{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

ေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပ မိမြိ ပခဲေ့ သာ မေကာင်းမအကုသလ ို က ် က ံ ို ကုသလ ို က ် ြံ ဖင့် ဖုံးအုပ် ေြဖေဖျာက်ငို ၏ ် ။ ထိသ ု ို ြပိငု သ ် သ ူ ည် တိမတ ် က ို မ် ှ လွတေ် ြမာက် လာေသာလကဲ့သို ဤေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပေစ၏။ (ေကာင်းမကုသိုလ်ြပိုင်ရန် မိတ်ေကာင်း ေဆွေကာင်းရှိရန် လိအ ု ပ်ေပရာ မိတေ် ကာင်းေဆွေကာင်းများှင့် ေပါင်းသင်းဆက်ဆံ ိုင်ေအာင် ကိးစားအားထုတ်သင့်၏)

ေလာကဝဂ်(ဓမပဒ-၁၇၃)

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလြပည့်ေကျာ် ၂ ရက်ေန့၊ တနလာေန့။

Monday, 10 February 2020

၉၉၂၁

(၇၃)ကိမ်ေြမာက် မွန်အမျ ိးသားေန့အခမ်းအနား ကျင်းပ

ယေန့ ဖတ်စရာ

ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ၁၃၈၁ ခုှစ် တပိုတွဲလြပည့်ေကျာ် ၁ ရက်ေန့တွင် ကျေရာက်သည့် (၇၃)ကိမ်ေြမာက် မွန်အမျ ိးသားေန့အခမ်းအနားကို ယေန့နံနက် ၇ နာရီတွင် မွန်ြပည်နယ် ေမာ်လမိင်မိ ဘိုကုန်းရပ် သံလွင်ဥယျာ်ေြမကွက်လပ်၌ ကျင်းပသည်။ အခမ်းအနားသို တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး တွံေတးမိနယ်ရှိ

ေဒသခံတိုင်းရင်းသားများ တက်ေရာက်ကသည်။

ိုင်သက်လွင်၊ မွန်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေအးဇံ၊ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက

ေရှးဦးစွာ (၇၃)ကိမ်ေြမာက် မွန်အမျ ိးသားေန့အခမ်းအနားကို ကမာဝက်မိ

ေဒတင်အ၊ိ အေရှေတာင်တင ို ်းစစ်ဌာနချပ်တင ို ်းမှး ဗိလ ု ခ ် ျပ် မျ ိးမိုးေအာင်၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီး

ဓာတ်ေတာ်ေကျာင်းတိုက် ဦးစီးပဓာနနာယကဆရာေတာ် ဘဒပိတမဟာေထရ်၊

များ၊ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မွန်အမျ ိးသားေန့အခမ်းအနား(ဗဟို)ကျင်းပေရး

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ိုင်သက်လွင်၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေအးဇံ၊ ြပည်နယ်

ေကာ်မတီဥက၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ မွန်တိုင်းရင်းသား တိုင်းရင်းသူများှင့်

လတ်ေတာ်ဥက ေဒတင်အိ၊ ြပည်နယ်

စာမျက်ှာ ၈ ေကာ်လံ ၁ သို 

(၃၃/၁၁) ေကဗွီ၊ (၅) အမ်ဗွီေအ ခတိယဓာတ်အားခွဲုံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

စာမျက်ှာ » ၄

ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်းက ိုဗယ်ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် လတ်တေလာ အသက်ရှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးြပရန် ေဆးပစည်းများလှဒါန်း စာမျက်ှာ » ၅

ခွင့်တူညီမ ဝါဒြဖစင် ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင် စကားဝိုင်း(၁) စာမျက်ှာ » ၁၀

ကမာဝက်မိ ဓာတ်ေတာ်ေကျာင်းတိက ု ဦ ် းစီးပဓာန နာယကဆရာေတာ် ဘဒပတ ိ မဟာေထရ်၊ ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ိင ု သ ် က်လင ွ ၊် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေအးဇံ၊ ြပည်နယ်လတ်  ေတာ်ဥက ေဒတင်အ၊ိ ြပည်နယ် သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန ိ ်းသိမ်းေရးဝန်ကီး ေဒါက်တာမင်းကည်ဝင်း၊ ကျင်းပေရးေကာ်မတီဥက မင်းဗညားစန်းတိက ု (၇၃)ကိမ်ေြမာက် မွန်အမျ ိးသားေန့အခမ်းအနားကို ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပးကစ်။

တစ်ဦးချင်းပိုင် YBS ယာ်များ မတ်လကုန်ေနာက်ဆုံးထား၍ ကုမဏီအမည်ေပါက် လုပ်ေဆာင်ရမည် ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

ြပလုပ်ေသာ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးကီးကပ်ကွပ်ကဲမ

ယာ်များ၏ သုးံ ပု ံ စ ှ ပ ် ခ ံု န့်သည် ကုမဏီ  ပင ို က ် ားများြဖစ်ကာ ကျန်ကားများမှာ

တစ်ဦးချင်းပိင ု ် YBS ယာ်များ မတ်လကုနေ ် နာက်ဆးံု ထား၍ ကုမဏီ  အမည်ေပါက်

အာဏာပိင ု အ ် ဖွဲ ှင့် သတင်းမီဒယ ီ ာများ ေတွဆုပ ံ တ ဲွ င ွ ် ေြပာကားြခင်းြဖစ်သည်။

ကုမဏီ  ပင ို မ ် ြဖစ်ေသးသည့အ ် တွက် အဆင်မေြပမများ ကံေတွေနရေကာင်း

လုပေ ် ဆာင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး သယ်ယပ ူ ေ ုိ ဆာင်ေရး

ထိေ ု ကာင့် ေြပာင်းလဲခသ ဲ့ ည့် YBS စနစ်အတွင်း ေြပးဆွေ ဲ နေသာ ယာ်အို

ကီးကပ်ကပ ွ က ် မ ဲ အာဏာပိ  င ု အ ် ဖွဲ (YRTA)မှ တွဖ ဲ က်အတွင်းေရးမှး ဦးလှေအာင်

ယာ်ေဟာင်းများကို မပိတပ ် င်ဘဲ ပါဝင်ေြပးဆွခ ဲ င ွ ေ ့် ပးခဲ့ ပီး ယာ်အယ ို ာ်ေဟာင်း

လက်ရှိ YBS ယာ်များတွင် အဂ ါရပ်င ှ မ ့် ညီေသာ စက်စမ ွ ်းအားကျဆင်းပီး

က ေြပာသည်။

ပိင ု ရ ် င ှ မ ် ျားအတွကလ ် ည်း ထိခက ို မ ် အနည်  းဆုံးြဖစ်ေစရန်အတွက် YRTA အေနြဖင့်

ကံခ ့ င ို မ ် မရှ  သ ိ ည့ယ ် ာ်များှင့် လုပင ် န်းမလည်ပတ်င ို ေ ် သာ ယာ်များြဖစ်သည့်

ေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

၁၉၉၉ မှ ၂၀၀၃ ခုှစ်ထုတ် ဘတ်စ်ကား YBS အစီးေရ ၇၀၀ ေကျာ်ရှိေကာင်း

ထိုသို

တစ်ဦးချင်းပိုင်

YBS ယာ်များကို

ကုမဏီအမည်ေပါက်

လုပေ ် ဆာင်ြခင်းမှာ စီမခ ံ န့်ခမ ဲွ အပိ  င ု း် တွင် ထိေရာက်မန ှ က ် န်စာွ ေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ် ေရးအတွက်

ဦးတည်လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၅ ရက်က

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း လက်ရှိေြပးဆွဲေနသည့် YBS စနစ်ကို စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ခဲ့သည်မှာ သုံးှစ်ြပည့်ပီြဖစ်ေသာ်လည်း YBS

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးဖိးမင်းသိန်းက ေြပာသည်။

သိရသည်။ ငိမ်းငိမ်း


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ (၇၃)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့ အမျိးသားေရးဦးတည်ချက်များ

ဂုဏ်ယူြမတ်ိုးဖွယ် ြပည်ေထာင်စု

(၁) ြပည်ေထာင်စုမပိကွဲေရး၊

ြပည်သူများေရွးချယ်တင်ေြမာက်သည့် ြပည်သူ့အစိုးရက ြပည်သူများ၏ အင်အားကို အဓိကရယူ၍ ဒီမက ို ေရစီလမ်းေကာင်းကို မဲြမံခင ို မ ် ာတည်မ ့ တ် မှန်ကန်ေအာင် ကိးပမ်းတည်ေဆာက်ေနသည်။

ြပည်သူ၏အားသည်

ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ကရမည်ြဖစ်သည်။

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်များကို ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်အရင်းခံ၍ ေအာင်ြမင်သည်အထိ

ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွက်ေရး။ (၃) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ မှနက ် န်သည့တ ် ရားစီရင်ေရးှင့် ိင ု င ် သ ံ ားများ ေဘးကင်းလုြံ ခံေရးတိအ ု တွက် တိင ု ်းရင်းသားအားလုံး၏ စုေပါင်း အင်အားြဖင့် ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ေရး။ (၄) မူးယစ်ေဆးဝါးအရာယ်ကို အမျ ိးသားေရးတာဝန်အြဖစ် ကိတင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်းြဖင့် ြပည်သူများ၏ လူမအဆင့်အတန်း တိုးတက်ြမင့်မားေစေရး။

အဓိကြဖစ်၍ ြပည်သမ ူ ျားအားလုံးက ြပည်ေထာင်စု ကီးကို ချစ်ြမတ်ိုးေသာ

စိတြ် ဖင့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိုးရှငအ ့် တူ ဂုဏယ ် ဖ ူ ယ ွ ် ြပည်ေထာင်စြု ဖစ်ေအာင်

အချပ်အြခာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မဲေရးတိုအတွက်

တိုင်းရင်းသားအားလုံး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး။ (၂)

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်သည် ဒီမက ုိ ေရစီအသွငက ် းူ ေြပာင်း

ေရးလမ်းေကာင်းေပတွင် တစ်ဆင်့ ပီးတစ်ဆင့် တက်လမ ှ ်းေနပီြဖစ်သည်။

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်မမပိကွဲေရး၊

(၅) စစ်မှန်ေသာ ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုှင့် ကိုက်ညီသည့် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒေပေပါက်ေရး။

ထွန်းသစ်စထွက်ြပေနသည့် ဒီမိုကေရစီအေြခခံအုတ်ြမစ် ရင့်ကျက်

ခိုင်မာပီး ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေစရန်အတွက်ဆိုလင်မူ တရားဥပေဒ

စိုးမိုးေရး၊ ငိမ်းချမ်းေရးှင့် ဖွံဖိးတိးု တက်ေရးတိသ ု ည် အလွနအ ် ေရးကီးပီး ဒွန်တွဲေနသည်ကို

ြပည်သူအားလုံးလက်ခံသိရှိကပီး ြဖစ်ေပလိမ့်မည်။

ထိေ ု ကာင်လ ့ ည်း ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိးု ရအေနြဖင့် အမျ ိးသားြပန်လည်သင်ြ့ မတ် ေရး၊ ြပည်ေထာင်စု ငိမ်းချမ်းေရးှင့် ိင ု င ် ဖ ံ ွံဖိးတိုးတက်ေရးတိက ု ို ဦးစားေပး အဆင့်သတ်မှတ်၍ ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ေနသည်။

(၇၃) ှစေ ် ြမာက် ရှမး် ြပည်နယ်ေန့ အခမ်းအနားတွင် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ

ေသွးချင်းတိုရဲ ပွဲေတာ်မှသည်...

ဤပွဲေတာ်ကီးသို ကယားြပည်နယ်မှ တိုင်းရင်းသား ၁၆၀၀ ေကျာ် တက်က စွာ ပါဝင်ဆင်ခ ဲ ့ဲ ကသည်။ အလားတူပင် "ဝ" ကိယ ု ပ ် င ုိ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသမှ ၃၀၀ ေကျာ်၊ ကိုးကန့်မှ အင်အား ၆၀၀ ေကျာ်င ှ ့် ရှမး် ြပည်နယ်မှ ၈၀၀ ေကျာ်

ယခုှစ် ြပည်ေထာင်စုေန့သိုေရာက်ရှိရန် နီးကပ်လာချ ိန်တွင် ြမန်မာိုင်ငံ

တက်ေရာက်လာကပီး ကိုယ့်ေဒသထွက်ကုန်များ၊ ိုးရာယ်ေကျးမများကို

တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းှင့် ကယားြပည်နယ်တိုင်းရင်းသား

ြပသကသည်။

ဦးဝင်းြမင့က ် "ကန်ေတာ်တရ ို ဲ ြပည်ေထာင်စဖ ု ွား တိင ု ်းရင်းသားေတွအားလုံး

လုပင ် န်းရှငမ ် ျားအသင်းတို ဦးေဆာင်ကျင်းပေသာ "ေသွးချင်းတိရ ု ဲ ပွေ ဲ တာ်ဆီ

ငိမ်းချမ်းေရးအတွကလ ် ည်း ဤပွေ ဲ တာ်ကီးသည် အေထာက်အကူရမည့်

ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု

(၂၀၂၀)" ပွေ ဲ တာ်ကီးကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်မှ ၇ ရက်အထိ ရန်ကန ု ် မိ ကျ ိကဆံ

လမ်းေကာင်းတစ်ခုြဖစ်သလို တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး

တည်ေဆာက်ိုင်ဖိုအတွက် ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရး ညီလာခံ - (၂၁)

အားကစားကွင်း၌ စည်ကားသိုက်မိက်စွာ ကျင်းပခဲ့သည်ကို ေတွရသည်။

ပိမ ု ခ ို ျစ်ခင်ရင်းှီးသွားေစေသာ ပွေ ဲ တာ်ကီးလည်း ြဖစ်ေပသည်။ ေသွးချင်းတိရ ု ဲ

ရာစုပင်လအ ုံ စည်းအေဝးမှာ အေြခခံမေ ူ တွချမှတ ် င ို ဖ ် ို ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ ်

ြမန်မာိုင်ငံသည် တိုင်းရင်းသားမျ ိးွယ်စု ၁၃၅ မျ ိးြဖင့် တည်ေဆာက်

ပွေ ဲ တာ်ကို ပီးခဲသ ့ ည့ ် စ ှ က ် ကချင်ြပည်နယ်က ဦးေဆာင်ကျင်းပခဲ့ ပီး လာမည့်

ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေရှဆက်မယ့် ခရီးလမ်းမှာလည်း အခက်အခဲေတွ၊

ဖွဲစည်းထားေသာ ိုင်ငံြဖစ်ရာ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးသည်

ေကျနပ်လက်ခံ

ဂုဏ်ယူိုင်မယ့်

စိန်ေခမေတွကေတာ့ အများကီးရှိေနမှာပါ။ ဒါကိုလည်း အြပန်အလှန်

နားလည်မ၊ အြပန်အလှန်ေလးစားမနဲ့ အြပန်အလှန်ယုံကည်မေတွ  ကို အေြခခံပီး

ဘုသ ံ ေဘာတူညခ ီ ျက်ေတွရရှေ ိ အာင် ည ိ င်  းသွားရမှာ ြဖစ်ပါ

တယ်"ဟု ေြပာကားခဲ့သည်။

မျက်ေမှာက်ကာလတွင် တိုင်းြပည်အတွက်

အထူးအေရးကီးပီး

ှစ်တွင် ကရင်ြပည်နယ်က တာဝန်ယူကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

အလွန်အေရးကီးသည်။ ှစ်ေထာင်ချ ီ၍ အတူယှ်တွဲေနထိုင်လာကေသာ

ဤပွေ ဲ တာ်ကီး၏ ပိတပ ် အ ဲွ ခမ်းအနားတွင် တိင ု း် ရင်းသားလူမျ ိးများေရးရာ

တိင ု း် ရင်းသားညီအစ်ကေ ုိ မာင်မ ှ များ ြဖစ်ကသည်င ှ အ ့် ညီ အေရးကီးလင်

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးက ဂုဏြ် ပစကားေြပာကားရာတွင် "ယခု

ေသွးစည်းခဲ့ ကေသာ ဥပမာများစွာရှခ ိ သ ့ဲ ည်။ ကိလ ု န ုိ န ီ ယ်ချဲစနစ် ကမာတစ်လား 

ပွေ ဲ တာ်မှ မငိမး် ချမ်းလိမ ု ြဖစ်ဘးူ " ဆိသ ု ည့် အသံကို မိမတ ိ ို ထပ်မံ ကားသိရပါ

ြဖန့်ကက်လာမေကာင့် အဂလိပ်လက်ေအာက်ကျေရာက်ခဲ့ရေသာ်လည်း

ေကာင်း၊ ယခုပေ ွဲ တာ်မှ အေြမာက်သ၊ံ ဗုံးသံ၊ ေသနတ်သအ ံ စား တိင ု ်းရင်းသား

၁၉၄၇ ခုှစ်

ပင်လုံစာချပ်ြဖင့်

ေတးသံများကို မိမိတိုကားခဲ့ရပါေကာင်း၊ ေရာင်စုံပန်းများ ဖူးပွင့်ေနသည့်

တိင ု း် ရင်းသားချင်းစည်းလုးံ ညီတ ွ မ ် အင်  အားကို ြပသကာ လွတလ ် ပ်ေရးကို

ပန်းဥယျာ်ကီးဆီသုိ ေရာက်ရသ ိှ ည့အ ် လား တိင ု း် ရင်းသားတိ၏ ု ိးု ရာယ်ေကျး

အရယူင ို ခ ် သ ဲ့ ည်။ သိေ ု သာ် အယူဝါဒေရးရာ၊ လူမျ ိးစုေရးရာ မေကျနပ်မများ 

မ၊ ဝတ်စားဆင်ယင်မှ  င့် အသုံးအေဆာင်ပစည်းတိုကို တစ်ဝကီး ကည့်

ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးကို ိင ု င ် ေ ံ ရးေဆွးေွးပွမ ဲ ျားြပလုပက ် ာ ည ိ င်  းအေြဖရှာ

မှစတင်၍ ြပည်တွင်းစစ်မီးေတာက်ေလာင်ခဲ့ရာ ယေန့ထိတိုင်ြဖစ်သည်။

ခံစားခွငရ ့် ပါေကာင်း၊ မိမတ ိ ၏ ို တိင ု ်းရင်းသားလူမစီ  းပွားဘဝ ဖွံ ဖိးတိးု တက်

ထိုေကာင့်ပင် ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်က ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက်က

ေစမည့် ခရီးသွားလုပင ် န်း အလားအလာေကာင်းတိက ု ုိ ေမာ်မန ှ း် ခွငရ ့် ရှခ ိ ပ ့ဲ ါ

တည်ေဆာက်ပီး ဘုသ ံ ေဘာတူညခ ီ ျက်များရရှလ ိ င် တိင ု း် ရင်းသားြပည်သူ

ကျင်းပေသာ (၇၃) ှစေ ် ြမာက် ရှမ်းြပည်နယ်ေန့အခမ်းအနားတွင် "လွတလ ် ပ်

ေကာင်း၊ တိင ု း် ရင်းသားအချင်းချင်း ချစ်ကည်ရင်းှးီ မကို ေဖာ်ေဆာင်ခွင့်ရခဲ့

ေရးရပီးကတည်းက တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း သံသယေတွ၊ မယုံကည်မ

ပါေကာင်း စသည်ြဖင့် ေြပာကားသွားသည်ကုိ ဝမ်းေြမာက်စာွ ေတွြမင်ကရသည်။

လွနခ ် သ ဲ့ ည့် ၇၃ ှစက ် ေတာင်တန်းေဒသေန တိင ု း် ရင်းသားေခါင်းေဆာင်

ေတွနဲ့ စိတ်ဝမ်းကွဲြပားခဲ့ရာမှ လက်နက်ကိုင်နည်းလမ်းနဲ့ ေြဖရှင်းခဲ့ကတဲ့

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်မှ ၇ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့ေသာ ဤ "ေသွးချင်းတိုရဲ

အတွက် တစ်င ုိ င ် လ ံ းံု ဒုကပင်  လယ်ေဝခဲရ ့ ပါတယ်" ဟု ထည့သ ် င ွ ်းေြပာကား

ပွေ ဲ တာ်ဆ"ီ ပွေ ဲ တာ်ကီး၏ အဓိကရည်ရယ ွ ခ ် ျက်များြဖစ်ေသာ တိင ု း် ရင်းသား

သွားသည်။ ဆက်လက်ပီး "ကန်ေတာ်တိုအားလုံးဟာ ြပည်ေထာင်စုသား

အချင်းချင်း ချစ်ကည်ရင်းှီးမများ ရရှိေစရန်၊ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ငိမ်းချမ်းေရး

ေတွြဖစ်ကတဲ့အတွက် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်မ၊ ယုံကည်မ၊ ေလးစားမ

လုပင ် န်းများတွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အေထာက်အကူြပေစရန်၊ တိင ု း် ရင်းသား

ေတွကို တိုးြမင့်တည်ေဆာက်ရင်း ိုင်ငံေရး ေတွဆုံေဆွးေွးညိင်  းမေတွ

အချင်းချင်း စည်းလုံးညီွတ်မများ  တိုးတက်ြဖစ်ထွန်းေစရန်၊ ိုးရာအစား

ကတစ်ဆင့် ကိးပမ်းကရန် အထူးပဲအေရးကီးလှပါတယ်" ဟု ေြပာသွားသည်။

အစာများှင့် ယ်ေကျးမများ အချင်းချင်းဖလှယ် ကရန် စသည့် အချက်များ

အလျင်အြမန်လအ ုိ ပ်ေနေသာ အမျ ိးသားြပန်လည်သင်ြ့ မတ်ေရး၊ ငိမး် ချမ်းေရး

ှင့် ဖွံဖိးေရးကို ကိးပမ်းတည်ေဆာက်ေနသည်။ ၎င်းအချက်များသည်

တစ်ခ ု င ှ တ ့် စ်ခု ဒွနတ ် ေ ွဲ နရာ ဦးစွာလိအ ု ပ်ေသာ အမျ ိးသားြပန်လည်သင်ြ့ မတ် ေနကသည်။ တစ်ဦးှငတ ့် စ်ဦး အြပန်အလှနေ ် လးစားနားလည် ယုံ ကည်မ များအားလုံး ေမာ်မန ှ ်းသည်ရ ့ ည်မန ှ ်းချက်ပန်းတိင ု သ ် ို ေရာက်ရမ ှိ ည်ြဖစ်သည်။ ကီးများှင့် အမျ ိးသားေခါင်းေဆာင်ကီး ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းတို ပင်လေ ုံ ြမ

တွင် စုေပါင်းေတွဆုံညိင်  းကာ ြပည်မှင့်အတူတကွ လွတ်လပ်ေရးရယူ

ကမည်ဆိုသည့် ဂုဏ်ယူဖွယ် ြပည်ေထာင်စုတည်ေထာင်မြပေရးအတွ  က် အေရးကီးသည့် သမိုင်းဝင်ဆုံးြဖတ်ချက်များကို စိတ်တူ၊ ကိုယ်တူ၊ ဆတူ ချမှတ်ိုင်ခဲ့သည်။

တိုင်းရင်းသားေသွးစည်းညီွတ်မကိ  ု

အခိုင်အမာ

တည်ေဆာက်ိုင်ေသာေကာင့် လွတ်လပ်ေသာိုင်ငံေတာ်အြဖစ် ကမာ့ အလယ်တွင် ဝင့်ဝင့်ထည်ထည် ရပ်တည်ိုင်ခဲ့သည်။

သိေ ု သာ် တိင ု ်းရင်းသားြပည်သမ ူ ျား၏ ေမာ်မန ှ ်းချက်များ၊ လိအ ု င်ဆ

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် ချပ်ဆိုေသာ

ေသွးချင်းတို၏ ပွဲေတာ်ဆိုသည်မှာ ထိုသိုေသာနားလည်မ၊ ယုံကည်မ၊ ေလးစားမများ ရရှိရန်အတွက် အေရးပါေသာ

ပွဲေတာ်များပင်ြဖစ်သည်။

အားလုံး ေပါက်ေြမာက်ေအာင်ြမင်စွာ ေပသည်။

ကျင်းပိုင်ခဲ့ေကာင်း ေတွြမင်ရ

များမှာ ြပည်စ ့ ြုံ ခင်းမရှေ ိ သးေပ။ ြပည်သမ ူ ျားအားလုံးလိလ ု ားသည့် ဒီမက ို ေရစီ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုကီးေပထွန်းလာေအာင်

ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်

ရဦးမည် ြဖစ်သည်။ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စြု ဖစ်တည်ရန်အတွက် အမျ ိးသား

ြပန်လည်သင်ြ့ မတ်ေရး၊ ငိမ်းချမ်းေရးှင့် ဖွံဖိးေရးတိက ု ို တည်ေဆာက်ရမည် ြဖစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၇၃ ှစ်က တိုင်းရင်းသားေခါင်းေဆာင်များ ပင်လုံ စိတဓ ် ာတ်ြဖင့် စည်းလုးံ ညီတ ွ မ ် ကိ  ု ေဖာ်ထတ ု က ် ာ လွတလ ် ပ်ေရး ေအာင်ပန်း

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေမွးေန့အထိမ်းအမှတ် မူလတန်းအဆင့် ကဗျာရွတ်ဆိုပိင်ပွဲ ကျင်းပ လင်းဘွဲ

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

ကိုရယူသကဲ့သို ယခု (၂၁) ရာစုပင်လုံတွင်လည်း စည်းလုံးညီွတ်မြဖင်  ့

ကရင်ြပည်နယ် လင်းဘွဲမိနယ်၌ အေြခခံပညာဦးစီးဌာနှင့် ြပန်ကားေရးှင့်

သိုြဖစ်ရာ တိုင်းရင်းသားေခါင်းေဆာင်များအေနြဖင့် ြပည်ေထာင်စု

ကျေရာက်မည့် (၁၀၅)ှစေ ် ြမာက် ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းေမွးေန့ အထိမ်းအမှတက ် ို

ဒီမက ုိ ေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စပ ု န်းတိင ု သ ် ုိ တက်လမ ှ း် ကရမည်ြဖစ်သည်။

ြပည်သ့ူ ဆက်ဆေ ံ ရးဦးစီးဌာနတို ပူးေပါင်းကျင်းပေသာ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက်တင ွ ်

ကီး၏ အနာဂတ်အေရးအတွက် အေရးကီးသည့် (၂၁) ရာစုပင်လုံ ိင ု င ် ေ ံ ရး

ကိဆိုဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့် မူလတန်းအဆင့် ကဗျာရွတ်ဆိုပိင်ပွဲကို ယေန့

ဂုဏယ ် ဖ ူ ယ ွ ၊် ြမတ်းုိ ဖွယ၊် ေလးစားဖွယ် ြပည်ေထာင်စု ကီးြဖစ်ထန ွ း် လာေအာင်

လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန၌ စည်ကားသိုက်မိက်စွာ ကျင်းပသည်။

စားပွဲဝိုင်းတွင် သေဘာထားကီးြခင်း၊ သည်းခံြခင်း၊ ေစ့စပ်ညိင်းြခင်းြဖင့် စည်းလုံးညီွတ်မကိ  ုအေြခခံ၍ ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ရမည်

နံနက်ပိုင်းက

မိနယ်ြပန်ကားေရးှင့်

ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနုံး

ေရှးဦးစွာ မိနယ်သမဝါယမအသင်းစုလီမိတက်ဥက ဦးလင်းခိုင်က ပိင်ပွဲမစတင်မီ

ပိင်ပွဲများ၏စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများကို ေကျာင်းသား

ေကျာင်းသူများ နားလည်သေဘာေပါက်ေစရန် အေသးစိတရ ် င ှ ်းလင်း ေြပာကား သည်။ ထိေ ု နာက် လင်းဘွဲ မိနယ်အတွင်းရှိ အေြခခံပညာေကျာင်းများမှ မူလတန်း အဆင့် ကဗျာရွတဆ ် ုိ ပိင်ပသ ဲွ ုိ ပိင်ပဝ ဲွ င် ၃၃ ဦး ဝင်ေရာက်ယ ှ ် ပိင်ကပီး

မည့် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ေမွးေန့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင် ဆုများ ေပးအပ်ချ ီးြမင့်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ခင်စန်းြမင့်

ထူးခန်ေသာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက်တင ွ ် ကျေရာက် စာတည်းမှးချပ် - ဦးဝင်းေရ

သတင်းေထာက်မှး

- ဦးြမင့်စိုး

စာတည်းမှး

- ဦးဝင်းိုင်

ဘာသာြပန်စာတည်းများ

- ဦးေဇာ်ဝင်း၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

စာတည်းများ

- ဦးစန်းေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

ဦးကိုမင်း၊ ေဒစန်းယ်ဥ themirror.npt@gmail.com

၁၉၅၇ ဧပီ ၁၆ တွင် စတင်တည်ေထာင်သည်။

ေဒခင်မျ ိးိုင်၊ ေဒခင်စုစုလင်၊

ေဒေနဇာဇာထွန်း၊ ဦးသက်ေထွး၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(် ၀၀၇၇၁)ြဖင့် ေကးမုံသတင်းစာတိုက်က ထုတ်ေဝသည်။

ဦးသန်းတင်ေအာင်၊ ေဒခင်မိုမိုေအာင်၊

အကီးတန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးဟိနး် ထက်လင်း၊ ဦးိင ု လ ် င်းကည်၊

ေဒခင်ခင်သက်၊ ေဒယုဝါဝါ၊ ေဒသီသမ ီ င်း ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ် (၀၀၆၄၀)၊

အငယ်တန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊

www.facebook.com/themirrordaily

ဦးေအးမင်းသူ၊ ေဒမာမာစိုး ဓာတ်ပုံသတင်းေထာက်

- ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁ ရန်ကုန်ုံးခွဲ

- အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗလလမ်းေထာင့၊် ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ

- ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမ/ံ ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန့်ချ ိေရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ြပည်ေထာင်စုစြပည် ိတ်ဓောတ် ြဖင့စ် ဝိဆ း းသားလူမျ ိးေပါင်းစုန ထာင် ု ုင်းတ ို ဝန်ားကိ တိင ု းပမ် ်းရင် ံ ဲ့ ဖွဲ စည်းထားတဲ့ ိင ု င ် ြံ ဖစ်

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ် ေအာင်ြမင်ေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု ြဖစ်ေပေရး၊ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို

ေမာင်မှ များအကားတွင် သံသယစိတက ် င်းစင်ပီး ခိငု မ် ာေသာယုံ ကည်မ တည်ေဆာက်ငို ေ် ရး၊ ဒီမက ို ေရစီစခံ ျ ိန်စ ံ န်းများ၊ လူ့အခွငအ ့် ေရး စံန် းစံထားများှငက ့် က ို ည ် ီ ပီး ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ ပကတိအေြခအေနများှင့် ဆီေလျာ်သည့် ဖွဲ စည်းပုအ ံ ေြခခံ ဥပေဒြပင်ဆင်ေရးတိုကို ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ြဖင့် ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရွက်သွားကရမည် ြဖစ်ပါသည်။ [ ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်၏ ၄-၁-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် (၇၂)ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသိုေပးပိုေသာ သဝဏ်လာမှ ေကာက်ုတ်ချက် ]

NNNNN NNNNNNNN

NNNNNN NNNNNNNN

NNMNMNNNMNMNNNNNNNNNN NNMNMNNNMNMNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNN N NNNN NNNNNN

NNMNMNNNMNMNNNNNNNNNN NNMNMNNNMNMNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNN N NNNN NNNNNNN

ိငု င် ြံ ခားသံုံးများမှ သံုံးအကီးအကဲများှင့် ၎င်းတိ၏ ု ဇနီး/ခင်ပနွ ်းများ မိတ-် ကန်းစုသို ေလ့လာေရးခရီးေရာက်ရှိ မိတ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ အြပည်ြပည်ဆင ုိ ရ ် ာပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ဦးေကျာ်တင် ဦးေဆာင်သည့် ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ိုင်ငံြခားသံုံးများမှ သံုံး အကီးအကဲများှင့် ၎င်းတိ၏ ု ဇနီး/ခင်ပန ွ ်းများပါဝင်ေသာ သံတမန်ေလ့လာေရး အဖွဲ သည် ယေန့နန ံ က်ပင ုိ း် တွင် ထားဝယ်မိမှ မိတ် မိသို ြမန်မာ့ေလေကာင်း ခရီးစ်ြဖင့် ေရာက်ရှိကသည်။ ယင်းေနာက် သံတမန်ေလ့လာေရးအဖွဲသည် မိတ်ြမစ်အတွင်း ေရယာ် ြဖင့် လှညလ ့် ည်ကည့ ် ကပီ  း ကန်းစုမိနယ် ပေထာ်ပထက်ကန်းပတ်ဝန်းကျင် ကို ေလ့လာ၍ ပထက်ကန်းရှိ အတုလရံသေ ီ ရသာေလျာင်း ေလျာင်းေတာ်မဘ ူ ရ ု ား အား ဖူးေြမာ်ကည်ညိကကာ ြပည်့ ဖိးထွန်းကုမဏီ  ၏ ကဏန်းေပျာ့ေမွးြမေရး လုပ်ငန်းအား သွားေရာက်ေလ့လာကသည်။ မွနး် လွပ ဲ င ုိ း် တွင် မိတ် မိကျက်သေရေဆာင် ေလးကန်းဆီမးီ ေစတီေတာ် ကီးအား ဖူးေြမာ်ကည်ညိကပီး သဘာဝငှက်သိုက်အိမ်၊ Myeik Shopping Centre တိုကို သွားေရာက်ေလ့လာကသည်။ ညပိင ု း် တွင်

အြပည်ြပည်ဆင ုိ ရ ် ာပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ဦးေကျာ်တင်င ှ ဇ ့် နီးတိက ု သံတမန်ေလ့လာေရးအဖွဲအား မိတ်ေကာ်ပိုေရးရှင်းအများှင့်သက်ဆိုင်ေသာကုမဏီလီမိတက်၌ ညစာြဖင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ခိုင်ထူး(မိတ်ြပန်/ဆက်)

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း) ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ

တန့်ဆည်မိနယ်၌ အမျ ိးသားလပ်စစ် ဓာတ်အားြဖင့် ေကျးရွာသုံးရွာ မီးလင်း

ဒုတိယဝန်ကီး ဗိုလ်ချပ်သန်းထွဋ် ကည့်စစ်  ေဆး

တန့်ဆည် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး တန့်ဆည်မိနယ်တွင် အမျ ိးသားလပ်စစ်ဓာတ်အား

ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

ရရှိေရးစီမံကိန်းြဖင့် ေကျးရွာများတွင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက် ညေနပိုင်းမှစတင်ပီး

အစားထိုးဖွံဖိးမ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေရး

လပ်စစ်မးီ လင်းေပးိင ု ခ ် ေ ့ဲ ကာင်း တိင ု း် ေဒသကီးလပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးေရး

စီမံခန့်ခွဲမဥက နယ်စပ်

ေရးရာဝန်ကီးဌာန

လုပ်ငန်းမှ သိရသည်။

ဒုတိယဝန်ကီး

အမျ ိးသားလပ်စစ်ဓာတ်အားရရှေ ိ ရးစီမက ံ န ိ း် (NEP Plase 1)ြဖင့် တံဆပ ိ ်

ဗိလ ု ခ ် ျပ်သန်းထွဋသ ် ည် ရှမ်းြပည်နယ်

ေကျးရွာ၊ အုန်းနဲဘုတ်ေကျးရွာှင့် သုံးဆင့်ေကျးရွာတိုတွင် ၁၁/သုည ဒသမ ၄

(ေတာင်ပင ို ်း)အတွင်းရှိ ေဒသဖွံဖိးေရး

ေကဗွီ ၅၀ ေကဗွီေအ ထရန်စေဖာ်မာအသုံးြပကာ

လုပင ် န်းများအား ယေန့တင ွ ် ကွငး် ဆင်း

ခဲ့ေကာင်း

ကည့်စစ်  ေဆးသည်။

ေြပာသည်။

ကည့်စစ်  ေဆး

လပ်စစ်မီးလင်းေပးိုင်

လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးေရးလုပ်ငန်းမှ

ဦးေဝလင်းသန့်က ေမးကဇင်

ေရှးဦးစွာ ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲ သည် ပင်ေလာင်းမိနယ် ေနာင်တရား မိ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ုံး၌ ပင်ေလာင်းမိနယ်၏ အစားထိုး ဖွံ ဖိးေရးလုပင ် န်းများ ပါဝင်ေဆာင်ရက ွ ် ေနသည့် ဦးစီးဌာနများှင့် ေတွဆုံ သည်။

ယင်းေနာက် ေနာင်တရား

မိနယ်အတွငး် ရှိ အစားထိးု ဖွံ ဖိးေရး လုပင ် န်းများ ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရသ ှိ ည့် ေနာင်တရားမိ စိက ု ပ ် ျ ိးေရး ေရှတန်း အေြခစိက ု စ ် ခန်းရှိ အစားထိးု ေကျးရွာ

လုပ်ငန်း၊ ထီရယ်ေကျးရွာ (၁/၄)မိုင်

၂၀၁၈

စိမ့်စမ်းေရသွယ်ယူြခင်း ေရတားတမံ

ဘာှစ်အထိ ေပါ့အင်၊ ေမးြပင်၊

ေကာင့် သန့်ရင ှ ်းေသာ ေသာက်သုံးေရ

(Chan Link Fancing)(88 ft)ေရသန့်

ပင်ခင်၊ လွယေ ် မာေကျးရွာ ေလးအုပစ ် ု

ရရှိလာြခင်း၊

စက်အိမ်ှင့်

တွင်

အစားထိုးဖွံဖိးမ အေကာင်

ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းေကာင့် ေဒသခံ

ေပါ့အင်

အထည်ေဖာ်ေရး စီမံခန့်ခွဲမအဖွဲတွင်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအတွက်

ေရသန့်ပစည်းများ

တပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်း၊

ဘာှစ်မှ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀

လုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း ေကျာင်းေဆာင်များ

ေကျးရွာအုပစ ် ု ေကျာက်တင်-ြခံပုတ-်

ပါဝင်သည့် သက်ဆင ို ရ ် ာဦးစီးဌာနများ

အဆင်ေြပေချာေမွြခင်း၊

ကည့်

ဝါးြပံးေြမလမ်း သုံးမိင ု ေ ် ဖာက်လပ ု ြ် ခင်း

က ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ေရရရှေ ိ ရး၊

ကျန်းမာေရး

ေစာင့်ေရှာက်မများ 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီက စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကန်းလှ

လုပ်ငန်းကိုလည်းေကာင်း၊ ေဆာင်

လမ်း/တံတား၊

လပ်စစ်မီးရရှိေရး

ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးြခင်းေကာင့် ေသဆုံးမ

မိနယ်တွင် မိနယ်ရဲတပ်ဖွဲမှး ရဲမှး ေအာင်မျ ိးဦး၊ မိမရဲစခန်းမှး ဒုရဲမှး

ထိေ ု နာက် ေပါ့အင်အပ ု စ ် ု လွယတ ် က်

ခေမာက်-စည်ပင်-ပင်ခင် (၄/၀) မိုင်

လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။

များ နည်းပါးလာြခင်း၊ လပ်စစ်မီး

ေကျာက်ေရာေြမလမ်းေဖာက်လပ ု ြ် ခင်း

လူမစီးပွားဘဝ ဖွံဖိးတိုးတက်လာ

သွယ်တန်းေပးြခင်းေကာင့် လူေနမ

များသို ြဖန့်ေဝမည့် ေထာပတ်၊ ေကာ်ဖ၊ီ လက်ဖက်ပျ ိးပင်များကို စစ်ေဆးသည်။ အမက

ေကျာင်း ေဆာင် သ စ်

ေဆာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း၊ eာဏ်ပင် လမ်းခွ-ဲ ကြဲ ဖကွင်း-လွယတ ် က် (၂/၀) မိုင် ေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်း လုပ်ငန်း၊

ေဆာင်းေပါင်း အမက

ေကျာင်းေဆာင်သစ်ေဆာက်လပ ု ြ် ခင်း

လုပင ် န်းှင့် ေနာင်မလ ူ မ်းခွ-ဲ ေကျာက်

ထိေ ု နာက် လမ်းပန်းဆက်သယ ွ ေ ် ရး

ဆင့လ ် မ်း(၂/၀)မိင ု ် ေဖာက်လပ ု ြ် ခင်း

ဖွံဖိးလာသည့်အတွက် ေဒသထွက်

စီးပွားေရး

လုပ်ငန်းများကို

ကုန်စည်များ စီးဆင်းမြမန်ဆန်ြခင်း၊

အဆင်ေြပ ေချာေမွမည်ြဖစ်ေကာင်း

ေဒသခံြပည်သမ ူ ျား၏ လူမစီ  းပွားဘဝ

သိရသည်။

လည်းေကာင်း

ကည့်စစ်  ေဆးသည်။ အဆိပ ု ါ လုပင ် န်းများသည် ၂၀၁၇-

ဖွံဖိးတိုးတက်လာြခင်း၊ ေရရရှိေရး

အဆင့်အတန်းှင့်

အေြခခံ

အေသးစား

လုပ်ငန်းများအတွက်

သတင်းစ်

သန်းထိက ု  ် င ှ အ ့် ဖွဲ၊ မိနယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ လက်ေထာက်မီးသတ်ဦးစီးမှး ဦးတင်ထွန်းေအာင်ှင့်အဖွဲတိုက မိမရဲစခန်းအတွင်း မီးေဘးအရာယ် ကိတင်ကာကွယေ ် ရးှင့် ဇာတ်တက ုိ ေ ် လ့ကျင့မ ် များြပလု  ပြ် ခင်း၊ မီးသတ် တပ်ဖွဲဝင်များက လက်ကမ်းစာေစာင်များြဖန့်ေဝြခင်း၊ မီးေလာင်မြဖစ်ပွား ပါက ချက်ချင်းမီးြငမ ိ း် သတ်င ုိ ေ ် ရးအတွက် ရဲတပ်ဖဲွ ဝင်များ၊ မိသားစုဝင်များ အား မီးေဘးကိတင်ကာကွယ်ေရး သုပ်ြပေလ့ကျင့်မများ  ြပလုပ်စ်။ ေကျာ်စိုးမိုး(မဂလာေတာင်ွန့်)


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

တစ်စိတ်တည်းတစ်ဝမ်းတည် မှ တကယ့ းေတွးသားလူ ြဖစ်ိုင် မျ ိးေပါင်းစုန ြပည်းေြဖစ် ထာင် စဆ ု တ ို ်ောသွတိးရင် င ု ်းရင် ံ ဲ့ ဖွဲ စည်းထားတဲ့ ိင ု င ် ြံ ဖစ်

ကန်မတိုေသွးချင်းလိုဆိုတဲ့အခါမှာ တူညီတဲ့ေသွး၊ တူညီတဲ့ေသွးဆိုတာ တကယ်ေတာ့ ကန်မတိုေသွးေကာေတွထဲမှာ စီးဆင်းေနတဲ့

ေသွးေတွကို ေြပာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကန်မတိုစိတ်ထဲကေန စီးဆင်းေနတဲ့ ေသွးကို ေြပာတာပါ။ ဆိုလိုချင်တာဟာ စိတ်ထဲကသေဘာချင်းဟာ တူညမီ ၊ှ ကန်မတိဟ ု ာ တစ်စတ ိ တ ် ည်းတစ်ဝမ်းတည်းြဖစ်မှ တကယ့ေ် သွးရင်းေတွြဖစ်ငို မ် ှာပါ။ အေကာထဲမှာ စီးဆင်းေနတဲေ့ သွးက ဘယ်လပို ဲ တူတူ တစ်စိတ်တည်းတစ်ဝမ်းတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ကန်မတိုကို ကန်မတို ေသွးချင်းလိုေခိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ [ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၏ ၁-၂-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင်ကျင်းပေသာ ေသွးချင်းတိုရဲပွဲေတာ်ဆီ ၂၀၂၀ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၌ေြပာကားသည့် မိန့်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက် ]

NNNNNN NNNNNNNN

NNNNNNNN NNNNNN

NNMNMNNNMNMNNNNNNNNNN NNMNMNNNMNMNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNN N NNNN NNNNNN

NNMNMNNNMNMNNNNNNNNNN NNMNMNNNMNMNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNN N NNNN NNNNNN

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး သူရဦးေအာင်ကို

ေရှးေဟာင်းဓုြဖခံတပ်အား ကည့်စစ်ေဆး ေနြပည်ေတာ်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

သမိင ု ်းေကာင်း၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ရရှရ ိ န်ပေ ုံ ငွြဖင့်

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု

ဧရာဝတီြမစ်ဘက်ြခမ်းရှိ ခံတပ်အတ ု  ် ိုးအကင်းအကျန်များ

ဝန်ကီး သူရဦးေအာင်ကိုသည် ယမန်ေန့ နံနက်ပိုင်းတွင်

ပျက်စီးဆုံးံးမမရှေ ိ စေရးအတွက် ေရှးမူမပျက် ကံခ ့ င ို ေ ် အာင်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ဓုြဖမိရှိ

အဂလိပ်-ြမန်မာ

ေဆာင်ရက ွ မ ် ည့အ ် ေြခအေန၊ ခံတပ်ဧရိယာတွင် အများ

စစ်သူကီးသတိုးသုဓမမဟာဗလ

ြပည်သူများ လာေရာက်ကည့်ေလ့  လာိုင်ရန် လူသွား

ပထမစစ်ပွဲတွင် ဦးေဆာင်၍

အဂလိပ်တိုအား

ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်

လမ်းများြပလုပ်ြခင်း၊

ေြမယာခင်းြပြပင်ြခင်းှင့်

ေရှးေဟာင်းဓုြဖ ခံတပ်၏ ကျန်ရှိေနေသးေသာ အုတ်ိုး

လက်ရန်းအကာတန်းများြပလုပ်၍ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း

အစိတအ ် ပိင ု ်းများ ြပြပင်ထန ိ ်းသိမ်းိင ု ရ ် န် ေဆာင်ရက ွ ေ ် နမ

ြခင်းလုပင ် န်း ေဆာင်ရက ွ မ ် ည့အ ် ေြခအေနများကို ရှင်းလင်း

များကို ကည့်စစ်  ေဆးသည်။

တင်ြပရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက လုပ်ငန်းစီမံချက်ှင့်

ရှင်းလင်းတင်ြပ

အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရန် မှာကားသည်။

ေရှးဦးစွာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးအား ေရှးေဟာင်း

ယင်းေနာက်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့် အဖွဲသည်

သုေတသနှင့် အမျ ိးသားြပတိက ု ဦ ် းစီးဌာန န်ကားေရး

ဓုြဖမိ

ိုင်ငံေတာ်

မှးချပ် ဦးေကျာ်ဦးလွငက ် ေရှးမွနမ ် င်းများ တည်ေဆာက်ခဲ့

ေကျာင်းတိက ု ် ကီးအတွင်းရှိ စစ်သူ ကီးမဟာဗလ ကျဆုံး

ပါဠိတကသိုလ်ေတာင်ေပ

ေသာ မိိုးေဟာင်းကို စစ်သူကီးမဟာဗလက ခံတပ်

ခဲ့သည့်ေနရာတွင်

အြဖစ် မွမ်းမံတည်ေဆာက်၍ အဂလိပ်တိုအား ခုခံခဲ့သည့်

မဟာဗလုပ်တုေနရာကို

အထိမ်းအမှတ်ြပလုပ်ထားေသာ သွားေရာက်ကည့်ပီ  း

ြပည်တင ွ း် ြပည်ပဧည့သ ် ည်များ ကည့ ် ေလ့  လာိင ု ရ ် န်င ှ ့်

မှာကားခဲ့ပီး ကျ ိကလွန်ပွန်းေစတီေတာ်သို သွားေရာက်

ေနာင်မျ ိးဆက်သစ်များ ဇာတိေသွး၊ ဇာတိမာန် ေပေပါက်

ဖူးေြမာ်ကည်ညိ၍ ေဂါပကအဖွဲှင့်ေတွဆုံကာ လိုအပ်

လာိုင်ေစေရး

သည်များ မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

စနစ်တကျထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက်ရန်

သတင်းစ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး တွံေတးမိနယ်ရှိ (၃၃/၁၁) ေကဗွီ၊ ၅ အမ်ဗွီေအ ခတိယဓာတ်အားခွဲုံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ ေဒသကီး ရန်ပေ ုံ ငွ ၂၄၇၂ ဒသမ ၅၀၅ သန်း အသုံးြပကာ တည်ေဆာက်ေပးခဲသ ့ ည့် အတွက် ေကျးရွာေပါင်း သုံးရွာ ထပ်မံဓာတ်အားရရှိမည်ြဖစ်ကာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်တွင် ေနာက်ထပ်ေကျးရွာ ၂၈ ရွာ ထပ်မံဓာတ်အားရရှိမည်ြဖစ်ပီး အိမ်ေထာင်စုေပါင်း ၃၄၃၅ စု ထပ်မံဓာတ်အားရရှိမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ ဝိုင်းဝန်းကူညီ ဤေဒသရှိ မိဘြပည်သူများအေနြဖင့် ယခင်ကမရရှိခဲ့သည့် လပ်စစ် ဓာတ်အားများ ရရှလ ိ ာသည့အ ် တွက် စီးပွားေရး၊ လူမေရး၊  ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး တိတ ု င ွ ် အစစအရာရာတိုးတက်ေြပာင်းလဲလာမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြပည်သမ ူ ျား၏ လူမစီ  းပွားဘဝဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်အတွက် အေြခခံအကျဆုံးသည် လပ်စစ်မီး ြဖစ်သည်ှင့်အညီ စီးပွားေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လူမေရးအစရှိသည့် ကအားလုံးတွင်

ဘက်ေပါင်းစုံဖွံဖိးတိုးတက်လာမည်ြဖစ်ေသာေကာင့်

လပ်စစ်င ှ ့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၏ ေဆာင်ရက ွ မ ် များအေပ  ြပည်သတ ူ စ်ရပ်လုံး ကလည်း ပူးေပါင်းကူညီေဆာင်ရွက်ေပးကရန်ှင့် ဓာတ်အားရရှိသုံးစွဲိုင်ြခင်း မရှိေသးသည့်ေဒသများကို ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် သွားမည်ြဖစ်သည့်အတွက် ေဒသခံမိဘြပည်သူများကလည်း ဝိုင်းဝန်းကူညီ ေဆာင်ရွက်ေပးကရန်ေမတာရပ်ခံလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။ ထိေ ု နာက် တိင ု ်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးဖိးမင်းသိန်းက အမှာစကား ေနြပည်ေတာ်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

ဓာတ်အား ရရှိခဲ့ပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်တွင် ထပ်မံ၍ ၄၉၅

ရန်ကုန်လပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းမှ

အေကာင်အထည်ေဖာ်

ရွာ လပ်စစ်ဓာတ်အားရရှရ ိ န် စီစ်ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရသ ိှ ည့အ ် တွက် ရာခိင ု  ် န်  း

တည်ေဆာက်ပီးစီးခဲ့သည့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး တွံေတးမိနယ်ရှိ (၃၃/၁၁)

အားြဖင့် ၈၇ ရာခိင ု  ် န်  းအထိ လပ်စစ်ဓာတ်အားတိုးတက်သုံးစွ ဲ င ို မ ် ည် ြဖစ်သည့်

ေကဗွီ၊ ၅ အမ်ဗွီေအ ခတိယဓာတ်အားခွဲုံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယေန့ နံနက်

အြပင် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာှစ်၌ ကျန်ရှိသည့် ၂၅၉ ရွာကို လပ်စစ်ဓာတ်အား

၉ နာရီတွင် အဆိုပါ ဓာတ်အားခွဲုံ၌ ကျင်းပသည်။ ၁၀၀ ရာခိုင်န်းအထိ ဓာတ်အားရရှိေအာင် ေဆာင်ရွက် ေရှးဦးစွာ လပ်စစ်င ှ စ ့် မ ွ ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ဦးဝင်းခိင ု ် က အမှာစကားေြပာကားရာတွင် ရန်ကန ု ေ ် တာင်ပင ို ်းခိင ု အ ် တွင်းတွင် ေကျးရွာ

ရရှိေရးေဆာင်ရွက်ေပးရန်

စီစ်ထားရှိသည့်အတွက် ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ ရာခိုင်န်းအထိ

ေကျးလက်ေနြပည်သူများအားလုံး ၁၀၀

လပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိေအာင်

ရည်မှန်းချက်ထား စီမံ

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကာင်း။

ေပါင်း ၁၀၃၁ ရွာရှိသည့်အနက် ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် ရွာေပါင်း ၄၇၅ ရွာကိုသာ

ယခုကသ ဲ့ ို ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီးအတွင်းေဆာင်ရက ွ ခ ် သ ဲ့ ည့် လုပင ် န်းများ

လပ်စစ်ဓာတ်အားေပးိုင်ခဲ့၍ ၄၆ ရာခိုင်န်းခန့်သာရရှိခဲ့သည်။ ယခု ၂၀၁၈-

အနက် ယခုေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ေသာ ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်အတွင်း တွံေတး

၂၀၁၉ ဘာှစတ ် င ွ ် ေတာင်ပင ို ်းခိင ု အ ် တွင်း ၁၂၃ ရွာကို ထပ်မ၍ ံ ဓာတ်အား

မိနယ်သည် ဧရိယာ ၂၇၉ ဒသမ ၀၉ စတုရန်းမိုင် ကျယ်ဝန်းကာ

ရရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးိုင်ခဲ့သည့်အတွက် စုစုေပါင်း ၅၉၈ ရွာ ဓာတ်အား

ရပ်ကက ွ ် ရှစရ ် ပ်ကက ွ ၊် ေကျးရွာအုပစ ် ု ၆၅ အုပစ ် ၊ု ေကျးရွာေပါင်း ၂၃၅ ရွာရှသ ိ ည့်

ရရှိခဲ့ပီး

အနက် မိေပရပ်ကွက် ရှစ်ရပ်ကွက်ှင့်

လပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိမအေနြဖင့  ်

၅၈ ရာခိုင်န်းခန့်အထိရရှိခဲ့

ေကျးရွာ ၁၂၁

မိေပ

ရွာတိုကိုသာ

ပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဆက်လက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ ကျန်ေကျး

ဓာတ်အားြဖန့်ြဖးေပးိုင်ခဲ့ရာမှ ယခု (၃၃/၁၁) ေကဗွီ၊ ၅ အမ်ဗွီေအ ခတိယ

လက်ေဒသများသို လပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိေရးစီမံေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုှစ်

ဓာတ်အားခွဲုံတစ်ုံ၊ ထရန်စေဖာ်မာအလုံး ၂၀၊ ၃၃ ေကဗွီဓာတ်အားလိုင်း

တွင် ေကျးရွာေပါင်း ၁၀၈၅ ရွာသာ မီးလင်းခဲ့ပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ်တွင်

၉ ဒသမ ၅၂ မိုင်၊ ၁၁ ေကဗွီဓာတ်အားလိုင်း ၂၅ ဒသမ ၁၃ မိုင်ှင့် ၄၀၀ ဗို

၂၆၉ ရွာ ထပ်မံမီးလင်းခဲ့၍ ရာခိုင်န်းအားြဖင့် ၆၄ ရာခိုင်န်းခန့်အထိ လပ်စစ်

ဓာတ်အားလိုင်း ၂၃ ဒသမ ၄ မိုင်တိုကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ်တွင် တိုင်း

ေြပာကားပီး တွေ ံ တးမိနယ် ြပည်သူ့လတ်  ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ် ဦးြမင့လ ် င ွ  ် င ှ ့် တွံေတးမိနယ်

ခတိယရွာသစ်ေကျးရွာအုပ်ချပ်ေရးမှး

ဓာတ်အားခွဲုံဖွင့်လှစ်ိုင်ြခင်းအတွက်

ဦးဝဏစိုးတိုက

ေကျးဇူးတင်စကားများ

ြပန်လည်

ေြပာကားကသည်။ ယင်းေနာက် (၃၃/၁၁) ေကဗွ၊ီ ၅ အမ်ဗေ ီွ အ ခတယ ိ ဓာတ်အားခွ ဲ ဖ ံု င ွ ပ ့် ဲွ အခမ်းအနားမုခဦ ် းအား တိင ု ်းေဒသကီးလတ်ေတာ်ဒတ ု ယ ိ ဥက ဦးလင်းိင ု ြ် မင့၊် ဒုတိယဝန်ကီး ဦးခင်ေမာင်ဝင်း၊ တိုင်းေဒသကီး လပ်စစ်၊ စက်မလက်မှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး စွမ်းအင်လပ်စစ်သတှင့်

ေဒနီလာေကျာ်၊ စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရး၊

သစ်ေတာေရးရာေကာ်မတီဥက

ဦးတင်ရှိန်၊

တိင ု ်းေဒသကီးလတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ် ေဒါက်တာေကျာ်ဇင်ဦးှင့် ဦးေနိင ု ဦ ် း တိုက ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပးပီး စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။ ထိုေနာက် (၃၃/၁၁) ေကဗွီ၊ ၅ အမ်ဗွီေအ ခတိယဓာတ်အားခွဲုံဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကမည်းေကျာက်စာေမာ်ကန ွ ်းအား ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ဦးဝင်းခိင ု ၊် တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးဖိးမင်းသိန်း၊ တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်ဥက ဦးတင်ေမာင်ထွန်းှင့်

တိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်တရားသူကီးချပ်

ဦးလှေအးတိက ု စက်ခလုတ ် ပ ှိ ၍ ် ဖွငလ ့် စ ှ ေ ် ပးပီး (အေပဝဲပ)ုံ အေမးနံ့သာရည် များ ပက်ဖျန်းေပးကကာ ဓာတ်အားခွဲုံအတွင်း လှညလ ့် ည်ကည့ ် ခဲ  ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်းက ိုဗယ်ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် လတ်တေလာအသက်ရှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးြပရန် ေဆးပစည်းများလှဒါန်း ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

များ၊ ိုင်ငံတကာှင့် ြပည်တွင်းအစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ

ြမန်မာိုင်ငံ ကက်ေြခနီအသင်းက ိုဗယ်ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်

အစည်းများ သက်ဆင ို ရ ် ာကအလိက ု ပ ် ါဝင်ကရန် စာြဖင့်

လတ်တေလာ

အေကာင်းကားထားပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ လုပင ် န်းများေဆာင်

အသက်ရှလမ်းေကာင်းဆိင ု ရ ် ာ ေရာဂါ

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင်

အသုံးြပရန်

ရွက်ရာတွင် စနစ်တကျချ ိန်သားကိုက် ပူးေပါင်းချ ိတ်ဆက်

ေဆးပစည်းများ လှဒါန်းပွဲကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်တွင်

ေဆာင်ရွက်မများသည်  အထူးအေရးကီးပါေကာင်း။

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီးရှိ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီး ဌာန

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၏ဧည့်ခန်းမ၌

ချ ိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်

ကျင်းပရာ

ထိုသို ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မတွ  င် လုပ်ငန်းတာဝန်

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု

ခွဲေဝသတ်မှတ်မများ စနစ်တကျရှိေစေရးအတွက် ြမန်မာ

ဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့်ေထွး တက်ေရာက်သည်။

ိင ု င ် ံ ကက်ေြခနီအသင်းှင့် ဗဟိက ု ူးစက်ေရာဂါ တိက ု ဖ ် ျက်

လှဒါန်း

ေရးဌာနခွဲတို

အေသးစိတ်ေဆွးေွးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊

အခမ်းအနားတွင် လှဒါန်းမှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာ

ြမန်မာိင ု င ် ံ ကက်ေြခနီအသင်းအေနြဖင့် မိနယ်အဆင့်

ိင ု င ် ံ ကက်ေြခနီအသင်းဥက ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ြမင့်

များတွင် သက်ဆိုင်ရာ မိနယ်ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးှင့်

ှင့် တာဝန်ရှိသူများက ယခုလှဒါန်းမမှာ ကက်ေြခနီှင့်

ကုသေရးဦးစီးဌာနမှးများှင့် ချ ိတ်ဆက်ေဆာင်ရက ွ ် ကရ

လြခမ်းနီလပ်ရှားမ

မိတ်ဖက်အသင်းအဖွဲများြဖစ်သည့်

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးအသိပညာအချက်အလက်

ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်း၊ ေနာ်ေဝိုင်ငံ ကက်ေြခနီ

များ ြဖန့်ေဝရာတွင် ြပည်သလ ူ ထ ူ ထ ု ေ ံ ရာက်ရမ ှိ ၊ နားလည်မ၊

အသင်း၊ ဂျာမနီိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်း၊ ဒိန်းမတ်ိုင်ငံ

အမှန်တကယ်အသုံးချမများရရှိေစေရး

ကက်ေြခနီအသင်း၊ တူရကီင ို င ် လ ံ ြခမ်းနီအသင်းှင့် ဆွဒ ီ င်

ေဆာင်ရွက်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ိင ု င ် ံ ကက်ေြခနီအသင်းတိမ ု ှ အေမရိကန်ေဒလာ ၁၆၅၀၀ တန်ဖိုးရှိ တစ်ကယ ုိ ေ ် ရသုးံ ေရာဂါကာကွယေ ် ရးဝတ်စုံ ၂၅၀ ှင့် ပါးစပ်င ှ  ့် ာှ ေခါင်းစည်း ၅၀၀၀ တိုကို လှဒါန်းြခင်း ြဖစ်ပါေကာင်း။ ြမန်မာိင ု င ် ံ ကက်ေြခနီအသင်းသည် ဝန်ကီးဌာနှင့် ပူးေပါင်း၍ နယ်စပ် ဝင်၊ ထွက် ေပါက်များတွင် ေရာဂါေစာင့် ကပ်ကည့ ် မ  လုပင ် န်းများ ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရပ ှိ ါေကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာနှင့် ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲတိက ု ထုတေ ် ဝထား ေသာ ကျန်းမာေရးအသိပညာေပး အချက်အလက်များကို အသုံးြပ၍

ကျန်းမာေရးအသိပညာေပးပိုစတာှင့်

လက်ကမ်းစာေစာင်များထုတ်ေဝကာ

ြပည်သူများထံ

ြဖန့်ေဝေပးအပ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ြမန်မာိင ု င ် ံ ကက်ေြခနီအသင်း၏ ပံပ ့ းုိ မ၊ လုပင ် န်းပူးေပါင်း

ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်းတွင် လျင်ြမန်တုံြပန်

ေဆာင်ရွက်မများကိ  ု ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း၊ ြမန်မာ

အဖွဲ (rapid response team) များ ဖွဲ စည်းထားရှိ ပီး ယခု

ိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်း၏

ကဲ့သို ကပ်အသွင် ေရာဂါြဖစ်ပာွ းပျံှမ ံ များှ  ငပ ့် တ်သက်၍

များြပားပီး အသင်း၏လုပင ် န်းများတွင် လျင်ြမန်တြံု ပန်

လည်း သင်တန်းေပးေလ့ကျင့ထ ် ားသူ ၃၀၀ ခန့်ရပ ှိ ါေကာင်း၊

ေဆာင်ရွက်မများ  ပါဝင်သည်ြဖစ်သြဖင့် ဝန်ကီးဌာန၏

ြမန်မာိင ု င ် ံ ကက်ေြခနီအသင်းသည် ိဗ ု ယ်က ို န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ်

ိုဗယ်ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် လတ်တေလာ အသက်ရှလမ်း

လတ်တေလာ အသက်ရှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ

ေရာဂါ

ေကာင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်း

ဝန်ကီးဌာနှင့်

များ အရှိန်အဟုန်ြဖင့် အားြဖည့်ေဆာင်ရွက်မများတွ  င်

ကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်ေရးလုပင ် န်းများတွင် ပူးေပါင်းလက်တွဲ

ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း

ေြပာကားသည်။

အသင်းဝင်အင်အားသည်

များစွာ အေထာက်အကူြပိုင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ေရာဂါကာကွယထ ် န ိ ်းချပ်ေရး

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ယခုကဲ့သို

လုပင ် န်းများတွင် ကုလသမဂလက်ေအာက်ခအ ံ ဖွဲ အစည်း

ထိေရာက်စွာ

ိုဗယ်ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် လတ်တေလာ အသက်ရှ လမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ

ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး

လုပင ် န်းများ အရှန ိ အ ် ဟုနြ် ဖင့ေ ် ဆာင်ရက ွ ရ ် ာတွင် အားလုံး စုစည်းပူးေပါင်း

ေဆာင်ရွက်သွားေစလိုပါေကာင်း

ေြပာကားသည်။ ထိေ ု နာက် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးှင့် တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျား သည် ြမန်မာိင ု င ် ံ ကက်ေြခနီအသင်းှင့် မိတဖ ် က်ကက်ေြခ နီအသင်းများက လှဒါန်းသည့် အေမရိကန်ေဒလာ ၁၆၅၀၀ တန်ဖိုးရှိ တစ်ကယ ုိ ေ ် ရသုးံ ေရာဂါကာကွယေ ် ရးဝတ်စုံ ၂၅၀ ှင့် ပါးစပ်င ှ  ့် ှာေခါင်းစည်း ၅၀၀၀ တိက ု လ ုိ က်ခခ ံ ေ ့ဲ ကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးအုန်းေမာင် မလာဒီဂရီေကာလိပ်မှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား လက်ခံေတွဆုံ ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ

ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးအုန်းေမာင် သည် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနလက်ေအာက်ရှိ မလာ ဒီဂရီေကာလိပ်မှ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပညာသင်ှစ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းှင့် ဧည့် ဝန်ေဆာင်မ စီမံခန့်ခွဲမပညာ (Bachelor of Tourism and Hospitality Management - BTHM)ဘာသာရပ် ပထမှစ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၈၀ ှင့် ကီးကပ်သူ ဆရာ ဆရာမ ငါးဦးတိုအား ယေန့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဝန်ကီးုံး ေကျာက်စိမ်းခန်းမ၌ လက်ခံေတွဆုံသည်။ တိုက်တွန်းေြပာကား ေတွဆုံစ် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးက ခရီးသွားလုပင ် န်းကတွင် အရည် အေသွးြပည့်ဝသည့်

ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ ေပထွန်းလာေစေရးအတွက်

၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ပညာသင်ှစ်မှစ၍ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၏ အစီအစ်ြဖင့် ရန်ကန ု ် မိတွင် အမျ ိးသားစီမခ ံ န့်ခမ ွဲ ဒီ  ဂရီေကာလိပ ် င ှ ့် မေလးမိတွင် မလာ ဒီဂရီေကာလိပ်တိုတွင် ဝိဇာဘွဲ(ခရီးသွားလုပ်ငန်း) B.A (Tourism) ကို စတင် ဖွငလ ့် စ ှ ခ ် ရ ့ဲ ာ ယခုစ ှ ် ပညာသင်စ ှ ထ ် ိ ရှစ ် စ ှ ရ ် ခ ိှ ့ဲ ပီြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအေနြဖင့် ခရီးသွားလုပင ် န်းှင့် ဧည်ဝ ့ န်ေဆာင်မပညာ  ဘာသာရပ် များကို ေလ့လာဆည်းပူးပီး ေလးှစ်တာကာလအတွင်း ေလ့ကျင့်ေပးခဲ့သည့် အေတွအ ကံများကို လက်ေတွလုပင ် န်းတွင် အကျ ိးြပအသုးံ ချိင ု မ ် ည့် ပုဂိ လ် များြဖစ်ရန်၊ ိုင်ငံ၏အနာဂတ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကအတွက် ထိေရာက်စွာ အကျ ိးြပိုင်မည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသိပညာရှင်များ၊ အတတ်ပညာ ရှင်များအြဖစ် ေပထွန်းလာေစရန်ှင့် မိမိတိုဝန်ကီးဌာနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း နယ်ပယ်တင ွ ် ကျရာတာဝန်ကို ပါဝင်ထမ်းေဆာင်င ို ် ကပီး ခရီးသွားလုပင ် န်း၏

အနာဂတ်ကယ်ပင ွ မ ့် ျားြဖစ်ေအာင် ကိးပမ်းသွားကပါရန် တိက ု တ ် န ွ ်းေြပာကား

Bungee Jumping အားကစားနည်းြဖင့် ကမာလှညခ ့် ရီးသွားများကို ဝန်ေဆာင်မ

သည်။

ေပးေနေသာအေြခအေနများကိုလည်းေကာင်း ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

ထိုေနာက် မလာဒီဂရီေကာလိပ် ေကျာင်းအုပ်ကီး ေဒါက်တာစိန်စိန်

ထိုေနာက်

Resort မှ အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာှင့်

Digital Marketing တာဝန်ခံ ဒုတိယန်ကားေရးမှး ဦးေကျာ်ေကျာ်လွင်က

သက်ဆိုင်ရာကအလိုက် ြပန်လည်ရှင်းလင်းေြဖကားခဲ့ပီး ေကျာင်းသား

ဝန်ကီးဌာနမှ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို အသုံးြပ၍ ခရီးသွားြမငတ ့် င်ေရးဆိင ု ရ ် ာ

ေကျာင်းသူများကိယ ု စ ် ား ေကျာင်းသားတစ်ဦးက ေကျးဇူးတင်စကားေြပာကား

ေဆာင်ရွက်ေနမအေြခအေနများကို လည်းေကာင်း၊

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

နီေပါိုင်ငံအေြခစိုက်

ဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများက

The Last Resort မှ အုပခ ် ျပ်မဒါိ  က ု တ ် ာ ဦးခင်ေမာင်ဝင်းက နီေပါိင ု င ် တ ံ င ွ ်

ဌာနမှ ဒုတိယန်ကားေရးမှး ေဒသန်းသန်းေထွးက

တံတားမျ ိးစုံ ၉၂ စင်းကို ေငွကျပ် ၄၉၆၄ ဒသမ ၂၆၃ သန်း

စစ်ကင ုိ း် တိင ု း် ေဒသကီးအတွငး် ရှိ ေကျးလက်ေဒသများ

ေြပာသည်။

ြဖင့လ ် ည်းေကာင်း ယခုဘာှစအ ် တွင်း တည်ေဆာက်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ၏

ေမးြမန်းချက်များကို

သင်ကားေမွးထုတေ ် နြခင်းှင့် ေလ့လာေရးခရီးစ်အေကာင်းကို လည်းေကာင်း၊

မုံရွာ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်

ေကျာင်းသူများ၏

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး၊ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ေကျာင်းအုပဆ ် ရာမကီး၊ The Last

စစ်ကငို ်းတိငု ်းေဒသကီးအတွင်း ကျပ်သန်းေပါင်း ၁၀၀၀၀ ေကျာ်ြဖင့် ဖွံ ဖိးေရးလုပင် န်းများ ေဆာင်ရက ွ ေ် ပးမည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးက

ေကျာင်းသား

ေအာင်က ခရီးသွားလုပ်ငန်းှင့် ဧည့်ဝန်ေဆာင်မ စီမံခန့်ခွဲမဆိုင်ရာပညာရပ်

တည်ေဆာက်ေပးသွားမည်

ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။

ရန်ပုံေငွြဖင့်

ေကျးလက်ေဒသများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘာှစ်အတွင်း ေဖာက်လုပ်ေပး

ေဆာင်ရွက်ေနသကဲ့သို ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘာှစ်တွင်

လမ်းခင်းြခင်းကတွင် စုစေ ု ပါင်းအရှည် ၁၁၀ ဒသမ ၇၂၈

မည့်လမ်းများအြဖစ် ကွန်ကရစ်လမ်းအရှည် ၁၈ ဒသမ

ြပည်ေထာင်စမ ု လ ူ ရန်ပေ ုံ ငွမှ ေငွကျပ် ၁၀၆၅၀ ဒသမ ၄၈၁

ကီလိုမီတာရှိ လမ်းမျ ိးစုံကို ေငွကျပ် ၅၆၈၆ ဒသမ ၂၁၈

၀၄၉ ကီလိုမီတာ၊ ကတရာလမ်းအရှည် ၁၃ ဒသမ ၆၀၂

သန်း အကုနအ ် ကျခံ ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း

သန်း အကုနအ ် ကျခံ၍လည်းေကာင်း၊ တံတားတည်ေဆာက်

ကီလိုမီတာ၊ ေကျာက်ခင်းလမ်းအရှည် ၁၀ ဒသမ ၈၆၉

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီး

ြခင်းကတွင် စုစုေပါင်းအရှည် ၂၄၂၉ ဒသမ ၈၃ မီတာရှိ

ကီလိုမီတာ၊ ဂျင်းေြမခင်းလမ်း အရှည် ၉ ဒသမ ၆၅၅

သတင်းစ်

ကီလိုမီတာှင့် ေြမသားလမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း အရှည် ၅၈ ဒသမ ၅၅၃ ကီလိုမီတာတိုကို ခင်းကျင်းေပးသွား မည်ြဖစ်သည်။ ထိုအြပင်

တံတားကတွင်

စုစုေပါင်းအရှည်

၁၈၀၇ ဒသမ ၆၅ မီတာရှိ ကွန်ကရစ်တံတား ၃၉ စင်း၊ စုစေ ု ပါင်းအရှည် ၅၅၅ ဒသမ ၅ မီတာရှိ ေရေကျာ်ကိုးစင်းှင့် စုစုေပါင်းအရှည် ၆၆ ဒသမ ၆၈ မီတာရှိ Box Culvert ၄၄ စင်းတိုကို တည်ေဆာက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ဝင်းဦး(ေဇယျာတိုင်း)


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

(၇၃)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေန့အကိ ဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

ြပည်ေထာင်စုေန့ အေတွးများ သိန်းထွန်း( IR ) ြပည်ေထာင်စေ ု န့ဆသ ို ည်မှာ မိမတ ိ င ို ယ်စ်ေကျာင်းသား ဘဝကပင် ရင်းှးီ ကမ်းဝင်ခ၊့ဲ ေမာ်လင့ခ ် ရ ့ဲ သည့် ေန့ထူး ေန့ြမတ် ရက်တစ်ရက် ြဖစ်သည်။ ငယ်စ်ကေတာ့ ြပည်ေထာင်စေ ု န့၏ အဓိပာယ် ှင့် အှစ်သာရကို နားမလည်ိုင်ခဲ့ပါ။ ၁၉၄၇ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်ေန့တွင် လွတ်လပ်ေရးအတွက် ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းှငတ ့် ကွ တိင ု း် ရင်းသားေခါင်းေဆာင် ကီးများသည် ပင်လုံ မိ၌ ပင်လစ ုံ ာချပ်ချပ်ဆခ ို ဲ့ ကသည် ဆိုသည့် ေကျာင်းစာတွင် သင်ကားရသည်များကိုသာ သိရှိခဲ့သည်။

ထိုအသိြဖင့်ပင်

ြပည်ေထာင်စုေန့

ေရာက်တိုင်း ေပျာ်ခဲ့ရဖူးပါသည်။ ြပည်ေထာင်စေ ု န့မတိင ု မ ် ီ ြပည်ေထာင်စအ ု လံသည် တိုင်းှင့်ြပည်နယ်များရှိ

မိကီးများသို လှည့်လည်

သည်မှာ ှစစ ် ်လလ ို ပ ို င်။ ြပည်ေထာင်စအ ု လံ ြဖတ်သန်း သွားသည့် မိများရှသ ိ ကဲသ ့ ုိ မိကီးများတွင် ြပည်ေထာင်စု အလံ ညအိပ်ရပ်နားေလ့ရှိသည်။ ြပည်ေထာင်စုအလံ ညအိပရ ် ပ်နားမည့် မိများတွင်

ြပည်ေထာင်စအ ု လံ

ကိဆိေ ု ရးအဖွဲများ၊ လက်ဆင့က ် မ်းသယ်ယေ ူ ရးအဖွဲများ၊ ြပခန်းများ၊ ေပျာ်ပွဲ ရင်ပမ ွဲ ျားြဖင့် စည်ကားသိက ု ် မိက်စွာ ကျင်းပက၏။

ြပည်ေထာင်စအ ု လံ သယ်ယခ ူ ျ ိန်တင ွ ်

တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံများ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝတ်စုံများ၊ တူညီ ဝတ်စမ ုံ ျားှင့် သယ်ယူ ကသည်။ အလံေတာ်သယ်ယေ ူ ရး အဖွဲများသည် ကိတင်ေလ့ကျင့်ကရသည်။ မိမိတိုမှာ သင်၏ အေတွးများြဖစ်လာသည်။ သင်၏ အေတွးများသည်

ငယ်ရယ ွ သ ် မ ူ ျားြဖစ်သြဖင့် ြပည်ေထာင်စအ ု လံ မိထဲသို

ကိုယ့်ြမင်းကိုယ်စိုင်းေနကမည်ဆိုပါက

ဒီမိုကေရစီ

မှာ စမ်းတဝါးဝါးဆိသ ု ကဲသ ့ ပ ုိ င်။ တိက ု ပ ် ေ ဲွ ရှာင်များတွင်

ဝင်လာသည်ှင့် လမ်းေဘးဝဲ/ယာမှ ကည့်ကသည်။

ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုတည်ေဆာက်ေရး ေမာ်မှန်းချက်

ကေလးငယ်များ မည်မရှေ ိ နမည်မသိ။ ေကျာင်းမတက်ရသူ

သင်၏ စကားလုံးများြဖစ်လာသည်။ သင်၏ စကားလုံးများ

ညပိင ု ်းတွငလ ် ည်း ြပည်ေထာင်စအ ု လံ ညအိပရ ် ပ်နားသည့်

ဆိသ ု ည်မှာ လိက ု ေ ် လေဝးေလြဖစ်မည်ကို စိုးရိမမ ် ပ ိ ါသည်။

မည်မရှေ ိ နမည်မသိ။ သူတေ ို လးများ ကံေတွေနရသည့်

သည် သင်၏ လုပ်ရပ်များြဖစ်လာသည်။ သင်၏ လုပ်ရပ်

အားကစားကွငး် အတွငး် သို လည်ပတ်ကည့ ် ကသည်  ။

သိုေသာ် ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုဆိုသည်က

ခံစားချက်၊ သူတိုေလးများ၏ ြပည်ေထာင်စေ ု မာ်လင့ခ ် ျက်

များသည် သင်၏ အကျင့စ ် ိက ု မ ် ျား ြဖစ်လာသည်။ သင်၏

ြပခန်းများ၊ ပစည်းအေရာင်းခန်းများ၊ ေပျာ်ပွဲ ရင်ပမ ွဲ ျားြဖင့်

မိမိတိုလက်တစ်ကမ်းတွင် ရှိေနသည်ဟု

ထက် မည်သည့်အရာက ပို၍အေရးကီးေနသည်ကို မခန့်

အကျင့စ ် ိက ု မ ် ျားသည် သင်၏တန်ဖးုိ များ ြဖစ်လာသည်။

ကိတ်ကိတ်တိုးစည်ကားလှသြဖင့် ေပျာ်ရင်ရသည်ကို

ယုံကည်ထားပါသည်။ သိုေသာ်….။

မှန်းတတ်ေတာ့ေချ။

သင်၏ တန်ဖးုိ များသည် သင်၏ကံကမာြဖစ်လာသည်ဟု

ယုံကည်ချက်၊

ေမာ်လင့်ချက်များ

ထိတ ု က ို ပ ် ြွဲ ဖစ်ပွားရာ ေနရာေဒသများမှ တိင ု ်းရင်းသား

ဆိုသည်က အလိုလိုေပါက်ပွားလာတတ်သည့် အရာများ

များှင့် ကေလးငယ်တို၏အနာဂတ်မှာ ြပည်ေထာင်စု

မပိုခဲ့။

မဟုတ်သကဲ့သို အြပန်အလှန်မယုံကည်ိုင်မ၊ စိတ်ဝမ်း

အတွင်း တစ်ေြမတည်းေန၊ တစ်ေရတည်းေသာက်ေနရေသာ်

အေတွးအေခများသည် မိမက ိ ယ ို မ ် မ ိ ိ သိမ ု ဟုတ်

ေပျာ်ရင်ရမထက် မပိုခဲ့။ ြပည်ေထာင်စုေန့၏အေရးပါမ၊

ကွဲမ၊ မစည်းလုံးိုင်မတိ  ုဆိုသည်မှာလည်း အလားတူပင်

လည်း မတူညီေသာအေြခအေနှင့် မတူညီေသာ အခွင့်

အြခားသူများ သိုမဟုတ် ကမာကီးအေပ မည်သိုြမင်

အှစ်သာရတိုကို နားမလည်င ုိ ခ ် ပ ့ဲ ါ။ ကချင်၊ ကယား၊

ြဖစ်သည်။ အေကာင်းေကာင့် ြဖစ်လာကေသာ အကျ ိး

အေရးများ ရရှေ ိ နပါသည်။ ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒပုဒမ ် ၂၁

သည်ဆသ ို ည့် နည်းလမ်းများကို ြဖစ်ေစပါသည်။ အေတွး

ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတို

ဆက်များ

ိုင်ငံအတွင်းြဖစ်ပွားေနသည့်

(က) တွင် ိင ု င ် သ ံ ားတိင ု ်းသည် ဤဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒ

အေခများဆိသ ု ည်မာှ လည်း အမဲတေစ ြပည့စ ် ေ ံု နသည်

ေပါင်းစည်းေနထိင ု ရ ် ာ ြပည်ေထာင်စု ကီးသည် ပေဒသာပင်

တိုက်ပွဲများြဖင့်

ယုံကည်မတည်  ေဆာက်ိုင်မည်ဟု

တွင် သတ်မတ ှ ြ် ပာန်းထားသည့် တန်းတူညမ ီ မအခွငအ ့် ေရး၊

ဟုမဆိ ု င ို ရ ် ာ မိမ၏ ိ အေတွးအေခများအေပမူတည်၍

ေပါက်သကဲ့သို အသင့်ြဖစ်ေပလာသည်မဟုတ်။ ပထမ

မယုံ ကည်ပါ။ ထိအ ု တူ ထိပတ ် က ို ရ ် င်ဆင ို မ ် များြဖင့  ် စိတဝ ် မ်း

လွတလ ် ပ်မအခွ  ငအ ့် ရး၊ တရားမတမအခွငအ ့် ေရးတို ခံစား

အေကာင်းြမင်၊ အဆိုးြမင်၊ အြပသေဘာ၊ အပျက်သေဘာ

ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်ကီးတည်ေဆာက်ချ ိန်မစ ှ ၍ ယေန့အထိ

ကွမ ဲ ကိ  ု ေြဖေလာ့င ို မ ် ည် မဟုတပ ် ါေချ။ ဥပမာြပလိပ ု ါသည်။

ခွင့်ရှိသည်ဟု ြပာန်းထားပါသည်။ ထိုအြပင် ပုဒ်မ ၂၂ ( ခ)

အေတွးများ၊ အေြပာများ၊ အြပအမူများကို ြဖစ်ေစိုင်

ပင် ြပည်ေထာင်စဖ ု ာွ းတိင ု း် ရင်းသားများအားလုးံ တစ်စတ ိ ်

ယခင်က ေအးချမ်းေပျာ်ရင်ဖွယ်ေကာင်းလှေသာ

တွင်

တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စည်းလုံးညီွတ်ေရး၊

ပါသည်။ အေတွးအေခပုံစံများတွင် အေြခခံအားြဖင့်

အမှတ်ရမိေနဆဲပင်။ ငယ်စ်ေကျာင်းသားဘဝက ထိုအမှတ်တရများ သည်

ြပည်ေထာင်စုေန့ဆိုသည့်အသိထက်

ခံယူချက်၊

ခိုင်ခိုင်မာမာ

ြဖစ်ပါသည်။

ရခိုင်

ဆိထ ု ားရာ မိမတ ိ အ ုိ နာဂတ်၊ မိမတ ိ ေ ုိ မာ်မန ှ း် ချက်တသ ုိ ည့် မိမိတို၏ အေတွးအေခများအေပ တည်မှီေနပါသည်။

တစ်ဝမ်းတည်း စုစည်းေနထိင ု ် ကရန် စည်းလုးံ ညီတ ွ ေ ် ရး

ြပည်နယ် ေြမာက်ဦး ေကျာက်ေတာ်ေဒသများသည် ယခုအခါ

ချစ်ကည်ေလးစားေရးှင့် ိုင်းပင်းကူညီေရးတို တိုးတက်

ပုံေသအေတွးအေခ၊ တိုးတက်ေသာ အေတွးအေခှင့်

ကို တည်ေဆာက်ခဲ့ ကရသည်။ မိဘဘိုးဘွားတိ၏ ု သမိင ု ်း

စိးု ရိမမ ် များ၊  ထိတလ ် န့်မများ၊  မေရရာမေသချာမများသည်

ြဖစ်ထွန်းေစရန် ကူညီေဆာင်ရွက်မည်ဟုလည်း ြပာန်း

အကျ ိးြပအေတွးအေခဟူ၍ သုံးမျ ိးရှိပါသည်။

ေပးအေမွဟုပင်ဆိုဆို၊ သမိုင်းေပးတာဝန်ဟုပင်ဆိုဆို

မည်သည့်ေထာင့  ်မှကည့်ကည့်

ေကာင်းေသာအလား

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဥပေဒဆိသ ု ည်မာှ ကျင့သ ် းံု မှ၊ လိက ု န ် ာမှ၊

ြပည်ေထာင်စုကီးကို

အလာဟု မဆိုိုင်ပါ။ တိုက်ပွဲများေကာင့် ြဖစ်လာသည့်

အေကာင်အထည်ေဖာ်မှ အသက်ဝင်ပါလိမမ ့် ည်။ သိမ ု လ ှ ည်း

တိုးတက်ရန်လုပ်ေဆာင်ြခင်းထက်

လက်ဆင့်ကမ်းေပးကရဦးမည် ြဖစ်သည်။ လက်ဆင့်

အကျ ိးဆက်များဟု ဆိုရပါမည်။ ထိုအတူ တိုက်ပွဲများ

ြပည်ေထာင်စုေမာ်မှန်းချက်များကို ြပည့်ဝေစိုင်ေပမည်။

အချင်းများကို

ကမ်း တာဝန်ေကျပွန် ကမှလည်း အနာဂတ်ြပည်ေထာင်စု

ြဖစ်ပွားေနသည့် အြခားေဒသများတွငလ ် ည်း ငိမ်းချမ်းေရး၊

အေရး စိတ်ေအးကရေပလိမ့်မည်။

ေအးချမ်းသာယာေရး၊ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးသည် အေရး

ိုင်ငံများြဖစ်လာေသာ ဂျာမနီိုင်ငံ၊ ဂျပန်ိုင်ငံတိုသည်

Carol S. Dweck က ဆိပ ု ါသည်။ တိုးတက်ေသာ အေတွး

တကီးလိအ ု ပ်ေနဆဲ အရှတ ိ ရားများအြဖစ် ြမင်ေတွေနရပါ

ယေန့ထပ ိ တ ် န်းိင ု င ် မ ံ ျား ြဖစ်ေနကသည်။ စစ်ပဒ ွဲ ဏ်ခစ ံ ား

အေခသမားများသည်

သည်။

ခဲ့ရေသာ

မိမ၏ ိ လုပေ ် ဆာင်မှ  င့် ကိးပမ်းအားထုတမ ် များေကာင့  ်

မျ ိးဆက်သစ်လူငယ်များသို

ြပည်ေထာင်စဆ ု သ ို ည်က စာရွကတ ် င ွ သ ် ာ ရှရ ိ မည့် အရာမဟုတသ ် ကဲသ ့ ို ရည်န်  းရမည့် စကားသက်သက်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသည်ပင် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

ပုံေသသတ်မှတ်ထားေလ့ရှိသြဖင့်

ေြပာင်းလဲမမြပလု  ပ်ိုင်ေကာင်း

မိမိ၏အရည်အချင်းများသည်

လမ်းေကာင်းေပ ေရာက်ေနေလပီ။ ေရာမအင်ပါယာကီးကို

ဟု

တစ်ရက်တည်းတည်ေဆာက်ခဲ့တာ

ေဆာင်ရွက်ိုင်ကသည်။

တစ်ဝမ်းတည်း ေနထိင ု လ ် စ ို တ ိ ရ ် ှိ ကရေပမည်။ တစ်နည်း

ပညာသင်ကားေနကရသည်။ တိက ု ပ ် မ ွဲ ျားြဖစ်ပွားရာ ေနရာ

ေန့ချင်းညချင်း နတ်ေရကန်အတွငး် ပစ်ချလိက ု သ ် ကဲသ ့ ပ ုိ င်

ပိုမိုကမ်းကျင်တိုးတက်လာသည်ဟု ယုံကည်ကသူများ

အားြဖင့် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိး ၁၃၅ မျ ိး စုစည်းေနထိုင်

ေဒသများမှ ကေလးငယ်တိုမှာ ေနေရး၊ စားေရး၊ ဝတ်ေရး

ြပည်ေထာင်စုကီး

ြဖစ်သည်။

ကသည့် မိမိတိုိုင်ငံသည်

တိုအြပင် ပညာသင်ကားေရးတိုသည် ေပျာက်ေသာလမ်း

သိေ ု သာ် ကိးစားမှင့် အေရွအတိင ု ်းအတာေတာ့ လိပ ု ါလိမ့်

၎င်းတို၏အရည်အချင်း

မည်။ ယေန့မမ ိ တ ိ  ို င ို င ် သ ံ ည်လည်း အနာဂတ်ြပည်ေထာင်စု

ယုံ ကည်ကပီး

ိင ု င ် ေ ံ တာ်ကီးတည်ေဆာက်ေရးအတွက် ြပြပင်ေြပာင်းလဲ

အဓိပာယ်ရှိရှိ ပံ့ပိုးကူညီသူများြဖစ်ကသည်။

မိမိတိုအားလုံးသည် ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ် ိုင်ငံေတာ်ကီးအား တည်ေဆာက်ကရာတွင် အတိတတ ် င ွ န ် စ်ြမပ်ေနသည့် အေတွး အေခများ၊ နာကည်းမ၊ မေကျနပ်မ အေြခခံသည့အ ် ေတွးအေခ များှင့်

အဆင်ေြပိုင်မည်လား သိုတည်းမဟုတ် တိုးတက်

မဟုတ်ဆိုသကဲ့သို

ဘွားခနဲြဖစ်လာရမည်ဟု မဆိုလို။

ေရးများလုပေ ် ဆာင်ေနသည်မာှ ကိးု ှစပ ် င် ြပည့ခ ် ့ဲ ပီြဖစ်သည်။ ြမန်မာြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးတွင်

ယုံကည်သြဖင့်

စိတ်ပညာပါေမာက

ေအးချမ်းမ၊ ေပျာ်ရင်မ၊ လုြံ ခံမတိြု ဖင့် ေနထိင ု ေ ် နကရသည်။

သူတစ်လူငါတစ်မင်းှင့်

ကေလးငယ်များမှာ

ကမာ့အင်အားကီး

၎င်းတို၏အရည်

တိင ု ်းရင်းသားအားလုံးသည် ေကာင်းတူဆိုးဖက် တစ်စတ ိ ်

လည်း မဟုတ်ပါ။ ြပည်ေထာင်စုတွင်ေနထိုင်ကသည့်

ငိမ်းချမ်းေသာေဒသများမှ

ကမာစစ်ကီးဒဏ်မှုန်းထ၍

ပုံေသအေတွးအေခသမားများသည် မိမိကိုယ်မိမိ

အရာရာကိုေကာင်းမွန်ေစရန် ပိုမိုကိးစားအားထုတ်ေလ

အကျ ိးြပအေတွးအေခသမားများသည် တိုးတက်ြမင့်တင်ရာတွင်

အနာဂတ်ပမ ို ေ ို ကာင်းမွနလ ် ာေစေရး

သိြု ဖစ်ရာ မိမတ ိ အ ုိ ားလုးံ သည် ဒီမက ုိ ေရစီဖက်ဒရယ်

ကီးမားေသာစိန်ေခမ

ိင ု င ် ေ ံ တာ်ကီးအား တည်ေဆာက်ကရာတွင် အတိတတ ် င ွ ်

တစ်ရပ်ရေ ှိ နေကာင်း၊ ယင်းစိနေ ် ခမမှာ အေတွးအေခများ

နစ်ြမပ်ေနသည့်အေတွးအေခများ၊ နာကည်းမ၊ မေကျ

(Mindsets) ေြပာင်းလဲေရးြဖစ်ေကာင်း သံတမန်တစ်ဦးက

နပ်မ အေြခခံသည့်အေတွးအေခများှင့် အဆင်ေြပိုင်

မှတ်ချက်ြပဖူးပါသည်။

မည်လား သိတ ု ည်းမဟုတ် တိးု တက်လေ ုိ သာ အေတွးအေခ၊

အေတွးအေခများဆိုသည်မှာ အတိတ်က ေတွ ကံ

အကျ ိးြပလိေ ု သာ အေတွးအေခများှင့် ပိမ ု အ ို ဆင်ေြပ

လိေ ု သာ အေတွးအေခ၊ အကျ ိးြပလိေ ု သာ အေတွးအေခများှင့်

ခဲရ ့ သည့် အေတွအ ကံ၊ ခံစားချက်များ စုစည်းထားသည့်

ိင ု မ ် ည်လားဆိသ ု ည်မှာ (၇၃) ှစေ ် ြမာက် ြပည်ေထာင်စု

ပိုမိုအဆင်ေြပိုင်မည်လားဆိုသည်မှာ

စိတ၏ ် အကျင့စ ် ိက ု မ ် ျားြဖစ်သည်ဟု ဆိပ ု ါသည်။ သိြု ဖစ်ရာ

ေန့အေတွးတစ်ရပ် ြဖစ်ပါသည်။

အေတွးအေခများတွင် ယုံကည်ချက်များ၊ သေဘာထား

တစ်ေယာက်၏ ဆတစ်ရပ်အေနြဖင့မ ် ူ အနာဂတ်မျ ိးဆက်

များအြပင် မိမ ိ င ှ ပ ့် တ်ဝန်းကျင်အေပ ယူဆချက်များလည်း

ြဖစ်သည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် လူငယ်လရ ူ ယ ွ ်

နက်င်းစွာပါဝင်ေနပါသည်။

များကို တိုးတက်ေသာအေတွးအေခရှသ ိ မ ူ ျား၊ အကျ ိးြပ

ြပည်ေထာင်စုေန့ အေတွးတစ်ရပ်ြဖစ်

(၇၃)ှစ်ေြမာက်

အေတွးအေခများှင့်

ပတ်သက်၍ မဟတမဂက ီ သင်၏ယုံ ကည်ချက်များသည်

ြပည်ေထာင်စုသား

အေတွးအေခ ရှိသူများ ြဖစ်ေစလိုလှပါသည်။


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ပင်လုံစိတ်ထား ညီေနာင်ဖွား  

ကိုယ့်ိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျ ိး ြမတ်ိုးက ကိုယ့်ေြမ။ ကိုယ့်ိုးရာဓေလ့ ခင်ေမွကေပ။

 

မျ ိးချစ်စိတ်အေမွ စွဲလိုေလ တိုအသည်း ဇွဲစိတ်ေတွ ေဝလလ ံ ို အားမာန်ခိုင်မဲ။

 

ြပည်ေထာင်စုစိတ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့်ေထွး သူနာြပတကသိုလ်(ရန်ကုန်)၏

ဦးထိပ်မှာပန် ြမန်ြပည်သာေစဖို

(၂၆)ကိမ်ေြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနား ဂုဏ်ြပညစာစားပွဲသို တက်ေရာက်

ြပည်သူရဲအားမာန်။  

ညီေနာင်ထု ဝန်းရံ ရန်ဟူသမ ဖယ်ရှား တိုလက်ေတွ ခိုင်ခိုင်မဲ တွဲလျက်စိတ်ထား။

 

ေသွးစည်းလို မနားမေန အမိေြမ ငိမ်းချမ်းဖို အသိေတွ-သတိေတွဆက် ထမ်းရွက်ကစို။ ထီယု

ြပည်ေထာင်စုေန့ ဒိုမေမ့

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု

သာမက လက်ေတွသူနာြပစုမ အေတွအ ကံများကိလ ု ည်း

ဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့ေ ် ထွးသည် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်ညပိင ု ်း

ရရှိိုင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် လုပ်ငန်း

တွင် သူနာြပတကသိလ ု (် ရန်ကန ု )် ၌ ကျင်းပခဲသ ့ ည့် သူနာြပ

လိုအပ်ချက်များြပားေသာ

ပိုမိုေမွးထုတ်

ိုင်ေရး၊ ိုင်ငံတကာ ပညာေတာ်သင် အခွင့်အလမ်းများ

တကသိုလ်(ရန်ကုန်)၏ (၂၆)ကိမ်ေြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်

ေလ့ကျင့်ေပးိုင်ေရးအတွက် သူနာြပသိပံ၊ သူနာြပသိပံ

ရရှ ိ င ို ေ ် ရးအတွက် အဂလ  ပ ိ ဘ ် ာသာရပ်ကလ ို ည်း ကိးပမ်း

အခမ်းအနား ဂုဏ်ြပညစာစားပွဲသို တက်ေရာက်သည်။

(ေပါင်းကူး) on-campus ှင့် off-campus သင်တန်းများြဖင့်

ဆည်းပူးကေစလိုပါေကာင်း၊

သင်ကားေပးလျက်ရှိပါေကာင်း။

သူနာြပစုမပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်မများြမင့်မား

သူနာြပများ

တိုးြမင့်ေခယူ

အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာ

ညီွတ်မသက်ေသ

တည်ေထာင်ြပ

များအား ကျန်းမာေရးေစာင့ေ ် ရှာက်မများ  ေပးအပ်င ုိ မ ် ည်

ဆက်လက်ကိးပမ်း

ပင်လုံေြမ အေြခြပ

ဒိုညီေနာင်ထု

ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

အခွငအ ့် လမ်းများကိလ ု ည်း ေဆာင်ရက ွ ထ ် ားရှပ ိ ါေကာင်း။ အမဲကိးပမ်းေနရမည် သူနာြပများအေနြဖင့် ိင ု င ် တ ံ ကာှင့် ရင်ေပါင်တန်း

ေနေစေရး

သူနာြပများအေနြဖင့်

အမဲကိးပမ်းေနရမည်ြဖစ်ပီး လုပ်ငန်းများ

ြမင့ေ ် ထွးက ြပည်သမ ူ ျားအတွက် ကျန်းမာေရးေစာင့ေ ် ရှာက်မ

ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲမှ ပညာရှင်များ ပါဝင်ေရးဆွဲ

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန် မွန်ြမတ်ေသာရည်ရွယ်ချက်

ထားခဲ့ေသာ သူနာြပသိပံသင်ိုးန်းတမ်းသစ်ကို ၂၀၁၇

လိုက်နာကျင့်သုံးကရမည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ပညာရပ်ပိုင်း

များြဖင့်

ခုှစ်မှ စတင်အသုံးြပသင်ကားြခင်း၊ သူနာြပသားဖွား

ကမ်းကျင်မြမင့  မ ် ားပီး ကျင့ဝ ် တ်လက ို န ် ာေသာ၊ ြပည်သမ ူ ျား

မဟာသိပဘ ံ ဲွ ၊ သူနာြပသိပဘ ံ ဲွ ှင့် အထူးြပ သူနာြပဒီပလိမ ု ာ

သင်တန်းေကျာင်းသစ်များ

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ြခင်းတိုှင့်အတူ

က ချစ်ခင်ေလးစားအားကိုးေသာ သူနာြပေကာင်းများ

ဘွဲများရရှိခဲ့ကသူများအား ဂုဏ်ြပပါေကာင်း၊ သူနာြပ

သူနာြပသင်တန်းများ တက်ေရာက်ခင ွ ရ ့် သူဦးေရကိလ ု ည်း

ြဖစ်လာေစေရး ဆုမွန်ေကာင်း ေတာင်းအပ်ပါေကာင်း

သိပံဘွဲရရှိခဲ့သူများအေနြဖင့်

သူနာြပပညာရပ်များကို

သိသာစွာတိုးြမင့်ေခယူခဲ့ရာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်ှစ်

ေြပာကားသည်။

စ်ဆက်မြပတ် ဆက်လက်ေလ့လာကေစလို ပီး မဟာသိပံ

ှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်စ ှ တ ် တ ို င ွ ် တစ်စ ှ လ ် င် လူဦးေရ

ဘွဲများ၊ အထူးြပဒီပလိုမာဘွဲများ၊ ပါရဂူဘွဲများရရှိသည်

၃၇၀၀ တက်ေရာက်ခွင့်ြပခဲ့ပါေကာင်း၊ လာမည့် ပညာ

ပါေမာကချပ် ပါေမာကေဒါက်တာြမတ်သာက ဂုဏ်ြပ

အထိ သ ိ ာန်ချ ဆက်လက်ကိးပမ်းကေစလိပ ု ါေကာင်း၊

သင်ှစ်တွင်လည်း လူဦးေရ ၄၅၀၀ အထိ တိုးြမင့်ေခယူ

အမှာစကားေြပာကားသည်။

ဘွဲ ရေမာင်မယ်များအေနြဖင့် မိမိတို၏ အနာဂတ်ရည်မန ှ း်

ေလ့ကျင့ေ ် ပးသွားရန် စီစ်လျက်ရပ ှိ ါေကာင်း၊ သူနာြပများ

ချက်ပန်းတိုင်များ အြမန်ဆုံးချမှတ်ေစလိုပီး ထိုသိုချမှတ်

သည် လုပင ် န်းခွငတ ် င ွ ် အလုပတ ် ာဝန်များြပားကာ အလုပ်

သူနာြပတကသိုလ်(ရန်ကုန်)၏ (၂၆) ကိမ်ေြမာက်

ရာ၌ ဝါရင့် ဆရာ ဆရာမများ၊ မိသားစုများ၊ သူငယ်ချင်း

ဝန်ပိေနသည်ကို သိရှိပါေကာင်း၊ သူနာြပများအား ကူညီ

ဘွဲှင်းသဘင်တင ွ ် သူနာြပမဟာသိပသ ံ င်တန်း ေအာင်ြမင်

မိတ်ေဆွများှင့် တိုင်ပင်ကာ ချမှတ်ေစလိုပါေကာင်း။

ေပးိုင်ရန်အတွက် အကူသူနာြပဦးေရ ၃၀၀ ကိုလည်း

သူ ၄၂ ဦး၊ အေရးေပသူနာြပစုမပညာ  ဒီပလိမ ု ာေအာင်ြမင်သူ

ကိးပမ်းအားထုတ်ခဲ့မများေကာင့  ် သူနာြပ

ေဆာင်ရွက်ရာတွင်

သူနာြပကျင့်ဝတ်များကို

ဆက်လက်၍

စွဲမဲစွာ

သူနာြပတကသိုလ်(ရန်ကုန်)၏

ဘွဲများေပးအပ်

ယခုစ ှ တ ် င ွ ် ရန်ကန ု  ် င ှ ့် မေလးသူနာြပတကသိလ ု ်

ရန်ကုန်၊ မေလးေဆးုံကီးများှင့် ေနြပည်ေတာ် ခုတင်

ေလးဦး၊ သူနာြပသိပံ(ေပါင်းကူး)သင်တန်းေအာင်ြမင်သူ

များမှ သူနာြပသိပံဘွဲရ ၃၀၆ ဦးကို ေမွးထုတ်ေပးခဲ့ပီး

(၁၀၀၀)ဆံ့ေဆးုံကီးများတွင် ကိုးလတာသင်တန်းြဖင့်

၁၉၉ ဦး၊ သူနာြပသိပ(ံ ေပါင်းကူး) (on-campus) သင်တန်း

ဝန်ကီးဌာနမှ အဆိုပါသူနာြပဘွဲရများအားလုံးကို ယခု

ေလ့ကျင့်ေပးလျက်ရှိပါေကာင်း၊

သင်တန်းပီးဆုံးပါက

ေအာင်ြမင်သူ ၂၁၀၊ သူနာြပသိပံ(ပုံမှန်)ေအာင်ြမင်သူ ၁၂၃

ရက်ပင ို ်းအတွင်း ဗဟိအ ု ဆင့ ် င ှ ့် တိင ု ်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်

အဆိပ ု ါအကူသန ူ ာြပများအား ဝန်ကီးဌာနေဆးုမ ံ ျားတွင်

ဦးှင့် အထူးြပသူနာြပဒီပလိုမာသင်တန်းေအာင်ြမင်သူ

ေဆးုံများတွင်

ခန့်အပ်တာဝန်ချထားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ အကူသူနာြပ

၇၄ ဦးတိက ု ို ဘွဲများ အသီးသီးေပးအပ်ခေ ဲ့ ကာင်း သိရသည်။

ခန့်အပ်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုသို

ေဆးုအ ံ သီးသီးတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်းြဖင့် ြပည်သူ

များ၏ ဘဝတက်လမ်း၊

ပညာဆက်လက်သင်ကားရန်

သတင်းစ်

ေကျာက်ကီးမိနယ်၌ စွမ်းအားြမင့်မီးဖိုများ အခမဲ့ြဖန့်ြဖးေပးအပ် ေကျာက်ကီး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ် အစိုးရှင့်

ကိုရီးယားသမတိုင်ငံ

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ

ဗဟိုဌာနတို

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် သာ စွမ်းအားြမင့် မီးဖိုများ

ြဖန့်ြဖးြခင်းစီမံကိန်းအရ

ေကျးရွာအေရာက် ြဖန့်ြဖးြခင်းအခမ်း အနားကို ေတာင်ငခ ူ ိင ု ် ေကျာက်ကီး မိနယ်

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး

ဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ယေန့ နံနက် ၁၀ နာရီက ကျင်းပခဲ့သည်။ အခမ်းအနားတွင်

ေကျာက်ကီး

မိနယ်အပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးေကျာ်သက ူ ေြပာကားသည်။

ြဖစ်ပီး ပထမအကိမအ ် ေနြဖင့် ေကျးရွာ

ရှိ

ယခု အ ခါ ေကျာက်  ကီး မိနယ်

အုပစ ် ု ၁၂ အုပစ ် ရ ု ှိ အိမေ ် ထာင်စု ၅၀၀၀

စွမး် အားြမငမ ့် းီ ဖိမ ု ျားကို သက်ဆင ုိ ရ ် ာ

အတွင်းရှိ လပ်စစ်မီးမရရှဘ ိ ဲ ထင်းမီး

အား ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်း ေကျးရွာ

တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက လေ ဲ ြပာင်းေပးအပ်

သုံးစွေ ဲ နသည့် ေကျးရွာအုပစ ် ု ၂၁ အုပစ ် ု

များအေရာက်

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ရှိ အိမေ ် ထာင်စု ၁၀၀၀၀ အား ှစ် ကိမ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အဖွငအ ့် မှာစကား

ခွဲ၍

အခမဲ့ြဖန့် ြဖးေပးသွားမည်

ြမန်မာ့ ပင်လယ်ြပင် အေြခအေန

ြဖန့် ြဖးေပးမည်

အုပ်စုအုပ်ချပ်ေရးမှးများအား

K ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ထိေ ု နာက် ေကျးရွာအုပစ ် ု ၁၂ အုပစ ် ု

ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ လင်းအနည်းငယ်မှ အသင့်အတင့်ရှိမည်။

လင်းအြမင့်မှာ ြမန်မာ့ကမ်းိုးတန်း

တစ်ေလာက်ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင် ေလးေပမှ ေြခာက်ေပခန့် ရှိိုင် သည်။ မိုး/ဇလ


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ေရှဖုံးမှ သယံဇာတှင့်

အခမ်းအနား ကျင်းပေရးေကာ်မတီ ဥက မင်းဗညားစန်းက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး

များ ေဖာ်ထတ ု ထ ် န ိ း် သိမး် ြမငတ ့် င်သာွ းိင ု ေ ် ရး၊ တိင ု း် ရင်းသား

ေြပာကားသည်။

အမှာစကားေြပာကားပီး (၇၃)ကိမေ ် ြမာက် မွနအ ် မျ ိးသား

ဆက်လက်၍ မွန်စာေပယ်ေကျးမဆိုင်ရာ စာတမ်း

ဝန်ကီး ေဒါက်တာမင်းကည်ဝင်း၊ ကျင်းပေရးေကာ်မတီ

ေန့အခမ်းအနားသို ေပးပိုလာေသာ သဝဏ်လာများကို

ဖတ်ကားြခင်း၊ မွန်အမျ ိးသားေန့အထိမ်းအမှတ် ေြမစိုက်

ဥက မင်းဗညားစန်းတိုက ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပးက

တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဖတ်ကားသည်။

ပိုစတာ ရှင်းလင်းချက်စာတမ်းအကျ်းဖတ်ကားြခင်း၊

သည်။ အေလးြပ ယင်းေနာက်

မွန်အမျ ိးသားအလံကို လင့်တင်ပီး

ရည်ရွယ်ကျင်းပခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ဂုဏ်ြပေပးပိုခဲ့

ထိေ ု နာက် မွနအ ် မျ ိးသားေန့ေရးရာကိစများ  ှစက ် ာလ

မွနလ ် င ူ ယ်ေရးရာကိစရပ်  များ တင်ြပြခင်း၊ မွနအ ် မျ ိးသားေန့

ရှည် ကာစွာ ေဆာင်ရက ွ ခ ် သ ့ဲ ည့် ကမာဝက်မိ ဓာတ်ေတာ်

အထိမ်းအမှတ် စာေပပိင်ပွဲဆု ချ ီးြမင့်ြခင်း၊ အလှရှင်များ

အနားများကို ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ြပည်သူ့ရင်ြပင်၌

ေကျာင်းတိုက်ဦးစီးပဓာနနာယက

အား

လည်းေကာင်း၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး ချမ်းြမသာစည်

ဆရာေတာ် ဘဒ

တက်ေရာက်လာသူများက ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာ

ပတ ိ မဟာေထရ်င ှ ့် ိင ု ပ ် န်းေအာင်တအ ို ား ကျင်းပေရး

ိုင်ငံေတာ်အလံ၊ မွန်အမျ ိးသားအလံှင့် မွန်အာဇာနည်

ေကာ်မတီဥက မင်းဗညားစန်းက ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလာ

ေခါင်းေဆာင်များအား အေလးြပကသည်။

များ ေပးအပ်ချ ီးြမင့်သည်။

ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းေပးအပ်ြခင်းအစီအစ်များကို

ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အခမ်းအနားအပီးတွင်

မင်းေနြပည်ေတာ်ကီးကို

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

အလားတူ (၇၃)ကိမေ ် ြမာက် မွနအ ် မျ ိးသားေန့ အခမ်း

မိနယ်ရှိ သာသနာ ၂၅၀၀ ဓမာုံ၌

လည်းေကာင်း၊

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေတာင်ငူမိ ကင်ပွန်းချံေကျးရွာှင့်

ရည်ရွယ်ကျင်းပ သမလှင့် ဝိမလ မွနမ ် င်းညီေနာင်စ ှ ပ ် ါး ဟံသာဝတီ

ကည့်အားေပး 

ထိေ ု နာက် သဘာပတိဆရာေတာ် ဘဒ ေကတုမာလာ က အဖွင့်ဩဝါဒစကားမက်ကားသည်။

စည်းလုံးညီွတ်မ တည်ေဆာက်သွားိုင်ေရးတိုအတွက်

ပဲခူးမိ ေရေမာ်ေဓာဓမာု၌ ံ လည်းေကာင်း၊ တနသာရီတင ို ်း

စတင်တည်ေထာင်ခဲ့ေသာ

ေဒသကီး ေရြဖမိနယ် ကဲတလင်းေကျးရွာ အပါအဝင်

သာသနာသကရာဇ် ၁၁၁၆ ခုစ ှ ် တပိတ ု လ ွဲ ဆုတ(် ၁)ရက်ေန့

မိနယ် ငါးမိနယ်၌ လည်းေကာင်း၊ ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသကီး

ထိေ ု နာက် (၇၃)ကိမေ ် ြမာက် မွနအ ် မျ ိးသားေန့အခမ်း

ိင ု သ ် က်လင ွ  ် င ှ အ ့် တူ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားသည် ခင်းကျင်းြပသ

တနလာေန့ကို

မွန်အမျ ိးသားေန့အြဖစ်

ပုသမ ိ ် မိ၌ လည်းေကာင်း၊ ကရင်ြပည်နယ် ဘားအံမိနယ်

အနားသို ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ် ေဒေအာင်ဆန်း

ထားသည့် မွန ် ိုးရာြပခန်းများကို ကည့ ် အားေပးကသည်  ။

သတ်မတ ှ က ် ာ ှစစ ် ် တပိတ ု လ ဲွ ဆုတ(် ၁)ရက်ေန့ေရာက်တင ို ်း

အိေကျးရွာှင့် ေကာ့ကရိတ်မိ ေပကကုနး် ေကျးရွာ၌

စုကည်ထမ ံ ေ ှ ပးပိလ ု ာေသာ သဝဏ်လာကို တိင ု ်းရင်းသား လူ မ ျ ိးများေရးရာဝန်  ကီး ဌာန

ြပည် ေထာင် စု ဝ န်  ကီး

ိုင်သက်လွင်က ဖတ်ကားသည်။ ဆက်လက်၍ မွန်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာ ေအးဇံက တ်ခွန်းဆက်စကားေြပာကားသည်။ ယင်းေနာက်

(၇၃)ကိမ်ေြမာက် မွန်အမျ ိးသားေန့

အစွဲြပ၍

(၇၃)ကိမ်ေြမာက်

မွန်အမျ ိးသားေန့အခမ်းအနား

မွန်အမျ ိးသားေန့အခမ်းအနားများကို မွန်တိုင်းရင်းသား

လည်းေကာင်း

ညပိုင်းအစီအစ်တွင်

ကျင်းပေရးေကာ်မတီဥက

လူမျ ိးအများစုေနထိင ု ရ ် ာ ကရင်ြပည်နယ်၊ ရန်ကန ု ၊် မေလး၊

အဆိုပါအခမ်းအနားများသို

စည်ကားသိုက်မိက်စွာ ကျင်းပကပီး

မင်းဗညားစန်းက အမှာစကားေြပာကားပီး မွန်ြပည်သစ်

တနသာရီှင့် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး စေသာ ေနရာ

ပုဂိလ်ှင့်

ပါတီဥကက တ်ခွန်းဆက်စကားေြပာကားသည်။

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံ

တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန

အသီးသီး၌ ကျင်းပခဲ့ ကသည်။ ယခုစ ှ ် (၇၃)ကိမေ ် ြမာက်

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးတိထ ု မ ံ ှ သဝဏ်လာများ ဂုဏြ် ပေပးပို

ယင်းေနာက် (၇၃)ကိမေ ် ြမာက် မွနအ ် မျ ိးသားေန့အခမ်း

မွနအ ် မျ ိးသားေန့ကို မွနလ ် မ ူ ျ ိးတိ၏ ု ဇာတိေသွး ဇာတိမာန်

ခဲ့ကသည်။

အနားကျင်းပေရးေကာ်မတီ(ဗဟို)မှ ေကျးဇူးတင်စကား

ိုးကားပီး ဘာသာစကား၊ စာေပှင့် ိုးရာဓေလ့ယ်ေကျးမ

သတင်းစ်

မွန်အမျ ိးသားေန့အခမ်းအနား ပုသိမ်မိ၌ ပထမဆုံးအကိမ် ကျင်းပ ပုသိမ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

မွနေ ် စတီပထ ု ိုးများှင့် မွန် မိရွာများအေကာင်း ရှင်းလင်းတင်ြပပီး မွနအ ် မျ ိးသား

(၇၃)ကိမ်ေြမာက် မွန်အမျ ိးသားေန့ အခမ်းအနားကို ပထမဆုံးအကိမ်အြဖစ်

ေန့ အခမ်းအနားကျင်းပေရးေကာ်မတီဥက မိသန်းရှင်က ေကျးဇူးတင်စကား

ယေန့ ညေနပိင ု ်းတွင် ပုသမ ိ ် မိ ြမကန်းသာအိမရ ် ာဝင်း ြမက်ခင်းြပင်၌ ကျင်းပရာ

ေြပာကားကာ မွန်ိုးရာယ်ေကျးမအကအလှများြဖင့် ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်က

ပုသိမ်မိရှိ မွန်လူမျ ိးများှင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ မွန်လူမျ ိး အများအြပား

သည်။

တက်ေရာက်ကသည်။

“ဒီလပ ို ေ ွဲ တွကျင်းပတဲအ ့ တွက် အမိမိအနယ်နယ်မှာရှတ ိ ဲ့ မွနလ ် မ ူ ျ ိးေတွ

ေရှးဦးစွာ တက်ေရာက်လာသူများက ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံ ေတာ်အလံှင့် မွန်အမျ ိးသားအလံကို အေလးြပကသည်။

အားလုံး မွန ် းုိ ရာယ်ေကျးမကို ြမတ်းုိ တန်ဖးုိ ထားတတ်လာပီး ပိမ ု ထ ို န ိ ်းသိမ်း ြမငတ ့် င်ေဖာ်ထတ ု သ ် ာွ းိင ု မ ် ယ်လုိ ယုံ ကည်ေမာ်လင့ပ ် ါတယ်” ဟု ပွက ဲ ျင်းပေရး

ထိေ ု နာက် သဘာပတိြဖစ်သူ ေဒါက်တာဗညားေအာင်မိုးက ဧရာဝတီတင ို ်း

ေကာ်မတီဥက မိသန်းရှင်က ေြပာသည်။

ေဒသကီး ပုသိမ်မိတွင် မွန်လူမျ ိးအများအြပားရှိေသာ်လည်း အများစုက

အဆိုပါ အခမ်းအနားကို ှစ်ပိုင်းခွဲ၍ နံနက်ပိုင်းတွင် လပွတာမိနယ်ရှိ

မွန်ဘာသာစကားေြပာတတ်သူ အလွန်ရှားပါးေကာင်း၊ ထိုအတွက်ေကာင့်

ရှငေ ် စာပုဘရ ု ားှင့် ငပုေတာမိနယ်ရိှ ေမာ်တင်စန ွ း် ဘုရားတိ၌ ု ဆွမး် ေကးြခင်း

မွန ် းုိ ရာယ်ေကျးမ၊ ဘာသာစကားှင့် စာေပများ ထွန်းကားြပန့်ပွားလာေစရန်

အလှကို ြပလုပခ ် ဲ့ ပီး ညေနပိင ု ်းတွင် ပုသမ ိ ် မိ ြမကန်းသာအိမရ ် ာဝင်း ြမက်ခင်း

ကရင်ြပည်နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးတိုင်း

ရည်ရွယ်၍ ပထမဆုံးအကိမ် ကျင်းပြခင်းြဖစ်ေကာင်း အမှာစကားေြပာကား

ြပင်၌ မွန်အမျ ိးသားေန့အခမ်းအနားကို

ေဒသကီးှင့် တနသာရီတင ို ်းေဒသကီးတိရ ု ှိ မိ၊ ရွာများတွင် ှစစ ် ်ကျင်းပလျက်

သည်။

ဆက်လက်ေြပာသည်။

ယင်းေနာက် သဘာပတိအဖွဲ ဝင် ိင ု လ ် ဝီေအာင်က ဧရာဝတီတင ုိ း် ေဒသကီးရှိ

ကျင်းပြခင်းြဖစ်ေကာင်း ၎င်းက

ရှိပီး ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ပုသိမ်မိ၌ ပထမဆုံးအကိမ် ကျင်းပြခင်းြဖစ်

မွနအ ် မျ ိးသားေန့ အခမ်းအနားများကို မွနလ ် မ ူ ျ ိးများေနထိင ု ရ ် ာ မွနြ် ပည်နယ်၊

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းှင့်ဓာတ်ပု-ံ ေအးမင်းသူ

ြမန်မာလူငယ် နည်းပညာစွန့ဦ ် းတီထင ွ ် ဖွံ ဖိးေရးအစီအစ် (၂၀၂၀)၏ အထက်ြမန်မာြပည် ကိုယ်စားြပအသင်းများ ေရွးချယ်ပွဲ ကျင်းပ

သင်ယူေလ့လာိုင်မည် အထက်ြမန်မာြပည်အတွက် ဆန်ခါတင် အဆင့် အဖွဲငါးဖွဲှင့် ေအာက်ြမန်မာ

ြမန်မာ့ဆက်သယ ွ ေ ် ရးလုပင ် န်း (MPT)

ြပည်မှ ကိယ ု စ ် ားြပေရွးချယ်ခရ ံ သည့်

ှင့် ြမန်မာိင ု င ် ံ ကွနပ ် ျတာအသင်းချပ်

အဖွဲငါးဖွဲတိသ ု ည် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၀ ရက်

(MCF)တို ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့်

မှ

"Myanmar Youth Technopreneur-

ေရတာရှည် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ထန်းတပင်မိနယ်

ဇရပ်ကီးကင်ပွန်းြခံေကျးရွာတွင်

(၇၃)ကိမေ ် ြမာက် မွနအ ် မျ ိးသားေန့အခမ်းအနားကို ယေန့ နံနက်ပင ို ်းက ကျင်းပ

သဘာပတိ မွနစ ် ာေပှင့် ယ်ေကျးမေကာ်မတီဥက ိင ု ဖ ် န ု း် လွငက ် မွနအ ် မျ ိးသား ေန့ ကျင်းပရြခင်းှငပ ့် တ်သက်၍ အဖွငအ ့် မှာစကားေြပာကားသည်။ ထိေ ု နာက်

တိင ု း် ရင်းသားလူမျ ိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ိင ု သ ် က်လင ွ ထ ် မ ံ ှ ေပးပိေ ု သာ မွနအ ် မျ ိးသားေန့ သဝဏ်လာကို လည်းေကာင်း၊ မွနအ ် မျ ိးသားေန့င ှ ့် မွနလ ် င ူ ယ်စာတမ်းကို လည်းေကာင်း တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက အသီးသီးဖတ်ကားခဲ့ ေကာင်း သိရသည်။

ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိ အစိုးရစက်မလက်မသိပံေကျာင်းတွင် စတုတအကိမ်ေြမာက် A.G.T.I ဒီပလိုမာအပ်ှင်းပွဲ ကျင်းပ

ကိုလွင်(ဆွာ)

သည်။

ကျင်းပေကာင်း သိရသည်။ ေြပာကား အခမ်းအနားတွင် မေလးတိုင်း ေဒသကီး

လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့်

လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်

ဝန်ကီး

ဆန်ခါတင်အဖွဲ ဝင်များ၏ စီးပွားေရး ဒုတိယဥက ဦးေအာင်ေကျာ်မိုးက

အမှတ်ေပးကမည့်

ဂုဏ်ြပအမှာစကားေြပာကားသည်။

ှင့် မိတဆ ် က်ေပးြခင်း၊ အမှတတ ် ရ

ဆက်လက်၍ ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရး

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ ိုက်ကူးြခင်း၊

လုပ်ငန်း

ပိင်ပွဲစည်းကမ်းများကို

မေလးတိုင်းေဒသကီး

ဒိုင်လူကီးများ

ရှင်းလင်း

မန်ေနဂျာ ဦးေဌးလှက ပိင်ပဝ ဲွ င်အစီ

တင်ြပြခင်းတို ြပလုပ် ပီး ပိင်ပမ ွဲ ျားကို

ဦးေအာင်ကည်က အဖွငအ ့် မှာစကား

အစ်ှင့်ပတ်သက်၍

ဆက်လက်ကျင်းပေကာင်း

ေြပာကားပီး ြမန်မာလူငယ်နည်းပညာ

ေြပာကားသည်။

စွန့်ဦးတီထွင်

ဖွံဖိးေရးအစီအစ်

ဝင်ေရာက်ရမည်ြဖစ်

နယ်ပယ်အသီးသီးတွင်

ေအာင်ြမင်မရရှ  ေ ိ နသူများက ပိင်ပဝ ွဲ င်

လမ်းကား မဟာေအာင်ေြမမိနယ်ရိှ

များ စုေပါင်းတက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

ေရှးဦးစွာ တက်ေရာက်လာသူများက ိင ု င ် ေ ံ တာ်အလံအား အေလးြပကပီး

ေလ့ကျင့်မသိ  ု

ကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီ

ပွယေ ် စး၊ တိင ု ်းေဒသကီးလတ်ေတာ် ဒုတယ ိ ဥက ဦးကည်ဇင်င ှ ့် လတ်ေတာ်

ကိယ ု စ ် ားလှယမ ် ျား၊ မိနယ်အဆင့ဌ ် ာနဆိင ု ရ ် ာတာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား၊ မွနတ ် င ို ်းရင်းသား

ရှစရ ် က်တာ အထူးသီးသန့်စခန်းသွင်း

Selection Mandalay) အခမ်းအနား

Ritz Grand Hotel Mandalay တွင်

အခမ်းနားသို တိင ု း် ေဒသကီး တိင ု း် ရင်းသားလူမျ ိးေရးရာဝန်ကီး ေဒေနာ်

စင်တာြဖစ်သည့် Kanaung Hub တွင်

(Pre-

က မေလးမိ ၄၂လမ်းှင့် ၆၀ X ၆၂

ရန်ကုန်မိရှိ

စီးပွားေရးလုပင ် န်း အေထာက်အကူြပ

၏ အထက်ြမန်မာြပည်ကိုယ်စားြပ

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

၂၇ ရက်အတွင်း

ြမန်မာိင ု င ် ံ ကွနပ ် ျတာအသင်းချပ်၏

ship Development Program 2020" အသင်းများေရွးချယ်ပွဲ

ကို ေရွးချယ်သည်ဟု သိရသည်။ အဆိုပါ ပိင်ပွဲဝင်အဖွဲ ၁၅ ဖွဲမှ

မေလး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

ထန်းတပင်မိနယ်၌ မွနအ ် မျိးသားေန့အခမ်းအနား ကျင်းပ

အနက် အေကာင်းဆုံး အသင်း ငါးသင်း

ရှင်းလင်း

သိရ

သည် ။ အထက် ြ မန် မာြပည်  ပိ င် ပ ွဲ

ယင်းေနာက် ပိင်ပမ ဲ ွ ျားတွင် အကဲြဖတ်

အတွက် ပိင်ပဝ ဲွ င် စုစေ ု ပါင်း ၁၅ သင်း

လုပ်ငန်းကမ်းကျင်မ အတတ်ပညာ များ၊ ကိယ ု ရ ် ည် ကိယ ု ေ ် သွးများ ြမင့မ ် ား လာေစရန်အတွက် လမ်းန်ြပသြခင်း များှင့် လုပင ် န်းတစ်ခု စတင်လည်ပတ် ိုင်ရန် လိုအပ်သည့် လမ်းန်ချက် များကို အနီးကပ် သင်ယူေလ့လာိုင် မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ခင်ခင်ဝင်း(ပညာေရး)

ေကျာက်ပန်းေတာင်း ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

လပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာသင်တန်း ၃၈ ဦးှင့် စက်မအင်ဂျင်နီယာသင်တန်း ၃၄ ဦး

လက်မသိ  ပ(ံ ေကျာက်ပန်းေတာင်း)၏ စတုတအကိ  မေ ် ြမာက် A.G.T.I ဒီပလိမ ု ာအပ်င ှ ်းပွက ဲ ို

၃၃ ဦး၊ အီလက်ထရွန်နစ်အင်ဂျင်နီယာ ၂၈ ဦး ေပါင်း ၆၁ ဦးတိုအား ေပးအပ်ချ ီးြမင့်ခဲ့ရာ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့် ေလ့ကျင့ေ ် ရးဦးစီးဌာန အစိုးရစက်မ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိ အစိုးရစက်မလက်  မသိ  ပေ ံ ကျာင်း ေကျာင်းခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အခမ်းအနားတွင် ေကျာင်းအုပ် ကီး ေဒါက်တာသီတာေဆွအမှးြပေသာ စီမခ ံ န့်ခေ ွဲ ရး

စုစုေပါင်း ၇၂ ဦးတိုအား ဒီပလိုမာအပ်ှင်းခဲ့ကပီး မွန်းလွဲပိုင်းတွင် မိြပအင်ဂျင်နီယာ အစိုးရစက်မလက်  မသိ  ပ(ံ ေကျာက်ပန်းေတာင်း)အေနြဖင့် A.G.T.I ဒီပလိမ ု ာရရှသ ိ ူ စုစေ ု ပါင်း ၁၃၃ ဦးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အဆိပ ု ါ ဒီပလိမ ု ာေပးအပ်ချ ီးြမငပ ့် သ ဲွ ုိ အစိးု ရစက်မလက်  မသိ  ပ(ံ ေကျာက်ပန်းေတာင်း)

အဖွဲဝင်များှင့် ပညာေရးအဖွဲဝင်များသည် ဒီပလိုမာအပ်ှင်းမည့် ခန်းမစင်ြမင့်ေပတွင်

ေကျာင်းအုပ်ကီး ေဒါက်တာသီတာေဆွ၊ ဒုတိယေကျာင်းအုပ်ကီး ေဒါက်တာရီရီမွန်ှင့်

ေကညာ၍ သက်ဆင ို ရ ် ာ A.G.T.I ဒီပလိမ ု ာများကို အင်ဂျင်နယ ီ ာသင်တန်းအလိက ု ် ေပးအပ်

တက်ေရာက်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ေနရာယူကပီး ေကျာင်းအုပ်ကီးက ဒီပလိုမာအပ်ှင်းြခင်းအခမ်းအနား စတင်ေကာင်း ချ ီးြမင့်သည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်ှစ်အတွက် ဒီပလိုမာအပ်ှင်းမမှာ နံနက်ပိုင်းတွင်

ဌာနမှးများ၊ ဒီပလိမ ု ာရရှိ ကသည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် ေကျာင်းသားမိဘများ ကိုေန(ေကျာက်ပန်းေတာင်း)


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ေတာင်ေပ ေတာင်ေအာက် ေြပးဆွမ ဲ ည့် ဆိင ု က ် ယ်ကယ်ရီ

 ေကျာဖုံးမှ ပွဲေတာ်ကျင်းပစ်ကာလအတွင်း မီးေဘးအရာယ် ကိတင်ကာကွယ်ေရး၊

လုံြခံေရးေဆာင်ရွက်ထားမ

များကိလ ု ည်း ေြပးဆွခ ဲ င ွ ့် လည်ဆက ွဲ တ်များ ထုတေ ် ပးေန ပီြဖစ်ေကာင်း

စီစ်ထားမ၊

သိရသည်။ ေနရာချေပးထား

အေြခအေနများ၊ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မေပးိ  ုင်ရန် အခမဲ့ေရအိမ်များ ေဆာင်ရွက်ေပးထားမ၊

“ေရစက်ေတာ်မှာ ပုံေသေဈးဆိုင် ၁၅၀၀ ေလာက်

တည်းခိေ ု ဆာင်ငာှ းရမ်းခများေလာ့ချထားမ၊ ယာ်ရပ်နား

ရှတ ိ ယ်။ ယာယီေဈးဆိင ု (် ပျံကျ)ခန်း ၂၆၄ ခန်း ေဆာက်ေပး

ကွင်းများှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး အဆင်ေြပေစရန်

ထားပီးေတာ့ ှစစ ် ်ေရာင်းတဲသ ့ ေ ူ တွေရာ၊ အသစ်ေလာက်

တိုကို

ထားတဲသ ့ ေ ူ တွေရာ ေနရာချေပးထားပါတယ်” ဟု ေဂါပက

ေဆာင်ရွက်ေပးထားေကာင်း ေဂါပကအဖွဲထံမှ

သိရသည်။

အတွင်းေရးမှးက ေြပာသည်။ ေလာ့ချထား

“ကန်ေတာ်တို စပီးတာဝန်ယူချ ိန်က

ဘုရားကီး

တည်းေကျာင်းအကွက်

ရန်ပုံေငွက ကျပ်သိန်းေပါင်း သုံးေသာင်းခွဲရှိတယ်။ အခု

ဘေလာက်ေပါင်း ၁၂၇ ရှတ ိ ယ်။ ေဂါပကအဖွဲက စီမခ ံ န့်ခတ ွဲ ဲ့

တာဝန်ယတ ူ ဲ့ ေလးှစအ ် တွင်းမှာ သိန်းေပါင်း ခုနစ်ေသာင်း

စက်ေတာ်ရာနားေနေဆာင်တစ်ခုရှိတယ်။ ကုန်းတွင်းခန်း

အထိ

တစ်ခန်းကို

ေရစပ်ခန်းတစ်ခန်းကို

မှာလည်း ြမန်မာဗိသုကာပညာရှင် ကမ်းကျင်သူေတွနဲ့

ကျပ်သုံးေသာင်း သတ်မတ ှ ထ ် ားပါတယ်။ ကျန်တာကေတာ့

လိအ ု ပ်တာေတွအားလုးံ ြပင်ထားပါတယ်” ဟု တိင ု း် ေဒသကီး

နမဒါ(၁)၊ နမဒါ(၂)နဲ့ ေငွေသာင်ယဆ ံ တ ို ဲ့ တည်းခိေ ု ဆာင်ေတွ

ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေအာင်မိုးညိက ေြပာသည်။

“မန်းေရစက်ေတာ်တွင်

ကျပ်ှစ်ေသာင်း၊

ှစ်ဆတိုးလာတယ်။

ဝန်ေဆာင်မအြပည့  အ ် စုန ံ ဲ့ပါ။ မှစက ် လုံးချင်းခန်း တစ်လုံး

ဘက်စုံြပြပင်ေရး

ေြခေတာ်ရာှစ်ဆူ

ငှားရင် ကျပ်တစ်သိန်း၊ ဒီှစ်ကေတာ့ ကျပ်ခုနစ်ေသာင်း

ေရစက်ေတာ်ပွဲေတာ်ကီးကို တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ်

အထိ ေလာ့ချထားပါတယ်။ သတ်မှတ်ချက်ထက်ပို၍

အားနည်းချက်များကို ြပြပင်ြဖည့ဆ ် ည်းကျင်းပလျက်ရရ ှိ ာ

အခေကးေငွေတာင်းခံြခင်းများရှိပါက

ဘုရားရှင၏ ် ေအာက်စက်ေတာ်ရာ၊ အထက်စက်ေတာ်ရာ

တိုင်ကားိုင်ပါ

တယ်” ဟု မန်းေရစက်ေတာ် ဘာေတာ်ထိန်း ေဂါပက

ေြခေတာ်ရာှစ်ဆူကို

အတွင်းေရးမှး ဦးခင်ေမာင်စိုးက ေြပာသည်။

မန်းေရစက်ေတာ်သို ေရာက်ေအာင်လာခဲ့ ကပါဟု ဖိတေ ် ခ

ေြပးဆွဲခွင့် လည်ဆွဲကတ်များ ထုတ်ေပး

ဖူးေြမာ်ကည်ညိိုင်ရန်

လိုက်ရပါသည်။

မန်းေရစက်ေတာ်တွင် ေခါင်းရွက်ဗျပ်ထိုး ေဈးသည် များစွာ

ေဇယျတု(မေကွး)

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပလျက်ရှိေကာင်း၊

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးတင်လတ် ရန်ကုန်မိရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသင်းများှင့် ေတွဆုံ ေနြပည်ေတာ်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

မနက်ြဖန်နံနက်အထိ ခန့်မှန်းချက်

ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးတင်လတ်သည် ယမန်ေန့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မိ ေတာ်ဝင်စင်တာ၌ ဖွင့်လှစ်ထားေသာ

ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

ြမန်မာိုင်ငံ အမှတ်တရပစည်း

စစ်ကင ုိ း် တိင ု း် ေဒသကီးအထက်ပင ုိ း် ှင့် ကချင်

ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖးေရာင်းချသူများအသင်း

ုးံ ခန်းသိသ ု ာွ းေရာက်ပီး အသင်းတာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားှငေ ့် တွဆု၍ ံ ခရီးသွားလုပင ် န်း

ြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာကျဲကျဲှင့် တနသာရီ

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာကိစရပ်  များကို ေဆွးေွးသည်။

တိုင်းေဒသကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပိုင်း

ညိင်းေဆာင်ရွက်

ှငအ ့် ေရှပိင ု ်း)ှင့် ချင်းြပည်နယ်တတ ို င ွ ် ေနရာ

ထိေ ု နာက် အသင်းတာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားက ဝန်ကီးဌာနမှ ပံပ ့ းုိ ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးရန်

ကွကက ် ျားမိးု ထစ်ချန်းရွာမည်။ ရွာရန်ရာန်း

ကိစရပ်များကိုတင်ြပကရာ ဒုတိယဝန်ကီးက ညိင်းေဆာင်ရွက်ေပးသည်။

၈၀ ြဖစ်သည်။

ယင်းေနာက် ဒုတယ ိ ဝန်ကီးသည် ရန်ကန ု ် မိ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်တင ွ ် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ြမန်မာိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ

တိုင်းေဒသကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)၊

အသင်းုံးခန်းသိုသွားေရာက်၍ တာဝန်ရှိသူများှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးသည်။ ထိုေနာက်

ကရင်ြပည်နယ်င ှ ့် မွနြ် ပည်နယ်တတ ုိ င ွ ် တိမ်

အသင်းတာဝန်ရှိသူများက ခရီးသွားအာမခံထားြခင်းကို

အသင့အ ် တင့ြ် ဖစ်ထန ွ း် ပီး ကျန်တင ုိ း် ေဒသကီး

ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် ေဆာင်ရက ွ  ် င ို ေ ် ရးအတွက် ဝန်ကီးဌာနမှ ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးရန်

ှင့်

ကိစရပ်  များ၊ Crisis Management သင်တန်းဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး ကူညီေဆာင်ရွက် ေပးမည့်အေြခအေနများကို ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ ဒုတိယဝန်ကီးက လိုအပ် သည်များ ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ြမန်မာယူ-၂၁ အသင်းကို ကစားသမား ၃၀ ရပ်နားသည့က ် ာလများတွင် ကာလတိုေလ့ကျင့်မ

ေဘာလုံးအားကစားကွင်း၌ ကရင်ြပည်နယ်အသင်းှင့် ချင်းြပည်နယ်အသင်း တိယ ု  ှ ် ပိင်ကစားကရာ ကရင်ြပည်နယ်အသင်းက သုံးဂိုး- ှစဂ ် းုိ ြဖင့် လည်း ေကာင်း၊ မွနး် လွဲ ၃ နာရီတင ွ ် မွနြ် ပည်နယ်အသင်းှင့် မေကွးတိင ု း် ေဒသကီး အသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားကရာ မေကွးတိုင်းေဒသကီးအသင်းက သုံးဂိုးတစ်ဂိုးြဖင့်လည်းေကာင်း အိုင်ရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ တတိယလုပွဲစ်အြဖစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁ ရက် နံနက် ၇ နာရီခွဲတွင် မွန်ြပည်နယ်အသင်းှင့် ချင်းြပည်နယ်အသင်း၊ ဗိုလ်လုပွဲစ်အြဖစ် မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် ကရင်ြပည်နယ်အသင်းှင့် မေကွးတိုင်းေဒသကီးအသင်းတို ဝဏသိဒေ ိ ဘာလုးံ အားကစားကွငး် တွင် ယှ် ပိင်ကစားကမည်ြဖစ်ရာ ပိင်ပွဲ များအပီး ဆုေပးပွဲအခမ်းအနားကို ဆက်လက်ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အား/ကာ

အများအားြဖင့် မိုး/ဇလ

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးတင်လတ် ရန်ကုန်မိရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသင်းများှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။

ေကျာ်ြဖင့် စတင်ဖွဲစည်းမည်ြဖစ်ပီး MNL ပိင်ပွဲ

ယေန့ နံနက် ၇ နာရီခွဲတွင် ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစ်များအြဖစ် ဝဏသိဒိ

ြပည်နယ်တိုတွင်

သာယာမည်။

၂၀၂၁ ဆီးဂိမ်းမှ

U-21 အမျ ိးသားမှ

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

ေအာက်ပင ုိ း် ၊ ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ ဧရာဝတီ

နည်းြပများြဖစ်သည့် ဦးချစ်င ို ၊် ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်းတို

မည်ြဖစ်ကာ ကစားသမားသစ်များြဖင့် ဖွဲစည်းမည်

သည်

ြဖစ်သည်။ ကစားသမားများ၏ ေလ့ကျင့်မအေပ 

လိဂ်ပွဲအားလုံးကို

လိုက်လံကည့်ကာ 

ကစားသမားများ ေရွးချယ်လျက်ရှိသည်။ (၃၁)ကိမေ ် ြမာက် ဗီယက်နမ်ဆီးဂိမ်းပိင်ပက ွဲ ို

များြပလုပ်မည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာယူ-၂၁ အသင်း

၂၀၂၁ ခုှစ်မှ

စတင်ကျင်းပမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း

မူတည်၍ အေြပာင်းအလဲြပလုပ်မည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာယူ-၂၁ အသင်း ိင ု င ် တ ံ ကာေြခစမ်းပွဲ ှင့် ပိင်ပမ ွဲ ျားယှ် ပိင်ရန် ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ ဘာလုံးအဖွဲ

သည် မတ်လလယ်မှ လကုန်အထိ ေလ့ကျင့်မည်

ြမန်မာအသင်းအေနြဖင့်

အချ ိန်ယူြပင်ဆင်ြခင်း

ချပ်နည်းစနစ်ေကာ်မတီင ှ ့် နည်းြပချပ် ပိေ ု ပါ့ဗတ ် ို

ြဖစ်ပီး ိင ု င ် တ ံ ကာရက်သတပတ်ေကာင့် လိဂရ ် ပ်နား

ြဖစ်ပီး ကစားသမားများ၏ေြခစွမ်းကို သိရှိိုင်ရန်

ဆက်လက်ညိင်းမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာယူ-၂၁

သည့က ် ာလများတွငလ ် ည်း ေလ့ကျင့မ ် များ  ြပလုပ်

ကိတင်ေလ့ကျင့်ြခင်းြဖစ်သည်။

လာမည့်ှစ်မှ

အသင်းသည် ိင ု င ် တ ံ ကာပိင်ပမ ွဲ ျား လတ်တေလာ

သွားမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ ဘာလုးံ အဖွဲ ချပ်

ယှ်ပိင်ရမည်ြဖစ်ေသာေကာင့်

ြမန်မာလူငယ်

ယှ်ပိင်ရန်မရှိေသာ်လည်း

သည် ြမန်မာယူ-၂၁ အသင်း နည်းြပချပ်အြဖစ်

အသင်းကို ယူ-၂၁ ကစားသမားများြဖင့် ဖွဲစည်းြခင်း

ဘူေဂးရီးယားိင ု င ် သ ံ ား ပိေ ု ပါ့ဗက ် ုိ ဆက်လက်တာဝန်

ြဖစ်ပီး

ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲယှ်ပိင်ခဲ့သည့်

သတင်း-င်းထက်ေဇာ်

ေပးမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ပိေ ု ပါ့ဗ ် င ှ ့် လက်ေထာက်

အသင်းမှ ကစားသမားအနည်းငယ်သာ ြပန်ပါလာ

ဓာတ်ပုံ-စိုးွန့်

၂၀၁၉

ှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်

ဖိတ်ေခ ပိင်ပွဲများ ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်သည်။

ရတနာပုံမှ

သွင်းယူခသ ဲ့ ည်။ ရတနာပုအ ံ သင်းသည် လက်ကျန်မန ိ စ် ၃၀ ေကျာ်တင ွ ် ေချပဂိုး

တစ်ပွဲသာရေသးပီး အိမ်ကွင်းှစ်ပွဲတွင်လည်း တစ်ပွဲသေရ၊ တစ်ပွဲံးရလဒ်

ြဖစ်သည်။

ရယူင ို ြ် ခင်းမရှဘ ိ ဲ ံးပွဲ ကံေတွခဲသ ့ ည်။ ရတနာပုအ ံ သင်းသည် ငါးပွတ ဲ င ွ ် ိင ု ပ ် ွဲ ေကာင့် လာမည့်ပွဲများတွင် ုန်းကန်ရေတာ့မည်ြဖစ်သည်။ လက်ရှိချန်ပီယံ

ရရှိရန် ကိးပမ်းခဲ့ေသာ်လည်း အဆုံးသတ်အားနည်းခဲ့၍ ဂိုးထပ်မရခဲ့ြခင်း ေဝသာလီကင ွ း် ၌ကျင်းပသည့ပ ် တ ဲွ င ွ ် ရခိင ု အ ် သင်းှင့် ချင်းယူက ုိ တ ် က်

ရှမ်းယူက ို တ ် က်အသင်းသည် ပွစ ဲ ်(၄)တွင် အေရးနိမခ ့် ေ ဲ့ သာ်လည်း ယခုပတ ွဲ င ွ ်

အသင်းတို ဂိးု မရှိ သေရကျခဲသ ့ ည်။ ရခိင ု အ ် သင်းသည် ိင ု ပ ် ဆ ဲွ က်ရန် ကိးပမ်း

ပွဲအစ ှစ်မိနစ်မှာပင် ရတနာပုံအသင်း ဂိုးစတင်ရရှိခဲ့ပီး ေအာင်သူက

ြဖင့် ေကျနပ်ခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်။ ပွဲစ်(၅)အပီးတွင် ဟံသာဝတီအသင်းက ၁၅

ိုင်ပွဲြပန်ရယူိုင်ခဲ့သည်။

သွင်းယူခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ယင်းေနာက်ပိုင်းတွင် ပွဲမှာ အြပန်အလှန်ရှိခဲ့ပီး

ရတနာပုအ ံ သင်း ဂိုးထပ်ရိင ု သ ် ည့် အခွငအ ့် ေရးများရေသာ်လည်း အသုံးမချ

ိင ု ၍ ် ၃၇ မိနစ်တင ွ ် ရှမ်းယူက ို တ ် က်အသင်း ေချပဂိုးြပန်ရခဲသ ့ ည်။ ယင်းဂိုးကို ပင်နယ်တီမှတစ်ဆင့် ေဒးဗစ်ဒန်းက သွင်းယူခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းသည် ဒုတိယပိုင်း ှစ်မိနစ်အတွင်း အိုင်ဂိုး

ှစ်ဂိုး သွင်းယူခဲ့ပီး ၅၂ မိနစ်တွင် နေကျာ်၊ ၅၄ မိနစ်တွင် ဒန်နီရယ်လ်တိုက

ခဲေ ့ သာ်လည်း အိမက ် င ွ း် ၌ ဂိးု ေပါက်ေပျာက်ဆးံု ခဲေ ့ သာေကာင့် သေရတစ်မတ ှ ် မှတြ် ဖင့် ထိပဆ ် းံု မှဦးေဆာင်ေနပီး ရန်ကန ု  ် င ှ ့် ဧရာဝတီအသင်းက ၁၃ မှတစ ် ၊ီ

ရခိင ု အ ် သင်းက ၁၀ မှတ၊် လက်ရခ ှိ ျန်ပယ ီ ံ ရှမ်းယူက ို တ ် က်အသင်းက ကိုးမှတ၊် စစ်ကိုင်းအသင်းက ခုနစ်မှတ်၊ ရတနာပုံှင့် မေကွးအသင်းက ငါးမှတ်စီ၊ ချင်း

ယူက ို တ ် က်အသင်းက ေလးမှတ၊် အား/ကာသိပအ ံ သင်းက သုံးမှတ၊် ဇွက ဲ ပင်

အသင်းက တစ်မတ ှ ရ ် ထားပီး Southern အသင်းမှာမူ ငါးပွစ ဲ လုံးံးပီး အမှတ် မရေသးေပ။

သတင်း-င်းထက်ေဇာ်၊ ဓာတ်ပ-ုံ ကည်စိုး


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ခွင့်တူညီမ ဝါဒြဖစင် ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင် စကားဝိုင်း(၁) သတင်းအဖွဲ

တိုင်းရင်းသားေပါင်းစုံ စုစည်းေနထိုင်သည့် ြမန်မာိုင်ငံတွင် ြပည်ေထာင်စုကီး အဓွန့်ရှည်ရန်၊ တိုင်းရင်းသားများ စည်းလုံးချစ်ခင်စွာ အတူတကွေနထိုင်ိုင်ရန် ငိမ်းချမ်းေရး သည် မရှိမြဖစ်လိုအပ်လှသလို ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုိ ကျင့်သုံးိုင်ရန်အတွက်လည်း ကိးပမ်းလျက်ရသ ိှ ည်။ ထိုေကာင့် ြပည်ေထာင်စုေန့ ဂုဏ်ြပအထူးအစီအစ်အေနြဖင့် ခွင့်တူညီမ ဝါဒြဖစင် ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်စကားဝိုင်းေဆွးေွးပွဲကို ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားတွင် ိုက်ကူးထုတ်လင့  ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ခွင့်တူညီမ ဝါဒြဖစင် ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်

အဲဒေ ီ တာ့ အဲဒီ တကယ်စစ်မန ှ တ ် ဲ့ ြပည်ေထာင်စပ ု စ ုံ ေ ံ ပါ့ေနာ်၊

ြပည်ေထာင်စစ ု နစ်ကုိ အဓိပာယ်  ဖင ွ ဆ ့် ြုိ ခင်းှငပ ့် တ်သက်၍

ဆိရ ု င်ေတာ့ ခုနကေြပာတဲ့ ကာကွယေ ် ရးတိ၊ု ိင ု င ် ြံ ခား

စကားဝိုင်းေဆွးေွးပွဲ (ပထမပိုင်း)တွင်

ဖက်ဒရယ်

Extreme Type လိေ ု ခတာေပါ့။ အဲဒပ ီ စ ုံ မ ံ ျ ိးမှာ ကည့မ ် ယ်

ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု သ ် မိင ု း် ဌာန ပါေမာက (အငိမး် စား) ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်းှင့် ေခတ်ရနံ့မဂဇင်း

ဆက်ဆံေရးတို၊ ဘာေရးတို၊ ေငွဒဂ ါးသွန်းလုပ်မတို

တာဝန်ခံ

စတဲ့အေကာင်းအရာေတွကို

အယ်ဒီတာ ြပည်ေသွးိုင်တိုက ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ ထိသ ု ို ေဆွးေွးခဲ့ ကသည်များကို ေဖာ်ြပလိက ု ရ ် ပါသည်ြပည်ေသွးိုင်။ ။

ကန်ေတာ်

ေတွကို ေပးထားတာေပါ့။

ဒီေန့ေဆွးေွးမယ့်

ေခါင်းစ်ကေတာ့

ဖက်ဒရယ်အစိုးရက

ကိင ု ထ ် ားတယ်။ ကျန်တဟ ဲ့ ာေတွကျေတာ့ ခုနကြပည်နယ် လတ်ေတာ်ှစ်ရပ်ထားတဲ့ စနစ်

ခွင့်တူညီမ

ေနာက် ဖက်ဒရယ်စနစ်

အစစ်ြဖစ်မယ်ဆိုရင်

ဝါဒြဖစင် ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင် ဆိတ ု ့ဲ ေခါင်းစ်ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

ဘာေတွလိုသလဲဆိုရင် အဓိကအားြဖင့်ကေတာ့ ဗဟို

ရန်ကုန်တကသိုလ် အငိမ်းစား သမိုင်းပါေမာကြဖစ်တဲ့

လတ်ေတာ်ရှိမယ်။

အဓိက ဦးေဆာင်ေဆွးေွးေပးမယ့် ဆရာကီးကေတာ့

မှာလည်း

ဆရာကီး ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဆရာကီး

ှစ်ရပ်ထားတဲ့

လည်း စာေတွေရးသားေနပါတယ်။ အမျ ိးသားစာေပဆု

တယ်။

ေခါင်းစ်ကေတာ့ ခွငတ ့် ည ူ မ ီ  ဝါဒြဖစင် ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်

အထူးအားြဖင့က ် ေတာ့

ခွင့်တူညီမ

ကန်ေတာ်တို ဒီကေန့ေပးထားတဲ့ ေခါင်းစ်ေလးက

ေြပာသွားပီြဖစ်ပါတယ်။ ေစာေစာကလည်း ကန်ေတာ်တုိ

ဆက်လက်ပီးေတာ့ ရှင်းြပေပးပါအုံးခင်ဗျ။ ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်း။ ။

ဟုတက ် ၊ဲ့ ိင ု င ် တ ံ စ်ခမ ု ှာ ိင ု င ် ရ ံ ဲ ဖွဲစည်းပုံကို

ဆွဲတဲ့အခါမှာ

ဖက်ဒရယ်ဆိုတာ ဘယ်ကေနစတင်တယ်၊ ဖက်ဒရယ်ရဲ သေဘာတရားကို

ဆရာကီးရှင်းြပပီးသွားပါပီ။ အခု

ပုံစံှစ်မျ ိးရှိပါတယ်။ နံပါတ်တစ်ပုံစံကေတာ့ Unilateral

ဆက်လက်ပီးေတာ့ ကန်ေတာ်တို

အပိုင်းတစ်အေနနဲ့

တစ်ြပည်ေထာင်စနစ်ဆိုတာရဲ အှစ်သာရကို ကည့်မယ်

ဏာေတွ၊ ြပည်ေထာင်စစ ု နစ်ရဲ အားသာချက်ေတွက ဘာေတွ

အချက်က ဘာလဲဆိုေတာ့ ဗဟိုအစိုးရသည် အချပ်အြခာ

အာဏာကို ခွဲေဝကျင့်သုံးတဲ့စနစ်

ဒါေကာင့်မို

ကန်ေတာ်တို ဒီေန့

ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုစနစ်ကို

အဓိပာယ်ဖင ွ ဆ ့် ြုိ ခင်းဆိတ ု ့ဲ ေခါင်းစ်န့ဲ စပီးေတာ့ အပိင ု း် တစ်ကို ေဆွးေွးမှာြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ြပည်ေသွးိုင်။ ။

အဲဒီေတာ့ဆရာကီးကို ကန်ေတာ်

ပထမဆုံး ေမးြမန်းချင်တာကေတာ့

ဖက်ဒရယ်ဆတ ုိ ာ ဘာပါလဲခင်ဗျာ။ ဖက်ဒရယ်ရဲအဓိပာယ်  နဲ့

ဖက်ဒရယ်ရဲ သေဘာသဘာဝေတွကို စတင်ပီးရှင်းြပဖို

သိချင်တာကေတာ့

လိုေခတဲ့ တစ်ြပည်ေထာင်စနစ်ေပါ့ေနာ်။ ဆိုေတာ့ အဲဒီ

ဖက်ဒရယ်စနစ်ေပါ့ေနာ်၊ ြပည်ေထာင်စစ ု နစ်ရဲ စိက ု လ ် က

ဆိုရင် အှစသ ် ာရက အချက်စ ှ ခ ် ျက်ရပ ိှ ါတယ်။ နံပါတ်တစ်

လဲဆတ ုိ ာကိလ ု ည်း ဆက်ပီးေတာ့ ရှငး် ြပေပးပါအုးံ ခင်ဗျ။

အာဏာပိုငြ် ဖစ်တယ်။

ဒုတယ ိ အချက်ကေတာ့

ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်း။ ။

ြမင့်မားတဲ့အခွင့်အာဏာ

တစ်ြပည်ေထာင်စနစ်နဲ့

တစ်ြပည်ေထာင်င ို င ် မ ံ ှာ ဗဟိအ ု ပ ု ခ ် ျပ်ေရးကလွလ ဲ ို ကျန်တဲ့ အုပ်ချပ်ေရးအာဏာေတွမှာ မရှိပါဘူး။

ကန်ေတာ်တို

စနစ် က ျေတာ့

ြပည်ေထာင်စု ခု န က

ဆန့် ကျင်ဘက်ြဖစ်ပါတယ်။

ြပည်ေထာင်စက ု ေန စပီးတဲအ ့ ခါမှာ အေတွးအေခသစ်ကို

ဘာသာကလာတာြဖစ်ပါတယ်။ Foedus လိေ ု ခပါတယ်။

က ဘာပါလဲဆရာ။ တစ်ြပည်ေထာင်စနစ်ရဲအားနည်းချက်

မစတာ ဟယ်မလ ဲ တ ် န် ဆိတ ု လ ့ဲ န ူ ့ဲ မဒီစင် ဆိတ ု ့ဲ လူစ ှ ေ ် ယာက်

ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်း။ ။

ေရးတယ်။ ေရးတဲအ ့ ခါမှာ အဲဒအ ီ ထဲမှာ သူကဘာေြပာသလဲ

လက်တင်

အဓိပာယ်က ရည်မန ှ ်းချက်တည ူ တ ီ ဲ့ ိင ု င ် မ ံ ျားရဲအစုအဖွဲ ေပါ့ေနာ်။ အဲဒီေတာ့ ဖက်ဒရယ်ရဲ အဓိကက ဘာလဲဆို

ေတာ့ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရနဲ့ ြပည်နယ်များအကားမှာ အာဏာခွေ ဲ ဝတဲအ ့ ခါမှာ စနစ်တကျ ခွေ ဲ ဝေပးတဲအ ့ ခါမှာ အဲဒီခွဲေဝမသည် ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းအုပ်ချပ်ပုံ အေြခခံ ဥပေဒအရ ခွဲေဝေပးတာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုြပည်နယ်နဲ့

ြပည်ေထာင်စုရဲအကားမှာ

အာဏာခွဲေဝြခင်းဆိုတာက ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုရဲ အှစ်သာရပဲြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်ေသွးိင ု ။် ။

ဟုတ်ကဲ့ပါ

ဆရာကီးခင်ဗျာ၊

ကန်ေတာ်တို အကမ်းဖျင်းအားြဖင့်

ေြပာေလ့ရပ ှိ ါတယ်။ တစ်ြပည်ေထာင်စနစ်၊ ြပည်ေထာင်စု

စနစ်ေပါ့၊ အဲဒေ ီ တာ့ တစ်ြပည်ေထာင်စနစ်နဲ့ ြပည်ေထာင်စု စနစ်က ဘာကွာပါသလဲခင်ဗျာ။ အဲဒေ ီ တာ့ တစ်ြပည်ေထာင် စနစ်ဆိုတာ

ဘယ်လိုစနစ်မျ ိးလဲဆိုတာကိုလည်း

ေြပာသလိုဆိုရင်

ဗဟိုအစိုးရမှာပဲ

တဲသ ့ ေဘာေပါ့ေနာ်၊ အဲဒေ ီ တာ့ သူ့ရဲအဓိကအားနည်းချက်

စတည်ေထာင်တယ်။ အဲဒီမှာ ပုဂိလ်ှစ်ေယာက်ရှိတယ်။

က ဘာပါလဲဆရာ။

ေပါ့။ အဲဒီှစ်ေယာက်က ဖက်ဒရယ်လစ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို

ဗဟိုရဲချပ်ကိုင်မက  အလွန်ကို တင်းကျပ်လွန်းပါတယ်။ အဲဒီ

ဆိတ ု အ ့ဲ ခါကျေတာ့ အဲဒ ီ င ို င ် တ ံ စ်င ို င ် မ ံ ှာ ဗဟိခ ု ျပ်ကင ို မ ် 

ေတာ့ ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံမှာ အေြခခံဥပေဒကို ဆွဲတဲ့အခါမှာ၊

နည်းတာနဲ့ ဗဟိုချပ်ကိုင်မများတဲ  ့ကားထဲမှာ

ဗဟိအ ု စိုးရတချ ိကယူတယ်။ တချ ိေသာ အေကာင်းအရာ

ေဆာင်ရက ွ ခ ် ျင်တယ်လေ ုိ ြပာပီး ဒီအေမရိကန်ြပည်ေထာင်စရ ု ဲ

တစ်ြပည်ေထာင်စနစ်မာှ ကေတာ့ ဒီလလ ို ေ ဲ ပးတာ မရှဘ ိ ူး။

တယ်။

စနစ် အားကီးတဲ့အတွက်ေကာင့် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးစု

များတာနဲ့ ဗဟိုချပ်ကိုင်မနည်  းတဲ့

မျ ိးမှာ ဒီလို တစ်ြပည်ေထာင်စနစ်ကို အာဏာရှငဆ ် န်လန ွ ်း

အဲဒီ ခွဲေဝကျင့်သုံးတဲ့ေနရာမှာ ခုနကေြပာတဲ့

ြပည်ေသွးိုင်။ ။

လိုပါတယ်။

ပုံစံမျ ိးတစ်ခုကို

Hybrid

အာဏာခွေ ဲ ဝတဲေ ့ နရာမှာ အေရးကီးတဲ့ ဘာသာရပ်ေတွကို

လိုေခတဲ့ ေပါင်းစပ်တဲ့

ေတွကိုေတာ့

အခု

Constitution ကို ဆွတ ဲ အ ့ဲ ခါမှာ အဲဒါထည့ထ ် ားတာြဖစ်ပါ

မရှတ ိ အ ့ဲ ခါကျေတာ့ ဥပမာအားြဖင့် သူက ဗဟိခ ု ျပ်ကင ုိ မ ် 

အဲဒေ ီ တာ့ ဆိလ ု တ ို သ ဲ့ ေဘာကေတာ့ ဗဟိခ ု ျပ်ကင ို မ ် 

ြပည်နယ်လဲေပးတာရှိတယ်။

သူ့အေနနဲ့

ကားထဲမှာ ကားချ

ေတွများတဲ၊့ အကျ ိးစီးပွားချင်းြခားနားတဲ့ လူေတွများတဲ ့ င ုိ င ် ံ

ပီးတဲအ ့ ခါမှာ ခုနက အာဏာကို ခွေ ဲ ဝကျင့သ ် းံု တဲ့ စနစ်ပ။ဲ

တယ်လိုြမင်ပါတယ်။

အုပခ ် ျပ်ပံု အေြခခံဥပေဒကေတာ့ အတိအကျ ခွေ ဲ ဝေပးဖို

ဆရာကီးက တစ်ြပည်ေထာင်စနစ်ရဲ

သေဘာသဘာဝနဲ့ အှစသ ် ာရေတွကို

ြပည်ေသွးိုင်။ ။

ဖွဲစည်း

အဲဒီေတာ့ ဆရာကီး ကန်ေတာ်တုိ

အခုဟာကေတာ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို

ဖက်ဒရယ်စနစ် အစစ်ြဖစ်မယ်ဆိုရင် ဘာေတွလိုသလဲဆိုရင် အဓိက

ဆရာကီး ရှငး် ြပသွားတာေပါ့ေနာ်။ အဲဒီေတာ့ ဖက်ဒရယ်

အားြဖင့က ် ေတာ့ ဗဟိမု ှာလည်း လတ်ေတာ်ရမှိ ယ်။ ြပည်နယ်မှာလည်း

တဲအ ့ ခါမှာ ဘယ်လုိ အေြခခံအချက်အလက်ေတွအေပမှာ

လတ်ေတာ်ရမှိ ယ်။ ပီးတဲအ ့ ခါမှာ

ထားတာေတွရတယ်။

လတ်ေတာ်က လတ်ေတာ်စှ ရ် ပ်

လတ်ေတာ်ှစ်ရပ်ထားတဲ့စနစ်ေပါ့။

အဲဒါ

ြပည်ေထာင်စ၊ု ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ကျင့သ ် းံု တဲအ ့ ခါ၊ ဖွဲစည်း မူတည်ပီးေတာ့ ဖွဲစည်းသလဲ၊ ဒါမှမဟုတ်လိုရှိရင်လည်း ဖက်ဒရယ်ရဲအမျ ိးအစားေတွ ဘယ်မ ှ ျ ိးေလာက်ရတ ှိ ယ်ဆို တာကို ထပ်ပီးရှင်းြပေပးပါအုံးခင်ဗျ။ ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်း။ ။

ဖက်ဒရယ်စနစ်မှာ အားြဖင့်

အဓိက

ဗဟိုအစိုးရရှိမယ်။

အြပင် ြပည်နယ်နဲ့ ဖက်ဒရယ်အစိုးရရဲကားထဲမှာ အခွငအ ့် ာဏာေတွ

ေနာက်တစ်ခါ Unit လိေ ု ခတဲ့ ြပည်နယ်ေတွရတ ိှ ယ်။ အဲဒီ

ေပးရတဲအ ့ ခါမှာ ဒီအခွငအ ့် ာဏာေတွက တစ်ခါတေလကျရင် အကျ ိး

ပုစ ံ မ ံ ျ ိးကို ကည့မ ် ယ်ဆရ ုိ င်ေတာ့ တချ ိေသာ တစ်င ုိ င ် လ ံ းံု

စီးပွားချင်းဆန့်ကျင်လာတာမျ ိးေတွြဖစ်လာိုင်တယ်။

အဲဒီပုံစံေတွအများကီးပဲ ပါလာတာေတွရတယ်။ အဲဒီ

ေတာ့ အစကအေမရိကန်ြပည်ေထာင်စဟ ု ာ အဂလ  ပ ိ ရ ် ဲ ကိလ ု န ုိ စ ီ နစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့

ြပည်နယ် ၁၃ ခုကေနပီး

ေတာ့ ေပါင်းထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒေ ီ တာ့ ဖက်ဒရယ် အစစ်မဟုတ်ေသးဘူး၊

သူက Confederation

လို

ေခတယ်။ Confederation အဆင့်မှာေတာ့ သူက ေလျာ့ရဲတဲ့ပုံစံမျ ိး ြဖစ်တာေပါ့ေနာ်။

အဲဒီအခါမှာ ခုနကေြပာတဲ့ ဖွဲစည်းအုပ်ချပ်ပုံ

အေြခခံဥပေဒေရးဆွတ ဲ သ ့ဲ ေ ူ တွေရာ၊ ကျန်တ ့ဲ င ုိ င ် ေ ံ ရးသမား

ေတွကေန ကံဆပီးတဲအ ့ ခါမှာ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု ကို ဖက်ဒရယ်ပုံစံအြဖစ်နဲ့ ကျင့်သုံးမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ

ဖက်ဒရယ်ရဲအဂ ါရပ်ေတွ အြပည့်အစုံပါဝင်တဲ့အတွက်

အာဏာရှိ ပီး ကျန်တြဲ့ ပည်နယ်အစိုးရေတွမှာက အာဏာမရှိ

ေဝါဟာရက

ြပည်ေသွးိုင်။ ။

ချပ်လိုပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုက

ေမးရင် တကယ်ေတာ့အေတွးအေခေဟာင်းပဲ။ အေမရိကန်

ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့

ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်း။ ။

ပဋိပကအသွငေ ် ဆာင်လာ

ဆွဲလိုက်တာြဖစ်ပါတယ်။

များေသာအားြဖင့ေ ် တာ့ ြပည်ေထာင်စစ ု နစ် ဘယ်ကစလဲလို

ရည်မှန်းချက်တူညီတဲ့ ိုင်ငံများရဲအစုအဖွဲ

ြပည်နယ်န့ဲ

အဲဒီေတာ့ ြပည်ေထာင်စုစနစ်မှာ ကည့်မယ်ဆိုရင် ဒါက

တစ်ြပည်ေထာင်စစ ု နစ်က ဆရာကီး

ေမတာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

လတ်ေတာ်

တဲ့အခါမှာ အဲဒါကို ကားဝင်ေြဖရှင်းေပးမယ့် တရားုံး

လှလည်းလှပပီးေတာ့ အဓိပာယ်  လည်းြပည့ဝ ် တဲ့ ေခါင်းစ် ေလးြဖစ်ပါတယ်။

အဲဒါအြပင်

အကျ ိးစီးပွားချင်း ဆန့်ကျင်လာတာမျ ိးေတွ ြဖစ်လာိင ု ်

ဆရာကီးခင်ဗျာ၊ ကန်ေတာ်တို ဒီေန့ေဆွးေွးမယ့်

လည်း အဓိပာယ်  ြပည့ဝ ် တဲ့ သေဘာေဆာင်ပါတယ်။ ဒါေကာင့်

စနစ်ေပါ့။

လတ်ေတာ်က

အခါမှာ ဒီအခွင့်အာဏာေတွက တစ်ခါတေလကျရင်

ဆရာကီးြဖစ်ပါတယ်။

စာသားတစ်ခ၊ု စကားလုးံ ေလးေတွြဖစ်ပီးေတာ့ အင်မတန်

ြပည်နယ်မာှ လည်း

ဖက်ဒရယ်အစိးု ရရဲကားထဲမာှ အခွငအ ့် ာဏာေတွ ေပးရတဲ့

နဲ့ ထွန်းေဖာင်ေဒးရှင်း စာေပဆုေတွကလ ို ည်း ရရှထ ိ ားတဲ့

ဝါဒြဖစင်ဆတ ုိ ာက ကန်ေတာ်တရ ုိ ဲ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သခ ီ ျင်းရဲ

ပီးတဲ့အခါမှာ

လတ်ေတာ်ှစ်ရပ်ထားတာေတွရတယ်။

ဟာဆိရ ု င် ေကျာ်ဝင်း(ရန်ကန ု တ ် ကသိလ ု )် ဆိတ ု ဲ့ နာမည်နဲ့

ဆိုတဲ့ ေခါင်းစ်ပဲြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီေတာ့

လတ်ေတာ်ရမ ိှ ယ်။

ြပည်နယ်ေတွမှာ ခုနကေြပာတဲ့ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု နဲ့ ဆိင ု တ ် ့ဲ သင့ေ ် လျာ်တ့ဲ အေကာင်းအရာေတွကုိ ဗဟိအ ု စိးု ရ က

ေနပီးေတာ့

ယူထားတာရှတ ိ ယ်။

တချ ိေသာ

ဘာသာရပ်ေတွကိုေတာ့ ြပည်နယ်ေတွကို လဲထားတယ်။

အဲဒလ ီ ဆ ို တ ွဲ အ ဲ့ ခါမှာ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စဟ ု ာ

ေကာင့် ကမာေပမှာ စံြပေလာက်တဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်လို အများကေနပီးေတာ့ ယုံကည်ကပါတယ်။ ြပည်ေသွးိုင်။ ။

ဟုတ်ကဲ့

ဆရာကီး။

ဒါဆို

ေလာေလာဆယ်ရှိေနတဲ့ိုင်ငံေတွ

ထဲမှာေတာ့ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုက ဖက်ဒရယ် စစ်ပီးေတာ့

ေခတ်သစ်ဖက်ဒရယ်ိုင်ငံအြဖစ်

စံြပ

ေလာက်တဲ့ ိင ု င ် ြံ ဖစ်တယ်ေပါ့ေနာ်။ အဲဒေ ီ တာ့ ေစာေစာက ဆရာကီးရှင်းြပသွားတဲ့ အထဲမှာေတာ့ ကန်ေတာ်တို မျ ိးစပ်ဖွဲစည်းတဲ့

ဖက်ဒရယ်ပုံစံေပါ့ေနာ်၊

ဖက်ဒရယ်အေကာင်းကို

Hybrid

ဆရာကီးေြပာသွားတာ

ရှိပါတယ်။ အဲဒီေတာ့

ကန်ေတာ်တိုဖက်ဒရယ်

ြပည်ေထာင်စေ ု တွဖွဲစည်းကတဲအ ့ ခါမှာ တချ ိကနယ်ေြမ ပထဝီအေနအထားေပမှာ၊

နယ်ေြမေဒသေပမှာ

မူတည်ပီးေတာ့ အေြခခံဖွဲစည်းတာလည်း ရှိပါတယ်။

ေနာက်တစ်ခက ု လူမျ ိးစုေပမှာ အေြခခံပီး ဖွဲစည်းတာ

လည်း ရှိပါတယ်။ ဆရာကီး အဲဒီအေကာင်းေလးေတွ ဆက်ပီးရှင်းြပေပးပါဦး။ ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်း။ ။

အဲဒီဖက်ဒရယ်ကို ေခတ်သစ်

ိင ု င ် ေ ံ ရးသိပပ ံ ညာရှငေ ် တွက

ဖက်ဒရယ်ပစ ုံ က ံ ို သုံးမျ ိးခွထ ဲ ားတယ်။ နံပါတ် (၁) ကေတာ့

နယ်ေြမကို အေြခခံထားတဲ့ Territorial Federalism လိုေခတယ်။ အဲဒီအခါမှာ နယ်ေြမကို အေြခခံထားပီး

တဲ့အခါမှာ ြပည်ေထာင်စုကီးကို ဖွဲစည်းလိုက်တယ်။ ဖွဲစည်းလိုက်တဲ့အခါမှာ

အဲဒီိုင်ငံမျ ိးက

ဘယ်လို

ိင ု င ် မ ံ ျ ိးလဲဆေ ို တာ့ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု ၊ ဘရာဇီး

တိ၊ု ဂျာမနီတို အဲဒဟ ီ ာေတွက နယ်ေြမကို အေြခခံထားတဲ့ ြပည်ေထာင်စုပုံစံမျ ိး ြဖစ်ပါတယ်။ ဒုတိယ

အမျ ိးအစားကေတာ့

အေြခခံထားတာပါ။

အဲဒါကို

လူမျ ိးစုကို

Ethnofederalism

လိုေခတယ်။ အဲဒီလို ိုင်ငံေတွမှာကျေတာ့ လူမျ ိးစု ကို

အေြခခံထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ယခင်က ဆိဗ ု ယ ီ က်င ုိ င ် ၊ံ

ဥပမာအားြဖင့်

ပီးရင် ယူဂစ ုိ လားဗီးယားတိ၊ု စာမျက်ာှ ၁၁ သို 


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒနန်းခင်ေထွးြမင့် ရှမ်းရွာသစ်မိ ေဒသခံြပည်သူများှင့် ေတွဆုံ ဘားအံ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

မဲေလာခီး

ကရင်ြပည်နယ် လင်းဘွဲ မိနယ် ရှမး် ရွာသစ်မိ ေဒသဖွံဖိး

ေဆာင်ရွက်ထားသည့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား ၅၂၃

ေကျးရွာအုပ်စုများသို

အခမဲ့ကွင်းဆင်း

ေရးအတွက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒနန်းခင်ေထွးြမင့သ ် ည်

ကတ်ှင့် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရဇယား ၃၁ ေစာင်တိုကို

တာဝန်ရှိသူများှင့်အတူ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက် နံနက် ၈

ေပးအပ်ရာ

နာရီခွဲက ရှမ်းရွာသစ်မိ သိသုခေကျာင်းတိုက် စိတသုခ

သည်။

ေဒသခံြပည်သူများက

ဓမာုံ၌ ေဒသခံြပည်သူများှင့် ေတွဆုံခဲ့သည်။

လက်ခံရယူခဲ့က

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

ညိင်းေဆာင်ရွက်ေပး

ယင်းေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် ြပည်နယ်

ေတွဆုံပွဲသို ြပည်နယ်၊ ခိုင်၊ မိနယ်အဆင့် ဌာန

ဝန်ကီးများသည် ဌာနဆိုင်ရာများှင့် ေဒသခံြပည်သူများ

ဆိုင်ရာများ၊ ရှမ်းရွာသစ်မိရှိ ရပ်ကွက် ေလးရပ်ကွက်ှင့်

အတွက် ဆိုလာကီး ေလးစုံ၊ လက်စွဲဆိုလာမီးအိမ် ၃၀ ပါ

ေကျးရွာအုပစ ် ု ကိုးအုပစ ် မ ု ှ ေဒသခံြပည်သမ ူ ျား တက်ေရာက်

သုံးဖာ၊ ဆီ၊ ကက်သားဘူး၊ ေခါက်ဆွဲေြခာက်၊ ငါးပိ အစရှိ

ခဲ့ ကသည်။ ေတွဆုပ ံ တ ွဲ င ွ ် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က အသက်

သည့် လူသုံးကုနပ ် စည်းများှင့် စားေသာက်ကန ု ပ ် စည်းများ

ေမွးဝမ်းေကျာင်း အလုပအ ် ကိင ု အ ် ခွငအ ့် လမ်းများ၊ စိက ု ပ ် ျ ိး

ကို ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့သည်။

ေမွးြမေရးအေြခအေန၊ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်၊ အသက်

အဆိုပါ ေတွဆုံပွဲသို ကရင်အမျ ိးသားအစည်းအုံး

ှစ ် စ ှ ေ ် အာက်ကေလးှင့် သက်ကီးဘိုးဘွားများ လူမေရး 

(KNU)မှ တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားှင့် ငိမး် ချမ်းေရးတပ်ဖဲွ ဝင်များ

ပင်စင်ေထာက်ပံ့ေငွ ရရှိမအေြခအေနများကို ေမးြမန်း၍

များက ေွရာသီေရရရှိေရး၊ စိမ့်စမ်းေရသွယ်တန်းရရှိေရး၊

မိမတ ိ ေ ို ဒသဖွံဖိးတိးု တက်ေရးအတွက် ေဆာင်ရက ွ လ ် သ ို ည်

မီးလင်းေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လမ်းပန်းဆက်

များ၊ လိုအပ်သည်များှင့် အခက်အခဲများကို ရင်းှီး

သွယေ ် ရး အစရှသ ိ ည့် လိအ ု ပ်ချက်များအား ေဆွးေွးတင်ြပ

ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ့အင်အားဆိင ု ရ ် ာ လင်းဘွဲ မိနယ်ုံး

ပွင့်လင်းစွာ ေဆွးေွးတင်ြပကရန် ေြပာကားရာ ေဒသခံ

ကသြဖင့် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က သက်ဆင ို ရ ် ာဝန်ကီးများ၊

ှင့် ရှမ်းရွာသစ်မိုံးတိမ ု ှ ဝင်းစိန၊် ရင်းပိင ု ်း၊ ကွီးေလး၊ မဲသမူ၊

ဌာနဆိင ု ရ ် ာများှင့် ေပါင်းစပ်ည ိ င်  းေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးသည်။ ထိုေနာက်

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်သည်

လူဝင်မ

တက်ေရာက်ခဲ့ ပီး ရှမ်းရွာသစ်မိ ခရီးသွားလုပင ် န်း အဆင့် ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရး

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

ေစာမျ ိးမင်းသိန်း(ြပန်/ဆက်)

ေကာင်း၊ ပညာသင်ဆုရရှိသူ ေကျာင်းသား

ိုင်ငံတကသိုလ် ရှစ်ခုမှ ပညာရည်ထူးခန်ပီး

ေကျာင်းသူတစ်ဦးလင် ၂၀၂၀ စာသင်ှစ်

တကသိလ ု ပ ် ညာသင်စရိတ် အခက်အခဲရေ ှိ သာ

အတွက် ေငွကျပ် ငါးသိန်းစီ ေထာက်ပခ ံ့ ျ ီးြမင့်

ဒုတိယှစ် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ပညာသင်စရိတ်

အသင်း၏ ပညာရည်ထူးခန်ဆု (၂၀၁၄-၂၀၁၈) ရ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေဟာင်း ၅၂ ဦး လည်း တက်ေရာက်ခဲ့ပီး “MJA Students Reunion Tour – 2019” အတွက် “Personal

တကသိုလ်အလိုက် ပညာသင်ဆုေရွးချယ်ခဲ့

ြမန်မာ-ဂျပန်အသင်း (MJA) သည် ြမန်မာ

ေထာက်ပံ့ချ ီးြမင့်ိုင်ေရး

ပညာသင်ဆရ ု ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ

အတွက် “ြမန်မာ-ဂျပန်အသင်း၏ တကသိလ ု ်

များအား ပညာသင်ဆုေထာက်ပံ့ချ ီးြမင့်ေငွ

ပညာသင်ဆအ ု စီအစ်-၂၀၂၀” အြဖစ် အဆိြု ပ

ေပးအပ်ြခင်း အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မိ

လာများ ေခယူခဲ့သည်။

အင်းလျားလမ်း စိမး် လန်းစိြု ပည်ဂါးဒင်း၌ ယေန့

တကသိလ ု အ ် သီးသီးမှ ပဏာမ စိစစ်ေပးပို

အသင်းဥကှင့် အသင်းအလုပအ ် မေဆာင်

လာသည့် တကသိလ ု ပ ် ညာသင်ဆု အဆိြု ပလာ

များ၊ သက်ဆင ို ရ ် ာတကသိလ ု မ ် ျားမှ ပါေမာက၊

များအား အသင်း၏ တကသိုလ်ပညာသင်ဆု

ဌာနမှးများ၊

စိစစ်ေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီက

စိစစ်ပီး

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် ၎င်းတို၏

ရန်ကုန်ိုင်ငံြခားဘာသာတကသိုလ် (ဂျပန်

မိဘများ၊ ြမန်မာ-ဂျပန်အသင်း၏ ပညာရည်

ဘာသာအဓိက) ၁၅ ဦး၊ မေလးိုင်ငံြခား

ထူးခန်ဆု (၂၀၁၄-၂၀၁၈)ရ ေကျာင်းသား

ဘာသာတကသိလ ု ် (ဂျပန်ဘာသာအဓိက) ၁၅

ေကျာင်းသူေဟာင်းများ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦး၊ ပညာေရးတကသိုလ် (ရန်ကုန်) ၁၅ ဦး၊

အခမ်းအနားတွင် ြမန်မာ-ဂျပန်အသင်း

ပညာေရးတကသိလ ု ် (စစ်ကင ို ်း) ၁၀ ဦး၊ စီးပွား

ဥက ဦးေစာလှမင်းက အသင်း၏ တကသိလ ု ်

ေရးတကသိုလ်(ရန်ကုန်) ၁၀ ဦး၊ နည်းပညာ

ပညာသင်ဆု ေပးအပ်ချ ီးြမငရ ့် သည့် ရည်ရယ ွ ်

တကသိုလ် (ရန်ကုန်) ခုနစ်ဦး၊ ယ်ေကျးမ

ချက်င ှ ့် အစီအစ်အား ရှငး် လင်းေြပာကား

ှင့် အုပညာတကသိုလ် (ရန်ကုန်) ငါးဦးှင့်

ပီး ရန်ကန ု န ် ယ်ေြမတကသိလ ု ် ေြခာက်ခမ ု ှ

သူနာြပတကသိလ ု ် (ရန်ကန ု )် ငါးဦး စုစေ ု ပါင်း

တကသိုလ်ပညာသင်ဆုရ

ေကျာင်းသား

ေကျာင်းသူ ၅၇ ဦးအတွက် ပထမအရစ် ပညာ

ေကျာင်းသူ

and Professional Development ” ေခါင်းစ် ြဖင့် တစ်ဦးချင်း အစီရင်ခစ ံ ာတင်သင ွ ်းမအေပ အေကာင်းဆုံးဆုရရှိသည့် က ဆုများချ ီးြမင့်သည်။ ေပးအပ်ချ ီးြမင့် ရန်ကုန်မိ၌ ြပလုပ်သည့် အခမ်းအနား တွင်ပင် ဂျပန်ိုင်ငံ ဖူကူအိုကာမိ၌ ြပလုပ် မည့် “ေွရာသီအြပည်ြပည်ဆင ို ရ ် ာ လူငယ်များ

၈၂ ဦးအား

ေတွဆုပ ံ ဲွ ၂၀၂၀” (BRIDGE Summer Camp– 2020, Japan) သို Junior Ambassador အြဖစ် ပါဝင်တက်ေရာက်ရန် ြမန်မာ-ဂျပန်အသင်းက

တကသိုလ်ပညာသင်ဆုရ

ေကျာင်းသား

ေကျာင်းသား

ေကျာင်းသူ ငါးဦးအား အသင်းတာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား

မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ကျင်းပရာ ြမန်မာ-ဂျပန်

ေထာက်ပံ့ချ ီးြမင့်မည်

ေရတံခွန်သို

သွားေရာက်ကည့်ခဲ  ့ကေကာင်း သိရသည်။

ြမန်မာ-ဂျပန်အသင်း၏ တကသိုလ်ပညာသင်ဆုများ ေပးအပ်ြခင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ ရန်ကုန်

ပေရေတတို

ဦးစီးတာဝန်ယူ

ေရွးချယ်ေပးခဲ့သည့်

ေကျာင်းသားှစဦ ် းှင့် ေကျာင်းသူစ ှ ဦ ် း ေပါင်း ေလးဦးတိအ ု ား ြမန်မာ-ဂျပန်အသင်း တာဝန်ရှိ သင်ေထာက်ပံ့ေကး ေငွကျပ် ၁၇၁ သိန်းကို

Hotel ၌ အသင်းဥကှငအ ့် ဖွဲ က လက်ေရာက်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများသို တစ်ဦးချင်း

တစ်ဦးချင်း ေပးအပ်သည်။ ပထမှစ်ဝက်

ေပးအပ်သည်။

စာေမးပွဲများ ေြဖဆိုေအာင်ြမင်ပီးချ ိန်တွင်

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ

တကသိလ ု  ် င ှ ့် စစ်ကင ို ်းပညာေရးတကသိလ ု ်

ဒုတိယအရစ်

တိမ ု ှ တကသိလ ု ပ ် ညာသင်ဆရ ု ေကျာင်းသား

ေငွကျပ် ှစသ ် န ိ း် စီကုိ ဆက်လက်ေပးအပ်

ေကျာင်း သူ ၂၅ ဦးအတွ က ် ပထမအရစ်

သွားမည်ြဖစ်သည်။

ပညာသင်ေထာက်ပေ ့ံ ကး ေငွကျပ် ၇၅ သိနး် ကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်တင ွ ် မေလးမိ LINK 78

ပညာသင်ေထာက်ပံ့ေကး

ရန်ကုန်မိ၌ ြပလုပ်သည့် ပညာသင်ဆု ေပးအပ်ပွဲအခမ်းအနားတွင်

ြမန်မာ-ဂျပန်

သူများက ဆုေပးအပ်ချ ီးြမင့်သည်။ အခမ်းအနားတွင် ြမန်မာ-ဂျပန်အသင်း ဥက ဦးေစာလှမင်း၏ “ကန်ေတာ်၏ သံတမန် ခရီး”

စာအုပ်များကို

တကသိုလ်ရှစ်ခုမှ

စာကည့်တိုက်များအတွက်

သက်ဆိုင်ရာ

တကသိလ ု ် ကိယ ု စ ် ားလှယမ ် ျားထံသို စာေရးသူ ကိုယ်တိုင် ေပးအပ်လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း သိရ သည်။

သတင်းစ်

စာမျက်ာှ ၁၀ မှ

တိ၊ု Mizoram တို စတဲဟ ့ ာေတွက လူမျ ိးစုကို အေြခခံထား

ကေရစီဖက်ဒရယ်စာအုပမ ် ှာလည်း ေရးထားတာကို ေတွပါ

သူတုိ ြပည်ေထာင်စဖ ု ဲွ မယ်ဆရ ုိ င် သူတအ ုိ တွက် ကာကွယ်

ချက်ကစ ို လိဗ ု က်ကီးယားတို အဲဒလ ီ  ို င ို င ် မ ံ ျ ိးေတွကျေတာ့

တာ။ တချ ိကျေတာ့ နယ်ေြမအေြခခံထားတာရှိတယ်။

တယ်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်ရဲ အားသာချက် ဘာေကာင့်

ေရးအကျ ိးရှမ ိ ယ်။ စီးပွားေရး အကျ ိးတူပးူ ေပါင်းေဆာင်ရက ွ ်

လူမျ ိးစုေတွရှိတဲ့အတွက်ေကာင့်

ဒီှစ်ခုကို

ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်ကို ေလ့လာသင့သ ် လဲ။ ဘယ်လအ ို ားသာ

မေတွေပးိုင်တဲ့အတွက်ေကာင့်

ချက်ေတွရှိတယ်ဆိုတာ ဆက်ပီးရှင်းြပေပးပါဦး။

လူကိက်များတာြဖစ်ပါတယ်။

ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်း။ ။

ြပည်ေသွးိုင်။

လူမျ ိးစုေတွကို

ေပါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ေကာင့်

အေြခခံထားပီးတဲ့အခါမှာ ဖွဲထားတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပုံစံ

သိပံပညာရှင်ေတွက

ြဖစ်လို Ethnofederalism လူမျ ိးစုကို အေြခခံထားေတာ့

ြဖစ်ပါတယ်။

ြပည်ေထာင်စုပုံစံလို ေခတာြဖစ်ပါတယ်။

ေြပာလိုရပါတယ်။

Hybrid Federalism

ြပည်ေသွးိုင်။

ိုင်ငံေရး

Hybrid Federalism လိုေခတာ

အကမ်းအားြဖင့်ေတာ့

သုံးခုရှိတယ်လို

ဖက်ဒရယ်စနစ်က ကန်ေတာ်တို အရွယ်အစား

ကီးမားတဲ့

ဒါဆိုရင်

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ကန်ေတာ်တိုလူမျ ိး

ေတွကွဲြပားမယ်။ ယ်ေကျးမ

အဲဒါဆိရ ု င် ဖက်ဒရယ်အေြခခံပီး

ိင ု င ် ေ ံ တွ၊ ပီးတဲအ ့ ခါမှာ လူမျ ိးစု၊ ယ်ေကျးမချင်း ကွဲြပား

ေပါင်းစုံရှိတဲ့ိုင်ငံ။

နယ်ေြမကျယ်ြပန့်တဲ့ိုင်ငံဆိုရင်

ြပည်ေထာင်စု

အထူးစ်းစားသင့်တယ်ဆိုတာ

ဖွဲစည်းမယ်ဆရ ို င်

ြခားနားတယ်။ ဘာသာစကား ကွြဲ ပားြခားနားတယ်။ အဲဒလ ီ ို

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို

ေခတဲ့နာမည်ေပးတဲ့

အကမ်းဖျင်း အမျ ိးအစားသုံးမျ ိးရှိတယ်။ ကန်ေတာ်တို

လူမျ ိးေပါင်းစုေ ံ နထိင ု တ ် ၊့ဲ တိင ု း် ရင်းသားေပါင်းစုေ ံ နထိင ု တ ် ့ဲ

ဆရာကီးေြပာခဲတ ့ ာြဖစ်ပါတယ်။ ခွငတ ့် ည ူ မ ီ  ဝါဒြဖစင်

ပုစ ံ က ံ ေတာ့ Hybrid Federalism လိေ ု ခတယ်။ Hybrid

ေရ၊ေြမအေနအထား ကိယ ု  ့် င ို င ် ံ ေနာက်ခအ ံ ေြခအေနေတွနဲ့

ိင ု င ် မ ံ ျားဆိရ ု င်ေတာ့ ဖက်ဒရယ်နဲ့ ပို ပီးသင့ေ ် တာ်တာြဖစ်ပါ

ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်ဆတ ို ဲ့ အပိင ု ်း (၁) ကို ေဆွးေွးခဲ့ ကတာ

Federalism ဆိုတာက နယ်ေြမေတွ စုေပါင်းထားတာ

ကိက ု ည ် တ ီ ဲ့ ဖက်ဒရယ်ပစ ုံ မ ံ ျ ိးကို ေရွးချယ်သင့တ ် ာေပါ့ေနာ်။

တယ်။ ဗဟိုနဲ့ယူနစ်လိုေခတဲ့ ြပည်နယ်များအကားမှာ

ြဖစ်ပါတယ်။ အပိင ု ်း(၁)မှာေတာ့ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု

လည်းပါတယ်။ လူမျ ိးကို အေြခခံထားတာလည်းပါတယ်။

ဆက်ပီးေတာ့ ရှင်းြပေပးေစချင်တာက တစ်ြပည်ေထာင်

ေပါင်းစည်းေပးဖို

စနစ်ကို အဓိပာယ်ဖင ွ ဆ ့် ြို ခင်းဆို ပီးေတာ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်

အဲဒေ ီ တာ့ ှစမ ် ျ ိးေပါင်းစပ်ထားတဲအ ့ တွကေ ် ကာင့် အဲဒီ

စနစ်ရဲ အားနည်းချက်ေတွကိုေတာ့ ေြပာသွားပီးပါပီ။

ဖက်ဒရယ်နည်းလမ်းြဖစ်ပါတယ်။

Federalism ကို Hybrid Federalism လိုေခတယ်။

တစ်ြပည်ေထာင်စနစ်ဟာဆိရ ု င် ေရရှညမ ် ှာေတာ့ ြပဿနာ

သာဓကြဖင့ြ် ပရမယ်ဆရ ို င်

ေတွ အများကီးရှိိုင်တယ်။

အဲဒ ီ စ ှ ခ ် က ု ို ကားချပီးတဲအ ့ ခါမှာ ေနာက်တစ်မျ ိး ိုင်ငံေရးသိပံပညာရှင်ေတွက

အိယ ိ ိင ု င ် က ံ ို ြပလိရ ု ပါ

တယ်။ အိယ ိ ိင ု င ် မ ံ ှာ ြပည်နယ်ကို အေြခခံထားတဲဟ ့ ာ ေတွရှိတယ်။

ဗဟိုအစိုးရက အာဏာကို ချပ်ကိုင်ထားတဲ့အတွက် ေရရှညအ ် တွက် မသင့်ေတာ်ဘူးလို ဆရာကီး ေြပာသွားပါ

အေကာင်းဆုံးေသာနည်းလမ်းသည် အသင့်ေတာ်ဆုံးြဖစ်

ရဲ

အေြခခံသေဘာတရားေတွ

ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု

ဖက်ဒရယ်စနစ်၊

ဖွဲစည်းမယ်ဆိုရင်

ပုံစံ

အဲဒေ ီ တာ့ ိင ု င ် တ ံ စ်င ို င ် မ ံ ှာ ကည့မ ် ယ်ဆရ ို င် ခုနက

ဘယ်မ ှ ျ ိးရှတ ိ ယ်ဆတ ို ာ အဲဒါေတွကို တင်ြပသွားတာြဖစ်

ေြပာတဲ့ မတူကြွဲ ပားြခားနားတဲအ ့ ရာ ေပါင်းစည်းတဲေ ့ နရာမှာ

ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် တစ်ြပည်ေထာင်စနစ်နဲ့ ြပည်ေထာင်စု

ဒီဖက်ဒရယ်ပုံစံသည်

စနစ်တိုရဲ

အသင့်ေတာ်ဆုံးြဖစ်ပါတယ်။

ကွဲြပားြခားနားမ၊

အားနည်းချက်၊

အေြခခံထားတဲ့ဟာေတွရှိတယ်။

တယ်။ ဖက်ဒရယ်မှာဆိရ ု င် အားသာချက်ေတွလည်း တချ ိ

ဖက်ဒရယ်ိုင်ငံဆိုရင် ခုနကေြပာတဲ့ ှစ်ဦးှစ်ဖက် အလို

အားသာချက်ေတွကိုလည်း ေဆွးေွးသွားတာြဖစ်ပါ

ေနာက် လူမျ ိးစုကို အေြခခံထားတာရှိတယ်။ ဥပမာ

ေြပာသွားပီးပါပီ။ ဥပမာအားြဖင့် ကွဲြပားြခားနားေသာ

အေလျာက် ပူးေပါင်းချင်တဆ ဲ့ ရှလ ိ ို လာပီးေတာ့ပးူ ေပါင်း

တယ်ခင်ဗျာ။

အားြဖင့် လူမျ ိးစုကို အေြခခံထားမယ်ဆရ ို င် Nagaland

ယူနစ်များကို စုစည်းိုင်စွမ်းရှိတယ်လို ဆရာကီးရဲ ဒီမို

တာြဖစ်တဲ့အတွက်ေကာင့် ြပည်နယ်ေတွအေနနဲ့လည်း

နယ်ေြမကို


ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၀၊ ၂၀၂၀

အေမရိကန်၏ ဗင်နီဇွဲလားအေပ ပိတ်ဆိုမများမှာ တရားမဝင်ေကာင်း ုရှားိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး ေြပာကား ကရာကတ်စ်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

ဗင်နီဇွဲလားိုင်ငံအေပတွင်

ဗင်နီဇွဲလားိုင်ငံအေပ စီးပွားေရးပိတ်ဆိုမများ  ချမှတ်ခဲ့

အေမရိကန်၏ အေရးယူ

ြခင်းေကာင့် ဗင်နီဇွဲလား၏ စီးပွားေရးကို ထိခိုက်ခဲ့သည်။

ပိတ်ဆိုမများမှာ တရားမဝင်ေကာင်း ကရာကတ်စ်မိသို

ပီးခဲေ ့ သာှစက ် အေမရိကန်အေနြဖင့် ဗင်နဇ ီ လ ွဲ ား၏

တရားဝင်အလည်အပတ်သွားေရာက်စ် ုရှားိင ု င ် ြံ ခားေရး

ေလာင်စာဆီလပ ု င ် န်းအေပ အေမရိကန်က ပိတဆ ် မ ုိ များ 

ဝန်ကီး ဆာဂျ ီလက်ေရာ့ဗ်က ေြပာကားသည်။ "ဒီအေရးယူပိတ်ဆိုမေတွ  ဟာ ဗင်နီဇွဲလားိုင်ငံရဲ

ချမှတ်ခဲ့သြဖင့် ဗင်နီဇွဲလားေလေကာင်းလိုင်းအေပတွင် အကျ ိးသက်ေရာက်မရှ  ိခဲ့သည်။

အေမရိကန်အေနြဖင့်

စီးပွားေရးကို ပဋိပကြဖစ်ေစတဲ့ အဓိကအေကာင်းရင်း

ထိုကဲ့သိုပိတ်ဆိုမများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းမှာ သမတ

တစ်ရပ်ြဖစ်ပါတယ်" ဟု ၎င်းက ဗင်နဇ ီ လ ဲွ ားကိယ ု စ ် ားလှယ်

မာဒူို ုတ်ထွက်ရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်သည်။

ေဂျာ့စအ ် ရီဇာှငေ ့် တွဆုစ ံ ် ေြပာကားသည်။

ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ုရှားသည် တုတ၊် ကျးဘားတိ ု င ှ အ ့် တူ ဗင်နဇ ီ လ ွဲ ား

ုရှားိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး ဆာဂျ ီလက်ေရာ့ဗ်ှင့်

သမတ နီကိုလပ်စ်မာဒူိုအား ေထာက်ခံေသာ ိုင်ငံတစ်ခု ြဖစ်သည်။

အေမရိကန်သမတ

ဗင်နီဇွဲလားကိုယ်စားလှယ် ေဂျာ့စ်အရီဇာ

ေဒနယ်ထရမ့်သည်

အချက်အလက်စုေဆာင်းသည့် ေထာက်လှမ်းေရးဂိဟ်တုတစ်လုံး

အေမဇုန်မိုးသစ်ေတာြပန်းတီးမ ယခုှစ်ဇန်နဝါရီလတွင် စံချိန်တင်ြမင့်တက်

ဂျပန်ိုင်ငံေတာင်ပိုင်းမှ အိတ်ချ်-၂ ေအ ဒုံးယာ်ြဖင့် လတ်တင် တိုကျ ိ ေဖေဖာ်ဝါရီ

ေဆာ်ပိုလို

ကမာပတ်

ဇန်နဝါရီလအတွင်း စံချ ိန်တင်ြမင့တ ် က်ခဲ့ ပီး ယခင်စ ှ ် အလားတူကာလအတွင်း

ေထာက်လှမ်းေရး

ဂိဟ်တုတစ်လုံးကို

ြဖစ်ေပခဲ့သည့် သစ်ေတာြပန်းတီးမပမာဏှင့်င်းယှ်ပါက ှစ်ဆရှိေကာင်း

ဂျပန်ိုင်ငံက

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက်တွင် ထုတ်ြပန်သည့် တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရ

လမ်းေကာင်းအတွငး်

ေကာင်း ေအအက်ဖ်ပီသတင်းတွင် ေဖာ်ြပသည်။

လတ်တင်ခေ ဲ့ ကာင်း အင်နအ ် တ ိ ခ ် ျ်ေက

ယခုှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် စတုရန်းကီလိုမီတာ ၂၈၀ (စတုရန်းမိုင် ၁၁၀)

သတင်း၌ ေဖာ်ြပသည်။ ယင်းဂိဟ်တုအား ေတာင်ပိုင်း

ခန့် သစ်ေတာများ ြပန်းတီးခဲ့ရပီး ယမန်ှစ် ဇန်နဝါရီလထက် သစ်ေတာ

ဂျပန်ိုင်ငံ

ြပန်းတီးမပမာဏမှာ ၁၀၈ ရာခိင ု  ် န်  း တိုးြမင့လ ် ာခဲေ ့ ကာင်း၊ ယင်းပမာဏသည်

ကာဂိုရှီးမားခိုင်ရှိ

တာနက်ဂါရှးီ မား

၂၀၁၅ ခုစ ှ အ ် တွင်းက စတင်ေကာက်ယခ ူ သ ဲ့ ည့် အချက်အလက်များအရ ပမာဏ

အာကာသယာ်

အကီးမားဆုံးသစ်ေတာြပန်းတီးမပမာဏြဖစ်ေကာင်း

လတ်တင်ေရးစခန်းမှ အိတ်ချ်-၂ ေအ

ယင်းသုေတသနဌာနမှ အချက်အလက်များေကာက်ယရ ူ ာ၌ ဂိဟ်တစ ု နစ် အသုံးြပကာ အေြခြပေကာက်ယူြခင်းြဖစ်ပီး သစ်ေတာြပန်းတီးမများကို

နာရီ ၃၄ မိနစ်တွင် လတ်တင်ခဲ့ြခင်း ေအာင်ြမင်စွာ ပိုေဆာင်ေပးခဲ့ အိတ်ချ်-၂ ေအ

ဒုံးယာ်အား

လတ်တင်ခဲ့ပီးေနာက်တွင် ယင်းဒုံး ယာ်မှ အရန်ဒုံးယာ်ငယ်တစ်စင်းှင့် အင်ဂျင်တစ်လုံးကို ပျံတက်ချ ိန်

ြဖတ်ချခဲ့ပီး

မိနစ် ၂၀ ခန့်တွင်

သယ်ေဆာင်သွားသည့် ဂိဟ်တုအား ကမာပတ်လမ်းေကာင်း အတွင်းသို ေအာင်ြမင်စွာ ပိုေဆာင်ေပးခဲ့သည်။ ယခုလတ်  တင်ခေ ့ဲ သာ ေထာက်လမ ှ ်း

အချ ိန်မှန်ေစာင့်ကည့်မှတ်တမ်းတင်ြခင်းြဖစ်သည်။ ေရးဂိဟ်တုသည် ကမာေြမမျက်ှာ

များတွင် ယင်းဂိဟ်တမ ု ှ ိက ု က ် ူးေပးပို

အနက် ှစလ ် းံု မှာ ေန့ဘက်အချ ိန်တင ွ ်

အေမဇုနသ ် စ်ေတာြပန်းတီးမပမာဏကို ှစမ ် ျားအလိက ု ် င်းယှ်ရာတွင်

ြပင်အထက် ကီလိုမီတာ ရာှင့်ချ ီ

သည့် ဓာတ်ပုံများကို အဓိကထား

ကမာေြမကို ဓာတ်ပုံများ ိုက်ကူး

၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ဇန်နဝါရီလတွင် ၁၃၆ စတုရန်းကီလမ ုိ တ ီ ာ၊ ၂၀၁၈ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ၁၈၃

အြမင့်မှ ဓာတ်ပုံများ ိုက်ကူးေပးပို

အသုံးြပမည်ြဖစ်သည်။

မည်ြဖစ်ပီး ကျန်ဂိဟ်တု ငါးလုံးမှာ

စတုရန်းကီလမ ို တ ီ ာှင့် ၂၀၁၇ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ၅၈ စတုရန်းကီလမ ို တ ီ ာတိြု ဖစ်ကသည်။

မည်ြဖစ်သည်။

အချက် အ လက် စု ေဆာင်း သည့ ်

ေြမာက်ကရ ို ီးယားဒုံးကျည်ပစ်လတ် 

ေဖေဖာ်ဝါရီ

၁၀ လုံး

ေရဒါဂိဟ်တုများြဖစ်ကာ

ညဘက်

ဘရာဇီးိင ု င ် ေ ံ ြမာက်ပင ုိ း် ရှိ အေမဇုနမ ် းုိ သစ်ေတာများ ြပန်းတီးမပမာဏကို

ပိုင်းှင့် ရာသီဥတုဆိုးရွားချ ိန်များ၌

(အိုင်အန်ပီအီး)က ဇန်နဝါရီလအလယ်ပိုင်းတွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့ရာ၌ ၂၀၁၉ ခုှစ်

ေရဒါ

တွင် ၉၁၆၆ စတုရန်းကီလိုမီတာရှိပီး ၂၀၁၈ ခုှစ်အတွင်း၌ ယင်းေဒသတွင်

ဓာတ်ပုံများိုက်ကူးမည်

သစ်ေတာြပန်းတီးမည့ပ ် မာဏမှာ ၄၉၄၆ စတုရန်းကီလမ ုိ တ ီ ာရှခ ိ ရ ့ဲ ာ ၂၀၁၉ ခုှစ်

ေထာက်လှမ်း

အထိ လတ်တင်သာွ းရန် ဂျပန်အစိးု ရက

ကမာေြမ၏ြမင်ကွင်းများကို

သည့်အခါမျ ိးှင့်

သဘာဝေဘး

အစီအစ်ြပလုပထ ် ားပီး လတ်တေလာ

သုံးပီး

အရာယ်များ ကျေရာက်ပီးေနာက်

တွင် ဂိဟ်တခ ု န ု စ်လုံးအထိ လတ်တင်

ြဖစ်သည်။

ကမာေြမြပင်ေပသို ထိခက ုိ ပ ် ျက်စးီ မ

ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

များကို ေလ့လာခန့်မှန်းသည့်အချ ိန်

အေမရိကန်တပ်ဖွဲ ဝင်ှစ်ဦး ေသဆုံး ၉

အာဖဂန်နစတန်တပ်ဖဲွ ဝင်တစ်ဦး၏

ေထာက်လှမ်ေရးဂိဟ်တု

သည့်စခန်းများကို

နန်ဂါဟာြပည်နယ်ရှိ စစ်အေြခစိက ု စ် ခန်း၌ ပစ်ခတ်မြဖစ်  ကဘူး

ဘရာဇီးအမျ ိးသား

တကသိုလ် အာကာသသုေတသနဌာန (အိုင်အန်ပီအီး)က ေြပာကားသည်။

အမျ ိးအစားဒုံးယာ်ြဖင့် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက် ေဒသစံေတာ်ချ ိန် နံနက် ၁၀ ြဖစ်သည်။

ဘရာဇီးိုင်ငံတွင်း၌ အေမဇုန်မိုးသစ်ေတာြပန်းတီးမပမာဏသည် ယခုှစ်

ကမာေြမဆိင ု ရ ် ာ အချက်အလက်များ စုေဆာင်းမည့်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

စက်ေသနတ်ြဖင့်

ပစ်ခတ်ခမ ့ဲ ေကာင့  ်

အေမရိကန်တပ်ဖဲွ ဝင်စ ှ ဦ ် း ေသဆုးံ ပီး အြခားေြခာက်ဦး ထိခက ုိ ဒ ် ဏ်ရာရရှခ ိ ေ ့ဲ ကာင်း အေမရိကန်စစ်ဘက်က ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက်တင ွ ် အတည်ြပေြပာကားသည်။ အေမရိကန်သမတ ေဒနယ်ထရမ့က ် ၁၈ ှစ် ကာြမင့် ပီြဖစ်ေသာ အာဖဂန် ြပည်တင ွ း် စစ်အား အဆုးံ သတ်ပီး အေမရိကန်သမိင ု း် တွင် လက်နက်ကင ုိ ပ ် ဋိပက တစ်ခအ ု တွငး် တပ်ဖဲွ ဝင်များပါဝင်ေနမကိရ ု ပ်ဆင ုိ း် ကာ အမိင ုိ င ် သ ံ ုိ ြပန်လည် ေခယူလသ ုိ ည့် ဆြပင်းြပေနသည့အ ် ချ ိန်၌ အေမရိကန်တပ်ဖဲွ ဝင်များ ေသဆုးံ မ ြဖစ်ပာွ းခဲြ့ ခင်းြဖစ်သည်။ ယင်းပစ်ခတ်မသည်  အာဖဂန်နစတန်င ုိ င ် ံ အေရှပိင ု း် နန်ဂါဟာြပည်နယ်မှ ရှာဇက်ခိုင်အတွငး် ရှိ စစ်အေြခစိုက်စခန်းတစ်ခု၌ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်တွင် ြဖစ်ပာွ းခဲြ့ ခင်းြဖစ်သည်။ အာဖဂန်တပ်ဖဲွ ဝတ်စဝ ံု တ်ဆင်ထားသူတစ်ဦးက အေမရိကန်င ှ ့် အာဖဂန် တပ်ဖဲွ ဝင်များ ပူးေပါင်းထားသည့် တပ်ဖဲွ အား စက်ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ခြ့ဲ ခင်း ြဖစ်သည်ဟု လတ်တေလာရရှထ ိ ားသည့သ ် တင်းများက

န်ြပေနေကာင်း

အာဖဂန်အေြခစိက ု ် အေမရိကန်တပ်ဖဲွ ၏ ေြပာေရးဆိခ ု င ွ ရ ့် သ ိှ ူ ဆန်နလ ီ က်ချ်ဂတ်က ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက် ထုတြ် ပန်သည့ေ ် ကညာချက်၌ ေဖာ်ြပသည်။ ကိးု ကား- ေအအက်ဖပ ် ၊ီ ဘာသာြပန်-ေဇာ်ဝင်း

တွင် သစ်ေတာြပန်းတီးမပမာဏ ၈၅ ရာခိင ု  ် န်  း တိုးြမင့ခ ် ဲ့ ပီး ယင်းမှာ ငါးှစတ ် ာ

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

လတ်တင်ထားသည့် ဂိဟ်တုများ

ကာလအတွင်း အကီးမားဆုံးပမာဏြဖစ်သည်။

ဘာသာြပန်-ေဇာ်ဝင်း

ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန်-ေဇာ်ဝင်း

အီရတ်ငှ ့် ဆီးရီးယားမှ အေမရိကန်တပ်ဖွဲ ဝင်များ ထွကခ် ွာေပးရန် အီရန်ေတာင်းဆို တီဟီရန်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

အီရတ်င ုိ င ်  ံ င ှ ့် ဆီးရီးယားိင ု င ် တ ံ မ ုိ ှ

အေမရိကန်တပ်ဖွဲဝင်များ ထွက်ခွာ ေပးသင့ေ ် ကာင်း အီရန်င ို င ် ထ ံ ပ ိ တ ် န်း

ေခါင်းေဆာင်၏ ထိပ်တန်းအ ကံေပး ြဖစ်သူက ေြပာကားခဲ့သည်ကို တီဟီ ရန်တိုင်း(မ်)ေန့စ်က ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက်တွင် သတင်းေဖာ်ြပခဲ့သည်။ အီရတ်ှင့်

ဆီးရီးယားတိုတွင်

အေမရိကန်တပ်ဖွဲဝင်များ တည်ရေ ှိ နမ

ကို အဆုံးသတ်ရန် အချ ိန်ေရာက်ပီ

ြဖစ်ေကာင်း အီရန်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ထိပတ ် န်းတပ်မှ းဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီး ကာဆမ်း

ဆိလ ု န်းမန်းနီ လုပ် ကံခရ ံ မ ေအာက်ေမ့

ဖွယ်အခမ်းအနား၌ ေြပာကားချက် များကိုကိုးကားလျက်

အီရန်

ေခါင်းေဆာင်၏ ထိပ်တန်းအ ကံေပး

ပုဂိလ် အလီအက်ခဘ ် ာဗီလာယက်တီ က ေြပာကားခဲ့သည်။

အီရတ်င ုိ င ်  ံ င ှ ့် ဆီးရီးယားိင ု င ် တ ံ မ ို ှ

အေမရိကန်တပ်ဖွဲဝင်များ

မကာမီ

ဆီးရီးယားရှိ လပ်ရှားေဆာင်ရက ွ ေ ် နေသာ အေမရိကန်တပ်ဖွဲဝင်များ။ ဖယ်ရှားေပးရလိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း

ယင်းေဒသအတွငး် အတားအဆီးတစ်ခု

ကာဆမ်းဆိလ ု န်းမန်းနီသည် ပီးခဲသ ့ ည့်

က ေြပာကားခဲ့သည်။

ကေကာင်း အီရန်တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားက

ေလဆိပ်အနီးတွင်

လည်း အလီအက်ခဘ ် ာဗီလာယက်တီ အေမရိကန်တာဝန်ရှိသူများအေန

ြဖင့် အီရန်ဗိုလ်ချပ်ကီး ကာဆမ်းဆို

လန်းမန်းနီအား လုပ် ကံလက ို ြ် ခင်းြဖင့်

ကို ေကျာ်လားိင ု ခ ် သ ဲ့ ည်ဟု ယူဆထား မှတ်ချက်ြပထားသည်။

အစလာမစ်ေတာ်လန ှ ေ ် ရးအေစာင့်

တပ်ဖွဲ၏ တပ်မှးေဟာင်း ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီး

လက

ဘဂဒက်အြပည်ြပည်ဆင ို ရ ် ာ အေမရိကန်၏

ေလေကာင်းတိက ု ခ ် က ုိ မ ် တစ်  ခအ ု တွင်း ေသဆုံးခဲ့သည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟာွ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဏုြမစွမ်းအင် ေအဂျင်စီ၏ အေထွေထွအတွင်းေရးမှးချပ် ဂျပန်ိုင်ငံသို သွားေရာက်မည် တိုကျ ိ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

ျကလီးယားစက်သ ံု ုိ သွားေရာက်ရန် စီစ်ထားပီး စက်မ ံု စ ှ န ွ ့်ထတ ု ်

အြပည်ြပည်ဆင ို ရ ် ာအဏုြမစွမ်းအင် ေအဂျင်စ၏ ီ အေထွေထွအတွင်းေရး

လိုက်ေသာ စွန့်ပစ်ေရများှင့်ပတ်သက်၍

မှးချပ် ရာဖယ်ဂေရာ်ဆသ ီ ည် ဂျပန်င ုိ င ် သ ံ ုိ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၄ ရက် တွင်

ေဆာင်ရွက်မည်ကို ေမးြမန်းသွားရန်ရှိသည်။

သွားေရာက်မည်ြဖစ်သည်။ ယခုခရီးစ်သည် ၎င်းအတွက် ပထမဆုံး ခရီးစ်ြဖစ်သည်။

ဂေရာ်ဆီက မိမလ ိ င ူ ယ်ဘဝတွင် သွားေရာက်ခဲ့ေသာ အဏုြမဗုံး ဒဏ်ခံရသည့် ဟီိုရှီးမားှင့် နာဂါဆာဂီမိများသည် ျကလီးယား

အဆိပ ု ါခရီးစ်အတွင်း ရာဖယ်ဂေရာ်ဆသ ီ ည် ေြမာက်ကရ ို ီးယားှင့် အီရန်တို၏

ဂျပန်အစိုးရက မည်သို

ျကလီးယားအစီအစ်များှင့်ပတ်သက်ပီး

ကင်းစင်ေရးေဆာင်ရက ွ ရ ် န် ၎င်းအား တွနး် အားေပးေနေကာင်း ေြပာကား

ဂျပန်

ခဲ့သည်။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဏုြမစွမ်းအင်ေအဂျင်စီအဖွဲဝင် ဂျပန်

တာဝန်ရှိသူများှင့် ေဆွးေွးသွားမည်ြဖစ်သည်။ လက်ရှိအေြခအေန

ိင ု င ် က ံ နည်းပညာှင့် ေငွေကးပိင ု ်းတွင် အေထာက်အကူြပေဆာင်ရက ွ ်

တွင် ြပံယမ်းှင့် ဝါရှငတ ် န်အကား ေဆွးေွးပွမ ဲ ျားမှာလည်း ေရှမတိုးသာ

ထားေသာေကာင့် ဂျပန်ိုင်ငံအေပတွင် ေမာ်လင့်ချက်များစွာထားရှိ

ေနာက်မဆုတသ ် ာ အေြခအေနေရာက်ရေ ှိ နသည်။ အီရန်အေနြဖင့် ယခု

ေကာင်း ရာဖယ်ဂေရာ်ဆီက ေြပာကားသည်။

အချ ိန်တင ွ ် ိင ု င ် တ ံ ကာကို အန်တု ပီး ျကလီးယားဆိင ု ရ ် ာ ေဆာင်ရက ွ ခ ် ျက်

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

များကို လုပေ ် ဆာင်လျက်ရသ ှိ ည်။ ရာဖယ်ဂေရာ်ဆအ ီ ေနြဖင့် ဖူကရ ူ ှီးမား

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဆီးရီးယားိုင်ငံအတွင်း တင်းမာမအရှိန်ြမင့်မားလာမ တူရကီှင့် ုရှားကိုယ်စားလှယ်တို ေဆွးေွး အန်ကာရာ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

တွင် ေဖာ်ြပထားသည်။

တူရကီအစိုးရှင့် တူရကီသိုေရာက်ရှိေနေသာ

ုရှား

ေပကျင်း ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

သည့်ေလးရက်က ေြပာကားခဲ့ပီးေနာက် အဆိုပါ ေရာဂါ

ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံှံ

ေကာင့် ေသဆုးံ မှင့် ေရာဂါကူးစက်ပျံှမ ံ ဆိ  င ု ရ ် ာ ေနာက်ဆုံး

မသည် တည်ငိမလ ် ာဖွယရ ် သ ှိ ည်ဟု ေြပာကားခဲေ ့ သာ်လည်း

ကိန်းဂဏန်းများ ထွက်ေပလာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

တု တ ် ြ ပည် မ ကီး အတွ င ်း

အဆို ပ ါ ေရာဂါေကာင့ ်

ယခုအခါ ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စေ ် ကာင့် တုတ ် င ို င ် အ ံ တွင်း

ေသဆုံးသူဦးေရမှာ ၈၀၀ ေကျာ်သွားပီြဖစ်ကာ ၂၀၀၂-၂၀၀၃

လူ ၃၇၂၀၀ နီးပါး ေရာဂါကူးစက်ခခ ံ ရ ့ဲ ေကာင်း သိရသည်။

ခုှစ်က ြဖစ်ပွားခဲ့သည့်

ြပင်းထန်ေသာ

အကိမေ ် ြမာက် အစည်းအေဝးတစ်ရပ်ကို သုးံ နာရီအကာ ြပလုပခ ် ့ဲ ကပီး ှစဖ ် က်အကား ည ိ င်  းေဆွးေွးမများကို

တင်းမာမများှင့်ပတ်သက်၍ ယမန်ေန့ ညေနပိုင်းက

လည်း လာမည့်သီတင်းပတ်အတွင်း ဆက်လက်ြပလုပ်

တူရကီင ို င ် ံ အန်ကာရာမိတွင် ေတွဆုေ ံ ဆွးေွးပွတ ဲ စ်ရပ်

သွားရန် စီစ်ထားေကာင်း သိရသည်။ ုရာှ းကိယ ု စ ် ားလှယသ ် ည် ဆီးရီးယားိင ု င ် ံ အီဒလစ်

လတ်တေလာအေြခအေနှင့်ပတ်သက်၍

ေဆွးေွး

ကိုယ်စားလှယ်များှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ခဲ့ကသလို

တည်ငိမ်

အီဒလစ်ြပည်နယ်အတွင်း

ေကာင့် ဆီးရီးယားိုင်ငံ အီဒလစ်ြပည်နယ်တွင် တူရကီ

အဓိကထားေဆွးေွးခဲ့ကသည်ဟု တူရကီိုင်ငံြခားေရး

တပ်ဖွဲဝင် ရှစ်ဦးေသဆုံးပီး ၁၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။

ဝန်ကီးဌာနက ယေန့ထတ ု ြ် ပန်သည့် ေကညာချက်တစ်ရပ်

ဘန်ေကာက် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

“ဒါဟာ ထိုင်းိုင်ငံမှာ မ ကံစဖူးြဖစ်ရပ်ဆိုး ြဖစ်ပီး

ေစျးဝယ်စင်တာတစ်ခအ ု တွင်း လူေပါင်း ၃၀ ထက်မနည်း

ဒီြဖစ်ရပ်ဟာ ေနာက်ဆုံးအကိမ် ြဖစ်ေစချင်ပါတယ်” ဟု

သတ်ြဖတ်ခဲ့သည့် ထိုင်းစစ်သည်တစ်ဦးမှာ ေကးမီကိစ

ပစ်ခတ်မအတွင်း

အြငင်းပွားမတစ်ရပ်ေကာင့် ထိုသိုလုပ်ေဆာင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်

သည့် ေဆးု၏ ံ ြပင်ပ၌ ၎င်းက ေြပာကားသည်။

ထုတြ် ပန်သည့် တရားဝင်ကန ိ ်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။

သည် ေန့စ် စားဝတ်ေနေရးအတွက် ုန်းကန်လပ်  ရှားေနရ

ေကာင်း ထိုင်းဝန်ကီးချပ်ပရာယုဒ်ချန်အိုချာက ယေန့

ေကာင်း သိရသည်။

ေြပာကားလိုက်သည်။

ကျန်းမာေရးအဖွဲ၏ ကျန်းမာေရးအေရးေပအစီအစ်

သည့် ဆားစ်ကူးစက်ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူ ဦးေရ ၇၇၄

အကီးအကဲ မိုက်ကယ်လ်ရီယန်က ေြပာကားသည်။

ဦးထက်

ပိုမိုများြပားလာပီြဖစ်ေကာင်း

တရားဝင်

ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။ ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက ဟူေပြပည်နယ်အတွင်း

ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စေ ် ကာင့် ေသဆုးံ သူဦးေရ တြဖည်းြဖည်း ြမင့်တက်လာစ် ေရာဂါကူးစက်ပျံှံမမှ  ာ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၅ ရက်က ကျဆင်းလာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံှမ ံ မှ  ာ တည်ငိမလ ် ာေသာ်လည်း

ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ

ေရာဂါကူးစက်ပျံှမ ံ မှ  ာ ြမင့တ ် က်လာဖွယရ ် သ ိှ ည်ဟု ပီးခဲ့

ဘာသာြပန်-ေဂျတီ

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-ေဂျတီ

ထိငု ်းိငု င် ၌ံ လူ ၃၀ အား သတ်ခေဲ့ သာ ေသနတ်သမားကို အေသဖမ်းဆီး

ကရန် န်ကားထားေသာေကာင့် ေဒသခံြပည်သူများ

ေကာင့် ေသဆုံးသူဦးေရမှာ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ ခုစ ှ က ် ြဖစ်ပွားခဲ့

ုရှားအစိုးရအား ေကျာေထာက်

အထားသို ြပန်လည်ေရာက်ရှိေရးဆိုင်ရာ ကိစရပ်များကို

များြပလုပ်ထားပီး အြပင်မထွက်ဘဲ ေနအိမ်ထဲ၌ေနထိုင်

မ၏ အတိုင်းအတာကို ထင်ဟပ်ေစလိမ့်မည်ဟု ကမာ့

မကာေသးမီက

တူရကီ

ေနာက်ခြံ ပသည့် ဆီးရီးယားအစိးု ရတပ်ဖဲွ ၏ တိက ု ခ ် က ုိ မ ် 

ေသဆုံးသူဦးေရကို ေကျာ်လွန်သွားပီြဖစ်ေကာင်း ယေန့

ေနသည့် လူနာ ၈၉ ဦးေကျာ်ရြှိ ခင်းှငအ ့် တူ အဆိပ ု ါ ေရာဂါ

သွားေရာက်လည်ပတ်ခဲ့ပီး

ေအးချမ်းမရရှိေရးှင့် ိုင်ငံေရးအေြခအေန ပုံမှန်အေန

ဝူဟန်မိတွင် ပိေ ု ဆာင်ဆက်သယ ွ ေ ် ရးဆိင ု ရ ် ာ ကန့်သတ်မ

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ တည်ငိမက ် ာလသည် ေရာဂါထိန်းချပ်

အရှိန်ြမင့်မားေနစ်

တူရကီိုင်ငံသို

အသက်ရှ

ေရာဂါစတင်ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် တုတ်ိုင်ငံ ဟူေပ

ြပည်နယ်အတွင်း တင်းမာမများ

ေဆွးေွးစ် ဆီးရီးယားိင ု င ် ံ အီဒလစ်ြပည်နယ်အတွငး် ရှိ

လမ်းေကာင်းဆိင ု ရ ် ာေရာဂါ (ဆားစ်) ကူးစက်ေရာဂါေကာင့်

ြပည်နယ်၌ ကိ ု န ို ာဗိင ု ်းရပ်စေ ် ကာင့် အြပင်းအထန်ဖျားနာ

ဒုတိယ

ြပည်နယ်အတွငး် တစ်ေန့တြခား အရှန ိ ြ် မင့မ ် ားလာေသာ

တူရကီှင့် ုရှားကိုယ်စားလှယ်တိုသည် ေတွဆုံ

ေသဆုံးသူဦးေရ ၈၀၀ ေကျာ်ထိ ြမင့်တက်

ကိုယ်စားလှယ်များသည်

ကိုယစ ် ားလှယတ ် စ်ဦးတိသ ု ည် ဆီးရီးယားိင ု င ် ံ အီဒလစ်

ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

တုတ်ိုင်ငံ၌ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့်

ှစ်ိုင်ငံမှ

ဒဏ်ရာရရှိသူများကို

ကုသေပးေန

ကည်းတပ်စခန်းတစ်ခအ ု နီး ယမန်ေန့ မွနး် လွပ ဲ င ုိ း် က စတင်ခသ ဲ့ ည့် အဆိပ ု ါပစ်ခတ်မမှ  ာ ပုဂိလ်ေရးဆိင ု ရ ် ာြပဿနာ

တစ်ညလုံး အြပန်အလှန်ပစ်ခတ်မများြဖစ်ပွားကာ ပိတ်မိေနေသာ ေစျးဝယ်သူများကို ကယ်ထုတ်ပီးေနာက်

ေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ကီးချပ် ပရာယုဒ်က ဆိုသည်။ ယင်းတိုက်ခိုက်မြပလုပ်သူသည်

ထိုင်းိုင်ငံ၏

အထူးတပ်ဖွဲဝင်များက ခိုရတ်(ေခ ) နာခွန်ရတ်ချာစီမာရှိ

အကီးမားဆုံး စစ်စခန်းတစ်ခုမှ အမ်-၆၀ စက်ေသနတ်

ကုန်တိုက်အတွင်း ပုန်းေအာင်းေနသည့် အဆိုပါ ေသနတ်

တစ်လက်၊ ိင ု ဖ ် ယ်များှင့် ခဲယမ်းမီးေကျာက်များအြပင်

သမားကို အေသပစ်သတ်ခဲ့သည်။

စစ်ဘက်ယာ်တစ်စီးကို အသုံးြပခဲ့သည်။

အသက် ၁၃ ှစအ ် ရွယ် ေယာကျ်ားေလးတစ်ေယာက်င ှ ့် လုံြခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များ အပါအဝင် အဆိုပါေသနတ်သမားက

လူေပါင်း ၃၀ ကို

သတ်ြဖတ်ခေ ့ဲ ကာင်း

ဝန်ကီးချပ် ပရာယုဒ်ချန်အိုချာက ေြပာသည်။

ထိင ု း်

ေသဆုံးသူအများစုမှာ ေစျးဝယ်စင်တာဝန်းကျင်၌ ေသ ဆုံးခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

မိနယ်အချ ိတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ ေနြပည်ေတာ်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီးှမ ိ န ် င်းေရး

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

လိုက်ပါလာသည့်

သိီ၊ မဘိမ်း

စစ်ေဆးရှာေဖွရာ စိတ်ကေဆးြပား

ရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ

အလားတူ ယင်းေန့ မွနး် လွပ ဲ င ုိ း် က

ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်

မူး ယစ် ေဆးဝါးတားဆီး ှိ မ ် န င်း ေရး

က ေလာက်ကင ုိ ် မိနယ် ရန်လက ံု ျ ိင်း

ရဲတပ်ဖဲွ မှ တပ်ဖဲွ ဝင်များပါဝင်ေသာ

ေကျးရွာအဝင်ရှိ

ပူးေပါင်းအဖွဲသည်

ေညာင်ပင်အနီး

ယာ်ကိုရပ်တန့်

၂၂၀၀၀၊ လက်ကိုင်ဖုန်းှစ်လုံးတိုကို လည်းေကာင်း။ ထိုအတူ ယင်းေန့ ညေန ၆ နာရီခွဲ

သိီမိနယ်

က မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှမ ိ န ် င်းေရး

ေလာက်ကိုင်-ရန်လုံကျ ိင်းသွားလမ်း

အိရ ု ယ ီ မ်တယ်တးုိ ဂိတအ ် နီး မူဆယ်-

ရဲတပ်ဖွဲမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ

တွင် လမ်းေလာက်လာသူ တုတ်

မေလးသွားကားလမ်းတွင် ေရှာက်

ပူးေပါင်းအဖွဲသည်

ိုင်ငံသား ေလာ်ယီရီးအား ရှာေဖွရာ

ကျ ိန်ံး(ခ)တာတီး

ဘဟဲေကျးရွာအုပစ ် ု ေပွးတူးေကျးရွာရှိ

စိတ်ကေဆးြပား

ေကျာက်ဖီရင်ှင့်

၂၄၀၀၀

ကို

ေမာင်းှင်ပီး ေလာက်ဟွာတို

မဘိမ်းမိနယ်

ြမစ်ဆုံကူးတိုဆိပ်အနီး

မဘိမ်း-

မိုးမိတ်သွားကားလမ်းတွင်

လပါ

ေမာင်းှင် ပီး ေဇာ်ေယာ် လိက ု ပ ် ါလာ သည့်ယာ်ကို

ရပ်တန့်ရှာေဖွရာ

ေငွကျပ်သန ိ း် ၂၀၈၀ တန်ဖးုိ ရှိ စိတ် က ေဆးြပား ၁၀၄၀၀၀ ှင့် လက်ကင ို ဖ ် န ု ်း တစ်လုံး တိက ု ို သိမ်းဆည်းရမိခသ ဲ့ ြဖင့် ၎င်းတိုအား

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်

စိတက ် ေ ုိ ြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါး များဆိင ု ရ ် ာ ဥပေဒအရ အေရးယူထား ေကာင်း သိရသည်။ လပါ၊ ေဇာ်ေယာ်တအ ုိ ားဖမ်းဆီးရမိသည့် စိတ် ကူးသွပေ ် ဆးြပားများ ှင့်အတူ ေတွရစ်။

ရဲြပန်ကား

ေကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်မာှ ပျ်းမနားမိမရဲစခန်းမှ နယ်ထိန်းေခါင်းေဆာင်

ဒုရဲအုပ်

သက်င ို ဦ ် း၊ နယ်ထန ိ ်းရဲတပ်ကပ်ကီး ေကျာ်ေကျာ်လတ်၊ ဝင်းသိန်းဦး၊

ဒုတပ်ကပ်

ရဲတပ်ဖွဲဝင်များှင့်

တာဝန်ရှိသူများသည်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

၈ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲက မူးယစ် ေဆးဝါးေရာင်းချေနေကာင်း သတင်း အရ ေတာင်သာအုပစ ် ု မိဦးရပ်ကက ွ ် အိမ်အမှတ်

(၁၅၄)ြခံဝင်းအတွင်း

အိမ်ငှားေနေသာ

ကိုလတ် (ခ)

ကိေ ု ကျာ်ကီး၏ ေနအိမသ ် ို ဝင်ေရာက် ရှာေဖွရာ ေကျာ်ကီးအား ေတွရှိရပီး စိတ် ကေဆးြပား ၂၅၀၊ ပလတ်စတစ် အိ တ ် င ယ် မ ျားြဖင့ ် ပတ် ထားေသာ စိတ် ကေဆးြပား ကိုးြပားပါတစ်ထပ ု ၊် ေငွစကေရာရာ ဆင်းကတ်ပါ

၆၀၄၀၀

ှင့်

ဖုန်းတစ်လုံးတိုကို

ေတွရှိ၍ သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။

ေနြပည်ေတာ်

ကိုကိုူပ(ေနြပည်ေတာ်)

သိမ်းဆည်းရမိ

တပ်ကုန်းမိနယ်၌ ယာ်တိုက်မြဖစ်၊ တစ်ဦးေသဆုံး ြဖစ်စ်မှာ တပ်ကန ု ်းမိတွင်းမှ ေညာင်လန ွ ့်

ေသဆုးံ ခဲ့ ပီး ဆိင ု က ် ယ်မာှ တစ်ဖက်ယာ်ေကာအတွင်း

ေနြပည်ေတာ် တပ်ကန ု ်းမိနယ် ကိပင်သာပူးေပါင်း

ေကျးရွာသိြု ပန်လာေသာ ေညာင်လန ွ ့်အေနာက်ရွာေန

ေရာက်ရသ ိှ ာွ းကာ မျက်ာှ ချင်းဆိင ု မ ် ှ လင်းလင်းကို

စစ်ေဆးေရးဂိတ်ေတာင်ဘက်တွင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

ဇင်မျ ိးသိန်း ေမာင်းှငလ ် ာသည့် ဆိင ု က ် ယ်သည်

(မေလး) ေမာင်းှင်လာေသာ (၂၂)ဘီးယာ်င ှ ့်

ရက် ည ၁၂ နာရီခန့်တင ွ ် ဆိင ု က ် ယ်က ရပ်ထားေသာ

ကားဘီးေပါက်၍ ရပ်တန့်ြပြပင်ေနေသာ ၁၂ ဘီး

တိက ု မ ် ခ ိ သ ့ ဲ ည်။ ြဖစ်စ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ တပ်ကန ု း် မိမ

ယာ်ကို တိုက်မိသြဖင့် တစ်ဦးေသဆုံးေကာင်း

ယာ်ေနာက်ပင ုိ း် ကို ဝင်တက ုိ မ ် သ ိ ြဖင့် ဇင်မျ ိးသိနး်

ရဲစခန်းက

သိရသည်။

သည် ဒဏ်ရာများြဖင့် အခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာတွင်

ေကာင်း သိရသည်။

ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ

သထုံမိ၌ ရထားှင့် ေထာ်လာဂျီတိုက်မိ သထုံ ေဖေဖာ်ဝါရီ သထုံမိ

သိမ်ကုန်းရပ်ကွက်

ရန်ကုန်-ေမာ်လမိင်ရထားလမ်း

မိုင်တိုင်

(၁၃၉/၁၄)ှင် ့ (၁၃၉/၁၅)အကားတွင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီခန့်က ေကာ့သန်ေကျးရွာမှ ရန်ကန ု -် ေမာ်လမိင်ကားလမ်းသို ဆက်သယ ွ ထ ် ားေသာ လမ်းတွင် မိုးေဇာ်သေ ူ မာင်းှငလ ် ာေသာ ေထာ်လာဂျ ီယာ်က ရထားလမ်းေပသို ြဖတ်ေမာင်းစ် ေမာ်လမိင်မှ ရန်ကန ု သ ် ို စက်ေခါင်းေမာင်း ဦးစိုးမင်း ေမာင်းှင် သည့်

ေမာ်လမိင်-ရန်ကုန် အစုန်(၉၀)ရထားအား ဝင်တိုက်မိြခင်းေကာင့်

ေထာ်လာဂျ ီယာ်ေမာင်း မိုးေဇာ်သူှင့် ယာ်ေပပါ

ေမာင်ရင်ထွန်းတိုတွင်

ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ လင်ထွန်းေအာင်(သထုံ)

Co., Ltd. အထည်ချပ်စက်ုံ၌

ေရြပည်သာမိမစခန်းမှး

ဒုရဲမှး

တင်ေမာင်လွင် ဦးေဆာင်၍ ဒုရဲအုပ်သက်ကိုကို၊

ဒုရဲအုပ် ငိမ်းချမ်းေဇာ်၊

ဒုရဲအုပ်ြမင့်ေထွးတိုက မခင်းှင့်စပ်လျ်းသည့်

အေကာင်းအရာများ၊

သက်ငယ်မုဒိမ်းမမြဖစ်ပွားေစေရး၊ အလုပ်သွားအလုပ်ြပန် လုယက်မများ မြဖစ်ပွားေစေရး၊ မူးယစ်ေဆးဝါးဆိုးကျ ိးများအေကာင်းတိက ု ို အသိပညာေပး ေဟာေြပာစ်။ ေနမျ ိးထွန်း(ေရြပည်သာ)

ပျ်းမနားမိမ

ရဲစခန်းက အမဖွငစ ့် စ်ေဆးေဆာင်ရက ွ ်

ပျ်းမနားမိတွင်

မူးယစ်ေဆးဝါးများ

ေရြပည်သာမိနယ် စက်မဇုန်

အမှတ(် ၂) ေဒဖွားရှငလ ် မ်းရှိ Solamoda Myanmar Sunview Garments

ြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကိုလတ် (ခ) ေကျာ်ကီးအား

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ပျ်းမနားမိ

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၅ ရက် ညေနပိုင်းက

စစ်ေဆးအေရးယူေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ

မဟာေအာင်ေြမမိနယ်တွင် မီးေလာင်မြဖစ်ပွား မေလး

ေဖေဖာ်ဝါရီ

မေလးမိ မဟာေအာင်ေြမမိနယ် ၈၉ လမ်းှင့် လမ်း ၉၀၊ ၄၄ လမ်းှင့် ၄၅ လမ်းကား သေြပွန့်ရပ်ကက ွ ၌ ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၄၃ မိနစ် က ဘုရားစင်ရှိ လပ်စစ်ဝင ို ယ ် ာကိးများ အပူလန ွ က ် ရ ဲ ာမှ မီးစတင် ေလာင်ကမ်းခဲ့ ေကာင်း သိရသည်။ မီးေလာင်မမှ  ာ

Level – 2

အဆင့်ရှိပီး

မီးသတ်ယာ် ၂၅ စီး၊

အုပ်ချပ်မယာ်သုံးစီး၊ ေရသည်ယာ် ငါးစီး၊ သေမီးသတ် ၅၀၊ အရန်မီးသတ် ၁၀၀ ြဖင့် ြငမ ိ ်းသတ်ခရ ဲ့ ာ ေနအိမသ ် းံု လုးံ ှင့် စူပါကပ်ဆင ို က ် ယ်တစ်စီး မီးေလာင် ဆုံးံးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ တင်ဇာလင် (ြပန်/ဆက်)

တင်ထွန်းတာ(တပ်ကုန်း)

တရားမဝင်ကုန်စည်များ တားဆီးထိန်းချပ်ေရး ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ အဆိပ ု ါ စစ်ေဆးေရးစခန်းများက တင်သင ွ ်း/

စစ်ေဆးေရးအဖွဲက စစ်ေဆးမများေဆာင်ရွက်စ်

တားဆီးထိန်းချပ်ေရး

တင်ပိုေသာ ကုန်ပစည်းများကို စစ်ေဆးမြပလုပ်

Nissan AD Van ှင့် Toyota Mark II ယာ်ှစ်စီး

အတွက် ေရပူင ှ ့် မရမ်းေချာင် အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရး

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်တွင်

တိေ ု ပတွင် တရားဝင်စာရွကစ ် ာတမ်းအေထာက်

စခန်းတိက ု ုိ ဌာနဆိင ု ရ ် ာပူးေပါင်းအဖွဲများြဖင့် ၂၀၁၇

ေရပူအမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းက

ဖမ်းဆီးမ

အထားတင်ြပိုင်ြခင်းမရှိသည့် ပိေတာက်ခွဲသား

ခုှစ် မတ် ၁ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရွက်

ေလးမ (ခန့်မန ှ း် တန်ဖးုိ ေငွကျပ် ၄၀ ဒသမ ၁၄၁ သန်း)၊

၇၇ ေချာင်း (သုည ဒသမ ၈၅၅၀) တန်၊ တမလန်း

ခဲ့ ပီး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်တင ွ ် မေလး-မူဆယ်

မရမ်းေချာင် အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းက ဖမ်းဆီး

(ဓားေရွ)

ြပည်ေထာင်စလ ု မ်းမကီးတစ်ေလာက် ကုနသ ် ယ ွ မ ် 

မ ှစမ ်  (ခန့်မန ှ း် တန်ဖးုိ ေငွကျပ် ၄၅ သန်း) စုစေ ု ပါင်း

ပိေတာက်ဓားေရွအတုံး ၂၀ (သုည ဒသမ ၃၀၀)

ယာ် ပိုကုန် ၁၃၇၉ စီး၊ သွင်းကုန် ၁၁၇၅ စီး၊

ဖမ်းဆီးမ ေြခာက်မ (ခန့်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၈၅

တန်ှင့်

ရန်ကုန်-ြမဝတီ

လမ်းမကီးတစ်ေလာက်

ဒသမ ၁၄၁ သန်း) သိမး် ဆည်းရမိခေ ့ဲ ကာင်း သိရသည်။

(ခန့်မန ှ း် တန်ဖးုိ ေငွကျပ် ၄၀ ဒသမ ၁၄၁ သန်း)အား

ကုနသ ် ယ ွ မ ် ယာ်  သင ွ ်းကုန် အစီး ၁၈၀ ကုနစ ် ည်များ

ထူးြခားဖမ်းဆီးမအေနြဖင့် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်

ေနြပည်ေတာ်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

တရားမဝင်ကုန်စည်များ

သယ်ယူပိုေဆာင်လျက်ရှိသည်။

တွင် ေရပူအမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်း

ပူးေပါင်း

ကိုးတုံး (သုည ဒသမ ၂၂၅၄)တန်၊ ပစည်းသယ်ေဆာင်သည့် ယာ်ှစ်စီး

စစ်ေဆးေတွရှိ၍ ဖမ်းဆီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

မဟာမုနိဘုရားကီးှင့် ိုးရာထမနဲပွဲ ဆူးငှက် မဟာမုန ိ ပ ု ရ ် င ှ ေ ် တာ်ြမတ်ဟု ဘွဲ ေတာ်ချ ီေသာ မဟာမုနိ

အထူးသြဖင့် ရတနာပုေ ံ ခတ် နံရေ ံ ဆးေရးပန်းချ ီအေနြဖင့်

ဘုရားကီးသည် မေလးတိုင်းေဒသကီး မေလးမိ

မင်းခမ်းမင်းနားဆိင ု ရ ် ာ လက်ရာှင၊့် ကိလ ု န ုိ ေ ီ ခတ်ဦး

ချမ်းြမသာစည်မိနယ်

ပိုင်းတွင် အဂလိပ်လူမျ ိးတို၏ ပုံများှင့်အတူ မီးရထား

ကန်းလုံးဥေသာင်ရပ်ကွက်

အကွက် အမှတ် ၅၀၈ တွင် တည်ရှိသည်။

ပုံများပါ

ေရးဆွဲထားသည်ကို

ဗိသုကာပိုင်းဆိုင်ရာ ထူးြခားမ

သည်။

ဘုရင့်ေနြပည်ေတာ်အြဖစ်မှ

မဟာမုနိဘုရားကီးကို

ဗုဒဘာသာဝင်အများစုက

ယုံကည်လက်ခံထားသည်မှာ

လက်ေအာက်ေရာက်ချ ိန်

ေလ့လာကည့်ိ  ုင် တိုင်းတစ်ပါး

ကိုလိုနီေခတ်ဦးပိုင်းကာလ

ေဂါတမဘုရားရှင်

ေြပာင်းလဲလာေသာ လူေနမပုစ ံ မ ံ ျားကို သုပေ ် ဖာ်သည့်

လက်ထက်အခါကာလ ဓညဝတီြပည့်ရှင် စသူရိယ

ရှားပါးေသာ နံရံေဆးေရး ပန်းချ ီလက်ရာများလည်း

မင်း၏ ေလာက်ထားေတာင်းပန်ချက်ြဖင့် ကိယ ု ပ ် ာွ းဆင်းတု

ြဖစ်သည်။

ေတာ်ကုိ သွနး် ေလာင်းေစကာ ဘုရားရှငက ် ယ ုိ ေ ် တာ်တင ုိ ် ရင်ေငွေတာ် ထည့သ ် င ွ ်းေပးေတာ်မခ ူ သ ဲ့ ြဖင့် “ုပရ ် င ှ ေ ် တာ် ြမတ်”အြဖစ် အစ်အဆက် ယုံ ကည်ကးုိ ကွယခ ် ့ဲ ကြခင်း ြဖစ်သည်။

ေရှးေဟာင်း ေကးုပ်ကီးများ မဟာမုနဘ ိ ရ ု ားကီးတွင် ဘုရားဖူးများ စိတဝ ် င်စားက သည့် ေနရာတစ်ခုမှာ

လက်ရှိ တည်ထားကိုးကွယ်သည့်ေနရာတွင်လည်း ဘိုးေတာ်ဘုရားလက်ထက်ကတည်းက

ေရှးေဟာင်းေကးုပ်ကီးများ

ြဖစ်သည်။ ေကးုပ်ကီးများ၏ မူလေနရာမှာ ကေမာ

ေဆာက်လုပ်

ဒီးယားိင ု င ် ံ အန်ကာမိြဖစ်ပီး ထိမ ု တ ှ စ်ဆင့် ထိင ု ်းိင ု င ် ံ

လှဒါန်းခဲ့သည့် မူလ အုတ်ြပာသာဒ်ဂကုဋိတိုက်ေတာ်

သို ေရာက်ရှိခဲ့သည်။ ေကာဇာသကရာဇ် ၉၂၅ ခု တန်ခူး

ြဖစ်သည်။

မဟာမုနိုပ်ရှင်ေတာ်ြမတ်ကီးကို နံနက်

ဖျားဖျား ထမနဲဆမ ွ ်းကပ်လှကသည်။ ထိအ ု စ်အလာကို

အဆိုပါ အုတ်

လြပည့်ေကျာ် ၂ ရက်ေန့တွင် ထိုင်းကို စစ်ေအာင်ိုင်၍

အုဏတ ် က်ချ ိန်တင ွ ် ဂကုဋတ ိ က ို ် တံခါးေတာ်ဖင ွ လ ့် စ ှ ၍ ်

ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းခဲရ ့ ာ ယခုထိ တပိတ ု လ ွဲ ပွေ ဲ တာ်တင ွ ်

ြပာသာဒ်ကို ငုံ၍ ယခုြမင်ေတွေနရေသာ ဘုံခုနစ်ဆင့်

မှာ

မပျက်မယွင်းတည်ရှိေနြခင်းှင့်

ဘုရင့ေ ် နာင်ေကျာ်ထင်ေနာ်ရထာက ဟံသာဝတီ(ပဲခးူ )သို

ဥပါသကာ ဝတ်ြပသူများြခံရက ံ ာ မျက်ှာေတာ်သစ်၊ တံပူ

တိင ု ်းရင်းသားများပါ လာေရာက်၍ ထမနဲဆမ ွ ်းကပ်ြခင်း

ကပ်၊ ယပ်ေတာ်သင ွ ်းြခင်းစေသာ ဗုဒကိ  စအမ  ကီးငယ်တုိ

ှင့်အတူ ယခုှစ်တွင် ထမနဲထိုးပိင်ပွဲများအထိ ကျင်းပ

ကို သံဃသမုတရ ိ ေရေတာ်ဆရာေတာ်ဦးေဆာင်၍ ေန့စ်

ြပလုပ်လာကသည်။

ြပာသာဒ်ေတာ်ကီး ပါဝင်ေသာ ဂကုဋိ အုတ်ေကျာင်း

ေဆာင်ယူခဲ့သည်။

ေတာ်ကီးကို အေပမှငုံ၍ တည်ထားသည့် ဗိသုကာ

ဟံသာဝတီပျက်ေသာအခါ

ေကာဇာသကရာဇ် ၉၆ဝ တွင်

ပိုင်းဆိုင်ရာ ထူးြခားမကိုလည်း ဖူးြမင်ိုင်သည်။

တိက ု ခွေ ဲ ဝယူေဆာင်ကပီး ရခိင ု မ ် င်းယူေဆာင်သွားေသာ

ေတာင်ငမ ူ င်းှင့် ရခိင ု မ ် င်း

ေကးုပမ ် ျားအနက် ေကးုပ် ၃ဝ ကို အမရပူရသို မဟာ

ဝတ်မပျက်ေဆာင်ရွက်ေတာ်မူသည်။ နံနက်အုဏ်တက်

ဓာတ်လန ွ က ် မ ဲ  အစ်အလာရှိ ပီး ထိရ ု ာသီတင ွ ် ြမတ်စွာ

မုနိုပ်ပွားေတာ်ှင့်အတူ ယူေဆာင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်ဟု

မျက်ှာသစ်ေတာ်အချ ိန်ှင့် ညေနဆည်းဆာ ဂကုဋိ

ဘုရားရှငပ ် င် ေြခေတာ်လက်ေတာ်တို မီးကင် အေွးဓာတ်

ထိုြပင် ယခုေနရာသို တည်ထားေရာက်ရှိသည်မှအစ

သမိင ု း် မှတတ ် မ်းများအရ သိရရ ိှ သည်။ ထိြု ပင် ေအာင်ေကျာ်

တိုက် တံခါးပိတ်ချ ိန်များတွင် ြမန်မာမ နရည်းဗုံေထာင်

ရေစသည်ဟု ဆိုက၏။

ယခုထက်တင ို ် ုပရ ် င ှ ေ ် တာ်ြမတ်ကီးကို သဒါတရား ထက်

ေဇယျာ၊ ေအာင်ေကျာ်ေဒဝါအမည်ရှိ နတ်ုပ်ှစ်ုပ်

အဖွဲက သာယာနာေပျာ်ဖယ ွ ် နရည်းဗုေ ံ ထာင်တီးလုံးများ

သန်စွာြဖင့် ေရစင်ေရဆိုင်းများ ကပ်လှပူေဇာ်ခဲ့ကရာ၌

ထမ်းထားေသာ

ကို တီးမတ်ပူေဇာ်ြခင်းကလည်း ထူးြခားမြဖစ်သည်။

ဗုဒပူဇနိယပွဲှင့်

ကိယ ု လ ် းံု ေတာ်ြမတ်၌ ေရသား ထုထည်များြပားကီးမား

ြပတိုက်ှင့် နာမည်ေကျာ် ြမန်မာပန်းချ ီဆရာကီးများ

ဗုဒပူဇနိယပွဲေတာ်ှင့် ထမနဲဆွမ်းကပ်ြခင်း

ေတာ်များအား စာေရးတံမေ ဲ လာင်းလှြခင်းများှငအ ့် တူ

လာေသာ်လည်း

လက်ရာ

ရတနာပုံေခတ် နံရံေဆးေရးပန်းချ ီ

မျက်ှာေတာ်မှာ အချ ိးအစားကျန

ပုံစံမပျက် သပာယ်စွာဖူးေြမာ်ိုင်သည်။

ေကးစည်ကီးှင့် ေကးေမာင်းကီး

မဟာမုနိသမိုငး် ပန်းချ ြီ ပတိုက်တက ုိ လည်း

ေလ့လာသူ ဘုရားဖူးများှင့် စည်ကားလျက်ရှိသည်။

မဟာမုနဘ ိ ရ ု ားကီးအတွငး် ေစာင်းတန်းေလးသွယ် အနက် အေနာက်ဘက်ေစာင်းတန်းှင့်

ေတာင်ဘက်

ေစာင်းတန်း ှစသ ် ယ ွ သ ် ာလင် ရတနာပုေ ံ ခတ်င ှ ့် ကိလ ု န ို ီ ေခတ်ဦး

နံရံေဆးေရးပန်းချ ီများ

ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။

လူငယ်ှင့် ေအာင်ဆန်းစိတ်ဓာတ် ေခါင်းစ်ြဖင့် ြပည်သူ့စကားဝိုင်း ကျင်းပမည်

မျက်ှာေတာ်သစ် ေရေတာ်ဝတ် မဟာမုနိဘုရားကီး၏ ထူးြခားေသာ ကည်ညိဖွယ် တစ်ခုမှာ

မျက်ှာေတာ်သစ်ေရေတာ်ဝတ်ပူေဇာ်ြခင်း

မဟာမုနိုပ်ရှင်ေတာ်ြမတ်၏

တပိုတွဲလသည် ေဆာင်းေှာင်းရာသီတွင် အေအး

မဟာမုနိဘုရားကီး၏ ဗုဒပူဇနိယပွဲေတာ်ကို ှစ်စ်

လင်းဘွဲမိနယ်တွင်

ထမနဲဆွမ်းကပ်ြခင်း၊

လြပည့်ေန့အုဏ်တက်၌

ပင့်သံဃာ

နံ့သာမီးပုံထင်းများလည်း

တပိတ ု လ ွဲ တွင် ကျင်းပသည်။ အမရပူရ ေနြပည်ေတာ်သုိ

ဆက်ကပ်ကသည်။ ေရှးကုံဇာတ်ကီးများ ထွန်းကား

ုပရ ် င ှ ေ ် တာ်ြမတ်ကီး စတင်သတ ီ င်းသုးံ စ်ကတည်းက

စ်က မဟာမုနိ တပိုတွဲပွဲတွင် ုံဇာတ်ကီးများ၊ ဗလာ

ေတာင်ေပေဒသမှ ဘာသာေရးကိင ု ်းင်းေသာ တိင ု ်းရင်း

ဇာတ်များ၊ ကည့ခ ် ျင်ပအ ဲွ ငိမမ ့် ျား၊ ဗလာဆိုင်းများအြပင်

သားများက ေကာက်ဦးေကာက်သစ်ေပေသာ တပိတ ု လ ွဲ

ြခင်းပွဲများ၊

ေြခခင်းလက်ခင်းသာချ ိန် ဗုဒပူဇနိယပွဲေတာ်တွင် ဦးဦး

ကျင်းပခဲ့ကသည်။

လင်းဘွဲ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ကရင်ြပည်နယ်

ထိေ ု ကာင့် မဟာမုန ိ ပ ု ရ ် င ှ ေ ် တာ်ြမတ်ကီးကို တပိတ ု လ ဲွ

လူငယ်ေဘာလုံးပိင်ပွဲများ စည်ကားစွာ ။

ဥက ဦးလင်းခိုင်၊ လင်းဘွဲမိနယ်ရပ်မိရပ်ဖ ဦးသိန်းေဇာ်၊ မိနယ်လူငယ်ကွန်ရက်အဖွဲ မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနှင့်

ဥက ဦးစည်သူေဌး၊ Green Youth Group အဖွဲဝင် ဦးရဲဝင်းဟိန်းှင့် လူငယ်ပရဟိတ

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သ့ူ ဆက်ဆေ ံ ရးဦးစီးဌာနတို ပူးေပါင်း၍ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက် တွင်

အဖွဲဝင် ေဒြဖစင်အိတိုက ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ဘဝြဖစ်စ်အေကာင်းအရာများ၊

ကျေရာက်မည့် ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေမွးေန့ကုိ ကိဆိဂ ု ဏ ု ြ် ပေသာအားြဖင့် လူငယ်င ှ ့် ေအာင်ဆန်း

စိတေ ် နစိတထ ် ားှင့် ေြဖာင့မ ် တ်တည်ကည်သည့စ ် တ ိ ဓ ် ာတ်ေကာင်းများ၊ ိင ု င ် ေ ံ ရးကိးပမ်း

စိတ်ဓာတ် ေခါင်းစ်ြဖင့် ြပည်သူ့စကားဝိုင်း ေဆွးေွးပွဲကို အထကေကျာင်း ပန်းဝတ်မံ

မသမိင ု ်း၊ စစ်ေရးကိးပမ်းမသမိင ု ်း၊ ဗိလ ု ခ ် ျပ်၏ အတုယဖ ူ ယ ွ ေ ် ကာင်းသည့် ကိယ ု က ် ျင့တ ် ရား

ခန်းမ၌ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၁ ရက်တွင် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

များကို ေဆွးေွးသွားမည်ြဖစ်ပီး မည်သမ ူ ဆို တက်ေရာက်ပါဝင်၍

အဆိပ ု ါ ြပည်သ့ူ စကားဝိင ု း် ကျင်းပရာတွင် မိနယ်သမဝါယမအသင်းစု လီမတ ိ က်

စကားဝိုင်းတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

မိမေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေဟာင်းအသင်း၏ ြမန်မာ့ိုးရာ မိမထမနဲပွဲ

ေဆွးေွးိုင်ေသာ မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

သီေပါတွင် ထမနဲထိုးပိင်ပွဲ ကျင်းပ သီေပါ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပင ို ်း) သီေပါမိမ မဟာစည်ေကျာင်း

ရန်ကုန်မိ

မိမေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေဟာင်းများ၏ (၂၄) ကိမ်ေြမာက်

တိက ု ် ေအာင်ေတာ်မေ ူ စတီေတာ်ြမတ် ဗုဒပူ  ဇနိယပွေ ဲ တာ်

ထမနဲပွဲကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက် နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ဒဂုံမိနယ် ြပည်အေရှ

ှင့် ြမန်မာ့ိုးရာထမနဲထိုးပိင်ပွဲကို တပိုတွဲလြပည့်ေန့

ရပ်ကက ွ ် စကားဝါလမ်းရှိ မိမေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေဟာင်းအသင်း၌ ကျင်းပ

ညေန ၃ နာရီက အဆိုပါေကျာင်းတိုက်၌ ကျင်းပသည်။

သည်။

ထမနဲထိုးပိင်ပွဲအား ဌာနဆိုင်ရာများ၊ မိေပ (၁၁)

" ကန်ေတာ်တုိ မိမေကျာင်းသားေဟာင်းေတွြပန်ဆမ ံု ယ်၊ ပီးေတာ့ ြမန်မာ့းုိ ရာ ထမနဲပက ွဲ ို ိုးရာမပျက် စုေပါင်းကျင်းပြခင်းလည်းြဖစ်ပါတယ်" ဟု အေထွေထွအတွင်း ေရးမှး ဦးလှြမင့်သိန်းက ေြပာကားသည်။

ရပ်ကွက်ှင့် အသင်းအဖွဲများအလိုက် တေပျာ်တပါး ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ ထိေ ု နာက် ပိင်ပဝ ွဲ င် အသင်းများအား ဆုများချ ီးြမငရ ့် ာ

ယင်းေန့နန ံ က်ပင ုိ း် တွင် မိမေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေဟာင်းများစုေပါင်းကာ

ပထမ မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ေရေကျာင်းရပ်ကွက်၊ တတိယ မီးရထားရပ်ကွက်ှင့်

ြမန်မာ့ိုးရာထမနဲကို ဒယ်ေပါင်း ၄၂ ဒယ်ထိုး၍ အလှဒါနြပကသည်။ အဆိုပါမိမေကျာင်းသားေကျာင်းသူေဟာင်းအသင်းကို ၁၉၂၅ ခုှစ်တွင် တည်

အထူးဆု ပန်းတိမ်ေတာင်ရပ်ကွက်

ေထာင်ခေ ့ဲ ကာင်း၊ ှစစ ် ်စ ှ တ ် င ုိ း် အမျ ိးသားေအာင်ပေ ဲွ န့င ှ အ ့် တူ ိးု ရာထမနဲပက ဲွ ုိ

တာဝန်ရှိသူများက

လည်း ကျင်းပရြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သိရသည်။ ြမင့်ေမာင်

အသင်းများအား

ဆုများေပးအပ်ချ ီးြမင့်ခဲ့ေကာင်း စိုင်း(သီေပါ)


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ှိမ်နင်းေရး ဥပေဒကမ်း ြပည်သူများ သိရှိေလ့လာအ ကံြပိုင်ေရးအတွက် ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အ ကံြပစာများကို ြပည်ေထာင်စုလတ်  ေတာ်ုံးသို လိပ်မူေပးပိုိုင်ပါသည်။ ယမန်ေန့မှအဆက်

သဘင်၊ အခမ်းအနား၊ အစည်းအေဝးများကို ကျင်းပြပလုပ်ခွင့် သိုမဟုတ် ကျင်းပဆဲြဖစ်ပါက ဆက်လက်ကျင်းပြပလုပ်ခွင့်၊

(ခ) အိမေ ် ထာင်ဦးစီး သိမ ု ဟုတ် အိမေ ် ထာင်စဝ ု င်တစ်ဦးဦး၊ လုပင ် န်းရှင်

(စ) ကူးစက်ြမန်ေရာဂါြဖစ်ပွားသည်ဟု သံသယရှိသည့် တိရစာန်

သိုမဟုတ် တာဝန်ခံပုဂိလ် တစ်ဦးဦးသည် ေအာက်ပါကိစရပ်

သိုမဟုတ် ယင်းတိရစာန်ထွက်ပစည်းသယ်ေဆာင်လာေသာ

တစ်ခခ ု ြု ဖစ်ပွားေကာင်း သိရလ ှိ င်သရ ိ ခ ှိ ျင်း အနီးဆုံး အုပခ ် ျပ်ေရး

ယာ်အား ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်။

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအစည်းှင့် ညိင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ (ဂ) ပုဒ်မ ၂၃ (က) ပါ အေကာင်းကားချက်ကိုရရှိပါက တိရစာန်ှင့် တိရစာန်ထက ွ ပ ် စည်းများအတွက် ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရးဦးစီး ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူထံ ဆက်သွယ်အေကာင်းကားရမည်။ ၂၃။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ၀င်ေပါက်များြဖစ်ေသာ ေလဆိပ်၊ ဆိပ်ကမ်းှင့် နယ်စပ်၀င်ေပါက်များမှတစ်ဆင့် ဝင်ေရာက်လာေသာ ေလယာ်၊ ေရယာ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့် အြခားယာ်တစ်မျ ိးမျ ိး၏ သက်ဆိုင်ရာ ယာ်တာဝန်ခံ များသည်(က) ဝန်ကီးဌာနက အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ြပန်ထားသည့် ကူးစက် ေရာဂါြဖစ်ပွားသူ သိုမဟုတ် သံသယလူနာ၊ တိရစာန် သိုမဟုတ်

အဖွဲအစည်းများသိုြဖစ်ေစ၊ အစိုးရကျန်းမာေရးဌာနသိုြဖစ်ေစ၊

၂၀။ ဝန်ကီးဌာနက လုပပ ် င ို ခ ် င ွ အ ့် ပ်င ှ ်းြခင်းခံရေသာအဖွဲအစည်း သိမ ု ဟုတ်

တိရစာန်ထွက်ပစည်းများပါရှိသည်ဟု သံသယရှိလင် ယာ်

စိက ု ပ ် ျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ ေမွးြမေရး

ကျန်း မာေရးအရာရှိ သ ည် ကူး စက် ေရာဂါ သို မ ဟု တ ် ကူး စက် ြ မန် ေရာဂါ

မဆိုက်ေရာက်မီ သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးအရာရှိထံ ကိတင်

ှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနသိ ုြဖစ်ေစ ချက်ချင်းသတင်းပိတ ု င ု ိ ် ကားရမည်။

ြဖစ်ပွားမှင့် ဆက်စပ်ေသာ ေနရာ၊ လူပဂ ု ိလ်၊ ပစည်း၊ တိရစာန်၊ ယာ်၊ အချက်

(၁)

ကက်ကျြခင်း၊

အလက်၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများှ  င့် စပ်လျ်း၍ အများြပည်သူ အထိတ်

(ခ) ေလယာ်၊ ေရယာ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်င ှ ့် အြခားယာ်တစ်မျ ိးမျ ိး

(၂) (၃)

အေကာင်းကားရမည်။

ကူးစက်ြမန်ေရာဂါြဖစ်ပာွ းြခင်း သိမ ု ဟုတ် ြဖစ်ပာွ းသည်ဟု

တလန့်ြဖစ်ေစိင ု မ ် ည့် သတင်းရယူြခင်း၊ ေြပာဆိြု ခင်း၊ ေရးသားြခင်း သိမ ု ဟုတ်

မှတစ်ဆင့် အညစ်အေကးများကိစ ု န ွ ့်ပစ်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်သုိ

သံသယရှိြခင်း၊

သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း မြပရန် ကာလသတ်မှတ်၍ တားြမစ်ပိတ်ပင်ိုင်

ကူးစက်ေရာဂါပိုးများ ပျံှံမမရှိေစေရးအတွက် ဝန်ကီးဌာနှင့်

သတင်းပိုတိုင်ကားရမည့် ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားြခင်း။

သည်။

ဦးစီး ဌာနတို က ထု တ ် ြ ပန် ထားေသာ နည်း ဥပေဒများ၊ အမိ န ့်

(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့် (ခ) တိုပါ အဖွဲအစည်း သုံးရပ်အနက် သတင်း

၂၁။ ဝန်ကီးဌာနက လုပပ ် င ို ခ ် င ွ အ ့် ပ်င ှ ်းြခင်းခံရေသာအဖွဲအစည်း သိမ ု ဟုတ်

ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ န်ကားချက်များှငအ ့် ညီ လိက ု န ် ာေဆာင်

လက်ခံရရှိသည့် အဖွဲအစည်း တစ်ရပ်ရပ်သည် သတင်းကို ကျန်

ကျန်းမာေရးအရာရှသ ိ ည် ပုဒမ ် ၁၉ ှင့် ၂၀ တိအ ု ရ ေဆာင်ရက ွ သ ် ည်က ့ စ ိ များကိ  ု

အဖွဲအစည်း ှစ်ရပ်တိုသို ဆက်လက်ေပးပိုရမည်။

ဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့် ၀န်ကီးဌာနသို ေဆာလျင်စွာ တင်ြပအစီရင်ခံရမည်။

ရွက်ရမည်။ ၂၄။ ကုနပ ် စည်းတင်သင ွ း် သူ သိမ ု ဟုတ် ကုနပ ် စည်းလက်ခစ ံ စ်ေဆးသူသည်

၁၆။ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့် ပုဂလိ  က ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများသည်

အခန်း (၉)

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဝင်ေပါက်များြဖစ်ေသာ ေလဆိပ်၊ ဆိပ်ကမ်းှင့် နယ်စပ်

သတင်းပို တိင ု ် ကားရမည့် ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားသူ သိမ ု ဟုတ် သံသယလူနာ

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဝင်ေပါက်များတွင် ကူးစက်ေရာဂါ

ဝင်ေပါက်များမှတစ်ဆင့် ဝင်ေရာက်လာသည့် ကုန်ပစည်း၊ ကုန်ေသတာှင့်

တစ်ဦးဦးကို စမ်းသပ်ြခင်း၊ စစ်ေဆးြခင်း သိမ ု ဟုတ် ေဆးကုသြခင်းြပရာတွင်

ကာကွယ်ှိမ်နင်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်း

ယာ်များတွင် ကူးစက်ေရာဂါပိုးကင်းစင်ေရး စစ်ေဆးရန်ှင့် ပိုးသန့်စင်ရန်

အြပည်ြပည်ဆင ို ရ ် ာ ၀င်ေပါက်များြဖစ်ေသာ ေလဆိပ၊် ဆိပက ် မ်းှင့်

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရမည်။

ေဆာလျင်စွာ သတင်းပိုတိုင်ကားရမည်။

နယ်စပ်ဝင်ေပါက်များတွင် တာဝန်ကျေသာ ကျန်းမာေရးအရာရှိ

၂၅။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ၀င်ေပါက်များြဖစ်ေသာ ေလဆိပ်၊ ဆိပ်ကမ်းှင့်

၁၇။ လုပ်ငန်းရှင် သိုမဟုတ် တာဝန်ခံပုဂိလ်သည်

တစ်ဦးဦးသည် ေအာက်ပါတိုကို ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်-

နယ်စပ်ဝင်ေပါက်များတွင် ကူးစက်ေရာဂါများကို သယ်ေဆာင်ကူးစက် ပျံှံ

(၁)

ကူးစက်ေရာဂါေတွရှိပါက အနီးဆုံးရှိ အစိုးရကျန်းမာေရးဌာန တစ်ခုခုသို

(က) အစားအေသာက်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ေစိုင်ေသာ ေရာဂါြဖစ်ပွား

၂၂။ (က)

ခရီးသည်တစ်ဦးဦး သိမ ု ဟုတ် ယာ်တာဝန်ခတ ံ စ်ဦးဦးထံမှ

ေစိုင်ေသာ ြခင်၊ ယင်၊ ပိုးမားှင့် ကက်များ ကင်းစင်ေရးအတွက် တာဝန်ယူ

ေနသူ သိုမဟုတ် ယင်းေရာဂါပိုးသယ်ေဆာင်ေနသူတစ်ဦးဦးကို

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း၊ အေထာက်အထားှင့်စာ

ထားေသာ အဖွဲ အစည်းမှ တာဝန်ခံ ပုဂိ လ် သိမ ု ဟုတ် အလုပရ ် င ှ က ် တာဝန်ယူ

အစားအစာချက်ြပတ်ြခင်း၊ ထုတလ ် ပ ု ြ် ခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ထုပပ ် းုိ

ရွက်စာတမ်းများ၊ ဆက်သွယ်ရမည့် ေနရပ်လိပ်စာ အပါ

ေဆာင်ရွက်ရမည်။

ြခင်း၊ သိေ ု လှာင်သမ ိ း် ဆည်းြခင်း၊ ြဖန့်ြဖးြခင်း၊ သယ်ေဆာင်ြခင်း၊

အဝင် သက်ဆင ို သ ် ည့် အချက်အလက်များအား လိအ ု ပ်သလို

၂၆။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဝင်ေပါက်များြဖစ်ေသာ ေလဆိပ်၊ ဆိပ်ကမ်းှင့်

ေရာင်းချြခင်းစသည့် လုပင ် န်းများတွင် သတ်မတ ှ က ် ာလအတွငး်

ေတာင်းယူစစ်ေဆးြခင်း၊ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်

နယ်စပ်၀င်ေပါက်များတွင် ကူးစက်ေရာဂါ ကာကွယ်ှိမ်နင်းေရးလုပ်ငန်းကို

ပါဝင်လုပ်ကိုင်ေစြခင်းမြပရန်၊

ေမးခွန်းပုစ ံ မ ံ ျားတွင် ခရီးသည်ကယ ို တ ် င ို ် မိမ၏ ိ ကျန်းမာေရး

ေဆာင်ရွက်ရာ၌ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအစည်း၊ ကုမဏီ

အေြခအေနကို ြဖည့်သွင်းေဖာ်ြပေစြခင်းှင့် လိုအပ်ေသာ

များှင့် အဖွဲ အစည်းအသီးသီးအေနြဖင့် ပူးေပါင်းပါဝင်ကည ူ ေ ီ ဆာင်ရက ွ ရ ်

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ စမ်းသပ်စစ်ေဆးမ ြပလုပ်ြခင်း၊

မည်။

(ခ) အစားအေသာက်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ေစိုင်ေသာ ေရာဂါြဖစ်ပွား ေနသူ သိုမဟုတ် ယင်းေရာဂါပိုးသယ်ေဆာင်ေနသူတစ်ဦးဦးကို ေဆးကုသမေပးရန်ှင့် ေရာဂါကင်းစင်သည်အထိ ြပန်လည်

(၂)

အခန်း (၁၀)

ခရီးသည်၏ ကာကွယေ ် ဆးထိုးှထ ံ ားရှမ ိ မှ  တတ ် မ်း ေတာင်း ယူစစ်ေဆးြခင်းှင့် ကာကွယ်ေဆးတိုက်ေကးြခင်း၊ ကာ

ြပစ်မှင့် ြပစ်ဒဏ်များ

၁၈။ ကူးစက်ေရာဂါရှသ ိ တ ူ စ်ဦးဦးသည် မိမတ ိ င ွ ် ကူးစက်ေရာဂါရှမ ိ န ှ ်း သိလျက်

ကွယ်ေဆးထိုးှံြခင်းလုပ်ငန်းများကို လိုအပ်သလို ေဆာင်

၂၇။ အိမ်ေထာင်ဦးစီး သိုမဟုတ် အိမ်ေထာင်စုဝင် မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၇ အရ

ှင့် အြခားသူတစ်ဦးဦးကို ေရာဂါကူးစက်ေစရန်ြဖစ်ေစ၊ လူတစ်ဦးမှ အြခားသူ

ရွက်ြခင်း၊

ထုတြ် ပန်ေသာအမိန့် သိမ ု ဟုတ် န်ကားချက်များကို လိက ု န ် ာရန် ပျက်ကက ွ ်

စစ်ေဆးေပးရန် စီစ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။

တစ်ဦးဦးကို ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားေစရန်ြဖစ်ေစ ေဆာင်ရွက်ြခင်း မြပရ။

(၃)

အခန်း(၈) အသွားအလာ တားြမစ်ပိတ်ပင်ြခင်း၊ ကန့်သတ်ြခင်း ၁၉။ ဝန်ကီးဌာနက လုပပ ် င ို ခ ် င ွ အ ့် ပ်င ှ ်းြခင်းခံရေသာ အဖွဲအစည်း သိမ ု ဟုတ် ကျန်းမာေရးအရာရှသ ိ ည် ေအာက်ပါကိစရပ်  များအတွက် လိအ ု ပ်သည့် အချ ိန်

ေကာင်း ြပစ် မ  ထင် ရ ှားစီ ရ င် ြ ခင်း ခံ ရ လ င် ထို သူ အား အနည်း ဆုံး ကျပ်

ေရာဂါပိုးများ

ကင်းစင်မအေြခအေနကို စစ်ေဆးြခင်း၊

သုံးေသာင်းမှ အများဆုံး ကျပ်ငါးေသာင်းအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။ ထပ်မံ

လိုအပ်ေသာ အေထာက်အထားများ ေတာင်းယူစစ်ေဆး

ြပစ်မကျးလွ  နြ် ခင်းြဖစ်ပါက ထိသ ု အ ူ ား အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သန ိ ်းမှ အများဆုံး

ြခင်းှင့် လိုအပ်သလို လမ်းန်ြခင်း၊

ကျပ်သုံးသိန်းအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားသူ သိုမဟုတ် သံသယလူနာေတွရှိ

၂၈။ မည်သည့်လုပ်ငန်းရှင် သိုမဟုတ် တာဝန်ခံပုဂိလ်မဆို ပုဒ်မ ၇ အရ

ကာလတစ်ခအ ု ထိ တားြမစ်ပတ ိ ပ ် င်သည့် သိမ ု ဟုတ် ကန့်သတ်သည်အ ့ မိန့်ကို

ပါက အဆိပ ု ါလူနာအပါအဝင် လူနာှင့် ထိေတွသူများကို

ထုတြ် ပန်ေသာအမိန့် သိမ ု ဟုတ် န်ကားချက်များကို လိက ု န ် ာရန် ပျက်ကက ွ ်

သက်ဆင ုိ ရ ် ာ အစိးု ရဌာန၊ အစိးု ရအဖွဲ အစည်းများှင့် ည ိ င်  း၍ ထုတြ် ပန်င ုိ ်

သတ်မှတ်ထားေသာေနရာတွင်ထားရှိပီး အသွားအလာ

ေကာင်း ြပစ်မထင်  ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိသ ု အ ူ ား အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သန ိ ်းမှ

သည်-

တားြမစ်ပိတ်ပင်၍

အများဆုံး ကျပ်သုံးသိန်းအထိ ေငွဒဏ်ချမှတရ ် မည်။ ထပ်မြံ ပစ်မကျးလွ  နြ် ခင်း

(က) ကူးစက်ြမန်ေရာဂါြဖစ်ပွားေနသူ သိုမဟုတ် ေရာဂါလကဏာ မရှိေသာ်လည်း ကူးစက်ြမန်ေရာဂါပိုး သယ်ေဆာင်ထားသူဟု

(၄)

ယာ်ှင့် ကုန်ပစည်းများတွင် ြခင်၊ ယင်၊ ပိုးမား၊ ကက်ှင့်

ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်း သိုမဟုတ်

သတ်မှတ်ထားေသာ ေဆးုံ၊ ေဆးခန်းများတွင် သီးြခား

ြဖစ်ပါက ထိုသူအား ေထာင်ဒဏ် ၆ လ ချမှတ်ရမည့်အြပင်

အနည်းဆုံး

ထားရှိ ကုသြခင်းတိုကို လိုအပ်သလို ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

ကျပ်ငါးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်တစ်ဆယ်င ့ ါးသိန်းအထိ ေငွဒဏ်ချမှတရ ် မည်။

ယူဆရသူ သိုမဟုတ် ကူးစက်ြမန်ေရာဂါပိုးရှိသူ တစ်ဦးဦးှင့်

(၅) ေလယာ်၊ ေရယာ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့် အြခားယာ်

၂၉။ မည်သမ ူ ဆို ပုဒမ ် ၈ အရ ကျန်းမာေရးအရာရှ၏ ိ စီမေ ံ ဆာင်ရက ွ ြ် ခင်းကို

ထိေတွြခင်း၊ အနီးကပ်ေနထိင ု ြ် ခင်းြပခဲသ ့ တ ူ စ်ဦးဦးအား ေနအိမ၊်

တစ်မျ ိးမျ ိး၌ ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားသူ သိမ ု ဟုတ် သံသယ

လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူအား

ဟိတ ု ယ်၊ မိတ ု ယ်၊ တည်းခိခ ု န်းှင့် ေဘာ်ဒါေဆာင်များမှ ထွကခ ် ာွ

လူနာ သိုမဟုတ် ြခင်၊ ယင်၊ ပိုးမား၊ ကက်ှင့် တိရစာန်

အနည်းဆုးံ ကျပ်ငါးေသာင်းမှ အများဆုံး ကျပ်တစ်သန ိ း် အထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်

သွားလာခွင့်၊

များပါရှိသည်ဟု သံသယရှိပါက အဆိုပါယာ်များအား

ရမည်။ ထပ်မြံ ပစ်မကျးလွ  နြ် ခင်းြဖစ်ပါက ထိသ ု အ ူ ား ေြခာက်လထက်မပိေ ု သာ

(ခ) ကူးစက်ြမန်ေရာဂါြဖစ်ပွားရာ ေနအိမ၊် ရပ်ကက ွ ၊် ေကျးရွာ သိမ ု ဟုတ်

သတ်မှတ်ေနရာတွင်သာ ဆိုက်ကပ်ေစြခင်းှင့် ကုန်တင်၊

ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အြပင် အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းမှ အများဆုံး

မိနယ်အတွငး် ရှသ ိ မ ူ ျားကို သတ်မတ ှ ေ ် နရာမှအပ ြပင်ပသို ထွကခ ် ာွ

ကုနခ ် ျြခင်းများ ြပလုပေ ် စရန် သိမ ု ဟုတ် ဆိက ု က ် ပ်ြခင်းှင့်

ကျပ်တစ်ဆယ့်ငါးသိန်းအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

သွားလာခွင့်၊

ကုန်တင်၊ ကုန်ချြခင်းများ လုံးဝမြပလုပ်ေစရန် တားြမစ်

၃၀။ အိမ်ေထာင်ဦးစီး သိုမဟုတ် အိမ်ေထာင်စုဝင်မည်သူမဆို ပုဒမ ် ၁၄ ပါ

ြခင်း၊

လုပင ် န်းများကို ေဆာင်ရက ွ ရ ် န် ပျက်ကက ွ ေ ် ကာင်း ြပစ်မထင်  ရာှ း စီရင်ြခင်းခံရ

(ဂ) ြပင်ပမှလူများအား

ကူးစက်ြမန်ေရာဂါြဖစ်ပွားရာ

ေနအိမ်၊

အေဆာက်အအု၊ံ ရပ်ကက ွ ၊် ေကျးရွာ သိမ ု ဟုတ် မိနယ်အတွငး် သို ဝင်ေရာက်ခွင့်၊ (ဃ) မီး ရထား၊ ေမာ် ေတာ် ယာ် ၊ ေလယာ် ၊ ေရယာ် သို မ ဟု တ ် အြခားယာ်

တစ်မျ ိးမျ ိးြဖင့်

(၆) ိင ု င ် တ ံ ကာ ခရီးသွားလာသူများအတွက် ကာကွယေ ် ဆးထိုး

လင် ပထမအကိမ် ြပစ်မကျးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက ထိုသူအား အနည်းဆုံး

ှေ ံ ပးြခင်း အပါအဝင် လိအ ု ပ်ေသာ ကျန်းမာေရးေစာင်ေ ့ ရှာက်

ကျပ်တစ်ေသာင်းမှ အများဆုံး ကျပ်သုံးေသာင်းအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

မ လုပ်ငန်းများကို စီမံေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း၊

ထပ်မြံ ပစ်မကျးလွ  နြ် ခင်းြဖစ်ပါက ထိသ ု အ ူ ား အနည်းဆုးံ ကျပ်ငါးေသာင်းမှ

ြပည်တွင်းမှြဖစ်ေစ ြပည်ပမှ

(၇) အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများအရ ကမာ့

ေရာက်ရလ ိှ ာသူများအနက်မြှ ဖစ်ေစ ကူးစက်ြမန်ေရာဂါ ြဖစ်ပာွ းေနသူ

ကျန်းမာေရးအဖွဲ ှင့် ဝန်ကီးဌာနတိက ု အခါအားေလျာ်စွာ

၃၁။ မည်သည့်လုပ်ငန်းရှင် သိုမဟုတ် တာဝန်ခံပုဂိလ်မဆို ပုဒ်မ ၁၄ ပါ

သိုမဟုတ် သံသယလူနာပါရှိလာပါက ယင်းေရာဂါြဖစ်ပွားေနသူ

ထုတြ် ပန်ေသာ န်ကားချက်များှငအ ့် ညီ ကူးစက်ေရာဂါ

လုပင ် န်းများကို ေဆာင်ရက ွ ရ ် န်ပျက်ကက ွ ေ ် ကာင်း ြပစ်မထင်  ရာှ းစီရင်ြခင်း

သိမ ု ဟုတ် သံသယလူနာအား ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးရန်၊ ေစာင်့ ကပ်

ှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ကိတင်ကာကွယြ် ခင်း၊ ေစာင်့ ကပ်ကည် ့ 

ခံရလင် ထိသ ု အ ူ ား အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သန ိ ်းမှ အများဆုံး ကျပ်သုံးသိန်းအထိ

ကည့်ရန်၊ ြပစုကုသရန်ှင့် သီးြခားထားရှိကုသရန်အလိုငှာ

စစ်ေဆးြခင်းှင့် တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ထိန်းချပ်ြခင်း

ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

လုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် လမ်းန်ြခင်း။

အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်တစ်ဆယ့်ငါးသိန်းအထိ ေငွဒဏ်

လိအ ု ပ်ေသာ အချ ိန်ကာလအထိ သတ်မတ ှ ေ ် နရာမှအပ ဝင်ထက ွ ် သွားလာခွင့်၊ (င) ကူးစက်ြမန်ေရာဂါြဖစ်ပွားပါက လူစလ ု ေ ူ ဝးှငက ့် ျင်းပသည့် ပွလ ဲ မ်း

(ခ) သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာေရးအရာရှိသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေဆာင် ရွက်ရာတွင်

မိမိေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းှင့်ဆက်စပ်ေသာ

အများဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းအထိ ေငွဒဏ် ချမှတ်ရမည်။

ထပ်မံ ြပစ်မကျးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက

ထိုသူအား

ချမှတ်ရမည်။ (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်)


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ပန်းေတာင်းမိ ေရှးေဟာင်းသမိုင်းဝင် ဖိုးဦးေတာင်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး ဗုဒါဘိေသက ရတနာစိန်ဖူးေတာ် အထွတ်တင်မဂလာအခမ်းအနား ကျင်းပ

သတင်းစုံက

ေရကျင်ဂိုဏ်းလုံးဆိုင်ရာ ဝိနည်းစာေတာ်ြပန်ပွဲ ကျင်းပ ေကျာင်းကုန်း ဧရာဝတီတင ုိ း် ေဒသကီး ေကျာင်းကုနး် မိနယ် အမှတ(် ၂)ရပ်ကက ွ ် ဒကဏ ိ ာ

ပဲခူး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

ရာမ(ေရကျင်) ပရိယတစ ိ ာသင်တက ို ် ဓမေကသရမရီဗမ ိ ာန်တင ွ ် ေဖေဖာ်ဝါရီ

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ပန်းေတာင်းမိရှိ ေရှးေဟာင်း

၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီက (၇၃)ကိမေ ် ြမာက် ငါးမိနယ် ေရကျင်ဂဏ ို ်းလုံးဆိင ု ရ ် ာ

သမိုင်းဝင်

ဝိနည်းစာေတာ်ြပန်ပွဲ ဆုှင်းသဘင်ကျင်းပသည်။

ဖိုးဦးေတာင်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး

ဗုဒါဘိ  ေသက ရတနာစိနဖ ် ူးေတာ်၊ ငှကြ် မတ်နားေတာ်

မူလတန်းအဆင့် ၁၃ ပါး၊ ပထမအဆင့် ၃၇ ပါး၊ ဒုတိယအဆင့် ၂၅ ပါး၊

အထွတတ ် င်မဂလာအခမ်းအနားကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

တတိယအဆင့် ၃၇ ပါး ေအာင်ြမင်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ရက် နံနက် ၉ နာရီက ကျင်းပသည်။ တိုင်းေဒသကီး

ဝန်ကီးချပ်

ဝင်းကိင်(ြပန်/ဆက်) ဦးဝင်းသိန်း၊

အစိုးရအဖွဲဝင်များ၊ လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယမ ် ျား၊

ပထမြပန်စာေမးပွဲ ကျင်းပ

ဌာနဆိုင်များှင့် အလှရှင်များက စိန်ဖူးေတာ်ှင့် ငှကြ် မတ်နားေတာ်တက ို ို ပင့ေ ် ဆာင်ကာ ေစတီေတာ်

ရန်ကုန်

ြမတ်ကီးအား

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး အေရှပိုင်းခိုင် ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း) မိနယ်လုံး

လက်ယာရစ် သုံးပတ်ပူေဇာ်ပီး

ေစတီေတာ်အထွတသ ် ို စိနဖ ် ူးေတာ်င ှ င ့် က ှ ြ် မတ်နား

ဆိင ု ရ ် ာ စတုတအကိ  မေ ် ြမာက် ဂိဏ ု း် ေပါင်းစုသ ံ ာသနာုဂဟပရိ  ယတိ ပထမြပန်

ေတာ်တိုကို ရထားပျံပန်းရထားြဖင့် တင်လှပူေဇာ်

ခုစ ှ ် AD-1774 တွငြ် ပြပင်ခသ ဲ့ ည်။ ထိေ ု နာက် အလှ

ရက်တွင် တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်

စာေမးပွဲကီးကို (၉၃) ရပ်ကွက် ေအာင်သုခပရိယတိဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း

ကသည်။

တိုက်၌ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီက ကျင်းပခဲ့သည်။

ရှငမ ် ျားက ၂၀၀၀ ြပည့ ် စ ှ ် ေမ ၂၂ ရက်တင ွ ် တစ်ကိမ၊်

ရှိသူများ၊ အလှရှငမ ် ျားစုေပါင်းကာ စိန်ဖူးေတာ်ှင့်

အဆိပ ု ါ ဖိုးဦးေတာင်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးအား

၂၀၁၇ ခုှစ် ဧပီ ၂၉ ရက်တွင် တစ်ကိမ် ထီးေတာ်

ငှက်ြမတ်နားေတာ်သစ်အား

အဇိက၊ ဘလိက ကုန်သည်ညီေနာင်မှ စတင်တည်

စိန်ဖူးေတာ်၊ ငှက်ြမတ်နားေတာ်တိုအား တပ်ဆင်

တင်လှပူေဇာ်ကြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထားခဲ့ ပီး ကာလကာေသာ် ဆင်ြဖရှငမ ် င်းက ၁၁၃၆

လှဒါန်းေပးကပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈

ထပ်မံတပ်ဆင်

ရှင်သာမေဏ ၂၀၂ ပါးှင့် သီလရှင်ဆရာေလး အပါး ၄၀ စုစုေပါင်း ၂၄၂ ပါးတိုက ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကျင်ေမာင်

တင်စိုး(ပဲခူး)

ရပ်ရွာအေြခြပ မူးယစ်ေဆးြဖတ်ကုသေရးှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး သင်တန်းဖွင့်

ေရတာရှည်မိ၌ ဆွမ်းဆန်စိမ်းေလာင်းလှ ေရတာရှည် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေရတာရှည်မိလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့ဒါန ဒုတိယအကိမ် ေြမာက် ဆွမ်းဆန်စိမ်းေလာင်းလှပွဲကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက် ညေန ၃ နာရီက ကျင်းပသည်။

ပင်လည်ဘူး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

ဆရာေတာ် သံဃာေတာ်များှင့် သီလရှင် အပါး ၁၆၀ တိသ ု ည် ေရတာရှည်

ရပ်ရွာအေြခြပမူးယစ်ေဆးြဖတ်ကသ ု ေရးှင့် ြပန်လည်ထေ ူ ထာင်ေရး

မိ အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်ရှိ မိဦးပရိယတိစာသင်တိုက်မှတစ်ဆင့် ရန်ကုန်-

သင်တန်းဖွငပ ့် က ွဲ ို ပင်လည်ဘူးမိနယ် ကင်းပန်းေကျးရွာ၌ ေဖေဖာ်ဝါရီ

မေလးကားလမ်းအတိင ု ်း ေတာင်ဘက်သုိ ကေရာက်ေတာ်မူ ပီး ကရင်ေချာင်း

၅ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ကျင်းပသည်။

လမ်းှင့် ဓာတ်ေတာ်ဘုရားကီးေရှအထိ မိနယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်ဥက ဦးသန်းှင့် လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် လူ့စမ ွ ်းအားအရင်းအြမစ်ဝန်ကီး ဦးမိုးေကျာ်သတ ူ က ို

မိမိမိဖများှင့် ကုသိုလ်ရှင်၊ ေစတနာရှင်များက စုေပါင်းေလာင်းလှခဲ့က

အမှာစကားေြပာကားပီး ပင်လည်ဘးူ မိနယ် အမှတ(် ၂)တိင ု း် ေဒသ

ေရဘိုမိ ေရတန်ဆာဘုရား၌ စတုဒိသာေကးေမွး

ကီး လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယက ် သင်တန်းဖွငလ ့် စ ှ ရ ် ြခင်းအေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

အများြပည်သူသယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် ဖွံ ဖိးေရးေဆာင်းပါးများစာအုပ် မိတ်ဆက်လှဒါန်း

ေရဘို

ပင်လည်ဘးူ မိနယ် ေဆးုအ ံ ပ ု ် ကီး ေဒါက်တာေကျာ်င ုိ က ် ကုသေရး

စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး ေရဘို မိတွင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက် တပိတ ု လ ွဲ ြပည်ေ ့ န့

လုပင ် န်းစ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ရှငး် လင်းေြပာကားပီး ြပန်လည်ထေ ူ ထာင်ေရး

ညေန ၃ နာရီက ေရတန်ဆာဘုရားရင်ြပင်၌ ြပလုပေ ် သာ စတုဒသ ိ ာ အလှေတာ်

ဦးစီးဌာန လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး ေဒေအးေအးလွင်က

တွင် လာေရာက်သးံု ေဆာင်ကသူများြဖင့် စည်ကားေနသည်ကုိ ေတွရသည်။

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းစ်အေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကား သည်။

ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

ထိေ ု နာက် ဦးသက်ထန ွ ်းေအာင်-ေဒဝင်းဝင်းေရ (သက်ထန ွ ်းေအာင် ကုမဏီလီမိတက်) ေကာလင်းမိက သင်တန်းသား ၅၀ အတွက်

ဆိင ု ရ ် ာ ေဆာင်းပါးများစာအုပ ် င ှ ့် ဖွံ ဖိးေရးေဆာင်းပါးများ အတွ(ဲ ၄)စာအုပသ ် စ်စ ှ အ ် ပ ု ်

ဝတ်စစ ုံ ရိတ် ေငွကျပ် ငါးသိနး် အား ပင်လည်ဘးူ မိနယ် အုပခ ် ျပ်ေရးမှး

မိတ်ဆက်လှဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက် နံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မိ

ဦးရန်ိုင်စိုးမှတစ်ဆင့် လှဒါန်းသည်။

သိမ်ြဖလမ်းရှိ သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းုံးချပ် ေရဥေဒါင်းခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ထိုေနာက် တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် ဥက၊ လူဝင်မကီးကပ်

ေဘးကင်းလုံြခံပီး ဝန်ေဆာင်မေကာင်းသည့် အများြပည်သူ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး

ေရးှင့် လူ့စမ ွ ်းအားအရင်းအြမစ်ဝန်ကီး၊ ပင်လည်ဘးူ မိ လတ်ေတာ်

နည်းလမ်းများ ပိမ ု ထ ို န ွ ်းကားလာေစရန်င ှ ့် ြပည်သမ ူ ျားအကား စီးပွားေရးဖွံဖိးမဆိင ု ရ ် ာ

ကိုယ်စားလှယ်ှင့် ဝန်းသိုမိနယ် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တိုက

အသိအြမင်၊ ဗဟုသုတများ ပိုမိုရရှိလာေစရန် ရည်ရွယ်၍ ေရးသားထုတ်ေဝြခင်းြဖစ်

သင်တန်းသားအိပ်ေဆာင်များအားကည့်ခဲ  ့ပီးေနာက် ပင်လည်ဘူး

ေကာင်း စာေရးဆရာေဒါက်တာေမာင်ေအာင်က ေြပာကားသည်။

မိနယ်ေဆးုံအုပ်ကီးှင့်အဖွဲမှ

အဆိပ ု ါသင်တန်းကို သင်တန်းသား ၅၀ ြဖင့် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၅ ရက်မှ မတ် ၁၅ ရက်ထိ ရက် ၄၀ ကာ ဖွင့်လှစ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ

တာဝန်ရှိသူများထံ ေပးအပ်လှဒါန်းသည်။

သည်။

ေဇယျာသီရိ မိနယ်

ေခတ်ေအးေကျးရွာအုပ်စု စက်ကုန်း ေကျးရွာတွင် မွန်းလွဲပိုင်းက မိမရဲစခန်းမှ

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက် ေရတွင်းကုန်း စခန်းမှး

ဒုရမ ဲ ှ း

ေအာင်ေဇာ်ထွန်းှင့်အဖွဲက ေကျးရွာ ရာအိမမ ် ှး အိမ၌ ် ေကျးရွာသူ ေကျးရွာ သားများအား

မူးယစ်ေဆးဝါး

အရာယ်ှင့် မခင်းများ

မြဖစ်ပွား

ေစေရး အသိပညာေပး ေဟာေြပာ စ်။

ခွန်းဆက်ေန

များ စုေပါင်းအလှြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

မိုးေသာက်(ေရဘို)

ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်းများ

၈၀၊ စာေပဗိမာန်စာကည့တ ် က ုိ သ ် ုိ ၃၄ အုပ် စုစေ ု ပါင်း စာအုပ် ၂၃၂ အုပအ ် ား သက်ဆင ုိ ရ ် ာ

ေနြပည်ေတာ်

ရှငမ ် ျားမှာ ေရတန်ဆာဘုရားသနပ်ခါးတန်း၊ သနပ်ခါးေရာင်းဝယ်ေရးမိသားစု

ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။

အမျ ိးသားစာကည့်တိုက်သို ၃၈ အုပ်၊ ြမန်မာိုင်ငံစာကည့်တိုက်များအသင်းသို အုပ်

ေအးမင်းသူ

လာေရာက်သုံးေဆာင်သူများအား ထမင်း၊ ငါးေြခာက်ချက်၊ ချ်ရည်ဟင်း၊ ငုတသ ် းီ ေကာ်၊ ပဲပ ှ ခ ် ျက်များြဖင့် အာဟာရဒါနကုသလ ုိ ြ် ပခဲ့ ကပီး ကုသလ ုိ ်

စာေရးဆရာေဒါက်တာေမာင်ေအာင် ေရးသားသည့် အများြပည်သသ ူ ယ်ယပ ူ ေ ုိ ဆာင်ေရး

ယင်းစာအုပ်သစ်များကို ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနသို အုပ် ၈၀၊

ကိုလွင်(ဆွာ)

ေကာင်း သိရသည်။

ေမာင်ေရဝင်း(ြပည်)

သီေပါ၌ သနပ်ခါးနံ့သာဆီမီးပူေဇာ်ပွဲ ြပန်လည်ေဖာ်ထုတ်ကျင်းပ သီေပါ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

ပွက ဲ ို ဆင်ယင်ကျင်းပကသည်။ တပိတ ု လ ွဲ သည် အချမ်းပို

တိမ်ြမပ်ေပျာက်ကွယ်လုြဖစ်ေနေသာ ေရှးေဟာင်းိုးရာ

အေအးလွနက ် သ ဲ ြဖင့် "ကခ ဲ ျ ိဖျားဆတ်ဆတ်ခါ" ဟူေသာ

ယ်ေကျးမတစ်ခုြဖစ်သည့် တပိုတွဲလြပည့်ေန့ ြမတ်စွာ

စာဆိုှင့်အညီ

ဘုရားအား သနပ်ခါးနံ့သာ ဆီမီးပူေဇာ်ပွဲကို

သနပ်ခါးနံ့သာထင်းများကို ြပာသာဒ်ပသ ုံ ဏာန်င ှ ့် ဘုရား

လြပည့်ေန့ည ၇ နာရီက

တပိုတွဲ

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း)

သီေပါမိနယ် ေရှးေဟာင်းသမိုင်းဝင် ေပကိဘုရားကီး

အလွန်ေအးြမေသာ

လရာသီြဖစ်၍

မီးပူေဇာ်ပွဲကို ကျင်းပကသည်။ အလားတူ ြမတ်စွာဘုရားအား သနပ်ခါးနံ့သာဆီမီး

ေဂပကအဖွဲ က ြပန်လည်ေဖာ်ထတ ု ၍ ် မီးပူေဇာ်ပက ဲွ ျင်းပ

ပူေဇာ်ပွဲကို

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေအာင်ေတာ်မေ ူ စတီေတာ်ြမတ်ကီး ပရိဝဏ ု အ ် တွင်း သနပ်

တပိတ ု လ ဲွ ြပည့ေ ် န့တင ွ ် ြမတ်စာွ ဘုရားအား မီးဖုနး် သဘင် (မီးပူေဇာ်ပ)ွဲ ှငအ ့် တူ ယာဂုအလှပွဟ ဲ ေ ု ခဆိသ ု ည့် ထမနဲ

မဟာစည်ေဂါပကက

ဦးေဆာင်ပီး

ခါးနံ့သာပင်များ ြပာသာဒ်ပြုံ ပလုပ၍ ် ဆီမီးပူေဇာ်ပက ွဲ ျင်းပခဲ့ ေကာင်း သိရသည်။

စိုင်း(သီေပါ)


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ေရတိဂုံေစတီေတာ်ှင့် မေလးမိ ေဝေရာစနေကျာက်စိမ်းေစတီေတာ်တို၌ ြမန်မာ့ိုးရာထမနဲထိုးပိင်ပွဲများ ကျင်းပ ရန်ကုန် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ေရတိဂေ ုံ စတီေတာ် ဘာေတာ်ထန ိ ်းေဂါပကအဖွဲက

ေရေြပာင်းအလုပ်သမားများအား ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါစစ်ေဆးပီး ြပန်လည်လက်ခံ ေကာ့ေသာင်း ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

ကီးမှးကျင်းပေသာ (၁၃)ကိမ်ေြမာက် ြမန်မာ့ိုးရာ

ြမန်မာေရေြပာင်းအလုပ်သမားကေလးငယ်ေလးဦးအပါအဝင် အမျ ိး

ထမနဲထိုးပိင်ပက ွဲ ို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက် ညေန ၄ နာရီက

သား ၇၁ ဦး၊ အမျ ိးသမီးငါးဦး စုစေ ု ပါင်းအလုပသ ် မား ၈၀ ကို ေဖေဖာ်ဝါရီ

ေရတိဂေ ုံ စတီေတာ်အေရှဘက်မခ ု ် ထန်းပင်ကန ု ်းကွင်း၌

၇ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက ထိုင်းိုင်ငံ ရေနာင်းမိမှတစ်ဆင့် ထိုင်းလူဝင်မ

ကျင်းပသည်။

ကီးကပ်ေရးဌာနတာဝန်ရှိသူများက

အလှည့်ကျသဘာပတိ

ေဂါပကအဖွဲဝင်များှင့်

ေကာ့ေသာင်းနယ်စပ်ဂိတ်သို

ေရလမ်းခရီးြဖင့် ြပန်လည်လဲေြပာင်းေပးအပ်သည်။

တာဝန်ရှိသူများက ြမန်မာ့ိုးရာထမနဲထိုးပိင်ပွဲတွင်

အဆိပ ု ါအလုပသ ် မားများအား ေကာ့ေသာင်းခိင ု  ် င ှ ့် မိနယ် တာဝန်

ပိင်ပွဲဝင်အသင်းများ ယှ်ပိင်ေနမကို လှည့်လည်

ရှိသူများက ကိဆိုလက်ခံကကာ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဌာနမှ ကိုိုနာ

ကည့်အားေပးခဲ  ့ကသည်။

ဗိုင်းရပ်စ် အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ သံသယရှိသူများပါဝင်လာြခင်း ရှိ-မရှိ

ေရတိဂုံေစတီေတာ်ေဂါပက

စမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်း၊ ေရာဂါကိတင်ကာကွယေ ် ရးှာေခါင်းစည်းများ

အဖွဲုံး ဝန်ထမ်းအသင်းများ၊ ကန်ထိက ု အ ် သင်းများ၊

ထမနဲထိုးပိင်ပွဲသို

တစ်ဦးချင်းစီသုိ ြဖန့်ေဝေပးြခင်းှင့် လိအ ု ပ်သည်က ့ ျန်းမာေရးြပစုေစာင့်

ဗုဒေဝယျာဝစအသင်းများ အစရှိေသာအသင်းေပါင်း ၃၆ သင်း ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ကသည်။

ေရှာက်မများေဆာင်  ရွက်ေပးပီး ၎င်းတို၏ ေနရပ်ေဒသများသို လုံြခံ ငါးဆုကို ချ ီးြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ညပိင ု း် တွင် ဆုေပးပွက ဲ ု ိ ဆက်လက်ကျင်းပရာ ေစတနာ

ပိင်ပွဲဝင်အသင်း ၂၆ သင်းတိုက တေပျာ်တပါး

အလားတူ မေလးမိ၌ ေဝေရာစနေကျာက်စမ ိ း် ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး

ဒုတိယ၊ ေရဆိုင်းေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်းက တတိယ၊

အတွက်

ှမ်းမနဲထိုးပိင်ပွဲကို

ဝန်ကီး ဦးမျ ိးသစ်ှင့် အဖွဲဝင်များ၊ ပိင်ပွဲကျင်းပေရး

လုပင ် န်းဌာနအသင်းက စတုတ၊ တိင ု း် ရင်းေဆးအသင်းက

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက် ညေန ၄ နာရီက အမရပူရမိနယ်

လုပင ် န်းေကာ်မတီမှ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား၊ ေဂါပကအဖွဲဝင်

ပမဆုရရှိခဲ့ကရာ

ဆင်ရွာြမင်းမှးေကျးရွာရှိ အဆိုပါ ေစတီရင်ြပင်ေရှ၌

များက လိုက်လံကည့်အားေပးခဲ့ကေကာင်း သိရ

ကျင်းပသည်။

သည်။

အဖွဲဝင်များက

အလှည့်ကျသဘာပတိေဂါပက

ဆုများချ ီးြမင့်ခဲ့ကပီး

ှစ်သိမ့်ဆု

ှမ်းမနဲ

ပမအကိမ်

ဆက်ကပ်ပူေဇာ်ပွဲ

ှမး် မနဲထးုိ ယှ် ပိင်ေနမအား မေလးတိင ု ်းေဒသကီး

ရှင် ဆွမ်းေတာ်ကပ်အသင်းကပထမ၊ ဓာတ်ပလ ုံ ပ ု င ် န်းက

သယံဇာတှင့်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန ိ ်းသိမ်းေရး

ကိထ ု က် ၊ တင်ေမာင်(မန်းကိယ ု ပ ် ွား)

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေမွးေန့ဂုဏ်ြပ စာေပ၊ ပန်းချ ီ၊ အားကစားပိင်ပွဲများှင့် စာအုပ်တစ်ရာ၊ ဓာတ်ပုံတစ်ရာြပပွဲ ဖျာပုံမိ၌ ကျင်းပမည်

ေချာေမွစွာ ြပန်င ုိ ရ ် န် ကူညေ ီ ဆာင်ရက ွ ေ ် ပးခဲ့ ကေကာင်း သိရသည်။ ယင်း သို လာေရာက် လ ဲ ေ ြပာင်း ေပးအပ် သ ည့် ြမန် မာေရ ေြပာင်း အလုပသ ် မားများတွင် ကိ ု န ုိ ာဗိင ု း် ရပ်စ် အဆုတေ ် ရာင်ေရာဂါ ကူးစက် ခံရသည့်သံသယြဖစ်သူများပါဝင်လာြခင်းမရှိေကာင်း သိရသည်။ ေကျာ်စိုး (ေကာ့ေသာင်း)

တုတ်ိုင်ငံမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများအား ကုန်းြပင်တိုက်နယ်ေဆးုံတွင် ေစာင့်ကည့် ေရကည် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ေရကည်မိနယ် ေတာင်စမ်းေကျးရွာမှ

ဖျာပုံ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

ဂုဏ်ြပအခမ်းအနားများ ဖွင့်ပွဲ၊ ဂုဏ်ြပအားကစားပိင်ပမ ဲွ ျား၊ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်း

တုတ်ိုင်ငံ ယူနန်ြပည်နယ် လုံခမ်းရွာတွင် သွားေရာက်အလုပ်လုပ်

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေမွးေန့အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ြပအခမ်းအနားကို ေဖေဖာ်ဝါရီ

ှငပ ့် တ်သက်သည့်

၁၃ ရက်တွင် ဖျာပုံမိရှိ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ခိုင်ှင့်

မိနယ်

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း မိန့်ခွန်းေြပာ ပိင်ပွဲများမှ ပထမဆုရှင်များ၏ ြပန်လည်

ကိင ု သ ် ူ အမျ ိးသားှစဦ ် းှင့် အမျ ိးသမီးတစ်ဦးတိသ ု ည် ေရကည်မိနယ်

ဌာနဆိုင်ရာများ၊ မိမိမိဖများ၊ လူမေရးအသင်းအဖွဲများပူးေပါင်း၍

စည်ကား

သိုက်မိက်စွာ

ကျင်းပိုင်ေရး

စီစ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကာင်း

ကျင်းပေရး

ေကာ်မတီထံမှ သိရသည်။ ဖျာပုံမိတွင်

စာအုပတ ် စ်ရာ၊ ဓာတ်ပုံတစ်ရာြပပွဲ၊ ဂုဏ်ြပဂီတေဖျာ်ေြဖပွဲ၊

ဂုဏ်ြပေြပာကားတင်ဆက်မ၊ ိုင်ငံေတာ်အဆင့်

ဆုတံဆိပ်များရရှိထားသည့်

ေနလေရာင် သို င ်း အဖွဲ ၏ ဗို လ ် ခ ျပ် ေအာင် ဆ န်း ေမွး ေန့ဂု ဏ ် ြ ပ

ြမန် မာ့ ိုး ရာ

သိင ု ်းသုပြ် ပ ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ြခင်း စသည်အ ့ စီအစ်များြဖင့် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေမွးေန့

အထိမ်းအမှတ်ကို ဂုဏ်ြပ

သည်။

ေသာအားြဖင့် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ရက်၌ ေကျာင်းေပါင်းစုံ အေြခခံပညာ မူလတန်း၊

ဖျာပုံမိတွင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက်၌ ကျင်းပမည့် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း

အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းအဆင့် စာစီစာကုံးပိင်ပွဲ၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းပုံတူ

ေမွးေန့ ဂုဏ်ြပအခမ်းအနားသို တက်ေရာက်လာကမည့် ဧည့်ပရိသတ်များအား

ပန်းချီပိင်ပွဲကိုလည်းေကာင်း၊

အေြခခံပညာအထက်တန်း၊

ပဲြပတ်၊ နံြပား၊ ေကာ်ဖီတိုြဖင့် ဒါနြပဧည့်ခံမည့်အြပင် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းပုံပါ

အလယ်တန်းအဆင့် ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်း မိနး် ခွနး် ေြပာပိင်ပမ ဲွ ျားကိလ ု ည်းေကာင်း

အမှတ်တရ ရင်ထိုးများကို အခမဲ့ ေဝငှေပးမည်ြဖစ်ရာ မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ

ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး

ပါဝင်ဆင်ဲကပါရန်

၁၁ ရက်၌

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃

သီရိအဏဝါမိနယ် ခန်းမေရှ၌

ရက် နံနက် ၇ နာရီခွဲတွင် ဖျာပုံမိ

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေမွးေန့အထိမ်းအမှတ်

ကျင်းပေရးဦးစီးေကာ်မတီက ဖိတ်ေခထားေကာင်း သိရ

သည်။

သို ြပန်လည်ေရာက်ရလ ိှ ာရာ ကုနး် ြပင်တက ုိ န ် ယ်ေဆးုတ ံ င ွ ် ေစာင်့ ကည့် လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ တုတ ် င ို င ် ံ ယူနန်ြပည်နယ် လုခ ံ မ်းရွာတွင် သွားေရာက်အလုပလ ် ပ ု ် ကိင ု ခ ် ရ ဲ့ ာမှ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၇ ရက် ညေနပိင ု ်းတွင် ြပန်လည်ေရာက်ရလ ှိ ာရာ ကုန်းြပင်တိုက်နယ်ေဆးုံ သီးသန့်ေဆာင်တွင် မိနယ်ကျန်းမာေရး ဦးစီး ဌာန ဦးစီး မှး ေဒါက် တာေဇာ် ေအာင်  ှ င ့် ကု န ်း ြပင် တို က ် န ယ် ေဆးုံမှ ေဒါက်တာေဝယံေအာင်တိုက လိုအပ်ေသာစစ်ေဆးမများ ြပလုပလ ် ျက်ရှိ ပီး ဆက်လက်ေစာင်့ ကည်သ ့ ွားရန် စီစ်ထားရှေ ိ ကာင်း သိရသည်။

သူဇာွယ်(ဖျာပုံ)

ဆန်းတင့် (ေရကည်)

မိတီလာတွင် လူငယ်ှင့်စံြပပုဂိလ်ေခါင်းစ်ြဖင့် ြပည်သူ့စကားဝိုင်း ကျင်းပမည်

သတင်းလမ်းန်

မိတီလာတွင် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေမွးေန့အထိမ်းအမှတ် လူငယ်ှင့် စံြပပုဂိလ်ေခါင်းစ်ြဖင့် ြပည်သူ့စကားဝိုင်းကို

ေဆးေရာင်ြခယ်ပွဲေတာ် မေလးမိ၌ ကျင်းပမည်

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီတင ွ ် ခိင ု ြ် ပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆေ ံ ရးဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။

ရက်တွင် စည်ကားသိုက်မိက်စွာ ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း မေလးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲမှ သိရသည်။

ကမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေဆးေရာင်စုံများကား၌ ေပျာ်ရင်စွာေြပးရမည့် MAB ေဆးေရာင်ချယ် Run ပွဲေတာ်ကို မေလးမိ၌ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၆ ေြပးလမ်းေကာင်းမှာ Hilton Hotel Mandalay၊ မေလးကျံးအေရှဘက်တစ်ေလာက်မှ ေရမန်းေတာင်ေဂါက်ကင ွ ်း

စာေရးဆရာ ရဲသမ်း၊ စာေရးဆရာမသ ီ (အင်ကင်း)ှင့် ကဗျာဆရာ ကည်သိန်းေဇာ်တိုက ဦးေဆာင်ေဆွးေွး ချမ်းသာ (မိတီလာ)

အထိ ငါးကီလမ ို တ ီ ာခန့်ကွာေဝးမည်ြဖစ်ပီး ပက်ဖျန်းမည့် ေဆးေရာင်စအ ုံ မန့်များမှာ စားေသာက်ကန ု လ ် ပ ု င ် န်းများတွင်

Myanmar Food Expo ကျင်းပမည်

အသုံးြပေသာ ိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ြပ ကာလာမန့်များြဖစ်ေကာင်း၊ ေြပးလမ်းတစ်ေလာက်၌ အစားအစာများ၊

ြမန်မာိင ု င ် ံ စားေသာက်ကန ု ထ ် တ ု လ ် ပ ု တ ် င်ပေ ုိ ရာင်းချသူများအသင်းမှ ကီးမှးပီး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ရက်မှ ၁၆ ရက်အထိ

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မများအပါအဝင် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ေစရန် စီစ်ေဆာင်ရွက်ထားပီး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး သာေကတမိနယ် မင်းနာလမ်းရှိ Myanmar Expo ခန်းမ၌ Myanmar Food Expo 2020

အုပညာရှင်များ၏

ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်မများပါဝင်  ေကာင်း သိရသည်။

ကို ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုေကးမုံ

ပွင့်သစာ

ြပည်ေထာင်စုေန့အထိမ်းအမှတ် စုေပါင်းစက်ဘီးစီးနင်းမည်

ဗိုလ်ချပ်ေမွးေန့အထိမ်းအမှတ် ေပျာ်ပွဲရင်ပွဲှင့် စာေပေဟာေြပာပွဲ ကျင်းပမည်

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပင ို ်း) စက်ဘီးစီးနင်းသူများအဖွဲှင့် ဓုကယ ို ပ ် င ို အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသ ပင်းတယမိမှ စက်ဘီးစီးနင်း

ြပည်ေထာင်စေ ု န့င ှ ့် (၁၀၅) ှစေ ် ြမာက် ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်းေမွးေန့အထိမ်းအမှတ် ေပျာ်ပရ ွဲ င်ပ ွဲ င ှ ့် စာေပေဟာေြပာပွက ဲ ို

သူများအဖွဲတို ပူးေပါင်း၍ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၂ ရက် (၇၃) ှစေ ် ြမာက် ြပည်ေထာင်စေ ု န့အထိမ်းအမှတအ ် ြဖစ် ဒုတယ ိ အကိမ်

မေလးမိ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ် ၅၆ လမ်းှင့် ၅၇ လမ်းကား၊ ကျန်စစ်သားလမ်းှင့် ဗလလမ်းကားရှိ မလာ

စုေပါင်းစက်ဘီးစီးနင်းပွဲကို ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

တံခွန်ပန်းြခံတွင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၂ ရက်ှင့် ၁၃ ရက်တိုတွင် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အဆိပ ု ါ စက်ဘီးစီးနင်းသူများအဖွဲသည် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၂ ရက်နန ံ က် ၇ နာရီတင ွ ် ေညာင်ေရမိမှစတင်၍ ေတာင်ကီးဟဲဟိုး-ပင်းတယလမ်းမအတိုင်း စက်ဘီးစီးနင်းကာ ပင်းတယမိသို လာေရာက်ကမည်ြဖစ်သည်။ စက်ဘီးစီးနင်းအဖွဲတွင် ေညာင်ေရအေပျာ်တမ်းစက်ဘီးစီးနင်းသူများအဖွဲ၊ ပင်းတယစက်ဘီးစီးနင်းသူများအဖွဲ၊

ကေလးများေန့အထိမ်းအမှတ် အားကစားပိင်ပွဲ ကျင်းမည် ကေလးများေန့အထိမး် အမှတ် အားကစားပိင်ပက ဲွ ုိ မေလးမိ ၄၃ လမ်းှင့် ၅၄ လမ်းေထာင့ရ ် ိှ 9Plus ဖူဆယ်ကင ွ း် ၌

ဟိတ ု ယ်လပ ု င ် န်းရှငမ ် ျားအသင်း စက်ဘီးစီးနင်းသူများ အဖွဲတိမ ု ှ စုစေ ု ပါင်းအင်အား ၁၀၀ ေကျာ် ပါဝင်စီးနင်းကမည်ြဖစ်

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေကာင်း သိရသည်။

မေလး Job Nation ဒစ်ဂျစ်တယ်အလုပ်အကိုင်ြပပွဲ ကျင်းပမည်

ခင်မျ ိးွယ်(ပင်းတယ)

ေရြပည်သာ MJA အသင်း ှစ်ပတ်လည်အစည်းအေဝး ကျင်းပမည်

မေလး Job Nation ဒစ်ဂျစ်တယ်အလုပ်အကိုင်ြပပွဲကို မေလးမိ ချမ်းေအးသာစံမိနယ် ဘူတာကီးအေပထပ်ရှိ

ေရြပည်သာမိနယ် သတင်းစာဆရာအသင်း ( MJA ) က ှစ်ပတ်လည်အသင်းသားစုံညီအစည်းအေဝးကို မတ် ၂

ဟိုတယ်မာဘယ်လ်တွင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၃ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပီး ြပပွဲတွင် ကုမဏီေပါင်း ၂၀

ရက်တွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေကျာ်မှ အလုပ်အကိုင်ေပါင်း ရာချ ီေခယူမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ေရြမင့်ဦး( ေရြပည်သာ)

သန်းေဇာ်မင်း (ြပန်/ဆက်)


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ကျ ိက်ေမှာ်ဝန်းေရလယ်ေစတီေတာ် ဗုဒပူဇနိယပွဲ ကျင်းပမည်

သတင်းစုံက

ေကျာက်တန်း ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး ေကျာက်တန်း

လင်းဘွဲ

မိရှိ ေရှးေဟာင်းသမိင ု း် ဝင် ကျ ိက်ေမှာ် ဝန်း

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၃ ရက်တင ွ ် ကျေရာက်မည့် ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်း၏ (၁၀၅) ှစေ ် ြမာက် ေမွးေန့အထိမ်းအမှတ်ကို ကိဆို

ေရလယ်ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး

ဗုဒပူဇနိယပွဲေတာ်

ယခုအခါ

ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့် အထက်တန်းအဆင့် ပုံတူပန်းချ ီပိင်ပွဲကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက် နံနက်ပိုင်းက လင်းဘွဲမိနယ်

ကျင်းပခဲ့ရာ

အကိမ်

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပသည်။

(၁၁၀)ြပည့်

ေြမာက်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။

လင်းဘွဲမိနယ်အတွင်းရှိ အေြခခံပညာေကျာင်းများမှ အထက်တန်းအဆင့် ပုံတူပန်းချ ီပိင်ပွဲသို ပိင်ပွဲဝင် ၃၂ ဦး၊

အဆိုပါ အကိမ် (၁၁၀)ြပည့် ဗုဒ

အလယ်တန်းအဆင့် ပုံတူပန်းချ ီပိင်ပွဲသို ၂၇ ဦး စုစုေပါင်း ၅၉ ဦး ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ပူဇနိယပွဲေတာ်ကို တေပါင်းလဆန်း

၇ ရက်မှ လြပည့်ေန့ (ေဖေဖာ်ဝါရီလ

၂၉ ရက်မှ မတ်လ ၈ ရက်ေန့)အထိ

ကိုးရက်တိုင် ဗုဒပူ  ဇာဓမပူဇာ သံဃ

ဗိုလ်ချပ်ေမွးေန့အထိမ်းအမှတ် ပုံတူပန်းချီပိင်ပွဲ ကျင်းပ

ကတရားချ ီးြမင့်ြခင်း၊ မတ် ၃ ရက်မှ ၈ ရက်အထိ

ေစတီေတာ် ငါးစပ်

တန်ေဆာင်း၌

သံဃာေတာ်

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေရစက်သွန်းချ အမေပးေဝကမည် ြဖစ်သည်။

လြပည့ေ ် န့တင ွ ် မိနယ်အတွင်းမှ

ချင်းစာေပဆိုင်ရာေကာ်မတီ အစည်းအေဝး ကျင်းပ

ဂန့် ေဂါ

အရှင်သူြမတ် ၂၄ ပါးတိုက အသံမစဲ

ပင့်သံဃာအပါး ၁၉၀ အား ေန့ဆွမ်း

ဂန့်ေဂါခိုင် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနတွင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီက မိနယ်ချင်း

ရန် စီစ်ထားသည်။

ရွတ်ဖတ်ပူေဇာ်ကမည်ြဖစ်သည်။

ဆွမး် ဆန်စမ ိ း်

ေတွဆုေ ံ ဆွးေွးပွဲ ြပလုပသ ် ည်။ မိနယ် ချင်းစာေပဆိင ု ရ ် ာေကာ်မတီဥက ဦးကုနမ ် ာန်းလျန်က ေတွဆုေ ံ ဆွးေွးပွ ဲ င ှ ့်

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၉ ရက် နံနက် ၈ နာရီ

အုဏတ ် င ွ ် ေစတီေတာ်င ှ ့် ဗုဒု  ပပ ် ွား

ကီး အား

အေနကဇာတင် ပူေဇာ်ြခင်းှင့် အများ

ထည့်သွင်းကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း

ပူဇာ အစီအစ်များ၊ ေဈးေရာင်းပွေ ဲ တာ်၊ ေပျာ်ပရ ွဲ င်ပအ ွဲ စီအစ်များြဖင့် ကျင်းပ

ဘုရားပွေ ဲ တာ် ဖွငပ ့် အ ွဲ ခမ်းအနားကို

တွင် ပွေ ဲ တာ်မခ ု ဦ ် း၌ ကျင်းပပီး ထိည ု မှ မတ် ၂ ရက် ညအထိ တိပိဋကဓရ

ဓမဘာဂါရိက ဆရာေတာ်ကီးများ

မဟာပာန်းြမတ်

ေဒသနာကို

တေပါင်းလြပည့် (မတ်လ ၈ ရက်)

ေတာ်ြမတ်များအား ေကာင်းမ

ဗုဒါဘိေသက

လှဒါန်းြခင်းအစုစုကို

ဆက်ကပ်၍

မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင်

ေလာင်းလှကပီး

ညပိင ု ်းတွင် ေရလယ်ေစတီေတာ်ြမတ် ေဈးေရာင်းပွဲ၊ သိရသည်။

ဆီ မီး ေမာပူ ေဇာ် ပ ွဲ ၊ ဇာတ်သဘင်ပွဲများ

စိုးဝင်း(ေကျာက်တန်း)

စာေပဆိုင်ရာေကာ်မတီှင့် မိေပှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ေကျးရွာများတွင် ချင်းစာေပသင်ကားသည့် ဆရာ ဆရာမများ ပတ်သက်သည်တက ို ို ရှင်းလင်းတင်ြပပီး တက်ေရာက်လာကသည့် ဆရာ ဆရာမများက ချင်းစာေပဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ဆိုင်ရာများကို ေဆွးေွးတင်ြပကသည်။

ေကျာက်ပန်းေတာင်း

စိန်ေကျာ်

ေဈးမီးေဘးကိတင်ကာကွယ်ေရး ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်

မေလးတိင ု ်းေဒသကီး ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိ မိမစည်ပင်သာယာေဈးကီး မီးေဘးကိတင်ကာကွယေ ် ရး ေဆာင်ရက ွ ်

ရမည်းသင်းမိနယ် မိလှရွာ၌ သံဃာအပါး ၇၀၀ ေကျာ် ဆွမ်းဆန်စမိ ်းေလာင်းလှ

မအြဖစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီခွဲက မီးြငိမ်းသတ်ြခင်းဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်မကိ  ု အဆိုပါေဈးကီးအတွင်း

ရမည်းသင်း ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

တိုက မီးသတ်ယာ်ှစ်စီး၊ ေရသယ်ယာ်တစ်စီးတိုြဖင့် ေဈးကီးအတွင်း မီးြငိမ်းသတ်ြခင်း ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်ခဲ့က

မေလးတိင ု း် ေဒသကီး ရမည်းသင်းမိနယ် မိလှအပ ု စ ် ု မိလှရွာေတာင်ေကျာင်းတိက ု ် ဒကဏ ိ ရာမ မဟာမုနဘ ိ ရ ု ား

လှဒါန်းဖွယအ ် စုစတ ု က ုိ ုိ ေလာင်းလှကကာ နဝကမဝတ

ေငွင ှ ့် ပစည်းအစုတ ံ က ို ို မဲက်  ၍ ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။ ေလာင်းလှပွတ ဲ င ွ ် မိလှအပ ု စ ် အ ု တွင်းရှိ မိလှရွာ၊ ငှကေ ် ပျာ

၌ စည်ကားသိုက်မိက်စွာ ကျင်းပခဲ့သည်။

အုပ်စုအတွင်းရှိ ေကျးရွာများှင့် ရမည်းသင်းမိ၊ မေလး

အဆိုပါ ဆွမ်းဆန်စိမ်းေလာင်းလှပွဲသို ေကျာင်းေပါင်း

၅၁ ေကျာင်းမှ ပင့သ ် ဃ ံ ာ ၇၀၂ ပါး ကေရာက်ေတာ်မူ ကရာ ဆွမ်း၊ ေဘာဇ်တိုကို ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။ မွန်းလွဲ

ပိင ု ်းတွင် မဟာမုနဘ ိ ရ ု ားကီးဝင်းအတွင်း၌ ဆွမ်းဆန်စမ ိ ်းှင့်

သည်။

ကိုေန(ေကျာက်ပန်းေတာင်း)

ဒကဏ ိ ရာမ မဟာမုနဘ ိ ရ ု ားကီး သံဃဒါနဆွမ်းဆန်စမ ိ ်း

ကီး၏ (၆၁) ကိမေ ် ြမာက် သံဃဒါနဆွမ်းဆန်စမ ိ ်းေလာင်း

လှပွက ဲ ို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၈ ရက်က အဆိပ ု ါေကျာင်းတိက ု အ ် တွင်း

ြပလုပခ ် သ ့ဲ ည်။ မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးေဇာ်ေဌးှင့် သေတ  ပ်ဖဲွ ဝင် ၁၅ ဦး၊ အရန်မးီ သတ်တပ်ဖဲွ ဝင် ငါးဦး

သုဝဏဝတီမိ၌ (၇၃)ကိမ်ေြမာက် မွန်အမျိးသားေန့ ကျင်းပ

ေတာရွာ (မိေဟာင်း)၊ တံတားဦးရွာ၊ သီးကုနး် ရွာ၊ ပတ်ဝန်းကျင် မိ၊ ေတာင်ကီးမိ ၊ ေတာကဲအင်းမိအစရှိေသာ မိနယ်

သုဝဏဝတီ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

သိရသည်။

မွန်အမျ ိးသားေန့ကျင်းပရာသို ကရင်၊ ပအိုဝ်းစာေပ

များမှ အလှရှငမ ် ျားက လာေရာက်လှ ဒါန်းကေကာင်း

မွနြ် ပည်နယ် သထုံ မိနယ် သုဝဏဝတီမိ ကျ ိေကာရ ် ပ်ကက ွ ် ရှငဥ ် ပဂုတ ကန်ေတာ်ေရှတွင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက် နံနက်ပင ို ်း

ှင့် ယ်ေကျးမအဖွဲဝင်များ၊ သုဝဏဝတီမိအနီးရှိ ေကျးရွာ များမှ

လင်သန်းတင့် (ရမည်းသင်း)

က မိနယ်အဆင့် (၇၃)ကိမ်ေြမာက် မွန်အမျ ိးသားေန့

တက်ေရာက်ခဲ့သည်။

မွန်တိုင်းရင်းသားများ၊

ေဒသခံြပည်သူများ

ကျင်းပသည်။

ခွန်(ဝင်းပ)

မေလးမိ၌ (၇၃)ကိမ်ေြမာက် မွန်အမျိးသားေန့ အခမ်းအနားကျင်းပ မေလး ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉

ဦးစိင ု း် ပန်ဆင ုိ ၊်

(၇၃)ကိမ်ေြမာက်

မွန်အမျ ိးသားေန့အခမ်းအနားကို

နာယကကီး ဦးိုင်ေအာင်စိန်ှင့် မေလးအေြခစိုက်

မေလးမိ ၈၄ လမ်းှင့် ၄၅ လမ်းေထာင့်ရှိ သာသနာ

တိင ု ်းရင်းသားလူမျ ိးစုများအဖွဲဥက ဦးိင ု ေ ် မာင်ြမင့တ ် က ုိ

၂၅၀၀ ဓမာုံတွင် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက် နံနက် ၉ နာရီက

ဖဲကိးြဖတ်ဖင ွ လ ့် စ ှ ေ ် ပးသည်။

ကျင်းပသည်။

ယင်းေနာက်

မေလးတိင ု း် ေဒသကီးလုြံ ခံေရးှင် ့ နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး ဗိုလ်မှးကီး

ေကျာ်ေကျာ်မင်း၊

မွနတ ် င ုိ း် ရင်းသားများ

ဂုဏ်ထူးေဆာင်

မေလးအေြခစိုက်တိုင်းရင်းသား

လူမျ ိးစုများအဖွဲဥက ဦးိင ု ေ ် မာင်ြမင့က ် (၇၃)ှစေ ် ြမာက်

မေလးမိေတာ်ဝန်

မွနအ ် မျ ိးသားေန့ အခမ်းအနားရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ေဒါက်တာရဲလင ွ  ် င ှ ့် ရှမ်းတိင ု ်းရင်းသားလူမျ ိးေရးရာဝန်ကီး

သန်းေဇာ်မင်း(ြပန်/ဆက်)

စပါးအသင်း နည်းြပေဟာင်း ပိုချက်တီို လာမယ့်ရာသီတွင် မန်ယူအသင်းနည်းြပ ြဖစ်လာရန် ေမာ်လင့်လျက်ရှိ စပါးအသင်းနည်းြပေဟာင်းတစ်ဦးြဖစ်တဲ့ ပိုချက်တီိုဟာ လာမယ့်

ိင ု ပ ် ရ ွဲ ရှမ ိ အတွ  က် ုန်းကန်ေနရတာြဖစ်ပီး ဥေရာပေဘာလုံးေလာကမှာ

ေဘာလုံးရာသီမှာ မန်ယူအသင်းရဲနည်းြပြဖစ်လာဖို ေမာ်လင့်လျက်

ထိပတ ် န်းအဆင့မ ် ရရှခ ိ တ ဲ့ အ ဲ့ ြပင် ပရီမယ ီ ာလိဂ် ပိင်ပမ ွဲ ှာလည်း လက်ရှိ

ရှိတယ်လို သိရပါတယ်။

မှာ အဆင့်(၈)ေနရာမှာ ရပ်တည်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။

စပါးအသင်းနည်းြပေဟာင်း ပိုချက်တီိုကို အသင်းဥကြဖစ်တဲ့

ဒါေကာင့် မန်ယူအသင်းမှာ ုန်းကန်ေနရတဲ့ ဆိုးရှားရဲေနရာမှာ

ဒန်နီယယ်လီဗိုင်းက နည်းြပအြဖစ်ကေန ထုတ်ပယ်ခဲ့တာဟာ သုံးလ

အစားထိုးနည်းြပအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဖိုနဲ့ ေွရာသီအေြပာင်း

နီးပါးအထိ ကာြမင့်ခဲ့ပီြဖစ်ပီး လက်ရှိမှာ နည်းြပဘဝကို ြပန်လည်

အေရကာလအတွင်းမှာ နည်းြပဘဝ ြပန်လည်စတင်ဖအ ို တွက် ဆရှေ ိ န

စတင်ဖအ ုိ တွက် မန်ယအ ူ သင်းနည်းြပြဖစ်လာဖို ေမာ်လင့ထ ် ားတာြဖစ်

တယ်လို ပိုချက်တီိုက သူ့ရဲမိတ်ေဆွေတွကို ေြပာကားခဲ့တာြဖစ်ပါ

ပါတယ်။

တယ်။

မန်ယူအသင်းနည်းြပ

ဆိုးရှားဟာ လက်ရှိေဘာလုံးရာသီမှာ

ေွရာသီေဈးကွကအ ် တွင်း ပရီမယ ီ ာလိဂသ ် ို ကာဗာနီ ေြပာင်းေရဖွယရ် ှိ မန်ယအ ူ သင်းနဲ့ ချယ်လဆ ် းီ အသင်းတိဟ ု ာ ဇန်နဝါရီေဈးကွကအ ် တွငး်

အသင်းကေန ထွက်ခွာဖို ေတာင်းဆိုခဲ့တယ်လိုလည်း သိရပါတယ်။

က ပီအက်စဂ ် ျ ီအသင်းမှ ဥုေဂွးတိက ု စ ် စ်မှ း ကာဗာနီကုိ ေခယူဖစ ုိ စ ီ ်

ဒါေပမယ့် တိုက်စစ်မှး ကာဗာနီဟာပီအက်စ်ဂျ ီအသင်းကေန

ခဲ့ေပမယ့် ေအာင်ြမင်မမရရှ  ိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒါေကာင့် လာမယ့်

ထွကခ ် ွာပီး အြခားအသင်းေတွဆီ ေြပာင်းေရဖို မေအာင်ြမင်ခဘ ဲ့ ဲ အြခား

ေွရာသီေဈးကွကအ ် တွငး် မှာ တိက ု စ ် စ်မှ း ကာဗာနီအေနနဲ့ ပရီမယ ီ ာလိဂ်

ကလပ်အသင်းေတွဆီ ေြပာင်းေရဖိုအတွက်

ဆီကို ေြပာင်းေရဖွယ်ရှိေကာင်း သတင်းထွက်ေပခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

စာချပ်သက်တမ်း ကုနဆ ် ုံးမယ့် ဇွနလ ် အထိ ေစာင့ဆ ် င ို ်းရဖိြု ဖစ်လာခဲတ ့ ာ

အသက် ၃၂ ှစအ ် ရွယရ ် ှိ တိက ု စ ် စ်မှး ကာဗာနီဟာ မန်ယအ ူ သင်း၊

ြဖစ်ပါတယ်။ ကာဗာနီဟာ ပီအက်စ်ဂျ ီအသင်းနဲ့အတူ ၂၀၁၃ ခုှစ်မှ

ချယ်လဆ ် ီးအသင်းနဲ့ အက်သလက်တက ီ မ ို က်ဒရစ်အသင်းတိက ု ေခယူ

စတင်ကာ လက်ရအ ိှ ချ ိန်အထိ ၁၉၆ ပွဲ ကစားေပးထားပီး သွငး် ဂိးု ၁၃၆

ဖို စိတ်ဝင်စားေနတာေကာင့် ပီးခဲ့တဲ့ေဘာလုံးရာသီက ပီအက်စ်ဂျ ီ

ဂိုး သွင်းယူထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ပီအက်စ်ဂျ ီအသင်းနဲ့

ေငွကယ် - ေရးသားသည်


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ဆုေတာင်းြပည့် မယ်လမုေစတီေတာ် ေဂါပကအဖွဲ ေရမိုက်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန် ဖိတ်ေခြခင်း

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်တွင်းေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး ေလာက်လာေခယူြခင်း

၁။ ြပည်တွင်းေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး၊

ေရေကာင်းဌာန

လက် ေအာက် ရ ှိ ေရယာ် မ ျားတွ င ် တာဝန် ထ မ်း ေဆာင် ရ န် ေရယာ်အုပ်-၅ (လစာန်းကျပ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) ရာထူးေနရာ ဝန်ထမ်း (၁၀)ဦး ခန့်ထားသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၂။

ေလာက်ထားသူသည်(က) ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

၁။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အေရှပိုင်းခိုင်၊ ေြမာက်ဥကလာပ မိနယ်၊ ဆုေတာင်းြပည့် မယ်လမုေစတီ ေရမိက ု လ ် ပ ု င ် န်း ေဆာင်ရက ွ ် ိုင်ရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်ပုစ ံ စ ံ တင်ေရာင်းချမည့ရ ် က် - ၁၃-၂-၂၀၂၀ရက်(ကာသပေတးေန့) (ုံးချ ိန်အတွင်း) ပုံစံပိတ်ရက်ှင့်အချ ိန် - ၁၉-၂-၂၀၂၀ရက် (ဗုဒဟူးေန့) ညေန (၄)နာရီတိတိ ကျင်းပမည့် ရက်/အချ ိန် - ၂၀-၂-၂၀၂၀ရက် (ကာသပေတးေန့) မွန်းလွဲ (၂)နာရီ ၂။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ေဂါပကုံးှင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါဖုန်းနံပါတ်များသို ဆက်သယ ွ ေ ် မးြမန်းိင ု ပ ် ါသည်ဥက-၀၉-၄၂၃၁၂၁၂၈၁၊ ဒု-ဥက-၀၉-၅၀၅၃၃၄၅၊ အတွင်းေရးမှး-၀၉-၂၅၄၇၁၆၆၃၈ ေဂါပကအဖွဲ

(ခ) တကသိလ ု ဝ ် င်စာေမးပွက ဲ ို သိပ(ံ သိမ ု ဟုတ)် ဝိပဘ ံ ာသာ တွဲြဖင့် ေအာင်ြမင်ပီးသူြဖစ်ရမည်။ (ဂ) အိမေ ် ထာင်မရှသ ိ ူ (အမျ ိးသား) ၃၁-၁၂-၂၀၁၉ရက်တင ွ ် အသက် (၁၈)ှစ်ြပည့်ပီး ၂၅ ှစ်ထက်မကီးသူြဖစ်ရ မည်။ (ဃ) ေရကူးတတ်ရမည်။ (င) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန် ပီး မျက်စအ ိ နီး/အေဝး ေကာင်းမွန် သူြဖစ်ရမည်။ (စ) ေရွးချယ်ခန့်ထားြခင်းခံရလင် ဌာနတွင် အနည်းဆုံး (၁၀)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။ (စာချပ်ချပ်ဆိုရမည်။) (ဆ) ေနရာေဒသမေရွး သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်င ုိ ်

၃။ ေရယာ်အပ ု -် ၅ ရာထူးဝန်ထမ်းအြဖစ် ေရွးချယ်ခန့်ထားြခင်း ခံရသူများသည် ေအာက်ပါအခွင့်အလမ်းများ ရရှိမည်ြဖစ်သည်သေဘာသားရာထူး

(လစာန်းကျပ်

၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) ြဖင့်

ခံစားခွင့်ရမည်။

ြမန်မာိုင်ငံကုန်သွယ်ေရေကာင်း

ေကာလိပ်တွင် သင်တန်း (၆)လ တက်ေရာက်ပီးက ေရယာ်အုပ်-၅ ရာထူး လစာန်းကျပ် (၁၆၂၀၀၀၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) ခံစားခွင့်ရမည်။ (သင်တန်းေကး ကျသင့်ေငွကို ဌာနမှ ကျခံေပးမည်။) (ခ) လုပသ ် က် (၂)ှစြ် ပည့ေ ် ြမာက်ပီး ြပည်တင ွ ်းေရေကာင်း သွား ေရယာ်အပ ု ် ကမ်းကျင်မလက်  မတ ှ ် (တတိယတန်း) ေြဖဆိေ ု အာင်ြမင်ပီးလင် လုပင ် န်းခွငတ ် င ွ ် ေကျနပ်မ ရှိပါက

ေရယာ်အုပ်-၃

ရာထူး

(လစာန်းကျပ်

၁၉၈၀၀၀- ၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) သို တိးု ြမငြ့် ခင်းခံရမည်။ (ဂ) ေရယာ်အပ ု -် ၃ ရာထူးတွင် လုပသ ် က်(၂)ှစြ် ပည့ေ ် ြမာက် ပီး ြပည်တင ွ ်းေရေကာင်းသွား ေရယာ်အပ ု ် ကမ်းကျင် မလက်မှတ် (ဒုတိယတန်း) ေြဖဆိုေအာင်ြမင်ပီးလင် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကမ်းကျင်မရှ  ိပါက ေရယာ်အုပ်-၂ ရာထူး (လစာန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) သိုတိုးြမင့်ြခင်းခံရမည်။ (ဃ) ေရယာ်အုပ်-၂ ရာထူးတွင်

လုပ်သက်(၂)ှစ်ြပည့်

ေြမာက်ပီး ြပည်တွင်းေရေကာင်းသွား ေရယာ်အုပ် ကမ်းကျင်မလက်  မတ ှ (် ပထမတန်း) ေြဖဆိေ ု အာင်ြမင် ပီးလင် လုပင ် န်းခွငတ ် င ွ ် ေကျနပ်ဖယ ွ ရ ် ပ ိှ ါက ေရယာ် အုပ် (၁) ရာထူး (လစာန်းကျပ်

၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၄၄၀၀၀) သိုတိုးြမင့်ြခင်းခံရမည်။ (င) ေရယာ်အပ ု ် (၁) ရာထူးမှ လုပသ ် က်(၃) ှစြ် ပည့ေ ် ြမာက် ပီးလင် လုပင ် န်းခွငတ ် င ွ ် ေကျနပ်ဖယ ွ ရ ် ပ ှိ ါက ြပန်တမ်း ဝင်အရာရှိ အဆင့ြ် ဖစ်ေသာ ေရယာ်အရာရှိ (ေရယာ်စ)ု (လစာန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) ရာထူးတိုး စာေမးပွဲဝင်ေရာက်ေြဖဆိုိုင်သည်။ ၄။ ေလာက်ထားလိုသူများအေနြဖင့် ေလာက်လာများအား ရန် ကု န ်  မိရှိ အမှ တ ် ( ၅၀)၊ ပန်း ဆိုး တန်း လမ်း ၊ ြပည် တ ွ င ်း ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး၊ ေရေကာင်းဌာနတွင်လည်းေကာင်း၊ မေလး၊ မုရ ံ ွာ၊ ေမာ်လမိင်၊ စစ်ေတွမိများရှိ ြပည်တင ွ ်းေရေကာင်း ပိုေဆာင်ေရး၊ ေရေကာင်းဌာနခွဲ ုံးများတွင်လည်းေကာင်း၊ သတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ ထုတယ ်  ူ င ို ် ပီး ေလာက်လာ တင်ရမည့် ေနာက်ဆုံးေန့ရက်မှာ ေကာ်ြငာပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း ြဖစ်ပါသည်။ ေနာက်ကျပီးမှ ေရာက်ရလ ှိ ာေသာ ေလာက်လာများအား လက်ခစ ံ ်းစားမည်မဟုတပ ် ါ။ အေသးစိတ် သိရလ ိှ ပ ုိ ါက ြပည်တင ွ း် ေရေကာင်းပိေ ု ဆာင်ေရး၊ ုးံ ချပ်၊ ေရေကာင်း ဌာနတွငလ ် ည်းေကာင်း၊ ဖုနး် အမှတ် (၀၁-၃၈၀၇၆၃) တွငလ ် ည်းေကာင်း၊ အထက်ေဖာ်ြပပါ ြပည်တွင်းေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး၊ ဌာနခွဲ များတွင်လည်းေကာင်း ုံးချ ိန်အတွင်း စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ဘုရား၊ သိမ်၊ ေကျာင်းဒကာခံယူပါ

ိုင်ငံေကျာ်ဓမကထိက၊ ကိုးဘွဲရဆရာေတာ် အရှင်အာစာရာလကာရ တည်ေထာင် သည့် ကိုးဘွဲရေကျာင်းတိုက်အတွင်း၌ (၁)ဘုရားေစတီအလှ ငါးေသာင်း၊ (၂)သိမ်အလှ ငါးေသာင်း၊ (၃)ေကျာင်းအလှ ငါးေသာင်း၊ (၄) ေြမအလှ ငါးေသာင်း၊ (၅) အုတ်တံတိုင်း အလှ ငါးေသာင်း၊ (၆) ပစည်းေလးပါးပေဒသာပင်အလှ ငါးေသာင်းတိုကို ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂုံ၊ (၄၂)၊ ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ ကိုးဘွဲရေကျာင်းသိုြဖစ်ေစ၊ အရှင်အာစာရာလကာရ၊ ေြမာက်ဥကလာပ ကေမာဇဘဏ်အေကာင့် (07030101600514001) သိြု ဖစ်ေစ ဆက်သယ ွ ် လှဒါန်းိုင်ပါပီ။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၇၈၇၇၉၆၉၊ ၀၉-၉၆၄၄၄၉၀၃၀

စိန်ရတု မဂလာှစ်ပတ်လည်ေန့ ဆုေတာင်း

ေကျးဇူးရှင် ေဖေဖဦးေဖသိန်းေအာင် [ရန်ကန ု တ ် င ို အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး၊ အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရး ဦးစီးဌာန(ငိမ်း)]၊ ှင့် ေမေမ ေဒတင့်တင့်သိန်း[အလယ်တန်းြပဆရာမ(ငိမ်း)]တို၏ ၁၁-၂-၂၀၂၀ရက်တွင် ကျေရာက်မည့် (၆၀) ှစ်ြပည့်ေြမာက် စိန်ရတုမင်ဂလာရက်ြမတ် အချ ိန်အခါမှသည် ေနာင်ှစ်ေပါင်းများစွာ ကျန်းမာေပျာ်ရင်စွာြဖင့် သားသမီး၊ ေြမးများအား ေအးြမေသာ ေမတာထီးရိပ် ြဖန့် ကက်ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်း ေတာင်း အပ်ပါသည်။ ချစ်ေသာသား သမီး၊ ေြမးများ - သမီး ဦးသိန်းထွဋ်ေအာင်- ေဒသူဇာသိန်း ေြမး ေမာင်ေကာင်းြမတ်ထွဋ်၊ မေအးြမတ်ေအာင် - သား ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး - သား ဦးေအာင်ွန့်စိုး- ေဒမာလာထွန်း ေြမး ေမာင်မင်းခန့် - သား ဦးေအာင်ဝင်းသိန်း-ေဒေစာသာသီ ေြမး ေမာင်ဖိးမင်းဟိဏ်း - သား ဦးေအာင်မင်းသိန်း-ေဒသီတာမျ ိးြမင့် ေြမး မဖူးြမတ်မင်းသိန်း - သား ဦးေမာင်ေမာင်လင်း-ေဒမူမူထိုက် ေြမး ေမာင်ဟိန်းထက်လင်း၊ ေမာင်ေဝဖိးလင်း

ေြမာင်းြမမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်) ှစ်ပတ်လည်အစည်းအေဝး၊ သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲှင့် ပညာရည်ခန်ဆုေပးပွဲ ဖိတ်ကားြခင်း

သူြဖစ်ရမည်။ (ဇ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတပါရှ  ိရမည်။

(က) စတင်ခန့်ထားသည့်ရက်မှစ၍

ကိုးဘွဲရေကျာင်းတိုက်၌ အြမတ်ဆုံး

ေြမငှားဂရန်ေပးရန်အတွက် ကန့် ကက ွ လ ် ာေခ  ယူသည့ေ ် ကာ်ြငာစာ (ေအာက်ြမန်မာိုင်ငံ၊ မိှင့်ေကျးရွာေြမများ အက်ဥပေဒအရြပလုပ်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၅၈)

ပဲခူးခိုင်၊ ေညာင်ေလးပင်မိနယ်၊ ေညာင်ေလးပင်မိ၊ မိမ(၄)ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်း ရပ်ကွက(် ရပ်-၇)၊ ကန်းကေလးပိုင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၁တ)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၂၉၁)၊ ေြမဧရိယာ (၀.၀၉၇၁) ဧကခန့်ရှိေသာေြမကို ဦးေဇာ်ဝင်း အမည်ြဖင့် အမည်ေြပာင်းေြမငှားဂရန်ေလာက် ထားေကာင်း ေညာင်ေလးပင်မိ၊ မိမ(၄)ရပ်ကွက်ေနသူတိုအား ဤသိုအားြဖင့် အသိေပး အေကာင်းကားလိုက်သည်။ ေြမာက်ဘက် ဦးပိုင်အမှတ် (၁ဆ/၁)၊ ေတာင်ဘက် - ရန်ကုန်-မေလးကားလမ်း ၊ အေရှဘက် ေြမကွက်အမှတ် (၄၆A)၊ အေနာက်ဘက် ေြမကွက်အမှတ် (၄၅)၊ ယခုေြမကွက်ကို လူေနထိုင်ရန်အတွက် အလိုရှိြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ယခုေြမကွကက ် ုိ လူေနထိင ု ရ ် န်အတွက် ေြမငှားဂရန်မေပးသင့ေ ် ကာင်း အေကာင်းြပ ိင ု သ ် ူ မည်သအ ူ ားမဆို သိေစလိက ု သ ် ည်မှာ ေြမငှားဂရန်ေပးြခင်းှင့် စပ်လျ်း၍ ကန့်ကက ွ လ ် ာ များကို ေညာင်ေလးပင်မိနယ် အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာနသို ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂)ရက်ေန့တင ွ ် သိမ ု ဟုတ် ထိေ ု န့မတိင ု မ ် ေ ီ ပးပိရ ု မည်။ ကန့်ကက ွ လ ် ာအားလု  းံ ကို စာြဖင့် ေရးသား ရမည်။ အထက်ေဖာ်ြပထားသည့်ေန့၏ ေနာက်ပိုင်းတွင် ေပးပိုသည့် ကန့်ကွက်လာများကိ  ု လက်ခလ ံ မ ိ မ ့် ည်မဟုတ။် အကယ်၍ ၂၂-၂-၂၀၂၀ရက်တင ွ ် သိမ ု ဟုတ် ထိေ ု န့မတိင ု မ ် ီ ကန့်ကက ွ လ ် ာ များကို လက်ခရ ံ ြခင်းမရှပ ိ ါက ထိေ ု ြမကို အဆိပ ု ါဦးေဇာ်ဝင်းအမည်ြဖင့် အမည်ေြပာင်းေြမငှားဂရန် ထုတ်ေပးလိမ့်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အုပ်ချပ်ေရးမှး မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ေညာင်ေလးပင်မိ

ေြမငှားဂရန်ေပးရန်အတွက် ကန့် ကက ွ လ ် ာေခ  ယူသည့ေ ် ကာ်ြငာစာ (ေအာက်ြမန်မာိုင်ငံ၊ မိှင့်ေကျးရွာေြမများ အက်ဥပေဒအရြပလုပ်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၅၈)

ပဲခူးခိုင်၊ ေညာင်ေလးပင်မိနယ်၊ ေညာင်ေလးပင်မိ၊ မိမ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်(ရပ်-၁၁)၊ ဘုရားကီးေတာင်ရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၁၃၀)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၉,၁၉/၂၈၆)၊ ေြမဧရိယာ (၀.၁၇၁၅) ဧကခန့်ရှိေသာေြမကို ဦးေဇာ်ဝင်း အမည်ြဖင့် အမည် ေြပာင်း သက် တ မ်း တိုး ေြမငှားဂရန် ေ လာက် ထားေကာင်း ေညာင် ေလးပင်  မိ၊ မိမ (၂) ရပ်ကွက်ေနသူတိုအား ဤသိုအားြဖင့် အသိေပးအေကာင်းကားလိုက်သည်။ ေြမာက်ဘက် -ဘုရားကီးလမ်း၊ ေတာင်ဘက် - ေြမကွကအ ် မှတ် (၂၇၅) ၊ အေရှဘက် ေြမကွက်အမှတ် (၁၃၂က)၊ အေနာက်ဘက် ေြမကွက်အမှတ် (၂၀)၊ ယခုေြမကွက်ကို လူေနထိုင် ရန်အတွက် အလိုရှိြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ယခုေြမကွကက ် ုိ လူေနထိင ု ရ ် န်အတွက် ေြမငှားဂရန်မေပးသင့ေ ် ကာင်း အေကာင်းြပ ိင ု သ ် ူ မည်သအ ူ ားမဆို သိေစလိက ု သ ် ည်မှာ ေြမငှားဂရန်ေပးြခင်းှင့် စပ်လျ်း၍ ကန့်ကက ွ လ ် ာ များကို ေညာင်ေလးပင်မိနယ် အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာနသို ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂)ရက်ေန့တင ွ ် သိမ ု ဟုတ် ထိေ ု န့မတိင ု မ ် ေ ီ ပးပိရ ု မည်။ ကန့်ကက ွ လ ် ာအားလု  းံ ကို စာြဖင့် ေရးသား ရမည်။ အထက်ေဖာ်ြပထားသည့်ေန့၏ ေနာက်ပိုင်းတွင် ေပးပိုသည့် ကန့်ကွက်လာများကိ  ု လက်ခလ ံ မ ိ မ ့် ည်မဟုတ။် အကယ်၍ ၂၂-၂-၂၀၂၀ရက်တင ွ ် သိမ ု ဟုတ် ထိေ ု န့မတိင ု မ ် ီ ကန့်ကက ွ လ ် ာ များကို လက် ခံ ရ ြခင်း မရှိ ပ ါက ထို ေ ြမကို အဆို ပ ါဦးေဇာ် ဝ င်း အမည် ြ ဖင့ ် အမည် ေ ြပာင်း သက်တမ်းတိုး ေြမငှားဂရန် ထုတ်ေပးလိမ့်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အုပ်ချပ်ေရးမှး မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ေညာင်ေလးပင်မိ

မချယ်ရီ[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၈၈၄၈၁] အား သမီးအြဖစ်မှ အပီးအပိုင် အေမွြပတ်စွန့်လတ်ေကာင်း အများသိေစရန်

ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကက ွ ၊် သမစိတလမ်  း၊ အမှတ(် ၁၉)ေန ဦးတင်ဝင်း [၁၂/လမန(ိုင်)၀၇၄၇၆၂]-ေဒမီမီဝင်း[၁၂/လမန(ိုင်)၀၀၃၇၆၂]တို၏ သမီးြဖစ်သူ မချယ်ရ[ီ ၁၂/ရပသ(ိင ု )် ၀၈၈၄၈၁] သည် မိဘှစပ ် ါး၏ ေြပာဆိဆ ု းံု မမကို လိက ု န ် ာမမရှဘ ိ ၊ဲ

မိဘှစ်ပါးအား စိတ်ဆင်းရဲေစရန် အမဲတေစ ြပမူေဆာင်ရွက်ေနပါေသာေကာင့် သမီးအြဖစ်မှ အပီးအပိင ု ် အေမွြပတ်စန ွ ် ့လတ်  လက ုိ ပ ် ါေကာင်း၊ မချယ်ရ၏ ီ ေငွေရးေကးေရး ကိစများှ  ငတ ့် ကွ ေဆာင်ရက ွ မ ်  မှနသ ် မှင့် ၎င်းှငပ ့် တ်သက်၍ မည်သည့က ် စ ိ  တစ်စံု တစ်ရာကိမ ု  မိဘှစပ ် ါးမှ တာဝန်ယေ ူ ြဖရှင်းေပးမည်မဟုတပ ် ါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးတင်ဝင်း-ေဒမီမီဝင်းတို၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒခင်မာလာ (LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၀) တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန် (၉)လမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀၊ ၀၉-၉၆၅၁၈၁၈၂၀

ေြမာင်းြမမိနယ်အသင်း (ရန်ကန ု )် ၏ ှစပ ် တ်လည်အစည်းအေဝး၊ သက်ကီးပူေဇာ်ပ ွဲ င ှ ့် ပညာရည်ခန်ဆေ ု ပးပွဲ အခမ်းအနားကို ေအာက်ပါအစီအစ်အတိင ု ်း ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ၍ အသင်းသူ/သားများ စိတပ ် ါဝင်စား သူများအားလုံး ကေရာက်ကပါရန် ေလးစားစွာြဖင့် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ေန့ရက် - ၂၀၂၀ ခုှစ် မတ်လ (၁) ရက် (တနဂေွေန့) အချ ိန် - နံနက် ၉:ဝဝ နာရီမှ ၁၂:ဝဝနာရီ ေနရာ - ဧရာဝတီတိုင်းဓမာုံ၊ ေရတိဂုံဘုရားအေရှမုခ်၊ ကားေတာရလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ် အသင်းသူ၊ အသင်းသားများအေနြဖင့် မိမိတို မိသားစုဝင်ထဲမှ အသက် (၇၅) ှစ်ှင့်အထက် သက်ကီး ဘိးု ဘွားများ၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်စ ှ ် တကသိလ ု ဝ ် င်စာေမးပွက ဲ ုိ ဂုဏထ ် းူ (၃)ဘာသာှငအ ့် ထက် ေအာင်ြမင်ခေ ့ဲ သာ ေကျာင်းသူ/ေကျာင်းသားများ၏ အမည်၊ ဂုဏထ ် ူးစာရင်းှင့် ပညာသင်ေထာက်ပေ ံ့ ကး ေလာက်ထားလိသ ု မ ူ ျားစာရင်းကို ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၀) ရက် (ကာသပေတးေန့)ကို ေနာက်ဆုံးထား၍ ဆက်သွယ်စာရင်းေပးပိုိုင်ပါ

ေကာင်းှင့် ကိတင်အလှေငွထည့်လိုသူများသည် (၁) ဦးြမင့်ေဆွ - ဒု- ဥက (ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၆၂၂၆၅၀) (၂) ဦးရဲထွန်း - အတွင်းေရးမှး (ဖုန်း-၀၉- ၄၂၈၆၁၃၆၄၉) (၃) ဦးသက်လွင် - သက်ကီးှင့် ပညာေရးစာရင်း (ဖုန်း-၀၉- ၈၅၅၁၈၃၀) (၄) ဦးအုန်းြမင့် - တွဲ-အတွင်းေရးမှး (ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၁၆၂၃၊ ၀၉- ၉၇၄၅၃၉၃၃၂) (၅) ေဒြမင့်ြမင့်သန်း - ပညာသင်ေထာက်ပံ့ (ဖုန်း-၀၉- ၅၀၉၄၉၁၁) ထံသိုလည်းေကာင်း၊ ေြမင်းြမေဒချ ိ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်၊ အမှတ်-၁၁၈၊ ေရတာရှည်လမ်းေဟာင်း၊ ဗဟန်း မိနယ်ထံသို ဆက်သွယ်စာရင်းေပးပိုလှဒါန်းိုင်ပါသည်။ မိနယ်အသင်းသို အသင်းဝင်လိုသူများ၊ စိတ်ပါဝင်စားသူများသည် ဧရာဝတီတိုင်းဓမာုံသို အခမ်းအနား ကျင်းပမည့ေ ် န့၊ ေနရာသို လိင ု စ ် င်ဓာတ်ပ(ုံ ၂)ပု၊ံ မှတပ ် တ ုံ င် မိတြဖင့် ကိယ ု တ ် င ို လ ် ာေရာက် ဆက်သယ ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် သက်ကီးပူေဇာ်ခပ ံ ဂ ု ိ လ်များကို ကန်ေတာ့ပတ ွဲ င ွ ် အလှေငွများ ကိယ ု တ ် င ို ် တက်ေရာက်ပါဝင် လှဒါန်းိင ု ပ ် ါေကာင်း ေလးစားစွာြဖင့် အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ အမေဆာင်အဖွဲ

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊ သေြပညိလမ်း၊ အမှတ်(၆)ရှိ Hall (၇)ထပ်တိုက် အေဆာက်အအုံ၏ ၆လာ (25'x50') တိုက်ခန်းှင့်အဆိုပါ တိုက်ခန်းအတွင်းရှိ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ဝယ်ယူရန် ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်

အထက်ပါ တိက ု ခ ် န်းအား တရားဝင် ေနထိင ု ပ ် င ို ဆ ် င ို သ ် မ ူ ျားြဖစ်ေသာ (၁)ေဒယုမန ွ ေ ် ကျာ်သ[ူ ၁၂/ကခက(ိင ု )် ၀၆၃၈၀၆]၊ (၂)ေဒေဟမာန်ေကျာ်သူ[၁၄/ဟသတ(ိုင်)၂၂၂၀၄၆]၊ (၃)ေဒေစာသီရသ ိ [ူ ၁၂/ပဘတ(ိင ု )် ၀၃၃၄၅၆] ညီအစ်မသုံးဦးတိုမှ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းှင့် အပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာသည့် အဆိုပါတိုက်ခန်းကို တရားဝင်ဝယ်ယူရန် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများ မည်သူမဆို ကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ မူရင်းစာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့် ယေန့မစ ှ ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက ဥပေဒှငအ ့် ညီ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးဘုန်းြမင့်(ငါးသိုင်းေချာင်း) (LL.B) (ADVOCATE) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၁၄၈/၃၁-၅-၁၉၈၅) အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ Ph:09-799933939, 09-777797911, 09-789877799

မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတသ ် စ်လသ ူ စ် ဘဝသစ်

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၁၀)ေတာင်၊ (၁၃)ရပ်ကက ွ ၊် ေဇယျဝတီ(၅)လမ်း၊ အမှတ(် ၂၂၁၉/က)၊ ေခါင်းရင်းခန်း၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၁၅x၆၀)စတုရန်းေပှင့် အကျ ိး ခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိအ ု ား ပိင ု ဆ ် င ို သ ် ြူ ဖစ်ပီး အေပါင်အှ၊ံ အပ်အရှင်းကင်းရှင်း ေကာင်း ဝန်ခသ ံ ဦ ူ းေကျာ်လ[ှ ၁၂/မဂဒ(ိင ု )် ၁၁၅၄၅၀]ထံမှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ မစန်းစန်း ဝင်း[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၃၀၄၅၇]ကအေရာင်းအဝယ် စရန်ေပး ကတိစာချပ်စာတမ်းြဖင့် ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဝယ်ယပ ူ င ုိ ဆ ် င ုိ ထ ် ားပီး ေဖာ်ြပပါတိက ု ခ ် န်းှငတ ့် ကွ ယင်းတိက ု ခ ် န်းှင့် ပတ်သက်သည့် ပိင ု ဆ ် င ုိ မ ် စာရွ  က်စာတမ်းမူရင်းများအားလုံးှင့် ေြမရှင ် င ှ က ့် န်ထိက ု ် တို ၂၈-၁-၂၀၁၄ရက်က ချပ်ဆိုထားသည့် အခန်းေပးအခန်းယူ သေဘာတူစာချပ် မိတတိက ု ို လက်ေရာက်ရရှိ အကျ ိးခံစားေနသူြဖစ်ေကာင်းှင့် ေဖာ်ြပပါတိက ု ခ ် န်းသည် က်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူသာ တရားဝင်လက်ေရာက်ရရှိပိုင်ဆိုင်သူြဖစ်ေကာင်း အများ သိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားသူ လဲအပ်န်ကားချက်အရမစန်းစန်းဝင်း ေဒငိမ်းငိမ်းစိုး(စ်-၁၃၄၉၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန LL.B,D.B.L (WIPO) in UMFCCI (Batch-1) အမှတ်(၁၄)၊ ယမုံနာလမ်းမကီး၊ စည်ပင်ဝင်းအေရှ၊ (သေဘာကျင်းမှတ်တိုင်အနီး)၊ ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်။ Ph:09-424869787,09-73020375


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

လက်လှဲစွာ အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း ဗုဒဘာသာကလျာဏယုဝအသင်းကီး

Y.M.B.A. (The Young Men's Buddhist

Association)၏ ရာသက်ပန်ဂဏ ု ထ ် းူ ေဆာင်နာယက၊ တပ်မေတာ်ကာကွယေ ် ရးဦးစီးချပ် ဗိလ ု ခ ် ျပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သမ ူ င်းေအာင်လင်  ကို ၈-၂-၂၀၂၀ရက်၊ တပိတ ု လ ဲွ ြပည့ေ ် န့ တွင် ဗုဒဘာသာကလျာဏ  ယုဝအသင်းကီး Y.M.B.A. ၏ အြမင့ဆ ် ုံးဘွဲြဖစ်ေသာ "အဂမဟာ

မဂလ  ဓမ ေဇာတိကဓဇ" ဘွဲ တံဆပ ိ ေ ် တာ် ချ ီးြမငအ ့် ပ်င ှ း် ခံရြခင်းအတွက် အထူးဂုဏယ ် ူ ဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့် Y.M.B.A. အသင်းကီး၏ မွန်ြမတ်ေသာ ေဆာင်ပုဒ်ြဖစ်သည့် "အမျ ိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပညာေရး"များကို ဆတက်ထမ်းပိုးအစ် ကိးပမ်းေဆာင်ရွက် သွားိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ စစ်တကသိုလ်ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း အမှတ်စ်(၁၉)မှ သူငယ်ချင်းများှင့် မိသားစုများ

လက်လှဲစွာ အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း ဗုဒဘာသာကလျာဏယုဝအသင်းကီး Y.M.B.A.

(The Young Men's Buddhist

Association)၏ ရာသက်ပန်ဂုဏ်ထူးေဆာင်နာယက၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ ု ခ ် ျပ်မှးကီး မဟာသေရ စည်သူ မင်းေအာင်လင်  ကို ၈-၂-၂၀၂၀ရက်၊ တပိတ ု လ ွဲ ြပည့ေ ် န့တင ွ ် ဗုဒဘာသာကလျာဏ ယုဝအသင်းကီး Y.M.B.A. ၏ အြမင့်ဆုံးဘွဲြဖစ်ေသာ "အဂမဟာ

မဂလ  ဓမ ေဇာတိကဓဇ" ဘွဲ တံဆပ ိ ေ ် တာ် ချ ီးြမငအ ့် ပ်င ှ း် ခံရြခင်းအတွက် အထူးဂုဏယ ် ူ ဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့် Y.M.B.A. အသင်းကီး၏ မွန်ြမတ်ေသာ ေဆာင်ပုဒ်ြဖစ်သည့် "အမျ ိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပညာေရး"များကို ဆတက်ထမ်းပိုး အစ်ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ သ ် ွား ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ ချယ်ရီရိပ်ေဖာင်ေဒးရှင်း


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

လူေပျာက်

ဒဂုံ  မိသစ် ( ေြမာက် ပို င ်း )၊

(၃၃)

ရပ်ကွက်၊ ဥဿဖရားလမ်းေန ဦးမျ ိးွန့် (ခ)ဆရာကာလက်

[၁၂/ရကန(ိုင်)

၀၃၉၁၆၇]-ေနာ်လှယ်ေကျး[၁၄/မအန (ိင ု )် ၁၂၁၀၇၅] တိသ ု ည် အကင်လင်မယား အြဖစ် (၁)ှစ(် ၈)လ ေပါင်းသင်းခဲရ ့ ာ ၈-၁၂၀၂၀ရက်

ညေန(၅)နာရီ ခ န့် တွ င ်

က န် ေတာ် မ ရှိ ခို က ် အိ မ ် မ ှ ု တ ် တ ရက် ေပျာက်ဆုံးသွားပါသည်။ အထက်ပါ အေကာင်းအရာကိစှ  င့် ပတ်သက်ရန် လက်ခထ ံ ားရှသ ိ က ူ (၇) ရက် အတွင်း ကန်ေတာ်ထံတွင် ဆက်သွယ် ေပးပါရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် -၀၉- ၈၉၈၆၂၃၇၅၆ လက်ခထ ံ ားရှခ ိ ေ ဲ့ သာ် တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ရန်ကန ု ် မိ၊ သဃန  း် ကန်းမိနယ်၊ ှင်းဆီကုန်းအိမ်ရာ၊ တိက ု အ ် မှတ(် ၁၀)၊ အခန်းအမှတ်-၄၀၂ကို မူလအမည် ေပါက် ေဒသီတာလွင်ထံမှ ဝယ်ယူ ထားသူ ေဒေသာင်းရင် [၁၄/လပတ (ိုင်)၀၄၉၈၇၇]ှင့် ဦးိုင်ိုင်သူ [၁၂/ သဃက(ိုင်)၁၉၁၂၉၉]တိုမှ ၎င်းတို၏ အမည်ြဖင့် ပိင ု ဆ ် င ို ခ ် င ွ မ ့် တ ှ ပ ် တ ုံ င်စာအုပ် (Owner Book) ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန် မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနသို ေလာက်ထားလာပါသည်။ ခွင့်ြပရန် မသင့်ေကာင်း ကန့်ကွက်လိုပါက ေကာ်ြငာသည့ရ ် က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း

အေထာက်အထားများြဖင့် တင်ြပ ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

မီးသတိြပ


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

မူးယစ်ဆန့်ကျင် ေအာင်ပွဲဆင်

အာစရိယပူေဇာ်ပွဲဖိတ်ကားလာ

"တပ်မေတာ် ေဆးတကသိလ ု ် ေကျာင်းဆင်းအရာရှ"ိ များ ၏ "ဆမအကိမ် အာစရိယပူေဇာ်ပအ ဲ ွ ခမ်းအနား"ကို ေအာက်ပါ အစီအစ်အတိင ု း် ကျင်းပြပလုပမ ် ည်ြဖစ်ပါသြဖင့် တက်ေရာက် ချ ီးြမင့်ေပးပါရန် ေလးစားစွာြဖင့် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ေန့ရက် - ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၆ ရက်၊ (တနဂေွေန့) အချ ိန် - နံနက် ၉:၀၀ နာရီမှ ၁၁:၀၀ နာရီထိ ေနရာ - Gandamar Whole Sale (Grand Ballroom) ေဝဇယာလမ်းမကီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဆမအကိမ် အာစရိယပူေဇာ်ပွဲကျင်းပေရးေကာ်မတီ

ေြမအသုံးြပခွင့်ေလာက်လာေခယူြခင်း ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီးအစိးု ရအဖွဲ က စီမခ ံ န့်ခပ ဲွ င ုိ ခ ် င ွ ရ ့် ေ ိှ သာ တိင ု း် ေဒသကီး အတွငး် ရှိ ေြမများကို စီးပွားေရးလုပင ် န်းလုပက ် င ုိ ရ ် န်အတွကေ ် သာ်လည်းေကာင်း၊ လူေနထိင ု ရ ် န်အတွကေ ် သာ်လည်းေကာင်း ေြမအသုံးြပခွငအ ့် ား သတ်မတ ှ စ ် ည်ပင် စရိတ်ေပးသွင်း၍ အသုံးြပခွင့်ြပေပးမည်ြဖစ်ရာ စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို သတ်မတ ှ ထ ် ားသည့် ေြမအသုးံ ြပခွင့် ေလာက်လာပုစ ံ အ ံ တိင ု း် မိမအ ိ စီအစ်ြဖင့် ကွန်ပျတာိုက်ှိပ်ြပစုြဖည့်စွက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ နီးစပ်ရာ မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီုံး/ မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲုံး များတွင် ုံးချ ိန်အတွင်း တင်သွင်းိုင်ပါသည်။ ေလာက်လာပုံစံှင့် ေြမကွက် စာရင်းများကို သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ https:// www. yangon.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့ ် ိ  င ု ပ ် ါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။ ေလာက်လာတင်ရမည့်ေနာက်ဆုံးေန့ရက် - ၆-၃-၂၀၂၀ ရက် (ေကာ်ြငာပါေြမကွကမ ် ျားအြပင် အြခားေလာက်ထားလိသ ု ည့ေ ် ြမကွက် များကိုလည်း အချက်အလက်ြပည့်စုံစွာြဖင့် တင်ြပေလာက်ထားိုင်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။) ေြမစီမံခန့်ခွဲမေကာ်မတီ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

အမည်မှန်

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ တိက ု ် ကီးမိ နယ်၊ ဥကံ မိ၊ အထကေကျာင်း၊ နဝမတန်း (B)ခန်းတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ အဖ ဦးေအာင်သန ိ ်းဝင်း[၁၂/ရကန(ိင ု )် ၀၇၀၅ ၃၄]၏ သမီးြဖစ်သူ အမည်မန ှ မ ် ှာ မဆုြမတ် စီ ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ှင်းဆီကုန်းအိမ်ရာ၊

တိုက်အမှတ်-၉၊

အခန်းအမှတ-် ၃၀၃ ကို မူလအမည်ေပါက် ဦးရဲထွဋ်ထံမှ ဝယ်ယူထားသူ ဦးထွန်း ထွန်းိင ု [် ၁၂/မဂတ(ိင ု )် ၀၇၂၅၈၇]မှ ၎င်း အမည်သုိ ေြပာင်းလဲ၍ ပိင ု ဆ ် င ို ခ ် င ွ မ ့် တ ှ ပ ် ုံ တင်စာအုပ်(Owner Book)ထုတ်ယူခွင့် ြပပါရန် မိြပှငအ ့် မ ိ ရ ် ာဖွံ ဖိးေရးဦးစီးဌာန သိ ု ေလာက်ထားလာပါသည်။ ခွင့်ြပရန် မသင့ေ ် ကာင်း ကန့်ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက ေကာ်ြငာ ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွငး် အေထာက်အထား များြဖင့် တင်ြပကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ကန့် ကက ွ  ် င ုိ ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊

သုမဂလာအိမ်ရာစီမံကိန်းရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၃)ထပ်၊ တိက ု အ ် မှတ် (D)၊ အခန်းအမှတ် (B/၂၀၂)ကို Tosta ကုမဏီ  မှ ဝယ်ယထ ူ ား သူ ေဒစီစီတင် (ISN-525469)မှ သမီး ြဖစ်သူ မစုမွန်မျ ိး[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၀၂၁ ၈၄]သို ေမတာြဖင့်ေပးကမ်းစာချပ်ချပ် ဆို၍ ေပးအပ်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါ၍ သမီးြဖစ်သူ အမည်ြဖင့် (Owner Book)ထုတယ ် ခ ူ င ွ ြ့် ပ ပါရန် မိြပှငအ ့် မ ိ ရ ် ာဖွံ ဖိးေရးဦးစီးဌာန သို ေလာက်ထားလာပါသည်။ ခွင့်ြပရန် မသင့ေ ် ကာင်း ကန့်ကက ွ လ ် ပ ု ိ ါက ေကာ်ြငာ သည့ရ ် က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း အေထာက် အထားများြဖင့် တင်ြပကန့်ကွက်ိုင်ပါ သည်။ အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

၁။ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန၊ ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီးတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါတည်ေဆာက်ေရးလုပင ် န်းများကို ေဆာင်ရွက်ရန်ရှိပါသြဖင့် ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ စ် လုပ်ငန်းတည်ေနရာ ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း (၁) ေတာင်ပင ုိ း် ခိင ု ဦ ် းစီးဌာနမှးုးံ (က)ေတာင်ပင ုိ း် ခိင ု ဦ ် းစီးဌာနမှးုံး တည်ေဆာက်ြခင်း (၅၀၊x၄၀၊x၂၄၊) RC(၂)ထပ် (အတွင်းေရ၊ မီး၊ မိလာ၊ Apron Drain အပါအဝင်) (ခ) ြခံစည်းိးု ကာရံြခင်း နံရ(ံ ၃)ဖက် မျက်ှာစာ ကွန်ကရစ်တိုင်(ထိပ် အေကာက်)၊ ကျန်ှစ်ဖက် ထိပ် အေြဖာင့် ေြမေအာက်၂၊၆၊၊ေြမေပ ၁၊၆၊၊ အုတ်တက်၊ ၄၊၊ပတ်လည် ကွနက ် ရစ်တင ို ၅ ် ၊ အြမင့ခ ် ျ ိန်းလင့က ် ာ အေပမှာ သံဆူးကိး(၃)တန်း ကာရံြခင်း (၅၃၃.၄၊)(၁၂၊x၆၊ သံပန်း တံခါးအပါအဝင်) (၂) ေတာင်ပိုင်းခိုင်ဦးစီးဌာနမှးုံး ဝန်ထမ်းအိမ်ရာေဆာက်လုပ်ြခင်း (၆၀၊x၄၀၊x၂၄၊)RC(၃)ခန်းတွဲ (၂)ထပ် (အတွင်းေရ၊ မီး၊ မိလာ၊ Apron Drain အပါအဝင်) ၂။ တင်ဒါစတင်ေရာင်းချမည့်ရက် ၁၀-၂-၂၀၂၀(ုံးချ ိန်အတွင်း) တင်ဒါေနာက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက် ၁၀-၃-၂၀၂၀(ုံးချ ိန်အတွင်း) တင်ဒါေရာင်းချတင်သွင်းရမည့်ေနရာ ရန်ကန ု တ ် င ု ိ း် ေဒသကီးဦးစီးဌာနမှးုးံ အမှတ(် ၁၀၀)၊ငါးထပ်ကီးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်း မိနယ် ၊ ရန် ကု န ် တို င ်း ေဒသကီး။ ၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဦးစီးဌာနမှးုံး ၀၁-၅၅၁၈၂၆ သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါေခယူေရးေကာ်မတီ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန

ိုင် ငံ တစ် ဝန်း စိမ်း လန်း ဖို သစ် ပင် စိုက် ပျ ိး ထိန်း သိမ်း စို


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ဘားအံ စိုက်ပျ ိးေရးပန်းြခံေဖာ်ေဆာင်ရန်အတွက် မဟာစီမံကိန်း

ကရင်ြပည်နယ် ဘားအံ အေြခစိုက် ကရင်ြပည်နယ် ပရေဆးပင်ဆိုင်ရာ နည်းပညာသင်တန်းေကျာင်း (KSMPRC) သည် စိုက်ပျ ိးေရးပန်းြခံလုပ်ရန်အတွက် Master Plan ေရးဆွဲရန် ပုဂလိက ကုမဏီများကို ရှာေဖွေနပါသည်။ KSMPRC သည် ကရင် ြ ပည် န ယ် အ တွ င ်း သစ် ေတာှ င့ ် ေဆးဖက် ဝ င် အ ပင် အရင်း အြမစ် စီ မံ ခ န့် ခွဲ မ  ှ င့ ် ေရရှညတ ် ည်တခ ံ့ င ို ် မဲေစရန် စီမက ံ န ိ ်းချမှတ၍ ် လုပေ ် ဆာင်ေနပါသည်။ ယခုြပလုပမ ် ည့် စီမက ံ န ိ ်းသည် ေဒသခံများအား စိုက်ပျ ိးေရးပန်းြခံမှတစ်ဆင့် အသိပညာေပးေရးှင့်လက်ေတွလုပ်ေဆာင်ိုင်ရန် စီစ်လျက်ရှိပါသည်။ စိတ်ပါဝင်စားေသာ ကုမဏီများမှ ကုမဏီအေပစာတွင် EOI(Expression of Interest)ှင့်အတူ comapany profile,company registration copy, လု ပ ် င န်း အေတွ အ ကံ မှ တ ် တ မ်း စေသာ စာရွ က ် စာတမ်း များကို ေအာက်ပါလိပ်စာအတိုင်း ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်ေနာက်ဆုံးထားေပးပို ိုင်ပါသည်။ Mail Address:chawsulynn@ksmprc.com Yangon Office:No.2-10, Union Business Center(UBC), Nat Mauk Road, Bo Cho Quarter, Bahan T/s.

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

Mr.LEE SEUNGUK (M-40975610)သည် ယခင်

ဒါိုက်တာ Mr.RHA SANG YOON (M-90500984) ေနရာတွင် 31-1-2020ရက်မှစ၍ ဒါိုက်တာရာထူး အြဖစ် ရ ှ င ်း ဟန် မို က ် ခ ို ဖို င ်း နန့် (စ် ) ကု မ ဏီ တ ွ င ် ေြပာင်းလဲ၍ တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ ရှင်းဟန်မိုက်ခိုဖိုင်းနန့်(စ်)ကုမဏီလီမိတက်

သစ်ေတာမှန်လင် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းက


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊

လသာမိနယ်၊

အမှတ် ၅၈/၆၀၊ စ့်အိုးတန်းလမ်း၊

ေအာက်ဘေလာက်တွင် ုံးခန်းဖွင့်လှစ်၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ေမထွဋက ် မ ု ဏီ  လမ ီ တ ိ က် (Reg. No.101031233) ၏ဒါိက ု တ ် ာ အဖွဲ ဝင်များှင့် အစုရှယ်ယာရှင်များကို ၃-၂-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ေအာက်ပါအတိုင်း ေြပာင်းလဲ ထားပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ဒဂုံ/ေတာင်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၄၄/အသံအနံ့ (စက်မဇုန်)၊

ေြမကွက်အမှတ-် ၆၆၃/၆၆၄၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ(် ၆၆၃/၆၆၄)၊ ၁၄၄ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေတာင်ပင ုိ း် )မိနယ်၊ ဦးသိနး် ဝင်း[၁၂/သဃက(ိင ု )် ၁၀၃၇၅၉] အမည်ေပါက်

ပါမစ်ေြမအား ပါမစ်အမည်ေပါက် ဦးသိန်းဝင်းထံမှ အေရာင်းစာချပ်(အရပ်ကတိ)ြဖင့် ဝယ်ယထ ူ ားသူ ဦးိင ု  ် င ုိ (် ခ)ရှားဟူေဆာင်[၁၂/မဂတ(ိင ု )် ၀၉၉၉၁၁]မှ စက်မလက်  မ လုပင ် န်း

အတွက် ေြမအသုံးြပခွင့်ပါမစ်တင်ြပ၍ ဂရန်အသစ်ေလာက်ထားြခင်းအား ေြမြပင် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ (၃)ထပ် Steel Structure အေဆာက်အအုတ ံ စ်လုံးရှိ ပီး အထည်ချပ်

စက်ဖ ုံ င ွ လ ့် စ ှ ထ ် ားပါသည်။ ေြမစာရင်းအရ ဧရိယာ ၈၉'x၆၀' ြဖစ်ေသာ်လည်း ေြမြပင်တင ွ ်

BDS အတွင်းသို ပိုမိုအသုံးြပထားြခင်းကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ပီး ေြမြပင်ရှိဧရိယာ ၈၇'x၆၀'ြဖင့် ှစ(် ၆၀)ဂရန်လက်ခရ ံ ယူမည်ကုိ သိရသ ိှ ေဘာတူညပ ီ ါေကာင်း ေလာက်ထားသူမှ ဝန်ခံ

ကတိြပတင်ြပ၍ ှစ(် ၆၀)ေြမငှားစာချပ် (ဂရန်)ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခင ို လ ် ေ ုံ သာ

အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ  ် င ို ် ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်းအတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပး

စ် အမည်

ရာထူး

အစုရှယ်ယာ အေရအတွက်

ေဒအိန်းေဟွ

မန်ေနးဂျင်းဒါိုက်တာ

၁၂၀

၃ ၄

ေဒေရလှ ဦးသန်းထွန်းဦး

ဒါိုက်တာ အစုရှယ်ယာရှင် အစုရှယ်ယာရှင် စုစုေပါင်း

၁၀ ၁၀ ၂၀၀

၅ ၆

ေဒြမတ်ေလးရှိန်

ေဒကင်ေကျာ် ေဒသန်းွန့်

ဒါိုက်တာ ဒါိုက်တာ

၅၀ ၁၀

ေဒအိန်းေဟွ (မန်ေနးဂျင်းဒါိုက်တာ)၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒြမသာေအာင် (LL.B,LLM) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၈၇၂၁)

အမှတ် (၂၂)၊ ြမတ်ေလးုံလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၂၁၅၂၉၁၊ ၀၉-၇၇၀၀၇၃၆၇၉

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်)

မိြပစီမံကိန်းှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၂၇-C3၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၂၁၅၊ ေြမကွက်

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၂)ရပ်ကက ွ ၊် ဗိုလ်သန်းတင်လမ်း၊ အမှတ်(ခ/၂၀၃)ေန က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒအိ သဲေမာင်ေမာင် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ[် ၁၂/သလန(ိုင်)၁၂၄၇၉၁]

တည်ေနရာအမှတ(် ၃၀)၊ နဝန်လမ်း၊ စမ်းေတာင်ရပ်ကက ွ ၊် စမ်းေချာင်းမိနယ် ဦးေဖြမ (အာရ်ဂျ ီ

ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများ

အင်န်-၀၁၃၉၆၀)၊ ေဒေဌးစိန်(ေအေအ-၀၉၃၀၄၁)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအား

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သူ ေဒေဌးစိန(် ခ)ေဒေဌးေဌးစိနသ ် ည် ၂၃-၅-၂၀၀၆ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ ် သြဖင့် ကျန်အမည်ေပါက်တစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးေဖြမ[၁၂/စခန(ိုင်)၀၅၂၆၉၅]မှ တရားဝင်ခင်ပွန်း ေတာ်စပ်၍ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ တရားုံး၏ ကျမ်းကျ ိန် အမှတ်(၂၁၃၁/၂၁-၈-၂၀၁၉)ရက်တွင် ြပလုပ်ေသာ ကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေထာက်ခံကျမ်းကျ ိန်လာ (၂)ေစာင်၊ ေသစာရင်း၊ အိမေ ် ထာင်စစ ု ာရင်းှင့် ဂရန်တက ုိ ုိ တင်ြပ၍ အေမွဆက်ခပ ံ င ို ဆ ် င ို ေ ် ကာင်း ေြမပုံကူးေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှိပါက လုပ်ထုံး လုပန ် ည်းအတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒအိသဲေမာင်ေမာင်ှင့် ဦးဘိုဘိုေအာင် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ် [၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၂၉၈၅၅] ကိုင်ေဆာင်သူ တိသ ု ည် လွနခ ် ေ ဲ့ သာ ၂-၃-၂၀၁၆ရက်မစ ှ ၍ တရားဝင် အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းေနထိုင်လာခဲ့ကပါသည်။ ထိုသိုေပါင်းသင်းေနထိုင်စ်ကာလအတွင်း ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးဘိုဘို ေအာင်သည် က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွအား အိမေ ် ထာင်ဦးစီးတစ်ေယာက်၏ တာဝန် ဝတရားှင့်အညီ ရှာေဖွေကးေမွးြပစုေစာင့်ေရှာက်ြခင်းမရှိဘဲ ပျက်ကွက် လျက်ရှိသည့်အြပင် အမဲလိုလိုြပဿနာရှာကာ စိတ်ဆင်းရဲေစသည့် အြပ အမူများ ြပလုပ်ေလ့ရှိပီး လွန်ခဲ့ေသာ(၁)လခန့်က ၎င်း၏သေဘာဆအရ ေနအိမ်မှ အပီးအပိုင်ဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။ ထိုသိုဆင်းသွားသည့်အချ ိန်မှစ၍ လူကီးမင်းှင့် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ တိသ ု ည် တစ်ဦးှငတ ့် စ်ဦး လုးံ ဝအဆက်အသွယြ် ပလုပြ် ခင်းမရှဘ ိ ဲ ဆက်လက် ေပါင်းသင်းြခင်းမရှသ ိ ည့အ ် တွက် လင်မယားအြဖစ် သက်ဆင ုိ ြ် ခင်းမရှေ ိ တာ့ သည်မှာ လူကီးမင်းအသိပင်ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေနာက်ေနာင် လူကီးမင်းှင့်ဆက်ယ်ပတ်သက်သည့် ကိစအဝဝသည် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွှင့် လုံးဝသက်ဆိုင်မမရှိဘဲ က်ုပ်၏ မိတေ ် ဆွက လုးံ ဝတာဝန်ယေ ူ ြဖရှငး် ေပးမည်မဟုတပ ် ါေကာင်းှင့် လူကီးမင်း၏ ကိစအဝဝကို မိမိဘာသာ ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်သွားရန်ြဖစ်ေကာင်း အများ သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒအိရဲခိုင်(စ်-၁၀၁၂၂) LL.B,DBL,DML,DIL တရားလတ်ေတာ်ေရှေန အမှတ်(၅၉)၊ ဗဟိုေဈးလမ်း၊ ေဈးပိုင်းရပ်ကွက်၊ ကွမ်းြခံကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၂၄၅၈၃


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ေကျးဇူးေတာ်ရှင် အဂမဟာကမာနာစရိယ မုံလယ်ေတာရဆရာေတာ်ကီး၏

ခာဝန်ချေတာ်မူေသာေန့ (၉)ှစ်ြပည့် အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ရည်မှန်းဆပူေဇာ်ပွဲ ှင့် ဆည်းဆာဓမသဘင် ေကျးဇူးေတာ်ရှင် မုံလယ်ဆရာေတာ်ကီး၏ သီလဂုဏ်၊ သမာဓိဂုဏ်၊ ပညာဂုဏ်တိုကို မှန်းဆပူေဇာ်ေသာအားြဖင့် တပည့်ဒါယကာ ဒါယိကာမအေပါင်းတိုက သံဃာေတာ်အရှင်ြမတ် (၁၀၈)ပါးတိုအား သံဃိကဒါန စာေရးတံမဲှင့်တကွ ဆွမ်းကီးေလာင်းလှြခင်း သာသနာ့ အွယဝ ် င်သလ ီ ရှင် (၄၂)ပါးတိအ ု ား လှဖွယပ ် စည်းများလှဒါန်းြခင်းတိက ု ို ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိင ု ်း ကျင်းပြပလုပ် ပီး တိပိ ဋကဓရ-ဓမဘာဂါရိက ေယာဆရာေတာ်ကီးမှ ညေန (၅:၀၀) နာရီတင ွ ် တရားေရေအး အမိက်ေဆးကို တိက ု ေ ် ကးေဟာကားမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ဆွမး် ကီးေလာင်းလှ၍ တရားေတာ်နာ ကေရာက်ေတာ်မူိုင်ရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ေန့ရက်

-

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလြပည့်ေကျာ် (၇)ရက်၊ ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့)

အချ ိန်

-

နံနက် (၇:၀၀) နာရီ

ေနရာ

-

မုံလယ်ေတာရဓမရိပ်သာ၊ ေအးေစတီေတာ်၊ ေရတံခွန်ေတာင်၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်၊ မေလးမိ။

ဆက်သွယ်ရန် -

(မုံလယ်ေတာရ ဓမရိပ်သာ အကျ ိးေတာ်ေဆာင်အဖွဲ) ၀၉-၉၁၀၁၀၀၁၂၊ ၀၉-၂၅၈၆၈၅၉၄၁၊ ၀၉-၂၀၄၂၃၁၅

လုံးချင်း အေရာင်း/အငှားများအပ်ှံိုင်ပါသည် 1. ဗဟန်း၊ ရန်ကင်းတွင် ဘိးု ဘွားပိင ု ေ ် ြမကွက် ေဈးတန်လးံု ချင်း ေနာက်ထပ်အဝယ်ရသ ိှ ည်။ 2. ုံးခန်း၊ တိုက်၊ လုံးြပတ်အငှားများ အပ်ှံိုင်ပါသည်။ 3. စမ်းေချာင်း၊ အလုံ၊ ကမာရွတ် လုံးချင်း ုံးှင့်စားေသာက်ဆိုင်အငှား။ ပိုင်ရှင်တိုက်ိုက်ဆက်သွယ်ိုင်ပါသည်။ Agent:(Ph:09-428996688-Viber/Call)

ကီးြမန် သစ်ပင် စိုက်ပျ ိးလင် စွမ်းအင်လည်းရ ြပည်လည်းလှ

ေဒဝင်းကည်(PKU-၁၄၁၄၂၄)ှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ေဒစိုးမိုးသူ(အဖ)ဦးြမင့သ ် ူ ိင ု င ် သ ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပား အမှတ[် ၈/ပခက(ိင ု )် ၂၄၁၄၇၁]ကိင ု ေ ် ဆာင်သ၊ူ အမှတ(် ၃၄)၊ ၁၅၇လမ်း၊ တာေမွကီး (က+ဂ)ရပ်ကက ွ ၊် တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိတွငေ ် နထိင ု သ ် ၏ ူ လအ ဲ ပ်န်  ကား ချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ပခုကမိ၊ အမှတ(် ၃)ရပ်ကက ွ ၊် (ဂ)ကွင်း၊ ၁၀လမ်း၊ အမှတ(် ၆၀)ဟုေခတွင် ေသာ ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့်အဆိုပါ ေြမကွက်ေပတွင် ေဆာက်လုပ်ထား ေသာ ှစထ ် ပ်အမ ိ မ ် ှာ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ြဖစ်သူ ေဒစိုးမိုးသူ၏ မိဘများြဖစ်ကေသာ (အဖ)ြဖစ်သူ ဦးြမင့သ ်  ူ င ှ (့် အမိ)ေဒဝင်းကည်တပ ုိ င ုိ ဆ ် င ုိ ေ ် သာ အိမ ် င ှ ေ ့် ြမြဖစ်ပါ သည်။ (အဖ)ြဖစ်သူ ဦးြမင့သ ် သ ူ ည် (၂၀၁၁ခုစ ှ ၊် ိဝ ု င်ဘာလ)တွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားခဲ့ ပီးေနာက်၊ မိခင်ြဖစ်သူ ေဒဝင်းကည်မှ ဆက်လက်၍ အေမွဆက်ခပ ံ င ို ဆ ် င ို ခ ် င ွ  ့် င ှ ့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်အြပည့်ရှိေသာအိမ်ှင့် ေြမလည်းြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်ှင့်အိမ်ကို ၂၀၁၃ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ရက်တွင် ှစ်ဦး သေဘာတူအမ ိ အ ် ေရာင်း အဝယ်ကတိစာချပ် ချပ်ဆ၍ ို ေဒစိုးမိုးသူမှ ဝယ်ယခ ူ ဲ့ ပီး၊ အဆိပ ု ါစာချပ်အေပတွငလ ် ည်း၊ ကျန်သား သမီးများြဖစ်ကေသာ၊ ေဒစီစီဝင်း၊ ေဒနီနဝ ီ င်း၊ ဦးထင်မင်းသူ၊ ေဒဇွနသ ် သ ူ က ူ ို တိမ ု ှ အိမြ် ခံေြမကွက် ေရာင်းြခင်းအား သိရှိေကာင်းှင့်သေဘာတူေကာင်း အသီးသီးပါဝင် လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ကပါ သည်။ အဆိုပါေြမကွက်၏ မူရင်းပါမစ်အမည်ေပါက်ှင့် ေဒစိုးမိုးသူ၏ဖခင် ဦးြမင့သ ်  ူ င ှ ပ ့် ါမစ် အမည်ေပါက်တို ချပ်ဆထ ို ားေသာ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်တက ို ို ၁၁-၁၀-၂၀၁၉ရက်တင ွ ် ညီမြဖစ်သူ ေဒဇွနသ ် သ ူ က ူ [ုိ ၈/ပခက(ိင ု )် ၁၄၉၃၈၄]၏ ဖုန်းမှတစ်ဆင့ဆ ် က်သယ ွ ေ ် ပးမြဖင့် မိခင်ေဒဝင်းကည်မှ သူမ မေသမီ အထက်ပါ ေြမကွက၏ ် ဂရန်အမည်ေပါက်ကေ ို ဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည်ဟု ယုံ ကည်ေလာက်ေအာင် ေြပာဆို၍ မူရင်းပါမစ်အမည်ေပါက်(စလစ်)စာရွက်ှင့် ဖခင်ဦးြမင့်သူှင့် ပါမစ် အမည်ေပါက်တို ချပ်ဆို ထားေသာ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်တက ို ို ေနြပည်ေတာ်ရှိ ေဒဇွန်သူသူကို၏ အိမ်သိုပိုေပးရန် ေြပာဆိုသြဖင့် ၁၃-၁၀-၂၀၁၉ရက်တွင် ေဒစိုးမိုးသူမှ အစ်ကြို ဖစ်သူ ဦးထင်မင်းသူ[၈/ပခက(ိင ု )် ၁၈၉၂၀၂]ကိင ု ေ ် ဆာင်သူ မှ ေနြပည်ေတာ်ရှိ ေဒဇွန်သူသူကို၏ အိမ်သိုကိုယ်တိုင်သွားေရာက် ပိုေပးခဲ့ပီး ယခုဤေကာ်ြငာထည့်သွင်းသည့်အချ ိန်ထိ မူရင်းပါမစ်အမည်ေပါက် ှင့် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်တအ ို ား ယခုအချ ိန်ထိ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ေဒစိုးမိုးသူထသ ံ ို ြပန်လည်ေပးအပ်ခြ့ဲ ခင်းမရှပ ိ ါ။ သိပ ု ါ၍ ဤေကာ်ြငာပါရှသ ိ ည့ရ ် က်မှ (၇)ရက်အတွငး် က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ေဒစိုးမိုးသူ ထံသြို ဖစ်ေစ က်ပ ု ထ ် သ ံ ြို ဖစ်ေစ ြပန်လည်ေပးအပ် ပါရန်ှင့် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်းမရှိပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ လိုအပ် သလို အေရးယူ ေဆာင် ရ ွ က ် သ ွားမည် ြ ဖစ် ေ ကာင်း ေဒ ဝင်း ကည်  ှ င့ ် တ ကွ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒစိုးမိုးသူ၏လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးခင်ေဇာ် B.Sc(Zool),H.G.P,R.L တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၉၆၄) အမှတ်(ခ/၂၉၄)၊ ဦးေအာင်ြမတ်လမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၂)ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

(၂)ှစြ် ပည့လ ် မ ွ း် ဆွတ် သတိရအမေပးေဝြခင်း

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးတင်ေမာင်ဝင်း (ကကေငွ-ငိမ်း)

ဦးလင်မိုး

အသက်(၇၁)ှစ်

BE(EC)(1983) ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား ထာဝရေကျးဇူးရှင် ခင်ပွန်း၊ ဖခင်ကီး ခွဲခွာသွားသည်မှာ ၁၀-၂-၂၀၂၀ရက်တွင် (၂)ှစ်ြပည့်ခဲ့ေပမယ့်လည်း ေန့စ်သတိရ လွမ်းဆွတ်လျက်ပါ။ ဖခင်ကီး (၂)ှစ်ြပည့်ကို ရည်စူး၍ မင်းကွန်း ေတာရေကျာင်းတိုက်တွင် ေန့ဆွမ်းအလှ၊ ထာဝရပေဒသာပင် အလှ၊ ေန့စ်၊ လစ် ြပလုပ်ေပးခဲ့ေသာ ေကာင်းမကုသိုလ်အစုစု လှဒါန်းခဲ့ေသာ

အလှဒါနအစုစုတိုကို

အမေပးေဝပါတယ်။

ြမင့ြ် မတ်ရာဘုဘ ံ ဝမှာ ေရာက်ရေ ှိ နပီး ဝမ်းေြမာက်စွာ သာဓုေခဆို

ရန်ကန ု ် မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ အမှတ(် ၂၃)၊ ငါးလာ (A)ေန (ဦးလှေမာင်-ေဒစန်းကည်)တို၏ သား၊ (ဦးခင်ေမာင်-ေဒအမာ) တိ၏ ု သားသမက်၊ ေဒခင်မာေဆွ(ကကေငွ-ငိမ်း)၏ ချစ်လစ ှ ွာေသာခင်ပန ွ ်း၊ ဦးဇင်ေမာင်ထက်(KBZ ဘဏ်)-ေဒစုလင်မိုးဦး (Royal Treasure Audit Firm)၊ ဦးရဲသီဟ (ေရ တိဂုံဘုရားေဂါပကအဖွဲုံး)-ေဒအိအိထွန်း(KEB Hana Microfinance)၊ မေမေသာ်ဓါ (EYU M1/ Zoology)တို၏ ချစ်လှစွာ ေသာဖခင်၊ ေမာင်သင ွ ဘ ် န ု ်းသန့်၏ ချစ်လစ ှ ာွ ေသာဘိးု ဘိးု သည် ၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) နံနက် ၅ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၁၂-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) ညေန ၃ နာရီတွင် ထိန်ပင်အေအးတိုက်မှ ထိန်ပင် သုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်မးီ သဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ မွနး် လွဲ ၁နာရီ တွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရား ေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ိုင်ပါေစ။ ချစ်ဇနီး

- ေဒခင်သီတာေဆွ

သား

- ကိမ ု င်းထက်[2nd MB,UM(1)]

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ်ပိင်ပွဲဝင်၊ မေကွးေဘာလုံးကလပ် အသင်းဥက ဦးသိန်းဝင်း၏ဖခင် ဦးရန်ရင်(ခ)ဦးနီသည် ၆-၂၂၀၂၀ ရက်

ညပိုင်းတွင်

ကွယ်လွန်သွားေကာင်းကားသိရ၍

ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ဥက ဦးေဇာ်ေဇာ်ှင့် အမေဆာင်အဖွဲဝင်များ၊ ြမန်မာိုင်ငံေဘာလုံးအဖွဲချပ်၊ ကလပ်အသင်းပိုင်ရှင်များ၊ ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ်ေကာ်မတီ

ဦးသန်းဝင်းထွဋ်

လင်မယားကွာရှင်းပီးေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ်၊ သေြပကုန်းရပ်ကက ွ ၊် ၁၂၃ လမ်း၊ အမှတ-် ၂၁၊ ေြမညီထပ်ေန (ဦးေမာင် ေမာင်၏သမီး) မအိအိခိုင်(ခ)ဖီိုဇာဘီ[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၆၂၄၄၁]၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ မအိအိခိုင်(ခ)ဖီိုဇာဘီှင့် [ရန်ကုန်မိ၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ကန်ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အထက်မေလး လမ်းသွယ် (၂)လမ်း၊ အမှတ(် ၇/၉)၊ အခန်း(၂)ေြမညီထပ်ေန (ဦးသိနး် လွင၏ ် သား)] ေမာင်ြမင့လ ် င ွ (် ခ)မုဟမဒ်အာဇမ် တိုသည် ၄-၇-၂၀၀၄ ရက်တွင် အစလာမ့်တရားဥပေဒှင့်အညီ နိကာဟ်ြပထိမ်းြမားခဲ့ပီး ၁၆-၁၀-၂၀၁၇ ရက် အစလာမ့်တရားဥပေဒ ဖသ်ဝါဓမသတ်ဆုံးြဖတ်ချက်အရ "ခင်ပွန်းှင့်ြပခဲ့ေသာ နိကာဟ်ထိမ်းြမားမ ဖျက်သိမ်း ပျက်ြပယ်ေစသည့် (သွလားက်ဗာအင်န)် တစ်ကိမ်အတည်ြပပီး လင်မယားအြဖစ်မှ အပီးအြပတ်ကွာရှင်းခွင့်ရှိ ေကာင်း" ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတခ ် ပ ဲ့ ါသည်။ သိပ ု ါ၍ မအိအခ ိ င ို (် ခ)ဖီဇ ို ာဘီင ှ ့် ေမာင်ြမင့လ ် င ွ (် ခ)မုဟမဒ်အာဇမ်တသ ုိ ည် လင်မယားကွာရှင်းပီးြဖစ်၍ သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့ေကာင်း ဒဂုံမိနယ်တရားုံး၊ ကျမ်းသစာေပးသူ အရာရှိ ေရှေမှာက်တင ွ ် ၃၁-၁-၂၀၂၀ ရက်၌ မှတပ ် တ ံု င်အမှတ(် ၁/၄၆၄၈/၂၀၂၀)အရ ကတိသစာြပပီးြဖစ်ေကာင်း ေကညာ အပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားသူ မအိအိခိုင် (ခ) ဖီိုဇာဘီ [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၆၂၄၄၁]

လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးရန်ိုင်(ေြမာင်းြမ) LL.B(RASU),C.WIPO(Geneva) C.Eng:Dip.Eng(U.K),C.Arabic IV(Cairo) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၂၈၁၉/၈-၁၁-၁၉၈၄) ၅၂၊ ေြမညီ၊ ၁၅၇ လမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၈၂၁၄၈၆

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည် ရန်ကန ု ် မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၂-ကံဘ)ဲ့ ၊ ေြမကွက် အမှတ(် ၂၆/က)၊ ဧရိယာ(၀.၀၄၂)ဧကရှိ ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွက် ေပရှိ အမှတ်(၁၁-ေအ)၊ ေကျာက်ကုန်းလမ်းှင့် မဟာေဗာဓိလမ်းေထာင့်၊ (၁၄) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်ဟုေခတွင်သည့် ေြမကွက်ှင့် အိမ်အပါအဝင် အကျ ိး ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား အမည်ေပါက် ဦးရဲမင်းသိန်း[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၇၆၁၇၈]၊ ေဒေအးေအးသွင[် ၁၂/ဗဟန(ိင ု )် ၀၄၁၆၃၄]တိထ ု မ ံ ှ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွြဖစ်သက ူ အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပ ု ါအေရာင်းအဝယ်င ှ ့် ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရွက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် က်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန့်ကွက် ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုးံ သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ န်ကားချက်အရေဒအိသီရိက

ေဒဝတ်ရည်ထွန်း

LL.B,M.A(Business Law)

LL.B,LL.M

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၅၃၃)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၉၈)

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၃၄၀၅

ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၂၃၂၈

အမှတ်(၁၅)၊ မာလာမိင်လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အကင်လင်မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးေကာင်း ေကညာြခင်း က်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေညာင်းတုန်းမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သီတာလမ်းေန မသာထွန်း[၁၄/ညတန(ိုင်)၁၅၇၃၅၈] လဲအပ်န်ကား ချက်အရ ေကညာအပ်ပါသည်။ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွြဖစ်သူ မသာထွန်း[၁၄/ ညတန(ိုင်)၁၅၇၃၅၈]ှင့် ကိုရဲကိုကိ[ု ၁၄/ဘကလ(ိုင်)၂၂၆၀၇၁]တိုသည် ၆-၂-၂၀၂၀ရက်တင ွ ် ေတာင်ဥကလာပမိနယ်တရားုးံ ေတာ်၌ ှစဦ ် း သေဘာတူ ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒဝင်းကည် ေဒဇင်မာေအာင် ေဒခိုင်ဝင်းေမ (LL.B, D.M.L) (LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L) (LL.B) (စ်-၈၃၂၇) (စ်-၁၂၂၂၃) (စ်-၅၁၀၆၄) တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ အထက်တန်းေရှေန အမှတ်(၅၀)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(ဒီ-၄/၅)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၆၁၃၀၀

ကီး ြမန် သစ် ပင် စိုက် ပျ ိး လင် စွမ်း အင် လည်း ရ ြပည်

အသက်(၅၄)ှစ် ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ ေလးလာ၊ အမှတ်(၈၆)ေန မြမတ်ေကခိုင်ဆင့်၊ ေမာင်ေကာင်းဆက်သူ၊ မစုြမတ်ထဋ ွ တ ် ၏ ို ဖခင်၊ ေဒစုစလ ု င်  ၏ ခင်ပန ွ ်း၊ ဦးခင်ေမာင်ြမင့-် ေဒေဌးြမင့် တို၏ သား၊ ဦးဘုန်းြမင့်ေဇာ်၊ ေဒေစာသာ၊ ေဒစုစာလင်တို၏ အစ်ကို သည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့)နံနက် ၁:၄၁ နာရီတွင် မေလးြပည်သူ့ေဆးုံ ကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက် ၁၁ နာရီ တွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်ပါမည်။ [ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၁၄-၂-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ အထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက် ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာ

ရန်ကန ု ် မိ၊ လင်သာယာမိနယ်၊ လူေနရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ေရဘုသ ံ ာအိမရ ် ာစီမက ံ န ိ ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် ၅၊ ေြမကွက်အမှတ(် ၂၅+၂၄)၊ အလျား ေပ(၁၇၅/၁၇၂)၊ အနံ ေပ(၁၃၀/၁၁၅)အကျယ်အဝန်းရှိ (ပါမစ်) အိမရ ် ာေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပရှိ အကျ ိး ခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်တသ ို ည် ဣစတ ိ က ံ မ ု ဏီ  လမ ီ တ ိ က်အမည်ြဖင့တ ် ည်ရှိ ပီး အေရာင်းအဝယ် ဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယ၍ ူ လက်ဝယ်ထားရှသ ိ ူ ဦးထွန်းေအး(ISN-061688)ကိင ု ေ ် ဆာင် သူက တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊ အပ်အရှင်းကင်းေကာင်း၊ လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင် ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလျက် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အတွက် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွများ ြဖစ်သူ ဦးဘိဘ ု လ ို င ွ [် ၁၀/မလမ(ိင ု )် ၁၆၇၇၉၉]ှင့် ေဒအိြဖသွင[် ၁၃/လရန(ိင ု )် ၁၀၂၃၁၉] တိုမှလည်း ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား၊ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ ယေန့မစ ှ ၍ က်ပ ု ထ ် သ ံ ို (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက် ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်သူမရှိ၍ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒဝင်းဝင်းေမာ်(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၉၅/၂၀၁၆) ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၄၉၃၃၆၀၊ ၀၉-၇၉၈၉၃၂၇၁၅

ဦးေကျာ်မျ ိးထွန်း အသက်(၄၄)ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ သဃန  ်းကန်းမိနယ်၊ သုဝဏ၊ (၂၃)ရပ်ကက ွ ၊် စုေပါင်းအိမရ ် ာ၊ တိုက်(၆၆/၂)၊ ယင်းမာမိင်လမ်းေန Dr.ေဇာ်ဝင်း-ေဒခင်ရီဝင်းတို၏ သားကီး၊ ဦးလှေအာင်-ေဒယ်ယ်မိင်တ၏ ို သားသမက်၊ ေဒခိင ု မ ် မ ီ စ ီ ိုး၏ ခင်ပန ွ ်း၊ ဦးလင်း ေအာင်ထန ွ း် -ေဒဇင်ေမေအာင်၊ ဗိလ ု ် ကီးမိးု စည်သ-ူ Dr.ထက်ထက်တ၏ ုိ အစ်ကုိ ကီး၊

ေမာင်ေအာင်ဘန ု း် ခန့်၊ မသွနး် ယမုလ ံ င်  တ၏ ုိ ဘကီးသည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) ညေန ၆:၂၀ နာရီတွင် အထက်ပါေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၉-၂-၂၀၂၀

(တနဂေ  ွေန့) နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်၌ သဂဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးရှိ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  အေပါင်းတိအ ု ား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၄-၂-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက်တွင် အထက်ပါ ေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါ သည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဗိုလ်မှးကီးြမသိန်း (ငိမ်း-တပ်မေတာ်-ေရ) အသက်(၉၁)ှစ်သည် ၉-၂-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုင ှ ့် ထပ်တထ ူ ပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွရ ဲ ပါသည်။ တပ်မေတာ်(ေရ)၊ စက်မလက်မအရာရှိများ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ေဒကည်ကည်သစ် အသက်(၆၁)ှစ်

ဗိုလ်မှးသိန်းေဇာ်(ငိမ်း) (အေထွေထွမန်ေနဂျာ၊ အမှတ်-၁၊ အကီးစား စက်မလု  ပင ် န်း)၏ဇနီး ေဒကည်ကည်သစ်သည် ၆-၂-၂၀၂၀ ရက် (ကာသပေတး

ေန့)တွင် Grand Hantha ေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ဗိုလ်သင်တန်းအမှတ်စ်(၇၀)မှ သူငယ်ချင်းများှင့် မိသားစုများ

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အသိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ် (ေြမာက်ပင ို ်း)မိနယ်၊ (၄၀) ရပ်ကက ွ ၊် နန်းရင် လမ်း၊ အမှတ်-၈၉၅ေန ဦးေကျာ်ဇင်ိုင် (ဘ)ဦးစံထွန်း[၁၂/တတန(ိုင်) ၁၆၆၂၆၁] ကိင ု ေ ် ဆာင်သအ ူ ေနြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ၏ ် မူလ တီထွင်ဖန်တီးသူ အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုံ တင်ုံးတွင် မှတပ ် တ ုံ င်အမှတ-် ၄/၁၁၈၁/ ၂၀၂၀ ြဖင့် မှတပ ် တ ုံ င်သင ွ ်းထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ သံလင ွ လ ် မ်း၊ အမှတ(် ၃၈)ဟုေခတွငေ ် သာ ေြမကွက် ေပတွင် ေဆာက်လပ ု ထ ် ားေသာ Than Lwin Residence(၈ထပ်ခ)ဲွ +Basement(၅)လာ၊ အခန်းအမှတ-် ၅၊ အကျယ်အဝန်း(၂၈၀၀)စတုရန်းေပရှိ ကွနဒ ် တ ို က ို ခ ် န်းှငတ ့် ပ်ဆင်ထား ေသာ ေရ၊ လပ်စစ်မီတာ၊ ကားပါကင်နံပါတ်(၅)အပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် တိုအား ၃၀-၈-၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ ကန်ထိုက်တာှင့် ေဒသီတာဝင်း[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၇၄ ၆၂၅]တို ချပ်ဆခ ို ေ ဲ့ သာစာချပ်အရ ေဒသီတာဝင်းက လက်ဝယ်ရရှပ ိ င ို ဆ ် င ို ခ ် ေ ဲ့ သာ ကွနဒ ် ို တိက ု ခ ် န်းြဖစ်ပါေကာင်း အြခားသူများကို ေရာင်းချထားြခင်း၊ ေပါင်ထ ှံ ားြခင်း၊ အမအခင်း ှင့် အပ်အရှငး် ကင်းရှငး် ေသာအဆိပ ု ါတိက ု ခ ် န်းကို မည်သက ူ မ ုိ ဆို လွတလ ် ပ်စာွ လေ ဲ ြပာင်း ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် ေ ှိ ကာင်း ေြပာဆိဝ ု န်ခသ ံ ေ ူ ဒသီတာဝင်းထံက က်ပ ု အ ် မသည်က အပီး အပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န် အေရာင်းတန်ဖိုးေငွ၏တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထား ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပ ု ါ အေရာင်းအဝယ်င ှ ပ ့် တ်သက်ပီး အကျ ိးသက်ဆင ို ် ခံစားခွငရ ့် သ ှိ ူ မည်သမ ူ ဆို အေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန့်ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက ယခုေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မအေထာက်အထား(မူရင်း)များ အြပည့်အစုံြဖင့် က်ုပ်ထံသို လူကယ ို တ ် င ို ဆ ် က်သယ ွ ် ပီး လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက်သည်အထိ ဥပေဒ ှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း(LL.B,D.B.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်- ၈၇၀၃) အမှတ်-၅၆၁၊ အခန်း-၃၀၂ (၃-လာ)၊ MAC Tower၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၄၆၅၂၊ ၀၉-၄၅၀၀၃၉၂၁၀

လည်း

ရတနာသစ်ေတာ ြပည့်ေသွးေကာ

လှ

သစ်ေတာရတနာ ထိန်းသိမ်းပါ

၄/၁၁၈၁/၂၀၂၀ အထက်ေဖာ်ြပပါ စိန်ေရာင်ြခည် မူပိုင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ် အသားကို မိမိတို ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖးေရာင်းချလျက်ရှိသာ ကုန်ပစည်းများ ေပတွင် ကပ်ှိပ်၊ ိုက်ှိပ်၊ အသားတံဆိပ်ြပလုပ် "သကန်းှင့်ပရိကရာ အမျ ိးမျ ိးကို အသုံးြပပီး ပုံစံအမျ ိးမျ ိး၊ အေရာင်အမျ ိးမျ ိးတိုြဖင့် ထုတ်လုပ် ကာ အဆိုပါပစည်းများ ထည့်သွင်းထုပ်ပိုးသည့် စကဘူး၊ ပလတ်စတစ် လက်ဆွဲအိတ်၊ ပါဆယ်ထုပ်တိုအေပတွင် ကပ်ှိပ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဖိပ ှိ ၍ ် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အရွယအ ် စားအမျ ိးမျ ိးြဖင့် ြပလုပ် ပီး ိက ု  ် ပ ှိ ၍ ် ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖး ေရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။ ထိုအြပင် ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာြဖင့် အသုံးြပေသာ Social Network များြဖစ်ေသာ Letter Head, Internet Email & Website Facebook အဝတ်အထည်အမျ ိးမျ ိးတိတ ု င ွ ် အဆိပ ု ါ တံဆပ ိ အ ် မှတအ ် သားကို အသုံးြပ၍ ြဖန့်ချ ိေရာင်းချပီး ေကာ်ြငာသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အထက်ပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားများကို တိုက်ိုက်၍ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ ဆင်တူယိုးမှား တုပြပလုပ်၍ ေဈးကွက်ှင့် အေရာင်းဌာနများတွင် သိုေလှာင်၊ ေရာင်းချ၊ ြဖန့်ြဖးြခင်း ြပလုပပ ် ါက ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ အပ်ပါသည်။ ဦးေကျာ်ဇင်ိုင်[၁၂/တတန(ိုင်)၁၆၆၂၆၁] ေဒလှလှေထွး (LL.B) အမှတ်-၈၉၅၊ နန်းရင်လမ်း၊ (၄၀)ရပ်ကွက် တရားလတ်ေတာ်ေရှေန ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၏ (စ်-၁၆၄၂၇) လဲအပ်န်ကားချက်အရ အမှတ်-၈၃၊ အခန်း(၁၄)၊ ဒုတယ ိ ထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၄၇၅၈


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ေဒခင်ု (သာယာဝတီ)

ဗိုလ်မှးကီးြမသိန်း(ငိမ်း) ေရ-၃၀၆၉ စက်မလက်မအရာရှိချပ်(ေရ/ငိမ်း) သံအမတ်ကီး(ငိမ်း)

ဘဝနတ်ထံပျံလွန်ေတာ်မူြခင်း

ဘဒ ကဝိ(ခ)ဦးချစ်လင်

အသက်(၉၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိေန (ဦးဘတင်-ေဒအံ့)တို၏ သမီး၊ (ဦးတင်လှ)၏

ေဒစန်းရီ

ဇနီး၊ (ဦးလှဝင်း-ေဒစန်းစန်းေဌး)၊ (ဦးေကျာ်ဇင်)-ေဒြမင့်ြမင့်ခင်၊

အသက် (၉၁)ှစ်

ရန်ကန ု ် မိေန (ဦးဘစံ-ေဒလှ)တိ၏ ု သား၊ (ဦးသန်းေမာင်-ေဒတင်တင်) တို ၏ သားသမက် ၊ ေဒ ွ ယ ်  ွ ယ ် စ မ်း ၏ ခင် ပ ွ န ်း ၊ ေဒ ြမင့ ် ြ မင့ ် မူ - ဦးဗို လ ် စီ ၊ ဦးမင်းွယ-် ေဒဇီဝါဦး၊ ဦးထိနလ ် င်း-ေဒသင်းသင်းေအာင်၊ ဦးဇင်မင်းသိန်း တိ၏ ု ဖခင်၊ ကိစ ု ည်သမ ူ င်းွယ၊် ကိေ ု အာင်ခန့်ဖိး၊ ကိေ ု သာ်ဇင်၊ မခိင ု ဝ ် င့ဟ ် န်၊ ကိထ ု က်ခင ို ၊် မကယ်စင်လင်းတိ၏ ု အဘိုး၊ မမဒီေဒဝီ၊ ေမာင်ေကာင်းခန့်စည်သတ ူ ၏ ို ဘိုးဘိုးကီး ဦးြမသိန်း (ဗိလ ု မ ် ှးကီး-သံအမတ်ကီး-ငိမ်း)သည် ၉-၂-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၅နာရီ တွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ကွယလ ် န ွ သ ် ၏ ူ ဆအရ ယင်းေန့ညေန ၅:၃၀ နာရီ တွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်မးီ သဂဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။ ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ေဒခင်မိင် (ေချာက်မိ) အသက် (၈၁)ှစ် သူငယ်ချင်း ဗိလ ု မ ် ှးကီးေအးလွင(် ငိမ်း) - ဇနီး ေဒချ ိချ ိခိင ု တ ် ၏ ို မိခင် ြဖစ်သူ ေဒခင်မိင်သည် ေချာက်မိ၌ ၉-၂-၂၀၂၀ ရက်ေန့တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွား ေကာင်းကားသိရပါသြဖင့် မိသားစုင ှ အ ့် တူ ဝမ်းနည်းေကကွရ ဲ ပါေကာင်း။ စစ်တကသိုလ် အပတ်စ် (၃၂) သူငယ်ချင်း မိသားစုများ ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်း

ဦးေစာေအာင်သိန်း (၈၆)ှစ်

မန်ေနဂျာ၊ ကုန်သွယ်/လယ်ယာ(ငိမ်း) (ဦးဖီး-ေဒေအးကိင်)တို၏သား၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ (၂၈)ရပ်ကက ွ ၊် ေအာင်သရ ီ လ ိ မ်း၊ အမှတ် (၇၀၉)ေန ေဒခင်ြမချ ိ (အထြပငိမ်း၊ အ.ထ.က-၃၊ ကည့ြ် မင်တင ို ၊် SILTA)၏ ချစ်လစ ှ ွာေသာခင်ပန ွ ်း၊ Capt မိုးလွင် (UNITEAM-MARINE) -ေနာ်ြမတ်ြမတ်ေဖာ၊ ေဒါက်တာေအးသီတာ(WHO)၊ ေဒြမ သီတာ-ေဒါက်တာသန်းထိက ု တ ် ၏ ုိ ချစ်လစ ှ ာွ ေသာေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင၊် ေြမး ေလးေယာက်တ၏ ုိ အဘိးု ဦးေစာေအာင်သန ိ း် (မန်ေနဂျာ၊ ကုနသ ် ယ ွ /် လယ်ယာငိမး် )သည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) ည၉:၂၅နာရီတင ွ ် ခရစ်ေတာ်၌အိပေ ် ပျာ်သာွ းပါ သြဖင့် ၁၀-၂-၂ဝ၂ဝ (တနလာေန့) ညေန ၃နာရီတင ွ ် ေရေဝးခရစ်ယာန်ဂဏ ို ်းေပါင်းစုံ ဥယျာ်ေတာ်၌ ဝတ်ြပဆုေတာင်းပီး ဂူသွင်းသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီး ရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အေကာင်းကားသိေစအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ် မှ ကားများ မွန်းလွဲ၂နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအား ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ဝတ်ြပကိုးကွယ် ဆုေတာင်းြခင်းအစီ အစ်ကို ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ို ်း)မိနယ်၊ (၂၈)ရပ်ကက ွ ် ေနအိမ၌ ် ကျင်းပြပလုပမ ် ည်ြဖစ်ပါ သြဖင့် ကေရာက်ေပးပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်း

သိကာေတာ်ရဆရာေတာ် ေစာဆမ်ဆမ်ဒင် (ဧမာေွလှစ်ြခင်းခရစ်ယာန်အသင်းေတာ်) Rev.Dr. Samson Din (Immanuel Baptist Church)

အသက်(၇၃)ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ သတိပာန်လမ်း၊ အမှတ(် ၂၃)ေန (ဦးလှဒင်ေဒဝင်းစိန)် တို၏ သားကီး၊ (ဦးထူးပွယ-် ေဒဂရီရာှ )တို၏ သားသမက်၊ ေဒေနာ် ေလးေလထူး၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေနာ်ေအမီဒင်-ကိုသုခေအာင်၊ ေစာေရာ် နယ်ဒင်-ေနာ်ဝမ်ဒမ ီ က်နက်ေရှာ တိ၏ ု ချစ်လစ ှ ွာေသာ ေမွးသဖခင်၊ ဦးဝင်းဘိဒ ု င်ေဒပင်စ၊ီ ဦးဝီလဒ ီ င်-ေဒေနာ်စတယ်လာ၊ ဦးေကျာ်ထန ွ ်း-ေဒဖရီးဒါဒင်၊ (ဦးေအာင် ေအာင်)-ေဒေနာ်မဂ ဲ တ ီ ၏ ို အစ်ကို ကီး သိကာေတာ်ရဆရာေတာ်ေစာဆမ်ဆမ်ဒင် သည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) ညေန ၅:၄၀ နာရီတင ွ ် ခရစ်ေတာ်၌ အိပေ ် ပျာ်သာွ းပါ သြဖင့် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက် ၉ နာရီတင ွ ် အမှတ(် ၄၁၁)၊ မဟာဗလ ပန်းြခံလမ်းရှိ ဧမာေွလှစ်ြခင်းအသင်းေတာ် ဗိမာန်ေတာ်တွင် ဈာပနဝတ်ြပ ကိုးကွယ်ပီး ေရေဝးဂိုဏ်းေပါင်းစုံဥယျာ်ေတာ်သို ပိုေဆာင်ဂူသွင်းသဂဟ်မည် ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးရှိ မိတ်ေဆွသဂဟအေပါင်းတိုအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ် (B.Sc-Chemistry)

အသက် (၆၇) ှစ်

ေမာ်လမိင်မိ၊ ဖက်တန်းနယ်ေြမ၊ ေအာင်သုခရပ်၊ အင်ဂျင်နီယာလမ်း၊ အမှတ် (၁၈)ေန (ဦးကျင်မွန်-ေဒအုန်း)တို၏ တတိယသား၊ (ဦးဝင်းတင်ေဒေမယုံ)တို၏ သားသမက်၊ ေဒသန်းသန်းလှ၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေမာင်ြပည့် ဖိးေကျာ်၊ မယ်ယ်သမ ိ တ ့် ၏ ုိ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင၊် (ဦးထွန်းလင်း ေကျာ် - ေဒ သန်း သန်း ကည် ) ၊ ဦးသိ န ်း ထွ န ်း -ေဒ တင် တ င် ဝ င်း ၊ ေဒါက် တာ သိန်းေအာင်-ေဒလင်ေမဝှား၊ ဦးေအာင်လွင်လင်း-ေဒါက်တာသန်းသန်းေအး၊ (ေဒသန်းသန်းေဌး)၊ ေဒသန်းသန်းရီ၊ ေဒသန်းသန်းေထွးတိ၏ ု အစ်က၊ို တူ/တူမ ၁၈ ေယာက်တ၏ ို ဘကီး ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ်သည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) မွန်းလွဲ ၁၂:၂၉ နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု ် မိ၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလာေန့) ညေန ၃ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ (အလုံမိနယ်၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ အမှတ်-၅၄ ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၂-၂-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) နံနက် ၇နာရီတွင် အလုံမိနယ်၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ အမှတ်-၅၄ ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါ သည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ် (B.Sc-Chemistry) အသက် (၆၇) ှစ်

(ဦးကျင်မန ွ -် ေဒအုန်း)တိ၏ ု တတိယေြမာက်သား၊ (ဦးဝင်းတင်-ေဒေမယု)ံ တိ၏ ု သားသမက်၊ ေဒသန်းသန်းလှ၏ချစ်လစ ှ ွာေသာခင်ပန ွ ်း၊ ေမာင်ြပည့် ဖိးေကျာ်၊ မယ်ယ်သိမ့်တို၏ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ဦးေကျာ်ထင်-(ေဒခင်ရီ)၊ ဦးသိန်း သန်း-ေဒသန်းြမင့်ေဌးတို၏ ညီ၊ ဦးဝင်းကယ်၊ ေဒေဌးေဌးရီ၊ ေဒါက်တာ ဦးဝင်းထွန်း-ေဒစန်းစန်းွယ၊် ေဒခင်ေဌးွယတ ် ၏ ို အစ်က၊ို တူ/တူမ ေလးေယာက် တို၏ဦးေလး ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ်သည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) မွန်းလွဲ ၁၂:၂၉ နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု ် မိ၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလာေန့) ညေန ၃ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ (အလုံ မိနယ်၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ အမှတ်-၅၄ ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထွကပ ် ါမည်။)[ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၁၂-၂-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) နံနက် ၇နာရီ တွင် အလုံ မိနယ်၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ အမှတ-် ၅၄ ေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကး တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါ

ဦးဝင်းကည်-ေဒခင်ေဝေဝ၊ ဦးြမင့ေ ် အာင်-ေဒေအးေအးသန်း၊ ေဒြမင့် ြမင့်ကည်၊ ဦးလှေအာင်-ေဒခင်ြပံး၊ (ဦးထွန်းေအာင်)-ေဒြဖြဖဝင်း၊ ဦးေကျာ်မင်း-ေဒနီလာတို၏ မိခင်၊ ေြမး ၂၃ ေယာက်တို၏ အဘွား၊

ြမစ် ၃၄ ေယာက်၊ တီသးံု ေယာက်တ၏ ုိ ဘွားဘွားကီး သည် ၇-၂-၂၀၂၀

ရက် နံနက် ၇:၃၀ နာရီတင ွ ် အကယ်ဒမီေဆးု၌ ံ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ယင်းေန့တွင်ပင် ေကာင်း။

ေရေဝးသုသာန်သို

ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်ပီးစီးပါ

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်း

ေဒကျင်ေရ (အေထာင်၊ ကံကေလး) အသက် (၉၁)ှစ်

ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသကီး၊ ဟသာတခိင ု ၊် အေထာင်မိနယ်၊ ကံကေလးေန (ဦးသာွန့်-ေဒကျင်)တို၏သမီး၊ ဟသာတမိနယ်၊ ယုန်သလင်းေကျးရွာေန (ဦးအုန်းွန့် -ေဒစိန်ခင်)တို၏ သမီးေခးမ၊ ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ သာယာေအး (၂)လမ်း (မိသားစုလမ်း)၊ ြခံအမှတ် (၅၂၁-ေအ)ေန ဦးြမေဆာင်(ခ) ဦးြမင့်ေအာင်၏ဇနီး၊ ဦးေဇာ်ြမင့်ဦး-နန့်ကာညိ၊ ဦးဝင်းေအာင်-ေဒါက်တာချ ိချ ိြမင့် (တွဖ ဲ က်ပါေမာက၊ သားဖွားမီးယပ်ပညာဌာန ေဆးတကသိလ ု ၂် )၊ ဦးရဲင ုိ ေ ် အး-ေဒမူမေ ူ အာင် (MMB Bank)တိ၏ ု ေမွးသမိခင်၊ ေမာင်ြမတ်သဟ ီ ေကျာ် (4th Years Civil, မအူပင် TU)၊ မေဟဇင်ဝင်းေထွး(Grade 11, TTC ကမာရွတ်)၊ မေမဦးမိုး (1st year English)၊ မရင်ေအးေမ [Grade-5 (သီဟ)၊ အထက(၂) စမ်းေချာင်း]တို၏အဘွား ေဒကျင်ေရသည် ၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) နံနက် ၁:ဝ၅ နာရီတွင် ြခံအမှတ် (၅၂၁-ေအ)၊ သာယာေအး (၂) လမ်း (မိသားစုလမ်း)၊ ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ် ေနအိမ်၌ ခရစ် ေတာ်၌ အိပေ ် ပျာ်သွားပါသြဖင့် ၁၁-၂-၂ဝ၂ဝ (အဂ ါေန့) နံနက် ၁၁နာရီတင ွ ် ေရေဝး ခရစ်ယာန်ဂဏ ို ်းေပါင်းစုဥ ံ ယျာ်ေတာ်၌ ဝတ်ြပဆုေတာင်းပီး ဂူသင ွ ်းသဂိဟ်မည် ြဖစ်ပါေကာင်းရပ်ေဝးရပ်နးီ မှ ေဆွမျ ိးမိတေ ် ဆွသဂဟ  များအား အသိေပးအေကာင်း ကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၁ဝ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယ် လွန်သူအား ေအာက်ေမ့ဖွယ် ဝတ်ြပဆုေတာင်းပွဲကို ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁ဝ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ၌ ် ြပလုပမ ် ည်ြဖစ်ပါ၍ ကေရာက် ကပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သိကာေတာ် (၂၀)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၈၆)ှစ်

လပွတာမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

မိနယ်ပညာေရးမှး(ငိမ်း) (ထန်းတပင်၊ ကန်းလှ၊ လှည်းကူး)

အသက်(၉၈)ှစ်

သက်ကီးကန်ေတာ့ခံအဘွား ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိ နယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၂၀)၊ အမှတ်(၄၄၁)ေန (ဦးတင်ြမင့)် ၏ ဇနီး သည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) ည ၇:၂၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလာေန့) မွန်းတည့် ၁ ၂ နာ ရီ တ ွ င ် ေရ ေဝး သု သာ န ် ၌ မီး သ ဂဟ် မ ည် ြ ဖစ် ပ ါ၍ အသင်း သူ / အသင်း သားများလို က ် ပ ါပို ေဆာင် ရ န် အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ အမေဆာင်အဖွဲ

ဦးေကျာ်ဝင်း (စစ်ေတွမိ) အသက် (၈၄) ှစ် စစ် ေ တွ  မိ၊ ေကျးပင်  ကီး ရပ်ကက ွ ၊် ေရတွငး် လမ်း၊ အမှတ် (၃၅)ေန (ေဒကည်ကည်)၏ ခင်ပွန်း၊ (ကိုထွန်းဦး)၊ မခင်ေဌး၊ မရီရီ၊ မသန်းသန်းေဌး၊ မကျင် ေဌး-ကို မ င်း မင်း တို ၏ ဖခင် ၊ JACKSON ၏အဘိုး ဦးေကျာ်ဝင်း သည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) မ ွ န ်း လ ွဲ ၁ ၂ : ၄ ၅ နာ ရီ တ ွ င ် ေနအိမ၌ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလ ာ ေန့)

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ် ဒါယိကာမကီး

မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် အာကျ ိတ်

ေဒအုန်းကည်(ခ)ေဒအမာ

ေတာ်ကန ု ်းသုသာန်၌ မီးသဂဟ် ပါမည်။

အသက်(၈၉)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ သရဖီလမ်း၊ မလိခကွန်ဒို တိုက်-D၊ အခန်းအမှတ်(၃၀၄)ေန (ဦးလူပု-ေဒလှဝင်း)တို၏ သမီး၊ [ဦးဘေမာင် (ေကျာင်းအုပ်ကီး-ငိမ်း၊ အထက-၂၊ မဂလာဒုံ)]၏ ဇနီး၊ မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ်၊ ဖ-ဆ-ပ-လေန (ဦးေအာင်ခင်)-ေဒယ် ေအး၊ (ေဒသန်းရင်)တိ၏ ု ညီမ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်ေန ဦးေမာင် ေမာင်ကည်-ေဒဇင်ဇင်ဦး၊ သဃန်းကန်းမိနယ်ေန ေဒသင်းသင်း ကည်၊ ဦးခင်ေမာင်ေထွး-ေဒခင်မျ ိးကည်တ၏ ုိ ေမွးသမိခင်၊ ေဒယ် ယ်ကည် (အထက-၃၊ မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်)၏ အေဒ၊ ေြမးသုံးေယာက် တိ၏ ု အဘွား ေဒအုန်းကည်(ခ)ေဒအမာသည် ၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွ ေန့) နံနက် ၃:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၁-၂-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) ညေန ၃ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ သဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ား ရည်စူး၍ ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါ သည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ထန်းတပင်မိ၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဦးစံေအး လမ်းေန (ဦးေမာင်တင့်-ေဒေရလာ)တို၏ သား၊ ေရြပည်သာမိနယ်ေန ဦးကည်မင်း (အမှတ်-၆၊ ပရိေဘာဂ)-ေဒေသာင်းွဲ၊ လှည်းကူးမိေန ဦးတင်သန ိ ်း (စီး/ဘဏ်)-ေဒယ်ယ်ကည် (မူ/အုပ၊် မူလန ွ အ ် င်ကင်းကွင်း)၊ ထန်းတပင်မိေန ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး-ေဒခင်မိုးလင်၊ ေဒမလင် (ထ/ ထန်းတပင်)၊ ဦးဝင်းလင်-ေဒစာလင် (ထ/ထန်းတပင်)၊ ေမာင်တင်ထဋ ွ လ ် င်  တို၏ ဖခင်၊ ေြမး/ြမစ် ၁၆ ေယာက်တို၏ အဘိုး၊ ေဒတင်ွန့်၏ခင်ပွန်း သည် ၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) နံနက် ၂ နာရီတွင် ဘဝနတ်ထံ ပျံလွန် ေတာ်မူသွားပါသြဖင့် ၁၁-၂-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့)မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ထန်းတပင်သသ ု ာန်သို ပိေ ု ဆာင်၍ အမ ိ အဂဈ ိ ာပန ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများ

အလာဟ်သင်ြမတ်အမိန့်ေတာ်ခံယူြခင်း

ေဒဝင်းကည်(ခ)ေဒအာစီယာဘီ အသက်(၈၆)ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ်၊ ကန်/ေတာင် ရပ်ကက ွ ၊် အမှတ်(၄၃/၃-ဘီ)၊ (၉၃)လမ်းေန (ဦးရာစင်-ေဒခင်ေအး)၊ (S.M.A ရာဟင်-ေဒဇိုင်နဗ်ဘီ)တို၏ သမီး၊ (ဦးေမာင်ကီး) (ပစည်းဝယ်ယူမ န်ကားေရးမှးုံး ကာကွယေ ် ရးဝန်ကီးဌာန)၏ ဇနီး၊ ဦးခင်ေမာင်ကီး (Rotring)၊ (ေဒလှေမ)-ဦးေအးလွင်၊ ေဒခင်သန်းဝင်း၊ ေဒတင် တင်ေအး-ဦးေမာင်ေမာင်ေအး(Security Manager, Best Western China Town Hotel)၊ ဦးခင်ေမာင်လတ်(ခ)S.M.A Rashid (ေခတBrunei)၊ ေဒမာလာ၊ ေဒခင်မာေထွး (Director, Gulf Group of Companies)တို၏ မိခင်၊ (ဦးေအာင်တင်)-ေဒခင်ခင်သိန်း၊ ေဒခင် ြမင့်ြမင့်၊ (ေဒခင်သန်းြမင့်)တို၏ အစ်မ၊ ချ ိလွင်ဦး-ေမစံပယ်ေဆွ၊ (ေဇာ်လွင်ဦး)၊ သက်လွင်ဦး၊ Dr.ထွဋ်လွင်ဦး-သီတာစိုး၊ စည်သူဇင် တိ၏ ု အဘွား၊ ဦးထွန်းိင ု -် ေဒေကသီေအာင်၏ အေဒ၊ ြမစ်စ ှ ေ ် ယာက် တို၏ အဘွားသည် ၇-၂-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) ညေန ၄:၀၅ နာရီတင ွ ် အလာဟ်သင်ြမတ်အမိန့်ေတာ်ခယ ံ သ ူ ွားပါသြဖင့် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) တွင် ေရေဝးစွနန ် ီ မွတစ ် လင်မက ် ဘရ်စတန်ဥယျာ်ေတာ်၌ ဒါဖနာပီးစီး ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝး ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ေရတွင်း၊ ေရကန် ဒါယကာကီး

ဦးခင်ေမာင်ေဝ (ဗာကုလေဖာင်ေဒးရှင်း-မေကွး) M.Sc (Geol), (Delf The Netherlands)

M.D (Facilities & Utilities Trading Ltd) ELF Lubricant

အသက် (၇၄) ှစ် ရန်ကန ု ် မိ၊ ဓမေစတီလမ်း၊ အမှတ(် ၃၀၄)၊ ယုဇနစီးပွားေရးတာဝါေန ဦးထွန်းရှန ိ -် ေဒြမြမ တိ၏ ု သားကီး၊ ဦးထွန်းရှန ိ -် ေဒအုနး် တင်တ၏ ုိ သားသမက်၊ ေဒခင်ေဆွယ၊ု ဦးေကျာ်ေကျာ်ေဌးေဒခင်ေအးေဆွ၊ ေဒါက်တာေအးကိက ု -ို ေဒါက်တာွယ ် ယ ွ ေ ် အးတိ၏ ု အစ်ကို ကီး၊ ေဒလှလြှ မင့် (ခ) Lily Shein ၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းသည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက်တွင် အထက်ပါ ေနအိမ်၌ ုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သုိ ပိေ ု ဆာင်မးီ သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၈ နာရီတင ွ ် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၄-၂-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကား

ဦးြမတ်သန်း

အပ်ပါသည်။]

စစ်မထမ်းေဟာင်း

ဘုရား၊ သိမ်၊ ေကျာင်း

အသက်(၇၂)ှစ်

ဒါယိကာမကီး

ရန်ကန ု ် မိ၊ မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ်၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ အမှတ်

(၃၆)၊ တတိယထပ်(ဝဲ)ေန (ဦးတင်ဝင်းေအာင်-ေဒတင်ဲွ )တို၏ သားကီး၊ (ဦးeာဏ်ထန ွ း် -ေဒသန်းွန့်)တိ၏ ု သားသမက်၊ ေဒခင်ကယ်၏ ခင်ပန ွ း် ၊

ေဒေဆွေဆွေအာင်၊ (ဦးစိုးငိမ်း)-ေဒေဝေဝေအာင်၊ ဦးေအာင်ဖိး-ေဒေအး ေအးသန်း၊ ေဒချ ိချ ိေအာင်၊ ဗိလ ု မ ် ှးချပ်တင်ဆန်းိင ု -် ေဒနီနေ ီ အာင်တ၏ ို အစ်ကိုကီး၊ ဗိုလ်မှးေနတက်တိုး-ေဒသီရိထွန်း၊ မေွးယုေအာင်၊ ဦးသန့်

ေဆွေအာင်-ေဒေထွးစုြမတ်တို၏ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး၊ မေမသန့်သူ၊ မထက်ထက်ထန ွ ်း၊ မထက်လင်းလက်ေအာင်တ၏ ို အဘိုး ဦးြမတ်သန်းသည်

၇-၂-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) ည ၁၁:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင် သဂဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍

၁၃-၂-၂၀၂၀

(ကာသပေတးေန့) နံနက် ၇ နာရီတွင် အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည် ဆွမ်းေကး တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒဟံု (ရမ်းဗဲမိ) အသက်(၆၈)ှစ် ရန် ကု န ်  မိ၊ တာေမွ  မိနယ် ၊ ေကျာက် ေ ြမာင်း ကီး ရပ် က ွ က ် ၊ အမှတ်(၅၃)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဒဂုံသီရိ လမ်းေန [ဦးေမာင်တင်(A.E -ငိမး် )] ၏ဇနီး၊ ကိုသက်ေဝ-မသူဇာတင်၊ ကို ြ မတ် ထ ွ န ်း ခို င ် ၊ ကို စံ ထ ွ န ်း ခို င ် တို ၏ မိ ခ င် ၊ မေကသရီ ဝ င့ ် သူ ၊ ေမာင်ထက်ပင ို စ ် ိုးခန့်တ၏ ို အဘွား

ေမာင်ထက်ေဝယံ

သည် ၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့)

အသက်(၂၅)ှစ်

နံနက် ၃ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါ

ပထမှစ် (စိတ်ပညာ)၊ အထက(၁)လသာ၊ ေကျာင်းသားေဟာင်း

သြဖင့် ၁၁-၂-၂၀၂၀ ရက် မွန်းလွဲ

Director of AOYou Company Limited

၂ နာရီ တ ွ င ် ေရေဝးသု သာန် ၌

မုဒုံ မိေန (ဦးေအာင်သန ိ ်း-ေဒတင်ရန ှိ )် ၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ တာေမွမိနယ်၊

သဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှ ကား

တာေမွကေလးရပ်ကွက်ေန (ဦးစိုးသိန်း-ေဒေအးမိင်)တို၏ ေြမး၊ ဦးနီနီ-

များ မွနး် တည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် ထွက်

ေဒတင်တင်ေအး(ေရလွငလ ် င ွ ် သကားေရာင်းဝယ်ေရး)တိ၏ ု ချစ်လစ ှ ွာေသာ သားငယ်၊ ကိေ ု အာင်သက်ဟန် (ဥက၊ ြပည်ခင ုိ ် ဖိးပါတီ၊ တာေမွမိနယ်)၏ ညီ ေမာင်ထက်ေဝယံသည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) ညေန ၆:၅၅ နာရီတွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၂-၂-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) ညေန ၄ နာရီတင ွ ် ေရေဝး

ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည် စူး၍ ၁၅-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် တွင် အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်

သုသာန်သို ပိေ ု ဆာင် မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိး

လည်ဆွမ်းေကး တရားေတာ်နာ

မိတ်သဂဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ

ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါ

ကားများ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

သည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ကျန်ရစ်သူမိသားစု ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်း

ေနာ်တာမလာေဖာ

အထက်တန်းြပဆရာမ(ငိမ်း) အမှတ်(၁)၊ အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း (အင်းစိန်)

အသက်(၈၃)ှစ်

အမှတ်(၆၀၆)၊ ခဝဲြခံ(၁)လမ်း၊ ကိကုန်းအေနာက်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိ နယ်ေန (ဦးေစာလှေရ-ေနာ်တလု)တို၏ တတိယသမီးကီး၊ (ေနာ်ေစးေဖာ-Saw Rock Fast)၊ ေနာ်ထူးေဖာ-Saw Bolson တို၏ညီမ၊ (Naw Millon Paw), Naw Cherry Paw-Saw Beader, Saw Vanquisher-Naw Rosebell Thoung, Saw Daniel-Naw Sarah တို၏အစ်မ၊ (Naw Pearl Paw), Saw Philip-ေနာ်ုသ၊ ေစာတာမလာ-ေနာ်သာေအာင်တို၏မိခင်၊ Saw Peter Philip, Naw Phebe Philip, Naw Angeline Wah Wah Phaw (ထ/၂ မရမ်းကုန်း), Saw Andrew Wah Wah Taw (မ/၁၇ မရမ်းကုန်း)တို၏ အဘွား၊ (ဦးေစာေမာင်ေမာင်ပန်း)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး ေဒေနာ်တာမလာေဖာ သည် ၉-၂-၂၀၂၀ (တနဂေွေန့) နံနက် ၅:၁၀ နာရီတင ွ ် ခရစ်ေတာ်၌ အိပေ ် ပျာ်သွားပါသြဖင့် ၁၁-၂-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံနက် ၉ နာရီတွင် သမိုင်းကရင်ှစ်ြခင်းအသင်းေတာ်၊ ဦးေရုလမ်း၌ ဝတ်ြပ ဆုေတာင်းပီး ထိန်ပင်ခရစ်ယာန်သုသာန်သို ပိုေဆာင်သဂဟ်ပါမည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒွန့်ေအး

အသက်(၇၈)ှစ်

(ဦးေမာင်ရင်-ေဒေအးကယ်)တိ၏ ု သမီးကီး၊ [ဦးဖိုးထူ(ခ)ဦးေဂရာေဒေအးကင်]တိ၏ ု သမီးေခးမ၊ [ဦးသန်းေအး(န်မှး-ငိမ်း၊ ြမန်မာ့ပ ု ရ ် င ှ ် လုပ်ငန်း)]၏ ဇနီး၊ ဦးတင်ေမာင်ေဌး-(ေဒသင်းသင်းွယ)် ၊ ဦးဝင်းေအာင်ေဒသီတာထွန်း၊ ဦးကိက ု ေ ို ဆွ-ေဒတင်တင်ဝင်းတိ၏ ု ေမွးသမိခင်ေကျးဇူးရှင၊် ေြမးငါးေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက်တ၏ ုိ အဘွားသည် ၈-၂-၂၀၂၀ (စေနေန့) ည ၈:၃၀ နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(ဆိပက ် မ်း)မိနယ်၊ ယုဇနဥယျာ် မိေတာ်၊ စစ်ေတာင်းရိပ်မွန်၊ ေအာင်မဂလာလမ်း၊ တိုက်(၃)၊ အခန်း(၀၀၂) ေနအိမ၌ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၀-၂-၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက် ၁၁နာရီ တွင် ကျ ီစုသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျ ိး မိတသ ် ဂဟ  အေပါင်းအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၁၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။)[ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၁၄-၂-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကး တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု


ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ရက်ေပါင်း ၈၀ ကာ ကျင်းပမည့် (၂၅၈၆)ကိမ်ေြမာက် မန်းေရစက်ေတာ် ဗုဒပူဇနိယပွဲ

ယေန့ဖတ်စရာ

အချက်အလက်စုေဆာင်းသည့် ေထာက်လှမ်းေရးဂိဟ်တု တစ်လးံု ဂျပန်င ုိ င ် ေ ံ တာင်ပင ုိ း် မှ အိတ်ချ်-၂ ေအ ဒုံးယာ်ြဖင့် လတ်တင် စာမျက်ှာ » ၁၂

တုတ်ိုင်ငံ၌ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ေကာင့် ေသဆုံးသူဦးေရ ၈၀၀ ေကျာ်ထိ ြမင့်တက် စာမျက်ှာ » ၁၃

ေွရာသီေဈးကွက်အတွင်း ပရီမီယာလိဂ်သို မင်းဘူး

ေဖေဖာ်ဝါရီ

မင်းဘူးမိ၏ အေနာက်ဘက် ၃၄ မိုင်အကွာ မန်းေချာင်းေဘးရှိ (၂၅၈၆)ကိမ်ေြမာက် မန်းေရစက်ေတာ်ဘုရား ဗုဒပါဒပူဇနိယပွဲေတာ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်က ကျင်းပခဲ့ပီး ပွဲေတာ်ကို ရက်ေပါင်း ၈၀ ကာ ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

U-21 အမျိးသားေဘာလုံးပိင်ပွဲ ကရင်ြပည်နယ်ှင့် မေကွးတိုင်း ေဒသကီးအသင်းတို ဗိုလ်လုမည်

ေနြပည်ေတာ်

ေဖေဖာ်ဝါရီ

ကာဗာနီ ေြပာင်းေရဖွယ်ရှိ စာမျက်ှာ » ၁၉

စာမျက်ှာ ၉ ေကာ်လံ ၁ သို 

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန အားကစားှငက ့် ာယပညာဦးစီးဌာန ှင့် ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ ဘာလုးံ အဖွဲ ချပ်တုိ ပူးေပါင်းကျင်းပေသာ တိင ု ်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် U-21 အမျ ိးသား(ေဘာလုံး)ပိင်ပမ ွဲ ျားကို သတ်မတ ှ အ ် ားကစားကွင်း များ၌ ကျင်းပသည်။

စာမျက်ှာ ၉ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရတနာပုံကို ရှမ်းယူိုက်တက်အိုင်ကစားပီး ရခိုင်ှင့် ချင်းယူိုက်တက် သေရကျ ရတနာပုံတိုက်စစ်မှး ဝင်းိုင်စိုး၏ ထိုးေဖာက်မကိ  ု ရှမ်းယူိုက်တက် ေနာက်ခံလူ ငိမ်းချမ်း ဖျက်ထုတ်ေနစ်။

ေနြပည်ေတာ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ၂၀၂၀ ရာသီ MNL အမှတေ ် ပးပိင်ပွဲ ပွဲစ် (၅) ေနာက်ဆုံးေန့ကို ယေန့ ညေနပိင ု ်းက ဆက်လက်ကျင်းပရာ လက်ရှိချန်ပီယံ ရှမ်းယူိုက်တက် အသင်းအိုင်ရပီး ရခိုင်ှင့် ချင်း ယူိုက်တက်အသင်း ခဲ့သည်။ မလာသီရိကွင်း၌ ကျင်းပ သည့်ပွဲတွင် အသင်းက

၂၀၁၉ ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲ ယှ်ပိင်ခဲ့သည့် ြမန်မာအသင်း

သေရကျ

ရှမ်းယူိုက်တက် ရတနာပုံအသင်းကို

သုံးဂိုး-တစ်ဂိုးြဖင့် အိုင်ရခဲ့သည်။

၂၀၂၁ ဆီးဂိမ်းှင့် အြခားိုင်ငံတကာပိင်ပွဲများအတွက် ြမန်မာယူ-၂၁အသင်း မတ်လလယ်တွင် စတင်ေလ့ကျင့်မည်

ရတနာပုအ ံ သင်းသည် အိမက ် င ွ ်း၌

ေနြပည်ေတာ်

ကစားရေသာ်လည်း ရလဒ်ေကာင်း

ြမန်မာယူ-၂၁အသင်းသည် ၂၀၂၁ ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲှင့် အြခားိုင်ငံတကာပိင်ပွဲများ ယှ်ပိင်ရန်အတွက်

စာမျက်ှာ ၉ ေကာ်လံ ၃ သို 

ေဖေဖာ်ဝါရီ

မတ်လလယ်တွင် စတင်ေလ့ကျင့်မည်ြဖစ်သည်။

စာမျက်ှာ ၉ ေကာ်လံ ၃ သို 

Profile for Myanmar Newspaper

10 Feb 2020  

10 Feb 2020  

Advertisement