Page 1

ကီးမားေသာအကျ ိးကိုရိုင် အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့် ငယ်စ်က ကုသိုလ် ေကာင်းမြပရန် ေမ့ေလျာ့ေနခဲေ ့ သာ်လည်း ေနာင် ကီးြပင်းလာေသာအခါ သူေတာ်ေကာင်းပညာရှတ ိ ၏ ို အဆုံးအမကိရ ု ၍ မေမ့မေလျာ့ဘဲ ေကာင်းမကုသလ ို ် ြပြခင်းြဖင့် ကီးမားေသာ မဂ်ဖလ ို အ ် ကျ ိးကိရ ု ိင ု ၏ ် ။ ထိသ ု ြို ပိင ု ြ် ခင်းကို ြမတ်စွာဘုရားသည် ချ ီးမွမ်းေတာ် မူ၏။

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ သီတင်းကတ်လဆန်း ၁၃ ရက်၊ ေသာကာေန့။

ေလာကဝဂ်(ဓမပဒ-၁၇၂)

Friday 11 October 2019

၉၇၉၉

ဒုတိယသမတ ဦးြမင့်ေဆွ (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့ကျင်းပေရး ဗဟိုေကာ်မတီ ပထမအကိမ် ညိင်းအစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်

ဒုတိယသမတ ဦးြမင့်ေဆွ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့ကျင်းပေရးဗဟိုေကာ်မတီ ပထမအကိမ် ညိင်းအစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကားစ်။ ေနြပည်ေတာ် ေအာက်တိုဘာ ၁၀

ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်သ၊ူ ဗိလ ု ခ ် ျပ်သန်းထွဋ ် င ှ ့် ေဒါက်တာထွန်းိင ု ၊် တပ်မေတာ်အရာ

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့ကျင်းပေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏

ရှိကီးများ၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲများှင့် တာဝန်

ပထမအကိမ် ည ိ င်  းအစည်းအေဝးကို ယေန့နန ံ က် ၉ နာရီခတ ွဲ င ွ ် ေနြပည်ေတာ်ရှိ

ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံး၊ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ကျင်းပရာ (၇၂)ှစ်ေြမာက်

ေရှးဦးစွာ ဒုတယ ိ သမတက အမှာစကားေြပာကားရာတွင် ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ်

လွတ်လပ်ေရးေန့ကျင်းပေရး ဗဟိုေကာ်မတီဥက ဒုတိယသမတ ဦးြမင့်ေဆွ

(၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့အခမ်းအနားကို အမျ ိးသားေရးဦးတည်ချက်

တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကားသည်။

(၅)ရပ်ှင့်အညီ ြပည်ေထာင်စုသမတ

တက်ေရာက်

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်တစ်ဝန်းလုံးတွင်

ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိင ု ေ ် ရးအတွက် “၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်

အစည်းအေဝးသို ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာ

ေရးေန့ကျင်းပေရးဗဟိုေကာ်မတီ”ကို ဒုတိယသမတ ဦးေဆာင်၍ ၃၇ ဦးြဖင့်

ေဖြမင့၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီးှင့်

ဖွဲစည်းထားပီး ဗဟိေ ု ကာ်မတီကချမှတသ ် ည့် လုပင ် န်းတာဝန်များကို ေအာင်ြမင်

အြပည်ြပည်ဆင ုိ ရ ် ာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး

စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက် “ဆပ်ေကာ်မတီ(၁၀)

ဦးေကျာ်တင်၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဥ ီ က ေဒါက်တာမျ ိးေအာင်၊ ေနြပည်ေတာ်

ခု”ကိုလည်း ယခင်ှစ်အတိုင်း ဖွဲစည်းေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ်ြမင့်ေမာ်၊ ဒုတိယဝန်ကီးများြဖစ်ကသည့်

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

လွတ်လပ်ေရးရရှိေရးအတွက် အချ ိန်ကာြမင့်စွာ အသက်၊ ေသွး၊ ေခးေြမာက်ြမားစွာ ေပးဆပ်ပီးမှ ရရှလ ိ ာသည်ကုိ ေနာင်လာေနာက်သားများသိရိှ ပီး လွတလ ် ပ်ေရးကို အသက်ေပးကာကွယေ ် စာင့ေ ် ရှာက် ထိန်းသိမ်းလိုသည့် စိတ်ဓာတ်များကိန်းေအာင်းေနေစရန်ှင့် မျ ိးချစ်စိတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေစရန် သတိေပးးေဆာ်

ယေန့ ဖတ်စရာ မေကွးြပည်သူ့ေဆးုံကီးတွင် ဆီးချ ိ၊ ေသွးချ ိေရာဂါ ပညာေပးကုသဌာန ဖွင့်ပွဲကျင်းပ စာမျက်ှာ » ၂

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးေစတီေတာ် တည်ထားကိုးကွယ်ေရးဦးစီးေကာ်မတီ လုပ်ငန်းညိင်းစည်းေဝး စာမျက်ှာ » ၅

ေကးမုသ ံ တင်းစာတွင် ြမန်မာယူနက ီ ဒ ု စ ် စ ံ နစ်ကို ေအာက်တဘ ို ာ ၁ ရက်မှ စတင်အသုးံ ြပ ထုတေ ် ဝပါသည်။


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

မေကွးြပည်သူ့ေဆးုံကီးတွင် ဆီးချ ိ၊ ေသွးချ ိေရာဂါ လူထုဗဟိုြပ ေကျးလက်လူမဘဝြမ  င့်တင် ြပည်ေထာင်စအ ု ဆင့အ ် ြဖစ် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရသ ှိ ည့် လူထဗ ု ဟိြု ပစီမက ံ န ိ း် ၏ အကျ ိးရလဒ်ေကာင့် ေကျးလက်ေနြပည်သူ ၇ ဒသမ ၁ သန်းေကျာ်သည် စီမံကိန်းမှေပထွက်လာသည့်အကျ ိးေကျးဇူးများကို ရရှခ ိ စ ံ ားေနရပီြဖစ်ေကာင်း ေအာက်တဘ ို ာလ ၈ ရက်ေန့က ေနြပည်ေတာ် တွင် ြပလုပသ ် ည့် လူထဗ ု ဟိြု ပစီမက ံ န ိ း် ဆမှစ် ှစပ ် တ်လည် ြပည်ေထာင်စု အဆင့် သုံးသပ်ေဆွးေွးပွဲမှ သိရှိရသည်။ လူထဗ ု ဟိြု ပစီမက ံ န ိ ်းကိ၂ု ၀၁၃-၂၀၁၄ ဘာှစမ ် စ ှ တင်၍ ချင်းြပည် နယ် ကန်ပက်လက်မိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ် နမ့်ဆန်မိနယ်(ေြမာက်ပိုင်း) ှင့် တနသာရီတိုင်းေဒသကီး ကန်းစုမိနယ်စသည့် မိနယ်သုံးမိနယ် တွင် စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ခသ ့ ဲ ည်။ တစ်စ ှ ထ ် က်တစ်စ ှ ် ပိမ ု ေ ု ိ ကာင်းမွန် ြပည့်စုံေအာင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေသာေကာင့် ယခုအခါ ေကျးရွာ ေပါင်း ၁၂၀၀၀ ေကျာ်တွင် မှီတင်းေနထိုင်ကေသာ ေကျးလက်ေနြပည်သူ ၇ ဒသမ ၁ သန်းေကျာ်တသ ို ည် စီမက ံ န ိ ်း၏အကျ ိးေကျးဇူးများကို လက်ေတွ ရရှိခံစားေနကရပီြဖစ်သည်။ ယခုကသ ဲ့ ို အေြခအေနေကာင်းများရရှလ ိ ာရာမှ အနာဂတ်ကာလများ တွင် လူထဗ ု ဟိြု ပစီမက ံ န ိ း် လုပင ် န်းများကို ပိမ ု အ ုိ ရည်အေသွးြပည့မ ် စ ီ ာွ ြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ပီး ိင ု င ် ၏ ံ လူဦးေရအများဆုးံ ေနထိင ု သ ် ည့် ေကျးလက် ေဒသများ ဖွံဖိးေရး၊ ေကျးလက်ြပည်သူများ လူမစီးပွားဘဝြမင့်မားေရး ဟူသည့် လူထုဗဟိုြပစီမံကိန်း ြပည်ေထာင်စုအဆင့် ေဆာင်ရွက်ချက်များ သည် ေကျးလက်ြပည်သမ ူ ျား၏ လက်ေတွဘဝကို ထင်ဟပ်ေပလွငေ ် စပါ သည်။ ေကျးလက် ေဒသဖွံ ဖိးေရးှ င့ ် ပ တ် သ က် ၍ ေခတ် အ ဆက် ဆ က် အေကာင်အထည်ေဖာ်ခဲ့ကေသာ်လည်း ေကျးလက်ြပည်သူများဘဝှင့် တစ်သားတည်းမကျသြဖင့် လူမဘဝများ ထူးမြခားနားြဖစ်ခဲ့ရပါသည်။ ယခုစီမံကိန်းမှာမူ ေကျးလက်ေနြပည်သူများဘဝှင့် ရင်းှီးကမ်းဝင်ဆုံး စီမက ံ န ိ း် တစ်ခြု ဖစ်ေစရန် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနေသာေကာင့် ေကျးလက် ေနြပည်သူများ၏ လူမစီးပွားဘဝများ ယခင်ှင့်မတူ သိသာထင်ရှားစွာ တိုးတက်လာသည်ဟု ေမာ်လင့်ပါသည်။ လက်ရ၌ ိှ လူထဗ ု ဟိြု ပစီမက ံ န ိ း် ကို မိနယ်ေပါင်း ၆၃ မိနယ်ရိှ ေကျးရွာ ေပါင်း ၁၂၀၀၀ ေကျာ်တွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။ စီမံကိန်း အတွင်း၌ပါဝင်သည့် ေကျးရွာများအေနြဖင့် မိမတ ိ ေ ို ကျးရွာများတွင် လိအ ု ပ် လျက်ရှိသည့် လူမေရးဆိုင်ရာအေြခခံအေဆာက်အအုံများကို ကိုယ်တိုင် ေရွးချယ်ြခင်း၊ ကိယ ု တ ် င ို အ ် ေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း၊ ကိယ ု တ ် င ို ် ကီးကပ်ြခင်း ှင့် ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူ၍ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေစြခင်းြဖင့် ြပည်သူ့အားကို အဓိကရယူထားေသာ လူထက ု ဗ ို ဟိြု ပသည့် လုပင ် န်းစစ်စစ်ြဖစ်သည်။ အစ မှ အဆုးံ အထိ ြပည်သက ူ တာဝန်ယူ လုပေ ် ဆာင်ရသည့် စီမက ံ န ိ း် ြဖစ်သည်။

ပညာေပးကုသဌာန ဖွင့်ပွဲကျင်းပ မေကွး ေအာက်တိုဘာ ၁၀ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီး ဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာ ြမင်ေ ့ ထွးသည် မေကွးတိင ု း် ေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာ ေအာင်မိုးညိ ှငအ ့် တူ ယေန့ နံနက်ပင ို ်းတွင် မေကွး ြပည်သ့ူ ေဆးုံ ကီးတွင် ကျင်းပသည့် ဆီးချ ိ၊ ေသွးချ ိေရာဂါ ပညာေပးကုသ ဌာန (Center of excellence for Diabetes Management) ဖွငပ ့် အ ွဲ ခမ်း အနားသို တက်ေရာက်သည်။ ထပ်မံဖွင့်လှစ်သွားမည် အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စု ဝန်ကီးက

ဆီးချ ိ၊ ေသွးချ ိေရာဂါ

ပညာေပးကုသဌာနများကို ရန်ကုန် ြပည်သူ့ေဆးုံ ကီး၊ ေြမာက်ဥကလာပ

၄၁၅ သန်းေကျာ်တွင် ဆီးချ ိ၊ ေသွးချ ိ

ှင့် ေလြဖတ်ေလငန်းေရာဂါကို ြဖစ်

ယခုကဲ့သို

ြပည်သူ့ေဆးုံကီး၊ မေလး ြပည်သူ့

ေရာဂါြဖစ်ပွားေနပီး ထိအ ု ေရအတွက်

ေစိုင်သည့် အဓိက အရာယ်အေြခ

ပညာေပးကုသဌာန ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး

ေဆးုံကီး၊ ေနြပည်ေတာ် (ခုတင် -

သည် ၂၀၄၀ ြပည့ ် စ ှ တ ် င ွ ် သန်းေပါင်း

အေနတစ်ခုလည်း

ဝိုင်းဝန်း

၁၀၀၀) ြပည်သ့ူ ေဆးုံ ကီးတိတ ု င ွ ် ဖွင့်

၆၄၂ သန်းအထိ တိုးပွားလာိုင်ဖွယ်

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်

လှစ်ခဲ့ပီး ယခု မေကွးြပည်သူ့ေဆးုံ

ရှိပါေကာင်း။

ကျန်းမာေရးဌာနများတွင် ဗုဒဟူးေန့

အထည်ေဖာ်ိုင်စွမ်းရှိမ၊ ေဒသတည်ငိမ်ေအးချမ်းမ၊ ဆက်သွယ်သွားလာ

စစ်ေဆးကုသမေဆးခန်းများဖွင့်

တိုင်း၌ ဆီးချ ိ၊ ေသွးချ ိှင့် ေသွးတိုး

ဆက်လက်၍ မေကွးတိင ု း် ေဒသကီး

ဆီးချ ိ၊ ေသွးချ ိေရာဂါ ြဖစ်ပွားသူ

ေရာဂါ စစ်ေဆးကုသမေဆးခန်းများ

ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာ ေအာင်မိုးညိ

အတွင်းတွင် သဃန်းကန်း ြပည်သူ့

စုစေ ု ပါင်း ၈၅ မှ ၉၅ ရာခိင ု  ် န်  းမှာ အမျ ိး

ဖွငလ ့် စ ှ ေ ် ဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရှိ ပီး အဆိပ ု ါ

က အမှာစကား ေြပာကားသည်။

ေဆးုံကီးှင့် ေမာ်လမိင် ြပည်သူ့

အစား (၂) ဆီးချ ိေသွးချ ိေရာဂါ (Type

ေဆးခန်းများမှတစ်ဆင့် ေရာဂါြဖစ်ပွား

ေဆးုံကီးတိုတွင် ထပ်မံ၍ ဖွင့်လှစ်

2 DM) ရှင်များြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဆီးချ ိ၊

မစာရင်းဇယားများကို ရရှ ိ င ို မ ် ည်ြဖစ်

ဒိန်းမတ်သံအမတ်ကီး

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ေသွးချ ိေရာဂါသည်

ပါေကာင်း။

Nielsen က ဒိန်းမတ်ိုင်ငံအေနြဖင့်

ဆီးချ ိ၊

ေကျာက်ကပ်

ေသွးချ ိေရာဂါ ပညာေပးကုသဌာနများ

ပျက်စီးြခင်းကို ြဖစ်ေစသည့် အဓိက

တွင် ဆီးချ ိ၊ ေသွးချ ိေရာဂါ ရှာေဖွစစ်

အေကာင်းရင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိခက ို ်

ေဆးြခင်း၊ အင်ဆူလင် ေဆးထိုးေပး

ဒဏ်ရာရြခင်းေကာင့်

ြခင်းအပါအဝင် လိုအပ်ေသာကုသမ

ေြခေထာက်ြဖတ်ရြခင်း၏

မဟုတ်ဘဲ အဓိက

သိြု ဖစ်ရာ လူထဗ ု ဟိြု ပစီမက ံ န ိ ်းကို ကမာ့ဘဏ်၏ေထာက်ပေ ံ့ ငွ အေမရိ

ကျန်းမာေရးှင့်

တိုးတက်မများရရှိလာပီြဖစ်ရာ သတ်မှတ်ချက်ှင့်ကိုက်ညီသည့် ြမန်မာ ိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ

ေကျးလက်ေဒသများအားလုံး လူထုဗဟိုြပစီမံကိန်း

အကျ ိးြပမြဖင့် လူမစီးပွားဘ၀ ြမင့်မားတိုးတက်လာမည်ဟု ယုံကည်ပါ ေကာင်း။ ။

ညီွတ်သည့်

ပါဝင်ပံ့ပိုးသွားမည် ေြပာကားသည်။

ဆီးချ ိ၊

ြဖစ်ပါေကာင်း

အေကာင်းရင်းလည်းြဖစ်ပီး ဆီးချ ိ၊

ေသွးချ ိေရာဂါ ြဖစ်ပာွ းမကို ကာကွယ်

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး၊

ရွက်ေပးြခင်း၊ မျက်စိစမ်းသပ်ြခင်း၊

ေသွးချ ိေရာဂါရှိသူသည် မရှိသူထက်

ိုင်ပါေကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်

အာုံေကာပျက်စီးမ ရှိ၊ မရှိ စမ်းသပ်

ေြခေထာက်ြဖတ်ခရ ံ ိင ု ေ ် ြခမှာ ၁၅ ဆ

“ကို ယ ် လ က် လ  ပ် ရ ှားေဆးတစ် ပ ါး”

ှင့်

ေပးြခင်းတိက ု ုိ ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးလျက်

မှ ၄၀ ပိမ ု ျားပါေကာင်း၊ ဆီးချ ိ၊ ေသွးချ ိ

ေဆာင်ပဒ ု ြ် ဖင့် ြပည်သမ ူ ျားကိယ ု လ ် က်

ေသွးချ ိေရာဂါ ပညာေပးကုသဌာနကို

ရှပ ိ ါေကာင်း၊ International Diabetes

ေရာဂါရှငသ ် ည် ေရာဂါမရှသ ိ ထ ူ က် ၂၅

လပ်ရှားအားကစားေလ့ကျင်မ ့ များ  ပိမ ု ို

ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပးကပီး လှည့်

Federation ၏ ၂၀၁၈ ခုှစ် စာရင်း

ဆ ပို၍ မျက်စိအြမင်

ြပလုပ်ိုင်ေစေရး

လည်ကည့်သည်  ။

ဇယားများအရ ကမာေပရှိ လူေပါင်း

ေကာင်း၊ ှလုံးေသွးေကာကျ်းေရာဂါ

ဆုံးံးိုင်ပါ

လုပ်ငန်းစ်များ

တာဝန်ရှိသူများသည် ဆီးချ ိ၊

ချမှတေ ် ဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရပ ိှ ါေကာင်း၊

သတင်းစ်

ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချ ိန်းေဈးကွက် (၁၀-၁၀-၂၀၁၉) ukrP Ü t D rnf tzGifhaps; tydwaf ps; (usyf) (usyf) 11,500 11,500 FMI 3,700 3,950 MTSH

&S,f,m apmifa& 1,301 3,186

&S,f,mwefzdk; (usyf) 14,961,500 12,098,200

7,300 22,500 2,950

MCB FPB TMH

8,300 23,500 2,950

ေရေဈး၊ စက်သုံးဆီေဈးှင့် ိုင်ငံြခားေငွ လဲလှယ်န်း မေလး(ေရေဈး) ၁၂၂၈၀၀၀

စက်သုံးဆီေဈးန်း

ရန်ကုန်

မေလး

တစ်လီတာ

၈၉၀/၉၃၅ ကျပ်

၉၂၅/၉၅၀ ကျပ်

( ခ ) ေအာက်တိန်း ၉၅ တစ်လီတာ

၈၈၀/၉၂၅ ကျပ်

၉၆၀/၉၈၅ ကျပ်

(က) ဒီဇယ်

( ဂ ) ေအာက်တိန်း ၉၂ တစ်လီတာ

၇၉၀/၈၃၅ ကျပ်

၈၆၀/၈၈၀ ကျပ်

(ဃ) အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ် တစ်လီတာ

၉၀၀/၉၄၅ ကျပ်

၉၄၀/၉၆၅ ကျပ်

(က) အေမရိကန်

တစ်ေဒလာ

=

၁၅၃၁.၈

( ခ ) ဥေရာပ

တစ်ယူို

=

၁၆၈၇.၇

( ဂ ) တုတ်

တစ်ယွမ်

=

၂၁၄.၉၆

(ဃ) ထိုင်း

တစ်ဘတ်

=

၅၀.၃၄၇

( င ) မေလးရှား

တစ်ရင်းဂစ်

=

၃၆၅.၂၄

( စ ) အိိယ

တစ်ူပီး

=

၂၁.၅၅၁

(ဆ) ဂျပန်

တစ်ရာယန်း

=

၁၄၂၆.၁

( ဇ ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ်

=

၁၂၈.၁၆

( ဈ ) ဩစေတးလျ

တစ်ေဒလာ

=

၁၀၃၄.၆

(ည) စင်ကာပူ

တစ်ေဒလာ

=

၁၁၁၁.၄

(ြမန်မာိုင်ငံစက်သုံးဆီအသင်း) စာတည်းမှးချပ် - ဦးဝင်းေရ

သတင်းေထာက်မှး

- ဦးြမင့်စိုး

စာတည်းမှး

- ဦးဝင်းိုင်

ဘာသာြပန်စာတည်းများ

- ဦးေဇာ်ဝင်း၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

စာတည်းများ

- ဦးစန်းေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

အကီးတန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးိုင်လင်းကည်၊

ေဒခင်ခင်သက်၊ ေဒယုဝါဝါ၊ ေဒသီသီမင်း themirror.npt@gmail.com

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(် ၀၀၇၇၁)ြဖင့်

www.facebook.com/themirrordaily

20,501,800 29,182,000 14,750

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်  း

ေနြပည်ေတာ် ေအာက်တိုဘာ ၁၀ ရန်ကုန်(ေရေဈး) ၁၂၂၉၀၀၀

2,486 1,260 5

&efukefpawmhtdwfcsdef;rS &,lonf/

ေအာက်တိန်း ၉၂ တစ်လီတာ ၇၆၅/၇၇၅ ကျပ်

၁၉၅၇ ဧပီ ၁၆ တွင် စတင်တည်ေထာင်သည်။

လုပင ် န်းများတွင် ဆက်လက်ပူးေပါင်း

နာကျင့်သုံးြခင်းအားြဖင့်

ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၈၅၀ ကျပ်၊ အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၈၆၀/၈၆၅ ကျပ်၊

ေကးမုံသတင်းစာတိုက်က ထုတ်ေဝသည်။

Mr. John

Myanmar Diabetes Care Program

ေနထိင ု စ ် ားေသာက်မပု  စ ံ မ ံ ျားကို လိက ု ်

ရန်ကုန် လက်ကားေဈး

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ် (၀၀၆၄၀)၊

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ

များကို ြပင်ပလူနာအေနြဖင့် ေဆာင်

ကန်ေဒလာသန်း ၈၀ ြဖင့် မိနယ်ေပါင်း ၁၅ မိနယ်တင ွ သ ် ာ ေဆာင်ရက ွ ရ ် န် ရည်ရယ ွ ခ ် ေ ့ဲ သာ်လည်း ယခုအခါ ရလဒ်ေကာင်းများထွကေ ် ပလာမေကာင့်

ထိုေနာက်

လုပ်ငန်းစ်များချမှတ် ေဆာင်ရွက်

ေရး အဆင်ေြပမှင့် အြခားေထာက်ပံ့ေငွမရရှိမ စသည့်အချက်များအေပ မူတည်၍ ေရွးချယ်ထားသည်။

ေြပာကားသည်။

ခုှစ်

၂၀၁၉

ေလ့လာသင်ယြူ ခင်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက ွ မ ် အေထာက်  အကူ

သည့်အြပင် ေဒသအာဏာပိုင်များ၏ စီမံကိန်းအေပလိုလားမ၊ အေကာင်

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ကသူများ

အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ရပ ှိ ါေကာင်း

ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် လူထုသိုတိုက်ိုက်ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ်

စီမက ံ န ိ ်းေဒသေရွးချယ်ရာတွင် ဆင်းရဲမေ ွဲ တမကို အေြခခံမအ ူ ြဖစ် သတ်မတ ှ ်

ေကျးလက်

ကီးတွင် ငါးခုေြမာက်အြဖစ် ဖွင့်လှစ်

ြခင်း၊ ကူညီေထာက်ပံ့မှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း၊ အသိပညာှင့် ြပြခင်း၊ အေရးေပအေြခအေနများတွင် တုြံ ပန်ြခင်း စသည်တပ ုိ ါဝင်သည်။

ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ဆီးချ ိ၊ ေသွးချ ိေရာဂါ

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ရယူသည်။

အငယ်တန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ေဒစန်းယ်ဥ၊

ဦးသက်ေထွး၊ ဦးကိုမင်း

ေဒခင်စစ ု လ ု င်  ၊ ေဒေနဇာဇာထွန်း၊ ဦးေအးမင်းသူ၊ ေဒမာမာစိုး ဓာတ်ပုံသတင်းေထာက်

- ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁ ရန်ကုန်ုံးခွဲ

- အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗလလမ်းေထာင့၊် ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ

- ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမ/ံ ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန့်ချ ိေရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

ေရှဖုံးမှ ြမန်မာိုင်ငံသည် ၁၉၄၈ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင် တိုင်းတစ်ပါးတို၏ စိုးမိုးအုပ်ချပ်မေအာက်  မှလွတ်ေြမာက်ပီး အချပ်အြခာအာဏာပိုင်ိုင်ငံအြဖစ် သို ေရာက်ရခ ှိ သ ဲ့ ည်မှာ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တင ွ ် (၇၂)ှစြ် ပည့ေ ် ြမာက် မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊

အများြပည်သအ ူ သုးံ ြပေနသည့် လမ်းများကိပ ု တ ိ ဆ ် ၍ ို ေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်းမြပလုပ်

အားလုံးေပါင်းစပ်ညိင်းေဆာင်ရွက်သွားကရန်ှင့် ယေန့အစည်းအေဝးသို

ကရန်င ှ ့် စာသင်ေကျာင်းများ၊ အားကစားကွင်းများ၌သာ ကျင်းပြပလုပ ် င ို ေ ် ရး

တက်ေရာက်လာကသည့် ဗဟိေ ု ကာ်မတီဝင်များ၊ ဆပ်ေကာ်မတီများမှ တာဝန်ရှိ

တိုကို စီစ်ေဆာင်ရွက်သွားကရန် ေြပာကားလိုပါေကာင်း။

သူများအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာကအလိုက် ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအမံများှင့်

ြပည်ေထာင်စအ ု ဆင့အ ် ဖွဲအစည်းများ၊ ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးဌာနများအေန

လိအ ု ပ်သည့အ ် ကံြပချက်များကို ပွငပ ့် င ွ လ ့် င်းလင်း ေဆွးေွးေပးကရန်ေြပာကား

အမျ ိးသားေခါင်းေဆာင်ကီး ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏

ြဖင့လ ် ည်း လွတလ ် ပ်ေရးေန့အထိမး် အမှတ် အားကစားပိင်ပမ ဲွ ျားတွင် အားကစား

ဦးေဆာင်ကိးပမ်းမှင့် တိင ု း် ရင်းသားြပည်သတ ူ စ်ရပ်လးံု ၏ စည်းလုးံ ညီတ ွ မ ် 

နည်းအားလုးံ ၌ အင်တက ုိ အ ် ားတိက ု ပ ် ါဝင်ယ ှ ် ပိင်င ုိ ေ ် ရးအတွက် ကိတင်ြပင်

သည်။ ယင်းေနာက် ဗဟိေ ု ကာ်မတီအတွငး် ေရးမှး၊ ြပည်ေထာင်စအ ု စိးု ရအဖွဲ ုးံ ၊

များေကာင့် ရရှခ ိ သ ဲ့ ည့လ ် တ ွ လ ် ပ်ေရးကို ကမာတည်သေရွ တည်တခ ံ့ င ို ် မဲေစရန်

ဆင်ေဆာင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ပါေကာင်း၊ လွတ်လပ်ေရးေန့ အထိမ်းအမှတ်

အမဲတမ်းအတွငး် ဝန် ဦးေဇာ်သန်းသင်းက “(၇၁)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့

ှင့် ြပည်ေထာင်စု ကီး ဖွံဖိးတိးု တက်ေစရန် တိင ု ်းရင်းသားြပည်သတ ူ စ်ရပ်လုံးက

အားကစားပိင်ပွဲများှင့် ေပျာ်ပွဲ၊ ရင်ပွဲများတွင် ချ ီးြမင့်မည့်ဆုေကးများအား

အခမ်းအနား ကျင်းပခဲမ ့ များှ  ငစ ့် ပ်လျ်း၍ ြပန်လည်သုံးသပ်သည့် ည ိ င်  းအစည်း

စည်းလုးံ ညီတ ွ စ ် ာွ ြဖင့် ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိြု ပင်

ေခတ်ှင့်ေလျာ်ညီစွာ ချ ီးြမင့်ေပးိုင်ေရးအတွက် လျာထားရန်ှင့် ဝန်ထမ်းများ

အေဝးဆုံးြဖတ်ချက်များ”အေပ “ဗဟိုေကာ်မတီ၏ ေဆာင်ရွက်ထားရှိမအေြခ 

လွတလ ် ပ်ေရးရရှေ ိ ရးအတွက် အချ ိန်ကာြမင့စ ် ွာ အသက်၊ ေသွး၊ ေခးေြမာက်ြမား

စိတပ ် ါဝင်စားစွာ ပါဝင်ယ ှ ် ပိင်ကစားိင ု မ ် ည့် ေဘာလုးံ ၊ ေဘာ်လေ ီ ဘာ၊ ပိက ု ေ ် ကျာ်

အေနများ”၊ “၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့ကျင်းပေရး ဗဟို

စွာ ေပးဆပ်ပီးမှ ရရှလ ိ ာသည်ကုိ ေနာင်လာေနာက်သားများသိရိှ ပီး လွတလ ် ပ်

ြခင်းှင့် အြခားအားကစားနည်းများကိုလည်း ထည့်သွင်းကျင်းပိုင်ေရး စီစ်

ေကာ်မတီေအာက်တွင် ဆပ်ေကာ်မတီများ ဖွဲစည်းထားရှိမ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်

ေရးကို အသက်ေပးကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ထိန်းသိမ်းလိုသည့် စိတ်ဓာတ်များ

ေဆာင်ရွက်ေပးရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

သတ်မှတ်ထားရှိမ”အေြခအေနများှ  င့်စပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ကိန်းေအာင်းေနေစရန်င ှ ့် မျ ိးချစ်စတ ိ ရ ် င ှ သ ် န်ထက်ြမက်ေစရန် သတိေပးးေဆာ်

ထိအ ု ြပင် လွတလ ် ပ်ေရးေန့မတိင ု မ ် ီ ကိတင်ေဆာင်ရက ွ ရ ် မည့် လွတလ ် ပ်

သည့်အေနြဖင့် လွတ်လပ်ေရးေန့အခမ်းအနားကို ှစ်စ်ကျင်းပရြခင်းြဖစ်ပါ

ေရးေန့ အကိေဟာေြပာပွဲများ၊ စာစီစာကုံးပိင်ပွဲများ၊ ကဗျာပိင်ပွဲများှင့်

ယင်းေနာက် “ိုင်ငံေတာ်အလံတင်ှင့် ိုင်ငံေတာ်အလံအေလးြပပွဲ

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ေကာင်း။

eာဏ်စမ်းပေဟဠိပိင်ပွဲများကျင်းပရာတွင်လည်း အမျ ိးသားေရးဦးတည်ချက်

စစ်ေရးြပဆပ်ေကာ်မတီ”ဆိင ု ရ ် ာ ကိစရပ်  များကို ေနြပည်ေတာ်တင ို ်းစစ်ဌာနချပ်

လွတ်လပ်ေရးေန့အခမ်းအနားှင့်

များကို အေြခခံ၍ ိင ု င ် ေ ံ တာ်လတ ွ လ ် ပ်ေရးကိးပမ်းမသမိင ု း် ကို ိင ု င ် သ ံ ားတိင ု း်

တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ်ြမင့်ေမာ်ကလည်းေကာင်း၊ “ိုင်ငံေတာ်အလံအေလးြပပွဲ

ဆက်စပ်အခမ်းအနားများကျင်းပသည့အ ် ခါ ိင ု င ် ေ ံ ရးအှစသ ် ာရ ပိမ ု ြုိ ပည့ဝ ် စွာ

သတိတရရှေ ိ စေရးအတွက် ရည်ရယ ွ က ် ျင်းပသွားရန်င ှ ့် လွတလ ် ပ်ေရးေန့ အမျ ိး

အခမ်းအနားကျင်းပေရး၊ ြပင်ဆင်ေရးှင့် ဖိတ် ကားေရးဆပ်ေကာ်မတီ”ဆိင ု ရ ် ာ

ကျင်းပိုင်ေရးအတွက် ချမှတ်ထားသည့် အမျ ိးသားေရးဦးတည်ချက် (၅)ရပ်

သားေရးဦးတည်ချက် (၅)ရပ်ပါ ဆိုင်းဘုတ်ကီးများကို အများြပည်သူများသိရှိ

ကိစရပ်  များကို ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဥ ီ က ေဒါက်တာမျ ိးေအာင်င ှ ့် ေနြပည်ေတာ်

ြဖစ်သည့် “ြပည်ေထာင်စမ ု ပိကွေ ဲ ရး၊ တိင ု း် ရင်းသားစည်းလုးံ ညီတ ွ မ ်  မပိကွဲ

ေစရန်အတွက် ခံ့ညားထည်ဝါစွာြပလုပ်ပီး သတ်မှတ်ေနရာများတွင် ကိတင်

ေကာင်စီအတွင်းေရးမှး ဦးေနလင်းတိုကလည်းေကာင်း၊ “လွတ်လပ်ေရးေန့

ေရးှင့် အချပ်အြခာအာဏာတည်တခ ံ့ င ို ် မဲေရးတိအ ု တွက် တိင ု ်းရင်းသားအားလုံး

စိုက်ထူိုင်ေရးစီမံေဆာင်ရွက်သွားရန် ေြပာကားလိုပါေကာင်း။

ဧည့်ခံပွဲှင့် ညစာစားပွဲကျင်းပေရး ဆပ်ေကာ်မတီ”ဆိုင်ရာ ကိစရပ်များကို

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်

(၇၂)ှစ်ေြမာက်

စုေပါင်းအင်အားြဖင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး”၊ “ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအး

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် လွတလ ် ပ်ေရးေန့မတိင ု မ ်  ီ င ှ ့် လွတလ ် ပ်

အြပည်ြပည်ဆင ုိ ရ ် ာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး

ချမ်းေရးှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် အေရးပါေသာလုပ်ငန်းစ်ြဖစ်သည့်

ေရးေန့များတွင် ုပြ် မင်သံ ကားှင့် ေရဒီယတ ို မ ို လ ှ တ ွ လ ် ပ်ေရးေန့င ှ ့် သက်ဆင ို ်

ဦးေကျာ်တင်၊ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၊ သံတမန်ေရးရာဦးစီးဌာန၊ န်ကား

တရားဥပေဒစိးု မိးု ေရးှင့် တရားမတမက ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးတိက ု ုိ ဦးစား

သည့် သမိင ု ်းဝင်မတ ှ တ ် မ်းများ၊ ဇာတ်လမ်းများ၊ သမိင ု ်းဝင်ေတးသီချင်းများထုတ်

ေရးမှးချပ် ဦးမင်းသိမ်းှင့် ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယ

ေပးလုပ်ေဆာင်ေရး”၊ “ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုကီး တည်ေဆာက်

လင့်ြပသိုင်ေရးှင့် သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်များတွင်လည်း ေရးသားေဖာ်ြပသွား

န်ကားေရးမှးချပ် ဦးြမင့်ေထွးတိုကလည်းေကာင်း၊

ေရးအတွက် အေြခခံအတ ု ြ် မစ်ြဖစ်သည့် ဖွဲ စည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒြပင်ဆင်ေရးကို

ိုင်ေရး စီမံေဆာင်ရွက်သွားရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ပစ်ေဖာက်ေရးဆပ်ေကာ်မတီ”ဆိုင်ရာ ကိစရပ်များကို စစ်လက်နက်ပစည်း

ဦးတည်ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ေရး”၊ “ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုတည်

“မီးရှးမီးပန်းများ

န်ကားေရးမှးုံး၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှး ဗိုလ်မှးချပ်သန့် ေကျာ်စိုးက

စီမံေဆာင်ရွက်

ေဆာက်ရာတွင် ိုင်ငံသူ၊ ိုင်ငံသားများ၏ တာဝန်သိစိတ်ှင့် အရည်အေသွး

ဖိတ်ကားေရးအပိုင်းတွင် နံနက်ပိုင်းှင့် ညေနပိုင်းအခမ်းအနားများသို

လည်းေကာင်း၊ “လုံြခံေရးဆပ်ေကာ်မတီ”ဆိုင်ရာ ကိစရပ်များကို ြပည်ထဲေရး

ြမင့်မားလာေစမည့် ပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်းများ ဖန်တီးတည်ေဆာက်ေရး”ှင့်

တက်ေရာက်မည့် ဧည့သ ် ည်ေတာ်များစာရင်းအား အချ ိန်င ှ တ ့် စ်ေြပးညီ တင်ြပ

ဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်သက ူ လည်းေကာင်း၊ “ြပန်ကားေရး

“ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ ေရရှညတ ် ည်တခ ံ့ င ို ် မဲပီး ဟန်ချက်ညေ ီ သာ ဖွံ ဖိးတိးု တက်မစီ  မံ

ိုင်ေရး၊ ကိဆိုေနရာချထားမများ စနစ်တကျရှိေစေရး၊ သံတမန်များတည်းခို

ဆပ်ေကာ်မတီ”ဆိင ု ရ ် ာ ကိစရပ်  များကို ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု

ကိန်းြဖင့် ငိမ်းချမ်း၍ သာယာဝေြပာေသာ ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု

ေနထိင ု ေ ် ရးှင့် လိအ ု ပ်သည်များကို သက်ဆင ို ရ ် ာဆပ်ေကာ်မတီများှင့် ကိတင်

ဝန်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့၊် ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမျ ိး

ြဖစ်ေပလာေရး” တို ြဖစ်ပါေကာင်း။

ည ိ င်  းစီမေ ံ ဆာင်ရက ွ ေ ် ပးရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိြု ပင် သက်ဆင ို ရ ် ာဆပ်ေကာ်မတီ

ြမင့်ေမာင်ှင့် သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန အမဲတမ်းအတွင်းဝန်

များအလိက ု ် အသုးံ စရိတမ ် ျားသုးံ စွရ ဲ ာတွငလ ် ည်း ဘာေရးလုပထ ် းံု လုပန ် ည်း

ဦးထွနး် အုတ ံ က ုိ လည်းေကာင်း၊ “ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ၏ လွတလ ် ပ်ေရးေန့သဝဏ်

များှင့်အညီ စနစ်တကျစိစစ်သုံးစွဲသွားရန် ေြပာကားလိုပါေကာင်း။

လာြပစုေရးဆပ်ေကာ်မတီ”ဆိုင်ရာ ကိစရပ်များကို ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊

ကိတင်ြပင်ဆင် လွတလ ် ပ်ေရးေန့အခမ်းအနားများကို ှစစ ် ်ကျင်းပေနသည့ပ ် စ ံု အ ံ တိင ု း် နံနက်ပင ို ်းအစီအစ်င ှ ့် ညေနပိင ု ်းအစီအစ်ဟ၍ ူ အပိင ု ်းှစပ ် င ို ်းြဖင့် ကျင်းပသွား

၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တင ွ ် ကျင်းပခဲသ ့ ည့် (၇၁)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာသိန်းဝင်းက

မည်ြဖစ်ပီး နံနက်ပင ို ်းအစီအစ်များအေနြဖင့် “ိင ု င ် ေ ံ တာ်အလံတင်အခမ်းအနား”

ေရးေန့အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့မများှ  င့်စပ်လျ်း၍

ြပန်လည်သုံးသပ်သည့်

လည်းေကာင်း၊ “ကျန်းမာေရးဆပ်ေကာ်မတီ”ဆိင ု ရ ် ာ ကိစရပ်  များကို ကျန်းမာေရး

ှင့် “ိုင်ငံေတာ်အလံအေလးြပပွဲအခမ်းအနား”တိုကို ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပါ

ည ိ င်  းအစည်းအေဝးကို ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ဧပီ ၁ ရက်တင ွ ် ကျင်းပြပလုပခ ် ဲ့ ပီး အဆိပ ု ါ

ှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ပါေမာက ေဒါက်တာ သက်ခင ို ်

ေကာင်း၊ ညေနပိင ု ်းအစီအစ်တင ွ ် “ိင ု င ် ေ ံ တာ်အဆင့် လွတလ ် ပ်ေရးေန့အထိမ်း

အစည်းအေဝးတွင်

ချမှတ်ခဲ့ကာ

ဝင်းက လည်းေကာင်း၊ “အားကစားပိင်ပမ ွဲ ျားကျင်းပေရး ဆပ်ေကာ်မတီ”ဆိင ု ရ ် ာ

အမှတ် ဧည့်ခံပွဲှင့် ညစာစားပွဲအခမ်းအနား”ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ယင်းဆုံးြဖတ်ချက်များကိလ ု ည်း သက်ဆင ို ရ ် ာဆပ်ေကာ်မတီများအလိက ု ် အေလး

ကိစရပ်  များကို ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားှင့် ကာယ

ကျင်းပမည့် အခမ်းအနားများအားလုံးအတွက် Plan A အြပင် Plan B ကိုပါ

အနက်ထားကာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ြပြပင်ေဆာင်ရွက်သွားရမည် ြဖစ်ပါ

ပညာဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးချပ် ဦးမျ ိးလင်ကလည်းေကာင်း၊ “စာရင်းစစ်

ကိတင်ြပင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေကာင်း။

ေဆးေရးဆပ်ေကာ်မတီ”ဆိင ု ရ ် ာ ကိစရပ်  များကို ြပည်ေထာင်စစ ု ာရင်းစစ်ချပ်းံု ၊

ြပြပင်ရမည့်ဆုံးြဖတ်ချက် (၂၉)ချက်ကို

ြပည်ေထာင်စန ု ယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်င ှ ့် တိင ု ်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင်

ဆပ်ေကာ်မတီများအေနြဖင့် ိုင်ငံေတာ်အဆင့်အခမ်းအနားြဖစ်သည့်

လွတ်လပ်ေရးေန့အခမ်းအနားများကို စည်ကားသိုက်မိက်စွာ ကျင်းပိုင်ေရး

အတွက် ချ ိယွင်းအားနည်းချက်များမရှေ ိ အာင် အထူးဂုြပေဆာင်ရက ွ သ ် ွားက

အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ေဒိင ု သ ် က်ဦးကလည်းေကာင်း ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။ ယင်းေနာက် ဗဟိေ ု ကာ်မတီဥက ဒုတယ ိ သမတ ဦးြမင့ေ ် ဆွက ဆပ်ေကာ်မတီ

ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိြု ပင် ေပျာ်ပရ ွဲ င်ပမ ွဲ ျား၊ အားကစားပိင်ပွဲ

ရန်င ှ ့် သက်ဆင ို ရ ် ာဆပ်ေကာ်မတီများအလိက ု ် ချမှတထ ် ားသည့် လုပင ် န်းတာဝန်

များအလိက ု ် တင်ြပချက်များ၊ အ ကံြပေဆွးေွးချက်များှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ေပါင်းစပ်

များ ကျင်းပြခင်းှင့် ညပိင ု ်းတွင် အများှငသ ့် က်ဆင ို သ ် ည့် အေဆာက်အအုေ ံ နရာ

များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက ွ ရ ် ာတွင် ယခင်စ ှ မ ် ျားက ေဆာင်ရက ွ ်

ညိင်းေပးပီး နိဂုံးချပ်အမှာစကားေြပာကားကာ အစည်းအေဝးကို ုပ်သိမ်း

များ၌ ေရာင်စမ ံု းီ များထွနး် ညြိ ခင်းတိက ု လ ုိ ည်း ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းကရမည်ြဖစ်ပါ

ခဲ့ ကသည့် အေတွအ ကံများကိအ ု ေြခခံ၍ လစ်ဟာမမရှေ ိ အာင် ဘက်စေ ုံ ထာင့စ ် မ ုံ ှ

လိုက်သည်။

ေကာင်း၊ ေပျာ်ပရ ွဲ င်ပမ ွဲ ျားှင့် အားကစားပိင်ပမ ွဲ ျား ကျင်းပြပလုပရ ် ာတွငလ ် ည်း

စနစ်တကျစစ်ေဆးကပ်မတ်ပီး တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ် ပိုမိုေကာင်းမွန်ေစေရး

သတင်းစ်

ပညာေရးစီမံခန့်ခွဲမ ဒီပလိုမာဘွဲလွန်သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် ေအာက်တိုဘာ ၁၀ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနလက်ေအာက်ရှိ ဦးစီးဌာနများမှ အရာထမ်းများအတွက် ပညာေရးစီမံခန့်ခွဲမ ဒီပလိုမာဘွဲလွန်သင်တန်း (Postgraduate Diploma in Education Management - DEM) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယေန့ နံနက် ၈ နာရီ တွင် ေနြပည်ေတာ် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ ေရှးဦးစွာ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်း ကီးက ပညာေရးဖွံဖိးမမိတဖ ် က်အဖွဲအစည်းများ၏ နည်းပညာပံပ ့ ိုးမ၊ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မတိ  ုြဖင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်မသင်  တန်းများကို ေနြပည်ေတာ် တွင် ဖွငလ ့် စ ှ ေ ် ပးလျက်ရပ ိှ ါေကာင်း၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ဒိနး် မတ်င ုိ င ် တ ံ ုိ ပူးေပါင်း၍ စွမ်းရည်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးရန်ပုံေငွြဖင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်မ လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ အဂလိပ်စာဘာသာစကား ကမ်းကျင်မသင်  တန်း၊ ICT ကမ်းကျင်မဆိ  င ု ရ ် ာ အေြခခံသင်တန်း၊ ေခါင်းေဆာင် မှင့် စီမံခန့်ခွဲမသင်တန်း စသည်တိုကို ပညာေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ ဦးစီး ဌာနများမှ အရာထမ်းများအား သင်ယူမအခွင့်အလမ်းရရှိေစရန် ေဆာင်ရွက် လျက်ရှိပါေကာင်း။ အားလုံးပူးေပါင်းပါဝင် ယေန့ဖွင့်လှစ်မည့် ပညာေရးစီမံခန့်ခွဲမ ဒီပလိုမာဘွဲလွန်သင်တန်းကို ေလ့လာဆန်းစစ်အကဲြဖတ်ေရးအဖွဲ(သုေတသန)၊ ရန်ကန ု ပ ် ညာေရးတကသိလ ု ၊် ရန်ကန ု စ ် ီးပွားေရးတကသိလ ု တ ်  ို င ှ ပ ့် ူးေပါင်း၍ University College of LondonInstitute of Education (UCL-IOE)မှ နည်းပညာပံ့ပိုးမရယူကာ ဖွင့်လှစ်ြခင်း ြဖစ်ပါေကာင်း၊ စွမး် ရည်ဖံွ ဖိးတိးု တက်ေရးရန်ပေ ံု ငွြဖင့ဖ ် င ွ လ ့် စ ှ သ ် ည့် ပထမဆုးံ ဘွဲလွနဒ ် ပ ီ လိမ ု ာသင်တန်းြဖစ်ပီး ပညာေရးစီမခ ံ န့်ခသ ွဲ မ ူ ျား သိရရ ှိ န်လအ ို ပ်သည့် ိင ု င ် တ ံ ကာအဆင့မ ် ီ ဘာသာရပ်များကို သင်ကားပိခ ု ျေပးသည့အ ် တွက် သင်တန်း သားများအေနြဖင့် ကိးစားသင်ယူေစလိုေကာင်း၊ သင်ယူတတ်ေြမာက်ေစရန် ပိုချေပးမည့် ဆရာ ဆရာမများအား ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်းှင့် တက်ေရာက် လာကသည့် သင်တန်းသား သင်တန်းသူများအား လက်လစ ှဲ ွာကိဆိပ ု ါေကာင်း၊

ယခုသင်တန်းတက်ေရာက်မည့် အရာထမ်းဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် မိမတ ိ အ ို တွက်

ယေန့အခမ်းအနားသို ဒိန်းမတ်သံုံးမှ Deputy Head of Mission, Ms.

အကျ ိးရှထ ိ ေ ိ ရာက်ေစမည့် အရည်အေသွးများကို ြမငတ ့် င်ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ ်

Hanne Carus၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဒုတယ ိ

ကရန်င ှ ့် ပညာေရးဝန်ကီးဌာနမှဖင ွ လ ့် စ ှ သ ် ည့် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမငသ ့် င်တန်းများ

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ရန်ကုန်ပညာေရး

စ်ဆက်မြပတ် ေအာင်ြမင်စွာ ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်သွားိုင်ေရးအတွက်လည်း

တကသိလ ု  ် င ှ ့် ရန်ကန ု စ ် ီးပွားေရးတကသိလ ု တ ် မ ို ှ ပါေမာကချပ်၊ ဒုတယ ိ ပါေမာက

အားလုံးပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေပးရန် တိုက်တွန်းပါေကာင်း ေြပာကား

ချပ်များ၊ သင်ယတ ူ တ်ေြမာက်ေစရန် ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည့် ဆရာ ဆရာမများှင့်

သည်။

သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ တက်ေရာက်ကသည်။ စုေပါင်းဓာတ်ပုံိုက်

ယခုဖင ွ လ ့် စ ှ သ ် ည့် ပညာေရးစီမခ ံ န့်ခမ ွဲ ဒီ  ပလိမ ု ာဘွဲ လွနသ ် င်တန်းသို ပညာ

ဆက်လက်၍ ဒိန်းမတ်သံုံးမှ Deputy Head of Mission, Ms. Hanne

ေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ ဦးစီးဌာနများမှ အရာထမ်းများှင့် ေနြပည်ေတာ်

Carus က အမှာစကားေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် သင်တန်းတာဝန်ခံ ရန်ကန ု ်

ေကာင်စန ီ ယ်ေြမမှ အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းအုပ် ကီးများ သင်တန်း

ပညာေရးတကသိလ ု ် တွဖ ဲ က်ပါေမာက ေဒါက်တာခင်မာနီက သင်တန်းဆိင ု ရ ် ာများ

သား သင်တန်းသူ ၅၀ တက်ေရာက်ကပီး ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် စက်တင်ဘာလအထိ

ရှင်းလင်းတင်ြပပီး အမှတ်တရစုေပါင်းဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။

တစ်စ ှ ် ကာ စာေတွ၊ လက်ေတွသင်ယရ ူ မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

တပ် တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်မှ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လင်  အား ေအာက်တိုဘာ ၉ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ဂျပန်ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲများ ၏ ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချပ် General Koji YAMASAKI က ဂုဏ်ြပတပ်ဖွဲြဖင့် ကိဆို သည်။ ရင်းှီးခင်မင်စွာတ်ဆက် ေရှးဦးစွာ တပ်မေတာ်ကာကွယေ ် ရးဦးစီးချပ်င ှ ့် အဖွဲဝင်များသည် ဂုဏြ် ပ ကိဆိုပွဲကျင်းပမည့် ေနရာသို ေရာက်ရှိကရာ

ဂျပန်ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ေရး

တပ်ဖွဲများ၏ ပူးတွစ ဲ စ်ဦးစီးချပ်က ရင်းှီးခင်မင်စွာ တ်ဆက်သည်။ ထိေ ု နာက် တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်သည် ဂုဏ်ြပတပ်ဖွဲ၏ အေလးြပြခင်းကို ခံယူပီး ဂုဏ်ြပတပ်ဖွဲအား စစ်ေဆးသည်။ ယင်းေနာက် တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး

မင်းေအာင်လင်  င ှ ့် ဂျပန်ကယ ို ပ ် င ို က ် ာကွယေ ် ရးတပ်ဖွဲများ၏ ပူးတွစ ဲ စ်ဦးစီးချပ် General Koji YAMASAKI တိုသည် ဧည့်ခန်းမတွင် ေတွဆုံေဆွးေွးကသည်။ ထိုသို ေတွဆုံစ် ြမန်မာ - ဂျပန်ှစ်ိုင်ငံှင့် ှစ်ိုင်ငံတပ်မေတာ်ှစ်ရပ် အကား ရှရ ိ င်းစွခ ဲ ျစ်ကည်ရင်းှီးမကို ပိမ ု တ ို ိုးြမငေ ့် ဆာင်ရက ွ  ် င ို မ ် ည့် အေြခအေန၊ ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာများတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများ ပိုမိုတိုးြမင့်ေရးှင့် သင်တန်းသားများ ေစလတ်ေရးဆိုင်ရာကိစ၊ ြပည်တွင်းငိမ်းချမ်းေရး၊ ကမာ့ ငိမး် ချမ်းေရးဆိင ု ရ ် ာကိစရပ်  များှင့် သဘာဝေဘးအရာယ်ကာကွယတ ် ားဆီး ေရးဆိုင်ရာကိစရပ်  များအား ခင်မင်ရင်းှီးစွာ အြမင်ချင်းဖလှယ် ေဆွးေွးက သည်။ ယင်းေနာက် ဂျပန်တပ်မေတာ်မှ တာဝန်ရသ ှိ တ ူ စ်ဦးက ဂျပန်ကာကွယေ ် ရး ဝန်ကီးဌာန၏ ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်မများ၊  ေဒသတွင်း လုံြခံေရး ဆိင ု ရ ် ာများတွင် ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရသ ှိ ည့် အေြခအေနများ၊ ကာကွယေ ် ရးဆိင ု ရ ် ာ များတွင် ြမင့်တင်လျက်ရှိသည့် အေြခအေနများှင့် ြမန်မာ-ဂျပန် ှစ်ိုင်ငံ ေကာင်းမွနသ ် ည့ဆ ် က်ဆေ ံ ရးှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရသ ှိ ည့် အေြခအေန များအား ရှင်းလင်းတင်ြပရာ တပ်မေတာ်ကာကွယေ ် ရးဦးစီးချပ်က သိရလ ှိ သ ို ည် များအား ြပန်လည်ေမးြမန်းေဆွးေွးခဲ့သည်။ တည်ခင်းဧည့်ခံ ထိုေနာက် တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စား လှယအ ် ဖွဲ အား ဂျပန်ကယ ုိ ပ ် င ုိ က ် ာကွယေ ် ရးတပ်ဖဲွ များ၏ ပူးတွစ ဲ စ်ဦးစီးချပ်က Grand Hill Ichigaya ဟိုတယ်တွင် ဂုဏ်ြပေန့လယ်စာြဖင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ သည်။

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လင်ှင့် ဂျပန်ိုင်ငံ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး Mr.Toshimitsu Motegi တို ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။ ဆိင ု ရ ် ာကိစရပ်  များ၊ ရခိင ု ြ် ပည်နယ်အတွင်း အကမ်းဖက်လပ ု ရ ် ပ်များ ေပေပါက်

များတွင် ဂျပန်င ို င ် မ ံ ှ မိတေ ် ဆွစတ ိ ဓ ် ာတ်ြဖင့် ကူညေ ီ ဆာင်ရက ွ ေ ် ပးလျက်ရသ ှိ ည့်

လာသည့် အေြခအေနများှင့် တပ်မေတာ်က ဥပေဒှငအ ့် ညီ ထိန်းသိမ်းေဆာင်

အေြခအေနများ၊ ြပည်တင ွ း် လက်နက်ကင ုိ အ ် ဖွဲ အစည်းများ၏ ေပေပါက်လာပုံ

ရွကခ ် မ ့ဲ အေြခအေနများ၊  ြပည်တင ွ း် ငိမး် ချမ်းေရးရရှေ ိ ရးှင့် ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရး

ေနာက်ခံသမိုင်းေကာင်း မတူညီသည့်အေြခအေနများ၊ ေနရပ်စွန့်ခွာဒုကသည် 

အတွက် တပ်မေတာ်မှ တစ်ဖက်သတ်အပစ်ရပ်စေ ဲ ပးခဲ့ ပီး ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပွဲ

စခန်းများမှ ဒုကသည်များအား သက်ဆိုင်ရာ ေနရပ်အသီးသီးတွင် ြပန်လည်

များ ြပလုပ်လျက်ရှိသည့်အေြခအေနများ၊ ေဒသတွင်းငိမ်းချမ်းေရးှင့် ကမာ့

အေြခချေနထိုင်ိုင်ေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အေြခအေနများ၊

ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာများတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးကိစရပ်  များ၊ ှစ်ိုင်ငံ

အင်ဒို-ပစိဖိတ်ေဒသတွင်းလုံြခံေရးဆိုင်ရာ သေဘာထားအြမင်များှင့် ေဒသ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မြမ  င့်တင်ေရးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အေြခအေနများ၊

တွင်းခိမ်းေြခာက်မများကိ  ု

ရင်ဆိုင်ိုင်ေရး၊

ျကလီးယားလက်နက်ှင့်

ြမန်မာ့တပ်မေတာ် ေခတ်မီတပ်မေတာ်ြဖစ်ေရး အဆင့်ြမင့်တင်ေရးတွင် ဂျပန်

ဖျက်အားြပင်းလက်နက်များ ကင်းစင်သည့် ကမာကီးြဖစ်ေစေရး ိင ု င ် အ ံ ားလုးံ

ိင ု င ် မ ံ ှ အကူအညီေပးလျက်ရသ ှိ ည့် အေြခအေနများ၊ ှစ ် င ို င ် တ ံ ပ်မေတာ်စ ှ ရ ် ပ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့်အေြခအေနများ၊ လွတ်လပ်ေသာ စုံစမ်း

အကား ဆက်ဆံေရးသည် ရှည်လျားသည့် သမိုင်းေကာင်းရှိခဲ့ပီး ဆက်လက်

စစ်ေဆးေရးေကာ်မရှင၏ ် ေဆာင်ရက ွ မ ် များတွ  င် ြမန်မာ့တပ်မေတာ်မှ ပူးေပါင်း

ပီး ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာေအာင် တည်ေဆာက်သွားမည့် အေြခအေနများအား

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အေြခအေနများ၊ ိုင်ငံတိုင်းရှိ တပ်မေတာ်တိုင်းသည်

ခင်မင်ရင်းှီးစွာ ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

မိမ ိ င ို င ် ၏ ံ လုြံ ခံေရးှင့် ြပည်သလ ူ ထ ူ ၏ ု အသက်အိုးအိမစ ် ည်းစိမက ် ို အြပည့အ ် ဝ

ယင်းေနာက် တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့် အဖွဲဝင်များသည်

ကာကွယေ ် စာင့ေ ် ရှာက်ရန် တာဝန်ရသ ှိ ည့အ ် ေြခအေနများှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ခင်မင်

မစတာ ရှင်ဇိုအာေဘးအား

ဂျပန်ိုင်ငံ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနသို သွားေရာက်၍ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး

ရင်းှီးစွာ ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး၏

Mr.Toshimitsu Motegi ှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။

ေတွဆုစ ံ ် တပ်မေတာ်စ ှ ရ ် ပ်အကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် ြမ  ငတ ့် င်ေရး

ေတွဆုစ ံ ် ရခိင ု ြ် ပည်နယ်အေရးကိစှ  င့် ငိမ်းချမ်းေရးဆိင ု ရ ် ာ ေဆာင်ရက ွ မ ် 

မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လင်  သည်

ဂျပန်ိုင်ငံဝန်ကီးချပ်

ဝန်ကီးချပ်ုံး၌ သွားေရာက်ေတွဆုံသည်။

သတင်းစ်

ပုဂံေဒသရှိ ငလျင်ဒဏ်ခံ ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုံများ ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပီးစီးမအေြခအေန ေနြပည်ေတာ် ေအာက်တိုဘာ ၁၀

ရန် ၅၃ ဆူှင့် ပျက်စီးမအနည်းငယ်သာရှိသည့် တတိယ

၂၀၁၆ ခုှစ် သဂုတ် ၂၄ ရက် ညေန ၅ နာရီ ၅ မိနစ်တွင်

ဦးစားေပးြပြပင်ထိန်းသိမ်းမည့် အဆူ ၃၀၀ အြဖစ် ကနဦး

ရစ်ချ်စတာစေကး ၆ ဒသမ ၈ အဆင့် ေြမငလျင်လပ်  ခတ်မ

သတ်မှတ်ခဲ့ပီး ိုင်ငံတကာပညာရှင်၊ ြပည်တွင်းပညာရှင်

ေကာင့် ပုဂ၊ံ ေြမာက်ဦး၊ စစ်ကင ို ်း၊ မေကွးစသည့် ယ်ေကျးမ

များ ည ိ င်  းေဆွးေွးမအရ ပထမဦးစားေပး၊ ဒုတယ ိ ဦးစား

အေမွအှစေ ် ဒသများရှိ ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုအ ံ ချ ိ

ေပးှင့် တတိယဦးစားေပး အဆူ ၃၀၀ အနက် ၇၆ ဆူကို

ပျက်စီးမရှိခဲ့ရာ အများဆုံးပျက်စီးမမှာ ပုဂံယ်ေကျးမ

ပညာရှငမ ် ျား ဖိတေ ် ခ၍ ဌာနက တိက ု  ် က ို ် ကီးကပ်ည ိ င်  း

အေမွအှစ်ေဒသြဖစ်ပီး

ကာ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ပီး

ကွင်းဆင်းစာရင်းစစ်ေဆး

တတိယ

ေကာက်ခမ ံ အရ  ဘုရားပုထိုး ၃၈၉ ဆူ ပျက်စီးခဲက ့ ာ ငလျင်

ဦးစားေပးမှ ကျန် ၂၂၄ ဆူကို အလှရှငမ ် ျား ဖိတေ ် ခြပြပင်

ဒဏ်ခံ ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုံများ အေရးေပထိန်း

ထိန်းသိမ်းခဲရ ့ ာ ၂၀၁၇ ခုစ ှ ် ဧပီလတွင် လုပင ် န်းများ ရာခိင ု ်

သိမး် ြခင်းလုပင ် န်းများကို ြပည်တင ွ း် /ြပည်ပ ပညာရှငမ ် ျား

န်းြပည့် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

၏ အ ကံြပချက်များှငအ ့် ညီ ေဆာက်လပ ု ေ ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊

ပရဟိတအဖွဲများ၊

ပူးေပါင်းပါဝင်ထိန်းသိမ်း

ြပည်သူများှင့်

၂၀၁၉ ခုှစ် စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်အထိ သာသနာ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ခ ် ရ ့ဲ ာ ရာန်းြပည့် ပီးစီးခဲ့ ပီးြဖစ်သည်။

ေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင့်

ရာခိုင်န်းြပည့် ေဆာင်ရွက်ခဲ့

အမျ ိးသားြပတိက ု ဦ ် းစီးဌာနှငအ ့် တူ အေဆာက်အဦဦးစီး

ငလျင်ဒဏ်ခံ ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုမ ံ ျား ပျက်စီး

ဌာနှင့် အြခားအဖွဲအစည်းများ ပူးေပါင်းပါဝင်ထိန်းသိမ်း

မအေြခအေနများကို စိစစ်ချက်အရ ပထမဦးစားေပး ြပြပင်

ခဲ့ရာ

ထိန်းသိမ်းရန် ၃၆ ဆူ၊ ဒုတိယဦးစားေပးြပြပင်ထိန်းသိမ်း

ေဆာင်ရွက်ပီးစီးခဲ့သည် -

စ် ၁။

အမျ ိး

ပျက်စီးမ

အစား

အေရ အတွက်

ပထမ

ေဆာင်ရွက်ပီး အဂ ါစုံ

ထိန်းသိမ်း

ြပြပင်ရန်

၃၆ ဆူ

-

၂၃ ဆူ

ဦးစားေပး

ေအာက်ပါအတိုင်း

ေဆာင်

ေဆာင်

ရွက်

ရွကရ ် န်

ဆဲ

ကျန်

၁၀ ဆူ

ထိန်းသိမ်းမလုပ်ငန်းများ

ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ေသွး ထက်ြမက်လာေစရန် ပိင်ပွဲများ ကျင်းပ

ဒုတိယ

-

၄၃ ဆူ

တတိယ

၇၆ဆူ

-

၆၂ ဆူ

ြပည်တင ွ ်း/ ြပည်ပ ပညာရှငမ ် ျား၊

ဆူကျန်

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနတို

ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ ပညာရှင်များ၊

ဆူကျန်

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနတို

၃ ဆူ

ဦးစားေပး(၃၀၀)

၁၁

ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ ပညာရှင်များ၊

ဆူကျန်

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနတို

ဆူအနက် ၄။

ှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း

တတိယဦးစားေပး

၂၂၄ ဆူ

၂၂၄

-

-

-

(၁)ဦးချင်း အလှရှငမ ် ျား ဖိတေ ် ခ

၃၈၉ ဆူ

၂၂၄ ဆူ

၁၂၈ ဆူ

၁၈ ဆူ

၁၉ ဆူ

(၃၀၀)ဆူအနက်

ြပြပင်ြခင်း

စုစုေပါင်း

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်

များ သတ်မှတ်ပီး စံချ ိန်စံန်းတန်ဖိုးှင့် ကိုက်ညီသည့်

များ၏ အ ကံြပချက်များ၊ Advisor Team ၊ Expert Team

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန ေရှးေဟာင်း

UNESCO ၊ ိုင်ငံတကာပညာရှင်များ၊ ြပည်တွင်းပညာရှင်

ထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

တို၏ အ ကံြပေဆွးေွးချက်များ၊ ငလျင်အလွန် ြပန်လည်

သုေတသနှင့် အမျ ိးသားြပတိုက်ဦးစီးဌာနှင့် ပူးေပါင်း

ဆိင ု ရ ် ာလုပင ် န်းည ိ င်  းမဖိရ ု မ် (Technical Coordination

များ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းရာတွင် ိုင်ငံေတာ်အကီးအကဲ၏

ြပြပင်ထန ိ း် သိမး် မလုပင ် န်းေဆာင်ရက ွ ခ ် သ ့ဲ ည့် နည်းပညာ Forum) က ေဆွးေွးညိင်းချက်များကို ဌာနအေနြဖင့် ိုင်ငံတကာ

စံချ ိန်စံန်းများှင့်အညီ

ဘာသာေရးကိးု ကွယယ ် ံု ကည်မအရ  တည်ရေ ိှ နသည့်

ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုံများကိုလည်း

ကိုးကွယ်

ယုံ ကည်မှ  ငအ ့် ညီ အဂ ါစုြံ ပြပင်လျက်ရသ ိှ ကဲသ ့ ုိ ေရှးေဟာင်း

၅ ဆူ

ှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း ၃။

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

မှတ်ချက်

၅၃ ဆူ

ဦးစားေပး

လိုက်နာကာ

ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း

မူဆယ်မိတွင် ကေလးသူငယ်များ

၂။

အေဆာက်အအုံများကို လည်းေကာင်း၊

ပျက်စီးမပမာဏအလိုက်ေသာ်

သမိင ု း် တန်ဖးုိ အရေသာ်လည်းေကာင်း၊

ဗိသုကာလက်ရာ ကျန်ရှိမအရေသာ်လည်းေကာင်း ေခတ်

ကာလအပိုင်းအြခားများေပ မူတည်၍ ဦးစားေပးအဆင့်

အဖွဲများအေနြဖင့် ငလျင်ဒဏ်ခေ ံ ရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုံ လမ်းန်ချက်ြဖစ်သည့် အေလာတကီး မြပြပင်ရန်ှင့် ေရှးမူလက်ရာမပျက် ထိန်းသိမ်းရန် စသည့် ချမှတ်ထား သည့်မူအတိုင်း

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်

ေကာင်းှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်

စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်အထိ

အနည်းငယ်သာ ထိခိုက်ပျက်စီးေသာ ဘုရားပုထိုး ၂၂၄ ဆူ

ှင့် ေရှးမူမပျက် ထိန်းသိမ်းပီးြဖစ်ေသာ ၁၂၈ ဆူ၊ စုစေ ု ပါင်း

၃၅၂ ဆူကို လုပင ် န်းေဆာင်ရက ွ ် ပီးြဖစ်ကာ ၁၈ ဆူကို ြပြပင်

ထိန်းသိမ်းေရးေဆာင်ရက ွ ဆ ် ြဲ ဖစ်ေကာင်း သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန

ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင့်

အမျ ိးသားြပတိုက်ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

သတင်းစ်

မူဆယ် ေအာက်တိုဘာ ၁၀

ေြခကွင်းလှည့်ပိင်ပွဲများ ကျင်းပသည်။

(Community Centre) ခန်းမ၌ ေအာက်တဘ ို ာ ၁၀ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ကေလးသူငယ်

ဦးအယ်လစ ် ိုးထန်တူးက အမှာစကားေြပာကားသည်။ ဆက်လက်ပီး ကေလးသူငယ်များက

ပုံေြပာပိင်ပွဲ၊ ကဗျာရွတ်ဆိုပိင်ပွဲ၊ ေပျာ်ရင်စရာ အစီအစ်ြဖင့် ခါးလှည့်ကွင်းပိင်ပွဲှင့်

ပိင်ပွဲှင့် ပုံေြပာပိင်ပွဲတို ယှ်ပိင်ခဲ့ကသည်။

မူဆယ်ခိင ု ် မူဆယ်မိ ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သ့ူ ဆက်ဆေ ံ ရးဦးစီးဌာန လူထအ ု ေြခြပဗဟိဌ ု ာန

များ eာဏ်ရည်eာဏ်ေသွး ပိုမိုထက်ြမက်လာေစရန်အတွက် ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပွဲှင့်

ေရှးဦးစွာ မူဆယ်ခိင ု ် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆေ ံ ရးဦးစီးဌာန ခိင ု ဦ ် းစီးအရာရှိ

ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပ၊ွဲ ေပျာ်ရင်စရာ ခါးလှညက ့် င ွ ်းပိင်ပ၊ွဲ ေြခကွင်းလှည့် ပိင်ပ၊ွဲ ကဗျာရွတဆ ် ို ဆလိုင်းဗန်ိုးထန်(ြပန်/ဆက်)


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးေစတီေတာ် တည်ထားကိုးကွယ်ေရးဦးစီးေကာ်မတီ လုပ်ငန်းညိင်းစည်းေဝး ေနြပည်ေတာ် ေအာက်တိုဘာ ၁၀ ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးေစတီေတာ် အထက်ဌာပနာေတာ်သင ွ ်းမဟာမဂလ  ာ၊ ေရထီး ေတာ်တင်မဟာမဂလ  ာှင့် ြမသပိတ၊် ေရကာသကန  ်းေတာ်ကပ်င ှ ့် ဗုဒါဘိ  ေသက အေနကဇာတင် မဟာမဂလ  ာအခမ်းအနားများ ကျင်းပိင ု ေ ် ရးအတွက် ထာဝရ ငိမ်းချမ်းေရးေစတီေတာ်တည်ထားကိုးကွယ်ေရးဦးစီးေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်း ည ိ င်  းအစည်းအေဝးကို ယေန့မန ွ ်းလွဲ ၁ နာရီတင ွ ် ေနြပည်ေတာ်ရှိ သာသနာေရး ှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ ထုံးတမ်းစ်လာများှင့်အညီ ကျင်းပသွားမည် အစည်းအေဝးတွင် ဦးစီးေကာ်မတီဥက သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး သူရဦးေအာင်ကက ို ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးေစတီ ေတာ်ကို ေစတီေတာ်တည်ထားကိးု ကွယေ ် ရးဆိင ု ရ ် ာ မဟာမဂလ  ာအခမ်းအနား ကီး ကိုးမျ ိးရှသ ိ ည့အ ် နက် ေြခာက်မျ ိးကို ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပခဲ့ ပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ အထက်ဌာပနာေတာ်သင ွ ်းမဟာမဂလ  ာ၊ ေရထီးေတာ်တင်မဟာမဂလ  ာှင့် ြမသ ပိတ၊် ေရကာသကန  ်းေတာ်ကပ်င ှ ့် ဗုဒါဘိ  ေသက အေနကဇာတင်မဟာမဂလ  ာ အခမ်းအနားတိက ု ုိ ၁၃၈၁ ခုစ ှ ် တန်ေဆာင်မန ု ်းလြပည့ေ ် န့တင ွ ် သာသနာေတာ် ဆိုင်ရာ ထုံးတမ်းစ်လာများှင့်အညီ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ အဆိုပါ အခမ်းအနားများကို ိုင်ငံေတာ်အဆင့် အခမ်းအနားများအြဖစ် တစ်ေပါင်းတည်း ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည့အ ် တွက် အခမ်းအနားဆုးံ ှငအ ့် ထည်ဝါ ဆုံးြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရက ွ ် ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ရဟန်းရှငလ ် ြူ ပည်သအ ူ ေပါင်း ၏ လှဒါန်းမြဖင့် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးေစတီေတာ်ကို တည်ထားကိုးကွယ်ြခင်း ြဖစ်သည့အ ် တွက် ိင ု င ် တ ံ စ်ဝန်းရှရ ိ ဟန်းရှငလ ် ူ ြပည်သအ ူ ေပါင်း ကည်ညိသဒါပွား များိင ု ရ ် န် ုပြ် မင်သံ ကားမှ တိက ု  ် က ုိ ထ ် တ ု လ ် င့  သ ် ာွ းိင ု ရ ် န် လိအ ု ပ်မည်ြဖစ်ပါ ေကာင်း။ ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးေစတီေတာ်အား သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း မဟာမဂလ  ာ အခမ်းအနားကီးများ ခမ်းနားထည်ဝါေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပိုင်ေရးအတွက် သက်ဆင ုိ ရ ် ာလုပင ် န်းေကာ်မတီ၊ ဆပ်ေကာ်မတီအသီးသီးအေနြဖင့် စနစ်တကျ ကိတင်စမ ီ ေ ံ ဆာင်ရက ွ ် ကရန်င ှ ့် လိအ ု ပ်ချက်များကို ဆပ်ေကာ်မတီများအလိက ု ် တင်ြပကရန် တိုက်တွန်းပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးေစတီေတာ် တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း

ဆပ်ေကာ်မတီ၊ ကျန်းမာေရးဆပ်ေကာ်မတီ၊ လုြံ ခံေရးှင့် စည်းကမ်းထိနး် သိမး်

ေကာ်မတီဥက သာသနာေရးဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးချပ် ဦးြမင့်ဦးက

ေရးဆပ်ေကာ်မတီ၊ လုပင ် န်းှင့် စာရင်းစစ်ေဆးေရး ဆပ်ေကာ်မတီများမှ တာဝန်

ထာဝရငိမး် ချမ်းေရးေစတီေတာ် တည်ေဆာက်မလု  ပင ် န်းများှင့် မဟာမဂလ  ာ

ရှိသူများက ဆပ်ေကာ်မတီအလိုက် ေဆာင်ရွက်ထားရှိမှ  င့် ဆက်လက်ေဆာင်

အခမ်းအနားကီးများ ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပိုင်ေရးအတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်

ရွကသ ် ွားမည့အ ် ေြခအေနများကို ရှင်းလင်းတင်ြပကပီး တက်ေရာက်လာကသူ

ေဆာင်ရွက်မအေြခအေနများကိ  ု ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

များက မဟာမဂလ  ာအခမ်းအနားကီးများ ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိင ု ေ ် ရး ဝိင ု ်းဝန်း

ဝိုင်းဝန်းအ ကံြပေဆွးေွး

အ ကံြပေဆွးေွးကသည်။

ယင်းေနာက် သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာအခမ်းအနားများ ကျင်းပေရးဆပ်

လုပင ် န်းည ိ င်  းအစည်းအေဝးသို ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဥ ီ က ေဒါက်တာ

ေကာ်မတီ၊ ဘာေငွရှာေဖွေရးဆပ်ေကာ်မတီ၊ ဆွမ်းဆက်ကပ်ေရးှင့် ဧည့်ခံ

မျ ိးေအာင်၊ ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးကည်မင်း၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဝ ီ င်များ၊ အမဲတမ်း

ေကးေမွးေရးဆပ်ေကာ်မတီ၊ သံဃာေတာ်များပင့ေ ် လာက်ေရး၊ ဖိတ် ကားေရးှင့်

အတွငး် ဝန်များ၊ ဌာနဆိင ု ရ ် ာအကီးအကဲများှင့် တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျား တက်ေရာက်

ကိဆိုေနရာချထားေရး ဆပ်ေကာ်မတီ၊ ြပန်ကားေရးှင့် မှတ်တမ်းတင်ေရး

ကသည်။

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာဝင်းြမတ်ေအး ကုလသမဂအဖွဲအစည်း အကီးအကဲများှင့် ေတွဆုံ ေနြပည်ေတာ် ေအာက်တိုဘာ ၁၀

ေတာ်၌ ရခိင ု ြ် ပည်နယ်အစိးု ရအဖွဲ မှ ကိယ ု စ ် ား

ဆွစ်ဇာလန်ိုင်ငံ ဂျ ီနီဗာမိတွင် ကျင်းပေန

လှ ယ ် မ ျားှ င့ ်

ေသာ အကိမ်(၇၀)ေြမာက် ကုလသမဂ ဒုက

သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနများမှ ကိုယ်စား

ချပ်၏

သည်များဆိင ု ရ ် ာ မဟာမင်းကီးုးံ (UNHCR)

လှယမ ် ျားပါဝင်၍ လုပင ် န်းေဆာင်ရက ွ  ် င ို ေ ် ရး

ထိခိုက်ဆုံးံးိုင်ေြခ

၏ အမေဆာင် ေကာ်မတီအစည်းအေဝးတွင်

ညိင်းေဆွးေွးခဲ့ပီး

ရလဒ်ေကာင်းများ

အထူးကိယ ု စ ် ားလှယ် Ms. Mami Mizutoriှင့်

တက်ေရာက်ေနသည့် လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်

ေပထွက်ခဲ့ေကာင်း၊ ကချင်ြပည်နယ်တွင်

ေတွဆုံစ် ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် သဘာဝ

ဆယ်ေရးှင့်

ြပန်လည်ေနရာချထားေရး

လည်း လူသားချင်းစာနာ ကူညီမလုပ်ငန်း

ေဘးအရာယ်ေကာင့် ထိခိုက်ဆုံးံးိုင်ေြခ

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာ

အတွက် ICRC ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မည်

ေလာ့ ခ ျေရးဆို င ် ရာ

ဝင်းြမတ်ေအးသည်

ြဖစ် သ ကဲ့ သို

ေနရပ် စ ွ န့် ခွာ သူ မ ျားအား

အေကာင်အထည်ေဖာ် တိုးတက်မအစီ  ရင်ခစ ံ ာ

ချထားေရးအတွ က ်

ကို ယမန်ှစ်က တင်သွင်းိုင်မ၊ အစီရင်ခံစာ

အစည်းအေဝးကာလ

ြပည် ေထာင် စု အ ဆင့ ် မ ှ

အသင့်ရှိပါေကာင်း ေဆွးေွးခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ကုလသမဂအတွင်းေရးမှး သဘာဝေဘးအရာယ်ေကာင့် ေလာ့ချေရးဆိုင်ရာ

ဆန် ဒို င ်း မူ ေဘာင်

အတွင်း ကုလသမဂအဖွဲအစည်းများမှ အကီး

ြပန် လ ည် ေနရာ

အကဲများ၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကက်ေြခနီ

"ြပည်တွင်းေနရပ်စွန့်ခွာသူများ

ြပန်လည်

ြပစုရာတွင် လိုအပ်ေသာ သတင်းအချက်

ေကာ်မတီဥကတိုှင့် ေတွဆုံခဲ့သည်။

ေနရာချထားေရးှင့် ယာယီခလ ို ရ ံ ာစခန်းများ

အလက်များကို စုစည်းိုင်ရန် ိုင်ငံေတာ်

ပိတသ ် မ ိ ်းေရးဆိင ု ရ ် ာ အမျ ိးသားအဆင့မ ် ဟာ

အဆင့် သတင်းအချက်အလက်စနစ်တစ်ရပ်

မဟာမင်းကီး

ဗျဟာ"အရ ြပည်နယ်အလိုက် အေကာင်

ထူေထာင်ေရးှင့် ဆန်ဒင ို ်းမူေဘာင်အေကာင်

ေအာက်တိုဘာ ၈ ရက်တွင် ကုလသမဂ ဒုကသည်များဆိုင်ရာ

ေတွဆုံစ်

အထည်ေဖာ်ေဆာင်မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ရခိင ု ်

အထည်ေဖာ်မကို

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးက ေနရပ်စန ွ ့်ခာွ သူများ

Mr. Filippo Grandi

ှင့်

ြပည်နယ်တွင် ြပန်လည်လက်ခံေရးလုပ်ငန်း

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာိုင်ေရးအတွက် နည်း

ြပန်လည်လက်ခံေရးသည် အေရးကီးေသာ

များအတွက် ြမန်မာိင ု င ် မ ံ ှ ေဆာင်ရက ွ ထ ် ားရှမ ိ 

ပညာအကူအညီေပးအပ်ြခင်းကို ေကျးဇူးတင်

လုပ်ငန်းစ်ြဖစ်ပီး ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့်

ေနာက် ဆုံး အေြခအေနများကို အသိ ေပး

ရှိပါေကာင်း၊ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမေကာင့်

ကိတင်ြပင်ဆင်မ များစွာေဆာင်ရက ွ ထ ် ားမ၊

ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့သည်။

ေဘးဒဏ်ခ ံ င ုိ ရ ် ည်ရေ ိှ သာ မိေတာ်စီမံကိန်း

အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်

ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရသည်

ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ

ICRC၏ ဥက Mr. Peter Maurer က

ေရရှည်ြပဿနာများကို

ေြဖရှင်းိုင်ေရး

ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမ

မွန်ြပည်နယ်တွင်

အတွက် ရခိင ု ြ် ပည်နယ်ဆင ုိ ရ ် ာ အ ကံြပချက်

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲ

ထိခိုက်ဆုံးံးိုင်ေြခ

များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မ၊ UEHRD

များ ေတွ ကံေနရြခင်းအတွက် သက်ဆင ုိ ရ ် ာ

ေရးဆွေ ဲ ရးတွင် လိအ ု ပ်ေသာအရင်းအြမစ်များ

ြပည်နယ်အစိုးရ၊ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲ

ကူညီေပးေစလိုပါေကာင်း ေဆွးေွးခဲ့သည်။

စီမက ံ န ိ ်းေအာက်တင ွ ် လုပင ် န်းအဖွဲ ၁၀ ဖွဲြဖင့်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာဝင်းြမတ်ေအး ကုလသမဂဒုကသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကီး Mr. Filippo Grandi အား ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက်စ်။

ေဆာင်ရွက်မ၊ UNDP ှင့်ပူးေပါင်း၍ ရခိုင် ြပည်နယ် ပူးတွဲဆန်းစစ်ချက်ေဆာင်ရွက်ပီး

Mr. Filippo Grandi က ြမန်မာိုင်ငံ

ပူးေပါင်း

အေနြဖင့် အေရးကီးဆုံးှင့် အြမန်ေဆာင်ရက ွ ်

ေဆာင်ရွက်ိုင်မည့် နယ်ပယ်များ ေဖာ်ထုတ်

သင့်သည်မှာ ေကာ့ဘဇားရှိ ဒုကသည်စခန်း

ထားရှမ ိ ၊ အာဆီယက ံ လည်း ြပန်လည်လက်ခံ

များသို သွားေရာက်၍

သတင်းမှန်များ

ေရးလုပင ် န်းစ်တင ွ ် ပါဝင်ရန်င ှ ့် ဆက်လက်

ရှင်းလင်းေြပာကားသင့ပ ် ါေကာင်း၊ တစ်ဖက်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မည့်

လုပ်ငန်းစ်များ

ကုလသမဂအဖွဲအစည်းများှင့်

သည့်လုပ်ငန်းများကို အ ကံြပေဆွးေွးခဲ့ သည်။ အြပည်ြပည်ဆင ုိ ရ ် ာ ကက်ေြခနီေကာ်မတီ

အတွက် ေမာ်လမိင်မိအား ေရွးချယ်ထားရာ ေဘးအရာယ်ေကာင့် ေလာ့ချေရးစီမံချက်

အစည်းများှင့် ည ိ င်  းေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးြခင်းကို

Ms. Mami Mizutori က ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ည်

ေကျးဇူးတင်ရပ ှိ ါေကာင်း၊ ည ိ င်  းရရှခ ိ ျက်များ

ေဘးအရာယ်ေကာင့် ဆုံးံးိင ု ေ ် ြခ ေလာ့ချ

ကို

ေရးေဆာင်ရွက်ရာတွင် အသိအမှတ်ြပသင့်

လက်ေတွ

တစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့် ြဖစ်ပါေကာင်း၊

သည့ ် င ို င ် ြံ ဖစ်ပါေကာင်း၊ ဆန်ဒင ို ်းမူေဘာင်၏

(ICRC)၏ ဥက Mr. Peter Maurer ှင့်

ICRC အေနြဖင့် မိုင်းအရာယ်ေလာ့ချေရး

Target E အတွက် ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ ကိးပမ်းမမှာ

ေအာက်တိုဘာ ၉ ရက်တွင် ေတွဆုံစ် ရခိုင်

အသိပညာေပးြခင်းလုပင ် န်းတွင် အထူးကမ်း

ဂုဏ်ယူဖွယ်ြဖစ်ပါေကာင်းှင့် ြမန်မာိုင်ငံ

ိုင်ငံ ေရာက်ေနသူများနည်းတူ ရခိုင်ြပည်

ြပည်နယ်တင ွ ် လူသားချင်းစာနာမ အကူအညီ

ကျင်သမ ူ ျားရှပ ိ ါေကာင်း၊ ကချင်ြပည်နယ်တင ွ ်

အေနြဖင့် ေဘးအရာယ်ေကာင့် ထိခက ုိ ဆ ် းံု

ေဖာ်ထုတ်ထားရှိမ၊ "ြပည်တွင်းေနရပ်စွန့်ခွာ

နယ်အတွင်းရှိ ေနရပ်စွန့် ခွာသူများကိစကို

များေပးအပ်ိုင်ေရး

မိုင်းအရာယ်

ံးိုင်ေြခေလာ့ချေရးဆိုင်ရာ

သူများ ြပန်လည်ေနရာချထားေရးှင့် ယာယီ

လည်း အေလးထားေြဖရှင်းေဆာင်ရက ွ သ ် င့ပ ် ါ

(Red Cross Movement)ြဖင့် ေဆာင်ရွက်

ေဆာင်ရွက်လိုပါသြဖင့်

လူမဝန်ထမ်း၊

အဆင့် မူဝါဒလမ်းစ်ထူေထာင်ရန် ေဆာင်

ခိလ ု ရ ံ ာစခန်းများ ပိတသ ် မ ိ ်းေရးဆိင ု ရ ် ာ အမျ ိး

ေကာင်း၊

ခဲ့မများအတွက်

ေကျးဇူးတင်ရှိေကာင်း၊

ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး

ရွကေ ် နေကာင်းသိရ၍ ဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း

သားအဆင့မ ် ဟာဗျဟာ"ကို အတည်ြပထား

UNHCR တို၏ လုပ်ငန်းများကို နားလည်မ

လက်ရှိလုံြခံေရးအေြခအေနအရ ရခိုင်ြပည်

ဝန်ကီးဌာနှင့် နားလည်မစာခ  န်လာ ေရးထိုး

ှင့် ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ ေဘးအရာယ်ေလာ့ချေရး

ရှိ မ  ၊

စာခန်လာအတိုင်း ပိုမိုပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်

နယ်တွင် လူသားချင်းစာနာမ လုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရွက်လိုပါေကာင်း၊ ရခိုင်ြပည်နယ်မှ

ဆိုင်ရာ

လွတလ ် ပ်စွာသွားလာခွငဆ ့် င ို ရ ် ာ ေဆာင်ရက ွ ်

သင့်ပါေကာင်းှင့်

ြပန်လည်လက်ခံေရး

ေဆာင်ရက ွ ရ ် ာတွင် ေတွ ကံေနရသည့် အခက်

ေနရပ်စန ွ ့်ခွာသူများ ြပန်လည်လက်ခေ ံ ရးတွင်

ေဆာင်ရွက်မည်ဟု ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း

ထားရှိမများကိ  ု ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့သည်။

လုပင ် န်းစ် ေအာင်ြမင်ေအာင် ေဆာင်ရက ွ သ ် င့်

အခဲများ ေြဖရှင်းိုင်ေရးအတွက် ေနြပည်

ICRC

သတင်းရရှိသည်။

ို င ် ငံ သားစိ စ စ် ေရးလု ပ ် င န်း စ်  ှ င့ ်

ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် UNDP ှင့်

ကက်ေြခနီလပ်  ရှားမ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်

ေလာ့ချေရးလုပ်ငန်းများ

အေနြဖင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်

ိုင်ငံေတာ်

ကိးပမ်းမများတွင် ပိုမိုပူးေပါင်း သတင်းစ်


ေအာက်တိုဘာ ၁၁ ၊ ၂၀၁၉

စေနဂီတဝိုင်းှင့် ေမာင်မိုးသူ တစ်ချ ိန်ေသာအခါက ေဆာက်လုပ်ေရးဆိုက်တစ်ခုထဲ

စရားလှထွဋ်က တစ်ှစ်ကီးပါတယ်။ ဦးြမတ်ေလးနဲ့

လှြမင့်ဝင်းရဲ တဲတစ်လုံး ရှိပါတယ်။ အဲဒီတဲမှာ စရား

ေတွ အများကီးကာလှပီြဖစ်ပါတယ်။

တွင်

ြမန်မာသီချင်းဆိုရေအာင်ဆိုတဲ့

အဆိုေတာ်

တစ်လးံု ရှတ ိ အ ့ဲ ြပင် စေနညေနဂီတဝိင ု း် တစ်ဝင ုိ း် အမဲေတွဆုံ

ေမာင်မိုးသူတို သိကမ်းခင်မင်ရတာကေတာ့ ှစ်ေတွှစ်

ကားေလးနဲ့ လာတတ်  ပီး ြမတ် ေလး၊ ချစ် ေ ဆွ  ှ င့ ်

ေမာင်မးုိ သူတဟ ုိ ာ ကံရာတကစီန့ဲ လာေလ့လာထရှပ ိ ါတယ်။ တီးက၊ ဆို က၊ စားက၊ ေသာက်က၊ ေြပာက၊ ဆို က အပီး မှာေတာ့ လှြမင့ဝ ် င်းရဲ ကားေလးနဲ့ ြမတ်ေလး၊ ချစ်ေဆွန့ဲ

ေမာင်မးုိ သူတက ုိ ုိ အိမတ ် င ုိ ရ ် ာေရာက်ြပန်ပေ ုိ လ့ရပ ိှ ါတယ်။ ကိုလှထွဋ်ကေတာ့ သူ့ကားနဲ့သူြပန်ပါတယ်။ အဲဒီဂီတ

ဝိင ု း် ေလးမှာ အသက်အကီးဆုးံ က ဦးြမတ်ေလး ြဖစ်ပါတယ်။

အသက်အကီးဆုံးြဖစ်ေပမယ့် အားလုံးက ဦးြမတ်ေလးကို ဖိုးြမတ်ေလးလို ချစ်စိုးေခကပါတယ်။ တကယ်ေတာ့ ဦးြမတ်ေလး(ေခ) ဖိုးြမတ်ဟာ ေမာင်မိုးသူထက် ၁၀

ှစ်ကီးပါတယ်။ စရားချစ်ေဆွကေတာ့ ှစ်ှစ်ကီးပီး

တယ်။ သူတိုသုံးေယာက်ကေတာ့

ရန်ကုန်တကသိုလ်

အတိုင်ပင်ခံြဖစ်ပီး ေမာင်မိုးသူက အဲဒီအချ ိန်က မေလး ရတာြဖစ် ပ ါတယ် ။

အလွနန ် ာမည်ကီးခဲတ ့ ဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားြဖစ်ခပ ဲ့ ါတယ်။

ှစ်ေယာက်ဟာ

ပါတယ်။ အဲဒဇ ီ ာတ်ကားရဲ နာမည်အကီးဆုးံ စကားလုးံ တစ်လးံု

ဦးြမတ် ေလးရဲ ပထမဆုံး ု ပ ် ရ ှ င ်

ရဲ ခုရ ံ ည ှ တ ် စ်ခမ ုံ ှာ ကိခ ု ျစ်ေဆွက တစ်ဖက် ၊ ကိလ ု ထ ှ ဋ ွ က ်

တစ်ဖက် ှစ်ေယာက်သား အလွတ်တီးခတ်ကတာကို

ပန်းချ ီေအာင်စိုး၊ ေနစိုးနဲ့ ေဌးဝင်းတို ပါဝင်သုပ်ေဆာင်ရ

တကသိလ ု က ် အတိင ု ပ ် င်ခြံ ဖစ်ေနေတာ့ သူတက ို ေ ို ရးစပ်ခင ို ်း

ဆုံးြဖစ်တဲ့ ေမာင်မိုးသူက ဘာဘာညာညာ ဝင်ေြပာဆိေ ု လ့

ေမမိကားလမ်းတစ်ဝိုက် အပစ်ခတ်တိုက်ပွဲေတွေဝေဝ

အဲဒီဇာတ်ကားမှာေတာ့ ြမတ်ေလး၊ ေဇာ်ခင်၊ ခင်သန်းု၊

လည်း တအံ့တဩနားေထာင်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ သူတို

စရားခုံရှည်ေလးမှာထိုင်ကပီး

လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဂီတဖွဲစည်းမများကိုတီးခတ်က ပုံများကလည်း တကယ်အံ့မခန်းပါပဲ။

အဲဒီလိုဂီတဝိုင်းကေလးရှိေနရာမှ တစ်ှစ်ေတာ့

ကေတာ့ ေကာင်မေလးကိလ ု တ်  လက ို ဆ ် တ ို ဲ့ စကားလုံးပါပဲ။

သကန်ရက်နဲ့ ဆုံပါတယ်။

ေမာင်မိုးသူတို စာေပ

စက်ြဖစ်တအ ဲ့ တွက် ကင်မရာမန်း ဦးေမာင်ေလးနဲ့ ကိေ ု ပါတို

ကိလ ု ထ ှ ဋ ွ ၊် ေမာင်မိုးသူတက ို တ ုိ င်ပီး သကနမ ် ပ်ေတွမှာ

ဒါိုက်တာဆရာဦးချစ်ခင် ိုက်ကူးတဲ့ ပန်းပန်လျက်ပါ

ပွက်ပမာဇာတ်ကားမှာအလွန်ထူးြခားတဲ့ ေသနတ်ပစ်ခန်း

ဇာတ်ကား ''ပင်လထ ုံ ပ ိ ထ ် ားဦး'' မေလးမှာုတ ံ င်ဖုိ ပန်းချ ီ ေမာင်ေငွထွန်းနဲ့အတူလာေတာ့

ေရပွကပ ် မာဇာတ်ကားကို မေလးုပရ ် င ှ  ် က ို က ် ူးေရး

အသိင ု း် အဝိင ု း် က အစစအရာရာဝိင ု ်းကူလပ ု ေ ် ပးရပါတယ်။

က ိက ု က ် းူ ပီး အသံဖမ်းသူက ဦးြမင့ေ ် ဆွ ြဖစ်ပါတယ်။ ေရ

ဇာတ်ကားက မေလးမှာလာိုက်တာပါ။ အဓိကဇာတ်

ေတွ အများကီးအများကီးပါပါတယ်။ အဲဒီေခတ်မှာေတာ့

ေဆာင်ြဖစ်တဲ့ ေကာလိပဂ ် ျင်ေနဝင်း (ဦးေနဝင်း)ှင့် ဦးြမတ်

အေကာင်းဆုံးေသနတ်ပစ်ခန်းများပါဝင်ပီး နာမည်ကီးပါ

ေလးတိုက ေမာင်မိုးသူနဲ့ ေဘာ်ဒါေတွကိုး။ ေမာင်မိုးသူရဲ ပထမဆုးံ ဇာတ်န်  းဇာတ်ကားှစက ် ားြဖစ်တဲ့ သူငယ်ချင်း

ဒါိက ု တ ် ာတကသိလ ု က ် က ို ေ ို လးိက ု က ် ူးတဲ့ ေရပွကပ ် မာှင့် ရန်ကန ု သ ် ားနဲ့ မေလးသူဇာတ်ကားများဟာ ကိက ု ေ ို လးနဲ့

ြခံထဲမှာ ိုက်ကူးြဖစ်ပါတယ်။

သုပ်ေဆာင်ေတွကေတာ့ ြမတ်ေလး၊ မသက်ပန်၊

ကိုလှထွဋ်၊

ဒါိုက်တာ

ေတွမှာေတာ့ ေမာင်မိုးသူစင်ေပ ဘယ်ေတာ့မှ မတက်ြဖစ် ပါ။ ေဆာက်လုပ်ေရးမပ်မှာေတာ့ မချ ိကဖိတ်ေတာ့ ဦးြမတ်ေလး၊ ဦးချစ်ေဆွ၊ ကိုလှထွဋ်၊

ေမာင်မိုးသူ၊

လှြမင့ဝ ် င်းတို စင်ေပတက်ပီး သီဆို ကပါတယ်။ မိက ု က ် ို ဖုန်းတစ်ေယာက်တစ်လုံးေပးထားတာေပါ့။ အဲဒအ ီ ချ ိန်မှာ

ိက ု သ ် လို ပါးစပ်ပလ ဲ ပ်  မိက ု က ် ိဖ ု န ု း် ကို အသံပတ ိ ထ ် ား”

သီဆိုထုတ်လင့်ေနကတာ ေတွရှိရပါတယ်။

အဲဒလ ီ ို ဦးြမတ်ေလးနဲ့ ေမာင်မိုးသူတက ို အစ်အဆက်

ေပါင်းသင်းခဲ့ရာမှာ လှြမင့်ဝင်းရဲ စေနဂီတဝိုင်းမှာလည်း

ကတာကိုလည်း တအံ့တဩနားေထာင်ခဲ့ရ

ဦးချစ်ေဆွ၊

ေမာင်မိုးသူနဲ့ လှြမင့ဝ ် င်းတိက ု စ ုိ င်ေပမှာတက်ပီး ြမနာ

ဇာတ် ကားရဲ ေခါင်း စီး သီ ခ ျင်း ြဖစ် တဲ့ ရန် ကု န ် သားနဲ့

ရန် ကု န ် သားနဲ့ မ ေလးသူ

ထိ ေနာက်ထပ် ေနာက်ထပ် အဆိုေတာ်များဆက်လက်

ကိုလှထွဋ်ကတစ်ဖက် ှစ်ေယာက်သား အလွတ်တီးခတ်

ေမာင်မိုးသူတအ ို ဖွဲေရာက်သွားေတာ့ ချ ိေဝလွငက ်

စရားချစ်ေဆွကေမာင်မိုးသူကို

မေလးသူသခ ီ ျင်းကိေ ု တာ့ ြမတ်ေလးကေရးဖွဲ ပီး ယခုထက်

ဆို ကတဲေ ့ နရာမှာေတာ့ စရားတစ်လုံးရဲ ခုရ ံ ည ှ တ ် စ်ခမ ုံ ှာ ကိခ ု ျစ်ေဆွက

ြဖစ်ပါတယ်။

ခင်သန်းုတုိ ြဖစ်ပါတယ်။ သူ့ေခတ်သူ့အခါကနာမည်ကီး ဇာတ် ကားှ စ ် ကားေပါ့ ။

ဆုံးြဖစ်တ့ဲ ေမာင်မးုိ သူက ဘာဘာညာညာ ဝင်ေြပာဆိေ ု လ့ရေ ိှ ပမယ့် တီးက၊

ေဆာက်လပ ု ေ ် ရးမပ်ကေတာ့ ချ ိေဝလွငဦ ် းစီးတဲ့ မပ်

သီချင်းကို သီဆိုဖိုဖိတ်ကားပါတယ်။ ကျန်တဲ့မပ်

လည်း တကသိလ ု က ် က ုိ ေ ုိ လးနဲ့ ေမာင်မးုိ သူတုိ မာလာမိင်

လုပေ ် လ့ရပ ိှ ါတယ်။ အုပညာကိစမှ  ာ ဒါိက ု တ ် ာြဖစ်ပီး အသက်အငယ်

သီဆိုေဖျာ်ေြဖြဖစ်ကပါတယ်။ ေနာက်ဆုံးေရာက်ရှိတဲ့

နံေဘးကပစ်ေပးတာြဖစ်ပီး ြမတ်ေလးတို ေဇာ်ခင်တိုက

တစ်ကားြဖစ်တဲ့ ရန်ကုန်သားနဲ့ မေလးသူဇာတ်ကားကို

မတ်က၊ ဆိုက၊ စားက၊ ေသာက်က၊ အုပညာကိစေြပာက ဆိုက

လှြမင့်ဝင်းရဲ ကားေလးနဲ့ ဦးြမတ်ေလး၊ ဦးချစ်ေဆွ၊

ဦးြမတ်ေလး၊

အိုက်တင်ေပါ့။ ေရပွက်ပမာဇာတ်ကားိုက်အပီး ေနာက်

လှြမင့်ဝင်းရဲ စေနဂီတဝိုင်းမှာလည်း ြပန်လည်ေတွဆုံက၊ တီးက၊

သကန်ရက်နဲ့ဆုံေတာ့

တယ်။ ေသနတ်ပစ်ခန်းေတွကေကာင်းဆို အဲဒီအချ ိန်က

မေလးမှာအေပျာ်တမ်းေသနတ်ပစ်အဖွဲ တစ်ဖွဲလုံးက

ဦးြမတ်ေလးနဲ့ ေမာင်မိုးသူတိုက အစ်အဆက် ေပါင်းသင်းခဲ့ရာမှာ

တစ်ဖက်၊

ရှေ ိ ပမယ့် တီးက၊ ဆို ကတဲေ ့ နရာမှာေတာ့ စရား တစ်လုံး

ဆာဆာိက ု က ် ူးခဲတ ့ ဲ့ ဇာတ်ကားေပါ့။ တစ်ချ ိန်ေသာအခါက

စရားချစ်ေဆွ၊ ကိေ ု လးွန့်တက ုိ ေရးစပ်ေပးခဲတ ့ ာြဖစ်ပါ

စေနဂီတဝိင ု ်းကို စရားလှထဋ ွ က ် ေတာ့ သူ့ရဲစကူဒါ

ေရပွက်ပမာဇာတ်ကားကိုေတာ့ နန်းေရှက ေရမန်း

ှစ်ကားြဖစ်ပါတယ်။

အဲဒပ ီ ွဲ ကီးမှာ သီးြခားတကသိလ ု ် မန်းရဲသီချင်းကို ဦးြမတ်ေလး၊

လှြမင့ဝ ် င်းတိြု ဖစ်ပါတယ်။ လှြမင့ဝ ် င်းက အိမရ ် င ှ ြ် ဖစ်ေလ များကို တာဝန်ယူသူြဖစ်ပါတယ်။

တယ်။ အုပညာကိစမှ  ာ ဒါိက ု တ ် ာြဖစ်ပီးအသက်အငယ်

ြခံမှာ အားလုံးတည်းကပီး ရန်ကင်းေတာင်တစ်ဝိုက်၊

၁၉၅၇ ခုစ ှ မ ် ှာ သီးြခားတကသိလ ု ပ ် ွဲ ကီး ကျင်းပရပါတယ်။

ေတာ့ အဲဒစ ီ ေနညေနဝိင ု ်းရဲအေကးအေမွးအစားအေသာက်

ေမာင် မိုး သူ တို မ ေလးမှာ ို က ် ကူး ခဲ့  ကတဲ့ ဇာတ် ကား

ေမာင်မိုးသူ ၁၉၅၆ ခုစ ှ ် မေလးတကသိလ ု ေ ် ရာက်ပီး

ေလ့ရိှ ကပါတယ်။ ဂီတဝိင ု း် မှာပါဝင်သမ ူ ျားကေတာ့ ဦးြမတ် ေလး၊ စရားချစ်ေဆွ၊ စရားလှထွဋ်၊ ေမာင်မိုးသူှင့်

ေမာင်မိုးသူ

ြပန်လည် ေတွဆုံက၊ တီးက၊ မတ်က၊ ဆိုက၊ စားက၊

ေသာက်က၊ အုပညာကိစေြပာက ဆိုက လုပ်ေလ့ရှိပါ

“မိုးသူ မင်းမိုက်ကို

ဖုန်းအသံပိတ်ထား၊ မင်းက ဒါိုက်တာပဲကွာ၊ ုပ်ရှင် လို အမိန့်ေပးပါတယ်။ ေမာင်မိုးသူကလည်း မေနပါဘူး။ ေဟ့ ြမနာသီချင်းကိုရပါတယ်။

ဆိုမှာေပါ့ဆိုေတာ့

ချစ်ေဆွက မင်းရမှန်းေတာ့ သိတယ်၊ မင်းအသံကီးက ဘယ်ကီးနဲ့မှ

မကိုက်ေတာ့ ငါတိုဆိုရတာ ခက်တယ်။

မင်းမိုက်ကိုဖုန်းအသံပိတ်ထားလိုဆိုေတာ့ အဲဒီပွဲမှာ

ေမာင်မိုးသူက ပါးစပ်ပဲလပ်ပီး သီဆိုေဖျာ်ေြဖခဲ့ရဖူးပါ တယ်။ အမှတ်တရပါပဲ။

ILO ရာြပည့်အထိမ်းအမှတ် ဆုရသူများ ဆုချ ီးြမင့်မည့်ေန့ရက် ထုတ်ြပန် ေနြပည်ေတာ် ေအာက်တိုဘာ ၁၀

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ့အင်အားဝန်ကီးဌာနက၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် ကျေရာက်မည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား

ေရးရာအဖွဲ (ILO) ၏ ရာြပည့ ် စ ှ အ ် ထိမ်းအမှတအ ် ြဖစ် “ILO ရာြပည့မ ် စ ှ သင့ေ ် လျာ်ေကာင်းမွနေ ် သာ အလုပအ ် ကိင ု ် တိုးြမငေ ့် ရးှင့် လူမတရား 

မတေရး ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်က” ေခါင်းစ်ြဖင့် ေဆာင်းပါးပိင်ပွဲကို ဖိတ်ေခကျင်းပခဲ့ရာ ြမန်မာိုင်ငံအှံအြပားမှ အလွတ်တန်းပညာရှင် ၅၁ ဦး ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ပီး ဆုရရှိသူများစာရင်းကို ေကညာခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။

သိပ ု ါ၍ ေအာက်တဘ ုိ ာ ၂၁ ရက် နံနက်ပင ုိ း် တွင် အလုပသ ် မား၊ လူဝင်မကီ  းကပ်ေရးှင့် ြပည်သ့ူ အင်အားဝန်ကီးဌာနှင့် ILO၊ ရန်ကန ု တ ် ုိ

ပူးေပါင်း၍ ရန်ကုန်မိ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်တွင် ကျင်းပမည့် ရာြပည့်အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား (Centenary Event) ၌ ဆုရရှိသူများကို

ဆုများ ချ ီးြမင့်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အခမ်းအနား တက်ေရာက်ိုင်ေရး ဖိတ်ကားစာများကို ဆုရရှိသူများထံ ေပးပိုမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် အခမ်းအနားတက်ေရာက်ိုင်ြခင်း

ရှိ/မရှိ ေဆာင်းပါးပိင်ပွဲ စိစစ်အကဲြဖတ်ေရးအဖွဲ အတွင်းေရးမှး ေဒတင်မာေထွး၊ ဖုန်း- ၀၆၇-၄၃၀၀၉၀ သို ဆက်သွယ်အတည်ြပရန်

လူ့အခွင့်အေရးအေြခခံသင်တန်း ဆင်းပွဲကျင်းပ

ြဖစ်ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ေအာက်တိုဘာ ၁၀

များကို ေပးအပ်ကသည်။

ပျ်းမနား ေအာက်တိုဘာ ၁၀

ေကာ်မရှင၏ ် လူ့အခွငအ ့် ေရး အေြခခံသင်တန်း

ေကာ်မရှငအ ် ေနြဖင့် လူ့အခွငအ ့် ေရးအသိပညာ

ပျ်းမနားမိတွင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာေရးှစ်

ရန်ကုန်မိရှိ အဆိုပါေကာ်မရှင်ုံး၌ ကျင်းပ

ရည်ရွယ်ပီး ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း လူ့အခွင့်

ေဆာင်ရွက်သည့်

အဆင့ြ် မင့သ ် င်တန်းှင့် လူ့အခွငအ ့် ေရး ပညာ

နာရီခွဲက ဖွင့်လှစ်ေကာင်း သိရသည်။

ခဲ့ ပီး သင်တန်းများ ဆက်လက်ဖင ွ လ ့် စ ှ သ ် ွားရန်

ရာတွင်

ြမန်မာိုင်ငံ

အမျ ိးသားလူ့အခွင့်အေရး

အမှတစ ် ် (၄) သင်တန်းဆင်းပွက ဲ ုိ ယေန့တင ွ ် သည်။

သင်တန်းဆင်းပွတ ဲ င ွ ် ြမန်မာိင ု င ် ံ အမျ ိး

သားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင် ဒုတိယဥက ဦးစစ်မိင်ှင့် အဖွဲဝင်များက သင်တန်း၌

ဆုရရှိ ကသူများှင့် သင်တန်းဆင်းလက်မတ ှ ်

ြမန်မာိုင်ငံ အမျ ိးသားလူ့အခွင့်အေရး

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ

ေနြပည်ေတာ်

များ ြပည်သူလူထုအတွင်း ြပန့်ပွားေစရန်

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ

ေငွလုံးေငွရင်းြဖင့်

အေရး အေြခခံသင်တန်း(၄)ကိမ်၊ လူ့အခွငအ ့် ေရး

ကွန်ကရစ်လမ်းသစ်များအား ယေန့ နံနက် ၈

ေပးသူများ သင်တန်းတိက ု ို တစ်ကိမစ ် ီ ဖွငလ ့် စ ှ ် လည်းရှေ ိ ကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

မနက်ြဖန်မွန်းတည့်ချ ိန်အထိ ခန့်မှန်းချက်

ခင်းကျင်းပီးစီးသည့် ကွန်ကရစ်လမ်းသစ်များ ဖွင့်လှစ်

ပျ်းမနားမိတွင်းရှိ

ထိသ ု ို ကွနက ် ရစ်လမ်းသစ်များ ဖွငလ ့် စ ှ ေ ် ပး ပျ်းမနားမိ

ဥယျာ်စုရပ်ကွက်

အတွင်းရှိ ဥယျာ်စု (၁)လမ်း၊ ဥယျာ်စု(၂)

လမ်း၊ ဦးေကျးရပ်ကွက် စစ်ေတာင်းလမ်း၊ ဧရာ၀တီလမ်း၊ အိုးဘိုခတာလမ်း အစရှိသည့် လမ်းပိုင်း (၅)ပိုင်းကို

ေနြပည်ေတာ် ေအာက်တိုဘာ ၁၀

တနသာရီတင ို ်းေဒသကီးှင့် ချင်းြပည်နယ်တတ ုိ င ွ ် ေနရာအှအ ံ ြပား၊ စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး

အထက်ပိုင်းှင့် ကချင်ြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာစိပ်စိပ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးေအာက်ပိုင်း၊ ပဲခးူ တိင ု း် ေဒသကီး၊ ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ ဧရာဝတီတင ုိ း် ေဒသကီး၊ ရှမး် ြပည်နယ် (ေြမာက်

ပိင ု း် ှင့် ေတာင်ပင ုိ း် )၊ ရခိင ု ြ် ပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်င ှ ့် မွနြ် ပည်နယ်တတ ုိ င ွ ် ေနရာကျဲကျဲင ှ ့်

ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချန်းရွာပီး စစ်ကိုင်းတိုင်း ေဒသကီးေအာက်ပိုင်းှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတိုတွင် ေနရာကွက်၍ မိုးကီးိုင်သည်။ ရွာရန်ရာန်း ၈၀ ြဖစ်သည်။

ပျ်းမနားမိတွင် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီရန်ပုံေငွြဖင့်

မိုး/ဇလ

ပျ်းမနားမိနယ်

ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းစိုး ေအာင်၊

ဒုတိယမိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး

ဦးေအာင်ြမင့်စိုး၊ ပျ်းမနားမိနယ် စည်ပင် သာယာ အု ပ ် ခ ျပ် ေရးမှးုံး မှ

တာဝန် ခံ

ထိုေနာက် ဥယျာ်စုရပ်ကွက် အုပ်ချပ်ေရး

အင်ဂျင်နီယာ ေဒလွင်လွင်လတ်၊ ရပ်ကွက်

မှး

ရပ်မိရပ်ဖ ဦးညီညီတိုမှ ဖဲကိးြဖတ် ဖွင့်လှစ်

ဖွင့်လှစ်သည့် ကွန်ကရစ်လမ်းပိုင်း(၅)ပိုင်း

အုပ်ချပ်ေရးမှး ေပးသည်။

ဦးသူရိန်ကိုကိုဝင်းှင့်

စကား

ဦးသူရိန်ကိုကိုဝင်းက

ေကျးဇူးတင်

ေြပာကားခဲ့ေကာင်းှင့်

ယေန့

သည် အရှည် ေပ ၆၁၀၀ ရှိပီး ကျန်ရှိေနေသး

ေသာ လမ်းပိုင်းများကိုလည်း ဘက်ဂျက်ြဖင့်

ေဆာင်ရွက်သွားမည် သည်။

ှစ်အလိုက်

ဆက်လက်ခင်းကျင်း ြဖစ်ေကာင်း

သိရ

ကိုကိုူပ(ေနြပည်ေတာ်)


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

ဝန်ကီးချပ် ဦးဖိးမင်းသိန်း ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ ုပ်ရှင်ြပသြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိသည့်လုပ်ငန်းရှင်များှင့် ညိင်းေဆွးေွး ရန်ကုန် ေအာက်တိုဘာ ၁၀

ဌာနှငအ ့် ြမန်ဆက်သယ ွ  ် င ို ေ ် ရး ေဆွးေွးမှာကားခဲသ ့ ည်။ ပုဂလိကပိုင်ြပလုပ်ေရး

ပုဂလိကပိုင်ြပလုပ်ေရးေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့်

ေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များသို

၁၉၉၅ ခုစ ှ မ ် ှ ၂၀၁၃ ခုစ ှ အ ် တွင်း ေရာင်းချခဲေ ့ သာ ိင ု င ် ပ ံ င ို ်

၁၉၉၅ ခုစ ှ မ ် ှ ၂၀၁၃ ခုစ ှ အ ် တွင်း အပီးအပိင ု ေ ် ရာင်းချခဲေ ့ သာ

ုပ်ရှင်ုံများအတွက် စာချပ်ပါသတ်မှတ်ချက်အရ ုပ်ရှင်

ိင ု င ် ပ ံ င ုိ  ် ပ ု ရ ် င ှ  ် မ ံု ျားအနက် စာချပ်ပါစည်းကမ်းသတ်မတ ှ ်

ြပသြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရမည့် ုပ်ရှင်ုံ ၉၄ ုံတွင်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတွင်

ချက်များအတိုင်း ုပရ ် င ှ ြ် ပသြခင်းလုပင ် န်း ေဆာင်ရက ွ ရ ် န်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးမှ ုပ်ရှင်ုံ ၁၃ ုံ ပါဝင်လျက်ရှိရာ

ကျန်ရှိသည့် ုပ်ရှင်ုံ ၁၁ ုံှင့်ပတ်သက်၍ ဝယ်ယူထား

တာေမွမိနယ်ရှိ ဘုရင့်ေနာင်ုပ်ရှင်ုံမှာ

သည့် လုပင ် န်းရှငမ ် ျားှင့် ေတွဆုည ံ  ိ င်  းအစည်းအေဝးကို

ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်က ပိတ်ကားသုံးခုြဖင့် လည်းေကာင်း၊

ယေန့နန ံ က် ၁၀ နာရီခတ ဲွ င ွ ် ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီးအစိးု ရ

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်ရှိ

အဖွဲုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

၂၀၁၉ ခုှစ် မတ် ၁ ရက်က ပိတ်ကားသုံးခုြဖင့် လည်း

အစည်းအေဝးသို ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးဖိးမင်းသိန်း၊

များ တည်ေဆာက်ပီး ြပသလျက်ရသ ှိ ြဖင့် ုပရ ် င ှ ြ် ပသြခင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန်

ဆက်ဆေ ံ ရးဦးစီးဌာန ုပရ ် င ှ ြ် မငတ ့် င်ေရးဌာနခွမ ဲ ှ တာဝန်ရှိ

ြဖစ်သည်။

ုပ်ရှင်ုံဝယ်ယူထားသည့်

ရွကထ ် ားမအေြခအေနများကို သိရလ ှိ သ ို ြဖင့် ယေန့အစည်း

လုပ်ငန်းရှင်များ

ေပါင်းစပ်ညိင်းေဆာင်ရွက် အစည်းအေဝးတွင် ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ပုဂလိ  ကပိုင်ြပလုပ်ေရးေကာ်မရှင်၏

ခွငြ့် ပချက်ြဖင့် ေရာင်းချခဲ့ ပီး စာချပ်ပါစည်းကမ်းချက်များ ှင့်အညီ

ုပ်ရှင်ြပသြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရမည့်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း

ုပ်ရှင်ုံ ၁၃ ုံအနက်

ုပ်ရှင်ုံှစ်ုံမှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ြဖင့် အဆင့်ြမင့်ုပ်ရှင်ုံများအြဖစ် ုပ်ရှင်ုံ ၁၁ ုံမှာ

ြပသိုင်သည့်

ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း

ေဆာင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိေနေကာင်း၊

အဆိုပါုပ်ရှင်ုံများ ဝယ်ယူထားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အေနြဖင့် ုပရ ် င ှ ြ် ပသြခင်းလုပင ် န်းလုပက ် င ုိ ရ ် န် စီမေ ံ ဆာင်

ဆက်လက်၍ အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်လာက

အေနြဖင့် လိုအပ်သည်များ ေပါင်းစပ်ညိင်းေဆာင်ရွက်

သည့် ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီးအတွင်း ုပရ ် င ှ ြ် ပသမလုပင ် န်း

ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊

ုပ်ရှင်ုံ

ေဆာင်ရက ွ ရ ် န်ကျန်ရသ ိှ ည့် စမ်းေချာင်းမိနယ်ရိှ ရတနာပုံ

ေြမေနရာများတွင် ုပရ ် င ှ ြ် ပသြခင်းလုပင ် န်း ေဆာင်ရက ွ ရ ် န်

ုပရ ် င ှ  ် ၊ုံ ေရမန်းုပရ ် င ှ  ် ၊ုံ ေကျာက်တတ ံ ားမိနယ်ရိှ ဆုထူး

လိုအပ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ပန်ုပ်ရှင်ုံ၊ ဘုရင့်ုပ်ရှင်ုံ၊ မိမုပ်ရှင်ုံ၊ ေရဂုန်ုပ်ရှင်ုံ၊

ေရာင်းချထားခဲ့သည့်

ထိုေနာက် ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီး

ကည့ြ် မင်တင ုိ ် မိနယ်ရိှ သီတာုပရ ် င ှ  ် ၊ံု ေတာင်ဥကလာပ

ဌာန ုပရ ် င ှ ြ် မငတ ့် င်ေရးဌာနခွဲ န်ကားေရးမှး ဦးသိန်းိင ု ်

မိနယ်ရိှ ပေဒသာုပရ ် င ှ  ် ၊ံု ေမှာဘ ် ီ မိနယ်ရိှ ြမင့ ် ပ ု ရ ် င ှ  ် ံု

က ိုင်ငံတစ်ဝန်း ုပ်ရှင်ုံများအေြခအေန၊ ုပ်ရှင်က

ဝယ်ယထ ူ ားသူများက ေဆာင်ရက ွ ထ ် ားရှမ ိ  အေြခအေန

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ေနမအေြခအေန

များကို

များ၊ ပုဂလိကပိုင်ြပလုပ်ေရးေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့်

ဝန်ကီးချပ်က ုပ်ရှင်ုံ ြပန်လည်တည်ေဆာက်သွားမည့်

ုပရ ် င ှ  ် မ ံု ျား ေရာင်းချခဲမ ့ အေြခအေန၊  စာချပ်ပါစည်းကမ်း

အဆိုြပပုံစံကို ိုဝင်ဘာလအတွင်း

အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် အေြခအေနများှင့်

တက်ေရာက်လာြခင်းမရှသ ိ ည့် ုပရ ် င ှ  ် ဝ ုံ ယ်ယထ ူ ားသူများ

ကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိေပးးေဆာ်ချက် ၁။ အာဖရိကဝက်အြပင်းဖျားေရာဂါသည် ယခင်က အာဖရိကိင ု င ် မ ံ ျားတွငသ ် ာ ြဖစ်ပာွ းခဲ့ ေသာ်လည်း ၂၀၁၈ ခုှစ် ဩဂုတ်လမှစတင်၍ အာရှှင့် အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံအချ ိတွင် ပျံှံကူးစက်ြဖစ်ပွားခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုှစ် ဩဂုတ်လတွင် ြမန်မာိုင်ငံ ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိုင်း ှင့် အေရှေြမာက်ပိုင်းရှိ နယ်စပ်မိနယ်အချ ိတွင်လည်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားသြဖင့် ြဖစ်ပွား ကူးစက်ပျံှံြခင်းမရှိေစေရးအတွက်

ေရာဂါကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်ေရးလုပင ် န်းများကို စိက ု ပ ် ျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး ဌာန ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနမှ ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရပ ှိ ါသည်။ မိမေ ိ မွးြမထားေသာ ဝက်များကိုလည်း အာဖရိကဝက်အြပင်းဖျားေရာဂါ

ကူးစက်ကျေရာက်ြခင်းမရှိေစေရး

အတွက် ေမွးြမေရးြခံများ၏ ဇီဝလုြံ ခံမကို စနစ်တကျြမငတ ့် င်ရန် လိအ ု ပ်ပါသည်။ အာဖရိက ဝက်အြပင်းဖျားေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ိုင်ရန်အတွက်

ေအာက်ပါအတိုင်း လိုက်နာ

(က) ဝက်ေမွးြမေရးြခံများ၏ ဇီဝလုံြခံမကို အထူးဂုြပေဆာင်ရွက်ရန်၊ (ခ) ဝက်ြခံများှင့် သားငါးေဈးများတွင် စနစ်တကျ ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်း ပုမ ံ န ှ ြ် ပလုပ် ေဆာင်ရွက်ရန်၊ (ဂ) အိမေ ် မွးဝက်များကို အပူြပင်းြပင်းြဖင့် ချက်ြပတ်ထားြခင်းမရှေ ိ သာ စားေသာက် ဆိုင်များမှ စားကင်း/ကျန်ေကးြခင်း မြပလုပ်ရန်၊ (ဃ) အြခားြခံများမှ အသုံးအေဆာင်ပစည်းများ ငှားရမ်းသုံးစွြဲ ခင်းမြပရန်င ှ ့် လူအဝင်/ အထွက် ထိန်းချပ်ရန်၊ (စ) ဝက်ြခံများအတွင်း အပူချ ိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ ေလဝင်/ေလထွက်ေကာင်းမွန်ေစေရး ေဆာင်ရွက်ရန်၊ (ဆ) ေရာဂါကင်းရှင်းေကာင်း စိတ်ချရေသာြခံမှ ဝက်များကို ဝယ်ယူေမွးြမရန်၊ (ဇ) ဝယ်ယူသည့်ဝက်များကို မိမိြခံရှိ ဝက်များှင့်မေရာမီ သီးသန့်ခွဲြခားထား၍ ေရာဂါကင်းရှင်းမှ ေမွးြမရန်၊ (ဈ) ြပည်ပမှ တရားမဝင်တင်သွင်းလာေသာ ဝက်အရှင်ှင့် ဝက်ထွက်ပစည်းများ ြဖစ်သည့် ဝက်သား၊ ေအးခဲဝက်သား၊ ဝက်ေပါင်ေြခာက်၊ ဝက်အူေချာင်းှင့် အြခားဝက်ထွက်ပစည်းများ တင်သွင်းြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ စားသုံးြခင်းမြပရန်၊ (ည) ေတာဝက်ှင့် အိမ်ေမွးဝက်များ ေရာေှာထိေတွြခင်းမှ ကာကွယ်ရန်၊ (ဋ) ေတာဝက်င ှ ့် အိမေ ် မွးဝက်များ ပုမ ံ န ှ မ ် ဟုတဘ ် ဲ ုတတ ် ရက်ေသဆုံးပါက နီးစပ်ရာ ြမန်မာိုင်ငံေမွးြမေရး

လုပ်ငန်းအဖွဲထံသို ချက်ချင်းသတင်းပိုရန်၊ (ဌ)

ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရးှင့်

ေရာဂါစူးစမ်းရှာေဖွြခင်းလုပ်ငန်းများတွင်

သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်။ ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

တင်ြပသွားရန်ှင့်

ြဖင့ြ် ပသသည့် ိင ု င ် ပ ံ င ို  ် ပ ု ရ ် င ှ  ် ၊ုံ

အပီးေရာင်းချထားသည့်

ုပ်ရှင်ုံှင့် ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ၏

အစီအစ်ြဖင့်

ဖွင့်လှစ်ေသာ ုပ်ရှင်ုံ စုစုေပါင်းအေရအတွက်မှာ ရန်ကုန် တိုင်းေဒသကီးတွင် ုပ်ရှင်ုံ ၆၈ ုံတွင် ပိတ်ကား ၈၁ ခု အထိ တိုးတက်လာသကဲ့သို ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ုပ်ရှင်ုံ ၁၅၉ ုံတွင် ပိတ်ကား ၁၈၂ ခုအထိ တိုးတက်ြပသလာိုင် ပီြဖစ်ေကာင်း၊

သိုေသာ်လည်း

ုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ

ထုတလ ် ပ ု လ ် ာိင ု မ ် ှ  င့် ုပရ ် င ှ  ်  ုံ င ှ ပ ့် တ ိ က ် ားများ တိုးတက် လာမတိုင်းယှ်ပါက ုပ်ရှင်ုံှင့်ပိတ်ကား လိုအပ်ချက် မှာ ြမင့်မားေနဆဲြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းှင့်ဓာတ်ပု-ံ တင်ကိုဝင်း(MPDB)

ရန်ကုန် ေအာက်တိုဘာ ၁၀ ြမန်မာိင ု င ် ံ ပန်းဝါသနာရှငအ ် သင်း၏ ေငွရတု အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်တင ွ ် ရန်ကန ု ် မိ ြပည်သ့ူ ရင်ြပင်အတွငး် ရှိ အသင်းခန်းမ၌ ကျင်းပရန် စီစ်ထားေကာင်း ယေန့မန ွ း် လွပ ဲ င ုိ း် က ကျင်းပသည့် စာနယ်ဇင်း ရှင်းလင်းပွဲမှ သိရသည်။ အခမ်းအနားတွင်

ပန်းအလှထိုးပိင်ပွဲ

ကျင်းပြခင်း၊ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် စိုက်ပျ ိးသည့် သစ်ခပ ွ န်းများှင့် ပန်းပုမ ံ ျားေရးဆွထ ဲ ားသည့် ေရေဆးပန်းချ ီကားများကို

အသင်းရန်ပုံေငွ

အတွက်ေရာင်းချြခင်းတို

ြပလုပ်သွားမည်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ြမန်မာိင ု င ် ံ ပန်းဝါသနာရှငအ ် သင်း ဒုတယ ိ ဥက ဦးေဇာ်ဝင်းက “ပန်းမန်စိုက်ပျ ိးသူများ အေနနဲ့ ေခတ်မီနည်းစနစ်ေတွ အသုံးြပပီး စိက ု ပ ် ျ ိးေရးနည်းပညာေတွ တိးု တက်ဖန ုိ ့ဲ ပန်း မန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့

ဗဟုသုတေတွရရှိေစဖို

သင်တန်းေတွလည်း ဖွငလ ့် စ ှ လ ် ျက်ရပ ိှ ါတယ်’’ ဟု ေြပာသည်။ သင်တန်းများတွင် အေြခခံင ှ ့် အဆင့ြ် မင့်

(င) အသက်အရွယ်တူဝက်များကိုသာ အတူတူေမွးြမရန်၊

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ဟန်ချက်ညီ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် ေကာင့  ် ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်

ြမန်မာိုင်ငံ ပန်းဝါသနာရှင်အသင်း၏ ေငွရတုအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ကျင်းပမည်

သင်တန်းေတွဖွင့်လှစ်

ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါရန် အသိေပးးေဆာ်အပ်ပါသည်-

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ၊ ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန၊

ေဆွးေွးကရာ

ုပ်ရှင်ုံ ၁၁ ုံ ကျန်ရှိေနြခင်း

ယခုအခါ အစိုးရအဖွဲများှင့် ပုဂလိ  ကလုပင ် န်းရှငမ ် ျား

ေဆွးေွး

ှငအ ့် ညီ ေဆာင်ရက ွ ရ ် န်အတွက် တိင ု ်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

အာဖရိကဝက်အြပင်းဖျားေရာဂါ

ကျေရာက်ြခင်းမရှိေသးေသာ အြခားေဒသများသို

ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

အေဝးကို ေခယူရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ စာချပ်ပါစည်းကမ်း

တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

ဦးဖိးမင်းသိန်းက

ေရရတနာုပ်ရှင်ုံမှာ

ေကာင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ြဖင့် ေြပာင်းလဲြပသသည့် ုပရ ် င ှ  ် ုံ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲဝင်

ဝန်ကီးများှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ သူများ၊

၂၀၁၈ ခုှစ်

ပန်းအလှြပြပင်မသင်  တန်းများ၊ သစ်သီးအလှ ပုံေဖာ်သင်တန်းများ၊ စီးပွားြဖစ်သစ်ခွစိုက်ပျ ိး နည်းသင်တန်းများှင် ့ ပန်းဥယျာ်တည်ေဆာက် ြခင်းှင့် ေြမယာခင်း အလှြပြပင်ြခင်းသင်တန်း

များကို ိုင်ငံတကာအဆင့်မီ

စီးပွားြဖစ်

များ စိုက်ပျ ိးြခင်းနဲ့ အပင်မျ ိးပွားြခင်းပညာ၊

လုပ်ကိုင်ိုင်သည်အထိ သင်ကားပိုချလျက်

အပင်များ ေရ ေြပာင်းစိက ု ပ ် ျ ိးြခင်းနဲ့ ထိန်းသိမ်း

ရှိေကာင်း သိရသည်။

နည်းပညာေတွကို

ြမန်မာိုင်ငံ

ပန်းဝါသနာရှင်အသင်း

အတွင်းေရးမှး ေဒနီဝါလွင်က“ပန်းဥယျာ်

လက်ေတွကွင်းဆင်း

သင်ကားသွားမှာပါ”ဟု ေြပာသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ

ပန်းဝါသနာရှင်အသင်းကို

တည်ေဆာက်ြခင်းနဲ့ ေြမယာခင်းအလှြပြပင်

၁၉၉၃ ခုစ ှ ် ိဝ ု င်ဘာ ၃၀ ရက်တင ွ ် ဖွဲစည်းခဲ့ ပီး

ြခင်းသင်တန်းကို ေမလမှာ အမှတစ ် ်(၁)အြဖစ်

အသင်းသားဦးေရ ၂၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ အသင်း

ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။

အေနြဖင့်

ဒုတိယေြမာက်သင်တန်းကို

ြမန်မာ့ဂုဏ်ေဆာင်ြပကွက်များ၊

ိဝ ု င်ဘာ ၁၄ ရက်ကေန ၂၉ ရက်အထိ ဖွငသ ့် ွား

ိုင်ငံကိုယ်စားြပ

ပါဝင်ယှ်ပိင်ြပသြခင်း၊

မှာပါ။ ပိခ ု ျမယ့ဘ ် ာသာရပ်ေတွက အလင်းေရာင်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများ

ဆက်စပ်မနဲ  ့ ပုံ ကမ်းဆွထ ဲ တ ု ြ် ခင်းပညာ၊ ရာသီ

တွင် စာတမ်းများ တင်သင ွ ်းြခင်းှင့် အသိပညာ

ပန်းများ အေစ့မှ မျ ိးပွားြခင်းနည်းပညာနဲ့ မျ ိးေစ့

ေဟာေြပာပွမ ဲ ျားကို ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရသ ှိ ည်။

ေရွးချယ်ြခင်းအတတ်ပညာ၊ ဥယျာ်သုံးပန်းပင်

သတင်း- မွန်းဦးနဒီ၊ ဓာတ်ပုံ - လှမိုး

ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်သို နည်းပညာတကသိလ ု (် ပုသမ ိ )် အီလက်ထေရာနစ်အင်ဂျင်နယ ီ ာဌာနမှ ဆရာမများှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ လာေရာက်ေလ့လာကည့် ေနြပည်ေတာ် ေအာက်တိုဘာ ၁၀ ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်သို နည်းပညာတကသိလ ု (် ပုသမ ိ )် အီလက်ထေရာနစ် အင်ဂျင်နီယာဌာနမှ

များကို ရှင်းလင်းြပသေြပာကားသည်။ ဒုတယ ိ အကိမ် ြပည်သ့ူ လတ်  ေတာ် ပထမပုမ ံ န ှ အ ် စည်းအေဝး စတင်

ပါေမာက / ဌာနမှး ေဒါက်တာှင်းေအးခိုင်

ကျင်းပသည့်ေန့မှ ယေန့အထိ ြပည်သူ့လတ်ေတာ်သို လာေရာက်

ဦးေဆာင်သည့် ဆရာမများှင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်စ ှ ် ဒုတယ ိ ှစ၊်

ေလ့လာသည့် ြပည်တွင်းဧည့်သည် ၅၇၄၁၂ ဦးှင့် ြပည်ပဧည့်သည်

စတုတှ  စ ် င ှ ့် ပမှစ် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၁၂၀ တိသ ု ည် ယေန့

၂၃၀၁ ဦး စုစေ ု ပါင်းဧည့သ ် ည် ၅၉၇၁၃ ဦးရှိ ပီြဖစ်ပီး ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်၊

မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲတွင် လာေရာက်ေလ့လာခဲ့ကသည်။

အမျ ိးသားလတ်ေတာ်၊ ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်သို လာေရာက်ေလ့လာ

ေရှးဦးစွာ ြပည်သ့ူ လတ်  ေတာ်းံု မှ တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားက လတ်ေတာ်

လိပ ု ါက ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ုံး၊ အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ုံး၊ ြပည်ေထာင်စု

ဧည့်ခံကိဆိုေရးအေဆာင်တွင် ကိဆိုပီး ြပည်သူ့လတ်  ေတာ် အစည်း

လတ်ေတာ်ုံးတိုမှ သက်ဆိုင်ရာန်ကားေရးမှးချပ်တိုထံ လိပ်မူပီး

အေဝးခန်းမ၌ လတ်ေတာ်ဆင ို ရ ် ာကိစရပ်  များှင့် နည်းပညာပိင ု ်းဆိင ု ရ ် ာ

သုံးရက်ကိတင်ေပးပိုိုင်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်


atmufwkdbm 11? 2019

သီတင်းကတ်ုံးပိတ်ရက် ခရီးသွားြပည်သူများ၏ စကားသံများ ၂၀၁၉ ခုှစ် ေအာက်တဘ ို ာ ၁၁ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိ (ြမန်မာသကရာဇ် ၁၃၈၁ ခုစ ှ ် သီတင်းကတ်လဆန်း ၁၃ ရက်မှ သီတင်းကတ်လြပည့ေ ် ကျာ် ၂ ရက် )ကို အများြပည်သူ အလုပပ ် တ ိ ရ ် က်ြဖစ် ြပည်ေထာင်စအ ု စိးု ရအဖွဲ မှ အမိန့်ေကာ်ြငာစာ အမှတ် ၄၉/၂၀၁၉ ြဖင့် ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ ုံးပိတ်ရက်များအတွင်း ေနြပည်ေတာ်မှ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်သို ြပန်ကမည့် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၊ ခရီးသွားြပည်သူများ၏ စကားသံများကို စုစည်းေရးသားတင်ြပလိုက်ပါသည်ေဒြမသာထွန်း (ဦးစီးအရာရှိ၊ ြပည်ေထာင်စု ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ုံး) သီတင်းကတ်ပတ ိ ရ ် က်ရည ှ ရ ် လို ေပျာ်ပါတယ်။

ဝန်ထမ်းဆိုေတာ့

ရက်ရှည်ပိတ်တဲ့အခါမှပဲ မိသားစု၊ ေဆွမျ ိး၊ သူငယ်ချင်းေတွနဲ့ေတွဖို အချ ိန်ရပါတယ်။ မိဘ၊ ေဆွမျ ိး၊ ဆရာသမားေတွကိုလည်း အခုလို ရက်ရည ှ ပ ် တ ိ ရ ် က်မှာ ကန်ေတာ့ခင ွ ့် ရလို မိ ဘ ေတွ လ ည်း

ေပျာ် ရ င်

ကည်းူ ကပါတယ်။ ဒီစ ှ ပ ် တ ိ ရ ် က် က စေန၊ တနဂေ  ွနဲ့ တိက ု ေ ် နေတာ့ ပိတ်ရက်နည်းရင်

နယ်ေဝးြပန်ဖို

ေဒြမသာထွန်း

အဆင်မေြပတဲအ ့ တွက် စိတပ ် ခ ူ ရ ဲ့ ပါ

ဦးြပည့်ဟန်စိုး

ဦးြပည့်ဖိးိုင်

မဇွန်မိုးထူး

ေဒလင်းလင်းေအး

ေဒခင်ြမတ်ိုး

ဦးေအာင်ကိုဝင်း

တယ်။ ဒါေပမယ့် ိုင်ငံေတာ်က

သီတင်းကတ်ပိတ်ရက်က ငါးရက်

ရွယအ ် ေ ုိ တွကုိ ကန်ေတာ့မယ်၊ ပီးရင်

ကျန်းမာေရးကိစေတွ  ကလ ို ည်း အချ ိန်

သီတင်းကတ်ပိတ်ရက်ကို ငါးရက်

ပိတတ ် ာဆိေ ု တာ့ ပုဂေ ံ ရှးေဟာင်းအေမွ

ရန်ကန ု က ် ုိ သင်တန်းတက်ဖုိ သွားမှာ

ေပးပီးလုပ်ခွင့်ရပါတယ်။

သတ်မတ ှ ေ ် ပးတဲအ ့ တွက် အဆင်ေြပ

အှစ်နဲ့

ြဖစ်ပါတယ်။

ကိုဇာနည်(ဒုတိယဦးစီးမှး၊

သွားပါတယ်။

အချ န ိ ် ယူ ေလ့ လာခွ င့ ် ရ တဲ့ အ တွ က ်

ေဒမိုးစာလွင်

လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့်

ဦးြပည့ဟ ် န်စိုး (ဒုတယ ိ စုစ ံ မ်းေရးမှး၊

ဝမ်းသာမိပါတယ်။ အရင်က ပုဂံကို

(ဦးစီးအရာရှိ၊ စိုက်ပျ ိးေရးဦးစီးဌာန)

ြပန်လည်ေနရာချထားေရး

အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန)

ေရာက်ဖူးေပမယ့် အချ ိန်မရတဲအ ့ တွက်

သီတင်းကတ် အခါသမယမှာ

ေသေသချာချာ မေလ့လာခဲရ ့ တဲ့ ေနရာ

ရန်ကန ု က ် အေမနဲ့ အေဒေတွ၊ ဦးေလး

သီတင်းကတ်းံု ပိတရ ် က်မာှ ရန်ကန ု ်

ေတွကို အေရာက်သွားဖို အစီအစ်ရပ ှိ ါ

ေတွ၊ အဘိုးေတွ၊ အဘွားေတွကို ြပန်

က မိဘေတွကို ြပန်ကန်ေတာ့မယ်။

ဝန်ထမ်းတစ်ေယာက်အေနနဲ့ ေပျာ်

တယ်။

ကန်ေတာ့မယ်။ အခုလို ုံးပိတ်ရက်

ကျန်တဲ့ရက်ေတွကို ငယ်ငယ်ကသင်

တာေပါ့ဗျာ။

ကန်ေတာ့်အေနနဲ့

ဦးေအာင်မျ ိးေကျာ် (ဦးစီးမှး၊ အဂတိ

ရှညရ ် ေတာ့ ကိယ ု ေ ့် နရပ်ကုိ ြပန်ရတာ

ခဲ့တဲ့ ဆရာ ဆရာမေတွကို လိုက်

ဒီသီတင်းကတ်ပိတ်ရက်မှာ မိဘ

လိက ု စ ် ားမတိက ု ဖ ် ျက်ေရးေကာ်မရှင)်

အချ ိန် လုံလုံေလာက်ေလာက်ရတဲ့

ကန်ေတာ့မယ်၊

ုံး ပိ တ ် ရ က် ကို

အြပင် ခွငေ ့် တွယစ ူ ရာမလိေ ု တာ့ပါဘူး။

သန်လျင်ေရလယ်ဘရ ု ားကို သွားမယ့်

ေကျးလက်ေဒသေလးမှာပဲ မိဘ

အစိုးရက ငါးရက်ပတ ိ ေ ် ပးတဲအ ့ တွက်

အရင်ှစ်ေတွတုန်းက ခွင့်ထပ်ယူပီး

အြပင် မိသားစုနဲ့အတူ မိဘမဲေ ့ ဂဟာနဲ့

ေဆွမျ ိးေတွနဲ့အတူ သီတင်းကတ်

ေမွးရပ်ဇာတိေြမက မိဘေတွဆြီ ပန်ပီး

သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီုံးပိတ်ရက်ရှည်

ကာလကို

ေအးေအးချမ်းချမ်း

အတွင်းမှာ မိသားစုနဲ့အတူ ဘုရားဖူး

ပိတ်ရက်

ေတွရှိရာ

ငါးရက်ရတဲ့အတွက်

ပခန်းငယ်ရွာကိုြပန်ပီး

ြဖတ်သန်းမှာြဖစ်ပါ

အုပညာလက်ရာေတွကို

သီ တ င်း က တ်

ေနလိုရမယ်။

သီ တ င်း က တ်

ုံး ပိ တ ် ရ က် မ ှာ

တယ်။

ပီးေတာ့ သူငယ်ချင်းေတွနဲ့ ခရီးသွားဖို

မယ်၊

ဦးြပည့်ဖိးိုင(် ဒုတိယဦးစီးမှး၊

စိတက ် ူးထားတာက ကမာ့အေမွအှစ်

ေနရာေတွကလ ို ည်း သွားြဖစ်မယ်ထင်

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ုံး)

စာရင်းဝင်ြဖစ်တ့ဲ ပုဂေ ံ ဒသကိသ ု ာွ းမှာ

ပါတယ်။

ကန်ေတာ်အ ့ ေနနဲ့ ပိတရ ် က်ရည ှ ်

ြဖစ်ပါတယ်။ ပိတ်ရက်မှာ ဘုရားဖူး

မဇွန်မိုးထူး(ဌာနခွဲစာေရး၊

ြဖစ်တတ ဲ့ က ွ ် မိဘေတွကို ကန်ေတာ့

သွားရင်း ပုဂံေခတ်ရဲ သမိုင်းေကာင်း

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန)

မယ်။ ပီးေတာ့ မိသားစုနဲ့ ေပျာ်ေပျာ်

ေတွကို ေသေသချာချာေလ့လာချင်

ရင်ရင်ခရီးသွားဖို

စ်းစားထားပါ

လိုပါ။

ရှည်ပိတ်ေတာ့ ရန်ကုန်ကမိသားစု

တယ်။ အရင်က

သီတင်းကတ်

ေဒွယ်ွယ်လွင်၊ မူလတန်းြပ၊

ဆီကို ြပန်ပီး မိဘေတွ၊ အေဒေတွနဲ့

ေရနံ့သာအထက်တန်းေကျာင်း(ခွဲ)

အဘိုးအဘွားေတွကို ကန်ေတာ့မယ်။

ပိတ်ရက် သုံးရက်ပဲရမှာဆိုပီး ခရီး

ဝန်ကီးဌာန)

ေရ တိဂုံဘုရားနဲ့

ေဒွယ်ွယ်လွင်

ဘိးု ဘွားရိပသ ် ာေတွမာှ အလှလုပဖ ် ရ ို ှိ

လာတက်တာပါ။ အခုပတ ိ ရ ် က်မာှ

ပါတယ်။ ကျန်တအ ့ဲ ချ ိန်ကုိ မိသားစုန့ဲ

မိဘေတွရှိတဲ့ မေကွးမိကို ြပန်မှာ

အချ ိန်ေပးပီး ေနသွားဖိုရှိပါတယ်။

ပါ။ သီတင်းကတ်လြဖစ်တအ ဲ့ တွက်

ေဒလင်းလင်းေအး(ြပန်ကားေရးှင့်

အဘိုး အဘွားေတွ

ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန)

ကန် ေတာ့  ပီး မိမှာ ကျင်း ပမယ့ ်

မိ ဘ ေတွ ကို

သီ တ င်း ကတ် ပိ တ ် ရ က် ရ ှ ည ် ရ တဲ့

ပွေ ဲ တာ်ေတွကို မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း

အေပမှာ အေကာင်းဆုံးအသုံးချဖို

ေတွန့ဲ အတူ ေလာက်လည်ဖုိ စ်းစား

စ်းစားထားပါတယ်။ ေမွးရပ်ဇာတိ

ထားပါတယ်။ ကန်မက အေဝးမှာ

ြဖစ်တ့ဲ ေယာမိကို ြပန်ပီး ြမန်မာ့းုိ ရာ

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနရတဲအ ့ တွက်

ဓေလ့ထုံးတမ်းအတိုင်း လူကီး၊ မိဘ၊

တစ်စ ှ တ ် စ်ခါပဲ ြပန်ေရာက်ပါတယ်။

ဆရာသမားေတွကုိ ကန်ေတာ့ မယ်။

အခုလို ရက်အများကီးပိတ် ပီး မိဘ၊

ပီးရင် မိသားစုနဲ့အတူ ဘုရားပွဲ ေတွ၊

သူငယ်ချင်းေတွနဲ့ ေတွခွင့်ရတဲ့

အထိမ်းအမှတပ ် ေ ွဲ တွကို ေလာက်လည်

အတွက် ေပျာ်ရင်ပါတယ်။

မယ်။

ဦးေအာင်ကိုဝင်း

ကျန်တဲ့ရက်ေတွမှာေတာ့

ငယ်သူငယ်ချင်းေတွနဲ့ မိရဲအထင် ကရေနရာေတွမှာ အပန်းေြဖဖို စီစ် ထားပါတယ်။

ဒီလို

(အထက်တန်းြပေကျာင်းဆရာ) ကန်ေတာ့် ေမွးရပ်ဇာတိြဖစ်တဲ့

ငါးရက်ပိတ်

ြမင်းြခံမိကို ြပန်မှာြဖစ်ပါတယ်။

တာဟာ ကန်မတိုလို ေမွးရပ်ေြမနဲ့

မိကို ြပန်ေရာက်ရင် အဘိးု အဘွား

အေဝးမှာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနတဲ့

နဲ့ မိဘေတွကို ကန်ေတာ့မယ်။

သူေတွအတွက် အခွင့်အေရးတစ်ရပ်

ေနာက်ရက်ေတွမှာ ပုဂက ံ ို ဘုရားဖူး

ြဖစ်တဲ့အတွက် ေပျာ်ရ င်မိပါတယ်။

သွားပီး ယခင်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့

အိ မ ် က မိ သားစု က လည်း က န် မ

ဖူး တဲ့ ေနရာေတွ ကို သွားေရာက်

ြပန် လာမယ် ဆို ေတာ့

လည် ပ တ် ဖို စီ စ ် ထားပါတယ် ။

အကု န ် လုံး

ေပျာ်ရင်ေနကပါတယ်။

ပိတရ ် က်ရည ှ က ် ာလမှာ ကန်ေတာ်တို

ေဒခင်ြမတ်ိုး

လို ဝန်ထမ်းေတွအတွက် စိတလ ် က်

(စိုက်ပျ ိးေရးဦးစီးဌာန)

ေပါ့ပါးစွာ မိသားစုနဲ့အတူ လည်ပတ်

ကန်မက ေကျာက်ြဖမိကေန ေရဆင်းတကသိုလ်မှာ

ခွငရ ့် တဲအ ့ တွက် ကည်ူးမိပါတယ်။

သင်တန်း

သတင်းအဖွဲ

အပန်းေြဖေလ့လာစရာရှိတဲ့

အခုလို သီတင်းကတ် ုံးပိတ်ရက်

သွားဖို အေတာ်စ်းစားရပါတယ်။

အခုသီတင်းကတ်မှာ ဥသစ်ပင်

ုံးပိတ်ရက်က ငါးရက်ဆိုေတာ့ မိဘ

အခု ငါးရက်ဆေ ုိ တာ့ ပုဂက ံ ုိ ဘုရားဖူး

မိကို ြပန်မှာပါ။ ေကျာင်းပိတ်ရက်

ေတွနဲ့ အချ ိန်လုံလုံေလာက်ေလာက်

သွားဖို အဆင်ေြပပါတယ်။ အခု

အတွင်း အိမအ ် နီးအနားက သက်ကီး

ေနခွငရ ့် ပါတယ်။ မိသားစုရဲ လူမေရး၊ 

ေနြပည်ေတာ် မိမေဈးရှိ အေဝးေြပးကားဂိတ်တွင် ခရီးသွားြပည်သူများြဖင့် စည်ကားေနသည်ကို ေတွရစ်။

“အခမ်းနားဆုံးေမတာ” ုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ် အထူးပွဲြပသ ရန်ကုန် ေအာက်တိုဘာ ၁၀

ထားကာ လာမည့ေ ် အာက်တဘ ို ာ ၁၇ ရက်တင ွ ် ုတ ံ င်ြပသသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း

“အခမ်းနားဆုးံ ေမတာ” ုပရ ် င ှ ဇ ် ာတ်ကား အထူးပွဲ ယမန်ေန့ ညေန ၆ နာရီခက ဲွ

သိရသည်။

ရန်ကုန်မိ JCGV ကန်သာယာစင်တာ ုပ်ရှင်ုံ၌ ြပသသည်။

ဦးေအာင်မျ ိးေကျာ်

“ဒီဇာတ်ကားက အချစ်ကားေတွ အများကီးထဲက ထူးြခားတဲ့ အချစ်

အဆိုပါ ုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် အကယ်ဒမီေနတိုး၊ အကယ်ဒမီရဲေအာင်၊

ဇာတ်ကားေလးတစ်ကားလို ကန်ေတာ်သးံု သပ်မပ ိ ါတယ်။ ပရိသတ်ေတွလည်း

တိုင်ရွန်၊ သူရိယ၊ အကယ်ဒမီစိုးြမတ်သူဇာ၊ ေနြခည်ဦး၊ ေမဘရဏီေသာ်တို

လာေရာက်ကည့ ် တဲ  အ ့ ခါ ေကျနပ်မမ ိ ယ်လုိ ေမာ်လင့မ ် ပ ိ ါတယ်” ဟု သုပေ ် ဆာင်

အဓိကပါဝင်သုပ်ေဆာင်ထားပီး အြခားအုပညာရှင်များစွာြဖင့် ိုက်ကူး

ေနတိုးက ေြပာသည်။

သုပေ ် ဆာင်ေနြခည်ဦးက “ဒီဇာတ်ကားက ေနြခည်ပထမဆုံးေခါင်းေဆာင် မင်းသမီး လုပခ ် ရ ဲ့ တဲ့ ဇာတ်ကားေလးပါ။ ကိေ ု နတိးု နဲ့လည်း ပထမဆုံးတွ ဲ က ို ခ ် ရ ဲ့ တယ်။ မပွငန ့် ့ဲ လည်းဆုခ ံ ရ ့ဲ တယ်။ ဒီကားေလးက ေနြခည်လပ ု ခ ် ျင်တာကို လုပြ် ပခွင့် ရတဲ့ ကားေလးလည်းြဖစ်ပါတယ်” ဟု ေြပာသည်။ အဆိပ ု ါဇာတ်ကားသည် ချစ်ြခင်းေမတာဖွဲ ဇာတ်လမ်းအမျ ိးအစားြဖစ်ပီး စ်းစားချင့ခ ် ျ ိန်င ို ေ ် သာ eာဏ်ပညာှင့် ချစ်ြခင်းေမတာသည်သာ တန်ဖိုးမြဖတ် ိင ု ေ ် သာ အရာများြဖစ်ေကာင်း၊ ချစ်ြခင်းေမတာြဖင့် အရာခပ်သမ ိ း် ကို အိင ု ယ ် ူ ေအာင်ြမင်ေစိုင်ေကာင်း စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များြဖင့် ိုက်ကူးထားြခင်း ြဖစ်ေကာင်းသိရသည်။

(ေကျာ်စန်းမင်း/FDC)


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

အသက် ၁၀၀ နီးပါးရှိပီြဖစ်သည့် အုပညာသမားတစ်ဦး၏ ကိးပမ်းမ(သိုမဟုတ်) ြမန်မာ့ုပ်ရှင်ရာြပည့် ဂုဏ်ြပသီချင်းေရးဖွဲေနသည့် စည်သူေဒါက်တာ ဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင် ြမန်မာ့ုပ်ရှင် ရာြပည့်အခမ်းအနားကို ကျင်းပရာတွင် အလွန်အေရးပါေသာ လုပ်ငန်းစ်တစ်ရပ်ရှိပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းစ်ကား ြမန်မာ့ုပ်ရှင်ရာြပည့် ဂုဏ်ြပသီချင်းြဖစ်ပါသည်။

ေတွဆုံေမးြမန်း - ရီရီြမင့်

ထိုဂုဏ်ြပသီချင်းကို ယခုေရးစပ်ေနသူကား ြမန်မာ့ုပ်ရှင် တစ်သက်တာဆုရှင် ဘဘစည်သူေဒါက်တာ ဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်။ ဆိုရလင် ဘဘှင့် ြမန်မာ့ုပ်ရှင်သက်တမ်းက မတိမ်းမယိမ်းမသာ။ ဘဘစည်သူေဒါက်တာ ဗိုလ်ကေလးတင့်ေအာင်သည် ယခုအသက်အားြဖင့် ၉၈ ှစ်ရှိပီြဖစ်သည်။

စာတန်းထိုးတဲ့ေခတ်ကို ုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။

ြမန်မာ့ပ ု ရ ် င ှ ရ ် ာြပည့် ဂုဏြ် ပသီချင်းေရးစပ်ေနသူ ဘဘစည်သေ ူ ဒါက်တာ

ဘဘ သီချင်းေရးလာတာ ှစေ ် ပါင်းလည်းကာခဲ့ ပီ။ ကိယ ု ေ ် ရးတဲသ ့ ခ ီ ျင်းေလးကို

ဗိလ ု က ် ေလးတင့ေ ် အာင်က “အသက် ၁၀၀ နီးပါးရှိ ပီြဖစ်တဲ့ လူတစ်ေယာက်ရဲ၊

တည်တည်တံ့တံ့နဲ့ ခိုင်မဲေစချင်တယ်။ ဒါေကာင့် ဂုတစိုက်နဲ့ အထားအသို၊

အုပညာသမားရဲ ကိးစားမကို အသိအမှတ်ြပေပးပါလို ေမတာရပ်ခံချင်ပါ

အေနအထိင ု ေ ် တွ အကုနလ ် းံု မှနက ် န်ေအာင် ကာရန်ေတွ၊ အကရာေတွ ြပည့စ ် ံု

ေခတ် အသစ်ေပလာ၊ ချင်စရာ အုပညာ ုပ်ရှင်ဂီတ ညီမလွန်သာယာ

တယ်”ဟု ဆိုပါသည်။

ေအာင် ေရးသားတဲေ ့ နရာမှာ သတိအမဲထားရတယ်။ သီချင်းေရးခဲတ ့ ာလည်း

…” အဲဒ ီ ပ ု ရ ် င ှ က ် ို ဂီတသံေလးေပါင်းပီးေတာ့ အသံထက ွ မ ် ေပခင်မှာ သံစေ ုံ တး ေခတ်ြဖစ်လာေအာင် တစ်ခါလုပ်ရြပန်ပါတယ်။

ြမန်မာ့ပ ု ရ ် င ှ ရ ် ာြပည့ဂ ် ဏ ု ြ် ပသီချင်း ေရးစပ်သက ီ ုံးဖွဲဆိေ ု နသူ ဘဘစည်သူ

ကာပီ။ အေကာင်းအရာလည်းစုံ ပီ။ အဲဒေ ီ နရာမှာ သူ့ေနရာနဲ့သူ အံကျခွငက ် ျ

ေဒါက်တာ ဗိလ ု က ် ေလးတင့ေ ် အာင်င ှ ့် ြမန်မာ့သတင်းစ်က ေတွဆုေ ံ မးြမန်း

ြဖစ်ဖလ ုိ တ ုိ ယ်။ ုပရ ် င ှ ဆ ် ရ ို င် ုပရ ် င ှ ဘ ် ၀၊ ြပဇာတ်ဆရ ို င် ြပဇာတ်ရဲအေြခအေန

ထားမများကို ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။

အကုန်လုံးဟာ သူ့ဘဝနဲ့သူရှိပီးသား။ အဲဒါကိုေဖာ်ေပးဖိုက သီချင်းေရး

“သတင်းတစ်ပဒ ု ေ ် ရးမယ်ဆရ ို င် အကျ ိးအေကာင်းညီတ ွ ဖ ် ုိ လိပ ု ါတယ်။

ဆရာေတွရဲ တာဝန်ပါ။ “ဒီေတာ့ တိ ု ပ ု ရ ် င ှ ် ှစ် ၁၀၀ ြပည့တ ် ယ်ဆတ ို ာ လွယလ ် ယ ွ ေ ် လး မဟုတပ ် ါ ဘူး။ ကိးစားပမ်းစား လူကီးေတွရင်းှးီ ခဲရ ့ တဲ့ ရင်းှးီ ြမပ်မ ံှ ကီ  းတစ်ခ၊ု အဲဒီ ုပရ ် င ှ ် ှစ် ၁၀၀ မှာ ှစအ ် ပိင ု ်းအြခားေတွ ကည့လ ် က ို ရ ် င် ုပရ ် င ှ ေ ် ခတ်ဆတ ို ာဟာ အြဖအမည်း၊ အသံတိတ်ေခတ်၊ အဲဒီကေနပီး တီးလုံးနဲ့ တီးဝိုင်းနဲ့ ပရိသတ် နဲ့ေရာပီးေတာ့ ကည့်ခဲ့ရတဲ့အေြခအေနက ုန်းထွက်လို တကယ့်တီးဝိုင်းကို သီးြခားသွင်း၊ အသံကတ ို စ်ခါ၊ အုပက ် တ ို စ်ခါထည့၊် အဲဒလ ီ ပ ို ူးေပါင်းတဲန ့ ည်းနဲ့ တီးဝိင ု း် မပါေတာ့ဘန ဲ ့ဲ ုန်းကန်ရတဲဘ ့ ၀ ေရာက်ခတ ဲ့ ယ်။ ဒါအသံစသ ုံ င ွ ်းေခတ် လိုေခတယ်။ သမိုင်းကိုပါမှသာ ုပ်ရှင်ှစ် ၁၀၀ အဓိပာယ်ရှိမယ် အဲဒီေခတ်ပီးြပန်ေတာ့

အြဖအမည်းနဲ့

သံစုံသွင်းကေနပီးေတာ့

ေဆးေရာင်စေ ုံ ခတ်ြဖစ်လာေအာင် ကိးစားကရြပန်တယ်။ ေဆးေရာင်စေ ုံ ခတ် ကေန မျက်စိရဲအေနအထားေလးေတွ ြပည့်စုံမှန်ကန်ေအာင် ြမင်ကွင်းေတွ ချဲလိက ု တ ် ယ်။ ဒါဟာ ုပရ ် င ှ တ ် ာဝန်ကို ထမ်းေနကတဲ့ လူသားေတွရဲ ကိးစား မပဲ။ အဲဒလ ီ လ ို ပ ု ခ ် ဲ့ ကတဲ့ သမိင ု ်းကိပ ု ါမှသာ ုပရ ် င ှ  ် စ ှ ် ၁၀၀ အဓိပာယ် ရှမ ိ ယ်လုိ

“အဲဒါပီးေတာ့မှ “ …အုပ်နဲ့ ေတးသံမေှးအြမန် ဂုဏ်ြဖာ၊ ေတးသံစုံ

အသံထွက် ုပ်ရှင်ကားြဖစ်လာ “ ….ေတးသံစေ ုံ ခတ် ြပကွက၊် အသံတတ ိ မ ် ှ အသံထက ွ ရ ် န် တီထင ွ ် ကြပန် ကာ၊ ေငွေပးလိုမရ ဇာတ်ကားမှစတာ၊ ုပ်ရှင်ေခတ်ေြပာင်း အေဟာင်းစွန့်ခွာ ရဲရရ ဲ င့ရ ် င့် ပွလ ဲ ယ်တင့ေ ် စတာ ….” အသံထက ွ ဖ ် ြို ဖစ်လာပီ၊ တီထင ွ လ ် က ို တ ် အ ဲ့ ခါ မှာ ေငွေပးလိမ ု ရဆိတ ု ဲ့ ဇာတ်ကားကစပီးေတာ့ အသံထက ွ  ် ပ ု ရ ် င ှ က ် ား ြဖစ်လာ တယ်။ “ ….အသံထက ွ ေ ် ခတ်ြပကွက် မေှးေပါင်ဂုဏ်အသစ်လာ၊ ေဆးေရာင်စုံ ေခတ်အခါ ြဖနီြပာဝါ အဆင်အေသွးတိ၊ု ယ်ေကျးလှစွာ ကားရတာ နားဝမှာ ချ ိသာ၊

ဆိုပီး အေပေအာက် အေဝးအနီးေကာင်းေအာင် ေလးဖက်သံကားေခတ်ကို လည်း တစ်ခါထွင်ရြပန်တယ်။ အဲဒီဖလင်ေခတ်ကီးပီးတဲ့ေနာက်မှာ အခု ေနာက်ဆးံု ေပ ဒစ်ဂျစ်တယ်ေခတ်ေရာက်လာတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆတ ုိ ့ဲ အဂလ  ပ ိ ် စာလုံးကို ြမန်မာမြပပီး တိေ ု တွကအားလုးံ နားလည်ကပီ။ ဒီေခတ်မာှ ေတာ့ ုပရ ် င ှ သ ် ားတို အစွမ်းရှသ ိ မ လုပ် ကစမ်းဆို ပီး ေဖာ်ြပသလိပ ု ဲ အင်မတန်အင်အား ြပည့်တဲ့ နည်းစနစ်တစ်ခုလိုေခရမယ်။ ဒါကို တိုေတွေရာက်ကပီ။ အဆင့်ဆင့်တက်လာ

ထင်တယ်။ ဒါေကာင့် အဲဒါေတွေရးလာခဲပ ့ ါတယ်။ “ … သုပြ် မင်ေခတ်အခါမှာ အဟုတ်ပင်ြဖစ်လာတာ၊

ုပ်ရှင်ေခတ် ှစ်ေပါင်း ၁၀၀၊ အမျ ိးသားြမန်မာ

ကိးစားလာတာ ိုးသားစွာပါ၊ အသံတိတ်ေခတ်အခါ စာတန်းထိုးတစ်မျ ိး တစ်ဘာသာ၊ ြပည်သူ့ရင်ထဲ စွဝ ဲ င်ေစခဲတ ့ ာ ….” ။ အဲဒအ ီ သံတတ ိ ေ ် ခတ်တန ု ်းက တီးဝိင ု ်းက တီးေပး၊ အဓိပာယ်ကို စာတန်းေလးနဲ့ေဖာ်ြပ၊ ပရိသတ်က စာေလး ေတွဖတ်၊ ဒီေန့ညဘာေတွေတွမလဲ၊ အေကာင်းေတွ ဘာေတွပါလိမ့်မယ်၊ ရှင်းသွားတာေပါ့။ အဲဒီလို ပရိသတ်နားလည်ေအာင် စကားနဲ့မေြပာိုင်ခင်

အဲဒီေခတ်ပီးြပန်ေတာ့ အြဖအမည်းနဲ့ သံစုံသွင်းကေနပီးေတာ့ ေဆးေရာင်စုံေခတ်ြဖစ်လာ ေအာင် ကိးစားကရြပန်တယ်။ ေဆးေရာင်စုံေခတ်ကေန မျက်စိရဲအေနအထားေလးေတွ ြပည့်စုံမှန်ကန်ေအာင် ြမင်ကွင်းေတွချဲလိုက်တယ်။ ဒါဟာ ုပ်ရှင်တာဝန်ကို ထမ်းေနကတဲ့

ေလးဖက်သံကားဆိုတာများထွင်လာ ….” အဲဒီမျက်လုံးကစပီး

ေရာင်စုံေတွေခတ်နဲ့ ထွင်လာသလိုပဲ နားမှာကားရတာလည်း ြပည့်စုံေအာင်

“ှစ် ၁၀၀ အတွင်းမှာ အဲဒီလို အဆင့်ဆင့် အဆင့်ဆင့်တက်လာတဲ့ တိုရဲ ကိးစားမ၊ ုပ်ရှင်သမားေတွရဲခွန်အား၊ ြပည်သူေတွရဲအားေပးမ၊ အဲဒါေတွ စုေပါင်းလိက ု တ ် အ ဲ့ တွက် အင်မတန်အဓိပာယ်ြပည့ဝ ် တဲ့ ုပရ ် င ှ  ် စ ှ ် ၁၀၀ ပွေ ဲ တာ် ကီးြဖစ်လာတယ်။ ဒီလြုိ ပည့စ ် ေ ံု အာင်ြဖစ်ေစချင်လန ွ း် လို ဘဘကိယ ု တ ် င ို ် အခု ၉၈ ှစ်ရှိပီ၊ အသိေလးေကာင်းတုန်း၊ eာဏ်ေလးေပျာက်ကွယ်မသွားခင် ကိးစားပီး၊ မှတသ ် ားပီးေရးရတာပါ။ အထူးသြဖင့် ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ဆိတ ု ဲ့ လူထအ ု သိပညာေပးဌာနကီးကေနပီး ဘဘတိရ ု ဲ အသက်အရွယ် ကီးရင့် သည့တ ် င ို ေ ် အာင် အားခွနမ ် ေလာ့ဘန ဲ ဲ့ ကိးစားတတ်တဲ့ အုပညာသည်ေတွရဲ သေဘာ၊ အုပညာရဲသတိ၊ အုပညာရဲ ဇွဲ၊ အဲဒါေတွကိုေဖာ်ြပေစချင်တယ်။ “အုပညာသမားေတွဟာ ချမ်းသာမမရှပ ိ ါဘူး။ ခာကိယ ု ြ် ပည့စ ် ေ ံု အာင် စားရရင်ေတာ်ပီ။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာေလး၊ ကိုယ်ေဖာ်ြပချင်တာေလး ြပည်သူ သိသင့်သိထိုက်တာေလးရှိေနေအာင်

ကိုယ်ကဖန်တီးိုင်ရင်ေတာ်ပီဆိုတဲ့

လူသားေတွရဲ ကိးစားမပဲ။ အဲဒီလိုလုပ်ခဲ့ကတဲ့ သမိုင်းကိုပါမှသာ ုပ်ရှင်ှစ် ၁၀၀ အဓိပာယ်

စိတ် ဘဘတိမ ု ာှ အမဲရပ ိှ ါတယ်။ ဒါေကာင့် အသက် ၁၀၀ နီးပါးြဖစ်လာတဲ့

ရှိမယ်လိုထင်တယ်။

ေမတာရပ်ခံချင်ပါတယ်”။

လူတစ်ေယာက်ရဲ၊ အုပညာသမားရဲ ကိးစားမကို အသိအမှတ်ြပေပးပါလို ။

ြမန်မာိုင်ငံစာေပထုတ်ေဝသူှင့် ြဖန့်ချ ိသူများအသင်းမှ စုစည်းတင်ြပေသာ ေအာက်တိုဘာ ၅ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိ ထွက်ရှိလာသည့် စာအုပ်စာရင်း စ်

စာအုပ်အမည်

၁။

လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ေရာင်းချြခင်း၊

ဥပေဒသုေတသီ

ေပါင်ှံြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ လဲလှယ်ြခင်းှင့်

ခင်ဝင်းြမင့်

ေပးကမ်း ြခင်း သိေကာင်းစရာ

စာေရးသူ

ထုတ်ေဝသူ တိုင်းယ်

ေဈးန်း

ကိ စ ရပ် မ ျားအတွ က ် အမိန့်န်ကားလာများ

စုစည်းမ (၂၀၁၉) ၂။

ကန်ေတာ့်နာမည် ဂီပါ

ေအးြမခင်(ြမန်မာဘာသာြပန်)

Myanmar Heritage

၃၀၀၀

၃။

မဟတမဂီ၏ မှတ်သားဖွယ်စကားများ

ေအးြမခင်(ြမန်မာဘာသာြပန်)

Myanmar Heritage

၇၅၀၀

၄။

ေသွးစွန်းေသာလက်

ဆင်ြဖကန်း ေအာင်သိန်း

စိတ်ကူးချ ိချ ိ

၂၃၀၀

၅။

ကိုယ်တိုင်သိရှိသွားမ

ဇဏ်ခီ

ဇလပ်နီစာေပ

၃၀၀၀

၆။

ေလြပည်ကေလး၏ေတးဆိုသံှင့်

ရဲြမလွင်

ကိုေနမန်း

၄၅၀၀

ပင်ေဘာလုံး ၁၉၇၃ ၇။

အပီးတိုင် တ်ဆက်လိုက်ရပါသည်

မာရင်ရင်

သားငယ်စာေပ

၃၀၀၀

၈။

မဟတမဂ၏ ီ အိယ ိ ကိယ ု ပ ် င ုိ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရး

ဟိန်းလတ်

Myanmar Heritage

၂၅၀၀

၉။

ှင်းေတာင်တန်းက ပန်းဥယျာ်

eာဏ်ေဝ(ြမစ်သာေြမ)

ဆိပ်ကမ်းသာ

၄၀၀၀

၁၀။

ကမာတည်မယ့် အာရှှင်းဆီကဗျာများ

ဖျာပုံ နီလုံဦး

ကယ်နီ

၃၅၀၀

၁၁။

တင်တင်ဦးရဲ ဟင်းလက်ရာ ချက်ြပတ်နည်း

တင်တင်ဦး

Synergy

၅၀၀၀

ေပါင်း(၆၃)မျ ိး ၁၂။

ကိုယ့်အေကာင်း သူတိုအေကာင်း

ေမာင်ခင်မင်(ဓုြဖ)

စာေပခရီးသွား

၅၀၀၀

၁၃။

စိတ်၏ ငိမ်သက်ြခင်း

ထက်ထက်ထွန်း

ေရတံခွန်စာေပ

၃၈၀၀

နာဇီေခတ် အေကာက်တရားလမ်းမိုးမ

ေကျာ်ထက်ထွန်း

ယ်မျ ိး

၄၅၀၀

၁၄။

ယရားကီး ဂတ်စ်တာပို

၁၅။

ေစာအယ်ကာေတာ(သိုမဟုတ်)

ေစာကိုဦး

ြမနာ

၄၀၀၀

အမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သူ

၅၀၀၀ ၁၆။

မရဏေလှာင်အိမ်

ေသာ်တာလမင်းစာ

ေရေပစာေပ

၄၀၀၀

၁၇။

ေသသူထံမှ ေပးစာများ

ြမသန်းတင့်

တိုးြမစ်စာေပ

၅၀၀၀

၁၈။

ေအာင်ြမင်ေသာဘ၀

ခင်ေမာင်သန်း(စိတ်ပညာ)

Green Book Store

၄၀၀၀

၁၉။

ြမေမှာင်ကင်း၍ ချစ်ြခင်းတည်ေစ

ကာတွန်းကည်ဝင်း

မျ ိးြမန်မာ

၂၀၀၀

သာယာလှပတဲ့ ကမာေြမသစ်

ေကျာ်ြမင့်ေအး

စိတ်ကူးချ ိချ ိ

၁၅၀၀

၂၀။

ြမန်မာပုံြပင်များ ၂၁။

မက်ချ ပီချ (၁၃၇)

The Key Collection

The Key Collection

၁၅၀၀

၂၂။

ဖတ်စာအုပ်များကို ဖတ်ြခင်း

မင်းခက်ရဲ

Myanmar Know

၂၀၀၀

၂၃။

ချစ်တယ်

လင်းေရာင်စင်

လင်းလွန်းခင်

၂၀၀၀

Ledge Society ၂၄။

ေပျာ်ရင်မရဲ အတွင်းသား

ခင်ေမကည် (စိတ်ပညာ)

စိတ်ကူးချ ိချ ိ

၁၅၀၀

၂၅။

ကျမ၏ ချစ်သူ

ခင်ှင်းယု

စိတ်ကူးချ ိချ ိ

၃၀၀၀

ေပျာ်ရင်လိုေသာ်

ဦးရဲဦး

စိတ်ကူးချ ိချ ိ

၁၅၀၀

အိမ်ကီးေမာင်

စိတ်ကူးချ ိချ ိ

၁၅၀၀

Statistical applications for business

NweNwe Yee၊ Kyi Kyi Myint၊

တိုင်းယ်

၁၀၀၀၀

supervisors Volume 1

Khin Win Myint

ထာဝရ အမှတ်ရ ထင်ကျန်ေနမည့်

ခင်စုစုစံ၊ ြမှင်းရည်ရှိန်

Hope Publishing

၃၀၀၀

၂၆။

ဒါေတွေဆာင် ဒါေတွေရှာင် ၂၇။

ဘာေကာင့် ေငွေကးဆုံးြဖတ်ချက် အမှားေတွ လုပ်မိကသလဲ

၂၈။ ၂၉။

အမည်နာမ လင်ကွန်းသမတ


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

ုံးပိတ်ရက်ခဏတာ ေနြပည်ေတာ်မှ ထွက်ခွာရာဝယ် ေကေက ဇာတိရပ်ထံြပန်ြခင်း၊

ဘုရားဖူးသွားြခင်း၊ အလည်အပတ်ခရီးသွားြခင်း

အစရှိသည့် အေကာင်းအမျ ိးမျ ိးြဖင့် ေနြပည်ေတာ်ကို ခဏတာခွဲခွာပီး သီတင်းကတ်းံု ပိတရ ် က်များကို ေကျာ်လန ွ ြ် ဖတ်သန်းကမည့် ေနြပည်ေတာ် ေန

ဝန်ထမ်းများ၏

ခရီးသွားရန်

ြပင်ဆင်လပ်  ရှားမများြဖင့် ယေန့

(ေအာက်တိုဘာ ၁ဝ ရက်) ညေနပိုင်းသည် အသက်ဝင်လျက်ရှိသည်။ မိမေဈး၊ သေြပကုန်းေဈးှင့် ေဘာဂသီရိအေဝးေြပးကားဂိတ်များ အတွင်း အေကာင်းအမျ ိးမျ ိးြဖင့် ခရီးသွားမည့သ ် မ ူ ျားသည် အြခားေန့ လပ်ရှား သွားလာမများထက် ယေန့တင ွ ် ပိ၍ ု စည်ကားေနသည်။ “ပွမပ ် မ ွ ”် ကားဟွန်းသံ များေပးရင်း ကားဝင်းအတွင်းမှ ထွကခ ် ွာသည့် ယာ်များေပတွင် ခရီးသည်များ အြပည့်ပင်။ “အိမြ် ပန်လက်ေဆာင်ေလးဝယ်ကပါ”ဟု ဝယ်သေ ူ ခရင်း ေဈးေရာင်းေန ကသူများမှာလည်း အေြပးအလားပင်။ ထိအ ု တူ အိမြ် ပန်လက်ေဆာင် နန်းစိန် ကိတ်ှင့် မစ်ချ်ဘူးများဆွဲရင်း ကားေပတက်ရန် တြပင်ြပင်ြဖစ်ေနသည့် ခရီးသည်များကလည်း အများအြပားပင်။ “ိင ု င ် ဝ ံ့ န်ထမ်းေတွြဖစ်တအ ဲ့ တွက် တြခားအချ ိန်ေတွမှာ တာဝန်ေတွနဲ့မို ေအးေအးေဆးေဆးြပန်ချ ိန်မရှိဘူး။ အခုလို အများြပည်သူုံးပိတ်ရက်ရှည်

ကန်ေတာ့ဇ ် ာတိက ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိကပါ။ ကားလက်မတ ှ အ ် ဆင်မေြပ

ခဲ့သည်။

ရှိတုန်း ကိုယ့်အိမ်ကိုြပန်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာတယ်”ဟု မေလးသို

ေတာ့ အခုှစ် မြပန်ြဖစ်ေတာ့ဘူး။

အများြပည်သူုံးပိတ်ရက်ေတွကျရင်

ထိသ ု ို ြပင်ဆင်သတ်မတ ှ ေ ် ပးသည့အ ် တွက် သီတင်းကတ် အများြပည်သူ

ြပန်မည့် ြပည်ေထာင်စေ ု ရွးေကာက်ပေ ဲွ ကာ်မရှင ် းံု မှ ဦးစီးအရာရှိ ေဒေနြခည်

ေနြပည်ေတာ်က တြခားေနရာေတွနဲ့မတူဘူး။ ပိတ်ရက်ရှိရင် တစ်မိလုံးနီးပါး

အလုပ်ပိတ်ရက်သည် ၂၀၁၉ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာ ၁၁ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိ

ေကျာ်မင်းက ေြပာသည်။

ခရီးထွကသ ် လိြု ဖစ်ေနတယ်။ ေနြပည်ေတာ်မာှ က ိင ု င ် ဝ ့ံ န်ထမ်းများတဲအ ့ တွက်

ုံးပိတ်ရက်ရှည် ြဖစ်လာခဲ့သည်။

ခရီးသည်ေအာ်ေခသည့အ ် သံများ၊ ကားဂိတတ ် င ွ ် မိတေ ် ဆွင ှ ေ ့် တွဆု၍ ံ

ပိတ်ရက်ဆို အများစုကြပန်ေတာ့ ကားလက်မှတ်က ဝယ်ရတာခက်တယ်။

တ်ဆက်စကားေြပာကားသံများ စသည်ြဖင့် လပ်ရှားမအသံဗလံများြဖင့လ ် ည်း

အစိုးရဝန်ထမ်းပဲြဖစ်ြဖစ်၊ ကုမဏီ  ဝန်ထမ်းပဲြဖစ်ြဖစ် ပိတရ ် က်ရတုန်း ဇာတိြပန်

ပိုများတယ်။ ခရီးသွားတဲ့သူများတဲ့အတွက်

ေနြပည်ေတာ်ညေနခင်းသည် စည်ေဝေနသည်။ တချ ိသူများသည် ုံးဆင်းလင်

ချင်ကတာမျ ိးဆိေ ု တာ့ ကားလက်မတ ှ ဝ ် ယ်ရတာ အဆင်ေြပရင်ေတာ့ ပိေ ု ကာင်း

မေကွး၊ မင်းဘူး၊ မင်းလှ၊ စလင်း၊ ဆင်ြဖကန်းမိေတွဘက် ထွကတ ် ယ ဲ့ ာ်ေတွ

ဆင်းြခင်း ကားဂိတသ ် ုိ တိက ု  ် က ုိ လ ် ာဟန်တူ ပီး ုးံ ဝတ်စမ ံု ျားပင် မလဲရေသးေပ။

မယ်” ဟု ေနြပည်ေတာ်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် ကိုရဲလင်းဦးက ၎င်း၏

ကို ယာ်တးုိ ထွကေ ် ပးတာမျ ိးရှပ ိ ါတယ်” ဟု ေဘာဂသီရအ ိ ေဝးေြပးကားဝင်း

အေတွအ ကံကို ေြပာြပသည်။

အတွင်းရှိ ေရပွငြ့် ဖ ခရီးသည်ပေ ုိ ဆာင်ေရးယာ်လင ုိ း် မှ ဂိတမ ် ှး ဦးထွန်းထွန်း

“ုးံ ပိတရ ် က်က ငါးရက်ဆေ ုိ တာ့ ဝန်ထမ်းေတွအများစုက ြပန်ကတယ်။ ဒီလြို ပန်ကတဲအ ့ ခါ ကားလက်မတ ှ အ ် ခက်အခဲရတ ှိ ယ်။ တစ်လေလာက်ကတည်း

“သီတင်းကတ်န့ဲ သကန ် းံု ပိတရ ် က်ပဲ အိမြ် ပန်ြဖစ်တယ်။ ုးံ ပိတရ ် က်က

က ကိဝယ်ကတာမျ ိးေတွရတ ှိ ယ်။ ကားလက်မတ ှ မ ် ရတဲသ ့ ေ ူ တွလည်းရှတ ိ ယ်။

သုံးရက်ကေန ငါးရက်အြဖစ် ေြပာင်းလဲသတ်မှတ်ေပးေတာ့ ေပျာ်သွားတယ်။

ဒီလိုပိတ်ရက်ရတုန်း ဝန်ထမ်းအများစု

“သီတင်းကတ်ုံးပိတ်ရက်ြဖစ်ေနေတာ့ ခရီးသွားတဲ့သူက အရင်ထက် ကန်ေတာ်တိုယာ်လိုင်းဆို

က ဆိုသည်။ “အခုလို ုံးပိတ်ရက်ရှည်ရှိေတာ့ ြပန်ကမယ့်သူေတွ များတဲ့အတွက်

ြပန်ကတာြဖစ်တဲ့အတွက် ကား

နယ်မာှ ေနတဲသ ့ ေ ူ တွအတွကက ် ျေတာ့ ုးံ ပိတရ ် က်သးံု ရက်ဆုိ အသွားတစ်ရက်၊

ကားလက်မှတ်ကို စက်တင်ဘာလကုန်ကတည်းက ကိြဖတ်ထားရတယ်။

လက်မှတ်ဝယ်ရတာ ဒုကမြဖစ်ေအာင် စီစ်ေပးရင်ေတာ့ေကာင်းမယ်” ဟု

အြပန်တစ်ရက်န့ဲ ြပန်ဖအ ုိ ဆင်မေြပတာများတယ်။ အခုလုိ ပိတရ ် က်ငါးရက်မျ ိး

ပိတရ ် က်ရေ ိှ တာ့ မိသားစုနဲ့ ေဆွမျ ိးသားချင်းေတွနဲ့ ေအးေအးေဆးေဆးေတွ

ဦးစီးအရာရှိ ေဒေနြခည်ေကျာ်မင်းက အ ကံြပေြပာကားသည်။

ကျေတာ့ ြပန်ရတာအဆင်ေြပတယ်” ဟု မေကွးမိသိြု ပန်မည့် ိင ု င ် ဝ ံ့ န်ထမ်းတစ်ဦး

ရမယ်။ ပီးေတာ့ မိသားစုနဲ့အတူ ခရီးထွကခ ် င ွ ရ ့် မယ်။ ပိတရ ် က်က သုံးရက်မျ ိး

ြဖစ်သူ မေကသီခိုင်က ေြပာြပသည်။

ဆို ဝန်ထမ်းေတွအတွကက ် ြပန်ဖိုအဆင်မေြပဘူး။ သုံးရက် ပိတရ ် က်မျ ိးကျ

အစိုးရုံးများ တည်ရှိရာမိြဖစ်သည့် ေနြပည်ေတာ်တွင် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း အြဖစ် ေနရပ်ေဒသအသီးသီးမှ တာဝန်ထမ်းေဆာင်သူ အများအြပားရှိေနပီး

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ ၂၀၁၈ ခုှစ် ဇွန် ၁ ရက် ရက်စွဲြဖင့်ထုတ်ြပန်

ပိတ်ရက်မှန်ေပမယ့် အသွား၊ အြပန်ကုန်ကျစရိတ်၊ အိမ်မှာေနရမယ့်အချ ိန်နဲ့

အများြပည်သူ ုံးပိတ်ရက်ရှည်ရှိသည့်အခါ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် ခရီး

သည့် ေကညာချက်တင ွ ် သီတင်းကတ်အများြပည်သအ ူ လုပပ ် တ ိ ရ ် က်မှာ သုံးရက်

ကိယ ု တ ် တ်င ို တ ် ေ ဲ့ ငွေကးနဲ့ ြပန်ချ ိန်ရေတာ့ ကန်မဆို မြပန်ြဖစ်တာများတယ်။

သွားရန်အတွက် ကားလက်မှတ်ဝယ်ယူရရှိရန် အခက်အခဲရှိေကာင်း သိရ

သာြဖစ်သည်။ သိုေသာ် အများြပည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက်များ ခံစားခွင့် မနစ်နာ

ခုလို ငါးရက်ကျ အချ ိန်နည်းနည်းပိုရေတာ့ အဆင်ေြပတယ်” ဟု မုံရွာမိသို

သည်။

ေစရန်အတွက် ြပည်ေထာင်စအ ု စိုးရအဖွဲမှ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ဩဂုတ် ၉ ရက် ရက်စြွဲ ဖင့်

ြပန်မယ့် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ

သီတင်းကတ်င ှ ့် တန်ေဆာင်တင ုိ  ် းံု ပိတရ ် က်များကို ြပင်ဆင် သတ်မတ ှ ေ ် ပး

မစုဝဏေအာင်က ေြပာသည်။

“ကားလက်မှတ်သွားဝယ်ေသးတယ်။

ဝယ်ေပမယ့်မရေတာ့ဘူး။

ြပည်သူများ၏ အ ကံြပတိုင်ကားချက်များကို ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန် မန်းစည်ပင်က facebook group ဖွဲစည်း မေလး ေအာက်တိုဘာ ၁၀ မေလးမိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ မိေတာ် စည်ပင်င ှ သ ့် က်ဆင ုိ သ ် ည့် အ ကံြပသတင်းေပးတိင ု ် ကား မများကို အချ ိန်ှင့်တစ်ေြပးညီ အေရးယူေဆာင်ရွက်ေပး ိုင်ရန် မေလးမိေတာ်စည်ပင်သို အ ကံြပချက်များ facebook group ကို ေအာက်တဘ ို ာ ၈ ရက်မှ စတင်ဖွဲစည်း ထားေကာင်း သိရသည်။ အဆိပ ု ါ facebook group တွင် မည်သမ ူ ဆို အဖွဲ ဝင် အြဖစ် ဝင်ေရာက်င ို ် ပီး မေလးမိေတာ်အတွငး် ြဖစ်ေပ ေနသည့် စည်ပင်သာယာှင့်သက်ဆိုင်သည့် အေကာင်း အရာများကို တိုက်ိုက်ဆက်သွယ်၍ သတင်းေပး တိုင်ကားိုင်ရန်ှင့် အဆိုပါ သတင်းေပးပိုမများကိ  ု မေလးမိေတာ်စည်ပင်မှ ေကာ်မတီဝင်များ၊ စည်ပင်ဌာနမှ တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားှင့် ဝန်ထမ်းများက အချ ိန်င ှ တ ့် စ်ေြပးညီ သိရှိ၍ လျင်ြမန်စွာ အေရးယူေဆာင်ရွက်ေပးိုင်ရန် ရည်ရွယ်ကာ ယင်း facebook group ကို ဖွဲစည်းေပး လိက ု ြ် ခင်းြဖစ်ေကာင်း မေလးမိေတာ် စည်ပင်သာယာ

ေရးေကာ်မတီဝင် ဦးေကျာ်ဆန်းြမင့်က ေြပာကားသည်။ ‘‘မေလးြပည်သေ ူ တွအေနနဲ့ မိေတာ်စည်ပင်ကုိ အ ကံြပချင်တာေတွ၊ အသိေပးတိင ု ် ကားချင်တာေတွ စတဲ့ အေကာင်းအရာေတွကို ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်နဲ့ ေြပာလိရ ု ေအာင် ဖန်တီးလိက ု တ ် ာပါ။ မေလးြပည်သေ ူ တွရဲ အသိေပးတင်ြပ မေတွကို သက်ဆင ို ရ ် ာ စည်ပင်ဌာနက တာဝန်ရသ ှိ ေ ူ တွ

ေတွြမင်သိရှိပီး အချ ိန်ှင့်တစ်ေြပးညီ တိုက်ိုက် ြပန်လည်ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ိုင်ေအာင် စီစ်ေပးြခင်း ြဖစ်ပါတယ်’’ ဟု ၎င်းက ေြပာကားသည်။ အဆိုပါ group တွင် မေလးမိေတာ်ဝန်၊ ဒုတိယ မိေတာ်ဝန်၊ ေကာ်မတီဝင်များ၊ သက်ဆင ို ရ ် ာဌာနအလိက ု ် န်ကားေရးမှးများအြပင် တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားှင့် ဝန်ထမ်း များ ပါဝင်သွားမည်ြဖစ်ပီး သတင်းေပးအ ကံြပချက်များ ကို သက်ဆင ုိ ရ ် ာဌာနများက ေနရာေဒသအလိက ု ် အချ ိန်မီ အေရးယူေဆာင်ရွက်မများ ြပလုပ်ေပးသွားမည်ြဖစ် ေကာင်း သိရသည်။ မင်းထက်ေအာင်(မန်းကိုယ်ပွား)

ြမန်မာအသင်း အေဝးကွင်း၌ ကာဂျစတန်ကို ံးနိမ့် ရန်ကုန် ေအာက်တိုဘာ ၁၀ ၂၀၂၂ ကမာ့ဖလားှင့် ၂၀၂၃ အာရှဖလား ဒုတိယအဆင့်

ေြခစစ်ပွဲ အုပစ ် ပ ု စ ွဲ ် (၃) ကို ယေန့ညေနပိင ု ်းက ကျင်းပခဲ့ ပီး ကာဂျစတန်င ုိ င ် ၌ ံ အေဝးကွငး် ပွဲ ယှ် ပိင်ကစားခဲရ ့ သည့် ြမန်မာအသင်းသည် ခုနစ်ဂိုးြပတ် ံးနိမ့်ခဲ့သည်။ ကာဂျစတန်အသင်းသည် ပွစ ဲ ကတည်းက တိက ု စ ် စ်ဖင ွ ့် ကစားခဲ့ ပီး ကိးု မိနစ်အတွငး် ှစဂ ် းုိ ေပးခဲရ ့ သည်။ ၁၉ မိနစ် တွင် အလီဗာဒွန်၊ ၂၅ မိနစ်တွင် အလီကူေလာ့ဗ်၊ ၄၄ မိနစ်

တွင် ဗာလီရတ ီ က ို ဂိုးများထပ်မသ ံ င ွ ်းယူခသ ဲ့ ည်။ ဒုတယ ိ ပိင ု ်း တွင် ကာဂျစတန်အသင်းအတွက် အိုင်ဂိုးများကို မိနစ်

၇၀ တွင် အလီမာဒွန်ှင့် ၈၆ မိနစ်တွင် ပင်နယ်တီမှ တစ်ဆင့် အက်ဂါတိုက သွင်းယူခဲ့သည်။ ြမန်မာအသင်းသည် ကမာ့ဖလားေြခစစ်ပွဲ အုပစ ် ပ ု မ ွဲ ျား ကို ိုဝင်ဘာတွင် ှစ်ပွဲ ထပ်မံယှ်ပိင်ကစားရမည် ြဖစ်သည်။ င်းထက်ေဇာ်


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဩဂုတ်လအထိ ကာလအတွင်း ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေရးေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များှင့်စပ်လျ်း၍ ြပည်သူသိုအစီရင်ခံစာ ရခိုင်ြပည်နယ် တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် အရှိန်အဟုန်ြဖင့်

ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ

ိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့် ဘက်စုံ၊ ကစုံမှ

ယင်းေဆာင်ရွက်ချက်များအနက်

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ

ှစ်ိုင်ငံလုံြခံေရးတပ်ဖွဲများပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း

အ ကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးေကာ်မတီ၏ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ဇန်နဝါရီလမှ ဩဂုတလ ် အထိ ကာလအတွင်း ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံေပးေကာ်မရှင်၏ အ ကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မများကိ  ု အကျ်းချပ်၍ ြပည်သူများသို အစီရင်ခံတင်ြပအပ်ပါသည်။ (ယမန်ေန့မှ အဆက်)

မူးယစ်ေဆးဝါးများ မူးယစ်ေဆးဝါး အမေပါင်း (၁၉၄)မ၊

ှစ်ိုင်ငံလုံြခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များ ပူးေပါင်း၍ ေရေကာင်းကင်းလှည့်ြခင်း

တရားခံ (ကျား) (၂၅၄)ဦး၊ တရားခံ(မ) (၃၉) ဦး၊ စုစုေပါင်း တရားခံ (၂၉၃) ဦး အေရးယူိုင် ခဲ့ပီး တန်ဖိုးေငွကျပ် သိန်းေပါင်း (၆၃.၁၅) ဘီလီယံခန့်ရှိ မူးယစ်ေဆးဝါးများကို ဖမ်းဆီး ရရှိခဲ့ပါသည်။ မူးယစ်ေဆးဝါးအရာယ် အသိပညာေပး ေဟာေြပာပွဲ (၂၇၄)ကိမ ် င ှ ့် လက်ကမ်းစာေစာင် ြဖန့်ေဝြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ိုင်ငံေရးကှင့် လူ့အဖွဲအစည်းများတွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှ  င့် ကိုယ်စားြပမ (၂၂-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊

စစ်ေတွမိရှိ

လူငယ်များှင့်ေတွဆုံ၍ လူငယ် ေရးရာမူဝါဒှင့်

စပ်လျ်း၍

တရားမတမရရှိေရး

ေဆွးေွးပွဲ ြပလုပ်ိုင်ခဲ့ပါသည်။

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ စစ်ေတွမိ၌ ြမန်မာိုင်ငံ အမျ ိးသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင်ုံးခွဲ ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရးအတွက် (၂၇-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့တင ွ ် ေကာ်မရှငဥ ် ကှင့် ေကာ်မရှငအ ် ဖွဲ ဝင်တသ ုိ ည် ုးံ ခွေ ဲ ြမေနရာေရွးချယ်ြခင်း၊ ယာယီးံု ခန်း ေနရာေရွးချယ်ြခင်းှင့် ဝန်ထမ်းသစ်များေရွးချယ်သင်တန်းေပးြခင်းတိုြပလုပ်ပီး ရခိုင်ြပည်နယ်ုံးခွဲကို ဖွင့်လှစ်ထား

လူ့အဖွဲအစည်းများအကားေပါင်းစည်းေရး

ရှိပါသည်။ စစ်ေတွမိတွင် ရခိင ု ြ် ပည်နယ်၊ ဥပေဒဆိင ု ရ ် ာ အေထာက်အကူေပးေရးအဖွဲ၏ ုံးခန်းကို ရခိင ု ြ် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံး၌

ေမာင်ေတာခိင ု အ ် တွငး် ရှိ မတူညေ ီ သာ လူမအသိ  က ု အ ် ဝန်းများအကား ရင်းှးီ ဆက်ဆမ ံ  တိးု ပွားေစေရးအတွက် အေြခခံပညာအထက်တန်းအဆင့် ေကျာင်းေပါင်းစုံေဘာလုံးပိင်ပွဲှင့် ထုပ်ဆီးတိုးပိင်ပွဲကို ေမာင်ေတာမိနယ်၌ (၇-၈-၂၀၁၉)ရက်ေန့မှ (၂၃-၈-၂၀၁၉)ရက်ေန့အထိ ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ရာ ှစ်ဖက်လူမအသိုက်အဝန်းမှ ေကျာင်းသား/ ေကျာင်းသူ အသင်း(၁၈)သင်း ငိမ်းချမ်းစွာ အတူပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ကပါသည်။

(၂၆-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်၍ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ရခိင ု ြ် ပည်နယ်ဥပေဒဆိင ု ရ ် ာ အေထာက်အကူေပးေရးအဖွဲက (၂၄-၈-၂၀၁၉)ရက်ေန့တင ွ ် ဥပေဒဆိင ု ရ ် ာ အေထာက် အကူေပးေရး အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲကို စစ်ေတွဟိုတယ်၌ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာိင ု င ် ံ အမျ ိးသားလူ့အခွငအ ့် ေရးေကာ်မရှငက ် လူ့အခွငအ ့် ေရးေဖာက်ဖျက်ခရ ံ မှငစ ့် ပ်လျ်းသည့် တိင ု တ ် န်း ချက်များကို လက်ခေ ံ ဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရရ ိှ ာ၂၀၁၉ ခုစ ှ ၊် ဇန်နဝါရီလမှ ဧပီလအထိ ရခိင ု ြ် ပည်နယ်မှ တိင ု တ ် န်းချက်(၃၄) ေစာင် လက်ခံရရှိခဲ့ပီး (၁၂)ေစာင်အား ေကာ်မရှင်ဥပေဒှင့်အညီ

လုံြခံေရးက

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီး (၂၂)ေစာင်ကို

မှတတ ် မ်းအြဖစ်ထားရှခ ိ ဲ့ ပီး လူ့အခွငအ ့် ေရးချ ိးေဖာက်မများအတွ  က် “တိင ု ် ကားိင ု ပ ် ါသည်”ဟူေသာ လက်ကမ်းစာေစာင် များကို အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများရှိ ေကာ်ြငာသင်ပုန်းများတွင် ေဖာ်ြပေကညာထားပါသည်။ ရခိုင်ြပည်နယ် ဥပေဒချပ်ုံးအေနြဖင့် တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတွက် စစ်ေတွမိနယ်တွင် တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများ 

ဆိုင်ရာဌာန Rule of Law Centre ထူေထာင်ိုင်ေရးကို စတင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ယ်ေကျးမဆိုင်ရာဖွံဖိးမ

ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားေစရန် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်မသင်  တန်း (၂၆)ကိမ် ဖွင့်လှစ်၍ အရာရှိ (၁၀၅) ဦး၊ အမထမ်း (၂၂၁၂) ဦးတိုကို ေလ့ကျင့်ေပးခဲ့ပါသည်။ စစ်ေတွမိ၊ လုံြခံေရးအတွက် အချက်အချာကျသည့်ေနရာ (၄၉) ေနရာ၌ CCTV (၁၁၇)လုံး

တပ်ဆင်ကာ

(၁၅-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန့မစ ှ တင်၍ ရခိင ု ြ် ပည်နယ်ရတ ဲ ပ်ဖဲွ မှးုးံ တွင် Command Centre ဖွငလ ့် စ ှ ၍ ် စစ်ေဆးကည့ ်  ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လုြံ ခံေရးတပ်ဖဲွ ဝင်များအေနြဖင့် လှညက ့် င်း (၉၂၈၄)ကိမ၊် ဝပ်ကင်း (၁၅၅၃၀)ကိမြ် ဖင့် အများြပည်သူ လုံြခံေရး အတွက် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ေြမာက်ဦးေဒသကို Cultural Mapping

ေြမာက်ဦးေဒသကို ကမာ့အေမွအှစ်စာရင်း

ေရးဆွဲရန်အတွက် ကိုရီးယားပညာရှင်အဖွဲအား

တင်သွင်းေရး ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ပညာရှင်များှင့်

ရှင်းလင်းြပသြခင်း

အပီးသတ်ညိင်  းေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပြခင်း (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်)


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

အေမရိကန်ှင့် တုတ်ဝန်ကီးများအဆင့် ကုန်သွယ်ေရးေဆွးေွးပွဲများ စတင် ဝါရှင်တန် ေအာက်တိုဘာ ၁၀

တိုသည်

အေမရိကန်င ို င ်  ံ င ှ ့် တုတ ် င ို င ် တ ံ သ ို ည် ဝန်ကီးများအဆင့်

ဦးေဆာင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲှင့် ေတွဆုံေဆွးေွး

ကုန်သွယ်ေရးေဆွးေွးပွဲများကို ေအာက်တိုဘာ ၁၀ ရက်

မည်ြဖစ်သည်။ တချ ိေသာကိစရပ်  များတွင် အေမရိကန်င ို င ် ံ

ေနာက်ပိုင်းတွင် စတင်လိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း ယေန့အင်န်

ှင့် တုတ ် င ုိ င ် အ ံ ကား သေဘာတူညမ ီ တစ်  စတ ိ တ ် စ်ပင ုိ း်

အိတခ ် ျ်ေကသတင်းတစ်ရပ်က ေဖာ်ြပထားသည်။ အဆိပ ု ါ

ရရှိလိမ့်မည်ဟုလည်း ေလ့လာသူတချ ိက ေမာ်လင့်ထား

အစည်းအေဝးသည် ဇူလင ို လ ် ေနာက်ပင ို ်း ထိပတ ် န်းအဆင့ရ ် ှိ

သည်။

ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ ညိင်းေရးမှးများအကား ပထမ သည်။

အေမရိကန်ေဒလာ ၂၅၀ ဘီလီယံရှိ ကုန်စည်များအေပ

ိုင်ငံြခားေကျာင်းသား၊ အပါအဝင်

ိုင်ငံအတွင်းရှိ

ေကျာင်းသူများ

ကမာလှည့်ခရီးသွားများအား

ေနာက်ဆးံု ရ မုနတ ် င ုိ း် သတင်းများကို မျက်ြခည် မြပတ် ေစာင့ ်  ကည့ ် ရ န်

ဂျပန် အ စိုး ရက

တိုက်တွန်းေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

တိင ု ဖ ် န ွ ်း ဟာဂီဘစ်သည် ဂျပန်င ုိ င ် သ ံ ုိ

ဝင်ေရာက်တိုက်ခတ်ရန် နီးကပ်လာပီြဖစ် သည့အ ် တွက် အစိုးရအဖွဲက ထုတြ် ပန်ေသာ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ သတင်းများကို အာုံ

ခရီးစ်များှငပ ့် တ်သက်ပီး သတင်းအချက် အလက်များကို လူမကွန်ရက်(သိုမဟုတ်) ၎င်းတို၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် အဆက်

မြပတ် ေစာင့် ကည့် ကရန် ခရီးသည်များအား တိုက်တွန်းေြပာကားခဲ့သည်။

ယခုအချ ိန်တင ွ ် မုနတ ် င ုိ း် ဟာဂီဘစ်သည်

အိုဂါဆာဝါရာကန်း၏ ေြမာက်ဘက်ပိုင်းသို တစ် နာရီ လ  င် ၁၄၁ ကီ လို မီ တာ န်း ြဖင့ ်

ေရွလျားလျက်ရှိေကာင်း ဂျပန်မိုးေလဝသ ေအဂျင်စီက သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။

အဆိုပါမုန်တိုင်းသည် ေအာက်တိုဘာ

၁၂ ရက်ှင့် ၁၃ ရက်များတွင် ိုင်ငံ၏အေရှ

စူးစိက ု ် ကရန် လိအ ု ပ်ေကာင်း တရားေရးရာ

ဘက်ှင့် အေနာက်ဘက်ပိုင်းသို ဝင်ေရာက်

၁၀ ရက်တွင် ြပလုပ်ခဲ့သည့် သတင်းစာ

ေြမပိမများ

ဝန်ကီး ကတ်ဆုယုကီက ေအာက်တိုဘာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ေြပာကားခဲ့သည်။

ထိုြပင် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းချ်းကပ်လာ

ပီ ြ ဖစ် သ ည့ ် အ တွ က ် နီ ပ ွ န ် ေလေကာင်း

အထူးကိုယ်စားလှယ်

စည်းကျပ်ခွန်ကို တိုးြမင့်မည်ဟုလည်း ေြပာကားခဲ့သည်။

ေရာဘတ်လက ို သ ် ဇ ီ ာှင့် ဘာေရးဝန်ကီး စတီဗင်ြမချင်

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

တိက ု ခ ် တ်င ို ဖ ် ယ ွ ရ ် ှိ ပီး မိုးသည်းေလထန်မှ  င့် ြဖစ်ပွားိုင်ဖွယ်ရှိေကာင်း

မိးု ေလဝသပညာရှငမ ် ျားက ခန့်မန ှ း် ေြပာကား ခဲ့သည်။

မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မေကာင့  ် ေလြပင်း

ဆိုးလ် ေအာက်တိုဘာ ၁၀ ေတာင် ကို ရီး ယားို င ် ငံ ေရတပ် သ ည် ကလီးယားစွမ်းအင်သုံး

ျ

ေရငုပ်သေဘာများ

ပိင ု ဆ ် င ုိ ဖ ် ုိ စ်းစားေနသည်ဟု ကာသပေတးေန့ က ုတတ ် ရက် ေကညာခဲသ ့ ည်။ အေရှေြမာက် အာရှေဒသ၏

အင်အားချ ိန်ခွင်လာကို

ေြပာင်းလဲေစိုင်သည့်

ယင်းေကညာချက်

သည် ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်း ိင ု င ် မ ံ ျားကို စိတအ ် ေှာင့အ ် ယှက် ြဖစ်ေစဖွယရ ် ှိ သည်။ ေတာင်ကရ ို ီးယားိင ု င ် က ံ ို ျကလီးယား လက်နက်ပိုင်ဆိုင်သည့် တုတ်၊

ုရှားှင့်

ေြမာက်ကရ ို ီးယားိင ု င ် တ ံ က ို ဝန်းရံထားသည်။ ေတာင်ကိုရီးယားှင့်

၎င်း၏

အိမ်နီးချင်း

ဂျပန် ို င ် ငံတို သ ည်

အေမရိ က န် ို င ် ငံ ၏

ျကလီးယားထီးရိပ်ကို မှီခိုေနကရသည်။ ပီးခဲ့သည့် အပတ်က ေြမာက်ကိုရီးယား

လိုင်းမှ တိုကျ ိမိရှိ ဟာနီဒါေလဆိပ်ှင့်

တိုက်ခတ်မများ၊ မိုးသည်းထန်မများှင့်

ိင ု င ် က ံ ၎င်း၏အဆိအ ု ရ ေရငုပသ ် ေဘာေပမှ

၃၇၀ ခန့်ကို ယာယီဖျက်သိမ်းလိုက်ပီြဖစ်

မုန်တိုင်းလမ်းေကာင်းရှိ ြပည်သူများအား

ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ သိုေသာ်လည်း အေမရိကန်

တိုက်တွန်းထားေကာင်း သိရသည်။

အေြခစိုက်စခန်းများမှ ပစ်လတ်ခဲ့ပုံေပသည်

နာရီတာေလဆိပမ ် ျားရှိ ေလေကာင်းခရီးစ် ေကာင်း သိရသည်။

အြခားေလေကာင်း ကုမဏီများက

လည်း ၎င်းတိ၏ ု ေလေကာင်းခရီးစ်များကို

ေြမပိမများ ြဖစ်ပာွ းိင ု ဖ ် ယ ွ ရ ် သ ိှ ည့အ ် တွက်

ပစ်ခတ်ိုင်သည့် ဒုံးကျည်များကို စမ်းသပ်

သတိြဖင့်ေနထိုင်ကရန် အာဏာပိုင်များက

ိုင်ငံက

ဖျက်သမ ိ း် ရန် စီစ်လျက်ရသ ိှ ည်။ ေလေကာင်း

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ခ်ျေက

ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

၎င်းဒုံးကျည်များကို

ပင်လယ်

ဟု ဆိသ ု ည်။ ေရငုပသ ် ေဘာ အေြခြပ ဒုံးကျည် ပစ်ခတ်မစွမ်းရည်သည်

ေြမာက်ကိုရီးယား

ိုင်ငံ၏ လက်နက်တိုက်ကို အဆင့်သစ်တစ်ခု ဆီသို ေရာက်ရေ ှိ စမည်ြဖစ်ပီး ၎င်း၏ လက်နက် များကို ကိုရီးယားကန်းဆွယ် အလွန်အထိ ြဖန့်ကက်ချထားိုင်မည် ြဖစ်သည်။ သိုြဖစ်၍ ၎င်း၏ စစ်အေြခစိက ု စ ် ခန်းများ တိက ု ခ ် က ို ခ ် ရ ံ သည့်အခါတွင်ပင်

ြပန်လည်တိုက်ခိုက်ိုင်

သည့် စွမ်းရည်ကို ပိုင်ဆိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ေတာင်ကိုရီးယားေရတပ်က လတ်ေတာ် သို တင်ြပသည့် အစီရင်ခစ ံ ာတွင် ေရရှညတ ် င ွ ် ျကလီးယားစွမ်းအင်သုံး ေရငုပသ ် ေဘာများ ဝယ်ယူေရး

စိစစ်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်

ေရတပ်ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးအဆင့်ရှိ အရာရှိ တစ်ဦး ဦးေဆာင်သည့လ ် ပ ု င ် န်းအဖွဲကို ဖွဲစည်း

အိိယအစိုးရက ကက်ရမီ  းယားေဒသကို ကမာလှည့်ခရီးသွားများအတွက် ြပန်လည်ဖွင့်လှစ် နယူးေဒလီ ေအာက်တိုဘာ ၁၀

ေဒသရအစိးု ရအေနြဖင့် ထိက ု သ ့ဲ မ ုိ ဖယ်ရာှ းမီ ကမာလှည့်

အိယ ိ ိင ု င ် သ ံ ည် ၎င်းထိန်းချပ်ထားေသာ ကက်ရမီ  းယား

ခရီးသွားများအား ေဒသတွင်းမှ ထွကခ ် ွာရန်ပန်ကားခဲသ ့ ည်။

ေဒသသို ကမာလှည့်ခရီးသွားများ သွားလာခွင့်ပိတ်ပင်

အိိယအစိုးရက ေဒသတွင်းတည်ငိမ်ေအးချမ်းမကို

ထားြခင်းကို ေြဖေလာ့ေပးခဲ့ပီး ြပန်လည်သာွ းလာခွငြ့် ပ

ြပသသည့အ ် ေနြဖင့် တယ်လဖ ီ န ု ်းလိင ု ်းများှင့် ေကျာင်းများ

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကို ြပန်လည်ဖင ွ လ ့် စ ှ ေ ် ပးခဲြ့ ခင်းြဖစ်သည်။ သိေ ု သာ် ေဒသတွင်း

နယူးေဒလီအေနြဖင့် ဩဂုတ်လအတွင်းက ဂျမူးှင့်

လုံြခံေရးအားတင်းကျပ်ထားပီး ြပည်နယ်၏ အကီးဆုံး

ကက်ရမီ  းယားြပည်နယ်အား ၎င်း၏ ကိယ ု ပ ် င ို အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့်

မိေတာ်ြဖစ်ေသာ ဆရီနာဂါတွင် အင်တာနက်င ှ ့် တယ်လီ

ေဒသအြဖစ်မှ ဖယ်ရာှ းခဲသ ့ ည်။ ထိက ု သ ့ဲ ေ ုိ သာလုပေ ် ဆာင်မ

ဖုန်းလိုင်းများမှာ ြပတ်ေတာက်ေနဆဲြဖစ်ေကာင်း သိရ

အေပ ပါကစတန်အစိုးရှင့် ေဒသတွင်းရှိ မူဆလင်များက

သည်။

ြပင်းြပင်းထန်ထန် ေဝဖန်ခဲ့ကသည်။

ကက်ရမီးယား

တုတ်ိုင်ငံမှလာသည့်

ျကလီးယားေရငုပ်သေဘာများပိုင်ဆိုင်ေရး ေတာင်ကိုရီးယားေရတပ် စ်းစား

ေလေကာင်းလိုင်းများ ဖျက်သိမ်း

လာလျက်ရှိသည့်အတွက်

အေမရိကန်သမတ ေဒနယ်ထရန့်ကမူ ေအာက်တဘ ို ာ ၁၅ ရက်မှ ၃၀ ရက်အတွင်း

ေြမာက်ကိုရီးယားက ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များ စမ်းသပ်ပီးေနာက်

တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဟာဂီဘစ် နီးကပ်လာမေကာင့် တိုင်ဖွန်းဟာဂီဘစ် ဂျပန်ိုင်ငံသို ချ်းကပ်

ဒုတိယဝန်ကီးချပ် လျေဟး

အကိမြ် ပလုပသ ် ည့အ ် စည်းအေဝးလည်း ြဖစ်လာမည်ြဖစ် အေမရိကန်ကုန်သွယ်ေရး

တိုကျ ိ ေအာက်တိုဘာ ၁၀

တုတ်ိုင်ငံ

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ခ်ျေက ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ပီးြဖစ်သည်ဟု ေဖာ်ြပထားေကာင်း ယွနဟ ် ပ်

၇၀ ပိုင်ဆိုင်သည်။

သတင်းေအဂျင်စီက သတင်းထုတ်ြပန်သည်။

ေတာင် ကို ရီး ယားေရတပ် အ ကီး အကဲ

ျကလီးယားစွမ်းအင်သုံး ေရငုပသ ် ေဘာ

ရှငမ ် ေ ် ဆာင် ဆဲယပ်က ပါလီမန်အမတ်များသို

များ ပိင ု ဆ ် င ို လ ် သ ို ည့က ် စ ိ ကိ  ု ေတာင်ကရ ို ီးယား

တင်ြပရာတွင်

ိင ု င ် သ ံ ည် ပထမဆုံး လူသရ ိ င ှ ် ကား ေြပာကား

များထက် ေရေအာက်တင ွ ် ကာကာခုတေ ် မာင်း

သမားိုးကျ ေရငုပ်သေဘာ

ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ သိုေသာ်လည်း ယင်းကိစ

ိုင်သည့် ျကလီးယားစွမ်းအင်သုံး ေရငုပ်

သည် မကာေသးခင်က

ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့်

သေဘာများသည် ေရငုပသ ် ေဘာမှ ပစ်ခတ်

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၏

ကာကွယ်ေရး

ိုင်သည့် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များ တပ်ဆင်ထား

ေကညာစာတမ်းတွင် ေဖာ်ြပပါရှိြခင်း မရှိေပ။

သည့် ေြမာက်ကိုရီးယား ေရငုပ်သေဘာများ

ဇန်နဝါရီလက ထုတြ် ပန်ခသ ဲ့ ည့် ယင်းေကညာ

ကို ရှာေဖွ၍ ေချမန်းရာတွင် အစွမ်းအထက်ဆုံး

စာတမ်းတွင်

ြဖစ်သည်ဟု

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံသည်

ဒီဇယ်စမ ွ ်းအင်သုံး သမားိုးကျ ေရငုပသ ် ေဘာ

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း

သိရ

သည်။

၁၀ စင်း ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ေြမာက်

ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ

ကိရ ု ီးယားိင ု င ် က ံ ယင်းေရငုပသ ် ေဘာ အစင်း

ဘာသာြပန်-ေအာင်ေဇာ်လင်း


ေအာက်တိုဘာ

၁၁၊ ၂၀၁၉

အေမရိကန်သမတက မိမိအား ခိမ်းေြခာက်အကျပ်ကိုင်ြခင်းမရှိဟု ယူကရိန်းသမတ ေြပာကား ကိယက်ဗ် ေအာက်တိုဘာ ၁၀ အေမရိကန်သမတ ေဒနယ်ထရန့်င ှ ့် ဖုန်းေြပာစ်အတွင်း သမတ ထရန့်က ယူကရိန်းိင ု င ် က ံ ို စစ်ေရးအကူအညီေပးမ ကို ရပ်တန့်မည်ဟုေြပာဆို၍ ခိမ်းေြခာက်အကျပ်ကိုင်ရန် ကိးစားခဲြ့ ခင်းမရှေ ိ ကာင်း ယူကရိန်းသမတ ဗိလ ု ဒ ို မ ီ ာဇီလန် စကီးက ကာသပေတးေန့က ြငင်းဆိုလိုက်သည်။ “အကျပ်ကင ုိ ် ခိမး် ေြခာက်တာမရှပ ိ ါဘူး” ဟု ဟာသ သုပ်ေဆာင်မှ ိုင်ငံေရးသမားဘဝသို ကူးေြပာင်းခဲ့သူ သမတ ဇီလန်စကီးက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ေြပာသည်။ အေမရိကန်သမတ ေဒနယ်ထရန့်က ၎င်း၏ ပိင်ဘက် ဂျ ိးဘိုင်ဒင်ကို စုံစမ်းစစ်ေဆးေပးရန် ယူကရိန်း သမတ ဇီလန်စကီးကို ေြပာကားခဲ့သည်ဟု ဖုန်းေြပာဆိုမ မှတ်တမ်းများက ေဖာ်ြပသည်။ အေမရိကန်သမတ ေဒနယ်ထရန့်က ဂျ ိးဘိုင်ဒင်ှင့် သားြဖစ်သူ ဟန်းတားတိ၏ ု လုပေ ် ဆာင်ချက်များကို စုစ ံ မ်း စစ်ေဆးေပးရန် ေမတာရပ်ခံမသည် အေမရိကန်ိုင်ငံ အတွင်း၌ သမတ ထရန့်အား သမတအရည်အချင်းပျက်ယင ွ ်း ေကာင်း စွပ်စွဲြပစ်တင်ရန် ေတာင်းဆိုမများြဖစ်ေပေစခဲ့ သည်။ ဒီမက ို ရက်တစ်အမတ်များက သမတ ေဒနယ်ထရန့် သည် ဂျ ိးဘိင ု ဒ ် င် သားအဖကို စုစ ံ မ်းစစ်ေဆးေပးရန်အတွက် ယူကရိန်းသိုေပးမည့်အကူအညီကို ေှာင့်ေှးကန့် ကာ

အေမရိကန်သမတ ေဒနယ်ထရန့်ှင့် ယူကရိန်းသမတ ဗိုလိုဒီမာဇီလန်စကီးတို ေတွဆုံစ်။

ေအာင်လုပ်၍ ယူကရိန်းသမတကို ဖိအားေပးြခင်းရှိ၊ မရှိ စုစ ံ မ်းစစ်ေဆးေနသည်။ ေဒနယ်ထရန့်က ယူကရိန်းအစိုးရ အေနြဖင့် ယူကရိနး် ရှိ ဘူရစ်စမာဓာတ်ေငွကုမဏီ  တင ွ ် အလုပ် လုပေ ် နသည့် ဟန်းတားဘိင ု ဒ ် င်၏ လုပင ် န်းေဆာင်ရက ွ မ ်  များကို စုံစမ်းစစ်ေဆးေပးရန် အလိုရှိေနြခင်းြဖစ်သည်။ ဘူရစ်စမာဇာတ်လမ်းှင့် လက်နက်အကူအညီကစ ိ မှ  ာ မည်သုိ မမသက်ဆိုင်ေကာင်း၊ ဖုန်းေြပာဆိုမ၏ အဓိကရည်ရွယ် ချက်မှာ သမတ ေဒနယ်ထရန့်ှင့် အစည်းအေဝးတစ်ခု ကျင်းပရန်ြဖစ်ေကာင်း၊ အစည်းအေဝးအတွက် အေမရိကန် ဘက်မှ မည်သည့် စည်းကမ်းသတ်မတ ှ ခ ် ျက်မ မရှေ ိ ကာင်း၊ မိမိတို ှစဦ ် းအေနြဖင့် ဆက်ဆေ ံ ရးထူေထာင်လြုိ ခင်းသာ ြဖစ်ေကာင်း သမတ ဇီလန်စကီးက ကိယက်ဗ် မိရှိ စားေသာက် ဆိင ု တ ် င ွ ြ် ပလုပသ ် ည့် သတင်းစာရှငး် လင်းပွ၌ ဲ ေြပာကားသည်။ ယူကရိန်းသမတ ဇီလန်စကီးက အဆိပ ု ါဖုန်းေြပာဆိမ ု  သည် အေမရိကန်င ှ ့် ယူကရိနး် ဆက်ဆေ ံ ရးကို ထိခက ုိ ေ ် စ မည်မဟုတ်ဟု ေြပာသည်။ သမတ ေဒနယ်ထရန့်က ဂျ ိးဘိင ု ဒ ် င်သည် သူ့သား၏ စီးပွားဖက် ယူကရိန်းဓာတ်ေငွ လုပင ် န်းရှငသ ် ေ ူ ဌးအား ယူကရိန်းိင ု င ် က ံ အဂတိလက ို စ ် ားမ ြဖင့် စုံစမ်းစစ်ေဆးမည့်ကိစကိ  ု တားဆီးရန် ကိးစားခဲ့ ေကာင်း စွပ်စွဲေြပာကားေကာင်း သိရသည်။ ကိးု ကား−ေအအက်ဖပ ် ၊ီ ဘာသာြပန်-ေအာင်ေဇာ်လင်း

တုတ ် င ို င ် ေ ံ တာ်သခ ီ ျင်းကို ေလှာင်ေြပာင်သည့် ပရိသတ်များေကာင့် ေဟာင်ေကာင်ေဘာလုံးအဖွဲချပ်အား ဖီဖာဒဏ်ိုက်

ေဟာင်ေကာင် ေအာက်တိုဘာ ၁၀ တုတ်ိုင်ငံေတာ်သီချင်းကို ိုေသေလးစားသမမရှိေသာ ပရိသတ်များ၏ အြပအမူေကာင့် ကမာ့ေဘာလုံးအဖွဲချပ် (ဖီဖာ)က ေဟာင်ေကာင်ေဘာလုံးအဖွဲချပ်အား ဒဏ်ေကး ိုက်ခဲ့သည်။ ယခုအြဖစ်အပျက်မှာ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်တင ွ ် ေဟာင်ေကာင်၌ ကျင်းပသည့် ကမာ့ဖလားေြခစစ် ပွဲတစ်ခု၌ ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ေဟာင်ေကာင်ှင့် အီရန်အသင်းတို၏ ေဘာလုံးပွဲစ် မတိုင်မီ တုတ်ိုင်ငံေတာ်သီချင်းဖွင့်ချ ိန်တွင် ေဘာလုံး ပရိသတ်အချ ိက ေလှာင်ေြပာင်ေအာ်ဟစ်ကာ ကန့်ကွက် ခဲ့ ကြခင်းြဖစ်သည်။ အားကစားပိင်ပတ ွဲ စ်ခအ ု တွက် မသင့် ေတာ်သည့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သခ ီ ျင်းများကို အေှာင်အ ့ ယှကြ် ပမ

အတွက် ဖီဖာက ေဟာင်ေကာင်ေဘာလုံးအဖွဲချပ်ကို ယမန် ေန့က ဆွစဖ ် ရန့် ၁၅၀၀၀ သိုမဟုတ် ေဒလာ ၁၅၀၀၀ ခန့် ဒဏ်က ို ခ ် သ ့ဲ ည်။ ၂၀၁၇ ခုစ ှ အ ် တွငး် ိင ု င ် တ ံ ကာ ချစ်ကည် ေရးပွဲတစ်ခု၌ တုတ်ိုင်ငံေတာ်သီချင်းဖွင့်ချ ိန်တွင် ေလှာင်ေြပာင်ေအာ်ဟစ်မေကာင်  ့ အာရှေဘာလုံးအဖွဲချပ်က ေဟာင်ေကာင်အား ြပစ်ဒဏ်ေပးခဲဖ ့ းူ သည်။ တုတ ် င ုိ င ် ေ ံ တာ် သီချင်းကို မေလးစားသူများအား အေရးယူရန် ေဟာင်ေကာင် အစိုးရက ယခုှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း လတ်ေတာ်သို ဥပေဒကမ်းတစ်ခု တင်သင ွ း် ခဲေ ့ သာ်လည်း ဆေဖာ်ထတ ု ် မများြဖစ်ပွားေနြခင်းေကာင့် ဥပေဒကမ်းှင့်ပတ်သက်၍ ေဆွးေွးြခင်းမြပရေသးဘဲ ဆိုင်းငံ့ထားရသည်။ ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး

ဆီးရီးယားရှိ ကာ့ဒ်တပ်ဖွဲများအား

အင်ဒိုနီးရှား လုံြခံေရးဝန်ကီး ဓားြဖင့် တိုက်ခိုက်ခံရ ဂျကာတာ ေအာက်တိုဘာ ၁၀ အင်ဒိုနီးရှားလုံြခံေရးဝန်ကီး

ခံခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်။

အုပစ ် အ ု ား သစာခံထားသည့် ေဒသတွင်း ဂျမား

ဝီရန်တိုသည်

ဝန်ကီးသည် ြပည်သူများှင့် ေတွဆုံရန်

အာုဒေ ် ဒါင်လာ စစ်ေသွးကအုပစ ် က ု ို အဓိက

ဓားြဖင့် တိက ု ခ ် က ို ခ ် ခ ံ ရ ဲ့ ပီးေနာက် ဒဏ်ရာရရှခ ိ ဲ့

ြပင်ဆင်ေနစ် ယခုလို အမျ ိးသားတစ်ဦးှင့်

ထား စုံစမ်းသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာခွင့်ရ

ေကာင်း

အင်ဒိုနီးရှား အမျ ိးသားရဲတပ်ဖွဲ

အမျ ိးသမီးတစ်ဦးတိုက ဓားြဖင့် လာေရာက်

ပုဂိလ်က

ေြပာေရးဆိခ ု င ွ ရ ့် သ ှိ ူ ေဒဒီပရာဆီတယ ီ က ို ယေန့

တိက ု ခ ် က ို ခ ် ြဲ့ ခင်းြဖစ်ပီး ခာကိယ ု ၏ ် ေရှဘက်

ေြပာကားသည်။

ေြပာကားသည်။

ြခမ်းတွင် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။

ထိုြပင် ခိုင်

လုြံ ခံေရးဝန်ကီးသည် ိင ု င ် ၏ ံ အေနာက်

ရဲမင်းကီး အာဒရီယတ ံ  ုိ င ှ ့် အာဂျ ီဖွာလ်ဆသ ုိ ူ

ဘက် ဘန်တင်ြပည်နယ် ပန်ဒီဂလန်ခိုင်

ေဒသခံတစ်ဦးတိုလည်း ယင်းတိုက်ခိုက်မ၌ 

ပန်းြခံတစ်ခ၌ ု

ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေဒသခံြပည်သမ ူ ျားအား

လက်ဆွဲတ်ဆက်ေနစ်

ယေန့ နံနက်

အဆိပ ု ါ တိက ု ခ ် က ို မ ် ှ  ငပ ့် တ်သက်၍ စုစ ံ မ်း

၁၁ နာရီ ၅၅ မိနစ်တွင် ဓားြဖင့် တိုက်ခိုက်

စစ်ေဆးမများ လုပေ ် ဆာင်လျက်ရိှ ပီး အိင ု အ ် က်စ်

ေဒသဆိုင်ရာ ုပ်သံလင့်ဌာန၌

တိက ု ခ ် က ုိ မ ် ၌  ဒဏ်ရာရရှသ ိ မ ူ ျားကို ေဆးဝါး

ကုသမခံယူရန် နီးစပ်ရာေဆးုံသို ပိုေဆာင် ထားပီး ြပစ်မကျးလွန်သူများကို ထိန်းသိမ်း ထားကာ ၎င်းတို ကိုင်ေဆာင်ခဲ့သည့် ဓားှင့်

ကတ်ေကးကိုလည်း သိမ်းဆည်းထားသည်။

ဂျမားအာုဒ်ေဒါင်လာအုပ်စု အဖွဲဝင်

များသည် အင်ဒန ုိ းီ ရှားိင ု င ် အ ံ တွငး် ၌ အကမ်း ဖက်တိုက်ခိုက်မ

အကိမ်ေပါင်းများစွာ

လုပေ ် ဆာင်ခသ ဲ့ ည့် စစ်ေသွးကအုပစ ် ြု ဖစ်သည်။ အဆိုပါ စစ်ေသွးကအုပ်စုသည် ၂၀၁၈ ခုှစ်

ေမလက အေရှဂျာဗားှင့် ရီေအာ်ြပည်နယ် များတွင်

အေသခံဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မများ

လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။

ထိုြပင် ၂၀၁၆ ခုှစ်

ဇန်နဝါရီလက ဂျကာတာမိလယ်ေကာင်ရှိ စားေသာက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ှင့်

ရဲစခန်းတစ်ခု

တွင် အေသခံ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မများ  ြပလုပ်ခဲ့

သြဖင့် လူရစ ှ ဦ ် း ေသဆုးံ ခဲေ ့ ကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

တူရကီက ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မစတင်  အန်ကာရာ ေအာက်တိုဘာ ၁၀ အေမရိကန်တပ်ဖွဲများ ဆုတခ ် ွာသွားခဲသ ့ ည့် ဆီးရီးယားိင ု င ် ံ အေရှေြမာက်ပင ို ်း ရှိ ကာ့ဒတ ် ပ်ဖွဲများ ထိန်းချပ်ရာေဒသများ၌ တူရကီိုင်ငံက ထိုးစစ်ဆင်မတစ်  ရပ် စတင်လိုက်ပီြဖစ်သည်။ တူရကီသမတ ရီစက်ေတယက်အာဒိဂ ု န်က ေအာက်တဘ ုိ ာ ၉ ရက်တင ွ ် တိက ု ခ ် က ုိ မ ် စတင်  ေကာင်း တွစတ ် ာ၌ ေကညာခဲ့ ပီး သိပမ ် ကာမီ ဂျက်တက ုိ ေ ် လယာ်များ၊ အေြမာက်ကီးများက နယ်စပ်တစ်ေလာက်ရှိ ကာ့ဒတ ် ပ်ဖွဲ၏ တည်ေနရာများကို ပစ်မတ ှ ထ ် ားတိက ု ခ ် က ို ခ ် ရ ဲ့ ာ ေထာင်ချ ီ ေသာ အရပ်သားများ အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ေြပးခဲ့ရသည်။ ညေနပိုင်းတွင် ေြမြပင်စစ်ဆင်ေရး စတင်ခေ ဲ့ ကာင်း တူရကီကာကွယေ ် ရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ တူရကီင ို င ် ၏ ံ စစ်ဆင်ေရး ကို လူသားဆန်စွာ မေဆာင်ရက ွ ပ ် ါက ယင်းိင ု င ် ၏ ံ စီးပွားေရးကို ဖျက်ဆီးပစ်မည်ဟု အေမရိကန် သမတ ေဒနယ်ထရန့်က သတိေပးခဲ့သည်။ တူရကီိုင်ငံ၏ ထိုးစစ်ဆင်မှ  င့်ပတ်သက်၍ ေအာက်တိုဘာ ၁၂ ရက်တွင် အီဂျစ်ိုင်ငံ ကိုင်ိုမိေတာ်၌ အေရးေပအစည်းအေဝးတစ်ရပ် ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း အာရပ်အဖွဲချပ်က ေြပာကားသည်။ တူရကီ၏ ထိုးစစ်ဆင်မေကာင့် ကာ့ဒ်ဦးေဆာင်ေသာ ဆီးရီးယားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဖွဲ (SDF) မှ အဖွဲဝင် ၁၆ ဦး ကျဆုံးခဲ့ေကာင်း ဗိတိန်ိုင်ငံအေြခစိုက် ဆီးရီးယားလူ့အခွင့်အေရး ေစာင်့ ကည်ေ ့ လ့လာေရးအဖွဲ (SOHR) က ေြပာကားသည်။ တဲအဘစ်မိေတာ်အနီး၌ ြပင်းထန် ေသာ တိုက်ပွဲများြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း ဆီးရီးယားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဖွဲ (SDF) ှင့် ဆီးရီးယား လူ့အခွင့်အေရးေစာင့်ကည့်ေလ့လာေရးအဖွဲ (SOHR) တိုကေြပာသည်။ တူရကီတပ်ဖွဲများက လက်ရအ ှိ ချ ိန်အထိ ကာ့ဒအ ် ဖွဲ၏ ပစ်မတ ှ ် ၁၈၁ ေနရာကို တိက ု ခ ် က ို ခ ် သ ဲ့ ည်ဟု တူရကီကာကွယေ ် ရး ဝန်ကီးဌာနက တွစ်တာ၌ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ေြမြပင်ထိုးစစ်ဆင်မကိ  ု တဲအဘစ်မိေတာ်၌ စတင်ခေ ဲ့ ကာင်း တူရကီလလ ို ားသည့် ဆီးရီးယားြပည်သူ့စစ်အဖွဲများ၏ ေြပာေရးဆိခ ု င ွ ရ ့် သ ှိ တ ူ စ်ဦး က ေြပာကားသည်။ အထူးတပ်ဖဲွ များှင့် သံချပ်ကာယာ်များမှာ နယ်စပ်တစ်ေလာက်ရိှ ကာ့ဒအ ် ဖွဲ ၏ ပစ်မတ ှ ် ေနရာများသို ဝင်ေရာက်ခဲ့သည်ဟု တူရကီမီဒီယာများက ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး

ဆီးရီးယားိုင်ငံအတွင်း တူရကီ၏ ထိုးစစ်ဆင်မှ  င့်စပ်လျ်း၍ အာရပ်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများ ေတွဆုံေဆွးေွးမည် ကိုင်ို ေအာက်တိုဘာ ၁၀ ဆီးရီးယားိုင်ငံအတွင်းရှိ ကာ့ဒ်စစ်ေသွးကအုပ်စုအေပ တူရကီ၏ ထိုးစစ်ဆင်မှ  ငပ ့် တ်သက်၍ ည ိ င်  းေဆွးေွးရန် အီဂျစ်င ုိ င ် ံ ကိင ု  ် ုိ မိ၌ ေအာက်တဘ ုိ ာ ၁၂ ရက်တင ွ ် ိင ု င ် ြံ ခား ေရးဝန်ကီးများအဆင့် အေရးေပအစည်းအေဝးတစ်ရပ် ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း အာရပ်အဖွဲ ချပ်က ေကညာသည်။ အီဂျစ်အစိးု ရ၏ ေမတာရပ်ခခ ံ ျက်အရ အဆိပ ု ါအစည်း အေဝးကို ကိင ု  ် ို မိတွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ေတွဆုစ ံ ်

ဆီးရီးယားပိုင်နက်ေြမအတွင်း တူရကီ၏ ကျးေကျာ် ဝင်ေရာက်မှ  ငစ ့် ပ်လျ်း၍ အဓိကထား ေဆွးေွးသွားမည် ြဖစ်ေကာင်း၊ ကိုင်ိုမိ၌ ဝန်ကီးအဆင့် အစည်းအေဝး တစ်ရပ်ကျင်းပရန် အီဂျစ်အစိုးရ၏ ေမတာရပ်ခံချက်ကို အာရပ်င ို င ် မ ံ ျားက ေထာက်ခခ ံ ေ ဲ့ ကာင်း အာရပ်အဖွဲချပ်၏ လက်ေထာက်အတွငး် ေရးမှး ဟိဆ ု မ်ဇာကီက ေြပာကား သည်။ ေအာက်တိုဘာ ၉ ရက်က ဆီးရီးယားိုင်ငံအတွင်း

တူရကီ၏ ထိးု စစ်ဆင်မသည်  ိင ု င ် တ ံ ကာဥပေဒကို ချ ိးေဖာက် ရာေရာက်ပီး လက်သင့မ ် ခံင ို ေ ် သာ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက် မပင်ြဖစ်သည်ဟု ဇာကီက ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့သည်။ တူရကီတပ်ဖွဲသည် ဆီးရီးယားိင ု င ် ံ ေြမာက်ဘက်တင ွ ် အေြခချသည့် ကာ့ဒစ ် စ်ေသွးကအုပစ ် အ ု ေပ ပစ်မတ ှ ထ ် ား တိုက်ခိုက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး ယင်းထိုးစစ်ဆင်မေကာင့  ် အရပ် သား ရှစဦ ် းထက်မနည်း ေသဆုံးကာ လူ ၂၀ ထက်မနည်း ဒဏ်ရာရရှခ ိ ေ ဲ့ ကာင်း ဆီးရီးယားသတင်းေအဂျင်စက ီ ယေန့

ေဖာ်ြပထားသည်။ ဆီးရီးယားိင ု င ် ေ ံ ြမာက်ဘက်အေြခစိက ု ် ကာ့ဒစ ် စ်ေသွး ကအုပ်စုှင့် တူရကီိုင်ငံအတွင်းရှိ ကာ့ဒ်အလုပ်သမား ပါတီ စစ်ေသွးကအုပ်စုတိုသည် မဟာမိတ်ဖွဲထားသည့် စစ်ေသွးကများြဖစ်ေသာေကာင့် တူရကီတပ်ဖွဲအေနြဖင့် ဆီးရီးယားိင ု င ် ံ ေြမာက်ဘက်အေြခစိက ု ် ကာ့ဒစ ် စ်ေသွးက အုပစ ် အ ု ေပ ထိုးစစ်ဆင်တက ို ခ ် က ို မ ် များ  ြပလုပခ ် ြဲ့ ခင်းြဖစ် သည်။ ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး


atmufwkdbm 11? 2019

ြမန်မာမိန်းကေလးအား တုတ်ိုင်ငံသို ပိုေဆာင်ေရာင်းစားခဲ့သူအား လူကုန်ကူးမြဖင့် ေထာင်ဒဏ် တစ်သက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ် ေနြပည်ေတာ် ေအာက်တိုဘာ ၁၀ အမျ ိးသမီးတစ်ဦးအား တုတ်အမျ ိးသားှင့်လက်ထပ်ရန် ေရာင်းစားခဲ့သူအား လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရး ဥပေဒအရ အလုပ ် င ှ ေ ့် ထာင်ဒဏ်တစ်သက် ကျခံေစရန် မေလးခိင ု တ ် ရားုးံ က အမိန့်ချမှတခ ် ေ ့ဲ ကာင်း သိရသည်။ မေလးတိုင်းေဒသကီး ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ် (ဂ)ရပ်ကွက်ေန မဝင်းလဲ့လဲ့ခိုင် (ခ) မခိုင်ှင့် ရှမ်းြပည်နယ် ေကျာက်မဲ မိ အမှတ် (၁)ရပ်ကက ွ ေ ် န မဖိးေဝတိသ ု ည် ဧပီ ၂၁ ရက်က ြပည်ကီးတံခန ွ ် မိနယ် (ခ)ရပ်ကက ွ ေ ် န မxxx ၊ (၂၇) ှစအ ် ား တုတအ ် မျ ိးသားှင့် လက်ထပ်ပါက ကျပ်သန ိ ်း (၃၀)ရမည်၊ မိဘများအား ေထာက်ပ ံ့ င ို မ ် ည်ဟု ေြပာဆို စည်းုးံ ပီး လားး၊ မူဆယ်၊ ကျယ်ေဂါင် လမ်းေကာင်းအတိင ု း် တုတ ် င ုိ င ် သ ံ ုိ ေခေဆာင်သာွ းကာ တုတအ ် မျ ိးသား တစ်ဦးထံ ေရာင်းစားခဲမ ့ အား  ြပည်ကီးတံခန ွ ် မိမရဲစခန်းက (ပ)၂၆၆/၂၀၁၉၊ လူကန ု က ် ူးမတားဆီးကာကွယေ ် ရးဥပေဒ ပုဒမ ် -၂၄/၃၂ ြဖင့် အမဖွငလ ့် စ ှ ခ ် ဲ့ ပီး ယခင်ြပစ်ချက်ေဟာင်း ပူးတွလ ဲ ျက် မေလးခိင ု တ ် ရားုးံ သို တရားစွဆ ဲ တ ုိ င်ပခ ုိ ရ ့ဲ ာ

ေြမာင်းြမမိ ဆိပ်ကမ်းတစ်ခု၌

မဝင်းလဲ့လဲ့ခိုင် (ခ)မခိုင်အား လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ-၂၄/၃၁ အရ အလုပ်ှင့်ေထာင်ဒဏ် တစ်သက်ကျခံေစရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ေကာင်းှင့် တိမ်းေရှာင်တရားခံအား တရားခံေြပးအြဖစ် ေကညာခဲ့ေကာင်း

ခရီးသည်တင်ေရယာ်တစ်စင်း မီးေလာင်

သိရသည်။ ရဲြပန်ကား

စစ်ကိုင်းမိရှိ KTV ဆိုင်တစ်ဆိုင်၌ ဓားခုတ်မြဖစ် စစ်ကိုင်း ေအာက်တိုဘာ ၁၀ စစ်ကိုင်းမိ

စိန်ကုန်ရပ်ကွက်

ကားကီးဝင်းအတွင်း

ဖွင့်လှစ်ထား

ေြမာင်းြမ ေအာက်တိုဘာ ၁၀

ကိုကို၊ ကန်းကေလးေကျးရွာ ေြမာင်းြမမိနယ်ေနသူတို

ေြမာင်းြမမိ

ဒဏ်ရာများ ရရှိသြဖင့် ေြမာင်းြမြပည်သူ့ေဆးုံကီးတွင်

အမှတ် (၅ )ရပ်ကွက် လယ်ယာသုံးေဈး

(သဲပုံဆိပ် )ဆိပ်ကမ်းတွင် ဆိုက်ကပ်ထားေသာ လူေတာ်ေြပးဆွဲသည့် ေအာင်ချမ်းသာခရီးသည်တင်

အဆိပ ု ါ ေအာင်ချမ်းသာေရယာ်သည် လူေတာ်ေကျးရွာ

ထကည့်ရာ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးညီညီ

ဆိင ု ် အလုပသ ် မားြဖစ်သူ ေမာင်အမ ိ န ွ ်

ေရယာ်တစ်စင်းသည် ေအာက်တိုဘာ ၁၀ ရက် နံနက် ၇

မှ ယမန်ေန့ ည ၈ နာရီခန့်က ေြမာင်းြမမိသိုေရာက်ရှိ

ေအာင်၏ လက်ေမာင်းတွင်

စိုး တိုအား

ဓားြဖင့်ခုတ်သာွ းသူမာှ

နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်က မီးေလာင်မြဖစ်  ပွားခဲ့သည်။

လာပီး ညအိပရ ် ပ်နားကာ ယေန့နန ံ က် ၁၀ နာရီတင ွ ် လူေတာ်

စစ်ကင ုိ း် မိ

မင်းလမ်းရပ်ကွက်ေန

မီးေလာင်ရာသို ေြမာင်းြမမိနယ် မီးသတ်တပ်ဖွဲက

ေကျးရွာကို ြပန်လည်ထွက်ခွာမည်ြဖစ်ကာ ခရီးသည်ှင့် ကုနမ ် ျား မတင်ေဆာင်မီ မီးေလာင်မြဖစ်  ခြဲ့ ခင်း ြဖစ်ေကာင်း၊

ြပတ်ရှ

ဒဏ် ရာြဖင့ ် ေသွး များထွ က ် ေနကာ

ေြမာင်းြမ

ေဆးကုသမခံယူလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေသာ အိမ်မက်ချစ်သူ KTV ဆိုင်တွင်

ဆိင ု အ ် လုပသ ် မားြဖစ်သူ ေမာင်အမ ိ န ွ စ ် းုိ

ေဇာ်လင်းဦးြဖစ်ပီး ၎င်းအား အေရး

မီးသတ်ယာ်ေလးစီး၊ ေရသယ်ယာ်ှစ်စီးတိုြဖင့် မီးြငိမ်း

ယေန့ နံနက် ၁ နာရီခန့်က ဓားခုတမ ် 

မှာယာဘက်နံကား ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ

ယူေပးရန် မဝင့ဝ ် ါက တရားလိြု ပလုပ်

သတ်င ုိ ခ ် ေ ့ဲ ကာင်း သိရသည်။ မီးေလာင်ရာသို ေြမာင်းြမ

သေဘာမထွကမ ် ီ သေဘာဝမ်းဗိက ု အ ် တွငး် Honda ေရစုပ်

ြဖစ်ပာွ းခဲေ ့ ကာင်း စစ်ကင ုိ း် မိမရဲစခန်း

ြဖင့်

တိုင်တန်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ခိင ု ် အုပခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးေသာင်းတင်ေထွး၊ မိနယ်အပ ု ခ ် ျပ်

စက်ကုိ ဆင်းပီးြပင်ဆင်ရာမှ စက်းစ် မီးစက်ပလပ်မှ

မှ သိရသည်။

ခင်း ကျင်း ထားေသာ ထို င ် ခုံ မ ျားှ င့ ်

ေရးမှး

မီးထွကက ် ာ အနီးရှစ ိ က်ြပင်ရာေနရာမှ ဓာတ်ဆမ ီ ျားေကာင့်

အိမမ ် က်ချစ်သူ KTV ဆိင ု မ ် န်ေနဂျာ

လဲကျေနပီး

ဆိုင်ေရှတွင်

ဘားအခန်းအတွင်းရှိ အရက်ပုလင်း

ထိေ ု ကာင့် စစ်ကင ုိ း် မိမရဲစခန်းက ေဇာ်လင်းဦးအား

ဦးညီညီေအာင်၏ဇနီး မဝင့်ဝါသည်

များကို ဖျက်ဆီးထားသည်ကိုေတွရှိ

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကာင်း

အခန်းအတွင်း၌

အိပ်ေပျာ်ေနစ်

ရေကာင်း ရဲမတ ှ တ ် မ်းအရ သိရသည်။

သည်။

ကားရသြဖင့်

ဆိင ု မ ် န်ေနဂျာ ဦးညီညီေအာင်ှင့်

ဆူညံဆဲဆိုသံများ

ဦးေကျာ်ေဆွ ၊ ဒုခိုင် ရဲတပ်ဖွဲမှး ရဲမှးေကျာ်

သက်ထွန်းတို ကီးကပ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဖမ်းဆီးရမိေရး

ထိုေကာင့် ေြမာင်းြမမိမ ေခတစခန်းမှး ဒုရဲမှး

ြဖစ်ကသည့် ေဒတူးတူးမာ၊ ေရဘိုစုရွာ အိမ်မဲမိနယ်၊

သန်းေထွးက မျ ိးထက်ေကျာ်အား အမဖွငအ ့် ေရးယူ ေဆာင်

ေဒဝင်းဝင်း လူေတာ်ေကျးရွာ ေြမာင်းြမမိနယ်၊ ေမာင်င်  း

ရွက်ထားရှိေကာင်း သိရသည်။ ေအာင်မင်း ( ေြမာင်းြမ)

သိရ

လူေအာင်(ကသာ)

မီးေလာင်မြဖစ်  ပွားြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

မျ ိးထက်ေကျာ်မှာ မီးေလာင်ေသဆုးံ ပီး ခရီးသည်များ

ထီးချ ိင့်မိနယ်၌ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း မီးေလာင် ထီးချ ိင့် ေအာက်တိုဘာ ၁၀

သားများ စုစေ ု ပါင်းအင်အား ၁၂၀ ခန့် ဝိင ု း် ဝန်း

ထိုင်ဆရာေတာ်ဦးဝိစာရမှာ ေကျာင်းတွင် ေန

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

ထီးချ ိင့်မိနယ်၏

ြငိမ်းသတ်ရာ နံနက် ၄ နာရီခန့်တွင် မီးငိမ်း

ထိုင်ြခင်းမရှိဘဲ လွန်ခဲ့ေသာေလးလခန့်မှစ၍

အေနာက်ဘက် ၁၃ မိုင်ခန့် ကွာေဝးေသာ

သွားခဲ့သည်။ မီးေလာင်မေကာင့  ် ကိးု ေပ ပတ်

ရွာမှ

ဆင်ြဖဆိပ် အေနာက်ကမ်းေကျးရွာ ဘုန်း

လည် ပျ်ေထာင်၊ ပျ်ခင်း၊ သွပ်မိုး တစ်ထပ်

ေနထိုင်ြခင်းမရှိေကာင်း၊ ၎င်းဘုန်းေတာ်ကီး

ေတာ်ကီးေကျာင်းတွင် ယေန့နံနက် ၂ နာရီ

ေကျာင်းေဆာင်မှာ မီးေလာင်ပျက်စီးဆုံးံး

ေကျာင်းတွင် သံဃာများ သီတင်းသုးံ ေနထိင ု ်

ခွဲခန့်တွင် မီးေလာင်မြဖစ်  ပွားခဲ့သည်။

ခဲ့ပီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိေကာင်း သိရ

ြခင်းမရှိသြဖင့်

သည်။

ေကျးရွာအုပခ ် ျပ်ေရးမှး၏ ေြပာကားချက်အရ

မီးေလာင်ဆုံးံး အဆိပ ု ါ မီးေလာင်မြဖစ်  ပွားရာသို ေကျးရွာ အုပစ ် အ ု ပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှးဦးေမာင်ချ ိှင့် အရန်မီး သတ်တပ်ဖွဲဝင်များ၊

ဝိုင်းေမာ်မိနယ်တွင် ပိုင်ရှင်မဲ့ သစ်စက်ှင့် သစ်လုံးများသိမ်းဆည်းရမိ

ေကျးရွာသူ ေကျးရွာ

ကချင်ြပည်နယ် ဝိုင်းေမာ်မိနယ် ေရေညာင်ပင်ေကျးရွာ၌ ေအာက်တိုဘာ ၉ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီခန့်က မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးမှးှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ ရာအိမမ ် ှ း၊ ဆယ်အမ ိ မ ် ှ းှင့် ရပ်မ/ိ ရပ်ဖ တိပ ု ါဝင်ေသာအဖွဲ သည် ေရေညာင်ပင်ေကျးရွာှင့် ေလးမိင ု ခ ် န့်အကွာ ေရေညာင်ပင်-စန်းကားသွား လမ်းေဘး ေှာကုန်းေတာင်ကင ွ ်းရှိ ချံေတာစပ်တင ွ ် ပိင ု ရ ် င ှ မ ် ဲ့ သစ်စက်င ှ ့် သစ်လုံးများ သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့သည်။ တစ်ေချာင်း၊ ေပ ၃၀ အရှညရ ် ှိ ဘက်ကိးတစ်ေချာင်း၊ ၂၅ ေကာင် အင်ဂျင်တစ်လုံးှင့် သစ်လုံးအမျ ိး အစားစုံှင့် ဆိုဒ်စုံ ၃ ဒသမ ၄၀၈ တန်အား ပိုင်ရှင်မဲ့ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

မီးဟု

ယူဆရေကာင်း၊

သိရသည်။ မီးေလာင်မှ  ငပ ့် တ်သက်၍ ထီးချ ိင့်

မီးေလာင်မြဖစ်  စ်အား စုစ ံ မ်းစစ်ေဆးရာ

မိမရဲစခန်းက အမဖွင့် ေဆာင်ရက ွ ထ ် ားေကာင်း

အဆို ပ ါဘု န ်း ေတာ်  ကီး ေကျာင်း မှ ေကျာင်း

ေငွေဆာင်၌ ေတာဆင်ိုင်းနင်း၍

သိရသည်။

ရဲလင်းထွန်း (ြပန်/ဆက်)

ေရကည်မိနယ် ပုသိမ် - မုံရွာကားလမ်း၌

တစ်ဦးေသဆုံး

ဆိုင်ကယ်တိမ်းေမှာက်ကာ ေသဆုံးမြဖစ်

ေငွေဆာင် ေအာက်တိုဘာ ၁၀ ေတာက်ဘက်ေတာတွင်း

ငါးဖာလုံခန့်တွင် ေရကည် ေအာက်တိုဘာ ၁၀ ယေန့ နံနက် ၈ နာရီက ေတာဆင်ိုင်းနင်း၍ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ေရကည်မိနယ်

ေနသူေမာင်းှင်လာေသာ

ု တာင်ေကျးရွာ ပုသမ ိ ် - မုရ ံ ွာ ကားလမ်းေပ လူတစ်ဦးေသဆုံးေနေကာင်း သတင်းအရ ခိေ ု က ် ယ်အရှန ိ မ ် ထိနး် ိင ု ဘ ် ဲ တိမး် ေမှာက် ေငွေဆာင်နယ်ေြမရဲစခန်း ေခတစခန်းမှး ဒုရအ ဲ ပ ု ် တွင် ဆိင

မိင ု တ ် င ုိ (် ၂၂/၁) အနီးအေရာက်တင ွ ် အရှန ိ မ ် ထိနး်

ု က ် ယ်ေမာင်းသူေသဆုးံ ခဲေ ့ ကာင်း မျ ိးေဝဦးှင့် တာဝန်ရိသ ှ ူများက သွားေရာက် မြဖစ်ကာ ဆိင

ေရကည်မိနယ် ြပည်သ့ူ ေဆးုံ တွင် ကုသမ

စစ်ေဆးရာ ေသဆုံးသူမှာ ေငွေဆာင်မိ သဇင် သိရသည်။

ခံယူေနရာမှ ေအာက်တိုဘာ ၁၀ ရက်တွင်

ေကျးရွာအုပ်စု သေြပခုံရပ်ေန ဦးြပားကီး(ခ)

အဆိပ ု ါ သစ်စက်မှ ဆက်စပ်ပစည်းများြဖစ်ေသာ သုးံ ေပခွဲ လပိင ု း် တစ်ချပ်၊ ငါးေပ ရှပတ ် န်း

ယေန့ထိ ြပန်လည်

အမဖွင့်ေဆာင်ရွက်

ေငွေဆာင်မိ သဇင်ေကျးရွာအုပစ ် ု သေြပခုရ ံ ပ်

ဝိုင်းေမာ် ေအာက်တိုဘာ ၁၀

ထွက်သွားရာ

ဦးွန့် ဝင်းြဖစ်ပီး ဒဏ်ရာများြဖင့် ေသဆုးံ ေန

အမဖွင့်အေရးယူ ြဖစ်စ်မာှ ေအာက်တိုဘာ ၉ ရက် နံနက်

သည်ကေ ို တွရ၍ ေငွေဆာင်နယ်ေြမရဲစခန်းက ၈ နာရီခွဲက ငါးသိုင်းေချာင်းမှ ေရကည်သို ဆက်လက်စစ်ေဆး ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ဟန်ေအး ဗထူးရပ်ကက ွ ် (၄) လမ်း ေရကည်မိ ေကာင်း သိရသည်။

မူမူ(ြပန်/ဆက်)

ဆိုင်ကယ်မှာ

ခိေ ု တာင်ေကျးရွာထိပ် ပုသမ ိ -် မုရ ံ ာွ ကားလမ်း ိုင်ဘဲလဲကျပီး ဒဏ်ရာများရရှိသွားသြဖင့်

ရရှိေသာဒဏ်ရာများြဖင့် ေသဆုံးသွားသည်။ ြဖစ်စ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ေရကည် မိမရဲစခန်း က အမဖွငအ ့် ေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။ ဆန်းတင့် (ေရကည်)


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

ိုင်ငံေတာ်တည်ေဆာက်ရာတွင် ိုင်ငံေတာ်အချပ်အြခာအာဏာ၏ ခက်မသုံးြဖာြဖစ်သည့်

ဥပေဒြပေရး၊ အုပ်ချပ်ေရး၊ တရားစီရင်ေရးဟူသည့် မိင်ကီးသုံးရပ်ြဖင့် အချင်းချင်း အြပန်အလှန်

ထိန်းေကျာင်းေဆာင်ရွက်သည်ဟု ဆိုထားရာ ဥပေဒဆိုင်ရာ အေကာင်းအရာများကို ြပည်သူများ သိရှိေလ့လာိုင်ရန် စာေရးသူ ေမာင်စာဂ၏ ဥပေဒှငစ ့် ပ်ဆင ုိ ေ ် သာ ေဆာင်းပါးများကို ေဖာ်ြပေပးသွား ပါမည်။ ေဆာင်းပါးတွငပ ် ါရှသ ိ ည့် အေကာင်းအရာများသည် စာေရးသူ၏ အာေဘာ်သာြဖစ်ပါသည်။

(စာတည်းအဖွဲ )

စီရင်ချက်ှင့် တရားစီရင်ေရးမိင် ကို ြမင်သာေအာင် အကျ်းချပ်၍ ေရးသားေဖာ်ြပြခင်း ြဖစ်သည်။

ေမာင်စာဂ ရာဇဝတ်မခင်  းများတွင် တရားုံးက စုစ ံ မ်းြခင်း၊ စစ်ေဆး

ေရးမှ တ ် ထားြခင်း မြပဘဲ  တ် ြ ဖင့် သာ ချမှ တ ် ေလ့ ရ ှိ

ြပည့်စုံမှန်ကန်ခိုင်မာေသာ စီရင်ချက်ြဖစ်ေစဖို

ေကာင်း၊ အထူးသြဖင့် တရားခံများက ၎င်းတိက ု ျးလွန်

စီ ရ င် ခ ျက် မ ျား ြပည့် စုံ မ ှ န ် က န် ခို င ် မာေနဖို ဆို လ  င်

ဒုတိယအချက်အေနြဖင့် သက်ေသ၏ ထွက်ဆိုချက်

ေသာြပစ် မ  များကို ေြဖာင့် ဆို ဝ န် ခံ သ ည့် အ မ များ၌

အမတွတ ဲ င ွ ေ ် ပေပါက်ေသာ သက်ေသခံချက်များအေပ

ှင့် ယင်းထွက်ဆိုချက်အေပ ဆန်းစစ်သုံးသပ်သည့်

တ်ြဖင့်သာ ြပစ်ဒဏ်များ စီရင်သတ်မှတ်ကပီး စီရင်

တွင်သာ ြမင်ဆင်ြခင်သုံးသပ် ဆုံးြဖတ်ရမည်။ အမတွဲ

အချက်အလက်၊ ယင်းသုံးသပ်သည့် အချက်အလက်

ချက်များကို ေနာက်မှေရးေလ့ရှိေကာင်းကို ဤတရား

သက်ေသခံချက်များတွင် မပါရှိေသာ တရားုံးြပင်ပ

အေပ ဆုံးြဖတ်ချက်၊ ယင်းဆုံးြဖတ်ချက်အေပ အဘယ်

လတ်ေတာ်မှ တရားသူကီးများ ဝမ်းနည်းစွာြဖင့် သိရှိ

ေြပာဆို ခ ျက် မ ျားကို ထည့ ် သ ွ င ်း မစ်း စားရ။ အမ တွဲ

ေကာင့် ဆုံးြဖတ်ချက်ချရသည့်အေကာင်းြပချက်များ

ကရသည်။ ထိုသိုြပမူြခင်းမှာ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပေဒ

သက်ေသခံချက်များတွင် တ်သက်ေသခံချက်ရှိမည်။

ကို ေဖာ်ြပရသည်။

ြခင်းများ ြပလုပ်ပီးေနာက် တရားခံ ြပစ်မကျးလွန်

တတိယအချက်အေနြဖင့် အကယ်၍ တရားခံအား

ေကာင်း ထင်ရှားေတွရှိသည့်အခါ ြပစ်ဒဏ်စီရင်သည့်

ြပစ် ဒ ဏ် ခ ျမှ တ ် လ  င် ှ စ ် ဖ က် သ က် ေသ အေထာက်

အမိန့်ချမှတ်သည်။ ြပစ်မကျးလွန်ေကာင်း ထင်ရှား

အထားများကိုချ ိန်ဆ၍ ေတွရှိချက်အေပသုံးသပ်ပီး

မေတွရသည့်အခါ တရားေသလတ်သည့် အမိန့်ချမှတ် သည်။ ထိုသို အမိန့်ချမှတ်သည့်အခါ စီရင်ချက်ေရးရ

ပုဒမ ် ၃၆၇ (၁) ှင့် ုံးလက်စအ ွဲ ပိဒ ု ် ၆၇၆ တွင် ြပာန်းထား

စာရွကစ ် ာတမ်းသက်ေသခံချက် အေထာက်အထားများ

ေသာ န်ကားချက်များှင့် တိုက်ိုက်ဆန့်ကျင်ေလ

ရှမ ိ ည်။ သက်ေသက မည်သထ ို က ွ ဆ ် သ ို နည်း။ သက်ေသခံ

သည်။

အချက် အေထာက်အထားများအြဖစ် ဘာေတွ တင်ြပ

ထို ေ ကာင့် ရာဇဝတ် တရားသူ  ကီး အားလုံး တို

ထားသနည်း။ ေထာက်ခသ ံ ည့် သက်ေသခံချက်များ ရှ-ိ မရှိ

မည်သည့်ဥပေဒ၊ မည်သည့်ပုဒ်မအရ အြပစ်ေပးသည်၊

သည် ဤeာ်ဆိုးကို (ရှိခဲ့ကလင်) လုံးဝစွန့်ပစ်ကရန်

စိတခ ် ျယုံ ကည်ရြခင်း ရှ-ိ မရှိ ဆန်းစစ်ရမည်။ သက်ေသ

ြပစ်ဒဏ်မည်မချမှတ်သည်ကို ေဖာ်ြပရသည်။ အကယ်

လိုအပ်ေကာင်း အထူးသတိြပကေစလိုသည်" ဟူ၍

၏ ထွက်ဆိုချက်များအေပ အရှိကိုအရှိတိုင်း သုံးသပ်ရ

သည်။ စီရင်ချက်မည်သေ ုိ ရး၍ မည်သခ ုိ ျမှတရ ် သနည်း။

၍ တရားခံြပစ်မကျးလွန်ေကာင်း မေတွရှိရ၍ အမမှ

န်ကားထားသည်။

မေဝပါရေစ။

တရားေသလတ်ေကာင်း အမိန့်ချမှတ်လင် တရားခံ ြပစ်မကျးလွန်ြခင်းမရှိေကာင်း ေတွရှိချက်၊ သုံးသပ်

စီရင်ချက်ချမှတ်ပုံ

ချက်ှင့် ဆုံးြဖတ်ချက်များကိုေဖာ်ြပပီး အမိန့်ချမှတ်ရ

စီရင်ချက်ကို တရားသူကီးုံးတက်သည်အ ့ ခါ တရား ခွ င ် ၌ တရားခံ ၏ ေရှ တွ င ် ချမှ တ ် ရ မည် ။ သို ရာတွ င ် တရားခံကိုယ်တိုင် တရားုံးသိုလာေရာက်ြခင်းမြပဘဲ ေနို င ် ေ ကာင်း တရားုံး က ခွ င ့် ြ ပထားသည့် အ ြပင် အမ မှာ တရားခံ ကို တရားေသလ တ် ရ န် ေသာ် လ ည်း ေကာင်း၊ ဒဏ်ေငွသက်သက်သာ ချမှတရ ် န်ေသာ်လည်း ေကာင်းြဖစ်လင် တရားခံ၏ေရှေနေရှတွင် စီရင်ချက် ချမှတ်ိုင်သည်။

‘‘

မည်။ သက်ေသ၏ ထွကဆ ် ခ ို ျက်အတိင ု ်း ြဖစ်ေစရမည်။ မိမအ ိ လိရ ု ရ ှိ ာသို ဆွယ ဲ သ ူ ုံးသပ်ြခင်းမျ ိးမြပရ။ ဆဂတိ၊

ြပည်သူ့တရားသူကီးအဖွဲန်ကားချက်

ေဒါသဂတိ ၊ ဘယာဂတိ ၊ ေမာဟဂတိ စသည့ ် အ ဂတိ

ြပည် သူ့ တရားသူ  ကီး အဖွဲ သည် ၃၁-၁၂-၁၉၇၇

အမှနတ ် င ို ်း ြမင်ဆင်ြခင် သုံးသပ်င ို ် ကမည်ြဖစ်သည်။

မည်သူ့မျက်ှာကိုမမကည့်၊ ေကျာသားရင်သားမခွဲြခား၊ ဆင်းရဲသူ ချမ်းသာသူ၊ အာဏာရှိသူ အာဏာမဲ့သူ၊

ရာထူးကီးသူ ရာထူးငယ်သူ၊ အင်အားကီးသူ

အမသည်င ှ ့် ေရှေနများကို မည်သည်ေ ့ န့ရက်တင ွ ် စီရင် ချက်ချမှတမ ် ည်ဟ၍ ူ ကိတင်ချ ိန်းဆိထ ု ားေသာ ေန့ရက် တွင် စီရင်ချက်ကို ချမှတ်ိုင်သည်။ စီရင်ချက်ချမှတ်နည်း

စိုးရိမ်ေသာက ပူပင်ေကာင့်ကမကင်းပီး

ေယာင်မိသည်။

မျက်စိကို

အဝတ်စည်းထားသည်။

လက်တစ်ဖက်က ချ ိန်ခွင်ကိုကိုင်၍ လက်တစ်ဖက်က ဓားရှညက ် က ို င ို ထ ် ားသည်။ မည်သူ့ မျက်ှာကိမ ု မကည့၊် ဆင်းရဲသူချမ်းသာသူ၊

အာဏာရှသ ိ အ ူ ာဏာမဲသ ့ ူ ၊ ရာထူးကီးသူရာထူးငယ်သ၊ူ အင် အားကီး သူ အင် အားငယ် သူ မည် သ ည့ ် ဘ က် ကို မမလိုက် စိုးရိမ်ေသာက ပူပင်ေကာင့်ကမကင်းပီး သတိ ရ ှိ ရ ှိ တရားအမှ န ် ကို အ မှ န ် အ တို င ်း ေြဖာင့ ် မ တ်

‘‘

အမကိုစစ်ေဆး၍ ဆုံးခန်းတိုင်ေရာက်ပီးသည်ှင့် စီ ရ င် ခ ျက် ကို ချက် ခ ျင်း ချမှ တ ် ို င ် သ ည် ။ သို မ ဟု တ ်

ဤတွင် တရားေစာင့်နတ်သမီး၏ပုံရိပ်သွင်ကို ြမင်

ေကျာသားရင်သားမခွဲြခား၊

အင်အားငယ်သူ မည်သည့်ဘက်ကိုမမလိုက်

စီရင်ချက်ချမှတ်ရချ ိန်

တရားေလးပါး ကင်းစင်လင် အရှက ိ အ ို ရှတ ိ င ို ်း၊ အမှနက ် ို

မှန်ကန်တည့်မတ်စွာ

သုံးသပ်ဆုံးြဖတ်စီရင်ချက်

ချမှတ်ကဖို န်ြပပုံေဖာ်ထားသည်။ ဤသည်ကို အမဲ ှလုံးသွင်းထားလင် ဆင်ြခင်မစွ  မ်းအား ြမင့မ ် ားေနမည်။

သတိရှိရှိ တရားအမှန်ကို အမှန်အတိုင်း . . .

သုံးသပ်ချက်၊ ဆုံးြဖတ်ချက်များ တရားမတ မှနက ် န်ေန မည်။ ြပည့စ ် ၊ံ ု မှနက ် န်၊ ခိင ု မ ် ာေသာ စီရင်ချက်များြဖစ်ေနမည်။

သည်။ တရားခံအချပ်ြဖင့်ရှိေနလင် တရားခံကိုအချပ်

ရက်စြွဲ ဖင့် န်ကားချက်အမှတ် ၁၅ ကို ထုတြ် ပန်ခသ ဲ့ ည်။

မှလတ်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ြပရသည်။

ယင်းန်ကားချက်တင ွ ် ြပစ်မဆိ  င ု ရ ် ာမူလမများ၊ အယူခံ

စီရင်ချက်သည် တရားစီရင်ေရး၏

စတုတအချက်  အေနြဖင့် တရားခံကို အြပစ်ေပးြခင်း

မများှင့် ြပင်ဆင်မများ  တွင် စီရင်ချက်င ှ အ ့် မိန့်များေရး

ပင်မေကျာိုးြဖစ်သည်သာ

အလက်များကို ုံးသုံးဘာသာစကားြဖင့် ရှင်းလင်းေြပာ

မှာ ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မအရ ြဖစ်သည့်အခါ ထိုအြပစ်

သားရာ၌ လိက ု န ် ာရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ေဖာ်ြပ

စီရင်ချက်သည် မခင်းတစ်ခု စုစ ံ မ်းစစ်ေဆးပီးေြမာက်

ြပ၍ စီရင်ချက်ချမှတရ ် မည်။ သိရ ု ာတွင် တရားလိဘ ု က်မှ

ေပးေသာပုဒ်မသည် အပိုင်းှစ်ပိုင်းရှိလင် မည်သည့်

ထားသည်။ ယင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ နိဒါန်းပိုင်းတွင်

ြခင်း၏ အေြဖြဖစ်သည်။ တရားစီရင်ေရးမိင်၏

ြဖစ်ေစ၊ တရားခံဘက်မှြဖစ်ေစ စီရင်ချက်တစ်ခုလုံးကို

အပိုငး် အရ အြပစ် ေပးေကာင်း ကို တိ က ျစွာ ေဖာ် ြ ပရ

တရားစီရင်ေရးအဖွဲများသည် စီရင်ချက်ကို ြပည့်စုံစွာ

ြပယုဂ်ြဖစ်သည်။ စီရင်ချက်မမှန်၊ စီရင်ချက်မခိုင်လင်

ဖတ်ြပရန် ေလာက်ထားလင် စီရင်ချက်တစ်ခုလုံးကို

သည်။

မေရးသြဖင့-်

တရားစီရင်ေရးမိ င် ယိမး် ယိင ု ေ ် နမည်။ စီရင်ချက်မန ှ ်

(က)

တရားသူကီးသည်

စီရင်ချက်၏ အဓိကအချက်

ဖတ်ြပရမည်။

ဥပမာ - ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၄၅၄ ၏ ပထမပိုင်းမှာ

ကာယကံရင ှ မ ် ျားြဖစ်ကသည့် တရားလိတ ု ရားခံ

လင်၊ စီရင်ချက်ခိုင်လင် တရားစီရင်ေရးမိင် မယိမ်း

ကျးလွန်ရန်

များအေနြဖင့် မည်သည့အ ် ေကာင်းေကာင့် အမ

မယိုင် တည့်မတ် ကံ့ခိုင်ေနမည်။ ထိုေကာင့်စီရင်ချက်

ပုန်းလ ိးအိမ်ေကျာ်နင်းမ သိုမဟုတ် အိမ်ေဖာက်ထွင်းမ

ံးသည် ိင ု သ ် ည်ကို သေဘာေပါက်နားလည်ရန်

သည် တရားစီရင်ေရးယရား၏ ပင်မေကျာိုးြဖစ်သည်။

ြဖစ်၍ ဒုတိယပိုင်းမှာ ထိုသို ကျးလွန်ရန် ကံရွယ်သည့်

မြဖစ်ိုင်ြခင်း၊

ေထာင်ဒဏ်ထိုက်သင့်သည့် ြပစ်မကို စီရင်ချက်ေရးသားနည်း စီရင်ချက်ကုိ တရားသူကီးသည် ကိယ ု တ ် င ုိ ေ ် ရးသား ရသည်။ သိုမဟုတ် တ်တိုက်ေြပာဆိုပီးလည်း ေရးိုင်

ြပစ်မသည်  ခိုးမြဖစ်သည်။ ထိေ ု ကာင့် အြပစ်ေပးရာတွင်

သည်။ ေရးသားပီးေသာ သိမ ု ဟုတ် လက်ပ ှိ စ ် က်ြဖင်ြ့ ဖစ်

ရာဇသတ်ကီး ပုဒ်မ ၄၅၄ ဟုသာ မေဖာ်ြပဘဲ ကျးလွန်

ေစ၊ ကွန်ပျတာြဖင့်ြဖစ်ေစ စာစီပီးေသာစီရင်ချက်၏

ေသာြပစ်မအရ  ပုဒ်မ ၄၅၄ (၁) သိုမဟုတ် ၄၅၄ (၂) ဟု

စာမျက်ှာတိင ု ်းတွင် တရားသူကီးက လက်မတ ှ ေ ် ရးထိုး

ေဖာ်ြပရမည်။

ရသည်။ စီရင်ချက်ပါအချက်များ စီ ရ င် ခ ျက် တ ွ င ် ေရှး ဦးစွာ အမ ၏အေကာင်း အရာ

(ဂ)

ြပည်သမ ူ ျားအေနြဖင့် တရားုံးက အမှနတ ် ရား

မတမရှေ ိ နရမည်။ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ြဖစ်ေနရမည်။ ြပည်စ ့ ုံ

ကို စီရင်ေကာင်း ထင်ရှားစွာမေတွရှိိုင်ြခင်း၊

မှန်ကန် မတမမရှိ၊ ဥပေဒှင့်အညီမဟုတ်ေသာ စီရင်

အယူခံုံးများအေနြဖင့် ေအာက်အဆင့်တွင်ရှိ

ချက်တစ်ခုတည်းေကာင့် တရားစီရင်ေရးမိင်ကီး

သည့ ် ုံး များက မည် သ ည့ ် အ ေကာင်း ေကာင့ ်

တစ်ခလ ု ုံးကို တိမ်းေစာင်းယိမ်းယိင ု သ ် ွားေစိင ု သ ် ည်ကို

ယခု ေဖာ် ြ ပချက် မ ှာ ရာဇဝတ် က ျင့် ထုံး ဥပေဒပု ဒ ် မ

အံးအိုင်ဆုံးြဖတ်သည်ကို မသိရှိိုင်၍ ယင်း

အစ်သတိချပ်ေနကသင်သ ့ ည်။ တရားစီရင်ေရးမိင်

၃၆၆၊ ၃၆၇ ှင့် တရားုံးများလက်စွဲအပိုဒ် ၆၅၃၊ ၆၅၄၊

တို၏ ချ ိယွင်းချက်များကို ြပန်လည်လမ်းန်

မယိမ်းမယိုင် တည့်မတ် ကံ့ခိုင်ေနေစဖို တရားစီရင်ေရး

၆၅၅ တိုပါ ေဖာ်ြပချက်များအရ ေကာက်ုတ်တင်ြပ

ေပးရန် မြဖစ်ိုင်ြခင်း စသည့် အားနည်းချက်

၏ ပင်မေကျာိးု ြဖစ်ေသာ စီရင်ချက်များ ထာဝရြပည်စ ့ ုံ

ြခင်းြဖစ်သည်။

များကို ေတွရေသာေကာင့် စီရင်ချက်များတွင်

မှန်ကန် ခိုင်မာေနကရမည်ြဖစ်ေကာင်းပါဗျာ။

မည် သ ည့ ် အ ေကာင်း ေကာင့ ်

-

အကျ်း ချပ် ေဖာ် ြ ပရသည် ။ အမ အေကာင်း အရာ အကျ်းချပ်ဟုဆိုရာတွင် အမြဖစ်စ်အရ ြဖစ်ပွားရာ

(ခ)

စီရင်ချက်တင ို ်းသည် ြပည်စ ့ မ ုံ န ှ က ် န်ေနရမည်။ တရား

တရားုံးများန်ကားလာ

အံး အို င ်

ဆုံးြဖတ်သည်ကို စုံလင်စွာေရးသားေဖာ်ြပသင့်

သက် ေသထွ က ် ခ ျက် မ ျားအေပ အစွဲ က င်း စွာ ြမင်ဆင်ြခင် သုံးသပ်ဆုံးြဖတ်ိုင်ကပါေစ၊

ေနရာ၊ ြဖစ်ပွားသည့်ေနရက်ှင့်အချ ိန်၊ အမြဖစ်ပွားပုံ၊

တရားုံး ချပ် ၏ ၂၀-၁-၁၉၅၆ ရက် စ ွဲ ပ ါ တရားုံး

သည့်အြပင် မည်သည့်ဥပေဒများအရ ဆုံးြဖတ်

-

စီရင်ချက်များြပည့်စုံမှန်ကန်ခိုင်မာေနပါေစ၊

ကျးလွ န ် သ ည့် အ ေကာင်း အချက် ၊ ကျးလွ န ် သူ  ှ င ့်

များ န်  ကားလာအမှ တ ် ၄/၅၆ တွ င ် " အချ ိေသာ

ြခင်းြပသည်ကလ ို ည်း ြပည့စ ် စ ုံ ွာေရးသားေဖာ်ြပ

-

တရားစီရင်ေရးမိင် မယိမ်းမယိုင် တည့်မတ်

ကျးလွနခ ် ရ ံ သူများကိေ ု ဖာ်ြပကာ အမြဖစ်စ်တစ်ခလ ု းံု

ရာဇဝတ်တရားသူကီးများသည် စီရင်ချက်ကို ေရှးဦးစွာ

သင့်ေကာင်း လမ်းန်ထားသည်။

ကံ့ခိုင်ေနပါေစ။


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

အေသးစားေငွေရးေကးေရး ဥပေဒကမ်း ြပည်သူများ သိရှိေလ့လာအ ကံြပိုင်ရန် ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အ ကံြပစာများကို ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ုံးသို လိပ်မူေပးပိုိုင်ပါသည်။ အေသးစားေငွေရးေကးေရးဥပေဒကမ်း

(င)

(၂၀၁၉ခုှစ် ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ဥပေဒအမှတ်-------) (၁၃၈၁ ခုှစ်၊

(၂၀၁၉ ခုှစ်၊

လ၊

လ၊

(စ)

ရက်)

အမည်ှင့်အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက်

(ဇ)

ဤဥပေဒကို အေသးစားေငွေရးေကးေရးဥပေဒဟု ေခတွငေ ် စရမည်။

ဤဥပေဒတွငပ ် ါရှေ ိ သာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိင ု ်း

အေသးစားေချးေငွှင့် အေသးစားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းေချးေငွ ထုတ်ေချးြခင်း၊ ယင်းတိုထံမှ စုေဆာင်းေငွလက်ခံြခင်း၊ ေငွလဲ

၄။

ြခင်း(Digital Financial Services)ှင့် အြခားအေသးစား ေငွေရး

ဝန်ကီးဌာနသည်-

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း ဆိသ ု ည်မှာ မတည်ေငွ၊

(ဂ)

ေချးေငွှင့် ေထာက်ပံ့ေငွများထည့်ဝင်ပီး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်

ကီးကပ်မေကာ်  မတီကို ဖွဲစည်းရာတွင် လိအ ု ပ်ပါကဒုတယ ိ ဥကကို သတ်မှတ်တာဝန်ေပးိုင်သည်။

ယင်းကီးကပ်မေကာ်  မတီတင ွ ် အေသးစားေငွေရးေကးေရး လုပင ် န်း

ကမ်းကျင်ပညာရှင်ှစ်ဦးအား အဖွဲဝင်အြဖစ် ခန့်အပ်ရမည်။

၅။

ဝန်ကီးဌာနသည် အေသးစားေငွေရးေကးေရး လုပင ် န်းကမ်းကျင်

(ဃ) အေသးစားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းေချးေငွ(Micro-business Loan)

ထုတပ ် ယ်ခရ ံ ၍ြဖစ်ေစ ယင်း၏ေနရာတွင် အစားထိုးခန့်အပ်ြခင်းတိုကို ေဆာင်

လုပ်ငန်းများ (Micro,Small and Medium Enterprises)သို

အာမခံပစည်းရယူ၍ြဖစ်ေစ၊ ရယူြခင်းမြပဘဲြဖစ်ေစ ထုတ်ေချး (င) (စ)

တမ်းကိုသတ်မှတ်ြခင်း၊ သက်တမ်းပီးေြမာက်၍ြဖစ်ေစ၊ ရပ်ဆိုင်းခံရ၍ြဖစ်ေစ၊

၆။

ေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်း ကမ်းကျင်ပညာရှင်သည် ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်

ေရးဝန်ကီးဌာနကို ဆိုသည်။

သည်-

၇။

ချက်ြဖင့် ဝန်ကီးဌာနက ဤဥပေဒအရဖွဲ စည်းေသာ အေသးစား ေငွေရးေကးေရး ကီးကပ်မေကာ်  မတီကို ဆိုသည်။

(ဆ) လုပ်ငန်းေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီက (ဇ)

(ခ)

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး

သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲှင့်

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ

ဤဥပေဒအရ ဖွဲစည်းထားသည့်

(ဂ)

အေသးစား ေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီကို ဆိုသည်။

ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၊ စီမံကိန်းှင့်ဘာ

ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေငွေရးေကးေရးကီးကပ်စစ်ေဆးေရး ဦးစီး

(င)

ေဆာင်ရွက်ကေသာ ကုမဏီ၏ ဒါိုက်တာများကို ဆိုသည်။ ဒါိုက်တာတစ်ဦးတည်းရှိသည့် ကုမဏီတွင် အဆိုပါဒါိုက်တာ

(ည) စီမံခန့်ခွဲမေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ အေသးစားေငွေရးေကးေရး

(စ)

အဖွဲအစည်းတစ်ခု၏ စီမံခန့်ခွဲမအဖွဲကို ဆိုသည်။

စုေဆာင်းေငွ ဆိုသည်မှာ ေတာင်းခံလင်ြဖစ်ေစ၊ အြခားအေြခ

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း၏ အသင်းဝင်များက လိင ု စ ် င် ဆိသ ု ည်မှာ ဤဥပေဒအရထုတေ ် ပးေသာ အေသးစားေငွ

(ဇ)

ေရးေကးေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ကို ဆိုသည်။

အသင်းဝင် ဆိသ ု ည်မှာ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း၏

ဝန်ေဆာင်မများအြပင်  အြခားအေသးစားေငွေရးေကးေရး ဝန်ေဆာင်

အသုံးချပီး အြခားအကျ ိးအြမတ်ရရှိေစမည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်

ဥပေဒအရ လိင ု စ ် င်ထတ ု ေ ် ပးထားသည့် အေသးစားေငွေရးေကး

ေဆာင်ပါက အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

အခန်း (၂)

(က) အသင်းဝင်များ၏ လူမေရး၊ပညာေရး၊  ကျန်းမာေရးှင့် စီးပွားေရး အေြခအေနများ တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန်၊

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပးရန်၊

ေခတာစုေဆာင်းသည့် အေလ့အထ ြပစုပျ ိးေထာင်ေပးရန်၊

(ဃ) အေသးစား၊ အငယ်စားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရး လုပင ် န်းအသစ် များ ေပထွက်လာေစေရးအတွက် အားေပးရန်၊

(ခ)

(ဋ) ၈။

ြမန်မာိင ု င ် ံ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအသင်း၏ လုပင ် န်းေဆာင်

(ဂ)

သည်-

(ခ)

ေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်း ကမ်းကျင်ပညာရှင်ကို ဝန်ကီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ခန့်အပ်တာဝန်ေပးြခင်း။

အြခားအေသးစား ေငွ ေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း တစ် ခု ခု  ှ င ့်

ပူးေပါင်းဖွဲစည်းရန် ေလာက်ထားလာပါက စိစစ်၍ ကီးကပ်မ

သည့် ဝန်ေဆာင်မများအြပင်  အြခားအေသးစား ေငွေရးေကးေရး ဝန်ေဆာင်မအသစ်  များ ေဆာင်ရက ွ ခ ် င ွ ြ့် ပရန် ေလာက်ထားလာ

(င)

(စ)

ပါက စိစစ်၍ ကီးကပ်မေကာ်  မတီသို တင်ြပြခင်း၊

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားရှရ ိ

မည့် စာရင်းပုံစံများ၊ ဦးစီးဌာနသိုေပးပိုရမည့် အစီရင်ခံစာှင့် စာရင်းပုံစံများကို သတ်မှတ်ြခင်း၊

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းကို ကီးကပ်ကပ ွ က ် ြဲ ခင်း ှင့် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်း၊

(ဆ) လုပင ် န်းပိတသ ် မ ိ း် ြခင်း၊ ဒါိက ု တ ် ာအဖွဲ ဝင်ေြပာင်းလဲြခင်း၊ လုပင ် န်း နယ်ေြမတိးု ချဲြခင်း၊ ုးံ ခွမ ဲ ျားတည်ေထာင်ြခင်း၊ ေချးေငွရယူြခင်း၊ မတည်ေငွရင်းတိုးြမင့်ြခင်း၊ ေထာက်ပံ့ေငွများရယူြခင်း၊ အများ ြပည်သသ ူ ို စာရင်းဝန်ေဆာင်မေပးသူ  ငှားရမ်းြခင်းများအား စိစစ် (ဇ)

ခွင့်ြပြခင်း။

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း၏ လုပင ် န်းေဆာင်ရက ွ မ ် 

အေြခအေနများကို ကီးကပ်မေကာ်  မတီသုိ အစီရင်ခတ ံ င်ြပြခင်း၊

(ဈ) လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ ရပ်ဆိုင်းြခင်း၊ အသင်းဝင်များ၏ အကျ ိး

စီးပွားကို ထိခက ို ေ ် စမည့် အေြခအေနြဖစ်ေပြခင်း၊ ေငွေကးက တည်ငိမ်မကိ  ု

ထိခိုက်ေစြခင်းစသည့်

အေြခအေနများြဖစ်

ေပေနေသာ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း၏ လိင ု စ ် င်

ုပ်သိမ်းြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်းှင့် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်း တိက ု ုိ ကီးကပ်မေကာ်  မတီ၏ အတည်ြပချက်ြဖင့် ေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်း၊

(ည) လိုအပ်ေသာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ှင့်န်ကားချက်များကို (ဋ)

(ဌ)

ကီးကပ်မေကာ်  မတီ၏ အတည်ြပချက်ရယူ၍ ထုတ်ြပန်ြခင်း၊

ကီးကပ်မေကာ်  မတီက စီမခ ံ န့်ခမ ွဲ နည်  းလမ်းအရ ဒဏ်ေကးေပး ေဆာင်ရန် ြပစ်ဒဏ်ချမှတြ် ခင်းခံရေသာ အေသးစားေငွေရးေကး ေရးအဖွဲအစည်းထံမှ ဒဏ်ေကးများ ေကာက်ခံြခင်း၊

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း၏ ဝန်ေဆာင်မလု  ပင ် န်း

ဆိင ု ရ ် ာ ေကာ်ြငာတွငလ ် မ ိ လ ် ည်လည ှ ြ့် ဖားရန် ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်ြဖင့်

မှားယွင်းစွာ ေကာ်ြငာြခင်းကိသ ု ရ ိ ပ ှိ ါက ယင်းသိေ ု ကာ်ြငာြခင်းကို (ဍ)

ေငွပမာဏအေပ ေကာက်ခသ ံ ည့် လိင ု စ ် င်ေကးများ သတ်မတ ှ ြ် ခင်း၊

ကီးကပ်မေကာ်  မတီတင ွ ် အဖွဲဝင်အြဖစ်ေဆာင်ရက ွ မ ် ည့် အေသးစား

တင်ြပြခင်း၊

ေကာ်မတီသို တင်ြပြခင်း၊

ေအာက်ပါအတိုငး် ြဖစ်ပါ

(က) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ေကးှင့် ထပ်မံတိုးြမင့်သည့် မတည်

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း၏ လုပင ် န်းလုပက ် င ို ခ ် င ွ ့်

လိင ု စ ် င်အား လေ ဲ ြပာင်းြခင်း သိမ ု ဟုတ် အစုရယ ှ ယ ် ာေရာင်းချြခင်း

(ဃ) အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းအား လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပထား

ရွကမ ် များ  ပိမ ု ထ ို ေ ိ ရာက်ေကာင်းမွနေ ် စရန် ည ိ င်  းေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်း။

ကီးကပ်မေကာ်မတီ၏ လုပ်ပုင ိ ်ခွင့်များမှာ

ကီးကပ်မေကာ်  မတီသို တင်ြပြခင်း၊

ြပလုပရ ် န် ေလာက်ထားလာပါက စိစစ်၍ ကီးကပ်မေကာ်  မတီသို

(ည) စည်းကမ်းလိုက်နာမမရှိေသာ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်းအား စီမံခန့်ခွဲေရးနည်းလမ်းအရ အေရးယူြခင်း၊

အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်ေသာ

စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်လပ ု င ် န်းေကာ်မတီတ၏ ုိ ေထာက်ခခ ံ ျက်ြဖင့်

ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်ကို အေသးစားေငွေရးေကးေရး အဖွဲအစည်းက

စားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း၏ လုပင ် န်း၊ ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်များကို

ကီးကပ်မေကာ်  မတီက

တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ြခင်း။

များကို စိစစ်၍ တိင ု ်းေဒသကီး သိမ ု ဟုတ် ြပည်နယ်င ှ ြ့် ပည်ေထာင်

ြပန်ြခင်း၊

ကို ဆိုသည်။

အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိးု တက်ေရး

အတွက် ကီးကပ်မေကာ်  မတီှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးြခင်း၊

(က) အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း၏ လိင ု စ ် င်ေလာက်လာ

ေငွေကးခဝါချမှင့် အကမ်းဖက်မကိ  ု ေငွေကးေထာက်ပမ ့ံ ဆိ  င ု ရ ် ာ

ြမန်မာိင ု င ် ံ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအသင်း ဆိသ ု ည်မှာ ဤ

ုပ်သိမ်းြခင်းှင့် ပယ်ဖျက်ြခင်းအတွက်

ကီးကပ်မေကာ်  မတီသို ေထာက်ခံချက်ေပးြခင်း၊

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရမည်-

ခံရမည့် အတိုးန်း၊ စုေဆာင်းေငွအေပေပးအပ်ရမည့် အတိုးန်း၊

(ဈ) အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းသည် ဤဥပေဒပါ အေသး

ချက်များသည် ဤဥပေဒပါ ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်များ၊ န်ကားချက်များ

၁၁။ ဦးစီးဌာနသည် အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းှင့် စပ်လျ်း၍

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းမှ ေချးေငွအေပေကာက်

အစည်းထံမှ အေသးစားေငွေရးေကးေရး ဝန်ေဆာင်မရယူ  သုံးစွသ ဲ ူ

အေသးစားေငွေရးေကးေရး အဖွဲ အစည်းများ၏ လုပင ် န်းေဆာင်ရက ွ ်

အခန်း (၅)

ခွင့်ြပေပးြခင်း၊

ြခင်း၊

ဌာနှင့် ေပါင်းစပ်ညိင်  းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

ဦးစီးဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

လိုက်နာေစရန်အတွက် လိုအပ်သည့်န်ကားချက်များ ထုတ်

လုပင ် န်းေဆာင်ရက ွ သ ် ည့် နယ်ေြမအတွငး် ေနထိင ု ် ပီး ယင်းအဖွဲ

လွတ်လပ်စွာဖွဲစည်းထားသည့် အသင်းကို ဆိုသည်။

(ခ)

အေသးစား ေငွေရးေကးေရးလုပင ် န်းအား လုပက ် င ို ခ ် င ွ ြ့် ပထားသည့်

အေြခအေနအား စိစစ်သုံးသပ်၍ ဝန်ကီးဌာနသိုအစီရင်ခံတင်ြပ

ေရးအဖွဲ အစည်းများပါဝင်၍ ြမန်မာိင ု င ် က ံ မ ု ဏီ  များ ဥပေဒအရ

(ဂ)

သည့် မတည်ေငွရင်း ပမာဏသတ်မှတ်ြခင်း၊

(ဆ) အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲ အစည်း၏ လုပင ် န်းေဆာင်ရက ွ မ ် 

စုေဆာင်းထားသည့်ေငွကို ဆိုသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

(စ)

ုပသ ် မ ိ း် ြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ လေ ဲ ြပာင်းခွငြ့် ပြခင်းှင့် အစုရယ ှ ယ ် ာ

အြခားဝန်ေဆာင်ခှင့် ဒဏ်ေကးများသတ်မှတ်ြခင်း၊

အေနတစ်ရပ်ရပ်တွင်ြဖစ်ေစ ြပန်လည်ေပးရန်တာဝန်ရှိေသာ

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်-

(င)

အေသးစားေငွေရးေကးေရး အဖွဲအစည်းအတွက် လိင ု စ ် င်ခင ွ ြ့် ပြခင်း၊

မအသစ်များ ေဆာင်ရက ွ ခ ် င ွ ြ့် ပရန် ေလာက်ထားလာမအေပ စိစစ်

အဖွဲဝင်ဆိုသည်မှာ ထိုဒါိုက်တာတစ်ဦးကို ဆိုသည်။

(ဎ)

သတ်မှတ်ြပာန်းြခင်း၊

ေဆာင်ရက ွ ေ ် နမများအား စုစ ံ မ်းေဖာ်ထတ ု အ ် ေရးယူြခင်းကို ဦးစီး

ှင့် ကိုက်ညီမရှ  ိ မရှိ စိစစ်ကပ်မတ်ြခင်း၊

အနည်းဆုးံ ထည့ဝ ် င်ရမည့် မတည်ေငွရင်းပမာဏှင့် ထပ်မတ ံ းုိ ြမင့်

အစည်းတစ်ခု၏ ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်အြဖစ် အတူတကွလုပ်ကိုင်

(ဍ)

လိုက်နာရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ှင့်န်ကားချက်များ

အဖွဲအစည်းများှင့် ေပါင်းစပ်ညိင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

လိုင်စင်ရယူြခင်းမရှိဘဲ အေသးစားေငွေရးေကးေရး လုပ်ငန်း

(ဃ) လိုင်စင်ခွင့်ြပြခင်း၊

အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများှင့် အသင်းဝင်များ

(ဃ) အေသးစားေငွ ေရးေကးေရး အဖွဲ အစည်း အမျ ိးအစားအလို က ်

ဌာနကို ဆိုသည်။

(ဌ)

န်ချက်များ ချမှတ်ြခင်း၊

ေရာင်းချခွင့်ြပြခင်း၊

(ဈ) ဒါိက ု တ ် ာအဖွဲဝင် ဆိသ ု ည်မှာ အေသးစားေငွေရးေကးေရးအဖွဲ

(ဋ)

(ခ)

ကီးကပ်မေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ် (က) အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပင ် န်းှင့် သက်ဆင ို ေ ် သာ မူဝါဒလမ်း

ေနြပည်ေတာ်၏ ဖွံဖိးတိုးတက်မကိ  ု

အေထာက်အကူြပေရးအတွက် အေသးစားေငွေရးေကးေရး

ဝန်ကီးဌာနက ခန့်အပ်ထားသည့် ိင ု င ် ဝ ့ံ န်ထမ်းမဟုတေ ် သာ အေသးစား

သည့် ချ ီးြမင့်ေငွကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။

ကီးကပ်မေကာ်  မတီဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၏ ခွင့်ြပ

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ

ရွက်ိုင်သည်။

သည့်ေငွကို ဆိုသည်။

ဝန်ကီးဌာန ဆိသ ု ည်မှာ ြပည်ေထာင်စအ ု စိုးရ၊ စီမက ံ န ိ ်းှငဘ ့် ာ

(က) သက်ဆင ုိ ရ ် ာတိင ု း် ေဒသကီး သိမ ု ဟုတ် ြပည်နယ် သိမ ု ဟုတ်

န်ကားေရးမှးချပ်က ကီးကပ်မေကာ်မတီ

ပညာရှင်၏ အရည်အချင်းှင့်စံန်းများ သတ်မှတ်ြခင်း၊ ခန့်အပ်ြခင်းှင့်သက်

ဆိုသည်မှာ အေသးစား၊ အငယ်စားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရး

၁၀။ လုပင ် န်းေကာ်မတီ၏ လုပင ် န်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိင ု း် ြဖစ်သည် -

အတွင်းေရးမှးအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

အေသးစားေချးေငွ ဆိသ ု ည်မာှ အာမခံပစည်း(Collateral) ရယူ

ြခင်းမြပဘဲ အသင်းဝင်များသို ထုတ်ေချးသည့်ေငွကိုဆိုသည်။

ုံးတာဝန်ခံက အတွင်းေရးမှးအြဖစ်ပါဝင်၍ ဖွဲစည်းရမည်။

(ဂ)

ေကာ်မတီကို ဖွဲစည်းရမည်။

(ဃ) ဦးစီးဌာန၏

သည့် ြပည်တင ွ ်း သိမ ု ဟုတ် ြပည်ပကုမဏီ  များှင့် အစုစပ်ကမ ု ဏီ 

၃။

တာဝန်ှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

ဥကအြဖစ်ေဆာင်ရွက်ပီး သင့်ေလျာ်သည့်

သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအဖွဲအစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များှင့် ဦးစီးဌာန၏

(က) စီမက ံ န ိ ်းှင့် ဘာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတယ ိ ဝန်ကီးက ဥကအြဖစ်

(ခ)

ေကးေရး ဝန်ေဆာင်မလု  ပင ် န်းများ ေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်းတိက ု ဆ ို သ ို ည်။

လိုင်စင်ရယူ၍ အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်

(ဂ)

ှင့် ဘာေရးဝန်ကီးက

ြပည်သူအားလုံး ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ိုင်ေသာ ေငွေကးက တည်

ေဆာက်ေရး (Financial Inclusion)ကို အေထာက်အကူြပရန်။

ေဆာင်ရွက်၍ သင့်ေလျာ်သည့်အဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ကီးကပ်မ

ဒစ်ဂျစ်တယ် ေငွေကးဝန်ေဆာင်မလု  ပင ် န်းများ ရယူေဆာင်ရက ွ ်

များကို ဆိုသည်။

တိင ု ်းေဒသကီး သိမ ု ဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲှင့် ြပည်ေထာင်စန ု ယ်ေြမ

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စတ ီ ၏ ို လုပင ် န်းေကာ်မတီများတွင် သက်ဆင ို ရ ် ာစီမက ံ န ိ ်း

ကီးကပ်မေကာ်  မတီဖွဲစည်းြခင်း၊ ယင်းေကာ်မတီ၏

ေြပာင်းေပးပိြု ခင်း၊ အာမခံကယ ို စ ် ားလှယအ ် ြဖစ် ေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်း၊

(ခ)

၉။

ေပးရန်၊

အခန်း (၃)

အဓိပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်-

(က) အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပင ် န်း ဆိသ ု ည်မာှ အသင်းဝင်များအား

ေငွရရှိိုင်ေသာ နည်းလမ်းများြဖင့် အကူအညီေပးရန်၊

ရာဆုံးံးိုင်မအရာယ်များ (Financial Risks) မှ အကာအကွယ်

အခန်း (၁)

၂။

အသင်းဝင်များအား စိုက်ပျ ိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းအြပင် အြခားဝင်

(ဆ) အသင်းဝင်များအား ေငွေကးအသိပညာေပးြခင်းြဖင့် ေငွေကးဆိင ု ်

ရက်)

ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်သည်ဤဥပေဒကိုြပဌာန်းလိုက်သည်။

၁။

အိမတ ် င ွ း် စီးပွားေရးလုပင ် န်းများ ဖန်တးီ ေပးရန်င ှ ့် ချဲထွငေ ် ပးရန်၊

အခန်း (၄)

လုပ်ငန်းေကာ်မတီဖွဲစည်းြခင်းှင့် ယင်းေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(ဎ)

ရပ်စေ ဲ စြခင်း သိမ ု ဟုတ် ြပင်ဆင်ေစြခင်း သိမ ု ဟုတ် ုပသ ် မ ိ း် ေစြခင်း၊

အြပည်ြပည်ဆင ို ရ ် ာေငွေရးေကးေရး အဖွဲ အစည်းများ၊ အစိုးရ

မဟုတေ ် သာ အဖွဲ အစည်းများ၊ ဖွံ ဖိးမမိတဖ ် က်များ (development partners) ှင့်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

ကီးကပ်မေကာ်  မတီက အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်ေသာတာဝန်

များကို ထမ်းေဆာင်ြခင်း။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

ဆိပ်ြဖ-ပခုက ကားလမ်း ေယာေချာင်းတံတားသစ် (ကံတွင်း) ဖွင့်လှစ် ဆိပ်ြဖ ေအာက်တိုဘာ ၁၀

အမျ ိးအစား၊ သံကူကွန်ကရစ်ကပ်ခုံှစ်ခုပါ ေရလယ်တိုင်

မေကွးတိင ု ်းေဒသကီး ဆိပြ် ဖမိနယ် အေရှကံတင ွ ်းေကျးရွာ

ရှစ်တိုင် ကိုယ်ထည်၊ ရက်မ ၁၀၀ PC Girder ကိုးခန်း၊ သံကူ

တွ င ် ယေန့ နံ န က် ပို င ်း က ဆိ ပ ် ြ ဖ-ပခု က ကားလမ်း

ကွန်ကရစ်ကမ်းခင်း ကိုးခန်းှင့် Steel Pipe လက်ရန်း

ေယာေချာင်းတံတား (ကံတွင်း) တံတားဖွင့်ပွဲ ကျင်းပသည်။

အမျ ိးအစား၊ တံ တားအရှ ည ် ေပ ၉၀၀၊ တံ တားအကျယ်

တိင ု ်းေဒသကီး ေဆာက်လပ ု ေ ် ရးှင့် လမ်းပန်းဆက်သယ ွ ်

ေပ ၃၀၊ ယာ်သွားလမ်းအကျယ် ၂၄ ေပ ှစ်လမ်းေမာင်း၊

ေရးဝန်ကီး ဦးတင်ွယ်ဦး၊ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊

လူသွားလမ်းတစ်ဖက်လင် သုံးေပှင့် လူသွားလမ်း ှစလ ် မ်း

ေဆာက်လပ ု ေ ် ရးဝန်ကီးဌာန တံတားဦးစီးဌာန အင်ဂျင်နယ ီ ာ

ပါရှိပီး ခွင့်ြပတန်ချ ိန် ကုန်+ယာ် တန် ၆၀ ြဖစ်သည်။

ချပ်ှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကမည်းေမာ်ကွန်းေကျာက်စာ

မိနယ်လမ်းဦးစီးဌာနက ေယာေချာင်းတံတား (ကံတင ွ ်း)

တိင ု အ ် ား အေမးနံ့သာရည်များပက်ဖျန်းခဲ့ ကပီး တံတားသစ်

ဆိပ်ြဖဘက်ကမ်းချ်းကပ်လမ်း ှစ်ဖာလုံ၊ ပခုကမိနယ်

ကို ကည့်စစ်  ေဆးသည်။

လမ်းေပေနကေလးများေစာင့်ေရှာက်ေရးအစည်းအေဝး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးဖိးမင်းသိန်း တက်ေရာက် ရန်ကုန် ေအာက်တိုဘာ ၁၀

ြခင်းှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့ေ ် ရှာက်မများလိ  အ ု ပ်ေကာင်း

လမ်းေပေနကေလးများ ယာယီေစာင့ေ ် ရှာက်ေရးအတွက်

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

အစီအမံများေရးဆွ ဲ င ုိ ေ ် ရး လုပင ် န်းည ိ င်  းအစည်းအေဝးကို

ေရးအဖွဲအစည်းများက မိမတ ိ တ ုိ ာဝန်ယေ ူ ဆာင်ရက ွ ေ ် န

ေအာက်တိုဘာ ၈ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီက ကျင်းပသည်။

သည့် လုပ်ငန်းများအလိုက် ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ကသည်။

ဦးဖိးမင်း သိ န ်း က

တင်ြပချက်များအေပ တိင ု ်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က

အမှာစကားေြပာကားပီး တိင ု ်းေဒသကီး လူမေရးဝန်  ကီး

လမ်းေပေနကေလးများသည် ိင ု င ် ေ ံ တာ်ဖွံဖိးတိုးတက်

ဦးိုင်ငံလင်းက ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

မအတွက် စိန်ေခမတစ်ရပ်ြဖစ်ပီး အေရးကီးသည့်

ဆက်လက်၍ တိင ု း် ေဒသကီး လူမဝန်  ထမ်းဦးစီးဌာနမှး

အကျယ် ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးထားသည်အ ့ ြပင် ယခင်လမ်းေဟာင်း

ေရးဝန်ကီးဌာန တံတားဦးစီးဌာန တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(၂)၊

အရာယ်အတက်၊ အဆင်းသုံးထပ်ေကွအား အများြပည်သူ

တံတားအထူးအဖွဲ(၅) ဆိပ်ြဖမှ ၂၀၁၇ ခုှစ် ဇွန် ၅ ရက်

လမ်းအရာယ်ကင်းေဝးေစရန် လမ်းေြဖာင့်၍ ေဖာက်လုပ်

မှစတင်၍ တည်ေဆာက်ခဲ့သည်။

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေအာက် ခံ အု တ ် ြ မစ် အချင်း ၁ ဒသမ ၂ မီ တာ ဘိုး ပို င ်

စိုးလင်းိုင်(ြပန်/ဆက်)

ယင်းေနာက် သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများှင့် လူမ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးုံး အစည်းအေဝးခန်းမ(၃)တွင် တို င ်း ေဒသကီး ဝန်  ကီး ချပ်

ဘက် ချ်းကပ်လမ်းသုံးမိုင်တိုကို လမ်းတာေပါင် ၃၄ ေပ

ေယာေချာင်းတံတား(ကံတင ွ း် ) တံတားသစ်ကုိ ေဆာက်လပ ု ်

ြပဿနာြဖစ်သည့်အတွက်

လိုအပ်ေသာဝန်ေဆာင်

ေဒါက်တာေဒေကသီေကျာ်က ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

မများေပးိုင်ရန်ှင့် ေစာစီးစွာ ကိတင်ကာကွယ်မေပး 

ခိင ု ေ ် လးခု၏ ေနရာ ၁၂ ခုတရ ို ှိ လမ်းေပေနကေလး ကျား

ပီး နည်းလမ်းများချမှတ်ိုင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်း

၁၆၄ ဦး၊ မ ၅၅ ဦးတိအ ု ား စစ်တမ်းေကာက်ယခ ူ ရ ဲ့ ာ လမ်းေပ

ေဒသကီးအစိုးရအဖွဲအေနြဖင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်

ေနကေလးများအေနြဖင့် အတန်းပညာဆက်လက်သင်

ေစာင့ေ ် ရှာက်ေရးဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများအတိင ု း် တိကျစွာ

ယူ လို ြ ခင်း ၊ အသက် ေ မွး ဝမ်း ေကျာင်း ပညာသင်  ကား

ေဆာင်ရက ွ  ် င ို ရ ် န် တိင ု ်းေဒသကီးအတွင်းရှိ သက်ဆင ို ရ ် ာ

လို ြ ခင်း ၊ ေနထို င ် ရ န် အိ မ ် ၊ မိ ဘ ှ င့ ် မိ သားစု ဝ င် မ ျား၏

ဌာနဆိုင်ရာများှင့် လူမေရးအဖွဲအစည်းများအားလုံး

ချစ်ချင်းေမတာ၊ ေငွေကး၊ အစားအစာှင့် အဝတ်အထည်

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်ကရန်လိုအပ်ေကာင်း ေြပာ

စသည်လိုအပ်ြခင်းများအြပင် အကာအကွယ်ေပးမှင့်

ကားသည်။

ဆန်းေကျာ်ဦး

လုံြခံမေကာင်းေသာ အလုပ်အကိုင်ေကာင်းများရရှိလို

(ြပန်/ဆက်)

သီတင်းကတ်ကာလ ဌာေနြပန်ခရီးသည်များေကာင့်

ကမာ့စိတ်ကျန်းမာေရးေန့ စကားဝိုင်းေဆွးေွး

အေဝးေြပးယာ်လိုင်းများ လက်မှတ်ေရာင်းအားေကာင်း

ရန်ကုန် ေအာက်တိုဘာ ၁၀ မူဆယ် ေအာက်တိုဘာ ၁၀

ကမာ့စိတ်ကျန်းမာေရးေန့အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် ေသေကာင်း ကံမကာကွယ်ေရး

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပင ို ်း) မူဆယ်မိတင ွ ် သီတင်း

စိတ်ကျန်းမာေရးြမင့်တင်ေပး ( Mental. Health Promotion and Suicide Pre-

ကတ်

vention ) အသိပညာေပးစကားဝိင ု ်းေဆွးေွးပွက ဲ ို ယေန့ နံနက်ပင ို ်းတွင် ရန်ကန ု ် မိ

ဌာေနြပန်ခရီးသည်များ များြပားြခင်း

ေကာင့် မူဆယ်မိ သိန်းသန်းချ ီကားကီးကွင်းရှိ

မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်းရှိ ြမန်မာိုင်ငံ ကုန်သည်ှင့်စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များ

အေဝးေြပးယာ်လိုင်းများမှ ယာ်လက်မှတ်များ

အသင်းချပ် ပထမထပ်မဂလာခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေရာင်းအားေကာင်းေနေကာင်း

ယာ်ဂိတ်မှး

ထို အ သိ ပ ညာေပးစကားဝို င ်း ေဆွး ေွး ပွဲ ကို

များ၏ ေြပာကားချက်အရ သိရသည်။

ြမန် မာို င ် ငံ ဆ ရာ၀န် အ သင်း ၊

စိတ်ကျန်းမာေရးပညာအဖွဲတိုက ကီးမှးကျင်းပြခင်းြဖစ်သည်။ စကားဝိုင်းတွင်

"သီတင်းကတ်ကာလမှာ ဌာေနြပန်ခရီးသည်

ေသေကာင်း ကံမကာကွယ်ေရး

စိတ်ကျန်းမာေရးြမင့်တင်ေပး ေခါင်းစ်ြဖင့်

ေတွ ေတာ်ေတာ်များေနပါတယ်၊ ယာ်လက်မတ ှ ်

ပါေမာက ေဒါက်တာတင်ဦး၊ ပါေမာက ဆရာကီးေဒါက်တာခင်ြမင်၊့ စိတက ် ျန်းမာေရး

ေတွ ကို ကိ တင် ေရာင်း တာေတွ လ ည်း ရှိ တ ယ် ၊

အထူးကုဆရာ၀န်ကီး ေဒါက်တာစိးု မင်း၊ ေဒါက်တာေမမိးု ွယ ် င ှ ့် ကိစ ု းုိ ထိက ု (် ဖဒိ)ု

အရင်ရက်ေတွက တစ်ရက်ကခ ို ရီးသည် ယာ်လင ို ်း

တိုက ကျယ်ြပန့်စွာ ေဆွးေွးကသည်။

တစ်စီးပဲ ပုံမှန်ေြပးဆွဲတယ်၊ အခု ဌာေနြပန်ခရီး

ကိယ ု က ့် ယ ို က ် ယ ို ် အဆုံးစီရင်ရာတွင် စိတက ် ျေဝဒနာခံစားေနရသူများ၊ အရက်(သိ)ု

သည်ေတွ များြပားေနတဲ့အတွက် ခရီးသည်များ

မူးယစ်ေဆးဝါးသုးံ စွေ ဲ နသူများ၊ နာကျင်မနာတာရှ  ညခ ် စ ံ ားေနရသူများ၊ မေတာ်မတရား

အဆင်ေြပေချာေမွေစရန် ယာ်လင ု ိ း် များကို တစ်ရက် ှစစ ် ီးန်းနဲ့ ေြပးဆွေ ဲ ပးေနပါတယ်" ဟု မူဆယ်မိ

ှိပ်စက်ညး် ပန်းခံရသူများှင့် လူမအသိုက်အ၀န်းှင့် ကင်းကွာေနသူများတွင် မူဆယ်မိသည်

ြမန်မာိုင်ငံေဒသအှံမှ

အေဝးေြပးသိန်းသန်းချ ီကားကီးကွင်းရှိ ဝင်းနား

အလုပလ ် ပ ု က ် င ို ရ ် န် လာေရာက်သည့် အလုပသ ် မား၊

ယာ်လိုင်းဂိတ်မှးက ေြပာကားသည်။

တာဝန် က ျအစိုး ရဝန် ထ မ်း များှ င့ ်

အပတ် လာေရာက် သ ည့ ် ခရီး သည် မ ျားေပါင်း စုံ သည့်မိြဖစ်သည်။

အလည်

အများဆုံးြဖစ်ေပေနေကာင်း သိရသည်။ ယခုအခါတွင် ကမာှငတ ့် စ်ဝန်းေနရာများတွင် စကန့် ၄၀ တိင ု ်း လူတစ်ေယာက်

ဆလိုင်းဗန်ိုးထန်(ြပန်/ဆက်)

ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ပီးေသဆုံးေနေကာင်း သိရသည်။ ယင်းအတွက် အဆုံးစီရင်ရန် စ်းစားလုပ်ေဆာင်ေနသူများ ကားသိြမင်ေတွ လာလင် ကာယကံရင ှ  ် င ှ ေ ့် တွဆုက ံ ာ ကိယ ု က ့် ယ ုိ က ် ယ ုိ ် အဆုးံ စီရင်လသ ုိ ည်အ ့ ေကာင်း

အသံချဲစက်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် စည်းကမ်းမလိုက်နာပါက အေရးယူသွားမည်

ကို ဆိတ် ငိမရ ် ာေနရာတစ်ခခ ု တ ု င ွ ် ေဆွးေွးရန်လေ ို ကာင်း၊ နားေထာင်ရန်အသင်ရ ့ ဖ ှိ ို လို အ ပ် ေ ကာင်း ၊ ဆရာ၀န် စိ တ ် က ျန်း မာေရးေစာင့် ေ ရှာ က် မ  ေပးသူ ၊ ှ စ ် သိ မ ့်

ေမာ်လမိင် ေအာက်တိုဘာ ၁၀

ြပည်နယ် လုံြခံေရးှင့် နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး

ထားရှိြခင်း၊ ပစ်ေဖာက်ြခင်းတိုကို တားြမစ်ထား

ေဆွးေွးေပးိင ု သ ် ၊ူ ေဆးလူမဆက်  ဆေ ံ ရးပညာရှငတ ် ထ ုိ ံ လိက ု လ ် ပ ံ ေ ုိ ဆာင်ေပးရန်

မွနြ် ပည်နယ်တင ွ ် အသံချဲစက်၊ ေဆာင်းေဘာက်

ဗိုလ်မှးကီးေနထွဋ်ဦးက ေြပာကားသည်။

သည့် အ တွ က ် လို က ် နာမ မရှိ ပ ါက ဥပေဒအရ

လိုအပ်ေကာင်း၊ လတ်တေလာအရာယ်ရှိေနသည်ဟုယူဆလင် ကာယကံရှင်ကို

ဆက်လက်အေရးယူသွားမည်

တစ်ေယာက်တည်းမထားဘဲ ေစာင်ေ ့ ရှာက်ေပးရန်လေ ုိ ကာင်း၊ မျက်ြခည်မြပတ် ဂုစက ုိ ်

များဖွင့်လှစ်မှင့်ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်စည်း ကမ်းချက်၊ န်ကားချက်များအတိုင်း လိုက်နာ

ယင်းအြပင် အများြပည်သူများအား အထိတ် တလန့်ြဖစ်ေစြခင်းှင့်

စိတ်အေှာင့်အယှက်

ြဖစ်ေကာင်း

ြပည် န ယ် လုံ ြ ခံ ေရးှ င့ ် န ယ် စ ပ် ေရးရာဝန်  ကီး

ရန်လေ ို ကာင်းှင့် အနီးအနားတွင် ပိုးသတ်ေဆး၊ လက်နက်များ၊ ေဆးဝါးများ အလွယ် တကူမထားရှိရန်လိုေကာင်း ပညာရှင်များက အဓိကေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ေဆာင် ရ ွ က ် ြ ခင်း မရှိ ပ ါက တည် ဆဲ ဥ ပေဒအရ

ြဖစ်ေစိင ု ေ ် သာ မီးရှးမီးပန်းများ၊ ေြဗာက်အိုးှင့်

ဗိလ ု မ ် ှ းကီးေနထွဋဦ ် းက ဆက်လက်ေြပာကား

ထိ ေရာက် စ ွာ အေရးယူ သ ွားမည် ြ ဖစ် ေ ကာင်း

ရှးဒိုင်းများ ေရာင်းဝယ်ြဖန့်ြဖးြခင်း၊ လယ်ဝယ်

သည်။

ကိုဟိန်း(ေပါင်)

ြမင့်ေမာင်


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

ဘီးလင်းြမစ်ေကာင်းရှင်းလင်းေရး ကွင်းဆင်းတိုင်းတာြခင်းလုပ်ငန်းများ ကည့်စစ်ေဆး

တိုတိုထွာထွာဖတ်စရာ

ယာ်အရာယ်ကင်းရှင်းေရး အသိပညာေပး

ဘီးလင်း ေအာက်တိုဘာ ၁၀

ေအာက်တိုဘာ ၉ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက ြပည်သူ့

ဘီးလင်းမိနယ်၌ ဘီးလင်းြမစ်ေကာင်းရှင်းလင်း

လ တ် ေတာ် ကို ယ ် စားလှ ယ ်

မိုးကုတ်

ြခင်းလုပင ် န်းများ ေဆာင်ရက ွ ရ ် န်အတွက် ကွင်းဆင်း

အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ြပည်သူများယာ်အရာယ်ကင်းရှင်းေစရန် ယာ်အရာယ်ကင်းရှင်းေရး

တိုင်းတာြခင်းလုပ်ငန်းများ

ရတနာ၊ မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး

ေဆာင်ရွက်ေနမကို

တာဝန်ရှိသူများက ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခဲ့ကသည်။

ဦးတင် ကို ကို ဦး၊ ေဒသီရိ

ဦးလှထွဋ်ှင့်

ဘီးလင်းြမစ်ေကာင်းရှင်းလင်းေရးကို တာဝန် ယူ ေဆာင် ရ ွ က ် ေနသည့်

ေကာ့ မူ ခု ကု မ ဏီ ၏

မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ ေစာေနဗလုက ြမစ်ေကာင်း

ေကာ်မတီှင့် ပူးေပါင်းအဖွဲများသည် ေအာက်တိုဘာ ၇ ရက် နံနက်ပိုင်းက

ရှင်းလင်းထိန်းသိမ်းေရး၊ ေရကီးေရလမ ံ  ကိတင်

မိုး ကု တ ်  မိ လူ စ ည် ကားရာေနရာများတွ င ် အသိ ပ ညာေပးလု ပ ် င န်း များ

ကာကွယ်ေရးအတွက် ြမစ်ေကာင်းတိုင်းတာြခင်း

ြပလုပ်ခဲ့ကသည်။

ကို ဘီးလင်းဘင်ဘန်းေချာင်းမှ စတင်တိုင်းတာရာ

ယာ်များသတ်မတ ှ စ ် ည်းကမ်းများှငအ ့် ညီ လိက ု န ် ာေမာင်းှငြ် ခင်း ရှ-ိ မရှ၊ိ

ေရေလှေကျာင်းရွာအထိ ၂၄ မိုင် တိုင်းတာေဆာင်

ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့် လမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများကို

ရွကထ ် ားရှိ ပီးကျန်ရေ ှိ နေသးသည့် စစ်ေတာင်းြမစ်ဝ

လူစည်ကားရာေနရာများြဖစ်ေသာ မိမရပ်ကွက်၊ ရှမ်းေတာေကျာင်းအနီး

အထိတင ို ်းတာြခင်းလုပင ် န်းကို ယခုလအတွင်းပီးစီး

လမ်းဆုံေနရာှင့် ေကျာက်တိုင်ကွင်းလမ်းဆုံေနရာတိုတွင် ရှင်းလင်းေဟာ

ေရးေဆာင်ရွက်ရန်

ေြပာြခင်းှင့် အသိပညာေပးြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ကသည်။

ေကာင်းှင့်

ဖိးမမ(မိုးကုတ်)

လျာထားသတ်မှတ်ထား

တိုင်းတာြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်

ပီးစီးပါက ြမစ်ေကာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း

ပိတ်ဆိုရှာေဖွစစ်ေဆးြခင်းများ ေဆာင်ရွက်

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ပုလဲ

ထို ေနာက် လ တ် ေတာ် ကို ယ ် စားလှ ယ ် မ ျားက

စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး ပုလဲ မိ ပုလဲ - ဂန့်ေဂါကားလမ်း မိင ု တ ် င ို အ ် မှတ် (၂၈/၆)

သိရလ ှိ သ ို ည့် ေမးြမန်းချက်များကို ကုမဏီ  မှ တာဝန်

တွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးဂိတ်၌ မိနယ်ဌာနဆိုင်ရာ

ရှိသူများက ြပန်လည်ေြဖကားခဲ့ေကာင်း သိရ

များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ေအာက်တိုဘာ ၈ ရက် ည ၈ နာရီက

သည်။

ေမာ်ေတာ်ယာ်များှင့် ေမာ်ေတာ်ဆင ို က ် ယ်များတွင် အဖျက်အေမှာင့ြ် ပလုပ်

နေကျာ်စွာ

လိသ ု မ ူ ျား ဝင်ေရာက်မမရှ  ေ ိ စေရး၊ မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့် တရားမဝင်သစ်များ သယ်ေဆာင်မမရှ  ေ ိ စေရးှင့် ဖမ်းဆီးရမိေစေရးအတွက် ပိတဆ ် ရ ို ှာေဖွ စစ်ေဆး ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ကသည်။ မိနယ် (ြပန်/ဆက်)

မိုးေထာင်ငုတ်များ ယမန်ှစ်ထက် ေဈးှစ်ဆေကျာ်ြမင့်တက်

အိမ်တွင်းမအေြခခံပန်းကယ်သီးထိုးသင်တန်းဖွင့်

မေလး ေအာက်တိုဘာ ၁၀

ေတွအတွက် ေပျာ်ရင်စရာေကာင်းတဲ့

ေတွရှိလာတယ်။ လက်ရှိအေြခအေန

ပိဿာလင် ေငွကျပ် ၆၀၀၀ န်းြဖင့်

ယခုစ ှ ရ ် ာသီတင ွ ် ေပျာ်ဘယ ွ ် မိနယ်၊

ှစတ ် စ်စ ှ လ ် ို ေြပာရမှာပဲ။ ဓာတုကင်း

မှာ ြပည် တ ွ င ်း လု ပ ် င န်း ရှ င ် ေ တွ က

လည်းေကာင်း၊ ငုတပ ် (ွ ထိပစ ် ) တစ်

မိတီလာ

ရမည်းသင်းမိနယ်၊

တပ်ကုန်းှင့်

စင်တဲ့ ြမန်မာ့ငုတ်ကို တုတ်နဲ့

လည်း ငုတ်ေြခာက်အတွက် ေခတ်

ပိဿာလင် ေငွကျပ် ၁၀၀၀၀ န်းြဖင့်

ေကျာက်ဆည်မိနယ်တိုမှ ထွက်ရှိ

ထိုင်းက ဝယ်လိုအားေကာင်းလာတဲ့

မီ ထုပ်ပိုးစနစ်ေတွ၊ အေြခာက်ခံစက်

လည်း ေကာင်း

ေအာက်တိုဘာ

သည့ ် မိုး ေထာင် ငု တ ် မ ျား ယမန်

အတွက် ေဈးန်းေတွကလည်း မှစ်

ေတွအြပင် ငုတ်အစိုအတွက်လည်း

လက်ရှိအချ ိန်တွင်

၉ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန

ှစ်ကာလတူ ေပါက်ေဈးထက် ေဈး

ကထက် ှစ်ဆေကျာ် ြမင့်တက်လာ

အေအးခန်း ေတွ ကို တည် ေဆာက်

ရမည်းသင်းမိနယ်များ၌

ှစ်ဆေကျာ် ြမင့်တက်လာေကာင်း

တယ်။ ဒါ့အြပင် ဒီှစ်ရဲ ထူးြခားချက်

လာကတယ်'' ဟု ၎င်းက ေြပာသည်။

လင်လင် ထွက်ရှိေနသည့်အတွက်

မေလးေဈးကွက်မှ သိရသည်။

အေနနဲ့ တုတ်နဲ့ ထိုင်းကတစ်ခါမှ

လက် ရ ှိ မ ေလးေဈးကွ က ် တ ွ င ်

ငု တ ် စို က ် ေတာင် သူ မ ျားသာမက

မိတီလာခိုင် အိမ်တွင်းမ

အမျ ိးသမီးေရးရာေကာ်မတီက

ကီးမှးဖွင့်လှစ်သည့်

အေြခခံပန်းကယ်သီးထိုးသင်တန်းဖွင့်ပဲွကို

ခိုင်လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ သင်တန်းသို မိတလ ီ ာ၊ မလင်၊ ဝမ်းတွင်း၊ သာစည်မိနယ်များမှ သင်တန်းသူ ၂၀ တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ချမ်းသာ ( မိတီလာ)

သစ်ေတာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ်ေပးအပ်

မဝယ်ဖူးတဲ့ ငုတ်အမှည့်အစိုေတွကို

မိုးေထာင်ငုတအ ် ေြခာက် တစ်ပဿ ိ ာ

ေဒသခံများပါ အလုပ်အကိုင်အခွင့်

လည်းတစ်ပိဿာကို ေငွကျပ် ၆၀၀၀

လင် ေငွကျပ် ၅၅၀၀ န်းြဖင့်လည်း

အလမ်းများရရှေ ိ နေကာင်း သိရသည်။

ေငွကျပ် ၂၀၀၀ ဝန်းကျင်သာရှခ ိ ေ ဲ့ သာ်

အထိ ေဈးေကာင်း ေပးပီး ဝယ် ယူ မ 

ေကာင်း၊ ငုတ်အပွ(အမည်း) တစ်

မင်းထက်ေအာင်(မန်းကိုယ်ပွား)

လည်း ယခုှစ်တွင် တုတ်ှင့် ထိုင်း ိုင်ငံတိုမှ

ဝယ်လိုအားေကာင်းစွာ

ေဈးေပး

ဝယ်ယူေနေသာေကာင့်

အစု အ ဖွဲ ပို င ် သစ် ေတာလု ပ ် င န်း ေဆာင် ရ ွ က ် ခ ွ င ့် လ က် မ ှ တ ် ေပးအပ် ပ ွဲ ကို

တစ်ပဿ ိ ာလင် ေငွကျပ် ၅၅၀၀ ေဈး

ေအာက်တဘ ို ာ ၉ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက မိုးညင်းမိနယ် အုတက ် ျင်းရပ်ကက ွ ်

အထိ

ရှမ်းစာေပှင့် ယ်ေကျးမေကာ်မတီုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

သကန် ပီးကာလမှစ၍ ငုတအ ် စိမ ု ျား

မိုးညင်းခိင ု ် သစ်ေတာဦးစီးဌာန လက်ေထာက်န်  ကားေရးမှး ဦးိင ု  ် င ို ်

ကို လ ည်း အဆို ပ ါို င ် ငံ မ ျားမှ ေဈး

ထွန်းက ေဒသခံြပည်သူ အစုအဖွဲပိုင် သစ်ေတာလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိ

ေကာင်း ေပး၍ စတင် ဝ ယ် မ  များရှိ

ေသာ အိမ်ေထာင်စု ၂၈၉ စုအား တည်ေထာင်ခွင့်ြပဧရိယာဧက ၁၄၄၀ အား

လာေကာင်း မေလးမိမှ ဦးစိးု ဝင်းြမင့်

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်လက်မှတ်များထုတ်ေပးခဲ့သည်။

(စိုးဝင်းြမင့်ပွဲ)ုံ က ေြပာကားသည်။

ြမင့်တက်လာသည့်အြပင်

''ဒီှစ်ေတာ့ ငုတ်စိုက်ေတာင်သူ

ြပည်သူများ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေစေရး

ရန်ကုန် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင် လမ်းမေတာ်မိမရဲစခန်းမှး ဒု-ရဲမှးွန့် ဝင်း၊ ယာ်ထိန်းတပ်ဖွဲစု ၄၉မှ ရဲအုပ်ေအာင်သိန်းေထွးှင့် တာဝန်ရှိသူများသည်

ငုတ်

အဆိုပါ ငုတ်များမှာ ယမန်ှစ်

ကချင် ြ ပည် န ယ် မိုး ည င ်း မိနယ် သစ် ေတာဦးစီး ဌာနမှ ေဒသခံ ြ ပည် သူ

မခင်းအသိပညာေပးေဟာေြပာ

ေပျာ်ဘွယ်၊

ယခု လို ရာသီ တ ွ င ် တစ် ပိ ဿာလ င်

မိုးညင်း

နီတိုး

ေရာင်း ချေနရပီး

ပိတ်ဆိုရှာေဖွမများေဆာင်ရွက်

ေအာက်တိုဘာ ၉ ရက် နံနက် ၈ နာရီက လမ်းမေတာ်မိနယ် ခုတင် ၅၀၀

ခွာနာလာနာကာကွယ်ေဆးများ ထိုးှံ ပွင့်ြဖ ေအာက်တိုဘာ

၁၀

မေကွးတိုင်းေဒသကီး ပွင့်ြဖမိနယ်အတွင်း ကဲ၊ ွားတိရစာန်များတွင် ခွာနာ

အထူးကုေဆးုံ ကီးေရှတွင် မခင်းပညာေပးြပခန်းယာ်ြဖင့် မခင်းကျဆင်းေရး

ကိပင်ေကာက် ေအာက်တိုဘာ

၁၀

လာနာေရာဂါကင်း ေဝးေစရန် ေအာက် တို ဘာ ၉ ရက် နံ န က် ၁၀ နာရီ က

အသိပညာေပး ေဟာေြပာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ပဲခူးတိင ု ်းေဒသကီး ကိပင်ေကာက်မိနယ်တင ွ ် သီတင်းကတ်ကာလ ြပည်သူ

မိနယ်ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနမှ ပွငြ့် ဖမိနယ် လယ်လက ှ န ု ်းေကျးရွာ

ေကးမုံ

မခင်းအသိပညာေပးေဟာေြပာပွဲ ဗဟန်း၌ ကျင်းပ ရန်ကုန် ဗဟန်းမိနယ်

မိမရပ်ကွက်

ဗဟန်း (၁)လမ်းရှိ

ပအိုဝ်ဓမာုံတွင်

ေအာက်တိုဘာ ၈ ရက် ညေန ၄ နာရီက မိနယ်အတွင်း ြပည်သူများအား မခင်းအသိပညာေပးေဟာေြပာပွဲ ကျင်းပသည်။ အဆိပ ု ါအခမ်းအနားတွင် ဗဟန်းမိနယ်ရတ ဲ ပ်ဖဲွ မှး ရဲမှးဦးသိန်းဝင်းက မိနယ်အတွင်းရှိြပည်သူများအား

သက်ငယ်မုဒိမ်းမ မြဖစ်ပွားေစေရးှင့်

မခင်းြဖစ်ရပ်များကျဆင်းေရး အသိပညာေပးေဟာေြပာခဲေ ့ ကာင်း သိရသည်။ ရဲစိန်

များ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးအတွက် ညပိုင်းပိတ်ဆိုရှာေဖွမများကို

ရှိ က၊ဲ ွားတိရစာန်များအား ခွာနာလာနာေရာဂါကင်းေဝးေရး ကာကွယေ ် ဆး

မိနယ်ရတ ဲ ပ်ဖဲွ ၊ လူဝင်မကီ  းကပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန၊ ေကျးရွာအုပ်

များ ထိုးှံေပးခဲ့သည်။

ချပ်ေရးမှးများြဖင့် ပူးေပါင်း၍ ညပိုင်းပိတ်ဆိုရှာေဖွမများကို ေအာက်တိုဘာ

မိနယ်ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနမှ လက်ေထာက်န်  ကားေရးမှး

၉ ရက် ညေန ၅ နာရီမှ ၉ နာရီအထိ ရန်ကုန်- ြပည်ကားလမ်း ေရကန်းေတာ

ေဒါက်တာသန့ေ ် ဇာ်ေထွးှင့် ဝန်ထမ်းများက ေကျးရွာရှိကဲ၊ ွားေကာင်ေရ

ဓာတ်ဆီဆိုင်ေရှတွင် Spot check သတ်မှတ်၍ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ညပိုင်းပိတ်ဆိုရှာေဖွမများကို မိနယ်ရဲတပ်ဖွဲမှး ရဲမှးဝင်းြမင့်

၂၄၆ ေကာင်အား

ခွာနာလာနာေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ

လိုက်လံထိုးှံ

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဦးေဆာင်၍ ြပည်သမ ူ ျား ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ ရပ်ရွာေအးချမ်းသာယာ

ပွင့်ြဖမိနယ် ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ၂၀၁၈ -၂၀၁၉

ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ မူးယစ်ေဆးဝါး ကင်းစင်ပေပျာက်ေရး၊ လူကုန်

ဘာှစ်တွင် လယ်လှကုန်းေကျးရွာအပါအဝင် ေကျးရွာေပါင်း ၃၆ ရွာအား

ကူးမပေပျာက်ေရးအတွက် ြဖတ်သန်းသွားလာေသာ ခရီးသည်တင်ေမာ်ေတာ်

ကွင်းဆင်းပီး ကဲ၊ ွားေကာင်ေရစုစုေပါင်း ၃၅၈၂ ေကာင်အား ခွာနာလာနာ

ယာ်၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်များအား ဥပေဒှင့် မလွတ်ကင်းသည့်ပစည်းများ၊

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများထိုးှံပီးြဖစ်ပီး ကျန်ရှိသည့် ေကျးရွာများမှ ကဲ၊

လူကိုအရာယ်ြဖစ်ေစေသာ တုတ်၊ ဓား လက်နက်များအား ပိတ်ဆိုစစ်ေဆး

ွားများကိုလည်း ခွာနာလာနာေရာဂါ ကင်းေဝးေစရန် ဆက်လက်ထိုးှံေပး

ရှာေဖွမများ  ေဆာင်ရက ွ ခ ် ေ ့ဲ ကာင်း သိရသည်။ ေဇယျာထွန်း(ကိပင်ေကာက်)

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ရဲဝင်းိုင် (ေညာင်ဦး)


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

ေကျာက်မျက်တူးေဖာ်ခွင့်လုပ်ငန်းြပန်လည်ခွင့်ြပချ ိန် ကုမဏီ ငါးခုသာ တူးေဖာ်ခွင့်ေလာက်ထား

တိုတိုထွာထွာဖတ်စရာ

ဖားကန့် ေအာက်တိုဘာ ၁၀

တန်ေဆာင်တိုင် ဗုဒပူဇနိယပွဲေတာ်ကျင်းပမည်

ကချင် ြ ပည် န ယ် ဖားကန့် မိနယ်

ေညာင်ဦး

အတွင်း မိုးတွင်းကာလ ေကျာက်မျက်

မ ေလးတို င ်း ေဒသကီး ေညာင် ဦးမိ ေရှး ေဟာင်း သမို င ်း ဝင် ေ ရ စည်း ခုံ

တူး ေဖာ် ခ ွ င့ ် သုံး လပိ တ ် ထားရာမှ

စွယ်ေတာ်ရှင်ေစတီေတာ်ကီး၏ အကိမ်(၉၆၀) ေြမာက် တန်ေဆာင်တိုင်ဗုဒ

ေအာက်တိုဘာလမှစ၍ တူးေဖာ်ခွင့်

ပူဇနိယပွေ ဲ တာ်ကီးကို ိဝ ု င်ဘာ ၄ ရက်မှ ၂၆ ရက်အထိ စည်ကားသိက ု ် မိက်စွာ

ြပန်လည်ခွင့်ြပချ ိန်တွင် လာေရာက်

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေလာက် ထားသည့ ် ကု မ ဏီ အ ေရ

ဘုရားကီးေတာင်ဘက်ကွင်းြပင်ကျယ်တွင်

အတွက်မှာ ငါးခုသာရှိေသးေကာင်း ကချင်ြပည်နယ်

ြမန်မာြပည်အရပ်ရပ်မှ

လာေရာက် ေရာင်း ချကမည့ ် ေဈးသည် မ ျားအတွ က ် ေဈးဆို င ် ခ န်း ေပါင်း

သယံဇာတှင့်

တစ်ေထာင်ေကျာ် ေဆာက်လုပ်လျက်ရှိေကာင်း၊ ဘုရားကီးပွဲေတာ်ကာလ

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး

အတွ င ်း ြမန် မာ့ ိုး ရာအလှ ခ တ် ြ ခင်း ဝို င ်း များ၊ ပို က ် ေ ကျာ် ြ ခင်း ပိ င် ပ ွဲ မ ျား၊

ဝန်ကီး

ဦးဒါရှီလဆိုင်းထံမှ

သိရ

ဇာတ်ပွဲများ၊ အငိမ့်ပွဲများြဖင့် ေဖျာ်ေြဖကြပေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ

သည်။

သည်။

ကိုထိန် (ငါ့သေရာက်)

ကချင်ြပည်နယ် ဖားကန့်မိနယ် အတွင်းရှိ ေကျာက်မျက်တူးေဖာ်ေရး

ကုန်ထုတ်လမ်းေဖာက်လုပ်ိုင်ေရးတိုင်းတာစစ်ေဆး

လု ပ ် င န်း များတွ င ် မိုး တွ င ်း ကာလ ေြမစာပုံပိကျမများ မကာခဏြဖစ်

သာလင် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ရန်

ေကျာက် မ ျက်

ဥပေဒကမ်း အရ

လုပက ် က ွ လ ် ပ ု က ် င ုိ  ် င ုိ ရ ် န် ဧက ၇၄၀၀၀

ေပ ေနြခင်း ေကာင့ ် ြပည် သူ မ ျား၏

သက်ဆိုင်ရာသို

လုပက ် က ွ တ ် စ်ခလ ု င် ေြမဧက ၃၀ အထိ

ေကျာ် သတ်မှတ်ထားပီး လက်လုပ်

မေကွးတိင ု ်းေဒသကီး ပွငြ့် ဖမိနယ် လက်ခပ ု ေ ် ကျးရွာှင့် ရွာသာကီးေကျးရွာ

အသက်အးုိ အိမစ ် ည်းစိမမ ် ျားအရာယ်

ပုဂလိကကုမဏီများမှ

လု ပ ် ကို င ် ခ ွ င့ ် လ က် မ ှ တ ် မ ျားထု တ ်

လက်စားလုပ်ကွက်များကို ေမှာ် ၂၆

တို တ ွ င ် ေကျးလက် ကု န ် ထု တ ် လ မ်း များ ေဖာက် လု ပ ် ေပးို င ် ေရးအတွ က ်

မြဖစ်ေစရန် ေကျာက်မျက်တူးေဖာ်ခင ွ ့်

၈၀၀ ေကျာ်တင ွ ် ဆက်လက်လပ ု က ် င ို ်

ေပးခဲေ ့ သာ်လည်း ယခုအခါ ဥပေဒသစ်

ေမှာတ ် င ွ ် ဧက ၂၇၇၀၀ ေကျာ် လုပက ် င ို ်

ေအာက်တိုဘာ ၇ ရက် ညေန ၃ နာရီက ပွင့်ြဖမိနယ် ေကျးလက်ေဒသ

သုံး လရပ် နားထားရာမှ ေအာက် တို

ရန် ဆက်သယ ွ ြ် ခင်းမရှေ ိ သးေကာင်း

အရ အလတ်စားလုပ်ကွက်များတွင်

ခွငြ့် ပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပည်နယ်

ဖွံ ဖိးတိးု တက် ေရးဦးစီး ဌာနမှ တာဝန် ရ ှိ သူ မ ျားသည် ေြမြပင် က ွ င ်း ဆင်း

ဘာလတွင် လုပင ် န်းများ ြပန်လည်ချ

ြပည်နယ်ဝန်ကီးက ေြပာကားသည်။

တိုင်းတာစစ်ေဆးြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။

သတင်းပိုထားပီး လုပ်ကွက်

ပွင့်ြဖ

ေြမအကျယ် င ါးဧကသာ ခွ င့ ် ြ ပေပး

သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ဖားကန့်ေဒသ

မည်ြဖစ်သြဖင့် ကုမဏီ  များမှာ စိတပ ် ါ

ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးထံမှ သိရသည်။

လုပ်ကိုင်ခွင့်သက်တမ်းကျန်ရှိသည့်

အတွင်းရှိ ေကျာက်မျက်လုပ်ကွက်

ဝင်စားမနည်းပါးေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊

ဝင်းိုင်

ေကျးရွာ လမ်းအရှည်ေပတစ်မိုင်အား လမ်းအကျယ် ၁၂ ေပ ၊ ဒုတစ်ေပှင့်

လုပ်ကွက် ၆၀ မှ လုပ်ကွက်ငါးကွက်

များတွင် ယခင်ထုတ်ြပန်ထားသည့်

အလတ်စားေကျာက်မျက်တူးေဖာ်မ

(ကချင်ေြမ)

ကိုးလက်မခွဲ ေကျာက်ေရာေြမနီခင်းြခင်းလုပင ် န်းှင့် လက်ခပ ု ေ ် ကျးရွာ လမ်း

ထားေပးရာ၌ ိင ု င ် ေ ံ တာ်င ှ ် ့ အကျ ိးတူ

ကချင်ြပည်နယ်

အဆိပ ု ါ ေကျးလက်ကန ု ထ ် တ ု လ ် မ်းေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်းလုပင ် န်းကို ရွာသာကီး

အရှည်ေပ တစ်မိုင်ှစ်ဖာလုံေကျာ်အား လမ်းအကျယ် ၁၂ ေပ၊ ဒုတစ်ေပကိုး

ေရေကျာ်ပွဲေဈး ကျင်းပစ် YBS ၉၃ ခရီးသည်တင်ယာ်အား ယာယီလမ်းလဲမည်

လက်မ ေကျာက်ေရာေြမနီခင်းြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည်

ရန်ကုန် ေအာက်တိုဘာ ၁၀

မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးလှေဌးေမာင်ထံမှ သိရသည်။

ယာယီလမ်းလမ ဲ ှာ ပန်းဆိုးတန်းမှတတ ် င ို ် (Ruby ထွကခ ် ွာလာပီးလင် ဗိလ ု ေ ် အာင်ေကျာ်

ထွက်ခွာလာပီး

ှစ်စ်ှစ်တုင ိ း် ကျင်းပေလ့ရိေ ှ သာ သီတင်းကတ်

Mart)မှ

ပွဲ ေတာ် ေရေကျာ် ပ ွဲ ေဈးကို ေအာက် တို ဘာ ၁၀

လမ်းသို ေရာက်ေသာအခါ

ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိ

စည်ကားသိုက်မိက်စွာ

ချ ိးေကွ ပီး ထို မ ှ တ စ် ဆ င့် မဟာဗလလမ်း သို

ထိုအတွက်ေကာင့် ယာယီလမ်းလဲမှ သွားလာ

ကျင်းပမည်ြဖစ်ရာ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်းမ

ေရာက်ရမ ှိ ည်ြဖစ်ပီး လက်ဝဘ ဲ က်သို ထပ်မခ ံ ျ ိးေကွ

ရစ်တွင် (၄၆) လမ်း (ဗိုလ်ချပ်လမ်း) မှတ်တိုင်ှင့်

ကီး၏ လမ်းပိင ု း် အချ ိ ပိတဆ ် ေ ုိ လ့ရေ ိှ သာေကာင့်

ကာ ၎င်းလမ်းအတိင ု း်

လမ်း (၅၀)

ေရေကျာ်သီတင်းကတ်

မီးထွန်းပွဲေတာ်ရက်များ

ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိေ ု နာက် အိးု ရှငး် မှတတ ် င ုိ မ ် ှ ထွကခ ် ာွ

ေရာက်ရမ ှိ ည်မဟုတဘ ် ဲ ဘိက ု ေလးေဈး၊ (၄၆) လမ်း

အတွ င ်း ပွဲ ေဈးကျင်း ပချ ိန် တ ွ င ် လူ ထု မိ တ ် ေ ဆွ

လာပီးလင် မဟာဗလတံတား၏ လက်ယာဘက်

(မဟာဗလ)၊ လမ်း (၅၀) (မဟာဗလ)၊ ဂီ၊

ြပည်သူ့အကျ ိးြပယာ်လိုင်း၏ YBS ၉၃ အြပန်

ေအာက် ချ်းကပ်လမ်းမှတစ်ဆင့် လက်ဝဲဘက်သို

အိုး ရှ င ်း ၊ သီ တာဆိ ပ ်  ှ င ့် ေညာင် တ န်း မှ တ ် တို င ်

ခရီးစ်အား ယာယီလမ်းလဲမှ သွားလာေစမည်

ချ ိးေကွ၍ သီတာဆိပ်မှတ်တိုင်သို ေရာက်ရှိမည်

တိုကိုသာ

ြဖစ်ေကာင်း လူထုမိတ်ေဆွ ြပည်သူ့အကျ ိးြပ

ြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းမှတစ်ဆင့် သီတာဆိပမ ် တ ှ တ ် င ို မ ် ှ

လူထုမိတ်ေဆွ

ယာ်လိုင်းမှ သိရသည်။

ေအာက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းအတိုင်း

သိရသည်။

လက်ယာဘက်သို

ဆက်လက်ေမာင်းှငမ ် ည်

ဆက်လက်

ေရာက်ရှိပါက

ြဖစ်ေကာင်း ပွင့်ြဖမိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ

ပုဇွန်ေတာင်ေဈးမှတ်တိုင်သို

ရဲဝင်းိုင် (ေညာင်ဦး)

မူလပုံမှန်လမ်းေကာင်းအတိုင်း

ြပန်လည်ေမာင်းှင်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

(ဗိုလ်ချပ်လမ်း)

မှတ်တိုင်တိုကို

ေရာက်ရှိြဖတ်သန်းမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပည်သူ့အကျ ိးြပယာ်လိုင်းမှ ပွင့်သစာ

ေကျာင်းအသုံးအေဆာင်ပစည်းများ လှဒါန်း သီေပါ မွနြ် ပည်နယ် ကျ ိက်မေရာမိနယ်အတွင်းရှိ ေရေဘးသင့ေ ် ကျာင်းများ ြပန်လည် ထူေထာင်ေရးအတွက် ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပင ို ်း) ပညာေရးမိသားစု၏ ကူညီ ေထာက်ပံ့ေငွှင့် အသုံးအေဆာင်ပစည်းများကူညီပံ့ပိုးလှဒါန်းြခင်းအခမ်း အနား ကို ေအာက်တဘ ို ာ ၉ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက ကျ ိက်မေရာမိနယ် ပညာ ေရးမှးုံး၌ ကျင်းပသည်။ သီ ေပါမိနယ် ပ ညာေရးမှး ဦးဝင်း ေဇာ် ဦးက ေငွ က ျပ် ၂၅ သိ န ်း ှ င့ ် ေကျာင်းသုံးပစည်းများ၊ အဝတ်အထည်ှင့် အြခားအသုံးအေဆာင်ပစည်း များကို ကျ ိက်မေရာမိနယ် ဒုတယ ိ ပညာေရးမှး ဦးေအာင်င ို ဦ ် းထံ ေပးအပ်

ရွာေကာက်-အုန်းေတာဂိတ် ရထားလမ်းပိုင်းြပြပင်

လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

စိုင်း (သီေပါ)

ပျ်းမနား ေအာက်တိုဘာ ၁၀ ေနြပည်ေတာ် ပျ်းမနားမိ ရွာေကာက်ရပ်ကက ွ ရ ် ှိ ရန်ကန ု -် မေလး မီးရထားလမ်း ှင့် ရန်ကန ု -် မေလးကားလမ်းဆုရ ံ ာ ရွာေကာက်-အုန်းေတာဂိတ် မီးရထားသံလမ်း

ေြမတိုင်းတာြခင်းသင်တန်းဖွင့်

ဂိ တ ် မို င ် တို င ် အ မှ တ ် ၂၂၅/၂၃-၂၄ ကားရှိ မီး ရထားသံ လ မ်း ကူး လမ်း ပို င ်း အား

ရန်ကုန်

ြမန်မာ့မီးရထား၊ တိုင်းအမှတ်(၅) ေတာင်ငူက ေအာက်တိုဘာ ၉ ရက် နံနက်ပိုင်း

လယ်ယာေြမစီမခ ံ န့်ခေ ွဲ ရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန တန်းြမင်ေ ့ ြမတိင ု ်းတာြခင်း

မှစတင်ကာ မီးရထားလမ်းပိင ု ်းအား ြပြပင်ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရေ ှိ ကာင်း သိရသည်။

ှင့် လုပ်ငန်းခွင်ေြမတိုင်းတာြခင်း သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို ေအာက်တိုဘာ ၇ ရက်

''ရထားခရီး စ် မ ျား

နံနက် ၉ နာရီက တိက ု ် ကီးမိနယ် ဗဟိေ ု ြမစာရင်းဖွံ ဖိးမေလ့ကျင်ပ ့ ညာေပး

ပုံ မ ှ န ် ေ ြပးဆွဲ လို ရ ေအာင် ေဒွး လမ်း (၂)လမ်း အစား

ေရးသင်တန်းေကျာင်း၌ ကျင်းပသည်။

လမ်းပိုင်းတစ်လမ်းကိုပိတ်ပီး ကျန်လမ်းပိုင်းတစ်လမ်းမှ မီးရထားများကို ပုံမှန်

အဆို ပ ါသင် တ န်း သို သင် တ န်း သား ၂၉၈ ဦးတက် ေရာက်  ပီး အေြခခံ

အတိုင်း ေြပးဆွဲလျက်ရှိပါတယ်'' ဟု တိုင်းအမှတ် (၅)ေတာင်ငူမှ အင်ဂျင်နီယာ

ေြမတိင ု ်း၊ တန်းြမင်ေ ့ ြမတိင ု ်း၊ ေြမစာရင်းဘာသာရပ်၊ Total Station RTK-GPS

မှး (မိြပ) ဦးလင်းခိုင်ေဌးက ရှင်းြပသည်။

များြဖင့် ေြမတိုင်းတာြခင်းှင့် ကွန်ပျတာြဖင့် ေြမပုံေရးဆွဲြခင်းပညာရပ်

လမ်းြပြပင်ေနချ ိန်တွင် ရန်ကုန်ဘက်မှလာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာ်၊ ေမာ်ေတာ်

များကို စာေတွ လက်ေတွ သင်ကားပိုချေကာင်း သိရသည်။

ဆိုင်ကယ်များကို ပါဠိေကွမီးပွိင့်မှ ပန်းခင်းလမ်းဘက်သိုလည်းေကာင်း၊ မေလး ဘက် မ ှ လာေသာ ေမာ် ေတာ် ယာ် ၊ ေမာ် ေတာ် ဆို င ် က ယ် မ ျားကို ရွာ ေကာက် -

ရန် ကု န ်  မိ မဂ  လာေတာင်  ွ န့် မိနယ် ၁၀၈ လမ်း (ေအာက် )

ဝင်းေမာ်

အုန်းေတာဂိတ်မှ ရွာေကာက်(၉)လမ်း တံတားဘက်သိုလည်းေကာင်း လမ်းလဲ

ကွ န ် က ရစ် လ မ်း သစ် ဖ ွ င့ ် ပ ွဲ ကို ေအာက် တို ဘာ ၉ ရက် နံ န က် ၈

ြပလုပ်ေပးလျက်ရှိသည်။

နာရီတွင်ကျင်းပရာ ဦးရန်ေအာင် (တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်ကိုယ်

ေကျးရွာစီမံကိန်း သုံးသပ်ေဆွးေွး

စားလှ ယ ် - ၂) ှ င့ ် မဂ  လာေတာင်  ွ န့် မိနယ် စည် ပ င် သာယာေရး

သပိတ်ကျင်း

ေကာ်မတီဥက ဦးခင်လင်တိုက ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပးစ်။

မေလးတိုငး် ေဒသကီး သပိတ်ကျင်းမိနယ် ေညာင်ေလးပင်ေကျးရွာတွင်

အဆို ပ ါလမ်း ပို င ်း သည် ှ စ ် ကာလကာြမင့် သ ည့် အ တွ က ် မီး ရထားလမ်း ၏ အေနအထားမှာ ညီညာမမရှိဘဲ မီးရထားသံလမ်းမှာ ြမင့်တက်ေနသည့်အတွက် အဆိုပါမီးရထားသံလမ်းေပသို ြဖတ်သန်းကူးလူးသွားလာေနကသည့် ေမာ်ေတာ် ယာ်၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်များမှာ မကာခဏ တိမ်းေမှာက်မများ ြဖစ်ပွားလျက် ရှိသည်။

(အဆိုပါလမ်းမှာ အရှည် ၃၉၆ ေပ၊ အကျယ် ၂၆ ေပြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။)

စိုးမိုးေကျာ်

ကိုကိုူပ (ေနြပည်ေတာ်)

ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရွာစီမံကိန်း သုံးှစ်ြပည့် သုံးသပ်ေဆွးေွးပွဲှင့် ေကာ်မတီ သစ်ေရွးချယ်ဖွဲစည်းြခင်းကို ေအာက်တဘ ို ာ ၈ ရက် မွန်းလွပ ဲ င ို ်းက ေကျးရွာခန်းမ ေဆာင်၌ ကျင်းပသည်။ ေညာင်ေလးပင်ေကျးရွာတွင် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘာေရးှစမ ် စ ှ တင်ပီး လူမ

ပန်းမန်သစ်ပင် ေလသန့်စင်၍ ဥယျာ်ေတာတန်း စိတ်ရင်လန်း၏

စီးပွားဘ၀ြမင့်တင်ေရး၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိေရး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ဖွံဖိး တိုးတက်လာေစေရးှင့် တစ်ပင ို တ ် စ်င ို လ ် ပ ု င ် န်းများ ေအာင်ြမင်ေအာင်ေဆာင် ရွက ် င ို ေ ် စေရးအတွက် ြမစိမ်းေရာင်စမ ီ က ံ န ိ ်းရန်ပေ ုံ ငွကျပ် သိန်း ၃၀၀ ြဖင့် စတင် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက ွ ခ ် သ ဲ့ ည်။

စိးု ိင ု ဝ ် င်း (သပိတက ် ျင်း)


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

တိုက်စစ်မှး ဒမ်ဘီလီ ရီးယဲလ်ှင့် ကစားမည့် အယ်လ်ကလပ်စီကိုပွဲစ် လွဲေချာ်မည် ဘာစီလန ို ာအသင်းတိက ု စ ် စ်မှး ဒမ်ဘလ ီ ဟ ီ ာ စပိနေ ် ဘာလုံး

ချမှတ်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

အဖွဲချပ်က ေအာက်တိုဘာ ၉ ရက်မှာ ှစ်ပွဲပယ်ြပစ်ဒဏ်

အဲဒီလို

ှစ်ပွဲပယ် ြပစ်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရတာေကာင့်

ချမှတခ ် တ ဲ့ ာေကာင့် ဘာစီလန ို ာအသင်းနဲ့ ရီးယဲလမ ် က်ဒရစ်

တိုက်စစ်မှး

ဒမ်ဘီလီဟာ ေအာက်တိုဘာ ၁၉ ရက်မှာ

အသင်းတို ကစားမယ့် ပထမအကိမ် အယ်လက ် လပ်စက ီ ုိ

ကစားမယ့်

ပွစ ဲ ်မာှ ပါဝင်ခင ွ ရ ့် ရှမ ိ ာှ မဟုတဘ ် ဲ လွေ ဲ ချာ်မာှ ြဖစ်ပါတယ်။

ေအာက်တိုဘာ ၂၆ ရက်မှာ ကစားမယ့် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်

တိုက်စစ်မှး ဒမ်ဘီလီဟာ

ဘာစီလိုနာအသင်းက

ဆီဗီလာအသင်းကို ေလးဂိုးြပတ်နဲ့ အိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ စပိန် လာလီဂါပွဲစ်မှာ ကွင်းလယ်ဒိုင်လူကီးကို အလွန်ဆိုးရွား ေကာင်း

ေြပာကားခဲ့တာမို

အသင်းနဲ့

အီဘားအသင်းနဲ့

အေဝးကွင်းပွဲစ်နဲ့

အိမ်ကွင်းပွဲစ်ေတွမှာ

လွဲေချာ်ရေတာ့မှာ

ြဖစ်ပါတယ်။ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့

ဘာစီလိုနာအသင်း

တိုက်ိုက်အနီကတ်ြပ

တိုဟာ လာလီဂါရှစ်ပွဲကစားအပီးမှာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်

ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒိုင်လူကီးများ

အသင်းက အမှတ်ေပးဇယားအဆင့်(၁)နဲ့ ဘာစီလိုနာ

အေပ မထီမြဲ့ မင်ြပမှင့် ေလးစားမမရှေ ိ သာ သေဘာထား

အသင်းက အဆင့(် ၂)ေနရာတိမ ု ှာ အသီးသီးရပ်တည်ေနတာ

တိုေကာင့် စပိန်ေဘာလုံးအဖွဲချပ် စည်းမျ်းစည်းကမ်း

လည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ေကာ်မတီက တိက ု စ ် စ်မှ း ဒမ်ဘီလီကို ှစပ ် ပ ဲွ ယ် ြပစ်ဒဏ်

ေရာ်နယ်အာေရာဂျ ိနဲ့ ဂျရက်ပေ ီ ကးတိလ ု ည်း တစ်ပွဲ

ပယ်ြပစ်ဒဏ်ကျခံထားရတာေကာင့် ဘာစီလန ို ာအသင်းနဲ့

ကျခံခဲ့ရတာြဖစ်ပီး

အီဘားအသင်းတိုပွဲစ်မှာ

လွဲေချာ်မှာြဖစ်ပါတယ်။

ေရာ်နယ်အာေရာဂျ ိတိရ ု ဲ ပွပ ဲ ယ်ြပစ်ဒဏ်များနဲ့ စပ်လျ်းပီး

ဘာစီလိုနာအသင်းက ဒမ်ဘီလီနဲ့

ပီေကးဟာ ဆီဗီလာအသင်းနဲ့ပွဲစ်မှာ ဒီရာသီရဲ ငါးကိမ်

စပိန်ေဘာလုံးအဖွဲချပ် စည်းမျ်းစည်းကမ်းေကာ်မတီထံ

ေြမာက် အဝါကတ်ြပသခံခရ ့ဲ တာေကာင့် တစ်ပပ ဲွ ယ် ြပစ်ဒဏ်

ေလာက်လဲချက်တင်သွားဖိုလည်း ဆုံးြဖတ်ထားပါတယ်။

အမ်မရီကန်နဲ့ မန်ဇူကစ်တို ှစ်ဦးေပါင်းပီး ေပါ့ဘာကို ကမ်းလှမ်းဖို ဂျဗင်တပ်အသင်းစီစ် အီတလီစီးရီးေအကလပ် ဂျဗင်တပ် အသင်းဟာ မန်ယအ ူ သင်းရဲကွင်းလယ် ကစားသမား

ဆက်ရှိေနခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ကွင်းလယ်ကစားသမား မန်ဇက ူ စ်ကို

စီစ်ထားတာေကာင့် အမ်မရီကန်နဲ့

မယ့် ေပါ့ဘာလိုချင်တဲ့ ေြပာင်းေရ

ေခယူဖို

မန်ဇက ူ စ်စ ှ ဦ ် းေပါင်းပီး ကမ်းလှမး် ဖို

ေကးကို ေပးဖိုဆမရှိဘူးလို ဆိုပါ

ကာလက စီစ်ခတ ့ဲ ာေကာင့် ဂျဗင်တပ်

စီစ်ထားတယ်လို သိရပါတယ်။

တယ်။ ေပါ့ဘာဟာ

အသင်းက ေပါ့ဘာကို ေခယူဖို အမ်မ

ေွရာသီအေြပာင်း

ဂျဗင်တပ်အသင်းနည်းြပေဟာင်း အယ်လ်လီဂရီ ေြပာကား တာဝန်ယူကိုင်တွယ်လိုေကာင်း ေြပာကား

ကတည်းက ရလဒ်ပင ို ်းကဆိုးရွားခဲရ ့ တာေကာင့် မန်ယအ ူ သင်းကလည်း လီဗာပူး အသင်းနဲ့ကစားမယ့ပ ် စ ွဲ ်ကို ေစာင့် ကည့မ ် ယ်လို သတိေပးထားတာြဖစ်ပါတယ်။

အသင်းကေန ထွက်ခွာခဲ့ပီးေနာက်ပိုင်းမှာ အသင်းလက်မဲ့ြဖစ်ေနရသူလည်း

မန်ယူအသင်းရဲအမေဆာင် ဒုတိယဥကြဖစ်သူက လွန်ခဲ့တဲ့ ေြခာက်လ

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် ပရီမီယာလိဂ်ကလပ်မန်ယူအသင်းရဲ နည်းြပ ဆိုးရှား

အတွင်းက နည်းြပ ဆိုးရှားကို သုံးှစ်သက်တမ်းရှိ စာချပ်တစ်ရပ်ချပ်ဆိုခဲ့တာ

ေနရာမှာ ဆက်ခံမယ့် အနာဂတ်နည်းြပဟာ အယ်လ်လီဂရီ ြဖစ်လာိုင်တယ်

ြဖစ်ပီး ပရီမီယာလိဂ်ပိင်ပွဲမှာ ှစ်ပွဲသာအိုင်ရပီး

လိုလည်း ေရပန်းစားေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ှစမ ် တ ှ အ ် ကွာနဲ့ အမှတေ ် ပးဇယားအဆင့် ၁၂ ေနရာမှာ ရပ်တည်ေနတာေကာင့်

မန်ယူအသင်းရဲ ရလဒ်ပိုင်းအဆိုးရွားဆုံးရာသီအြဖစ်လည်း

တန်းဆင်းဇုန်အထက်

ရန်ကုန် ေအာက်တိုဘာ ၁၀

ဗီယက်နမ်အသင်းသည် ေြခစမ်းပွဲှစ်ပွဲ ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်ပီး ဒုတိယ

၂၀၁၉ အာရှ ယူ-၁၉ အမျ ိးသမီးပိင်ပွဲ ေနာက်ဆုံးအဆင့အ ် တွက် ေလ့ကျင့ြ် ပင်ဆင်

ေြခစမ်းပွဲကို ေအာက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ ယူ-

ေနသည့် ြမန်မာ ယူ-၁၉ အမျ ိးသမီးအသင်းှင့် ဗီယက်နမ် ယူ-၁၉ အမျ ိးသမီး

၁၉ အမျ ိးသမီးအသင်းသည် အာရှ ယူ-၁၉ အမျ ိးသမီးပိင်ပဲွ ေနာက်ဆးံု အဆင့်

အသင်းတိုသည် ပိင်ပွဲအကိ မေလးမိ၌ ေြခစမ်းပွဲများ ယှ်ပိင်ကစားမည်

အတွက် ဇူလင ို ် ၁ ရက်တင ွ ် စတင်ေလ့ကျင့ခ ် ဲ့ ပီး ိင ု င ် တ ံ ကာေြခစမ်းပွတ ဲ စ်ပသ ွဲ ာ

ြဖစ်ပီး ပထမပွဲကို ေအာက်တိုဘာ ၁၁ ရက် ညေန ၅ နာရီတွင် မေလးမိရှိ

ကစားရေသးကာ စင်ကာပူလက်ေရွးစင်အသင်းကို ငါးဂိုးြပတ် အိင ု ရ ် ထားသည်။

မလာသီရိကွင်း၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ်သည်

ြမန်မာအသင်းသည် ဇူလိုင်လတွင် ိုင်ငံတကာေြခစမ်းပွဲကစားပီးေနာက်ပိုင်း

ြမန်မာှင့် ဗီယက်နမ် ယူ-၁၉ အမျ ိးသမီးအသင်းတို၏ ေြခစမ်းပွဲှစ်ပွဲစလုံးကို

သုံးလနီးပါးကာမှ

ကွင်းဝင်ေကး အခမဲ့သတ်မှတ်ထားသည်။

အမျ ိးသမီးအသင်းသည် မေလးေြခစမ်းခရီးစ်တင ွ ် ေြခစမ်းပွေ ဲ လးပွက ဲ စားမည်

ြမန်မာ ယူ-၁၉

ြမန်မာ ယူ-၁၉ အမျ ိးသမီးအသင်းသည် ြပည်ပေလ့ကျင့်ေရးခရီးစ်

ြဖစ်ပီး ဗီယက်နမ်အသင်းှင့် ေြခစမ်းပွ ဲ စ ှ ပ ် ဲွ ပီးပါက ြပည်တင ွ း် အသင်းများှင့်

သွားေရာက်ရန် စီစ်ထားေသာ်လည်း အဆင်မေြပေသာေကာင့် ဗီယက်နမ်

ေအာက်တဘ ို ာ ၁၆ ရက်င ှ ့် ၁၈ ရက်တတ ို င ွ ် ထပ်မက ံ စားမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ

ယူ-၁၉ အသင်းှင့်သာ ေြခစမ်းပွဲကစားြခင်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာအသင်းှင့်

ယူ-၁၉ အမျ ိးသမီးအသင်းသည် ယခုေြခစမ်းပွမ ဲ ျားအတွက် ကစားသမား ၂၅

အိမ်ကလှမ်းဆက်သွယ်ေမးတဲ့သူေတာင်

လက်မှတ်ရရှိေစဖိုအတွက်

ကန်ေတာ်တိုအေနနဲ့

ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးေနပီး အခက်အခဲရလ ှိ ာလို ကန်ေတာ်တဆ ို ီ

ေဝဖန်ခံထား

ရတာြဖစ်ပါတယ်။

ေနတာြဖစ်ပါတယ်။ အယ်လ်လီဂရီဟာ အီတလီေြမမှာ ေအာင်ြမင်မရရှ  ိခဲ့တဲ့ နည်းြပတစ်ဦးြဖစ်ပီး ၂၀၀၉ ကေန

၂၀၁၄ အထိ

ေအစီမီလန်အသင်းကို

ကိင ု တ ် ယ ွ ခ ် ရ ဲ့ ာမှာ စီးရီးေအဖလားတစ်ကိမန ် ဲ့ အီတလီစပ ူ ါဖလားတစ်ကိမတ ် က ို ို ရယူိုင်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ကေန ၂၀၁၉ အထိ ဂျဗင်တပ်အသင်းမှာ တာဝန်ယူချ ိန်မှာေတာ့

အယ်လ်လီဂရီအေနနဲ့

အီတလီစီးရီးေအဖလား ငါးကိမ်၊

ဂျဗင်တပ်အသင်းအတွက်

ကိုပါအီတာလီယာဖလား

ေလးကိမ်နဲ့

အီတလီစူပါဖလား ှစ်ကိမ်တိုကို ရယူေပးထားိုင်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

အာရှပိင်ပအ ွဲ ကိ ြမန်မာှင့် ဗီယက်နမ် ယူ-၁၉ အမျ ိးသမီးအသင်းတို ယေန့ေြခစမ်းမည်

ဆိုပီး

မန်ဇူကစ်ှစ်ဦးေပါင်းပီး

ကမ်းလှမး် ဖို စီစ်လာတာ ြဖစ်ပါတယ်။

အယ်လလ ် ဂ ီ ရီဟာ မန်ယအ ူ သင်းအမေဆာင် ဒုတယ ိ ဥက အက်ဒဝ ် ဒ ု ဝ ် က်ဒ်

လာပါတယ်။ အယ်လလ ် ဂ ီ ရီဟာ ပီးခဲတ ့ ့ဲ ေဘာလုးံ ရာသီကန ု က ် ဂျဗင်တပ်

''ေနရပ်ြပန်မယ့်အချ ိန်ကပ်မှ လက်မှတ်ရဦးမလား

ရီကန်နဲ့

ရဲ နည်းြပရာထူးေနရာ အစားထိုးမယ့် ြဖစ်တန်ေြခစာရင်းမှာ ထိပဆ ် ုံးကဦးေဆာင်

နည်းြပ ဆိုးရှားဟာ မန်ယအ ူ သင်းအတွက် အခုစ ှ ေ ် ဘာလုံးရာသီအစပိင ု ်း

ေြခစမ်းပွဲထပ်မံကစားြခင်းြဖစ်သည်။

ေွရာသီ အေြပာင်းအေရ

ေငွကယ် ေရးသားသည်

အိုးထရက်ဖိုဒ်မှာပဲ

မန်ယူအသင်းနည်းြပတာဝန်ေပးမည်ဆိုပါက တာဝန်ယူကိုင်တွယ်မည်ဟု

ေပါ့ဘာရဲ

မန်ယူအသင်း အနာဂတ်ဟာလည်း

မယ့် အေြပာင်းအေရကိစ မေအာင်ြမင် ခဲ့တာေကာင့်

ရာသီအစမှာ

ေြခစွမ်းမြပိုင်ခဲ့တာမို

ကေန ထွက်ခွာဖိုစီစ်ေနတာ ြဖစ်ေပ

သီတင်းကတ်ုံးပိတ်ရက်မှ

ဂျဗင်တပ်အသင်း

က ေခယူဖို စိတ်ဆြပင်းြပေနေပ

ေပါ့ဘာဟာ

နည်းြပတာဝန်ေပးမယ်ဆိုရင်

အသင်းအေနနဲ့

ေပါ့ဘာကိုေခယူဖို

အေရကာလကတည်းက မန်ယအ ူ သင်း

ဂျဗင်တပ်အသင်း နည်းြပေဟာင်း အယ်လ်လီဂရီဟာ မန်ယူအသင်းအေနနဲ့

မေသချာ ြဖစ်လာခဲပ ့ ါတယ်။ မန်ယူ

ေပါ့ဘာကို ရီးယဲလမ ် က်ဒရစ်အသင်း

ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန်  ေအာက်တဘ ို ာ ၁၀ ရက်ထတ ု ် ေကးမုသ ံ တင်းစာ စာမျက်ှာ ၂၀ ပါ ေရေကျာ် သီတင်းကတ်မီးထွန်းပွဲေတာ်သတင်း ဒုတိယစာပိုဒ်ပါ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ် အမှတ် (၇) ရပ်ကက ွ ် အုပခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးတင်င ို အ ် စား ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ် အမှတ် (၇) ရပ်ကွက် ပွဲေတာ်ကျင်းပေရးေကာ်မတီဥက ဦးတင်ိုင်ဟု ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန်  ။

ရီရီြမင့်၊ ဥမာသန့်

ဦး ေခေဆာင်သွားပီး ပိင်ပွဲအတွက် အပီးသတ်ြပင်ဆင်မများ ြပလုပ်မည် ြဖစ်သည်။ ြမန်မာှင့် ဗီယက်နမ်အသင်းတိုသည် ေြခစစ်ပွဲများ အဆင့်ဆင့် ကစားကာ ေနာက်ဆုံးအဆင့သ ် ို တက်ေရာက်ခင ွ ရ ့် ထားြခင်းြဖစ်ပီး ှစသ ် င်းစလုံး အတွက် အကျ ိးရှိမည့် ေြခစမ်းပွဲြဖစ်လာမည်ြဖစ်သည်။ င်းထက်ေဇာ်

ပါပဲ။ ဒီယာ်ရပ်နားစခန်းမှာေတာ့ ယာ်လင ုိ း် က အများကီး

''ဒီသီတင်းကတ်ကာလမှာ ယာ်အစီးေရ မေလျာ့

ရှေ ိ နေတာ့ ခရီးသည်များအတွက် လက်မတ ှ က ် အဆင်ေြပ

သွားပါဘူး။ တိုးဖိုပဲရှိေနတာပါ။ ခရီးသည်များလက်မှတ်

ပါတယ်''ဟု တာဝန်ခံ ဦးဘြမင့်က ေြပာသည်။

ဝယ်ဖိုခက်ခဲေပမယ့်

တာဝန်ခံ ဦးဘြမင့်က ထပ်မံရှင်းြပသည်။ ယာ်လိုင်း ၂၅၆ လိုင်းရှိ

ယာ်စီးခလက်မှတ်ခန်းထားက

ေအာင်မဂလ  ာအေဝးေြပးယာ်ရပ်နားစခန်း၏ အတွငး်

ေြပာင်းလဲြခင်းမရှိပါဘူး။ ကန်ေတာ်တိုအေနနဲ့ သီတင်း

ှငအ ့် ြပင်တင ွ ် ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီးမှတစ်ဆင့် ြပည်နယ်

ကတ်ပတ ိ ရ ် က်ေတွကုိ ကိေမာ်ေတွးပီး ယာ်လင ုိ း် အသီးသီး

ှငတ ့် င ို ်းေဒသကီးအသီးသီးသို ေြပးဆွေ ဲ နေသာယာ်လင ို ်း

ေအာင်မဂလာ

နဲ့ေတွဆုံကာ ေဆွးေွးခဲ့ပါတယ်။ လက်မှတ်ခပိုမေရာင်း

စာရင်းအရ ယာ်လင ို ်း ၂၅၆ လိင ု ်းရှိ ပီး ယာ်အစီးေရ ၂၅၀၀

ဒဂုံဧရာအေဝးေြပး

ဖိပ ု ါ။ သူတလ ို ည်း ပိမ ု ေရာင်းကပါဘူး။ မိုးတွင်းကာလဆိရ ု င်

ေကျာ်ရှိကာ တစ်ရက်လင် ယာ်အစီးေရ ၅၀၀ ေကျာ်ကို ခရီးသည်များသွားလာေရးအဆင်ေြပေစရန်အတွက် ပုမ ံ န ှ ်

စီမံေဆာင်ရွက် ခရီးသည်များ လက်မတ ှ ဝ ် ယ်ယရ ူ န် အခက်အခဲြဖစ်ပါက

ဆက်သွယ်လာရင်ေတာင် ခရီးသည်ေတွ အဆင်ေြပေစဖို

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက်

ကန်ေတာ်တိုအေနနဲ့ လက်မှတ်များရရှိေစဖို ေဆာင်ရွက်

အေဝးေြပးယာ်ရပ်နားစခန်းှင့်

ေပးေနပါတယ်။

ယာ်ရပ်နားစခန်းတိ၌ ု အဖွဲငယ်များဖွဲစည်း၍ လိအ ု ပ်သည်

တချ ိခရီးသည်ယာ်လိုင်းေတွမှာ

ဆက်သွယ်အကူအညီေတာင်းလာရင်လည်း အရန်ယာ်

များကို စီမံေဆာင်ရွက်ေပးေနေကာင်း၊

ေလာက်နဲ့ သွားရတာေတွအများကီးရှိပါတယ်။

များကို အဆင်ေြပေစဖို စီစ်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးထားတာပါတယ်။

လက်မှတ်ခန်းထားေြပာင်းလဲ၍ ေကာက်ခံြခင်းမြပရန်

ခရီးသည်ရရှတ ိ အ ဲ့ ချ ိန်ကျေတာ့ ယာ်အစီးေရကိထ ု ပ်တိုးပီး

အများြပည်သူ သယ်ယပ ူ ေ ုိ ဆာင်ေရးကီးကပ်မအာဏာပိ  င ု ်

ဒါကလည်း

လည်း န်ကားထားေကာင်း ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ေြပးဆွဲေပးေနကတာပါ။ ဒါေကာင့် ပုံမှန်ေြပးဆွဲေနတယ်

အဖွဲ (အေဝးေြပး)မှ သိရသည်။

အများြပည်သူ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးကီးကပ်မအာဏာ

လိုပဲ ဆိုချင်ပါတယ်။ ခရီးသည်ရှိသေလာက် ယာ်လိုင်း

သတင်း-ပွင့်သစာ

ပိုင်အဖွဲ (အေဝးေြပး)မှ သိရသည်။

ေတွက လက်မှတ်ေတွကို ေရာင်းချေပးသွားမှာပါပဲ''ဟု

ဓာတ်ပုံ-စိုးြမင့်ေအာင်

ခရီးသွားတဲ့သူ အလွန်များြပားလာလို

သီတင်းကတ်နဲ့ သကန်ုံးပိတ်ရက်ကာလ

အတွက်ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

ေအာင်ဆန်းကွင်းလိုေနရာမှာ

လက်မှတ်သွားဝယ်ရင်ေတာ့ လက်မှတ်ကုန်ပီလို ေြပာမှာ

ယာ်လိုင်းများ

ခရီးသည်ဦးေရ ၂၀ ခုလို

ေြပးဆွဲေပးလျက်ရှိေနေကာင်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

ေမွးသကရာဇ်အမှန်

အဖ ဦးေကျာ်စာွ ဝင်း၏ သား ြပည်မိ နယ် က.ပ.စ(၇) အ.ထ.က(ခွဲ)ေကျာ်စွာ ဒုတယ ိ တန်းတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ေမာင်ေတဇဘုန်းြမတ်၏ ေမွးသကရာဇ်မှာ (၂၉-၉-၂၀၁၂)ြဖစ်ပါေကာင်း။ ေမာင်ေတဇဘုန်းြမတ်

အမည်ေြပာင်း

ထားဝယ်မိ၊ ဘုေမာ ရ ် ပ်ေန ဦးတင်ေမာင် လတ်၏သမီး၊ အထက(၂)၊ ထားဝယ်၊ သတ မတန်း (က)မှ မဆု ေ ရ စင် အား မသာဆက် [ ၆/ထဝန(ို င ် ) ၁၅၉၄၉၂] ဟုေြပာင်းလဲေခပါရန်။ မသာဆက်

မဟာစည် ဩဝါဒခံ သာသနာ့ဗိမာန်ရိပ်သာ(ယိုးဒယားေကျာင်း) မဟာသုခိတာလမ်း၊ အေရှကိကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်

ပူေဇာ်ပွဲဖိတ်ကားလာ

မဟာသတိပာန် ဝိပဿနာeာဏ်ကို ေပးလှေတာ်မူေနသည့် ေကျးဇူးေတာ်ရှင် မဟာစည်နာယက၊ သာသနာ့ဗိမာန်ရိပ်သာ ဆရာေတာ် ဘဒဝါယာမာဝုဓ (သာသနဓဇ ဓမာစရိယ) (မဟာကမာနာစရိယ))အား တပည့်ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများမှ စုေပါင်း၍ "ဝါကတ်ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ပွဲ"ကို ေအာက်ပါအတိုင်း ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါ၍ တပည့်ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမ အေပါင်းတိုမှ ကေရာက်ပူေဇာ် ကန်ေတာ့ိုင်ရန် သာသနာုဂဟအဖွဲမှ စီစ်ထားပါသည်။ ကျင်းပမည့်ေန့ရက် (၁၃၈၁ခုှစ်၊ သီတင်းကတ်လြပည့်ေန့) ၁၃-၁၀-၂၀၁၉(တနဂေွေန့) ကျင်းပမည့်အချ ိန်

နံနက် ၉:၀၀နာရီ သာသနာုဂဟအဖွဲ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၀၄၈၄၀၊ ၀၉-၅၀၁၁၇၅၀

ချင်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ စည်ပင်သာယာေရး၊ လပ်စစ်ှင့်စက်မလက်မဝန်ကီးဌာန ချင်းြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ၊ ဟားခါးမိ ၁။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘာေရးှစ် ချင်းြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲှင့် ကွပက ် မ ဲ 

ေအာက်ရိှ မိနယ်/မိစည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ များ၏ ေငွလးံု ေငွရင်းရန်ပေ ံု ငွြဖင့ေ ် ဆာင် ရွကမ ် ည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါလုပင ် န်းများအလိက ု ် ေငွကျပ် သန်း (၁၀၀) အထက်လပ ု င ် န်း (၁၀)ခုကို ေဆာင်ရွက်လိုေသာ ြပည်တွင်းြမန်မာိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ စ်

လုပ်ငန်းအမျ ိးအစား

အေဆာက်အဦ

အေရအတွက် (ခု) ၂

လမ်း

ေရေပးေရး

စုစုေပါင်း

၁၀

မှတ်ချက်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလာက်လာများကို ၁၇-၁၀-၂၀၁၉ ရက် နံနက် (၉:၃၀) နာရီမှ စတင်ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါေလာက်လာပိတ်မည့်ရက်

- ၁၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက်၊ ညေန (၁၆:၃၀) နာရီ

ေလာက်လာတင်သွင်းရမည့်ေနရာ

- ချင်းြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲုံး၊ ဟားခါးမိတွင် အချ ိန်မီဝယ်ယူြခင်း၊ တင်သွင်းြခင်းေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

- ၀၇၀-၂၁၃၂၄၊ ၀၉-၄၅၉၅၉၈၁၅၁၊ ၀၉-၂၆၂၆၉ ၉၅၉၁၊ ၀၉-၄၄၂၂၂၂၁၈၂

၃။

အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါေလာက်လာပုစ ံ စ ံ ည်းကမ်းချက်င ှ ့် အေသးစိတအ ် ချက်အလက်များ

သိရလ ှိ ပ ို ါက ုံးချ ိန်အတွင်းတွင် ချင်းြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲုံးတွင် ဆက်သယ ွ ် ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ ၄။

တင်ဒါဖွငလ ့် စ ှ မ ် ည့ေ ် န့ရက်၊ အချ ိန်င ှ ် ့ ေနရာအား သီးြခားထုတြ် ပန်ေကညာသွားပါမည်။ တင်ဒါေကာ်မတီ

အေမွစား၊ အေမွခံသားအြဖစ်မှ စွန့်လတ်ေကာင်း ေကညာြခင်း က်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ကွမ်းြခံကုန်းမိနယ်၊ ေတာ်ခရမ်းကေလးေကျးရွာ၊ အမှတ(် ၄)ရပ်ကက ွ ေ ် န ဦးတိးု လာ[၁၂/ကခက(ိင ု )် ၀၉၄၆၀၀]၊ ေဒဂျမာ[၁၂/ကခမ(ိုင်)၀၉၄၆၀၁] ကိုင်ေဆာင်သူတို၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ က်ုပ်မိတ်ေဆွများ၏သားြဖစ်သူ ဦးေဌးဝင်း (ခ) ုရမ ် ာန် [၁၂/ကခက(ိင ု )် ၀၅၉၈၈၁]၊ အမှတ(် ၃)ရပ်ကက ွ ၊် ေတာ်ခရမ်းကေလးေကျးရွာ၊ ကွမ်းြခံကန ု ်းမိေနသူသည် မိဘများ၏ ဆုံးမ စကားနားမေထာင်ြခင်း၊ ဂုဏသ ် က ိ ာကျဆင်း ေစရန် ြပမူေြပာဆိုဆက်ဆံြခင်း၊ မိသားစုအေရးကိစကိ  ုလည်း ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးမ မရှြိ ခင်း၊ ရန်သသ ူ ဖွယြ် ပမူဆက်ဆံ ပီး ဒုကေရာက်  ေစရန် ြပလုပြ် ခင်းတိေ ု ကာင့် က်ပ ု ် မိတ်ေဆွတိုက အေမွစားအေမွခံသားအြဖစ်မှ စွန့်လတ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှငပ ့် တ်သက်ေသာ မည်သည့က ် စ ိ အဝဝကိ  မ ု  (လုံးဝ)တာဝန်ယူ ေြဖရှင်း ေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားသူ

လဲအပ်န်ကားချက်အရ

ဦးတိုးလာ

ဦးခင်ေမာင်လွင်(စ်-၁၃၈၈၃)

ေဒခင်ေအးလင်(စ်-၁၂၂၀၈)

ေဒဂျမာ

LL.B,D.B.L,D.I.L

LL.B,LL.M,(Civil Law)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၂၄၇၇၅၊ ၀၉-၉၆၄၀၃၆၆၆၆၊ ၀၉-၂၅၄၁၃၄၄၃၀၊ ၀၉-၉၇၅၅၆၂၉၅၇ အမှတ်(၃၁)၊ ပထမထပ်၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ချင်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ စည်ပင်သာယာေရး၊ လပ်စစ်ှင့်စက်မလက်မဝန်ကီးဌာန ချင်းြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ၊ ဟားခါးမိ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန စိုက်ပျ ိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန ေနြပည်ေတာ်-ေရဆင်း

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုဘာေရးှစ် ချင်းြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲှင့် ကွပ်ကဲမ ေအာက်ရှိ မိနယ်/မိစည်ပင်သာယာေရးအဖွဲများ၏ ေငွလုံးေငွရင်းရန်ပုံေငွြဖင့် ေဆာင်ရွက်မည့် ေငွကျပ် သန်း(၁၀၀)အထက် ေရေပးေရးလုပ်ငန်း (၂)ခုအတွက် စံချ ိန် စံန်းမီ အရည်အေသွးြပည့်ဝေသာ ေရပိုက်ှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ ပစည်းတင်ဒါ ေခယူြခင်းလုပင ် န်းကို ြပည်တင ွ ်းြမန်မာိင ု င ် သ ံ ား လုပင ် န်းရှငမ ် ျားအား အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ ၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလာက်လာများကို ၁၇-၁၀-၂၀၁၉ ရက်၊ နံနက် (၉:၃၀) နာရီမှ စတင်ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါေလာက်လာပိတ်မည့်ရက် - ၁၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက်၊ ညေန (၁၆:၃၀) နာရီ ေလာက်လာတင်သွင်းရမည့်ေနရာ - ချင်းြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲုံး၊ ဟားခါးမိတွင်အချ ိန်မဝ ီ ယ်ယြူ ခင်း၊ တင်သင ွ ်း ြခင်း ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၇၀-၂၁၃၂၄၊ ၀၉-၄၅၉၅၉၈၁၅၁၊ ၀၉-၂၆၂၆၉၉၅၉၁၊ ၀၉-၄၄၂၂၂၂၁၈၂ ၃။ အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါေလာက်လာပုစ ံ စ ံ ည်းကမ်းချက်င ှ ့် အေသးစိတအ ် ချက်အလက်များ သိရလ ှိ ပ ို ါက ုံးချ ိန်အတွင်းတွင် ချင်းြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲုံးတွင် ဆက်သယ ွ ် ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ ၄။ တင်ဒါဖွငလ ့် စ ှ မ ် ည့ေ ် န့ရက်၊ အချ ိန်င ှ ေ ့် နရာအား သီးြခားထုတြ် ပန်ေကညာသွားပါမည်။ တင်ဒါေကာ်မတီ

၁။ စိုက်ပျ ိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါပစည်းများကို ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါ၍ ြမန်မာိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်(က) ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး+အြခားစက်ပစည်း(၇၈မျ ိး) Lot-၂၇ ခု (ခ) ုံးသုံးပရိေဘာဂပစည်း(၂၄မျ ိး) Lot-၇ ခု (ဂ) လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ(၃မျ ိး) Lot-၁ ခု (ဃ) စက်သုံးဆီ (၂မျ ိး) (ဒီဇယ်ိုးိုး၊ ပရီမီယမ်) Lot-၁ ခု (င) သွင်းအားစုပစည်း(၇မျ ိး) (ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ Lot-၁ ခု ပိုတက်ရ၊ ဂျစ်ပဆန်၊ ကွန်ေပါင်း၊ ကွန်ပလိစပါးေပါင်းသတ်ေဆး၊ Atrazine ေြပာင်းေပါင်းသတ်ေဆး) ၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက် - ၁၂-၁၁-၂၀၁၉ရက်(ုံးချ ိန်အတွင်း) ၃။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ - စိုက်ပျ ိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန (ုံးချပ်) စီမံခန့်ခွဲေရးဌာနစု ၄။ တင်ဒါေလာက်လာပိတ်ရက် - ၂၂-၁၁-၂၀၁၉ရက်၊ ညေန ၁၆:၃၀နာရီ ၅။ တင်ဒါေလာက်လာတင်  သင ွ း် ရမည့ရ ် က် - ၂၅-၁၁-၂၀၁၉ရက်၊ ညေန ၁၆:၃၀နာရီ ၆။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၆၅၉၂ သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ စိုက်ပျ ိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘာေရးှ စ ် ချင်း ြပည် န ယ် င ါးလု ပ ် င န်း ဦးစီး ဌာန လက်ေအာက်ရှိ ဖလမ်းခိုင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ရမ်ထလိုစခန်းှင့် ခိုင်ကမ်းစခန်းတိုတွင် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၂)ခန်းတွဲ ေပ(၄၀x၂၄x၁၂) တည်ေဆာက်ြခင်းှင့် ခိင ု က ် မ်းစခန်းုးံ ၏ေဘး ေရထိနး် နံရတ ံ ည်ေဆာက် ြခင်း ေပ(၁၃၀x၆)လုပင ် န်းအတွက် အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါေခယူမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ရက်မှ စတင်ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး ၁၀-၁၁-၂၀၁၉ရက်၊ ၁၆:၀၀နာရီ ေနာက်ဆုံး ထားတင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၃။ အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ှိ ပ ို ါက ုံးချ ိန်အတွင်း ချင်းြပည်နယ်ငါးလုပင ် န်းဦးစီး ဌာနမှးုံး ဖု န ်း -၀၉-၈၆၀၀၀၇၁၊ ၀၉-၂၅၆၀၇၇၀၅၀၊ ၀၉-၉၇၂၅၄ ၂၄၅၉တိုကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ

စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာန စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာန ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ေဆာက်လုပ်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

၁။ ရခိင ု ြ် ပည်နယ်စမ ီ က ံ န ိ း် ဦးစီးုးံ ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစတ ် င ွ ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ မိနယ် စီမက ံ န ိ း် ဦးစီးုးံ ဝန်ထမ်း အိမရ ် ာများကို ေရသန့်င ှ ့် လပ်စစ်လပ ု င ် န်းများ အပါ အဝင် ေဆာက်လုပ်မည်ြဖစ်ပါ၍ တင်ဒါတင်သွင်းိုင်ရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ (က) အမ်းမိနယ်စီမံကိန်းဦးစီးုံးဝန်ထမ်းအိမ်ရာ RC(၂)ခန်းတွဲ (၂)ထပ် (၆၀'x၃၀') ေြမထိန်းနံရံ (၇၅'x၅'x၁' ၆") အပါအဝင် (ခ) ဂွမိနယ်စမ ီ က ံ န ိ ်းဦးစီးုံးဝန်ထမ်းအိမရ ် ာ RC(၂)ခန်းတွဲ (၂)ထပ် (၆၀'x၂၆') ၂။ တင်ဒါေလာက်လာစတင်ေရာင်းချမည့်ရက် - ၂၂-၁၀-၂၀၁၉ရက် ၃။ တင်ဒါေလာက်လာအေရာင်းပိတ်မည့်ရက် - ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ရက် ၄။ တင်ဒါေလာက်လာေနာက်  ဆးံ ု တင်သင ွ း် ရမည့ရ ် က် - ၂၂-၁၁-၂၀၁၉ရက် ညေန (၄:၀၀) နာရီ ၅။ အတွင်းေရးမှး၊ တင်ဒါေကာ်မတီ၊ ြပည်နယ်စီမံကိန်းဦးစီးုံး၊ စစ်ေတွမိသို လိပ်မူလျက် ချ ိတ်ပိတ်စာအိတ်ြဖင့်တင်သွင်းရန်။ ၆။ တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်ကို ဆက်သွယ်အေကာင်းကားပါမည်။ ၇။ တင်ဒါေလာက်လာှင့် အေသးစိတအ ် ချက်အလက်များကို ေအာက်ပါလိပစ ် ာတွင် ုံးချ ိန်အတွင်း လာေရာက်ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ ၈။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ြပည်နယ်စီမံကိန်းဦးစီးုံး၊ ဖုန်း (၀၄၃-၂၃၄၆၇) သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ အတွင်းေရးမှး တင်ဒါေကာ်မတီ ြပည်နယ်စီမံကိန်းဦးစီးုံး စစ်ေတွမိ။ ဖုန်း-၀၄၃-၂၃၄၆၇

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် UE-2 (၃)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ(် ၆၃၈)၊ ပါမစ်ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ထဲမှ တရားဝင် မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း၊ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀ x ၆၀) ရှိ ေြမှင့်အိမ်တိုှင့်ပတ်သက်၍-

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

အထက်အမည်ပါ ေြမှင့်အိမ် ပိုင်ဆိုင်မှင့် ပတ်သက်၍ ဦးတင့်လွင် [၇/မလန(ိုင်)၀၁၅၆၈၇]ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လဲေြပာင်း ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားရှပ ိ ါက ခိင ု လ ် ေ ံု သာ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ေကာ်ြငာ ပါသည့ရ ် က်မှ (၇)ရက်အတွင်း က်ပ ု ထ ် လ ံ ာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန့်ကက ွ ြ် ခင်းမရှပ ိ ါက ဥပေဒှငအ ့် ညီ အေရာင်းအဝယ် ကိစကိ  ု ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ အပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးသန်းွန့် (LL.B) ဦးိုင်ထွဋ်လင်း (LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၅၂၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၅၄၅) အမှတ်(၃၆၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗလလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၅၀၆၁၅၇၊ ၀၉-၇၈၅၅၀၆၁၅၇

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

မွန်ြပည်နယ်၊ ေပါင်မိနယ်၊ ေကျးရွာ/ရပ်ကွက-် ကျခတ်ငူ၊ ကွင်းအမည်

အမှတ်-သိုးကျေြမာက်ကွင်း/၉၂၇၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၉၃၊ ဧရိယာ(၀.၈၆)ဧကှင့် ဦးပိင ု အ ် မှတ-် ၉၄၊ ဧရိယာ(၁.၀၀)ဧကရှိ ေြမမျ ိးှငအ ့် တန်း-G/3ဟုေခတွငေ ် သာ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၂၈-ရပ်ကွက်၊

ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်(၂)ကွက်ေပရှိ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်

ေအာင်သီရိ (၆)လမ်း၊ အမှတ်(၆၆၀)ဟုေခတွင်ေသာ ေြမကွက်

အားလုံးတိုသည် ေပါင်မိနယ်၊ မိနယ်ေြမစာရင်း ဦးစီးဌာနုံးတွင် ဦးချစ်လင်

အမည်ြဖင့်တည်ရှိေသာ ေြမကွက်(၂)ကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ေြမကွက်(၂)

ကွကအ ် ား အပ်အရှငး် ကင်းရှငး် စွာ လက်ဝယ်ရပ ိှ င ုိ ဆ ် င ုိ ေ ် ရာင်းချခွငရ ့် သ ိှ ူ ဦးညီညေ ီ ထွး [၁၀/ပမန(ိုင်)၀၅၄၉၈၁]မှ ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာ၍ ဝယ်ယူရန် အတွက် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ Aung Gyi Trading Co.,Ltd မှဒါိုက်တာ

ေဒ ေမလွ င ် ဦး[၁၄/လမန(ို င ် ) ၀၅၉၆၆၃]မှ အေရာင်း အဝယ် ြ ပလု ပ ် သ ည့ ်

တန်ဖိုးေငွအနက်တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ကိစအားကန့် ကွက်လိုသူများသည် ခိုင်လုံေသာ အေထာက် အထား စာရွက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်

အတွင်း က်ုပ်ထံသို ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက

အေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ကိ  ု ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုံးတိင ု ေ ် အာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ-

ေဒသင်းသင်းေမာ်(LL.B)(D.B.L)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆) ေဒရတနာေွး(LL.B)(D.B.L)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၉၄၇)

ေဒြမင့်သာထွန်း(LL.B)(D.B.L)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၄၉၈၁)

ေဒထက်ထက်ဦး(LL.B)(D.B.L)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၆၉၇)

အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ ၄၃လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

သမီးအြဖစ်မှစွန့်လတ်ြခင်း ေကာ်ြငာအားြပန်လည် ုပ်သိမ်းြခင်း

၂၁-၆-၂၀၁၁ရက်စွဲပါ ေကးမုံ သတင်း စာတွ င ် ရန် ကု န ် တို င ်း ေဒသကီး၊ တွံေတးမိ၊ အုနး် ပင်စု ရပ်ကွက်၊ ြမဝတီလမ်း၊ ၉/၁၁ေန အဖ ဦးခင် ေမာင် လ တ် [ ၁၂/ တတန(ို င ် ) ၀၀၉၀၂၃]-အမိ ေဒ တင် ဝ င်း [၁၂/တတန(ို င ် ) ၀၀၉၀၂၄]တို၏သမီး မခင် ွယ်ွယ်[၁၂ /တတန(ိုင်)၀၅၉ ၁၉၈]အား သမီး အြဖစ် မ ှ စွန့်လတ်  ေကာင်းေကညာချက်ကို ြပန်လည်ုပ်သိမ်းအပ်ပါသည်။ ဦးခင်ေမာင်လတ် [၁၂/တတန(ိုင်)၀၀၉၀၂၃]

အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၈၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၆၆၀၊ အကျယ် ေပ(၄၀x၆၀) ေြမအမျ ိးအစား ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမေပရှိ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား မိေြမစာရင်း၏ အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင် များြဖစ်သည့် (၁)ေဒြဖြဖဝင်း [၁၁/စတန(ိုင်)၀၃၄၁၀၇]ှင့် (၂)ေဒေမလွင်[၁၂/ ဥကတ(ိုင်)၀၀၆၀၀၀]တိုမှ မိမိတိုပိုင်ဆိုင်၍ လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့် က်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျ ိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရွက် စာတမ်း အေထာက် အ ထားမူ ရ င်း များှ င့ ် တ ကွ က ်ု ပ ် တို ထံ သို (၇)ရက် အ တွ င ်း ကန့်ကက ွ အ ် ေရးဆိ ု င ုိ ပ ် ါသည်။ ကန့်ကက ွ ြ် ခင်းမရှပ ိ ါက ဥပေဒှငအ ့် ညီ အေရာင်းအဝယ် ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးသန်းဦး

ဦးသန့်ေဇာ်

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၀၈၇၅)

(စ်-၇၃၄၁)

အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်(ဝဲ)၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း

ရန် ကု န ်  မိ၊ အလုံ  မိနယ် ေန ဦးေရ မိုး ှ င့ ် ေဒ ခင် စု စု ြ မင့ ် တို ၏ သား ေမာင် ေအာင် မိုး ခန့် (ခ) ေမာင်ေအာင်ြမတ်မိုး [၁၂/လမတ (ိင ု )် ၀၃၆၇၃၉]သည် တစ်ဦးတည်း ြဖစ်ပါေကာင်း။ ေမာင်ေအာင်မိုးခန့်(ခ) ေမာင်ေအာင်ြမတ်မိုး

ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန်

၉-၁၀-၂၀၁၉ရက်တွင် ေကးမုံသတင်းစာ၏ စာမျက်ှာ(၂၃)ပါ ဦးလွငေ ် မာင်ေမာင်လင ွ ၊် ေဒြဖ ြဖေအာင်တို၏ ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ တွင် ေဒေဌးေဌးခိင ု ် [၁၂/သကတ(ိင ု )် ၀၀၀၁၉၆] ဟု မှားယွင်းေဖာ်ြပမိသြဖင့် ေဒေဌးေဌးခိုင် [၁၂/ ကကက(ိုင်)၀၀၀၁၉၆]ဟု ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန်  ။

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန သာသနာေရးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

၁။ သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘာေရးှစ် ေငွလးံု ေငွရင်းအသုးံ စရိတြ် ဖင့် ရန်ကန ု တ ် င ို ်း ေဒသကီး၊ ကမာေအးကုန်းေြမ၊ အမထမ်းအိမ်ရာ (၉၀'x၄၀'x၄၈') (၆)ခန်း တွဲ RC(၄)ထပ်ေဆာက်လပ ု ြ် ခင်း(ေရ၊မီး၊ မိလာ အပါအဝင်) လုပင ် န်းေဆာင် ရွက်ရန်ရှိပါသြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခပါသည်။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့် - ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ ရက်မှ ရက်/အချ ိန် ၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက်ထိ (၉:၃၀ နာရီမှ ၁၆:၀၀ နာရီထိ) တင်ဒါပုံစံတင်သွင်းရမည့် - ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ရက်(ဗုဒဟူးေန့) ရက်/အချ ိန် (၉:၃၀ နာရီမှ ၁၂:၀၀နာရီထိ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်/အချ ိန် - ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ ရက် (ဗုဒဟူးေန့) (မွန်းတည့် ၁၂:၀၀နာရီ) တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ - သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၃၁)၊ ေနြပည်ေတာ်ရန်ကုန်(ုံးခွဲ)၊ နယ်ေြမြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့် လုံြခံေရးဌာနစု၊ ကမာေအး တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရာ - သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၃၁)၊ ေနြပည်ေတာ် ၂။ တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့် တင်ဒါေခယူမည့အ ် ချက်အလက် များအား အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက သာသနာေရးဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ် (ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၆၀၄၇)၊ ရန်ကုန်(ုံးခွဲ) နယ်ေြမြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့် လုံြခံေရးဌာနစု (ဖုန်း-၀၁-၆၆၅၅၇၈၊ ၀၉-၅၀၅၈၆၁၀)သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန တင်ဒါေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ သဃန  ်းကန်းမိနယ်၊ စံြပရပ်ကက ွ ၊် စံြပ(၄)လမ်း၊ တိက ု အ ် မှတ(် ၁၈၀)၊ (၂)ခန်းတွဲ RC(၆)ထပ်တက ို ၏ ် (၅)လာ (ေြခရင်းခန်း)၊ ဧရိယာ (၅၀၆) စတုရန်းေပ၊ ှစ(် ၆၀) ေြမငှားဂရန် ေြမကွက်ေပရှိ တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် အားလုးံ ကိပ ု င ုိ ဆ ် င ုိ ၍ ် လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ည်ဟု ဝန်ခသ ံ မ ူ ျားြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ် ေဇယျ [၁၃/နခတ(ိုင်)၁၁၆၉၃၁]၊ ေဒဆက်မွန်အိ [၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၀၉၄၀]တိုထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ုိ မိတေ ် ဆွများြဖစ်ေသာ ေဒေအးအိအိစံ [၁၂/တမန(ိင ု )် ၁၁၄၆၃၇]၊ ဦးကည် စိုးဟန် [၁၂/ကမရ(ိင ု )် ၀၆၀၀၂၁]တိက ု အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န်အတွက် ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျား ရှိလင် တိကျခိုင်လုံေသာ စာရွက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကညာပါသည့်ေန့မှ (၇)ရက်အတွင်း က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို ကိယ ု တ ် င ို လ ် ာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ေ ် န့ ရက်ေကျာ်လန ွ သ ် ည်အထိ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ အပ်ပါသည်။ ေဒေအးအိအိစံ၊ ဦးကည်စိုးဟန်တို၏ လဲအပ်န်ကားချက်များအရ

ဦးဝင်းမင်းစိုး

LL.B,WIPO(Switzerland) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၆၄)

ေဒသူဇာေကျာ်

ေဒေဝဖိးေအာင်

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန သာသနာေရးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

ဘုရင့ေ ် နာင်ပ ဲွ ၊ံု (၁)ရပ်ကက ွ ၊် မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ (ဦးေအးက)[၁၂/ဗဟန(ိင ု )် ၀၆၆၉

၅၃]၊ ဦးေအာင်မျ ိးထက်[၁၂/ဒဂတ(ိင ု )် ၀၄၀၅၅၃]အမည်ေပါက် (၂၅)ှစ် ေြမငှားစာချပ် ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် (၂)ဦးအနက် အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးေအးကမှာ ၁၃-၁၂-၂၀၁၈ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၎င်း၏ဇနီးြဖစ်သူ ေဒွဲ ွဲ ရီ[၁၂/တမန

(ိုင်)၀၂၄၇၂၅]မှ ကျန်အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးေအာင်မျ ိးထက်[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)

၀၄၀၅၅၃]ှင့် ပူးတွလ ဲ ျက် ကွယလ ် န ွ သ ် ူ ဦးေအးက၏ ပိင ု ဆ ် င ုိ ခ ် င ွ အ ့် စုအား ကျန်ရစ်သူ

တစ်ဦးတည်းေသာဇနီးြဖစ်သူ ေဒွဲ ွဲ ရီမသ ှ ာလင် တရားဝင်အေမွဆက်ခပ ံ င ုိ ဆ ် င ုိ ခ ် င ွ ရ ့် ိ ှ ေကာင်း၊ မိမမ ိ လ ှ ၍ ွဲ အြခားေသာ အေမွဆက်ခခ ံ င ွ ရ ့် သ ှိ တ ူ စ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှေ ိ ကာင်း ှင့် ေဒွဲွဲရီ၏ဖခင်အမည်မှာ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားတွင် ဦးအုံးေမာင်ဟု

လည်းေကာင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းတွင် ဦးအုန်းေမာင်ဟုလည်းေကာင်း၊ အမည်နာမ

(၂)မျ ိးေဖာ်ြပထားေသာ်လည်း လူပဂ ု ိ လ်အားြဖင့် တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း ကျမ်းကျ ိန် လာ၊ ထပ်ဆင့်ကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေသစာရင်း၊ (၂၅)ှစ်ဂရန်တိုကိုတင်ြပ၍ အေမွဆက်ခံ

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

ိင ု ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းအတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ်

Ph-01-246869,09-450023651 Ph-09-254508917

(စ်-၁၅၄၅၅)

အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက် ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်)

Ph-09-421157856

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သက်ဆိုင်သူများသိေစရန်ေကညာြခင်း က်ပ ု ၏ ် အမသည် ေဒခင်ေရ [၁၂/ပဘတ(ိင ု )် ၀၂၀၆၈၁]၏ လအ ဲ ပ်

န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ရန်ကန ု ် မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ကုနေ ် ဈးတန်းလမ်းရှိ သိမ် ကီးေဈး

(ေအ)ု၊ံ စီ(၁)၊ အမှတ-် ၅၆၅ သည် ေဒခင်ေရက ခင်ပန ွ ်းြဖစ်သူ ဟာဂျ ီဦးေမာင်

ေမာင်စိုး အမည်ြဖင့် မုန့် ှင့်ေဖျာ်ရည်သုံးပစည်းများကို ေရာင်းချေနပီး ေကာင်းေသာဂုဏသ ် တင်းြဖင့် နာမည်ပျက်မရှိ ရပ်တည်ေနေသာဆိင ု ် ြဖစ်ပါ

သည်။ ယင်းဆိင ု တ ် င ွ ် အလုပလ ် ပ ု က ် င ုိ ခ ် ေ ့ဲ သာ ဟာဂျ ီဦးေမာင်ေမာင်စးုိ ၏တူ ဦးလှထန ွ ်း(ခ)Salman [၁၂/ကတတ(ိင ု )် ၀၀၁၂၇၄]သည် လွနခ ် ေ ဲ့ သာ ကာလ များစွာကတည်းက အလုပလ ် ပ ု က ် င ုိ ြ် ခင်းမရှေ ိ တာ့ပါ။ ထိေ ု ကာင့် ဦးလှထန ွ း်

(ခ) Salmanှင့် ပတ်သက်ေသာကိစအဝဝှ  င့် ဦးလှထန ွ ်း(ခ)Salman ေြဖရှင်း ေပးရမည့် ေငွေကးြပဿနာအပ်အရှငး် အားလုးံ သည် က်ပ ု ၏ ် အမသည်

ေဒခင်ေရှင့် မည်သမ ို သက်ဆင ို ပ ် တ်သက်ြခင်းမရှပ ိ ါေကာင်းှင့် မည်သည့် တာဝန်မလည်း မရှိပါေကာင်း သက်ဆိုင်သူများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ

သည်။

လဲအပ်န်ကားချက်အရ-

ေဒစမ်းမိကို (LL.M)

ဦးမင်းဟိန်း (LL.B)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၆၀၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၃၉) အမှတ်-၅၆၁၊ ပထမထပ်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ Ph:09-253852385, 09-696976610

ဟသာ တမိနယ်၊ အထက(ကက်တူ ေရွး)၊ သတမတန်းမှ မသိမ့်လဲ့လဲ့ဖိး၏ မိခင် ေဒေအးမွန်ှင့် ေဒေအးေအးေမာ် [၁၄/အဂပ(ိုင်)၂၂၇၅၆၀]သည် တစ်ဦး တည်းြဖစ်ပါေကာင်း။ ေဒေအးေအးေမာ်

ဂ/၄၈/B၊ ၀.၀၂၇၅ဧက၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(ဂ/၄၈/B)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊

အထက်တန်းေရှေန

(စ်-၄၆၀၅၁)

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ်ရန်ေြမပုံကူးေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ

(Switzerland)

ဖခင်အမည်မှန်

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် ဘုရင့်ေနာင်၊ ေြမကွက်အမှတ-်

LL.B

ကန့်ကက ွ  ် ိင ု ပ ် ါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကက ွ ၊် ေကာလိယလမ်း၊ အမှတ်(၃၂၅/က) ဟုေခတွင်ေသာ (၂၃ ေပx ၆၀ ေပ)အကျယ်ရှိ ေြမကွက် ေပတွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် (၁၁ ေပx ၆၀ ေပ)အကျယ်(၂)ခန်းတွဲ (၆) ထပ်တိုက် ေဆာက်လုပ်ြခင်းမှ ကန်ထိုက်တာရရှိသည့် (၆-လာ)အခန်းကို ေဒမိုမိုခိုင်မွန်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၉၉၀၇၅]မှ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် ေရာင်းချ ပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် ေ ိှ ကာင်းဝန်ခလ ံ ျက် ေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်း ကမ်းလှမး် ရာ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွမလ ှ ည်း ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချ ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရး ဆိင ု ခ ် င ွ ရ ့် ေ ိှ ကာင်း ကန့်ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက ဤေကညာပါသည့ေ ် န့မှ (၇)ရက် အတွငး် က်ပ ု ထ ် သ ံ ို စာရွကစ ် ာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းအြပည့အ ် စု ံ င ှ ့် လူကယ ို ် တိင ု ် လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန့်ကက ွ ြ် ခင်း မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးသည်အထိ ေဆာင်ရွက် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးခင်ေမာင်ြမင့် ဦးေကျာ်ဝင်းလင်(LL.B) LL,B, D.B.L, D.M.L, D.I.L အထက်တန်းေရှေန တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၈၅၈၈) (စ်-၅၆၈၃) (၂၈-၆-၁၉၉၁) (၂၈-၂-၂၀၁၇) ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၃၂၁၈၁ အမှတ်(၈၈၀)၊ (၁၁)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်

ေဒအိအိသိမ့် (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၆၃၇) (၂၈-၁၂-၂၀၁၈)

(ယခင်) စိန့်ေဂျာ့ဂျက်စ-် အထက(၃) သန်လျင်မိတွင် တာဝန်ထမ်း ေဆာင်ခဲ့ကပါေသာ အသက်(၆၀)ြပည့် အငိမ်းစားဆရာကီး/ဆရာမကီး များအား တပည့ေ ် ကျာင်းသား/ေကျာင်းသူေဟာင်းများမှ ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ မည့် (၁၈)ကိမ်ေြမာက် အာစရိယပူေဇာ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ေဖာ်ြပပါအစီ အစ်အတိုင်း ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ဆရာကီး/ဆရာမကီးများ အေနှင့် ဖိတစ ် ာရသည်ြဖစ်ေစ မရသည်ြဖစ်ေစ ကေရာက်ပေ ူ ဇာ် ကန်ေတာ့ ခံိုင်ပါရန် ေလးစားစွာဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ကျင်းပမည့ရ ် က် ၁၅-၁၂-၂၀၁၉ (တနဂေွေန့) ကျင်းပမည့အ ် ချ ိန်နံနက်(၉:၀၀)နာရီ၊ ကျင်းပမည့်ေနရာ အထက(၃)ခန်းမတွင် ကျင်းပ မည်ြဖစ်ရာ အထက(၃)တွင် လုပ်သက်(၃)ှစ်ှင့်အထက် ဆက်တိုက် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ ပီး သက်ြပည့အ ် ငိမ်းစားယူထားကသည့် ဆရာကီး/ ဆရာမကီးများအေနှင့် ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ခစ ံ ာရင်းတွင် ပါဝင်ြခင်းမရှေ ိ သး ပါက ကိုယ်စားလှယ်ေစလတ်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဖုန်းြဖင့်ဆက်သွယ် ၍ေသာ်လည်းေကာင်း အာစရိယပူေဇာ်ပွဲ ကျင်းပေရးေကာ်မတီထံသို ေအာက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်ထက် ေနာက်မကျေစဘဲ ဆက်သွယ်ေပး ပါရန်ှင့် အာစရိယပူေဇာ်ပွဲသို လှဒါန်းလိုပါက KBZ Account No. 12330206000716402၊ ဦးခင်ဝင်း ၀၉-၅၁၀၈၁၄၀၊ ဦးြမင့်ဝင်း ၀၉၅၀၅၉၁၂၃၊ ဦးတိုးဝင်း ၀၉-၆၉၄၄၃၅၇၀၂၊ ဦးထွန်းလွင် ၀၉-၇၈၆၂၅၅၅၄၃၊ ဦးေအာင်မိုးေဆွ ၀၉-၅၄၁၆၂၁၆၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်ိုင် ၀၉-၅၁၃၂၅၃၅၊ ဦးရဲထွန်းေဇာ် ၀၉-၄၂၅၈၄၂၀၁၈၊ ေဒသီတာဝင်း ၀၉-၂၅၀၀၇၁၆၂၆၊ ေဒေဆွေဆွသန်း ၀၉-၇၉၉၄၅၈၇၅၈ များသို ဆက်သယ ွ လ ် ှဒါန်းိင ု ပ ် ါသည်။ အာစရိယပူေဇာ်ပွဲကျင်းပေရးေကာ်မတီ

ေြမာက် ဥ က လာ အထက(၂)၊ ဒသမတန်းတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ေမာင်ဖုန်းမင်းခန့်၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးသူရေအာင်ြဖစ်ပါသည်။ ဦးသူရေအာင် [၇/အဖန(ိုင်)၀၈၅၀၅၉]

၁။ သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘာေရးှစ် ေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရိတ်ြဖင့် ရန်ကုန် တိင ု း် ေဒသကီး၊ ကမာေအးကုနး် ေြမ၊ အရာထမ်းအိမရ ် ာ ေပ(၁၁၂x၄၀x၄၈) (၄)ခန်းတွဲ RC(၄)ထပ် ေဆာက်လပ ု ြ် ခင်း(ေရ၊ မီး၊ မိလာ အပါအဝင်) လုပင ် န်း ေဆာင်ရွက်ရန်ရှိပါသြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့် တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခပါသည်တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့် - ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ရက်မှ ရက်/အချ ိန် ၈-၁၁-၂၀၁၉ရက်ထိ ၉:၃၀နာရီမှ ၁၆:၀၀နာရီထိ တင်ဒါပုံစံတင်သွင်းရမည့် - ၁၃-၁၁-၂၀၁၉(ဗုဒဟူးေန့) ရက်/အချ ိန် ၉:၃၀နာရီမှ ၁၂:၀၀နာရီထိ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်/အချ ိန် - ၁၃-၁၁-၂၀၁၉(ဗုဒဟူးေန့) (မွန်းတည့် ၁၂:၀၀နာရီ) တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ - သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၃၁) ေနြပည်ေတာ် ရန်ကုန်(ုံးခွဲ)၊နယ်ေြမြပြပင် ထိနး် သိမး် ေရးှငလ ့် ြံု ခံေရးဌာနစု၊ ကမာေအး တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရာ - သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန ုံးအမှတ်(၃၁)၊ ေနြပည်ေတာ် ၂။ တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့် တင်ဒါေခယူမည့် အချက်အလက် များအား အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက သာသနာေရးဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ် (ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၆၀၄၇) ရန်ကုန်(ုံးခွဲ)နယ်ေြမ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့် လုံြခံေရးဌာနစု (ဖုန်း-၀၁-၆၆၅၅၇၈၊ ၀၉-၅၀၅၈၆၁၀)သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန တင်ဒါေကာ်မတီ

LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO

သန်လျင်မိ ယခင်စိန့်ေဂျာ့ဂျက်(စ်) အထက(၃)၌ (၁၈) ကိမ်ေြမာက် အာစရိယပူေဇာ်ပွဲကျင်းပမည်

ေသွးသည်အသက်

အမည်ေြပာင်း

ဧရာဝတီ တို င ်း ေဒသကီး ၊ ငပု ေတာမိနယ် ၊

ဟို င ်း ကီး က န်း

မိနယ်ခွဲ၊ ြပင်ခိုင်ရွာ၊ အေနာက် ေချာင်း ရပ် က ွ က ် ေန ဦးငိ မ ်း ချမ်း ကိက ု [ို ၁၄/ငပတ(ိင ု )် ၁၆၄၆၀၁]ှင့် ေဒ သာစိုး [၁၄/ငပတ(ို င ် ) ၁၇၂ ၈၈၆]တိ၏ ု သား အထက(ြပင်ခိင ု )် Grade-1 မှ ေမာင်eာဏ်လင်းသူ အား

ေမာင် ြ မတ် မိုး ေအာင် ဟု

အမည်ေြပာင်းလဲေခပါရန်။


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန ေဈးပိင်တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ေလာက်လာေခယူြခင်း

၁။ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ပု ံ ပ ိှ ေ ် ရးှငထ ့် တ ု ေ ် ဝေရးဦးစီးဌာနရှိ အထက်ြမန်မာြပည် အစိးု ရပုံိပ ှ ်စက်ံု (မေလး)ှင့် ေနြပည်ေတာ်ပံ ု ိပ ှ ်စက်ံ(ု ေဇယျာသီရိ)တိမ ု ှ ထွကရ ် ေ ိှ သာ ေဘးထွကပ ် စည်းများကို ေဈးပိင်အတ ိ ပ ် တ ိ တ ် င်ဒါြဖင့် ေရာင်းချပါမည်။ ၂။ ေဘးထွက်ပစည်းများ၏ ေဈးပိင်စနစ်တင်ဒါပုံစံေလာက်လာှင့်စည်းကမ်း ချက်များကို ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ရက်မှ ၂၁-၁၀-၂၀၁၉ရက်အထိ (နံနက် ၉:၀၀နာရီမှ ညေန ၁၆:၀၀နာရီ)အတွင်း ဝယ်ယူိုင်ပီး တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့် အချ ိန်မှာ ၂၁-၁၀-၂၀၁၉ရက်၊ ညေန ၁၆:၀၀နာရီြဖစ်ပါသည်။ ၃။ သတ်မတ ှ ခ ် ျ ိန်ကာလထက် ေကျာ်လန ွ ေ ် ရာက်ရေ ှိ သာ တင်ဒါများကို ထည့သ ် င ွ ်း စ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်း၀၆၇-၄၁၂၃၇၄၊ ၀၆၇-၄၁၂၃၇၅၊ ၀၆၇-၄၁၂၂၀၃ထံသို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သယ ွ ် စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ ေဈးပိင်စနစ်ြဖင့်တင်ဒါေခယူစိစစ်ေရာင်းချေရးအဖွဲ ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၇)၊ ေနြပည်ေတာ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ တိုင်းေဒသကီးစည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီးဌာန တင်ဒါေကာ်မတီ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန သာသနာေရးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

(၈-၉-၁၄) မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ ငမိုးရိပ(် ၇)လမ်း၊ တိုက်

အမှတ်(၃၃၄)၊ (၂)ခန်းတွဲRC(၆)ထပ်တိုက်၏ (၄လာ)(ေခါင်းရင်းခန်း)၊ ဧရိယာ(၅၀၆)

စတုရန်းေပ၊ ှစ(် ၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမကွကေ ် ပရှိ တိက ု ခ ် န်းှင့် ၎င်းတိက ု ခ ် န်း၏ အကျ ိး ခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုံးကို ပိင ု ဆ ် င ို ၍ ် လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ည်ဟု ဝန်ခသ ံ ြူ ဖစ်

ေသာ ေဒရီရီဝင်း[၁၂/ လကန(ိုင်)၀၀၂၁၈၄]ထံမှ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးေဝလင်းထွနး် [၉/မထလ(ိင ု )် ၂၅၁၇၈၄]၊ ေဒအိြဖေအာင် [၁၄/ဓနဖ(ိင ု )် ၁၃၀၂၉၆] တိုက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ကန့်ကွက်လိုသူများရှိလင် တိကျခိုင်လုံေသာ

စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ ဤေကညာပါသည့ရ ် က်မှ (၇)ရက်အတွင်း က်ပ ု တ ် ို

ထံသို ကိယ ု တ ် င ုိ လ ် ာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ေ ် န့ရက်ေကျာ်လန ွ သ ် ည်

အထိ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုးံ သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးေဝလင်းထွန်း၊ ေဒအိြဖေအာင်တို၏ လဲအပ်န်ကားချက်များအရ-

LL.B,WIPO(Switzerland)

ေဒသူဇာေကျာ်

LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO (Switzerland)

ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

အထက်တန်းေရှေန

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

Ph-01-246869,

Ph-09-254508917

Ph-09-421157856

(စ်-၁၂၆၆၄)

09-450023651

(စ်-၄၆၀၅၁)

(စ်-၁၅၄၅၅)

Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

စာအုပ်စာေပ လူ့မိတ်ေဆွ

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

RED HILL CO.,LTD မှ ပိုင် ဆိုင်ေသာ ထုတ်ကုန်သွင်းကုန် ကတ် ထ.သ.က အမှတ် ၃၄၅၂၀

၁။ သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၉၂၀၂၀ခု၊ ဘာေရးှစ် သာမန်အသုးံ စရိတြ် ဖင့် ေဖာ်ြပပါ ပု ံ ပ ိှ လ ် ပ ု င ် န်းသုးံ စက အမျ ိးမျ ိး၊ ပုံှိပ်လုပ်ငန်းသုံး မင်ှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ ဝယ်ယူရန်ရှိပါသြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့် တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခပါ သည်။ စ် ပစည်းအမျ ိးအစား အေရအတွက် (က) ပုံှိပ်လုပ်ငန်းသုံးစက ၁၂ မျ ိး (ခ) ပုံှိပ်လုပ်ငန်းသုံး မင်ှင့် ဆက်စပ်ပစည်း ၂၇ မျ ိး တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ ပု ံ ပ ှိ ထ ် တ ု ေ ် ဝေရးဌာနခွ၊ဲ သာသနာ ေရးဦးစီး ဌာန (ရန် ကု န ် ) ုံး ခွဲ ။ ေငွစာရင်းဌာနစု၊ သာသနာေရး ဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ် (၃၁)၊ ေနြပည်ေတာ်။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့် ၁၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉ ရက်မှ ေန့ရက်/အချ ိန် ၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက်ထိ (၉:၃၀ နာရီမှ ၁၆:၀၀ နာရီထိ) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ ရက်(ဗုဒဟူ  းေန့) ေန့ရက်/အချ ိန် (၉:၃၀ နာရီမှ ၁၂:၀၀နာရီထိ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ေန့ရက်/အချ ိန် ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ ရက် (ဗုဒဟူ  းေန့) (မွန်းတည့် ၁၂:၀၀ နာရီ) တင်ဒါတင်သွင်းမည့်ေနရာှင့် သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဖွင့်မည့်ေနရာ ဝန်ကီးဌာန၊ သာသနာေရးဦးစီး ဌာန၊ ုံး အမှ တ ် (၃၁)၊ ေနြပည်ေတာ်။ ၂။ တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့် တင်ဒါေခယူမည့အ ် ချက်အလက်များအား အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ှိ ပ ို ါက သာသနာေရးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကန ု (် ုံးခွ)ဲ ၊ ပု ံ ပ ှိ ထ ် တ ု ေ ် ဝေရး ဌာနခွဲ (န်ကားေရးမှး) (ဖုန်း ၀၁-၆၅၂၁၃၅၊ ၀၁-၆၆၀၈၃၅) သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန တင်ဒါေကာ်မတီ

ဦးဝင်းမင်းစိုး

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

သြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်း ကားေပးပါရန်။ ဖုန်း - ၀၉-၄၃၀၄၈၀၄၅

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် အြမန်ေရာင်းမည် သန်လျင် Star City, A ေဆာင် (ပ)ထပ်၊ (905 sqft), 1MB, 1B (2 Bath), 3 Air Cond: အဆင့ြ် မင့် ြပြပင်ပီး၊သိနး် (၁၁၅၀) (ည ိ င်  း)။ Ph: 09-89144549, 09-255488784

ကန့် ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ

ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမ တိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၄၊ ေြမကွက် အမှတ် ၇၁၆/ခ၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာ အမှတ် (၇၁၆/ခ)၊ စာဂ(၂၀)လမ်း၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (ေဒတင်တင်ယ ွ ် (စီဂျ ီ)-၀၄၅၈၁၇) အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀) ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒတင်တင်ယ ွ အ ် ား တရားပိင်ထား၍ အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ်ေပးေစလိုမြဖင့် စွဲဆို သည့ ် ေတာင် ဥ က လာပမိနယ် ၊ တရားုံး ၌ တရားမကီး မ အမှ တ ် (၅၂/၂၀၁၈)၏ စီရင်ချက်င ှ ့် တရားမ ဇာရီမအမှ  တ် (၂၁/၂၀၁၈) အမိန့်အရ ဘီလစ်မခ ှ ျပ်ဆေ ုိ ပးခဲသ ့ ည့် အေရာင်း အဝယ်စာချပ်အမှတ် (၆၅၈၁/၁၇၇-၁၈)ြဖင့် ရရှိသူ ေဒစမ်းစမ်းေအး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၃၇၉၈၁]မှ ဂရန် မူရင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း တရားုံး ကျမ်း ကျ ိန် လာ (၂၃၁၄/၅-၇-၁၉) ရပ် က ွ က ် / ရဲ စ ခန်း ေထာက် ခံ စာ/ ကိယ ု တ ် င ို ဝ ် န်ခက ံ တိတက ို ို တင်ြပပီး ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်လဲစာအမှတ် ၃၁၂၅/၃-၂-၁၂ ြဖင့် ရရှသ ိ ူ G.P ေဒခင် သူဇာငိမ်း [၉/တတဥ(ိင ု )် ၀၈၃၄၆၄] မှ ပါဝါေပးသူ သက် ရ ှိ ထ င် ရ ှားရှိ ေကာင်း၊ ပါဝါမုပသ ် မ ိ ်းေသးေကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာ ၀၈/၉၅၅/၁၉-၈-၁၉ တိုကို တင်ြပ၍ ဂရန်မိတေလာက် ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံ ေသာ အေထာက် အ ထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း ကန်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်း ှင့် ကန့် ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထုံး လုပန ် ည်းအတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင် ရွကေ ် ပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတယ ိ န်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

၁။ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပင ် န်းလက်ေအာက်ရှိ ဓာတ်ေြမဩဇာစက်မ ုံ ျားမှ ယူရီးယား ဓာတ်ေြမဩဇာများကို တင်ဒါ ေခယူေရာင်းချမည်ြဖစ်၍ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပင ် န်း၊ ုးံ အမှတ-် ၄၄၊ ေနြပည်ေတာ်တင ွ ် အဆိြု ပလာ တင်သင ွ း် ိင ု ပ ် ါရန် ဖိတေ ် ခအပ်ပါသည်။ စက်ုံ

ပမာ ဏ (တန်)

တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် ေနာက်ဆုံးရက်

တင်ဒါဖွင့်မည့် ေန့

နာရီ

ေန့

နာရီ

အမှတ်(၄) ဓာတ်ေြမဩဇာ စက်ုံ (ေြမာင်း တကာ)

၂၅၀၀

၁၃-၁၁-၂၀၁၉

၁၄:၀၀

၁၃-၁၁-၂၀၁၉

၁၂:၀၀

၂၅၀၀

၁၉-၁၁-၂၀၁၉

၁၄:၀၀

၁၉-၁၁-၂၀၁၉

၁၂:၀၀

အမှတ်(၅) ဓာတ်ေြမဩဇာ စက်(ုံ ကန်ကီး ေထာင့်)

၂၅၀၀

၁၃-၁၁-၂၀၁၉

၁၄:၀၀

၁၃-၁၁-၂၀၁၉

၁၂:၀၀

၂၅၀၀

၁၉-၁၁-၂၀၁၉

၁၄:၀၀

၁၉-၁၁-၂၀၁၉

၁၂:၀၀

၂။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်င ှ ့် ပုစ ံ မ ံ ျားအား(၁)လကိတင်၍ ုးံ ချ ိန်အတွငး် ဝယ်ယ ူ င ုိ ပ ် ါသည်။ ၃။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မဌာန၊ ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၁၀၈၂၊ ၀၆၇-၃၄၁၁၀၉၄ သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သယ ွ ၍ ် ေမးြမန်းိင ု ပ ် ါသည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း Light Naphtha များ ေရာင်းချရန်တင်ဒါေခယူြခင်း ၁။ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း ကီးကပ်မေအာက်ရှိ အမှတ်(၁)ေရနံ ဓာတ်ေငွရည်စက်ုံ (မင်းဘူး)မှ Light Naphtha ဂါလန် ၁၀၀၀၀၀(ဂါလန် တစ်သန ိ ်းတိတ)ိ ကို တင်ဒါေခယူေရာင်းချမည်ြဖစ်ရာ အဆိြု ပလာတင်သင ွ ်း ိုင်ပါရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်၂။ တင်ဒါတင်သွင်းရန် - ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ ရက် (ဗုဒဟူးေန့) ေနာက်ဆုံးရက် ၁၂:၀၀နာရီ အချ ိန်ှင့်ေနရာ - ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း (ုးံ ချပ်) ုးံ အမှတ(် ၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ် ၃။ တင်ဒါဖွင့်ပွဲြပလုပ်မည့် - ၁၃-၁၁-၂၀၁၉(ဗုဒဟူးေန့)၊ ၁၄:၀၀နာရီ ေန့ရက်ှင့်အချ ိန် ၄။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်ှင့်ပုံစံများအား (၁)လကိတင်၍ ုံးချ ိန်အတွင်း ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ ၅။ အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ှိ ပ ို ါက ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပင ် န်း၊ ကုနထ ် တ ု လ ် ပ ု မ ်  ဌာန၊ ဖုနး် -၀၆၇-၃၄၁၁၀၉၄ သို ုးံ ချ ိန်အတွငး် ဆက်သယ ွ ၍ ် ေမးြမန်းိင ု ပ ် ါ သည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ဖခင်အမည်မှန် ြမန်ေအာင်မိ၊ အမက တာကီး တန်း ေကျာင်း စတု တ တန်း မှ မေမြမတ်ဇင်၏ ဖခင်အမည်မန ှ မ ် ှာ ဦးဆန်းဝင်း [၁၄/မအန (ိင ု )် ၀၀၁ ၈၈၄] ြဖစ်ပါသည်။ ဦးဆန်းဝင်း

ဖခင်အမည်မှန်

အဂပ  ူ မိ ကွငး် ေကာက်(ေြမာက်)၊ ေအာင်ချမ်းသာ ကိုယ်ပိုင်အထက၊ တကသိလ ု ဝ ် င်တန်းမှ မသိမသ ့် မ ိ ေ ့် ဝ၏ ဖခင်အမည်မန ှ မ ် ာှ ဦးေမာင်ေဇာ် [၁၄/ အဂပ(ိင ု )် ၁၃၇၉၅၉] ြဖစ်ပါေကာင်း။ ဦးေမာင်ေဇာ်

၁။ ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီးစည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ ှင့် ကွပက ် မ ဲ ေအာက်  ရိှ မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲများတွင် လိအ ု ပ်လျက်ရေ ှိ သာ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ဘိလပ်ေြမ၊ ယာ်စက်ယရားှင့် အြခားပစည်းများအား ြမန်မာကျပ် ေငွြဖင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်(က) (50kg) ဘိလပ်ေြမအိတ်များ (Any Brand) (ခ) Excavator (7.5 to 8 Ton) (Any Brand) (၂)စီး (ဂ) Excavator (20 to 22 Ton) (၂)စီး (Long Boom, Long Arm) (Any Brand) (ဃ) Roller (8-10)Ton (Any Brand) (၅)စီး (င) Platform Truck (10m Boom)(Any Brand) (၂)စီး (စ) Pre Heater Boiler၊ ေဆးတွန်းစက်ှင့် (၁)စုံ မျ်းကားဆွဲစက်(Any Brand) (ဆ) (၆)ဘီး Truck (Any Brand) (၁)စီး ၂။ ေရာင်း ချလို သူ မ ျားအေနြဖင့ ် တင် ဒ ါအာမခံ ေ ကးေပးသွ င ်း ပီး ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ရက်(ေသာကာေန့)၊ နံနက် ၁၀:၀၀နာရီတင ွ ် တင်ဒါဖွငေ ့် ဖာက် စစ်ေဆးမည်ြဖစ်ပါ၍ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ရက်၊ နံနက် ၉:၀၀နာရီ ေနာက်ဆုံးထား ပီး ဒဂုံမိသစ်(ဆိပက ် မ်း) မိနယ်၊ (၆၁)ရပ်ကက ွ ၊် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ ုးံ သို လာေရာက်၍ တင်ဒါတင်သင ွ ်းိင ု ပ ် ါေကာင်း ှင့် အေသးစိတသ ် လ ိ ပ ို ါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖုနး် နံပါတ်များသို ဆက်သယ ွ ် စုံစမ်းိုင်ပါသည်ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉-၉၅၃၁၂၉၆၆၀၊ ၀၉-၇၈၂၀၄၂၇၅၉၊ ၀၉-၇၈၆၃၆၆၉၆၆ တင်ဒါေကာ်မတီ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးစည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီးဌာန

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေရာင်းမည်

(မခိုင်းရေသးေသာကားများ) ၁။ Hijet 6N, 4M, 7P, 5N, 4P, 3P (Bgo, Mdy)-M.gear,Auto,2wd,4wd 2007,2008,2009 Extra ဆက်သယ ွ ရ ် န်ဖန ု း် -09-421153340,09-5154193,09-254249505

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း ၁။ အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးုံး၊ ပဲခူးမိတွင် (၂)ခန်းတွဲ (၂)ထပ် (RC)(၂၃ေပx၅၀ေပx၅၀ေပ)

အဆင့်ြမင့် အရာရှိအိမ်ရာ အေဆာက်အဦ ေဆာက်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါတင်သွင်းိုင်ရန် ဖိတ်ေခပါသည်။

၂။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက်

- ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ ရက်

၃။ တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်၊ ပိတ်မည့်အချ ိန် - ၁၁-၁၁-၂၀၁၉ ရက် ၁၆:၀၀ နာရီ

၄။ တင်ဒါပုစ ံ မ ံ ျားကို ေအာက်ပါလိပစ ် ာအတိင ု ်း လာေရာက်ဝယ်ယူ ိင ု ် ပီး အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ှိ ပ ို ါက ုံးချ ိန်အတွင်း စုစ ံ မ်းိင ု ပ ် ါသည်။ တင်ဒါေခယူေရးအဖွဲ

အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးုံး ဖုန်း ၀၅၂-၂၂၃၀၈၀၁၊ ၀၅၂-၂၂၃၀၁၇၀၊ ၀၅၂-၂၂၃၀၈၀၇


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်ုံး၊ ပုသိမ်မိ၊ ၁။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်ခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့် ေအာက်ပါ

လုပ်ငန်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းသွားရန် ဖိတ်ေခပါသည်။

၂။

(က) လတ်ေတာ်ုံး/ ခန်းမြခံစည်းိုးကာရံြခင်း

Lot-1

(ခ) ခန်းမအတွက်သံကူကွန်ကရစ်တံတားတည်ေဆာက်ြခင်း

Lot-2

တင်ဒါစည်းကမ်းချက်ှင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလာက်လာပုံစံများကို ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ ရက်မှစ၍

ဧရာဝတီတင ုိ း် ေဒသကီး လတ်ေတာ်းံု တွင် ုးံ ချ ိန်အတွငး် ဝယ်ယ ူ င ုိ ် ပီး ၇-၁၁-၂၀၁၉ ရက် (၁၃:၀၀) နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ ြပန်လည်တင်သွင်းရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ၇-၁၁-၂၀၁၉ရက် (၁၄:၀၀)နာရီတွင် တင်ဒါဖွင့်လှစ်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ၃။

လုပင ် န်းရှငမ ် ျားသည် တင်ဒါအဆိြု ပလာှငအ ့် တူ အေဆာက်အဦ ေဆာက်လပ ု ခ ် င ွ လ ့် င ို စ ် င်၊ကုမဏီ 

မှတ်ပုံတင်ကာလာမိတှ  င့် ကုမဏီ(Profile)တိုကို ပူးတွဲတင်ြပရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ၄။

တင်ဒါပုစ ံ  ံ င ှ ့် အေသးစိတအ ် ချက်အလက်များကို ဖုနး် နံပါတ်(၀၄၂-၂၄၂၈၈၊ ၀၄၂-၂၃၆၇၇၊ ၀၄၂-

၂၃၉၈၁)သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်ိုင်ပါသည်။ တင်ဒါေကာ်မတီ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်

ပတ်စ်ပိုေပျာက် ကန်ေတာ် ေမာင်ကွာလီဆာ[၁/ ပတအ(ိုင်)၀၆၁၅၆၃]၏

ပတ်စ်ပို

နံပါတ်(မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွား ပါသြဖင့် ေတွရှပ ိ ါက အေကာင်းကား ေပးပါရန်။

ပတ်စ်ပိုေပျာက်

ကန်မ မေစာမွန်ခမ်း[၁/မကန

(ိုင်)၂၀၉၃၂၂]၏

ပတ်စ်ပိုနံပါတ်

(မမှတမ ် )ိ မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါ ရန်။

Ph:09-440682144

ဥတုရာသီ ေတာကိုမှီ၏

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၅၁(ကံဘ)ဲ့ ၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၉/က၂-B၊ ဧရိယာ(၀.၁၃၅)ဧကရှိ ေြမပိုင်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွကေ ် ပရှိ မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကက ွ ၊် ဦးထွနး် ညိမး် လမ်း၊ အမှတ(် ၉A-2)ဟုေခတွငေ ် သာ ေနအိမအ ် ပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ် အားလုးံ တိက ု ုိ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အမှတ-် ၃၅၈၄/၂၀၁၀ကို အေထာက် အထားြပပီး တရားဝင်ပင ို ဆ ် င ို သ ် မ ူ ျားြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်စွာဝင်း[၉/မမန(ိင ု )် ၀၁၃၁၈၄]ှင့် ေဒယ်ယ်မးုိ [၁၂/မရက(ိင ု )် ၀၀၀၁၅၂]တိထ ု မ ံ ှ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ၉-၁၀-၂၀၁၉ ရက်ကပင် အေရာင်း အဝယ် စရန်ေပးကတိစာချပ် ြပလုပ်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို အေရာင်း အဝယ်ြပြခင်းှင့် စပ်လျ်း၍နစ်နာမ တစ်စုံတစ်ရာအေကာင်းရှိိုင်သူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါပီး (၇) ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ ကန့်ကက ွ ခ ် ျက်မရှပ ိ ါက တည်ဆဥ ဲ ပေဒ များအား မဆန့်ကျင်ေစဘဲ ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါ သည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးလိေမာ် (LL.B) ဦးေဝယံဦး (LL.B) ဦးမျ ိးသူရေအာင်(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန တရားလတ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၃၁၄) (စ်-၁၄၁၃၆) (စ်-၄၂၂၁၀) အမှတ် (၄၆/ပထပ်)၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၆၉၂၂၉၉၅၆၃၊ ၀၉-၄၂၈၆၃၀၇၀၄

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၇၊ ေြမကွကအ ် မှတ် ၁၀၅၃/ က၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ(် ၁၀၅၃/ က)၊ ရာဇသူရလမ်း၊ (၇)ရပ်ကက ွ ၊် ေတာင်ဥက လာပမိနယ် (ဦးထွနး် ရီ ဘီေအ-၀၂၆၄၄၇)အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည် ေပါက် ဦးထွန်းရီ (ခင်ပွန်း) ကွယ်လွန်သြဖင့် ေဒတင်ရှိန် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၁၈၄၁၄]မှ တစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာ ၅/၂၉၇၅/၃၁-၅-၁၉ ေသစာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းှင့် ဂရန်မူရင်းတိုကိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက် မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

မူးယစ်ဆန့်ကျင် ေအာင်ပွဲဆင်

Ph:09-269513822


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

မ-ဥကလာ၊ တ-ဥကလာ မရမ်းကုန်း၊ မ-ဒဂုံ လုံးချင်း အိမ်၊ တိုက်ခန်းများ ဝယ်လို၊ ငှားလိုပါသည်။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၃၃၀၀၁၁၉

ဖခင်အမည်မှန်

ဘိက ု ေလးမိနယ်၊ ြမင်းကကုနး် အထက အမတန်းမှ ေမာင်အားမာန် ၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးေအာင် ေကျာ်ဦး [၁၄/ဘကလ(ိင ု )် ၁၇၈၄၉၉] ြဖစ်ပါေကာင်း။ ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယူြဖန့်ြဖးေရးဌာနခွဲသည် (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘာေရးှစ်တွင် ေဆးှင့် ေဆးပစည်းများ၊ စက်ပစည်းများှင့် ပုံှိပ်ပစည်းများကို ေနြပည်ေတာ်ုံးချပ်မှ ြပည်ေထာင်စန ု ယ်ေြမေနြပည်ေတာ်င ှ ့် တိင ု ်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များသို သယ်ယူ ပိုေဆာင်ရန်အတွက် ေမာ်ေတာ်ယာ်များ ငှားရမ်းလိုပါသြဖင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေခယူအပ်ပါသည်။ တင်ဒါစည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများကို ြပည်သူ့ကျန်းမာေရး ဦးစီးဌာန၊ ုးံ အမှတ် (၄၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သုိ ဆက်သယ ွ စ ် စ ံု မ်းေမးြမန်းိင ု ပ ် ါသည်။ ေဈးန်းတင်သွင်းလာပုံစံများစတင်ေရာင်းချမည့်ရက် - ၉-၁၀-၂၀၁၉ တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချ ိန်

- ၈-၁၁-၂၀၁၉၊ မွနး် လွဲ (၂:၀၀) နာရီ

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

- ၀၆၇-၄၁၁၅၁၀၊ ၀၆၇-၄၁၁၅၄၄ ဝယ်ယူြဖန့်ြဖးေရးဌာနခွဲ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

Air-Con အေဟာင်း/ အပျက်များ ေဈးေကာင်း ေပးဝယ်သည်။ ကိုေမာင်ေမာင်တင် ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၅၈၅၀၊ ၀၉-၇၆၅၀၈၅၈၅၀

***အြမန်လိုသည် (ပိုင်ရှင်များ ဆက်သွယ်ေပးပါရန်)***

1. ဗိလ ု တ ် ေထာင်မိနယ်ရှိ Time Square Condo အဝယ်ရှိသည်။

2. စမ်းေချာင်း၊ လုံးချင်း (Restaurant & Bar) ဖွင့်ရန်၊ သိန်း(၆၀)သုံးမည်။

3. ကမာရွတ်၊ လင်၊ မရမ်းကုန်းှင့်

ရန်ကင်းလုံးချင်း၊ (၂၅-၃၀)သိန်း သုံးမည်။

4. ရန်ကင်း Shwe Moe Kaung Condo၊

အခန်းကျ်း (ှစေ ် ယာက်သာေနမည်)၊

ေဈး(ညိင်း)

Estate Agent:

(+959 428 99 6688- Viber/Call)

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါ


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

ေရတိဂုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီး

ကုန်းေတာ် ကံ့ခိုင်ေရးအတွက် Bored Pile

တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် တင်ဒါေခယူြခင်း

၁။ ေရတိဂုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီး ကုနး် ေတာ် ကံခ ့ င ုိ ေ ် ရးအတွက်

ေအာက်ပစယာစေနေထာင့တ ် င ွ ် Bored Pile တည်ေဆာက်ြခင်းှင့် ဆက်စပ်လပ ု င ် န်းများကို ေအာက်ပါအတိင ု ်း ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည် ြဖစ်ပါသည်-

(က) အချင်း O 0.6mရှိ Bored Pileတူးြခင်း၊ ေလာင်းြခင်းအား 6mမှ 12mအတွင်း(၂)တန်း ေဆာင်ရွက်ြခင်းလုပ်ငန်း

(ခ) အလျား288.8m Pile Cap (၂)ခု ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

Capping Beam 288.8mေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်း၊ 1mြမင့ေ ် သာ

၂။

R.C Retaining Wallှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ

စိတ်ပါဝင်စားသည့် ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းရှင်များအား

ေအာက်ပါအတိုင်း တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခပါသည်(က) ေလာက်လာပုံစံ

- ၂၂-၁၀-၂၀၁၉ရက်(အဂ ါေန့)

ေရာင်းချမည့်ေန့

(ခ) ေနာက်ဆုံးေလာက်လာ- ၂၂-၁၁-၂၀၁၉ရက် တင်သွင်းရမည့်ေန့

(ဂ) ေလာက်လာဝယ်ယူ တင်သွင်းရန်ေနရာ

(ေသာကာေန့)

- ုံးအဖွဲမှးုံးခန်း

ေရတိဂေ ုံ စတီေတာ်ေဂါပက

အဖွဲုံး ၀၁-၃၇၁၀၈၉၊ ၀၁-၃၈၃၅၀၇

(ုံးချ ိန်အတွင်း စုံစမ်းိုင်ပါ

သည်။)

တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီ

ေရတိဂုံေစတီေတာ်ကုန်းေတာ် ကံ့ခိုင်ေရး

Bored Pileလုပ်ငန်းတင်ဒါေခယူေရးအဖွဲ

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း မဟာမုနိဘုရားကီး ဘာေတာ်ပိုင်နာရီစင်တိုက်တန်း ဆိုင်ခန်းအမှတ်

(၂၅၊၂၆) သည် ေဒစိနစ ် န ိ အ ် မည်ေပါက်ပါသည်။ ေဒစိနစ ် န ိ အ ် မည်ေပါက် ဆိင ု ခ ် န်း

စာအုပ်မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားသြဖင့် မဟာမုနိေဂါပကအဖွဲထံတင်ြပလာပါသည်။

ဆိင ု ခ ် န်းမှတပ ် တ ုံ င်စာအုပ် ြပန်လည်ြပလုပရ ် မည်က ့ စ ိ ှ  ငပ ့် တ်သက်၍ ကန့်ကက ွ ်

လိသ ု မ ူ ျားရှပ ိ ါက ခိင ု လ ် ေ ုံ သာအေထာက်အထားများ တင်ြပကာ သတင်းစာပါသည့် ေန့မစ ှ ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လူကယ ုိ တ ် င ုိ ေ ် ဂါပကအဖွဲ ုးံ သို လာေရာက်ကန့်ကက ွ ် ိုင်ပါသည်။

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးေရးလုပ်ငန်း မွန်ြပည်နယ်လပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး၊ ေမာ်လမိင်မိ (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း)

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု ဘာေရးှစ် လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးေရးလုပင ် န်း၊ မွန်ြပည်နယ်၏ ြပည်နယ်ဘာ ေငွလုံးေငွရင်း မူလခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့် ေဆာင်ရက ွ မ ် ည့် ဓာတ်အားလိင ု း် ှင့် ဓာတ်အားခွ ဲ တ ံု ည်ေဆာက်ေရး Turnkey လုပင ် န်း(Lot ၃၂ခု)ှင့် မိြပတည်ေဆာက်ေရး Turnkey လုပင ် န်း(Lot ၃ခု) အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ ၂။ တင်ဒါေလာက်လာေရာင်းချမည့်ရက် - ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ ရက်မှ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်အထိ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ရက် - ၁၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက်မှ ၂၀-၁၁-၂၀၁၉ ရက်အထိ တင်ဒါေလာက်လာ ဝယ်ယူ/ - မွနြ် ပည်နယ်လပ်စစ်အင်ဂျင် တင်သွင်းရမည့်ေနရာ နီယာုံး၊ ေမာ်လမိင်မိ ၃။ အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါတင်သင ွ ်းရမည့် ပုစ ံ ၊ံ စည်းကမ်းချက်များှင့် အေသးစိတ် သိရှိလိုသည်များအား ုံးချ ိန်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖုနး် နံပါတ်များသိလ ု ည်းေကာင်း တိက ု  ် က ို စ ် စ ုံ မ်းေမးြမန်း ိုင်ပါသည်။ တင်ဒါေခယူစိစစ်ေရးေကာ်မတီ မွန်ြပည်နယ်လပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး ေမာ်လမိင်မိ Ph:09-8725571, 09-8725572, 09-8725573, 09-8725574, 09-252555005, 057-2025880

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက မဟာမုနိေဂါပကအဖွဲ စည်းမျ်း

စည်းကမ်းှင့်အညီ

ဆိုင်ခန်းမှတ်ပုံတင်စာအုပ်သစ်အား ြပန်လည်ြပလုပ်

ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဈးအုပ်

မဟာမုနိေဂါပကအဖွဲ (ကိုယ်စား) ဖုန်း-၀၉-၂၅၈၀၈၁၆၃၈

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း မဟာမုနိဘုရားကီး ဘာေတာ်ပိုင်နာရီစင်တိုက်တန်း ဆိုင်ခန်းအမှတ် (၄၈၊၄၉၊၅၀)သည် ဦးေကျာ်ဝင်းအမည်ေပါက်ပါသည်။ ဦးေကျာ်ဝင်းအမည်ေပါက် ဆိုင်ခန်းစာအုပ်မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားြခင်း၊ ဦးေကျာ်ဝင်းမှာလည်း ကွယ်လွန်သွား သြဖင့် ကျန်ရစ်သသ ူ ားသမီးများမှ ဆိင ု ခ ် န်းမှတပ ် တ ုံ င်အမည်ေြပာင်း ေဂါပကအဖွဲ ထံ တင်ြပလာပါသည်။ ဆိုင်ခန်းမှတ်ပုံတင် အမည်ေြပာင်းကိစှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ခိင ု လ ် ေ ုံ သာအေထာက်အထားများ တင်ြပကာ သတင်း စာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လူကယ ုိ တ ် င ုိ ေ ် ဂါပကအဖွဲ ုံးသို လာေရာက် ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက မဟာမုနိေဂါပကအဖွဲ စည်းမျ်းစည်းကမ်းှငအ ့် ညီ ဆိင ု ခ ် န်းမှတပ ် တ ံု င်အမည်ေြပာင်း ြပလုပေ ် ဆာင်ရက ွ ် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဈးအုပ် မဟာမုနိေဂါပကအဖွဲ (ကိုယ်စား) ဖုန်း-၀၉-၂၅၈၀၈၁၆၃၈

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ

ရန်ကန ု ် မိ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ေဝဘာဂီ(၃)ရပ်ကက ွ ၊် ဂမာ လမ်း၊ အမှတ်(၁၉၉)ဟုေခတွင်ေသာ အလျားxအနံ ေပ(၁၅x၆၀)ေြမှင့် ၎င်းေြမေပတွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ တစ်ထပ်တိုက် အိမ်အပါအဝင် အိမြ် ခံေြမှငပ ့် တ်သက်ေသာ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုံးကို တရားဝင် လက်ရပ ိှ င ုိ ဆ ် င ုိ ် ပီး လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချခွငရ ့် သ ိှ ည်ဟု အဆိြု ပသူ ေဒရီရတ ီ င် [၁၂/ဥကမ(ိင ု )် ၂၂၃၁၁၁]ထံမှ ၂-၉-၂၀၁၉ရက်တင ွ ် ကန်မေဒအိြမတ်မန ွ [် ၁၂/ ဥကမ(ိုင်)၂၀၅၀၀၆]မှ တရားဝင်စာချပ်စာတမ်းချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီ ပီး အေရာင်းအဝယ်ြပလုပေ ် သာ အိမြ် ခံေြမတန်ဖးုိ ၏ စရန်ေငွ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ အိမြ် ခံ ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်ရန်ရှိပါက ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ ၁၄၁၀-၂၀၁၉ ရက် ေနာက်ဆုံးထားပီး ကန်မထံသို စာရွက်စာတမ်း အြပည့် အစုံြဖင့် လာေရာက်ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့် ကွက်ရန်မရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ အိမြ် ခံေြမအေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်

ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒအိြမတ်မွန် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၀၅၀၀၆] အမှတ်(၅၀၈)၊ ွယ်သာကီ(၅)လမ်း၊ အေရှြခမ်း၊ (က)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်

ကီးြမန်သစ်ပင် စိုက်ပျ ိးလင် စွမ်းအင်လည်းရ ြပည်လည်းလှ

ဒဂုံ  မိသစ် ( ဆိ ပ ် က မ်း )မိနယ် ၊ ေြမတို င ်း ရပ် က ွ က ် အ မှ တ ် ( ၆၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၆၉၅၊ ၁၆၉၆)အား ပိုင်ရှင် ဦးေအးသိန်း- ေဒတင်ေမ ွန့်တ၏ ုိ အထူးကိယ ု စ ် ားလှယလ ် ြဲ ခင်းခံထားရသူ ေဒခင်ေထွး[၁၀/ကမရ (ိင ု )် ၀၁၆၈၅၇]ထံမှ ေဒသာလွင် [၁၂/ရပသ(ိင ု )် ၀၃၆၆၆၀]မှ ဝယ်ယေ ူ ငွ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိ သြဖင့် ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း ခိင ု လ ် ေ ုံ သာစာရွကစ ် ာတမ်းများှင့် ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ် ရက်ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုံးသည့တ ် င ို ် အေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်လပ ု က ် င ို မ ် ည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ ေဒသာလွင်[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၃၆၆၆၀] Ph:01-388010, 09-421010139

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ လင်သာယာမိနယ်၊ ေရလင်ပန်းစက်မဇုန်၊ ေြမတိုင်း ရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၂၅)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၆၆)ဟုေခတွငသ ် ည့် ဧရိယာ(၁.၃၀၆) ဧကရှိ စက်မဇု  နေ ် ြမကွက ် င ှ တ ့် ကွ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေသာ ဦးတင်ကွီး+(၂)ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှဝယ်ယူရန် စရန် ေပးေချပီးြဖစ်၍ အဆိပ ု ါေြမကွက ် င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ေရာင်းချြခင်းကို ကန့် ကက ွ ် လိုပါက ြပည့်စုံေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတူ ယေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က်ပ ု ထ ် ံ လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က် ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ န်ကားချက်အရ ေဒပပခင် (LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၂၀၄) အမှတ် (၅၆၁)၊ ပထမထပ်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

ရန်ကုန်တကသိုလ် ရာြပည့်အထိမ်းအမှတ် အင်းလျားေဆာင်မဂဇင်း စာမူဖိတ်ေခြခင်း ေရ စင်မဂဇင်းအမှတ်(၁)(၁၉၅၀)၊ ေရ စင်မဂဇင်းအမှတ်(၂) (၁၉၉၅) စိန်ရတု အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် ထုတ်ေဝခဲ့ပါသည်။ ယခု ဆက်လက်၍ ေရစင်မဂဇင်း အမှတ(် ၃)ကို ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု ရ ် ာြပည့် အထိမး် အမှတ် အင်းလျားေဆာင်မဂဇင်း (ေရစင်မဂဇင်းအမှတ် ၃) အြဖစ် ထုတ်ေဝမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အင်းလျားေဆာင်တွင် အေဆာင်သူအြဖစ် ေနထိုင်ခဲ့သူများ မည်သူမဆို ပါဝင်၍ မိမိတို၏ အေတွအ ကံများကို ကဗျာ၊ ဝတ၊ ေဆာင်းပါးများ ေရးသားေပးပို ိုင်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလ (၃၁)ရက်ေန့ ေနာက်ဆုံး ထား၍ ေအာက်ပါလိပ်စာအတိုင်း စာမူများကို ေပးပိုိုင်ပါသည်။ စာမူများကို ကွန်ပျတာစာစီပီး A4 Size ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ e-mail ြဖင့်ြဖစ်ေစ ေပးပိုိုင်ပါသည်။ ေဒါက်တာြမတ်စုလင်(အေဆာင်နည်းြပ)၊ အင်းလျားေဆာင်။ Ph-095063312, e-mail: myatsuhlaingster@gmail.

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှငေ ့် လ့ကျင့ေ ် ရးဦးစီးဌာန ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ပညာသင်စ ှ အ ် တွက် A.G.T.I ပထမှစ် ဝင်ခွင့်ေလာက်လာများေခယူြခင်း

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ဒဂုံမိသစ်လမ်းမတန်းေြမကွက်များဝယ်မည်

မ/ဒဂုံ(ပင်လုံလမ်း၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်း၊ ကျန်စစ် သားလမ်း၊ ဗိုလ်မှးဗထူးလမ်း)၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း(ရတနာလမ်း၊ ပဲခူးြမစ်လမ်း၊ ေရလီလမ်း၊ ြမနာလမ်း၊ ပုဏမီလမ်း)ရှိ ေြမကွက်များအား ပိုင်ရှင်ထံမှ ဝယ်ယူလိုပါသည်။ Ph:09-798891857, 09-425015277 (MTW Agent)

ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း) (၇ / ၂၀၁၉ -၂၀၂၀)

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ၊် ြမန်မာ့ေရနံင ှ သ ့် ဘာဝဓာတ်ေငွလုပင ် န်းအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေရနံတးူ ေဖာ်/ ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသုံးပစည်းများအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။ စ်

တင်ဒါအမှတ်

ပစည်းအမျ ိးအမည်

မှတ်ချက်

(က)

MOC/L-001(19-20)

14” HFERW API 5L Grade X-46 MS 3 LPE Coated Line

Ks

Pipe (8,860) MTR & 10” HFERW API 5L Grade X-42 MS 3 LPE Coated Line Pipe (104,700) MTR (ခ)

MOC/L-002(19-20)

Ball Valves & Pipe Fittings (1) Lot

Ks

(ဂ)

MOC/L-003(19-20)

Welding Electrode (2) Items

Ks

(ဃ)

MOC/L-004(19-20)

Heat Shrinkable Sleeve & Closure Patches (1) Lot

Ks

(င)

DMP/L-066(19-20)

5 Ton Cargo Truck (4 x 2) (5) Unit

Ks

(စ)

DMP/L-067(19-20)

Skid Mounted Cutting Pot (5M3) with Cement Rack

Ks

(2) Sets (ဆ)

DMP/L-068(19-20)

(ဇ)

DMP/L-069(19-20)

300000 Gals HSD Tank & Foundation (1) Lot

Ks

Water Transfer Pump / Submersible Pump / Diaphragm

Ks

Pump (7) Items (စျ)

DMP/L-070(19-20)

Telecommunication Equipment (5) Items

Ks

(ည)

DMP/L-071(19-20)

Assorted Sizes of Tyres & Batteries

Ks

(ဋ)

DMP/L-072(19-20)

Electrical Materials for Nyaung Oo Guest House

Ks

Upgrading (21) Items (ဌ)

DMP/L-073(19-20)

(ဍ)

DMP/L-074(19-20)

Casing Packer (2) Sets

Ks

Gear Box with Cranks for Sucker Rod Pumping Unit

Ks

(3) Items (ဎ)

IFB/005(19-20)

Cement Additives (4) Items

US$

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝ ဓာတ်ေငွလုပင ် န်း၊ ုံးအမှတ(် ၄၄)၊ (ဘာေရးဌာန) ေနြပည်ေတာ်တင ွ ် လာေရာက်ဝယ်ယ ူ င ို ် ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (www.moee.gov.mm) တွင်လည်း ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၃။ အဆိပ ု ါ အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါများကို ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ ရက် ၁၄:၀၀နာရီတင ွ ် ေနာက်ဆးံု ထား၍ ပစည်းစီမဌ ံ ာန၊ ြမန်မာ့ ေရနံင ှ သ ့် ဘာဝဓာတ်ေငွလုပင ် န်း၊ ုးံ အမှတ(် ၄၄) ေနြပည်ေတာ်သုိ (လူကယ ုိ တ ် င ုိ )် လာေရာက်ေပးသွငး် ရန် ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၁၂၀၆ ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန့်လတ်ြခင်း ေကျာက်မဲမိ၊

(၇)ရပ်ကွက်၊ ကက်ေြမာကန်း၊

နယ် ေ ြမ(၁)ေန အဖ(ဦးရဲ တ င့ ် ) -အမိ ေဒ ခင် ြ မင့ ် စီ [ ၉/ ပမန(ိင ု )် ၀၉၈၆၈၆]တိ၏ ု သားြဖစ်သူ ေမာင်သာလှဝင်း[၉/ ပမန(ိုင်)၁၅၂၇၃၀]သည် မိဘ၏ ဆိုဆုံးမမကို လိုက်နာ ြခင်းမရှိပါသြဖင့် ၉-၁၀-၂၀၁၉ရက်ေန့မှစ၍ အေမွြပတ် စွန့်လတ်  လက ို ပ ် ါသည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှငပ ့် တ်သက်သမ မည်သည့က ် စ ိ ကိ  မ ု ှ တာဝန်မယူင ို ပ ် ါေကာင်း လုံးဝေြဖရှင်း ေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ မိခင် ေဒခင်ြမင့်စီ

အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှ တ ် - ၇/၆ နံ့ သာကု န ်း ၊ ေြမကွ က ် အမှတ်-၆/ဃ-၃၁-G၊ ဧရိယာ (၀.၂၀၃ ဧက)၊ ေြမကွ က ် တ ည် ေနရာအမှ တ ် ၆/၃၁-G၊ မဂ  လာလမ်း ၊ နံ့ သာကု န ်း ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ဦးသိန်းတန် [၁၂/ဗဟန(ိင ု )် ၀၅၆၆၃၁]၊ ေဒမင်းသက် မွန် [၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၁၂၃၂၉] အမည် ေပါက် ေြမပိုင်ေြမ (စက်မလက်မအလုပ် ုံေြမသတ်မှတ်)ေြမအား အမည်ေပါက် များြဖစ်ကေသာ ဦးသိန်းတန်၊ ေဒမင်း သက်မွန်တိုကိုယ်တိုင်မှ ၎င်းတိုအမည် ေပါက် ခဲ့ သ ည့ ် အေရာင်း အဝယ် စာချပ် အမှတ်-၅၂၆/၉၃ (၁၀-၃-၉၃) စာချပ် မိ တမှ န ် ၊ အမှားြပင် စာချပ် အ မှ တ ် ၂၁၉၅/၉၄ (၁၄-၁၂-၉၄) စာချပ်မိတ မှန်တိုတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆရ ုိ န် ေြမပုက ံ းူ ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင် ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထား များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇) ရက်အတွငး် ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ ဌာနမှး မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ တကသိလ ု ရ ် ပ ိ မ ် န ွ အ ် မ ိ ရ ် ာ၊ တိက ု အ ် မှတ(် B)၊ အခန်းအမှတ(် ၂၀၃)၏ တိက ု ခ ် န်းအမည်ေပါက် ေဒသင်းသင်း[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၃၂၄၄၆]ထံမှ ဦးစံသိန်း[၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၁၉၇၇၂]ှင့် ေဒဥမာစိုး[၁၂/မရက(ိုင်)၀၁၀၁၁၆]တိုက စာချပ်စာတမ်းြဖင့် အပီးအပိုင် ဝယ်ယူ ခဲပ ့ ါသြဖင့် ၎င်းတိ၏ ု အမည်သုိ ပိင ု ဆ ် င ုိ မ ် စာအု  ပတ ် င ွ ် အမည်ေြပာင်းလဲေပးပါရန် ေလာက်ထား လာမအေပ ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက ေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း အေထာက် အထားြပည့်စုံစွာြဖင့် ဤဦးစီးဌာနသို လာေရာက်၍ ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အိမ်ရာ(၂)၊ ေြမှင့်အိမ်ရာဌာနခွဲ၊ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်

(ေအာင်ပါေစ ခရီးသွားဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း) (Daddy & Mommy Travels & Tours Co., Ltd) ှင့် ဦးဟိန်းြပည့်စုံ [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၇၁၅၆၈] တိုသိရှိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်သာယာမိနယ်၊ အေနာ်ရထာစက်မဇု  န(် ၂) တွင် တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ထားရှိေသာ Myanmar Synergy Co.,Ltd ၏ လအ ဲ ပ်န်  ကားချက်အရ ရန်ကန ု ် မိ၊ ကည့ြ် မင်တင ုိ ် မိနယ်၊ ေဈးကေလးရပ်ကွက်၊ ရိပ်သာ(၁၀)လမ်း၊ အမှတ် (၂၆) ေန ဦးဟိန်းြပည့်စုံ [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၇၁၅၆၈] (ေအာင်ပါေစ ခရီးသွားဝန်ေဆာင်မလု  ပ်ငန်း) (Daddy & Mommy Travels & Tours Co., Ltd) သို အသိေပးေကညာပါသည်။ လူ  ကီး မင်း သည် Myanmar Synergy Co.,Ltd ထံ မ ှ ၁၄-၁၂-၂၀၁၇ရက်တွင် Zhong Tong Bus (49+1+1) (၁)စီးအား အရစ် က ျေငွ ေ ချစနစ် ြ ဖင့ ် ဝယ် ယူ ခဲ့  ပီး ေမာ် ေတာ် ယာ် ဖိုး ကျန်ေငွများအား ဆက်လက်ေပးသွငး် ရန် ပျက်ကက ွ ေ ် နပါသြဖင့် ဤေကညာချက် ပ ါရှိ သ ည့ ် ေန့ရက် မ ှ စ ၍ (၇)ရက် အ တွ င ်း ကျန်ေငွများေပးသွငး် ပါရန် (သိမ ု ဟုတ)် လူကယ ုိ တ ် င ုိ လ ် ာေရာက် ေြဖရှင်းေပးပါရန် ေကညာပါသည်။ လူကီးမင်းမှ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း လာေရာက်ေြဖရှင်းရန် ပျက် က ွ က ် လ ျက် ကျန် ေ ငွ ေပးအပ် ြ ခင်း မရှိ ပ ါက တည် ဆဲ တရားဥပေဒများှ င့ ် အ ညီ အေရးယူ ေဆာင် ရ ွ က ် သ ွားမည် ြဖစ် ေ ကာင်း လဲ အ ပ်   န်  ကားချက် အ ရ အသိ ေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ Myanmar Synergy Co.,Ltd ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးသန်းစိုးထွန်း LL.B,D.B.L,WIPO,D.L.P (Switzerland) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၇၀/၂၀၁၂) တိုက်အမှတ် (၅၅)၊ တတိယထပ်၊ အခန်းအမှတ် (၃၀)၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph: 09-5173968, 09-30233332

၁။ အစိးု ရနည်းပညာေကာလိပ(် မိးု ညငး် ၊ ြမင်းြခံ၊ ေရဘိ)ု ှင့် အစိးု ရစက်မလက်  မ သိပ(ံ ပူတာအိ၊ု လွိ င်ေကာ်၊ ဟားခါး၊ ေမာ်လမိင်၊ သံတ၊ဲွ ေကျာက်ြဖ၊ ေရြပည်သာ၊ အင်းစိန၊် မေလး၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်း၊ ေကျာက်ဆည်၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ြပင်ဦးလွင၊် ကန့်ဘလူ၊ ခီး၊ ဂန့်ေဂါ၊ ေချာက်၊ ေရနံေချာင်း၊ သရက်၊ မေကွး၊ လက်ပံတန်း၊ ဝါးခယ်မ၊ လပွတာ၊ ကျ ိက်လတ်) စုစုေပါင်း(၂၇)ေကျာင်းတွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု ပညာသင်  ှ စ ် အ တွ က ် A.G.T.I ပထမှ စ ် သ င် တ န်း သားများကို ေခ ယူ မ ည် ြဖစ်ပါသည်။ ၂။ ေလာက်ထားသူသည်(က) နည်းပညာှင့် သက်ေမွးပညာလုပ်ငန်းသဘာဝအရ ကျန်းမာေရး ေကာင်းမွန်သူြဖစ်ပီး လက်ေတွလုပ်ငန်းှင့် စက်ုံ/ ကုမဏီများသို ကွင်းဆင်းေဆာင်ရွက်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။ (ခ) တကသိလ ု ဝ ် င်စာေမးပွတ ဲ င ွ ် သချ ာ၊ ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒဘာသာတွမ ဲ ျား ပါဝင်ေသာ မည်သည့်ဘာသာတွဲများြဖင့် ေအာင်ြမင်သည်ြဖစ်ေစ ေလာက်ထားိုင်သည်။ (ဂ) တကသိလ ု ဝ ် င်စာေမးပွတ ဲ င ွ ် ရရှခ ိ သ ဲ့ ည့် အဂလ  ပ ိ စ ် ာှင့် သချ ာစုစေ ု ပါင်း ရမှတ်အေပမူတည်၍ ေရွးချယ်မည်ြဖစ်သည်။ ၃။ အစိုးရနည်းပညာေကာလိပ် အစိုးရစက်မလက်  မသိပံများအလိုက် ဖွင့်လှစ် သင်ကားေပးမည့်သင်တန်းများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(က) မိြပအင်ဂျင်နီယာ[အပိုဒ်(၁)ပါေကျာင်းေပါင်း(၂၆)၊ ြပင်ဦးလွင် မပါဝင်ပါ] (ခ) အီလက်ထေရာနစ်အင်ဂျင်နီယာ[အပိုဒ်(၁)ပါ ေကျာင်းေပါင်း(၂၄)၊ ပူတာအို၊ သံတွဲ၊ ေကျာက်ြဖမပါဝင်ပါ] (ဂ) လပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ[အပိုဒ်(၁)ပါေကျာင်းများအားလုံး] (ဃ) စက်မအင်  ဂျင်နယ ီ ာ[အပိဒ ု (် ၁)ပါေကျာင်းေပါင်း(၂၆)၊ ေကျာက်ြဖ မပါဝင်ပါ] (င) သုတနည်းပညာ အစိုးရနည်းပညာေကာလိပ် (မိုးညင်း၊ ြမင်းြခံ၊ ေရဘိ)ု ှင့် အစိးု ရစက်မလက်  မသိ  ပ(ံ ေကျာက်ြဖ၊ ေကျာက်ဆည်၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ြပင်ဦးလွင်၊ အင်းစိန်၊ ကန့်ဘလူ၊ မေလး) (စ) စက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင်နီယာ[အစိုးရစက်မလက်  မသိပံ(အင်းစိန်၊ မေလး၊ ြပင်ဦးလွင)် ] (ဆ) စက်မလယ်ယာနည်းပညာ[အစိုးရနည်းပညာေကာလိပ(် ေရဘို)ှင့် အစိုးရစက်မလက်  မသိပံ (ဝါးခယ်မ၊ ကျ ိက်လတ်)] (ဇ) ေမာ်ေတာ်ယာ်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမနည်းပညာ[အစိုးရစက်မလက်  မ သိပံ (ြပင်ဦးလွင)် ] ၄။ သင် တ န်း ကာလမှာ (၃)ှ စ ် ြ ဖစ် သ ည် ။ သင် တ န်း ပီး ဆုံး ပါက ဒီ ပ လို မာ ေအာင်လက်မတ ှ ် ေပးအပ်မည်ြဖစ်သည်။ A.G.T.I (၃)ှစသ ် င်တန်းများတွင် သတ်မတ ှ ် အရည်အချင်းြပည့်မီပါက နည်းပညာတကသိုလ်များ၏ တတိယှစ်သင်တန်း များသို ေပါင်းကူးတက်ေရာက်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ၅။ ဝင်ခင ွ ေ ့် လာက်လာများကို အစိုးရနည်းပညာေကာလိပ၊် အစိုးရစက်မလက်  မ သိပံများ၌ ၉-၁၀-၂၀၁၉ရက်တွင် စတင်ထုတ်ယူိုင်သည်။ ေလာက်လာများကို ၂၈-၁၀-၂၀၁၉ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ မိမိတိုတက်ေရာက်လိုသည့် ေကျာင်းသို ြပန်လည်တင်သွင်းရမည်။ ၆။ ေလာက်လာှငအ ့် တူ ေအာက်ပါအချက်အလက်များကို ပူးတွတ ဲ င်ြပရမည်(က) ေလာက်ထားသူ၏ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား(မိတ) (ခ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွနေ ် ကာင်းေထာက်ခစ ံ ာကို မိနယ်ကျန်းမာေရး ဦးစီးဌာနမှ ေထာက်ခံစာမူရင်း (ဂ) သက်ဆင ို ရ ် ာမှ တရားဝင်ထတ ု ေ ် ပးထားေသာ တကသိလ ု ဝ ် င်စာေမးပွဲ ေအာင်ြမင်သည့် အမှတ်စာရင်း(မူရင်း) (ဃ) ေလာက်ထားသူ၏ အမည်ပါရှေ ိ သာ အိမေ ် ထာင်စစ ု ာရင်းဇယား(မိတ) (င) ပတ်စပိုအရွယ်ေရာင်စုံဓာတ်ပ(ုံ ၃)ပုံ ၇။ အေသးစိတအ ် ချက်အလက်များကို သိရလ ှိ ပ ို ါက အပိဒ ု (် ၁)ပါ အစိုးရနည်းပညာ ေကာလိပ်များှင့် အစိုးရစက်မလက်  မသိပံေကျာင်းများသို ဆက်သွယ်ေမးြမန်း ိုင်သည်။ နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ရန်ကန ု ် မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရတနာအိမရ ် ာ၊ တိက ု အ ် မှတ် (A-2)၊ တိုက်ခန်းအမှတ်(202)တိုက်ခန်းအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ် ရပ်အားလုံးကို ပိင ု ဆ ် င ို ေ ် ကာင်းအဆိြု ပသူ ေဒခင်စာသိန်း[၉/ပဘန(ိင ု )် ၁၁၃၆၀၀]ထံမှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွတစ်စတ ိ ် တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကက ွ လ ် ပ ု ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၁၄)ရက်အတွငး် က်ပ ု ထ ် ံ ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများတင်ြပ၍

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်။

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေတာ့မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ န်ကားချက်အရဦးေကျာ်ိုင် (စ်-၃၉၉၃) အထက်တန်းေရှေန အမှတ်-၆၀၊ ေြမညီထပ်၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၇၉၅၆၃၄၅


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

ကန့် ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ေပါင်းကူeာဏ ဂရန် ေပးစီ မံ ခ ျက် ေြမတို င ်း ရပ် က ွ က ် အမှတ၊် ၅၃၂-ဘီ/၅ (ေပါင်းကူeာဏစီမံ ချက် ) ၊ ေြမကွ က ် အ မှ တ ် ( ၇၀၄/က)၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ(် ၇၀၄/က)၊ ရွာ ေရှ ပတ် လ မ်း ၊ ေပါင်း ကူ eာဏရပ် ကွက်၊ မဂလာဒုံမိနယ်ကို ေဒသိန်းမိ [၁၂/မဂဒ(ိင ု )် ၀၆၅၅၅၂]ထံမှ ေြမကွက် ၏အစိတ်အပိုင်အား အေရာင်းအဝယ် အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးသန်းစိုး[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၇၁၉၁၃]မှ ေပါင်းကူeာဏဂရန်ရရှေ ိ ရး အေထာက် အကူြပအဖွဲ၊ ေရနံ့သာေကျးရွာ အုပခ ် ျပ် ေရးမှး၊ မိနယ်အေထွေထွ အုပခ ် ျပ်ေရး ဦးစီးဌာန အုပ်ချပ်ေရးမှးတို၏ ကန့် ကွကရ ် န်မရှေ ိ ကာင်း ေထာက်ခစ ံ ာတိက ု ို တင်ြပ၍ ှစ(် ၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်) ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံ ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤ ေကာ် ြ ငာပါသည့ ် ေန့မှ စ ၍ (၇)ရက် အတွင်း ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှိပါကလုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိင ု ်း ဆက်လက် ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ကန့် ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ေပါင်းကူeာဏ ဂရန် ေပးစီ မံ ခ ျက် ေြမတို င ်း ရပ် က ွ က ် အမှတ၊် ၅၃၂-ဘီ/၅ (ေပါင်းကူeာဏစီမံ ချက် ) ၊ ေြမကွ က ် အ မှ တ ် - (၇၅၁)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-(၇၅၁)၊ ြမတ်ေလးသွယ်လမ်း၊ ေပါင်းကူeာဏ ရပ်ကွက်၊ မဂလာဒုံမိနယ်ကို အမည် ေပါက် ဦးေနဝင်းေအာင် [၁၄/ငပတ(ိင ု )် ၁၄၆၆၇၁]ကိုယ်တုင ိ ်မှ ေပါင်းကူeာဏ ဂရန်ရရှိေရး အေထာက်အကူြပအဖွဲ၊ ေရနံ့သာေကျးရွာအုပခ ် ျပ်ေရးမှး၊ မိနယ် အ ေ ထွ ေ ထွ အု ပ ် ခ ျ ပ ် ေရး ဦး စီး ဌာ န အုပခ ် ျပ်ေရးမှးတိ၏ ု ကန့်ကက ွ ရ ် န်မရှိ ေကာင်း ေထာက်ခံစာတိုကိုတင်ြပ၍ ှစ(် ၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်) ေလာက် ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်ထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါ သည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့် ကွက ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ိ ပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက် လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ကန့် ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ေပါင်းကူeာဏ ဂရန်ေပးစီမံချက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ်-၅၃၂-ဘီ/၅(ေပါင်းကူeာဏစီမံ ခ ျ က ် ) ၊ ေ ြမ က ွ က ် အ မ ှ တ ် ( ၁ ၅ ၃ ) ၊ ေြမကွ က ် တ ည် ေနရာအမှ တ ် ( ၁၅၃)၊ ဂမာလမ်းသွယ် (၁)လမ်း၊ ေပါင်းကူ eာဏရပ် က ွ က ် ၊ မဂ  လာဒုံ  မိနယ် ကို အမည်ေပါက် ဦးေအာင်ဝင်း[၁၂/မဂဒ (ိုင်)၀၆၃၃၁၂]ကိုယ်တိုင်မှ ေပါင်းကူ eာဏဂရန်ရရှိေရး အေထာက်အကူြပ အဖွဲ၊ ေရနံ့သာေကျးရွာ အုပခ ် ျပ်ေရးမှး၊ မိနယ်အေထွေထွ အုပ်ချပ်ေရးဦးစီး ဌာန အုပခ ် ျပ်ေရးမှးတိ၏ ု ကန့်ကက ွ ရ ် န် မရှိေကာင်း ေထာက်ခံစာတိုကို တင်ြပ ၍ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် (ဂရန်) ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင် ခိုင်လုံ ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤ ေကာ် ြ ငာပါသည့ ် ရ က် မ ှ စ ၍ (၇)ရက် အတွင်း ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်း အတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ် ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ကုန်ပစည်းအမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကို အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကက ွ ၊် ၁၂-လမ်း၊ အမှတ(် ၇)၊ (ပထမထပ်)ရှိ TRADE CANAL GROUP COMPANY LIMITED မှ ေအာက်ပါ ကုနပ ် စည်းအမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် ား ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး စာချပ်စာတမ်းများ မှတပ ် တ ံု င် ုံးတွင် မှတပ ် တ ံု င်စာချပ်အမှတ် ၄/၂၆၀၂၀/၂၀၁၉ ြဖင့် မိမတ ိ စ်ဦးတည်းမူပင ုိ ် ကုနပ ် စည်းအမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် ြဖစ်မတ ှ ပ ် ုံ တင်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန့် ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ

မဂလာဒုံမိနယ်၊ ေပါင်းကူeာဏ ဂရန်ေပးစီမံချက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ်-၅၃၂-ဘီ/၅(ေပါင်းကူeာဏစီမံ ချက်)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၆၄၇)၊ ေြမကွက် တည်ေနရာအမှတ(် ၆၄၇)၊ နာဂမုနလ ိ မ်း၊ ေပါင်းကူeာဏရပ်ကွက်၊ မဂလာဒုံ မိနယ်ကို ေဒဝါဝါစိုး[၁၀/မဒန(ိုင်) ၀၀၁၁၁၁] ငယ်စာရင်း အမည်ေပါက် ကိယ ု တ ် င ို မ ် ှ ေပါင်းကူeာဏဂရန်ရရှေ ိ ရး အေထာက်အကူြပအဖွဲ၊ ေရနံ့သာ ေကျးရွာ အုပ်ချပ်ေရးမှး၊ မိနယ် အေထွေထွ အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန အု ပ ် ခ ျပ် ေရးမှးတို ၏ ကန့် ကွ က ် ရ န် မရှိေကာင်း ေထာက်ခံစာတိုကို တင်ြပ ၍ ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ် (ဂရန်) ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင် ခိုင်လုံ ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤ ေကာ် ြ ငာပါသည့ ် ရ က် မ ှ စ ၍ (၇)ရက် အတွင်း ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်း အတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ကန့် ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ

မဂလာဒုံမိနယ်၊ ေပါင်းကူeာဏ ဂရန်ေပးစီမံချက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ်-၅၃၂-ဘီ/၅(ေပါင်းကူeာဏစီမံ ချက်)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၂၄၃)၊ ေြမကွက် တည်ေနရာအမှတ်(၂၄၃)၊ ပတ်လမ်း၊ ေပါင်းကူeာဏရပ်ကွက်၊ မဂလာဒုံ မိနယ်ကို အမည်ေပါက် ၁။ ေဒလှလှ ကည် [ ၁၂/ကမရ(ို င ် ) ၀၀၆၀၉၄]၊ ၂။ ေဒသူသေ ူ အာင်[၁၀/မလမ(ိင ု )် ၂၃၈ ၃၇၇]၊ ၃။ ေဒစာထွန်း [၁၂/မဂဒ(ိုင်) ၁၀၉၈၅၆]ကို ယ ် တို င ် တို မ ှ ေပါင်း ကူ eာဏဂရန်ရရှိေရး အေထာက်အကူြပ အဖွဲ၊ ေရနံ့သာေကျးရွာ အုပခ ် ျပ်ေရးမှး၊ မိနယ်အေထွေထွ အုပ်ချပ်ေရးဦးစီး ဌာန အုပခ ် ျပ်ေရးမှးတိ၏ ု ကန့်ကက ွ ရ ် န် မရှိေကာင်း ေထာက်ခံစာတိုကို တင်ြပ ၍ ှ စ ် ( ၆၀)ေြမငှားစာချပ် (ဂရန် ) ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင် ခိုင်လုံ ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤ ေကာ် ြ ငာပါသည့ ် ရ က် မ ှ စ ၍ (၇)ရက် အတွင်း ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်း အတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပး မည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ကန့် ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ

မဂလာဒုံမိနယ်၊ ေပါင်းကူeာဏ ဂရန် ေပးစီ မံ ခ ျက် ေြမတို င ်း ရပ် က ွ က ် အမှတ၊် ၅၃၂-ဘီ/၅ (ေပါင်းကူeာဏစီမံ ချက်)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၅၇၆)၊ ေြမကွက် တည်ေနရာအမှတ်(၅၇၆)၊ ြမတ်ေလး လမ်း၊ ေပါင်းကူeာဏရပ်ကက ွ ၊် မဂလ  ာဒုံ မိနယ်ကုိ အမည်ေပါက် ေဒေအးေအး ိုင်ထံမှ အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတိ စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယပ ူ င ုိ ဆ ် င ုိ သ ် ူ ေဒသဲိုး အိမ[် ၉/မဟမ(ိင ု )် ၀၃၃၈၈၂]မှ ေပါင်းကူ eာဏဂရန်ရရှိေရး အေထာက်အကူြပ အဖွဲ၊ ေရနံ့သာေကျးရွာ အုပခ ် ျပ်ေရးမှး၊ မိနယ်အေထွေထွ အုပ်ချပ်ေရးဦးစီး ဌာန အုပခ ် ျပ်ေရးမှးတိ၏ ု ကန့်ကက ွ ရ ် န် မရှေ ိ ကာင်း ေထာက်ခစ ံ ာတိက ု တ ို င်ြပ၍ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေလာက် ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ ပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့် ကွက ် င ုိ ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ိ ပါကလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက် လက် ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ကုန်ပစည်းအမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကို အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ၁၂-လမ်း၊ အမှတ်(၇)၊ (ပထမထပ်)ရှိ RED SHIELD COMPANY LIMITED မှ ေအာက်ပါကုန်ပစည်းအမှတ်တံဆိပ်အား ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး စာချပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ုံးတွင် မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၄/၂၆၀၂၁/၂၀၁၉ြဖင့် မိမိတစ်ဦးတည်းမူပိုင် ကုန်ပစည်းအမှတ်တံဆိပ်အြဖစ် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။

အမည်ေြပာင်း

စ စ ် ကို င း် တို င း် ေဒ သ  ကီး ၊ အရာေတာ်မိနယ်၊ ယင်းမကန် ေကျးရွာေန အဖဦးမင်းမင်းစိးု [၅/ အရတ(ိုင်)၀၇၇၇၉၆] ၏သား ြဖစ်သူ မူလန ွ ် ယင်းမကန်ေကျာင်းမှ Grade-2တွင် ပညာသင်ကားေန ေသာ ေမာင်ဟိန်းေဇယျမင်းအား ယေန့မစ ှ ၍ ေမာင်သတ ု ေအာင်ဟု ေခဆိပ ု ါရန်။ ေမာင်သတ ု ေအာင်

ကန့် ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ

မဂလာဒုံမိနယ်၊ ေပါင်းကူeာဏ ဂရန် ေပးစီ မံ ခ ျက် ေြမတို င ်း ရပ် က ွ က ် အမှတ၊် ၅၃၂-ဘီ/၅ (ေပါင်းကူeာဏစီမံ ချက်)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၆၃၅)၊ ေြမကွက် တည်ေနရာအမှတ်(၆၃၅)၊ ဂမာလမ်း သ ွ ယ ် ၊ ေပ ါ င ်း ကူ eာ ဏ ရ ပ ် က ွ က ် ၊ မဂလ  ာဒုံ မိနယ်ကို ေဒြမင့ြ် မင့ခ ် င ို ် [၁၂/ သလန(ို င ် ) ၀၁၈၄၈၈]ငယ် စာရင်း အမည် ေပါက် ထံ မ ှ အေရာင်း အဝယ် အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ပိင ု ဆ ် င ို သ ် ူ ဦးစိန် ထွန်းလှ[၁၁/စတန(ိုင်)၀၂၇၁၆၈]ှင့် ဦးဦးစိုးဝင်း [၁၁/စတန(ိုင်)၀၁၈၃၄၁] တိုမှ ေပါင်းကူeာဏဂရန်ရရှိေရး အေထာက်အကူြပအဖွဲ၊ ေရနံ့သာ ေကျးရွာ အုပခ ် ျပ်ေရးမှး၊ မိနယ်အေထွ ေထွ အုပခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာန အုပခ ် ျပ်ေရး မှးတို ၏ ကန့် ကွ က ် ရ န် မ ရှိ ေ ကာင်း ေထာက်ခံစာတိုကုိတင်ြပ၍ ှစ်(၆၀) ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)ေလာက်ထားလာ ရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့ မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါ ေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှိပါကလုပ် ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက် ေဆာင် ရ ွ က ် ေပးမည် ြ ဖစ် ပ ါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ကန့် ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ

ေဖာ်ြပပါ Best Quality ကုနပ ် စည်းအမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် မည်အမှတအ ် သားအား အသုံးြပ၍ အထက်ပါကုမဏီ  မှ လယ်ယာထွကက ် န ု ် ေကာက်ပသ ဲ ီးှမ ံ ျား၊ လူသးံု ကုနပ ် စည်းအမျ ိးမျ ိး၊ စားသုးံ ကုနပ ် စည်းအမျ ိးမျ ိး၊ ေဆာက်လပ ု ေ ် ရး ပစည်းအမျ ိးမျ ိး၊ အိမ်သုံးပစည်းအမျ ိးမျ ိးတိုှင့် ၎င်းတိုှင့် ဆက်စပ်ေသာ ပစည်းအမျ ိးမျ ိးတိုကို ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ြဖန့်ြဖးြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ဝယ်ယြူ ခင်းတိက ု ို လုပက ် င ို ေ ် ဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပ ု ါပစည်းများထည့သ ် င ွ ်း အသုံးြပသာ ပီနအ ံ တ ိ အ ် ရွယအ ် စားအမျ ိးမျ ိး၊ ပလတ်စတစ်အတ ိ အ ် မျ ိးမျ ိး၊ ဘူးအမျ ိးမျ ိး၊ ပလတ်စတစ်ပတ်အမျ ိးမျ ိး၊ စကအိတအ ် မျ ိးမျ ိး၊ စကပတ်အမျ ိးမျ ိးအစရှသ ိ ည် ထုပပ ် းုိ ပစည်းအမျ ိးမျ ိး၊ လက်ေဆာင်ပစည်းအမျ ိးမျ ိးတိတ ု င ွ ် အသားတံဆပ ိ ၊် ိက ု တ ် ဆ ံ ပ ိ တ ် ြုိ ဖင့် ဖိပ ှိ ၍ ် ကပ်ပ ှိ ၍ ် ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ် အှအ ံ ြပားသို လုပင ် န်း လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းကုနပ ် စည်းများှင့် ပတ်သက်ဆက်ယ်  သည့် စာရွကစ ် ာတမ်း၊ ဆိင ု ်းဘုတ၊် လက်ကမ်းေကာ်ြငာ၊ ေရဒီယ၊ို ုပ်ြမင်သံကား၊ မဂဇင်း၊ ဂျာနယ်၊ မီဒီယာအသီးသီး၊ ဘေလာက် ဒီဇိုင်း၊ တံဆိပ်တုံး၊ ေငွရေြပစာြဖတ်ပိုင်း၊ ဗီိုင်း၊ Letter Head၊ Name Card၊ Internet Website၊ Facebook၊ Email & Website အစရှသ ိ ည့် ေခတ်င ှ အ ့် ညီ ေပေပါက် လာသည့် နည်းပညာတိုအေပတွင်လည်း ေဖာ်ြပပါကုန်ပစည်းအမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကို ိုက်ှိပ်၍ အသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အဆိုပါကုန်ပစည်းအမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ၊ ဆင်တူယိုးမှားြပလုပ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထင်ေယာင်ထင်မှားတုပြပလုပ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊အတုအပြပ လုပ်၍ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းမြပလုပ်ကပါရန်ှင့် အကယ်၍ြပလုပ်ပါက တရားဥပေဒအရ ထိေရာက်စွာ အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးသန့် ေဇာ်ဝင်းဦး (LL.B., LL.M) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၂၇)၊ အမှတ်(၁၀၆)၊ ပထမထပ်၊ (၃၉)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ေဖာ်ြပပါ PREMIUM QUALITY ကုနပ ် စည်းအမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် မည်အမှတအ ် သားအား အသုံးြပ၍ အထက်ပါ ကုမဏီ  မှ လယ်ယာထွကက ် န ု ် ေကာက်ပသ ဲ းီ ှမ ံ ျား၊ လူသးံု ကုနပ ် စည်းအမျ ိးမျ ိး၊ စာသုးံ ကုနပ ် စည်းအမျ ိးမျ ိး၊ ေဆာက်လပ ု ေ ် ရး ပစည်း အမျ ိးမျ ိး၊ အိမသ ် ုံးပစည်းအမျ ိမျ ိးတိ ု င ှ ့် ၎င်းတိ ု င ှ ဆ ့် က်စပ်ေသာ ပစည်းအမျ ိးမျ ိးတိက ု ုိ ထုတလ ် ပ ု ြ် ခင်း၊ ြဖန့်ြဖြခင်း၊ ေရာင်းချ ြခင်း ၊ ဝယ် ယူ ြ ခင်း တို ကို လု ပ ် ကို င ် ေဆာင် ရ ွ က ် သ ွားမည် ြ ဖစ် ပ ါသည် ။ အဆို ပ ါ ပစ ည်း များထည့ ် သ ွ င ်း အသုံး ြပေသာ ပီနအ ံ တ ိ အ ် ရွယအ ် စားအမျ ိးမျ ိး၊ ပလတ်စတစ်အတ ိ အ ် မျ ိးမျ ိး၊ ဘူးအမျ ိးမျ ိး၊ ပလတ်စတစ်ပတ်အမျ ိးမျ ိး၊ စကအိတအ ် မျ ိးမျ ိး၊ စကပတ်အမျ ိးမျ ိးအစရှသ ိ ည့် ထုပပ ် ိုးပစည်းအမျ ိးမျ ိး၊ လက်ေဆာင်ပစည်းအမျ ိးမျ ိးတွင် အသားတံဆပ ိ ၊် ိက ု တ ် ဆ ံ ပ ိ တ ် ြုိ ဖင့် ဖိပ ိှ ၍ ် ကပ်ပ ိှ ၍ ် ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ် အှအ ံ ြပားသို လုပင ် န်းလုပက ် င ုိ ေ ် ဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည် ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းကုနပ ် စည်းများှင့် ပတ်သက်ဆက်ယ်  သည့် စာရွကစ ် ာတမ်း၊ ဆိင ု ်းဘုတ၊် လက်ကမ်းေကာ်ြငာ၊ ေရဒီယ၊ို ုပြ် မင် သံကား၊ မဂဇင်း၊ ဂျာနယ်၊ မီဒီယာအသီးသီး၊ ဘေလာက်ဒီဇိုင်း၊ တံဆိပ်တုံး၊ ေငွရေြပစာြဖတ်ပိုင်း၊ ဗီိုင်း၊ Letter Head၊ Name Card၊ Internet Website၊ Facebook၊ Email & Website အစရှသ ိ ည့် ေခတ်င ှ အ ့် ညီ ေပေပါက်လာသည့် နည်းပညာ တိအ ု ေပတွငလ ် ည်း ေဖာ်ြပပါကုနပ ် စည်းအမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ် အမည်အမှတအ ် သားကို ိက ု  ် ပ ိှ ၍ ် အသုးံ ြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိပ ု ါ၍ အဆိပ ု ါကုနပ ် စည်းအမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် မည်အမှတအ ် သားကိြု ဖစ်ေစ၊ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကိြု ဖစ်ေစ ဆင်တယ ူ ိုးမှား ြပလုပ်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထင်ေယာင်ထင်မှားတုပြပလုပ်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း အတုအပြပလုပ်၍ လုပ်ကိုင်ေဆာင် ရွကြ် ခင်း မြပလုပ် ကပါရန်င ှ ့် အကယ်၍ြပလုပပ ် ါက တရားဥပေဒအရ ထိေရာက်စွာ အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးသန့် ေဇာ်ဝင်းဦး(LL.B.,LL.M) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၂၇) အမှတ်(၁၀၆)၊ ပထမထပ်၊ (၃၉)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

မဂလာဒုံမိနယ်၊ ေပါင်းကူeာဏ ဂရန် ေပးစီ မံ ခ ျက် ေြမတို င ်း ရပ် က ွ က ် အမှတ၊် ၅၃၂-ဘီ/၅ (ေပါင်းကူeာဏစီမံ ချက်)၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၅၈၈)၊ ေြမ ကွက်တည်ေနရာအမှတ်-(၅၈၈)၊ ငုဝါ လမ်းသွယ်၊ ေပါင်းကူeာဏရပ်ကွက်၊ မဂလာဒုံမိနယ်ကို ဦးေအာင်သန်းြမင့် [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၀၃၆၂၄] ငယ်စာရင်း အမည် ေပါက် ထံ မ ှ အေရာင်း အဝယ် အရပ် က တိ စာချပ် ြ ဖင့ ် ပို င ် ဆို င ် သူ ေဒရီြမင့် [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၆၈၄၆၅]မှ ေပါင်းကူeာဏဂရန်ရရှေ ိ ရး အေထာက် အကူြပ အဖွဲ ၊ ေရနံ့သာေကျးရွာအုပခ ် ျပ် ေရးမှး၊ မိနယ်အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရး ဦးစီးဌာန အုပ်ချပ်ေရးမှးတို၏ ကန့် ကွကရ ် န်မရှေ ိ ကာင်း ေထာက်ခစ ံ ာတိက ု ို တင်ြပ၍ ှစ(် ၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်) ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံ ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤ ေကာ် ြ ငာပါသည့ ် ေန့မှ စ ၍ (၇)ရက် အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်း အတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန မေလးလပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မေလးမိ (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း)

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ် မေလးလပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း မိနယ်အသီးသီးတွင် ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းများအားတင်ဒါေခယူလိုပါသည်စ် တင်ဒါအမှတ် လုပ်ငန်းအမည် (က) 1-5(T)/MESC/ 33kV Switch Bay (၁)စုံတည်ေဆာက်ရန် ပစည်းများဝယ်ယူြခင်း(1 Lot) 2019-2020 (ခ) 2-31 To 2-33(T) ၁၁ေကဗွီ SAC လိုင်း၊ ၁၁/၀.၄ေကဗွီ ထရန်စေဖာ်မာများှင့် ၄၀၀ ဗို ABC လိုင်း /MESC/2019-2020 တည်ေဆာက်ြခင်း (ပစည်း+လုပ်အားခ) ၂။ အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါပုစ ံ  ံ င ှ ့် စည်းကမ်းချက်များကို ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ရက်တင ွ ် စတင်၍ ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ရက် ၁၄:၀၀နာရီတင ွ ် တင်ဒါပိတမ ် ည်ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုစ ံ  ံ င ှ အ ့် ချက်အလက်များကို Web Portal (www.moee.gov.mm) ၌ အေသးစိတ် ကည့ ် ိ  င ု ပ ် ါသည်။ ၃။ တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအေကာင်းကားပါမည်။ တင်ဒါပုံစံှင့် အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို ုံးချ ိန်အတွင်း ေအာက်ပါလိပ်စာတွင် လာေရာက်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ တင်ဒါေကာ်မတီ မေလးလပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း(ုံးချပ်) ၂၇ လမ်း၊ ၇၇x၇၈ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မေလးမိ၊ ဖုန်း-၀၂-၄၀၆၉၁၂၁

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း

မုရ ံ ွာခိင ု ၊် မုရ ံ ွာမိ၊ နတ်လထ ူ ပ ိ န ွ ရ ် ပ်ကက ွ ၊် အကွကအ ် မှတ ် င ှ ့် အမည်(၆၈၇၊ ဆားေပါက်ကန ု ်း)၊ ဦးပိင ု အ ် မှတ(် ၁၆-င)၊ ဧရိယာ(၀.၇၈၀)ဧကရှေ ိ ြမကို ဦးဂွမက ် [ူ ၁၃/ တကန(ိုင်)၁၂၃၆၇၈]၊ ေဒြမင့်ြမင့်ခိုင[် ၅/မရန(ိုင်)၀၃၂၇၄၃]အမည်ြဖင့် ေြမငှား စာချပ်(အသစ်)ေလာက်ထားရာ ကျ ိးေကာင်းေဖာ်ြပချက် ခိင ု လ ် စ ုံ ွာြဖင့် ကန့်ကက ွ ် တင်ြပိင ု သ ် ူ မည်သမ ူ ဆို ယခုေလာက်ထားြခင်းကို ေဆာင်ရက ွ မ ် ေပးသင့ေ ် ကာင်း အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့် ကန့်ကွက်လာများကိ  ု ဤုံးသို ေကာ်ြငာသည့် ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှိပါက ေလာက်ထားသူအား အထက်ြမန်မာြပည် ေြမှင့် အခွနစ ် ည်းမျ်းဥပေဒပါ ြပာန်း ချက်များှငအ ့် ညီ ေြမငှားစာချပ်(အသစ်)ခွငြ့် ပမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ေကာ်လိေတာ်အရာရှိ မုံရွာခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ဒဂုေ ံ ြမာက်ပင ုိ း် မိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၅၀၊ ေြမကွက် အမှတ-် ၂၉၈၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ(် ၂၉၈)၊ ဒူးယားလမ်း၊ (၅၀)ရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ို ်း) မိနယ်(ဦးေအာင်ကည်-CA-၀၅၁၃၀၀)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည် ေပါက် ဦးေအာင်ကည်(ကွယ်လွန်)သြဖင့် ဇနီးြဖစ်သူ ေဒတင်တင်ေထွး[၁၂/လမတ (ိုင်)၀၁၈၃၆၃]မှ ခင်ပွန်းေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်း၊ ိုင်ကတ်၊ ဇနီးြဖစ်သည်မှာ မှန်ကန် ေကာင်း ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တရားုံး ကျမ်းကျ ိန်ဆိုသူအရာရှိေရှတွင် ြပလုပထ ် ားသည့် ၂၁-၂-၂၀၁၉ရက်စပ ွဲ ါကျမ်းကျ ိန်ဆသ ို အ ူ ရာရှေ ိ ရှတွင် ြပလုပထ ် ားသည့် ကျမ်းကျ ိန်လာအမှ  တ်စ်-၁၆၉/၂၀၁၉၊ ေထာက်ခံကျမ်းကျ ိန်လာ(၂)ေစာင်  ၊ သန်းေခါင် စာရင်းတို တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ေြမပုံကူးေလာက်ထားလာပါသည်။ ကွင်းဆင်း စစ်ေဆးခဲ့ရာ ပျ်ကာသွပ်မိုး(၁)ထပ်အမ ိ တ ် င ွ ် ကိုယ်တိုင်ေနထိုင်ပီး ပျ်ကာသွပ်မိုး (၁) ထပ်အမ ိ တ ် င ွ ် ညီမြဖစ်သ ူ င ှ ့် တူြဖစ်သူ ေနထိင ု ပ ် ါသည်။ ကျန်ပျ်ကာသွပမ ် ိုး(၁)ထပ်အမ ိ ် တွင် တူြဖစ်သူ ေနထိင ု ပ ် ါသည်။ ကွင်းဆင်းသိရေ ှိ ကာင်း ေဒတင်တင်ေထွးမှ ကွင်းဆင်း ေစာင့်ဆိုင်းလက်မှတ်ေရးထိုးထားပါသြဖင့် ေဒတင်တင်ေထွး[၁၂/လမတ (ိုင်) ၀၁၈၃၆၃]မှ ပိင ု ဆ ် င ို ေ ် ကာင်း ေြမပုက ံ ူးေလာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခင ို လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွငး် ကန့်ကက ွ ် ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့် ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ နဝေဒးလမ်း၊ တိုက် အမှတ်-၁၇/ေအ၊ ၄-ခန်းတွဲ၊ ၆-ထပ်တိုက်၏ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်-၂ စီ၊ အကျယ် ေပ(၁၇x၅၀)ရှိ တိုက်ခန်းှင့် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အပိုင် ေရာင်းချသူ

ေဒခင်ခင်ဦး[၁၂/မရက(ိုင်)၀၇၉၈၃၀]မှ မိမိတစ်ဦးတည်း

လက်ဝယ်ထားရှိ ပိုင်ဆိုင်၍ လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ ေြပာဆို သြဖင့် က်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချ ထားပီးြဖစ်ပါ၍ အကျ ိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ

မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာ စာရွက်

စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ုိ သ ံ ုိ (၇)ရက် အတွငး် ကန့်ကက ွ အ ် ေရးဆိ ု င ို ပ ် ါသည်။ ကန့်ကက ွ ြ် ခင်းမရှပ ိ ါက ဥပေဒှငအ ့် ညီ အေရာင်း အဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ွန်ကားချက်အရဦးေအးမင်းေဇာ် အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၈၉၃၉)

ဦးေကျာ်မင်းိုင် အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၈၈၀)

အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ် (ဝဲ)၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

ဦးလင်ထွန်း (၈၁) ှစ်

စာရင်းစစ်မှး (ငိမ်း)၊ စာရင်းစစ်ချပ်ုံး ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၅)၊ (၈၇)လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်ေန [ဦးတင် လင်(သမဝါယမအရာရှ-ိ ငိမ်း)-ေဒြမြမ]တိ၏ ု ဒုတယ ိ သား၊ [ဦးဆိတ် (ေထာင်ပင ို ် ဝန်)-ေဒသာသာ]တို၏ သားသမက်၊ ေဒခင်ေဌးေဌး (စာရင်းစစ်မး-ငိ  မ်း)၏ ချစ်လစ ှ ာွ ေသာခင်ပန ွ း် ၊ (ဦးသိနး် ေရ-ေဒခင်ဲ ွ ွဲ )၊(ေဒခင်မမ ိ )ိ ၊(ဦးကံန ွ ် ့-ေဒခင်မမ) တို ၏ ေမာင် ၊ (ဦးခင် ေမာင် ြ မင့ ် ) -ေဒ တင် တ င် ေ ထွး တို ၏ အစ် ကို ၊ ဦးစိုး ို င ် ေဒစပါယ်ထန ွ း် ၊ဦးမင်းေဇာ်ဦး-ေဒွယန ် ထ ီ န ွ း် ၊ ဦးသန်းထိက ု စ ် းုိ -ေဒသစာထွနး် (United Inovation Co.,Ltd)၊ ဦးြပည့ေ ် ကျာ်သူ (Unimedical System Co.,Ltd) တို၏ ဖခင်၊ ေြမးရှစ်ေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက်တို၏အဘိုး ဦးလင်ထွန်းသည် ၉-၁၀-၂၀၁၉ ရက် မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီ တွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ (ေသာကာေန့) နံနက် ၁၁ နာရီ တွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီး သဂိဟ် မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  အေပါင်းအား အသိေပး အေကာင်းကား အပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ နံနက် ၉ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် ူ အား ရည်စးူ ၍ ၁၅-၁၀-၂၀၁၉ (အဂ ါေန့)တွင် အထက်ပါေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ း် ေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ဦးလင်ထွန်း (၈၁) ှစ်

စာရင်းစစ်မှး (ငိမ်း)၊ စာရင်းစစ်ချပ်ုံး ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၅)၊ (၈၇)လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်ေန [ဦးတင် လင်(သမဝါယမအရာရှိ-ငိမ်း)-ေဒြမြမ] တို၏ဒုတိယသား၊ [ဦးဆိတ် (ေထာင် ပိုင်ဝန်)- ေဒသာသာ]တို၏ သားသမက်၊ ေဒခင်ေဌးေဌး (စာရင်းစစ်-ငိမ်း)၏ ချစ်လစ ှ ွာေသာခင်ပန ွ ်း၊ ဦးေငွစိုး(ရဲမှးကီး-ငိမ်း)-ေဒစန်းစန်းြမင့တ ် ၏ ို ညီ၊ [ဦးထွန်း မင်း(ေရှေန)-ေဒေအးေအး]၊ (ဦးမင်းဟံ)-ေဒတူးတူး၊ ဦးေအာင်ေနဝင်း (စာရင်း စစ်မှး-ငိမ်း)-ေဒခင်ခင်ွဲ၊ ဦးဟန်တင် (အုပ်ချပ်ေရးမှး၊ စည်ပင်-ငိမ်း)ေဒသန်းစိန်၊ ဦးသန်းစိုး(ကာကွယ်ေရး၊ စာရင်းစစ်-ငိမ်း)-ေဒစိုးစိုးြမင့်တို၏ အစ်ကို ဦးလင်ထွန်းသည် ၉-၁၀-၂၀၁၉ ရက် မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန် သွားပါသြဖင့် ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ (ေသာကာေန့) နံနက် ၁၁ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်မီးသဂိဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  အေပါင်းအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၉ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ား ရည်စူး၍ ၁၅-၁၀-၂၀၁၉ (အဂ ါေန့) တွင် အထက်ပါေနအိမသ ် ုိ ရက်လည် ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

းံ များြဖစ်ေသာ ေဒှငး် အိြဖှင့် ဦးဝင်းစိးု တိအ ု ား တရားမကျင့ထ ် းံု ဥပေဒ

သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ် (၇/အေရှ)၊ ေြမကွကအ ် မှတ် (၈၃၀/က)၊ ေြမဧရိယာ(၂၀'x၆၀')= ၁၂၀၀ စတုရန်းေပ၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ-် ၈၃၀/က၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၉)လမ်း၊ (၇/အေရှ) ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ဦးစိုးတင့် [၁၂/သကတ(ိင ု )် ၀၅၈၇၀၁]၊ ေဒေသာင်း [၁၂/သကတ(ိင ု )် ၀၈၀၆၄၆] အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သူ ေဒေသာင်းထံမှ ပိင ု ဆ ် င ို စ ် ာချပ်အမှတ-် ၄၈၇၂/၂၀၁၉ (၂၂-၂-၂၀၁၉) အရ ေဒသန်းေဌး၊ ေဒြမင့ြ် မင့် သန်း၊ ေဒသန်းစိုး၊ ေဒစန်းစန်းြမင့် တိမ ု ပ ှ င ို ဆ ် င ို လ ် ာပီး ၎င်းတိထ ု မ ံ ှ စွန့်လတ်  စာချပ် အမှတ-် ၄၈၇၃/၂၀၁၉ (၂၂-၂-၂၀၁၉)အရ ပိင ု ဆ ် င ို သ ် ူ ေဒသန်းေဌး [၁၂/သကတ(ိင ု )် ၁၁၄၄၀၉] ှင့် ကျန်အမည်ေပါက် ဦးစိုးတင့်တိုပူးတွဲ၍ ဂရန်ေပျာက်ဆုံးေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ ကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ဝန်ခံကတိတို တင်ြပ၍ ဂရန်မတ ိ မှန် ေလာက်ထားလာသြဖင့် တရားဝင်ခင ို လ ် ေ ုံ သာအေထာက် အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါ ေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းအတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ် ေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အေကာင်းြပရန်ေပးသည့် အေကာင်းကားစာ ထုတေ ် ပးပါရန် ေလာက်ထား

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်

အေကာင်းြပရန်ေပးသည့်အေကာင်းကားစာ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ် ၂၀၁၅ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမအမှတ်-၈၉

ေဒခင်သိန်းသန်းေဆွ

ေလာက်ထားသူ တရားလို

}

{

၁။ ေဒှင်းအိြဖ

၂။ ဦးဝင်းစိုး

ေလာက်ထားခံရသူ

တရားပိင်

တာေမွမိနယ်၊ မာန်ေအာင်ရပ်ကက ွ ၊် ေအးသာယာလမ်း၊ အမှတ-် ၅/က ှင့် ေန (၁)ေဒှင်းအိြဖ၊ (၂)ဦးဝင်းစိုး သိေစရမည်။

အထက်အမည်ပါ တရားိင ု ေ ် ဒခင်သန ိ ်းသန်းေဆွက ဤုံးသို တရား

အမိန့်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၃၇(၁)၊ (၂)တိုအရ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဆင့်ြခင်းမြပမီ သည့်အေကာင်းှင့် ေလာက်ထားသည်ြဖစ်၍၊ သင်ကဤေလာက်လာ

အတိုင်း အမိန့်မချသင့်ေကာင်း အေကာင်းြပရန်၊ ၂၀၁၉ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်၊ (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလဆန်း ၁၁ရက်)၊ မွန်းမတည့်မီ ၁၀

နာရီတင ွ ် သင်ကယ ို တ ် င ို ြ် ဖစ်ေစ၊ သင့ေ ် ရှေနြဖစ်ေစ ဤုံးသိလ ု ာေရာက်ရမည်။

မလာေရာက်ခဲ့လင် အဆိုပါေလာက်ထားချက်ကို သင့်မျက်ကွယ်တွင် တစ်ဖက်သတ် ကားနာစစ်ေဆးဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

၂၀၁၉ ခုစ ှ ၊် ေအာက်တဘ ို ာလ ၈ ရက် ဤုးံ တံဆပ ိ  ် က ုိ  ် ပ ိှ ၍ ် က်ပ ု ်

လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

(ကိုကိုိုင်)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၃)

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ဗလငါးတန် ဖွံဖိးဖို စာအုပ်စာေပ ေလ့လာစို

ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် သ.က.မ (၃)၊ ေြမကွက်အမှတ-် ၈(က)၊ ှစ် (၆၀) ေြမငှားဂရန် အမျ ိးအစား၊ (အလျား ၂၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)၊ (၀.၀၂၇၅) ဧက အကျယ်အဝန်းရှိ ရန်ကုန်မိ၊ လင်သာယာမိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ အမှတ်-၈(က) ဟုေခတွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပရှိ အေဆာက်အအုံအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်တိုအား အမည် ေပါက်ပိုင်ရှင် ဦးေအာင်မိုး[၁၂/တတန(ိုင်)၀၄၅၃၃၉]ထံမှ က်ုပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပိင ု ် ဝယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ယေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ကိ  ု ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒဝင်းကည် (LL.B,D.M.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၃၂၇) အခန်း- D-4/5၊ ပထမထပ်၊ အမှတ်(၅၀)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၂၀၂၈၀

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ဆရာမကီး ေဒခင်ခင်သွယ်(ခ) ေဒချစ်သိန်း အသက် (၈၅)ှစ်

(မုဒုံ/ကမာဝက်)၊ အထက်တန်းြပဆရာမ(ငိမ်း)၊ B.A,B.Ed၊ အထက(၁)ေြမာက်ဥကလာ၊ အထက(၁)လသာ၊ အထက(၁)စမ် အထ က(၁)စမ်းေချာင်း၊ အထက(၁)မရမ်းကုန်း ရန်ကန ု ် မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကက ွ ၊် ြမစပါယ်လမ်း၊ အိမအ ် မှတ(် ၅)၊ ပါရမီ ရိပ်သာေန(ဦးေငွဂိုင်၊ ေဒေငွေအာင်)တို၏သမီး(ဦးေမာင်စိန်)၏ဇနီး၊ ဦးမင်းတ လeာဏ် [Country Manager Ball Asia Pacific(ရန်ကန ု )် ]-ေဒေထွးေထွးကည်၊ ဗိုလ်မှးမင်းတလေထာ(ငိမ်း)-ေဒခင်သက်ေမာ်၊(ဦးမင်းတလေဗ့)၊ (ဦးမင်းတလ မေွ (ဦးပင်းသီလဝံသ))၊ ဦးမင်းတလပါရမီ၊ ေဒမိေကေထာတိ၏ ု ချစ်လစ ှ ွာေသာ မိခင်၊ မိခီမင်းeာဏ်၊ ေမာင်ဝင်းလွင်ေအာင်၊ မိခတာမင်းeာဏ်၊ မိဆုရတနာမင်း ေထာ၊ မင်းတလသွနး် ေထာ၊ မင်းြပည့် ဖိးeာဏ်၊ မိသရ ီ ရ ိ တနာမင်းေထာတိ၏ ု ချစ်လှ စွာေသာ အဘွားသည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ ရက် (ကာသပေတးေန့) ည ၆:၅၀ နာရီတင ွ ် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၂-၁၀-၂၀၁၉ ရက်(စေနေန့) ညေန ၄ နာရီအချ ိန်တွင် ေရေဝးအေအးတိက ု မ ် ှ ေရေဝးသုသာန်သုိ ပိေ ု ဆာင်မးီ သဂိ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ခွာပါမည်။) ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ ရက်ေန့ နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီ အချ ိန် အထက်ပါေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားနာကေရာက်ပါရန် ညိးငယ် ေသာစိတ်ထားြဖင့် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ကျစ်ရစ်သူမိသားစု ကန့်ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ

ပဲခးူ တိင ု း် ေဒသကီး၊ ကိပင်ေကာက်မိ၊ ေဈးချ ိေတာင်ရပ်ကက ွ ၊် ပွစ ဲ ားတန်းလမ်းရှိ အကွက်အမှတ်-၅S ေဈးချ ိရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၉၀၊ ေြမဧရိယာ(၀.၀၉၅)ဧကရှိ ဂရန်ေြမ ကွက ် င ှ ့် ေနအိမ်အေဆာက်အဦတိုသည် ကွယလ ် န ွ သ ် မ ူ ဘ ိ များြဖစ်ေသာ ဦးကျင်စန ိ  ် င ှ ့် ေဒြမေမတို ဂရန်အမည်ေပါက်ေနထိင ု ပ ် င ို ဆ ် င ို ခ ် ေ ဲ့ ကာင်း၊ ၎င်းတိ၏ ု သားသမီးများြဖစ်သည့် ဦးလှြမင့်၊ ဦးလှဝင်း၊ ေဒသန်းြမင့်၊ ဦးစိုးသိန်း၊ ဦးေဇာ်ွန့်၊ ေဒေအးေအးမူတိုက အေမွ ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေနထိုင်လာခဲ့ေကာင်း၊ ဦးလှြမင့်မှာ ၂၀၀၄ခုှစ်တွင် ကွယ်လွန်သွား၍ ဇနီး ေဒြမစိန်ကျန်ရှိေကာင်း၊ ဦးလှဝင်းမှာလည်း ၂၀၁၀ခုှစ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပီး လူပျ ိကီးြဖစ်သြဖင့် အေမွဆက်ခံသူမကျန်ရှိေကာင်း၊ အဆိုပါဂရန်ေြမှင့်ေနအိမ် အေဆာက်အဦတိက ု ုိ အေမွဆက်ခသ ံ မ ူ ျားြဖစ်သည့် ေဒသန်းြမင့၊် ဦးစိုးသိန်း၊ ဦးေဇာ်န ွ ့်၊ ေဒေအးေအးမူှင့် ကွယ်လွန်သူဦးလှြမင့်၏ဇနီး ေဒြမစိန်တိုမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒနီနီထွန်းထံသို လဲေြပာင်းေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် က်ုပ်၏ မိတေ ် ဆွမှ ၎င်းတိထ ု ံ ၁၅-၉-၂၀၁၉ရက်စပ ွဲ ါ စရန်ေငွေပးေချြခင်းကတိစာချပ်ြဖင့် စရန်ေငွ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသအားေပးေချထားပီး ကိပင်ေကာက်မိနယ်၊ စာချပ်စာတမ်းမှတပ ် တ ုံ င် ုးံ တွင် အပီးအပိင ု ် အေရာင်းအဝယ်မတ ှ ပ ် တ ံု င်စာချပ်ချပ်ဆရ ုိ န်င ှ ့် ဆက်လက်၍ ဂရန် အမည်ေြပာင်း၊ သက်တမ်းတိုးြခင်းကိစများကိ  ု ေဆာင်ရက ွ ရ ် န် စီစ်ေဆာင်ရက ွ ေ ် နပီြဖစ်ပါ သြဖင့် မည်သမ ူ ဆို ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မ(ှ ၇)ရက်အတွင်း အဆိပ ု ါ ဂရန်ေြမကွက်၏မူရင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မအေထာက်အထားများြဖင့် က်ုပ်ထံသို လာေရာက် ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အပီးအပိုင် အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ်ချပ်ဆိုပီး ဂရန်အမည်ေြပာင်း သက်တမ်းတိုးြခင်း တိအ ု ား ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေကျာ်ဝင်း B.A(Law),LL.B(Advocate) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၁၈၅) (၂၇-၉-၂၀၀၄) အမှတ်-၇၄၊ လှည်းတန်းလမ်း၊ ေဈးချ ိေတာင်ရပ်ကွက်၊ ကိပင်ေကာက်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၅၃၇၄၃၈၀

ဒဂုံ မိသစ်(ဆိပက ် မ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင ု း်

ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၁၇၁၊ ေြမကွက် အမှတ-် ၄၅၇/၄၅၈၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ-်

၄၅၇/၄၅၈၊ ၁၇၁ရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုံ မိသစ်(ဆိပ် ကမ်း)မိနယ်၊ ဦးသင်းေအာင်[၆/လလန (ိင ု )် ၀၅၇၅၄၈]၊ ေဒအုနး် ြမင့[် ၆/ လလန

(ိင ု )် ၀၅၂၆၂၈]အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား ပါမစ်ေြမအမည်ပါ ဦးသင်းေအာင်၊ ေဒအုနး်

ြမင့ထ ် မ ံ ှ အရပ်ကတိစာချပ် ြဖင့် ဝယ်ယသ ူ ူ ဦးေတဇာလင်း[၁၂/ဒပန(ိင ု )် ၀၅၅၂၂၇]မှ

ပါမစ်မရ ူ င်း(ေြမေနရာချထားြခင်း စာရွက် သာပါရှိ ပီး မှခ ီ သ ုိ မ ူ ျား စာရင်းစာရွကမ ် ပါပါ)၊

ေငွသင ွ း် ချလန်၊ စာချပ်တုိ တင်ြပ၍ ှစ(် ၆၀)

ေြမငှားဂရန်ေလာက်ထားလာပါသည်။

တင်ြပပါမစ်မာှ မှခ ီ သ ုိ မ ူ ျားစာရင်းစာရွက် မပါရှြိ ခင်းအား ရှငး် လင်းတင်ြပရန် အေကာင်း

ကားခဲ့ရာ ပါမစ်ရိှ မှီခုသ ိ ူများစာရွက်မာှ

ေပျာက် ဆးံု သွားေကာင်း ၊ တာဝန် ယူ ေကာင်း ဝင်စာြဖင့် ကျမ်းကျ ိန်လာအမှ  တ် -၀၈/၁၄၂/၂၀၁၉(၂-၈-၂၀၁၉)ပူး တွဲ၍ တင်ြပလာပါသည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ ပါမစ်အမည်

ပါ ဦးသင်းေအာင်-ေဒအုနး် ြမင့ထ ် မ ံ ှ အရပ် စာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့် ဝယ်ယသ ူ ူ ဦးေတ

ဇာလင်းမှ ပါမစ်မရ ူ င်း(ေြမေနရာချထားြခင်း

စာရွကသ ် ာပါရှိ ပီး မှခ ီ သ ုိ မ ူ ျားစာရင်း စာရွက် မပါပါ) တင်ြပ၍

ှစ(် ၆၀)ေြမငှားဂရန်

ေလာက်ထားလာြခင်းအား

တရားဝင်

ခိုင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် အတွငး်

ကန့်ကွက်ုင ိ ်ပါေကာင်းှင့်

ကန့်ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထးံု လုပ်နည်း

အတိင ု း် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။

ဌာနမှး

(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

လူေပျာက် အင်းစိန် မိနယ်၊ မိသစ်(က+ခ) ရပ်ကွက်၊ (က) ၃ လမ်း၊ အမှတ် (၂၃၆)တွင် ေနထိင ု သ ် ူ မဇင်ပပထွန်း (ခ)မဇာေလး(ခ)မပိုး ေလးသည် ၈-၉-၂၀၁၉ ရက်၊

၆ နာရီတွင်

ေနအိမမ ် ှ အလုပသ ် ာွ းရာ ြပန်မလာ ေပျာက်ဆးံု သွားပါသြဖင့် ေတွရှိ ပါက ဖု န ်း -၀၉-၆၇၇၄၃၄၃၀၇

သို

ဆက်သွယ်ေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံ ပါသည်။ ဦးစိုးသိန်း [၇/(အစန(ိုင်)၀၃၉၂၁၇]


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ေဒခင်ရီရီစံ အသက်(၈၇)ှစ်

75-81 RIT Welfare Group မှ ဦးြမင့်သန်း(သဇင်ဂါးဒင်းဟိုတယ်-ပုဂံ)ေဒတင်မာြမင့် (RIT 81 Batch Civil)တိ၏ ု မိခင် ေဒခင်ရရ ီ စ ီ ံ သည် ၈-၁၀-၂၀၁၉ (အဂ ါေန့) ညေန ၃:၂၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 75-81 RIT Welfare Group All Major မှ အင်ဂျင်နီယာှင့် ဗီသုကာသူငယ်ချင်းများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ေဒလှအုန်း အသက်(၈၅)ှစ်

ေဒါက်တာစိုးဦး(န်ကားေရးမှးချပ်၊ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန/

ကု သ ေရးဦးစီး ဌာန၊ ကျန်း မာေရးှ င့ ် အားကစားဝန်  ကီး ဌာန)ှ င့ ် ဇနီး

ေဒါက်တာစန်းစန်းယု (သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကီး၊ ဟသာတခိုင် ြပည်သူ့ေဆးုံကီး)တို၏ ချစ်လှစွာေသာ မိခင်ကီး ေဒလှအုန်းသည် ၁၀-၁၀-

၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၂:၃၀နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရ

ပါသြဖင့ ် ကျန် ရ စ် သူ မိ သားစု  ှ င့ ် အ တူ ထပ် တူ ထ ပ် မ  အထူး ဝမ်း နည်း ေကကွဲရပါသည်။

ေဒစိန်မံ (ဥေဒါင်း)

ဆရာမကီးေဒခင်မျ ိးြမင့်

အရာထမ်း၊ အမထမ်းများ

ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

ဘုရား၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒတင်တင်ြမင့် (၆၅)ှစ်

ကထိက၊ ဓာတုေဗဒ (ငိမ်း) ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၁၄)လမ်း၊ အမှတ(် ၁၂၅)ေန (ဦးထွနး် )ေဒလှကည် တို၏သမီးကီး၊ ဦးထွန်း လင်(EP-1973)-ေဒသီတာတို၏ ညီမ၊ ေဒ ါ က ် တာ ပူ စူး ( တ ွဲ ဖ က ် ပ ါ ေမာ က ၊ ူ ပ ေဗဒဌာန)၊ ေဒါက် တာြမင့ ် သ န်း ေဒလဲ့လဲ့ဝင်း၊ ဦးေအာင်သူတို၏အစ်မ၊ ဦးေကျာ်သူလင်-ေဒဇင်မိုးသွယ်၊ ေဒ သာလ င် - David Lin၊ ေဒ သက် မွနေ ် အး (ILBC)-ဦးဆိင ု ်းေနာ်၊ ေဒသီသီ ေအာင်(ILBC)-ဦးစည်သေ ူ ဆွ၊ ေဒေအး ရည် မ ွ န ် ( MC)တို ၏ ချစ် လ ှ စ ွာ ေသာ အေဒ ၊ ေြမးေြခာက် ေယာက် တို ၏ ဘွားဘွားသည် ၉-၁၀-၂၀၁၉ (ဗုဒဟူး ေန့) နံနက် ၁၁:၅၅ နာရီတွင် ကွယ် လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေန့ ညေန ၃ နာရီ တ ွ င ် သ ဂိ ဟ်  ပီး စီး ပါေကာင်း ။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၅-၁၀၂၀၁၉ (အဂ ါေန့)တွင် အထက်ပါေန အိ မ ် သို ရ က် လ ည် ဆ ွ မ ်း ေကးတရား ေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကား အပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးထွန်းု (၅၉) ှစ်

ေဒလှအုန်း အသက်(၈၅)ှစ် ေဒါက်တာစိုးဦး(န်ကားေရးမှးချပ်၊ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန/ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာေရးှငအ ့် ားကစားဝန်ကီးဌာန)ှင့် ဇနီး ေဒါက်တာ စန်းစန်းယု (သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကီး၊ ဟသာတခိုင် ြပည်သူ့ ေဆးုံကီး)တို၏ ချစ်လှစွာေသာ မိခင်ကီး ေဒလှအုန်းသည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၂:၃၀နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်း သိရရ ှိ ပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ အရာထမ်း၊ အမထမ်းများ ကုသေရးဦးစီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ေဒလှအုန်း အသက်(၈၅)ှစ် ေဒါက်တာစိုးဦး(န်ကားေရးမှးချပ်၊ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန/ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာေရးှငအ ့် ားကစားဝန်ကီးဌာန)ှင့် ဇနီး ေဒါက်တာ စန်းစန်းယု (သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကီး၊ ဟသာတခိုင် ြပည်သူ့ ေဆးုံကီး)တို၏ ချစ်လှစွာေသာ မိခင်ကီး ေဒလှအုန်းသည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၂:၃၀နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်း သိရရ ှိ ပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ေဆးုံအုပ်ကီးှင့်ဝန်ထမ်းများ ဟသာတခိုင်ြပည်သူ့ေဆးုံကီး

အလုပ်ုံခွဲမှး ကုန်ထုတ်အမိုးနီးယားဌာန ကချင်ြပည်နယ်၊ ြမစ်ကီးနား၊ မိမ ရပ်ကွက်ေန (ဦးဘဂဝမ်းဆင်းထပါး)ေဒဂါေရးသရီးေဒဝီတို၏သား၊ (ဦးဖန် နီ ) -ေဒ ခို င ် ခို င ် ဝ င်း တို ၏ ညီ / ေမာင် ၊ ဦးတင်ေရ (ခ) မွန်း-ေဒေမူး၊ ဦးစိုးနီေဒ မာလာ၊ (ဦးဘိုး နီ ) တို ၏ အစ် ကို ၊ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ခင်း သာရပ်ကွက်၊ ခင်းသာအိမ်ရာ၊ အင် ကင်းလမ်း၊ တိုက်(A-7)၊ အခန်း(201) ေန ေဒမိုးမိုးေဌး၏ခင်ပွန်း၊ ေဒါက်တာ ဟန်ဇင်ို (ပင်လုံေဆးု)ံ ၊ မေမသူထွန်း (First Year English)၊ ေမာင်လင်ဇင်ို တို၏ဖခင်သည် ၉-၁၀-၂၀၁၉ (ဗုဒဟူး ေန့) နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ေမှာ်ဘီ ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ (ေသာကာေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သုိ ပိေ ု ဆာင် မီးသဂိဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (သာေကတ မိနယ်ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် ူ အား ရည်စူး၍ ၁၅-၁၀-၂၀၁၉ (အဂ ါ ေန့) နံနက် ၇ နာရီ မှ ၁၁ နာရီအထိ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ေြမာင်းတကာဓာတ် ေြမသဇာစက်ုံ၊ ပိေတာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၂/က)ေနအိမ်သို ရက်လည် ဆွ မ ်း ေကးတရားေတာ် နာက ေရာက် ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ကည်း-၁၂၇၅၉

ဗိုလ်မှးကီး ထိန်လင်း (ငိမ်း) အသက် (၇၀)

ဦးေဆာင်န်ကားေရးမှး (ငိမ်း)

ြမန်မာ့အေသးစားေငွေရးေကးေရးကီးကပ်စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်း

ပဲခူးမိ၊ အမှတ(် ၅၈)၊ (15-A)ရပ်ကက ွ ၊် ဥဿမိသစ်၊ ဆည်ေြမာင်းလမ်းေန

ေဒမာလာ၏ခင်ပွန်း၊ ကိုစိန်ဝင်း၏ဖခင် ဗိုလ်မှးကီးထိန်လင်း (ငိမ်း)သည်

၁၀-၁၀-၂၀၁၉ ရက် နံနက် ၁၁:၁၅ နာရီတွင် ရန်ကုန်ြပည်သူ့ေဆးုံကီး၌

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။ ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအပတ်စ်(၄၇) ေကျာင်းဆင်း အရာရှိများှင့် မိသားစုများ

ဦးသိန်းေဆွ

အသက် (၆၁) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၇၈-ခ)၊ (၃၄)လမ်းေန (ဦးဥေမာင်-ေဒခင်ေရ)တို၏သား၊ ဦးခင်စိုး-ေဒကည်ဝင်း (G.T.I -ြပည်)တိ၏ ု သားသမက်၊ ေဒေအးေအးစိုး (အထက-၅၊ ဗိလ ု တ ် ေထာင်) ၏ခင်ပန ွ ်း၊ ေမာင်ဆန်းထူးဗလ (AYE MYAT SAY Co.,Ltd)၏ဖခင် ဦးသိန်းေဆွ သည် ၉-၁၀-၂၀၁၉ (ဗုဒဟူးေန့) ည ၇:၃၀ နာရီတွင် အထက်ပါေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ (ေသာကာေန့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတိုက်မှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂိဟ်မည်ြဖစ်ပါ ေကာင်း။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၁၁ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ ် သူအား ရည်စူး၍ ၁၅-၁၀-၂၀၁၉ (အဂ ါေန့) နံနက် ၆ နာရီတွင် (၃၄)လမ်း ေနအိမ်သိုရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကား အပ်ပါသည်။ ] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အသက်(၈၅)ှစ်

ကထိက(ငိမ်း)၊ အဂလိပ်စာဌာန ရန်ကုန်တကသိုလ်၊ ရန်ကုန်စီးပွားေရးတကသိုလ် ေမာ်လမိင်တကသိုလ် [ဦးပု (အတွင်းဝန်-ငိမ်း၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန)-ေဒမိမိ ေလး (ေကျာက်ပန်းေတာင်း)]တိ၏ ု သမီး၊ [ဦးeာဏ်ဝင်း (ကုန် သွယလ ် ယ်ယာ-ငိမ်း)]-ေဒခင်မျ ိးသန့် (အထက်တန်းြပ-ငိမ်း) တို၏ ညီမ၊ ြပည်မိေန ဦးေဌးိုင်-ေဒမီမီခိုင်တို၏ ေမွးစား မိခင်၊ ေြမးေလးေယာက်၊ ြမစ်သုံးေယာက်တ၏ ို အဘွား ေဒခင် မျ ိးြမင့်သည် ၉-၁၀-၂၀၁၉ (ဗုဒဟူးေန့) ည ၁၀ နာရီတွင် ြပည်မိ၊ ေအာင်ဆန်းကွက်သစ်ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွား ပါသြဖင့် ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ (ေသာကာေန့) ညေန ၃ နာရီတွင် ြပည်မိေအးငိမး် ရာသုသာန်၌ မီးသဂိ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများအားအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အသက်(၈၆)ှစ် ကရင်ြပည်နယ်၊ ဥေဒါင်းရွာေန (ဦးစံထန ွ း် -ေဒသိနး် မယ်)တို၏ သမီး ေထွး ၊ ရန် ကု န ်  မိ၊ ဒဂုံ ဆိ ပ ် က မ်း မိနယ် ၊ (၉၄)ရပ် က ွ က ် ၊ ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်၊ ဘီ(၃)လမ်း၊ တိုက်(၂၂)၊ အခန်း(၄၀၂)ေန (ဦးွန့်ေမာင်)၏ဇနီး၊ ေဒေမရီသန်း(ထ-ခွ၊ဲ လ-၁၊ ဒဂုဆ ံ ပ ိ က ် မ်း-ငိမ်း)၊ ေဒေမေမသန်း၊ ဦးေဇာ်န ွ ့်ဦး၊ ဦးေကျာ်ေဇာ(က-က-ေငွ၊ ငိမး် )တို၏ မိခင်၊ ေမာင်ေစာေဝယံထက်၊ ေမာင်မင်းသန့် ၊ ေမာင်အာကာမင်း၊ မဟန်မမ ီ ိုး တိ၏ ု အဘွားသည် ၉-၁၀-၂၀၁၉ (ဗုဒဟူ  းေန့)တွင် ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ (ေသာကာေန့) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ကျ ီစုသသ ု ာန်သို ပိေ ု ဆာင်မီးသဂိဟ်ပါမည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၁၁ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။)[ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၁၅-၁၀-၂၀၁၉ (အဂ ါေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ ဒဂုံမိသစ် (ဆိပ်ကမ်း) မိနယ်၊ ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်၊ ဘီ(၃)လမ်း၊ တိက ု (် ၂၂)၊ အခန်း(၄၀၂) ေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ း် ေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။]

ေဒခင်ေမကည် (၈၃) ှစ်

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒခင်စန်းလင်း အသက် (၈၀) ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ၃-ခ ရပ်ကွက်၊ ေဝဇယာလမ်း၊ အမှတ(် ၁၀၃)ေန (ဗိလ ု မ ် ှ းေဝလင်း-ေဒမမေလး)တို၏သမီး၊ [ဦးစံေဖ-ေဒေအး ကယ် (ဖဲပွင့်မအုန်းမယ်ေဆးေပါ့လိပ်)]တို၏သမီးေခးမ၊ (ဦးစိုးလင်)၏ချစ်လှ စွာေသာဇနီး၊ (Dr.ေအာင်မင်း)-ေဒသာစိုး(GNP Co.,Ltd)၊ ဦးရန်င ုိ စ ် းုိ ၊ ဦးေကျာ် ေကျာ် စိုး -ေဒ ြမင့ ် ြ မင့ ် ေအး၊ ေဒ စု စု လ  င် (ကထိ က -အေရှ တို င ်း ပညာဌာန၊ ရန်ကန ု အ ် ေရှပိင ု ်းတကသိလ ု )် ၊ ဦးေဇာ်မင်းသိန်း-ေဒယုယလ ု င်  (Ashro Myanmar Co.,Ltd)၊ ဦးဝင်းသန်း-ေဒခင်ေချာလင်(စာေရးဆရာမခင်ေဝလင်း)၊ ဦးဘိဘ ု စ ို ိုးေဒစန်းသီတာ (ုံးအုပ်-စီမံေရးရာဌာနခွဲ၊ စီမံ-၅၊ ဆည်/ ေရဦးစီးဌာန-ုံးချပ်)၊ ေဒ ခင် ဥ မာစိုး (Ireland)၊ ဦးဝင်း မင်း စိုး (Sunjin Myanmar Co.,Ltd)ေဒြဖြဖဝင်း၊ ဦးမိုးေဇာ်-[ေဒဖိးမမစိုး(Ireland)]တိ၏ ု ေမွးသမိခင်ေကျးဇူးရှင၊်

ကိကုန်းရိပ်သာ၊ အင်းစိန် ရန် ကု န ်  မိ၊ အင်း စိ န ် မိနယ် ၊ ကိကု န ်း ရိ ပ ် သာ၊ တို က ် အ မှ တ ် ( ၂၀)၊ အခန်း(၂)ေန (ဦးစိနမ ် -ံ ေဒအံ)့ တိ၏ ု သမီး၊ (ဦးတင်ေဖ)၏ဇနီး၊ ဦးိင ု ဝ ် င်း-ေဒစန်း စန်းဝင်း(ကထိက-ငိမ်း၊ ရန်ကုန်စီးပွားေရးတကသိုလ်)၊ အေမရိကန်ိုင်ငံ၊ LA မိေန ဦးေကျာ်ိုင်ေအး-ေဒြမြမေအးတို၏ချစ်လှစွာေသာေမွးသမိခင်ေကျးဇူး ရှင်၊ ေမာင်စိုးိုင်ထက်-Chrisna C Htet ၊ မေအပရယ်ေအးြမတ်မွန်၊ ေမာင်ဘုန်း ြမတ်ေကျာ်(4th yr Mech)တို၏ချစ်လှစွာေသာအဘွား၊ ြမစ်တစ်ေယာက်၏ ဘွားဘွားကီးသည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ ရက် နံနက် ၃:၅၈ နာရီတွင် အာရှေတာ်ဝင် ေဆးု၌ ံ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၄-၁၀-၂၀၁၉ (တနလာေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသဂိဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ (ဗုဒဟူ  း ေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည် ဆွမ်းေကး တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ြမတ်မင်းကိက ု ၊ုိ ဘုနး် ေဇာ်က၊ုိ ေကာင်းသုေဝ၊သီဟမင်းေသွး(UMAMI)၊ လူထက်စံ၊

ေဒချစ်သန်း

ရန်းလဲ့ဘိုဘို၊ ဂျက်ဆင်ေဇာ်၊ ချမ်းေြမ့ခင်၊ ချမ်းမင်းကိုတို၏ဘွားဘွားကီးသည်

ဦးစီးမှး(ငိမ်း)၊ ြပည်နယ်သမ

၉-၁၀-၂၀၁၉ (ဗုဒဟူ  းေန့) မွနး် လွဲ ၂:၂၀ နာရီတင ွ ် OSC ေဆးု(ံ မ/ဥ)၌ ကွယလ ် န ွ ်

အသက်(၇၅)ှစ်

သွားပါသြဖင့် ၁၃-၁၀-၂၀၁၉ (တနဂေ  ွေန့) ညေန ၄ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂိဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟအေပါင်းအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အသိေပး

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကယားြပည်နယ်၊ လွိင်ေကာ်မိ၊ ဓမာုံရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၇/က)ေန (ဦးဘေအာင်-ေဒချစ်ေမ)တို၏ သမီး၊ [ဦးေမာင်ေမာင်ယု (တရားလတ်ေတာ် ေရှေန)]၏ ဇနီး၊ ဦးေနလင်းေအာင် [3rd Marine Engineer, Ocean Tanker

ေဒစာချစ်(ယုဇန ဟိုတယ်)

Co.,Ltd.]-ေဒှင်းဝတ်ရည်ဖိး၊ ေဒယုေဝေဝေအာင် (ဦးစီးအရာရှိ၊ ြပည်တွင်း

အသက်(၄၉)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ရွာတန်းရှည်၊ ဦးလွန်း ေမာင်(၄)လမ်း၊ အမှတ်(ဇ/၁၄)ေန (ဦးချစ်တင်)-ေဒသိန်းေရ တို၏ သမီး၊ ဦးစိုးြမင့်-ေဒေလးေလးြမင့်၊ ဦးသန်းွန့်-ေဒေမာ်ေမာ်၊ ေဒေလးေလးဆင့်၊ ဦးမိုးေကျာ်ေအာင်-ေဒတိုးတိုးလွင် တိ၏ ု ညီမ၊ ကိသ ု န့်ဇင်-မခင်ခင်ေလး၊ ကိသ ု န်း ေဇာ်ဦး-မစာလင်း၊ ကိသ ု န့်ဇင်ေအာင်-မဥမာချစ်၊ မမိုးသာချစ် တိ၏ ု အစ်မသည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) ညေန ၆ နာရီတွင် ကွယ်သွားပါသြဖင့် ၁၂၁၀-၂၀၁၉ (စေနေန့) ညေန ၅ နာရီတင ွ ် ေရေဝး အေအးတိက ု မ ် ှ ေရေဝးသုသာန်သို ပို ေဆာင် မီး သ ဂိ ဟ် ပ ါမည် ။ (ေနအိ မ ် မ ှ ကားများ ညေန ၃:၄၅ နာရီ တ ွ င ် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ (ဗုဒဟူးေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ ြခံအမှတ(် ဇ/၁၄)၊ ဦးလွနး် ေမာင်(၄)လမ်း ေနအိမသ ် ုိ ရက် လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်း

ဦးသက်ိုင်ေအး(ခ)ိုင်ိုင် (၄၂)ှစ်

အင်းစိန်မိနယ်၊ ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ မင်းကီးလမ်း၊ အမှတ်(၂၉၇) ေန (ဦးချင်းငှား-ေဒမိင်)တို၏ ေြမး၊ (ဦးခင်ေမာင်ေအး)-ေဒြမင့်ြမင့်ဦး တို၏ သားကီး၊ ဦးေစာေမာ်ဂန်-ေဒသင်းသင်းြမတ် တို၏ သားသမက်၊ ဦးေအာင်ိုင် ေအး-ေဒေညာင်ခမ်းလွန၊် မထက်ထက်ေအး၊ ေမာင်ေအာင်မင်းေအး-မအိမျ ိးေဆွ၊ ကိုဝင်းထွဋ်ေအး တို၏ ချစ်လှစွာေသာ အစ်ကိုကီး၊ ေဒသူဇာထွန်း(ခ)မပုံပုံ၏ ခင်ပွန်း၊ မေမြမင့်ြမတ် ၏ ဖခင်ဦးသက်ိုင်ေအး(ခ)ိုင်ိုင်သည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) မွန်းလွဲ ၁:၁၅ နာရီတွင် ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်သွားပါသြဖင့် ၁၂-၁၀-၂၀၁၉ (စေနေန့) နံနက် ၉ နာရီတွင် ေရေဝးခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းေပါင်းစုံ ဥယျာ်ေတာ်သုသာန်ခန်းမ၌ ဝတ်ြပကိုးကွယ်ပီး ဂူသွင်းသဂိဟ်မည်ြဖစ်ပါ ေကာင်း ရပ် နီး ရပ် ေဝးမှ မိ တ ် ေ ဆွ သဂ  ဟ အေပါင်း တို အား အသိ ေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၈ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ေဒေအးခင် (ေမာင်ေတာ) အသက်(၉၉)ှစ် သူငယ်ချင်း ဒုတယ ိ ဗိလ ု မ ် ှးကီးေစာေမာင်၏ မိခင်ကီး ေဒေအးခင်သည် ၂၆-၈-၂၀၁၉ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရပါသြဖင့် သူငယ်ချင်း၏ မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ၁၉၆၄ ေဆးတကသိုလ်(၁)ဝင် သူငယ်ချင်းများ

အခွန်)တို၏ မိခင်၊ ေမာင်ေအာင်ဘုန်းစံ (KG)၏ အဘွားသည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ ရက် နံနက် ၃:၀၅ နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု ် မိ၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၁၂-၁၀-၂၀၁၉ (စေနေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝးအေအးတိက ု မ ် ှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင် မီးသဂိဟ်ပါမည်။

ေဒခင်သန်းွဲ (စ-စ-စ-ငိမ်း) အသက်(၆၈)ှစ် စစ်ေတွ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ အင်းဝ(၈)လမ်း၊ အမှတ်(၉၇၈)ေန (ဦးစံသိန်း-ေဒခင်ေစာဦး)တို၏ သမီး၊ ဦးကည်စိန် (ဦးစီး အရာရှဆ ိ ည်ေြမာင်း-ငိမ်း)၏ ညီမ၊ ဦးေမာင်ေမာင်င ို -် ေဒခင်သက်သက် (ြမန်မာ့ ေရလုပင ် န်း-ငိမး် )၊ ဦးထိနလ ် င်းိင ု ် (မန်ေနဂျာ WARTSILA Myanmar ေကျာက် ဆည်)-ေဒစိန်စိန်ဝင်း တို၏ အစ်မ၊ မဖူးြမတ်စီ(ဖူးဖူး)၊ မခင်ှင်းသက်ေဝ၊ မသီရိအိာေအာင် (ဂျးဂျး)၊ မဟန်သီသက်ေဝတို၏ အကီးရှင်သည် ၁၀-၁၀၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၁၀:၅၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၂-၁၀-၂၀၁၉ (စေနေန့) ညေန ၄ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင် မီးသဂိဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ (ဗုဒဟူးေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီ အ ထိ အထက် ပ ါေနအိ မ ် သို ရက် လ ည် ဆ ွ မ ်း ေကးတရားေတာ် နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။]

အသက်(၄၅)ှစ် အငယ်တန်းလက်ေထာက် အင်ဂျင်နီယာ ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ဖ-ဆ-ပ-လ ရပ်ကွက်၊ ြမဝတီ အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၂၆)၊ အခန်း(၄)ေန (ဦးေမာင်တင်)-ေဒခင်ခင် တို၏ သား ေထွး၊ ေဒကက၊ (ဦးလှေအာင်)-ေဒြဖြဖ၊ ဦးခင်ေမာင်ဇင်-ေဒခင်မူ၊ ဦးခင် ေမာင်ဝင်း-ေဒလွင်မာဦး၊ (ဦးလှမိုး-ေဒနီနီဝင်း)၊ ဦးခင်ေမာင်ြမင့်-ေဒွယ် ွယ်ေအး၊ ဦးမျ ိးွန့် -ေဒသန်းသန်းွယ်၊ ဦးခင်ေမာင်ြမင့်-ေဒကကဝင်း တို၏ ညီ/ေမာင်၊ တူ/တူမ ၁၃ ေယာက် တို၏ ဦးေလး ဦးခင်ေမာင်ေထွးသည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်ြပည်သူ့ ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၂-၁၀-၂၀၁၉ (စေနေန့) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတိုက်မှေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင် သဂိဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၉ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဗိုလ်မှးကီးထိန်လင်း(ငိမ်း)

မန်းဖရက်သိန်းေဖ

ဦးေဆာင်န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)

ရန်ကုန်တကသိုလ်၊ ုကေဗဒဌာန

အသက်(၇၀)

လက်ေထာက်ကထိက (ငိမ်း)

စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့အေသးစားေငွေရးေကးေရး

အသက် (၇၈) ှစ်

ကီးကပ်စစ်ေဆးေရး လုပ်ငန်းတွင် ဦးေဆာင်န်ကားေရးမှး အြဖစ် တာဝန် ေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ ေငွေရးေကးေရးကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာန

ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ဦးခင်ေမာင်ေထွး

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ထမ်းေဆာင်ခေ ဲ့ သာ ဦးထိနလ ် င်းသည် ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ ရက်ေန့တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွား

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရန်ကန ု ် မိ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ွယန ် (ီ ၁၆)လမ်းေန ေဒေမပုလ၏ ဲ ခင်ပွန်း မန်းဖရက်သိန်းေဖသည် ၄-၁၀-၂၀၁၉ ရက်တွင် ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ် သွားပါသြဖင့် ဆရာကီးမိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါ သည်။ ၁၉၆၁-၁၉၇၄ ေတာင်ကီးေကာလိပ် ေကျာင်းသူေကျာင်းသားများ


ေအာက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လင် ဂျပန်ိုင်ငံဝန်ကီးချပ် မစတာ ရှင်ဇိုအာေဘးှင့် ေတွဆုံေဆွးေွး ေနြပည်ေတာ် ေအာက်တိုဘာ ၁၀ ဂျပန် ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ များ၏ ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချပ် General Koji Yamasaki ၏ ဖိတ်ကားချက် အရ တပ်မေတာ်ကာကွယေ ် ရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး

မင်းေအာင်လင် 

ဦးေဆာင်ေသာ

ြမန်မာ့တပ်မေတာ်

ချစ်ကည်ေရး

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ

သည် ဂျပန်င ုိ င ် သ ံ ုိ ချစ်ကည်ေရးခရီး သွားေရာက်ရန် ေအာက်တဘ ို ာ ၈ ရက် နံနက်ပိုင်းက

ရန်ကုန်အြပည်ြပည်

ဆိုင်ရာေလဆိပ်မှ

ထွက်ခွာကပီး

ညပိုင်းတွင် ဂျပန်ိုင်ငံ Tokyo မိရှိ Haneda ေလဆိပသ ် ုိ ေရာက်ရိှ ကရာ ဂျပန်ိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကီး

ြမန်မာိုင်ငံ ဦးြမင့်သူ၊

ဂျပန်

ကာကွယေ ် ရးဝန်ကီးဌာနမှ Colonel Ishiwata ၊ နီပွန်ေဖာင်ေဒးရှင်းဥက Mr. Yohei Sasakawa ၊ ဂျပန်-ြမန်မာ ချစ်ကည်ေရးအသင်းဥက Hideo Watanabe ၊

Mr.

ြမန်မာစစ်သံ

(ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိလ ု မ ် ှ းကီး တင်စးုိ ှင့် တာဝန်ရှိသူများက ေလဆိပ်၌ ကိဆိုတ်ဆက်ကသည်။

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လင်ှင့် ဂျပန်ိုင်ငံဝန်ကီးချပ် မစတာ ရှင်ဇိုအာေဘးတို ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။

စာမျက်ှာ ၄ ေကာ်လံ ၁ သို 

သီတင်းကတ်ုံးပိတ်ရက် ခရီးသွားများ အဆင်ေြပေစေရး အရန်ယာ်များ ေဆာင်ရွက်ေပးထား

ယေန့ ဖတ်စရာ ပုဂံေဒသရှိ ငလျင်ဒဏ်ခံ ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုံများ ထိန်းသိမ်းေရးလုပင ် န်းများ ေဆာင်ရက ွ ် ပီးစီးမအေြခအေန စာမျက်ှာ » ၄

သီတင်းကတ်ုံးပိတ်ရက် ခရီးသွားြပည်သူများ၏ စကားသံများ

စာမျက်ှာ » ၈

အသက် ၁၀၀ နီးပါးရှိ ပီြဖစ်သည့် အုပညာသမားတစ်ဦး၏ ကိးပမ်းမ(သိမ ု ဟုတ)် ြမန်မာ့ပ ု ရ ် င ှ ရ ် ာြပည့် ဂုဏြ် ပသီချင်း ေရးဖွဲ ေနသည့် စည်သေ ူ ဒါက်တာ ဗိလ ု က ် ေလးတင့ေ ် အာင် စာမျက်ှာ » ၉

တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဟာဂီဘစ် နီးကပ်လာမေကာင့် ေလေကာင်းလိုင်းများ ဖျက်သိမ်း စာမျက်ှာ » ၁၂

သီတင်းကတ်ုံးပိတ်ရက်ကာလအတွင်း ေအာင်မဂလာအေဝးေြပးယာ်ရပ်နားစခန်းမှတစ်ဆင့် ေနရပ်ြပန်ကသည့် ခရီးသည်များကို ေအာက်တိုဘာ ၁၀ ရက် နံနက်ပိုင်းက ေတွရစ်။ ရန်ကုန် ေအာက်တိုဘာ

၁၀

သီတင်းကတ်ုံးပိတ်ရက်ကာလအတွင်း

ရွက်ေပးထားေကာင်း ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး ေအာင်မဂလာအေဝးေြပး

ယာ်ရပ်နားစခန်းမှတစ်ဆင့် ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသို ြပန်ကသည့် ခရီးသည်များ အဆင်ေြပေစရန်အတွက် အရန်ယာ်များကို စီစ်ေဆာင်

ကီးကပ်ကပ ွ က ် မ ဲ အာဏာပိ  င ု အ ် ဖွဲ(အေဝးေြပး)မှ တာဝန်ခံ ဦးဘြမင့က ် ေြပာသည်။ စာမျက်ှာ ၂၀ ေကာ်လံ ၁ သို 

အေမရိကန်သမတက မိမိအား ခိမ်းေြခာက် အကျပ်ကိုင်ြခင်းမရှိဟု ယူကရိန်းသမတ ေြပာကား စာမျက်ှာ » ၁၃

Profile for Myanmar Newspaper

11 Oct 19  

11 Oct 19  

Advertisement