Page 1

ကုသိုလ်ေကာင်းမလျင်ြမန်စွာြပ စိတ်သည် မေကာင်းမတွင် ေမွေလျာ်တတ် သြဖင့် ေကာင်းမြပေသာအခါ ုန့် ေှးတတ်ရ ကား မေကာင်းမမှ စိတက ် တ ို ားြမစ်၍ ကုသလ ို ် ေကာင်းမတိက ု ို အချ ိန်မဆိင ု ်းဘဲ ေဆာလျင်စွာ ြပလုပ်ရာ၏။ ေကာင်းမြပလိုေသာ စိတ်ဆ ေပလာလင် အေဆာတလျင် ြပလုပ ် င ုိ ရ ် န် ကိးစားရာ၏။ ၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလဆန်း

၁၄ ရက်၊ တနဂေွေန့ ေန့။

ေလာကဝဂ်(ဓမပဒ-၁၁၆)

Sunday 10 November 2019

၉၈၂၉

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် မိုးကုတ်မိ ေညာင်သုံးပင်ပရိယတိသာမေဏေကျာ် သာသနာ့ဗိမာန်ေတာ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို တက်ေရာက်ကည်ညိ မိုးကုတ် ိုဝင်ဘာ ၉ ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်သည် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးေကျာ်ေဆွ၊ ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရဲေအာင်၊ ဦးမင်းသူ၊ ေဒါက်တာဝင်းြမတ်ေအး၊ ဦးအုန်းဝင်း၊ တာဝန်ရှိသူများှင့်အတူ ယေန့နံနက်ပိုင်းတွင် ေနြပည်ေတာ်မှ အထူးေလယာ်ြဖင့်ထွက်ခွာရာ မေလးတိုင်းေဒသကီး တံတားဦးမိနယ်ရှိ မေလးအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို ေရာက်ရှိသည်။

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်အား တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးများ၊ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တာဝန်ရှိသူများှင့် ေဒသခံတိုင်းရင်းသားများက မိုးကုတ်မိတွင် ကိဆိုတ်ဆက်ကစ်။


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ေမွေလျာ်ဖွယ် လတန်ေဆာင်မုန်း တန်ေဆာင်မန ု း် လှင့် သီတင်းကတ်လ ထိ ု စ ှ လ ် ၏ အခင်းအကျင်းမှာ တူ သေယာင်ရသ ှိ ည်။ သီတင်းကတ်လသည် ဝါလကင်းလွတသ ် တ ီ င်းကတ်သည့် ဆီမီးေရာင်ထိန်ထိန်ညီးေသာလြဖစ်သည်။ မိုးေလကင်းစင်၍ ဥတုရာသီ သာယာလှပသည်။ တန်ေဆာင်မုန်းလတွင်လည်း မိုးေလကင်းစင်၍ ဥတု ရာသီသာယာလှပပီး ဆီမီးေရာင်စုံထွန်းညိသည်။ တန်ေဆာင်မုန်းလသည် ေကာင်းကင်တစ်ခွင်ကည်လင်ပီး နကတ် တာရာစုံလင်ေသာလြဖစ်သည်။ ရာသီမှာ ဗိစာ၊ နကတ်မှာ ကတိကာ စန်းှငယ ့်  ှ သ ် ည်။ ရာသီပန်းမှာ ခဝဲပန်း၊ ပွေ ဲ တာ်မှာ ကထိန၊် အခင်းအကျင်း မှာ ေရာင်စုံဆီမီးြဖစ်သည်။ မိုးေလကင်းစင်သည့်ရာသီကာလ၌ အသွင် သဏာန် ဆ င် ေသာ သီ တ င်း က တ် ၊ တန် ေဆာင် မု န ်း ပွဲ ေတာ်  ှ စ ် မ ျ ိးမှာ အှစ်သာရအားြဖင့်မူ ကွဲြပားေပသည်။ သီတင်းကတ်ရာသီပွဲေတာ်သည် ြမန်မာ့ယ်ေကျးမပွေ ဲ တာ်ကီးစာရင်းဝင်ပီး တန်ေဆာင်တင ို ရ ် ာသီပေ ွဲ တာ်မှာ ြမန်မာ့ယ်ေကျးမပွေ ဲ တာ်ကီး စာရင်းမဝင်ေပ။ တန်ေဆာင်တင ို ပ ် ေ ွဲ တာ်သည် ေရှးပေဝသဏီကတည်းက စတင်ခဲ့သည့် အစ်အလာပွဲေတာ် ြဖစ်သည်။ မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ သီတင်းကတ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းသည် ေမွေလျာ်ဖွယ်၊ ေပျာ်ရင်ဖွယ်ေကာင်းပါေပသည်။ ရာသီပွဲေတာ်များှင့်ထုံမွမ်းေနေသာ ြမန်မာြပည်တွင် ထိုရာသီ၊ ဤရာသီပေ ဲွ တာ်တ၏ ုိ အှစသ ် ာရများကို အနည်းငယ်မသာမက ကျယ်ကျယ် ြပန့်ြပန့်သရ ိ ထ ှိ ားသင်သ ့ ည်။ သိမ ု ဟုတပ ် ါမူ ရာသီပေ ွဲ တာ်အှစသ ် ာရ ပျက်ပီး စစ်မန ှ သ ် ည့် ြမန်မာ့းုိ ရာယ်ေကျးမ အစ်အလာကွယေ ် ပျာက်မည့် အေရး တြဖည်းြဖည်း ကျေရာက်လာိုင်သည်ကို

ြမင်ေတွေနရေသာေကာင့်

ြဖစ်ပါသည်။ သီတင်းကတ်လတွင် သကဿနဂိုရ်ြပည်မှ မင်းှင့်တကွ ြပည်သူ တိုသည် တာဝတသာနတ်ြပည်မှ ကချ ီလာေသာ ြမတ်စွာဘုရားရှင်အား ရည်မှန်း၍ ဆီမီးတန်ေဆာင် ညိေထာင်ထွန်းလင်း ပူေဇာ်ြခင်းဟူေသာ အစ်အလာအတိင ု း် သီတင်းကတ်လတွင် မီးထွနး် ပွေ ဲ တာ် ဆင်ြဲ ခင်းြဖစ် သည် ။ သီ တ င်း က တ် မီး ထွ န ်း ပွဲ ေတာ် မ ှာ ထို အ ခါမှ စတင် ခဲ့ သ ည် ။ တန်ေဆာင်တင ို ပ ် ေ ွဲ တာ်တင ွ ် ဆီမီးထွန်းညပ ိ ေ ူ ဇာ်ြခင်းသည် ြမတ်စွာဘုရားရှင် ကို ပူေဇာ်ြခင်းမဟုတ်၊ နကတ်တာရာတိုကို ပူေဇာ်ြခင်းသာြဖစ်သည်။ ြမတ်ဗုဒပွင့်ေတာ်မူခါနီးကာလ အိိယတိုင်း မစ ိမေဒသတစ်ခွင်၌ တန်ေဆာင်တင ုိ ပ ် ေ ဲွ တာ်င ှ အ ့် တူ နကတ်ပေ ဲွ တာ်လည်း ြဖစ်ေပလာသည်။ တန်ေဆာင်မန ု ်းလြပည်အ ့ ခါသမယ၌ ေဝဒအလိအ ု ားြဖင့် တနလာ၊ ဗုဒဟူ  း၊ ကာသပေတး၊ ေသာကာစေသာ ေသာမဂိဟ်အပ ု စ ် သ ု ည် လြပည်ဝ ့ န်းကီး ှင့်အတူ ယှ်တွဲေပထွန်းလာသည်။ နကတ်စုံသည့်အခါကာလဟု သတ်မတ ှ ် ကသည်။ အဆိပ ု ါ ေကာင်းေသာဂိဟ်များကိပ ု ေ ူ ဇာ်လင် ေကာင်း ကျ ိးချမ်းသာတိုကို ရရှိိုင်ပီး မေကာင်းေသာဂိဟ်များကို ကာကွယ်ိုင် သည်ဟုယူဆကာ နကတ်ပွဲသဘင် ကျင်းပကြခင်းြဖစ်သည်။ ေကာင်းေသာနကတ်ဂိဟ်များ ထွန်းေသာေကာင့် တန်ေဆာင်မုန်း လြပည်ေ ့ န့ညကို ေဆးေပါင်းခသည့် ညဟု ဆို ကသည်။ ြမတ်ဗဒ ု ဘု  ရားရှင် ပွင့်ေတာ်မူပီးေနာက် နကတ်ပူေဇာ်ပွဲတွင် ဗာလနကတ်ပွဲ၊ လူဆိုးသူခိုး နကတ်ပွဲ ပါဝင်ေနပီ။ ြမတ်စွာဘုရားရှင် လက်ထက်၌ အရိယာသူေတာ် ေကာင်းတိုကတစ်ဖက်၊ ဗာလလူမိုက်အေပါင်းတိုက တစ်ဖက်ရှိသည်။ ဓမကတစ်ဖက် အဓမကတစ်ဖက်ရသ ှိ ည်။ အယူဝါဒယှ် ပိင်မများ၊  သူေတာ် ေကာင်းတရား ဖျက်ဆီးမများရှသ ိ ည်။ ထိက ု ာလမှစ၍ နကတ်ဆမ ီ ီးပူေဇာ်ပွဲ ှငအ ့် တူ ဗာလနကတ်ပ(ွဲ ကျ ီးမိုးပွ၊ဲ သူခိုးကီးပွ)ဲ ပါဝင်လာပီး ြမန်မာြပည်၌ အစ်အလာကဲ့သိုပင် ြဖစ်ေနသည်။ သိြု ဖစ်ရာ တန်ေဆာင်မန ု ်းလသည် မေကာင်းေသာနကတ်ဂိဟ်များ၊ ဂိဟ်စီးဂိဟ်နင်းရန်များမှ ကင်းေစေရးအတွက် ေကာင်းေသာ နကတ် ဂိဟ်များကို ပူေဇာ်ြခင်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာ့းုိ ရာယ်ေကျးမအစ်အလာှင့် မေလျာ်ညေ ီ သာ ဗာလနကတ်ပ၊ွဲ မေကာင်းေသာပွတ ဲ က ို ို ေရှာင်ရှားြခင်းြဖင့် ေပျာ် ရ င် ခ ျမ်း ေြမ့ ေမွ ေလျာ် ဖ ွ ယ ် ေကာင်း ေသာ တန် ေဆာင် မု န ်း လကို ေဆာင်က်းရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ ။

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးေစတီေတာ် အသံမစဲမဟာပာန်းသိမ်းေအာင်ပွဲ မဂလာအခမ်းအနား ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၉ ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးေစတီေတာ်

အသံမစဲမဟာ

သရဇာယ်ေတာ်မသ ူ ည့် ပရိတတ ် ရားေတာ်များကို

အဝိင ု ်းအနီးတွင် ြပည်ေထာင်စု ကီးထာဝရငိမ်းချမ်း

နာယူကသည်။

ေရးရရှရ ိ န်ရည်သန်၍ ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိးု ရှင့် ိင ု င ် သ ံ ၊ူ

ပာန်းသိမ်းေအာင်ပမ ွဲ ဂလ  ာအခမ်းအနားကို ယေန့

အမေပးေဝ များှင့် အလှရှငမ ် ျားက ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်

အထက်ဌာပနာေတာ်သွင်း၊

ကျင်းပသည်။

များထံ လှဖွယဝ ် တပစည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ြမသပိတ်၊ ေရကာသကန်းကပ်ှင့် ဗုဒါဘိေသက

ကပီး ဧည့်ပရိသတ်များက

အေနကဇာတင်မဟာမဂလာအခမ်းအနားများကို

ပရိတ်တရားေတာ်များနာယူ

ေပါက်မိင်ပရိယတိ

ကိုးကွယ်သည့်

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးေစတီေတာ် ေရ ထီးေတာ်တင်၊

အခမ်းအနားတွင် ေပါက်မိင်ပရိယတစ ိ ာသင်

စာသင်တက ုိ ် ဆရာေတာ်ထမ ံ ှ အုေမာဒနာတရား

တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေန့

တိုက် ပဓာနနာယကဆရာေတာ် အဘိဓဇမဟာ

နာကား၍ လှဒါန်းမအစုစတ ု အ ို တွက် ေရစက်သန ွ ်း

စည်ကားသိုက်မိက်စွာ

ရဂုဘ ု ဒဇနိထံ  မှ သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ

ေလာင်း အမေပးေဝကကာ ပာန်းသိမ်းေအာင်ပွဲ

အခမ်းအနားကျင်းပေနမများကို ြမန်မာ့အသံှင့်

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး သူရဦးေအာင်ကို

အခမ်းအနားကို ေအာင်ြမင်စာွ ုပသ ် မ ိ း် လိက ု သ ် ည်။

ုပြ် မင်သံ ကားမှ တိက ု  ် က ုိ ထ ် တ ု လ ် င့  ေ ် ပးမည်ြဖစ်

ှင့် ဧည့ပ ် ရိသတ်များက ကိးု ပါးသီလ ခံယေ ူ ဆာက် တည်ကပီး ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များ ရွတပ ် ာွ း

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ

ေနြပည်ေတာ်

နံနက်ပိုင်းတွင်

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ရာ

ေကာင်း သိရသည်။

ဒကဏ ိ သီရိ မိနယ် ရာဇသဂဟ  လမ်း ကံေ ့ ကာ်ပန်း

သတင်းစ်

ကုနသ ် ယ ွ မ် ှ င့် ရင်းှီးြမပ်မှံ ကိ  ု အားေပးြမငတ ့် င်ေရးလုပင် န်းေကာ်မတီ ညိ င်းစည်းေဝး ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၉ ကု န ် သ ွ ယ ် မ ှ င ့် ရင်း ှီး ြမ ပ်  ှံ မ ကို အားေပးြမ င ့် တ င် ေရး

လု ပ ် င န်း

ေကာ် မ တီ ည ိ   င်း အစည်း အေဝးကို ယမန်ေန့နန ံ က် ၁၀ နာရီက စီးပွားေရး ှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး ဌာန ဝန်ကီးုးံ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ အခမ်းအနားတွင် လုပင ် န်းေကာ်မတီ ဥက စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်း ဝယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးေအာင်ထူးက ပုဂလိ  ကကဖွံဖိး တိုးတက်ေရးေကာ်မတီ ဥက ဒုတယ ိ သမတ ဦးြမင့ေ ် ဆွ ပုဂလိ  ကစီးပွားေရး လုပင ် န်းရှငမ ် ျားှင့် လစ်ပမ ုံ န ှ ေ ် တွဆုံ ေဆွး ေွး ပွဲ မ ျားမှ တင် ြ ပချက် မ ျား အေပ သက်ဆင ို ရ ် ာဝန်ကီးဌာနများက ြပန် လ ည် ေ ြဖရှ င ်း ေပးသည့် အ ချက် များမှ အြပည်အ ့ ဝမပီးြပတ်ေသးသည့် တင်ြပချက်များကို

သက်ဆိုင်ရာ

ဝန်ကီးဌာနများှင့်

တင်ြပသည့်

ပုဂလိ  က လုပင ် န်းရှငမ ် ျားှင့ ် ေတွဆုံ ပီး

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ အချ ိအချက်များသည် အချ ိန်ယ၍ ူ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပး ရမည့် လုပင ် န်းများြဖစ်ပီး အချ ိအချက် များမှာ ြပာန်းထားသည့် မူဝါဒများ၊

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် ကိုက်ညီမ

ှငရ ့် င်းှးီ ြမပ်မ ံှ လု  ပင ် န်းများလည်း

ပုဂလိ  ကက ဖွံဖိးေရးမူေဘာင်င ှ ့်

မရှိသည်ကို ေတွရှိရပါေကာင်း။

တိုးတက်လာမည်

ြဖစ်ပါေကာင်း၊

လုပ်ငန်းစီမံချက် ပဏာမေဖာ်ြပချက်

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး

စာတမ်း (မူကမ်း) က ၃ လုပင ် န်းစီမံ

ကို (၁၂)ကိမ် ကျင်းပပီး ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်

ချက်င ှ ့် ပတ်သက်၍ ရှငး် လင်းတင်ြပ

ကုန်သွယ်ေရးှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများ

ဝန်းကျင် (Business Environment)

ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးအတွက် လုပင ် န်း

ေကာင်းေအာင်

ရှင်များအေနြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

လုပ်ငန်းေကာ်မတီ အစည်းအေဝး

စီးပွားေရး

ေဆာင်ရွက်ေနပါ

သည်။ ဆက်လက်၍ ကုန်သွယ်မဆိုင်ရာ အခက်အခဲများှငပ ့် တ်သက်၍ က

များ လုပက ် င ို ရ ် ာတွင် ကံေတွရသည့်

ထို ေနာက် တက် ေရာက် လာက

အခက်အခဲများကို သိရ ှိ င ို ရ ် န်အတွက်

သည့် ကုန်သွယ်မှင့်ရင်းှီးြမပ်ှံမ

သက်ဆိုင်ရာ

တို င ်း ေဒသကီး / ြပည် န ယ် မ ျားသို

အားေပးြမငတ ့် င်ေရး လုပင ် န်းေကာ်မတီ

ေဆာင်ရွက်ေပးိုင်မည့်အေြခအေန

ကွင်းဆင်း၍ သွားေရာက်ခဲ့ေကာင်း၊

ဒုတယ ိ ဥက အမဲတမ်းအတွင်းဝန်က

ကို ြပန်လည်ရှင်းလင်းတင်ြပကပီး

စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်

ြဖည့်စွက်ေဆွးေွး၍ လုပ်ငန်းေကာ်

ဒုတယ ိ ဝန်ကီးက နိဂုံးချပ်စကား ေြပာ

လွယက ် လ ူ ာသည်င ှ အ ့် မ ကုနသ ် ယ ွ မ ် 

မတီ အတွင်းေရးမှးက ြမန်မာိုင်ငံ

ကားေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

စာတည်းမှးချပ် - ဦးဝင်းေရ

သတင်းေထာက်မှး

- ဦးြမင့်စိုး

စာတည်းမှး

- ဦးဝင်းိုင်

ဘာသာြပန်စာတည်းများ

- ဦးေဇာ်ဝင်း၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

စာတည်းများ

- ဦးစန်းေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

အကီးတန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးိုင်လင်းကည်၊

ေဒခင်ခင်သက်၊ ေဒယုဝါဝါ၊ ေဒသီသီမင်း themirror.npt@gmail.com

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(် ၀၀၇၇၁)ြဖင့် ၁၉၅၇ ဧပီ ၁၆ တွင် စတင်တည်ေထာင်သည်။

တည်ထား

ငိမ်းချမ်းေရးေစတီေတာ် သာသနာ့ဗိမာန်-၂ ၌

ဆက်လက်ေြဖရှင်း ညိင်းေပးြခင်း

ေကးမုံသတင်းစာတိုက်က ထုတ်ေဝသည်။

စုေပါင်းအင်အားြဖင့်

ထိေ ု နာက် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး၊ တာဝန်ရသ ှိ ူ

(Public Private Dialogue) ြပလုပ၍ ်

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ် (၀၀၆၄၀)၊

ိုင်ငံသားတို

နံနက် ၇ နာရီ မိနစ် ၂၀ က ေနြပည်ေတာ်ရှိ ထာဝရ

www.facebook.com/themirrordaily

အလိုက်အသင်းများက တင်ြပကရာ ဝန်ကီးဌာနများက

အငယ်တန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ေဒစန်းယ်ဥ၊

ဦးသက်ေထွး၊ ဦးကိုမင်း

ေဒခင်စစ ု လ ု င်  ၊ ေဒေနဇာဇာထွန်း၊ ဦးေအးမင်းသူ၊ ေဒမာမာစိုး ဓာတ်ပုံသတင်းေထာက်

- ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁ ရန်ကုန်ုံးခွဲ

- အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗလလမ်းေထာင့၊် ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ

- ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမ/ံ ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန့်ချ ိေရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ပုဂိလ်တက ို ဗိမာန်ေတာ်ကမည်းေမာ်ကန ွ ်းကို အေမးနံ့သာ

က ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များအား ေန့ဆွမ်းဆက်ကပ်

ရည်ြဖင့် ပက်ဖျန်းေပးကသည်။

လှဒါန်းကသည်။

ယင်းေနာက် ဗိမာန်ေတာ်ေရစက်ချပွဲအခမ်းအနားကို

ေညာင်သးံု ပင်ပရိယတသ ိ ာမေဏေကျာ် သာသနာ့ဗမ ိ ာန်

ဆက်လက်ကျင်းပရာ မိုးကုတ်မိ ေညာင်သုံးပင်ပရိယတိ

ေတာ်ကုိ အလှရှငမ ် ျားက ေငွကျပ် သိနး် ေပါင်း ၁၄၄၀၀ ေကျာ်

သာမေဏေကျာ်စာသင်တိုက် ပဓာနနာယကဆရာေတာ်

အကုနအ ် ကျခံ တည်ေဆာက်လှဒါန်းခဲြ့ ခင်းြဖစ်ပီး အဆိပ ု ါ

ထံမှ ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ်င ှ ့် ဧည့ပ ် ရိသတ်များ

ေကျာင်းတိက ု က ် ို ၁၉၆၈ ခုစ ှ တ ် င ွ ် တည်ေထာင်ဖင ွ လ ့် စ ှ ခ ် က ဲ့ ာ

က

၂၀၁၃ ခုစ ှ မ ် ှ ၂၀၁၉ ခုစ ှ အ ် တွငး် သာမေဏေကျာ် သံဃာ

ငါးပါးသီလခံယူေဆာက်တည်ကပီး ဆရာေတာ်၊

သံဃာေတာ်များ ရွတ်ပွားသရဇာယ်ေတာ်မူသည့် ပရိတ်

၄၈ ပါး ေအာင်ြမင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ေတွဆုံ

တရားေတာ်များကို နာယူကည်ညိကသည်။ သာသနာေရးဆိုင်ရာများ ေလာက်ထား

ထိေ ု နာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိလ်သည် King

ထိုေနာက် သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန

Bridge ဟိတ ု ယ်၌ လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယမ ် ျား၊ မိုးကုတ်

ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ဦးကည်မင်းက သာသနာေရးဆိင ု ရ ် ာများကို

မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီဥကှင့် တာဝန်ရှိ

ေလာက်ထားသည်။

သူများ၊ ေဒသခံတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များ၊ မိမိ၊

ယင်းေနာက်

ဗိမာန်ေတာ်တည်ေဆာက်မအတွက်

အလှရှင်များက အလှေငွများကို ေပးအပ်လှဒါန်းကရာ

မိဖများအား ေတွဆုံသည်။ ေတွဆုပ ံ တ ဲွ င ွ ် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ်က မိမိ

မိုးကုတ်မိ ေညာင်သးံု ပင်ပရိယတသ ိ ာမေဏေကျာ်စာသင်တက ုိ ပ ် ဓာနနာယကဆရာေတာ်ထမ ံ ှ ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်ှင့် ဧည့်ပရိသတ်များက ငါးပါးသီလခံယူေဆာက်တည်ကစ်။

ေရှဖုံးမှ

အကျ ိးေတာ်ေဆာင် သဒမေဇာတိကဓဇ၊

ထိမ ု တ ှ စ်ဆင့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ်င ှ အ ့် ဖွဲ သည်

ေဇာတိကဓဇ၊ အဂမဟာသဒမေဇာတိကဓဇ၊ ဂဝါစက

ရဟတ်ယာ်များြဖင့် ဆက်လက်ထက ွ ခ ် ာွ ခဲ့ ပီး မိးု ကုတ် မိ

ပိတ၊

မိုးကုတ်မိ

ထိေ ု နာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ်၊ ြပည်ေထာင်စု

ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ကတိသည်င ို င ် တ ံ စ်င ို င ် ၏ ံ အစိုးရှင့်

သိေ ု ရာက်ရိှ ကရာ တိင ု း် ေဒသကီးဝန်ကီးများ၊ လတ်ေတာ်

ေညာင်သုံးပင် ပရိယတသ ိ ာမေဏေကျာ်စာသင်တက ို ် ပဓာန

ဝန်ကီးများ၊ တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားှင့် အလှရှငမ ် ျားက ဆရာေတာ်၊

ြပည်သူအကားတွင် အေရးကီးသည့်ကိစြဖစ်ပါေကာင်း၊

ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တာဝန်ရှိသူများှင့် ေဒသခံတိုင်းရင်း

နာယကဆရာေတာ် ေဒါက်တာဘဒေတေဇာသာရာဘိဝသ ံ ၊

သံဃာေတာ်များအား လှဖွယ်ဝတပစည်းများ ဆက်ကပ်

ထိြု ပင် အစိုးရကိက ု ယ ို စ ် ားြပသည့ပ ် ဂ ု ိ လ်များှင့် ြပည်သက ူ ို

သားများက ကိဆိုတ်ဆက်ကသည်။

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၊

လှဒါန်းကသည်။

ကိယ ု စ ် ားြပသည့ပ ် ဂ ု ိ လ်များအကား အေရးကီးသည့က ် စ ိ 

တက်ေရာက်ကည်ညိ

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ဒုတယ ိ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ကီးေကျာ်ေဆွ၊ ဒုတယ ိ

အဂမဟာဂဝါစကပိတ

မဟာသဒမ

ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ်က လက်ခရ ံ ယူပီး ဂုဏြ် ပ

အေနြဖင့် ယခင်က မိုးကုတေ ် ဒသကိြု ပန်လာမည်ဟု ေဒသခံ

မှတ်တမ်းလာများ ြပန်လည်ေပးအပ်သည်။

ြပည်သူများကို ကတိေပးခဲ့သည့်အတွက် ယခုလာေရာက်

အုေမာဒနာတရားနာကား

လည်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ကတိမတည်လင် တစ်ေယာက်ှင့်

ဗိုလ်ချပ်ကီးရဲေအာင်၊ ဦးမင်းသူ၊ ဦးအုန်းဝင်း၊ ေဒါက်တာ

ယင်းေနာက် မိုးကုတ်မိ ေညာင်သုံးပင် ပရိယတိ

မိုးကုတ်မိ

ဝင်းြမတ်ေအး၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးကည်မင်းှင့် အလှရှင်

သာမေဏေကျာ်စာသင်တက ို ဆ ် ရာေတာ်ထမ ံ ှ ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏

ေဆာက်၍

ေညာင်သုံးပင် ပရိယတိသာမေဏေကျာ်စာသင်တိုက်ဝင်း

ထာဝရကုမဏီလီမိတက်ဥက ဦးေမာင်ကိုတိုက ဗိမာန်

အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ်ှင့် ဧည့်ပရိသတ်များ၊ အလှရှင်များက

အသီးသီးအကား၌ ယုံကည်မမရှိလင် မငိမ်းချမ်းိုင်ပါ

အတွင်း၌ တည်ေဆာက်ပီးစီးသွားသည့် ေညာင်သုံးပင်

ေတာ်အား ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပးကသည်။

အုေမာဒနာတရားနာကားကပီး လှဒါန်းမအစုစအ ု တွက်

ေကာင်း၊ ညီွတ်မတည်ေဆာက်၍ မရိုင်ပါေကာင်း၊

ေရစက်သွန်းေလာင်း အမေပးေဝကသည်။

ညီွတ်မမရှိလင်

ထိုေနာက်

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်

ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်ှင့်အဖွဲသည်

ပရိယတိသာမေဏေကျာ် သာသနာ့ဗိမာန်ေတာ်ဖွင့်ပွဲှင့်

အေမးနံ့သာရည်ပက်ဖျန်း

ေရစက်ချအခမ်းအနားသို တက်ေရာက်ကည်ညိကသည်။

ထိေ ု နာက် မိုးကုတ် မိ ေညာင်သုံးပင်ပရိယတသ ိ ာမေဏ

ေရှးဦးစွာ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သဃ ံ မဟာနာယကအဖွဲ တွဖ ဲ က်

ေကျာ် စာသင်တက ို ဆ ် ရာေတာ်င ှ ့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခံ

ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် မိုးကုတ်မိ ေညာင်သးံု ပင်ပရိယတိ သာမေဏေကျာ် သာသနာ့ဗိမာန်ေတာ်အတွက် လှဒါန်းသည့်အလှေငွများကို လက်ခံရယူစ်။

ယင်း ေနာက်

ို င ် ငံ ေတာ် ၏ အတို င ် ပ င် ခံ ပု ဂိ လ် ၊

တစ်ေယာက်၊ တစ်ဖွဲှင့်တစ်ဖွဲအကား ယုံကည်မတည် မရပါေကာင်း၊ ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံတွင် အလာ

ဖွံဖိးတိုးတက်ိုင်မည်

မဟုတ်ပါ

ေကာင်း။

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးများ၊ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားှင့် အလှရှငမ ် ျား

စာမျက်ှာ ၄ သို 

ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် မိုးကုတ်မိ ေညာင်သးံု ပင်ပရိယတိ သာမေဏေကျာ် သာသနာ့ဗိမာန်ေတာ်အတွက် လှဒါန်းသည့်အလှေငွများကို လက်ခံရယူစ်။


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် ဆရာေတာ်ထံ လှဖွယ်ဝတပစည်းများ ဆက်ကပ် လှဒါန်းစ်။

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်ှင့် အလှရှင်များ ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များအား ေန့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။

စာမျက်ှာ ၃ မှ မိုးကုတ်ေဒသတွင် မည်သိုေသာ ြပဿနာများရှိ၍ မည်သေ ုိ ြဖရှငး် ေပးရမည်ဆသ ုိ ည့် ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်ြဖင့လ ် ည်း လာေရာက်ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ တိုင်းရင်းသားေပါင်းစုံ

မိုးကုတ်ေဒသသည်

ေအးေအးချမ်းချမ်းေနထိုင်သည့်

ေဒသြဖစ်သည့အ ် တွက် မိမအ ိ ေနြဖင့် သေဘာကျပါေကာင်း၊ မိမတ ိ  ုိ င ုိ င ် သ ံ ည် ိင ု င ် က ံ မ ုိ တ ီှ င်းေနထိင ု ် ကသူများအားလုးံ အတွက် လုံြခံမေပးိုင်သည့် ိုင်ငံြဖစ်ေစလိုပါေကာင်း၊ မည်သည့ဘ ် ာသာ ကိုးကွယသ ် ည်ြဖစ်ေစ၊ မည်သည့တ ် င ို ်းရင်း သားအုပစ ် ြု ဖစ်ေစ၊ မည်သည့အ ် ယူအဆြဖစ်ေစ ိင ု င ် အ ံ တွင်း မှတ ီ င်းေနထိင ု ် ကသူများအားလုံးကို အြပည့အ ် ဝယုံ ကည်မ ေပးပီး အားလုံးကိုတိုးတက်ေအာင် ကူညီေဆာင်ရွက်ေပး သည့် အေနအထားမျ ိးြဖစ်ေစလိုပါေကာင်း၊ မိမိမိဖ များဆိုသည်မှာ မိခံြပည်သူများက ၎င်းတို၏ အမိအဖ သဖွယ် အားကိုးရသည့်ပုဂိ လ်များကို ဆိုလိုပါေကာင်း၊ သိုြဖစ်၍ မိမိမိဖများအေနြဖင့် ိုင်ငံေတာ်၏ အနာဂတ် အတွက၊် တိင ု ်းရင်းသားြပည်သမ ူ ျားအတွက် ေရရှညလ ် ြုံ ခံမ ရှိပီး စိတ်ချမ်းသာေရးအတွက် စ်းစားေဆာင်ရွက်တင်ြပ ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မိုးကုတ်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရး အတွက် တင်ြပေြပာဆိုိုင်မည်ဟု ယုံကည်ပါေကာင်း၊ မိးု ကုတ် မိသည် ေကျာက်လပ ု င ် န်းကို မှခ ီ အ ို ားထားေဆာင် ရွက်သည့်ေဒသြဖစ်သည့်အတွက် ေကျာက်တူးေဖာ်ေရး ကိစှင့်စပ်လျ်း၍ တင်ြပိုင်ရန်အတွက် သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးအား ေခေဆာင်လာပါေကာင်း။ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ကရန်လို ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ သ ် ည် ေရွးေကာက်ပ ွဲ စ ှ ြ် ဖစ်ပါေကာင်း၊ မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူအားလုံး မဲေပးိုင်ေရးသည် အေရးကီးပါ ေကာင်း၊ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ ိုင်ငံသားတိုင်းကို ေပးထားသည့် အခွင့်အေရးြဖစ်ပါေကာင်း၊ မဲေပးပိုင်ခွင့် ရှသ ိ အ ူ ားလုံး မဲေပးိင ု ေ ် ရးအတွက် အုပခ ် ျပ်ေရးအဖွဲအစည်း ကလည်း ေရွးေကာက်ပေ ွဲ ကာ်မရှင ် င ှ အ ့် တူ ပူးေပါင်းေဆာင် ရွက်ကရန်လိုေကာင်း ေြပာကားသည်။ ထိေ ု နာက် တက်ေရာက်လာကသူများက ေကျာက်မျက် နည်းဥပေဒအြမန်ထွက်ရှိေရး၊ ိုင်ငံေတာ်က သိမ်းဆည်း ထားသည့် ေြမဧက ၁၅၀၀၀ အနက် တူးေဖာ်ထတ ု လ ် ပ ု ြ် ခင်း

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မိုးကုတ်မိနယ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီဥကှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ေဒသခံ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များ၊ မိမိ မိဖများှင့် ေတွဆုံပွဲတွင် အမှာစကားေြပာကားစ်။ မရှသ ိ ည့် ဧက ၃၀၀၀ ကို ေဒသခံြပည်သမ ူ ျားအား လုပက ် င ို ်

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်က တင်ြပချက်များ

ြပည်သူများသည် သယံဇာတများထက် ပိုမိုတန်ဖိုးရှိပါ

မိုးကုတ်မိရှိ

အေပ ရှင်းလင်းေြပာကားပီး မိုးကုတ်ေဒသသည် သယံ

ေကာင်း၊ မိးု ကုတေ ် ဒသခံြပည်သမ ူ ျားအေနြဖင့် ြပည်ေထာင်စု

ေကျာက်မျက်တူးေဖာ်ထတ ု လ ် ပ ု မ ် မရှ  သ ိ ည့် ေနရာများအား

ဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းသည့် ေဒသ

အတွက၊် ေနာင်မျ ိးဆက်များအတွက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိးု ရှင့်

ိင ု င ် ြံ ခားသားခရီးသွားများ ေလ့လာိင ု ရ ် န် ေနရာသတ်မတ ှ ်

ြဖစ်ေစလိေ ု ကာင်း၊ မိမတ ိ အ ို စိုးရ စတင်တာဝန်ယစ ူ ်ကပင်

အတူ ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေပးကေစလိုေကာင်း

ေပးေရး၊ ပေလာင်တိုင်းရင်းသား စာေပသင်ကားိုင်ေရး

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးကို

ေြပာကားသည်။

ခွင့်ချထားေပးေရး၊

မှတ်ပုံတင်ကိစ၊

ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါ

အတွက် ဆရာ ဆရာမများ ခန့်ထားေပးေရးှင့် ပေလာင်

ေကာင်း၊ ေဆွးေွးတင်ြပသည့်ကိစများမှာ မေြဖရှင်းိုင်

ေကျးရွာများမှ တချ ိေဒသတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး

သည့် ကိစမရှိပါေကာင်း၊ မိမိတိုအစိုးရအေနြဖင့်လည်း

ေကာင်းမွန်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးေရး၊ မိုးကုတ်ေဆးုံ၌

ြပည်သတ ူ င်ြပသည့က ် စ ိ အားလု  ံးကို အေလးထားပါေကာင်း၊

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးများှငအ ့် ဖွဲ သည် မိးု ကုတ် မိမှ ရဟတ်

အိးု ကုဆရာဝန်ြဖည့ဆ ် ည်းေပးေရးှင့် ေဒသခံလက်လပ ု ်

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ိုင်သည့် အေြခအေန

ယာ်များြဖင့် ြပန်လည်ထွက်ခွာကပီး ညေနပိုင်းတွင်

လက်စားများ အချ ိးကျ

ရှပ ိ ါက ချက်ချင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးလျက်ရပ ိှ ါေကာင်း၊ ချက်ချင်း

ေနြပည်ေတာ်သို ြပန်လည်ေရာက်ရှိကသည်။

လုပ်ကွက်ရရှိေစေရးတိုှင့်

စပ်လျ်း၍ တင်ြပကသည်။

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးေစတီေတာ် အထက်ဌာပနာေတာ်သွင်း၊ ေရထီးေတာ်တင်ှင့်

ဗုဒါဘိေသက အေနကဇာတင်လှပူေဇာ်ပွဲ မဟာမဂလာအခမ်းအနား ကျင်းပမည် ြပည်ေထာင်စုသမတ ေတာ်ကီး

ြမန်မာိုင်ငံ

အစ်ထာဝရငိမ်းချမ်း

ေစေရးအတွက်

ကံေ ့ ကာ်ပန်းအဝိင ု း် အနီး၌ တည်ထား

စည်ကားသိုက်မိက်စွာ ကျင်းပသွား

ှင့် ရင်ထိုးတံဆိပ်များကို သာသနာ

ကိုးကွယ်လျက်ရှိသည့်

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန ဖုနး် -

ငိမ်းချမ်းေရးေစတီေတာ်

ထာဝရ အထက်

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်၊

မေဆာင်ရွက်ိုင်ပါက မှတ်သားထားပါေကာင်း၊ မိမိတို

သတင်းလမ်းန်

ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၉

ြပန်လည်ေရာက်ရှိ ထိုေနာက်

အခမ်းအနား ကျင်းပေနမများကို ုပြ် မင်သံ ကားမှ

၀၆၇- ၃၄၀၆၂၈၊ ၀၆၇- ၃၄၀၆၁၅၇ သို

ေရပါရမီေတာရ

ဌာပနာေတာ်သွင်း၊ ေရထီးေတာ်တင်

ြမန်မာ့အသံင ှ ့်

ဆက်သွယ်ပီး ိုဝင်ဘာ ၇၊ ၈၊ ၉ ရက်

ဆရာေတာ် အရှငဆ ် ာဓိက အမှးြပ

ှင့် ဗုဒါဘိ  ေသက အေနကဇာတင်လှ

တိုက်ိုက်ထုတ်လင်  ့

ြပသေပးသွား

တိုတွင် ုံးချ ိန်အတွင်း လာေရာက်

ေသာ ေစတနာရှင်၊ အလှရှင်များ၏

ပူေဇာ်ပွဲ မဟာမဂလ  ာအခမ်းအနားကို

မည်ြဖစ်ပီး အခမ်းအနားသို ကိယ ု တ ် င ို ်

ထုတယ ်  ူ င ို ေ ် ကာင်း သာသနာေရးှင့်

စုေပါင်းလှဒါန်းမြဖင့် ေနြပည်ေတာ်

(တန်ေဆာင်မန ု ်းလြပည်ေ ့ န့) ိဝ ု င်ဘာ

တက်ေရာက် ကည်ညိပူေဇာ်လသ ို ည့်

ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာနမှ အသိေပး

ဒကဏ ိ သီရိ မိနယ် ရာဇသဂဟ  လမ်း

၁၁ ရက် နံနက် ၇ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင်

အလှရှင်များအေနြဖင့် ယာ်ဝင်ခွင့်

းေဆာ်ထားသည်။

သတင်းစ်

သတင်းစ်

ကမ ာ့ ဆီးချိ၊ ေသွးချိေရာဂါကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရးှင့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ကျင်းပမည် ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၉ ၂၀၁၉ ခုှစ် ကမာ့ဆီးချ ိ၊ ေသွးချ ိေရာဂါကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရးေန့ အထိမ်း အမှတ် အခမ်းအနားကို ိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် ုံးအမှတ်(၄) ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ ပူးေပါင်းကျင်းပမည် အဆိပ ု ါအခမ်းအနားကို ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန ြပည်သ့ူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန မကူးစက်င ို ေ ် သာေရာဂါများ ကာကွယ ် မ ှိ န ် င်းေရးဌာနခွဲ ဆီးချ ိ၊ ေသွးချ ိ ေရာဂါကာကွယထ ် န ိ ်းသိမ်းေရးစီမခ ံ ျက်င ှ ့် ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ (WHO) တို ပူးေပါင်း၍ ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ဟိန်းမင်းစိုး


ိုဝင်ဘာ

၁၀၊ ၂၀၁၉

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာမျိးသိမ်းကီး ဂျာမနီိုင်ငံ ပညာေတာ်သင်ေကျာင်းသားေဟာင်းများအဖွဲ ှစ်ပတ်လည်အစည်းအေဝး တက်ေရာက် ရန်ကုန် ိုဝင်ဘာ ၉

စိန်ေခမအခက်အခဲများကို

“ပညာေရးှင့် ေရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်မ” ေခါင်းစ်ြဖင့်

အေတွအ ကံများ၊ အသိပညာဗဟုသုတများှင့် ေြဖရှင်း

ဂျာမနီိုင်ငံ

ေဆာင်ရွက်ချက်များကို

ပညာေတာ်သင်ေကျာင်းသားေဟာင်းများ

ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ိုင်မည့် အချင်းချင်းမေဝေပးိုင်မည့်

အဖွဲ ှစ်ပတ်လည်အစည်းအေဝးကို ယေန့နံနက် ၉ နာရီ

အခွင့်အလမ်းများ ရရှိကမည်ဟု

တွင် ရန်ကုန်မိ တကသိုလ်စိန်ရတုခန်းမ၌ ကျင်းပ

ယေန့ အခမ်းအနားကို ကျင်းပရန် ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့်

သည်။

ဂျာမနီိုင်ငံသံုံး၊ အကူအညီေပးလျက်ရှိ

DAAD ှင့်

ယုံကည်ပါေကာင်း၊ ဂျာမနီိုင်ငံပညာသင်

ေကျာင်းသားေဟာင်းများအဖွဲတိုအား

ေကျးဇူးတင်ရှိပါ

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ေရှးဦးစွာ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီးက ဂျာမနီိုင်ငံှင့် DAAD တိုသည်

ထိုေနာက် ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီသံအမတ်ကီး

ြမန်မာိုင်ငံမှ အစိုးရဝန်ထမ်းများှင့် လူငယ်များအတွက်

Mr. Thomas Neisinger, Head of DAAD Regional Office

ဘွဲဒီဂရီပညာသင်အစီအစ်များရရှိိုင်ရန် ှစ်ေပါင်းများ

in Hanoi, Mr.Stefan Hase-Bergen ှင့် Cologne

စွာ အကူအညီေပးလျက်ရပ ှိ ါေကာင်း၊ ဂျာမနီင ို င ် ပ ံ ညာသင်

University မှ Prof.Dr.Frauke Kraas တိုက တ်ခွန်း

ေကျာင်းသားေဟာင်းများ(ြမန်မာ) (German Alumni

ဆက်စကား ေြပာကားကသည်။ ထိုေနာက် အစည်းအေဝးကို သတ်မှတ်ထားသည့်

Association Myanmar-GAAM)အေနြဖင့် ဂျာမနီင ို င ် တ ံ င ွ ် သင်ယူစရာများှင့် မည်သိုသင်ကားသင်ယူရမည်တိုကို သိရှိလာရသည့်အတွက် များစွာဝမ်းေြမာက်မိပါေကာင်း၊ ဂျာမနီိုင်ငံမှရရှိခဲ့ေသာ တန်ဖိုးရှိေသာ အေတွအ ကံများ ြဖင့် မိမတ ိ ြုိ မန်မာိင ု င ် တ ံ င ွ ် ကမ်းကျင်မြမင့  မ ် ားလာေစရန် ှင့် အသိပညာဖွံ ဖိးလာေစရန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ လ ် ျက် ရှိကပါေကာင်း။ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် အမျ ိးသားပညာေရး

မဟာဗျဟာစီမံကိန်းအရ ြမန်မာ့ပညာေရးစနစ်ြပြပင် ေြပာင်းလဲမများကိ  ု ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ ယေန့

အစီအစ်များအတိုင်း ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ကသည်။

ေထာင်ေပးရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ယင်းေနာက်

ိုင်ငံတကာအဆင့်မီြဖစ်ေစရန်

ေခတ်တွင် သင်ယူသူအားလုံးကို လူသားေကာင်းများြဖစ်

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနသည် တကသိလ ု မ ် ျား၏ သင်ိုး

လာေစရန်၊ အသင်းအဖွဲစိတဓ ် ာတ်ြဖင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ်

န်းတမ်းများ၊ သင်ယူနည်းစနစ်များ၊ သုေတသနှင့်

တတ်ေစရန်၊

တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမရှိလာေစရန်ှင့်

တီထွင်ဆန်းသစ်မများကို ိုင်ငံတကာအဆင့်မီြဖစ်ေစရန်

ေကာင်းမွနေ ် သာအနာဂတ်အတွက် တီထင ွ ဆ ် န်းသစ်ြခင်း၊

အတွက် အေလးထားေဆာင်ရက ွ လ ် ျက် ရှပ ိ ါေကာင်း၊ ယေန့

ဖန်တီးတတ်ြခင်းများ အားေကာင်းလာေစရန် ြပစုပျ ိး

ကျင်းပသည့် ေဆွးေွးပွဲတွင် မိမိတို ကံေတွေနရသည့်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ေဒါက်တာ

မျ ိးသိမ်းကီးသည် ရန်ကုန်မိ Best Western Green Hill Hotel ၌ ကျင်းပသည့် Prospect Burma ၏ တတိယ အကိမ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်ညီလာခံှင့် ှစ် ၃၀ ြပည့် အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

"၁၂ ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံ-တုတ် ေရှေနချပ်များညီလာခံ" သို ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ် တက်ေရာက် ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၉ ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် ကေမာဒီးယားိုင်ငံ ဆီယမ်ရိ မိတွင် ိဝ ု င်ဘာ ၆ ရက်မှ ၇ ရက်အထိ ကျင်းပသည့် ‘၁၂ ကိမေ ် ြမာက် အာဆီယ-ံ တုတ် ေရှေနချပ်များညီလာခံ’သို တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ညီလာခံဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားသို ကေမာဒီးယားိုင်ငံဝန်ကီးချပ် မစတာ ဆမ်ဒက်ဟွန်ဆန် တက်ေရာက်၍ အမှာစကားေြပာကားသည်။ ေဆွးေွးတင်ြပ ညီလာခံကို ‘ေဒသတွင်းလူကန ု က ် ူးမတိက ု ဖ ် ျက်ေရးတွင် အစိုးရေရှေနများ ၏ အခန်းက' ေခါင်းစ်ြဖင့် ကျင်းပရာ တက်ေရာက်လာကေသာ အာဆီယံ ိုင်ငံများှင့် တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်ငံမှ ေရှေနချပ်များ၊ ေဟာင်ေကာင်ှင့် မကာအိတ ု မ ို ှ ကိယ ု စ ် ားလှယအ ် ဖွဲေခါင်းေဆာင်များက ဥပေဒေရးရာှင့် အေတွ အ ကံများကို အသီးသီးေဆွးေွးတင်ြပကသည်။ အဆိပ ု ါညီလာခံတင ွ ် ြပည်ေထာင်စေ ု ရှေနချပ်က လူကန ု က ် ူးမသည် ိင ု င ် ံ ြဖတ်ေကျာ်မခင်  းတစ်ရပ်အြဖစ် ိင ု င ် အ ံ သီးသီး ကံေတွေနရပါေကာင်း၊ အဆိပ ု ါ မခင်းများကို တရားစွဆ ဲ ေ ုိ ဆာင်ရက ွ ရ ် ာတွင် သက်ေသခံချက်များ၊ သက်ေသတို ၏ ထွကဆ ် ခ ုိ ျက်များ၊ တရားခံလေ ဲ ြပာင်းြခင်းများအတွက် သက်ဆင ုိ သ ် ည် ့ င ုိ င ် ံ များအကား ထိေရာက်သည်န ့ ည်းလမ်းများြဖင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ရ ် န် လိအ ု ပ် ပါေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံတွင် လူကုန်ကူးခံရမအများစုမှာ အဓမထိမ်းြမားြခင်း၊ ြပည်တ ့ န်ဆာအြဖစ် ခိင ု း် ေစြခင်း၊ အဓမလုပအ ် ားခိင ု း် ေစြခင်းတို ြဖစ်ပါေကာင်း၊ လူကန ု က ် ူးမကျးလွနသ ် မ ူ ျားကို ထိေရာက်စွာ အေရးယူအြပစ်ေပးိင ု ေ ် ရးအတွက် ဥပေဒမူေဘာင်များသည် အေရးကီးပါေကာင်း။

ဥပေဒကို ၂၀၀၄ ခုှစ်တွင် ြပာန်း၍ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါေကာင်း၊ အိမန ် ီးချင်းိင ု င ် မ ံ ျားှငလ ့် ည်း ှစ ် င ို င ် သ ံ ေဘာတူညခ ီ ျက်များ ချပ်ဆ၍ ို လူကန ု ် ကူးမများကို ှိမ်နင်းလျက်ရှိပါေကာင်း။ ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်ိုင်ေရး လူကုန်ကူးမအပါအဝင် ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်မခင်  းများကို တရားစွဲဆိုရာတွင်

လက်ခံပါဝင်ခဲ့ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ည် ိင ု င ် ြံ ဖတ်ေကျာ်မခင်  းများ တိက ု ဖ ် ျက်ေရးဆိင ု ရ ် ာ ကုလ သမဂကွန်ဗင်းရှင်းှင့် Palermo Protocol တိုကို လည်းေကာင်း၊ လူကုန်ကူးမ များ တားဆီးကာကွယ်ေရး၊ ှိမ်နင်းေရးှင့် အေရးယူအြပစ်ေပးေရးဆိုင်ရာ ပိုတိုေကာှင့် ကုန်းေကာင်း၊ ေရေကာင်းှင့် ေလေကာင်းတိုမှ လူေမှာင်ခို ြပလုပ်မများ  တားဆီးေရးဆိုင်ရာ ပိုတိုေကာတိုကိုလည်းေကာင်း လက်ခံ ပါဝင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ ထိုြပင် လူကုန်ကူးမတားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒကို ၂၀၀၅ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ြပာန်း၍ လူကန ု က ် းူ မများကို အေရးယူေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရပ ိှ ါေကာင်း၊ ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်မခင်  းများတွင် အြပန်အလှန် ကူညီပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ိုင်ရန် အတွက် ြပစ်မဆိုင်ရာကိစရပ်များတွင် ိုင်ငံအချင်းချင်း အကူအညီေပးေရး

ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်ိုင်ေရးအတွက် ဥပေဒအရာရှိ ၂၄ ဦးပါဝင်ေသာအဖွဲ တစ်ဖဲွ ကိဖ ု ဲွ စည်းပီး အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စတ ု ရားေရးဌာနှင့် ေလ့ကျင်ေ ့ ရး

ုးံ များအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် တိ  းု ြမငေ ့် ရး၊ ှစ ် င ုိ င ် တ ံ ရားစီရင်ေရးစနစ်

ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါေကာင်း၊ လူကုန်ကူးမမှ သက်ေသှင့် နစ်နာသူများကို တရားုံး

များ ေလ့လာိုင်ေရးအတွက် သင်တန်းများ၊ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများ ပူးတွဲ

တွင် စစ်ေဆးြခင်းမြပမီ ကိတင်ြပင်ဆင်ေပးသည့် Pre-Trial Interview ကို

ကျင်းပေရး၊ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်မခင်  းများကို ထိေရာက်စွာ ှမ ိ န ် င်းိင ု ေ ် ရးအတွက်

ကျင်သ ့ ုံးေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရပ ှိ ါေကာင်း၊ ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ည် လူကန ု က ် ူးမအပါအဝင်

အြပန်အလှန်အကူအညီေပးေရးတိုကို ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်မခင်းများကို ိုင်ငံတကာှင့်ပူးေပါင်း၍ ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်

သတင်းစ်

တစ်ခြု ဖစ်သည့် အာမခံလပ ု င ် န်းအေနြဖင့် ြပည်သူ့အတွက် ေပးိုင်ေအာင် ပိုမိုကိးစားကေစလိုေကာင်း ေြပာကားခဲ့ သည်။

ဆက်လက်ပီး လုပင ် န်းအလိက ု ် ဘက်စထ ုံ ူးခန်ဆ ု င ှ ့်

လုပ်အားယှ်ပိင်ထူးခန်ဆု

ရရှိခဲ့ကေသာ

နယ်ုံးခွဲ

ဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း၊ ဌာနအကီးအကဲများ၊ တိုင်း

တာဝန်ခံများှင့် လုပ်ငန်းရှာေဖွမတွ  င် တက်တက်ကက

အရာထမ်းများ တက်ေရာက်ကသည်။

လှယ်ကီးများကို ဒုတိယဝန်ကီးှင့် ဦးေဆာင်န်ကား

ေဒသကီး/ြပည်နယ်ှင့် ခိုင်ုံးခွဲ တာဝန်ခံများ၊ ုံးချပ်မှ အခမ်းအနားတွင် ဒုတိယဝန်ကီးက

မိမိတိုဌာန

သည် ိုင်ငံေတာ်၏ ဘာေငွများ ရှာေဖွရာတွင် အဓိက တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေနရေသာ

ဝန်ကီးဌာနြဖစ်ပီး

အြပန်အလှန်အကူအညီေပးေရး

ှင့် ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲတိုအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မလမ်  းန်စာအုပ်ကို

အားထားရေသာ အာမခံအကာအကွယမ ် ျား ြပည့ြ် ပည့ဝ ် ဝ

ကျင်းပခဲရ ့ ာ စီမက ံ န ိ း် ှင့် ဘာေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတယ ိ

တူခဲ့ကသည်။ အဆိုပါခရီးစ်အတွင်း ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်သည် တုတ်ြပည်သူ့

ုံးများ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ် လုပင ် န်းေဆာင်ရက ွ ခ ် မ ဲ့ 

အေဝးကို ိုဝင်ဘာ ၆ ရက်ှင့် ၇ ရက်တွင် ရန်ကုန်မိ၌

ေဒသတွငး် ေရှေနချပ်းံု များအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် တိ  ုးြမငရ ့် န် သေဘာ

သမတိုင်ငံေရှေနချပ် Mr. Zhang Jun ှင့် ေတွဆုံခဲ့ပီး ှစ်ိုင်ငံေရှေနချပ်

ိင ု င ် ပ ံ င ုိ စ ် းီ ပွားေရးလုပင ် န်း၊ ေငွေရးေကးေရး အဖွဲ အစည်း

ေရှဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းညိင်းအစည်း

ကို လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ထုတြ် ပန်ကပီး လူကန ု က ် းူ မတိက ု ဖ ် ျက်ေရးှငစ ့် ပ်လျ်း၍

ထိေရာက်စွာ စုစ ံ မ်းစစ်ေဆးတရားစွဆ ဲ  ို င ို ေ ် ရးအတွက် ြပည်ေထာင်စေ ု ရှေနချပ်ုံး

ရန်ကုန် ိုဝင်ဘာ ၉

များ သုံးသပ်ြခင်းှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်အတွက်

ဆက်လက်၍ အာဆီယံှင့် တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်ငံ ေရှေနချပ်များ၊ ကိယ ု စ ် ားလှယအ ် ဖွဲ ေခါင်းေဆာင်များသည် ညီလာခံပူးတွေ ဲ ကညာချက်တစ်ရပ်

အစီအစ်များ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ လူကုန်ကူးမများကို

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း ညိင်းအစည်းအေဝး တက်ေရာက် ြမန်မာ့အာမခံလပ ု င ် န်း တိင ု း် ေဒသကီး/ြပည်နယ်င ှ ့် ခိင ု ်

လျက်ရှိပါေကာင်း ေဆွးေွးတင်ြပသည်။

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးကေသာ အာမခံလပ ု င ် န်း ကိယ ု စ ် ား ေရးမှးတိုက ဂုဏ်ြပဆုများ ချ ီးြမင့်ပီး ြမန်မာ့အာမခံ

လုပင ် န်း(ုံးချပ်)ပမထပ်ရှိ စာကည့တ ် က ို က ် ို ဖဲကိးြဖတ် ဖွင့်လှစ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေကးမုံ


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ငိမ်းချမ်းမ ေမာ်ရည်သန်ရာ၊ အများေပါင်းစု လှဒါန်းရာ ေစတီသာကို ကည်ညိဖွယ် ဖူးေတွိငု ေ် တာ့မည် ရှင်မင်း ေရကာသကန  း် ြဖင့် တင့တ ် ယ်သပာယ်ဟန်

အလားတူ ပန်းလည်တင ုိ ် စိက ု ထ ် ပ ူ ေ ူ ဇာ်

ေပလွငေ ် နပီြဖစ်သည့် ထာဝရငိမး် ချမ်းေရး

ြခင်း မဟာမဂလ  ာအခမ်းအနားကိလ ု ည်း ိင ု င ် ံ

ြမတ်ကီး ရွတဖ ် တ်ပေ ူ ဇာ်သသ ံ ည် ေစတီေတာ်

ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ  လ် ေဒေအာင်ဆန်း

ေစတီေတာ်မှ အနနယသမ ပာန်းကျမး် ေတာ်

ေတာ် သမတဦးဝင်းြမင့ ် င ှ ဇ ့် နီး

အနီးတစ်ဝက ုိ ် ပျံလွငလ ့် ျက်ရသ ိှ ည်။ ပာန်း

ေဒချ ိချ ိ၊

စုကည်၊ ဒုတိယသမတ ဦးြမင့်ေဆွှင့်ဇနီး

ကျမ်းေတာ်ြမတ်ကီး ရွတဖ ် တ်ပေ ူ ဇာ်သေ ံ ကာင့်

ေဒခင်သက်ေဌးတို တက်ေရာက် ကည်ညိ ၍

ရာဇသဂဟ  လမ်းေပ ြဖတ်သန်းသွားကသည့်

ပန်းလည်တင ုိ မ ် ျား စိက ု ထ ် ပ ူ ေ ူ ဇာ်ခ့ဲ ကသည်။

ရဟန်းရှငလ ် ြူ ပည်သအ ူ များသည် တည်ထားမ

“ထာဝရငိ မး် ချမ်း ေရးေစတီ ေတာ် ကုိ

ပီးလုနးီ နီး ေစတီေတာ်ြမတ်ဆီ အာုြံ ပဦးခိက ု ်

ေစတီေတာ် တည်ထားကိးု ကွယေ ် ရးဆိင ု ရ ် ာ

သည်။

အနက် ေြခာက်မျ ိးကို ေအာင်ြမင်စာွ ကျင်းပခဲ့

ပူေဇာ်ကသည်မာှ ကည်းူ ချမ်းေြမ့ဖယ ွ ြ် ဖစ်

မည့်

မဟာမဂလာအခမ်းအနားကီး ကိးု မျ ိးရှိတ့ဲ

တန်ေဆာင်မန ု း် လြပည့ေ ် န့တင ွ ် ကျင်းပ

ပီးြဖစ်ပါတယ်။ ကျန်တ့ဲ မဟာမဂလ  ာအခမ်း

ထာဝရငိမး် ချမ်းေရး ေစတီေတာ်၏

အနားေတွကုိ ၁၃၈၁ ခုစ ှ ် တန်ေဆာင်မန ု း်

အထက်ဌာပနာေတာ်သင ွ း် ၊ ေရထီးေတာ်တင်၊

လြပည့ေ ် န့မာှ သာသနာေတာ် ဆိင ု ရ ် ာ ထုးံ တမ်း

ေရကာသကန  း် ေတာ်ကပ်င ှ ့် ဗုဒါဘိ  ေသက

စ်လာေတွန့ဲ အညီ ကျင်းပသွားမှာ ြဖစ်ပါ

အေနကဇာတင် မဂလ  ာအကိ အသံမစဲမဟာ

တယ်” ဟု ထာဝရ ငိမး် ချမ်းေရးေစတီေတာ်

ပာန်းကို သံဃာေတာ်များက ထာဝရငိမး် ချမး် ေရး

တည်ထားကိးု ကွယေ ် ရး ဦးစီးေကာ်မတီဥက

ေစတီေတာ်၌ ိဝ ု င်ဘာ ၇ ရက်မှ ၉ ရက်အထိ

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန

သုးံ ရက်တာ ရွတဖ ် တ်ပေ ူ ဇာ်ခ့ဲ ကသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး သူရဦးေအာင်ကုိက

ထာဝရငိမး် ချမ်းမ ေမာ်ရည်သန်

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး

တည်ထားကိးု ကွယမ ် မှ  ာ

အဆိုပါေကာ်မတီ လုပ်ငန်းညိင်းအစည်း

ေစတီေတာ်

အေဝးတွင် ေြပာကားသည်။

ရာန်းြပည့န ် းီ ပါး

ေဒသစာရီလည ှ လ ့် ည်ပေ ူ ဇာ်

ပီးေြမာက်ပီြဖစ်၍ တည်ေဆာက်မအေချာသပ် 

လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရိသ ှ ည်။ ထာဝရငိမး် ချမး် မ ေမာ်ရည်သန်၍ ေနြပည်ေတာ်

ဒကဏ ိ သီရိ မိနယ် ရာဇသဂဟ  လမ်း ကံေ ့ ကာ်

ပန်း အဝိုငး် အနီး ၌ တည် ထားကိးု ကွ ယ ် ရာ ထာဝရငိမး် ချမ်းေရးေစတီေတာ်ကုိ ကည်ညိ ဖွယဖ ် းူ ေတွိင ု ေ ် တာ့မည်ြဖစ်သည်။

ေထရဝါဒဗုဒဘာသာဝင်  တ၏ ုိ ရည်မန ှ း်

ေတာင့တ ် ရာြဖစ်ေသာ ထာဝရအငိမး် ဓာတ် ြဖစ်သည့် ြမတ်နဗ ိ ာန်  ကုိ မျက်ေမှာက်ြပိင ု ရ ် န် ှင့် ြပည်ေထာင်စသ ု မတ ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်ကီး ထာဝရငိမး် ချမ်းေရးရရှေ ိ စရန်

ရည်သန်၍

ေရပါရမီေတာရဆရာေတာ် အရှငဆ ် ာဓိက

အမှးြပေသာ ေစတနာရှင၊် အလှရှငမ ် ျား၏

စုေပါင်းလှဒါန်းမြဖင့် ထာဝရငိမး် ချမ်းေရး ေစတီေတာ်ကုိ တည်ထားခဲြ့ ခင်းြဖစ်သည်။

“အလှေငွနည်းသည်ြဖစ်ေစ၊ များသည်

ြဖစ် ေစ၊ ထာဝရငိ မး် ချမ်း ေရးေစတီ ေတာ် အတွက် အလှေငွထည့ဝ ် င်တင ုိ း် ထည့ဝ ် င်တင ုိ း်

" ဤေကာင်းမေကာင့် ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်ကီး

ထာဝရငိမး် ချမ်းေရး အြမန်ဆးံု ရရှပ ိ ါေစ " လို ဆု ေတာင်း ေမတာ ပိုသ မယ် ဆုိရ င် အလှ

ေငွတင ုိ း် ၊ အလှေငွတင ုိ း် မှာ ငိမး် ချမ်းေရးရေစ

ချင်တ့ဲ ဆဓာတ်၊ ငိမး် ချမ်းေရးရပါေစဆိတ ု ့ဲ ေမတာဓာတ်ေတွ

စိမဝ ့် င်ပျံှေ ံ နတဲအ ့ တွက်

ထာဝရ ငိမး် ချမ်းေရးေစတီေတာ်ကီးဟာ ိင ု င ် သ ံ ူ ိင ု င ် သ ံ ားကုသလ ုိ ရ ် င ှ မ ် ျားရဲ ငိမး် ချမ်း ေရး ဆဓာတ်၊ ငိမး် ချမ်းေရး ေမတာဓာတ်ေတွ ေပါင်းစုေနတဲ့ ဓာတ်ေပါင်းစုေစတီေတာ်ကီး

ြဖစ်ေနပါတယ်။ ေစတီေတာ်ကီးမှာ ကိနး် ဝပ်

ေနတဲ့ သိနး် ေပါင်းများစွာေသာ ဘုရားဓာတ်

ေတာ်၊ ရဟာဓာတ်ေတာ်ေတွရဲ အငိမး် ဓာတ်

ေကာင့ေ ် ရာ၊ ကုသလ ုိ ရ ် င ှ ေ ် တွရဲငိမး် ချမ်းေရး ဆဓာတ်၊ ငိမး် ချမ်းေရးေမတာဓာတ်၊ ဗုဒါ

ုဿတိကသ ု လ ုိ ဓ ် ာတ်၊ ဗုဒပူ  ဇာကုသလ ုိ ဓ ် ာတ် ေတွ ေ ကာင့ ် ပ ါ။

ထာဝရငိ မး် ချမ်း ေရး

ထိသ ု ုိ ေစတီေတာ် တည်ထားကိးု ကွယရ ် န်

ေစတီေတာ်ကီးဟာ ိုင်ငံေတာ်မာှ ထာဝရ

ေစတီေတာ်ဝတကံ၏ သက်ဆင ုိ ရ ် ာ နယ်နမ ိ တ ိ ်

ပက်ဖျန်းကာ သတဌာနမူလဌာပနာေတာ်သွငး်

မဂလ  ာအခမ်းအနားများကို အဆင့ဆ ် င့် ကျင်းပ

ကီးမားတဲ့ ကုသလ ုိ အ ် ေထာက်အပံ့ ကီး ဧကန်

ပရိတန ် ့ံ သာရည်များ ပက်ဖျန်းပူေဇာ်ြခင်းတိြု ဖင့်

ထိအ ု တူ အလယ်ဌာပနာေတာ် သွငး် လှ

ေတာ်မမ ူ ည့် အြမင့် ေြခာက်ေပ၊ အကျယ် ငါးေပ

ငိမး် ချမ်းေရး အြမန်ဆးံု ရရှဖ ိ အ ုိ တွက် အင်အား မုချ ြဖစ်မယ်ဆတ ုိ ာ

ေသချာပါတယ်” ဟု

အရှငဆ ် ာဓိကက ထာဝရငိမး် ချမ်းေရးေစတီ

မဟာမဂလ  ာကို ေအာင်ြမင်စာွ ကျင်းပခဲ့ ကသည်။

ခဲ့ ကသလို ေစတီေတာ်တင ွ ် ကိနး် ဝပ်စပ ံ ယ်

ေြမသန့်မဟာမဂလ  ာအခမ်းအနားကို ေအာင်ြမင်

ပူေဇာ်ြခင်း မဟာမဂလ  ာအခမ်းအနားကို ၂၀၁၈

ရှိေသာ စကျင်ဗုဒုပ်ပာွ းေတာ် ှစ်ဆူှင့်

စွာ ေဆာင်ရက ွ ခ ် ့ဲ ကသည်။

ခုှစ် စက်တင်ဘာ ၁ ရက်က ကျင်းပရာ

ေရထီးေတာ်၊ ေရငှကြ် မတ်နားေတာ်၊ ရတနာ

ရတနာပက်ေတာ်တင် တွငး် ေတာ်ဝန်း မဟာ

ို င ် ငံ ေတာ် ၏

ကုသလ ုိ ယ ် ူ ပူေဇာ်င ုိ ရ ် န်အတွက် ၂၀၁၉ ခုစ ှ ်

တိတ ု င ွ ် ပရိတေ ် ကျာက်အးုိ များကို ြမပ်ပ ံှ ေ ူ ဇာ်ပီး

ေတာ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ မိန့်ကားထားသည်။

ထာဝရငိမး် ချမ်းေရးေစတီေတာ်ကုိ ပုဂရ ံ ိှ

အာနာေစတီကုိ အေြခခံထားပီး

လိုဏ်

ေစတီေတာ်တစ်ဆအ ူ ြဖစ် တည်ေဆာက်ထား သည်။ ေစတီေတာ်၏ eာဏ်ေတာ်အြမင့မ ် ာှ ၁၀၈

ေပရှိ ပီး ေစတီေတာ်အရံ ၈၀ ပါရှက ိ ာ ရင်ြပင် ေတာ် အကျယ် ၃၀၆ ေပ ရှေ ိ ကာင်း သိရသည်။ ၂၀၁၈ ခုစ ှ ် ေမ ၁၈ ရက်တင ွ ် ဖွဲ စည်း

ေစတီေတာ် တည်ထားကိးု ကွယ်ုင ိ ်ေရး

အတွက် ဩဝါဒါစရိယ ဆရာေတာ်ကီးများအဖွဲ ကိးု ပါး၊ နာယကအဖွဲ ေလးဦး၊ ေစတီေတာ် တည်

ေဆာက်ေရးဦးစီးေကာ်မတီ ၁၃ ဦး၊ ေစတီေတာ်

တည်ေဆာက်ေရး လုပင ် န်းေကာ်မတီ ၁၉ ဦး၊

ဆပ်ေကာ်မတီ ရှစခ ် တ ု က ုိ ုိ လုပင ် န်းတာဝန်များ သတ်မှတ်၍ ၂၀၁၈ ခုှစ် ေမ ၁၈ ရက်တွင် ဖွဲ စည်းခဲသ ့ ည်။

ထိုသုိ ဖွဲ စည်း ပီး ထာဝရငိ မး် ချမ်း ေရး

ေစတီေတာ် အနရာယိက ေြမသန့် မဟာ

မဂလ  ာ၊ ရတနာပက်ေတာ်တင် တွငး် ေတာ်ဝန်း မဟာမဂလ  ာ၊ ရတနာအုတြ် မစ်စီ မဟာမဂလ  ာ၊ သတဌာနမူလဌာပနာေတာ်သင ွ း် မဟာမဂလ  ာ၊

အလယ်ဌာပနာေတာ်သွငး် မဟာမဂလာှင့်

ပန်းလည်တင ုိ စ ် က ုိ ထ ် ြူ ခင်း မဟာမဂလ  ာတိက ု ုိ အဆင့ဆ ် င့် ေအာင်ြမင်စာွ ကျင်းပခဲ့ ပီးြဖစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုစ ှ ် ေမ ၁၈ ရက်က ထာဝရငိမး် ချမ်း

ေရးေစတီေတာ် အနရာယိက

တည်ထားကိးု ကွယ်ေရး

ေြမသန့်မဟာမဂလ  ာအခမ်း

အနားကျင်း ပခဲ့သ ည် ။

အခမ်း အနားတွ င ်

ဆရာေတာ် သံဃာေတာ်များက ကမဝါစာများ

ရွတဖ ် တ် ချ ီးြမငေ ့် တာ်မြူ ခင်း၊ ဥပါသကာများက

ထာဝရငိမး် ချမ်းေရးေစတီေတာ်ကုိ ပုဂံရိှ အာနာေစတီကုိ အေြခခံထားပီး လိဏ ု ် ေစတီေတာ်တစ်ဆအ ူ ြဖစ် တည်ေဆာက်ထား

သည်။ ေစတီေတာ်၏ ဉာဏ်ေတာ်အြမင့မ ် ာှ ၁၀၈ ေပရှိ ပီး ေစတီေတာ်အရံ ၈၀ ပါရှက ိ ာ ရင်ြပင်ေတာ် အကျယ် ၃၀၆ ေပ ရှိ

ထိအ ု တူ ထာဝရငိမး် ချမ်းေရးေစတီေတာ်

မဂလာအခမ်းအနားှင့် ရတနာအုတ်ြမစ်စီ မဟာမဂလာအခမ်းအနားတိက ု ုိ ၂၀၁၈ ခုှစ်

ေမလ ၁၈ ရက်င ှ ့် ၂၄ ရက်တတ ုိ င ွ ် ေအာင်ေအာင် ြမင်ြမင် ကျင်းပခဲ့ ကသည်။

တက်ေရာက်ကည်ညိ

ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့ ် င ှ ဇ ့် နီး ေဒချ ိချ ိ၊

အတို င ် ပ င် ခံ ပု ဂိ လ်

ေဒ ေအာင် ဆ န်း စု  ကည် ၊ ဦးြမင့်ေဆွှင့်ဇနီး

ဒု တိ ယ သမ တ

ေဒခင်သက်ေဌးတို

တက်ေရာက်ကည်ညိခဲ့ကသည်။

အခမ်းအနားကို ေဆာင်ရက ွ ်

များှ င့် အလှ ေငွ မ ျား ထည့ ် ဝ င် လှ ဒါန်း

ေငွေစတီေတာ်များ၊ ပရိကရာရှ  စပ ် ါး ေငွပေဒသာ

တက်ေရာက်ကည်ညိ ခဲ့ ကသည်။

အဆိုပ ါအခမ်း အနားတွ င ် ိုင ် ငံေတာ်

သမ တ၊

ိုင ် ငံေတာ် ၏ အတိုင ် ပ င် ခံပုဂိ လ်

အမှးြပေသာ ဘုရားဒါယကာ ဒါယိကာမများ

သည် သတဌာန မူလဌာပနာ ုပပ ် ာွ းေတာ်များ၊ လှ ဖွ ယ ် ပ စ ည်း များကို သံ ဃာေတာ် မ ျားထံ ဆက်ကပ်ကသည်။ ထိေ ု နာက် ေရပါရမီေတာရ ဆရာေတာ်၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတှင့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏

အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် အမှးြပေသာ ဘုရား ဒါယကာ ဒါယိကာမများက ဌာပနာေတာ်များ သွ ငး် လှ ပူ ေဇာ် ကာ

ပရိ တ ် န့ံသာရည်များ

ထိုသုိ လှည့်လည်ပူေဇာ်ခံရာတွင် ိုင်ငံ

ပင်ေတာ်၊ ဗုဒုပ်ပာွ းေတာ်များ၊ ေရတိဂံပ ု ံတ ု ူ

ခုစ ှ ် ဇွန် ၁၉ ရက်တင ွ ် ကျင်းပခဲရ ့ ာ ိင ု င ် ေ ံ တာ် ပု ဂိ လ် ေဒ ေအာင် ဆ န်း စု  ကည် တုိလ ည်း

ှင့် ြပည်နယ်များ(ကချင်၊ ချင်း၊ ရခိင ု ် မပါ)သို

ေဒသစာရီလည ှ လ ့် ည်ပေ ူ ဇာ်ခခ ံ သ ့ဲ ည်။

တစ်ဝန်းမှ ရဟန်းရှင်လူ ြပည်သူအများက

ခက်မငါးြဖာှငြ့် ပည့စ ် သ ံု ည့် ရတနာ ေငွေဗာဓိ

သမတ ဦးဝင်းြမင့၊် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ အတိင ု ပ ် င်ခံ

ဧပီ ၁ ရက်မှ ေမ ၁၈ ရက်အထိ တိင ု း် ေဒသကီး

အလယ်ဌာပနာတွင် သွငး် လှပူေဇာ်မည့်

ထာဝရငိမး် ချမ်းေရးေစတီေတာ် သတဌာန

မူလဌာပနာေတာ်သင ွ း် မဟာမဂလ  ာကို ၂၀၁၈

စိနဖ ် းူ ေတာ်များကို ရဟန်းရှငလ ် ူ ြပည်သအ ူ များ

ပင်များ၊ ေငွကတ်ေတာ်များ၊ ဓာတ်ေတာ်ေငွ

ဆွမး် အုပမ ် ျား၊ ရတနာတံသင်း ေငွေသတာများ၊

ဗု ဒဇာတာေတာ် ၊ ေမာ် က ွ နး် ေကးြပားေတာ် ၊ မဟာေဇယျ မဂလ  ာ ၄၃ ဂါထာှင့် ေရေပါက်

စိတေ ် စတနာ ထက်သန်စာွ ြဖင့် ဌာပနာပစည်း ကသကဲ့သုိ ေရ ပါရမီ ေတာရ ဆရာေတာ်

အရှငဆ ် ာဓိကှင် ့ သာသနာေရးှင် ့ ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာနသိုလည်း ဆက်သွယ်လှ ဒါန်း ခဲ့ ကသည်။

ထိအ ု တူ ထာဝရငိမး် ချမ်းေရးေစတီေတာ်

ေပါက်၊ ေငွေပါက်ေပါက်တက ုိ ုိ ပင့ေ ် ဆာင်ကာ

အထက်ဌာပနာေတာ်သင ွ း် ၊ ေရထီးေတာ်တင်၊

ပူေဇာ်ပီး ကုသလ ုိ ေ ် တာ်မပ်သုိ ပိေ ု ဆာင်ြခင်း၊

အေနကဇာတင်မဟာမဂလာ အခမ်းအနား

ေစတီေတာ်အား လက်ယာရစ် လှည့်လည် အတွငး် ေစတီေတာ်၏ ေရစင်ေရသား ေရထီး ေတာ်င ှ ့် အလယ်ဌာပနာေတာ်များကို ဌာပနာ

ေတာ်တက ုိ သ ် ုိ လက်ဆင့က ် မ်းပင့ေ ် ဆာင်ပေ ူ ဇာ် ေပးကြခင်း၊ အလယ်ဌာပနာေတာ် သွငး် လှ

ပူေဇာ်ြခင်းတိြု ဖင့် အခမ်းအနားကို ေဆာင်ရက ွ ် ခဲ့ ကသည်။

ေရကာသကန  း် ေတာ်ကပ်င ှ ့် ဗုဒါဘိ  ေသက များကို ိဝ ု င်ဘာ ၁၁ ရက် (တန်ေဆာင်မန ု း်

လြပည့ေ ် န့) နံနက်ပင ုိ း် တွင် စည်ကားသိက ု ် မိက်စာွ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်၍ အနယ်နယ်

အရပ်ရပ်မှ ရဟန်းရှင်လူ ြပည်သူအများ ကုသုလ ိ ်ယူုင ိ ်ရန် ပါသည်။

တင်ြပေရးသားလိုက်ရ


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့် ပုသိမ်ကီးမိနယ် လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန ခန်းမေဆာင် ေဆာက်လုပ်မ ကည့်စစ်ေဆး မေလး ိုဝင်ဘာ ၉

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့်သည် ယေန့

မွန်းလွဲ ၁ နာရီခတ ွဲ င ွ ် မေလးတိင ု ်းေဒသကီး ပုသမ ိ ် ကီးမိနယ် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနသို

ေရာက်ရှိပီး

လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန

ခန်းမေဆာင်ေဆာက်လုပ်မကိ  ု ကည့်စစ်  ေဆးသည်။ ရှင်းလင်းေြပာကား

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် လူထုအေြခြပဗဟိုဌာနရှိ အများြပည်သူ

ပူးေပါင်းပါဝင်လှဒါန်းမြဖင့် ေဆာက်လပ ု ် ပီးစီးေနပီြဖစ်ေသာ ခန်းမေဆာင်တင ွ ် မေလးတိင ု ်းေဒသကီး လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ် ဦးရဲမင်းဦးှင့် လူမေရးအသင်  း အဖွဲများမှ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား၊ ေဒသခံြပည်သမ ူ ျားအား ေတွဆု ံ တ်  ဆက်ပီး လူထု အေြခြပဗဟိုဌာန

(Community

Centre) များ

အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွက်မအေြခအေနကိ  ု ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။(ယာပုံ)

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ခိုင်ှင့်မိနယ် ြပန်ကားေရး

ှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန ုံး/စာကည့်တိုက်များကို လူထုအေြခြပ

ဗဟိဌ ု ာနများအြဖစ် ိင ု င ် ေ ံ တာ်ဘာေငွြဖင့လ ် ည်းေကာင်း၊ အကျ ိးတူပူးေပါင်း လုပ်ေဆာင်မြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ယခုကဲ့သို လှဒါန်းမှင့် ပူးေပါင်းပါဝင်မများ  ြဖင့်လည်းေကာင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနပါေကာင်း၊

လူထု

အေြခြပဗဟိဌ ု ာနများ ပီြပင်စာွ ြဖစ်ေပလာေစရန်အတွက် ယခုကဲ့သို ပူးေပါင်း

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှ  င့်အတူ ြပည်သူ့အတွက်အကျ ိးရှိသည့် အများြပည်သူပိုင် ေနရာများြဖစ်လာေစေရး ထိေရာက်စာွ အသုးံ ြပကေစလိပ ု ါေကာင်း ရှငး် လင်း ေြပာကားသည်။

လှည့်လည်ကည့်

ထိေ ု နာက် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးသည် လူထအ ု ေြခြပဗဟိဌ ု ာနရှိ စာကည့်

တိက ု ၊် ကေလးစာဖတ်ခန်းှင့် ြပတိက ု င ် ယ်တအ ုိ ြပင် ကိယ ု က ် ာယေလ့ကျင့ခ ် န်း ြပလုပ်ရန် တပ်ဆင်ထားရှိမတိ  ုကို လှည့်လည်ကည့်ပီ  း စာဆိုေတာ်ေန့

အထိမ်းအမှတ် စကားရည်လု ပိင်ပမ ွဲ ျား ကျင်းပေရး၊ လူငယ်များ တ်မေရးရာ 

တိုးတက်မရှ  ေ ိ စရန်အတွက် ပညာေပးေဆွးေွးပွမ ဲ ျား ြပလုပေ ် ရး၊ ုံးဝင်းအတွင်းရှိ ေရဝပ်ေနရာများတွင်

ေြမဖိုြပြပင်တိုင်းတာပီး

ြပင်ပကေလးကစားကွင်း၊

ပိုက်ေကျာ်ြခင်းှင့် ေဘာ်လီေဘာကွင်းများ ေဖာက်လုပ်ေပးိုင်ေရးတိုအတွက်

လိုအပ်သည်များ ေပါင်းစပ်ညိင်းေဆာင်ရွက်ေပးသည်။ ပုသိမ်ကီးမိနယ်

ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန

ဝင်းအတွင်းရှိ ေြမလွတ်ေနရာတွင် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မိနယ်စီမံ

ခန့်ခွဲေရးအဖွဲှင့် အလှရှင်ြပည်သူများ ပူးေပါင်းလှဒါန်းမြဖင့် ေငွကျပ် ၂၂၇ သိနး် ခန့်တန်ဖးုိ ရှိ အရွယအ ် စား (၂၂ x ၆၀) ေပရှိ သွပမ ် းုိ ၊ အုတက ် ာခန်းမေဆာင် တစ်ခုကို

ေဆာက်လုပ်လျက်ရှိရာ ယခုအခါ

ေကာင်း သိရသည်။

ရာန်းြပည့်ပီးစီးေနပီြဖစ် ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ပမအကိမ်ေြမာက် ဧရာဝတီစာေပပွဲေတာ် ကျင်းပ မေလး

ိုဝင်ဘာ ၉

ြခင်းှင့် ေဆွးေွးပွဲကျင်းပြခင်းတိုကို ေဆာင်ရွက်ကရာ

ပမအကိမေ ် ြမာက် ဧရာဝတီစာေပပွေ ဲ တာ်ကုိ ယေန့တင ွ ်

စာေပဝါသနာရှင်များက ေမးခွန်းများေမးြမန်းကာ အြပန်

မေလးမိ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ် မေလးေတာင်ေြခ

အလှန် ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

အနီးရှိ မာကျရာဟိုတယ်၌ ကျင်းပသည်။

သုံးရက်တာ ကျင်းပမည် ထိြု ပင် ကဗျာရွတဆ ် ပ ို မ ွဲ ျား၊ စကားဝိင ု ်းေဆွးေွးပွမ ဲ ျား၊

အြပန်အလှန်ေဆွးေွး ဧရာဝတီစာေပပွဲေတာ်တွင် ဇက်မျ ိးဆက်၏ စာေပ

စာအုပ်အေရာင်းဆိုင်များ၊ ကာတွန်းြပပွဲများ၊ မည်သူမဆို

အမူအကျင့်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းြခင်းေကာင့် ြဖစ်ေစ

ပါဝင်ေဆွးေွးိင ု သ ် ည့် Speaker Corner များ၌ ြပည်တင ွ ်း

သည့် စိတက ် ျန်းမာေရးြပဿနာ၊ ြမင့ြ် မတ်သည့် ပုဂိလ်

ြပည်ပစာေပပညာရှငမ ် ျားှင့် စာေပချစ်ြမတ်းုိ သူများြဖင့်

ြဖစ်လာဖို လူ့ဘဝထဲမှာပညာရှာစိ၊ု တိင ု ်းရင်းသားယ်ေကျးမ

စည်ကားလျက်ရှိပီး ပွဲေတာ်ကို ိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်အထိ

ှင့် ြမန်မာစာေပ၏အခန်းက စသည့် ေခါင်းစ်များြဖင့်

သုံးရက်တာကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။

ြပည်တင ွ ်း ြပည်ပ စာေပပညာရှငမ ် ျားက စာတမ်းဖတ်ကား

ဝင်းထက်ေအာင်

ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာထွန်းိုင် ကရင်ြပည်နယ်ှင့်မွန်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ စွမ်းအင်ကဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ကည့်စစ်ေဆး ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၉

ကို သွားေရာက်ကည့်စစ်  ေဆးသည်။

ထွန်းိင ု သ ် ည် ကရင်ြပည်နယ် မိင်ကေလးမိ၊ မွနြ် ပည်နယ်

ေဇာတိကကမ်းလွနမ ် ှ ထွကရ ် ေ ှိ သာ သဘာဝဓာတ်ေငွများကို

စခန်းများ၊ မွနြ် ပည်နယ် ေမာ်လမိင်မိရှိ ပိက ု လ ် င ုိ း် ြပြပင်

ဓာတ်ေငွ ၁၇ ကုဗေပသန်းခန့်ှင့် ရန်ကုန်မိ ဧရိယာရှိ

လပ်စစ်င ှ စ ့် မ ွ ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ဒုတယ ိ ဝန်ကီး ေဒါက်တာ

သထုံမိှင့်ေမာ်လမိင်မိတိုရှိ Gas Control Station ထိန်းသိမ်းေရးစခန်း (ေသွးေသာက်)တိုသို ိုဝင်ဘာ ၈

မိင်ကေလး Gas Control Station စခန်းသည်

မိင်ကေလး ဘိလပ်ေြမစက်ုံသို တစ်ေန့လင် သဘာဝ စက်ုံ၊ အလုပ်ုံများသို

တစ်ေန့လင်သဘာဝဓာတ်ေငွ

ရက်တွင် သွားေရာက်ကည့်စစ်  ေဆးသည်။

ကုဗေပသန်း ၂၀ ခန့်ကလ ို ည်းေကာင်း၊ သထုံ Gas Control

မိရှိ Gas Control Station စခန်းသိေ ု ရာက်ရရ ိှ ာ ြမန်မာ့

စခန်းမှတစ်ဆင့် ေပးပိုလာေသာ ေဇာတိက ကမ်းလွန်

Gas Control Station စခန်းမှ သဘာဝဓာတ်ေငွများ

သဘာဝဓာတ်ေငွသုးံ ဓာတ်အားေပးစက်မ ံု ျားသို တစ်ေန့

ေရှးဦးစွာ ဒုတယ ိ ဝန်ကီးှငအ ့် ဖွဲ သည် မိင်ကေလး

ေရနံင ှ သ ့် ဘာဝဓာတ်ေငွလုပင ် န်းမှ တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားက

ပိလ ု တ်  ြဖန့်ြဖးေပးေနမအေြခအေနကို ရှင်းလင်းတင်ြပပီး ဒုတိယဝန်ကီးက Gas Control Station စခန်းအတွင်း

လှည့်လည်ကည့်စစ်  ေဆးသည်။

ထိေ ု နာက် ဒုတယ ိ ဝန်ကီးှငအ ့် ဖွဲသည် မွနြ် ပည်နယ်

သထုံ မိှငေ ့် မာ်လမိင်မိ ရှိ Gas Control Station စခန်း

ှငပ ့် က ို လ ် င ို ်းြပြပင်ထန ိ ်းသိမ်းေရးစခန်း (ေသွးေသာက်)တို

Station စခန်းသည် မိင်ကေလး Gas Control Station

သဘာဝဓာတ်ေငွများကို ထပ်ဆင့်ထိန်းညိ၍ သထုံမိရှိ လင် သဘာဝဓာတ်ေငွကုဗေပသန်း ၂၀ ခန့်ကိုလည်း ေကာင်းြဖန့်ြဖးေပးလျက်ရှိသည်။

ေမာ်လမိင် Gas Control Station စခန်းသည်

ေဇာတိကကမ်းလွနမ ် ထ ှ က ွ ရ ် ေ ှိ သာ သဘာဝဓာတ်ေငွများကို ေမာ်လမိင်မိရှိ

သဘာဝဓာတ်ေငွသုံးဓာတ်အားေပး

စက်ုံများသို တစ်ရက်လင် သဘာဝဓာတ်ေငွ ၃၆ ဒသမ

၅ ကုဗေပသန်းကို ြဖန့်ြဖးေပးလျက်ရှိသည်။

တိုင်းေဒသကီး ကံေပါက်ေဒသမှ မိင်ကေလး သဘာဝ

(ေသွးေသာက်) သည် ကံေပါက်-မိင်ကေလး-ရန်ကုန်

ပိုက်လိုင်းအရှည် ၁၉၂ မိုင်ကို တာဝန်ယူြပြပင်ထိန်းသိမ်း

ေမာ်လမိင်ပိုက်လိုင်း

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးစခန်း

လက်မ ၂၀ သဘာဝဓာတ်ေငွပိုက်လိုင်းကို တနသာရီ

ဓာတ်ေငွထိန်းသိမ်းြဖန့်ြဖးေရးစခန်းအထိ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

စုစုေပါင်း

သတင်းစ်

ဟားခါး-ထန်တလန်-ဆာဆီေချာက်ကားလမ်း ဟားခါးခိုင်လမ်းဦးစီးက တာဝန်ယူြပြပင်

ဘာှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ်အထိ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရေငွလုံးေငွရင်း

ရန်ကုန်

၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘာှစမ ် စ ှ ၍ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘာှစ်အထိ တာဝန်ယူခဲ့ပီး

၈၁၉ သန်း၊ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်ေငွလုံးေငွရင်း ခွင့်ြပေငွကျပ် ၂၄၄၆၁

ချင်းြပည်နယ် ဟားခါး-ထန်တလန်-ဆာဆီေချာက်ကားလမ်းသည် အိယ ိ ှင့်

ေနာက် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၇ ဘာှစ်အထိ ၁၄ ဒသမ ၉ ကီလိုမီတာအထိ

ဒသမ ၃၅၁ သန်း၊ ြပင်/ထိန်း ရန်ပုံေငွကျပ် ၃၈၀၆ ဒသမ ၁၄၄၃ သန်း စုစုေပါင်း

ြမန်မာနယ်စပ်ကို ဆက်သွယ်ထားေသာ လမ်းမကီးတစ်ခုြဖစ်ပီး ၁၀၅ ဒသမ

ကို ဆက်လက်တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ယခုှစ် ေမ ၂၅ ရက်တွင် အဆိုပါ ကားလမ်း

ခွငြ့် ပေငွကျပ် ၂၉၀၉၆ ဒသမ ၈၁၄၃ သန်း အကုနအ ် ကျခံ၍ ြပြပင်ခေ ဲ့ ကာင်း

၀၀၉ ကီလိုမီတာရှိသည်။

အပိင ု ်း ၂၃ ကီလမ ို တ ီ ာအထိကို ဟားခါးခိင ု ၏ ် အုပခ ် ျပ်မေအာက်  သို ထည့သ ် င ွ ်း

သိရသည်။

ိုဝင်ဘာ

ဟားခါး-ထန်တလန်-ဆာဆီေချာက်လမ်း ဟားခါးအပိုင်း ၄ ဒသမ ၄ ကီလမ ုိ တ ီ ာမှ ၁၁ ဒသမ ၈ ကီလမ ုိ တ ီ ာအထိကုိ ဟားခါးခိင ု ် လမ်းဦးစီးဌာနက

ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ အဆိုပါလမ်းအား ှစ်အလိုက်သုံးစွဲသည့်ရန်ပုံေငွများမှာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂

ခွင့်ြပရန်ပုံေငွကျပ် ၇၉၇ ဒသမ ၅၀၀ သန်း၊ ြပင်/ထိန်း ရန်ပုံေငွကျပ် ၃၁ ဒသမ

ခရမ်းစိုးြမင့်


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ပမအကိမ်ေြမာက် ဧရာဝတီစာေပပွဲေတာ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ မေလး ိုဝင်ဘာ ၉ ပမအကိမ်ေြမာက် ဧရာဝတီစာေပပွဲေတာ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယေန့နံနက် ၈ နာရီခွဲ တွင် မေလးမိ မေလးေတာင်ေြခအနီးရှိ မာကျရာဟိုတယ်၌ ကျင်းပသည်။ စာဖတ်ြခင်းအေလ့အထ ပိုမိုရှင်သန်ေစရန် ဧရာဝတီစာေပပွေ ဲ တာ်အား ြမန်မာစာေပ ကို ကမာသို ထိုးေဖာက်ရန်၊ ြမန်မာစာေရး ဆရာ၊ စာေရးဆရာမများှင့် ိုင်ငံတကာ စာေရးဆရာ၊ စာေရးဆရာမများ ေဆွးေွးခွင့် ရရှိပီး မိမိတို စာေပယ်ေကျးမှင့် အုပညာ များ ဖလှယ်ိုင်ရန်၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ များှင့် ြပည်သူများ စာဖတ်ြခင်းအေလ့အထ ပိမ ု ရ ုိ င ှ သ ် န်ဖံွ ဖိးတိးု တက်လာေစရန် ဟူသည့် ရည်ရွယ်ချက်များြဖင့် ကျင်းပြခင်းြဖစ်သည်။ ဧရာဝတီစာေပပွဲေတာ်သို ြပန်ကားေရး ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာ ေဖြမင့၊် ဧရာဝတီစာေပပွေ ဲ တာ်ြဖစ်ေြမာက်ေရး ေကာ်မတီ နာယက

ဗိတိန်ိုင်ငံဆိုင်ရာ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့် ပမအကိမ်ေြမာက် ဧရာဝတီစာေပပွဲေတာ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် အမှာစကားေြပာကားစ်။

ေဟာင်ေကာင်ေကာင်စစ်ဝန်ချပ် Mr. Andrew Richard Heyn ၊ ပွေ ဲ တာ်ြဖစ်ေြမာက်ေရးဥက

ေြပာသလို စာဖတ်ြခင်း၊ စာေပေလ့လာြခင်း

လူမေရးှ  ငလ ့် ည်း ဆိင ု ပ ် ါေကာင်း၊ ိင ု င ် ေ ံ ရးှင့်

ကို တိုးတက်ေစချင်ပါေကာင်း၊ ထူးထူးြခားြခား

ဆရာကီး ဦးေနအုပ်ှင့်အတူတူ လုပ်ေပး

ဦးေနအုပ်(စိန်ေပါလ်)ှင့်

သည် ကိုယ့်ရဲကမာကီး ကျယ်သွားဖို ၊ ကိုယ်

လည်း ဆိုင်ပါေကာင်း၊ လူ့ဘဝှင့်ဆိုင်သည့်

တိုးတက်ဖိုဆိုလင်

ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပဲ

သည့်အတွက်လည်း ေကျးဇူးတင်ပါတယ်လို

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမှ စာေပပညာရှင်များှင့်

မသိတဲ့၊

ကိစြဖစ်ပါေကာင်း၊

အားကိးု လိမ ု ရပါေကာင်း၊ ိင ု င ် တ ံ စ်င ို င ် သ ံ ည်

ေြပာချင်ပါေကာင်း၊ ေနာင်လည်း မကာခင်

စာေပချစ်သူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ကာလအတွင်း ြပန်ပီးေတာ့ ေတွဆုံိုင်လိမ့်

အဖွဲဝင်များ၊

စိတ်မှန်းေတာင်မှ မမှန်းဆဖူးတဲ့

ဘယ်လို ိုင်ငံေရးတို၊

ကမာေတွ ြမင်ိုင်ဖိုအတွက် ြဖစ်ပါေကာင်း၊

လူမေရးတိုှင့် ကင်းကွာိုင်မလဲ၊ ဒါမျ ိးေတွ

အင်မတန်မှ

ေရှးဦးစွာ မေလးကိယ ု ပ ် င ို အ ် ထက်တန်း

ဒီလို ကိုယ့်ကမာကီးကလည်း ကျယ်သွားဖို၊

ကိုလည်း ေဆွးေွးေစချင်ပါေကာင်း။

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ

ေကျာင်းများအသင်းှင့် ပုဂလိ  ကေကျာင်းများ

ကိယ ု ဘ ့် ဝေလးတစ်ခတ ု ည်းတင် မဟုတဘ ် ၊ဲ

မှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများက ဧရာဝတီ

ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အသံေတွ

မဟုတ်ဘဲ

တိုးတက်ချမ်းသာသွားပီး တိုးတက်မမရှိရင်ေတာ့

မည်ဟု

တက်ေရာက်သည့် စာေပြမတ်ိုးသူအားလုံး

ချင်ပါေကာင်း၊ အင်မတန်မှ ထူးထူးြခားြခား

ေကာင်း၊ မိမိတို၏ လူငယ်များသည် ကိုယ့်

အထူးသြဖင့်

အနာဂတ်အတွက်၊ ကိုယ့်ိုင်ငံ၏ အနာဂတ်

အတွက၊် ိင ု င ် အ ံ တွက၊် တစ်ကမာလုံးအတွက်

အတွက်ေတွးပီး အြခားကိစေတွထဲမှာ အပါ

အကျ ိးရှမ ိ ည့က ် စ ိ ရပ်  များ ေဆာင်ရက ွ  ် င ို ပ ် ါေစ

အဝင် ေတွးပီး စာေပကို ဘယ်လိုတိုးတက်

ဟု ဆုေတာင်းေမတာပိလ ု က ို ပ ် ါေကာင်း ေဖာ်ြပ

ေအာင် လုပ်ရမလဲ၊ ဒီစာေပေလ့လာြခင်းအား

ပါရှိသည်။

ပမ

အကိမ်

ိုင်မလဲ၊

ေဒါက်တာေဖြမင့က ် အမှာစကားေြပာကားရာ

စ်းစားေစချင်ပါေကာင်း၊ တချ ိကေတာ့ ဒါကို

တွင် ဧရာဝတီစာေပပွဲေတာ်၏ တန်ဖိုးကို

အခမ်း အနားတွ င ်

သေဘာတူမှာ မဟုတ်ပါေကာင်း။

ေြပာကားလို ပ ါေကာင်း ၊

အကျ ိးရှိမည့်ကိစရပ်  များ ေဆာင်ရွက် စာေပအေကာင်း စ်းစားရင်း

ေတွမှာ ဘယ်လရ ို ှိ ကသလဲ၊ လူေတွက ဘယ်လို

ထိေ ု နာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပု ံ ဂိ လ်

ေတွးကသလဲ၊

လူေတွက ဘယ်လိုေနက

ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်ထံမှ ဧရာဝတီစာေပ

သလဲဆိုတာကို

သိရသည်ဆိုလင် မိမိတို

ပွဲေတာ်သို ေပးပိုသည့် တ်ခွန်းဆက်စကား

ကမာကီးအတွင်းက လူသားအားလုံးသည်

ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ြပသသည်။

လူတစ်ဦးအေပတစ်ဦး

စာနာစိတ်များပွားများ ိုင်ငံေတာ်၏

သည့် စာနာစိတ်များ

အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်ထံမှ

ဧရာဝတီစာေပပွေ ဲ တာ်သို ေပးပိသ ု ည့် တ်ခန ွ ်း ဆက်စကားတွင် ယခုဧရာဝတီပေ ွဲ တာ်၌ စာေပ

ေရးနည်းေရးဟန်

ရန် အကန့်အသတ်များစွာရှပ ိ ါေကာင်း၊ စာေပ

Mr.

Andrew

ဒါေတွကပ ို ဲ စ်းစားရမည်၊ ဇာတ်လမ်း စသည်

ေဟာေြပာပွဲများသည်ပင် အခက်အခဲများြဖင့်

Heyn

ြဖင့် ဒီလိုအယူအဆများ ရှိပါေကာင်း၊ ဒါေတွ

ေဆာင်ရက ွ ေ ် နသည့အ ် ချ ိန်တင ွ ် ိင ု င ် တ ံ ကာမှ

အမှာစကား ေြပာ

ကိုလည်း

အခု

စာေပသမားများကို ဖိတ်ေခပီး ေဆွးေွးပွဲ

ကားစ်။

ပွေ ဲ တာ်တင ွ ် ေရာက်ေနသည့် ိင ု င ် ြံ ခားမှေနပီး

ေပါင်းစုံြဖင့် စာေပပွဲေတာ်ကျင်းပရန် ခက်ခဲ

မိမတ ိ ပ ို ေ ွဲ တာ်ကို ပံပ ့ ိုးကူညေ ီ ပးသည့် မိတေ ် ဆွ

သည့်အေနအထားတွင်

များကိလ ု ည်း ေကျးဇူးတင်ပါတယ်လို ေြပာချင်

ဆရာဦးေနအုပ်တို ဦးေဆာင်ပီး ပွဲေတာ်ကို

ပါေကာင်း၊ အထူးသြဖင့် ကံတုန်း မိမမ ိ တ ိ ေ ် ဆွ

ြဖစ်ေြမာက်ေအာင်

Mr. Andrew Heyn တိုကို တ်ဆက်ချင်ပါ

ေကာင်း၊

များကို ဖလှယလ ် ရ ို ပါေကာင်း၊ တချ ိက စာေပ

ြဖစ်၍ မိမိ အင်မတန် စိတ်ဝင်စားပါေကာင်း၊

တို၊ အုပညာတိုဆိုတာ ပညာသက်သက်

ဟိုအရင်

ြဖစ်ပီး အုပညာဆိလ ု င် အုပညာသက်သက်၊

ေဆွးေွးပွဲလုပ်တုန်းကလည်း

စာမျက်ှာ ၁၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

စာေပဆိုလင် စာေပသက်သက်၊ လူမေရးှင့်

လူငယ်များ

မဆိုင်ဘူး၊ ိုင်ငံေရးှင့် မဆိုင်ဘူး၊ ကျန်သည့်

သည် စာေပကို ဘယ်ေလာက်စိတ်ဝင်စားမ

ကိစများှင့် မဆိုင်ဘူးဟု ထင်ြမင်ြခင်းများ

ရှိသလဲဆိုတာ ေတွခဲ့ရလို အင်မတန် ဝမ်းသာ

ရှိပါေကာင်း၊

ပါေကာင်း၊

အေနြဖင့် မိမိေြပာရမည်ဆိုလင် စာေပသည်

စာေပဆိုတာ မိမိမကာခဏ

ကျင်းပခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါ

အြမင်များကိုဖလှယ်

အခု ဒီလိုပွဲေတာ်မှာဆိုလင် မတူသည့် အြမင်

မေလး

ဒီပွဲေတာ်ြဖစ်ေြမာက်ေရးအတွက်

သံအမတ်ကီးှင့်

စာေပ၏ ရည်ရွယ်ချက်က တစ်ေယာက်

သည် အထူးသြဖင့် လူငယ်င ှ ့် စာေပအေကာင်း

လူငယ်များှင့် စာေပ

ေဆွးေွးလိုရပါေကာင်း၊

ထင်ပါေကာင်း။

အတွက် ဝမ်းနည်းပါေကာင်း၊ ဒီှစ်ပွဲေတာ်

တစ်ှစ်ေကျာ်ကာလ

မိမတ ိ  ုိ င ုိ င ် တ ံ င ွ ် ထိက ု သ ဲ့ ို ပွေ ဲ တာ်တစ်ခက ု ျင်းပ

အေကာင်းသက်သက်

ပိုပီးနားလည်ိုင်

ှင့် တစ်ေယာက် အြမင်ချင်း မတူပါေကာင်း၊

တကသိုလ်တွင်

ပွဲေတာ် ၂၀၁၃ ခုနစ်တွင် စတင်ကျင်းပချ ိန်က

စာေပ

ပွားများလာမည်ဟု

အတူတူမရှိိုင်သည့်

ချစ်ြမတ်ိုးသူများှင့်

ဧရာဝတီ စာေပ

ေကာင်စစ်ဝန်ချပ်

ေကာင်း၊

တိုြဖင့် ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ကသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

အတွက် ဘယ်လို အကျ ိးြပိင ု မ ် လဲ ဆိတ ု ာကို

Richard

သည့ေ ် နရာမှာ၊ အင်မတန်ကွာြခားသည့် ေနရာ

အကန့်အသတ်များစွာရှိ ယင်းေနာက်

စာေပပွေ ဲ တာ် ဖွငပ ့် ွဲ

ေဟာ င ် ေကာ င ်

ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် အင်မတန်မှ ေဝးလံ

မိမိတိုိုင်ငံမှတစ်ဆင့် ကမာကီး

လူငယ်များအားလုံး စာေပ

ေြမာက် ဧရာဝတီ

ဗိတန ိ  ် င ို င ် ဆ ံ င ို ရ ် ာ

စာေပပွဲေတာ်ကို ဂုဏ်ြပသည့်အေနြဖင့် သံစုံ

ိုင်ငံေရးသမားတစ်ေယာက်

ပွဲေတာ်ကို

တကယ်တိုးတက်သည့် ိုင်ငံဟု ေခ၍မရပါ

ြဖင့် မိမိတိုိုင်ငံအတွက် ဘယ်လိုအကျ ိးြပ

တီးဝိုင်း၊ သံပိင်သီဆိုမှ  င့် ေတးသုပ်ေဖာ်

ေမာ်လင့်ပါေကာင်း၊

မိမိတိုိုင်ငံကို အင်မတန်မှ တိုးတက်ေစ

ပမအကိမ်ေြမာက် ဧရာဝတီစာေပပွဲေတာ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ေကျာင်းသူေလးများက အကများြဖင့် ေဖျာ်ေြဖစ်။


ိုဝင်ဘာ

၁၀၊ ၂၀၁၉

လူငယ်ှင့် စာေပအကျိးကို ေရှးကျင်းပသည့် ပမအကိမ် ဧရာဝတီစာေပပွဲေတာ်မှ စကားသံများ ဧရာဝတီစာေပပွဲေတာ်ကို ပမအကိမ်အြဖစ် မေလးမိ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ် မေလးေတာင်ေြခအနီး မာကျရာဟိုတယ်၌ ိုဝင်ဘာ ၉ ရက်မှ ၁၁ ရက်အထိ ကျင်းပလျက်ရှိသည်။ ပွဲေတာ်တွင် ဘာသာရပ်အလိုက် စကားဝိုင်းများ၊ စာတမ်း ဖတ်ပွဲများ၊ ေဟာေြပာပွဲများ၊ ကဗျာရွတ်ဆိုပွဲများှင့် အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများ၊ ဟိုတယ်ကွင်းြပင်တွင် စာအုပ်အေရာင်းဆိုင်များ၊ ကာတွန်းြပပွဲများ၊ ကဗျာရွတ်ဆိုပွဲများ၊ မည်သူမဆို ပါဝင်ေဆွးေွးိုင်သည့် Speaker Corner များ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ စာေပကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာေစရန်ှင့် စာဖတ်ရှိန်ြမင့်တက်လာေစရန် ပါဝင်ေဆွးေွးိုင်မည့် အစီအစ်များလည်း ပါဝင်သည်။ စာေပပွဲေတာ်သို ြပည်တွင်း ြပည်ပမှ စာေရးဆရာ၊ ကဗျာဆရာများ၊ စာေပ ှင့် ပတ်သက်ဆက်ယ်သူ အများအြပား တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ ဧရာဝတီ စာေပပွေ ဲ တာ်သည် ြမန်မာစာေပချစ်ြမတ်းုိ သူများအတွက် ိင ု င ် တ ံ ကာမှ စာေပ အုပညာများကို ေလ့လာခွင့်ရရှိမည်ြဖစ်သလို ြမန်မာစာေပ၊ ယ်ေကျးမှင့် ြမန်မာဘုရင်များ ထီးနန်းစိက ု ခ ် ရ ဲ့ ာ မေလးမိ၏ အလှအပများကို ိင ု င ် တ ံ ကာ ကလည်း သိြမင်ခင ွ ရ ့် ရှမ ိ ည့် ပွေ ဲ တာ်တစ်ခအ ု ြဖစ် တက်ေရာက်လာကသူများ၏ စကားသံများကို စုစည်းေဖာ်ြပလိုက်ရပါသည် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့် ဒီစာေပပွဲေတာ်က အင်မတန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ အြခားစာေပပွဲေတာ်ေတွ နဲ့ မတူတာက ိင ု င ် တ ံ ကာစာေပသမားေတွနဲ့ ေတွဆုခ ံ င ွ ရ ့် တယ်။ စာေရးဆရာ၊ ကဗျာဆရာေတွသာမက စာအုပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေနကသူေတွပါ ဒီလိုပွဲမှာ ထိေတွခွင့်ရတဲ့အတွက် စာအုပ်စာတမ်းေတွကို ြမန်မာဘာသာြပန်ဆိုတဲ့အခါ ဒီလိုပွဲေတာ်ေတွကေန ချ ိတ်ဆက်ပီး ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်လိုရပါတယ်။ ြမန်မာ စာေကာင်း၊ ေပေကာင်းေတွကို ဘာသာြပန်ဆိုပီး ိုင်ငံြခားစာအုပ်တိုက်ေတွ က စာအုပထ ် တ ု ေ ် ဝဖို ဒီပေ ွဲ တာ်ကေန အဆက်အသွယရ ် ိင ု ပ ် ါတယ်။ ြမန်မာိင ု င ် ံ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့်

Mr. Andrew Heyn

ေဒါက်တာတင်ေအာင်ေရ

Mr.Richard Lloyd Parry

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီစ ှ မ ် ာှ လူငယ်ေတွအတွက် အဓိကဦးစားေပးစီစ်ပီး ကျင်းပတဲ့ ပွေ ဲ တာ်ြဖစ်တအ ဲ့ တွက် ဖတ်ကားမယ့် စာတမ်းေတွကလည်း လူငယ်ေတွအကျ ိး ရှိမယ့် စာတမ်းေတွ ဖတ်ကားမှာြဖစ်ပါတယ်။ စာေရးဆရာလင်းသိုက်ွန့် (ြမန်မာ့ေြမ) ပွေ ဲ တာ်ပထမေန့မှာ ကန်ေတာ် လူငယ်မျ ိးဆက်သစ်များရဲ စာေပေလ့လာမ အေကာင်းကို ေဆွးေွးခဲ့ပါတယ်။ အထူးသြဖင့် လူငယ်ေတွနဲ့ လူကီးေတွ အကားမှာ စာဖတ်မ ဘယ်လက ုိ ာွ ြခားသွားသလဲ။ ိင ု င ် ရ ံ ဲ စာဖတ်န်  း တိးု တက် လာေအာင် ဘာေတွလပ ု ် ကမလဲဆတ ုိ ာကို ေဆွးေွးခဲ့ ကပါတယ်။ ဒီစ ှ က ် ျင်းပ တဲ့ ဧရာဝတီစာေပပွဲေတာ်ကလည်း လူငယ်နဲ့စာေပကို အဓိကဦးတည်ထားတဲ့ အတွက်ပါ။ ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ်ရဲ လမ်းန်မနဲ့ ဧရာဝတီစာေပ ပွဲေတာ်ကျင်းပခဲ့တာြဖစ်တယ်လို ကန်ေတာ်တို နားလည်ထားပါတယ်။ အခုလို စာေပပွေ ဲ တာ်ေတွ လုပြ် ခင်းအားြဖင့် လူငယ်ေတွန့ဲ စာေပအကား ေပါင်းကူးသဖွယ်ြဖစ်သလို ြပည်သူလူထုနဲ့လည်း စာေပေတွ ပိုမိုရင်းှီးလာ ေဒေဆွဇင်ထိုက်

အေကာင်းကို

ဦးေအာင်လွင်

အဂလိပ်လိုဘာသာြပန်ဆိုပီး

ေရးေနတဲ့သူေတွကလည်း

ပါေမာက ေဒါက်တာေအာင်ြမင့်

စာေရးဆရာ လင်းသိုက်ွန့် (ြမန်မာ့ေြမ)

ိုင်ငံတကာက သိေအာင်ပိုပီး ပုံှိပ်ထုတ်ေဝဖိုအခွင့်အေရးေတွ ရိုင်ပါတယ်။

ြဖစ်ပါတယ်။ ေဒေဆွဇင်ထိုက်၊ ုပ်ရှင်အုပညာရှင် စာေပဆိတ ု ာလူေတွရဲ ဘဝေတွကို ပုေ ံ ဖာ်တာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီပေ ွဲ တာ်ကေန

ေတွလည်း တက်ေရာက်ကတယ်။ စာေပဆိင ု ရ ် ာ အေတွးအေခ၊ အယူအဆေတွ

ကိုယ့်ရဲပညာသက်လုံကို ြဖည့်ဆည်းရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အခုကျင်းပတဲ့ ပွဲေတာ်

ကို ဖလှယ်ကတယ်။ ိုင်ငံတကာမှာ စာေပနဲ့ပတ်သက်လို ဘယ်လိုေတွးက၊

မှာ ကန်မက ဦးေဆာင်ေဆွးေွးသူအေနနဲ့ ကှစခ ် မ ု ှာ ပါဝင်ပါတယ်။ တစ်ခက ု

ေခကတယ်။ ြမန်မာိင ု င ် က ံ ဘယ်လေ ို တွးေခကတယ်၊ ဘာေတွရတ ှိ ယ်ဆတ ို ာ

ြမန်မာြပည်က ေကျာ်ကားတဲ့ ဝတစာအုပ်ေတွကေန ုပ်ရှင်အြဖစ် ိုက်ကူးတဲ့

ကို သိလာကတယ်။ ဒီေနရာမှာ အ ကံeာဏ်ေတွကို ဖလှယ်ကတယ်။ ြမန်မာ

ေဆွးေွးပွဲမှာ ဦးကည်စိုးထွန်း၊ ဦးေအာင်လွင်တိုနဲ့ ိုင်ငံြခားသားတစ်ဦးတို

စာေပက ပိုပီးတိုးတက်လာဖိုပဲ ရှပ ိ ါတယ်။ အခု စာအုပေ ် ကာင်းေတွ ပိုပီးထုတ်

ေဆွးေွးပွဲမှာပါဝင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခက ု ေတာ့ ရာဇဝင်ထက ဲ ပညာတတ်အမျ ိးသမီးများအေကာင်း

တယ်။ အဲဒီလိုဆိုေတာ့ ပိုပီးေကာင်းလာဖိုပဲရှိပါတယ်။

ေခါင်းစ်မှာ ပါဝင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလစ ို ာေပပွေ ဲ တာ်ေတွမှာ ကန်မတိလ ု ို အရွယ်

Mr.Richard Lloyd Parry Asia Editor The Times Newspaper

ေတွေတာင် အားစိုက်ပီး လာတယ်ဆိုရင် လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ လာလိုရိုင်တဲ့

ကန်ေတာ့်အေနနဲ့

အေရှေတာင်အာရှ၊

ဂျပန်၊

ကိုရီးယားိုင်ငံေတွ

လူေတွအားလုံး လာေရာက်ပါဝင်ဆင်ဲကဖို ေကာင်းပါတယ်။

ဒီမိုကေရစီ

အေကာင်း ေရးသားလာခဲတ ့ ာ ှစေ ် ပါင်း ၂၀ ေကျာ်ခပ ဲ့ ါပီ။ အဲဒအ ီ ေတွအ ကံေတွ

လမ်းေကာင်းကို သွားပီဆရ ို င် ြပည်သေ ူ တွက အသိeာဏ်ဗဟုသေ ု တွြပည့စ ် ဖ ံု ုိ

ကို ဧရာဝတီစာေပပွဲေတာ်မှာ ေဝမသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ သတင်းစာကနဲ့

လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို ပညာတတ်ေတွနဲ့ ြပည့်စုံတဲ့ိုင်ငံြဖစ်မှသာ တည်ငိမ်

သတင်းအမှား၊ ဆူနာမီနဲ့ သဘာဝကပ်ဆိုး၊ ိုင်ငံြခားသတင်းေထာက်တစ်ဦး

ေအးချမ်းတဲ့ ဒီမိုကေရစီိုင်ငံတစ်ခုကို ထူေထာင်ိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ ကန်မတို

ြဖစ်ရတဲ့ အေတွအ ကံ စတဲ့ ေခါင်းစ်သုံးခုမှာ ပါဝင်ေဆွးေွးသွားမှာ ြဖစ်ပါ

တစ်သက်မှာ မမီခရ ဲ့ င်လည်း ေနာက်လေ ူ တွအတွက် လုပေ ် ပးခဲရ ့ မှာြဖစ်ပါတယ်။

တယ်။ ကန်ေတာ်အေနနဲ့ ဒီမှာ ိင ု င ် တ ံ ကာက စာေရးဆရာေတွသာမက ေဒသခံ

ဦးေအာင်လွင်၊ ုပ်ရှင်သုပ်ေဆာင်

စာေရးဆရာေတွနဲ့ ေတွရတာက စိတဝ ် င်စားစရာ ေကာင်းပါတယ်။ ဒီကစာေရး

ဒီပွဲေတာ်မှာ ကန်ေတာ်က ုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပီး ဆရာဦးကည်စိုးထွန်း၊

ဆရာနဲ့ ကဗျာဆရာ စတဲ့ အုပညာရှင်ေတွဆီကလည်း ကန်ေတာ့်အေနနဲ့

ေဒေဆွဇင်ထက ုိ တ ် န ုိ ့ဲ အတူ ဝတမှ ုပရ ် င ှ သ ် ို ေြပာင်းလဲပအ ုံ ဆင့ဆ ် င့အ ် ေကာင်း

သင်ယူစရာေတွ အများကီးရမယ်လို ေမာ်လင့်ပါတယ်။

ကို ေဆွးေွးမှာြဖစ်ပါတယ်။ အစ်အလာနဲ့ လုပ်ကိုင်လာကတဲ့ ုပ်ရှင်သမိုင်း

အခုလို စာေပပွဲေတာ် ကျင်းပတာဟာ ြမန်မာိုင်ငံက စာေပနဲ့ဆိုင်တဲ့

ကို လူငယ်ေတွသရ ိ ိှ ပီး စာေပကိပ ု ုိ ပီး ဖတ်လိ  ုတဲ့ ဆနဲ့ ဆရာဦးကည်စးုိ ထွနး်

အရာေတွသာမက မေလးမိရဲ မိြပအလှတရားေတွကို ိုင်ငံတကာက

ေြပာသလို ေြပာရရင် ကိုယ်တတ်သမ မှတ်သမေလးေတွကို နည်းတယ်များ

လာေရာက်ကတဲ့ စာေပပညာရှငေ ် တွကုိ ြပသိင ု မ ် ာှ ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာစာေပ

တယ် မဟုတ်ဘဲ ေသတဲ့အထိ ယူမသွားချင်ပါဘူး။ အကုန်လုံးကို မေဝေပးတဲ့

ဖွံ ဖိးတိးု တက်ဖဆ ုိ ရ ုိ င် စာေရးဆရာေတွအေနနဲ့ အသစ်အဆန်းေတွကို ကိးစား

သေဘာပါပဲ။ ဒီလိုစာေပပွဲေတာ်ကီးေတွလုပ်ဖို ိုင်ငံေတာ်အကီးအကဲေတွက

ကည့်ဖို လိုပါတယ်။ ကျဆုံးမေတွကို မေကာက်ဘဲ၊ အတိတ်မှာရှိပီးသားပုံစံ

လည်း အားေပးကတယ်။ စာေပဝါသနာပါတဲ့ စာေရးဆရာေတွ၊ စာအုပအ ် ေရာင်း

ေတွ မဟုတ်ဘဲ အသစ်အဆန်းေတွကို ထိုးေဖာက်ကည့်ဖိုလိုပါတယ်။

ဆိုင်ေတွ လာေရာက်ကတဲ့အတွက် ဝါသနာတူချင်း ဆုံေတွကတဲ့ ပွဲေတာ်ြဖစ်

ေဒါက်တာတင်ေအာင်ေရ

လို ေပျာ်စရာအလွန်ေကာင်းပါတယ်။ ဒါေကာင့် စာေပအုပညာဝါသနာပါသူ

ဧရာဝတီစာေပပွဲေတာ် သတင်းထုတ်ြပန်ေရးတာဝန်ခံ

ေတွအားလုံးကိုလည်း ဒီလိုပွဲမျ ိးကို လာေရာက်အားေပးေလ့လာကည့်ကဖိ  ု

ဒီှစ်ကျင်းပတဲ့ ပွဲေတာ်ရဲ ထူးြခားချက်က ကာတွန်းဆရာေတွကလည်း

ဖိတ်ေခပါတယ်။

ပါဝင်ပီး ိင ု င ် ေ ံ ရးကာတွန်း၊ ုပြ် ပကာတွန်းအေကာင်းေတွ ေဆွးေွးေဟာေြပာ

ပါေမာကေဒါက်တာေအာင်ြမင့်

မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ သူတေ ို ရးဆွထ ဲ ားတဲ့ ကာတွန်းေတွကို ြပခန်းတစ်ခန်းနဲ့ သီးသန့်

ဧရာဝတီစာေပပွဲေတာ်ကျင်းပေရးေကာ်မတီ ဒုတိယဥက

ဒီလိုပွဲေတာ်ေတွက ိုင်ငံေတာ်ရဲ ဒီမိုကေရစီေြပာင်းလဲမ

အတွက် အလွန်အကျ ိးရှိတဲ့ ပွဲေတာ်တစ်ခုလို ြမင်ပါတယ်။

လူငယ်ေတွကို

စာဖတ်ချင်လာေအာင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ပျ ိးေထာင်ေပးဖို လိုပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခုက ြပည်သူေတွရဲ စီးပွားေရးေကာင်းဖိုလည်း လိုပါတယ်။

ိင ု င ် တ ံ ကာက စာေရးဆရာေတွ ဒီကို လာကတယ်။ ြမန်မာစာေရးဆရာ

ေဝလာကတယ်။ ိင ု င ် တ ံ ကာဘာသာစကားေတွနဲ့ ဘာသာြပန်ပီး ထုတေ ် ဝက

ကို ေြပာင်းလဲတဲ့အခါမှာ ြပည်သူေတွရဲ စာဖတ်န်းက အလွန်အေရးကီးပါ တယ်။ ဒါေကာင့်

မှ ုပ်ရှင်ေမွးဖွားပုံအေကာင်းကို ေခါင်းစ်တစ်ခုအေနနဲ့ ေဆွးေွးကမှာ

Mr. Andrew Heyn ဗိတိန်ိုင်ငံဆိုင်ရာေဟာင်ေကာင်ေကာင်စစ်ဝန်ချပ်

မယ်၊ ိုင်ငံရဲ စာဖတ်န်း ြမင့်တက်လာမယ်လို ထင်ပါတယ်။ ဒီမိုကေရစီိုင်ငံ

ြပသသွားမှာပါ။ ဒီပွဲေတာ်ကို နာမည်ကီး ိုင်ငံြခားသားစာေရးဆရာ ၃၀ ေကျာ်

ဧရာဝတီစာေပပွေ ဲ တာ်ကို မေလးကေန လိအ ု ပ်တာမှနသ ် မ စာေပအသိင ု ်း

နဲ့ ြမန်မာိုင်ငံက စာေရးဆရာ ၁၀၀ ေကျာ် လာေရာက်ပီး ေဆွးေွးေဟာေြပာ

အဝိုင်းက ဆရာေတွရဲ အကူအညီနဲ့ ေဆာင်ရွက်ေပးေနပါတယ်။ ဒီှစ်ပွဲေတာ်

မယ်၊ စာတမ်းဖတ်ကားကမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ဒီှစ် ေဆွးေွးပွဲအစီအစ်မှာ

ရဲ ေဆာင်ပုဒ်ကို လူငယ်ေတွ စာေပကိုပိုပီး ဖတ်ိ  ုင်ေစဖိုနဲ့ စာေပြမတ်းုိ စိတ်

ိုင်ငံြခားသားနဲ့ ြမန်မာအုပညာရှင်ေတွ ပူးေပါင်းပီး (Novel to Movie) ဝတ

ေတွ ရှိလာေစဖို ရည်ရယ ွ ် ပီး youth & Literature လို သတ်မတ ှ ် ပီး ကျင်းပတာ

စီးပွားေရးမေကာင်းလို စားဝတ်ေနေရးအတွက် ုန်းကန်ေနရရင် စာဖတ်ဖို အခက်အခဲရပ ိှ ါတယ်။ ဒါေတွကုိ ကန်ေတာ်တအ ုိ ားလုးံ ပူးေပါင်းပီး ေဆာင်ရက ွ ် သွားမယ်ဆိုရင် စာဖတ်န်းတိုးတက်လာမယ်လို ထင်ပါတယ်။ ဒီေန့ စာေပ ပွေ ဲ တာ်ကို လာကသူေတွကို ကည့ရ ် င် လူ ၁၀ ေယာက်မှာ လူကီးက ှစေ ် ယာက် ေလာက်ပဲရှိပီး လူငယ်က ရှစ်ေယာက်ေလာက်ြဖစ်ေနတာကို ေတွရမှာပါ။ ဒါေကာင့် လူငယ်ေတွ စာေပကို စိတ်ဝင်စားတယ်လို သုံးသပ်ပါတယ်။ ဒီထက် ပို ပီး စိတဝ ် င်စားေအာင် အများကီးအားထုတ် ကိးစားဖို လိပ ု ါေသးတယ်။ ိင ု င ် ံ ရဲ အသိပညာဖွံ ဖိးတိးု တက်မအတွ  က် အားလုံးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ကပါလို ကန်ေတာ်တုိ စာေရးဆရာများက ေလးစားချစ်ခင်စာွ တိက ု တ ် န ွ း် ဖိတေ ် ခလိပ ု ါ တယ်။

တာရာ၊ မင်းထက်ေအာင်(မန်းကိုယ်ပွား) ဓာတ်ပုံ-တင်ေမာင်၊ ေအာင်ဖိးေကျာ်

စာကည့်တိုက်ပညာသင်တန်း ( ၂/ ၂၀၁၉) ဖွင့်လှစ်မည် ရန်ကုန် ိုဝင်ဘာ ၉

ြမန်မာိုင်ငံစာကည့်တိုက်အသင်းက ကီးမှး၍ စာကည့်တိုက်ပညာှင့် စာကည့်တိုက်များ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် ရည်ရွယ်လျက် စာကည့် တိုက်ပညာသင်တန်း ( ၂/ ၂၀၁၉)ကို ိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်

အထိ ဖွငလ ့် စ ှ သ ် င်ကားေပးမည်ြဖစ်သည်။ သင်တန်းကို ရန်ကန ု ် မိ ြပည်လမ်း စိနရ ် တုခန်းမရှိ ြမန်မာိင ု င ် စ ံ ာကည့တ ် က ို ် အသင်းခန်းမ(၂)တွင် ဖွငလ ့် စ ှ မ ် ည်

ြဖစ်သည်။ အဆိပ ု ါသင်တန်းသို စာကည်တ ့ က ို ပ ် ညာကို စိတဝ ် င်စားသင်ကား လိုသည့် မည်သူမဆို တက်ေရာက်ိုင်ပီး စာရွက်စာတမ်းေကး ေငွကျပ် ၂၀၀၀၀ ေပးသွင်းရမည်ြဖစ်သည်။

သင်တန်းေလာက်လာများကို

ြမန်မာိုင်ငံစာကည့်တိုက်အသင်း

သင်တန်းခန်းမ (၂)ှင့် စာေပဗိမာန်စာကည့်တိုက် အမှတ်(၅၂၉/ ၅၃၁)

ကုန်သည်လမ်း ေကျာက်တံတားမိနယ် ရန်ကုန်မိတိုတွင် ရယူိုင်ပီး ေလာက်လာများကို ိဝ ု င်ဘာ ၂၃ ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ

လိပစ ် ာများသို လိပမ ် ၍ ူ ြဖစ်ေစ၊ Email ြဖင့် myanmarlibraryassociation. mla@gmail.com သိြု ဖစ်ေစ ေပးပိ ု င ို သ ် ည်။ သိရလ ှိ ေ ို သာအချက်အလက်များ ကို ဖုန်း-၀၉- ၂၅၄၈၀၃၇၇၀ သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်သည်။

ခင်ှင်းဦး(MLA)


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

တန်ေဆာင်တိုင်ုံးပိတ်ရက်ကာလအတွင်း အပန်းေြဖခရီးသွားလာကသူများ၏ ရင်တွင်းစကားသံများ

ေဒခင်မာကည်

ေဒဝါဝါထွန်း

ဦးမျ ိးမင်းကို

ဦးမျ ိးချစ်ေအာင်

ဦးေဇာ်ထွန်း

ဦးရဲေကျာ်သူဝင်း

ရန်ကန ု ် - မေလး အြမန်လမ်းမကီး ၁၁၅မိင ု ် အေဝးေြပးယာ်ရပ်နားစခန်း ၌ တန်ေဆာင်တင ို  ် ုံးပိတရ ် က် ကာလအတွင်း မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများှငအ ့် တူ ေပျာ်ရင်စွာ အပန်းေြဖခရီးသွားလာကသည့် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများှင့် ခရီးသွား ြပည်သူတို၏ ရင်တွင်းစကားများကို ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်။ ေဒခင်မာကည် (စက်ုံဝန်ထမ်း) အခုပိတ်ရက်မှာ မိဘေတွရှိတဲ့ မေကွးတိုင်းေဒသကီး ပွင့်ြဖမိနယ်ကို ြပန်မှာပါ။ ပီးရင် မိဘနဲ့ မေကွးြမသလွနဘ ် ရ ု ားဖူးပီး တန်ေဆာင်တင ို ပ ် ေ ွဲ တာ် ြဖစ်ေတာ့ မေကွးမိမှာ ဆီမီးေမာပွဲေတွရှိတဲ့အတွက် ညပိုင်းမှာ သူငယ်ချင်း ေတွနဲ့ သွားေရာက်လည်ပတ်မှာပါ။ မိဘနဲ့ခွဲေနရတာလည်းကာပီဆိုေတာ့ အခုလိုရက်ရှည် ပိတ်တဲ့အတွက် ေပျာ်ရင်မိပါတယ်။ ေဒဝါဝါထွန်း (ကုမဏီဝန်ထမ်း) တန်ေဆာင်တိုင်ပိတ်ရက်မှာ ေမွးရပ်ေြမြဖစ်တဲ့ မေကွးတိုင်းေဒသကီး မင်းဘူးမိနယ်ကို ြပန်မှာပါ။ ပိတ်ရက်မှာ လုပ်ြဖစ်မှာကေတာ့ သူငယ်ချင်း မဂလာေဆာင်နဲ့ ကျန်းမာေရးအတွက် ေဆးစစ်ဖိုေတွ လုပ်ြဖစ်မှာပါ။ ပီးရင် မိဘေတွနဲ့ မေကွးြမသလွန် ဘုရားသွားဖူးဖို စီစ်ထားပါတယ်။ လုပင ် န်းခွငမ ် ှာ ေန့တိုင်းလုပ်ကိုင်ေနရတဲ့အတွက် အခုလိုပိတ်ရက်ရှည်ရှိပီး ကိုယ့်ေနရပ်ကို ြပန်ရတဲ့အေပမှာ ေပျာ်ရင်မိပါတယ်။ ဦးမျ ိးမင်းကို (ယာ်ေမာင်း) တန်ေဆာင်တိုင်ပိတ်ရက်မှာ မေကွးတိုင်းေဒသကီးမှာရှိတဲ့ မင်းဘူးမိကို ြပန်မှာပါ။ ေမွးရပ်ေြမေရာက်ရင် ဆီမီးေမာပွေ ဲ တွနဲ့ သူငယ်ချင်း မဂလ  ာေဆာင် ကို သွားဖိေ ု တာ့ လတ်တေလာစီစ်ထားပါတယ်။ ပိတရ ် က်ရည ှ ပ ် တ ိ တ ် အ ဲ့ တွက် ိင ု င ် ဝ ံ့ န်ထမ်းေတွနဲ့ ပုဂလိ  ကဝန်ထမ်းေတွအြပင် တြခားလုပင ် န်းေတွ လုပက ် င ို ် ေနကတဲ့ ဝန်ထမ်းေတွ မိဘရပ်ထံ ြပန်ကရတဲအ ့ တွက် ေပျာ်စရာေကာင်းပါ တယ်။ ဦးမျ ိးချစ်ေအာင် (ခရီးသည်) အခုပတ ိ ရ ် က်မှာ တာဝန်ကျတဲ့ ေနြပည်ေတာ် လယ်ေဝးမိကေန ရန်ကန ု ် မိ ကို အပန်းေြဖခရီးသွားမှာပါ။ ရန်ကုန်မိေရာက်ရင် ဘုရားေတွအစုံဖူးပီး ကစားကွင်းေတွ၊ စူပါမားကက်ေတွကို သွားေရာက်လည်ပတ်ဖို စီစ်ထားပါ တယ်။ အခုလုိ ပိတရ ် က်ရည ှ ပ ် တ ိ တ ် အ ့ဲ တွက် ိင ု င ် ဝ ့ံ န်ထမ်းေတွအတွကေ ် တာ့ ေမွးရပ်ေြမြပန်ဖို အခွင့်အေရးတစ်ရပ်ြဖစ်တဲ့အတွက် ေပျာ်မိပါတယ်။ ဦးေဇာ်ထွန်း (ကုမဏီဝန်ထမ်း) ပိတ်ရက်မှာ ေမွးရပ်ေြမြဖစ်တဲ့ မလင်မိကို ြပန်မှာပါ။ ေမွးရပ်ေြမေရာက် ရင် မိသားစုနဲ့ ကျ ိက်ထီးိုးေစတီေတာ်ကို သွားေရာက်ဖူးေြမာ်ဖို စီစ်ထား ပါတယ်။ မိသားစုနဲ့ တစ်ခါမှ ခရီးမထွက်ဖူးေတာ့ အခုလို ပိတ်ရက်ရှည်ရပီး မိသားစုနဲ့အတူ ခရီးထွက်ရတဲ့အေပမှာ ဝမ်းသာမိပါတယ်။

ဦးရဲေကျာ်သူဝင်း (အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန) ကန်ေတာ်ကေတာ့ ေနြပည်ေတာ်ကို အလုပ်ကိစရှိလိုသွားတာပါ။ တာဝန်ကေတာ့ ရန်ကုန်မှာ ထမ်းေဆာင်ေနပါတယ်။ ဒီလိုုံးပိတ်ရက်မှာ ကိယ ု အ ့် လုပက ် စ ိ ပဲ  ြဖစ်ြဖစ်၊ မိသားစုနဲ့ ခရီးသွားတာပဲြဖစ်ြဖစ် အဆင်ေြပပါတယ်။ ခရီးသွားတယ် ဆိတ ု ာကလည်း စိတရ ် ဲေပျာ်ရင်မ၊ လွတလ ် ပ်မအြပင်  စိတခ ် န ွ အ ် ား ေတွလည်းအများကီးရပါတယ်။ အရင် နယ်ေတွမှာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်တန ု ်းကဆို ဒီလိုပိတ်ရက်ရှည်ေတွကိုပဲ ေစာင့်ေမာ်ေနရတာပါ။ အခုလိုပိတ်ရက်ရှည်ရတဲ့ အခါ ကိုယ့်ရဲေမွးရပ်ေြမ အသီးသီးကို ြပန်လိုရပီး မိသားစုသူငယ်ချင်းေတွနဲ့ ေတွဆုရ ံ တဲအ ့ တွက် ေပျာ်ရင်မေတွ  ရရှပ ိ ါတယ်။ ဒါေကာင့် ပိတရ ် က်ရည ှ ေ ် လးမှာ ေပျာ်ေပျာ်ရင်ရင် ြဖစ်ကပါေစလို ဆုေတာင်းေပးပါတယ်။

စက်စဲကမ်းေြခသို အများြပည်သူ အားလပ်ရက်များတွင် ရာသီဥတုသာယာေသာေကာင့် ပိုမိုလာေရာက်

ေစာေစးေနဒါး(ကုမဏီဝန်ထမ်း) အခု ပိတရ ် က်မာှ အလုပက ် စ ိ ရှ  တ ိ အ ့ဲ တွက် မေလးမိကို သွားမှာပါ။ တန်ေဆာင်တင ို ပ ် တ ိ ရ ် က်မှာ ကိယ ု တ ် င ို မ ် နားရေပမယ့် ပိတရ ် က်ရရှတ ိ ဲ့ ဝန်ထမ်း ေတွကိုယ်စား ဝမ်းသာမိပါတယ်။ အခုပိတ်ရက်မှာ ေမွးရပ်ေဒသကို ြပန်မယ့် သူအားလုံး ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး ေန့ရက်တိုင်းမှာ ေပျာ်ရင်ပါေစလို ဆုေတာင်းေပးပါတယ်။

ေအာင်ရဲသွင်၊ ေအးေအးသန့် ဓာတ်ပုံ- ေကျာ်ဇင်ထိုက်

ေမာ်လမိင် ို၀င်ဘာ ၉ ိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိးု ရက တရားဝင်သတ်မတ ှ ေ ် ပးထားေသာ သီတင်းကတ် ုးံ ပိတရ ် က်များကဲသ ့ ပ ုိ င် တန်ေဆာင်တင ုိ  ် းံု ပိတရ ် က်များတွငလ ် ည်း ပုမ ံ န ှ ပ ် တ ိ ရ ် က်များှင့် ဆက်သွားသြဖင့် မွနြ် ပည်နယ် စက်စက ဲ မ်းေြခတွင် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ လာေရာက်လည်ပတ်အပန်းေြဖသူများြဖင့် စည်ကား လျက်ရှိသည်။ အြခားဌာနများနည်းတူ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း ုံးချပ်၊ သတင်းစ်၊ ြမန်မာ့အလင်းှင့် ေကးမုသ ံ တင်းစာတိက ု တ ် မ ို ှ ဝန်ထမ်းှင့် ဝန်ထမ်းမိသားစုအဖွဲများ တန်ေဆာင်တင ုိ  ် းံု ပိတရ ် က်တင ွ ် ဌာန၏ အစီအစ်ြဖင့် ၂၀၁၉ ခုစ ှ ၏ ် ပထမဆုံးအကိမ် ဘုရားဖူး ခရီးစ်ကို ယေန့တွင် မွန်ြပည်နယ် ေမာ်လမိင် ကျ ိကမီ စက်စဲကမ်းေြခှင့် အနီးဝန်းကျင် အထင်ကရ ေနရာများသို သွားေရာက်လည်ပတ်အပန်းေြဖကသည်။ စက်စက ဲ မ်းေြခတွင် လာေရာက်လည်ပတ်သမ ူ ျားသည် ေရကစားရင်းြဖင့် အုန်းရည်ေသာက်ြခင်း၊ ပင်လယ်အစားအစာများ စားေသာက်ြခင်း၊ စက်ဘီးစီးြခင်း၊ အေပျာ်စီးစပိဘုတ်စီးြခင်းတိုြဖင့် အနားယူအပန်းေြဖကသည်ကို ေတွရသည်။ "ပိတရ ် က်လည်းြဖစ်ပီး ရာသီဥတုကလည်း သာယာေနေတာ့ ခရီးသွားေတွ အေတာ်များေနပါ တယ်။ စက်စက ဲ မ်းေြခက ခရီးသွားေတွ ညအိပလ ် ည်း လာကတာများတယ်။ လမ်းခရီးကလည်း ေချာေမွလို တစ်ိုင်ငံလုံးက ခရီးသွားေတွ သေဘာကျတယ်။ အခန်းတစ်ခန်းကို လူငါးေယာက် ကေန ဆယ်ေယာက်အထိ တည်းခိုိုင်ပီး တည်းခိုခန်းခေဈးကလည်း ှစ်ေသာင်းကေန သုံးေသာင်း၀န်းကျင်ပဲ ရှိပါတယ်" ဟု လာေရာက်လည်ပတ်ကသူများထံမှ သိရသည်။ မိသားစုင ှ အ ့် တူ လာေရာက်သည့် ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတီမိမှ ကိုဖိးက "ေကျာင်းပိတရ ် က် လည်းြဖစ်ေတာ့ ကေလးေတွကို လိုက်ပိုရင်း ဒီစက်စဲကမ်းေြခကို လာြဖစ်တာပါ။ ကမ်းေြခကို လာလည်တာမို ကေလးေတွနဲ့အတူ ေရကစားြဖစ်တယ်၊ ပင်လယ်စာေတွ စားတယ်၊ ေပျာ်စရာ ေကာင်းပါတယ်"ဟု ေြပာသည်။ တင်ေမာင်လွင် (ြမန်မာ့အလင်း)


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ေကျာ်ကားှင့်အေမစိန်ဝိညာ် ုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် တစ်ိုင်ငံလုံး ုံတင်ြပသမည် ရန်ကုန် ိုဝင်ဘာ ၉

"ကိုယ်လက်လပ်ရှားေဆးတစ်ပါး" အသိြဖင့်

ေကျာ်ကားှငအ ့် ေမစိနဝ ် ည ိ ာ် ုပရ ် င ှ ်

ြပည်သူလူထုအကား အားကစားလပ်ရှားမအထိမ်းအမှတ်

တစ်ိုင်ငံလုံးရှိ

ဓာတ်ပုံ၊ ေဆာင်းပါး၊ ကဗျာှင့် ဝတတိုပိင်ပွဲ ကျင်းပမည်

ဇာတ်ကားကို ိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင်

အဆင့်ြမင့်ုပ်ရှင်ုံ

များ၌ ုံတင်ြပသမည်ြဖစ်ေကာင်း ယေန့နန ံ က်ပင ို ်းက ရန်ကန ု ် မိ သမတ

ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၉

မှ သိရသည်။

အားကစားလပ်ရှားမအထိမ်းအမှတ် ဓာတ်ပုံ၊ ေဆာင်းပါး၊ ကဗျာှင့် ဝတ

"ကိုယ်လက်လပ်ရှားေဆးတစ်ပါး" အသိြဖင့်

ုံတွင် ြပလုပ်သည့် ုပ်ရှင်အထူးြပပွဲ “ဒီ Romantic Comedy ဇာတ်ကား

တို ပိင်ပွဲတိုကို ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေလးကို ပရိသတ်ကီး စိတ်ေပါ့ပါး ေပျာ်ရင်ဖိုအတွက်

ရည်ရွယ်ပီး

အဆိုပါပိင်ပွဲတိုကို သုပ်ေဆာင် ခင်လင်

သုပ်ေဆာင် ြခးေလး

ကင်မရာမန်းတစ်ေယာက်ပါ၊ သူက

တာရာ၊ ဒါိုက်တာသိန်းဟန်(ဖီးနစ်)

မှာ တိုက်ပွဲကျတယ်၊ အဲဒီလိုကျတဲ့

ထားပါတယ်၊ ဒီကားေလးနဲ့လက ို ဖ ် က်

တစ်လက်ရပီးေတာ့ ဓားကိုေစာင့်

အကယ်ဒမီ ခန့်စည်သ၊ူ ခင်လင်  ၊ ေနေဒွး၊

စွဲလမ်းစိတ်ြဖစ်ပီး အဲဒီဓားကို ေစာင့်

သွားေအာင် သုပေ ် ဆာင်ထားပါတယ်၊

တစ်ရွာလုံး

ေဇာ်ဝင်းိင ု ၊် ဆင်မ၊ ေကညီ၊ မျ ိးမျ ိးခိင ု ်

ေရှးေဟာင်းဓား

က ို က ် ကူး ထားပီး သု ပ ် ေဆာင်

အချ ိန်

ဝိညာ်အတွက်ေကာင့်

ေရမရ ံ တီ၊ တကသိလ ု ဂ ် မ ွ ်းပု၊ံ ြခးေလး၊

တဲ့ ဝိညာ်အြဖစ် သခင်ကို လိက ု ေ ် စာင့်

အမှတ်မထင်ဘဲ ေရှာက်တဲ့

ေကာက်လန့်ပီးေတာ့

ဟာသေတွြဖစ်သွားတာပါ၊ သရဲကား

ပုစ ံ မ ံ ျ ိးထက်ကို happy ghost ပါ၊ အဲဒါ

တို ပါဝင်သုပ်ေဆာင်ထားသည်။ “လွန်ခဲ့တဲ့

သုံးှစ်ေလာက်က

ကို ဇာတ်အိမ်ဖွဲိုက်ထားတာပါ”ဟု

ိက ု ခ ် တ ဲ့ ာဆိေ ု ပမယ့် ဒီဘက်ေခတ်နဲ့

သည်။

ကည့်မိေတာ့

ဒါိုက်တာသိန်းဟန်(ဖီးနစ်)က ေြပာ ဤဇာတ်ကားတွင်

ဇာတ်လမ်း

အေဆွေတာ်၊ ဇာတ်န်း ချင်းတွင်း

ေဘာင်မဝင်ေတာ့ဘူး ကည့်လို

ထင်ေနတာ၊

အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲ

အဆင်ေြပေနတယ်၊

ဇာတ်လမ်းက ေတာ်လှန်ေရးကာလ

ကိုယ်ကိုင်တဲ့

ဓားေပမှာ

ေရှာက်ရာကေန တလွဲစီြဖစ်ကုန်တာ

ပဲ၊ ကိုယ့်သခင်ကို ေကာင်းေစချင်လို လုပ်လိုက်တာေတွ လွဲသွားတာေတွ ချည်းပဲြဖစ်ေနတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ”ဟု သုပ်ေဆာင်ခင်လင်  က ေြပာသည်။

“အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေအာင် ကိးစား

ထားပါတယ်၊ မျက်လုံးေတွ၊ အကည့် ေတွကို ဦးစားေပးပီး သုပ်ေဆာင်

တဲ့ ဗီလိန်မျ ိးြဖစ်ေအာင် လုံးဝမက ံ အမဲတမ်းအားကျေနရတဲ့

သုပ်

ေဆာင် ဆရာဦးခင်လင်  တက ို လက်ဦး

ဆရာလို အများကီး ပညာေတွလည်း

ေပးပါတယ်။ လာကည့တ ် အ ဲ့ ချ ိန်ေလး

ကံ့ခိုင်ေရးအတွက် အေြခခံအကျဆုံးြဖစ်သည့် ြပည်သူလူထုအများ ပါဝင် သည့် လူထအ ု ားကစားလပ်ရှားမကို ှစစ ် ် ဒီဇင်ဘာလတိင ု ်း ကျင်းပလျက် ရှိရာ အဆိုပါ စုေပါင်းအားကစားလပ်ရှားမများကို တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ် ပိုမိုတိုးတက်များြပားေစေရး၊ ြပည်သူလူထု ကျန်းမာ ကံ့ခိုင်ေရး၊ ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယေ ် ရးှင့် သက်တမ်းေစ့ေနထိင ု ေ ် ရး၊ အမျ ိးသားအားကစား အဆင့်အတန်း တိုးတက်ြမင့်မားေရးှင့် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ဦးေဆာင်မ ှင့်အတူ

ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး

ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ိုင်ေရးတို

မှာ ဘဝအေမာေတွ ေြပေစမယ်လို

အတွက် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ခွနလ ် မ ိ ရ ် ွာေလးမှာ သွားိက ု ထ ် ားတာ

ေလာက်ကပါစိ"ု ၊ "ကျန်းမာ ကံ့ခိုင်ေစဖိုရာ၊ ကိုယ်လက်လပ်  ရှားကစားပါ"၊

ေြပာသည်။

သစ်များ ကံ့ခိုင်ေရး၊ အားကစားှင့် ပညာေရးေပါင်းစပ်ေပး"၊ "တိုင်းြပည်

ေြပာချင်ပါတယ်။ ြပင်ဦးလွင်မိက ပါ”ဟု

သု ပ ် ေဆာင် ြ ခးေလးက သန့်ဇင်ဝင်း

ေဆာင်းပါးပိင်ပွဲများကို "ေရာဂါကင်းလို ကျန်းမာဖို၊ ေန့စ်လမ်း " ကံခ ့ င ို ေ ် ရးမှ ကျန်းမာေရး၊ လူထအ ု ားကစားအစ်အေလးေပး"၊ "မျ ိးဆက် အင်အား၊

ေကျာဖုံးမှ ကစားသမားေလးဦးကိုလည်း ေခေဆာင်လာသည်။ ြမန်မာအမျ ိးသမီးအသင်းတွင် အုပ်ချပ်သူ-ဦးဝင်းသူ မိုး၊ နည်းြပချပ်-ဦးဝင်းသူမိုး၊ လက်ေထာက်နည်းြပဦးခင်ေမာင်ေထွး၊ ေဒသန်းသန်းေထွး၊ ေဒမာလာ ဝင်း၊ ဂိုးနည်းြပ- ဦးြမကိမ ု င်း၊ ကစားသမားများအြဖစ် ဂိုး-ေမဇင်ွယ်၊ သာဦး၊ ြမဖူးငုံ၊ ေနာက်တန်းအိရတနာဖိး၊ ေအးေအးမိုး၊ ေဝေဝေအာင်၊ ခင်သန်းေဝ၊ ခင်မျ ိးဝင်း၊ ချစ်ချစ်၊ ခိုင်သဇင်၊ ြဖြဖဝင်း၊ ေမသက် မွနြ် မင့၊် အလယ်တန်း- ခင်မာလာထွန်း၊ ခင်မမ ို ထ ို န ွ ်း၊ သင်းသင်းယု၊ ငယ်ငယ်ေထွး၊ ခိုင်သဇင်ဦး၊ ရီရီဦး၊ လဲ့လဲ့လင်၊ ြမတ်ိုးခင်၊ ုု၊ ခင်မိုးေဝ၊ ေမသူေကျာ်၊ ပုပ ံ ြုံ ပည့ေ ် မာင်၊ ေရှတန်း-ဂျလိင ု ေ ် ကျာ်၊ ဝင်းသိဂထွ  န်း၊ စန်းေသာ်ေသာ်တို လိုက်ပါသွားသည်။ ြမန်မာ့လက်ေရွးစင်

အမျ ိးသမီး အသင်းသည်

တုတ်ေြခစမ်းခရီးစ်အပီးတွင်

ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲ

ပိင်ပွဲမတိုင်မီ ေနာက်ဆုံးေြခစမ်းပွဲ

အြဖစ် ိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင်

တုတ်(တိုင်ေပ)

လက်ေရွးစင်အသင်းှင့် ရန်ကန ု ် မိ၌ ယှ် ပိင်ကစား မည်ြဖစ်သည်။ သတင်း-င်းထက်ေဇာ်

လူထုအားကစား"၊

"ေရာဂါကင်းေဝးကျန်းမာေစေရး၊

ကိုယ်လက်လပ်  ရှားကစားေပး"၊ "လူထုအားကစားလ ဒီဇင်ဘာတက်က ေပျာ်ရင်စွာဆင်ဲပါ"၊ "ကျန်းမာေစေကာင်း နည်းလမ်းေကာင်း၊ စုေပါင်း ဆင်ဲ လူထုလမ်းေလာက်ပွဲ"၊

"ိုင်ငံ့အားကစားြမင့်တင်ရန်

လူထု

အားကစားကို အေြခခံ"၊ "မူးယစ်ေဆးဝါးပေပျာက်ေရး အားကစားှင့် ကုစားေပး" ဟူသည့် ေခါင်းစ်တိုြဖင့် ယှ်ပိင်သွားရမည်ြဖစ်ပီး ဝတတို ှင့် ကဗျာတိုအား ကိက်ှစ်သက်ရာ ေခါင်းစ်ြဖင့် ယှ်ပိင်ိုင်ေကာင်း သိရသည်။ အဆိပ ု ါပိင်ပမ ွဲ ျားအနက် ေဆာင်းပါးပိင်ပအ ွဲ တွက် Microsoft Word Software ြဖင့် Unicode Pyidaungsu Font, Font Size(13)အရွယ်အစား ြဖင့် A4 စာမျက်ှာ ခုနစ်မျက်ှာထက်မနည်း၊ ရှစ်မျက်ှာထက်မများ၊ ဝတတို ပိင်ပအ ဲွ တွက် A4 စာမျက်ာှ ၁၀ မျက်ာှ ထက်မနည်း၊ ၁၁ မျက်ာှ ထက်မများ၊ ကဗျာပိင်ပအ ွဲ တွက် A4 စာမျက်ှာ ေလးမျက်ှာထက်မနည်း၊ ငါးမျက်ှာထက်မများ ေရးသားယှ်ပိင်ရမည်ြဖစ်ပီး ေရာင်စုံဓာတ်ပုံ ပိင်ပွဲများကို ၁၀"

X

၁၄" အရွယ်ြဖင့် အကန့်အသတ်မရှိ ယှ်ပိင်ိုင်

ေကာင်း သိရသည်။

ယှ် ပိင်မည့် အပီးသတ်ကစားသမားများကို ေရွးချယ် မည်ြဖစ်ပီး

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန

အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနအေနြဖင့် တစ်မျ ိးသားလုံးကျန်းမာ

ဒါိုက်တာသိန်းဟန်(ဖီးနစ်)

ိက ု ထ ် ားတာပါ၊ ေကျာ်ကားဆိတ ု ာက

ြပည်သူလူထုအကား

ပိင်ပွဲဝင် ေဆာင်းပါး၊ ဝတတို၊ ကဗျာစာမူများှင့် ဓာတ်ပုံများကို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင် ေနာက်ဆုံးထား၍ ေနြပည်ေတာ်ရှိ အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန လူထအ ု ားကစားှင့် ပညာေပးဌာနခွဲ ဝဏသိဒိအားကစားကွင်းသို လိပ်မူပီး ေပးပိုေလာက်ထားိုင်ေကာင်း အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ ေမာင်လူေမာ်

ဓာတ်ပုံ-စိုးွန့် စာမျက်ှာ ၈ မှ

အစီအစ်ြဖင့် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သည့် လပ်ရှားမများလည်း များစွာရှိလာပါ

လိုအပ်ေနပီး

ထိအ ု ရာသည် မိမတ ိ ို တိင ု ်းြပည်ပမ ို ပ ို င ွ လ ့် င်းမရရန် ဖွငေ ့် ပးလိက ု သ ် ည့် ပွတ ဲ စ်ပွဲ

ေကာင်း၊ စာအုပ်စာတမ်းများလည်း ပိုမိုထုတ်ေဝလာိုင်သည်ကို ေတွရပါ

လိုအပ်ပါေကာင်း။

ြဖစ်သည်ဟု ေြပာိုင်ပါေကာင်း။

ေကာင်း၊ တစ်ှစ်ကို စာအုပ်ေပါင်း ေထာင်ဂဏန်းအေရအတွက် ထွက်ရှိေနပီး

ယေန့ ဧရာဝတီစာေပပွေ ဲ တာ်သည် ြမန်မာစာေပသမားများ ိုင်ငံတကာ

ယေန့ေခတ်တွင် ေရးသားထားသည့် အသစ်များ၊ တစ်ချ ိန်က ပုံှိပ်ထုတ်ေဝ

မှ စာေပသမားများှင့် ေတွဆု ံ းီှ ေှာဖလှယခ ် င ွ ရ ့် တဲပ ့ ဟ ဲွ ု နားလည်ပါေကာင်း၊

ခွင့်မရခဲ့သည့် စာအုပ်များ၊ ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ခံခဲ့ရသည့် စာအုပ်များ ပါဝင်ပါ

ထိပ ု မ ွဲ ှ တစ်ဦးှငတ ့် စ်ဦး ချ ိတ်ဆက်ပီး မိမတ ိ ၏ ို ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်များကို အေကာင်

ေကာင်း။

အထည်ေဖာ်င ုိ မ ် ည့် အခွငအ ့် လမ်းများရလိမမ ့် ည်ဟု ထင်ပါေကာင်း၊ ဧရာဝတီ

ိုဘယ်-ြမန်မာစာေပပွဲေတာ်ကို ကျင်းပိုင်ခဲ့ ထိုေနာက်ပိုင်း

စာေပနယ်၌

လပ်ရှားမများ တိုးတက်လာပါေကာင်း၊

ြမန်မာစာေပသမားများ၏ လပ်ရာှ းမများ၊ ိင ု င ် တ ံ ကာမှ စာေပသမားများှင့်

တိုးပွားေအာင် လုပ်ေဆာင်ရန်လို

ပူးတွဲေဆာင်ရွက်သည့် လပ်ရှားမများ ေတာ်ေတာ်များများ ရှိလာပါေကာင်း၊

ေပထွန်းေအာင်

အများကီးေလ့ကျင့်ပျ ိးေထာင်ရန်လည်း

စာေပပွေ ဲ တာ်သည် ြမန်မာိင ု င ် အ ံ တွက် အထူးသြဖင့် တန်ဖးုိ ရှသ ိ ည့ပ ် ြဲွ ဖစ်သည်

မိမိအေနြဖင့်လည်း ရန်ကုန်၊ မေလးမှ မိတ်ေဆွစာေပသမားများှင့် ပူးတွဲ၍

စာေရးသူအသစ်များ၊ အွန်လိုင်းမှ စာေရးသူများလည်း တိုးပွားလာပါ

ဧရာဝတီစာေပပွဲေတာ်ကဲ့သို ိုဘယ်-ြမန်မာစာေပပွဲေတာ်ကို ကျင်းပိုင်ခဲ့

ေကာင်း၊ စာေပသည် ပီးခဲ့သည့် ှစ်ကာလများအတွင်းတွင် ဖွံဖိးတိုးတက်

ကမကထြပေဆာင်ရွက်ကသူအားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါေကာင်း ေြပာကား

ပါေကာင်း။

လာေနသည်ကို ေြပာကားလိုြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ သိုေသာ် လိုအပ်ချက်များစွာ

သည်။

အစည်ကားဆုံးြဖစ်

ဟု ထင်ပါေကာင်း၊

ထိုေကာင့်

ဧရာဝတီစာေပပွဲေတာ်ြဖစ်ေြမာက်ေအာင်

ရှိေနပါေသးေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံတွင် ိုင်ငံတကာစာေပကို ိုင်ငံြခားဘာသာ၊

ဆက်လက်၍ ဧရာဝတီစာေပပွေ ဲ တာ် ြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီ နာယက

အလားတူ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနကို မိမိေရာက်ရှိလာသည့်အခါတွင်

မိမိတိုတတ်ိုင်သည့် အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် ကျကျနန ေလ့လာေနသည့် စာေပ

ဗိတိန်ိုင်ငံဆိုင်ရာ ေဟာင်ေကာင်ေကာင်စစ်ဝန်ချပ် Mr. Andrew Heyn ှင့်

လည်း စာေပပွဲေတာ်များ ကျင်းပသည့်ဓေလ့ထွန်းကားရန် ေဆာင်ရွက်ပါ

သမားအစုအဖွဲများရှိရန် လိုအပ်ပါေကာင်း၊ ထိုအပိုင်းတွင် တိုးပွားေအာင်

စာေပပွဲေတာ်ြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီဥက ဦးေနအုပ်(စိန်ေပါလ်) တိုက

ေကာင်း၊ အထူးသြဖင့် ကေလးစာေပပွေ ဲ တာ်များ ကျင်းပပါေကာင်း၊ ပီးခဲသ ့ ည့်

လုပ်ေဆာင်ရန် လိုအပ်ပါေကာင်း။

အမှာစကားေြပာကားကသည်။

၃ ှစ်ေကျာ် ကာလအတွင်း ြမန်မာိုင်ငံအှံအြပားတွင် ကေလးစာေပပွဲေတာ်

ထိုြပင် ကမာတွင် စာအုပ်စာတမ်းအသစ်များ၊ သုတ၊ ရသ စာအုပ်များ၊

၆၀ ေကျာ် ကျင်းပခဲပ ့ ါေကာင်း၊ အချ ိပွမ ဲ ျားသည် ကီးကျယ်စည်ကားပီး လူဦးေရ

သိသင့သ ် ထ ိ က ို သ ် ည့် စာအုပစ ် ာတမ်းများ ေန့စ်င ှ အ ့် မ ထွကရ ် ေ ှိ နပါေကာင်း၊

ထိေ ု နာက် ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာေဖြမင့သ ် ည် ခန်းမအြပင်ဘက်

သိနး် ှငခ ့် ျ ီ၍ တက်ေရာက်ပါေကာင်း၊ မေလးမိတွင် ကျင်းပခဲသ ့ ည့် ကေလး

ထိုစာအုပ်များကို ြမန်မာပရိသတ်သိရှိေအာင် ဘာသာြပန်ဆိုေပးရန် လိုအပ်ပါ

ရှိ ကာတွန်းဆရာများ၏ ကာတွန်းလက်ရာများြပခန်း၊ ကဗျာရွတ်ဆိုပွဲများ

စာေပပွေ ဲ တာ်သည် အစည်ကားဆုံးြဖစ်သည်ကို အားလုံးအသိပင် ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ေကာင်း၊

မလုံေလာက်ေသးဘဲ

ှင့် စာအုပ်အေရာင်းဆိုင်များ၊ မာကျရာ ဟိုတယ်ပထမထပ်၌ ကျင်းပသည့်

မေလးမိတွင် ကျင်းပခဲသ ့ ည့် လူငယ်ဘက်စဖ ံု ံွ ဖိးေရးပွေ ဲ တာ်သည် စာေပကို

အိမ်နီးချင်းတိုင်းြပည်များှင့်စာလင် အများကီး နည်းေနပါေသးေကာင်း၊ မိမိ

ဘာသာရပ်အလိုက် စကားဝိုင်းများ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲများ၊ ေဟာေြပာပွဲများှင့်

အေြခခံသည့် ပွဲတစ်ခုြဖစ်ပီး ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် တက်ေရာက်ခဲ့

တိတ ု င ွ ် ိင ု င ် ြံ ခားဘာသာမှ ြမန်မာဘာသာသို ြပန်ဆသ ို ည့အ ် င်အား ေတာ်ေတာ်

အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများ ကျင်းပေနမကို လှည့်လည်ကည့်အားေပးသည်  ။

ပါေကာင်း။

နည်းေနပီး ေလ့ကျင့ပ ် ျ ိးေထာင်ရန် လိအ ု ပ်ပါေကာင်း၊ ေနာက်တစ်ခက ု ြမန်မာ

ဘာသာြပန်မအသင့်အတင့်ရှိေသာ်လည်း

လှည့်လည်ကည့်

ပမအကိမ် ဧရာဝတီစာေပပွေ ဲ တာ်၌ ြပည်ပမှ စာေပပညာရှင် ၃၀ ေကျာ်

စာေပပွေ ဲ တာ်များ ကျင်းပလာသည့အ ် တွက် စာေပယ်ေကျးမဓေလ့များ

စာေပယ်ေကျးမ၊ ြမန်မာိုင်ငံအေကာင်းများကို ိုင်ငံတကာကသိေအာင်

ှင့် ြပည်တွင်းမှ

ယခုအခါ ြပန့်ပာွ းအြမစ်တယ ွ လ ် ာပီြဖစ်ပါေကာင်း၊ မိမတ ိ  ုိ င ုိ င ် တ ံ င ွ ် ပီးခဲသ ့ ည့်

ေရးသားေဖာ်ြပရန် လိအ ု ပ်ပီး ထိအ ု ပိင ု ်းတွင် ိင ု င ် ြံ ခားဘာသာမှ ြမန်မာဘာသာ

ယ်ေကျးမဆိုင်ရာ ၎င်းတို၏ အြမင်ှင့် အေတွးအေခများကို ိုဝင်ဘာ ၁၁

စာေပပညာရှင် ၁၀၀ ေကျာ် တက်ေရာက်၍ စာေပှင့်

ှစက ် ာလများအတွငး် စာေပလပ်ရာှ းမများှင့် စာေပဆိင ု ရ ် ာအဖွဲ အစည်းများ

ြပန်ဆသ ို ည်ထက်ကို အားနည်းပါေကာင်း၊ ြမန်မာအေကာင်းအရာကို ိင ု င ် ြံ ခား

ရက်အထိ ေဆွးေွးကမည်ြဖစ်သည်။

လည်း များြပားလာပါေကာင်း၊ စာေပဆိုင်ရာအဖွဲအစည်း၊ အသင်းအဖွဲများ

ဘာသာ၊ အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် ေရးသားေပးိုင်မည့် ပုဂိလ်များ အများကီး

သတင်းစ်


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ဆူ ကံ နိမ့်ြမင့်မခွဲ လက်ချင်းတွဲလိုေသာ်လည်း ကိုရင်ဩ



သန်းေကျာ် ရှိသည်။

PHOTO: Frankwarner

လူမေရးထုံးဓေလ့အရ ကွာြခားချက်

ေခတ်ပိင်သမိုင်းတွင် အထူးြခားဆုံး

များရှိေနကာ အေရှပိုင်းသား ဂျာမန် အမျ ိး

ြဖစ်စ်တစ်ရပ်အြဖစ် ဘာလင်တတ ံ င ို ်းကီး

သမီးတိုမှာ

ပိလဲပီးခဲ့ချ ိန်ေနာက်ပိုင်း ှစ်ေပါင်း ၃၀ အကာ ယခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၉ ရက်တွင် ှစ်ပတ်လည်ေန့အထိမ်းအမှတ်

သိရ ု ာတွင် အေရှပိင ု ်းတွင် အမျ ိးသမီး အလုပ် လက်မဲ့ဦးေရက အေနာက်ပိုင်းှင့် င်းယှ်

သဘင်ပွဲ ကီးဆင်ယင်လျက်ရသ ှိ ည်ဆေ ို သာ

လင် ပိမ ု သ ို ာလွနသ ် ည်။ ထိအ ု ြပင် လစာန်း

သတင်းတစ်ပဒ ု က ် ို က်ပ ု ဖ ် တ်ရေသာအခါ 

ထားအရ ကျားှင့်မ ခွဲြခားဆက်ဆံခံရမ

ဂျာမနီှစ်ိုင်ငံ ြပန်လည်ေပါင်းစည်းမကို

အေရှပိုင်းတွင်

ဦးတည်ေစခဲေ ့ သာ ယင်းသမိင ု း် ြဖစ်စ်င ှ ့်

အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်

ေစ့ငုေလ့လာမိေလ၏။

ကွန်ြမနစ်စနစ်

သမိင ု ်းဆရာများ၏အဆိအ ု ရ ဆိဗ ု ယ ီ က် ဖိှိပ်ချပ်ချယ်မေအာက်တွင်

အမှတ်သေကတတစ်ခု

အြဖစ် တံတိုင်းကီးကာဆီးေနခဲ့မကိ  ု ဖိလှဲ ကာ အေနာက်ဘာလင်ေန ြပည်သူများှင့် အတူ ြပန်လည်ေပါင်းစည်းိုင်ခဲ့သည်ဟု က်ုပ်ေလ့လာ သိရှိရေလသည်။ ကတားြခားထား ဘာလင်တံတိုင်းကီး အေနာက်ဂျာမနီှင့်

ဆိုသည်ကား

အေရှဂျာမနီတိုကို

ကတားြခားထားခဲ့ေသာ တံတိုင်းကီးပါေပ တည်း။ ေြမာက်အတလိတ်စာချပ်အဖွဲ (ေနတိုး ) ဟု ေခ တွ င ် ေသာ စစ် အု ပ ် စု က တစ်ဖက်၊

မဟာမိတ်ြပေရး၊

ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးှင့် အြပန်အလှနအ ် ကူအညီ ေပးေရး စာချပ်အဖွဲ(ဝါေဆာ)ဟု အမည်တင ွ ် ေသာ စစ်အုပ်စုကတစ်ဖက် ပိုင်းြခားထား သည့် သံကန့်လန့်ကာကီးသည် ှစ ် င ို င ် ံ ကွြဲ ပားြခားနားမြပယုဂအ ် ြဖစ်လည်း န်းဆို ကေပသည်။ ဘာလင်တံတိုင်းကီးသည် အေရှှင့် အေနာက် ဂျာမနီစ ှ  ် င ုိ င ် တ ံ က ုိ ုိ ၁၉၆၁ ခုစ ှ ် ဩဂုတ် ၁၃ ရက်မှ ၁၉၈၉ ခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၉ ရက်အထိ ရာစုှစ်တစ်ှစ်၏ ေလးပုံတစ်ပုံ ခန့်ကာမ ပိုင်းြခားလျက် တည်တံ့ခိုင်မဲ ခဲသ ့ ည်။ တံတင ို ်းကီး ထီးထီးမားမား ရှေ ိ နခဲ့ စ်က တံတိုင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်မှ အြခား တစ်ဖက်တစ်ချက်သို စွန့်စားကူးလူးသူများ မှာ ပစ်သတ်ခံခဲ့ကရသည်။ တရားမဝင် ကူးလူးမတားဆီးိုင်ေစရန် အေရှဂျာမနီ အစိုးရက

နယ်ြခားေစာင့်တပ်များကို

ြဖန့်ကက်ထားခဲ့သည်။ ေလးစိတ်ေလးမာ ခွဲြခမ်း ဘာလင်တတ ံ င ို ်းကီး တည်ရလ ှိ ာပုက ံ ို ဆန်းစစ်ကည့်ပါက

ကမာ့သမိုင်းှင့်

ဆက်ယ်လျက်ရှိသည်။ ဒုတိယကမာစစ် အပီး “ပိုစ်ဒမ်” သေဘာတူညီချက်အရ အေမရိကန်၊ အဂလ  န်၊ ြပင်သစ်င ှ ့် ဆိဗ ု ယ ီ က် တိုက

နာဇီဂျာမနီပိုင်နက်

နယ်ေြမကို

ေလးစိတ်ေလးမာ ခွဲြခမ်းခဲ့ကသည်။ ိုင်ငံ ေပါင်းချပ်အဖွဲ ကီး၏ ဌာနချပ်သည်လည်း ဘာလင်တွင် အေြခစိုက်ခဲ့သည်။ ဒုတိယ ကမာစစ်ကာလ မဟာမိတတ ် ပ်များအေနြဖင့် စစ်ကီးအပီးတွင် ဂျာမနီကို ပူးတွအ ဲ ပ ု ခ ် ျပ်ရန် သေဘာတူညီကသည့်

အားေလျာ်စွာ

ြပင်သစ်၊ အဂလိပ်ှင့် အေမရိကန်တိုက ၁၉၄၉

ခုှစ်တွင်

အေနာက်ဂျာမနီကို

ထူေထာင်ေပးခဲ့ပီး ဆိုဗီယက်တိုက အေရှ ဂျာမနီကို ထူေထာင်ေပးခဲ့သည်။ ထို စ ် မ ှ စ ၍ ကမာေကျာ် “စစ် ေအး တိုက်ပွဲ”

စတင်ခဲ့၏။

အေနာက်အပ ု စ ် တ ု အ ို ကား

အေရှအုပ်စုှင့် ဗုလ ံ တ ုံ စ်လည ှ ့်

ကျင့်သုံးခဲ့ေသာ

အေရှပိုင်းတွင် အမျ ိးသမီးများက ပိုမို၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်

ဆယ်စုှစ်ေပါင်းများစွာကာ မျ ိသိပ်ခဲ့ရပီး လွတ်ေြမာက်မ

လွန်လွန်ကဲကဲရှိေန

သည်။

ဆက်စပ်ေနေသာ အေကာင်းြခင်းရာများကို

ေနာက် အေရှဘာလင်ေန ြပည်သူများက

ဂျာမန်

သည်။ စီးပွားေရးအရ ပိုမိုိုးထကသည်။

အခမ်း

အနားများကို ဂျာမနီိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ ဝှဲချ ီး

အစိုးရ၏

အေနာက်ပိုင်းသား

အမျ ိးသမီးတိထ ု က် ပိမ ု အ ုိ လုပလ ် ပ ု က ် င ုိ ် က

ေကျာင်းသူ လွတေ ် ြမာက်မှ  င့် ညီတ ွ မ ် တိ  ၏ ု ြပယုဂ် ဘာလင်တတ ံ င ို ်းကီးပိလဲမြဖစ်  စ်အပီး ှစေ ် ပါင်း ၃၀ အကာ ယေန့ကာလတွင် ယင်းတံတင ို ်းကီး၏ ကတားြခားထားမမရှိ ေတာ့ပီြဖစ်ေသာ်လည်း မြမင်စမ ွ း် ိင ု ေ ် သာ တံတင ုိ း် ကီးတစ်ခက ု ယေန့ထက် တိင ု ေ ် အာင်ပင်ရေ ိှ နဆဲြဖစ်ေကာင်း ….. ငါးပျံတစ်လှည့်ဟူဘိသို

အစ်အမဲ ဒွန်တွဲ

အင်အား တစ်စတစ်စ ယုတ်ေလျာ့လာခဲ့ြခင်း

အေရှှင့်အေနာက်အကား

ြမင့်မားသလို

ေကျာင်းသားများမှာလည်း

စာေပသင်ယူလိုစိတ် ပိုမိုြမင့်မားသည်။ ိုင်ငံေရးအရ ထူးြခားချက်တစ်ရပ်မှာ ယေန့ကာလတွင်

အေရှပိုင်းသားတိုက

ကွဲြပား

လက်ယာစွန်းေရာက် ိုင်ငံေရးသမားများ

လွန်ဆွဲေနခဲ့က၏။ ဝါဒေရးရာအရ သူတစ်လူ

၏ အကျ ိးဆက်အြဖစ်

ဆိုဗီယက်အေပ

ြခားနားမမရှိ ကေတာ့ဟု အေနာက် ဂျာမန်သား

အေပ ပိမ ု အ ုိ ားေပးေထာက်ခလ ံ ာကသည်။

ငါတစ်မင်း အချင်းချင်းအားပိင်ေနခဲ့က၏။

မှီခိုအားထားေနခဲ့ေသာ အေရှဂျာမနီိုင်ငံမှာ

အများစုက ေြပာဆိုခဲ့ကေသာ်လည်း အေရှ

ြပန်လည်ေပါင်းစည်းခဲ့ ပီးေနာက် အသွငက ် ူး

အစပ်အဟပ်မတည့၊် အဆီအေင မတည့သ ် ည့်

လည်း

ဂျာမန်သားတိက ု မူ ကွလ ဲ မ ွဲ များရှ  ေ ိ နဆဲဟု ခံယူ

ေြပာင်းမများရှိခဲ့သည့်တိုင်ေအာင် လူေနမ

အုပ်စုများအြဖစ် တစ်ပွဲတစ်လမ်း အကဲစမ်း

ြပည်သူတို၏ လူေနမဘ၀ မွန်းကျပ်ခဲ့ရပီး

ကေလသည်။

ဘဝပိုမိုကမ်းတမ်းေသာ

ြဖစ်စ်များကို ေတွြမင်ခဲ့ကရ၏။

ေနာက်ဆုံးတွင် လွတေ ် ြမာက်မရရှ  ေ ိ ရးအတွက်

ှစ ် င ို င ် အ ံ ြဖစ် ဒွနတ ် ရ ွဲ ပ်တည်ေနချ ိန်တင ွ ်

စီးပွားေရးအင်အား

ချ ိနဲ့လာခဲ့ရာ

ထွက်ေပါက်ရှာကေလေတာ့သည်။

ဒုတိယတန်းစား ိုင်ငံသား အေရှဂျာမန်သား

အေရှပိုင်းသား

တိမ ု ှာ အေနာက်ပင ို ်းသားတိထ ု က် စိတထ ် ား

ထက်ဝက်ခန့်က

ဖွဲစည်းပုံအရ ပိုမိုခက်ထန် မာေကာပီး

သူတိုကိုသူတို “ဒုတိယတန်းစား ိုင်ငံသား”

ိုင်ငံေရးအရ လက်ယာစွန်းေရာက်အုပ်စု

အေရှှငအ ့် ေနာက် ဂျာမနီင ုိ င ် တ ံ က ုိ ုိ ပိင ု ်းြခား

အြဖစ်

စိတ်ဝယ်ခံစားေနရဆဲြဖစ်ေကာင်း

များကို ေလးစားချစ်ခင်ကသည်။ ဤသိလ ု င်

ခဲ့ ပီး အေရှဂျာမနီက ဆိဗ ု ယ ီ က်ပစ ုံ က ံ မ ို ှီးကာ

ထားသည့် တံတိုင်းကီးကို ေအာင်ပွဲခံေနက

လူထသ ု ေဘာထား စစ်တမ်းများတွင် ေဖာ်ြပ

“နာဇီလက်သစ်” ဟူေသာ ေဝါဟာရသစ်

စီမံကိန်းစီးပွားေရးစနစ်ှင့် ဗဟိုဦးစီးအစိုးရ

ေသာ လူအုပ်ကီးများက ဖိလှဲခဲ့ကသည်။

ထားသည်။

ေပထွန်းခဲ့ရေလသည်။

အဖွဲစနစ်တိုကို ကျင့်သုံးခဲ့ေလသည်။

အေနာက်ဂျာမနီက ေဈးကွကစ ် းီ ပွားေရးစနစ်

၁၉၈၉ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်တွင်

ှင့် ပါလီမန်ဒမ ီ က ုိ ေရစီစနစ်တက ုိ ုိ ကျင့သ ် ုံးေန

အေရှဂျာမန်သားတိုအေပ ခရီးသွားလာခွင့်

ဥစာဓန ကယ်ဝမအရ အေရှပိင ု ်းြပည်နယ်

ြပည့်ှစ်အထိ

ကန့် သတ်ချပ်ချယ်ထားမများကို ြပန်လည်

ေြခာက်ခသ ု ည် အေနာက်ပင ို ်း ြပည်နယ်များကို

ေဘးအရာယ်တစ်ခုအြဖစ်

တည် ရ ှိ ခဲ့ ေသာ အေနာက် ဂ ျာမနီ ို င ် ငံ သ ည်

ဖျက်သမ ိ ်းေပးလိက ု ေ ် ကာင်း ကွနြ် မနစ်ဂျာမန်

လိက ု မ ်  ီ င ုိ ရ ် န် မနည်းုနး် ကန်ေနရဆဲြဖစ်ေလ

စွန်းေရာက်င ို င ် ေ ံ ရးသမားများ ေခါင်းေထာင်

ယေန့မျက်ေမှာက်ဂျာမနီိုင်ငံ၏ အေနာက်

ဒီမက ို ရက်တစ်သမတိင ု င ် ံ (ဂျ ီဒီအာရ်) အစိုးရ

သည်။ ှစ်ေပါင်းကာရှည် ကွန်ြမနစ်စနစ်

လာေနေကာင်း ဂျာမန်အစိုးရအဖွဲကိယ ု တ ် င ို ်

ဘက်ြခမ်း

က

မိနစ်ပိုင်း

ကျင့်သုံးခဲ့မ၏  အကျ ိးရလဒ်အြဖစ် စီးပွားေရး

သတိေပးေြပာကားလာသည်။

ဖိလှဲကာ

က ကီးထွား မလာ၊ လူမဘဝက  တိုးတက်မလာ

၁၉၄၉ ခုှစ်မှ ၁၉၉၀

နယ်ေြမသုံးပုံှစ်ပုံခန့်ေပတွင်

ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့အပီး

သမတိင ု င ် အ ံ ြဖစ် အခိင ု အ ် မာရပ်တည်ခသ ဲ့ ည်။

အကာမှာပင်

မိေတာ်ကို ဘွန်းမိအြဖစ်

ေရလမ်းေငွလမ်းေဖာက်ခဲ့ကသည်။

သတ်မှတ်ခဲ့

သည်။

တံတိုင်းကီးကို

လွတေ ် ြမာက်မှ  င့် ညီတ ွ မ ် တိ  ၏ ု ြပယုဂ်

မဟာမိတတ ် ပ်ေပါင်းစုထံ လက်နက်ချခဲ့

ဘာလင်တံတိုင်းကီး

ပိလဲမြဖစ်စ်အပီး

ရှိခဲ့ရသည်ဆို၏။

ယေန့ကာလ မိမတ ိ  ုိ င ုိ င ် တ ံ င ွ ် ိင ု င ် ေ ံ ရး လက်ယာ

လက်ယာစွန်းေရာက် AfD ိင ု င ် ေ ံ ရးပါတီ ေခါင်းေထာင်လာမကို

န်းဆိုလျက်

၁၉၉၁ ခုှစ် အေြခြပစာရင်းအရ အေရှ

အနာဂတ်ကာလတွင် ေတွ ကံလာရိင ု ေ ် သာ

ဂျာမနီ၏ တစ်ဦးကျ ြပည်တွင်းအသားတင်

ိုင်ငံေရးအရာယ်များကို အေလးမူကရန်

ရေသာ စစ်ံးိုင်ငံဂျာမနီကို ဒုတိယကမာ

ှစ်ေပါင်း ၃၀ အကာ ယေန့ကာလတွင် ယင်း

ထုတ်လုပ်မတန်ဖိုး(ဂျ ီဒီပီ)

အေရှပိုင်းေဒသဆိုင်ရာ

စစ်အပီးတွင်

ယူို

၉၇၀၁

၁၀၇၁၇)

မ သာ

ဖက်ဒရယ်မဟာ

စစ်အုပ်ချပ်ေရးမှးများက

တံတင ုိ း် ကီး၏ ကတားြခားထားမမရှေ ိ တာ့ပီ

(အေမရိ က န် ေဒ လာ

အုပခ ် ျပ်ခေ ဲ့ သာ်လည်း ေနာင်အခါ သေဘာထား

ြဖစ်ေသာ်လည်း မြမင်စမ ွ ်းိင ု ေ ် သာ တံတင ို ်းကီး

ရှေ ိ ကာင်း၊ အေနာက်ဂျာမနီမာှ မူ ယူို ၂၂၆၈၇

ကွလ ဲ ွဲ ကရာမှ ၁၉၄၉ ခုစ ှ ် စက်တင်ဘာလတွင်

တစ်ခုက ယေန့ထက်တိုင်ေအာင်ပင်ရှိေနဆဲ

(အေမရိကန်ေဒလာ ၂၅၀၆၂) အထိ ရှေ ိ ကာင်း၊

AfD ပါတီသည် ေရေြပာင်းအေြခစိက ု ်

လွနခ ် သ ဲ့ ည့် ဆယ်စ ု စ ှ သ ် ုံးစုတာကာလအတွင်း

ေနထိုင်လာမကို လက်မခံလို၊ ယူိုေငွေကး

ေဖာ်ြပပါကွာဟချက် ကျ်းေြမာင်းသွားခဲသ ့ ည်

ကို လက်မခံလ၊ို ဗဟိဦ ု းစီး အာဏာပါဝါြပမကို

ဆိုေသာ်လည်း အေရှဂျာမနီသည် ယေန့တိုင်

လက်မခံလိုေသာ

ေအာင်ပင် ဂျ ီဒီပီှင့်ဝင်ေငွတိုအရ အေနာက်

ြဖစ်သည်။ တည်တည်တံ့တံ့ ခိုင်ခိုင်မာမာ

ဂျာမနီကို လိုက်မမီေသးဘဲ

ရှေ ိ နပီးြဖစ်ေသာ အာဏာပိင ု အ ် ဖွဲကိလ ု ည်း

“ဘာလင်တံတိုင်းကီး

လွတ်ေြမာက်မှင့်

ှစ်ေပါင်း

၃၀

ယင်းတံတိုင်းကီး၏

ညီွတ်မတို၏ြပယုဂ်

အကာ

ေတာ့ပီြဖစ်ေသာ်လည်း

ပိလဲမြဖစ်စ်အပီး

ယေန့ကာလတွင်

ကတားြခားထားမမရှိ မြမင်စွမ်းိုင်ေသာ

တံတိုင်းကီး တစ်ခုက ယေန့ထက်တိုင်ေအာင်ပင်

ရှိေနဆဲ ြဖစ်

ြဖစ်ေကာင်း ဘာလင်မိရှိ ဟမ်းဘိုးတကသိလ ု ်

တစ်ခလ ု းံု ှစြ် ခမ်းခွခ ဲ ခ ံ ရ ဲ့ သည်မဟုတ၊် ဂျာမနီ

မှ

မိေတာ်ေဟာင်း ဘာလင်ကလ ုိ ည်း ှစြ် ခမ်းခွဲ

သုံးသပ်သည်။

လူမေရးေဗဒ

ပါေမာကစတီဗင်မျးက

ခဲ့ ကသည်။ ထိအ ု ခါမှစ၍ အေနာက်ဘာလင်င ှ ့်

ဂျာမနီှစ်ိုင်ငံ ြပန်လည်ေပါင်းစည်းခဲ့

အေရှဘာလင်ဟ၍ ူ အမည်သညာြပခဲ့ ကေလ

သည်ဆသ ို ည့တ ် င ို ေ ် အာင် အေရှှင့် အေနာက်

သည်။

ြပည်သူများအကား

စိတ်ေနသေဘာထား

ဖွဲစည်းပုမ ံ အ ှ စ အရာခပ်သမ ိ ်းကွြဲ ပားြခားနားမ

ထွက်ေပါက်ရှာက ဆိုဗီယက်ြပည်ေထာင်စု

ယေန့ကာလ ဂျာမနီိုင်ငံ၏ ေဇာတိက

စီးပွားေရး

များရှိေနဆဲြဖစ်သည်ဟု ဆိုသည်။

ယင်းပါတီက

ိုင်ငံေရးအင်အားစု

ှစ်သက်လိုလားမမရှိေချ။

အစ်အလာအရ ရှခ ိ ေ ဲ့ သာ လူမေရး၊  ိင ု င ် ေ ံ ရး

သူေဌးအများစုမှာ အေနာက်ဘက်ြခမ်းတွင်

ှင့်

ေနထိုင်ကသည်။ ဂျာမနီိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း

လည်း ဆန့်ကျင်ေလ့ရှိသည်။

ကုမဏီကီး ၅၀၀ အနက် ၃၆ ခုသာလင် အေရှဘက်ြခမ်းတွင် အေြခစိုက်ထားသည်။ ဂျာမနီင ို င ် တ ံ င ွ ် ေကျးလက်င ှ ့် မိြပေဒသ တိုအကား လည်း

ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟချက်မှာ

ကီးထွားေနဆဲြဖစ်ေကာင်း

ရင်ဘတ်ဘဏ်တိုက်၏

ဂျာမနီင ို င ် ံ ှစြ် ခမ်းကွခ ဲ ရ ဲ့ ေလသည်။ ိင ု င ် ံ ကီး

ရှိေနေကာင်း

ပါေမာက စတီဗင်မျးက ေထာက်ြပသည်။

မင်းကီး ခရစ်တီယန်ဟာ့တ်က ေြပာကား သည်။

ဘယ်

စီးပွားေရးပညာရှင်

စီးပွားေရးဆိုင်ရာအေြခခံမူများကို လက်ယာစွန်းေရာက် ိင ု င ် ေ ံ ရးဝါဒီများ

သည်

ယေန့ကာလတွင် ဂျာမနီိုင်ငံ၏

အစိုးရအဖွဲအစည်းများ၊ ေထာက်လှမ်းေရး ဌာနှင့် ရဲတပ်ဖွဲအတွင်းပိင ု ်းအထိ စိမဝ ့် င် ထိုးေဖာက်လာေနြခင်းှင့်

ပတ်သက်၍

အစိုးရအဖွဲကိယ ု တ ် င ို သ ် တိကီးကီးထားကာ

ချပ် ရှာမီဒင်က ေြပာကားသည်။ ဂျာမနီင ို င ် ၏ ံ

လိုအပ်သည့်အစီအမံများှင့်

ထိပ်တန်းရာထူး ဌာနရများကို စိုးပိုင်သူများ

ေဆာင်ရွက်မများ  ြပလုပ်ေနရပုံကို က်ုပ်

မှာလည်း

ေတွးေတာမိရင်း

အေနာက်ပိုင်းသားတိုသာလင်

ြဖစ်သည်ဆို၏။

“ဆူ ကံနိမ့်ြမင့်မခွဲ

လက်ချင်းတွလ ဲ ေ ုိ သာ်လည်း” ဟု ကျးရင့မ ် ိ

နယ်ေြမအကျယ်အဝန်း လည်းေကာင်း၊

အေရးယူ

ဧရိယာအရ

ပါသတည်း။

လူဦးေရအရလည်းေကာင်း

အေရှပိုင်းက အေနာက်ပိုင်းထက် ပို၍ငယ် သည်။ အေရှပိုင်းတွင် လူဦးေရ ၁၂ ဒသမ၅ သန်းသာရှိ ပီး အေနာက်ပင ုိ း် တွင် လူဦးေရ ၆၆

Ref:

The Berlin Wall fell 30 years ago. But an invisible barrier still divides Germany. (CNN)


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ဘာလင်တံတိုင်းပိကျမ ှစ် (၃၀)ြပည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ကျင်းပ ဘာလင် ိုဝင်ဘာ ၉

အေနာက်ဂျာမနီကို လွတလ ် ပ်စွာ ထွကခ ် ွာခွငြ့် ပပီးေနာက်

ဘာလင်တံတိုင်းပိကျမ ှစ်(၃၀)ြပည့် အထိမ်းအမှတ်

တွင် အဆိုပါတံတိုင်းကို ဖိဖျက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ဂျာမနီိုင်ငံ မိေတာ်ဘာလင်မိ၌ ကျင်းပသည့်

အခမ်းအနားကို ိုဝင်ဘာ ၉ ရက်ေန့တွင် ဂျာမနီိုင်ငံ မိေတာ်ဘာလင်၌ ကျင်းပသည်။

ယင်းအခမ်းအနားကို ဂျာမနီိုင်ငံသမတ ဖရန့်ေဝလ်တာ

ယင်းအခမ်းအနားတွင် ဂျာမနီဝန်ကီးချပ် အိန်ဂျ

စတိန်မီယာ၊ ဝန်ကီးချပ် အိန်ဂျလာမာကဲလ်ှင့် ဥေရာပ

လာမာကဲလ်က မိန့်ခွန်းေြပာကားရာ၌ ဥေရာပသည်

အေရှပိင ု ်းိင ု င ် အ ံ ချ ိမှ သမတများလည်း တက်ေရာက်က

ဒီမိုကေရစီ၊ လွတ်လပ်ခွင့်ှင့် သည်းခံခွင့်လတ်မများကို

သည်။

ကာကွယရ ် န် တိက ု တ ် န ွ ်းေြပာကားခဲသ ့ ည်။ အေရှဂျာမနီမှ

ယင်းအခမ်းအနား၌ ဘာလင်တတ ံ င ို ်း၏ နာမည်ေကျာ်

ဂျာမန်ြပည်သူများ အေနာက်ဂျာမနီသို ထွက်ေြပးလွတ်

ဘရန်ဒန်ဘတ်တံခါး အေရှဘက်တွင် ေတးသံစုံတီးဝိုင်း

ေြမာက်ြခင်းမရှိေစရန်အတွက် တားဆီးရန် ၁၅၅ ကီလို

တပ်ဖွဲမှ

မီတာရှညလ ် ျားသည့် ကွနက ် ရစ်တတ ံ င ို ်းကို စစ်ေအးေခတ်

တီးမတ်မလည်း ပါဝင်သည်။

အတွင်းက တည်ေဆာက်ထားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ဗီသိုဗင်၏ ဆင်ဖိုနီေတးသွား အမှတ်(၅)ကို

ဘာလင်တတ ံ င ုိ း် ပိပျက်သာွ းပီးေနာက်တင ွ ် အေရှ

ယင်းတံတိုင်းကို အေရှဂျာမနီိုင်ငံဘက်မှ ၁၉၈၉ ခုစ ှ တ ် င ွ ် စတင် ဖိဖျက်ခြဲ့ ခင်းြဖစ်သည်။ အေရှဂျာမနီင ို င ် ံ

ဂျာမနီှင့် အေနာက်ဂျာမနီမှ ှစ်ိုင်ငံတို တစ်ိုင်ငံတည်း အြဖစ် ေပါင်းစည်းိုင်ခဲ့သည်။

တွင် ဒီမိုကေရစီစနစ်အား လိုလားသည့် လပ်ရှားမများ

ကိုးကား-ေအအက်ဖ်ပီ

ြမင့်တက်လာေနစ်အတွင်း အေရှဂျာမနီိုင်ငံသားများ

ဘာသာြပန်-ေဇာ်ဝင်း

ဩစေတးလျ၌ ေတာမီးေလာင်မေကာင့် သုံးဦးေသဆုံး၊ ေနအိမ် ၁၅၀ ေကျာ် ပျက်စီး ဆစ်ဒနီ ိုဝင်ဘာ ၉

ိုင်ငံ၏ အေရှေတာင်ဘက် နယူး

အနက် တစ်ဦး၏ုပ်အေလာင်းကို

တစ်ချ ိန်တည်းမှာပင် ဩစေတးလျ

ေဆာက်ေဝးလ်ြပည်နယ်တင ွ ် ိဝ ု င်ဘာ

ေလာင်ကမ်းသွားသည့် ၎င်း၏ေနအိမ်

ဝန်ကီးချပ် စေကာ့သ်ေမာ်ရီဆန်က

အေရှဘက်တစ်ေလာက်တင ွ ် ေတာမီး

၈ ရက်မှစ၍ ြဖစ်ပွားသည့် အဆိုပါ

ထဲတင ွ ရ ် ှာေဖွေတွရှိ ပီး ေနာက်တစ်ဦး

ြပည်နယ်အတွင်း

ေလာင်မ အကီးအကျယ်ြဖစ်ပွားခဲ့ရာ

ေတာမီးေလာင်မသည် 

သမိုင်းတစ်

ကို ကားထဲတင ွ ် ရှာေဖွေတွရှခ ိ သ ဲ့ ည်။

အကျယ်ေလာင်ကမ်းမအေပ အလွန်

လူသုံးဦးထက်မနည်း ေသဆုံးပီး ခုနစ်

ေလာက် မ ကံစဖူးေသာ ေတာမီးြဖစ်

ထိအ ု ြပင် ကျန်အမျ ိးသမီးတစ်ဦးသည်

စိတ်ပူမိပါေကာင်း

ဦး ေပျာက်ဆုံးကာ စာသင်ေကျာင်းများ

ေသာေကာင့် ေသဆုးံ သူဦးေရလည်း

၎င်း၏ဒဏ်ရာေကာင့် ေဆးု၌ ံ ေဆးဝါး

ေဒသခံြပည်သူများအား

အပါအဝင် လူေနအိမ် ၁၅၀ ထက်

ေနာက်ထပ် တိုးလာဖွယ်ရှိေကာင်း

ကုသမခံယူေနစ် ေသဆုံးသွားသည်

ေနရာတွင် ေနထိုင်ကရန် တိုက်တွန်း

မနည်း ပျက်စးီ ခဲေ ့ ကာင်း နယူးေဆာက်

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဘာရာဂျစ်ကလင်

ဟု အေရးေပကူညက ီ ယ်ဆယ်ေရးဌာန

လိုက်သည်။

ေဝးလ်ြပည်နယ် ဝန်ကီးချပ် ဂေလဒီဘာ

က ထပ်မံေြပာကားသည်။

က ေြပာကားသည်။

ိဝ ု င်ဘာ ၉ ရက်က ဩစေတးလျိင ု င ် ံ

ရာဂျစ်ကလင်က ေြပာကားသည်။

ေတာမီးေကာင့်

ေသဆုံးသူများ

ြဖင့်

လူ ၃၀ ေကျာ်

ြပည်သူများအတွက်

ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။

ဒဏ်ရာရရှိသူများအနက်

တွင် ေသနတ်သမားများ၏ ချံခတ ုိ က ုိ ခ ် က ုိ မ ် ေကာင့  ် ရဲအရာရှိ ငါးဦး ေသဆုံးပီး

ှစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း ေဒသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက ယေန့ေြပာကား

သည်။

ရဲတပ်ဖွဲဝင်များသည် အိုယာဇာကာြပည်နယ် မိေတာ်အိုယာဇာကာဒီဂာ

ရက်ဇ်မိမှ ကီလိုမီတာ ၈၀ ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိေသာ လူဦးေရ ၄၀၀၀ ခန့်

ေနရာ ဆီမင်တရ ီ ာဒီဆန်ဗဆ ီ င်တက ီ တ ု တ ် လန်ေကျးရွာတွင် ကင်းလှညေ ့် နကစ် ယခုကဲ့သို ချံခိုတိုက်ခိုက်မှင့် ရင်ဆိုင် ကံေတွခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်။

အဆိပ ု ါတိက ု ခ ် က ို မ ် ၌ဒဏ်  ရာရရှသ ိ  ူ စ ှ ဦ ် းကိေ ု ဆးဝါးကုသမခံယရ ူ န်ေဆးုသ ံ ုိ

ပိေ ု ဆာင်ခေ ့ဲ ကာင်းသိရသည်။ လုြံ ခံေရးအတွက် ကင်းလှညေ ့် နသည့် ြပည်နယ်

ရဲတပ်ဖွဲဝင်များအား ရန်ရှာပီးတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် ေသနတ်သမားများအေပ

ြပစ်တင်တ်ချေကာင်း၊ တိုက်ခိုက်မ၌ ေသဆုံးသွားသည့် ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၏ မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲမိပါေကာင်း၊ ယင်းတိုက်ခိုက်မှ  င့် ပတ်သက်၍

ြပည့်စုံေစ့စပ်ေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမတစ်ခုြပလုပ်ရန် အစိုးရ

ေရှေနအား အကူအညီေတာင်းဆိထ ု ားေကာင်း စသည်ြဖင့် ြပည်နယ်အပ ု ခ ် ျပ်ေရး မှးက ၎င်း၏တွစ်တာစာမျက်ှာေပတွင် ေရးသားေဖာ်ြပထားသည်။

အိုယာဇာကာြပည်နယ်တွင် မကာေသးမီှစ်များမှစ၍ ရာဇဝတ်မှင့်

ဆက်စပ်ေသာ ပဋိပကများတိုးပွားများြပားလာခဲ့ပီး ယမန်ှစ် ဩဂုတ်လတွင် မကဆီကိုအေြခစိုက် ေသနတ်သမားများက ဆန်ဂျ ိစ်အက်စ်တန်းရှားဂရန် ြပည်နယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့် ြပည်နယ်အရာရှိတစ်ဦးတိုကိုလည်း သတ်ြဖတ်ခဲ့

ေကာင်း သိ ရ သည် ။ မကဆီကုိအစိးု ရသည် မူးယစ်ေမှာင်ခုိဂုိဏး် များအား တိက ု ခ ် က ုိ ရ ် န် ၂၀၀၆ ခုစ ှ က ် အစိုးရတပ်ဖွဲဝင်များကို ေစလတ်ခဲ့ ပီး မူးယစ်ေမှာင်ခို ဂိဏ ု ်းများှင့် အစိုးရတပ်ဖွဲဝင်များအကား တိက ု ခ ် က ို မ ် များေကာင့  ် လူ ၂၅၀၀၀၀ ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

လိုအပ်သည့်

အကူအညီများကိုလည်း စီစ်ေပးရန် အဆင်သင့်ရှိေကာင်း၊

ေကာင်း သိရသည်။

မီးေလာင်သည့်

လိုအပ်ပါက

ေနရာများအှံ၌

ြငိမ်းသတ်ရန်

မီးြငိမ်းသတ်ရန် ကိးစားေနကသည့်

အတွက် ပင်လယ်ကမ်းေြခမှ ကီလို

မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များအား ကူညီရန်

မီတာ ၁၀၀၀ ခန့်အကွာတွင် မီးသတ်

စစ်တပ်ကပ ို ါ အသုံးြပမည်ြဖစ်ေကာင်း

တပ်ဖွဲဝင် ၁၃၀၀ ှင့် ေလယာ်အစင်း

၎င်းကထပ်မံေြပာကားသည်။

ထားသည်။

အိုယာဇာကာ(မကဆီကို) ိုဝင်ဘာ ၉

ပုံမှန်အသိေပးေနမည်ြဖစ်ပီး

အများစုမှာ မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များြဖစ်

၇၀ ကို တာဝန်ရှိသူများက ြဖန့်ကက်

မကဆီက ို င ို င ် ေ ံ တာင်ဘက် အိယ ု ာဇာကာြပည်နယ်ရှိ ေကျးရွာငယ်ေလးတစ်ရွာ

လုံြခံရာ

ေနာက်ဆုံးအေြခအေနကို မိမိအေန

အိမ် ၁၀၀ ထက်မနည်း ပျက်စီးသွားပီး

ေတာမီးေလာင်မ

မကဆီကိုရဲအရာရှိ ငါးဦး ေသဆုံး

ေြပာကားပီး

ေတာမီးေလာင်မှင့် ပတ်သက်၍

ထိုအြပင် ေတာမီးေကာင့် လူေန

အဆိုပါ

ေသနတ်သမားများ၏ ချံခိုတိုက်ခိုက်မေကာင့်

ေတာမီးအကီး

ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ

ဆိင ု က ် လုနး် မုနတ ် င ုိ း် ဘဂလ  ားေဒ့ရသိ  ု ချ်းကပ်လာ ြပည်သူ ၁၀၀၀၀၀ ခန့် ေဘးလွတ်ရာသို ေြပာင်းေရ ဒါကာ ိုဝင်ဘာ ၉ ယေန့ညပိင ု ်းတွင် ဘဂလ  ားေဒ့ရိ  င ု င ် ထ ံ သ ဲ ို ဘာဘ်ဘယ်အမည်ရှိ ဆိင ု က ် လုန်း မုန်တိုင်း ဝင်ေရာက်တိုက်ခတ်လာဖွယ်ရှိေသာေကာင့် ိုင်ငံ၏ေြမနိမ့်ပိုင်းရှိ ေကျးရွာများှင့် ကန်းစုများတွင်ေနထိုင်ေသာ ြပည်သူ ၁၀၀၀၀၀ ခန့်ကို အာဏာပိုင်များက ေဘးလွတ်ရာသို

ေြပာင်းေရရန် သတိေပးချက်များ

ထုတ်ြပန်ထားေကာင်း တာဝန်ရှိသူများက ေြပာကားသည်။ တစ်နာရီလင် ြပင်းအား ကီလိုမီတာ ၁၂၀ န်းြဖင့် တိုက်ခတ်မည့် အဆိပ ု ါ ဆိင ု က ် လုန်းမုနတ ် င ို ်းသည် ဆန်ဒါဘန်းသစ်ေတာအနီးတွင် ကုန်းတွင်း ပိုင်းသို ဝင်ေရာက်မည်ြဖစ်ေကာင်း တာဝန်ရှိသူများက ခန့်မှန်းထားသည်။ အဆိပ ု ါမုနတ ် င ို ်းသည် ေဒသစံေတာ်ချ ိန် ည ၈ နာရီခန့်တင ွ ် ဘဂလ  ားေဒ့ရ ကမ်းိုးတန်းသို ဝင်ေရာက်တိုက်ခတ်မည်ဟု ခန့် မှန်းထားပီး မုန်တိုင်း မဝင်ေရာက်မီ ယင်းေဒသများ၌ေနထိုင်သည့် ြပည်သူ ၁၅၀၀၀၀ ခန့် ကို ေဘးလွတရ ် ာသိေ ု ြပာင်းေရရန် စီစ်ထားသည်ဟု သဘာ၀ေဘးဒဏ်စမ ီ ခ ံ န့်ခွဲ ေရးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ေြပာကားသည်။ အာဏာပိင ု မ ် ျားသည် ိင ု င ် အ ံ တွင်းသို မုနတ ် င ို ်းဝင်ေရာက်တက ို ခ ် တ်ဖယ ွ ် ရှေ ိ သာေကာင့် တစ်င ုိ င ် လ ံ းံု အဆင့် အစမ်းစာေမးပွ ဲ င ှ ့် အြခားေသာအားလပ် ရက်ပွဲေတာ်အစီအစ်များကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ေကာင်း သိရသည်။ ေစတနာ့ ဝန်ထမ်း ၅၅၀၀၀ ေကျာ်တိုက ြပည်သူများအား မုန်တိုင်းှင့်ပတ်သက်၍ ိုးိုးကားကားရှိကရန် စည်းုံးလံ့ေဆာ်လျက်ရှိကသည်။ ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ ဥပေဒြပအမတ်များအား ေဟာင်ေကာင်ရဲများ ဖမ်းဆီး ေဟာင်ေကာင် ိုဝင်ဘာ ၉

ြပည်မကီးသို ြပစ်ဒဏ်ကျခံေစရန်

ဆိုသည်။

အစည်းအေဝးတစ်ခတ ု င ွ ် ဥပေဒကမ်း

ရမည့် ဥပေဒကမ်းှင့်ပတ်သက်ပီး

ဥပေဒြပအမတ်များအား ဖမ်းဆီးထား

သည်ဟု ေဟာင်ေကာင်ရအ ဲ ရာရှမ ိ ျားက

ကျင်းပမည့်

ေမလအတွင်း ဥပေဒြပအမတ်များ၏ တစ်ရပ်အေပ ြငင်းခုံကာ လုံးေထွး

သတ်ပုတ်ခဲ့ကသည့်

ဒီမိုကေရစီ

လိုလားေသာ ဥပေဒြပအမတ်သုံးဦး

အား ေဟာင်ေကာင်အာဏာပိင ု မ ် ျားက

တရားစီရင်ေရးအတွက် လေ ဲ ြပာင်းေပး ဆန့်ကျင်ဟန့်တားမများ

ြပလုပ်ခဲ့

စွပ်စွဲထားသည်။

ထိုြပင် ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ

စွခ ဲ ျက်တင်ကာ ယေန့ဖမ်းဆီးလိက ု ် ပီ

ဥပေဒြပအမတ်ေလးဦးအား ထပ်မံ

အဆိပ ု ါ ဥပေဒြပအမတ်များသည်

ရှိသည်ဟု ေဟာင်ေကာင်ဒီမိုကေရစီ

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ြပစ်မကျးလွန်သူများအား တုတ်

ဖမ်းဆီးရန် ရဲအရာရှမ ိ ျားက စီစ်လျက်

လိုလားေသာ အဖွဲအစည်းတစ်ခုက

ယင်းသို ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ

ခိုင်ေရွးေကာက်ပွဲတွင်

ဝင်ေရာက်

ယှ်ပိင်ရန် ကိးပမ်းလျက်ရှိသည်။

ခိင ု ေ ် ရွးေကာက်ပသ ဲွ ည် ဒီမက ုိ ေရစီ

ြခင်း သည် ို ဝ င် ဘာ ၂၄ ရက် တ ွ င ်

လိလ ု ားေသာ ဥပေဒြပအမတ်များှင့်

အတွက်

အမတ်များအကား ထိပတ ် က ို ရ ် င်ဆင ို ်

ခိုင်ေရွးေကာက်ပွဲ

ိုင်ငံေရးပ်ေထွးမများ

ြဖစ် ေပ ေစို င ် ေ ကာင်း ို င ် ငံ ေရး ေစာင့် ကည့ေ ် လ့လာသူများက သုးံ သပ် ေြပာကားသည်။

ဖမ်းဆီးခံဥပေဒြပ

လတ်ေတာ်

အမတ် ခုနစ်ဦးအနက် ေလးဦးသည်

ေပကျင်း ေထာက် ခံ ေသာ ဥပေဒြပ ေတွကမည်ြဖစ်သည်။

ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ ဥပေဒြပ

အမတ်များအား ယခုကသ ဲ့ ို စွခ ဲ ျက်တင် ကာ ဖမ်းဆီးြခင်းသည် ိင ု င ် ေ ံ ရးအပ် ေတာ်ပုံကို

ပိုမိုကီးထွားသွားေစပီး

ေရွးေကာက်ပက ွဲ ို ေအာင်ြမင်ပီးေြမာက် မမရှိေစရန်ဖန်တီးြခင်းသာြဖစ်သည် ဟု ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ

အဖွဲ

အစည်းတစ်ခ၏ ု ထုတြ် ပန်ချက်တစ်ရပ် တွင် ေရးသားထားသည်။

ေဟာင် ေကာင် အ စိုး ရအေနြဖင့ ်

လတ်ေတာ်အမတ်များ ဖမ်းဆီးြခင်း ေကာင့် ြဖစ်ေပလာိင ု ေ ် သာ ိင ု င ် ေ ံ ရး အ ပ် ေတာ် ပုံ ကို

ိုး မယ် ဖ ွဲ ကာ

ေရွးေကာက်ပွဲကို ကျင်းပြခင်းမရှိဘဲ ဖျက်သိမ်းရန် သိုမဟုတ် ဆိုင်းရန်

ရက်ေရ

ရည်ရွယ်လျက်ရှိသည်ဆို

သည့် ထင်ြမင်ယူဆချက်များ ိုင်ငံ အတွင်း ထွက်ေပလျက်ရှိသည်။

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ခ်ျေက

ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

လွိင်လင်၊ နမ့စ် န်ငှ ့် လဲချားမိနယ်တ၌ို ဘိန်းစိက ု ခ် င်း ၂၆ ဧက ဖျက်ဆီး ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၉ ရှမး် ြပည်နယ် လွိ င်လင်မိနယ် မိမရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည်

ိဝ ု င်ဘာ ၈ ရက်တင ွ ် လွိ င်လင်မိနယ် နမ့မ ် န ွ ် ေကျးရွာ၏ အေရှဘက် တစ်ဖာလုခ ံ န့်အကွာ၌ အြမင့် တစ်ေပခွခ ဲ န့်ရိှ သီးပွငဆ ့် ဲ ဘိနး် ခင်း ခုနစ်

ဧကခန့်၊ ေကာင်းဖိက ု ေ ် ကျးရွာ၏ အေရှေတာင် ဘက် သုံးဖာလုခ ံ န့်အကွာ၌ အြမင့် တစ်ေပခွခ ဲ န့် ရှိ သီးပွငဆ ့် ဲ ဘိနး် ခင်း ရှစဧ ် ကခန့်င ှ ့် ေတာင် ေနာက်ေကျးရွာ၏ အေရှေတာင်ဘက် ှစမ ် င ုိ ် ခန့်အကွာ၌ အြမင့် ှစ်ေပခန့်ရှိ သီးပွင့်ဆဲ ဘိန်းခင်း ှစ်ဧကခန့်တိုကို ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ အလားတူ နမ့စ ် န်မိနယ် ဝမ်ခင ို ်းေကျးရွာ ၏ အေနာက်ဘက်သးံု မိင ု ခ ် န့်အကွာ၌ အြမင့် ှစ် ေပခန့်ရိှ သီးပွငဆ ့် /ဲ ြခစ်ဆဲ ဘိနး် ခင်း ရှစ် ဧကခန့်၊ လဲချားမိနယ် နားဟီးေကျးရွာ၏ အေနာက် ေြမာက်ဘက် တစ်မိုင်ခန့်အကွာ၌ အြမင့် တစ်ေပခန့်ရိှ သီးပွငဆ ့် ဲ ဘိနး် ခင်း တစ်ဧက ခန့်တက ုိ ုိ သက်ဆင ုိ ရ ် ာ ရဲတပ်ဖွဲများက ဖျက်ဆီး ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ရဲြပန်ကား

ဖားကန့၌် ေရကန်အတွင်း ြပတ်ကျေသဆုံးသူ ုပအ ် ေလာင်း ရှာေဖွေတွရှိ ဖားကန့် ိုဝင်ဘာ ၉ ကချင်ြပည်နယ် ဖားကန့်မိနယ်အတွင်း ိဝ ု င်ဘာ ၆ ရက်က ေရမေဆး ေကျာက် ရှာေဖွသူတစ်ဦး အနက်ေပ ၂၀၀ ခန့် ရှိ ေရကန်အတွင်း ြပတ်ကျေပျာက်ဆုံးေနရာမှ ိုဝင်ဘာ ၉ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ၎င်း၏ ုပ်အေလာင်းေတွရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်မာှ ိဝ ု င်ဘာ ၆ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီက ဖားကန့်မိနယ် ဖဝါေကျးရွာ "ေတာက်ပကယ်" ေကျာက်မျက်တူးေဖာ်ေရးကုမဏီ အနီးရှိ ေြမစာပုံေဟာင်းတွင် ေရမေဆးေကျာက် ရှာေဖွေနသူ ြမစ်ကီးနားမိ အင်ဂျန်ဒရ ံု ပ်ကက ွ ေ ် န လေထာ်တးူ မိင ု သ ် ည် ေရမေဆး

ရန်ကုန် ေတာင်ပိုင်းခိုင်၌ မခင်းအသိပညာေပး

ေကျာက်ရှာေဖွေနစ် အနက်ေပ ၂၀၀ ခန့်ရှိ ေရကန်အတွင်းသို ြပတ်ကျ ေပျာက်ဆုံးခဲ့၍ လူမေရးအသင်းအဖွဲဝင်များ၊ "ေတာက်ပကယ်" ေကျာက်မျက်တူးေဖာ်ေရးကုမဏီမှ တာဝန်ရှိသူများက ရှာေဖွ ကယ်ဆယ်ေရးများ ေဆာင်ရက ွ စ ် ် ယေန့ နံနက် ၆ နာရီတင ွ ် ေရကန် အတွင်းမှ ေသဆုံးသူ ုပ်အေလာင်းေပလာ၍ "ြမင့်ြမတ်သူ" လူမ ကူညေ ီ ရးအသင်းဥကှင့် အဖွဲဝင်များ၊ လုံးခင်းနယ်ေြမ မီးသတ်တပ်ဖွဲ စခန်းမှ တပ်ဖွဲဝင်များက ုပ်အေလာင်းကို ဆယ်ယူပီး ဖားကန့် မိနယ် ြပည်သူ့ေဆးုံသို ပိုေဆာင်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ဝင်းိုင်(ကချင်ေြမ)

ရန်ကန ု ် ိဝ ု င်ဘာ ၉။ ရန်ကန ု ေ ် တာင်ပင ုိ း် ခိင ု ် ခရမ်းမိနယ် ပိနး် ကန်နယ်ေြမရဲစခန်းမှး ရဲအပ ု သ ် န ိ း် ေဇာ် ထွန်းသည် ိဝ ု င်ဘာ ၈ ရက် နံနက်ပင ို ်းက ေကျးရွာအထက်တန်းေကျာင်းခန်းမ၌ ေကျာင်းအုပဆ ် ရာမကီးှင့် ဆရာ ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား လူကုန်ကူးမှင့်သက်ငယ်မုဒိမ်းကိတင်ကာကွယ် ေရး အသိပညာေပးေဟာေြပာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ အလားတူ တွေ ံ တးမိမရဲစခန်းမှ ရဲအပ ု ် ဇင်ဗလ ုိ ပ ် င ုိ သ ် ည် ဘီခေ ုိ ကျးရွာ အေြခခံပညာအလယ်တန်းေကျာင်း တွင် ိုဝင်ဘာ ၉ ရက် နံနက်က ဆရာ ဆရာမများှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား မူးယစ်ေဆးဝါး အရာယ်၊ လူကန ု က ် းူ မှင့် သက်ငယ်မဒ ု မ ိ း် မကိတင်ကာကွယေ ် ရး၊ ယာ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းအရာယ် တားဆီးကာကွယ်ေရးတိုအတွက် အသိပညာေပးေဟာေြပာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ သန်းဝင်း(သန်လျင်)

အင်းေတာ်မိနယ်တွင် ဆိုင်ကယ်ှင့်ယာ် မျက်ှာချင်းဆိုင်တိုက်၍ တစ်ဦးေသဆုံး

ေကျာ်သူ၊ ေဝယံထွန်း၊ တင်ေရထက်၊ မေမဖိးမင်းတိုကို သိမ်းဆည်းရမိသည့် စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများှင့်အတူ ေတွရစ်။

ြမဝတီမိှင့် လင်သာယာမိနယ်တိုတွင် စိတ်ကူးသွပ်ေဆးြပားများ သိမ်းဆည်းရမိ ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၉ ြမဝတီမိမရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ိဝ ု င်ဘာ ၇ ရက် ည ၉ နာရီက ြမဝတီမိ အမှတ(် ၄)ရပ်ကက ွ ် ဘုရင်ေ ့ နာင်လမ်းှင့် ချစ်ကည်ေရးလမ်းေထာင်တ ့ င ွ ် ကာရံေဒွး(ခ) ပီတအ ိ ား ရှာေဖွရာ စိတ် ကူးသွပေ ် ဆးြပား ၇၉၀ သိမး် ဆည်းရမိခသ ့ဲ ည်။ ကွငး် ဆက်အရ အမှတ(် ၄) ရပ်ကက ွ ် ေဇာ်ဂျ ီ(၅)လမ်းေန ကိမ ု ျ ိး(ခ)ငမျ ိး၏ေနအိမက ် ရ ို ှာေဖွရာ ၎င်းှငအ ့် တူ ြပည်ေ ့ ဇာ်မးုိ အား ေတွရှိရပီး စိတ် ကူးသွပ်ေဆးြပား ၄၀၀၊ ေနအိမအ ် နီးမှစတ ိ ် ကူးသွပ်ေဆးြပား ၅၇၆၀ ထပ်မံ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ အလားတူ ယင်းေန့ည ၁၁ နာရီခက ဲွ လင်သာယာမိမရဲစခန်းမှ တပ်ဖဲွ ဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် လင်သာယာမိနယ် အမှတ်(၈)ရပ်ကွက် ကျန်စစ်မင်းအိမ်ရာ ရာဇကုမာရ် လမ်း တိုက်အမှတ်(၁၅) အခန်းအမှတ်(၁၀၃)ေန ေလးေကျာ်၏ အခန်းကိုရှာေဖွရာ ၎င်းအား မေတွရှိဘဲ ေကျာ်သူ၊ ေဝယံထွန်း၊ တင်ေရထက်ှင့် မေမဖိးမင်းတိုကို ေတွရှိရပီး စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၆၅၇၃ ြပား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့် ၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကို ေြပာင်းလဲေစေသာေဆးဝါးများဆိင ု ရ ် ာဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။ရဲြပန်ကား

ပွင့်ြဖမိနယ်၌ တရားမဝင် အြခားသစ်ခွဲသားှင့် မီးေသွးအိတ် ၁၅၀ ခန့် သိမ်းဆည်းရမိ

အင်းေတာ် ိုဝင်ဘာ ၉ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး အင်းေတာ်မိနယ် ေရဘိ-ု ြမစ်ကီးနားသွား ကားလမ်း နန့်မကျ ိင်းေကျးရွာအနီးတွင် ိဝ ု င်ဘာ ၈ ရက်က ယာ်တက ို မ ် ြဖစ်  ပွားရာ တစ်ဦး ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်မှာ ိဝ ု င်ဘာ ၈ ရက် ည ၈ နာရီ မိနစ် ၂၀ ခန့်တင ွ ် အင်းေတာ်မိနယ် နဘားနယ်ေြမရဲကင်းစခန်းမှး

ဒုရဲအုပ် မျ ိးသက်ိုင် ဦးစီးေသာအဖွဲသည်

ယာ်တိုက်မြဖစ်ပွားေကာင်း သတင်းအရ အခင်းြဖစ်ေနရာသို

သွားေရာက်

စစ်ေဆးရာ အင်းေတာ်မိနယ် ေရဘို-ြမစ်ကီးနားသွားကားလမ်း မိုင်တိုင် အမှတ် (၁၅၃/၀) ှင့် (၁၅၃/၁) ကား နန့်မကျ ိင်းေကျးရွာအနီးတွင် အင်းေတာ် မိနယ် သကယ်ကျင်းေကျးရွာေန မဝင်းထိန် ေမာင်းှင် ပီး မခင်မာဝင်း လိက ု ပ ် ါ လာေသာ ဆိုင်ကယ်ှင့်

ကန်းလှမိနယ် ပိေတာက်မိင်ရပ်ေန ေကျာ်ိုင်

ေမာင်းှင်ေသာ ယာ်တို တိုက်မိရာ မဝင်းထိန် ဆိုသူမှာ ရရှိေသာဒဏ်ရာြဖင့် အင်းေတာ်ေဆးုတ ံ င ွ ် ေသဆုးံ သွားသြဖင့် ေကျာ်င ုိ  ် င ှ မ ့် ဝင်းထိနတ ်  ုိ စ ှ ဦ ် းအား အင်းေတာ်မိမရဲစခန်းမှ

အမဖွင့်အေရးယူ ေဆာင်ရွက်ထားေကာင်း သိရ

သည်။

လူေအာင်(ကသာ)

ပွင့်ြဖ ိုဝင်ဘာ ၉ မေကွးတိုင်းေဒသကီး ပွငြ့် ဖမိနယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးေအာင်ေမာ် ဦးေဆာင်ေသာ ဝန်ထမ်းများအဖွဲသည် ိုဝင်ဘာ ၇ ရက် နံနက် ၃ နာရီခန့်က နယ်ေြမရှင်းလင်းြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ တရားမဝင် အြခားသစ်ခသ ွဲ ား ခုနစ်ေချာင်း၊ လုံးပတ် သုံးေပေအာက် အြခား သစ်လုံး တစ်လုံး (စုစုေပါင်း သုည ဒသမ ၈၃၇၆ တန်)ှင့် ေပါင် ၃၀ ဝင် တရားမဝင် မီးေသွး

အိတ် ၁၄၉ လုံး သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်မှာ ိဝ ု င်ဘာ ၇ ရက် နံနက် ၃ နာရီခန့်က ပွငြ့် ဖမိနယ် သစ်ေတာ ဦးစီးဌာနမှ မိနယ်ဦးစီမှး ဦးေအာင်ေမာ် ဦးေဆာင်ေသာ ဝန်ထမ်းများအဖွဲသည် ေစတုတရာမိနယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများှင့်ပူးေပါင်း၍ နယ်ေြမ အတွငး် သစ်ေတာြပန်းတီးမများ ကင်းေဝးေစရန်င ှ ့် တရားမဝင် သစ်ေမှာင်ခုိ ြပလုပ်ြခင်းများ ေလျာ့နည်းပေပျာက်ေစရန်ရည်ရွယ်၍ ေစတုတရာမိနယ် ကီးအုံကီးဝ တမံဝန်းကျင်တွင် နယ်ေြမရှင်းလင်းေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ှစ်မိနယ် ကား နယ်စပ်ရှိ ပွင့်ြဖမိနယ် ေညာင်ကုန်းဆိပ်ကမ်းတွင် တရားမဝင် အြခားသစ်ခသ ွဲ ား ခုနစ်ေချာင်း၊ လုးံ ပတ်သးံု ေပေအာက် အြခားသစ်လးံု တစ်လုံး (စုစုေပါင်း သုည ဒသမ ၈၃၇၆ တန်)ကို ပိုင်ရှင်မဲ့သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ အလားတူ နံနက် ၁၀ နာရီခန့်တွင် မေကွးတိုင်းေဒသကီး သစ်ေတာ ဦးစီးဌာနမှ န်ကားေရးမှး၏လမ်းန်ချက်အရ ပွငြ့် ဖမိနယ် ဇီးေတာေကျးရွာ အုပစ ် ု ေကျာင်းစုေကျးရွာအနီးဝန်းကျင်တင ွ ် နယ်ေြမရှငး် လင်းေဆာင်ရက ွ ခ ် ရ ့ဲ ာ ေကျာင်းစုေကျးရွာ၏အေရှဘက် ကုကိပင်ေအာက်တွင် ေပါင်၃၀ ဝင် တရားမဝင် မီးေသွးအိတ် ၁၄၉ လုံးကို ပိင ု ရ ် င ှ  ် င ှ အ ့် တူ ထပ်မသ ံ မ ိ ်းဆည်းရမိခဲ့ ပီး အေရးယူေဆာင်ရွက်ထားရှိေကာင်း ပွင့်ြဖမိနယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးေအာင်ေမာ်ထံမှ သိရသည်။ ရဲဝင်းိုင် ( ေညာင်ဦး)

သုံးစွဲရန်မသင့်ေသာ အလှကုန်ပစည်းများကို အများြပည်သူသိရှိရန် အသိေပးေကညာချက် ၁။

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနသည် အရည်အေသွးစစ်မန ှ ေ ် ကာင်းမွန၍ ် ကျန်းမာေရးအတွက် ေဘး

အရာယ်ကင်းရှင်းေသာအလှကန ု ပ ် စည်းများကို အများြပည်သတ ူ သ ုိ းံု စွ ဲ င ုိ ရ ် န် ကီးကပ်ကပ ွ က ် ြဲ ခင်းကို ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်

၃။

ရှိပါသည်။ ၂။

၄။

တင်ထားြခင်းမရှိသည့်အြပင် ကျန်းမာေရးအတွက်ေဘးအရာယ်ြဖစ်ေစိုင်ေသာ တားြမစ်ဓာတုပစည်းများ ပါဝင်ေန

၅။

အလှကုန်ပစည်းအမည် Aura White Beauty Set (Day Cream + Night

ထုတ်လုပ်သည့်ကုမဏီ  Made in Thailand

Cream +Gluta White Soap + Collagen Gold

ေတွရှိချက်

ကိုရီးယားဘာသာြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါ

Hydroquinone(+) In Night

သည်။

Mercury (+)

HUXIABEAUTY

ေဖာ်ြပမထားပါ။

Lead (+)

ေဖာ်ြပမထားပါ။

Mercury (+)

Qeziger

Taiwan Qeziger Cosmetics Co.,

Mercury (+)

Luminesse Whitening Recharging Spot Day

Ltd., Taiwan.

GARNIBO 20ml

၆။

Cream 5g + Luminesse Whitening Recharging

Cream

Serum) DG 15 gx3

Rhodamine B(+)

Whitening Cream 7 Days Withing Cream

ေကာင်း စစ်ေဆးေတွရှိရသြဖင့် အများြပည်သူလူထုသုံးစွဲရန်မသင့်ေတာ်ပါေကာင်း အသိေပးးေဆာ်အပ်ပါသည်။

၂။

China.

Lipstick Labial Efecto Mate 2 in 1

စစ်ေဆးခဲရ ့ ာ ပူးတွေ ဲ ဖာ်ြပပါအလှကန ု ပ ် စည်း(၁၁)မျ ိးသည် အစားအေသာက်င ှ ေ ့် ဆးဝါးကွပက ် ေ ဲ ရးဦးစီးဌာန၌ မှတတ ် မ်း

၁။

Hong Pin Guo Cosmetics Co., Ltd.,

Clearly Distintct Eyeliner Fluid Eyeshadow No.8026

အစားအေသာက်င ှ ေ ့် ဆးဝါးကွပက ် ေ ဲ ရးဦးစီးဌာနသည် ေစျးကွကတ ် င ွ ေ ် ရာင်းချေနသည့် အလှကန ု ပ ် စည်းများကို

စ်

MEILAIYA

Spot Night Cream 5g ၇။

Goree

Made In Pakistan

Mercury (+)

Whitening Cream Avocado & Aloevera 20g

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

တန်ေဆာင်တိုင်ုံးပိတ်ရက်တွင်

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင် အေြခအေန

ကျ ိက်ထီးိုးေစတီေတာ်

ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၉ ရခိုင်ကမ်းိုးတန်းတစ်ေလာက်ှင့်

ဖူးေြမာ်သူများြဖင့် စည်ကား

ကမ်းလွနပ ် င်လယ်ြပင်တတ ို င ွ ် မကာ ခဏ မိုးသက်ေလြပင်းများကျေရာက်

ကျ ိက်ထို ိုဝင်ဘာ ၉

ပီး လင်းကီးရာမှ လင်းအလွန်ကီး

အများြပည်သ ူ းံု ပိတရ ် က်ြဖစ်ေသာ ိဝ ု င်ဘာ ၉ ရက် (စေနေန့)တွင် မွနြ် ပည်နယ်ရိှ

မည်။ မိးု သက်ေလြပင်းကျစ် ေရြပင်၊

အထင်ကရ ေနရာတစ်ခုအြပင် ကမာ့အံ့ဖွယ်တစ်ခုြဖစ်သည့် ကျ ိက်ထိုမိနယ်

ေြမြပင်ေလသည် တစ်နာရီလင် ၅၅

အတွငး် ရှိ ကျ ိက်ထးီ ိးု ေစတီြမတ်ေတာင်ေတာ်သုိ ိင ု င ် တ ံ စ်ဝန်းရှိ ဗုဒဘာသာဝင် 

မိုင်မှ မိုင် ၆၀ အထိ တိုက်ခတ်ိုင်

ြပည်သမ ူ ျားအြပင် ိင ု င ် ြံ ခားသားခရီးသွားဧည့သ ် ည်များ အများအြပားလာေရာက်

ပါသည်။

ဖူးေြမာ်ကည်ညိကေကာင်းကျ ိက်ထီးိုးေစတီဘာေတာ်ထိန်းေဂါပကဖွဲ

ကျန်ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်တင ွ ် လင်း

ထံမှ သိရသည်။

အသင့်အတင့်မှ

စီစ်ထား

လင်းအြမင့်မှာ

ကျ ိက်ထီးိုးေတာင်ေတာ်၌ သီတင်းကတ်လြပည့်ေန့မှ ကဆုန်လြပည့်

လင်းကီးမည်။ ရခိုင်ကမ်းိုးတန်း

တစ်ေလာက်င ှ ့် ကမ်းလွနပ ် င်လယ်

ေန့အထိ ပွေ ဲ တာ်အြဖစ်ကျင်းပပီး ိဝ ု င်ဘာလကုန ် င ှ ့် ဒီဇင်ဘာုးံ ပိတရ ် က်များ၊

ြပင်တတ ုိ င ွ ် ၁၀ ေပမှ ၁၅ ေပခန့်င ှ ့်

အစိုးရုံးရက်ရည ှ ပ ် တ ိ ရ ် က်များတွင် ဘုရားဖူးခရီးသွားဧည့သ ် ည် ေသာင်းှငခ ့် ျ ီပီး

ြမစ်ဝကန်းေပ၊ မုတမေကွ၊ မွန်-

လာေရာက်လျက်ရရ ှိ ာ ေဂါပကအဖွဲအေနြဖင့် ရင်ြပင်ေတာ်ရှိ အခေပးအေဆာင်

တနသာရီကမ်းိုးတန်းတစ်ေလာက်

များ၊ အခမဲအ ့ ေဆာင်များအြပင် ထမင်းဆိင ု မ ် ျားတွငလ ် ည်း တည်းခိ ု င ို ရ ် န် စီစ်

ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင် ခုနစ်ေပမှ ကိုးေပခန့် ရှိိုင်သည်။

ထားေကာင်း သိရသည်။

မိုး/ဇလ

သတင်း-လင်ထွန်းေအာင်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ၅၀၀ ေကဗွီေအ မဟာဓာတ်အားလိုင်းသစ်ဆွဲြခင်းှင့်

ဓာတ်အားခွဲုံအသစ် တည်ေဆာက်မည်

ကရင်ြပည်နယ်ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီအစည်းအေဝးကျင်းပ ဘားအံ ိုဝင်ဘာ ၉

ခဲ့သည်။

ကရင်ြပည်နယ် ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်  မတီ၏

အဆိပ ု ါကုမဏီ  ၏ ဟိတ ု ယ်တည်ေဆာက်

ယ် ေ ကျးမ အေမွ အ ှ စ ် မ ျား၊ ဘာသာေရး

(၇/၂၀၁၉) ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးကို

လုပ်ကိုင်ြခင်းလုပ်ငန်းသည် ဦးပိုင်အမှတ်

အေဆာက်အအုံများကို အထူးဂုြပေရှာင်ရှား

ိဝ ု င်ဘာ ၈ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီက ကရင်ြပည်

(၇၂/၇၃ (၁)/၇၃(၂)၊ အမှ တ ် ( ၄) ရပ် က ွ က ်

ရန်၊ ဓာတ်အားတိုင်များ တည်ေဆာက်ရာတွင်

နယ်အစိုးရအဖွဲုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌

ြမဝတီမိနယ်ရှိ ေြမ ၃ ဒသမ ၂၆ ဧကတွင်

ပါဝင်သွားမည့် လယ်ယာေြမများတွင် စိုက်ပျ ိး

ကျင်းပသည်။

မတည်ေငွရင်း ေငွ ကျပ် ၅၆၁၂ ဒသမ ၇၂၅၈၂

ထားသည့ ် သီး ှံ မ ျားအတွ က ် စနစ် တ ကျ

ကရင်ြပည်နယ် ရင်းှးီ ြမပ်မ ံှ ေကာ်  မတီ

သန်း ြဖင့ ် ေဆာင် ရ ွ က ် သ ွားမည် ြ ဖစ်  ပီး

အဖွဲ ြဖင့် ကွငး် ဆင်းစိစစ် ၍ ေလျာ်ေကးေပးရန်၊

ဥက ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒနန်းခင်ေထွး

ေဒသခံ ြ ပည် သူ မ ျားအား အလု ပ ် အ ကို င ်

အရာယ် သတိေပးဆိင ု ်းဘုတမ ် ျား စိက ု ထ ် သ ူ ွား

ြမင့်ှင့် ေကာ်မတီဝင်များ တက်ေရာက်ခဲ့

အခွငအ ့် လမ်း ၄၀ကို ဖန်တးီ ေပးိင ု မ ် ည် ြဖစ်

ရန်င ှ ့် ြပည်သလ ူ ထ ူ အ ု ား ပွငလ ့် င်းြမင်သာစွာြဖင့်

ကပီး Hotel Conqueror Co.,Ltd ၏ အဆင့်

ေကာင်း သိရသည်။

အသိပညာေပးြခင်းများ ေဆာင်ရွက်သွားရန်

ြမင့ ် ဟို တ ယ် တည် ေဆာက် လု ပ ် ကို င ် ြ ခင်း

ေစာမျ ိးမင်းသိန်း

မှာကားသည်။

လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ေကာ်မတီမှ ခွင့်ြပေပး

(ြပန်/ဆက်)

အဆိပ ု ါ မဟာဓာတ်အားလိင ု ်းသည် ေတာင်ငူ (စပါးကယ်)မှ ပဲခးူ (ေဘာနတ်ကီး)ထိ ဓာတ်အား လိုင်းအရှည် ၁၀၈ ဒသမ ၃၄ မိုင်ရှိပီး ေတာင်ငူ ပဲခူး ိုဝင်ဘာ ၉

မိနယ် စပါးကယ်ေကျးရွာအနီး ၅၀၀ ေကဗွီ

ခို င ် အ တွ င ်း ရှိ ေတာင် ငူ ၊ အု တ ် တ ွ င ်း ၊ ြဖး၊

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး ဝန်ကီးချပ်

ေအ ဓာတ်အားခွ ဲ တ ုံ ည်ေဆာက်ြခင်း၊ ေတာင်ငူ

ေကျာက်တခ ံ ါးမိနယ်တ ို င ှ ့် ပဲခူးခိင ု အ ် တွင်းရှိ

ဧည့်ခန်းမသို ိုဝင်ဘာ ၈ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီ

မိနယ် စပါးကယ်ေကျးရွာမှ ပဲခူးမိနယ် ဘုရား

ဒိုက်ဦး၊ ပဲခူးမိနယ်တိုအတွင်းမှ ေကျးရွာ ၃၇

၁၅ မိနစ်က ဓာတ်အားပိလ ု တ်  ေရးစီမက ံ န ိ း် များ

ကီး မိ ေဘာနတ်  ကီး လမ်း ဆုံ အ ထိ ၅၀၀

ရွာ အနီး ြဖတ် သ န်း ကာ လ ပ် စ စ် တာဝါတို င ်

ဦးစီးဌာနမှ စီမက ံ န ိ ်းန်ကားေရးမှး ဦးမင်းိင ု ်

ေကဗွေ ီ အ ဓာတ်အားလိင ု ်းဆွြဲ ခင်းှင့် ဓာတ်အား

ေပါင်း ၃၆၉ တိုင်ြဖင့် တည်ေဆာက်သွားမည်

ဦးေဆာင်ေသာ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားသည် ပဲခူးတိင ု ်း

ခွ ဲ ံု တည်ေဆာက်ြခင်း လုပင ် န်းစ်များကိP ု ower

ြဖစ်သည်။

ေဒသကီးအတွင်း ၅၀၀ ေကဗွေ ီ အ မဟာဓာတ်

Point ြဖင့် အေသးစိတ် ရှငး် လင်းတင်ြပ

အားလိင ု း် သစ်ဆြဲွ ခင်းှင့် ဓာတ်အားခွ ဲ အ ံု သစ်

သည်။

ေဆာက်လပ ု မ ် ည့လ ် ပ ု င ် န်းစ်များှင့် ပတ်သက် ၍ ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

၎င်း စီ မံ ကိ န ်း ကို ဒီ ဇ င် ဘာလမှ စ တင် ကာ Foundation လုပ်ငန်းများ စတင်ေဆာင်ရွက်

ထိုေနာက် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ယင်းလုပင ် န်းများကို

ဦးဝင်း သိ န ်း က မဟာဓာတ် အားလို င ်း ၅၀၀

ကိရ ု ီးယားိင ု င ် ံ Doosan Engineering Co., Ltd

ဓာတ်အားပိလ ု တ်  ေရးစီမက ံ န ိ း် များဦးစီးဌာန

ေကဗွီေအလိုင်းဆွဲြခင်းှင့် ဓာတ်အားခွဲုံတည်

မှ Turnkey က တာဝန်ယူတည်ေဆာက်သွား

မှ စီမက ံ န ိ း် န်ကားေရးမှး ဦးမင်းိင ု က ် ေတာင်ငူ

ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

တင်စိုး(ပဲခူး)

ရန်ကုန်မိ အင်းလျားကန်ေပါင်တွင် ပထမဆုံးအကိမ် မီးပုံးပျံအလုံး ၅၀၀ လတ်တင်မည် ရန်ကုန် ိုဝင်ဘာ ၉

မချ ိဇင်က ေြပာသည်။

တန်ေဆာင်မန ု ်းလြပည်ေ ့ န့ညတွင် ရန်ကန ု ် မိ

မီးပုံးပျံအလုံး ၅၀၀ ကို အင်းလျားကန်ေပါင်

အင်းလျားကန်ေပါင်၌ မီးပုံးပျံအလုံး ၅၀၀ ကို

ေပမှ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေန့ ည ၇ နာရီမှ

တစ်  ပိ င် တ ည်း လ တ် တ င် သ ွားမည် ြ ဖစ်

၈ နာရီအတွင်း လတ်တင်ရန် စီစ်ထားေကာင်း

ေကာင်း သိရသည်။

သိရသည်။

"ဒီလို လတ်တင်မီးပူေဇာ်ပွဲကျင်းပတာက

အင်း လျားကန် ေပါင် တန် ေဆာင် တုိ င ်

ေတာ့ ရန်ကန ု ် မိမှာ ပထမဆုးံ အကိမ် ကျင်းပ

မီးထွနး် ပွဲေတာ်ကို ိုဝင်ဘာ ၉ ရက်မှ ၁၁ ရက်

တာြဖစ် ပ ါတယ် ။ အင်း လျားကန် ေပါင် ကို

အထိ သုံးရက်ကာ ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း၊

လာေရာက်ကတဲ့ ြပည်သူေတွအားလုံး ပါဝင်

ပွဲေတာ်ကျင်းပစ်ကာလအတွင်း တီးဝိုင်းြဖင့်

လတ်တင်ခင ွ ေ ့် ပးသွားမှာြဖစ်ပါတယ်"ဟု မီးပုံး

ေဖျာ်ေြဖမည်ြဖစ်သည်အ ့ ြပင် အာရှအချ ိရည်မှ

ပျံလတ်တင်ပွဲှင့် တန်ေဆာင်တိုင်မီးထွန်းပွဲ

လက်ေဆာင်များ ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း

စီစ်ကျင်းပသည့်Fortune TV မှ တာဝန်ရှိသူ

သိရသည်။

ြမင့်ေမာင်


ိုဝင်ဘာ

၁၀၊

၂၀၁၉


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

တိုတိုထွာထွာဖတ်စရာ

တီဘီေရာဂါှင့် ေဆးယ်ပါးတီဘီေရာဂါအေကာင်း ပညာေပး

ကယားြပည်နယ် လွိင်ေကာ်မိ၏ စုေပါင်းလူထုလမ်းေလာက်ပွဲ (ဒုတိယပတ်) ဆင်ဲ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီး ဦးတီရယ်က

ရန်ကုန် ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း

ေသနတ်ပစ်ေဖာက် တာလတ်ေပးကာ နာရီစင်စရ ု ပ်မှ ရက်တွင်

စတင်ထွက်ခွာခဲ့ပီး လွိင်ေကာ် ြပည်သူ့ေဆးုံကီး

ေတာင်ဥကလာပမိနယ် (၁၂)ရပ်ကွက် မာဃဓမာုံ၌ ြပည်သူလူထုအတွင်း

တီဘီစီမံချက်မှ

ိုဝင်ဘာ ၇

ေရှလမ်း၊ ချ ိကယ်လမ်း ထိုမှ လွိင်ေကာ်-ရှားေတာ

တီဘေ ီ ရာဂါှင့် ေဆးယ်ပါးတီဘေ ီ ရာဂါအေကာင်း အသိပညာေပးေဆာင်ရက ွ ်

လမ်းမကီးအတိုင်း စုေပါင်းလမ်းေလာက်ခဲ့ကပီး

ခဲ့သည်။

ေကျာက်သားရင်ြပင်သို ြပန်လည်စုစည်းကာ ကိုယ်

မိနယ်ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး

လက်လပ်  ရှား ေသွးပူေလ့ကျင့ခ ် န်းများ ေဆာင်ရက ွ ်

ေဒါက်တာေအးေအးမိုးက အမှာစကားေြပာကားပီး ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်

ြခင်း၊ Zumba အကများြဖင့် ကိုယ်လက်လပ်ရှား

အသင်းတီဘစ ီ မ ီ ခ ံ ျက်မှ ေဒါက်တာေဝေဝေအာင်က တီဘေ ီ ရာဂါှင့် ေဆးယ်ပါး

ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ကသည်။

တီဘီေရာဂါအေကာင်း အသိပညာေပးေဟာေြပာကာ ေဆးကုသြခင်းများ ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးခဲေ ့ ကာင်း သိရသည်။

စုေပါင်းလမ်းေလာက်ပတ ဲွ င ွ ် ေပျာ်ပရ ဲွ င်ပတ ဲွ စ်ရပ်

ေနထက်ေအာင်

အြဖစ် ကျပ်ငါးသိန်းတန်ဖိုးရှိ အားကစားပစည်း များှင့် လူ့ အသုးံ အေဆာင်ပစည်း ၅၀ေကျာ်ကလ ုိ ည်း ေလ့ကျင့်ခန်းြပလုပ်မများအပီးတွင်

ဝက်သက်-ဂျိက်သိုးကာကွယ်ေဆးလုပ်ငန်း ေဆွးေွး

မဲေဖာက်

ေပးခဲ့သည့်အြပင် အားကစားပိင်ပွဲများကျင်းပခဲ့

မင်းလှ

ကသည်။

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး မင်းလှမိနယ် ြပည်သူ့ေဆးုံအစည်းအေဝးခန်းမတွင်

လွိင်ေကာ် ိုဝင်ဘာ ၉

တိုးတက်ေရးအတွက် အေထာက်အကူြပေစရန်၊

ကယားြပည်နယ် သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်

ဝက်သက်- ဂျ ိက်သးုိ ကာကွယေ ် ဆး အပိေ ု ဆာင်းထိးု ှြံ ခင်းလုပင ် န်းအသိေပး

ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံး၌ လူထုလပ်ရှားမတွင် ၂၀၁၇

တစ်မျ ိးသားလုံး ကျန်းမာ ကံ့ခိုင်ေရး ဦးတည်ချက်

ဝန်းကျင်ထန ိ ်းသိမ်းေရးဝန်ကီး၊ စီမက ံ န ိ ်းှင့် ဘာ

ေဆွးေွးပွဲကို ိုဝင်ဘာ ၈ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီက ကျင်းပသည်။

ခုှစ်တွင် တတိယဆု၊ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် ပထမဆု

အား ပီြပင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက ွ  ် င ို ်

ေရးဝန်ကီး၊ ြပည်နယ်ဥပေဒချပ်၊ ြပည်နယ်စာရင်း

မိနယ်ဆရာဝန်ကီး ေဒါက်တာလှဝင်းက ဝက်သက်-ဂျ ိက်သိုးေရာဂါများ

ရရှခ ိ ေ ဲ့ သာ ကယားြပည်နယ်အစိုးရမှ အားကစားလုပ်

ရန် ရည်ရယ ွ ၍ ် ကယားြပည်နယ် လူထအ ု ားကစား

စစ်ချပ်၊ ြပည်နယ်၊ ခိင ု ၊် မိနယ်အဆင့် ဌာနဆိင ု ရ ် ာ

ြပည်သူလူထုအတွင်း ြဖစ်ပွားရြခင်းအေကာင်းှင့် ေရာဂါကူးစက်လာပါက

ငန်း များကို တစ် မ ျ ိးသားလုံး လူ ထု လ  ပ် ရ ှားမ

စုေပါင်းလမ်းေလာက်ပဲွ (ဒုတယ ိ ပတ်)ကို ိဝ ု င်ဘာ

ဝန်ထမ်းများှင့် မိသားစုဝင်များ၊ လွိင်ေကာ်မိေပရှိ

ခံစားကရမည့်လကဏာများအေကာင်းကို ပိုဂျက်တာြဖင့် ြပသရှင်းလင်း

အသွင်ြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်၊

၉ ရက် နံနက် ၅ နာရီခွဲက လွိင်ေကာ်မိ မင်းစု

ရပ်ကက ွ အ ် သီးသီးမှ အားကစား ဝါသနာရှင် တိင ု း် ရင်း

ေြပာြပသည်။

တစ် မ ျ ိးသားလုံး ကာယ၊ eာဏ၊ စာရိ တ ဘက် စုံ

ရပ် က ွ က ် ရ ှိ နာရီ စ င် တ ွ င ်

သား မိဘညီအစ်ကမ ို ျား စုစေ ု ပါင်း အင်အား ၁၅၀၀၀

စု ရ ပ် အ ြဖစ် စု စ ည်း ၍

မင်းလှမိနယ်အေနြဖင့် ရပ်ကွက်ှင့် ေကျးရွာ ၆၆ အုပ်စုမှ ကေလးငယ်

ဖွံဖိးတိးု တက်လာေစရန်၊ လူငယ်ေမာင်မယ်များ

လူ ထု အားကစား

၉၀၀၇ ဦးအား အဖွဲ ၄၅ ဖွဲခွဲ၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း

ဘက်စဖ ံု ံွ ဖိး၍ အရည်အချင်းြပည့ဝ ် သည့် လူေတာ်

အခမ်းအနားကို ကျင်းပသည်။

သိရသည်။

လူေကာင်းများ ြဖစ်လာေစရန်၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ် အားကစား

ေပါက်စ (မင်းလှ)

ေထွအုပ်ှစ်ပတ်လည်ေန့အထိမ်းအမှတ် ေန့ဆွမ်းဆက်ကပ် ေကျာက်တံခါး

မေလး ိုဝင်ဘာ ၉

ှစ်ပတ်လည်ေန့အထိမ်းအမှတ် ေန့ဆွမ်းဆက်ကပ် လှဒါန်းပွဲကို ိုဝင်ဘာ

စုေပါင်းလမ်းေလာက်ပွဲှင့် စုေပါင်းကိုယ်လက် ကံ့

၇ ရက်က မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်း၌

ခိုင်ေရးေလ့ကျင့်ခန်းလပ်ရှားမေဆာင်ရွက်ြခင်းကို

ကျင်းပသည်။

ိုဝင်ဘာ ၉ ရက် နံနက် ၅ နာရီခွဲက မေလးမိ

မိန့်ကားေတာ်မူ ပီး လှဒါန်းမအတွက် ေရစက်ချအမေပးေဝသည်။ ဆက်လက် ၍ ဆရာေတာ်များအား ေန့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှဒါန်းသည်။ ထိေ ု နာက် အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာန အငိမး် စားဝန်ထမ်းများအား ဂါရဝလက်ေဆာင်များ ချ ီးြမငခ ့် ေ ့ဲ ကာင်း သိရသည်။

စန်းစန်း(ြပန်/ဆက်)

ေကျာ်ခန့် ပါဝင် ဆင်ဲခဲ့ကသည်။ ကိုစိုင်း

ကယားြပည် န ယ် သယံ ဇာတှ င့ ် သဘာဝ

(လွိင်ေကာ်)

မေလးမိတွင် စုေပါင်းလမ်းေလာက်ပွဲှင့် ကိုယ်လက် ကံ့ခိုင်ေရးေလ့ကျင့်ခန်းလပ်ရှားမ ကျင်းပ

ပဲခူးတိင ု ်းေဒသကီး ေကျာက်တခ ံ ါးမိနယ် အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရး ဦးစီးဌာန

ေရှးဦးစွာ ဆုေတာင်းြပည့်ေကျာင်းတိုက် ဆရာေတာ်က ဩဝါဒတရား

လ ပ် ရ ှားမ လမ်း ေလာက် ပ ွဲ

ကျံးအေနာက်ဘက် လမ်း ၈၀ ှင့် ၁၉ လမ်းဆုံ စုရပ် ေနရာတွင် ကျင်းပသည်။ လမ်းေလာက်ပွဲဆင်ဲကသူများသည် စုရပ်မှ လမ်း ၈၀ အတိုင်း ကျံးေြမာက်ဘက် ၁၂ လမ်းအထိ ထိုမှ ေရ မန်းေတာင် အားကစားကွင်းအတွင်းသို ေပျာ်ရင်စွာေရာက်ရှိ ကပီး အားကစားကွင်းအတွင်း စု ေပါင်း ကို ယ ် လ က် ကံ့ ခို င ် ေရး

ေလ့ က ျင့ ် ခ န်း

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ စုေပါင်းလမ်းေလာက်ပွဲသို မေလးတိုင်းေဒသ ကီး လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးြမင့်ေအာင်မိုး၊ တိင ု ်းေဒသကီးအဆင့် ဌာနဆိင ု ရ ် ာတာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျား၊

ဝက်သက်-ဂျိက်သိုးေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်

အား/ကာသိပ(ံ မေလး)ေကျာင်းအုပ် ကီး န်ကား

မိနယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ မေလးမိမှ

ေကျာင်းသူ ေကျာင်းသားများ၊ ြပည်သမ ူ ျား၊ ဝန်ထမ်း

ေရးမှး ဦးမျ ိးြမင့ေ ် အာင်၊ တိင ု ်းေဒသကီး အားကစား

အား/ကာသိပံ၊ ပညာေရးေကာလိပ်၊ အေြခခံပညာ

များ စုစုေပါင်း ၅၀၀၀ ေကျာ်ပါဝင်ဆင်ဲကသည်။

ှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတယ ိ န်ကားေရးမှး

ေကျာင်းှင့် ဘုနး် ေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်း၊

တင်ေမာင်

ဦးခင် ေဇာ်  ှ င့ ် တို င ်း ေဒသကီး ၊ မ ေလးခို င ်  ှ င့ ်

ကိုယ်ပိုင်ပညာေရးေကျာင်းတိုမှ ဆရာ ဆရာမများ၊

(မန်းကိုယ်ပွား)

ကိုယ်လက်လပ်ရှားေဆးတစ်ပါး အားကစားေလ့ကျင့်ခန်းအစီအစ်များြပလုပ် မိုင်းခတ် ိုဝင်ဘာ ၉

ဇီးကုန်း ိုဝင်ဘာ ၉

ရှမး် ြပည်နယ်(အေရှပိင ု း် ) ကျ ိင်းတုခ ံ ိင ု ် မိင ု း် ခတ်မိ

ိုင်ငံတစ်ဝန်း ဝက်သက်-ဂျ ိက်သိုးေရာဂါကာကွယ်ေဆး အပိုေဆာင်းထိုးှံ

နယ်၌ ကိယ ု လ ် က်လပ်  ရာှ းေဆးတစ်ပါးအစီအစ်ြဖင့်

ြခင်းလုပ်ငန်း မိနယ်အဆင့် အသိေပးေဆာင်ရွက်ြခင်းကို ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

ိုဝင်ဘာ ၈ ရက် နံနက် ၈ နာရီက အေြခခံပညာ

ဇီး ကု နး် မိနယ် ြပည် သ့ူ ကျန်း မာေရးဦးစီး ဌာန အစည်း အေဝးခန်း မတွ င ်

အထက်တန်းေကျာင်း မိုင်းခတ်၌ ြပလုပ်သည်။

ိုဝင်ဘာ ၈ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက ကျင်းပသည်။

ကိယ ု လ ် က်လပ်  ရှားြခင်း အားကစားတွင် ကာယ

ဇီးကုန်းမိနယ် ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး မိနယ်ဆရာဝန်ကီး

ေလ့ကျင့်ခန်းများ၊ ေတးသီချင်းြဖင့်

သုပ်ေဖာ်

ေဒါက်တာေဇာ်ိုင်ဦးက ိုင်ငံတစ်ဝန်း ဝက်သက်-ဂျ ိက်သိုးေရာဂါ ကာကွယ်

ေလ့ကျင့ခ ် န်းအကများ၊ ကိယ ု က ် ာယ ကံခ ့ င ို မ ် ေလ့  ကျင့်

ေဆးအပိုေဆာင်းထိုးှံြခင်းလုပ်ငန်းှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာြပသည်။

ခန်းများ၊

ဇီး ကု န ်း မိနယ် တ ွ င ် ို ဝ င် ဘာ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ ရက် တို တ ွ င ် ရပ် က ွ က ်  ှ င့ ်

အေကာေလာ့ေလ့ကျင့်ခန်းများကို

စုေပါင်းလုပေ ် ဆာင်ခဲ့ ပီး အဆိပ ု ါအားကစားေလ့ကျင့်

ေကျးရွာအားလုံးရှိ အသက်ကိုးလမှ ငါးှစအ ် ထိ ကေလး ၄၀၅၅ ဦးအား ဝက်သက်-

ရာသို ေကျာင်း သား

ဂျ ိက်သိုးေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အပိုေဆာင်းထိုးှံေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း

ဆရာမများ စုစေ ု ပါင်းအင်အား ၂၀၀ ခန့် ပါဝင်ဆင်ခ ဲ ့ဲ

သိရသည်။

ေကာင်းသိရသည်။ တင့်ေဆွ(ြပန်/ဆက်)

ေကျာင်း သူ မ ျားှ င့ ် ဆရာ

မိုးေဒ ( ြပန်/ဆက်)


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ရှမ်းိုးရာဓေလ့ ဆင်ဆွဲပွဲေတာ် စည်ကားသိုက်မိက်စွာကျင်းပ

(၉၉)ှစ်ေြမာက် အမျိးသားေအာင်ပွဲေန့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားများကျင်းပ ပန်ဆိုင်း ရှမ်းြပည်နယ် ပန်ဆိုင်း(ကကုတ်)မိတွင် (၉၉)ှစ်ေြမာက် အမျ ိးသား ေအာင်ပေ ွဲ န့အထိမ်းအမှတ(် အကိ) ေဟာေြပာပွ ဲ င ှ ့် စာအုပ၊် စာေစာင်ခင်းကျင်း ြပသြခင်းကို ိဝ ု င်ဘာ ၈ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက အမှတ(် ၂) အေြခခံပညာ မူလတန်းေကျာင်း၌ ကျင်းပသည်။ ပန်ဆိုင်း(ကကုတ်)မိ ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒသန်းမိုးခိုင်က "လူငယ်များအတုယူဖွယ် စိတ်ဓာတ်" ေခါင်းစ်ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ အမှတ(် ၂) အေြခခံမလ ူ တန်းေကျာင်းမှ ေကျာင်း ဆရာမ ေဒလုေအာင်က "ိင ု င ် တ ံ စ်ခု အဓွန့်ကာရှညတ ် ည်တခ ံ့ င ို ် မဲရန် လူငယ် များ ေမွးြမသင့ေ ် သာ စိတဓ ် ာတ်" ေခါင်းစ်ြဖင့လ ် ည်းေကာင်း ေဟာေြပာသည်။ ထိုေနာက် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနက ခင်းကျင်း ြပသထားသည့် နံရံကပ်စာေစာင်ှင့် စာအုပ်၊ စာေစာင်များကို ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများက ေလ့လာကည့်ကပီး သုတ၊ ရသစာအုပ်၊ စာေပများကို ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား အခမဲ့ငှားရမ်းေပးခဲ့ေကာင်းသိရသည်။ သန်းမိုးခိုင်(ြပန်/ဆက်) ေကျာက်ပန်းေတာင်း

မိုင်းယု ိုဝင်ဘာ ၉

ိးု ရာဓေလ့ ဆင်ဆဲွ ပွေ ဲ တာ်ကုိ ိဝ ု င်ဘာ

ေန့ရက်၌ ယင်းအုပမ ် ျားေပတွင် မိမိ

သူ မ ျားအား အလှ ရှ င ် မ ျားက ိုး ရာ

မေလးတိုင်းေဒသကီး ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ် ြပန်ကားေရးှင့်

ရှမ်းြပည်နယ် (အေရှပိုင်း) မိုင်းယုမိ

၇ ရက်မှ ၈ရက်ထိ ဝမ်တာကန့်ေကျးရွာ

တို စိ တ ် ေစတနာ၊ သဒ ါတရားထက်

အစားအေသာက်များြဖင့် ဧည့ခ ် ေ ံ ကး

ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနတွင် ိုဝင်ဘာ ၈ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက

ေပ ှ င့ ် ေကျးလက် ေဒသရှိ ေဒသခံ

အုပစ ် ု ဝမ်ေပါ့ေကျးရွာရှိဘုနး် ကီးေကျာင်း

သန်သည့အ ် ေပ စုေပါင်းလှဒါန်းထား

ေမွး ြခင်း ၊ ိုး ရာအကအလှ မ ျားြဖင့ ်

အမျ ိးသားေအာင်ပွဲေန့အကိ

ရှမး် တိင ု း် ရင်းသားတိသ ု ည် မိမတ ိ ေ ုိ ဒသ

အတွငး် ၌ စည်ကားသို က ်  မိ က် စ ွာ

သည့ ် လှ ဖွ ယ ် ဝ တပစ ည်း များြဖင့ ်

ကြပေဖျာ်ေြဖြခင်းများ ြပလုပ်ေပးခဲ့

ကျင်းပသည်။

ဖွံ ဖိးတိးု တက် လာေစေရး၊ ဆန် ေရ

ကျင်းပသည်။

ေဟာေြပာပွဲှင့် စကားပုံချ ိတ်ဆက်ပိင်ပွဲ

အလှ တ န် ဆာ ဆင် ယ င် ထားသည့ ်

ေကာင်း ၊ အဆို ပ ါပွဲ ေတာ် အ တွ င ်း

ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ် ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူ့ဆက်ဆေ ံ ရးဦးစီးဌာန

စပါး၊ ေကာက်ပသ ဲ ီးှ၊ံ စီးပွားေရးလာဘ်

ဆင် ဆ ွဲ ပ ွဲ ေတာ် ကို တစ်  ှ စ ် လ  င်

ဆင် ု ပ ် ကို ကိးများြဖင့ ် ခ ျည် ဆ ွဲ ၍

ေစျးသည်များှင့်လာေရာက်လည်ပတ်

မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒြမင့ေ ် ကခိင ု က ် အမျ ိးသားေအာင်ပေ ဲွ န့ြဖစ်ေပလာပုံ သမိုင်း

လာဘတိုးတက်ေကာင်းမွနေ ် စရန်င ှ ့်

တစ်ရွာစီ ြဖင့် ကျရာရပ်ကက ွ ၊် ေကျးရွာ

ရွာ အတွငး် လှညလ ့် ည်ြပသပီး အလှည့်

သူများြဖင့ ် အထူး စည် ကားလျက် ရ ှိ

ေကာင်းှင့် ကန်ပညာေရးစနစ်ကို အမျ ိးသားေခါင်းေဆာင်ကီးများ ဆန့်ကျင်

သဘာဝေဘး ကပ်ဆိုးများ ဆိုက်ကပ်

များမှ တိုင်းရင်းသားတိုက အစုအဖွဲ

ကျရာေကျာင်း တိုက ် သ ု ိ

ေကာင်း သိရသည်။

ကန့်ကွက်ကာ ကိုယ်ကျ ိးစွန့်အနစ်နာခံခဲ့ရသည့် အမျ ိးသားေအာင်ပွဲေန့

မမရှိ ေစရန် အတွက် ရည်စူး၍ တစ်စ ှ ်

လိက ု ် ဆင်ပ ု မ ် ျား ကိတင်ြပင်ဆင်ြပ

လှဒါန်းခဲ့ကသည်။

လင်တစ်ရာွ စီြဖင့် ြပလုပေ ် လ့ရသ ိှ ည့်

လုပ်ထားရပီး အလှပွဲကျင်းပသည့်

ပိ ေ ု ဆာင်

ကိုကိုိုင်

ထိပ ု ေ ွဲ တာ်သို လာေရာက်လည်ပတ်

(မိုင်းယု)

အေကာင်းကို ေဟာေြပာေဆွးေွးသည်။ ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိ အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းမှ ေကျာင်း သား ေကျာင်းသူ ၁၅ ဦးက စကားပုံဆက်ပိင်ပွဲ ပါဝင်ယှ်ပိင်ကသည်။ တင်စုစုေအာင်(ြပန်/ဆက်)

သန်လျင်၌ ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ ခွဲအဖွဲ ဝင်များ လုပ်ငန်းညိင်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

ကန်းလှ စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး ကန်းလှမိနယ် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆေ ံ ရး

ရန်ကုန် ိုဝင်ဘာ ၉

ဦးစီးဌာနှင့် မိနယ် စာအုပစ ် ာေစာင်ချစ်ြမတ်းုိ သူများအသင်း(Book Club)

ရန်ကုန်တုင ိ း် ေဒသကီး ေရွးေကာက်ပ ွဲ ေကာ် မ ရှ င ်

တိုပူးေပါင်းကျင်းပသည့် (၉၉)ှစ်ေြမာက် အမျ ိးသားေအာင်ပွဲေန့အထိမ်း

အဖွဲခွဲ အဖွဲဝင်င ှ ့် ရန်ကန ု ေ ် တာင်ပင ို ်းခိင ု ် ခိင ု  ် င ှ ့်

အမှတ် မူလတန်းအဆင့် ေဆးေရာင်ြခယ်င ှ ့် ကဗျာရွတ် ပိင်ပွဲ ဆုချ ီးြမငပ ့် က ွဲ ို

မိနယ်ေရွးေကာက်ပေ ဲွ ကာ်မရှငအ ် ဖွဲ ခွဥ ဲ ကများှင့်

ိုဝင်ဘာ ၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီက လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန၌ ကျင်းပသည်။

အဖွဲ ဝင် မ ျား လု ပ ် င န်း ညိ   င်း အစည်း အေဝးကို

အဆိပ ု ါမူလတန်းအဆင့် ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပတ ဲွ င ွ ် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ

ိဝ ု င်ဘာ ၈ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက ရန်ကန ု ေ ် တာင်ပင ုိ း်

၅၁ ဦး၊ ကဗျာရွတ်ပိင်ပွဲတွင် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၂၁ ဦး ဝင်ေရာက်

ခိင ု ် အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာနဝင်းအတွငး်

ယှ်ပိင်ကပီး ဆုရရှိကသူများအား တာဝန်ရှိသူများက ဆုများေပးအပ်ခဲ့

ရှိ ခိုင်ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲုံးခန်းမ၌

ေကာင်း သိရသည်။

မျ ိးဝင်းညိ(ကန်းလှ)

ကျင်းပသည်။ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး ေရွးေကာက်ပေ ွဲ ကာ်မရှင်

ကလိန်ေအာင်

အဖွဲခွဲ အဖွဲ ဝင် ေတာင်ပင ို ်းခိင ု တ ် ာဝန်ခံ ဦးေကျာ်မိုး

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး ကလိန်ေအာင်မိ ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်

ကည်က တိုင်းေဒသ ကီး ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

ဆံေရး ဦးစီးဌာန၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ပညာေရးအတွက် အေထာက်

အဖွဲခွဲ လုပ်ငန်းစ်များကို ရှင်းလင်းေြပာကားပီး

အပံ့ ရ ေစရန်  ှ င့ ် eာဏ် ရ ည် eာဏ် ေ သွး များ ပို မို ထ က် ြ မက် လာေစရန်

ရန်ကုန်ေတာင်ပုိငး် ခိုင်ှင့် မိနယ် ေရွးေကာက်

များက ေရွး ေကာက်ပဲွဆိင ု ရ ် ာလုပင ် န်း အားနည်းချက်၊

ေကာ် မ ရှ င ် အ ဖွဲ ခွဲ ဥ က  များှ င ့် အဖွဲ ဝင် မ ျား၏

ရည်ရယ ွ ၍ ် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား စကားပုဆ ံ က်ပိင်ပက ွဲ ို ိဝ ု င်ဘာ

ပွေ ဲ ကာ်မရှငအ ် ဖွဲခွဥ ဲ ကများ၊ အတွင်းေရးမှးများှင့်

အားသာချက်များကို တင်ြပေဆွးေွးကသည်။

တင်ြပေဆွးေွးမများအေပ လိုအပ်သည်များကို

၈ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီက ကျင်းပသည်။

အဖွဲဝင်များက ခိုင်ှင့် မိနယ်ေရွးေကာက်ပွဲ

ထိုေနာက် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ေရွးေကာက်

ေကာ်မရှငအ ် ဖွဲခွဲ လုပင ် န်းများကို ရှင်းလင်းတင်ြပပီး

ပွေ ဲ ကာ်မရှင် အဖွဲ ခွဲ အဖွဲ ဝင် ေတာင်ပင ုိ း် ခိင ု ် တာဝန်ခံ

လုပ်ငန်းညိင်းအစည်းအေဝး တက်ေရာက်ကသူ

ဦးေကျာ်မးုိ ကည်က ခိင ု  ် င ှ ့် မိနယ်ေရွးေကာက်ပဲွ

ေပါင်းစပ်ညိင်း ေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရ သည်။

ကလိနေ ် အာင်မိ ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆေ ံ ရးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးမှး ေဒမိုးမိုးခိုင်က ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအေနြဖင့် ြမန်မာစကားပုံများ

သက်ခိုင် (သန်လျင်)

ြဖစ် ေပ လာပုံ အ ေကာင်း ှ င့ ် စကားပုံ ဆ က်  ပိ င် ပ ွဲ ၏ စည်း ကမ်း များ ကို ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

စီမံခန့်ခွဲမှင့် ေငွစာရင်းထိန်းသိမ်းနည်းသင်တန်းဖွင့်

အဆိပ ု ါ စကားပုဆ ံ က်ပိင်ပသ ဲွ ုိ အ.ထ.က ( ကလိနေ ် အာင်) မှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၂၅ ဦး ဝင်ေရာက်ယ ှ ် ပိင်ကပီး ဆုရရှိ သူများအားမိဦးစီးမှးက ဆုများအသီးသီးချ ီးြမင့်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေရတာရှည် ိုဝင်ဘာ ၉

ကလိန်ေအာင် (ြပန်/ဆက်)

ပဲခူးတိင ု ်းေဒသကီး ေရတာရှည် မိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖွံ ဖိးတိးု တက်

ပုလဲ

ေရးဦးစီးဌာနက ြမစိမး် ေရာင်ေကျးရွာသုးံ ရွာမှ ေကာ်မတီဝင်များအား စီမံ

စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး ပုလဲ မိ မိနယ်ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆေ ံ ရး

ခန့်ခမ ွဲ ှ  င့် ေငွစာရင်းထိန်းသိမ်းနည်းသင်တန်းကို ိဝ ု င်ဘာ ၈ ရက် နံနက်

ဦးစီးဌာန၌ ိဝ ု င်ဘာ ၈ ရက် ညေန ၅ နာရီက (၉၉)ှစေ ် ြမာက် အမျ ိးသားေအာင်

ပိုင်းက မိနယ်ေကျးလက်ဦးစီးဌာနမှးုံး၌ ကျင်းပသည်။

ပွေ ဲ န့အကိ စာဖတ်ရန ှိ ြ် မငတ ့် င်ေရးပွမ ဲ ျား စည်ကားသိက ု ် မိက်စွာ ကျင်းပိင ု ်

မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးရန်ိုင်ွန့်က ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရွာစီမံကိန်းများ

ေရး လုပ်ငန်းညိင်းအစည်းအေဝး ကျင်းပသည်။

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက ွ ေ ် နမသည် ဆင်းရဲမွဲေတမေလာ့ချိင ု ေ ် ရး

( ၉၉ )ှစ်ေြမာက် အမျ ိးသားေအာင်ပွဲေန့အကိ စာဖတ်ရှိန်ြမင့်တင်ေရး

အတွက် များစွာအေထာက်အကူြပိုင်ပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်

ပွဲများအြဖစ် အေြခခံပညာအထက်တန်းအဆင့် စာစီစာကုံးပိင်ပွဲ ၊ အလယ်

ရွကမ ် ည့် ေကျးရွာများအေနြဖင့လ ် ည်း တက်ကစွာပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ် က

တန်းအဆင့် စာစီစာကုံးပိင်ပွဲှင့် ပန်းချ ီပိင်ပွဲ၊ မူလတန်းအဆင့် ြမန်မာ

ရန်လပ ုိ ါေကာင်း ေြပာကားပီး သင်တန်းသို သင်တန်းသား ၂၁ ဦး တက်ေရာက်

စကားပုံဆက်ပိင်ပွဲှင့် ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပွဲများကို ိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်တင ွ ်

ခဲ့ေကာင်း သိရ သည်။

ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ကိုလွင်(ဆွာ)

မင်းခန့်စိုး(ေဇယျာေြမ)


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ှစ်ပတ်လည်ေန့မှာ ြပန်လည်ဆုံစည်းကမယ့် "SKY Castle"အဖွဲ သားများ ေတာင်ကိုရီးယားမှာ

Super Junior အဖွဲ ဝင်ေဟာင်း ဟန်ဂန်း လာမယ့်လအတွင်း

ထုတ်လင့်ြပသစ်က ကည့်သူ

အများဆုံးေသာ ဇာတ်လမ်းတွဲအြဖစ် "SKY Castle" ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ

လက်ထပ်မည်

ရပ်တည်ိုင်ခဲ့တဲ့ မကာမီမှာ စတင်

ထုတ်လင့်ြပသခဲ့တာ တစ်ှစ်ြပည့်ေြမာက်ေတာ့မှာြဖစ်ပါ

ေတာင်ကိုရီးယားရဲေကျာ်ကားတဲ့ အမျ ိးသားေတးဂီတ

တယ်။ ဇာတ်လမ်းတွရ ဲ ဲ တစ်စ ှ ြ် ပည့ ် စ ှ ပ ် တ်လည်မှာ အဖွဲ

အဖွဲတစ်ဖွဲြဖစ်တဲ့ "Super Junior" ရဲ အဖွဲဝင်ေဟာင်း

သားေတွ ြပန်လည်ေတွဆုံဖို စီစ်ထားေကာင်း စွန်ပီ

တစ်ဦးြဖစ်သူ ဟန်ဂန်းဟာ လာမယ့ဒ ် ဇ ီ င်ဘာလအတွင်းမှာ

ေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ချစ်သူမင်းသမီး ဆယ်လီနာဂျ ိတ်နဲ့ လက်ထပ်ပွဲ ြပလုပ်

"SKY Castle" ဇာတ်လမ်းတွဟ ဲ ာ ေတာင်ကရ ို ီးယားရဲ နာမည်  ကီး တက သို လ ် တ စ် ခု ကို

သွားမှာြဖစ်ေကာင်း ကိုရီးယားဘိုးေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသား

ေနာက် ခံ ထားကာ

ေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ပညာေရးေလာကအေကာင်း ပုေ ံ ဖာ်ထားတာြဖစ်ပါတယ်။

ဟန်ဂန်းနဲ့ ဆယ်လီနာဂျ ိတ်တိုဟာ ပီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ

ဒီဇာတ်လမ်းတွက ဲ ို ပီးခဲတ ့  ဲ့ စ ှ အ ် တွင်း ထုတလ ် င့  ြ် ပသခဲရ ့ ာမှာ

အတွင်း လက်ထပ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကပါတယ်။ အဲဒီေနာက်

အပိင်ြပခဲ့တဲ့ ုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲေတွအနက် ကည့်သူ 

ကယ်ပွင့်စုံတွဲရဲ

အများဆုံးအြဖစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ JTBC ုပ်သံ

လတ်တေလာမှာမှ မဂလ  ာပွြဲ ပလုပသ ် ာွ းမှာြဖစ်ေကာင်းနဲ့

လိုင်းက ိုက်ကူးထုတ်လင့  ်ခဲ့တဲ့ အဆိုပါဇာတ်လမ်းတွဲကို

မဂေ  ဆာင်ဖတ ိ စ ် ာေဝငှခေ ့ဲ ကာင်း သတင်းေတွေပ ထွကလ ် ာ ဟန်ဂန်းရဲ ုပ်ရှင် "Knockout" ကို

ယခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်မှာ အဖွဲရဲှစ်ပတ်လည်အြဖစ်

လည်း မဂလာပွဲကို

လည်း သိရပါတယ်။ ေတွဟာ ှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် ေတွဆုံကာ

တယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ ေတာင်ကိုရီးယားပညာေရး

ေတွဆုံပွဲြပလုပ်ိုင်ဖို လတ်တေလာမှာ ကယ်ပွင့်ေတွရဲ

အတူညစာစားဖို

ြပင်ဆင်ထားေကာင်း သိရပါတယ်။

ေလာကရဲ အေမှာင်ဘက်ြခမ်းကို ထုတေ ် ဖာ်ထားတာြဖစ်ပီး

အုပညာလပ်ရာှ းမအချ ိန်ဇယားေတွကုိ အဲဒေ ီ န့မာှ ေတွဆုပ ံ ွဲ

ဒါေပမယ့် အြခားေသာ သတင်းရင်းြမစ်တစ်ဦးကေတာ့

အထူးသြဖင့် အထက်တန်းလာလူတန်းစာေတွရဲ ပညာေရး

တက်ေရာက်င ို ေ ် အာင် ြပင်ဆင်ည ိ င်  းတာေတွ ြပလုပေ ် န

ှစပ ် တ်လည်အထိမ်းအမှတြ် ပလုပသ ် ွားဖို လတ်တေလာမှာ

အေကာင်းကို ပုေ ံ ဖာ်ထားတာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲ

တယ်လိုလည်း သိရပါတယ်။ တစ်ှစ်ြပည့် ှစ်ပတ်လည်

စီစ်ေနေပမယ့် ဘယ်သေ ူ တွ တက်ေရာက်မယ်၊ ဘယ်ေန့

ကို စတင်ထုတ်လင့်စ်က ကည့်သူနည်းပါးခဲ့ေပမယ့်

ေတွဆုပ ံ က ွဲ ို ဇာတ်လမ်းတွရ ဲ ဲ အဓိကဇာတ်ေဆာင်ေတွလည်း

ြပလုပမ ် ယ်ဆတ ုိ ာ လက်ရအ ိှ ချ ိန်အထိေတာ့ သတ်မတ ှ ် ပီး

ေနာက်ပိုင်းမှာေတာ့ ကည့်သူပရိသတ်ရဲ ၂၃ ဒသမ ၈

တက်ေရာက်သွားမှာ ြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

ြခင်းမရှိေသးဘူးလိုလည်း ဆိုပါတယ်။

ရာခိုင်န်းကို ပိုင်ဆိုင်ိုင်ခဲ့ပီး ကည့်သူ  အများဆုံးေသာ

ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပီး ဇာတ်လမ်းတွက ဲ ို ထုတလ ် ပ ု ခ ် ဲ့

ိုက်ကူးခဲ့တဲ့

ဒါိုက်တာရွိင်ချ ိးထံကို ဖိတ်စာေပးပိုခဲ့တာြဖစ်ပီး ရွိင်က

အဖွဲသားေတွ ေတွဆုသ ံ ွားဖို စီစ်ထားတာြဖစ်ေကာင်း တစ်ှစ်ြပည့်တဲ့ေန့မှာပင်

မကားခဲ့ရဘဲ

တာြဖစ်ပါတယ်။

၂၀၁၈ ခုစ ှ ် ိဝ ု င်ဘာ ၂၃ ရက်မှာ အထူးပွြဲ ပသခဲတ ့ ာြဖစ်ပီး

အထူးပွဲြပသခဲ့သည်မှာ

မဂလာသတင်းကို

"SKY Castle" ဇာတ်လမ်းတွက ဲ ို ၂၀၁၈ ခုစ ှ ် ိဝ ု င်ဘာ

တဲ့ ေအဂျင်စမ ီ ှ သတင်းရင်းြမစ်တစ်ဦးရဲ ေြပာကားချက်အရ

၂၃ ရက်မှာ

ဇာတ်လမ်းတွရ ဲ ဲ ဒါိက ု တ ် ာ၊ ဇာတ်ေဆာင်ေတွန့ဲ အဖွဲ သား

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်မှာ အဆုံးသတ်ထုတ်လင့်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါ

စတင်ထုတ်လင့်ခဲ့တာြဖစ်ပီး ၂၀၁၉ ခုှစ်

ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုလည်း

ြဖစ်လာခဲ့တယ်လို သိရပါ

တယ်။

တက်ေရာက်သွားမှာြဖစ်ေကာင်း

အတည်ြပေြပာကားခဲပ ့ ါတယ်။ ရွိင်က သူနဲ့ဟန်ဂန်းတိဟ ု ာ ရင်းှီးသူေတွြဖစ်ကပီး ဟန်ဂန်းရဲ ိုက်ကွင်းကိုလည်း ဆယ်လီနာဂျ ိတ်က လာေရာက်လည်ပတ်ေလ့ရှိေကာင်း သိရပါတယ်။ သူတိုှစ်ဦးချစ်သူေတွအြဖစ် စတင်လက်တွဲ ခဲ့စ်ကတည်းက

ရင်းှီးခဲ့တာေကာင့်

မဂလာပွဲကို

တက်ေရာက်သွားမှာ ြဖစ်တယ်လိုဆိုပါတယ်။ ဟန်ဂန်းဟာ "Super Junior" အဖွဲဝင်ေတွအနက် ဒုတိယေြမာက် လက်ထပ်သူြဖစ်ပါတယ်။ အြခားေသာ အဖွဲဝင်တစ်ဦးြဖစ်တဲ့ ဆန်းမင်းဟာ ၂၀၁၄ ခုှစ်အတွင်း လက်ထပ်ခဲ့တာြဖစ်တယ်လိုလည်း သိရပါတယ်။

သူငယ်ချင်းေတွနဲ့ ြပန်လည်ေတွဆုံခဲ့တဲ့ ဂျနီဖာအန်နစ်စတန် ေဟာလိဝဒ ု ရ ် ဲ ေကျာ်ကားတဲမ ့ င်းသမီးတစ်ဦးြဖစ်သူ ဂျနီဖာအန်နစ်စတန်ဟာ သူ့ရဲုပ်ရှင် "Friends" မှာ တွဲဖက်သုပ်ေဆာင်ခဲ့ကတဲ့ သူငယ်ချင်းေတွနဲ့ လတ်တေလာမှာ ြပန်လည်ေတွဆုံခဲ့ကာ အမှတ်တရဓာတ်ပုံလည်း ိုက်ခဲ့ တာေတွရပါတယ်။ ိဝ ု င်ဘာ ၈ ရက်က ကယ်လဖ ီ းုိ နီးယားမှာ ြပလုပခ ် တ ့ဲ ့ဲ "Patron of the Artists Awards" ဆုေပးပွဲကို တက်ေရာက်ခဲ့ရာမှာ သူ့ရဲ ုပ်ရှင် "Friends" မှာ တွဲဖက်သုပ်ေဆာင်ခဲ့ကတဲ့ သူငယ်ချင်းေတွြဖစ်ကတဲ့ ေကာ်တန်ေနနဲ့ လီဆာတိန ု ဲ့ ေတွဆုခ ံ တ ဲ့ ာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလေ ို တွဆုံ ရာမှာ သူငယ်ချင်းေတွက ဂျနီဖာရဲအုပညာဘက်မှာေရာ ပရဟိတဘက်မှာပါ ေအာင်ြမင်ခတ ဲ့ အ ဲ့ ေကာင်း ေတွကို ချ ီးကျးခဲ့ကတယ်လိုလည်း သိရပါတယ်။

ဥေရာပမှာ ေဖျာ်ေြဖပွဲြပလုပ်သွားမယ့် "SEVENTEEN" လက်ထပ်လိုက်ပီြဖစ်တဲ့ ကန်မင်ယွန်း

ေတာင်ကိုရီးယား

အမျ ိးသား

ြပလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုြပလုပ်

ထုတေ ် ဖာ်ေြပာကားလာတာ ြဖစ်တယ်

အတွင်း ဥေရာပမှာပါ ထည့်သွင်း

အဖွဲတစ်ဖွဲြဖစ်တဲ့

လျက်ရှိရာမှာ ဥေရာပမှာပါ ေဖျာ်ေြဖ

လို ကိုရီးယားဘိုးေဒါ့ကွန်းရဲေရးသား

ေဖျာ်ေြဖသွားမှာ

ေတာင်ကိုရီးယားရဲ တစ်ချ ိန်ကေကျာ်ကားခဲ့တဲ့ အမျ ိးသမီးေတးဂီတအဖွဲ

"SEVENTEEN"ဟာ လတ်တေလာ

ပွဲ ေ တွ ြပလု ပ ် သ ွားမှာ ြဖစ် ေ ကာင်း

ေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ိဝ ု င်ဘာ ၈ ရက်က အဖွဲရဲတရားဝင်

တစ်ဖွဲြဖစ်တဲ့ "V. O. X."ရဲ အဖွဲဝင်တစ်ဦးြဖစ်ပီး သုပ်ေဆာင်တစ်ဦးအြဖစ်ပါ

မှာ အဖွဲရဲ နယ်လည ှ ေ ့် ဖျာ်ေြဖပွေ ဲ တွ

လတ်တေလာမှာေတာ့ အဖွဲရဲ လူမ

လပ်ရှားေနတဲ့

ကို ကမာတစ်ဝန်းက မိကီးေတွမှာ

ကွန်ရက်မီဒီယာေပကေနတစ်ဆင့်

ကန်မင်ယွန်းဟာ လတ်တေလာမှာ သူနဲ့ေစ့စပ်ထားသူနဲ့

လက်ထပ်ပဆ ဲွ င်ခ ဲ ပ ့ဲ ါတယ်။ ဒီမဂလ  ာအခမ်းအနားကို အဆိပ ု ါေတးဂီတအဖွဲ ရဲ

ေတးဂီတ

"Ode To You" လို အမည်ေပး ထားတဲ့

နယ်လှည့်ေဖျာ်ေြဖပွဲေတွ

မှာ ေဖျာ်ေြဖပွဲြပလုပ်သွားမှာြဖစ်

ေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ေကာင်း ထည့သ ် င ွ ်းေြပာကားခဲြ့ ခင်း

ေတးဂီတသုပ်ေဆာင်တစ်ဦးြဖစ်သူ ဟွမ်ဘာဝူနဲ့

မရှေ ိ ပမယ့် ဥေရာပကပရိသတ်ေတွ

ိုဝင်ဘာ ၉ ရက်က ဆိုးလ်မှာရှိတဲ့ ဘုရားေကျာင်းတစ်ေကျာင်းမှာ လက်ထပ်ပွဲ

ကေတာ့ အဖွဲ ရဲေဖျာ်ေြဖပွဲ အစီအစ်

ြပလုပ်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီမဂလာပွဲကို တိတ်တဆိတ်ြပလုပ်ခဲ့တာြဖစ်ပီး

အေပ စိတလ ် ပ်  ရာှ းေနကေကာင်း

မိဘ၊ ေဆွမျ ိးေတွနဲ့ မိတေ ် ဆွေတွ တက်ေရာက်ခဲ့ ကပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ဒီမဂလ  ာ

လည်း သိရပါတယ်။

အခမ်းအနားကို ကယ်ပွင့်ေတွလည်း တက်ေရာက်ခဲ့ပါတယ်။ "V. O. X." ရဲ

ဒီတစ်ကိမ် ဥေရာပမှာြပလုပ်

အဖွဲဝင်ေတွအားလုံး တက်ေရာက်ခဲ့ ကတယ်လလ ို ည်း သိရပါတယ်။ လက်ရမ ှိ ှာ

သွားမယ့် ေဖျာ်ေြဖပွဲဟာ အဖွဲရဲ

ေကျာ်ကားတဲ့ မင်းသမီးတစ်ဦးြဖစ်တဲ့ ယွန်းအွန်ေဟးလည်း ကန်မင်ယွန်းရဲ

ဂီတသက်တမ်းတစ်ေလာက် ပထမ

မဂလာပွဲကို တက်ေရာက်ကာ ဝမ်းေြမာက်စကားဆိုခဲ့ေကာင်းလည်း သိရပါ

ဆုံးအကိမ်ြပလုပ်မယ့်

တယ်။ "V. O. X."အဖွဲဟာ ေကေပါ့ပေ ် လာကရဲ ပထမမျ ိးဆက်အုပညာရှငေ ် တွလို

ေလာက်ခဲ့ကတာြဖစ်တယ်လိုလည်း သိရပါတယ်။

ဥေရာပ

ေဖျာ်ေြဖပွလ ဲ ည်းြဖစ်လာမှာ ြဖစ်တယ် လို သိရပါတယ်။

ဆိ ု င ို ပ ် ါတယ်။ အဖွဲကို ၁၉၉၇ ခုစ ှ မ ် ှာ စတင်ဖွဲစည်းခဲ့ ပီး ယွန်းအွနေ ် ဟးကေတာ့ မှာေတာ့ အုပညာလပ်ရှားမေတွကို သီးြခားစီလုပ်ေဆာင်ကာ တစ်လမ်းစီ

တဲ့ တွစတ ် ာေပမှာ၊ ေရးသားေဖာ်ြပ ရာမှာေတာ့ ဘယ်ရက်မာှ ၊ ဘယ်ေနရာ

မင်းသမီး ယွန်းအွနေ ် ဟးလည်းပါဝင်ေကာင်း ေအာေကေပါ့ပေ ် ဒါ့ကန ွ ်းရဲ ေရးသား

၁၉၉၉ ခုစ ှ မ ် ာှ မှ အဖွဲ ထဲဝင်လာခဲသ ့ ြူ ဖစ်ပါတယ်။ အဖွဲ ဝင်ေတွဟာ ၂၀၀၆ ခုစ ှ ်

လူမကွန်ရက်စာမျက်ှာတစ်ခုြဖစ် လာတာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလေ ို ြပာကား

အဖွဲဝင်ေတွအားလုံး တက်ေရာက်ခဲ့ကာ အဲဒီအထဲမှာ အဖွဲဝင်တစ်ဦးြဖစ်တဲ့

ကန်မင်ယွန်းဟာ

ြဖစ်ေကာင်း

ေအးြပည့် - စုစည်းသည်


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

တန်ေဆာင်တိုင်ုံးပိတ်ရက် ပုဂံ-ေညာင်ဦး ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမဇုန်တွင် ြပည်တွင်း ြပည်ပခရီးသွားများြဖင့်စည်ကား

တိုတိုထွာထွာဖတ်စရာ

ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆိုင်ရာအသိပညာေပးြပခန်းဖွင့် ဆိပ်ြဖ

ေရာက်ကေကာင်း သိရသည်။

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကေလးသူငယ်များေန့အကိ ကေလးသူငယ်အခွင့်

ေရစည်းခုဘ ံ ရ ု ားတစ်ဆတ ူ ည်းတွငပ ် င် ြပည်တင ွ ်း

အေရးဆိင ု ရ ် ာ အသိပညာေပးြပခန်းဖွငပ ့် က ွဲ ို ိဝ ု င်ဘာ ၈ ရက် ညေန ၄ နာရီက

ြပည်ပခရီးသွား ၁၅၀၀ ဝင်ေရာက်ေလ့လာဖူးေြမာ်

ဆိပ်ြဖမိနယ် ေရမင်းဝန်ြမတ်စွာဘုရားကီးပွဲေတာ်ေဈးတန်းတွင်ဖွင့်လှစ်

ကေကာင်း၊ စေန၊တနဂေ  ွင ှ ့် အခါကီးရက်ကီးများ

သည်။

ကံကိက်ပါက ေရစည်းခုဘ ံ ရ ု ားတစ်ဆတ ူ ည်းတွင်

ကေလးသူ င ယ် အ ခွ င ့် အ ေရးများဆို င ် ရာ အသိ ပ ညာေပးြပခန်း တွ င ်

ပင် ဘုရားဖူးဧည့သ ် ည်များ ၇၀၀၀ ေကျာ်ထဝ ိ င်ေရာက်

ကေလးသူငယ်များ၏ အခွငအ ့် ေရးဆိင ု ရ ် ာ အသိပညာများေလ့လာကည် ့ ိ  င ု ်

ကေကာင်း ေရ စည်း ခုံ ဘု ရားေဂါပကအဖွဲ က

သည့်အြပင် ကေလးသူငယ် အခွင့်အေရးများှင့်ပတ်သက်သည့် ေမးခွန်းများ

ေြပာကားသည်။

ေြဖဆို မ  အစီ အ စ် မ ျားကို ပ ါ ထည့် သ ွ င ်း ထားရှိ  ပီး ေြဖဆို သူ မ ျားအတွ က ်

ပုဂေ ံ ရှးေဟာင်းယ်ေကျးမဇုနရ ် ှိ သမိင ု ်းဝင်အထင်

လက်ေဆာင်ပစည်းများကိုလည်း ြပန်လည်ချ ီးြမင့်ေပးရန် ေဆာင်ရွက်ထား

ကရဘု ရားများသာမက ြပည် တ ွ င ်း ဘု ရားဖူး များ

ေကာင်း သိရသည်။

စိုးလင်းိုင်(ြပန်/ဆက်)

အေရာက် အ ေပါက် န ည်း သည့ ် တု တ ် ေ ြပးမင်း ဘုရား၊ မင်းနန်သူဘုရားသုံးဆူ၊ သစာဝတီဘုရား၊

အေရးေပအသက်ကယ်နည်း လက်ေတွသုပ်ြပသ

ေညာင်ဦး ိုဝင်ဘာ ၉

သည့် ေရစည်းခု၊ံ ဓမရာဇက၊ မူဟာဘုရား၊ ြမေစတီ၊

သမလဘု ရား၊ ေခမဂ  ဘု ရားဝင်း ၊ သကားပု န ်း

ခရမ်း

တန်ေဆာင်တိုင်ုံးပိတ်ရက်အတွင်း မေလးတိုင်း

ေလာကနာ စွယ်ေတာ်ြမတ်ေစတီ၊ တုရင်ေတာင်

ဘုရားှင့် ေရလိပ်တူးဘုရားများတွင်လည်း ြပည်ပ

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင် ခရမ်းမိနယ် မီးသတ်ဦးစီးဌာနက ေကျာင်းသား

ေဒသကီး ေညာင်ဦးခိင ု ် ပုဂ-ံ ေညာင်ဦး ေရှးေဟာင်း

စွ ယ ် ေတာ် ြ မတ် ေစတီ ၊ ဓမ ရံ  ကီး ၊ သဗ ညဘု ရား၊

ဧည့ ် သ ည် မ ျားသာ သွားေရာက် ေလ့ လာကရာမှ

ေကျာင်းသူများအား သဘာဝေဘးှင့် မီးေဘးအရာယ်ကိတင်ကာကွယေ ် ရး

ယ်ေကျးမဇုန် ကမာ့အေမွအှစစ ် ာရင်းဝင်ေဒသရှိ

ထီး လို မ င်း လို ဘု ရား၊ အာနာဘု ရား၊ ဗူး ဘု ရား၊

ယခုအခါ ြပည်တွင်းခရီးသွားဘုရားဖူးများလည်း

အသိပညာေပးေဟာေြပာ၍ အေရးေပအသက်ကယ်နည်း လက်ေတွသုပ်

သမိုင်းဝင် တန်ခိုးကီးဘုရားများတွင် ြပည်တွင်း

မဟာငှကပ ် စ်ေတာင်ဘရ ု ား၊ စူဠာမဏိ ၊ မဟာေဗာဓိ

စိတဝ ် င်စားမြမင့တ ် က်လာကာ ဝင်ေရာက်ေလ့လာ

ြပသပွဲကို ိုဝင်ဘာ ၈ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီက ခရမ်းမိနယ် အ.ထ.က

ြပည်ပ ခရီးသွားဘုရားဖူးဧည့်သည်များ များစွာဝင်

ဘုရား၊ကန်ေတာ့ပလင်၊ စိုးမင်းကီးအုတ်ေကျာင်း၊

ေနကေကာင်း၊ စိမ်းညက်ညီအမဘုရားှင့် နဂါးုံ

(ပိန်းကန်)တွင် ကျင်းပသည်။

ေရာက်လျက်ရှိေကာင်း ေရစည်းခုံဘုရားေဂါပက

တာမဏီအုတ်ေကျာင်းှင့် အလိုေတာ်ြပည့်ဘုရား

ဘု ရားတို တ ွ င ် ကားထားသည့ ် ေနရာမရှိ ေလာက်

ခရမ်းမိနယ် မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ မိနယ်စခန်းမှး ဦးမင်းကိုေအာင်ှင့်

အဖွဲမှ သိရသည်။

များတွင် ဘုရားဖူးသူများြပားလျက်ရှိသည်။

ေအာင် လာေရာက်သမ ူ ျားေနေကာင်းှင့်တန်ေဆာင်

တပ်ဖဲွ ဝင်များက သဘာဝေဘးအရာယ်၊ ငလျင်ေဘး၊ ေရကီးြခင်းအရာယ်

ြပည် တ ွ င ်း ြပည် ပ ခရီး သွားဧည့ ် သ ည် မ ျား

ပုမ ံ န ှ ရ ် က်များတွင် ြပည်ပခရီးသွားဦးေရ တစ်ရက်

တိုင်ုံးပိတ်ရက် စေနေန့မှာပင် ပုဂံ-ေညာင်ဦးေရှး

ှင့် မီးေဘးအရာယ် ကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိပညာေပးေဟာေြပာ၍

များြပားေသာ ပု ဂံ ေ ရှး ေဟာင်း ယ် ေ ကျးမ ဇု န ်

၄၀၀ ခန့်ဝင်ေရာက်ရာမှ တန်ေဆာင်တင ို  ် ုံးပိတရ ် က်

ေဟာင်းယ်ေကျးမဇုန်သို ဘုရားဖူးလာေရာက်သူ

ေရနစ် သူ က ယ် ဆ ယ် ြ ခင်း ှ င ့် အေရးေပ အသက် က ယ် ဆ ယ် န ည်း တို ကို

တွင် တန်ေဆာင်တိုင်ပွဲေတာ် ုံးပိတ်ရက်အတွင်း

များတွင် ြပည်ပခရီးသွား ၇၀၀ ခန့် ဝင်ေရာက်ေကာင်း

များြပားေနေကာင်း ေညာင်ဦးေဒသခံဦးေနဝင်းေမာင်

ဆရာ ဆရာမများှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား လက်ေတွ သုပြ် ပသ

သမိုင်းဝင် အထင်ကရ တန်ခိုးကီးဘုရားများြဖစ်

ှင့်ြပည်တွင်းဘုရားဖူးများလည်း များြပားစွာလာ

က ေြပာသည်။

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကိုထိန် (ငါ့သေရာက်)

ကိုမင်း( ခရမ်း )

ြမန်မာေရေြပာင်းအလုပ်သမားများအား ြပန်လည်လက်ခံ

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန (၃၁)ှစ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်ေန့ ြပည်သူ့အကျိးြပလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်

ေကာ့ေသာင်း ေလးမျက်ှာ ိုဝင်ဘာ ၉

ေဇဝဏသူတုိ ဦးေဆာင်၍ အေထွေထွ

ထိင ု ်းိင ု င ် ံ ရေနာင်းမိမှတစ်ဆင့် ထိင ု ်းိင ု င ် ံ လူဝင်မကီ  းကပ်ေရးဌာန တာဝန်

ိဝ ု င်ဘာ ၇ ရက်တင ွ ် ကျေရာက်သည့်

အုပခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ စာေရးဝန်ထမ်း

ရှိသူများက ြမန်မာေရေြပာင်းအလုပ်သမား အမျ ိးသား ၉၅ ဦး၊ အမျ ိးသမီး

အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရး ဦးစီးဌာန၏

များက ေလးမျက်ှာမိ ကျက်သေရ

၁၃ ဦးှင့် ကေလးငယ်ှစ်ဦးအပါအဝင် စုစုေပါင်းအလုပ်သမား ၁၁၀ တိုကို

(၃၁) ှစ်ေြမာက်

ှစ်ပတ်လည်ေန့

ေဆာင် သံသရာငိမ်းေအးစတုမုခေဇ

ိုဝင်ဘာ ၈ ရက် ညေနပိုင်းက ေကာ့ေသာင်းနယ်စပ်ဂိတ်သို ေရလမ်းခရီးြဖင့်

အထိမ်းအမှတအ ် ြဖစ် ြပည်သူ့အကျ ိး

ယျသိဒေ ိ စတီေတာ်ြမတ်ကီး၏ ရင်ြပင်

ြပန်လည်လဲေြပာင်းေပးအပ်သည်။

ြပလုပင ် န်းများြဖစ်ေသာ သန့်ရင ှ ်းေရး

ေတာ်င ှ ် ့ ဘုရားပရိဝဏ ု အ ် တွငး် တံြမက်

အဆိုပါ ြမန်မာေရေြပာင်းအလုပ်သမားများအား ေကာ့ေသာင်းခိုင်ှင့်

ေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်း၊ အာဟာရဒါနများ

စည်းလှြဲ ခင်း၊ အမက်များေကာက်ြခင်း၊

မိနယ် တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားက ကိဆိလ ု က်ခံ ကကာ ြပည်သ့ူ ကျန်းမာေရးဌာနမှ

ေကးေမွး လှ ဒါန်း ြခင်း ှ င ့် စု ေပါင်း

ဘုရားပန်းများ အသစ်လဲလှယ်ဆက်

လိအ ု ပ်သည့် ကျန်းမာေရးြပစုေစာင့ေ ် ရှာက်မများ  ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးပီး ၎င်းတိ၏ ု

ေသွးလှဒါန်းြခင်းကို ေလးမျက်ှာမိ

ကပ်ပူေဇာ်ြခင်းှင့် ေကးဘုရားဆင်း

ေနရပ်ေဒသများသို လုြံ ခံေချာေမွစွာ ြပန်င ို ရ ် န် ကူညေ ီ ဆာင်ရက ွ ေ ် ပးခဲေ ့ ကာင်း

နယ် ေထွ/အုပဝ ် န်ထမ်းများက ိဝ ု င်ဘာ

တုေတာ် ေလးဆူအား မျက်ှာေတာ်

သိရသည်။

ေကျာ်စိုး(ေကာ့ေသာင်း)

၇ ရက်တွင် စုေပါင်းေဆာင်ရွက်ခဲ့က

သစ်ြခင်း၊ ေရာင်ေတာ်ဖွင့်ြခင်းများ

အာဟာရေကးေမွးြခင်း၊ ေလးမျက်

ေဆးုံကီးတွင် မိနယ်ေထွ/အုပ်ဝန်

သည်။

စုေပါင်းေဆာင်ရွက်ခဲ့ကသည်။

ှာ မိ ဒကိ ဏ ရာမပရဟိ တ ဘု န ်း

ထမ်းများက ေသွးလှဒါန်းြခင်း စသည့်

လူသုံးကုန်(ဆပ်ြပာချက်)သင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပ

အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရး ဦးစီးဌာန မိနယ်အပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးေကျာ်ထန ွ ်း ှင့် ဒုမိနယ်အပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးေကျာ်

မိနယ် ြပည်သူ့

ေတာ်ကီးေကျာင်းရှိ ေကျာင်းသား ၃၀

ြပည် သူ့ အကျ ိးြပလု ပ ် င န်း များကို

မယ်စဲ့

ေဆးုံကီးတွင် ေဆးကုသမခံယူေန

ဆက်လက်၍

အား မုန့်ဟင်းခါး ဒါနေကးေမွးလှ

စုေပါင်းေဆာင်ရွက်ခဲ့ေကာင်း သိရ

ကယားြပည်နယ် မယ်စဲ့မိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီး

ေသာ လူနာ ၃၅ ဦးအား ေန့လယ်စာ

ဒါန်းြခင်းှင့် ဟသာတခိုင် ြပည်သူ့

ေရမိုး(ြပန်/ဆက်)

ဌာနက ငါးရက်ကာဖွငလ ့် စ ှ ခ ် ေ ဲ့ သာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအေထာက်အကူြပ

သည်။

လူသးံု ကုန် (ဆပ်ြပာချက်) သင်တန်းဆင်းပွက ဲ ုိ ိဝ ု င်ဘာ ၉ ရက် နံနက်၉နာရီခက ဲွ ပန်တန ိ း် ေကျးရွာခန်းမေဆာင်၌ ကျင်းပသည်။

LED မီးအလှြပပွဲသို လာေရာက်ေလ့လာ အပန်းေြဖလည်ပတ်သူများြဖင့် စည်ကား

အဆိပ ု ါ သင်တန်းကို လွိင်ေကာ်မိ ရက်ကန်းှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း သင်တန်းေကျာင်းမှ နည်းြပဆရာက ိဝ ု င်ဘာ ၅ ရက်မှ ၉ ရက်အထိ သင်တန်းသူ

ေတွကို မီးနဲ့ပေ ုံ ဖာ်တအ ဲ့ တတ်ပညာြဖစ်တယ်။ ဒီပက ွဲ ို

၂၀ အား ငါးရက်ကာ စာေတွ၊ လက်ေတွ သင်ကားပိုချေပးခဲ့ေကာင်း သိရ

လာြခင်းအားြဖင့် မိသားစုေတွ စိတ်အပန်းေြဖိုင်ဖို

သည်။

ဝတ်ရည်(ြပန်/ဆက်)

ရည်ရွယ်တယ်”ဟု ေြပာသည်။ “ိုင်ငံအတွင်းမိေတာ်ေတာ်များများမှာြပပီးပါ ပီ။ ကချင်မှာေတာ့ အခုက ဒုတိယအကိမ် ြပသမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီမလာခင် အရင်လက ဗန်းေမာ်မှာ ၁၆ ရက်က ြပခဲပ ့ ါတယ်။ ဒီမာှ က ကွငး် ကကျ်းေတာ့ မီး ေတွ အကုန် ြပလိမ ု ရဘူး။ တအားကျပ်သွားရင် လမ်း ေလာက်လို အဆင်မေြပေတာ့လပ ုိ ါ”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ေြပာြပသည်။ ပွဝ ဲ င်ေကးအေနြဖင့် ကေလးတစ်ဦး ကျပ် ၁၀၀၀ န်းှင့် လူကီးတစ်ဦး ကျပ် ၂၀၀၀ န်း သတ်မှတ် မိုးညင်း ိုဝင်ဘာ ၉

ေအးှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ထားေသာ်လည်း အသက်ငါးှစ်ေအာက်ကေလး

ကချင်ြပည်နယ် မိးု ညငး် မိနယ် အေရှစုရပ်ကက ွ ရ ် ိှ

အဆိပ ု ါမီးအလှြပပွ ဲ င ှ ပ ့် တ်သက်၍ L .J ကုမဏီ  မှ

များ၊ ရဟန်းသံဃာများ၊ မသန်စွမ်းများကို အခမဲ့ဝင်

ဒလမိနယ်ရဲတပ်ဖွဲမှး ရဲမှးြမင့်ေဌးှင့် တာဝန်ရှိသူများ ိုဝင်ဘာ ၈ ရက်

ေရသာေလျာင်းဇာတ်ုံ ကီးတွင် LED မီးအလှြပပွက ဲ ို

မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ ဦးရဲြမင့်က “LED မီးေတွဟာ

ခွငြ့် ပ ထားပီး မီးအလှြပပွက ဲ ို ိဝ ု င်ဘာ ၁၇ ရက်အထိ

နံနက် ၉ နာရီက ဒလမိနယ် ဒလ-ပန်းဆိုးတန်းသေဘာဆိပ်အနီးတွင်

ိဝ ု င်ဘာ ၈ ရက် ညေန ၆ နာရီက ဖွငပ ့် က ွဲ ျင်းပသည်။

လင်းထိန်ဖိုကို အဓိကမထားဘဲ အလှအပဖန်တီးမ

၁၀ ရက်ကာ ြပသသွားမည်ေကာင်း သိရသည်။

မခင်းပညာေပးြပခန်းယာ်ြဖင့် မခင်းအသိပညာေပးေဟာေြပာခဲ့ေကာင်း

ဖွငပ ့် သ ဲွ ုြပည် ိ နယ်လတ်  ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယ်ဦးတင်

ေတွ၊ ိုးရာယ်ေကျးမေတွကို ေဖာ်ကျးတဲအ ့ ုပညာ

ေကျာ်ေကျာ် (မိုးညင်း)

သိရသည်။

(ေကးမုံ)


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

3

FOR RENT

1 2

Stories -Roof Slab

4000+Sqft Bank, Office, Private School,Clinic, Bar & Snack, Coffee Shop, Alone Tsp: Ph:09-977164794, 420261833,

ေြမာင်းြမမိ၊ ထ(ခွဲ) လ-၁ (ေနရှင်နယ်ေကျာင်း)

01-2303119,

ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ပွဲ ဖိတ်ကားလာ

2300199

ေြမာင်းြမမိ၊ အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း(ခွ)ဲ ၊ အလက (၁) ေနရှငန ် ယ်

ေကျာင်းတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ပညာသင်ကားေပးခဲ့ကေသာ အသက်(၆၀)ြပည့်

အငိမး် စား ေကျာင်းအုပဆ ် ရာကီး၊ ဆရာမကီးများအား (၂၇)ကိမေ ် ြမာက် "ြမတ်ဆရာ ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ပွဲ"ကို ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ၍ တက်ေရာက် ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ကပါရန် ေလးစားစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ေန့ရက် အချ ိန် ေနရာ

- (၁၃၈၁ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ် ၁၀ရက်)

၂၁-၁၁-၂၀၁၉ရက်(ကာသပေတးေန့) (အမျ ိးသားေန့)

- နံနက် ၉:၃၀နာရီ

- အေြခခံပညာအထက်တန်း ေကျာင်း(ခွဲ)၊ အလက(၁)ေနရှင်နယ် ေကျာင်းခန်းမ။

ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ပွဲြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီ ေကျာင်းသား/သူေဟာင်းများ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ဒဂုံ မိသစ်(ဆိပက ် မ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကွက်အမှတ်(၈၀)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၁၂၁)၊ ေဒမူမူဝင်း အမည်ေပါက် ပါမစ် ေြမအား အရပ်စာချပ် အဆက်အစပ်ြဖင့် ဝယ်ယူထားပီး အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ် ရပ်ကို လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချ ပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ည်ဟု ဝန်ခက ံ တိြပသူ ဦးေဇာ်ထက်ေအာင်[၁၂/ သခန(ိင ု )် ၁၁၅၁၄၄]ထံမှ က်ပ ု ် ဦးေအာင် ဆန်းလင်း[၁၂/တတန(ိုင်)၁၃၉၇၆၂]မှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွ တစ်စတ ိ ် တစ်ေဒသကို

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍

ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာ ပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင် လုံ ေသာ စာရွ က ် စာတမ်း မူ ရ င်း များှ င့ ် တကွ က်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။

သတ်မှတ်ရက်

ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန့်ကွက်မည့်သူ မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့် အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင် ရွ က ် သ ွားမည် ြ ဖစ် ေ ကာင်း အသိ ေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးေအာင်ဆန်းလင်း [၁၂/တတန(ိုင်)၁၃၉၇၆၂] အမှတ်(၃၈၃)၊ သိဂ(၄)လမ်း၊ (၂၄) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၂၅၁၃

သားအြဖစ်မှစွန့်လတ်ြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊

သဃန  ်းကန်းမိနယ်၊

ရန်ကန ု သ ် စ်ရပ်ကက ွ ေ ် န ဖခင် ဦးေကျာ်ဝဏ [၇/ပမန(ိင ု )် ၀၁၁၄၆၈]၊ မိခင် ေဒေဌးေဌး ဝင်း [၁၂/သဃက(ိုင်)၀၈၃၈၅၅]တို၏ သား ေမာင်မင်းေဇာ်ဦး[၁၂/သဃက(ိုင်) ၁၈၃၀၄၂] သည် မိဘမသိေအာင် ေငွေကး အပ်အရှင်းများ များစွာြပလုပ်ထားပါ သည်။ ထိုေကာင့် မိဘများဘက်မှ ၎င်း ှင့်ပတ်သက်သည့်

မည်သည့်ေငွေကး

အပ်အရှင်းကိုမှ မိဘများဘက်မှလုံးဝ တာဝန်ယူ

ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါ

ေကာင်း။ (စုစ ံ မ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ) မိဘ ဦးေကျာ်ဝဏ-ေဒေဌးေဌးဝင်း

သစ် ေတာ မှန် လင် အသုံး ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၁/အေနာ်မာရပ်ကွက်၊ အေနာ်မာတိုးချဲ(၂) လမ်း၊ (ခ)လမ်းသစ်(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၁၆၅၆/ခ)၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမေပရှိ (၁)ခန်းတည်း RC(၆)ထပ်အေဆာက်အအုံ၏ (ေြမညီထပ်)+(ပထမထပ်)၊ ေြမညီဧရိယာ ၉၀၀ စတုရန်းေပ+ပထမထပ် ဧရိယာ၉၇၂စတုရန်းေပ၊ တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံသူ ြဖစ်ေသာ ေဒမင်းမင်းစိးု [၁၀/မလမ(ိင ု )် ၀၂၃၇၂၈]ထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွြဖစ်ေသာ ဦးစည်သူစိုး[၇/တငန(ိုင်)၁၄၁၉၆၉]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာ ပါသည့်ေန့မှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရွက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို ကိယ ု တ ် င ို လ ် ာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ေ ် န့ရက်ေကျာ်လန ွ ် သည့အ ် ထိ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုးံ သည့် အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးဝင်းမင်းစိုး

ဦးစည်သူစိုး၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ

LL.B,WIPO(Switzerland) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၆၄)

ေတာေတာင်

ပျက်ြပန်း ေြမဆီ

သု်း၏

ေဒသူဇာေကျာ်

LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO (Switzerland)

အထက်တန်းေရှေန

(စ်-၄၆၀၅၁)

Ph-01-246869,09-450023651 Ph-09-254508917

ေဒေဝဖိးေအာင်

LL.B

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၅၄၅၅)

Ph-09-421157856

Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဝင် အစ် ထာဝရ ထိန်း သိမ်း က


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ေြပာင်းလဲေခဆိုပါရန်

ရမည်းသင်းမိနယ်၊ ပဲ့ဆည် အုပ်စု၊ ပင်းစု(ေြမာက်)ရွာေန အဖ ဦးစိုးလင်၏သမီး မခိုင်သဇင်ေအာင် အား မခိင ု သ ် ဇင်ဟု ေြပာင်းလဲေခဆို ပါရန်။ မခိုင်သဇင်

ရန်ကုန်အေဝးသင်တကသိုလ်-ထားဝယ်ဌာနခွဲ

ေတာ ေတာင် ေြခာက်ခန်း လယ်ယာ ွမ်း၏

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန်ဖိတ်ေခြခင်း ၁။

ေခယူသည့်တင်ဒါ

- ရန်ကုန်အေဝးသင်တကသိုလ်ထားဝယ်ဌာနခွ၏ ဲ (၁၇၃)ကိမေ ် ြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနားဓာတ်ပုံ ှင့်ဒီဗီဒီိုက်ကူးေရးလုပ်ငန်း ၂။ တင်ဒါသက်တမ်း - ၁၅-၁၂-၂၀၁၉ ရက်(တနဂေွေန့) ၃။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ - ထားဝယ်တကသိလ ု ၊် ေငွလက်ခဌ ံ ာန ၄။ တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်- ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ ရက်(ဗုဒဟူးေန့) ရက် ၅။ ေနာက်ဆုံးတင်ဒါတင်သွင်း - ၂၂-၁၁-၂၀၁၉ ရက် (ေသာကာေန့)၊ ရမည့် ရက်၊ အချ ိန်၊ ေနရာ ထားဝယ်တကသိုလ် သင်တန်းေရးရာဌာန ၆။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို အထက်ပါတင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့် ေနရာသိုလူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်-၀၅၉-၂၀၂၂၀၇၄ သို ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ ဓာတ်ပုံှင့်ဒီဗီဒီတင်ဒါကီးကပ်မေကာ်မတီ အေဝးသင်တကသိုလ် ထားဝယ်ဌာနခွဲ

အများသိေစရန် ေကညာြခင်း ရန်ကန ု ် မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွနး် (ေြမာက်)ရပ်ကက ွ ၊် သရက်ေတာ

လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၁၉)၊ အခန်းအမှတ်-၁/ဘီ၊ ပထမထပ်၊ (ေြခရင်းခန်း)၊ (၁၂

၁ ၂ ေပx၅၀ေပ)

ခန့်ရှိတိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းတွင် တပ်ဆင်ထားေသာ

ကိုယ်ပိုင်လပ်စစ်မီတာ၊ ေရေမာ်တာအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကို မူလပိုင်ရှင်အဆင့်ဆင့်ထံမှ တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး လက်ဝယ်ထား ပိင ု ဆ ် င ို သ ် ူ ဦးေကျာ်လင်းထူး[၁၂/စခန(ိင ု )် ၀၅၇၀၀၇]ထံမှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ၇-၁၁-၂၀၁၉ ရက်တွင် စရန်ေငွေပးေချပီး ြဖစ်ပါသည်။

ထိုကဲ့သို အေရာင်းအဝယ် ြပလုပ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည့်

သူမဆိက ု န့်ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇) ရက်အတွငး် ခိင ု လ ် ေ ံု သာ

စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့် က်ုပ်ထံ ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ေကညာအပ်ပါသည်။ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့် အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း (ေတာင်) ရပ်ကက ွ ၊် ေရေလာင်း

လဲအပ်န်ကားချက်အရ-

လမ်း၊ တိုက်အမှတ် (၃၈)၊ ေြမညီထပ်+ထပ်ခိုးတစ်ဝက်ပါ (ေခါင်းရင်းခန်း)၊

အမှတ်-၄၆၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊

ကိုယ်ပိုင်လပ်စစ်မီတာ၊ ေရေမာ်တာ အပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကို

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၁၅၇၂၊ ၀၉- ၇၉၁၆၆၂၇၅၅

မူလပိုင်ရှင်အဆင့်ဆင့်ထံမှ တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး လက်ဝယ်ထား

ဦးေအာင်သူကိုကို(ခ)ူးရ်အစလာမ်

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် ၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်တွင် စရန်ေငွေပးေချပီး ြဖစ်ပါသည်။

ပါသည်။

ဦးေဝယံဦး (LL.B) (စ်-၁၄၁၃၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(TKA-၁၁၁၉၇၃) ှင့်အများသိေစရန် ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၇/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ နီလာလမ်း၊ အမှတ်၁၀၉၄/ကတွင် ေနထိုင်သူက်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒဖိးဖိးသိန်း(ခ)ရှကီလာဘီ[၁၂/ သကတ(ိုင်)၁၆၁၈၁၀]ှင့် ဦးေအာင်သူကိုကို(ခ)ူးရ်အစလာမ်တိုသည် လင်မယား စိတ်သေဘာတိုက်ဆိုင်မမရှိေတာ့သြဖင့် ြမန်မာမွတ်စလင်မ် သာသနာ့ပညာရှင်များ အဖွဲ ချပ်းံု ခန်း၌ သက်ေသလူကီးများေရှတွင် ှစဦ ် းသေဘာတူ ြပန်လည်ပ ု သ ် မ ိ း် ခွင့် မရှိ ေသာကွာရှငး် ြခင်း(talaq-i-bain)ြဖင့် ၂၆-၃-၂၀၁၉ရက်စပ ဲွ ါ စာချပ်ချပ်ဆက ုိ ာွ ရှငး် ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုသိုကွာရှင်းပီးေနာက် (၃)ှစ်ခွဲအရွယ်သမီးေလးကို က်ုပ်၏ မိတေ ် ဆွက ေစာင့ေ ် ရှာက်ထားပီး ကေလးအရွယေ ် ရာက်သည်အထိ ဖခင်ြဖစ်သူ ကေလး စရိတေ ် ထာက်ပရ ံ့ န် သေဘာတူညခ ီ ေ ဲ့ သာ်လည်း ကေလးစရိတအ ် ားဖခင်ဘက်မှ ေပးအပ် ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည့်အြပင် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွအား မမှန်မကန်စွပ်စွဲေြပာဆိုြခင်းများ ြပလုပလ ် ျက်ရေ ှိ ကာင်းသိရရ ှိ ပါသည်။ ထိေ ု ကာင့် က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွဘက်မှ ၂၆-၃-၂၀၁၉ ရက်စပ ွဲ ါ စာချပ်ပဋိညာ်အပိဒ ု (် ၅)ှင(့် ၆)အား ြပင်ဆင်ရန်ြဖည့စ ် က ွ ေ ် ကာင်း ေပေပါက် လာသြဖင့် အဆိပ ု ါ ၂၆-၃-၂၀၁၉ရက်စပ ွဲ ါ စာချပ်၏ေနာက်ဆက်တွဲ ြပင်ဆင်စာချပ်အား လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ရန် က်ပ ု ထ ် (ံ သိမ ု ဟုတ)် က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွထံ ဤေကာ်ြငာပါရှသ ိ ည့ေ ် န့မှ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ဆက်သယ ွ ခ ် ျပ်ဆေ ို ပးပါရန် အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါ သည်။ လိုက်နာြခင်းမရှိပါက ကေလးှင့်ေတွဆုံခွင့်ကို လုံး၀ုပ်သိမ်းလိုက်မည်ြဖစ် ေကာင်းှင့် ေနာက်ေနာင် က်ုပ်၏မိတ်ေဆွှင့်သမီးေလးအား ေှာင့်ယှက်ြခင်း၊ ဂုဏသ ် က ိ ာထိခက ို ေ ် စေသာလုပရ ် ပ် များြပမူေြပာဆိြု ခင်းြပလုပပ ် ါက ဥပေဒအရအေရးယူ ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း ဦးေအာင်သူကိုက(ို ခ)ူးရ်အစလာမ်င ှ အ ့် များသိေစ ရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားသူ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒဖိးဖိးသိန်း(ခ)ရှကီလာဘီ ဦးေဇာ်မင်းဦး LL.B အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၄၉၇၅) အမှတ်-၉/၁၁၊ အခန်း-၃၀၆(၄လာ) ၃၆လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၈၆၆၄၀၇

ဗလငါးတန်ဖွံဖိးဖို စာအုပ်စာေပေလ့လာစို

(၁၂

၁ ၂ ေပx၅၀ေပ)

ခန့်ရှိတိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းတွင် တပ်ဆင်ထားေသာ

ပိုင်ဆိုင်သူ ေဒခိုင်မျ ိးဇင် [၁၀/မလမ(ိုင်)၀၀၅၆၅၁]ထံမှ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွက

ထိုကဲ့သို အေရာင်းအဝယ် ြပလုပ်ြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည် သူမဆိက ု န့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း ခိင ု လ ် ုံ

ေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့် က်ုပ်ထံ ကန့်ကွက်ိုင်ပါ ေကာင်းေကညာအပ်ပါသည်။ ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်

ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ-

ဦးေဝယံဦး (LL.B) (စ်-၁၄၁၃၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်-၄၆၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၁၅၇၂၊ ၀၉- ၇၉၁၆၆၂၇၅၅

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက ရန်ကန ု ် မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ ် အမှတ်-၉၊ ေြမကွက်အမှတ(် ၈၀၈)၊ ေြမဧရိယာ (၂၄၀၀)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက် အနက်မှ တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ ေြမကွက်ထဲမှ ေခါင်းရင်းြခမ်း၊ ေပ(၂၀x၆၀) အမှတ် (၈၀၇)ှင့် ကပ်လျက်ေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပရှိ အေဆာက်အအုအ ံ ပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုံးတိအ ု ား ရန်ကန ု ် မိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာနတွင် အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးေအာင်မင်းဦး (ဘ)ဦးေငွစိုး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၉၃၅၆]၊ အမှတ်(၈၀၈)၊ ေကျာ်သူလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိေနသူထမ ံ ှ ဝယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ် ပါသည်။ သိုပါ၍ အဆိုပါေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပရှိ အေဆာက်အအုံအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုံးတိအ ု ား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပသ ် ည့် ကိစှ  ငစ ့် ပ်လျ်း ၍ ကန့်ကွက်ရန်ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများှင့်တကွ က်ုပ်တိုထံသို လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့် ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစကို ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒခင်ဝင်းြမင့် (B.Sc,PGDL) ေဒခင်ြမတ်သူ(H.G.P,LL.B,D.M.L) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၇၆၀) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၁၅) ဖုန်း ၀၉-၅၁၇၁၄၃၃ ဖုန်း ၀၉-၈၆၃၅၁၂၂ အမှတ် (၁၂၂)၊ ၂/လမ်းေတာင်၊ အေရှကိကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည် ရန်ကန ု ် မိ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ (က)ရပ်ကက ွ ၊် ေမယုလမ်း၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၃၄၅)ဟု ေခတွငေ ် သာ အကျယ် အဝန်း (အလျားေပ၄၀xအနံေပ၆၀)ရှိေသာ ေြမကွက်ကီးအနက်မှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ အကျယ်အဝန်း(အလျား ေပ၁၅xအနံေပ၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပတွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် ယင်းေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်ေသာ အကျ ိးခံစားခွင့်များအားလုံးကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒတင်တင်ချ ိ [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၂၇၂၄၉]+၄ထံမှ ေဒစာဝင်း[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၀၃၉၃၆]က အပီးအပိုင်လဲေြပာင်းဝယ် ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင ု ေ ် ရးဆိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ မ ူ ျားအေနြဖင့် ကန့်ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက ခိင ု မ ် ာေသာစာရွက် စာတမ်း အေထာက်အထား(မူရင်း)များှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ို သ ံ ို (၇) ရက်အတွင်း လူကယ ို တ ် င ို ် လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိ ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒေဆွေဆွ (စ်-၃၀၀၃)

ဦးြမင့်သန်း (စ်-၆၉၆၃)

ေဒသီရိလင်(စ်-၁၅၂၆၀) ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး (စ်-၄၅၀၇၅)

(တရားလတ်ေတာ်ေရှေန)

(တရားလတ်ေတာ်ေရှေန)

(တရားလတ်ေတာ်ေရှေန) (အထက်တန်းေရှေန)

Zaluckpwintrealestste2013@gmail.com

ဖုန်း-၀၉-၅၀၁၈၀၇၆

အမှတ်(၅၅/၅၆)၊ ကျ ိက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ (က်ုပ်တို၏ ကိုယ်ကျင့်တရားကို အသက်ှင့်ထပ်တူ အာမခံပါသည်။)

က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက ရန်ကန ု ် မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ ် အမှတ-် ၉၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၈၀၇)၊ ေြမဧရိယာ (၂၄၀၀)ဧကရှိ ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပရှိ အမှတ(် ၈၀၇)၊ ေကျာ်သလ ူ မ်း၊(၉)ရပ်ကက ွ ၊် ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိဟုေခတွင်ေသာ အေဆာက်အအုအ ံ ပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အား လုံး တို အား ရန် ကု န ်  မိေတာ် စ ည် ပ င် သာယာေရးေကာ် မ တီ ၊ မိြပစီ မံ ကိ န ်း ှ င့ ် ေြမစီမခ ံ န့်ခမ ွဲ ဌာနတွ  င် အမည်ေပါက်ပင ို ဆ ် င ို သ ် ူ ေဒတင်တင်ချ ိ(ဘ) ဦးထွန်းကည်[၁၂/ ဥကတ(ိုင်)၀၂၄၀၆၇]၊ အမှတ်(၈၀၇)၊ ေကျာ်သူလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပ မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနသူထံမှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အဆိုပါေြမှင့် အေဆာက်အအုံအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် ကိစှင့်စပ်လျ်း၍ ကန့် ကွက်ရန်ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက် အ ထားများှ င့ ် တ ကွ က ်ု ပ ် တို ထံ လာေရာက် ကန့် ကွ က ် ို င ် ပ ါသည် ။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန့်ကက ွ သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကစ ိ ကိ  ု ဆက်လက်ေဆာင် ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒခင်ဝင်းြမင့် (B.Sc, PGDL) ေဒခင်ြမတ်သူ (H.G.P, LL.B, D.M.L) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၇၆၀) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၁၅) ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃ ဖုန်း-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂ အမှတ်(၁၂၂)၊ ၂/လမ်းေတာင်၊ အေရှကိကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ို ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ် ကွက်အမှတ်-၄၁၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၇၇၊ ေြမဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧက ေပ(၄၀x၆၀) အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ(် ၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပရှိ အမှတ် (၁၈)၊ ပေဒသရာဇာလမ်း၊ ၄၁-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟု ေခတွင်ေသာ(၁)ထပ် ပျ်ေထာင်အိမ် (၁)လုံးှင့် မီတာ(၁)လုံး အပါအဝင် ယင်းတိုှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရေ ိှ သာ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ရန်ကုန်မိ ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာနတွ  င် အမည် ေပါက်ပင ို ဆ ် င ို သ ် ူ ဦးအုန်းြမင့် (ဘ) ဦးေအာင်သန်း (CF-၀၀၇၄၉၃) [၁၂/တမန(ိင ု )် ၀၅၂၅ ၅၃]အမှတ် (၁၈)၊ ပေဒသရာဇာလမ်း၊ ၄၁-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနသူထံမှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အဆိုပါ ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့်ကိစှင့်စပ်လျ်း၍ ကန့် ကွက်ရန်ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ အေထာက်အထားများှင့် တကွ က်ပ ု တ ် ထ ို ံ လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွင်း ကန့်ကက ွ ် သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒခင်ဝင်းြမင့် (B.Sc, PGDL) ေဒခင်ြမတ်သူ (H.G.P,LL.B,D.M.L) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၇၆၀) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၁၅) ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃ ဖုန်း-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂ အမှတ် (၁၂၂)၊ ၂/လမ်းေတာင်၊ အေရှကိကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

မေကွးတိုင်းေဒသကီး အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် ၁။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

မေကွးတိုင်းေဒသကီး အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ေအာက်ပါ ခိုင်/

မိနယ်အတွင်း တည်ေဆာက်ေရးလုပင ် န်းများ ေဆာင်ရက ွ ရ ် န်ရပ ှိ ါသြဖင့် အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါ တင်သွင်းရန်ဖိတ်ေခပါသည်။ စ်

လုပ်ငန်းတည်ေနရာ

လုပ်ငန်းအမည်

၁။

ဂန့်ေဂါမိနယ်အားကစားကွင်း

(A)အဆင့် သတ်မတ ှ ခ ် ျက်ရှိ အားကစား

၂။

ငဖဲမိနယ်အားကစားကွင်း

ေဘာလုးံ ကွငး် (၁)ကွငး် တည်ေဆာက်ြခင်း

တ/ဥကလာ၊ ပါရမီလမ်းမ၊

ုံ (၁၂၀'x၉၀')တည်ေဆာက်ြခင်း ၂။

ေရမန်းသူကားဂိတ်ေရှ

တင်ဒါစည်းကမ်း အေသးစိတ ် င ှ ့် ေဆာက်လပ ု မ ် ည့် အေဆာက်အုံ အေသးစိတက ် ို

ေထာင့်ကွက် (၂၀' x ၆၀')

တိင ု း် အားကစားှငက ့် ာယပညာဦးစီးဌာန၊ မေကွးမိသို ုးံ ချ ိန်အတွငး် လူကယ ုိ တ ် င ုိ ် လာေရာက်၍ ြဖစ်ေစ၊ ဖုန်း ၀၆၃-၂၀၂၃၂၀၉၊ ၀၉-၅၃၄၂၀၂၄၊ ၀၉-၄၄၀၂၂၆၉၁၀

(ညိင်းေဈး)ြဖင့်

သိုဆက်သွယ်၍ြဖစ်ေစ စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ ၃။

(က) တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက်

အြမန်ေရာင်းမည်။

- ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ရက်

(ခ)

တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချ ိန် - ၁၄-၁၂-၂၀၁၉ရက်

(ဂ)

တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ ေငွလုံးေငွရင်း ရန်ပုံေငွြဖင့် ပျ်းမနားမိနယ်အတွင်း လမ်း/တံတားလုပ်ငန်း(၇၀)ခု၊ ေရ ရရှေ ိ ရးလုပင ် န်း(၆)ခုတက ို ို ေဆာက်လပ ု ေ ် ဆာင်ရက ွ မ ် ည်ြဖစ်သည့အ ် တွက် တင်ဒါေပးသွင်းိုင်ေကာင်း ဖိတ်ေခေကညာအပ်ပါသည်(က) တင်ဒါေလာက်လာ - ၈-၁၁-၂၀၁၉ရက် ေရာင်းချမည့်ရက် (ခ) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက် - ၉-၁၂-၂၀၁၉ရက် (ဂ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက် - ၁၁-၁၂-၂၀၁၉ရက် (ဃ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရာ - မိနယ်အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဦးစီး ဌာန(စုေပါင်းုံး)၊ ပျ်းမနားမိနယ်။ ၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလာက်လာပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များ၊ အေသးစိတ် အချက်အလက်များကို ပျ်းမနားမိနယ်အေထွေထွအပ ု ခ ် ျပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဖုနး် -၀၆၇-၂၂၀၅၈တွင် ေန့စ် ုးံ ချ ိန်အတွငး် စုစ ံ မ်းေမးြမန်း ဝယ်ယ ူ င ုိ ပ ် ါ သည်။ တင်ဒါေကာ်မတီ၊ ပျ်းမနားမိနယ်

Ph: 09-420707232 ၊

- တိုင်းေဒသကီးအားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ မေကွးမိ၊

09-799871943

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီ

ရန်ကုန်ိုင်ငံြခားဘာသာတကသိုလ်

မဟာဝိဇာ/ဒီပလိုမာသင်တန်းသားများေခယူြခင်း

၁။

ိုင်ငံြခားဘာသာအြဖစ် သင်ကားြခင်း)၊ ဒီပလိုမာ

စပိန်ဘာသာ) အချ ိန်ပိုင်း(၂)ှစ်သင်တန်း (အေထွေထွဘာသာေဗဒ)ှင့်

အချ ိန်ပိုင်း(၄)ှစ်သင်တန်း (တုတ်ဘာသာ၊ ြပင်သစ်ဘာသာ၊ ဂျာမန် ဘာသာ၊ ဂျပန်ဘာသာ၊ ကိုရီးယားဘာသာ၊ ရှရှားဘာသာ၊ ထိုင်းဘာသာ)

များကို ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

၂။

မတူပီ မိနယ် တိင ု း် ရင်းေဆးကုဌာန၊ ဝန်ထမ်းအိမရ ် ာေဆာက်လပ ု ြ် ခင်း ေပ(၄၀ X ၃၀)၊ RC(၂)ခန်းတွဲ (၂)ထပ်သွပ်မိုး(အတွင်း၊ ေရ၊ မီး၊ မိလာ၊ Apron Drain အပါအဝင်) (က) (၁၆) ခုတင်ဆံ့တိုင်းရင်းေဆးုံ၊ ဟားခါးဝန်ထမ်းအိမ်ရာေဆာက်လုပ်ြခင်း ေပ(၁၄၄ x ၄၁) (၆)ခန်းတွဲ(၂)ထပ်၊ (အတွင်း၊ ေရ၊ မီး၊ မိလာ၊ Apron Drain အပါအဝင်) (ခ) ြပင်ပေရလုပ်ငန်း မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ ေရေပးေရးမှ သီးသန့် ၂'' HDPE ပိုက်ြဖင့် (၂၅၀၀)ေပ သွယ်တန်းြခင်း (ေရသွယ်တန်းြခင်းအပါအဝင်)

(၃)

သင်တန်းများကို တစ်ပတ်လင် (၅)ရက် (တနလာေန့မှ ေသာကာေန့

အထိ)ေအာက်ပါအတိုင်း ပိုချပါမည်။

(က) အဂလ  ပ ိ ဘ ် ာသာ (အချ ိန်ြပည့)် သင်တန်းများကို နံနက် ၉:၀၀

ေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရိတ်ြဖင့် ချင်းြပည်နယ်အတွင်း

(၂)

၃။

အီတာလျံ၊ စပိန်ဘာသာ (အချ ိန်ြပည့်) သင်တန်းကို နံနက်

(ဂ)

အချ ိန်ပိုင်းသင်တန်းများကို နံနက် ၇:၀၀နာရီမှ ၈:၅၀နာရီ

(ဂ)

မဟာဝိဇာ(အဂလိပ်ဘာသာကို ိုင်ငံြခားဘာသာအြဖစ်

သင်ကားြခင်း)ပထမှစ်သင်တန်း တက်ေရာက်ရန်အတွက်

သတ်မှတ်ထားေသာ အရည်အချင်းများှင့် ြပည့်စုံသူြဖစ်

ြခံစည်းိုးကာရံြခင်းကွန်ကရစ်တိုင် (ထိပ်အေကာက်)၊ ေြမေအာက် ၂ေပ ၆လက်မ ၊ ေြမေပ ၁ေပ

(ဂ)

၅ေပ အြမင့် ချ ိန်းလင့်ကာအေပမှာ

သွပ်ဆူးကိး (၃)တန်း ကာရံြခင်း (၃၄၀)ေပ၊ (၁၂ေပx၆ေပ)(သံပန်းတံခါးအပါအဝင်)

ဒီပလိမ ု ာဘွဲသင်တန်းများအတွက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်က အသိအမှတ်

ြပထားေသာ ဘွဲတစ်ခုခုရရှိထားသူ ြဖစ်ရမည်။

အသိအမှတြ် ပထားေသာ ဝိဇာဘွဲ တစ်ခခ ု ရ ု ရှိ ပီးသူြဖစ်ရမည်။

RC (၃)ခန်းတွဲ (၁)ထပ်(အတွင်း၊ ေရ၊ မီး၊ မိလာ၊ Apron Drain အပါအဝင်) လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့်

ရမည်။

(ဃ) အေထွေထွဘာသာေဗဒသင်တန်းအတွက် ိုင်ငံေတာ်က

ပလက်ဝမိနယ်တိုင်းရင်းေဆးကုဌာန ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ေဆာက်လုပ်ြခင်း (၆၀ေပx၃၀ေပx၁၂ေပ) တည်ေဆာက်ရန်ရှိပါသြဖင့် စိတ်ပါဝင်စားေသာ

အထိ

(က) ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

ေြမထိန်းနံရံတည်ေဆာက်ြခင်း(၁၀၀x၂၀)ေပ ၆လက်မ အုတ်တက်၊ ၄လက်မပတ်လည် ကွန်ကရစ်တိုင်

(၄)

၈:၀၀နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂:၀၀နာရီအထိ

သင်တန်းဝင်ခွင့်အတွက် လိုအပ်ချက်များမှာ(ခ)

(က) ပလက်ဝမိနယ်တင ို ်းရင်းေဆးကုဌာန တည်ေဆာက်ြခင်း ေပ (၃၀x၃၀x၁၂)RC (၁)ထပ်(အတွင်း၊

နာရီမှ မွန်းလွဲ ၃:၂၀နာရီအထိ

(ခ)

ေရ၊ မီး၊ မိလာ၊ Apron Drain အပါအဝင်) (ခ)

အချ ိန်ြပည့်(၁)ှစ်

သင်တန်း(အဂလိပ်ဘာသာ)၊ အချ ိန်ြပည့်(၂)ှစ်သင်တန်း(အီတာလျံ၊

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ် (၁)

ရန်ကန ု  ် င ို င ် ြံ ခားဘာသာတကသိလ ု တ ် င ွ ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်စ ှ ်

အတွက် မဟာဝိဇာအချ ိန်ြပည့် (၂)ှစ်သင်တန်း (အဂလိပ်ဘာသာကို

အြခားဘွဲရရှိပီး ဤဘာသာရပ်ှင့် ဆက်စပ်ှီးယ်သည့်

လုပင ် န်းလုပက ် င ုိ သ ် မ ူ ျား(ဘာသာြပန်/စကားြပန် ြပလုပသ ် မ ူ ျား၊

ေအာက်ပါအတိုင်း

ဘာသာစကားသင်ကားသူများ၊

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလာက်ထားိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ (က) တင်ဒါပုံစံ ေရာင်းချ/လက်ခံမည့်ရက် - ၁၀-၁၁-၂၀၁၉ရက် မှ ၁၀-၁၂-၂၀၁၉ရက်အထိ (ခ)

တင်ဒါေရာင်းချ/တင်သွင်းမည့်ေနရာ - ချင်းြပည်နယ်တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာနမှးုံး၊ ဟားခါး

(ဂ)

တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ေန့ရက် - ထပ်မံအေကာင်းကားပါမည်။

၂။

တင်ဒါပုံစံများကို ုံးချ ိန်အတွင်း ချင်းြပည်နယ်၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာနမှးုံး၊ ဟားခါးမိ ဖုန်း-၀၇၀-၂၁၂၃၄၊ ၀၉-၂၅၉၈၃၅၈၉၉ တိုတွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်း လာေရာက်ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ေရးေကာ်မတီ

၄။

သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်း

ေဆာင်ရွက်ေနသူများ)ေလာက်ထားိုင်သည်။

သင်တန်းဝင်ခွင့်ေလာက်လာကို ၂၀၁၉ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၁၃ရက်မှ

၂၀ရက်အထိ တင်သွင်းကရပါမည်။ သင်တန်းဝင်ခွင့်စာေမးပွဲေြဖဆိုရပါ မည်။ သင်တန်းဝင်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ုံးချ ိန် အတွင်း ေမာ်ကွန်းထိန်းုံးခန်း (ေကျာင်းသားေရးရာဌာန/ စာေမးပွဲဌာန)

တွင် လာေရာက်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

(ဖုန်း -၀၉-၂၅၄၀၃၂၇၄၄၊ ၀၉-၇၉၉၈၄၀၂၃၁)

ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန်

၇-၁၁-၂၀၁၉

ရက်ထုတ်

ေကးမုံသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာ

ေဖာ်ြပပါရှိရာ၌ စီးပွားေရးပညာ ဌာနနည်းြပရာထူးအတွက် ‘‘စီးပွား

ေရးလုပင ် န်းစီမခ ံ န့်ခမ ဲ ွ မဟာဘွ  ဲ (MPA)’’

ကို ‘‘စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန့် ခွဲမ

မဟာဘွဲ(MBA)’’ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

ဥတုရာသီ ေတာကို မှီ


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း

လင်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် သကတ/၁၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၄၉၈/ခ၊ ဧရိယာ ေပ(၂၀ x ၆၀)၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ-် ၄၉၈/ခ၊ ေအာင်ေမတာလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လင်သာယာမိနယ်၊ ဦးပို အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးပိုထံမှ အေရာင်းအဝယ်အရပ် ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူထားသူ ဦးြမစိန် [၁၂/လမန(ိုင်)၀၉၂၃၂၈]မှ ေြမချပါမစ်မူရင်းမှာ ေနရာအထားမှား၍ ရှာေဖွမေတွရှိဘဲ ေပျာက်ဆုံးသွား ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့် ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်တိုအားတင်ြပ၍ ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့် ဂရန်သစ်ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါ ေကာင်းှင့်ကန့်ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်)၊ မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း

က်ပ ု ၏ ် အမသည်ြဖစ်သူ ေဒဆိင ု း် ပါ[၁/မကန(ိင ု )် ၀၀၃၅၃၆]၊ အမှတ်

(၄၈)၊ ေရဟသာ လမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကက ွ ၊် လင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိတွငေ ် နထိင ု ် သူ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပး ေကညာ အပ်ပါသည်။

က်ပ ု ၏ ် အမသည် ေဒဆိင ု း် ပါှင့် ဦးဘရန်နန် [၁/ဝမန(ိင ု )် ၀၄၄၂၀၄]

တိုသည် ၁၉၉၂ ခုှစ်မှစ၍ လက်ထပ်ေပါင်းသင်းခဲ့ပီး ၂၀၁၆- ခုှစ်မှစ၍

ယေန့အချ ိန်ထိ တစ်ဦးှငတ ့် စ်ဦး ဆက်သယ ွ ြ် ခင်းမရှဘ ိ ဲ လင်မယားအြဖစ်

ေပါင်းသင်းဆက်ဆြံ ခင်း မရှေ ိ တာ့သည်မှာ (၃) ှစေ ် ကျာ်ရှိ ပီြဖစ်သည့အ ် တွက် ဦးဘရန်နန်ှင့် က်ုပ်အမသည်တိုသည် လင်မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်း ြပတ်စဲပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားသူ ေဒဆိုင်းပါ

လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒထက်ထက်ဦးြမင့်

LL.B,D.I.L,C.B.L,Dip in Global English DL-DIP (101,302) (Switzerland)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၁၆၅)

အမှတ်(၅၀)၊ ပ-ထပ်၊ (A-18) ၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၈၆၉၂၃

ကီး

ြမန်

သစ်

ပင်

စိုက်

ပျ ိး

လင်

စွမ်း

အင်

လည်း

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းအမှတ်(၇)၊ (၇)ရပ်ကက ွ ၊် ဟားခါးလမ်း၊ အမှတ် (၇၀၂) ရှိ (အလျား ၄၀ေပxအနံ ၆၀ေပ) ရှိ ေဒေသာင်းစိန် အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမြဖစ်ေသာ ေြမကွက်ကီးှင့် ေြမေပေြမေအာက် အကျ ိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား တရားဝင် ပိုင်ဆိုင် လက်ဝယ်ထားရှိသူ ဦးခင်ေမာင်ေအး[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၃၃၇၂၉] ကိင ု ေ ် ဆာင်သမ ူ ှ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမး် ရာ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ဦးထွနး် ထွနး် မင်း [၁၂/ဒဂရ(ိင ု )် ၀၁၄၅၄၁]မှ ဝယ်ယရ ူ န် သေဘာတူည၍ ီ ေရာင်းေကးတန်ဖးုိ ေငွ၏ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျား ရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိင ု ဆ ် င ို မ ်  အေထာက် အထား မူရင်းများှငတ ့် ကွ ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က် ေကျာ်လန ွ ် ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒမီမီထွန်း(စ်-၄၉၆၈၁) ေဒေမာ်ေမာ်ြမင့် (စ်-၁၃၄၃၃) (LL.B) (LL.B), (D.B.L), (D.I.L) အထက်တန်းေရှေန တရားလတ်ေတာ်ေရှေန တိုက်(၂)၊ အခန်း(၂၀၄)၊ အမှတ်(၄၆/ခ)၊ ေြမာင်းြမလမ်း ဒညင်းကုန်းအိမ်ရာ၊ ြမတ်အိမ်ရာ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ (၁)လမ်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၅၉၈၆၂၄၊ ဖုန်း-၀၉-၉၆၇၂၁၂၆၀၉ ၀၉-၂၅၃၅၆၀၀၇၀

ြပည်

လည်း

လှ


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ဒလေြမကွက်ေရာင်းမည်

ေပ(၅၀x၅၀)တစ်ကက ွ ၊် (၂၅x၅၀)ေပ တစ်ကက ွ ် ဒလတံတား ေဆာက်ေနပီ ဦးရာလူရမည်။ ကျန်စစ်သားရပ်ကက ွ ၊် ဒလမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ Ph:09-5155529

မိဘအမည်မှန်

တနသာ ရီတင ုိ း် ေဒသကီး၊ ေကာ့ေသာင်း

မိ၊ အထက(ခွဲ ) ၊ အလက(၁) အဏ ဝါ စတု တ တန်း မှ ေမာင် ယ ် ေ ထွး ၏ ဖခင်

အမည် ဦးဟူစင်းအား ဦးဟူဆင်းဟုလည်း ေကာင်း၊ မိခင်အမည် ေဒဂျရာကီအစား ေဒဟာဂျရာဘီဟု ေြပာင်းလဲေခပါရန်။

ဖခင်အမည်မှန်

တ န သ ာ ရီ တို င ်း ေဒ သ  ကီး ၊ ေကာ့ေသာင်းမိ၊ အလက(၁) အဏဝါ စတုတတန်  းမှ မဇင်မာထွန်း၏ ဖခင် အမည် ဦးတင်ထွန်းေအာင် အစား ဦးလင်းထွန်းေအာင်ဟု ေြပာင်းလဲ ေခပါရန်။

''Condo''တိုက်ခန်း ေရာင်းမည် - စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေနရာသန့် - ေပကျယ် (1250)sqft, ၆-လာ - MBR(1), BR(1), A/C (2) - ပါေကး၊ ေကြပား၊ ဘိထ ု င ုိ ် - ေရပူေရေအး၊ လိုက်ကာပါ - ဓာတ်ေလှကားပါ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း - ြပင်ဆင်ပီး အသင့်ေန (တိုက်သန့်) ဖုန်း-09-5185350,09-5661127

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

နာ

သစ်

ေတာ ြပည့် ေသွး ေကာ သစ် ေတာ ရ တ နာ ထိန်း သိမ်း ပါ

တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ် -၃၄အီး၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၇၇၊ ဧရိယာ (၀.၀၃၅)ဧက၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ-် ၈၊ (၁၅၉)လမ်း၊ တာေမွကီး(က+ဂ)ရပ်ကက ွ ၊် တာေမွမိနယ်၊ မစန်းရီအမည်ေပါက် ှစ် (၉၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် (မိခင်) ေဒစန်းရီင ှ ့် (ဖခင်) ဦးလှေမာင်တုိ အသီးသီး ကွယ်လွန်သြဖင့် သားသမီးများြဖစ်ေသာ ေဒခင်ြမင့်ြမင့်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၅၃၀၇၉]၊ ေဒခင်ေအးြမင့[် ၁၂/တမန(ိင ု )် ၀၅၃ ၅၈၈]၊ ဦးစိးု ိုင[် ၁၂/တမန(ိုင်)၀၄၂၀၇၅]၊ ေဒသီ တာြမင့[် ၁၂/တမန(ိင ု )် ၀၅၄၀၉၁]၊ ေဒလှ ြမတ်ေထွး[၁၂/တမန(ိုင်)၀၅၇၁၀၁]တိက ု ကျမ်းကျ ိန်လာများ၊  ေသစာရင်း၊ ဂရန်မူရင်း၊ ေြမခွနေ ် ြပစာများတင်ြပ၍ ပိင ု ဆ ် င ို ေ ် ကာင်း စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလာက်ထား လာသြဖင့် တရားဝင်ခင ုိ လ ် ေ ံု သာ အေထာက် အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှ စ၍ (၇)ရက်အတွငး် ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်း ှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်း အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ ဌာနမှး(ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သတိေပးေကညာချက်

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဓမေစတီလမ်းှင့် လင့်လမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၄၅၆/ေအ)၊ (၄၅၆ /ဘီ)၊ (၁၁-၁၂)၊ Times Links Condo (Training Area)တွင် ုံးခန်းဖွင့်လှစ်ထားေသာ Global M-B Business School Co.,Ltd သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ တစ်ဦးတည်းပိုင်ရှင်ြဖစ်ပီး ရန်ကုန်မိ၊ စာချပ် စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင် စာချပ်အမှတ်-၄/၂၆၇၀၄ ြဖင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၉ ရက်ေန့ြဖင့် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ M-B Business School တံဆပ ိ အ ် မည်အမှတအ ် သားြဖင့် M-B Business School သင်တန်းေကျာင်းအားဖွငလ ့် စ ှ ၍ ် သင်တန်းများ ပိခ ု ျေနပီး အဆိုပါတံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကို လုပ်ငန်းှင့်ဆက်သွယ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ၊ ေကာ်ြငာများ၊ ုပ်ြမင်သံကား၊ Email, Internet, Website များ၊ ဆိုင်းဘုတ်များ၊ တံဆိပ်တုံးများ၊ ဘေလာက်တုံးများ၊ ေငွရေြပစာြဖတ်ပိုင်းများ၊ Public ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ လူမေရးနယ်  ပယ်ေကာ်ြငာများစသည်တို အေပတွင် ိုက်ှိပ်၊ ဖိှိပ်၊ ကပ်ှိပ် ေဖာ်ြပ၍ ရန်ကုန်မိှင့်တကွ ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် အသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ M-B Business School သည် Myanmar Management Institute (MMI) ှင့် Benchmark Management College International (BMCI)တို ပူးေပါင်းထားသည့် သင်တန်းေကျာင်းြဖစ်ပါသည်။ Myanmar Management Institute (MMI) ၏ Logo ြဖစ်ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ (ဘယ်)ဘက် Logo ကို စာချပ်အမှတ် ၄/၁၅၁၀၁ ြဖင့် ၂၀၁၉ ခုစ ှ ၊် ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်တင ွ လ ် ည်းေကာင်း Benchmark Management College International (BMCI) ၏ Logo ြဖစ်ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ (ညာ) ဘက် Logo ကိုလည်း စာချပ်အမှတ်-၄/ ၁၅၁၀၂ ြဖင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်တွင် သီးြခားစီမှတ်ပုံတင်ထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ထို Logo များအားလုံးကို Global M-B Business School Co.,Ltd ကသာလင် ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

အဆိပ ု ါ M-B Business School, MMI ှင့် BMCI တံဆပ ိ အ ် မည်အမှတအ ် သားများကို အြခားမည်သတ ူ စ်ဦးတစ်ေယာက်မြှ ဖစ်ေစ၊ အများကြဖစ်ေစ၊ တစ်စတ ိ ် တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ၊ ပုံတူပုံမှား၊ ထင်ေယာင်ထင်မှား၊ ဆင်တူယိုးမှား၊ တုပြပလုပ် သုံးစွဲေနသည်တိုကို ေတွြမင်ကားသိရပါက မိမိလုပ်ငန်း အကျ ိးစီးပွား ထိခိုက်နစ်နာသမေသာ အရပ်ရပ်စရိတ်ေကးေငွများတိုအတွက် ေလျာ်ေကးေငွများေတာင်းခံရန် ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်း အတွင်းရှိ မည်သည့်တရားုံးတွင်မဆို တရားမေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊ ြပစ်မေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊ တရားစွဲဆိုမည်ြဖစ်ေကာင်း သတိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ Global M-B Business School Co.,Ltd ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးဝင်းေဌးွန့် (B.Sc (Hons), H.G.P, R.L,D.B.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၁၇၇) (၁၅-၁-၁၉၉၀) ုံးခန်း-အမှတ်(၅၁၄/၅၁၈)၊ ၃ A ၊ တိုင်းရင်းေမကွန်ဒို၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၃၀၈၀

ကီးြမန်သစ်ပင် စိုက်ပျ ိးလင် စွမ်းအင်လည်းရ ြပည်လည်းလှ


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

အမျ ိးသားယ်ေကျးမှင့် အုပညာတကသိုလ်(ရန်ကုန်)

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

မဟာဝိဇာ ပထမှစ်သင်တန်းဝင်ခွင့်

ကုသေရးဦးစီးဌာန

ေလာက်လာေခယူြခင်း

အိုးအထူးကုေဆးုံကီး

၁။ အမျ ိးသားယ်ေကျးမှင့် အုပညာတကသိလ ု (် ရန်ကန ု )် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်စ ှ တ ် င ွ ် မဟာ

ေဆးုံအုပ်ကီးုံး၊ မေလးမိ

ဝိဇာပထမှစ်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

"အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း"

၂။ မဟာဝိဇာ ပထမှစသ ် င်တန်းများကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါအစီအစ်အတိင ု ်း ဖွငလ ့် စ ှ သ ် ွားမည်ြဖစ်ပီး သတ်မှတ်အရည်အချင်းကိုက်ညီသူများ ေလာက်ထားိုင်သည်(က) ေပးအပ်မည့်ဘွဲ

မိ၊ ကုတင်(၅၀၀)ဆံ့ အိးု အထူးကုေဆးုံ ကီးတွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘာ

- မဟာဝိဇာဘွဲ (ဂီတ/သဘင်/ပန်းချ ီ/ပန်းပု/ုပ်ရှင်ှင့်ြပဇာတ်)

(ခ) သင်တန်းကာလ

ကျန်းမာေရးှငအ ့် ားကစားဝန်ကီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ မေလး ေရးှစအ ် တွက် ေငွလုံးေငွရင်း အသုံးစရိတ် ြဖင့် 33/0.4 KV, 5MVA ဓာတ်အား ခွ ဲ ံု ေဆာက်လပ ု ြ် ခင်းလုပင ် န်းအား အစိးု ရ အသိအမှတြ် ပကုမဏီ  များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေပးသွင်းရန် ေခယူအပ်ပါသည်။

- (၂)ှစ်

တင်သွင်းလာပုံစံများ စတင်ေရာင်းချမည့်ရက် - ၇-၁၁-၂၀၁၉ ရက်

(ဂ) ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် (၁) ဂီတ/ သဘင် / ပန်းချ ီ/ ပန်းပု/ ုပ်ရှင်ှင့်ြပဇာတ် အထူးြပဘာသာရပ်များြဖင့် ဝိဇာဘွဲ

တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချ ိန်

ညေန ၄ နာရီ

ှင့် ဝိဇာ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲများ၌ မဟာဝိဇာသင်တန်း တက်ေရာက်ရန် အဆင့်မီသူ၊ (၂) တကသိုလ်တစ်ခုခုတွင် အြခားသင်တန်း တက်ေရာက်ေနသူ မြဖစ်ေစရ၊ (၃) သတ်မှတ်ထားေသာသင်ိုးန်းတမ်းအတိုင်း အချ ိန်ြပည့်မီစွာ တက်ေရာက်ိုင်သူ

- ၆-၁၂-၂၀၁၉ ရက်

တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းချက်များှင့် အေသးစိတအ ် ား သိရလ ှိ ပ ို ါက ေန့စ်ုံးချ ိန်အတွင်း ေအာက်ပါလိပ်စာတွင် စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ ေဆးုံအုပ်ကီး

(၄) ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက သင်တန်းကို အချ ိန်ြပည့်တက်ေရာက်ခွင့်ြပေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ

ကုတင်(၅၀၀)ဆံ့ အိုးအထူးကုေဆးုံကီး

ဌာနအကီးအကဲ၏ ခွင့်ြပချက် ပူးတွဲတင်ြပရမည်။

ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မေလးမိ၊

(ဃ) သင်တန်းဝင်ခွင့်စစ်ေဆးြခင်း

ဖုန်း ၀၂-၂၈၄၇၆၁၃

(၁) ၂၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်၊နံနက် ၉:၀၀ နာရီမှ ၁၂:၀၀ နာရီထိ

အဂလ  ပ ိ စ ် ာေရးေြဖစာေမးပွဲ

မွန်းလွဲ ၁၃:၀၀နာရီမှ ၁၆:၀၀နာရီထိ သက်ဆိုင်ရာ အုပညာဘာသာရပ် ေရးေြဖစာေမးပွဲ (၂) ၂၆-၁၁-၂၀၁၉ ရက်၊ နံနက် ၉:၀၀ နာရီမှ ၁၆:၀၀နာရီထိ သက်ဆင ို ရ ် ာအုပညာဘာသာရပ် လူေတွှငလ ့် က်ေတွစစ်ေဆးြခင်း (င) ေလာက်လာပုံစံရယူြခင်းှင့်တင်သွင်းြခင်း သင်တန်းေရးဌာန၌ ေလာက်လာပုစ ံ မ ံ ျားကို ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ ရက်မှ စတင်ရယူေလာက်ထား ိုင်ပီး ၂၀-၁၁-၂၀၁၉ ရက် ေနာက်ဆုံးထား ေလာက်ထားရမည်။ (စ) သင်တန်းဖွင့်လှစ်ြခင်း - ၂-၁၂-၂၀၁၉ ရက်၌ စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်သည်။ ၃။ သင်တန်းများှငပ ့် တ်သက်၍ အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ိှ ပ ုိ ါက သင်တန်းေရးရာဌာန ဖုန်း-၀၁-၅၉၀၂၅၂၊ ၅၉၀၂၅၄ သို စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ေရေပါက်ကံမိသစ်၊ (၁၄) ရပ်ကက ွ ၊် ပုဂလ ံ မ်း၊ အမှတ(် ၇၃၄) ဦးကည်န ွ ့်(ပါမစ်)အမည်ေပါက်၊ အကျယ် အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေရ၊ မီးစုံအပါအဝင် (၂)ထပ်၊ အုတ်ညပ်အိမ်ြခံေြမှင့် ပတ်သက်ေသာ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အား ယခုလက်ရိှ တရားဝင်ေရာင်းချ ခွငရ ့် သ ှိ မ ူ ျားြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်ေဇာေမာင်[၁၂/မဂဒ(ိင ု )် ၀၈၅၉၄၇]ှင့် ဦးေန လင်းေအာင်[၁၂/မဂဒ(ိင ု )် ၀၈၅၉၃၁]တိထ ု မ ံ ှ အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န် က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွမှ စရန်ေငွေပးေချခဲ့ ပီးြဖစ်ပါ သည်။ ထိေ ု ကာင့် အဆိပ ု ါ အိမြ် ခံေြမှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မှ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင ု လ ် ေ ံု သာအေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့် က်ပ ု ထ ် ံ လာေရာက်ကန့်ကက ွ ် ိင ု ပ ် ါသည်။ ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ-ေဒသိဂေအာင် (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၇၅၈၈) ဖုန်း-၀၉- ၄၂၅၇၇၇၃၄၈

၃၈၈မဂါဝပ်ရှိ ေပါင်းစပ်စွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားေပး စက်ုံ(အလုံ)၏ ချ ိတ်ဆက်ဓာတ်အားလိုင်းအတွက် ကနဦးပတ်ဝန်း ကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း

TTCL Power Myanmar Company Limited (TPMC) သည် ၃၈၈ မဂါဝပ်ရိ ှ သဘာဝ ဓာတ်ေငွသုံးေပါင်းစပ်စွမ်းအင်ဓာတ်အားေပးစက်ုံအား တည်ေဆာက်ရန်စီစ်ေနပါ သည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းတွင် အလုံမိနယ်တွင် တည်ေဆာက်မည့်အရည်ဖွဲ သဘာဝ ဓာတ်ေငွ(LNG)သုံးဓာတ်အားေပးစက်ုံ၊ ဒလမိနယ်တွင် တည်ေဆာက်မည့် LNG လက်ခသ ံ ေ ုိ လှာင်အေဆာက်အဦ ဒလှငဆ ့် ပ ိ ် ကီးခေနာင်တုိ မိနယ်တတ ုိ င ွ ် တည်ေဆာက် မည့်သဘာဝဓာတ်ေငွ(NG)ပိုက်လိုင်းှင့် တွံေတးှင့် လင်သာယာမိနယ်တိုတွင် တည်ေဆာက်မည့် ဆက်စပ် ၂၄ ကီလိုမီတာ ချ ိတ်ဆက်ဓာတ်အားလိုင်းတို ပါဝင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၏ စည်းမျ်းဥပေဒများှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒများအရ TPMC သည် ချ ိတ်ဆက်ဓာတ်အားလိုင်းတည်ေဆာက် ေရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာလိုက်နာေဆာင်ရွက်မ သက်ေသခံ လက်မတ ှ (် ECC)ရရှရ ိ န်အတွက် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း(IEE)အား ေဆာင်ရက ွ ရ ် မည်ြဖစ်ပါသည်။ TPMC ၏ကိုယ်စားြပ Environmental Resources Management (ERM)ှင့် Sustainable Environment Myanmar(SEM)တိုမှ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းအတွက် အေြခခံအချက်အလက်တင ုိ ်းတာေရးှင့် လူထေ ု တွဆုေ ံ ဆွးေွးပွဲ များကို ေဆာင်ရွက်ေနပါသည်။ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းအား ပတ်ဝန်းကျင်ထခ ိ က ို မ ်  ဆန်းစစ်ြခင်းဆိင ု ် ရာ လုပထ ် ုံးလုပန ် ည်း ၂၀၁၅အတိင ု ်း ေဆာင်ရက ွ မ ် ည်ြဖစ်ပါသည်။ လူထေ ု တွဆုေ ံ ဆွးေွးပွဲ များကို ေအာက်ပါေနရာများတွင် ေဆာင်ရွက်ပီးြဖစ်ပါသည်။ လင်သာယာမိနယ် ေနရာ - ကန်ပိဘုန်းကီးေကျာင်း၊ ကန်ပိေကျးရွာ၊ အြပင်ပဒန်းေကျးရွာအုပ်စု။ ေန့ရက် - ၂၉ ေအာက်တိုဘာ ၂၀၁၉ ရက် တွံေတးမိနယ် ေနရာ - အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးမှးုံး၊ ေတာ်ဝင်စကူးခန်းမ။ ေန့ရက် - ၃၀ ေအာက်တိုဘာ ၂၀၁၉ ရက် IEE အစီအရင်ခစ ံ ာြပစုပီးပါက မိနယ်အပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှးုံးများှင့် TPMC ဝက်ဆဒ ို ် စာမျက်ှာ http://www.ttcl.com တိုတွင် အများြပည်သူမှ ဖတ်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ဌာနမှး(သင်တန်းေရးရာ) အမျ ိးသားယ်ေကျးမှင့် အုပညာတကသိုလ်(ရန်ကုန်)

ကည့ြ် မင်တင ို ် မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၂၆ ေအ၁၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၁၄၈၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ(် ၂၆)၊ ဥယျာ်လမ်း၊ မကျည်းတန်းေြမာက်/အေရှရပ်ကက ွ ၊် ကည့ြ် မင်တင ို ် မိနယ်၊ (ေဒစီ) အမည် ေပါက် ှစ(် ၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ေဒစီ(အဘွား)သည် (၁၉၆၃)ခုှစ်ှင့် (အဖိုး) ဦးလူြပန်သည် (၁၉၂၀)ခုှစ်တွင်လည်း ေကာင်း၊ ဖခင် ဦးထွန်းပသည် ၂၀-၇-၁၉၉၅ ရက်င ှ ့် မိခင် ေဒွန့်ရသ ီ ည် ၂၈-၁-၂၀၁၅ ရက်တင ွ လ ် ည်းေကာင်း၊ အသီးသီးကွယလ ် န ွ သ ် ြဖင့် ဦးြမင့ဆ ် န်း[၁၂/ကမတ(ိင ု )် ၀၃၄၄၂၄] ေဒြမင့ြ် မင့သ ် န ိ း် [၁၂/ကမတ(ိင ု )် ၀၃၄၁၂၉]၊ ေဒတင်တင်ဝင်း[၁၂/သဃက(ိင ု )် ၀၇၀၈၃၁] ဦးထူးဝင်း [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၅၂၄၆၇]၊ ေဒနီလာေအး[၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၇၉၉၉၅]တိုမှ အမည်ေပါက်၏ ေြမးများေတာ်စပ်ေကာင်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ် တရားုံး၏ ၂၅-၉-၂၀၁၉ ရက်စပ ွဲ ါ ကျမ်းကျ ိန်လာ အမှတစ ် ်-၄၂၉၁/၂၀၁၉၊ ေထာက်ခက ံ ျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေသစာရင်း၊ ေဒစီှင့် ဦးလူြပန်၏ ေသစာရင်းမှတ်တမ်းရှာေဖွ မေတွရှိသြဖင့် ေသစာရင်း မိတမှန် ထုတ်ေပးိုင်ြခင်း မြပပါေကာင်း ရန်ကုန်တိုင်း "ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၏ ြပန်ကားစာ ရပ်ကွက်၊ မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၏ ေထာက်ခံချက်၊ အိမ်ေထာင်စု လူဦးေရစာရင်း"တိတ ု င်ြပ၍ ဦးထူးဝင်း ပါ(၅)ဦးမှ "ပိင ု ဆ ် င ို ေ ် ကာင်းှင့် အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူး"ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာအေထာက် အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ပါ ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ ေြမာက်ပင ို ်းခိင ု ၊် လှည်းကူးမိနယ်၊ ေကျးရွာ

အုပ်စုအမည်-စစ်ပင်ေြမာက်၊ ကွင်းအမှတ-် ၄၉၂A၊ ကွင်းအမည်-ေတာ်တမံ

ိးု အေနာက်၊ ဦးပိင ု အ ် မှတ-် ၁၄C၊ ေြမအမျ ိးအစား-လယ်၊ ဧရိယာ(၃.၇၃)ဧက အကျယ်အဝန်းရှေ ိ ြမကွက ် င ှ ့် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ ကို ပိင ု ဆ ် င ုိ ် အကျ ိးခံစားခွင၊့် ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ူ ေဒချ ိန်ယရ ု င ှ [် ၁၃/ကခန(ိင ု )် ၀၃၅၇၄၄]

ထံမှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န်အတွက် အေရာင်း တန်ဖးုိ ေငွ၏ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို ူ ရှပ ိ ါက

ဤေကညာချက်ပါသည့ေ ် န့မှ (၁၄)ရက်အတွင်း က်ပ ု ထ ် ံ ခိင ု လ ် ေ ုံ သာစာရွက် စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစကို ဥပေဒှင့်အညီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ သည်။

လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒလဲ့လဲ့ဝင်း

(LL.B, D.B.L,D.I.L,D.M.L)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၃၂)

အမှတ်-၁၀၈/၁၁၀၊ ၃၈-လမ်း(ေအာက်)၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၆၂၄၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၉၅၅၀၅

ရတနာသစ်ေတာ ြပည့်ေသွးေကာ သစ်ေတာရတနာ ထိန်းသိမ်းပါ

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ ေြမာက်ပင ို ်းခိင ု ၊် လှည်းကူးမိနယ်၊ ေကျးရွာ အုပ်စုအမည်-စစ်ပင်ေြမာက်၊ ကွင်းအမှတ်-၄၉၂A၊ ကွင်းအမည်-ေတာ်တမံ ိုးအေနာက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၁၄ဃ၊ ေြမအမျ ိးအစား-လယ်၊ ဧရိယာ (၂.၂၂) ဧက အကျယ်အဝန်းရှေ ိ ြမကွက ် င ှ ့် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိက ု ုိ ပိင ု ဆ ် င ို အ ် ကျ ိးခံစားခွင၊့် ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ူ ေဒချ ိန်ယရ ု င ှ ် [၁၃/ကခန (ိင ု )် ၀၃၅၇၄၄]ထံမှ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွက အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န်အတွက် အေရာင်း တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကိေ ု ပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန့်ကက ွ လ ် ို သူရပ ိှ ါက ဤေကညာချက်ပါသည့ေ ် န့မှ (၁၄)ရက်အတွငး် က်ပ ု ထ ် ံ ခိုင်လုံ ေသာစာရွကစ ် ာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှငတ ့် ကွ ကန့်ကက ွ ် ိင ု ် ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစကိ  ု ဥပေဒ ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒလဲ့လဲ့ဝင်း (LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၃၂) အမှတ်-၁၀၈/၁၁၀၊ ၃၈-လမ်း (ေအာက်)၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း -၀၉-၄၀၁၅၄၆၂၄၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၉၅၅၀၅

ဦးစိုးဝင်း[၉/မတလ(ိုင်)၀၁၅၄၅၅] (ယခင်-ေရအရင်းအြမစ်အသုံးချေရးဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်)ှင့် အမှတ(် ၃၀၇၂၈)၊ ွယသ ် ာဂီလမ်း၊ သုခဒီပရပ်ကွက်၊ ပုဗသီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်ေန ဦးဝင်းေအး[၈/မမန(ိုင်) ၁၃၃၆၄၃]တိုသိေစရန် ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေနကာလမ်း၊ (၆)လာ၊ အမှတ(် ၁၆/၁၈)ေန ဦးေမာင်ေမာင်ေအး[၁၂/ဗတထ(ိင ု )် ၀၂၉၈၄၆]ကိင ု ေ ် ဆာင်သ၏ ူ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ က်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေမာင်ေမာင်ေအးက ဦးစိုးဝင်း အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ေသာ ေနြပည်ေတာ်၊ ပုဗသီရိမိနယ်၊ သုခဒီပရပ်ကွက်၊ စံပယ်လမ်း၊ အမှတ-် ၂၁၅၃၇ ဟုေခတွငေ ် သာ အလျား(၈၀)ေပxအနံ(၆၀)ေပရှိ အိမ ် င ှ ြ့် ခံေြမကို ၁၂-၃-၂၀၁၀ ရက်တင ွ ် ဝယ်ယက ူ ာ လက်ရထ ှိ ားပိင ု ဆ ် င ို လ ် ျက်ရေ ှိ သာ်လည်း အဆိပ ု ါ ေြမကွက်အား က်ုပ်မိတ်ေဆွအမည်သို ေြပာင်းလဲိုင်ေရးအတွက် က်ုပ်တိုထံ သိုြဖစ်ေစ၊ က်ုပ်မိတ်ေဆွထံသိုြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်ေပးပါရန် အေကာင်းကား အပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒဇင်မာေအာင်(LL.B., D.B.L, D.M.L, D.I.L) ေဒခိုင်ဝင်းေမ(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၂၃) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၀၆၄) အမှတ်-၅၀၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(ဒီ/၄-၅)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၆၁၃၀၀


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်းဒါယကာကီး

ဦးသန်း(ခ)ေတာ်ဟုတ်ဖွမ်း(ခ) ဦးဝိဇာ (ေမာ်ကန်း ချန်ပီယံ၊မိသားစု) စိတ်မဆိုးတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး

အသက် (၉၇)ှစ် ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၁၅) ရပ်ကွက်၊ သံသုမာလမ်းမကီး၊ ဇီဇဝါအိမ်ရာ၊ အခန်း (၁၀၁)၊ တိုက်(၂)ေန (ဦးဘိုးသစ်-ေဒေအး)တို၏ ဒုတိယသား၊ (ဦးထွမ်စို-ေဒကင်မိင်)တို၏ သားသမက်၊ ေဒေစာရင်၏ ခင်ပန ွ း် ၊ ဦးြမင့သ ် န ိ း် -ေဒသီတာေထွး၊ ေဒပိုပို၊ (ဦးေမာင်ေမာင်ကည်)-ေဒယုယေ ု မာ်၊ ဦးလှေဌး-ေဒြမတ်ြမတ်စိုး၊ ဦးစိန်စိမ်း၊ ေဒစိုးစိုးလင်၊ ဦးထွန်းမင်းသန့်-ေဒခင်မျ ိးေဝတို၏ ချစ်လှ စွာေသာေမွးသဖခင်၊ ေြမးရှစေ ် ယာက်တ၏ ုိ ချစ်လစ ှ ာွ ေသာအဘိးု သည် ၈-၁၁-၂၀၁၉ (ေသာကာေန့) နံနက် ၉:၄၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၁၂-၁၁-၂၀၁၉ (အဂ ါေန့) နံနက် ၁၁ နာရီတင ွ ် ေရေဝး

ကန့် ကက ွ  ် င ို ေ ် ကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက် ရန်ကုန်မိ၊ လင်သာယာမိနယ်၊ ရလပ(မ) (၂၆)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ်

ဖုကျန့်သုသာန်၌ ဂူသွင်းသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၉:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

-၁၂၉၃၊ အကျယ်အဝန်း(အလျား၄၀ေပxအနံ၆၀ေပ)ရှသ ိ ည့် ဦးေအာင်ေကျာ် အမည်ေပါက်

[ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၁၄-၁၁-၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ

ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို စာချပ်စာတမ်း အဆက်ဆက်ြဖင့်

ရက်လည်ဆွမ်းေကးမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ယခု လက်ဝယ်ရပ ိှ င ုိ ဆ ် င ုိ သ ် ူ ဦးေကျာ်ဝင်းခိင ု [် ၁၂/လသယ(ိုင)် ၀၂၅၉၉၈]ထံမှ က်ပ ု ၏ ်

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေြမကွက်တန်ဖိုး၏ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင ု လ ် ေ ုံ သာ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု ထ ် သ ံ ုိ လာေရာက် ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်အတွငး် ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ် ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ တရားဝင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစ ရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒသက်သက်မွန် (LL.B,LL.M,D.B.L,D.I.P.L) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၄၀၁၃) အမှတ်(၅၅၇/၅၆၇)၊ အခန်း(၉၀၂)၊ ၉လာ၊ MAC Tower ၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်းှင့် ကုန်သည်လမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph-09-795492660

ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ေအာင်ချမ်း

ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင် Time Square အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ် C2၊ အခန်း အမှတ်-A/912၊ နဝမထပ်၊ အကျယ်အဝန်း ၆၅၀ စတုရန်းေပ အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက် အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းမှာ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ ေဒေအးေအးု[၁၂/တမန(ိုင်)၀၀၆၂၅၃]အမည်ြဖင့် မှတ်သားချထားေပး ေသာ တိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ ထိုတိုက်ခန်းအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်များ အား အပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့် ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် ေ ှိ ကာင်း ထုတေ ် ဖာ်ကမ်းလှမ်း ေြပာဆိခ ု ျက်အရ က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွမှ ဝယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွအချ ိ ေပးအပ်ထားပီး ြဖစ်ရာ အဆိပ ု ါ တိက ု ခ ် န်းအေရာင်းအဝယ်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် ူ ရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း မူရင်းအေထာက်အထား များှင့်တကွ က်ုပ်ထံ လူကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုးံ သည် အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ အပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒခင်ကည်မွန် (LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၀၅၂) ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၁၄၁၊ ၀၉-၄၀၀၁၀၁၄၁၄

သာတိးု ချဲ၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၁၈၈၅၊ အလွမး် ဆွတေ ် ကျးရွာဟုေခတွငေ ် သာ ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ စလစ်ေြမကွကက ် ို အမည်ေပါက်ေဒကျင်ေအး(ကွယလ ် န ွ )် ၏သား၊ သမီးများြဖစ်ကေသာ ဦးစိုးြမင့ပ ် ါ(၆)ဦး[၁၂/သလန(ိင ု )် ၀၆၅၂၄၇]တိက ု အပ်အရှင်းကင်းစွာြဖင့် ပိင ု ဆ ် င ို ထ ် ားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်အြပည့်အဝရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပခဲ့သြဖင့် ယင်းေြမကွက်ှင့် အကျ ိး ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို လက်ရှိပိုင်ရှင် ဦးစိုးြမင့်ပါ(၆)ဦးထံမှ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိင ု ် လေ ဲ ြပာင်းဝယ်ယရ ူ န်အတွက် ၈-၁၁-၂၀၁၉ရက်တင ွ ် ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်၏ ပိုင်ဆိုင်အကျ ိးခံစားမှင့် တစ်နည်းနည်းအားြဖင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်လို သူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာတရားဝင် ပိင ု ဆ ် င ုိ မ ် စာရွ  ကစ ် ာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှငတ ့် ကွ ုးံ ချ ိန်အတွငး် က်ပ ု တ ် ုိ ထံသို လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က်ကန ု ဆ ် းံု သည့တ ် င ုိ ် ကန့်ကက ွ မ ် ည့် သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ် ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေကျာ်ြမင့် (H.G.P,LL.B)

ေဒှင်းြမခိုင် (LL.B,LL.M)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၂၂၆)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၃၀၃)

အမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၆၇၀၄၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၈၃၊ ၀၉-၄၄၃၀၈၈၃၈၃

မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ်လူသစ် ဘဝသစ်

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဓမရာဇာ(၂၉)လမ်း၊ အမှတ်(၁၉၀/က)၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမေပရှိ (၁)ခန်း တည်း RC (၅)ထပ်အေဆာက်အအုံ၏ (ပထမထပ်)၊ (၂-လာ)၊ ဧရိယာ(၉၀၁)စတုရန်းေပ၊ တိုက်ခန်းှင့် ၎င်းတိုက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစား ခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ ေဒခင်သီတာထွန်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၈၁၆၀]ထံမှ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးမင်းဟန်ငိမ်း[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၃၆၆၃၇]က အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ် တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မ(ှ ၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာစာရွက် စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ က်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေန့ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးမင်းဟန်ငိမ်း၏လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၀၅၁) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph-01-246869,09-450023651 Ph-09-254508917 Ph-09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈) တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သစ်ေတာနဲ့ သစ်ပင် ချစ်ခင်တဲ့လူမျ ိး သစ်ပင်ကို ှစ်စ်စိုက် ေရတိုက်ကိုစိုး


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ေဒြမခင်

ဗိုလ်မှးေမာင်စိုး(ငိမ်း)

ဘုရား၊ ေရကန်၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

အသက်(၉၈)ှစ်

ေဒထွားရင် (ပုသိမ်)

ကျ ိက်လတ်မိေန (ဦးတင်-ေဒေစာြမ)တို၏ သမီး၊ [ဦးလှေမာင်ေဒွန့်ေမ (ကျ ိက်လတ်မိ)]၊ (ဦးကံထန ွ ်း-ေဒွန့်န ွ ့် IWTC)၊ (ဦးအုန်း ေမာင်-ေဒအုန်းြမင့်၊ လမ်း ၅၀)တို၏ ညီမ၊ ဦးသန်းေဆွ (အငိမ်းစား၊ အေထွေထွမန်ေနဂျာ၊ ယာ်/စက်ေကာ်ပိုေရးရှင်း)-ေဒတင်တင်စုတို၏ အစ်မ၊ ဦးတင်ထွန်းေအာင်-ေဒယ်ယ်ကည်၊ ဂုဏ်ထူးဦးေအာင်ခိုင်ေဒခင်ြပံးသွင်တို၏ အေဒသည် ၆-၁၁-၂၀၁၉(ဗုဒဟူးေန့) နံနက် ၄:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါ၍ ကွယ်လွန်သူ၏ဆအရ ယင်းေန့တွင်ပင် မီးသဂဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟများအား အေကာင်းကား အပ်ပါသည်။ [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စးူ ၍ ၁၂-၁၁-၂၀၁၉ (အဂ ါေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ တကသိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ဂမာလမ်း၊ အမှတ်(၁၈) ေနအိမ်သို ရက်လည် ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ကပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရန်ကုန်မိ၊ သရက်ြခံ (၁)လမ်း၊ ပိဲကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန် မိနယ်ေန၊ ကီေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်ေန ေဒထွားစိန်၏ ညီမ၊ ကိြု မင့ဆ ် န်း (Director, NEPS Co., Ltd.)-ေဒသန်းသန်းြမင့၊် ကိသ ု န ိ း် ေအာင်(ေရရိကာကုနစ ် ည်ဒင ို ၊် ေရဦး)-မြမင့ြ် မင့ဆ ် န်း၊ မညိညိဆန်း(ခ) မေအးေအးသန်း၊ ကိုလှေဌး-မခင်ချ ိဦး၊ ကိုမင်းဆန်း (MD, MS Engineering Group Co.,Ltd.)-မလွင်လွင်ေမာ်တို၏ ေမွးသမိခင်၊ ေြမးကိုးေယာက်၊ ြမစ်သုံးေယာက်တို၏အဘွား ေဒထွားရင်သည် ၈-၁၁-၂၀၁၉ (ေသာကာေန့) မွန်းလွဲ ၁:၁၈ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါ သြဖင့် ၁၀-၁၁-၂၀၁၉(တနဂေွေန့) မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတွင် ထိန်ပင် သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ မိတသ ် ဂဟ  အေပါင်းတိအ ု ား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ား မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ဦးသန်းေကျာ် (ေတာင်တွင်းကီး)

ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

အသက် (၈၁)ှစ်

အသက် (၈၀)

စစ်တကသိုလ်၊ အပတ်စ် (၂) (ေအာင်စစ်သည်)

ကျ ိက်လတ်မိ

ဥက၊ မေလးခိုင် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(ငိမ်း) ေကာ်မတီဝင်၊ မေလးမိေတာ် စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ (ငိမ်း) ဥက၊ မေလးစက်မဇုန် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကုမဏီ

အသက် (၈၃)ှစ် မေလးမိ၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ ချမ်းြမသာယာရပ်ကွက်၊ ကဲဆည်ကန် (၁)လမ်း၊ (ခ/၂၆)ေန ဗိုလ်မှးချပ် ေအာင်စိုး-ေဒြမစာေဆွ၊ ေဒခင်စိုးမိုး၊ ေဒယ်မင်းစိုး၊ ဦးဝင်းလွင်စိုး တိ၏ ု ချစ်လစ ှ ွာေသာဖခင်၊ မခင်သင ဲ စ ံု းုိ ၊ ေမာင်ေအာင်ဝင်းစိးု ၊ ေမာင်ပင ုိ ထ ် းူ ြမတ်တ၏ ုိ ချစ်လစ ှ ွာ ေသာအဘိးု ၊ (ေဒခင်မ)ူ (အထြပ-ငိမး် )၏ ချစ်လစ ှ ာွ ေသာခင်ပန ွ း် သည် ၉-၁၁-၂၀၁၉ (စေနေန့) မွနး် လွဲ ၁၂:၁၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၁၀-၁၁-၂၀၁၉ (တနဂေ  ွေန့) နံနက် ၁၁နာရီ တွင် အထက်ပါေနအိမ်မှ ေတာင်အင်းေြမာက်အင်းသုသာန်သို ပိုေဆာင်သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါ ေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးလှေအာင်

ကုန်သွယ် (ယာ်/စက်) (ငိမ်း)

ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ အမှတ်(၅၁၆)၊

ဗိုလ်မှးကီးခင်ေမာင်ြမင့် (ေလ-၁၂၇၇)

အခန်း (3/B)ေန ေဒေအးကိင်(ကုန်သွယ်၊ ေဆာက်/လပ်၊ ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာ ေသာ ခင်ပန ွ ်း၊ ပါေမာကေဒါက်တာစမ်းဦး (ဦးေှာက်င ှ ့် အာုေ ံ ကာေဆးကုဌာန၊

စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှးကီး(ေလ) (ငိမ်း)

ရန်ကန ု ြ် ပည်သူ့ေဆးုံ ကီး)-ေဒအိအေ ိ ဆွ (သူနာြပတကသိလ ု ၊် ရန်ကန ု )် ၊ ဦးထွန်း

န်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)၊ ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန

ေအာင်ေကျာ် (လူဝင်မကီ  းကပ်ေရးဦးစီးဌာန)-ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်သင်း (ဒုတယ ိ

Yangon Air Way ေလေကာင်းလိုင်း(ဥက) (ငိမ်း)

ွန်ကားေရးမှး၊ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ)၊ ဦးေန

အသက် (၈၀)

လင်းသန်း (MEMBER OF TECHNICAL STAFF, AMD SINGAPORE)-ေဒေအး

[ဗိလ ု ် ကီးညီပ(ု ငိမ်း)-ေဒခင်န ွ ့်]၊ [ဦးေမာင်ေမာင် (ေတာအုပ် ကီး-ငိမ်း)-ေဒကျင်ကိင် (စကာ၀ဠာ

ုပ်ရှင်)]တို၏ သား/သမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ေအာင်လမ်းသွယ် (၂)၊ တိုက်အမှတ် (၂၉၂)၊ အခန်း (၁၆)၊ အေရှရန်ကင်းေန ေဒြမြမခင်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးိုင်ြမင့်ဦး (လဝက-ငိမ်း)-ဗိုလ်ကီးေဒသန်း

သန်းစိုး(ငိမ်း) (သူနာြပှငသ ့် ားဖွားေကာင်စီ အတွင်းေရးမှး)၊ ဂျပန်င ို င ် ေ ံ န ေဒေနထွန်း-ဦးလှစိုး၊ ေဒေအး ေအးမွန် (စီး/ေထာက်ဌာနခွဲ-ရန်ကုန်ုံး၊ ေမွးကုဦးစီးဌာန)-ဦးေဌးဝင်းေအာင် (Asia World Co., Ltd)၊

ဦးချစ်ေကာင်း-ေဒခင်စာစိုးတိ၏ ု ချစ်လစ ှ ွာေသာဖခင်ကီး၊ ေဒါက်တာမျ ိးေကျာ်သက် (ဂျပန်)၊ ေမာင်ေကာင်း

ြမတ်မန ွ တ ် ၏ ို ဖခင်၊ မေဆွဇင်င ှ ်းဦး၊ မြမဖူးမွနခ ် င်တ၏ ို အဘိုးသည် ၇-၁၁-၂၀၁၉ (ကာသပေတးေန့) ည ၁၁:၃၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၁၁-၁၁-၂၀၁၉(တနလာ ေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ကပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒြမြမစိုး

ခန့်စင်၊ ေမာင်ေသာ်ဆက်၊ မသဲစုသန့်စင်တို၏ ချစ်လှစွာေသာဘိုးဘိုးကီးသည် ၉-၁၁-၂၀၁၉ (စေနေန့)

နံနက် ၉ နာရီတင ွ ် ကန်သာယာအထူးကုေဆးုံ ကီး၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ကွယလ ် န ွ သ ် ဖ ူ ခင်ကီး၏ဆအရ

အသက်(၆၀)

၁၁-၂၀၁၉ (ေသာကာေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအတွင်း အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကး

အမှတ(် ၉၇)ေန ဦးပါကီး-(ေဒခင်ေရ)၊ ေဒကျင်လင်  တ၏ ို သမီး၊ ရန်ကန ု ် မိ၊

ယင်းေန့ညေန ၅ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်ပီးပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၅တရားေတာ်နာကေရာက်ကပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဆရာမကီး ေဒွန့် (မုံရွာ) အသက် (၉၀)

ေချာဆုသူဇာ၊ ဒု-ေလယာ်မှး ြမတ်ထွဋ်လင်းတို၏ အေဒ၊ ေဒေအး ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း

(၁၀-၈-၂၀၁၉ မှ ၁၀-၁၁-၂၀၁၉) ခွဲခွာသွားပီး (၃)လအတွင်း (၇၅)သိန်းေကျာ် လှဒါန်းဒါနမများ ြပပီးြဖစ်၍ မိခင်ကီး သုဂတိဘုံမှ သာဓုေခဆိုိုင်ပါေစ… ဦးစန်းေမာင်မိသားစု (မုံရွာ)

တစ်လြပည့်သတိရလွမ်းဆွတ်ကုသိုလ်ြပြခင်း ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ကား၊ ေရတွင်း၊ ေရကန်ှင့် စက်ပစည်းမျ ိးစုံ အလှဒါယကာကီး

အမှတ် (၁၀၆-ခ)၊ တေကာင်း (၇)လမ်းေန ဦးေဇာ်သန့်ေအာင်-ေဒေအး

ဦးေအာင်သန်း

၂၀၁၉ (ေသာကာေန့) မွန်းလွဲ ၂:၂၂ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့်

ဌာနစုမှး(ငိမ်း)၊ စက်မ(၂)

အသက် (၇၀) တိက ု အ ် မှတ် (၈)၊ သုံးလွာ (A)၊ အေနာ် ရထာလမ်းေန (ဦးသိန်းေဖ-ေဒလင်) တို ၏ သား၊ ေဒ သန်း ၊ ေဒ စန်း -

ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင် ကွယ်လွန်သူ

(ေဒြမွန့်-ဦးထွန်းရီ)၊ ဦးြမင့သ ် န်း-

ေမှာ ် ဘီ ပ န်း တစ် ပ ွ င့ ် ေတာင် ၊ တွံ ေတးေပါင်း ေတာ် ခ ျပ် ၊ အလံ တ ရာ၊

ေဒလှလှသန်း၊ ေဒခင်ခင်ေဌး(ဌာန ခွဲမှး-ငိမ်း၊ စက်မ)၊ (ဦးခင်ေထွး)ေဒ ညိ မီ တို ၏

ေမာင် / အစ် ကို

များ ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်း၊ ေကျာက်ကန ု ်းစာသင်တက ို ် ကီးတွင် ေကျာင်းေဆာင်

ဦးေအာင်သန်းသည် ၈-၁၁-၂၀၁၉

အသစ်အတွက် အလှေငွထည့်ဝင် လှဒါန်းြခင်း၊ (၁)လြပည့်အတွက် ဘုရား၊

ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်

ရဟန်း၊ သံဃာများကို ဆွမ်းဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းတိက ု ို ဖခင်ကီး ဦးေဖသန်းအား ရည်စူး၍ ကုသိုလ်ြပအပ်ပါသည်။ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီးှင့်တကွ နတ်၊ လူ သာဓုေခေစေသာဝ် ေဖေဖ ေရ အမ အမ အမ ယူပါ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးသန်းေကျာ်(ေတာင်တွင်းကီး) ကုန်သွယ်(ယာ်စက်-ငိမ်း)

အသက် (၈၁)ှစ်

1985-95 Batch ေဆးတကသိုလ်(၁)မှ သူငယ်ချင်း ပါေမာက ေဒါက်တာစမ်းဦး၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်ကီး ဦးသန်းေကျာ် (ေတာင်တွင်းကီး)သည် ၇-၁၁-၂၀၁၉ ရက် ညေန ၁၁:၃၅ နာရီတွင် ရန်ကန ု ် မိ၌ ကွယလ ် န ွ ေ ် ကာင်းသိရရ ှိ ပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူ သူငယ်ချင်း ရဲမိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ေဆးတကသိုလ်(၁) 85-95 Batch မှ သူငယ်ချင်းများ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း သမားေတာ်ကီးေဒါက်တာဦးသိန်းဟံ အသက် (၇၉)ှစ်

ဆရာကီး ေဒါက်တာဦးသိန်းဟံသည် ၄-၁၁-၂၀၁၉ ရက်တွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်းသိရပါသြဖင့် ဆရာကီး၏မိသားစုင ှ ့် ထပ်တူ ထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ၁၉၆၄ ခုှစ်၊ ေဆးတကသိုလ်(၁)ဝင် တပည့်ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ

သွားပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၁၄-၁၁-၂၀၁၉ (ကာသ ပေတးေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီ အထိ ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရားနာ ကေရာက်ကပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါ သည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကိုခိုင်ထူး (Oiler) CDC:61422

အသက် (၃၅)ှစ် BAY POINT SHIPPING

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ (၄၁)တိုးချဲရပ်ကွက်၊

မဟာမိင်

အိမရ ် ာ၊ (B)လမ်း၊ တိက ု ် (၂၀)၊ အခန်း (G4)ေန ဦးစိုးေမာင်-(ေဒှင်းေငွ) တို၏ သားကီးသည် ၉-၁၁-၂၀၁၉ (စေနေန့) နံနက် ၆:၄၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့်

အိအိေအာင်တို၏ ေမွးသမိခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ဦးဝင်းိုင်၏ဇနီးသည် ၈-၁၁၁၀-၁၁-၂၀၁၉ (တနဂေွေန့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်မီးသဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၁၁ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါ

ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊

ဦးေဖသန်း (ဒိုင်းမွန်း စက်မလက်မလုပ်ငန်း)

ကျ ိက်ေကာ်၊ ပုတိန်ိုးစသည့် ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများတွင် ကထိန်သကန်း

အိအိသင်း၊ ေမာင်ိုင်ဩလင်းတို၏ အကီး၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊

ဒါယကာကီး

(ဦးလှေအာင်)၊ ဦးတင်ဝင်း-ေဒငိမး် ၊

အသက် (၇၇)ှစ်

သာေကတမိနယ်၊ ြမခွာညိကွန်ဒိုေန ဒု-မှးကီး ခင်ေမာင်ေကျာ်(ေလဦးေဌးဝင်း- ေဒဝါဝါမွန်တို၏ အစ်မ၊ ရဲမှးေကျာ်ထက်လင်း-ေဒါက်တာ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်းကထိန်၊ ေရတွင်း၊ ေခါင်းေလာင်း၊ ေကးစည် ဒါယိကာမကီး

မွန်ြပည်နယ်၊ သထုံမိနယ်၊ ေအာက်ကျင်းရပ်ကွက်၊ ေဆးုံလမ်း၊

ငိ မ ်း)-ေဒ ခင် ေအးြမင့ ်တို ၏ ညီ မ ၊ ေဒ ခင် ေအးမူ( အထက-၂၊ သထုံ ) ၊

"(၃)လအတွင်းမှာ ကုသိုလ်ပါ သာဓုေခေစရာ"

၁၁-၁၁-

၂၀၁၉ (တနလာေန့) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင် မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး ရပ်နးီ မှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  အေပါင်း အား အသိေပး အေကာင်းကားအပ် ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

မည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၂-၁၁-၂၀၁၉ (အဂ ါေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီထိ ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကး တရားေတာ်နာယူမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အခန်းအမှတ် (၂၀၆)၊ ြမခွာညိကွနဒ ် ၊ုိ သာေကတမိနယ်ေနအိမသ ် ုိ တရား ေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

အသက်(၈၄)ှစ်

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒခင်စိုးြမင့်

အသက် (၅၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မာဃ(၁၁)လမ်း၊ အမှတ် (၈၄၃/ခ)ေန (ဦးသန်း-ေဒခင်ေလး)တို၏ သမီး၊ ဦးလှေရ-(ေဒခင်ေစာ ြမင့)် ၊ (ေဒလှလရ ှ )ီ ၊ (ဦးတင်ေငွ)-ေဒြမြမသန်း၊ ဦးသန်းွန့်-(ေဒတင်တင်ေအး)၊ (ဦးေအာင်သန ိ ်း)၊ (ဦးေအးသန်း-ေဒတင်ေဌး)တိ၏ ု ညီမ၊ (ဦးစိုးတင့)် ၊ ဦးထွန်းလွင-် ေဒခင်လှြမင့် (တ/ဥ စည်ပင်)တို၏ အစ်မ၊ (ဦးစိုးလွင်ဦး)၏ ဇနီး၊ ေမာင်မင်း ထက်ထက် (Heineken Myanmar Co., Ltd)-မွယန ် ဝ ီ င်း (Black Rose Fashion & Design)တိ၏ ု ေမွးသမိခင်၊ တူ/တူမ ၂၀ေယာက်၊ ေြမးခုနစ်ေယာက်တ၏ ို အဘွား ေဒခင်စိုးြမင့သ ် ည် ၈-၁၁-၂၀၁၉ (ေသာကာေန့) နံနက် ၈:၄၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် ၁၀-၁၁-၂၀၁၉ (တနဂေ  ွေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁၂:၁၅ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

စာရင်းစစ်(ငိမ်း)၊ လယ်/စိုက်/ရှင်း၊ စိုက်ပျ ိးေရးဝန်ကီးဌာန ရန်ကန ု ် မိ၊ သာေကတမိနယ်ေန (ဦးထွန်းတင်-ေဒခင်န ွ ့်)တိ၏ ု သား၊ မေလးတိင ု း် ေဒသကီး၊ စ့က ် င ုိ ် မိ၊ အုနး် ပင်ြခံရပ်ေန (ဦးေမာင်က-ုိ ေဒလှဝင်း) တို၏ သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ် (၇၇၆)၊ ထူပါုံ (၁၇) လမ်း(အေနာက်)၊ (၁)ရပ်ကက ွ ေ ် န ေဒအမာရီ၏ ခင်ပန ွ ်း၊ Dr. ထွန်းေနေအာင်-Dr. ေအးမွန်ေအာင်၊ ကိုသက်ထွန်းေအာင်တို၏ ဖခင်၊ ေမာင်သစ်မင်းေအာင် (PISM Year 7)၊ မသွန်းသုဝတီစံ (PISM Year 4)တို၏အဘိုး ဦးလှေအာင်သည် ၈-၁၁၂၀၁၉ ရက် ညေန ၄:၅၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၀-၁၁-၂၀၁၉ (တနဂေွေန့) ညေန ၃ နာရီတွင် ကျ ီစုသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ် ပါေကာင်း အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမမ ် က ှ ားများ မွနး် လွဲ ၁:၃၀ နာရီ တွင် ထွက်ပါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒထက်ထက်ရီ (ခ) Dolly Tin Yee အသက် (၇၀)

St. Philomena ေကျာင်းသူေဟာင်း B.A(Law), LLB(7th Batch) တရားုံးချပ်ေရှေန ရန်ကန ု ် မိေန (ေရှေနကီး ဦးတင်ရ-ီ ေဒကန်ရ)ီ တို၏ သမီးကီး၊ (ဦးြမေဒှင်းြမ)တိ၏ ု သမီးေခးမ၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ ဒဂုံ မိသစ်(အေရှပိင ု ်း)မိနယ်၊ ဒုဝတီ လမ်း၊ အမှတ် (၅၆၈)ေန ဦးလှမိင် (လက်ေထာက်န်  ကားေရးမှး-ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ မလှစုထက်-ကိုေအာင်စိုးသူ၊ ကိုလှထွန်းထက်၊ ဗိုလ်ကီး လှထူးထက်တို၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသမိခင်ကီး၊ (ဦးခင်စိုး)၊ (ဦးခင်မိုး)-ေဒခင် ဖုန်းရင်၊ ဦးခင်တိုး-(ေဒေအမီေလး)၊ ဦးတင်ဖိး-ေဒချ ိချ ိယုတ၏ ို အစ်မကီးသည် ၉-၁၁-၂၀၁၉ ရက် နံနက် ၁:၅၀ နာရီတွင် အမှတ်(၁) တပ်မေတာ် ေဆးုံကီး (ခုတင်-၁၀၀၀) မဂလ  ာဒု၌ ံ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၁-၁၁-၂၀၁၉ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် ေရေဝးအေအးတိက ု မ ် ှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင်မီးသဂဟ်ပါမည်။ (အထက်ပါေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် ူ အားရည်စူး၍ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက် နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ် သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ိုင်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါ သည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်း

ဦးခိုင်ခတ်ပုမ်း(ခ)ဦးအားဒိတ် အသက် (၆၂)ှစ်

မေလးမိ၊ ပုလေ ဲ ငွေရာင်ရပ်ကက ွ ေ ် န ေမာင်ဆင ို မ ် န ွ -် မယုမွန်ေဖွး၊ မရှီဘာ၊ မစာရာ၊ မအက်(စ်)တာတို၏ ဖခင်၊ ေဒစီစဆ ီ င ို ်းသူ (Japan Beauty Salon)၏ ချစ်လစ ှ ွာေသာ ခင်ပန ွ ်းသည် ၈-၁၁-၂၀၁၉ (ေသာကာေန့) ည ၁၂ နာရီတင ွ ် ခရစ်ေတာ်၌အိပေ ် ပျာ်သွားပါသြဖင့် ၁၀-၁၁-၂၀၁၉ (တနဂ ေွေန့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီတင ွ ် ေအးရိပ် ငိမသ ် သ ု ာန်သို ပိေ ု ဆာင် သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိး မိတသ ် ဂဟ  များအား အေကာင်းကား သိေစအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကိုစိန်ေဌး(ြပည်ထဲေရး-ငိမ်း) အထက(၁) ဗဟန်း ေကျာင်းသားေဟာင်း

အသက် (၄၆)ှစ်

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ရန်ကုန်မိ၊ ငါးထပ်ကီး(ေတာင်)၊ သဇင်လမ်း၊ အမှတ် (၁၇၄)ေန (ဦးေငွစံ)-ေဒြမင့်ြမင့်ေအးတို၏ သား၊ (ဦးမျ ိးွန့်)၊ (ဦးြမင့်စိုး)-ေဒခင် လှေဝ၊ ဦးေစာြမင့ေ ် အာင် (C.E MT ေရြပည်သာM.P.E)-ေဒသိနး် သိနး် ြမင့၊် ဦးဝင်းွန့်-ေဒသန်းဦး၊ ဦးသိန်းေဇာ် (B.Com, C.P.A)-ေဒခင်သန်းဦး ( န်  ကားေရးမှး၊ ဘာေရး၊ M.P.P.E-ငိ မ ်း )တို ၏ ညီ / ေမာင် ၊ ရဲတပ်ကပ်ကီး ေကျာ်ြမတ်သ-ူ မဇင်မာေထွး (B.A-MYAR)တိ၏ ု အစ်ကသ ို ည် ၈-၁၁-၂၀၁၉ (ေသာကာေန့) ည ၈:၂၆ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၀-၁၁-၂၀၁၉ (တနဂေွေန့) ညေန ၄ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၄-၁၁-၂၀၁၉ (ကာသ ပေတးေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရား ေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒြမသွင် (စစ်ကွင်း)

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒါက်တာေနာ်ဒီနာပန်း(B.D.S) (၈၁)ှစ်၊ ြမန်မာိုင်ငံ သွားှင့်ခံတွင်းဆရာဝန်အသင်း၏ သက်ကီးပူေဇာ်ကန်ေတာ့ခံ ပုဂိလ်သည် ၄-၁၁-၂၀၁၉ ရက်ေန့ ညပိင ု ်းတွင် ခရစ်ေတာ်၌အိပေ ် ပျာ် သွားပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသွားှင့်ခံတွင်း ဆရာဝန်အသင်း

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

အသက် (၇၉)ှစ် ရန်ကုန်မိေန

သီတာေရစင်ကုမဏီဥကှင့်

စစ်ကွင်း

အသင်းဥက ဦးေဇာ်လွင်ဦး-ေဒခင်ခင်ချ ိတို၏မိခင်ကီး ေဒြမသွင် သည် ၅-၁၁-၂၀၁၉ (အဂ ါေန့)တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါ သြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ အမေဆာင်အဖွဲ စစ်ကွင်းအသင်း

ဦးစိုးချစ်

အသက် (၇၇)ှစ်

တွဲဖက်တိုင်းတရားသူကီး(ငိမ်း)၊ ေအာင်ဆန်း (၇) ေအာင်ဆန်း(၇) တရားေရးအရာရှိသင်တန်းဆင်း၊ သူငယ်ချင်း ဦးစိုးချစ် သည် ၆-၁၁-၂၀၁၉ ရက်ေန့တွင် မေလးမိ၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရ ပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ေအာင်ဆန်း(၇) တရားေရးအရာရှိ သင်တန်းဆင်းသူငယ်ချင်းများ


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးေစတီေတာ် အထက်ဌာပနာေတာ်သွင်း၊ ေရထီးေတာ်တင်၊ ြမသပိတ်၊ ေရကာသကန်းေတာ်ကပ်ှင့် ဗုဒါဘိေသကအေနကဇာတင် မဟာမဂလာအခမ်းအနားတိုက်ိုက်ထုတ်လင့်မည် ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၉

ကပ်င ှ ့် ဗုဒါဘိ  ေသကအေနကဇာတင် မဟာမဂလ  ာအခမ်းအနားကို ိဝ ု င်ဘာ

ေနြပည်ေတာ် ဒကဏ ိ သီရိ မိနယ် ရာဇသဂဟ  လမ်း ကံေ ့ ကာ်ပန်းအဝိင ု း် အနီး

လ ၁၁ ရက် (တန်ေဆာင်မန ု ်းလြပည့ေ ် န့) နံနက်ပင ို ်းတွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

(NRC)၊ MITV ၊ Up to Date ၊ Channel 9၊ MNTV ၊ မဟာေဗာဓိုပ်သံလိုင်းှင့် Ministry of Information Facebook Page၊ MRTV Facebook Page ှင့်

တည်ထားကိုးကွယ်လျက်ရှိသည့် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးေစတီေတာ်ကီး၏

အဆိပ ု ါ အခမ်းအနားကျင်းပပုမ ံ ျားကို ယင်းေန့ နံနက် ၇ နာရီမစ ှ တင်၍

Myanmar Digital News Facebook Page တိမ ု ှ တိက ု  ် က ို ထ ် တ ု လ ် င့  သ ် ွားမည်

အထက်ဌာပနာေတာ်သင ွ ်း၊ ေရထီးေတာ်တင်၊ ြမသပိတ၊် ေရကာသကန  ်းေတာ်

ြမန်မာ့အသံင ှ ့် ုပြ် မင်သံ ကား(MRTV)၊ တိင ု း် ရင်းသားလူမျ ိးများ ုပသ ် လ ံ င ုိ း်

ြဖစ်ေကာင်း သိရှိရသည်။

သတင်းစ်

ြပင်ဦးလွင်မိ တန်ေဆာင်တိုင်ပွဲေတာ်ဖွင့်ပွဲ မီးပုံးပျံငယ် အလုံး ၁၀၀၀ လတ်တင် ြပင်ဦးလွင် ိုဝင်ဘာ ၉ ြပင်ဦးလွင် တန်ေဆာင်တင ို ပ ် ေ ွဲ တာ် (၁၅) ကိမ် ေြမာက် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ြပင်ဦးလွင်မိ မဟာ အံထ ့ ူးကံသာ ဆုေတာင်းြပည့ဘ ် ရ ု ားကီး (ြပည်ချစ်ဘရ ု ား)အနီးရှိ မီးပုံးပျံကွင်းအတွင်း၌ ိုဝင်ဘာ ၈ ရက် ညေန ၅ နာရီက ကျင်းပ သည်။ ြပင်ဦးလွင် တန်ေဆာင်တင ို ပ ် ေ ွဲ တာ် ဖွငပ ့် ွဲ အခမ်းအနားတွင် မီးပုံးပျံအလုံးငယ် ၁၀၀၀ လတ်တင်ကာ ေဖျာ်ေြဖေရးအစီအစ်များြဖင့် ဖွငလ ့် စ ှ ခ ် ေ ဲ့ ကာင်း ပွေ ဲ တာ်ကျင်းပေရးေကာ်မတီ အဖွဲဝင် ဦးေကျာ်ေဌးကိုက ေြပာကားသည်။ လူမေရးအသင်းအဖွဲများှင့် အနားသို

အခမ်း

တက်ေရာက်လာေသာ မီးပုံးပျံ

အသင်းများက မီးပုံးငယ်အလုံး ၁၀၀၀ အား လတ်တင်ြခင်း၊

မီးအလှဆင်ထားေသာ

ြမင်းရထားပုစ ံ င ံ ယ်၊ နာရီစင်ပစ ုံ င ံ ယ်င ှ ့် ၂၀၁၉ ခုှစ်

ြပင်ဦးလွင်တန်ေဆာင်တိုင်စာတန်း

ထွကေ ် ပလာြခင်း၊ မီးရှးမီးပန်းများ ပစ်ေဖာက် ြခင်းများြဖင့် စည်ကားစွာကျင်းပသည်။ ယင်းေနာက်

ေန့အုပ်လှ ၄၄

လုံး၊

စိနန ် ားပန် ၁၈ လုံး၊ ညမီးကျည် အလုံး ၂၀ စုစု ေပါင်း ၈၂ လုံးြဖင့် ဆက်လက်ယ ှ ် ပိင်လျက်ရှိ

(၁၅) ကိမ်ေြမာက် ြပင်ဦးလွင်မိ တန်ေဆာင်တိုင်မီးပုံးပျံပွဲေတာ် စည်ကားသိုက်မိက်စွာ ကျင်းပစ်။

ေကာင်း သိရသည်။ ေဇာ်မျ ိးထိက ု ် (ြပင်ဦးလွင)်

ြမန်မာအမျိးသမီးအသင်း တုတ်အမျိးသမီးအသင်းှင့် ေြခစမ်းပွဲကစားမည်

ယေန့ဖတ်စရာ

ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၉ ဖိလစ်ပိုင်ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲ ေလ့ကျင့်ေနသည့်

အကိြပင်ဆင်မအြဖစ်  တုတ်ိုင်ငံ၌

ြမန်မာ့လက်ေရွးစင်အမျ ိးသမီးအသင်းသည်

ပထမဆုံးပွဲအြဖစ် ိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက် ြမန်မာစံေတာ်ချ ိန် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခတ ွဲ င ွ ် တုတအ ် မျ ိးသမီးလိဂခ ် ျန်ပယ ီ ံ ကျန်းစုဆန်နင်းကလပ် အသင်းှင့် ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။ အကျ ိးရှိမည့်ပွဲ ြဖစ်လာိုင် ြမန်မာအမျ ိးသမီးအသင်းသည် ိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် စတင် ေလ့ကျင့်ခဲ့ပီး ှစ်ရက်အကာတွင် ေြခစမ်းပွဲစတင်ကစားခဲ့ြခင်း

ပမအကိမ်ေြမာက် ဧရာဝတီစာေပပွဲေတာ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ

စာမျက်ှာ » ၈

တန်ေဆာင်တိုင်ုံးပိတ်ရက်ကာလအတွင်း အပန်းေြဖခရီးသွား လာကသူများ၏ ရင်တွင်းစကားသံများ

စာမျက်ှာ » ၁၀

ြဖစ်သည်။ ြမန်မာအမျ ိးသမီးအသင်းှင့် ေြခစမ်းမည့် ကျန်းစုဆန်နင်း အသင်းသည် တုတ်အမျ ိးသမီးလိဂ်ပိင်ပွဲတွင် ချန်ပီယံဆု ရထား သည့် အသင်းြဖစ်ပီး အကျ ိးရှိမည့်ပွဲြဖစ်လာိုင်သည်။

ဆူ ကံ နိမ့်ြမင့်မခွဲ လက်ချင်းတွဲလိုေသာ်လည်း

ြမန်မာအမျ ိးသမီးအသင်းသည် ကျန်းစုဆန်နင်းကလပ်အသင်း

စာမျက်ှာ » ၁၂

ှင့် ကစားပီးပါက ိဝ ု င်ဘာ ၁၂ ရက်င ှ ့် ၁၄ ရက်တတ ုိ င ွ ် တုတလ ် င ူ ယ် လက်ေရွးစင်အမျ ိးသမီးအသင်းှင့် ယှ်ပိင်ကစားမည် ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ့လက်ေရွးစင်အမျ ိးသမီးအသင်းသည် တုတခ ် ရီးစ်သို ကစား ြမန်မာ့လက်ေရွးစင်အမျ ိးသမီးအသင်း ြပည်တင ွ ်းေြခစမ်းပွဲ ကစားေနစ်။

သမား ၂၇ ဦး ေခေဆာင်သွားပီး ယခင်စီနီယာ ကစားသမားများ အြပင် ယူ-၁၉အသင်းမှ

စာမျက်ှာ ၁၁ ေကာ်လံ ၃ သို 

ဘာလင်တတ ံ င ို ်းပိကျမ ှစ် (၃၀)ြပည့် အထိမ်းအမှတအ ် ခမ်းအနား ကျင်းပ

စာမျက်ှာ » ၁၃


၂၀၁၉ ခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်၊ တနဂေွေန့

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

ကျန်းမာေရးှငအ ့် ားကစားဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်သ့ူ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘာေရးှစတ ် င ွ ် ဝယ်ယြူ ဖန့်ြဖးေရးဌာနခွမ ဲ ှ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရး ေစာင့ေ ် ရှာက်မလု  ပင ် န်းများအတွက် လိအ ု ပ်ေသာ ေဆးှငေ ့် ဆးပစည်းများ၊ ပု ံ ပ ှိ ် ပစည်းများ၊ စက်ပစည်းများ ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါေခယူလပ ို ါသည်။ တင်ဒါစည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများကို ဝယ်ယူြဖန့်ြဖးေရးဌာနခွဲ၊ ြပည်သူ့ကျန်းမာ ေရးဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၄၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သို ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါ သည်။ ေဈးန်းတင်သွင်းလာပုံစံများ စတင်ေရာင်းချမည့်ရက် - ၈-၁၁-၂၀၁၉ရက် တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်ရက်ှင့်အချ ိန် - ၉-၁၂-၂၀၁၉ရက်၊ မွန်းလွဲ ၂:၀၀နာရီ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇-၄၃၁၁၈၂/၀၆၇-၄၃၁၄၄၉ ဝယ်ယူြဖန့်ြဖးေရးဌာနခွဲ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ့အင်အားဝန်ကီးဌာန လူဝင်မကီးကပ်ေရးဦးစီးဌာန (တင်ဒါေခယူြခင်း)

၁။ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ့အင်အားဝန်ကီးဌာန၊ လူဝင်မကီ  းကပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘာေရးှစ၊် သာမန်အသုးံ စရိတ်ြဖင့် ုံးလုပ်ငန်းသုံးပုံစံ(၂)မျ ိးအား ိုက်ှိပ်လိုပါသြဖင့် ိုက်ှိပ်မည့် လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် ၉-၁၁-၂၀၁၉ ရက်မှ ၁၀-၁၂-၂၀၁၉ ရက်အထိ ိုက်ှိပ်မည့်လုပ်ငန်းသုံးပုံစံများ၏ အေသးစိတ်အချက်အလက်များှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များအား "အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူ့အင်အားဝန်ကီးဌာန၊ လူဝင်မကီ  းကပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ(် ၄၈)၊ ေနြပည်ေတာ်"တွင် တစ်ေစာင်လင် ေငွကျပ် ၁၀,၀၀၀/-(ကျပ်တစ်ေသာင်း တိတိ)ြဖင့် ဝယ်ယူိုင်ပီး ၉-၁၂-၂၀၁၉ရက်၊ ၁၆:၀၀နာရီေနာက်ဆုံးထား၍ ေဈးန်းလာများ တင်သွင်းိုင်ေကာင်း ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ ၂။ အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ှိ ပ ို ါက တယ်လဖ ီ န ု ်းအမှတ(် ၀၆၇-၄၃၁၅၁၁)ှင့် (၀၆၇၄၃၁၅၁၂)တိုတွင် ုံးချ ိန်အတွင်း ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။ ဝန်ကီးဌာန၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးဆိုင်ရာ တင်ဒါေကာ်မတီ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

အသိေပးဖိတ်ကားစာ ရန်ကုန်ဆန်လှအသင်းကီး၏ ဆွမ်းဆန်ေတာ်လှေရစက်ချ အခမ်းအနားကို အသင်းတိက ု သ ် စ်ကီးတွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသည် ပရိယတသ ိ ာသနာုဂဟ  ရန်ကန ု ဆ ် န်လှအသင်းကီး၏ (၂၆၈)ကိမေ ် ြမာက် တန်ေဆာင်မန ု း် လ ဆွမး် ဆန်ေတာ်လှ ေရစက်ချအခမ်းအနားကို ေအာက်ပါအစီ

"အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း" ရန်ကန ု ် မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကက ွ ၊် ေမတာလမ်း၊ အမှတ-် ၅-ေအ၊ ပထမထပ်တင ွ ် တည်ရှိေသာ Queeen's English School Co.,Ltd (ကုမဏီ  မတ ှ ပ ် တ ုံ င်အမှတ-် ၁၂၁၂၂၇၈၈၆)သည် ေအာက်တင ွ ေ ် ဖာ်ြပ ၁၅-၇-၂၀၁၉ရက်မစ ှ ၍ မှတပ ် တ ုံ င်သင ွ ်းေကညာစာချပ်ြဖင့် မှတပ ် တ ုံ င်သင ွ ်း ခဲ့သည့် မူလတီထွင်ဖန်တီးသူအမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည်။

တင်ဒါေရာင်းချြခင်း

- ေရအရင်းအြမစ်င ှ ြ့် မစ်ေချာင်းများဖွံ ဖိးတိးု တက် ေရးဦးစီးဌာန၊ေဒသ(၉)၊ တနသာရီတိုင်းေဒသ ကီးုံး၊လမ်းသစ်လမ်း၊ ဆန်းချ ီရပ်၊ ထားဝယ်မိ

တင်ဒါတင်သွင်းြခင်းှင့် - ေရအရင်းအြမစ်ှင့်ြမစ်ေချာင်းများဖွံဖိး စိစစ်ေရွးချယ်မည့်ေနရာ တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေဒသ(၉)၊ တနသာရီတင ို ်း ေဒသကီးုးံ ၊လမ်းသစ်လမ်း၊ ဆန်းချ ီရပ်၊ ထားဝယ်မိ တင်ဒါေလာက်လာ

- ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ ရက်၊ ုံးချ ိန်အတွင်း

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၂၂၇၅၀/၂၀၁၉

တင်ဒါေလာက်လာ

- ၁၁-၁၂-၂၀၁၉ ရက်၊ ၁၆:၀၀နာရီ

ပိတ်မည့် ရက်/အချ ိန် တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်

- ၁၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက်၊ ၁၃:၃၀ နာရီ

ရက်/အချ ိန် အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါ၊ အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါပုစ ံ ၊ံ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များှင့် အေသး စိတ်အချက်အလက်များကို

ေရအရင်းအြမစ်ှင့်ြမစ်ေချာင်းများဖွံဖိး

တိးု တက်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေဒသ(၉)၊ တနသာ ရီတင ုိ း် ေဒသကီးုးံ ၊ ထားဝယ် မိ ဖုန်း-၀၅၉-၂၀၂၂၁၆၃ သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီ

၁၁-၁၁-၂၀၁၉ (တနလာေန့) အချ ိန်။

။ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ

ေနရာ။

။ အမှတ-် ၇၇/၇၉/အထက်ကည့ြ် မင်တင ို လ ် မ်း၊ ေဈးကီးအေရှ

မရမ်းကုန်း၊ မ-ဒဂုံ

(ေန့စွဲ-၂၄-၇-၂၀၁၉) အထက်ေဖာ်ြပပါအမှတ်တံဆိပ်အား ပညာေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ လုပင ် န်းများ၊ ပညာေရးှငဆ ့် င ို ေ ် သာ အိင ု တ ် န ီ ည်းပညာများ၊ အွနလ ် င ို ်းစနစ် ြဖင့် ဝန်ေဆာင်မေပးေသာလုပ်ငန်းများ၊ ုံးသုံးပစည်းများှင့် ပညာေရး အေထာက်အကူြပပစည်းများ၊ ပညာေရးအ ကံေပးဝန်ေဆာင်မ ေအဂျင်စီ

မ-ဥက လာ၊ တ-ဥက လာ လုံး ချင်း အိ မ ် ၊ တို က ် ခ န်း များ ဝယ်လို/ငှားလိုပါသည်။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၃၃၀၀၁၁၉

လုပ်ငန်းများ အစရှိသည့်လုပ်ငန်းများတွင် ကုမဏီှင့်ပတ်သက်ဆက်စပ် သမေသာ social media၊ Website၊ Internet၊ Facebook၊ Instragram၊

ကပ်ှိပ်ေရးသားကာ လုပ်ငန်းသုံးအမှတ်တံဆိပ်အြဖစ် ယှ်တွဲအသုံးြပ လျက်ရှိပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ မိမိတိုမူပိုင်အြဖစ် အသုံးြပေနေသာ အဆိုပါအမှတ် တံဆိပ်အားအတုြဖစ်ေစ၊ ဆင်တူယိုးမှား သံတူေကာင်းကွဲြဖစ်ေစ မည်သူ မဆိုတိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ ြပလုပ်သုံးစွဲလက်ဝယ်ထားရှိ ြခင်းမြပလုပ်ပါရန်ှင့် အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်၏ခွင့်ြပ ချက် တစ်စတ ုံ စ်ရာမရရှဘ ိ ဲ သုံးစွြဲ ခင်းများေတွရှပ ိ ါက ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ တည်ဆဲ ဥပေဒများှငအ ့် ညီ ထိေရာက်စာွ အေရးယူေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း ှင့် အဆိပ ု ါအမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် မည်အမှတအ ် သားများကို မူလတီထင ွ ဖ ် န်တးီ သူမှ မူပိုင်အြဖစ်သုံးစွဲလျက်ရှိေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။

စတင်ေရာင်းချမည့်ရက်

။ (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေန့)

ဖုန်း-၀၁-၅၂၃၆၉၄၊ ၀၁-၉၃၁၇၂၈၆၊ ၀၉-၂၅၄၈၉၁၆၇၀

စသည်တိုတွင် အေရာင်အမျ ိးမျ ိး၊ အရွယ်အစားဆိုဒ်အမျ ိးမျ ိး ြပလုပ်

အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။

ေန့ရက်။

အမေဆာင်အဖွဲ

ေကာ်ြငာများ၊ ကုမဏီ Letter Head များ၊ လက်ဆွဲအိတ်၊ စကအိတ်များ

မိနယ်များ အတွင်း ကမ်းပိကာကွယေ ် ရးလုပင ် န်းများ ေဆာင်ရက ွ  ် င ို ရ ် န်

အစီအစ်

ရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေရအရင်းအြမစ်ှင့်

ေငွလးံု ေငွရင်းရန်ပေ ံု ငွြဖင့ေ ် ဆာင်ရက ွ မ ် ည့် တနသာ ရီမိနယ်င ှ ့် ေကာ့ေသာင်း

အသင်းသူ၊ အသင်းသား၊ အလှရှငမ ် ျားကေရာက်ကပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။

ထားေသာ အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် ား ကုမဏီ  မှ မူပင ုိ အ ် ြဖစ်ြပလုပသ ် းံု စွရ ဲ န်အတွက်

ြမစ်ေချာင်းများဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ဦးစီးဌာန၊ ေဒသ(၉)၊ တနသာရီတင ို ်းေဒသ ကီးုးံ မှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘာေရးှစအ ် တွငး် တိင ု း် ေဒသကီးအစိးု ရအဖွဲ

အစ်အတိုင်း ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အမေဆာင်၊ အကျ ိးေအာင်၊

Queen's English School Co.,Ltd ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒေအးမင်းမင်းသိမ့် (LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၅၃၇)

ေဒတိုးတိုးေအာင်ြမင့်

ေဒအိအိိုင်

(LL.B)

(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၅၉၇၃)

(စ်-၄၉၂၇၃)

အမှတ်(၁၁၇)၊ တိုက်(B)၊ အခန်း(D-2)၊ ပထမထပ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၀၃၇၀၁၁၆၊ ၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်

က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွတစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးမျ ိးဝင်းွန့်[၁၄/ဒဒရ(ိင ု )် ၁၉၈၈၉၃]ကိင ု ေ ် ဆာင်သသ ူ ည် ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ ေြမာက်ပိုင်းခိုင်၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ အကွက်ကီးအမှတ်-၇၊ ဦးပိုင်အမှတ်-အကွက်ငယ်(၁၅+၁၆+၃၆)၊ စုစုေပါင်းဧရိယာ (၀.၁၆၅)ဧကရှိ ေဒအိအိခက် ဂရန်အမည်ေပါက်ှင့် ဒုဗိုလ်မှးကီးတင်ထွန်းအမည်ြဖင့်ရရှိထားသည့် မိေြမ၊ ဦးပိုင်အမှတ်-အကွက်ငယ် (၃၇)၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧကရှိ ေြမကွက်အပါအဝင် ေြမေပရှိ အကျ ိးခံစားခွင့်အားလုံး (လှည်းကူးမိ၊ ရန်ကုန်-ပဲခူးကားလမ်းမကီး၊ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးှင့် ကွင်းဆင်းသင်တန်းဌာနအေရှ)အား အပီးအပိုင် လက်ေရာက်ဝယ်ယူရန် ေရာင်းေကးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ တစ်စုံတစ်ရာကန့် ကွက်ရန်ရှိပါက ခိင ု လ ် ေ ုံ သာအေထာက်အထားများြဖင့် (၁၄)ရက်အတွင်း က်ပ ု တ ် ထ ုိ လ ံ ာေရာက်တင်ြပကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ရ ် က် ေကျာ်လန ွ ပ ် ါက အပီးသတ်ေငွေပးေချပီး ဝယ်ယသ ူ ဘ ူ က်မှ ဂရန်အမည်ေပါက်ကစ ိ များ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ် ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးမျ ိးေမာ် B.Sc, P.G.D.L ေဒစာထွန်း LL.B ေဒခိုင်ဇင်သက် LL.B, LL.M တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၇၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၉၄၈) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၃၃၉) အမှတ်(၅၅)၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-5156683, 09-420448599


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ေြမာက်ဦးဆရာေတာ်၏ (၈၂)ကိမ်ေြမာက် (ရန်ကုန်) အထူးအလုပ်ေပးတရားစခန်း

ေနရာ

- ရတနာမာရ်ေအာင် ေတာရဓမရိပ်သာ၊ ွယ်သာကီလမ်း၊ eာဏ ရပ်ကွက်၊ ပုလဲမိသစ်၊ မဂလာဒုံမိနယ်။ တရားစခန်းရက် - (၁၃၈၁ ခုစ ှ ၊် နတ်ေတာ်လဆန်း ၅ ရက်မှ နတ်ေတာ်လြပည့)် ေန့အထိ ၁-၁၂-၂၀၁၉ ရက်မှ ၁၁-၁၂-၂၀၁၉ ရက်အထိ စာရင်း - (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ် ၁၃ ရက်) လက်ခံမည့်ရက် ၂၄-၁၁-၂၀၁၉ရက် (တနဂေ  ွေန့)၊ နံနက် ၉ နာရီမှ ညေန ၃ နာရီအထိ (ဦးေရကန့်သတ်ထားပါသည်။ ဦးရာလူစနစ် လက်ခံပါသည်။) မှတ်ချက် - တရားစခန်းဝင်မည့်သူကိုယ်တိုင် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်(မူရင်း) ြဖင့် စာရင်းေပးသွင်းပါရန်ှင့် ဆွမ်းစရိတ် ေငွ(၅ဝဝဝိ/-)ကျပ်ကို တစ်ပါတည်းေပးသွင်းပါရန် ေမတာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ (ကျန်းမာေရးမေကာင်းသူများကို လက်မခံပါ။) ဓမဝန်ေဆာင်အဖွဲ(ရန်ကုန်) ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၄၃၂၁၀၊ ၀၉-၄၄၈၀၃၂၂၇၈

(၉၉)ကိမ်ေြမာက် အမျ ိးသားေအာင်ပွဲေန့ အထိမ်းအမှတ် ေဂါက်သီးိုက်ပိင်ပွဲ

ေအာင်ပေ ွဲ န့ အထိမ်းအမှတ် ေဂါက်သီးိက ု ် ပိင်ပက ွဲ ို ပါဝင်ဆင်ေ ဲ ပးပါရန် ေလးစားစွာ ဖိတ် ကားအပ်ပါ သည်။ ကျင်းပမည့်ေန့ရက်

- ၁၆-၁၁-၂၀၁၉ ရက် (စေနေန့)

ကျင်းပမည့်အချ ိန်

- Tee Off နံနက် ၇:၀၀နာရီ

ကျင်းပမည့်ေနရာ

- ဟံသာဝတီေဂါက်ကွင်း၊ (၁၀မိုင်ကုန်း-ပဲခူး)

ဆုေပးပွဲှင့်ဂုဏ်ြပမိတ်ဆုံစားပွဲ

- မွန်းလွဲ ၁:၀၀ နာရီ

ဆက်သွယ်ရန် ဦးကင်သိန်း

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၅၄၄၃၂

ဦးစိုးကင်

ဖုန်း-၀၉-၅၀၁၁၂၃၃

ဦးြမတ်သစ်

ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၆၈၅၅

ဦးမျ ိးမင်းွန့်

ဦးမျ ိးဝင်းဆက် ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၀၇၈၃ T.KATE Dip in Eng(UFL) English 4 Skills (Special Class) အိမ်လိုက်သင်သည်။ International School မှ ေကျာင်းသား/သူများအတွက်လည်း သင်ကားပါသည်။ Ph-09-765050167, 09-5155324

(၁၇)ကိမ်ေြမာက် ဘွဲှင်းသဘင် ေလာက်လာတင်သွင်းရန် ေကညာချက် ၁။

အာစရိယပူေဇာ်ပွဲဖိတ်ကားလာ အလက(၁)မရမ်းကုန်း(ေအာင်ေမတာ)

ေကျာင်းသား/

ဟသာတတကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်ှစ်တွင် ဘွဲစာေမးပွဲများကို

ေြဖဆိေ ု အာင်ြမင်ခဲ့ ကေသာ မဟာဘွဲ(ဝိဇာ/သိပ)ံ (၂၀၁၂-ေအာင်) ဂုဏထ ် ူးတန်းဘွဲ (ဝိဇာ/သိပ)ံ (၂၀၁၄-ေအာင်) ိုးိုးဘွဲ (ဝိဇာ/သိပ)ံ (၂၀၁၅-ေအာင်)ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည်ဟသာတတကသိုလ်၏ (၁၇)ကိမ်ေြမာက်ဘွဲှင်းသဘင် အခမ်းအနားတက်ေရာက်ရန် (သိမ ု ဟုတ)် အေဝးေရာက်ဘဲွ ယူရန် ေလာက်ထား ိုင်ပါသည်။ ၂။

ဘွဲေလာက်လာတင်သင ွ ်းြခင်းကို ၂၀၁၉ ခုစ ှ ၊် ိဝ ု င်ဘာလ၁၈ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ

လ ၁၀ ရက်အထိ ေနာက်ဆုံးထား၍ ုံးချ ိန်အတွင်း ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။ ၃။

ေလာက် ထားသူ မ ျားသည် ဟသ ာ တတက သို လ ် သင် တ န်း ေရးရာဌာန

(ဘွဲှင်းဌာနခွ)ဲ တွင် သတ်မတ ှ ထ ် ားသည့် ေလာက်လာပုစ ံ ြံ ဖင့် ေနာက်ဆးံု ိက ု က ် းူ " )အရွယ် ဓာတ်ပုံ(၂)ပုံကို ပူးတွဲ၍ ေလာက်ထားရမည်။ ထားေသာ (၂" x ၁ ၁ ၂ (ိုင်ငံသား စိစစ်ေရးကတ်ြပား မိတ-ပါယူေဆာင်လာရန်)

ေကျာင်းသူေဟာင်းများ၏ နဝမအကိမ်ေြမာက် ြမတ်ဆရာပူေဇာ်

၄။

ပွဲကို ေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါ၍

''ေငွလက်ခံဌာန" သို ေပးသွင်းိုင်ပါသည်။

ဤေကျာင်းမှ မည်သည့် ပညာသင်စ ှ တ ် င ွ မ ် ဆို ပညာသင်ယခ ူ သ ဲ့ ည့် ေကျာင်း သား/ေကျာင်း သူ ေဟာင်း များ ဆက် ဆ က်  က ေရာက် ကျင်းပမည့်ရက်

- ၂၁-၁၁-၂၀၁၉ရက်(အမျ ိးသားေန့)

ကျင်းပမည့်ေနရာ

- အလက(၁)၊ မရမ်းကုန်း၊ မုဒိတာခန်းမ

ကျင်းပမည့်အချ ိန်

- နံနက် ၉နာရီ

ကန်ေတာ့ခံ ဆရာကီး၊ ဆရာမကီးများှင့် ေကျာင်းသား/

ဦးေဇာ်မျ ိးေကျာ် ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၉၃၁၉ ဖုန်း-၀၉-၅၃၀၁၀၁၀

ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ ေတာင်ပင ုိ း် ခိင ု ၊် သန်လျင်မိနယ်၊ လက်ယက် စမ်းေကျးရွာအုပစ ် ၊ု ပျ်ေထာင်ေကျာင်းေကျးရွာ၊ ေအာင်ေဗာဓိေြမဇင်းေတာရ ဓမရိပ်သာကီး၏ (၃၂)ကိမ်ေြမာက် တရားစခန်းကို ၂၄-၁၁-၂၀၁၉ရက်မှ ၅-၁-၂၀၂၀ရက်၊ (တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ် ၁၃ ရက်မှ ြပာသိုလဆန်း ၁၁ ရက်)အထိ ကီနည်းဥပနိဿယအတိင ု း် ေမာင်းေထာင်ေြမဇင်းေတာရ ဆရာေတာ်ကီး၏တပည့် (အရှငက ် မ ု ာရ -ေအာင်မဂလ  ာေြမဇင်း)မှ ဦးေဆာင် ြပသမည်ြဖစ်ရာ တရားစခန်းဝင်လိုသူ ရဟန်း၊ သီလရှင်၊ အမျ ိးသား၊ အမျ ိး သမီးေယာဂီများသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို ဆက်သယ ွ စ ် ာရင်း ေပးသွင်းိုင်ပါသည်။ ဆွမ်းစရိတ် ေပးသွင်းရန်မလိုပါ။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း-09-799438819,09-775516650,09-795626061

ကပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။

ပဲခူးမိ၊ အထက(၃)(ယခင်အမျ ိးသားတန်းြမင့်ေကျာင်း)၏ (၉၉)ကိမ်ေြမာက် အမျ ိးသား

ဟသာတတကသိုလ်

ေအာင်ေဗာဓိေြမဇင်းေတာရဓမရိပသ ် ာ(သန်လျင်) (၃၂)ကိမ်ေြမာက် တရားစခန်းဖွင့်လှစ်ြခင်း

ေကျာင်းသူေဟာင်းများသည်

ဖိတ်စာရသည်ြဖစ်ေစ/မရသည်

ြဖစ်ေစ ကေရာက်ကပါရန် ေလးစားစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ပွဲြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီ

၅။

ဘွဲ ှငး် သဘင်ေကးကို ကိယ ု တ ် င ုိ ေ ် ပးသွငး် လိသ ု မ ူ ျားသည် ဟသာ တတကသိလ ု ် နယ်မှေလာက်ထားလိုသူများသည် သတ်မှတ်ေကးကို ‘‘ပါေမာကချပ်

ဟသာ တတကသိလ ု ’် ’ သိလ ု ပ ိ မ ် ၍ ူ စာတိက ု ေ ် ငွပလ ုိ ာ(Postal Money Order) ြဖင့် ေပးပိ ု င ို ပ ် ါသည်။ ေပးပိလ ု ာ၏ေအာက်ေြခတွင် ‘‘ဘွဲှင်းသဘင်ေကး’’ ဟုေဖာ်ြပပီး ေလာက်လာရှင်အမည်၊ စာေမးပွဲခုံအမှတ်၊ အထူးြပဘာသာ၊ ေအာင်ြမင်သည့် ခုှစ် စသည်တိုကို တိကျစွာေဖာ်ြပရမည်။ ၆။

ဘွဲှင်းသဘင်သို တက်ေရာက်လိုသူပုဂိလ်များသည် ဘွဲှင်းသဘင်ေကး

၁၅ဝဝိ/-(ကျပ်တစ်ေထာင့်ငါးရာတိတိ)ှင့် အေဝးေရာက်ဘွဲယူလိုသူများသည် ဘွဲှင်းသဘင်ေကး ၁ဝဝဝိ/-(ကျပ်တစ်ေထာင်တတ ိ )ိ ကိေ ု ပးသွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ရ။

ဘွဲတက်ေရာက်မည်ဟု ေလာက်ထားပီး ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနားသို

တက်ေရာက်ဘွဲယူရန် ပျက်ကက ွ သ ် မ ူ ျား၏ ဘွဲလက်မတ ှ မ ် ျားကို အေဝးေရာက်ဘွဲ လက်မှတ်များ ထုတ်ေပးသည့်အချ ိန်တွင်မှသာ ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၈။

ယခင်ဘွဲှင်းသဘင်များတွင် ဘွဲယူရန် ေလာက်ထားြခင်းမရှခ ိ သ ဲ့ မ ူ ျားသည်

ယခု (၁၇)ကိမေ ် ြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်တင ွ ် အေဝးေရာက်ဘွဲကိသ ု ာ ေလာက်ထား ိုင်ပါသည်။ ၉။

ဘွဲ ှငး် သဘင်ကျင်းပမည့ရ ် က်င ှ ့် အစီအစ်များကို ထပ်မေ ံ ကညာပါမည်။ (လှလှြမင့်) (ဌာနမှး၊ သင်တန်းေရးရာ) ဟသာတတကသိုလ်

ဒီကရီကို အတည်ြပလုပ်ရန် အမိန့်မထုတ်သင့်ေကာင်း ထုေချေစရန်အေကာင်းကားစာ (တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန့်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂) သန်လျင်မိနယ်တရားုံးေတာ်၌ ၂၀၁၃ ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၂၃ ှင့် ဆက်သွယ်သည့် ၂၀၁၆ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမအမှတ်-၂၈ ှင့် ဆက်သွယ်သည့်

ဦးြမေအာင်

ေတာေတာင်ေြခာက်ခန်း လယ်ယာွမ်း၏

ှင့်

၁။ ဦးတင်ု ၂။ ဦးတင်မိုးေအာင်(ခ)ဖိုးေတာက် ၃။ ဦးအာလူး(ခ)ဦးလှြမင့် ၄။ ဦးသန်းေရ (၎င်း၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် ေဒဝါဝါတင်) ၅။ ဦးေကျာ်ေကျာ်(ခ)ေကျာ်ေကျာ်ေအာင် (တရားိုင်) (တရားံး) ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာ၊ ေအးသစာရပ်ကက ွ ၊် ဖွံ ဖိးေရးလမ်းမကီး၊ အမှတ-် ၉၂၈ေန ဦးေကျာ်ေကျာ်(ခ)ေကျာ်ေကျာ်ေအာင်(ယခုေနရပ် လိပ်စာမသိသူ) သိေစရမည်။ ၂၀၁၃ခုစ ှ ၊် တရားမကီးမ အမှတ-် ၂၃တွင် ကျရှသ ိ ည့ဒ ် က ီ ရီကို အတည်ြပလုပရ ် န် ဤုံးေတာ်တင ွ ် တရားိင ု ် ဦးြမေအာင်က ေလာက်ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့အ ် ေကာင်း ေကာင့် အတည်ြပလုပ်ေစရန် အမိန့်ကိုမထုတ်သင့်ေကာင်း အေကာင်းတစ်ခုခုရှိလင် ြပ၍ေချဆိရ ု န် သင်ကယ ို တ ် င ို ြ် ဖစ်ေစ၊ ုးံ ေတာ်အခွငအ ့် မိန့်ရ ေရှေနြဖင့ြ် ဖစ်ေစ၊ အေကာင်း ြပေချဆိုိုင်သူ အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၂၅ရက် (၁၃၈၁ခုစ ှ ၊် တန်ေဆာင်မန ု ်းလြပည့ေ ် ကျာ် ၁၄ရက်) မွန်းမတည့မ ် ီ ၁၁နာရီတင ွ ် ဤုံးေတာ် ေရှလာေရာက်ေစ။ ၂၀၁၉ခုစ ှ ၊် ိဝ ု င်ဘာလ ၄ ရက်တင ွ ် ဤုံးေတာ်တဆ ံ ပ ိ  ် က ို  ် ပ ှိ ၍ ် က်ပ ု လ ် က်မတ ှ ် ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (ဖိးေဝစိုး) တွဲဖက်မိနယ်တရားသူကီး(၁) သန်လျင်မိနယ်တရားုံး

ကန့် ကက ွ  ် င ုိ ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ ဒလမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ်(၂/ကမာကသွယ်)၊ ေြမကွက် အမှတ်(၉၄၆/က)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာ အမှတ်(၉၄၆/က)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ကမာကသွယ်ရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်၊ [ေဒတင် ၁၂/ဒလန(ိင ု )် ၀၂၆၂၁၃]အမည် ေပါက် ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမအား ဒလမိနယ် တရားုံး ၂၀၁၈ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၈၃တွင် တရားလို ဦးမင်းလွင်မှ တရားပိင် ေဒတင်အေပ ပဋိညာ် အတိင ု း် အေရာင်းအဝယ်မတ ှ ပ ် တ ံု င်စာချပ် ချပ်ဆိုေပးေစလိုမ စွဲဆိုရာ အိုင်ဒီကရီ ချမှတ်သည့် ၁၃-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီရင် ချက်အမိန့်၊ ဒလမိနယ်တရားုံး ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် တရားမဇာရီမအမှ  တ-် ၁၅၏ တရား ုံး ေန့စ်မတ ှ တ ် မ်းအမိန့်င ှ ့် ၈-၇-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ ဘီလစ်ခန့်စာ ှစ်(၆၀)ဂရန် မူရင်းတင်ြပ၍ တရားံးများကိုယ်စား ဒလမိနယ်တရားုးံ ဘီလစ်ေဒသီတာဝင်း [၁၂/ဆကခ(ိုင်)၀၀၆၁၅၁]မှ အေရာင်း အဝယ်စာချပ် ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူး ေလာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင် ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိင ု ်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကန ု ်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

အမျ ိးသားယ်ေကျးမှင့် အုပညာတကသိုလ်(ရန်ကုန်) ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်ှစ် (၂၃)ကိမ်ေြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနားေကညာြခင်း ၁။

အမျ ိးသားယ်ေကျးမှင့် အုပညာတကသိလ ု (် ရန်ကန ု )် ၏ (၂၃)ကိမေ ် ြမာက် ဘွဲ ှငး် သဘင်အခမ်းအနားကို

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအစီအစ်အတိုင်း ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင်ှစ်၌ စတုတှစ်သင် တန်းေအာင်ြမင်ခသ ့ဲ မ ူ ျား၊ တတိယှစ(် ဂုဏထ ် းူ တန်း)ေအာင်ြမင်ခသ ့ဲ မ ူ ျား၊ မဟာဝိဇာတန်  းေအာင်ြမင်ခသ ့ဲ မ ူ ျား၊ ဘွဲ လွန် ြပတိက ု ပ ် ညာဒီပလိမ ု ာသင်တန်းေအာင်ြမင်ခသ ဲ့ မ ူ ျား၊ ဘွဲလွနအ ် သုံးချေရှးေဟာင်း သုေတသနပညာဒီပလိမ ု ာသင်တန်း ေအာင်ြမင်ခသ ဲ့ မ ူ ျား၊ ဘွဲလွနစ ် ာကည့တ ် က ို စ ် မ ီ ခ ံ န့်ခမ ွဲ ပညာ  ဒီပလိမ ု ာသင်တန်းေအာင်ြမင်ခသ ဲ့ မ ူ ျားအား ဘွဲများအပ်င ှ ်း ချ ီးြမင့်သွားမည်ြဖစ်ပီး အချ ိန်ပိုင်းအုပညာဒီပလိုမာ Level-III သင်တန်းေအာင်ြမင်ခဲ့သူများအနက် အေြခခံပညာ အထက်တန်းေအာင်ြမင်ပီးသူများသာ အချ ိန်ပင ို ်းအုပညာဒီပလိမ ု ာလက်မတ ှ မ ် ျားှင့် အုပညာ ကွနပ ် ျတာဒီပလိမ ု ာ လက်မှတ်(Dip.CA) လက်မှတ်များ အပ်ှင်းချ ီးြမင့်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၂။

အမျ ိးသားယ်ေကျးမှင့်အုပညာတကသိုလ်(ရန်ကုန်)၏ (၂၃)ကိမ်ေြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနားကို

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအစီအစ်အတိုင်း ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်-

၃။

ဘွဲှင်းသဘင်ကျင်းပမည့်ေန့

- ၂၅-၁၂-၂၀၁၉ ရက် (ဗုဒဟူးေန့)

အစမ်းေလ့ကျင့်မည့်ေန့

- ၂၄-၁၂-၂၀၁၉ ရက် (အဂ ါေန့)

ကျင်းပမည့်အချ ိန်

- နံနက် ၉ နာရီ

ကျင်းပမည့်ေနရာ

- ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ၊ ရန်ကုန်တကသိုလ်

ဘွဲှင်းသဘင်ဝင်ေကး

- ၁၅ဝဝိ/-(ကျပ်တစ်ေထာင့်ငါးရာတိတ)ိ

အေဝးေရာက်ဘွဲှင်းသဘင်ဝင်ေကး

- ၁ဝဝဝိ/- (ကျပ်တစ်ေထာင်တိတ)ိ

ေလာက်လာတင်ရမည့်ရက်

- ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ ရက်

ေလာက်လာပိတ်ရက်

- ၂၆-၁၁-၂၀၁၉ ရက်

ဘွဲှင်းသဘင်ေလာက်လာှင့်အတူ အမျ ိးသားများသည် ေကာ်လံကတုံးရှပ်အက ျ ီှင့် တိုက်ပုံ သိုမဟုတ်

အေနာက်တိုင်းဝတ်စုံအြပည့်၊ အမျ ိးသမီးများသည် ရင်ဖုံးအက ျ ီ၊ နားရွက်ေဖာ်ြဖင့် ိုက်ကူးထားေသာ (၂" အရွယ် ေရာင်စုံဓာတ်ပုံသုံးပုံ ပူးတွဲေပးပိုရမည်။ ၄။

X

၁ ၁၂ " )

သိြု ဖစ်ပါ၍ ေလာက်လာပုစ ံ မ ံ ျားကို သင်တန်းေရးရာဌာနတွင် ထုတယ ်  ူ င ို ် ပီး အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ှိ ပ ို ါက ဖုန်း(၀၁-

၅၉၀၂၅၂၊ ၀၁-၅၉၀၂၅၄)သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ (စိုးစိုးိုင်) ေမာ်ကွန်းထိန်း အမျ ိးသားယ်ေကျးမှင့် အုပညာတကသိုလ်(ရန်ကုန်)

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

၁။ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းကီးကပ်မေအာက်ရှိ သန်လျင်ေဂါက်ကွင်း စားေသာက်ဆင ို ် ငှားရမ်းြခင်းလုပင ် န်းအား ၂၀၁၉ ခုစ ှ ၊် ဒီဇင်ဘာလ စတင်ငှားရမ်း သည့်ေန့မှစ၍ (၁)ှစ်တာကာလ ငှားရမ်းရန်အတွက် တင်ဒါေခယူမည်ြဖစ်ရာ အဆိုြပလာ တင်သွင်းိုင်ပါရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်၂။ တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူိုင်မည့်ရက် - ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်မှ ၁၀-၁၂-၂၀၁၉ရက်ထိ ၃။ တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူိုင်မည့်ေနရာ - (က) ဘာေရးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ် (ခ) ဘာေရးဌာန၊ အမှတ-် ၇(က)၊ သံလျက်စန ွ း် လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ၄။ တင်ဒါတင်သင ွ း် ရမည့ေ ် န့၊ရက်/ - ၁၀-၁၂-၂၀၁၉ ရက် (အဂ ါေန့)၊ ၁၂:၀၀နာရီ အချ ိန်ှင့်ေနရာ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း(ုံးချပ်)၊ ုံးအမှတ်(၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ် ၅။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်င ှ ့် တင်ဒါပုစ ံ မ ံ ျားအား(၁)လကိတင်၍ ုးံ ချ ိန်အတွငး် ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ ၆။ အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ှိ ပ ို ါက ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပင ် န်း၊ အမှတ(် ၁) ေရနံချက် စက်(ုံ သန်လျင်) ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၇၁၇၁၇ သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သယ ွ ၍ ် ေမးြမန်း ိုင်ပါသည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ေဖာင်းကေပျာက် ေလာက်ထားြခင်း

ယာ်အမှတ2် H/5095၏ ေဖာင်း ကနံပါတ်ြပား ေပျာက်ဆးံု ၍ ထုတ် ေပးရန် ေလာက်ထားလာပါသြဖင့် ယခင် ေဖာင်းကနံပါတ်ြပား ပျက် ြပယ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ကညန၊ ခိုင်ုံး (ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ ဒဂုံေတာင်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှ တ ် - ၁၉၊ ေြမကွ က ် အ မှ တ ် - ၄၈၅/က၊ ေြမကွ က ် တ ည် ေနရာအမှ တ ် - ၄၈၅/က၊ ခိုင်သဇင်လမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံေတာင် မိနယ်၊ ဗိုလ်ကီးလှထွန်း[၁၂/ဗဟန(ိုင်) ၀၇၁၈၆၉]အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမအား ပါမစ် အမည်ေပါက် ဗိလ ု ် ကီးလှထန ွ ်းထံမှ အေရာင်း အဝယ် အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူသူ ဦးေအာင်ြမင့ထ ် န ွ ်း[၁၂/ဗဟန(ိင ု )် ၀၅၆၁၄၈] မှ ပါမစ်ေပျာက်ဆုံးေကာင်း ကျမ်းကျ ိန်လာ အမှတ်-၇/၁၈၄၇(၂၅-၇-၂၀၁၇)ရပ်ကွက်/ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ ဌာနတွင်ကိုယ်တိုင် ဝန်ခံချက်များတင်ြပ၍ ပါမစ်ေပျာက်ြဖင့် ဂရန်သစ်ေလာက်ထားလာြခင်းအား ေြမြပင် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာ အေဆာက်အအုံ(၁) လုံးရှိ ပီး လူမေနေသာ့ဖင ွ ြ့် ပပါေကာင်း တင်ြပ လာပါသြဖင့် တရားဝင်ခင ို လ ် ေ ုံ သာအေထာက် အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ စ၍ (၇)ရက်အတွငး် ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါ ေကာင်း ှင့် ကန့်ကွက်မမရှ  ိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိင ု း် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည်ြဖစ် ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

သစ်ပင်စိုက်ပါ ဒိုကမာ သာယာလှပ စိမ်းြမြမ

အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ စိုက်ပျ ိးေရးပေဒသာလမ်း၊ အမှတ်-

"သွလားက်ေပးကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ေသာေကာင့် အကွာရှင်းခံဇနီးြဖစ်သူ ဟာဂျ ီမ ေဒလှလှဝင်း(ခ) မွန်တာဇ်[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၂၄၃၉]ှင့် မည်သိုမ ပတ်သက်စပ်ဆိုင်ြခင်း မရှိေတာ့ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း"

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ ေရကုန်းရပ်ကက ွ ၊် သမာဓိ လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၃)ေန က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဟာဂျ ီဦးတင်ေရ(ခ)မုဟမဒ်ရှာ ဂျဟန်[၁၂/ကတန(ိုင်)၀၆၇၃၉၇]သည် ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ၃-ရပ်ကက ွ ၊် အေနာ်ရထာလမ်း၊ အမှတ(် ၁၄၁)၊ ဒုတယ ိ ထပ်ေန ဟာဂျ ီမ ေဒလှလဝ ှ င်း (ခ)မွန်တာဇ်[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၂၄၃၉]ှင့် ၁၇-၉-၁၉၉၈ရက်တွင် အစလာမ့် တရားေတာ်င ှ အ ့် ညီ နိကာဟ်ြပထိမ်းြမားလက်ထပ်ခဲ့ ကပီး သား(၄)ဦး ထွန်းကား ခဲ့ပါသည်။ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဟာဂျ ီဦးတင်ေရ(ခ)မုဟမဒ်ရှာဂျဟန်သည် ဟာဂျ ီမ ေဒလှလှဝင်း(ခ)မွန်တာဇ်၏ လုပ်ရပ်များအေပ မည်သည့်နည်းနဲ့မ မေပါင်းသင်းိုင်ေတာ့သည့် အေြခအေနအရ ၂၈-၆-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါစာြဖင့် သွလားက်သုံးကိမ်သုံးခါေပး၍ ကွာရှင်းြပတ်စဲေကာင်း အသိေပးအေကာင်း ကားခဲ့ ပီးြဖစ်ရာ အဆိပ ု ါ သွလားက်ေပး ကွာရှင်းြပတ်စြဲ ခင်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍ အစိုးရ အသိအမှတြ် ပ၊ ြမန်မာိင ု င ် လ ံ ုံးဆိင ု ရ ် ာ ေမာ်လဝီအဖွဲချပ်(ဗဟိ)ု ၊ အစလာမ့ေ ် ရးရာ ခု ံ ုံးသို သွလားက်ေြမာက်/မေြမာက်၊ သွလားက်အတည်ြဖစ်/ မြဖစ် ဖသ်ဝါဓမသတ် ေမးြမန်းခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို ဖသ်ဝါဓမသတ်ေမးြမန်းခဲ့ရာ ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာေမာ်လဝီ အဖွဲ ချပ်(ဗဟိ)ု ၊ အစလာမ့ေ ် ရးရာခု ံ းံု က "အကင်လင်မယားအြဖစ်မှ ကွာရှငး် ြပတ်စေ ဲ စ သည့် သွလားက်ေပးပိင ု ခ ် င ွ က ့် ုိ လင်ေယာကျ်ားမှ အခွငပ ့် င ုိ သ ် ည်ြဖစ်၍ လင်ေယာကျ်ား ဘက်က သွလားက်ေပးေကာင်း မက်ဆိုြခင်းြဖင့် သွလားက် အထေြမာက်ကာ သွလားက်သုံးကိမ်သုံးခါကို ေပးခဲ့ပီးချ ိန်ကစ၍ ဟာဂျ ီ ဦးတင်ေရ (ခ)မုဟမဒ်ရှာ ဂျဟန်ှင့် ဟာဂျ ီမ ေဒလှလှဝင်း(ခ)မွန်တာဇ်တို၏ နိကာဟ်ထိမ်းြမားမအေပ သွလားက်သုံးကိမအ ် တည်ြဖစ်၍ အကင်လင်မယားအြဖစ်မှ အပီးအြပတ် ကွာရှင်း ြပတ်စသ ဲ ာွ းပီးြဖစ်ေကာင်း" အစလာမ့တ ် ရားေတာ်အရ ဖသ်ဝါဓမသတ်ဆးံု ြဖတ်ချက် ြပန်ကားခဲ့ပါသည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွြဖစ်သူ ဟာဂျ ီ ဦးတင်ေရ(ခ)မုဟမဒ်ရှာဂျဟန် ှင့် ဟာဂျ ီမ ေဒလှလဝ ှ င်း(ခ) မွနတ ် ာဇ်တသ ုိ ည် အကင်လင်မယားအြဖစ်မှ အပီး အြပတ် တရားဝင်ကွာရှင်းြပတ်စဲသွားပီးြဖစ်၍ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦးမည်သိုမ ပတ်သက်စပ်ဆိုင်ြခင်း လုံးဝ(လုံးဝ)မရှိေတာ့ပါသြဖင့် ဟာဂျ ီမ ေဒလှလှဝင်း(ခ) မွနတ ် ာဇ် အေနြဖင့် က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွအား အင်တာနက်စာမျက်ှာများမှတစ်ဆင့် ဂုဏသ ် ဏ ိ ာကျဆင်းေအာင် မြပလုပပ ် ါရန်င ှ ့် ြပင်ပတွငလ ် ည်း မည်သည့အ ် ေှာင့် အယှက် မည်သည့်ကန့်ကွက် ဟန့်တားမတစ်စုံတစ်ရာကိုမ ြပလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိ ေတာ့ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ လိက ု န ် ာေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်းမရှပ ိ ါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းကို ဟာဂျ ီမ ေဒလှလှဝင်း(ခ)မွန်တာဇ်ှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးေကျာ်ဝင်းဦး(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၇၉၈) အမှတ်(၁၈)၊ ဒု-ထပ်၊ ဗညားဒလလမ်း၊ သေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၇၄တွငေ ် နထိင ု ေ ် သာ ေဒခင်စန်းလှယ ွ [် ၈/ပခက(ိင ု )် ၀၆၁၉၀၇] ကိင ု ေ ် ဆာင် သူသည် ေအာက်တင ွ ေ ် ဖာ်ြပထားေသာ အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် ား မိမတ ိ စ်ဦးတည်း မူပင ို အ ် ြဖစ် ြပလုပသ ် ုံးစွရ ဲ န်အတွက် ၂၂-၁၂-၂၀၁၁ ရက်မစ ှ ၍ မှတပ ် တ ုံ င်သင ွ ်း ေကညာစာချပ်ြဖင့် မှတ်ပုံတင်သွင်းခဲ့သည့် မူလတီထွင်ဖန်တီးသူအမှတ် တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည်။

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၁၂၉၀၈/၂၀၁၁ (ေန့စွဲ-၂၂-၁၂-၂၀၁၁) အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် ား အဆီကျေဆး၊ အစာေကေဆး၊ ေသွးကျေဆး၊ မျက်စိကည်အေကာေြဖေဆး စသည့်တိုင်းရင်းေဆးအမျ ိး မျ ိးထုတလ ် ပ ု ြ် ဖန့်ြဖးြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်းတိတ ု င ွ ် အေရာင်အမျ ိးမျ ိး၊ အရွယ် အစားဆိုဒ်အမျ ိးမျ ိး ြပလုပ်ကပ်ှိပ်ယှ်တွဲကာ အသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ မိမတ ိ မ ို ပ ူ င ို အ ် ြဖစ် အသုံးြပေနေသာ အဆိပ ု ါ အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ် အား အတုြဖစ်ေစ၊ ဆင်တူယိုးမှား၊ သံတူေကာင်းကွဲြဖစ်ေစ၊ မည်သူမဆို တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ ြပလုပ်သုံးစွဲ လက်ဝယ်ထားရှိြခင်း မြပလုပ်ပါရန်ှင့် အထက်ေဖာ်ြပပါအမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ရှင်၏ ခွင့်ြပချက် တစ်စုံတစ်ရာမရရှိဘဲ သုံးစွဲြခင်းများေတွရှိပါက ြမန်မာိုင်ငံ၏ တည်ဆဲ ဥပေဒများှငအ ့် ညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူ ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ှင့် အဆိပ ု ါအမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် မည်အမှတအ ် သားများကို မူလတီထင ွ ဖ ် န်တးီ သူမှမူပိုင်အြဖစ် သုံးစွဲလျက်ရှိေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာ အပ်ပါသည်။ ေဒခင်စန်းလှွယ်၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒေအးမင်းမင်းသိမ့် (LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L)

ေဒတိုးတိုးေအာင်ြမင့် (LL.B)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

အထက်တန်းေရှေန

(စ်-၁၄၅၃၇)

(စ်-၄၅၉၇၃)

ေဒအိအိိုင် (LL.B) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၂၇၃)

အမှတ်(၁၁၇)၊ တိုက် (B)၊ အခန်း (D-2)၊ ပထမထပ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ ဖုန်း-၀၉-၄၄၀၃၇၀၁၁၆၊ ၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉

အ.ထ.က(၂)ပဲခူး (၃၅)ကိမ်ေြမာက်အာစရိယပူေဇာ်ပွဲှင့်

ေအာင်မဂလာေြမဇင်းေတာရ တရားရိပ်သာ၊

သဲအင်းဂူခုနစ်ရက် အဓိာန်တရားစခန်းပွဲ

ဘွက်ကီးရွာ ေမှာ်ဘီမိနယ်တွင်

ရန်ကင်းမိနယ်၊ မိုးေကာင်းဘုရားဝင်းအတွင်း သဲအင်းဂူ

တတိယအကိမ်ေြမာက် မိတ်ဆုံညစာစားပွဲကျင်းပမည် ၂၀၁၉ ခုစ ှ ၊် ိဝ ု င်ဘာလ ၁၇ ရက် (တနဂေ  ွေန့) နံနက် ၉ နာရီ အာစရိယပူေဇာ်ပ ွဲ င ှ ့် ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ိဝ ု င်ဘာလ ၁၆ ရက် (စေနေန့)ညေန ၆ နာရီေကျာင်းဝင်းအတွင်းတွင် မိတဆ ် ည ုံ စာစားပွဲ ကျင်းပမည်။ မပျက်မကွက် တက်ေရာက် ကပါရန် ေလးစားစွာဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။

အထိ (၇)ရက်အဓိာန်တရားစခန်းပွတ ဲ င ွ ် မူလသဲအင်းဂူဆရာေတာ်ကီး ဦးဥက၏ ကမာန်းမူင ှ အ ့် ညီ အဖွဲ ၏ဩဝါဒါစရိယ၊ ကမာနာ စရိယဆရာေတာ် ဦးေရဝတ(မုံရွာ) အရှင်သူြမတ်က သမထ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါဖုန်းနံပါတ်များသို ဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင်ပါသည်။

ဝိပဿနာတရားေတာ်များကို ချ ီးြမင့်ေဟာကားြပသမည် ြဖစ်ပါ

ဖုန်း-၀၅၂-၂၂၂၁၂၀၉၊ ၀၉-၂၅၀၂၉၉၄၁၅၊ ၀၉-၃၁၂၀၅၈၈၉၊ ၀၁-၅၀၃၀၆၉၊ ၀၉-၈၆၂၃၈၆၄၊ ၀၉-၅၃၀၀၃၃၀၊ ၀၉-၇၆၆၃၄၆၈၇၇၊ ၀၉-၄၂၈၁၁၀၉၀၅၊ ၀၉-၅၃၀၁၉၁၇ အမေဆာင်အဖွဲ ကျင်းပေရးေကာ်မတီ

(၂၆)ကိမ်ေြမာက်၊ အ.ထ.က(၂)အလုံ၊ စာသင်ှစ်အားလုံးရှိ ဆရာ/ဆရာမကီးများအား ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ပွဲှင့်

(၆၃)ကိမ်ေြမာက် (၄၅)ရက်တရားစခန်းဖွင့်မည်

ဓမဗိမာန်ေတာ်ကီး၌ ၂၀၁၉ခုစ ှ ၊် ိဝ ု င်ဘာလ ၁၆ ရက်မှ ၂၄ ရက်

သည်။ တရားစခန်းဝင်လသ ုိ မ ူ ျား ိဝ ု င်ဘာလ ၁၆ ရက် (စေနေန့) ညေန ၅:၀၀ နာရီအေရာက် မှတပ ် တ ုံ င်ကတ်ြပားြဖင့် စာရင်းသွင်း ရန်ှင့် ေန့ဆွမ်း၊ အုဏ်ဆွမ်း လှဒါန်းလိုသူများှင့် ဓမဗိမာန် ြပြပင်ရန် အလှရှင်များ ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၆၂၃၉၉၇၊ ၀၉-၇၉၇၉၉ ၉၉၅၁ သို ဆက်သွယ်ပါရန် းေဆာ်အပ်ပါသည်။ ရန်ကုန်တမိလုံးဆိုင်ရာသဲအင်းဂူသာသနာြပအဖွဲ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ေထာက်ကန့်မိအလွန်၊

ဘွက်ကီးေကျးရွာအနီးရှိ ေအာင်မဂလာေြမဇင်းေတာရ တရားရိပ်သာ၌ (၆၃)ကိမ်ေြမာက် (၄၅)ရက်တရားစခန်းကို ေမာင်းေထာင်ေြမဇင်းေတာရ ဆရာေတာ်ကီး၏ ဥပနိဿယအတိုင်း ပဓာနနာယကဆရာေတာ် အသင်

ဇဝနကိုယ်တိုင် သမထဝိပဿနာကျင့်စ်များကို ၁၇-၁၁-၂၀၁၉ ရက်မှ

၂၉-၁၂-၂၀၁၉ရက် အထိ ဖွင့်လှစ်နည်းြပေပးမည်။ တရားစခန်းဝင်ေရာက် တရားအားထုတလ ် ေ ုိ သာ ေယာဂီများ စာရင်းေပးသွငး် ကရန်င ှ ့် ၁၆-၁၁-

၂၀၁၉ ရက်တင ွ ် ကိယ ု တ ် င ို စ ် ခန်းဝင် သတင်းေပးပို ကပါရန် အသိေပးအပ်ပါ သည်။

စခန်းဝင်ေကး ဆွမ်းစရိတ်ေကးများ ေပးေဆာင်ရန်မလိုပါ။ ဆက်သွယ်စာရင်းေပးသွင်းရန်ဖုန်းများ

၀၉- ၇၃၁၀၉၈၃၈၊ ၀၉-၅၃၉၆၁၆၀၊ ၀၉-၄၂၈၆၂၇၈၆၅၊ ၀၉-၅၅၀၃၃၄၆

ေကျာင်းသူ၊ ေကျာင်းသားများ ြပန်လည်ေတွဆုံပွဲ ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ် အ.ထ.က(၂) အလုံေကျာင်းတွင် ပညာသင်ကားေပးခဲ့ကေသာ စာသင်ှစ်အားလုံးှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဆရာ/ဆရာမကီးများအား (၂၆)ကိမ်ေြမာက် ြမတ်ဆရာ ပူေဇာ်ပွဲကို ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက် (အမျ ိးသားေအာင်ပွဲ)ေန့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေကျာင်းေတာ်ကီး၌ ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါ၍ စာသင်ှစ်အားလုံးရှိ ဆရာ/ဆရာမကီးများှင့် ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူအားလုံးကေရာက်ကပါရန် ခင်မင်ရင်းှီးစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ မှတ်ချက်။

။ သီးြခားဖိတ်စာမပိုပါ။ လှဒါန်းလိုပါကေဒြမင့်ြမင့်စန်း

၀၉-၄၂၅၃၀၄၃၁၉

ေဒဥမာမွန်

၀၉-၄၂၈၀၃၉၆၈၅

ေဒစိုးစိုးြမင့်

၀၉-၉၅၀၉၆၃၄၂၃

ေဒအိသက်မွန်

၀၉-၄၂၅၂၉၅၀၈၃

ေဒသီတာလွင်

၀၉-၅၀၃၁၁၅၄

ဦးေဝလွင်

၀၉-၄၃၁၅၁၄၄၈

ြမတ်ဆရာပူေဇာ်ပွဲကျင်းပေရးေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစည်မိြပ အိမရ ် ာစီမက ံ န ိ ်းအဆင့် (၄)၊ တိက ု (် ၄)၊ အခန်းအမှတ-် ၄၀၁ဟုေခတွငေ ် သာ တိက ု ခ ် န်းှင့် ယင်းတိက ု ခ ် န်းှင့် စပ်လျ်းသည့် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်တက ို ို တရားဝင်အမည်ေပါက် ပိင ု ဆ ် င ုိ သ ် ူ ဦးကည်လင ွ [် ၁၂/လမန(ိင ု )် ၁၁၉၅၈၇] က အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယပ ူ င ုိ ဆ ် င ုိ ထ ် ား ပီးြဖစ်ေကာင်း မက်ဟ၍ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွ ဦးမင်းြမတ်ဇင်[၁၂/ လမန(ိင ု )် ၁၆၁၆၆၃] ထံေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါသည်။ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးမင်းြမတ်ဇင်က အထက် ေဖာ်ြပပါတိက ု ခ ် န်းအား ဦးကည်လင ွ ထ ် မ ံ ှ အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တန်ဖိုးတစ်စတ ိ ် တစ်ေဒသအား ၄-၁၁-၂၀၁၉ရက်၌ ေပးေချခဲ့ ပီးြဖစ်ကာ ကျန်ရေ ှိ နေသာ ေရာင်းဖိုးကျန်ေငွများအား အေြပအေကျေပးေချမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အထက်ပါအေရာင်း အဝယ်ြပချပ်ေသာ တိက ု ခ ် န်းှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါက ယခုေကာ်ြငာပါရှသ ိ ည့် ရက်မစ ှ ၍ (၂)ပတ်အတွင်း ပိင ု ဆ ် င ို ေ ် ကာင်း တရားဝင် အေထာက်အထား စာရွကစ ် ာတမ်း မူရင်းများြဖင့် က်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကက ွ ြ် ခင်းမရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှငအ ့် ညီပီးေြမာက်ေအာင် ဆက် လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒအိအိဖိး(စ်-၁၃၆၆၇)

ဦးေကျာ်မျ ိးထက်(စ်-၄၂၁၂၇)

(တရားလတ်ေတာ်ေရှေန)

(အထက်တန်းေရှေန)

အမှတ်(၅၅)၊ တိုက်(ေအ)၊ အခန်း(၁၀၅)၊ သုခမိင်အိမ်ရာ၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၄၄၈၁၃၊ ၀၉-၂၆၅၁၇၀၇၆၅

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ သီတာရပ်ကွက်၊ ယင်းတိုက်လမ်း၊ အမှတ်(၉)၊ (၄)လာ၊ (Hall Type) ၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၇x၄၅)ရှိ တိုက်ခန်းကို ပိင ု ရ ် င ှ ြ် ဖစ်သူ ေဒရီတယ်ဘာရီတ[ို ၁၂/ကမတ(ိင ု )် ၀၄၄၅၅၉]ဆိသ ု ထ ူ မ ံ ှ က်ပ ု ၏ ် မိတ်ေဆွကဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအချ ိေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းအေရာင်း အဝယ်ကစ ိ ှ  ငစ ့် ပ်လျ်း၍ ကန့်ကက ွ လ ် ပ ို ါလင် သတင်းစာေကာ်ြငာပါရှသ ိ ည့ရ ် က်မှ (၇)ရက်အတွင်း က်ပ ု ထ ် အ ံ ေထာက်အထားခိင ု လ ် စ ုံ ွာြဖင့် ကန့်ကက ွ  ် င ို ပ ် ါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစအား  ဥပေဒှင့်အညီ ဆက် လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ဝယ်ယူသူ၏လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒှင်းယုေအာင်(စ်-၄၆၆၉၄)

ဦးစိုးေအာင်(စ်-၆၉၁၄)

(အထက်တန်းေရှေန)

(တရားလတ်ေတာ်ေရှေန)

LL.B, D.B.L., (Dip in English)

(B.A, R.L,D.B.L, B.D.S)

အမှတ်(၁၆၀)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁-၂၂၃၇၉၆၊ ၀၉၄၄၃၀၀၂၆၀၇၊ ၀၉၄၅၀၀၂၄၀၃၇

လမ်း(၃၀)အထက်တွင် ၇-လာတိုက်ခန်း ဝဲ၊ ယာ ေရာင်းရန်ရှိသည်။ Ph:09-778302485, 01-294111 ဟိုတယ်/ စားေသာက်ဆိုင်သုံး ပစည်းမျ ိးစုံ ေရာင်းရန်ရှိသည် Ph:09-778302485, 01-294111 ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ေ ် ကာင်းေကာ်ြငာ

အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုငး် ရပ်ကွက် အမှတ-် ၇/F နံ့သာကုနး် ၊ ေြမကွကအ ် မှတ် -၆/ဃ-၃၁-G၊ ဧရိယာ (၀.၂၀၃ဧက) ေြမ ကွ က ် တ ည် ေနရာအမှ တ ် - ၆/၃၁-G၊ မဂလ  ာလမ်း၊ နံ့သာကုနး် ရပ်ကက ွ ၊် အင်းစိန် မိနယ်၊ ဦးသိနး် တန်[၁၂/ဗဟန(ိင ု )် ၀၅၆ ၆၃၁]၊ ေဒမင်းသက်မွန်[၁၂/ဗဟန(ိုင်) ၀၁၂၃၂၉]အမည်ေပါက်၊ ေြမပိင ု ေ ် ြမ (စက်မ လက်မအလု  ပ ် ေ ံု ြမသတ်မတ ှ )် ေြမအား အမည်ေပါက်များြဖစ်ကေသာ ဦးသိနး် တန်၊ ေဒမင်းသက်မန ွ တ ် က ုိ ယ ုိ တ ် င ုိ မ ် ှ ၎င်းတို အမည်ေပါက်ခသ ့ဲ ည့် အေရာင်းအဝယ် စာချပ်အမှတ် - ၅၂၆/၉၃ (၁၀-၃-၉၃) စာချပ်မတ ိ မှ  န၊် အမှားြပင်စာချပ်အမှတ် -၂၁၉၅/၉၄(၁၄-၁၂-၉၄)စာချပ်မတ ိ မှ  နတ ် ုိ တင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆရ ုိ န် ေြမပုက ံ းူ ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင် ခိုင်လံေ ု သာ အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် အတွငး် ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန့် ကွကမ ် မရှ  ပ ိ ါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းအတိင ု း် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည် ြဖစ်ပါ ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး မိြပစီမက ံ န ိ း် ှငေ ့် ြမစီမခ ံ န့်ခမ ဲွ ဌာန  ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ေသွးသည် အသက်


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉ (တနဂေွေန့) သူငယ်ချင်းကို

ရက်နည်းနည်းရှည်ရှည်

ခွငေ ့် တာင်းလိက ု ၏ ် ။ သွင်းကုနထ ် တ ု က ် န ု  ် င ှ ့် ပတ်သက်၍ သူ့လယ ူ က ုံ စိတခ ် ျရသည်ကလ ို ည်း ေသချာရှင်းြပထားရ၏။ သူ့ သူငယ်ချင်းက

ေစပိုင်ထွဋ်

လည်း

နားလည်ေပးသည်။

ထိုေကာင့်

သူ့မသ ိ ားစုကို အကျ ိးအေကာင်း ေြပာရသည်။

(၁)

ဟိုးတုန်းက G-talk ေခတ်ဆိုလင်

“မနက်ြဖန် အားလုံးအတွက် ခရီးစ်တစ်ခု

ရှိတယ်၊ ရန်ကုန်နဲ့ သိပ်ေဝးေဝးေတာ့ မဟုတ်

ယခု

ပါဘူး။ တိုမိသားစုအားလုံး

ေခတ်က ေဖ့စဘ ် တ ွ ေ ် ခတ်ဟု ဆိရ ု မည်။ ငယ်မူ

ကားေလးနဲ့

ြပန်ချင်လင် အလွယ်ေလး။ ယခင်တုန်းကလို

ကျ ိက်ထီးိုးခရီးစ်သွားကရေအာင်”

အကိက်ြဖစ်ေန၏။ အေကာင့်ကို

ပုံအစစ်

“ေဟး...”ဟု ေအာ်သူကေအာ်ှင့် ေပျာ်ရင်

ဆယ်ေကျာ်သက်

အားလုံးေပျာ်ရင်ေနကသည်မှာ ေြပာစရာမလိ။ု

လူငယ်ေလးလုပ်လိုရသည်ကပင်

အားလုံးက

ဦးေမာင်

တင်စရာမလိ။ု ေတွကရာ ကိရ ု ီးယားမင်းသားပုံ ေကာက်တပ်လိုက်ုံြဖင့်

လူငယ်တစ်ေယာက်

ိုင်သည်။

ချက်ချင်းြဖစ်သွား

သူေြပာလိုက်သည့်အခါ

ကားေလးက နံနက်ေစာေစာ အိမ်မှ

လူပျ ိေလးဂိုက် ဖမ်းလိုက်သည်။ ဘယ်သူမှ

ထွကြ် ဖစ်၏။ ခရီးစ်တစ်ေလာက် ဦးေမာင်င ှ ့်

ပီးပီ။

အရွယ်ေရာက်၍

မိသားစုများ တက်ကေနက၏။ သားသမီးများ

အမှန်သိစရာမလို။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိလင်

အြပင်မှာ လက်ထပ်ထားပီးသားလည်း

လည်း ကိစမရှ  ။ိ လိင ု ်းေပမှာ လူပျ ိေလးအြဖစ်

ပထမဆုံးထွက်ြဖစ်သည့်

ှင့် ကင်ပွန်းစခန်းကိုေရာက်သည်။ ကင်ပွန်း

သိပမ ် ေမာင်းရ။ သုံးနာရီခေ ွဲ လာက် ေမာင်းသည် စခန်းမှာ သူတို မနက်စာစားြဖစ်၏။ ခရီးစ်

ဦးေမာင်အတွက် ပစ်မှတ်များက

အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ်

ငယ်ေသာ

ေကာင်မေလးများက အချစ်ကို အူးအမူး

(၂)

သတိထားပီး ေရှာင်ရမယ်”

အသက်အရွယ်က အေရးမကီး။ စားေနကျ

အ ကံြပလိုက်သည်။

သူ့ေဘာ်ဒါလည်း

ေခါင်းက သိပမ ် ကည်။ ထိေ ု ကာင့် သူအပ ိ ရ ် ာထ

ဗန်းြပ။ ကာမဘီလူးေခရမည်လား။ ပန်းစား

ဆို၏။ သူ့ေကာင့် အ ကံရသွားသည့် ေဘာ်ဒါ

သူ့အလုပက ် သူများအလုပမ ် ဟုတ် သူငယ်ချင်း

ေသာ အရွယ်ေတွမို အြပင်မာှ ေတွလင်လည်း

ေကာင်ဖားကီး ဦးေမာင်အတွကက ် အချစ်ကုိ ဘီးလူးဆိုရမည်လား။

သူလိုချင်တာသာ

ရပီးပါက ြပန်လည ှ ့် ကည် ့ းုိ ထုးံ စံမရှ။ိ အများ

အားြဖင့် ငယ်ငယ်ုုေကာင်မေလးများကို တစ်ဖက်လှည့်

ချန်ထားိုင်သည်ကလည်း

ဦးေမာင်၏ ပညာဆိုရမည်လား။ ဖျံကျလွန်း သည်လို ဆိရ ု မည်လား။ မည်သည့် အပ်အရှင်း မမရှိေအာင်

ဦးေမာင်လှည့်စားိုင်သည်။

သူ့ေဘာ်ဒါကို သူသးံု ေနကျ နည်းအတိင ု း်

လက်ဖျက်တစ်ချက်တီးပီး “ဟာ ဟုတ် ပီ” ဟု

ကီးက သူတတ ို စ်ဝင ို ်းလုံးကို ေစတနာဗရပွြဖင့် ရှင်းသွား၏။ ဦးေမာင်လည်း သူ့အ ကံေကာင့် သူ့ေဘာ်ဒါကီး ေကျနပ်ေန၏။

ေပျာ်ရင်သွားသည်ြမင်၍

ေဘာ်ဒါများြဖင့် အေပျာ်လွန်သွားသြဖင့်

ဦးေမာင် အိမ်ြပန်ေနာက်ကျသည်။

ထုံးစံ

အတိုင်း သူ့မိန်းမှင့် သားကေတာ့ အိပ်ေပျာ်

ထိေ ု ကာင့် သူ့အရွယ် ေလးဆယ်ေကျာ်အပ ု စ ် ု

ေနကပီ။ အချစ်ဆးံု သူ့သမီးက သူ့ကေ ို မာ်ေန

သူကလည်း မိမေ ိ ဘာ်ဒါများကို အရသာခံ

မေန့က ေသာက်ထားတဲ့အရှိန်ေကာင့်

သူ့ကို အားတင်း၍ ြပံးြပသည်။ ထိုအြပံးက

အသက်မပါေပ။

သိ ု င ှ ့် ကျ ိက်ထးီ ိးု ေတာင်ေပရှိ ဟိတ ု ယ်

တစ်ေယာက်ှင့်စပ်တူ ကုမဏီေထာင်ထား

ေြမာ်၏။

ြဖစ်ေနတာသာ

သူငယ်ချင်းကို

အကျ ိး

အေကာင်းေြပာြပပီး ေနာက်ကျလိုရသည်။ သည်အချ ိန်ဆို သမီးက ေကျာင်းသွားေန

ေလာက်ပီ။ သမီးေတာင် စတုတှ  စေ ် ကျာင်းသူ

တည်းခိုြဖစ်သည်။

ပထမတစ်ရက်က

ကျ ိက်ထီးိုး ပတ်ဝန်းကျင်ကို လှည့်လည်ဖူး ကျ ီးကန်းပါးစပ်၊

ဟန်လပ ု ြ် ပံးေနသည်င ှ တ ့် ၏ ူ ။ သမီး မေပျာ်ရင် ၍ သူလည်း မေပျာ်ိုင်ေချ။

ပထမတစ်ရက် သူတေ ို ကျာ်ြဖတ်ပီးေနာက်

ေရတံခန ွ ေ ် ရက အေွးဓာတ်င ှ ့် အေအးဓာတ်

တတ်၏။ ေြခချပ်မိသည်ေဘးမှ ေရှာင်ထွက်

ေနာက်ကျတတ်မှန်းသိရဲနဲ့”

ကီးလာပီေလ။ ကေလးဘဝလို အေဖ့နားကပ်

ယခုလည်း သူတို ညေနဆည်းဆာေတွေနကျ

ေတာ့ ြပန်မေြပာ။ သည်သမီးကိေ ု တာ့ သူအလွန်

ထိုဝိုင်းထဲမှ တစ်ေယာက်က အားလုံးကို

သူ သ မီး ေလးလို ခ ျင် သ ည် ဟု ေြပာခဲ့ သ ည် ။

ြပန်ေြပာေလ့ရှိ၏။ ဆရာစားမချန် သင်ေပး နည်းေပါင်းစုံ

ဦးေမာင်မှာ အများအြပား။

ဆုံဆည်းရာ ဘီယာဆိုင်မှာ စုမိက၏။

ေမး၏။ ထုံးစံအတိင ု ်း ေမးခွန်းက သူ့ဆဦ ီ းတည် ေနသလိုပင်။

“ေကာင်မေလးတစ်ေယာက်နဲ့

ထုံးစံ

အတိုင်း လိုင်းေပကငိပီး အြပင်မှာ ငါနဲ့

ြဖစ်ခ့ဲ ကတယ်ကာွ ။ ကာရင် အိမက ် သိသွား ိင ု တ ် ယ်။ အဲ့ဒါ ငါဘယ်လို ခွာရမလဲမသိဘူး။

မင်းတိမ ု ာှ အ ကံေကာင်း၊ eာဏ်ေကာင်းေလး များရှိ မစကပါဦး”

“ဒါများကွာ မင်းအခု သုံးေနတဲအ ့ ေကာင့်

ကို ေြပာင်းလိက ု ၊် ဖုနး် ကိလ ု ည်း ေြပာင်းလိက ု ။်

“သမီးရယ်.. အိပတ ် ာမဟုတဘ ် ူး။ အေဖက သမီးက အေဖ့ကို ြပံးသာြပသည်။ ဘာမ

ချစ်ရသည်။ သူ့မိန်းမ ကိုယ်ဝန်စေဆာင်ခါစ

ေြပာသည်အ ့ တိင ု း် လည်း သမီးေလးေမွးေသာ ေကာင့် အလွန်ေပျာ်ခဲ့ရသည်။ အခုေတာင် သမီးက

အရွယ်ေတာ်ေတာ်ေရာက်ေနပီ။

သိုေသာ် သူ့စိတ်ထဲမှာေတာ့ ငယ်မဲပင်။

သူ့သမီးက

သူ့ သားကေတာ့

အေမချစ် သားြဖစ် ၏ ။

သားငယ်ဆို ပီး သူ့မန ိ ်းမက ပါးစပ်ဖျားက မချ။

မိန်းမ အလို လိက ု ထ ် ားေသာေကာင့် သူ့သားက

ဆိုးချင်၏။ သိေ ု သာ်လည်း ေကျာင်းသားအရွယ်

ဆိုးချင်တိုင်းဆိုး၍ရေသာ သူ့အေမကို ပိုချစ်

မလားလို ေမး။ ေအး

မလိုက်ိုင်ဘူးဆိုတဲ့

ဟန်ေဆာင်မုန်းြပလိုက်

ေပေတာ့။ ပီးရင်ေတာ့ မင်း သူန့ဲ မေတွေအာင်

အချ ိန်ေပးရေသးသည်။

သူကလည်း အလုပ်မအားသည်က များ၏။ ထိုေကာင့်

သမီးှင့်သူ

သူဆုံးမထားိုင်မည်ဟု

ထင်သည်။

သူ့ကေ ို တာ့ သားက ေကာက်၏။ ထိေ ု ကာင့် တာလားမသိ။ သူကေတာ့ သိတတ်လမ ိ ာေသာ

သမီးကို ပိခ ု ျစ်သည်ကလည်း အမှန။် သမီးက

ပူေွးေသာ

ေနေရာင်ြခည်ြဖာကျေနေသာ

မတေန၏။ ေွရာသီြဖစ်ေသာ်လည်း ကျ ိက်ထို မိ ရာသီဥတုက ရန်ကုန်ေလာက်မပူ။ ေနချင်

ပညာေရးြဖင့် လပ်ရှားေနချ ိန်များပီး သူက

လည်း မိသားစုအေရးအတွက် သည်ကားထဲ တချ ိတချ ိ အချ ိန်ေလးေတွ ရှိေသးသည်။ ယင်းတချ ိတချ ိ အချ ိန်ဆိုသည်က သိသည့်

အတိင ု ်း ေဘာ်ဒါများှင့် စိတအ ် ပန်းေြဖြခင်းှင့် သူ့ အေပျာ်လုပ်ငန်းစ် ေြခလှမ်းများပင်။

သိုြဖစ်၍ သမီးတင်မက သူ့မိသားစုကို

ခရီးစ်တစ်ေလာက်

ရှင်းြပ၏။ ကားလိုက်ရသည့် သတင်းေကာင့်

သိုေသာ်လည်း မဟုတ်ေလာက်ပါဘူးဟုသာ ေြဖသိမ့်လိုက်၏။ သိုေသာ် စိတ်က တားမရ ဆီးမရြဖစ်ကာ

သမီးချစ်သူရဲပုံရှိလားဟု

ေမးမိ၏။ သမီးက သူှင့်တွဲထားသည့်ပုံေတာ့

ေကာင်း ေြပာ၏။ သိေ ု သာ် သူ့အေကာင်ေ ့ တာ့ က ယခု ဖျက်ထား၍ မရှိေတာ့ေချ။ သမီးမှာ

ေတာ့ စကင်ေရှာ့ခ်ိုက်ထားတာရှိ၍ သူ့ကို ြပ၏။ ထိုအေကာင့်ကို ြမင်ြမင်ချင်း သူရပ်ေန

ေသာ မဟာပထဝီေြမကီး ချာချာလည်သွား သလို ခံစားလိုက်ရ၏။

သူ့စတ ိ ထ ် ဲ မသကာသည်အ ့ တိင ု ်း တကယ်

ထိအ ု ေကာင်က ့ အေကာင်အ ့ စစ်လည်းမဟုတ။် ကို အလွန်သေဘာကျခဲ့ဖူးသည့် သူ့ေဘာ်ဒါ။

ယခု သူ့သမီးှငမ ့် ှ ပတ်သက်ေနသည်လား။ သမီး ကေတာ့ အယုံသွင်းခံထားရ၍ မည်သိုမမသိ။

ကံကမာက ဂိဟ်ဆးုိ ဝင်၍ အသည်းကွရ ဲ သည်ပဲ ထင်လမ ိ မ ့် ည်။ တကယ်တမ်း ထိုဂိဟ်ဆိုးက

သူမသ ှ အ ူ စစ်။ သမီးကို မည်သို ေြပာရမည်မသိ။ သမီး၏ အရှကအ ် တွကလ ် ည်းသိ၍ ဝမ်းနည်း မိေသာ်လည်း မည်သိုမ မှစ်သိမ့်ိုင်။

သူင ှ ့် ပတ်သက်ဖူးသည့် မိန်းမငယ်များ၏

ေနာက်ဆက်တွဲ ဘာေတွြဖစ်ကျန်ခသ ဲ့ ည်မသိ။

ေရတံခွန်ထဲလည်း မေဆာ့၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို

သမီးကမူ တုတ်တုတ်မလပ်။ သူ့သမီး ေရထဲ

သလို ခံစားရ၏။ များေသာအားြဖင့် သမီးက

ထွက်လာသည့်

ြဖစ်ေနသည်က လူေတွ၏ အပူပင်။ သမီးမှာ

ရာသီဥတုက မတေသာ်လည်း မမမတ

ထိအ ု ချ ိန်များတွငမ ် ူ သမီးကို သူအချ ိန်ေပး

ိုင်သလို သမီးဘက်လည်း အချ ိန်သိပ်မရှိ

သမီးအလွန်ခံစားရေကာင်း

မျက်ှာများ

လည်း ြမင်ပမ ံု ရ။ တချ ိန်လးံု တမင်မင်  င ှ ပ ့် င်။

သလို ခံစားရ၏။ သူ့ပတ ိ ရ ် က်၊ သူအလုပြ် ပန်ချ ိန်

ေြပာြပ၏။

စဖွယ်ေကာင်းေအာင် မတေန၏။

ေတွချ ိန်သည်

သူ့အလုပ်ြပန်ချ ိန်ှင့် ပိတ်ရက်တိုသာြဖစ်၏။

များကလည်း သမီးကို များများအချ ိန် မေပး

လိုက်သွားရမယ်လို

စိတ်နာသလိုနဲ့

ေတွှင့်လည်း

အေဖချစ်သမီးြဖစ်သလို

အပီးေြပာင်းတာ

အေြဖထွက်လာလိမ့်မယ်။ အဲ့ကျရင် မင်းက

ကလည်း များမှများ။ သည်ကားထဲ သူငယ်ချင်း

ြဖစ်သည်။ သိေ ု သာ် အရင်ကေလာက် မနီးကပ်

မို

ေြပာလိုက်။ မင်းေကာင်မေလးကို လိုက်ိုင်

ချ ိန်ထက် ေကျာင်းသွား၊ ကျရှင်သွားရသည်

သူ့သမီးက

ဒါနဲ့ေနအုးံ ။ အဲဒ ့ ါ မေြပာင်းခင် မင်းြဖတ်ချင်တ့ဲ ေကာင်မေလးကို မင်းရဲမိသားစုေတွ ိင ု င ် ြံ ခား

ြဖစ်ိုင်ေတာ့မည်မထင်။ သမီးက ငယ်ရာမှ

အသွယ်မရ၍

သူတိုချင်းေတာ့ သိသည်။ သူ့ေပးသည့် အ ကံ

ခရီးတစ်ေလာက် ေပျာ်ရင်ပုံမရ။ အားတင်း၍

ကပ်ေသာ်လည်း ယခု ထိသ ု မ ို ဟုတ။် ြဖစ်လည်း

ငယ်ငယ်တုန်းက သမီးက သူ့နား အမဲ

အထင်လမ ဲွ န ု း် သွားသည့် အေကာင်း၊ အဆက်

ဓာတ်ပ ုံ က ို ၏ ် ။ သမီးမှာ သွားသာ သွားရသည်။

ေလယာ်ကင ွ ်းပါမကျန် သွားြဖစ်၏။ မိသားစု

အတွက် တံခါးဖွင့်ေပးဖို ေစာင့်ေနသည့်ပုံမျ ိး။

အိမ်ြပန်ေနာက်ကျသည့်

လည်း သမီးလိုက်မသွားိုင်၍ ထိုဦးေလးက

ြဖစ်ေချပီ။ သူ့ေဘာ်ဒါမှ သူ့ေဘာ်ဒါစစ်စစ်။

ဒုတယ ိ ရက်မှာ သူတို ေရတံခန ွ ခ ် ရီးသွားြဖစ်၏။

ပုံရ၏။ သူ့အေဖ

၏။ သမီးကိလ ု ည်း ိင ု င ် ြံ ခားကို အပီးေခေသာ်

မုဆိုးေတာင်၊

ကီးြဖစ်ကာ ဘာလိလ ု  ုိ င ှ ့် ဘွဲ ရေတာ့မည်ပင်။

များကားထဲ သူ့ကို ဆရာတင်ထားက၏။

ကို အပီးထွကသ ် ာွ းပီဆသ ုိ ည်အ ့ ေကာင်း ရှငး် ြပ

သမီးသိေကာင်းေြပာ၏။ သိေ ု သာ် ထိအ ု ေကာင့်

ေနာက်ကျ၍မရ။ ကိုယ်ပိုင်အလုပ် တစ်ပိုင်း

အခု

ထိဦ ု းေလးက သမီးအေခ ကို ကီးေပါ့၊ ိင ု င ် ြံ ခား

ဦးေမာင် သတိထားမိ၏။ ထိုေကာင့် သမီးကို

ေနာက်ကျသည်။ ေတာ်ေသးသည်ဟု ဆိရ ု မည်။

သည်မို ေြဖသာသည်။ မဟုတလ ် င် သူသည်လို

ချစ်သြူ ဖစ်ခသ ့ဲ ည်အ ့ ေကာင်း၊ အြပင်မာှ လည်း

မရှိေကာင်း၊ ပုံလည်း ိုက်ေလ့ိုက်ထ မရှိ

ဂုတစိက ု ် ဟင်းထည်ေ ့ ပးလိက ု သ ် ည်။ သမီးက

ကိုးကွယခ ် ျင်ကသည်။ အချစ်ကို ေရှတန်းတင်

သိုှင့် သမီးက မရပ်မနား ေြပာြပ၏။

စထွကစ ် က ေပျာ်ေနေသာ သမီးသည် ခရီးပန်း

လိုလားမသိ။ သမီးမျက်ှာ မလန်းသည်ကို

ခပ်ငယ်ငယ်၊ အသည်းုေ ု ကာင်မေလးများပင်။

ေလ”

ဦးေမာင် စိတထ ် ဲ နည်းနည်းမသကာြဖစ်လာ၏။

ြပဿနာမတက်ေအာင်လည်း အေရှာင်အတိမ်း အားြဖင့်

သိမး် ထားရတာလည်း အရမ်းပင်ပန်းပါတယ်

ေတာက်ေလာက်ေမာင်းလာေသာ ကားက

မနက်ပင ို ်း ကားရှငး် ေနသည်မုိ ကျ ိက်ထီးိုးသို

ဂျက်စီဂျ ိမ်းလည်း ြဖစ်ရဦးမည်။ များေသာ

“ေဖကီးမကူင ို ေ ် လာက်ပါဘူး။ ဒါေပမယ့်

သမီး ေဖကီးကို ေြပာပါ့မယ်။ သမီးရင်ထဲမှာ

ထိုကိစေကာင့် မေပျာ်ရင်ိုင်ြဖစ်ရသည်ဟု

ကဲင ို ဖ ် သ ို ာ အဓိက။ သိေ ု သာ် ဤသိက ု ဖ ဲ ရ ို ာတွင် လည်း ေတာ်ကီေလးေတာ့ ကယ်ဖိုလိုသည်။

ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ေြပာပါလား။ ေဖကီး ကူညီ

ိုင်တာရှိလည်း ကူညီိုင်တာေပါ့”

မိသားစုခရီးမိုလည်း အားလုံးေပျာ်ရင်ေနက သည်မှာ အမှန်။

ကိစမရှ  ။ိ မိန်းမှင့် သားသမီးများရှသ ိ ည်အ ့ တွက်

“သမီး ဘာစိတ်ညစ်စရာ ေဖကီးကို

မကာခဏချ ိန်းေတွခဲ့ဖူးကသည်တဲ့။

(၃)

ြဖည့်လိုက်သည်က Single။ တစ်ကိုယ်တည်း

သူေမးြဖစ်လိုက်သည်။

ထိုအေပျာ်ထဲ သမီးလည်း ေပျာ်ေနသည်ကို

အတွက် ဂုဏ်ယူမိ၏။

သည်ကို မြဖည်ဘ ့ ထ ဲ ားိင ု သ ် ည်။ မှတမ ် တ ှ ရ ် ရ

ေရတံခွန်မှာ မေမးြဖစ်လိုက်သည့် ေမးခွန်းကို

သူ ေဖ့စဘ ် တ ွ မ ် ှာ ဦးေလးအရွယတ ် စ်ေယာက်င ှ ့်

များေကာင့် သူလည်း စီစ်ထားေသာ ခရီးစ်

အချက်အလက်များကလည်း တစ်ခုမှ

သမီးမျက်ှာေလး

မလန်းြဖစ်ေနသည်ကို သူ့မှာ မကည့်ရက်။

ေနက၏။ ခရီးမသွားြဖစ်တာ ကာေနပီြဖစ်၍

ြမင်ရ၍ စိတ်ချမ်းသာရ၏။ မိသားစုအေပျာ်

အစစ်မရှ။ိ ြဖည်ခ ့ ျင်သည်ကို ြဖည်၍ ့ မြဖည်ခ ့ ျင်

အတူတူထိုင်ြဖစ်က၏။

သူ့ေမာင်မာှ အသားကုနေ ် ဆာ့ေနေသာ်လည်း

မဆင်း၍ သူလည်း မဆင်းြဖစ်။ သူ့သားှင့်

အေမကေတာ့ ေရတံခန ွ ထ ် ဲ ေပျာ်ရင်ေနက၏။ သူတိုမှာသာ..။

“ေဖကီး ဘာလို ေရထဲမဆင်းတာလဲ”

“သမီးလိုပဲ ေဖကီးလည်း မဆင်းချင်လို

ေပါ့ကွယ်”

“ေဖကီး မဆင်းချင်တာ သမီးသိပါတယ်”

ထိသ ု ေ ုိ ြပာပီး သမီးဘာမှ ထပ်မေြပာေတာ့။

သူလည်း ဘာမှ မေမးြဖစ်ပါ။ သမီး စိတ်ညစ်

ေနချ ိန် သူ့ေကာင့် ပို၍စိတ်မညစ်ေစချင်ေပ။ (၄)

ဟိုတယ်ြပန်ေရာက်၍

သားအမိ

တစ်ခုပီးတစ်ခု ေပလာ၏။

ထိုအချ ိန်တုန်းက

ထိုမိန်းကေလးများ၏

ထိမ ု န ိ း် ကေလးများ၏ မိသားစုင ှ ့် အဆင်ေြပ၊

မေြပမစ်းစား။ သူ့ေနာင်ေရး အပ်အရှင်း ကင်းဖိသ ု ာ အဓိက။ ယခု သူ့ကယ ို တ ် င ို ် သူ့သမီး ၏ေဝဒနာကိုြမင်၍ သူ့ေဘာ်ဒါ၏

မည်သိုမ

အြပစ်ထက်

မေြဖိုင်။

သူ့အြပစ်ကို

သူြမင်လာမိ၏။ ေကာက်စရာေကာင်းသည့် ဝဋ်က

ေနာက်ဘဝအထိ

သိလိုက်ရ၏။

မကူးေကာင်း

သူ့မှာ သမီးကို မှစ်သိမ့်ိုင်ဘဲ ချံးပွဲချ

ငိမ ု ၏ ိ ။ သမီးက သူ့အြဖစ်ေကာင့် အေဖဝမ်းနည်း ေနရသည်ဟု

ထင်လိမ့်မည်။

သူ့လုပ်ရပ်

ေနမိ၏။

အေဖတစ်ေယာက်အေနြဖင့်

အတွက် သမီးကို စိတထ ် က ဲ အခါခါေတာင်းပန်

ေြပာမထွက်ေသာ စကားအတွက် သမီးဆီက ခွင့်လတ်စကားကားဖို သူ့ကိုယ်တိုင်ကမူ

မေမာ်လင့်ေချ။

သူ့ကိုယ်သူ

မည်သိုမ

လည်း သူချစ်ရသလို သူ့ကို ပိဂ ု ုစက ို တ ် တ်၏။

လည်း အချ ိန်သီးသန့်ေပးချင်သည့်အတွက်

ှစေ ် ယာက်မှာ ေရတံခန ွ မ ် ှာ ေသာင်းကျန်းထား

ခွင့်မလတ်ိုင်ေတာ့။ သမီးမျက်ှာြမင်တိုင်း

ပဲကည့်။

ေတွးမိသည့်အတိုင်းလည်း ကုမဏီက

ဧည်သည့်များ နားေနအပန်းေြဖသည်ေနရာ၌

ေပေတာ့မည်။

အခုလည်း မအိပဘ ် ဲ သူ့အေဖ့ကို ေစာင်ေ ့ နတာ

အေပျာ်ခရီးေလးစီစ်မြှ ဖစ်မည်ဟု ေတွးမိ၏။

သူ့

သမ အတိုးချနားေနက၏။ သူှင့် သမီးက

သူ့လပ ု ရ ် ပ်အတွက် တစ်သက်လုံး ေနာင်တရေန


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉ (တနဂေွေန့)

ကေလးသူငယ်ှင့် ကေလးစာေပ

ေမှ ေမှာ်ဝန်းသီဟ "ယေန့ လူငယ်၊ ေနာင်ဝယ် လူကီး"ဟု ဆို ကသကဲသ ့ ုိ

ယေန့ ကေလးသူငယ်များသည် အနာဂတ်၏ ေခါင်းေဆာင် များ ြဖစ်  ကသည် ။ ို င ် ငံ ေတာ် ၏ အနာဂတ် အားမာန်

များြဖစ်သည့် ကေလးသူငယ်များကို ငယ်ရယ ွ  ် န ု ယ်ေသာ ကေလးအရွယက ် တည်းကပင် ေကာင်းမွနသ ် ည့် စိတဓ ် ာတ်၊

စည်းကမ်း၊ ပညာများှင့်ြပည့်စုံရန် ြပစုပျ ိးေထာင်ရာ၌ ကေလးစာေပသည်လည်း အေရးကီးသည့် ကတစ်ခု အေနြဖင့် ပါဝင်ေနပါသည်။

ကေလးစာေပဆိသ ု ည်မှာ ကေလးသူငယ်များအတွက်

စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကဗျာ၊ စကားေြပပုံစံများြဖင့် ကေလး

သူငယ်များ နားလည်လယ ွ ေ ် သာ အဓိပာယ်  များှင် ့ အေကာင်း အရာများကို ေရးသားထားသည့် စာေပမျ ိးြဖစ်သည်။ "စာေပသည် ကေလးသူငယ်များ

အတုယူရမည့်

စိတ်ေနသေဘာထားများ၊ ကိးစားချင်ေသာ၊ သင်ယူလို ေသာ၊ တီထင ွ ဆ ် န်းသစ်လေ ို သာ အေတွးအေခများ၊ မျ ိးချစ် စိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး အစရှိသည့် စိတ်ဓာတ် ေကာင်းတိုကို ဖန်တီးေပးိုင်သည်။

ကေလးသူငယ်များအတွက် ကေလးစာေပ ရှိသင့်

သည်ဟေ ူ သာ အယူအဆသည် ၁၉ ရာစုခန့်ကပင် ဥေရာပ

၌ ထွန်းကားလာသည့် အယူအဆတစ်ရပ် ြဖစ်ပါသည်။

ဥေရာပတိုက်၌ ပုံှိပ်စက် မေပမီကပင် ကေလးသူငယ်

များအတွက် ဖတ်စရာ စကားထာများ၊ သင်ခန်းစာများ၊

ကဗျာများှင့် ပုံြပင်တိုကို ထားရှိခဲ့ကသည်။

ယင်းစကားထာ၊ ပုံြပင်များကို ဖတ်ကရသြဖင့်

ကေလးသူ င ယ် မ ျားသည်

လူ့ အေကာင်း ှ င့ ်

လူ့ေလာကအေကာင်းအရာများကို စွဲ မဲေစခဲသ ့ ည်။ ကဗျာ

များသည်လည်း ကေလးသူငယ်များကို သဘာဝေလာကကီး

ှင့် မိတဆ ် က်ေပးသည့အ ် ြပင် ေကာင်းမွနသ ် ည့် ကိယ ု က ် ျင့် တရားများကိလ ု ည်း မျ ိးေစ့ချေပးိင ု သ ် ည်ဟု ယုံ ကည်ခဲ့ က သည်။

ကမာအရပ်ရပ်ရှိ စာေပအမျ ိးအစားများတွင် ဒာရီ

ှင့် ိုးရာပုံြပင်များ၊ ကဗျာလကာများှင့် သားေချာ့ေတး

ကဗျာများ၊ ဟာသှင့် စိတ်ကူးယ်ပုံ ဝတများ၊ သမိုင်း

ဇာတ်လမ်းများ၊ ြဖစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းများ၊ ဗဟုသုတ

အေကာင်းအရာ

စသည့် အမျ ိးအစားတို ကို ကေလးစာေပများအြဖစ်

စာသားများလွန်းေသာ၊ ရှည်လွန်းေသာ ဝါကျစာေကာင်း

အေကာင်းအရာများ၊ သုပ်ြပစာေပ (ုပ်စုံ၊ ကာတွန်း) ေတွရှိရသည်။

အေလးေပးေသာ၊

ပညာရဲရင့်

ဆုံးမသွန်သင်မ

ပွဲလယ်တင့်

များလွန်းေသာ စာများကို မှစ်သက်ကေပ။ ထိုအြပင် များကို စိတ်ဝင်စားမ နည်းကသည်။ ထိုေကာင့် ကေလး

"ကေလးစာေပအစ ေရှးပုံြပင်က" ဟု ဆိုိုင်သည်။

စာေပများ ဖန်တီးရာ၌ ယင်းအချက်များကို ထည့်သွင်း

အခါမ ိုးမသွားိင ု သ ် ည့အ ် ြပင် မှတသ ် ားအတုယ ူ င ို ေ ် သာ

မိဘများှင့် ဆရာ ဆရာမများကလည်း ကေလး

စ်းစားရမည်ြဖစ်သည်။

ေရး ဖတ် မှတ်သား သင်အံကာ

သင်ခန်းစာများစွာလည်း ပါဝင်ေနသည်။ ကေလးသူငယ်

သူငယ်များ စာဖတ်ချင်စိတ်ြဖစ်လာေစရန် အားေပးသင့်

ကိးစားပညာရှာ။

ဖတ်ေစြခင်  းသည် စာဖတ်ဝါသနာ ေပထွနး် လာေစသည့်

စာအုပမ ် ျားအား ေရာင်းေကာင်းုမ ံ သာ မဟုတဘ ် ဲ ကေလး

မိဘဆရာ လမ်းန်ေပး

ပုံြပင်များသည် ကေလးသူငယ်များအတွက် ဘယ်ေသာ

များကို ဒာရီှင့် ိုးရာပုံြပင်များကို နားေထာင်ေစြခင်း၊ အြပင် စာရိတေကာင်းမွန်ကာ ဗဟုသုတကယ်ဝလာေစ ိုင်သည်။

ကဗျာလကာများှင့်

သည်။

ထုတ်ေဝြဖန့်ချ ိသူများကလည်း ကေလးစာေပ၊

များ တကယ်ဖတ်ချင်ေသာ စာအုပမ ် ျားကို ထုတေ ် ဝသင့သ ် ည်။

ထိအ ု ြပင် ကေလးသူငယ်များ စာေပှင့် ပိမ ု ထ ို ေ ိ တွလာ

မှတ်က ချိန်မေရွး။

ေတးကဗျာများသည်လည်း

ေစရန် ကေလးစာေပပွေ ဲ တာ်များကိလ ု ည်း ကျင်းပေပးသင့်

သည်။ အသက် သုံးှစ်မှ (၁၀) ှစ်အရွယ် ကေလးသူငယ်

ကို တွဲဖက်ကာ ေရာင်းချေပးြခင်းေကာင့် ကေလးစာေပ

တွက်ဆလိုေတွး ဆင်ြခင်ေလ

အေလ့အထှင့် စာဖတ်သည့် အေလ့အထတိက ု ို ပိ၍ ု ရရှေ ိ စ

ေကာင်းဆိုးခွဲတတ်ေစ။

ကေလးသူငယ်များ ှစ်သက်ကသည့် အမျ ိးအစားြဖစ်

များအတွက် ကဗျာလကာများသည် ပိုမိုထိေရာက်သည်။ ေတးကဗျာများကို ေရးစပ်သူများသည် တိရစာန်ေကျး ငှက်ကေလးများအေကာင်း၊ ေရ၊ ေြမ၊ ေတာ၊ ေတာင်၊

သည်။ ကေလးစာေပပွဲေတာ်များတွင် ကေလးစာေပများ အေြမာက်အြမားှင့် ထိေတွခွင့်ရရှိပီး စာအုပ်ဝယ်သည့် ိုင်ပါသည်။

ကေလးများ၏ eာဏ်အြမင်ှင့်

တစ်သက်တာ စွဲမဲေစိုင်သည့် အရာြဖစ်သည်။ ကေလး

ေတွ ကံလာေပ အခက်ခဲ

ကေလးသူငယ်များအနက် အချ ိကေလးများသည်

လုံး၏ ေနာင်ေရးြဖစ်ကာ လူမဆက်  ဆေ ံ ရးအတွက် ရင်းှးီ

eာဏ်ြဖင့် ေကျာ်ြဖတ်အမဲ။

သစ်ပင်င ှ ့် အာကာသတိအ ု ေကာင်းကို ကေလးများေနရာ၌ ဝင်ေရာက်ခံစားကာ

မျက်လုံးတွင် ပုံေပလာေစရန် ေရးစပ်ခဲ့ကသည်။

သဘာဝဆန်ေသာ ပုံြပင်များကို ကိက်ှစ်သက်ကပီး အချ ိကေလးများသည် ရဲရင့ေ ် သာ သူရေ ဲ ကာင်းဇာတ်လမ်း များကို ကိက်ှစ်သက်ကသည်။ အချ ိကေလးများသည် ထူးထူးြခားြခား

အေကာင်းအရာများှင့်

တေစသရဲ

အေကာင်းအရာများကို ကိက်စ ှ သ ် က်က၍ အချ ိကေလး များသည်

မိမိပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အေကာင်းအရာများကို

ကိက်စ ှ သ ် က်ကသည်။ ထိေ ု ကာင့် ကေလးစာေပများကို

စာအုပစ ် ာေပများသည် ကေလးသူငယ်တ၏ ို စိတတ ် င ွ ်

စာေပဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးသည် ိင ု င ် ေ ံ တာ်င ှ ့် တစ်မျ ိးသား ြမပ်ှံမဟုပင် ဆိုိုင်သည်။

စာေပပတ်ဝန်းကျင်၌ ေပျာ်ရင်ေစရန်၊ သိချင်တတ်ချင်ေသာ

လုံလှင့်ဇွဲ စိတ်ခိုင်မာ

ရည်ရွယ်ချက် (၃) ရပ်ကို ေဖာ်ေဆာင်ေပးိုင်သည့် စာေပ

ေလာကအလယ်မှာ။

ကေလးစာေပများသည်

ကေလးသူငယ်များအား

စိတဆ ် ကို ြဖည့ဆ ် ည်းေပးရန်၊ ဗဟုသတ ု ေပးရန် ဟူသည့် အြဖစ် ရပ်တည်ရမည် ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင်းမွန်ေသာ

ရည်ရွယ်ချက်များှင့်အညီ

ေရးသားြပစုရာတွင် ကေလးသူငယ်များ၏ အကိက်အေပ

ကေလးသူငယ်များအတွက် အကျ ိးရှိသည့် ကေလးစာေပ

ကေလးသူငယ်များအတွက် ပုံြပင်များတွင် ေပျာ်ရင်

များ၊ စာေပပညာရှင်များှင့် ထုတ်ေဝသူများက တွဲလက်

အေြခခံကာ ဖန်တီးသင့်သည်။

ဖွယ်ေကာင်းသည့် ဇာတ်သိမ်းပိုင်းှင့် ေကာင်းမွန်ေသာ ဦးတည်ချက်များ ပါရှသ ိ င့သ ် ည်။ ကေလးသူငယ်များသည်

များ ပိမ ု ေ ို ပထွန်းလာေစေရးအတွက် မိဘှင့် ဆရာ ဆရာမ ညီညီ

ထည်ဝါလှစွာ ေအာင်လံလင့် အမဲပွဲလယ်တင့်။

ဖေယာင်းတိုင် (မလင်)

ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ကရန် တိုက်တွန်း

ေရးသားအပ်ပါသည်။

ေကျာင်းဆရာှင့် စာဖတ်ြခင်းအေလ့ ြပစုပျ ိးေထာင်ေပးသင့်ပုံအဆင့်ဆင့် ဆန် ဆန်းလင်းေအာင်

နဲ့အများေတာ့ ယုတိတန်မှာေပါ့။ ကေလးသူငယ်ေတွကို

ကေလးေတွရဲ စိတ်ဝင်စားမကို ဖမ်းဆုပ်ရယူိုင်ပါတယ်။

လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာ လုပ်ရေအာင်၊ ဆုံးမသင့်တာကို

အွန်လိုင်းမှာ ဟိုဟိုသည်သည် ေလာက်ကည့်ရင်း ကေန "စာမဖတ်ဘဲ စာသင်ေနတာအလကားပဲ" ဆိုတဲ့ စာေကာင်းေလးတစ်ေကာင်းကို အမှတ်မထင် ေတွမိပါ တယ်။ ဆရာဆရာမတို၏ရင်တွင်းစကားဆိုတဲ့ ပညာေရး (Group) တစ်ခုမှာ ေတွမိတဲ့ စာေကာင်းေလး တစ်ေကာင်းပဲြဖစ်ပါတယ်။ ဒီစာေကာင်ေလးကို ုတတ ် ရက် ဖတ်လက ို မ ် တ ိ ယ်ဆရ ို င်ပဲ ဆက်စပ်ေတွးေတာ စရာေတွက တသီကီး ကျန်ေနခဲ့ပါတယ်။ "စာမဖတ်ဘစ ဲ ာသင်ေနတာ အလကားပဲ"တဲ။့ ဒီေနရာ မှာ စာသင်တယ်ဆိုေတာ့ သင်ကားြခင်း (Teaching) ကို ရည်ရွယ်တာလား၊ သင်ယူြခင်း (Learning) ကို ရည်ရွယ် တာလားဆိုတာ ကွဲကွဲြပားြပား မသိရပါဘူး။ အခု ဒီစာက ဆရာ ဆရာမေတွရဲ (Group) မှာ တင်ထားတာေကာင့် သင်ကားြခင်း (Teaching) ကို ရည်ရွယ်ပီး ေကျာင်းဆရာေတွကို ဆိုလိုြခင်းြဖစ်တယ်လို ယူဆမိပါတယ်။ စာမဖတ်ဘဲ စာသင်ေနတာ အလကားပဲ လို ေြပာထားေတာ့ စာမဖတ်တဲ့ ဆရာေတွကို ခနဲ့ထားတဲ့ သေဘာမျ ိးပါပဲ။ အနာဂတ်တိုင်းြပည်ရဲ ဆိုးြခင်းေကာင်း ြခင်း ှစ်သွယ်ဟာ ကေလးလူငယ်ေတွေပမှာ တည်မှီေန တယ်ဆိုတာ အထူးတလည် ရှင်းြပစရာမလိုဘူး ထင်ပါ တယ်။ ကေလးေတွရဲ ှလုံးသားထဲ စာရိတေကာင်း၊ ဗီဇ ေကာင်းေတွ ိက ု သ ် င ွ း် ဖိအ ု တွက် ဆရာေတွရဲ အခန်းက ဟာ သိပ်ကိုအေရးပါလှပါတယ်။ ဘက်စုံဖွံဖိးတဲ့ လူငယ် တစ်ဦး ြဖစ်ဖိုဆိုရင်ေတာ့ ဆရာေတွသာမက မိဘေဆွမျ ိး အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကအစ ြပြပင်ထိန်းသိမ်း နည်းြပလမ်းန်ပါမှ လူေတာ်လူေကာင်းတစ်ဦး ြဖစ်လာ ိုင်မှာပါ။

လို သုံးသပ်မိတယ်။

ေတွဟာ ကေလးေတွနဲ့ အသင့်ေတာ်ဆုံးြဖစ်သလို ပရ

ရဲ တပည့်ြဖစ်ရြခင်းေလာက် ဂုဏ်ယူစရာေကာင်းတာ

စကားရဲ ဆိလ ု ရ ို င်းကကို "မင်းကိယ ု တ ် င ို က ် စာမဖတ်

ဘဲ ကေလးေတွကို ဘယ်လလ ို ပ ု ် ပီး စာသင်င ို မ ် ှာလဲ" ဆို ပီး ထိထမ ိ မ ိ ေ ိ ဝဖန်ထားတာ ေတွရပါတယ်။ ကန်ေတာ် ေတွရ သေလာက် ဆရာေတွေတာ်ေတာ်များများကေတာ့ စာအလွန် ဖတ်ကပါတယ်။ ဒီအတွကလ ် ည်း ဝမ်းသာရတယ်။ တန်ဖးုိ ရှိတဲ့ စာေပေတွကို ေရးသားတင်ြပကတဲ့ ေကျာင်းဆရာ ေတွ(စာေရးဆရာေတွ)ေတာင် အများကီးရှိကတယ်။ စာဖတ်တဲ့ ေကျာင်းဆရာရဲ အေတွးအေခဟာ အနည်း

သူတိုလိုချင်တဲ့ ပုံစံမျ ိးြဖစ်ေအာင် ထုဆစ်ိုင်စွမ်းရှိတယ် လူမန ှ ်းသိတတ်စကေလးသူငယ်ေလးေတွဟာ အသက်

ငါးှစြ် ပည်့ ပီဆတ ုိ ာနဲ့ အသိပညာေတွ၊ အတတ်ပညာေတွ

ဆည်းပူးဖိအ ု တွက် စာသင်ေကျာင်းကို အေရာက်လာကပါ ေတာ့တယ်။ အုပထ ် န ိ ်းသူမဘ ိ ေတွရဲေစာင်့ ကည်မ ့ ေအာက် 

အုပေ ် တွကို ကည်့ ပီး စာဖတ်ရတဲ့ သုပြ် ပကာတွန်းေလး ေလာကဇာတ်လမ်းေလးေတွဟာလည်း

ကေလးေတွ

စိတ်ဝင်တစားရှိတတ်ကတဲ့အေကာင်းအရာေတွပဲ ြဖစ်ပါ တယ်။

ကေလးေတွဟာ သရဲတေစဆိုတာ ဘာမှန်းမသိခင်

ဆုံးမပီး သင်ေ ့ တာ်ရာရာကို လမ်းြပေနတတ်တဲ့ ဆရာေတွ မရှိပါဘူး။

ဒါေကာင့် ဆရာေတွအေနနဲ့ စာအုပေ ် တွကခ ုိ ျစ်တတ်

ပီး စာေတွကိုဖတ်ကဖို တိုက်တွန်းးေဆာ်ချင်ပါတယ်။ ဖတ်သည်အ ့ တိင ု ်းလည်း လိက ု န ် ာကျင့် ကံဖို လိအ ု ပ်ပါတယ်။

ကေန ဆုံးမပဲြ့ ပင်သူ ဆရာေတွရဲ မျက်စေ ိ အာက်ကို အလိလ ု ို

ကတည်းက လူကီးေတွေြပာြပလို နားရည်ဝေနကပါပီ။

နဲ့ ကေလးေတွရဲ အေတွးအေခရင်သ ့ န်လာေအာင်၊ စာနာ

ေတွနားကပ်ပီး နားေထာင်ေလ့ရတ ိှ ာဟာ ကေလးတိုင်းရဲ

ဆိတ ု ဲ့ စကားေတာင် ရှေ ိ သးတာပဲေလ။ စာေတွကေန သုတ၊

ေတွအေကာင်း ေရးသားထားတဲ့ စာအုပ်ေတွဟာလည်း

ြခင်းဟာ ပိုမိုရင့်ကျက်တဲ့အေတွးအေခေတွ ခံစားိုင်စွမ်း

ေရာက်လာကရပါေတာ့တယ်။ ဒီအခါမှာ ဆရာြဖစ်သအ ူ ေန စိတ်ထားတတ်လာေအာင်၊ ကိးစားလိုစိတ်ရှိလာေအာင်၊

ုနယ်တ ဲ့ လ ှ ုံးသားေလးေတွကို စနစ်တကျ ပုသ ံ င ွ ်းပီးပဲက ့ င ို ် သင်ပ ့ ါတယ်။ ဒီလပ ို က ဲ့ င ို ဖ ် အ ို တွက် အစပျ ိးလုပေ ် ဆာင်သင့် တဲ့ ပထမဆုံးအချက်ကေတာ့ ကေလးေတွကို စာဖတ်ခိုင်း ဖိုပါပဲ။ တိုးတက်တဲ့ ိုင်ငံေတွမှာဆိုရင်လည်း လူမှန်း

သိတတ်စအရွယက ် တည်းက စာအုပေ ် တွကုိ ချစ်တတ်ပီး စွဲလမ်းခုံမင်လာေအာင် စနစ်တကျ ြပစုပျ ိးေထာင်ေပး

တတ်ကပါတယ်။

ကေလးေတွကို စာဖတ်ခိုင်းမယ်ဆိုေတာ့ ဘယ်လို

စာေပမျ ိးကို

ေပးဖတ်သင့်လဲဆိုတဲ့ ေမးခွန်းကလည်း

ေကာက်ေကာက်နဲ့ သရဲအေကာင်းေြပာြပတတ်တဲ့ လူကီး

သဘာဝလို ဆိရ ု မလိပ ု ါပဲ။ ဒါေကာင့် ပရေလာက သရဲ တေစ ကေလးေတွရဲ စာဖတ်ချင်စိတ်ကို းဆွေပးိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်သက်အေတာ်အတန်ရလာကာမှ ရသဝတေလး

ေတွနဲ့ ဂ၊ီ ေချေဂွဗားရား၊ ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်း၊ မာသာ ထရီဇာ စတဲ့ ကမာေကျာ်ေခါင်းေဆာင်ကီးေတွရဲ အတပတိ

ေတွကို ေပးဖတ်ခိုင်းသင့်ပါတယ်။ အဓိကကျတဲ့အချက် တစ်ခုကေတာ့ စာမဖတ်ချင်တဲ့ ကေလးေတွကို စာဖတ် ချင်စိတ်ြဖစ်လာေအာင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ အချက်

ဖတ်ရင်ေငွတစ်ေထာင်ေပးမယ်ဆုိ ပီး မက်လးံု ေပး စာဖတ် ခိုင်းပါတယ်။

လွန်ခဲ့တဲ့

တစ်ှစ်ေကျာ်ေကျာ်ေလာက်က စခဲ့တဲ့

တယ်။ ဒီလန ို ဲ့ တစ်စ ှ ေ ် လာက်ကာလာေတာ့ အေဖကပုြံ ပင်

အဲဒအ ီ စီအစ်ဟာ ေအာင်ြမင်တယ်လို ဆိရ ု ပါမယ်။ အခုဆို

ေလးေတွ ဝယ်လာပါတယ်။ မင်းဘာသာမင်းဖတ်လေ ို ြပာပီး

ကန်ေတာ် အိမ်မှာမရှိလည်း သူတိုဘာသာသူတို ယူဖတ်

ေအာင် ပုံြပင်စာအုပ်ေလးေတွနဲ့ အစပျ ိးေပးခဲ့ပါတယ်။

ေအာင်ြမင်သူေတွ၊ ထူးခန်သူေတွ ေတာ်ေတာ်များများ

ေတွ မေြပာေတာ့ပါဘူး။ ကန်ေတာ့်အတွက် ပုံြပင်စာအုပ် ပုြံ ပင်ေတွအေပ စွလ ဲ မ်းေနတဲ့ ကန်ေတာ်က ့ ို စာဖတ်ချင်လာ

ဆရာေတွအေနနဲ့ အခန်းထဲမှာ ကေလးေတွကို ေန့စ်

ပုတ ံ ပ ို တ်စေလးေတွေြပာပီး ကေလးေတွဟာပုြံ ပင်ေတွကို ှစ်သက်လာပီဆိုကာမှ ပုံြပင်စာအုပ်ေလးေတွနဲ့ ကေလး

ေတွရဲ စာဖတ်ြခင်းအေလ့အကျင်က ့ ုိ အစပျ ိးသင်ပ ့ ါတယ်။ ဒုတယ ိ အချက်က သုပြ် ပကာတွန်းေလးေတွ၊ ြဖစ်ရပ်

ဆန်းကယ် ပရေလာကဇာတ်လမ်းေလးေတွဟာလည်း

စာအုပအ ် မျ ိးမျ ိး လွယလ ် င ွ တ ့် ကူ ဝယ်ယဖ ူ တ်လိ  ရ ု ေနပါပီ။

ဒါေကာင့် စာဖတ်ကပါ။ စာဖတ်ချ ိန်ကုိ သီးသန့်သတ်မတ ှ ်

ေပးထားပီး ှစလ ် ဖ ို ယ ွ က ် မာတစ်ခမ ု ှာ ကိယ ု တ ် င ို ဝ ် င်ေရာက် စီးေမျာခံစားလိုက်ပါလို တိုက်တွန်းးေဆာ်ချင်ပါတယ်။

ကေလးေတွကို အမှနန ် ဲ့အမှား ခွြဲ ခားသိြမင်င ို ေ ် အာင်

သူ တို တန် ဖိုး ထားတတ် လာေအာင် ကို ယ ် ခ ျင်း စာစိ တ ်

ညီေလးေတွ စာဖတ်ဝါသနာမပါတာေကာင့် စာအုပတ ် စ်အပ ု ်

မှာ ကန်ေတာ့်အေဖက ညစ်ပုံြပင်ေတွ ေြပာေလ့ရှိပါ

ကိယ ု ရ ့် ဲ သန်ရာသန်ရာ ဝါသနာဗီဇအေလျာက် ှစသ ် က်ရာ

စာဖတ်ခိုင်းဖိုလိုပါတယ်။ ကန်ေတာ်ဆိုရင် ကန်ေတာ့်

အဆင်ေြပိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီေနရာမှာ ကန်ေတာ်

ပါတယ်။ ကန်ေတာ် ပထမတန်းေကျာင်းသားဘဝေလာက်

ေတွ ေပါက်ဖွားလာေစပါတယ်။ ယေန့ေခတ်မှာဆိရ ု င်လည်း

လွပလ ် ပ်စွာ စ်းစားေတွးေခတတ်လာေအာင် ရည်မန ှ ်းချက်

မူတည်ပီး သူတိုလိုချင်ေတာင့်တတဲ့အရာနဲ့ မက်လုံးေပး

စာစဖတ်စကေလးဘဝကို တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသချြပေပးချင်

ရသ ဗဟုသုတအမျ ိးမျ ိး ခံစားရရှိိုင်တာေကာင့် စာဖတ်

ပါပဲ။ ဒီေနရာမှာေတာ့ ကေလးတစ်ဦးချင်းစီရဲ စိုက်ေပ

ေတာ်ေတာ် စ်းစားရပါတယ်။ စာအုပ်ထူထူကီးေတွနဲ့

များစွာေတွးေတာရတဲစ ့ ာအုပေ ် တွက ကေလးေတွအတွက်

ဆရာေတွမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကန်ေတာ်တိုေတွလည်း

စာဖတ်ဖို လိုပါတယ်။ "ကမာပတ်ချင်သလား စာဖတ်ပါ"

ကန်ေတာ့်ညီေလးေတွဟာ စာအုပ်ေတွကို ခုံမင်လာပီး ေနကပါပီ။ ကည်ူးဝမ်းသာစရာ သိပ်ေကာင်းပါတယ်။ ကေတာ့ "ဘဝမှာ ဆရာေကာင်းသမားေကာင်းေတွနဲ့ ေတွဆုရ ံ ြခင်းဟာကီးစွားေသာ အချ ိးအေကွတစ်ခပ ု "ဲ လို

အတိင ု ်း ရဲရဝ ဲ ဝ ံ့ ံ့ ေလာက်လမ ှ ်းတတ်လာေအာင် သူတက ို ယ ို ် ေမွးြမတတ်လာေအာင် တိင ု ်းြပည်ရဲ လူခန်လေ ူ ကာင်းေတွ ြဖစ်လာေအာင် ဆရာေတွ ထမ်းပိးု ထားရတဲဝ ့ န်ဟာ သိပက ် ို

ကီးမားပါတယ်။ ဒါေကာင့် ဆရာေတွအေနနဲ့ စာပိုဖတ်

ေပးကဖို လိုပါတယ်။ ဖူးပွင့်စ ပန်းပင်ငယ်ေလးေတွဟာ မျ ိးဆက်သစ်လင ူ ယ်ေလးေတွဆရ ို င် ပန်းပင်ငယ်ေလးေတွ ကို ြပစုပျ ိးေထာင်ေပးရတဲ့ ဥယျာ်မှးေတွဟာ ဆရာ

ေတွနဲ့တူပီး စနစ်တကျပျ ိးေထာင်တတ်ဖိုလည်း လိုအပ် ပါတယ်။ အခုလို ေရးသားတင်ြပရြခင်းဟာ စာမဖတ်တဲ့

ေကျာင်းဆရာေတွကို ခနဲ့လိုတဲ့ သေဘာထားမျ ိးမပါဘဲ

အားလုံးကို စာဖတ်ေစချင်တဲ့ စိတ်မျ ိးနဲ့ ေရးသားတင်ြပရ ြခင်းပဲြဖစ်ပါတယ်။ လူငယ်ေလးေတွကို ထုဆစ်ပုံေဖာ်ခွင့်

ဆရာေတွရဲ ဂုဏေ ် ကျးဇူးကို ထုတေ ် ဖာ်ချ ီးကျးကပါတယ်။

ရတဲ့ ေကျာင်းဆရာေတွအေနနဲ့ စာအုပမ ် ျားကိခ ု ျစ်၍ အနာ

ေတွဟာ ထက်ြမက်ထူးခန်ပီး ေအာင်ြမင်မပန်းတိုင်ကို

တစ်လမ်းကေနပီး သယ်ပိုးထမ်းရွက ် င ို ် ကပါေစလို ဆြပ

ဆရာေကာင်းသမားေကာင်းနဲ့ ဆုံေတွခွင့်ရတဲ့ တပည့်

အေရာက်လမ ှ ်းိင ု ် ကစမဲပါပဲ။ မမှားသင်တ ့ ာ မမှားရေအာင်၊

ဂတ်တိုင်းြပည်ကီး ဖွံဖိးတိုးတက်လာေအာင် တစ်ဖက် လိုက်ရပါတယ်။


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉ (တနဂေွေန့)

ဝတတို

ချစ်ညီ(ဘဝရသ)

ေြဖရှင်းသူြဖစ်သည်။ မသန်စွမ်းသူ ဘဝဆိုေပ

သူ ၏ အမည် မ ှာ ဖိုး ေထာင် ြ ဖစ် သ ည် ။ ဖိုးေထာင်တတ်စမ ွ ်းေသာ ပညာဆိသ ု ည်မှာကား ြဖစ်သည်။

တွင် ဆရာ့ထက် တပည့လ ် က်ေစာင်းထက်ဟု

ဦးဖိုးေမာင်ထက်ပင် ဖိုးေထာင်က

ေဆးလိက ု ၊် လက်ပလ ို က ို ေ ် လသည်။ ထိေ ု ကာင့် ဖိုးေထာင်၏ အှိပ်ခန်းေလးမှာ အမဲတေစ

ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ ရတနာြမတ်သုံးပါးအား အလွန်ပင် ိုေသကိုင်းင်းသူြဖစ်သည်။ သဒါ

အရပ်ထရ ဲ က ှိ ာလသားများသည် ိင ု ရ ် ာတာဝန် ကို တတ်င ို သ ် ေလာက် ခွေ ဲ ဝယူကေလသည်။

ေလသည်။ ဖိုးေထာင်က ပေဒသာပင်တွင်

ကထိန်ခင်းရန်

ပိက ု ဆ ် မ ံ ျား အလှဆင်ေခါက်ရာတွင် ကမ်းကျင်

ဖိုးေထာင်၏ အှပ ိ ခ ် န်းေလးမှာ လူကျေနသြဖင့်

သူြဖစ်သည်။ ထိေ ု ကာင့် ပေဒသာပင်၌ သီးရန်

ည ၈ နာရီေလာက်မှပင် ရပ်ကွက်ပေဒသာပင်

ပုံစံအမျ ိးမျ ိးအား ှစ်စ်ဖိုးေထာင်က တာဝန်

မပ်သို ဖိုးေထာင်ေရာက်လာ၏။ ယခင်ကဆို

ခဝဲပင ွ တ ့် န ု း် တန်ေဆာင်မန ု း်

ထိုေနာက် ပတ်ဝန်းကျင်အား ဖိုးေထာင်

သီချင်းသံမှာ

သိုေသာ် ဆူညံလွန်းေသာ ေလာ်စပီကာအသံ

ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးအား စိုးမိုးထားခဲ့ေလ

ကို ဖိးု ေထာင်၏အသံမာှ မေကျာ်လားိင ု ခ ် ေ ဲ့ ပ။

ဖွင့်ထားလျက်ရှိေသာ

အကူအညီေတာင်းေလသည်။

ထိုေနာက် ဖိုးေထာင်သည် လဲကျေသာ ပေဒသာပင်မပ်အတွင်းသို

ေနရာ၌ပင် မထိုင်ေတာ့ဘဲ အရာဝတတစ်ခု

ရပ်ကက ွ ထ ် က ဲ ထိက ု ဦ ် းဆိေ ု သာ လူငယ်တစ်ဦး

အားေငးကည့ရ ် င်း ေသဆုးံ သွားခဲေ ့ လသည်။

ေရာက်လာကာ-

ေဘာလုံးပွဲပီး၍ တစ်ေယာက်တည်း

မပ်သို ကန်ေတာ်ြပန်

ေရာက်လာေသာအခါ

ေသဆုံးေနေသာ

ဖိုးေထာင်င ှ ် ့ သတိလစ်ေမ့ေြမာေနေသာ ထိက ု ဦ ် း

"ဟုတ်တယ်ညီေရ၊ ေဘာလုံးပွဲေကာင်း

အား ေတွပီး လူအများနားမလည်င ို ် အေြဖရှာ

တယ်ဆလ ုိ ုိ အားလုးံ ေဘာလုးံ ပွသ ဲ ာွ းကည့် က

မရြဖစ်ကာ သက်ဆိုင်ရာသို အေကာင်းကား

တယ်ကွ၊ အစ်ကိုတစ်ေယာက်တည်းပဲကျန်ခဲ့

ခဲ့ေလေတာ့သည်။ ထိုေနာက်

သတိလစ်ေမ့ေြမာေနေသာ

ထိက ု ဦ ် းအား တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက သတိရေအာင် ြပလုပ် ပီး စစ်ေဆးေသာအခါမှ ြဖစ်ေကာင်း

"ဒါဆို အဆင်သင့တ ် ာေပါ့ ကိဖ ု ိုးေထာင်ရဲ၊

ကုန်စင်အား သိကေလေတာ့သည်။ ထိုက်ဦး

အခုေခါက်ေနတဲ့ ပိက ု ဆ ် ေ ံ တွကို ကန်ေတာ့က ် ို

သည် ေဆးစွဲေနေသာ လူငယ်တစ်ဦးြဖစ်၏။

ေပးလိုက်ေပါ့ဗျာ"

ယခုြဖစ်စ်မှာ ေဆးဖိုးြပတ်ကာ ယင်းထလာ ေနာက် စ ရာ

သည့်အတွက် မခံစားိုင်သည့် အဆုးံ ၊ ကံရာ

မကူချင်ရင်ေန

မရသည့အ ် ဆုးံ ဤကဲသ ့ ုိ လုပေ ် ဆာင်ခြ့ဲ ခင်းြဖစ်

လာမေှာင့်ယှက်နဲ့" တစ်ရက်အလိုတွင်

ေမ့ေြမာသွားေလေတာ့သည်။

စွာ

''ေဟ့ ေကာင် ထို က ် ဦး၊

ယူေလသည်။

အုပ်ကိးြပတ် သတိလစ်

ေအာ်ဟစ်၍

သိပ်ရှားေနလား၊ သွားကွာ ထိအ ု ထဲတင ွ ် ဖိုးေထာင်လည်း တာဝန်တစ်ခယ ု ူ

ချက်ချင်းပင်

လာေလသည်။ ထိေ ု ကာင့် မပ်၌ ကျယ်ေလာင်

တစ်ချက်အကဲခတ်လိုက်ပီး-

ခံစားခဲ့ရသည်ေတာ့မသိ။ ယခုဘဝတွင်ေတာ့

ဒီလ ို င ှ ့် သီတင်းဝါလကတ်ပီး ကထိနခ ် င်း

ေလြပည်ေလညင်းေလးများက

ထိုအခါ ထိုက်ဦးက ပတ်ဝန်းကျင်အား

ဖိးု ေထာင်သည် အတိတဘ ် ဝ၌ မည်ကသ ဲ့ ို အကုသလ ုိ ် ဝဋ်ေကးပါခဲ၍ ့ ယခုလေ ုိ ဝဒနာမျ ိး

ကာလကို ေရာက်ရှိလာေလ၏။ ထိုေကာင့်

စွာ ှပ ိ လ ် က ုိ ေ ် လသည်။ ထိအ ု ခါ ထိက ု ဦ ် းသည်

တယ်"

လူြပတ်သည်ဟုပင် မရှိေချ။

ိင ု ရ ် ာတာဝန်ထမ်းေဆာင်သလ ူ ည်း ြဖစ်သည်။

ပညာရှငပ ် ပ ီ ီ ေမ့ေကာအား လက်ြဖင့် လျင်ြမန်

ထိုေကာင့်

လားဗျ"

ဖိုးေထာင်အား ရည်န်  းထားခဲသ ့ လိပ ု င်။ ဖခင်

အားတက်သေရာ

မပ်ထဲ ဖိုးေထာင်

တစ်ေယာက်ထသ ဲ ာလင် ကျန်ရစ်ခေ ဲ့ လသည်။

"ကိုကီးဖိုးေထာင်

ဆိေ ု သာစကားပုရ ံ ေ ှိ လသည်။ ထိစ ု ကားပုသ ံ ည်

ဓားြဖင့်အထိုးခံရချင်းပင်

သည်။

ထိုစ်

ရရှိထားြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာစကားပုံထဲ

ဖိုးေထာင်သည်

ထိုက်ဦးအား ြပန်လည်လုံးေထွး၍ အေကာ

သည်။

ထိုပညာသည် ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကီး ဦးဖိုး ေမာင်ထမ ံ ှ ဖိးု ေထာင်က လက်ဆင့က ် မ်း အေမွ

တတ်စွမ်းသည့်ဘက်က

ပိုက်ဆံများေခါက်ရန်

ချမ်းစိမ့်စိမ့်ှင့် တစ်ဆထက်တစ်ဆ ပိုပိုေအး

လုပက ် င ို ရ ် ှာေဖွေကးေမွးခဲသ ့ လ ူ ည်း ြဖစ်သည်။

လက်မေှးတတ်သလို

ှစ်ချက်သုံးချက်ဆင့်၍ ထိုးလိုက်ေလသည်။

ကျန်ရှိေနသြဖင့် လိုက်၍ မသွားြခင်းပင်ြဖစ်

လားမသိ

ကီးအား ငယ်စ်ကတည်းက ိုးိုးသားသား

ကုသိုလ်ေရးဆိုပါကလည်း

မနက်ခင်းမည့်ကထိန်တွင်

ရာသီဥတုကလည်း ေဆာင်းဦးအကိမို

မယ့် တတ်စမ ွ ်းေသာ ပညာှငပ ့် င် မိခင် မုဆိုးမ

"မေပးဘူးကွာ မေပးဘူး " ဟု ဆိုေလရာ ထိုက်ဦးသည် ဖိုးေထာင်၏ ရင်ဝအား ဓားြဖင့်

ပေဒသာပင်၌သီးရန်

ေသာ ေလာကဓံကပ ို င် သူက ကံ့ ကံခ ့ ံ ရင်ဆင ို ်

ထိုအခါဖိုးေထာင်က-

အလွန်ကိက်သူပင်ြဖစ်သည်။

သိုေသာ်လည်း

ဘယ်ေတာ့မှ မြဖစ်ေပခဲ့ေပ။ တွန်းတိုက်လာ

ရပ်ေရး၊ ရွာေရး၊

စမ်းပါ ကိဖ ု ိုးေထာင်ရာ၊ အသားမနာချင်စမ်းပါနဲ့"

ေဘာလုံးပွဲက ကာလသားများအား

ေဘာလုံးပွဲ

စိတ်ဓာတ်ကျြခင်း၊ အားငယ်ြခင်းများ သူ့မှာ

တရားဆိုလည်း

ေနေလ၏။ ထိေ ု န့ညကေတာ့ မန်ယန ူ ဲ့အာဆင် ြမ ဆွ ယ ် သ ွားေလသည် ။ ဖိုး ေထာင် လ ည်း

သူသည် ေမွးရာပါ ပိုလီယိုေရာဂါသည်တစ်ဦး

ြဖစ်သူ

"ေပးစရာရှိတာ ေအးေအးေဆးေဆးေပး

နယ်

ြဖစ်၏။ သိုေသာ် ယခုရရှိထားေသာ ဘဝအား

အိုးအေကာအှိပ်ပညာပင်

ထိအ ု ချ ိန်သည် မပ်ထလ ဲ မ ူ ြပတ် အမဲစည်ကား

သည်ဟု ဝန်ခံခဲ့ေလသည်။

ထိက ု ဦ ် းသည် ဖိုးေထာင်၏စကားမဆုံးခင်

ထိုအချ ိန်မှစ၍

ကန်ေတာ်တိုရပ်ကွက်

အနားသို ုတတ ် ရက် တိုးကပ်သွား၍ ဖိုးေထာင်

ဘုက ံ ထိနသ ် ည် ဖိုးေထာင် ေနာက်ဆုံးအေနြဖင့်

အား အေနာက်ကေနသိုင်းဖက်ကာ အသင့်

ေငးကည့်ခဲ့ေသာ အသံချဲစက် ေလာ်စပီကာ

ဝှက်ယူေဆာင်လာေသာ ဓားြဖင့် ရင်ဝအား

များအား အသုံးမြပခဲသ ့ ည်မှာ ယေန့ထတ ိ င ို ပ ် င်

ေထာက်လျက်-

ြဖစ်ပါေလေတာ့သည်။

ေကာင်းြခင်းစုုံး တန်ေဆာင်မန ု ်း

တန်ေဆာင်တိုင်ပွဲ ဒါနကဲ

ထူးေပ့သာစွတန်ေဆာင်မန ု ်းလ

တန်ေဆာင်မုန်းမှာ ကထိန

ေကာင်းကင်ကီးက ြပာြပာလွင်

မိင်မိင်ဆိုင်ဆိုင် တန်ေဆာင်တိုင်

ြပတဲ့လှဒါန။

မိုးတိမ်ကင်းလိုစင်။

ြမန်မာတို၏ ြပကဒိန်မှာ တစ်ဆယ့်ှစ်လပါ ရှစ်လေြမာက်ခါ တန်ေဆာင်မုန်း ပွဲလမ်း အစည်ဆုံး။ အလုံးစုံသိ ြမတ်ဗုဒါ လြမတ်ချ ိန်အခါ သာမညဖလ သုတ်ေတာ်အား မိန့်ဆိုမက်တရား။ သဒါတရား စိတ်ထက်သန် ဗုဒ သံဃာထံ ပွဲေတာ်ညံစည် ကထိန်သကန်း မသိုး ရက် လှဒါန်း။ ေပးကမ်းစွန့်ကဲ ပံ့သကူ ဆီမီးပူေဇာ်လှ လြပည့်ညမူ ေဆးေပါင်းခ မဲဇလီဖူးသုပ်စားက။ ခဝဲပန်းများ ဖူးပွင့်ကာ

လှဒါန်းသမ စုံလိုရယ် ပီတိြဖစ်စဖွယ်။ လြပည့်ေန့ဝယ် အလွန်ထူး နကတ်စုံညီ ြမး။ ရာသီကူးတဲ့ ေဟမန်ခါ စပါးေရေရာင်ဝါ။

ကီးမားဂုဏ်အင် ေဆးေပါင်းခ လြပည့်ထူးတဲ့ည။ မဲဇလီဖူးသုပ်လိုဗျာ စားကေရြမန်မာ။ ေရှးအစ်လာ ဓေလ့ထူး

ေတးသံချ ိသာ ရင်ရင်ြမး

ဘယ်ခါမေမ့ဘူး။

ေြမာက်ေလသုန်သုန်ြဖး။

ေဆာင်းလကိုကူး ဒီအချ ိန်

အေပျာ်ထူးတဲ့ ေတာင်သူေတွ

ခင်းကပွဲကထိန်။

ဟစ်ေကးသံစာေဝ။ ေပးေဝလှက ြမတ်ဒါန ေြဗာသံ လင်တဲ့လ။

ေရှးိုးမတိမ် လှဒါန တန်ေဆာင်မုန်းြမတ်သည့်လ။ ေကျးလက်မိြပ ညီညီညာ

ပန်းခဝဲပွင့် တြဖာြဖာ ေနြခည်ဝင်းလက်လာ။ ေတာင်ယာရှင်တို ေပျာ်မဆုံး ထူးတဲ့တန်ေဆာင်မုန်း။ ဂုဏ်ဝင့်ထည်

လှဖွယ်စုံလှတာ။ ြမတ်သံဃာကို ဦးထိပ်ထား စိတ်မှာသဒါပွား။ ေနမင်းွယ် (ေရေညာင်ေြမ)

ဆီမီးထွန်းကမိင်။

အပိင်အဆိုင် ယှ်ဲက ပေဒသာပင်အလှ။

ကထိန်ခင်းက ေပျာ်စရာ တီးကွက်ကကွက်ပါ။

ကိတ်ကိတ်တိုးကာ လူအများ ေနရာအှံအြပား။

လုပ်အားေပးလို ဒါနလှ

ရင်းှီးချစ်ကည်ြဖ။

ဝိုင်းကူကာ အတူတူစား

စတုဒိသာများ။

ေပျာ်ေပျာ်ပါးပါး ေဈးပွဲေတာ် နိဗာန်ကိုရည်ေမာ်။

အားလုံးေခကာ ရင်ေပျာ်ြမး တန်ေဆာင်မုန်းလထူး။ မဲဇလီဖူးသုပ်စားမှာ ေဆးေပါင်းခချ ိန်ခါ။

ဖိုးေရလဝါ သာထွန်းလင်း ခဝဲလင်လင်သင်း။

ေဆာင်းေနေရာင်(အေဖျာက်)

ေဆာင်လဦးအခါ ေြမာက်ေလြပန်ကာ ှင်းမန်ဖွဲ မီးပုံးပျံလတ်  ပွဲ။ တူေပျာ် စုံညီဲ။

နံ့သာမိင် ေမာင်ဘိုချ ိ


ိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉ (တနဂေွေန့)

တန်ဖိုးရှိေသာ လူ

လြမတ်တန်ေဆာင်တိုင် ဆင်ဲကစို ပွဲေတာ်များ  ခိုင်ငိမ်းချမ်း

တန်ေဆာင်တင ို ၏ ် အစ မူလြမစ်ဖျားခံရာ ပွေ ဲ တာ်သည်

မိုးအကုန် ေဆာင်းအကူး ှင်းရည်လူးေသာေန့များ တွင် ငယ်စ်က ှစစ ် ်ေအာ်ဆခ ို ဲ့ ကဖူးသည့"် သီတင်းကတ် ပွဲေတာ်ကီးပီးေတာ့.. တန်ေဆာင်မုန်း...တန်ေဆာင်တိုင်၊ ဆီမီးကမိင် မသိုးအလှ ြမတ်သကန်းကပ်ဖို ေရတိဂုံ ကုန်းေတာ်မှာ အပိင်အဆိုင်” ဟူေသာ သီချင်းကို ယခု အသက် ၂၀ ေရာက်သည်အထိ တန်ေဆာင်မန ု ်းေရာက်ချ ိန် တိင ု း် သီဆြုိ ဖစ်ပါသည်။ ဘာလိလ ု  ုိ င ှ ့် ကထိနသ ် ကန  း် များ ကပ်လှ ရန်အချ ိန်သိုပင် ေရာက်ခဲ့ြပန်ေလပီတကား။ မဟာအတုလမင်းကီး၏

လွမ်းချင်းေလးြဖင့်

တန်ေဆာင်မုန်းလကို ေရးဖွဲထားသည်ကိုကည့်ပါက"ေြမာက်ေလငယ်သွင်းပါလို ြမှင်းငယ်စိုစို ြမင်တိုင်းငယ်ပျ ိသည် ေရကျ ီးညိတာရာှင့် ကတိကာထွန်းတဲ့လကိုေလး။ တန်ေဆာင်ငယ်မာသ ၁၂ လတွင် ချမ်းြမေအးရင် ဗိစာခွင်သို ရက်ငင်ေြပာင်းခွာ ခဝဲဝါလည်း ခိုင်လာဝတ်မန် ရနံ့သာထုံေတာ့တယ်

ြဖစ်ပါသည်။

လှကထိန်သဘင်ခင်းလို ကျင်းကတယ်ေလး။" ဟူသည့အ ် တိင ု ်း ကထိနအ ် လှသည် ဤလ၏ အထင်ရှားဆုံး အလှြဖစ်ပါသည်။ ကထိန်ဆိုသည်မှာ ပါဠိပျက်စကားြဖစ်ပီး အကျ ိး ငါးချက် တစ်ပိင်နက်ရေသာ အလုပ၊် အကျ ိးေပးမဲြမံေသာ အလုပ်၊ သကန်းြဖတ်ြခင်း၊ ချပ်ြခင်း၊ အေရာင်ဆိုးြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်းဟူေသာ အလုပအ ် ားလုံးမှာ ကထိနအ ် လုပပ ် င် ြဖစ်ေပသည်။ ကထိနအ ် လှတွင် ကထိနခ ် င်းရာ၌ သကန  ်းကို သာ ခင်းရြခင်းြဖစ်ေသာ်လည်း ေရှးဘိုးဘွား အလှရှငမ ် ျား အလိုရှိရာ

သုးံ ေဆာင်င ုိ ေ ် စရန် ရည်သန်လျက် အြခားေသာ လှဖွယ် ပစည်းများကို ကထိနသ ် ကန  ်း၏ အရံအြဖစ် ပေဒသာပင်များ တွင် သီးပွင၍ ့် လှဒါန်းကြခင်းြဖစ်သည်။ ယခုအခါ ကထိန် သကန်း၏ အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် ပေဒသာပင်ပုံများကို အသုံးြပလာကပါသည်။

ကိစကီးငယ် ေဆာက်သဖွယ်လင် ကျ်းကျယ်ထွင်းေဖာက်

"သာမညဖလအခါေတာ်ေန့" ဟုလည်း ေခဆို ကပါသည်။ ဖခင်ဗမ ိ သ ိ ာရကို သတ်ခမ ့ဲ ေ ိ သာ အဇာတသတ်မင်းသည်

ဤနကတ်ပွဲသည် ဘုရားမပွင့်မီ ေရှးကမာဦးကတည်းက

ဇီဝကသမားေတာ်၏ အကူအညီြဖင့် ဘုရားထံေရာက်ရိှ

ရှခ ိ ေ ့ဲ သာပွေ ဲ တာ်တစ်ခသ ု ာ ြဖစ်ပါသည်။ တန်ေဆာင်တင ုိ ်

သွားပီး

ပွေ ဲ တာ်သည် ကထိနပ ် ေ ွဲ တာ်ထက် ှစေ ် ပါင်းများစွာ ေရှးကျ

ေလာက်ထားရာမှ ြမတ်စွာဘုရားရှင်က ရဟန်းြပရသည့်

ေပ၏။ သိေ ု သာ် ဗုဒဘာသာ  ြမန်မာတိသ ု ည် ကထိနပ ် ေ ွဲ တာ်

အကျ ိး ၁၃ မျ ိးကို ရှင်းလင်းေဟာကားေတာ်မူခဲ့၏။

ကိသ ု ာ တန်ေဆာင်မန ု ်းလပွေ ဲ တာ်အြဖစ် ေပျာ်ရင်စွာ ဆင်ဲ

အဇာတသတ်မင်းသည်

ကျင်းပကပါသည်။

ေဒသနာေတာ်" ကို ကားနာပီးအဆုံးတွင် ရတနာသုံးပါး

တန်ေဆာင်တိုင်ပွဲ

ဆီမီးပူေဇာ်သည့်

မန်လည်ဆရာေတာ် မာဃေဒဝလကာသစ် ပညာှင့်ပတ်သက်ေသာ

မန်လည်ဆရာေတာ်ကီး

ေရးသားခဲေ ့ သာ လကာကဗျာေလးက မှတသ ် ားဖွယရ ် ာပင် ြဖစ်ပါသည်။"ပညာ"ဟူေသာ ေဝါဟာရသည် အလွန်ပင် ကျယ်ြပန့်ပါသည်။ အထက်ပါကဗျာေလးအတိုင်းပင် ပညာြပည့်ဝေသာ သူသည် ှလးံု သားလှ၍ မည်သည်အ ့ မကိစမဆိ  ု ေဆာက် တစ်ေချာင်းသဖွယ်

ြပလုပ်လိုသည့်

အမကိစတိုင်းကို

လိုရာပုံသို ထွင်းထုြပလုပ်ိုင်စွမ်းရှိေပသည်။ "ပညာ" ဟူေသာ ေဝါဟာရကို စကားတစ်လုံးချင်းလည်း သုံးပါသည်။

ဘုရားကား

တာဝတသာနတ်ြပည်တွင် ဘုရားအေလာင်းဆံေတာ်ကို ဌာပနာ၍

သိကားမင်းတည်ထားခဲ့သည့်

စူဠာမဏိ

"eာဏ်"ှင့် ယှ်တွဲ၍လည်းသုံးပါသည်။

အြခားစကားလုံးများှင့်လည်းတွဲ၍ သုံးပါသည်။ " eာဏ်ပညာ၊ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ သုခမ ု ပညာ၊ တ်မပညာ၊ လက်မအတတ်ပညာ" စသည်ြဖင့် တွဲသုံး ေလ့ရှိကသည်။ အဆိုပါ "စကားတစ်လုံးချင်းအလိုက"် "အတွလ ဲ က ို "် ေဝါဟာရအဓိပာယ်  ဖင ွ ဆ ့် ခ ို ျက် အသီးသီးရှပ ိ ါ သည်။ "eာဏ်" သိြမင်တတ်ေသာတရား၊အသိတရား၊ "ပညာ" ဟူ၍ အနက်အဓိပာယ်အချပ်အားြဖင့် ဖွင့်ဆိုိုင်ေပသည်။

ရဟန်းြပရသည့်

အကျ ိးေကျးဇူးများကို

"သာမညဖလသုတန်

ကို ကိုးကွယဆ ် ည်းကပ်သည့် ဥပသကာအြဖစ်သုိ ေရာက်ရှိ ခဲ့ေလသည်။ ထိုအခါ

အဇာတသတ်မင်း၏

အိပ်မေပျာ်သည့်

ေစတီေတာ်ကုိ ရည်စးူ ပူေဇာ်ြခင်း ြဖစ်သည်ဟု မှတသ ် ားဖူး

ေရာဂါေဝဒနာ

ပါသည်။ တန်ေဆာင်တိုင် ဆိုသည်မှာ အလင်းေရာင်ကို

သာသနာေတာ်၌ အသက်ေပး ကည်ညိသူြဖစ်လာြခင်း၊

ယူေဆာင်ထားေသာတိုင်ဟု အဓိပာယ်ရသည်။

မဟာအဝီစိငရဲသို မကျေရာက်ေတာ့ဘဲ

ငိမ်းေအးသွားြခင်း၊

ဗုဒြမတ်စွာ၏ ေလာဟကုမီ

ေရှးအခါက ြမန်မာလူမျ ိးတိတ ု င ွ ် နတ်ြပည်ရှိ စူဠာမဏိ

ငရဲတင ွ သ ် ာ ကျေရာက်ြခင်း၊ ေနာင်အခါဝိဇတ ိ ာဝီ အမည်ြဖင့်

ေစတီအား ဆီမီးပူေဇာ်သည့် အဓိပာယ်ေပလွင်ထင်ရှား

ပေစက  ဗုဒြဖစ်  ပီး နိဗာန်ကို မျက်ေမှာက်ြပရမည့် ပုဂိလ်

ေစရန်

ဆီမီးထွန်းညိ

ြဖစ်ြခင်းစသည့် အကျ ိးတရားများကို ခံစားရသည်ကို

ပူေဇာ်ေလ့ရှိ ကသည်။ ထိသ ု ပ ုိ ေ ူ ဇာ်ြခင်းကို ဦးေအာင်ကီး၏

အေကာင်းြပ၍ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေန့ကို "သာမည

တန်ေဆာင်မုန်းလဘွဲ လူးတားတွင်..

ဖလ အခါေတာ်ေန့" ဟု သတ်မတ ှ ြ် ဖစ်ေပလာရြခင်း ြဖစ်

ြမင့်မားေသာေနရာများေပတွင်

ေပသည်။

တိင ု ထ ် ပ ိ ဖ ် ျားတွင် ငါးပါးကျ ိးရှိ မီးပွငည ့် ၍ ိ " ဟု ဆိထ ု ားြခင်း

ထိုသို ပွဲေတာ်အေပါင်း စုံလင်ေသာ တန်ေဆာင်မုန်း

ြဖစ်ေပသည်။ အထက်အညာ မေလး၊ ြပင်ဦးလွင်ှင့်

လတွင် နကတ်စခ ံု ျ ိန်ပညာစမ်းကသည့ခ ် းုိ ကွငး် ထားသည့်

ေတာင်ကီးတို၌

ပစည်းများယူေသာ သူခိုးကီးညသည် မိကီးြပကီးများ

ပို၍စည်ကားသည်။

မီးပုံးပျံတစ်လုံး

သိန်းှစဆ ် ယ်၊ သိန်းအစိတ် သုံး၍ စူဠာမုနြိ မတ်ဘရ ု ားအား

ှင့်မဆိုင်ေသာ

ရည်မှန်းပူေဇာ်ကေလသည်။

အချ ိန်ထိ ရှိေနဆဲပါ။ အဘွားရှိရာေကျးလက်ရွာေလးသို

တန်ေဆာင်တိုင်လတွင်

ေဆးေပါင်းစုံ၍

ေဆးေပါင်းစုန ံ တ်များ မဲဇလီပင်ေစာင့န ် တ်ထံ လာကသည်။ သိုအတွက် မဲဇလီဖူးသုပ်၍ ဓာတ်စာအြဖစ် စားရသည်။

ေကျးလက်ေတာရွာများတွင်

ယေန့

ကန်မေရာက်ရခ ှိ ျ ိန်က တိက ု တ ် က ို ဆ ် င ို ဆ ် င ို ် တန်ေဆာင်မန ု ်း လြပည့်ညြဖစ်ပါသည်။ တစ်ေရးိုးချ ိန် အိမ်ေဘး

ဘူးစင်ေအာက်တွင်

ငယ်ငယ်က ကျ ီးမိုးပွလ ဲ ပ ု ရ ် င်း မဲဇလီဖူးသုပ် စားရသည်မှာ

ဦးေလးချက်ေသာ

အလွန်အရသာရှိ၏။

ကက်သားှင့်ဘူးသီးအရသာကို ယေန့အချ ိန်ထိ အမှတ်

မသိုးသကန်း ကာသကန်းကပ်ြခင်း

တရ ရှိေနဆဲပါ။ ထိုေန့ကသူခိုးကီးည၏ ကက်ဘူးဟင်း

တန်ေဆာင်မုန်းလေရာက်လင်

ထူးကဲအနံ့ြဖင့်ေမးပျံေနသည့်

ေရတိဂုံကုန်း၌

ြဖစ်တည်လာပုက ံ ုိ ကန်မသိချင်ခမ ့ဲ သ ိ ည်။ ထိသ ု ခ ိ ျင်စတ ိ ်

ရက်ကန်းခတ်ပိင်ကသည်။ မသိုးသကန  ်း၊ ကာသကန  ်းများ

ြဖင့် ကန်မစာဖတ်ခရ ဲ့ ာမှ ယခုကသ ဲ့ ို လြမတ်တန်ေဆာင်တင ို ်

ခတ်၍ ုပ်ပွားေတာ်များကို ပူေဇာ်က၏။ ကထိန်လျာ

အေကာင်းေရးရာ၌

သကန  ်းကို မိုးမလင်းမီ ပီးေအာင်ခတ်ရသည်မှာ မလွယက ် ။ူ

သည်။ မိင်မိင်ဆိုင်ဆိုင်လတန်ေဆာင်တိုင်သည် ကမာ

ေန့ကူးလင် သကန  ်းသိုးြဖစ်သွား၍ မသိုးသကန  ်းြဖစ်ေအာင်

တည်သေရွ ြမန်မာ့းုိ ရာယ်ေကျးမအြဖစ် ရှငသ ် န်ေနမည်

အချ ိန်မီကိးစား ခတ်ကရသည်။

မှာ မလွဲဧကန်ပင်ြဖစ်ပါသည်။

အေထာက်အကူြပခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါ

ထိုသို

သိြမင်တတ်ေသာတရား

"ပညာ" ဟူ၍လည်း

အသိတရားကိုပင်

ထပ်ေလာင်းဖွင့်ဆိုန်းထားပါ

အသိပညာ ဆက်လက်၍ "အသိ" ကို ဆင်ြခင်တတ်မ၊ နားလည်မ

အုပညာအြပင်

များစွာလည်း အကျံးဝင်ပါသည်။

လက်မအတတ်ပညာ ထိုြပင် "ပညာ" ှင့်

စပ်လျ်း၍ ပညာရှ၊ိ ပညာရှင၊် သုခမိန၊် ပညာရည်ြပည့ဝ ် သူ စသည်ြဖင့်လည်း ေခေဝကေသးသည်။ "ပညာရှိ" မှာ ဗဟုသုတှင့် ြပည့်စုံသူကို

"ဆင်ြခင်တတ်ေသာ၊ ေြမာ်ြမင်တတ်ေသာတရား၊ ဆင်ြခင်

တတ်သိကမ်းကျင်သူကို ဆိုလိုရင်းြဖစ်သည်။ "သုခမိန်"

တတ်ေသာ eာဏ်ဟူ၍လည်း "အသိ၊ eာဏ်ှင့်ပညာ" ကို

ဟူသည် သိမေ ် မွထက်ြမက်ေသာ အသိအြမင်ရသ ှိ ူ ပညာရှိ

ဆက် စ ပ် ၍ "အသိ eာဏ် ပ ညာ"ဟူ ၍ လည်း စပ် ဟ ပ် ၍

ဟူ၍ပင် ထပ်ဆင့အ ် ဓိပာယ်ဖင ွ ဆ ့် ို ေဖာ်န်  းကြပန်သည်။

ယူရန်သင့်ပါသည်။

"ပညာရည်" ဆိုသည်မှာ ဂဏန်းသချာအတတ်၊

အတတ်ပညာ

အတတ်၊

ရာဇဝင်အတတ်ပျ ိ၊

ေြမပုံ

ကဗျာလကာအတတ်၊

အတတ်ပညာဟူသည် "အတတ်င ှ ပ ့် ညာ"ကို တွသ ဲ ုံး

ေဆးကျမ်း၊ ဓာတ်ကျမ်း၊နီတက ိ ျမ်း၊ ပိဋကတ်ကျမ်း စေသာ

ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ "အတတ်" ဟူသည် ြပလုပ်ိုင်

ေလာကီ ၊ ေလာကု တ ရာ "စာေပပညာအတတ် " တို ကို

ြပလုပတ ် တ်ေသာ စွမ်းရည်ပင်ြဖစ်သည်။ အတတ်ပညာတွင်

တတ်ြခင်း၊ အထူးသြဖင့် "တ်မ၊ လက်မ၊ စက်မ" စေသာ

"ူတ်မအတတ်ပညာှင့် လက်မအတတ်ပညာ"တို ြဖစ်

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုေ ံ လာက်ေသာ ပညာတတ်ြခင်း

သည်။ တ်မအတတ်၊ လက်မအတတ် ဟူ၍လည်းသုံးပါ

တိုကို ဆိုလိုသည်။ ပညာဟူသည် လူ့ေဘာင်အဖွဲအစည်းတွင် အေရးပါဆုံး ေသာ ကတစ်ရပ်ြဖစ်ေပသည်။ ိုင်ငံတစ်ငံ၏ လူမေရး၊ 

"တ်မအတတ်ပညာ" ကို တစ်ဖန် "သုခုမပညာ"

စီးပွားေရး၊ ယ်ေကျးမတို၏ အေြခခံအုတ်ြမစ်လည်း

ဟုလည်း ဆိုိုင်ေပသည်။ ဂီတ၊ ကဗျာ စသည်တိုကို

ြဖစ်ေပသည်။ပညာဟူသည် စ်းစားေတွးေခေဝဖန်ပင ို ်းြခား

လည်း တ်မပညာ (ပါ-သုခုမ-ပညာ)ဟူ၍ ေဖာ်ြပိုင်ေပ

ိင ု ေ ် သာ eာဏ်ကေ ို ပးစွမ်းိင ု ေ ် သာ စွမ်းရည်များြဖင့လ ် ည်း

သည်။ "အုသခ ု မ ု ပညာဟူ၍လည်းေကာင်း၊အုပညာဟူ၍

ြပည့်စုံေပသည်။ ထိုေကာင့် ခိုင်မာေသာ တိုးတတ်ေသာ

လည်းေကာင်း သုံးိုင်ပါသည်။

လူ့ေဘာင်အဖွဲအစည်းတစ်ခြု ဖစ်င ို ရ ် န်အတွက် ပညာသည်

"လက်မအတတ်ပညာ"တွင် စက်မ၊ ပန်းချ ီ၊ ပန်းပု

လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ။ သူ့ေစတနာ ေရာင်ြပန်လင်း ေသာကေတွလည်းကင်း။ ြဖစင်သန့်ရှင်း မေနာချ ိ ေလာက လှေစလို။ တ်စကားကို ချ ိသာေှာ ဆက်ဆံ သူ့သေဘာ။

ဖိးထက် (ေရစကိ)

ေမွးရပ်အညာေြမ ထန်းပင်ရစ်ဝိုင်း အုံဆိုင်းေန ေမွးရပ်အညာေြမ။ လယ်ကွင်းြပင်ေတွ ေရေရာင်ဝင်း လွမ်းေမာဖွယ်ခင်  း။ ေလြပည်ေလညင်း ေဝှကာေဆာ် လန်းဆန်းကည်ူးေပျာ်။ ဆည်းဆာချ ိန်ေနာ် ေကာင်းကင်က တိမ်ေရးပန်းချ ီလှ။ အိပ်တန်းြပန်က ေကျးငှက်ေတွ လွမ်းေတးဖွဲသီေန။ ေမွးရပ်အညာေြမ မဝ ေတာရဲသဘာဝ။

ကည်ူးေပျာ်ရင်ေမွ။

ဆိလ ု သ ို ည်။"ပညာရှင"် ဟူသည်ကား ပညာရပ်တစ်ခခ ု တ ု င ွ ်

အြဖစ် အကျံးဝင်ြပန်ပါသည်။

ေမတာဂုဏ်လမ်း ေအးြမကာ

ိုးသားြဖစင် ေတာဓေလ့

ဟူ၍ ဖွင့်ဆိုပါသည်။ တစ်ဖန် "အသိပညာ" ဟူသည်

သည်။ တစ်ဖန် "စက်မအတတ်  "သည်လည်း အတတ်ပညာ

တည့်မတ်ေြဖာင့်ေြဖာင့်တန်း။

ေွးေထွးခင်ခင်မင်။

အြခားေသာ

eာဏ်ပညာအကားအြမင်

စိတ်ထားြမတ်သူ ဘဝလမ်း

လာလည်ပါဗျ ဖိတ်ေခချင်

ပညာဟူသည် သည်။

ြဖတ်ေတာက်လိုရာ ပီးိုင်စွာ၏။"

သာသနာေတာ်တွင် တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေန့ကို

ေလာကီေပျာ်ရင်မကို

 ကိုေကျာ်စွာ(ကျ ိက်ပိ) "ပညာြပည့်ဝ ှလုံးလှေသာ်

တန်ဖိုး ရှိေသာလူ။

အေလးေပးေသာ နတ်ပေ ူ ဇာ်ပတ ဲွ စ်မျ ိးလည်း ြဖစ်ပါသည်။

"ခဝဲပွင့်တုန်း တန်ေဆာင်မုန်းကား မချန်းမိုးသား

ဘုန်းဂုဏ်ေကာ့သမာန်မှာ

မှ သဒါထက်သန်စွာြဖင့် သံဃာေတာ်များ

နကတ်ပွဲသဘင်

ကင်နာေတွးဆ ေဖးမကူ

အဓိကြဖစ်သည်ဟု ေရးသားတင်ြပလိုက်ရပါသည်။

ဇင်မင်းကိ(ု စိန်ပန်းေြမ)

လိမာေအာင်ေနကမယ် ငယ်စ်ကာလ ကေလးရွယ် လိမာေစဖို ဆုံးမမယ် လူကီးေရှဝယ် လမ်းေလာက်သွား ခါးကိုကိုင်းလို သတိထား ။ ချ ိသာစကား ေြပာတဲ့အခါ နားဝင်ေအးလို ချစ်စရာ ကိုယ်တ်မူရာ ယ်ေကျးမှ လူချစ်လူခင် ေပါများလှ။ ဆရာမိဘ စကားကို ေြမဝယ်မကျ နားေထာင်လို။ ေလးစားိုေသ ဆက်ဆံေရး ေဘးရန်အေပါင်း ကင်းစင်ေဝး။

ပိုင်ဆု(အင်းစိန်)

Profile for Myanmar Newspaper

10 Nov 19  

10 Nov 19  

Advertisement