Page 40

Zefe0g&D 11? 2017

a&TjynfomNrdKUe,f? ajrwdkif;&yfuGuftrSwf 23? ajruGuftrSwf 14^u? ajruGuf wnfae&m 14^u? AdkvfcsKyfatmifqef;vrf;? 5 &yfuGuf? a&Tjynfom? OD;tkef;BudKif (MHA077258) trnfayguf ESp(f 60)*&efajrtm; trnfayguf OD;tke;f BuKd if (MHA-077258) uG,v f eG f ojzifh ZeD;jzpfol a':vS&D«12^&yo(Edkif)001049»rS ZeD;awmfpyfaMumif; usrf;usdefvTm? xyfqifhusrf;usdefvTm? OD;tkef;BudKifESifh OD;ynmwpfOD;wnf;jzpfaMumif;? a&TjynfomNrdKUe,f(20) &yfuGuf? oHCem,utzGJU\ axmufcHcsuf? OD;ynm\ aopm&if;rdwåLwdkUESifh a':vS&D\ taxGaxGudk,fpm;vS,fvTJpmtrSwf 977^27-1-16 &&Sdol OD;&J0if; (8^ere(Edkif)095681) rS yg0gr½kyfodrf;aMumif; usrf;usdefvTmwdkYwifjyí ydkifqdkifaMumif;ESifh ta&mif;ajrykHul; avQmufxm;vm&m w&m;0ifcdkifvkHaom taxmuftxm;rsm;jzifh þaMumfjimygonfhaeYrSpí (7)&uftwGi;f uefu Y u G Ef ikd yf gaMumif;ESihf uefu Y u G rf rI &Syd gu vkyx f ;Hk vkyef nf;twdik ;f qufvuf aqmif&Gufay;rnfjzpfygaMumif; today;aMunmtyfygonf/ NrdKUjypDrHudef;ESifh ajrpDrHcefYcGJrIXme? &efukefNrdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD

awmifBuD;NrdKUe,fpnfyifom,ma&;XmeuGyfuJrIatmuf&Sd aps;rsm;wGif aps;qdkifcef;tiSm;vdik pf ifpmtkyf aysmufq;kH oGm;í topfjyefvnfxw k af y;&ef avQmufxm;vmygojzifh uefu Y u G &f ef&ydS gu cdik v f akH om taxmuf txm;rsm;jzifhaMumfjimygonfh&ufrS (15)&uftwGif; awmifBuD;NrdKUe,fpnfyifom,ma&;XmeodkY vma&muf uefYuGufEdkifygonf/ uefYuGufrnfholr&Sdygu vkyfxHk;vkyfenf;ESifhtnD aps;qdkifcef;tiSm;vdkifpifpmtkyftopf jyefvnfxkwfay;rnfjzpfaMumif;ESifh tao;pdwfod&Sdvdkygu zkef;-081-2121203? 081-2122741? 0812123924odkY qufoG,fpHkprf;uefYuGufEdkifygonf/ pOf aps;trnf aps;½kHtrSwf qdkifcef;trSwf rlvqdkifcef;ydkif&Sif rSwfyHkwiftrSwf 1 NrdKUraps; L 90 a':a&Tusif 13^wue(Edkif)134251 2 p0fpHxGef;aps; c-7 4 a':avmif;ar 13^wue(Edkif)129121 3 p0fpHxGef;aps; *-2 6 a':rdk;rdk;cdkif 9^rue(Edkif)091685 4 a&Tanmifaps; M 27 a':ndK 13^n&e(Edkif)049118 awmifBuD;NrdKUe,fpnfyifom,ma&;Xme

awmifBu;D NrKd Ue,fpnfyifom,ma&;Xme uGyu f rJ aI tmuf&dS NrKd Uraps;? p0fpx H eG ;f aps;? at;om,maps;? a&Tanmifaps;wdrYk S qkid cf ef;trnf ajymif;vJcGifhtm; atmufygtwkdif;avQmufxm;vmygojzifh aMumfjimygonfh&ufrS (15)&uftwGif; awmifBuD;NrdKUe,fpnfyifom,ma&;XmeodYk ckdifvkHaompm&Gufpmwrf;taxmuftxm;rsm;ESifhtwl vma&mufuefYuGufEdkifygonf/ uefYuGufrnfholr&Sdygu vkyfxHk;vkyfenf;ESifhtnD trnfajymif;vJcGifhtm; aqmif&GufoGm;rnfjzpfygonf/ tao;pdwfod&dSvdkygu zkef;-081-2121203? 081-2122741? 081-2123924odkY qufoG,fpHkprf;uefYuGufEkdifygonf/ awmifBuD;NrdKUe,fpnfyifom,ma&;Xme pOf

aps;trnf

aps;½Hk

qdkifcef; rlvqdkifcef;ydkif&Sif rSwfyHkwiftrSwf

vTJajymif;vufcHrnfholrSwfyHkwiftrSwf

1

NrdKUraps;

A

10

a':oef;Ek«13^wue(Ekdif)066604»

OD;udkudkaxG;«13^n&e(Ekdif)004303»

2

NrdKUraps;

A

2

a':cifav;«13^wue(Ekdif)046192»

a':jrifhMunf«12^&ue(Ekdif)017666» a':cifoef;axG;«12^Ouw(Ekdif)011885»

3

NrdKUraps;

A

3

a':cifav;«13^wue(Ekdif)046192»

a':wif&D«13^wue(Ekdif)046196» OD;xGef;0if;«13^wue(Ekdif)046193»

4

NrdKUraps;

1-nD

26

OD;jrifhEkdif«13^wue(Ekdif)132072»

a':aiGaiG«13^wue(Ekdif)134131»

5

NrdKUraps;

I

40

a':&ifrd«13^wue({nfh)001346»

a':cifav;«13^qqe(Ekdif)029210»

6

NrdKUraps;

J

32

OD;cifarmifjrifh«13^wue(Ekdif)023168»

a':cifjrifh«13^wue(Ekdif)023167»

7

p0fpHxGef;aps;

u-1

2

OD;ouf0if;«13^wue(Ekdif)024229»

OD;atmifBuD;«13^yve(Ekdif)030656»

8

p0fpHxGef;aps;

u-2

1

a':eef;EG,fEG,fpdk;«13^rye(Ekdif)005416»

a':ckdifZmzl;«1^&u(Ekdif)029531»

9

p0fpHxGef;aps;

u-2

2

OD;jrifhodef;«13^wue(Ekdif)025731»

a':cdkifZmzl;«1^&u(Ekdif)029531»

10

p0fpHxGef;aps;

p-2

4

a':Nidrf;&if«13^wue(Ekdif)021870»

a':cifaX;0if;«13^wue(Ekdif)021909»

11

p0fpHxGef;aps;

p-8

5

a':vDvDjrifh«13^vve(Ekdif) 043126»

OD;eE´ausmf«13^wue(Ekdif)132221»

12

a&Tanmifaps;

A

23

a':cifwifh«13^wue(Ekdif)034554»

a':eef;vIdif(c)eef;pHazgif; «13^vve(Ekdif)043337»

13

a&Tanmifaps;

C

2-7-9

a':&D NYHE-082479

a':oef;oef;at;«13^n&e(Ekid )f 048541»

14

a&Tanmifaps;

C

28

a':cifjrifh«13^wue(Ekdif)034230»

a':wifwifaxG;«13^wue(Ekdif)034231»

15

a&Tanmifaps;

C

31

a':ref;rm,m«13^wue(Ekdif)040493»

a':aqmif;&D«13^wue(Ekdif)037584»

16

a&Tanmifaps;

H

2

a':wifjr«13^wue(Ekdif)037012»

a':pdk;pdk;armf«13^wue(Ekdif)037014»

17

a&Tanmifaps;

H

4

OD;oef;jrifh«13^wue(Ekdif)037015»

a':pkd;pdk;armf«13^wue(Ekdif)037014»

18

a&Tanmifaps;

I

30?32

OD;pH«13^wue(Ekdif)037412»

OD;atmifaZmfNzdK;«13^n&e(Ekdif)062406»

19

at;om,maps;

C

16

OD;uHBuD;«13^wue(Edkif)082137»

a':0if;0if;aX;«13^wue(Ekdif)146008»

20

NrdKUraps;

D

58

a':tkyf«13^wue(Ekdif)021373»

a':jrifhjrifh0if;«13^wue(Ekdif)023781»

21

NrdKUraps;

J

60?61

OD;tmumxGef;«8^&ec(Ekdif)079846»

a':pef;pef;,k«13^wue(Ekdif)146282»

22

NrdKUraps;

J

79

a':pef;pef;,k«13^wue(Edkif)146282»

OD;tmumxGef;«8^&ec(Ekdif)079846»

vIdifNrdKUe,f? ajrwdkif;&yfuGuftrSwf 15? ajruGuftrSwf 67^V\tpdwftydkif;? ajruGufwnfae&m trSwf (25) pdwåokcvrf;? (7) &yfuGuf? (rpöf-tufpfbDa';) trnfayguf ajrydik af jrtm; trnfaygufxrH S rcGrJ pdw&f ao;aom {&d,m (0.051){uudk ta&mif;t0,f pmcsKyf(444^1957) jzifh 0,f,lcJhol a':at;r,f? rtkH;jrifh? rodef;&ifwdkUteuf a':at;r,f (rdcif)ESifh OD;bdk;ausmf(zcif) tpfrawmfpyfol rtkH;jrifh(tysKdBuD;b0)wdkU toD;oD;uG,fvGef oGm;Muojzifh tarGqufcHcGifh&Sdol a'gufwmvSbl;«12^'*e(Edkif)015138»? a':odef;&if«12^ vre(Edkif)048883»wdkUrS tarGqufcHcGifh&SdaMumif; usrf;usdefvTm axmufcHusrf;usdefvTm(2) apmif a':at;r,f\ aopm&if;? a':tkH;jrifh\aopm&if;? rdwåLrSef aoqkH;aMumif; &yfuGuf axmufcHpm? OD;bdk;ausmf aoqkH;aMumif; &yfuGufaxmufcHpmwdkYudk wifjyí ydkifqdkifaMumif; pmcsKyfcsKyfqdk&efESifh pGefUvTwfpmcsKyfcsKyfqdk&ef ajrykHul;avQmufxm;vm&m w&m;0ifcdkifvkHaom taxmuftxm;rsm;jzifh þaMumfjimygonfah eYrpS í (7)&uftwGi;f uefu Y u G Ef ikd yf gaMumif;ESihf uefu Y u G rf rI &Syd gu vkyx f ;Hk vkyef nf;twdik ;f qufvufaqmif&u G af y;rnfjzpfygaMumif; today; aMunmtyfygonf/ NrdKUjypDrHudef;ESifh ajrpDrHcefYcGJrIXme? &efukefNrdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD

a&TjynfomNrdKUe,f? ajrwdkif;&yfuGuftrSwf-8? ajruGuftrSwf38(u)? ajruGuw f nfae&m 38(u)? eef;NrKd i(f 4)vrf;? 7 &yfuu G ?f a&Tjynfom OD;cifarmifvS «12^A[e(Edkif)005636»trnfayguf ygrpfajrtm;trnfayguf OD;cifarmifvS «12^A[e(Edkif)005636»xHrS t&yfuwdpmcsKyfjzifh vTJajymif;jcif;cH&ol a':pef; pef;Munf «12^A[e(Edkif)006162»ESifh trnfayguf OD;cifarmifvS «12^A[e (Edkif)005636» ukd,fwdkifrS ygrpfaysmufqHk;aMumif; &yfuGuftkyfcsKyfa&;rSL;ESifh &Jpcef;axmufccH su?f NrKd Ue,fpnfyifom,ma&;aumfrwD\axmufccH su?f w&m;½k;H usrf;usdefvTm? udk,fwdkifuwd0efcHcsufwkdYwifjyí ygrpfaysmufjzifh ESpf(60)ajriSm; pmcsKy*f &ef avQmufxm;vm&m w&m;0ifcikd v f akH omtaxmuftxm;rsm;jzifh þaMumfjim ygonfah eYrpS í (7)&uftwGi;f uefu Y u G Ef ikd yf gaMumif;ESihf uefu Y u G rf rI &Syd gu vkyx f Hk; vkyfenf;twdkif; qufvufaqmif&Gufay;rnfjzpfygaMumif; today;aMunmtyf ygonf/ NrKd UjypDru H ed ;f ESiahf jrpDrcH efcY rJG XI me? &efuek Nf rKd Uawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD

Km 11 1 17  

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလဆန္း ၁၄ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ (၁၁-၁-၂၀၁၇)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you