ေဆာင်ရက ွ ် ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ နဘား-ေရဘိ-ု အုန်းေတာ ဓာတ်အားလိုင်း ၁၇၈ ဒသမ ၅၆ မိုင်အနက် ၂၃၀ ေကဗွီ ေရဘိ-ု အုန်းေတာ ဓာတ်အားလိင ု ်း ကို ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ိဝ ု င်ဘာ ၁၄ ရက်တင ွ ် စမ်းသပ် ပိုလတ်ကာ ေရဘိုမိေပှင့် ေရဘိုစက်မဇုန်၊ ေရဦးမိနယ်င ှ ့် ခင်ဦးမိနယ်များကို လပ်စစ် ဓာတ်အား

ပိုမိုတည်ငိမ်ေကာင်းမွန်စွာြဖင့်

စတင်ြဖန့်ြဖးေပးိုင်ခဲ့ပီး ကသာ၊ ေရကူ၊ ထီးချ ိင့်၊ ဗန်းေမာက်၊ အင်းေတာ်၊ ေမာ်လူး၊ မိုးေကာင်း၊ မိုးညင်းမိများကို ဓာတ်အားပိုမို

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝင်းခိုင်၊ တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာ ြမင့်ိုင်တို ေရဘိုပင်မဓာတ်အားခွဲုံ ကမည်းေကျာက်စာကို စက်ခလုတ်ှိပ်ဖွင့်လှစ်ေပးစ်။

တည်ငိမ်ေကာင်းမွန်စွာြဖင့် ြဖန့်ြဖးေပးိုင် ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကာင်း။

အေနများကို မကာခဏ ကံေတွရလျက်ရှိ

ေညာင်ပင်ကီး-ဂန့်ေဂါ ဓာတ်အားလိုင်း ၉၅

စုကို ဓာတ်အားေပးိုင်ပီးြဖစ်သည့်အတွက်

အားခွဲုံကို တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်ဥက

ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ

ေကာင်း၊ ယခုတည်ေဆာက်ပီးစီးခဲသ ့ ည့် ၂၃၀

မိင ု ် စီမက ံ န ိ ်းကိလ ု ည်း စတင်အေကာင်အထည်

တိုင်းေဒသကီးတစ်ခုလုံး၏ Electrification

ဦးသန်း၊ လပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ထိြု ပင် တာပိန(် ၁)ေရအားလပ်စစ်စက်ုံ

ေကဗွီ နဘား-ေရဘို-အုန်းေတာ ဓာတ်အား

ေဖာ် ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရပ ှိ ါေကာင်း၊ တစ်ဆက်

Ratio မှာ ၄၄ ရာခိုင်န်းေကျာ် လပ်စစ်ဓာတ်

ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးခင်ေမာင်ဝင်း၊ တိင ု ်းေဒသကီး

မှ ထွကရ ် လ ိှ ာမည့် လပ်စစ်ဓာတ်အားကို ိင ု င ် ံ

လိင ု ်းှင့် တစ်ဆက်တည်းြဖစ်သည့် ၂၃၀ ေကဗွီ

တည်းတွင် အိယ ိ ိင ု င ် န ံ ယ်စပ်၌ တည်ရသ ှိ ည့်

အားရရှိလျက်ရှိပါေကာင်း၊ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုှစ်

လပ်စစ်၊ စက်မှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး

ေတာ်ဓာတ်အားစနစ်င ှ ့် အြမန်ဆးံု ချ ိတ်ဆက်

ဗန်းေမာ်-နဘား ဓာတ်အားလိင ု ်းှင့် ဓာတ်အား

တမူးမိှင့် ပတ်ဝန်းကျင်မိရွာများသို ိုင်ငံ

တွင် ၆၀ ရာခိင ု  ် န်  းှင့် ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ခုစ ှ တ ် င ွ ်

ဝန်ကီး

ပိုလတ်ိုင်ေရးအတွက် ၂၃၀ ေကဗွီ ဗန်းေမာ်-

ခွဲုံများသည် မကာမီ ဖွင့်လှစ်ိုင်ေတာ့မည်

ေတာ်ဓာတ်အားစနစ်မှ

၇၅ ရာခိုင်န်းအထိ ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ေရး

ြပည်သ့ူ လတ်  ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယ် ေဒါက်တာ

နဘား ဓာတ်အားလိင ု း် ၇၅ မိင ု ် တည်ေဆာက်

ြဖစ်သည်အ ့ တွက် ကာမိင ု ်း၊ ဖားကန့်၊ တိင ု ်း

ြဖန့်ြဖးေပးိင ု ရ ် န်အတွက် ၂၃၀ ေကဗွီ ကေလး-

ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကာင်း

ေအဇင်လတ်၊ အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ား

ြခင်း၊ ဗန်းေမာ်မိတွင် ၂၃၀/၁၁၀/၁၁ ေကဗွီ

စသည့်မိများသို အရည်အေသွးြပည့်မီသည့်

တမူး ဓာတ်အားလိုင်း မိုင် ၉၀ ကို ဆက်လက်

ကားသည်။

(၂ x ၁၀၀) အမ်ဗွီေအ၊ ၁၁၀/၆၆ ေကဗွီ ၅၀

ဓာတ်အားများ ဆက်လက်ြဖန့်ြဖးေပးသွားိင ု ်

တည်ေဆာက် အေကာင်အထည်ေဖာ်သွားမည်

အမ်ဗွီေအ ဓာတ်အားခွဲုံှင့် နဘားမိတွင်

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဆက်လက်ပီး ၁၃၂ ေကဗွီ

ြဖစ်ေကာင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်း

၂၃၀/၆၆/၁၁ ေကဗွီ (၂ x ၅၀) အမ်ဗွီေအဓာတ်

ဝါေရှာင်-ဝိုင်းေမာ်ှင့် ၂၃၀ ေကဗွီ ဝိုင်းေမာ်-

တွင် ယခင် ၂၀၁၅ ခုစ ှ တ ် င ွ ် စုစေ ု ပါင်း ၉၀ ဒသမ

ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာြမင့်ိုင်က ဓာတ်အား

အားခွဲုံတည်ေဆာက်ြခင်း လုပ်ငန်းများကို

နဘား

အေကာင်

၇ မဂါဝပ်ခန့်သာ သုံးစွ ဲ င ို ခ ် ရ ဲ့ ာမှ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ်

လိုင်းှင့်ဓာတ်အားခွဲုံ ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့ြခင်းှင့်

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝင်း

လည်း ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ယခု

အထည်ေဖာ်

တည်ေဆာက်သွားမည်ြဖစ်၍

တွင် စုစုေပါင်း မဂါဝပ် ၂၆၀ အထိ တိုးတက်

ပတ်သက်၍ အမှာစကားေြပာကားပီး CCPG

ခိုင်၊ တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာ

လကုနတ ် င ွ ် ပီးစီးေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခု

ကချင်ြပည်နယ်ှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

သုးံ စွလ ဲ ာိင ု ခ ် ပ ့ဲ ါေကာင်း၊ စစ်ကင ုိ း် တိင ု း် ေဒသ

ကုမဏီ  မှ President Mr. Yu Jun က စီမက ံ န ိ း်

ြမင့ ် င ို တ ် က ို ေရဘိပ ု င်မဓာတ်အားခွ ဲ ုံ ကမည်း

တွင် ဗန်းေမာ်မှ ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးရာ၌ နဘား

အထက်ပိုင်းရှိသည့်

ကီးအတွင်း

၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် မိ ၂၇ မိ၊

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့

ေကျာက်စာကို စက်ခလုတ်ှိပ်ဖွင့်လှစ်ေပးပီး

ကို ၆၆ ေကဗွီဓာတ်အားလိုင်းှင့်သာ ချ ိတ်

အေသွးြပည်မ ့ သ ီ ည့် လပ်စစ်ဓာတ်အားများကို

ေကျးရွာ ၁၃၃၅ ရွာ၊ အိမ်ေထာင်စု ၃၀၅၁၇၁

မကို ရှငး် လင်းတင်ြပ၍ ေဒသခံြပည်သူ ဦးချစ်

ဓာတ်အားခွဲုံမှ

ဆက်ထားပီး နဘားမှတစ်ဆင့် မိုးေကာင်း၊

ပိုမိုြဖန့်ြဖးေပးသွားိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

စု ၂၇ ဒသမ ၈ ရာခိုင်န်းကိုသာ ိုင်ငံေတာ်

ကိုကိုက ဓာတ်အားလိုင်းှင့် ဓာတ်အားခွဲုံ

စက်ခလုတ ် ပ ိှ ၍ ် ဗိအ ု ားြပည့မ ် စ ီ ာွ ပိလ ု တ်  ြဖန့်

ဓာတ်အားလိုင်းများကို

မိရွာများသို

အရည်

လပ်စစ်ဓာတ်အား

ေြပာ

လှယ်

အမှာစကားေြပာကား ထိုေနာက်

ဦးသန်းွန့်ဝင်း၊

ဦးေအာင်မျ ိး၊

ေရဘိုမိနယ်

တုတ်ိုင်ငံသံုံးမှ

Economic Counsellor Mr. Tan Shufu ှင့်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

CCPG ကုမဏီ  မှ President Mr. Yu Jun တိက ု ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပးကသည်။

လပ်စစ်ဓာတ်အားများကို

မိုးညင်း၊ ြမစ်ကီးနား၊ ဖားကန့် စသည်့ မိများသို

ထိြု ပင် စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီးအေနာက်

ဓာတ်အားစနစ်မှ လပ်စစ်ဓာတ်အား ပိုလတ်

ဖွင့်လှစ်ိုင်ြခင်းအတွက် ေကျးဇူးတင်စကား

ြဖးေပးကာ ဓာတ်အားခွ ဲ အ ုံ တွင်း လှညလ ့် ည်

မလဲမေရှာင်သာဘဲ ရှည်လျားစွာဆွဲထားခဲ့ရ

ေြမာက်ဘက်အြခမ်းရှိ မိ/ရွာများသို ဓာတ်

ိုင်ခဲ့ရာ

ြပန်လည်ေြပာကားသည်။

ကည့်ကသည်  ။

သည့်အတွက် ဗိုအားမတည်ငိမ်သည့် အေြခ

အားြဖန့်ြဖးေပးိုင်ရန်အတွက် ၂၃၀ ေကဗွီ

ေကျးရွာ ၂၂၈၉ ရွာ၊ အိမ်ေထာင်စု ၄၈၄၀၃၁

ယခုအချ ိန်ထိ

မိေပါင်း ၃၄ မိ၊

ယင်းေနာက် ဓာတ်အားလိုင်းှင့် ဓာတ်

ကေလးစာေပပွဲေတာ်(ကန့်ဘလူ) ဒုတိယေန့ စည်ကားသိုက်မိက်စွာ ကျင်းပ ကန့်ဘလူ ဇန်နဝါရီ ၁၁ စစ်ကင ုိ း် တိင ု း် ေဒသကီး ကန့်ဘလူမိတွင် ကျင်းပလျက်ရိှ

သတင်းစ်

ပွင့်ြဖမိနယ်၌ အလုပ်ဆိုတာ အင်အားပါ စာအုပ်အား စာဖတ်ဝိုင်းကျင်းပ

ေသာ ကေလးစာေပပွဲေတာ်(ကန့်ဘလူ) ဒုတိယေန့ကို ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက် နံနက် ၉ နာရီမှ ညေန ၅ နာရီအထိ

ပွင့်ြဖ ဇန်နဝါရီ ၁၁

ကျင်းပရာ ကန့်ဘလူမိနယ်၊ ကွနး် လှမိနယ်၊ ဇီးကုန်းမိ

မေကွးတိင ု ်းေဒသကီး ပွငြ့် ဖမိနယ်တင ွ ် စာဖတ်သဦ ူ းေရ

များမှ ပွဲေတာ်လာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ စာေပ ဝါသနာရှငမ ် ျား၊ မိဘြပည်သမ ူ ျားြဖင့် စည်ကားလျက်ရသ ှိ ည်။

တိုးပွားလာေစရန်ှင့် စာေပဖတ်ေလ့လာသည့် အေလ့

ထည့်သွင်းကျင်းပ

အကျင့်ေကာင်းများရရှိေစရန် ရည်ရွယ်၍ စာေရးဆရာမ

ကန့်ဘလူကေလးစာေပပွဲေတာ်တွင်

ပွဲေတာ်သို

ေဒါက်တာမတင်ဝင်း၏

လာေရာက်ကသည့် ကေလးငယ်များအတွက် ကဗျာရွတ်

“အလုပ်ဆိုတာ အင်အားပါ”

စာအုပအ ် ား စာဖတ်ဝင ို ်းကို ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက် နံနက်ပင ို ်းက

ပိင်ပ၊ွဲ ကျပန်းစကားေြပာပိင်ပ၊ွဲ ပုေ ံ ြပာပိင်ပ၊ွဲ ေဆးေရာင်

မိနယ်ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆေ ံ ရးဦးစီးဌာနုံး

ြခယ်ပိင်ပွဲ၊ အုပ်ဆက်ပိင်ပွဲ၊ အားကစားပိင်ပွဲများှင့်

လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

စုေပါင်းယှ် ပိင်ရသည့် ဂိမး် ကစားနည်းပိင်ပမ ဲွ ျားကိလ ု ည်း

ေဆွးေွးေြပာကား

ထည့သ ် င ွ း် ကျင်းပေပးခဲ့ ပီး ပွေ ဲ တာ်ဒတ ု ယ ိ ေန့စာေပေဆွးေွးပွဲ

စာဖတ်ဝင ို ်းကျင်းပရာ၌ ေရှးဦးစွာ ပွငြ့် ဖမိ စာအုပ၊်

တွင် လူငယ်င ှ အ ့် နာဂတ်ေခါင်းစ်ြဖင့် ေနာင်ိုး(ကန့်ဘလူ)၊ ေမရီမွန်(ြမန်မာစာ)တိုက လည်းေကာင်း၊ လူငယ်ှင့်ရသ

စာေစာင်ချစ်ြမတ်ိုးသူများအသင်းဥက ဦးေစာလွင်က

ေခါင်းစ်ြဖင့် ေဒါက်တာထွန်းထွန်းိုင်က လည်းေကာင်း၊

စာဖတ်ဝိုင်းများကျင်းပြခင်းြဖင့် မိနယ်အတွင်း စာဖတ်

ကေလးစာေပဆိတ ု ာ ေခါင်းစ်ြဖင့် ကန့်ဘလူခင်ေမာင်ေဆွ

သူဦးေရ တိုးပွားလာေစမည်ြဖစ်ပီး တက်ေရာက်လာသည့်

က လည်းေကာင်း ပညာေပးေဆွးေွးြခင်းှင့် အြပန်အလှန် ေမးြမန်းေြဖကားြခင်းများ ြပလုပခ ် ဲ့ ကေကာင်း သိရသည်။ အသိပညာေပးြပခန်းများအေနြဖင့်

ြမန်မာိုင်ငံ

ရဲတပ်ဖဲွ မှ ယာ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း၊ လူကန ု က ် းူ မ၊ မူးယစ်ေဆးဝါးအရာယ် အသိပညာေပးြပခန်း၊ မီးသတ် ဦးစီးဌာနမှ မီးေဘးအရာယ်ကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိ ပညာေပးြပခန်း၊

အစိုးရစက်မလက်  မသိပံ(ကန့်ဘလူ)

ြပခန်း၊ မဟာစံေတာ်ဝင်ကိုယ်ပိုင်ေကျာင်းမှ ပလတ်စတစ် အမက်အရာယ်ြပခန်း၊ ြပည်သ့ူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနှင့် တိုင်းရင်းေဆးတိုမှ

ကျန်းမာေရးအသိပညာေပးြပခန်း၊

စိုက်ပျ ိးေရးဦးစီးဌာနြပခန်း၊

စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန

ြပခန်း၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာနြပခန်း၊

ြမန်မာ့ိုးရာဝါးြဖင့်

ြပလုပသ ် ည့် ဆန်ေကာဆန်ခါ၊ ဖျာ၊ တင်းေတာင်းြပခန်း၊ ပညာ ေရးြပခန်း၊ ြမန်မာ့ယွန်းလက်မပညာြပခန်  းများကိုလည်း

ပွဲေတာ်လာေရာက်ကသူများက စိတ်ဝင်တစားေလ့လာ

များြဖင့် စည်ကားလျက်ရှိသည်။ ပွဲေတာ်သိုလာေရာက်သူ

ကည့်ကသည်  ။

များကိလ ု ည်း ေစတနာရှင် အလှရှငမ ် ျားက ဆိင ု ေ ် ဖျာ်လက် ကြပေဖျာ်ေြဖ

ဖက်ရည်၊ အချ ိရည်ဘူးများ၊ ေကာက်ညင  ်းေပါင်းှငအ ့် ေကာ်

ပွဲေတာ်တွင် ေဖျာ်ေြဖေရးအစီအစ်များအေနြဖင့်

များြဖင့် စတုဒိသာဧည့်ခံေကးေမွးခဲ့သည်။

အေြခခံပညာေကျာင်းများ၊ ကိယ ု ပ ် င ုိ ေ ် ကျာင်းများ၊ ေဘာ်ဒါ ေဆာင် မ ျားမှ

ေကျာင်း သား

ေကျာင်း သူ မ ျားက

ကေလးစာေပပွဲေတာ်များကို တွင်

ိုင်ငံ၏အနာဂတ်

ေခါင်းေဆာင်များြဖစ်လာကမည့် ကေလးများ၏

ြပည်ေထာင်စု၏ ထာဝရအလှ၊ တာဝန်ကိုယ်စီ ထမ်းရွက်

eာဏ်ရည်eာဏ်ေသွးှင့် အယူအဆများ ထက်ြမက်လာေစ

မည်၊ ေမာ်လင့ေ ် နတုန်း ပျ ိဖုန်းလာခဲမ ့ ယ်၊ အပျ ိေတာ်ယမ ိ ်း

ရန်၊ ကေလးများ၏ တီထင ွ ဖ ် န်တးီ လိစ ု တ ိ မ ် ျား ရင့သ ် န်လာ

အက၊ အိုးစည်အက၊ ကဗျာလွတ်အက၊ မဂလာပါ၊ ကရင်

ေစရန်ှင့် တ်မေရးရာေြပာဆိုိုင်သည့် စွမ်းရည်များ

ဒုံးယိမ်းအက၊ ေကာက်စိုက်သီချင်း၊ စည်းလုံးြခင်းအတွက်

ြမင့မ ် ားလာေစရန်၊ ကေလးစာေပှင့် ထိေတွရင်းှီးခွငရ ့် ပီး

သီးချင်းတစ်ပုဒ်အကများြဖင့် ကြပေဖျာ်ေြဖပီး ကေလး

စာဖတ်ဝါသနာပါလာေစရန်င ှ ့် ကေလးများ၏ ေပျာ်ရင်မကိ  ု

သူငယ်eာဏ်ရည်ြမင့်မားေစရန်အတွက် အေထာက်အကူ

ဖန်တီးေပးိင ု ရ ် န်ဟသ ူ ည့် ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်များြဖင့် ကျင်းပေပး

ြဖစ်ေစမည့် စာအုပအ ် ေရာင်းဆိင ု မ ် ျားတွငလ ် ည်း ဝယ်ယသ ူ ူ

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ေအာင်ဝင်းငိမ်း(ကန့်ဘလူ)

အသင်းဝင်များှင့် စာေပဝါသနာရှငမ ် ျားအေနြဖင့် မိမတ ိ ုိ ေလ့လာဖတ်ထားသမကို

အြပသေဘာေဆာင်၍

အေကာင်းဆုံး ေဆွးေွးေပးကေစလိေ ု ကာင်းှင့် မိမိတို ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ြပည်သူများ အသိပညာဗဟုသုတ တိုးပွားေစေရး စည်းုံးေြပာဆို ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားကေစလို ေကာင်း ေဆွးေွးေြပာကားသည်။ ၎င်းေနာက် တက်ေရာက်လာသည့် စာအုပစ ် ာေစာင် ချစ်ြမတ်ိုးသူများအသင်းမှ အဖွဲဝင်သုံးဦးက စာေရး ဆရာမ ေဒါက်တာမတင်ဝင်း၏ “အလုပဆ ် တ ို ာ အင်အား ပါ” စာအုပအ ် ား ဦးေဆာင်ေဆွးေွးရာ တက်ေရာက်လာသူ များက သိရှိလိုသည်များကို ေမးြမန်း၍ အြပန်အလှန် ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ ရဲဝင်းိုင(် ေညာင်ဦး)


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ရဟန်း၊ သာမေဏ၊ သီလရှငအ ် ပါး၂၀၂၀ တိအ ု ား လှဖွယဝ် တပစည်းများေလာင်းလှပွအ ဲ ခမ်းအနား ကျင်းပ ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ေထရဝါဒ ဗုဒဘာသာ အဖွဲချပ်၊ နယ်စပ်ေတာင်တန်းေဒသ သာသနာ ုဂဟအသင်  း(ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး)ှင့် Jin Gang Shan Asia

Pacific

General

Association (ထိုင်ဝမ်၊ စင်ကာပူ၊ မေလးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား)ဗုဒဘာသာအဖွဲတို ပူးေပါင်း၍ ပထမအကိမ် ရဟန်း၊ သာမေဏ၊ သီလရှင် အပါး ၂၀၂၀ တိုအား လှဖွယ်ဝတပစည်းများ ေလာင်းလှပွဲအခမ်းအနားကို ယေန့မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု ် မိရှိ ိင ု င ် ေ ံ တာ်ပရိယတိ သာသနာ့တကသိုလ်(ရန်ကုန်) ဘွဲှင်းသိမ် ဓမာုံ၌ ကျင်းပသည်။ ပရိတ်တရားေတာ်များ ရွတ်ပွားချ ီးြမင့် အခမ်းအနားတွင်

ိုင်ငံေတာ်သံဃ

မဟာနာယကအဖွဲ ဒုတယ ိ ဥက မိင ု ်းေသာက် ဆရာေတာ်

အဘိဓဇမဟာရဂုု

သု မ ဂ  လာဘိ ဝံ သ ထံ မ ှ

ဘဒ

သာသနာေရးှ င့ ်

ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး သူရဦးေအာင်က ုိ င ှ ဇ ့် နီး၊ ဧည့ပ ် ရိသတ်များက ငါးပါးသီလ

ခံယူေဆာက်တည်ကပီး

ဆရာေတာ်၊

သံဃာေတာ်များက ပရိတ်

တရားေတာ်များကို ရွတ်ပွားချ ီးြမင့်ကသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ဝဏေကျာ်ထင် ေဒါက်တာခင်ေရက သာသနာ

သူရဦးေအာင်ကိုက သာသနာေရးဆိုင်ရာများ

ထိုေနာက်

ုဂဟအသင်း၏ သာသနာြပလုပ်ငန်းများကို

ေလာက်ထားသည်။

ေလာက်ထားသည်။

ယင်း ေနာက် ြမန် မာို င ် ငံ လုံး ဆို င ် ရာ

ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလာေပးအပ်

ေထရဝါဒဗုဒဘာသာအဖွဲချပ်ှင့် နယ်စပ် ေတာင်တန်းေဒသ ဗဟို ဥ က 

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်

မှတ်တမ်းလာများ ေပးအပ်ကသည်။ ယင်းေနာက်

ထိေ ု နာက် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးှငဇ ့် နီး၊

သာသနာ့တကသိလ ု (် ရန်ကန ု )် ပါေမာကချပ်

ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ေထရဝါဒ ဗုဒဘာသာ

ဆရာေတာ် အဂမဟာပတ ိ ၊ အဂမဟာသဒမ

အဖွဲချပ်ှင့်

ေဇာတိကဓဇ၊

ဂုဏ်ထူးေဆာင် ဓမပါရဂူ

သာသနာ့ဂ ု ဟအသင်  း ဗဟိဥ ု က၊ တာဝန်ရသ ှိ ူ

သာသနာ့ုဂဟအသင်း

တာဝန်ရှိသူများက ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်

ေဒါက်တာဘဒကုမာရထံမှ ြပည်ေထာင်စု

များှင့် အလှရှင်များက ရဟန်း၊ သာမေဏ၊

များအား လှဖွယ်ဝတပစည်းများ ဆက်ကပ်

ဝန်ကီးှင့် ဧည့်ပရိသတ်တိုက အုေမာဒနာ

သီလရှင်အပါး ၂၀၂၀ တိုအား လှဖွယ်ပစည်း

လှဒါန်းကပီး

တရားနာယူကပီး လှဒါန်းမအစုစတ ု အ ို တွက်

များ ေလာင်းလှကသည်။

အဂမဟာသီရိသုဓမ

မဏိေဇာတဓရ

အလှရှင်များအား ဂုဏ်ြပ

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ်လည်း မိမိတို၏ ေဆာင်ရွက်ေပး မမတဘဲရှိေနပါေကာင်း၊ ပုဂလိကအဖွဲ

အစည်းများ၊ လူမအဖွ  ဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ်

မိသားစုဝင်များက သိရှိထားပါက မိမိတို၏လုပ်ငန်းများ တိုးချဲေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူြမန်ဆန်မည်ြဖစ်

ဖွံဖိးတိုးတက်မ(Child Development)ှင့်ပတ်သက်၍

ေကာင်းေြပာကားသည်။

ြပည်သလ ူ ထ ူ အ ု တွင်း ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် အသိပညာေပး

ေဆွးေွး

ိင ု ေ ် ရး ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက ွ မ ် ည့လ ် ပ ု င ် န်းစ် ည ိ င်  းအစည်း

ထိေ ု နာက် လူမဝန်  ထမ်းဦးစီးဌာန တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက

အေဝးကို ယေန့မန ွ ်းလွပ ဲ င ို ်းတွင် ရန်ကန ု ် မိရှိ ေရှးဦးအရွယ်

ေပါင်းစပ်ညိင်းမည့်လုပ်ငန်းစ်များ၊ ECCD သင်တန်း

ဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာ

များှငပ ့် တ်သက်၍ National Skill Standards Authority

ပင်မအေထာက်အကူြပဗဟိုဌာန၌ ကျင်းပသည်။

(NSSA) အစီအစ်တင ွ ပ ် ါဝင်င ို ေ ် ရး ေဆာင်ရက ွ မ ် ည့လ ် ပ ု င ် န်း

ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် အသိပညာေပး

စ်များ၊

အစည်းအေဝးတွင် လူမဝန်  ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့်

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ှင့်

၎င်းမှေမွးဖွားေသာ

အသက် ှစ်ှစ်ေအာက် ကေလးငယ်များအား ေငွေကး

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး

ေထာက်ပံ့ြခင်းအစီအစ်ကို

ေဒါက်တာဝင်းြမတ်ေအးက ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ြပည်သူ

ြပည်သူလူထုအတွင်း

အသိပညာေပးေဆာင်ရက ွ မ ် ည့် လုပင ် န်းအစီအစ်များှင့်

များအကျ ိးအတွက် ကအလိက ု ် လုပင ် န်းစ်များချမှတ် ေရှးဦးအရွယ် ကေလးသူငယ်ြပစုပျ ိးေထာင်ေရးှင့်

ကသူများက လုပင ် န်းကမ်းကျင်မရှ  ရ ိ န် အေရးကီးသကဲသ ့ ို

ရှိေသာ လုပ်ငန်းများလည်း ရှိပါေကာင်း၊ လူမကာကွယ်

ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်း (Early

ေစာင့ေ ် ရှာက်ေရးလုပင ် န်းများကို ကိယ ု ဝ ် န်ေဆာင်ချ ိန်မစ ှ ၍

Development - ECCD)ကို ဥပေဒများှငအ ့် ညီ ပီပြီ ပင်ြပင်

သက်ကီးရွယအ ် အ ို ထိ လူမဝန်  ထမ်းဦးစီးဌာနက အေကာင်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ေကာင်း၊ ECCD

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရေ ှိ ကာင်း၊ ကိယ ု ဝ ် န်ေဆာင်

လုပ်ငန်းတွင်

ဖွံဖိးမေှးေကွးေသာကေလးသူငယ်များ

မိမိတို၏ကမ်းကျင်မကိ  ု အာမခံေပးိုင်မည့် ြမန်မာ

မိခင်င ှ ့် ၎င်းမှေမွးဖွားေသာ အသက် ှစ ် စ ှ ေ ် အာက် ကေလး

အတွက် မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များ၊ ြပစုေစာင့ေ ် ရှာက်သမ ူ ျား

ိုင်ငံ လုပ်သားများကမ်းကျင်မ “စံ”သတ်မှတ်ြပာန်းေရး

ငယ်များအား

ေငွေကးေထာက်ပံ့ြခင်းအစီအစ်တွင်

က ကိယ ု တ ် င ို သ ် ရ ိ ှိ ပီး ECCD လမ်းေကာင်းေပကို ေရာက်ရှိ

အဖွဲ - National Skill Standards Authority (NSSA)

ေရှး ဦးအရွ ယ ်

ကေလးသူ င ယ် ဖ ွံ ဖိးတိုး တက် ေရးှ င့ ်

သွားေစရန် ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ်ဖွံဖိးေရး အေြခ

တွင် ပါဝင်ိုင်ေရး ကိးပမ်းကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရှးဦး

ပတ်သက်၍ ကေလးဘဝအစ ရက်ေပါင်း ၁၀၀၀ ကာလ၏

အေနတိုင်းတာစစ်ေဆးြခင်းှင့်

ကူညီပံ့ပိုးမဆိုင်ရာ

အရွယက ် ေလးသူငယ်ကကို ြပည်သလ ူ ထ ူ က ု ကျယ်ကျယ်

အေရးပါပုက ံ ို မိဘများက သိရန ှိ ားလည်ပီး မိမတ ိ က ို ယ ို တ ် င ို ်

ဝန်ေဆာင်မ (Early Childhood Intervention – ECI)

ြပန့်ြပန့်သိရှိေစရန် မည်မေဆာင်ရွက်ိုင်ပီကို ြပန်လည်

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်ကို

လုပ်ငန်းပါဝင်ပါေကာင်း၊ လူသားစွမ်းရည်အရင်းအြမစ်

ဆန်းစစ်ရန်လည်း

ေကာင်းများထွက်ေပေရးအတွက် အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေရှးဦးအရွယက ် ေလးသူငယ်ကအတွက် မိခင်ဝင ို ်းများ၊

ကျယ်ကျယ်ြပန့် ြပန့်

လုံေလာက်မမရှ  ိေသးပါေကာင်း၊

နည်းလမ်းများကို ြပည်သူလူထုက အထူးသြဖင့် မိဘများ၊

ေငွေကးေထာက်ပံ့ြခင်း

(MCCT) အစီအစ်တွင် ေရှးဦးအရွယ် ကေလးသူငယ်

Childhood Care

and

မိမိ၏ကမ်းကျင်မကိ  ု အသိအမှတ်ြပခံရရန်လည်း လိုအပ် ပါေကာင်း။

လိုအပ်ပါေကာင်း၊

ေကာလင်း ဇန်နဝါရီ ၁၁

မိဘများအား သေရစာမုန့်များဝယ်ယူစားသုံးရာတွင် ေဘးအရာယ် မြဖစ်

ေကျာင်းဖွင့်ရာသီချ ိန်တွင် မိနယ်အတွင်းရှိ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့်

အေရးဆိုင်ရာများ၊ ၂၀၁၉ ခုှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်ေန့တွင် အသိမှတ်ြပြပာန်း

ေကာလင်းမိနယ် စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနက

ေကျာင်းသားမိဘများအား စားသုံးကုန်များှင့်ပတ်သက်ပီး ေဘးအရာယ် ကင်းေဝးေစရန်ှင့် စားသုံးသူေရးရာသိေကာင်းစရာများ အသိပညာဗဟုသုတ

ရရှေ ိ စရန်ရည်ရယ ွ ၍ ် ယမန်ေန့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီက ေကာလင်းမိနယ် ပဇင်းတာ ေကျးရွာ အေြခခံပညာမူလတန်းလွန်ေကျာင်း၊ ချ်ပစ်ခုံေကျးရွာ အေြခခံပညာ

ေစေရးအတွက် ေရှာင်က်သတိြပရန်အချက်များှင့် စားသုံးသူေရးရာ အခွင့်

ထားေသာ စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဥပေဒပါ အချက်အလက်များှင့် FDA မှ

ပိတ်ပင်ထားေသာ စားေသာက်ကုန်ပစည်းအမျ ိးအမည်များကို ေဆွးေွး ေဟာေြပာခဲ့သည်။

ထိေ ု နာက် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများက ေဘးအရာယ်ြဖစ်ေစိင ု သ ် ည့်

မူလတန်းေကျာင်းှင့် ဥဒီသာေကျးရွာ အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်းများသို

စားေသာက်ကုန်များ၊ စားသုံးသူများရပိုင်ခွင့် အခွင့်အေရးများှင့် စပ်လျ်းပီး

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သိေကာင်းစရာ ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန့်ေဝေပးခဲ့သည်။

သွားေရာက်ပီး စားသုံးသူေရးရာသိေကာင်းစရာအေကာင်း အသိပညာေပး

စာသင်ေကျာင်းများသိုသွားေရာက်ပီး စားသုံးသူေရးရာသိေကာင်းစရာ

အေကာင်း ပညာေပးေဟာေြပာရာတွင် ေကာလင်းမိနယ် စားသုံးသူေရးရာ

ဦးစီးဌာန မိနယ်တာဝန်ခံ ဦးြမင့်ကိင်က ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့်

သိရလ ိှ သ ုိ ည်များကိေ ု မးြမန်းကရာ ရှငး် လင်းေြဖကားေပးပီး စားသုံးသူေရးရာ အဆိုပါ အသိပညာေပးေဟာေြပာပွဲသို ဆရာ ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား

ေကျာင်းသူများှင့် ေကျာင်းသားမိဘများ ၁၀၀ ခန့် တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း

သိရသည်။

ြမင့့်ထွန်းမင်း(ြပန်/ဆက်)

Child Development ှငပ ့် တ်သက်၍ ြပည်သလ ူ ထ ူ အ ု တွင်း အသိပညာေပးေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစ်များကို ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးှင့် တာဝန်ရသ ှိ ူ များက ေပါင်းစပ်ညိင်းေဆွးေွးကသည်။

ကိးပမ်းကရမည်

ေကာလင်းမိနယ်၌ စားသုံးသူေရးရာသိေကာင်းစရာအေကာင်း အသိပညာေပးေဟာေြပာ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

ပမာဏသည်

ထိေ ု ကာင့် ေရှးဦးအရွယ် ကေလးသူငယ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

ကိယ ု ဝ ် န်ေဆာင်မခ ိ င်င ှ ့် ၎င်းမှေမွးဖွားေသာ အသက် ှစ ် စ ှ ်

အသိပညာေပးရန် ြဖစ်ေကာင်း။

ိုင်မှင့် အကျ ိးခံစားခွင့်ရှိသည့် ကေလးသူငယ်များ၏

လျက်ရှိေသာ်လည်း

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၁

ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရသ ှိ ည့အ ် ြပင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်

သတင်းစ်

ေန့ကေလးထိန်းေကျာင်းများ၊ မူကိေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်

ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းစ် အသိပညာေပးေရး ညိင်းအစည်းအေဝးကျင်းပ

ကေလးသူငယ်ြပစုပျ ိးေထာင်ေရးှင့်

နယ်စပ်ေတာင်တန်းေဒသ

မဟာသဒ မ ေဇာတိ က ဓဇ၊

ေရှးဦးအရွယ် ကေလးသူငယ်ြပစုပျ ိးေထာင်ေရးှင့်

ေအာက်ကေလးငယ်များအား

ေရစက်သွန်းေလာင်း အမေပးေဝကသည်။

ိုင်ငံေတာ်ပရိယတိ

လက်ရှိတွင်

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် ြပန်လည် ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာန၏ ြပန်လည်ထေ ူ ထာင်ေရးစခန်း၌ မူးယစ်ေဆးြဖတ်ပီးသူများအား ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး သင်တန်းဖွင့်လှစ်၍ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေပးေနမကိုသွားေရာက်ကည့်၍ သင်တန်း သားများကို အားေပးစကားေြပာကားပီး သင်တန်းဖွငလ ့် စ ှ ် ေဆာင်ရက ွ မ ် အေြခအေနှ  ငစ ့် ပ်လျ်း၍ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားှင့် ညိင်းေဆွးေွးခဲ့သည်။

သတင်းစ်


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

သူနာြပှီးယ်ကွင်းဆင်းေလ့ကျင့်သင်တန်းေကျာင်း၏ စာသင်ေဆာင်၊ ေကျာင်းသူအိပ်ေဆာင်ှင့် ထမင်းစားေဆာင်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့်ေထွး တက်ေရာက် ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ

၁၁

စိုးဦး၊ ေမွးကင်းစအထူးကုဆရာဝန်ကီး(ငိမ်း) ပါေမာက

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စု

ေဒါက်တာစန်းစန်းြမင့်တိုက ိုင်ငံတကာအဆင့်မီ မိခင်

ဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့်ေထွးသည် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ိုရည်ဘဏ်ကို ဖဲကိးြဖတ် ဖွင့်လှစ်ေပးကသည်။

လတ်ေတာ်ဥက ဦးတင်ေမာင်ထန ွ ်းှငအ ့် တူ ယေန့နန ံ က်

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးက အဖွငအ ့် မှာစကားေြပာကား

ပိင ု ်းတွင် ဒဂုံ မိသစ် (အေရှပိင ု ်း) သူနာြပှီးယ်ကင ွ ်းဆင်း

ရာတွင်

ေလ့ကျင့်သင်တန်းေကျာင်းတွင် ကျင်းပသည့် “သူနာြပ

ကဲ့သို

ှီးယ်ကွင်းဆင်းေလ့ကျင့်သင်တန်းေကျာင်း၏ စာသင်

ေဆာင်ရက ွ ခ ် ့ဲ ကသည့် ေဆးုအ ံ ပ ု ် ကီး၊ ပါေမာက/ ဌာနမှး

ေဆာင်၊ ေကျာင်းသူအိပ်ေဆာင်ှင့်

များ၊ အလှရှငမ ် ျားှင့် တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားအားလုးံ ကို ေကျးဇူး

ထမင်းစားေဆာင်

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား”သို တက်ေရာက်သည်။

ိုင်ငံတကာအဆင့်မီ မိခင်ိုရည်ဘဏ်ကို ယခု ေအာင်ြမင်စွာ ဖွင့်လှစ်ိုင်ရန် ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်း

တင်ရှိ ဂုဏ်ြပပါေကာင်း၊ ဤကဲ့သို မိခင်ိုရည်ဘဏ်ကို

ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်

တည်ေထာင်ိုင်ြခင်းေကာင့် အေကာင်းအမျ ိးမျ ိးေကာင့် မိခင်ရ ို ည်မရရှ ိ င ို ေ ် သာ နာမကျန်းမိခင်များ၏ ကေလးများ၊

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့်ေထွး၊ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး လတ်ေတာ်ဥက ဦးတင်ေမာင်ထန ွ ်း၊

မိခင်ေသဆုးံ သွားသူကေလးများ၊

အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ပါေမာက ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း၊

လမေစ့၊ ကိုယ်အေလးချ ိန်မြပည့်ဘဲ ေမွးဖွားေသာကေလး

န်ကားေရးမှးချပ် (ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးုးံ ) ေဒါက်တာ

များအတွက် အထူးအကျ ိးရှိမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ လူသား

သာထွန်းေကျာ်၊

န်ကားေရးမှးချပ်

(ကျန်းမာေရး

လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန) ေဒါက်တာတင်တင် ေလး၊

န်ကားေရးမှးချပ် (ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးှင့်

ကုသေရးဦးစီးဌာန) ေဒါက်တာစိုးဦးတိုက သူနာြပှီးယ် ကွင်းဆင်းေလ့ကျင့်သင်တန်းေကျာင်း၏ စာသင်ေဆာင်၊ ေကျာင်းသူအိပ်ေဆာင်ှင့် ထမင်းစားေဆာင်တိုကို ဖဲကိး ြဖတ် ဖွင့်လှစ်ေပးကသည်။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့်ေထွးက အဖွင့် အမှာစကားေြပာကားရာတွင် လူနာများအား ြပစုကသ ု မ၊ လူနာများေဘးကင်းလုြံ ခံမကိစရပ်  များတွင် သူနာြပများ၏ အခန်းကသည် အလွန်အေရးကီးပါေကာင်း၊ ဝန်ကီး ဌာနအေနြဖင့် သူနာြပသားဖွားက ဘက်စုံဖွံဖိးေရး ကိစရပ်များကို

ဦးစားေပးသတ်မှတ် ေဆာင်ရွက်လျက်

ရှပ ိ ါေကာင်း၊ သူနာြပသင်တန်းေကျာင်းများတွင် အသုးံ ြပ ေသာ သင်ိုးန်းတမ်းများကိုလည်း ကမာ့ကျန်းမာေရး အဖွဲမှ ပညာရှင်များှင့်ပူးေပါင်း၍ ိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ြဖစ်ေစေရး ေရးဆွဲခဲ့ပါေကာင်း။ ၃၆၀၀ အထိ တိုးြမင့်ေခယူ ေရဘိ၊ု ေြမာင်းြမှင့် ဟားခါးမိတိတ ု င ွ လ ် ည်း သူနာြပ သင်တန်းေကျာင်းများကို အသစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီး သူနာြပ သင်တန်းေကျာင်းများတွင်လည်း ယခင်က တစ်ှစ်လင် စုစုေပါင်း ၁၈၀၀ ခန့်သာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉

ေလ့ကျင့်ေမွးထုတ်ေပးခဲ့ရာမှ

ပညာသင်ှစ်မှစတင်၍

၃၆၀၀ အထိ

တိုးြမငေ ့် ခယူေလ့ကျင့ ် င ို ရ ် န်အတွက် လိအ ု ပ်သည့် အရင်း အြမစ်များကို

ြဖည့်ဆည်းကာ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါေကာင်း၊

ြပည်သူများ၏ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မလုပ်ငန်းများ အတွက် လိုအပ်လျက်ရှိေသာ သူနာြပလူ့စွမ်းအားအရင်း အြမစ်များ လိုအပ်သည့်

ထပ်မံတိုးြမင့်ေလ့ကျင့်ေပးိုင်ရန်အတွက် နည်းြပဆရာ၊

ဆရာမ၊ အေဆာက်အဦ၊

သင်  ကားမ အေထာက် အ ကူ ြ ပပစ ည်း များ၊ ဘာေငွ စသည်တိုကို တိကျစွာ သိရှိချမှတ်ိုင်ေရးအတွက် ဘက်စုံ ြခံငုံသုံးသပ်မများလည်  း ြပလုပ်ေစလိုပါေကာင်း။ သူနာြပသားဖွားသင်တန်းေကျာင်းများ ဘက်စဖ ုံ ွံဖိး တိုးတက်ေရးကိစရပ်  များှငပ ့် တ်သက်၍ သူနာြပသားဖွား သင်တန်းေကျာင်းများမှ ေကျာင်းအုပ်ကီးများအေနြဖင့် ပုံမှန် ေတွဆုံေဆွးေွးြခင်း၊ အေတွအ ကံေဝမြခင်းများ ကို ြပလုပ် ကေစလိပ ု ါေကာင်း၊ သင်ကားေရးေဆးုမ ံ ျားမှ ေဆးုအ ံ ပ ု ် ကီးများ၊ အထူးကုဆရာဝန်များှငလ ့် ည်း ပုမ ံ န ှ ်

မိခင်က ို ေ ို သာက်သးံု ရြခင်းြဖင့် ကေလးငယ်များ၏ ကိယ ု ခ ် ာ ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာြမင့ေ ် ထွး ိင ု င ် တ ံ ကာအဆင့မ ် ီ မိခင်ရ ုိ ည်ဘဏ်ဖင ွ ပ ့် တ ဲွ င ွ ် အမှာစကားေြပာကားစ်။ ေဆာင်ရွက်ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရွက်သွားေစလိုပါေကာင်း။ ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် သူနာြပသိပံဘွဲ၊ သူနာြပသိပံ (ေပါင်းကူး) On-campus Program၊

သူနာြပသိပံ

ေရာဂါ

ေစာင့်ကပ်ကည့်မ  သုေတသနလုပ်ငန်းများ”

ကိုလည်း ၂၀၀၄ ခုှစ်မှစတင်၍ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ိုင် ခဲ့ ပီး ယခုအခါ အဆိပ ု ါလုပင ် န်းေဆာင်ရက ွ မ ် ေနရာ  ှစခ ် က ု ို

(ေပါင်းကူး) Off-campus Program၊ သူနာြပဒီပလိုမာ

ထပ်မံတိုးချဲေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊

သင်တန်းများြဖင့် သူနာြပများကို ေမွးထုတ်ေလ့ကျင့်ေပး

၂၀၁၇ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ရာသီတပ ု ေ ် ကွးေရာဂါ ပျံှြံ ဖစ်ပွားမြဖစ်စ်

လျက်ရှိပါေကာင်း၊ ယခု သင်တန်းတက်ေရာက်ေနေသာ

၌လည်း Niigata University မှ ကမ်းကျင်မပိ  ုင်းဆိုင်ရာ

သူနာြပသင်တန်းသား သင်တန်းသူများအေနြဖင့်လည်း

ပံပ ့ ိုးမများ ေဆာင်ရက ွ ခ ် သ ဲ့ ည်ကို ေကျးဇူးတင်ရပ ှိ ါေကာင်း။

အထူးြပ သူနာြပသင်တန်းများ၊ မဟာဘွဲှင့် ပါရဂူဘွဲ

ေဖာ်ထုတ်ေဆာင်ရွက်ေစလို

သင်တန်းများ တက်ေရာက်င ုိ သ ် ည်အထိ ကိးပမ်းကေစ လိုပါေကာင်း၊

သူနာြပများအေနြဖင့်

ကျန်းမာေရး

Niigata University တွင်

ထိုအြပင်

ပညာေတာ်သင်

ေစာင့်ေရှာက်မလု  ပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သူနာြပ

ပညာေတာ်သင်ပီးဆုံး၍

အဓိာန် သစာှင့်အညီ၊ သူနာြပကျင့်ဝတ်များှင့်အညီ

သည့်အခါ

ြပန်လည်တာဝန်ထမ်းေဆာင်

သင်ကားသင်ယူမ

အေတွအ ကံများကို

ေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်းြဖင့် လူနာများ၏ အားကိုးယုံ ကည်မများကိ  ု

ြပန်လည်ေဝမေပးေစလိုပါေကာင်း၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်

ရရှိိုင်ုံသာမက လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက် ေဆးှင့် ေဆးှီးယ်

ခဲသ ့ ည့် သုေတသနလုပင ် န်းများမှ ရလဒ်င ှ ့် ေတွရှခ ိ ျက်များ

ပညာရှင်များကလည်း ေလးစားကမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကို လက်ေတွလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အမှန်

သူနာြပသင်တန်းသား၊

သင်တန်းသူများအေနြဖင့်

တကယ် အကျ ိးရှစ ိ ွာ အသုံးချေဆာင်ရက ွ ေ ် စလိပ ု ါေကာင်း၊

စာေပပညာရပ်များ၊ လက်ေတွ သူနာြပစုမပညာရပ်  များကို

ထိသ ု ေ ို ဆာင်ရက ွ ရ ် ာတွင် ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးပညာရှငမ ် ျား

သင်ယေ ူ လ့ကျင့ ် သ ုံ ာမက ကိယ ု လ ် က်လပ်  ရှား အားကစား

ှင့် ေဆွးေွးည ိ င်  းမများြပလုပက ် ာ ြပည်သလ ူ ထ ူ အ ု တွင်း

ကိုလည်း ြပလုပ်ကေစလိုပါေကာင်း၊ သင်တန်းေကျာင်း

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက ွ  ် င ို မ ် ည့် လုပင ် န်းစ်များ

ပိမ ု ဖ ုိ ံွ ဖိးတိးု တက်ေရးကိစရပ်  များကို လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ား

ေဖာ်ထုတ်ေဆာင်ရွက်ေစလိုပါေကာင်း။

လှယ်များှင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက ဆက်လက် ပံ့ပိုးေစလိုပါေကာင်း။

Niigata University အေနြဖင့် ဝန်ကီးဌာနရှိ ြပည်သ့ူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာေရးလူ့စမ ွ ်းအားအရင်းအြမစ်

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်

သူနာြပှင့် သားဖွားက

ဦးစီးဌာန၊ တကသိလ ု မ ် ျားှင့် သေဘာတူညမ ီ စာခ  န်လာှင့်

ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိစရပ်  များအတွက် ဦးစားေပး

နားလည်မစာခန်လာများ လက်မှတ်ေရးထိုးကာ အဆင့်

သတ်မှတ်ကာ ဆက်လက်ပံ့ပိုးေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါ

အတန်းြမင့်မားသည့် သုေတသနလုပ်ငန်းများအပါအဝင်

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

လုပ်ငန်းများ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် ဆက်လက်ပူးေပါင်း

ထိုေနာက် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် ဥက ဦးတင်ေမာင်ထွန်းက အမှာစကားေြပာကားပီး သူနာြပ

ေဆာင်ရွက်ေစလိုပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ ထိုေနာက်

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်ိုင်ငံသံုံးမှ

ှီးယ်ကင ွ ်းဆင်းေလ့ကျင့သ ် င်တန်းေကျာင်းမှ ေကျာင်းအုပ်

Deputy chief of mission ြဖစ်သူ Mr. Toru Maeda ှင့်

ကီး ေဒမိခင်ေစာမူက သင်တန်းေကျာင်းှင့်ပတ်သက်၍

Niigata University မှ

ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

Takahashi တိက ု တ်ခန ွ ်းဆက်စကား ေြပာကားကသည်။

ဥက

Professor Sugata

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးှင့် တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့် Niigata

သည် သင်တန်းေကျာင်း အေဆာင်သစ်များ၊ စာသင်ေဆာင်

University တိုသည် လာမည့် ငါးှစ်တာကာလအတွင်း

များ၊ စာကည့တ ် က ို  ် င ှ ့် လက်ေတွပုတ ံ သ ူ ုပြ် ပသင်ကားခန်း

လက်ရှိေဆာင်ရွက်ေနသည့်

တိုကို လှည့်လည်ကည့်သည်  ။

ေစာင့် ကပ်ကည့ြ် ခင်းလုပင ် န်းအြပင် ကိယ ု ဝ ် န်ေဆာင်မခ ိ င်

ရာသီတုပ်ေကွးေရာဂါ

များကို ရာသီတပ ု ေ ် ကွးေရာဂါ ကာကွယေ ် ဆးထိုးှေ ံ ပးြခင်း

ပိုမိုေကာင်းမွန်ေစေရး

Novotel Hotel ၌ ကျင်းပသည့် “ကျန်းမာေရးှင့် အားကစား

ြဖင့် ေမွးဖွားလာမည့် ကေလးငယ်များကို တုပေ ် ကွးေရာဂါ

ဝန်ကီးဌာနှင့် ဂျပန်င ို င ် ံ Niigata University တို ပူးေပါင်း

ကာကွယေ ် ပးိင ု ြ် ခင်းရှ၊ိ မရှိ သုေတသနလုပင ် န်းှင့် ကေလး

ထိအ ု ြပင် သူနာြပသင်တန်းသား သင်တန်းသူများထံမှ

ေဆာင်ရွက်မ (၂၀)ှစ်ြပည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား”

များတွင် ဦးေှာက်အေြမးေရာင်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမအေြခ

သို တက်ေရာက်သည်။

အေန ေလ့လာြခင်းလုပ်ငန်းများကို ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်

လက်ေတွသင်ကားြခင်းများ

သူနာြပစုကုသမ

ေဆာင်ရွက်ကေစလိုပါေကာင်း။ အ ကံြပချက်များကိလ ု ည်း ရယူ၍ ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းရမည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ သူနာြပှင့် သားဖွားသင်တန်းေကျာင်းများရှိ စာကည့်တိုက်များတွင်

သက်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်စာအုပ်

စာတမ်းများအပါအဝင် လိုအပ်သည့် စာအုပ်စာတမ်းများ စုံလင်စွာထားရှိကာ စာကည့်တိုက်ကို

သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ ပိုမိုအသုံးချေလ့လာေစေရးကိုလည်း

ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ၂၀၁၆ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ တွင် ကျင်းပခဲသ ့ ည့် “အမျ ိးသားအဆင့် သူနာြပှင့် သားဖွား ှီးေှာဖလှယ်ပွဲ” ှင့်

၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့်

“သူနာြပှင့် သားဖွားပညာေရးဆိုင်ရာ ှီးေှာဖလှယ်ပွဲ” တိမ ု ှ ထွကေ ် ပလာေသာ အ ကံြပချက်များ၊ ေဆာင်ရက ွ ် ရမည့လ ် ပ ု င ် န်းများှငပ ့် တ်သက်၍ ေဆာင်ရက ွ ် ပီးစီးမ အေြခ အေနများကို ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းှင့် ဦးစားေပးအဆင့် အလိုက် ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်များကို အားြဖည့်

အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ြမန်မာဂျပန် ှစ်ိုင်ငံချစ်ကည်ရင်းှီးစွာြဖင့်

ကျန်းမာေရးှင့်

ဖွံ ဖိးမ၊ ဦးေှာက်ဖံွ ဖိးမသာမက ေရာဂါပိးု များကို ခုခ ံ င ုိ သ ် ည့် ကိယ ု ခ ် အ ံ ား ပဋိပစည်းများကို ရရှေ ိ စိင ု မ ် ည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ မိခင်ိုရည်ကို မည်သည့်ိုအမျ ိးအစား၊ မည်သည့် အာဟာရှင့်မ အစားထိုး၍မရပါေကာင်း၊ မိခင်ိုသည် ိမ ု န့  ် င ှ ့် အြခားိထ ု က ွ ပ ် စည်းများထက်မဆို အဆများစွာ ေဘးအရာယ်ကင်းပီး အကျ ိးေကျးဇူးရှပ ိ ါေကာင်း၊ ယခုလို ိတ ု က ို မ ် ခ ိ င်များထံမှ မိခင်ရ ို ည်များကို စနစ်တကျစုေဆာင်း ပီး တိက ု ေ ် ကးိင ု ြ် ခင်းေကာင့် ေမွးကင်းစကေလးေသဆုးံ ၊ တစ်ှစ်ေအာက်ှင့် ငါးှစ်ေအာက်ကေလး ေသဆုံးမများ ေလျာ့နည်းကျဆင်းလာမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ ဖွင့်လှစ် ေဆာင်ရွက်ိုင်ခဲ့ပီ

သွားေရာက်ခဲ့သည့် ဝန်ကီးဌာနမှဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် ရန်ကုန်မိ

ေတွဆုံေဆွးေွးမများြပလုပ်ကာ

စွန့်ပစ်ခက ံ ေလးများ၊

သွားရန် ေဆွးေွးသေဘာတူညီမရရှ  ိခဲ့သည်။ ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးသည် ြပည်ေထာင်စု

တွင် ဗဟိုအမျ ိးသမီးေဆးုံကီး (ရန်ကုန်)၊

ေမွးကင်းစ

ကေလး အထူးကပ်မတ်ကသ ု ေဆာင်၌ အငိမး် စား ပါေမာက ေဒါက်တာစန်းစန်းြမင့က ် စတင်ေဆာင်ရက ွ ခ ် ဲ့ ပီး ယခုအခါ ိုင်ငံတကာအဆင့်မီ

ေခတ်မီစက်ပစည်းကိရိယာများ

ြဖည့်ဆည်းြခင်း၊ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး ဆန်းစစ် သုံးသပ်ြခင်းများြပလုပြ် ခင်း၊ လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းှင့် လုပင ် န်း လမ်းန်များြပစုေရးဆွြဲ ခင်းများ ြပလုပ၍ ် ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ ပထမဆုံး ိင ု င ် တ ံ ကာအဆင့မ ် ီ မိခင်ရ ို ည်ဘဏ်ကို ဖွငလ ့် စ ှ ် ေဆာင်ရွက်ိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ိုတိုက်မိခင်များက လှဒါန်းေသာ ိုရည်များကို ေရာဂါပိုး ကင်းရှင်းေအာင် သန့်စင်ေသာ ိုေပါင်းခံစက် (Human Milk Pasteurizer) ကို ယခုမိခင်ိုရည်ဘဏ် ဖွင့်လှစ်ိုင် ေရးအတွက် ဝယ်ယူပံ့ပိုးေပးခဲ့ပီး အလှရှင်များကလည်း အြခား စက်ပစည်းကိရိယာများှင့် လိုအပ်ချက်များကို ေစတနာထက်သန်စွာြဖင့် လှဒါန်းေပးခဲ့ပါေကာင်း။ ထိအ ု ြပင် ရန်ကန ု က ် ေလးေဆးုံ ကီး၊ ရန်ကင်းကေလး ေဆးုံကီး၊ ေြမာက်ဥကလာပသင်ကားေရးေဆးုံကီး၊ မေလးဗဟိအ ု မျ ိးသမီးေဆးုံ ကီး၊ မေလးခုတင် (၅၅၀) ဆံ့

ကေလးေဆးုံကီးှင့် ေတာင်ကီးအမျ ိးသမီးှင့်

ကေလးေဆးုံကီးတိုအတွက်

ိုရည်များကို ေရာဂါပိုး

ကင်းရှင်းေအာင် သန့်စင်ေသာ ိေ ု ပါင်းခံစက်(Human Milk Pasteurizer) တစ်လုံးစီကို ဝယ်ယထ ူ ားပီးြဖစ်ကာ ဤကဲသ ့ ို ိင ု င ် တ ံ ကာအဆင့မ ် ီ မိခင်ရ ို ည်ဘဏ်များ တည်ေထာင်င ို ် ေရး

ဦးစားေပး ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊

တိင ု ်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အဆင့် ေဆးုံ ကီးများတွငလ ် ည်း ိင ု င ် တ ံ ကာအဆင့မ ် ီ မိခင်ရ ုိ ည်ဘဏ်များ ဖွငလ ့် စ ှ  ် င ုိ ေ ် ရး ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းိင ု ေ ် ရး အဆင့လ ် က ုိ ေ ် ဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည် ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ ယင်းေနာက် ဗဟိုအမျ ိးသမီးေဆးုံကီး (ရန်ကုန်) ေဆးုအ ံ ပ ု ် ကီး ပါေမာကေဒါက်တာ ခင်ြပံးကည်င ှ ့် Alive and Thrive ၏ Regional Technical Specialist ြဖစ်သူ Ms. Jennifer Cashin တိက ု တ်ခန ွ ်းဆက်စကား အသီးသီး

အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့် ဂျပန်င ုိ င ် ံ Niigata University

ငိမ်းချမ်းေရးေကာ်မရှင်ဥက

တို ှစ်ေပါင်း ၂၀ ကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများသည် 

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး လတ်ေတာ် ဥက ဦးတင်ေမာင်ထန ွ ်း

ပါေမာက

ဝန်ကီးဌာနအတွက် များစွာအကျ ိးရှေ ိ စခဲပ ့ ါေကာင်း၊ Niigata

ှင့်အတူ

အေကာင်းကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

University မှ ေခတ်မေ ီ နာက်ဆုံးေပ ကမ်းကျင်မပိ  င ု ်းဆိင ု ရ ် ာ၊

(ရန်ကန ု )် ၌ ကျင်းပခဲေ ့ သာ “ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ ပထမဆုံးေသာ

သုေတသနပိင ု ်းဆိင ု ရ ် ာ၊ ပညာရပ်ပင ို ်းဆိင ု ရ ် ာများ၊ ဓာတ်ခမ ွဲ 

ိုင်ငံတကာအဆင့်မီ မိခင်ိုရည်ဘဏ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား”

အတွက် အလှေငွများ လှဒါန်းရြခင်းအေကာင်းကို အလှေငွ

ပိင ု ်းဆိင ု ရ ် ာ ေဝမခဲမ ့ ေကာင့  ် ဝန်ကီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၏

သို တက်ေရာက်သည်။

မတည်သူ ေဒါက်တာထက်ဇလ ံ င်းက ရှငး် လင်းေြပာကား

စွမ်းေဆာင်ရည်များ

ြမင့်မားလာကာ

ဝန်ကီးဌာနှင့်

မွန်းလွဲပိုင်းတွင်

ေဒါက်တာတင်မျ ိးဝင်း၊

ြမန်မာိုင်ငံတွင် မိခင်ိုရည်ဘဏ်ကို ၁၉၉၄ ခုှစ်

ဗဟိုအမျ ိးသမီးေဆးုံကီး

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး၊ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ပါေမာက

ေြပာကားခဲ့ပီး ေမွးကင်းစအထူးကုဆရာဝန်ကီး (ငိမ်း) ေဒါက်တာစန်းစန်းြမင့်က မိခင်ိုရည်ဘဏ်

ထိုေနာက်

ိုင်ငံတကာအဆင့်မီ မိခင်ိုရည်ဘဏ်

သည်။

ြပည်သူများအတွက် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မလု  ပ်ငန်း

လတ်ေတာ် ဥက၊

များတွင်

များစွာ အေထာက်အကူြပိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊

ေဒါက်တာသက်ခင ုိ ဝ ် င်း၊ န်ကားေရးမှးချပ် (ြပည်ေထာင်စု

ေဒါက်တာနန့် စမ်းစမ်းေအးက

ဝန်ကီးဌာန၊ အမျ ိးသားကျန်းမာေရးဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲဌာန

ဝန်ကီးုံး) ေဒါက်တာသာထွန်းေကျာ်၊ န်ကားေရးမှးချပ်

မိခင်ရ ို ည်ဘဏ် တည်ေဆာက်ခပ ဲ့ မ ုံ ျားကို ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့

(NHL) ှင့် Niigata University တိုသည် “ရာသီတုပ်ေကွး

(ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန) ေဒါက်တာ

ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

ဆက်လက်၍ ေမွးကင်းစကေလးအထူးကု ပါေမာက ိုင်ငံတကာအဆင့်မီ သတင်းစ်


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ပရသမ(၁၅)ကိမ်ေြမာက်မ.ှ ..သည် ြမင့်စိုး (နတလ) ေလးမျက်ှာက နဝမအကိမ်

ေလှာ်ကထားအထကေကျာင်းမှာ ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ပွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်ကီးကေန နံနက်၆နာရီ ၁၅မိနစ်အချ ိန်

ကျင်းပလာခဲ့တာ (၁၅)ကိမ်သို တိုင်ခဲ့ပီ။ အလယ်တန်း

စတင်ထက ွ ခ ် ာွ ခဲ့ ကသည်။ ထွကခ ် ာွ ခဲ့ ကသည်ဟု ေြပာရ

ေကျာင်းသားဘဝကို ထိုေကျာင်းတွင် ကုန်လွန်ခဲ့၏။

ြခင်းမှာလည်း ယခုတစ်ေခါက် ေမွးရပ်ေြမ ဧရာဝတီတင ို ်း

အလကမှ တွဖ ဲ က်အထက၊ ထိမ ု ှ ၁၉၉၁ခုစ ှ တ ် င ွ ် အထက

ေဒသကီးခရီးစ်၌ ကန်ေတာ်ှင့်အတူ ညီေတာ်ေမာင် တစ်ဦး လိုက်ပါလာ၍ြဖစ်သည်။

အဆင့် တိုးြမငဖ ့် င ွ လ ့် စ ှ ခ ် င ွ ရ ့် ခဲ့ ပီးေနာက် ၂၀၀၈ ခုစ ှ တ ် င ွ ်

သူ့နာမည်က

ေလှာ်ကထားအထက

ကိေ ု မာင်ေမာင်ြမင့် အလုပသ ် င်ဗလ ို ် ဗိလ ု ေ ် လာင်းသင်တန်း

အေဆာက်အဦှင့် စာသင်ခုံ လုံေလာက်မရှ  ိေအာင်၊

အမှတစ ် ်(၁၁) ေကျာင်းဆင်းတစ်ဦး။ သိုေသာ် ငယ်ရယ ွ ်

လုံြခံေရးကိစများကအစ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ

တက်ကသည့် လူငယ်ဘဝမှာပဲ အေရှေြမာက်တိုင်း

ြဖစ်လာေအာင် ရပ်မရ ိ ပ်ဖများ၊ ကန်ေတာ်တေ ို ကျာင်းသား

စစ်ဌာနချပ်နယ်ေြမအတွင်း ရန်သဗ ူ ကပများှင့် ရင်ဆင ို ်

ေကျာင်းသူေဟာင်းများ ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းခဲ့ကသည်။

ခဲ့ရေသာ တိုက်ပွဲတစ်ခု၌ လက်နက်ငယ်ကျည်ထိမှန်ပီး

အဂမဟာသီရိ သုဓမသိဂ ေဒခင်ကည်ကသ ့ဲ ုိ ေလးမျက်ာှ

မျက်စိှစ်ကွင်း အလင်းကွယ်ခဲ့သည်မှာ ကာေပပီ။

ဇာတိဖွား အလှရှငမ ် ျားကလည်း ေကျာင်းေဆာင်သစ်များ

သိတ ု ေစ စိတဓ ် ာတ်ကအလွနမ ် ာေကျာသြဖင့် တပ်မေတာ်

ေဆာက်လပ ု လ ် ှဒါန်းခဲ့ ကသည်။ ကန်ေတာ်တို ကိးပမ်း

အသိင ု း် အဝိင ု း် တွင် လူချစ်လခ ူ င်ေပါများသူတစ်ေယာက်

ရကျ ိးနပ်သည်လပ ို ဲ ေြပာကပါစိရ ု ဲ။ ေလှာက ် ထားအထက

ပီပီ သူတစ်ပါး၏အကူအညီကို မယူတတ်ဘဲ သူကသာ

သည် ေလးမျက်ှာမိနယ်အတွင်း ေအာင်ချက်ရာခိင ု  ် န်  း

ငဝန်တံတား(ေလးမျက်ှာ) ေပမှ ဖူးေြမာ်ရသည့် စတုမုခ ထူပါုံေစတီေတာ်။

လူေတာ်ေတာ်များများကို ကူညခ ီ သ ဲ့ ြူ ဖစ်၏။ မှတe ် ာဏ်က လည်း ေကာင်းမှေကာင်း။ ခရီးစထွက်မည့် နံနက်မှာပင်

ပရဟိတေကျာင်းမှာပဲ

သူေြပာလိုက်တာက အစ်ကိုကီး ကန်ေတာ့်ကို ေြမာက်

၁၀ တန်း အထက်တန်းေကျာင်းသားကီးများအေနြဖင့်

ဒဂုံအိမ်ရာ လာမေခနဲ့ေတာ့၊ အသိတစ်ေယာက်ကားနဲ့

ကျန်ေသာအတန်းစ်မှ တိင ု း် ရင်းသားကေလးငယ်များကို

လို က ် ပို ခို င ်း ပီး ေတာင် ဥ က လာ(၃၁)ကားဂိ တ ် နားက

ဦးေဆာင်၍ လယ်စိုက်ချ ိန်မှာလယ်စိုက်၊ ပဲစိုက်ချ ိန်မှာ ပဲ၊

ပန်းေဟဝန်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ေစာင့်ေနမည်ဆိုပဲ။

မိုးတွင်းဘက်အချ ိန်မှာ

သူ့ကေ ို ခသွားပီး ဟသာတမိက သူ၏မိခင်ကီးအိမမ ် ှာ

ေွရာသီေကျာင်းပိတ်ရက်မှာ ေလးမျက်ှာ အေနာက်

ထားခဲဖ ့ ပ ုိ ြဲ ဖစ်ပါသည်။ ကန်ေတာ်က တလုေတာလ ် မ်းခွမ ဲ ှ

ြခမ်းေကျးရွာများသိသ ု ွား၍ မန်ကျည်းပင်များလှက ဲ ာ ထင်းခွဲ

တစ်ဆင့် ေလးမျက်ှာမိေလးရှိရာသို

အစရှသ ိ ည်လ ့ ပ ု င ် န်းများကိလ ု ပ ု ရ ် င်း ဘဝအေတွအ ကံရခဲ့

ဆက်လက်

တစ်ညအိပ်ခဲ့သည်။ ကိုးတန်း၊

ေလှများြဖင့် ကန်စွန်းရွက်ခူး၊

ချင်းနင်းဝင်ေရာက်လာခဲ့ ပီ။ သင်ေ ့ တာ်ေသာ ေဆးဝါးများကို ရက်၂၀ စာ၊ တစ်လစာ စသည်ြဖင့် အခမဲ့ထုတ်ေပးေန ြခင်းြဖစ်ရာ ေရရှည်တည်တံ့ေရးအတွက် ကိးပမ်းေဆာင် ရွက်ေနကေကာင်းှင့် အလှရှင်များလည်း လိုအပ်လျက် ရှိေကာင်း သိရသည်။ ကန်ေတာ်လည်းတတ်အားသမ လှခွင့်ရခဲ့၏။ ငဝန်တံတား( ေလးမျက်ှာ)ှင့် ပန်းေတာကီးလမ်း ကမာဦးလူတို

ေနှင့်လကို

ေမာ်ကသလို

ေလးမျက်ှာမိသူမိသား၊ နယ်သန ူ ယ်သားများအားလုံးက ှစေ ် ပါင်းများစွာ ေမာ်လင်ေ ့ တာင်တ ့ ခဲရ ့ ေသာ ငဝန်ြမစ်ကူး တံတားကီးကို ၂၀၁၈ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ တည်ေဆာက် ပီးစီးဖွင့်လှစ်ေပးခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ တံတားကီးေပမှေန၍ ငဝန် ြ မစ် တ စ် ဖ က် က မ်း

ခတရပ် က ွ က ် အ ြခမ်း တွ င ်

တင့်တယ်သပာယ်စွာ စံေနေတာ်မူေသာ စတုမုခ ထူပါုံ ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးကို လှမ်း၍ဖူးေြမာ်ရသည်မှာ ကည်ညိ ဖွယ်ရာေကာင်းလှပါဘိ။

တံတားကီးပီးသွားမှေတာ့

တံတား၏ဂုဏအ ် ဂ ါှငေ ့် လျာ်ညစ ီ ွာ ေလးမျက်ှာ-ပန်းေတာ ကီးလမ်း (၇/၄)မိုင်သည်လည်း ေကျာက်လမ်း၊ ကတရာ လမ်းစသည်ြဖင့် ဘာှစ်အလိုက်ေြပာင်းလဲခဲ့ပီ။ ထို လမ်းသည် ပန်းေတာကီးေကျးရွာအနီး၌ ပုသမ ိ -် မုရ ံ ာွ ကား လမ်းမကီးှင့်ဆုံခဲ့သည်။ ေလးမျက်ှာှင့် နင်းကမ်း ေကျးရွာအကား လမ်းပိုင်းအလိုက် ကတရာခင်းပီးြဖစ် သကဲ့သို ပန်းေတာဘက်မှလည်း လမ်းဦးစီးဌာန လမ်း အထူးအဖွဲ(၂၀)မှ တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာ ေဒသီသီဟန် ဦးစီးအရာရှိ (မိြပ)က တာဝန်ယူ ကီးကပ်၍ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်တွင် ကတရာလမ်း(၃/၁)မိုင် ခင်းေနသည်ကို ေတွရသည်။ ေနာင်ေသာအခါ လမ်းတစ်ခုလုံးကတရာ ခင်းပီးပါက ပန်းေတာကီးမှ ေလးမျက်ှာခရီးသည်တင်

အထက ေလှာ်ကထား၏ (၁၅)ကိမ်ေြမာက် ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ပွဲ တက်ေရာက်လာကသူများ။

ကားြဖင့် ၁၀ မိနစ်ခရီးမသာ၊ ထိမ ု ှ ဟသာတ၊ ထိမ ု ှ ရန်ကန ု ၊် ထိုမှ ပုသိမ် ဆရှိသလို သွားလာကူးသန်းကေပေရာ့။

ေမာင်းှင်ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်။

ပုံေတွကို သတိရမိေသးေတာ့။ ေလးမျက်ှာ အထက၊

ေလးမျက်ှာမိတွင် အထက၊ အလကေကျာင်းများ

အလက ေကျာင်းများ၏ ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ပွဲ အခမ်းအနားက

၏ ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ပအ ွဲ ခမ်းအနား ကျင်းပလာခဲသ ့ ည်မှာ

ထိုေန့(ဒီဇင်ဘာ ၂၈ရက်ေန့) နံနက် ၈ နာရီ မကျင်းပမီ

နဝမအကိမသ ် ို တိင ု ခ ် ေ ဲ့ ပပီ။ ကန်ေတာ်က ေလှာက ် ထား

အချ ိန်နည်းနည်းရေသးေသာေကာင့် ပရဟိတ ေကျာင်းဝင်း

အလကမှာ ရှစတ ် န်းေအာင်ပီး ဘယ်မိဘယ်ရာွ ကိမ ု 

ထဲ၌ လိက ု လ ် ံ ကည် ့ ခဲ  သ ့ ည်။ လက်ရပ ှိ ရဟိတ ဆရာေတာ်

မသွားိင ု ေ ် သာေကာင့် ေလးမျက်ှာပရဟိတေကျာင်း၌

ဘဒ 

ေနထိင ု က ် ာ ေလးမျက်ှာအထက (အမျ ိးသားေနရှငန ် ယ်

အေဆာက်အဦများ တိုးပွားလာေကာင်း သတိြပမိသည်။

ေကျာင်းကီး) မှာ ကိုးတန်းှင့် (၁၀)တန်းကို တက်ေရာက်

ထိုအထဲတွင်မှ ေကျးဇူးရှင် မိဘှစ်ပါးြဖစ်ကေသာ ဦးရှပ်

သင်ကားခဲသ ့ ြူ ဖစ်သည်။ အမျ ိးသားေနရှငန ် ယ်ေကျာင်း

ှငေ ့် ဒဖန်၊ အစ်မကီးြဖစ်သူ ေဒတင်ကည်တအ ို ားရည်စူး၍

ကီးလည်း ၁၉၉၃ခုှစ်ေလာက်ကတည်းက ငဝန်ြမစ်

ေဒတင်ရီ၊ ဦးတင့်လွင်ှင့် ေဒခင်စန်းဦး ရဲရင့်လွင်ပွဲုံ

ကမ်းပိသည့်ေနာက်သို ပါသွားခဲ့ပီြဖစ်၍ ယခုအခါ

မိသားစုတိုက

ငဝန် ြ မစ် အ ေရှ ဘက် က မ်း ၌

တည် ထားေသာ

ပါလေကျာင်းေဆာင်၌ အဆိုပါအလှရှင်များ၏ မတည်

ေလးမျက်ာှ မိသစ် အထကမှာ ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ပမ ဲွ ျား

ရန်ပေ ံု ငွြဖင့် ြမတ်ေစတနာ အခမဲေ ့ ဆးခန်းကို ှစပ ် တ်ြခား

ကျင်းပလာခဲြ့ ခင်းြဖစ်သည်။ ယခုစ ှ ် ဆရာကန်ေတာ့ပသ ွဲ ို

တစ်ကိမ် စေနေန့တိုင်း ဖွင့်လှစ်ကုသေပးေနေကာင်း

ဆရာကီး ဆရာမကီးများ ကေရာက်ကန်ေတာ့ခံ ကရာ

ေတွရ၍

တွင် အသက် ၈၀ ှငအ ့် ထက် ဆရာကီးတစ်ဦး၊ ဆရာမ

လူနာဦးေရ ၁၅၀ ှင၂့် ၀၀ ကား လာေရာက်ြပသေနက၏။

ကီးှစ်ဦးတို ပါဝင်ခဲ့၏။

ေလးမျက်ှာြပည်သူ့ေဆးုံကီးမှ

ြမတ်ေစတနာ အခမဲ့ေဆးခန်း ေလးမျက်ှာမိထဲမှာ

အရိယာန၏လက်ထက်တွင်

မိနယ်သူ မိနယ်သားအားလုံး၏ကိုယ်စား ေကျးဇူး စကားဆို ပ ါရေစ

ေဆာက် လု ပ ် ေရးဝန်  ကီး ဌာနှ င ့်

လမ်းဦးစီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာနများ။ ပရသမ(၁၅)ကိမ်ေြမာက်ခဲ့ပီ ကန်ေတာ့်ဇာတိ စိန်ေတာင်ေကျးရွာှင့်ကပ်လျက်

ြမင့်မားစွာြဖင့်

ှစ်စ် ပထမ၊

ေြခာက်ဘာသာဂုဏထ ် ူး ရရှသ ိ မ ူ ျား ေပထွကလ ် ာခဲသ ့ ည်။ ေလှာက ် ထားအထက၏ ယခုစ ှ ် ြမတ်ဆရာပူေဇာ် ပွအ ဲ ခမ်းအနားသို တွဖ ဲ က်အထကလက်ထက်၌ သင်ကား ခဲ့ဖူးေသာ ဆရာ ဆရာမများအပါအဝင် စုစေ ု ပါင်း ၅၇ ဦး ကေရာက်အပူေဇာ်ခံခဲ့ကသည်။ ဆရာကီး ဆရာမကီး ၅၇ ဦးစလုံးက သဝါဒစကားများ၊ အမှတ်တရစကား များ ကိယ ု စ ် က ီ ယ ုိ စ ် ီ ေြပာကားသွားေပရာ ဆရာဆရာမ တို၏တ်ထွက်စကားကို မကားရသည်မှာ ှစ်ေပါင်း အစိတ၊် သုံးဆယ်ရေ ှိ နပီြဖစ်ေသာ တပည်ေ ့ ဟာင်းများအဖို ဖရဏာပီတိ ဂွမ်းဆီထဘ ိ အ ိ လား ခံစားမှတသ ် ား နားဆင် ခဲ့ကရေပသည်။ အမှတ်တရစကားကလည်း အမျ ိးမျ ိး အဖုဖ ံ ပ ုံ င်။ အချ ိ ဆရာကီးများသည် ြမစ်ဝကန်းေပေဒသ ၌ ဗကပများရှိေနဆဲအချ ိန် ၁၉၆၈-၁၉၆၉ ှစ်များမှ အစ၊ ြဖတ်ေလးြဖတ် စစ်ဆင်ေရးြပလုပ်ခဲ့သည့် ၁၉၇၀ ြပည့်လွန်ှစ်များ၌

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ကသူများ

ြဖစ်ေပရာ ထိေ ု ခတ် ထိက ု ာလက ပုရ ံ ပ ိ မ ် ျားကို ြပန်လည်၍ ပုံေဖာ်ေြပာကားကသည်မှာ မှတ်သားစရာအတိ ြဖစ်ခဲ့ ၏။ အချ ိကလည်း ရွာေတွကချက်ေကးေသာ ေဒသ အစားအစာေတွကို

လွမ်းက၊ သတိတရရှိကသြဖင့်

ေြပာ၍ မဆုံးေတာ့။ ြပန်လည်ဆုံေတွကပါစို နဝမအကိ မ ် ေ ြမာက်

ဆရာမကီးများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေဟာင်း သူငယ် ချင်းများှင့် လာမည့်ှစ်များမှာ ေတွဆုံ၍

အထက၏ ပရသမ(၁၅)ကိမေ ် ြမာက်မသ ှ ည် ေသာဠသမ (၁၆)ကိမ၊် သတာရသမ(၁၇)ကိမ၊် အာရသမ(၁၈) ကိမ် တိသ ု ို လည်းေကာင်း၊ ထိထ ု က်ပ၍ ို ေလာဘတကီး ဆြပ ပါဆိလ ု င် ေရရတု ပညာသ အကိမ် (၅၀)ေြမာက်သတ ို င ို ် ဆရာကီး ဆရာမကီးတိက ု ို အသက်ရာေကျာ်ရည ှ လ ် လ ို ျက် ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ပမ ဲွ ျား ကျင်းပလိပ ု ါသည်။ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေဟာင်း သူငယ်ချင်းများှင့်လည်း

ဆရာဝန်များှင့်

ေတွရသည်။ ၂၀၁၁ ခုှစ်ကတည်းက အခမဲ့ေဆးခန်းကို

သူငယ်ချင်း ဦးေဌးဝင်းှင့်

စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ရာ ရှစ်ှစ်တာကာလအတွင်းသို

ထပ်မံ

ေတွဆုံလိုပါေသးသည်။ ြပန်လည်ဆုံေတွကပါစို. ....။

သူနာြပဆရာမများက လာေရာက်ကည့်ကု  သေပးြခင်း

ရှိေသာ်လည်း သွားမတည်းြဖစ်ခဲ့ပါ။ ေကျာင်းေနဖက်

ပူေဇာ်

ကန်ေတာ့ လိပ ု ါေသးသည်။ ထိန ု ည်းတူစွာ ေလှာက ် ထား

သာဓုေခခဲ့ရသည်။

ြဖစ်သည်။ ဆီးချ ိေရာဂါသည်က အများဆုံးြဖစ်ေနေကာင်း

ကျင်း ပပီး စီး ခဲ့ သ ည့်

ေလးမျက်ာှ အထက၊ အလကေကျာင်းများမှ ဆရာကီး

ေဆာက်လုပ်လှဒါန်းထားသည့် အာယု

ဝမ်းသာကည်ူးစွာ

ဒုတိယ ရေနသလို

ဝိ ဇာဘာသာတွဲ ၌ တစ် ို င ် ငံ လုံး အဆင့် ( ၄)ရရှိ သူ ၊

သာသနိက

ကန်ေတာ်ည ့ ီ၏အိမ် ဦးသန်းဦးတိုကိုပါေခ၍

စာစစ်ဌာနြဖစ်လာေအာင်၊

ကတရာခင်းထားသည့် ေလးမျက်ှာ-ပန်းေတာကီးလမ်းပိုင်း။


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ြပည်ေထာင်စဝု န်ကီး ေဒါက်တာမျိးသိမ်းကီး Asi@Connect National Launch ဖွငပ့် အ ွဲ ခမ်းအနား တက်ေရာက် ရန်ကုန်

ဇန်နဝါရီ

၁၁

Asi@Connect National Launch ဖွငပ ့် အ ွဲ ခမ်း အနားကို ယေန့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ရန်ကုန် မိရှိ ိုဗိုတယ်ဟိုတယ်၌ ကျင်းပသည်။ အေရးကီး အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီးက အဆင့်ြမင့်ပညာ ကြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးကို အေကာင်အထည် ေဖာ်ရာတွင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ လူငယ်လရ ူ ယ ွ မ ် ျား၊ ဘဝတစ်သက်တာ သင်ယူ ေလ့လာသူများ၏ အရည်အေသွး တိုးတက်လာ ေစရန်

သင်ကားသင်ယူမ၊

ေလ့ကျင့်ေရး၊

သုေတသနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မမှအစြပ၍ သင်ယူမဝန်းကျင်ေကာင်းများကို အားေပးလျက်ရှိေကာင်း၊

ဖန်တီး

တကသိုလ်၏

အသက်ေသွးေကာသည် သုေတသနြဖစ်ပီး သုေတသနဖွံဖိးေရးသည် ိုင်ငံ၏စီးပွားေရး ဖွံဖိးမှင့် ေရရှညတ ် ည်တခ ံ့ င ို ် မဲ၍ ဟန်ချက်ညီ ေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွ  က် အေရးကီးပါ ေကာင်း။ စတုတအဆင့် စီမံကိန်းြဖစ် Asi@Connect သည် ၂၀၀၁ ခုှစ်တွင် အာရှ - ဥေရာပအစည်းအေဝး စတင်ခဲ့ေသာ

ဥေရာပ-အာရှ

အချက်အလက်ကွန်ရက်

(ASEM)မှ သတင်း

(Trans-Eurasia

Information Network - TEIN) တည်ေဆာက်

ေရးအတွက် ဥေရာပသမဂမှ အေထာက်အပံ့

သုေတသနလုပင ် န်းေပါင်းများစွာ ေဆာင်ရက ွ ်

(Training of Trainers) သင်တန်း ၁၃ မျ ိးကို

ကွန်ပျတာတကသိုလ်မှ

ေပးေသာ စီမက ံ န ိ း် အစီအစ်များတွင် စတုတ

လျက်ရှိပါေကာင်း၊ Asi@Connect Project

ြမန်မာိုင်ငံ၏ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်

ေဒါက်တာမီမီသက်သွင်တိုက

အဆင့် စီမက ံ န ိ ်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ Asi@Connect

၏ အဓိကလုပင ် န်း ေြခာက်ခအ ု နက် တစ်ခု

များရှိ နည်းပညာတကသိုလ်များမှ

ေြပာကားကသည်။

Project တွင် အာရှိုင်ငံေပါင်း ၂၄ ိုင်ငံမှ

ြဖစ်သည့် ေဒသတွငး် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ

ဆရာမများကို

တကသိလ ု မ ် ျားှင့် သုေတသနဌာနများ ပူးေပါင်း

ကွာဟမ ေလာ့ချိုင်ေရးအတွက် အကူအညီ

ရှိေကာင်း ေြပာကားသည်။

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပီး

ေပးြခင်းြဖစ်ေသာေကာင့်

ဥေရာပမှ

ဆရာ

သင်ကားပိုချေပးလျက်

ပါေမာကချပ် အမှာစကား

ယင်းေနာက် WP6 Project CCNA Cyber Op ှင့် WP6 Project Bridging the Digital

Asi@Connect

ထိုေနာက် European Union Head of

Divide in Myanmar

ေခါင်းစ်များြဖင့်

သုေတသနပညာရှင်ေပါင်း

သန်း ၅၀ ကို

Project ၏ ပံ့ပိုးမြဖင့်

ရန်ကုန်ကွန်ပျတာ

Mission Mr.Johann Hesse ၊ TEIN*CC မှ

နည်းပညာဆိင ု ရ ် ာများကို ဆက်လက်ေဆွးေွး

GEANT ကွန်ရက်မှတစ်ဆင့်

ဆက်သွယ်၍

တကသိုလ်တွင် ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ အတွင်း TOT

President Mr.Yong Hwan Chung ှင့် ရန်ကန ု ်

ကသည်။

သတင်းစ်

Asi@Connect Project ၏ပံ့ပိုးမြဖင့် ရန်ကုန်ကွန်ပျတာတကသိုလ်မှ Cyber Security Operation သင်တန်းဖွင့် ရန်ကုန်

ဇန်နဝါရီ

၁၁

Essentials, CCNA-1, CCNA-2, CCNA-3,

Asi@Connect Project ၏ပံ့ပိုးမြဖင့် ရန်ကုန်

CCNA-4, CCNP, Internet of Things, Big

ကွန်ပျတာတကသိုလ်မှ

Cyber Security

Data, Software Defined Network စသည့်

Operation ဖွငပ ့် အ ွဲ ခမ်းအနားကို ယေန့နန ံ က်

သင်တန်းများကို ြမန်မာိုင်ငံ တိုင်းေဒသကီး

ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မိ ြပည်လမ်းရှိ ိုဗိုတယ်

ှင့် ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ နည်းပညာတကသိလ ု ်

ဟိုတယ်၌ ကျင်းပသည်။

များမှ ဆရာ ဆရာမများကို သင်ကားပိုချေပး

ယေန့ဖွင့်လှစ်သည့် Cyber Security

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးသာဦး ြမန်မာိုင်ငံေရေကာင်းပညာတကသိုလ် (၁၄)ကိမေ် ြမာက် ဘွဲ ှင်းသဘင်ငှ ့် ပညာရည်ခန်ဆခု ျီးြမငြ့် ခင်းအခမ်းအနား တက်ေရာက် ေနြပည်ေတာ်

ဇန်နဝါရီ

၁၁

ေကျာ်အား လည်းေကာင်း၊

Maersk Line

ချ ီးြမင့်ကသည်။

(Shipping Co.,Ltd) ၏ ပညာရည်ခန်ဆု Best

ြမန်မာိုင်ငံေရေကာင်းပညာတကသိုလ်၏

Marine Electrical System & Electronics

ထိေ ု နာက် ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ ရေကာင်းပညာ

(၁၄)ကိမေ ် ြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်င ှ ့် ပညာရည်

Engineer Student Prize ဆုေငွကျပ် ှစသ ် န ိ ်း

တကသိလ ု ပ ် ါေမာကချပ် ေဒါက်တာြမတ်လင ွ ်

ခန်ဆခ ု ျ ီးြမငြ့် ခင်းအခမ်းအနားကို ယေန့နန ံ က်

ကို ေစာစည်သထ ူ န ွ ်းအား လည်းေကာင်း၊ ဂျပန်

က ေရယာ်တည်ေဆာက်မပညာဘွ  ဲ ရ ၃၀၊

၈ နာရီတွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရှိ အဆိုပါ

ိုင်ငံ Furuno Electric Co.,Ltd မှ ပညာရည်

ေရေကာင်းအင်ဂျင်နယ ီ ာဘွဲ ရ ၅၅ ဦး၊ ဆိပက ် မ်း

တကသိုလ်ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ၌

ခန်ဆု Best Nautical Science Student

အင်ဂျင်နီယာဘွဲရ ၂၅ ဦး၊

Prize ကို ေမာင်မျ ိးြမင့ပ ် င ုိ အ ် ား လည်းေကာင်း၊

ကမ်းိုးတန်းအင်ဂျင်နီယာဘွဲရ

ဂျပန်င ုိ င ် ံ YANMAR Co., Ltd မှ Best Marine

ေရေကာင်းလပ်စစ်ှင့်

သွယေ ် ရးဝန်ကီးဌာန ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးသာဦးက

Engineer Student Prize

ေရနာရီဆုကို

ပညာဘွဲရ ၂၃ ဦး၊ ေရေကာင်းစက်မအင်  ဂျင်

ဘာသာရပ်အလိက ု ် ပညာရည်ခန် ပထမဆုရ

ေမာင်ဝင်းဝင်းေအာင်အား

လည်းေကာင်း၊

နီယာဘွဲရ ၄၂ ဦး၊ ေရေကာင်းသိပံဂ  ုဏ်ထူး

ေမာင်သန်းိင ု ဝ ် င်း၊ မဇင်မာဝင်း၊ မဧပရယ်တင့်

Starhigh - Asia Pacific Pte.,Ltd မှ

ဘွဲ ရ ၅၅ ဦး၊ ေရေကာင်းသိပဘ ံ ဲွ ရ ၁၁ ဦး၊ ဘွဲ လွန်

ေဆွ၊ ေမာင်ဇလ ွဲ က်ျာထွဋ၊် ေမာင်ဝင်းဝင်းေအာင်၊

ပညာရည်ခန်ဆုှင့် Best River & Coastal

ဒီပလိမ ု ာ ၃၃ ဦးှင့် ေထာက်ပသ ံ့ ယ်ယပ ူ ေ ို ဆာင်

ကျင်းပ

သည်။ အခမ်းအနားတွင် ပိေ ု ဆာင်ေရးှင့် ဆက်

ဘွဲလက်မှတ်များ ေပးအပ်

ြမစ်ေချာင်းှင့် ၁၀ ဦး၊

အီလက်ထရွန်နစ်

မေမသူေကျာ်၊ မသန့်ဇဇ ံ ဝ ံ င်း၊ ေစာစည်သထ ူ န ွ ်း၊

Engineer Student Prize အေမရိကန်ေဒလာ

ေရးဒီပလိုမာ ၁၃၁ ဦးတိုကို

ေမာင်မင်းေမာ်ထန ွ ်းှင့် ေမာင်မျ ိးြမင့ပ ် င ုိ တ ် က ုိ ုိ

၁၀၀၀ ကို မသန့်ဇဇ ံ ဝ ံ င်းအား လည်းေကာင်း၊

ဘွဲလက်မတ ှ  ် င ှ ့် ဒီပလိမ ု ာဘွဲလက်မတ ှ မ ် ျားကို

ဆုများေပးအပ်ချ ီးြမင့်သည်။

Brilliance Marine Training Center မှ

ေပးအပ်သည်။

ဆက်လက်၍ ေတာ်ဝင်ေရယာ်ဗသ ိ က ု ာ အသင်း(အဂလန်)၏

ပညာရည်ခန်ဆု Best Marine Mechanical

ယခုကသ ဲ့ ို သင်တန်းများ ဖွငလ ့် စ ှ ေ ် ပးြခင်း

က ရန်ကန ု ၊် မေလးအပါအဝင် ကွနပ ် ျတာ

ြဖင့် ဆရာ ဆရာမများအေနြဖင့် ိုင်ငံတကာ

တကသိလ ု ် ၂၇ ေကျာင်း၊ နည်းပညာတကသိလ ု ်

နည်းပညာများကို ေလ့လာခွင့်ရပီး မိမိတို

ှင့် ေဆးတကသိုလ်တိုမှ

တာဝန်ကျရာေဒသ

သင်တန်းသူ ၇၀ ကို

သင်တန်းသား

ရန်ကုန်ကွန်ပျတာ

တကသိလ ု မ ် ျားတွင်

ြပန်လည်မေဝိုင်မည့်အြပင်

တကသိုလ်၌ ခုနစ်ရက်ကာ ပိုချေပးသွားမည်

ကွာဟမကိုလည်း

ြဖစ်သည်။

ေကာင်း

"အခုလို ပေရာဂျက်ေတွကုိ ြမန်မာိင ု င ် ံ

ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

လျက်ရှိသည်။

Operation ကို မေလးရှားိင ု င ် မ ံ ှ ပညာရှငမ ် ျား

နည်းပညာ

ေလာ့ချေပးိုင်မည်ြဖစ်

ရန်ကုန်ကွန်ပျတာတကသိုလ်

ပါေမာက ေဒခင်မာစိုးက ေြပာသည်။

အေနနဲ့ ိင ု င ် တ ံ ကာနဲ့အတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ်

Asi@Connect Project တွင် မေလးရှား၊

လာိုင်တဲ့အတွက် ကန်မတိုိုင်ငံရဲ ရည်မှန်း

ထိင ု ်းှင့် ကေမာဒီးယား စသည့အ ် ာရှင ို င ် ေ ံ ပါင်း

သုေတသနအဆင့အ ် တန်းေတွ ပိမ ု ြုိ မင့မ ် ားလာပီး

၂၇ ိင ု င ် မ ံ ှ တကသိလ ု မ ် ျားှင့် သုေတသနဌာန

ြပည်သူလူထု

များ

လူမစီးပွားတိုးတက်လာဖို

အတွက် ရည်န်းပါတယ်" ဟု ကွန်ပျတာတကသိုလ်

ဥေရာပမှ သုေတသနပညာရှငမ ် ျားကို GEANT

ပါေမာကချပ်

ကွနရ ် က်မတ ှ စ်ဆင့် ဆက်သယ ွ ၍ ် သုေတသန

ေဒါက်တာမီမီသက်သွင်က ေြပာသည်။ ရန်ကန ု ်

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပီး

ရန်ကုန်

လုပ်ငန်းေပါင်းများစွာကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ

ကွနပ ် ျတာတကသိလ ု သ ် ည်

ေသာ ပေရာဂျက်တစ်ခုြဖစ်သည်။

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ အတွင်း Asi@Connect Project

ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ည် ၂၀၁၈ ခုစ ှ မ ် စ ှ တင်၍

၏ပံ့ပိုးမြဖင့် TOT (Training of Trainers)

Asi@Connect Project အဖွဲဝင်အြဖစ် ပါဝင်

သင်တန်းေပါင်း

ခဲ့သည်။

၁၃

မျ ိးြဖစ်သည့်

IT

ဝင်းဝင်းေမာ်

သက်ဆိုင်ရာ

ြမန်မာိင ု င ် ံ ေရေကာင်းပညာတကသိလ ု ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီး

ထူးြခားသည့် ညအပူချိန်များ ေနြပည်ေတာ်

ဇန်နဝါရီ

၁၁

RINA Myanma

Engineer Student Prize ဆုေငွကျပ် သုံးသိန်း

သည် ၂၀၀၂ ခုှစ်တွင်

Shipyard Award ေရတံဆိပ်ဆုှင့် ေငွကျပ်

ကို ေမာင်မင်းေမာ်ထွန်းအား လည်းေကာင်း၊

၂၀၀၇ ခုှစ်မှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အထိ ဘွဲှင်း

ှစ်သိန်းကို

ေမာင်ဇွဲလက်ျာထွဋ်အား

Myanmar Excellent Stars Maritime

သဘင်အခမ်းအနားကို

လည်းေကာင်း၊ Hutchison Port Holdings

Training Center ၏ Chief Mate COC Exam

ေရေကာင်းဘက်ဆင ို ရ ် ာဘွဲှင့် ဒီပလိမ ု ာဘွဲရ

ှင့် မိုင်းယန်းမိ၊ တီးတိန်မိှင့်

(Hong kong) ၏

Best Port & Harbour

အတွက် ပညာသင်ဆ ု င ှ ့် အေမရိကန်ေဒလာ

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူစစ ု ေ ု ပါင်း ၅၂၀၅ ဦးကို

Engineer Student Prize HPH ေရတံဆပ ိ ဆ ် ု

၂၀၀ ကို ေမာင်မျ ိးြမင့်ပိုင်အား လည်းေကာင်း

ေမွးထုတ်ေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သည်။

ှင့် အေမရိကန်ေဒလာ ၁၀၀၀ ကို မေမသူ

ဒုတယ ိ ဝန်ကီးှင့် တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက ေပးအပ်

ှစ်စ်ကျင်းပခဲ့ရာ

သတင်းစ်

ထူးြခားသည့်ညအပူချ ိန်များမှာ ဟားခါးမိတွင် -၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ ရမ်ကေလာင်းတွင် ၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ နမ့်စန်မိ၊ ပင်ေလာင်းမိှင့် ဟဲဟိုးမိတိုတွင် ၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီ မိုးကုတ်မိတိုတွင်

၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီတို ြဖစ်က မိုး/ဇလ


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ဒုတိယ၀န်ကီး ဗိုလ်ချပ်သန်းထွဋ် တနသာရီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ ေဒသဖွံ ဖိးေရးလုပ်ငန်းများအား ကည့်စစ်ေဆး လျက်ရှိသည့် ကွန်ကရစ်တံတား ၄၅ ေပ၊ စတိန်ေသာင်-

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၁

၅၀ တံတားှင့် ေအာင်သာယာ-လုံးေတာ-နမွယလ ် မ်းေပ

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဗိလ ု ခ ် ျပ်သန်းထွဋ်

ရှိ ေပ ၃၀ တံတားှစ်စင်း၊ ဘုတ်ြပင်းမိနယ် ဟန်ကြပ-

ယင်းေနာက် ြပည်ကီးမိင်မိ ေလညာအေနာက်

သည် တနသာရီတင ို ်းေဒသကီး အစိုးရအဖွဲဝင် လုြံ ခံေရးှင့်

ရွာေဟ့လူ လမ်းေပ၌ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ခွငြ့် ပရန်ပေ ုံ ငွ

ရပ်ကက ွ ် တန်ဖိုးနည်းအိမရ ် ာ အလုံး ၂၀ ေဆာက်လပ ု ် ပီးစီးမ

မိုင်ေဆာင်ရွက်ေနမများကို

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး ဗိုလ်မှးကီးေကျာ်ေဇယျှင့်အတူ

ြဖင့်

အေြခအေနများအား ကည့်စစ်  ေဆးသည်။

ေဆာင်ရက ွ ေ ် နေသာလုပင ် န်းများသည် ေဒသခံြပည်သမ ူ ျား

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ေကျာက်လမ်း ၆/၄ မိုင်၊

လိုအပ်သည်များ မှာကားခဲ့သည်။

ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည်

မမေသာင် ေကျးရွာချင်းဆက် ေကျာက်ခင်းလမ်း ၁/၂ ကည့်စစ်  ေဆးခဲ့ပီး ယခု

တနသာရီတင ို ်းေဒသကီးအတွင်းရှိ ေဒသဖွံဖိးေရးလုပင ် န်း

Box Culvert အစင်း ၂၀ တည်ေဆာက်ေနမ၊ အဆိပ ု ါလမ်းေပ

ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်

အတွက် အကျ ိးြပမည့်လုပ်ငန်းများြဖစ်သြဖင့် တာဝန်ခံ

များအား ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်မှ ၉ ရက်အထိ ကွင်းဆင်းကည် ့် 

ရှိ ေဘလီတတ ံ ားေပ ၃၀ တံတားှစစ ် င်းှင့် ေပ ၂၀ တစ်စင်း၊

တွင်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ်

ကုမဏီများအေနြဖင့် အချ ိန်မီပီးစီးေအာင် ေစတနာထား

စစ်ေဆးခဲ့သည်။

မိုးရွာသွန်းမေကာင့် ပျက်စီးသွားခဲ့သည့် ေြမလမ်း ၁၅/၀

အတွင်း ေဆာင်ရွက်ပီးစီးခဲ့သည့် ဘန်ေလာ-ဘန်တဲ-

ေဆာင်ရွက်သွားကရန်ှင့် ေဒသခံြပည်သူများကလည်း

တနသာရီမိနယ်၌

ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည် ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်မှ ၈

မိုင်ြပြပင်ြခင်း၊ ေြမြဖတ်ြခင်း ၀/၁ မိုင် ေဆာင်ရွက်ေနမ

ေကျာက်မီးေကျာင်း လမ်းေပရှိ ေကျးရွာချင်းဆက်ေြမသား

လမ်းေရရှည်တည်တံ့ေကာင်းမွန်ေစရန်အတွက် ဝိုင်းဝန်း

ရက်အထိ ေကာ့ေသာင်းမိနယ်အတွင်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉

များှင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစတ ် င ွ ် ေဆာင်ရက ွ ် ပီးစီးခဲ့

လမ်း ၅/၀ မိင ု  ် င ှ ့် Box Culvert ကိုးစင်းတည်ေဆာက်ပီးစီး

ပူးေပါင်းထိန်းသိမ်းသွားကရန်မှာကားခဲ့ ပီး တင်ြပချက်များ

ဘာှစ် နယ်စပ်ေဒသဖွံ ဖိးေရးရန်ပေ ံု ငွြဖင့် ေဆာင်ရက ွ ်

သည့် ကွနက ် ရစ်တတ ံ ား ေပ ၁၀၀၊ ၆၅ ေပှင့် ေြမထိနး် နံရံ

မ

အေပ

ပီးစီးခဲ့သည့် ေအာင်သာယာေကျးရွာအဝင်လမ်းေပရှိ ေပ

တည်ေဆာက်မလုပ်ငန်းခွင်များသို ေရာက်ရှိစစ်ေဆးခဲ့ပီး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့် ေဆာင်ရွက်

အေြခအေနကိုလည်းေကာင်း၊ အဆိုပါ လမ်းေပ၌

ပဲွယ်ကုန်းအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ဆမအကိမ် သင်းလုံးကတ်ှစ်ပတ်လည်အစည်းအေဝး သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲှင့် ပညာရည်ခန်ဆုေပးပွဲ ကျင်းပ ရန်ကုန်

ဇန်နဝါရီ ၁၁

အသက် ၈၀ ှင့်အထက် သက်ကီး အဘိုး အဘွား ၂၅ ဦး

ကတ်ှစ်ပတ်လည်အစည်းအေဝး၊ သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲှင့်

အေဝးကိစ ု တင်ရာ ပဲယ ွ က ် န ု ်းအသင်း(ရန်ကန ု )် ၏ အလုပ်

ဆက်လက်၍ ၂၀၁၉ ခုှစ် တကသိုလ်ဝင်စာေမးပွဲတွင်

က ရန်ကုန်မိ

ှစခ ် ျပ်ေငွစာရင်းရှင်းတမ်းကို ဖတ်ကားြခင်း၊ ေရှလုပင ် န်း

ပညာရည်ခန်ဆေ ု ပးပွအ ဲ ခမ်းအနားကို ယေန့နန ံ က် ၈ နာရီ

မဟာဝိဇယေစတီေတာ်ဝင်းအတွင်းရှိ

ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန ဓမာုံ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင် ပဲွယ်ကုန်းအသင်း(ရန်ကုန်)၏

နာယကအဖွဲဝင်

ဦးထွန်းကိင်က

အဖွင့်အမှာစကား

ေြပာကားပီး အသင်းဥက ဦးငိမ်းေမာင်က တ်ခန ွ ်းဆက်

ထိုေနာက်

သင်းလုံးကတ်ှစ်ပတ်လည်အစည်း

အမေဆာင်အဖွဲ အစီရင်ခံစာကို တင်သွင်းဖတ်ကားြခင်း၊ စ်များကို အ ကံြပေဆွးေွးြခင်းှင့် အမေဆာင်အသစ်

ေရွးချယ်ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရွက်ကသည်။

ယင်းေနာက် သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲှင့် ပညာရည်ခန်ဆု

ေပးပွဲကို ဆက်လက်ကျင်းပရာ ပဲွယ်ကုန်းအသင်းဝင်

အား ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ကာ ေထာက်ပေ ံ့ ငွများေပးအပ်သည်။ ထူးခန်စွာေအာင်ြမင်ခဲ့ကေသာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၁၆ ဦးအား

အသင်းတာဝန်ရှိသူတိုက ဂုဏ်ြပဆုများ

ေပးအပ်ချ ီးြမင့်ကသည်။

ပဲယ ွ က ် န ု ်းအသင်း(ရန်ကန ု )် ၏ဥက ဦးငိမ်းေမာင်က

“အခမ်းအနားမှာ လူငယ်ေလးေတွ ပညာေရးနဲ့ပတ်သက်ပီး အားတက်သေရာြဖစ်လာေအာင်၊ ပို ပီးကိးစားချင်စတ ိ ေ ် တွ ြဖစ်လာေအာင် တကသိလ ု ဝ ် င်တန်းမှာ ဂုဏထ ် ူးနဲ့ ထူးခန်စွာ

ေအာင်ြမင်ခဲ့တဲ့သူေတွကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့ ဂုဏ်ြပ ချ ီးြမင့်မေတွ  လုပ်တယ်။

သတင်းစ်

ေချာင်းပိတ်ေရြဖင့် ေွစပါးဧက ၃၀၀ ေကျာ်

စကားေြပာကားသည်။

ပဲွယ်ကုန်းအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ဆမအကိမ် သင်းလုံး

ညိင်းေပါင်းစပ်ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့

ေကာင်း သိရသည်။

သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲဆိုရင်လည်း

အသက် ၈၀ နဲ့အထက် အဘိုး အဘွားေတွကို တစ်စ ှ ထ ် က်

တစ်စ ှ ် တိးု တက်ပီးေတာ့ ကန်ေတာ့ခတ ဲ့ ာ စတုတအကိ  မ် ေြမာက် ေရာက်ရှိလာခဲ့ပါပီ။ အခုလိုကျင်းပြခင်းအားြဖင့် အသင်းရဲပုရ ံ ပ ိ ဟ ် ာ ပို ပီးြမင့မ ် ားတိုးတက်လာမယ်။ ကျန်းမာ

ေရး၊ ပညာေရး၊ လူမေရးလု  ပ်ငန်းေတွကို ဒီထက်မက ပိုပီး ေဆာင်ရွက်ိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်”ဟု ေြပာသည်။ ဇာတိေြမပဲွယ်ကုန်းသား၊

ပဲွယ်ကုန်းသူများ၏

ေရေပးေဝမည် ေရတာရှည် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ပဲခူးတိင ု ်းေဒသကီး ေရတာရှည် မိနယ် ဆွာေချာင်းတမံမှ ေွစပါးစိုက်ဧက ၈၀၀၀ ေကျာ်ကို ေရေပးေဝလျက်ရှိပီး ေကျးရွာအုပ်စုရှစ်ခုတွင် ယခုအခါ စိုက်ပျ ိးပီး စိုက်ပျ ိးေန ဆဲြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ထိုအတူ ဆွာေချာင်းှင့် သိင ု း် ေချာင်းစီးဆင်းေရြဖင့် ေချာင်းေြမာက်ဘက်ြခမ်းရှိ ေတာင်သမ ူ ျား ေွစပါးစိက ု ပ ် ျ ိး ိင ု ရ ် န် ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသုံးချမ စီမခ ံ န့်ခေ ွဲ ရးဦးစီးဌာန က စီပင်ေအးေကျးရွာအနီး၌ စက်ယရားများြဖင့် သဲတမံ ြပလုပ၍ ် ေရသိေ ု လှာင်ြခင်းြပလုပရ ် ာ လုပင ် န်းများအားလုံး ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်တင ွ ် ပီးစီးသွားခဲ့ ပီး အဆိပ ု ါ ေချာင်းပိတေ ် ရ ြဖင့် သစ်ယာကုနး် ၊ စိမဝ ့် င ုိ း် ၊ ဆီဆက ံု န ု း် ၊ ေရသေြပ၊ ေြမာက် လတ်ကုန်းေကျးရွာဝန်းကျင်ရှိ ကွင်းအမှတ် ၆၁၉၊ ၆၂၀ (က)၊ ၆၂၁ (ဂ) တိုတွင်

ေွစပါးစိုက်ဧက ၃၀၀ ေကျာ်ကို

ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမေရး စသည့်ကိစရပ်များကို

ေရေပးေဝိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေတာ်များကျင်းပိင ု ရ ် န်၊ လူငယ်များ ပညာရည်ထးူ ခန်တးုိ

ကတယ်။ မိုးစပါးတုန်းက

ရည်ရွယ်ချက်များြဖင့်

ေွစပါးက ထွက ် န်  းေကာင်းပါတယ်။ ေဈးန်းအရနည်း

ထဲထဲဝင်ဝင်ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်၊ စုစုစည်းစည်းြဖင့် ိုးရာပွဲ

“ကန်ေတာ်တေ ို တာင်သေ ူ တွ ေွစပါးစိက ု ရ ် လို ေပျာ်ေန အထွက်ကေလျာ့၊ ေဈးက

ိုင်ငံ့သားေကာင်းများြဖစ်လာေစရန် စသည့်

မေကာင်းဆိေ ု တာ့ ေတာင်သတ ူ င ို ်းလိလ ု ို အံးေပကတယ်။

၂၀၁၄ ခုှစ် စက်တင်ဘာ ၈ ရက်တွင် စတင်ဖွဲစည်းခဲ့ရာ

လည်း အံးမရှ ိ င ို ပ ် ါဘူး”ဟု ဆီဆက ုံ န ု ်းေကျးရွာေန ေဒသခံ

တက်ကာ

ပဲွယ်ကုန်းအသင်း(ရန်ကုန်)ကို

ယခုအခါ အသင်းဝင်အင်အား ၈၀၀ ခန့်ရှိေကာင်း သိရ သည်။

သတင်းှင့်ဓာတ်ပု-ံ ေဇာ်ကီး

ေတာင်သူတစ်ဦးက ေြပာသည်။ ကိုလွင်(ဆွာ)

ြမန်မာလူငယ်နည်းပညာစွန့်ဦးတီထွင်ဖွံဖိးေရးအစီအစ် ၂၀၂၀ စကားဝိုင်းကျင်းပ ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၁၁

များအေနြဖင့် ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်တင ွ ် ေလာက်လာပိတမ ် ည်

ြမန်မာလူငယ်နည်းပညာစွန့်ဦးတီထင ွ ဖ ် ံွ ဖိးေရး အစီအစ်

ြဖစ်သည်။ ရန်ကုန်မိတွင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၄ ရက်မှစတင်၍

၂၀၂၀ စကားဝိုင်းကို ယေန့မွန်းလွဲ ၂ နာရီက ရန်ကုန်မိ

ပိင်ပွဲများကို ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။ မေလးမိ၌

လင်မိနယ် MICT Park ၌ ကျင်းပသည်။

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက်တင ွ ် စတင်ယ ှ ် ပိင်မည်ြဖစ်ရာ ေရွးချယ်

ြမန်မာြပည်တင ွ မ ် ျ ိးဆက်သစ်လင ူ ယ်စန ွ ့်ဦးတီထင ွ သ ် ူ

ခံရေသာ အသင်းများအား ရန်ကုန်မိလင်မိနယ်ရှိ MICT

များစွာလိုအပ်လျက်ရှိပီး လူငယ်များစွာကို ေမွးထုတ်ေပး

Park ၌ ေနာက်ဆုံးယှ် ပိင်မအြဖစ်  ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်

လိသ ု ည့် ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်ြဖင့် ေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်းြဖစ်သည်။ MYTDP

ေကာင်း သိရသည်။

ပိင်ပွဲတွင် ေအာင်ြမင်သူများအား ယခုှစ်တွင် ကျပ်သိန်း ၁၀၀ အထိ

ချ ီးြမင့်သွားမည်ြဖစ်ပီး

ြမန်မာလူငယ်

နည်းပညာစွန့်ဦးတီထွင်ဖွံဖိးေရး

လုပ်ငန်းအတွက်

အစီအစ် ၂၀၂ဝ စကားဝိုင်းကို ြမန်မာိုင်ငံ ကွန်ပျတာ

ေြခာက်လစာ၊ ေနရာအခမဲရ ့ ရှမ ိ ည့အ ် ြပင် ကုမဏီ  မတ ှ ပ ် တ ုံ င်

အသင်းချပ်ှင့် MPT တို ပူးေပါင်းကျင်းပြခင်းြဖစ်ပီး

ဝန်ေဆာင်မကိုလည်းရရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း၊

ြမန်မာိုင်ငံ

နည်းပညာစွန် ့ဦးတီထင ွ ဖ ် ံွ ဖိးေရးအစီအစ်ြဖင့် လူငယ်များ၏

ကွန်ပျတာအသင်းချပ်ှင့် ဆက်စပ်ေသာ ိုင်ငံတကာ

တီထင ွ ် ကံဆမအား ေြမေတာင်ေြမာက်ပပ ့ံ းုိ ေပးလျက်ရရ ိှ ာ

ညီလာခံှင့်လူငယ်ေတွဆုံပွဲများ တက်ေရာက်ိုင်ေသာ

Myanmar Youth Technopreneurship Development

အခွငအ ့် ေရးများကိလ ု ည်းရရှမ ိ ည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာလူငယ်

Program 2020 ပိင်ပွဲတွင် တိုင်းြပည်ှင့် လူမျ ိးအတွက်

နည်းပညာစွန့်ဦးတီထွင်

အကျ ိးရှေ ိ စမည့် တီထင ွ ဆ ် န်းသစ်မများြဖင့  ် ယှ် ပိင်င ို ရ ် န်

ဖွံဖိးေရးအစီအစ်(MYTDP)

ပိင်ပက ွဲ ို ၂၀၁၈ ခုစ ှ မ ် စ ှ တင်၍ ြမန်မာြပည်အလယ်ပင ို ်းှင့်

အေတွအ ကံရှိေသာ

ြမန်မာြပည်ေအာက်ပင ုိ ်းတိတ ု င ွ က ် ျင်းပခဲရ ့ ာ သုံးှစေ ် ြမာက်

စကားဝိုင်းေဆွးေွးခဲ့သည်။

ကျင်းပြခင်းြဖစ်ပီး ယှ် ပိင်ကမည့် စွန့်ဦးတီထင ွ လ ် င ူ ယ်

ကေလးစာေပပွဲေတာ်၌ မီးေဘးအရာယ် ကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိပညာေပး သုပ်ြပမအစီအစ်အား ထည့်သွင်းြပသ

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်ေလးဦးက သတင်းှင့်ဓာတ်ပု-ံ သစာ

နတ်တလင်း

ဇန်နဝါရီ ၁၁

ပဲခူတိုင်းေဒသကီး သာယာဝတီခိုင် နတ်တလင်းမိတွင် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်က ြပလုပ်သည့် တတိယအကိမ်ေြမာက် ကေလးစာေပပွဲေတာ်၌ မီးေဘးအရာယ် ကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိပညာေပး လက်ေတွသုပ်ြပမအစီအစ်ကို ထည့်သွင်းြပသခဲ့သည်။ အဆိပ ု ါ အစီအစ်တင ွ ် နတ်တလင်းမိနယ် မီးသတ်ဦးစီးမှး ဦးသက်ချ ိဦးက မီးေဘးအရာယ် ကိတင်ကာကွယေ ် ရးဆိင ု ရ ် ာ သိေကာင်းစရာများအေကာင်းကို အသိပညာေပးရှင်းလင်းေြပာကားပီး မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များှင့်အတူ မီးသတ်ေဆးဘူးြဖင့် ြငိမ်းသတ်နည်း၊ အဝတ်ေရစိုြဖင့် ြငိမ်းသတ်နည်းှင့် အထပ်ြမင့် မီးြငမ ိ ်းသတ်ြခင်းကို လက်ေတွသုပြ် ပသရာ ပွေ ဲ တာ်လာေရာက်ကသူ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ ဆရာ ဆရာမများှင့် ေဒသခံြပည်သမ ူ ျားက ပါဝင်ေဆာင်ရက ွ ် ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ြမန်မာိုင်ငံ၌ J series festival ပထမဆုံးအကိမ် ကျင်းပ ရန်ကုန်

ဇန်နဝါရီ

၁၁

The executive committee of

International Drama Festival in TOKYO က

ကီးမှးကျင်းပသည့်

J series festival ကို ယေန့ညေနပိင ု း် တွင်

ရန်ကုန်ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ

(YCC)၌ ကျင်းပသည်။

အဆိပ ု ါပွေ ဲ တာ်ကုိ ၂၀၁၃ ခုစ ှ တ ် င ွ ်

စတင်ကျင်းပခဲ့ ပီး

ထိင ု း် ိင ု င ် တ ံ င ွ ်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံှင့်

ထိုင်ဝမ်တိုတွင်

ငါးကိမ၊် အင်ဒန ုိ းီ ရှားိင ု င ် တ ံ င ွ ် ှစ် ကိမ၊်

တစ်ကိမစ ် က ီ ျင်းပခဲက ့ ာ ယခု ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် ြမန်မာိုင်ငံ၌ ပထမဆုံး အကိမ်

သိရသည်။

ကျင်းပြခင်းြဖစ်ေကာင်း

Mr. Shigemura Hajime

ပွေ ဲ တာ်တင ွ ် MNTV Channel ၌ ြပသ

အဆိုေတာ် Ms. Milet

သုပ်ေဆာင် Ms. Hada Michiko

အဆိုေတာ် Ms. Hirahara Ayaka

ေနသည့် " ကံရဆုရ ံ သမီးေယာကမ"

များကို ေဖာ်ြပအပ်ပါသည် -

သုပ်ေဆာင် Ms. Hada Michiko

အတွက် အထူးေကျးဇူးတင်ရပ ှိ ါတယ်။

ဂျပန်ိုင်ငံမှ သုပ်ေဆာင် Ms. Hada

The executive committee of

ဇာတ်လမ်းေတွ

ြမန်မာိုင်ငံရဲချစ်ကည်ေရးကို

မိုရီဆာကီဝင်း၊

TOKYO ဒုတိယဥက

ဝမ်းသာပါတယ်။ ေကျးဇူးလည်းတင်ပါ

ဇာတ်လမ်းတွဲ၌ သုပ်ေဆာင်သည့်

Mr. Shigemura Hajime (ပွဲစီစ်သူ)

Michiko ၊ သုပ်ေဆာင်အဆိုေတာ်

International Drama Festival in

အဆိုေတာ်

ြမန်မာိင ု င ် မ ံ ာှ ဒီလမ ုိ ျ ိးဂျပန်ဒရမ်မာ

ကည့်ေနတာကိ  ု

ြပသေနပီး

သိရတဲ့အတွက်

တိုးတက်ေစချင်ပါတယ်။

လည်း ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ရာ

ပိုမို

ဒီအခမ်း

အနားကို တက်ေရာက်ခင ွ ရ ့် တဲအ ့ တွက်

ြမန်မာိုင်ငံမှာ

ဒါပထမဆုံးပါ။

ထပ်လင့   ် င ုိ မ ် ယ်လလ ုိ ည်း ေမာ်လင့ပ ် ါ

ဂျပန်ိုင်ငံမှ ဒရမ်မာစီးရီးနမူနာ ၁၅

ေခတ်စားေနတဲ့ အေကာင်းအရာေတွ

မယ်လလ ုိ ည်း ေမာ်လင့ပ ် ါတယ်။ ဂျပန်နဲ့

"တကယ်လို " သီချင်းကို ေရးစပ်ခွင့်

ဂျပန်သံအမတ်ကီး မစတာအိချ ီေရာ့

ြမန်မာမှာ ေခတ်စားေနတဲအ ့ ေကာင်း

တူညတ ီ အ ဲ့ တွက် ေနာက်ပင ို ်းမှာလည်း

တယ်။ မိုရီဆာကီဝင်းနဲ့တွဲဆိုခွင့်ရတဲ့

ေြပာကားခဲ့သည်။

မိတဆ ် က်ေပးတာပါ။ ှစ ် င ုိ င ် ံ ပိုမို

ေဖျာ်ေြဖမများြဖင့် တင်ဆက်ကပီး

ရည်ရွယ်ချက်ကေတာ့

ကားကိြု ပသကာ ြမန်မာိင ု င ် ဆ ံ င ုိ ရ ် ာ

ကို ြမန်မာေတွနဲ့ မိတ်ဆက်ေပးပီး

မာုယာမ က

အရာေတွကို ဂျပန်ေတွကို

ေကျးဇူးတင်စကား

J series festival

ဂျပန်မှာ

ြပန်ပီး

ချစ်ကည်ရင်းှးီ မ တိးု ပွားလာေအာင်

ပွဲေတာ်သို

တယ်။ ေနာက်ထပ်လည်း ဒီထက်

၂၀၂၀ ကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက်တွင်

AR-T တိက ု Talk Show အစီအစ်င ှ ့်

ကျင်းပလာတာ ေြခာက်စ ှ ရ ် သ ိှ ာွ းပီ။

ေကာင်းတဲ့

ဂျပန်ဒရမ်မာစီးရီးေတွ

တယ်။ ဆက်ပီး ကည့ ် ကပါ၊  အားေပး ြမန်မာိုင်ငံက ေတာ်ေတာ်များများ ြမန်မာလူမျ ိးေတွန့ဲ အတူတတ ူ ဲွ ပီးေတာ့ အနာဂတ်မှာလည်း ေကာင်းမွနမ ် ေတွ  ရရှိမယ်လို ထင်ပါတယ်။

တက်ေရာက်လာကသည့် တာဝန်ရသ ှိ ူ

လုပဖ ် ြို ဖစ်ပါတယ်။ အခု ြမန်မာိင ု င ် မ ံ ှာ

အဆိုေတာ် Ms. Milet

သတင်းစ်က ေတွဆုေ ံ မးြမန်းခဲသ ့ ည်

ပါတယ်။

သီချင်းကို ြမန်မာိင ု င ် မ ံ ှာ ဆိခ ု င ွ ရ ့် ခဲတ ့ ဲ့

ကျင်းပခွငရ ့် တဲအ ့ တွက်

များှင့် အုပညာရှင်များကို ြမန်မာ့

ဝမ်းသာ

ကန်မရဲ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပထမဆုံး

ယခုစ ှ ် ဂျပန် - ြမန်မာုပရ ် င ှ ပ ် ေ ွဲ တာ်

ပွဲေတာ်အတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်

အာရှိုင်ငံေတွမှာ

အဆိုေတာ်

Ms. Milet ှင့် ြမန်မာိင ု င ် မ ံ အ ှ ဆိေ ု တာ်

J series

မိုရီဆာကီဝင်း

အုပညာကေနတစ်ဆင့် ဂျပန်င ို င ် န ံ ဲ့

ဒီပွဲေတာ်ကို

Ms. Hirahara Ayaka ၊

ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ဒီေန့

သုပ်ေဆာင် အဆိုေတာ်

ဂုဏ်ယူပါတယ်။

အဆိုေတာ် Ms. Hirahara Ayaka "အိပ်မက်ေတွ

မိုးထားတဲ့အိမ"်

ဇာတ်လမ်းတွဲမှာပါတဲ့ ဇာတ်ဝင်ေတး

ရတဲ့အတွက် အထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါ အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ဆိုတဲ့

ေပးတဲ့ သက်ဆင ို ရ ် ာတာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားကို သုပ်ေဆာင်အဆိုေတာ်

ေကျာ်သိန်း၊

မိုရီဆာကီဝင်း

ဂျပန်ိုင်ငံက ဒရမ်မာစီးရီးေတွကို

ြမန်မာိုင်ငံမှာ ြပသခွင့်ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်။ ေနာက်ပိုင်းလည်း ဆက်ပီးအားေပးပါလို

ကန်ေတာ်

ေြပာချင်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်က ြမန်မာ ိုင်ငံ

ဒရမ်မာစီးရီးမှာ ပထမဦးဆုံး

ပါဝင်တာြဖစ်ပါတယ်။

ကန်ေတာ့်

သီချင်းက လူအများရဲပူးေပါင်းေဆာင်

ဇာတ်လမ်းတွဲကို ြပသဖိုနီးလာပီလို

သီချင်းြဖစ်ပါတယ်။

ြဖစ်ေြမာက်ေအာင်စစ ီ ်ေပးတဲ့ တာဝန်

ရွက်ြခင်းေကာင့် ေအာင်ြမင်သွားတဲ့ ဒီသီချင်းကို

အနာဂတ်မှာ ြမန်မာလူမျ ိးေတွ လက်ခံ သွားိုင်မယ်ဆိုရင်

ကန်မအေနနဲ့

Thuwunna Bhumi Event Park ၌

သိရတဲအ ့ တွက် ဝမ်းသာပါတယ်။ ဒီပဲွ

ြဖြဖ

နီနီခင်ေဇာ်၊ Sophia

Everest ၊ Project K အဖွဲ၊ ဂျပန်င ို င ် မ ံ ှ အဆိုေတာ် Ms. Hirahara Ayaka၊

သုပေ ် ဆာင်အဆိေ ု တာ် မိရ ု ဆ ီ ာကီဝင်း တိုက

ေတးသီချင်းများြဖင့်

ေဖျာ် ေ ြဖတင် ဆ က် သ ွားမည် ြ ဖစ်  ပီး ဂျပန် - ြမန်မာကုမဏီ  များမှ ဆိုင်ခန်း များကိုကည့်အားေပးရင်  း အစားအစာများကိုလည်း

စားသုံးိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း

သည်။

ရှိသူအားလုံးကိုလည်း ေကျးဇူးတင်

ဂျပန်

ဝယ်ယူ သိရ

ေတွဆုံေမးြမန်း - ရီရီြမင့် ဓာတ်ပုံ- လှမိုး

ပါတယ်။

အေမရိကန်ိုင်ငံမှ ဒါိုက်တာ Mr. Dylan Chow ၏ ဆုရဇာတ်လမ်းတိုများှင့်ပတ်သက်၍ ဇာတ်န်းဆိုင်ရာေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ ရန်ကုန်

ဇန်နဝါရီ

၁၁

အေမရိကန်ိုင်ငံမှ ဒါိုက်တာ Mr. Dylan Chow ၏ ဆုရ

ဇာတ်လမ်းတိုများှင့်ပတ်သက်၍

ဇာတ်န်းဆိုင်ရာ

ေမးြမန်းေဆွးေွးမများအေပ ဒါိက ု တ ် ာ Mr. Dylan Chow က ြပန်လည်ရှင်းလင်းေြဖကားသည်။

ဒါိုက်တာ Mr. Dylan Chow က "အဓိကကေတာ့

ေဆွးေွးပွဲကို ယေန့ညေန ၄ နာရီခွဲက ရန်ကုန်မိ ဗဟန်း

ကန်ေတာ် ေလာ့စအ ် န ိ ဂ ် ျလိစမ ် ှာ ဆုရခဲတ ့ ဇ ဲ့ ာတ်ကားေတွကို

ရပ်ဝန်းရှိ ုပ်ရှင်ြပခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ြမန်မာပရိသတ်လည်း လိခ ု ျင်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်က ြမန်မာ

မိနယ် ေရေတာင်ကားလမ်း အမှတ(် ၅၀) ုပရ ် င ှ အ ် ုပညာ ေဆွးေွးပွဲတွင် ဒါိုက်တာ Mr. Dylan Chow ှင့်

အတူ Music Video တွင် ကိယ ု တ ် င ို သ ် ဆ ီ ပ ို ါဝင်သုပေ ် ဆာင်

ခဲ့သူ အဆိုေတာ် မရီတိုက ဆုရုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ်လမ်းတိမ ု ျား ှင့်ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊ Music Video ိုက်ကူးခဲ့

စ်က အေတွအ ကံများ၊ အခက်အခဲများှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားကသည်။

ထိုေနာက် ဒါိုက်တာ Mr. Dylan Chow ိုက်ကူးခဲ့

သည့် ဆုရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတိုများှင့်အတူ အဆိုေတာ် မရီ

ကိုယ်တိုင်သီဆိုပါဝင်သုပ်ေဆာင်ထားေသာ

“ဘာလိုလို”ှင့် “ေနာက်ထပ်တစ်ေခါက်”အမည်ရှိ Music

Video တိုကိုြပသပီး

ိုက်ကူးခဲ့မအေြခအေနများှ  င့်

စပ်လျ်း၍ တက်ေရာက်လာကသည့်

ပရိသတ်များ၏

ဒီမှာြပေစချင်တယ်။ အေမရိကန်ပရိသတ်လည်း လိခ ု ျင်သလို ြပည်မာှ ေမွးတဲအ ့ တွက် ြမန်မာပရိသတ်ကလ ုိ ည်း ြပသချင် ပါတယ်။ ဒါကေတာ့ ကန်ေတာ့်ရဲအဓိကရည်ရွယ်ချက်ပါ" ဟု

ယေန့ေဆွးေွးပွဲှင့်ပတ်သက်၍

ေြပာကားသည်။

မီဒီယာများကို

၎င်းသည် ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် ေမွးဖွားခဲသ ့ ြူ ဖစ်ပီး သုပ်

ေဆာင်ပညာေလ့လာဆည်းပူးရန်

အေမရိကန်ိုင်ငံသို

ေြပာင်းေရေနထိုင်ခဲ့ရာမှ ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင်

ထုတ်လုပ်မ

ဆိင ု ရ ် ာ ုပရ ် င ှ ပ ် ညာဘွဲကို ရရှခ ိ သ ဲ့ ည်။ ၎င်းသည် ြဖစ်ရပ်မန ှ ် အေပအေြခခံသည့် ဇာတ်လမ်းေရးသားမှင့် ုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ် လမ်းတိုဖန်တီးမများကို အစ်တစိုက် လုပ်ေဆာင်ခဲ့ရာ

၎င်း၏ုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတိုများသည် ေလာ့စ်အိန်ဂျလိစ်၌ ကျင်းပသည့် ုပရ ် င ှ ပ ် ေ ွဲ တာ်များတွင် ထူးခန်ဆမ ု ျားစွာရရှခ ိ ဲ့

ေကာင်း သိရသည်။

ေဆွးေွးပွဲသို ုပရ ် င ှ အ ် ုပညာရှငမ ် ျား၊ အလှဖန်တးီ

ရှငမ ် ျားှင့် ုပရ ် င ှ အ ် ုပညာအသိင ု း် အဝိင ု း် မှ ပုဂိ လ်များ၊

ဝါသနာရှငမ ် ျားှင့် စိတပ ် ါဝင်စားသူများ၊ ဖိတ် ကားထားသူ များ တက်ေရာက်ကသည်။

သတင်းှင့်ဓာတ်ပု-ံ ေဇာ်ကီး

ြမန်မာဝိုင်အမ်စီေအ ှစ်သစ်ေကျးဇူးေတာ် ချီးမွမ်းမဂလာအခမ်းအနားှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ ရန်ကုန်

ဇန်နဝါရီ

ြမန်မာဝိုင်အမ်စီေအ

၁၁

တည်ေထာင်ြခင်း၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း၊ ြပည်သ့ူ နတ ီ ၊ိ စီးပွားေရးစီမခ ံ န့်ခမ ဲွ 

တက်ေရာက်ကာ ေတာင်ငူမိရှိ ေကျးရွာှစ်ရွာတွင်

ှစ်သစ်ေကျးဇူးေတာ်ချ ီးမွမ်းမဂလာအခမ်းအနားှင့်

သင်တန်းများ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

လက်ေတွေစာင့ေ ် ရှာက်မြပလု  ပခ ် သ ဲ့ ည်။ ထိအ ု ြပင် ကေလးသူငယ်များ ဖွံဖိး

လုပင ် န်းေဆာင်ရက ွ မ ် များ  ရှငး် လင်းပွက ဲ ုိ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတင ွ ်

ထိုြပင် ြမန်မာဝိုင်အမ်စီေအှင့် မအူပင်ဝိုင်အမ်စီေအတို ပူးေပါင်းလျက်

တိုးတက်ေစေရးအတွက်

အဘိုးအဘွားများအား

Dan Church Aid-Norwegian Church Aid ၏

ြမန်မာဝိုင်အမ်စီေအုံးချပ်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ ရှင်းလင်းပွဲသို အမေဆာင်

Singapore YMCA National University of Singapore မှ

ေကျာင်းသား

အကူ အ ညီ ြ ဖင့ ် ကေလးသူ င ယ် မ ျား လူ့ အဖွဲ အစည်း အတွ င ်း လူ မ  ခွဲ ြ ခား

ေကာ်မတီဝင်များ၊ မိတဖ ် က်အဖွဲ အစည်းများ၊ ဝန်ထမ်းများှင့် ဖိတ် ကားထားသူများ

ေကျာင်းသူ ၂၁ ဦးတိုသည် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်မှ ၂၃ ရက်အထိလည်းေကာင်း၊

ဆက်ဆံြခင်းများ ေလာ့ချိင ု ရ ် န်င ှ ့် စွမ်းရည်ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန် အသိပညာ

တက်ေရာက်ကပီး ဥက ဦးသာစိနက ် ကိဆိ ု တ်  ခန ွ း် ဆက်စကား ေြပာကားသည်။

Singapore YMCA ှင့် Singapore University of Technology & Design မှ

များေပးြခင်း စေသာလုပ်ငန်းအစီအစ်များကို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီလမှ

ြမန်မာဝိုင်အမ်စီေအလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများအြဖစ် ှစ်သိမ့်အားေပး

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၁၉ ဦးသည် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်မှ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်အထိ

ဒီဇင်ဘာလအထိ လားးမိနယ်င ှ ့် ကွတခ ် င ို ် မိနယ်တ၌ ို အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆွးေွးေရးစင်တာမိတဖ ် က်အဖွဲ အစည်းများ ည ိ င်  းအစည်းေဝးှင့် ေစတနာ့

မအူပင်မိနယ် ဖိုးရာဝဲရာွ လမ်းခင်းြခင်းှင့် ကေလးများအား အဂလ  ပ ိ စ ် ကားေြပာ

ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည့အ ် ြပင် လူကန ု က ် ူးမတားဆီးကာကွယေ ် ရး အသိပညာေပး

ဝန်ထမ်းသင်တန်းဆင်းပွလ ဲ က်မတ ှ ် ချ ီးြမငေ ့် ပးအပ်ပက ွဲ ျင်းပြခင်း၊ အခွငအ ့် လမ်း

သင်ကားြခင်းအစီအစ်များ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြခင်းအစီအစ်ကလ ုိ ည်း

နည်းပါးေသာလူငယ်များ၏ ဘဝြမင့်တင်ေရးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းကို ေတာင်ကီး၊

ြမန် မာဝို င ် အ မ် စီ ေအှ င့ ် ေတာင် ငူ ဝို င ် အ မ် စီ ေအတို ပူး ေပါင်း လျက်

Dan Church Aid-Norwegian Church Aid ၏

အကူအညီြဖင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအစီအစ်များကို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်မှ ၂၀၂၂

လားး၊ မအူပင်၊ မုရ ံ ွာမိများရှိ ဝိင ု အ ် မ်စေ ီ အအသင်းများတွင် ြမန်မာဝိင ု အ ် မ်စေ ီ အ

Yokohama YMCA မှ ဆရာမ ရှစ်ဦးသည်

သက်ကီးရွယ်အိုေစာင့်ေရှာက်မ

ခုစ ှ အ ် ထိ လားးမိနယ်င ှ ့် မူဆယ်မိနယ်တ၌ ုိ သုးံ ှစ် အေကာင်အထည်ေဖာ်

၏ကီးကပ်မြဖင့  ် ေဆာင်ရွက်လျက် လူငယ်အစုအဖွဲ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ

သင်တန်းကို ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်မှ ၃၁ ရက်အထိြပလုပ်ခဲ့ပီး သင်တန်းသူ ၂၆ ဦး

ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားရန် ြမန်မာဝိင ု အ ် မ်စေ ီ အက စီစ်လျက်ရသ ှိ ည်။ တင်ေမာင်လတ်


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ှမလက်ေလာ့ေနေလေတာ့ှင့် ေမာင်မိုးသူ (၁) ေမာင်မိုးသူ သူငယ်ချင်း တကသိုလ်ကိုကိုေလးဟာ မန်းတကသိုလ်

ဒါိုက်တာှစ်ဦးြဖစ်ပါတယ်။

အဲဒီဆာတရာဂျစ်ေရးရဲ

ဇာတ်ကားမှာ ေမာင်သန ိ း် တန် (ဂျာနယ်ေကျာ်မမေလးရဲ

ေြမနီကန ု ်းရတနာပု ံ ပ ု ရ ် င ှ  ် မ ုံ ှ (၂၄) လမ်း ေအအိင ု  ် ုံးခန်းကို

ုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ေရးကို

ေြခကျင်ေလာက်ပီး ြပန်ခရ ့ဲ တာေတွက အမှတတ ် ရပါပဲ။

“လွမ်း”

ဇာတ်ကားကို ကည့် ပီး ခင်ေမာင်ရင် ရန်ကန ု ြ် ပန်လာပါတယ်။

သား)နဲ့ မင်းသမီးငယ်စ ှ လ ် က်တို ပါဝင်က ို က ် ူးြဖစ်ပါတယ်။

ဇာတ်ကားကို ပထမဆုံးဇာတ်ကားအြဖစ် ိက ု က ် ူးပါတယ်။

တည်ေထာင်ပီး

ရန်ကန ု ြ် ပန်လာပီး (၂၄) လမ်းက ေအအိင ု  ် းံု ခန်းမှာ ေပဦး

မင်းသမီးေတွရဲ နာမည်ကေ ုိ တာ့ ေမာင်မိုးသူ မမှတမ ် ေ ိ တာ့

အဲဒက ီ ားမှာ ေမာင်ေမာင်တာနဲ့ မသက်ပန်တို ပါဝင်ကပီး

သက်နဲ့အတူ ေနကပါတယ်။ အဲဒအ ီ ချ ိန်မှာ ေမာင်မိုးသူတရ ို ဲ

ပါဘူး။ ခင်ေမာင်ရင် ဒါိုက်တာအြဖစ်နဲ့

ိုက်ကူးတာ

ွန့်ြမန်မာုပရ ် င ှ ရ ် ဲ ဗိလ ု ခ ် ျပ်လမ်းမက သွင ် ပ ု ရ ် င ှ  ် မ ုံ ှာ

တကသိလ ု ဘ ် န ု ်းိင ု ရ ် ဲ ဇာတ်န်  းြဖစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်း

ေရပွကပ ် မာဇာတ်ကားကုတ ံ င်ပီး ဝင်ေငွေတွအများကီးရတဲ့

ြဖစ်ေလေတာ့ ခင်ေမာင်ရင်ရဲ အုပညာကိေ ု လးစားတဲ့

ြပသပါတယ်။ တစ်ပတ်ပဲ ြပသခဲရ ့ တဲက ့ ားပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

ကိုကိုေလးရဲ ဒုတိယဇာတ်ကားကေတာ့ ဗိုလ်ကီးမမ

အချ ိန်ြဖစ်ပါတယ်။

ွန့်ြမန်မာုပ်ရှင်ကုမဏီ  ပိုင်ရှင် ဦးေနဝင်းက ွန့်ြမန်မာ

ဇာတ်ကားုတ ံ င်ြပသချ ိန်တင ွ ် ခင်ေမာင်ရင်န့ဲ ေမာင်မးုိ သူ

ုပ်ရှင်စက်ကို

အခမဲ့ငှားရမ်းိုက်ကူးေပးေစပါတယ်။

တို ုံေရှမှာရှိေနကပါတယ်။ အဲဒီုပ်ရှင်ုံဝင်ခေဈးန်း

ဇာတ်ကားြဖစ်ပါတယ်။

ခင်ေမာင်ရင်ရဲ

ှမလက်ေလာ့ဇာတ်ကားကို

ဗိုလ်ကီးမမဇာတ်ကားမှာ

အဲဒီအချ ိန်မှာ ခင်ေမာင်ရင်က ဒီလိုအေပါစားုပ်ရှင်

မင်းသား ဝင်းွန့်၊ မင်းသမီး ဖျာပုံမယ် တင်တင်ေအးနဲ့

ကားမျ ိးမိက ု ဘ ် ဲ အေကာင်းစားုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ်ကားိက ု မယ် ်

အဲဒဇ ီ ာတ်ကားရဲ ေနာက်ခစ ံ ရားတီးလုးံ များကို စရား

များမှာ သုံးမတ်တန်း၊ တစ်ကျပ်ခွဲတန်း၊ ှစ်ကျပ်ခွဲတန်း

မသက်ပန်တို ပါဝင်ကပါတယ်။

ဆို ပီးေတာ့ သူ့ရဲနာမည်ကီး ှမလက်ေလာ့ေနေလေတာ့

သိန်းေမာင်က တီးခတ်ေပးထားပါတယ်။

stall နဲ့ အေပထပ်ဒီစီ သုံးကျပ်ခွဲတန်းတို ြဖစ်ပါတယ်။

အဲဒဇ ီ ာတ်ကား ိက ု က ် ူးေနစ်အတွင်း မိးု ဦးပန်း

ဇာတ်ကားကို မန်းတကသိလ ု  ် ပ ု ရ ် င ှ ရ ် ဲ တတိယေြမာက်

စာအုပထ ် တ ု ေ ် ဝဖို ေမာင်မိုးသူ ရန်ကန ု ေ ် ရာက်ေနခိက ု န ် ့ဲ

ဇာတ်ကားအြဖစ်

ိုက်ကူးပါတယ်။

တကယ်ေတာ့

အခန်းတစ်ခန်းရဲ ဇာတ်ဝင်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုေတာ့

ဇာတ်ကားထဲက

မင်းသားက ေမာင်သိန်းတန်

ဝင်းေဖက သီဆေ ို ပးခဲပ ့ ါတယ်။ ှမလက်ေလာ့ေနေလေတာ့

ြဖစ်ေပမယ့် တွေ ံ တးသိန်းတန်န့ဲ အမည်တြူ ဖစ်လို တွေ ံ တး သိန်းတန်ကားြဖစ်ေလမလားဆိုပီး လာေရာက်ကည့်

ကံကိက်တအ ဲ့ ခါများမှာ ေမာင်မိုးသူဝင်က ို ခ ် ဖ ဲ့ ူးပါတယ်။

ခင်ေမာင်ရင်ရဲ ှမလက်ေလာ့ေနေလေတာ့ ဇာတ်ကားဟာ

ဇာတ်ကားဟာ

တကယ်တမ်း အဲဒဇ ီ ာတ်ကားထွကလ ် ာေတာ့ ဇာတ်န်  းနဲ့

ဆာတရာဂျစ်ေရးရဲ

အပူးဇာတ်လမ်းတွဲသုံးကားထဲက

ဇာတ်ကားတစ်ကားပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ အုပညာနယ်ပယ်မှာ

ခင်ေမာင်ရင်စိတ်တိုင်းကျိုက်ကူးတဲ့

ကတဲ့ ပရိသတ်များလည်းရှတ ိ ယ် ခင်ဗျ။ ခင်ေမာင်ရင်ရဲ

တွဲဖက်ဒါိုက်တာ ေမာင်မိုးသူဆိုပီး စာတန်းထိုးတာ

တစ်ကားကို

ြပန်လည်ိုက်ကူးထားြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။

အလွနထ ် င်ရှားတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားြဖစ်ေပမယ့် ရန်ကန ု ်

အုပညာေြမာက်တဇ ဲ့ ာတ်ကားအြဖစ် လာေရာက်ကည့ ် 

ပါလာပါတယ်။ ုပရ ် င ှ ေ ် လာကထဲကို ကိယ ု တ ် င ို ဘ ် ာမှမလုပ်

ှမလက်ေလာ့ေနေလေတာ့ဇာတ်ကားကို ခင်ေမာင်ရင်က

မိမှာ ုတ ံ င်စ်က တစ်ပတ်ပဲ ြပသလိက ု ရ ် ပီး လူေတွ

ကတဲ့ ှစက ် ျပ်ခတ ဲွ န်းှင့် သုးံ ကျပ်ခတ ဲွ န်းက လူတချ ိက

ရဘဲနဲ့ သူငယ်ချင်းကိုကိုေလးက နာမည်ထည့်ေပးလို ဇာတ်န်  းနဲ့ တွဖ ဲ က်ဒါိက ု တ ် ာ ေမာင်မးုိ သူဆုိ ပီး စတင် ပါဝင်လာတာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီေနာက်မှာ တတိယကားအြဖစ် ေရပွက်ပမာ ဇာတ်ကားိက ု က ် ူးခဲပ ့ ါတယ်။ စတုတဇာတ်  ကားကေတာ့ ရန်ကုန်သားှင့် မေလးသူဇာတ်ကားပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ တကသိလ ု  ် ပ ု ရ ် င ှ  ် ုံးခန်းဟာ ကုနေ ် ဈးတန်းေအာက်လမ်း မှာရှိပီး

အဲဒီုပ်ရှင်ုံးခန်းမှာ ေမာင်မိုးသူေနပါတယ်၊

အိပ်ပါတယ်။

ကိုကိုေလးနဲ့

မသက်ပန်တိုလည်း

ကုန်ေဈးတန်းလမ်းမှာပဲ ေနကပါတယ်။ ကိုကိုေလးနဲ့

ေမာင်မိုးသူတို

ှစ်ေယာက်ဟာ

ညေနတိင ု ်း ေအအိင ု ဆ ် တ ို ဲ့ ဗိသက ု ာုံးခန်းကို အမဲသွားက ပါတယ်။ အဲဒီမှာ လူစုံတာေပါ့။ အဲဒီုံးခန်းမှာ ပန်းချ ီ ေပဦးသက်လည်း အိပပ ် ါတယ်။ အဲဒအ ီ ချ ိန်မှာ ပါကစတန်

ြပဿနာမရှိေပမယ့် တစ်ကျပ်ခွဲတန်း၊ သုံးမတ်တန်းက

ဒီလိုအေပါစားုပ်ရှင်ကားမျ ိးမိုက်ဘဲ

ပရိသတ်ေတွက မေကျမချမ်းနဲ့ ေသာင်းကျန်းကပါတယ်။

အေကာင်းစားုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ်ကားိက ု မ ် ယ်ဆို ပီးေတာ့ သူ့ရဲနာမည်ကီး

ှစတ ် န်းပိတလ ် မ ုိ ရဘူးလားလို ေြပာပါတယ်။ ေမာင်မးုိ သူက

ှမလက်ေလာ့ေနေလေတာ့ ဇာတ်ကားကို မန်းတကသိလ ု  ် ပ ု ရ ် င ှ ရ ် ဲ

တန်းက လက်မှတ်ေတွကို ငါတိုအားလုံးဝယ်ပီးေတာ့

ခင်ေမာင်ရင်က

တတိယေြမာက်ဇာတ်ကားအြဖစ် ိက ု က ် ူးပါတယ်။

တကယ်ေတာ့

ခင်ေမာင်ရင်ရဲ ှမလက်ေလာ့ေနေလေတာ့ ဇာတ်ကားဟာ ဆာတရာ

အဲဒါနဲ့ ုေ ံ ရှမှာရှတ ိ ဲ့ ခင်ေမာင်ရင်က ေမာင်မိုးသူကို အဲဒီ ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ရပါတယ်၊ အဲဒတ ီ စ်ကျပ်ခတ ွဲ န်းနဲ့ သုံးမတ် ပိတလ ် ရ ို တာေပါ့ဆေ ို တာ့ ခင်ေမာင်ရင်က ဘာမှမေြပာဘဲ ငိမ်သွားပါေတာ့တယ်။ ှမလက်ေလာ့ေနေလေတာ့

ဇာတ်ကားဟာ

ခင်ေမာင်ရင်ရဲအုပညာေြမာက်တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကား

ဂျစ်ေရးရဲ အပူးဇာတ်လမ်းတွသ ဲ ုံးကားထဲက တစ်ကားကို ြပန်လည်

အြဖစ် ထင်ရှားေကျာ်ကားခဲ့သလို

ကည့်ဖူးသူ

ိုက်ကူးထားြခင်းြဖစ်

မေလးမှာြပသဖိဆ ု ုိ ပီးေတာ့ ပန်းချ ီဝင်းေဖရဲုေ ံ တာ်ကီးက

သိပမ ် ရှိ ကပါ။ အဲဒီ ှမလက်ေလာ့ ဇာတ်ကားထုပက ် လ ို ည်း တိုက်ခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ ထားရှိခဲ့ေပမယ့် မေလးတွင်

ဒယ်ကာမိမှာ ဗိသက ု ာလုပေ ် နတဲ့ ဗိသက ု ာခင်ေမာင်ရင်

လည်း မြပြဖစ်ပါ။

ဟာ ဒါိက ု တ ် ာ ဆာတရာဂျစ်ေရးိက ု တ ် ဲ့ အပူးဇာတ်လမ်း

ကမာေကျာ်ဆာတရာဂျစ်ေရးရဲ ိက ု ခ ် ျက်ေတွ၊ အလွနေ ် ှးေကွး

မကိက်တဲ့၊ သေဘာမကျတဲ့

ရှာမေတွေတာ့ပါ။ အဲဒီကားထုပ်ကည့်ဖူးချင်ကသူများ

သုံးကားတွက ဲ ို ကည့ြ် ဖစ်ခပ ဲ့ ါတယ်။ အဲဒအ ီ ချ ိန်က အိယ ိ

လှပတဲ့ိုက်ချက်ေတွနဲ့ ိုက်ကူးထားပါတယ်။

ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။

ုပ်ရှင်ဆိုတာ အဆိုအကများနဲ့ အချစ်အိမ်ေထာင်ေရး

အဲဒီကားထုပ်ကိုလည်း

လိုက်လံရှာေဖွကေသာ်လည်း ယခုအချ ိန်အထိ မေတွ ရှိေတာ့ပါ။ ဘယ်ေရာက်သွားပီလဲ မသိေတာ့ပါ။

အဖွင့်ြပကွက်ဟာ

ှမလက်ေလာ့ဇာတ်ကားဟာ ဇာတ်ကားရဲအစမ်းြပပွဲ

ှင်းမန်ေတွကားထဲက တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအတိုင်း

ကို ေြမနီကုန်းက ရတနာပုံုပ်ရှင်ုံမှာ ညပွဲအပီး ၁၂ နာရီ

ကားက ဆာတရာဂျစ်ေရးရဲဇာတ်ကားဟာ သဘာဝ

ပဲြပတ်ေတာင်းကို

ပဲြပတ်သည်

ေကျာ်မှ ြပသပါတယ်။ အဲဒဇ ီ ာတ်ကားကို ေမာင်သန ိ ်းတန်ရဲ

ေနေလေတာ့ဇာတ်ကားကို

ဇာတ်ကားြဖစ်ေလေတာ့

အိိယုပ်ရှင်ေလာကမှာ

လာေနတာကို အလွနလ ် ပ ှ ေှးေကွးစွာ ိက ု ြ် ပထားပါတယ်။

မိခင် ဂျာနယ်ေကျာ်မမေလးကိယ ု တ ် င ုိ လ ် ည်း လာကည့ပ ် ါ

သူငယ်ချင်းြဖစ်တဲ့ ေဇာ်ေဇာ်ေအာင်က ဟိတ်ေကာင်

ဝင်ေငွေကာင်းြခင်း၊ ေအာင်ြမင်ြခင်းမရှိခဲ့ေပမယ့် ကမာ့

တကသိလ ု ရ ် ပ ိ သ ် ာလမ်းကေနပီးေတာ့ လှည်းတန်းေနအိမ်

တယ်။ ေမာင်မိုးသူတို သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်လည်း ကည့်

ှမလက်ေလာ့ေနေလေတာ့ဆိုတာ တွေ ံ တးသိနး် တန်ရဲ

ုပရ ် င ှ ေ ် လာကမှာေတာ့ ဆာတရာဂျစ်ေရးရဲဇာတ်ကားများ

အထိ အလွနလ ် ပ ှ ေှးေကွးစွာ ပဲြပတ်သည်လာေနတာကို

ကရတာေပါ့။ ခင်ေမာင်ရင်က ဂျစ်ကားတစ်စီးငှားထားပီး

အလွနေ ် အာင်ြမင်တသ ့ဲ ခ ီ ျင်းကွ။ မင်းကားရဲမင်းသားက

ဟာ ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။

ိုက်ကူးထားြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ုပ်ရှင်ကည့်ပရိသတ်များ

ဂျာနယ်ေကျာ်မမေလးတိုမိသားစုနဲ့ ေမာင်သိန်းတန်တိုကို

ေမာင်သိန်းတန်ဆိုေတာ့ ခွကျမေနဘူးလားလို ေြပာပါ

သည်းညည်းမခံင ို ေ ် လာက်ေအာင် ကာေညာင်းတဲ ့ က ို ခ ် ျက်

သူတအ ုိ မ ိ က ် ုိ ြပန်ပတ ုိ အ ့ဲ ခါမှာ အတူကည့် ကရတဲ့ ကိဘ ု ုိ ကီး၊

တယ်၊ ခင်ေမာင်ရင်က ထုးံ စံအတိင ု း် တ်ခမ်းစူပီးေတာ့

ြဖစ်ပါတယ်။

ေဇာ်ေဇာ်ေအာင် ၊ ေပဦးသက်၊ ခင်ေမာင်ရင်၊ ေမာင်မိုးသူတို

ှမလက်ေလာ့ေနေလေတာ့ဆိုတာ ရှငမ ် ဟာရသာရရဲ

သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်ဟာ

ကဗျာဆိုပီး ြပန်ေြပာပါတယ်။

ေဖျာ်ေြဖေရးဇာတ်ကားများ

အများဆုံးိုက်ကူးေနတဲ့

ကမာ့ပ ု ရ ် င ှ ေ ် လာကမှာ အိယ ိ မှဒါိက ု တ ် ာြဖစ်တဲ့ ဆာတရာဂျစ်ေရးနဲ့ ဂျပန်ဒါိက ု တ ် ာ ဆာကူယဆ ို ားဝါး တိဟ ု ာ ကမာ့ပ ု ရ ် င ှ န ် ယ်ပယ်မှာ ထင်ရှားေအာင်ြမင်မရခဲ  တ ့ ဲ့

ှမလက်ေလာ့ေနေလေတာ့

ဇာတ်ကားတစ်ကား

ေနာက်

ခင်ေမာင်ရင်က

ေခါင်းရွက်လာတဲ့

ှမလက်ေလာ့ေနေလေတာ့

နံနက် ၃

နာရီအချ ိန်မှာ

ခင်ေမာင်ရင်က ေမာင်သန ိ း် တန်န့ဲ ှမလက်ေလာ့ ိုက်ကူးတယ်ဆိုေတာ့

ပုေလာမိနယ်၌ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘာှစ် ြပည်ေထာင်စုရန်ပုံေငွြဖင့် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် ပုေလာ

ဇန်နဝါရီ

၁၁

အထည်ေဖာ်

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး မိတ်ခိုင် ပုေလာမိနယ်၌

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကာင်း

သိရသည်။

ယင်းေကျးလက်ကုန်ထုတ်လမ်းှင့် တံတားများ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်တွင် ြပည်ေထာင်စုရန်ပုံေငွြဖင့်

ပီးစီးသွားပါက

ေကျးလက်လူေနမ ဘဝအေြခအေန

ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိ

တိးု တက်ြမင့်မား၍ ေကျးလက်ေဒသရှိ

ေကာင်း ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန

ပိမ ု လ ုိ ျင်ြမန်စာွ ထုတလ ် ပ ု  ် င ုိ မ ် ည်ြဖစ်ပီး အဆိပ ု ါ လုပင ် န်း

ပုေလာမိနယ်ုံးမှ သိရသည်။

ေဆာင်ရက ွ ေ ် နမများကို မိတခ ် ိင ု ် ေကျးလက်ေဒသဖွံ ဖိး

ထုတ်ကုန်များ

လယ်ယာေြမထွက်ကုန်များ ေဈးကွက်သို အချ ိန်မီ

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ ခိုင်ဦးစီးမှး ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊

ေရာက်ရှိေစရန် ရည်ရွယ်၍ လယ်ယာေြမဧက ၁၀၀၀

ပုေလာမိနယ်ဦးစီးမှး ဦးလင်မင်းထွန်းှင့် ဝန်ထမ်းများ

ေကျာ်ခန့် အကျ ိးြပသည့် ေမှာ်ေကာင်း-ေအာ်ကီး ၃ မိုင်

ကကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခဲ့ရာ ကုမဏီမှ တာဝန်ရှိသူများက

၂ ဖာလုရ ံ ှိ ေကျးလက်ကန ု ထ ် တ ု လ ် မ်းှင့် ယင်းလမ်းေပရှိ

လိက ု ်လံရှင်းလင်းြပသခဲ့ပီး သတ်မှတ်ကာလအတွင်း

ေရပန်ငါးေပတံတားတစ်စင်း၊ ကွန်ကရစ်တံတား ၁၀ ေပ

လု ပ ် င န်းပီး စီး မ ၊ သတ် မ ှ တ ် စံ ခ ျ ိန် စံ   န်း များှ င ့် အ ညီ

တစ်စင်းတည်ေဆာက်လျက်ရှိေကာင်း၊

ေဆာင်ရွက်သွားကရန်

များကို ၂၀၁၉ခုှစ်

ထိုလုပ်ငန်း

ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်မှ

တင်ဒါ

ေအာင်ြမင်ေသာ ေကျာက်ေရဝါကုမဏီ  က စတင်အေကာင်

လမ်းန်မှာကားခဲ့ေကာင်း

သိရသည်။ ထူးေဝယံ(ြပန်/ဆက်)


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ေငွေကးရရှိေစိုင်မဆိ  ုင်ရာများေဆာင်ရွက်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီှင့် ကရင်ြပည်နယ်ရှိကုန်သည်များ၊ စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များေတွဆုံပွဲ ကျင်းပ ဘားအံ ဇန်နဝါရီ ၁၁

များေြပာကားပီး ညီေနာင်လပ ု င ် န်းစုများက SMEs ေချးေငွ

ပုဂလိက ကဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် ေငွေကးရရှိ

ေလာက်ထားရာတွင် လိုအပ်ချက်များ ေြဖေလာ့ေပးေရး

ေစိင ု မ ် ဆိ  င ု ရ ် ာများေဆာင်ရက ွ ေ ် ရး လုပင ် န်းေကာ်မတီင ှ ့်

ကိစ၊ ေချးေငွသက်တမ်းတိုးြမင့်ေပးေရးကိစ၊ ေချးေငွ

ကရင်ြပည်နယ်ကန ု သ ် ည်များှင့် စက်မလက်  မလု  ပင ် န်းရှင်

ေလာက်ထားရာတွင် လိအ ု ပ်သည့် ေြမပိင ု ဆ ် င ို မ ်  အေထာက်

များေတွဆုံပွဲ အခမ်းအနားကို ယေန့မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင်

အထားများရရှိေရးအတွက် ဌာနများမှ ေပါင်းစပ်ညိင်း

ကရင်ြပည်နယ် ဘားအံမိရှိ ဇွဲကပင်ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ

ေဆာင်ရွက်ေပးေရးကိစှင့်

ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒနန်းခင်ေထွးြမင့က ် တ်ခန ွ ်း

ေလာ့ချေပးေရးကိစများကိ  ု တင်ြပကရာ တက်ေရာက်လာ

ဆက်အမှာစကားေြပာကားပီး ေငွေကးရရှေ ိ စိင ု မ ် ဆိ  င ု ရ ် ာ

သည့်

များေဆာင်ရွက်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက

လုပ်ငန်းေကာ်မတီဝင်များမှ ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ဘာေရးှင့်

စက်မဝန်ကီးဌာန

စီမံကိန်း၊

ဒုတိယဝန်ကီး

ေငွေကးရရှိေစိုင်မဆိ  ုင်ရာများေဆာင်ရွက်ေရး

ခဲ့သည်။

ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်းက ပုဂလိကကဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

ပုဂလိကက ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

အတွက် ေကာ်မတီက ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးေနမများကို ရှင်းလင်း ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ အခမ်းအနားသို တိုးတက်ေရးအတွက်

ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ဘဏ်ေချးေငွအတိုးန်း

ပုဂလိကက ဖွံဖိး

ေငွေကးရရှိေစိုင်မဆိ  ုင်ရာများ

ေဆာင်ရွက်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ဘာေရးှင့်

စက်မဝန်ကီးဌာန

စီမံကိန်း၊ ဒုတိယဝန်ကီး၊

ကုန်သည်များှင့် စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

ကရင်ြပည်နယ်စမ ီ က ံ န ိ ်း၊ ဘာေရးှင့် စည်ပင်သာယာေရး

တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး ဦးမျ ိးသန့် ှင့် ကရင်ြပည်နယ်

ဝန်ကီး၊ ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိးေရးဘဏ်၊ ရသုံးမှန်းေြခ

ကုန်သည်များှင့် စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

ေငွစာရင်းဦးစီးဌာန၊ ေငွေရးေကးေရးကီးကပ်စစ်ေဆးေရး

ဒုတယ ိ ဥက(၁) ဦးေစာစံလင်းတိက ု တ်ခန ွ ်းဆက်စကား

ဦးစီးဌာနှင့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်တိုမှ ဌာနအကီး

၂၀၂၀ အိုလံပစ်မှ

လုပ်ငန်းရှင်များ စုစုေပါင်း ၁၅၀ တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း

အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲများ၊

သိရသည်။

ကုန်သည်စက်မ

မေလးရှားိုင်ငံမှ

ကက်ေတာင်ကလပ်တွင်

ထိြု ပင် သက်ထားသူဇာသည် ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်မှ ၁၁ ရက်အထိ ကျင်းပသည့် Perodua Malaysia Masters 2020 ပိင်ပတ ွဲ င ွ လ ် ည်း ဝင်ေရာက်ယ ှ ် ပိင်ခသ ဲ့ ည်။ သက်ထားသူဇာသည် ယင်းပိင်ပတ ဲွ င ွ ် လက်ရည်စစ်ပအ ဲွ ဆင့မ ် ှ ယှ် ပိင်ခရ ့ဲ ပီး ေဟာင်ေကာင်ကစားသမားကို

ြမန်မာကက်ေတာင်

အေရးနိမ့်ခဲ့ေသာေကာင့်

လက်ရည်စစ်ပွဲ

မေအာင်ြမင်ခဲ့ေပ။ Perodua Malaysia Masters 2020 ပိင်ပွဲမှာ ကမာ့

အားကစားမယ်

ကက်ေတာင်အဖွဲချပ်က ကီးမှးကျင်းပေနသည့် ပိင်ပွဲများအနက် Grade-2

သက်ထားသူဇာ

အဆင့်ရှိ HSBC BWF World Tour Super 500 ပိင်ပွဲလည်းြဖစ်သည်။ သက်ထားသူဇာသည် ၂၀၁၈ ခုှစ်ကုန်ခါနီးမှ စတင်ကာ ိုင်ငံတကာ ပိင်ပွဲများတွင် ေအာင်ြမင်မများ  ဆက်တိုက်ရယူိုင်ခဲ့သူြဖစ်သည်။ အိုလံပစ်

ဒုတိယအေကျာ့ြပန်လည်စတင် ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ရာသီ MFF ဖူဆယ်လဂ ိ ် ပိင်ပွဲ ဒုတယ ိ အေကျာ့အဖွင့် ရက်သတပတ် ြဖစ်သည့် ပွဲစ် (၁၂)ကို ယေန့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ အမျ ိးသားအားကစားပိင်ပွဲ-ုံ ၂ လင်၌ ဆက်လက်ကျင်းပရာ ထိပ်ဆုံးတွင် အပိင်ြဖစ်ေနသည့် VUC အသင်း ှင့် လက်ရှိချန်ပီယံ MIU အသင်းတို ိုင်ပွဲြပန်ရရှိခဲ့သည်။ ဦးေဆာင်လျက်ရှိ

ပိင်ပဝ ွဲ င်ခင ွ ရ ့် ရန် ဧပီလအထိ ပိင်ပမ ွဲ ျားယှ် ပိင်ရမည်ြဖစ်ရာ သက်ထားသူဇာ အေနြဖင့် ကမာ့အဆင့သ ် တ်မတ ှ ခ ် ျက်ြမင့မ ် ားရန်င ှ ့် အိလ ု ပ ံ စ်ပိင်ပဝ ွဲ င်ခင ွ ရ ့် ရန် ပိင်ပွဲများ ဆက်လက်ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်သည်။ သတင်း - င်းထက်ေဇာ်၊ ဓာတ်ပုံ - စိုးွန့်

သတင်းစ်

MFF ဖူဆယ်လိဂ်ပိင်ပွဲ

သွားေရာက်ေလ့ကျင့်ေနြခင်းြဖစ်ပီး ှစ်ပတ်ေကျာ်ကာြမင့်မည်ြဖစ်သည်။

ဇန်နဝါရီ တတိယပတ်အထိ ေလ့ကျင့သ ် ွားမည်ြဖစ်သည်။ ကမာ့ကက်ေတာင် ချန်ပီယံဖွင့်လှစ်ထားသည့်

အကဲများ၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ြပည်နယ်

ပထမအေကျာ့ေနာက်ဆုံးပွဲတွင် ထိပ်တိုက်ေတွဆုံပီး သေရကျခဲ့သည့် VUC အသင်းှင့် လက်ရခ ှိ ျန်ပယ ီ ံ MIU အသင်းတိမ ု ာှ ဒုတယ ိ အေကျာ့အဖွငပ ့် တ ဲွ င ွ ် ိင ု ပ ် ြွဲ ပန်ရှာေတွခဲြ့ ခင်းြဖစ်သည်။ ထိေ ု ကာင့် ယင်းှစသ ် င်းသည် ဇယားထိပဆ ် ုံး၌ ရမှတတ ် ြူ ဖင့် အပိင်ြဖစ်ေနပီး ဂိးု ကွာြခားချက်ြဖင့် VUC အသင်းက ဆက်လက် ဦးေဆာင်လျက်ရသ ှိ ည်။ ပွစ ဲ ် (၁၂) တွင် လက်ရခ ှိ ျန်ပယ ီ ံ MIU အသင်းက Winner အသင်းကို ရှစ်ဂိုး - ဂိုးမရှိ၊ VUC အသင်းက ဖူဆယ်ချစ်သူအသင်းကို ၁၂ဂိုး -

 MNL ပိင်ပွဲမှ

ရတနာပုံအသင်းက ပိုဖိကစားိုင်ခဲ့သည်။ ၂၂ မိနစ်

ေလ့ကျင့်မစတင်ြပလုပ်ခဲ့ရသည့် ဇွဲကပင်အသင်း

တွင် ရတနာပုံအသင်း အဖွင့်ဂိုးရခဲ့ပီး ပင်နယ်တီမှ

ပုသိမ်ကွင်း၌ ကျင်းပသည့်ပွဲတွင် ဧရာဝတီ

သည် အဖွငပ ့် တ ဲွ င ွ ် ပုစ ံ ေ ံ ကာင်းြပသိင ု ရ ် န် ုနး် ကန်

တစ်ဆင့် ဝင်းိုင်စိုးက သွင်းယူခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

အသင်းှင့် မေကွးအသင်းတို ဂိုးရိုင်သည့် အခွင့်

ေလးဂိုး၊ On Doctor အသင်းက လက်ဝဲသုရအသင်းကို ၁၁ဂိုး - ဂိုးမရှိ၊ GV

ခဲရ ့ ပီး ရတနာပုက ံ ို အိမက ် င ွ း် ၌ ှစရ ် ာသီဆက်တက ုိ ်

ရတနာပုံအသင်းသည် ေတာင်ပံှစ်ဖက်မှ အဓိက

အေရးများရေသာ်လည်း အသုံးမချိုင်၍ ဂိုးမရှိ

အသင်းက MFF ယူ-၁၉အသင်းကို ကိုးဂိုး - ဂိုးမရှိ၊ Do DoKoKo အသင်းက

အံးေပးခဲ့ရသည်။

တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ပီး ရတနာပုံအသင်းှင့် ှစ်ှစ်ကာ

သေရရလဒ်ြဖင့် ပီးဆုံးခဲ့သည်။ ိုင်ငံြခားသားှင့်

မိမ JY အသင်းကို ရှစ်ဂိုး - တစ်ဂိုးြဖင့် အိုင်ရခဲ့သည်။

ေဝးကွာေနသည့် ေအာင်သူသည် ပထမဆုံးပွဲတွင်

ြပည်တွင်းကစားသမားများ ေခယူအားြဖည့်ထား

ထင်သေလာက် လုပ်ြပိုင်ြခင်းမရှိခဲ့ေပ။

သည့် ဧရာဝတီအသင်းသည် အဖွငပ ့် တ ွဲ င ွ ် အိမက ် င ွ ်း၌

ရတနာပုံအသင်းတွင် ြပည်ပကလပ်အသင်း များ၌ သွားေရာက်ကစားပီး ြပန်လည်ေရာက်ရလ ှိ ာ

ရရန်ပင် စွမ်းေဆာင်ိုင်ြခင်းမရှိခဲ့ေပ။

ဂိုးမရှိ၊

Dream Team အသင်းက AMM Brothers အသင်းကို ေြခာက်ဂိုး -

ရပ်တည်ေန ဇယားထိပ်ဆုံးတွင် ရမှတ်တူြဖင့် အပိင်ြဖစ်ေနသည့် လက်ရှိချန်ပီယံ MIU အသင်းှင့် VUC အသင်းတို အမှားအယွင်းမရှိ ဂိုးြပတ်အိုင်ရခဲ့သလို

သည့ ် ေအာင် သူ  ှ င့ ် စည် သူ ေအာင် အ ပါအဝင်

ဒုတယ ိ ပိင ု ်းတွင် ဇွက ဲ ပင်အသင်းသည် ပထမ

လင်းဘိုဘို၊ ဝင်းိုင်စိုး၊ မျ ိးကိုထွန်းတိုြဖင့် လူစုံ

ပိင ု ်းထက် တိက ု စ ် စ်ဆင်မ ပိမ ု ြို ပလုပ ် င ို ခ ် ေ ဲ့ သာ်လည်း

သေရတစ်မှတ်သာရယူိုင်ခဲ့သည်။ ပွဲစ်(၁) ေနာက်ဆုံးေန့ကို ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်

တတိယေနရာမှ GV အသင်း၊ စတုတေနရာမှ On Doctor အသင်းတိုလည်း

ပါဝင်ခဲ့ပီး ဇွဲကပင်အသင်းမှာလည်း ိုင်ငံြခားသား

ဂိးု ရိင ု သ ် ည့အ ် ေနအထားတွင် ရတနာပုအ ံ သင်းက

တွင် ဆက်လက်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ပဲခူး Grand

ိုင်ပွဲရခဲ့သည်။ ထိုေကာင့် ဇယားထိပ်ဆုံးတွင် VUC ှင့် MIU အသင်းတို

ကစားသမားသုံးဦးကို ပွထ ဲ က ွ လ ် စ ူ ာရင်းတွင် အသုံး

အခွင့်အေရးပိုရခဲ့သည်။ ၅၂ မိနစ်တွင် ရတနာပုံ

Royal ကွင်း၌ ဟံသာဝတီအသင်းှင့် ရခိုင်အသင်း၊

၃၄ မှတ်စီရထားပီး ဂိုးကွာြခားချက်ြဖင့် VUC အသင်းက

ြပခဲ့သည်။

အသင်း ဒုတိယဂိုးရခဲ့ပီး မျ ိးကိုထွန်းက သွင်းယူ

YUSC ကွငး် ၌ ရန်ကန ု အ ် သင်းှင့် ချင်းယူက ုိ တ ် က်

ဦးေဆာင်လျက်ရှိသည်။ MIU အသင်းက ဒုတိယ၊ GV အသင်းက ရမှတ် ၃၀ ြဖင့်

ဆက်လက်

ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ယင်းေနာက်ပိုင်းတွင် ရတနာပုံ

အသင်း၊ ေမာ်လမိင်ကွင်း၌ Southern အသင်းှင့်

တတိယ၊ On Doctor အသင်းက ၂၅ မှတ်ြဖင့် စတုတေနရာတွင် ရပ်တည်ေန

တိက ု စ ် စ်ဖင ွ က ့် စားခဲသ ့ လို ဇွက ဲ ပင်အသင်းကလည်း

အသင်းက

ထိန်းကစားကာ

စစ်ကိုင်းအသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။

သည်။

တိုက်စစ်ကစားပုံလိုအပ်ချက်များေနေသာေကာင့်

အမှတြ် ပည့ရ ် ယူခ့ဲ ပီး ဇွက ဲ ပင်အသင်းသည် ေချပဂိးု

သတင်း - င်းထက်ေဇာ်၊ ဓာတ်ပုံ - ဘုန်းေသာ်

ရတနာပုံ အ သင်း သည်

ပွဲ စ ကတည်း က

အိုင်ရလဒ်ကို

င်းထက်ေဇာ်

»» ြပည်တွင်းထုတ်မှ ''ကာချည် မ  င် န့ဲ

ထုတ်ကုန်ြဖစ်တဲ့အတွက် ြပည်တွင်းြဖစ်ကိုအားေပးကဖို ရက် လု ပ ် တ့ဲ အ ထည် ေ တွ က

အင်မတန်ရှားပါးတာပါ။ သူ့ရဲ ေကာင်းမွနတ ် အ ဲ့ ရည်အေသွး

တိုက်တွန်းလိုပါတယ် ''ဟု ၎င်းက ေြပာသည်။ PAN ORGANIC WEAR

ရက်ကန်းလုပ်ငန်းတွင်

ကို ဝတ်ဆင်သူေတွ သိေစချင်ပါတယ်။ ကာချည်မင်နဲ့

ကာချည်မင်ပဝါထည်များအြပင်

ရက်လပ ု ထ ် ားတဲအ ့ ထည်ေတွက ဝတ်ဆင်သေ ူ တွကုိ ေွရာသီ

ရက်လုပ်သည့် လုံချည်များလည်း ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပီး

မှာ ေအးြမေစပီး ေဆာင်းရာသီမှာေတာ့ အေွးဓာတ်ကို

အဆိုပါရက်ကန်းလုပ်ငန်းတွင် လူအင်အား ၂၀ ေကျာ်ြဖင့်

ေပးစွမ်းိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ အေကာင်းဆုံးအားသာချက်

ချည်ထည်များကို ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည့်အြပင် မျ ိးဆက်

ကေတာ့ ဝတ်ဆင်ရတာေပါ့ပါးပီး ေလာ်ရတာလွယ်ကူပါ

သစ်လူငယ်များကိုလည်း ေခယူေမွးထုတ်ေပးလျက်ရှိ

တယ်။ ဒီကာပဝါထည်ကို ြမန်မာလူမျ ိးေတွက လည်ပင်းမှာ

ေကာင်း သိရသည်။

ပတ်ကတာများေပမယ့် ိင ု င ် ြံ ခားသားေတွကေတာ့ ခါးမှာ

သဘာဝဆိုးေဆးြဖင့်

အဆိပ ု ါ ကာပဝါများထုတလ ် ပ ု ရ ် န် ကုန် ကမ်းအြဖစ်

လုခ ံ ျည်လပ ို တ်ပီး ဝတ်ဆင်ကတာ များပါ တယ်။ ဒါေကာင့်

အသုံးြပသည့် ကာချည်မင်များကို

စွန်ရဲအင်းေဒသမှ

ှစမ ် ျ ိးအသုံးြပလိရ ု ေအာင် ခွြဲ ခားပီး ရက်လပ ု ထ ် ားပါတယ်။

ကာချည်အမျ ိးအစားေပမူတည်၍

တစ်ပိဿာလင်

ကာပဝါတစ်ထည်ရဖို ရက်ကန်းစင်ေပမှာ လူေြခာက်ေယာက်

ေငွကျပ် သုးံ သိနး် မှ ေလးသိနး် ေကျာ်အထိ ေဈးေပးဝယ်ယူ

အဆင့်ဆင့်လုပ်ရပီး သုံးရက် ေလာက်ကာပါတယ်။ ိုင်ငံ

ရပီး ှစစ ် ် ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ ကာေပါက်ေရာက်မ

တကာကဝင်လာတဲ့ ပိတ်စေတွ၊ အဝတ်အထည်ေတွက

နည်းပါးပီး ဧပီလမှစ၍ ကာများြပန်လည်ေပါများစွာ

ေဈးေတွမှာ အလွယတ ် ကူ အလိပလ ် က ို သ ် ွားဝယ်လရ ို ေပမယ့်

ေပါက်ေရာက်ေလ့ရှိေကာင်း သိရသည်။

ဒီကာချည်ကေတာ့ ေစာင့်ဆိုင်းပီးလုပ်ရတဲ့

ရှားပါးတဲ့

မင်းထက်ေအာင်(မန်းကိုယ်ပွား)


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ကဲှစ်ေကာင် ခတ်သည့်ကား ေြမစာပင်မခံိုင် ကိုရင်ဩ



အေမရိကန်အစိုးရအေနြဖင့် မလိက ု န ် ာမေနရ

ယခု ရက်သတပတ်အေစာပိုင်းက ယူကရိန်း

မဟုတသ ် ည့တ ် င ို ေ ် အာင် ကျင့ဝ ် တ်သက ိ ာပိ  င ု ်း

မေတာ်တဆ မှားယွင်းစွာ ပစ်ချမိခပ ဲ့ ါသည်ဟု

အာဏာရှငမ ် ျားအေလးထားရန် န်းဆိလ ု က ို ်

သေဘာမျ ိးသက်ေရာက်သည့် ဆုံးြဖတ်ချက်

ခရီးသည်တင်ေလယာ်တစ်စင်းကို မိမတ ိ က ို

အရ ေစာင့်စည်းအပ်ေသာ

ဆိုေသာ အီရန်ိုင်ငံ၏ ဝန်ခံချက်ပါရှိသည့်

ြခင်းအြဖစ် ြမင်ရ၏။

ရက်တွင် ေပထွက်လာေသာအခါ လပ်လပ်

ပစ်မှတ်ထား၍

အီရတ်ရှိ အေမရိကန်တပ်ဖွဲဝင်များကို

ထုတ်ြပန်ေကညာချက်တစ်ရပ် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရွရွ

အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသ၏

တရားများကို

အီရန်က

သဲသဲမဲမဲ

တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်တိုင်ေအာင် အေမရိကန်

မျက်ြဖ

ဆိုက်ဖွယ်ရာ ြဖစ်ရပ်အေထွေထွကို က်ုပ်

ဘက်မှ အကျအဆုံး အထိအခိုက်မရှိသြဖင့်

“မဆီမဆိုင် လက်ပံသားဓားနဲ့ချ ိင်”ဟူ

နည်းလမ်းများ လတ်တေလာတွငမ ် ရှေ ိ တာ့ဟု

မများ ြဖစ်ေပေနဆဲကာလအတွင်း အြပစ်မဲ့

သည်။ သမတထရမ့်သည် လတ်တေလာ

သည့် ြဖစ်ရပ်တစ်ခုအြဖစ် နားလည်မလွဲမှား

မသုးံ ေတာ့ဘဲ စီးပွားေရးပိတဆ ် မ ုိ  နည်းလမ်း

မျက်စိတဆုံး ေစ့ငုေလ့လာမိေလ၏။

အီရန်အား

ဘိသိုပင် တင်းမာမများေကာင့် ပ်ေထွး

သမတထရမ့်က

အရပ်သားများေသဆုံးမကို ြဖစ်ေပေစခဲ့ရ

အေြခအေနအရ စစ်ေရးနည်းလမ်းကို ထပ်မံ

ြခင်းေကာင့်

မသက်ဆိုင်သူများ ဖိးဖိး

ြဖတ်ြဖတ်ေသဆုံးခဲ့ရသည့် က်ုပ် ြမင်မိေလသည်။

ြဖစ်စ်ကို

စစ်ေရးအရ

အေရးယူမည့်

ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခဲ့ေလ

ကို အသုံးြပ၍ အီရန်အား ဆက်လက်အေရးယူ

PHOTO: nationalinterest.org PHOTO CREDIT: ASSOCIATED PRESS

သွားမည်ဟုလည်း မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ ေြမစာပင်

ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်အေစာပိင ု ်းက ယူကရိန်း

“ ဆွမ်းခံရင်း ငှက်သင့”် ရဘိအလား အီရန်က ပစ်ခတ်လိုက်ေသာ Tor- M1 ဟု ယူဆ

ေလယာ်ေပလိုက်ပါလာသူ ၁၇၆ ဦးစလုံး

ရသည့် ေလယာ်ပစ်ဒုံးတစ်စင်းက ယူကရိန်းခရီးသည်တင် ဂျက်ေလယာ်ကီးကို

ဆို က ် ေရာက် ခဲ့ ရ ေသာ

ိင ု င ် ရ ံ ှိ အေမရိကန်တပ်ဖွဲဝင်များ စခန်းချထား

ပစ်ချမိခဲ့သည်။ အီရတ်ရှိ အေမရိကန်တပ်ဖွဲဝင်များကို အီရန်က ဒုံးလက်နက်များြဖင့်

ေြမစာပင်ြဖစ်ရသည့်ိုင်ငံမှာ အီရတ်ိုင်ငံ

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ြပလုပ်ခဲ့ပီးေနာက် နာရီပိုင်းအကာတွင် ယူကရိန်းိုင်ငံတကာ

ြဖစ်သည်။ ှစ်ိုင်ငံအကား ကာလသမနိ

ရှည်ရှည် ရှိလာခဲ့ေသာ “ေကျာင်းေတာ်မှ

ေလယာ်ကီး

ပျက်ကျမ

ြဖစ်ပွားခဲ့၏။

ေသပွဲဝင်ခဲ့ကရ၏။ အီရန်ိုင်ငံက အီရတ်

ေသာ စစ်အေြခစိုက်စခန်းှစ်ခုကို ပဲ့ထိန်း ဒုံးကျည်များြဖင့် ြဖစ်စ်အတွင်း

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်

ယူကရိန်းေလယာ်မှာ

လက်နက်စက်ကွင်းမှမလွတ်ဘဲ ကမာငင် ခဲ့ရ၏။

ေလေကာင်းဌာနပိုင်

ဘိုးရင်းေလယာ်ကီး ေြမြပင်မှ

ရသည် ……. တွင် ဂူသင ွ ်းသဂဟ်ရန် ကနဦးတွင် ဇန်နဝါရီ

အနီး အေမရိကန်၏ ေလေကာင်းတိက ု ခ ် က ုိ ်

ဈာပနစီတန်းလှညလ ့် ည်ပတ ွဲ င ွ ် လူသန ိ ်းေပါင်း

ကာဆမ်းဆိလ ု န်းမန်းနီ ကျဆုံးခဲရ ့ ပီးေနာက်

ခဲ့ ပီး ၅၆ ဦးထက်မနည်း ေသဆုံးခဲရ ့ ကာ ၂၁၃

မတစ်ရပ်ေကာင့်

အီရန်စစ်ဗိုလ်ချပ်ကီး

၇ ရက်ကို သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

သိုရာတွင်

များစွာက ပါဝင်ခဲ့ ကရာ လူနင်းမများြဖစ်ပွား

အီရန်ဘက်မှ ပထမဆုံးေသာ လက်စားေချ

ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရသည်။

စစ်စခန်းှစခ ် က ု ုိ ပစ်ခတ်တက ုိ ခ ် က ုိ ခ ် ရ ့ဲ ာတွင်

လျက် အီရတ်စစ်စခန်းှစ်ခုကို ပဲ့ထိန်းဒုံး ၁၂

ယူကရိန်းခရီးသည်တင်ေလယာ်ကီး ေြမစာ

ခိက ု ခ ် ဲ့ ပီးေနာက် နာရီပင ို ်းအကာတွင် ဂူသင ွ ်း

တုံြပန်မအြဖစ်

အီရတ်ရှိ

အေမရိကန်

အေမရိကန်စစ်သည်များကို ပစ်မတ ှ ထ ် ား

ရန်သ၏ ူ စစ်ေလယာ်အြဖစ် ထင်မတ ှ မ ် ှားကာ

စင်းထက်မနည်းြဖင့် အီရန်က ပစ်ခတ်တက ုိ ်

ပင်ြဖစ်ခဲ့ရြခင်း ြဖစ်သည်။

သဂဟ်ပွဲကျင်းပခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။

အီရတ်ိုင်ငံ

အန်ဘာြပည်နယ်ရှိ

အီရတ်င ုိ င ် ရ ံ ိှ စစ်စခန်းများတွင် အေမရိ

ေလတပ်စခန်းှင့်

ကန်တပ်ဖွဲဝင် ၅၂၀၀ ခန့် ြဖန့်ကက်ထား

ေသာ စစ်စခန်းတစ်ခုတိုကို အီရန်က တာတို

ေရာက် အိင ု အ ် က်စစ ် စ်ေသွးကများကို ေချမန်း

သည်။ ဘဂဒက်မိေတာ် အေနာက်ဘက် ၁၄၄

ယင်းိုင်ငံရှိစစ်စခန်းများတွင် အေမရိကန်

အပါအဝင်

သည်။

အိန်အယ်လ်အာဆတ်

အာရဘီးြပည်နယ်ရှိ အမည်နာမ မေဖာ်ြပ ပစ်ပဲ့ထိန်းဒုံးများြဖင့်

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့

မိုင်အကွာရှိ အိန်အယ်လ်အာဆတ်စစ်စခန်း

စစ်စခန်းှစ်ခုတွင်ရှိေနေသာ

အေမရိကန်တပ်ဖွဲဝင်များကို အီရန်က ပဲထ ့ န ိ ်း

သည်။ အီရတ်အစိုးရက ဘာသာေရးအစွန်း

တိုက်ခိုက်ရာတွင်

အကူအညီေပးိုင်ရန်

တပ်ဖွဲများ ြဖန့်ကက်ထားသည်ဟု ယူဆရ

ထိုစ်အတွင်း အေမရိကန်စစ်ဘက်က

ဖီတား-၃၁၃

ဗိုလ်ချပ်ကီး ဆိုလန်းမန်းနီအား လုပ် ကံ

အေမရိကန်တပ်ဖွဲဝင် ၈၀ ခန့် ကျဆုံးခဲရ ့ သည်

ယီမင်င ို င ် ရ ံ ှိ အီရန်စစ်ဘက်ဆင ို ရ ် ာ ထိပတ ် န်း

ခဲ့သည်။

လုပ် ကံသတ်ြဖတ်ရန်

ဒုံးအမျ ိးအစားြဖစ်သည့်

ဒုးံ ကျည်များြဖင့် ပစ်ခတ်တက ုိ ခ ် က ုိ ခ ် ရ ့ဲ ာတွင်

သတ်ြဖတ်သည့် ေန့ရက်တစ်ရက်တည်းမှာပင်

ဟု အီရန်က အေစာပိင ု း် တွင် ထုတြ် ပန်ေကညာ

ပုဂိလ်တစ်ဦးကို

ေဒနယ်ထရမ့်ကမူ မိမိတိုဘက်မှ တစ်ဦး

ေကာင်း အေမရိကန်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက

အီရန်ိုင်ငံအေနြဖင့် မိမိတိုကို အစွမ်းကုန်

သည်။ ယီမင်င ုိ င ် တ ံ င ွ ် အေမရိကန်တပ်ဖဲွ ၏

ဘက်မက ှ ျဆုံးသူမရှသ ိ ြဖင့် အီရန်ေခါင်းေဆာင်

စင်

တုံြပန်ေြပာဆိုခဲ့သည်။

လုပ် ကံသတ်ြဖတ်ိုင်ရန်

သိုရာတွင် အေမရိကန်သမတ

အေမရိကန်တပ်ဖွဲက ကိးပမ်းခဲ့ေသး

တစ်ေယာက်မ ထိခက ို ေ ် သဆုံးသူမရှေ ိ ကာင်း၊

ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင် ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခဲ့

အင်အားသုံး၍ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်တိုင် မိမိတို

ပစ်မှတ်ထားြခင်းခံခဲ့ရသူမှာ အီရန်လက်ေရွး

“ဖင်ထိုင်ကျသွားပီ” ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်

အဗဒူလ်ရီဇာရှာလိ ဆိုသူြဖစ်ပီး ၎င်းအား

ကိုစ်တပ်ဖွဲမှ

တပ်မှးကီးြဖစ်သူ ကိးပမ်းခဲ့သည့်

ဆိုလန်းမန်းနီ၏

တိုင်ေအာင် ေအာင်ြမင်မမရှိခဲ့ဟု ဆိုသည်။

အီ ရ န် ြ ပည် သူ မ ျားှ င့ ်

တာဝန်ရှိသူက အေသးစိတ် ထုတ်ေဖာ်ေြပာ

အီရန်ဗိုလ်ချပ်ကီး

ေနာက်ဆုံးဈာပနအခမ်းအနားတွင် ေသွးပူ

ယင်းစစ်ဆင်ေရးှငပ ့် တ်သက်၍ အေမရိကန်

ေခါင်းေဆာင်များက လက်စားေချတိုက်ခိုက်

ကားြခင်းမရှေ ိ ပ။ ရှာလိသည် အီရန်ေတာ်လန ှ ်

မည်ဟု ေကးေကာ်ခဲ့ကပီး တင်းမာမအရှိန်

လုပင ် န်းများကို တာဝန်ယရ ူ ေသာ ကိစ ု တ ် ပ်ဖွဲ

ေသွး ဆူ ေနကသူ မများကို

ြပင်းြပင်းထန်ထန် ြပလုပ်သွား

အဟုန်ြမင့်တက်ေနချ ိန်တွင်

ေနာက်ဆက်

တွဲြဖစ်ရပ်များက မေမာ်လင့်ဘဲြဖစ်ပွားခဲ့ရ သည်။

ဈာပနစီတန်းလှည့်လည်ပွဲ

ဆိုလန်းမန်းနီအား သူ၏ဇာတိရပ်ေြမ

ေရးအေစာင့်တပ်ဖွဲ၏

အကား စစ်ပွဲြဖစ်လုနီးပါး အေြခအေနအထိ

တင်း မာမ တွ င ်

ရန်စ” မှအစြပကာ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီး ဆိလ ု န်းမန်းနီ ေသဆုံးခဲ့ရသည့်ြဖစ်စ်အထိ

တင်းမာမ

အေထွေထွတင ွ ် မိမတ ိ  ို င ို င ် ံ ေြမစာပင်ြဖစ်ေနရ

ေြမစာပင်ြဖစ်ခဲ့ရ

မိေတာ်ဘဂဒက် ိုင်ငံတကာေလဆိပ်

ေဝဟင်ပစ်ဒုံးကျည်ထိမှန်ခံခဲ့

လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတပတ်က ှစ်ိုင်ငံ

ြပည်ပစစ်ဆင်ေရး

၏ တပ်မှးကီး ြဖစ်သည်။

ယီမင်ြပည်တွင်းစစ်

ယေန့ထက်တိုင်ေအာင်

ဆက်လက်

ြဖစ်ပွားေနဆဲ ယီမင်ြပည်တင ွ ်းစစ်တင ွ ် အစိုးရ

တပ်ဖွဲှင့် ဟူသသ ီ ပ ူ န ု တ ် အ ို ကား တိက ု ခ ် က ို မ ် 

များရှိေနသည်။

ဟူသီသူပုန်အဖွဲသည်

ေလာေလာဆယ်တွင် မိေတာ် ဆာနားကို ထိန်းချပ်ထားပီး သမတေဟာင်း အလီ

အြပားကို ပစ်မှတ်ထားေကာင်း အေမရိကန်

အစိုးရ၏ ေကညာချက်တင ွ ် ေဖာ်ြပထားသည်။

သမတ၏ အမိန့်ဒဂ ီ ရီြဖင့် ထုတြ် ပန်လက ို ်

အဗဒူလာဆာလားအား သစာခံသည့တ ် ပ်ဖဲွ

ေသာ အီရန်အေပ စီးပွားေရးပိတ်ဆိုေရး

အဖွဲသည်

ထုတ်လုပ်ေရး

များှင့် မဟာမိတြ် ပထားသည်။ ဟူသသ ီ ပ ူ န ု ်

အီရန်၏ အေထာက်အပံ့များ

ရရှိေနသည်ဟု ယူဆရပီး ေဆာ်ဒီအာေရဗျ

ိင ု င ် က ံ ယီမင်ြပည်တင ွ ်းစစ်တင ွ ် စစ်ေရးအရ ကားဝင်စွက်ဖက်မများ  ဆို၏။

ြပလုပ်ေနသည်

ေဆာ်ဒီလိုလားေသာ

အမိန့်တွင်

ယင်းိုင်ငံ၏

သံှင့်သံမဏိ

အကီးဆုံးကုမဏီများ၊

ေဆးရှဲလ် အေြခစိုက် အီရန်ကုမဏီသုံးခု၊

အီရန်ထတ ု က ် န ု မ ် ျားကို သယ်ယပ ူ ေ ို ဆာင်ေပး

ေသာ သေဘာကုမဏီ  တစ်ခတ ု ို အကျံးဝင်ပါရှိ ပီး စီးပွားေရးပိတဆ ် မ ို ေကာင့  ် အီရန်အစိုးရမှာ

ယီမင်သမတ

ေဒလာေငွ ကုေဋေပါင်းများစွာ ဆုံးံးရလိမ့်

အာရှအေနာက်ပိုင်းှင့် အာဖရိကတိုက်တိုမှ

ထိုစ်အတွင်း အီရတ်ိုင်ငံ မိေတာ်

ဟာဒီအား

စစ်ေရးအကူအညီေပးိုင်ရန်

ိင ု င ် ံ ကိးု ိင ု င ် ပ ံ ါဝင်ေသာ ွန့်ေပါင်းအဖွဲကို

မည်ဟု ဆိုသည်။ ဘဂဒက်ရှိ

လုံြခံေရးတင်းကျပ်လှေသာ

ေဆာ်ဒီအာေရဗျိုင်ငံက ဦးေဆာင်လျက်ရှိ

“အစိမ်းေရာင်ဇုန်နယ်ေြမ” အနီးအပါးတွင်

တင်းမာမများ အရှန ိ အ ် ဟုနြ် မင့တ ် က်လာ

များ ကျေရာက်ေပါက်ကခ ဲွ သ ့ဲ ည်။ သိရ ု ာတွင်

သည်။

ချ ိန်တင ွ ် အေမရိကန်တပ်ဖဲွ များ ုပသ ် မ ိ း် ေပး ရန် အီရတ်ပါလီမန်က ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်တွင် ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ရပ် ချမှတ်ခဲ့သည်။ မိမိတို

ေြမေပမှ ိင ု င ် ြံ ခားတပ်ဖွဲများကို ေမာင်းထုတ် ရန်ရည်ရယ ွ ၍ ် အီရတ်ပါလီမန်က ယင်းကဲ့သို ဆုံးြဖတ်ခြဲ့ ခင်းြဖစ်သည်။ ိင ု င ် ြံ ခားသားတပ်ဖွဲ များ

ြပန်လည်ုပ်သိမ်းေရးပါလီမန်၏

ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်က ေရာ့ကတ်ဒုံးကျည်ငယ် အေမရိကန်တပ်ဖွဲဝင်များအပါအဝင် ွန့်

ေပါင်းတပ်ဖွဲဝင်များ ထိခက ို မ ် မရှ  ခ ိ ေ ဲ့ ကာင်း အိုင်အက်စ်အဖွဲကို အေမရိကန်

ေချမန်းေနသည့်

ဦးေဆာင်ေသာ

ွန့်ေပါင်း

အဖွဲ၏ ေြပာခွင့်ရသူတစ်ဦးက ေြပာကားခဲ့ သည်။

အီရန်ှင့် အေမရိကန်တိုအကား စစ်ပွဲ

ဆုံးြဖတ်ချက်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်င ို ရ ် န်

ြဖစ်လုနီးပါးအေြခအေနသို ဆိုက်ေရာက်ခဲ့ရ

ဝန်ကီးချပ် ူရအ ် ယ်လမ ် ာလီကက ီ ဇန်နဝါရီ

အေမရိကန်သမတ၏ စစ်ေရးအရ အေရးယူ

ြပင်ဆင်မများ ြပလုပ်ေပးပါဟု အီရတ် ၆ ရက်တွင် ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။

အေရးယူပိတ်ဆိုမများ 

သိရ ု ာတွင် အေမရိကန်က အီရတ်ပါလီမန်

၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ကို ြငင်းဆန်ခသ ဲ့ ည်။ အေမရိ ကန်သည်

တပ်ဖွဲုပ်သိမ်းေရးကိစကို

ြငင်းဆန်လိုက်ချ ိန်မှာပင် အီရန်ိုင်ငံအေပ

အေရးယူဒဏ်ခတ်မများ  ေနာက်ထပ်ြပလုပ် ရန်

ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည်။ အီရန်၏

စီးပွားေရး အထိနာေစရန် နယ်ပယ်က

ေပါင်းစုက ံ ို ပစ်မတ ှ ထ ် ားသည့် အေရးယူပတ ိ ဆ ် ို မများကို ထပ်မံြပလုပ်သွားမည်ဟု သမတ

ထရမ့် အစိုးရအဖွဲက ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တွင်

ထုတြ် ပန်ေကညာခဲသ ့ ည်။ ေဆာက်လပ ု ေ ် ရး၊ ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မ၊

အထည်အလိပ်ှင့်

ဓာတ်သတ တူးေဖာ်ထတ ု လ ် ပ ု ေ ် ရးလုပင ် န်း ကများ အပါအဝင် စီးပွားေရးက အများ

ပီးေနာက်

ရက်သတတစ်ပတ်အကာတွင်

ိင ု မ ် စွ  မ်းပကားကို ကန့်သတ်ချပ်ချယ်ေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ကို

အေမရိကန်

ေအာက်လတ်  ေတာ်က ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်တင ွ ် အတည်ြပေပးခဲသ ့ ည်။ ေအာက်လတ်  ေတာ်

တွင် ေထာက်ခံမဲ ၂၂၄ မဲ ၊ ကန့်ကွက်မဲ ၁၉၄

မဲြဖင့် အတည်ြပခဲ့ေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်အရ ကွနဂ ် ရက်လတ်  ေတာ်၏ သေဘာတူညခ ီ ျက် မရယူဘဲ အီရန်င ုိ င ် အ ံ ား အေမရိကန်သမတ

က စစ်ေရးအရ အေရးယူေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ြ် ခင်း မရှေ ိ စရန် ပိတပ ် င်တားြမစ်ခသ ့ဲ ည်။ ယခုအခါ တွင်မူ

အဆိုပါဆုံးြဖတ်ချက်ကို အထက်

လတ်ေတာ်က အတည်ြပေပးရမည့အ ် ဆင့သ ် ို ေရာက်ရှိသွားေပပီ။

သမတထရမ့်၏ စစ်ေရးစွမ်းပကားကို

ထိန်းချပ်ဟန့်တားမြပလုပရ ် န် ရည်ရယ ွ ေ ် သာ ေအာက်လတ်ေတာ်၏

ဆုံးြဖတ်ချက်သည်

ေကာင်း အီရတ်ေခါင်းေဆာင် အယာတိုလာ အလီစစတာနီက

ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင်

ေဝဖန်ေြပာကားခဲသ ့ ည်။ အီရန်င ှ ့် အေမရိကန်

အကား ြဖစ်ေပေနေသာ တင်းမာမေကာင့်

မိမတ ိ  ို င ို င ် အ ံ တွင်းမှာေရာ၊ အေရှအလယ်ပင ို ်း ေဒသတစ်ခင ွ မ ် ာှ ပါ လုြံ ခံေရးအေြခအေန ပိုမို

ဆိုးရွားလာလိမမ ့် ည်ဟု သူက သတိေပးသည်။

အီရတ်ေခါင်းေဆာင်ကီး ေြပာသလိုပင်

အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသ

မလုံမြခံြဖစ်ရမ

တွင် ြပည်သူများလည်း ေြမစာပင်သဖွယ် ထိခိုက်ရမများ ရှိိုင်ေပလိမ့်မည်။ စစ်ေရး တင်းမာမများ ြဖစ်ေပေနစ် မီးခိုးကက်

ေလာက် ေဘးဆိုးကမာများ ဆိုက်ေရာက်

တတ်ပက ုံ ို ယူကရိန်း ခရီးသည်တင်ေလယာ် မှားယွင်းပစ်ချခံရမြဖစ်စ်က

သာဓက

ေဆာင်လျက်ရှိသည်။

ဆွမ်းခံရင်း ငှက်သင့်

“ဆွမ်းခံရင်း ငှက်သင့”်

ရဘိအလား

အီရန်က ပစ်ခတ်လိုက်ေသာ Tor-M1 ဟု

ယူဆရသည့် ေလယာ်ပစ် ဒုံးတစ်စင်းက

ယူကရိန်းခရီးသည်တင် ဂျက်ေလယာ်ကီးကို ပစ်ချမိခဲ့သည်။ အီရတ်ရှိ အေမရိကန်တပ်ဖွဲ

ဝင်များကို အီရန်က ဒုံးလက်နက်များြဖင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ

ြပလုပ်ခဲ့ပီးေနာက်

နာရီပင ုိ း် အကာတွင် ယူကရိနး် ိင ု င ် တ ံ ကာ ေလေကာင်းဌာနပိုင် ဘိုးရင်းေလယာ်ကီး ေြမြပင်မှေဝဟင်ပစ်

ဒုံးကျည်ထိမှန်ခံခဲ့ရ

သည်။ စ်

မိမတ ိ ဘ ုိ က်မှ အြမင့ဆ ် းံု တပ်လန ှ ့်ထား ခရီးသည်တင်ေလယာ်တစ်စင်းကို

ရန်သူ၏ ပစ်မှတ်အြဖစ် နားလည်မလွဲကာ ကိတင်ရည်ရွယ်ထားြခင်းမရှိဘဲ ယွငး် ယွငး် ြဖင့်

မှားမှား

ပစ်ခတ်မခ ိ ပ ့ဲ ါသည်ဆေ ုိ သာ

အီရန်ေတာ်လှန်ေရး

အေစာင့်တပ်ဖွဲ၏

ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်က ေကညာချက်သည်

ေဒါသမာန်ဟန ု ် ြပင်းထန်ေနချ ိန် ရှးရှးရှားရှား လက်တုံြပန်ရာမှ

အမှားေတွတတ်ပုံကို

ေဖာ်န်  းေနသည့် သာဓကြဖစ်စ်တစ်ခအ ု ြဖစ် က်ပ ု ် ေတွးေတာမိရင်း

“ကဲှစ်ေကာင်

ခတ်သည့် ကား ေြမစာပင်မခံင ို ”် ဟု ကျးရင့် မိပါသတည်း။ Ref:

Iran Admits It Shot Down

Boeing Jet, Reversing Days of Denials (Bloomberg)


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ကွယ်လွန်သူ အိုမန်ဘုရင်၏ ဝမ်းကွဲညီ အုပ်ချပ်သူအသစ်အြဖစ် ကျမ်းသစာကျ ိန်ဆို မာ့စ်ကတ်

ဇန်နဝါရီ

၁၁

အကယ်၍

ကွယ်လွန်သူ အိုမန်ဘုရင် ကာဘူးစ်၏ ဝမ်းကွဲညီြဖစ်သူ

မရရှပ ိ ါက ကွယလ ် န ွ သ ် ူ ဘုရင် ကာဘူးစ်က ေရွးချယ်ခသ ဲ့ သ ူ ည်

အသက် ၆၅ ှစ်ရှိ အိုမန်ယ်ေကျးမဝန်ကီး ဟိုင်သမ်ဘင်

ဆက်ခံသူြဖစ်လာမည် ြဖစ်သည်။

တာရစ်သည် ေတာ်ဝင်ဘရ ု င်သစ်အြဖစ် ကျမ်းသစာကျ ိန်ဆခ ို ဲ့

ပညာရှင်အများစုက ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် ိုင်ငံတကာ

ေကာင်း အိုမန်အစိုးရက စေနေန့က ေြပာကားသည်။

ဆက်ဆေ ံ ရးှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ရး ဒုတယ ိ ဝန်ကီးချပ်

ကွယလ ် န ွ သ ် ူ အိမ ု န်ဘရ ု င် ေရွးချယ်ခသ ့ဲ က ူ သ ုိ ာ ေခါင်းေဆာင်

အြဖစ်

အြဖစ်ခန့်အပ်ရန်

အာဆက်ဘင်တာရစ် ထီးနန်းရလိမမ ့် ည်ဟု ေမာ်မန ှ း် ခဲ့ က

ေတာ်ဝင်မိသားစုအစည်းအေဝးက

ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပီးေနာက် ဟိုင်သမ်ဘင် တာရစ်သည် ိုင်ငံ၏ ဘုရင်သစ်အြဖစ် ကျမ်းသစာကျ ိန်ဆိုခဲ့ေကာင်း အစိုးရက

ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။

အိမ်ေထာင်မရှိ၊

သားသမီးမရှိသြဖင့်

၎င်းဘုရင်သည်

ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။ သူသည် ၁၉၈၀ ြပည့်လွန်ှစ်များ

ဆက်ခံမည့်သူ

အေစာပိင ု း် ကာလတွင် အိမ ု န်ေဘာလုးံ အဖွဲ ချပ်၏ ပထမဆုံး အကီးအကဲတာဝန်ကိုလည်း ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။

ေတာ်ဝင်မိသားစုသည်

ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ

ဆက်ခံသူကို ေရွးချယ်ဆုံးြဖတ်ရန် သုံးရက်အချ ိန်ရသည်။

ဘာသာြပန်-ေအာင်ေဇာ်လင်း

အိုမန်အေြခခံဥပေဒအရ

ေြမထဲပင်လယ်ကို

ြဖစ်လာခဲြ့ ပန်သည်။ ကုလသမဂဒုကသည်  ေအဂျင်စက ီ ဂရိ

ြဖတ်ဖို ကိးစားရင်း ေသဆုံးခဲ့ ကသည်။ အေနာက်ဥေရာပသို

ိင ု င ် အ ံ တွငး် သို ဒုကသည်  ၅၅၀၀၀ ေကျာ်သည် ပင်လယ်မှ

သည် အိုင်အိုနီးယန်းပင်လယ်၌ စေနေန့က နစ်ြမပ်ရာ

သွားေရာက်ဖိုကိးစားေနသည့် ဒုကသည်များသည် ဂရိ

လည်းေကာင်း၊ ဒုကသည် ၁၄၀၀၀ ေကျာ်သည် တူရကီ

အနည်းဆုးံ လူ ၁၂ ဦးေသဆုံးခဲေ ့ ကာင်း ဂရိကမ်းေြခေစာင့်

ေြမာက်ပိုင်းနယ်စပ်ကိုြဖတ်၍ သွားကသည်။ အချ ိသည်

နယ်စပ်မှလည်းေကာင်း ေရာက်ရှိလာသည်ဟု မှတ်တမ်း

တပ်ဖွဲက ေြပာကားသည်။ ယခုအချ ိန်အထိ ုပအ ် ေလာင်း

အယ်လေ ် ဘးနီးယားိင ု င ် သ ံ ို ေတာင်ေပလမ်းေကာင်းများမှ

တင်ထားသည်။

၁၂ ခုကို ရှာေဖွရရှခ ိ ့ဲ ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ အသက်ရင ှ က ် ျန်ရစ်သူ

လည်းေကာင်း၊

၂၀ ေကျာ်ကို

အီတလီိုင်ငံသိုလည်းေကာင်း

ကယ်ဆယ်ထားေကာင်း၊ ရှာေဖွေရးှင့်

ေြမထဲပင်လယ်ကိုြဖတ်၍ အိမ်နီးချင်း ပုန်းလ ိးကွယ်လ ိး

ဂရိိုင်ငံ၏

ကွန်ဆာေဗးတစ်အစိုးရသစ်သည်

အိမ်နီးချင်း တူရကီိုင်ငံ၏ကမ်းေြခမှ

ိုင်ငံအတွင်းသို

ကယ်ဆယ်ေရးလုပင ် န်းများ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် နဆဲ

လမ်းေကာင်းများြဖင့် ၎င်းတိ၏ ု ိင ု င ် မ ံ ှ ထွကခ ် ာွ ဖို ကိးစား

ေန့စ်ဝင်ေရာက်လာသည့် ရာချ ီသည့ခ ် လ ို ခ ံ င ွ ေ ့် တာင်းခံသူ

ြဖစ်ေကာင်း ၎င်းအဖွဲ၏ ေကညာချက်တွင် ေဖာ်ြပသည်။

ေနကသည်။

များှင့်ပတ်သက်၍ စီမံခန့်ခွဲရန် ုန်းကန်ေနရေကာင်း

ကယ်ဆယ်ခဲ့သူများအနက်မှ သုံးဦးကို အေရးေပ

၂၀၁၉ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ဂရိင ို င ် သ ံ ည် ေရေြပာင်းသွားလာသူ

ကုသမအတွက် အနီးစပ်ဆုံးေဆးုံသို ရဟတ်ယာ်ြဖင့်

များှင့် ဒုကသည်  များအတွက် ဥေရာပသို အဓိကဝင်ေပါက်

သိရသည်။ ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန်-ေအာင်ေဇာ်လင်း

ပိုေဆာင်ထားသည်ဟု ေကညာချက်တွင် ေဖာ်ြပသည်။ ေလှေပတွင် လိုက်ပါလာသူများ၏

ေပကျင်း

ဇန်နဝါရီ

၁၁

အမျ ိးအမည်မသိရေသာ

နမိုးနီးယားအဆုတ်ေရာင်

ေရာဂါတစ်မျ ိးြဖစ်ပွားမေကာင့်

ပထမဆုံးအကိမ်

လူေသဆုံးမရှိလာပီဟု ယူဆရေကာင်း တုတ်အာဏာ ပိုင်များက သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ေရာဂါဆန်းေကာင့် လူတစ်ဦး ေသဆုံးခဲ့ပီး

မိေတာ်၌စတင်၍ ေရာဂါပျံှံခဲ့ရာ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၄၁ ဦးအထိ

ေရဝင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုအချ ိန်တွင် ေလှေပရှိ တစ်စုံ

ရှလ ိ ာခဲ့ ပီြဖစ်သည်။

ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စ်ပိုးသစ်တစ်မျ ိးေကာင့်

တစ်ေယာက်က ေဘးဒုက ကံေတွေနရသည်ဟု ဖုန်းေခဆို

ကူးစက်ခံရသည့်လူနာများ၏

ခဲ့ေကာင်း အာဏာပိုင်များက ေြပာကားသည်။

နာမကျန်းြဖစ်မမှ  ာ ြဖစ်ပွားြခင်းဟု

ေရာဂါလကဏာများက

ြပသေနေကာင်း ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက ေြပာကားသည်။

ကင်းလှည့်ေရယာ်

ဇန်နဝါရီ

ေြခာက်စင်းှင် ့ ရဟတ်ယာ်သးံု စင်းတိသ ု ည် ရှာေဖွကယ်ဆယ်

၃ ရက်ေနာက်ပိုင်း

မည်သည့်ေရာဂါ

ကူးစက်မမ  ထပ်မံေတွရှိခဲ့ြခင်းမရှိဘဲ လူလူချင်း ကူးစက်

ေရးတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကာင်း၊ အနီးအနားမှ

သည့် အေထာက်အထားလည်းမရှေ ိ ကာင်း ဝူဟန်မိေတာ်မှ

ြဖတ်သန်းသွားသည့် ကုနတ ် င်သေဘာေလးစင်းသည်လည်း

အာဏာပိင ု မ ် ျားက ေြပာသည်။ လူနာအများစုမှာ ယခုအခါ

ကယ်ဆယ်ေရးလုပင ် န်းတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက ွ ေ ် နေကာင်း

ပိတ်ထားခဲ့ပီြဖစ်သည့် မိေတာ်အတွင်းရှိ ပင်လယ်စာ

ကမ်းေြခေစာင့်တပ်ဖွဲက ေြပာကားသည်။

ေဈးတစ်ခ၌ ု အလုပလ ် ပ ု က ် င ို ခ ် ေ ဲ့ ကာင်း ေဒသရ တာဝန်ရှိ

များြပားလှသည့် ေရေြပာင်းသွားလာသူများှင့် ဒုက

သူများက ေြပာကားသည်။

သည်များသည် မကာေသးမီှစ်များက လူအြပည့်အသိပ်

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ခ်ျေက၊ ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး

ခိုေအးရှားဘိုးဘွားရိပ်သာ မီးေလာင်မေကာင့် လူေြခာက်ဦးထက်မနည်း ေသဆုံး

အစလာမာဘတ် ပါကစတန်ိုင်ငံ ကွက်တာမိေတာ်ရှိ တစ်ခု၌

ဇန်နဝါရီ

၁၁

အေနာက်ေတာင်ပိုင်း ဗလီဝတ်ြပေကျာင်း

ပါကစတန် ဗလီဝတ်ြပေကျာင်း ဗုံးေပါက်ကွဲမတွင် ၁၄ ဦးေသ၊ ၂၀ ဒဏ်ရာရ

ဗုံးေပါက်ကွဲမတစ်  ခုြဖစ်ပွားခဲ့ရာ

လူ ၁၄ ဦးထက်မနည်း ေသဆုံးခဲ့ပီး ၂၀ ခန့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။

၁၁

ခိုေအးရှားိုင်ငံ အေနာက်ေြမာက်ဘက်တွင်တည်ရှိေသာ ဘိုးဘွားရိပ်သာတစ်ခုတွင် ယေန့ အေစာပိင ု ်းက မီးေလာင်မတစ်  ခြု ဖစ်ပွားခဲရ ့ ာ လူေြခာက်ဦးထက်မနည်း ေသဆုံးခဲေ ့ ကာင်း ေဒသ ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲက ေြပာကားသည်။ အဆိုပါမီးေလာင်မသည်  ိုင်ငံ၏ အေနာက်ေြမာက်ဘက် ေအာ်ိုစလာ့ဗ်လဂျ ီမိရှိ လူေန ရပ်ကွက်တွင် ေဒသစံေတာ်ချ ိန် နံနက် ၅ နာရီခန့်က ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး

အဆိုပါရိပ်သာ၌

ေနထိုင်ေသာ လူေြခာက်ဦးေသဆုံးခဲ့ေကာင်း ရဲတပ်ဖွဲေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူ ဇိုရန်လွန်ကာက ေအအက်ဖ်ပီသတင်းဌာနသို ေြပာကားသည်။ မီးေလာင်မေကာင့  ် ဒဏ်ရာရရှမ ိ သတင်  းကိမ ု ူ ယခုထက်ထမ ိ ရရှေ ိ သးေကာင်း၊ ေဒသဆိင ု ရ ် ာ ရဲတပ်ဖွဲသည် မီးေလာင်မှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ေဆးမများ လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိေကာင်း ၎င်းက ထပ်မံေြပာကားသည်။ သိုေသာ် အဆိုပါမီးေလာင်မကို ေဒသဆိုင်ရာမီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များက တစ်နာရီအတွင်း ြငိမ်းသတ်ိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ခိေ ု အးရှားဝန်ကီးချပ် အန်ဒေရးဂ်ျပလင်ကဗ ို စ်ခ ် င ှ ့် ြပည်ထေ ဲ ရးဝန်ကီး ဒါဗိဘ ု ဇ ို င်ဗ ို စ်ခ် တိုသည် မီးေလာင်မြဖစ်  ပွားသည့်ေနရာသို သွားေရာက်ကည့်ခဲ  ့ကေကာင်း မီဒီယာများက ေဖာ်ြပထားသည်။

လူေသဆုံးမ ရှိလာ

ရှိသူများက ေြပာကားသည်။ ပီးခဲ့သည့်လက ဝူဟန်

သွားဖို ကိးစားေနစ်အတွငး် ပါဆီကန်းအနီးတွင် ေလှအတွင်း

ဇန်နဝါရီ

အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါေကာင့်

အလယ်ပိုင်း ဝူဟန်မိေတာ်ရှိ ကျန်းမာေရးဌာနမှ တာဝန်

တင်ေဆာင်လာသည့် အဆိုပါေလှသည် အီတလီိုင်ငံသို

ဇာဂရက်ဘ(် ခိုေအးရှား)

တုတ်၌ အမည်မသိ နမိုးနီးယား

ခုနစ်ဦးမှာ အေရးေပအေြခအေနြဖစ်ေကာင်း တုတ ် င ို င ် ံ

အေထာက်အထား

အေသးစိတက ် ုိ ချက်ချင်းမသိရေသးဟု ဆိသ ု ည်။ လူ ၅၀ ခန့်

ကမ်းေြခေစာင့်တပ်ဖွဲ၏

ဟိုင်သမ်သည်

ဌာနတွင် လက်ေထာက်အတွင်းေရးမှး ရာထူးတာဝန်

ေသာကာေန့က

ေရေြပာင်းသွားလာသူများ တင်ေဆာင်လာသည့် ေလှတစ်စင်း

တင်ေဆာင်သည့်ေလှငယ်များြဖင့်

အားကစားဝါသနာအိုးြဖစ်သည့်

ြဖစ်သည့် အသက် ၇၉ ှစ်အရွယ် ဘုရင်ကာဘူးစ်သည်

ေရေြပာင်းသွားလာသူများကို တင်ေဆာင်လာသည့်ေလှနစ်ြမပ်ရာ အနည်းဆုံး ၁၂ ဦး ေသဆုံး ၁၁

သည်။

ဝန်ကီးြဖစ်မလာမီ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန ိုင်ငံေရးရာ

၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တင ွ ် အိမ ု န်ဘရ ု င် ဟိင ု သ ် မ်ဘင် တာရစ် အာဆိက ု က ် ေတာ်ဝင်မသ ိ ားစုေကာင်စီ

ဇန်နဝါရီ

ဝမ်းကွဲညီြဖစ်သူ

ေခတ်သစ်အာရပ်ကမာ၏ အရှည် ကာဆုးံ ေခါင်းေဆာင်

မရှိေပ။

ေအသင်

ခန့်အပ်ြခင်းခံခဲ့ရသည့်

၁၉၉၀ ြပည့်လွန်ှစ်များအလယ်ကာလတွင် ယ်ေကျးမ

ေြပာကားသည်။

ေရှေမှာက်တွင် ပထမဆုံးအကိမ် မိန့်ခွန်းေြပာကားစ်။

ေတာ်ဝင်မိသားစုအတွင်း သေဘာတူညီမ

ေဒသဆိုင်ရာ

ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

လူ ၁၉ ဦးကို ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့မေကာင့  ် ေဆးုတ ံ စ်ခ၌ ု ကုသေပးေနေကာင်း ေဒသရ အာဏာပိုင်များက ေြပာကားသည်။ ယမန် ေန့က ဗလီဝတ်ြပေကျာင်းကို လပ်ရမ်းသွားေစ ခဲသ ့ ည့် ဗုးံ ေပါက်ကမ ဲွ ေကာင့  ် အေဆာက်အအုက ံ ို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ပျက်စီးသွားေစခဲ့ေကာင်း ၎င်းတိုက ေြပာကားသည်။ ေသာကာေန့ ညေန ဝတ်ြပဆုေတာင်းပွအ ဲ တွက် ဗလီဝတ်ြပ ေကျာင်း၌ လူေပါင်းများစွာ စုေဝးေရာက်ရှိခဲ့ သည်ဟု ဆိသ ု ည်။ အုတက ် ျ ိးအုတပ ် မ ဲ့ ျားေအာက် တွင်

လူအချ ိ ပိတ်မိေနဆဲြဖစ်ေကာင်း

တာဝန်ရှိသူများက ေြပာကားသည်။ လက်ရအ ှိ ချ ိန်ထိ မည်သက ူ မ ဗုံးေဖာက်ခွဲ ခဲ့သည်ဟု

ေြပာကားခဲ့ြခင်းမရှိေသာ်လည်း

ေဒသရရဲတပ်ဖွဲက အေသခံဗုံးခွမ ဲ မှ  ာ သံသယ

ြဖစ်ဖွယ်ရာ အမျ ိးသားတစ်ဦးက ဗလီဝတ်ြပ ေကျာင်းအတွငး်

ဟု သံသယရှိေနသည်။

ဝင်ေရာက်သာွ းပီးေနာက်

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ခ်ျေက

ချက်ချင်းဆိုသလို ေပါက်ကွဲမြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်း

ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

မိနယ်အချ ိတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၁ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှမ ိ န ် င်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း အဖွဲသည် ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်က မိုးမိတ်မိနယ် သစ်ဆိမ့်ကုန်းေကျးရွာအုပ်စု နဘူး(လီဆ)ူ ေကျးရွာေန ေဒဟီမေလး၏ ေနအိမက ် ရ ို ှာေဖွရာ ေနအိမြ် ခံစည်းိးု ခွနသ ် န်းထွနး် ၊ ေကျာ်လှ တိုအား သိမ်းဆည်းရမိသည့် စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့်အတူ ေတွရစ်။

အနီးရှိ အိတ်အတွင်းမှ စိတ်ကူးသွပ်ေဆးြပား ၁၃၃၅ ြပားကို လည်းေကာင်း၊ ထိအ ု တူ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် မိးု မိတ် မိနယ် ပဒါန်းေကျးရွာအုပစ ် ု ထုံးဘိေ ု ကျးရွာ ရွာလယ်လမ်းတွင် အားလူေမာင်းှင်လာသည့် ဆိုင်ကယ်ကိုရပ်တန့်ရှာေဖွရာ ၎င်း၏ေကျာပိုးအိတအ ် တွင်းမှ ဘိန်းြဖ သုည ဒသမ ၀၉၃၂ ကီလ၊ို စိတ် ကူးသွပ် ေဆးြပား ၁၄၇၀ ှင့် လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးတိုကို လည်းေကာင်း။ နမ့်ခမ်း အလားတူ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်က မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး ရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များ ပါဝင်ေသာပူးေပါင်းအဖွဲသည် နမ်ခ ့ မ်းမိနယ် ဟိဆ ု င ို ်း ေကျးရွာရှိ ကူးတိုဆိပ်အနီး နမ့်ခမ်း-ဟိုဆိုင်း ေကျးရွာလမ်းတွင် ကျန်အားချ ိန် ေမာင်းှင်လာသည့် ဆိုင်ကယ်ကို ရပ်တန့်ရှာေဖွရာ ၎င်းထံမှ စိတ်ကူးသွပ် ေဆးြပား ၁၀၀၀ ကို လည်းေကာင်း။ ေတာင်ကီး ထိုအတူ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်က ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ေတာင်ကီးမိ ကံကီး ရပ်ကက ွ ် ေတာင်ကီး-ေကျာက်တလုံးကားလမ်းတွင် ခွနသ ် န်းထွန်း ေမာင်းှင် ပီး ေကျာ်လှ လိုက်ပါလာသည့် ဆိုင်ကယ်ကို ရပ်တန့်ရှာေဖွရာ ေကျာ်လှ၏ ေကျာပိုးအိတ်အတွင်းမှ စိတ်ကူးသွပ်ေဆးြပား ၂၆၀၀ ှင့် လက်ကိုင်ဖုန်း တစ်လုံးတိက ု ို လည်းေကာင်း သိမ်းဆည်းရမိခသ ဲ့ ြဖင့် ၎င်းတိအ ု ား မူးယစ်ေဆးဝါး ှင့် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒအရ အေရးယူထား ေကာင်း သိရသည်။ ရဲြပန်ကား

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ၂၀၁၉ ခုှစ် မီးေလာင်မသည်  ၂၀၁၈ ခုှစ်ကထက် ၃၃ ကိမ်ပိုမိုခဲ့ေသာ်လည်း ဆုံးံးမ ေငွကျပ် သန်း ၁၆၁၀ ေကျာ် ေလျာ့နည်း စစ်ကိုင်း ဇန်နဝါရီ ၁၁ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ၂၀၁၉ ခုှစ် မီး ေလာင်မသည် ၂၀၁၈ ခုှစ်ကထက် ၃၃ ကိမ် ပိုမို ခဲ့ေသာ်လည်းဆုးံ းံ မ တန်ဖးုိ ေငွကျပ် သန်း ၁၆၁၀ ေကျာ်ေလျာ့နည်းခဲေ ့ ကာင်း တိင ု း် ေဒသကီး မီးသတ် ဦးစီးမှး ဦးမင်းစမ်းေအးထံမှ သိရသည်။ "မီးေလာင်မေတွ  ေလျာ့နည်းကျဆင်းေရး အတွကြ် ပည်သလ ူ ထ ူ က ု ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက ွ ် ဖို လို တ ယ် ။ အိ မ ် တို င ်း ၊ ကားတို င ်း မှာ မီး သတ် ေဆးဘူးေလးေတွ ေဆာင်ထားဖိလ ု တ ုိ ယ်။ Small Fire ေတွကို ကိတင်ြငမ ိ ်းိင ု တ ် ယ်ဆရ ို င် မီးေလာင် မမြဖစ်ဘူး"ဟု ဦးမင်းစမ်းေအးက ေြပာသည်။

၂၀၁၉ ခုစ ှ က ် စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီးအတွင်း မီးဖိမ ု ီး၊ ေပါ့ဆမီး၊ လပ်စစ်မီး၊ မီး၊ အလိအ ု ေလျာက် မီး၊ ေတာမီးှင့် မိးု ကိးမီး စုစေ ု ပါင်း ၂၀၃ ကိမေ ် လာင် ခဲရ ့ ာ ေငွကျပ် ၂၂၉ ဒသမ ၁၇၅ သန်း ဆုံးံးခဲ့ပီး ၂၀၁၈ ခုစ ှ က ် အကိမ် ၁၇၀ ေလာင်ခဲ့ရာ ေငွကျပ် ၁၈၃၉ ဒသမ ၆၈ သန်း ဆုံးံးခဲေ ့ ကာင်း သိရသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်က တိုင်းေဒသကီးအတွင်း မီးေလာင်မ အကိမ် ၅၀ ေကျာ်ြဖင့် မုံရွာခိုင်က အများဆုံးြဖစ်ခဲ့ပီး တမူးခိုင်က သုံးကိမ်ြဖင့် အနည်းဆုံးြဖစ်ခဲ့ေကာင်း တိုင်းေဒသကီး မီးသတ်ဦးစီးမှးုံးစာရင်းများမှ သိရသည်။ "ဖွံဖိးတိုးတက်လာတာနဲ့အတူ လပ်စစ်

ပစည်းသုံးတာေတွများလာပီ။ လပ်စစ်သွယ်တဲ့ ေနရာမှာ ကိယ ု စ ့် တ ိ ် ကိက်မသွယတ ် န်းဘဲ ကမ်းကျင် သူရဲအကူအညီနဲ့ သွယ်တန်းသင့်တယ်။ အြပင် သွားရင် ကိယ ု အ ့် မ ိ လ ် ြံု ခံေရးအတွက် မိနး် အရင်ချပီး မှ သွားသင့တ ် ယ်"ဟု ဦးမင်းစမ်းေအးက ေြပာသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ် တစ်ှစ်လုံး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ ကီးအတွငး် ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးလုပင ် န်းများ ေဆာင်ရက ွ ရ ် ာတွင် ယာ်တက ို မ ် ှ  င့် ေရနစ်ေသဆုံး မ ၃၂ ကိမ၊် ေြမပိမ သုံးကိမ၊် ေရယာ်တမ ိ ်းေမှာက် မ ှစ်ကိမ်၊ ေလြပင်းတိုက်မအကိ  မ် ၄၀၊ ေရကီး ေရလ ံမ ၂၁ ကိမ ် င ှ ့် ငလျင်လပ်  မ တစ်ကိမ်ေဆာင် ရွက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ မျ ိးဝင်းထွန်း(မုံရွာ)

သန်လျင်မိနယ်တွင် ထမင်းေပါင်းအိုး အပူလွန်ကဲရာမှ မီးေလာင်မြဖစ်  သန်လျင် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရန်ကန ု ေ ် တာင်ပင ို ်းခိင ု ် သန်လျင်မိနယ် ဘုရားကုန်းေကျးရွာ ကံသာဓမရိပသ ် ာ ေကျာင်းဝင်းအတွင်း၌ ယေန့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်က ထမင်းေပါင်းအိုး အပူလန ွ က ် ရ ဲ ာမှ မီးေလာင်မြဖစ်  ပွားရာ ေနအိမသ ် ုံးလုံး မီးေလာင်ကမ်းခဲေ ့ ကာင်း သိရသည်။ မီးေလာင်မြဖစ်  ပွားရာသို သန်လျင်မိနယ်မီးသတ်စခန်းမှ မီးြငိမ်းသတ် ယာ် ှစ်စီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင် မီးသတ်စခန်းမှ မီးြငိမ်းသတ်ယာ် ေလးစီး၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်မီးသတ်စခန်းမှ မီးြငိမ်းသတ်ယာ် ှစ်စီး၊ သာေကတ မိနယ် မီးသတ်စခန်းမှ မီးြငမ ိ ်းသတ်ယာ် တစ်စီး၊ ဒဂုဆ ံ ပ ိ က ် မ်းမိနယ်မးီ သတ် စခန်းမှ မီးြငမ ိ ်းသတ်ယာ် တစ်စီး စုစေ ု ပါင်း မီးြငမ ိ ်းသတ်ယာ် ၁ဝ စီး၊ ကွပက ် မ ဲ  ယာ် တစ်စီး၊ အေထာက်အကူြပယာ် ှစ်စီး၊ သေမီးသတ်တပ်ဖွဲဝင် ၅၆ ဦး၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင် ၃၀၊ သန်လျင်မိနယ်ရတ ဲ ပ်ဖဲွ မိနယ်ရတ ဲ ပ်ဖွဲမှး ရဲမှး ထွန်းထွန်းဦးှင့် ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၊ ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲဝင်များ၊ ေကျးရွာ အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးဘုန်းေကျာ်သူှင့် အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဝင်များ၊ ြပည်သူများ ဝိင ု း် ဝန်းြငမ ိ း် သတ်ရာ မွနး် လွဲ ၁ နာရီခတ ဲွ င ွ ် မီးထိနး် ိင ု ် ပီး ၁ နာရီ ၃၃ မိနစ်တင ွ ် မီးငိမ်းသွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ အဆိပ ု ါ မီးေလာင်မမှ  ာ ေဒေဌးေဌးေအာင် ထမင်းေပါင်းအိးု တည်ထားခဲရ ့ ာ မှ အပူလန ွ က ် က ဲ ာ မီးစတင်ေလာင်ကမ်းခဲ့ ပီး စုစေ ု ပါင်း အေဆာက်အဦ သုံးလုံး မီးေလာင်ကမ်းခဲက ့ ာ လူင ှ ့် တိရစာန် ထိခက ို ဒ ် ဏ်ရာရ၊ ေသဆုံးမမရှေ ိ ကာင်းှင့် မီးေလာင်မအား  သန်လျင်မိမရဲစခန်းက ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရက ွ လ ် ျက် ရှိေကာင်း သိရသည်။ သက်ခိုင် (သန်လျင်)

ေမာ်လူးတွင် ဆိုင်ကယ်ှင့် ခရီးသည်တင်ယာ်တိုက်မိ ဆိငု က ် ယ်ေမာင်းသူကို အမဖွင့်

အင်းေတာ်မိနယ်တငွ ် ှစရ် က်အတွင်း စိတ် ကူးသွပေ် ဆးြပား ၁၆၂ ြပား သိမ်းဆည်းရမိ အင်းေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၁ စစ်ကင ုိ း် တိင ု း် ေဒသကီး အင်းေတာ်မိ ေအာင်ေဇယျရပ်ကက ွ ် အတွင်းှင့် ငါးြပည့်အင်းေကျးရွာအတွင်းတိုမှ စိတ်က ူးသွပေ ် ဆးြပားများ သိမး် ဆည်းရမိခေ ့ဲ ကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်မှာ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက် ညေန ၆ နာရီခန့်တွင် ခိင ု ရ ် တ ဲ ပ်ဖွဲမှး ဒုရမ ဲ ှးကီး ြမင့ေ ် သာင်း၏ ချြပသတင်းအရ အင်းေတာ်မိနယ်ထိန်းေခါင်းေဆာင် ဒုရဲအုပ်မင်းေအာင် ဦးစီးေသာအဖွဲသည် အင်းေတာ်မိ ေအာင်ေဇယျရပ်ကက ွ ရ ် ှိ ေဆးုံေရှတွင် ေစာင့်ဆိုင်းေနစ် အုတ်ခုံတွင်ထိုင်ေနသူ ေအာင်ေဇယျရပ်ကွက်ေန ေအာင်ဆန်း(ခ)ေအာင်ေအာင် အား မသကာ၍ ရှာေဖွစစ်ေဆးရာ ၎င်းထံမှ စိတ် ကူးသွပ်

ေဆးြပား ၉၂ ြပားကို ရှာေဖွေတွရှိသြဖင့် မူးယစ်ေဆးဝါး ဥပေဒအရ ဖမ်းဆီးအေရးယူေဆာင်ရက ွ ထ ် ားေကာင်း သိရ သည်။ အလားတူ နယ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲဝင်များသည် ယေန့ မွနး် လွဲ ၁၂ နာရီခခ ဲွ န့်တင ွ ် အင်းေတာ်မိနယ် ငါးြပည့အ ် င်း ေကျးရွာသခ ျ ိင်းကုန်းအနီး ေစာင့ဆ ် င ို ်းေနစ် ငါးြပည့အ ် င်း ေကျးရွာေန ေအာင်သစ်ဆိုသူအား မသကာ၍ ရပ်တန့် စစ်ေဆးရာ ၎င်းထံမှ စိတ် ကူးသွပေ ် ဆးြပား ၇၀ ကို ရှာေဖွ ေတွရှသ ိ ြဖင့် မူးယစ်ေဆးဝါးဥပေဒအရ ဖမ်းဆီးအေရးယူ ေဆာင်ရွက်ထားေကာင်း သိရသည်။ လူေအာင်(ကသာ)

ဂုတ်တွင်းလမ်းပိုင်း၌ တွဲယာ်တစ်စီးတိမ်းေမှာက်၊ လမ်းပိတ်ဆိုမြဖစ် သီေပါ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) မေလး၊ သီေပါ၊ လားး ၊ မူဆယ်ြပည်ေထာင်စု လမ်းမကီး ေကျာက်မ-ဲ ေနာင်ချ ိဂုတတ ် င ွ ်းလမ်းပိင ု ်း ေြခာက်ထပ်ေကွ

သီေပါမိနယ် ေတာင်ယာတဲတစ်ခု၌ လူှစ်ဦး ေသနတ်ဒဏ်ရာြဖင့် ေသဆုံး

မိုင်တိုင် (၀၄/၃-၄) ၌ ယေန့ နံနက် ၆ နာရီက တွယ ဲ ာ်တစ်စီးတိမ်းေမှာက်၍ လမ်းပိတ်ဆိုမြဖစ်  ပွားခဲ့သည်။ အဆိပ ု ါယာ်တမ ိ ်းေမှာက်မေကာင့  ် မေလးမှ တက်လာေသာ ယာ်များ

ေနာင်ချ ိမိ စိမ်းလဲ့ကန်သာတွင် လည်းေကာင်း၊ မူဆယ်၊ လားးမှလာ ေသာ အဆင်းယာ်များ ေကျာက်မဲ မိုးြမင့သ ် ာှင့် ေရကန်ေတာင်၌ လည်း ေကာင်း ေခတရပ်နားထားရသည်။ ယာ်ေကာပိတ်ဆိုမ ကာရှည်စွာ မြဖစ်ေပေစေရးအတွက် (၁၂၀) ယာ်ထန ိ ်းရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၊ ဂုတတ ် င ွ ်း ှင့်ေနာင်ပိန်ရဲကင်းတိုမှ တပ်ဖွဲဝင် များ၊ ြပည်သမ ူ ျားပူးေပါင်းပါဝင် ကူညီ ေဆာင်ရွက်မြဖင့  ် နံနက် ၁၀ နာရီ ေကျာ်တွင် ဂုတ်တွင်းလမ်းပိုင်း ြပန်လည် ဖွင့်လှစ်ိုင်ပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ စိုင်း(သီေပါ)

သီေပါ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) သီေပါမိနယ် ထွန်ခိုက်ေကျးရွာအုပ်စု တုံးမုံ

ေကျးရွာှင့် မိင ု ်းလင်းေကျးရွာအုပစ ် ု စံေလာင်းေကျးရွာကား မေလး-သီေပါလားး-မူဆယ် ြပည်ေထာင်စလ ု မ်းမကီး မိင ု တ ် င ို အ ် မှတ် (၁၄၈/၇)ှင့် (၁၄၉/၀) အကား လမ်းမကီးယာဘက် ေလးဖာလုံအကွာ ေထာင်တုံးအနီး ေတာင်ယာတဲအတွင်းတွင် ယေန့မန ွ ်းတည့် ၁၂ နာရီက အသက် ၃၅ ှစခ ် န့်ရှိ အမျ ိးသားအေလာင်း တစ်ေလာင်းှင့် ေတာင်ယာတဲအြပင်ဘက်၌ အသက်

မိုးေကာင်း၌ ေမာ်ေတာ်ယာ်အရှိန်လွန်ကာ ဆိုင်ကယ်ှစ်စီးှင့် ဆက်သွယ်ေရးတိုင်အား တိုက်မိ မိုးေကာင်း ဇန်နဝါရီ ၁၁ ကချင်ြပည်နယ် မိုးေကာင်းမိ ကန်းေတာရပ်ကွက်၌ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက် နံနက် ပိုင်းက ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီးသည် ေရှမှဆိုင်ကယ်ှစ်စီးှင့် လမ်းေဘး ဆက်သွယ်ေရးတိုင်အား တိုက်မိခဲ့၍ ဆိုင်ကယ်စီးနင်းသူှစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်မှာ ယေန့နန ံ က် ၉ နာရီခက ွဲ ကန်းေတာရပ်ကက ွ မ ် ှ မိုးေကာင်းမိသို ြမစ်ကီးနား–ေရဘို ြပည်ေထာင်စုကားလမ်းမကီးအတိုင်း မိုးေကာင်းမိနယ်၊ ကာအင်း ရွာမေကျးရွာေန တိုးေဝေအာင် ေမာင်းှင်လာသည့် ယာ်သည် ကန်းေတာ အထက်တန်းေကျာင်းခွလ ဲ မ်းအေရာက်တင ွ ် ေရှမှေမာင်းှငေ ် နသည့် ဆိင ု က ် ယ်စ ှ စ ် းီ ကို တိက ု မ ် ိ ပီး လမ်း၏ဝဲဘက်ရိှ Mytel ဆက်သယ ွ ေ ် ရးတိင ု အ ် ား တိက ု မ ် ခ ိ ၍ ဲ့ ဆိင ု က ် ယ်စီးနင်းသူစ ှ ဦ ် း ထိခက ို ဒ ် ဏ်ရာရရှက ိ ာ မိုးေကာင်းေဆးုသ ံ ို ေဆးကုသမခံယူရန် ပိုေဆာင်ထားေကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍ တိုးေဝေအာင်အား မိုးေကာင်းမိမရဲစခန်းတွင် အမဖွင့်အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။ ဝင်းိုင်(ကချင်ေြမ) ၅၀ ခန့်ရှိ အမျ ိးသားအေလာင်း တစ်ေလာင်းတိသ ု ည် ေသနတ်ဒဏ်ရာများြဖင့် ေသဆုံးေနေကာင်း ေတွရှ၍ ိ ရွာသားတစ်ဦးက သီေပါရဲစခန်းသို အေကာင်း

ကားခဲ့သည်။ အခင်းြဖစ်ရာသို မိနယ်ရတ ဲ ပ်ဖွဲမှး ရဲမှ းမင်းစိးု ထက်ဦး၊ မိမရဲစခန်းမှး ဒုရဲမှး သန်းေထွးှင့် တပ်ဖွဲဝင်များ၊ တာဝန်ရှိသူများ သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးကပီး အမမှနေ ် ပေပါက်ေရးအတွက် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရိှ ေကာင်း သိရသည်။ စိုင်း(သီေပါ)

ေမာ်လူး ဇန်နဝါရီ ၁၁ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ေမာ်လူးမိ တွင် ခရီးသည်တင်ယာ်ှင့် ဆိုင်ကယ်တိုက်မိရာ ဆိုင်ကယ် ေမာင်းသူအား အမဖွင့်အေရးယူ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်မှာ ဇန်နဝါရီ ၁ဝရက် ည ၇ နာရီခွဲက ေမာ်လူးနယ်ေြမရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ကပ် ေနဝင်းထွန်းသည် ယာ်/ လမ်း စည်း ကမ်း ေဆာင် ရ ွ က ် ေနစ် မင်းသစာရပ်ကွက် မူလွန်အေရှ ြပည်ေထာင်စလ ု မ်းမကီးေပတွင် ယာ် တိုက်မြဖစ်ပွားေကာင်း သတင်းအရ သက်ေသများှင့်အတူ အခင်းြဖစ်ရာ သိသ ု ွားေရာက်စစ်ေဆးရာ ြမစ်ကီးနား မှ မေလးသို ယာ်ေမာင်း သီဟလွင် ေမာင်းှင် ပီး ယာ်ေနာက် လိုက် ချဲကိုတို လိုက်ပါလာေသာ ခရီးသည်ယာ်သည် လမ်းမကီး၏ ယာဘက်အတိုင်း ေမာင်းှင်လာစ် လမ်းမကီးအေရှဘက်ြခမ်း ဟဲုရွာ မူလန ွ ေ ် ကျာင်းဝင်းအတွင်းမှ သစ်လင ွ ် ေမာင်းှင်ပီး ေမာင်ြပး လိုက်ပါ လာေသာ ဆိင ု က ် ယ်မှ လမ်းမကီးေပ ြဖတ်တက်ခဲ့ရာ ဆိုင်ကယ်မှာ ယာ်၏အေရှပိင ု ်းှင့် တိက ု မ ် ခ ိ သ ဲ့ ြဖင့် ဆိုင်ကယ်ေမာင်းှင်သူ သစ်လွင်ှင့် ေမာင်ြပးတိုမှာ ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့၍ ရဲေဆးစာြဖင့် ေမာ်လူးတိုက်နယ် ေဆးုသ ံ ုိ ပိေ ု ဆာင်ခေ ့ဲ ကာင်း၊ ဆိင ု က ် ယ် မဆင်မြခင်ေမာင်းှငသ ် ူ သစ်လင ွ အ ် ား ေမာ်လူးနယ်ေြမရဲစခန်းက အမဖွင့် အေရးယူ ေဆာင်ရွက်ထားေကာင်း သိရသည်။ ၀၆၃


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ချင်းအမျိးသားေန့အခမ်းအနား ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိုင်ေရး စည်းေဝး ဟားခါး ဇန်နဝါရီ ၁၁

ဥကှင့် လုပင ် န်းေကာ်မတီအသီးသီးတိက ု ေကာ်မတီ

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ကျေရာက်မည့်

အလိက ု ေ ် ဆာင်ရက ွ ် ပီးစီးမ အေြခအေနများှင့် ဆက်လက်

(၇၂)ှစ်ေြမာက် ချင်းအမျ ိးသားေန့ကို ထန်တလန်မိ၌

ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများကို ကအလိုက်ရှင်းလင်း

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ရာ ချင်းတိုင်းရင်းသားတို၏ ိုးရာ

တင်ြပကသည်။

ယ်ေကျးမ၊ ဓေလ့ထုံးစံများ၊ ိးု ရာယ်ေကျးမအေမွအှစ်

ထိေ ု နာက် ချင်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးဆလိင ု း် လျန်လယ ွ ်

များ မေပျာက်ပျက်ေစေရး၊ ဓေလ့ထုံးတမ်းအစ်အလာ

က လုပ်ငန်းေကာ်မတီအလိုက်

များှငအ ့် ညီ ခမ်းနားထည်ဝါစွာ၊ စည်ကားသိက ု ် မိက်စာွ

ြဖည့စ ် က ွ ေ ် ဆွးေွးပီးေနာက် အခမ်းအနားတွင် ြပခန်းများ၊

ကျင်းပိင ု ေ ် ရးအတွက်

ပိင်ပွဲများ၊

စတုတအကိ  မ်

လုပင ် န်းည ိ င်  း

အစည်းအေဝးကို ဇန်နဝါရီ ၉ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီခွဲက ကျင်းပသည်၊၊

လွိင်ေကာ် ဇန်နဝါရီ ၁၁

ကျင်းပမည့်ေနရာများကို

ကွင်းဆင်းကည့်ခဲ  ့သည်။

ထန်တလန်မိ Diamond Jubilee Memorial ခန်းမ၌

ကယားြပည်နယ်ေန့အထိမ်းအမှတ် တိုင်းရင်းသားိုးရာယ်ေကျးမ အကပိင်ပွဲ ကျင်းပ

ေဖျာ်ေြဖပွဲများ

တင်ြပချက်များအေပ

ချင်းအမျ ိးသားေန့ပေ ဲွ တာ်ကုိ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၉ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ ထန်တလန်မိ၌ စည်ကားသိက ု ် မိက်စွာ ကျင်းပ

ချင်းအမျ ိးသားေန့ပွဲေတာ် ကျင်းပေရးဦးစီးေကာ်မတီ

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ေကျာ်စွာ(ြပန်/ဆက်)

ပိင်ပဲွ ပထမေန့အေနြဖင့် လွိ င်ေကာ်မိနယ်င ှ ့် ဒီးေမာ့ဆို

(၆၈)ှစ်ေြမာက် ကယားြပည်နယ်ေန့ အထိမ်းအမှတ်

မိနယ်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားိုးရာ ယ်ေကျးမအက

တိုင်းရင်းသားိုးရာ ယ်ေကျးမအကပိင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်း

အဖွဲ ၁၆ ဖွဲတိုမှ ပါဝင်ယှ်ပိင်ေဖျာ်ေြဖခဲ့ကသည်။

အနားကို ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက် ည ၇ နာရီက လွိင်ေကာ်မိ

အဆိပ ု ါ တိင ု း် ရင်းသားိးု ရာယ်ေကျးမအကပိင်ပမ ွဲ ျား ကို ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်မှ ၁၃ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်

ကယားြပည်နယ်ေန့ ပွဲေတာ်ေနရာ၌ ကျင်းပသည်။ ကယားြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးအယ်လ်ေဖာင်းှင့်

ေကာင်းှင့် ပိင်ပအ ဲွ ပီးတွင် ေဒသခံေတးဂီတအဖွဲ တိက ု

ဇနီး၊ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊

ဆက်လက်ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ

ြပည်နယ်ဥပေဒချပ်၊

သည်။

ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတိုက

တက်ေရာက်အားေပးကသည်။

ထွန်းေလး

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ မေကွး ဇန်နဝါရီ ၁၁

အေထာက်အကူြပ ေဆာင်ရက ွ ေ ် နရ

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး

ဦးစီးဌာန

သြဖင့် မိမတ ိ ဌ ို ာနရှဝ ိ န်ထမ်းများအေန

ချက်ေြပာင်းလဲေရး၊ ကျင့်ဝတ်သိကာ

ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး လုပင ် န်းများကို

ြဖင့် တစ်ဦးချင်းအလိုက်ေသာ်လည်း

ြမင့်မားေရးေခါင်းစ်အား

အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်အတွက်

ေကာင်း၊ ဌာနအဖွဲအစည်းအလိုက်

မင်းဘူး၊ သရက်ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး

ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးဆိင ု ရ ် ာ အလုပ ် ုံ

ေသာ်လည်းေကာင်း

စိတ်ဓာတ်ှင့်

များက ေဆွးေွးခဲ့ ကပီး လုပင ် န်းစွမ်း

ေဆွးေွးပွက ဲ ို ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက် နံနက်

ခံယခ ူ ျက်များ ေြပာင်းလဲကရမည်ြဖစ်

ေဆာင်ရည်ြမင့မ ် ားေရးေခါင်းစ်အား

လွိင်လင် ဇန်နဝါရီ ၁၁

၉ နာရီက တိင ု း် ေဒသကီးအစိးု ရအဖွဲ

ပီး မိမိတို၏ ကျင့်ဝတ်သိကာြမင့  ်မား

ပခုကှင့် ဂန့်ေဂါခိင ု အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး

ရှမး် ြပည်နယ်(ေတာင်ပင ုိ း် ) လွိ င်လင်

မာရသွန်ပိင်ပွဲကို

ုံးအစည်းအေဝးခန်းမသစ်၌ ကျင်းပ

ေရး၊ ဌာန၏ လုပင ် န်းတာဝန်များကို

များက ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

သည်။

လု ပ ် ထုံး

လု ပ ် န ည်း များှ င့ ် အ ညီ

ဆက်လက်၍ စိတ်ဓာတ်ှင့် ခံယူ

ထိုေနာက်

မေကွး၊

ေဆးလိပ်ေငွကင်းစင်ရှမ်းြပည်နယ်တစ်ခွင် ေကျာင်းအေြခြပမီနီမာရသွန်ပိင်ပွဲ ကျင်းပ အဆိုပါေကျာင်းအေြခြပ

မီနီ

လွိင်လင်ခိုင်

ကသည်။ ဆက်လက်၍ ဆုရရှသ ိ ည့် ေကျာင်းသား

ေကျာင်းသူများအား

မိ ၌ ေဆးလိပေ ် ငွကင်းစင် ရှမ်းြပည်

အားကစားကွင်းေရှမှ ပင်လုံ မိဘက်

လွိင်လင်မိနယ် ြပည်သလ ူ့ တ်  ေတာ်

ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး

နယ်တစ်ခင ွ ် ေကျာင်းအေြခြပမီနမ ီ ာရ

အထွက် သစ်ေတာပျ ိးဥယျာ်အထိ

ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်ေမာင်သီ၊ ခိုင်

မေကွးတိင ု ်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်

ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်း

ဆိုင်ရာေခါင်းစ် ရှစ်ခုအား အုပ်စု

သွန် ပိင်ပက ွဲ ို ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက် နံနက်

ထိမ ု ခ ှ ိင ု ် အားကစားကွငး် အတွငး် သို

ပညာေရးမှး၊ ဒုတယ ိ မိနယ်အပ ု ခ ် ျပ်

ေဒါက်တာေအာင်မိုးညိက အေထွေထွ

စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားေရးကို ရည်

လိက ု ် ေဆွးေွးြခင်းှင့် အြပန်အလှန်

၅ နာရီခွဲက ကျင်းပရာ ြပည်နယ်

ြပန်လည်ပန်းဝင်သည်။

ေရးမှးှင့် တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက ဆုများ

အုပခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာနသည် ိင ု င ် ေ ံ တာ်

ရွယ၍ ် အလုပ ် ေ ုံ ဆွးေွးပွက ဲ ို ကျင်းပ

ေမးြမန်းြခင်းတို ေဆာင်ရက ွ ခ ် ေ ဲ့ ကာင်း

ဝန်ကီးချပ်

ေဒါက်တာလင်းထွဋ်

ပိင်ပွသ ဲ ုိ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ

အသီးသီးချ ီးြမငခ ့် ေ ဲ့ ကာင်း သိရသည်။

ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

သိရသည်။

တက်ေရာက်ပီး တာလတ်ေပးသည်။

စုစေ ု ပါင်း ၅၈၈ ဦး ဝင်ေရာက်ယ ှ ် ပိင်

မိုးလွင်ဦး(လွိင်လင်)

အုပ်ချပ်ေရးကကို

အဓိက

သန်းိုင်ဦး(ငဖဲ)

ပန်းဘဲတန်းအထက -၁ (ယခင် စိန်ေမရီ ဒိုင်အိုစီဇင် မိန်းကေလးအထက်တန်းေကျာင်း) အြပာေရာင်ကမည်းြပားတပ်ဆင် ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၁၁

သလို အနာဂတ်ကို ဘယ်လိုဆက်ပီးပုံေဖာ်ရ

ေအာက်စဖိဒ ု တ ် ကသိလ ု မ ် ှ ပထမဆုံး မာစတာ

မလဲဆိုတာကိုလည်း

ဘွဲရရှိခဲ့ေသာ ြမန်မာအမျ ိးသမီး ေဒြမစိန်

ကန်ေတာ်တိုကို လမ်းန်ေနမှာပဲ ြဖစ်ပါ

တစ်ဦးြဖစ်သည့် ေဒြမစိန်ြဖစ်ပီး ၎င်းသည်

တက်ခသ ့ဲ ည့် ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး ပန်းဘဲတန်း

တယ်" ဟု ေြပာကားသည်။

ေအာက်စဖိတ ု ကသိလ ု မ ် ှ မာစတာဘွဲရရှခ ိ သ ဲ့ ည့်

မိနယ်ရှိ အမှတ်(၁) အေြခခံပညာအထက်

ဒီသမိုင်းေတွကေန

အနက် ထင်ရှားသူတစ်ဦးမှာ သမိင ု ်းပညာရှင၊်

အဆိပ ု ါေကျာင်းသည် ရန်ကန ု ် မိ၏ အေစာ

ေကျာင်းဆရာမကီးှင့်

ပထမဆုံး

စာေရးဆရာမကီး

ြမန်မာအမျ ိးသမီးြဖစ်၍

ိုင်ငံ

တန်းေကျာင်း ပန်းဘဲတန်း (ယခင် စိနေ ် မရီ

ဆုံး

မိန်းကေလးသီးသန့်ေကျာင်းများတွင်

ေပါင်းချပ်အသင်းကီးတွင် ြမန်မာကိယ ု စ ် ား

ဒိင ု အ ် စ ို ဇ ီ င် မိန်းကေလးအထက်တန်းေကျာင်း)

တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ်ပီး ြမန်မာအမည်ဆရာ

လှယ်အြဖစ် ၁၉၃၁ ခုှစ်မှ ၁၉၃၃ ခုှစ်အထိ

အား ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲက

မှတ် ကီးဟု ထင်ရှားေသာ အဂလ  က ီ န်သာသနာ

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ကာ ဂျ ီနီဗာအမျ ိးသမီး

ရန်ကုန်မိ မိြပအေမွအှစ်အထိမ်းအမှတ်

ြပ ေဒါက်တာေဂျအီးမာ့ခစ ် က ် ၁၈၆၆ ခုစ ှ တ ် င ွ ်

ကွန်ဖရင့်ှင့် လန်ဒန်မိ မျက်ှာစုံညီအစည်း

အြဖစ် ၃၅ ခုေြမာက် အြပာေရာင်ကမည်းြပား

တည်ေထာင်ခေ ဲ့ ကာင်း၊ မူလသစ်သားေကျာင်း

အေဝးများတွငလ ် ည်း ကိယ ု စ ် ားလှယအ ် ြဖစ်

တပ်ဆင်ခဲ့သည်။

ေဆာင်ကို လက်ရှိေကျာင်းေဆာင်ြဖင့် ၁၉၁၅

တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဝန်ကီးချပ်

ခုစ ှ ် ဇူလင ုိ ် ၂၈ ရက်တင ွ ် အစားထိးု ခဲ့ ပီး ၂၉

လက်ရှိတွင် သူငယ်တန်းမှ တကသိုလ်

ဦးဖိးမင်းသိန်းက"ဒီအေဆာက်အဦကီးထဲကို

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ရက်တင ွ ် ဖွငပ ့် က ဲွ ျင်းပရာ ယင်းအချ ိန်က ဒုတယ ိ

ဝင်တန်းအထိ ေကျာင်းသူ ၂၆၂ ဦးအား ဆရာ

ေရာက်လာရင် ြပည်သူေတွဟာ ရန်ကုန်မိ

ဘုရင်ခံ Adamson ှင့် ဇနီး၊ အဂလီကန်

ဆရာမ ၂၁ ဦးြဖင့်

မှာ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လူမေရးက

သာသနာချပ်ှင့် ဧည့်သည်ေတာ်များ တက်

ေကာင်း၊ အေဆာက်အဦမှာ သုံးထပ်ေဆာင်

နယ်ပယ်အသီးသီး၊ စီးပွားေရးဆိင ု ရ ် ာနယ်ပယ်

ေရာက်ေကာင်း သိရသည်။

ှစေ ် ဆာင်င ှ ့် ှစထ ် ပ်ေဆာင်တစ်ေဆာင်ရှိ ပီး

ေတွမှာ ဘယ်လြို ဖတ်သန်းခဲတ ့ ယ်ဆတ ို ာ ဒီလို

၁၉၆၅ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ေကျာင်းကိြု ပည်သပ ူ င ို ြ် ပခဲ့

ပညာသင်ကားေပးေန

အခန်းေပါင်း ၅၃ ခန်းရှိေကာင်း သိရသည်။

သမိင ု း် အေမွအှစ် အေဆာက်အဦေတွကေန

ပီး အထက (၁) ပန်းဘဲတန်းအြဖစ် ြပင်ဆင်

ေြပာြပေနမှာပဲြဖစ်ပါတယ်။ ဒါကိထ ု န ိ း် သိမး်

ဖွဲစည်းခဲ့ေကာင်း၊

ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းအားြဖင့်

ကန်ေတာ်တိုရဲ

တစ်ေလာက်တင ွ ် ထင်ရာှ းသည့် ြမန်မာအမျ ိး

သာယာေရးေကာ်မတီမှ

တာဝန်ရှိသူများ၊

ေရှာက်ေရးအဖွဲမှ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားှင့် အဆိပ ု ါ

များှင့် ေကျာင်းသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ထိန်းသိမ်းေစာင့ေ ် ရှာက်ြခင်းြဖစ်

သမီးများစွာ ေမွးထုတေ ် ပးခဲေ ့ ကာင်း၊ ယင်းတို

ရန်ကုန်မိြပအေမွအှစ် ထိန်းသိမ်းေစာင့်

ေကျာင်း၏ ေကျာင်းသူေဟာင်းများ၊ ဆရာမ

ဇာနည်ေမာင်

သမိင ု ်းကို

ေကျာင်း၏သမိုင်း

အခမ်းအနားသို တိင ု ်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ှင့် တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား၊ ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်


ဇန်နဝါရီ

၁၂


၂၀၂၀


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ေတာင်ကီး၌ ှစ်သိမ့်ေဆွးေွးအ ကံေပးြခင်း ဆရာြဖစ်သင်တန်းဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ ေတာင်ကီး ဇန်နဝါရီ ၁၁

ဖွံဖိးတိးု တက်ေရးအတွက် အသင်း

မစွန့်ပစ်ေအာင် ှစသ ် မ ိ ေ ့် ဆွးေွးေပး

ရင်ခင ွ မ ် က ့ဲ ေလးငယ်များှင့် တစ်ကယ ုိ ်

ေလာ့ချေရးှင့်

ြမန်မာိုင်ငံ ရင်ခွင်မဲ့ကေလးများ ကာကွယ်ေစာင့်

သားများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့မ ် ားရန်

ရန်

ေရမိခင်များအတွက် မှန်ကန်ေသာ

ေရှာက်ေရးအသင်း(ဗဟို)မှ အေထွ

ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရပ ိှ ါေကာင်း၊ အသင်း

အတွက် သင်တန်းများြပလုပေ ် ပးြခင်း

ေရွးချယ်မကိ  ု

ေထွအတွင်းေရးမှး

၏ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်တင ွ လ ် ည်း ရင်ခင ွ မ ် ဲ့

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ကိုယ်တိုင်ဆုံးြဖတ်

ပါေမာက

လုပေ ် ဆာင်င ုိ ရ ် န် ှစသ ် မ ိ ေ ့် ဆွးေွး

ေဒါက်တာြမသီတာက ြမန်မာိုင်ငံ

ကေလးများ

အ ကံေပးြခင်း

ဆရာြဖစ်သင်တန်း

ရင်ခွင်မဲ့ကေလးများ ေလာ့ချေရးှင့်

ရင်ခွင်မဲ့များအား

ကာကွယ်ေစာင့်

ဝန်ကီးချပ်၏ဇနီး၊ ရင်ခွင်မဲ့ကေလး

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၁၀

ကာကွ ယ ် ေစာင့ ် ေ ရှာ က် ေရးအသင်း

ေရှာက်ေရးဆိသ ု ည့် အချက်များပါဝင်

များ ေလာ့ချေရးှင့် ကာကွယေ ် စာင့်

ရက်က ေတာင်ကီးမိ စိန့် ဂျ ိးဇက်

ဖွဲစည်းပီးေနာက်

ပါေကာင်း၊ ေလာ့ချဖိုေဆာင်ရွက်ရာ

ေရှာက်ေရးအသင်း (ရှမ်းြပည်နယ်)

ေအာက်ေမ့ဖယ ွ ဓ ် မာု၌ ံ ကျင်းပသည်။

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်င ှ ့် အသင်း

တွင်

အေထာက်အကူြပအဖွဲဝင် ေဒနန်း

လုပ်ငန်းများ

ေလာ့ချေရးြဖစ်ပီး

အ ကံေပးပညာလိုအပ်သည့်

တစ်ကိုယ်ေရမိခင်များအား

ဆက်လက်၍

ရှမ်းြပည်နယ်

ေရြမင့က ် အဖွငအ ့် မှာစကားေြပာကား ပီး သင်တန်းနည်းြပဆရာမ ပါေမာက

ဖျာပုံမိ၌ အေမေန့ဂုဏ်ြပ စာေပေဟာေြပာပွဲ ကျင်းပ

ေဒါက်တာေအးြမလွငက ် သင်တန်း၏

ဖျာပုံ ဇန်နဝါရီ ၁၁

ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်များှင့် သင်ခန်းစာပိခ ု ျ

ဖျာပုံ မိ အေမေန့ြဖစ်ေြမာက်ေရးအဖွဲက ကီးမှးကျင်းပသည့် (၁၇)ကိမေ ် ြမာက်

မည့်အစီအစ်များအား

အေမေန့ဂုဏ်ြပစာေပေဟာေြပာပွဲှင့် ဂီတေဖျာ်ေြဖပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်

ရှင်းလင်း

ေြပာကားသည်။

ည ၈ နာရီက ဧရာဝတီတင ုိ း် ေဒသကီး ဖျာပုံ မိ ပထမလမ်းရှိ မိနယ်စည်ပင်

အဆိုပါ သင်တန်းကို

ဇန်နဝါရီ

သာယာေရးအဖွဲုံးေရှ၌ ကျင်းပသည်။

၁၀ ရက်မှ ၁၂ ရက်အထိ ဖွငလ ့် စ ှ သ ် ွား

ဖျာပုံမိ အေမေန့ြဖစ်ေြမာက်ေရးအဖွဲအတွင်းေရးမှး ဦးထင်ေအာင်က

မည်ြဖစ်ပီး ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပင ို ်း

အမှာစကားေြပာကားပီး ကာတွန်းဆရာ ေအာ်ပက ီ ျယ်က "မယုဘ ံ ူး" ေခါင်းစ်

ရှိ မိနယ် မ ျားမှ သင် တ န်း သား

ြဖင်လ ့ ည်းေကာင်း၊ အကည်ေတာ်က "ေလှကေလးကိေ ု လှာမ ် ည်" ေခါင်းစ်ြဖင့်

သင်တန်းသူ ၃၂ ဦး တက်ေရာက်က

လည်းေကာင်း ေဟာေြပာခဲ့ကသည်။

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထိေ ု နာက် ေမာင်လေ ူ ချာေတးဂီတအဖွဲက အေမေန့ဂဏ ု ြ် ပေတးသီချင်းများ

ြမင့်သန်းဦး(ြပန်/ဆက်)

ြဖင့် သီဆိုေဖျာ်ေြဖခဲ့ကသည်။

သူဇာွယ်(ဖျာပုံ)

ဗီဒီယိုသတင်းိုက်ကူးတည်းြဖတ်ေပးပိုြခင်း သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၁၁

ယင်းေနာက် န်ကားေရးမှးချပ်ဦးရဲင ို က ် သင်တန်း

ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး ေကျာက်တတ ံ ားမိနယ် ပန်းဆိးု

နည်းြပဆရာ ဦးေအာင်တင်ထန ွ ်းအား ဂုဏြ် ပမှတတ ် မ်းလာ

တန်းလမ်း(ေအာက်ဘေလာက်)ရှိ ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့

ချ ီးြမင့် ပီး သင်တန်းသားများအား သင်တန်းဆင်းလက်မတ ှ ်

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန ရန်ကုန်သင်တန်းေကျာင်း၌ ဗီဒီယို

ေပးအပ်ရာ သင်တန်းသားများကိယ ု စ ် ား သင်တန်းသား

သတင်းိက ု က ် းူ တည်းြဖတ်ေပးပိြု ခင်း သင်တန်း အမှတစ ် ်(၂)

တစ်ဦးက လက်ခံရယူသည်။

ဆင်းပွအ ဲ ခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီက ကျင်းပသည်။

သင်တန်းသားများ ဗီဒီယိုလက်ေတွိုက်ကူးရာတွင် ပထမဆုရရှိေသာ အဖွဲ(၁)၊ ဒုတိယဆုရရှိေသာ အဖွဲ(၅)

ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန

ှင့် အထူးဆု သုံးဆုကို မူပင ို ခ ် င ွ  ့် င ှ ့် မှတပ ် တ ုံ င်ဌာနခွမ ဲ ှ

န်ကားေရးမှးချပ် ဦးရဲင ို က ် သင်တန်းဆင်းအမှာစကား

န်ကားေရးမှး ေဒယုယဝ ု င်းက ဂုဏြ် ပဆုများချ ီးြမငခ ့် ့ဲ

ေြပာကားပီး သင်တန်းသားများ လက်ေတွိက ု က ် ူးထား

ေကာင်း သိရသည်။

ြပန်ကားေရးှင့်

သည့် ဗီဒီယိုသတင်းများြဖင့် အဖွဲလိုက်ရှင်းလင်းသည်။

ေနြခည်(ြပန်/ဆက်)

စာဆိုေတာ်ေန့အထိမ်းအမှတ် စာေပေဟာေြပာပွဲ ကျင်းပ တပ်ကုန်း ဇန်နဝါရီ ၁၁

ဒုတိယဆု၊ ၂၀၁၇ ခုှစ် စာေပဗိမာန်

ေနြပည်ေတာ်

စာမူဆုပိင်ပွဲတွင်

တပ်ကုန်းမိနယ်

စာေရးဆရာအသင်းက ကျင်းပသည့်

ဂျပန်ိုင်ငံမှ အလှရှင်

မစတာ

တာကာအိုယာမာမိုတိုက ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တွင်

မိတီလာမိနယ်

ကီးမှး

(၇၅)ှစ်ေြမာက်

သည်။

ြပဇာတ်စာေပ

ထိေ ု နာက် စာေရးဆရာေမာင်ငိမး်

တတိယဆု၊ ၂၀၁၈ခုစ ှ ၊် စာေပဗိမာန်

သူ (ကိပင်ေကာက်)က "စကားလက်

စာမူဆုပိင်ပွဲတွင်

ြပဇာတ်စာေပ

ေဆာင် စာလက်ေဆာင်"၊ စာေရး

စာဆိုေတာ်ေန့အထိမ်းအမှတ် စာေပ

တတိယဆုရရှထ ိ ားသည့် စာေရးဆရာ

ဆရာေဝလွငေ ် မာင်က "ေရးသည့စ ် ာ

ဆုှင်းပွဲှင့်

စာေပေဟာေြပာပွဲ

တင်မျ ိးဝင်း (ေမာင်လယ ွ အ ် တ ိ )် အား

ေြပာသည့် စကား"၊

အခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်

ထပ်ဆင့်ဂုဏ်ြပ

ချ ီးြမင့်၍လည်း

ေဆွဇင်ထိုက် (ုပ်ရှင်သုပ်ေဆာင်)

ည ၇ နာရီက

ေကာင်း၊

စာဆိုေတာ်ေန့အထိမ်း

က "ေြပာင်းလဲြခင်းအလွန"် ေခါင်းစ်

တပ်ကုန်းမိနယ်

ေအာင်ဆန်းခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ ၂၀၁၆ ခု  ှ စ ် ပခု ကဦးအုံး ေဖ စာေပဆုပိင်ပတ ဲွ င ွ ် ကဗျာေပါင်းချပ်

အမှတ်အြဖစ် ကဗျာ၊

ေဆာင်းပါး၊

ဝတတို ပိင်ပတ ွဲ င ွ ် ဆုရရှသ ိ မ ူ ျားအား တာဝန်ရှိသူများက

ဆုများချ ီးြမင့်

စာေရးဆရာမ

တိုြဖင့် ေဟာေြပာခဲ့ေကာင်း

သိရ

သည်။ တင်စိုးလွင်(ြပန်/ဆက်)

ဥယျာ်ကန ု ်း အေြခခံပညာမူလတန်း ေကျာင်းှင့်

ုံးေတာေကျးရွာ

မူ လ တ န ်း ေ ကျာ င ်း တို အ တ ွ က ် ေကျာင်းသုံးစာအုပ်များ လှဒါန်းရာ သက်ဆိုင်ရာမှ ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်း လာ

ြပန်လည်ေပးအပ်စ်။

(အလှရှင်သည် ဖွံဖိးေရးအတွက်

မိတီလာမိ ကျန်းမာေရး၊

လူမေရး၊ ပညာေရးကများတွင် အလှေငွ

ကျပ်သိန်းတစ်ေထာင်

ေကျာ်

လှဒါန်းထားေကာင်း

သိရသည်။)

တင်လင်(မိတီလာ)

ဂန့်ေဂါမိနယ်၌ ကားြဖတ်သန်းေခါင်စာရင်း ေကာက်ယူ ဂန့် ေဂါ ဇန်နဝါရီ ၁၁

မင်းရွာ၊ ေခါင်းတုံေကျးရွာများ၊ ေကျာမိေပရပ်ကွက်၊

ဂန့်ေဂါမိနယ် လူဝင်မကီ  းကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ့အင်အား

ဦးမင်းထက်သာ ဦးေဆာင်တအ ဲ့ ဖွဲက ဟံသာဝတီ၊ လယ်ကီး၊

ဆိုင်ရာ မိနယ်ဦးစီးမှးုံးမှ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်မှစတင်ကာ

ေရဘို၊ ြမင်သား၊ ှမ်းခါး၊ ေမလယ်၊ ေရရှင်မ၊ ကန် စတဲ့

၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ကားြဖတ်သန်းေခါင်စာရင်း ေကာက်ယလ ူ ျက်

ေကျးရွာများ၊ ေဒကကြမင့် ဦးေဆာင်တဲ့အဖွဲက ံးရှီ၊

ရှိရာ ေကာက်ကွက်ေပါင်း မိြပှစ်ေနရာှင့် ေကျးလက်

ဇာေဟာ၊ စိုင်ဒူး၊ ေကျာ်ရွာ၊ ေမာက်၊ ေတာင်ယာြပင် စတဲ့

၁၈ ေနရာတို ေကာက်ယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေကျးရွာေတွမှာ ကွင်းဆင်းေကာက်ယူ ကတာြဖစ်ပါတယ်”

“ေဒါမိုင်ဗျက်ချင်းပါရ်

ဦးေဆာင်တဲ့

အဖွဲ (၁)က

ေကျာတိုက်၊ စည်ပင်သာယာရပ်ကွက်များနဲ့ ဝက်ချ ီပါရွာ၊

ဟု မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးဝင်းိုင်က ေြပာကားသည်။ စိန်ေကျာ်


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ဆာေနးရဲအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပီး ပါဝင်ပတ်သက်မမရှိဟု

မန်ယူအသင်းက ဝုလ်ဗက်တိုက်စစ်မှး ရာအူးလ်ဂျီမီနက်ဇ်ကို ေခယူမည်

ဂွါဒီယိုလာ ေြပာကား မန်စီးတီးအသင်းေတာင်ပက ံ စားသမား ဆာေနးဟာ အသင်းကေနထွကခ ် ွာပီး ဂျာမန်ဘန ွ ဒ ် က်လီ ဂါကလပ် ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းဆီ ေြပာင်းေရဖိုစီစ်ေနတာေကာင့် ဆာေနးရဲအနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်ပီး ပါဝင်ပတ်သက်မမရှ  ိဘူးလို နည်းြပဂွါဒီယိုလာက ေြပာကားပါတယ်။ ေတာင်ပက ံ စားသမား ဆာေနးဟာ ဩဂုတ် ၄ ရက်က လီဗာပူးအသင်းနဲ့ ယှ် ပိင်ကစားခဲတ ့ ဲ့ ကွနြ် မနတီဒင ုိ း် ပွစ ဲ ်မာှ ဒူးဒဏ်ရာရရှခ ိ ့ဲ ပီးေနာက်ပင ုိ း် မန်စးီ တီးအသင်းနဲ့အတူ ပါဝင်ကစားိင ု ် ခဲ့ြခင်းမရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဆာေနးရဲ လက်ရှိ မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ချပ်ဆိုထားတဲ့ စာချပ်သက်တမ်းကလည်း ၂၀၂၁ ခုှစ်မှာ ကုန်ဆုံးမှာြဖစ်ပီး အီတီဟက်ဒ်မှာ ှစ်ေပါင်းများစွာ ဆက်ရှိေနလိမ့်မယ်လို နည်းြပ ဂွါဒီယလ ို ာက အရင်ကေြပာကားခဲေ ့ ပမယ့် အခုလက်ရမ ှိ ာှ ေတာ့ ဆာေနးရဲအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက် ပီး ပါဝင်ပတ်သက်မမရှ  ိဘူးလို ဆိုလာတာြဖစ်ပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းဟာ လီရွိင်းဆာေနးကို ၂၀၁၆ ခုစ ှ အ ် တွင်းက ေရှာလ ် ေ ် ကးအသင်းကေန ေြပာင်းေရေကးေပါင် ၃၇ သန်းနဲ့ ငါးှစ်သက်တမ်းရှိ စာချပ်တစ်ရပ်ချပ်ဆိုကာ ေခယူခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

မန်ယူအသင်းဟာ

ဝုလ်ဗက်တိုက်စစ်မှး

ရာအူးလ်ဂျ ီမီနက်ဇ်ကို စာချပ်ချပ်ဆိုေခယူ သွားဖို

စိတ်ဝင်စားေနပီး

ယခုဇန်နဝါရီ

အေြပာင်းအေရကာလအတွင်းမှာ လိုင်ယွန် အသင်းမှ တိက ု စ ် စ်မှး ေမာက်ဆာဒမ်ဘလ ီ က ီ ို လည်း ေခယူသွားမယ်လို ဆိုပါတယ်။ တိုက်စစ်မှး

ေမာက်ဆာဒမ်ဘီလီကို

ချယ်လ်ဆီးအသင်းကလည်း

ေခယူဖို

ေြပာင်းေရေကးေပါင် ၃၄ သန်းနဲ့ ကမ်းလှမ်း ခဲ့ေပမယ့်

ေအာင်ြမင်မရရှိခဲ့တာြဖစ်ပီး

လက်ရမ ိှ ာှ ချယ်လဆ ် းီ အသင်းနဲ့အပိင် မန်ယူ အသင်းကေခယူဖို စီစ်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။

ြပင်သစ်တိုက်စစ်မှး ဂျူ း ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှ ထွက်ခွာဖွယ်ရှိ

ေမာက်ဆာဒမ်ဘီလီဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈ လက ေြပာင်းေရေကးေပါင် သန်း ၂၀ နဲ့ လိုင်ယွန် အသင်းကို ေရာက်ရှိလာခဲ့တာြဖစ်ပီး လက်ရှိ

ချယ်လဆ ် ီးအသင်းမှ ြပင်သစ်တက ို စ ် စ်မှး ဂျူးဟာ ယခုဇန်နဝါရီ အေြပာင်းအေရကာလအတွင်းမှာ

အချ ိန်မှာ သွင်းဂိုး ၃၀ အထိ သွင်းယူေပးထား

အသင်းကေန ထွက်ခွာဖွယ်ရှိေနတယ်လို သိရပါတယ်။

တာြဖစ်ပါတယ်။

အသက် ၃၃ ှစ်အရွယ်ရှိ တိုက်စစ်မှး ဂျူးဟာ နည်းြပသစ် ဖရန့်လမ်းပတ်လက်ထက်

တိက ု စ ် စ်မှ း ရာအူးလ်ဂျ ီမီနက်ဇဟ ် ာ ၂၀၁၄

ယခုှစ်ေဘာလုံးရာသီမှာ ပရီမီယာလိဂ်ပွဲစ်ှစ်ပွဲသာ ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့တာလည်း ြဖစ်ပါ

ကေန ၂၀၁၅ အထိ အက်သလက်တက ီ မ ို က်ဒရစ်

တယ်။ ဒါ့အြပင် တိက ု စ ် စ်မှး ဂျူး အသင်းကေနထွကခ ် ွာသွားရင်ေတာင် အစားထိုးကစားသမား

အသင်းနဲ့အတူ ၂၁ ပွဲ ပါဝင်ကစားေပးခဲ့ကာ

အြဖစ် ေခယူဖိုလိုအပ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလို နည်းြပလမ်းပတ်က ဆိုပါတယ်။

သွငး် ဂိးု တစ်ဂးုိ သွငး် ယူေပးခဲ့ ပီး ၂၀၁၅ ခုစ ှ က ်

တိက ု စ ် စ်မှး ဂျူးဟာ ၂၀၁၈ ခုစ ှ ် ဇန်နဝါရီအေြပာင်းအေရကာလအတွင်းက အာဆင်နယ်

ေန ၂၀၁၉ ခုစ ှ အ ် ထိ ဘင်ဖက ီ ာအသင်းနဲ့အတူ

အသင်းကေန ချယ်လ်ဆီးအသင်းဆီ ၁၈ လသက်တမ်းရှိ စာချပ်တစ်ရပ်နဲ့ ေြပာင်းေရခဲ့တာ

ပွေ ဲ ပါင်း ၈၀ မှာ သွင်းဂိုး ၁၈ ဂိုးသွင်းယူေပးခဲတ ့ ာ

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် နည်းြပလမ်းပတ်ဟာ အသက် ၂၂ ှစ်အရွယ် ေအဘရာဟမ်ကိုသာ

ြဖစ်ပါတယ်။

တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ အဓိကထားကစားေစခဲ့တာေကာင့် ဂျူးဟာ ပုံမှန်ပွဲထွက်ကစားခွင့်ေပျာက်

ရာအူးလ်ဂျ ီမီနက်ဇဟ ် ာ ဘင်ဖက ီ ာအသင်းက

ဆုံးခဲရ ့ တာြဖစ်ပါတယ်။ တိက ု စ ် စ်မှး ဂျူးဟာ ပီးခဲတ ့ ေ ဲ့ ဘာလုံးရာသီက ချယ်လဆ ် ီးအသင်းနဲ့အတူ

ေန ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ေဘာလုးံ ရာသီမာှ ဝုလဗ ် က်

လိဂ်ပွဲ ၂၇ ပွဲအထိ ပါဝင်ကစားေပးခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

အသင်းထံ အငှားနဲ့ လာေရာက်ကစားခဲ့ပီး

တိက ု စ ် စ်မှး ဂျူးဟာ အာဆင်နယ်အသင်းကို ၂၀၁၂ ခုစ ှ မ ် ှာ စတင်ေရာက်ရလ ှိ ာခဲတ ့ ာြဖစ်ပါ

လက်ရမ ှိ ှာ ဝုလဗ ် က်အသင်းနဲ့ အမဲတမ်းစာချပ်

တယ်။ ၂၀၁၈ ခုစ ှ အ ် ထိ ပွေ ဲ ပါင်း ၁၈၀ ပါဝင်ကစားခဲ့ ပီး သွငး် ဂိးု ၇၃ ဂိုးအထိ သွင်းယူေပးခဲတ ့ ာ

ချပ်ဆထ ို ားတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဝုလဗ ် က်အသင်း

ြဖစ်ပါတယ်။ ြပင်သစ်ိုင်ငံလက်ေရွးစင်အသင်းအတွက်ေတာ့ ၉၇ ပွဲကစားေပးထားပီး သွင်းဂိုး

နဲ့အတူ အေကာင်းဆုံးေြခစွမ်းြပကစားိုင်တဲ့

၃၉ ဂိုး သွင်းယူေပးထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။

အတွက်ေကာင့်လည်း

မန်ယူအသင်းက

တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက် ရာအူးလ်ဂျ ီမီနက်ဇ်ကို

တိက ု စ ် စ်မှး ဂျူးဟာ အက်စတွနဗ ် လ ီ ာအသင်းနဲ့ နယူးကာဆယ်အသင်းတိဆ ု ီ ေြပာင်းေရ

ေခယူဖို စီစ်လာတာြဖစ်ပါတယ်။

ကစားဖို ချ ိတ်ဆက်မေတွြပလုပ်ေနေပမယ့် အင်တာမီလန်အသင်းက ဂျူးကိုေခယူဖို ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းေြပာကားလာပီး ေြပာင်းေရေကးေပါင် ၃ ဒသမ ၄ သန်းနဲ့ ေခယူဖိုလည်း စီစ်ေန

တိက ု စ ် စ်မှး ရာအူးလ်ဂျ ီမီနက်ဇဟ ် ာ မကဆီ

ေငွကယ် - ေရးသားသည်

တယ်လို သိရပါတယ်။ အင်တာမီလန်အသင်းနည်းြပ ကွနတ ် ဟ ီ ာ ချယ်လဆ ် ီးနည်းြပြဖစ်ခစ ဲ့ ်က တိုက်စစ်မှး ဂျူးကို အာဆင်နယ်အသင်းဆီကေန စတမ်းဖိုဒ်ဘရစ်ခ်ျသို ေခယူခဲ့တာြဖစ်ပီး လက်ရှိမှာလည်း ဂျူးကို အီတလီေြမသို ေခယူဖိုစီစ်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ကိ ု င ို င ် ံ လက်ေရွးစင်အသင်းမှာလည်း ပွေ ဲ ပါင်း ၈၁ ပွဲ ပါဝင်ကစားေပးထားကာ သွငး် ဂိးု ၂၄ ဂိုး အထိ သွင်းယူေပးိုင်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

အုပညာ iHeartRadio ေတးဂီတဆုေပးပွဲတွင် ဂျက်စတင်ဘီဘာ ပါဝင်ေဖျာ်ေြဖမည်

EXO အဖွဲ ဝင် ဆယ်ဟွန်းနဲ့ ချန်ိုးတိုရဲ

ေကျာ်ကားတဲ့ ေပါ့ပ်ကယ်ပွင့်တစ်ဦးြဖစ်သူ ဂျက်စတင် ဘီဘာဟာ ဆုေပးပွဲေဖျာ်ေြဖေရးစင်ြမင့်ထက် မေရာက်ရှိ

ိုင်ငံကူးလက်မှတ်

ခဲတ ့ ာ အေတာ်ကာခဲ့ ပီြဖစ်ေပမယ့် မကာမီကျင်းပသွားမယ့် ယခုစ ှ ရ ် ဲ iHeartRadio ေတးဂီတဆုေပးပွမ ဲ ှာ ပါဝင်ေဖျာ်ေြဖ သွားမှာြဖစ်ေကာင်း လတ်တေလာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာကား

အချက်အလက်များ

လာတာြဖစ်တယ်လို အီးအွန်လိုင်းေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသား ေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ေပါက်ကား

ေလးှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကိမ် ေတးသီချင်းသစ် ြပန်လည်ထတ ု လ ် င့  မ ် နဲ  ့အတူ ဂျက်စတင်ဘဘ ီ ာက ေဖျာ်ေြဖ ေရးစင်ြမင့ထ ် က် ြပန်လည်တက်လမ ှ း် သွားဖိရ ု ာ စီစ်ခတ ဲ့ ာ ြဖစ်ပါတယ်။

“Yummy” ေတးသီချင်းရဲ

ေတးသံရှင်

ဂျက်စတင်ဘဘ ီ ာဟာ လာမယ့် မတ်လ ၂၉ရက်မာှ ေလာ့စ် အန်ဂျလိစ်မှာ ြပလုပ်သွားမယ့် ယခုှစ်ရဲ iHeartRadio ေတးဂီတဆုေပးပွဲမှာ ပါဝင်ေဖျာ်ေြဖသွားမှာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ဆုေပးပွဲမှာ ဂျက်စတင်ဘီဘာဟာ ထူးခန်ဆု ငါးဆုအတွက် လျာထားစာရင်းဝင်ထားေကာင်းလည်း သိရပါတယ်။ ဒီဆုေတွထဲမှာ သူနဲ့ ဗိတိန်ေပါ့ပ်ကယ်ပွင့် အက်ဒရ ် ရ ှီ န်တို တွဖ ဲ က်ဖန်တီးထားတဲ့ ေတးသီချင်း “I Don’t Care” ဟာ အေကာင်းဆုံးပူးေပါင်းထုတလ ် ပ ု မ ် နဲ  ့ အေကာင်း ဆုံး ေတးဗီဒယ ီ ဆ ို တ ု အ ို တွက် ဆန်ခါတင်စာရင်းမှာ ပါဝင်ေန ေကာင်း သိရပါတယ်။

ေတာင်ကိုရီးယားရဲ ေကျာ်ကားတဲ့ အမျ ိးသားေတးဂီတ

အွန်လိုင်းမီဒီယာေပမှာ ပျံှံခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

အဖွဲတစ်ဖွဲြဖစ်တဲ့ EXO ရဲ အဖွဲဝင်စ ှ ဦ ် းြဖစ်တဲ့ ဆယ်ဟန ွ ်း နဲ့

ေလဆိပဝ ် န်ထမ်းရဲ ေြပာကားချက်အရ သူဟာ EXO

ချန်ိုးတိုဟာ လတ်တေလာ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံကို

ပရိသတ်တစ်ဦးြဖစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းထံ အချက်အလက်ေတွ

သွားေရာက်ခရ ဲ့ ာ ေပါ့ပ် ကယ်ပင ွ ေ ့် တွရဲ ိင ု င ် က ံ ူးလက်မတ ှ ်

ေပးပိခ ု ေ ဲ့ ကာင်း၊ ယခုလို အွနလ ် င ို ်းေပမှာ ပျံှသ ံ ွားလိမမ ့် ယ်

အချက်အလက်ေတွ

လို

ဟွိ င်းေလဆိပ်

ဝန်ထမ်းတစ်ဦး

မထင်မိေကာင်းနဲ့

သူ့ရဲ အြပအမူအတွက် EXO

ေကာင့် အွနလ ် င ုိ း် မီဒယ ီ ာေပမှာ ပျံှခ ံ ေ ့ဲ ကာင်း ေအာေက

ပရိသတ်ေတွကို ေတာင်းပန်ပါေကာင်း ြပန်လည်ရင ှ ်းလင်း

ေပါ့ပေ ် ဒါ့ကန ွ ်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းဝန်ထမ်းအလုပ်လုပ်ေနတဲ့ ေလေကာင်း

ပီးခဲတ ့ ဲ့ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်မှာ ဆယ်ဟန ွ ်းနဲ့ ချန်ိုးတိရ ု ဲ

လိင ု း် က အဆိပ ု ါဝန်ထမ်းကို လက်ရမ ိှ ာှ အလုပြ် ဖတ်လက ုိ ်

အချက်အလက်ေတွ အွနလ ် င ို ်းမီဒယ ီ ာေတွေပမှာ ပျံှခ ံ တ ဲ့ ာ

ပီြဖစ်ေကာင်းနဲ့ ေဒသခံရေ ဲ တွကလည်း သူ့ကို ေစာင့် ကည့်

ပါ။ အဆိပ ု ါ ကယ်ပင ွ  ့် စ ှ ဦ ် းဟာ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်က ဟွိင်း

ေနေကာင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့ပါတယ်။

ကို ေရာက်ရှိလာခဲ့တာြဖစ်ပီး ေလဆိပ်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ကယ်ပင ွ ေ ့် တွရဲ အချက်အလက်ေတွကုိ ဓာတ်ပုံိုက်ကာ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးဆီေပးပိုခဲ့ပီး

အဲဒီကေနတစ်ဆင့်

ေအးြပည့် - စုစည်းသည်


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

လက်လှဲစွာ အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ ိုင်ငံေတာ်သမတုံး၏အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ-် (၂/၂၀၂၀)ြဖင့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်ြဖစ်ေသာ သိပံေကျာ်စွာဘွဲချ ီးြမင့်အပ်ှင်းြခင်းခံရသည့် -

ဦးထွန်းေအာင်ချ ိန်

တစ်သက်တာစာေပဆုရှင်၊ သမိုင်းပညာရှင်၊ သမိုင်းဌာနဧည့်ပါေမာက

-

ေဒါက်တာတိုးလှ

အမျ ိးသားစာေပဆုရှင်၊ သမိုင်းပညာရှင်၊ သမိုင်းဌာနဧည့်ပါေမာက

-

ဦးေကျာ်ဝင်း

အမျ ိးသားစာေပဆုရှင်၊ န်ကားေရးမှးချပ် (ငိမ်း)၊ ပါေမာက(အချ ိန်ပိုင်း)

(မုဿေကျာ်ဝင်း)

ရန်ကုန်တကသိုလ်၊ မုဿေဗဒဌာန

တိုသည် စာေပပညာအကျ ိးေဆာင်ရွက်ိုင်ကပါေစဟု ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်၍ အေလးအနက်ဆုေတာင်းလိုက်ပါသည်။ အမျ ိးသားစာေပဆုရ ေဒါက်တာဦးေြဖ(စာေရးဆရာ၊ ဝိဿဇက၊ပဲခူး) ေဒဝယကတိုင်းရင်းေဆးတိုက် ပဲခူးမိ

“အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း” Health Care Group (Myanmar) အဖွဲ၏နာယကြဖစ်ေသာ ေဒမာလာြမင့် (Managing Director) (Myint Media and Advertising) (Myint Universe Co,Ltd) အား ၄-၁-၂၀၂၀ လွတ်လပ်ေရးေန့ (စေနေန့)တွင် ိုင်ငံေတာ် အစိုးရမှချ ီးြမင့်ေသာ သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာ “သီဟသုဓမသိဂ” ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ချ ီးြမင့်ြခင်းခံရေကာင်းသိရှိရ၍ ရန်ကုန်မိြပ အများြပည်သူသယ်ယူပိုေဆာင်ေရး အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာကုမဏီလီမိတက် တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်အပ်ပါသည်။ ဦးေဆာင်နာယက၊ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲှင့်အဖွဲသူ/ သားများ ကျန်းမာေရးေလ့ကျင့်ြပစုေစာင့်ေရှာက်မအဖွ  ဲ(ြမန်မာ) H.C.G(Myanmar)

“အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း” ၁။

ရန်ကန ု ် မိြပ အများြပည်သသ ူ ယ်ယပ ူ ေ ုိ ဆာင်ေရး အများှငသ ့် က်ဆင ုိ ်

ေသာ ကုမဏီ  လမ ီ တ ိ က်သည် ေမာ်ေတာ်ယာ်သးံု ဘကရီ N-200အိးု (၂၀၀)လုံး ဝယ်ယူရန်ရှိပါသြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခပါသည်။ ၂။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံှင့်စည်းကမ်းများကို (၁၃-၁-၂၀၂၀)

ရက်မှစ၍

(၉:၃၀ နာရီမှ ၁၆:၃၀နာရီ) ုံးချ ိန်အတွင်း တင်ဒါပုံစံ (၁)ေစာင်လင် ေငွကျပ် ၂၀၀၀/-ြဖင့် ရန်ကုန်မိြပအများြပည်သူ

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးအများှင့်

သက်ဆိုင်ေသာ ကုမဏီလီမိတက် (YUPT Public Co.,Ltd)၊ အမှတ်(၂၉၆)၊ သံသမ ု ာလမ်း၊ (၁၅)ရပ်ကက ွ ၊် ေတာင်ဥကလာပမိနယ်တင ွ ် လာေရာက်ဝယ်ယူ ိုင်ပါသည်။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် ကုမဏီများသည် တင်ဒါအဆိုြပလာ အြပည့်အစုံကိ(ု ၂၇-၁-၂၀၂၀)ရက် ၁၂:၀၀ နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ ြပန်လည် တင်သင ွ ်းရပါမည်။ ေနာက်ကျတင်သင ွ ်းေသာ တင်ဒါများကိလ ု က်ခစ ံ ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။ ၃။

အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါှင့် သက်ဆင ို သ ် ည့် အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ှိ ေ ို သာ အချက်များ

ရှိပါက တယ်လီဖုန်းအမှတ်-၀၉-၄၂၅၀၂၂၀၃၁၊၀၉-၅၀၆၅၃၇၉ သို ုံးချ ိန် အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်း စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ ရန်ကုန်မိြပအများြပည်သူသယ်ယူပိုေဆာင်ေရး အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာကုမဏီ  လီမိတက်

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါ

ဦးေကျာ်ဝင်း (AF ၀၂၇၂၂၇)[၁၂/ဗဟန(ိင ု )် ၀၄၂၁၅၂] ှင့်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်မိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကက ွ ၊် စက်မရိ  ပသ ် ာ၊ တိက ု အ ် မှတ(် ၃၀)၊ အခန်း(၂၁)ေန ေဒွန့်န ွ ့်(CA-၀၄၀၈၃၆)[၁၂/ဗဟန(ိင ု )် ၀၅၇၂၅၆]၏လအ ဲ ပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ရန်ကန ု ် မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစံေြမာက်၊ အေရှရပ်ကက ွ ၊် သုခုမလမ်း အမှတ(် ၈၄)ေြမကွကေ ် ပရှိ (၂)ခန်းတွ(ဲ ၄)ထပ်တက ို ၏ ် ဒုတယ ိ ထပ်(ေြခရင်းခန်း) ဧရိယာ(အလျား၄၀ေပxအနံေပ၁၀)ရှိ ေရ၊ မီးစုံ တိက ု ခ ် န်းတစ်ခန်းှငအ ် ့ ကျ ိးခံစားခွင် ့ အားလုံး တို သ ည် ဦးေကျာ် ဝ င်း မှ ပို င ် ဆို င ် ေ ကာင်း ှ င့ ် ေရာင်း ချခွ င့ ် ရ ှိ ေ ကာင်း ဝန်ခံခဲ့ပီး အဆိုပါ တိုက်ခန်းအေပျာက်အေရာင်းအဝယ်အပီးအပိုင်လဲအ  ပ်ြခင်း သေဘာတူစာချပ်ကုိ ၂-၅-၂၀၀၁ရက်တင ွ ် ေဒွန် ့န ွ ် ့သည် ပိင ု ရ ် င ှ ဦ ် းေကျာ်ဝင်းထံမှ တိုက်ခန်းတန်ဖိုးေငွအေကျေပးေချ ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။ ထိုစ်က တိုက်ခန်းမှာ ေဆာက်လပ ု မ ် ပီးေသးသြဖင့် လက်ေရာက်ရယူင ို ခ ် ြဲ့ ခင်းမရှပ ိ ါ။ တိက ု ခ ် န်းပိင ု ရ ် င ှ ် ေရာင်းချသူ ဦးေကျာ်ဝင်းအေနြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ(ှ ၇)ရက်အတွင်း ေနာက်ဆုံးထား၍ ဝယ်ယူသူေဒွန့်ွန့်လက်ဝယ်သို အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက ု ခ ် န်းအား အပ်အရှငး် ကင်းရှငး် စွာြဖင့် လက်ေရာက်ေပးအပ်ရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ လိက ု န ် ာေဆာင်ရက ွ မ ် မရှ  ဘ ိ ဲ ပျက်ကက ွ ခ ် ပ ဲ့ ါက ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေနလင်းေအာင်(အင်းစိန်)တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၄၈၉) ုံးခန်း-အမှတ်(၃၀၃/ခ)၊ မင်းကီးလမ်း၊ ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၇၀၂၁၃၃၊ ၀၉-၉၆၆၁၇၄၈၁၆၊ ၀၉-၇၇၉၆၆၆၄၆၁


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

"အထူးလက်လှဲဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူြခင်း" ပခုကခိုင်အသင်း(ရန်ကုန်)၏ ဥကကီး ဦးေကျာ်ေကျာ်လင်၏ဇနီး ေဒမိုးမိုးေထွး(ခ) ေဒကကေမာ် (OK Myanmar Co:)အား ိင ု င ် ေ ံ တာ်မှ "သီ သီဟသုဓမသိဂ""ဘွ  ဲကို ချ ီးြမငြ့် ခင်း အတွက် လက်လှဲစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါ ေကာင်း။ (နာယကကီးများ၊ အမေဆာင်များှင့် အသင်းသားများ) ပခုကခိုင်အသင်း (ရန်ကုန်)

ေမွးသကရာဇ်အမှန်

ဦးဝင်း ဟန် ၏ သား ရန် ကု န ် တိင ု ်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ရဲစခန်းဝင်းေန ဦးမျ ိးေဇာ်၏ ေမွးသကရာဇ်အမှန်မှာ ၁၁-၄၁၉၈၁ ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ရန်ကန ု ် မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၁၀/ေတာင်)၊ ေြမကွက် အမှတ(် ၁၃၁၁/က)၊ ွယန ် (ီ ၂)လမ်းဟုေခတွငေ ် သာ ှစ(် ၆၀)ေြမငှားဂရန်တင ွ ် ဦးတင်ေငွ အမည်ေပါက် အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)၊ (၁၂၀၀)စတုရန်းေပ (၀.၀၂၇)ဧကရှိ ေြမကွက် ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပတွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိက ု ို အမည်ေပါက် ကွယလ ် န ွ သ ် ည့အ ် တွက် အမည်ေပါက်၏ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒအုန်းရှင[် ၁၂/သကတ(ိင ု )် ၀၉၀၉၀၅]ထံမှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွများြဖစ်ေသာ ကိေ ု အာင် ရဲြမင့[် ၅/ခဥန(ိင ု )် ၀၉၂၅၃၅]ှင့် မတင်ဇာလင်း[၁၂/သကတ(ိင ု )် ၁၇၃၀၇၃]တိက ု အပီး အပိင ု ် ဝယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ပိင ု ေ ် ရးဆိင ု ခ ် င ွ ့် ရှသ ိ ူ မည်သူမဆို ကန့်ကွက်လိုပါလင် တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား၊ စာရွက် စာတမ်း(မူရင်း)များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့် ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က်ုပ်ထံသို ကိယ ု တ ် င ို လ ် ာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန့်ကက ွ ြ် ခင်းမရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးြပတ်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ကိုေအာင်ရဲြမင့်ှင့် မတင်ဇာလင်းတို၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒဝင်းဝင်းခိုင်(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၁၇) အမှတ်(၂၃၈)၊ မာန်ေြပ(၆)လမ်းအေရှ၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၅၉၃၉

ေရတိဂုံေစတီေတာ် ေရကည်ေတာ်ဝတ်အသင်း ဂုဏ်ထူးေဆာင်အမေဆာင်ထာဝရအလှရှင်

Dr.ဦးစိုးမိုး ဇနီးေဒြမသန်းဝင်း(သီဟသုဓမသိဂ)ဘွဲအတွက် အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း

ြပည်ေထာင်စသ ု မတ ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်မှ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ၊်

ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်တင ွ ် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတမှ ေဒြမသန်းဝင်းအား

"သီဟသုဓမသိဂ""ဘွ  ဲအား ချ ီးြမငအ ့် ပ်င ှ ်းြခင်း ခံရသည့အ ် တွက် အသင်းသား+သူအေပါင်းမှ ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း။ အမေဆာင်အဖွဲ

ေရတိဂုံေစတီေတာ်ေရကည်ေတာ်ဝတ်အသင်း အမည်မှန်

[၁၂/ရကန(ို င ် ) ၀၈၂၅၈၀] ကိင ု ေ ် ဆာင်ထားသူ ဦးေနလင်းထွန်း ၏ဥပေဒဘွဲလက်မတ ှ ေ ် ပရှိ အမည် မှန်မှာ ေနလင်းထွန်းြဖစ်ပီး တက သိုလ်ဝင်တန်း

စာေမးပွဲေအာင်

လက် မှတေ ် ပရှိ ဖခင်အမည်မန ှ မ ် ှာ ဦးရာမ်းနိုင် ြဖစ်ပါသည်။

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း ေမာင်ေဇာ်ေဇာ်ေအာင် (အဖ-ဦးရဲဦး)

ိင ု င ် သ ံ ားစိစစ်ေရးအမှတ[် ၁၄/ဖပန(ိင ု )် ၁၃၄၁၁၀]၏

ေမွးစာရင်းပါအမည်မှာ

ေမာင်ဆင ုိ မ ် န ွ ရ ် ဦ ဲ းြဖစ်ပီး လက်ရိှ သန်းေခါင် စာရင်းှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်တွင် ပါရှေ ိ သာ ေမာင်ေဇာ်ေဇာ်ေအာင်မာှ တစ်ဦး တည်းြဖစ်ပါေကာင်း။ ေမာင်ေဇာ်ေဇာ်ေအာင်(ခ) ေမာင်ဆိုင်မွန်ရဲဦး


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့တင ွ ် ိင ု င ် ေ ံ တာ် သမတုံး၏ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ-် ၁/၂၀၂၀ြဖင့် လူပဂ ု ိလ်ဆင ို ရ ် ာ သာသနာုဂဟဘွ  ဲတံဆပ ိ ြ် ဖစ်သည့် ''သုဓမမဏိေဇာတဓရ'' ဘွဲကို (သားလတ်)ေဒါက်တာေကျာ်သက်ိုင်(ေရြမန်မာေထာပတ်)အား ဂုဏြ် ပချ ီးြမငအ ့် ပ်င ှ း် ခံရသည့အ ် တွက် အထူးဂုဏယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက်

ေအာင်ေဗာဓိေြမဇင်းေတာရဓမရိပ်သာ(သန်လျင်) (၃၃)ကိမ်ေြမာက် တရားစခန်းဖွင့်လှစ်ြခင်း ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပင ို ်းခိင ု ၊် သန်လျင်မိနယ်၊ လက်ယက်

စမ်းေကျးရွာအုပစ ် ၊ု ပျ်ေထာင်ေကျာင်းေကျးရွာ၊ ေအာင်ေဗာဓိေြမဇင်းေတာရ ဓမရိပသ ် ာကီး၏ (၃၃)ကိမေ ် ြမာက် တရားစခန်းကို ၂၆-၁-၂၀၂၀ရက် (တပိတ ု ွဲ လဆန်း ၂ ရက်)မှ ၈-၃-၂၀၂၀ ရက် (တေပါင်းလြပည့်ေန့)ထိ ကီနည်း

ဥပနိဿယအတိင ု း် ေမာင်းေထာင်ေြမဇင်းေတာရ ဆရာေတာ်ကီး၏ တပည့် ဘဒဣဒဗ ိ လှင့် ဘဒကုမာရတိမ ု ှ ဦးေဆာင်ြပသမည်ြဖစ်ရာ တရားစခန်း

ဝင်လသ ုိ ူ ရဟန်း၊ သီလရှင၊် အမျ ိးသား၊ အမျ ိးသမီးေယာဂီများသည် ေအာက် ေဖာ်ြပပါဖုန်းနံပါတ်များသို ဆက်သွယ်စာရင်းေပးသွင်းိုင်ပါသည်။ ဆွမ်းစရိတ်ေပးသွင်းရန်မလိုပါ။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-09-795626061, 09-775516650, 09-799438819

ပါေကာင်းှင့် အမျ ိးဘာသာ၊ သာသနာအကျ ိးကို ဆက်လက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေစေကာင်း မိဘှစပ ် ါးမှ ဆုမန ွ ေ ် ကာင်း ပိုသလိုက်ပါသည်။ ဘုရား၊ ေကျာင်း၊ ရဟန်းဒါယကာကီးဦးသန်း ဘုရား၊ ေကျာင်း၊ ရဟန်းဒါယိကာမကီးေဒေသာင်း ေအာင်သိဒိိုဆီမိသားစု စက်ေကွရပ်၊ ြမစ်ငယ်မိ

ဖခင်အမည်မှန်

ထားဝယ် ခ ို င ် ၊ ေရြဖမိနယ် ၊ အထက(ကလိနေ ် အာင်)၊ ဒသမတန်း(ဂ) မှ မမျ ိးပပေဆွ၏ ဖခင် ဦးသိန်းေဆွ၏ အမည်မှန်မှာ ဦးသိန်းေရ[၆/ရဖန(ိုင်) ၀၂၃၆၃၆] ြဖစ်ပါသည်။ ဦးသိန်းေရ

ေဖာင်းကေပျာက် ေလာက်ထားြခင်း

ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးတကသိုလ်၊ ရန်ကုန်

ယာ်အမှတ် 4E/3982 ၏ ေဖာင်းက နံပါတ်ြပား ေပျာက်ဆုံး၍ ထုတ်ေပးရန်

(၁၂)ကိမ်ေြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်

ေလာက်ထားလာပါသြဖင့် ယခင် ေဖာင်းက နံပါတ်ြပား ပျက်ြပယ်ပါေကာင်း အများ

ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးတကသိုလ်၊ ရန်ကုန်၏ (၁၂)ကိမ်ေြမာက်

သိရှိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနားကို ၂၀-၂-၂၀၂၀ရက် (ကာသပေတးေန့)

ကညန၊ ခိုင်ုံး(ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း မုံရွာမိ၊ အထက(၂)မှ

အလြပ

ဆရာမေဒခင်မျ ိးသက်ှင့် ေဒခင်မမ [၅/မရန(ိုင်)၀၆၄၅၆၂]မှာ

တစ်ဦး

တည်းြဖစ်ပါေကာင်း။ ေဒခင်မျ ိးသက်(ခ)ေဒခင်မမ

ဖခင်အမည်မှန်

ပုလဲ မိနယ်၊ လက်ေတာင်ကီးေကျးရွာ၊ အထက စတုတတန်  းမှ မကယ်စင်ဝင်း ှင့် သတမတန်းမှ မေနြခည်ဝင်းတို၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးဘိုလွင် [၅/ပလန (ိုင်)၀၅၂၈၅၆]ြဖစ်ပါေကာင်း။ ဦးဘိုလွင်

အေမွြပတ်စွန့်လတ်ေကာင်းေကညာြခင်း

ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီမိ၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ေဒါနလမ်း၊ (က/၉၁)ေန ကန်မ ေဒေငွရီ၏သမီးြဖစ်သူ မေမသာစိုး[၃/မဝတ(ိုင်)၀၂၆၆၉၅]သည် မိဘေမာင်ှမများ အေပ ကိယ ု စ ် တ ိ  ် စ ှ ပ ် ါးဆင်းရဲေအာင် အမျ ိးမျ ိးြပမူလပ ု က ် င ို ခ ် ပ ဲ့ ါသြဖင့် သမီးအြဖစ်မအ ှ ေမွ ြပတ်စန ွ ့်လတ်  လက ို ပ ် ါသည်။ ၎င်းှငပ ့် တ်သက်သည့် မည်သည့က ် စ ိ အဝဝကိ  မ ု ှ လုံးဝ(လုံးဝ) တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည် မဟုတ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။ ေဒေငွရီ

နံနက်ပိုင်းတွင်လည်းေကာင်း၊ အစမ်းေလ့ကျင့်ြခင်းကို ၁၉-၂-၂၀၂၀ ရက်(ဗုဒဟူးေန့) နံနက်ပိုင်းတွင် လည်းေကာင်း၊ ရန်ကုန်တကသိုလ်၊ ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပြပလုပမ ် ည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သင်တန်းများ၏ ဘွဲရေအာင်စာရင်းထုတ်ြပန်ပီးသူများသည် ဘွဲှင်း သဘင်တက်ေရာက်ရန် ဤတကသိုလ်တွင် ေလာက်ထားရမည်။ ၁။ ပါရဂူဘွဲ(ြပည်သူ့ကျန်းမာေရး) (၁/၂၀၁၇)သင်တန်း ဘွဲရေအာင် စာရင်း ထုတ်ြပန်ပီးသူများ။ ၂။ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးမဟာဘွဲ (၁/၂၀၁၉)သင်တန်း

ဘွဲရေအာင်

စာရင်း ထုတ်ြပန်ပီးသူများ။ ၃။ ေဆးုံအုပ်ချပ်မပညာမဟာဘွဲ (၁/၂၀၁၉)သင်တန်း ဘွဲရေအာင် စာရင်းထုတ်ြပန်ပီးသူများ။ ၄။ ေဆးပညာမဟာသိပ(ံ ေဆးုအ ံ ပ ု ခ ် ျပ်မှ  င့် ကျန်းမာေရးစီမခ ံ န့်ခမ ဲွ  ပညာ) (၁/၂၀၁၈)သင်တန်း (ေနာက်ဆက်တွဲ)ဘွဲရ ေအာင်စာရင်း ထုတ်ြပန်ပီးသူ။ ၅။ ေဆးပညာသင်ကားေရးဒီပလိမ ု ာ(၃/၂၀၁၉)သင်တန်း ဘွဲရေအာင် စာရင်း ထုတ်ြပန်ပီးသူများ။ ၆။ ေဆးပညာသင်ကားေရးဒီပလိမ ု ာ(၃/၂၀၁၈)သင်တန်း ဘွဲရေအာင် စာရင်း ထုတ်ြပန်ပီးသူများ။ ဘွဲှင်းသဘင်တက်ေရာက်ဘွဲယူလသ ို မ ူ ျားသည် ဘွဲှင်းသဘင် ေကး (၁၅၀၀/-)ကျပ်င ှ ် ့ အေဝးေရာက်ဘဲွ ယူလသ ုိ မ ူ ျားသည် အေဝးေရာက် ဘွဲှင်းသဘင်ေကး(၁၀၀၀/-)ကျပ်ကို ေပးသွင်းရမည်။ သတ်မတ ှ ထ ် ား ေသာ ေလာက်လာပုစ ံ တ ံ င ွ ် ြပည့စ ် စ ုံ ွာြဖည့စ ် က ွ လ ် ျက် လွနခ ် သ ဲ့ ည့် သုံးလ အတွင်း ိက ု က ် ူးထားေသာ (တစ်လက်မခွxဲ ှစလ ် က်မ)အရွယ် ေရာင်စုံ ဓာတ်ပုံ(၅)ပုံှင့်အတူ ၄-၂-၂၀၂၀ ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ ြပည်သူ့ ကျန်းမာေရးတကသိုလ်၊ ရန်ကုန်ေမာ်ကွန်းထိန်းထံ ေလာက်ထားိုင် သည်။ ဘွဲတက်ေရာက်ယူမည့်သူများသည် အစမ်းေလ့ကျင့်ြခင်းကို မပျက်မကွက် တက်ေရာက်ရမည်။ အေသးစိတ် အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးတကသိုလ်၊ ရန်ကုန် ေမာ်ကွန်းထိန်း ုးံ ခန်း(ဖုန်း-၀၁-၃၉၅၃၆၇)၊ စာေမးပွ/ဲ ဘွဲှင်းသဘင်ဌာနစု[ဖုန်း -၀၁၃၉၅၂၁၃၊ ၃၉၅၂၁၄(လိုင်းခွဲ-၁၅)]သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်း စုံစမ်းိုင် ပါသည်။ အမိန့် အရ-လှလှရီ ေမာ်ကွန်းထိန်း ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးတကသိုလ်၊ ရန်ကုန်


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း

၂၀၂၀ ှစ်ြပည့်၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်၊ (၇၂)ှစ်ေြမာက် (လွတ်လပ်ေရးေန့)တွင် ြပည်ေထာင်စသ ု မတ ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတုးံ ၏ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ-် ၁/၂၀၂၀ ြဖင့် လူပုဂိလ်ဆိုင်ရာ သာသနာုဂဟဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ရ

"သီဟသုဓမသိဂ" ေဒေမမျ ိးြမတ်

ြပင်ဦးလွင(် အခမဲ)့ နာေရးကူညမ ီ  အသင်းကီး၏ ေမာ်ေတာ်ယာ်၊ စက်သုံးဆီ လစ် ဂါလန် ၃၀၀၊ ချ ိတဲေ ့ ငွ လစ်(၃) သိန်းတိ၏ ု ထာဝရအလှရှင၊် အသင်း၏ နာယကကီးြဖစ်ေသာ ေဒါက်တာေကျာ်ေစာ (အဂမဟာ သီရသ ိ ဓ ု မမဏိေဇာတဓရ) စာပန်းအိမက ် ယ ို ပ ် င ို အ ် ထက်တန်းေကျာင်း၏ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒေမမျ ိးြမတ် သည် ၂၀၁၉ ခုစ ှ အ ် တွက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်ကချ ီးြမငေ ့် သာ "သီဟသုဓမသိဂ""ဘွ  ဲတံဆိပ်ချ ီးြမင့်ြခင်းခံရသည့်အတွက် အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာပီး ၂၀၂၀ ှစသ ် စ်မစ ှ ၍ မိသားစုှင့်အတူ ဒီထက်မက သာသနာအကျ ိး၊ လူထုအကျ ိးြပလုပ်ငန်းများကို လုပ်ေဆာင်ိုင်ပါေစေကာင်း လက်လက်လှဲလှဲ ဂုဏ်ယူ ဝမ်းေြမာက်မိပါသည်။ ဦးေဇာ်မင်းဦး-ေဒမီမီေထွး၊ (သမီး) မစံပယ်ဦး၊ မမိုးပွင့်ဦး၊ (သား) ေမာင်ဖိးသန့်ကိုကို ဦးစိန်ေမာင်(သား) ေဇာ်မင်းဦး ေရဆိုင်မိသားစု

''ဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ြပြခင်း''

ငယ်ဆရာြဖစ်ေတာ်မေ ူ သာ ေဒါ ေဒါက် က်တာဘဒေဝပုလေဇာတိ  (ခိန ု ားရာ ဆရာေတာ်)သာသနေဝပုလဓမ  ရိပသ ် ာေကျာင်းလင်းလွနး် (ေတာင်)ရပ်ကက ွ ၊် စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၌ သီတင်းသုံးေတာ်မူေသာ ဆရာေတာ်သည် ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ ုံး၏ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ(် ၁/၂၀၂၀)ြဖင့် ဓမကထိကဗဟုဇနဟိတဓရ ဘွဲတံဆပ ိ ေ ် တာ်ကို ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်း ခံယရ ူ ရှေ ိ တာ်မပ ူ ါေသာေကာင့် အထူးဝမ်းေြမာက် ကည်ညိဂုဏ်ယူမိပါေကာင်း။ ဦးေဇယျာဝင်း (တရားလတ်ေတာ်ေရှေန)

ကန့် ကက ွ  ် င ုိ ေ ် ကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ဆိုင်ခန်းအမှတ်(၇)၊ ဆိုင်ခန်းအငှားချထားခံရသူ ဦးေဒမာရာဂျာ(ခ)ေကျာ်ထွန်း

[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၁၄၆၈၇]ထံမှ ၂၀-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ အေရာင်း/အဝယ် အရပ်

ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယသ ူ ူ ဦးေမာင်စိုး[၁၀/ပမန(ြပ)၀၀၀၉၃၅]မှ အမည်ေြပာင်း ေလာက်ထား၍ ဆိင ု ခ ် န်းမှတပ ် တ ုံ င်စာအုပအ ် သစ် ထုတယ ် ခ ူ င ွ ေ ့် လာက်ထားလာ

ြခင်းအား ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ မူရင်းစာရွကစ ် ာတမ်း

အေထာက်အထားများှငတ ့် ကွ လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ် ရက်ကုန်ဆုံးသည့်တိုင် ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ် ပါသည်။

ေဈးများဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

သက်ဆိုင်ရာေဈးတာဝန်ခံ၏ ဖုန်းနံပါတ်-09-450063717

ဦးကျင်ငိမ်း (ဘ)ဦးဘလွင်[၁၄/ပတန(ိုင်) ၀၀၄၀၂၂]မှ ေပးကမ်းစာချပ်

ချပ်ဆိုရန်

အတွက် ေြမငှားစာချပ်မရ ူ င်းတင်ြပ၍ ေြမပု၊ံ ေြမရာဇဝင်ေလာက်ထားလာရာ ကန့်ကက ွ ် လိသ ု မ ူ ျားအေနြဖင့် ပိင ု ဆ ် င ို မ ် စာချပ်  စာတမ်း များ၊တရားုးံ အမိန့်ဒက ီ ရီများြဖင့် အေထာက် အထား ခိုင်လုံစွာတင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊

မိြပစီမံ

ကိန်းှင့် ေြမစီမခ ံ န့်ခမ ွဲ ဌာနသိ  ု ဤေကာ်ြငာ ပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၁၅)ရက်အတွငး် လာေရာက် ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှိ ပါက ဌာန၏ လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းများှငအ ့် ညီ ေြမပုံ၊ေြမရာဇဝင် ေလာက်ထားလာမအား ဆက် လ က် ေဆာင် ရ ွ က ် ေပးသွားမည် ြ ဖစ် ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၆၂၄၄၁]

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၉၂/၂၀၁၃)

အမှတ်-၄၂၊ ၄လာ၊ လမ်း(၁၄၀)၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၄၉၅၉၊ ၀၉-၅၀၈၈၆၀၅

မူရင်းများှငတ ့် ကွ ဤေကညာပါသည့ေ ် န့မှ (၇)ရက်အတွငး် က်ပ ု တ ် ထ ုိ သ ံ ုိ ကိယ ု တ ် င ုိ ် လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေန့ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန့်ကွက် မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးေဇာ်ေမာင်ေမာင်မျ ိး၊ ေဒညိမ်းညိမ်းသူတို၏ လဲအပ်န်ကားချက်များအရ-

မဇင်မာထွန်း [၇/ဝမန(ိုင်) ၁၁၅၈၇၀] သိေစရန်ေကညာြခင်း

ေဝါမိ၊ သစ်စက်ရပ်ကက ွ ၊် မေနာမယလမ်းေန မလဲလ ့ ထ ဲ့ န ွ ်း (ဘ)ဦးထွန်းြမင့၏ ်

လဲအပ်ချက်အရ တစ်ရပ်ကွက်တည်း၊ စိတသုခလမ်းေန ကိုေကျာ်ေထွး၏ဇနီး သင် မဇင်မာထွန်း (ဘ)ဦးသန်းထွန်း (မိ)ေဒငယ်သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

သင်ှင့် မလဲ့လဲ့ထွန်းတိုသည် တစ်ရပ်ကွက်တည်းေနထိုင်သူများြဖစ်သည့်

အြပင် ရပ်ကက ွ ထ ် ၌ ဲ စုမဒ ဲ င ို ် လုပင ် န်းကို လုပက ် င ို ် ကသူများြဖစ်၍ တစ်အမ ိ  ် င ှ တ ့် စ်အမ ိ ် ဝင်ထွက်သွားလာကာ မိသားစုများကဲ့သို ခင်မင်ရင်းှီးမ ရှိခဲ့ကေကာင်းသိရှိရသည်။

အကူအညီေတာင်းခံခဲ့ေကာင်းလည်းသိရှိရသည်။ ထိုသိုအကူအညီေတာင်းခံြခင်းမှာ

ေပါက်စ ှ (် ၃၀) ေြမငှားစာချပ်ေြမကွကအ ် ား

ေဒမာမာသိန်း(LL.B)

အပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န်အတွက် ကန့်ကွက်လိုသူများရှိလင် တိကျခိုင်လုံေသာ စာရွကစ ် ာတမ်း

ဒကိဏသီရိမိ၊ ဒကိဏသီရိရပ်ကွက်၊

ဦးကျင်ငိမ်း(ဘ)

လဲအပ်ချက်အရ-

ေဒအိအိခိုင်(ခ)ဖီိုဇာဘီ

[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၅၂၂၇၈]၊ ေဒညိမ်းညိမ်းသူ[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၆၉၈၈၆]တိုက အပီး

အား စုမဲေငွထုတ်ေပးရမည့်ေန့ရက်များ၌ လိုအပ်သည့်ေငွများကို မလဲ့လဲ့ထွန်းထံမှ

ဦးဘလွင် [၁၄/ပတန(ိုင်)၀၀၄၀၂၂]အမည်

မုဟမဒ်အာဇမ်ှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်သူ

[၁၂/လမန(ိင ု )် ၁၀၉၇၁၅] ထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွများြဖစ်ေသာ ဦးေဇာ်ေမာင်ေမာင်မျ ိး

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ဧရိယာ(၂.၅၀)ဧကရှိ

အရ လင်မယားအြဖစ်မှ အပီးအြပတ် ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါေကာင်း ဦးြမင့်လွင(် ခ)

အားလုံးကိပ ု င ုိ ဆ ် င ို ၍ ် လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ည်ဟု ဝန်ခသ ံ ြူ ဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်သန ိ ်း

ထိသ ု ေ ို နထိင ု ရ ် ာမှ သင်သည် သင်လပ ု က ် င ို သ ် ည့် စုမလ ဲ ပ ု င ် န်းများတွင် မဲနပ ံ ါတ်ကျသူများ

အေနာက်ရပ်)၊ ေြမကွက်အမှတ် ဒ-၅(က)၊

စာအမှတ(် ၃၉၅/၁၇/ဓမ/မလဝ/ဗဟ)အစလာမ်တရားဥပေဒ ဖသ်ဝါဓမသတ်ဆုံးြဖတ်ချက်

ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ေပရှိတိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်

(၁/၂၀၂၀)အရ သီရသ ိ ဓ ု မမဏိေဇာတဓရ ဘွဲတံဆပ ိ က ် ို

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀/ဒကိဏသီရိ

ိင ု င ် လ ံ ုံးဆိင ု ရ ် ာေမာ်လဝီအဖွဲချပ်(ဗဟိ)ု (အစလာမ်ေရးရာခု ံ ုံး)၏ ၁၆-၁၀-၂၀၁၇ရက်စပ ွဲ ါ

(၁)ခန်းတွဲ RC (၆)ထပ်တိုက်၏ စတုတထပ်အခန်း၊ ဧရိယာ (၉၇၂)စတုရန်းေပ၊ ှစ်(၆၀)

သည် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ၏ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ်

(တရားလတ်ေတာ်ေရှေနှင့်တပည့်များ)

ှင့် ဦးြမင့လ ် င ွ (် ခ)မုဟမဒ်အာဇမ်တို သည် ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ် ြမန်မာ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

သုဓမသိဂေဒ  ခင်ေထွး၏ ခင်ပန ွ ်းြဖစ်သူ ဦးဟန်ရင ှ ်

ဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူမိပါေကာင်း။ ဦးေဇယျာဝင်း

ှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း''

က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒအိအိခိုင်(ခ)ဖီိုဇာဘီ[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၆၂၄၄၁]

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ အင်းဝလမ်း၊ အမှတ်-၂၁၇၊

''ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာစွာ ကည်ညိြခင်း''

ထိက ု ထ ် က ို တ ် န်တန် အပ်င ှ ်းြခင်းခံရပါသြဖင့် အထူး

''ဦးြမင့်လွင်(ခ)မုဟမဒ်အာဇမ်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၉၄၃၇]

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ဘုရင့်ေနာင်ေဈး၊ ုံ/အမှတ်-က-၁၈၊

ေခတလက်လည ှ အ ့် ြဖစ် အကိမ် ကိမသ ် က်ေသများေရှ၌ လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ကာ ေချးယူ

ဦးဝင်းမင်းစိုး

ေဒသူဇာေကျာ်

LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L WIPO

ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(Switzerland)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၂၆၆၄)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၅၄၅၅)

Ph-01-246869,

(စ်-၁၆၅၂၆)

Ph-09-421157856

09-450023651

Ph-09-765602290

Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ ေကာလိယလမ်း၊ အမှတ်

(၁၀.၅.၂၀၁၉)ေန့မှစတင်ြခင်းြဖစ်ပီး သင်မှ မလဲ့လဲ့ထွန်းထံက ေချးယူေငွများအား

၃၈၈၊ ၂ ခန်းတွဲ RC ၈ ၁၂ ထပ်တက ို ၏ ် ပထမထပ် (ေြခရင်းခန်း)၊ ဧရိယာ(၁၀၂၆)စတုရန်းေပ၊

လည်း သိရှိရသည်။ သိုေသာ် ေနာက်ပိုင်းတွင် သင်မှ ေချးယူခဲ့သည့်ေငွများမှာ (၁၃.၁၂.

အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုံးကို ပိင ု ဆ ် င ို ၍ ် လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ည်ဟု ဝန်ခံ

သြဖင့် မလဲလ ့ ထ ဲ့ န ွ ်းမှ (၁၅.၁၂.၂၀၁၉)ေန့တင ွ ် သင့အ ် ားေခယူ၍ ေချးေငွပမာဏများေနပီ

ြဖစ်ေသာ ဦးြပည့် ဖိးထက် [၁၂/ပဘတ(ိင ု )် ၀၃၀၈၅၉]၊ ေဒေမသင်းက[၇/ပတတ(ိင ု )်

ေချးယူပီးသည့်အခါတိုင်း ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ြပန်လည်ေပးသွင်းေလ့ရှိေကာင်း

ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ေပရှိ မီနီကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့်၎င်းမီနီကွန်ဒိုတိုက်ခန်း၏

၂၀၁၉)ေန့အထိ ေချးယူကာ ြပန်ဆပ်ပီး ကျန်ေငွမှာ သိန်း (၄၅၀) ကျပ်တိတိြဖစ်ေပခဲ့

သူြဖစ်ေသာ ဦးရဲေခါင်ထွန်း[၁၄/ဟသတ(ိုင်)၀၀၁၂၀၆]ထံမှ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများ

ြဖစ်၍ ထပ်မမ ံ ေချးိင ု ေ ် တာ့ေကာင်းှင့် ထိေ ု ငွသန ိ ်း (၄၅၀) ကျပ်အား (၁၅)ရက်အတွင်း

၁၀၅၀၂၁]တိုက အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န်အတွက် ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားရှလ ိ င် တိကျခိုင်လုံ

ြပန်လည်ေပးဆပ်ရန် ေြပာဆိခ ု ရ ဲ့ ာ သင်မှ (၂၈.၁၂.၂၀၁၉)ေန့တင ွ ် ေပးဆပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပခဲ့သည်ဟု သိရသည်။

သိုေသာ် သင်သည် (၂၈.၁၂.၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင်လည်း ကတိအတိုင်း ေပးဆပ်

ြခင်းမရှိဘဲ ယေန့အချ ိန်ထိ မလဲ့လဲ့ထွန်းထံသို တစ်စုံတစ်ရာ ဆက်သွယ်ြခင်းမရှိဘဲ ေရှာင်တိမ်းေနေကာင်း သိရှိရပါသည်။

သိုပါ၍ သင်မှ မလဲ့လဲ့ထွန်းသို ေပးဆပ်ရန်ရှိသည့် ေငွသိန်း (၄၅၀) ကျပ်တိတိ

အား ဤေကညာစာပါသည့်ေန့မှ (၁၄)ရက်အတွင်း မလဲ့လဲ့ထွန်းထံသို က်ုပ်ထံမှ

တစ်ဆင့် ေတွဆုံေပးဆပ်ရန်ှင့် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက ဥပေဒအရ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားသူ

ေဒလဲ့လဲ့ထွန်း (ဘ) ဦးထွန်းြမင့် [၇/ဝမန (ိုင်) ၀၀၀၁၅၅]

မေနာမယလမ်း၊ သစ်စက်ရပ်ကွက် ေဝါမိ

လဲအပ်န်ကားချက်အရ

ေဒေအးသာစိုး (LL.B) (၂၆-၂-၂၀၁၅)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၄၁၈)

အမှတ(် ၃၂) ၊ဘူတာလမ်း၊ သစ်စက်ရပ်ကက ွ ၊် ေဝါမိ။ 09-773334707

ေသာ စာရွက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကညာပါသည့်ေန့မှ (၇)ရက်အတွင်း က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို ကိယ ု တ ် င ို လ ် ာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ေ ် န့ရက်ေကျာ်လန ွ ် သည်အထိ ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံး သည် အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ မ ် ည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးြပည့်ဖိးထက်၊ ေဒေမသင်းကတို၏ လဲအပ်န်ကားချက်များအရ ဦးဝင်းမင်းစိုး

ေဒသူဇာေကျာ်

ေဒေဝဖိးေအာင်

LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(Switzerland)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၂၆၆၄)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၅၄၅၅)

Ph-01-246869,

(စ်-၁၆၅၂၆)

Ph-09-421157856

09-450023651

Ph-09-765602290

Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ရတနာသစ်ေတာ ြပည့်ေသွးေကာ သစ်ေတာရတနာ ထိန်းသိမ်းပါ


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

အိမ်ေတာ်ရာေစတီေတာ် (ရန်ကုန်) မိမေကျာင်းလမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်

အထူးလက်လှဲစွာ ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိနယ်၊ မိမေကျာင်းလမ်းရှိ သမိင ု း် ဝင်မဟာဓမရံသအ ီ မ ိ ေ ် တာ်ရာေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၏ (၁၇၁) ကိမေ ် ြမာက် ဗုဒပူ  ဇနိယပွေ ဲ တာ် ဆွမ်းဆန်စမ ိ ်းေလာင်းလှပွဲ ကီးအား (၁၃၈၁ ခုစ ှ ၊် ြပာသိလ ု ြပည့ေ ် န့) (ကာသပေတးေန့) ညေနတွင် ဘုရားအမှးြပေသာ ဆရာေတာ်/သံဃာေတာ် (၅၀)တိုအား ကုသိုလ်ရှင်များက ေလာင်းလှခဲ့ကရာတွင် ပွဲေတာ်သမိုင်းတစ်ေလာက် အစည်ကားဆုံးေသာှစ်တစ်ှစ်ြဖစ်လာခဲ့ပါသည်။ သိုပါ၍ အဆိုပါအခမ်းအနားသို ကိယ ု တ ် င ို တ ် က်ေရာက် ကုသလ ို ယ ် ေ ူ လာင်းလှေပးပါေသာ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး လတ်ေတာ်ဥက ဦးတင်ေမာင်ထန ွ ်း ှင့်တကွ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လူမေရးအဖွဲအစည်းများ၊ သာသနာုဂဟ ဘွဲရအလှရှင်ကီးများ၊ ဆွမ်းေလာင်း စားပွအ ဲ လှရှငမ ် ျား၊ ေဝယျာဝစကုသလ ို အ ် လှရှငမ ် ျား၊ အမျ ိးသားယ်ေကျးမှင့် အုပညာတကသိလ ု ် ြမန်မာ့ဆင ို ်းဝိင ု ်း အဖွဲ၊ ဂီတအုပညာရှင်များှင့် ေကျးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကို အထူးလက်လှဲစွာ ဂုဏ်ြပေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း မှတ်တမ်းတင် ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ (အိမ်ေတာ်ရာေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲ)

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ကန်ေတာ် Zaw Min Oo Trading

Co.,Ltd၏ ID No:125648 (30/09/ 2017)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှပ ိ ါက ေကျးဇူးြပန်ဆပ်ပါမည်။

ဖုန်း-09-5505474

ဒကဏ ိ သီရိ မိ၊ ဒကဏ ိ သီရရ ိ ပ်ကက ွ ၊် ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၀/ဒကိဏ သီရိအေနာက်ရပ်)၊ ေြမကွက်အမှတ်ဒ-၈(က)၊ ဧရိယာ(၂.၅၀)ဧကရှိ ဦးကျင် ငိမ်း(ဘ)ဦးဘလွင[် ၁၄/ပတန(ိင ု )် ၀၀၄ ၀၂၂] အမည်ေပါက် ှစ်(၃၀)ေြမငှား စာချပ်ေြမကွက်အား ဦးကျင်ငိမ်း(ဘ) ဦးဘလွင်[၁၄/ပတန(ိုင်)၀၀၄၀၂၂]မှ ေပးကမ်း စာချပ် ခ ျပ် ဆို ရ န် အ တွ က ် ေြမငှားစာချပ် မူ ရ င်း တင် ြ ပ၍ ေြမပုံ ၊ ေြမရာဇဝင်ေလာက်ထားလာရာ ကန့် ကွ က ် လို သူ မ ျားအေနြဖင့ ် ပို င ် ဆို င ် မ  စာချပ် စာတမ်း များ၊ တရားုံး အမိ န့် ဒီကရီများြဖင့် အေထာက်အထားခိင ု လ ် ံု စွာ တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာ ယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန့် ခွဲမဌာနသို ဤေကာ်ြငာပါ သည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာ ေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် ကန့် ကွက်မမရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ် နည်းများှင့်အညီ ေြမပုံ၊ ေြမရာဇဝင် ေလာက် ထားလာမအား ဆက် လ က် ေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာလိုက်သည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း က်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ (၁)ဟာဂျ ီ ဦးအုန်းြမင့်[၁၂/ပဘတ

(ိင ု )် ၀၀၇၃၀၄]၊ (၂)ဦးတင်ဝင်း [၁၂/မဂတ(ိင ု )် ၀၅၄၆၅၆]၊ (၃)ဟာဂျ ီ ဦးကည်ဝင်း [၁၂/ပဘတ(ိင ု )် ၀၀၇၀၁၅]၊ (၄)ေဒစာဝင်း[၉/မရမ(ိင ု )် ၀၄၂၅၂၄]၊ (၅)ေဒခင်

မာလာ[၁၂/ပဘတ(ိုင)် ၀၁၃၄၉၃]၊ (၆)ဟာဂျ ီမ ေဒခင်မာလွင[် ၁၂/ပဘတ(ိုင)်

၀၀၀၅၁၉]တို၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန်

ေကညာအပ်ပါသည်။

ရန်ကန ု ် မိ၊ မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ်၊ လွတလ ် ပ်ေရးရပ်ကက ွ ၊် ၉၈-လမ်း၊

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၁၁-N)၊ ေြမကွက်-V-90၊ ေပ(၂၅x၄၈.၆)အကျယ်ရှိ

အမှတ်(၇)၊ ၉၈-လမ်း၊ လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်ဟု ဦးစံဒွန်း(CF-၀၃၀၉၄၅)ှင့် ဟာဂျ ီမ ေဒေမခင်(ခ)ေဒဝါဝါ (CF-၀၃၁၁၄၂)တို

ှစ်ပတ်လည်အစည်းအေဝးဖိတ်ကားလာ စလင်းမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)၏ (၄၈)ကိမ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကတ်

အစည်းအေဝး၊ သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲှင့် ပညာရည်ခန်ဆုေပးပွဲများကို ေအာက်ပါအစီအစ်

အတိင ု ်း ကျင်းပမည်ြဖစ်ရာ အသင်းဝင်များေရာ၊ အသင်းမဝင်ရေသးသူများပါ မပျက်မကွက် တက်ေရာက်ကပါရန်င ှ ့် အသက်(၇၅)ှစအ ် ထက် သက်ကီးအသင်းဝင်များှင့် ၂၀၁၉ခုစ ှ ၊်

အေြခခံပညာအထက်တန်းေအာင် ဂုဏ်ထူးရေသာ အသင်းဝင်များ၏သားသမီးများ အမည်စာရင်းကို ဦးေဌးကယ် ဖုန်း-၀၉-၂၆၃၃၅၀၄၀၀၊ ေဒါက်တာသိန်းွန့် ဖုန်း-၀၉၂၅၀၀၈၃၅၅၄၊ ဦးစန်းညိေအာင် ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၅၄၀၄၈၊ ဦးလင်းသက်ေမာ် ဖုန်း-၀၉-

၅၁၁၇၂၉၉တိ ု င ှ ့် နီးစပ်ရာနာယကများ၊ အမေဆာင်များထံသို ၂၀-၁-၂၀၂၀ရက် ေနာက်ဆုံး ထားေပးပို ကပါရန် ေလးစားစွာြဖင့် အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ေန့ရက် - ၂၆-၁-၂၀၂၀(တနဂေွေန့)

ေနရာ

ဦးေဇာ်မျ ိးခိုင်

ေခေသာ ေြမှင့်အေဆာက်အအုံသည် က်ုပ်တိုမိတ်ေဆွများ၏ အဘိုးဟာဂျ ီ

စလင်းမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

အချ ိန်

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း

တရားဝင်အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ေသာ ေြမှင့်အေဆာက်အအုံ ြဖစ်ပါသည်။ ဟာဂျ ီ ဦးစံထန ွ း် (CF-၀၃၀၉၄၅)ှင့် အဘွားဟာဂျ ီမ ေဒေမခင်(ခ)ေဒဝါဝါ (CF၀၃၁၁၄၂)တိုတွင် က်ုပ်တိုမိတ်ေဆွများ၏ ဖခင်ြဖစ်သူ ဟာဂျ ီ ဦးခင်ေမာင်[၁၂/

ပဘတ(ိင ု )် ၀၁၉၀၂၁] (ကွယလ ် န ွ )် ှင့် ဟာဂျ ီမ ေဒစိနြ် မင့[် ၁၂/မဂတ(ိင ု )် ၀၅၅

၆၉၁]ဟူေသာ သားသမီး(၂)ဦး ထွနး် ကားခဲပ ့ ါသည်။ အမည်ေပါက် ပိင ု ရ ် င ှ မ ် ျားမှာ ကွယ်လွန်သွားကပီြဖစ်၍ အေမွပုံပစည်းအား အစလာမ်တရား ဥပေဒအရ ဦးခင်ေမာင်(ကွယ်လွန်)မှ သားေယာကျ်ားေလး၏ ေဝစုှင့်ေဒစိန်ြမင့်မှ သမီး မိန်းကေလး၏ ေဝစုကို ခွဲေဝယူရန်ြဖစ်ပါသည်။

ဟာဂျ ဦးခင် ီ ေမာင်မာှ ၉-၈-၂၀၀၈ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပီြဖစ်ေသာေကာင့်

ဟာဂျ ီဦးခင်ေမာင်၏ အစလာမ်တရားေတာ်င ှ အ ့် ညီ ရထိက ု ခ ် င ွ ရ ့် ေ ှိ သာ အေမွေဝစု

အား ဦးခင်ေမာင်၏ သားသမီး(၁၁)ဦးမှ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရမည်ြဖစ်ပါ

သည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့်အိမ်အား ဟာဂျ ီ ဦးခင်ေမာင်၏

သားသမီးများြဖစ်ေသာ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ အထက်ပါ (၆)ဦးသိရှိြခင်းမရှိဘဲ၊ သေဘာတူညီြခင်းမရှိဘဲ အြခားသူတစ်ပါးအား ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ စွန့် လတ်ြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ လဲေြပာင်းြခင်းတိုမြပရန်ှင့်

ြပလုပခ ် ပ ဲ့ ါက အထက်ေဖာ်ြပပါ (၆)ဦးမှ တည်ဆဥ ဲ ပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရက ွ ်

- နံနက် ၉:၀၀နာရီ

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

- ဂကုဋီတိုက်၊ စလင်းပရိယတိစာသင်တိုက်

ပန်းပင်ကီးလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေဒဥမာခင်

ဦးေဌးကယ်-ေဒသန်းသန်းတိုမှ နံနက်စာကို လက်ဖက်ရည်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊

အစည်းအေဝးကျင်းပပီး ေန့လယ်စာကို ဦးကည်ြမင့-် ေဒခင်ေအးကှင့် ဦးထွန်းဦး-

ေဒခင်လလ ှ တ ှ မ ုိ ှ ကက်ဆထ ီ မင်း၊ ေရခဲမန ု ့် တိြု ဖင့လ ် ည်းေကာင်း ဧည့ခ ် ေ ံ ကးေမွးပါမည်။

အမေဆာင်အဖွဲ

န်ကားချက်အရ-

ေဒဇင်မာမင်း

LL.B,D.I.L,D.M.L

LL.B,D.B.L,D.I.L

(စ်-၁၄၄၄၅/၁၇-၅-၂၀၁၈)

(စ်-၁၁၆၅၁/၁၅-၁၂-၂၀၁၆)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂလာပတ်လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂

Group Managing Director AA Medical Products Ltd. (Pacific-AA Group)အား ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ ိုင်ငံေတာ် သမတမှ သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာ "အဂ အဂမဟာသီရိ သုဓမ မဏိေဇာတဓရ ဇာတဓရ"ဘွဲတံဆိပ်ကို ချ ီးြမင့်အပ်ှင်းြခင်းခံရ သည့်အတွက် အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့် ေနာင်စ ှ ေ ် ပါင်းများစွာလည်း ဘာသာေရး၊ လူမေရး၊  ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးကများတွင် ဆတက်ထမ်းပိုးေဆာင်ရွက် ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ GWH M & E Engineering Co.,Ltd.

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

၁။ ေဆာက်လပ ု ေ ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီးေကျးလက် လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန ေအာက် ရှိ တိက ု ် ကီးမိနယ်တင ွ ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ် တိင ု း် ေဒသကီးေငွလးံု ေငွရင်းရန်ပေ ံု ငွြဖင့် ေဆာင်ရက ွ ် မည့် ေတာ်ခရမ်း-ေရတွင်းြဖ-ဓမိတ်-အလဘုတ်လမ်း ေကျးရွာချင်း ဆက်ကန ွ က ် ရစ်လမ်းလုပင ် န်းအား ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ား လုပင ် န်းရှငမ ် ျားထံ မှ ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါ တင်သင ွ ်းရန် ဖိတေ ် ခအပ်ပါသည်။ ၂။ အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါပုစ ံ  ံ င ှ စ ့် ည်းကမ်းချက်များကို ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ ေကျးလက် လ မ်း ဖွံ ဖိးေရးဦးစီး ဌာန၊ ရန် ကု န ် တို င ်း ေဒသကီး န်ကားေရးမှးုံးတွင် ေအာက်ပါအစီအစ်အတိင ု ်း ေရာင်းချသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ (က) တင်ဒါေလာက်လာ - ၁၃-၁-၂၀၂၀၊ တနလာေန့ စတင်ေရာင်းချမည့်ရက် (ခ) တင်ဒါေနာက်ဆုံး - ၁၄-၂-၂၀၂၀၊ ေသာကာေန့ တင်သွင်းရမည့်ရက် ၁၆:၀၀ နာရီအထိ (ဂ) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ- န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၊ ရဲတခ ံ န ွ တ ် ာဝါ၊PentHouse(C)၊ ပန်းလင်လမ်း၊ ကည့ြ် မင်တင ို ် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များှင့် တင်ဒါေလာက်လာများအား န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၊ ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ ကည့ြ် မင်တင ို ် မိနယ်တင ွ ် လာေရာက်ကည့ ်  ြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ုံးဖုန်း ၀၁-၅၀၈၃၀၉၊ ၀၁-၅၀၈၃၀၅ သို ုံးချ ိန်အတွင်း စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ် ပါသည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ေညာင်တုန်းမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်) (၈၁)ှစ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကတ်အစည်းအေဝး သက်ကီးပူေဇာ်ြခင်းှင့် ပညာရည်ခန်ဆုချ ီးြမင့်ပွဲဖိတ်ကားလာ ေညာင်တန ု း် မိနယ်အသင်း(ရန်ကန ု )် ၏ (၈၁)ှစေ ် ြမာက် ှစပ ် တ်လည်သင်းလုးံ ကတ်အစည်းအေဝး၊ သက်ကီးပူေဇာ်ပ ဲွ င ှ ့် ပညာ

ရည်ခန်ဆေ ု ပးပွက ဲ ို ေအာက်ပါအစီအစ်အတိင ု ်း ကျင်းပပါမည်။ အသက်(၇၅)ှစ ် င ှ အ ့် ထက် အသင်းဝင်များှင့် ၂၀၁၉ခုစ ှ ် တကသိလ ု ် ဝင်တန်းစာေမးပွတ ဲ င ွ ် ဂုဏထ ် ူးရအသင်းဝင်များ၏ သားသမီးများ အမှတစ ် ာရင်းမိတကိ  ု ၂၃-၁-၂၀၂၀ ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ အသင်းုံးသို

ေပးပိပ ု ါရန်င ှ ့် ကန်ေတာ့ခဘ ံ ိုးဘွားများှင့် ထူးခန်ဆရ ု သူများ၊ အသင်းဝင်များ၊ မျ ိးဆက်သစ်များ စုည ံ စ ီ ွာတက်ေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ် ပါသည်။ ေန့ရက်

- ၁၆-၂-၂၀၂၀ ရက်(တနဂေွေန့)

အချ ိန်

- နံနက်(၇)နာရီမှ နံနက်(၁၁)နာရီထိ (နံနက် ၉ နာရီတွင် သက်ကီးဘိုးဘွားများကန်ေတာ့ပါမည်။)

ေနရာ

- ေရကျင်နိကာယသာသနာလကာရ မဟာဓမဗိမာန်ေတာ်ကီး(ေရတိဂုံဘုရားအေရှဘက်)၊ ကားေတာရလမ်းှင့် ကမာေအးဘုရားလမ်းေထာင့်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဆက်သွယ်ရန် - ဦးညီညီထွန်းလွင(် ဥက)၀၉-၅၁၇၁၄၆၆၊ ဦးေအးေကျာ်(ဒု-ဥက-၁)၀၉-၅၁၁၄၁၂၅

ေဒကျင်ချစ်(ဒု-ဥက-၂) ၀၉-၃၀၃၆၀၉၇၂၊ ဦးေဇာ်ထွဋ်မင်း(အတွင်းေရးမှး)၀၉-၂၅၀၄၃၄၀၉၃၊ ုံး(၀၁-၃၈၀၁၀၆) ေဒတင်ွယ်ဝင်း(ဘာေရးမှး)၀၉-၄၃၁၀၄၉၃၄၊ ဦးေမာင်တင့(် ုံးအဖွဲမှး)၀၉-၂၅၄၃၇၉၉၄၉ (အမေဆာင်အဖွဲ)

ြမန်မာ့လက်မအုပညာအသင်း(MACA) (အသင်းသားစုံညီအစည်းအေဝးဖိတ်ကားလာ) (၂၀၂၀-၂၀၂၂)သက်တမ်းအတွက် အလုပ်အမေဆာင် ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ပွဲှင့် အသင်းသားစုည ံ ီ ှစပ ် တ်လည် အစည်းအေဝးပွအ ဲ ား ိးု ရာလက်မအု  ပညာှင့် ထုတက ် န ု ် ပစည်းများြပပွဲ(၂၀၂၀)ှင့်အတူ ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါ၍ အသင်းသားများအားလုံးမှ မပျက်မကွက် တက်ေရာက်ေပးကပါရန် ေလးစားစွာြဖင့် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ေန့ရက်

-

၁၅-၁-၂၀၂၀(ဗုဒဟူးေန့)

အချ ိန်

-

နံနက်(၉:၃၀) နာရီမှ ညေန (၅:၀၀)နာရီအထိ

ေနရာ

-

အမှတ(် ၂၉)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ။ (ြမန်မာ့ိုးရာလက်မအု  ပညာှင့်ြပပွ(ဲ ၂၀၂၀)အား မည်သူမဆို လာေရာက်ကည့်ိ  ုင်ပါေကာင်း)

ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ၊ ြမန်မာ့လက်မအုပညာအသင်း(MACA)

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း ၁။

ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်ဗဟိဘ ု ဏ်၊ ုးံ လုပင ် န်းများတွင် အသုံးြပရန်အတွက်

ေအာက်ပါပစည်း(၁၉)မျ ိးအား အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါ တင်သင ွ ်းရန်ဖတ ိ ေ ် ခပါသည်။ (က) ုံးသုံးစက်ပစည်း

(၁၆)မျ ိး

(ဂ)

(၁)မျ ိး

(ခ) ၂။

ုံးသုံးပရိေဘာဂ

(၂)မျ ိး

ုံးသုံးယာ်

တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များပါဝင်ေသာ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံကို ၁၃-၁-

၂၀၂၀ ရက်မှ ၁၇-၁-၂၀၂၀ရက်အထိ ုံးဖွငရ ့် က်များအတွင်း ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ် ဗဟိဘ ု ဏ်၊ ုံးအမှတ(် ၅၅)၊ စီမခ ံ န့်ခမ ွဲ ှ  င့် လူသားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးေရးဌာန၊ အင်ဂျင်နီယာဌာနစိတ်(စက်မ)၊ ပစည်း(၁)ဌာနစိတ်ှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ် ဌာနစိတ်တိုတွင် လာေရာက်ထုတ်ယူိုင်ပါသည်။ ၃။

အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါများကို ၁၃-၂-၂၀၂၀ရက် မွနး် တည့် ၁၂:ဝဝနာရီ ေနာက်ဆးံု

ထား၍ ုံးအမှတ်(၅၅)၊ စီမံခန့်ခွဲမှင့် လူသားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးေရးဌာန တွင် တင်သင ွ ်းရန်ြဖစ်ပါသည်။ (သတ်မတ ှ က ် ာလထက်ေကျာ်လန ွ ေ ် သာတင်ဒါ များကို ထည့်သွင်းစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။) ၄။

အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါတင်သင ွ ်းလိသ ု သ ူ ည် တင်ဒါတန်ဖးုိ ၏ ၁% အား တင်ဒါ

အာမခံေကးအြဖစ် (၃)လသက်တမ်းရှေ ိ သာ Bank Guarantee အား သတ်မတ ှ ် တင်ဒါစာရွကစ ် ာတမ်းများှငအ ့် တူ ချ ိပ်ပတ ိ တ ် င်သင ွ း် ရပါမည်။ (ေငွသား သိမ ု ဟုတ် P.O Cheque ြဖင့တ ် င်သင ွ ်းြခင်းကို လုးံ ဝလက်ခမ ံ ည်မဟုတပ ် ါ။) ၅။

အေသးစိတ်သိရှိလိုေသာအချက်များရှိပါက ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၈၂၉၃

(အင်ဂျင်နယ ီ ာဌာနစိတ၊် စက်မ) ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၈၅၉၀ [ပစည်း(၁)ဌာနစိတ]်

ှင့် ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၈၂၉၅ (ေမာ်ေတာ်ယာ်ဌာနစိတ်)သို ုံးချ ိန်အတွင်း စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီ

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း မေလးတိင ု ်းေဒသကီး၊ ေကျာက်ဆည်ခိင ု ၊် ြမစ်သားမိနယ်၊ ဘူတာရပ်ကက ွ ၊် စိန်ပန်းလမ်းှင့် ေဒါနလမ်းေထာင့်၊ အကွက်အမှတ်(၂/ဘူတာရပ်)၊ ဦးပိုင်(၉၄-ခ)၊ ဧရိယာ(.၀၈၃)ဧကရှိ ဂရန်ေြမှင့် အေဆာက်အအုအ ံ ပါအဝင်င ှ ့် ေနထိင ု ပ ် င ို ဆ ် င ို ် အကျ ိး ခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိက ု ုိ တရားဝင်အမည်ေပါက်ပင ို ဆ ် င ို ် ပီး လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချ ပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုဝန်ခံကတိြပသူ ဦးလိမာ(ဘ)ဦးဖိုးလူ[၉/နထက(ိုင်)၁၃၂ ၆၅၇]ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အဆုံးအပိုင်လက်ေရာက်လဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီသြဖင့် ေရာင်းေကးစရန်ေငွအချ ိ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ဂရန်ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံသည့် စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကညာသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း က်ပ ု ထ ် သ ံ ို လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန့်ကက ွ ် သူမရှခ ိ ပ ့ဲ ါက အေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ကိ  ု ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည် ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ဝယ်ယူသူ၏လဲအပ်ချက်အရေဒစိန်စိန်ကည် ADVOCATE တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၃၈) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.L 101, IPLaw(GENEVA) အမှတ်(A-7)၊ ၈၅လမ်း၊ ကန်းလုံးဥေသာင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မေလးမိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၂၅၁၆၅၂၉

ကီး ြမန် သစ် ပင်

စိုက် ပျ ိး လင်

စွမ်း အင် လည်း ရ ြပည် လည်း လှ


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ေကာင်း ဦးေဇာ်မိုးခိုင်

စာမူေတာင်းခံြခင်း ပဲ ခူး မိ၊ မင်း ေကျာင်း စာသင် တို က ် ဆ ရာေတာ် ဘဒ  သူ ရိ ယ (သီရိပဝရ ဓမာစရိယပါဠိပါရဂူ BA) အရှင်ြမတ်အား ဂုဏ်ြပစာေစာင်

(Group Managing Director)

ထုတေ ် ဝမည်ြဖစ်ပါ၍ ရတု၊ ကဗျာ၊ ဂါထာ၊ ေဆာင်းပါးများကို ၃၁-၁-၂၀၂၀

AA MEDICAL PRODUCTS LTD

ေန့ ေနာက်ဆုံးထားလျက် ေဖာ်ြပပါ တိပိဋကဆရာေတာ်ှင့် ဆက်သွယ်

(PACIFIC-AA GROUP) အား ိုင်ငံေတာ်မှ ဂုဏ်ြပချ ီးြမင့်အပ်ှင်းသည့် သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာ "အဂမဟာသီရိသုဓမမဏိေဇာတဓရ" ဘွဲတံဆိပ်ေတာ် ချ ီးြမင့်ခံရြခင်းအတွက် အထူးဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူပါေကာင်းှင့် ၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ရက်တွင်

ေရးသားေပးပိုကပါရန် ေတာင်းခံေမတာရပ်ပါသည်။ ဘဒဣပါလ(တိပိဋက) တိပိဋကေကျာင်းေတာ်၊ ၁၂၊ စကားဝါလမ်း၊ ြပည်လမ်းအေနာက်၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန် ၀၉-၅၀၂၀၆၃၀၊ ၀၉-၇၈၅၀၂၀၆၃၀

ပါရမီရှင် သဲအင်းဓမရိပ်သာ၊ ဓမဗိမာန်ေတာ်ကီး ေရစက်ချ မဟာမဂလာအခမ်းအနားကီး ြပလုပ်လှဒါန်းသည့်အတွက် သာဓုအုေမာဒနာ ေခဆိုပါေကာင်း။ ဦးယုကည်-(ေဒယ်ယ်ြမင့်) ဦးြမတ်သင်းေအာင်-(ေဒခင်ြမင့်ြမင့်) အဂမဟာသီရိသုဓမသိဂ(လူမထူးခန်-ပထမဆင့်) (ဦးတင်ဝ)-ေဒခင်သင်းရီ ေဒါက်တာထွန်းတင်-ေဒသန်းသန်းလွင်(ေခတ H K) ဦးသိန်းေကျာ်-ေဒသန်းသန်းေအး(တိုင်းယ်) ဦးရဲဝင်း-ေဒခင်ြမင့်ေဌး ေဒါက်တာထွန်းဦး-ေဒခင်ြမင့်ဦး(U.S.A) (ဦးသန်းိုင်)-ေဒါက်တာသင်းသင်း(U.S.A)

ိုင် ငံ တစ် ဝန်း စိမ်း လန်း ဖို သ ဘာ ၀ ေတာ ေတွ ထိန်း သိမ်း စို


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ဖခင်အမည်မှန် ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီမိ၊ အထက (ခွ)ဲ ၊ (ေအာင်ေြမေရဘု)ံ ၊ တတိယတန်းမှ မဇင်ေဝဖူး၏ ဖခင်အမည်မန ှ မ ် ှာ ဦးေစာ ပယ်ထွန်း

[၃/မဝတ(ိုင်)၀၅၉၂၇၆]

ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေစာပယ်ထန ွ ်း

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း အမက(၁၆)၊ ဒဂု(ံ အေရှပိင ု း် )မိနယ် ေန ဦးေမာင်ပါ [၉/အမရ(ိုင်)၀၄၈၀၁၇] ၏သမီး မူလတန်းြပဆရာမေဒေနာ်စန်း စာေအာင်ှင့် ေဒစန်းစာေအာင်[၉/ အမရ(ိင ု )် ၁၂၃၈၈၅]သည် တစ်ဦးတည်း ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ို ်း) မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၃၈၊ ေြမကွက်အမှတ် -၃၅၉၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧက၊ အကျယ် ေပ(၄၀x၆၀)အနက် တရားဝင်မခွမ ဲ စိတရ ် ေသးေသာ ေြမ၏ ေြခရင်းဘက်ြခမ်း အကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)၊ ေြမအမျ ိးအစား-ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမေပရှိ အမှတ်-၃၅၉၊ ကင်းဝန်လမ်း၊ ၃၈-ရပ် ကွက၊် ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ုိ း် )မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိဟုေခတွငေ ် သာ ေြမှငအ ့် မ ိ ် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား မိေြမစာရင်းတွင် ဦးစံလွင် (BF-၀၂၄၅၃၁) [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၃၄၄၀] အမည်ေပါက်လျက်ရှိပီး ၎င်းထံမှအေရာင်းအဝယ် အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်အရ လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်သူ ဦးစိုးသိန်း(ခ) ဦးသိန်းစိုး [၁၂/လမန(ိင ု )် ၀၇၉၉၂၈]မှ လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် ေ ှိ ကာင်း ဝန်ခံ ေြပာဆိသ ု ြဖင့် က်ပ ု တ ် မ ုိ တ ိ ေ ် ဆွက ဝယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသေပး ေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျ ိးသက်ဆင ုိ ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ မ ူ ည်သမ ူ ဆိခ ု င ုိ လ ် ေ ံု သာ စာရွကစ ် ာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ ် အေရးဆိုိုင်ပါသည်။ ကန့်ကွက်ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက် ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးေအးမင်းေဇာ် ဦးေကျာ်မင်းိုင် အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၉၃၉) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၈၈၀) အမှတ်(၄၆)၊ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၈စီ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၆၁ အယ်လ်(သို) ေြမပိုင်ေြမကွက် (၈၈၁ မှ ၈၈၃)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-် ၃၂၊ ၃၄၊ ၃၆ ေဝဠဝန်လမ်းကျယ်၊ ေဝဠဝန်(ေတာင်)ရပ်ကက ွ ၊် စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ (ဦးထွနး် တင်၊ ေဒသန်းကည်)အမည်ေပါက် ေြမပိုင်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒသန်းကည်သည် ၁၉-၁-၁၉၇၄ရက်တင ွ ် အပျ ိကီးဘဝြဖင့် ကွယလ ် န ွ ် ပီး ကျန်အမည်ေပါက် တစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးထွန်းတင်သည် ၂၀-၁၀-၁၉၇၀ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ (ဇနီး)ေဒေထွးခင်သည် ၈-၉-၁၉၈၁ရက်တင ွ လ ် ည်းေကာင်း၊ ၎င်းတိ၏ ု တစ်ဦးတည်းေသာ သားြဖစ်သူ ဦးကည် ေမာင်သည် ၁၀-၅-၂၀၀၀ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ (ေခးမ) ေဒှင်းမိင်သည် ၂၄-၂၂၀၀၄ ရက်တွင်လည်းေကာင်း၊ ဦးကည်ေမာင်ှင့် ေဒှင်းမိင်တို၏ သားသမီး(၄)ဦး အနက် သားြဖစ်သူ ဦးြမင့် ေဆွ(ခ)ဦးသံလုံးသည် ၁၂-၅-၂၀၀၇ရက်တင ွ ် လူပျ ိကီးဘဝြဖင့် အသီးသီးကွယလ ် န ွ ် ကသြဖင့် ကျန်သမီးများြဖစ်ေသာ ေဒွန့်ေဝ[၁၂/စခန(ိင ု )် ၀၁၇ ၅၂၇]၊ ေဒွန့်ေရ[၁၂/စခန(ိုင်)၀၁၇၁၇၂]ှင့် ေဒလှေဌး(ခ)လှလှေဌး[၁၂/စခန(ိုင်) ၀၁၈၆၉၈]တိမ ု ှ အမည်ေပါက်၏ ေြမးများေတာ်စပ်ေကာင်း မရမ်းကုန်းမိနယ် တရားုံး ၏ ကျမ်းကျ ိန်လာအမှ  တစ ် ်(၃၄၇၈/၂၀၁၉)၊ ေထာက်ခက ံ ျမ်းကျ ိန်လာ(၂)ေစာင်  ၊ ဦးထွန်း တင်၊ ေဒသန်းကည်၊ ေဒေထွးခင်ေသဆုးံ ေကာင်း တိင ု း် ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၏ ေသစာရင်း မိတမှန် ထုတေ ် ပးြခင်းမြပိင ု ပ ် ါေကာင်း အေကာင်းကားစာ၊ ေသဆုးံ သည်မာှ မှနက ် န် ေကာင်း ရပ်ကက ွ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး၏ ေထာက်ခစ ံ ာ၊ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း၊ အမည်ေပါက် စာချပ်အမှတ်(၂၂၉၄/၁၉၀၆) (၂၆-၁၀-၁၉၀၆)စာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုံ တင်ုံး၏ စာချပ်လက်ခံအမှန် (Notary)ဘာသာြပန်၊ ေြမြပင်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ ေြမေပတွင် (၂)ထပ်ပျ်ေထာင်(၃)လုံးှင့် (၁)ထပ် ပျ်ေထာင်(၁)လုံးရှိပီး အရပ်ကတိ စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယသ ူ ူ ေဒသူဇာ မိသားစု၊ ေဒတင်တင်ေထွး+၂မိသားစု၊ ေအာင်ေကျာ်ဦး +၁မိသားစု၊ ဦးတင်ညိ +၅မိသားစုှင့် (၂)ထပ်ပျ်ေထာင်(၁)လုံးတွင် ေလာက်ထားသူ ေဒွန့်ေဝ+၂ မိသားစုေနထိုင်ေကာင်း တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ေြမပုံကူးှင့် စွန့် လတ်ေြမပုက ံ းူ ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခင ုိ လ ် ေ ံု သာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ်  မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ဒဂုေ ံ တာင်မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ် -၂၀၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၁၀၁၁၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ် (၁၀၁၁)၊ လင်သတ ီ ာလမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုေ ံ တာင် မိနယ်၊ ဦးေကျာ်ြမင့် [၅/စကန(ိုင်)၀၃၅၄၅၃] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမအား ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးေကျာ်ြမင့်အား တရားပိင်ထားကာ ဦးေအာင် ေမာ်ဝင်းမှ တရားလိြု ပလုပ၍ ် အေရာင်းအဝယ်စာချပ် မှတပ ် တ ုံ င်ေပးေစလိမ ု ြဖင့  ် ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ တရားမကီးမအမှတ် (၄၇၅/၂၀၁၈)၊ တရားမ ဇာရီမအမှတ် (၂၆၃/၂၀၁၉)ြဖင့် တရားစွဲဆိုခဲ့ရာ အိုင်ဒီကရီရရှိပီးြဖစ်ပါသည်။ ယခုတရားံးကိုယ်စားဘီလစ် ေဒသက်စုမွန် [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၆၁၁၈၀]မှ တရားမကီးမအမှတ် (၄၇၅/၂၀၁၈)တွင် ချမှတထ ် ားေသာ အိင ု ဒ ် က ီ ရီ၊ တရားမ ဇာရီမအမှတ် (၂၆၃/၂၀၁၉)၏ေန့စ်မှတ်တမ်း၊ ထုံးပုံကျအပီးသတ်အမိန့် ၊ ဂရန်မူရင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း ရပ်ကွက/် ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ ဂရန်ေပျာက် ဆုံးသည်မှာ မှန်ကန်ေကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာ ၁၇၇၈/၂-၉-၂၀၁၉၊ ကိုယ်တိုင် ဝန်ခံချက်၊ ဘီလစ်ခန့်စာ (၄-၆-၂၀၁၉) တိုကို တင်ြပ၍ အေရာင်းစာချပ်ရန် ေြမပုက ံ းူ ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခင ုိ လ ် ေ ံု သာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းအတိင ု း် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၄ေအ(အက်စ-် ၉၁)၊ ေြမကွက် အမှတ-် ၁၃၄၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၈)ဧက၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ(် ၂၇)၊ ဇဋိလလမ်း၊ မလကုန်းေဌးကယ်(က)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ဦးေမာင်လှှင့် မကည်ခင် အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀)ဂရန်(သက်ကန ု )် ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးေမာင်လ(ှ ဖခင်)၊ ေဒကည်ခင်(မိခင်)ှင့် သားတစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးြမင့်ဟန်တို အသီးသီးကွယ်လွန် ကသြဖင့် ကျန်သားသမီးများြဖစ်ေသာ ေဒခင်ခင်ငိမ်း[၁၂/တမန(ိင ု )် ၀၀၇၅၇၆]၊ ဦးြမင့ေ ် ဆွ [၁၂/တမန(ိင ု )် ၀၀၈၃၀၁]၊ ေဒသန်းသန်းွဲ[၁၂/တမန(ိင ု )် ၀၀၇၄၁၄]၊ ဦးြမင့်ေအာင် [၁၂/သလန(ိုင်)၀၄၆၃၅၇]၊ ေဒဝင်းြမင့်ေထွး[၁၄/မမက(ိုင်) ၀၁၂၂၄၃]၊ ေဒလှြမင့ေ ် ထွး[၁၂/တမန(ိင ု )် ၀၀၇၄၄၅]တိ ု င ှ ့် ဦးြမင့ဟ ် န်(ကွယလ ် န ွ )် ှင့် ဇနီးေဒခင်သန့်ဇင်တမ ုိ ှ ေမွးဖွားေသာ အေမွမမီေြမးများြဖစ်ေသာ ေဒယမင်း ေအး[၁၂/တမန(ိုင်)၁၁၃၈၇၀]၊ ဦးထက်ေအာင်လင်[၁၂/တမန(ိုင်)၁၁၃၈၇၁]၊ ဦးထက်ေအာင်လွင် [၁၂/တမန(ိုင်)၁၂၂၄၅၈]တိုပူးတွဲ၍ ကျမ်းကျ ိန်လာများ၊  ေသစာရင်းများ၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းများ၊ ေြမခွန်ေြပစာတိုတင်ြပ၍ ပိင ု ဆ ် င ို ေ ် ကာင်း စာချပ်ချပ်ဆရ ို န် ေြမပုက ံ ူးေလာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင် ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ဒဂုံေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ် ကွကအ ် မှတ-် ၃၅၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၁၁၁၁၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၁၁၁၁)၊ ကန်သာယာ(၂)လမ်း၊ (၃၅)ရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုံ မိ သစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ဦးစံသိန်း(BS/ ၀၁၈၈၆၀) [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၀၃၈၁၂] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား ဂရန် အမည်ေပါက် ဦးစံသိန်း (BS/ ၀၁၈၈၆၀) [၁၂/သကတ(ိင ု )် ၀၀၃၈၁၂]အပိင ု ် ေပ(၄၀x ၆၀)ရှိ ေြမကွကအ ် နက်မှ တရားဝင်မခွစ ဲ တ ိ ရ ် ေသးေသာ ေပ(၂၀x၆၀)(ေြမကွကအ ် မှတ်၁၁၁၂ှင့် ကပ်လျက်အြခမ်း)အား အေရာင်း အဝယ်စာချပ် အမှတ်-၃၉၅၇/၂၀၁၈(၁၈၁၂-၂၀၁၈)ြဖင့် ဝယ်ယပ ူ င ို ဆ ် င ို သ ် ူ (၁)ေဒြမ ြမစန်း[၁၂/တမန(ိုင်)၀၄၆၉၄၉]၊ (၂)ဦးခင် ေမာင်ေအး[၁၂/တမန(ိုင်)၀၄၅၇၁၈]တိုမှ ဂရန်မရ ူ င်း၊ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ လိင ု စ ် င် အင်ဂျင်နီယာ၏ အဆိုြပခွဲစိတ် ေြမပုံ၊ ေြမတိုင်းေြမပုံ၊ ေြမကွက်ခွဲစိတ်ရန်ေြမပုံ ရာဇဝင်တတ ုိ င်ြပ၍ ေြမကွက် ခွစ ဲ တ ိ (် အတည် ြပ/တိုင်းခွဲ) ေလာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၇) ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံ ု လုပန ် ည်းအတိင ု း် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ေတာ ေတာင် ေြခာက် ခန်း လယ် ယာ ွမ်း ၏


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

"ေြမညီထပ်င ှ ့် ေပကျယ်" တိက ု ခ ် န်းများေရာင်းမည် ၁။ စမ်းေချာင်း၊ ေပ(၁၂ ၁၂ x ၅၀)၊ ေြမညီထပ်၊ ေကြပား၊ သံပန်းဆန်းရှတ ိ ၊် ဘိထ ု င ို ၊် ေရမီးစု၊ံ (Hall)ြပင်ဆင်ပီး၊ တိုက်ခန်းသန့်(လမ်းသန့်)။

(580)သိန်း

၂။ စမ်းေချာင်း၊ ေပ(၂၅x၅၀)၊ ၅လာ၊ ကန်းပါေကး၊ MBR(1),BR(2),ဘိုထိုင်(2)၊ ေကြပား၊ သံပန်းဆန်းရှိတ်၊ ြပင်ဆင်ပီးတိုက်ခန်းကျယ်/သန့်။

(950)သိန်း

၃။ စမ်းေချာင်း၊ ေပ(၂၅x၅၀)၊ ၆-လာ၊ ပါးေကး၊ ေကြပား၊ သံပန်းဆန်းရှိတ်၊ ဘိုထိုင်(2)၊ MBR(1),BR(1),ေရပူေရေအး၊ ဓာတ်ေလှကားပါကွန်ဒိုတိုက်ခန်းသန့်။ (1290)သိန်း (ပွဲစားမလိုပါ) ဖုန်း-09-5185350,09-789088707

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန့်လတ်ြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ အမှတ(် ၁၀)ရပ်ကက ွ ၊် ေဇယျာ(၁၇) လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၅၁၇/က)ေန (ဦးသန်းွန့်)-ေဒွန့်ွန့်ေဆွ၏ သားြဖစ်သူ ေမာင်မင်းေအာင်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၃၁၄၀]သည် မိဘများ၏ ဆိုဆုံးမစကားကို နားမေထာင်သည့်အြပင် ခွင့်မလတ်ိုင်သည့် လုပ်ရပ်များအား အကိမ်ကိမ်

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန့်လတ်ြခင်း

ေညာင်ေလးပင်မိနယ်၊ ေထာ်တ ွ ေ ် ကျးရွာေန ဦးတင်ြမင့် [၇/ညလပ(ိင ု )် ၀၃၂၄၃၃] ၏သား ေမာင်ထူးေဇာ်ထက်[၇/ညလပ(ိုင်)၁၅၉၆၃၄]သည် မိဘများ၏ ဆိုဆုံးမမကို မနာခံဘဲ မိဘများအား စိတဆ ် င်းရဲ၊ ကိယ ု ဆ ် င်းရဲေစေသာ အြပအမူများကိေ ု ဆာင်ရက ွ ြ် ခင်း များေကာင့် သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန့်လတ်လိုက်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့က ် စ ိ ကိ  မ ု  တာဝန်မယူပါေကာင်းှင့် လုံးဝေြဖရှင်းေပးမည် မဟုတ် ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ (ေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။) ဖခင်-ဦးတင်ြမင့်

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

လုပ်ေဆာင်ေနပါသြဖင့် သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန့်လတ်ေကာင်းှင့် ၎င်းှင့် ပတ် သ က် ေသာ ကိ စ အဝဝအား တာဝန် ယူ ေ ြဖရှ င ်း ေပးမည် မ ဟု တ ် ေ ကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒွန့်ွန့်ေဆွ[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၈၄၉၅၈]

အများသိေစရန် ေကညာချက် ၁။ ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ို ်း)မိနယ်၊ (၄၃)ရပ်ကက ွ ၊် ရတနာလမ်း၊ ေြမတိင ု ်း ရပ်ကွက်အမှတ(် ၄၃)၊ ေြမကွက်အမှတ(် ၆၀၀)၊ အမှတ်(၆၀၀)တွင် (၂)ခန်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(် ၁၈)၊ စိန်ပန်းမိင်(၃)လမ်း၊ ေြမကွက် အမှတ-် ၄၄၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွကအ ် နက်မှ တရားဝင်မခွမ ဲ စိတရ ် ေသးေသာေြမကွက၏ ် (ေြခရင်း ြခမ်း) အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ေြမကွကအ ် စိတအ ် ပိင ု ်းအား ဦးဝင်းိင ု ် (L/RGN-၀၀၄၅၉၉) အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမ ကွက ် င ှ ့် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်တက ုိ ုိ တရားဝင်အေမွဆက်ခပ ံ င ို ဆ ် င ို ၍ ် ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ူ ၎င်း၏ဇနီး ေဒချစ်ချစ် (ခ)ေဒဝါဝါလင်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၄၃၉၉]ထံမှ က်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချ ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက စာရွကစ ် ာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ယေန့ မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က်ပ ု ထ ် သ ံ ုိ လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက အေရာင်းအဝယ် ကိစကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ - ေဒေအးပွင့်ြဖ (LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၃၉၁) ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၅၃၃၁၀ အမှတ်-၅၈၄၊ ၅ လာ၊ စည်ပင်လမ်း၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်

တွ(ဲ ၅)ထပ်တက ို ် အေဆာက်အအုေ ံ ဆာက်လပ ု ရ ် န်ေြမရှင် ေဒခင်ေလးမိင်၏

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ခွငအ ့် ား လိင ု စ ် င်ရကန်ထိက ု တ ် ာ ဦးသက်ကက ုိ (ုိ LC-988)အစား လိင ု စ ် င်ရ

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ နဝရတ်(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၄၅၁)၊ ှစ်ခန်းတွဲ RC (၆)ထပ်တိုက်မှ ပထမထပ်(A)၊ တိုက်မျက်ှာမူ(ဘယ်ဘက်ြခမ်း)၊ ဧရိယာ(၇၀၂)၊ စတုရန်းေပရှိ တိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး တိုကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင်လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒစိန်ေမ[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၅၂၆၈၁] ထံမှ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒြမလင်းသစ်[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၂၇၁၃၂]မှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချ ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကညာပါသည့ေ ် န့မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိင ု လ ် ေ ုံ သာ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို ကိယ ု တ ် င ို လ ် ာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ေ ် န့ရက်ေကျာ်လန ွ သ ် ည်အထိ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်း အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒြမလင်းသစ်၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph-09-450023651 Ph-09-254508917 Ph-09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈) တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အေထွေထွကယ ုိ စ ် ားလှယလ ် ဲစ  ာရရှိသူ (GP)ေဒအိအိခိုင်၊ လိင ု စ ် င်ရကန်ထ ိက ု တ ် ာ ဦးြမင့ ် င ို (် LC-930)၊ လိင ု စ ် င်ရအင်ဂျင်နယ ီ ာ ေဒအိအခ ိ င ို (် LS-763) တိုသို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအု)ံ ၏ ၁-၉-၂၀၁၅ရက်စပ ွဲ ါ စာအမှတ-် ၂၁၉၁/ ၂၁၉၂/စည်ပင်ယာ(အုံ)ြဖင့် ေဆာက်လုပ်ခွင့်ြပထားပီး မူလလိုင်စင်ရကန်ထိုက်တာ ဦးြမင့ ် င ို (် LC-930) အစား ဦးသက်ကက ို (ို LC-988)သို ေြပာင်းလဲခင ွ ြ့် ပပါရန် တင်ြပလာြခင်းအား လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းှငအ ့် ညီ စိစစ်၍ လိင ု စ ် င်ရကန်ထိက ု ် တာ ေြပာင်းလဲေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပထားပါသည်။ ၂။ ယခုအခါအဆိုပါ ၂ ခန်းတွဲ (၅)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ် ကန်ထိုက်တာ ဦးမင်းေအာင်(LC-1114)သို ထပ်မံေြပာင်းလဲ ေဆာင်ရွက် ခွင့်ြပပါရန် ေြမရှင်၏ (GP)ရရှိသူှင့် လိုင်စင်ရကန်ထိုက်တာ(၂)ဦးတိုမှ ဤလုပင ် န်းတာဝန်ခအ ံ ဖွဲသို ေလာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန့်ကက ွ ရ ် န်ရပ ှိ ါက ခိင ု လ ် ေ ုံ သာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကညာချက်ပါရှသ ိ ည့ရ ် က်မစ ှ ၍ ရက်ေပါင်း(၁၅)ရက်အတွင်း ေလာက်ထားကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ အတွင်းေရးမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) အေဆာက်အဦဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးသန်းလွင်

နာယက၊ ြမန်မာိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲချပ်

ဦးသိန်းေအာင်

ဒု-ေထွဂျာ၊ ေမွး/စား/ိုလုပ်ငန်း

ေမွးြမေရးှင့် ေရလုပ်ငန်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် အခက် အခဲများအား လက်တွဲရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းခဲ့ရသည်များကို အမှတ်ရေန ကမှာပါ။ ဦးခင်ေမာင်ေအး (ဒုဝန်ကီး-ငိမ်း) ေမွးြမေရးှင့်ေရလုပ်ငန်းဝန်ကီးဌာန ေဒွန့်တင် (အင်/ယာမှး-ငိမ်း၊ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဆရာကီး ဦးတင်လှ(ေကျာက်တန်း၊အထက-ငိမ်း) အသက် (၉၆) ှစ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်တန်းမိ၊ ေရ ကုန်းရပ်ကွက်၊ ေအာင်သခ ု လမ်း၊ အမှတ(် ၈၆၂)ေန ေဒရီရ၏ ီ ခင်ပန ွ ်း၊ ဗိလ ု မ ် ှးကီးလှသန ိ ်းေဆွ (ငိမ်း) (ဒုတိယဝန်ကီး-ငိမ်း၊ ဘာ၊ အခွန်)-ေဒသီတာဝင်းတို၏ချစ်လှ စွာေသာဖခင်ကီး ဆရာကီး ဦးတင်လှသည် ၈-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၄ နာရီတွင် ေရဂုံတိုင်အထူးကုေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရ ပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ချစ်သူငယ်ချင်း ဦးြမင့်သန်းဦး (ညီညီ)-ေဒမူယာေအာင် (YADI SHINN THANT Co.,Ltd)

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ မုခ်ဦး၊ တန်ေဆာင်းဒါယကာကီး

ဆရာကီး ဦးတင်လှ (ေကျာက်တန်း၊ အထက-ငိမ်း) အသက် (၉၆) ှစ်

ရန် ကု န ် တို င ်း ေဒသကီး ၊ ေကျာက် တ န်း မိ၊ ေရ ကု န ်း ရပ် က ွ က ် ၊ ေအာင်သခ ု လမ်း၊ အမှတ(် ၈၆၂)ေန ေဒရီရ၏ ီ ခင်ပန ွ ်း၊ ဗိလ ု မ ် ှးကီးလှသန ိ ်းေဆွ (ငိမ်း)(ဒုတယ ိ ဝန်ကီး-ငိမ်း၊ ဘာေရးှင့် အခွနဝ ် န်ကီးဌာန)-ေဒသီတာ ဝင်းတို၏ဖခင် ဆရာကီး ဦးတင်လှသည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့)တွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်း သိရရ ှိ ပါသြဖင့် မိသားစုင ှ ထ ့် ပ်တထ ူ ပ်မ ဝမ်းနည်း ေကကွဲရပါသည်။ ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီ ြပည်ေထာင်စု ကံ့ခိုင်ေရးှင့်ဖွံဖိးေရးပါတီ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး ေကျာ်ဝင်း (ငိမ်း)

အသက် (၇၇) ှစ်

(B.Sc Engineer)

အသက် (၈၃) ှစ် ေမာ်လမိင်မိနယ်၊ ကတိုး/ေကာ့ှပ်ရွာေန (ဦးဖိုးကင်းေဒေအးသီ)တို၏သား၊ (ဦးထွန်းလင်-ေဒလှခင်)တို၏ သားသမက်၊ (ေဒေအးမိင်)၏ခင်ပန ွ ်း၊ ဗိလ ု မ ် ှးကီး ေမာင်ေမာင်သန့် (တပ်မေတာ်ေရ)၊ ေဒယ်ယ်ေထွး၊ ဦးမင်းညီညီ (Chief Officer-MTM Shipping Co.,Ltd)-ေဒလဲယ ့ ်ွဲတိ၏ ု ဖခင်၊ ေြမးေလးေယာက်တ၏ ို အဘိုးသည် ၇-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံနက် ၂ နာရီတင ွ ် ေမာ်လမိင်မိ၊ မိင်သာယာ ရပ်ကက ွ ေ ် နအိမ၌ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းေကာင်းသိရရ ိှ ပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူ မိသားစုများှင့် ထပ်တူထပ်မ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ တပ်မေတာ် (ေလ) အငိမ်းစား အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများ

(၈၃)ှစ်သည် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့)တွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် မိသားစုင ှ ထ ့် ပ်တူ ဝမ်းနည်း ေကကွဲရပါေကာင်း။

Board of Directors ှင့် ဝန်ထမ်းများ

Suntac Group of Companies

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒါက်တာြမတ်မွန်ေအး (အဖွဲဝင်-ပညာရှင်) ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးှင့်ေဈးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အသက် (၆၄) ှစ် ၁၁-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၅:၀၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွား

ေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲ ရပါသည်။

ဌာနမှးှင့်ဝန်ထမ်းများ

ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးတင်ေအာင်ေကျာ် (ေရကျင်) အသက် (၆၃) ှစ်

သူငယ်ချင်း ဦးတင်ေအာင်ေကျာ် (ေရကျင်) အသက် (၆၃) ှစသ ် ည် ၆-၁-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်း ကားသိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူ မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ရန်ကုန်ဝိဇာှင့် သိပံတကသိုလ်၊ ၁၉၇၈ ခုှစ်၊ ဘွဲရဘူမိေဗဒေကျာင်းသားများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်းဒါယကာကီး

ဦးခင်ေမာင်ထွန်း အသက် (၅၆) ှစ်

ဟိတသုခပရဟိတ အဖွဲမှ မခင်ထားထားရီ၊ မခင်င ှ ်းယု၊

မဝင်းပပချယ်ရေ ီ ထွးတိ၏ ု အစ်ကုိ ကီး ဦးခင်ေမာင်ထန ွ း် သည် ၉-၁-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူ မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဟိတသုခ ပရဟိတအဖွဲ

Co., Ltd)-ေဒသက်သက်မွန်၊ ဦးသန့်ေဇာ်၊ ဦးတင်မိုးေအာင်(Bernhard Schulte Shipmanagement Ltd)-ေဒလဲ့လဲ့ဝင်း၊ Capt. ဦးရဲထွဋ် (Lizstar Shipping Co., Ltd)၊ ဦးဝင်းဦး-ေဒေအးမိမိခိုင်(Htet Oo Scaffolding Co.,Ltd)တို၏မိခင်၊ ေြမး ေြခာက်ေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက်တ၏ ုိ ဘွားဘွားကီးသည် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်မိနယ် (ေြမာက်ပိုင်း)၊ အမှတ်(၁၈)၊ ေအာင် ရိ ပ ် သာလမ်း ၊ (၂၈)ရပ် က ွ က ် ေန ေဒ အု န ်း ရီ (ဦးစီး အရာရှိ - ငိ မ ်း ၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ န်ကားေရး မှးချပ် ုံး )၏ ခင် ပ ွ န ်း ၊ ဦးေကျာ် ဇင် ထ က် - ေဒ သီ တာဦး၊ ဦးေကျာ် စည် သူ - ေဒ ယမုံ ဦးတို ၏ ဖခင် ၊ မဝင့်ေကသရီေကျာ်၊ မစိမ့်စမ်းယမုံ

ပါေမာက/ဌာနမှးှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ ဆီးချ ိှင့် ေဟာ်မုန်းေရာဂါအထူးကုဌာန ေဆးတကသိုလ် (၂)၊ ရန်ကုန်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ေဒါက်တာြမတ်မွန်ေအး (အဖွဲဝင်-ပညာရှင်)

၁၁-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၅:၀၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွား

ေကာင်းသိရရ ိှ ပါသြဖင့် မိသားစုင ှ ထ ့် ပ်တထ ူ ပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွရ ဲ ပါသည်။ ဌာနမှးှင့်ဝန်ထမ်းများ ေဈးများဌာန

ေဒေဆွမိိုင်၏ဖခင်ကီး ဦးလှေဆွ (၈၅)ှစ်သည် ၈-၁-၂၀၂၀ ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

of

ေမာင်ေမာင်သန့်၏မိခင် ေဒခင်ေမေအး အသက်

အသက် (၆၄) ှစ်

ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်းသိရရ ှိ သည့အ ် တွက် မိသားစုင ှ ့်

Schulte Shipmanagement Ltd)-ေဒသီတာဦး၊ ဦးေကျာ်သူ (U3 Construction

ပဲ့နင်းကီး(ငိမ်း)၊ြမန်မာ့ေရလုပ်ငန်း

Endocrinology)မှ တွဲဖက်ပါေမာက ေဒါက်တာ

ဦးလှေဆွ

Suntac Engineeering Construction Co., Ltd မှ Director

ေမာင်ဝင်း (ခွစ ဲ တ ိ ဆ ် ရာဝန်ကီး)-ေဒတင်တင်]ု တိ၏ ု အစ်မ၊ ဦးသာေအး(Bernhard

ဦးစိုးြမင့် (၆၈)ှစ်

အသက် (၈၃) ှစ် (Department

မိနယ်ေန (ဦးေမာင်တင်-ေဒအုနး် ကည်)တိ၏ ု သမီး၊ (ေဒေအးြမင့)် ၏ ညီမ၊ [ဦးခင်

သဂဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။

ေဒခင်ေမေအး ေဆးတကသိုလ် (၂)၊

ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၃၁)၊ ဗဟိုရ်လမ်း၊ ဗျ ိင်းေရအိုးစင်(ရွာမ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွ

ေန့) နံနက် ၈ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ဆအရ ယင်းေန့တွင်ပင်

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

အသက် (၈၅) ှစ်

ေဒြမသန်း (တာေမွ)

ေလ/၁၃၈၈

ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးှင့်ေဈးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ခိုင်ဦးစီးဌာနမှး (ငိမ်း)၊ ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးသာမိုး

အသက် (၅၈) ှစ် ရန်ကုန်စီးပွားေရးတကသိုလ် ဝါဏိဇေဗဒဌာနမှ ကထိက ေဒထိက ု ထ ် က ို လ ် င်း၏အစ်ကို ဦးသာမိုးသည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) ည ၁၁:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့် ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ေဒါက်တာေဒစိုးသူ ပါေမာက/ဌာနမှး ပါေမာကများှင့်ဆရာ/ဆရာမများ ဝါဏိဇေဗဒဌာန၊ ရန်ကုန်စီးပွားေရးတကသိုလ်

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးတင်ဦး အသက် (၅၁) ှစ် O.T.S (91)

O.T.S (91)မှ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးတင်ဦး အသက် (၅၁)ှစသ ် ည် ၁၁-၁-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်း သိရရ ှိ သည့အ ် တွက် မိသားစုင ှ ထ ့် ပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွရ ဲ ပါေကာင်း။ O.T.S (91) သီဟတပ်ခွဲမှ သူငယ်ချင်းမိသားစုများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ကိုေဇာ်ေဇာ်ဟိန်း (ခ) ဖိုးေဇာ် (ပခုကမိ) အသက် (၄၂) ှစ်

Goal Seasoning Powder စားဖိမ ု ှးကက်သားမန့်လပ ု င ် န်း မှ Sale & Marketing တာဝန်ခံ ကိေ ု ဇာ်ေဇာ်ဟန ိ း် (ခ)ဖိးု ေဇာ်သည် ၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက် ည ၁၂:၃၅ နာရီတွင် ပင်လုံေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသိရသည့်အတွက် မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။ ဝန်ထမ်းများ Goal Seasoning Powder

ေကျာ် တို ၏ ချစ် လ ှ စ ွာ ေသာအဘိုး သည် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) ညေန ၄:၅၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန် သ ွား ပ ါ သ ြ ဖ င့ ် ၁ ၂ - ၁ - ၂ ၀ ၂ ၀ (တနဂေွေန့) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးသု သာန် သို

ပို ေဆာင်

မီးသဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှကား များ နံနက် ၉:၃၀ နာရီတွင် ထွက် ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးသိန်းထူး (၅၆)ှစ်

မန်ေနဂျာ၊ ေမာရဝတီ ကုမဏီ ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ေရေကျာ် ၊ (၈)ရပ် က ွ က ် ၊ ေြမာင်း ကီး လမ်း၊ အမှတ်(၈၅)၊ (ပ)ထပ် (ညာ)ေန (ဦးေအာင် ြ မင့ ် ) - ေဒ သန်း ရင် တို ၏ သားကီး၊ ဦးေအာင်ြမင့်-(ေဒစိန်စိန်) တိ၏ ု သားသမက်၊ ဦးစိင ု ်းဆိင ု ေ ် ကျာက်ေဒယ်ယ်ထွန်း၊ [ကိုေဇာ်ဝင်းထွန်း (ခ) ဖိုးေဇာ်]တိ၏ ု အစ်ကုိ ကီး၊ ေဒသွယ် သွယ်ှင်း၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေမာင်ေအာင်မျ ိးမင်း၏ ေမွးသဖခင် ေကျးဇူးရှင်၊ တူ/တူမ ေြခာက်ေယာက် တို ၏ ဦးေလးသည် ၁၁-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံ န က် ၀၀:၃၀ နာရီ တ ွ င ် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၂-၁-၂၀၂၀ (တနဂ  ေ ွ ေန့) ညေန ၃ နာရီ တ ွ င ် ေရေဝးအေအးတိုက်မှ ေရေဝးသုသာန် သို ပိေ ု ဆာင်မးီ သဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ် မှကားများ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထွက်ပါ မည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စးူ ၍ ၁၇၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက် လ ည် ဆ ွ မ ်း ေကးတရားေတာ် နာ က ေရာက် ပ ါရန် ဖိ တ ်  ကားအပ် ပ ါ သည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးသန်းလွင် (ခရမ်း)

(ေဈးကီး၊ တလိုင်းပိုင်း၊ ငါးေကာ်ဖို၊ အိုးဘိုးရပ်ကွက်လုံးဆိုင်ရာ သက်ကီးဝါကီး ပူေဇာ်ပွဲနာယကကီး)

အသက် (၇၅) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေကျာင်းကီးလမ်း၊ အမှတ် (၃၁)ေန ဦးသန်းလွင် (ခရမ်း)သည် ၆-၁-၂၀၂၀ (တနလာ ေန့)တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူ မိသားစုများှင့်အတူ ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။ ေဈးကီး၊ တလိုင်းပိုင်း၊ ငါးေကာ်ဖို၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်လုံးဆိုင်ရာ သက်ကီးဝါကီးပူေဇာ်ပွဲကျင်းပေရးအဖွဲ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်

လွမ်းဆွတ်သတိရအမေပးေဝြခင်း ၂၂-၁၂-၂၀၁၉ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သည် ဦးေသာင်းြမင့် (ကည့်ြမင်တိုင်) အသက် (၈၀)

အမှတ်(၁) သစ်စက်၊ ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း (ငိမ်း) Lin Win Co.,Ltd (ငိမ်း) အ.ထ.က(၂) (ဟုမ်းလမ်း၊ ထီးတန်း) ကည့်ြမင်တိုင်၊ ေကျာင်းသားေဟာင်းများအသင်း (နာယကကီး)

‘‘အိုနာေသေဘး၊ မ ကံေသးဟု အေတွးေတွမှား၊ ထင်မိြငားခဲ့။ စိတ်ထားြဖစင်-မယ့်သခင်ေရ ကင်နာေဝငှ၊ ေမ့အမကို ယူပါ ငယ်ေပါင်း၊ ရေစေကာင်းြဖင့် ထပ်ေလာင်းေဝငှ၊ အမ-အမ-အမ ေပးေဝငှသည်၊ သာဓု အခါခါ ေခဆိုကာြဖင့်၊ ေကာင်းရာမွန်ရာ ြမတ်ေနရာသို၊ ေရာက်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေတာင်းသည်၊ ငယ်ေပါင်းချစ်သူ ေကာင်းရာသုဂတိေရာက်ပါေစ။ ချစ်ဇနီး-ေဒေအးေအး (ေရတိုင်-ေမေအး)

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ပခုကခိုင်၊ ကမမိ၊ လက်ြပ(၂)ရပ်ကွက်တွင် ုံးခန်းဖွင့်လှစ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ''THIRI SAN HTIKE Co.,Ltd''သည် ေအာက်ပါကုန်အမှတ်တံဆိပ်ှင့် အမည်အမှတ်အသားကို မှတ်ပုံတင်အမှတ်-IV-၂၇၃၉၅/၂၀၁၉ ြဖင့် ကုမဏီမူပိုင်အမှတ်အြဖစ် မှတ်ပုံတင်သွင်းပီးြဖစ်ပါသည်။

IV-၂၇၃၉၅/၂၀၁၉ အထက်ေဖာ်ြပပါ ''Fresh''ကုနအ ် မှတတ ် ဆ ံ ပ ိ  ် င ှ ့် အမည်အမှတအ ် သားကို အသုံးြပ၍ ေသာက်ေရ သန့် များကို ထုတ်လုပ်ေရာင်းချမည်ြဖစ်သည့်အြပင် FDA(Food and Drug Administration) လက်မတ ှ ် ကို ေလာက်ထားကာ ြမန်မာိင ု င ် အ ံ တွင်း ထုတလ ် ပ ု ြ် ဖန့်ချ ိသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိေ ု ကာင့် FDA လက်မတ ှ ေ ် လာက်ထားြခင်းအတွက် ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက သက်ဆင ို ရ ် ာတရားဝင် အေထာက်အထား များြပ၍ က်ုပ်ထံသို(၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ြခင်းမရှိပါက FDA လက်မှတ် ေလာက်ထားြခင်းအား ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဒစုစံ ကုမဏီကိုယ်စားြပဒါိုက်တာ [၈/ပခက(ိုင်)၂၁၂၆၆၇] ဖုန်း-၀၉-၇၈၇၈၇၄၉၄၄


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ဦးြမသန်း

ေဒဟုန်တီ (လင်ေကျးရွာ)

အသက်(၈၅)ှစ် မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ပွင့်ြဖမိနယ်၊ ကုနး် ေဇာင်းမိ၊ eာဏ်ကံရပ်၊ ေဈးအေရှလမ်းေန

(ဦးချ ိန်-ေဒပု)တိ၏ ု သား၊

(ဦးဩက-ေဒဖွားေရ)တိ၏ ု

သားသမက်၊ ေဒကင်ပိုင်၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဗိုလ်မှးကီးေကျာ်စိုး(ငိမ်း)၊ ဦးေဆာင်န်  ကားေရးမှး(ငိမး် )-ေဒါက်တာလီလြီ မင့(် န်ကားေရးမှး၊

ေကျာင်း

ြပင်ပှင့် တစ်သက်တာပညာေရးဦးစီးဌာန)၊ ဦးဝင်းိင ု -် ေဒစမ်းစမ်းေအး(သူနာြပ ဆရာမကီး၊ မင်းဘူးြပည်သ့ူ ေဆးုံ ကီး)၊ ဦးေအာင်လင ွ -် ေဒေရွယဝ ် င်းတိ၏ ု ဖခင်၊ ေဒါက်တာဘုနး် ြမတ်ဟန ိ း် [အဖွဲ ေခါင်းေဆာင် ဆရာဝန် (တိုးချဲကာကွယ်ေဆး/ ကူးစက်) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ အေနာက်ပိုင်းခိုင]် ေဒါက်တာပန်းအိြဖ (Medical Affair Manager) Mega Life Science Co.,Ltd. ၊ ေဒါက်တာစိုးေနြခည်ြမတ် (Medical Executive, PSI)၊ ေမာင်သုတ ေကျာ်စိုး (BSc, Computing, Victoria University College)တိ၏ ု ချစ်လစ ှ ာွ ေသာ ဘိးု ဘိးု ကီးသည် ၁၁-၁-၂၀၂၀ရက် (စေနေန့) နံနက် ၈ နာရီတင ွ ် အထက်ပါ

(ေဒကျင်ေအး)၊ (ဦးေအာင်သန်း)၊ ဦးတင်ဝင်း-ေဒခင်တတ ီ ၏ ုိ

အသက် (၇၄) ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကက ွ ၊် ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်း လမ်း၊ အမှတ(် ၁၀၄)ေန (ဦးေသာင်း-ေဒကျင်န ွ ့်)-မာဃတိ၏ ု သမီးကီး၊ ဦးြမင့်ေရ၊ ဦးစိုးလွင-် ေဒုုေဆွရီ၊ ဦးလှရှိန်တို၏အစ်မ၊ ကိုဟန်ေဇာ်ဦးမဇင်ြမတ်မန ွ ၊် ဗိလ ု ် ကီးေဒါက်တာသန်းိင ု စ ် ိုး၊ ကိစ ု ိုးေဝလင်းတိ၏ ု ကီးေတာ်၊ ေမာင်သီဟန်ေဇာ်၏ ဘွားဘွားကီးသည် ၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၄:၅၄ နာရီတင ွ ် ကန်သာယာေဆးု၌ ံ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၂-၁-၂၀၂၀ (တနဂ ေွေန့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၁၁ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ေဝပု လ (၂)လမ်း ၊ (ဃ)ရပ် က ွ က ် ၊ မ/ဥက လာပေနအိ မ ် ၌

(ကေမာဇဘဏ်)၊ ဒုရဲမှးရဲဝင့်ေမာင် (မူးယစ်ဗဟိုိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးဌာန၊ ေနြပည်

၁၁-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် အမှတ်(၈၂)၊

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၃-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) ညေန ၃

နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတိုက်မှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင် မီးသဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင်

ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ မုခ်ဦး ဒါယိကာမကီး

ေဒသန်းသန်းစိန် ( ကံခင်း) အသက် (၈၁) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ဗိုလ်တေထာင်ဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၁၄၉/၁၅၁)၊ ေြမညီထပ်ေန (ဦးေမာင်တင့-် ေဒစိန်ရီ)တို၏ သမီး၊ (ဦးေသာင်းတင်)၏ဇနီး၊ (ဦးေဌးြမင့်-ေဒေစာြမ)တို၏ ညီမ၊ ဦးေအာင် ေကျာ်စိုး-ေဒတင်ြမင့်လင်တို၏ အစ်မ၊ ဦးေကျာ်ဆန်းေအာင်-ေဒစပယ် ေသာင်း၊ ေဒချယ်ရေ ီ သာင်း၊ (ဦးတိးု ေအာင်ေသာင်း)၊ ဦးမင်းတင်ေမာင်ေအး (MOEE)-ေဒေအးမာေသာင်း(MOEE)၊ ဦးေနလင်းေအာင်-ေဒေချာစုဝင်း တို၏ ချစ်လှစွာေသာေမွးသမိခင်၊ ေမာင်ေအာင်ထက်ပိုင်၊ မေမသံစ်၊ မအိေကို၊ မြဖစင်ကိုတို၏ ချစ်လှစွာေသာဘွား ဘွား ေဒသန်းသန်းစိန် သည် ၁၁-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) ညေန ၃:၁၀ နာရီတွင် အထက်ပါေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၃-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ် မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နးီ မှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၉ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေစာဝင်း (စစ်ေတွ)

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ကုန်သည်

အသက် (၆၁) ှစ်

ေဒါက်တာြမတ်မွန်ေအး

ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးှင့်ေဈးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ အဖွဲဝင် (ပညာရှင်) ဌာနမှး(ငိမ်း)၊ကျန်းမာေရးဌာန၊ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အသက် (၆၄) ှစ် ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေဝဠဝန်ေြမာက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ သေြပလမ်း၊ အမှတ် (၃၉)ေန (ဦးစိန်လင်-ေဒသိန်းကင်)တို၏ သမီး၊

ရန်ကုန်မိေန (ဦးသံဒူ)-ေဒစိန်ပန်းဦးတို၏သား ဦးေစာဝင်း သည် ၁၁-၁-၂၀၂၀ ရက် မွန်းလွဲ ၁:၄၅ နာရီတင ွ ် ကွယက ် ေဘာအထူးကု ေဆးု၌ ံ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၃-၁-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၅ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်ပါမည်။ (အမှတ်-၃၊ မဟာေဇယျလမ်း၊ ေရေကျာ်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်ေနအိမ်မှ ကားများ ညေန ၃ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးလူလှ

ေဒခင်ဝင်းြမင့၏ ် ညီမ၊ ဆရာမေဒခင်စန်းဝင်း(ငိမ်း၊အထက-၁၊ စမ်းေချာင်း)၊ ဦးေအာင်စိုး(ဟိတ ု ယ်လပ ု င ် န်း)-ေဒါက်တာေဒခင်ညိဝင်း(ပါေမာက ဌာနမှး၊ သမိင ု ်းဌာန၊ ေတာင်ငတ ူ ကသိလ ု )် ၊ ေဒခင်ဝင်းြပံး(ငိမ်း၊ သဃန  ်းကန်းပညာ ေရးေကာလိပ)် ၊ ေဒေဌးေဌးဝင်း (အထက-၂၊ ဒဂု)ံ ၊ ဦးေအာင်င ို (် အေကာက် ခွန်-ငိမ်း)-ေဒြမင့်ြမင့်ေဆွ၊ ေဒနီနီဝင်း (ပင်စင်ဦးစီးဌာန)တို၏ချစ်လှစွာ ေသာအစ်မကီး၊ မမိုးပွင့်ြဖ (ေခတ-စင်ကာပူ)၊ မြမတ်ပွင့်ြဖ၊ မြမတ်ိုး ေအာင်၊ ေမာင်ြမင့ြ် မတ်တ၏ ုိ ကီးကီးသည် ၁၁-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၅:၀၅ နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု ေ ် ဆးုံ ကီး၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၁၃-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်ဂသ ူ င ွ ်းသဂဟ် မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၁၁ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၇-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့)တွင် အထက်ပါ ေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ း် ေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကား အပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးတင်ဦး (OTS-91) ြပင်ဦးလွင်မိ

အသက် (၅၁) ှစ် ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသကီး၊ ပုသမ ိ ခ ် ိင ု ၊် ေရေသာင်ယံ မိနယ်၊ ကံကီးရွာေန (ဦးဂျ ိးဇက်)-ေဒတင်ရီတို၏ သား၊ ဦးဆန်းဦး၊ ဦးြမင့်ဦးတို၏ညီ၊ ေဒရီရီေဌး၏ အစ်ကို၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ တမူးခိုင်၊ တမူးမိေန ဦးေသာင်-(ေဒခင်ပို) တို၏ သားသမက်၊ ြပင်ဦးလွင်မိေန ေဒခင်မိုးတင့်(ခ)ေဒမိုးမိုး၏ ခင်ပွန်း၊ မဇင်ယ ွ တ ် င်ဦး၏ဖခင် ဒုတယ ိ ဗိလ ု မ ် ှးကီးတင်ဦးသည် ၁၁-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၁၁:၂၄ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၃-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတွင် ြပင်ဦးလွင်တပ်မေတာ်ေဆးုံမှ (၈) မိုင်သုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  အေပါင်း တိအ ု ား အေကာင်း ကားသိေစအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ေဒခင်ေမေအး အသက် (၈၃) ှစ် (Department of

Endocrinology)မှ တွဲဖက်ပါေမာက ေဒါက်တာ ေမာင်ေမာင်သန့်၏မိခင် ေဒခင်ေမေအး အသက် (၈၃) ှစ်သည် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့)တွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် မိသားစုင ှ ထ ့် ပ်တူ ဝမ်းနည်း ေကကွဲရပါ ေကာင်း။ MSEM (Myanmar Society of Endocrinology and Metabolism)/ MMDA (Myanmar Diabetes Association)

(ဦးေနာ-ေဒ သိ န ်း ရင် ) တို ၏ သား၊ (ဦးစံ ခ င် - ေဒ ြမက ယ် ) တို ၏ သားသမက် ၊

အရာခံဗိုလ်ြမေမာင် (ငိမ်း၊ တပ်မေတာ်-ေလ)၏ညီ၊ အမှတ်(၃၁၄)၊ အင်ကင်းမိင်လမ်း၊

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

စိန်ေမရီ ဒိုင်အိုစီဇင် ေကျာင်းသူေဟာင်း

အသက် (၇၄) ှစ်

ညီမ၊ တူ/တူမ ၁၀ ေယာက်တို၏အေဒ ေဒဟုန်တီသည်

အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ေဒခင်စန်းရီ (ခ) ေဒေမစီေသာင်း

D.S.A အမှတ်စ် (၁၀)

(ဦးဟု တ ် စိ န ် - ေဒ စိ န ် ) တို ၏ သမီး ၊ (ေဒ ကျင် ဆို င ် ) ၊

တွင် ဂူသင ွ း် သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နးီ ရပ်ေဝးေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

သံအမတ်ကီး (ငိမ်း)၊ (ဗိုလ်မှးကီး)

အသက် (၈၆) ှစ်

ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်အနိစေရာက်သွားပါသြဖင့် ၁၃-၁-၂၀၂၀ရက် (တနလာ ေန့)

ေဆးတကသိုလ် (၂)၊

ဦးလှေမာင်

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်းဒါယိကာမကီး

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

အသက် (၈၀)

(၂/ခ)ရပ်ကွက်၊ ဓမသုခအတွင်း လမ်း၊ အမှတ(် ၄၉၃)ေန (ဦးေကျာ်ေဒွန့်စိန်)တို၏သမီး၊ (ဦးအုန်း ထွန်း-ေဒေအးကည်)တို၏ သမီး ေခးမ၊ ဦးသန်းထွန်းေအး၏ဇနီး၊ ဦးလှ ဝ င်း ို င ် - ေဒ ယ် ယ ်  ွ ယ ် သန်း၊ ဦးေဇာ်ြမင့်ေဝ-ေဒခင်ဥမာ ထွန်း၊ ေဒါက်တာေအာင်ဖိးတို၏ မိခင်၊ မစုသီရိဇင်၊ ေမာင်ြပည့်ဖုန်း သန့် တို၏ အဘွားသည် ၁၀-၁၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) ည ၉:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၂-၁-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပို ေဆာင်

မီး သ ဂဟ် ပ ါမည် ။

(ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အားရည်စူး၍ ၁၇-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၈ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအထိ အမှတ(် ၃၁၄)၊ အင်ကင်းမိင်လမ်း၊ လမ်းသွယ(် ၅)၊ သုဝဏ ေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကး တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးကးေရှာင် (ြမင်းြခံ)

ဦးေအာင်သန်းလွင်

အသက် (၇၇) ှစ်

(သရက်-ြပလို)

B.Sc (Chemistry)

အလုပ ် စ ုံ တ ိ မ ် ှး(ငိမ်း)၊ဘိ/စက်-သရက်

မေကွးတိင ု ်းေဘာ်လေ ီ ဘာလက်ေရွးစင်

အသက် (၆၅) ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကက ွ ၊် အမှတ်(၇၄)ေန (ယိုဟန်ေထာင်း)-ဟိုေဆွလန်

သရက်မိ၊ ြပည်ေတာ်ေအးရပ်ကက ွ ၊်

တို၏ သားကီး၊ (ဦးေရာင်အင်-ေဒကျတ်)တို၏

(ဦးသိန်းeာဏ်-ေဒသိန်းေမ)တိ၏ ု သား၊

သားသမက်၊ ေဒတင်တင်ြမင့(် ခ)ေဒတုတယ ် းုိ ၏

ေကျာင်းကီးလမ်း၊ အမှတ် (၄၂)ေန

(ဦးြမဟန်)-ေဒခင်တ ု ၏ ုိ သားသမက်၊

ေဒချ ိချ ိဟန်၏ ခင်ပွန်း၊ ဦးစိုးြမင့်၊ ဦးေအးသိန်း-ေဒစန်းတင်တို၏ ညီ/

ချစ်လစ ှ ာွ ေသာခင်ပန ွ း် ၊ ဦးြမတ်သ-ူ ေဒဝင်းယုခင ုိ ၊် ဦးေကျာ်သရ ူ -ေဒမိုးြမင့စ ် ဦ ီ းတိ၏ ု ချစ်လစ ှ ွာေသာ

ေမာင်၊ ဦးေမာင်ေမာင်လင ွ -် ေဒစမ်းစမ်း

ဖခင် ၊ မခင် ဇာသွ ယ ် ၊ ေမာင် ဘု န ်း ြမတ် ေ ကျာ် ၊

အစ်က၊ို ရန်ကန ု ် မိ၊ အလုံ မိနယ်၊ ကွင်း

ေမာင်ထူးြမတ်ထက်တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုး

ဦးချမ်းေြမ့လင ွ ် (2nd Officer)-ေဒါက်တာ

သည် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) ည ၈:၃၅ နာရီ

ေဝ၊ ေဒတင်တင်ေအး၊ ေဒရီရေ ီ ဌးတိ၏ ု ေချာင်း၊ ဆဒန်လမ်း၊ အမှတ် (၅၂)ေန

၁၀-၁-၂၀၂၀

၁၂-၁-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင်

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ဇရပ်၊ ေရတွင်း အလှဒါယကာကီး

ရန်ကုန်မိ၊ ခုတင်(၅၀၀) ေဆးုံကီး၌

ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်

ဦးေကျာ်သန်း (ခ) တန်ထျန်လမ်း (အုတ်ဖိုမိ)

(တနဂေ  ွေန့) ညေန ၃နာရီတင ွ ် ေရေဝး

ေဒဝင်းသက်ေမာ်

အသက် (၇၀)

မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူ

ဟန် ၏ အဘိုး သည်

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊

ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊

သွားပါသြဖင့် ၁၃-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်

တွင် ဗဟိုရ်စည်ေဆးုံ၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့်

ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းလမ်း၊ အမှတ် (၂၈၁)၊ ငါးလာေန ေဒသန်းေအး(ခ)ေဒဝင်န၏ ီ ခင်ပွန်း၊ ေဒုုရီ(ပူစူး)-ဦးေဇယျာဦး မင်းဝင်း၊ ဦးခင်ေမာင်ွန့်-ေဒြမင့်ြမင့် ေအး၊ ေဒ ေအးေအးကင် ၊ ေဒ ေထွး ေထွးရီ-ဦးေမေအာင်၊ ဦးမျ ိးွန့်-ေဒ စာဝင်း၊ ေဒမိုမိုလွင်တို၏ ချစ်လှစွာ ေသာဖခင် ၊ ေြမး ခု န စ် ေယာက် တို ၏ အဘိုးသည် ၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက် မွန်းလွဲ ၁:၁၅ နာရီ တ ွ င ် ရန် ကု န ်  မိ၊ ဗဟို ရ ် စည်ေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၂-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတိုက်မှ ေရေဝးသုသာန် သို ပို ေဆာင် မီး သ ဂဟ် မ ည် ြ ဖစ် ပ ါ ေကာင်း။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၈ နာရီထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒခင်သန်း(မဂလာဒုံ)

ေတာ်)တို၏ဖခင် ဦးလှေမာင်သည် ၁၁-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၄ နာရီတွင် ကွယ်လွန်

ခင်ဇူလိုင်ဟန်၊ ကိုဧရာလွင်၊ ကိုလွင်ဖိး

ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ သုဝဏ (၂၄)ရပ်ကက ွ ၊် ပုလလ ဲ မ်းအေရှ၊ တို က ် ( ၈၅/၆)ေန (ဦးေပါက ယ် - ေဒ ချစ်စးုိ )တို၏ သား၊ ေဒြမချစ်၏ခင်ပန ွ း် ၊ ဦးဝင်း ေဖ-ေဒ သိ န ်း သိ န ်း မူ ၊ ကို မ င်း ေအာင်၊ ကိလ ု င်းေအာင်၊ မသင်းသင်းက တိ၏ ု ေကျးဇူးရှငဖ ် ခင်ကီး၊ ေြမးေြခာက် ေယာက်၊ ြမစ်ှစ်ေယာက်တို၏အဘိုး ဦးလူလသ ှ ည် ၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက် မွန်းလွဲ ၁:၂၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၁၂-၁-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) မွန်းတည့် ၁၂နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင် သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီး ရပ်ေဝးမှ မိတ်ေဆွသဂဟအေပါင်းတို အား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါ သည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူ အားရည်စူး၍ ၁၆-၁-၂၀၂၀ (ကာသ ပေတးေန့)တွင် အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကး တရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါ ရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေကျာင်းဒါယိကာမကီး

လမ်းသွယ်(၅)၊ သုဝဏေန ေဒသာခင်၏ခင်ပွန်း၊ (ေမာင်ဇင်ေဝေမာင်)၊ မယုေဝေမာင်

အသက် (၉၂) ှစ်

အထက်တန်းြပ၊

အထက-၃၊ ေတာင်ကီး

အသက် (၅၅) ှစ်

အင်းေလးနမ့်ပန် (ေဈးပိုင်း)ရပ်ေန

(ဦးစိ န ် ထ ွ န ်း -ေဒ သန်း ကည် ) တို ၏

ဟန်(ေခတ-ဂျပန်)တိ၏ ု ဖခင်၊ ခွန်းသံစ်

(ေသာကာေန့) နံနက် ၉:၁၀ နာရီတွင်

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၂-၁-၂၀၂၀

ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးရှိ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟ

သု သာန် သို ပို ေဆာင် မီး သ ဂဟ် မ ည်

အေပါင်းတိအ ု ား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါ

မိတ်သဂဟအေပါင်းတိုအား အသိေပး

သည်။

ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိး

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (အလုံ မိ

နယ်၊ ဆဒန်လမ်းေနအိမ်မှ ကားများ မွ န ်း လွဲ ၁ နာရီ တ ွ င ် ထွ က ် ပ ါမည် ။ ) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍

၁၆-၁-

၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၇ နာရီ

မှ ၉ နာရီအထိ ရက်လည်ဆွမ်းေကး တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်

ကားအပ်ပါသည်။ ] ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ဦးရဲထွဋ် (ခ) ဦးဟုတ်စွမ် အသက် (၆၅) ှစ် ရန် ကု န ်  မိေန (ဦးစိ န ် လ  င် ) -ေဒ ကျင်မတ ံ ၏ ုိ သားကီး၊ ဦးဟုတစ ် န ိ -် ေဒ အင်သန်း၊ ဦးေမာင်ကည်-ေဒြမသန်း၊ ဦးဟု တ ် ေအာင် - ေဒ ြမင့ ် ြ မင့ ်  ကည် ၊ ဦးသိနး် ထွနး် -ေဒစန်းစန်းလင်၊ ေဒရီရီ လင်၊ (ေဒသင်းသင်းလင်)၊ ဦးထွန်းထွန်း

မျ ိးို င ် တို ၏ ညီ မ ၊ ဦးေကျာ် မ ျ ိးဝင်း -

မိ၊ အမှတ်(၅၄)၊ ငါးလာ(A)၊ စက်တွင်း ေန ေဒြမြမသန်း၏ ချစ်လှစွာေသာ မချစ်ချစ်ေဇာ်၊ မလွငမ ် မ ီ ခ ီ ျစ်တ၏ ို ချစ်လှ စွာေသာဖခင်၊ ေမာင်ေကာင်းြပည့လ ်  ံ၏ အဘိုး၊ တူ/တူမ ၁၃ ေယာက်တ၏ ို ဘကီး

ေဒေအးေအးမိုး၊ ဦးေကျာ်သန်းဝင်း-

သည် ၁၁-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၁:၁၅

မင်း ို င ် - ေဒ ို ဇာယမုံ ဦးတို ၏ အစ် မ ၊

လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၃-၁-၂၀၂၀ ရက်

ေဒစန်းစန်းေဌး၊ ေဒေမေမသူ၊ ဦးေကျာ် ဦးစိုးိုင်ထွန်း(ခ)ဦးသားငယ်၏ ချစ်လှ

စွာေသာဇနီး၊ မြမင့်မိုရ်စိုးဝင်း၊ မေသာ် တာစိုးဝင်း၊ ေမာင်ထက်ြမတ်ိုင်တို၏

နာရီတွင် ရန်ကုန်ေဆးုံကီး၌ ကွယ် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း

ေမွးသမိခင်ေကျးဇူးရှင်၊ တူ/တူမ ကိုး

ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ မိတ်သဂဟများအား

(ေသာကာေန့) ည ၁၁:၃၁ နာရီတွင်

မှကားများ မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတွင်

ေယာက်တ၏ ို အေဒသည် ၁၀-၁-၂၀၂၀ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၃-၁-၂၀၂၀ (တနလ ာ ေန့) မွ န ်း လွဲ ၁ နာရီ တ ွ င ်

အထက် ပ ါေနအိ မ ် မ ှ တို င ်း ရင်း သား ေပါင်းစုသ ံ သ ု ာန်သုိ ပိေ ု ဆာင်မးီ သဂဟ်

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအေကာင်း

ကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ဗိုလ်ကီးဝင်းတင့် (ငိမ်း) OTS-74 (စည်သူ)

ခင်ပန ွ ်း၊ ေမာင်ရန်ပင ို ၊် ကိတ ု င်ေအာင်ဇင်-

ေကျာ် မိုး -ေဒ ခင် ြ မင့ ် ဝ င်း ၊ ဦးေကျာ်

အသက် (၆၃) ှစ်

မိးု မိတ် မိေန (ဦးေအးေမာင်-ေဒေအးကည်)ှင့် ရန်ကန ု ် မိေန (ဦးြမတ် ထွန်းေအာင်-ေဒယ်ကည်)တိ၏ ု သား၊ ရန်ကန ု ် မိေန (ဦးချစ်စန ိ -် ေဒေစာကင်) တို၏ သားသမက်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ ကည့ြ် မင်တင ုိ ် မိနယ်၊ အိးု ဘိလ ု မ်း၊ အမှတ် (၅၇) ေန ေဒခင်ချ ိ (ြမန်မာအမျ ိးသားေလေကာင်း)၏ခင်ပန ွ ်း၊ ကိေ ု အာင်ထက်ေကျာ်မနာလွင၊် မရတနာေကျာ်(ြမန်မာအမျ ိးသားေလေကာင်း)တိ၏ ု ချစ်လစ ှ ွာေသာ ဖခင်၊ (ဦးစန်းေအာင်-ေဒကည်ကည်ေအး)၊ ဦးသန်းြမင့် -ေဒအမာရီ(ြမန်မာ အမျ ိးသားေလေကာင်း)၊ ေဒနန်းသူ၊ ေဒတင်တင်ဝင်းတိ၏ ု ညီ/ေမာင်၊ ကိရ ု န်င ို -် မနာ၊ မခင်ေစာသန်း (ြမန်မာအမျ ိးသားေလေကာင်း)၊ ကိုရန်ေအာင်-မွယ် ွယ်စိုး၊ ကိုဇင်မင်းလတ်-မေကခိုင်ေအာင်တို၏ဦးေလး၊ မြဖေဖွးကည်သန်း၏ အဘိုးသည် ၁၁-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၁၀:၀၉ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၃-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင် မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ (ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁၂:၁၅ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အသက် (၆၂) ှစ်

(၁၀/၅)ေန (ဦးထွန်းေဘာ်-ေဒတင်ေမ)

ြမင့်သန်း၊ (ေဒခင်ြမင့်ချ ိ)၊ ဦးေအာင်

ဦးစိုင်းေကျာ်သိန်း (ြမန်မာအမျ ိးသားေလေကာင်း)

ေဒသီသလ ီ င်  တ၏ ို အစ်ကို ကီး၊ ရန်ကန ု ်

သမီး၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ေရေအးကွင်း

တို၏ သမီးေခးမ၊ ဦးဝင်းတင်-ေဒြမင့်

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ေထွး-ေဒစုစုေအာင်၊ ေဒေဌးေဌးလင်၊

လမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်

ရပ်ကွက်၊ ကေမာဇလမ်းခွဲ(၁)၊ အမှတ်

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည် စူး၍ ၁၇-၁-၂၀၂၀ ရက်တွင် အထက်ပါ ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရား ေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကား အပ်ပါသည်။ ]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

မေလးမိ၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ ချမ်း/ေြမာက်၊ (၅၁၈/က) ရပ်ကွက်၊ (၄၂)လမ်း၊ (၈၀X၈၁)လမ်းကားေန မဇင်ွယ်တင့်၊ ကိုမင်း ဟန်ဖိး၊ ကိထ ု က်ေဇယျာဖိးတိ၏ ု ဖခင်၊ ေြမး ငါးေယာက်တ၏ ို အဘိုး၊ ေဒေဌးေဌး၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းသည် ၁၁-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၂-၁-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေနအိမ်မှ ေတာင်အင်းေြမာက်အင်းသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိး မိတသ ် ဂဟ  များအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ေဒေမှင်းကို

ဂုဏ်မင်းေဆးတိုက်

အသက် (၅၀)

ရန် ကု န ်  မိ၊ စမ်း ေချာင်း မိနယ် ၊ သံ တံ တားရပ် က ွ က ် ၊ ေဇယျဝတီ

လမ်း(ဗဟိုလမ်း)၊ အမှတ်(၃၁)၊ ေြမညီထပ်ေန (ဦးချစ်ကိုကို-ေဒကကခိုင်) တိ၏ ု သမီး၊ ဦးေဇာ်သန ိ ်း၊ ေဒယမင်းကို (ဒုတယ ိ အတွင်းဝန်/ဌာနစုမှး-၁၊ ိင ု င ် ြံ ခား ေရးဝန်ကီးဌာန)တိ၏ ု အစ်မသည် ၁၁-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၆:၅၀ နာရီတင ွ ် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၃-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရေဝး အေအးတိုက်မှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအား ရည်စးူ ၍ ၁၇-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါ ေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါ သည်။ ] ကျန်ရစ်သူမိသားစု


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ြပည်တွင်းထုတ် ကာပဝါအထည်များကို ဂျပန်ိုင်ငံသို အများဆုံးတင်ပိုေရာင်းချ မေလး ဇန်နဝါရီ ၁၁ ကာိုးမှထွက်ရှိသည့်

ကာချည်မင်ြဖင့်

ဂျပန်ိုင်ငံသို

MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲ ေဘာလုံးပွဲစ် တိုက်ိုက်

ရက်လုပ်သည့် ြပည်တွင်းထုတ်ကုန် ကာပဝါ အထည်များကို

၂၀၂၀ ရာသီ

အများဆုံး

ထုတ်လင့်ြပသမည်

တင်ပိုေရာင်းချေနရေကာင်း မေလးတိုင်း ေဒသကီး အမရပူရမိနယ်ရိှ PAN ORGANIC WEAR ကာချည်လပ ု င ် န်းမှ ကိေ ု နမျ ိးသက်က ေြပာသည်။

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၁၁

ရက်လုပ်ေရာင်းချ အဆိုပါလုပ်ငန်းမှ

၂၀၂၀ရာသီ Myanmar National League

ကုန်ကမ်းြဖစ်သည့်

(MNL)အမှတ်ေပးပိင်ပွဲ

ကာချည်မင်များကို ေကျာက်ဆည်မိနယ် စွနရ ် ရ ဲ ွာအနီးရှိ စွနရ ် အ ဲ င်းအတွင်း ေပါက်ေရာက်

ှင့်

သည့် ကာပင်များမှ ကာိုးများကို ချည်မင် အြဖစ်ထုတ်လုပ်သည့်

ေဒသခံများထံမှ

ရန်ကန ု ် မိရှိ YUSC ကွင်း၌ ယှ် ပိင်ကစား ကမည်ြဖစ်သည်။

ကာှင့်ပိုး ေပါင်းစပ်ရက်လုပ်ထားသည့် ပဝါ

အဆိုပါပွဲစ်ကို

ထည်များကို တစ်ထည်လင် ကျပ်တစ်သိန်း

Channel တိုတွင် ယင်းေန့ညေန ၃ နာရီ

ကာပဝါများကို

၁၅ မိနစ်အချ ိန်မှ စတင်ပီး တိုက်ိုက်

တစ်ထည်လင် ေငွကျပ်ေလးသိန်းေကျာ်ြဖင့် စာမျက်ှာ ၁၁ ေကာ်လံ ၄ သို »»

ထုတ်လင့်ြပသေပးသွားမည် ြဖစ်ေကာင်း ကာိုးမှထွက်ရှိသည့် ကာချည်မင်ြဖင့်ရက်လုပ်ထားေသာ ကာပဝါအထည်များကို ေတွရစ်။

သိရသည်။

သတင်းစ်

MNL ပိင်ပွဲတွင် ရတနာပုံအသင်းိုင်ပွဲရပီး ဧရာဝတီှင့် မေကွး သေရကျ

ယေန့ ဖတ်စရာ

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၁၁

ြမန်မာိုင်ငံ၌ J Series Festival ပထမဆုံးအကိမ်ကျင်းပ

ြမန်မာ့အသံှင့်

ုပြ် မင်သံ ကား (MRTV) ှင့် MRTV Sports

ေကျာ်ြဖင့လ ် ည်းေကာင်း၊ ကာချည်မင် သီးသန့်

လည်းေကာင်း ေရာင်းချရေကာင်း သိရသည်။

ချင်းယူိုက်တက်အသင်းတိုသည်

ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် ညေန ၃ နာရီခွဲတွင်

ဝယ်ယက ူ ာ ရက်လပ ု ေ ် ရာင်းချြခင်းြဖစ်သည်။

ြဖင့်ရက်လုပ်ထားသည့်

ပွဲစ်များမှ

ပွစ ဲ ်(၁)အြဖစ် ရန်ကန ု ယ ်  ူ က ို တ ် က်အသင်း

၂၀၂၀ ရာသီ MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲ ပွစ ဲ ်(၁) ဒုတယ ိ ေန့ကို ယေန့ညေနပိင ု ်း

စာမျက်ှာ » ၉

က ဆက်လက်ကျင်းပရာ ရတနာပုံ

အသင်း အေဝးကွင်း၌ ိုင်ပွဲရယူပီး ဧရာဝတီင ှ ့် မေကွးအသင်း သေရကျ ခဲ့သည်။

ကဲှစ်ေကာင် ခတ်သည့်ကား ေြမစာပင်မခံိုင် စာမျက်ှာ » ၁၂

သုဝဏကွငး် ၌ ကျင်းပသည့ပ ် တ ဲွ င ွ ်

ရတနာပုအ ံ သင်းက ဇွက ဲ ပင်အသင်းကို ှ စ ် ဂိုး -ဂိုး မရှိ ြ ဖင့ ် အို င ် ရ ခဲ့ သ ည် ။

ြပည်တင ွ း် ကစားသမားများြဖင့် ဖွဲ စည်း ထားသည့် ရတနာပုံအသင်းအတွက်

ေကျနပ်စရာေကာင်းသည့် ရလဒ်ြဖစ်

တုတ်၌ အမည်မသိ နမိုးနီးယား အဆုတ်ေရာင်

ခဲ့ပီး

ေရာဂါေကာင့် လူေသဆုံးမရှိလာ

သုံးပတ်ဝန်းကျင်

စာမျက်ှာ » ၁၃

ြပင်သစ်တိုက်စစ်မှး ဂျူး ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှ ထွက်ခွာဖွယ်ရှိ

စာမျက်ှာ » ၁၉

အဖွင့်ပွဲတွင် ိုင်ပွဲရယူိုင်ခဲ့

သည်။ ရာသီစတင်ခါနီး ရက်သတ

အလိုေလာက်မှ

စာမျက်ှာ ၁၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရတနာပုံအသင်း ေတာင်ပံကစားသမား စည်သူေအာင် ဇွဲကပင်အသင်းဘက်သို ထိုးေဖာက်ေနစ်။

၂၀၂၀ အိုလံပစ်ဝင်ခွင့်ရရန် ကက်ေတာင်အားကစားမယ် သက်ထားသူဇာ မေလးရှား၌ ကာလတိုေလ့ကျင့်

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ဂျပန်င ို င ် ၌ ံ ကျင်းပမည့် ၂၀၂၀ တိက ု ျ ိအိလ ု ပ ံ စ်ပိင်ပွဲ ယှ် ပိင်ခင ွ ရ ့် ရန် ကိးပမ်း ေနသည့် ြမန်မာကက်ေတာင်အားကစားမယ် သက်ထားသူဇာသည် မေလးရှား ိုင်ငံ၌ ကာလတိုေလ့ကျင့်မ ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။ သက်ထားသူဇာသည် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်ကတည်းက မေလးရှားိုင်ငံ၌ ေလ့ကျင့်ေနြခင်းြဖစ်ပီး

စာမျက်ှာ ၁၁ ေကာ်လံ ၁ သို 


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀ (တနဂေွေန့)

ခဲ့ရှာသည်။

လှသယ ွ သ ် ည် ေကျာင်းရက်ရှညပ ် တ ိ လ ် င်

ရက်လည်ပီး

 ေနဇင်-MDY (၁) သက် င ယ် မိုး ၍

ထရံ ကာထားေသာ

အိမ်ကေလးသည် ယိုင်နဲ့နဲ့

ြဖစ်ေနသည်။

ရာသီကူးေြပာင်းပီြဖစ်၍ ေလြပင်းများလည်း တိုက်ခတ်ေနသည်။ ေလြပင်းများကားဝယ် ေဒညိလုံး၏အိမ်ေလးသည်

ေလယူရာကို

ယိမ်းရင်း ယိမ်းအက ကေနသလို ြဖစ်ေနသည်။ မိမကျ ေတာမကျ ေမမိကားလမ်းမကီးှင့် နီးေသာ

ရွာကီးတစ်ရွာတွင် ေဒညိလုံးတို

မိသားစုေနသည်။

ေဒညိလုံးတွင်

သားတစ်ေယာက်၊

သမီးှစ်ေယာက်ရှိပီး

မုဆိုးမတစ်ေယာက်ြဖစ်ေသာ ေဒညိလုံး အသက်ေမွးဝမ်း

ေကျာင်း ြပရှာ၏။ သူေနေသာ ရွာကီးှင့် နီးေသာ ကားလမ်းမကီးတွင် ခရီးတစ်ေထာက် ေဒညိလုံး

ထိုဂိတ်သည်ပင်

အိမ်ေထာင်ကျ၍

ေသာင်ေနာက်ဆထ ံ ုံးပါကာ တစ်နယ်တစ်ေကျး

သည်။ လှသွယ်က ဆယ်တန်းေကျာင်းသူ

သည်။ သိေ ု သာ် အစ်ကေ ို ဇာ်လတ်၏ စကားကို

သူငယ်ချင်းများစုပီး ဘုရားဖူးြခင်း၊ အလည်

တစ်ဦးြဖစ်သည်။

ေကာက်ရေတာ့

ေဆးေကျာင်း

အပတ် သွားလာြခင်းများ ြပေလ့ရှိေကာင်း၊

"နင်

သားအလတ်ကေတာ့ ေဇာ်လတ်ြဖစ်သည်။

ဆက်တက်ရမယ်။

ဆရာဝန်မကီးြဖစ်မှ

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ အများစုက ကိယ ု ပ ် င ို ်

ေဇာ်လတ်သည်

ေလးတန်းကတည်းက

ြပန်ပီး တစ်လှည့်လုပ်ေကး။ ဘာမှမေြပာ

ကားများြဖင့် ေကျာင်းလာတက်ေကာင်း ရွာက

ေကျာင်းထွက် ပီး ကုနထ ် မ်းကာ အေမှင ့် မ ှ ကို

နဲ့ေတာ့ ေကျာင်းတက်ဖသ ုိ ာြပင်"ဟု ေစတနာ

အေမှငအ ့် စ်ကက ုိ ုိ

လုပ်ေကးသည်။

ေဇာြဖင့် ေြပာေတာ့

ရှိသည်။ ထိုအခါ ေလးတန်းေကျာင်းထွက်

လှသွယ်ခမျာ ငိမ်ေန

ရသည်သာ။

ေဇာ်လတ်ကသာ

ေဆးေကျာင်းတက်ရန်အတွက် ကုန်ကျ

သတိရစာပိတ ု င ုိ း် ပါေလ့ ဖတ်ြပရှာသည်။ စာဆို

နကန်းတစ်လုံးမမတတ်သည့်

ေဒညိလုံး

ရှိေနသည်။

စရိတသ ် ည် အများကီးြဖစ်သည်ကို ေဇာ်လတ်

ကေတာ့ ြပံးလျက်ပင် နားေထာင်ေနသည်။

အေကးမတင်

သိသည်။ ထိုေကာင့်လည်း ေနေရာညပါ

သူ့အြပံးတွင် ပီတိများပါ၍ မျက်ရည်များပင်

အသုံးေလာက်ုံသာ ရှိသည်။ ေဒညိလုံး၏

အလုပ်ကို ကိးစားလုပ်ကိုင်ရန် ေဇာ်လတ်

ကျရသည်။

ပန်းသီးေရာင်းရေသာ

ဆုံးြဖတ်ထားပီးသားြဖစ်သည်။

စိတ်ထားကာ

အားများပင်

ေဇာ်လတ်၏ လုပ်ခသည်

ေငွကေတာ့

စုေငွ

(၃)

ယ်လတ်

ကလည်း သူ့ညီမ ဂုဏ်ထူးေလးဘာသာြဖင့်

ြဖစ်သည်။

ေဇာ်လတ်သည်

ကုန်ထမ်းအလုပ်ကို

ဆယ်တန်းကို ှစ်ချင်းေပါက် ေအာင်သည်

နားသည့အ ် ခါ ပန်းရန်လက ို သ ် ည်။ တစ်ေန့တင ွ ်

လှသွယ်သည် ုပ်ရည်ူပကာယ ြပည့်စုံ

ကားေတာ့ အေဝးကပဲ ဝမ်း သာရေကာင်း

ေဇာ်လတ် ပန်းရန်လုပ်ရာ သုံးထပ်တိုက်၏

သည်။ စာေတာ်သည်။ ေဇာ်လတ်ေကျာင်းထွက်

သတင်းပါးိုင်ရှာသည်။ လူကိုယ်တိုင် မလာ

အေပဆုံးအထပ်

ရြခင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က

ိုင်ေပ။

အဂေ  တအေချာကိင ု ေ ် နသည်။ ေဇာ်လတ်သည်

(၂)

သူ့ညီမ

သူ့ညမ ီ အတွက် ေန့မနား ညမအား အလုပလ ် ပ ု ်

ရေသာ ပိုက်ဆံကို စုထားသည်။ ဆယ်တန်း

သည့ဒ ် ဏ်တေ ုိ ကာင့် အဂေ  တအေချာကိင ု ရ ် င်း

ေအာင်ပီး

လှသွယ်

ေခါင်းမူးကာ မိက ု ခ ် နဲြဖစ်၍ ေအာက်ခင်းပျ်ြပား

လှသွယ်က စာေတာ်သလို ကိးစားမ

ေကျာင်းစတက်ရသည်။ ေဒညိလုံးစုထားေသာ

ေပမှ ေြခေချာ်ကာ သံြငမ်းှငေ ့် ခါင်းကိ ု က ုိ မ ် ိ ပီး

ရှိသည်။ ထိုေကာင့် ဆယ်တန်းကို ဂုဏ်ထူး

ပိက ု ဆ ် မ ံ ျားကို သမီးအတွက် ထုတသ ် းံု ခဲသ ့ ည်။

ေအာက်က သမံတလင်းေပကျကာ မမလှ

ေလးဘာသာြဖင့် ေအာင်သည်။

အေမှင့်

အိမြ် ပင်ရန်စထ ု ားေသာ ေငွများကိလ ု ည်း သမီး

ေသဆုံးရရှာေလသည်။

နပ်ေစခဲ့သည်။

ဆရာဝန်ြဖစ်ဖို အေရးမှာ သုံးရှာသည်။ သမီးက

လှသွယ်သည် အစ်ကိုကကုန်ထမ်း၊ အေမက

ေငွလလ ို ဟ ို ု ေြပာလင် ရေအာင်ရှာေပးရှာသည်။

သည် အစ်ကီးမယ်လတ်ကေ ို တာ့ အေကာင်း

ပန်းသီးေရာင်း၊ ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ကိုင်ပီးမှ

ေပါင်တန်သာေပါင် ေရာင်းတန်သာေရာင်းပီး

ကားသည်။ သိေ ု သာ်ေဆးေကျာင်း ေနာက်ဆုံး

ထားေပးေသာ တကသိလ ု က ် ုိ ဆက်မတက်ချင်။

"အေမနဲ့ နင့်အစ်ကို စုထားတဲ့ ေငွေတွ

ှစတ ် က်ေနေသာ လှသယ ွ က ် ေ ုိ တာ့ ပညာေရး

သူ၏စိတ်တွင်

လှသွယ်ေလး

ပညာတတ်

ြဖစ်ေစချင်ေသာ ဆသာရှိသည်။

အစ်ကို၏

ပင်ပန်းရကျ ိး

သူ့ဘာသာေငွရှာပီး

အေဝးသင်တကသိုလ်

ကိုသာ တက်လိုသည်။

ညပိုင်းတွင်ေတာ့

လှသွယ်သည်

အြပင်ဘက်ြငမ်းေပမှ

ညကျရှင်သင်ြခင်းမှ

လှသယ ွ ် ေကျာင်းဆက်တက်င ို ရ ် န် ြဖစ်သည်။

ဆည်းပူးေနရေသာေကာင့် ရွာက အစ်ကိုှင့်

ေခါင်းရွကက ် ာ ေလးလံေသာေြခလှမ်းများြဖင့်

အေမရှေ ိ သာ တဲအမ ိ က ် ေလးဆီကို စိတေ ် ရာက်

ေလာက်လာခဲ့သည်။

ပညာေရးတစ် ပို င ်း တစ် စ ြဖင့ ်

ေသာ်လည်း

ြဖစ်မည်စိုးေသာေကာင့်

ကိုယ်မေရာက်ြဖစ်ရသည်။

သို

အစ်ကေ ို ဇာ်လတ် ေသပီဆတ ို ာသာ လှသယ ွ ်

အေမှင့် အစ်ကထ ို သ ံ ို သတိတရ စာေရး

သိပါက

ရွာကိုချက်ချင်းြပန်လာမှာသိေသာ

လိုက်ပါသည်။ အေမှင့်အစ်ကို ေနေကာင်း

မိခင်က ကျန်းမာကပါတယ်လို

ရဲလား။ သမီး အစ်ကိုကို အိပမ ် က်မက်တယ်။

စိတ်ချလက်ချေနြခင်းလည်းြဖစ်သည်။

တစ်ှစ်ကာေတာ့

ကျန်ေသးတယ်။ ဘာမှမပူနဲ့၊

အေမတိုမှာ

လုံေလာက်တယ်"ဟု ေြပာရှာသည်။

ေမာင်ေဇာ်လတ်၏ကိစကိ  ု

ေဒညိလုံး

အေှာင့်အယှက်ြဖစ်မည်ကို စိုးေသာေကာင့် အေကာင်းမကား အသိမေပးေပ။ ရက်လည်

စာသင်သည့်အလုပ်ကို လုပ်သည်။ ေန့ပိုင်း

လှသယ ွ သ ် ည်လည်း တကယ်လအ ို ပ်မသ ှ ာ

တွင်လည်း အြခားအလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ရင်း

ေတာင်းရှာသည်။ ေကျာင်းကီးကအကျယ်ကီး

အေမကိုကန်ေတာ့ကာ

အစ်က ို င ှ အ ့် ေမကို လုပေ ် ကးမည်ဟု ေြပာေလ

ြဖစ်ေကာင်း၊ စေန၊ တနဂေ  ွေန့ေရာက်လင်

ေဒညိလုံးမှာ တစ်ေယာက်တည်းသာ ကျန်ေန

ပီးေသာအခါ ယ်လတ်တို မိသားစုလည်း ြပန်သွားကသည်။

စာေကာင့်

(၄) ထိုေန့က မိုးေတွြပင်းထန်စွာ

ရွာပီး

ပီး ြမင်ကွင်းထဲက ေပျာက်ကွယ်သွားတယ်

ေလေတွလည်း တိက ု သ ် ည်။ ေဒညိလုးံ သည်

အေမ။ အစ်ကေ ို နေကာင်းရဲလားအေမ၊ သမီး

မနက်တွင်

စိတ်ေတွလည်း ေလးေနလို

ရွာမှာမရှိေသးသည့်

စာေရးလိုက်

သူ့သမီး လှသွယ်တစ်ေယာက် ဆရာဝန်မကီး

ရတာပါအေမ။ အေမလည်း ကျန်းမာေရးကို

တစ်ေယာက် အြဖစ် ရွာကိြု ပန်လာမည့အ ် ေကာင်း

ဂုစိုက်ပါေနာ် .....

ေတွးရင်း မိုးေတွသည်း စာေရာက်လာေတာ့

လွမ်းရြပန်သည်။

အရင်က

ကားက

ေလေတွတက ို သ ် ည့်

တဲအိမ်ေလး၏

အိမ်ေပါက်ဝမှ

မိုးများေလများကိုကည့်ရင်း ေပျာ် ရ သလို

အေတွးြဖင့်

သူ့ အစ် ကို ေဇာ် လ တ် ၏

သမီးငယ်ဆီက စာလာတိုင်း ေဇာ်လတ်က

အေကာင်းကိလ ု ည်း သမီးေလးသိရေတာ့မည်

ဖတ်ြပေနကျ။ အခုေတာ့ ေဘးအိမက ် လှေအာင်

ကိုလည်း ဝမ်းနည်းေနရှာသည်။ တစ်ညလုံး

ကို ဖတ်ခိုင်းရသည်။

လည်း မိုးထဲေလထဲ မအိပ်ဘဲ မနက်သမီး

သူ့အစ်ကိုဆုံးတာသိရင်

ေဒညိလုံး၏ သမီးအငယ်ဆးံု မှာ လှသယ ွ ြ် ဖစ်

အေမှင့်ှမအတွက်ဟု

စရာများကို ေကျာင်းပိတသ ် ည့တ ် င ို ် မေနမနား

ေဒညိလုံးတစ်ေယာက်တည်း ပန်းသီးေတာင်း

"ဟုတတ ် ယ် ေမာင်လေ ှ အာင်ရဲ၊ သမီးသာ

ေကာင့် မိဘအိမက ် ို မလာိင ု တ ် ာကာေလပီ။

မညည်းညေပ။

လှသွယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ေလ့လာဆည်းပူး

ေဇာ်လတ်က အလုပ်သွားသည်။ အခုေတာ့

ဆုံးတာ ေြပာြပမထားဘူးထင်တယ်။ "

သည်ပင် ကေလးအေမြဖစ်ေနပီ ြဖစ်ေသာ

ပင်ပန်းေသာ်လည်း

မိက သူ့အေဖအမျ ိးေတွဆမ ီ ှာ ေနေစသည်။

ပန်းသီးေဈးေတာင်းကို လိက ု ပ ် ေ ို ပးသည်။ ပီးမှ

"အရီးလုံးက လှသွယ်ကို ကိုေဇာ်လတ်

မှာ လုပက ် င ို စ ် ားေသာက်ေနရသည်။ ယ်လတ်

ေဇာ်လတ်သည်

သည်။ အရင်ကေတာ့ ေဇာ်လတ်အလုပမ ် သွားမီ

သားလတ်ကို

ေဒညိလုံး၏ သမီးအကီးဆုံး ယ်လတ်

တစ်ဦးတည်းေသာ

အေှာင့်အယှက်

သမီးငယ်ဆီမှ

ပန်းသီးေရာင်းရန်အတွက်

တစ်ရွာသားှင့်

ကလည်း

ေပသို ပန်းသီးေတာင်းရွက်ကာ လာရေတာ့

ချစ်ေသာ သမီးလှသွယ်

အဆင်ေြပ ေစေသာ ေနရာတစ်ခုြဖစ်သည် ။ မှာ

ေဒညိလုံးတစ်ေယာက်တည်း ကားလမ်းမကီး

မေြပာဘူး။ ပီးေတာ့ သမီးကို လက်ြပတ်ဆက်

ပီ။

နားဂိတ်တစ်ခုရှိသည်။

ေသာ်မှ ရွာကိြု ပန်မလာရေပ။ အေမကိယ ု တ ် င ို ်

အစ်ကက ို အိပမ ် က်ထမ ဲ ှာ သမီးကိစ ု ကားလည်း

ခင်ပွန်းသည်ကေတာ့ ဆုံးပါးခဲ့တာ ကာေလ

သည် ပန်းသီးေရာင်းရင်း

ေနာက်တစ်ရက်တွင်

ဆရာဝန်မြဖစ်ဘဲ

လာမည်ကို

ေစာင့်ေနရှာသည်။ သူေနေသာ

တဲအိမ်ကေလး၏

ြခံဝင်းေလးသည်လည်း

လှေအာင်တိုထံ

ေပါင်ထားရသည်။

သမီးငယ်၏ ေကျာင်းသုံးစရိတ်ေတွ ပိုရင်းက

ရွာြပန်လာမှာစိုးလို မေြပာတာ"

ေငွလတ ို င ို ်း ေချးငှား ေပါင်ခ ှံ ရ ဲ့ သည်မှာလည်း

မိခင်တစ်ဦး၏ေမတာ၊

ေနာက်ဆုံး အဝတ်တစ်ထည် ကိယ ု တ ် စ်ခသ ု ာ

ေစတနာသည်

သားသမီးများအေပ၌

မုဒိတာပွားကာ

ကယ်တံခွန်ေတွထက်လင်းေသာ

ကျန်ပါေတာ့သည်။

လမင်း

သူရကန်စက် ဖန်ဂယက်သည် အေမှာင်

တစ်စင်းသာ ြဖစ်ေစချင်သည်။ သံေယာဇ်

ကိုခွင်း အလင်းကိုေဆာင် ပုစွန်ဆီအေရာင်

ကိလ ု ည်း ဥေပကာြပရင်း ပညာသင်ေစသည်။

အေသွးကေလးြဖင့် ြမင့်မားမတ်ေစာက်ပီး

ထိေ ု ကာင့် မိဘများ၏ဂုဏသ ် ည် ြဗဟဏဂုဏ်

ေြပေြပကေလး

ထိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။

ရှမ်းိုးမေတာင်တန်းဆီမှ ထွကေ ် ပလာခဲပ ့ ါပီ။

ေဒညိလုံးတစ်ေယာက်

နိမ့်ဆင်းေနသည့်

အေရှ

လှေအာင်ကို

ေဒညိလုံး၏တဲအမ ိ က ် ေလးသည် ယေန့

အကူအညီေတာင်း၍ သမီးငယ်ထသ ံ ို အေမှင့်

မနက်တွင် ထူးထူးြခားြခား လူစည်ကားေနပါ

အစ်ကို သာေကာင်းမာေကာင်းသာ စာြပန်

သည်။ လှသယ ွ ် ကားေပက ဆင်းလာခဲသ ့ ည်။

ေလသည်။ ေဒညိလုံးသည် ပန်းသီးေရာင်းရေငွ

ညကရွာထားေသာ မိုးေကာင့် ကားသည်

တစ်ခုတည်းှင့် မလုံေလာက်သည်ကိုသိရာ

အိမထ ် သ ဲ ဝ ို င်မရေပ။ ေြမမာေသာေကျာက်ကမ်း

ရရာအလုပ်ကို လိုက်လုပ်သည်။

ေြမသယ်၊

ရွာလမ်းမကီးေပသာ ရပ်ခရ ဲ့ သည်။ ဘွဲဝတ်စုံ

ပန်းရန်၊ ေရချည်ထိုးစေသာ အလုပမ ် ျားလည်း

ကီးှင့်ပင် ြဖစ်သည်။ သူတိုအိမ်ဝိုင်းထဲတွင်

လုပ်ေလ့ရှိသည်။

စုံလင်လှေသာ လူများေကာင့် လှသွယ်အံ့ဩ

ေဒညိလုံးတစ်ေယာက်

အလုပ်များ၏ဖိစီးမ၊

အသက်အရွယ်၏

ေနသည်။ "သမီးဆရာဝန်မကီး

အိုမင်းမတိုေကာင့်

စိတ်ေထာင်းသမ

အြဖစ်နဲ့

ဆရာဝန်

ြပန်လာမည်ကို အေမက ရွာကို

ကိုယ်ေကခဲ့ကာ အိပ်ရာထဲလဲပါေတာ့သည်။

ပတ်ကားထားတာ ထင်တယ်"ဟု ေတွးေနမိ

အိပ်ရာထဲလဲ၍

ြခင်းြဖစ်သည်။ အိမ်ဝိုင်းထဲသို ဝင်သည့်အခါ

နာမကျန်းြဖစ်ေသာ်လည်း

ေဆးမီးတိုများြဖင့်သာ

သက်သာခဲ့သည်။

နားမလည်ိုင်ေသာ

အိမ်နီးနားချင်း လှေအာင်တိုမိသားစုကပင်

လှသွယ်ကိုေငးလျက်

ကူညီလုပ်ကိုင်ေပးရှာသည်။

ေဒညိလုံး

လှေအာင်အေမကပင်

မျက်ဝန်းအစုံတိုသည် ကည့်ေနကသည်။

ဆုံးပီဆိုတာကိုလည်း

သူတို

"အစ်မလုံးက

တစ်ေတွ ေြပာမထွက။် ေဇာ်လတ်၏ မမလှ

သားသမီးအတွကဆ ် ို အသက်ပင်ဆးံု ေစေတာ့

ြဖစ်ရပ်ေတွကိုလည်း ေြပာမထွက် ြဖစ်ေနက

ဆိုတဲ့ လူစားမျ ိး"ဟု မှတ်ချက်ေပးေလသည်။

သည်။ ထိအ ု ချ ိန်တင ွ ် "ဒူ ေဝ ေဝ" ဟူေသာ

ေဒညိလုံးကလည်း ထိုစကားကိုပင် ေကျနပ်

ေကးစည်သံှင့်အတူ

ေန၏။ လှေအာင်တမ ို သ ိ ားစု၏ ကူညမ ီ ေကာင့  ်

ုပ်အေလာင်းကို ကာလသားများ ထမ်း၍

ေဒညိလုံးတစ်ေယာက် ကျန်းကျန်းမာမာ

တဲအိမ်ေလးထဲမှ ထွက်လာေလေတာ့သည်။

ြပန်ြဖစ်လာခဲသ ့ ည်။ ကျန်းမာေရးေကာင်းသည်

ထိုအခါ

ှင့်တစ်ပိင်နက်

မတတ်ခံစားရပီး

ေဒညိလုံး၏

ပန်းသီး

ေဒညိလုံး၏

လှသွယ်၏ရင်တိုသည် ေပါက်ကွဲ ေြဖမဆည်ိုင်ေသာ

အေရာင်းခန်းေလးသည် ြပန်လည်အသက်ဝင်

မျက်ရည်တိုသည် ကျလျက်.....။

လာခဲ့သည်။

ေအးချမ်းကပါေစ

မျ ိးဆက်သစ်ရင်ြပင်အတွက် စာမူများကို mirrormyosathit@gmail.com သိုသာ ေပးပိရ ု မည်ြဖစ်ပါသည်။


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀ (တနဂေွေန့)

ဧရာဝတီကို ထိန်းသိမ်းပါ

ပါမစ်

(ေလးဆစ်တွဲ) 

ြမစ်ဧရာ နဒီအလှက သဘာဝြဖင့် အကျ ိးြပေန။ ေရအလျ် စီးဆင်းေြပးလို ချစ်ြခင်းေပးေဝ။ စိုက်ပျ ိးြခင်း ြပကေပ ဧရာေရက မခန်းဘူး။ ေပးဆပ်ကာ မူမပျက် ေရှဆက်ဂုဏ်ထူး။



ကမာေကျာ် အသွင်ကူး ကည်ူးတဲ့ ဧရာဝတီ။ ကဗျာဆန် အလှတရားြဖင့် ပိုင်ထားလိုတည်။ သူ့ဂုဏ်ြဒပ် စံချ ိန်မီ မှန်ကန်သည်မို တန်ဖိုးများ။ ထိန်းသိမ်းကာ မပျက်စီးဖို စည်းကမ်းတိုထား။



ဧရာေရ စီးဆင်းအားက အကျ ိးပွားလို ေကျးဇူးရှင်။ ြမစ်မေကာရန် ေရေကာင်းလမ်း ထိန်းထမ်းေန့စ်။ စည်းကမ်းမဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ြမစ်ေရြပင်သို မလုပ်ဘဲ။ ေရဇလာကည် ဧရာဝတီ ြမစ်ေကာင်းလှဖို ထိန်းသိမ်းကမဲ။ ဖိးထက်(ေရစကိ)

ေကျးေတာအုဏ် ြမင်ကွင်းစုံ လင်းကက်တွန်သံ ဆွမ်းချက်ရန် းေဆာ်ေပး။ ရွာဦးေကျာင်း အုန်းေမာင်းက ထပ်ေလာင်းြမည်ေသး။



ကယ်မင်းပိုင်

တိုေတာင်ယာ လယ်ကွက်ဆီသို ွားထွန်ထွက်ေရး။ ေကးစည်သံ တေှာင်ေှာင် ေရာင်နီလာ အချ ိန်ေလး။ ဗုဒသားေတာ် ြမတ်ရဟန်းတို ဆွမ်းခံကေသး။

တဲပ ့ ညာရပ်ေတွကို သင်ယေ ူ လ့လာရမယ့ေ ် နရာ ြဖစ်တယ်။

လက်ရှိ

အေြခခံပညာထက် တစ်ဆင့်ြမင့်တဲ့ အဆင့်ြမင့်ပညာရပ်

တပည့်ေတွဆိုတာက ကိုးတန်း၊

ဆယ်တန်းအရွယ်ေတွဆိုေတာ့ အသက်အားြဖင့် ၁၄၊ ၁၅၊

ေတွကို

၁၆ အရွယ်ေတွေပါ့။ တကယ်ေတာ့လည်း အေြခခံပညာ

eာဏ်ပညာကို ြမင့်မားသည်ထက် ြမင့်မားေအာင်၊ မိမိရဲ

ေကျာင်းသားအရွယမ ် ှာ ေဖ့စဘ ် တ ွ ေ ် ပမှာ ရှမ ိ ေနသင့ဘ ် ူး

အသိပညာ ဗဟုသုတကို ကျယ်ြပန့်သည်ထက် ကျယ်ြပန့်

မဟုတ်လား။ ဒါေပမဲ့

ေအာင် ေလ့လာကိးကုတ် အားထုတရ ် မယ့ေ ် နရာြဖစ်တယ်။

ဒါက ေခတ်ေရစီးေကာင်းကိစ။

လမ်းအလယ် ေတာင်းစုတ်ဆွဲလို ပဲြပပ်တယ့်ေလး။ ေရကျ ီးသံ ဧည့်လာရန် ဖိတ်ေခေပး။ ေကျးေတာရွာ အုဏ်ကျင်း ြမင်ကွင်းကွဲ ေလး။ ဖိုးပုလဲ(အညာေြမ)

မိမိရဲ

အေပျာ်အပါးေနာက်လိုက်ပီး

အေနနဲ့ ဘာမှ ေြပာလိမ ု ရ။ တကယ်ေြပာကည့ေ ် တာ့လည်း

ေနရာမဟုတ၊် အတန်းေြပးလိက ု ၊် ရည်းစားနဲ့ ေလာက်လည်

တကယ်မရတာ လက်ေတွ။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ကန်ေတာ်က

လိုက်၊ သူငယ်ချင်းေတွနဲ့

ေတာ့ ကိုယ်စာသင်ေနတဲ့ တပည့်ေတွကို ေဖ့စ်ဘွတ်မှာ

ေတွကို အလဟဿြဖန်းတီးပစ်ရမယ့်

သူငယ်ချင်းအြဖစ် လက်ခံေလ့မရှိသူပါ။

ဆိုတာ

စာေမးပွဲေအာင်လိုပဲ ြဖစ်ြဖစ်၊ မေအာင်ဘဲနဲ့ပဲ ြဖစ်ြဖစ်

ေပါ့တန်တန်ေနရမယ့်

ေလာက်လည်လိုက်နဲ့ အချ ိန်

လူငယ်ေလးေတွကို

ေနရာမဟုတဘ ် းူ သိေစချင်တယ်။

တကသိလ ု တ ် က်ေနစ်မှာ အချ ိန်ကို အကျ ိးရှရ ိ အ ှိ သုံးချပီး

ကန်ေတာ့စ ် ာသင်ခန်းထဲမှာ မဟုတေ ် တာ့ဘဲ တပည့ေ ် ဟာင်း

မိမိအရည်အချင်းကို

ြဖစ်သွားပီဆိုရင်ေတာ့ တပည့်ေတွကို ကန်ေတာ် လက်ခံ

ေကျာင်းပီးလို လုပင ် န်းခွငဝ ် င်တအ ဲ့ ခါ အဆင်သင့ြ် ဖစ်ေနမှာ

ေလ့ရှိပါတယ်။ ဒါေကာင့် ကန်ေတာ့် အေကာင့်ထဲမှာ

ြဖစ်တယ်။

တိုးတက်ေအာင်လုပ်ထားမှ

တပည့်ေဟာင်းေတွရှိတယ်။ တချ ိတပည့်ေတွကေတာ့

ဒါေကာင့် တကသိုလ်တက်ေနစ် အားလပ်ချ ိန်ေလး

ေကျာင်းပီးလို အလုပ်ထဲဝင်ေနကပီ။ တချ ိကျေတာ့

များကို အကျ ိးရှိမယ့် သင်တန်းေလးေတွ တက်ထားသင့်

ဆယ်တန်းမေအာင်လို ေကျာင်းဆက်မတက်ေတာ့ဘဲ အြပင်

တယ်။ အဂလ  ပ ိ စ ် ာလိမ ု ျ ိး ဘာသာစကားသင်တန်းြဖစ်ြဖစ်၊

မှာပဲ အလုပတ ် စ်ခခ ု ု လုပေ ် နကသူေတွ။ တချ ိကျြပန်ေတာ့

ကွန်ပျတာသင်တန်းြဖစ်ြဖစ်

ဆယ်တန်းေအာင်ပီးခါစ

တကသိုလ်တက်ေနတုန်း။

တစ်ခခ ု ု တက်သင့တ ် ယ်။ ဒီလို သင်တန်းေတွ တက်ဖဆ ို တ ို ာ

ပထမှစ် ေကျာင်းသားေတွလည်းပါရဲ။ ဒုတယ ိ ှစ၊် တတိယ

တကသိုလ်ေကျာင်းသားဘဝမှာ ရတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ အခွင့်

ှစ် ေကျာင်းသားေတွလည်းပါရဲ။ ကန်ေတာ်ေြပာချင်တဲ့

အေရးေတွထဲက တစ်ခုပဲ။ ေနာက် အခွင့်အေရးတစ်ခုက

အေကာင်းက အဲဒီမှာ စတာပါပဲ။

ေတာ့ စာများများဖတ်ဖို။ ေကျာင်းစာအြပင် သုတ၊ ရသ

အကျ ိးရှိမယ့် သင်တန်း

အခုတေလာ တကသိုလ်တက်ေနတဲ့ တပည့်တချ ိရဲ

စာေပေတွ ဖတ်ြခင်းအားြဖင့် ဗဟုသုတေတွ ကယ်ဝလာ

ပို(စ်)ေတွကို ြမင်ပီး ဒီစာကို ေရးချင်စိတ်ေပလာတာပါပဲ။

မယ်။ အသိeာဏ်ေတွ တိုးလာမယ်။ အေတွးအေခေတွ

ဟိုတစ်ေန့က

ြမင့မ ် ားလာမယ်။ ဟီရ၊ိ သတပတရားေတွကို နားလည်လာ

တပည့်မေလးတစ်ေယာက်တင်ထားတဲ့

ပို(စ်)က သူရည်းစားေကာင်ေလးနဲ့ စိတ်ေကာက်ေနတဲ့

ပီး ရှကသ ် င့တ ် ာကို ရှကတ ် တ်လာမယ်။ ေကာက်သင့တ ် ာကို

အေကာင်း။ ေနာက် တပည့်ေကာင်ေလးတစ်ေယာက်က

ေကာက်တတ်လာမယ်။ ဒါဟာ အခုလို ေခတ်ေရစီးေကာင်း

လည်း သူ့ေကာင်မေလး စိတေ ် ကာက်ေနတာကို ေချာ့ထား

ကမ်းေနချ ိန်မှာ သိပ်အေရးကီးတဲ့ အရာတစ်ခုပဲ။

တဲ့ ပိ(ု စ်)တစ်ခ။ု ေနာက်ထပ်တပည့ေ ် ကျာ် တစ်ေယာက်က

အခုေခတ် တကသိလ ု ေ ် ကျာင်းသားတချ ိကို ကည့် ပီး

လည်း သူ့ရည်းစားနဲ့ အဆင်မေြပတဲ့အေကာင်း။ ေနာက်

ကန်ေတာ် ဗိုလ်ချပ်တိုကို အားနာမိတယ်။ ဗိုလ်ချပ်တို

တစ်ေယာက်ကျြပန်ေတာ့ ရည်းစားနဲ့ ြပတ်တဲ့အေကာင်း

ေခတ်က တကသိလ ု ေ ် ကျာင်းသားေတွ ဘယ်လို ကိးစားခဲ့

တင်ထားြပန်တယ်။

တစ်လေလာက်ကပဲ

လဲ။ ဘယ်ေလာက်ေတာ်ခဲ့ကလဲ။ ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးကို

သူ့ရည်းစားနဲ့ ေပျာ်ြမးေနကပုေ ံ တွ တင်ထားတာကို သတိ

အရယူေပးဖို အစပထမဟာ ေကျာင်းသားသပိတပ ် မ ဲ ဟုတ်

ထားမိလိုက်ေသးရဲ။

တပည့်ေတွကို

လား။ အဲဒေ ီ ခတ်က ေကျာင်းသားေတွဟာ မှနက ် န်တအ ဲ့ ြမင်

ပထမှစ်၊ ဒုတိယှစ်ကေလးေတွ။

ရှိတယ်၊ မှန်ကန်တဲ့ သတိရှိတယ်၊ ကိးစားအားထုတ်မ

တိုင်းြပည်ရဲ အနာဂတ်ကေလးေတွ။ သူတိုကို ကည့်ပီး

ကလည်း ေလးစားေလာက်စရာပဲ။ အခုေခတ် တကသိုလ်

ကန်ေတာ် ရင်ေမာလိုက်တာ။

ေကျာင်းသားေတွဟာ ဗိုလ်ချပ်တိုကို အတုယူသင့်တယ်။

ကည့်လိုက်ေတာ့

လွန်ခဲ့တဲ့

အခုလိုတင်တဲ့

တကယ်ေတာ့ သမီးရည်းစားကိစဆိ  တ ု ာ လူတစ်ေယာက်

အားနာသင့တ ် ယ်။ သူတဘ ို ယ်ေလာက်ေတာ်ခတ ဲ့ ယ်ဆတ ို ာ

ရဲ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာကိစ။ လူတိုင်းကို ချြပလိုေကာင်း

သိပီး အတုယူတတ်ရမယ်၊ အားကျတတ်ရမယ်။ လူငယ်

ေလာက်ေအာင် ကျက်သေရမဂလ  ာအေပါင်းနဲ့ ခေညာင်းေန

ဆိတ ု ာ တိင ု ်းြပည်ရဲ အနာဂတ်ြဖစ်လို မိမတ ိ န်ဖိုးကို မိမသ ိ ရ ိ

တဲ့ ကိစမျ ိးမဟုတ်။ ချြပသင့်တဲ့ကိစမျ  ိးလည်းမဟုတ်။

မယ်။ ကန်ေတာ်ကေတာ့ တပည့်ေတွကို စာသင်ခန်းထဲမှာ

မရှိကတာလား။ မသိတာကလား။

ဟီရိ၊ သတပအေကာင်း၊ အသိeာဏ်ပညာအေကာင်း

ရှကရ ် မှာကို မရှကတ ် တ်၊ ေကာက်ရမှာကို မေကာက်တတ်

အမဲေြပာေလ့ရတ ှိ ယ်။ ဒါေပမဲ့ တကသိလ ု ေ ် ရာက်သွားတာနဲ့

တဲ့ လူငယ်ေလးေတွ ြမင်ရတိုင်း စိတ်မသက်မသာြဖစ်မိ

တချ ိတပည့ေ ် တွဟာ ေခတ်ေရစီးေကာင်းထဲ ေမျာပါကုန်

တယ်။

အဲဒီအထဲမှာ

ေဆာင်းလ ေဟမ။  ြမှင်းလွလွ

သိုင်းကာြခံ

ရှစ်ခွင် မင်းကာမန် ဆွတ်ပျ ံထုံလို ေလေဆာင်ညင်း ွယ်ပန်း ခွာညိသင်း။  အေအးြပင်းတဲ့

ြပာသိုခါ

ွားချ ိေတာင် ေအးတာ မီးေလာင်တဲ့ခါ ြပာေတွေဖွး သိုမှီကတယ်ေလး။  သည်အေရးေကာင့်

လအမည်

ြပာသို ေခတွင်သည် ေဆာင်းလခါမီ လယ်ကွင်းထဲ ေကာက်နံ့လင်ေနဆဲ။  ြမင်းခင်းသဘင်ပွဲ

ဲဆင်ယင်

ေရှးေခတ်အခါတွင် သူရဲေကာင်းပင် ေရွးချယ်က လက်ုံးရည်ြပ ရဲေပစွ သည်ေဆာင်း ြပာသိုလ။ ြဖြဖစုလွင(် ပညာေရး)

လူနဲ့သစ်ပင် ချစ်ချစ်ခင် ပတ်ဝန်းကျင် သဘာဝကိုလ ေစာင့်ေရှာက်က တိုတစ်ေတွ။ ေတာေတာင်ကို မပျက်ြပန်းေစဖို ထင်းသုံးလည်းေခ။ သစ်ခိုးထုတ် ေရှာင်က်ေလ အမိေြမ စိမ်းစိုေရး။ အပင်သန် ဆတက်တိုးဖို စိုက်ပျ ိးစိုေလး။ ေြမဆီလာ မပျက်စီးေရးကိုလ ထိန်းသိမ်းေပး စွမ်းရည်ပို။ ေအာက်ဆီဂျင် ရရှိဖိုအတွက် သစ်ပင်တိုလို။ ဥတုက ေတာမှီခို

ကိုယ့်တပည့်ေလးေတွပါေနရင်

ကတယ်။ ေခတ်ေရစီးေကာင်းက သူတိုရဲ eာဏ်ပညာကို

စိတ်မေကာင်းြဖစ်မိတယ်။ သူတိုကို လမ်းန်မမေပးိုင်

တိုက်စားပစ်တယ်၊ ဟီရိ၊ သတပတရားေတွကို ဝါးမျ ိပစ်

ခဲ့ေလသလားလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အြပစ်တင်မိတယ်။

တယ်။ အဲဒအ ီ ခါမှ လူငယ်ေလးေတွဟာ ရှကရ ် မှာကို မရှက်

တချ ိတပည့်ေတွကိုေတာ့

သမီးရည်းစားကိစဆိ  ုတာ

တတ်ေတာ့ဘူး။ ေကာက်ရမှာကို မေကာက်တတ်ေတာ့ဘူး။

လူသားေတွ အကျ ိးထူးတယ်

လူသိရှင်ကား လိုင်းေပတင်သင့်တဲ့ကိစ မဟုတ်ေကာင်း

ဘဝမှာ တန်ဖးုိ ထားအပ်တအ ့ဲ ရာေတွကုိ သူတို နားမလည်

ဆုံးမလိက ု တ ် ာနဲ့ ဆင်ြခင်သွားကတယ်။

ကေတာ့ဘူး။

(သစ်ပင်ေတွရဲ)

တချ ိကျေတာ့

ေဖ့စ်ဘွတ်ကို

ဘဝလို ထင်လာတယ်။

လည်း ဟုတက ် လ ဲ့ ေ ို ြပာပီး ေခတ်ေရစီးေကာင်း ေြမာင်းပုပ်

တကယ်ေတာ့ ေဖ့စဘ ် တ ွ ဆ ် တ ုိ ာ တကယ်မရှတ ိ ့ဲ ေလလင်း

ကီးထဲမှာ ပိုးလိုးပက်လက်နဲ့ ေမျာပါဆဲ။

ထဲက ေလာကတစ်ခပ ု ါ။ အဲဒီ တကယ်မရှတ ိ ဲ့ ေလာကထဲမှာ

ရတယ်လိုများ

စားအုံးကွယ် ပူပူေွး။

သင်ယူေလ့လာရတဲ့ေနရာြဖစ်တယ်။

သူ့မိဘနဲ့ သူ့သားသမီး ဖုန်းေပးသုံးတဲ့ကိစ ကန်ေတာ်တို

တကသိလ ု ေ ် ရာက်သွားတာနဲ့ လုပခ ် ျင်ရာလုပခ ် င ွ ့် ပါမစ်

ပဲြပပ်သည်

အချမ်းပိုတဲ့ သည်ကာလ

ဆဲတပည့ေ ် တွကို သူငယ်ချင်းအြဖစ် လက်ခေ ံ လ့မရှပ ိ ါဘူး။ သင်ေနတဲ့

ညြပာသို

တင်စားကသကို

တကယ်ေတာ့ တကသိလ ု ဆ ် တ ို ာ ဘဝအတွက် လိအ ု ပ်

ေကာက်ြခင်းေတွ

အားစည်ေအာင် အစာေကး။

 ေန့မှာဝါဆို

ကန်ေတာ်က ေဖ့စဘ ် တ ွ သ ် ုံးတဲေ ့ နရာမှာ လက်ရှိ စာသင်ေန

ဟီရ၊ိ သတပဆိတ ု ဲ့ ရှကရ ် မှာကို ရှကြ် ခင်း၊ ေကာက်ရမှာကို

ွားညီေနာင်

ေဆာင်းလြပာသို

သူတိုထင်ေနကသလားလို ကန်ေတာ်

ေပျာ်ဝင်ရင်း တကယ့်အြပင်ေလာကမှာ နစ်မွန်းမသွားဖို သတိရှိကရမှာြဖစ်တယ်။

ေတွးမိတယ်။ ရည်းစားထားခွင့်၊ ေဆးလိပ်ေသာက်ခွင့်၊

တကယ်ေတာ့ တကသိုလ်ေကျာင်းသားဘဝဆိုတာ

အရက်၊ ဘီယာေသာက်ခွင့်၊ ေနချင်သလို ေနခွင့်များကို

ပါမစ်တစ်ခက ု ို ရထားတာပါ။ အဲဒပ ီ ါမစ်ဟာ ရည်းစားထားခွင့်

ရလိက ု တ ် ယ်လမ ုိ ျား ထင်ရေလာက်ေအာင် လူငယ်အများစု

ပါမစ်လည်း မဟုတ်ဘူး၊ အရက်၊ ဘီယာေသာက်ခွင့် ပါမစ်

ဟာ တကသိလ ု ေ ် ရာက်တာနဲ့ ရည်းစားထားတယ်၊ ေဆးလိပ်

လည်း မဟုတဘ ် ူး၊ ေဆးလိပေ ် သာက်ခင ွ ပ ့် ါမစ်လည်း မဟုတ်

ေသာက်တယ်၊ ဘီယာေသာက်တယ်၊ ေဆာင့်ကားကား

ဘူး၊ အေပျာ်အပါးလိုက်စားခွင့် ပါမစ်လည်း မဟုတ်ဘူး၊

လုပ်တယ်။ ကိုယ့်ထက်ကီးတဲ့သူကို ိုေသရေကာင်းမှန်း

ေဖ့စဘ ် တ ွ မ ် ာှ တင်ချင်ရာတင်ခင ွ ့် ပါမစ်လည်း မဟုတဘ ် းူ ။

မသိတဲ့ အတန်းပညာမှာသာ တကသိလ ု ေ ် ရာက်ေနေပမယ့်

အဲဒီပါမစ်ဟာ မိမိရဲ အသိeာဏ်ပညာနဲ့ ဗဟုသုတကို

လူ့ယ်ေကျးမမှာေတာ့

မူလတန်းအဆင့်ပဲရှိေသးတဲ့

တိုးတက်ြမင့်မားေအာင် ကိးစားခွင့်ပါမစ်၊ မိမိရဲ အရည်

မိုက်ိုင်းတဲ့ လူငယ်ေလးေတွ ြဖစ်လာတယ်။ အားလုံးကို

အေသွးကို တိုးတက်ြမင့မ ် ားေအာင် စာေပေလ့လာလိက ု စ ် ား

မဆိလ ု ေ ို ပမယ့် အေတာ်များများကိေ ု တာ့ လူမပတ်  ဝန်းကျင်

ခွငပ ့် ါမစ်သာြဖစ်တယ်ဆတ ို ာ လူငယ်ေလးေတွကို သိေစချင်

မှာ ေတွေနရတယ်။

လိုက်တာ ..... ။

ကမ်းပါးပိ သက်သာလှ။

ေကျးဇူးသိမှ။ သစ်ပင်ကို ချစ်ခင်ကေလမှ ထာဝရ တည်တံ့မှာ။ တစ်ပင်ခုတ်လျင် ဆယ်ပင်စိုက်ပါကွဲ အချ ိးကိုက်မှာ။ အပင်ကီး ြဖစ်ဖိုရာ အပင်ငယ်မှာ ေမွးြမထား။ စိမ်းညိညိ အပင်အုပ်ကို (ဝိုင်းဝန်းကာ) မခုတ်ခင်တား။ မင်းနော(ဂွ)


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀ (တနဂေွေန့)

ဝတတို

က ထင်ထားတာ။ အိမ်ရှင်က ေနြပည်ေတာ် ေြပာင်းသွားပီမို ေမာင်ပက ု ပ ို ဲ သုံးလစာထပ်ေပး ဖိေ ု ြပာတာနဲ့ ကန်မလည်း ေမာင်ပလ ု က်ထက ဲ ို

လင်းဝင့်ြမ(ြပင်ဦးလွင)်

ေငွအပ်လိုက်တယ်။ ပီးမှ သူတဘ ို ာသာသူတို ဘဏ်က လက်လဲ

အခန်း ၁

ယူကပုံပါပဲ။ သူေဌးေတွက ေမာင်ပုဆိုရင်ကို

“မသင်း...၊ အစ်မတို အိမေ ် ြပာင်းေတာ့မယ်

ယုံကည်လက်လဲပီးသားပဲ။ အဲဒါေမာင်ပုရဲ

ဆို” “ဟုတ်တယ်

ကံလိုပဲ

ေမာင်ပုေရ။ အိမ်ရှင်က

အိမ်ြပင်ေဆာက်ေတာ့မယ်၊

ြမန်ြမန်ေလး

ဆိရ ု င် ေရာင်းတဲဘ ့ က်ကေန ပွ ဲ န ွ ့်ကတင်ထား

တဲ့ှစ်ေတွက ၁၀ ှစ်ေကျာ်ပီမို အိမ်နီးချင်း

လိုက်ေသးတာ။ ဝယ်တဲ့ဘက်ကလည်း ပွဲခရ

ေတွန့ဲ ခွရ ဲ မှာလည်း စိတမ ် ေကာင်းဘူး။ ပီးေတာ့

ေအာင် ေတာင်းတတ်ေသးတာ။ ေတာ်ေတာ်

အိမဆ ် င ို ေ ် လးကလည်း ဖွငထ ့် ားတာ အေြခကျ

လည်လည်ဝယ်ဝယ်ရှိလှတဲ့ ေမာင်ပုရယ်ပါ။

ေနပီးသားမို ြဖစ်င ို ရ ် င် ေြပာင်းမေပးချင်ပါဘူး

အခန်း(၄)

ေအ။ ေမာင်ပအ ု သိထမ ဲ ှာ ဒီနားတစ်ဝက ို န ် ဲ့နီးတဲ့

“မသင်းေရ အစ်မ၊ အစ်မကို ကန်ေတာ်

မရှိဘူးလား။ ရှိရင်

ေြပာရမှာ စိတ်ေတာင်မေကာင်းဘူး။ အိမ်ရှင်

အစ်မကို စပ်ေပးပါဦး”

က ေရှလကစပီး မငှားေတာ့ဘူးတဲ့ဗျာ။ အဲဒါ

“ရှိပါ့ဗျာ ရှိပါ့။ ဒီရပ်ကွက်က လူမေနြဖစ် ေသးတဲ့တိုက်ေတွဆို

အစ်မတို ေနာက်တစ်အမ ိ ရ ် ာှ ထားဖို ကန်ေတာ်

များေသာအားြဖင့်

က လာေြပာထားတာ”

ကျပ်ဆီပဲ ေသာ့အပ်ထားကတာဗျ။ ေရာင်း

“ဟယ် ဟုတ်လား ေမာင်ပုရဲ။ အစ်မတို

မယ်အ ့ မ ိ ြ် ခံ၊ ငှားမယ်အ ့ မ ိ ြ် ခံေတွဆတ ုိ ာ အကုန်

ဒီအိမ်ေလးမှာ ေနသားတကျနဲ့ ဆိုင်ေလးက

လုံး ကျပ်လက်ထမ ဲ ှာချည်းပဲ။ သိတယ်မလ ုိ ား။ ဘယ်လက

စေြပာင်းချင်သလဲဆိုတာသာ

ေြပာလိက ု ် အစ်မ။ အကုနအ ် ဆင်ေြပေစရမယ်။

ဒီလိုပဲ ေရရေတာ့မှာေပါ့”

အမွန့် ကေလးသုံးေယာက်ရဲ စရိတက ် လည်း

ေရာင်းဟယ်၊ ေပါင်ဟယ်နဲ့ လုပ်ချသွားလိုက် ဆိုးဆိုတာကလည်း ပစ်ိုးထုံးစံက မရှိဘူး မဟုတလ ် ား။ သူကေတာ့ ေရလီမှာ အလုပသ ် ွား မလိဆ ု ုိ ပီးသွားတာပဲ။ အစ်မမှာေတာ့ ကေလး သုံးေယာက်နဲ့ ချာလည်လည်ပီး ကျန်ေနခဲ့ ေတာ့တာပဲ။ ကိုိုင်မင်းကလည်း ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီဆွဲတာ

သိပ်အလုပ်မြဖစ်ဘူးေလ။

အမွန်ကေတာ့ သွားခဲ့တာ တစ်ှစ်ြပည့်ေတာ့ မယ် ဘာအဆက်အသွယ်မှလည်း မရပါဘူး ေမာင်ပုရယ်” “အင်း ဟုတ်ပါ့ေနာ် အစ်မ။ အမွန်တစ် ေယာက် သူ့ေယာကျာ်းနဲ့ ကွဲပီးကတည်းက စိတ်ေလပီး ေလာက်လုပ်တာ။ ှစ်လုံးထီ ထိုးလိထ ု ိုး။ သုံးလုံးထီ ထိုးလိထ ု ိုးနဲ့။ ဒါေတွနဲ့ ကီးပွားတဲ့သူ ရှိမှမရှိဘဲ။ ဒါေတွေကာင့် ဘဝ ပျက်တဲ့သူေတွမှ တစ်ပုံကီး။ ကေလးသုံး ေယာက်ကေတာ့ အစ်မရှိလိုသာပဲေပါ့။ အမွန့် ဒဏ်ေတွကို အစ်မလည်း အေတာ်ခရ ံ ရှာတာပါ လားေနာ်” “အဲဒါလည်း ဝဋ်ေကးတစ်မျ ိးေပါ့ ေမာင်ပု ရယ်။ ဘယ်တတ်ိုင်ပါ့မလဲ။ ဒီမိသားစုမှာမှ လာေပါက်ဖွားတဲ့

ကေလးေတွမှာလည်း

ဝဋ်ေကးတစ်မျ ိးေပါ့။ ဒီသမီးမျ ိးကို ရထားတဲ့ အစ်မမှာလည်း ဝဋ်ေကးတစ်မျ ိးေပါ့ကွယ”် ဟုတ်ပါတယ်။

ကန်မအေနနဲ့ကေတာ့

အဲဒီလိုပဲ ခံယူထားပါတယ်။ မိဘနဲ့ သားသမီး ကားက ပတ်သက်ဆက်ယ်  မဆိ  တ ု ာ ေရှးဘဝ က ေရစက်ေကာင်းြဖစ်ချင်လည်း ြဖစ်မယ်။ ေရစက်ဆးုိ ြဖစ်ချင်လည်း ြဖစ်မယ်။ ဘယ်မဘ ိ မှာမှ သားသမီးသွားြဖစ်ချင်တယ်လုိ ေရွးချယ် ခွငမ ့် ရှသ ိ လို ဘယ်သားသမီးမျ ိးကိမ ု ှ သားသမီး ေတာ်ချင်တယ်ဆို ပီး ေရွးချယ်ခင ွ မ ့် မ ှ ရှဘ ိ ေ ဲ လ။ ကံစီမံရာေပါ့။ အခန်း(၂) “အစ်မေရ..အစ်မ။ အစ်မ ရှာခိုင်းထားတဲ့ အိမမ ် ျ ိးေတွပီဗျ။ အဲဒါလာေြပာတာ။ ေဈးတန်း ေလးလည်း

နီးတယ်။ အစ်မဆိုင်ထွက်လို

သတိြပမှတ်သား။ ဟိုနားဒီနားသွားတဲ့ခါ ေသချာစစ်ကပါ။ အမက်ပုံမှာ မီးကင်းများ ငိမ်းသတ်ခဲ့ရဲလား။

အေရးေပေန ဖုန်းဆက်စို မီးသတ်တပ်ဖွဲ သို။ ပိုင်ဆု(အင်းစိန်)

လုပ်အားေပးကမယ်

“ေအးပါကွယ်။ ေကျးဇူးပါ ေမာင်ပုရဲ။

အိမ်မှာက

တာ။ ေတာ်ေတာ်ကဆ ို ိုးပါတယ်။ သားဆိုး သမီး

ေရှာင်က်ကမယ် အချက်များ

ေတာ့လည်း ကန်ေတာ်ကူမှာေပါ့ဗျာ”

တစ်ကိမ်သွင်းဆို အစ်မေငွမလိုက်ိုင်လိုပါ။

ြပန်ေနတုန်း အမွန်က အစ်မပစည်းရှိသမကို

မီးေဘးပါဝင်တယ်။

ကန်ေတာ်တ ့ ာဝန်သာထား။ ေရေတာ့ေြပာင်း

တစ်ကိမ်ေပးရတဲ့ ဟာမျ ိးေပါ့။ ေြခာက်လ

နည်းတာမဟုတဘ ် ူး။ ကုနတ ် ယ်။ အစ်မရွာခဏ

ကီးမားလှတဲ့ အရာယ်

ဗျာ။ ဘာမှမပူနဲ့။ ေနာက်တစ်အိမ်ရှာထားဖို

တစ်သန ိ း် တန်ေလးေလာက် ရှာေပးပါဦး။ သုံးလ

ေမာင်ပုရယ်။

ေရအိတ်သဲအိတ်များ။

လိုက်နာကစိုေလ။

ဒီလပ ုိ ါပဲ။ ကံရေတွရေလ့ရတ ိှ ့ဲ ြပဿနာေတွပါပဲ

ေမာင်ပုရယ်။ အဲဒါဆို အစ်မအတွက် တစ်လ

အားလုံးတူညီ ြပင်ဆင်ထား

စိတ်ေတွလည်း ညစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ

“ေသာ်..အစ်မကလည်း အိမင ် ှားေနရတာ

“ေအးေပါ့။ ထုံးစံအတိုင်း ပွဲခေပးမှာေပါ့

ဂုစိုက်ကမည်

ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းေတွ

ဘူး။ လူပန်းေငွကုန်ကီး။ ဒုကပါပဲကွယ်”

ေနာ် အစ်မ"

ေြခာက်ေသွရာသီ ေရာက်လာပီ

လည်း ေရာင်းေကာင်းေနုံ ရှေ ိ သးတယ်ကယ ွ ။် ေရရေြပာင်းရတာ ြပန်အေြခကျဖိုက မလွယ်

ပီးရင်ေတာ့ ထုံးစံအတိင ု ်း ပွခ ဲ ေတာ့ ေပးရမယ်

သိတဲ့အတိုင်းပဲ

ေမာင်ပုလို ပွဲစားက

လည်း မုန့်ဖိုးရနဲ့ အေရာင်းအဝယ်များ တည်့ ပီ

ေြပာင်းေပးပါတဲ့ေလ။ အိမ်ေစာင့်အြဖစ်ေနခဲ့

အိမ်ငှားေလးဘာေလး

ဆိုကပါစို။

အိမရ ် င ှ ဘ ် က်ကလည်း မုန့် ဖးုိ ရ၊ အိမင ် ာှ းဘက်က

ကိတင်ကာကွယ် မီးအရာယ်

လည်း

အဆင်ေြပမယ့်

ေနရာမျ ိးပဲဗျ။

ေရစိုက်ေပးခဲ့တာပဲ။ အလုပ်လုပ်တာေတာ့

ေဈးလည်းသင့်တယ်။ တစ်လ ၁၂၀၀၀၀ တဲ့။

ေစတနာပါတဲ့ ေမာင်ပုပါပဲ။ ဒါေကာင့်လည်း

တိက ု ေ ် လးပါပဲ။ ဘယ်လလ ို ။ဲ အခုလက ို ် ကည်မ ့

သူေဌးေတွက သူ့ဆို ယုယ ံ ုံ ကည်ကည်နဲ့ ရှေ ိ ပ

လား”

တာကိုး။ ကန်မလည်း ေမာင်ပုကို ေကျးဇူး

“ေအးေပါ့ လိုက်ကည့်မယ်ေလ။ ဝါဝင်

တင်မိပါတယ်။

ေတာ့မှာမို ြမန်ြမန်ေရချင်ေနတာ ေမာင်ပုရဲ။

“ေမာင်ပုေရ။ မနက်ြဖန်ဆို အစ်မဆိုင်

ကိဖ ု းုိ ေမာင်ေရ ဆိင ု ေ ် လးခဏကည်့ ပီး ေရာင်း

စဖွင့်ပီေလ။ အုန်းိုေခါက်ဆွဲ၊ မုန့်ဟင်းခါး၊

ထားေပးပါဦး။ ကျပ်ဒန ီ ားခဏ အိမင ် ာှ းလိက ု ်

မုန့်တီသုပ် အစုံရတယ်ေနာ်။ လာစားလှည့်။

ကည့်လိုက်ဦးမယ်ေနာ့”်

ေမာင်ပုသားေလးပါေခခဲ့။ ေန့တိုင်းလာစား

“ေအး ..ေအး...ေအး..ထားခဲ့ . .ငါကည့် ထားလိုက်မယ်”

ေနာ်။ အစ်မ ပိက ု ဆ ် မ ံ ယူဘူး သိလား။ အစ်မတို အိမအ ် တွက် ေမာင်ပလ ု ပ ု ေ ် ပးတာေတွ ေကျးဇူး

အိမ်ထဲက ေရေွးတည်ေနရင်း ြပန်ေြပာ တဲ့ ကိုဖိုးေမာင်အသံကို ကားလိုက်ရတယ် ဆိရ ု င်ပဲ ကန်မလည်း ေမာင်ပန ု ့ဲ အတူ အိမင ် ာှ း

တင်လိုပါ” “ေသာ်..ဟုတက ် ဲ့ အစ်မ။ ရပါတယ်ဗျ၊ လာ အားေပးရမှာေပါ့ဗျာ”

သွားကည့်ကတယ်။ တကယ်ကို ေမာင်ပု ေြပာတဲ့အတိုင်း

ေဈးနဲ့နီးပီး

အဆင်ေြပပါတယ်။ ကန်မလည်းငှားဖို

ဆိုင်ထွက်ဖို

ေဈးလည်းသင့်တာမို ေသချာသွားတယ်။

ဒါေကာင့်လည်း ေနာက်ရက်မှာ ေငွေချမယ်။ ေြပာင်းမယ်လို အိမ်ရှင်ကို ေြပာခဲ့လိုက်တယ်။

အခန်း(၃) ဘွားဘွားဆိုင်ဖွင့်ကတည်းက

မုန့်လာလာစားတာ

ဘယ်ေတာ့မှလည်း

ပိုက်ဆံမေပးဘူးေနာ်။ အဲဒါ ဘာလိုလဲဟင်” “ေသာ်..သမီးကလည်း။ ဘွားဘွားက မယူ

ေြပာထားတဲ့ရက်မှာပဲ ကန်မတို အိမ်ေြပာင်း

ဘူး။ လာစားပါလို မှာထားလိေ ု ပါ့။ ဘွားဘွားတို

ြဖစ်ခဲ့ကတယ်။ ေငွေချတာ၊ စာချပ်ချပ်တာ

အိမ်ေရတုန်းက သူ့ေကျးဇူးေတွ အများကီး

အကုနအ ် ဆင်ေြပပါတယ်။ အိမင ် ှားကို အနည်း

ရှိလိုေပါ့။ လူဆိုတာ ေကျးဇူးရှိသူကို ေကျးဇူး

ဆုံး သုံးလတစ်ခါချပ် အဆင်ေြပတယ်ဆေ ို တာ့

ဆပ်ရတာ မဂလာတစ်ပါးပဲ သမီးရဲ”

ေကာင်းတာေပါ့။ အေြပာင်းအေရဆိုတာက

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘွားဘွား”

လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။

ေဆွမျ ိးသိပ်မရှိ၊

ကန်မေြမး အစ်ကီးမေလး ဇွန်ပွင့်ြဖကို

မိတ်ေဆွသိပ်မရှိတဲ့ ကန်မတို ဇနီးေမာင်ှံမှာ

ဒီအတိုင်းပဲ ရှင်းြပြဖစ်တယ်။ ကေလးဆိုတဲ့

ပိလ ု ေ ို တာင် မလွယေ ် သး။ ေတာ်ေသးတာေပါ့။

ဒီအရွယ်ေတွဟာ သူတိုသိချင်တာကို ပွင့်ပွင့်

ေမာင်ပက ု အကုနလ ် ုံးကိက ု မ ူ ၊ ကူေြပာင်းေပးရှာ

လင်းလင်းေမးချတတ်တာမျ ိး။ ကန်မေြဖလိက ု ်

တယ်။

တဲ့ အေြဖကိုေတာ့ ဇွန်ပွင့်ြဖတစ်ေယာက်

အိမအ ် ေြပာင်းအေရဒုကက  ေတာ်ေ ုံ တာ့ မဟုတ်ဘူး။ ပစည်းေတွ မကွဲမေပျာက်မရှဖိုနဲ့

သိပ်ေကျနပ်ဟန်မြပ။ မျက်ေမှာင်ကတ်လို ေတွးေနဟန်ရှိပါတယ်။ ကန်မြပံးမိတယ်။

ေနရာကျဖိုက ေတာ်ေတာ်ကိးစားရတာမျ ိး။

ကန်မတိုဒီအိမ်ကို

ေြပာင်းလာပီးမှ

ဂုတစိက ု ် ရှလ ိ တ ှ ာေတာင်မှ အေြပာင်းအေရ

ေြပေြပလည်လည် ရှလ ိ ာတယ်။ ေဈးနားနီးပီး

မှာ ပန်းကန်ကွဲတာမျ ိး၊ မှန်ကွဲတာမျ ိး၊ တီဗွီ

အချက်အချာကျတဲ့ေနရာမို ထင်ပါရဲ။ ကန်မ

ကွဲတာမျ ိးေတွဟာ

ေတာ့

တစ်ခုမဟုတ်

တစ်ခု

လက်ထဲေငွပိုေလးရှိရင်

ေရြဖစ်ကြပန်ပါတယ်။

အေရအေြပာင်းဆိတ ု ာကေတာ့ ေရဖူးသူတင ို ်း သိကပါတယ်။ တစ်ရက်မှာေတာ့ အိမ်ရှင်နဲ့ ေဈးထဲမှာ

အရင်ကေနခဲ့တဲ့ အမှတ်မထင်ေတွလို

တ်ဆက်စကားဆိုြဖစ်တယ်။

သူတိုက

ပန်းပွဲေတာ်လာလည်ကတာ ေနမှာေပါ့။ “ဟယ် မသင်း၊ အခု ဘယ်နားေလးေနက

သုံးတဲ့ထဲ

ေလာက်ေတာ့ြဖစ်တာပဲ။ အခုေတာ့ အဆင်

မပါေအာင် စုစထ ု ားတယ်။ အိမင ် ှားတာ သုံးလ

ေြပေြပပီးေြမာက်သွားခဲ့တာမို

ေမာင်ပုကို

ြပည့်ရင် ေနာက်သုံးလအတွက် စာချပ်ချပ်

လည်း ေကျးဇူးတင်ရပါတယ်။ ေရစိုက်လို

ရဦးမယ်ေလ။ အိမင ် ှားေတွရဲ ဘဝဆိတ ု ာ ဒီလို

အဆင်ေြပမယ့် ပန်းပင်ေတွအထိ သူပဲ အကုန်

ပါပဲေလ။ ဒီတစ်ခါ စာချပ်ချပ်ရမယ်လုိ ကန်မ

ေကျာင်းကန်ဘုရား ေစတီဝယ် လုပ်အားေပးစိုကွယ်။ အုတ်ခဲသယ်ကာ ကူညီေပး သွားကစိုကွဲ ေလး။ လမ်းေဘးနားက အမက်ေတွ ပိင်တူေကာက်မယ်ေလ။

တုန်း။ ကန်မတိအ ု မ ိ မ ် ှာ ေနရတာ အဆင်မေြပ

ြမက်ေတွကိုကွယ် ခုတ်ထွင်ရှင်း

လို ေရသွားကတာဆိ၊ု ေမာင်ပက ု ေြပာတယ်။

အမက်ေလးေတွကင်း။

အခုေရာ အိမအ ် သစ်မှာ ေြပလည်သွားပီလား" “ရှင်....၊ ညီမတိုရဲအိမ်မှာ အစ်မတို ေနရ တာ အဆင်ေြပပါတယ်။ ေဈးေရာင်းလည်း ေကာင်းတယ်။ ေမာင်ပက ု ေြပာေတာ့ အစ်မတို

“ဘွားဘွား ဘွားဘွား၊ ဟို ဦးေမာင်ပုတို သားအဖက

ဒီလိုနဲ့ပဲ ကန်မတို ေနာက်တစ်ေနရာကို အရင်ပုံစံအတိုင်း

ကို ဆက်မငှားေတာ့ဘးူ ။ ဖယ်ေပးရမယ်ဆလ ုိ ုိ သာ အစ်မတို ေြပာင်းရတာပါ” “ဟယ် ဟုတလ ် ား။ အဲဒါေတာ့ ေမာင်ပက ု မေကာင်းဘူးဘဲ။ အိမင ် ာှ းအသစ်ေြပာင်းတိင ု း် သူပခ ွဲ ရေနေတာ့ ဒီလမ ို ျ ိး လုပလ ် က ို တ ် ာေနမှာ” အေကာင်းစုံကို ဇာတ်ရည်လည်သွားတဲ့ ကန်မ ေဒါသေကာင့် အသားတဆတ်ဆတ်တန ု ် ေနမိပါတယ်။ ကိယ ု က ် ေတာ့ သူ့အေပ ေကျးဇူး ရှငလ ် ို ဆက်ဆခ ံ ေ ဲ့ ပမယ့် ေမာင်ပရ ု ဲ လုပရ ် ပ်ဟာ ရက်စက်လန ွ ်းပါတယ်။ ကန်မလည်း စိတတ ် လ ို ို

လမ်းေတွခင်းလို ေဖာက်လုပ်စ် ကူညီကမည်ပင်။ ိုင်ရာတာဝန် ထမ်းေဆာင်က စိတ်ထားေလးေတွလှ။ စိတ်ထားလှပ ြဖစင်ေအာင် အများကျ ိးကိုေဆာင်။ ကိယ ု က ် ျ ိးေအာင်တယ် မှတလ ် ထ ို ား လုပ်အားေပးဖိုသွား။ ညီ ညီမေလးများ။

ေမာင်ပအ ု မ ိ ဘ ် က်ကို ခပ်သက ွ သ ် က ွ ေ ် လာက်ခဲ့ တယ်။

ေြပာဆိုပစ်မယ်လို

လေရာင်လင်း(ေြမာင်းြမ)

အေတွးနဲ့ေပါ့။

ေမာင်ပအ ု မ ိ က ် ို ကန်မေရာက်သွားချ ိန်မှာေတာ့ တံခါးမှာ ေသာ့ခေလာက်ပတ ိ ထ ် ားတယ်။ ဒါနဲ့ ေဘးအိမ်ကို ေမးကည့်လိုက်တယ်။ “အစ်မေရ ေမာင်ပုတို ဘယ်များသွားက သလဲ၊ သိလားဟင်” “ေသာ် ေမာင်ပုတိုက သူ့ေခးမအိမ်သွား တယ်ကွဲ။ ေဈးတန်းနားက အိမ်အမှတ် ၁၂ ေလကွယ။် ရှမ်းေခါက်ဆဆ ွဲ င ို ေ ် လးေပါ့။ အဲဒက ီ ို သာ လိက ု သ ် ာွ းလိက ု ် ေသချာေပါက် ေတွလိမ့် မယ်” “ဟုတ်ကဲ့...ေကျးဇူးပါေနာ် အစ်မ” လက်စသတ်ေတာ့ ေမာင်ပုက ကန်မ အငှားေနခဲ့တဲ့ အိမ်ကို အေရာင်းအဝယ်ေလး ေကာင်းေတာ့ မျက်စိကျသွားခဲ့တာကိုး။ အခု

သူ့ေခးမကို ကန်မဖွင့်ခဲ့သလို ဆိုင်မျ ိးဖွင့်ေပး ထားသတဲ့ေလ။ “ေသာ်...လူေတွ.. လူေတွ” ကန်မလည်း ေမာင်ပုကို မျက်ှာချင်း မဆိင ု ခ ် ျင်ေလာက်ေအာင် ရွေ ံ ကာက်ကီးြဖစ် သွားခဲတ ့ ာမို ကိယ ု အ ့် မ ိ က ် ပ ို ဲ တန်းတန်းမတ်မတ် ြပန်ခဲ့ပါေတာ့တယ်။ အိမ်ငှားေတွရဲဘဝဟာ လည်း တရားရစရာပါလားေနာ်။ ညစ်ချင်တသ ဲ့ ူ ေတွအတွကက ် ေတာ့ သူတလ ုိ က်ခပ ု ထ ် က ဲ ေရ လိုပါပဲ။ “ေသာ် ကန်မတိက ု ဝင်ကစွပလ ် ုိ လူေတွ ေပါ့”လို ကန်မေတွးမိပါတယ်။ အငှားခာေတွ ကို သယ်ပိုးခရီးဆက်ကရဦးမယ်ေလ။


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀ (တနဂေွေန့)

"ဘာြဖစ်ြဖစ် သစ်မှေကာင်းတာကွ"ဟု တိုက်ပုံအက ျ ီ အေဟာင်းကိဝ ု တ်ထားေသာ လူတစ်ေယာက်င ှ ့် "ေဟာင်း ေလေကာင်းေလပဲက"ွ ဟု တီရပ ှ အ ် သစ်ကုိ ဝတ်ထားေသာ

အသစ် အေဟာင်း

 ေမာင်ေလးလင်

လို က ် ပ ါလာေသာ အမျ ိးသမီး က က န် ေတာ့် လ က် ထဲ မ ှ ှစ်ရာတန်အသစ်အား လှစ်ခနဲစွဲယူလိုက်သည်။ "ဒီမယ်

လူတစ်ေယာက် ှစ်ေယာက်ပိင်၍ ြငင်းခုံေနကသည်ကို

ှစ်ေယာက်ခ "ဟု

"ေဆာင်းကင်းေွ" လက်ဖက်ရည်ဆင ုိ ေ ် ရှမှ ြဖတ်အေလာက်

အြပင်ထက ွ သ ် ွားသည်။ ကန်ေတာ်င ှ ့် အစ်ကသ ို ာ အိမတ ် င ွ ်

ကားမိရသည်။

ကျန်ရစ်ရင်း စကားေြပာက၏။

ထိုေကာင့် ကန်ေတာ်သည် အသစ်ှင့်အေဟာင်း အေကာင်းကို အေတွးဆန့်မိ၏။ ပုံမှန်အားြဖင့် လူတိုသည် အသစ်ကိုပို၍ ှစ်သက်က သည်။ အက ျ ီအသစ်၊ နာရီအသစ်၊ လက်ကိုင်ဖုန်းအသစ် အသစ်တိုသည် ပွဲလမ်းသဘင်၊ အခမ်းအနား စသည့် လူစည်ကားရာအရပ်တ၌ ုိ အသုံးဝင်သည်။ သိေ ု သာ် အလုပ် ခွင၌ ် လည်းေကာင်း၊ အိမမ ် ှာေနေသာအခါ၌ လည်းေကာင်း အသစ်ထက် အေဟာင်းသည် ပို၍ေကာင်းေပ၏။ ယခုမှ အသစ်စက်စက်မသုံးရေသးေသာ လက်ကင ို ပ ် ဝ ု ါ အြဖတစ်ထည်အား အညစ်အေကးတစ်ခခ ု ု စွန်းေပမသွား ေစရန် သတိရှိကသည်။ ဂုစိုက်တန်ဖိုးထားကသည်။ မှင်တစ်စက် အညစ်အေကးတစ်ခုခု စွန်းေပပီးသား လက်ကိုင်ပဝါကိုမူ ထပ်၍ စွန်းေပမသွားရန် သတိမရှိက။ ဂုတစိုက်တန်ဖိုးမထားကေချ။ တစ်ေလာက အကိတ ု စ်ေယာက်၏ မိအစွနြ် ခံတစ်ြခံ သို အလည်ေရာက်ြဖစ်သည်။ ေနာက်ဆုံးတစ်ေခါက်ဆစ ုံ ်က ထိုအစ်ကို၏

မိခင်(အန်တီ)၏ ေငွေရာင်ဆံပင်တိုသည်

ေဆးအကူအညီေကာင့် နတ်ေမှာင်ပျ ိုေနသည်ကို သတိ ထားမိသည်။ အန်တီက "သား ထမင်းစားပီးမှြပန်ေနာ်"ဟု ေရာက် ေရာက်ချင်းေြပာသည်။ ေရေသာက်၊ စကားေလးနည်းနည်း ေြပာ၍ ခဏနားပီးေနာက် ထမင်းစားကသည်။ အသားဝင်း ငါးဟင်းမပါေသာ်လည်း သခွားသီးကို ငပိရည်ေလးှင့် တို၍လည်းေကာင်း၊ သံပရာချ်ေလးှင့်လည်းေကာင်း စားလိုက်ရသည်မှာ မိန်ရာဟင်းေကာင်းပင် ြဖစ်ေတာ့ ၏။ ထမင်းစားပီး အန်တီက သွားစရာရှိသည်ဟုဆိုကာ

ှစ်ရာတန်

အေဟာင်းှစ်ရွက် ပုံးထဲသို ထည့်ေလ၏။ အဘယ်အေကာင်းေကာင့်

ထမင်းဝိုင်းတွင်စားခဲ့ရေသာ အပင်က ခူးလာေသာ

ပိုက်ဆံအား ယူလိုက်သည်ကို ေတွးမိသည်။ ဘုရားပွဲများ

အသစ် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သခွားသီးသည် စား၍

အတွက် သံဃာေတာ်များအား ဝတေငွေလာင်းလှိုင်

ေကာင်းေကာင်း ေြပာေသာအခါ

သည်။

"ဒီထက်သစ်တဲ့

သခွားသီးုုေလးေတွကေတာ့

အလှခံ ဆရာေလးများအား အသစ်ကေလး

ေလာင်းလှချင်၍လည်း ြဖစ်ိုင်သည်။

ထိုေနရာမျ ိး၌

အေဟာင်းထက် အသစ်သည် ပို၍လှသေယာင်ရှိသည်။

“သစ်မေ ှ ကာင်းသည် ေဟာင်းမှေကာင်းသည် ဟူ၍ မုချေြပာ၍ ရိင ု ် မည်မထင်ပါ။ သခွားသီးတိုသည် အသစ်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ြဖစ်မှ ေကာင်းေသာ်ြငား သစ်လန ွ ်းေသာ သီးခါးစသခွားသည်ကား ေကာင်းိင ု ် မည် မဟုတပ် ါ။ သံပရာချ်သည် ေဟာင်းမှ(ှပထ ် ားမှ)ေကာင်းေသာ်ြငား ေဟာင်းလွန်းေသာ သံပရာချ်ကိုေတာ့ လင့်ပစ်ုံသာ ရှိပါေတာ့၏။” "ှပ်ထားတဲ့ သံပရာချည်ေလးက ေကာင်းလိုက်တာ အစ်ကရ ုိ ာ" ဟု ေြပာေသာအခါ "အှပလ ် န ွ သ ် ာွ းလို ှစဘ ် းူ

သိုေသာ်

ပိုက်ဆံဟူသည်ကား အသစ် ှစ်ရာဆိုလင်

အေဟာင်းလည်း ှစ်ရာသာြဖစ်ေပ၏။

ေတာင် လင်ပ ့ စ်လက ို ရ ် တယ် ငါ့ေကာင်ေရ"ဟု ြပံးရယ်ကာ

ကားမှတ်တိုင်ကဆင်းေတာ့ အိမ်ကို လမ်းေလာက်

ေြပာ သည်။ ကန်ေတာ်တ ို စ ှ ေ ် ယာက် စကားေတွအများကီး

ြပန်လာသည်။ လမ်းထိပ်က ရွက်ေဟာင်းတချ ိ ေက၍

ဆက်ေြပာြဖစ်ကသည်။

စာအုပ်ေတွအေကာင်း၊ ကိုယ်

ရွက်သစ်တချ ိ ေဝေနေသာ သစ်ပင်တစ်ပင်ေအာက်တွင်

ေလးစားအားကျရတဲ့ ဆရာကီးေတွအေကာင်း၊ လက်ရှိ

ဆိုင်းဘုတ်မှစာကို အသံထွက်ဖတ်လိုက်မိသည်။"အသစ်

နာမည်ရ စာေရးဆရာအသစ်ေတွအေကာင်း

တည်ေဆာက် အေဟာင်းြပြပင် မိနယ်စည်ပင် "ဟူ၍

ှစ်နာရီ

ေလာက် ေြပာြဖစ်က၏။ ညေနေရာက်ေတာ့ မိထဲသို ဘတ်စက ် ားြဖင့် ြပန်လာ သည်။ ဘက်စက ် ားေပအတက် ှစရ ် ာတန်အသစ်ကေလး ကို ပိုက်ဆံပုံးထဲထည့်မည် အလုပ် ေနာက်မှကပ်လျက်

ြဖစ်ေပေတာ့၏။

မုချတန်ဖိုးမဖျတ်ိုင်ေပ။ ေရှးေဟာင်းအေမွးအှစတ ် သ ို ည် ပစပန်မှ ကည်ေ ့ သာ် အတိတ်ြဖစ်သည်။

အတိတ်ြဖစ်ေသာေကာင့်

အသစ်

မဟုတ်။ အသစ်မဟုတ်ေသာေကာင့် အေဟာင်းြဖစ်၏။ ထိုအတူ ေခတ်ှင့်အညီ ေပထွက်လာေသာ ေနာက် ဆုံးေပ နည်းပညာပစည်းများသည်လည်း အေဟာင်းများ မဟုတ်ကေချ။ သိုေသာ်...သမိုင်းပညာရှင်တို၏ တူးေဖာ်ေတွရှိချက် များသည် ေခတ်မဆ ီ န်းသစ်ေသာ နည်းပညာတိြု ဖင့် ရှာေဖွ စိစစ်ကသည်များ မကင်းသကဲ့သို သိပံပညာရှင်တို၏ အသစ်ေတွရှိချက်များသည်လည်း နည်းေဟာင်းများကို အေြခခံ၍ ရှာေဖွေလ့လာကြခင်းြဖစ်ေပ၏။ အေတွးအယာ်ေကာမှာ

ေမျာပါရင်း ေမျာပါရင်း

ြဖင့် ေနအဆင်းကွယ်ေပျာက်၍ ညအခင်းသို လမင်းပင် ေရာက်ေချပီ။ ှပထ ် ားေသာ ေကာ်ဖက ီ ို တစ်ကျ ိက်ေသာက် ၍ ြပတင်းမှ ဝင်လာေသာ လတ်ဆတ်တေ ဲ့ လကို တဝရှလိက ု ် သည်။ ထိုေနာက်...ဆုံးြဖတ်ြခင်းရထားြဖင့် ဆက်၍ ခရီး သွားေပ၏။ သစ်မှေကာင်းသည် ေဟာင်းမှေကာင်းသည် ဟူ၍ မုချေြပာ၍ ရိုင်မည်မထင်ပါ။ သခွားသီးတိုသည် အသစ် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ြဖစ်မှေကာင်းေသာ်ြငား သစ်လွန်း ေသာ သီးခါစ သခွားသည်ကား ေကာင်းိင ု မ ် ည် မဟုတပ ် ါ။ သံပရာချ်သည်

ေဟာင်းမှ(ှပ်ထားမှ)ေကာင်းေသာ်

ြငား ေဟာင်းလွနး် ေသာ သံပရာချ်ကေ ုိ တာ့ လင်ပ ့ စ်သ ံု ာ ရှိပါေတာ့၏။ ပိက ု ဆ ် အ ံ သစ်ကေလးများကိြု မင်တင ို ်း တချ ိအရာတို ၌ အသစ်မအ ှ ေဟာင်းသို ေြပာင်းသွားလင်က ့ စား သူ့တန်ဖိုး သည် ေလျာ့ကျမသွားတတ်ေကာင်းကို လည်းေကာင်း၊ သမိုင်း(ေရှးေဟာင်းအေမွအှစ်)ှင့် သိပံ(သိပံနည်းြဖင့် တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားေသာပစည်း)များကို ေတွမိတိုင်း တချ ိအရာတို၌ အသစ်ှင့်အေဟာင်း ပူေပါင်းေဆာင်ရွက်

အသစ်ကို တည်ေဆာက်ရမည်။ အေဟာင်းကိလ ု ည်း ြပြပင်ရမည်။ အသစ်သည် တန်ဖိုး ရှိ၍ အေဟာင်းသည်လည်း တန်ဖိုးရှိ၏။

ရန် လိုအပ်ေကာင်းတိုကို ယေန့မှဝယ်လာေသာ အသစ် စက်စက်ေဘာပင်ြဖင့် စာအုပ်ေဟာင်းတစ်အုပ်ေပတွင် ေရးသားလိုက်ရပါေတာ့၏။

စာေပေလာကရဲ လားရာဟာ ဘာလဲ ဘယ်လဲ

 လင်းဆက်ေန တစ်ေန့က

ကားဆရာကိုေြပာရင်း

ထိုအမျ ိးသမီးသည်

မေကာင်းဘူး ခါးတယ်ကွ" ြပန်ေြပာသည်။

စသည့် အသစ်အသစ်တိုကို လိုချင်ကသည်။

အသစ် ထ က် အ ေဟာင်း သည် ပို ၍ တန် ဖိုး ရှိ သ ည် ၊ အေဟာင်းထက် အသစ်သည် ပို၍တန်ဖိုးရှိသည် ဟူ၍

ေြပာချင်တာက ကန်ေတာ်တိုလို ဝါသနာအရင်းခံပီး ကိးစားရတဲ့ သူေတွအတွက်ေတာ့ စာမူခဆိုတာ မရရင် ေနပါ၊ ကိယ ု စ ့် ာမူပါတဲ့ စာအုပက ် ေလးကိေ ု တာ့ အမှတတ ် ရ အေနြဖင့် သိမ်းထားချင်မိတာအမှန်ပင်ြဖစ်ေလသည်။

အွန်းလိုင်းစာေပအသိုင်းဝိုင်းတွင်ြဖစ်

ပါတဲ့သူများကို တတ်သိနားလည်ေနေသာ ဆရာများက

အရင်းြပန်ရဖိက ု မလွယက ် ေ ူ ချ၊ အစကမှ စားဝတ်ေနေရးက

သည်။ ကားရသိရ ြမင်ေတွေနရတာေတွဟာ ကန်ေတာ်တို

လက်တေ ွဲ ခယူသင်သ ့ ည် မဟုတလ ် ား၊ ယခု စာေပေလာက

အဆင်မေြပကတာ ေငွကျပ် ၂၀၀၀ ဆိုတာ မည်သူကမ

စာေပေလာကရဲ လားရာဟာ ဘာလဲ/ဘယ်လဲလို

လို ကဗျာ၊ စာေပ ဝါသနာရှငေ ် လးေတွအဖို အေတာ်ေလး

သည် ထိုသိုမဟုတ် ငါသိ၊ ငါတတ်၊ ငါဆရာ၊ ငါသာလင်

လွယ်လွယ်မသုံးချင်ကပါ။ လူတိုင်းက ကိုယ်လိုမစ်စား၊

ေမးရမလို ြဖစ်ေနေပသည်။ စာေပကို ကိုယ့်အကျ ိးတွက်

ရင်ေလးမိသည်။ "အဘယ်ေကာင်ဆ ့ ေ ို သာ် စာအုပတ ် စ်အပ ု ်

ေတာ်ေနသူက များကသည်။ တချ ိ ရှိေသးသည် ကဗျာ/

ကိုယ်လိုမတွက်ကေပမယ့်၊ လူတိုင်းကိုေတာ့ ကိုယ်လို

အသုံးချ၊ စာေပနဲ့ ခုတုံးလုပ်ပီး စာေပကို အေရာင်ဆိုး

ကို ေငွကျပ် ၂၀၀၀ န်းနဲ့ ဝယ်ယူရမည်တဲ"့ ကိုယ့်စာမူ

စာေပကို ေရးနည်းအမှနမ ် သိပါဘဲ ဟိလ ု က ူ ေ ုိ ဝဖန်၊ ဒီလက ူ ုိ

စိတမ ် ျ ိးထားရေပမည်။ ေအာ်သတ ူ ို အဆင်ေြပကပါ့မလား၊

ေနကေလသည်။ တစ်ေယာက်သွားလို မေရာက်တဲ့ ဒီခရီး

ပါေသာ စာအုပ်ြဖစ်သည်။ တစ်အုပ်ကို ေငွကျပ် ၂၀၀၀

ပုတခ ် တ်နဲ့ ြမန်မာ့စာေပေလာကအတွကေ ် တာ့ ရှကဖ ် ယ ွ ရ ် ာ

ငါဒီစာအုပေ ် ရာင်းလိက ု လ ် ို သူ့အမ ိ မ ် ှာ မိသားစုနဲ့ ေြပလည်ပါ့

မှာ အေဖာ်အေပါင်းပါသင်သ ့ လိ၊ု စာေပဆိတ ု ာ တစ်ေယာက်

ဆိုတာ သိပ်ေတာ့ ြပဿနာမရှိ၊ ခက်သည်က စာအုပ်

အတိြဖစ်ေချသည်။

မလားလို ကိယ ု ဘ ် က်က ကည်ရ ့ ေပမည်။ အိမတ ် စ်အမ ိ မ ် ာှ

ထဲ

ေလးအုပဝ ် ယ်ရမည် ြဖစ်သည်။ ထိစ ု ာအုပေ ် လးအုပဆ ် လ ို င်

ယေန့ေခတ်လင ူ ယ်များသည် စာေပကိသ ု ပ ိ စ ် တ ိ မ ် ဝင်

မိသားစု ငါးေယာက် ရှိတယ်ပဲထား၊ အဲဒီ ငါးေယာက်အထဲ

ပင်လယ်ကီး မဟုတ်ေပဘူးလားခင်ဗျာ။

ေငွကျပ် ၈၀၀၀ ကျမည်၊ ပိုခ ကျပ် ၂၀၀၀ နဲ့ဆို ေငွကျပ်

စားကေတာ့ေပ။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် ဖုန်းေတွက

စာေပဝါသနာပါသူ တစ်ဦးပါခဲရ ့ င် ေတာ်ေသး၊ မပါခဲရ ့ င်ေတာ့

မျ ိးဆက်သစ်များကို

၁၀၀၀၀ ြဖစ်သွားသည်။ အဘယ်ေကာင့်နည်း။

အလွယတ ် ကူဝယ်လရ ုိ ေနေလသည်။ ထိေ ု ကာင်လ ့ ဲ ယေန့

သွားပီြဖစ်သည်။ မည်သူက ထိုစာအုပ်ကို ဝယ်မည်နည်း။

စာေပမျ ိးေစ့များ ချေပးဖို ေတာင်းတမိသည်။

တစ်ေန့လပ ု ခ ် ကျပ် ၆၀၀၀/၇၀၀၀ ေလာက်သာရသည့်

လို ဖုန်းေတွပလူပျံေပါေနတဲ့ ေခတ်ထဲမှာ စာေပကိုချစ်တဲ့

ကန်ေတာ်အ ့ တွက် ထိေ ု ငွကျပ် ၁၀၀၀၀ ဆိတ ု ာ အေတာ်ေလး

စိတ်ှင့် ရလာမည့် အကျ ိးအြမတ်ကိုမကည့်၊ ဝါသနာကို

ခက်ခရ ဲ ပီြဖစ်သည်။ တစ်နည်းအားြဖင့် ကန်ေတာ်မသုံးရဲပါ၊

အရင်းခံပီး စာအုပ်ထုတ်ေနကသည့် ဆရာကီးများကို

တစ်ေန့တာ ထွကေ ် ငွဟာ ကျပ် ၅၀၀၀/၆၀၀၀ အထိရေ ှိ လ

အေတာ်ေလး ေလးစားမိသည်။ စာအုပတ ် စ်အပ ု ် ြဖစ်လာဖို

သည်။ အဘယ်နည်းှငမ ့်  ကန်ေတာ်မသုးံ ရဲပါ၊ ထို ေငွကျပ်

ဆိုတာ အေတာ်မလွယ်ကူတ့အ ဲ ရာပါ၊ ေငွကျပ် ငါးသိနး် /

၅၀၀၀/၆၀၀၀ သည် ေန့စ် စားစရိ တ ် ပဲ ရှိ ေသးသည် ၊

ေြခာက်သန ိ း် ဝန်းကျင် အကုန်မခံဘဲ စာအုပ်တစ်အုပ်ြဖစ်ဖို

လူမေရး၊ ကျန်းမာေရးအတွက် ကုန်ကျေငွ မပါေသးပါ။

ဆိုတာ ေဝလာေဝး၊ ဒါေတာင် စာမျက်ာှ ၈၀ /၁၀၀ ပါတဲ့

ေသာက်လိုမကုန်ခန်းိုင်တဲ့ ဘဝခွန်အားြဖစ်တဲ့ အဲဒါေကာင့်

ေနရာတစ်ေနရာေလာက်ြဖစ်ြဖစ်

“စာေပကို ကိုယ့်အကျ ိးတွက် အသုံးချ၊ စာေပနဲ့ ခုတုံးလုပ်ပီး စာေပကို

အေရာင်ဆိုးေနကေလသည်။ တစ်ေယာက်သွားလို မေရာက်တဲ့ ဒီခရီးမှာ အေဖာ်အေပါင်းပါသင့်သလို၊

စာေပဆိုတာ တစ်ေယာက်ထဲေသာက်လို

မကုန်ခန်းိုင်တဲ့ ဘဝခွန်အားြဖစ်တဲ့ ပင်လယ်ကီး မဟုတ်ေပဘူးလားဗျာ။

ကန်ေတာ်ဆိုလိုချင်သည်မှာ စာမူကိုယူသုံးပါ၊ စာမူခ

ကဗျာစာအုပေ ် လာက်သာြဖစ်သည်။ ထိက ု ဗျာစာအုပသ ် ည်

မေပးရင်လဲ လက်ခံပါသည်။ ယခုဟာက( အွန်လိုင်းဂု

လည်း အုပ်ေရ ၅၀၀ မေကျာ်ပါ၊ ထိုေကာင့် ယေန့ေခတ်

ေတာ်ေတာ်များများမှာ) ြမင်ေတွေနရြခင်း ြဖစ်ေလသည်။

စာအု ပ ် တ စ် အု ပ ် ြ ဖစ် လာေအာင် ဖန် တီး ကတဲ့ ဆရာ

စာေပကို ခုတုံးလုပ်ပီး

ကိုယ့်အကျ ိးအြမတ်အတွက်ပဲ

ဆရာမများကို ေလးစားမိြခင်းြဖစ်သည်။ ဆိင ု ေ ် ပတင်ေတာ့

ကည့်ပီး "ငါလုပ်တာ၊ ငါပိုင်တယ်၊ ငါထုတ်တဲ့ စာအုပ်ထဲ

လဲ ဒုကကေရာက်ရေသးသည်၊ နာမည်ရပီးသား စာေရး

ကန်ေတာ်လလ ို မ ူ ျ ိးဆိရ ု င် အိမန ် ဲ့အတိက ု ခ ် လ ံ ပ ု ် ပီးေတာ့

ပါချင်ရင် ဘယ်သူဘယ်ေလာက်ထည့်၊ ဘယ်သူကေတာ့

ဆရာ/ ကဗျာဆရာများရဲ စာအုပဆ ် ို ဘယ်ဆင ို မ ် ှာတင်တင်

မှ စာေပကိလ ု ပ ု ရ ် တာြဖစ်သည်။ အိမမ ် ှာရှတ ိ ဲ့ မိသားစုဝင်ေတွ

ကန်ေတာ်တိုလို အစိမ်းသတ်သတ်စာေပသမားများကို

ဘယ်လိုေရာင်းေပး"စသည်ြဖင့် ဒါမျ ိးက

ေရာင်းအားကေကာင်းသည်။ တက်သစ်စဆိုလင်ေတာ့

က မည်သူမအားမေပး၊ ကိုယ်ဝါသနာပါတယ်ဆိုေပမယ့်

ေခါင်းပုံမြဖတ်ကပါနဲ့လို၊ ဆရာ ဆရာမများက လက်တွဲ

ကိးစားေပေတာ့၊ ကိုယ့်စာအုပ် ေရာင်းကုန်ေအာင်။

အိမမ ် ာှ ရှတ ိ ့ဲ စားဝတ်ေနေရး ယိေ ု ပါက်ကီးကို ကည်ရ ့ ေသး

ေခယူေပးသင့်သည် မဟုတ်ပါလား၊ စာေပဆိုတာ ခုတုံး

အေတာ်များ

သည်။ တကယ်တမ်းေြပာရမည်ဆိုရင် အွန်လိုင်း ကဗျာ/

အဲဒါေကာင့် မျ ိးဆက်သစ်များကို ေနရာတစ်ေနရာေလာက်ြဖစ်ြဖစ် စာေပ မျ ိးေစ့များ ကဲေပးဖို ေတာင်းတမိ”

ထိုသိုေသာေကာင့်

ဝါသနာရှင်ေလးများြဖစ်ကတဲ့

စာေပဆိုတာ ကန်ေတာ်တိုလို ဝါသနာရှင်များအတွက်

ကန်ေတာ်ေြပာချင်တာက အဲဒါြဖစ်သည် ေငွကျပ်

ေလသည်။ တစ်ခါတေလ ကိုယ့်စာမူေလးသတင်းစာတို၊

မလုပ်သင့်တဲ့အရာပါ ဆရာေတွ ဆရာမေတွက စိတ်ရင်း

ဗဟုသုတဟင်းေလးအိုးကီးြဖစ်သည်။ အွန်လိုင်းေပမှာ

၁၀၀၀၀ နဲ့ ဝယ်ပါပီတဲ့ ထိစ ု ာအုပမ ် ျားကို ဘယ်သွားေရာင်း

မဂဇင်းတိမ ု ှာပါလာရင် အေြပးကားရေသးသည်။ စာမူေလး

ေစတနာှင့်

ကိုယ်လိုချင်ေသာ စာေပ/ ကိုယ်မသိနားမလည်တဲ့ စာေပ

ရမည်လဲ။

မည်သူကေရာ ထိုစာအုပ်တစ်အုပ်အတွက်

ကည့်ပီး ေအာ်ေအးေအး ဒါေလာက်ပဲချ ီးကျးသံ ကားရ

မပေပျာက်မှာ ြဖစ်ေသာေကာင့် ကိုယ်အကျ ိးကိုစွန့်ပီး

ေတွကို ေလ့လာမှတ်သားကရသည်။ ထိုအွန်လိုင်းကေန

ေငွကျပ် ၂၀၀၀ ေပးဝယ်မည်လဲ။ လူတိုင်းကေတာ့ သူတို

သည်။ စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲတို၊ စာေပေတွဆုံပွဲတို ကိုယ်က

မျ ိးဆက်သစ် လူငယ်များကို အေမွေပးခဲ့ ကပါလို ေတာင်းဆို

တစ်ဆင့် အြပင်စာေပေလာကကို မဝင့်မရဲှင့် ေြခချဖို

အသုံးမတည်တ ့ ဲ့ ပစည်းဆိလ ု င် မဝယ်ချင်ကပါ၊ အနည်းဆုံး

သွားချင်ေပမယ့် ထိုပွဲများက အလုပ်နားရက်နဲ့ မတိုက်ရင်

လိုက်မိပါသည်။

ကိးစားရသည်။ ဆိုလိုတာက စာေပကို တကယ်ဝါသနာ

အားနာပါးနာနဲ့ ဝယ်သူရှိတယ်ထားအုံး ေငွကျပ် ၁၀၀၀၀

ေတာ့ သွားဖိုဆိုတာ ေဝးေသးသည်။

လက်တေ ဲွ ခယူမှ ြမန်မာစာေပေလာက


၂၀၂၀ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်၊ တနဂေွေန့

ဆိပ်ကီးခေနာင်တို အ.ထ.က ြမတ်ဆရာပူေဇာ်မည်

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ ဆိပ် ကီးခေနာင်တို မိနယ်၊ အထက၏ (၁၆)ကိမေ ် ြမာက် အသက်(၆၀)ှစ ် င ှ အ ့် ထက် အငိမ်းစား ဆရာကီး၊ ဆရာမကီးများအား ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ပွဲကို ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ရက် (တနဂေွေန့) နံနက်(၁၁)နာရီတွင် အဆိုပါေကျာင်း ေအာင်ဆန်းခန်းမ၌ကျင်းပမည်ြဖစ်ရာ ဆရာကီး၊ ဆရာမကီးများ ဖိတ်စာ ရသည်ြဖစ်ေစ၊ မရသည်ြဖစ်ေစ ကေရာက်ပါရန်ှင့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူေဟာင်းများအားလုံးတက်ေရာက် ကပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်လှဒါန်းလိုပါက ဦးေအာင်ေကျာ် ဖုန်း ၀၉-၅၁၄၉၅၆၂၊ ဦးအုန်းသန်း ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၃၉၇၀၃၊ ေဒသီတာြမင့် ဖုန်း-၀၉-၃၁၇၈၆၀၂၀၊ ဦးစိုးဝင်း ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၂၉၈၂၆၆၊ ဦးေအးြမင့် ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၅၂၃၃၄၊ ဦးလှဝင်း(သမားေတာ်)ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၂၆၇၁၂၂၊ ဦးေဇာ်လွင်ြမင့် ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၁၈၆၊ ဦးေကျာ်ဇင်ချစ် ဖုန်း-၀၉၅၁၃၆၃၈၅ သိုဆက်သွယ်ိုင်ပါသည်။ ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ပွဲြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီ

Myanmar Alibaba Car Rental Co., Ltd မှ ကားမျ ိးစုံကို ေရရှည်ငှားရမ်းရန် အလိုရှိပါသည်

လူကီးမင်းတို၏ ကားမျ ိးစုံကို ှစ်ရှည်ငှားရမ်းရန်အတွက် ဆရှိပါက က်ုပ်တို၏ကုမဏီကို ဆက်သွယ်ိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ လင်သာယာမိနယ်၊ နဝေဒး (၉၉)လမ်း၊ တိုက်(၃)၊ အခန်း(၃)၊ ဖုန်း-၀၉-၉၇၀၉၂၆၆၆၆

လူမဖူ  လေ ံု ရးဥပေဒှငအ ့် ညီ ကျန်ရစ်သအ ူ ကျ ိးခံစားခွင့်

လာေရာက်ထုတ်ယူရန် အသိေပးေကညာြခင်း ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်မိ၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ကန်သုံးဆင့်လမ်း၊ လူငယ်ဖံွ ဖိးေရးပရဟိတေဂဟာမှ ဦးခင်ေမာင်ထန ွ း် ၏သားြဖစ်သူ ၁၉-၃-၁၉၉၉ ရက် တွင် ေမွးဖွားေသာ ေမာင်ခန ွ ေ ် မာင်ဦး [၁၄/ပသန(ိင ု )် ၂၉၁၂၉၉]သည် ပုသမ ိ ် မိ၊ မိနယ် လူမဖူ  လေ ုံ ရးုံးတွင် အကျံးဝင်မတ ှ ပ ် တ ံု င်ထားသည့် Dong Long (Pathein) Garment Co,Ltd အထည်ချပ်စက်တ ုံ င ွ အ ် လုပဝ ် င်ေရာက်ခဲ့ ပီး ၁-၃-၂၀၁၈ ရက်တင ွ ် လုပင ် န်းခွင် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိ၍ ေသဆုံးသွားသည့်အတွက် ၂၀၁၂ခုုစ်၊ လူမဖူလုံေရးဥပေဒပုဒ်မ ၆၂(က) အရ ကျန်ရစ်သူအကျ ိးခံစားခွင့် ေငွကျပ်၃,၂၄၀,၀၀၀/-အား လူမဖူလုံေရး ဥပေဒပုဒမ ် ၆၂(ခ)ှငအ ့် ညီ အမည်စာရင်း ေပးသွင်းထားသူ (သိမ ု ဟုတ)် ထိအ ု ာမခံထားသူ ၏လုပ်ခကို မှီခိုေနထိုင်သူမိသားစုများမှ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့် ပုသိမ်မိ၊ မိနယ်လမ ူ ဖူ  လေ ုံ ရးုံးတွင် ဤေကညာစာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၁)လအတွင်း လာေရာက် ထုတယ ်  ူ င ို ေ ် ကာင်းှင့် (၁)လအတွင်း လာေရာက်ထတ ု ယ ် ြူ ခင်းမရှပ ိ ါက အကျ ိးခံစားခွင့် ေပးရန်ကျန်စာရင်းမှပယ်ဖျက်၍ လူမဖူ  လေ ံု ရးအဖွဲ ၏ ဘာရန်ပေ ံု ငွအြဖစ် သတ်မတ ှ ် မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာလိုက်သည်။ လူမဖူလုံေရးအဖွဲ

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(အေရှပိင ု ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ် (၉)၊ ဆပ်သွားလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(် ၅၀၉)၊ ဗိုလ်မှးမျ ိးဝင်း ပါမစ်အမည် ေပါက်ပါ ေြမအကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ် အားလုံးတိုကို ေဒသာေအာင်[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၆၄၈၉၈]မှ ဝယ်ယူ ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိ ကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံပါသြဖင့် ေဒစန်းရည်မွန်ေကျာ် [၁၂/ဒဂန(ိုင်) ၀၂၇၃၀၉]မှ စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာ စာပါသည့် ရက်မ(ှ ၁၀)ရက်အတွငး် စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ စာရွက်စာတမ်း မူရင်းများှငတ ့် ကွ ဆက်သယ ွ က ် န့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က် ြပည့သ ် ည့တ ် င ုိ ် ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒ ှင့်အညီ ပီးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ န်ကားသူန်ကားချက်အရေဒစမ်းရည်မွန်ေကျာ် ေဒေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒြမြမေဌး(H.G.P,LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈) ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ရန်ကန ု ် မိ၊ အမှတ(် ၁၉၃)၊ ဗိလ ု တ ် ေထာင်ဘရ ု ားလမ်း၊ (၁)ရပ်ကက ွ ၊် ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ် ဟုေခတွငသ ် ည့် ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၁၀အိင ု ၂် )၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် II ၉၄-ေအ)၊ ဧရိယာ(၁၄၅၀)စတုရန်းေပ အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပရှိ (၁)ထပ်တိုက်အပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်ကို ေြမအမည်ေပါက်များြဖစ်သည့် ဦးသန်းေဇာ် (PZDG-၀၀၆၇၃၆)+၆တိုက ပိုင်ဆိုင်အကျ ိးခံစားလျက်ရှိပီး၊ အပီးအပိုင် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေလျာက် က်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစှ  ငပ ့် တ်သက်၍ ကန့်ကွက်လိုပါက က်ုပ်တိုထံသိုပိုင်ဆိုင်ေကာင်း အေထာက်အထားခိုင် လုံစွာြဖင့် (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးလှေဝ ေဒဘီဘီသိန်း(ခ)ေဒေဘဘီ ေဒဖိးဖိးြမင့် (စ်-၇၁၂၄) (စ်-၈၇၉၁) (စ်-၁၁၅၇၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၁၊ ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂၊ ၀၉-၄၃၁၁၅၄၃၂

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ (၄၁)ရပ်ကွက်၊ စွယ်ေတာ်

လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၀၉)၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၄၀x၆၀)ရှိ

ဦးခင်ေမာင်လတ်(BF-၀၄၇၄၄၉)အမည်ေပါက်ထံမှ အပိုင်ဝယ် ယူရန်အတွက် က်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒမင်းေစာလွင[် ၁၂/ပဇတ(ိုင်)

၀၁၂၆၈၄]က စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါ၍ ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မှ ခုနစ်ရက်အတွငး် တိကျခိင ု လ ် ေ ံု သာ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှင့်

တကွ က်ပ ု ထ ် သ ံ လ ုိ ာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ် ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်အားဥပေဒ ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ သိေစရန်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒစုရည်လင်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၃၄၅၀)

အမှတ် ၆၁၀၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ ၃၉(A)ရပ်ကွက်၊ မ/ဒဂုံမိနယ်။

Ph:09-422449422, 09-693563785

ေရာင်း(သို) Condo နဲ့ လဲမည် သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ှင်းဆီကုန်း VIP ရပ်ကွက်

အနီး(ဂုတြ် ခံ)၊ မျက်ှာစာေပ(70x53)ေလးပင်ပျ်ေထာင် အိမ် ေရ+မီးစုံ၊ အုတ်တံတိုင်းခတ်ပီး။ ဆက်သွယ်ရန်

ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၆၁၆၆၊ ၀၉-၅၁၆၉၅၀၅ ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ဘုရင့်ေနာင်ေဈး၊ ုံအမှတ်(ခ/၁၅)၊ ဆိင ု ခ ် န်းအမှတ(် ၂)တွင် ဆိင ု ခ ် န်းအငှားချထားြခင်းခံရသူ ေဒခင်ေဆွသက် [၁၂/မရက(ိုင်)၀၂၆၆၃၅]ထံမှ ၉-၉-၂၀၁၉ရက်စွဲပါ အေရာင်းအဝယ် အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူသူ ဦးြမင့်ေထွး[၉/မရမ(ိုင်)၀၆၂၆၇၂]မှ အမည်ေြပာင်းေလာက်ထား၍ ဆိုင်ခန်းမှတ်ပုံတင်စာအုပ်အသစ်ထုတ်ယူ ခွငေ ့် လာက်ထားလာြခင်းအားကန့်ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက (၁၄)ရက်အတွငး် ခိုင်လုံ ေသာမူရင်း စာရွကစ ် ာတမ်းများ၊ အေထာက်အထားများှငတ ့် ကွ လာေရာက် ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးသည့်တိုင် ကန့်ကွက် မည့်သူမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွား မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဈးတာဝန်ခံ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ဘုရင့်ေနာင်ေဈး၊ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၆၃၇၁၇ ေဈးများဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ၃ရပ်ကွက်၊ ၃၆လမ်း၊

အမှတ်-၂၃၄ (ပထမထပ်) (ဝဲ)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂ ၁'၂ X ၅၀') ရှိ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်

၁။ အထက် ရ ည်   န်း လိ ပ ် စာေဖာ် ြ ပပါ တို က ် ခ န်း ကို အပို င ် ေရာင်း ချသူ

ေဒဇင်သီယာဦး [၃/ဘအန(ိုင်)၀၂၆၁၄၆]က တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချလဲေြပာင်း ခွငရ ့် ေ ိှ ကာင်း ကိယ ု တ ် င ုိ ဝ ် န်ခက ံ တိြပ၍ ေရာင်းချမည်ဟု ကမ်းလှမး် ရာ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ေဒမာမာေဌး [၉/သစန(ိုင်)၀၂၃၃၃၆]က ဝယ်ယူရန်သေဘာတူပီး တိုက်ခန်းတန်းဖိုး ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုစရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ၂။ ထိုတိုက်ခန်းေရာင်းချလဲေြပာင်းြခင်းကို မည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်မအေထာက်  အထား စာရွက်စာတမ်း ခိုင်လုံစွာြဖင့် က်ုပ်ထံသို ေကာ်ြငာထည့်သွင်း ပါရှိသည့် ေန့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ဖုန်းြဖင့ြ် ဖစ်ေစ၊ လူကယ ို တ ် င ို ြ် ဖစ်ေစ လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ် ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်မည့်သူ မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ တိုက်ခန်း အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေအာင် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင် ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးမျ ိးချစ်(LLB) (စ်-၁၅၈၄၅) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန ေရစံြမတ် Law Firm General Service အမှတ် ၃၁(ေြမညီထပ်)၊ ၉လမ်း၊ ၄ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၃၃၈၀၃၀၊ ၀၉-၇၇၂၆၅၂၄၁၄

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အသိေပးေကညာြခင်း

ထားဝယ်မိ၊အိးု လုပရ ် ပ်ကက ွ ၊် ြမသာလမ်းသွယ၊် အမှတ-် ၃၅၇(က) တွင်တည်ရှိေသာ MURASAKI Japanese Language School(လုပ်ငန်း လိုင်စင်အမှတ်-0027)သည်ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာအမှတ်တံဆိပ် အား တစ်ဦးထဲမူပိုင်အြဖစ်ြပလုပ်သုံးစွဲရန်အတွက် 3-1-2020ရက်မှစ၍ မှတ်ပုံတင်သွင်းေကညာစာချပ်ြဖင့်မှတ်ပုံတင်သွင်းခဲ့သည့် မူလတီထွင် ဖန်တီးသူအမှတ်တံဆိပ်၏ မူလပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည်။

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ် - ၂၉၉၂၈ (ေန့စွဲ - 23-12-2019 ) အထက်ေဖာ်ြပပါအမှတ်တံဆိပ်အား ပညာေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ၊ပညာေရးှင့်ဆိုင်ေသာအွန်လိုင်းစနစ်ြဖင့်ဝန်ေဆာင်မေပး ေသာလုပ်ငန်းများ၊ပညာေရးအ ကံေပးဝန်ေဆာင်မေအဂျင်  စီလုပ်ငန်းများ အစရှိသည့်လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ငန်းှင့်ပက်သတ်ဆက်စပ်သမေသာ Social media, Internet Website, Facebook , Instragram, ေကာ်ြငာများ၊ Letter Head၊Business Card၊လက်ဆွဲအိတ်၊တီရှပ်များစသည်တိုတွင် အေရာင်အမျ ိးမျ ိး၊ အရွယအ ် စားဆိဒ ု အ ် မျ ိးမျ ိးြပလုပ၊် ကပ်ပ ှိ ေ ် ရးသားကာ လုပ်ငန်းသုံးအမှတ်တံဆိပ်အြဖစ် ယှ်တွဲအသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍မိမတ ိ မ ုိ ပ ူ င ုိ အ ် ြဖစ်အသုးံ ြပေနေသာအဆိပ ု ါအမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ် အားတုပ၍ြဖစ်ေစ၊ ဆင်တယ ူ းုိ မှားြဖစ်ေစ၊ တစ်စတ ိ တ ် စ်ပင ို ်းြဖစ်ေစ၊ ကူးယူ သုးံ စွလ ဲ က်ဝယ်ထားရှြိ ခင်းမြပလုပပ ် ါရန်င ှ အ ့် ထက်ေဖာ်ြပပါအမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ် မူလပိုင်ရှင်၏ခွင့်ြပချက်တစ်စုံတစ်ရာမရရှိဘဲ သုံးစွဲြခင်းများေတွရှိပါက ြမန်မာိုင်ငံ၏တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီထိေရာက်စွာအေရးယူေဆာင် ရွကသ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် အဆိပ ု ါအမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် မည်အမှတအ ် သား များကိုမူလတီထွင်ဖန်တီးသူမှ မူပိုင်အြဖစ်သုံးစွဲလျက်ရှိေကာင်းအများသိ ေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ "MURASAKI Japanese Language School" ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒမီမီေအး (စ်-၁၂၈၄၃) ေဒမျ ိးပပလင်း (စ်-၄၇၉၁၈) (LL.B , D.B.L , D.I.L ) LL.B , D.B.L (UK) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန အမှတ်(၂၇၄/၂၇၅)၊ နိဗာန်လမ်း၊ အိုးလုပ်ရပ်၊ ထားဝယ်မိ။ ဖုန်း-ဝ၉-၅၁၉၈၁၅


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

အများသိေစရန် ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ ကင်းဝန်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၅၇)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမအမျ ိးအစား၊ ေပ (၄၀x၆၀) အကျယ်ရှိ ေြမကွက်အပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ဂရန်အမည်ေပါက် ေဒရီရီမာ(ေအအီး-၁၂၂၆၀၉)ထံမှ အဆက်ဆက် အေရာင်းအဝယ် ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူ လက်ဝယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူ ေဒပပခိုင[် ၁၄/မအပ(ိုင်)၁၉၃၉၆၁]က ေရာင်းချပိုင်ခွင့်အြပည့်အဝရှိေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည်ကို က်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန် ေြမကွက်ဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွတချ ိအဝက်ကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည်ကို ကန့်ကွက်လိုပါက ယင်းေြမကွက် ှင့်ပတ်သက်၍ အကျ ိးခံစားခွင့်များရှိသည်ဟု အဆိုရှိသူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများ၊ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားုံးအမိန့်ဒီကရီမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်တိုထံသို (၇) ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ုံးလုပ်ငန်းကိစရပ်များကို ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစပီ  းဆုံး ေအာင် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးစွမ်းထက်ပိုင် ေဒပိုးဇာနည်ဝင်း တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (LL.B)(စ်-၁၆၂၀၆) အထက်တန်းေရှေန(LL.B)(စ်-၅၀၅၉၅) ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ဇနီးအြဖစ်မှစွန့်လတ်ြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ေရြပည်သာမိနယ်ေန ဦးမင်းြမတ်မးုိ (ခ) မင်းမင်း[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၆၂၂၂]၏ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒသဇင် ေအာင် [၁၂/ဥကမ(ိင ု )် ၁၉၀၀၃၀] သည် ခွငမ ့် လတ်င ို ေ ် သာ ကိစများအားြပလုပ်ပီး အိမ်ေပမှ ဆင်းသွားပါသြဖင့် ယေန့မစ ှ ၍ ဇနီးအြဖစ်မှ စွန့်လတ်  ေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးမင်းြမတ်မိုး


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

အများသိရှိိုင်ပါရန်

လွန်ခဲ့ေသာ အှစ်(၄၀)ကာလမှစ၍ လက်ေရာက်ရရှိဝယ်ယူအကျ ိးခံစားလျက်ရှိေသာ ရန်ကုန်တိုင်းတရားုံးက အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်ေပးိုင်ရန် ေြမပုံေြမယာကူးယူခွင့်ေပးထားေသာ ရန်ကုန်မိ၊ လင်မိနယ်၊ (၆)မိုင်ခွဲ၊

ြပည်လမ်း၊ ေကျာက်စာဝန်ဦးြမ (ယခုလင်  အမက(၁၀) ေကျာင်းလမ်း) ြခံအမှတ် (၄၀/ဘီ) (အေမ့အမ ိ )် ဟု သိသာထင်ရှားေသာ (၀.၃၇၄) ဧကရှိ ဘိးု ဘွားပိင ု ် ြခံေြမ၏ ပိင ု ဆ ် င ုိ မ ် စာချပ်  စာတမ်းများ ဥပေဒှငအ ့် ညီ လက်ေရာက်ရရှထ ိ ားသူြဖစ်ပါက က်ပ ု ်၏ အမသည် ဦးချစ်စိုးြမင့်ထံကိုယ်တိုင် လာေရာက်ေဆွးေွးပါရန် ဖိတ်မက ြပအပ်ပါသည်။ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့် ရက်မှ (၁၅)ရက်အတွင်း လူကယ ို တ ် င ို လ ် ာေရာက်ေဆွးေွးြခင်းမရှပ ိ ါက ယင်းေနရာတွင် င်း ကုမဏီ  ုံးချပ် ဥက ဦးေအာင် ေဇာ်ဝင်းှင့် ယခုလက်ရပ ိှ င ုိ ရ ် င ှ ြ် ဖစ်သတ ူ သ ုိ ည် အဆင့ြ် မင့် အေဆာက်အအုံ ေဆာက်လပ ု  ် င ုိ ေ ် ရးအတွက် ဆက်လက်ေဆာင် ရွက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။ ဦးေအာင်ေဇာ်ဝင်းှင့် လက်ရှိပိုင်ရှင်တို၏ လဲအပ်ချက်အရ ဦးစိုးွန့်ေသာင်း

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၃၈၄၅) ြခံအမှတ် (၄၀/ဘီ)၊ ေကျာက်စာဝန်ဦးြမလမ်းသွယ်၊ ၆မိုင်ခွဲ ြပည်လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ။

တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ် ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာလာ အများသိေစရန် ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၉/B)ရပ်ကွက်၊ အေကာက်ခွန်(၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၀၆) (ဦးစိုးသိန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၅၆၃၂၃] အမည်ေပါက်) ေြမအကျယ်-အလျား ေပ ၄၀x အနံ ေပ ၆၀ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမကွကအ ် နက် မခွမ ဲ စိတရ ် ေသးေသာ ေြခရင်းြခမ်းေြမအကျယ်-အလျား ၂၀ေပ x အနံေပ ၆၀ ှင့် ယင်းေြမကွကေ ် ပရှအ ိ ေဆာက် အအုံအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အမည်ေပါက်ထံမှ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ ေဒြမင့်ြမင့်ေအာင် [၁၂/ကမရ (ိုင်)၀၅၉၉၈၀]က ပိင ု ဆ ် င ုိ ပ ် ါေကာင်းှင့် ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် ပ ိှ ါေကာင်း ဝန်ခက ံ တိြပပါေသာေကာင် က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ေဒေဆွ ေဆွဝင်း [၁၄/ ပသန(ိင ု )် ၁၅၆၃၉၅]က ေြမှငအ ့် မ ိ တ ် န်ဖးုိ ေငွ၏တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ အဆိပ ု ါေြမှင့် အိမ်အေရာင်းအဝယ်အား ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှ (၇)ရက်အတွင်း တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မအေထာက်အထားမူရင်းှင့်တကွ ြပသကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ှင့် ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက က်ုပ်မိတ်ေဆွမှ အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်၍ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒေဆွေဆွဝင်း၏လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒဂေရစီေအးြမင့် (L L.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၆၈၇/၁၇) အမှတ်-၃၆၇၊ သုတ(၈)လမ်း၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သစ်ပင်စိုက်မှ အရိပ်ရ၏ ရိပ်ခိုနားေန အပန်းေြဖ၏

ရန်ကုန်မိ၊ လင်မိနယ်၊ လင်ြမင့်မိုရ်လမ်း၊ ကန်ရိပ်မွန်

အိမရ ် ာ၊ တိက ု (် ဒီ)၊ ပမထပ်၊ အခန်းအမှတ(် ၅၀၃)၊ အကျယ် အဝန်း

(၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ေရ၊ မီးအစုအ ံ ခန်းှင့် အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်

ရပ်ကို ပိုင်ရှင်ြဖစ်သူ ေဒလြပည့်ဝန်း[၁၂/လမန(ိုင်)၁၅၂၁၉၆]

ထံမှဝယ်ယူရန်က်ုပ်၏မိတ်ေဆွကစရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ် ပါသည်။

ကန့်ကွက်လိုသူရှိပါက က်ုပ်ထံသို ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီ

လ ၂၅ ရက်ေနာက်ဆုံးထား၍

အေထာက်အထားှင့်တကွ

ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ယင်း

ေန့ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ြပလုပ်သွား မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးခင်ေမာင်ဦး(B.A.,R.L)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၃၂၉)

အမှတ်(၄၅)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၈၄၀၁၊ ၀၉-၇၉၄၆၂၃၇၈၆


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

အုတ်ဖိုမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်) (၄၆) ကိမ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကတ် အစည်းအေဝးဖိတ်ကားလာ

အုတဖ ် ုိ မိနယ်အသင်း(ရန်ကန ု )် ၏ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ၊် (၄၆)ကိမေ ် ြမာက် ှစပ ် တ်လည်သင်းလုးံ ကတ်အစည်းအေဝး သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲှင့် ပညာရည်ခန်ဆုချ ီးြမင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ၍ အုတဖ ် ို မိနယ်သ/ူ နယ်သားများ အသင်းဝင်သည်ြဖစ်ေစ၊ မဝင်သည်ြဖစ်ေစ ကေရာက်ကပါရန် ေလးစားစွာဖိတ် ကား အပ်ပါသည်။ ကျင်းပမည့်ေန့ရက် - ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၆)ရက်၊ တနဂေွေန့ ကျင်းပမည့်အချ ိန် - နံနက် (၉:၀၀) နာရီ ကျင်းပမည့ေ ် နရာ - ေနနတ်သားစာသင်တက ုိ ၊် ဗားကရာလမ်း၊ ကိုးထပ်ကီးဘုရားေရှ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ (၇၅)ှစ်ြပည့် အဘိုး၊ အဘွားများှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တကသိုလ်ဝင်စာေမးပွဲတွင် ဂုဏ်ထူးရေကျာင်းသားများ စာရင်းကို (ေအာင်လက်မတ ှ အ ် မှတစ ် ာရင်းှငအ ့် တူ) ၂၀-၁-၂၀၂၀ရက်တင ွ ် ေနာက်ဆုံးထားေပး ပိပ ု ါရန်င ှ ့် အလှေငွ များ ထည့်ဝင်လှဒါန်းလိုပါက ေအာက်ပါပုဂိလ်များထံ ဆက်သွယ်လှဒါန်းစာရင်း ေပးပိုိုင်ပါသည်။ ဦးတင်ေမာင်ွန့် ဖုန်း ၀၉-၈၉၄၁၄၄၁၂၇၊ ဦးေအးဝင်း ဖုန်း ၀၉-၄၄၃၀၅၉၇၆၄၊ ဦးဝင်းြမင့် ၀၉-၅၁၄၉၀၅၄၊ ဦးခင်ေမာင်တင့် ၀၉-၇၉၅၂၇၅၅၇၉၊ ေဒခင်ဝင်းကည် ၀၉-၄၂၃၇၂၈၂၃၃ (အလုပအ ် မေဆာင်အဖွဲ)

သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတကသိုလ် မေလး (၁၇)ကိမ်ေြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်ကျင်းပေရးှင့် ပတ်သက်သည့်ေကညာချက်

သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတကသိုလ်-မေလး၏ (၁၇)ကိမ်ေြမာက်ဘွဲှင်းသဘင်ကို ၇-၃-၂၀၂၀ရက်(စေနေန့) နံနက်၉:ဝဝနာရီတွင်လည်းေကာင်း၊ အစမ်းေလ့ကျင့်ြခင်းကို ၆-၃၂၀၂၀ရက် (ေသာကာေန့) နံနက်(၉:ဝဝ)နာရီတင ွ ် လည်းေကာင်း၊ မေလးတကသိလ ု ၊် ဘွဲ ှငး် သဘင်ခန်းမ၌ကျင်းပြပလုပမ ် ည်ြဖစ်၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သင်တန်းများမှ ေကျာင်းသား/သူများ ဘွဲှင်းသဘင်တက်ေရာက်ရန် ေလာက်ထားကရမည်။ ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနားကို ကိယ ု တ ် င ို လ ် ာေရာက်မယူင ို ေ ် စကာမူ အေဝးေရာက်ဘွဲကို မပျက်မကွက်ယူကရမည်။ (၁) ၂၀၁၇ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပပီးစီးခဲ့ေသာ ေနာက်ဆုံးှစ်ဘီဒီအက်စ် (၁/၂၀၁၆)သင်တန်း(ထပ်ေကျာ့) စာေမးပွေ ဲ အာင်ြမင်ပီး၊ အလုပသ ် င်ဆရာဝန်အြဖစ် (၁)ှစ်ြပည့်ေြမာက်ေအာင် ေကျနပ်ဖွယ်ရာတာဝန်ထမ်းေဆာင်ပီးသူများ။ (၂) ၂၀၁၈ခုစ ှ ၊် ဇွနလ ် အတွင်း ကျင်းပပီးစီးခဲေ ့ သာ ေနာက်ဆုံးှစဘ ် ဒ ီ အ ီ က်စ(် ၁/၂၀၁၇) သင်တန်း(ေနာက်ဆက်တွဲ) စာေမးပွဲေအာင်ြမင်ပီး အလုပ်သင်ဆရာဝန်အြဖစ် (၁)ှစ်ြပည့်ေြမာက်ေအာင် ေကျနပ်ဖွယ်ရာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ပီးသူများ။ (၃) ၂၀၁၈ခုစ ှ ၊် ိုဝင်ဘာလ/ ဒီဇင်ဘာလအတွငး် ကျင်းပပီးစီးခဲ့ေသာ ေနာက်ဆုံးှစ် ဘီဒအ ီ က်စ(် ၁/၂၀၁၈)သင်တန်း(ပုမ ံ န ှ )် စာေမးပွေ ဲ အာင်ြမင်ပီး အလုပသ ် င်ဆရာဝန် အြဖစ်(၁)ှစ်ြပည့်ေြမာက်ေအာင် ေကျနပ်ဖွယ်ရာတာဝန်ထမ်းေဆာင်ပီးသူများ။ (၄) ၂၀၁၈ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကျင်းပပီးစီးခဲ့ေသာ ေနာက်ဆုံးှစ်ဘီဒီအက်စ် (၁/၂၀၁၇)သင်တန်း(ထပ်ေကျာ့) စာေမးပွေ ဲ အာင်ြမင်ပီး အလုပသ ် င်ဆရာဝန်အြဖစ် (၁)ှစ်ြပည့်ေြမာက်ေအာင် ေကျနပ်ဖွယ်ရာတာဝန်ထမ်းေဆာင်ပီးသူများ။ (၅) ၂၀၁၉ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပပီးစီးခဲ့ေသာ အေထွေထွသွားေရာဂါကု ဒီပလိုမာ(၁/၂၀၁၉)သင်တန်း(ပုံမှန်) စာေမးပွဲေအာင်ြမင်ပီးသူများ။ (၆) ၂၀၁၉ခုစ ှ ၊် မတ်လအတွငး် ကျင်းပပီးစီးခဲေ ့ သာ သွားဘက်ဆင ုိ ရ ် ာေဆးပညာမဟာ သိပ(ံ အထူးြပဘာသာရပ် အလိက ု )် (၅/၂၀၁၇)သင်တန်း(ပုမ ံ န ှ )် စာေမးပွေ ဲ အာင်ြမင် ပီးသူများ။ (၇) ၂၀၁၉ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပပီးစီးခဲ့ေသာ သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆး လက်ေတွပါရဂူ(အထူးြပဘာသာရပ်အလိက ု )် (၁/၂၀၁၇)သင်တန်း(ပုမ ံ န ှ )် စာေမးပွဲ ေအာင်ြမင်ပီးသူများ။ (၈) (က) BDS,MDSc(Speciality),Dr.DSc (Speciality) ဘွဲှင်းသဘင်ေကး တက်ေရာက်ဘွဲေကး-၁၅၀၀(ကျပ်တစ်ေထာင့်ငါးရာတိတ)ိ အေဝးေရာက်ဘွဲေကး-၁၀၀၀(ကျပ်တစ်ေထာင်တိတ)ိ (ခ) Dip DSc(အေထွေထွသွားေရာဂါကုဒီပလိုမာ) ဘွဲှင်းသဘင်ေကး တက်ေရာက်ဘွဲေကး/အေဝးေရာက်ဘွဲေကး-၂၅၀၀၀ (ကျပ်ှစ်ေသာင်းငါးေထာင်တိတ)ိ ေလာက်လာတင်ရက်-၁၃-၂-၂၀၂၀မှ ၂၁-၂-၂၀၂၀ရက်ထိ သတ်မတ ှ ထ ် ားေသာေလာက်လာကို ေကျာင်းသားေရးရာဌာနတွင် ြဖည့စ ် က ွ လ ် ျက်လန ွ ခ ် ဲ့ ေသာ (၆)လခန့်အတွင်း ိက ု က ် ူးထားေသာ (၁ ၁" ံ င ှ အ ့် တူ ၂ x ၂'')အရွယ(် ေရာင်စ)ုံ ဓာတ်ပ(ုံ ၂)ပု ေလာက်ထားရမည်။ ဘွဲှင်းသဘင်တက်ေရာက်ရန် ဘွဲဝတ်စုံများငှားရမ်းခွင့်ေထာက်ခံစာကို ၂၄-၂-၂၀၂၀မှ ၂၈-၂-၂၀၂၀ရက်ထိ ေကျာင်းသားေရးရာဌာနစိတ်တွင် ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ အေသးစိတအ ် ချက်အလက်များကိသ ု ရ ိ လ ိှ ပ ုိ ါက ဤတကသိလ ု ၊် ေမာ်ကန ွ း် ထိနး် ဖုနး် -၀၂၈၀၇၃၅ှင့် လက်ေထာက်ေမာ်ကန ွ း် ထိနး် ဖုနး် ၀၂-၈၀၇၃၆သို ဆက်သယ ွ ေ ် မးြမန်းိင ု ပ ် ါသည်။ (ကက) လက်ေထာက်ေမာ်ကွန်းထိန်း သွားဘက်ဆိုင်ရာေဆးတကသိုလ် မေလး

ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကက ွ ၊် ဝတ်ေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ-် ၃၇/

ေအ ဟုေခတွငေ ် သာ ှစခ ် န်းတွ(ဲ ၆)ထပ်တက ို ၏ ် (ပထမထပ်)၊ (၂)လာ ေခါင်းရင်း ဘက်အြခမ်း(၁၂ေပခွဲx၅၀ေပ)အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျ ိး ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ေဒဝင်းဝင်းကည်[၈/မထန(ိုင်)၀၁၁၂၃၆]မှ

တရားဝင် လက်ဝယ်ထားအကျ ိးခံစားလျက်ရှိ ပီး ယင်းတိက ု ခ ် န်းှငပ ့် တ်သက်၍ တရားဝင်လက်ရှိထားေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချရန်

မီနီကွန်ဒိုအခန်းသစ်ငှားမည်

၅၂၆၊ ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်း၊ ကရင်အမျ ိးသား ရပ်ကက ွ ၊် ကည့ြ် မင်တင ို ် မိနယ်ရှိ ဓာတ်ေလှကားပါ ှစခ ် န်း တွဲ (A & B)၊ ေပ(40x60)၊ ၄လာအခန်းသစ်အား ငှားရမ်းပါ မည်။ Ph:09-785122976

ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွြဖစ်သက ူ ဝယ်ယရ ူ န် သေဘာတူညခ ီ သ ဲ့ ည့် အေလျာက် ေရာင်းချသည့် တန်ဖိုးေငွအနက်မှအချ ိကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချ ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ဤအေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်

ေမာင်ညီညီိုင်ှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ဟုမး် လမ်းရပ်ကက ွ ၊် (၅)လမ်း၊

ေန့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင ု မ ် ာေသာအေထာက်အထားများှငတ ့် ကွ က်ပ ု ထ ် သ ံ ို

အမှတ(် ၁၇၂/ေအ)တွင် ေနထိင ု သ ် ူ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ မှငး် အိာေဝ

အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း

ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန့်ကက ွ ြ် ခင်းမြပပါက အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ မှင်းအိာေဝှင့် အမှတ-် ၆၁/၆၃၊ ဆင်မင်း

လဲအပ်န်ကားချက်အရ-

ဦးေဇာ်သိန်းထွန်း

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၅)

[၁၂/စခန(ိင ု )် ၀၇၁၀၃၄]ကိင ု ေ ် ဆာင်သ၏ ူ လအ ဲ ပ်န်  ကားချက်အရ

ဦးသန့် ဇင်ဖိး

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၅၇၃၉)

လမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကက ွ ၊် အလုံ မိနယ်တင ွ ် ေနထိင ု သ ် ူ ေမာင်ညည ီ  ီ င ုိ ် [၁၂/အလန(ိင ု )် ၀၄၃၂၈၂]ကိင ု ေ ် ဆာင်သတ ူ သ ို ည် ၁၅-၂-၂၀၁၉ရက်တင ွ ်

အခန်း-၃၊ (၇)လာ၊ Strand Condo၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်းှင့်

ေဒါပုံ မိနယ်တရားုးံ ၌ ထိမး် ြမားမဂလ  ာကတိသစာြပလာ၌ လက်မတ ှ ်

ဖုန်း-၀၉-၆၉၈၈၅၇၀၁၆၊ ၀၉-၅၄၁၅၈၀၈

အေနြဖင့် ိုင်ငံြခားသေဘာလိုက်ရာမှ ရရှိသည့်လစာတိုအား ဇနီး

ဘဏ်လမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဒီကရီကိုအတည်ြပရန် အမိန့်မထုတ်သင့်ေကာင်း ထုေချေစရန်အေကာင်းကားစာ

(တရားမကျင့်ထုံး ဥပေဒအမိန့် ၂၁၊ နည်းဥပေဒ ၂၂) ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၁၅ ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၄၄၂ှင့် ဆက်ယ်သည့်

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမအမှတ်-၄၇၇

ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

(ဒီကရီအိုင်ရသူ)

ှင့်

ဦးသိန်းထွန်း (တရားံး)

မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ပျ်းမနားမိနယ်၊ ဥယျာ်စုရပ်ကွက်၊

၄လမ်း ှ င့ ် ၅လမ်း ကား၊ အမှ တ ် - ၁/၁၃၅ေန တရားံး ဦးသိ န ်း ထွ န ်း (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစရမည်။

၂၀၁၅ ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၄၄၂တွင်ကျရှိသည့် ဒီကရီကို

ေရးထိးု ၍ အကင်လင်မယားအြဖစ် လက်ထပ်ေပါင်းသင်းခဲရ ့ ာ ေမာင်ညည ီ  ီ င ုိ ် ြဖစ်သူ မှင်းအိာေဝ တစ်ဦးတည်းထုတ်ယူိုင်ရန်အတွက် လဲအပ် န်ကားပီး ထုတ်ယူေစခဲ့ပါသည်။ ယခုအချ ိန်တွင် ေမာင်ညီညီိုင် ဘက်မှ ၎င်းတစ်ဦးတည်းသေဘာဆြဖင့် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ မှင်း အိာေဝအား ကွာရှင်းေပးရန် ေတာင်းဆိေ ု ြပာကားလာသည့အ ် တွက် ယခုအချ ိန်ထိ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ မှင်းအိာေဝသည် ေမာင်ညည ီ  ီ င ို ၏ ် တရားဝင်ဇနီးမယားအြဖစ်သာ ရှိေနေသးပီး ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်း ဥပေဒအရ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ေမာင်ညီညီိုင်၏ ိုင်ငံြခားသေဘာလိုက် ရာမှရရှိေသာ လစာေငွအား တရားဝင်ဇနီးတစ်ဦးအေနြဖင့် ထုတ်ယူ ခံစားပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် ပ ိှ ါေသာေကာင့် က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ မှငး် အိာ ေဝ သိရြိှ ခင်း မရှိဘဲ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ေမာင်ညီညီိုင်၏ လစာေငွအား ထုတ်ယူြခင်း၊ ထုတ်ယူရန်အတွက် အြခားသူတစ်ဦးတစ်ေယာက်အား လဲေြပာင်း လက်ခံြခင်းမျ ိး ေဆာင်ရွက်ြခင်းမြပလုပ်ရန် တားြမစ်အပ်ပါသည်။ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ မှင်းအိာေဝှင့်ေမာင်ညီညီိုင်တို လင်မယား ှစ်ဦးကား၌ ေသွးခွဲစကားများေြပာဆိုြခင်း၊ လင်မယားှစ်ဦး၏

အတည်ြပလုပရ ် န် ဤုးံ ေတာ်တင ွ ် တရားိင ု ဦ ် းခင်ေမာင်ဝင်းက ေလာက်

ကိစများတွ  င် အြခားသူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ တစ်ဖက်သတ်ေဆာင်ရက ွ ်

မထုတ်သင့်ေကာင်း အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလင်ေချဆိုရန် သင်ကိုယ်တိုင်

မှင်းအိာေဝ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်

ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်၊ (၁၃၈၁ ခုစ ှ ၊် တပိတ ု လ ွဲ ဆန်း ၄ရက်) ေန့မန ွ ်းမတည့မ ် ီ

အပ်ပါသည်။

ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့အ ် ေကာင်းေကာင့် အတည်ြပလုပေ ် စရန်အမိန့်ကို

ြခင်းများကို

ြဖစ်ေစ၊ ေရှေန သိုမဟုတ် အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊

လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ

(၁၀:၀၀) နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ရမည်။

၂၀၂၀ ခုစ ှ ၊် ဇန်နဝါရီလ (၇)ရက်တင ွ ် ဤုးံ တံဆပ ိ  ် က ုိ  ် ပ ိှ ၍ ် က်ပ ု ်

လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

(ေကသီလင်)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၆)၊

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

မီးေဘးေရှာင် မေလာင်ခင်တား

ြပလုပ်ေဆာင်ရွက်သူများအား က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ

က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ မှင်းအိာေဝ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးရန်လင်းေမာင် LL.B,DBL,DML,DIL တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၇၂/၂၀၁၇) အမှတ်-၄၂၊ ပထမထပ်ေြခရင်းခန်း၊ ကွမ်းရွဲတန်းလမ်း၊ ေဈးကီးအေနာက်ရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ Ph:၀၉-၅၁၀၇၆၂၀


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ ၂၃-လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၂)၊ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်(၄)

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ေကျာက်ေရတွင်းေဈး၊

ဟုေခတွငသ ် ည့် တိက ု ခ ် န်းှငအ ့် ကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်တက ုိ ုိ လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် ေ ိှ ကာင်း ဝန်ခက ံ တိြပသူ

ုံအမှတ်(ဂ)၊ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄)ဆိုင်ခန်း အငှားချထားခံရသူ

ဦးစိနြ် မင့[် ၁၂/မရက(ိင ု )် ၁၀၆၃၈၆]ထံမှ ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက အေရာင်းတန်ဖးုိ ေငွ၏ တစ်စတ ိ ်

ေဒေအးေအးသန်း[၁၂/ဥကမ(ိင ု )် ၁၇၈၉၃၇]၏ ဆိင ု ခ ် န်းမှတပ ် တ ုံ င်စာအုပ်

တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန့်ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက က်ပ ု ထ ် သ ံ ုိ ခိင ု လ ် ံု

အမှတ် (E-၅၄၉၂၉ ၊ E-၅၄၉၃၀၊ E-၅၄၉၃၁၊ E-၅၄၉၃၂) ေပျာက်ဆုံးသွားပါ၍

သည့စ ် ာရွကစ ် ာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှငတ ့် ကွ ေကညာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း လူကယ ို တ ် င ို ်

မိတမှန်ထုတ်ယူခွင့်ေလာက်ထားလာြခင်းအား ကန့်ကွက်လိုပါက (၁၄)

လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွငး် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေအာင်မိုး(LL.B,D.B.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၁၇) အမှတ်(၂၁၈)(ပထမထပ်)၊ ၃၆လမ်း(အထက်ဘေလာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁-၃၈၃၀၅၀၊ ၀၉-၄၂၁၀၆၆၄၅၉

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက် ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် ၂၈/စီ၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၉၂၉) ဧရိယာ(၀.၀၂၉) ဧက ဂရန်ရှိ ေြမပိုင် ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပတွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သံတံတားရပ်ကွက်၊ ဓမိကဝတီလမ်း၊ အမှတ်(၄၇)ဟုေခတွင်ေသာ အေဆက်အအုံအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို အမည်ေပါက်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ပီး လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးထိန်ဝင်း[၁၂/စခန(ိုင်)၀၂၃၅၃၄]ှင့် ေဒခင်စန်းြမင့် [၁၂/စခန(ိုင်) ၀၂၃၅၃၅] တိုထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် တန်ဖိုးေငွအချ ိကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါေသာေကာင့် အဆိုပါေြမ ကွကအ ် ေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ှ  ငပ ့် တ်သက်၍ မည်သမ ူ ဆို တရားဝင်ပင ို ဆ ် င ို ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ြူ ဖစ်ပါက ခိင ု လ ် ေ ုံ သာမူရင်းစာချပ်စာတမ်း အေထာက် အထားများှငတ ့် ကွ ဤေကညာချက်ပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က်ပ ု ထ ် လ ံ ာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်

ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများှင့်တကွ လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးသည့်တိုင် ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဈးများဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေဈးတာဝန်ခံဖုန်း-09698170171

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ (၈)လမ်း၊ အမှတ်(810/A)ပထမထပ်၊ (ေြခရင်းခန်း) တိုက်ခန်းအား လက်ေရာက် ပိင ု ဆ ် င ို သ ် ူ ေဒနီနလ ီ င်း[၁၂/မရက(ိင ု )် ၁၂၈၇၉၂]ထံမှ အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န် က်ပ ု ဦ ် းလတ်ကဦ ို း[၉/ကပတ(ိင ု )် ၁၈၁၇၅၉]မှ စရန်ေငွတချ ိ ေပးေချပီး ြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့် (၇)ရက်အတွငး်

ေကျာ်လန ွ ် ပီး ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အဆိပ ု ါအေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ကိ  ု ဥပေဒှငအ ့် ညီအပီးအြပတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်

စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားအခိုင်အလုံှင့်အတူ ကန့်ကွက်ိုင်ပါ

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်ြပလုပ်

လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးသိန်းေကျာ်စိုး(LL.B)

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၇၈) အမှတ်(၂၆)၊ ရန်ေြပလမ်း (၂၀)၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၉၁၉၅၉

သစ်ေတာမှန်လင် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းက

ဦးလတ်ကိုဦး Ph:09-5125056

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ လင်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဘူတာုံလမ်း(ခ)လင်ြမစ်လမ်း၊ (၇) ထပ်တက ုိ ် အေဆာက်အအုမ ံ ှ (ပ)လာ၊ အမှတ(် ၂၀၄)(အီး-၂)တိက ု ခ ် န်းှင့် ယင်းတိက ု ခ ် န်းတွင် အခိုင်အမာတပ်ဆင်ပီးေသာ ပစည်းများှင့်စပ်လျ်း၍ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် အားလုးံ ကို ေဒခင်ငိမး် ဝင်း[၁၂/ကမရ(ြပ)၀၀၀၁၇၈]ထံမှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက အပီးအပိင ု ် ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို ူ များရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများှင့်တကွ က်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါ သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့် အညီ ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒယ်ယ်ြမတ် [LL.B] တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၁၆၄) အမှတ်-၅၃/၅၅၊ အခန်း(၂၉)၊ ၃-လာ၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၄၃၁၁၄၆၅၄


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

အထက(၂)၊ ေတာင်ဥကလာ ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ပွဲ

အထက(၂)ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူေဟာင်းများ၏ (၂၂)ကိမ်ေြမာက် ''ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ပွဲ'' အခမ်းအနားကို အထက(၂)သီရြိ မန်မာခန်းမ၌ ၁၂-၂-၂၀၂၀ရက်(ြပည်ေထာင်စေ ု န့) နံနက် ၉ နာရီတင ွ ် ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ေတာ့ခံ ဆရာကီး၊ ဆရာမကီးများှင့် ေကျာင်းသားေဟာင်းများအားလုံး ကေရာက်ကပါရန် ေလးစားစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ''ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ပွဲြဖစ်ေြမာက်ေရးအဖွဲ" အလှေငွလှဒါန်းလိုပါကAYA Bank-Account Number :012222210002751 KBZ Bank-Account Number:18930218900189003 သိုလှဒါန်းိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း-09-252865485,09-795610052,09-252177355,09-5153319

ေရကည်မိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်) ှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကတ်အစည်းအေဝး ိုင်ငံေတာ်ဘွဲတံဆိပ်ရဂုဏ်ြပပွဲ သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲှင့် ပညာရည်ခန်ဆုေပးပွဲ ဖိတ်ကားလာ

ေရကည်မိနယ်အသင်း(ရန်ကန ု )် ၏ (၄၀)ကိမေ ် ြမာက် ှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကတ်အစည်းအေဝး၊

ိုင်ငံေတာ်

ဘွဲ တံဆပ ိ ရ ် ဂုဏြ် ပပွ၊ဲ သက်ကီးပူေဇာ်ပ ဲွ င ှ ့် ပညာရည်ခန် ဆုေပးပွက ဲ ုိ ၂၀၂၀ ခုစ ှ ၊် ဇန်ဝါရီလ ၁၉ ရက် (တနဂေ  ွေန့) နံနက် ၉ နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု ် မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ကားေတာရ လမ်း၊ အမှတ်(၂၁/၄၃စီ) ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးဓမာုံ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်ရာ ေရကည်မိနယ်သ/ူ သားများ အသင်းဝင် သည်ြဖစ်ေစ၊ အသင်းမဝင်ရေသးသည်ြဖစ်ေစ ကေရာက် ကပါရန်  ှ င့ ် အသက် ( ၇၅)ှ စ ်  ှ င့ ် အ ထက် အသင်း ဝင် သက်  ကီး စာရင်း ှ င့ ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင်  ှ စ ် တ ွ င ် အေြခခံပညာအထက်တန်း ဂုဏထ ် ူးရရှသ ိ ည့် အသင်းဝင်၏ သားသမီး များှ င့ ် ိုး ိုး ေအာင် ြ မင် ေသာ အသင်း ဝင် ၏ သားသမီးများ အမှတစ ် ာရင်းှငအ ့် တူ ေအာက်ပါအမေဆာင် များထံ ေပးပိုကပါရန်ှင့် အလှေငွများကို ဥက ေဒွဲွဲ ဝင်း(ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၂၇၉၃၅၁)၊ ဒု-ဥက ဦးသန်းဦး(ဖုန်း ၀၉ -၅၀၅၅၆၆၆)၊ ဒု-ဥက ဦးေဌးိင ု ဝ ် င်း(ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၂၆၆၆)၊ အတွငး် ေရးမှး ဦးလှဝင်း(ဖုနး် -၀၉-၅၃၁၈၄၇)၊ တွဖ ဲ က်အတွငး် ေရးမှး ေဒသဇင်ေဆွ(ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၂၁၀၉)၊ ဘာေရးမှး ဦးကည်ဝင်း(ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၄၆၆၃၃)တိုသို ဆက်သွယ် လှဒါန်းိုင်ပါေကာင်း။ အမေဆာင်အဖွဲ ေရကည်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်) အမှတ် (၃၆)၊ မဂင်လမ်း၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ် ကန့် ကက ွ  ် င ုိ ေ ် ကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ သဃန  း် ကန်းမိနယ်၊ (စံြပစီမက ံ န ိ း် -၂)ရပ်ကက ွ ၊် ြမဝတီလမ်း၊ အမှတ-် ၂၀၁(က)၊ ေြမညီထပ်၊ အခန်းအမှတ်(B)ဟုေခတွင်သည့် တိုက်ခန်းှင့် အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်တိုကို လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေမာင်လှ[၁၂/ ဗတထ(ိုင်)၀၃၀၀၆၄]ထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် ကန်ေတာ် ဦးေဇာ်ဟိန်းေအာင်က အေရာင်းတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါ သည်။ အေရာင်းအဝယ်ကို ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက ကန်ေတာ့ထ ် သ ံ ို ခိင ု လ ် သ ုံ ည့စ ် ာရွကစ ် ာတမ်း

သဇင်ပန်း/ လှလှ ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၄၆၆၇၉၇

အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ေကညာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လူကယ ုိ တ ် င ုိ ် လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွငး် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ိ ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွား မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးေဇာ်ဟိန်းေအာင် [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၂၇၆၁] အမှတ်(၉)၊(ဒုတိယထပ်)(ယာ)၊ စံြပ(၈)လမ်း၊ စံြပရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-09-454401095,09-456276331

၀၉-၆၆၄၀၀၂၂၄၂ ၀၉-၈၉၉၈၃၈၉၈၄ ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ (တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန့်-၅၊ နည်း-၁ှင့် ၅) ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင် တရားုံးေတာ်၌ ၂၀၁၉ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၅၀၁

ေဒခင်ြမင့(် ခ)ေဒမာရီဘတူ ှင့် ၁။ ဦးသက်ေဝ (၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ)် ၂။ ေဒမိမိစိန် ဦးြမတ်သီဟ) တရားလို တရားပိင်များ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ၈မိုင်၊ ြပည်လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၁၁၀)၊ အခန်းအမှတ်(၈+၁၆)(ယခုေနရပ် လိပ်စာမသိ)ေန ေဒမိမိစိန်(၂တရားပိင်) သိေစရမည်။ သင့အ ် ေပ၌ တရားလိက ု "တရားမကျင့ထ ် းံု ဥပေဒအမိန် ့-၂၁၊ နည်းဥပေဒ -၁၀၃အရ အချင်းြဖစ်တိုက်ခန်းများကို တရားလို လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိ ေကာင်း မက်ဟေကညာပီးတိက ု ခ ် န်းများကို ြပန်လည်လက်ေရာက်ေပးအပ် ေစလိုမ" ရလိုေကာင်းှင့် ေလာက်ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ် တိင ု ြ် ဖစ်ေစ၊ သိတ ု ည်းမဟုတ် ၎င်းအမှငစ ့် ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့စ ် ကား အရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ သင့်ကိုယ်စားလှယ်ုံးအခွင့်အမိန့်အရ ေရှေနြဖစ်ေစ၊ သိုတည်းမဟုတ် ၎င်းအမှင့်စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကို ေချပေြပာဆိ ု င ို သ ် ူ တစ်ဦးတစ်ေယာက် ၎င်းေရှေနှငပ ့် ါေစ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက် (၁၃၈၁ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း ၁၂ ရက်)၊ မွန်းမတည့မ ် ီ ၁၀ နာရီတင ွ ် အထက်ကအမည်ေရးသားပါရှသ ိ ူ တရားလိစ ု ဆ ွဲ ို ချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် သင်သိေစရ မည်မှာ အထက်က ဆိခ ု သ ဲ့ ည့် ေန့ရက်တင ွ ် သင်မလာမေရာက်ပျက်ကက ွ ခ ် လ ဲ့ င် သင့က ် ယ ွ ရ ် ာတွင် ြငင်းချက်များကို ထုတေ ် ပးလိမမ ့် ည်။ ၎င်းြပင်တရားလိက ု ကည့ ် လိ  သ ု ည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပ အမှြီ ပလိသ ု ည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှသ ိ ည်တက ုိ ုိ သင်င ှ အ ့် တူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိတ ု ည်း မဟုတ် သင့က ် ယ ို စ ် ားလှယေ ် ရှေနလက်တင ွ ် ထည့အ ် ပ်ပလ ို က ို ရ ် မည်။ သင်က ထုေချလာတင်သွင်းလိုလင် အမမဆိုင်မီေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၈ရက် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က်ုပ် လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (ချ ိချ ိမာ) ခိုင်တရားသူကီး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ေတာေတာင်ေြခာက်ခန်း လယ်ယာွမ်း၏

အထက(၃)ဒဂုံ (ယခင်မိမအမျ ိးသမီးအထက်တန်းေကျာင်း) အမအကိမ်ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှင့် ဂါရဝြပြခင်း ဖိတ်ကားလာ

ှစ်စ် ကျင်းပမဲြဖစ်ေသာ အငိမ်းစားဆရာ၊ ဆရာမကီးများအား ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးကုသြခင်း၊ ဂါရဝြပြခင်းှင့် ေကျာင်းသူ၊ ေကျာင်းသား ေဟာင်းများြပန်လည်ေတွဆုံိုင်ရန်အတွက် ေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း ြပလုပ်မည် ြဖစ်ပါေသာေကာင့် ဆရာ၊ ဆရာမကီးများ၊ အလှရှင်များ။ ေကျာင်းသူ၊ ေကျာင်းသားေဟာင်းများှင့် မျ ိးဆက်သစ်များမပျက် မကွက် ကေရာက်ေပးပါရန် ေလးစားစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ေန့ရက် - ၁၉-၁-၂၀၂၀ ရက်(တနဂေွေန့) အချ ိန် - နံနက် ၇:၃၀ နာရီမှ ၁၂:ဝဝ နာရီထိ ေနရာ - အထက(၃)၊ ဒဂုံ၊ မိမခန်းမ အလှေငွများ ထည့်ဝင်လှဒါန်းလိုပါက ေအာက်ပါေကျာင်းသူ၊ ေကျာင်းသားေဟာင်းကီးများထံသို ဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင်ပါသည်။ ေဒတင်ွယ်ဦး ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၉၉၂၀ ေဒမူမူေမာင် ဖုန်း-၀၉-၅၁၁၀၄၂၂ ေဒကျင်ရှိန် ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၆၀၉၈၆၉ Dr.တင်ေမက ဖုန်း-၀၉-၇၈၆၈၆၉၉၂၇ Dr.ချ ိချ ိေအး ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၉၄၁၇ ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၆၇၃၇၉၀ Dr.ခင်ခင်ထား Dr.တိုးတိုးဝင်း ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၃၉၇၂၃ Dr.ဥမာခိုင် ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၃၃၅၉ Dr.စာလင်း ဖုန်း-၀၉-၇၆၈၇၀၂၁၄၁ ေဒစန်းစန်း ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၀၃၉၃၉၄ ေဒေအးေအးေကျာ် ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၁၂၂၆၈ ေဒခင်ခင်ေအး ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၂၃၀၂၀ ဆရာမစိမ့်စိမ့် ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၁၁၂၉၂ ဆရာမေအးေအးြမင့် ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၃၅၂၄၂ မချ ိချ ိေအး(၈၄/၈၅) ဖုန်း-၀၉-၇၉၇၂၉၃၂၈၇ ကိုဝင်းကိုဝင်း(၉၃) ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၅၃၉၁ မသီတာ(၉၃) ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၃၅၃၉၆၈ မသက်သက်ဦး(၉၄) ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၃၇၇၄၉

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၉ သုဝဏ (ကမာကည်)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၂ေအ/၁၆)၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ(် T-4)၊ သံသမ ု ာလမ်း၊ (၂၉)ရပ် ကွက်၊ ကမာကည်အိမ်ရာ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ဦးကိုကိုကီး(ေအအမ်တီေကကုမဏီ  လီမတ ိ က်) အမည်ေပါက်စ ှ (် ၆၀)ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးကိက ု ို ကီး (ခင်ပန ွ ်း)ကွယလ ် န ွ ် သြဖင့် ေဒသန်းရီ [၁၂/စခန(ိင ု )် ၀၁၆၅၁၄]မှ အေမွဆက်ခခ ံ င ွ ရ ့် သ ှိ ည့် တစ်ဦးတည်းေသာ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ေကာင်း ၎င်းမှလ၍ ဲွ အြခားေသာ အေမွဆက်ခသ ံ တ ူ စ်ဦးတစ်ေယာက် မမရှေ ိ ကာင်း ကျ ိန်ဆသ ို ည့် ဒဂုံ မိနယ် တရားုံးကျမ်းကျ ိန်လာအမှ  တ(် ၃၆၄၈/၂၃-၇-၁၉) သို ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်း၊ ေအအမ်တီေကကုမဏီလီမိတက်၏ ၁၀-၇-၂၀၁၉ ရက်စပ ဲွ ါ စာြဖင့် ေဖာ်ြပပါေြမကွကသ ် ည် ကုမဏီ  ပင ုိ စ ် ာရင်းဝင်ပစည်းမဟုတေ ် ကာင်း အတည်ြပ အေကာင်းကားစာတိတ ု င်ြပ၍ အေမွဆက်ခပ ံ င ို ဆ ် င ို ေ ် ကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ် စာချပ် ချပ်ရန် ေြမပုက ံ းူ ေလာက်ထားလာြခင်းအေပ တရားဝင်ခင ုိ လ ် ေ ံု သာအေထာက်အထား များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည် ြဖစ်ပါ ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ဘုရင့ေ ် နာင်ေဈး၊ ုအ ံ မှတ(် ခ/၂၀)ဆိင ု အ ် မှတ(် ၃) တွင် ဆိုင်ခန်းအငှားချထားြခင်းခံရသူ ဦးေအာင်ထွန်း-စံလင်း[၁၂/ကမတ(ဧည့်) ၀၀၀၀၄၉] (HLG-၀၃၁၂၅)ထံမှ (၁၃-၁-၂၀၁၃)ခုှစ် ရက်စွဲပါ အေရာင်းအဝယ် အရပ် ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယသ ူ ူ ေဒဆာရာဘီဘ(ီ ခ)မစာဝင်း [၁၂/ကမတ(ဧည့)် ၀၀၀၁၃၀] မှ အမည် ေ ြပာင်း ေလာက် ထား၍ ဆို င ် ခ န်း မှ တ ် ပုံ တ င် စာအု ပ ် အသစ် ထု တ ် ယူ ခွင့်ေလာက်ထားလာြခင်းအား ကန့်ကွက်လိုပါက (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာမူရင်း စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများှင့်တကွ လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ှင့် သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးသည့်တိုင် ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့် အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဈးတာဝန်ခံ မရမ်းကုန်းမိနယ် ဘုရင့်ေနာင်ေဈး ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၆၃၇၁၇ ေဈးများဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ရန် ကု န ် တို င ်း ေဒသကီး ၊ လှ ည ်း ကူး မိနယ် ၊ ေညာင်  ှ စ ် ပ င် စို က ် ပ ျ ိး ေမွးြမေရး၊ စက်မဇု  န်၊ အထူးဇုန်(၂)၊ C-13လမ်း၊ M6-M7ရှိ ေြမကွက်အမှတ(် ၉၉)၊ ေြမဧရိယာ(၅.၀၀ဧက) အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက ် င ှ ယ ့် င်းေြမကွက ် င ှ ့် သက်ဆင ို ် ေသာ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသူ ဦးေပါက် ေကျာ်[၉/မထလ(ိင ု )် ၀၁၁၂၀၈]ထံမှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ဦးခင်ေမာင်င ို [် ၁၂/အစန (ိုင်)၂၂၁၃၉၈]မှ ၆-၁-၂၀၂၀ရက်တွင် တန်ဖိုးေငွေပးေချ၍ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူ ကာ လက်ေရာက်ရယူပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေကျာ်ေဌး(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၇၄/၁၃-၉-၂၀၁၂) အမှတ်-၁၁(ပ-ထပ်)၊ ေဝဠဝန်(၂)လမ်း၊ ေဝ/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၃၄၆၅၁

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ်(၄၃)၊ ပုပါးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(် ၁၀၈၁)၊ ဦးေနတိုးေမာင်ေမာင် အမည်ေပါက်သည် ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ပါ ေြမအကျယ်ေပ (၄၀x၆၀) အနက်မှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ (ေြမကွက်ကို မျက်ှာမူလင် ညာဘက်ြခမ်း) ေြမအကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)ရှိေြမှင့် ယင်းေြမကွက်ေပရှိ အကျ ိးခံ စားခွ င့ ် အ ရပ် ရ ပ် အားလုံး မှာ ေဒ တင် မာမာလွ င ် မ ှ ဝယ် ယူ ပိင ု ဆ ် င ို ပ ် ါေကာင်း၊ ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် ေ ှိ ကာင်း ဝန်ခသ ံ ြဖင့် ေဒခိင ု ရ ် ည်မန ွ မ ် ှ စရန် ေ ငွ တ စ် စိ တ ် တ စ် ေဒသတို ကို ေပးေချထားပီး ြဖစ် ရာ ကန့်ကွက် လိုသူများရှိပါက ခိုင်လံေ ု သာအေထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းစာချပ် စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မှ (၁၅)ရက်အတွငး် ဆက်သယ ွ ် ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ် ကိစကိုပီးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ ေဒခိုင်ရည်မွန်၏ န်ကားချက်အရေဒဟန်နီထွန်း(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၃၆၉)(၁၀-၁-၂၀၁၉) အမှတ်(၃၅/၆၄၀၊ ခ) ၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉၅၀၅၄၁၂၆

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

မီးသတိြပ

ရန်ကုန်မိ၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၂၃)၊ လူေနရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၅/၇)၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၁၃၆(ခ)၊ သီရမ ိ ဂလ  ာပတ်လမ်း၊ အလျား(၆၀)ေပ၊ အနံ(၂၃)ေပ အမည်ေပါက် ဦးပုလဲေမာင် မှတ်ပုံတင်အမှတ်[AA-၀၀၄၃၆၂] အား လက် ရ ှိ ပို င ် ဆို င ် ခ ွ င့ ် ရ ှိ သူ ေဒ ေမာ် ေမာ် ခို င ် [ ၁၂/ရပသ (ိုင်)၀၂၅၀၁၄]ထံမှ ယင်းေြမကွက်ှင့်ေြမေပရှိ အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်ကို တရားဝင်စာချပ်စာတမ်းြဖင့် ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွ၏ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသ ကိ(ု ၃-၁၂-၂၀၁၉)ရက်တင ွ ် ကန်ေတာ် ဦးဝင်းြမင့သ ် န ိ ်း[၁၂/ဥကတ(ိင ု )် ၁၅၃၅၈၁] မှ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန့် ကွက်လိုသူမည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်း မူရင်းများှငတ ့် ကွ ေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ေတာ့ထ ် သ ံ ို လူကယ ို တ ် င ို လ ် ာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန့်ကက ွ ် မည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အဆိပ ု ါအိမြ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်ြပလုပြ် ခင်းကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ ဦးဝင်းြမင့်သိန်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၅၃၅၈၁] အမှတ်(၁၄၄)၊ အခန်း(၁၀၂)၊ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဖုန်း-၀၉၉၅၇၄၄၆၅၉၈

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ဘုရင့်ေနာင်ေဈး၊ ုံအမှတ်(ခ/၁၅)ဆိုင်ခန်း အမှတ် (၁၀)တွင် ဆိင ု ခ ် န်း အငှားချထားြခင်းခံရသူ ဦးလှေရ[၁၂/ကမန(ိင ု )် ၀၇၁၁၅၄] ထံမှ ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ရက်စွဲပါ အေရာင်း၊ အဝယ်အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူသူ ဦးြမင့ေ ် ထွး[၉/မရမ(ိင ု )် ၀၆၂၆၇၂]မှ အမည်ေြပာင်း ေလာက်ထား၍ ဆိင ု ခ ် န်းမှတပ ် တ ုံ င် စာအုပ်အသစ်ထုတ်ယူခွင့် ေလာက်ထားလာြခင်းအား ကန့်ကွက်လိုပါက (၁၄)ရက် အတွင်း ခိင ု လ ် ေ ုံ သာမူရင်း စာရွကစ ် ာတမ်းအေထာက်အထားများှငတ ့် ကွ လာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်ကန ု ဆ ် းံု သည့တ ် င ုိ ် ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဈးတာဝန်ခံ မရမ်းကုန်းမိနယ် ဘုရင့်ေနာင်ေဈး ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၆၃၇၁၇ ေဈးများဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

အထူးလက်လှဲစွာဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ်-၁/၂၀၂၀ြဖင့် (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့ မဂလာအချ ိန်သမယတွင် ိုင်ငံေတာ်သမတမှ(၁)

ဘဒသုစိတာဘိဝံသ(အလိုေတာ်ြပည့်ဓမာစရိယတကသိုလ်၊ အမှတ်-၆၁ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး)အား သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာ ''အဂမဟာပိတ'' ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ကိုလည်းေကာင်း၊

(၂)

ဘဒမဏိသာရ (ေအာင်ေြမေဗာဓိသာသနာ့ရပ ိ သ ် ာအလိေ ု တာ်ြပည့ေ ် ကျာင်းတိက ု ၊် ေမာင်ေတာမိ၊ ရခိင ု ြ် ပည်နယ်) အား သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာ''မဟာသဒမေဇာတိကဓဇ'' ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ကိုလည်းေကာင်း၊

(၃)

ေဒတင်လတ်မင်း(အမှတ်-၁၀၊ ရတနာမွန်-၃လမ်း၊ အမှတ်-၄ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး)အား

သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာ လူပုဂိလ်အမျ ိးသမီး''အဂမဟာသီရိသုဓမသိဂ'' ဘွဲတံဆိပ်ကိုလည်းေကာင်း၊ (၄)

ေဒါက်တာှင်းှင်းေအး(အမှတ်-၄၂၊ ၄လမ်း၊ အမှတ်-၁ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး)အား သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာလူပုဂိလ်အမျ ိးသမီး''သီရိသုဓမသိဂ'' ဘွဲတံဆိပ်ကိုလည်းေကာင်း ထိက ု ထ ် က ုိ တ ် န်တန် ချ ီးြမငြ့် ခင်းခံရပါသြဖင့် အထူးပင် လက်လစ ဲှ ာွ ဝမ်းေြမာက် ဂုဏယ ် မ ူ ပ ိ ါေကာင်းှင့် ေနာင်တင ွ လ ် ည်း

သက်ရှည်ကျန်းမာ

စိတ်ချမ်းသာစွာြဖင့် သာသနာေတာ်အကျ ိးကို ဆတက်ထမ်းပိုးတိုး၍ ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါေစေကာင်း

ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ အလိုေတာ်ြပည့်ဆရာေတာ်ှင့် တပည့်စာချသံဃာေတာ်များ အလိုေတာ်ြပည့်ေကျာင်းတိုက်များ၏ ေဂါပကအဖွဲဝင်များှင့် ဒကာ၊ ဒကာမများ

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး၏

အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ-် ၁/၂၀၂၀ ြဖင့် အမှတ် (၃၉)၊ ဦးကယ်ဟိုးလမ်း၊ ကည့ြ် မင်တင ုိ ် မိနယ်၊ ေအာင်ရတနာသကန  ်းတိက ု ၊် Ei Thit Sar Trading Co.,Ltd ၏ Director ြဖစ်သူ ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ၊် ေကျာင်းဒါယိကာမကီး ေဒေအးြမင့သ ် န်း အား သီဟသုဓမသိဂ ဘွဲတံဆပ ိ က ် ို ထိက ု ထ ် က ို တ ် န်တန် ချ ီးြမငေ ့် ပးြခင်းခံရသည့အ ် တွက် အထူးပင် ဂုဏယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက်မပ ိ ါေကာင်း။ ေနာက်ေနာင်တွင်လည်း

အမျ ိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအကျ ိးများကို

သက်ရှည်ကျန်းမာစွာြဖင့် ဆတက်တိုး၍ ထမ်းေဆာင်ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ ကိုေအာင်ေကျာ်ဦး-မသန်းသန်းွယ် မိသားစု

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး၏

အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ-် ၁/၂၀၂၀ ြဖင့် အမှတ် (၃၉)၊ ဦးကယ်ဟိုးလမ်း၊ ကည့ြ် မင်တင ို ် မိနယ်၊ ေအာင်ရတနာသကန  ်းတိက ု ၊် Ei Thit Sar Trading Co.,Ltd ၏ Director ြဖစ်သူ ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ၊် ေကျာင်းဒါယိကာမကီး

အများသိေစရန်ေကညာချက် ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ(၅)လမ်း၊

ေဒေအးြမင့သ ် န်းအား သီဟသုဓမသိဂ ဘွဲတံဆပ ိ က ် ို ထိက ု ထ ် က ို တ ် န်တန်

အေနာက်၊ အမှတ(် ၂၁)ဟုေခတွငေ ် သာ(၂)ခန်းတွဲ ၃ ၁၂ ထပ်တက ို အ ် ေဆာက်အအုမ ံ ှ

ချ ီးြမငေ ့် ပးြခင်းခံရသည့အ ် တွက် အထူးပင်ဂဏ ု ယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက်မပ ိ ါေကာင်း။

ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပရှိ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင်

ေနာက်ေနာင်တင ွ လ ် ည်း အမျ ိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအကျ ိးများကို သက်ရည ှ ် ကျန်းမာစွာြဖင့် ဆတက်တးုိ ၍ ထမ်းေဆာင်င ုိ ပ ် ါေစေကာင်း ဆုမန ွ ေ ် ကာင်း ေတာင်းအပ်ပါသည်။

ဒါဘာအခန်း(ေြခရင်းခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၂ ၁၂ ေပx၅၀ေပ)ရှိ တိုက်ခန်း(၁)

ပိင ု ဆ ် င ို ် ပီး၊ လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ဟ ူ ု ဝန်ခက ံ တိြပသူ ေဒချ ိ[၁၂/သကတ (ိုင်)၀၂၀၂၄၉]ထံမှ က်ုပ်ကအပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ၂၃-၁၂-၂၀၁၉ရက်တွင် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးအပ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ကို အပီးသတ်ေငွေချပီး

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ရာ

ကန့် ကွက်လိုသူများရှိပါက ပိုင်ဆိုင်မ စာရွက်စာတမ်းမူရင်းများယူေဆာင်၍

ဦးြမေမာင်-ေဒလှကိင် မိသားစု (ထနီး)

သင့် ေသွး ြဖင့် အ သက် ကယ် ပါ

ခိုင်လေ ံု သာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက် အတွင်း က်ုပ်ထံ လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိ ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒခင်သီတာိုင်[၈/ပမန(ိုင်)၀၀၀၄၃၈] အမှတ-် ၃၆၃/က၊ သုမန(၂)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကက ွ ၊် သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၈၄၃၄၅၀၇၊ ၀၉-၇၇၂၇၆၆၇၁၆


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

Summit of Leader 2019 ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း UK Oxford Summit of Leader 2019 မှ ချ ီးြမငေ ့် သာ The Socrates Committee မှ ေပးအပ်ချ ီးြမငေ ့် သာ SME Leadership and Innovatives ဆုအား ၁၇-၁၂-၂၀၁၉ ရက်တွင် UK Oxford Townhall တွင် SMEDevelopment Bank အား ချ ီးြမငြ့် ခင်းခံရသည့အ ် တွက် များစွာဂုဏ်ယူ ဝမ်းေြမာက်မပ ိ ါေကာင်းှင့် ြမန်မာိင ု င ် အ ံ တွင်းရှိ SME လုပင ် န်းရှငမ ် ျားအား အနာဂတ်တင ွ ် အားကိုးအားထားြပိင ု ေ ် သာ ဘဏ်တစ်ခြု ဖစ်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ ဦးရဲွန့် (MD. Kyaw Su Thway Group of Companies)

ဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူပါေကာင်း

ICON Shopping Center အေနြဖင့် ဒုတိယေြမာက်

Center ကီးအား ေတာင်ငူမိတွင် ခမ်းနားကီးကျယ်စွာ ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ကန်ေတာ်များ Myanmar Cable Mart Company Limited အေနြဖင့် အထူးပင် ဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူမိပါေကာင်းှင့် ICON Shopping Center အခွဲများ အမိမိအနယ်နယ်တွင် ဆက်လက်

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

၂၀၁၇ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမအမှတ်-၄၆။ ေဒလှသိန်း

၁။ ကိုေအာင်သူဝင်း(ကွယ်လွန်သူ (ေဒယ်ကည်၏ တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ)် ၂။ ေဒတင်တင်ဦး(ကိုယ်တိုင်ှင့်

(1) 200015843320

(၃)(၄)တရားပိင်တို၏ အခွင့်ရ

(2) 200015889260

ကိုယ်စားလှယ)်

(3) 200015922641

၃။ ေဒသွယ်သွယ်ဦး

(4) 200016105710 (5) 200016144910

၄။ ေဒတင်မာရီ(ခ)ေဒနီလာဝင်း

(6) 200017521441

(တရားိုင်)

(7) 200017807040 (8) 200018798271 (9) 200018982711

၂၀၁၄ခုစ ှ ၊် တရားမကီးမအမှတ-် ၅၁၁ အမတွင် ချမှတခ ် ေ ဲ့ သာ အိင ု ဒ ် က ီ ရီ

(10) 20001904781

မူရင်းများမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်းကား

ေပးပါရန်။ ေကျးဇူးဆပ်ပါမည်။

(တရားံးများ)

ရန်ကန ု အ ် ေနာက်ပင ုိ း် ခိင ု တ ် ရားုးံ ၊ ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁)၊

မချ ိချ ိဝင်း ဖုန်း-09-685783803

ကို အတည်ြပေဆာင်ရက ွ ရ ် န်အတွက် ေအာက်တင ွ ေ ် ဖာ်ြပထားေသာ မေရ မေြပာင်းိုင်သည့်ပစည်းကို ၂၀၂၀ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၆ ရက် (၁၃၈၁ ခုစ ှ ၊် တေပါင်းလဆန်း ၄ ရက်)နံနက် ၁၀:၀၀နာရီတင ွ ် ၎င်းပစည်းတည်ရရ ှိ ာ အရပ်၌ ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။ ေလလံဆဝ ွဲ ယ်ယသ ူ သ ူ ည် မိမက ိ ယ ို တ ် င ို ေ ် သာ်လည်းေကာင်း၊ တရား ဝင်လအ ဲ ပ်သည့် ကိယ ု စ ် ားလှယြ် ဖင့ေ ် သာ်လည်းေကာင်း၊ ေလလံဆဝ ွဲ ယ်ယ ူ င ို ် ေကာင်း ေကညာလိုက်သည်။ ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်ပစည်စာရင်း ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ မကျ ီးတန်းေြမာက်၊

ဦးေဇယျာလွင်

ကျ ိတ်တန်းလမ်း၊ အမှတ်-၃၅၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၆/ေအ၁၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၆၉၊ ေြမအကျယ်ေပ(၁၂ ၁၂ x၅၀)ေခါင်းရင်းြခမ်းရှိ

အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာ

ေြမှငအ ့် မ ိ ် ကမ်းခင်းေဈး သိန်း ၁၅၀၀(ကျပ်သန ိ ်းတစ်ေထာင့င ် ါးရာ)တိတိ

Myanmar Cable Mart Co.,Ltd မိသားစု

ေလလံေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များ ၁။

Distributor of Tai Sin Cable & Green Land Conduit

မှားယွင်းြခင်း၊ ကင်းကျန်ြခင်းတစ်ခခ ု ေ ု ပေပါက်လာပါက တရားုံး က တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ တရားံး၏ အကျ ိးသက်ဆိုင်သမ ကိသ ု ာ ေရာင်းချလိမမ ့် ည့အ ် ေကာင်း၊ ေလလံဆဝ ဲွ ယ်မည့သ ် တ ူ အ ုိ ား အထူးကတိြပရန် းေဆာ်လိုက်သည်။ ၂။

ေလလံတင်ေရာင်းချသည့် နည်းစနစ်ကို ေရာင်းချသူအရာရှိက

၃။

ေဈးန်းအြမင့်ဆုံးဝယ်ယူသူအား

ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းလက်ေအာက်ရှိ ေရနံချက်စက်ုံများမှ ေရနံထွက်ပစည်းများအား ေအာက်ပါအတိုင်း တင်ဒါ

သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ေရာင်းချမည် ြဖစ်ပါသည်။

ေခယူေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ ုံးအမှတ်(၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် အဆိုြပလာတင်သွင်းိုင်ပါရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်ေရနံထွက်ပစည်း

ေရတွက်ပုံ

ပမာဏ

အမျ ိးအမည် ၁

သံပရာကန် စီဂျ ီအို

ဂါလန်

သံပရာကန် ေရနံမီးေသွး

မက်ထရစ်တန် ၁,၀၀၀

၅၀၀,၀၀၀

ေလလံဆွဲဝယ်ယူသူအြဖစ်

သတ်မှတ်မည်။ သိုေသာ် အြမင့်ဆုံးေပးသည့်ေဈးန်းမှာ ေရာင်းချ

တင်ဒါပိတ်ချ ိန်

တင်ဒါဖွင့်ချ ိန်

ေန့ရက်

ေန့ရက်

နာရီ

၁၃-၂-၂၀၂၀ ၁၃:၀၀

၁၃-၂-၂၀၂၀

၁၄:၀၀

၁၃-၂-၂၀၂၀ ၁၃:၀၀

၁၃-၂-၂၀၂၀

၁၄:၀၀

နာရီ

ပစ ည်း စာရင်း တွ င ် ေဖာ် ြ ပထားေသာ အချက် အ လက် မ ျားမှာ တရားိုင်က တရားုံးသို တင်ြပချက်အရ သိရှိသမြဖစ်သည်။

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

စ် စက် စ ်ုံ

ှင့်

Declaration No.

ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်စွာြဖင့်

ေချာက်

ေရနံေချး

ဂါလန်

၅၇၈,၁၂၇

၁၃-၂-၂၀၂၀ ၁၃:၀၀

၁၃-၂-၂၀၂၀

၁၄:၀၀

ေချာက်

ဒီဇယ်ဆီ

ဂါလန်

၁၁၉,၂၃၀

၁၃-၂-၂၀၂၀ ၁၃:၀၀

၁၃-၂-၂၀၂၀

၁၄:၀၀

သည့ပ ် စည်းအတွက် လက်ခရ ံ န်မသင့ေ ် ကာင်း ေရာင်းချသူအရာရှက ိ ယူဆလင် လက်မခံဘဲြငင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ၄။

ဝယ်ယူပီးသည်ှင့် တစ်ပိင်နက်ေန့ချင်းေပးသွင်းရမည်။ ထိုသို

တင်ဒါစည်းကမ်းချက်ှင့် တင်ဒါပုံစံများအား (၁)လ ကိတင်၍ ဤလုပ်ငန်းုံးချပ် (ဘာေရးဌာန) တွင် ုံးချ ိန်အတွင်း

ေပးသွင်းြခင်းမြပလင် တစ်ဖန်ြပန်၍ ေလလံတင်ေရာင်းချလိမမ ့် ည်။

အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မဌာန၊ ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၁၀၈၂ သို ုံးချ ိန်အတွင်း

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန့်လတ်ြခင်း

ဆက်သွယ်၍ ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၁၁C)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၇Aှင့် ၁၈)၊ ဧရိယာ ၁၈၈၆ စတုရန်းေပ= ၀.၀၄၃ ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် ၁၅၊ ၁၁၅လမ်း၊ ေတာင်ွန့်ကီးရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ေဒစိန်အိ [CF-၀၀၅၃၅၀] အမည်ေပါက် ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ၄၁-ရပ်ကွက်၊ ကာြဖလမ်း၊ အမှတ-် ၂၇၃ ေန ဦးေစာေကာ်ဒိုသန်း [၁၀/မလမ(ိုင်)၀၀၂၃၃၈]၊ ေဒဥမာေအာင် [၁၀/

ပါသည်။

မရှိြခင်းတိုေကာင့် တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်)၊ မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေလလံဆွဲဝယ်ယူရရှိသူသည် ၂၅ရာခိုင်န်း ေန့ချင်းေပးသွင်းပီး ေနာက် ကျန်ေငွများကို ေလလံတင်ေရာင်းချသည့ေ ် န့ကပ ို ယ်၍ ၁၅ ေပးသွင်းရမည်။ ၁၅ ရက်ေြမာက်သည်ေ ့ န့သည် ုံးပိတရ ် က်ြဖစ်လင်

အသီးသီးကွယ်လွန်သြဖင့် အမည်ေပါက်၏ကျန်သမီးြဖစ်သူ ေဒသန်းသန်းေအး [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၃၆၇၂၆]ှင့် သမက်ြဖစ်သူ ဦးလှမိုး [၁၂/

ပိင ု ဆ ် င ို မ ် အေထာက်  အထားများတင်ြပရန် ၈-၇-၂၀၁၉၊ ၂၃-၈-၂၀၁၉၊၂၄-၁၀-၂၀၁၉ ရက်စပ ွဲ ါစာများြဖင့် အေကာင်းကားခဲေသာ်လည်း တင်ြပိင ု လ ် ာမ

၆။

ရက်ေြမာက်ေန့ ုံးဆင်းချ ိန်မတိုင်မီ တရားုံးသို အေြပအေကျ

လုံးဝ (လုံးဝ) တာဝန်ယေ ူ ြဖရှငး် ေပးမည်မဟုတေ ် ကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်

ချက်ှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတိုအေနြဖင့် ေဒပန်းရင်အားမသိရှိပါေကာင်း ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်း၊ ကန့်ကွက်သူ ေဒပန်းရင်+၈တို ထံသိုလည်း ေြမ

ထားသည့် စေပေငွကို တင်သင ွ ်းမှသာ ေလလံဆဝ ွဲ ယ်ယခ ူ င ွ ရ ့် ရ ှိ မည်။

အခါခါြပလုပပ ် ါသြဖင့် ေမာင်ဘန ု း် ြမတ်သအ ူ ား သားအြဖစ်မအ ှ ေမွြပတ်စန ွ ် ့လတ်  ပါေကာင်း

ေဒသန်းသန်းေအး၊ ဦးေအးလွင်တိုေမွးဖွားပီး သမီးတစ်ဦးြဖစ်သူ ေဒသိန်းသိန်းေအးှင့် သားတစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးေအးလွင် (လူပျ ိကီး)ဘဝြဖင့်

တိမ ု ှ ကန့်ကက ွ ထ ် ားြခင်းှငပ ့် တ်သက်၍ ၎င်းတိ၏ ု မိခင် ေဒစိနအ ်  ိ င ှ ့် လုံးဝပတ်သက်ြခင်းမရှပ ိ ါေကာင်း၊ ၁၉၉၅ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ေဒပန်းရင်မှ ကန့်ကက ွ ်

ေလလံဆွဲဝယ်ယူသူများသည် ေရာင်းချသည့်အရာရှိက သတ်မှတ်

သည် မိဘတို၏ဆိုဆုံးမစကားကို နားမေထာင်ဘဲ စိတ်ဆင်းရဲေအာင် အကိမ်ကိမ် ှင့် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာကိစရပ်  များသည် မိသားစုှင့်သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့ပါ၍

မှ ပိင ု ဆ ် င ုိ ေ ် ကာင်းစာချပ်ရန် ေြမပုက ံ းူ ေလာက်ထားလာရာ ေြမစာရင်းမှတခ ် ျက်တင ွ ် ေဒခင်တင့၏ ် ေခးမှင့် ေြမးများြဖစ်ကေသာ ေဒပန်းရင်+၈

၅။

မလမ(ိုင်)၀၀၆၄၃၅]တို၏သားြဖစ်သူ ေမာင်ဘုန်းြမတ်သူ [၃/ဘအန(ိုင်)၃၄၄၀၉၅]

၆၀ ဂရန်(သက်ကန ု )် ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒစိနအ ် ိ (မိခင်)ှင့် ဦးစိနထ ် န ွ ်း(ဖခင်)တိက ု ယ ွ လ ် န ွ ် ပီး ၎င်းတိတ ု င ွ ် သားသမီး(၃)ဦး ေဒသိန်းသိန်းေအး၊

မဂတ(ိင ု )် ၀၅၃၉၁၉] တိအ ု နက် ၎င်းကိယ ု တ ် င ို  ် င ှ ့် ေဒသန်းသန်းေအးထံမှ GP ၁၉၇၈/၀၉(၂၇-၂-၀၉) ြဖင့် ရရှသ ိ ူ ဦးလှမိုး[၁၂/မဂတ(ိင ု )် ၀၅၃၉၁၉]

ေလလံတင်ေရာင်းချပီး မေရမေြပာင်းိုင်ေသာ ပစည်းအတွက် ေလလံဆွဲဝယ်သူက ေငွကျပ် ၁၀၀လင် ၂၅ကျပ်န်းကို ေလလံဆွဲ

ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ ၃။

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

သွင်းကုန်လိုင်စင် YILC 181901149 23/08/2019/Customs Allowshipment

ပါသည်။

၂။

တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန့်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆

ကန်ေတာ်များ dahua Myanmar Company Limited ၏ ြပည်ပတင်သင ွ ်း

တိုးချဲဖွငလ ့် စ ှ  ် င ို ပ ် ါေစေကာင်း ဆုမန ွ ေ ် ကာင်းေတာင်းအပ်

၁။

ေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာ

လဲအပ်န်ကားသူ - ဦးေစာေကာ်ဒိုသန်း၊ ေဒဥမာေအာင် လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးေကျာ်ြဖ

ေဒခိုင်သဇင်

LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L,DA Psy

LL.B,LL.M,D.B.L,D.I.P.l

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၉၃၂) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၀၀၅) အမှတ်-(၉/၁၁)၊ ေြမညီထပ်၊ အခန်း (၁၀၁)၊ ၃၆ လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph: 095086184

ကီး ြမန် သစ် ပင် စိုက် ပျ ိး လင် စွမ်း အင် လည်း ရ ြပည် လည်း လှ

ပထမုံးဖွင့်သည့်ေန့တွင် အေြပအေကျ ေပးသွင်းရမည်။ ၇။

ေလလံ က ျန် ေ ငွ မ ျားကို အထက် ပ ါေန့ရက် တ ွ င ် ေပးေဆာင် ရ န် ပျက်ကွက်ပါက ပစည်းကို တစ်ဖန်ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။ ေပးသွင်းထားသည့် ေလလံေငွများကို ဘာအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်း ခံရမည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်တွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍

က်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (အုန်းရီြမင့်) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁) ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ေပျာက်ဆုံး

ကန်မ ေဒအီေဟာက်[၁၃/တယန (ိုင်)၀၈၃၁၅၈]၏ ိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမှတ်-MB-834184 မှာ ခရီးသွားရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၈၆၈၃၉၅

ထားဝယ်အသင်း (၉၃)ကိမ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်အစည်းအေဝး၊ သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲ ပညာရည်ခန်ဆုချ ီးြမင့်ပွဲ အခမ်းအနားဖိတ်ကားြခင်း ထားဝယ်အသင်း၏ (၉၃)ကိမေ ် ြမာက် ှစပ ် တ်လည်အစည်းအေဝး၊ သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲ ှင့် ပညာရည်ခန်ဆုချ ီးြမင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂ ရက်

ေသွးသည် အသက် ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း အမှတ-် ၄/ေရကာပင်၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၄၅၇)၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၂)ဧကရှ၊ိ ဦးေရသိန်းအမည်ေပါက် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ တရားုံးကျမ်းကျ ိန်လာအမှ  တ(် ၉၇/၂၀၁၉)၊ ှစဦ ် းသေဘာတူကတိဝန်ခံ ချက်၊ ေလာက်ထားသူ၏ဝန်ခက ံ တိြပချက်၊ ိင ု င ် သ ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ အိမေ ် ထာင်စလ ု ဦ ူ းေရ စာရင်း၊ ရပ်ကက ွ ေ ် ထာက်ခခ ံ ျက်၊ ရဲစခန်းေထာက်ခခ ံ ျက်မရ ူ င်းများတင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်သစ်

Western Park Royal ခန်းမကီးတွင် ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါ၍ ကန်ေတာ့ခံ သက်ကီး

တရားုံးအမိန့်ဒက ီ ရီများြဖင့် အေထာက်အထားခိင ု လ ် စ ုံ ွာတင်ြပပီး ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍

ဘိုးဘွားများ၊ ပညာရည်ခန်ဆရ ု ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၊ အသင်းသူ၊ အသင်းသားများ

ဌာနသို လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်မမရှိပါက

အမေဆာင်ေကာ်မတီ၊ ထားဝယ်အသင်း

ေရာင်းမည်(ဦးရာလူရမည်)

ပါမစ်ေြမကွက်အား ေဒြမင့်ြမင့်စန်း(ဘ) ဦးေကျာ်လင် [၉/ပမန(ိုင်)၁၀၉၆၃၇]မှ ေြမေပးမိန့်၊

(တနဂေွေန့) နံနက်(၈)နာရီတွင် ဗဟန်းမိနယ်၊ ကန်ေတာ်ကီးဝင်း မဟာမိင်ကန်းရှိ

ဖိတ်စာရသည်ြဖစ်ေစ၊ မရသည်ြဖစ်ေစ တက်ေရာက်ကပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။

ရခဲလှေသာအခွင့်အေရး

ေနြပည်ေတာ်၊ ဒကဏ ိ ခိင ု ၊် ဇမသီရိ မိနယ်၊ ေရကာပင်ရပ်ကက ွ ၊် ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ ်

ေလာက်ထားလာရာ ကန့်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မစာချပ်စာတမ်းများ၊ (၁၅)ရက်အတွင်း ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမက ံ န ိ ်းှင့် ေြမစီမခ ံ န့်ခမ ွဲ 

သုဝဏ၊ ကမာကည်လမ်းမေပရှိ ေပ(၆၀)xေပ(၁၁၀)ဂရန်ေြမ ေပရှိ ှစ်ထပ်လုံးချင်းတိုက်တစ်လုံးကို ဆိုေဈး သိန်း(၁၂၀၀၀)ြဖင့် အြမန် ေရာင်းမည်။ (က)

ေနရာှငတ ့် က ို အ ် ေြခအေန၊ အခန်းအဆင့ြ် မင့် ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းထားပုံ

(ခ)

ကားဂိုေဒါင်သီးသန့်

(ဂ)

ဆက်သွယ်ရန် (၁)၀၉-၇၉၇၉၇၅၇၉၇ (၂)၀၉-၅၁၅၅၅၈၈

အလွန်ေကာင်းသည်။ (အိပ်ခန်း-၃ခန်း)

ဌာနမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း ေနြပည်ေတာ်၊ ဒကဏ ိ ခိင ု ၊် ဇမသီရိ မိနယ်၊ ေရကာပင်ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်း ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၄/ေရကာပင်၊ ေြမကွက် အမှတ်(၂၅၉၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၂)ဧကရှိ၊ ေဒသူသေ ူ အာင် အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမ ကွကအ ် ား ဦးေဆာ်စခ ီ ျင့(် ဘ) ဦးေဆာ်ရင် ရှနး် [၁၃/ကခန(ိင ု )် ၀၄၂၂၃၇]မှ ေြမေပး မိန့်၊ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်၊ တရားုံး ကျမ်းကျ ိန်လာအမှ  တ(် ၁၅၄၃/၁၉)၊ ှစဦ ် း သေဘာတူကတိဝန်ခခ ံ ျက်၊ ေလာက်ထား သူ၏ဝန်ခံကတိြပချက်၊ ိုင်ငံသားစိစစ် ေရးကတ်ြပား၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ စာရင်း၊ ရပ်ကက ွ ေ ် ထာက်ခခ ံ ျက်၊ ရဲစခန်း ေထာက်ခံချက်မူရင်းများ တင်ြပပီး ေြမငှားစာချပ်သစ် ေလာက်ထားလာရာ ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားအေနြဖင့် တရားဝင် ပို င ် ဆို င ် မ  စာချပ် စာတမ်း များ၊ တရား ုံးအမိန့်ဒက ီ ရီများြဖင့် အေထာက်အထား ခိုင်လုံစွာတင်ြပပီး ဤေကာ်ြငာပါသည့် ေန့မစ ှ ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း ေနြပည်ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံ ကိနး် ှင့် ေြမစီမခ ံ န့်ခမ ဲွ ဌာနသိ  ု လာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က် အတွင်း ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက ဌာနမှ လုပ် ထုံးလုပန ် ည်းှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင် ရွကသ ် ွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

အထူးပင်ဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူလှပါေကာင်း

သီလရှငဆ ် ရာကီး၊ ဆရာေလးများ အထူးပင်အားကိုးအားထားရပါေသာ သာသနာ့ဒါယကာကီး ဦးေအာင်သန်း စိန်(သီဟသုဓမမဏိေဇာတဓရ)၏ဇနီး သာသနာ့ဒါယိကာမကီး ေဒေအးြမင့်သန်းအား ၄-၁-၂၀၂၀ လွတလ ် ပ်ေရးေန့တင ွ ် ိင ု င ် ေ ံ တာ်မခ ှ ျ ီးြမငေ ့် သာ '' သီဟသုဓမသိဂ '' ဘွဲ ရရှသ ိ ည့အ ် တွက် သကျဓီတာစာသင်တက ုိ ် ဆရာတပည့်များမှ အထူးပင် ဝမ်းေြမာက်လှပါေကာင်း မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ြပအပ်ပါသည်။ သာသနာ့ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမကီးများ ဘာသာ သာသနာအကျ ိးများစွာကို ဆတက်တိုး၍ စိတတ ် င ို ်းကျေဆာင်ရက ွ ် ိုင်ပါေစ။ သကျဓီတာသီလရှင်စာသင်တိုက်၊ စစ်ကိုင်း

ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းဂုဏ်ြပအပ်ပါေကာင်း

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတုံး၏ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ(် ၁/၂၀၂၀) ြဖင့် ဇန်နဝါရီလ (၄)ရက် ၊ လွတလ ် ပ်ေရးေန့ တွင် ေတာ်ဝင်မိသားစုကုမဏီ  လီမိတက် ဥက ဦးကိုကိုေထွး (လူမထူးခန်ပထမဆင့်) အား "အဂ အဂမဟာသီရိသုဓမမဏိေဇာတဓရ ဇာတဓရ" ဘွဲတံဆိပ်ကို ိုင်ငံေတာ်မှ ချ ီးြမင့်ခဲ့သည့်အတွက် အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက် ပီတိြဖစ်ရပါသည်။ ယခုကဲ့သို ဘွဲတံဆိပ်ေတာ် ထိုက်ထိုက်တန်တန် ချ ီးြမင့်ခံရသည့်အတွက် မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မအထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့် ေရှအနာဂတ်တွင် ကိုယ်စိတ်ှစ်ြဖာ ကျန်းမာချမ်းသာစွာြဖင့် သက်ဆုံးတိုင် ိုင်ငံေတာ်အကျ ိး၊ သာသနာအကျ ိး အမျ ိးမျ ိးကို ဆတက်ထမ်းပိုးတိုး၍ သယ်ပိုးေဆာင်ရွက်ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်း ဂုဏ်ြပအပ်ပါသည်။ သမိေဒါဒယသုခိတာရာမေဒeာဏစာရီြမန်ေအာင်သီလရှင်စာသင်တိုက်မှ တိုက်အုပ်ဆရာကီး ေဒဇယဝတီ(အဂမဟာဂဝါစကပိတ) ှင့် နာယကဆရာကီးများ၊ တပည့်ဆရာေလးများ

အထူးလက်လှဲစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ(် ၁/၂၀၂၀)ြဖင့် မုံရွာဆရာမိုးအား (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့ မဂလ  ာအခါသမယတွင် "သီ သီရသ ိ ဓ ု မမဏိေဇာတဓရ ဇာတဓရ" ဘွဲ တံဆပ ိ ေ ် တာ်ကုိ အပ်င ှ း် ချ ီးြမငြ့် ခင်းခံရသည့အ ် တွက် အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်မိပါေကာင်းှင့် မိသားစုှင့်အတူ သက်ရှည်ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာြဖင့် အမျ ိးဘာသာ သာသနာေတာ် အကျ ိးကို ဆတက်ထမ်းပိုးတိုး၍ ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်း ဂုဏ်ြပအပ်ပါသည်။ သီဟသုဓမမဏိေဇာတဓရ ဦးေအာင်သန်းစိန် ဇနီး-သီဟသုဓမသိဂ ေဒေအးြမင့်သန်း သမီး-မစိုးစိုးသန်း မိသားစု

အထူးဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါေကာင်း

သာသနာ့ဒါယကာကီး ဦးေအာင်သန်းစိန်(သီဟသုဓမမဏိေဇာတ ဓရ)၏ ကည်ြဖလက်ယှက်သဒါမပျက် ပါရမီြဖည့်ဖက်ြဖစ်ေသာ ဇနီး ေဒေအးြမင့သ ် န်းအား ၄-၁-၂၀၂၀ လွတလ ် ပ်ေရးေန့တင ွ ် ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိုးရမှ ဂုဏြ် ပချ ီးြမငပ ့် ါေသာ ''သီ သီဟသုဓမသိဂ '' ဘွဲရရှေ ိ ကာင်း ကားသိရပါသြဖင့် ဝမ်းေြမာက်စွာဂုဏ်ယူသာဓုေခဆိုလိုက်ရပါသည်။ သမီး မစိးု စိးု သန်းလည်း မိဘှစပ ် ါးှငအ ့် တူ အသက်ရည ှ စ ် ွာ ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာှင့် အမျ ိးဘာသာ သာသနာအကျ ိးကို မပင်မပန်းမညိ းွမ်းဘဲ သဒါပညာ ဥစာအေခအရံေကာင်းအေပါင်းှင့်ြပည့်စုံပီး တိုး၍တိုး၍ သယ်ပးုိ ရွကေ ် ဆာင်င ုိ ပ ် ါေစ၊ ေထာက်ပ ့ံ င ုိ ် လှိင ု ် ေပးိင ု ် စွန့်ကဲင ုိ ပ ် ါေစ။ ေဒူပနီ သမိေဒါဒယသကျဝံသီစာသင်တိုက်၊ တိုင်းမိ၊ ကချင်ြပည်နယ်။

"ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ေကာင်း" [Shangrila-Leap International Co.,Ltd (Doaru Cosmetics)] သည် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘာှစ်တွင် ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံး၌ ကုန်သွယ် လုပင ် န်းခွန် အများဆုးံ ေပးေဆာင်ေသာ ကုမဏီ  စာရင်းတွင် ယခင်ဘာ ှစ် အဆင့်(၉၉၉)မှ ယခုဘာှစ်

အဆင့်(၅၆၆)ေနရာရရှိေအာင်

ိုင်ငံေတာ်သို အခွန်ထမ်းေဆာင်ိုင်ခဲ့သည့်အတွက် အထူးပင်ဂုဏ်ယူ ဝမ်းေြမာက်ရပါသည်။ ေရှဆက်၍လည်း ယခုထက်ပပ ုိ ၍ ုိ ိင ု င ် အ ့ံ ကျ ိးကို ထမ်းေဆာင်င ုိ ပ ် ါ ေစေကာင်း M.Y Industrial Ingredients Co.,Ltd မှ ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ စွာြဖင့် ဆုေတာင်းေမတာပိုသအပ်ပါသည်။ M.Y Industrial Ingredients Co.,Ltd ဂရန်အမည်ေပါက် ေရာင်းမည်

ပါရမီရပ ိ သ ် ာ၊ ကံေ ့ ကာ်မိင်လမ်း၊ ရန် က င်း ြခံ ေပ(၅၄x၆၀)၊ အိ မ ် ေပ (၃၀x၄၅) ၂ထပ်၊ RC(တိုက်သစ်)၊ master(2) ိုးိုး (၃)ခန်း၊ ပါဝါ မီ တာပါ၊ (5500သိ န ်း )အကျ ိး ေဆာင်လက်ခံပါသည်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၁၉၁၃၉၃ -၀၁-၆၅၇၂၁၆

ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း ေရာင်းရန်/ငှားရန် ပုလဲကွန်ဒို၊ တိုက် D၊ 1250 sq-ft၊ ပစည်းအစုံပါပီး၊

အဲကွန်း 4လုံး၊ MB-1, Single-1, မီးစက်ပါပီး၊ ကမာေအးဘုရားလမ်းမေပ၊ ခင်းေကာင်း Ph:09-5177224, 09-421112547

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ဆင်ေပါင်ဝဲ မိနယ်၊ ေတာေညာင်ပင် သာရွာေန ေမာင်ဝင်းမိးု ိင ု [် ၈/ဆပဝ(ိင ု )် ၀၇၃၁၉၂]၏ ို င ် ငံ ကူး လက် မ ှ တ ် (မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၆၄၇၀၀၃

အများသိေစရန်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကက ွ ၊် ဇာနည်(၁၃)လမ်း၊ အမှတ်(၃၇၁)ေန ကန်မ ေဒေအးသက်ခိုင်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၅၅၈၈၈]၏ ေနအိမမ ် ှ ဘီးလင်းမိနယ်၊ေရေလှေကျးရွာေန မေဆာင်းစာဦး(ခ)မမီးမီး [၁၀/ဘလန(ိုင်)၀၅၈၆၀၀]သည် ေရေငွလက်ဝတ်ရတနာပစည်းများှင့် ေငွများ ကို ယူေဆာင်ထက ွ ေ ် ြပးသွားပါသြဖင့် မေဆာင်းစာဦး(ခ)မမီးမီးှင့် ပတ်သက်ေသာ ေငွေကးအပ်အရှငး် ကိစများအားလု  းံ သည် မမီးမီးှငသ ့် ာ သက်ဆိုင်ပီး ကန်မတိုမိသားစုှင့် လုံးဝ(လုံးဝ) မသက်ဆိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒေအးသက်ခိုင်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၅၅၈၈၈]


ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၀

အထူးဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါေကာင်း သာသနာ့ဒါယကာကီး ဦးေအာင်သန်းစိန် (သီဟသုဓမမဏိေဇာတဓရ) ် န်း အား (လွတလ ် ပ်ေရးေန့) ၏ဇနီး သာသနာ့ဒါယိကာမကီး ေဒေအးြမင့သ ၄-၁-၂၀၂၀ ရက် (စေနေန့)၌ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ချ ီးြမငပ ့် ါေသာ "သီဟသုဓမသိဂ" ဘွဲတံဆိပ်ကို လက်ခရ ံ ရှသ ိ ည့အ ် တွက် အထူးဝမ်းေြမာက် ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ ဆက်လက်၍လည်း ကျန်းမာချမ်းသာ အသက်ရည ှ စ ် ာွ ိင ု င ် ေ ံ တာ်င ှ ့် လူမျ ိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာေတာ်အကျ ိး ဆတက်တိုးကာ ေထာက်ပလ ံ့ ှဒါန်း ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုေတာင်းပတနာ ြပလိုက်ရပါသည်။ သုဝဏဓဇစာသင်တိုက်၊ ဆရာကီး၊ဆရာေလးများ ပဲခူးမိ။

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း

သာသနာ့ဒါယကာကီး ဦးေအာင်သန်းစိန(် သီဟသုဓမမဏိ ေဇာတဓရ)၏ဇနီး သာသနာ့ ဒါယိကာမကီး ေဒေအးြမင့သ ် န်း အား ၄-၁-၂၀၂၀ ရက် (လွတလ ် ပ်ေရးေန့)တွင် ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိုးရမှ ိ က ် ို ရရှေ ိ ကာင်းသိရ၍ ချ ီးြမငေ ့် သာ “သီဟသုဓမသိဂ” ဘွဲတံဆပ အထူးပင် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူရပါသည်။ ေနာင်အနာဂတ်၌လည်း ကိယ ု စ ် တ ိ  ် စ ှ ပ ် ါး ချမ်းသာစွာြဖင့် သာသနာ့အကျ ိးအမျ ိးမျ ိးတိုကို ဆတက်ထမ်းပိုးေဆာင်ရွက် ိုင်ေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ ေဒဘဒeာဏီ သမိေဒါဒယငိမ်းချမ်းေရြပည်စာသင်တိုက်၊ တာချ ီလိတ်မိ

ကန့် ကက ွ  ် င ုိ ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ ဒဂုံ  မိသစ် ( ဆိ ပ ် က မ်း )မိနယ် ၊

ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၁၅၁၊ ေြမကွက် အမှ တ ် - ၁၈၂၁၊ ေြမကွ က ် တ ည် ေနရာ အမှတ်(၁၈၂၁)၊ ၁၅၁ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိ သစ် ( ဆိ ပ ် က မ်း )မိနယ် ၊ ဦးသင်း လ င်

[TRY-၀၃၉၉၆၂] အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမ

အား ပါမစ်ေြမအမည်ပါ ဦးသင်းလင်ထမ ံ ှ အရပ်စာချပ်ြဖင့် ၁၅-၃-၂၀၀၀ ရက်တင ွ ် ေဒခင်မမ [၁၂/အစန(ိုင်)၀၀၆၃၃၇]မှ

ဝယ် ယူ ၍ လည်း ေကာင်း ၊ ေဒ ခင် မ မ

၁၀-၃-၂၀၁၄ ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ြဖင့် ခင်ပန ွ ်း ဦးမိင် [၁၂/အစန(ိင ု )် ၀၀၆၁၄၈] ထံမှ အရပ်စာချပ်ြဖင့် ဦးလှေမာင် (ခ)

အဗဒူကာ[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၈၀၅၄၇]မှ ဝယ်ယူ၍ ပါမစ်မူရင်း၊ စာချပ်၊ ေသစာ ရင်း မိ တ၊  သန်း ေခါင် စာရင်း မိ တတိ  ု

တင်ြပ၍ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် ေလာက် ထားလာြခင်းြဖစ်ပါသည်။ စာချပ်(၁)

ဝယ်သူ ေဒခင်မမြဖစ်ပီး စာချပ်(၂)

ေရာင်းသူ ဦးမိင်ြဖစ်ေနြခင်းအား ရှငး် လင်း ရန် အေကာင်းကားခဲ့ရာ

ေဒခင်မမ

ကွယ်လွန်သြဖင့် ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးဝင်း မိင်ထံမှ ဝယ်ယူခဲ့ေကာင်း ဂရန်သစ်

အထူးဝမ်းသာဂုဏ်ယူပီတိြဖစ်မိပါေကာင်း သာသနာ့ဒါယကာကီး ဦးေအာင်သန်းစိန် (သီဟသုဓမမဏိေဇာတဓရ) ဘွဲ ရ၏ ဇနီး သာသနာ့ဒါယိကာမကီး ေဒေအးြမင့သ ် န်း အား ၄-၁-၂၀၂၀ ရက် (လွ တ ် လ ပ် ေရးေန့)တွ င ် ို င ် ငံ ေတာ် အ စိုး ရမှ ချ ီးြမ င့ ် အ ပ် ေသာ "သီဟသုဓမသိဂ"ဘွ " ဲ တံဆပ ိ က ် ုိ ရရှေ ိ ကာင်းကားသိရသည့အ ် တွက် အထူးပင် ဝမ်းသာဂုဏယ ် ပ ူ တ ီ ြိ ဖစ်မပ ိ ါေကာင်းှင့် သာသနာေတာ်ကလ ို ည်း ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာ ဆက်လက်တာဝန်ယူိုင်သူများြဖစ်ပါေစလို ဆုမွန်ေကာင်း ေတာင်းအပ်ပါသည်။

ဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူပါေကာင်း

ြမတ်ဗုဒ၏သာသနာေတာ်ကီးကို ပစည်းေလးပါးတိုြဖင့် လှဒါန်းကြခင်း၊

သာသနာွယဝ ် င် သီလရှငဆ ် ရာကီး၊ ဆရာေလးများအား မိသားစုရင်းချာသဖွယ် ေမတာ၊ ေစတနာ၊ ကုဏာတရားကီးမားစွာြဖင့် ဆယ်စ ု စ ှ ် ှစခ ် ု ကာလပတ်လုံး

ပစည်းေလးပါးတိြု ဖင့် အစ်အားေပး ချ ီးေြမာက်ေထာက်ပ့ံ ကပါသည့် သာသနာ့

ဒါယကာကီး သီဟသုဓမမဏိေဇာတဓရ ဦးေအာင်သန်းစိန၏ ် ဇနီး သဒါကည်ြဖ စိတ်တူညီသည့် သာသနာ့ဒါယိကာမကီး ေဒေအးြမင့်သန်း အား ိုင်ငံေတာ်မှ “သီဟသုဓမသိဂ””ဘွဲကို ထိုက်တန်စွာ ချ ီးြမင့်ခံရြခင်းအေပ သကျဓီတာ ဗုဒ

ေကာလိပမ ် ှ ဆရာ တပည့မ ် ျားက မုဒတ ိ ာတိြု ဖင့် များစွာဝမ်းေြမာက်ဂဏ ု ယ ် ူ ကရ ပါသည်။ ဆက်လက်၍လည်း ကျန်းမာချမ်းသာစွာြဖင့် သာသနာ့အကျ ိး၊ ေလာက

ေဒဥေဇာတိဏီ

အကျ ိးများကို တိုး၍သယ်ပိုးိုင်ပါေစေကာင်း ေမတာပိုသအပ်ပါသည်။

ဇမသီရိ သီလရှင်စာသင်တိုက်

ေဒါက်တာေဒနိမလ၊ ေဒါက်တာေဒယုဇနeာဏီှင့်

သဃန်းကန်းကီး၊ သစ်ဆိမ့်ကုန်း၊ မဂလာဒုံ

သကျဓီတာဗုဒေကာလိပ်(SBC)ဆရာတပည့်များ

ေလာက်ထားြခင်းအား ဆက်လက်ေဆာင် ရွက်ခွင့်ြပပါရန်ှင့် တာဝန်ယူေကာင်း ဝင်စာြဖင့် ဝန်ခံကတိြပ တင်ြပလာပါ သည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ ပါမစ်အမည်ပါ ဦးသင်း

လင်ထမ ံ ှ အရပ်စာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့် ဝယ်ယူသူ ဦးလှေမာင်(ခ)အဗဒူကာမှ

ပါမစ်မရ ူ င်းတင်ြပ၍ ှစ(် ၆၀) ေြမငှားဂရန် ေလာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်

ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်

အတွ င ်း ကန့် ကွ က ် ို င ် ပ ါေကာင်း ှ င့ ် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်း

အတိင ု း် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။

ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

စာအုပ်စာေပ လူ့မိတ်ေဆွ

Air-Con အေဟာင်း/အပျကမ ် ျား ေဈးေကာင်းေပးဝယ်သည်။ ကိုေမာင်ေမာင်တင် ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၅၈၅၀၊ ၀၉-၇၆၅၀၈၅၈၅၀

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန ကျန်းမာေရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးတကသိုလ်၊ ရန်ကုန် ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနားဓာတ်ပုံှင့် ဗီဒီယိုိုက်ကူးရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေကာ်ြငာစာ

၁။ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးတကသိုလ်၊ ရန်ကုန်၏ (၁၂)ကိမ်ေြမာက်ဘွဲှင်း သဘင်အခမ်းအနားကို ၂၀-၂-၂၀၂၀ ရက် (ကာသပေတးေန့) နံနက်ပင ို ်းတွင် လည်းေကာင်း၊ အစမ်းေလ့ကျင့်ြခင်းကို ၁၉-၂-၂၀၂၀ ရက် (ဗုဒဟူးေန့) နံနက်ပိုင်းတွင်လည်းေကာင်း၊ ရန်ကုန်တကသိုလ်၊ ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပြပလုပမ ် ည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပ ု ါဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနား၌ ဘွဲှင်း သဘင်ခန်းမအတွင်း(အြပင်မပါ) ဓာတ်ပုံှင့် ဗီဒီယိုိုက်ကူးေရးအတွက် ဓာတ်ပုံိုက်ကူးလိုသူများထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူအပ်ပါသည်။ ၂။ တင်ဒါပိတ်ရက်ှင့်ဖွင့်ရက် တင်ဒါပိတ်ရက်

- ၇-၂-၂၀၂၀ရက် (ေသာကာေန့) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ တင်ဒါဖွင့်ရက် - ၇-၂-၂၀၂၀ရက် (ေသာကာေန့) မွန်းလွဲ (၁:၀၀)နာရီ ၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို ုံးချ ိန်အတွင်း ဖုန်း(၀၁-၃၉၅၂၀၉၊ ၀၁-၃၉၅၂၁၁ သိုဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ ဓာတ်ပုံတင်ဒါေခယူေရးအဖွဲ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးတကသိုလ်၊ ရန်ကုန်

"ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမှတ်အသားတိုအေပ ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း"

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တံဆပ ိ အ ် မှတအ ် သား 5 STARS ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED ၏ တီထွင် ကံဆ ြပလုပ်ဖန်တီးထားသည့် တံဆိပ် အမည်မတ ှ အ ် သားြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတံဆပ ိ အ ် မည်အမှတအ ် သားကို ေဖာ်ြပပါ ကုမဏီ  မတ ှ စ်ဦးတည်းမူပင ုိ ြ် ဖစ် မှတပ ် တ ံု င်သင ွ း် ရန် စီစ်ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက် ရှိပါသည်။

ထိေ ု ကာင့် ၎င်းတံဆပ ိ အ ် မည်မှာ အမှတအ ် သားှငစ ့် ပ်လျ်း၍ မည်သူ မဆို ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက ေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထားများြဖင့် က်ပ ု ထ ် သ ံ ို လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်း ှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွငး် ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက ေဖာ်ြပပါ ကုမဏီ  အမှတ် အသားကို မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ် ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာလိုက်ပါသည်။ 5 STARS ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED လဲအပ်န်ကားချက်အရ-ဦးေကျာ်သူဝင်း(LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၆၄၀/၂၇-၁၀-၂၀၁၁) တိုက်(၂၇/၀၀၁)၊ ကေနာင်အိမ်ရာ (၈၉-ရပ်ကွက်) ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ Ph:09-401600066

Profile for Myanmar Newspaper

12 Jan 2020  

12 Jan 2020  

Advertisement