Page 17

Zeffe0g&D g D 11? 2017

atmifycJG rH v d Ykd tm;vH;k &JU NiKd jiifcaH e&wJh *Da&mh'?f pyde'f ikd af wGtm;vH;k b,fvkd rl0g'udk tajccHNyD; tvkyfvkyfaew,fqdkwm bmpDvdkem toif;om;awG aumif;aumif; odxm; w,fvdkYqdkwJh yDau;? qkvnf;r& tdwfvnf;aysmufcJh&wJh atmhbmrD,ef&JU ESpfcgemjzpf&yf pwJhpwJhowif;awGtjyif 'Dwpfywf&JU tjcm;xl;jcm;tm;upm;owif;tcsKdUudk wifquf ay;vdkufygw,f/ ESpfcgemwJh atmhbmrD,ef

tmz&dutaumif;qHk;upm;orm;qkudk t,fvf*sD;&D;,m;eJY vufpwmpD;wD;Mu,fyGifh rm&ufZf qGwfcl;oGm;cJhwmaMumifh a'ghrGefwdkufppfrSL; atmhbmrD,ef 'kwd,eJYom auseyf vdkuf&wmyg/ 'Dtcrf;tem;udk qefcgwifpm&if;rSmygwJh rmae;? rm&ufZfwdkY 0wfpHkjynfheJY wufa&mufvmayr,fh atmhbmrD,efu omrefxoGm;vmoGm;yHkpHeJY a&muf&SdvmcJhwm aMumifh tm;vHk; Za0Z0gjzpfcJhygw,f/ atmhbmrD,efwpfa,muf qkcsD;jr§ifhyGJ usif;y&m f wGi;f ol&Y UJ tdwaf ysmuf Edik *f s;D &D;,m;NrKd Uawmf tbl*gudt k vm av,mOf Transit vkycf sed t qHk;oGm;cJhvdkY tckvdk omref0wfpHkeJYom yGJudkwufa&mufvmwm jzpfw,fvdkY tmz&du abmvH;k tzGUJ csKyf ajyma&;qdck iG &hf o dS l *sLeD,mbD,efu &Si;f jyygw,f/ atmhbmrD,efu tbl*gNrdKUawmf&Sd [Dvfwef[dkw,fudk yGJrpcif wpfem&D tvdu k rS a&mufvmwJt h wGuf t0wftpm;twGuf jyifqifcsed rf &vdu k b f J ,ckvkd omref0wfpkH eJo Y m qkcs;D jri§ yhf u JG kd wufa&mufEikd w f ,fvYkd od&ygw,f/ 'Dupd u ö kd atmhbmrD,efu, kd w f ikd f uvnf; tifpwm*&rfpmrsufESmuwpfqifh &Sif;vif;a&;om;cJhygao;w,f/ 'ghaMumifh qkvnf;r&? tdwfvnf;aysmufoGm;wJh atmhbmrD,efudk rD'D,mawGuawmh ]]ESpfcgemwJh atmhbmrD,ef}} vdkY uifyGef;wyfMuav&JU/

vdkY yDau;u axmufjyygw,f/ yD a u;u xif j rif c suf a wG rMumcP ay;wwfovdk olYtay: ae&mray;cJhwJh enf;jy awGtaMumif;? oleJY cspfol ayghyftqdkawmf &SmuD,mwdkY tcspfa&;pwifcJhyHktaMumif;awGudkyg vlod&Sif Mum; ajymcJhzl;ovdk tckvnf; 'dkifawG eJY ywfoufNyD; a0zefcJhjyefwm jzpfyg w,f/ 'Dvpkd um;ajymcJw h hJ yDau;

atmifyGJcHrdvdkY NidKjiifcHae&wJh *Da&mh'f

tmqife,fwu kd pf pfrLS ; *Da&mh'u f bke;f armuftoif;udk acsy*d;k oGi;f ,lNy;D aemuf uif;Nr;D aumufykH uefcsuef YJ atmifycJG cH yhJ gw,f/ tmqife,fu 'DypJG OfrmS oH;k *d;k jywf ta&;edrahf e&muae oa&wpfrw S jf yefvnf&&Srd ,fh wwd,acsy*d;k udk *Da&mh'f oGi;f ay;vdu k w f myg/ yGcJ sed rf ed pf90jynfv h Ykd emusit f csed yf kd 92rdepfta&mufusrS *Da&mh'*f ;kd oGi;f Edik cf w hJ mjzpfayr,fh 0if;*g;uawmh toif;twGuf ta&;Bu;D wJh tcsed rf mS puúeyYf ikd ;f avmuf tcsed u f ek o f mG ;r,fh atmifycJG rH rI sK;d rvkyb f J yGu J kd vsifvsifjrefjrefyJ jyefpoifhw,fvdkY ,lqaMumif; rSwfcsufjyKygw,f/ *Da&mh'f atmifyGJcHrIeJY ywfoufNyD; 0if;*g;u ]]atmifyGJcHwmxuf yGJudk vsiv f sijf refjrefjyefpzdYk uReaf wmfyv kd v kd m;ygw,f/ 'gayr,fh oH;k *d;k jywf½;HI aeawmh upm;orm;awGpw d x f J aocsmayguf ½I;H Nyv D Ykd ,lqcsed rf mS acsy *dk;awG qufwdkufoGif;,lEdkifvdkY atmifyGJcHwmjzpfygw,f}}vdkY xdef;xdef; odrf;odrf; ajzMum;cJhygw,f/ *Da&mh'&f UJ atmifycJG rH t I ay: qef;csuZf u f vnf; 'g[m oa&&v'f xGuaf y:aecsed f tvum;oufouf tcsed u f ek w f hJ udp&ö yfvYkd xifjrifwm aMumifh yGJtNyD; a'goaygufuGJcJhwmvdkY tm;upm;owif;0ufbfqdkuf awGu azmfjycJhMuygw,f/ tmqife,fy&dowfawGuvnf; bkef; armuftoif; 10 a,mufomuseaf wmhcsed rf mS tEdik &f atmif upm;oifh wmaMumifh yGJjyefrpbJ atmifyGJcHcJhwJh *Da&mh'fudk acsy*dk;oGif;ay;ay r,fh aus;Zl;rwifbJ a'goxGuaf eMuwmyg/ 'gayr,fh y&ufpwefeYJ tufzfatzvm; wwd,tqifh yGJpOfawGtwGif; *Da&mh'fatmifyGJcHrI udkawmh b,folurQNidKjiifjcif;r&SdcJhbl;vdkY od&ygw,f/ udk,fhudk,fudk,f wd&pämefwpfaumifvdkYyJ jrifw,fqdkwJh ref,lwdkufppfrSL; tDA&m[DrdkApfuawmh ol[m touft&G,feJY rrQ atmif tckxd taumif;qHk;yHkpHudk qufvufxdef;odrf;Edkifwmu ud, k u hf , kd u f , kd f wd&pämefwpfaumifvykd J cdik ;f apvdjYk zpfw,fvYkd qdyk gw,f/ omrefabmvH;k orm;awGu em;csed ef m;Ny;D avhusiahf &;qif;csed af &mufrS om avhusifhrIawG vkyfaqmifMuwmjzpfayr,fh tDA&m[DrdkApfuawmh taumif;qHk;yHkpH&zdkY olrsm;tem;,lcsdefrem;cJhbJ wpfOD;wnf; um, avhusifhcef;awG tjyif;txef vkyfaqmifcJhw,fvdkY zGifh[ajymMum;vdkuf ygw,f/ rdkApfu vlawG[m udk,fhudk,fudk,f iJhn§mwwfwmaMumifh ckvdk ]]wd&pämefvdk}} vdkqdkwJh toHk;tEIef;udk oHk;pGJcJhwmjzpfw,fvdkY qdkygw,f/ rdkApfu ,ckESpf abmvHk;&moD y&DrD,mvd*f yGJpOf19 yGJ 0ifa&mufupm;NyD; oGi;f *d;k 13 *d;k txd oGi;f ,lxm;Edik o f yl g/ &moDtp ajcpGr;f ydik ;f ½ke;f uefc&hJ vdYk olu Y kd trsm;u ]] rdAk pfacwfuek o f mG ;Ny}D }vdYk a0zefcw hJ mudk acszsuzf Ykd t&ifuxuf ydrk Bkd uKd ; pm; avhusifhcJhw,fvdkY qdkygw,f/ rdkApfu vuf&SdrSm touf(35)ESpf&SdNyDjzpfayr,fh ref,ltoif;&JU yGJxGuf 11 a,mufpm&if;rSm yGJxGufcGifh&aeoljzpfNyD; ref,lenf;jy armf&if[u kd rdAk pfom 'Pf&m&oGm;&if ref,t l wGuf uyfqu kd w f myJjzpfr,fvYkd ajymMum; cJyh gao;w,f/ 'ghtjyif enf;jy armf&if[&kd UJ tpDtrHawGuvnf; ol&Y UJ MuchH ikd rf t I aetxm; udk tjrifhqHk; xdef;odrf;EdkifzdkY trSefwu,f taxmuftyHhjyKcJhaMumif; rdkApfu azmufonf cscJhygw,f/

pyg;udk ½IH;edrfhcJhwJhyGJpOftwGif; yuf'½dkudk aumfpwm bmajymcJhwmvJ

y&Dr, D mvd*f yGpJ Of (20)rSm cs,v f q f ;D toif;u tdru f iG ;f rmwJh pyg;udk ESp*f ;kd jywfeYJ ta&;edrhf cJhwJhtwGuf olwdkY&JU 13 yGJqufatmifyGJcHrItNyD; EdkifyGJqufrI &yfwefYcJh&ygw,f/ 'DyGJpOf twGif; cs,fvfqD;upm;orm;ESpfOD;jzpfwJh aumfpwm? yuf'½dkwdkYESpfOD; xdyfwdkufawG wJhyHkpHeJY tacstwifajymqdkcJhwJhjzpf&yfudk rD'D,mawGuvnf; tm½kHpdkufcJhovdk y&dowfawGuvnf; olwdkYESpfOD; roifhjrwfrIaMumifh aemufydkif;yGJpOfawGrSm cs,fvfqD;toif;&v'fydkif;udkyg oufa&mufrI &Sdvmrvm;qdkwm pdk;&drf ylyefae Muygw,f/ jzpfpOft&awmh atmfpumu yuf'½dkudk atmf[pfNyD; ajymMum;cJh wmudk yuf'½dkuvnf; jyefvnfwkYHjyefwJhyHkpHyg/ 'gaMumifh aumfpwmtae eJY yuf'½dkudk bmpajymcJhovJ? yuf'½dkuvnf; bmjyefajymcJhovJqdkwm udk um,uH&iS f aumfpwmu]]uReaf wmfu bmvdYk tJ'aD e&mrSm &Srd aecJw h m vJvdkYajymcJhwmudk olutJ'Dae&mudk oGm;cJhw,fvdkY jyefajymcJhwmyg/ 'gudk uRefawmfu cifAsm; tJ'DrSm&Sdraebl;vdkY qdkcJhwmyg}} vdkY &Si;f jyw,f/ yuf'½dek YJ aumfpwmwdEYk pS Of ;D u cs,v f q f ;D twGuf omru pydev f ufa&G;piftoif;azmfawGvnf; jzpfygw,f/ aumfpwmu 'DvdkyGJupm;csdeftwGif; wpfOD;eJYwpfOD; tacstwifyHkpHeJY ajymcJhwmu jyóemr[kwf ovdk olwEYkd pS Of ;D Mum; nDtpfut kd &if;vdk aEG;axG;wJh qufqHa&;&SdaMumif; vnf; qdkcJhygw,f/

pydef'dkifawGtm;vHk; &D;,Jvfruf'&pftoif;twGufyJ bufvdkufNyD; tvkyfvkyfaeMuw,f

bmpDvdkemaemufcHvl *sm&wfyDau;uawmh pydef'dkifawGtm;vHk;u &D;,Jvfruf'&pf bufvdkufa&;rl0g'udkyJ tajccHNyD; tJ'DOD;wnfcsufwpfcktwGufyJ tvkyfvkyfaew,fvdkY pGyfpGJvdkufygw,f/ udkyg',fa&;zvm; 16 oif;tqifh yxrtausmhyGJpOfawGNyD;aemuf yDau;u txufygtwdik ;f ajymMum;cJw h mjzpfygw,f/ udyk g',fa&; yGpJ OfawGtjzpf &D;,Jvf ruf'&pf-qDADvm? bDbmtdk-bmpDvdkem toif;wdkY ,SOfNydKifcJhMu&mrSm &D;,Jvfu qDADvm toif;udk oHk;*dk;jywfeJY tEdkif&cJhayr,fh bmpDvdkemuawmh bDbmtdkudk ta0;uGif;rSm ESpf*dk;-wpf*dk;eJY ta&;edrfhcJhygw,f/ upm;yGJwpfyGJrSm tEdkif? t½IH;qdkwm qef;Mu,fwJh udpö &yfr[kwaf yr,fh yDau;uawmh bmum½I;H edr&hf wmu 'dik af wG&UJ rrQwwJh qH;k jzwfcsuaf Mumifh jzpfovdk &D;,Jvf*dk;jywfEdkif&wmuvnf; 'dkif&JU rsufESmomay;rIaMumifhvdkY ,lqygw,f/ qDAv D my&dowfawGuawmh 'dik jf zpfol rufaw;,l;vd[ k w k Zf &f UJ qH;k jzwfcsut f csKUd twGuf rausreyfjzpfaeMuNyD; yDau;uvnf; yGJtptqHk; 'dkifjzpfol[m &D;,Jvftoif;bufuae &yfwnfay;cJw h ,fvYkd pGypf cJG yhJ gw,f/ bDbmtdek YJ yGpJ OfrmS bmpDvekd mtoif;u yife,fwD ESpf Budrfawmif;qdkcJhayr,fh ESpfBudrfvHk;udk 'dkifjzpfolu vspfvsL½IcJhwmaMumifh 'Dtcsufudk Munf&h ifyJ &D;,Jvef YJ bmpDvekd mMum; bmuGmjcm;ovJqw kd m &Si;f &Si;f vif;vif; odEikd yf gw,f

taeeJY bmtusKd; tjrwf&rvJqdkwm rodayr,fh pydef'dkifawG&JU rsufrkef;usKd;rIawG cH&Edkifwm uawmh aocsmygw,f/

Km 11 1 17  

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလဆန္း ၁၄ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ (၁၁-၁-၂၀၁၇)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you