{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

ေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပ မိမြိ ပခဲေ့ သာ မေကာင်းမအကုသလ ို က ် က ံ ို ကုသလ ို က ် ြံ ဖင့် ဖုံးအုပ် ေြဖေဖျာက်ငို ၏ ် ။ ထိသ ု ို ြပိငု သ ် သ ူ ည် တိမတ ် က ို မ် ှ လွတေ် ြမာက် လာေသာလကဲ့သို ဤေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပေစ၏။ (ေကာင်းမကုသိုလ်ြပိုင်ရန် မိတ်ေကာင်း ေဆွေကာင်းရှိရန် လိအ ု ပ်ေပရာ မိတေ် ကာင်းေဆွေကာင်းများှင့် ေပါင်းသင်းဆက်ဆံ ိုင်ေအာင် ကိးစားအားထုတ်သင့်၏)

ေလာကဝဂ်(ဓမပဒ-၁၇၃)

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလြပည့်ေကျာ် ၃ ရက်ေန့၊ အဂ ါေန့။

Tuesday, 11 February 2020

၉၉၂၂

ဖွဲ စည်းပုံအေြခခံဥပေဒကို ဒုတိယအကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒမူကမ်းများှင့်စပ်လျ်း၍

ေကာ်မတီ၏ ေလ့လာေတွရှိချက်ှင့် သေဘာထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာ ဖတ်ကားတင်သွင်း ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ယေန့ကျင်းပသည့်

ဒုတိယအကိမ်

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ် ကိမ်ေြမာက်

(၁၅)

ပုံမှန်အစည်းအေဝး

သတမေန့တင ွ ် ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုှစ်)ကို

ဒုတိယအကိမ်

ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒမူကမ်းများှင့် စပ်လျ်း၍ ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒကို ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ မူကမ်း

ေလ့လာစိစစ်ေရးပူးေပါင်း

ေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှး ေဒါက်တာ ြမတ်eာဏစိုးက ေကာ်မတီ၏ ေလ့လာ ေတွရှခ ိ ျက်င ှ ့် သေဘာထားမှတခ ် ျက် အစီရင်ခစ ံ ာကို လတ်ေတာ်သုိ ဖတ်ကား တင်သွင်းသည်။ ေကာ်မတီအတွငး် ေရးမှး ေဒါက်တာ ြမတ်eာဏစိုးက

ေလ့လာစိစစ်ေရး

ပူးေပါင်းေကာ်မတီအေနြဖင့် ေလ့လာ စိစစ်မေဆာင်ရွက်ရမည့်

ဥပေဒ

မူကမ်းများအေနြဖင့် ေကျာင်းကုန်း မဲဆနယ်မှ

ြပည်သူ့လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းထွန်း အပါ အဝင်

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ် ၁၄၃ ဦးက တင်သွင်း ထားသည့် ဥပေဒမူကမ်း၊ မိတီလာ မဲဆနယ်မှ

ြပည်သူ့လတ်ေတာ်

ကိယ ု စ ် ားလှယ် ေဒါက်တာေမာင်သင်း အပါအဝင် ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ် ကိုယ်စားလှယ် ၁၄၅ ဦးက တင်သွင်း

ဒုတိယအကိမ် ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ် (၁၅)ကိမ်ေြမာက် ပုံမှန်အစည်းအေဝး သတမေန့ကျင်းပစ်။

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

(၇၃)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့ ိုင်ငံေတာ်အလံအေလးြပပွဲအခမ်းအနား တိုက်ိုက်ထုတ်လင့်မည် ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ဝ

ကျင်းပပုံများကို

(၇၃)ှစေ ် ြမာက် ြပည်ေထာင်စေ ု န့ ိင ု င ် ေ ံ တာ်အလံအေလးြပပွဲ အခမ်း

လူမျ ိးများုပ်သံလိုင်း(NRC Channel) ၊ MRTV-4 ၊ Skynet Up to

အနားများကို ေနြပည်ေတာ်ရှိ မိေတာ်ခန်းမှင့် ရှမ်းြပည်နယ် ပင်လုံ

Date ၊ Channel 9 ၊ တိင ု ်းရင်းသား ၊ MITV ၊ MNTV ၊ Mizzima ၊ ြမန်မာ့

မိတိုမှာ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

အသံ ေရဒီယိုအစီအစ်ှင့် Ministry of Information Facebook

တိုက်ိုက်ထုတ်လင့  ်သွားမည် ေနြပည်ေတာ်ရိှ မိေတာ်ခန်းမတွင် ကျင်းပမည့် (၇၃) ှစေ ် ြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့

ိုင်ငံေတာ်အလံအေလးြပပွဲအခမ်းအနားကို

ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကား(MRTV)၊ တိုင်းရင်းသား

Page ၊ MRTV Facebook Page ၊ Myanmar Digital News Facebook Page ှင့် Skynet DTH Facebook Page တိတ ု င ွ ် တိက ု  ် က ို ထ ် တ ု လ ် င့  ် သွားမည်ြဖစ်သည်။

ယင်းေန့ နံနက် ၆ နာရီ မိနစ် ၄၀ ၌ လည်းေကာင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ်

ထိအ ု ြပင် ြပည်ေထာင်စေ ု န့တင ို ်းရင်းသားပေဒသာကပွဲ ေဖျာ်ေြဖ

ပင်လံု မိတွငက ် ျင်းပမည့် (၇၃)ှစေ ် ြမာက် ြပည်ေထာင်စေ ု န့ ိင ု င ် ေ ံ တာ်

မကို ယင်းေန့ ညေန ၆ နာရီ၌ ယခင်စ ှ မ ် ျားကဲသ ့ ို တိင ု ်းရင်းသားလူမျ ိး

အလံအေလးြပပွဲအခမ်းအနားကို ယင်းေန့နံနက် ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ်၌

များ ုပသ ် လ ံ င ုိ း် (NRC Channel)တွင် တိက ု  ် က ုိ ထ ် တ ု လ ် င့  သ ် ာွ းမည်

လည်းေကာင်း စတင်ထတ ု လ ် င့  သ ် ွားမည်ြဖစ်ရာ အဆိပ ု ါ အခမ်းအနား

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

မူဆယ်(၁၀၅)မိုင် ကုန်သွယ်ေရးဇုန်ရှိ သစ်သီးဝလံကုန်စည်ဒိုင်သို ဝင်ေရာက်သည့်ကားများကို ကုန်စည်ဒိုင်ေကး ှစ်ပတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပ မူဆယ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ မူဆယ်(၁၀၅)မိုင် ကုန်သွယ်ေရးဇုန်ရှိ သစ်သီးဝလံကုန်စည်ဒိုင်သို ဝင်ေရာက်သည့်ကားများကို ကုန်စည်ဒိုင်ေကး

ှစ်ပတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်း ကုန်စည်ဒိုင် ဒုတိယဥက

ဦးေအာင်သက်ဦးက ယေန့ ေြပာကားသည်။ လက်ရှိ တုတ်ိုင်ငံတွင် ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့် မူဆယ်နယ်စပ်တွင် ကုနသ ် ယ ွ မ ် အခက်  အခဲများ ြဖစ်ေပလျက်ရိှ ပီး ကုနသ ် ည်များ ဝန်ထပ ု ဝ ် န်ပးုိ မြဖစ်ေစရန်အတွက် သစ်သးီ ဝလံကန ု စ ် ည်ဒင ုိ မ ် ှ ေကာက်ခေ ံ နေသာ ကုနစ ် ည်ဒင ုိ ေ ် ကးများကို ယခုလ ၁၀ ရက်မှ ၂၃ ရက် အတွင်း ဝင်ေရာက်ေနေသာ ကားများအေပ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပမည်ြဖစ်သည်။ စာမျက်ှာ ၁၀ ေကာ်လံ ၁ သို 


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

စည်းလုံးညီွတ်မှ ြပည်ေထာင်စုကီးခိုင်မဲ ဤြမန်မာိုင်ငံတွင် ေရှးအစ်အဆက်ေနထိုင်ခဲ့ကေသာ တိုင်းရင်းသား လူမျ ိးများသည် ဧရာဝတီ၊ သံလင ွ ၊် ချင်းတွင်း၊ စစ်ေတာင်းြမစ်ကီးများ၊ လွငြ် ပင်များှင့် ပတ်လည်ဝင ို ်းေနေသာ ကုန်းြပင်ြမင့ ် င ှ ့် ေတာင်တန်းကီး များ၌ မရှိမပူ၊ ရှိမပူ ေအးချမ်းစွာေနထိုင်ခဲ့ကပီး

အေရးရှိလင်လည်း

ေကာင်းတူဆိုးဖက် ရင်ဆင ို ခ ် ဲ့ ကသည်။ ြပည်ေထာင်စ၌ ု အတူေနထိင ု ် ကေသာ ြပည်ေထာင်စသ ု ားများသည် တစ်ေြမတည်းေန၊ တစ်ေရတည်းေသာက်သမ ူ ျား ြဖစ်က၍ အချ ိန်ကာလအလိက ု ြ် ဖစ်ခဲ့ ကေသာ သမိင ု ်းြဖစ်စ်အတက်၊ အကျ များအေပတွင် အဆိုးဘက်ကို အကျ ိးဆက်မြဖစ်ေစဘဲ သင်ခန်းစာယူ၍ အေကာင်းဘက်ကို အေကာင်းဆက်ရမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏သမိုင်းေကာင်းတွင်

လူသားတို၏သဘာဝအတိုင်း

တက်ြပန်ကျြပန် ေလာကဓံများှင့် ကံေတွခဲရ ့ သည်။ စည်းလုးံ ညီတ ွ မ ်  အားေကာင်းေသာအချ ိန်ကာလများက ိုင်ငံအင်အားေတာင့်တင်းခိုင်မာ ပီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ေမာ်ကားထည်ဝါစွာ ေနထိုင်ခဲ့ရသည်။ စည်းလုံး ညီွတ်မအားနည်းေသာအချ ိန်ကာလများ၌ သူတစ်ပါးအှိမ်ခံဘဝြဖင့်

ိုင်ငံယိုင်နဲ့ပိလဲခဲ့ရပီး

မျက်ှာငယ်ခဲ့ရသည်။

အဆိုးဆုံးမှာ

တစ်တင ုိ း် ြပည်လးံု တိင ု ်းတစ်ပါးလက်ေအာက်ကျေရာက်ခရ ဲ့ ပီး ှစေ ် ပါင်း တစ်ရာေကျာ် ကန်ြဖစ်ခရ ဲ့ သည်ကို သင်ခန်းစာယူကာ အင်အားေတာင့တ ် င်း ခိင ု မ ် ာေသာ ြပည်ေထာင်စု ကီးြဖစ်ေအာင် တည်ေဆာက်ကရမည်ြဖစ်သည်။ ြပည်ေထာင်စြု မန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ သမိင ု ်းေကာင်းတွင် အေြမာ်အြမင် ကီးမားပီး စွမ်းရည်ထက်ြမက်ေသာ ေခါင်းေဆာင်များ၏ဦးေဆာင်မြဖင့  ် တစ်တင ုိ း် ြပည်လးံု စည်းလုးံ ညီတ ွ မ ် ကိ  တ ု ည်ေဆာက်ကာ ပထမြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်၊ ဒုတိယြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ တတိယြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီးများ ကို ကီးကျယ်ခင ို ခ ် စ ံ့ ွာ တည်ေဆာက်င ို ခ ် သ ဲ့ ည်။ သိေ ု သာ် စည်းလုံးညီတ ွ ် မအားနည်းလာသြဖင့် ပုဂံမင်းဆက်ေပျာက်ကွယ်မမှ 

၁၈၈၅

ခုှစ်

ကုနး် ေဘာင်မင်းဆက်ေပျာက်ကယ ွ မ ် တိ  ြု ဖင့် တစ်တင ုိ း် ြပည်လးံု ကန်ြဖစ်ခ့ဲ ရသည့အ ် ြဖစ်မျ ိးကို ထပ်မမ ံ ကံေတွရေအာင် ကိးပမ်းအားထုတခ ် ရ ဲ့ သည်။

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ (၇၃)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့ အမျိးသားေရးဦးတည်ချက်များ (၁) ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲေရး၊ (၂)

ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းသည် စတုတြမန်  မာိင ု င ် ေ ံ တာ်ကီးကို ေြပာင်ေြမာက် ေအာင်ြမင်စွာ တည်ေဆာက်င ို ခ ် သ ဲ့ ည်။ ှစတ ် စ်ရာေကျာ် ကန်ြဖစ်ခရ ဲ့ သည့် ဘဝကိုအဆုံးသတ်ကာ

လွတ်လပ်ေသာြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီးအား

ေနာင်မျ ိးဆက်များကို အေမွေပးအပ်ခသ ဲ့ ည်။ အချပ်အြခာအာဏာပိင ု သ ် ည့် လွတ်လပ်ေသာိုင်ငံဘဝကို

ေရာက်ရှိလာရန်အတွက်

တိုင်းြပည်ှင့်

အချပ်အြခာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မဲေရးတိုအတွက်

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်များကို ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်အရင်းခံ၍ ေအာင်ြမင်သည်အထိ

ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွက်ေရး။

ြမန်မာိင ု င ် သ ံ မိင ု ်းတွင် မ ကံစဖူးထူးြခားစွာေသာ တိင ု ်းရင်းသားလူထု စည်းလုံးညီတ ွ မ ် ကိ  ု ခိင ု ် မဲစွာဖန်တီးခဲသ ့ ည့် အမျ ိးသားေခါင်းေဆာင်ကီး

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်မမပိကွဲေရး၊

တိုင်းရင်းသားအားလုံး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး။

(၃) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ မှနက ် န်သည့တ ် ရားစီရင်ေရးှင့် ိင ု င ် သ ံ ားများ ေဘးကင်းလုြံ ခံေရးတိအ ု တွက် တိင ု ်းရင်းသားအားလုံး၏ စုေပါင်း အင်အားြဖင့် ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ေရး။ (၄) မူးယစ်ေဆးဝါးအရာယ်ကို အမျ ိးသားေရးတာဝန်အြဖစ် ကိတင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်းြဖင့် ြပည်သူများ၏ လူမအဆင့်အတန်း တိုးတက်ြမင့်မားေစေရး။ (၅) စစ်မှန်ေသာ ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုှင့် ကိုက်ညီသည့် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒေပေပါက်ေရး။

တိင ု ်းရင်းသားြပည်သမ ူ ျား၏ ဘဝေပါင်းများစွာ၊ ှစေ ် ပါင်းများစွာ ေပးဆပ်ခဲ့ ရသည်။ မျက်ေမှာက်ကာလ၌ လွတလ ် ပ်ပီဆသ ို ည်င ှ ့် မပီးဆုံးေသးေပ။ ြမန်မာိုင်ငံ၏

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချ ိန်းေဈးကွက် (၁၀-၂-၂၀၂၀)

အတိတ်သမိုင်းြဖစ်ရပ်များကို သင်ခန်းစာယူကရမည်

ြဖစ်သည်။ သင်ခန်းစာမှာ စည်းလုံးညီတ ွ ေ ် ရးသည်သာ အရင်းခံအေကာင်း ြဖစ်သည်ကုိ ြမန်မာ့သမိင ု း် ြဖစ်စ်များက သက်ေသြပထားပီးြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် တိုင်းရင်းသားြပည်သူအားလုံး မဲြမံေသာအသိြဖင့် စည်းလုံး ညီွတ်မမယိုင်လဲေအာင် သတိမူရမည်ြဖစ်သည်။ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်

ေပးပိုခဲ့ေသာ

(၇၂)

ှစေ ် ြမာက်

လွတလ ် ပ်ေရးေန့သဝဏ်လာတွ  င် "ေဒသတွငး် မှာသာမက၊ ကမာ့အလယ် မှာပါပုရ ံ ပ ိ ေ ် ကာင်းရှသ ိ ည့် အချပ်အြခာအာဏာပိင ု  ် င ို င ် တ ံ စ်ခု ြဖစ်လာေစ ေရးအတွက် တိင ု း် ရင်းသားြပည်သတ ူ စ်ရပ်လးံု သည် အတိတသ ် မိင ု ်းြဖစ်ရပ် များကို သင်ခန်းစာယူပီး

ြပည်ေထာင်စုဖွားတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း

အြပန်အလှနန ် ားလည်မ၊ ယုံ ကည်မှ  င့် ေလးစားမတိက ု ို အေြခခံကာ ခိုင်မာေသာြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ြဖင့်

ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲေရး၊

တိင ု း် ရင်းသားစည်းလုးံ ညီတ ွ မ ် မပိ  ကွေ ဲ ရး၊ အချပ်အြခာအာဏာတည်တံ့ ခိင ု ် မဲေရးဟူေသာ အမျ ိးသားေရးတာဝန်များကို အစ်အမဲ ဦးလည်မသုန် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ကရမည်ြဖစ်ပါသည်" ဟု ပါရှိသည်။ သိြု ဖစ်ရာ ကမာ့အလယ်တင ွ ် ပုရ ံ ပ ိ ေ ် ကာင်းရှေ ိ သာ အချပ်အြခာအာဏာ ပိုင်သည့်

အင်အားေတာင့်တင်းခိုင်မာေသာ

တိုင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လုံးသည်

ိုင်ငံြဖစ်ေစေရးအတွက် အတိတ်ကြမန်မာ့သမိုင်း

ြဖစ်ရပ်များမှ သင်ခန်းစာယူရမည့အ ် ချက်ြဖစ်သည့် စည်းလုးံ ညီတ ွ မ ် ကိ  ု ခိင ု မ ် ာစွာတည်ေဆာက်ထားရမည်ဟေ ူ သာအချက်ကို အနက်ထားရမည် ြဖစ်ပါေကာင်း။

အစ်အမဲအေလး

ukrP Ü t D rnf tzGifhaps; tydwaf ps; (usyf) (usyf) 11 , 000 11 ,500 FMI 4,000 4,100 MTSH

&S,f,m apmifa& 4,779 3,873

&S,f,mwefzdk; (usyf) 53,992,500 15,552,100

MCB FPB TMH

မေလး(ေရေဈး) ၁၂၂၂၀၀၀

(က) ဒီဇယ်

ရန်ကုန်

မေလး

တစ်လီတာ

၈၂၀/၈၇၅ ကျပ်

၈၆၀/၈၈၀

ကျပ်

( ခ ) ေအာက်တိန်း ၉၅ တစ်လီတာ

၈၅၀/၉၀၀ ကျပ်

၈၉၀/၉၃၀

ကျပ်

( ဂ ) ေအာက်တိန်း ၉၂

တစ်လီတာ

၇၃၀/၇၈၀ ကျပ်

၇၉၀/၈၁၀

ကျပ်

(ဃ) အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ်

တစ်လီတာ

၈၃၀/၈၉၀ ကျပ်

၈၇၅/၈၉၀

ကျပ်

ရန်ကုန် လက်ကားေဈး ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၇၃၀/၇၅၀ ကျပ်၊ အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၇၄၀/၇၆၅ ကျပ်၊ ေအာက်တိန်း ၉၂ တစ်လီတာ ၆၇၀/၆၇၅ ကျပ်

စာတည်းမှးချပ် - ဦးဝင်းေရ

သတင်းေထာက်မှး

- ဦးြမင့်စိုး

စာတည်းမှး

- ဦးဝင်းိုင်

ဘာသာြပန်စာတည်းများ

- ဦးေဇာ်ဝင်း၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

စာတည်းများ

- ဦးစန်းေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

၁၄၅၀.၇

=

၁၅၈၈.၄

( ဂ ) တုတ်

တစ်ယွမ်

=

၂၀၇.၇၈

(ဃ) ထိုင်း

တစ်ဘတ်

=

၄၆.၃၇၈

( င ) မေလးရှား

တစ်ရင်းဂစ်

=

၃၄၉.၈၂

( စ ) အိိယ

တစ်ူပီး

=

၂၀.၃၁၉

(ဆ) ဂျပန်

တစ်ရာယန်း

=

၁၃၂၁.၂

( ဇ ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ်

=

၁၂၂.၀၉

( ဈ ) ဩစေတးလျ

တစ်ေဒလာ

=

၉၇၁.၅၀

(ည) စင်ကာပူ

တစ်ေဒလာ

=

၁၀၄၄.၈

www.facebook.com/themirrordaily

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ရယူသည်။

အငယ်တန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊

ဦးကိုမင်း၊ ေဒစန်းယ်ဥ themirror.npt@gmail.com

၁၉၅၇ ဧပီ ၁၆ တွင် စတင်တည်ေထာင်သည်။

=

ဦးသန်းတင်ေအာင်၊ ေဒခင်မိုမိုေအာင်၊ ေဒခင်မျ ိးိုင်၊ ေဒခင်စုစုလင်၊

ေဒေနဇာဇာထွန်း၊ ဦးသက်ေထွး၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(် ၀၀၇၇၁)ြဖင့် ေကးမုံသတင်းစာတိုက်က ထုတ်ေဝသည်။

တစ်ေဒလာ တစ်ယူို

အကီးတန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးဟိနး် ထက်လင်း၊ ဦးိင ု လ ် င်းကည်၊

ေဒခင်ခင်သက်၊ ေဒယုဝါဝါ၊ ေဒသီသမ ီ င်း ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ် (၀၀၆၄၀)၊

(က) အေမရိကန် ( ခ ) ဥေရာပ

(ြမန်မာိုင်ငံစက်သုံးဆီအသင်း)

428,400 37,881,000 2,964,200

51 1,647 1,040

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်  း

ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ စက်သုံးဆီေဈးန်း

8,400 23,000 2,850

&efukefpawmhtdwfcsdef;rS &,lonf/

ေရေဈး၊ စက်သုံးဆီေဈးှင့် ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်  း ရန်ကုန်(ေရေဈး) ၁၂၂၂၀၀၀

8,400 23,000 2,900

ဦးေအးမင်းသူ၊ ေဒမာမာစိုး ဓာတ်ပုံသတင်းေထာက်

- ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁ ရန်ကုန်ုံးခွဲ

- အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗလလမ်းေထာင့၊် ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ

- ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမ/ံ ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန့်ချ ိေရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

ုတာမျ ိးေပါင်းစုန ြပည်ေထာင်စဆ ု တ ို ာ ညီ တိ င ု ်းွတ ရင််ေးရးဆိ သားလူ ံ ဲ့ ဖွဲ စည်းထားတဲ့ ိင ု င ် ြံ ဖစ်

ညီတ ွ ေ် ရးဆိတ ု ာဘာလဲ နားလည်ဖလ ို တ ို ယ်။ ဒီေတာ့ကာ ဒီအပိဒု ် ဒီဝါကျမှာ ညီတ ွ ေ် ရးဆိတ ု အ ဲ့ ေကာင်းကို သုပေ် ဖာ်ြပထားတယ်။ တူညေီ သာအကျိး၊ တူညေီ သာအလုပ၊်

တူညီေသာရည်ရွယ်ချက်ရရိှ မယ်။ ကန်ေတာ်တည ုိ  ီ တ ွ ေ် ရးဆိတ ု ာ ဘာအတွကည ်  ီ တ ွ ရ် မှာလဲ။ ဘယ်လရုိ ည်ရယ ွ ခ် ျက်ငှ ည ့်  ီ တ ွ ရ် မှာလဲ။ ရည်ရယ ွ ခ် ျက်ဆတ ုိ ာရှရိ မယ်။

ညီတ ွ ေ် ရးဆိတ ု ာက ဘာအတွကည ်  ီ တ ွ ရ် မှာလဲ။ ရာထူးယူဖည ို  ီ တ ွ ရ် မှာလား။ ဒါမှမဟုတရ် င် ဒီတငို ်းြပည်ရဲတိငု ်းသူြပည်သားေတွကို ှပိ စ် က်ဖုိ ညီတ ွ ရ် မှာလား။ ဘာအတွက် ညီတ ွ ရ် မလဲ။ အဲဒေီ တာ့ကာ ကန်ေတာ်လခုိ ျင်တ့ဲ ညီတ ွ ေ် ရးက တစ်တငုိ း် တစ်ြပည်လးံု ၊ လူတစ်မျိးလုးံ ရဲလွတလ ် ပ်ေရး၊ လူတစ်မျိးလုံးရဲအကျိး၊ အဲဒလ ီ တ ို ည ူ တ ီ ရဲ့ ည်ရယ ွ ခ် ျက်၊ တူညီတဲ့အကျိး၊ တူညီတဲ့အလုပ် ဒါေတွကိုရေအာင်၊ အဲဒီလိုတူညီတဲ့အကျိး တိုင်းသူြပည်သားေတွရေအာင် တူညီတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ ညီွတ်ေရးမျိးြဖစ်ရမယ်။

[ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ၂၃-၁-၁၉၄၆ ရက်ေန့တွင် ဖဆပလ ြပည်လုံးကတ် ညီလာခံသဘင်ကီးသို ရှင်းလင်းတင်သွင်းသည့် ညီွတ်ေရးအဆိုမှ ေကာက်ုတ်ချက်]

NNNNNN NNNNNNNN

NNNNNN NN NNNNNNNN

NNMNMNNNMNMNNNNNNNNNN NNMNMNNNMNMNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNN N NNNN NNNNNN

NNMNMNNNMNMNNNNNNNNNN NNMNMNNNMNMNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNN N NNNN NNNNNN ေရှဖုံးမှ ထားသည့် ဥပေဒမူကမ်း၊ တပ်မေတာ်သား ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဗိလ ု မ ် ှ းချပ်ေမာင်ေမာင်အပါအဝင် တပ်မေတာ်သားလတ်ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယ် ၁၄၄ ဦးက တင်သွင်းထားသည့်ဥပေဒမူကမ်း၊ တပ်မေတာ်သား အမျ ိးသား လတ်ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယ် ဗိလ ု မ ် ှ းချပ်ေအာင်စန်းချစ်အပါအဝင် တပ်မေတာ်သား လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၁၄၄ ဦးက တင်သွင်းထားသည့် ဥပေဒမူကမ်း၊

ကရင်ြပည်နယ် မဲဆနယ် အမှတ်(၅)မှ အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းသန်းိုင်အပါအဝင် ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၁၄၅ ဦးက တင်သင ွ း် ထားသည့် ဥပေဒမူကမ်း၊ ဖွဲ စည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုစ ှ )် ြပင်ဆင်ေရး ပူးေပါင်းေကာ်မတီဥက ေနာင်ချ ိမဲဆနယ်မှ ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ် ဦးထွန်းေအာင်(ေခ) ဦးထွန်းထွန်းဟိန် အပါအဝင် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ် ကိယ ု စ ် ားလှယ် ၃၅၁ ဦးက တင်သင ွ း် ထားသည့် ဖွဲ စည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒကို ဒုတယ ိ အကိမြ် ပင်ဆင်သည့် ဥပေဒမူကမ်း(၂)ခု စုစုေပါင်း ဥပေဒမူကမ်း (၇)ခုအေပ တွင် စိစစ်ေလ့လာခဲ့ပါေကာင်း။ ဖွဲ စည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒ အခန်း(၁၂) ဖွဲ စည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒြပင်ဆင်ြခင်း

ေဒါက်တာြမတ်ဉာဏစိုး

အခန်းပါ ပုဒ်မ ၄၃၆၊ ပုဒ်မခွဲ(က)ှင့် ပုဒ်မခွဲ(ခ)တိုတွင် အကျံးဝင်သည့် ပုဒ်မ၊ ပုဒ်မခွဲများကို ေလ့လာစိစစ်သည့်အခါတွင် ဦးသိန်းထွန်း တင်သွင်းထားသည့် ြပင်ဆင်လိုသည့်အချက်များအေနြဖင့် ပုဒ်မခွဲ(ခ)တွင် (၆)ချက် အကျံးဝင်ပါ ေကာင်း၊ ေဒါက်တာေမာင်သင်း တင်သင ွ ်းထားသည့် ြပင်ဆင်ချက်များအေနြဖင့် ပုဒ်မခွဲ(က)တွင် (၂)ချက်အကျံးဝင်ပီး ပုဒ်မခွဲ(ခ)တွင် (၄)ချက် အကျံးဝင်ပါ ေကာင်း၊ ဗိလ ု မ ် ှးချပ်ေမာင်ေမာင် တင်သင ွ ်းထားသည့် အချက် (၂)မှာ ပုဒမ ် ခွ(ဲ ခ) တွင် အကျံးဝင်ပါေကာင်း၊ ဗိုလ်မှးချပ်ေအာင်စန်းချစ် တင်သွင်းထားသည့် အချက်(၉)ချက်သည် ပုဒ်မခွဲ(ခ)တွင် အကျံးဝင်ပါေကာင်း၊ ဦးစိုင်းသန်းိုင် တင်သင ွ ်းထားသည့် အချက်(၅)ချက်သည် ပုဒမ ် ခွ(ဲ က)တွင် အကျံးဝင်ပါေကာင်း၊ ဦးထွန်းေအာင်(ေခ) ဦးထွန်းထွန်းဟိန် တင်သွင်းထားသည့် ဥပေဒမူကမ်း (၂)ခုတင ွ ် ပုဒမ ် ခွ(ဲ က)တွင် (၅၁)ချက် ှင့် ပုဒမ ် ခွ(ဲ ခ)တွင် (၆၃)ချက် အကျံးဝင်ပါ ေကာင်း၊ စုစုေပါင်းအေနြဖင့် ပုဒ်မခွဲ(က)တွင် အချက်ေပါင်း(၅၈)ချက်ှင့် ပုဒ်မခွဲ(ခ) တွင် အချက်ေပါင်း(၈၄)ချက် ရှိပါေကာင်း။ ပုဒ်မ ၄၃၆၊ ပုဒ်မခွဲ(က)တွင် အကျံးဝင်သည့် ြပာန်းချက်များအနက် ပုဒ်မခွဲ (၂)ခုြဖစ်သည့် ပုဒ်မ ၅၉၊ ပုဒ်မခွဲ(ဂ)ှင့် ပုဒ်မ ၂၀၁၊ ပုဒ်မခွဲ(ဋ)တိုတွင် သေဘာထားကွဲလွဲသည့် ြပင်ဆင်ချက်များရှိေနသည်ကို ေကာ်မတီအေနြဖင့် ေလ့လာစိစစ်ေတွရှိရပါေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၄၃၆၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)တွင် အကျံးဝင်သည့် ြပာန်းချက်များအနက် ပုဒ်မ ၂၆၂၊ ပုဒ်မခွဲ(က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ်(၁)တွင် တင်သွင်း ထားသည့် ဥပေဒကမ်း(၂)ရပ်တင ွ ် ပါရှသ ိ ည့် ြပင်ဆင်ချက်များသည် ထပ်တည ူ ေ ီ န သည်ကို ေလ့လာေတွရှိရပါေကာင်း။ ဥပေဒေရးထုံးပိင ု ်းဆိင ု ရ ် ာ ေလ့လာစိစစ်ချက်အေနြဖင့် ြပင်ဆင်သည့ဥ ် ပေဒ မူကမ်းတစ်ခခ ု ျင်းစီတင ွ ပ ် ါရှသ ိ ည့် ြပင်ဆင်ချက်များကို ြပည်ေထာင်စေ ု ရှေနချပ် ုံးမှ ဒုတယ ိ ေရှေနချပ် ဦးေဆာင်သည့် တာဝန်ရပ ှိ ဂ ု ိလ်များက ဥပေဒေရးထုံးှင့် ညီတ ွ မ ် ရှ  ေ ိ စရန် စိစစ်ေဆာင်ရက ွ ခ ် ဲ့ ပီး ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိြု ပင် ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံ ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့ဥ ် ပေဒ မူကမ်းများြဖစ်သည့အ ် တွက် ေရးထုံးပိင ု ်းဆိင ု ရ ် ာ ြပင်ဆင်ချက်များကိသ ု ာ ေဆာင်ရက ွ ခ ် င ွ ရ ့် ပ ှိ ါေကာင်း၊ ဥပေဒအေကာင်းအရာပိင ု ်း ဆိုင်ရာ ြပင်ဆင်ချက်များကို တစ်လုံးတစ်ပါဒမ ြပင်ဆင်တည်းြဖတ်ထားြခင်း မရှိပါေကာင်း၊ အားလုံးသည် သက်ဆိုင်ရာလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက တင်သွင်းလာသည့်အတိုင်း လတ်ေတာ်သိုတင်ြပထားြခင်း ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဖွဲ စည်းပုံအေြခခံဥပေဒ အခန်း(၁၂)၊ ပုဒ်မ ၄၃၆၊ ပုဒ်မခွဲ(က)တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ြပာန်းချက်များကို ြပင်ဆင်လိုပါက လတ်ေတာ်၏ အဆုံးအြဖတ်ရယူေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်းဆိင ု ရ ် ာ ေလ့လာစိစစ်ချက် အေနြဖင့် ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒ အခန်း(၁၂)၊ ပုဒမ ် ၄၃၆၊ ပုဒမ ် ခွ(ဲ က)တွငေ ် ဖာ်ြပ ထားသည့် ြပာန်းချက်များကို ြပင်ဆင်လိုပါက ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ် ကိယ ု စ ် ားလှယအ ် ားလုံး၏ ၇၅ ရာခိင ု  ် န်  းေကျာ်က ြပင်ဆင်ရန် သေဘာတူလက်ခံ

ဒုတယ ိ ဝန်ကီး

တပ်မေတာ်သားြပည်သ့ူ လတ်  ေတာ်

ထီးလင်းမဲဆနယ်မှ

ေဒါက်တာထွနး် ိင ု ်

ကိယ ု စ ် ားလှယ် ဗိလ ု မ ် ှ းဝင်းမင်းထွနး်

ဦးြမတ်ေလးဦး

ြပည်သ့ူ လတ်  ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယ် တိမး် ပါးသွားသည့အ ် တွက် ၆၅၄ ဦးသာရှပ ိ ါ

လတ်ေတာ်ဆင ို ရ ် ာ နည်းဥပေဒ ၁၃၉ ှငအ ့် ညီ အဆုံးအြဖတ်ရယူေဆာင်ရက ွ သ ် င့်

ေကာင်း၊ ထိုေကာင့် ၇၅ ရာခိုင်န်းေကျာ်ြဖစ်သည့် ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်

သည်ကို အစီရင်ခံတင်ြပအပ်ပါေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ကိယ ု စ ် ားလှယ် ၄၉၁ ဦးထက်ပမ ုိ သ ုိ ည့် ေထာက်ခဆ ံ မဲအေရအတွက် ရရှမ ိ သ ှ ာ

ယင်းေနာက်

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်နာယက

ဦးတီခွန်ြမတ်က

ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒ ပုဒမ ် ၄၃၆ ှငအ ့် ညီ ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒမူကမ်းများကို

ေနာက်ဆက်တဲွ (ဇ - ၁)ှင(့် ဈ - ၁)ပါ ြပင်ဆင်သည့ဥ ် ပေဒကမ်းများတွငပ ် ါဝင်

အတည်ြပေဆာင်ရွက်ိုင်မည်ကို တင်ြပအပ်ပါေကာင်း။

သည့် ပုဒမ ် ၊ ပုဒမ ် ခွမ ဲ ျားအေပ လတ်ေတာ်အတွင်းေဆွးေွးြခင်းှင့် အဆုံးအြဖတ်

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအေနြဖင့် ြပင်ဆင်သည့်

ရယူြခင်းတိုကို ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ဆိုင်ရာ

နည်းဥပေဒများှင့်အညီ

ဥပေဒမူကမ်းများအေပတွင် ေဆွးေွးပီးပါက ေနာက်ဆက်တွဲအေနြဖင့်

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့် အစီရင်ခံစာ၏

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ အခန်း(၁၂) ပုဒ်မ ၄၃၆၊ ပုဒ်မခွဲ(က)ှင့် (ခ)တိုှင့်အညီ

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဇ - ၁)ှင့် (ဈ - ၁)တိုပါ ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒကမ်းများှင့်

ြပစုစစ ု ည်းထားသည့် (ဇ - ၁) ှင့် (ဈ - ၁)ဟူ၍ ဥပေဒမူကမ်း(၂)ရပ်ရပ ှိ ါေကာင်း၊

စပ်လျ်း၍ ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်ဆင ို ရ ် ာ နည်းဥပေဒ ၁၃၇၊ ၁၃၈ တိ ု င ှ အ ့် ညီ

အဆိပ ု ါ (ဇ - ၁) ှင့် (ဈ - ၁) ဥပေဒမူကမ်းများ၏ ြပင်ဆင်ချက်ဇယားအေနြဖင့်

ေဆွးေွးလိုသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအေနြဖင့် ြပည်ေထာင်စု

ေနာက်ဆက်တ(ွဲ ဇ-၂) ှင့် (ဈ-၂)တိက ု ို ြဖန့်ေဝတင်ြပထားပါေကာင်း၊ ယင်းဇယား

လတ်ေတာ်ုံးန်ကားေရးမှးချပ်ထံ

များအေပတွင် သီးြခားစီလတ်ေတာ်၏ အဆုံးအြဖတ်ရယူေဆာင်ရွက်သင့် သည်ကို တင်ြပလိုပါေကာင်း။ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၃၆၊ ပုဒ်မခွဲ(က)တွင် အကျံးဝင်သည့် ြပာန်းချက်များအနက်မှ ပုဒ်မ ၅၉၊ ပုဒ်မခွ(ဲ ဂ)ှင့် ပုဒ်မ ၂၀၁၊ ပုဒ်မခွ(ဲ ဋ)တိုတွင် သေဘာကွလ ဲ သ ဲွ ည့် ြပင်ဆင်ချက်များ ရှေ ိ နပါေကာင်း၊ ထိေ ု ကာင့် ြပင်ဆင်ချက် တစ်ခုချင်းစီအလိုက်

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံး၏

၇၅ ရာခိုင်န်းေကျာ် ေထာက်ခံဆမဲ ရရှိမ ရှိ/မရှိကို တစ်ခုချင်းစီသီးြခား ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ လတ်ေတာ်၏ အဆုံးအြဖတ်ကို သီးြခားစီ ေဆာင်ရွက်ပီးသည့်အခါတွင် ြပင်ဆင်ချက် (၂)ခုစလုံးသည် ေထာက်ခံဆမဲ ရာခိုင်န်းြပည့်မီပီး ၇၅ ရာခိုင်န်းေကျာ်ပါက ေထာက်ခံဆမဲရာခိုင်န်းများ သည့် ြပင်ဆင်ချက်ကို အတည်ြပေဆာင်ရွက်သင့်ပါေကာင်း။ လတ်ေတာ်အတွင်း ဆြပြခင်းဆိုင်ရာ

ေလ့လာစိစစ်ချက်အေနြဖင့်

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ကိစရပ်  များကို လတ်ေတာ်အတွင်း အဆုံးအြဖတ်ရယူရာတွင် ဆမဲလက်မှတ်အသုံးြပ၍ လ ိဝှက်စွာ ဆမဲေပး သည့် နည်းလမ်းြဖင့် ေဆာင်ရွက်သင့်ပါေကာင်း၊ မိမိတို ေလ့လာစိစစ်ေရး ပူးေပါင်းေကာ်မတီကို ြပည်သူ့လတ်  ေတာ် ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီတင ွ ် ပါဝင်သည့် ေကာ်မတီဝင် ၁၅ ဦး၊ အမျ ိးသားလတ်ေတာ် ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီတွင် ပါဝင် သည့် ေကာ်မတီဝင် ၁၅ ဦး စုစုေပါင်း ၃၀ ြဖင့် ဖွဲ စည်းထားြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့် ေလ့လာစိစစ်ေရးပူးေပါင်းေကာ်မတီဝင်များအနက်မှ ေကာ်မတီဝင် (၄)ဦးက သီးြခားသေဘာထားမှတ်ချက်ြပထားပါေကာင်း၊ ေလ့လာစိစစ်ေရး ပူးေပါင်းေကာ်မတီဝင် ဗိုလ်မှးချပ်ေမာင်ေမာင်၊ ဗိုလ်မှးချပ်တင့်လွင်၊ ေဒနန်း နီနီေအး၊ ဦးစတီဖန်တက ုိ အစီရင်ခစ ံ ာအပိဒ ု (် ၁၄)ှင့် အပိဒ ု (် ၁၈) တွင် ပါရှသ ိ ည့်

အမည်စာရင်းတင်သွင်းိုင်ေကာင်း

ေကညာသည်။ ထိုေနာက် တပ်မေတာ်သားလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှးချပ် ေမာင်ေမာင်က မိမတ ိ အ ုိ ေနြဖင့် လတ်ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယမ ် ျား၏ ရပိင ု ခ ် င ွ အ ့် ရ ၂၀ ရာခိင ု  ် န်  း ကိယ ု စ ် က ီ ယ ို စ ် ီ လက်မတ ှ ေ ် ရးထိုး တင်ြပထားသည့် ဥပေဒမူကမ်း များ ြဖစ်ပါေကာင်း၊ သိုေသာ် ယခုအခါ ယင်းဥပေဒမူကမ်းများသည် ေရာေထွး သွားပီး ဇယားထဲတွင်ေပါင်း၍ ေဖာ်ြပထားပါေကာင်း၊ မိမိတို လိုလားချက် အေနြဖင့် သီးြခားဇယား၊ သီးြခားဥပေဒမူကမ်းများအြဖစ် လတ်ေတာ်သို တင်သွင်းရန် တင်ြပထားြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယင်းအတိုင်းသာ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်ေပးေစလိုပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ ယင်းေြပာကားချက်အေပ ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်နာယက က လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်ကိုယ်တိုင် စိစစ်ေရးပူးေပါင်းေကာ်မတီတွင် ပါဝင်ပါေကာင်း၊ တင်ြပလာသည့် ဥပေဒမူကမ်းတိင ု း် ကို စိစစ်ေရးပူးေပါင်းေကာ်မတီက တစ်ခခ ု ျင်းစီ တင်ခဲ့ြခင်းများ ရှိပါေကာင်း၊ ယင်းအချ ိန်တွင် ဆုံးြဖတ်ထားသည်မှာလည်း ဥပေဒမူကမ်းအားလုံးကို ပူးေပါင်း၍ ဥပေဒမူကမ်းတစ်ခအ ု ြဖစ် ေဆာင်ရက ွ ရ ် န် ဆုံးြဖတ်ထားသည့အ ် ပိင ု ်းများလည်း ရှပ ိ ါေကာင်း၊ ထိေ ု ကာင့် စိစစ်ေရးပူးေပါင်း ေကာ်မတီတင ွ ် ည ိ င်  းဆုံးြဖတ်ထားသည့က ် စ ိ ကိ  ု လတ်ေတာ်သို တင်ြပလာသည့် အချ ိန်တင ွ ် လတ်ေတာ်အေနြဖင့လ ် ည်း အေလးထားပါေကာင်း၊ ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံ ဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုှစ်)ကို ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒမူကမ်းဆိုသည့် ေခါင်းစ်တစ်ခတ ု ည်းေအာက်တင ွ ် ပုဒမ ် အလိက ု ် ေဆွးေွးသွားရမည်ြဖစ်သည့် အတွက် သီးြခားစီေဆွးေွးရန်မှာ မြဖစ်ိုင်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးစိုးထွဋ်အား ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန

ေဖာ်ြပချက်များှင့်စပ်လျ်း၍ အစုအဖွဲအလိုက်တင်သွင်းလာသည့် ဖွဲစည်းပုံ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးအြဖစ် ခန့်အပ်တာဝန်ေပးရန် သေဘာတူ

အေြခခံဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒမူကမ်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက် ဖွဲစည်းပုံ

ယေန့အစည်းအေဝးတွင် ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ် နာယက က လစ်လပ်

အေြခခံဥပေဒအခန်း(၁၂)ှင့် ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်ဆင ို ရ ် ာ နည်းဥပေဒအခန်း

လျက်ရသ ိှ ည့် ြပည်ထေ ဲ ရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးအြဖစ် ဒုတယ ိ ဗိလ ု ်

လုံး၏ ထက်ဝက်ေကျာ်ဆမဲြဖင့သ ် ာ ြပင်ဆင်ရမည်ဟု ြပာန်းထားပါေကာင်း၊

(၁၈)တိ ု င ှ အ ့် ညီ သီးြခားစီေဆွးေွးဆုးံ ြဖတ်ေဆာင်ရက ွ ရ ် န် သေဘာထားမှတခ ် ျက်

ချပ်ကီးစိုးထွဋ်အား ခန့်အပ်တာဝန်ေပးလိုေကာင်း

ပုဒမ ် ၄၃၆၊ ပုဒမ ် ခွ(ဲ ခ)တွင် ပုဒမ ် ခွဲ (က)တွငေ ် ဖာ်ြပထားသည့် ြပာန်းချက်များမှ

ြပထားပါေကာင်း၊ ကျန်ရှိသည့် ေလ့လာစိစစ်ေရးပူးေပါင်းေကာ်မတီဝင်

အဆိုြပချက်ကို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၆ ရက်တွင် ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့သည့်

အပြဖစ်သည့် ကျန်ရှိသည့်ြပာန်းချက်များကို ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်

အားလုးံ ၏ သေဘာထားမှတခ ် ျက်မာှ ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယ်

ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်အစည်းအေဝးတွင် ေကညာခဲ့ ပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယင်း

ကိယ ု စ ် ားလှယအ ် ားလုံး၏ ၇၅ ရာခိင ု  ် န်  းေကျာ် ေထာက်ခဆ ံ မဲြဖင့သ ် ာ ြပင်ဆင်

များအေနြဖင့် ြပင်ဆင်သည့ဥ ် ပေဒမူကမ်းများအေပ ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်

ပုဂိလ်င ှ ့် စပ်လျ်း၍ ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒပုဒမ ် ၂၃၂၊ ပုဒမ ် ခွ(ဲ က)ပါ သတ်မတ ှ ်

ပီးေနာက်တွင် ြပည်လုံးကတ်ဆခံယူပွဲကျင်းပ၍ ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူအား

ိုင်ငံေတာ်သမတ၏

ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၁၃၇၊ ၁၃၈ တိုှင့်အညီ ေဆွးေွးပီးသည့်အခါတွင်

အရည်အချင်းများှင့် မြပည့စ ် ေ ုံ ကာင်း ခိင ု လ ် သ ုံ ည့် သက်ေသအေထာက်အထား

ယခုအစီရင်ခစ ံ ာကို ြပစုတင်ြပသည့အ ် ချ ိန်တင ွ ် ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဇ-၁)ှင့် (ဈ - ၁)တိုပါ ဥပေဒမူကမ်းများ၏ ြပင်ဆင်ချက်

ြပ၍ ကန့်ကွက်လိုသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ရှိပါက ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက်

ကိုယ်စားလှယ် ၆၅၅ ဦးရှိပါေကာင်း၊ ယေန့အချ ိန်တွင် ေအာင်လံမိနယ်မှ

ဇယား(၂)ခုြဖစ်သည့် ေနာက်ဆက်တ(ဲွ ဇ-၂)ှင့် (ဈ-၂)တိအ ု ေပတွင် ြပည်ေထာင်စု

ညေန ၄ နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍

ရမည်ဟု ြပာန်းေဖာ်ြပထားပါေကာင်း။

စာမျက်ှာ ၄ သို 


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

ြပည်သူ လ ့ တ်ေတာ်ဥက ဦးတီခွန်ြမတ် ချက်သမတိုင်ငံ အထက်လတ်ေတာ်ဒုတိယဥကအား လက်ခံေတွဆုံ ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ြပည်သ့ူ လတ်  ေတာ်ဥက ဦးတီခန ွ ြ် မတ်သည် ချက်သမတိင ု င ် ံ အထက်လတ်  ေတာ် ဒုတိယဥက Mr. Jan Hornik ှင့်အဖွဲအား ယေန့မွန်းလွဲ ေနြပည်ေတာ်ရှိ

လတ်ေတာ်အေဆာက်အဦ

၂ နာရီတွင်

ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ေဆာင်

ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံေတွဆုံသည်။ ေဆွးေွး ေတွဆုံစ် ှစ်ိုင်ငံလတ်ေတာ်ှစ်ရပ်အကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှ  င့် ဆက်ဆံေရးပိုမိုတိုးြမင့်ေဆာင်ရွက်ေရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး၊ ကေလးသူငယ်ှင့် သက်ကီးရွယ်အိုများ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ ကိစရပ်  များ၊ လတ်ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယမ ် ျား၏ လတ်ေတာ်တင ွ း် ှင့် လတ်ေတာ် ြပင်ပလုပ်ငန်းတာဝန်များှင့် စပ်လျ်း၍ ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ အြမင်ချင်းဖလှယ် ေဆွးေွးကသည်။ အဆိပ ု ါေတွဆုပ ံ သ ဲွ ုိ ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ေကာ်မတီဥကများ ြဖစ်ကသည့် ဦးေဇာ်သိန်း၊ ဦးစိုးသူရထွန်း၊ ဦးကည်မိုးိုင်၊ ေဒါက်တာေအာင်ထွန်းခိုင်ှင့် ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ချက်သမတိုင်ငံ သံအမတ်ကီး Mrs. Hana Mottlova တို တက်ေရာက်ကသည်။ သတင်းစ် ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ဥက ဦးတီခွန်ြမတ် ချက်သမတိုင်ငံ အထက် လတ်ေတာ် ဒုတိယဥက Mr. Jan Hornik အား လက်ခံေတွဆုံစ်။ စာမျက်ှာ ၃ မှ

သေဘာထားမှတခ ် ျက်အစီရင်ခစ ံ ာကို တင်သင ွ း် သည့အ ် ချ ိန်တင ွ ် ရင်းှးီ ြမပ်မ ံှ 

အြမတ်ဆီသုိ ြပန်လည်ေြပာင်းလဲေရး ကိးပမ်းိုင်ရန်အတွက် ြပည်ေထာင်စု

အမည်စာရင်းေပးပိုိုင်ေကာင်းကိုလည်း တစ်ပါတည်းေကညာခဲ့ပါေကာင်း၊

များှင့် လုပင ် န်းစီမက ံ န ိ း် များကို ိင ု င ် ေ ံ တာ်တးုိ တက်ဖံွ ဖိးေရးအတွက် အေထာက်

လတ်ေတာ်က အခွင့်အလမ်းေပးခဲ့သည့်အတွက် ဓာတ်ေြမဩဇာစက်ု(ံ ၂)ုံမှ

တင်ြပပါ ေနာက်ဆုံးသတ်မတ ှ ခ ် ျ ိန်အထိ ကန့်ကက ွ လ ် ေ ို ကာင်း တင်ြပချက်တစ်စုံ

အကူြပမ၊ လူမစီးပွားဘ၀ြမင့်မားတိုးတက်ေရးအတွက် အေထာက်အကူြပမ၊

ဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုယ်စား ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

တစ်ရာမရှသ ိ ည့အ ် တွက် ဒုတယ ိ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီးစိုးထွဋအ ် ား ြပည်ထေ ဲ ရးဝန်ကီးဌာန

စီးပွားေရးအကျ ိးအြမတ်ရလဒ်ြဖစ်ထန ွ း် မ စသည့် အချက်များအေပတွင် မူတည်၍

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးအြဖစ် ခန့်အပ်တာဝန်ေပးရန် လတ်ေတာ်က သေဘာ

လုပ်ငန်းစီမံကိန်းအမျ ိးအစား(၃)ရပ်အြဖစ် ခွဲြခားစိစစ်ြခင်းြပခဲ့ပါေကာင်း။

တူေကာင်း ေကညာသည်။

ထိသ ု ို ေဆာင်ရက ွ ရ ် ာတွင် လုပင ် န်းစီမက ံ န ိ ်း (၅၂)ခုကို လတ်တေလာရပ်ဆင ို ်း

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ် နာယက က အဆိပ ု ါ ရှင်းလင်းတင်ြပ ချက်များအေပ ထပ်မံသိရှိေဆွးေွးလိုြခင်းရှိပါက သက်ဆိုင်ရာလတ်ေတာ် အလိုက် ေမးခွန်းေမးြမန်း ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါေကာင်း၊

အထက်ပါကိစှင့်

ဆက်လက်၍ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက ဦးစိုးမင်းက

ထားသင့ေ ် သာ လုပင ် န်းစီမက ံ န ိ း် များ၊ ြပည်တင ွ း် ြပည်ပမှ နည်းပညာှင့် အရင်း

စပ် လ ျ်း ၍ လ ပ် စ စ်  ှ င့ ် စွ မ ်း အင် ဝ န်  ကီး ဌာန၏ ရှ င ်း လင်း တင် ြ ပချက် ကို

၂၀၁၈ ခုစ ှ ၊် ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ေငွေကးမူဝါဒ အေကာင်အထည်ေဖာ်

အှီးများ ဖိတေ ် ခ၍ အကျ ိးတူေဆာင်ရက ွ သ ် င့ေ ် သာလုပင ် န်းများ၊ ြပည်ေထာင်စု

လတ်ေတာ်က မှတ်တမ်းတင်ေကာင်း ေကညာသည်။

ေဆာင်ရက ွ ခ ် ျက် အစီရင်ခစ ံ ာှင့် ေငွေရးေကးေရးတည်ငိမမ ် အေြခအေန  အစီရင်

အစိးု ရအဖွဲ က ကပ်မတ်ပီး ဆက်လက်လပ ု ေ ် ဆာင်သင့ေ ် သာ လုပင ် န်းစီမက ံ န ိ း်

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စဥ ု ပေဒဆိင ု ရ ် ာ အေထာက်အကူေပးေရးအဖွဲ၏

ခံစာတိုှင့် စပ်လျ်း၍ ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဆွးေွးသည်။

များဟူ၍ အမျ ိးအစား (၃)ရပ်ခွဲြခားခဲ့ပါေကာင်း၊ လတ်တေလာရပ်ဆိုင်းထား

(၆) လတာကာလလုပင ် န်းေဆာင်ရက ွ မ ် အစီ  ရင်ခစ ံ ာှင့် စပ်လျ်း၍ လတ်ေတာ်

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်နာယက က ၂၀၁၈ခုှစ်၊ ဧပီလမှ

သင့ေ ် သာ လုပင ် န်းစီမက ံ န ိ း် များ ခွြဲ ခားရာတွင် စက်မဝန်  ကီးဌာန၏ စက်(ံု ၃၄)

ကိုယ်စားလှယ်များက ေဆွးေွးကသည်။

စက်တင်ဘာလအထိ ေငွေကးမူဝါဒ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ချက်

ု ံ င ှ ့် လပ်စစ်င ှ ့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနမှ စက် ုံ င ှ ့် လုပင ် န်း(၁၀)ခုတပ ို ါဝင်သွားခဲ့

အစီရင်ခစ ံ ာှင့် ေငွေရးေကးေရး တည်ငိမမ ် အေြခအေန  အစီရင်ခစ ံ ာ အပါအဝင်

ပါေကာင်း၊ လပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၏ လက်ေအာက်တွင်ရှိသည့်

က ြပည်ေထာင်စုဥပေဒဆိုင်ရာအေထာက်အကူေပးေရးအဖွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေဆွးေွးချက်များှင့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟို

လတ်တေလာရပ်ဆင ို ်းထားသင့ေ ် သာ စက် ုံ င ှ ့် လုပင ် န်း(၁၀)ခုအနက် အမှတ(် ၄)

သည် အလွန်ေကာင်းမွန်သည့်အတွက် ကိဆိုပါေကာင်း၊ အစီရင်ခံစာအပိုဒ်

ဘဏ်၏ ြပန်လည်ရင ှ ်းလင်းတင်ြပချက်ကို လတ်ေတာ်က မှတတ ် မ်းတင်ေကာင်း

ဓာတ်ေြမဩဇာစက်ုံ(ေြမာင်းတကာ)ှင့် အမှတ်(၅) ဓာတ်ေြမဩဇာစက်ုံ

၁ တွင် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်၊ ခိုင်ှင့် မိနယ်တိုတွင် ဥပေဒအေထာက်

ေကညာသည်။

(ကန်ကီးေထာင့)် တို ပါဝင်လာခဲ့ပါေကာင်း။

အကူြပုံးခွဲများအား အစီရင်ခစ ံ ာကာလအတွငး် ဂုဏယ ် ဖ ူ ယ ွ ေ ် ကာင်းေလာက်

ယင်းေနာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတထံမှ သေဘာထားမှတခ ် ျက်ြဖင့် ြပန်လည် ေပးပိထ ု ားေသာ လူမခ ွဲ ယ ံ ြူ ခင်းဆိင ု ရ ် ာ ဥပေဒကမ်းှင့် စပ်လျ်း၍ ြပည်ေထာင်စု လတ်ေတာ် ဥပေဒကမ်းပူးေပါင်းေကာ်မတီအတွငး် ေရးမှး ေဒါက်တာြမတ်eာဏစိုး က တစ်ပိုဒ်ချင်းစီအလိုက် အဆိုြပတင်ြပ၍ ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်နာယက က လတ်ေတာ်၏သေဘာထား ရယူအတည်ြပသည်။ ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်နာယကက ြမန်မာိုင်ငံ လူမွဲ ခံယြူ ခင်းဆိင ု ရ ် ာ ဥပေဒကမ်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ၏ သေဘာထား မှတခ ် ျက်များကို လတ်ေတာ်က ဆုးံ ြဖတ်ထားသည့အ ် တိင ု း် ြပင်ဆင်ပီး ြပည်ေထာင်စု လတ်ေတာ်ဆင ို ရ ် ာ နည်းဥပေဒ ၁၀၉ ှငအ ့် ညီ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတထံသို ြပန်လည် ေပးပိုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာသည်။

ိုင်ငံေတာ်သမတထံမှ သေဘာထားမှတ်ချက်ြဖင့် ြပန်လည်ေပးပိုထားေသာ လယ်ယာေြမဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒကမ်းှင့် စပ်လျ်း၍ အဆုံးအြဖတ်ရယူအတည်ြပ ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်သမတထံမှ သေဘာထားမှတ်ချက်ြဖင့် ြပန်လည် ေပးပိထ ု ားေသာ လယ်ယာေြမဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့ဥ ် ပေဒကမ်းှင့် စပ်လျ်း၍ ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ် ဥပေဒကမ်းပူးေပါင်းေကာ်မတီအတွငး် ေရးမှး ေဒါက်တာ ြမတ်eာဏစိုးက တစ်ပိုဒ်ချင်းစီအလိုက် အဆိုြပတင်ြပ၍

ြပည်ေထာင်စု

လတ်ေတာ်နာယက က လတ်ေတာ်၏အဆုံးအြဖတ် ရယူအတည်ြပသည်။ ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်နာယက က လယ်ယာေြမဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒကမ်းှင့်စပ်လျ်း၍ ိုင်ငံေတာ်သမတ၏ သေဘာထား မှတခ ် ျက်များကို လတ်ေတာ်က ဆုးံ ြဖတ်ထားသည့အ ် တိင ု း် ြပင်ဆင်ပီး ြပည်ေထာင်စု လတ်ေတာ်ဆင ို ရ ် ာ နည်းဥပေဒ ၁၀၉ ှငအ ့် ညီ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတထံသို ြပန်လည် ေပးပိုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာသည်။ ထိုေနာက် လပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာ ထွန်းိုင်က ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲမှ ေပးပိုထားေသာ လပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင် ဝန်ကီးဌာန၊

ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းက

အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရက ွ ေ ် နသည့် ဓာတ်ေြမဩဇာစက်မ ုံ ျားလုပင ် န်း တိုးတက်မအေြခအေန  ှင့် ေရှဆက်ေဆာင်ရက ွ မ ် ည့အ ် ေြခအေနတိက ု ို လတ်ေတာ်သို ရှင်းလင်းတင်ြပရာ တွင် ၂၀၁၇ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲက ြပည်ေထာင်စု လတ်ေတာ်သို တင်သင ွ ်းခဲသ ့ ည့် ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘာှစ၏ ် အမျ ိးသားစီမက ံ န ိ ်း ဥပေဒကမ်းအေပတွင် ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်၊ ဥပေဒကမ်းပူးေပါင်းေကာ်မတီ၏

ဓာတ်ေြမဩဇာစက်ုံ (၂)ုံကို ြပန်လည်လည်ပတ်ခွင့်ြပေပးခဲ့ အဆိပ ု ါ စက်မ ုံ ျားကို ရပ်ဆင ို ်းလိက ု ရ ် ပါက ိင ု င ် တ ံ င ွ ် တည်ရှိ ပီးြဖစ်သည့် စက်မက(၁)ခု ရပ်တန့်သွားိုင်ြခင်း၊ ယင်းစက်ု(ံ ၂)ုံတွင် လက်ရှိတာဝန် ထမ်းေဆာင်ေန ဆဲြဖစ်သည့် ဝန်ထမ်းဦးေရ (၈၀၀)ခန့်သည် ပိလ ု  ံဝန်ထမ်းများဘ၀ ေရာက်သာွ းိင ု ြ် ခင်း၊ ထိပ ု လ ုိ  ံဝန်ထမ်းများကို သင့ေ ် လျာ်ရာေနရာများကို ေြပာင်းေရ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစခဲပ ့ ါက ဓာတ်ေြမဩဇာနည်းစ်ကို ကမ်းကျင်ပင ို  ် င ို သ ် ည့် အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်မျ ိးဆက်များ တိမ်ေကာသွားိုင်ြခင်း၊ လက်ရှိ စက်(ုံ ၂)ုမ ံ ှ အရည်အေသွးြပည့မ ် သ ီ ည့် ဓာတ်ေြမဩဇာထုတလ ် ပ ု မ ် များ  ရပ်တန့် သွားိုင်ြခင်းစသည့် အချက်များကို အေြခခံ၍ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ထံ လက်ရှိ ကီးမားသည့အ ် ံးြဖစ်ေပေနမများကို ြပန်လည်ကစ ု ား၍ တစ်စ ှ ထ ် က် တစ်ှစ် အံးေလျာ့နည်းေစရန်ှင့် အံးများကို ေရရှည်တွင်ပေပျာက်သွားရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း ြပန်လည်ရင ှ ်းလင်းတင်ြပခဲရ ့ ာတွင် ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်က အဆိုပါ ဓာတ်ေြမဩဇာစက်ုံ (၂)ုံ ကို ြပန်လည် လည်ပတ်ခွင့်ြပေပးခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါေကာင်း။ ထိုေကာင့် စက်ုံ(၂)ုံလုံးကို အံးေလျာ့နည်းေစရန် ကိးပမ်းမည်ဟု အားလုံးတိုင်ပင်၍ တက်ညလ ီ က်ညေ ီ ဆာင်ရက ွ ခ ် သ ့ဲ ည့အ ် တွက် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ခုစ ှ မ ် စ ှ တင်၍ စက်(ုံ ၂)ုလ ံ ုံးသည် ၆ ဒသမ ၅ ဘီလယ ီ ေ ံ ကျာ်စီ အြမတ်ရရှေ ိ အာင် ေဆာင်ရွက်ိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ဝန်ထမ်းများအားလုံး ဝမ်းသာပီတိြဖစ်ခဲ့ရပါ ေကာင်း၊ ဓာတ်ေြမဩဇာ စက်ုံ(၂)ုံ၏ ေန့စ်ကုန်ထုတ်စွမ်းအား ယခုထက် တိုးတက်ြမင့်မားလာေစရန်အတွက် စက်ပစည်းများအသစ်လဲလှယ်ြပြပင်ရန် ကိစရပ်  များကိလ ု ည်း ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန် စက်ုံ (၂)ုံအတွက် ပစည်းများအသစ်ဝယ်ရန် အေမရိကန်ေဒလာ ၁ ဒသမ ၆၃ သန်းခန့် လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ၂၀၂၀၂၀၂၁ ဘတ်ဂျက်တင ွ ် တင်ြပသွားမည်ြဖစ်ပီး ခွငြ့် ပေပးိင ု ပ ် ါရန်လည်း ကိတင် တင်ြပအပ်ပါေကာင်း။ ထိေ ု ကာင့် အံးေပေနြခင်းေကာင့် လတ်တေလာရပ်ဆင ို ်းရမည့် ိင ု င ် ပ ံ င ို ် စက်ုံများစာရင်းတွင် ပါဝင်သွားခဲ့ပီးသည့်ေနာက် ဝန်ကီးဌာန၏ ရှင်းလင်း တင်ြပချက်အရ ြပန်လည်ဆက်လက်လပ ု က ် င ုိ ခ ် င ွ ့် ရရှခ ိ သ ့ဲ ည့် ဓာတ်ေြမဩဇာစက်ုံ (၂)ု၏ ံ အံးပေပျာက်ပီး အြမတ်ရရှေ ိ နမအေြခအေနကို ယခုကသ ဲ့ ို ြပည်ေထာင်စု လတ်ေတာ်ထံ ြပန်လည်ရင ှ ်းလင်းတင်ြပခွငြ့် ပြခင်းှင့် ထိစ ု က်(ုံ ၂)ုအ ံ ား အးံ မှ

တပ်မေတာ်သားြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ် ဗိလ ု မ ် ှးဝင်းမင်းထွန်း

ေအာင် ုံးဖွင့်ိုင်သည်ကို အသိအမှတ်ြပရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ြပည်ေထာင်စု တရားသူကီးချပ်၊ တိုင်းေဒသကီးှင့်

ြပည်နယ်တရားသူကီးချပ်တိုက

ဦးေဆာင်၍ ဥပေဒပါ ြပာန်းချက်င ှ အ ့် ညီ ဖွဲစည်းခဲြ့ ခင်း ဟုတ၊် မဟုတ် ေမးခွန်း ထုတ်စရာြဖစ်ေနပါေကာင်း၊ ေနာင်လာမည့် အစီရင်ခံစာများတွင် ဥပေဒဆိုင် ရာအေထာက်အကူေပးေပးေရးအဖွဲ ဖွဲစည်းပီးေနာက်ပင ို ်း တရားစီရင်ေရးပိင ု ်း တွင် ပို၍ေကာင်းသည်၊ ဆိုးသည်တိုကို သုံးသပ်ေဖာ်ြပသင့်ပါေကာင်း၊ ထိုြပင် ဥပေဒဆိုင်ရာအေထာက်အကူေပးေရးအဖွဲအေနြဖင့်

ဥပေဒပိုင်းဆိုင်ရာှင့်

ပတ်သက်၍ လိုက်နာမရှိေသာ၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိေသာ စံြပအဖွဲြဖစ်သင့်ပါ ေကာင်း အ ကံြပေဆွးေွးသည်။ ထီးလင်းမဲဆနယ်မှ ဦးြမတ်ေလးဦးက ြပည်ေထာင်စုဥပေဒဆိုင်ရာ အေထာက်အကူေပးေရးအဖွဲ၏ ကီးကပ်မြဖင့် လိုက်ပါေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် အမေပါင်း ၄၇၀ တွင် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးက ၁၄၆ မြဖင့် အများဆုံးေဆာင်ရွက် ိင ု ခ ် ဲ့ ပီး အားရစရာေကာင်းေသာ်လည်း ေြမယာမအလွနေ ် ပါများသည့် ဧရာဝတီ တိင ု း် ေဒသကီးတွင် အမ ၃ ခုြဖင့် အနည်းဆုးံ ြဖစ်ေနသည်ကုိ ေတွရပါေကာင်း၊ ထိုကိစများကိုသုံးသပ်ကည့်မည်ဆိုပါက မိနယ်များတွင် ဖွဲစည်းထားသည့် ဥပေဒဆိင ု ရ ် ာအေထာက်အကူေပးေရး အဖွဲများအေနြဖင့် လုပင ် န်းေဆာင်ရက ွ မ ်  များ အားနည်းေနသည်ကို ေတွရသကဲ့သို အချ ိ ခိုင်များှင့် မိနယ်များတွင် ဥပေဒြပေရးအေထာက်အကူအဖွဲများ ရှိေနသည်ကိုပင် မသိကသူများရှိပါ ေကာင်း၊ ထိေ ု ကာင့် သက်ဆင ို ရ ် ာအဖွဲအစည်းများအေနြဖင့် ြပည်သမ ူ ျားသိရလ ှိ ာ ေအာင် အသိပညာေပးမများ ေဆာင်ရွက်သင့်ပါေကာင်း၊ ထိုြပင် ရည်ရွယ်ချက် တွင် ပါဝင်သည့် အချက်များေအာင်ြမင်ေအာင် ေဆာင်ရက ွ  ် င ို ရ ် န်အတွက် ဥပေဒ ဆိင ု ရ ် ာအေထာက်အကူေပးေရးအဖွဲ များအေနြဖင့် ုးံ ဖွငလ ့် စ ှ ြ် ခင်းလုပင ် န်းများ ှင့် ြပည်သလ ူ ထ ူ သ ု အ ုိ သိပညာေပးမတိက ု ို ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်ေဆာင်ရက ွ သ ် င့် ပါေကာင်း အ ကံြပေဆွးေွးသည်။ ယင်းအစီရင်ခံစာှင့် စပ်လျ်း၍ အုတ်တွင်းမဲဆနယ်မှ ေဒချ ိချ ိ၊ ဘားအံမဆ ဲ နယ်မှ ေဒနန်းသန်းသန်းလွင၊် ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး မဲဆနယ် အမှတ(် ၁၀)မှ ေနာ်လလ ှ စ ှ းုိ ၊ ပန်းေတာင်းမဲဆနယ်မှ ေဒခင်င ှ း် သစ်၊ ရန်ကန ု ် တိုင်းေဒသကီး မဲဆနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးေဌးဦးှင့် မေလးတိုင်းေဒသကီး မဲဆနယ်အမှတ်(၇)မှ ဦးေကျာ်တုတ် တိုက ဆက်လက်ေဆွးေွးကသည်။ ဒုတယ ိ အကိမ် ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ် (၁၅)ကိမေ ် ြမာက် ပုမ ံ န ှ အ ် စည်း အေဝး အမေန့ကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက်တွင် ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည်ြဖစ် ေကာင်း သိရသည်။ ေအာင်ရဲသွင်၊ ေအးေအးသန့်၊ ဓာတ်ပုံ-စိုးဝင်းထွန်း(သတင်းစ်)


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ခန့်အပ်တာဝန်ေပး ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်သမတုံး အမိန့်အမှတ် ၊ ၆/ ၂၀၂၀ ၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလြပည့်ေကျာ် ၂ ရက် (၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၀ ရက်) ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ခန့်အပ်တာဝန်ေပးြခင်း ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ ၂၃၂ ၊ ပုဒ်မ ၂၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)ှင့် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၂ တိုပါ ြပာန်းချက်များအရ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး (ကည်း) မှ ဒုတိယ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီး စိုးထွဋက ် ို ြပည်ထေ ဲ ရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးအြဖစ် ခန့်အပ်တာဝန်ေပးလိုက်သည်။ (ပုံ) ဝင်းြမင့် ိုင်ငံေတာ်သမတ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

အမျိးသားလတ်ေတာ်ဥက မန်းဝင်းခိငု သ ် န်း ချက်သမတိငု င် ံ အထက်လတ်  ေတာ် ဒုတိယဥက Mr. Jan Hornik ှင့်အဖွဲ အား လက်ခံေတွဆုံ

ေနြပည်ေတာ်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၀

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်း

တိအ ု ကား ချစ်ကည်ရင်းှီးမ တိုးြမငေ ့် ရးှငပ ့် ူးေပါင်း

ဥက ဦးေအးသာေအာင်၊ အမျ ိးသားလတ်ေတာ်

အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဥက မန်းဝင်းခိင ု သ ် န်းသည်

ေဆာင်ရက ွ ေ ် ရး၊ လတ်ေတာ်အချင်းချင်း ပိမ ု ရ ို င်းှီး

ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရး၊

ချက်သမတိင ု င ် ံ အထက်လတ်  ေတာ် ဒုတယ ိ ဥက

စွာ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ေရး၊ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ

ချစ်ကည်ေရးှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးေကာ်မတီ

Mr. Jan Hornik ှင့်အဖွဲအား ယေန့ မွန်းတည့် ၁၂

ဥပေဒြပင်ဆင်ေရးှင့်

ဥက

နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ အမျ ိးသားလတ်ေတာ်

ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာကိစရပ်  များှင့် စပ်လျ်း၍

လတ်ေတာ်းံု မှ တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျား တက်ေရာက်ခ့ဲ က

ဧည့်ခန်းမေဆာင်၌ လက်ခံေတွဆုံသည်။

ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

သည်။

ေတွဆုံစ် ြမန်မာိုင်ငံှင့်ချက်သမတိုင်ငံ

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ေဒါက်တာသန်းဝင်းှင့်

အမျ ိးသား

သတင်းစ်

ေတွဆုံပွဲသို အမျ ိးသားလတ်ေတာ် ဒုတိယ

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး ခန့်ထားြခင်း

လတ်ေတာ်ချင်း

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်သမတသည်

လပ်စစ်င ှ စ ့် မ ွ ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ လပ်စစ်စမ ွ ်းအားစီမေ ံ ရးဦးစီးဌာနမှ ဒုတယ ိ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးဟိန်းထက် ကို ေရအားလပ်စစ်အေကာင်အထည် ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန

န်ကားေရးမှးချပ်အြဖစ် တာဝန်ဝတရားများကို

စတင်ေဆာင်ရွက်သည့်ေန့မှစ၍ အစမ်းခန့်ထားလိုက်သည်။

ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချပ်ှင့် စင်ကာပူသမတိုင်ငံ တရားလတ်ေတာ်ချပ်တိုအကား ေငွေကးဆိုင်ရာစီရင်ချက်များ အတည်ြပရန် လမ်းန်မစာခန်လာ လက်မှတ်ေရးထိုး ေနြပည်ေတာ်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၀

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချပ်

ှင့် စင်ကာပူသမတိုင်ငံ တရားလတ်ေတာ်ချပ်တိုအကား “ေငွေကးဆိုင်ရာ စီရင်ချက်များ အတည်ြပရန် လမ်းန်မစာခ  န်လာ” လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ပွဲ အခမ်း အနားကို ယေန့မန ွ း် လွဲ ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်တင ွ ် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ြပည်ေထာင်စု တရားလတ်ေတာ်ချပ် စုေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စုတရားသူကီးချပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးက လမ်းန်မစာခန်လာသည် ဥပေဒအရစည်းေှာင်မအားမရှ  ိဟု ဆိုိုင်ေသာ် လည်း ှစ ် င ုိ င ် ံ တရားစီရင်ေရးကများအကား စီရင်ချက်များ အြပန်အလှန် အတည်ြပေဆာင်ရက ွ ရ ် န် သေဘာတူစာချပ်များ (သိမ ု ဟုတ)် အြခားအစီအမံများ မရှသ ိ ည့အ ် ေြခအေနတွင် အေရးပါသည့် ေြခလှမ်းတစ်ရပ်အြဖစ် အသိအမှတြ် ပရ မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြမန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် ကျင့သ ် ုံးလျက်ရသ ှိ ည့် တရားမကျင့ထ ် းံု ဥပေဒ တွင် ိုင်ငံြခားစီရင်ချက်များကို နည်းလမ်းများကို

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း အတည်ြပိုင်သည့်

ြပာန်းထားေကာင်း၊

ဤလမ်းန်မစာခန်လာတွင်

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံှင့် စင်ကာပူသမတိုင်ငံတို

အြပန်အလှန်

ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးသည့် စည်းမျ်းအရ တစ်င ို င ် ၏ ံ စီရင်ချက်ကို အြခားတစ်င ို င ် ံ က အတည်ြပေပးိုင်ေသာ အေြခအေနများှင့် ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံး လုပန ် ည်းများကို ေဖာ်ြပထားေကာင်း၊ စာခန်လာကို လက်မတ ှ ေ ် ရးထိုးပီးေနာက် တွင် စာခန်လာပါ လုပ်ငန်းရပ်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် လက်ေတွကျသည့် ေဆွးေွးေဆာင်ရက ွ မ ် များ  ဆက်လက်လပ ု ေ ် ဆာင်သာွ းရ မည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။ ထိေ ု နာက် စင်ကာပူသမတိင ု င ် ံ တရားသူကီးချပ် The Hon. Sundaresh Menon က

အမှာစကားေြပာကားပီး

ဦးထွန်းထွန်းဦးှင့်

စင်ကာပူသမတိုင်ငံ

ြပည်ေထာင်စုတရားသူကီးချပ် တရားသူကီးချပ်

The Hon.

Sundaresh Menon တိက ု ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ် ြပည်ေထာင်စု တရားလတ်ေတာ်ချပ်ှင့်

စင်ကာပူသမတိုင်ငံ

တရားလတ်ေတာ်ချပ်တို

အကား “ေငွေကးဆိင ု ရ ် ာစီရင်ချက်များ အတည်ြပရန် လမ်းန်မစာခ  န်လာ” ကို လက်မှတ်ေရးထိုးလဲလှယ်ကသည်။

ေပေပါက်လာေစိုင်မည်ြဖစ်သည်။ အခမ်းအနားသို ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊

လက်ရှိတွင် ြမန်မာိုင်ငံှင့် စင်ကာပူိုင်ငံတိုအကား ရင်းှီးြမပ်ှံမများ 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်၊

ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချပ် တရားသူကီးများ၊ လတ်ေတာ်ေကာ်မတီ

အများအြပားေတွရှရ ိ ပီး အနာဂတ်တင ွ လ ် ည်း ှစ ် င ို င ် အ ံ ကား စီးပွားေရးဆိင ု ရ ် ာ

အသီးသီးမှ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများ ယခုထက်ပိုမိုတိုးတက်လာိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ဤ

လတ်ေတာ်ချပ်မှ တရားသူကီးများှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ

ဥကှင့်အတွင်းေရးမှးများ၊

လမ်းန်မစာခန်လာသည် ေငွေကးဆိုင်ရာ စီရင်ချက်များှင့်စပ်လျ်း၍

စင်ကာပူသမတိင ု င ် ံ သံအမတ်ကီးှင့် သံုံးမှတာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား၊ အြပည်ြပည်

ြမန်မာိုင်ငံှင့် စင်ကာပူိုင်ငံတိုတွင် ိုင်ငံြခားစီရင်ချက်ကို အတည်ြပရာ၌

ဆိုင်ရာ

လိက ု န ် ာေဆာင်ရက ွ ရ ် မည့် လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းများကို သေဘာတူ သတ်မတ ှ ထ ် ား

ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချပ်ုံးှင့်

သည့်အတွက် ှစ်ိုင်ငံမှ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ အခွင့်အေရးများကို တရား

ကီးကပ်မု  ံးတိုမှ

စီရင်ေရးကမှ ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်းပင်ြဖစ်ပီး ြမန်မာစီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်

န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ န်ကားေရးမှးများှငတ ့် ာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား တက်ေရာက်

များအတွက်လည်း ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများ

ကသည်။

မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ၊

စင်ကာပူသမတိုင်ငံ တရား

ြပည်ေထာင်စုတရားသူကီးချပ်ုံး၊

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊

ြပည်ေထာင်စုတရားစီရင်ေရး န်ကားေရးမှးချပ်၊ ဒုတိယ သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးစိုးဝင်း ချက်သံအမတ်ကီးအား လက်ခံေတွဆုံ ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးဆိင ု ရ ် ာကိစ၊ ဘာေရးှင့် အခွန်

စီမက ံ န ိ ်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်  ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု

အေကာက်ဆင ုိ ရ ် ာကိစ၊ ေငွေကးခဝါချမတိက ု ဖ ် ျက်ေရးတွင်

ဝန်ကီး ဦးစိုးဝင်းသည် ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ချက်သမတ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် ည့် အေြခအေနများ၊ စက်မက 

ိုင်ငံ

သံအမတ်ကီး မစစ် ဟာနားေမာတိုးလ်ဗားအား

ဖွံ ဖိးေရးဆိင ု ရ ် ာကိစ၊ ိင ု င ် ပ ံ င ို စ ် ီးပွားေရးလုပင ် န်းများအား

ယေန့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ စီမံကိန်း၊

ပုဂလိ  ကသို လေ ဲ ြပာင်းေပးေရးလုပင ် န်းစ်ဆင ုိ ရ ် ာကိစရပ် 

ဘာေရး ှင့် စက်မဝန်  ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးုံး

များှင့်စပ်လျ်း၍ ှစ ် င ုိ င ် ပ ံ းူ ေပါင်းေဆာင်ရက ွ  ် ုိင်မည့်

ဧည့်ခန်းမ ၌ လက်ခံေတွဆုံသည်။

အေြခအေနများကို ေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေတွဆုံစ် ဖွံဖိးမအကူအညီေပးေရးှင့် နည်းပညာ

သတင်းစ်


ေဖေဖာ်ဝါရီ

(၇၃)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့အကိ ဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

သစ်ပင်ှင့် အြမစ်များ

ြပည်ေထာင်စုအသွင်သဏာန် ပီြပင်ဖို ..... ေမာင်ကာလှ

၁၁၊ ၂၀၂၀

 သစ်တစ်ပင်၏ ြဖစ်စ်ကည့်က အြမစ်လင် အဓိက။

လူအပါအဝင် သက်ရှိ သတဝါများှင့် သကာသေလာက၊

ကာပီြဖစ်ေသာ အငိမး် စားဆရာသမားတစ်ဦးထံ သွားလည်

လူတသ ုိ ည် ကမာေြမတစ်လားတွ  င် မှတ ီ င်းေနထိင ု ် ရှငသ ် န်

ပင်လင် အြပန် အလှနမ ် ခ ှီ ို ပီး အြပန်အလှနအ ် ေထာက်အကူ

စွာ ြဖတ်သန်းေနေသာ ဆရာအား မူကိေကျာင်းသူ

ရှင်ပီးတည်ေန ရပ်ိုင်ေစဖို

အသိeာဏ်အကယ်ဝဆုံး သတဝါများြဖစ်ကသည်။ ထိသ ု ို

ြဖစ်ေပသည်။

ခဲ့ေသာ သံေယာဇ်ေကာင့် ေတွသည်င ှ ့် ေရှးေဟာင်း

အေြခခံအား အြမစ်များ -တည့်။

ြပင်ကို အစိုးမိုးိုင်ဆုံး သတဝါသည်လည်း လူသားများ

ြခင်းသည်လည်းေကာင်း

ေသာ ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်များကို ေလ့လာပါက အနည်းှင့်

လုံး မိဘများအေပ မှီခိုေနထိုင်သွားရန် သာမန်အားြဖင့်

သခ ါရေလာကဟူေသာ

ရပ်တည်ေနကေသာ သက်ရှိသတဝါအမျ ိးမျ ိးအနက် အသိeာဏ်အကယ်ဝဆုံး ြဖစ်ကသည်င ှ အ ့် မ ကမာေြမ

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တိုသည်

ြပကရန် အေရးကီးေကာင်း အများလက်ခံထားကပီး မှီခိုေနရြခင်းသည်လည်းေကာင်း၊ အမှီအခိုကင်း

ေရရှည်ရှင်သန်ရပ်တည်ရန်

သာြဖစ်သည်။ ကမာ့သမိုင်းတစ်ေလာက် ေပေပါက်ခဲ့

မြဖစ်ိုင်။ သာဓကဆိုပါမူ သားသမီးတိုသည် တစ်သက်

အများဆိုသလို လူသားတို၏ပေယာဂမကင်းေကာင်း

ခဲပ ့ ါသည်။ အငိမ်းစားအရာရှိ ကီးအြဖစ် ဘဝကိေ ု အးချမ်း

 ပင်ကီးဤေြမ မတ်ခိုင်ေနဖို

ေြမးမေလးှင့်အတူ ေတွရသည်။ သားအဖလိုေနလာ ေှာင်းြဖစ် စကားလက်ဆုံ ေြပာမကုန်ေတာ့ေပ။ ထိုစ်

ေြမးမေလးက ပုေ ံ ြပာရန် ပူဆာလာသြဖင့် ေြမးမေလးကို

 ြမစ်လက်တက်င ှ ့် ြမစ်ခက်ြမစ မစ်မ ် ာ

အဘိုးက ဤသို ဆိုလိုက်သည်။

ေြမာက် ေြမာ က်ြမားစွာတို

မြဖစ်ိုင်သည့် သေဘာပင်တည်း။ ေမွးကင်းစအရွယ်က

ရဲ ေြမပုေ ံ နာ်။ အဲဒေ ီ ြမပုက ံ ို ဘိုးဘိုးက အပိင ု ်းကေလးေတွ

ေြမမှာမဲမဲ ခိုင်ခိုင်တွဲမှ။

သည် အြခားသက်ရသ ှိ တဝါများနည်းတူ အစားအစာများ

ရပ်င ုိ လ ် ာသည်င ှ အ ့် မ စားြခင်း၊ ေသာက်ြခင်း၊ တစ်ကယ ုိ ေ ် ရ

ပီးတာနဲ့ ဘိုးဘိုးက ပုံေြပာြပမယ်ဗျာ။ ဟုတ်ပီလား”

ရှငသ ် န်ရပ်တည်ခဲ့ ကသည်။ ေနာက်ပင ို ်းတွင် စိက ု ပ ် ျ ိးေမွး

သိုေသာ် ပညာသင်ယူေရး၊ စားဝတ်ေနေရးတိုအတွက်မူ

၍ ယ်ေကျးမတစ်စထက်တစ်စဖွံဖိးကာ မျက်ေမှာက်

မိသားစုဝင်တစ်ဦးအေနြဖင့် အိမ်မကိစများကို တတ်ိုင်

သည်။ ဆိုရလင် ယေန့ကမာ့အေရးအခင်းများ၊ ိုင်ငံ

အေထာက်အကူ

လူသားများ၏ အေရးပင်ြဖစ်ေလသည်။

ဤအချက်ကို

ေတွရမည်။ အကယ်စင်စစ် ကမာဦးကာလကလူသားများ

မိဘလူကီးများကို မှီခိုခဲ့ရပီး ကိုယ့်ေြခေထာက်ေပကိုယ်

ကို အေလ့ကျ လှညလ ့် ည်ရှာေဖွစားေသာက်ကာ အသက်

သန့်ရင ှ ်းြခင်းကို ကိယ ု တ ် င ို လ ် ပ ု  ် င ို သ ် ည်။ မှခ ီ ရ ို န်မလိေ ု တာ့။

ြမေရးလုပင ် န်းများ ေပထွန်းလာပီး အေြခတကျေနထိင ု ်

မိဘများအေပ မှခ ီ ရ ို ဆဲမဟုတပ ် ါေလာ။ တစ်ဖက်တင ွ လ ် ည်း

ေခတ် လူ့အဖွဲအစည်းများအထိ ေြပာင်းလဲလာခဲြ့ ခင်းြဖစ်

သေလာက်

အသီးသီး၏

အေရးအရာများ ကိစဝိစဟူသမသည်

မိဘများက သိမ ု ဟုတ် မိသားစုက ကိယ ု က ့် ို ြပန်မခ ှီ ရ ို သည်။

လူသတဝါတစ်ဦး စတင်ေမွးဖွားသည်မှ ေသဆုံး

သည်သာ လူသားအားလုံးအတွက် အမှန်ကန်ဆုံး၊ အသင့်

သည်အထိ လူသားဘဝကို ထိလ ု သ ူ ားရှငသ ် န်ရပ်တည်မ ပုစ ံ အ ံ ေပ အေြခခံပီး ခွြဲ ခမ်းစိတြ် ဖာလင် မှခ ီ ေ ို နရြခင်း၊

ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ြခင်းြဖင့် ြပန်ေပးရသည်။

ကည့်လင်

မိဘများကို

တစ်နည်းအားြဖင့်

အြပန်အလှန်မှီခိုေနရြခင်း

ေလျာ်ဆုံးှင့် အကျ ိးအရှိဆုံး ေနထိုင်မ ပုံစံြဖစ်ေကာင်း

အရှင်းလင်းဆုံးဥပမာကို ေတွရေပသည်။ တည်ေထာင်ေပထွန်း

အမှအ ီ ခိက ု င်းြခင်း သိမ ု ဟုတ် လွတလ ် ပ်ြခင်းှင့် အြပန်

“ဒီမှာကည့သ ် မီး ေဟာဒါ ဘိုးဘိုးတိေ ု နတဲ့ ကမာကီး

ြဖတ်လက ို မ ် ယ်။ သမီးက နဂိအ ု တိင ု ်းြဖစ်ေအာင် ြပန်ဆက်။

ဆိက ု ာ ေအဖိးု ဆိဒ ု အ ် ရွယ် ကမာ့ေြမပုစ ံ ာရွကက ် ုိ ကတ်ေကး ပီးေတာ့

ထင်တယ်”ဟု ေြပာ၏။ eာဏ်ရည်ထက်ြမက်ပီး စိတ်

သေဘာထား ူးညံသ ့ မ ိ ေ ် မွေသာ ဆရာသမားအေကာင်း

ြဖစ်စ်ဘဝ တူညီလှ၏

ငါးမိနစ်ပင် မကာလိက ု မ ် ီ တိကျေသချာစွာ တွဆ ဲ က်ထား

ြပည်ေထာင်စဖ ု ာွ း ညီေနာင်များသည်

ြပန်ေရာက်လာသည်။

ေသွးသားမျ ိးွယ်

မိသည်။ သိုေသာ် ဆရာသမားထင်သလို ြဖစ်မလာပါ။ ေသာ

ကမာ့ေြမပုံစာရွက်ကိုကိုင်ပီး

ေြမးြဖစ်သူက

သူ့အဘိုးေရာ

ကန်ေတာ်ပါ

ရဲ။ ေြပာစမ်းပါဦး” ဆိေ ု တာ့ ေြမးမေလး၏ အရည်အချင်း

ခံကရစမဲြဖစ်၏။ ယင်းသည် မှီခိုေနရြခင်းဟူေသာ

ဖို ကိးစားသင့ပ ် ါသေလာ။ လူတင ုိ း် လူတင ုိ း် ၊ အဖွဲ အစည်း

ဤသိုတည်း။

အဆိုပါ လူသားငယ်ကေလးသည် ေမွးကင်းစမှ

သည် တစ်ဦးတည်း တစ်ေယာက်တည်း ရှငသ ် န်ရပ်တည်ရန်

ေနာက်ေကျာမှာ လူတစ်ေယာက်ပုံ ပါတယ်ေလ။ သမီးက

ေကျာင်းေနခါစအရွယစ ် သြဖင့် တြဖည်းြဖည်း အရွယ်

ေကျးရွာများ၊ မိြပိင ု င ် မ ံ ျား တည်ေထာင်ေပထွန်းလာက

ြပန်ဆက်လိုက်တာ။ လူပုံေပသွားေတာ့ ေြမပုံလည်း

သေလာ။ ရှငသ ် န်ရပ်တည်သင့ပ ် ါသေလာ။ ရှငသ ် န်ရပ်တည်

ပထမပုံစံြဖစ်သည်။

တိုင်း အေလးထားစ်းစားကရမည် ြဖစ်ပါသည်။ လူတို

ေလးဖက်သွားအရွယ်၊ ထိုမှ လမ်းေလာက်ခါစအရွယ်၊

မြဖစ်ိုင်ြခင်းေကာင့်ပင်လင်

ေရာက်လာသည့်

ရသည် မဟုတပ ် ါေလာ။ တစ်ဦးချင်း ရှငသ ် န်ရပ်တည်င ုိ ်

ကာလတစ်ေလာက်

မိမိ၏

မိသားစုများ၊ ရပ်ကွက်

ဘယ်လိုြဖစ်ပီး ဒီေလာက် ြမန်ြမန်တွဲိုင်ရတာလဲ သမီး

ကို မချ ီးကျးဘဲ မေနိုင်ေအာင်ြဖစ်ရသည်။ အေြဖကား

တစ်ေပါင်းတည်းြဖင့်

ဆက်စပ်ပီးသားြဖစ်သွားတာေပါ့။”

စုစည်းပိုင်ပိုင် တွဲလက်ခိုင်မှ

ေြမးမေလး၏ အေြဖဆုးံ ေသာ်လည်း ကန်ေတာ်၏

ိုင်ငံပင်စည် အွန့်ေဝသည်။

လူကို ကည့သ ် ည် ဆိပ ု ါလား။ လူပေ ုံ ပရင် ေြမပုလ ံ ည်း

ခိုင်သန်အစ်တည် အဓွန့်ရှည်

ရင်ထက ဲ ြမည်တမ်းတမိသည်။ ကန်ေတာ်တလ ုိ ူ ကီးေတွ

မည်။ ။

ဆက်စပ်ပီးသား ြဖစ်သာွ းသည် ဟူ၏။ မှနလ ် က ုိ တ ် ာဟု လုံးဝမေတွးမိေသာအေတွးကို

မူကိအရွယသ ် မီးငယ်

ိင ု ်းပင်းကူညြီ ခင်းသာလင် လွတလ ် ပ်ေရးအဓွန့်ရည ှ ေ ် အာင် ဦးတည်

ကေလးက လက်ေတွလုပ်ြပသွားေချပီတည်း။

ေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ မ ် ည်ြဖစ်သည်။

ထားေသာ ကမာ့ေြမပုံကိုရမည်။ မှသာ လူ့အဖွဲ အစည်းလည်း ရှငသ ် န်ရပ်တည်င ုိ မ ် ည်။

လာခဲ့သည်။ ဤသိုြဖင့် အမှီအခိုကင်းြခင်း သိုမဟုတ်

မှီခို၍

တတ်ေအာင် သင်ယြူ ခင်း၊ ေလ့ကျင့ြ် ခင်းများ လုပက ် င ုိ ် လွတလ ် ပ်ြခင်းပုစ ံ က ံ ို တည်ေဆာက်ယူ ကရမဲြဖစ်သည်။

လူပုံ

သဏာန်ပီြပင်မှသာ ကမာ့ိုင်ငံအသီးသီးကို စုစည်း

တစ်နည်းအားြဖင့်

လူေတွအားလုံး လူပသ ီ မှသာ ကမာေြမတစ်ခင ွ ် တည်ငိမ်

တစ်ကယ ုိ ေ ် ရကိစများကိ  ု အမှအ ီ ခိက ု င်းစွာ လုပေ ် ဆာင်

တစ်ဦးချင်း ရှငသ ် န်ရပ်တည်င ို ရ ် န် အချင်းချင်းအြပန်အလှန် အြပန်အလှန်

ကူညီိုင်းပင်းကရန် လိုသည်။

လူတစ်ဦးချင်းသည်လည်း သူှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်ရာ

အြပန်အလှန်မှီခိုေနရြခင်းဟူေသာ

အမှအ ီ ခိက ု င်းစွာ ေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ေ ် သာ်ြငားလည်း အချ ိ

လူအများသည် အချင်းချင်း အြပန်အလှန်မှီခို၍ လူ့အဖွဲ

အကယ်စင်စစ် အမဲတေစ မှီခိုေနရြခင်းှင့် အမဲတေစ

မှသာ ေအာင်ြမင်စာွ လုပက ် င ုိ  ် င ုိ ် ကေလသည်။ လက်ေတွ

ဟူေသာ

ေမ့ေလျာ့ေနကဟန်တူသည်။

သည်သာ လူသားအားလုံး အမဲတေစ လက်ခက ံ ျင့သ ် ုံးရ

ေရှတန်းတင်ေသာ အတဖုးံ လမ်းမေကာင့် အများေကာင်းစား

လွတလ ် ပ်ေရး အဓွန့်ရည ှ တ ် ည်တေ ံ့ ရးအတွက် ိင ု င ် သ ံ ား

တူသည်။ ကမာေပရှိ ိုင်ငံအသီးသီးတွင် ပဋိပကများ၊

ိုင်ကမည် ထင်ပါသည်။ ယင်းကား အြပန်အလှန် မှီခို

ကိစများတွင် အြခားသူတစ်ဦး သိုမဟုတ် အများကို မှီခို ဘဝတွင် မှခ ီ ေ ုိ နရြခင်းှင့် အမှအ ီ ခိက ု င်းြခင်းတိမ ု ာှ အမဲ တေစ ယှ်တွဲလျက်သာရှိသည်။

အြပန်အလှန် အမှီသဟဲြပကရမဲ

အထက်ပါသေဘာတရားသည် တတိယပုစ ံ ြံ ဖစ်ေသာ

အြပန်အလှနမ ် ခ ှီ ေ ို နရြခင်းပင် ြဖစ်ေတာ့သည်။ လူမန ှ သ ် မ

တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး အြပန်အလှန် မှီခိုေနထိုင်ြခင်းြဖင့်သာ အသက်ရှင်သန် ရပ်တည်ိုင်ကမည်ြဖစ်သည်။ မိဘှင့်

သားသမီး၊ လင်င ှ မ ့် ယား၊ ဆရာှင့် တပည့၊် အလုပရ ် င ှ ်

ှင့် အလုပသ ် မား၊ အစိးု ရှင့် ြပည်သစ ူ သြဖင့် အြပန်အလှန်

မျက်ေမှာက်ေခတ်ကာလ အေြခအေနကို ကည့လ ် င်

ြခင်း၊ အမှီအခိုကင်းြခင်း သိုမဟုတ် လွတ်လပ်ြခင်းှင့် မည်သည့ပ ် စ ုံ က ံ ို

ပုံစံသုံးမျ ိးတွင်

အေလးထားကျင့သ ် းံု သင့ပ ် ါသနည်း။

စခန်းတွင် လယ်ယာသုးံ စက်ကရ ိ ယ ိ ာ ေမာင်းှငထ ် န ိ ်းသိမ်း

ေရးအတွက် အေရးပါသည့်အချက်ကို မြမင်ိုင်ကဟန်

အားလုံး လိက ု န ် ာကျင့် ကံေနထိင ု ရ ် မည့ပ ် စ ုံ က ံ ို ေထာက်ချင့်

နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် ရမည်းသင်းမိနယ်၌

မေကျလည်မများ၊  အနိာုမ ံ ျား ဖုံးလမ်းလျက်ရေ ှိ နြခင်း၏

ေနရြခင်းပင်ြဖစ်သည်။

အဓိကအေကာင်းရင်းမှာ

ေဖာ်ြပပါသေဘာတရားကို

ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ ေရေြမေတာေတာင် သဘာဝအတွင်း

ဖွင့်လှစ်

သည်။ အဆိပ ု ါသင်တန်းတွင် လက်တန ွ ်းထွနစ ် က်၊ ထွနစ ် က် ကီးှင့် ေကာက်စိုက်စက် အသုံးြပပုံများကို

စာေတွ

အလှနမ ် ခ ီှ ုိ ပီး အချင်းချင်း ိင ု း် ပင်းကူညြီ ခင်းသာလင်

ပဋိပကများချပ်ငိမး် ကာ ကမာ့ငိမး် ချမ်းေရးကို တည်ေဆာက်

မည်ြဖစ်သည်။ ယင်းသိေ ု နထိင ု ေ ် ဆာင်ရက ွ ရ ် န် ြပည်ေထာင်စု

တက်ေရာက်ေကာင်း သိရသည်။

လူသားဆန်စွာ၊ လူပီသစွာ ြပမူေနထိုင် ေြပာဆိုလုပ်ကိုင်

ြပည်ေထာင်စအ ု သွငသ ် ဏာန် ပီြပင်ဖဆ ုိ လ ုိ င် ကန်ေတာ်

လှယ်များ၊ ခိုင်အဆင့်၊ မိနယ်အဆင့် တာဝန်ရှိသူများ၊

များအားလုံး တစ်ဦးှငတ ့် စ်ဦး ချစ်ကည်ရင်းှီးစွာ အြပန်

ေန့က ကံခဲ့ရေသာ ေြမးအဘိးု ှစဦ ် းအေကာင်း ေရးလိပ ု ါ

ြပည်ေထာင်စုေန့သို

ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ထိုထက်ဆိုပါမူ ေလာကသုံးပါးရှိ

အမှတ်စ်(၁/၂၀၂၀)ကို ယေန့

အကား ချစ်ကည်ရင်းှးီ မ၊ ကူည ီ င ုိ း် ပင်းမများ၊ ယုံ ကည်

အားြဖင့် လူတစ်ဦးချင်းမှစ၍ အဖွဲအစည်းများ၊ ိုင်ငံများ

အရိယာပုဂိလ်တိုပင်လင်

အမှီအခိုမကင်းေကာင်း

မ (အေြခခံ)သင်တန်း

မှတ ီ င်းေနထိင ု ် ကေသာ လူသားများ သိမ ု ဟုတ် ိင ု င ် သ ံ ား

တိုအားလုံး လူပီသဖို အဓိကကျသည် မဟုတပ ် ါေလာ။

ပုထုဇ်လူသားကို မဆိုထားဘိ ဘုရား၊ ရဟာစေသာ

စက်မလယ်ယာဦးစီးဌာန အမှတ်(၂၈) စက်မလယ်ယာ

အေလးမထားကြခင်းေကာင့ပ ် င် ြဖစ်သည်။ အြပန်အလှန်

ကရမည် ြဖစ်ေပသည်။

အစိုးရအချင်းချင်း၊ ြပည်သူအချင်းချင်းလည်း အြပန်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

မည့ပ ် စ ုံ ြံ ဖစ်ေတာ့သည်။ သိဆ ု ပ ို ါလင် ကန်ေတာ်တ ို င ို င ် ၏ ံ

မိမိတိုတစ်ဦး၊

အလှန် အမှသ ီ ဟဲြပကရမဲပင်တည်း။ ေလာက၌ သာမန်

အချင်းချင်း၊ တပည့မ ် ျားအချင်းချင်း၊ အလုပရ ် င ှ အ ် ချင်းချင်း၊

ေမွးြမေရးှင့်

တစ်ဖွဲ ေကာင်းစားေရးကို

အယူအဆကို

ိင ု ် ကမည်ြဖစ်သည်။ တစ်နည်းဆိလ ု င် လူသားတိင ု ်းသည်

သိမ ု ဟုတ် ညီအစ်ကုိ ေမာင်မ ှ များအချင်းချင်း၊ ဆရာများ

စိုက်ပျ ိးေရး၊

သိုမဟုတ်

စိတ်ဓာတ်ကို

သားသမီးများ

ရမည်းသင်း ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

အမှအ ီ ခိက ု င်းြခင်း ဟူ၍ မရှေ ိ ချ။ အြပန်အလှနမ ် ခ ှီ ေ ို နရြခင်း

လွတ်လပ်ေရးအဓွန့်ရှည်ေအာင် ဦးတည်ေဆာင်ရွက်ိုင်

မိဘများအချင်းချင်း၊

ေမာင်းှင်ထိန်းသိမ်းမ သင်တန်းဖွင့်

အစည်း ရှငသ ် န်ရပ်တည်ေနိင ု ေ ် အာင် ကိးစားကရမည်

မများ တည်ေဆာက်င ို မ ် သ ှ ာ လက်ငင်း ကံေတွေနရေသာ

မှီခိုကရသလို

လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ

စိတဝ ် ယ် ထူးြခားေသာအေတွးတစ်စ ဝင်ေရာက်ခေ ဲ့ ချပီ

အမှီသဟဲြပေနကရမည် ြဖစ်ေပသည်။

ကို မှခ ီ ရ ို ေသာ အချ ိန်လည်းရှသ ိ ည်။ အချ ိကိစများတွ  င်

ေအးမျိးကည်

လက်ခံကျင့်သုံးရမည့်ပုံစံ

ေလ့လာလင် အမှအ ီ ခိက ု င်းေသာ အချ ိန်ရသ ိှ လို သူတစ်ပါး

အဖွဲအစည်းများသည်လည်း အချင်းချင်း အြပန်အလှန်

ကိဆိုဂုဏ်ြပလျက်]

ယခုှစ် ြပည်ေထာင်စုေန့ကာလတွင် ကန်ေတာ့်

တည်း။ ဤစာစု၏ေရှပင ုိ း် တွင် ေရးသားခဲသ ့ လို မှခ ီ ေ ုိ နရ

မဟုတ်ေပ။ လူသားတစ်ဦး၏ ဘဝကို ေသချာစွာ ေစ့ငု

[(၇၃) ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့ကို

ေအးချမ်းမည်ဟု ယူဆရေပမည်။

လူ့အဖွဲအစည်းအသီးသီးတွင် ပါဝင်ေနကြပန်ရာ ထိုလူ့

သိေ ု သာ် လုံးဝဥဿုံ အမှအ ီ ခိက ု င်းစွာ ေနထိင ု  ် င ို ် ကသည်

ဖွားသည့်ေြမှစ် ြမတ်ိုးချစ်၍

ေြမပုံကိုမကည့်ဘူး။ ေနာက်ေကျာက လူပုံေပေအာင်

ကေသာ လူသားများ သိုမဟုတ် ိုင်ငံသားများအားလုံး တစ်ဦး အချင်းချင်း

အြမစ် အြမစ်အလား ြပည်ေထာင်သားတို ကျစ်လျစ်သိပ်သည်း

အေတွးများကား မဆုံးေတာ့ေပ။ ေြမပုံကို မကည့်ဘူး၊

အြပန်အလှန်မှီခိုပီး

အြမစ်ှယ်တည့်။

“ဒီလေ ို လ ဘိုးဘိုးရဲ၊ ဘိုးဘိုးေပးတဲ့ ေြမပုစ ံ ာရွက်

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရေြမေတာေတာင် သဘာဝအတွင်း မှီတင်းေနထိုင် ှင့်တစ်ဦး ချစ်ကည်ရင်းှီးစွာ

ိ ိင ု င ် ေ ံ တာ်အသွင် သစ်တစ်ပင်င ှ ့်

ကို ငယ်စ်ကတည်းက သိပီးြဖစ်၍ ြပံးလျက် ေခါင်းညိတ်

တည်း၊ တစ်ဖွဲတည်း အမှအ ီ ခိက ု င်းစွာ ရှငသ ် န်ရပ်တည်င ို ပ ် ါ

အမိ အဘ လူကီး သူမတိ၏ ု အြပအစု အယုအယကိသ ု ာ

ရှင်တည်ခိုင်မဲ မပိလဲိုင်။

ေြပာရမှာကွ၊ အနည်းဆုံး နာရီဝက်ေလာက်ဆက်ရမယ်

ငယ်သည် ငိေ ု ကးြခင်းမှအပ ဘာမမလုပ ် င ို ေ ် သးသြဖင့်

အမိဝမ်းမှကတ်လာသည့် ေမွးကင်းစ လူသားကေလး

ေြမယံကိုမှီ ထိုပင်စည်သည်

ကန်ေတာ့်ဘက်လှည့်ပီး “ေြမးကေလးကို

ဒီလို အလုပေ ် ပးထားမှ ငါတို စကားေအးေအးေဆးေဆး

အံ့အားသင့်ရသည်။ “ဟာ၊ တယ်ေတာ်ပါလားေဟ့။

အဖွဲအစည်းတစ်ရပ်ပင်ြဖစ်ေစ၊ တစ်ဦးတည်းတစ်ေယာက်

ကုပအ ် ားသန်သန် ဆုပထ ် ားြပန်မှ

ြဖင့် အပိင ု း် ကေလးများြဖစ်ေအာင် ညပေ ် ပးလိက ု သ ် ည်။

ဤသိုဆိုပါလင် လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ပင်ြဖစ်ေစ၊

အလှနမ ် ခ ှီ ေ ို နရြခင်းဟူ၍ ပုစ ံ သ ံ ုံးမျ ိး ေတွရမည်ြဖစ်သည်။

တွ တွဲလက်မြဖတ် ေြမမှာငုပ်၍

လူပသ ီ ြခင်းှငပ ့် တ်သက်၍ ပီးခဲေ ့ သာ လွတလ ် ပ်ေရး

ေသးသည်။ လွတ်လပ်ေရးေန့ ုံးပိတ်ရက်မို မေတွတာ

က န် ေတာ် သ ည် သည်။

အရင်းတည်ရမည်

မကာမီ

မဟုတ်ပါေလာ။

ကျေရာက် ေတာ့ မ ည့ ်

မှန်းေမာ်ကည့်ေနမိပါေတာ့

လက် ေတွ သင်ကားပိခ ု ျသွားမည်ြဖစ်ပီး သင်တန်းကာလ မှာ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ရက်မှ ၂၁ ရက်ထိ ၁၂

ရက်ကာ

သင်တန်းပိခ ု ျမည်ြဖစ်ကာ သင်တန်းသို သင်တန်းသား ၃၀ သင်တန်းသို တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်ကိုယ်စား ေတာင်သူများှင့် Farmer Choice ကုမဏီမှ တာဝန်ရှိ သူများ၊ သင်တန်းသားများ တက်ေရာက်ခဲ့ ကေကာင်း သိရ သည်။ ကိုကိုူပ


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဒုတိယဥက

ဦးေအးသာေအာင် ချက်သမတိုင်ငံ အထက်လတ်ေတာ်ဒုတိယဥက ှင့်အဖွဲ အား လက်ခံေတွဆုံ

ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ဒုတိယဥက ဦးေအးသာေအာင်သည် ချက်သမတိုင်ငံ အထက်လတ်ေတာ်ဒုတိယဥက Mr.Jan Hornik ှင့်အဖွဲအား ယေန့မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ေရးရာေဆာင် (I-20) ၌

လက်ခံေတွဆုံ

သည်။ (ယာပုံ) ေတွဆုံစ် ှစ်ိုင်ငံဆက်ဆံေရး၊ လတ်ေတာ်ချင်းချစ်ကည်ေရးတိုှင့် စပ်လျ်း၍ ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ ေတွဆုံပွဲသို အမျ ိးသားလတ်ေတာ် ြပည်သူ့ေငွစာရင်းေကာ်မတီဝင် ေနာ်လှလှစိုးှင့် အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်က သည်။

သတင်းစ်

ိုင်ငံြခားသံုံးများမှ သံုံးအကီးအကဲများှင့် ၎င်းတို၏ဇနီး/ခင်ပွန်းများ

မိတ်ကန်းစုရှိ ပုလဲေမွးြမေရးစခန်း၊ စမတ်ကန်းကမ်းေြခှင့် ဆလုံရွာတိုသို သွားေရာက်ေလ့လာ

မိတ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

ေရးစခန်းသို ေရာက်ရှိရာ ပုလဲေမွးြမေရးစခန်းတာဝန်ခံ

ခန့်ရည ှ လ ် ျားကာ သဲြဖကမ်းေြခ သုံးခုတည်ရသ ှိ ည့် မိတ် မိ

၁၃၂၈၀၀၀ ကို သံတမန်အဖွဲနာယက ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ

ေရာက်ရှိေနကေသာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်

ရှင်းလင်းတင်ြပပီး သံတမန်ေလ့လာေရးအဖွဲသည် မုတ်

ကပီး သဘာဝကမ်းေြခအလှအပများကို ကည့ ် ေလ့  လာ

သည်။

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး မိတ်မိ၌ ေလ့လာေရးခရီးစ်

ရွက်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေကျာ်တင်

ဦးေဆာင်သည့် ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ိုင်ငံြခားသံုံးများမှ သံးံု အကီးအကဲများှင့် ၎င်းတိ၏ ု ဇနီး/ခင်ပန ွ း် များ ပါဝင်

ေသာ သံတမန်ေလ့လာေရးအဖွဲသည် ယေန့နန ံ က်ပင ို ်းတွင်

ဦးေစာထဲလာက ပုလေ ဲ မွးြမေရးလုပင ် န်းများှငပ ့် တ်သက်၍ ေကာင်သားေပါက်ခန်းှင့် ဝတ်ဆသ ံ င ွ း် ခန်းမတွင် မုတေ ် ကာင်

အတွင်း ဝတ်ဆံသွင်းေနမအား ကည့်ေလ့  လာကသည်။ ကည့်ေလ့  လာ

သံတမန်များ စုေပါင်းလှဒါန်း

ဆက်လက်၍ ဒုံးေညာင်မင်  းေကျးရွာရှိ ဆလုလ ံ မ ူ ျ ိးများ

ထိုေနာက်

အြမန်ေရယာ်ြဖင့်

ကန်းများကို

လှည့်လည်ကည့်ေလ့လာကာ မိတ်မိသို ြပန်လည် ေရာက်ရှိကသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေကျာ်တင် ဦးေဆာင်သည့်

၏ လူမဘဝေနထိုင်မများကို သွားေရာက်ေလ့လာကရာ

သံတမန်ေလ့လာေရးအဖွဲသည် မိတ်ေလဆိပ်မှ ြမန်မာ့

၅၅ ဒသမ ၀၆ ဧကခန့်ရှိကာ ေတာေတာင်ထူထပ်၍ ကန်း

အတွက် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးက လှဒါန်းေငွကျပ် ှစသ ် န ိ ်း

တွင် ရန်ကုန်မိသို ြပန်လည်ထွက်ခွာသွားေကာင်း သိရ

ကားတွင် ေရပန်းစားလူကိက်များပီး ဧရိယာအားြဖင့်

ေရှးဦးစွာ သံတမန်ေလ့လာေရးအဖွဲသည် သေယာ

၏ေြမာက်ဘက်ပိုင်းတွင် ေပ ၄၀၀၀ ခန့်ရှည်လျားေသာ

သန်ကီးကန်းရှိ ြမန်မာအတလန်တစ်ကမ ု ဏီ  ပုလေ ဲ မွးြမ

ကသည်။

တီေမာလက်စေ ် တိင ု င ် ံ သံအမတ်ကီးက ေပးအပ်လှဒါန်း

ထိမ ု တ ှ စ်ဆင့် ြပည်တင ွ ်း ြပည်ပ ခရီးသွားဧည့သ ် ည်များ

အြမန်ေရယာ်ြဖင့် မိတက ် န်းစုရိှ ကန်းများသို သွားေရာက် ကည့်ေလ့  လာကသည်။

မှ ေရမိင ု ် ၅၆ မိင ု ခ ် န့်ကာွ ေဝးေသာ စမတ်ကန်းသို ေရာက်ရိှ

ေကျာက်စရစ်ကမ်းေြခတစ်ခ ု င ှ ့် ေတာင်ဘက်တင ွ ေ ် ပ ၆၀၀

ဆလုံလူမျ ိးများ၏

လူမစီးပွားဘဝဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

လှဒါန်းေပးအပ်ပီး သံတမန်များ စုေပါင်းလှဒါန်းသည့်

အေမရိကန်ေဒလာ ၅၆၈ ေဒလာှင့် ြမန်မာကျပ်ေငွ

အမျ ိးသားေလေကာင်းလိုင်းြဖင့် ညေန ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ် သည်။

ခိုင်ထူး (မိတ်ြပန်/ဆက်)

မစတာ မိုဟာမက် အ(ဘ်)ဒယ်လာဟီ အယ်လ် ဘူခါရီ အယ်လ် ဗီလာလီအား

မစစ် ဖာတူမာတာဘားလ်ေဒးအား ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ေမာ်ရီေတးနီးယားိုင်ငံ သံအမတ်ကီးအြဖစ် ခန့်အပ်ရန် သေဘာတူ

ဂီနီိုင်ငံသံအမတ်ကီးအြဖစ် ခန့်အပ်ရန် သေဘာတူ

ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁

ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁

တွင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးဝန်ကီးဌာန၌

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရသည် မစစ် ဖာတူ

သုေတသနအရာရှိအြဖစ်ှင့် ၂၀၀၆ ခုှစ်မှ ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်အထိ

မာတာဘားလ်ေဒးအား နယူးေဒလီမိအေြခစိုက် ြပည်ေထာင်စု

အစုစပ်လပ ု င ် န်း၊ ေငွေကးဆိင ု ရ ် ာ တီထင ွ ဆ ် န်းသစ်ေရးှင့် ပူးေပါင်း

သမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လဲအပ်ြခင်း

ညိင်းေရးဌာန၏ ဌာနအကီးအကဲအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့

ခံရေသာ ဂီနီသမတိုင်ငံသံအမတ်ကီးအြဖစ် ခန့်အပ်ရန် အဆိုြပ

သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုှစ်အထိ အြပည်ြပည်

ချက်ကို သေဘာတူပီးြဖစ်သည်။

ဆိင ု ရ ် ာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးဆိင ု ရ ် ာသမတ၏ အ ကံေပးပုဂိလ်

မစစ် ဖာတူမာတာဘားလ်ေဒးသည် ကွနန ် ာခရီဂယ်ေမာ(လ်)

အြဖစ်ှင့် ၂၀၁၄ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

အ(ဘ်) ဒယ်နာဆာတကသိလ ု မ ် ှ ၁၉၈၅ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ဝိဇာဘွဲ(စာေပ)

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးဆိင ု ရ ် ာ သမတ၏အ ကံေပးပုဂိ လ်၊ သံအမတ်

ကို ရရှခ ိ သ ဲ့ ည်။ ၎င်းသည် ၁၉၉၁ ခုစ ှ တ ် င ွ ် အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ၊ု

အြဖစ်လည်းေကာင်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခသ ဲ့ ည်။ မစစ် ဖာတူမာတာ

အတလန်တာစီမံခန့်ခွဲမေကျာင်း၌ စီမံခန့်ခွဲမပညာရပ်ှင့် ၂၀၀၁

ဘားလ်ေဒးသည် ၂၀၁၅ ခုစ ှ မ ် ှ ၂၀၁၈ ခုစ ှ အ ် ထိ ဂျာမနီင ို င ် ဆ ံ င ို ရ ် ာ

ခုစ ှ တ ် င ွ ် ဝါရှငတ ် န်ဒစ ီ ရ ီ ိှ ဝါရှငတ ် န်င ုိ င ် တ ံ ကာစီမခ ံ န့်ခမ ဲွ ေကျာင်  း၌

ဂီနီသံအမတ်ကီးအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင် ခဲ့ပီး ၂၀၁၈ ခုှစ်

ေငွေကးအရင်းအြမစ်များ စီမံခန့် ခွဲမှင့် ေခါင်းေဆာင်မပညာ

စက်တင်ဘာလမှစ၍ အိိယိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂီနီသံအမတ်ကီးအြဖစ်

ဘာသာရပ်တက ုိ ုိ ေလ့လာဆည်းပူးခဲသ ့ ည်။ ၎င်းသည် ၁၉၈၉ ခုစ ှ ်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည်။

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိးု ရသည် မစတာ မိဟ ု ာမက် အ(ဘ်) ဒယ်လာဟီ အယ်လ် ဘူခါရီ အယ်လ် ဗီလာလီအား ေပကျင်းမိအေြခစိုက် ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လဲအပ်ြခင်းခံရေသာ ေမာ်ရီေတးနီးယားအစလာမ်မစ်သမတိုင်ငံ သံအမတ်ကီးအြဖစ် ခန့်အပ်ရန် အဆိုြပချက်ကို သေဘာတူပီးြဖစ်သည်။

မစတာ မိဟ ု ာမက် အ(ဘ်) ဒယ်လာဟီ အယ်လ် ဘူခါရီ အယ်လ် ဗီလာလီသည် ၁၉၉၁

ခုှစ်တွင် အီဂျစ်ိုင်ငံ အိုင်ခမ်းတကသိုလ်မှ စိုက်ပျ ိးစီးပွား သိပံဘွဲရရှိခဲ့ပီး ၁၉၉၅ ခုှစ်တွင်

ေမာ်ရီေတးနီးယားိုင်ငံ ေနာ့ချာ(တ်) တကသိုလ်မှ စီးပွားေရးဘာသာရပ်ြဖင့် မဟာဘွဲရရှိခဲ့ သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၉ ခုှစ်မှ ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်အထိ ဆက်သွယ်ေရးှင့် လတ်ေတာ်ဆက်ဆံ ေရးဝန်ကီးအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။ ထိုေနာက် ၂၀၁၂ ခုှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုှစ်အထိ

ကုတ်ဒီဗွားိုင်ငံဆိုင်ရာ ေမာ်ရီေတးနီးယားိုင်ငံသံအမတ်ကီးအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ပီး

ဂါနာ၊ ဆယ်ရာလီရွန်ှင့် လိုက်ေဘးရီးယားိုင်ငံများဆိုင်ရာ ေမာ်ရီေတးနီးယားသံအမတ်ကီး

အြဖစ် ပူးတွတ ဲ ာဝန် ထမ်းေဆာင်ခသ ဲ့ ည်။ ၂၀၁၈ ခုစ ှ ် ဒီဇင်ဘာလမှ ယေန့အထိ တုတြ် ပည်သူ့ သမတိင ု င ် ဆ ံ င ုိ ရ ် ာ ေမာ်ရေ ီ တးနီးယားသံအမတ်ကီးအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည်။

သတင်းစ်


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာ ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်များဆက်ကပ်လှဒါန်းပွဲှင့် ဆွမ်းဆန်ေတာ်ေလာင်းလှပွဲကျင်းပေရးဦးစီးေကာ်မတီ လုပ်ငန်းညိင်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

ေနြပည်ေတာ် ဥပါတသိေစတီေတာ်ပရိဝုဏ်အတွင်းရှိ သာသနာ့မဟာဗိမာန်

ဆိုင်ရာ ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ဆက်ကပ်လှဒါန်းပွဲှင့် ဆွမ်းဆန်ေတာ်ေလာင်းလှပွဲ

ဆွမး် ဆန်ေတာ်ေလာင်းလှပွအ ဲ ခမ်းနားကို ကျင်းပြပလုပသ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း၊

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် သာသနာေတာ်

အခမ်းအနား ေအာင်ြမင်စာွ ကျင်းပေရး ဦးစီးေကာ်မတီ လုပင ် န်းည ိ င်  းအစည်း အေဝးကို ယေန့နန ံ က် ၁၀ နာရီတင ွ ် ေနြပည်ေတာ်ရှိ သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန စုေပါင်းအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ အဖွင့်အမှာစကားေြပာကား

အစည်းအေဝးတွင် သာသနာေတာ်ဆင ို ရ ် ာဘွဲတံဆပ ိ ေ ် တာ်များ ဆက်ကပ်

ေတာ်ကီး၌ သာသနာေတာ်ဆင ို ရ ် ာဘွဲတံဆပ ိ ေ ် တာ်များ ဆက်ကပ်လှဒါန်းပွ ဲ င ှ ့်

ေပါင်းစပ်ညိင်  းေပး

ယင်းေနာက်

အစည်းအေဝးတက်ေရာက်လာကသည့် သက်ဆိုင်ရာ

အခမ်းအနားတွင် ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ရ ဆရာေတာ်ကီး ၃၄၂ ပါး၊ သီလရှင် ၂၅ ပါး၊

ဆပ်ေကာ်မတီအသီးသီးမှ ဥကတိုက သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစ်များအလိုက်

ေြပာကားသည်။

အား ဦးစီးေကာ်မတီဥက ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ေပါင်းစပ်ညိင်းေပးပီး

လူပုဂိလ် ၁၄၇ ဦးတိုကို ဘွဲတံဆိပ် ဆက်ကပ်ချ ီးြမင့်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေဆွးေွးတင်ြပ

ဆက်လက်၍ အစည်းအေဝးတွင် သာသနာေတာ်ဆင ို ရ ် ာဘွဲတံဆပ ိ ေ ် တာ်

လှဒါန်းပွဲှင့် ဆွမ်းဆန်ေတာ်ေလာင်းလှပွဲကျင်းပေရး ဦးစီးေကာ်မတီဥက

များ ဆက်ကပ်လှဒါန်းပွဲှင့် ဆွမ်းဆန်ေတာ်ေလာင်းလှပွဲကျင်းပေရး ဦးစီး

က အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားရာတွင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မတ် ၈ ရက်တွင်

ဦးကည်မင်းက လုပ်ငန်းစ်များအလိုက် ေဆာင်ရွက်သွားမည့်အစီအစ်များ

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး သူရဦးေအာင်ကို

ှင့်စပ်လျ်း၍ ေဆွးေွးတင်ြပသည်။

ေကာ်မတီ ဒုတယ ိ ဥက သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန ဒုတယ ိ ဝန်ကီး

ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည့အ ် စီအစ်များကို ေဆွးေွးတင်ြပကကာ လိအ ု ပ်သည်များ အခမ်းအနားများ ေချာေမွေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိုင်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ

လုပင ် န်းေကာ်မတီ၊ ဆပ်ေကာ်မတီအသီးသီးတိက ု ေစတနာထား၍ ကုသလ ုိ ယ ် ူ ေပါင်းစပ်ည ိ င်  းေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးကရန်ေြပာကားပီး အစည်းအေဝးကို ုပသ ် မ ိ ်း ခဲ့ေကာင်းသိရသည်။

သတင်းစ်

ိုင်ငံတစ်ဝန်း ကာကွယ်ေဆးထိုးှံတိုက်ေကးြခင်း လမ်းြခံမစစ်တမ်း သင်တန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ

လည်း အြပန်အလှနေ ် မးြမန်းေဆွးေွးမများကို ြပလုပ် က

ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

ိုင်မည်ြဖစ်ပီး ေနာင်အခါ ေဆာင်ရွက်မည့်စစ်တမ်းများ

ိင ု င ် တ ံ စ်ဝန်း ကာကွယေ ် ဆးထိးု ှတ ံ က ုိ ေ ် ကးြခင်း လမ်းြခံမ

ိင ု မ ် ည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ စစ်တမ်းေကာက်ယမ ူ လု  ပင ် န်းများ

Survey)သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယေန့ နံနက် ၉

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ခွဲေဝမများ

နာရီတွင် Hotel Max ေနြပည်ေတာ်၌ ကျင်းပသည်။

သည် အေရးကီးပါေကာင်း၊ စစ်တမ်းေကာက်ယမ ူ  ကီးကပ်

ကေလးငယ်များေသဆုံးမ ေလာ့ချိုင်ေရးရည်မှန်း

သူများအေနြဖင့လ ် ည်း စတင်ေကာက်ယစ ူ ် ပထမပတ်င ှ ့်

အခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီး

ဒုတယ ိ ပတ်တတ ို င ွ ် အေတွအ ကံေဝမ ေဆွးေွးြခင်းများကို

ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့်ေထွးက ဝန်ကီး

ြပလုပ်ေစလိုပါေကာင်း။

တိုးချဲကာကွယ်ေဆးထိုးလုပ်ငန်းစီမံချက်သည်

ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်

အသက် ငါးှစေ ် အာက်ကေလးများတွင် ကူးစက်ေရာဂါများ

ြပည်သူများတွင် ကာကွယ်ေဆးြဖင့် ကာကွယ်ိုင်

ြဖစ်ပာွ းမေလျာ့နည်းေစေရးှင့် ကာကွယေ ် ဆးြဖင့် ကာကွယ်

ေသာေရာဂါများမြဖစ်ပာွ းေစေရး ဝိင ု း် ဝန်းေဆာင်ရက ွ ေ ် နသူများ

၍ရေသာေရာဂါများေကာင့် ကေလးငယ်များ ေသဆုံးမ

ေလာ့ချိင ု ေ ် ရး အဓိကရည်မန ှ း် ချက်များြဖင့် လုပင ် န်းများ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ ယခုအခါ ေရာဂါကာကွယ် ေဆး ၁၂ မျ ိးကို ထိုးှံတိုက်ေကးိုင်ပီြဖစ်ပီး လာမည့်

ဇူလိုင်လ(သိုမဟုတ်) ဩဂုတ်လအတွင်း သားအိမ်ေခါင်း

ကင်ဆာေရာဂါကာကွယေ ် ဆးကို ၁၃ ခုေြမာက် ကာကွယ် ေဆးအြဖစ် ထည့သ ် င ွ း် ထိးု ှသ ံ ာွ းိင ု ေ ် တာ့မည် ြဖစ်ပါေကာင်း။ ထိုသို ကာကွယေ ် ဆးများ ထိးု ှတ ံ က ုိ ေ ် ကးိင ု ရ ် န်

အတွက် တိုးချဲကာကွယေ ် ဆးထိုးလုပင ် န်းစီမခ ံ ျက် ဝန်ထမ်း

များအားလုးံ ှင့် တိင ု း် ေဒသကီး/ ြပည်နယ်များမှ တာဝန်ရိှ သူများ၊ ဝန်ထမ်းများ၏ စနစ်တကျချ ိန်သားကိက ု ် ချ ိတ်ဆက်

ေဆာင်ရက ွ မ ် အားေကာင်  းစွာြဖင့် ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ မ ် များ 

ေကာင့် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ကေလးတစ်ဦးကို ကာကွယ်ေဆး ၁၂ မျ ိး ထိုးှံတိုက်ေကးရန်အတွက် အေမရိကန်ေဒလာ

အားြဖင့် စစ်တမ်းေကာက်ယူမ အေတွအ ကံများစွာ ရရှိ

ေကာက်ယူရာတွင် ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်

စစ်တမ်း(Nationwide Vaccine Coverage Evaluation

ဌာန၏

ေစလိုပါေကာင်း၊ စစ်တမ်းေကာက်ယူရာတွင် ပါဝင်ြခင်း

အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ရှိ ပီး ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ ် ၄၀ ခန့် ကုန်ကျပီး ိုင်ငံေတာ်မှ ၂၆ ရာခိုင်န်းကျခံပီး Gavi, the Vaccine Alliance အဖွဲ မှ ၇၄ ရာခိင ု  ် န်  း လှဒါန်း ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ဘာေငွကို ထိေရာက်စွာ အသုံးချ

လာမည့် ၂၀၂၅ ခုှစ်တွင် တိုးချဲကာကွယ်ေဆးထိုး

လုပ်ငန်းများအတွက် ိုင်ငံေတာ်မှ ၁၀၀ ရာခိုင်န်း ကျခံ ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သြဖင့် မိမိတိုအေနြဖင့်

ရရှိေသာ

ဘာေငွများကို ထိေရာက်အကျ ိးရှစ ိ ွာ အသုံးချေဆာင်ရက ွ ် ိင ု ေ ် ရးမှာ အေရးကီးပါေကာင်း၊ တိးု ချဲကာကွယေ ် ဆးထိးု

တိုက်ေကးြခင်းလမ်းြခံမစစ်တမ်းသည်

အေရးကီးပါ

၁၉၉၃ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ြပလုပခ ် ့ဲ ပီး အြခားစစ်တမ်းငယ်ြပလုပမ ် 

တိုက်ေကးြခင်းလမ်းြခံမစစ်တမ်းေဆာင်ရွက်မည့် အစီ

တိုက်ေကးြခင်းလမ်းြခံမစစ်တမ်းမျ ိးကို ၁၉၈၇ ခုှစ်ှင့်

များလည်း ရှပ ိ ါေကာင်း၊ စစ်တမ်းအေြဖများ၏ အသုးံ ဝင်မ ေကာင်း မွ န ် ေစေရးအတွ က ်

စစ် တ မ်း ေကာက် ယူ သူ

(surveyor)များှင့် ချ ိတ်ဆက်ေဆာင်ရက ွ သ ် မ ူ ျား၏ အခန်း ကများသည် အေရးကီးပါေကာင်း။ စစ်တမ်းအေြဖများကို

လက်ေတွလုပ်ငန်းများ

ထိေရာက်ေစေရးအတွက် ိင ု င ် တ ံ စ်ဝန်း ကာကွယေ ် ဆးထိုးှံ

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယခု သင်တန်းတက်ေရာက်သမ ူ ျားအေနြဖင့်

ပိုမိုေအာင်ြမင်

တိုးချဲကာကွယ်ေဆးထိုးလုပ်ငန်း

စီမံချက်မန်ေနဂျာ ဒုတိယန်ကားေရးမှး ေဒါက်တာ

ေဆာင်ရွက်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ မူဝါဒှင့် မဟာဗျဟာ

အခက်အခဲများေဖာ်ထုတ်ကာ

ဆက်လက်၍

ေကာင်း၊ အလားတူ ိုင်ငံတစ်ဝန်း ကာကွယ်ေဆးထိုးှံ

လုပင ် န်းများ လမ်းြခံမအားေကာင်းေစေရးအတွက် စိနေ ် ခ မများ၊

ကရန် တိုက်တွန်းလိုပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

များ ချမှတရ ် ာတွငလ ် ည်းေကာင်း အသုံးချေဆာင်ရက ွ ရ ် မည်

ထားထားလင်းက

ိုင်ငံတစ်ဝန်း ကာကွယ်ေဆးထိုးှံ

အစ်များကို ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

အဆိုပါ ေြခာက်ရက်ကာသင်တန်းတွင် စစ်တမ်း

ေကာက်ယူမ

စာေတွသင်ကားြခင်းအြပင် လက်ေတွ

ကွင်းဆင်းစစ်တမ်းေကာက်ယူ

ေလ့ကျင့်ြခင်းတိုကိုပါ

ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သည်။ လုပ်ငန်းများကို

စစ်တမ်းေကာက်ယူမ

ေဖေဖာ်ဝါရီလကုန်ပိုင်းခန့်မှစတင်၍

သုံးလတာကာလကာ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း ြမင်းစီးေကးုပ်ဖွင့်ပွဲှင့်အတူ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းအေကာင်း ဓာတ်ပုံှင့် စာအုပ်စာေစာင်များ ခင်းကျင်းြပသမည်

ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

ထိုြပင် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီက ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက်တွင်ကျေရာက်မည့်

ရက်တင ွ ် ေနြပည်ေတာ် အြပည်ြပည်ဆင ုိ ရ ် ာကွနဗ ် င်းရှငး်

ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့်

အထိမ်းအမှတ် စာစီစာကုံး၊ ပန်းချ ီ၊ ကဗျာ၊ သီချင်း၊ ကျပန်း

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ (၁၀၅)ှစ်ေြမာက် ေမွးေန့ကို

ယင်းေန့နံနက်ပိုင်းတွင်

ေနြပည်ေတာ် သေြပကုန်းအဝိင ု ်း၌ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်း ြမင်းစီးေကးုပ်ဖွင့်ပွဲကျင်းပမည်ြဖစ်ရာ

ဗိုလ်ချပ်

ေအာင်ဆန်းအေကာင်း ဓာတ်ပ ံု င ှ ့် စာအုပ်စာေစာင်များ ခင်းကျင်းြပသမကို ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနက ေပါင်းစပ် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်

ထိုသို ခင်းကျင်းြပသရာတွင် ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်း၏

ေကျာင်းသားဘဝ၊ ရဲေဘာ်သုံးကျ ိပ်င ှ ့် တပ်မေတာ်သား

ဘဝ၊ ိုင်ငံေရးသမားဘဝ၊ မိသားစုဘဝှင့် ိုင်ငံြခား ခရီးစ်ဓာတ်ပုံများအြပင်

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏

လက်ေရးမူများ၊ မိန့်ခန ွ း် ေကာက်တ ု ခ ် ျက်များ၊ ဗိလ ု ခ ် ျပ်

ဗဟိဌ ု ာန(၂)၌ စီစ်ကျင်းပမည့် ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းေမွးေန့

စကားေြပာှင့် ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်း မိန့်ခန ွ း် ပိင်ပဲွ ဆုေပးပွဲ အခမ်းအနားတွငလ ် ည်း ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်း၏ သမိင ု း် ဝင် ဓာတ်ပုံများ၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းအေကာင်း ေရးသား

မှတတ ် မ်းတင်ထားသည့် စာအုပမ ် ျားကို ြပန်ကားေရး

ဝန်ကီးဌာနကလည်းေကာင်း၊ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းှင့် ပတ်သက်သည့် သမိင ု ်းဝင်စာရွကစ ် ာတမ်းများ၊ မှတတ ် မ်း ဓာတ်ပမ ုံ ျားကို စီမက ံ န ိ ်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်  ကီးဌာန

အမျ ိးသားမှတ်တမ်းများ ေမာ်ကွနး် တိုက်ဦးစီးဌာနက

လည်းေကာင်း ပူးေပါင်း၍ ခင်းကျင်းြပသသွားမည်ြဖစ်သည်။ ဧည့်ခံေဖျာ်ေြဖ

ထိုအတူ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီမှ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃

ေအာင်ဆန်းအေကာင်း ေရးသားဖွဲဆိထ ု ားသည့် ကဗျာ

ရက် ညပိုင်းတွင် မိေတာ်ခန်းမအနီးရှိ

၁၄ ရက်အထိ ေနြပည်ေတာ် ဒကဏ ိ ခိင ု ် ဇမသီရိ မိနယ်ရှိ

အထိမ်းအမှတ် ဧည့ခ ် ေ ံ ဖျာ်ေြဖပွတ ဲ င ွ လ ် ည်း ြပန်ကားေရး

ြပန်ကားေရးှင့်

ြပသသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အပါအဝင် စာအုပစ ် ာေစာင်များြဖင့် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၂ ရက်မှ သေြပကုန်းအဝိုင်းအနီးတွင် ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနက

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်သည်။

ဇာတ်ုံ၌ ကျင်းပမည့်

လဟာြပင်

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေမွးေန့

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် အလားတူြပခန်းများကို ခင်းကျင်း ရဲလင်းြမင့(် ြပန်/ဆက်)

ဒိုညီေနာင်ထု တည်ေထာင်ြပ ြပည်ေထာင်စုေန့ ဒိုမေမ့


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

တိုင်ကားေပးပိုလာေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးသတင်းများှင့်စပ်လျ်း၍ ထပ်မံေဖာ်ထုတ်ရရှိမများ ထုတ်ြပန် ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်သမတုံး

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး၊ ပုေလာ မိနယ်၊ ေမာ်မိေကျးရွာတွင် မူးယစ် ေဆးဝါးများ အကီးအကျယ် သုံးစွဲ/ ြဖန့်ြဖးေရာင်းချေနေကာင်း သတင်း ေပးပိုြခင်း။

၅-၂-၂၀၂၀ရက်ေန့တင ွ ် ပုေလာမိနယ်၊ ေမာ်မေ ိ ကျးရွာေန ရန်ေနာင်စိုး(ခ) ရန်ေနာင်ဦး(၄၂)ှစ၊် (ဘ)ဦးြမင်ေ ့ အာင်၏ေနအိမအ ် ား ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ WY စာတန်းပါ စိတ်ကေဆးြပားများှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိသြဖင့် မမစ(ပုေလာ) မယ(ပ)၈/၂၀၂၀၊ မူး/စိတပ ် ဒ ု မ ် ၁၉(က)ြဖင့် အမဖွငအ ့် ေရးယူ ထားရှိပါသည်။

မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ချမ်းေအး သာစံမိနယ်၊ ြပည်ကီးေပျာ်ဘွယ် အေရှရပ်ကွက်ေန ချစ်ကိုေလး(ခ) ေငွဆင့်သည် မူးယစ်ေဆးဝါးများ ြဖန့်ြဖးေရာင်းချေနေကာင်း သတင်း ေပးပိုြခင်း။

၆-၂-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ ြပည်ကီးေပျာ်ဘွယ် အေရှရပ်ကက ွ ေ ် န ချစ်ကေ ို လး(ခ)ေငွဆင့် (၃၆)ှစ၊် (ဘ)ဦးေလးေမာင်၏ ေနအိမ်အား ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ ၎င်းှင့်အတူ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မရမ်းြခံဆိပ်ေန ညီညီ(၂၃)ှစ်၊(ဘ)ဦးေကျာ်ေဌးတို (၂)ဦးအား စိတ်က ေဆးြပားများ၊ ဘိန်းြဖများတိုှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိသြဖင့် နမစ(၆) (ချမ်းေအးသာစံ)မယ(ပ) ၂/၂၀၂၀၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ ၁၆(ဂ)/၂၀(က)/၂၁ ြဖင့် အမဖွင့်အေရးယူထားရှိပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အမှတ်၊ ၆ / ၂၀၂၀ ၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလြပည့်ေကျာ် ၂ ရက် (၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၀ ရက်)

“တိုင်ကားေပးပိုလာေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးသတင်းများှင့်စပ်လျ်း၍ ထပ်မံေဖာ်ထုတ်ရရှိမများထု  တ်ြပန်ြခင်း” ၁။

မူးယစ်ေဆးဝါးှငစ ့် တ ိ က ် ေ ို ြပာင်းလဲေစသည့် ေဆးဝါးအရာယ် တားဆီးကာကွယ ် မ ှိ န ် င်းေရးအတွက် ြပည်သလ ူ ထ ူ ု

ထံမှ ေပးပိုတိုင်ကားလာသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို စနစ်တကျလက်ခံရယူိုင်ရန် “မူးယစ်ေဆးဝါးအထူး သတင်းတိုင်ကားေရးဌာန”ကို ဤုံးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိေကာင်း၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေန့တွင် အများြပည်သူသို ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့ပါသည်။ ၂။

“မူးယစ်ေဆးဝါးအထူးသတင်းတိင ု ် ကားေရးဌာန”သို ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၈ ရက်ေန့အထိ ေပးပိတ ု င ို ် ကား

လာသည့် မူးယစ်ေဆးဝါးသတင်းများှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတုံး၏ န်ကားချက်အရ ြပည်ထေ ဲ ရးဝန်ကီးဌာနက

ေအာက်ပါအတိုင်း ထပ်မံေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးအေရးယူိုင်ခဲ့ပါသည်စ် ၁

သတင်းလက်ခံရရှိမ

ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးအေရးယူမ

ကချင်ြပည်နယ်၊ တိင ု ်းမိ၊ ကင်ဆား ၂-၂-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင်တိုင်းမိ၊ ကင်ဆားရာရပ်ကွက်ေန ဦးတူး(ခ)

ရာရပ်ကွက်ေန ဦးတူးသည် မူးယစ် ေအာင်တူး(၅၄)ှစ၊် (ဘ)ဦးေကျာ်ေစာ၏ေနအိမအ ် ား ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ

ေဆးဝါးများ ြဖန့် ြဖးေရာင်းချေန ၎င်းှင့်အတူ တစ်ရပ်ကွက်တည်းေန ေမာင်ထွန်း(ခ)ေနမျ ိးထွန်း(၄၀) ေကာင်း သတင်းေပးပိုြခင်း။

ှစ်၊ (ဘ)ဦးထွန်းေအာင်၊ဦးေအာင်ဒီး(၄၅)ှစ်၊ (ဘ)ဦးဂမ်ေအာင်၊ ရာဇာ

ထက်(၃၁)ှစ၊် (ဘ)ဦးေသာင်းြမင်ဦ ့ း၊ မုနဒ ် န ိ ရ ် ပ်ကက ွ ေ ် န လှေဇာ်ဦး(၃၇)

ှစ၊် (ဘ)ဦးတင်ြမင်တ ့ ုိ (၅)ဦးအား စိတ် ကေဆးြပားများှငအ ့် တူ ဖမ်းဆီး

ရမိသြဖင့် မမစ(တိုင်း)မယ(ပ)၂/၂၀၂၀၊မူး/စိတ်ပုဒ်မ ၁၆(ဂ)/ ၂၁ ြဖင့်

အမဖွင့်အေရးယူထားရှိပါသည်။ ၂

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ထီးချ ိင့် ၅-၂-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် ထီးချ ိင့်မိနယ်၊ ကက်တေကာင်ေကျးရွာေန မိနယ်၊ ကက်တေကာင်ေကျးရွာေန မဝင်းကည်(၅၂)ှစ၊် (ဘ)ဦးေကျာ်ြမင်၏ ့ ေနအိမအ ် ား ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ မိးု သီး(ခ)ကိေ ု ဇာ်သည် မူးယစ်ေဆးဝါး ဘိန်းြဖများှငအ ့် တူ ဖမ်းဆီးရမိပီး ၎င်းေကျးရွာေန မိုးသီး(ခ)ကိေ ု ဇာ်(၄၂) များ ြဖန့်ြဖးေရာင်းချေနေကာင်း ှစ၊် (ဘ) ဦးေအာင်ငိမ်းထံမဝ ှ ယ်ယရ ူ ရှခ ိ ေ ဲ့ ကာင်း သိရရ ှိ သြဖင့် မိုးသီး(ခ) သတင်းေပးပိုြခင်း။

ကိုေဇာ်၏ေနအိမ်အား ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ ၎င်းအားေတွရှိပီး မူးယစ်

ေဆးဝါးှင့်ပတ်သက်သည့် ပစည်းတစ်စုံတစ်ရာမေတွရှိရေသာ်လည်း ၎င်း တို ( ၂)ဦးအား မမစ(ထီး ချ ိင့် ) မယ(ပ)၁၁/၂၀၂၀၊ မူး /စိ တ ် ပု ဒ ် မ ၁၆(ဂ)/၂၁ ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ အလားတူ ၎င်းေကျးရွာေန ထွန်းဦး(၆၁)

ှစ၊် (ဘ)ဦးဘေမာင်၏ေနအိမအ ် ား ဝင်ေရာက်ရာှ ေဖွရာ ဘိနး် ြဖများှင့် အတူ ဖမ်းဆီးရမိပီး ၎င်း၏သမီးြဖစ်သူ

မလင်းလင်းေအး(၃၄)ှစ်မှ

လာေရာက်ထားရှသ ိ ည့် ပစည်းများြဖစ်ေကာင်း သိရရ ှိ သြဖင့် မလင်းလင်း ေအး၏ေနအိမအ ် ား ဆက်လက်ရာှ ေဖွရာ ၎င်းအားေတွရှိ ပီး မူးယစ်ေဆးဝါး

ှငပ ့် တ်သက်သည့် ပစည်းတစ်စတ ုံ စ်ရာမေတွရှရ ိ ဘဲ ထပ်မစ ံ စ်ေဆးချက် အရ မိုးသီး(ခ)ကိေ ု ဇာ်ထမ ံ ှ ဝယ်ယရ ူ ရှခ ိ ေ ့ဲ ကာင်း သိရရ ိှ သြဖင့် ၎င်းတိ(ု ၃)

ဦးအား မမစ(ထီးချ ိင့်)မယ(ပ)၁၂/၂၀၂၀၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ ၁၉(က)/ ၂၁ ြဖင့်

လည်းေကာင်း အသီးသီးအမဖွင့်အေရးယူထားရှိပါသည်။

အသိေပးးေဆာ်ချက်

၃။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်း ၅-၂-၂၀၂၀ရက်ေန့တင ွ ် မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကက ွ ေ ် န ခွနလ ် ျန်ထယ် (၁၆)ှစ်၊ (ဘ)ဦးေမာင်တိန်း၏ေနအိမ်အား ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ WY စာတန်း ပါ စိ တ ်  က ေဆးြပားများှ င ့် အ တူ ဖမ်း ဆီး ရမိ သ ြဖင့် နမစ (ဘုရင်ေ ့ နာင်) မယ(ပ) ၅/၂၀၂၀၊ မူး/စိတပ ် ဒ ု မ ် ၁၆(ဂ)ြဖင့် အမဖွငအ ့် ေရးယူ ထားရှိပါသည်။

မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကက ွ ေ ် န ခွနလ ် ျန်ထယ် သည် မူးယစ်ေဆးဝါးများ ြဖန့်ြဖး ေရာင်းချေနေကာင်း သတင်းေပးပို ြခင်း။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင် မိနယ်၊ ကညင်ပင်ေကျးရွာေန ကုလားေလးသည် မူးယစ်ေဆးဝါး များ ြဖန့်ြဖးေရာင်းချေနေကာင်း သတင်းေပးပိုြခင်း။

၅-၂-၂၀၂၀ ရက်ေန့တင ွ ် သန်လျင်မိနယ်၊ ကညင်ပင်ေကျးရွာ၊ ေညာင်ပင် လမ်းမေပ၌ ၎င်းေကျးရွာေန ကုလားေလး(ခ)ချစ်ကိုကို(၁၉)ှစ်၊ (ဘ) ဦးေဇာ်ေလးအား WY စာတန်းပါ စိတ် ကေဆးြပားများှင့်အတူ ဖမ်းဆီး ရမိသြဖင့် မမစ(သန်လျင်)မယ(ပ)၉/၂၀၂၀၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ၁၆(ဂ)ြဖင့် အမဖွင့်အေရးယူထားရှိပါသည်။

တိင ု ် ကားလာေသာသတင်းများအနက် အထက်ေဖာ်ြပပါ ယခုသတ ီ င်းပတ်အတွင်း ေဖာ်ထတ ု ဖ ် မ်းဆီးရမိမအပါအဝင် 

မူးယစ်ေဆးဝါးအထူးသတင်းတိုင်ကားေရးဌာန စတင်ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ရက်ေန့မှ ၈-၂-၂၀၂၀

ရက်ေန့အထိ စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်ချက်များအရ အမေပါင်း(၉၇၁)မ ဖွင့်လှစ်အေရးယူခဲ့ပီး တရားခံကျား(၁၂၅၂)ဦး၊ မ(၂၅၁)

ဦး၊ ေပါင်း(၁၅၀၃)ဦး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့၍ ဘိန်းြဖ(၇၅၁၃.၉၈၁၄)ဂရမ်၊ ICE (၁၃၄၇.၄၂)ဂရမ်၊ ဘိန်း(၄၀၃၃၉.၀၂၁၆၆)ဂရမ်၊

အဆင်န ့ မ ိ ဘ ့် န ိ း် (၆၆၁.၂၇)ဂရမ်၊ ဘိနး် စာမန့်(၅၃၂၄၂.၇၆)ဂရမ်၊ ဘိနး် စာရွက(် ၁၂၀၉၇.၃၂)ဂရမ်၊ ဘိနး် စာရည်(၂.၅)လီတာ၊

စိတ်ကေဆးြပား(၄၆၃၅၄၂)ြပား၊ ေဆးေြခာက်(၁၀၃၁၀.၄၂)ဂရမ်၊ဘိန်းရည်(၀.၁)လီတာ၊ဘိန်းဆီခဲ(၅၂၀.၂၈)ဂရမ်၊ ဘိနး် ေစ့(၆၀)ဂရမ်၊ စိတ် ကေဆးြပားအေကမန့်(၅၅.၄၅)ဂရမ်၊ Ecstasyအေက(၀.၀၀၁)ဂရမ်၊ လက်နက်မျ ိးစု(ံ ၁၉)လက်၊ ကျည်မျ ိးစု(ံ ၂၅၇)ေတာင့်၊

လက်ပစ်ဗုံး(၁)လုံးတိုအား

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်းှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးသတင်းများှင့်

ပတ်သက်၍ ေဖာ်ထတ ု ဖ ် မ်းဆီးအေရးယူမကိ  ု အရှန ိ အ ် ဟုနြ် မငေ ့် ဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရိှ ပီး ထပ်မေ ံ ဖာ်ထတ ု ် ဖမ်းဆီးအေရးယူ ိုင်မအေြခအေနအား ဆက်လက်ထုတ်ြပန်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၄။

မူးယစ်ေဆးဝါးများ ပိုမိုဖမ်းဆီးရမိိုင်ေရးှင့်စပ်လျ်း၍ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်

အစိုးရအဖွဲများသို တိင ု ် ကားိင ု သ ် ည်အ ့ ြပင် ထူးြခားသည်က ့ စ ိ ရပ်  များှင့် ကီးမားသည်မ ့ ူးယစ်ေဆးဝါးေရာင်း/ဝယ်မကိ  စရပ် 

များကို ိုင်ငံေတာ်သမတုံး၏ “မူးယစ်ေဆးဝါးအထူးသတင်းတိုင်ကားေရးဌာန”ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လီဖုန်း/ဖက်စ် ဖုန်းှင့် အီးေမးလ်လိပ်စာတိုသို ုံးချ ိန်အတွင်း လုံြခံစိတ်ချစွာ တိုင်ကားိုင်ပါေကာင်း ထပ်မံအသိေပးအပ်ပါသည်ဆက်သွယ်ရန် -

ေအာ်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်

-

၀၆၇-၅၉၀၂၀၀

အီးေမးလ်လိပ်စာ

-

antinarcotics@presidentoffice.gov.mm

ဖက်စ်ဖုန်းနံပါတ်

-

၀၆၇-၅၉၀၂၃၃

လမ်းဆုံမှ ပျ်းမနား-ေတာင်ညိလမ်းေပရှိ ေတာ်ဝင်ရတနာလမ်းဆုံမီးပွိင့်

ေရကာပင်လမ်းအတိင ု ်း ေရကာပင်မီးပွိင့၊် ၎င်းမှ ေတာ်ဝင်ရတနာလမ်းအတိင ု ်း

(စည်ပင်ဧည့ရ ် ပ ိ သ ် ာမီးပွိင့)် အထိ ယာ်သွားလာမအား နံနက်(၀၅:၀၀) အချ ိန်မှ

စည်ပင်ဧည့ရ ် ပ ိ သ ် ာမီးပွိ င့ဘ ် က်သုိ လည်းေကာင်း၊ စည်ပင်ဧည်ရ ့ ပ ိ သ ် ာမီးပွိင်မ ့ ှ

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ(၁၃)ရက်ေန့ (၀၈:၁၀)အချ ိန်တွင် ဇမသီရိ

(၁၀:၀၀)အချ ိန်ထိ ေခတလမ်းပိတ/် လမ်းလဲ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသြဖင့်

ေတာ်ဝင်ရတနာလမ်းအတိုင်း ကုမုြဒာကာပန်းအဝိုင်း၊ ၎င်းမှ ရာဇဌာနီလမ်း

မိနယ်၊ သေြပကုန်းအဝိုင်း၌ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေကးုပ်တု ဖွင့်ပွဲအခမ်း

ယာ်အသုံးြပသွားလာေနကသူများအေနြဖင့်

အတိုင်း ကာပန်းအဝိုင်းဘက်သို လည်းေကာင်း(အသွား/အြပန်) လမ်းလဲ

အနားအား ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်သြဖင့(် ဝတ်စုံြပည့)် အစမ်းေလ့ကျင့်မည့်

ေနြပည်ေတာ်၊ ဇမသီရိမိနယ်၊ ပျ်းမနား-ေတာင်ညိလမ်း၊ ဇမကျက်သေရ

(၁၁-၂-၂၀၂၀)ရက်ေန့င ှ ့် ဖွငပ ့် အ ွဲ ခမ်းအနားကျင်းပမည့(် ၁၃-၂-၂၀၂၀)ရက်ေန့

လမ်းှင့် ြမတ်ပန်းသဇင်လမ်းဆုမ ံ ှ ြမတ်ပန်းသဇင်လမ်းအတိင ု း် အဆင့ြ် မင့ေ ် ဈး

ေနြပည်ေတာ်ယာ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရး

တိတ ု င ွ ် ပျ်းမနား-ေတာင်ညိ လမ်း၊ ဇမကျက်သေရလမ်းှင့် ြမတ်ပန်းသဇင်

မီးပွိင့်၊ ၎င်းမှ ရာဇသဂဟလမ်းအတိုင်း Royal Myanmar ေဂါက်ကွင်းလမ်းဆုံ၊

ကီးကပ်မေကာ်  မတီ

၎င်းေန့ရက်များတွင်

ေမာင်းှင်ေပးကပါရန် အသိေပးးေဆာ်အပ်ပါသည်။


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

သံဃနာယကှင့် ဝိနည်းဓိုရ် ဗဟိုအဆင့် သင်တန်းအမှတ်စ်(၁/၂၀၂၀) ဆင်းပွဲ ကျင်းပ ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

ှင့် ဝိနည်းတရားေတာ်ပါဠိ၊ အကထာ၊ ဋီကာ၊ ကဏိ၊

ြပည်နယ်၊ မိနယ်တစ်ဌာနတည်း စုလ ံ င်ေအာင်မပင့ ် င ို ပ ် ါက

အညီ ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ိုင်ကမှသာ သာသနာေတာ်

သံဃနာယကှင့် ဝိနည်းဓိရ ု ် ဗဟိအ ု ဆင့် သင်တန်းအမှတ်

ဝိနိစယများ၌ အာုံစိုက်ကာ ဤကိစသည် ငါတိုကိစ၊

သင့်ေလျာ်မည့် သံဃနာယက ဆရာေတာ်များ၊ ဝိနည်းဓိုရ်

သန့်ရင ှ ်းတည်တြံ့ ပန့်ပွားေရး တိုးတက်ရန်ဟေ ူ သာ သံဃာ့

စ်(၁/၂၀၂၀) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို ယေန့

ဤအလုပ်သည် ငါတိုအလုပ်၊

ဆရာေတာ်များကို

မိမိတိုက သင်တန်းများပိုချေပးပီး

အဖွဲအစည်း ဖွဲစည်းေဆာင်ရွက်ရြခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်

နံနက် ၉ နာရီတွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး မရမ်းကုန်း

တာဝန်ဟု စိတစ ် ေ ွဲ နေအာင် ကံေဆာင်ကိးကုတ် အားထုတ်

ထိဆ ု ရာေတာ်များကို တစ်ဆင့် ကေရာက်ေစ၍ အုပစ ် အ ု လိက ု ်

ေအာင်ြမင်င ို မ ် ည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိေ ု ကာင့် သံဃာ့အဖွဲ

မိနယ် သီရိမဂလာ ကမာေအးကုန်းေြမ ဝိဇယမဂလာ

ပိုချေတာ်မူကပါရန်

ဆင့်ပွားသင်တန်းများ

ပိုချေစြခင်းြဖင့် သံဃနာယက

အစည်းအဆင့ဆ ် င့တ ် င ွ ် ပါဝင်ကေသာ ဆရာေတာ်များ

ဓမသဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ပါေကာင်း။

ဆရာေတာ်များအားလုံး သင်တန်းတက်ေရာက် သင်ယူ

အားလုံး ဝိနည်းေဒသနာေတာ်င ှ တ ့် ကွ လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်း

အရှငြ် မတ်တသ ို ည် မိမတ ိ ေ ို ဒသသို ြပန်လည်ေရာက်ရှိ

ေလ့လာိင ု ရ ် န် စီစ်ေဆာင်ရက ွ ေ ် တာ်မူ ကေစလိပ ု ါေကာင်း၊

စသည်တိုကို ေကျပွန်စွာေလ့လာက၍ သာသနာ့ကိစ

ကသည့်အခါ မိမိတိုက သင်တန်းနည်းြပဆရာများအြဖစ်

လိုအပ်ပါက အာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများထံမှ အကူအညီ

ဟူသမတိုကို ဓမဝိနယှငအ ့် ညီ ေြဖရှငး် ေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ်

ဆင့်ပွားသင်တန်းများ ြပန်လည်ပိုချေပးေတာ်မူကရာ၌

ေတာင်းခံ၍ သံဃနာယက ဆရာေတာ်များ၊ ဝိနည်းဓိုရ်

ေသာ အရည်အချင်းြပည့်ဝသည့် သာသနာြပ ဘုရား

အဘိဓဇအဂမဟာသဒမေဇာတိက ဗန်းေမာ်ဆရာေတာ်

တပည့်ေတာ်တိုကို

ဤစာအုပ်များတွင်

ဆရာေတာ်များ အကင်းအကျန်မရှိ သင်တန်းတက်ေရာက်

သားေတာ်များြဖစ်ေအာင် သာသနာြပစိတဓ ် ာတ် အြပည့်

ေဒါက်တာဘဒကုမာရာဘိဝသ ံ အမှးြပသည့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်

ပါသည့် အတိင ု ်း ဖတ်ြပလိက ု တ ် ာပါပဲ၊ အရှငဘ ် ရ ု ားတိလ ု ည်း

သင်ယေ ူ လ့လာိင ု ရ ် န် တစ်နည်းနည်းြဖင့် စီစ်ေဆာင်ရက ွ ်

အဝြဖင့် တက်တက်ကက အားထုတ်ေတာ်မူကပါဟု

သံဃမဟာနာယကဆရာေတာ်ကီးများ၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ် ဗဟို

ဒီစာအုပမ ် ျားကိပ ု ဲ ဖတ်ကပါဟု ေပါ့ေပါ့တန်တန် မြဖစ်ေစဘဲ

သင့်ပါေကာင်း။

ေလးနက်စွာတိုက်တွန်းပါေကာင်း မိန့်ကားသည်။

သံဃာ့ဝန်ေဆာင် ဆရာေတာ်ကီးများ၊ တိုင်းေဒသကီး/

သင်တန်းတက်ကသည့် သံဃနာယကဆရာေတာ်များ၊

သံဃနာယက ဆရာေတာ်များအားလုံး၊ ဝိနည်းဓိုရ်

ြပည်နယ် သံဃနာယကဆရာေတာ်ကီးများ၊ သာသနာေရး

ဝိနည်းဓိရ ု ဆ ် ရာေတာ်များ စိတပ ် ါဝင်စားမရှေ ိ အာင်၊ ရှင်းရှင်း

ဆရာေတာ်များအားလုးံ သံဃာ့အဖွဲ အစည်း အေြခခံစည်းမျး်

ဦးစီးဌာန၊ တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားှင့် တိင ု း် ေဒသကီး/ ြပည်နယ်

လင်းလင်း သိရှိနားလည်ေအာင်၊ ဤကိစသည် ငါတိုကိစ၊

ှင့် လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းများ၊ ဝိနည်းဓမကံ

သာသနာေရးမှးများ တက်ေရာက်ကည်ညိကသည်။

ငါတိုအလုပ်ဟု စိတ်ထဲမှာစွဲသွားေအာင် ကိးကိးစားစား

မခင်းများ

တက်ေရာက်ကည်ညိ အဆိပ ု ါ သင်တန်းဆင်းပွအ ဲ ခမ်းအနားသို ိင ု င ် ေ ံ တာ် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ

ဥက အဘိဓဇမဟာရဂုု၊

အခမ်းအနားတွင် ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယက

ဤတာဝန်သည် ငါတို

ေလးေလးနက်နက် တိုက်တွန်း

သင်တန်း၌

သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များ ဆက်ကပ် ယင်းေနာက် ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ

အဓိကုဏး်

ဥက  ဗန်း ေမာ် ဆ ရာေတာ်  ကီး အမှးြပသည့ ် မဟာ

လုပ်ထုံး

နာယက ဆရာေတာ်ကီးများက ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုသံဃာ့

သင်ကားပိုချေပးေတာ်မူကေစလိုပါေကာင်း။

လုပ်နည်းများ၊ လက်စွဲစာအုပ်များ၊ န်ကားလာများှင့်

ဝန်ေဆာင်ဆရာေတာ်ကီးများ၊ တိင ု း် ေဒသကီး/ ြပည်နယ်

စီစ်ေဆာင်ရွက်ေတာ်မူကေစလို

အဖွဲဥက ဗန်းေမာ်ဆရာေတာ် ေဒါက်တာဘဒကုမာရာ

ေြဖရှင်းဆုံးြဖတ်ေရးဆိုင်ရာ

တကွ ဝိနည်းေဒသနာေတာ် ပါဠိ၊ အကထာ၊ ဋီကာ၊ ဂဏိ၊

သံဃနာယက ဆရာေတာ်ကီးများထံ သင်တန်းဆင်း

ေနရာေဒသ

ဝိနိစယစသည်များကို ေကျပွန်စွာေလ့လာေတာ်မူက၍

လက်မှတ်များ ဆက်ကပ်ေတာ်မူသည်။

ရပ်ကွက/် ေကျးရွာ၊ မိနယ်၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်

ေဝးကွာြခင်း၊ ဆွမ်းကွမ်းကိစခက်  ခြဲ ခင်း စေသာအေကာင်း

အရည်အချင်းြပည့ဝ ် ကမှသာ သာသနာ့ကစ ိ ဟူ  သမတိုကို

ထိေ ု နာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သဃ ံ မဟာနာယက ဆရာေတာ်

သံဃနာယက ဆရာေတာ်များ၊ ဝိနည်းဓိရ ု ် ဆရာေတာ်များ

များေကာင့် သံဃနာယက ဆရာေတာ်များ၊

ဝိနည်းဓိုရ်

ဓမဝိနယှင့်အညီ ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ိုင်ကမည်ြဖစ်ပါ

ကီးများအား လှဖွယဝ ် တပစည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ကို လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းများ၊ လက်စမ ွဲ ျား၊ န်ကားလာများ

ဆရာေတာ်များကို

သင်တန်းပိုချရာ တိုင်းေဒသကီး/

ေကာင်း၊ ဤသို သာသနာ့ကိစဟူသမတိုကို ဓမဝိနယှင့်

ကသည်။

ဘိဝသ ံ က သင်တန်းဆင်းသဝါဒကထာ မိန့်ကားရာတွင်

ခရီးလမ်းပန်းသွားလာမခက်ခဲြခင်း၊

သတင်းစ်

ြမန်မာိုင်ငံလူငယ်ေရးရာေကာ်မတီ ပထမအကိမ်ညိင်  းအစည်းအေဝး ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ လူငယ်ေရးရာေကာ်မတီဝင်များက

ြမန်မာိုင်ငံလူငယ်ေရးရာေကာ်မတီ၏

ပထမအကိမ်

လူငယ်ေရးရာမူဝါဒကို ဌာနဆိင ု ရ ် ာများသာမက လူငယ်များ

ည ိ င်  းအစည်းအေဝးကို ယေန့နန ံ က်ပင ို ်းက ေနြပည်ေတာ်

ကိုယ်တိုင်က

ရှိ

အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရး၊ လူငယ်

လူမဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ေရးှင့်

ြပန်လည်ေနရာ

ချထားေရးဝန်ကီးဌာန၌ ကျင်းပသည်။

ေကာ်မတီဥက

များ အြမန်ဆးံု တည်ေထာင်င ုိ ေ ် ရး၊ လုပင ် န်းများအေကာင်

ြမန်မာိုင်ငံလူငယ်ေရးရာ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

အထည်ေဖာ်ရာတွင် ရန်ပေ ံု ငွရရှေ ိ ရးတိအ ု တွက် ေဆွးေွးခဲ့

ေဒါက်တာ

ကသည်။

ဝင်းြမတ်ေအးက ၂၀၁၆ ခုှစ် အစိုးရစတင်တာဝန်ယူစ် ကပင်

မိမိတိုဝန်ကီးဌာန၏

သိရှိလာေစရန်

ေရးရာမူဝါဒ အေြခခိုင်မာေစေရး၊ လူငယ်ေရးရာစင်တာ

ထည့်သွင်းေဆာင်ရွက်ခဲ့ အစည်းအေဝးတွင်

ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်

ေဆာင်ရွက်ကရမည်

ဦးစားေပးစီမံချက်များ၌

ထိုေနာက်

ြမန်မာိုင်ငံလူငယ်ေရးရာေကာ်မတီ

လူငယ်ေရးရာမူဝါဒကို ထည့သ ် င ွ ်းေဆာင်ရက ွ ခ ် ပ ဲ့ ါေကာင်း၊

ဥကက မူဝါဒ၏ဥေယျာဇ်တွင်

ကိုယ်စားလှယ်လူငယ်များ

လူငယ်မဝ ူ ါဒကိသ ု ရ ိ ိှ ပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်ကရာတွင်

ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ေရးဆွဲခဲ့ပီး

လူငယ်များအားလုံး

၂၀၁၇ ခုစ ှ ် ိဝ ု င်ဘာ ၈ ရက်တင ွ ် ြပည်ေထာင်စအ ု စိုးရအဖွဲ

မိမိတို၏

က

ေဖာ်ထုတ်၍ ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ြဖင့် ပူးေပါင်းပါဝင်

အတည်ြပြပာန်းေပးခဲ့ေကာင်း၊

အဆိုပါမူဝါဒကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်င ို ရ ် န် လူငယ်ေရးရာ မဟာဗျဟာ ေရးဆွဲြခင်းှင့်

ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီး အသီးသီး

အလိုက် ဦးစားေပးလုပ်ငန်းစ်များ ေရးဆွဲြခင်းများကို ဆက်လက်ပီး ေဆာင်ရွက်ခဲ့ကပါေကာင်း၊ လူငယ်ေရးရာ မူဝါဒှငပ ့် တ်သက်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနစ် ကာလ အတွင်း

ြဖည့်စွက်စရာများရှိေနပါက

အ ကံeာဏ်ြပ

ေဆွးေွးေဆာင်ရွက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။ လူငယ်ေရးရာမဟာဗျဟာ(မူကမ်း)ကို ေရးဆွဲပီး ြဖစ်ရာ အတည်ြပိုင်ေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မူဝါဒအေပ အေြခခံပီး ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီးများ၏ ေရွးချယ် ထားေသာ ဦးစားေပးကများအလိက ု ် လုပင ် န်းစ်များ ေရးဆွဲလျက်ရှိကပါေကာင်း၊ မူဝါဒှင့်မဟာဗျဟာတွင် ထည့်သွင်းထားေသာက ၁၆ ရပ်သည် လူငယ်များှင့် ပတ်သက်သည့် ကအားလုံးကို ြခံငုမ ံ သ ိ ည်ဟု ယူဆပါ ေကာင်း၊ လူငယ်များအေနြဖင့် ေဒသအလိက ု ဦ ် းစားေပး လုပ်ငန်းစ်များကို ေဆာင်ရွက်ကရာ၌ လူငယ်စင်တာ လိအ ု ပ်မကိ  လ ု ည်း အတတ်င ုိ ဆ ် းံု ြဖည့ဆ ် ည်းေဆာင်ရက ွ ် ိုင်ရန် ကိးပမ်းလျက်ရှိပါေကာင်း၊ လုပ်ငန်းစ်များကို လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်

လူငယ်များ၊

အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ၊ ပံ့ပိုးကူညီမည့်သူများှင့် အားလုံး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊

အေကာင်

အထည်ေဖာ်ရာတွင် စည်းလုံးညီတ ွ မ ် ှ  င့် ဘုသ ံ ေဘာတူညီ မများရရှိမှသာ ေအာင်ြမင်ေအာင်ေဆာင်ရွက်ိုင်မည်ြဖစ်

ေဆာင်ရွက်ကရန် တိုက်တွန်းထားပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့် ပါေကာင်း။ အစိုးရအေနြဖင့်

အများကီးဒုကေရာက်  ေနတဲ့အချ ိန်မှာ

တစ်ိုင်ငံလုံး၏ဘုံရည်မှန်းချက်

ြဖစ်သည့် ဒီမက ို ေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု တည်ေဆာက် ေရးကို

စည်းလုံးညီွတ်မြဖင့  ်

လိုေကာင်း ေြပာကားသည်။ ထိုေနာက်

ြမန်မာိုင်ငံလူငယ်ေရးရာေကာ်မတီ

ဒုတိယဥက(၁)

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

သာတူညီမ၊ ခွင့်တူညီမြဖစ်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ပါ

မျ ိးသိမ်းကီးက

လူငယ်ေရးရာမူဝါဒ ေပေပါက်ပီး

ေကာင်း၊

ြဖစ်သည့အ ် တွက် မူဝါဒအေပအေြခခံပီး လုပင ် န်းစ်များ

လူငယ်များအေနြဖင့်လည်း

ြပည်ေထာင်စု

ေဒါက်တာ

စိတဓ ် ာတ်အရင်းခံပီး စည်းလုးံ ညီတ ွ မ ် ြဖင့  ် သာတူညမ ီ ၊

ေရးဆွဲကရာတွင်

ခွင့်တူညီမြဖစ်ေရး ရည်ရွယ်ချက်ထားရှိေဆာင်ရွက်ပါက

အလိုက် လိုအပ်ချက်များမတူညီကသည့်အတွက် ေဒသ

မိမတ ိ ၏ ုိ လူငယ်များအားလုးံ အတွက် ရပ်တည်မှ  င့် ဖွံ ဖိး

အလိုက် အချက်အလက် အေထာက်အထားများအေပ

တိုးတက်မကိ  ု အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် လူငယ်မဝ ူ ါဒသည်

အေြခခံပီး စီမခ ံ ျက်များေရးဆွလ ဲ ျက်ရသ ှိ ည်ဟု ယုံ ကည်ပါ

အေကာင်အထည်ေပလာမည်ဟု

ယုံကည်ပါေကာင်း၊

ေကာင်း၊ အချက်အလက် အေထာက်အထားများအေပ

ဒီမက ို ေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု တည်ေဆာက်ေရးတွင်

အေြခခံပီး စနစ်တကျေဆာင်ရက ွ သ ် ည့အ ် တွက် မတူကြွဲ ပား

စိန်ေခမများကို

သည့် ေဒသများ၏ ိုးရာယ်ေကျးမ၊ ဓေလ့ထုံးတမ်းများကို

ေကျာ်လားသွားိုင်ရန်

လူငယ်ထု၏

ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီးများ

အင်အားသည် အေရးကီးပါေကာင်း၊ ယေန့အစည်းအေဝး

ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ှင့်

တွင်

တိုးတက်ေရးကို

မဟာဗျဟာအတည်ြပိုင်ေရးှင့်

ပတ်သက်၍

ေရရှည်ဘက်စုံဖွံဖိး

များစွာအေထာက်အကူြပိုင်မည်ြဖစ်

ေဆွးေွးကေစလိေ ု ကာင်း၊ မူးယစ်ေဆးဝါးအရာယ်သည်

ေကာင်း၊ လူငယ်မဝ ူ ါဒတွင် ပညာေရးကှငပ ့် တ်သက်၍

တစ်င ုိ င ် လ ံ းံု အတိင ု ်းအတာအေနြဖင့် လူငယ်များကားထဲ

၁၅ ချက်ပါဝင်ပါေကာင်း၊ လူငယ်များ၏

သို ထိးု ေဖာက်ဝင်ေရာက်လျက်ရပ ိှ ါေကာင်း၊ ထိေ ု ကာင့်

လူငယ်များကိုယ်တိုင် ဖန်တီးိုင်ရန် လူငယ်ေရးရာမူဝါဒ

လူငယ်င ှ မ ့် ူးယစ်ေဆးဝါးကကို ဦးစားေပးစီမခ ံ ျက်တစ်ခု

ေပေပါက်ေနပီြဖစ်သည့်အတွက် အားလုံးက စည်းလုံး

အနာဂတ်ကို

အေနြဖင့် ေဆာင်ရက ွ ရ ် န်ရပ ှိ ါေကာင်း၊ လူငယ်များအတွက်

ညီွတ်မြဖင့် ပါဝင်ေပးကဖို တိုက်တွန်းလိုပါေကာင်း

ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်သည့်အတွက်

ေြပာကားသည်။

လူငယ်ေရးရာ

ေကာ်မတီဝင်များအေနြဖင့လ ် ည်း ပူးေပါင်းပါဝင်ေပးကေစ

သစ်သီးေရာင်းဝယ်တဲ့သူေတွ

ေလာေလာဆယ်အေနအထားအရ

သက်သာေအာင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကေန ဝန်ထပ ု ဝ ် န်ပိုးမြဖစ်ေအာင် ကင်းလွတ်

ပူးေပါင်းြခင်း၊ မူဝါဒကို ပိုမို

ကျယ်ကျယ်ြပန့် ြပန့် သိရှိိုင်မည့်

စည်းလုံးညီွတ်မြဖင့  ် ပါဝင်

ဦးတည်လျက်ရရ ှိ ာ မည်သည့လ ် ပ ု င ် န်းတွငမ ် ဆို

မူဆယ်(၁၀၅)မိုင်မှ “ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်အေြခအေနေကာင့်

ဆန်းသစ်ေသာ အေတွးအြမင်သစ်များကို

ေဖာ်ထုတ်ြခင်းတိုကို

နည်းလမ်းများ

ေဆာင်ရွက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊

လူငယ်ေရးရာမူဝါဒကို လူငယ်များကိယ ု တ ် င ုိ  ် င ှ ့် အစိးု ရက ပါ အေကာင်အထည်ေဖာ်လိုစိတ်ရှိကသည်ြဖစ်ရာ အေြခ ခိုင်မာမရှိေစေရးအတွက် ယခုလိုညိင်းေဆွးေွးမများ ဆက်လက်ြပလုပ် ကရဦးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မိမတ ိ  ို င ို င ် တ ံ င ွ ် အေြခခံလအ ုိ ပ်ချက်များ များစွာရှသ ိ ည်ကုိ အားလုးံ သိရိှ ပီး ြဖစ်ေကာင်း၊ မဟာဗျဟာများ၊ စီမခ ံ ျက်များကို ေရးဆွထ ဲ ား မှသာ ဝန်ကီးဌာနအသီးသီး၏ ဘာေငွလျာထားမများ တွင် ပါဝင်လာိင ု မ ် ည်ြဖစ်ပါေကာင်းှင့် လူငယ်များအေန ြဖင့် ရရှိပီးေသာ အေြခအေနေကာင်းများကို ေပျာက်ပျက် မသွားေစဘဲ

စိတ်ရှည်သည်းခံ၍

ဆက်လက်ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရွက်ေပးကေစလိုေကာင်း

ြပန်လည်ရှင်းလင်း

ေြပာကားသည်။ မွန်းလွပ ဲ င ို ်းတွင် တိင ု ်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အသီးသီး ရှိ ြမန်မာိုင်ငံလူငယ်ေရးရာေကာ်မတီဝင်များ၊ ဆက်စပ် ဝန်ကီးဌာနများမှ

တာဝန်ရှိသူများက

မဟာဗျဟာအတည်ြပိုင်ေရးှင့်

လူငယ်ေရးရာ

ြဖည့်စွက်လိုသည့်

ကိစများှ  ငပ ့် တ်သက်၍ ည ိ င်  းမများ ဆက်လက်ေဆွးေွး ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ထိေ ု နာက် တက်ေရာက်လာကေသာ တိင ု ်းေဒသကီး/

သတင်းစ်

သတ်မှတ်ေပးမည်ြဖစ်ပီး ယခင်က သစ်သီးကုန်စည်ဒိုင်သို ဝင်ေရာက်သည့်

စသည်တမ ို ှာ ၁၀၀ ရာခိင ု  ် န်  း ရပ်ဆင ို ်းသွားပီး ဖရဲ ှင့် သခွားေမးအနည်းငယ်သာ

ကားများအေပ တစ်စီးလင် ေငွကျပ် ၅၀၀၀ ကုန်စည်ဒိုင်ေကးေကာက်ခံ

တင်ပမ ုိ ရှ  ေ ိ ကာင်း၊ ဖရဲင ှ သ ့် ခွားေမးမှာလည်း ယခင်စ ှ က ် ာလတူတင ွ ် မူဆယ်

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

နယ်စပ်ဂတ ိ သ ် ို တစ်ရက်လင် ဖရဲ၊ သခွား ကားအစီးေရ ၇၀၀ ခန့် ဝင်ေရာက်လျက်

အနည်းငယ်သာ တင်ပိုမရှိ

ခွင့်ြပတာပါ” ဟု ဒုတိယဥက ဦးေအာင်သက်ဦးက ေြပာကားြခင်းြဖစ်သည်။

လက်ရိှ ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စေ ် ကာင့် နယ်စပ်ကန ု သ ် ယ ွ ေ ် ရးစခန်းမှတစ်ဆင့်

ထိုြပင် လိုအပ်ပါက ကုန်စည်ဒိုင်ေကး ကင်းလွတ်ခွင့်ကို ရက်တိုးြမင့်

တုတ်သို တင်ပိုမည့် ပိုကုန်များြဖစ်ေသာ ငါး၊ ပုစွန်၊ ကဏန်း၊ ဆန်၊ ေြပာင်း

ရှေ ိ သာ်လည်း ယခုစ ှ တ ် င ွ ် ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စေ ် ကာင့် ဖရဲ၊ သခွား ကားအစီးေရ ၁၀၀ ခန့်သာ ဝင်ေရာက်ေတာ့ေကာင်း သိရသည်။ ငိမ်းငိမ်း


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

ခွင့်တူညီမ ဝါဒြဖစင် ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင် စကားဝိုင်း(၂) ေခါင်း

တိုင်းရင်းသားေပါင်းစုံ စုစည်းေနထိုင်သည့် ြမန်မာိုင်ငံတွင် ြပည်ေထာင်စုကီး အဓွန့်ရှည်ရန်၊ တိုင်းရင်းသားများ စည်းလုံးချစ်ခင်စွာ အတူတကွေနထိုင်ိုင်ရန် ငိမ်းချမ်းေရးသည်

သတင်းအဖွဲ

မရှမ ိ ြဖစ်လအ ို ပ်လသ ှ လို ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ကျင့သ ် းံု ိင ု ရ ် န်အတွကလ ် ည်း ကိးပမ်းလျက်ရသ ှိ ည်။ ထိေ ု ကာင့် ြပည်ေထာင်စေ ု န့ ဂုဏြ် ပအထူးအစီအစ်အေနြဖင့် ခွငတ ့် ည ူ မ ီ ဝါဒြဖစင် ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင် စကားဝိုင်းေဆွးေွးပွဲကို ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကားတွင် ိုက်ကူးထုတ်လင့  ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ခွင့်တူညီမဝါဒြဖစင်ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်

စကားဝိုင်းေဆွးေွးပွဲ (ဒုတိယပိုင်း)တွင်

ဒါေကာင့မ ် ို ဒီသေဘာတရား သုံးချက်ကို ြပန်ေြပာရ

ဖက်ဒရယ်

မယ်ဆရ ို င် နံပါတ်တစ်က ဖွဲစည်းအုပခ ် ျပ်ပအ ုံ ေြခခံဥပေဒ

ြပည်ေထာင်စစ ု နစ်ကုိ အဓိပာယ်ဖင ွ ဆ ့် ြုိ ခင်းှငပ ့် တ်သက် ၍ ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု ် သမိင ု း် ဌာနပါေမာက (အငိမ်းစား)

က အထွတ်အထိပ်ြဖစ်ရမယ်။ နံပါတ်ှစ်က ဖက်ဒရယ်

အယ်ဒတ ီ ာ ြပည်ေသွးိင ု တ ် က ို ေဆွးေွးခဲ့ ကသည်။ ထိသ ု ို

ပုစ ံ အ ံ မျ ိးမျ ိးနဲ့ရှိ တယ်၊ ခွလ ဲ ည်းခွေ ဲ ပးရမယ်။ ဒါမှသာလင်

ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်းှင့်

အစိုးရနဲ့ ြပည်နယ်များကားမှာ အာဏာခွဲေဝမသည်

ေခတ်ရနံ့မဂဇင်းတာဝန်ခံ

လာပီး ေပါင်းစည်းချင်မှာြဖစ်ပါတယ်။

ေဆွးေွးခဲ့ကသည်များကို ေဖာ်ြပလိုက်ရပါသည်-

ြပည်ေသွးိုင်။ ။ အပိုင်း ၂

အေနနဲ့

အချ ိက အကျ ိးစီးပွားချင်းတူတဲ့ အဖွဲအစည်းလို

ဖက်ဒရယ်

အေြခခံသေဘာ

ေြပာတဲ့အတွက်ေကာင့် လာပီးေပါင်းတဲ့အခါမှာ မိမိတို

ေမးချင်ပါတယ်။ အဓိကကေတာ့ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု

ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားေတွအတွက် ဘယ်လိုအာဏာမျ ိး

အဲဒါေလးကို စတင်ပီး ရှင်းြပေပးပါလားခင်ဗျ။

အဲဒီေတာ့

ြပည်ေထာင်စုရဲ

တရားေတွကို ရှင်းြပေပးဖို ဆရာကီးကို ေမးခွန်းေလးေတွ

လိခ ု ျင်တ့ဲ ဥပမာအားြဖင့် လူမျ ိးစုေတွများတဲ့ ိင ု င ် မ ံ ျ ိးမှာ

ရဲ သေဘာတရားေတွမှာ ဘယ်ှမျ ိးေလာက် ရှိပါသလဲ။

ေတွေပးမလဲ။ ဗဟိအ ု စိုးရကေတာ့ ဘာေတွကင ို ထ ် ားမလဲ။

ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်း။ ။

ပထမဦးဆုံး အေြခခံသေဘာ

Centralization နဲ့ Decentralization ေပါ့ေနာ်၊ တချ ိက

စနစ်ြဖစ်ဖို လိအ ု ပ်ချက်ေလးေတွ ေြပာချင်ပါတယ်။ ပထမ

ဗဟိခ ု ျပ်ကင ုိ မ ် ေလျာ့  နည်းတယ်။ ဖက်ဒရယ်င ုိ င ် ေ ံ တွမာှ

ထူးြခားတဲ့ အမျ ိးသားကိုယ်ပိုင်လကဏာများ ရှိဖိုလိုပါ

က သေဘာကျပါတယ်။

ဒီအာဏာခွဲေဝမသည် ခုနကေြပာသလိုပဲ

တရားမေြပာခင်မာှ ဖက်ဒရယ်

ဗဟိုက ေတာ်ေတာ်ေလးချပ်ကိုင်တယ်၊ တချ ိကျေတာ့

အချက်ကေတာ့ ဖက်ဒရယ်င ုိ င ် ထ ံ ေ ူ ထာင်ေတာ့မယ်ဆရ ုိ င်

ဗဟိခ ု ျပ်ကင ို မ ်  ေလျာ့နည်းတဲပ ့ စ ုံ မ ံ ျ ိးကို ပို ပီးေတာ့ လူေတွ အဖွဲအစည်းတစ်ခုရှိရမယ်

တယ်။ တူညေ ီ သာ ဘာသာစကား၊ တူညေ ီ သာ ယ်ေကျးမ စတာကို အေြခခံရပါတယ်။ အဲဒါက ပထမလိအ ု ပ်ချက်ပါ။ ပူးေပါင်းလိုစိတ်ရှိရမယ်

ဒုတိယလိုအပ်ချက်က

ဘာလဲဆိုေတာ့

ိုင်ငံ

တစ်ိုင်ငံကို ကည့်မယ်ဆိုရင် နယ်ေြမချင်း ထိစပ်မလို

တယ်။ အဲဒေ ီ တာ့ နယ်ေြမချင်းထိစပ်တဲ့ ိင ု င ် ေ ံ တွကို ကည့်

မယ်ဆရ ုိ င် ခုနက ဖက်ဒရယ်ကုိ ေပါင်းစည်းရတာလွယတ ် ယ် ဆိုတာ ေတွရပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခုက ဖက်ဒရယ်ိုင်ငံ

ကို ထူေထာင်ေတာ့မယ်ဆရ ုိ င် အဓိကအားြဖင့် ဘာလိလ ု ဲ

အဲဒီေတာ့ အဲဒီလို အာဏာခွဲေပးတဲ့အခါမှာ ိုင်ငံ

ဟာ တင်းကျပ်ဖလ ုိ ည်းလိတ ု ယ်။ ဘာြဖစ်လလ ုိ ဆ ဲ ေ ုိ တာ့ အဖွဲဝင်င ို င ် ေ ံ တွရဲ ကာကွယေ ် ရးအတွက် အာမခံချက်ေပး

ဖို လိုတဲ့အတွက်ေကာင့် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒသည် ဖက်ဒရယ်ိုင်ငံမှာ အာဏာနဲ့ပတ်သက်ပီးေတာ့ အြမင့်

ဆုံး အာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းြဖစ်ရမယ်။ ဒါက နံပါတ်တစ် အချက်ပါ။

ဖက်ဒရယ်စနစ်မှာ အေရးအကီးဆုံး သေဘာတရားက

ဆိုေတာ့ ပူးေပါင်းလိုစိတ်ရှိရမယ်။ ြပည်ေထာင်စုကီးကို

ြပည်နယ်နဲ့ ြပည်မ အာဏာခွဲေဝမကို Separation of

ပါဝင်ဖဲွ စည်းမယ့် ြပည်နယ်ေတွမာှ ရှမ ိ ယ့် ိင ု င ် သ ံ ားေတွ

ရှိ ကပါတယ်။ ိင ု င ် တ ံ စ်င ို င ် လ ံ ုံးနဲ့ဆင ို တ ် ဲ့ ဘာသာရပ်ေတွနဲ့

ထူေထာင်ေတာ့မယ်ဆရ ို င် Constitutional State အေနနဲ့ အားလုံးဟာလည်း ပူးေပါင်းလိုစိတ်ရှိရပါမယ်။

ဒီအချက်ေတွနဲ့ ြပည့စ ် မ ုံ သ ှ ာလင် ဖက်ဒရယ်ပစ ုံ က ံ ို

သွားလိုရမှာြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ဖက်ဒရယ်ပုံစံကို ကည့တ ် အ ့ဲ ခါ အကမ်းအားြဖင့် သုးံ မျ ိးရှပ ိ ါတယ်။ နံပါတ်

တစ်က အဲဒဖ ီ က်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စမ ု ှာ ဖွဲစည်းအုပခ ် ျပ်ပုံ အေြခခံဥပေဒဟာ လမ်းမိုးမအများဆုံးြဖစ်ပါတယ်။

ဘာေကာင့်လဲဆိုေတာ့ ြပည်ေထာင်စုနဲ့ ြပည်နယ်

များအကားမှာ ေပါင်းေတာ့မယ်ဆရ ုိ င် ဘာလိလ ု ဆ ဲ ေ ို တာ့

ဖွဲ စည်းအုပခ ် ျပ်ပအ ံု ေြခခံဥပေဒလိတ ု ယ်။ တစ်နည်းအား ြဖင့်ေြပာရင် ပဋိညာ်၊ Contract လို ေခတာေပါ့။ အဲဒီ

ပဋိညာ်က အေရးကီးပါတယ်။ အဲဒေ ီ တာ့ ိင ု င ် သ ံ စ်ကုိ ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့

ထူေထာင်ေတာ့မှာြဖစ်ပါတယ်။

ဖက်ဒရယ်စနစ်မှာ ြပည်နယ်ေတွနဲ့ ဗဟိုအစိုးရအကား ပူးေပါင်းပီးေတာ့ ိုင်ငံသစ်ကို ထူေထာင်ေတာ့မယ်။

ဒီင ို င ် သ ံ စ်ဟာ ဘာကိအ ု ေြခခံထားမလဲဆေ ို တာ့ ဖွဲစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒကို အေြခခံထားရမယ်။

ဖွဲစည်းအုပ်ချပ်ပုံအေြခခံဥပေဒသည်

ဒီိုင်ငံမှာ

အထွတအ ် ထိပြ် ဖစ်ရမယ်။ ဖွဲစည်းအုပခ ် ျပ်ပအ ုံ ေြခခံဥပေဒ



Power လို ေခပါတယ်။ အဲဒလ ီ ို ခွတ ဲ ေ ဲ့ နရာမှာ ပုစ ံ အ ံ မျ ိးမျ ိး

ေဒသတစ်ခအ ု တွက် အကျ ိးြဖစ်မယ့် ဘာသာရပ်ေတွဆို ပီး

ှစပ ် င ို ်းရှပ ိ ါတယ်။ အဲဒလ ီ ို ှစပ ် င ို ်းရှတ ိ အ ဲ့ ခါမှာ တစ်င ုိ င ် လ ံ းံု နဲ့ဆင ုိ တ ် ့ဲ ဘာသာရပ်ေတွကုိ အချ ိေသာိင ု င ် ေ ံ တွကေတာ့ ြပည်ေထာင်စုက ယူထားတယ်။ အချ ိေသာ ေဒသရနဲ့

ဆိုင်တဲ့ အကျ ိးစီးပွားေတွနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်ေတွကို ြပည်နယ်ေတွကို ခွဲေပးထားတာရှိတယ်။ ဒီလိုခွဲတဲ့ေနရာမှာ ခုနကေြပာတဲ့

တိတိကျကျနဲ့

ဘယ်လခ ို မ ွဲ လဲဆတ ို ာ ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒနဲ့ ခွရ ဲ မယ်လုိ ေဖာ်ြပထားတာေတွရတယ်။ ဥပမာအားြဖင့် တချ ိိင ု င ် ံ

ေတွမှာကျေတာ့ ကန့်သတ်ထားတဲ့ အာဏာေတွကို ဗဟို

အစိုးရကို ေပးထားတယ်။ တချ ိကျေတာ့ ြပည်နယ်ေတွကို ေပးထားတယ်။ ကင်းကျန်အာဏာ (Residual Power)

ဆိတ ု ာလည်းရှတ ိ ယ်။ ကင်းကျန်အာဏာကိလ ု ည်း တချ ိက

ဗဟိအ ု စိုးရက ယူထားတာရှတ ိ ယ်။ တချ ိက ြပည်နယ်အစိုးရ က ယူထားတာရှိတယ်။

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုမှာ

ကည့်မယ်ဆိုရင်

ကာကွယေ ် ရးတိ၊ု ဘာေရးနဲ့ ေငွေကးထုတလ ် ပ ု မ ် တိ  ုကို ဖက်ဒရယ်အစိုးရက ယူထားတာရှိတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်လို

ဖက်ဒရယ်စနစ်ြဖစ်ဖို လိုအပ်ချက်ေလးေတွ ေြပာချင်ပါတယ်။ ပထမအချက်ကေတာ့

ဖက်ဒရယ်ိုင်ငံ ထူေထာင်ေတာ့မယ်ဆိုရင် ထူးြခားတဲ့ အမျိးသားကိုယ်ပိုင်လကဏာများ

ရှဖိ လ ို ပို ါတယ်။ တူညေီ သာ ဘာသာစကား၊ တူညေီ သာ ယ်ေကျးမ စတာကို အေြခခံရပါတယ်။ အဲဒါက ပထမလိုအပ်ချက်ပါ။ 

ဒုတယ ိ လိအ ု ပ်ချက်က ဘာလဲဆေို တာ့ ိငု င် တ ံ စ်ငို င် က ံ ို ကည့မ် ယ်ဆရို င် နယ်ေြမချင်း

ထိစပ်မလိုတယ်။ အဲဒီေတာ့ နယ်ေြမချင်းထိစပ်တဲ့ ိုင်ငံေတွကိုကည့်မယ်ဆိုရင် ခုနက

ဖက်ဒရယ်ကို ေပါင်းစည်းရတာလွယတ ် ယ်ဆတ ို ာ ေတွရပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခက ု ဖက်ဒရယ်ငို င် ံ ကို ထူေထာင်ေတာ့မယ်ဆိုရင် အဓိကအားြဖင့် ဘာလိုလဲဆိုေတာ့ ပူးေပါင်းလိုစိတ်ရှိရမယ်။ ြပည်ေထာင်စု ကီးကို ထူေထာင်ေတာ့မယ်ဆရို င် Constitutional State အေနနဲ့ ပါဝင် ဖွဲ စည်းမယ့် ရှိရပါမယ်။

ြပည်နယ်ေတွမှာရှိမယ့်

ိုင်ငံသားေတွ အားလုံးဟာလည်း ပူးေပါင်းလိုစိတ်

ိုင်ငံမျ ိးကျေတာ့ ြပည်နယ်ေတွက ယူထားတာရှိတယ်။ အဲဒေ ီ တာ့ ဖက်ဒရယ်ပစ ုံ မ ံ ှာ သေဘာတရား သုံးမျ ိးရှတ ိ ယ်လို ကန်ေတာ်ေြပာတဲအ ့ ထဲမှာ အာဏာခွေ ဲ ဝေရးကေတာ့ အတိ

အကျကို အင်မတန်ကို လိတ ု အ ဲ့ ချက်ပ။ဲ ဘာြဖစ်လလ ုိ ဆ ဲ ုိ ေတာ့ ေပါင်းစည်းတယ်ဆက ို တည်းကိက ု အာဏာကို အညီ

အမ ခွဲေဝေပးဖိုလိုတယ်။ အဲဒါေကာင့်မို ြပည်ေထာင်စုမှာ အဓိကအေရးကီးဆုးံ အချက်သည် Separation of Power လိုေခတဲ့ အာဏာခွဲေဝေရးပဲြဖစ်ပါတယ်။

အဲဒီ အာဏာခွဲေဝေရးမှာမှ တစ်ိုင်ငံနဲ့တစ်ိုင်ငံ

ခွေ ဲ ဝေပးတာချင်းက ကွြဲ ပားြခားနားပါတယ်။ မိမတ ိ ရ ုိ ဲ ိင ု င ် ံ ေရေြမအေနအထားအလိက ု ၊် မိမတ ိ  ို င ို င ် အ ံ တွင်းမှာ ရှိ ကတဲ့ လူမျ ိးစုေတွရဲ အေြခခံသေဘာတရားအလိက ု ် ဘယ်ပစ ုံ ဟ ံ ာ ကိယ ု  ့် င ို င ် န ံ ဲ့ အသင့ေ ် တာ်ဆုံးြဖစ်မယ်ဆတ ို ာကို ကိယ ု န ့် ည်း ကိုယ့်ဟန်နဲ့ ဆုံးြဖတ်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။

များေသာအားြဖင့် အာဏာခွဲေဝတဲ့အခါမှာ သိပ်ပီး

ေတာ့ ဗဟိုက တင်းကျပ်လွန်းရင်လည်းမရဘူး။ သိပ်ပီး ေလာ့ေပးလည်းမရဘူး။ တချ ိမှာ ဗဟိုက အာဏာပိုယူ ထားတာရှတ ိ ယ်။ တချ ိကျေတာ့ ြပည်နယ်ေတွကို အာဏာ ပိုေပးထားတာရှိတယ်။ ကန်ေတာ်တို ိုင်ငံရဲ ၁၉၄၇ ခုှစ်

အေြခခံဥပေဒမှာဆိရ ု င် ဒီလပ ို ဲ ေြပာထားတာေတွရပ ှိ ါတယ်။ အကုန်ကိုင်ထားတာပဲ။

ြပည်နယ်ေတွကို

ဒီေလာက်ကီး ေပးထားတာမဟုတဘ ် ူး။ အဲဒလ ီ ို အြငင်းပွား စရာေတွ ြဖစ်လာိုင်တဲ့အတွက်ေကာင့် ဖက်ဒရယ်ရဲ သေဘာတရားထဲမှာ

အာဏာခွဲေဝေရးဆိုတာသည်

အေရးအကီးဆုံးြဖစ်တယ်လို ေြပာလိုပါတယ်။ တတိယအချက်ကေတာ့

ြပည်နယ်ရဲ အကားမှာ

ခုနကေြပာတဲ့ ဗဟိုနဲ့

လုပ်ပိုင်ခွင့်ေတွေပးထားတာ၊

ဗဟိမ ု ှာ လုပပ ် င ို ခ ် င ွ ေ ့် ပးထားတာရှသ ိ လို ြပည်နယ်မှာလည်း ေပးထားတာရှတ ိ အ ဲ့ တွကေ ် ကာင့် တချ ိေသာေနရာေတွမှာ အကျ ိးစီးပွားဆန့်ကျင်တာမျ ိးေတွ ြဖစ်လာိုင်တယ်။ ပဋိ

ပကေတွ ြဖစ်လာိင ု တ ် ယ်။ အဲဒလ ီ ို ပဋိပကြဖစ်လာတဲအ ့ ခါ ကျေတာ့ ေြဖရှင်းေပးဖို အင်အားစုလိုတယ်။ အဲဒီဟာက

လည်း သေဘာသဘာဝကျတယ်။

အဲဒီလို ခွေ ဲ ပးတဲေ ့ နရာမှာ တချ ိေသာေနရာများမှာ

ခုနကေြပာသလို

အြငင်းပွားစရာြဖစ်လာတဲ့အခါမှာ

ကားကေန ဝင်ဖျန်ေြဖေပးဖိလ ု တ ို ယ်။ အဲဒေ ီ တာ့ ဖက်ဒရယ်

ိင ု င ် တ ံ င ုိ း် မှာ ဘာလိုလဲဆိုေတာ့ ဒီအြငင်းပွားမကို ေြဖရှငး် ေပးိုင်မယ့် ခုနကေြပာတဲ့ တရားလတ်ေတာ်ချပ်ကေန ဖျန်ေြဖေပးရပါတယ်။ တရားလတ်ေတာ်ချပ်က ဖျန်ေြဖ

မေပးိင ု ဘ ် ူးဆိရ ု င် ခုနကေြပာတဲ့ စစ်မန ှ ေ ် သာ ဖက်ဒရယ်ပစ ုံ ံ မျ ိး ြဖစ်မလာိင ု ဘ ် ူး။ အဲဒေ ီ တာ့ ကန်ေတာ်တို အေမရိကန်

ြပည်ေထာင်စုမှာ ကည့်မယ်ဆိုရင် ဗဟိုအစိုးရမှာလည်း လတ်ေတာ်ရှိတယ်၊ ြပည်နယ်အစိုးရမှာလည်း လတ်ေတာ် ရှိတယ်။

တရားလတ်ေတာ်ချပ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်။

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စမ ု ာှ ဗဟိန ု ့ဲ ြပည်နယ်န့ဲ အြငင်းပွား တဲ့အချ ိန်မျ ိးမှာ ဖက်ဒရယ်လတ်  ေတာ်ကေန ဝင်ပီးေတာ့ ေြဖရှင်းေပးရပါတယ်။

ေတာ့ သူ့ကိုေပးထားတဲ့အာဏာ၊ ကိုယ့်ကိုေပးထားတဲ့ အာဏာ၊ ဒီအာဏာှစခ ် ု ကားထဲမှာ တစ်ခါတစ်ခါကျရင်

အကျ ိးစီးပွားချင်း ဆန့်ကျင်တဲ့အတွက်ေကာင့် ပဋိပက

ေတွ ြဖစ်လာိုင်တယ်။ အဲဒီပဋိပကကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ေြဖရှင်းမလဲ၊ ေြဖရှင်းဖိုဆိုတာ Authority ေပးထားတဲ့ အဖွဲအစည်းတစ်ခု ရှိရမယ်။

အဲဒီအဖွဲအစည်းသည် တရားလတ်ေတာ်ချပ်ပဲ

ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ အဲဒါကို ကည့်ပီးတဲ့အခါမှ

ကန်ေတာ်တက ုိ ဒီြပည်ေထာင်စက ု စစ်သလား၊ မစစ်ဘးူ လားဆိုတဲ့ဟာကို အေြခခံထားပီး ဆုံးြဖတ်တာြဖစ်တဲ့

အတွက် ဖက်ဒရယ်မူရဲ အေြခခံသေဘာတရားဟာ အဲဒီ သုံးချက်ပဲြဖစ်တယ်လို ကန်ေတာ်ဆိုချင်ပါတယ်။

ြပည်ေသွးိုင်။ ။ ဟုတက ် ပ ဲ့ ါဆရာကီး။ အဓိကသုံးချက်

ကို ဆရာကီးေြပာသွားတာ ဖွဲစည်းပုံ

အေရးအကီးဆုံးြဖစ်

ဗဟိုကေန

တိင ု ်းမှာေတာ့ ြပဿနာြဖစ်လာိင ု တ ် ယ်။ ဘာြဖစ်လလ ို ဆ ဲ ို

အေြခခံဥပေဒလမ်းမိုးမရှိရမယ်။ အဲဒါကလည်း အဓိက

ဆရာကီးေြပာသလိဆ ု ရ ို င် ကန်ေတာ်တို ဗဟိအ ု စိုးရနဲ့ ြပည်နယ်အစိုးရေတွကားမှာ ပဋိညာ်ရှိတယ်။ ေနာက်

ဆရာကီး

တစ်ခုဒီမှာေထာက်ြပထားတာက အဲဒီလို

ပဋိညာ်ထားတဲအ ့ တွက် ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒကေတာ့

တင်းကျပ်တဲ့ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒမျ ိး ထားရှိေလ့ရှိ တယ်၊ ေရးဆွဲေလ့ရှိတယ်လို ေြပာပါတယ်။

ေနာက်ပီး ဆရာကီးေြပာတာ ဒုတယ ိ တစ်ချက်က

ေတာ့ အာဏာခွဲေဝသတ်မှတ်ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ခုနက

ဖက်ဒရယ်အစိးု ရနဲ့ ြပည်နယ်အစိးု ရကားထဲမာှ တိကျတဲ့ အာဏာခွေ ဲ ဝမ လိအ ု ပ်တယ်ဆတ ုိ ာကို ဆရာကီး ဒါတစ်ချက်

ေထာက်ြပသွားပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခက ု ေတာ့ ခုနကလို

အာဏာေတွ ခွဲေဝထားတယ်။ ဖွဲစည်းပုံ အေြခခံ ဥပေဒ အရ ြပည်နယ်နဲ့

ဗဟိုအစိုးရေတွရဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်ေတွ

သတ်မတ ှ တ ် ေ ့ဲ နရာမှာလည်း အြငင်းပွားမေတွ၊ ေနာက်တစ်ခု က ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒေတွနဲ့ပတ်သက်ပီး အဓိပာယ်

ေကာက်ယတ ူ အ ဲ့ ခါမှာ အြငင်းပွားမေတွ ရှလ ိ ာိင ု ပ ် ါတယ်။

ဒါေကာင့မ ် လ ုိ ုိ အဲဒါေတွကုိ ေြဖရှငး် ေပးဖိက ု ေတာ့ အြမင့် ဆုံး တရားုံးချပ်၊ တရားလတ်ေတာ် လိုအပ်တယ်လို

ဆရာကီးေြပာသွားတာကို ကန်ေတာ် မှတသ ် ားရပါတယ်။

အဲဒေ ီ တာ့ ေစာေစာကလည်း ဆရာကီး ေြပာသွားတဲ့

အထဲမှာ ပါပါတယ်။

ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုတစ်ခု

ဖွဲစည်းေတာ့မယ်ဆိုရင် အချင်းချင်း မိမိတိုရဲ ဆ အေလျာက်

ြပည်နယ်ေတွက ပူးေပါင်းဖိုလိုတယ်။

အာဏာနဲ့ သိမ်းသွင်းတာေသာ်လည်းေကာင်း၊ စစ်ေရးအရ သိမ်းပိုက်ပီးေတာ့ေသာ်လည်းေကာင်း

ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုဖွဲတယ်ဆိုရင်

ဒါမျ ိးေတွနဲ့

ေရရှည်မှာ

မေအာင်ြမင်င ို ဘ ် ူးလို ဆရာကီးရဲ စာအုပတ ် ချ ိမှာလည်း ေရးထားတာကို ကန်ေတာ်ေတွရပါတယ်။

တကယ်ေတာ့ အဲဒလ ီ မ ုိ ျ ိး အမိန့်အာဏာနဲ့ သွတသ ် င ွ း်

ပီးေတာ့ တည်ေဆာက်ထားတဲ့ ိင ု င ် ေ ံ တွရရ ှိ င် ကန်ေတာ်

တို အတိတ်သမိုင်းမှာ ဘယ်လိုြဖစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ဥပမာ ေပးပီး ဆရာကီးရှင်းြပေပးပါဦးခင်ဗျ။

စာမျက်ာှ ၁၂ သို 


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူ ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန၏ စွမ်းရည်ြမင့်သင်တန်း (၂/၂၀၂၀) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ ရန်ကုန်

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆေ ံ ရးဦးစီးဌာန၏ စွမ်းရည် ြမင့်သင်တန်း (၂/၂၀၂၀) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို

ယေန့နံနက် ၉ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းရှိ ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန ရန်ကုန် သင်တန်းေကျာင်းခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေြပာင်းလဲမ ြဖစ်ေပေစခဲ့

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေအာင်လှထွန်းက

ြပန်ကားေရးှင့်

အာဆီယံိုင်ငံများ၌

အြမင့်ဆုံးြဖစ်သည်ဟု

သိရပါ

ေကာင်း၊ ြပည်သအ ူ များစုမှာ သတင်းအချက်အလက်သရ ိ ေ ှိ ရး ှင့် ေဖျာ်ေြဖေရးတိအ ု တွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာအေြခခံ သည့်

အွန်လိုင်းမီဒီယာများကို

ေနကေကာင်း၊

အဓိကအားထားလာ

အြခားတစ်ဖက်တွင်

ဒီမက ုိ ေရစီဖက်ဒရယ်

မိမိတိုိုင်ငံ၏

အသွငက ် းူ ေြပာင်းေရးကာလတွင်

ကီးမားသည့်စိန်ေခမမျ ိးစုံကို

ရင်ဆိုင်ေနရေကာင်း၊

ြပည်သမ ူ ျား အဓိကအသုးံ ြပေနကသည့် အွနလ ် င ုိ း် မီဒယ ီ ာ ေပတွင် ေကာလာဟလများ၊ သတင်းမှားများ၊ မိုးသား

ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနကို စတင်ထူေထာင်ခဲ့သည့်

သည့် ရည်ရွယ်ချက်အမျ ိးမျ ိးြဖင့် လုပ် ကံထုတ်လင့်ထား

ေမာ်မှန်းပန်းတိုင်ှင့်အုပ်ချပ်သည့် အစိုးရတိုမှာ

မတပီး တိကျမှန်ကန်သည့် သတင်းများကို အချ ိန်ှင့်

လွနခ ် သ ဲ့ ည့ ် စ ှ ေ ် ပါင်း ၃၀ ခန့်က မိမတ ိ  ို င ို င ် ၌ ံ ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ လုံးဝ

အေြပာင်းလဲကီး ေြပာင်းလဲလာခဲ့ ပီြဖစ်ေကာင်း၊ တစ်ချ ိန်

တည်းမှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အရှန ိ အ ် ဟုနြ် ဖင့် လျင်ြမန်

စွာ ဖွံဖိးတိးု တက်လာခဲမ ့ သည်  ြပည်သမ ူ ျား၏ ဘဝေနထိင ု ် မပုံစံကို

များစွာေြပာင်းလဲမ

ြဖစ်ေပေစခဲ့ေကာင်း၊

သည့်သတင်းအတုများ စသည်တိုြဖင့် ြပည့်ှက်ေနသြဖင့် တစ်ေြပးညီ ထုတလ ် င့   ် င ို ရ ် န် မိမတ ိ ို ကိးစားကရမည်ြဖစ်ပါ ေကာင်း။

စွမ်းရည်ြမင့်သင်တန်း

ယခုဖွင့်လှစ်သည့်

စွမ်းရည်ြမင့်သင်တန်းတွင်

ထိုေကာင့် မိမိတိုအေနြဖင့် ေြပာင်းလဲလာခဲ့သည့် အေြခ

သတင်းေရးသားနည်း(News Writing)၊ မီဒယ ီ ာှင့် သတင်း

ကရန် လိုအပ်လာပါေကာင်း။

tion Literacy)၊ မီဒီယာဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ စာကည့်တိုက်

အေနှင့်ညီွတ်ေအာင် ေြပာင်းလဲလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက် ယခုအခါ

မိမိတိုြပည်သူများအကား

မိုဘိုင်း

တယ်လဖ ီ န ု း် ြဖန့်ကက်မမှ  ာ ၁ဝဝ ရာခိင ု  ် န်  း ေကျာ်သာွ းပီ ြဖစ်ပီး

စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲမမှာ ၈ဝ ရာခိုင်န်းရှိသြဖင့်

စာမျက်ာှ ၁၁ မှ

အချက်အလက်ဆင ို ရ ် ာ သိနားလည်မ (Media & Informaပညာ၊ ြပတိုက်ပညာ၊ ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးပညာ( Public

Relations) ှင့် လူထေ ု ဟာေြပာနည်း (Public Speaking) တိုအြပင်

ုံးစာေရးသားနည်း၊

ဘာေရးစည်းမျ်း၊

ေငွစာရင်းထိနး် သိမး် နည်း စသည့် လုပင ် န်းဆိင ု ရ ် ာ သိသင့်

ကီးှင့် ြပည်နယ်များမှ သင်တန်းသား သင်တန်းသူ ၃၅

ထားရှိပါေကာင်း၊ စိတ်ပါဝင်စားစွာြဖင့် ေလ့လာသင်ယူ

ရက်မှ မတ် ၆ ရက်အထိ ကာြမင့်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ

သိထိုက်သည်များကိုလည်း စနစ်တကျပိုချသွားရန် စီစ်

ကပီး လုပ်ငန်းခွင်တွင် ထိထိေရာက်ေရာက်အသုံးြပကာ သင်တန်းတက်ေရာက်ခွင့် ကိုင်ဖက်များကို

ဟုတ်ကဲ့။

ကန်ေတာ်တို

ကမာ့သမိင ု ်းမှာ ကည့မ ် ယ်

အကျပ်လပ ု ထ ် ားတာြဖစ်တယ်။ အာဏာပိင ု ဝ ် ါဒနဲ့ သူကအတင်းအကျပ်သတ ွ သ ် င ွ း် ထား

လုပ်ေဖာ်

သည်။

ထိုေနာက် ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေအာင်လှထွန်းသည်

မေဝေပးေစလိုပါေကာင်း ေြပာကား

စွမ်းရည်ြမငသ ့် င်တန်းတွင် “သတင်းေရးသားထုတြ် ပန်ြခင်း”

အဆိပ ု ါသင်တန်းသို ေအာက်ြမန်မာြပည် တိင ု ်းေဒသ

သတင်းစ်

သည်။

အဲဒါမဟုတဘ ် းူ ။ အဓိက တရားခံက ခုနကေြပာတဲ့ အတင်း

ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်း။ ။

မရရှိေသးသည့်

ဦး တက်ေရာက်ကပီး သင်တန်းကာလမှာ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

ေမးချင်တာက

ဒီေန့ကမာေပမှာ

ဘာသာရပ်ကို ေဆွးေွးပိုချခဲ့သည်။ (အေပပုံ)

တယ်။ တစ်ြပည်ေထာင်က များတယ်ဆေ ုိ ပမယ့် အဲဒထ ီ မ ဲ ာှ

ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ ဖွဲစည်းထားတဲ့ ိုင်ငံဘယ်ှိုင်ငံ ရှိပါ

ပါတဲ့ လူဦးေရကမများဘူး။ တစ်ဝက်ေလာက်ပရ ဲ တ ိှ ယ်။

သလဲ။

အဲဒေ ီ တာ့ ေနာက်ပင ုိ း် ေကာက်ခမ ံ အရ  ဖက်ဒရယ်င ုိ င ် က ံ

တစ်ြပည်ေထာင်စနစ်နဲ့

ဖွဲစည်းထားတဲ့ိုင်ငံ

ဘယ်ှိုင်ငံေလာက်ရှိလဲ။ အဲဒါေလးလည်း ရှင်းြပေပးပါ။

၂၅ ိုင်ငံြဖစ်လာတာ ေတွရတယ်။

ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်း။ ။

ကမာေပမှာေတာ့ တစ်ြပည်

ြဖစ် လာမယ့်

မရေတာ့ဘးူ ။ အဲဒအ ီ ခါမှာ ဆိဗ ု ယ ီ က်ြပည်ေထာင်စု ကီးက

ေထာင်စနစ်ကို လက်ခတ ံ  ဲ့ င ို င ် ံ

ပါတယ်။

ပိကွဲသွားပီေပါ့။ ဆိုဗီယက်ြပည်ေထာင်စုရဲ ဖွဲစည်း

ပိကွသ ဲ ာွ းတာြဖစ်ပါတယ် ။ အလားတူပဲ ယူဂဆ ုိ လားဗီးယားမှာ

က ပိမ ု ျားတယ်။ ၁၇၀ ေကျာ်ေလာက်ရတ ှိ ယ်။ ၂၀၀၃ ခုစ ှ မ ် ာှ

အုပ်ချပ်ပုံအေြခခံဥပေဒထဲမှာကည့်ရင် လူမျ ိးစုေတွ

လည်း ဒီအတိင ု း် ပဲေတွိင ု ပ ် ါတယ်။ အဲဒေ ီ တာ့ ေထာက်ြပစရာ

ေကာက်ခတ ံ စ ့ဲ ာရင်းအရ

ဖက်ဒရယ်င ုိ င ် က ံ ၂၃ ိင ု င ် ၊ံ

ဖက်ဒရယ်ကျင့သ ် းံု တဲ့ ိင ု င ် က ံ ၂၅ ိင ု င ် ံ

ပါေနတယ်။ လူမျ ိးစုေတွပါေနတဲ့အခါကျေတာ့ အဲဒီ

တချ ိကေြပာတယ်ေပါ့ေနာ်။ Federalism ဆိုတာသည်

ေနာက်ထပ်တးုိ လာေတာ့ ၂၅ ိုင်ငံရိတ ှ ယ်။ လူဦးေရအရ

ရှတ ိ ယ်။ ကမာ့င ို င ် ေ ံ တွရဲ ရာခိင ု  ် န်  းအရ ၁၂ ရာခိင ု  ် န်  းရှိ

လူမျ ိးစုေတွအတွကက ် ုိ ကည့် ပီးေတာ့မှ ြပည်ေထာင်စု

ခွဲထွက်ခွင့်ဆတ ုိ ာ ပါေနတယ်။

ဆိရ ု င် ကန်ေတာ် ဘာေတွရသလဲဆေ ုိ တာ့ ၁၉၁၇ ခုစ ှ ်

တာြဖစ်တ့အ ဲ တွက်ေကာင့်

ေအာက်တိုဘာ ေတာ်လှန်ေရးပီးတဲ့အခါမှာ ဆိုဗီယက်

လွနက ် လ ဲ ာရင်၊ ြပင်းထန်လာရင် အတင်းအကျပ်လပ ု ထ ် ားလို

ြပည်ေထာင်စေ ု ပါ့။ အခုေတာ့ ဆိဗ ု ယ ီ က်ြပည်ေထာင်စက ု

ဆိုတဲ့ ပုံစံမျ ိးနဲ့ဖွဲတာပဲ။ ကွန်ြမနစ်ိုင်ငံ၊ ဆိုရှယ်လစ် ိုင်ငံေတွမှာလည်း ဖက်ဒရယ်ပုံစံရှိတယ်။ ဖက်ဒရယ်ပစ ံု က ံ ုိ ကည့တ ် အ ့ဲ ခါမှာ ခုနက ကန်ေတာ် ေြပာတဲ့အထဲမာှ

အမျ ိးသားေရးဝါဒေတွ

ကည့မ ် ယ်ဆရ ုိ င် ၄၀ ရာခိင ု  ် န်  းေလာက်ရမ ိှ ယ်။ ဒါေပမယ့လ ် ုိ

ပီးေတာ့ ကမာ့လဦ ူ းေရရဲ ၄၀ ရာခိင ု  ် န်  းေလာက်ရတ ှိ ယ်။ ေနာက်တစ်ခုက ကမာေြမအကျယ်ရဲ ၅၀ ရာခိုင်န်း

ဘူး။ ယူဂဆ ုိ လားဗီးယားလည်း ဒီအတိင ု း် ပဲ။ ခုနက အတင်း

လူဦးေရများတဲ ့ င ုိ င ် ေ ံ တွ ြဖစ်ေနတယ်။ ဒါေကာင့် ကမာေပမှာ

ေလာက်ရတ ိှ ယ်လုိ သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်

အကျပ်လပ ု ထ ် ားတယ်ဆတ ုိ အ ့ဲ ခါကျေတာ့

သူတဟ ုိ ာ

ရှတ ိ ့ဲ နယ်ေြမရဲ ၄၀ ရာခိင ု  ် န်  းေလာက်ဟာ ဖက်ဒရယ်ြဖစ်

ဆရာကီး။

ေပါင်းစည်းတဲအ ့ ခါမှာ သူ့ဆက အတင်းအကျပ်လပ ု လ ် သ ို ာ

တယ်။ အဲဒေ ီ တာ့ ကမာ့လဦ ူ းေရရဲ တစ်ဝက်ေလာက်ရတ ိှ ာေပါ့။

သူက ေပါင်းရတာ။ အဲဒါေကာင့မ ် လ ုိ ုိ ေနာက်ပင ုိ း် မှာ ဘာြဖစ်

ဒီကေန့ဆရ ုိ င် ဖက်ဒရယ်ကုိ လူကိက်များလာတာကို ေတွရ

နဲ့ အတင်းဖွဲ စည်းထားတာြဖစ်တယ်။ တချ ိလည်း သူတုိ

လဲဆတ ုိ အ ့ဲ ခါကျေတာ့ ယူဂဆ ုိ လားဗီးယားလည်း ပိကွသ ဲ ာွ း

ဆမပါဘူး။ သူတအ ုိ လိအ ု ေလျာက် လာပူးေပါင်းတာ

တယ်။ Czech ၊ Kosovo လည်း ပိကွတ ဲ ယ်။ ဒါေကာင့မ ် လ ုိ ုိ

မဟုတဘ ် းူ ။ ခုနကေြပာတဲ့ အကင်းမဲအ ့ ာဏာပိင ု ဝ ် ါဒနဲ့

ခုနက ဦးြပည်ေသွးိင ု ် ေဆွးေွးသလိပ ု ဲ ြပည်ေထာင်စက ု ုိ

သွတသ ် င ွ း် ထားတာြဖစ်တအ ့ဲ တွကေ ် ကာင့် ေနာက်ပင ုိ း် မှာ

လုပတ ် ေ ့ဲ နရာမှာ ပူးေပါင်းချင်စတ ိ ရ ် တ ိှ ့ဲ ိင ု င ် ေ ံ တွအချင်းချင်း

အမျ ိးသားေရးစိတဓ ် ာတ်ေတွ ြပင်းထန်လာရင် အဲဒခ ီ န ု က

ပူးေပါင်း တာ အေကာင်းဆုးံ ပဲြဖစ်တယ်။ ဘာေကာင့လ ် ဆ ဲ ေ ုိ တာ့

ေြပာတဲ့

သူ့ရဲ ဆအေလျာက် Voluntary ေပါင်းတာမိ။ု အဲဒေ ီ တာ့

ဘာြဖစ်လလ ုိ ဆ ဲ ေ ုိ တာ့ သူ့ဆမပါဘူး။ အဲဒေ ီ တာ့

အမိန် ့အာဏာနဲ့ ေပါင်းတယ်ဆတ ုိ ာ ေရရှညမ ် ာှ မခံဘးူ ေပါ့ေနာ်။

ဆိဗ ု ယ ီ က်ြပည်ေထာင်စက ု ုိ ကည့ရ ် င်

ေရရှ ညခ ် ေ ံ အာင် ကန်ေတာ်တက ုိ ဘာလုပရ ် မလဲ။ ခုနကေြပာ

ေနာက်ပင ုိ း် မှာ ဆိဗ ု ယ ီ က်ြပည်ေထာင်စု ကီး ပိကွသ ဲ ာွ းတာ

သလိုပဲ။ အဲဒီအကျ ိးစီးပွားချင်းတူညီတ့ဲ ိုင်ငံေတွကေန

သည် လူေတွက ေြပာေနကတာေပါ့ေနာ်။

ေပါင်းပီးတဲ့အခါမှာ ြပည်ေထာင်စုကီးကို ဖွဲ စည်းတာက

ခွထ ဲ က ွ ခ ် င ွ ့်

ြပည်ေသွးိုင်။ ။ ဒါဆိရ ု င် ေနာက်ဆုံးစာရင်းေတွအရ

ဖက်ဒရယ်ကုိ ကျင့သ ် းံု တဲ ့ င ုိ င ် ေ ံ တွ ေတာ်ေတာ်များများက

ပါပီးသားြဖစ်ပါတယ်။ ဆိုဗီယက်

ပိကွသ ဲ ာွ းိင ု တ ် ယ်။

ိင ု င ် ေ ံ တွရိှ

အဲဒါေကာင့် ခွထ ဲ က ွ ခ ် င ွ ေ ့် ကာင့မ ် လ ုိ ုိ ပိကွတ ဲ ာမဟုတ်

ြပည်ေထာင်စမ ု ာှ ရှတ ိ ့ဲ တိင ု း် ရင်းသားေတွဟာ အမိန် ့အာဏာ

ြပည်ေထာင်စု ကီးဟာ

ေနာက်လည်း

အလားအလာများတဲ့

ေကာင့မ ် လ ုိ ုိ ခွထ ဲ က ွ ခ ် င ွ ပ ့် ါလာလို ဆိဗ ု ယ ီ က်ြပည်ေထာင်စု

အေကာင်းဆုးံ ပဲလုိ ကန်ေတာ့အ ် ေနနဲ့ ြမင်ပါတယ်။

ကီး ပိကွသ ဲ ာွ းတယ်လေ ုိ ြပာေပမယ်လုိ အဓိကတရားခံက

ြပည်ေသွးိုင်။ ။ ေနာက်တစ်ခု ဆရာကီးကို ဆက်ပီး



ဒီေန့ ေဆွးေွးမမှာ ခွငတ ့် ည ူ မ ီ  ဝါဒြဖစင် ဆိတ ု ့ဲ ေခါင်းစ်န့ဲ ေဆွးေွးခဲ့ ကတာြဖစ်ပါတယ်။

 မာေပ က  မှာေတာ့ တစ်ြပည်ေထာင်စနစ်ကို လက်ခံတဲ့ိုင်ငံက ပိုများတယ်။ ၁၇၀ ေကျာ် ေလာက်ရှိတယ်။ ၂၀၀၃ ခုှစ်မှာ ေကာက်ခံတဲ့စာရင်းအရ ဖက်ဒရယ်ိုင်ငံက ၂၃ ိုင်ငံ၊ ေနာက်ထပ်တိုးလာေတာ့ ၂၅ ိုင်ငံရှိတယ်။ လူဦးေရအရ ကည့်မယ်ဆိုရင် ၄၀ ရာခိုင်န်းေလာက်ရှိမယ်။ ဒါေပမယ့်လို ဖက်ဒရယ်ကို ကျင့်သုံးတဲ့ိုင်ငံေတွ ေတာ်ေတာ်များများက လူဦးေရများတဲ့ ိုင်ငံေတွ ြဖစ်ေနတယ်။


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

ကုန်သွယ်ေရးသေဘာတူညီချက် ေဖာ်ေဆာင်မည့် ရက် ၁၀၀ စီမံချက် သစေတးလျှင့် အင်ဒိုနီးရှားတို ေကညာ ဆစ်ဒနီ

ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၀

နီးရှား လတ်ေတာ်က အတည်ြပခဲသ ့ ည်။ သေဘာတူညခ ီ ျက်

သစေတးလျှင့် အင်ဒန ို ီးရှားတိက ု ကာလကာေစာင်ဆ ့ င ို ်း

အရ သစေတးလျကုနသ ် ယ ွ ခ ် န ွ အ ် ားလုးံ ကို ဖယ်ရှားေပးပီး

ေနရသည့် ကုနသ ် ယ ွ ေ ် ရးဆိင ု ရ ် ာ သေဘာတူညခ ီ ျက်တစ်ရပ်

အင်ဒိုနီးရှားအေကာက်ခွန်များ၏

ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရန် ရက် ၁၀၀ စီမခ ံ ျက်ကို

တြဖည်းြဖည်း ဖယ်ရှားသွားမည်ြဖစ်သည်။

ယေန့ေကညာလိုက်ပီြဖစ်ရာ

၉၄

ရာခိုင်န်းကို

ဆက်ဆံေရးသစ်စတင်မ

သစေတးလျေစျးကွက်သို ဝင်ေရာက်ခွင့်ရရှိေရးက

အြဖစ် ှစ ် င ုိ င ် စ ံ လုးံ က ကိဆိလ ု က ုိ သ ် ည်။ ဂျ ီ-၂၀ အဖွဲ ဝင်

အင်ဒိုနီးရှားေမာ်ေတာ်ကား၊ အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းများ

စီးပွားေရးအင်အားကီး သစေတးလျှင့် အင်ဒန ို ီးရှားတိက ု

အတွက် အခွင့်အလမ်းများြဖစ်ပီး သစ်၊ အီလက်ထရွန်နစ်

လက်ရှိ တစ်ှစ်လင် အေမရိကန်ေဒလာ ၁၂ ဘီလီယံ

ှင့် ေဆးဝါးတင်ပိုမများကိ  ု ြမင့်တင်ေပးမည်ြဖစ်သည်။

တန်ေကးရှိ ှစ ် င ို င ် က ံ န ု သ ် ယ ွ မ ် ကိ  ု တိုးြမငလ ့် ပ ု ေ ် ဆာင်ရန်

သေဘာတူစာချပ်တွင် သစေတးလျလယ်ယာထွက်ကုန်

ေမာ်လင့်ေနကသည်။

များကို လူဦးေရ သန်း ၂၆၀ ရှေ ိ သာ အင်ဒန ို ီးရှားေစျးကွကသ ် ို

ခရီးစ်အတွင်း သစေတးလျလတ်ေတာ်၌ မိန့်ခွန်း ေြပာကားရာတွင်

အင်ဒိုနီးရှားသမတ

ဂျ ိကိုဝီဒိုဒိုက

တင်ပေ ို ရးလည်း ပါဝင်သည်။ သစေတးလျတကသိလ ု မ ် ျား၊ ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မကု  မဏီ  များှင့် သတတူးေဖာ်ေရး

ကိယ ု က ် ျ ိးစီးပွားကာကွယေ ် ရးမူဝါဒ၊ လွတလ ် ပ်ခင ွ မ ့် ေပးြခင်း

လုပ်ငန်းများက အင်ဒိုနီးရှားေစျးကွက်သို အလွယ်တကူ

ှင့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမဆိ  င ု ရ ် ာ စိနေ ် ခမများကို အေလးထား

ဝင်ေရာက်ခွင့်ရရှိြခင်းြဖင့် အကျ ိးြဖစ်ထွန်းမည်ြဖစ်သည်။

ေြပာကားခဲသ ့ ည်။ သစေတးလျိင ု င ် သ ံ ုိ လာေရာက်သည့်

ကင်ဘာရာမိေတာ်၌ အင်ဒိုနီးရှားသမတ ဝီဒိုဒိုှင့် ပူးတွဲ

သူ၏ခရီးစ်မှာ ှစ ် င ို င ် အ ံ ကား ဆက်ဆေ ံ ရးသစ်စတင်သည့်

ြပလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် သစေတးလျ

အမှတသ ် ညာတစ်ခြု ဖစ်ေကာင်း သမတ ဝီဒဒ ုိ က ုိ ေြပာသည်။

ဝန်ကီးချပ် စေကာ့ေမာ်ရစ်ဆင်က ရက် ၁၀၀ လုပင ် န်း စီမံ

အသက် ၅၈ ှစ်အရွယ် ဝီဒိုဒိုသည် ယမန်ှစ်က ဒုတိယ

ချက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရန် အကမ်းဖျင်းရှင်းြပခဲ့

သက်တမ်းအတွက် ကျမ်းသစာကျ ိန်ဆခ ို ဲ့ ပီး ကမာ့စီးပွားေရး

သည်။ သေဘာတူညီချက်က ှစ်ိုင်ငံကား

အင်အားကီးတစ်ိုင်ငံြဖစ်လာသည့်

ေဆာင်ရက ွ မ ် ှ  င့် စီးပွားေရးဖွံဖိးမကို ြဖစ်ေပေစမည်ဟု

အင်ဒိုနီးရှားတွင်

ဆင်းရဲမေ ွဲ တမေလာ့ချရန် ကတိြပခဲသ ့ ည်။ သစေတးလျ-

ပူးေပါင်း

ဝန်ကီးချပ် ေမာ်ရစ်ဆင်က ေြပာသည်။

အင်ဒန ို ီးရှားကုနသ ် ယ ွ ေ ် ရးသေဘာတူညခ ီ ျက်ဆင ို ရ ် ာ ေစ့စပ်

ေခါင်းေဆာင်ှစ်ဦးက

သစေတးလျိုင်ငံသို

ညိင်းမများကို ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပီး သမတ

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံသားများ

လွယ်ကူစွာဝင်ေရာက်ရန်ှင့်

ဝီဒိုဒို၏ ခရီးစ်မတိုင်မီ ပီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်တွင် အင်ဒို

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံရှိ ခရီးသွားနယ်ေြမများှင့်ပတ်သက်၍

သစေတးလျဝန်ကီးချပ် ေမာ်ရစ်ဆင်ှင့် အင်ဒိုနီးရှားသမတ ဂျ ိကိုဝီဒိုဒို သစေတးလျိင ု င ် ၏ ံ ခရီးသွားအ ကံြပချက်များ ြပန်လည်

ေဂျုဆလင်မိေတာ်ရှိ

သုံးသပ်ရန်လည်း ေဆွးေွးခဲ့သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။

ေရေြပာင်းရန် ဝန်ကီးချပ် ေမာ်ရစ်ဆင်က အ ကံြပခဲ့ရာ

ကုန်သွယ်ေရးသေဘာတူညီချက်ကို

အစီအစ်တန့်သွားခဲ့သည်။

၂၀၁၈

ခုှစ်တွင်

လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ရန် ရည်ရယ ွ ခ ် ေ ့ဲ သာ်လည်း အစေရးိင ု င ် ံ

သစေတးလျသံုံး

ြပန်လည်

ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး

အဇာဘိုင်ဂျန်လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲ၌ အာဏာရပါတီက ကနဦးမဲရလဒ်၌ ဦးေဆာင်ေန ဘာကူး

ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၀

အဇာဘိင ု ဂ ် ျန်င ို င ် တ ံ င ွ က ် ျင်းပသည့် လတ်ေတာ်ေရွးေကာက် ပွဲ၌ သမတအီဟန်အလီယက်ဗ် ဦးေဆာင်သည့် အာဏာရ

ပါတီက ကိယ ု စ ် ားလှယေ ် နရာအများစုကို အိင ု ရ ် ရှေ ိ ကာင်း

ဥေရာပ

ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၀

မုနတ ် င ို ်းဆီရာတိက ု ခ ် တ်မေကာင့  ် ဥေရာပတိက ု ရ ် ှိ နယ်ေြမ

အများစုတင ွ ် မီးရထားလမ်းများပိတထ ် ားပီး ေလေကာင်း ခရီးစ်များကိုလည်း ဖျက်သိမ်းထားရသည်။ အထက်ပါ

မုနတ ် င ုိ း် တိက ု ခ ် တ်မအတွ  ငး် ဥေရာပတိက ု ရ ် ိှ နယ်ေြမအများစု တွင် လပ်စစ်မီးြပတ်ေတာက်မများြဖစ်  ပွားပီး ုတတ ် ရက် ေရကီးေရလ ံမများြဖစ်ေပကာ ေလတိက ု  ် န်  းမှာ တစ်နာရီ

လင် ကီလိုမီတာ ၁၈၀ အထိရှိခဲ့ပီး မိုးများသည်းထန်စွာ

ရွာသွန်းမေကာင့် အားကစားပိင်ပမ ွဲ ျား ဖျက်သမ ိ ်းခဲရ ့ သည်။

ဆွဒ ီ င်ေတာင်ပင ို ်းတွင် ေလှတမ ိ ်းေမှာက်မြဖစ်  ပွားခဲရ ့ ာ

လူတစ်ဦးေသဆုံးပီး အြခားတစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲသ ့ ည်။ ဂျာမနီ

ိင ု င ် တ ံ င ွ ် သစ်ပင်ပိလဲမေကာင့  ် လူသုံးဦး ဒဏ်ရာအြပင်း အထန်ရရှခ ိ သ ဲ့ ည်။ ြပင်သစ်င ို င ် ေ ံ ြမာက်ပင ို ်းတွင် သတိေပး ချက်အား လိေမာ ေ ် ရာင်အဆင့် သတ်မတ ှ ထ ် ားပီး အိမေ ် ြခ

ေပါင်း ၁၃၀၀၀၀ ခန့် လပ်စစ်မီးြပတ်ေတာက်ခဲ့သည်။

ရှိ ပီး လူဇင်ဘတ်င ို င ် တ ံ င ွ ် ေကျာင်းများကိပ ု တ ိ ထ ် ားခဲသ ့ ည်။ ဘရပ်လ်ဆဲမိတွင်လည်း ေရကီးမများ ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ မုနတ ် င ို ်းဆီရာဟာ ငိမသ ် က်သွားခဲေ ့ ပမယ့် ဒါဟာ ရာသီဥတု

အေြခအေနငိမသ ် က်ပီလို မေြပာိင ု ေ ် သးပါဟု မိုးေလဝသ ပညာရှင် အဲလက်စ်ဘာေကးက ေြပာကားသည်။

အဂလ  န်င ုိ င ် တ ံ င ွ ် ရထားေြပးဆွမ ဲ များှ  င့် ေလေကာင်း

ေြပးဆွမ ဲ များကိ  ု ရပ်နားထားခဲသ ့ ည်။ ေရကီးိင ု မ ် သတိ  ေပး

ချက် ၁၇၀ ခန့်ကို အဂလန်ိုင်ငံတွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ အဂလန်ိုင်ငံေတာင်ပိုင်းဆိပ်ကမ်းြဖစ်ေသာ

ဒိုဗာှင့်

ြပင်သစ်ိုင်ငံေြမာက်ပိုင်း ေကးလပ်စ်တိုအကား ေြပးဆွဲ

ေသာ

သေဘာကူးတိုကို

ြပန်လည်ေြပးဆွဲခဲ့သည်။

ဘယ်လဂ ် ျ ီယံင ို င ် တ ံ င ွ ် ေလအားြဖင့် လပ်စစ်ထတ ု လ ် ပ ု ေ ် သာ လုပ်ငန်းများကို

ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရပီး ဂျာမနီိုင်ငံတွင်

မီးရထားလမ်းများကို ပိတ်ထားခဲ့ရသည်။

အထက်ပါဆီရာမုနတ ် င ုိ း် တိက ု ခ ် တ်မေကာင့  ် အဂလ  န်

နယ်သာလန်င ို င ် တ ံ င ွ ် ယာ်ေကာပိတဆ ် မ ို များ  ြဖစ်ပွားပီး

ပရီမယ ီ ာလိဂေ ် ဘာလုးံ ပွစ ဲ ်ြဖစ်ေသာ မန်ချက်စတာစီးတီး

ချက်င ို င ် ံ အြမင့ဆ ် းံု ေတာင်တန်းြဖစ်သည့် စနီကာ

ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ

အမ်စတာဒန်ရှိ ချ ိပါေလဆိပ်ကို ပိတ်ထားရသည်။

တွင် ေလတိက ု  ် န်  းမှာ တစ်နာရီလင် ကီလမ ုိ တ ီ ာ ၁၈၀ န်း

ှင့် ဝက်စ်ဟမ်းစ်အသင်းတို၏ပွဲစ်ကို ရပ်နားခဲ့ရသည်။

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

များက အတိက ု အ ် ခံပါတီများ၏ မဲဆယ ွ အ ် သံလင့  ခ ် ျ ိန်များ ခွဲေဝေပးရန် ြငင်းဆိုခဲ့သည်။

ကက်စပီယေ ံ ဒသတွငး် ိင ု င ် ြံ ဖစ်သည့် အဇာဘိင ု ဂ ် ျန်၏

အေစာပိင ု ်းကရရှေ ိ သာ ဆမဲရလဒ်များအရ သိရရ ှိ ေကာင်း

ိင ု င ် ေ ံ ရးစနစ်တင ွ ် သမတသည် အာဏာအများစု ထိန်းချပ်

ေြပာကားသည်။

ရရှိသည်။

ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က

ဥေရာပ၌ ဆီရာှင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်

ပါတီမထ ှ န ိ း် ချပ်မကိ  ုခံရပီး ိင ု င ် အ ံ တွငး် ရှိ ုပသ ် လ ံ င့  ဌ ် ာန

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ရက်တွင်

အမတ်ေနရာ ၁၂၅ ဦးရှေ ိ သာ အဇာဘိင ု ဂ ် ျန်လတ်  ေတာ်

ထားပီး လတ်ေတာ်မှာ အာဏာကို အကန့်အသတ်ြဖင့သ ် ာ ဆိဗ ု ယ ီ က်ယန ူ ယ ီ ေ ံ ဟာင်း၏ အဖွဲဝင်င ို င ် ြံ ဖစ်ခေ ဲ့ သာ

ေရွးေကာက်ပွဲ၌ အာဏာရေယနီ(အသစ်)အမည်ရှိေသာ

အဇာဘိုင်ဂျန်ိုင်ငံအား လက်ရှိသမတ အလီယက်ဗ်က

ဘိင ု ဂ ် ျန်င ို င ် တ ံ င ွ ်းရှိ မဲဆနယ်အားလုံး၏ ၈၇ ရာခိင ု  ် န်  းခန့်

တင်ေြမာက်ခံရပီးကတည်းက

အဇာဘိုင်ဂျန်ပါတီက ၆၅ ေနရာအိုင်ရရှိေကာင်း၊ အဇာ

အား ဆမဲများ ေရတွက်ပီးစီးချ ိန်၌ရရှိေသာ ရလဒ်များ ြဖစ်ေကာင်း ေရွးေကာက်ပေ ွဲ ကာ်မရှငအ ် ကီးအကဲ မာဇာဟီ

၂၀၀၃ ခုစ ှ တ ် င ွ ် သမတအြဖစ် ပထမဆုးံ အကိမ် ေရွးေကာက် အုပ်ချပ်ခဲ့သည်။

တင်းတင်းကျပ်ကျပ်

ဆိုဗီယက်ေခတ်က အဇာဘိုင်ဂျန်ကွန်ြမနစ်ပါတီ

ရာပါနာေဟာ့ဖ်က ေြပာကားသည်။

ေခါင်းေဆာင်င ှ ့် ေကဂျ ီဘီေထာက်လမ ှ ေ ် ရးအဖွဲ ဗိလ ု ခ ် ျပ်

ဝိင ု ်းေနသည့် အတိက ု အ ် ခံများထံမှ စိနေ ် ခမအနည်းငယ်င ှ ့်

အလီယက်ဗ်၏ဖခင်ြဖစ်ပီး ၎င်း၏ဖခင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပီး

အဇာဘိင ု ဂ ် ျန်င ို င ် ၏ ံ အာဏာရပါတီသည် ြပဿနာ

ရင်ဆင ို ေ ် နရသည်။ အာဏာရပါတီက ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက်၌ ကျင်းပခဲသ ့ ည့် လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပသ ဲွ ည် ဒီမက ုိ ရက်တစ် နည်းကျေစမည်ဟု ကတိြပခဲေ ့ သာ်လည်း အာဏာရပါတီ

အစိုးရသည် ၎င်းတိေ ု ရွးေကာက်ပဆ ွဲ င ို ရ ် ာ မဲဆယ ွ လ ် ပ်  ရှားမ စွမ်းရည်များကို

အကန့်အသတ်များြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း

အတိုက်အခံများက စွပ်စွဲေြပာကားခဲ့ပီး ပါတီအချ ိမှာ ေရွးေကာက်ပွဲကို သပိတ်ေမှာက်ခဲ့သည်။

ကျင်းပခဲေ ့ သာ လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပသ ွဲ ည် လုံး၀

မှန်ကန်မမရှိေကာင်း

အတိုက်အခံမူဆာဗတ်ပါတီ

ေခါင်းေဆာင် အရစ်ဗဂ ် တ်ဂျ ီလီက မဲမ ုံ ျားပိတ် ပီးေနာက်တင ွ ် ေအအက်ဖ်ပီကို ေြပာကားသည်။

ေရနံကယ်ဝသည့် အဇာဘိင ု ဂ ် ျန်င ို င ် ၌ ံ ေရွးေကာက်ပွဲ

ကျင်းပေရးေကာ်မရှငသ ် ည် အာဏာရသမတ အလီယက်ဗ၏ ်

ြဖစ်ခဲ့သည့်

ေဟဒီယာ အလီယက်ဖ်

လက်ရှိသမတ

ေနာက်တင ွ ် အီဟန်အလီယက်ဗသ ် ည် အဇာဘိင ု ဂ ် ျန်သမတ ြဖစ်လာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန်-ေဇာ်ဝင်း


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

ေမာင်ေတာမိနယ်၌ စိတ် ကေဆးြပားများ သယ်ေဆာင်လာသည့ယ ် ာ်အား တားဆီးစ် ထွကေ် ြပးသြဖင့် သတိေပးပစ်ခတ်ရာ အမျိးသားတစ်ဦး ေသဆုံး၊ စိတ်ကေဆးြပား ကိုးသိန်းေကျာ် သိမ်းဆည်းရမိ ေနြပည်ေတာ်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၀

ေမာင်းှငလ ် ာေသာ ယာ်တစ်စီးအား စစ်ေဆးရန်

အဆိုပါယာ်ေပမှ စိတ်ကေဆးြပား ၉၁၄၅၅၀

တားဆီးရာ ရပ်တန့်ြခင်းမရှဘ ိ ဲ ဆက်လက်ေမာင်းှင်

(တစ်ြပားလင် ကျပ် ၂၀၀၀ န်းြဖင့် တန်ဖိုးေငွကျပ်

သယ်ေဆာင်လာသည့် ယာ်တစ်စးီ အား စစ်ေဆးရန်

ထွကေ ် ြပးသြဖင့် လိက ု လ ် ဖ ံ မ်းဆီးခဲေ ့ ကာင်း၊ ထိေ ု နာက်

၁၈၂၉၁ သိန်းခန့်)၊ ဖုန်းတစ်လုံး၊ လင်းလင်းထွန်း

တားဆီးစ် ယာ်ေပပါလူှစ်ဦးက ယာ်ေပမှ

စတီးလှေကျးရွာအဝင်လမ်း၌

အမည်ပါ ယာ်အေမာင်းသင်လိုင်စင် တစ်ခုတိုကို

ဆင်းေြပးသြဖင့် လိက ု လ ် ဖ ံ မ်းဆီးသတိေပးပစ်ခတ်ရာ

လူစ ှ ဦ ် း ယာ်ေပမှဆင်း၍ ထွကေ ် ြပးေသာေကာင့်

သိမ်းဆည်းရမိ၍

တစ်ဦးေသဆုံးပီး တစ်ဦးထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်

ေသနတ်ြဖင့် သတိေပးပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာ စစ်ေတွမိ

အမျ ိးသားတစ်ဦး(စိစစ်ဆ)ဲ တိအ ု ား ေမာင်ေတာမိမ

သွားေကာင်း သိရသည်။

ရခိင ု ြ် ပည်နယ် ေမာင်ေတာမိ၌ စိတ် ကေဆးြပားများ

ယာ်ရပ်တန့်ကာ

လင်းလင်းထွန်း(ေသဆုံး)ှင့်

ရွာကီး(ေြမာက်)ရပ်ကက ွ ေ ် န လင်းလင်းထွနး် အား

ရဲစခန်း မူးယစ်က မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတက ် ေ ို ြပာင်း

ြဖစ်စ်မှာ ေမာင်ေတာမိ ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရး

ကျည်ထမ ိ န ှ ဒ ် ဏ်ရာတစ်ချက်ရရှိ ပီး အခင်းြဖစ်ေနရာ

လဲေစေသာေဆးဝါးများဆိင ု ရ ် ာဥပေဒြဖင့် အမဖွင့် ပီး

ဂိတ်၌ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်

တွင် ေသဆုံးသွားကာ ကျန်တစ်ဦးမှာ ထွက်ေြပး

ထွက်ေြပးသူအား

ခန့်တွင်

သွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

လျက်ရှိေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမှ သိရသည်။

ပူးေပါင်းအဖွဲက ယာ်များစစ်ေဆးစ်

(၃)မိင ု ေ ် ကျးရွာမှ ေမာင်ေတာမိသို အမျ ိးသားှစဦ ် း

ဖမ်းဆီးရမိေရး

ယာ်အားစစ်ေဆးရာ လိုင်စင်မဲ့ယာ်ြဖစ်ပီး

ေဆာင်ရွက် သတင်းစ်

သာဂရ-ကိုးပင်ိုးမြဖတ်ေကျာ်ကားလမ်းအေကွတွင် ေြခာက်ဘီးယာ် တိမ်းေမှာက်ပီး သုံးဦးေသ၊ ေလးဦးဒဏ်ရာရ ေရတာရှည်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၀

သာဂရ-ကိုး ပင် ိုး မြဖတ် ေ ကျာ် ကားလမ်း

သည့်ယာ်သည် အခင်းြဖစ်ေနရာအေရာက်တွင်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေရတာရှည်မိနယ် သာဂရ-

(၃၃/၂)မိင ု တ ် င ွ ် ယာ်တမ ိ း် ေမှာက်မြဖစ်  ပာွ းေကာင်း

အရှန ိ လ ် န ွ တ ် မ ိ း် ေမှာက်သာွ းခဲရ ့ ာ ယာ်ေပလိက ု ပ ် ါ

ကိုးပင် ိုးမြဖတ်ေကျာ်ကားလမ်းတွင် ေဖေဖာ်ဝါရီ

သတင်းအရ အုတဖ ် ရ ို က ဲ င်းမှး ရဲအပ ု စ ် န ိ ေ ် သာင်းဦးစီး

လာကသူများအနက်

၈ ရက် နံနက် ၇ နာရီခန့်က ေြခာက်ဘီးယာ်တစ်စီး

အဖွဲက သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲရ ့ ာ ေနဆန်း ုံးေတာ

မျ ိးမင်းထွန်းတို သုံးဦးမှာ ရရှိေသာဒဏ်ရာများြဖင့်

လမ်းအေကွ၌

အရှိန်လွန်တိမ်းေမှာက်ခဲ့ရာ

ေကျးရွာ လယ်ေဝးမိနယ်ေနသူေမာင်းှင် ပီး ရှားေချာင်း

ေသဆုံးခဲ့ပီး

ယာ်ေပတွင်

လိုက်ပါလာကသူများအနက်

ေကျးရွာေနသူများြဖစ်ကေသာ

ယာ်ေမာင်း ေနဆန်းအား သာဂရနယ်ေြမရဲစခန်းက

သီဟေအာင်၊

အမျ ိးသား သုံးဦးေသဆုံးခဲ့ပီး ေလးဦးဒဏ်ရာများ

ြမလွင်၊ မိုးေကျာ်၊ မျ ိးမင်းထွန်း၊ ေအးမင်းေထွး၊

ရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

နန်းမိးု ေအာင်၊ ေကျာ်မးုိ ိင ု  ် င ှ ့် မျ ိးကိက ု တ ုိ ုိ လိက ု ပ ် ါ

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

ေလးဦးမှာ

ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သြဖင့်

အမဖွင့်အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။ ကိုလွင်(ဆွာ)

ြပည်ကီးတံခွန်ှင့် ေစတုတရာမိနယ်တိုတွင် မီးေလာင်မြဖစ်ပွား မေလး

မိုးေကျာ်၊ ေအးမင်းေထွး၊

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက် ညေန ၄ နာရီက မီးေလာင်မြဖစ်  ပွားခဲ့ေကာင်း

သိရ

သည်။

ြဖစ်၍ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက် ည ၈ နာရီ

သုံးစွဲသူ ိုင်ိုင်ေမာ်အား ြပည်ကီး

ြဖစ်စ်မှာ

မေလးမိ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်

ခန့်က မီးေလာင်မြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း

တံခန ွ ် မိမရဲစခန်းက အမဖွငအ ့် ေရးယူ

ေဒစန်းေအး၏

ချမ်းြမသာယာရပ်ကက ွ ် အကွကအ ် မှတ်

သိရသည်။

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကာင်း

အင်ဗာတာမှ အပူလန ွ က ် ဲ ပီး မီးေလာင်

(ယ-၁၀) ကဆ ဲ ည်ကန် ကားကီးကွင်း ေြမာက်ဘက်

ဆင်ြဖရှင်လမ်းှင့်

မီးေလာင်မေကာင့  ် သွပမ ် းုိ အုတည ် ပ  ် ဂိုေဒါင်တစ်လုံး၊

သန်းေဇာ်မင်း(ြပန်/ဆက်)

ဂိုေဒါင်အတွင်းရှိ

လမ်းသွယ် (၁) လမ်း၌ လပ်စစ်ပစည်း

လပ်စစ်ပစည်းများ၊ ဆိင ု က ် ယ် ၁၀ စီး၊

ထားသည့်ဂိုေဒါင်တွင် တပ်ဆင်ထား

ေြခာက်ဘီးယာ် တစ်စီးတို မီးေလာင်

ေသာမီတာပုံးမှ

ဆုံးံးခဲ့ပီး လပ်စစ်မီးအား ေပါ့ဆစွာ

ဝိုင်ယာကိးေရှာ့

သည်။

ေစတုတရာ

၁၃၇၉ စီး၊ သွင်းကုန် ၁၁၆၈ စီး၊ ရန်ကန ု -် ြမဝတီ

တရားမဝင်ကန ု စ ် ည်များ တားဆီးထိန်းချပ်ေရး

လမ်းမကီးတစ်ေလာက်

အတွက်

သွင်းကုန် ၁၃၂ စီး

ေရပူှင့်မရမ်းေချာင်

အမဲတမ်း

စစ်ေဆးေရးစခန်းတိုကို ဌာနဆိုင်ရာပူးေပါင်း စတင်ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

ကုန်သွယ်မယာ်

ကုန်စည်များ သယ်ယူ

ပိုေဆာင်လျက်ရှိသည်။ စစ်ေဆးမြပလုပ်

အဖွဲများြဖင့် ၂၀၁၇ ခုှစ် မတ် ၁ ရက်တွင် အဆိုပါ

စစ်ေဆးေရးစခန်းများက

ရက်တင ွ ် မေလး-မူဆယ် ြပည်ေထာင်စလ ု မ်းမ

တင်သွင်း/တင်ပိုေသာ

ကီးတစ်ေလာက် ကုန်သွယ်မယာ် ပိုကုန်

စစ်ေဆးမ

ေနအိမ် သုံးလုံးှင့်

မီးေလာင်ဆုံးံးခဲ့ေကာင်း

မေကွးတိင ု ်းေဒသကီး ေစတုတရာ  မိနယ်

တားဆီးထိန်းချပ်ေရး ေဆာင်ရွက် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

မြဖစ်ပွားခဲ့ရာ

ေနအိမ်ရှိ

ဆိင ု က ် ယ် ှစစ ် ီး၊ ဆိတတ ် စ်ေကာင်တုိ

ေရပူှင့် မရမ်းေချာင်၌ တရားမဝင်ကုန်စည်များ ေနြပည်ေတာ်

သိရ

မကီးစုေကျးရွာေန

ကုန်ပစည်းများကို

ြပလုပ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ

သိရ

သည်။

မကီးစုေကျးရွာတွင်

ခင်သန်းလင်(ြပန်/ဆက်)

မိနယ်အချိတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ ေနြပည်ေတာ်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၀

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှမ ိ န ် င်းေရးရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း အဖွဲသည် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် မိုးညင်းမိနယ် နန့်ပုတ်ေကျးရွာ အုပစ ် ု ပင်ရလ ဲ ေ ှ ကျးရွာေန မတင်တင်ေအး၏ေနအိမက ် ရ ို ှာေဖွရာ ဘိန်းြဖ သုည ဒသမ ၀၅ ကီလို၊ စိတ်ကူးသွပ်ေဆးြပား ၇၀၀၀ တိုကိုလည်းေကာင်း။ အလားတူ ယင်းေန့ညေန ၄ နာရီက ဒဂုံ မိသစ်(ဆိပက ် မ်း)မိမရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ် အမှတ(် ၉၃)ရပ်ကက ွ ် ယမုန ံ ာလမ်း အမှတ(် ၁၂၈/က)ေန ေဒခင်မာလာ၏ေနအိမက ် ို ရှာေဖွရာ ၎င်းှငအ ့် တူ ရန်ပင ုိ ေ ် အာင်(ခ)ရန်ပင ုိ  ် င ှ ့် မအိလံ ဖိး(ခ)အိလတ ံ ိုအား ေတွရှိပီး ေနအိမ်မှ စိတ်ကူးသွပ်ေဆးြပား ၁၄၀၀ ကိုလည်းေကာင်း။ ထိုအတူ ယင်းေန့ နံနက် ၄ နာရီခွဲက မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး ရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ယန်းေလာေကျးရွာအနီး

ကျ ိင်းတုံမိနယ်

ယန်းေလာေကျးရွာ-ကတ်ထိုက်ေကျးရွာသွား

လမ်းဆုတ ံ င ွ ် စိင ု ်းဆမ်ေကျာက် ေမာင်းှငလ ် ာသည့် ဆိင ု က ် ယ်ကရ ို ပ်တန့်ရှာေဖွရာ စိတ်ကူးသွပ်ေဆးြပား ၂၀၀၀ ကိုလည်းေကာင်း။ အလားတူ မွန်းလွဲ ၃ နာရီခွဲတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး ရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် မိုင်းဆတ်မိနယ် မိုင်းတွမ်းေတာင်ေပေကျးရွာအုပ်စု ပူနားကို(ေကျာက်တုံးအာခါ)ေကျးရွာေန မဘူးေနာ်၏ ေနအိမက ် ရ ို ှာေဖွရာ စိတ် ကူးသွပေ ် ဆးြပား ၁၈၀၀ ကိလ ု ည်းေကာင်း သိမ်းဆည်းရမိခသ ဲ့ ြဖင့် ၎င်းတိအ ု ား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတက ် ေ ို ြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။ ရဲြပန်ကား

သထုံမိ၌ ဆိုင်ကယ် ခိုးယူလာသူှစ်ဦး ဖမ်းမိ

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက်တွင် မရမ်းေချာင် စစ်ေဆး ေရးစခန်းက ဖမ်းဆီးမတစ်မ (ခန့်မှန်းတန်ဖိုး ေငွကျပ် ၄ ဒသမ ၂ သန်း တန်ဖိုးရှိ Ground Himalayan Pink Salt 5 lb (1x6) 35 Pkg)

သထုံ

ှင့်

မွန်ြပည်နယ်

ေရပူအမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းက

မတင်တင်ေအးအား သိမး် ဆည်းရမိသည့် မူးယစ်ေဆးဝါးများှငအ ့် တူ ေတွရစ်။

ေဖေဖာ်ဝါရီ

ေမးြမန်းရာ

၁၀

သထုံမိ

နန်းခဲရပ်ကွက်

စည်သူေအာင်(ခ)အနက်စ်ှင့်

ေဇယျာဖိး(ခ)စမုတ် ရန်ကန ု ် မိ လင်သာယာ

တားဆီးမတစ်မ (ခန့်မှန်းတန်ဖိုး ေငွကျပ် ၄

ေဖာင်ေတာ်ဦးလမ်း၌ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ရက်

မိနယ်

ဒသမ ၀၄၈ သန်းတန်ဖိုးရှိ ဘက်ထရီဆင ို က ် ယ်

နံနက် ၁၁ နာရီ မိနစ် ၅၀ ခန့်က

၎င်းတိုှစ်ဦးစီးနင်းလာေသာ

အပိုပစည်းများ၊

ခိုးယူလာသူှစ်ဦးကို

ဆိုင်ကယ်အပိုပစည်းများ)

ဆိုင်ကယ်

ဆိုင်ကယ်ှင့်အတူ

ေနသူတိုြဖစ်ေကာင်း

သိရပီး

ဆိုင်ကယ်မှာ

ြမဝတီမိ (၁)ရပ်ကက ွ ် ဆုလာတ်(ကုနမ ် ာဆိင ု )်

စုစုေပါင်း တားဆီးမှစ်မ (ခန့်မှန်းတန်ဖိုး

ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မှ ခိုးယူလာေကာင်း စစ်ေဆးေပေပါက်သြဖင့်

ေငွကျပ် ၈ ဒသမ ၃၄၈ သန်း)ကို သိမ်းဆည်း

ြဖစ်စ်မှာ သထုံမိ

နန်းခဲရပ်ကွက်

စည်သူေအာင်(ခ)အနက်စ်ှင့် ေဇယျာဖိး(ခ)

ေဖာင်ေတာ်ဦးလမ်းတွင် အမျ ိးသားှစဦ ် းအား

စမုတ်တိုှစ်ဦးအား သထုံခိုင် မခင်းှိမ်နင်း

ေတွရှသ ိ ြဖင့် သထုခ ံ ိင ု ် မခင်းှမ ိ န ် င်းေရးဌာနမှ

ေရးဌာနက

ဖမ်းဆီးအေရးယူထားေကာင်း

ဒုရအ ဲ ပ ု တ ် င်ကထ ုိ န ွ း် ှင့် တပ်ဖဲွ ဝင်များက ေခယူ

သိရသည်။

လင်ထွန်းေအာင်(သထုံ)

ရမိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

မူးယစ်ေဆးစွဲသူများအား ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး အလုပ်ုံေဆွးေွး ြမစ်ကီးနား ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

ြပန်လည်ထေ ူ ထာင်ေရးဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှး ဦးခင်ထန ွ ်း

ကချင်ြပည်နယ်မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစ

က ဝန်ကီးဌာန၏ ရည်ရွယ်ချက်များှင့် ဦးစီးဌာန၏

ေသာ ေဆးဝါးအရာယ်တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖွဲဝင်

လုပ်ငန်းကများအေကာင်းကို

များှင့် ြပည်နယ်အတွင်းရှိ အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများ၏

ကသည်။

မူးယစ်ေဆးစွဲသူများအတွက်

ရှင်းလင်းေြပာကား

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး

ထိုေနာက် ြပည်နယ်လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန န်ကား

ဆိုင်ရာ အလုပ ် ေ ံု ဆွးေွးပွက ဲ ုိ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ရက် နံနက်

ေရးမှးက ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းကများကို ရှင်းလင်း

ပိုင်းတွင် ြမစ်ကီးနားမိ ရှမ်းစုေတာင်ရပ်ကွက် ကချင်

ေြပာကားပီး

ှစ်ြခင်းခရစ်ယာန်အဖွဲချပ်(KBC)ုံး၌ ြပလုပ်သည်။

အစည်းတစ်ခခ ု ျင်းစီအလိက ု ် လုပင ် န်းေဆာင်ရက ွ ခ ် ျက်များ

ြပည်နယ်လမ ူ ေရးဝန်  ကီး ဦးေနဝင်းက ယေန့ အလုပ ် ုံ

အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများက

အဖွဲ

ှင့်ပတ်သက်၍ အသီးသီး ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

ေဆွးေွးပွသ ဲ ည် မူးယစ်ေဆးသုံးစွသ ဲ မ ူ ျားအတွက် ြပန်လည်

အဆိုပါ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ရက်

ထူေထာင်ေရး၊ လူ့အဖွဲအစည်းအတွင်း ြပန်လည်ေပါင်းစည်း

ှင့် ၁၁ ရက် ှစရ ် က်ကာြပလုပသ ် ာွ းမည်ြဖစ်ပီး ြပန်လည်

ေရးှင့် ေနာက်ဆက်တေ ဲွ စာင့ေ ် ရှာက်ေရးလုပင ် န်းများကို

ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက် အသင်းအဖွဲဆိုင်ရာ

ေဆာင်ရွက်သည့်ေနရာတွင်

မှတ်ပုံတင်ြခင်းက၊

မိမိတိုအစိုးရအဖွဲှင့်အတူ

ပင်လုံတကသိုလ် ှစ်ပတ်လည်ေန့အခမ်းအနားကျင်းပ

အနာဂတ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ

ြပန်လည်ထေ ူ ထာင်ေရးဦးစီးဌာန၊ အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်း

ေခါင်းစ်ြဖင့်ေဆွးေွးြခင်း၊

များှင့် ေပါင်းစပ်ည ိ င်  းချ ိတ်ဆက် ေဆာင်ရက ွ ် ကေရးေြပာ

စံလပ ု င ် န်းများသတ်မတ ှ ြ် ခင်း၊ ုပပ ် င ုိ း် ဆိင ု ရ ် ာှင့် စိတပ ် င ုိ း်

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း) လွိင်လင်မိနယ် ပင်လုံမိရှိ

ဆက်လက်၍ ဒုတယ ိ ပါေမာကချပ်ဦးေဆာင်၍ ဘာသာ

ကားသည်။

ဆိင ု ရ ် ာ ြပန်လည်ထေ ူ ထာင်ေရးကိစရပ်  များ၊ သက်ေမွးသင်

ပင်လုံတကသိုလ်၏ (၁၇)ှစ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်ေန့

ရပ်အလိုက် ေဈးေရာင်းပွဲကိုကည့်အားေပးခဲ  ့ေကာင်း သိရသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်နယ်မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတက ် ေ ို ြပာင်း

ဘုံသေဘာတူညီမြဖင့်

ပင်လုံ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

တိုင်းရင်းသားအကများြဖင့် ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ကသည်။

တန်းများအေကာင်းှင့် ေနာက်ဆက်တွဲေစာင့်ေရှာက်မ

အခမ်းအနားှင့် ေဈးေရာင်းပွဲကို ေဖေဖာ်ဝါရီ

လဲေစေသာ ေဆးဝါးများအရာယ်တားဆီးကာကွယ်ေရး

လုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်၍

နံနက် ၁၀ နာရီက တကသိလ ု ပ ် င်မေဆာင် ေအာက်ဆုံးထပ်

အဖွဲ ဥက၊ လုြံ ခံေရးှငန ့် ယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး ဗိလ ု မ ် ှးကီး

အေြဖရှာြခင်းတိက ု ို ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ

ေနလင်းထွန်းှင့် ဒုတိယဥက ြပည်နယ်ဥပေဒချပ်တိုက

သည်။

ြပည်နယ်အတွင်း

ေဆွးေွးြခင်း၊

အုပ်စုဖွဲ

၁၀ ရက်

ေရှ၌ ကျင်းပသည်။

တတ် ေမာင်မယ် ၂၀၉၂ ဦး ေမွးထုတ်ေပးိုင်ခဲ့ပီးြဖစ်

ပင်လုံတကသိုလ် ဒုတိယပါေမာကချပ် ေဒါက်တာ

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး

မျ ိးြမင့်စိုး

လုပင ် န်းစ်များှငပ ့် တ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားကပီး

(ြပည်နယ်ြပန်/ဆက်)

ွယ်ွယ်ယ်က အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး ပင်လုံ တကသိုလ်မှ

ပင်လတ ုံ ကသိလ ု ် စဖွငခ ့် ျ ိန်မစ ှ ၍ ယေန့အထိဘွဲရပညာ ေကာင်းှင့် ယခုှစ်တွင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၉၉၀ ပညာသင်ကားလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေလးများက

မိုးလွင်ဦး (လွိင်လင်)

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိတင်ကာကွယ်ိုင်ရန် ှာေခါင်းစည်းများ အခမဲ့ြဖန့်ေဝ မူဆယ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

နန်းေတာ်ဂိတ်၊ မန့်ဝိန်းဂိတ်၊ ဆင်ြဖ

လက်များကို ဆပ်ြပာြဖင့် စင်ကယ်စွာ

ရှမး် ြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) မူဆယ်

ဂိတ်ှင့် မူဆယ်မိတွင်းသို သွားလာ

လက်ေတွေဆးေကာြခင်းများ၊ အသိ

မိ နယ်စပ်ေဒသတွင် ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ်

ေနသည့် ြပည်သူများ၊ မူကိေကျာင်း

ပညာေပးဆိုငး် ဘုတ်စုက ိ ်ထူြခင်းများ၊

ကိ တင် ကာကွ ယ ် ို င ် ရ န် အ တွ က ်

များ၊

အေြခခံပညာေကျာင်းများ၊

လက်ကမ်းစာေစာင်ြဖန့်ေဝြခင်းများ၊

ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်မှ

ဆင်ြဖေဈးတိတ ု င ွ ် ှာေခါင်းစည်းများ

သတင်းအချက်အလက်များကို အချ ိန်

ကို အခမဲ့ြဖန့်ေဝေပးလျက်ရှိသည်။

ှင့်တစ်ေြပးညီ

စတင်ပီး

ေဖေဖာ် ဝ ါရီ ၈ ရက် အ ထိ (ှ စ ် ပ တ်

ေပးပိုြခင်းစသည့်

မူဆယ်မိ

ကိတင် ကာကွယမ ် များကိ  ု မူဆယ်မိ

ှာေခါင်းစည်းများကို

ြမန်မာ - တုတ်နယ်စပ်ဂိတ်များမှ

ဌာနဆိုင်ရာများှင့် ပရဟိတအသင်း

ြပည်သလ ူ ထ ူ ထ ု ံ အခမဲ့ ြဖန့်ေဝေပးပီး

ြမန်မာအလုပသ ် မားများတစ်ေသာင်း

အဖွဲတိုက

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေကျာ်ခန့် ေန့စ် ဝင်/ထွက်သွားလာ

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

အတွင်း) ကာလတန်ဖိုး သိန်းေပါင်း ၅၀ ေကျာ်ရှိ

အဆိုပါ

လက်ရှိအချ ိန်တွင်

အရှိန်အဟုန်ြမင့်တင်

ှာေခါင်းစည်းများကို

လျက်ရှိ ပီး ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးချက်

ဆလိုင်းဗန်ိုးထန်(ြပန်/ဆက်)

မူဆယ်မိ နယ်စပ်ဂတ ိ မ ် ျားြဖစ်သည့်

များ၊ အသိပညာေပးဗဟုသုတများ၊

ဓာတ်ပုံ - မိုင်းဘeာဏ်(ကွတ်ခိုင်)

ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ စွမ်းရည်ြမင့်ဆင့်ပွားသင်တန်းဖွင့် သာယာ၀တီ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ပဲခူးတိင ု ်းေဒသကီး သာယာဝတီခိင ု ်

တိုက အမှာစကားေြပာကားသည်။

ပီး ခိုင်အတွင်းရှိ

သာယာဝတီ၊

ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

လက်ပံတန်း၊ မင်းလှ၊ မိုးညိ၊ အုတ်ဖို၊

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲမှ

အဖွဲခွဲ ဦးစီးအရာရှိ နည်းြပ ေဒေအး

ကိပင်ေကာက်၊ ဇီးကုန်း၊ နတ်တလင်း

ကီးမှး၍ ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ စွမ်း

ေအးေမာ်က ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲအသီး

မိနယ်များမှ မိနယ်ေရွးေကာက်ပွဲ

ရည်ြမငသ ့် င်တန်းဖွငပ ့် က ွဲ ို ေဖေဖာ်ဝါရီ

သီး၏ အခန်းကကို ြမငတ ့် င်ရန်၊

ေကာ်မရှငအ ် ဖွဲခွဝ ဲ င်များ၊ သာယာဝတီ

၁၀ ရက် နံနက် ၉ နာရီက သာယာဝတီ

လုပ်ငန်းများ ကမ်းကျင်တိုးတက်ေစ

ခိင ု ေ ် ရွးေကာက်ပေ ဲွ ကာ်မရှငအ ် ဖွဲ ခွ ဲ းံု ၊

မိ ဆရာစံခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ရန်၊ ေတွ ကံရေသာအခက်အခဲများ

မိနယ်ေရွးေကာက်ပဲေ ွ ကာ်မရှင်အဖွဲ

ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းိုင်ေစရန် ရည်ရွယ်

ခွဲုံးများမှ ဦးစီးအရာရှိှင့် ဒုတိယ

ဖွင့်လှစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဦးစီးမှးများ

ေရွးေကာက်ပွဲ

ပဲခူးတိင ု ်းေဒသကီးေရွးေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှငအ ် ဖွဲခွဲ အဖွဲဝင် ေဒါက်တာ ရဲန ွ ့် င ုိ ၊် သာယာဝတီခိင ု ေ ် ရွးေကာက် ပွေ ဲ ကာ်မရှငအ ် ဖွဲ ခွဲ

ဥက ဦးရဲြမင့်

YBS ယာ်လိုင်းများှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကားမ ြဖစ်စ်များတွင် အရှနိ ြ် ပင်းေမာင်းှငမ် က  အများဆုံးြဖစ်

ခိုင်

အဆိပ ု ါသင်တန်းမှာ International

စုစုေပါင်း ၆၄ ဦးတို

တက်ေရာက်ကေကာင်း သိရသည်။

ldea အဖွဲှင့် ပူးေပါင်းဖွငလ ့် စ ှ ြ် ခင်းြဖစ်

သန့်ေဇာ် (သာယာဝတီ)

မရှေ ိ ကာင်း၊ ယာ်စးီ ခပိေ ု တာင်းမ ၃၁၂ မ၊ ဂိတ်

၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း YBS ယာ်လိုင်းများှင့်

အစအဆုံးမေမာင်းမ ၂၂၈ မ၊

ပတ်သက်၍ တိုင်ကားမြဖစ်စ်များတွင် အရှိန်

လက်ေရာက်မ ၁၇ မ၊ သတ်မတ ှ လ ် မ်းေကာင်း

ှင့် တာဝန်ခံယာ်လိုင်းများကို

စည်းကမ်း

ယခု ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် ဇန်နဝါရီလအတွငး် YRTA

ြပင်း၊ မဆင်မြခင်ေမာင်းှင်မက  အများဆုံးြဖစ်

မေမာင်းမ ၅၃ မ၊ ယာ်စီးခပုံးထဲမထည့်မ ၂၄၄

ထိန်းသိမ်းကပ်မတ်ကွပ်ကဲလျက်ရှိရာ ယာ်

က စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမအေနြဖင့် ချလန်

ပီး အမေပါင်း ၆၆၇ မရှိေကာင်း ရန်ကုန်တိုင်း

မတိရ ု ခ ှိ ဲ့ ပီး ၂၀၁၉ ခုစ ှ အ ် တွင်း YBS ယာ်လင ို ်း

စည်းကမ်း ထိနး် သိမ်းေဆာင်ရက ွ ရ ် ာတွင် ယာ်

ြဖတ်အေရးယူမ ၉၈၉ မရှခ ိ ဲ့ ပီး တိင ု ် ကားမ ၁၃၇

ေဒသကီး သယ်ယပ ူ ေ ုိ ဆာင်ေရးကီးကပ်ကပ ွ က ် ဲ

များှငပ ့် တ်သက်၍ တိင ု ် ကားမေပါင်း ၂၇၁၃ မ

ထိန်းရဲတပ်ဖွဲှင့်ပူးေပါင်း၍ စစ်ေဆးေရးအဖွဲ

မရှိကာ ယာ်တိုက်မ ၁၄ မှင့် အြခား တစ်မ

မ အာဏာပိုင်အဖွဲ(YRTA)၏ ှစ်ပတ်လည်

ရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

၁၀ ဖွဲ၊

YRTA စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ

ြဖစ်ပွားခဲရ ့ ာတွင် တစ်ဦးေသဆုံး၍ ၁၃ ဦးဒဏ်ရာ

ယာ်မေတာ်တဆမ

ေြခာက်ဖွဲ၊ လူစည်ကားရာယာ်ရပ်မတ ှ တ ် င ို မ ် ျား

ရရှိခဲ့ေကာင်း YRTA တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး

အစီရင်ခံစာတွင် ေဖာ်ြပထားသည်။

၂၀၁၈ ခုှစ်အတွင်း

ကိုယ်ထိ

ေရမှာလည်း ၁၈၈ စီးတိုးပွားေကာင်း သိရသည်။

၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း စစ်ေဆးအေရးယူမေပါင်  း

ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

YRTA အေနြဖင့် YBS ယာ်လင ို ်းကုမဏီ  များ

၁၂၀၄၃ မ ရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင် မှတ်တိုင်တွင်စနစ်တကျမရပ်ြခင်း

၁၅၅ မြဖစ်ပွားခဲ့ပီး ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် ၁၆၄ မ

တွင် ယာ်ေကာရှငး် လင်းေရး အဖွဲ ၁၂ ဖွဲ ြဖင့်

ဦးလှေအာင်က ေဖေဖာ်ဝါရီ ၅ ရက် နံနက်ပင ို ်းက

ေကာင့် တိုင်ကားမမှာ ၆၁၆ မရှိပီး မေချမငံ

ြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း ယာ်

ေန့စ် YBS ယာ်များကိစ ု စ်ေဆးြခင်း၊ အေရးယူ

YRTAုးံ ချပ်တင ွ ြ် ပလုပသ ် ည့် မီဒယ ီ ာေတွဆုပ ံ ဲွ

ဆက်ဆံမှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ကားမမှာ ၅၇၆

မေတာ်တဆမကိုးမ တိုးလာသလို ယာ်အစီး

ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကာင်း သိရပီး

တွင် ေြပာကားခဲေ ့ ကာင်း သိရသည်။ ကိထ ု က်


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ှိမ်နင်းေရး ဥပေဒကမ်း ြပည်သူများ သိရှိေလ့လာအ ကံြပိုင်ေရးအတွက် ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အ ကံြပစာများကို ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ုံးသို လိပ်မူေပးပိုိုင်ပါသည်။

ေရာဂါှင့် စပ်လျ်းသည့် ကိစရပ်  များကို ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များှငအ ့် ညီ အေရးယူေဆာင်ရွက်ရမည်။ ၄၅။ ဤဥပေဒတွငပ ် ါရှေ ိ သာ လုပင ် န်းများကိေ ု ဆာင်ရက ွ ရ ် ာတွင် ကုသေရး ဦးစီးဌာန၊ အစားအေသာက်င ှ ့် ေဆးဝါးကွပက ် ေ ဲ ရးဦးစီးဌာန၊ ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာေရးလူ့စမ ွ း် အား အရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနှင့် တိင ု း် ရင်းေဆး

ယမန်ေန့မှအဆက်

ငါးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်တစ်ဆယ့်ငါးသိန်းအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

ပညာဦးစီးဌာနတိုသည် ၀န်ကီးဌာန၏ တာဝန်ေပးချက်ှင့်အညီ ဦးစီးဌာန

၃၂။ အိမ်ေထာင်ဦးစီး သိုမဟုတ် အိမ်ေထာင်စုဝင်မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၅ အရ

၃၉။ မည်သမ ူ ဆို ပုဒမ ် ၂၀ ပါ ဝန်ကီးဌာနက လုပပ ် င ို ခ ် င ွ ့် အပ်င ှ ်းြခင်းခံရေသာ

အား ကူညီေဆာင်ရွက်ရမည်။

သတင်းပိုရန် ပျက်ကွက်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူအား

ကျန်းမာေရးအရာရှ၏ ိ စီမေ ံ ဆာင်ရက ွ ြ် ခင်းကို လိက ု န ် ာရန်ပျက်ကက ွ ေ ် ကာင်း

၄၆။ ဝန်ကီးဌာနှင့်ဦးစီးဌာနတိုသည် သတင်းပိုတိုင်ကားရမည့် ကူးစက်

အနည်းဆုံး ကျပ်သုံးေသာင်းမှ အများဆုံး ကျပ်ငါးေသာင်းအထိ ေငွဒဏ်

ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူအား အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးေသာင်းမှ

ေရာဂါ မဟုတ်ေသာ်လည်း ခုခံအားကျဆင်းမကူးစက်ေရာဂါ၊ တီဘီေရာဂါ

ချမှတရ ် မည်။ ထပ်မြံ ပစ်မကျးလွ  နြ် ခင်းြဖစ်ပါက ထိသ ု အ ူ ား အနည်းဆုးံ ကျပ်

အများဆုံး ကျပ်တစ်သန ိ ်းအထိ ေငွဒဏ်ချမှတရ ် မည်။ ထပ်မြံ ပစ်မကျးလွ  နြ် ခင်း

သိုမဟုတ် ေဆးယ်ပါးတီဘီေရာဂါ၊ အနာကီးေရာဂါ၊ ငှက်ဖျားေရာဂါ၊

ငါးေသာင်းမှ အများဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

ြဖစ်ပါက ထိုသူအား ေထာင်ဒဏ်ေြခာက်လ ချမှတ်ရမည့်အြပင် အနည်းဆုံး

အသည်းေရာင်အသားဝါေရာဂါအပါအဝင် အြခားကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ

၃၃။ ပုဒ်မ ၁၅ (ဂ) အရ သတင်းပိုရန်တာဝန်ရှိသူ မည်သူမဆို သတင်းပိုရန်

ကျပ်သုံးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

များှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ကာကွယ ် မ ှိ န ် င်းေရးလုပင ် န်းများှင့် ကူးစက်ေရာဂါဆိင ု ရ ် ာ

ပျက်ကွက်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူအား အနည်းဆုံး

၄၀။ မည်သူမဆို ပုဒမ ် ၂၂ ပါ ကျန်းမာေရးအရာရှ၏ ိ တာဝန်အရ လုပေ ် ဆာင်မ

ြပည်သူ့ကျန်းမာေရး အေရးေပအေြခအေန သိမ ု ဟုတ် ကူးစက်ြမန်ေရာဂါှင့်

ကျပ်သုံးေသာင်းမှ အများဆုံး ကျပ်ငါးေသာင်းအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

တစ်ခုခုကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ေကာင်း ြပစ်မထင်  ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင်

စပ်လျ်း၍ ကိတင်ကာကွယြ် ခင်း၊ ေစာင်့ ကပ်ကည် ့ စစ်  ေဆးြခင်းှင့် တုြံ ပန်

ထပ်မံြပစ်မကျးလွ  န်ြခင်းြဖစ်ပါက ထိုသူအား အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးေသာင်းမှ

ထိသ ု အ ူ ား အနည်းဆုးံ ကျပ်သးံု သိနး် မှ အများဆုးံ ကျပ်ငါးသိနး် အထိ ေငွဒဏ်

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ထိန်းချပ်ြခင်း၊ လိုအပ်ေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမများြပလုပ်

အများဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

ချမှတ်ရမည်။ ထပ်မံြပစ်မကျးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက ထိုသူအား အနည်းဆုံး

ြခင်း၊ သတ်မတ ှ ထ ် ားေသာ အချ ိန်ကာလအတွင်း တိင ု ် ကားသတင်းေပးပိြု ခင်း၊

၃၄။ မည်သည့်လုပ်ငန်းရှင် သိုမဟုတ် တာဝန်ခံပုဂိလ်မဆို ပုဒ်မ ၁၅ အရ

ေြခာက်လမှ အများဆုးံ တစ်စ ှ အ ် ထိ ေထာင်ဒဏ်ချမှတရ ် မည်အ ့ ြပင် အနည်း

အသွားအလာတားြမစ်ပိတ်ပင်ြခင်း သိုမဟုတ် ကန့်သတ်ြခင်းှင့် သတင်း

သတင်းပိုရန် ပျက်ကက ွ ေ ် ကာင်း ြပစ်မထင်  ရာှ းစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူအား

ဆုံး ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်သိန်းသုံးဆယ်အထိ ေငွဒဏ်

ထုတြ် ပန်ြခင်းလုပင ် န်းတိက ု ုိ သတ်မတ ှ ခ ် ျက်များှငအ ့် ညီ လိအ ု ပ်သလို ေဆာင်

အနည်းဆုံး ကျပ်သုံးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ေငွဒဏ်ချမှတရ ် မည်။

ချမှတ်ရမည်။

ရွက်ိုင်သည်။

ထပ်မြံ ပစ်မကျးလွ  နြ် ခင်းြဖစ်ပါက ထိသ ု အ ူ ား အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်ဆယ်သန ိ ်းမှ

၄၁။ မည်သည်ယ ့ ာ်တာဝန်ခမ ံ ဆို ပုဒမ ် ၂၃ ပါ ြပာန်းချက်များကို လိက ု န ် ာရန်

၄၇။ ဝန်ကီးဌာနသည်-

အများဆုံး ကျပ်သိန်းသုံးဆယ်အထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

ပျက်ကွက်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူအား အနည်းဆုံး

(က) ဗဟိေ ု ကာ်မတီ၏ ုံးလုပင ် န်းများကို တာဝန်ယေ ူ ဆာင်ရက ွ ရ ် မည်။

၃၅။ မည်သည်က ့ ျန်းမာေရး၀န်ထမ်း သိမ ု ဟုတ် ပုဂလိ  ကကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း

ကျပ်သန ိ ်းငါးဆယ်မှ အများဆုံး ကျပ်သန ိ ်းတစ်ရာအထိ ေငွဒဏ်ချမှတရ ် မည်။

(ခ) ိင ု င ် ဝ ံ့ န်ထမ်းမဟုတေ ် သာ ဗဟိေ ု ကာ်မတီဝင်များ၏ ချ ီးြမငေ ့် ငွင ှ ့်

မဆို ပုဒမ ် ၁၆ အရ သတင်းပိရ ု န် ပျက်ကက ွ ေ ် ကာင်း ြပစ်မထင်  ရာှ းစီရင်ြခင်း

ထပ်မံြပစ်မကျးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက

ခံရလင် ထိသ ု အ ူ ား အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးေသာင်းမှ အများဆုံး ကျပ်တစ်သန ိ ်းအထိ

အများဆုံး ှစ ် စ ှ အ ် ထိ ေထာင်ဒဏ်ချမှတရ ် မည်အ ့ ြပင် အနည်းဆုးံ ကျပ်သန ိ ်း

၄၈။ ဤဥပေဒပါ ြပစ်မများကို ရဲအေရးယူပိုင်ခွင့်ရှိေသာ ြပစ်မများအြဖစ်

ေငွဒဏ်ချမှတရ ် မည်။ ထပ်မြံ ပစ်မကျးလွ  နြ် ခင်းြဖစ်ပါက ထိသ ု အ ူ ား အနည်းဆုံး

တစ်ရာ့ငါးဆယ်မှ အများဆုံး ကျပ်သိန်းသုံးရာအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

သတ်မှတ်သည်။

ကျပ်သုံးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

၄၂။ မည်သည်က ့ န ု ပ ် စည်းတင်သင ွ ်းသူ သိမ ု ဟုတ် ကုနပ ် စည်းလက်ခစ ံ စ်ေဆးသူ

၄၉။ ဤဥပေဒ သိမ ု ဟုတ် ဤဥပေဒအရ ထုတြ် ပန်သည့် နည်းဥပေဒ၊ အမိန့် ၊

၃၆။ မည်သည်လ ့ ပ ု င ် န်းရှင် သိမ ု ဟုတ် တာဝန်ခပ ံ ဂ ု ိလ်မဆို ပုဒမ ် ၁၇ ပါ ြပာန်း

မဆို ပုဒမ ် ၂၄ ပါ ြပာန်းချက်ကို လိက ု န ် ာရန် ပျက်ကက ွ ေ ် ကာင်း ြပစ်မထင်  ရှား

န်ကားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတိုှင့်အညီ တာဝန်အရ ေဆာင်ရွက်သူ

ချက်ကို လိက ု န ် ာရန် ပျက်ကက ွ ေ ် ကာင်း ြပစ်မထင်  ရှား စီရင်ြခင်းခံရလင် ထိသ ု ူ

စီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူအား အနည်းဆုံး ကျပ်ဆယ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်

တစ်ဦးဦး၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များအေပ ြပစ်မေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊ တရားမ

အား အနည်းဆုံး ကျပ်သုံးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ေငွဒဏ်ချမှတရ ်

သိန်းသုံးဆယ်အထိ ေငွဒဏ်ချမှတရ ် မည်။ ထပ်မံ ြပစ်မကျးလွ  နြ် ခင်းြဖစ်ပါက

ေကာင်းအရြဖစ်ေစ တရားစွဲဆိုခွင့်မရှိေစရ။

မည်။ ထပ်မြံ ပစ်မကျးလွ  နြ် ခင်းြဖစ်ပါက ထိသ ု အ ူ ား အနည်းဆုံး ကျပ်ခန ု စ်သန ိ ်း

ထိုသူအား အနည်းဆုံး ေြခာက်လမှ အများဆုံး တစ်ှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်

၅၀။ ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာ

မှ အများဆုံး ကျပ်တစ်ဆယ့်ငါးသိန်းအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

ချမှတ်ရမည့်အြပင် အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်းငါးဆယ်မှ အများဆုံး ကျပ်သိန်း

တွင်-

၃၇။ ကူးစက်ေရာဂါရှသ ိ ြူ ဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာေရးဌာန တစ်ခခ ု က ု သတ်မတ ှ ြ် ခင်း

တစ်ရာအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

ခံရသူမည်သမ ူ ဆို ပုဒမ ် ၁၈ ပါ ြပာန်းချက်ကို လိက ု န ် ာရန် ပျက်ကက ွ ေ ် ကာင်း

၄၃။ မည်သည်လ ့ ပ ု င ် န်းရှင် သိမ ု ဟုတ် တာဝန်ခပ ံ ဂ ု ိ လ်မဆို ပုဒမ ် ၂၅ ပါ ြပာန်းချက်

ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူအား အနည်းဆုံး တစ်ှစ်မှ အများဆုံး

ကိလ ု က ို န ် ာရန် ပျက်ကက ွ ေ ် ကာင်း ြပစ်မထင်  ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိသ ု အ ူ ား

ထိုသူအား အနည်းဆုံး ေြခာက်လမှ

စရိတ်များကို မိမိ ဘာရန်ပုံေငွမှ ကျခံရမည်။

(က) ဝန်ကီးဌာနသည် နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျ်းှင့် စည်းကမ်းများကို ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညခ ီ ျက်ြဖင့် ထုတြ် ပန်င ို ် သည်။

သုံးှစအ ် ထိ ေထာင်ဒဏ်ချမှတရ ် မည်အ ့ ြပင် အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းမှ အများ

အနည်းဆုးံ ကျပ်ဆယ်သန ိ း် မှ အများဆုးံ ကျပ်သန ိ း် သုးံ ဆယ်အထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်

(ခ) ဝန်ကီးဌာန သိုမဟုတ် ဦးစီးဌာနသည် အမိန့်ေကာ်ြငာစာ၊

ဆုံး ကျပ်တစ်ဆယ့်ငါးသိန်းအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

ရမည်။ ထပ်မြံ ပစ်မကျးလွ  နြ် ခင်းြဖစ်ပါက ထိသ ု အ ူ ား အနည်း ဆုံးေြခာက်လမှ

အမိန့် ၊ န်ကားချက်င ှ ့် လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းများကို ထုတြ် ပန်င ုိ ်

၃၈။ မည်သမ ူ ဆို ပုဒမ ် ၁၉ ပါတားြမစ်ပတ ိ ပ ် င်သည့် သိမ ု ဟုတ် ကန့်သတ်သည့်

အများဆုံး တစ်စ ှ အ ် ထိ ေထာင်ဒဏ်ချမှတရ ် မည်အ ့ ြပင် အနည်းဆုံး ကျပ်သန ိ ်း

အမိန့် ကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျးလွနေ ် ကာင်း ြပစ်မထင်  ရာှ းစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူ

ငါးဆယ်မှ အများဆုံး ကျပ်သိန်းတစ်ရာအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

သည်။ ၅၁။ ကူးစက်ေရာဂါများကာကွယ ် မ ှိ န ် င်းေရးဥပေဒ (ိင ု င ် ေ ံ တာ်ငိမဝ ် ပ်ပြိ ပားမ

အား အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သန ိ ်းမှ အများဆုံး ကျပ်သုံးသိန်းအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်

အခန်း (၁၁)

တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ ဥပေဒအမှတ် ၁/၁၉၉၅) ကို ဤဥပေဒြဖင့် ုပ်သိမ်း

ရမည်။ ထပ်မြံ ပစ်မကျးလွ  နြ် ခင်းြဖစ်ပါက ထိသ ု အ ူ ား အနည်းဆုးံ ေြခာက်လမှ

အေထွေထွ

လိုက်သည်။

အများဆုံး တစ်ှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အြပင် အနည်းဆုံး ကျပ်

၄၄။ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သိုြပာန်းပါရှိေစကာမူ ကူးစက်

ကသာမိ ခိုင်ြပည်သူေ့ ဆးုံကီးတွင် ှစ်ထပ်တိုးချဲလူနာေဆာင် ပက်တင် ကသာ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

ပဲခူး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

ေကာ်မတီဥက ဦးတင်ေ ့ ဝသု၊ံ မိနယ် ကသာမိ

ရစိုး၊

၀" x ၅၆'-၀") အတိုင်းအတာရှိသည့်

ဦးညီညီထွန်း၊ ခိုင်ေဆးုံအုပ်ကီး

ှစထ ် ပ်တးုိ ချဲလန ူ ာေဆာင် အေဆာက်

ေဒမာလာမီးှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ ဧည့်

အဦပက်တင်ပဲွ

အခမ်းအနားကို

သည်ေတာ်များ တက်ေရာက်ခ့ဲ ကပီး

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက် နံနက် ၈ နာရီက

တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက မဂလ  ာပက်က ို ်

ကျင်းပသည်။

ကာ အခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ေပးခဲ့ ခိင ု စ ် မ ီ ခ ံ န့်ခမ ဲွ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး အုတ်ဖိုမိ ြပည်သူ့ေဆးုံကီးတွင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက်က

စီမခ ံ န့်ခမ ဲွ ေကာ်  မတီဥက ဦးေကျာ်သူ

ခိုင်ြပည်သူ့ေဆးုံကီးတွင် (၁၂၀'-

အခမ်းအနားသိ ု

အုတ်ဖိုမိ၌ စုေပါင်းေသွးလှဒါန်း မိနယ်ရဲတပ်ဖွဲမှး ရဲမှးထွန်းလွင်ဦးေဆာင်၍

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

စခန်းမှးများပါဝင်သည့် တပ်ဖွဲဝင် ၃၆ ဦးသည် (၇၃)ှစေ ် ြမာက် ြပည်ေထာင်စု ေန့ကို ဂုဏ်ြပကိဆိုေသာအားြဖင့် စုေပါင်းေသွးလှဒါန်းြခင်း၊ ေဆးုံအတွင်း၊ အြပင်သန့်ရှင်းလှပေရး ြပည်သူ့အကျ ိးြပေဆာင်ရွက်ကေကာင်း သိရသည်။ အဆိပ ု ါေဆာင်ရက ွ ေ ် နမကို မိနယ်အပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးေကျာ်ဇင်ဦးှင့် ဆရာ ဝန်ကီး ေဒါက်တာသန့်ဇင်ေမာင်တိုက လိုက်လံကည့်အားေပးကေကာင်  း သိရသည်။

ေကာင်း သိရသည်။ ေအးြမသက်ထား

လက်ပံတန်းမိနယ်တွင် လူကုန်ကူးမတားဆီးကာကွယ်ေရးှင့် မခင်းများေလျာ့နည်းကျဆင်းေစေရး ပညာေပးေဟာေြပာ လက်ပံတန်း ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

အမျ ိးအစားများ၊ ေခတ်အဆက်ဆက်ြပာန်းခဲ့ေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးအရာယ်

ပဲခးူ တိင ု း် ေဒသကီး လက်ပတ ံ န်းမိနယ်တင ွ ် လူကန ု က ် းူ မ တားဆီးကာကွယ်

တားဆီးကာကွယေ ် ရး ဥပေဒများ/အက်ဥပေဒများ၊ အမိန့်များကို ပိဂ ု ျက်တာ

ေရးှင့် မခင်းများေလျာ့နည်းကျဆင်းေစေရး အသိပညာေပး ေဟာေြပာပွဲကို

ြဖင့် ြပသရှင်းလင်းသည်။

ယေန့ နံနက် ၁၀ နာရီက အထက ခမုံဆိပ်ေကျာင်းတွင် ကျင်းပသည်။ ေဟာေြပာပွဲတွင် လူကုန်ကူးမတားဆီးှိမ်ှင်းေရးရဲတပ်ဖွဲ အမှတ်(၂) တပ်ဖွဲစိတ်(သာယာဝတီ)မှ အဓိပာယ်များ၊

ဒုရဲအုပ်ထွန်းွန့်က လူေမှာင်ခို/လူကုန်ကူးမ

ြပစ်မြပစ်ဒဏ်များှင့်

ရှင်းလင်းေြပာကားပီး

လူကုန်ကူးမအမျ ိးအစားများကို

ဒုရဲအုပ်သန့်ဇင်စိုးက မူးယစ်ေဆးဝါးအဓိပာယ်  ှင့်

မိမရဲစခန်းှင့် နယ်ေြမ

အဆိုပါေဟာေြပာပွဲသို ဆရာ ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ များှင့် ေကျာင်းသားမိဘများ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်

စုစုေပါင်း ၈၅၀ ခန့်

တက်ေရာက်ခဲ့ပီး

လူကုန်ကူးမတားဆီးကာကွယ်ေရး

အသိပညာေပး

လက်ကမ်းစာေစာင်များ ေဝငှေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ စုေဝလွင်(ြပန်/ဆက်)

ေအာင်ဆင့်


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးလှမိုးေအာင် (၇၃) ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့အထိမ်းအမှတ် ြပခန်းများဖွင့်ပွဲ တက်ေရာက် ပုသိမ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

ပညာတကသိုလ်(ပုသိမ်)ြပခန်း၊ ကွန်ပျတာတကသိုလ်

ဧရာဝတီတင ုိ း် ေဒသကီး ပုသမ ိ ် မိတွင် ၂၀၂၀ ြပည် ့ စ ှ ် (၇၃)

(ပုသိမ်)ြပခန်း၊ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန

ှစေ ် ြမာက် ြပည်ေထာင်စေ ု န့အထိမး် အမှတ် အသိပညာေပး

ြပခန်း၊ စားသုးံ သူေရးရာဦးစီးဌာနြပခန်း၊ အမှတ် - ၁၃ ယာ်

ြပခန်းများဖွင့်ပွဲကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ရက် နံနက်ပိုင်းက

ထိန်းရဲတပ်ဖွဲြပခန်း၊ အမှတ်-၄၉ မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီး

ကန်သာယာြပည်ေထာင်စုကွင်း၌ ကျင်းပသည်။

ှမ ိ န ် င်းေရးရဲတပ်ဖဲွ စုြပခန်း၊ အမှတ(် ၇)လူကန ု က ် းူ မတားဆီး

တိုင်းေဒသကီး

ဝန်ကီးချပ်

ဦးလှမိုးေအာင်၊

ှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲစုြပခန်း၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာနြပခန်း၊

လတ်ေတာ်ဥက ဦးေအာင်ေကျာ်ခင ို ၊် တိင ု ်းေဒသကီး (၇၃)

တိင ု ်းေဒသကီး စိက ု ပ ် ျ ိးေရးဦးစီးဌာနြပခန်း၊ တိင ု ်းေဒသကီး

ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့ကျင်းပေရးဦးစီးေကာ်မတီ

ယာ်အရာယ်၊

ဥက၊ လုံြခံေရးှင့် နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး ဗိုလ်မှးကီး

ယာ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းပညာေပးြပခန်း၊ ေကျးလက်

ေကျာ်စွာလင်တက ို အသိပညာေပးဝန်ကီးဌာန ြပခန်းများ

ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုြပစီမံကိန်း

ကို ဖဲကိးြဖတ်၍ ဖွငလ ့် စ ှ ေ ် ပးပီး အသိပညာေပးြပခန်းများ

ြပခန်းများကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ရက်မှ ၁၂ ရက်ထြိ ပသထား

ကို လိုက်လံကည့်သည်  ။

မည်ြဖစ်ပီး မည်သူမဆိုလာေရာက်ကည့်ိ  ုင်ေကာင်း

အသိပညာေပးြပခန်းများမှာ ထူးခန်ထင်ရာှ းဧရာဝတီ တိင ု း် သားများြပခန်း၊ ြပန်ကားေရးှင့်

တိင ု း် ေဒသကီး

ရဲတပ်ဖဲွ ြပခန်း၊

ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန ြပခန်း၊

ပညာေရးေကာလိပ်ြပခန်း၊

လမ်းအရာယ်ကင်းရှင်းေရးေကာင်စီ၊

သိရသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာြမင့်ိုင် (၇၃)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့အထိမ်းအမှတ်ြပခန်းများ တက်ေရာက်ဖွင့်လှစ်

ညပိင ု ်းများတွငလ ် ည်း အဆိ၊ု အက၊ ေတးသုပေ ် ဖာ်များ ြဖင့် ကြပေဖျာ်ေြဖမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အေြခခံပညာြပခန်း၊ နည်း

ေမာင်ေမာင်ြမင့် (ြပန်/ဆက်)

မုံရွာ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

ေရးဝန်ကီးဌာန ြပခန်း၊ စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်

(၇၃)ှစေ ် ြမာက် ြပည်ေထာင်စေ ု န့ အထိမး် အမှတ် ြပခန်း

ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ြပခန်း၊ စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲ

များ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ရက် နံနက် ၉

ြပခန်း၊ ပညာေရးဆိုင်ရာ ြပခန်း၊ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီး

နာရီက စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး မုံရွာမိ ကန်သာယာ

ဌာနြပခန်း၊ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနြပခန်း

(ေရလိေမာ်ကန်း)တွင် ကျင်းပသည်။

ှင့် ကုနး် လမ်းပိေ ု ဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန ြပခန်း၊

စစ်ကင ုိ း် တိင ု း် ေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာြမင့ ် င ုိ ၊် တိင ု း် ေဒသကီးလတ်ေတာ် ဥက ဦးသန်း၊ တိင ု း် ေဒသကီး

စုစုေပါင်း ြပခန်း ၁၀ ခုတိုအား လှည့်လည်ကည့်ခဲ့က သည်။

တရားလတ်ေတာ် တရားသူကီးချပ် ဦးမျ ိးေအာင်တိုက

ယေန့ ဖွင့်လှစ်လိုက်ေသာ ြပခန်းများအား ေဖေဖာ်ဝါရီ

မုခဦ ် းအားဖဲကိးြဖတ်ဖင ွ လ ့် စ ှ ေ ် ပးကပီး (၇၃) ှစေ ် ြမာက်

၁၀ ရက်မှ ၁၂ ရက်အထိ သုံးရက်ကာဖွင့်လှစ်ြပသေပး

ြပည်ေထာင်စုေန့ အထိမး် အမှတအ ် ြဖစ် ခင်းကျင်းြပသ

သွားမည်ြဖစ်၍ မည်သူမဆို လာေရာက်ေလ့လာကည့်

ထားေသာ မီးသတ်ဦးစီးဌာန ြပခန်း၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာန

ိုင်ေကာင်း သိရသည်။

ြပခန်း၊ စည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီးဌာန ြပခန်း၊ ြပန်ကား

ထွန်းကိုကို(ယင်းမာပင်)

ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒနန်းခင်ေထွးြမင့် ထမနဲထိုးပိင်ပွဲအားေပး ဘားအံ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

ပိင်ပဝ ွဲ င် အသင်း ၃၅ သင်း ဝင်ေရာက်ယ ှ ် ပိင်ကပီး

ကရင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲမှ ကီးမှး၍ ြမန်မာ့ိုးရာ

ြပည်နယ်ဝန်ကီးများက အထူးဆုရရှိေသာ ထမနဲ

ထမနဲထိုးပိင်ပွဲကို

အသင်းများအားလည်းေကာင်း၊

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက် မွန်းလွဲ ၂

နာရီက ဘားအံမိ သီရိကွင်း၌ ကျင်းပသည်။ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်

ေဒနန်းခင်ေထွးြမင့်က

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး

ြပည်နယ်

ြပည်နယ်တရား

လတ်ေတာ်တရားသူကီးချပ်က စတုတှင့် ပမဆု ရရှေ ိ သာ အသင်းများအားလည်းေကာင်း၊ ြပည်နယ် လတ်ေတာ်ဥကက ဒုတယ ိ ဆုင ှ ့် တတိယဆုရရှေ ိ သာ

လတ်ေတာ်ဥက ဦးေစာချစ်ခင်၊ ြပည်နယ်တရား

အသင်းများအားလည်းေကာင်း၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်

လတ်ေတာ်တရားသူကီးချပ် ဦးေစာစံလင်း၊ ြပည်နယ်

က ပထမဆုရရှေ ိ သာ ြပည်နယ်လမ်းဦးစီးဌာန ထမနဲ

ဝန်ကီးများှငအ ့် တူ ထမနဲအသင်းများ၏ ယှ် ပိင်မ

အသင်းအားလည်းေကာင်း ဆုများအသီးသီးေပးအပ်

များကို လိုက်လံကည့်အားေပးသည်  ။

ချ ီးြမင့်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ပိင်ပက ွဲ ဌ ို ာနဆိင ု ရ ် ာများှင့် မိေပရပ်ကက ွ မ ် ျားမှ

ေစာမျ ိးမင်းသိန်း(ြပန်/ဆက်)

တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများ ေဈးေရာင်းပွဲေတာ်ှင့် ိုးရာယ်ေကျးမပေဒသာကပွဲဖွင့်ပွဲ မေလး၌ကျင်းပ မေလး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

ိုးရာအစားအစာ

(၇၃)ှစ်ေြမာက်

လှည့်လည်ကည့်အားေပးသည်  ။

ြပည်ေထာင်စုေန့

ဆိုင်ခန်းများအား

မည်သူမဆို

အခမဲ့လာေရာက်ကည့်

ေလ့လာိုင်ေကာင်း

မေလးမိ

အထိမး် အမှတ် နဝမအကိမ် တိင ု း် ရင်းသား

မေလးမိတွင် အေြခချေနထိင ု ် က

အေြခစိက ု ် တိင ု ်းရင်းသားလူမျ ိးစုများအဖွဲ

လူမျ ိးစုများေဈးေရာင်းပွဲေတာ်ှင့် ိုးရာ

ေသာ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးစု ၁၈ မျ ိး၏

ဥက ဦးိင ု ေ ် မာင်ြမင့က ် ေြပာကားသည်။

ယ်ေကျးမ

ဖွင့်ပွဲကို

ိုးရာအစားအစာများ၊ အသုံးအေဆာင်

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ရက် နံနက် ၉ နာရီက

ပေဒသာကပွဲ

ပစည်းများ၊ ေဒသထွက်ကုန်ပစည်းများ၊

ေဈးေရာင်းပွဲေတာ်ှင့်

မေလးမိရှိ

အဝတ်အထည်များ၊

မလာသီရိအဆင့်ြမင့်

အဆိုပါ

တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးစုများ ယ်ေကျးမ

တိုင်းရင်းသား

ပေဒသာကပွမ ဲ ျားကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ရက်

ယ်ေကျးမှင့် ိုးရာပစည်းများြပခန်း၊

မှ ၁၂ ရက်ထိ မေလးမိ မလာသီရိ

တိုင်းရင်းသားစာေပအစရှိေသာ ြပခန်း

အဆင့ြ် မင့အ ် ားကစားကွင်းတွင် စည်ကား

ဦးစိုင်းပန်းဆိုင်က

များှင့် ေဈးဆိင ု ခ ် န်းေပါင်း ၃၀ ေကျာ်င ှ ့်

သိုက်မိက်စွာ

အမှာစကားေြပာကားပီး တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား

စာအုပ်အေရာင်းဆိုင်ေပါင်း ၅၀ ေကျာ်

မည်သမ ူ ဆိအ ု ခမဲလ ့ ာေရာက်ေလ့လာိင ု ်

ှငအ ့် တူ ခင်းကျင်းြပသထားေသာ ြပခန်း

ပါဝင်ေကာင်း၊ ညပိင ု ်းများတွင် တိင ု ်းရင်း

ေကာင်း သိရသည်။

များ၊ တိုင်းရင်းသား လူမျ ိးများ၏ေဒသ

သားများ၏ိုးရာယ်ေကျးမ ပေဒသာ

သန်းေဇာ်မင်း

ထွကက ် န ု ပ ် စည်းများ၊ အသုံးအေဆာင်င ှ ့်

ကပွဲများ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊

(ြပန်/ဆက်)

အားကစားကွင်းတွင် ကျင်းပသည်။ တိင ု ်းေဒသကီး တိင ု ်းရင်းသားလူမျ ိး ေရးရာဝန်ကီး

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ရာ


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

(၇၃)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့အထိမ်းအမှတ် ပိင်ပွဲများကျင်းပ

ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း (ဗုဒဘာသာအဖွဲ )ရန်ကုန်က ဩဝါဒပါတိေမာက်အခါေတာ်ေန့ ကျင်းပ ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း

(ဗုဒဘာသာအဖွဲ-

သရက်ေချာင်း

ရန်ကန ု )် က ထမနဲပက ဲွ ျင်းပြခင်းှင် ့ ဩဝါဒပါတိေမာက်

(၇၃)ှစေ ် ြမာက် ြပည်ေထာင်စေ ု န့အထိမး် အမှတ် အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း

အခါေတာ်ေန့အေကာင်း သိမတ ှ ဖ ် ယ ွ ရ ် ာများရှငး် ြပ

အဆင့် ကဗျာပိင်ပက ဲွ ုိ သရက်ေချာင်းမိနယ် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သ့ူ ဆက်ဆေ ံ ရး

ပွက ဲ ို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ရန်ကန ု ် မိ

ဦးစီးဌာန၌ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ရက် နံနက် ၈ နာရီက ကျင်းပသည်။

မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ် သိမ်ြဖလမ်းရှိ ြမန်မာ

ကဗျာပိင်ပတ ွဲ င ွ ် သရက်ေချာင်းမိနယ်အတွင်းရှိ အေြခခံပညာေကျာင်းများမှ

ိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်း

အလယ်တန်းအဆင့် ၁၆ ဦး၊ အထက်တန်းအဆင့် ေလးဦး စုစုေပါင်း ၂၀ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ခန်းမေဆာင် (ဘီ)တွင်

ကျင်းပသည်။

မျ ိးချစ်ဦး(ြပန်/ဆက်)

ဗုဒဘာသာအဖွ  ဲဥက ေဒါက်တာဦးေအာင်ြမတ်၊

မိုးနဲ

ဒုတယ ိ ဥက ေဒါက်တာဦးမင်းေဆွ၊ တွဖ ဲ က်အတွင်း

(၇၃)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့အထိမ်းအမှတ်

မူလတန်းအဆင့် ပန်းချ ီ၊

ေရးမှး ေဒါက်တာေဒ ရီရြီ မင့တ ် က ုိ တပိတ ု လ ွဲ ြပည့်

ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပွဲကို မိုးနဲမိနယ် ြပည်သူ့စာကည့်တိုက် လူထုအေြခြပ

ေန့သည် ဗုဒဘာသာဝင်  ရဟန်းရှငလ ် အ ူ ားလုံးတိ၏ ု

ဗဟိုဌာန၌ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ကျင်းပသည်။

အလွန်ထူးကဲမွန်ြမတ်သည့်

ေန့ထူးေန့ြမတ်ကီး

မိနယ်အတွငး် ရှိ အေြခခံပညာေကျာင်းများမှ မူလတန်းအဆင့် စိတ် ကိက်

အြဖစ် တပိတ ု လ ွဲ ြပည့် ဩဝါဒပါတိေမာက်အခါေတာ်

ပန်းချ ီတွင် ကိုးဦး၊ ပုတ ံ ေ ူ ဆးေရာင်ြခယ်ပတ ွဲ င ွ ် ကိုးဦး စုစေ ု ပါင်း ၁၈ ဦး ဝင်ေရာက်

ေန့င ှ ့် ထမနဲပေ ဲွ တာ်ကုိ သတ်မတ ှ ပ ် ေ ူ ဇာ်ြခင်းြဖစ်

ယှ်ပိင်ခဲ့ပီး

ဆုရေကျာင်းသား

ေကျာင်းသူများအား (၇၃)ှစ်ေြမာက်

ေကာင်း

ြပည်ေထာင်စုေန့အခမ်းအနားတွင်

ဆုချ ီးြမင့်ေပးအပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း

သိရသည်။

သိရသည်။

မျ ိးွန့်ေရ(မိုးနဲ)

မင်းလှ (၇၃) ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့ကို ကိဆိုဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့် ပဲခူးတိုင်း ေဒသကီး မင်းလှမိ အထက မင်းလှ(မိတွင်း)ေကျာင်း၌ မူလတန်းအဆင့် ကဗျာရွတ်ဆိုပိင်ပွဲှင့် မိန့်ခွန်းေြပာပိင်ပွဲကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက ကျင်းပသည်။ (၇၃)ှစေ ် ြမာက် ြပည်ေထာင်စေ ု န့အကိ ကဗျာရွတဆ ် ုိ ပိင်ပတ ဲွ င ွ ် ကေလးငယ် ၁၅ ဦးက မိမိှစ်သက်ရာေခါင်းစ်ြဖင့် ကဗျာရွတ်ဆိုယှ်ပိင်ခဲ့ကပီး မိန့်ခွန်း ေြပာပိင်ပတ ွဲ င ွ ် ကေလးငယ်ေြခာက်ဦးက ဗိလ ု ခ ် ျပ်မန ိ ့်ခန ွ ်းများြဖင့် ယှ် ပိင်ခဲ့ က သည်။

ေပါက်စ (မင်းလှ)

ငုတ်ေကာင်း ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသကီး ငုတေ ် ကာင်းမိတွင် (၇၃)ှစေ ် ြမာက် ြပည်ေထာင်စေ ု န့ အထိမ်းအမှတအ ် ကိ ဗဟုသတ ု ေမးခွန်းများေြဖဆို ပိင်ပက ွဲ ို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီက ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနတွင် ကျင်းပသည်။

သိမတ ှ ဖ ် ယ ွ ရ ် ာများကို

ရှငး် ြပခဲေ ့ ကာင်း

ေအာင်သန်း (မဂလာေတာင်ွန့်)

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေမွးေန့ အထိမ်းအမှတ် စာစီစာကုံးှင့် ပုံတူပန်းချီပိင်ပွဲများသို ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၈၉ ဦး ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင် ဖျာပုံ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

ဧရာဝတီတင ုိ း် ေဒသကီး ဖျာပုံ မိ၌ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းေမွးေန့အထိမး် အမှတ်

အခမ်းအနားကျင်းပေရး ဦးစီးေကာ်မတီက ကီးမှး၍ စာစီစာကုံးပိင်ပွဲှင့် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းပုံတူ ပန်းချ ီ ပိင်ပွဲကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီ

က ဖျာပုံ မိ အထက(၁)၌ ကျင်းပရာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၈၉ ဦး ဝင်ေရာက် ယှ်ပိင်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

"ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေတွအေနနဲ့ ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးဗိသုကာ

အမျ ိးသားေခါင်းေဆာင်ကီး ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်း၏ ဂုဏေ ် ကျးဇူးကို နားလည်

သိတတ်ကေစရန်။ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်း၏ ကီးြမတ်ေသာဂုဏပ ် ဒ ု  ် င ှ ့် လွတလ ် ပ်

ေရးကိးပမ်းမသမိုင်းအား ေဖာ်န်းထိန်းသိမ်းတတ်ေစရန်ှင့် ဗိုလ်ချပ်

အဆိပ ု ါပိင်ပတ ွဲ င ွ ် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၂၀ ဝင်ေရာက်ေြဖဆိခ ု ဲ့ ကေကာင်း သိရသည်။

ြပံ းေမာင်ေမာင်(ြပန်/ဆက်)

အရာေတာ် စစ်ကင ုိ း် တိင ု း် ေဒသကီး အရာေတာ်မိနယ် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သ့ူ ဆက်ဆံ ေရးဦးစီးဌာနတွင် (၇၃) ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့အထိမ်းအမှတ် အလယ် တန်းအဆင့် စာစီစာကုံးှင့် ပုံတူပန်းချ ီပိင်ပွဲကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက ကျင်းပသည်။

ိုးသားမ၊ ရဲရင့်တည်ကည်ေြဖာင့်မတ်မ၊ တိုင်းြပည်အေပ စွန့်လတ်အနစ်နာခံ

တတ်သည့် စိတဓ ် ာတ်များကို မျ ိးဆက်သစ် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ လူငယ်များ ေလးစားအားကျ အတုယ ူ င ုိ ေ ် စရန်ရည်ရယ ွ ် ပီး အခုလုိ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်း

ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းေမွးေန့အထိမး် အမှတ် စာစီစာကုးံ ပိင်ပက ဲွ ုိ လူငယ်

ှင့် အနာဂတ်ေခါင်းစ်ြဖင့် ကျင်းပရာ အေြခခံပညာအလယ်တန်းအဆင့်

ေမွးေန့အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပပိင်ပွဲေတွနဲ့ အခမ်းအနားေတွ ကျင်းပေပးရြခင်း

ပိင်ပွဲတွင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၁၁ ဦး၊ အထက်တန်းအဆင့်ပိင်ပွဲတွင်

အနားကျင်းပေရး ဦးစီးေကာ်မတီ ဒုတိယဥက ဦးေဇာ်ဦး(ဥက၊ ဖျာပုံမိနယ်

၂၀၊ အထက်တန်းအဆင့် ၁၄ ဦးတို ဝင်ေရာက်ယ ှ ် ပိင်ခဲ့ ကေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်ပါတယ်"ဟု ဖျာပုံမိ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေမွးေန့အထိမ်းအမှတ် အခမ်း

ရှစ်ဦး၊ ပုံတူပန်းချ ီ ပိင်ပွဲတွင် မူလတန်းအဆင့် ၃၆ ဦး၊ အလယ်တန်းအဆင့် သူဇာွယ်(ဖျာပုံ)

စည်ပင်ေကာ်မတီ)က ေြပာသည်။

စာစီစာကုံးပိင်ပွဲတွင် ထိန်းသိမ်းအပ်ေပြပည်ေထာင်စုအေမွ ေခါင်းစ်ြဖင့် အလယ်တန်းအဆင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၃၆ ဦး၊ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းပုတ ံ ူ ပန်းချ ီပိင်ပတ ွဲ င ွ ် အလယ်တန်းအဆင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၃၂ ဦး ဝင်ေရာက် ယှ်ပိင်ကေကာင်း သိရသည်။

ေအာင်ဆန်း၏ ြမင့်ြမတ်ေသာ တိုင်းြပြပည်ြပ စိတ်ဓာတ်၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊

ေရာင်စုံကာလာကွန်တိန်နာစားေသာက်ဆိုင်များပါဝင်ေသာ ကွန်တိန်နာပန်းြခံ ဖွင့်လှစ်

စိုးေဝေအာင်(ခင်ဦး)

ေဖေဖာ် ဝ ါရီ ၉ ရက် ညေနပို င ်း က

ပုလဲ

ကွန်တိန်နာပန်းြခံ၌

စစ်ကင ုိ း် တိင ု း် ေဒသကီး ပုလဲ မိ မိနယ်ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သ့ူ ဆက်ဆေ ံ ရး

စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲ၌

ဦးစီးဌာနှင့်

Cotainer Park အား စီစ်ေဆာင်ရက ွ ်

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းတိ၌ ု

(၇၃) ှစ်ေြမာက်

ြပည်ေထာင်စေ ု န့အထိမး် အမှတအ ် ကိ စာဖတ်ရန ိှ ြ် မငတ ့် င်ေရးပိင်ပမ ဲွ ျားအြဖစ်

ြပလုပ်ေသာ Super

သည့် ဦးြမင့်လွင်က ေြပာသည်။

စာစီစာကုးံ ၊ ပန်းချ ီ၊ ြမန်မာစကားပုဆ ံ က်င ှ ် ့ ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပမ ဲွ ျားကို ေဖေဖာ်ဝါရီ

အဆိပ ု ါ ကွနတ ် န ိ န ် ာပန်းြခံ (Super

၉ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲက ကျင်းပသည်။

Container Park)အား ေြမဧက

အေြခခံပညာအထက်တန်းအဆင့် စာစီစာကုးံ ပိင်ပသ ဲွ ုိ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ

အကျယအ ် ဝန်းတစ်ဧကရှသ ိ ည့် ေြမကွက်

၃၂ ဦး၊ အလယ်တန်းအဆင့်ပန်းချ ီပိင်ပွဲသို ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၁၀၂ ဦး၊

ေပ၌ ဖွငလ ့် စ ှ ထ ် ားြခင်းြဖစ်ပီး လက်ရှိ

မူလတန်းအဆင့် ြမန်မာစကားပုဆ ံ က်ပိင်ပသ ဲွ ုိ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၁၀၁

ကနဦးအကိအေနြဖင့် တုတအ ် စား

ဦးှင့် ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပွဲသို ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၂၃၁ ဦး စုစုေပါင်း

အစာများ၊ ဥေရာပအစားအစာများ၊

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၄၆၆ ဦး ဝင်ေရာက်ယ ှ ် ပိင်ခ့ဲ ကေကာင်း သိရသည်။

ထိင ု ်းဟင်းလျာများ၊ ကိရ ု ီးယားအစား

မင်းခန့်စိုး(ေဇယျာေြမ)

အစာများ၊ အိ ိ ယ အစားအစာများ၊ ြမန်မာမုန့်များပါဝင်သည့် ကွနတ ် န ိ န ် ာ စားေသာက်ဆိုင်များကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

ဂီတအစည်းအုံးအနီးရှိ ဓမဒါနလမ်း၌

အစာေတွအပါအဝင် ြမန်မာ့ိုးရာမုန့်

၁ ရက်မှစတင်၍

ဖွင့်လှစ်ထားရာ

ိင ု င ် တ ံ ကာအစားအစာများှင့် ြမန်မာ့

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ရက် နံနက်ပင ို ်းမှစတင်

ေတွကို ခင်းကျင်းြပသ ေရာင်းချေပးမှာ

ကွနတ ် န ိ န ် ာတစ်လးံု စီကုိ စားေသာက်

ိုးရာမုန့်များပါဝင်ေသာ ြမန်မာိင ု င ် ၌ ံ

၍ ေန့စ်ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်သည်။

ြဖစ်ပါတယ်။

ကေလးငယ်များ

ဆိုင် ှစ်ဆိုင်န်းြဖင့် ဖွင့်လှစ်ထား၍

ပထမဦးဆုံး ေနရာတစ်ေနရာတည်း၌

"ေရာင်စက ုံ ာလာ ကွနတ ် န ိ န ် ာေတွ

ေဆာ့ကစားဖိေ ု နရာအတွကက ် လ ို ည်း

ကွနတ ် န ိ န ် ာ ကိးု လုးံ အတွက် စားေသာက်

စုစည်း၍ဖွငလ ့် စ ှ မ ် ည့် ေရာင်စက ုံ ာလာ

နဲ့ အလှ ဆ င် ထားတဲ့ ကွ န ် တိ န ် နာ

ကစားရာေနရာ စီစ်ေပးထားပါတယ်၊

ဆိုင်ခန်းေပါင်း ၁၈ ခန်းပါဝင်သည့်

များြဖင့် အလှဆင်ထားေသာ ကွနတ ် န ိ န ် ာ

စားေသာက်တန်းမှာ

လာေရာက်

စားသုံးသူ ြပည်သေ ူ တွရဲ အကိက်ကို

စားသုးံ သူဦးေရ ၁၀၀ နီးပါးခန့် ဝင်ေရာက်

စားေသာက်ဆိုင်ခန်းများပါဝင်သည့်

စားေသာက်ကမယ့် ြပည်တင ွ ်းြပည်ပ

ကည့်ပီး ဒီလိုမျ ိး ကွန်တိန်နာပန်းြခံ

သုးံ ေဆာင်ုင ိ ်ေအာင် စီမံေဆာင်ရွက်

ကွနတ ် န ိ န ် ာပန်းြခံ(Super Container

ခရီး သွား

ေတွကို မိနယ်အလိက ု ် ထပ်မတ ံ ိုးချဲ

ထားရှိသည်။

Park)ကို ရန်ကန ု ် မိ တာေမွမိနယ်

သန့်ရင ှ း် သပ်ရပ်တ့ဲ ိင ု င ် တ ံ ကာအစား

ဧည့ ် သည်ေတွအတွက်

ဖွ င့ ် လ ှ စ ် သ ွားဖို

ရှိ ပ ါတယ် ”

ဟု

သတင်း-ပွင့်သစာ ဓာတ်ပုံ-စိုးြမင့်ေအာင်


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

ရန်ကုန်တကသိုလ် ှစ်(၁၀၀)ြပည့် ဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

ရန်ကုန်တကသိုလ် ပဲခူးေဆာင်က အခန်းအမှတ် (၁၁၃) အေရှေတာင်အာရှ၏ အေကာင်းဆုံး

ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ ပထမဦးဆုးံ တကသိလ ု တ ် စ်ခြု ဖစ်ခသ ဲ့ ည့်

ရဲေခါင်ွန့်

တကသိလ ု မ ် ျားတွင် တစ်ခအ ု ပါအဝင်ြဖစ်ခသ ဲ့ ည်။ ရန်ကန ု ်

ဓာတ်ပုံ-ဖိုးေထာင်

ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု သ ် ည် အေရှေတာင်အာရှ၏ အေစာဆုံး တကသိုလ်ကို ၁၈၇၈ ခုှစ်တွင်

အိိယ၌ရှိသည့်

အရင်ေခတ်ှင့် ယခုေခတ်တကသိုလ်ေကျာင်းသားဘဝ

ေကာလိပ်အြဖစ် စတင်တည်ေထာင်ခဲ့သည်။ အဂလိပ်

ေကျာင်းသားေတွ တစ်ေယာက်နဲ့ တစ်ေယာက် စုစည်းမ

ကာလကတားတကသိုလ် လက်ေအာက်ခံ

ရန်ကုန်

ေဒါက်တာေအာင်ေဆွက “ အဓိက ကွာတာကေတာ့

အစိုးရသည် ၁၉၂ဝ ြပည့်ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်ေန့တွင်

အားနည်းသွားတာပဲ။ ကန်ေတာ်တို ေကျာင်းသားဘဝ

ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု ် ဥပေဒကို ြပာန်းခဲ့ ပီးေနာက် ကာလ

တုန်းက

ကတားတကသိလ ု ၏ ် လက်ေအာက်ခံ ရန်ကန ု ယ ် န ူ ဗ ီ ာစတီ ေကာလိပ်ှင့်

ဂျက်ဆင်(ယုဒသန်)ေကာလိပ်တိုကို

မယ်။ သီချင်းဆိမ ု ယ်။ ညဘက်ဆို ြမန်မာ့ပ ု ြ် မင်သံ ကားက

ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

လာတဲ့

ရန်ကုန်တကသိုလ်ကို အဂလန်ိုင်ငံတွင်ရှိသည့်

ေကျာင်းသားဘဝက ြဖတ်သန်းရတဲ့ Life ပါ။ အခုကေတာ့

ရန်ကုန်တကသိုလ်သည် ၁၉၄၀-၁၉၅၀ ဝန်းကျင်တွင်

ေကျာင်းသားေတွမှာ သူတိုရဲကိုယ်ပိုင် device ေတွနဲ့

အေရှေတာင်အာရှ၏ အေကာင်းဆုံး တကသိုလ်တစ်ခု

လာေရာက် ပညာဆည်းပူးရာ တကသိုလ်တစ်ခုလည်း ြဖစ်ခဲ့သည်။

ဗဟိုေကျာင်းေဆာင်ငါးေဆာင်ှင့် ပဲခူးေဆာင်

ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု ဖ ် င ွ လ ့် စ ှ ် ပီးေနာက် တကသိလ ု ်

အဂ ါရပ်များှငအ ့် ညီ အေဆာင်များ စတင်ေဆာက်လပ ု ခ ် ဲ့ သည်။

ြမန်မာ့သမိုင်းဝင်

ေနရာေဒသအသီးသီးကို

ရည်န်းမှည့်ေခထားသည့် အင်းဝ၊ စစ်ကိုင်း၊ ပင်းယ၊

ပဲခူး၊ သထုံ ေကျာင်းေဆာင် ငါးေဆာင်ကို ၁၉၂၈ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ေဆာက်လပ ု ် ပီးစီးခဲသ ့ ည်။ ထိေ ု ကျာင်းေဆာင် ငါးေဆာင် ကို ဗဟိုေကျာင်းေဆာင်ဟုလည်း ေခတွင်သည်။

ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု ၏ ် အေစာဆုံး ထိေ ု ကျာင်းေဆာင်

ငါးေဆာင်အနက် ပဲခးူ ေဆာင်သည် အခန်းအမှတ် (၁၁၃)

ေကာင့် ပိမ ု ထ ို င်ရှားသည်။ အဓိပတိလမ်းကို မျက်ှာမူထား သည့် ပဲခူးေဆာင်တတိယထပ် (အေပဆုံးထပ်) အခန်း

အမှတ(် ၁၁၃) သည် ြမန်မာိင ု င ် ံ လွတလ ် ပ်ေရးရရှေ ိ အာင် ပုံေဖာ်ေပးခဲ့သည့် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း

တကသိုလ်

ေကျာင်းသားဘဝက ေနထိင ု ရ ် ာ အခန်းြဖစ်ခေ ဲ့ သာေကာင့် ပင်ြဖစ်သည်။

တကသိုလ်အေဆာင်များ

စတင်ဖွင့်လှစ်ခါစ

ပဲခးူ ေဆာင်တင ွ ် ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းအြပင် ဦးသိနး် ဟန်

(ဆရာေဇာ်ဂျ ီ)၊ ဦးဝန်(ဆရာမင်းသုဝဏ်)ှင့် ဝန်ကီးချပ်

ဦးုတို

ေနထိုင်ခဲ့ကသလို ဆရာေဇာ်ဂျ ီှင့် ဆရာ

မင်းသုဝဏ်တသ ို ည် ပဲခူးေဆာင် အေဆာင်နည်းြပဆရာများ အြဖစ်လည်း တာဝန်ယူခဲ့ကသည်။ ရန်ကုန်တကသိုလ်တွင်

ဘီေအစီနီယာတန်း

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း

တက်ေရာက်ပညာသင်ကားစ်

၁၉၃၆-၁၉၃၇ ခုှစ်တွင် ပဲခူးေဆာင်အေပထပ်ရှိ အခန်း

အမှတ် (၁၁၃) ၌ ေနထိုင်ခဲ့ပီး ပဲခူးေဆာင် သဟာယှင့် စာဖတ်အသင်းဥကအြဖစ် ေဆာင်ရက ွ ခ ် သ ဲ့ ည်။ ယခုအခါ

တွင် ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု ရ ် ှိ ပဲခူးေဆာင်ကို ေကျာင်းသားများ

ရန်ကုန်တကသိုလ်၏

အေစာဆုံး

အား ေနထိုင်ခွင့်ြပေသာ်လည်း ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း

ကုလားထိုင်တစ်လုံး၊ စာေရးစားပွဲေပ ရှိ စာအုပ်ဗီိုငယ်

ပဲခူးေဆာင် အခန်းအမှတ်(၁၁၃) ကို သီးသန့်ထားရှိြခင်း

စာအုပ် (၆) အုပ်က စီစီရီရီေထာင်လျက်..။

နဂိုအတိုင်းသာ ထားရှိခဲ့သည်။

၁၉၅၇-၁၉၅၈ ခုစ ှ တ ် င ွ ် အေရွးခံရေသာ ပဲခးူ ေကျာင်း

တစ်ဦး ေနထိုင်သွားသည့်အခန်းကို သီးသန့်ထားရှိရန်

ထင်းရှးပုံးေလး တစ်ပုံး တင်ထားသည်။ ထိုပုံးေပတွင်

ဆုံးြဖတ်ချက်ချကာ “ေအာင်ဆန်းအခန်းတည်ထားေရး

အဖွဲ” ကိုဖွဲ၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်သည်။ တကသိုလ် ေကျာင်းေဆာင် ေကာ်မတီကလည်း ခွင့်ြပခဲ့သည်။

အခန်းမွမ်းမံေရးအတွက် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းှင့်

ေကျာင်းေနဖက်တစ်ဦးြဖစ်သူ ဒဂုံေဆာင် အေဆာင်မှး

ဦးလှေရက အြခားေကျာင်းေနဖက်များှင့်တိုင်ပင်ကာ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း ေကျာင်းသားဘဝေနထိုင်စ်က အေြခအေနမျ ိးှင့် အတတ်ိုင်ဆုံး တူညီေအာင် ေဆာင် ရွက်သည့်ကိစတွ  င် အကူအညီေပးသည်။ ေအာင်ဆန်း

ခန်းေဆာင်ဖင ွ ပ ့် က ဲွ ုိ ၁၉၅၇ ခုစ ှ ၊် ိဝ ု င်ဘာ ၁၅ ရက် ေသာကာ

ေန့ ည (အမျ ိးသားေအာင်ပအ ွဲ ကိ ည)တွင် ေကျာင်းေဆာင်

ှစ်လည် ညစာစားပွဲှင့်အတူ ကျင်းပသည်။ တကသိုလ်

အဓိပတိ ဦးုှင့် ပါေမာကချပ် ေဒါက်တာထင်ေအာင် တိတ ု က်ေရာက်ကာ အခန်းဖွငမ ့် န ိ ့် ခန ွ း် ေြပာကားခဲသ ့ ည် ဟု “ ြမန်မာ့အသံ ဦးေကျာ်၏ ှစ်ငါးဆယ်တကသိုလ်” စာအုပ်တွင် ဖတ်ရသည်။

လက်ရှိရန်ကုန်တကသိုလ်ပဲခူးေဆာင်

ပဲခူးေဆာင်တွင် အခန်းေပါင်း ၁၃၄ ခန်းရှိပီး

လက်ရှိအေဆာင်ေနေကျာင်းသားဦးေရ ၁၁၀ ရှိသည်။ အေဆာင်ေနေကျာင်းသားများသည်

ဘာသာရပ်စုံမှ

ေကျာင်းသားများြဖစ်ပီး ဒုတိယှစ်မှ ပါရဂူတန်းအထိ

လွတ်လပ်ေရးရရှိေအာင် ပုံေဖာ်ေပးခဲ့ သည့် ဗိလ ု ခ် ျပ်ေအာင်ဆန်း တကသိလ ု ် ေကျာင်းသားဘဝက ေနထိငု ရ် ာ အခန်း ြဖစ်ခဲ့ေသာေကာင့်ပင် ြဖစ်သည်

၏ေအာက်တွင်မူ

သစ်သားေသတာတစ်လုံးေပတွင်

ေဆးသားပျက်ေနပီြဖစ်သည့် အချ ိကို တင်ထားသည်။

မှန်ေပါင်သွင်းဓာတ်ပုံ

ကိုေအာင်ဆန်း အိပ်စက်ခဲ့သည့် ခုတင်ေခါင်းရင်း

အေပတည့်တည့်တွင်

ေဆးသားလွင့်စြပေနသည့်

ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်း ပန်းချ ီကားကိေ ု တွိင ု သ ် ည်။ အခန်း

ပတ်ပတ်လည် ခုတင်ေခါင်းရင်းှင့် ေြခရင်းတွင် တကသိလ ု ်

ေဆာင် အေဆာင်မှးအြဖစ် တာဝန်ယူလျက်ရှိသည့် ေဒါက်တာေအာင်ေဆွက ယခုလိုေြပာသည်။

တကသိလ ု (် လင်) RC-2 ထဲမှာ လူေနေဆာင်မေဆာက်ခင် အရင်တုန်းက

ရန်ကုန်တကသိုလ်

ြမန်မာစာဌာနမှာ

လာတက်ေနတဲ့ ိုင်ငံြခားသားေတွကို ဒီပဲခူးေဆာင်မှာ

ထားတယ်။ အများစုက တုတ်ေကျာင်းသားေတွေပါ့။ အခုေတာ့ RC-2 ထဲကို ေရလိုက်တယ်”

ကိေ ု အာင်ဆန်းေနထိင ု ရ ် ာ ပဲခးူ ေဆာင် အခန်းအမှတ် (၁၁၃)

ပဲခူးေဆာင် အခန်းနံပါတ် (၁၁၃) တွင် တကသိုလ်

ေကျာင်းသား

ကိုေအာင်ဆန်းဘဝက ေနထိုင်ခဲ့သည့်

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းှင့်

ဗိတိန်ဝန်ကီးချပ် အက်တလီ၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းှင့်

ထားသည့် အြဖေရာင်မှ အေရာင်ေြပာင်းစြပေနသည့်

အေဆာင်ေကျာင်းသားဘဝ အတိတ်ဆီသို ဆွဲေခသွား ေလသည်။

ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု ် အေဆာင်များသည် ေယာက်ျား

ေလးေဆာင်၊ မိနး် ကေလးေဆာင် ခွြဲ ခားထားေသာ်လည်း ညီအစ်ကို ေမာင်ှမသဖွယ်ရှိေစရန် “ေမာင်ှမေဆာင်” များ ထားရှိကေသးသည်။

ထိုေမာင်ှမေဆာင်များမှာ ေရဘို-ရတနာ-ပဲခူး

ေဆာင်၊ ပင်းယ-အင်းလျားသည် ေမာင်မ ှ ေဆာင် စသည်

ယခင်တကသိလ ု ပ ် ရ ုံ ပ ိ က ် ို ေဒါက်တာေအာင်ေဆွက

တကသိုလ်ရဲ ဂုဏ်အဂ ါက အငိမ့်ေပါ့။ အခုေတာ့ အဲဒီလို

လံ့ေဆာ်ခဲ့ေသာ

ဇနီးေမာင်ှံှင့်

တိုင်းရင်းသား

အိုးေဝမဂဇင်းေကာ်မတီလူကီးများ

ေရှတန်းဝဲမယ ှ ာ ကိတ ု င်လတ်၊ ကိေ ု အာင်ဆန်း၊ ကိည ု ိြမ(ခ)

“ကန်ေတာ်တို ေကျာင်းသားဘဝက ညစာစားပွဲ

တစ်ေဆာင်ချင်းပဲလုပ်လုပ်

အငိမ့်အမဲပါတယ်။

မပါေတာ့ဘူး။ အေနာက်တင ို ်းယ်ေကျးမ၊ ကိရ ု ီးယားဒန့်စ် စတာေတွပါလာတယ်။ ကန်ေတာ်တို ေကျာင်းသားဘဝ

ကိုသိန်းတင်၊ ကိုဘဆက်၊ ေနာက်တန်းဝဲမှယာ ကိုတင်

ကဆို တကသိုလ် Life ြဖစ်တဲ့ သီချင်းေလးေတွဆိုတာ။

ချ ိတ်ဆွဲထားသည့် ဓာတ်ပုံများကို ကည့်ရသည့  ်အြပင်

အရင်တကသိုလ်ရဲရသကို သိပ်မခံစားရေတာ့ဘူး”

ေအာင်၊ ကိုတင်အုံး၊ ေမာင်ကိုကို ဟု စာတန်းေရးထိုးကာ စာတမ်းေရးထိုးထားြခင်းမရှိသည့် ပုံများကိုပါ ချ ိတ်ဆွဲ

ကိုေအာင်ဆန်းေနထိုင်ခဲ့ရာ အခန်းအမှတ် (၁၁၃)

အေဆာင်မှး ေဒါက်တာေအာင်ေဆွ အမှတ်ရမိသြဖင့် ေသးသည်။

ေြပာခဲ့သည်ကို

ြပန်လှည့်၍ ေချာင်းကည့်လိုက်မိ

ေဒါက်တာေအာင်ေဆွ ေြပာသည်က “ကန်ေတာ်တို

ေကျာင်းသားဘဝကဆို ဗိလ ု ခ ် ျပ်အခန်းကို ဝင်ကည့ခ ် င ွ မ ့် ရှိ ဘူး။ ဒီအတိုင်းကို ပိတ်ထားတာ။ ေခတ်စနစ်နဲ့ ဆိုင်မယ်

ထင်တယ်။ ဗိုလ်ချပ်အခန်းကို ကည့်ချင်ရင် အြပင်က

စစ်ကင ို ်းလမ်းတိ၊ု မာလာေဆာင်တို ဘာတိေ ု ပါ့။ အခုေတာ့ ယခုအခါ

ရန်ကုန်တကသိုလ်ေကျာင်းသား

ကိေ ု အာင်ဆန်းေနခဲသ ့ ည့် ပဲခူးေဆာင် အခန်းအမှတ် (၁၁၃)

ကို ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းေမွးေန့ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက်တင ွ ် တစ်ကိမ်၊ ဗိုလ်ချပ်ကျဆုံးခဲ့သည့် အာဇာနည်ေန့ ဇူလိုင်

၁၉ ရက်တင ွ ် တစ်ကိမ် တစ်စ ှ လ ် င် ှစ် ကိမ် ဖွငလ ့် စ ှ ြ် ပသ ေပးလျက်ရှိသည်။

“အာဇာနည်ေန့မှာေတာ့ ြပင်ပက ရဟန်းရှင်လူ

ြပည်သူေတွပါ ြပသတယ်။

ဗိုလ်ချပ်ေမွးေန့မှာေတာ့

ေကျာင်းသားေတွကိုပဲ ြပသေပးတယ်” ဟု ပဲခူးေဆာင် အေဆာင်မှး ေဒါက်တာေအာင်ေဆွက ေြပာသည်။

မကာမီ ပဲခူးေဆာင်ေကျာင်းသား ကိေ ု အာင်ဆန်း၏

ြပတင်းေပါက် တုတက ် ပ်ကားထဲကေန ေချာင်းကည့ခ ် ့ဲ

ေမွးေန့ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက်ေန့ကို ေရာက်ရေ ှိ ပေတာ့မည်။

ပဲခူးေဆာင် အေဆာင်မှးေဒါက်တာေအာင်ေဆွသည်

အဆက်ဆက်ကို တည်ငိမ်စွာြဖင့် ြဖတ်သန်းခဲ့သည်မှာ

ရတာ”

ပဲခးူ ေဆာင်ေကျာင်းသားဘဝအြဖစ် ၁၉၉၁ ခုစ ှ မ ် ှ ၁၉၉၄ ခုှစ်အထိ ေနထိုင်ခဲ့သူတစ်ဦးလည်းြဖစ်သည်။

“အဲဒက ီ တည်းက ဗိလ ု ခ ် ျပ် ဒီအေဆာင်မာှ ေနခဲတ ့ ယ်

ဒီအေဆာင်မှာေနခဲ့တဲ့

ေကျာင်း သားတို င ်း က ဗို လ ် ခ ျပ် ေနခဲ့ တဲ့ အ ေဆာင် မ ှာ က ပဲခူးေဆာင်ေကျာင်းသားအြဖစ်

ေနထိုင်ခဲ့သည်ကို

အမှတ်တရအြဖစ် ဂုဏ်ယူစွာေြပာြပေနေသးသည်။

အေဆာင်မှး ေဒါက်တာေအာင်ေဆွတို ြဖတ်သန်းခဲရ ့

သည့် အေဆာင်ေနေကျာင်းသားဘဝှင့် လက်ရအ ှိ ေဆာင်

တစ်လုံးတိုက ခုတင်ေပတွင် ေနရာယူလျက်ရှိသည်။

အေကာင်းကို ေဒါက်တာေအာင်ေဆွက ေြပာြပေသးသည်။

ပိတ်ြခင်ေထာင်

စကားစြမည်ေြပာက

ေဒါက်တာေအာင်ေဆွက ကန်ေတာ့်ကို သူ၏

ေခါင်းေဆာင်ကီးများ၊ ၁၉၃၆ တကသိုလ်သပိတ်ကီးကို

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း

အိပရ ် ာခင်းတစ်ခ၊ု နီညိေရာင် ဘန်ေကာက်ပဆ ု ိုးတစ်ထည်၊ ဝါကျင့်ကျင့်အေရာင်ေြပာင်းေနသည့်

ေဒါက်တာေအာင်ေဆွှင့်

(Dinner)လုပ် ပီဆတ ို ာနဲ့ ေမာင်မ ှ ေဆာင်နဲ့ပဲ တွလ ဲ ပ ု လ ် ပ ု ၊်

ေနရတယ်ဆုိ ပီး ဂုဏယ ် ူ ကတယ်”ဟု ေဒါက်တာေအာင်ေဆွ

ှငအ ့် တူ ပလတ်စတစ်အတ ိ င ် ယ်တင ွ ် ပုတလ ် ုံးထည့သ ် င ွ ်း

ရင်းမှ

ကိယ ု စ ် ားလှယအ ် ဖွဲများ၊ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းှင့် သခင်၊ု

ေရးေကာင်စီ ဒုတိယဥက ဦးေအာင်ဆန်းှင့် ြမန်မာ

ကိုေအာင်ဆန်း အိပ်စက်ခဲ့ရာ စပရိန်ခုတင်ကို စတင်ြမင်

ေတွလိက ု ရ ် သည်။ “မကိင ု ရ ် ” ဟူေသာ အသိေပးစာတန်း

တူညပ ီ ါတယ်။ ဒါကေတာ့ မေြပာင်းဘူး” ဟု ေြပာြပသည်။

ယခုလို ဆက်ေြပာြပသည်။

ဆိုတာကို အမှတ်ရမိတယ်။

ဝင်လိုက်သည်ှင့်

မယ်။ ဒီလိုေတွ ြဖစ်လာတယ်။ ဒါေပမယ့် နာခံမကေတာ့

ကချင်တင ို ်းရင်းသူများ၊ လန်ဒန်ေရာက် ြမန်မာိင ု င ် အ ံ ပ ု ခ ် ျပ်

အရိပ်အေယာင်များကို ေတွရှိိုင်သည်။ အခန်းနံပါတ် (၁၁၃) သို

အခန်းထဲမှာပဲကိုယ် ဂိမ်းေဆာ့မယ်၊ အင်တာနက်ကည့်

ြဖင့် တွဲဖက်ေပးထားသည်။

အဖွဲဝင်များ၊ ၁၉၄၇ ခုှစ်၊

မှ အြပင်သိုထွက်လိုက်မိသည့်ှင့် လက်ရှိ ပဲခူးေဆာင်

ပဲခူး

ရှတ ိ ယ်။ တီဗွီ ကည့တ ် အ ဲ့ ကျင့လ ် ည်း မရှေ ိ တာ့ဘူး။ ကိယ ု ့်

ဇန်နဝါရီလ လန်ဒန်ေရာက်

ှင့် ေကျာင်းသားသမဂ

လျက်ရှိသည်။

၂၀၁၈ ခုှစ်မှစတင်ကာ လက်ရှိအချ ိန်ထိ

တီဗွီခန်းထဲမှာလည်း

ေကျာင်းသားမရှိဘူး။ ေဘာလုံးပွဲရှိတဲ့ အချ ိန်ေလာက်ပဲ

သည် ေမာင်ှမေဆာင်၊ စစ်ကိုင်း-သီရိသည် ေမာင်ှမ

ထားသည်။

ဘာသာတကသိုလ်မှ ေကျာင်းသားများလည်း ေနထိုင်

ရှိေနကတာြဖစ်တဲ့အတွက်

ေကျာင်းသားသမဂဥက ကိေ ု အာင်ဆန်း၊ ကိေ ု အာင်ဆန်း

ေကျာင်းသားများေနထိုင်လျက်ရှိကာ ရန်ကုန်ိုင်ငံြခား

ပဲခူးေဆာင်သည် အခန်းအမှတ် (၁၁၃)

အခန်းအမှတ(် ၁၁၃) သည် ြမန်မာိငု င် ံ

ခုတင်ေြခရင်း ညာဘက်ေထာင့တ ် င ွ ် ပိင ု ရ ် င ှ မ ် ဲ့ အနက်

ေရာင် ဖဲထီးရှညတ ် စ်လက်ကို ချ ိတ်ဆထ ွဲ ားကာ ဖဲထီးရှည်

ဦးေကျာ်ရင်ှင့်တိုင်ပင်၍ အမျ ိးသားေခါင်းေဆာင်ကီး

“တစ်ခန်းကို တစ်ေယာက်န်  းထားတယ်။ ရန်ကန ု ်

ေဆာင် တတိယထပ် (အေပဆုံးထပ်)

ေလးထဲတွင်မူ ကိုေအာင်ဆန်း ဖတ်ခဲ့သည့် အဂလိပ်

ေဆာင် သဟာယှင့် စာဖတ်အသင်းသည် အေဆာင်မှး

ထိုေကျာင်းေဆာင် ငါးေဆာင်အနက်

လမ်းကို မျက်ှာမူထားသည့် ပဲခူး

ခုတင်ေြခရင်းတွငမ ် ူ စာေရးစားပွ ဲ င ှ ့် ကိမသ ် စ်သား

ေနထိင ု ခ ် သ ဲ့ ည့် အခန်းအမှတ် (၁၁၃) ကို ေနထိင ု ခ ် င ွ မ ့် ြပဘဲ

ရန်ကုန်တကသိုလ် ပထဝီဝင်ဌာန၏ တွဲဖက်ပါေမာက

ေကာင့် ပိုမိုထင်ရှားသည်။ အဓိပတိ

စုပီးကည့်ကမယ်။

အဲဒမ ီ ှာ ကန်ေတာ်တို ကစားကတယ်။ ဒါကန်ေတာ်တို

စနစ်အတိုင်း ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ထားြခင်းြဖစ်သည်။

ေကျာင်းသားများ

တီဗွီအစီအစ်ေတွကို

ေအာက်မှာ ဇယ်ခလ ုံ ို ေတာက်ခေ ုံ လး ထားေပးထားတယ်။

ေအာက်စဖိဒ ု  ် င ှ ့် ကိန်းဘရစ်ချ် တကသိလ ု မ ် ျားတွင် ရှသ ိ ည့်

အြခားအာရှိုင်ငံများမှ

ဘာမီဒီယာမှမရှိဘူး။

အဆင်ေြပတဲ့ ေကျာင်းသားေပါ့။ အများစုက ဂစ်တာတီး

ေပါင်းစည်း၍ ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု အ ် ြဖစ် ထူေထာင်ဖင ွ လ ့် စ ှ ်

ြဖစ်ခဲ့ပီး

တယ်လီဖုန်းမရှိဘူး။

ကက်ဆက်ဖွင့်ိုင်တဲ့သူဆို မိဘက ေတာင့်တင်းတဲ့သူ

ေန ေကျာင်းသားဘဝကေတာ့ ကွာြခားသွားပီဆိုသည့်

ယခုအခါ

ရန်ကုန်တကသိုလ်ကီးသည် ေခတ်

၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်ေန့တင ွ ် ှစ် (၁၀၀) သက်တမ်းြပည့်မည်ြဖစ်သည်။ ရန်ကုန်တကသိုလ် ှစ်

(၁၀၀) ြပည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားများကို ၂၀၁၉

ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ တစ်ှစ်တာပတ်လုံး ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။

၁၉၃၆-၁၉၃၇ ခုစ ှ ဝ ် န်းကျင်က ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု ်

အဓိပတိလမ်းမကီးသို မျက်ှာမူေနေသာ ပဲခူးေဆာင် တတိယထပ်

တက်ေနသည့်

အခန်း(၁၁၃)တွင်

ဘီေအစီနီယာတန်း

လူငယ်ေလးတစ်ေယာက်ရှိခဲ့သည်။

ထိလ ု င ူ ယ်ေလးကား ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ လွတလ ် ပ်ေရးသမိင ု ်းကို ပုေ ံ ဖာ်ေပးခဲသ ့ ူ လွတလ ် ပ်ေရးဖခင် ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းပင် ြဖစ်ေပေတာ့သည်။


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

ပုသိမ်တံတားအမှတ်(၂) မှ

၇၅ တန်ြဖစ်ကာ တံတားသစ်၏အရှည်မှာ

အဆိပ ု ါပုသမ ိ တ ် တ ံ ားသစ်အား ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသ ကီး ပုသမ ိ ခ ် ိင ု ် ပုသမ ိ ် မိ မဟာဗလလမ်းှင့် ငဝန်ြမစ်

လူသွားလမ်းတစ်ဖက်လင်

အေနာက်ဘက်ကမ်းရှိ လူေနရပ်ကွက်များသို တိုက်ိုက်

ေရလမ်းကင်းလွတ် အကျယ် ၄၁၆ ေပှင့် အြမင့် ေပ ၆၀

ဆက်သယ ွ က ် ာ တည်ေဆာက်ေနြခင်းြဖစ်ပီး ေဆာက်လပ ု ေ ် ရး

ရှိေကာင်း တံတားဦးစီးဌာန

ဝန်ကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ တံတားအထူးအဖွဲ(၁၆)မှ

တံတားအထူးအဖွဲ(၁၆)၏ စီမက ံ န ိ ်းတာဝန်ခံ အင်ဂျင်နယ ီ ာ

တာဝန်ယူတည်ေဆာက်ေနြခင်းြဖစ်ကာ

ေဒသစ်သစ်ေအာင်က ေြပာကားသည်။

တံတားသစ်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်များှင့် နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ေပါက်များမှ

စုစုေပါင်း

ေပ ၂၃၈၀ ရှေ ိ ကာင်း၊ ယာ်သွားလမ်းအကျယ် ၂၈ ေပ ရှိ ပီး

တည်ေဆာက်ရန်အတွက် ခန့်မန ှ း် တန်ဖးုိ ေငွကျပ် ၂၈ ဒသမ

အကျယ် ငါးေပစီပါဝင်ကာ

ိုင်ငံြခားသားများ ဝင်ေရာက်မ င်းယှ်ချက်

ဒုတိယန်ကားေရးမှး စ်

ချ ိတ်ဆက်သွားလာိုင်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်များှင့်

၂၀၁၉ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ

နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ေပါက်များ

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီလ

ကမာလှည့်

လုပ်ငန်း

ကမာလှည့်

လုပ်ငန်း

ရန်ကုန်ေလဆိပ်/ေရဆိပ်

၆၀၅၃၃

၁၄၇၉၃

၇၄၀၈၈

၁၅၄၄၂

မေလးေလဆိပ်

၂၂၂၃၇

၂၇၃၁

၃၆၇၄၉

၂၆၅၄

ေနြပည်ေတာ်ေလဆိပ်

၂၂၂

၂၆၂

၁၃၁၅

၂၅၉

မိတ်ေလဆိပ်

တာချ ီလိတ်

၆၆၆၉

၁၀၆

၇၃၆၀

၁၁၀

ြမဝတီ

၁၈၄၁

၆၇၇

၂၅၉၀

၇၃၁၂

ေကာ့ေသာင်း

၇၉၇

၅၅

၁၀၁၃

၁၂၆

၅ ဘီလီယံ အကုန်အကျခံကာ တည်ေဆာက်ေနေကာင်း၊

တံတားသစ်စီမံကိန်းမှ အရှည် သုံးမိုင်ှင့် ှစ်ဖာလုံ

တံတားသစ်တည်ေဆာက်ေရးလုပင ် န်းပိင ု ်း၌ တံတားအထူး

အကွာတွငတ ် ည်ရေ ှိ သာ မူလပုသမ ိ ် ကိးတံတား၏ ခံင ို ဝ ် န်

အဖွဲ(၁၆)မှ ကမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာ ၂၀ ေကျာ်ှင့် ကာယ

ေလျာ့နည်းလာမေကာင့လ ် ည်းေကာင်း၊ ပုသမ ိ ် မိ၏ ဖွံဖိး

eာဏလုပသ ် ား ၂၀၀ ေကျာ်တြို ဖင့် တည်ေဆာက်ေနေကာင်း

တိုးတက်မြမန်  ဆန်လာသည်င ှ အ ့် မ ငဝန်ြမစ်၏အေနာက်

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ

ဘက်အြခမ်းတွင် မိြပအိမရ ် ာများ တိးု ချဲရန်လအ ုိ ပ်လာ၍

န်ကားေရးမှး၊ တံတားအထူးအဖွဲ(၁၆)၏ စီမံကိန်း

လည်းေကာင်း၊ ေချာင်းသာှင့် ေငွေဆာင်ကမ်းေြခအပါအဝင်

တာဝန်ခအ ံ င်ဂျင်နယ ီ ာ ေဒသစ်သစ်ေအာင်က ေြပာကား

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးှင့် ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ ကမ်းေြခ

သည်။

ပတ်လမ်းများကို

ချ ိတ်ဆက်သွားလာိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍

ထီးခီး

၁၁၇

၂၆

၈၅

၃၁

တံတားသစ်အား တည်ေဆာက်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ပီးခဲ့

တမူး

၇၀၃

၃၇

၃၇၇

၈၃

၁၀

ရိေခါဒါရ်

ယခုအခါ ပင်မတံတားသံေပါင် တပ်ဆင်ြခင်းလုပင ် န်း များေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေနပီး

ပုသိမ်မိဘက်ကမ်းှင့်

သည့် ၂၀၁၈ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာ ၂၇ ရက်မှစတင်၍

စိနက ် န ု ်းဘက်ကမ်းရှိ ချ်းကပ်တတ ံ ား အေပထည်လပ ု င ် န်း

ေဖာင်ေဒးရှင်းလုပ်ငန်းများစတင်ခဲ့ေသာ

ပုသိမ်တံတား

များအား ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရရ ိှ ာ လာမည့် မတ်လတတိယ

အမှတ(် ၂)တည်ေဆာက်ေရးစီမက ံ န ိ ်း ေဆာင်ရက ွ ် ပီးစီးပါက

အပတ်၌ ချ်းကပ်တတ ံ ားအေပထည်လပ ု င ် န်းများ အလုံးစုံ

ပုသိမ်မိ၏

ေဆာင်ရွက်ပီးစီးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခင်မူလ ေမတာဦး

ှင့်အတူ ငဝန်ြမစ်အေနာက်ဘက်ကမ်းမှ ေဒသခံြပည်သူ

ဆိပခ ် တ ံ တ ံ ားေဟာင်းှင့် ပုသမ ိ ် မိတစ်ဖက်ကမ်းြဖစ်ေသာ

များ သွားလာေရး လွယ်ကူအဆင်ေြပေစိုင်ေတာ့မည်

စိနက ် န ု း် ဘက်ြခမ်းရှိ ရပ်ကက ွ မ ် ျားြဖစ်သည့် အမှတ(် ၈)ှင့်

ြဖစ်ေကာင်း ပုသမ ိ တ ် တ ံ ားအမှတ် (၂) တည်ေဆာက်ေရး

(၉)ရပ်ကွက်တိုကို ြဖတ်သန်းကာ တည်ေဆာက်ေနေသာ

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်မှ သိရသည်။

မိြပလူေနမစနစ်ဖွံဖိးတိုးတက်လာမ

အဆိပ ု ါပုသမ ိ တ ် တ ံ ားအမှတ် (၂) ၏ အမျ ိးအစားမှာ သံမဏိ

သတင်း-ပွင့်သစာ

သံေပါင်ခးံ ု တံတားြဖစ်ပီး တံတား၏ခံင ုိ ဝ ် န်မာှ ယာ်တစ်စးီ ချင်း

ဓာတ်ပုံ-စိုးြမင့်ေအာင်

စုစုေပါင်း

၄၅

၁၅

၉၃၁၂၅

၁၈၆၈၉

၁၂၃၆၂၂

၂၆၀၃၂

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်များ၊ ေရဆိပ်ှင့် နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ေပါက်များမှ ိုင်ငံြခားသားများ ဝင်ေရာက်မ င်းယှ်ချက် စ်

ေနြပည်ေတာ်မှ

လအမည်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘာေရးှစ် ကမာလှည့်

လုပ်ငန်း

စုစုေပါင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘာေရးှစ် ကမာလှည့်

လုပ်ငန်း

စုစုေပါင်း

ေအာက်တိုဘာ

၅၂၆၄၇

၂၁၀၀၅

၇၃၆၅၂

၉၁၈၃၆

၂၇၅၉၀

၁၁၉၄၂၆

စုစေ ု ပါင်း ၁၅၃ ဦးသည် ယေန့တင ွ ် ေနြပည်ေတာ်ဝဏသိဒအ ိ ားကစားကွင်း Gate-1 ေရှမှ စတင်တာထွကက ် ာ တပ်ကန ု ်း၊

ိုဝင်ဘာ

၇၇၄၉၈

၂၁၄၈၂

၉၈၉၈၀

၁၁၅၈၉၈

၂၇၄၈၈

၁၄၃၃၈၆

ြဖစ်ပီး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁ ရက်တင ွ ် မိတလ ီ ာ၊ ကေလာ၊ ေအာင်ပန်း၊ ဟဲဟးုိ ကားလမ်းအတိင ု း် ေတာင်ကီးမိသို စီးနင်းကမည်

ဒီဇင်ဘာ

၈၂၄၇၄

၁၉၅၃၈

၁၀၂၀၁၂

၁၂၇၉၅၀

၂၄၉၆၇

၁၅၂၉၁၇

ဇန်နဝါရီ

၉၃၁၂၅

၁၈၆၈၉

၁၁၁၈၁၄

၁၂၃၆၂၂

၂၆၀၃၂

၁၄၉၆၅၄

၃၀၅၇၄၄

၈၀၇၁၄

၃၈၆၄၅၈

၄၅၉၃၀၆

၁၀၆၀၇၇

၅၆၅၃၈၃

ယေန့ကျင်းပေသာ (၇၃)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့အထိမ်းအမှတ် ငိမ်းချမ်းေရး စုေပါင်းစက်ဘီးစီးနင်းကသူ

ရမည်းသင်း၊ ေပျာ်ဘွယ် ရန်ကုန်-မေလးကားလမ်းေဟာင်းအတိုင်း စီးနင်းက၍ မိတီလာမိ၌ ညအိပ်ရပ်နားမည် ြဖစ်ကာ ေတာင်ကီးမိ၌ ညအိပ်ရပ်နားမည်ြဖစ်သည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၂ ရက် ြပည်ေထာင်စုေန့တွင် ေတာင်ကီး၊ ဟိုပုန်း၊

ပင်လက ုံ ားလမ်း အတိင ု ်းစီးနင်းကာ ရှမ်းြပည်နယ် ပင်လုံ မိ ေကျာက်တင ုိ က ် င ွ း် သို ပန်းဝင်ကမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

စုစုေပါင်း

သတင်းစ်

ရန်ကုန်ှင့် ဟိုချ ီမင်းစီးတီးအသင်းမှ

ရန်ကုန်အသင်းသည် အုပ်စု (F) တွင် ဗီယက်နမ်

ကလပ်ဟိုချ ီမင်းစီးတီးအသင်း၊ စင်ကာပူကလပ် ေဟာင် အန်ယ ူ က ို တ ် က်အသင်း၊ လာအိက ု လပ် လာအိတ ု ယ ို တ ို ာ

အသင်းတိုှင့် ကျေရာက်သည်။ ယခုပွဲမှာ ဗီယက်နမ်

ိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည့်ပွဲြဖစ်ေသာ်လည်း ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ေကာင့် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ အားကစားပွဲများ ကျင်းပခွင့်

ပိတ်ပင်ထားရာ ရန်ကုန်အသင်းက ေြပာင်းလဲကစားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

အိမ်ကွင်းအြဖစ် ရန်ကုန်အသင်း

နည်းြပချပ် ဦးတင်ေမာင်ထန ွ း် က ''ဟိခ ု ျ ီမင်းစီးတီးအသင်းက ကန်ေတာ်တိုအုပ်စုမှာ အင်အားအေတာင့်တင်းဆုံးလို

ထင်ပါတယ်။ အိမက ် င ွ ်းမှာ ရလဒ်ေကာင်းရဖို အေကာင်းဆုံး

ကိးစားမှာပါ။ ကန်ေတာ်တိုနဲ့ ပွဲဦးထွက်ကစားမယ့်

ဟိခ ု ျ ီမင်းစီးတီးအသင်းက ကလပ်အသင်းအဆင့သ ် တ်မတ ှ ်

မီလန်ဒါဘီမှာအိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ အင်တာမီလန်အသင်း

ရမှတတ ် ဂူ ိုးကွာြခားချက်နဲ့ အီတလီစီးရီးေအထိပဆ ် ုံးတွင် ဦးေဆာင်ခငွ ရ့် အင်တာမီလန်အသင်းဟာ မီလန်ဒါဘီပစ ဲွ ်အြဖစ် ေအစီမလ ီ န်အသင်းနဲ့ ယှ် ပိင်ကစားခဲရ ့ ာမှာ

ရလဒ်ေကာင်းရရှိမှာပါ။

ကန်ေတာ်တိုက

ြပည်တွင်းလိဂ်ပွဲေတွေရာ AFC Cup ေြခစစ်ပွဲေရာ ကစား ထားရတာေကာင့် ပွဲပန်းိုင်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ေသချာ

ြပင်ဆင်ပီး ကစားမှာပါ။ လိဂ် ပိင်ပမ ွဲ ှာကစားေနတဲ့ ေြခစွမ်း ထက် ပိုေကာင်းဖိုေတာ့လိုပါတယ်''ဟု ေြပာကားသည်။

ဟိခ ု ျ ီမင်းစီးတီးအသင်းနည်းြပချပ် ေဂျာင်ေဟးေဆာင်

က '' ဒီပအ ဲွ တွက် အေကာင်းဆုးံ ြပင်ဆင်ထားပီး ရလဒ်ေကာင်း

ရယူင ုိ မ ် ယ်လလ ုိ ည်း ထင်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာရကစားသမား တချ ိရှိေပမယ့် ကစားသမားတိုင်းက ေြခစွမ်းမကွာလို အေကာင်းဆုံးကစားိုင်မှာပါ။

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့်

ကွင်းေြပာင်းလဲကစားခဲ့ရေပမယ့်

ြမန်မာိုင်ငံဘက်က

ကူညေ ီ ပးတဲအ ့ တွက် ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ရန်ကန ု အ ် သင်းက

အသင်းေကာင်းတစ်သင်းြဖစ်ပီး ြပည်တင ွ ်းမှာ အေအာင်ြမင်

ချက်မှာ ကန်ေတာ်တထ ို က် နိမေ ့် ပမယ့် ဗီယက်နမ်င ို င ် ရ ံ ဲ

ဆုံးြဖစ်ေနတဲအ ့ သင်းပါ။ ရန်ကန ု အ ် သင်းရဲကစားပုက ံ လ ို ည်း

ေဘာလုံးအဆင့အ ် တန်းက ြမင့မ ် ားလာသလို ကစားသမား

ကိးစားမှာပါ''ဟု ေြပာသည်။

ေဘာလုးံ အဆင့အ ် တန်းကို ထည့တ ် က ွ ရ ် ပါမယ်။ သူတိုရဲ ရန်ကန ု အ ် သင်းနည်းြပချပ်င ှ ့် ဟိခ ု ျ ီမင်းစီးတီးအသင်းနည်းြပချပ်တအ ုိ ား ပွဲ ကိသတင်းစာရှင်းလင်းပွတ ဲ င ွ ် ေတွရစ်။

လည်း ေလ့လာပီးသွားပါပီ။ ကန်ေတာ်တိုအေကာင်းဆုံး

ကိးစားမှ

ေကာင်းေတွလည်း ပါလာမှာပါ။ သူတိုရဲကစားပုံေတွကို

တတ်င ို သ ် ေလာက် ေလ့လာထားပီး ရမှတေ ် တွ ရယူင ို ဖ ် ို သတင်း-င်းထက်ေဇာ်၊ ဓာတ်ပုံ-စိုးွန့်

ေွရာသီေဈးကွကအ ် တွင်း ဖာမီအ ို ား ေပါင် ၇၅ သန်းြဖင့် ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းေခယူရန် စီစ်ေန

ေလးဂိုး-ှစ်ဂိုးနဲ့ အိုင်ရရှိခဲ့တာေကာင့် အီတလီစီးရီးေအအမှတ်ေပးဇယားမှာ ရမှတ်တူ ဂိုးကွာြခားချက်နဲ့ အမှတ်ေပးဇယားထိပ်ဆုံးမှာ ဦးေဆာင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။

အင်တာမီလန်အသင်းဟာ ေအစီမလ ီ န်အသင်းနဲ့ပစ ဲွ ်မာှ သွင်းဂိုးေတွကို ပွက ဲ စားချ ိန် ၅၁

မိနစ်မှာ ဘိဇ ု ဗ ို စ်၊ ၅၃ မိနစ်မှာ ဗီစ ီ ၊ို မိနစ် ၇၀ မှာ ဒီဗရ ီ စ်နဲ့ သာမန်ပက ဲွ စားချ ိန်ပီးဆုးံ လို နာကျင်

အချ ိန်ပို သုံးမိနစ်(၉၀+၃)မှာ လူကာကူတိုက သွင်းယူေပးခဲ့ကပီး ေအစီမီလန်အသင်းအတွက်

သွငး် ဂိးု ှစဂ ် းုိ ကိေ ု တာ့ မိနစ် ၄၀ မှာ ရီဘစ်နဲ့ ၄၅ မိနစ်မှာ အီဘရာဟီမဗ ုိ စ်တက ုိ သွင်းယူေပးခဲတ ့ ာ ြဖစ်ပါတယ်။

အဲဒီပွဲစ်မှာ အိုင်ရရှိခဲ့တာေကာင့် အင်တာမီလန်အသင်းဟာ ပွဲစ် ၂၃ အပီးမှာ ရမှတ်

၅၄ မှတ်ရရှိခဲ့ပီး ဂျဗင်တပ်အသင်းနဲ့ ရမှတ်တူေပမယ့် ဂိုးကွာြခားချက်ေကာင့် အင်တာမီလန် အသင်းက ထိပ်ဆုံးမှာ ဦးေဆာင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

အင်တာမီလန်အသင်းနဲ့ ဂျဗင်တပ်အသင်းတိရ ု ဲ ေနာက်မှာေတာ့ အမှတေ ် ပးဇယားအဆင့်

၃ ေနရာမှာ လာဇီယိုအသင်းက ရမှတ် ၅၃ မှတ်နဲ့ရပ်တည်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ေငွကယ် - ေရးသားသည်

ဂျာမန်ဘွန်ဒက်လီဂါကလပ် ဘိုင်ယန်ြမးနစ်

ဟန်ဖလစ်က အခုစ ှ ေ ် ွရာသီမာှ အသက် ၃၂

ေရာဘတ်တဖ ို ာမီအ ို ား ေြပာင်းေရေကးေပါင်

အတူအသင်းရဲ တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ အသက် ၂၈

အသင်းဟာ

လီဗာပူးအသင်းတိုက်စစ်မှး

၇၅ သန်းနဲ့

ေခယူဖိုြပင်ဆင်ေနတယ်လို

သိရပါတယ်။

ဘိင ု ယ ် န်ြမးနစ်အသင်းက အခုေဘာလုံး

ရာသီကုန်မှာ

အသင်းကို အသစ်ြပန်လည်

တည်ေဆာက်ဖိုရည်ရွယ်ထားပီး အသင်းရဲ

ှစြ် ပည့ေ ် တာ့မယ့် တိက ု စ ် စ်မှး လီဝန်ဒစ ို ကီးနဲ့ ှစအ ် ရွယ် ဘရာဇီးကယ်ပင ွ ့် ဖာမီက ို ို တွဖ ဲ က် ကစားေစဖို

ဆရှိေနတာြဖစ်တဲ့အတွက်

ေွရာသီေဈးကွက်အတွင်း ဖာမီိုကိုေခယူဖို စီစ်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းဟာ မန်စီးတီး

ထိပ်တန်းဦးစားေပးေခယူမယ့် ကစားသမား

အသင်း ေတာင်ပက ံ စားသမား လီရွိင်းဆာေနး

ပါဝင်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။

ပရီမီယာလိဂ်

ေတွထမ ဲ ှာ တိက ု စ ် စ်မှး ဖာမီက ို ထိပဆ ် ုံးကေန ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်း

နည်းြပ

ကိလ ု ည်း ေခယူဖစ ုိ စ ီ ်ေနပါတယ်။ ဒါေကာင့် ကလပ်အသင်းေတွြဖစ်တဲ့

လီဗာပူးနဲ့ မန်စီးတီးဆီကေန အဲဒက ီ စားသမား

ှစ်ဦးစလုံးေခယူိုင်ဖို အသင်းက

ြဖစ်ပါတယ်။

ဘိုင်ယန်ြမးနစ်

ပစ်မှတ်ထားေနတာ

တိက ု စ ် စ်မှး ဖာမီဟ ို ာလီဗာပူးအသင်းရဲ

တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ ဆာဒီယိုမာေနး၊ မိုဟာမက်

ဆာလာတိုနဲ့အတူ အေရးပါတဲ့ သွင်းဂိုးေတွ ရယူေပးိုင်ခဲ့တာေကာင့်

လီဗာပူးအသင်း

အတွက်လည်း မရှိမြဖစ် ကစားသမားတစ်ဦး လည်း ြဖစ်ပါတယ်။


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ေြမအသုံးြပခွင့်ေလာက်လာေခယူြခင်း ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီးအစိးု ရအဖွဲ က စီမခ ံ န့်ခပ ဲွ င ုိ ခ ် င ွ ရ ့် ေ ိှ သာ တိင ု း် ေဒသကီး အတွငး် ရှိ ေြမများကို စီးပွားေရးလုပင ် န်းလုပက ် င ုိ ရ ် န်အတွကေ ် သာ်လည်းေကာင်း၊ လူေနထိင ု ရ ် န်အတွကေ ် သာ်လည်းေကာင်း ေြမအသုံးြပခွငအ ့် ား သတ်မတ ှ စ ် ည်ပင် စရိတ်ေပးသွင်း၍ အသုံးြပခွင့်ြပေပးမည်ြဖစ်ရာ စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို သတ်မတ ှ ထ ် ားသည့် ေြမအသုးံ ြပခွင့် ေလာက်လာပုစ ံ အ ံ တိင ု း် မိမအ ိ စီအစ်ြဖင့် ကွန်ပျတာိုက်ှိပ်ြပစုြဖည့်စွက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ နီးစပ်ရာ မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီုံး/ မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲုံး များတွင် ုံးချ ိန်အတွင်း တင်သွင်းိုင်ပါသည်။ ေလာက်လာပုံစံှင့် ေြမကွက် စာရင်းများကို သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ https:// www. yangon.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့ ် ိ  င ု ပ ် ါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။ ေလာက်လာတင်ရမည့်ေနာက်ဆုံးေန့ရက် - ၆-၃-၂၀၂၀ ရက် (ေကာ်ြငာပါေြမကွကမ ် ျားအြပင် အြခားေလာက်ထားလိသ ု ည့ေ ် ြမကွက် များကိုလည်း အချက်အလက်ြပည့်စုံစွာြဖင့် တင်ြပေလာက်ထားိုင်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။) ေြမစီမံခန့်ခွဲမေကာ်မတီ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

(၆-၂-၂၀၂၀) ရက်ေန့ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ၏ စာမျက်ှာ (၂၄)တွင် ပါရှိေသာ ေဒဖုန်ေထွးရီ[၁၃/လရန(ြပ) ၀၀၀၀၁၈] ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးသိန်းလင်ထွန်း (တရားလတ်ေတာ်ေရှေန)က ေကာ်ြငာခဲ့သည့် "နန်းေအးဆိုင်[၁၃/လရန(ိုင်)၁၁၂၆၉၄] သိရှိေစရန်"ှင့် ပတ်သက်၍ ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း အထက်ေဖာ်ြပပါ ေခါင်းစ်၏ကိစရပ်  င ှ ့် ပတ်သက်၍ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွြဖစ်ေသာ ေဒနန်းေအးဆိင ု ၏ ် လအ ဲ ပ်န်  ကားချက်အရ အြဖစ်မန ှ အ ် ား အများသိေစရန်အတွက် ေအာက်ပါအတိင ု း် ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ်ပါသည်။ လူကီးမင်းတို၏ ေကာ်ြငာစာပိုဒ် အပိုဒ်(၃)တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အဆိုပါေြမကွက်အား ေဒဖုန်ေထွးရီမှ ၂၀၁၆ ခုှစ်က အိမ်ြခံေြမအကျ ိးေဆာင်တစ်ဦးထံ ဂရန်ှစ်ခုခွဲထုတ်ရန် အပ်ှံခဲ့ရာ အဆိုပါ အိမ်ြခံေြမအကျ ိးေဆာင်မှ ေဒဖုန်ေထွးရီ၏ အိမ်ဂရန်အား လာေရာက်ေပးအပ်ြခင်းမရှိဘဲ တိမ်းေရှာင်ေနေကာင်း ေဖာ်ြပထားသြဖင့် ထိုကဲ့သို အိမ်ြခံေြမအကျ ိးေဆာင်မှ ေဒဖုန်ေထွး ရီ၏အိမ်ဂရန်အားြပန်လည်ေပးအပ်ြခင်းမရှိဘဲ တိမ်းေရှာင်ေနသည့်ကိစအတွ  က် ကာယကံရှင်ေဒဖုန်ေထွးရီအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွင် အမဖွင့်တိုင်ကားြခင်း၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင် သာယာေရးေကာ် မ တီ ၊ မိြပစီ မံ ကိ န ်း ှ င့ ် ေြမစီ မံ ခ န့် ခွဲ မ ဌာနသို ကန့် ကွ က ် တားြမစ် ထားြခင်း ၊ ရန် ကု န ်  မိစာချပ် စာတမ်း မှ တ ် ပုံ တ င်ုံး ထံ တ ွ င ် လ ည်း ကန့် ကွ က ် တားြမစ် ထားြခင်း ှ င့ ် ိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတိုတွင်လည်း အဆိုပါကိစှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်တားြမစ်ေကညာထားြခင်း စသည်တိုအားအခင်းြဖစ်ပွားစ်ကတည်းက ေဆာင်ရွက်ခဲ့မမရှ  ိသည်မှာ ိုးသားမမရှိ ထိမ်ချ ိန်ထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်း သိေစအပ်ပါသည်။ ထိုအြပင် လူကီးမင်းတို၏ ေကာ်ြငာစာပိုဒ် အပိုဒ်(၃)တွင် ထပ်မံေဖာ်ြပထားချက်ှင့်ပတ်သက်၍ ေဒနန်းေအးဆိုင်သည် အဆိုပါ ေြမကွက်အား ဦးေကျာ်မင်းသန်းထံမှ (၁၁-၁၁-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ ှစ်ဦးသေဘာတူ အိမ်ြခံေြမအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့် တရားဝင်ဝယ်ယူခဲ့ရာတွင် ယင်းေြမကွက်ှင့်တကွ ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)မူရင်းအား လက်ေရာက်ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီးေနာက် ယင်းဝယ်ယူခဲ့သည့်ေန့ေနာက်ပိုင်း၌ ချက်ချင်းပင်ြခံစည်းိုးခတ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုေကာင့် ေဒနန်းေအးဆိုင်သည် ၎င်းပိုင်ဆိုင်သည့် အဆိုပါေြမကွက်ှင့် ပိုင်ဆိုင်မဂရန်မူရင်း၊ စာချပ်စာတမ်းမူရင်း တိုအား ေဒဖုန်ေထွးရီအား ြပန်လည်ေပးအပ်မည်ဟု မည်သည့်အချ ိန်ကမ ကတိြပခဲ့ြခင်းမရှိသြဖင့် လူကီးမင်းတို၏ ေကာ်ြငာစာပိုဒ် အပိုဒ်(၃)ပါ ေရးသားချက်များသည် ိုးသားမလုံးဝမရှိဘဲ ြဖစ်ရပ်မှန်ကိုထိမ်ချန်၍ မမှန်မကန်ေရးသားေဖာ်ြပချက်များသာြဖစ်ေကာင်း ြပန်ကားရှင်းလင်းသိေစအပ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေဒနန်းေအးဆိုင်အေနြဖင့် ေဒဖုန်ေထွးရီအေပ အဆိုပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်ကတိကဝတ်များေပးခဲ့ြခင်းလုံးဝမရှိသြဖင့် မည်သည့်ပျက်ကွက်မများလည်း လုံးဝမရှိေသာေကာင့် လူကီးမင်းတို၏ ေကာ်ြငာစာပိုဒ် အပိုဒ်(၄)ပါ ေတာင်းဆိုချက်များကို အေကာင်းြခင်းရာအရလည်းေကာင်း၊ ဥပေဒအရလည်းေကာင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ေပးရန် လုံးဝ တာဝန်မရှိေကာင်း အတိအလင်းြပန်ကားရှင်းလင်းသိေစအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေဇာ်ဝင်းွန့်(တရားလတ်ေတာ်ေရှေန) ေဒေဌးေဌးမာ (တရားလတ်ေတာ်ေရှေန) LL.B,DBL, DL-101, WIPO (Switzerland) LL.B,DBL, DL-101, WIPO (Switzerland) ြမန်မာအမျ ိးသားဥပေဒပညာရှင်များအတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်း အမှတ်-၂၂၇/ဘီ၊ ပထမထပ်၊ ကန်ေတာ်လမ်း။ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉ ၇၉၉၆၀၆၀၈၉၊ ၀၉-၄၄၈၀၁၆၄၆၃

ေတာမဲ့ေြမသား ေရတိုက်စား၏


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

ေဒါက်တာ ဦးေအာင်ကို

ဟိေတသီဒုလဘစာရင်းေပးသွင်းိုင်ပီ

နားေပါက်ကျယ်ချပ်သည်။ နားေပါက်ေဖာက်သည်။ နဂိုအတိုင်းြဖစ်ေအာင် လှပစွာ ချပ်ေပးသည်။ တစ်ေပါက် (၇၅၀၀၀ ကျပ်)၊ ှစ်ေပါက် (၁၅၀၀၀၀ ကျပ်) Ph:09-777747223,09-5139298

မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဟိေတသီအဖွဲတွင် ှစ်စ် ကျင်းပမဲြဖစ်ေသာ (၅၂)ကိမေ ် ြမာက် ဟိေတသီမသ ိ ားစု၏ စုေပါင်း ရဟန်းခံ၊ ရှငြ် ပ၊ သီလရှငဝ ် တ် အလှေတာ်ကို ၅-၄-၂၀၂၀ရက်တင ွ ် ကျင်းပ ြပလုပမ ် ည်ြဖစ်ပါ၍ ပါဝင်လေ ို သာ ဟိေတသီမသ ိ ားစုများ သည် ၁၅-၃-၂၀၂၀ရက် ေနာက်ဆုံးထားပီး စာရင်းေပးသွင်းိင ု ပ ် ါ သည်။ ဟိေတသီဒုလဘေကာ်မတီ

ငါးသိုင်းေချာင်းအသင်း (ရန်ကုန်) ှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကတ် အစည်းအေဝးှင့် သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲ ဖိတ်ကားလာ

အမည်မှန်

တနသာ ရီတင ု ိ း် ေဒသကီး၊ ေကာ့ေသာင်း မိ၊ အလက(၄)၊ အထက(ခွ)ဲ ေရြပည်သာ၊ နဝမတန်းမှ ေမာင်ထင်ေကျာ်ေစာလင်း၏ အမည်မှန်မှာ ေမာင်ထင်ေကျာ်ေဇာလင်း ြဖစ်ပါသည်။

အစုရှယ်ယာအစည်းအေဝးဖိတ်ကားြခင်း ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ အမှတ(် ၂၄)၊ သဘာဝပန်းြခံအမ ိ ရ ် ာ၊ မင်းဓမ လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ရှိ Henery High Technology MicroFinance Co.,Ltd သည် အစုရှယ်ယာအစည်းအေဝးကို ၁၃-၂-၂၀၂၀ရက် နံနက် (၁၀) နာရီတင ွ ် ကုမဏီ  ခန်းမ၌ ကျင်းပြပလုပမ ် ည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ဒါိက ု တ ် ာ များအားလုံး မပျက်မကွက် တက်ေရာက်ပါရန်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ M.D Henery High Technology MicroFinance Co.,Ltd

၁။ ငါးသိုင်းေချာင်းအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကတ် အစည်းအေဝးှင့် သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲကို ေအာက်ပါ အစီအစ်အတိုင်း ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ၍ ငါးသိင ု ်းေချာင်းအသင်း(ရန်ကန ု )် ၏ အသင်းဝင်များှင့် ငါးသိင ု း် ေချာင်း နယ်သ/ူ သားများအားလုံး တက်ေရာက်ကပါရန် ေလးစား စွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ "သီးသန့်ဖိတ်စာမပိုပါ" ကျင်းပမည့်ရက် - (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တေပါင်းလဆန်း ၁ ရက်) ၂၃-၂-၂၀၂၀ရက် (တနဂေွေန့) ကျင်းပမည့်အချ ိန် - နံနက် ၉:ဝဝ နာရီ ကျင်းပမည့်ေနရာ - ဦးဘိုးေမာင်ေကျာင်းတိက ု ်(ကိုးထပ်ကီးဘုရားအနီး) ဗားကရာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၂။ အသက် ( ၇၅)ှ စ ် ြ ပည့ ်  ပီး ေသာ ဘိုး ဘွားများှ င့ ် ( ၂၀၁၈-၂၀၁၉) ခုှစ်တကသိုလ်ဝင်တန်း စာေမးပွဲတွင် ဂုဏ်ထူးြဖင့် ေအာင်ြမင်ကေသာ အသင်းဝင်များ၏ သားသမီးများ (အမှတ်စာရင်းမိတပူ  းတွဲလျက်)၏ အမည်စာရင်းကို ေအာက်ပါပုဂိလ်များထံ အချ ိန်မီ ဆက်သွယ်သတင်းပို ကရန်ြဖစ်ပါသည်။ (၁) ဦးခင်စိုး ၀၉ ၄၅၀၅၆၆၅၂၆၊ (၂) ဦးခင်ေမာင်ေထွး ၀၉-၄၃၀၈၂၉၅၆ (၃) ဦးစိးု eာဏ်လင်း ၀၉-၅၁၈၉၂၈၄၊ (၄) ဦးလှဝင်းေအာင် ၀၉-၇၈၄၉၀၁၆၀၃ အမေဆာင်အဖွဲ

လူေပျာက်ေကာ်ြငာ ပဲ ခူး တို င ်း ေဒသကီး ၊ ဒို က ် ဦးမိနယ် ၊ အမှတ်(၄)ေကျာင်းစုရပ်ကွက်၊ မာလာလမ်း ေန (ဘ) ဦးေထွး ကည် ၏ သားြဖစ် သူ ကိုေအာင်ိုင်ဝင်း(ခ)ကိုိုင်ဝင်း (စိတ်ကျန်းမာေရးချ ိတဲ့သ)ူ သည် ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှသ ိ မ ူ ျား ေကျးဇူးြပ၍ အေကာင်းကား ေပးပါရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၇၈၃၀၅၁၉၀၆

အများသိေစရန် ေကညာြခင်း ကန်ေတာ် ဦးဝင်းကိက ု ေ ို ဌး မှတပ ် တ ုံ င်အမှတ် [၁၂/လမန(ိင ု )် ၁၃၇ ၆၈၆]ကိုင်ေဆာင်သူသည် ေဒတင်နီလာစိုး မှတပ ် တ ံု င်အမှတ် [၁၂/အစန (ိုင်)၁၉၇၁၀၆] ကိုင်ေဆာင်သူှင့် ၂-၄-၂၀၁၉ ရက်တွင် ပုဗသီရိမိနယ် တရားုံး၌ အကင်လင်မယားအြဖစ်မှ တရားဝင်ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးခဲ့ပါ သြဖင့် ေဒတင်နလ ီ ာစိးု ှငပ ့် တ်သက်ေသာ ကိယ ု ေ ် ရးကိယ ု တ ် ာ အေကာင်း အရာ ကိစအဝဝတိုသည် ကန်ေတာ်ဦးဝင်းကိုကိုေဌးှင့် သက်ဆိုင်မမရှိ ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးဝင်းကိုကိုေဌး ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်တန်ဖိုးမတ အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ် (B-19)၊ အခန်းအမှတ် (၅၀၁)၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာ ေရးေကာ်မတီပိုင် အေဆာက်အအုေ ံ နထိင ု ခ ် င ွ စ ့် ာချပ်တင ွ ် ေဒေအးေအးမာ [၁၂/မဂတ (ိုင်)၀၁၇၉၉၅] အမည်ေပါက် တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်မှင့် ပတ်သက်၍

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်

အထက်အမည်ပါ တိက ု ခ ် န်းပိင ု ဆ ် င ို မ ် ှ  ငပ ့် တ်သက်၍ ဦးေကျာ်စိုးသန်း [၉/ပမန

မီး သတိြပ အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်

မေလးတိင ု း် ေဒသကီး၊ ေညာင်ဦးမိ၊ အမှတ(် ၆)ရပ်ကက ွ ၊် ေအာင်ေြမသာရပ်၊ (၃)လမ်းှင့် ငုဝါလမ်းေထာင့၊် အကွကအ ် မှတ-် က/၇၂၊ ဧရိယာေပ(၈၀x၈၀)ရှိ ေဒသိန်းသိန်း(AT-၀၁၆၇၀၉)အမည်ေပါက် ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပရှိ အေဆာက်အအုံှင့် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုံးတိက ု ို အမည်ေပါက် ပိင ု ဆ ် င ို သ ် ထ ူ မ ံ ှ ယခုေရာင်းချသူ ေဒါက်တာ ေကျာ်စန်းေဌး[၉/မလန(ိင ု )် ၀၀၀၁၇၅] မှ တရားဝင်စာချပ်စာတမ်း အဆက်ဆက်ြဖင့် ဝယ်ယပ ူ င ုိ ဆ ် င ုိ ထ ် ားပီး မိမသ ိ ာလင် အပီးအပိင ု လ ် ေ ဲ ြပာင်း ေရာင်းချခွငရ ့် ေ ိှ ကာင်း ဝန်ခံ ကတိြပ၍ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ဦးဟံဆင့[် ၈/ပခက(ိင ု )် ၁၇၅၁၃၇]မှ ဝယ်ယူ ပီး ဝယ်ယသ ူ ူ အမည်ေပါက်ေြပာင်းလဲ၍ ဂရန်ေလာက်ထား မည်ြဖစ်ေကာင်းကို ေရာင်းသူှင့်ဝယ်သူအကား သေဘာတူပီး အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်မည့် တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်အေပရှိ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် အားလုံးတိ ု င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက တိကျခိင ု မ ် ာေသာ တရားဝင်ပင ို ဆ ် င ို မ ်  အေထာက်အထားမူရင်းများှငတ ့် ကွ ဤေကာ်ြငာ ပါသည့ရ ် က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကက ွ ပ ် ါ ရန်င ှ သ ့် တ်မတ ှ ရ ် က်ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက အေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ကိ  ု ဥပေဒှငအ ် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်သူ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးဟံဆင့် ဦးချစ်ေဆွ တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၀၃၄/၂၀၀၂) [၈/ပခက(ိုင်)၁၇၅၁၃၇] အမှတ်(၁)၊ ထင်းတန်းရပ်၊ ေရစကိမိ ဖုန်း-09-401627026

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ သဃန  း် ကန်းမိနယ်၊ (၁၆/၃)ရပ်ကက ွ ၊် သုမနလမ်း၊ အမှတ(် ၄၆၆/ခ)၊ ှစခ ် န်းတွဲ RC(၈)ထပ်ခတ ဲွ က ုိ မ ် ှ ထပ်ခးုိ ပါ+ ေြမညီထပ်(ညာဘက်ြခမ်း)၊ ဧရိယာ(၆၆၅+၁၀၀၇)စတုရန်းေပရှိ မီနီကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုးံ တိက ု ုိ အမည်ေပါက်ပင ို ဆ ် င ို ် ပီး တရားဝင်လေ ဲ ြပာင်း ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ည်ဟု ဝန်ခက ံ တိြပသူ ေဒွန့်န ွ ့်သန်း[၉/

မရမ(ိုင်)၀၇၆၉၈၆]ထံမှ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒေမသက်ထဏ်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၀၅၁၅၃]မှ အပီးအြပတ် ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကညာပါသည့ရ ် က်မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိင ု လ ် ေ ုံ သာ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို ကိယ ု တ ် င ို လ ် ာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ေ ် န့ရက်ေကျာ်လန ွ သ ် ည်အထိ ကန့်ကက ွ မ ် ည့် သူမရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုးံ သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒေမသက်ထဏ်၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၅၂၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph:09-450023651 Ph:09-254508917 Ph:09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

(ိုင်)၁၅၉၃၃၀]ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက်

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ေကျာက်တတ ံ ားမိနယ်၊ (၃၈)လမ်းပလာဇာေဈး၊ ပထမ ထပ်၊ ဆိင ု ခ ် န်းအမှတ(် ၄၂)၊ ဆိင ု ခ ် န်းအငှားချထားြခင်းခံရသူ ဦးမင်းွန့်[၁၂/ ဒဂန(ိင ု )် ၀၁၂၇၂၄]၏ ဆိင ု ခ ် န်းမှတပ ် တ ုံ င်စာအုပ် (S.16947)မှာ ေပျာက်ဆုံး သွားပါ၍ ဆိုင်ခန်းမှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတမှ  န် ထုတ်ယူခွင့်ေလာက်ထား ြခင်းအား ကန့်ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက (၁၄)ရက်အတွငး် ခိင ု လ ် ေ ံု သာစာရွကစ ် ာတမ်း အေထာက်အထားများှင့်တကွ လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးသည့်တိုင် ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက လုပ်ထုံး လုပန ် ည်းှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိ ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဈးများဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေဈးတာဝန်ခံ၊ (၃၈)လမ်းပလာဇာေဈး ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၅၀၃၇၂၂

အများသိေစရန်

ေဒမိမေ ိ အး [၁၂/မရက(ိင ု )် ၀၃၄၄၈၃]၊ ဦးသိက ု ေ ် အး [၁၂/မရက(ိင ု )် ၀၀၉၃၈၀]၊ ဦးေဇာ်ေအး[၁၂/မရက(ိင ု )် ၀၀၉၃၈၁] အမှတ-် ၁၁၄၀၊ ခေရလမ်း၊ (၃၈)ရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုံ မိသစ် (ေြမာက်ပင ို ်း)မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိေနသူများက ေအာက်ပါအတိင ု ်း ေကညာအပ်ပါသည်။ အထက်အမည်ပါ ေမာင်မ ှ (၃)ဦးှင့် ေဒသီတာေအး [၁၂/မရက(ိင ု )် ၀၀၉၃၇၉] တိုသည် ဦးဖုန်းရင်ှင့် ေဒစန်းတိုမှ ေမွးဖွားေသာ ေမာင်ှမအရင်းအချာများြဖစ်က ပါသည်။ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ ခေရလမ်း၊ အမှတ-် ၁၁၄၀ ဟုေခတွငေ ် သာ ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀ အကျယ်ရှိ ဂရန်ေြမကွက ် င ှ ့် ေြမကွက် ေပရှိ အကျ ိးခံစားခွင့်များမှာ ေမာင်ှမ (၄)ဦးပိုင်ေသာ အေမွဆိုင် ေြမှင့်အေဆာက် အအုံြဖစ်ပါသည်။ ထိုအေမွဆိုင် ေြမှင့်အေဆာက်အအုံအား တန်ဖိုးသင့်၍ အစ်မလတ်ြဖစ်သူ ေဒသီတာေအးပိုင်ခွင့်ရှိေသာအစုကို ကျန်ေမာင်ှမ(၃)ဦးမှ ေပးအပ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုအတွက် အစ်မလတ်ေဒသီတာေအးအေနြဖင့် အထက်ပါေြမကွက်ှင့် အေဆာက်အအုအ ံ ေပတွင် အကျ ိးခံစားခွငလ ့် ုံးဝမရှေ ိ တာ့ဘဲ ေနာက်ေနာင် ထိအ ု ေမွဆင ို ် ေြမအေဆာက်အအုံတ ုိ ှင့်ပတ်သက်၍ လုးံ ဝေတာင်းခံရယူေတာ့မည်မဟုတ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒမိမိေအး [၁၂/မရက(ိုင်)၀၃၄၄၈၃]၊ ဦးသိုက်ေအး [၁၂/မရက(ိုင်)၀၀၉၃၈၀] ဦးေဇာ်ေအး [၁၂/မရက(ိုင်)၀၀၉၃၈၁] အမှတ်-၁၁၄၀၊ ခေရလမ်း၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၀၈၅၈

တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန့်ကွက်လိုသူများ ရှပ ိ ါက ခိင ု လ ် ေ ုံ သာစာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မှ (၇)ရက်အတွင်း က်ပ ု ထ ် လ ံ ာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန့်ကက ွ ြ် ခင်း မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစကိ  ု

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးသန်းွန့် (LL.B)

ဦးိုင်ထွဋ်လင်း (LL.B)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၅၂၇) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၅၅၄၅) အမှတ်-၃၆၅၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗလလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၅၇၊ ၀၉-၇၈၅၅၀၆၁၅၇

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း

ဦးေအးေရှင့် ေဒေအးေအးသင်းတို အမည်ေပါက်လျက်ရှိေသာ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်း ရပ်ကွက်အမှတ်-၄၄၊ လူေန ရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ကံဘ)ဲ့ ၊ ေြမကွကအ ် မှတ် (၇/၁၂)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၀ေပ x ၆၀ေပ) ဧရိယာ (၀.၀၁၅) ဧကရှိ ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမကွကတ ် စ်ဝက်တတ ိ  ိ င ှ ့် ယင်းေြမကွက်ေပရှိ မရမ်းကုန်းမိ၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ အမှတ(် ၃၂၅)ဟုေခတွငသ ် ည့် ေနအိမအ ် ပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ် အားလုံးတိက ု ို လက်ဝယ်ရပ ှိ င ို ဆ ် င ို ေ ် ရာင်းချခွငရ ့် သ ှိ ူ ဦးဟန်ထန ွ ်း[၁၂/ရကန (ိုင်)၀၄၉၃၆၅]ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယမ ူ ည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်း အဝယ်ြပလုပ်သည့် တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်တန်ဖိုး ေငွကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပ ရှိ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့် ပတ်သက်၍ အကျ ိးသက်ဆိုင် ခံစားခွငရ ့် သ ိှ ည်ဆပ ုိ ါက စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှငအ ့် တူ ဤေကာ်ြငာပါ သည့ေ ် န့မှ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကက ွ ပ ် ါရန်င ှ ့် သတ်မတ ှ ရ ် က် ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက အေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ကိ  ု ဆက်လက်ေဆာင် ရွကသ ် ာွ းမည် ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒသီတာအုန်း တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၃၀၇) တိုက်အမှတ်-၃၂၊ အခန်းအမှတ်-၁၀၊ ဒုတိယထပ်၊ (၂၃)လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

အမည်ေြပာင်း

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

အလုံမိနယ်၊ ေဝဘာဂီလမ်း၊ အမှတ် (၃၁)ေန အဖ ဦးဟန်ဝင်းေအာင်၏ သား ြဖစ်သူ ေမာင်ြမတ်သခ ူ န့် [၁၂/အလန(ိင ု )် ၀၅၂၅၉၀]အား ေမာင်မက်(စ်)ြမတ်သခ ူ န့် ဟု ေြပာင်းလဲေခဆိုပါရန်။ မက်(စ်)ြမတ်သူခန့်

တံတားအသုံးြပခေကာက်ခံြခင်းလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး အတွင်းရှိ မိကွင်းတံတားအသုံးြပခ ေကာက်ခံြခင်း လုပင ် န်းအား (၁-၃-၂၀၂၀မှ ၂၈-၂-၂၀၂၁)ရက်အထိ (၁)ှစလ ် ပ ု က ် င ို ် ခွငလ ့် ပ ု င ် န်းလိင ု စ ် င်ကို ို င ် ငံ သားလု ပ ် င န်း ရှ င ် မ ျားသို ေအာက် ေဖာ် ြ ပပါအတို င ်း အိ တ ် ဖ ွ င့ ် တ င် ဒ ါစနစ် ြ ဖင့ ် ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (က) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေဆာင်ရွက် - မိကွင်း မည့်တံတား (ခ) ေဈးန်းတင်သွင်းလာှင့် - မန်ေနဂျာ(သွားလာေရး/တိုင်း)၊ စည်းကမ်းချက်များ အမှတ်(၉)တိုင်း၊ ဟသာတ (၁)စုံလင်ေငွကျပ်(၁၀၀၀၀/-)ြဖင့် (၂၄-၂-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ ဝယ်ယူ ိုင်ေသာေနရာ (ဂ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် - ၂၇-၂-၂၀၂၀ရက်၊ ေန့ရက်ှင့်အချ ိန် နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ (ဃ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေပးသွင်းရမည့် - မန်ေနဂျာ(သွားလာေရး/တိုင်း)၊ ေနရာ အမှတ် (၉)တိုင်း၊ ဟသာတ (င) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့် - ၂၇-၂-၂၀၂၀ရက်၊ နံနက် ၁၁နာရီ ေန့ရက်ှင့်အချ ိန် (စ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ေနရာ - မန်ေနဂျာ(သွားလာေရး/တိုင်း)၊ အမှတ်(၉)တိုင်း၊ ဟသာတ ဥက တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ဦးတင်ြမင့်(ခ)မုဟမဒ်[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၀၀၃၂၆] ှင့် အများသိေစရန်

က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွြဖစ်သူ ေဒုခ ု င်(ခ) ဆိုမိုငယ ် ာဘီ[၁၂/ကတတ(ြပ) ၀၀၁၀၂၀] ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးတင်ြမင့သ ် ည် အိမေ ် ထာင်သက်တစ်ေလာက် က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ေဒုခ ု င် အေပ ှိပ်စက်ရန်ြပမများ မကာခဏြပခဲ့ေကာင်းှင့် ဤသိုြပ၍ က်ုပ်၏ မိတေ ် ဆွသည် ၎င်း၏ မိဘအိမသ ် ို ေရှာင်တမ ိ ်းေနခဲရ ့ ေကာင်း၊ ၁၀-၄-၂၀၁၆ရက် က ဦးတင်ြမင့၏ ် ''ကိယ ု ပ ် င ုိ ထ ် က ွ ဆ ် ခ ုိ ျက်င ှ ့် ဝန်ခခ ံ ျက် ခံဝန်စာချပ်"အား အသိ သက်ေသများ၏ ေရှေမှာက်၌ လက်မှတ်ေရးထိုး ေဆာင်ရက ွ ခ ် ၍ ့ဲ အတူေနြဖစ်ခ့ဲ ကေကာင်း စာချပ်အရ သိေစအပ်ပါသည်။ က်ုပ်၏ မိတ်ေဆွက သားသမီး(၂) ဦးကို အေကာင်းြပ၍ ဝန်ခံချက်အား လက်ခံပီး အတူေနခဲ့သည်ကိုအသက် အရာယ်စးုိ ရိမရ ် ေလာက်သည့် ရန်ြပမများလုပေ ် ဆာင်လာ၍ အစလာမစ်ဥပေဒ ှငအ ့် ညီ ကွာရှငး် ြပတ်စဲ ပီးြဖစ်ေကာင်း ဦးတင်ြမင်အ ့ ား သိေစခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ အစလာမစ်ဥပေဒှင့်အညီ ဓမသတ်ေပးြခင်းှင့် ေြဖကားြခင်းတို မည်သိုရယူ ခဲ့သည်မှာ ဦးတင်ြမင့်ှင့်သာ သက်ဆိုင်ေကာင်းှင့် ၅-၂-၂၀၂၀ရက်ထုတ် သတင်းစာေကာ်ြငာသည် ဥပေဒှင့် ညီတ ွ မ ် မရှ  ၍ ိ လိက ု န ် ာရန် တာဝန်ရမ ိှ ည် မဟုတေ ် ကာင်း၊ ဓမသတ်ုံး၌ ထုတေ ် ဖာ်ေြပာဆိခ ု ြဲ့ ခင်းမရှသ ိ ည့် ေဒုခ ု င်အေပ မမှနမ ် ကန်ေြပာဆိမ ု များ  ေနာက်ေနာင် လုးံ ဝမြပလုပရ ် န်င ှ ့် ြပလုပပ ် ါက ဥပေဒှင့် အညီ အေရးယူေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ လဲအပ်န်ကားသူ ဦးေအာင်eာဏ်မင်း (LL.B) ေဒုုခင်(ခ)ဆိုမိုင်ယာဘီ တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၄၂) အမှတ(် ၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ ဆိပက ် မ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၀၇၃၀၈၉၇

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၃၆-F)၊ ေြမကွက် အမှတ် (၉၁ေအ/၂)၊ ဧရိယာယခင်(၀.၅၀၉)ဧက၊ ယခု(၀.၄၈၉) ဧကရှေ ိ ြမပိင ု ် ေြမကွက်အနက်မှ တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ မူလေြမကွက်ကီး၏ အေရှဘက်ြခမ်း (၀.၂၀၁) ဧကရှိ ေြမပိင ု ေ ် ြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပရှိ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၁)ရပ်ကွက်၊ သံလွင်လမ်းသွယ်လမ်း၊ အမှတ(် ၉၁/ဘီ၁-ေအ) ဟုေခတွငသ ် ည့် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိအ ု ား လက်ဝယ်ရပ ိှ င ုိ ဆ ် င ုိ ေ ် ရာင်းချခွငရ ့် သ ိှ ူ ဦးမင်းမင်းေကျာ်လင်း [၁၂/ဗဟန (ိုင်)၀၀၂၇၆၅] ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွကဝယ်ယူမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပသ ် ည့တ ် န်ဖးုိ ေငွ၏ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသအြဖစ် စရန် ေငွကိုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်ှင့်ေြမေပရှိ အကျ ိး ခံစားခွင့်များှင့် ပတ်သက်၍ အကျ ိးသက်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိသူ၊ သက်ဆိုင် ပတ်သက်သူရှိသည်ဆိုပါက တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထား မူရင်းများှငအ ့် တူ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၁၄)ရက်အတွငး် လာေရာက် ကန့်ကက ွ ပ ် ါရန်င ှ ့် သတ်မတ ှ ရ ် က်ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက အေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ကိ  ု ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒသီတာအုန်း တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၃၀၇)၊ တိုက်အမှတ် (၃၂)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

ဝင်ေရာက်ေနထိုင်သူများှင့်အများသိေစရန်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်တန်းမိ(အလယ်ပိုင်း)၊ သမာဓိ

လမ်း၊ အမှတ(် ၆၉)ေန ဦးရာဂျင်ဒါး (ခ) ဦးမင်းိင ု [် ၁၂/သလန(ြပ) ၀၀၃၇၁၁] ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း သိေစအပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်တန်းမိ၊ ခူေချာင်ကွင်းအမှတ်

(၁၉၁၇/၁၈၃)၊ ဦးပိင ု အ ် မှတ-် ၁၃၆၊ ဧရိယာ(၄.၀၆)ဧကရှိ ဥယျာ်ြခံေြမကွက် သည် က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ဦးရာဂျင်ဒါး (ခ) ဦးမင်းိင ု မ ် ှ အေမွဆက်ခပ ံ င ို ဆ ် င ို ်

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ

ခွငရ ့် ေ ှိ သာ ေြမကွကြ် ဖစ်ပါသည်။ အဆိပ ု ါ ေြမကွကအ ် တွင်းသို အေမွဆက်ခံ

တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန့်(၅)၊ နည်းဥပေဒ(၂၀)

ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးရာဂျင်ဒါး(ခ) ဦးမင်းိုင်၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရရှိဘဲ

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

လုပေ ် နထိင ု သ ် မ ူ ျားသည် ဤေကညာပါရှသ ိ ည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း

၂၀၁၉ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၇၉၇ ေဒေနာ်ေမစာစိုး

ှင့်

၁။ ေဒကိုင်ရာ

ဖယ်ရှားထွက်ခွာေပးရန် ေတာင်းဆိုလိုက်ပါသည်။ အကယ်၍ လိုက်နာ

ြခင်းမရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ တရားစွဲဆို ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်

၂။ ဦးကျင်တီ

ေဒေနာ်ေမသစာစိုး)

(၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ် ေဒေသာင်းေသာင်းွန့်) ၃။ ဦးပန်ဟိန်းဇံ

လဲအပ်ချက်အရ

ေဒမာမာသိန်း (LL.B)တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၇၉၂/၂၀၁၃) အမှတ်-၄၂၊ ၄-လာ၊ လမ်း(၁၄၀)၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၄။ ေဒဝင်းစာြဖ (တရားလို)

ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနထိုင်ြခင်း၊ ြခံစည်းိုးကာရံြခင်း၊ ေနအိမ်ေဆာက်

ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၄၉၅၉၊ ၀၉-၅၀၈၈၆၀၅

(တရားပိင်များ)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ (ယခင်)ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (ယခု)ဒဂုံ မိသစ်(အေရှပိင ု ်း) မိနယ်၊ ချမ်းသာေရြပည်အမ ိ ရ ် ာ၊ စံပါယ်လမ်း၊ အမှတ်-F-34ေန (၁)တရားပိင် ေဒကိုင်ရာ(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသူ) သိေစရမည်။ သင့်အေပ၌တရားလိုက "ရန် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပင ို ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၅၀၊ လူေနရပ်ကက ွ အ ် မှတ် (၅၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄၁၇(ယခုအေခ)အမှတ်-၄၁၇၊ ေနကာ(၁)လမ်း၊ (၅၀)ရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ို ်း)မိနယ်၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၄၀x၆၀) ရှိ ှစ(် ၆၀) ဂရန်ေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပရှိ (၂)ထပ်အေဆာက်အအုံ ေရ၊ မီးအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်မှာ တရားလိုပိုင်ဆိုင်ေကာင်း မ က် ဟ ေကညာေပးေစလို မ  ှ င့ ် အချင်း ြဖစ် ေ ြမကွ က ်  ှ င့ ် ေနအိ မ ် အေဆာက်အအုံအပါအဝင် ပိုင်ဆိုင်မစာရွက်စာတမ်းများ လက်ေရာက် ရလိမ ု " ေလာက်ထားစွဆ ဲ ခ ို ျက် ရှသ ိ ည်ြဖစ်၍ သင်ကယ ို တ ် င ို ြ် ဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့်စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ ကိယ ု စ ် ားလှယ ် င ှ ြ့် ဖစ်ေစ၊ ေရှေနှငြ့် ဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ြပည့ ် စ ှ ၊် မတ်လ ၁၁ရက်)၊ ၁၃၈၁ ခုစ ှ ၊် တေပါင်းလြပည့ေ ် ကျာ် ၃ရက်) နံနက် ၁၀နာရီတင ွ ် အထက်က အမည်ေရးသားပါရှိသူ တရားလို စွဲဆိုချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန်၊ ုံးသို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆိုခဲ့သည့် ေန့ရက် တ ွ င ် သင် မ လာမေရာက် ပ ျက် က ွ က ် ခဲ့ လ  င် သင့ ် က ွ ယ ် ရာတွ င ် ြငင်းချက်များကို ထုတေ ် ပးလိမမ ့် ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိက ု ကည့ ် လိ  သ ု ည့် သက်ဆင ို သ ် ည့စ ် ာရွကစ ် ာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမှြီ ပလိသ ု ည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှသ ိ ည်တက ုိ ုိ သင်င ှ အ ့် တူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိတ ု ည်း မဟုတ် သင့က ် ယ ို စ ် ားလှယေ ် ရှေနလက်တင ွ ် ထည့အ ် ပ်လက ို ရ ် မည်။ သင်က ထုေချလာတင်သွင်းလိုလင် အမမဆိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀ခု  ှ စ ် ၊ ေဖေဖာ် ဝ ါရီ လ ၁၀ရက် ၌ ဤုံး တံ ဆိ ပ ် ို က ်  ှိ ပ ် ၍ က်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (ေကျာ်စိုးမိုး) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၅) ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ဥတုရာသီ ေတာကိုမှီ၏

" ၉-၂-၂၀၂၀ေကးမုံသတင်းစာပါ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း" ပါ အေကာင်းအရာများမှာ မမှန်ကန်ေကာင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း

ဦးသိနး် ေဇာ်[၁၀/မလမ(ိင ု )် ၀၄၉၈၈၂]ကိင ု ေ ် ဆာင်သူ (ဘ) ဦးတိတထ ် န ိ ် ၏ လဲ အ ပ်   န်  ကားချက် အ ရ ေအာက် ပ ါအတို င ်း အသိ ေပးရှ င ်း လင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ေမာ်လမိင်မိ၊ ေရေတာင်ရပ်ကွက်၊ ေအာက်လမ်းမကီး၊ အမှတ် (၁၇၂)ှင့် ယင်းေနအိမ် တည်ရရ ိှ ာ ေြမကွကြ် ဖစ်ေသာ ေမာ်လမိင်မိ၊ ေရေတာင် ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၄၃)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၆/၅၇)၊ ေြမချ ိန်ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧကှင့် (၀.၀၂၂)ဧကရှေ ိ ြမကွကမ ် ျားသည် ဦးတိတထ ် န ိ (် ကွယလ ် န ွ )် အမည်ေပါက် ေြမကွကမ ် ျားှင့် အေဆာက်အအုြံ ဖစ်ပါသည်။ ဦးတိတထ ် န ိ မ ် ှာ ေမွးချင်းေမာင်ှမများတွင်အငယ်ဆုံးြဖစ်ပါသည်။ ဦးတိတ်ထိန်မှာ (၁၂၆-၂၀၁၉)ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းခဲ့ ပီး ဦးတိတထ ် န ိ ၌ ် အေမွဆက်ခသ ံ မ ူ ျား မှာ သား၊ သမီး ၊ ေခးမ၊ ေြမးများသာရှိ  ပီး ဦးတိ တ ် မိ န ် ( ကွ ယ ် လ ွ န ် ) ၊ ဦးြမင့်ေမာ်တိုှင့် အေမွကိစမပတ်သက်၊ မသက်ဆိုင်ပါေကာင်း အများ သိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးသိန်းေဇာ်၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒခင်ေမစီ (စ်-၅၂၂၇/၁၉၉၀) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန အမှတ်(၁၂၆)၊ ေရကူးဘူတာုံလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်

ရန်ကန ု ် မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း/ေတာင်ရပ်ကက ွ ၊် ဆီဆလ ုံ မ်း၊ တိက ု အ ် မှတ-် ၁၆၊ ဒုတယ ိ ထပ် (ေခါင်းရင်း ခန်း)၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၁၂ x ၅၀) Hall အကမ်းထည် ေရ၊ မီးအစုံတိုက်ခန်းကို အေပျာက်စနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူရန် လက်ရှိပိုင်ရှင် ေဒခင်စန်းြမင့်(ဘ)ဦးေငွေသာင်း[၁၂/စခန(ိုင်)၀၀၃၅၉၂]သို က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းကိုဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူမဆိုကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့် ယေန့မှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း က်ုပ်တိုထံ လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန့် ကွက်မည့်သူမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းကိုဆက်လက်၍ တရားဝင်စာချပ် ချပ်ဆိုကာ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ န်ကားချက်အရ

ေဒေအးြမင့်ရီ ေဒချ ိချ ိမာ ဦးသိန်းွန့် BSc,DA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL LL.B BA,HGP,R.L,DBL,DML,DIL တရားလတ်ေတာ်ေရှေန တရားလတ်ေတာ်ေရှေန တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၁၇၃) (စ်-၁၂၅၁၂) (စ်-၃၅၆၁) အမှတ်(၁၂၂)၊ ပ-ထပ်(ယာ)၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၈၅၀၉၀ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၅၁၂၃၅၄ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၁၀၇


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

မအိ အထူးသီးသန့်ခရီးစ်(ေသာကာ)

ထာဝရမေလး၊ ြပင်ဦးလွင၊် အမရပူရ၊ စစ်ကင ုိ း် ၊ မုရ ံ ာွ ၊ အေလာင်းေတာ်ကဿပ  ေရစက်ေတာ်၊ မေကွးြမသလွန၊် နဂါးပွက၊် ေကျာင်းေတာ်ရာ၊ ြပည်ဘရ ု ားစုံ  ြမတ်ေမာ်တင်စန ွ း် ၊ ဟိင ု း် ကီးကန်း၊ ေငွေတာင်ကမ်းေြခ၊ ပုသမ ိ ေ ် ရမုော ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၈၁၈၅/၀၉-၇၇၆၃၅၆၅၇၄ (ကားမျ ိးစုစ ံ င်းလုံးငှားသည်။) 

လက်လှဲစွာ အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း ဗုဒဘာသာ ကလျာဏယုဝအသင်းကီး Y.M.B.A (The Young Men's Buddhist Association) Association)၏ ရာသက်ပန် ဂုဏ်ထူးေဆာင်နာယက၊ တပ်မေတာ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လင်ကို ဗုဒဘာသာကလျာဏယုဝအသင်းကီး

Y.M.B.A ၏

အြမင့်ဆုံးဘွဲြဖစ်ေသာ

"အဂ အဂမဟာမဂလဓမ ေဇာတိကဓဇ ဓဇ" ဘွဲတံဆိပ်ေတာ် ချ ီးြမင့်အပ်ှင်းခံရြခင်း အတွ က ် အထူး ဂု ဏ ် ယူ ဝ မ်း ေြမာက် ပ ါေကာင်း ှ င့ ် Y.M.B.A အသင်း ကီး ၏ မွနြ် မတ်ေသာ ေဆာင်ပဒ ု ြ် ဖစ်သည့် "အမျ အမျ ိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပညာေရး ပညာေရး" များကို ဆတက်ထမ်းပိးု အစ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းိင ု ပ ် ါေစေကာင်း ဆုမန ွ ေ ် ကာင်း ေတာင်းအပ်ပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးစစ်မထမ်းေဟာင်းအဖွဲများ ရန်ကုန်မိုးပျံအြမန်လမ်းစီမံကိန်းအပိုင်း(၁)ှင့်ပတ်သက်၍ ပထမအကိမ် အများြပည်သူှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲအခမ်းအနားဖိတ်ကားြခင်း ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲတို ပူးေပါင်း၍ Public Private Partnership(PPP) စနစ်ြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည့် ရန်ကုန်မိုးပျံအြမန်လမ်း စီမံကိန်း အပိုင်း(၁)၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များှင့်ပတ်သက်၍ ပထမအကိမ် အများြပည်သူှင့် ေတွဆုေ ံ ဆွးေွးပွအ ဲ ခမ်းအနားကို သက်ဆင ုိ ရ ် ာမိနယ်အလိက ု ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အစီအစ်အတိင ု ်း ကျင်းပ ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့် စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို တက်ေရာက်ိုင်ပါေကာင်း ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ အခမ်းအနားများကျင်းပမည့်အစီအစ် စ်

ေန့ရက်

အချ ိန်

ေနရာ

၁၅-၂-၂၀၂၀(စေနေန့)

၁၅:၀၀နာရီ

သဒမဗျဟာဓမာုံ၊ ပုသိမ်ွန့်ရပ်ကွက်၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်းမကီး (၆)လမ်းထိပ်၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်

၁၆-၂-၂၀၂၀(တနဂေွေန့) ၁၀:၀၀နာရီ

၁၆-၂-၂၀၂၀(တနဂေွေန့) ၁၄:၀၀နာရီ

၂၉-၂-၂၀၂၀(စေနေန့)

သဃန်းကန်းမိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအေဝးခန်းမ

၉:၀၀နာရီ

ြမင်သာမိဦးေကျာင်း၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ် ေြမာက်ဥကလာပမိနယ် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအေဝးခန်းမ

၂၉-၂-၂၀၂၀(စေနေန့)

၁၅:၀၀နာရီ

မရမ်းကုန်းမိနယ် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအေဝးခန်းမ

၁-၃-၂၀၂၀(တနဂေွေန့)

၁၀:၀၀နာရီ

စ်

စက်မဌာနခွဲ၊ ယရားတပ်ခွဲ(ေတာင်)

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း)

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

တင်ဒါအမှတ်

ဝယ်ယူမည့်ပစည်း

(က) Tender No.95(Re)/EPGE/ အပူစွမ်းအင်သုံးသာေကတစက်ုံရှိ 2019-2020 Turbine Rotor (Repair & Retum) ြပြပင်ြခင်း (1) Lot (ခ)

Tender No.96(Re)/EPGE/ ရွာမ၊ ေရေတာင်ှင့် ေလှာ်ကားစက်ုံ 2019-2020 များအတွက် Heat Exchanger- (2) Set, Tool & Equipment-(1) Lot, AAC Conductor -(1) Lot

၂။ ပစည်းများ၏ နည်းပညာစံချ ိန်စံန်း အဆိုြပလာ (Technical Proposal) ှင့် ေဈးန်းအဆိုြပလာ (Financial Proposal) တိုအား သီးြခားစီချ ိပ်ပိတ်၍ တင်ဒါပိတ်ရက် ၁၄:၀၀ နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင်) လာေရာက် တင်သွင်းရမည်။ ၃။ တင်ဒါပိတ်ရက် - ၁၀-၃-၂၀၂၀ ရက် ၄။ တင်ဒါပုစ ံ မ ံ ျားအား ၁၃-၂-၂၀၂၀ ရက်မစ ှ တင်၍ ုံးချ ိန်အတွင်း လာေရာက်စစ ုံ မ်း ဝယ်ယူိုင်ပီး အေသးစိတ်စာရင်းများအား ဝန်ကီးဌာနဝက်ဆဒ ုိ ် (www.moee. gov.mm)တွင် ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၈၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

ရပ်ကက ွ ၊် ရန်ကန ု -် ြပည် လမ်းမေဘး၊ မဂလ  ာဒုံ မိနယ်

က န် ေတာ် ေအာင် ေ ကျာ် စိုး [၁၂/ ဒပန(ိုင်)၀၀၉၀၇၀]၏ C.D.Cအမှတ်-

အမည်ေြပာင်း

59656သည် ခရီးသွားရင်း ေပျာက်ဆုံး သွားပါသြဖင့် ေတွရှိက အေကာင်း

ဦးေကာင်း ြပည့ ် စိုး ၏ သမီး ရန် ကု န ်  မိ၊ မဂ  လာေတာင်  ွ န့်

ေခဆိုပါရန်။ မထက်အိာေကျာ်

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန

၁။ လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း၊ အပူစွမ်းအင်သုံး ဓာတ်အားေပးစက်ုံများအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါြပြပင်ြခင်း လုပ်ငန်းှင့် ပစည်းဝယ်ယူြခင်းများအား (ြမန်မာကျပ်ေငွ)ြဖင့် (DDP At Site) ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူလိုပါသည်-

မိနယ်သာသနာ့ဗိမာန်ေတာ်ကီး၊ ြပည်ေတာ်သာ

မိနယ်ေန မခင်ဘန ု ်းြပည့ထ ် က်အား မထက် အိ  ာ ေကျာ် ဟု ေြပာင်း လဲ

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

ကားေပးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၆၈၂၁၉၀၀၆၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း Mr.LEE SEUNGUK (M-40975610)သည် ယခင် ဒါိုက်တာ Mr.RHA SANG YOON (M-90500984) ေနရာတွင် 31-1-2020 ရက်မစ ှ ၍ ဒါိုက်တာရာထူး အြဖစ်

ရှင်းဟန်မိုက်ခိုဖိုင်းနန့်(စ်)ကုမဏီတွင်

ေြပာင်းလဲ၍ တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ ရှင်းဟန်မိုက်ခိုဖိုင်းနန့်(စ်)ကုမဏီလီမိတက် အထူးကိုယ်စားလှယ်လဲစာုပ်သိမ်းေကာင်း (ဦးခင်ေမာင်ွန့်) ဦးေဃာသိတ[၃/မဝတ(သ)၀၀၀၃၅၉] ှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၃၄)၊ ေခမာသီ(၂)လမ်း၊ မိေကျာင်းကန် အပိုင်း(၃)ေန ဦးထင်ေအာင်ခိုင[် ၈/ပခက(ိုင်)၀၀၀၆၇၈]၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ အထူးကိုယ်စားလှယ်စာုပ်သိမ်းေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ဦးထင်ေအာင်ခင ို သ ် ည် ၂၀၁၃ ခုစ ှ ၊် မတ်လ ၂၈ရက် တွင် ရန်ကန ု ် မိရှိ ို တီပဗလစ်ေရှေမှာက်တင ွ ် လူအမည် (ဦးခင်ေမာင်န ွ ့်)၊ ရဟန်းဘွဲေတာ် ဦးေဃာသိတ၊ သာသနာဝင်အမှတ[် ၃/မဝတ(သ)၀၀၀၃၅၉] အား ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီမိ၊ အမှတ(် OS)S-53(A)၊ အမှတ(် ၅)ရပ်ကက ွ ဟ ် ု ေခတွင်ေသာ ေြမလွတ်ေြမိုင်း (၃၀)ဧကှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ုံးဌာနများှင့် လူပဂ ု ိလ်အသီးသီးေရှေမှာက်တင ွ ် လိက ု လ ် ေ ံ ဆာင်ရက ွ  ် င ို ေ ် ရး အတွက် အထူးကိုယ်စားလှယ်လဲစာြဖင့် လဲအပ်ခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ် အထူး ကိယ ု စ ် ားလှယလ ် အ ဲ ပ်ြခင်းခံရသူသည် အထူးကိယ ု စ ် ားလှယလ ် သ ဲ ၏ ူ အကျ ိး ကို ဆန့်ကျင်၍ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေသာေကာင့် ၎င်းအား လဲအပ်ထား ေသာ ၂၈-၃-၂၀၁၃ရက်စပ ွဲ ါ ကိယ ု စ ် ားလှယလ ် စ ဲ ာအမှတ(် ၃၅၂/၈)အား ဦးထင် ေအာင်ခိုင်က ယေန့မှစ၍ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းပါေကာင်း (ဦးခင်ေမာင်ွန့်) ဦးေဃာသိတှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးအုန်းဟန် တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၈၃၂/၉၉) တိုက်(၄၄၈)၊ အခန်း(၆၀၃)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁-၉၀၁၀၀၄၃၊ ၀၉-၄၂၀၇၀၇၆၈၉

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ စက်မဌာနခွဲ၊ ယရားတပ်ခွဲ(ေတာင်) (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘာေရးှစ်အတွင်း စ်

စက်/ယာ်/ယရားအမျ ိးအစား

ထုတ်လုပ်သည့်ိုင်ငံ

1

တာယာအမျ ိးအစား(၁၆)မျ ိး၊ (၂၂၀)စုံ

Vietnam, India

2

ဘက်ထရီအမျ ိးအစား(၃)မျ ိး၊ (၈၁)စုံ

Thailand, Indonesia

တိုကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူလိုပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါသွင်းရန် ဖိတ်ေခအပ် ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ေန့ရက် - ၁၁-၂-၂၀၂၀ ရက် တင်ဒါစတင်လက်ခံမည့်ေန့ရက် - ၁၁-၂-၂၀၂၀ ရက် တင်ဒါေနာက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ေန့ရက် - ၁၀-၃-၂၀၂၀ ရက်၊ ၁၀:၀၀နာရီ တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ေန့ရက် - ၁၀-၃-၂၀၂၀ ရက်၊ ၁၀:၃၀နာရီ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာှင့် တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ေနရာ - ယရားတပ်ခွဲ(ေတာင်)၊ လက်ေထာက်န်  ကားေရးမှး (စက်မ)ုံး၊ စက်မဌာနခွဲ၊ လမ်းဦးစီး ဌာန၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁-၆၆၀၈၈၀၊ ၀၁-၆၆၀၀၇၁၊ ၀၉-၄၃၀၁၆၆၅၂၊ ၀၉-၄၂၀၇၂၄၆၃၃ ပစည်းဝယ်ယူေရးေကာ်မတီ ယရားတပ်ခွဲ(ေတာင်) ရန်ကုန်မိ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်

(၄၂)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၁၁၈၈)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ှစ(် ၆၀) ဂရန်ေြမကွကသ ် ည်

ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမက ံ န ိ း် ှင့် ေြမစီမခ ံ န့်ခမ ဲွ  ဌာန၌ ေဒတင်တင်ေအး[၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၂၂၆၉၇] ကိုင်ေဆာင်သူ အမည်ေပါက် လျက်ရေ ှိ သာ ေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပရှိ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုံး

တိုကို အမည်ေပါက် ေဒတင်တင်ေအးထံမှ ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံ တင်ုံး၏ ၃-၁-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ အထူးကိုယ်စားလှယ်လဲစာအမှတ်-၁၇၈/ ၂၀၂၀

ရရှိသူ ေဒဖိးလှြမင့် [၇/သဝတ(ိုင်)၀၀၀၀၀၅]ကိုင်ေဆာင်သူမှ အပ်အရှငး်

ကင်းရှင်းေကာင်းှင့် ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသည့်အတွက်

က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယမ ူ ည်ြဖစ်သြဖင့် ေရာင်းဖိးု ေငွ၏တစ်စတ ိ ် တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။

သိြု ဖစ်ပါ၍ အဆိပ ု ါ ေြမကွကအ ် ေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ှ  ငပ ့် တ်သက်၍ ပိင ု ေ ် ရး

ဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်ထံသို

လာေရာက်ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း

အဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ် ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လဲအပ်န်ကားချက်အရ

ေဒစာေမး LL.B, M.P.A, D.B.L, D.M.L, D.I.L, D.APsy, D.I.R, D.G.I တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၁၄၈)

အမှတ်-၃၃/၄၉၊ Strand Condominium၊ အခန်းအမှတ်(၃၇)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၂၂၅၀၊ ၀၉-၉၇၀၃၄၈၈၄၄

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည် ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေဇယျလမ်းှင့်

တပင် ေ ရ ထီး လမ်း ေထာင့ ် ၊ တို က ် အ မှ တ ် ( ၅-ေအ)ဟု ေခ တွ င ် သ ည့ ် (၈)ထပ် အေဆာက်အအုံ၏ သတမထပ်၊ (၈)လာ၊ အလယ်ခန်း၊ အခန်းအမှတ်(၇-ဘီ)

ဟုေခတွင်သည့် အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၈x၆၀)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် အကျ ိးခံစားခွင့်

အရပ်ရပ်အား အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်အစပ်များြဖင့် ပိုင်ဆိုင်လက်ေရာက်

ရရှထ ိ ားပါသြဖင့် ြပန်လည်ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ည်ဟု ဝန်ခက ံ တိြပသူ ေဒေအးြမင့် ခိင ု [် ၁၄/ဟသတ(ိင ု )် ၁၉၈၆၂၆]ထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွက အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွေပးေချပီး ြဖစ်ပါသည်။

အဆိပ ု ါ အေရာင်းအဝယ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ကန့်ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက ဤေကာ်ြငာ

ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာရွက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့်

က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန့်ကက ွ ် သူမရှိ ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒအိသီရိက

န်ကားချက်အရ-

ေဒဝတ်ရည်ထွန်း (LL.B,LL.M)

LL.B,M.A(Business Law)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅

ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၃၃)

(စ်-၁၁၅၉၈)

အမှတ်(၁၅)၊ မာလာမိင်လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေတာေတာင် ေြခာက်ခန်း လယ်ယာွမ်း၏


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

လက်လှဲစွာ အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း ဗုဒဘာသာ ကလျာဏယုဝအသင်းကီး Y.M.B.A (The Young Men's Buddhist Association) Association)၏ ရာသက်ပန် ဂုဏ်ထူးေဆာင်နာယက၊

ု ခ ် ျပ်မှ းကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လင်  ကို တပ်မေတာ်ကာကွယေ ် ရးဦးစီးချပ် ဗိလ ဗုဒဘာသာကလျာဏယုဝအသင်းကီး Y.M.B.A ၏ အြမင့်ဆုံးဘွဲြဖစ်ေသာ

"အဂမဟာမဂလ  ဓမ ေဇာတိကဓဇ" ဘွဲ တံဆပ ိ ေ ် တာ် ချ ီးြမငအ ့် ပ်င ှ း် ြခင်းခံရြခင်းအတွက် အထူးဂုဏယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့် Y.M.B.A အသင်းကီး၏ မွနြ် မတ်ေသာ ေဆာင်ပဒ ု ြ် ဖစ်သည့်

"အမျ ိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပညာေရး"များကို ဆတက်ထမ်းပိးု အစ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းိင ု ် ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံစစ်မထမ်းေဟာင်းအဖွဲ EAZY DRIVE (အမျ ိးသမီးသီးသန့်) (ကား ကားေမာင်းအြမန်ရက်တိုသင်တန်း) ရန်ကုန်မိထဲလမ်းများေပတွင်

စည်းကမ်း၊

ယာ်

လမ်းစည်းကမ်းနားလည်ပီး

ကိုယ်တိုင်ကမ်းကျင်ပိုင်ိုင်စွာ ေမာင်းိုင်ရန်

ှင့် ကားပါကင် အြမန်ထိုးိင ု ေ ် အာင် တစ်ဦးချင်း သီးသန့် အတတ်သင်ေပးသည်။

ဖုန်း-၀၉-၂၆၄၈၀၇၆၉၉

ေြပာင်းလဲေခဆိုပါရန် ေနာင်ချ ိမိနယ်၊ ေတာင်ရှည် အုပ်စု၊ မက်လွတ်ေကျးရွာေန ေဒစန်းမိင်အား ေဒစန်းယုွယ် ဟုေြပာင်းလဲေခဆိုပါရန်။ ေဒစန်းယုွယ်

ရန်ကုန်မိတွင်း English 4 Skills တစ်ဦးချင်းသီးသန့် (သို) ဝိုင်း အိမ်လာသင် ေပးသည်။ Mr.Brown Ph:09-889355571

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်မိနယ်၊ (၁၆)ရပ်ကက ွ ၊် ဦးသင်းေဖလမ်း၊ အမှတ-် ၄၂ေန ဦးေအာင်ေဇ ယျပိုင် [၁၂/လမန(ိုင်)၁၄၉၆၁၅]မှ လဲအပ်န်ကားသည်မှာ MOE SET YAE မိုးစက်ေရ သဘာဝေသာက်ေရှင့်ေသာက်ေရသန့် (မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၁၀၃၆၁/၂၀၁၈)ကို အမှတ်(၃)၊ သီရိမိင်လမ်း၊ မင်းစမ်းေဘာေတာင်ပိုင်း၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိမှ ထုတလ ် ပ ု ် ပီး ရန်ကန ု ် မိှငတ ့် ကွ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ် တစ်ဝန်းလုးံ ကို လက်လလ ီ က်ကားြဖန့်ချ ိေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အမည်တရ ူ ပ ှိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့် ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများှင့်တကွ က်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့် ကွက်မည့်သူမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိ ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒြမလဲ့ဝင်း (LL.B,D.B.L) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၀၉၅၁) အမှတ် ၈၃၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၁၈၃၃


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

လုံးချင်း အေရာင်း/အငှားများအပ်ှံိုင်ပါသည် 1. ဗဟန်း၊ ရန်ကင်းတွင် ဘိးု ဘွားပိင ု ေ ် ြမကွက် ေဈးတန်လးံု ချင်း ေနာက်ထပ်အဝယ်ရသ ိှ ည်။ 2. ုံးခန်း၊ တိုက်၊ လုံးြပတ်အငှားများ အပ်ှံိုင်ပါသည်။ 3. စမ်းေချာင်း၊ အလုံ၊ ကမာရွတ် လုံးချင်း ုံးှင့်စားေသာက်ဆိုင်အငှား။ ပိုင်ရှင်တိုက်ိုက်ဆက်သွယ်ိုင်ပါသည်။ Agent:(Ph:09-428996688-Viber/Call)

7F/1975 Toyota Nadia (Gray) ေရာင် ယာ်ှင့်ပတ်သက်၍ ေဒေအးေအးြမင့် [၁၂/မရက(ိုင်)၁၁၀၁၈၆]ဟု အမည်ေပးထားသူှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ကီးြမန်သစ်ပင် စိုက်ပျ ိးလင် စွမ်းအင်လည်းရ ြပည်လည်းလှ

က်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးစိုင်းထွန်းွန့် [၁၂/မရက(ိုင်)၁၂၂၂၇၄]၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ၏ ဇနီးအမည်ေပါက်ေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါ ယာ်အား ေဒေအးေအးြမင့်ဆိုသူက ၆-၁၂-၂၀၁၉ ရက်တွင် ငှားသွားပီး ယေန့အထိ အဆက်အသွယ်မရပါ။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါယာ်အား ငှားရမ်းသူှင့် လက်ဝယ်ရှိသူမည်သူမဆို ယေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ဆက်သွယ်အပ်ှံေပးရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ငှားရမ်းသူှင့် လက်ဝယ်ရှိသူများအား တည်ဆတ ဲ ရားဥပေဒှငအ ့် ညီ အေရးယူေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးြမင့်သန်း ေဒသီရိလင် ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး (စ်-၆၉၆၃) (စ်-၁၅၂၆၀) (စ်-၁၆၃၅၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန တရားလတ်ေတာ်ေရှေန တရားလတ်ေတာ်ေရှေန အမှတ် (၅၅/၅၆)၊ ကျ ိက်ဝိုင်းဘုရားလမ်းမ၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၉-၅၁၉၅၀၅၁, ၀၉-၅၀၁၈၀၇၆


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

၅-၂-၂၀၂၀ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ၏ စာမျက်ှာ(၂၀)တွင်ပါရှိေသာ ေဒရင်ရင်[၁၃/လရန(ြပ)၀၀၀၀၈၀]၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးသိန်းလင်ထွန်း(တရားလတ်ေတာ်ေရှေန)က ေကာ်ြငာခဲ့သည့် "နန်းေအးဆိုင်[၁၃/လရန(ိုင်)၁၁၂၆၉၄]သိရှိေစရန်"ှင့် ပတ်သက်၍ ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာြခင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေခါင်းစ်၏ကိစရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာ ေဒနန်းေအးဆိုင်၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ အြဖစ်မှန်အား အများသိေစရန်အတွက် ေအာက်ပါအတိုင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ လူကီးမင်းတို၏ ေကာ်ြငာစာပိုဒ် အပိုဒ်(၂)ှင့်ပတ်သက်၍ ေဒနန်းေအးဆိုင်သည် အဆိုပါ ေြမကွက်ြဖစ်သည့် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၆၀)ရပ်ကွက်ရှိ အမှတ်(၁၈၁၄)ဟု ေခတွင်ေသာ (အလျားေပ ၄၀xအနံေပ ၆၀) ရှိ ဦးထွန်းရှိန်အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကို ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်ရှိ ေရြမင့်မိုရ်ဟိန်း(အိမ်၊ ြခံ၊ ေြမ အကျ ိးေဆာင်လုပ်ငန်း)ပိုင်ရှင် ေဒသီသီဦး၏ ေဆာင်ရွက်ေပးမအရ ဦးထွန်းရှိန်၏အစ်မြဖစ်သူ ေဒခင်စိန်မိုးထံမှ ၁၇-၅-၂၀၁၃ရက်စွဲပါ မှတပ ် တ ံု င်စာရင်းအမှတစ ် ်(၁၈၈၉) အရ ေဆာက်လပ ု ေ ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ မိရွာှင့် အိးု အိမဖ ် ံွ ဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ ေြမှငအ ့် ခွနဌ ် ာနခွမ ဲ ှ တရားဝင် ထုတေ ် ပးထားသည့် ပါမစ်မရ ူ င်း စာရွကအ ် စုအ ံ လင်ြဖင့် တရားဝင်ဝယ်ယူ လက်ေရာက်ရရှခ ိ ပ ့ဲ ါသည်။ ထိုေနာက် ေဒနန်းေအးဆိုင်မှ အဆိုပါေြမကွက်ကို ြခံစည်းိုးခတ်လျက်အေနအထားြဖင့် ၂၁-၅-၂၀၁၃ ရက်စွဲပါ ှစ်ဦးသေဘာတူ ေြမကွက်အပီးအပိုင် အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ေဒရင်ရင်အား တန်ဖိုးေငွကျပ် (၂၅၀)ြဖင့် တရားဝင် လက်ေရာက်ေပးအပ်လဲေ  ြပာင်း ေရာင်းချရာတွင်လည်း အြငင်းပွားမတစ်စုံတစ်ရာမရှိခဲ့ေကာင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းသိေစအပ်ပါသည်။ ထိုသို ေဒနန်းေအးဆိုင်မှ ေဒရင်ရင်သို ၂၁-၅-၂၀၁၃ရက်စွဲပါ စာချပ်အတိုင်း ေရာင်းချခဲ့ပီးေနာက် အဆိုပါေရာင်းချခဲ့သည့်ေြမကွက်ကို ေဒရင်ရင်၏ ေယာင်းမြဖစ်သူ ေဒခင်သက်ေဝ(ခ)အားေကျာက်သည် ပါမစ်အမည်ေပါက် ဦးထွန်းရှိန်ထံမှ တိုက်ိုက်ဝယ်ယူခဲ့သည့် ၁၅-၇-၂၀၁၂ရက်စွဲပါ ှစ်ဦးသေဘာတူအိမ်ြခံေြမ အေရာင်းအဝယ်သေဘာတူစာချပ်ြပလုပ်၍ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာနတွ  င် ဂရန်အသစ် ေလာက်ထားြခင်းြပလုပ်ခဲ့ရာတွင် အဆိုပါဌာနမှာ ဂရန်အသစ်ေလာက်ထားမအတွက် ယင်းေြမကွက်ရှိရာသို ကွင်းဆင်း၍ ေြမတိုင်းတာစစ်ေဆးြခင်းများ ြပလုပ်သည့်အချ ိန်တွင် ယင်းေြမကွက်အတွင်း၌ ပိုင်ရှင်ရှိသည်ဟူေသာ ေကာ်ြငာ ဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူထားသည်ကို ေြမတိုင်းတာစစ်ေဆးသူ တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းမှ ေတွရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုသို ေဒသင်းသင်းကည်အမည်ြဖင့် ပိုင်ရှင်ရှိသည်ဟူေသာ ဆိုင်းဘုတ်ထူထားသည့်ကိစှ  င့် ပတ်သက်၍ ေဒရင်ရင်မှ ေဒနန်းေအးဆိုင်ထံ အေကာင်းကားခဲရ ့ ာ ေဒနန်းေအးဆိင ု မ ် လ ှ ည်း မိမေ ိ ရာင်းချခဲသ ့ ည့် ေြမကွက ် င ှ ပ ့် တ်သက်၍ တာဝန်ယက ူ ာ အေရာင်းတန်ဖးုိ ေငွကျပ် (၂၅၀)သိန်းတိတအ ိ ား ေပးေလျာ်ပါမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာဆိခ ု ပ ဲ့ ါသည်။ ထိေ ု ကာင့် ေဒရင်ရင်၏ေယာင်းမြဖစ်သူ ေဒခင်သက်ေဝ(ခ)အားေကျာက်ကိုယ်တိုင်မှ အဆိုပါဂရန်အသစ်ေလာက်ထားမကို ၂၃-၁၂-၂၀၁၅ရက်စွဲပါ ဝင်စာအမှတ်(၂၀၄၈၈)ြဖင့် ဌာနမှး၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန၊  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီသိုလိပ်မူ၍ ဂရန်သစ်ေလာက်ထားမကို ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ ထိုေနာက် ေဒနန်းေအးဆိုင်မှ ေဒရင်ရင်အား အဆိုပါေြမကွက်ကို ေရာင်းချခဲ့သည့်တန်ဖိုးေငွကျပ် သိန်း(၂၅၀)ကို ြပန်လည်ေပးေလျာ်ရန်အတွက် ၂၇-၁-၂၀၂၀ရက်က ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း) မိနယ်၊ (၇၉)ရပ်ကက ွ ၊် ပုဏမီ  လမ်းရှိ ဆုဆ ံ ည်းရာလက်ဖက်ရည်ဆင ုိ ၌ ် ေတွဆုခ ံ ရ ့ဲ ာတွင် ေဒရင်ရင်အပါအဝင် ၎င်း၏ခင်ပန ွ း် ၊ ၎င်းေရှေန ေဒသီသဦ ီ း (ေရြမင့မ ် ရ ုိ အ ် မ ိ ြ် ခံေြမအကျ ိးေဆာင်) တိ ု င ှ အ ့် တူ ေဒနန်းေအးဆိင ု  ် င ှ ့် ၎င်း၏ေရှေနေတွဆုသ ံ ည့အ ် ခါ ေဒနန်းေအးဆိုင်မှ ေဒရင်ရင်အား အဆိုပါေြမကွက်၏ ေရာင်းေကးတန်ဖိုး ေငွကျပ်သိန်း(၂၅၀)ကို ေပးေလျာ်ရာတွင် ေဒရင်ရင်တိုဘက်မှ ဦးထွန်းရှိန်အမည်ေပါက်ပါမစ်စာရွက်စာတမ်းများ၊ (၂၁-၅-၂၀၁၃)ရက်စွဲပါ ေဒနန်းေအးဆိုင်မှ ေဒရင်ရင်အားေရာင်းခဲသ ့ ည့် ေြမကွကအ ် ေရာင်းအဝယ်စာချပ်င ှ (့် ၁၅-၇-၂၀၁၂)ရက်စပ ွဲ ါ ဦးထွန်းရှန ိ ထ ် မ ံ ှ ေဒခင်သက်ေဝ(ခ)အားေကျာက်က တိက ု  ် က ို ဝ ် ယ်ယြူ ပလုပထ ် ားသည့် ေြမကွကအ ် ေရာင်းအဝယ်စာချပ်စသည့တ ် အ ို ား ြပန်လည်ေပးအပ်ရန် ေတာင်းဆိသ ု ည့အ ် ခါတွင် ေဒရင်ရင်မှ အဆိုပါ(၁၅-၇-၂၀၁၂)ရက်စပ ဲွ ါ ဦးထွနး် ရှန ိ  ် င ှ ့် ေဒခင်သက်ေဝတို ြပလုပ်ခဲ့သည် ေြမကွကအ ် ေရာင်းအဝယ်စာချပ်သည် မိမိတိုသေဘာြဖင့် ြပလုပ်ထားေသာ စာချပ်ြဖစ်၍ ေနာင်တစ်ချ ိန်တင ွ ် ရာဇဝတ်မ တစ်စုံတစ်ရာြဖစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်သြဖင့် ေဒနန်းေအးဆိုင်မှ ေပးေလျာ်သည့် ေငွကျပ်သိန်း(၂၅၀)ကို ေဒရင်ရင်တိုဘက်မှ လက်မခံဘဲ မိမိတိုမိသားစုတိုင်ပင်ညိင်းပီး ေဒနန်းေအးဆိုင်အား ြပန်လည် ဆက်သွယ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာဆို၍ြပန်သွားခဲ့ပါသည်။ ထိုြပင် ေဒနန်းေအးဆိုင်သည် အဆိုပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ရှင်ရှိသည်ဟု ေဒရင်ရင်ထံမှ သိရှိရသည့်ေနာက်ပိုင်းအချ ိန်ကတည်းကစ၍ ေဒရင်ရင်အား မိမိေရာင်းချခဲ့ အေရာင်း တန်ဖိုးေငွကျပ်သိန်း(၂၅၀) ကိသ ု ာ ေပးေလျာ်ရန် အကိမ် ကိမေ ် ြပာဆိခ ု ေ ဲ့ သာ်လည်း ေဒရင်ရင်တဘ ုိ က်မှ လက်မခံခြဲ့ ခင်းသာြဖစ်ေကာင်းှင့် ေဒနန်းေအးဆိင ု သ ် ည် ေဒရင်ရင်အား အဆိပ ု ါေရာင်းချခဲသ ့ ည့ေ ် ြမကွက ် င ှ ပ ့် တ်သက်၍ မည့သ ် ည့် ပျက်ကက ွ မ ် များလု  ံးဝမရှသ ိ ြဖင့် လူကီးမင်းတို၏ ေကာ်ြငာစာအပိုဒ် အပိုဒ်(၂) ပါ ေရးသားချက်များသည် ိုးသားမလုံးဝမရှိဘဲ ြဖစ်ရပ်မှန်ကို ထိမ်ချန်၍ မမှန်မကန်ေရးသား ေဖာ်ြပချက်များသာြဖစ်ေကာင်း ြပန်ကားရှင်းလင်းသိေစအပ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေဒနန်းေအးဆိုင်အေနြဖင့် ေဒရင်ရင်အေပ အဆိုပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်ပျက်ကွက်မများလည်  း လုံးဝမရှိေသာေကာင့် လူကီးမင်းတို၏ ေကာ်ြငာစာပိုဒ် အပိုဒ်(၃)ပါ ေတာင်းဆိုချက်များကို အေကာင်း ြခင်းရာအရလည်းေကာင်း၊ ဥပေဒအရလည်းေကာင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ေပးရန် လုံးဝတာဝန်မရှိေကာင်း အတိအလင်းြပန်ကားရှင်းလင်းသိေစအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးေဇာ်ဝင်းွန့်(တရားလတ်ေတာ်ေရှေန) ေဒေဌးေဌးမာ(တရားလတ်ေတာ်ေရှေန) LL.B, D.B.L, DL-101, WIPO(Switzerland) LL.B, D.B.L, DL-101, WIPO(Switzerland) ြမန်မာအမျ ိးသားဥပေဒပညာရှင်များအတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်း အမှတ်-၂၂၇/ဘီ၊ ပထမထပ်၊ ကန်ေတာ်လမ်း၊ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၆၀၆၀၈၉၊ ၀၉-၄၄၈၀၁၆၄၆၃ ။


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

ေဇာ်ြမန်မာေဆာက်လုပ်ေရးမှတိုက်ခန်းများ ေရာင်းမည် (LC-၈၄၅)

ေြမကွက်ပါမစ်(မူရင်း)ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေကညာြခင်း

ေဒ သီ တာချ ိ[၁၂/သဃက(ို င ် ) ၁၅၆၅၉၈]သည် ရန် ကု န ်  မိ၊ ဒဂုံ  မိသစ် (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၅၆)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၂၅၂(က)ဟုေခတွင်သည့် ဦးသိန်း ြမင့်(PRE-၁၃၃၉၈၉)အမည်ြဖင့် မှတ်သားထားသည့် ပါမစ်အမျ ိးအစားေြမကွက်ကို လက်ေရာက်ဝယ်ယူပီး ယေန့ထိတိုင် ပိုင်ဆိုင်အကျ ိးခံစားလျက်ရှိပါသည်။ သိုရာတွင် ေဒသီတာချ ိလက်ဝယ်ရှိ အထက်ပါေြမကွက၏ ် ပါမစ်မရ ူ င်းမှာ ေပျာက်ဆုံးေနပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ချက်အရ-ဦးမင်းဟိန်း(LL.B,D.P.M) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၁၃၉) အမှတ်-၅၆၁၊ ပထမထပ်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၈၅၂၃၈၅

မိရွာတစ်ခွင် သာေစချင် မီးတွင် မေပါ့ ှင့်

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်အသားကို မှတ်ပုံတင် သတိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာလမ်း၊ အမှတ်(၇၂)ေန

ဦးခင်ေမာင် ေလး(ဘ)ဦးဖန်ေကာက်ရင် [၁၂/ကတတ(ိင ု )် ၀၀၇၅၅၈]သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

ကုနအ ် မှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ် အမည်အမှတအ ် သားအား တစ်ဦးတည်းမူပင ုိ ြ် ဖစ်ေကာင်း ရန်ကန ု ် မိ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင် မှတ်ပုံတင်အမှတ်-၄/၉၅၅ (၂၄-၁-၂၀၂၀) ရက်စွဲြဖင့် မှတ်ပုံတင်သွင်းထားပီး ြဖစ်ပါသည်။

"ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား"

ဦးခင်ေမာင်ေလးသည် အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုနအ ် မှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ် အမည်အမှတအ ် သားြဖင့်

အလှကုန်ပစည်းအမျ ိးမျ ိးတိုကို ရန်ကုန်မိှင့်တကွ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံ တစ်ဝန်းတွင် ထုတ်လုပ်ြဖန့်ချ ိေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုနအ ် မှတတ ် ဆ ံ ပ ိ က ် ို ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက က်ပ ု ထ ် ံ (၁၄)ရက်အတွင်း

အေထာက်အထားအြပည့အ ် စုြံ ဖင့် လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ခ ိ ပ ဲ့ ါက ေဖာ်ြပပါအမှတ်တံဆိပ်ကို ဆက်လက်ထုတ်လုပ်ြဖန့်ချ ိသွားပါမည်။

သိြု ဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ ကုနအ ် မှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် မည်အမှတအ ် သားကို တစ်ဦးတစ်ေယာက်

ကြဖစ်ေစ၊ အများကြဖစ်ေစ၊ အတိအလင်းတုပ၍ြဖစ်ေစ၊ ဆင်တူယိုးမှားတုပ၍ြဖစ်ေစ၊ တြခားတစ်နည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ဦးခင်ေမာင်ေလး၏ အကျ ိးစီးပွားထိခိုက်နစ်နာေအာင်

တုပြပလုပသ ် ုံးစွေ ဲ နသည်ကို ေတွရှပ ိ ါက တည်ဆဥ ဲ ပေဒများှငအ ့် ညီ အေရးယူေဆာင်ရက ွ ် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးခင်ေမာင်ေလး[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၇၅၅၈]

ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၅၀၈၁

''ဦးြမင့်ြမတ်မိင် ိုင်ငံသားအမှတ်-၈/မကန(ိုင်)၁၁၁၇၀၉ ယခုေနရပ်လပ ိ စ ် ာမသိင ှ ့် ချပ်ဆထ ုိ ားေသာ ကန်ထိက ု စ ် ာချပ်များအား ဖျက်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်း'' က်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ (၁) ဦးေမာင်ေမာင်စိုး (ေြမရှင)် [၁၂/သကတ(ိုင)် ၀၇၉၀၃၉]၊ (၂) ေဒသင်းသင်းိုင်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၅၃၅၅၇]၊ (၃) ဦးကာလီမွတး[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၇၂၄၈၁] ှင့် (၄) ေဒှင်းပွင့်ေဝ[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၇၀၉၁၃]တို၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာ အပ်ပါသည်။ အထက်အမည်ပါ ေြမရှင် ဦးေမာင်ေမာင်စိုး အမည်ေပါက်ပင ို ဆ ် င ို သ ် ည့် ရန်ကန ု ် မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၄/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေမတာလမ်း၊ အမှတ်-၇၅၀/ခ၊ (အလျားေပ၆၀xအနံေပ၂၀)ရှိ ေြမေပတွင် ကန်ထိုက်စနစ်ြဖင့် ၁လာ၊ ၆ ထပ်တိုက်သစ် ေဆာက်လုပ်ရန် ၉-၅-၂၀၁၄ ရက်တွင် တိုက်သစ်ေဆာက် လုပ်ရန်အတွက် ေြမရှင/် အိမ်ရှင်ှင့် ကန်ထိုက်တာတို ှစ်ဦးှစ်ဖက် သေဘာတူကတိစာချပ်ချပ်ဆိုခဲ့ပါ သည်။ အဆိုပါစာချပ်အရ ကန်ထိုက်ရရှိေသာ ေြမညီထပ်အား ေဒသင်းသင်းိုင်၊ ပထမထပ်အား ဦးကာလီမွတး၊ ဒုတိယထပ်ှင့်တတိထပ်အား ေြမရှင် ဦးေမာင်ေမာင်စိုး၊ စတုတကန်ထိုက်တာရရှိသည့် အခန်းအား ေဒှင်းပွငေ ့် ဝှင့် အေပဆုံး ၆လာအား ေြမရှငတ ် မ ုိ ရ ှ ယူရန် သေဘာတူစာချပ်ချပ်ဆခ ို ပ ဲ့ ါသည်။ စာချပ်ပါ စည်းကမ်းအပိုဒ် (၆)အရ တိုက်ေဆာက်လုပ်မ လုပ်ငန်းကို ေဖာင်ေဒးရှင်းစတင်လုပ်ေဆာင်ေသာ ေြမတူးသည့် ၉-၅-၂၀၁၄ ရက်မှစ၍ သတ်မှတ်ကာလ (၁၂)လကို စတင်ေရတွက်မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ကာလ မပီးဆုံးပါက ထပ်တိုးကာလ (၂)လအထိ အချ ိန်ထပ်ေဆာင်းယူပါမည်ဟု ေြမရှင်ှင့် ကန်ထိုက်တာတိုမှ သေဘာတူညီေကာင်း ထည့်သွင်းချပ်ဆိုထားပါသည်။ ထိုသို စာချပ်ချပ်ဆိုထားကေသာ်လည်း ကန်ထိုက် ဦးြမင့်ြမတ်မိင်မှ ယေန့သတင်းစာ ေကညာ သည့်ေန့အထိ ပီးြပည့်စုံေအာင် ေဆာက်လုပ်အပ်ှံခဲ့ြခင်း မရှိသြဖင့်၊ ၉-၅-၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ စာချပ်အား (၆) ှစြ် ပည့ရ ် န် (၃)လသာ ကျန်ရေ ိှ တာ့သြဖင့် စာချပ်အား အပီးအပိင ု ဖ ် ျက်သမ ိ း် ပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် ကန်ထိက ု တ ် ာ ေရာင်းချထားေသာ အခန်း(၃)ခန်းှင့် ေြမရှငရ ် ရှေ ိ သာ အခန်း (၃)ခန်းအား ၎င်းတိစ ု တ ိ ် ကိက် လွတလ ် ပ်စာွ စီမံခန့်ခွဲမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒခင်လှမျ ိးထွန်း (LL.B) (စ်-၁၂၉၀၁) ေဒခင်သန်းြမင့် B.A(Law) (စ်-၁၅၄၉) ေဒနီလာဝင်း (LL.B) (စ်-၁၂၉၂၃) ေဒခင်စန်းမူ B.A(Law) (စ်-၈၂၅၇) ေဒအိအိခိုင် (LL.B) (စ်-၁၄၆၂၇) ေဒြဖြဖလင် (LL.B) (စ်-၁၁၇၆၃) အေမှင့်သမီးများ (Law Firm) ြခံအမှတ် ၄၅၇(ဂ)၊ ြမနာလမ်း၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉ ၅၁၂၄၈၆၈

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း ရန် ကု န ်  မိ၊ သာေကတမိနယ် ၊ အမှ တ ် ( ၁)ေဈး၊ (ထ)ုံ ဆို င ် အမှတ်(၂၁) ဆိုင်အငှားချထားြခင်းခံရသူ ေဒခင်သင်းဦး[၁၄/ဝခမ(ိုင်) ၁၄၁၉၂၂]ထံမှ ၂၀-၃-၂၀၀၉ရက်စပ ွဲ ါ အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတိ စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယသ ူ ူ ေဒသက်သက်ခင ုိ [် ၁၂/သကတ(ိင ု )် ၀၂၁၀၂၆]မှ အမည်ေြပာင်း ေလာက်ထား၍ ဆိုင်ခန်းမှတ်ပုံတင် စာအုပ်အသစ်ထုတ်ယူခွင့် ေလာက် ထားလာမအား ကန့်ကွက်လိုပါက (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာမူရင်း စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားှင့်တကွ လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါ ေကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်ကန ု ဆ ် ုံးသည့တ ် င ို ် ကန့်ကက ွ သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက လုပထ ် ုံး လုပန ် ည်းှငအ ့် ညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိ ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဈးများဌာန၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ သက်ဆိုင်ရာေဈးတာဝန်ခံ၏ ဖုန်းနံပါတ်-09-43142849

ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်အသိေပးေကညာချက် ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဓမာုံလမ်း၊ တိုက်အမှတ် (၅၅)၊ ဧရိယာ(၁၉ ၁၂ x၄၄)ေပအကျယ်ရှိ (ေြခရင်းြခမ်း) ေြမညီထပ် တိုက်ခန်း(၁) ခန်းှင့် ထိုတိုက်ခန်းေပရှိ အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်တိုကိုတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးခင်ေမာင်သိန်း[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၂၅၇၃၄]ထံမှ က်ုပ် မိတေ ် ဆွ ေဒစံပယ်ေရ [၁၂/မရက(ိင ု )် ၀၀၃၃၆၅]မှ ယင်းတိက ု ခ ် န်းှငပ ့် တ်သက်ပီး လေ ဲ ြပာင်းဝယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ အေရာင်း အဝယ်ြပသည့် တိက ု ခ ် န်းှငပ ့် တ်သက်၍ ပိင ု ေ ် ရးဆိင ု ခ ် င ွ ၊့် ရပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ မ ူ ျားအြပင် အြခားမည်သူမဆို ကန့်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း က်ပ ု ထ ် သ ံ ို ခိင ု လ ် သ ုံ ည့မ ် ရ ူ င်းစာရွကစ ် ာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့် လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မတ ှ က ် ာလအတွငး် ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အထက် ေဖာ်ြပပါ ေရာင်းဝယ်မကိ  ု ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ် ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးခင်ေမာင်တင်(LL.B) ေဒှင်းဦးေဝ(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၂၆၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၃၁၀) အမှတ်(၁၆၀/ခ)၊ ေရဝါထွန်း(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၈၂၃)၊ မင်းဘူးလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ လင်သာယာမိနယ်။ (၉)ရပ်ကွက်၊ လင်သာယာမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၈၀၄၆၂၅၊ ၀၉-၇၇၁၂၃၃၀၆၆ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၇၇၁၇၂

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် ဘုရင့်ေနာင်၊ ေြမကွက်အမှတ-် စ/၅၂၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၅) ဧက၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ် (စ/၅၂)၊ ဘုရင့ေ ် နာင်ပ ွဲ တ ုံ န်း၊ (၁) ရပ်ကက ွ ၊် မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (ဦးကျင်စိန်) [၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၃၆၈၃] အမည်ေပါက် (၂၅)ှစ် ေြမငှား စာချပ် (ဂရန်)ေြမအား အမည်ေပါက်ြဖစ်သူ ဦးကျင်စန ိ ် [၁၂/လသန(ိင ု )် ၀၀၃၆၈၃]မှာ ၂၄-၁၀၂၀၁၉ ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ဇနီးြဖစ်သူ ေဒုခ ု င ို (် ခ)အာဝီ [၁၂/လသန(ိင ု )် ၀၁၅၉၈၃]မှ တစ်ဦးတည်းေသာဇနီးြဖစ်ေကာင်း၊ အြခားဇနီး/မယားတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိပါေကာင်း၊ မိမိမှသာ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပါေကာင်း မိမိမှလွဲ၍ အြခားေသာ အေမွဆက်ခခ ံ င ွ ရ ့် သ ှိ ူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မမရှပ ိ ါေကာင်း ကျမ်းကျ ိန် လာ၊ ထပ်ဆင့က ် ျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေသစာရင်း၊ (၂၅)ှစ်ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)တိက ု ုတ ိ င် ြ ပ၍ အေမွ ဆ က် ခံ ပို င ် ဆို င ် ေ ကာင်း စာချပ်ချပ်ဆရ ုိ န် ေြမပုက ံ းူ ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခင ုိ လ ် ေ ံု သာ အေထာက်အထားများ ြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မ မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ လင်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် FMI-၇၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၃၁၊ ဧရိယာ (၀.၁၄၉) ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ် (၃၁)၊ မိုးဦးဝါဆိုလမ်း၊ FMI-အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ လင်သာယာမိနယ်၊ ၁။ ဦးကျင်စိန် [၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၃၆၈၃]၂။ ေဒုုခိုင် (ခ) အာဝီ [၁၂/ လသန(ိုင်)၀၁၅၉၈၃] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် (၂)ဦးအနက် တစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးကျင်စိန်(ခင်ပွန်း)ကွယ်လွန်သြဖင့် ကျန်အမည်ေပါက်တစ်ဦးလည်းြဖစ်သူ ေဒုခ ု င ုိ (် ခ)အာဝီ (ဇနီး)မှ တစ်ဦးတည်းေသာ တရားဝင်ဇနီးြဖစ်ေကာင်း တရားုးံ ကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေထာက်ခံကျမ်းကျ ိန်လာ၊  အမည်ေပါက် (ခင်ပွန်း) ေသဆုံးမ လက်မှတ်ှင့် ှစ်(၆၀) ေြမငှား စာချပ်ဂရန်မူရင်းတိုအား တင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူး ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့် ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွငး် ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

၁။ (၁၂'. ၆"x၅၀')အကျယ်၊ ယမုံနာလမ်းမကီး၊ ေဒါပုံ။ ေြမညီ(17')အြမင့်၊ ေရာင်း/ငှား (မဂလ  ာေဈး၊ ယုဇနပလာဇာှင့် တစ်မတ ှ တ ် င ို အ ် ကွာ)၊ ဝါဆိမ ု တ ှ တ ် င ို ေ ် ရှ ၂။ ေပ(၁၇x၅၅)အကျယ်၊ ၇ေဈးလမ်းမကီး၊ သာေကတ။ ေြမညီထပ် (17')၊ ပထမထပ် (ေဈး၊ ေကျာင်း၊ ကားဂိတ်အနီး) စီးပွားေရးလုပ်ရန်အလွန်ေကာင်း ၃။ ေပ(၁၄x၅၀)အကျယ်၊ အုတက ် ျင်းဘူတာုလ ံ မ်းသွယ(် ေအာင်ေဘာဂလမ်း)၊ ေြမညီထပ်(14')၊ (ပါရမီစိန်ေဂဟာအနီး) - တိုက်ခန်းများကို ဘဏ်ှင့်ချ ိတ်ဆက်၍ အရစ်ကျဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ - လုးံ ချင်းှငအ ့် ထပ်အြမင့် အေဆာက်အအုမ ံ ျားကို ချ ိသာေသာေဈးန်း PAE စနစ် (ပစည်း+လုပ်အားခ+ကီးကပ်ခ)ြဖင့် ေဆာက်လုပ်ေပးြခင်း။ - တိုက်ခန်းြပင် Decorationှင့် Renovation လုပ်ငန်းများကို လက်ခံ ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း။ - ေြမပိင ု ရ ် င ှ  ် င ှ လ ့် င ို စ ် င်ရ ကန်ထိက ု တ ် ာတိအ ု ခန်းေပး အခန်းယူစနစ်ြဖင့် ညိင်းေဆာက်လုပ်ေပးြခင်း။ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-09-5195507,09-254219033

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ သဃန  ်းကန်းမိနယ်၊ စ/သုမဂလ  ာရပ်ကက ွ ၊် ဣစာသရလမ်း၊

အမှတ်-၆၅၊ ှစ်ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အအုံ၏ ေြမညီေခါင်းရင်းခန်း၊ အခန်းအကျယ်ေပ(၁၅x၅၅)၊

ေရ၊ မီးေဆးစုံ

တိုက်ခန်းတစ်ခန်းအပါအဝင်

အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ဦးငိမ်းချမ်းထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ

ေဒေမစုေကျာ်မှ အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န် ၁၄-၁-၂၀၂၀ရက်တင ွ ် စရန်ေငွကျပ်(၁၀)

သိန်းတိတိကို ေပးေချခဲ့ပီး ကျန်ေငွကျပ်သိန်း(၁၀၀၀)တိတိကို ၂၀-၂-၂၀၂၀

ရက်တင ွ ် ေငွအေြပအေကျ ေပးေဆာင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် ရ ူ ပ ှိ ါက ေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မှ (၇)ရက်အတွငး် ခိင ု လ ် ေ ံု သာစာရွကစ ် ာတမ်း အေထာက်

အထားမူရင်းများြဖင့် က်ပ ု ထ ် သ ံ လ ို ာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ ် မည့်သူမရှိပါက တိုက်အပီးအပိုင်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ-

ေဒေကခိုင်ယု(LL.B,D.B.L,D.I.L)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၈၈၈/၂၀၁၇)

ုံး-အမှတ်-၇၁၁၊ မာန်ေြပ(၁)လမ်းအေရှ၊ ၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ Ph:09-43130754

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ်၊ ဖိေ ု ြမရပ်ကက ွ ၊် (၁၀၁)လမ်း၊ အမှတ(် ၅၉)၊ (၃)လာ၊ ေြမာက်ဘက်ေဟာင်ေကာင် ပုံစံ၊ ထပ်ခိုးရှိ တိုက်ခန်းှင့်အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ၃၀-၁၂-၂၀၁၉ ရက်တင ွ ် တရားဝင်လက်ဝယ်ထားပိင ု ဆ ် င ုိ ် ပီး၊ လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးစိုးတင့်(ဘ)ဦးပါ[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၃၁၅၈၅]ထံမှ က်ုပ်၏ မိတ်ေဆွက ဥပေဒှင့်အညီ အပီးအပိုင် လက်ေရာက်ဝယ်ယူ ထားရှိပီးြဖစ်၍ အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ပီး အကျ ိး ခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်တက ုိ ုိ ပိင ု ဆ ် င ုိ ထ ် ားရှိ ပီးြဖစ်ေကာင်း အများ သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားသူ

လအ ဲ ပ်န်  ကားချက်အရ-

ေဒသန်းသန်းစိန်(ဘ)

ဦးဝင်းေမာင်(LL.B)

ဦးသန်းထွန်း

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၄၅၈)

[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၀၄၃၂၉] အမှတ်(၁၁)၊ ေမတာလမ်း၊ အုတ်ဖိုစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၅၇၀၉၀၁၂


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

(၁)ှစ်ြပည့်လွမ်းဆွတ်သတိရြခင်း ဦးမင်းလွင် အသက်(၅၉)ှစ်

လုပ်သားမှး၊ ဆင်ေြပာင်ေရယာ်

ေညာင်ေလးပင်မိေန (ဦးခိုင်ဝန်-ေဒသင်းအုံ)တို၏ သမီး၊ (ဦးစိုးြမင့)် ေဒြမင့ြ် မင့ခ ် င ို ် တိ၏ ု အစ်မ၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန့်/ေတာင်ရပ်ကက ွ ၊်

(၁၁-၂-၂၀၁၉)မှ (၁၁-၂-၂၀၂၀)

မိုးမခလမ်း၊ အမှတ(် ၂၈)ေန [ဦးကင်သန ိ ်း (ကထိက၊ ဗဟိမ ု ီးသတ်သပ ိ ေ ံ ကျာင်း)]၏

၁၁-၂-၂၀၁၉ (တနလာေန့) နံနက် ၄:၃၀ နာရီတွင် တာဝန်

ဇနီး၊ ဦးဝင်းြမင့်သိန်း (ဒုတိယအမေဆာင် န်ကားေရးမှး-ငိမ်း၊ ြမန်မာိုင်ငံ

ဦးမင်းလွင်အား ေန့စ်၊ လစ်ှင့် ၁ ှစ်ြပည့်ေန့တွင် ရည်စူး၍ြပခဲ့ေသာ

ုံး)-ေဒခင်သိန်းေဝ(ငိမ်း၊ ရန်ကုန်အေဝးသင်တကသိုလ်)၊ ဦးတင့်လွင-် ေဒချ ိ

ု တ ် တ ရက် က ွ ယ ် လ ွ န ် သ ွားခဲ့ ေသာ ေကျးဇူး ရှ င ်

ကုသိုလ်ေကာင်းမ အစုစုကို အမ ေပးပါတယ်။ အေဖကီးေရ - အမ- အမ- အမ

ဇနီး ေဒေဌးေဌးရီ

သားကီး ဗိုလ်ကီးေဝဖိး(ခ)မင်းထက်သာ အပတ်စ်(၁၆)တပ်မေတာ် ေဆးတကသိုလ်

သားငယ် ေမာင်မင်းထက်သား

သမီးငယ် မဇွန်ထာဝရမင်းလွင်

Final Part II, (UM-2)

အထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်း

အသက်(၇၈)ှစ်

အသက်(၉၉)ှစ်

ြမန်မာ့ေဘာလီေဘာ လက်ေရွးစင်အားကစားသမားေဟာင်း

ထမ်း ေဆာင် ရ င်း

ဦးခင်စု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒတင်လှ (ေညာင်ေလးပင်မိ)

ကက်ေြခနီအသင်း)၊ တပ်ကပ်ကီး/စာေရး ေမာင်စိုး(ငိမ်း၊ တပ်မေတာ်မတ ှ တ ် မ်း ချ ိသိန်းတို၏ ေမွးသမိခင်၊ ေဒဝင်းသာစိုး (ကထိက၊ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း နည်းပညာတကသိုလ်) (ေခတ-ြပင်သစ်)၊ ဗိုလ်ကီးရန်ိုင်စိုး-ေဒနီလာဝင်းေရ၊ ေဒသင်းသာစိးု (MCB Bank)၊ ဦးလွငေ ် မာ်၊ ကိရ ု မ ဲ င်းေအးတိ၏ ု အဘွား၊ ြမစ်ေလး ေယာက်တို၏ ဘွားဘွားကီးသည် ၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) မွနး် လွဲ ၂:၃၀ နာရီ တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၁-၂-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) ညေန ၄ နာရီတွင် ထိန်ပင် အေအးတိက ု မ ် ှ ထိနပ ် င်သသ ု ာန်သို ပိေ ု ဆာင်မီးသဂဟ်ပါမည်။(ေနအိမမ ် ှ ကားများ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေန ေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကး တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။]

ဒါိုက်တာ (T.Y.S.T Group Co.,Ltd.)

ရန်ကန ု ် မိ၊ အင်းစိန် မိနယ်၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကက ွ ၊် အမှတ(် ၅၈)၊ ဓနသိဒလ ိ မ်းေန (ေဒါက်တာ ဦးစု-ေဒါက်တာေဒခင်န ွ ့်)တိ၏ ု သား၊ (ဦးအုံးမိင်-ေဒအုံးကည်)တိ၏ ု သားသမက်၊ ေဒလှြမင့် ၏ ချစ်လစ ှ ွာေသာခင်ပန ွ ်း၊ ဦးမျ ိးေအာင်-ေဒသန်းသန်းဝင်း၊ ဦးေအာင်ေစေသာ် (T.Y.S.T Group Co.,Ltd.)-ေဒဇာြခည်ဝင့် (T.Y.S.T Group Co.,Ltd.)တိ၏ ု ဖခင်၊ မစုေဝသဲ(YCC)၊ ေမာင်ေအာင် ေကာင်းသန့် (Strategy First)၊ ေမာင်သာယာေစေသာ် (ILBC-P4-H)တို၏ ချစ်လှစွာေသာ အဘိုး ဦးခင်စသ ု ည် ၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) ည ၇ နာရီတင ွ ် ေနအိမ၌ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၁-၂-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) ညေန ၄ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါ၍ ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယလ ် န ွ သ ် ူ အားရည်စူး၍ ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအထိ အထက်ပါ ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

စိုက်ပျ ိးေရးုံးချပ် ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း

ေဒြမင့်ြမင့်ရီ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း

ိုင်ငံေရးအကျ်းသားေဟာင်း

ကီးကပ်ေရးမှး(ငိမ်း)၊ ြပတိုက်

ေဒြမင့်ြမင့်လွင်

ကိုေဇာ်ေမာင်ေမာင်ဝင်း (ခ) ကိုေဇာ်

အသက်(၇၆)ှစ်

အသက်(၅၇)ှစ်

အသက် (၄၇)ှစ်

ိင ု င ် ေ ံ ရးအကျ်းသားေဟာင်းတစ်ဦးြဖစ်သူ ကိုေဇာ် ေမာင်ေမာင်ဝင်း(ခ)ကိုေဇာ် နာမကျန်းြဖစ်စ်က ဝိုင်းဝန်း ကူညီေစာင့်ေရှာက်ေပးခဲ့ကသည့် ိုင်ငံေရးအကျ်းသား များ၊ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ ် ရှာက်မစင်  တာ(HCPP)မှ တာဝန် ရှသ ိ မ ူ ျား၊ ဈာပနကိစအဆင်  ေြပေချာေမွေအာင် ကူညပ ီ ပ ့ံ းုိ ကေသာ မိတေ ် ဆွအေပါင်းအသင်းများ၊ ိင ု င ် ေ ံ ရး အကျ်း သားေဟာင်းများအား လက်လှဲစွာေကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အေမတူးှင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစု ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဆရာဦးစိန်သိန်း (ေကျာင်းဆရာ-ငိမ်း) (၇၆)ှစ်

အထက(၁)လမ်းမေတာ် (စိန်ဂန်း) ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ို ်း)မိနယ်၊ (၃၈)ရပ်ကက ွ ၊် ညီတ်  ေရး လမ်း၊ အမှတ(် ၂၇၆)ေန ေဒအုနး် ကည် ၏ ခင်ပန ွ း် ဆရာဦးစိနသ ် န ိ း် (အပူေဇာ်ခ၊ံ ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ပက ဲွ ျင်းပေရးအဖွဲ )သည် ၃-၂-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါ သြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ေကကွဲဝမ်းနည်းရပါသည်။ အမေဆာင်အဖွဲ ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ပွဲကျင်းပေရးအဖွဲ အထက(၁)လမ်းမေတာ်(စိန်ဂန်း)

မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးခင်ေမာင်ေဝ (ဗာကုလေဖာင်ေဒးရှင်း-မေကွး) အသက်(၇၄)ှစ် ကန် ေတာ့ ခံ ဆ ရာ ဦးခင် ေမာင် ေဝ Msc. (Geol.), (Delf The Nertherlands)သည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့)တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ၁၉၇၄ ခုစ ှ ၊် ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု ် ဘူမေ ိ ဗဒဘွဲ ရှင့် သူငယ်ချင်းများ

ဥတုရာသီ ေတာကိုမှီ၏

အသက်(၈၅)ှစ်

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာင်ပိုင်း)၊ (၄၅)ရပ်ကွက်၊ စက်မလယ်ယာလမ်းေန

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊

ေဒြမင့ြ် မင့ရ ် သ ီ ည် ၇-၂-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၉-၂-၂၀၂၀

၁/အေနာ်မာရပ်ကွက်၊ လမ်းသစ်(၂)

ရက်တွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။

လမ်း၊ အမှတ(် ၇/ခ)ေန (ဦးေဌးလွင-်

အမေဆာင်အဖွဲ

ေဒါက်တာသန်းိုင်

M.B.B.S (Yangon)/Dip.Med.Sc (Surgery) / M.Med.Sc (PH) ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်၊ ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆးုံ၊ ရန်ကုန်

အသက်(၆၃)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းအေရှရပ်ကွက်၊ မလကုန်း လမ်း၊ အမှတ်(၃၀)၊ ပ-ထပ်ေန (ဦးအုန်းေမာင်-ေဒရင်ရင်)တို၏ သား၊ ရန်ကုန် မိေန (ဦးမျ ိးတင့-် ေဒြမြမ)တို၏ သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိေန (ဦးထွန်းလွင်ေဒစိုးစိုးမာ)၊ ဦးတင်ေမာင်ဝင်း-ေဒတင်ေအး၊ (ဦးဝင်းေမာင်)-ေဒစိနစ ် န ိ မ ် ာတိ၏ ု ညီ/ေမာင်၊ ဦးြမင့်ြမတ်-ေဒနီနီမာတို၏ အစ်ကို၊ ေဒခင်ြမစီ (ဒုတိယန်ကား ေရးမှး-ငိမ်း၊ စိက ု ပ ် ျ ိးေရး)၏ ခင်ပန ွ ်း၊ ေဒါက်တာိင ု ြ် မတ်သ(ူ ခုတင်-၅၀၀ ေဆးု၊ံ ရန်ကုန်)-ေဒဝင့်နာထွန်း (MK Safe Travel & Tour)၊ ဦးိုင်ဇွန်ကို (Senior Marketing Assistant, Toyota Aye and Sons Co.,Ltd.)တိ၏ ု ေမွးသဖခင်သည် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလာေန့)နံနက် ၅:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၂၂-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတိုက်မှ ေရေဝး သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်ပါမည်။(ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၆-၂-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ေဒကျင်ေရ (အေထာင်၊ ကံကေလး) အသက် (၉၁) ှစ်

ဦးဝင်းေအာင်-ေဒါက်တာချ ိချ ိြမင့် (တွဖ ဲ က်ပါေမာက၊ သားဖွားမီးယပ် ပညာဌာန၊ ေဆးတကသိလ ု -် ၂၊ ရန်ကန ု )် တိ၏ ု မိခင်ကီး ေဒကျင်ေရ အသက် (၉၁)ှစ်သည် ၉-၂-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါ သြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ပါေမာက/ဌာနမှး၊ ပါေမာကများှင့် သားဖွားမီးယပ် အထူးကုဆရာဝန်များ ေြမာက်ဥကလာပ အေထွေထွေရာဂါကုှင့် သင်ကားေရးေဆးုံကီး ေဆးတကသိုလ် ၂၊ ရန်ကုန်

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး ေဒရီသန်း

ဒါယိကာမကီး

ေဒ ြမင့ ် ြ မင့ ် ) တို ၏

သမီး ကီး ၊

ဦးေမာင်ကို (SEA HARMONY Co., Ltd)၏ ဇနီး၊ ဦးေရဝင်း-ေဒညိညိ လွင် (ဌာနစုမှး၊ YCDC)၊ ဦးေအာင် ေဇာ်မင်း(Chief Engineer)-ေဒသက် သက်လင ွ ၊် ဦးေဇာ်သရ ူ လင်း-ေဒွယ် ွယ်လွင်(Exo Travel)၊ ေဒခင်ေဆွ လွင်၊ ဦးရဲနာလွင်-ေဒသင်းသင်း ေဆွတ၏ ို အစ်မကီး၊ ေမာင်မင်းထက် ေမာ်၊ မဆုြမတ်ဝင့်၊ မရှင်းသန့်ြဖ တို၏ အေဒ ေဒြမင့်ြမင့်လွင်သည်

ရန်ကန ု ် မိေန (ဦးခန့်-ေဒသိန်းွဲ)တိ၏ ု သမီး၊ (ဦးတင်စးုိ )-ေဒသိန်းြမင့၊် (ဦးေကျာ်ရင်-ေဒကည်)တို၏ ညီမ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ အထက်ပုဇွန်ေတာင် လမ်းမကီး၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ တိုက်အမှတ်(၁)၊ အခန်းအမှတ်(၃၀၂)၊ ပုဇွန်ေတာင် ဥယျာ်အမ ိ ရ ် ာေန ဦးထိနလ ် င်းဦး(Engineer, REPASSA, Singapore Co.,Ltd.)၊ ေဒစာေအာင် (မူလတန်းြပ-ငိမ်း၊ အမက-၁၊ ဗဟန်း)၊ အလုံ မိနယ်၊ မိုးေကာင်း လပ်စစ်အရာရှိဝန်း၊ အခန်း(B-6)ေန ဦးသန်းေထွး (လက်ေထာက်အေထွေထွ မန်ေနဂျာ၊ YESC)၊ ေဒမာလာြမင့် (လဝက-ငိမ်း)တို၏ မိခင်၊ မသဲယ်ေကျးဦး (မူလတန်းြပ၊ အလက-၈၊ ဒလ)၊ ေမာင်ေကျာ်ေဝယံဦး (Hotel Tourisum Training Center, Kandawgyi Palace Hotel)၊ မနဒီလင်းဦး၊ ေမာင်eာဏ်လင်းေအာင် (Junior Web Developer Code X Myanmar)တို၏ အဘွားသည် ၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) ည ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၁-၂-၂၀၂၀ (အဂ ါ ေန့) မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါ ေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးေန ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပးအေကာင်းကား အပ်ပါသည်။ (အလုံမိနယ်၊ မိုးေကာင်းလပ်စစ်အရာရှိဝန်းေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စးူ ၍ ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အလုံမိနယ်၊ မိုးေကာင်း လပ်စစ် အရာရှိဝန်းေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု စိုက်ပျ ိးေရးုံးချပ် ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း

၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) ည ၇ နာရီ တွင် ဟားခါးမိ၌ ကွယ်လွန်သွား

ေဒခင်လင်

ပါသြဖင့ ် ၁၁-၂-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့)

အသက်(၈၀)

ညေန ၄ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်

ြဖစ်ပါ

ေကာင်း။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ တ ွ င ် ထွ က ် ပ ါမည် ။ )[ကွ ယ ် လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီ

အကီးတန်းစာေရး(ငိမ်း)ဝယ်/ြဖန့် အသင်းဝင်အမှတ်-၀၉၄၀ ရန်ကန ု ် မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေဝဠဝန်(ေတာင်)ရပ်ကက ွ ေ ် န ေဒခင်လင်  သည် ၂-၂-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၄-၂-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် ထိနပ ် င် သုသာန်၌ မီးသဂဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။ အမေဆာင်အဖွဲ

အလာဟ်သင်ြမတ်အမိန့်ေတာ်ခံယူြခင်း

အထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ို ရက်လည် ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်

ဦးေမာင်သိန်း(ခ)မိုဟာမက်အလီ

ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

တပ်မေတာ်(ေရ-ငိမ်း)၊ အာရှလက်ေဝှချန်ပီယံေဟာင်း

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါ

အသက်(၇၅)ှစ် ရန်ကန ု ် မိ၊ ြခံအမှတ(် ၄၁)၊ နဝေဒးလမ်း၊ ဒဂုံ မိနယ်ေန (ဦးဖိုးသိန်းေဒွန့်)တိ၏ ု ဒုတယ ိ သား၊ (ဟာဂျ ီဦးေမာင်ေအး-ဟာဂျ ီမေဒေအးမိ)တိ၏ ု သားသမက်၊ [ဟာဂျ ီမရဟီမာဘီ(ခ)ေဒခင်ခင်ြမင့]် ၏ ချစ်လစ ှ ွာေသာခင်ပန ွ ်း၊ ဦးမင်းေအာင်ဝင်း-ေဒဝင်းသီတာသိနး် (မနီလာသိနး် )တို၏ ဖခင်၊ မသံစ် ဇူေအာင်၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုးသည် ၆-၂-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၆:၃၀ နာရီ တွင်

အလာဟ်သင်ြမတ်အမိန့်ေတာ်

ခံယူသွားပါသြဖင့်

၇-၂-၂၀၂၀

(ေသာကာေန့) ဂမာနာမာ(စ်) ေရေဝးစွမ ီ တ ွ စ ် လင်(မ်)ကဗရ်စတာန်ဥယျာ် ေတာ်၌ ဒါဖနာရ်ပီးစီးပါေကာင်း ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟအေပါင်းတိုအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးဘဂွမ်း

ဦးတင်ေအာင်

အသက်(၈၅)ှစ်

အသက်(၆၉)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာေတာင်ွန့် မိနယ်၊ မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်ရပ်ကက ွ ၊် အမှတ်(၃)၊ (၁၀၅)လမ်းေန (ဦးသိန်း ေမာင်-ေဒကျင်ပ)ု တိ၏ ု သား၊ (ဦးဝင်း ေမာင်-ေဒစိန်နီ)တို၏ သားသမက်၊ ေဒပွဲဝင်း၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ (ဦးေကျာ်  ွ န့် )-ေဒ တင် ရီ တို ၏ ေမာင်၊ ဦးေကျာ့ေမာင်-ေဒဝင်းကည် တိ၏ ု ညီ၊ (ဦးညီေအး)-ေဒတင်ေထွး တို၏ အစ်ကို၊ ကိုြမတ်သူေအာင်၊ မသာဝင်း၊ Janson Luk(ခ)ေမာင် သိက ု သ ် က ို -် မသူဇာေအာင်တ၏ ို ဖခင်၊ ေြမးေလးေယာက်တို၏ အဘိုးသည် ၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) ည ၈:၁၀

နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု ြ် ပည်သူ့ေဆးုံ ကီး၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၃-၂-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီ တွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင် မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး ရပ်နီး မိတ်ေဆွများအား အသိေပး အပ် ပ ါသည် ။ (ေနအိ မ ် မ ှ ကားများ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သွားေဆးတကသိုလ် (ငိမ်း)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်

မိနယ်၊ ေအးသာယာရပ်ကက ွ ၊် အမှတ် (၁၁၇-ေအ)၊ မ(၂)လမ်းေန (ဦးအုန်း ွန့်-ေဒကည်ေမ)တိ၏ ု သား၊ (ဦးချစ်ေဒ ေသာင်း )တို ၏

သားသမက် ၊

[ေဒ တင် ေမဝင်း (အထြပ-ငိ မ ်း )]၏

ချစ်လစ ှ ွာေသာခင်ပန ွ ်း၊ ဦးေကျာ်သေ ူ မာင် ေမာင် - ေဒ နီ လာ၊ ေဒ ေမစာဝင်း ၊ ဦးေမာင် ေမာင် မ င်း ေဇာ်- ေဒ စန်း စန်း

ေမာ်၊ ဦးေနလင်းေအာင်-ေဒြမင့်ြမင့်ရီ တိ၏ ု ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင၊် ေြမးခုနစ်

ေယာက်တို၏အဘိုး၊ ြမစ်တစ်ေယာက် ၏ဘိုး ဘိုး ကီး သည်

၁၀-၂-၂၀၂၀

(တနလ ာ ေန့)နံ န က် ၁၀ နာရီ တ ွ င ် ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၂-

၂-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) မွနး် လွဲ ၂:၃၀ နာရီ တွ င ်

သန် လ ျင် အ မိုး နီ သု သာန် သို

ပိေ ု ဆာင် မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ မိတေ ် ဆွအေပါင်းအသင်း

သဂဟများအား အသိေပးအေကာင်း ကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

ေဒေဆွေဆွဦး(ခ)စန်းြမေကသီ

ေဒတင်တင်ေဌး(ြပည်)

ဘ၀နတ်ထံပျံလွန်ေတာ်မူြခင်း

အသက်(၆၉)ှစ်

ြပည်မိ၊ အမှတ်(၃၁၀)၊ ကုန်သည်လမ်းေန (ဦးချစ်ထွန်း-ေဒြမ)တို၏ သမီးကီး၊ ေဒတင်တင်ေအး၊ (ေဒသန်းွဲွဲ)တို၏ အစ်မကီး၊ အမှတ်(၅၇၀)၊ ေကတုမတီလမ်း၊ (၆)ရပ်ကက ွ ၊် ေတာင်ဥကလာပမိနယ်ေန ဦးတင်န ွ ့် (ရန်ကန ု ် ေဆးုံ ကီး အုပခ ် ျပ်ေရးအရာရှ-ိ ငိမ်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန)၏ ဇနီး၊ ေဒဥမာ ွန့် (အထက-၂၊ ေတာင်ဥကလာပ)၊ ေဒလွင်မာွန့်၊ (ေမာင်တင်ထွဋ်)တို၏ မိခင် ေဒတင်တင်ေဌး သည် ၁၀-၂-၂၀၂၀(တနလာေန့) နံနက် ၃:၅၀ နာရီတွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၂-၂-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝး သုသာန်၌ မီးသဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၆-၂-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘဒကုမာရမဟာေထရ်

လ/ထ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)၊ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ဦးဝိစာရရပ်ကွက်၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာေန

(ဗိလ ု မ ် ှးတင်ေမာင်-ေဒတင်ရ)ီ တိ၏ ု သမီးကီး၊ ဦးတင်ေမာင်ထန ွ ်း (အင်ဂျင် နီယာ-ငိမ်း၊ ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန)-ေဒသိန်းသိန်းေဌး၊ ဦးတင်ထန ွ ်းမင်း (စ-စ-စ-ငိမ်း)-ေဒေအးေအးြမင့၊် ဦးမင်းသူ-ေဒလွငေ ် မသိနး် တိ၏ ု အစ်မ၊

ဦးြပည့်ဖိးေကျာ် (Chief Mate F.G)-ေဒထက်ထက်ေအာင်၊ ဦးမျ ိး သန့်ေကျာ်-ေဒေအးြမတ်သီတာ (အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန)တို၏ ချစ်လှ

စွာေသာမိခင်၊ ေြမးအမာ မေအးြမသရဖူေကျာ်င ှ ့် ေမာင်ေအာင်မင်းခန့်ေကျာ် တို၏ ချစ်လစ ှ ာွ ေသာအဘွားသည် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလာေန့) ညေန ၃:၂၀ နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု ေ ် ဆးုံ ကီး၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၂-၂-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  း

ေန့) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်ပါမည်။ (လိုက်ပါ

ပိုေဆာင်မည့်သူများ အထက်ပါ ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၇:၃၀နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေြမပုံမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)

ဦးေမာင်ဝင်း (၆၇)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ လင်မိနယ်၊ အမှတ်(၁၁)၊ ပန်းြခံေကျာင်းလမ်း၊ (၁၃) ရပ်ကွက်ေန ကိုေအာင်ဝင်းေစာ-မစိုးစိုးွယ်၊ ကိုေအာင်လင်းေစာ-မစိုးစိုးိုင်၊ ကိေ ု အာင်မင်းေစာ-မွယ ် ယ ွ စ ် န်းတိ၏ ု ဖခင်၊ ေဒမပု(ခ)ေဒခင်ေစာလှ၏ခင်ပန ွ ်း၊ ေြမးသုံးေယာက် တို၏ အဘိုးရှင် သည် ၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) နံနက် ၈:၁၈ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၁-၂-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) ညေန ၃ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါ၍ အသင်းဝင်များလိုက်ပါပိုေဆာင် ကပါရန် အသိေပးအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ ် င ှ တ ့် ာေမွအဝိင ု ်းမှတတ ် င ို တ ် မ ို ှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ

ဦးမင်းေဇာ်(ေရဂွန်း) အသက် (၆၀)

မင်းဓမသကန်းတိုက်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ုိ း် )မိနယ်၊ (၄၁-တိးု ချဲ)ရပ်ကက ွ ၊် ဗဟိုလမ်း၊ အမှတ် (၂၆/C-1)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာေန [ဦးစံသိန်း-ေဒကိင် (ေရဂွနး် )]တိ၏ ု သားငယ်၊ [ဦးအုးံ ေရ-ေဒပုတင်ရ(ီ ေရွဂန ွ း် )]တိ၏ ု သားသမက်၊ ေဒမာမာဝင်း၏ ခင်ပွန်း၊ ဦးေအးကို-ေဒခင်ွယ်၊ ဦးတင်ထွန်း-ေဒလှွဲ၊ ဦးေအာင်ြမင့်-ေဒြပံး၊ ဦးြမင့်စိုး-ေဒခင်ကယ်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ဆန်းဆင့်(ငိမ်း)-ေဒခင်မေလး၊ ေဒခင်မာေအးတို၏ ချစ်လှစွာေသာ ညီ/ ေမာင်၊ ေမာင်ဟိန်းေဇာ်ထွဋ်(ခ)ထွဋ်ထွဋ် (SCG Cement Co., Ltd.)၊ ေမာင်သစ်ထူး(Lizstar Shipping Co., Ltd.)တိ၏ ု ချစ်လစ ှ ွာေသာေမွးသဖခင် သည် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက် ၀၀:၂၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါ သြဖင့် ၁၂-၂-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ မွနး် လွဲ ၁:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၆-၂-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကး တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးဟန်ွန့်

အသက်(၅၅)ှစ်

ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ သုခလမ်း၊ အမှတ် (၁၆၇)ေန [ဦးေမာင်စန ိ ် (အခန်းမှး၊ ေကးမု-ံ ငိမ်း)-ေဒမမကီး]တိ၏ ု သား၊ (ဦးေအာင်သန်းဦး)၊ မေဌးေဌးကည်တ၏ ို ေမာင်၊ မြမင့ြ် မင့စ ် န ိ ၊် မြမင့ြ် မင့ေ ် အး (သတင်းစ်)တို၏ အစ်ကသ ုိ ည် ၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) ည ၈ နာရီတင ွ ် ေြမာက်ဥကလာပေဆးုံ ကီး၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၁-၂-၂၀၂၀ (အဂ ါ ေန့) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ နံနက် ၁၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။)[ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည် စူး၍ ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ ဆွမ်းဆက်ကပ် အမေပးေဝလိပ ု ါေသာေကာင့် ရက်လည်ဆမ ွ း် ေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက် ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးခင်ေမာင်ေဝ အသက်(၇၄)ှစ်

ဗာကုလ ေဖာင်ေဒးရှင်း(မေကွး) ရန်ကုန်မိ၊ ဓမေစတီလမ်း၊ အမှတ်(၃၀၄)၊ ယုဇနစီးပွားေရးတာဝါေန အသင်းဝင် ေဒလှလြှ မင့(် ခ)Lily Shein (S.A.T, ငိမ်း၊ အထက-၁၊ ေညာင်ေလးပင်) ၏ ခင်ပွန်းသည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့)တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါ သြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ေညာင်ေလးပင်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ေရတွင်း၊ ေရကန် ဒါယကာကီး

ဦးခင်ေမာင်ေဝ (ဗာကုလေဖာင်ေဒးရှင်း-မေကွး) M.Sc (Geol.) (Delf The Netherlands)

အသက်(၇၄)ှစ်

ဆရာ ဦးခင်ေမာင်ေဝ သည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ ် သွားေကာင်းသိရရ ှိ ပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစုင ှ အ ့် တူ ထပ်တထ ူ ပ်မ ဝမ်းနည်း

ေကကွဲရပါသည်။ ရန်ကုန်ဝိဇာှင့် သိပံတကသိုလ်၊ ၁၉၇၈ ခုှစ်၊ ဘွဲရဘူမိေဗဒေကျာင်းသားများ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဦးခင်ေမာင်ေဝ (၇၄)ှစ်

ရန်ကုန်မိေန ဆရာမ ေဒလှလှြမင့် (S.A.T ငိမ်း၊ အထက-၁၊ ေညာင် ေလးပင်)၏ ခင်ပန ွ ်းြဖစ်သူ ဆရာ ဦးခင်ေမာင်ေဝ (ဘူမေ ိ ဗဒဌာန၊ ရန်ကန ု ဝ ် ဇ ိ ာှင့် သိပတ ံ ကသိလ ု )် သည် ၈-၂-၂၀၂၀(စေနေန့)တွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်း သိရရ ှိ ပါ သြဖင့် ဆရာမှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ တပည့်ေဇာ်ဝင်းှင့် မိသားစု ၁၉၇၃၊ အထက(၁)ေညာင်ေလးပင် ၁၉၇၇ ဘူမိေဗဒ၊ ရန်ကုန်ဝိဇာှင့် သိပံတကသိုလ်

အသက်(၈၂)ှစ်

သာသနဓဇဓမာစရိယ၊ မိနယ်ဩဝါဒါစရိယ ရမ်းဗဲမိနယ်၊ ေကျာင်းထိုင်ဘုန်းကီးများအသင်း (ရန်ကုန်) ဩဝါဒါစရိယဆရာေတာ်ဘုရားကီး

သိကာေတာ် (၆၈) ဝါ၊သက်ေတာ် (၈၈)ှစ် (ရမ်းဗဲမိနယ်၊ ေလးေတာင်၊ သရက်ချ ိစံြပေကျးရွာ) ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ် (အေရှပိင ု ်း)မိနယ်၊ (၁၂) ရပ်ကက ွ ၊် မင်းလက်ဝါးလမ်း၊ မူလသာသနာ့ေအာင်ေြမ

ဦးစိုးြမင့် (ဒု-အေထွေထွမန်ေနဂျာ-ငိမ်း၊ ကပရ)

ေကျာင်းတိက ု ၏ ် ဦးစီးပဓာနနာယက ဆရာေတာ်ကီး၊ ရခိင ု ြ် ပည်နယ်၊ ရမ်းဗဲမိနယ်၊ ေလးေတာင်၊ သရက်ချ ိ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်း၊ (၃၂)ရပ်ကွက်၊ ဆရာစံလမ်း၊ အမှတ် (၉/၁၀၄၃)ေန (ဦးတင်ေစာ-ေဒတင်ရ)ီ တို၏ သား၊ [ဦးေကျာ်ဝင်း(ဌာနမှး-ငိမး် ၊ လပ်စစ်ဝန်ကီးဌာန)]-ေဒခင်စန်းဝင်း၊ ဦးြမင့သ ် န ိ း် (ဓာတ်သတေဗဒအမေဆာင် အရာရှ)ိ -(ေဒချစ်ချစ်)တိ၏ ု ညီ၊ [ဦးေအာင်မင်း (အငိမး် စားရဲမှ းကီး)]-ေဒသင်း သင်း၊ ဦးြမင့်ေအာင်-ေဒေအးေအးသစ်၊ ဦးေအာင်ြမင့်-ေဒသန်းသန်းရီတို၏ အစ်ကို၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ေထာက်ကန့် ေန ဦးသိန်းလင်-ေဒသန်းထိုက်စိုး၊ ဦးေဇာ်ဝင်းစိုး-ေဒချယ်ရီစိုး၊ ဦးဝင်းြမတ်စိုးတို၏ ဖခင်၊ ေြမးေလးေယာက်တို၏ အဘိုး၊ ြမင်းြခံမိေန ေဒေအးသန်း၏ခင်ပွန်းသည် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက် ၈:၅၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၂-၂-၂၀၂၀ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်ပါမည်။(ေနအိမ်မှ ကားများ မွနး် လွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စးူ ၍ ၁၆-၂-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) တွင် အမှတ(် ၈၈)၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ နံ့သာကုနး် ရပ်ကက ွ ၊် အင်းစိန် မိနယ် ေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကား အပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သည် (၁၃၈၁ ခုစ ှ ၊် တပိတ ု လ ဲွ ြပည့ေ ် ကျာ် ၁ ရက်) ၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) ညေန ၄:၁၅ နာရီတင ွ ် ဘဝနတ်ထံ

အသက်(၈၁)ှစ်

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒွန့်မိင်

(စံြပ)ေကျးရွာေန (ခမည်းေတာ်-ဦးေအးေကျာ်-မယ်ေတာ်-ေဒေအးပု)တိ၏ ု သားကီး ဘဒကုမာရမဟာေထရ် ပျံလွန်ေတာ်မူသွားပါသြဖင့် ကင်းကျန်ရစ်ေသာ ဥတုဇုပ်ကလာပ်ေတာ်ကို (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တပိုတွဲ လြပည့ေ ် ကျာ် ၅ ရက်) ၁၃-၂-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်၌ အမ ိ အဂဈ ိ ာပန ပူဇာသဘင် ဆင်ယင်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ တပည့် သံဃာ၊ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမ အေပါင်းတိအ ု ား အေကာင်းကား အပ်ပါသည်။ (မူလသာသနာ့ေအာင်ေြမေကျာင်းတိက ု မ ် ှ ကားများ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလြပည့်ေကျာ် ၇ ရက်) ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၅ နာရီတင ွ ် ပင့သ ် ဃ ံ ာေတာ်အရှငသ ် ြူ မတ်တအ ို ား ဆွမ်းအစရှေ ိ သာ ဒါတဗဝတအစုစတ ု က ို ို ဆက်ကပ်လှဒါန်း၍ ေရစက်ချ အုေမာဒနာ တရားနာယူမည်ြဖစ်ပါ၍ ကေရာက်ပါရန် ေလးစားစွာ ဖိတ်ကားအပ်သည်။] တပည့် သံဃာ၊ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒရင်ကည် (ေညာင်တုန်း)

အသက်(၈၁)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေပါက်ေတာရပ်ကွက်၊ စိတသုခလမ်း၊ အမှတ(် ၁၁၉)ေန ဦးစိုးေအာင်ခင ို -် ေဒခင်မိုးလင်၊ ဦးေဇာ်မင်းေအာင် (မိနယ် တရားသူကီး၊ အမရပူရမိနယ်)-ေဒစိုးစိုးဝင်း၊ ဦးေအာင်သင ွ ဦ ် း-ေဒသီတာ ေရ ၊ ဦးခိုင်ဝင်းေအာင်-ေဒမူမူြမင့်၊ ဦးြမတ်စိုးဝင်း-ေဒစုေချာမွန်တို၏ ေမွးသမိခင်၊ ေြမး ၁၁ ေယာက်တ၏ ို အဘွား၊ [ဦးေသာင်းေရ (ဒုရမ ဲ ှး-ငိမ်း)]၏ ဇနီးသည် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက် ၀၀:၅၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန် သွားပါသြဖင့် ၁၃-၂-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတင ွ ် ထိနပ ် င်သသ ု ာန် သို ပိေ ု ဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၆-၂-၂၀၂၀ ရက် နံနက်တွင် အခန်း(၄၀၃)၊ တိုက်(7+1/A)၊ ပါရမီကွန်ဒို၊ ဦးသင်းေဖလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကက ွ ၊် လင်မိနယ်ေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကး တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ကုန်ဖုန်ေကျာ် (ခ) ေဒခင်ေလးက အသက် (၈၁)ှစ်

ရန် ကု န ်  မိ၊ ပု ဇ ွ န ် ေတာင်  မိနယ် ၊ အမှ တ ် (၅၄)၊ ေြခာက် လ ာ၊  ေရေကျာ်လမ်းေန (ဦးစီေဖာင်-ေဒရင်စီ)တို၏ သမီး၊ (ဦးတင်ေအာင်ေဒွန့်ေလး)တိ၏ ု သမီးေခးမ၊ မခင်ြမင့ြ် မင့် (ခ) ကုနက ် ျင်းရင်း၊ ကိမ ု ိုးဝင်းမေမးေမး၊ မခင်ယုယု-ဦးေအာင်ထွဋ်၊ ေမာင်ေဇာ်မင်း-မမီမီေကျာ်တို၏ မိ ခ င် ၊ ေမာင် မ င်း ေကျာ် သူ ၊ ေမာင် မ ျ ိးေဇာ် ေအာင် ၊ ေမာင် သံ လ ွ င ် ဟိ န ်း ၊ မမန ံ ံ့သာဝင်း၊ မေနြခည်ဝင့တ ် ၏ ုိ အဘွား၊ (ဦးထင်ေကျာ်)၏ ချစ်လစ ှ ွာေသာ ဇနီးသည် ၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) နံနက် ၁ဝ:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန် သွားပါသြဖင့် ၁၃-၂-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၁၀ နာရီတင ွ ် ေရေဝး သုသာန်သုိ ပိေ ု ဆာင်မးီ သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နးီ မှ ေဆွမျ ိး မိတ်သဂဟများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၉ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ကပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါ သည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒကွန်ကည် (ထားဝယ်) အသက် (၇၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁၀) ရပ်ကွက်၊ ဦးထွန်းငိမ်းလမ်း၊ ြခံအမှတ(် ၁)ေန ဦးေဖသိန်း၏ ချစ်လစ ှ ွာေသာဇနီး၊ (ဗိလ ု မ ် ှးေကျာ်သန ိ ်း)-ေဒညိ ညိဦး၊ ဦးေမာင်ေမာင်တာ-ေဒအိအိခိုင် (ြမင့်ြမတ်ဟိန်းကုမဏီ  )၊ ဦးမင်းမင်း(ခ) ကိခ ု င ုိ မ ် င်းထိက ု ၊် မသာေသာင်း (မျ ိးသူထက ုိ ် စက်ေလှအပ ု စ ် )ု တို၏ ေမွးသမိခင် ေကျးဇူးရှင်၊ ကိုထူးမင်းြမတ်-မအိြမတ်စီ၊ ကိုစိုးသန့်ဦး-မေရဝတ်ရည်ေကျာ်၊ ေဒါက်တာအာကာဖိး-မေရဝင့်ဝါေကျာ်၊ မေရလဲ့ေကျာ်၊ မေမြမတ်ပန်းဟိန်း၊ ေမာင်မင်းစစ်ေသွး၊ မေသွးသစာတိ၏ ု ချစ်လစ ှ ွာေသာအဘွား၊ မသင်ေသာ်တာထူး ၏ဘွားဘွားကီးသည် ၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) ည ၁ဝး၄၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် ၁၁-၂-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) ညေန ၅ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတိုက်မှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါ၍ လိုက်ပါပိုေဆာင်ကပါရန်။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ ညေန ၃ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အသက်(၈၈)ှစ် ေရ ဟသာေတာရေကျာင်းတိုက်၊ တိုက်ကပ်ဆရာေတာ် ဘဒအာဒိစ၏ ရဟန်း မယ် ေတာ် ၊ ဧရာဝတီ တို င ်း ေဒသကီး ၊ ေညာင် တု န ်း မိ၊ (၁၁)လမ်း ၊ လမ်းမေတာ်ေန ဦးချစ်ေအာင်၏ ဇနီး၊ ဦးေအာင်ေအာင်မိုး-ေဒြဖြဖေအာင်တ၏ ို ေကျးဇူးရှင်ေမွးသမိခင်၊ မဆုြပည့်နာ၊ မသဒါန်းတို၏အဘွား ေဒရင်ကည် သည် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက် ၂:၃၀ နာရီတင ွ ် ေနအိမ၌ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါ သြဖင့် ၁၂-၂-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေညာင်တုန်းမိ၊ ငိမ်းချမ်းေြမသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင် မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  အေပါင်းတိုအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးကင်ေအာင်

ေမာင်ထက်ေဝယံ အသက် (၂၅)ှစ် ပထမှစ်(စိတ်ပညာ) အထက(၁) လသာေကျာင်းသားေဟာင်း Director of AOY AOYou ou Company Limited မုဒံု မိေန (ဦးေအာင်သန ိ း် -ေဒတင် ရှန ိ )် ၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ တာေမွ ကေလးရပ်ကွက်ေန (ဦးစိုးသိန်း-ေဒ ေအးမိင်)တို၏ ေြမး၊ ဦးနီနီ-ေဒတင် တင်ေအး (ေရလွင်လွင် သကားေရာင်း ဝယ်ေရး)တိ၏ ု ချစ်လစ ှ ွာေသာသားငယ်၊ ကိေ ု အာင်သက်ဟန် (ဥက၊ ြပည်ခင ို ် ဖိး ပါတီ၊ တာေမွမိနယ်)၏ညီ ေမာင်ထက် ေဝယံသည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) ညေန ၆:၅၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၂-၂-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) ညေန ၄ နာရီ တွ င ် ေရေဝးသု သာန် သို ပို ေဆာင် မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး ရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိး မိတ်သဂဟများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (အမှတ် ၂၈၊ ၁၆၄ လမ်း၊ တာေမွကီး ခ-ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ် ေနအိမ်မှ

ရဟန်း ဒါယကာကီး

ဦးေအာင်ြမင့်(ခ)ချပင်ဟွီး

ကားများ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ထွက်ပါ မည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စးူ ၍ ၁၄-

အသက်(၇၂)ှစ်

၂-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ

ရပ်ကက ွ ၊် ဘိက ု ေလးေဈးလမ်းေန ေဒသန်းြမင့၏ ် ခင်ပန ွ း် ၊ ကိထ ု န ွ း် ေအာင်ေကျာ်

ရက်လည်ဆွမ်းေကး တရားေတာ်နာ

၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) ညေန ၄:၄၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွား ပါသြဖင့်

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၃၉)၊ ပထမထပ်၊ (၇)

(AUNG Aircon Sale & Service)၏ ဖခင်၊ ေြမးသုံးေယာက်တ၏ ို အဘိုးသည်

၁၁-၂-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်

၁၁ နာရီ အ ထိ အထက် ပ ါေနအိ မ ် သို ကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။]

အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၉

သင့်ေသွးြဖင့်

ေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်း

အသက်

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကယ်ပါ

မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးေန ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေန ေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

(ေမာင်ြမန်မာစက်ဘီးဆိုင်-ဘိုကေလး)

အသက်(၉၁)ှစ်

ဘိုကေလးမိ၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်းေန (ဦးချမ်းေဒေက)တို၏ သား၊ (ေဒစိန်ေအး)၏ ခင်ပွန်း၊ ရဲမှးြမင့်ေအာင်(ငိမ်း)-ေဒတင် တင်လှ (အထြပ-ငိမ်း)၊ ေဒကင်ကင်ြမ (ေမာင်ြမန်မာစက်ဘီးဆိုင်)၊ ဦးေဇာ် လင်းေဌး-ေဒစန်းစန်းေထွး(အလြပ-ငိမ်း)တိ၏ ု ချစ်လစ ှ ွာေသာဖခင်၊ ေဒါက်တာ သက် ေဇယျာ-ေဒါက် တာအိ အိ ထ က် ၊ မရှားလဲ့ ြ ဖ၊ ေမာင် ပို င ် ထ က် ေအာင် ၊ ေမာင်ြမတ်သတ ူ ၏ ို အဘိုး၊ Jack Jack ၏ အေဘးသည် ၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) ညေန ၄ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၁-၂-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတွင် ဘိုကေလးမိသုသာန်သို ပိုေဆာင်သဂဟ်မည်ြဖစ် ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပးအေကာင်းကား အပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးေထွး

အသက်(၈၄)ှစ် ရန်ကုန်တိုင်းပညာေရးမှးုံး(ငိမ်း) ရန်ကုန်မိ၊ လင်မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၉)၊ မယ်ဇီကုန်း

လမ်းေန (ဦးဘိးု ြမင့-် ေဒအုနး် တင်)တို၏ သား၊ ေဒသန်းေအး(အထက-၁၊ လင်-ငိမး် )၏ ခင်ပန ွ း် ၊ ေဒမမကီး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး-ေဒချ ိချ ိေသာင်းဦး၊

ဦးလှ ြ မင့ ် (KBZ Bank)-ေဒ ခင် ေမသက် (အထက-၄၊ ကမာရွ တ ် ) ၊

(ဦးမျ ိးြမင့)် -ေဒပန်းုေထွး (ဒီဂရီေကာလိပ၊် ရန်ကန ု )် ၊ Capt.ဦးညီညေ ီ ထွး (MTM)-ေဒြမတ်မွန်သန်းတို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ ေြမးခုနစ်ေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက်တ၏ ုိ ဘိးု ဘိးု ကီးသည် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက်

၄:၃၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၂-၂-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးထိုက်တင်ယျ (၄၆)ှစ် Manager (Toyota Tsusho Myanmar Co., Ltd) ရန်ကုန်မိေန (ဦးတင်ေမာင်ကည်)-ေဒတင်ေအာင်တို၏ သားကီး၊ (ဦးြမသန်း)-ေဒခင်စန်းေဝတို၏ သားသမက်၊ (ဦးိုင်ဝင်းသန်း)-ေဒေအးေအး ေမာ်၊ ဦးေအာင်မင်းသန်း-ေဒသွင်ဥဥတို၏ ညီ/ေမာင်၊ ကိုေနလင်းသန်း-မနန်း သင်းေဆွ၊ ကိြု ပည့စ ် ေ ုံ မာင်-မသူဇာမိုးတိ၏ ု အစ်က၊ို ေဒွယ ် ယ ွ ေ ် ဝ၏ ချစ်လစ ှ ွာ ေသာခင်ပွန်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေချာင်းေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ အမှတ် (၂၀)၊ ငါးလာ (က)ေန ဦးထိက ု တ ် င်ယျသည် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက် ၇:၅၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၂-၂-၂၀၂၀(ဗုဒဟူ  း ေန့) မွနး် လွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၆-၂-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွေန့) နံနက် ၇ နာရီတင ွ ် အထက်ပါေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်တရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၀

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေကးုပ်ဖွင့်ပွဲ ြမန်မာိုင်ငံကေလးများေန့

(ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေမွးေန့)

အထိမ်းအမှတ်ပိင်ပွဲအခမ်းအနားများ

ပုသိမ်တံတားအမှတ်(၂) ကို ယခုဘာှစ်အတွင်း အပီးတည်ေဆာက်မည် ပုသိမ်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၀

ပုသိမ်တံတားအမှတ် (၂) တည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်းကို ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနက အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ယခုအခါ တံတားတစ်စင်းလုံး ၆၉ ရာခိုင်န်း ေဆာင်ရွက်ပီးစီးေနပီြဖစ်၍ တံတားသစ်ကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်အတွင်း အပီးတည်ေဆာက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ပုသိမ်တံတားအမှတ် (၂) တည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်မှ သိရသည်။

စာမျက်ှာ ၂၀ ေကာ်လံ ၁ သို 

တိုက်ိုက်ထုတ်လင့်မည်

ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ေနြပည်ေတာ်သေြပကုန်းအဝိုင်းရှိ ဗိုလ်ချပ်ေကးုပ် ဖွငပ ့် အ ွဲ ခမ်းအနားကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက်တင ွ ် ကျင်းပ မည်ြဖစ်ရာ အဆိုပါဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယင်းေန့ နံနက် ၇ နာရီ မိနစ် ၅၀ ၌လည်းေကာင်း၊ ေနြပည်ေတာ် (MICC-2) တွင် ကျင်းပမည့် ဗိုလ်ချပ်ေမွးေန့အထိမ်း အမှတ် စာစီစာကုံး၊ ပန်းချ ီ၊ ကဗျာ၊ သီချင်း၊ ကျပန်း စကားေြပာှင့်

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းမိန့်ခွန်းပိင်ပွဲ

အခမ်းအနား (ပထမပိုင်း)ကို ယင်းေန့နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်၌ လည်းေကာင်း စတင်ထုတ်လင့်သွားမည် ြဖစ်ရာ

အဆိုပါအခမ်းအနားများ ကျင်းပပုံများကို

ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကား (MRTV) ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိး များုပသ ် လ ံ င ို ်း (NRC Channel)၊ Skynet Up to Date၊ Channel 9 ၊ တိုင်းရင်းသား၊ MITV ၊ MNTV ၊ Mizzima ၊ ြမန်မာ့အသံေရဒီယိုအစီအစ်ှင့်

Ministry of

Information Facebook Page ၊ MRTV Facebook Page ၊ Myanmar Digital News Facebook Page ှင့် Skynet DTH Facebook Page တိတ ု င ွ ် တိက ု  ် က ို ် ထုတ်လင့်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

ရန်ကုန်ှင့် ဟိုချီမင်းစီးတီးအသင်းတို ကစားမည့် AFC Cup အုပ်စုပွဲအတွက် ပွဲကိသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ

ရန်ကုန်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

ယေန့ဖတ်စရာ

၁၀

၂၀၂၀ AFC Cup ပိင်ပွဲအုပ်စု (F) ပထမေန့အြဖစ် ယှ်ပိင်ကစားမည့် ြမန်မာကလပ် ရန်ကုန် ယူက ို တ ် က်အသင်းှင့် ဗီယက်နမ်ကလပ် ဟိခ ု ျ ီမင်းစီးတီးအသင်းတိ၏ ု ပွဲ ကိသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကို ယေန့ မွန်းလွဲပိုင်းက သုဝဏေဘာလုံးကွင်းရှိ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ြပည်ေထာင်စုအသွင်သဏာန် ပီြပင်ဖို ..... စာမျက်ှာ » ၆

ရန်ကန ု အ ် သင်းှင့် ဟိခ ု ျ ီမင်းစီးတီးအသင်းတိ၏ ု အုပစ ် ပ ု က ဲွ ုိ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁ ရက် မွနး် လွဲ ၃ နာရီခဲွ တွင် သုဝဏကွင်း၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

စာမျက်ှာ ၂၀ ေကာ်လံ ၃ သို 

ေနြပည်ေတာ်၌ ငိမ်းချမ်းေရးစုေပါင်းစက်ဘီးစီးပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

တိငု ် ကားေပးပိလ ု ာေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးသတင်းများ ှင့်စပ်လျ်း၍ ထပ်မံေဖာ်ထုတ်ရရှိမများ ထုတ်ြပန် စာမျက်ှာ » ၉

ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီး

ဌာန အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီး ဌာနှင့် ြမန်မာိုင်ငံစက်ဘီးအဖွဲချပ်

ခွင့်တူညီမ ဝါဒြဖစင် ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်

ှစ် (၇၃)ှစေ ် ြမာက် ြပည်ေထာင်စေ ု န့

စကားဝိုင်း (၂)

တို ပူးေပါင်းကျင်းပေသာ ၂၀၂၀ ြပည့်

စာမျက်ှာ » ၁၁

အထိမ်းအမှတ် ငိမ်းချမ်းေရးစုေပါင်း စက်ဘီးစီးပွဲအခမ်းအနားကို ယေန့ နံနက် ၆ နာရီက

ေနြပည်ေတာ်

ဝဏသိဒိအားကစားကွင်း Gate -1 ေရှ၌ ကျင်းပသည်။ ေရှးဦးစွာ

ဥေရာပ၌ ဆီရာှင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ် စာမျက်ှာ » ၁၃

ကျန်းမာေရးှင့်

အားကစားဝန်ကီးဌာန ဒုတယ ိ ဝန်ကီး

မီလန်ဒါဘီမှာ အိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ အင်တာမီလန်အသင်း

ေြမာက်

ရမှတ်တူဂိုးကွာြခားချက်နဲ့ အီတလီစီးရီးေအ

ေဒါက်တာြမေလးစိန်က

(၇၃)ှစ်

ြပည်ေထာင်စုေန့အထိမ်း

အမှတ် ငိမ်းချမ်းေရးစုေပါင်းစက်ဘီး စီးနင်းကသူများအား

ေသနတ်

ပစ်ေဖာက် တာလတ်ေပးသည်။

စာမျက်ှာ ၂၀ ေကာ်လံ ၁ သို 

ထိပ်ဆုံးတွင် ဦးေဆာင်ခွင့်ရ စာမျက်ှာ » ၂၀

Profile for Myanmar Newspaper

11 Feb 2020  

11 Feb 2020  

Advertisement