Page 1

ဂုဏ်ေတာ်ထူးှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူ ြမတ်စွာဘုရားသည် စိုးရိမ်ေကာင့်ကမမရှိဘဲ အလွန် ချမ်းသာစွာ အသက်ေမွးိုင်ကုန်၏။ ဆွမ်းအာဟာရ မရေသာ်လည်း အာဘဿရဘုံရှိ ြဗဟာကီးများကဲ့သို ပီတိ ဟူေသာအစာကို စားသုံး၍ေနိငု က ် နု ၏ ် ။ (ထိသ ု ို ဂုဏေ် တာ် ထူးှင့် ြပည်စ့ ေုံ တာ်မေူ ပေသာ ြမတ်စွာဘုရားအား ရည်မနှ ်း ၍ ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ရာ၏)

သုခဝဂ်(ဓမပဒ-၂၀၀)

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁ ရက်၊ ေသာကာေန့။

Friday, 10 January 2020

၉၈၉၀

နယ်ေြမတည်ငိမေ် အးချမ်းပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမှသာ ဖွံ ဖိးေရးလုပင် န်းများ ေဆာင်ရက ွ ် ငို မ် ည် ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်

(၇၂)ှစ်ေြမာက်

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး

ကချင်ြပည်နယ်ေန့တွင် ကချင်တိုင်းရင်းသားမျ ိးွယ်စုများှင့်တကွ ကချင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ

တိင ု း် ရင်းသားညီအစ်ကေ ုိ မာင်မ ှ များအားလုးံ မဂလ  ာအေပါင်းနဲ့ ြပည့စ ် ုံ ကပါေစေကာင်း ဆုမန ွ ေ ် ကာင်းေတာင်းလျက်

ိုင်ငံေတာ်သမတ ဦးဝင်းြမင့်က

တ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါသည်။

(၇၂) ှစ်ေြမာက် ကချင်ြပည်နယ်ေန့အခမ်းအနားသို ေပးပိုသည့်သဝဏ်လာ

ဗိတိသကိုလိုနီနယ်ချဲတိုသည် ေတာင်တန်းှင့် ြပည်မေဒသကိုခွဲြခား၍ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းကား ေသွးခွဲ အုပခ ် ျပ်ခ့ဲ ကပါသည်။ ဒုတယ ိ ကမာစစ်ကီးအပီး အမျ ိးသားအာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီး ဗိလ ု ခ ် ျပ်ေအာင်ဆန်း ဦးေဆာင်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက် ချစ်ကည်ေလးစားအပ်ပါေသာ ကချင်တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများခင်ဗျား-

သည့် ဖဆပလအဖွဲချပ်က လွတလ ် ပ်ေရးေတာင်းဆိခ ု ရ ဲ့ ာ ကိလ ု န ို န ီ ယ်ချဲတိက ု ေတာင်တန်းေဒသများကို ချန်လပ ှ ထ ် ားရန်

ယေန့ ဇန်နဝါရီလ (၁၀) ရက်ေန့သည် ကချင်တင ုိ း် ရင်းသား ညီအစ်ကေ ုိ မာင်မ ှ များ၏ ေန့ထးူ ေန့ြမတ်ြဖစ်ေသာ

ကိးစားခဲ့ကပါသည်။

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်

ကချင်ြပည်နယ်မှ ေဒသခံြပည်သူများှင့် ေတွဆုံ ေလဆိပ်၌ ကိဆိုတ်ဆက်ကသည်။

ြမစ်ကီးနား ဇန်နဝါရီ ၉ နယ်စပ်ေဒသှင့်

တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးများဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ဗဟို

ထိေ ု နာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ်သည် ကချင်ြပည်နယ်မှ

ေကာ်မတီဥက၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်

ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊ မျ ိးွယစ ် က ု ယ ုိ စ ် ားလှယမ ် ျား၊ ရပ်မရ ိ ပ်ဖ

သည် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ေကျာ်ေဆွ၊ ဒုတိယ

များှင့် ြမစ်ကီးနားမိ Plam Spring ဟိုတယ်၌ေတွဆုံသည်။

ဗိုလ်ချပ်ကီးရဲေအာင်၊ ဦးမင်းသူ၊ ေဒါက်တာေအာင်သူ၊ ဦးအုန်းဝင်း၊ ဦးသိန်းေဆွ၊

ေဒါက်တာြမင့်ေထွး၊

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးလှေမာ်ဦး၊

ေတွဆုပ ံ တ ွဲ င ွ ် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိလ်က ကချင်ြပည်နယ် သို မိမိအေနြဖင့် ကချင်ြပည်နယ်ေန့ှင့်

တိုက်ဆိုင်သည့်အတွက်

ြမန်မာိင ု င ် ရ ံ တ ဲ ပ်ဖဲွ ရဲချပ် ဒုတယ ိ ရဲဗလ ုိ ခ ် ျပ်ကီးေအာင်ဝင်းဦး၊ တာဝန်

လာေရာက်ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊

ရှသ ိ မ ူ ျားှငအ ့် တူ ယေန့နန ံ က်ပင ို ်းတွင် ေနြပည်ေတာ်မှ အထူးေလယာ်

တည်ေဆာက်ရာတွင် အေရးအကီးဆုံးမှာ မိမိကိုယ်ကို မိမိ ယုံကည်

ြဖင့ထ ် က ွ ခ ် ွာကရာ ကချင်ြပည်နယ် ြမစ်ကီးနားမိသို ေရာက်ရှိ ကသည်။

ြခင်းပင် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ မိမတ ိ  ုိ င ုိ င ် တ ံ င ွ ် အလိအ ု ပ်ဆးံု မှာ ငိမး် ချမ်းေရး

ကိဆိုတ်ဆက် ိုင်ငံေတာ်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်ှင့်အဖွဲအား ကချင်ြပည်နယ် ဝန်ကီးချပ်

ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် ယုံကည်မ

ြဖစ်ပါေကာင်းြဖင့် ေြပာကားသည်။ ယင်းေနာက် ေတွဆုံပွဲသိုတက်ေရာက်လာကသည့် မိမိမိဖ

ေဒါက်တာခက်ေအာင်၊ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက၊

ဦးေပဦးက ကချင်လမ ူ ျ ိးများအေနြဖင့် ိင ု င ် ေ ံ တာ်အေပ သစာေစာင့သ ် ိ

ြပည်နယ်တရားသူကီးချပ်၊ ြပည်နယ်ဥပေဒချပ်၊ ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချပ်၊

ိုေသခဲ့မ၊ မိမိမိဖ ေဒါက်တာတူးဂျာက IDP စခန်းများပိတ်သိမ်းပီး

ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊ လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယမ ် ျား၊ တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားှင့်

မူလေနရာ ြပန်လည်ေနရာချထားိင ု ေ ် ရး၊ ေရေြပာင်းလုပသ ် ားများကိစ

မိမိမိဖများ၊ ေဒသခံတိုင်းရင်းသား၊ တိုင်းရင်းသူများက ြမစ်ကီးနား

စနစ်တကျေြဖရှင်းေပးေရးှင့်

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် ကချင်ြပည်နယ်မှ ေဒသခံြပည်သူများှင့် ေတွဆုံပွဲတွင် မိန့်ခွန်းေြပာကားစ်။


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းရှိ ေကျးလက်လမ်းများဆိုင်ရာ ငိမ်းချမ်းေရးှစ်သစ် ခွန်အားသစ်ေဆာင်က်း (၈) ကိမ်ေြမာက် တစ်ိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မရပ်  စဲေရး သေဘာတူ စာချပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မဆိ  ုင်ရာ ညိင်းအစည်းအေဝး (JICM) ကို ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်ေန့က ေနြပည်ေတာ်တင ွ ် ကျင်းပခဲသ ့ ည်။ ယခုအစည်းအေဝး သည် ၂၀၁၇ ခုစ ှ ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်ေန့က ကျင်းပခဲသ ့ ည့် (၇)ကိမေ ် ြမာက် အစည်းအေဝးေနာက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကိမ် ြပန်လည်ကျင်းပိုင်သည့် ငိမ်းချမ်းေရးဆုံမှတ်ြဖစ်သည်။ ၂၀၂၀ ှစဦ ် း ှစသ ် စ်အစတွင် ငိမ်းချမ်းေရးဆုမ ံ တ ှ တ ် စ်ခသ ု ို စုစေ ု ဝးေဝး စုစ ံ လ ုံ င်လင် စည်းစည်းလုးံ လုးံ တက်ေရာက်ကသည်မာှ ဂုဏယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက် အားတက်ဖယ ွ ြ် ဖစ်သကဲ့သို ယခုစ ှ သ ် စ်အတွက် မဂလ  ာအေပါင်းှင့် ြပည်စ ့ ုံ ေစသည့် ငိမ်းချမ်းေရးှစ်သစ်ြဖစ်ေစပါသည်။

ယခုအစည်းအေဝးသည်

အချ ိန်တအ ုိ တွငး် သေဘာတူညခ ီ ျက်များရယူင ုိ သ ် ည့် အစည်းအေဝးြဖစ်၍ ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် အတိတ်ေကာင်းနိမိတ်ေကာင်းများကို ေဆာင်က်း ေပးိင ု သ ် လို ငိမ်းချမ်းေရးှစသ ် စ်အတွက် ခွနအ ် ားသစ်များြဖစ်ေစပါသည်။ ှစသ ် စ်အစ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်ေန့တင ွ က ် ျင်းပသည့် (၈)ကိမေ ် ြမာက် အစည်းအေဝး၌ သေဘာတူညီချက် (၈)ချက် ရရှိခဲ့ြခင်းသည် ထူးြခားမပင် ြဖစ်သည်။ NCA အခန်း(၃၊ ၄၊ ၆)ှင့် ပတ်သက်သည့် ေဆာင်ရွက်ရမည့် သေဘာတူညီချက်များရရှိခဲ့သည်။

NCA အေကာင်အထည်ေဖာ်မှင့်

ပတ်သက်၍ ှစဦ ် းှစဖ ် က်ကားတွင် မူေဘာင်သေဘာတူညခ ီ ျက်များ ရယူေရး၊ ၂၀၂၀ အလွနတ ် င ွ ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ မ ် ည့် ငိမ်းချမ်းေရးလုပင ် န်းစ် အဆင့်ဆင့်များ၊ အဆင့်လိုက်အေကာင်အထည်ေဖာ်မများအေပ  သေဘာ တူညီမရရှိခဲ့သည်။

ြပည်ေထာင်စုသေဘာတူစာချပ် အစိတ်အပိုင်း (၃)

ချပ်ဆမ ို ည့် စာချပ်ပစ ုံ က ံ ို သေဘာတူညခ ီ သ ဲ့ ည်။ ြပည်ေထာင်စု ငိမ်းချမ်းေရး ညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင်လုံ စတုတအစည်  းအေဝးကို ၂၀၂၀ ြပည် ့ စ ှ ် ှစဆ ် န်း ပထမေလးလတာကာလအတွင်းကျင်းပရန် ဆုံးြဖတ်ခသ ဲ့ ည်။ NCA အဓိပာယ် ဖွငဆ ့် ခ ို ျက်င ှ ပ ့် တ်သက်၍ အလုပအ ် ဖွဲ ဖွဲစည်းေဆာင်ရက ွ ရ ် န် ချမှတခ ် သ ဲ့ ည်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများပါဝင်ရန် NCA အေြခခံြဖင့် ေဆာင်ရွက်သွားရန် သေဘာတူညီမရရှိခဲ့သည်။ UPDJC ှင့် JMC အစည်း အေဝးများကို ယခုအစည်းအေဝးအပီး ှစ်လအတွင်း ေခယူကျင်းပရန် သေဘာတူညီခဲ့သည်။ ထိုေကာင့် အချ ိန်တိုတိုအတွင်း ငိမ်းချမ်းေရးှင့်ပတ်သက်၍ အဆင့် တစ်ဆင့်သို

တက်လှမ်းိုင်ရန်အတွက်

ဤကဲ့သိုသေဘာတူညီမများ၊ 

ဆုးံ ြဖတ်ချက်များ ချိင ု ြ် ခင်းသည် တစ်ဦးှငတ ့် စ်ဦးယုံ ကည်မ၊ နားလည်မ၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ၊ ညီွတ်မများြဖင့် လက်တွဲေဆာင်ရွက်ကေသာ ေကာင့် ြဖစ်သည်။ ငိမ်းချမ်းေရးအတွက်အေရးကီးသည့် အစည်းအေဝး ြဖစ်သည့် ြပည်ေထာင်စု ငိမ်းချမ်းေရးညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင်လအ ုံ စည်းအေဝး

လက်စွဲစာအုပ်ထုတ်ြပန်ေရး အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၉ UK ိုင်ငံ DFID အေထာက်အပံ့ြဖင့် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ

Asian

Community Access Partnership (As CAP) ှင့် ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိး ေရးဦးစီးဌာနတို

ပူးေပါင်း၍

ေကျးလက်လမ်းများအတွက် ြမန်မာ ိုင်ငံအတွင်းရှိ ေကျးလက်လမ်းများ ဆိုင်ရာ လက်စွဲစာအုပ်ထုတ်ြပန်ေရး သက်ဆင ုိ သ ် မ ူ ျား အားလုးံ ပါဝင်သည့် အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲကို ယေန့ နံနက်

ပါေကာင်း၊ ေကျးလက်လမ်းများ ဖွံဖိး

ဌာန ဝန်ထမ်းများအေပ စွမ်းေဆာင်

အရာများကို

၈ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ Park

ေရးအတွက် မူဝါဒများ၊ မဟာဗျဟာ

ရည်

သည်။

Royal Hotel ၌ ကျင်းပသည်။

ှင့် ရင်းှီးြမပ်မ ှံ  အစီအစ်များေရးဆွဲ

အစီအစ်များကို ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးိင ု ခ ် ဲ့

ယင်းေနာက် Author, Dr.Jasper

ပီး

ပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယေန့ ကျင်းပသည့်

Cook ှင့် Gauff Consultant Firm

အစီအစ်များေရးဆွဲ

လုပင ် န်း အေကာင်အထည်ေဖာ်မကိ  ု

အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲသည် ေကျးလက်

မှ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

သာမကဘဲ လုပ်ငန်းအရည်အေသွး

လမ်းများဒီဇိုင်းှင့် စံန်းသတ်မှတ်

Mohammed Abed တိုက လက်စွဲ

ဦးဟန်ေဇာ်က ေဆာက်လပ ု ေ ် ရးဝန်ကီး

စစ်ေဆးြခင်း၊ သုံးသပ်ြခင်း၊ ြပန်လည်

ချက် လက်စစ ွဲ ာအုပြ် ပစုရန် ေနာက်ဆုံး

စာအုပ်ှင့် ပတ်သက်သည့် ရှင်းလင်း

ဌာန ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီး

ဆန်းစစ်ြခင်းှင့် သုေတသနလုပင ် န်း

အကိမ် ကျင်းပသည့် ေဆွးေွးပွြဲ ဖစ်ပါ

ချက်များအေပ တက်ေရာက်လာေသာ

ဌာနသည်

ရပ်များကိပ ု ါ ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းရမည်

ေကာင်း၊ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲမှ ရရှိ

ိင ု င ် တ ံ ကာ အ ကံေပးပညာရှငမ ် ျားှင့်

ြဖစ်ပါေကာင်း။

သည့် Design Manual မှာ ထပ်မြံ ဖည့်

ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊

သွင်းသွားမှာ

တိုင်းေဒသကီး/

အခမ်းအနားတွင် ေဆာက်လပ ု ေ ် ရး ဝန်ကီးဌာန

ေကျးလက်လမ်းများကို

ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊

အသစ်

အသိပညာြဖန့်ေဝ

တည်ေဆာက်ြခင်းများကို ေဆာင်ရက ွ ် လျက်ရှိပါေကာင်း၊

ေကျးလက်လမ်းများ

လက်ရှိိုင်ငံ

တည်တံ့ ခိုင်မဲေစရန်အတွက် ေကျး

ရွာတည်ရှိပီး လမ်းအရှည် ၈၉၀၀၀

လက်လမ်း သုေတသနလုပင ် န်းများ၊

ကီလိုမီတာခန့် ရှိပါေကာင်း၊ အဆိုပါ

စွမ်းေဆာင်ရည်ြမငတ ့် င်ေရး သင်တန်း

လမ်းများ

များှင့်

အသုံးြပိုင်မမှ  ာ

ိုင်ငံ

လုပ်ငန်းများကို

လမ်းမကီးြဖင့် တိက ု  ် က ို ဆ ် က်သယ ွ ်

ရှိပါေကာင်း။

ိုင်သည့်

လက်ရှိ

ေကျးရွာ ၂၂ ရာခိုင်န်း၊

ရာသီမေရွး

ှစ်

ေကျးရွာ ၂၈ ရာခိုင်န်း၊ ေြခာက်ေသွ

(၈)ကိမေ ် ြမာက် တစ်င ို င ် လ ံ ုံး ပစ်ခတ်တက ို ခ ် က ို မ ် ရပ်  စေ ဲ ရး သေဘာတူ မတူညသ ီ ည့် နည်းနာပိင ု ်းဆိင ု ရ ် ာ စ်းစားချက်များကို ဘုသ ံ ေဘာတူ လက်ခံ ထားသည့် အေနအထားများရှာေဖွင ို ရ ် န် သေဘာတူညခ ီ ျက်များ၊ ဆုံးြဖတ် ချက်များချမှတ်ိုင်ခဲ့သည်။

ယခုကျင်းပခဲ့သည့်

အစည်းအေဝးသည်

ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာ တရားဝင်အစည်းအေဝးများ ြပန်လည်စတင်ိုင်ြခင်း ဆိုသည်ထက်

ပိုမိုသာလွန်သည့်

ငိမ်းချမ်းေရးှစ်သစ်

ိုင်ငံေရးအှစ်သာရများြပည့်ဝေသာ

ခွန်အားသစ်များ

အစည်းအေဝးြဖစ်ပါေကာင်း။

ေဆာင်က်းေပးိုင်သည့်

လက်ရှိ ဒီဇိုင်းှင့်

ဆက်လက်၍

As CAP မှ Asia

အတည်ြပိုင်ေရး ေဆာင်ရွက် ဆက်လက်၍

Abedin က သုေတသနှင့် ဖွံဖိးမ

ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊

ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများှင့် ပတ်သက်၍

မှးချပ် ဦးခင်သက်က ေကျးလက်

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

လမ်းများ ဒီဇိုင်းလက်စွဲစာအုပ်အား

ထိေ ု နာက် Gauff Consultant Firm

၂၀၂၀

ေကျးလက်လမ်း

ြပည့်ှစ်

န်ကားေရး

မတ်လအတွင်း

မှ Eurasia Regional Director, Mr.

အတည်ြပိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်ချက်

Thomas Eckart

များှင့် ပတ်သက်၍ ရှငး် လင်းေြပာ

က

အလုပ်ုံ

ေကျးလက်လမ်းများ၏

ေဆွးေွးပွဲ

ေသးသည့် ေကျးရွာ ၁၄ ရာခိုင်န်းရှိ

များှင့် ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီး

ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်င ှ ့် ေနာက်ခံ အေကာင်း

ကျင်းပရြခင်း၏

ကားသည်။ သတင်းစ်

သင့်စီးပွားေရးေအာင်ြမင်ဖို ေကးမုံသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာစို ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချ ိန်းေဈးကွက် (၉-၁-၂၀၂၀) ukrP Ü t D rnf tzGifhaps; tydwaf ps; (usyf) (usyf) 11,500 11,000 FMI 3,900 3,850 MTSH

&S,f,m apmifa& 295 5,762

&S,f,mwefzdk; (usyf) 3,260,000 22,152,950

MCB FPB TMH

မေလး(ေရေဈး) ၁၂၃၂၀၀၀

(က) ဒီဇယ်

ရန်ကုန် တစ်လီတာ

မေလး

၉၂၀/၉၈၅ကျပ်

၉၉၀/၁၀၀၀ ကျပ်

( ခ ) ေအာက်တိန်း ၉၅ တစ်လီတာ

၉၄၀/၁၀၀၀ကျပ်

၁၀၄၅/၁၀၅၅ ကျပ်

( ဂ ) ေအာက်တိန်း ၉၂

တစ်လီတာ

၈၂၀/၉၀၅ ကျပ်

၉၃၅/၉၅၀

(ဃ) အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ်

တစ်လီတာ

၉၃၀/၁၀၀၀ ကျပ်

၁၀၀၅/၁၀၁၅ ကျပ်

ကျပ်

(က) အေမရိကန်

တစ်ေဒလာ

=

၁၄၆၅.၆

( ခ ) ဥေရာပ

တစ်ယူို

=

၁၆၂၉.၄

( ဂ ) တုတ်

တစ်ယွမ်

=

၂၁၁.၄၀

(ဃ) ထိုင်း

တစ်ဘတ်

=

၄၈.၃၇၈

( င ) မေလးရှား

တစ်ရင်းဂစ်

=

၃၅၈.၄၃

( စ ) အိိယ

တစ်ူပီး

=

၂၀.၅၀၅

(ဆ) ဂျပန်

တစ်ရာယန်း

=

၁၃၄၀.၃

( ဇ ) ေတာင်ကိုရီးယား တစ်ရာဝမ်

=

၁၂၆.၃၃

( ဈ ) ဩစေတးလျ

တစ်ေဒလာ

=

၁၀၀၅.၈

(ည) စင်ကာပူ

တစ်ေဒလာ

=

၁၀၈၄.၈

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် (ြမန်မာိုင်ငံစက်သုံးဆီအသင်း)

စာတည်းမှးချပ် - ဦးဝင်းေရ

သတင်းေထာက်မှး

- ဦးြမင့်စိုး

စာတည်းမှး

- ဦးဝင်းိုင်

ဘာသာြပန်စာတည်းများ

- ဦးေဇာ်ဝင်း၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

စာတည်းများ

- ဦးစန်းေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

ဦးသန်းတင်ေအာင်၊ ေဒခင်မိုမိုေအာင်၊ ေဒခင်မျ ိးိုင်၊ ေဒခင်စုစုလင်၊

ေဒေနဇာဇာထွန်း၊ ဦးသက်ေထွး၊ ဦးကိုမင်း၊ ေဒစန်းယ်ဥ themirror.npt@gmail.com

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(် ၀၀၇၇၁)ြဖင့်

www.facebook.com/themirrordaily

ဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ရယူသည်

အငယ်တန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊

အကီးတန်းသတင်းေထာက်များ - ဦးဟိနး် ထက်လင်း၊ ဦးိင ု လ ် င်းကည်၊

ေဒခင်ခင်သက်၊ ေဒယုဝါဝါ၊ ေဒသီသမ ီ င်း

97,200 1,380,000 1,428,000

12 60 510

ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်  း

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၉ စက်သုံးဆီေဈးန်း

8,100 23,000 2,800

&efukefpawmhtdwfcsdef;rS &,lonf/

ေရေဈး၊ စက်သုံးဆီေဈးှင့် ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်  း ရန်ကုန်(ေရေဈး) ၁၂၃၂၀၀၀

8,100 23,000 2,800

ေအာက်တိန်း ၉၂ တစ်လီတာ ၇၉၅ ကျပ်

၁၉၅၇ ဧပီ ၁၆ တွင် စတင်တည်ေထာင်သည်။

ကို ေမးြမန်းေဆွးေွးကသည်။

Technical Manager, Mr. Maysam

ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၈၉၅/၉၀၀ ကျပ်၊ အဆင့်ြမင့်ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၉၀၅/၉၁၀ ကျပ်၊

ေကးမုံသတင်းစာတိုက်က ထုတ်ေဝသည်။

ြပည်နယ်တိုမှ

တာဝန်ရပ ှိ ဂ ု ိလ်တက ို သိရလ ှိ သ ို ည်များ

ရှင်းလင်းေြပာကား

ရန်ကုန် လက်ကားေဈး

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ် (၀၀၆၄၀)၊

Dr.

တာဝန်ခံများ၊ အြခားဝန်ကီးဌာနမှ

စံန်  းများအေပ ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်း

ချက်သည် ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု အိပ်မက်ြဖစ်ပီး ယင်းကို အတူတကွ

စာချပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မဆိ  ုင်ရာညိင်  းအစည်းအေဝး (JICM)သည်

စီမံကိန်းအစီအမံှင့်

Specialist,

ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ေကျးရွာ ၃၆ ရာခိုင်န်းှင့် လမ်းမရှိ

များသည် ှစ်ေပါင်း ၇၀ ေကျာ်ကာ မငိမ်းချမ်းမကို ကံေတွခံစားေနရပီး

ဟူသည့် နည်းနာပိုင်းဆိုင်ရာအြမင်မတူမများသာ  ရှိသည်။

စီမံကိန်းအစီအစ်ြဖင့်

Structural

အေထာက်အကူများစွာ ရရှိေစမည်

ေကျးလက်လမ်းသုေတသန ပထမ(၅)

လမ်းအသုံးြပိုင်သည့်

ငိမ်းချမ်းမကို လိုချင်လှပီြဖစ်သည်။ ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် အဓိကလိုအပ်

ေဖာ်ေဆာင်မည်နည်း၊ ပန်းတိုင်ကိုေရာက်ေအာင် မည်သိုသွားမည်နည်း

ေဆာင်ရွက်လျက်

ြဖစ်သည့်အတွက်

ရာသီ၌သာ လမ်းအသုံးြပိုင်သည့်

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းေနထိုင်ကေသာ တိုင်းရင်းသားြပည်သူ

တည်း ကျပီးသားြဖစ်သည်။ သိုေသာ် ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စက ု ုိ မည်သုိ

အသိပညာြဖန့်ေဝြခင်း

အတွင်း ေကျးရွာအားလုံး၌ အဓိက

အေရးပါေသာ ကိတင်ြပင်ဆင်မကိ  ု ြပလုပ်ိုင်ြခင်းြဖစ်သည်။

စိတတ ် က ူ ယ ို တ ် သ ူ တ်မတ ှ ် ပီးသား၊ ပန်းတိင ု  ် င ှ တ ့် စ်သေဘာတည်း၊ တစ်ထပ်

ေရရှည်

အတွင်း၌ ေကျးရွာေပါင်း ၆၃၂၆၄

ကို ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင် ိုင်ငံေရးအှစ်သာရရှိရှိ ကျင်းပိုင်ရန်အတွက်

အိပမ ် က်မက်ခဲ့ ကေသာ တိင ု း် ရင်းသားြပည်သအ ူ ေပါင်းတိသ ု ည် ပန်းတိင ု က ် ို

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊

ြမင့်တင်ေရးသင်တန်းများှင့်

ရှင်းလင်းေြပာကား

ဦးေအးမင်းသူ၊ ေဒမာမာစိုး ဓာတ်ပုံသတင်းေထာက်

- ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁ ရန်ကုန်ုံးခွဲ

- အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗလလမ်းေထာင့၊် ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ

- ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမ/ံ ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန့်ချ ိေရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

 ေရှဖုံးမှ

ချစ်ကည်ရင်းှီးစွာ စုေပါင်းေနထိုင်ကသည့် ြပည်နယ်တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။

သိုေသာ် အမျ ိးသားအာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီး ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏

ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲများှင့် ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရးညီလာခံ- (၂၁)ရာစု

ငိမ်းချမ်းေရးှင့် ဖွံဖိးေရး အြမန်ဆုံးရရှိရန်

ပင်လံု အစည်းအေဝးများကို ကျင်းပလျက်ရရ ိှ ာ တတိယအစည်းအေဝးအထိ

ဦးေဆာင်မြဖင့် ေတာင်တန်းေဒသများအပါအဝင် တစ်ိုင်ငံလုံး အတူတကွ

ကချင်ြပည်နယ်သည် အဖိုးတန်သဘာဝသယံဇာတများြဖစ်သည့် ေရ၊

လွတလ ် ပ်ေရးရယူလေ ို ကာင်း သေဘာတူညမ ီ ရရှ  ေ ိ အာင် ေတာင်တန်းေဒသများ

ေကျာက်စမ ိ ်း၊ ပယင်း စသည့် အဖိုးတန်သယံဇာတများ ေပါများကယ်ဝသကဲသ ့ ုိ

မှ ေခါင်းေဆာင်များှင့် ရှမ်းြပည်နယ် ပင်လုံ မိတွင် ေတွဆုေ ံ ဆွးေွးခဲ့ ကရာ

အလွနသ ် ာယာလှပသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်းများကို ပိင ု ဆ ် င ုိ ထ ် ားပါ

ကချင်တင ုိ း် ရင်းသားေခါင်းေဆာင်များလည်း တက်ေရာက်ခ့ဲ ကပါသည်။ ပင်လံု

သည်။ ထိုအြပင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ အသက်ေသွးေကာြဖစ်သည့် ဧရာဝတီြမစ်ကီး

ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင်လုံညီလာခံ အစည်း

ေဆွးေွးပွတ ဲ င ွ ် တိင ု း် ရင်းသားစည်းလုးံ ညီတ ွ မ ် ကိ  ု တည်ေဆာက်င ုိ ခ ် မ ့ဲ ေကာင့  ်

စတင်ြမစ်ဖျားခံရာ ေဒသတစ်ခုလည်းြဖစ်ပါသည်။ ယခုကဲ့သို သာယာလှပပီး

အေဝးများက ရရှိထားသည့် ရရှိလာမည့် ဒီမိုကေရစီှင့် ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာ

ြပည်မ၊ ေတာင်တန်းမခွြဲ ခားဘဲ ြမန်မာတစ်င ို င ် လ ံ ုံး လွတလ ် ပ်ေရးရရှခ ိ ပ ဲ့ ါသည်။

သယံဇာတများေပါကယ်ဝသည့် ကချင်ြပည်နယ်သည် လက်နက်ကင ို ပ ် ဋိပကများ

ဘုံသေဘာတူညီချက်များအရ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးများအားလုံး ေမာ်လင့်

(၇၂)ှစ် ြပည့်ေြမာက်ခဲ့ပီ

ေကာင့် ြပည်နယ်၏ဖွံ ဖိးေရးလုပင ် န်းများကို ထိထေ ိ ရာက်ေရာက်ေဆာင်ရက ွ ်

ေတာင့်တလျက်ရှိသည့် တရားမတြခင်း၊ လွတ်လပ်ြခင်း၊ သာတူညီမအခွင့်

ြမန်မာိင ု င ် ံ လွတလ ် ပ်ေရးရရှိ ပီးေနာက် ၁၉၄၈ ခုစ ှ ၊် ဇန်နဝါရီလ (၁၀)

ိင ု မ ် မရှ  ေ ိ သးပါ။ နယ်ေြမတည်ငိမေ ် အးချမ်းပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမှသာ ဖွံဖိးေရး

အေရးရရှြိ ခင်းှင့် ကိယ ု ့် ကမာကိယ ု ဖ ် န်တီးခွငရ ့် ြှိ ခင်းဟူသည့် အှစသ ် ာရများ

ရက်ေန့တင ွ ် ကချင်ြပည်နယ်ေကာင်စည ီ လ ီ ာခံ၏ ပထမဆုံးအစည်းအေဝးတွင်

လုပ်ငန်းများကို ထိေရာက်ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်

ြပည့ဝ ် ေသာ ဒီမက ုိ ေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု တည်ေဆာက်ေရး ရည်မန ှ း်

ကချင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲကို ဖွဲစည်းခဲ့ ပီး ဂုဏြ် ပသည့အ ် ေနြဖင့် ဇန်နဝါရီလ

ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်နယ်အတွင်းေနထိုင်ကေသာ တိုင်းရင်းသားြပည်သူ

ချက်ပန်းတိုင်ကို ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်

(၁၀)ရက်ေန့ကို "ကချင်ြပည်နယ်ေန့" အြဖစ် သတ်မတ ှ ခ ် ပ ဲ့ ါသည်။ ထိအ ု ချ ိန်မှ

အေပါင်းတိသ ု ည် ငိမ်းချမ်းေရးှင့် ဖွံဖိးေရး အြမန်ဆးံု ရရှရ ိ န် အလွနေ ် တာင့တ ်

တိုင်းရင်းသားြပည်သူအားလုံးက

စ၍ ကချင်ြပည်နယ်ေန့အခမ်းအနားများကို ှစစ ် ်ကျင်းပခဲရ ့ ာ ယေန့ဆလ ို င်

လျက်ရှိကမည်ဟု ယုံကည်ပါသည်။

စည်းလုံးညီတ ွ စ ် ွာ ဥမကွသ ဲ က ို မ ် ပျက် ထာဝစ်ပူးေပါင်းလက်တေ ွဲ ဆာင်ရက ွ ်

(၇၂)ှစ် ြပည့်ေြမာက်ခဲ့ပီြဖစ်ပါသည်။

တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ အစ်တစိုက်ေတာင်းဆိုခဲ့ကပီး

ကချင်ြပည်နယ်သည် ဂျ ိန်းေဖာ့၊ ရဝမ်၊ လီဆ၊ူ လာချ ိတ်၊ ေလာ်ေဝ၊ ဇိင ု ဝ ် ါး

အလှမ်းေဝးခဲ့ရေသာ ိုင်ငံေရးေဆွးေွးပွဲများမှာ ယေန့အချ ိန်အခါတွင် သမိုင်း

စသည့် ကချင်မျ ိးွယ်စုများ၊ တိုင်းေလ၊ တိုင်းလိုင်၊ တိုင်းလုံ၊ တိုင်းဆာ၊

တစ်ေလာက် ကံေတာင့် ကံခဲ ြဖစ်ထန ွ ်းေပေပါက်လာခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ ိင ု င ် ေ ံ ရး

ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိင ု ခ ် ဲ့ ပီး ဒီမက ို ေရစီင ှ ့် ဖက်ဒရယ်ဆင ို ရ ် ာ ဘုသ ံ ေဘာတူညီ ချက် (၅၁) ချက်ကိုလည်း ရရှိထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ဥမကွဲသိုက်မပျက် ထာဝစ်ပူးေပါင်းလက်တွဲေဆာင်ရွက်

ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်အရင်းခံကာ

သွားကရန် ဤေန့ထူးေန့ြမတ်အခါသမယတွင် တိုက်တွန်းးေဆာ်လျက် သဝဏ်လာေပးပိုအပ်ပါသည်။

တိင ု း် ခးီ စသည့် ရှမး် မျ ိးွယစ ် မ ု ျား၊ ဗမာတိင ု း် ရင်းသားမျ ိးွယစ ် မ ု ျားှင့် အြခား

ြပဿနာများကို ိုင်ငံေရးနည်းြဖင့် ညိင်းေြဖရှင်းပီး စစ်မှန်ေသာ ဒီမိုကေရစီ

(ပုံ) ဝင်းြမင့်

တိင ု ်းရင်းသားမျ ိးွယစ ် အ ု ပါအဝင် စုစေ ု ပါင်း လူဦးေရ ၁၇ သိန်းခန့် အတူတကွ

ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုကီး ေပေပါက်လာေရးအတွက် သမိုင်းဝင် ိုင်ငံေရး

ိုင်ငံေတာ်သမတ

ိုင်ငံေတာ်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်မှ

ေရွးေကာက်ပေ ဲွ အာင်ြမင်စာွ ကျင်းပိင ု ေ ် ရး၊ ကချင်အမျ ိးသား အတိုင်ပင်ခံအဖွဲဒုတိယဥက

ဦးလဘန်ဂမ်ေအာင်က

မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာ ဝိင ု း် ဝန်းေြဖရှငး် ေပးေရး၊ ကေလး

ေပျာက်ဆးံု မြပဿနာေြဖရှငး် ေပးေရးှင့် စီးပွားေရးတိးု တက် ေကာင်းမွန်ေအာင်ေဆာင်ရွက်ေပးေရး၊

လီဆူစာေပှင့်

ယ်ေကျးမအဖွဲ မှ ဦးအားဖူက လီဆအ ူ မည်အမှန် ေခေဝ

သုးံ စွေ ဲ ပးေရး၊ မိမိမိဖ ဦးလခရိေဇာ်ေဘာက်က ြမစ်ကီးနား ကေလးေဆးုံတည်ေဆာက်ေပးေရးှင့်

ြမစ်ကီးနား

ေဆးတကသိုလ်တည်ေဆာက်ဖွင့်လှစ်ေပးေရး၊

တိုင်းရင်းသားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

ကချင် ဥက

ဦးခက်ထိန်နန်က တိုင်းရင်းသားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် အသင်းများေအာင်ြမင်ေအာင် ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးေရး၊ ငိမ်းချမ်းေမတာအဖွဲမှ ဇိုင်ဝါးစာေပှင့်

ေကျာင်းအြမန်ဖွင့်လှစ်ေပးေရး၊

ယ်ေကျးမအဖွဲမှ ဦးကွမ်းေရှာင်က

တိုင်းရင်းသားေရးရာဝန်ကီးဌာနများအတွက် တိုးချဲခွင့်ြပေပးေရး၊

ရန်ပုံေငွ

ငိမ်းချမ်းေရးအကျ ိးေတာ်ေဆာင်

အဖွဲမှ ဦးယွပေ ် ဇာ်ေခါင်က ငိမ်းချမ်းေရးအကျ ိးေတာ်ေဆာင် အဖွဲ အေနြဖင့် ငိမး် ချမ်းေရးရရှေ ိ ရးအတွက် ဝိင ု း် ဝန်းကူညီ ေဆာင်ရွက်ေပးေနမတိုှင့်စပ်လျ်း၍ တင်ြပကသည်။ ြပည်သူလူထုပါဝင်မှ

တင်ြပချက်များအေပ ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံ

ပုဂိလ်က ငိမ်းချမ်းေရးအမှနတ ် ကယ်ရရှရ ိ န်အတွက် ပထမ

ဦးဆုံးေဆာင်ရက ွ ရ ် မည်မှာ NCA တွင် ပါဝင်လက်မတ ှ ေ ် ရးထိုး

ရန်လအ ို ပ်ပါေကာင်း၊ IDP စခန်းများပိတသ ် မ ိ ်းေရးအတွက် လူမဝန်  ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်

ေဆာင်ရွက်ေနပီြဖစ်ပါေကာင်း၊

ေရေြပာင်းလုပ်သားကိစေြဖရှ  င်းရာတွင်

တတ်ိုင်သမ

ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ကေလး

ေပျာက်ဆုံးမကိစကိ  ု မိဘ၊ ဆရာ၊ ရပ်မရ ိ ပ်ဖများက ဝိင ု ်းဝန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သွားရမည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ မူးယစ် ေဆးဝါးကိစေြဖရှင်းေရးမှာ

ေဆာင်ရွက်၍မရိုင်ပါေကာင်း၊

အစိုးရတစ်ဖွဲတည်းြဖင့် ြပည်သူလူထုပါဝင်မှ

ေဆာင်ရက ွ  ် င ို မ ် ည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ စာသင်ေကျာင်းဖွငလ ့် စ ှ ်

ိင ု ေ ် ရးအတွက် ြပည်နယ်အစိုးရအေနြဖင့် ကူညေ ီ ဆာင်ရက ွ ် ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရွးေကာက်ပက ဲွ ျင်းပိင ု ရ ် န်မာှ ငိမ်းချမ်းေရးလိုအပ်ပါေကာင်း၊

နယ်ေြမမငိမ်းချမ်း၍

ေရွးေကာက်ပွဲမကျင်းပိုင်ပါက ိုင်ငံသားများ၏ အေရး

အကီးဆုံးအခွင့်အေရး ဆုံးံးိုင်ပါေကာင်း၊ ကျန်းမာေရး

ကိစတင်  ြပချက်များကိလ ု ည်း စိစစ်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးသွားမည်

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် ကချင်ြပည်နယ်မှ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊ မျ ိးွယ်စုကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများှင့် ေတွဆုံစ်။ ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

လူထုအားလုံးက အကမ်းဖျင်းနားလည်မယ်လို ကန်မ

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးများ၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်င ှ ့် တာဝန်

ေတာ့ သေဘာမေပါက်ေသးဘူး။ သေဘာမေပါက်ေသးဘူး

ေတွဆုပ ံ အ ဲွ ပီးတွင် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ်၊

ရှိသူများသည် ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊ မျ ိးွယ်စု

ကိယ ု စ ် ားလှယမ ် ျား၊ ရပ်မရ ိ ပ်ဖများှင့် မှတတ ် မ်းတင်ဓာတ်ပုံ ိုက်ကသည်။

ထိုေနာက်

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်သည်

ြမစ်ကီးနားမိေတာ်ခန်းမ၌

ကချင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ

ေဒသခံြပည်သူများှင့်ေတွဆုံသည်။

ေတွဆုံပွဲတွင် ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်က

ကန်မတို ဒီကေန့ ြမစ်ကီးနားမိကိုလာပီးေတာ့ ြပည်သူ လူထန ု ဲ့ေတွဆု ံ င ို တ ် အ ဲ့ တွက် ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ြပည်သူ လူထုနဲ့ ကန်မတို ထိေတွမအမဲရှိေနဖိုဆိုတာ အင်မတန် အေရးကီးပါတယ်။

အထူးသြဖင့်

ကန်မတိုိုင်ငံဟာ

ဒီမက ုိ ေရစီြပည်ေထာင်စထ ု ေ ူ ထာင်ဖဆ ုိ တ ုိ ရ ့ဲ ည်ရယ ွ ခ ် ျက်န့ဲ ရှေ ိ နတယ်ဆတ ုိ အ ့ဲ ခါကျေတာ့ ကန်မတို ြပည်သန ူ ဲ့ ြပည်သူ ကို ကိုယ်စားြပတဲ့အစိုးရအကားမှာဆိုရင် ဆက်စပ်မ အမဲပဲရှိဖိုလိုပါတယ်။

ဒီမက ို ေရစီရဲအဓိပာယ်  ကေ ို တာ့ ကန်မတိရ ု ဲ ြပည်သူ

တိငု ်းရင်းသားလူမျ ိးေပါင်းစုနံ ဲ့ဖွဲ စည်းထားတဲ့ ငို င် တ ံ စ်ခဆ ု တ ို ာဟာ စိနေ် ခမ ပိုပီးေတာ့များပါတယ်။ စည်းလုံးညီွတ်မကို ကန်မတိုတည်ေဆာက်ဖိုဆိုရင်

ေမာ်လင့ပ ် ါတယ်။ တချ ိကကျေတာ့ အခုထက်ထိ သိပ်ပီး ဆိုတာ

ကန်မတိုက

ဒီမိုကေရစီအေကာင်းေြပာရင်

ေတာ်ေတာ်များများက ဒီမိုကေရစီမှာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပလ ် ရ ုိ တယ်လုိ ထင်ကပါတယ်။ အဲဒလ ီ လ ို ည်း မဟုတပ ် ါ

ဘူး။ လွတ်လပ်ေရးမရခင်ကာလတုန်းကလည်း ေဖေဖ

လည်း ဒီအတိင ု ်းပဲေြပာသွားပါတယ်။ လွတလ ် ပ်ေရးရတယ် ဆိုတာ

ကိုယ်လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လိုရတာ မဟုတ်ဘူး။

လွတလ ် ပ်ေရးရပီဆမ ို ှ တာဝန်ေတွကလည်း တိုးလာတယ်။

ဒီတာဝန်ေတွကလ ုိ ည်း ထမ်းေဆာင်ဖလ ုိ တ ုိ ယ်ဆုိ ပီးေတာ့ သတိေပးသွားပါတယ်။ ကန်မတိုလည်း

ဒီမိုကေရစီနဲ့

ပတ်သက်လို ထပ်တလဲလသ ဲ တိေပးရပါတယ်။ အခွငအ ့် ေရး ေတွရတ ှိ ယ်။ မှနတ ် ယ်။ အခွငအ ့် ေရးနဲ့အတူတူ တာဝန်ေတွ လည်း ေရာက်လာပါတယ်။

တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးစုံရှိ

အဲဒီေတာ့ ကန်မတိုရဲ ြပည်ေထာင်စုထူေထာင်ဖို

ဆိုတာ တာဝန်ေတွက အင်မတန်ကီးပါတယ်။ တချ ိိုင်ငံ

ေတွက ြပည်ေထာင်စ ု င ို င ် ေ ံ တွမဟုတသ ် လို ြပည်ေထာင်စု အြဖစ်နဲ့ ထူေထာင်ဖိုလိုတဲ့ိုင်ငံေတွလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာဆိုရင်

ကန်မတိုိုင်ငံနဲ့

လူမျ ိးတစ်မျ ိးတည်းရှိတဲ့ိုင်ငံမှာဆိုရင် မတူပါဘူး။

ကန်မတိုိုင်ငံမှာဆိုရင်

တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးစုံရှိပါတယ်။ အခု ကချင်ြပည်နယ်

တြခားိုင်ငံေတွနဲ့မတူေအာင် ရိုင်ပါတယ်။

စည်းလုံးညီွတ်မကို

ိင ု င ် တ ံ စ်င ို င ် ြံ ဖစ်ဖို ိင ု င ် တ ံ စ်င ို င ် အ ံ ေနနဲ့ စည်းစည်း

လုံးလုံး ခိင ု ခ ် င ို မ ် ာမာရပ်တည်ဖဆ ို တ ို ာ လူမျ ိးတစ်မျ ိးတည်း ြဖစ်ဖုိ လိသ ု လား၊ မလိပ ု ါဘူး။ ကမာေပမှာ အင်အားအကီး ဆုံးြဖစ်တဲ့

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုဆိုတာဟာ လူမျ ိး

ေပါင်းမျ ိးစုံနဲ့ ထူေထာင်ထားတဲ့ိုင်ငံပါ။ သူတို ဒီလူမျ ိး ေပါင်းစု၊ံ ကိုးကွယတ ် ဘ ဲ့ ာသာေပါင်းမျ ိးစုက ံ ို စုစည်းပီးေတာ့ အင်မတန်မှခိုင်မာေတာင့်တင်းတဲ့ ိုင်ငံတစ်ခုကို သူတို

ထူေထာင်င ုိ ခ ် ပ ့ဲ ါတယ်။ ကန်မတိ ု င ုိ င ် အ ံ ေနနဲ့လည်း ဒီလို ြပည်ေထာင်စုမျ ိး မထူေထာင်ိုင်စရာမရှိပါဘူး။ အဓိက

ကေတာ့ ဆရှိေရးပဲြဖစ်ပါတယ်။ ကန်မတို တကယ်ပဲ ကန်မတိုရဲအသည်းှလုံးထဲမှာ ြပည်ေထာင်စုဆိုတဲ့ ဆ

ရှိရဲလားဆိုတာ တစ်ေယာက်ချင်း တစ်ေယာက်ချင်းက စိစစ်ဖို လိပ ု ါတယ်။ ကိယ ု က ့် ယ ို က ် ယ ို ် ဘယ်လစ ို ်းစားသလဲ။

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ငါက ကချင်၊ ငါက ဗမာ၊ ငါက ရှမ်းဆိုပီး

ေတာ့ စ်းစားသလား၊ ငါက ြပည်ေထာင်စသ ု ားတစ်ေယာက် ဆို ပီးေတာ့စ်းစားသလားဆိတ ု ာ အားလုံးကေနပီးေတာ့ ဒါကို အေလးထားေစချင်ပါတယ်။

ဘာြဖစ်လလ ုိ ဆ ဲ ေ ုိ တာ့ ကန်မတိအ ု ားလုးံ က စစချင်း

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဒီြပည်ေထာင်စုရဲ သားသမီးေတွဆိုပီး

ေတာ့ သတ်မှတ်ဖိုက အင်မတန်မှအေရးကီးပါတယ်။ ကန်မတိုအားလုံးက

ြပည်ေထာင်စုသားချင်းေတွပါ။

ပိုပီးေတာ့ခက်ခဲပါတယ်။ ဘာြဖစ်လိုလဲဆိုေတာ့ တစ်ေယာက်နဲ့တစ်ေယာက်

မှာဆိုရင်လည်း

တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးေပါင်းစုံပါပဲ။ ဒီ

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ငါတိုတစ်ေတွက အားလုံးြပည်ေထာင်စု

မတူကဘူး။ အယူအဆေတွ မတူကဘူး။ ပန်းတိုင်ေတွ မတူကဘူး။ ေြပာတဲ့

ဆိုတာဟာ စိန်ေခမပိုပီးေတာ့များပါတယ်။ စည်းလုံး

ညီွတ်မမရှိစရာအေကာင်း မရှိပါဘူး။ အစကတည်းက

ဘာသာစကားကအစ မတူကဘူး။ ဒီလိုကွဲြပားမေတွရှိတဲ့အခါကျေတာ့ ိုင်ငံ တစ်ငို င် ံ စည်းစည်းလုံးလုံးြဖစ်ေအာင်လပု ဖ် ဆ ို တ ို ာဟာ စိနေ် ခမေတွ အများကီး

တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးေပါင်းစုံနဲ့ ဖွဲစည်းထားတဲ့ိုင်ငံတစ်ခု ညီွတ်မကို ကန်မတိုတည်ေဆာက်ဖိုဆိုရင် ပိုပီးေတာ့ ခက်ခဲပါတယ်။

ဘာြဖစ်လိုလဲဆိုေတာ့ တစ်ေယာက်နဲ့

တစ်ေယာက် မတူကဘူး။ အယူအဆေတွ မတူကဘူး။

ပန်းတိုင်ေတွ မတူကဘူး။ ေြပာတဲ့ဘာသာစကားကအစ မတူကဘူး။ ဒီလိုကွဲြပားမေတွရှိတဲ့အခါကျေတာ့ ိုင်ငံ

ရှေိ နပါတယ်။ သိေု သာ်ြငားလည်း ဒီစနိ ေ် ခမေတွကို ကန်မတိေု ကျာ်လားိငု မ် ယ်

တစ်ိုင်ငံ စည်းစည်းလုံးလုံးြဖစ်ေအာင်လုပ်ဖိုဆိုတာဟာ

ဆိုရင် တြခားိုင်ငံေတွနဲ့မတူေအာင် စည်းလုံးညီွတ်မကို ရိုင်ပါတယ်။

ဒီစိန်ေခမေတွကို

စိန်ေခမေတွအများကီးရှိေနပါတယ်။ သိုေသာ်ြငားလည်း ကန်မတိုေကျာ်လားိုင်မယ်ဆိုရင်

သားချင်းေတွဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ထားရင် ဒီိုင်ငံမှာ စည်းလုံး

ငါက ဗမာ၊ ငါက ရှမ်း၊ ငါက ကချင်ဆိုရင် ြပည်ေထာင်စုက ဘယ်ေရာက်သာွ းပီလ။ဲ ြပည်ေထာင်စက ု ဒုတယ ိ ဘယ်ေတာ့

မှ ြဖစ်လိုမြဖစ်ပါဘူး။ ြပည်ေထာင်စုဆိုတာ ပထမပဲြဖစ်ရ မယ်။

ပထမလည်းြပည်ေထာင်စု၊

ဒုတိယလည်း

ြပည်ေထာင်စ၊ု တတိယလည်းြပည်ေထာင်စ။ု ဒီြပည်ေထာင်စု အတွင်းမှာမှ ကန်မတိုရဲမတူညီတဲ့လူမျ ိးများ၊ မတူညီတဲ့ ဘာသာစကားေြပာသူများ၊ မတူညတ ီ ဲ့ ကိုးကွယတ ် ဲ့ ဘာသာ မတူသူများ ရှိိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။

စာမျက်ှာ ၄ သို »»


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ ကချင်ြပည်နယ်မှ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊ မျ ိးွယ်စုကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများှင့်

စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံ ိုက်စ်။

»» စာမျက်ှာ ၃ မှ

ေမာင်မ ှ များဟာ ဒါကို ဂုဏယ ် သ ူ င့ပ ် ါတယ်။ ြပည်ေထာင်စု

ကိုယ့်ယုံကည်ချက်ကဘာလဲ။

တယ်။ မကာခဏလာချင်တယ်ဆတ ို ာ ကချင်နဲ့ ရှမ်းမှာ

အစပျ ိးပီးေတာ့

ေရးအတွက်

ကန်မက ကချင်ြပည်နယ်ကုိ မကာခဏလာချင်ပါ

တြခားြပည်နယ်ေတွနဲ့

ရှမ်းဟာဆိုရင်

ဘာကွာသလဲဆိုေတာ့ ကချင်၊

တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးေပါင်းစုံပါတယ်။

ေနာက်ပီး ကန်မတိြု ပည်နယ်ေတွမှာဆိရ ု င် ငိမ်းချမ်းေရး မရေသးပါဘူး။ ငိမး် ချမ်းေရးမရေသးတဲက ့ စ ိ နဲ  ့ ြပည်ေထာင်စု ကို ဦးတည်တရ ဲ့ ည်ရယ ွ ခ ် ျက်နဲ့စ ှ ခ ် ဆ ု တ ို ာဟာ ဒွနတ ် ေ ွဲ နပါ တယ်။

ငိမ်းချမ်းေရးရမှ

ကန်မတိုတကယ်ခိုင်မဲတဲ့

ြပည်ေထာင်စတ ု စ်ခထ ု ေ ူ ထာင်င ုိ မ ် ာှ ပါ။ တကယ်ခင ုိ ် မဲတ့ဲ

ဆိုတာ ငါတိုြပည်နယ်ကစလာတာ။ ငါတိုြပည်နယ်က ပင်လုံမှာအတည်ြပလိုက်တာ။

ဒီလို

စိတဓ ် ာတ်ထားမယ်ဆရ ုိ င် ကန်မတို ကချင်ြပည်နယ်က ြပည်ေထာင်စုသားချင်းေတွမှာ အထူးတာဝန်ရှိတယ်လို

ေတာင်မှ ေြပာလိရ ု ပါတယ်။ ကိယ ု က ် စခဲတ ့ ့ဲ ဇာတ်လမ်း ကိုယ်ကေနဆက်ပီး

ကိးစားဖို လိုပါတယ်။

မှန်မှန်ကန်ကန်ဆက်ိုင်ေအာင်

မတူမေတွကို ညိင်းိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိ

အခု ကချင်ြပည်နယ်မှာဆိုရင် ငိမ်းချမ်းေရးဆိုတာ

ကိုယ့်ယုံကည်ချက်က

ြပည်ေထာင်စထ ု ေ ူ ထာင်ေရးဆိရ ု င် ြပည်ေထာင်စထ ု ေ ူ ထာင် အေလာ့ေပးသင့ရ ် င် အေလာ့ေပးရမယ်။

ြပည်ေထာင်စထ ု ေ ူ ထာင်ေရးကို ထိခက ို မ ် ယ့က ် စ ိ ေတွ  ဆရ ို င်

စိတ်ဓာတ်က

အေလာ့မေပးဘဲ

အေပးအယူမှန်မှန်

မှ အေရးကီးပါတယ်။ ကန်မတိရ ု ဲ ြပည်ေထာင်စသ ု ားချင်း အားလုံးကို ြပည်ေထာင်စုအေပမှာ ယုံကည်ချက်ရှိေစ ချင်ပါတယ်။

ညိင်းတဲ့ေနရာမှာ အားနည်းချက်ေတွလည်း ရှိပါေသး

ေစချင်ပါတယ်။ မတူညတ ီ တ ဲ့ င ို ်းရင်းသားများ၊ မတူညတ ီ ဲ့

မလိပ ု ါဘူး။ တူဖလ ို ည်းမလိပ ု ါဘူး။ မတူမေတွ  ကည ို  ိ င်  းိင ု ်

ြပည်ေထာင်စဆ ု တ ို ာကို ဂုဏယ ် ေ ူ စချင်တယ်။ ြပည်ေထာင်စု

စည်းလုးံ ညီတ ွ မ ် ကိ  ု အေြခခံပါတယ်။ အချင်းချင်းကား မှာ

စည်းလုံးညီွတ်မရှ  ိရမယ်ဆိုေတာ့

အားလုံးက

တစ်သေဘာတည်းြဖစ်ရမှာလားဆိုေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။

စည်းလုံးညီတ ွ မ ် ဆိ  တ ု ာဟာ မတူတသ ဲ့ ေဘာထားေတွကို ည ိ င်  းတဲအ ့ ရည်အချင်းအေပမှာ အင်မတန်မှ မူတည်ပါ

တယ်။ မတူတဲ့သေဘာထားေတွကိုြမင့်တင်တယ်ဆိုရင် ကန်မတိုဟာ စည်းလုံးညီွတ်တဲ့ အသိုက်အဝန်းတစ်ခု

ြဖစ်လာမှာပါ။

ေပျာ်ရင်ဖွယ်ရာမိသားစု

မိသားစုတစ်ခုထဲမှာ အေဖရှိမယ်၊

အေမရှိမယ်၊

သားသမီးေတွရမ ှိ ယ်။ တစ်ေယာက်နဲ့ တစ်ေယာက်တမ ူ ှာ

စိတသ ် ေဘာထားမတူညတ ီ ဟ ဲ့ ာေတွကို ေြပေြပလည်လည် တယ်။ သေဘာထားဆိတ ု ာ တစ်သေဘာထားချည်းြဖစ်ဖုိ တဲ့ အရည်အချင်းရှဖ ိ လ ို ပ ို ါတယ်။ ည ိ င်  းိင ု တ ် အ ဲ့ ရည်အချင်း

ဆိတ ု ာဟာ အေပးအယူစတ ိ ဓ ် ာတ်ပါပဲ။ ကိယ ု ေ ် ပးသင့တ ် ့ဲ ေနရာမှာေပးရမယ်။ ယူသင့တ ် ေ ဲ့ နရာမှာယူရမယ်။ ယူတတ် ရမယ်။

ေပးတတ်ရမယ်။

ေပးတတ်ရမယ်ဆိုတာဟာ

လက်ခတ ံ သ ့ဲ ူ လက်ခခ ံ ျင်ေအာင်လုိ လက်ခတ ံ သ ့ဲ က ူ ေနပီး ေတာ့ တန်ဖးုိ ထားေအာင်လ၊ုိ ေကျးဇူးတင်ေအာင်လုိ ေပး

တတ်ရမယ်။ ယူတေ ့ဲ နရာမှာလည်း ထိန ု ည်းလည်းေကာင်း ပါ၊ ေပးသာေပးလိက ု ရ ် တယ်။ ဘာမှလည်းအကျ ိးမရှဘ ိ းူ ။

ကန်မတိ ု င ို င ် ဟ ံ ာ မချမ်းသာေသးပါဘူး။ တစ်ေန့ေန့

လုပမ ် ယ်ဆရ ို င် ကန်မတိမ ု ှာယုံ ကည်ချက်ရဖ ှိ က ို အင်မတန်

ေစချင်ပါတယ်။

ပါတယ်။ ငိမ်းချမ်းေရးဆိုတာဟာ အချင်းချင်းကားမှာ

ငိမ်းချမ်းေရးကို ေရရှည်မှာ ထိန်းသိမ်းထားိုင်မှာ ြဖစ်

မှ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ြပည်သူ ြပည်သားေတွ ြဖစ်ေစချင်တယ်။ တစ်ချ ိန်ချ ိန်မှာ ချမ်းသာမယ်လို

မရေသးပါဘူး။

တစ်ခါတေလမှာ

ကို ကန်မက အင်မတန်မှ အဆင့ြ် မင့ေ ် စချင်တယ်။ အင်မတန်

အေလာ့မေပးဘဲ တင်းခံသင့ရ ် င်တင်းခံရမယ်။ ဒီလစ ို ်းစား

ြပည်ေထာင်စတ ု စ်ခု ထူေထာင်င ုိ မ ် သ ှ ာလင် ကန်မတိရ ု ဲ

တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး

မဟုတပ ် ါဘူး။ ဒါေကာင့် ကန်မတိရ ု ဲ ြပည်သြူ ပည်သားေတွ

ကိယ ု ရ ့် ဲ စိတဓ ် ာတ်၊ ကိယ ု ရ ့် ဲ လုပက ် င ုိ မ ် ကသာ  အဓိက

ြပည်ေထာင်စဆ ု တ ုိ ့ဲ အှစသ ် ာရအဓိပာယ်  ကုိ ယုံ ကည်

သေဘာထားများနဲ့ စုေပါင်းပီးေတာ့ ထူေထာင်ထားတဲ့

ကီး ခိင ု ် မဲေအာင်၊ တိးု တက်ေအာင်၊ ဖွံဖိးေအာင်ဝိုင်းဝန်း ပီး လုပေ ် ပးိင ု တ ် ဲ့ ကိယ ု ရ ့် ဲကကို တန်ဖးုိ ထားေစချင်ပါ

တယ်။ လူတင ို ်းလူတင ို ်းဟာ လုပေ ် ပးိင ု တ ် အ ဲ့ ရည်အချင်းရှပ ိ ါ

တယ်။ ကိယ ု လ ် ပ ု ေ ် ပးတာ၊ မလုပေ ် ပးတာ ေနာက်ဆုံး ကိယ ု ့် အေပမှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ အစိုးရဝန်ထမ်းမိုလို၊ အစိုးရ

အဖွဲ ဝင်မလ ုိ ုိ အလိလ ု  ို င ို င ် တ ံ ာဝန်ကို ထမ်းေဆာင်ေနတာ မဟုတပ ် ါဘူး။ အစိုးရအဖွဲဝင်များ၊ ဝန်ထမ်းများဟာ တာဝန်

မေကျရင် ိင ု င ် တ ့ံ ာဝန်ထမ်းေဆာင်တာမေရာက်တအ ့ဲ ြပင်

ကန်မယုံကည်တယ်။

ဒါေပမယ့လ ် ည်း ကန်မတို ချမ်းသာလာတာနဲ့အမ ကန်မတို မြမင့်မားလာေသးဘူးဆိုရင်

ချမ်းသာရ

ကျ ိးနပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါေကာင့်မိုလို ခုကတည်းက ြမင့်မားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကို ကန်မတိုြပည်သူလူထုေတွကေန

ထိနး် သိမး် သွားေစချင်ပါတယ်။ လူတင ုိ း် လူတင ုိ း် မှာ လုပ်

ိင ု တ ် ဲ့ အရည်အချင်းရှပ ိ ါတယ်။ အသက်ရင ှ ေ ် နသေရွ ကိယ ု ့် ကိယ ု က ့် ယ ို ် ြပြပင်င ို တ ် အ ဲ့ ခွငအ ့် ေရးဟာ နိစဓူ  ဝရှေ ိ နတာပါ။ ဒီေန့မြပြပင်တဲ့ကိစ မနက်ြဖန်ြပြပင်လိုရတယ်။ ဒီမနက်

မြပြပင်တက ဲ့ စ ိ  ဒီညေနမှာ ြပြပင်လရ ို တယ်။ ဒါဟာစိတက ်

ပဲစတာ။ အဲဒါေကာင့် ကန်မတိြု ပည်သေ ူ တွဟာ ကိယ ု က ့် ယ ို ် ကိယ ု တ ် န်ဖိုးထားပါ။ ကိယ ု က ့် ယ ို က ် ယ ို ယ ် ုံ ကည်မရှ  ပ ိ ါ။ ဒါမှ

လည်း ကန်မတိ ု င ုိ င ် တ ံ းုိ တက်င ုိ မ ် ာှ ပါ။ ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံရဲ တန်ဖိုးဆိုတာ တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းရဲ တန်ဖးုိ အေပမှာ

မူတည်ပါတယ်။ ိင ု င ် တ ံ စ်င ို င ် ရ ံ ဲ အင်အားဆိတ ု ာ ဒီင ို င ် ထ ံ ဲ က

အားအနည်းဆုံးသူရဲ အင်အားနဲ့ပဲ

မတပါတယ်။

အင်အားအများဆုံးသူကို ကည့်လိုမရပါဘူး။ ကန်မတို

ိင ု င ် ထ ံ မ ဲ ှာ အင်အားအနည်းဆုံးသူေတွဟာ ဘယ်လရ ို သ ှိ လဲ။ ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ရှိသလဲဆိုတာကိုကည့်ပီးမှ တန်ဖိုးကို ြဖတ်ိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ိုင်ငံရဲ

မဟုတ်ဘူး။ မိသားစုထဲမှာဆိုရင်ေတာင်မှ တစ်ေယာက်

ငိမ်းချမ်းေရးဆိုတာဟာ အချင်းချင်းကားမှာ စည်းလုံးညီွတ်မကို အေြခခံ

ေတွကို အားလုံးညိ ပီးေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆးေပျာ်ေပျာ်

ပါတယ်။ အချင်းချင်းကားမှာ စည်းလုံးညီတ ွ မ ် ရှ  ရ ိ မယ်ဆေ ို တာ့ အားလုံးက

အားြဖင့၊် တန်ဖိုးထားေသာအားြဖင့် နီးစပ်ေအာင်လို ကိးစား

ြဖစ်မှာပါ။ ဒါေပမယ့် တစ်ေယာက်နဲ့တစ်ေယာက်မတူတဲ့

တစ်သေဘာတည်းြဖစ်ရမှာလားဆိေု တာ့မဟုတပ် ါဘူး။ စည်းလုံးညီတ ွ မ် ဆိ  တ ု ာ

ကျင်းပတာြဖစ်ပါတယ်။ ေတွဆုပ ံ ေ ဲွ တွမာှ ဆိရ ု င် ကန်မတို

အေဖမိလ ု ို ငါလုပေ ် စချင်သလိအ ု ားလုးံ လုပရ ် မယ်။ အေမက

ဟာ မတူတသ ဲ့ ေဘာထားေတွကို ည ိ င် းတဲအ ့ ရည်အချင်းအေပမှာ အင်မတန်မှ

မယ်။ သားသမီးေတွကလည်း ကန်ေတာ်တို ကန်မတိုက

မူတည်ပါတယ်။ မတူတသ ဲ့ ေဘာထားေတွကို ြမငတ ့် င်တယ်ဆရ ို င် ကန်မတိဟ ု ာ

ဆိုပီးေတာ့ တစ်ေယာက်တစ်မျ ိးစွဲေနတယ်ဆိုရင်ေတာ့

စည်းလုံးညီွတ်တဲ့ အသိုက်အဝန်းတစ်ခုြဖစ်လာမှာပါ။

အြမင်တစ်မျ ိးရှိမှာပဲ။ သိုေသာ်ြငားလည်း မတူတဲ့အြမင်

ရင်ရင်ေနိင ု ရ ် င် ဒီမိသားစုဟာ ေပျာ်ရင်ဖယ ွ ရ ် ာမိသားစုပဲ သေဘာထားေတွကိုမညိိုင်ဘူး။ အေဖကလည်း ငါက လည်း ငါကအေမမိလ ု ုိ ငါလုပေ ် စချင်သလို အားလုးံ လုပရ ်

လူငယ်ေတွမိုလို ကန်ေတာ်တိုသေဘာအရ လုပ်ရမယ်

ကန်မတိုရဲ

တိုင်းရင်းသားများအားလုံးဟာ

ကိယ ု က ့် ယ ို က ် ယ ို ် ြပည်ေထာင်စသ ု ားချင်းေတွလို စိတထ ် မ ဲ ှာ မှတ်ထားေစချင်တယ်။

ြပည်ေထာင်စုသားချင်းဆိုတဲ့

ေဝါဟာရေလးက မှတလ ် လ ုိ ည်းလွယပ ် ါတယ်။ မခက်ခပ ဲ ါ

ဒီေြမကို ချစ်ေစချင်တယ်။ ဒီြပည်ေထာင်စုလို သတ်မတ ှ ် ထားိုင်တဲ့အေြခအေနကို ြမတ်ိုးေစချင်တယ်။ တန်ဖိုး

ထားေစချင်တယ်။ ကန်မတိုိုင်ငံရဲ လွတ်လပ်ေရးဟာ

လွယလ ် ယ ွ က ် က ူ န ူ ့ဲ ရခဲတ ့ ာမဟုတပ ် ါဘူး။ ဒီလတ ွ လ ် ပ်ေရး ရဖို လုပ်တဲ့အထဲမှာ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုေမာင်ှမ

ေတွ ပါခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုစုေပါင်းပီးပါခဲ့လို လွတ်လပ်ေရး ရခဲ့တာပါ။

ဥပမာဆိုရင် ြပည်ေထာင်စုေန့ဟာ ပင်လုံ

သေဘာတူညခ ီ ျက်ကလ ို က်မတ ှ ထ ် ိုးတဲေ ့ န့လို အားလုံးသိက ပါတယ်။ တချ ိက ဘယ်လေ ို ြပာလဲဆရ ို င် ပင်လအ ုံ စ ကချင်

ြပည်နယ်ကဆို ပီး ေြပာကပါတယ်။ ကချင်ြပည်နယ်ကေန စတဲ့ ေဆွးေွးမကေနပီးေတာ့ ပင်လုံစာချပ်ကို ချပ်ိုင်ခဲ့

တယ်ဆိုတာ အဲဒါလည်းမမှားပါဘူး။ ဒါေကာင့်မို ကချင်

ြပည်နယ်မှာေနတဲ့ ကန်မတိုရဲ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကို

ဒါေကာင့်မိုလို ြပည်သူေတွနဲ့ေတွဆုံပွဲေတွ

လုပ်ေလ့လုပ်ထရှိတဲ့အတိုင်းပဲ ကန်မက တ်ခွန်းဆက်

စကားေြပာပီးတဲအ ့ ချ ိန်မှာ ကိတင်ပီးတင်ထားတဲ့ ေမးခွန်း

ေတွကို ကန်မတို ေြဖပါတယ်။ ဒီလို ကိတင်ပီးတင်ြပထားတဲ့ ေမးခွန်းေတွမှာ ပုဂိလ်ေရးအရေမးခွန်းေတွကို ကန်မတို လက်မခံပါဘူး။ အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ ေမးခွန်းေတွကိုပဲ ကန်မ

ြပည်နယ်နဲ့ဆင ို တ ် ာ၊ ကိယ ု  ့် င ို င ် န ံ ဲ့ဆင ို တ ် ာ ဒီေမးခွန်းေတွကို ေကျးဇူးလည်း

အတင်မခံရဘူး။

မေပးလိုက်ရရင်

အေကာင်းသားဆိတ ု ဲ့ စိတဓ ် ာတ်ြဖစ်သွားရင် ဘယ်ေကာင်း

မလဲ။ အဲဒီေတာ့ ကန်မတိက ု အားလုံးအေပးအယူဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်။

ဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်

ဘူး။ ကန်မတိဟ ု ာအားလုံးသားချင်းေတွပါ။ ဒီြပည်ေထာင်စု

ရဲ သားချင်းေတွပါ။ ဒီြပည်ေထာင်စုကိုချစ်ေစချင်တယ်။

ပါတယ်။

တို လက်ခပ ံ ါတယ်။ ကိယ ု ရ ့် ပ်ကယ ို ရ ် ွာနဲ့ဆင ို တ ် ာ၊ ကိယ ု ့်

မိသားစုဟာ ခိင ု မ ် ာမှာလည်းမဟုတဘ ် ူး။ သာယာမှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။

ြပည်သူေတွကိုေလးစား

ဒါေကာင့် ကန်မတိရ ု ဲြပည်သေ ူ တွကေ ို လးစားေသာ

ေနာက်ပီးေတာ့လည်း ကိယ ု က ် ေပးိင ု တ ် သ ဲ့ ဆ ူ တ ို ာ

ကိလ ု ည်း ဂုဏယ ် တ ူ တ်ရမယ်။ တချ ိကေြပာတယ်။ အထူး သြဖင့်

ညိင်းေဆွးေွးပွဲေတွလုပ်ရင် အေချအတင်

တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မတူတဲ့ ှလုံးသားေတွညိကတဲ့အခါ

ကျရင် အေလာ့မေပးတာကို ဂုဏယ ် စ ူ ရာေကာင်းတယ်လုိ ထင်ကပါတယ်။ အေလာ့မေပးြခင်းဆိတ ု ာဟာ ဂုဏယ ် စ ူ ရာ မဟုတပ ် ါဘူး။ မေပးသင့တ ် ေ ဲ့ နရာမှာ မေပးတာေတာ့ မှနပ ် ါ

တယ်။ ဒါေပမယ့်ေလာ့ေပးသင့်တဲ့ေနရာမှာ ေလာ့ေပးရ မယ်။

ဒါေပမယ့်အေရးကီးတဲ့ေနရာမှာ

ဘယ်ဟာက

ေလာ့ေပးသင့်သလဲ၊ မေပးသင့်ဘူးလဲဆိုတာကို မှန်မှန်

ကန်ကန်ဆးံု ြဖတ်င ုိ ဖ ် က ုိ အင်မတန်မအ ှ ေရးကီးပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ဘယ်ေနရာမှာ

အေလာ့ေပးသင့်တယ်၊

ဘယ်ေနရာမှာအေလာ့မေပးသင့်ဘူးဆိုတာကို ဘယ်လို

ဆုံးြဖတ်မလဲဆတ ို ာပါပဲ။ မှနမ ် န ှ က ် န်ကန်ဆးံု ြဖတ်ဖဆ ုိ တ ုိ ာ ကိုယ့်မှာမူရှိရမယ်။

ကိုယ့်မှာယုံကည်ချက်ရှိရမယ်။

ိုင်ငံကို အရာယ်ြပတယ်လိုေတာင် ေြပာလိုရပါတယ်။

သက်ဆင ို ရ ် ာဌာနေတွကေြဖပါတယ်။ တချ ိေမးခွန်းေတွကို

စိတ်ဓာတ်၊ ကိုယ့်ရဲလုပ်ကိုင်မကသာအဓိ  ကပါ။

ေတွကျေတာ့ ြပည်ေထာင်စအ ု စိးု ရအဖွဲ တာဝန်ရသ ိှ ေ ူ တွက

ဒါေကာင့်မို ကိုယ့်ေနရာကအဓိကမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ရဲ စည်းကမ်းဆိုတာ

ငါဟာသာမန်ြပည်သူတစ်ေယာက်ပဲ၊ ဘာလုပ်ေပး

ြပည်နယ်အစိးု ရအဖွဲ ဝင်ေတွက ေြဖပါတယ်။ တချ ိေမးခွန်း ေြဖပါတယ်။

ေနာက်ပီးေတာ့မှ ပရိသတ်ထက ဲ မဲေပါက်တပ ဲ့ ဂ ု ိလ်

ိင ု မ ် ာှ မိလ ု ဆ ဲ တ ုိ ့ဲ စိတဓ ် ာတ်ဘယ်ေတာ့မှ မထားပါနဲ့။ သာမန်

ေတွကုိ ေမးခွနး် ေမးခွငေ ့် ပးပါတယ်။ အဲဒေ ီ တာ့မေ ဲ ပါက်တ့ဲ

အေရးကီးပါတယ်။ အင်အားရှပ ိ ါတယ်။ အဲဒအ ီ င်အားေတွကို

ေရးအရ ေမးခွန်းေတွေမးဖိမ ု ဟုတပ ် ါဘူး။ ကိယ ု ရ ့် ပ်ကယ ို ရ ့် ွာ၊

ဘယ်ေရာက်ေရာက် တတ်င ုိ သ ် မ ြပည်သေ ူ တွန့ဲ ေတွဆုပ ံ ဲွ

ဆိင ု တ ် ေ ့ဲ မးခွနး် ေတွကေ ုိ မးပါလို ကန်မအေနနဲ့ သတိေပး

ြပည်သတ ူ စ်ေယာက်ကျင့တ ် အ ဲ့ ကျင့ဟ ် ာ တန်ဖိုးရှပ ိ ါတယ်။

ပုဂိလ်များကိလ ု ည်း ထပ်ပီးေတာ့သတိေပးပါရေစ။ ပုဂိလ်

မှနမ ် န ှ က ် န်ကန်သးံု ဖိဆ ု ိုတာ အဓိကြဖစ်ပါတယ်။ ကန်မတို

ကိယ ု ြ့် ပည်နယ်နဲ့ ကိယ ု ရ ့် ဲအသိင ု ်းအဝိင ု ်းနဲ့ဆင ို တ ် ဲ့ အများနဲ့

ေတွလုပ်ပါတယ်။ ေတွဆုံပွဲေတွလုပ်တဲ့အခါမှာ အမျ ိးမျ ိး

ချင်ပါတယ်ဟု ေြပာကားသည်။

ရှိတယ်။

ြမစ်ကီးနားမိ တပ်ကုန်းရပ်ကွက်မှ ဦးေဘာက်ေနာ်က

ေတွရတယ်။ တချ ိေတွဆုပ ံ ေ ွဲ တွက အင်မတန်မစ ှ ည်းကမ်း တချ ိေတွဆုံပွဲေတွက

စည်းကမ်းမရှိဘူး။

ယင်းေနာက်ေတွဆုပ ံ တ ွဲ င ွ ် ကိတင်တင်ြပထားသည့်

စည်းကမ်းဆိတ ု ာဟာ ကိယ ု က ့် ယ ို က ် ယ ို စ ် ည်းေစာင့တ ် ာကို

တပ်ကန ု ်းရပ်ကက ွ ရ ် ှိ အမှတ(် ၆)အေြခခံပညာအထက်တန်း

စည်းကမ်းဟာ ြပည်သတ ူ စ်ေယာက်ချင်း တစ်ေယာက်ချင်း

ြမစ်ကီးနားမိ ေနာင်နန်းေကျးရွာမှ ဦးဒိနရ ် ှ းလေခါင်က

ကိယ ု စ ် ့ ည်းကိယ ု ေ ် စာင့တ ် ယ်ဆတ ုိ ာ ကိယ ု သ ့် က ိ ာကိ  ု ထိနး် သိမ်း

ေကျာင်းေဆာင်ရရှေ ိ ရး၊ ြမစ်ကီးနားမိ တပ်ကန ု ်းရပ်ကက ွ ်

ကို အတင်းရေအာင်ယခ ူ ျင်တာဟာ လုံးဝသိကာရှ  တ ိ အ ဲ့ လုပ်

တစ်ေလာက်

စည်းကမ်းလို သတ်မှတ်ပါတယ်။ ကန်မအေလးထားတဲ့

ေကျာင်း၌

ဟာ

ေနာင်နန်းေကျးရွာ၌ ကေလးငယ်များအတွက် ဓမစကူး

ကိုယ့်စည်းကိုယ်ေစာင့်ြခင်းဟာ စည်းကမ်းပါပဲ။

တာပဲ။ကိယ ု က ် မဲမေပါက်ဘန ဲ ဲ့ကယ ို မ ် ရသင့တ ် အ ဲ့ ခွငအ ့် ေရး

မှ

အစည်းအေဝးခန်းမ ေဆာင်ရွက်ေပးေရး၊

ေဒရွယ်ပါက တပ်ကုန်းရပ်ကွက် ထွယ်ဆန်လမ်း စာမျက်ှာ ၅ သို 


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်ှင့်အဖွဲဝင်များ ြမစ်ကီးနားမိရှိ ကချင်စ ှ ြ် ခင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ ချပ်(KBC) ဥက သိကာေတာ်ရ ေဒါက်တာ ခလမ်ဆမ်ဆမ ွ ၊် အတွင်းေရးမှး သိကာေတာ်ရ ေဖာ်ေယာင်တူးမိုင်

ှင့်အဖွဲဝင်များ၊ တာဝန်ရှိသူများှင့် ေတွဆုံစ်။

စာမျက်ှာ ၄ မှ

ကတရာှင့်

ကွန်ကရစ်ခင်းေပးိုင်ေရး၊

ဦးမိုးေကျာ်ဦးက

မိခန်းမရရှိေရး၊

နမတီးမိမှ

ြမစ်ကီးနားမိမှ

ေနရမှင့် ေနအိမအ ် ားဖယ်ရာှ းပီး ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ေနမ

စာအြမန်တင်ြပရန်လေ ုိ ကာင်း၊ ငိမး် ချမ်းေရးစားပွဝ ဲ င ုိ း် ဆီ

မှ ေဒေရကည်က ဖားကန့်မိ ြပည်တင ွ ်းအခွနဦ ် းစီးဌာနမှး

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊

တိ ု င ှ စ ့် ပ်လျ်း၍ ေြဖရှင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးေရး၊ ဖားကန့်မိ

ဦးဘရန်မန ွ ်းက ကချင်ြပည်နယ်မထ ှ က ွ ရ ် သ ှိ ည့် သစ်သီးဝလံ

အဂတိလက ို စ ် ားေနမှင့် မိမအ ိ ား မတရားသြဖင့် တရားစွဆ ဲ ို

ရရှိေရးအတွက် အစိုးရအချင်းချင်းညိင်  းေဆာင်ရွက်ေပး

ေကျးရွာမှဦးမျ ိးြမင့က ် ေဆးုတ ံ ည်ေဆာက်ရန် လှဒါန်း

ှင့် ေကာက်ပသ ဲ ီးှမ ံ ျားအား တုတ ် င ုိ င ် သ ံ တ ုိ င်သင ွ း် ခွင့် ေရး၊ ြမစ်ကီးနားမိမှ ဦးေပဦးက ကန်ပက ို တ ် ီးနယ်စပ်ဂတ ိ ် အား ိင ု င ် တ ံ ကာဝင်ထက ွ ဂ ် တ ိ အ ် ြဖစ်တးုိ ြမငေ ့် ပးပီး စီးပွား

ြဖစ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေပးေရး၊ တိုင်းမိမှ

ခံေနရမကို ေြဖရှင်းေပးေရး၊ မိုးညင်းမိနယ် ေမာ်ဟန် ထားသည့ေ ် ြမေနရာအား အလွသ ဲ းံု စားေဆာင်ရက ွ ထ ် ားမ အေပ ေြဖရှင်းေပးေရးေမးခွန်းများကို လည်းေကာင်း။ ခန်းမအြပင်မှ

ေမးခွန်းေမးြမန်းလိုသူ ၁၀ ဦး

သို ြပည်သူ့အသံေရာက်ရှိေအာင်လည်း ေဆာင်ရွက်ေပး ဖားကန့်မိနယ်ှင့်စပ်လျ်း၍

ေရးအတွက် KIA ၊ KIO အဖွဲ ှငပ ့် စ်ခတ်တက ုိ ခ ် က ုိ မ ် ရပ်  စေ ဲ ရး သေဘာတူစာချပ်လက်မှတ်ေရးထိုးိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်

ေနမအေြခအေနများ၊ ြမန်မာိင ု င ် အ ံ ားဒီမက ုိ ေရစီဖက်ဒရယ်

တင်ြပမများအေပ အြမန်ဆုံးစုံစမ်းေဆာင်ရွက်ေပးသွား

ြပည်ေထာင်စတ ု ည်ေဆာက်င ို ေ ် ရးအတွက် ပင်လည ုံ လ ီ ာခံ

ေကာင်းမွန်ေရး အြမန်ဆးံု ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးသွားမည် ြဖစ်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေပးေစလိုေကာင်း၊ ငိမ်းချမ်းေရး

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြမစ်ကီးနားမိ အာဆာေကျးရွာလမ်းအား ေကာင်း၊ ပညာေရးကိစှ  င့်စပ်လျ်း၍လည်း မိဘများက ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ကေစလိုေကာင်း၊ တကသိလ ု စ ် ာကည့တ ် က ို ်

ြမစ်ကီးနား

အဆင့ြ် မငတ ့် င်ေရးအတွက်

တွင်

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းသေဘာတူညီခဲ့သည်များကို

အတွက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိလ်၏ ကိးပမ်းေဆာင် ရွကခ ် ျက်များကို အားေပးပါေကာင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာေရး

အေဆာက်အအုမ ံ ျား သိမ်းဆည်းခံထားရသည့အ ် ေြခအေန

များကို ြပန်လည်စိစစ်ေပးေစလိုေကာင်း ေြပာကားပီး ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိလ်အားလည်းေကာင်း၊ ြမန်မာ

ိုင်ငံငိမ်းချမ်းေရးှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်လည်း ေကာင်း ဆုေတာင်းေပးသည်။

အားလုံးပါဝင်မှ ေအာင်ြမင်ိုင်မည်

ယင်းေနာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ်က IDP

စခန်းေနြပည်သူများ ေနရပ်ြပန်ေရး၊ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရာ

ြပန်ေရးမှာ အေရးကီးေကာင်း၊ ြပည်သူြပည်သားများ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာြမင့်တင်ေပးိုင်ေရးအတွက် လုံြခံေရးမှာ အေရးကီးေကာင်း၊ ချမ်းသာကယ်ဝမထက်လြုံ ခံမက ပိမ ု ို

အေရးကီးေကာင်း၊ ဖွံဖိးေရးဟုဆရ ို ာတွင် ုပပ ် င ို ်းသာမက

စိတပ ် င ို ်းအရြမင့မ ် ားသည့် ြပည်သြူ ပည်သားများြဖစ်ေစလို ေကာင်း၊ KBC သည် ငိမ်းချမ်းေရးှင့် ေမတာတရားကို နာခံကသူများြဖစ်ေကာင်း၊ ငိမး် ချမ်းေရးအတွက် အဓိက

လုပ်ေဆာင်ကသည့် ငိမ်းချမ်းေအာင်လုပ်ေဆာင်သူများ အြဖစ် အေလးထားပါေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံတွင်ကိုးကွယ် သည့ဘ ် ာသာများ မတူညီ ကေကာင်း၊ ယင်းကို မိမအ ိ ေန

ြဖင့် ဂုဏ်ယူေကာင်း၊ ဘာသာတရားများတွင် အေြခခံမှာ

ေမတာတရားပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ KBC အေနြဖင့် Prince of Peace ဟုေခဆိုကသည့် ခရစ်ေတာ်၏ ဆုံးမသွန်သင်မ

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် ကချင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ ေဒသခံတိုင်းရင်းသား တိုင်းရင်းသူများှင့် စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်စ်။ ဦးလေဂျာင်ေအာင်က ြမစ်ကီးနား-နမတီး-တိုင်း လီဒို

အနက် မဲေပါက်သူ သုံးဦးြဖစ်သည့်

ြမစ်ကီးနားမိ

အေလးထားေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ တကသိလ ု ်

လမ်းခင်းေပးေရး၊ ြမစ်ကီးနားမိမှ ဦးလခရိေဇာ်ေဘာက်

ေဖာက်လပ ု ေ ် ပးရန်င ှ ့် သိမ်းဆည်းေြမများြပန်လည်ရရှေ ိ ရး

လည်း ဝိင ု ်းဝန်းကူညေ ီ ပးကေစလိေ ု ကာင်း၊ ယခုလို ကချင်

လမ်းမကီးအား ရာသီမေရွးသွားလာိင ု ေ ် အာင် ကွနက ် ရစ် က

ြမစ်ကီးနားမိတွင် ကေလးအထူးကုေဆးုံကီး

တည်ေဆာက်ေပးေရး၊ ဝိုင်းေမာ်မိမှ

ဦးကည်ထွန်းက

ဝိုင်းေမာ်မိ ၂၅ ခုတင်ဆံ့ေဆးုံအား ခုတင် ၅၀ ဆံ့ ေဆးုံ

ေရြပည်သာရပ်ကက ွ မ ် ှ ေဒငိမ်းလှက အာဆာေကျးရွာလမ်း

အတွက် ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးေရး၊ ြမစ်ကီးနားမိ ရမ်ပရ ူ ပ်ကက ွ ် မှ ဦးေဇာ်ေဇာ်တိုးက ြမစ်ကီးနားေဆးုံအား ရန်ကုန်၊

မေလး၊ ေနြပည်ေတာ်ေဆးုံများကဲ့သို အဆင့်ြမင့်တင်

အြဖစ် တိုးြမငေ ့် ပးိင ု ေ ် ရး၊ ချ ီေဖွမိမှ ဦးေခါေဘာမ်က ုဇန ု ်

ေပးေရး၊ ြမစ်ကီးနားမိ၌ ကျရှင်သင်ကားေနမေြဖရှင်း

ချထားေပးေရး၊ မိုးေကာင်းမိမှ ဦးတင်လင်းက မိုးေကာင်း

ေကာက်ခေ ံ နမကို ကပ်မတ်ေပးေရး၊ ြမစ်ကီးနားတကသိလ ု ်

ေဆာင်ရွက်ေပးေရးေမးခွန်းများကို လည်းေကာင်း။

စာကည့်တိုက်ကို

ေဘာမ်ေကျးရွာှင့် ပန်ဝါတိက ု န ် ယ်ေဆးုမ ံ ျား၌ ဆရာဝန်

မိ ခုတင် ၅၀ ဆံ့ ေဆးုံအား အထူးကုဌာနများတိုးချဲ ေမးခွန်းများ ေမးြမန်း

ခန်းမအတွင်းမှ ေမးခွန်းေမးြမန်းလိသ ု ူ ၁၇ ဦးအနက်

မဲေပါက်သူ ငါးဦးြဖစ်သည့် ြမစ်ကီးနားမိ စီတာပူရပ်ကက ွ ်

ေပးေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးေအာ်ပေရတာများမှ အခွန်

မှ

သန့်ရင ှ ်းေရးအတွက် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအေနြဖင့် ြပည်နယ်မှ

ြပည်သူများှင့်ေတွဆုံရသည့်အတွက်

ဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ေတွဆုပ ံ အ ဲွ ပီးတွင် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိ လ်

သည် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် မှတတ ် မ်းတင်ဓာတ်ပုံ ိုက်သည်။

ထိုေနာက်

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်သည်

ေမာင်မျ ိးထက်ိုင်လင်းက ြမစ်ကီးနားတကသိုလ်

ြမစ်ကီးနားမိရှိ ကချင်စ ှ ြ် ခင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ ချပ်(KBC)

ေထာက်ပေ ံ့ ကးရရှေ ိ ရး၊ ြမစ်ကီးနားတကသိလ ု ေ ် ကျာင်းသား

ခလမ်ဆမ်ဆမ ွ ၊် အတွင်းေရးမှး သိကာေတာ်ရ ေဖာ်ေယာင်

အဆင့်ြမင့်တင်ေပးေရး၊ ပညာသင်

သမဂုံးခန်းရရှိေရးှင့် တကသိုလ်သန့်ရှင်းေရးဝန်ထမ်း တိုးြမင့်ခန့်ထားေပးေရး

ေမးခွန်းများကိုလည်းေကာင်း

သိုေရာက်ရှိပီး အဖွဲ ချပ်ဥက သိကာေတာ်ရ ေဒါက်တာ တူးမိုင်ှင့်အဖွဲဝင်များ၊ တာဝန်ရှိသူများှင့်ေတွဆုံသည်။

ေတွဆုပ ံ တ ွဲ င ွ ် အတွင်းေရးမှးက ကချင်စ ှ ြ် ခင်းခရစ်

မှ ဦးဟူယန်လက ြမစ်ကီးနားမိတွင် ပလတ်စတစ်အမက်

ေမးြမန်းတင်ြပကရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာ

ယာန်အဖွဲချပ်(KBC)၏ ရည်ရွယ်ချက်ှင့်လုပ်ငန်းေဆာင်

ြမစ်ကီးနား-ဝိင ု း် ေမာ်ရထားလမ်း ေဖာက်လပ ု ေ ် ပးေရးှင့်

ဝန်ကီးများက ချက်ချင်းေဆာင်ရွက်ေပးိုင်မည့် အေြခ

လာကသည့် KBC အဖွဲဝင်များှင့် မိတ်ဆက်ေပးသည်။

များ

စနစ်တကျစွန့်ပစ်ေအာင်

ေဆာင်ရွက်ေပးေရး၊

ငိမ်းချမ်းေရးအြမန်ရရှေ ိ အာင် ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးေရး၊ မိုးညင်း

မိ ေမတာမွန်လူမကူညီေရးအသင်းမှ ဦးေကျာ်ခိုင်ဝင်းက မိုးညင်း- မေလးကားလမ်းအား ေကာင်းမွနေ ် အာင် အြမန်

ေအာင်သ၊ူ ဦးသိနး် ေဆွ၊ ေဒါက်တာြမင့ေ ် ထွးှင့် ြပည်နယ် အေနများ၊ ေရရှညေ ် ဆာင်ရက ွ ေ ် ပးရမည့် အေြခအေနများ ှင့်စပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်းေြပာကားကသည်။

ေမးခွန်းများှငစ ့် ပ်လျ်း၍ ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခံ

ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးေရးှင့် မိုးညင်းမိ မီးသတ်ေြမေနရာရရှေ ိ ရး

ပုဂိလ်က ပလတ်စတစ်အမက်များ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန်မှာ

ငိမ်းချမ်းေရးစားပွဝ ဲ င ို ်းသိေ ု ရာက်ရေ ှိ အာင် ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပး

ကားလမ်းေကာင်းမွန်ေရးအတွက် အြမန်ေဆာင်ရွက်ေပး

အတွက်

ေဆာင်ရွက်ေပးေရး၊

ြပည်သူ့အသံအား

ေရး၊ ဖားကန့်မိ ေမှာ်ဝမ်းရပ်ကွက်မှ ေဒေဘာက်ဂျာက မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး၏ အိုင်ကျင့်ခံေနရမ၊ ေြမသိမ်းခံ

ြပည်သမ ူ ျားပါဝင်ရန် လိအ ု ပ်ပါေကာင်း၊ မိုးညင်း-မေလး

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မိးု ညငး် မိမီးသတ်ေြမေနရာအတွက် ြပည်နယ်အစိးု ရအေနြဖင့် ကွငး် ဆင်းစစ်ေဆး၍ အစီရင်ခံ

ရွကေ ် နမအေြခအေနများကို ရှငး် လင်းတင်ြပပီး တက်ေရာက် ယင်းေနာက် KBC ဥကက ကချင်စ ှ ြ် ခင်းခရစ်ယာန်

အဖွဲချပ်(KBC)ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနသည့်

အမျ ိးသား

ြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးှင့်ငိမ်းချမ်းေရးဗဟိုဌာန (NRPC)

များအတိင ု ်း လုပေ ် ဆာင်ေပးေစလိေ ု ကာင်း၊ (၂၁)ရာစုပင်လုံ

ညီလာခံဟု ဘာေကာင့ေ ် ခတွငေ ် စသည်ကို အခွင့် ကံခိက ု ် ရှင်းြပလိုေကာင်း၊ ၁၉၄၇ ခုှစ် ပင်လုံညီလာခံသည် (၂၀)

ရာစု ပင်လြံု ဖစ်ေကာင်း၊ လက်ရအ ိှ ချ ိန်တင ွ ် ရာစုစ ှ တ ် စ်ခု

ေြပာင်းလဲသွားပီြဖစ်ေသာ်လည်း အားလုံးေမာ်လင့ခ ် သ ဲ့ ည့် ြပည်ေထာင်စက ု ို မတည်ေဆာက်င ို ေ ် သးေကာင်း၊ ရာစုစ ှ ် တစ်ခုအတွင်း ကမာကီးတွင် အကီးအကျယ်ေြပာင်းလဲ သွားပီြဖစ်ေကာင်း၊ ေခတ်သစ်၊ ရာစုစ ှ အ ် သစ်တင ွ ် အေတွး

အေခ၊ အယူအဆအသစ်များြဖင့် ေဆာင်ရက ွ ရ ် မည်ဟခ ု ယ ံ ူ သြဖင့် (၂၁)ရာစုပင်လုံဟု ေခတွင်ေစခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စတ ု ည်ေဆာက်ေရးမှာ မပီးဆုးံ ေသးေကာင်း၊

ငိမ်းချမ်းေရးတွင် အားလုံးပါဝင်မှ ေအာင်ြမင်င ုိ မ ် ည်ြဖစ် ေကာင်း၊ KBC ကို ေမတာရပ်ခံလိုသည်မှာ ိုင်ငံေတာ်

ေအးချမ်းေအာင်ကည ူ ေ ီ ပးကေစလိေ ု ကာင်း၊ လူငယ်များ၏ ှလုံးသားတွင် ေမတာတရားဆိုသည်ကို စွဲမဲေနေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးေစလိုေကာင်း၊

ငိမ်းချမ်းသည့်နည်းြဖင့်

ရယူသည့် ငိမး် ချမ်းေရးသာလင် စစ်မန ှ သ ် ည့် ငိမး် ချမ်းေရး ြဖစ်ေကာင်း၊ KBC ကို ယုံကည်အားကိုးသူများအားလုံး

ငိမ်းချမ်းေရးတွင်ပါဝင်လာေအာင် ကိးပမ်းေပးကေစလို ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိေ ု နာက် ိင ု င ် ေ ံ တာ်၏အတိင ု ပ ် င်ခပ ံ ဂ ု ိလ်က ကချင်

ှစ်ြခင်းခရစ်ယာန်အဖွဲချပ်(KBC)အတွက် အလှေငွများ

ှင့် ကချင်ေဒသစစ်ေဘးေရှာင်ြပည်သူများအား ကူညီ

ေပးအပ်လှဒါန်းသည်။

ေနသည့် ေနရပ်စန ွ ့်ခာွ သူများ၏ ယာယီခလ ုိ ံေရးစခန်းများ

ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီးများ၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်င ှ တ ့် ာဝန်

ေစာင့ေ ် ရှာက်ေရးေကာ်မတီ(KHCC)တို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ် ပိတသ ် မ ိ း် ေရးှင့် ၎င်းတိက ု ေ ုိ နရာချထားေရးအတွက် ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက ွ ေ ် နမအေြခအေနများ၊ ကချင်ြပည်နယ်ငိမ်းချမ်း

ယင်းေနာက်

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ်၊

ရှသ ိ မ ူ ျားသည် KBC ဥက၊ အတွငး် ေရးမှး၊အဖွဲ ဝင်များှင့် မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်သည်။

သတင်းစ်


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

၂၀၁၉ ခုှစ် အိုအီးစီဒီအရင်းအှီးေဈးကွက်ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာသစ်ကေဖာ်ထုတ်ခဲ့ေသာ ကမာ့စေတာ့အိပ်ချ ိန်းစာရင်းဝင်ကုမဏီများ၏ပိုင်ရှင်များအေကာင်း (အပိုင်း-၃) သိဟ်သူရိန် ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွက် အိုအီးစီဒီရဲအရင်းအှီးေဈးကွက်

ပိုင်ဆိုင်မကို အာဂျင်တီးနားေဈးကွက်မှာရှိတဲ့ အြခား

ဆိင ု ရ ် ာ စာစ်တစ်ခအ ု ြဖစ် “ကမာ့စေတာ့အပ ိ ခ ် ျ ိန်းစာရင်းဝင်

ရင်းှီးြမပ်ှံသူေတွက ပိုင်ဆိုင်ကတာပါ။ ဒီေနရာမှာ

ကုမဏီများ၏ပိုင်ရှင်များ”အေကာင်း အစီရင်ခံစာသစ်

အလျ်းသင့လ ် ုိ ေဖာ်ြပချင်တာကေတာ့ အစီရင်ခစ ံ ာမှာ

တစ်ေစာင်ထုတ်ြပန်ခဲ့ေကာင်း၊ ကမာ့စေတာ့အိပ်ချ ိန်း

ပါဝင်တဲ့

စာရင်းဝင်ကမ ု ဏီ  ေတွရဲ ထူးြခားတဲဝ ့ ေ ိ သသလကဏာ

အတန်းအစားနဲ့ ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းအုပ်စုအလိုက်

သုးံ ရပ်ရေ ိှ ကာင်း၊ အစီရင်ခစ ံ ာမှာပါဝင်တ့ဲ အဓိကေတွရှခ ိ ျက်

ခွဲြခားထားတဲ့အချက် ြဖစ်ပါတယ်။ ဇယား A.1 မှာဆိုရင်

ေတွနဲ့ ရင်းှးီ ြမပ်သ ံှ အ ူ မျ ိးအစားအလိက ု ် ိုင်င/ံ ေဒသ

အစီရင်ခစ ံ ာမှာေဖာ်ြပထားတဲ့ ပိင ု ရ ် င ှ အ ် မျ ိးအစားငါးမျ ိးရဲ

အသီးသီးမှာ ပိင ု ဆ ် င ို မ ် ကွ  ြဲ ပားချက်ေတွကို ၂၃-၁၂-၂၀၁၉

အနက်အဓိပာယ်ကုိ ေဖာ်ြပထားပီး မတူကြဲွ ပားတဲရ ့ င်းှးီ

နဲ့ ၃-၁-၂၀၂၀ ရက်ေန့ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာေတွမှာ

ြမပ်သ ံှ ူ အမျ ိးအစား ငါးမျ ိးကို အုပစ ် ခ ု ထ ွဲ ားြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

ေရးသားတင်ြပခဲပ ့ ါတယ်။ ဆက်လက်ပီး အဲဒအ ီ စီရင်ခစ ံ ာမှာ

အချ ိကိစရပ်ေတွမှာဆိုရင် အိမအကျ ိးခံစားခွင့်ရှိသူ

ေဖာ်ြပထားတဲ့ ေဈးကွကတ ် စ်ခခ ု ျင်းစီအလိက ု ် ရင်းှးီ

ပိင ု ရ ် င ှ က ် ို သတ်မတ ှ ရ ် ာမှာ အစိးု ရ၊ ြပည်နယ်အစိးု ရ၊ မိေတာ်

ြမပ်သ ှံ ူ အမျ ိးအစားကွြဲ ပားြခားနားမနဲ့ ကမာှငတ ့် စ်ဝန်း

နဲ့ တိက ု  ် က ို ပ ် င ုိ ဆ ် င ုိ မ ် ေတွ  ကုိ ေဖာ်ထတ ု ဖ ် ုိ အခက်အခဲြဖစ်တဲ့

အစုရှယ်ယာေဈးကွက်ေတွမှာ

ိုင်ငံြခားသားရင်းှီး

အခါ ပိုင်ဆိုင်မကို အများပိုင်ကအေနနဲ့ အဆင့အ ် တန်း

ြမပ်ှံသူေတွ သိသိသာသာ တိုးတက်များြပားလာမကို

ြပန်သတ်မတ ှ ် ပီး မှတတ ် မ်းတင်ထားတယ်လို ဆိုပါတယ်။

တင်ြပပါရေစ။

ပိုင်ရှင်အမျ ိးအစားေတွကို

ရင်းှီးြမပ်ှံသူ

မကာေသးတဲ့ ဆယ်စုှစ်ေတွမှာဆိုရင် ဖွံဖိးပီး

ေဈးကွက်တစ်ခုချင်းစီအလိုက်

ရင်းှီးြမပ်ှံသူ

ိင ု င ် ေ ံ တွရဲ ေဈးကွကေ ် တွမာှ ိင ု င ် ြံ ခားရင်းှးီ ြမပ်သ ံှ ေ ူ တွ

အမျ ိးအစားကွြဲ ပားတည်ရမ ှိ ဟာ  အလွနမ ် ျားြပားေကာင်း

ပိုင်ဆိုင်မ သိသိသာသာ တိုးတက်လာပါတယ်။ ပုံ -၃ မှာ

ေတွရှိရပါတယ်။ ပုံ-၂ ကို ကည့်မယ်ဆိုရင် ေဈးကွက်

ကည့်မယ်ဆိုရင်

တစ်ခုချင်းစီမှာရှိတဲ့

ယူိုက်တက်ကင်းဒမ်းိုင်ငံေတွရဲ

စုစုေပါင်းအေမရိကန်ေဒလာနဲ့

ဂျပန်၊

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုနဲ့ ြဖစ်ေပတိုးတက်မ

တန်ဖိုးသင့ထ ် ားတဲပ ့ င ုိ ဆ ် င ုိ မ ်  အေြခခံအေပမှာ ရင်းှးီ ြမပ်ှံ

အများပိင ု က ် က စာရင်းဝင်ကမ ု ဏီ  ေတွရဲ အစုရယ ှ ယ ် ာ

ေပါက်ေဈးနဲ့ တန်ဖိုးသင့ထ ် ားပီး စုစေ ု ပါင်းေဈးကွကရ ် င်းှီး

ေတွကို ပုံေဖာ်ထားပါတယ်။ ဂျပန်မှာ ၁၉၈၀ ြပည့်ှစ်နဲ့

သူ အမျ ိးအစားအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မကွဲြပားမကို ေဖာ်ြပ

ရင်းှးီ မပမာဏ ၃၄ % ကေန ၄၆ % အတွငး် ပိင ု ဆ ် င ုိ ်

ြမပ်ှံမမှာ

၂၀၁၇

ထားပါတယ်။ ချ ီလီ၊ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ တူရကီေဈးကွက်ေတွ

ထားကပါတယ်။ အေမရိကန်၊ ယူိုက်တက်ကင်းဒမ်းနဲ့

မှာရှတ ိ ဲ့ ပုဂလိ  က ေကာ်ပေ ို ရးရှင်းေတွနဲ့

ဦးပိင ု က ် မ ု ဏီ 

ကေနဒါေဈးကွက်ေတွမှာ အဖွဲအစည်းအလိုက် ရင်းှီး

ေတွဟာ စာရင်းဝင်ကမ ု ဏီ  ေတွရဲ အစုရယ ှ ယ ် ာရင်းှီးေငွ

ြမပ်ှံသူေတွဟာ စာရင်းဝင်ကုမဏီေတွရဲ အစုရှယ်ယာ

၅၅ %၊ ၄၈ % နဲ့ ၄၀ % အသီးသီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကတဲ့

ရင်းှီးေငွ ၇၂ % ၊ ၆၃ % နဲ့ ၄၇ % အသီးသီးပိင ု ဆ ် င ို ် ကတာပါ။

ထင်ရှားတဲ့ ပိင ု ရ ် င ှ ေ ် တွပါ။ မကဆီကို ေဈးကွကမ ် ှာဆိရ ု င်

ရင်းှီးြမပ်ှံသူအမျ ိးအစားအလိုက်

ထင်ရှားတဲ့ တစ်ဦးချင်းနဲ့ မိသားစုဝင်ေတွဟာ စာရင်းဝင်

ပုံ-၂

ကုမဏီ  ေတွရဲ အစုရှယ်ယာရင်းှီးေငွ ၃၄ % ကို ပိုင်ဆိုင်

အကီးဆုးံ စာရင်းဝင်ကမ ု ဏီ  ၁၀၀၀၀ အတွက် ေဈးကွက်

ကပါတယ်။ သူတိုဟာ အစေရးနဲ့

ထိုင်းေဈးကွက်

တစ်ခခ ု ျင်းစီမာှ ရင်းှးီ ြမပ်သ ံှ အ ူ မျ ိးအစားအလိက ု ် စုစေ ု ပါင်း

ေတွမာှ လည်း ၁၆ % စီ ပိင ု ဆ ် င ုိ ထ ် ားကတဲ့ ရင်းှးီ ြမပ်ံှ

ပိင ု ဆ ် င ို မ ် ပျံ  ှပ ံ က ုံ ို ေဖာ်ြပထားပါတယ်။၂၀၁၇ ခုစ ှ ် ှစက ် န ု ်

သူေတွ ြဖစ်ပါတယ်။ တုတ်၊ ေဆာ်ဒီအာေရးဗီးယား၊

အထိ ရင်းှးီ ြမပ်သ ံှ အ ူ မျ ိးအစားအလိက ု ် ပိင ု ဆ ် င ုိ ထ ် ားတဲ့

မေလးရှား၊ ေဟာင်ေကာင်နဲ့ ေနာ်ေဝေဈးကွက်ေတွမှာ

စုစုေပါင်းတန်ဖိုးကို

မှာ ေဖာ်ြပထားပါတယ်။

ပိုင်ဆိုင်မပျံှံပုံကို

တစ်ကမာလုံးမှာရှိတဲ့

အေမရိကန်ေဒလာေဈးကွက်

ေဈးကွက်တစ်ခုချင်းစီရဲပါဝင်မကိ  ု

ေဖာ်ြပ

ခုှစ်အတွင်း ိုင်ငံြခား

အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်

ထားြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒီကိန်းဂဏန်းေတွဟာ ြပည်တွင်း

မဟာ ၃ % ကေန ၃၀ % အထိ တိုးတက်လာပါတယ်။

အတွကသ ် ာမက ြပည်ပပိုင်ဆိုင်မအတွ  ကပ ် ါ အကျံးဝင်ပါ

ယူိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှာဆိုရင် ၄ % မှ ၅၄ % အထိ

တယ်။ ဥပမာအေနနဲ့ အာဂျင်တီးနားိုင်ငံမှာ စုစုေပါင်း

တိုးတက်လာပီး

ေဈးကွကရ ် င်းှးီ ြမပ်မ ံှ ရဲ   ၃၂ % ကို ပုဂလိ  ကေကာ်ပေ ုိ ရးရှငး်

၅ % ကေန ၁၅ % အထိ တိုးတက်လာတာ ေတွရပါတယ်။

ေတွ ပိုင်ဆိုင်ပီး အများပိုင်ကက ၁၈ %၊ အဖွဲအစည်း

ကမာနဲ့တစ်ဝန်း စာရင်းဝင် ကုမဏီ  ေတွမှာ ိုင်ငံြခား

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုမှာေတာ့

အလိက ု ရ ် င်းှီးြမပ်သ ှံ ေ ူ တွက ၁၉ %၊ ထင်ရှားတဲတ ့ စ်ဦးချင်း

ပိုင်ဆိုင်မရဲ အေရးပါမကို ပုံ-၄ နဲ့ ပုံ-၅ မှာ ေဖာ်ြပ

ရင်းှီးြမပ်ှံသူေတွနဲ့ မိသားစုေတွက ၁၃ % နဲ့ကျန်တဲ့

ထားပါတယ်။

စာမျက်ှာ ၇ သို 


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

အမျ ိးသားအဆင့် ေရထုညစ်ညမ်းမ တုြံ ပန်ေဆာင်ရက ွ ေ် ရးစီမခံ ျက်ငှ ့် စပ်လျ်း၍ အကိညိ င် းေဆွးေွး ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၉

ေဆာင်ရွက်ေရးစီမံချက်ကုိ ပိေ ု ဆာင်ေရးှင့်

အမျ ိးသားအဆင့် ေရထုညစ်ညမ်းမ တုြံ ပန်

ဆက်သယ ွ ေ ် ရးဝန်ကီးဌာန

ေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးစီမခ ံ ျက်

အတည်ြပြခင်းှင့်

ပိေ ု ဆာင်ေရး န်ကားမဦးစီးဌာနက ေရးဆွဲ

စပ်လျ်း၍ အမျ ိးသားသဘာဝေဘးအရာယ်

ထားေကာင်း၊ အဆိပ ု ါစီမခ ံ ျက်ကုိ အမျ ိးသား

ဆိင ု ရ ် ာ

သဘာဝေဘးအရာယ်ဆင ုိ ရ ် ာ

စီမခ ံ န့်ခမ ဲွ ေကာ်  မတီထသ ံ ုိ တင်ြပ

ေရေကာင်း

စီမခ ံ န့်ခမ ဲွ 

လမ်းန်မခံ  ယ ူ င ုိ ေ ် ရး အကိည ိ င်  းအစည်း

ေကာ်မတီအစည်းအေဝးသို တင်ြပပီး ဆုးံ ြဖတ်

အေဝးကို ယေန့နန ံ က်ပင ုိ း် က လူမဝန်  ထမ်း၊

ချက်ရယူင ုိ ရ ် န်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုစမ ီ ခ ံ ျက်ကုိ

ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး

ေလ့လာကည့ပ ် ါက ဆီယဖ ုိ တ ိ မ ် သည်  ေရထု

ဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပ

ညစ်ညမ်းမအတွက် အဓိကြဖစ်သည်ကုိ သိရရ ိှ

သည်။

ေကာင်း၊ ြမစ်ေကာင်းတစ်ေလာက် ဆီတင်၊

လုပင ် န်းေကာ်မတီ ၁၂ ခုြဖင့် ေဆာင်ရက ွ ် အစည်းအေဝးတွင် အမျ ိးသားသဘာဝ ေဘးအရာယ်ဆင ုိ ရ ် ာ

ဆီချလုပင ် န်းများေကာင့လ ် ည်း

ြဖစ်ေပေစ

ေကာင်းှင့် ေရေကာင်းမေတာ်တဆမများ

စီမခ ံ န့်ခမ ဲွ လု  ပင ် န်း

ေကာင့လ ် ည်း ေရထုညစ်ညမ်းမများ ြဖစ်ေပ

ေကာ်မတီဥက ြပည်ေထာင်စဝ ု န်ကီး ေဒါက်တာ

လျက်ရသ ိှ ည်ကုိ သိရရ ိှ ေကာင်း၊ ထိက ု စ ိ များ 

ဝင်းြမတ်ေအးက ယေန့ အစည်းအေဝးသည်

ေကာင့် ဆိးု ကျ ိးများ ြဖစ်ေပလာကာ ကမ်းိးု

အမျ ိးသားသဘာဝေဘးအရာယ်ဆင ုိ ရ ် ာ စီမံ

တန်းတွငရ ် ိှ ကသည့် ငှကမ ် ျား၊ ေရေနသတဝါ

ခန့်ခမ ဲွ ေကာ်  မတီသုိ

များ၊

တင်ြပေဆာင်ရက ွ ရ ် မည့်

ေရထုညစ်ညမ်းမ စီမခ ံ ျက်င ှ ့်

တုြံ ပန်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ရး

စပ်လျ်း၍

ြဖစ်ေကာင်း၊

အကိည ိ င်  းြခင်း

အမျ ိးသားေကာ်မတီသည်

လုပင ် န်းေကာ်မတီ ၁၂ ခုြဖင့် ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက် ရှိေကာင်း၊

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမဒဏ်  ကုိ

ခံစားေနကရ

အားလုးံ အသိပင်ြဖစ်ေကာင်း၊

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမဒဏ်  သည်

ကမ်းိးု တန်း

တစ်ေလာက်ရိှ အေဆာက်အအုမ ံ ျား၊ ဒီေရေတာ များ ထိခက ုိ ပ ် ျက်စးီ မများရှေ ိ ကာင်း၊ ခရီးသွား လာေရးလုပင ် န်းှင့် ငါးလုပင ် န်းများကိလ ု ည်း ခိမး် ေြခာက်မ ရှလ ိ ာေကာင်း။

ကမာ့ရာသီဥတုအေြပာင်းအလဲ

ေကာင့် တစ်ကမာလုးံ ရှိ ြပည်သလ ူ ထ ူ အ ု ားလုးံ သည်မာှ

သဘာဝကမ်းေြခများ၊

ည ိ င်  းေဆွးေွး ထိေ ု ကာင့် ေရထုညစ်ညမ်းမ တုြံ ပန် ေဆာင်ရွက်ေရးစီမံချက်သည်

မြဖစ်မေန

လိအ ု ပ်လာရေကာင်း၊ စီမခ ံ ျက်ကုိ ိင ု င ် တ ံ ကာ

သဘာဝ

အဖွဲ အစည်းများ၊ ြပည်တင ွ း် ၊ ြပည်ပ ပညာရှင်

ေကာင့် ြဖစ်ေပလာသလို လူများ၏ ြပမူေဆာင်

များှင့် ပူးေပါင်းကာ လုပ်ငန်းအထူးအဖွဲ

ဆက်စပ်

(National Task Force) ဖွဲ စည်းပီး ည ိ င်  း

လုပင ် န်းများေကာင့လ ် ည်း သဘာဝေဘးဒဏ်

ရွကခ ် ျက်များ၊

တီထင ွ မ ် များှ  င့်

ေဆွးေွးမများ ြပလုပေ ် ရးဆွခ ဲ သ ့ဲ ည်ဟု သိရရ ိှ

များကို ခံစားရေကာင်း။

ေကာင်း၊ စီမခ ံ ျက်တင ွ ် မဟာဗျဟာ စီမခ ံ ျက်

ေြမထုညစ်ညမ်းမဒဏ်၊ ေလထုညစ်ညမ်း

ှင့် ြဖစ်စ်တြံု ပန်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ရး စီမခ ံ ျက်ဟ၍ ူ

မဒဏ်င ှ ့် ေရထုညစ်ညမ်းမဒဏ်များကို သက်ရိှ

အပိုငး် ှစ်ပုင ိ း် ရှိေကာင်း၊ အမျ ိးသားအဆင့်

သက်မ့ဲများအားလုးံ က ခံစားေနရေကာင်း၊

ေရထုညစ်ညမ်းမ တုြံ ပန်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ရး စီမံ

အမျ ိးသားအဆင့် ေရထုညစ်ညမ်းမတုံြပန်

ချက်ကုိ

အမျ ိးသားသဘာဝေဘးအရာယ်

ဆိင ု ရ ် ာ

စီမခ ံ န့်ခမ ဲွ ေကာ်  မတီ၏

လုပင ် န်း

ေရး ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရရ ိှ ာ ယခုစမ ီ ခ ံ ျက်ကုိ

ေကာ်မတီ ၁၂ ခုအနက်မှ ဆက်စပ်လပ ု င ် န်း

မိမိတဝ ုိ န်ကီးဌာနက လက်မှတ်ေရးထိးု ထား

ထိေ ု နာက် စီမခ ံ ျက်အေပ သယံဇာတှင့်

ေကာ်မတီများြဖစ်သည့် ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး

သည့် အြပည်ြပည်ဆင ုိ ရ ် ာ သေဘာတူစာချပ်များ

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိနး် သိမး် ေရးဝန်ကီး

လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊ ပိုေဆာင်ဆက်သွယ်ေရး

ှငအ ့် ညီ ိင ု င ် တ ံ ကာအဖွဲ အစည်းများ၊ ပညာရှင်

ဌာနှင့် ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရး

လုပင ် န်းေကာ်မတီင ှ ့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

များှင့် ည ိ င်  းေရးဆွထ ဲ ားေကာင်း၊ စီမခ ံ ျက်

ဝန်ကီးဌာနတိ၏ ု ေဆွးေွးအ ကံြပချက်များကို

ထိနး် သိမး် ေရး

လုပင ် န်းေကာ်မတီများသို

ထဲတင ွ ် ေရထုညစ်ညမ်းမ အေရးေပတုြံ ပန်ေရး

တက်ေရာက်လာကေသာ လုပင ် န်းေကာ်မတီ

သေဘာထားအ ကံြပချက်များ ေပးပိေ ု တာင်းခံ

လုပ်ငန်းအတွက် အဓိကထား ေရးဆွဲထား

၁၂ ခုမှ တာဝန်ရိှသူများက ေဆွးေွးကရာ

ပီးြဖစ်ရာ ြပင်ဆင်ရရှလ ိ ာေသာ အချက်များ

ေကာင်း၊ စီမခ ံ ျက်အမည်င ှ ့် လုပင ် န်းေကာ်မတီ

တာဝန်ရသ ိှ မ ူ ျားက ြပန်လည်ေဆွးေွးအ ကံြပ

အေပ အြခားေသာ လုပင ် န်းေကာ်မတီများ၏

အသစ်ထပ်မဖ ံ ဲွ စည်းရန် လိအ ု ပ်မအေြခအေန 

ကသည်။

အ ကံြပချက်များှငအ ့် ညီ ေရးဆွဲ ပီးြဖစ်သည့်

ှင့်

စီမခ ံ ျက်(မူကမ်း)ကို အမျ ိးသားသဘာဝေဘး

ေဆွးေွးေပးကေစလိေ ု ကာင်း

အရာယ်ဆုင ိ ်ရာ

သည်။

စီမံခန့်ခွဲမေကာ်မတီသုိ

ပတ်သက်၍လည်း

ဝိင ု း် ဝန်းအ ကံြပ ထိေ ု နာက် ပိေ ု ဆာင်ေရးှင့် ဆက်သယ ွ ် ေရးဝန်ကီးဌာန

ဝိင ု း် ဝန်းအ ကံြပ ေြပာကား

ဆုးံ ြဖတ်ချက်ရယူ ယင်းေနာက် အမျ ိးသားအဆင့် ေရထု ညစ်ညမ်းမ တုြံ ပန်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးစီမခ ံ ျက်ကုိ

တင်ြပိင ု ေ ် ရး ဝိင ု း် ဝန်းေဆွးေွးအတည်ြပေပး ကဖို တိက ု တ ် န ွ း် ေကာင်း ေြပာကားသည်။

တာဝန်ရသ ိှ တ ူ စ်ဦးက ရှငး် လင်းေဆွးေွးသည်။

ရှငး် လင်းေဆွးေွး

အမျ ိးသားအဆင့် ေရထုညစ်ညမ်းမ အေရးေပ

ယင်းေနာက် အမျ ိးသားအဆင့် ေရထု

တုြံ ပန်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ရးစီမခ ံ ျက်အြဖစ် အမျ ိးသား

ညစ်ညမ်းမ တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ေရးစီမံချက်

သဘာဝေဘးအရာယ်ဆင ုိ ရ ် ာ

ေရးဆွဲရြခင်းအေကာင်းှင့်

ေကာ်မတီထသ ံ ုိ တင်ြပလမ်းန်မခံ  ယ ူ င ုိ ေ ် ရး

ဆက်လက်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ေဆာင်ရက ွ ရ ် မည့် လုပင ် န်းစ်များှင့် ပတ်သက်

ဦးသန့်စင်ေမာင်က ိင ု င ် ေ ံ တာ်ဖံွ ဖိးတိးု တက်

၍ ေရေကာင်းပိေ ု ဆာင်ေရး န်ကားမဦးစီးဌာန

စီမခ ံ န့်ခမ ဲွ 

ဆုးံ ြဖတ်ချက်ရယူခ့ဲ ကေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

ပူတာအို မိ၌ ြပည်ေထာင်စရု န်ပေံု ငွြဖင့ေ် ဆာက်လပု မ် ည့် ေရွးေကာက်ပေဲွ ကာ်မရှငခ် ဲွ းံု ပက်တင်

ေငွကျပ် ၁၃၉ သန်းြဖင့် တင်ဒါေအာင်ြမင်ခသ ့ဲ ည့် ဘုနး် မင်းခန့်ေဆာက်လပ ု ေ ် ရး

ပူတာအို ဇန်နဝါရီ

ကုမဏီ  လမ ီ တ ိ က်က တာ၀န်ယက ူ ာ အလျား ၅၄ ေပ၊ အနံ ၃၈ ေပ ှင့် (၁၄ ေပx

သည်။

ကချင်ြပည်နယ် ပူတာအို မိတွင် ြပည်ေထာင်စရ ု န်ပေ ံု ငွြဖင့် အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာက်လုပ်မည့်

ေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ခဲ ွ းံု

ေရှးဦးစွာ ခိင ု အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးသန့်ဇင်၊ မိနယ်အပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး ဦးသန့်စင်

အဆိပ ု ါုးံ သစ်ကုိ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘာှစ် ြပည်ေထာင်စခ ု င ွ ြ့် ပရန်ပေ ံု ငွ

၁၄ ေပ) ေပတီကအ ုိ ပါ အာရ်စ ီ စ ှ ထ ် ပ်အေဆာက်အဦကို လုပင ် န်းစတင်သည့်

ပက်တင်မဂလာ

ှင့် တာ၀န်ရသ ိှ မ ူ ျားက ပူတာအို မိ ေရွးေကာက်ပေ ဲွ ကာ်မရှငခ ်  ဲွ းံု ေဆာက်လပ ု ်

ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်မှ ေြခာက်လအတွငး် အပီးေဆာက်လပ ု သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း

အခမ်းအနားကို ယေန့ နံနက် ၉ နာရီက ပူတာအို မိ မိမရပ်ကက ွ ် ခိင ု ြ် ပည်သ့ူ

မည့် သတ်မတ ှ ေြမေနရာ ် အသီးသီးတွငေ ် နရာယူကပီး မဂလ  ာအချ ိန်ကျေရာက်

သိရသည်။

အားကစားကွငး် ေနာက်ေကျာ အဆိပ ု ါုးံ ေဆာက်လပ ု မ ် ည့ေ ် ြမေနရာ၌ ကျင်းပ

သည်င ှ တ ့် စ်ပိင်နက် သတ်မတ ှ ေ ် နရာအသီးသီးတွင် ပက်တင်ေပးကသည်။

 စာမျက်ှာ ၆ မှ ပျမ်းမအားြဖင့်

ကုမဏီ  ေတွဟာ တုတြ် ပည်မကီးက ကုမဏီ  ေတွများပီး အစုရှယ်ယာေဈးကွက်ေတွအတွင်း

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမအနည်  းဆုံး ၃၀ % ရှိပါတယ်။ ပု-ံ ၄ မှာ ေဖာ်ြပထားတဲအ ့ တိင ု း် နယ်သာလန်၊ ယူက ုိ တ ် က်

အဲဒက ီ မ ု ဏီ  အများစုကို တုတြ် ပည်မကီးက ရင်းှီးြမပ်ှံ သူေတွ ပိုင်ဆိုင်ကပါတယ်။ အဖွဲအစည်းအလိုက်

ရင်းှီးြမပ်ှံသူေတွအေနနဲ့

ကင်းဒမ်း၊ ဘရာဇီးနဲ့ ပါကစတန်ိုင်ငံေတွမှာဆိုရင်

ိင ု င ် ြံ ဖတ်ေကျာ်ရင်းှးီ ြမပ်မ ံှ ေတွ  ၊ ေဆာင်ရက ွ န ် ည်းလမ်း

အစုရယ ှ ယ ် ာေဈးကွကမ ် ာှ ြပည်ပပိင ု ဆ ် င ုိ မ ် က  ၄၀ % ေကျာ်

ေတွက ရင်းှီးြမပ်ှံမအမည်  စုံခွဲြဖန့်ြမပ်ှံတဲ့ နည်းလမ်း

ြဖစ်ပါတယ်။ တုတ်နဲ့ အေမရိကန်ိုင်ငံတိုလို ိုင်ငံေတွ

(Diversified Portfolio Investment Strategies)နဲ့

မှာေတာ့ ိုင်ငံြခားပိုင်ဆိုင်မက

အစုရယ ှ ယ ် ာေဈးဆန်းေတွ၊

နည်းပါတယ်။

ဖုနက ် န်(ပူတာအိ)ု

င်းယှ်မယ်ဆိုရင်

ေနာက်ေြခရာေကာက်တ့ဲ

ထူးြခားတဲ ့ င ုိ င ် ြံ ခားသား အစုရယ ှ ယ ် ာ

နည်းလမ်း (Track Indices) ေတွကို ကျင့်သုံးေလ့ရှိပါ

ပိင ု ဆ ် င ုိ မ ် ကိ  ု ေဟာင်ေကာင်င ုိ င ် မ ံ ာှ ေတွရေပမယ့လ ် ည်း

တယ်။ ပုံ- ၅ နဲ့ ဇယား- A.5 ကို ကည့်မယ်ဆိုရင် အဖွဲ

ေဟာင်ေကာင်ိုင်ငံမှာ

အစည်းအလိုက် ရင်းှီးြမပ်ှံသူေတွ

စာရင်းဝင်ထားတဲ့ စာရင်းဝင်

ေဆာင်ရွက်ေနတဲ့

ေဈးကွကတ ် စ်ဝက်ဟာ စုစေ ု ပါင်းိင ု င ် ြံ ခားပိင ု ဆ ် င ုိ မ ်  ၅၀ %

အစုရယ ှ ယ ် ာရင်းှးီ ြမပ်မ ံှ  အခန်းကမှာ အကန့်အသတ်

ေကျာ်တာေတွရပါတယ်။ ပီးေတာ့ပဂ ု လိ  က ေကာ်ပေ ို ရးရှင်း

ြဖင့်သာပါဝင်ေကာင်း တင်ြပလိုက်ရပါတယ်။

ေတွနဲ့

Reference:

ဦးပိုင်ကုမဏီ  ေတွဟာလည်း

ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်

ရင်းှီးြမပ်ှံမေတွ  မှာ အေရးပါတာကို ေတွရပါတယ်။ ဥပမာ ချ ီလီ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ပိုလန်၊ ေဆာ်ဒီအာေရး ဗီးယားနဲ့ စင်ကာပူင ုိ င ် ေ ံ တွမာှ ဆိရ ု င် အဲဒအ ီ ဖွဲ အစည်းေတွက ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူ အကီးမားဆုံးအမျ ိးအစားေတွ ြဖစ်ပါတယ်။ ြခံပီးေြပာရမယ်ဆိုရင် အြခားအမျ ိးအစား ှစခ ် ြု ဖစ်တ့ဲ

အများပိင ု က ် နဲ့

ထင်ရာှ းတဲတ ့ စ်ဦးချင်း

ရင်းှီးြမပ်သ ှံ ေ ူ တွဟာ ေယဘုယျအေနနဲ့ ိင ု င ် ြံ ဖတ်ေကျာ်

De La Cruz, A., A. Medina and Y. Tang (2019), “Owners of the World’s Listed Companies”, OECD Capital Market Series, Paris, www.oecd.org/corporate/Ownersof-the-World’s-Listed-Companies. htm.


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ြပည်သူ့ေရးရာစီမံခန့်ခွဲမပညာ ဘွဲ လွန်ဒီပလိုမာှင့် စာရင်းအင်းပညာ ဘွဲ လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း ဖွင့်ပွဲကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ

ကသည်။

ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့မ ် ားရန်င ှ ့် လူ့စမ ွ ်းအား အရင်းအြမစ် ဖွံဖိးတိးု တက်ေစရန်၊ တိုးတက်ေအာင်

အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက Diploma

ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိး

သင်တန်းများသည် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ မိတီလာစီးပွား

ေဆာင်ရွက်သည့်ေနရာတွင် ဝန်ထမ်း

ေရးတကသိုလ်ှင့် ပူးေပါင်းဖွင့်လှစ်ြခင်းြဖစ်ပီး ပညာေရး

အလာစုံ၏ အရည်အချင်းှင့် အရည်အေသွးများကို ထိထိ

ဝန်ကီးဌာနမှ

အသိအမှတ်ြပသည့် ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာ

ေရာက်ေရာက် ြမင့်တင်ေပးိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ စီမံကိန်း၊

လက်မတ ှ မ ် ျား ေပးအပ်သည့် သင်တန်းြဖစ်ေကာင်း၊ ထိြု ပင်

ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန၊ အုပ်ချပ်မှင့် ဖွံဖိးမ

Courses/Syllabus များကိလ ု ည်း Board of Study တင်ပီး

ပညာ ဘွဲလွနသ ် င်တန်းဌာန (GSAD)ှင့် မိတလ ီ ာစီးပွားေရး

စနစ်တကျေရးဆွဲ ြပာန်းထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ယခင်က

တကသိလ ု တ ် ို ပူးေပါင်းဖွငလ ့် စ ှ ေ ် သာ ြပည်သူ့ေရးရာစီမခ ံ န့်ခွဲ

သင်တန်း သုံးခု ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီး ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာလက်မှတ်

မပညာ ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာ (Postgraduate Diploma in

ရရှိ ပီးသူ ၄၃၄ ဦး ေမွးထုတေ ် ပးခဲ့ ပီး ြဖစ်ေကာင်း၊ ဘွဲလွန်

Public Policy and Administration)ှင့် စာရင်းအင်း

ဒီပလိမ ု ာသင်တန်းများ ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင် ဖွငလ ့် စ ှ  ် င ို ရ ် န်

ပညာ ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာ

(Postgraduate Diploma in

အတွက် အုပခ ် ျပ်မှ  င့် ဖွံဖိးမပညာ ဘွဲလွနသ ် င်တန်းဌာန

Statistics) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယေန့နံနက် ၉

ှငအ ့် တူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးသည့် မိတလ ီ ာစီးပွားေရး

နာရီတင ွ ် ေနြပည်ေတာ်ရိှ အမျ ိးသားမှတတ ် မ်းများ ေမာ်ကန ွ း်

တကသိလ ု ၊် စာရင်းအင်းပညာ ဘွဲလွနဒ ် ပ ီ လိမ ု ာကို ဖွငလ ့် စ ှ ်

တိုက်ဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပသည်။

ိင ု ရ ် န် ကီးကပ်ေပးသည့် ဗဟိစ ု ာရင်းအင်းအဖွဲှင့် ဝန်ကီး

အခမ်းအနားသို စီမက ံ န ိ ်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်  ကီး ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးစိုးဝင်း၊

ဒုတိယဝန်ကီး၊

ဌာနအသီးသီးမှ ပံ့ပိုးကူညီသင်ကားေပးကသည့် ဆရာ ဆရာမများကို ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း။

န်ကားေရးမှးချပ်များ၊

သင်တန်းများကို ုံးချ ိန်ြပင်ပ သင်တန်းများအြဖစ်

မိတီလာ စီးပွားေရးတကသိုလ်မှ ပါေမာကချပ်၊ ပါေမာက

ဖွငလ ့် စ ှ ေ ် ပးထားြခင်းြဖစ်သည့အ ် တွက် ေနြပည်ေတာ်တင ွ ်

ဌာနမှး၊ ပိုချဆရာ ဆရာမများ၊ ြပည်သူ့ေရးရာစီမံခန့်ခွဲမ

ရှိသည့် ဌာနဆိုင်ရာများမှ ဝန်ထမ်းများ လွယ်ကူစွာ ပညာ

ပညာဘွဲလွန်ဒီပလိုမာှင့်

စာရင်းအင်းပညာဘွဲလွန်

ဆက်လက်သင်ကားိုင်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်မပျက် ုံးချ ိန်

ဒီပလိုမာ သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ တက်ေရာက်ခဲ့

ြပင်ပတွင် သင်ကားိင ု ြ် ခင်း၊ ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် စာေတွ၊

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊

လက်ေတွကို အေြခခံထားသြဖင့် သင်တန်းမှ အေတွအ ကံ များ၊ တတ်ကမ်းမများသည်

ြပည်သူ့ေရးရာမူဝါဒှင့်

ယခုဖွင့်လှစ်သည့် ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းသည်

အုပခ ် ျပ်မဆိ  င ု ရ ် ာကိစရပ်  များ၊ စာရင်းအင်းဆိင ု ရ ် ာ ကိစရပ် 

အမှတ်စ်(၄)ြဖစ်ပီး ြပည်သူ့ေရးရာမူဝါဒှင့် အုပ်ချပ်မ

များတွင် များစွာ အေထာက်အကူြပိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊

ပညာ ဘွဲ လွနဒ ် ပ ီ လိမ ု ာသင်တန်းသို သင်တန်းသား သင်တန်း

သင်ကားေပးသည့ပ ် ညာများြဖင့် တိင ု ်းြပည်တိုးတက်ေအာင်

သူ ၆၈ ဦးှင့် စာရင်းအင်းပညာ ဘွဲလွနဒ ် ပ ီ လိမ ု ာသင်တန်းသို

တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကိးစားေစလိုေကာင်း၊ ေနာင်တွင်

သင်တန်းသား သင်တန်းသူ ၆၈ ဦး

တိင ု ်းြပည်တာဝန်ကို မိမတ ိ က ို ယ ို စ ် ား လေ ဲ ြပာင်းတာဝန်ထမ်း

တက်ေရာက်ခွင့်ရရှိကပီး သင်တန်းကာလမှာ တစ်ှစ်

ေဆာင်ိုင်ရန်

ကာြမင့်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

စနစ်တကျ

ေလ့လာဆည်းပူးကေစလို

ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းများှင့် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား

ေမာ်ေတာ်ယာ်အမျ ိးအစားကို သတ်မတ ှ ထ ် ားပါေကာင်း။ အခွန ် င ှ ပ ့် တ်သက်၍ စီမက ံ န ိ း် ၊ ဘာေရးှင့် စက်မ ဝန်ကီးဌာနှင့် ပိေ ု ဆာင်ေရးှင့် ဆက်သယ ွ ေ ် ရးဝန်ကီးဌာန တိုက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းများအတိင ု း် ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည် ြဖစ်ေကာင်း၊ အခွနသ ် က်သာခွငက ့် ို ေမာ်ေတာ်ယာ်အရစ်ကျ

ြပည်သ့ူ ဝန်ထမ်းများှင့် ိင ု င ် ဝ ့ံ န်ထမ်းများအား ေမာ်ေတာ် ယာ်အရစ်ကျေရာင်းချေရးအစီအစ်ှင့်

ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသည့်

ပတ်သက်၍

ေြပာကားသည်။

ေတာ်ရှိ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၌

ယင်းေနာက် တက်ေရာက်လာကသည့် ေမာ်ေတာ်

ကျင်းပသည်။

ယာ်အေရာင်းြပခန်းများ၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်အေရာင်းစင်တာ

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း

များ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းများမှ လုပ်ငန်းရှင်များှင့် ကိုယ်စား

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန အမဲတမ်းအတွငး် ဝန် ဦးေအာင်စးုိ ၊

လှယ်များက ိုင်ငံေတာ်ှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများ

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးချပ် ဦးမင်းမင်း၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်အေရာင်းြပခန်းများ၊

က ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးရန်ကစ ိ ၊

ေမာ်ေတာ်ယာ်

သည်။

ကိုယ်စားလှယ်များှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်က

ဆက်လက်၍ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးမင်းမင်းက

သည်။

ေမာ်ေတာ်ယာ်အေရာင်းြပခန်းများ၊

ေဆွးေွးပွဲတွင် အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးေအာင်စိုးက ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား ရာထူး

ေရးအစီအစ်ှင့်ပတ်သက်၍ ဝယ်ယူခွင့်ြပမည့် ြပည်သူ့ ို င ် ငံ့ ဝ န် ထ မ်း များအား ရာထူး ှ င့ ်

လုပသ ် က်သတ်မတ ှ ေ ် ရးကိစ၊ ေချးေငွကစ ိ ၊ အခွနသ ် က်သာ ခွင့်ကိစများှင့်စပ်လျ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများ ှင့် ညိင်းေဆာင်ရွက်ေနမ အေြခအေနများကို ရှင်းလင်း ေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် န်ကားေရးမှးချပ် ဦးမင်းမင်းက ိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းများအား ေမာ်ေတာ်ယာ်များ ထုတ်ေပးေနရမ၊

လိအ ု ပ်ချက်င ှ ့် ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက ွ မ ် ည့် အေြခအေနများကို ရှင်းလင်းေဆွးေွးက

အေရာင်းစင်တာများ၊ ဘဏ်လပ ု င ် န်းများမှ လုပင ် န်းရှငမ ် ျား၊

အဆင့် သတ်မတ ှ ၍ ် ေမာ်ေတာ်ယာ်များ အရစ်ကျေရာင်းချ

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများမှ

တိုက်ိုက်ေလာက်ထားရန် လိုအပ်ေကာင်း ရှင်းလင်း

ရှင်းလင်းေဆွးေွးပွဲကို ယေန့မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေနြပည်

ဝန် ထ မ်း များှ င့ ်

သတင်းစ်

ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ရာထူးအဆင့က ် လ ို က ို ၍ ် ေဈးန်းှင့်

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၉

ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းများှင့်

စုစုေပါင်း ၁၃၆ ဦး

ိင ု င ် ဝ ံ့ န်ထမ်းများကို သက်ဆင ို ရ ် ာဝန်ကီးဌာနက ေထာက်ခံ

ေမာ်ေတာ်ယာ် အရစ်ကျေရာင်းချေရးအစီအစ်ှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ရှင်းလင်းေဆွးေွးပွဲသို

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ေမာ်ေတာ်ယာ်

အေရာင်းစင်တာများ၊ ဘဏ်လပ ု င ် န်းများမှ လုပင ် န်းရှငမ ် ျား စက်သုံးဆီစရိတ်ှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်ြပင်ဆင်စရိတ်များ

ေမာ်ေတာ်ယာ်

အရစ်ကျဝယ်ယူခွင့်ရရှိမည့် ိုင်ငံ့

ထုတေ ် ပးေနရမေကာင့် ြပည်သူ့ဘာေငွများ ကုနက ် ျေန

ဝန်ထမ်းများှင့်ပတ်သက်၍

မကို သက်သာေစရန်၊ အချ ိန်ကာလကာြမင့်စွာ တာဝန်

န်ကားေရးမှးချပ်င ှ ့် အထက်အဆင့် ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းှင့်

ေကျပွနေ ် အာင် ထမ်းေဆာင်ခသ ဲ့ ည့် ိင ု င ် ဝ ံ့ န်ထမ်းများအား

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား ေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး

ချ ီးြမင့်လိုသည့်ရည်ရွယ်ချက်ှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန

ဒုတိယအဆင့်အေနြဖင့် ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်ှင့်

များ၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်အေရာင်းြပခန်းများ၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်

ဝန်ထမ်းလုပ်သက် ၂၅ ှစ်ြပည့်ပီး ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေကာင်း

အေရာင်းစင်တာများ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းများအကား လိုအပ်

တံဆပ ိ ရ ် ရှသ ိ ူ ဝန်ထမ်းများအား ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးသွားမည်ြဖစ်

သည့် အချက်အလက်များစုစည်းရန် ရည်ရယ ွ ခ ် ျက်များြဖင့်

ေကာင်း။

ယခုေဆွးေွးပွဲကို ကျင်းပြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ပထမအဆင့်အေနြဖင့်

ေမာ်ေတာ်ယာ်များအား အရစ်ကျဝယ်ယခ ူ င ွ ရ ့် ရှသ ိ ည့်

ှင့်

ကိုယ်စားလှယ်များ၏

ေဆွးေွးချက်များအေပ

ြပန်လည်ရင ှ ်းလင်းပီး ယခုေဆွးေွးပွသ ဲ ည် လုပင ် န်းစတင် ိုင်ရန်အတွက်

အချက်အလက်စုစည်းရန် လုပ်ငန်းှင့်

ဆက်စပ်ေနသူများှင့် ေတွဆုေ ံ ဆွးေွးြခင်း ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ရရှိလာသည့် အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီး ဌာနများသိေ ု ပးပိ၍ ု ဆက်လက်ည ိ င်  း ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည် ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားပီး ရှင်းလင်းေဆွးေွးပွက ဲ ို ုပသ ် မ ိ ်း လိုက်သည်။ သတင်းစ်


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ

ရှားပါးအေထာက်အထားများြပပွဲ အမျ ိးသားစာကည့်တိုက် (ရန်ကုန်) ၌ ကျင်းပ ရန်ကုန်

ဇန်နဝါရီ

သူတစ်ပါးထိခိုက်မ

သာသနာေရးှငယ ့် ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန သမိင ု ်းသုေတသန

အာမခံေလျာ်ေကးေငွေပးအပ်

ှင့် အမျ ိးသားစာကည့်တိုက်ဦးစီးဌာနက ကျင်းပေသာ ရှားပါးအေထာက်အထားများြပပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်မှ ၁၁ ရက်အထိ အမှတ် (၆၀၄၊ ၆၀၈) ကုန်သည်လမ်း (၃၁-

ြမဝတီ ဇန်နဝါရီ

၃၂) လမ်းကား ပန်းဘဲတန်းမိနယ် အမျ ိးသားစာကည့တ ် က ို ် (ရန်ကုန်)၌ နံနက် ၉ နာရီခွဲမှ မွန်းလွဲ ၃ နာရီခွဲအထိ

ေမာ်ေတာ်ယာ်ေချာက်ထဲထိုးကျ တိမ်းေမှာက်မေကာင့်

ြပသမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ ၁၈ ဦးအတွက် ြမဝတီခိုင် ြမန်မာ့

ရှားပါးစာအုပ်ေပါင်း ၇၀ ေကျာ်

အာမခံလပ ု င ် န်းမှ သူတစ်ပါးထိခက ုိ မ ် အာမခံ  ေလျာ်ေကးေငွ

အဆိုပါြပပွဲတွင် ြမန်မာ့သမိုင်းဆိုင်ရာ အေထာက်

(ဒဏ်ရာအတွကေ ် လျာ်ေကး)ကို ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်က ြမဝတီ

အထား အဂလ  ပ ိ -် ြမန်မာ ရှားပါးစာအုပေ ် ပါင်း ၇၀ ေကျာ်ကို

ခိုင် ြပည်သူ့ေဆးုံကီး၌ သွားေရာက်ေပးအပ်ခဲ့သည်။

ြပသလျက်ရှိသည်။

ယာ်တိမ်းေမှာက်မေကာင့  ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ

ယင်းြပပွဲတွင် ေရှးေဟာင်းကျမ်းများ၊ ြမန်မာစာေပ၊

၁၈ ဦး အတွက် သူတစ်ပါးထိခိုက်မ ေလျာ်ေကးေငွကျပ်

ြမန်မာရာဇဝင်ကျမ်းများ၊ ဥပေဒဆိင ု ရ ် ာဘုရားသမိင ု း် များ၊ ြမန်မာဘာသာ၊ အဂလ  ပ ိ ဘ ် ာသာြဖင့် ေရးသားထားေသာ Books on Myanmar, language, Dirstrict Gazetter, Report, Census, Inscriptions စသည့်ှစ်ေပါင်းတစ်ရာ ေကျာ်ရေ ှိ သာ ရန်ကန ု ၊် မေလး၊ အမရပူရ၊ ဗန်းေမာ်မိများ ၏

ြမင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံများ၊

ြမန်မာလူမျ ိးများ၏

ဝတ်စားဆင်ယင်မ၊ ယခင်ကာလအတွင်းဝန်ုံး၊ ေရတိဂုံ ေစတီ၊ ဆူးေလေစတီှင့် အြခားဓာတ်ပုံများ၊ ေကျာက်စာ ြပခန်းများတွင် ပုဂံ၊ ပင်းယ၊ အင်း၀၊ ကုန်းေဘာင်ေခတ် ေကျာက်စာများ၊ ေခါင်းေလာင်းစာ၊ စ့က ် င ွ ်းစာ၊ ဆင်းတုစာ၊ ေကျာက်စာကူးနည်းများကိုလည်း ြပသထားသည်။ သာသနာေရးှင့် သမိင ု ်းသုေတသနှင့်

ြမဝတီမိနယ် အာရှလမ်းမ ကွမ်းြခံကုန်းအဆင်းတွင်

ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန အမျ ိးသားစာကည့တ ် က ို ဦ ် းစီးဌာန

န်ကားေရးမှးချပ်

ဦးေအာင်ြမင့်က

“အမျ ိးသား

ေစရန်င ှ ့် မျ ိးဆက်သစ်လင ူ ယ်များ၊ ဗဟုသတ ု ရှာမှီးလိသ ု ူ

စာကည့်တိုက(် ရန်ကုန်) အေဆာက်အဦကို ြပြပင်မွမ်းမံ

များအတွက် ရှားပါးအေထာက်အထားများကို သိြမင်ေစရန်

ပီးေတာ့မှ

ရည်ရွယ်ြပသေကာင်း သိရသည်။

စာကည့်တိုက်အြဖစ် ေြပာင်းေရဖွင့်လှစ်ဖို

ဧပီပထမပတ်မှာ ဖွငလ ့် စ ှ ဖ ် လ ို ျာထားပါတယ်။ အဲဒမ ီ တိင ု ခ ် င်

အဆိုပါြပပွဲအြပင် သမိုင်းသုေတသနှင့်အမျ ိးသား

မှာ စာကည့တ ် က ို န ် ဲ့ပတ်သက်လို ြပည်သလ ူ ထ ူ က ု ို အသိေပး

စာကည်တ ့ က ို ဦ ် းစီးဌာနမှ ထုတေ ် ဝေသာစာအုပမ ် ျားအြပင်

ချင်တအ ဲ့ တွကေ ် ကာင့် ဖွငပ ့် အ ွဲ ကိအခမ်းအနားေတွအေန

ကံ့ေကာ်ဝတ်ရည်၊ နန်းေဒဝီ၊ ေလာကသရဖူ၊ မိုးေကျာ်၊

နဲ့ ဧပီမတိုင်ခင် လစ်ကျင်းပသွားဖိုရည်ရွယ်တာပါ” ဟု

Quality အစရှသ ိ ည့် စာအုပတ ် က ို မ ် ျားမှ ပါဝင်ေရာင်းချေပး

ေြပာသည်။

လျက်ရှိ ပီး ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တင ွ ် ေဒါက်တာခင်ေမာင်န ွ ့်၊ ရည်ရွယ်ြပသ

ဝါရင့်သမိုင်းသုေတသီကီးများ၏

ေဒါက်တာေသာ်ေကာင်း၊ ဦးထွန်းေအာင်ချ ိန်၊ ဦးစိင ု ်းေအာင် သမိုင်းဆိုင်ရာ

သုေတသနအေတွအ ကံများကို ေဝမေပးြခင်းြဖင့် အများ

ထွန်းတိုက “New Views”, “Fresh Finds” သုေတသန စာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ြပည်သတ ူ အ ုိ ား အတိင ု ်းအတာတစ်ခအ ု ထိ အကျ ိးြဖစ်ထန ွ ်း

သုံးဆယ့်သုံးသိန်းေလးေသာင်းကို

ဒဏ်ရာရရှိမအေပ

မူ တ ည်  ပီး အနည်း ဆုံး ေငွ က ျပ် တ စ် သိ န ်း ှ စ ် ေသာင်း မှ အများဆုံးေငွကျပ် ငါးသိန်းှစ်ေသာင်းအထိ

ြမန်မာ့

အာမခံလုပ်ငန်း ြမဝတီခိုင်တာဝန်ခံ ေဒဝင်းဝင်းသန်း က

လူနာတစ်ဦးချင်းအလိက ု ် ေပးအပ်ခေ ့ဲ ကာင်း

သည်။

သိရ

အဆိုပါ ယာ်တိမ်းေမှာက်မမှ  ာ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်က

အာရှလမ်း ကွမ်းြခံကုန်းေကွတွင် ရန်ကုန်မှလာေသာ အလင်းေရာင်မိုးမှန်လုံယာ်ှင့်

ပိုေဘာက်ယာ်တို

တိုက်မိခဲ့ကာ အလင်းေရာင်မိုးယာ်မှာ ေချာက်ထဲထိုးကျ

တိမ်းေမှာက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး ေသဆုံးသူ ၁၉ ဦးှင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိသူ များြပားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သိန်းသန်း (ြပန်/ဆက်)

သတင်း-ဝင်းဝင်းေမာ်၊ ဓာတ်ပုံ-လှမိုး

အရာထမ်းငယ်အေြခခံသင်တန်းများှင့် စာေရးဝန်ထမ်းအေြခခံသင်တန်းများ ဖွင့် ေနြပည်ေတာ်

ဇန်နဝါရီ

အရာထမ်းငယ်အေြခခံသင်တန်း အမှတစ ် ်(၁၁၀)၊ (၁၁၁)၊ (၁၁၂)ှင့် စာေရးဝန်ထမ်းအေြခခံသင်တန်း အမှတ်စ်

(၁၉၁)၊ (၁၉၂)၊ (၁၉၃)၊ (၁၉၄)တို၏ သင်တန်းဖွငပ ့် ဲွ အခမ်း

အနားကို ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် နံနက် ၈ နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု တ ် င ို ်း ေဒသကီး လှည်းကူးမိနယ်

ဗဟို၀န်ထမ်းတကသိုလ်

(ေအာက်ြမန်မာြပည်)၊ ရတနာသိဃခ  န်းမ၌

ကျင်းပရာ

ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်(ေအာက်ြမန်မာြပည်) ပါေမာက

ချပ် ဦးေအာင်တင်စိုး တက်ေရာက်၍ သင်တန်းဖွင့်အမှာ စကားေြပာကားသည်။

ယင်းသင်တန်းဖွင့်ပွဲသို ဒုတိယပါေမာကချပ် (စီမံ

ခန့် ခွဲ ေရး)၊

ေကျာင်း အု ပ ်  ကီး /ဒု တိ ယ ပါေမာက ချပ်

(သင်ကားေရး)၊ ဌာနကီးမှး/ပါေမာက (ပညာဌာနမှး)

များ၊ ဌာနမှး/တွဖ ဲ က်ပါေမာကများ၊ ကထိကများ၊ သင်တန်း

မှးများ၊ ဌာနခွမ ဲ ှးများ၊ လက်ေထာက်ကထိကများ၊ နည်းြပ များ၊ ဝန်ကီးဌာနအဖွဲအစည်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲများမှ

ဒုတိယဦးစီးမှးအဆင့်ရှိ

အရာထမ်းငယ်သင်တန်းသား ၂၀၃ ဦး၊ သင်တန်းသူ ၂၄၄ ဦးှင့် စာေရးအဆင်ရ ့ သ ိှ င်တန်းသား ၂၄၈ ဦး၊ သင်တန်းသူ

၃၃၉ ဦး စုစေ ု ပါင်း ၁၀၃၄ ဦး တက်ေရာက်ကပီး သင်တန်း

ကာလမှာ ရက်သတေလးပတ် ကာြမင့်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ဟင်းသီးဟင်းရွက်ှင့်သစ်သီးဝလံများတွင် ခွင့်ြပထားသည့် အဆိပ်အေတာက်ပမာဏထက် အဆ ၄၀ ပိုမိုပါဝင်ေန ရန်ကုန်

ဇန်နဝါရီ

ထုတလ ် ပ ု ၍ ် သီးှမ ံ ျားစိက ု ပ ် ျ ိးနည်း၊ ပိုးသတ်ေဆးမသုံးစွဘ ဲ ဲ

ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ(WHO)၏ ထုတြ် ပန်ထားချက်အရ

ပိုးမားများအား ှမ ိ န ် င်းမစသည့် ပညာေပးအချက်အလက်

ဓာတုေဗဒပစည်းများှင့် စိုက်ပျ ိးထားေသာ ဟင်းသီး

များစွာပါဝင်ေကာင်း သိရသည်။

ဟင်းရွက ် င ှ ့် သစ်သီးဝလံများတွင် ခွငြ့် ပထားသည့် အဆိပ်

ေအာ်ဂဲနစ်သီးှံဆိုသည်မှာ

အေတာက်ပမာဏထက် အဆ ၄၀ ပိုမိုပါဝင်ေနသည်ကို

ဓာတုကင်းလွတ်သည့် ေအာ်ဂဲနစ်သီးှံဆိုသည်မှာ

ေတွရှိရ၍ ေန့စ်စားသုံးရာတွင် ေသေစိုင်သည့် ဓာတု

လူတိုစီမံထုတ်လုပ်ထားသည့်

ပစည်း သုည ဒသမ ၂၇ ဂရမ်ကို စားသုံးေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း

ေရနံကအ ို ေြခခံ၍ ထုတလ ် ပ ု ထ ် ားေသာ ဓာတ်ေြမဩဇာများ၊

“ဓာတုကင်းလွတ်ေအာ်ဂဲနစ်ဥယျာ်ြခံ သီးှံစိုက်ပျ ိးေရး”

မိလာလူ့မစင်ကို အေြခခံ၍ ထုတလ ် ပ ု ထ ် ားသည့် ေြမဩဇာ

အမည်ရှိ စာအုပသ ် စ်မတ ိ ဆ ် က်ပအ ွဲ ခမ်းအနားမှ သိရသည်။

များ၊

ကာကွယ်ေြဖရှင်းိုင်ရန် စာအုပ်သစ်မိတ်ဆက်ပွဲကို ယေန့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရန်ကန ု ် မိ မရမ်းကုနး် မိနယ်ရှိ ပါရမီအေထွေထွေရာဂါကု

ဓာတုပိုးသတ်ေဆးများ၊

မျ ိးိုးဗီဇေြပာင်းထားသည့် မျ ိးေစ့များ၊

ဓာတ်

ေရာင်ြခည်ြဖင့်ထုတ်လုပ်သည့် မျ ိးပစည်းများကို အသုံး မြပဘဲ သဘာဝနည်းလမ်းြဖင့်

စိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်ြခင်း

ြဖစ်ေကာင်း ဆရာဦးသန်းေမာင်က ရှင်းြပသည်။

ေဆးုံ၌ ကျင်းပပီး အဆိုပါ စာအုပ်သစ်သည် WHO ၏

ဓာတုကင်းလွတ်သည့် ေအာ်ဂဲနစ်သီးှံစိုက်ပျ ိးြခင်း

ထုတြ် ပန်ချက်အေပ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကာကွယေ ် ြဖရှင်း

ြဖင့် လူင ှ တ ့် ရ ိ စာန်များအတွက် သစ်ပင်ေတာေတာင်များ

ိုင်ရန်ှင့် စိုက်ပျ ိးသူလည်းချမ်းသာ စားသုံးသူလည်း

ေြမထု၊ ေရထု၊ ေလထုတတ ို င ွ ် ဓာတုပိုးသတ်ေဆး၊ ဓာတ်ေြမ

ကျန်းမာေစမည့် “ဓာတုကင်းလွတ်ေအာ်ဂဲနစ်ဥယျာ်ြခံ

ဩဇာတိ၏ ု အဆိပအ ် ေတာက်များကင်းစင်ြခင်း၊ စားသုံးရာ

သီးှံစိုက်ပျ ိးေရး” စာအုပ်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

တွင် လူှင့်ကုန်းေနေရေနသတဝါများ အဆိပ်အေတာက်

အဆိုပါ စာအုပ်ကို ဆရာဦးသန်းေမာင်(ခ)စာေရး

ကင်းစင်ေစြခင်း၊ ေြမဆီလာအတွင်းရှိ အကျ ိးြပဇီဝသက်ရှိ

ဆရာေနေရာင်(စိုက်ပျ ိးေရးတကသိုလ်)က သုံးှစ်ေကျာ်

များ စွမး် ေဆာင်ရည်ြမင့မ ် ားပွားများေစြခင်း၊ သစ်သးီ ဝလံ

ကာ ေရးသားြပစုခြဲ့ ခင်းြဖစ်ပီး ေအာ်ဂန ဲ စ်သီးှစ ံ က ို ပ ် ျ ိးေရး

ှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွကမ ် ျားတွင် အာဟာရဓာတ်ပမ ို ပ ို ါဝင်ြခင်း

ှင့်ပတ်သက်သည့် ၎င်း၏ တတိယေြမာက်စာအုပ်လည်း

ှင့် အရသာပိမ ု ထ ို ူးကဲေစြခင်း စသည့အ ် ကျ ိးေကျးဇူးများစွာ

ြဖစ်ရာ ယင်းစာအုပတ ် င ွ ် လူသားတိ၏ ု ကျန်းမာေရးအတွက်

ကို ရရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း ၎င်းက ဆက်လက်ရှင်းြပသည်။

ပညာေပးမများ၊ ဓာတုကင်းလွတသ ် ည့် ေအာ်ဂန ဲ စ်ေြမဩဇာ

သတင်းှင့်ဓာတ်ပု-ံ ေအးမင်းသူ


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ကမာ့အကီးဆုံးစာအုပ်အေရာင်းပွဲေတာ် ရန်ကုန်မိ၌ ကျင်းပ ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၉ ကမာ့အကီးဆုံး

အြပား ေစာင့ေ ် မာ်ဝယ်ယေ ူ နတာြမင်ရလို အလွနပ ် ဝ ဲ မ်းသာ

သုပ်ြပစာအုပ်များ၊ စီးပွားေရး၊ တက်ကျမ်း၊ ဗိသုကာှင့်

အြပန်အလှန် ေလ့ကျင့သ ် င်ကားေပးသည့် စာအုပ်များ

စာအုပ်ေရာင်းပွဲေတာ်ကီးြဖစ်သည့်

မိပါတယ်။ ကန်ေတာ်တို The Big Bad Wolf စာအုပေ ် ရာင်း

ဟင်းချက်နည်းဆိင ု ရ ် ာ စာအုပမ ် ျားအြပင် အဂလ  ပ ိ ဘ ် ာသာ

စသည်ြဖင့် အမျ ိးအစားစုံလင်စွာ ရရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။

The Big Bad Wolf စာအုပ်ေရာင်းပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်မှ

ပွဲရဲ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကေတာ့ ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှာ

စာအုပေ ် ပါင်း တစ်သန်းေကျာ်အား မူရင်းေစျး၏ ၅၀ ရာခိင ု ်

စာအုပေ ် ရာင်းပွေ ဲ တာ်ကုိ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်မှ ၂၀ ရက်

စ၍ သာေကတမိနယ်ရှိ Fortune Plaza ရှိ Myanmar

အဂလိပ်စာေပ တတ်ေြမာက်မတိုးတက်လာေစဖိုြဖစ်ပါ

န်းမှ ၉၀ ရာခိင ု  ် န်  းအထိ အထူးေလာ့ေဈးြဖင့် ဝယ်ယရ ူ ရှိ

အထိ ၁၁ ရက်တိုင်တိုင် နံနက် ၉ နာရီမှ ည ၁၂ နာရီအထိ

Expo Hall ၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ပီြဖစ်သည်။

တယ်” ဟု ေြပာသည်။

ိုင်မည်ြဖစ်သည်။

အများြပည်သူများ ဝယ်ယူိုင်ေစရန် ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ပီး

The Big Bad Wolf Books ၏ ကိယ ု စ ် ားလှယ် Joshua

အေရာင်းရဆုံး စာအုပ်များ၊ ဂဝင်ဝတများ၊ သိပံ

Tan က "စာအုပေ ် ရာင်းပွမ ဲ ှာ ဒီက စာအုပခ ် ျစ်သူ အများ

စိတ်ကူးယ်ဝတများ၊ အချစ်ဝတများ၊ သုတစာေပများ၊

ကေလးဖတ်ပြုံ ပင်စာအုပမ ် ျား၊ eာဏ်စမ်းစာအုပမ ် ျား၊ ေဆးေရာင်ြခယ်စာအုပ်များှင့်

အခမဲ့ ဝင်ေရာက်ိုင်ေကာင်း သိရသည်။

ုပ်ြပစာအုပ်များအြပင်

သတင်း - ြမင့်ေမာင်စိုး၊ ဓာတ်ပုံ - ေဇာ်မင်းလတ်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်များ၊ ေရဆိပ်ှင့် နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ေပါက်များမှ

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်များ၊ ေရဆိပ်ှင့် နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ေပါက်များမှ

ိုင်ငံြခားသားများ ဝင်ေရာက်မ င်းယှ်ချက်

ိုင်ငံြခားသားများ ဝင်ေရာက်မ င်းယှ်ချက်

စ်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်များှင့် နယ်စပ်ဝင်/ ထွက်ေပါက်များ

၂၀၁၈ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ

၂၀၁၉ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ

ကမာလှည့်

လုပ်ငန်း

ကမာလှည့်

လုပ်ငန်း

စ်

လအမည်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘာေရးှစ် ကမာလှည့်

လုပ်ငန်း

စုစုေပါင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘာေရးှစ် ကမာလှည့်

လုပ်ငန်း

စုစုေပါင်း

ရန်ကုန်ေလဆိပ်/ေရဆိပ်

၆၀၆၄၃

၁၄၆၁၃

၇၄၇၄၁

၁၅၅၉၈

ေအာက်တိုဘာလ

၅၂၆၄၇

၂၁၀၀၅

၇၃၆၅၂

၉၁၈၃၆

၂၇၅၉၀

၁၁၉၄၂၆

မေလးေလဆိပ်

၁၃၇၁၀

၃၆၆၉

၄၂၀၄၆

၃၆၈၈

ိုဝင်ဘာလ

၇၇၄၉၈

၂၁၄၈၂

၉၈၉၈၀

၁၁၅၈၉၈

၂၇၄၈၈

၁၄၃၃၈၆

ေနြပည်ေတာ်ေလဆိပ်

၄၂၇

၃၂၃

၁၁၅၅

၂၈၈

ဒီဇင်ဘာလ

၈၄၄၇၄

၁၉၅၃၈

၁၀၄၀၁၂

၁၂၇၉၅၀

၂၄၉၆၇

၁၅၂၉၁၇

မိတ်ေလဆိပ်

စုစုေပါင်း

၂၁၄၆၁၉

၆၂၀၂၅

၂၇၆၆၄၄

၃၃၅၆၈၄

၈၀၀၄၅

၄၁၅၇၂၉

တာချ ီလိတ်

၄၆၆၈

၈၃

၄၁၃၂

၉၁

ြမဝတီ

၃၆၀၆

၇၂၉

၂၃၂၀

၅၁၅၆

ေကာ့ေသာင်း

၈၇၄

၈၀

၃၀၃၃

၆၁

ထီးခီး

၁၀၂

၂၈

၇၇

၃၃

တမူး

၄၄၀

၁၃

၄၄၃

၅၂

၁၀

ရိေခါဒါရ်

၈၄၄၇၄

၁၉၅၃၈

၁၂၇၉၅၀

၂၄၉၆၇

စုစုေပါင်း

ေြပာင်းဖူးအထွက်န်း ကျဆင်းေသာ်လည်း ေဈးေကာင်းရ ကလိန်ေအာင် ဇန်နဝါရီ ၉ တနသာ ရီတင ုိ း် ေဒသကီး ကလိနေ ် အာင်

ေတာင်သူထံမှ သိရသည်။ “ေြပာင်းဖူးက

အထွက်န်း

မိေဒသတွင် ရာသီဥတုေဖာက်ြပန်မ

အလွနက ် ျဆင်းသွားတယ်။ အရင်စ ှ ်

ဒဏ်ေကာင့် ေြပာင်းဖူးစိက ု ရ ် ာသီတင ွ ်

ကဆို ေြပာင်းဖူးတစ်ဧကကို ွားလှည်း

ေြပာင်းဖူးများ အထွက်န်း ကျဆင်း

တိုက် ေြခာက်စီးေလာက် ခူးဆွတ်ရ

ေသာ်လည်း ေဈးေကာင်းရရှိေကာင်း

တယ်။ အခုကျေတာ့ ွားလှည်းသုံးစီး

ကလိန်ေအာင်မိ

ေလာက်ေတာင် မရေတာ့ဘူး” ဟု

ေြပာင်းစိုက်

ေြပာင်းဖူးစိက ု ေ ် တာင်သူ ဦးဟန်စန ိ က ် ေြပာသည်။ လက်ရှိ

ေြပာင်းဖူးေဈးန်းမှာ

အရွယအ ် စားအလိက ု ် သကားေြပာင်း တစ်ဖူးလင် ေငွကျပ် ၁၅၀ ၊ ၁၀၀ ၊ ၈၀ ြဖင့် ေရာင်းချရပီး ေဈးေကာင်းရရှိ ေကာင်း သိရသည်။ မိုးမိုးခိုင်


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ေကျာဖုံးမှ အဆိုပါ ေခါင်းေလာင်းကီးကို စစ်ကိုင်းမိ သီရိသုမနေချာင် မိုးကုတ် ဝိပဿနာဓမရိပ်သာဆရာေတာ် ဦးသုမနက မှာယူလှဒါန်းြပလုပ်ြခင်းြဖစ်ပီး ၎င်းေခါင်းေလာင်းကီးကို ေကးသွန်းေလာင်းရန် လွန်ခဲ့သည့် ခုနစ်လေကျာ်မှ စတင်၍ ြပင်ဆင်ခဲ့ရပီး ေခါင်းေလာင်းချ ိတ်ဆွဲိုင်သည်အထိ အချ ိန်ကာလကို တစ်စ ှ  ် င ှ  ့် စ ှ လ ် သတ်မတ ှ ထ ် ားကာ စုစေ ု ပါင်းေငွကျပ်သန ိ ်း ၆၀၀၀ ခန့် ကုနက ် ျ မည်ြဖစ်ေကာင်း ေရေခါင်းေလာင်း ေကးသွန်းလုပင ် န်းမှ ေကးသွန်းပညာရှင် ကိုေအာင်သန်းေမာ်က ေြပာသည်။

ဒုတယ ိ အကီးဆုးံ အေနနဲ့ ေရတိဂေ ံု စတီေတာ်က ေကးပိဿာချ ိန် ၂၆၀၀၀ ရှတ ိ ့ဲ သာယာဝတီမင်းေခါင်းေလာင်းြဖစ်ပါတယ်။ အခုဒီေခါင်းေလာင်းကီးကေတာ့ ြမန်မာိုင်ငံမှာ တတိယအကီးဆုံးြဖစ်လာမှာပါ။ ြပာသိုလြပည့်ေန့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်ကစပီး သွန်းေလာင်းမှာပါ။ ဒီေခါင်းေလာင်းကီး တစ်ခလ ု ုံးအတွက် ည ၁၂ နာရီမှာ သွန်းေလာင်းမပီးစီးမှာပါ။ သွန်းေလာင်းမအဆင်ေြပဖိုနဲ့ အသံ ြမည်ေအာင် အဓိကဦးစားေပးပီး ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမှာပါ”ဟု ၎င်းက ေြပာသည်။ ယခုသန ွ ်းေလာင်းေနသည့် ေကးပိဿာချ ိန် ၁၆၀၀၀ ရှိ ေခါင်းေလာင်းကီးမှာ အဝအကျယ် ကိုးေပ၊ အြမင့် ၁၅ ေပ ရှိပီး အဆိုပါေရေခါင်းေလာင်းေကးသွန်း

အပီးချ ိတ်ဆွဲိုင်ဖို “ဆရာေတာ်ကီးက ဒီေခါင်းေလာင်းကီးကို သူ့ေမွးေန့အထိမ်းအမှတအ ် ြဖစ် စစ်ကင ို ်းမိ သိရသ ီ မ ု နေချာင် မိးု ကုတဝ ် ပ ိ ဿနာဓမရိပသ ် ာမှာ ထားရှသ ိ ွားမှာပါ။ ကန်ေတာ်က တန်ခူးလမတိင ု ခ ် င် ေခါင်းေလာင်းကီးကို အပီးချ ိတ်ဆ ဲွ င ုိ ဖ ် ုိ သွန်း ေလာင်းေပးရမှာပါ။ ြမန်မာြပည်မာှ ေတာ့ လက်ရပ ိှ ထမအကီးဆုးံ ေခါင်းေလာင်း ကီးက ေကးပိဿာချ ိန် ၅၅၅၅၅ ရှိတဲ့ မင်းကွန်းေခါင်းေလာင်းကီးြဖစ်ပီး

လုပင ် န်းက ၂၀၁၅ ခုစ ှ တ ် င ွ ် ထားဝယ်မိ၌ထားရှသ ိ ည့် ေကးပိဿာ ချ ိန် ၁၂၀၀၀ ရှိေခါင်းေလာင်းှင့် ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် သီတဂူဆရာေတာ်ကီး၏ သက်ေတာ် ၈၀ ြပည့် ေမွးေန့အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် စစ်ကိုင်းမိ သီတဂူဝိပဿနာရိပ်သာတွင် ထားရှရ ိ န် ေကးပိဿာချ ိန် ၈၀၀၀ ရှိ ေခါင်းေလာင်းကီးများ သွန်းလုပခ ် ေ ဲ့ ကာင်း သိရသည်။

ISPE မှ

ကျင်းပရာ အမျ ိးသမီး မီတာ ၅၀၀ တစ်ဦး

ပိင်ပွဲအကိ

မီတာ တာေဝးပိင်ပွဲတွင် ပထမဆုရရှိေသာ ခင်ှင်းေဝ(မေကွး)၊

ဒုတိယ ေရဇင်ပုလဲ

(မေကွး)၊ တတိယ သဲစုေအာင်(ဧရာဝတီ)

တိအ ု ား အားကစားှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန

န်ကားေရးမှး ဦးေမာင်ေမာင်စိုးကလည်း ေကာင်း၊ အမျ ိးသမီး ကိုးကီလမ ို တ ီ ာ အသင်း လိုက်ပိင်ပွဲတွင် ပထမဆုရရှိေသာ မေကွး

တိုင်းေဒသကီးအသင်း၊ ဒုတိယဆုရရှိေသာ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအသင်း၊ တတိယ

ဆုရရှေ ိ သာ တနသာရီတင ို ်းေဒသကီးအသင်း၊ အမျ ိးသား မီတာ ၁၀၀၀ တစ်ဦးချင်းပိင်ပွဲ

တွင်

ပထမဆုရရှိေသာ

ေကာင်းစည်သူ

ေအာင်စံေမာင်

ထိုင်းကလပ်အသင်းမှ

ကိုးကီလမ ို တ ီ ာ ေနာက်ကျန်ထက ွ ် ပိင်ပတ ွဲ င ွ ်

ဆက်လက်၍ အမျ ိးသမီး ၅၀ ကီလို

Meeting အစည်းအေဝးကို ယေန့ နံနက်က မလာသီရိကွင်း

ဦးမျ ိးြမင့်ေအာင်က ေြပာသည်။

ဦးေကျာ်ဇင်မးုိ က လည်းေကာင်း၊ အမျ ိးသမီး

ဦးေဌးေအာင်ကလည်းေကာင်း။

Manager

သီရိကွင်း၌ ကစားကမည်ြဖစ်ေကာင်း အား/ကာသိပံ ေကျာင်းအုပ်ကီး န်ကားေရးမှး

ကာယပညာဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှး

န်ကားေရးမှး

ရဲဝင်းိုင် (ေညာင်ဦး)

ှင့် ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းတိုသည် ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက် ညေန ၃ နာရီခွဲ မေလးမိ မလာ

ဝင်း (တနသာရီ)တိုအား အားကစားှင့်

ကာယပညာဦးစီးဌာန

လူေနအိမမ ် ျားှင့် က၊ဲ ွား တိရ စာန်များကို ေဘးလွတရ ် ာသို တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက

National League 2020 အမှတေ ် ပးေဘာလုးံ ပိင်ပဲွ (Week-1) ပွဦ ဲ းထွကပ ် အ ွဲ ြဖစ် ISPE အသင်း

ဒုတိယ

အားကစားှင့်

အလုံး ၂၀ ေြပာင်းေရရေကာင်း၊ ေဒသခံြပည်သမ ူ ျား အရာယ်ကင်းေဝးေစေရး၊

တက်အသင်းှငပ ့် ဦ ွဲ းထွကပ ် က ွဲ ို ဝင်ေကးအခမဲအ ့ ြဖစ် သတ်မတ ှ ခ ် ြဲ့ ခင်းြဖစ်သည်။ MPT Myanmar

သင်းကလျာစိုး(မေလး)၊ တတိယ စိုးစာ

ဝင်း(တနသာရီ)တိုအား

ေကျးရွာတွင် ေနအိမ် ၁၂ လုံး၊ ထူးေကျးရွာတွင် ေနအိမရ ် စ ှ လ ် ုံး စုစေ ု ပါင်းေနအိမ်

League 2020 အမှတ်ေပးေဘာလုံးပိင်ပွဲတွင် မလာသီရိကွင်းကို အိမ်ကွင်းအြဖစ် လက်ခံ

၃၀၀၀ တစ်ဦးချင်းပိင်ပွဲတွင် ပထမဆုရရှိ

ဒုတယ ိ ေရဇင်ပလ ု (ဲ မေကွး)၊ တတိယ စိုးစာ

အဆိုပါ ဧရာဝတီြမစ်ကမ်းပါးပိကျမေကာင့် ပွင့်ြဖမိနယ် ြမင်းြခံစု

ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး အသင်းအား ပရိသတ်များ ပိုမိုအားေပးိုင်ေစရန် ရည်ရွယ်၍ ရှမ်းယူိုက်

ေကာင်း၊ ဆက်လက်၍ အမျ ိးသမီး မီတာ

ခင်ှင်းေဝ(မေကွး)၊

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံးမှ သိရသည်။

ပိင်ပွဲသို တန်းတက်လာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ISPE အသင်းသည် MPT Myanmar National

ဦးထွန်းသန့်ကလည်း

ပထမဆုရရှိေသာ

၂၀ ေဘးလွတရ ် ာသို ကိတင်ေြပာင်းေရခဲရ ့ ေကာင်း ပွငြ့် ဖမိနယ်အေထွေထွ

National League II 2019 အမှတ်ေပးေဘာလုံးပိင်ပွဲ ဒုတိယရရှိခဲ့သည့်အတွက် လိဂ်-၁

ကာယပညာဦးစီးဌာန

ခင်ှင်းေဝ(မေကွး)၊

ယေန့နံနက် ၁၀ နာရီက ဧရာဝတီြမစ်ကမ်းပါးပိကျမေကာင့် ေနအိမ်အလုံး

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ြပလုပခ ် ေ ဲ့ ကာင်း၊ အဆိပ ု ါ ISPE အသင်းသည် ပီးခဲသ ့ ည့် MPT Myanmar

ဒုတိယ လှလှွယ်(ပဲခူး)၊

တတိယ သင်းကလျာစိုး (မေလး)တိုအား၊

ေသာ

မေကွးတိင ု း် ေဒသကီး ပွငြ့် ဖမိနယ် ြမင်းြခံစေ ု ကျးရွာှင့် ထူးေကျးရွာတိတ ု င ွ ်

ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တွင် ကစားမည့် ISPE အသင်းှင့် ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းတို၏

ချင်းပိင်ပတ ွဲ င ွ ် ပထမဆုရရှေ ိ သာ စိုးစာဝင်း

န်ကားေရးမှး

ပွင့်ြဖ ဇန်နဝါရီ

မင်းထက်ေအာင်(မန်းကိုယ်ပွား)

ပိင်ပမ ွဲ ျားအပီး ဆုေပးပွအ ဲ ခမ်းအနားကို

အားကစားှင့်

လူေနအိမ် အလုံး ၂၀ ေဘးလွတ်ရာသို ေြပာင်းေရ

ကူညီေြပာင်းေရေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

တိုင်းေဒသကီးမှ

(တနသာရီ)၊

ပွင့်ြဖမိနယ်၌ ဧရာဝတီြမစ်ကမ်းပါးပိကျမေကာင့်

(ပဲခူး)၊ ဒုတယ ိ ညီညေ ီ အာင် (ရန်ကန ု )် ၊ တတိယ

မီတာပိင်ပတ ွဲ င ွ ် ပထမဆုရရှေ ိ သာ မေကွးတိင ု ်း

စက်ဘီးအဖွဲချပ် ဒုတိယဥက ဦးြမတ်သူက

ကီးအသင်း၊ တတိယ မေလးတိင ု ်းေဒသကီး

သူ ရ ေကျာ် ( မေကွး )တို အား

ြမန် မာို င ် ငံ

လည်းေကာင်း။

အမျ ိးသား မီတာ ၃၀၀၀ တစ်ဦးချင်းပိင်ပွဲ

ပထမဆုရရှိသွားေသာ

င်းထက်ေအာင်

(မေလး)၊ ဒုတိယ ညီညီေအာင် (ရန်ကုန်)၊ တတိယ

ဦးစီးဌာန

ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်

ဦးထွန်းြမင့်ဦးကလည်းေကာင်း။

ဆက်လက်၍ အမျ ိးသမီးအေကာင်းဆုံး

အားကစားသမားဆုကို ခင်ှင်းေဝ(မေကွး)၊

ေကာင်းစည်သူ(ပဲခူး)၊ ဒုတိယ

ကို ေကာင်းစည်သ(ူ ပဲခးူ )ကလည်းေကာင်း၊ အမျ ိး

ရန်င ုိ ထ ် က် (တနသာရီ)၊ တတိယ ဆန်းသိနး် ထက်(တနသာရီ)တိုအား

အားကစားှင့်

ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတယ ိ န်ကားေရးမှး ချပ် ဦးေကျာ်ဦးကလည်းေကာင်း၊ အမျ ိးသား ၁၀၀ ကီလိုမီတာ တာေဝးပိင်ပွဲတွင် ပထမ ဆုရရှိေသာ

အသင်းတိုအား အားကစားှင့် ကာယပညာ

သူရိုင်(မေကွး)၊ အမျ ိးသား ၁၅

ကီလမ ို တ ီ ာ ေနာက်ကျန်ထက ွ ် ပိင်ပတ ွဲ င ွ ် ပထမ ဆုရရှိေသာ

ေဒသကီးအသင်း၊ ဒုတယ ိ ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် ေဒသ

ေကာင်းစည်သူ(ပဲခူး)၊ ဒုတိယ

င်းထက်ေအာင်(မေလး)၊

တတိယ

ေကာင်းေဝလျံ (မေလး)၊ အမျ ိးသား ၁၅ ကီလို

ရတနာပုံအသင်းသည် ေအာင်သူကို ကာလရှည်စာချပ် ချပ်ဆိုထားပီး ြပည်ပကလပ် အသင်းများသို အငှားြဖင့သ ် ာ ေစလတ်ြခင်းြဖစ်သည်။ ရတနာပုအ ံ သင်းသည် အဓိကတိက ု စ ် စ် မှးြဖစ်ေသာ လူငယ်လက်ေရွးစင် ဝင်းိုင်ထွန်းကို ဧရာဝတီအသင်းသို ေြပာင်းေရခွင့်ြပခဲ့ရ ေသာ်လည်း ေအာင်သြူ ပန်လည်ေရာက်ရလ ိှ ာြခင်းေကာင့် တိက ု စ ် စ်ပင ုိ း် အားနည်းသွားဖွယ် မရှိ ေပ။ ၂၀၂၀ ေဘာလုးံ ရာသီ MNL ကလပ်အသင်းများအတွက် အေြပာင်းအေရေဈးကွကက ် ုိ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ိဝ ု င်ဘာ ၉ ရက်မှ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်အထိ ဖွငလ ့် စ ှ ေ ် ပးခဲ့ ပီး အသင်းကီးများက ဦးေဆာင်ခက ဲ့ ာ ကစားသမားသစ်များ အပိင်အဆိင ု ေ ် ခယူခဲ့ ကသည်။ ၂၀၂၀ ေဘာလုံးရာသီ MNL ပိင်ပဝ ွဲ င်အသင်းများအနက် မေကွး၊ ရတနာပု၊ံ အား/ကာသိပ ံ င ှ ့် Southern အသင်းတိမ ု ှ

အမျ ိးသားအေကာင်းဆုံး အားကစားသမားဆု

လွဲ၍ ကျန်အသင်းရှစ်သင်းမှာ ိုင်ငံြခားသားကစားသမားများ အသုံးြပမည်ြဖစ်သည်။

သမီးတံခန ွ စ ် က ုိ ဒ ် င ုိ း် ဆုကုိ ရမှတ် ၅၀ ြဖင့် မေကွး

ယူိုက်တက်အသင်းသည် လက်ေရွးစင်အဆင့်ကစားသမားများြဖစ်သည့် သိန်းသန်းဝင်း၊

သားတံခွန်စိုက်ဒိုင်းဆုကို ရမှတ် ၂၇ မှတ်ြဖင့်

ခုနစ်ဦးအထိ ေခယူထားသလို ဧရာဝတီအသင်းကလည်း ြမန်မာ ယူ-၂၂ အသင်းတိုက်စစ်မှး

အားကစားှငက ့် ာယပညာဦးစီးဌာန န်ကား

ိက ု တ ် က်အသင်းမှာမူ ရခိင ု အ ် သင်းမှ ြမန်မာ့လက်ေရွးစင်ေနာက်ခလ ံ ူ ငိမ်းချမ်းတစ်ဦးတည်းကို

တိင ု း် ေဒသကီးအသင်းကလည်းေကာင်း၊ အမျ ိး

ဝင်းိင ု ထ ် န ွ း် အပါအဝင် သီဟထက်ေအာင်၊ သန်းထက်ေအာင်တက ုိ ုိ ေခယူင ုိ ခ ် သ ့ဲ ည်။ ရှမး် ယူ

ဆုတံဆိပ်ှင့်

ေခယူထားပီး MNL ပိင်ပဝ ွဲ င်အသင်းအားလုံး ြပည်တင ွ ်းကစားသမားများ အသစ်ေခယူခသ ဲ့ ည်။

ေငွသားဆုများကို ေပးအပ်ချ ီးြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိုက်ထိုက်ေအာင်၊ ေမာင်ေမာင်ဝင်း၊ ေအာင်ေကျာ်ိုင်တိုအပါအဝင် ြပည်တွင်းကစားသမား

ရရှိကာ

မေလးတိုငး် ေဒသကီးအသင်းက ေရးမှးချပ် ဦးမျ ိးလင်က

ထိုေကာင့် ြပည်တွင်းကစားသမားများကို အပိင်အဆိုင်ေခယူခဲ့ကသည်။ ရန်ကုန်

သတင်းစ်

၂၀၂၀ ေဘာလုံးရာသီ MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်မှ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်အထိ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

သတင်း-င်းထက်ေဇာ်၊ ဓာတ်ပုံ-စိုးွန့်


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

အေရှအလယ်ပိုင်းေဒသ တင်းမာမများေြဖေလာ့ေရး ုရှားသမတှင့် တူရကီသမတတို ေဆွးေွး အစတန်ဘူလ် ဇန်နဝါရီ ၉

က အကမ်းဖက်မဝါဒ အမျ ိးမျ ိးကို တိုက်ဖျက်သွားမည့်

တစ်ရပ်ထတ ု ြ် ပန်ခဲ့ ပီး ှစ ် င ုိ င ် စ ံ လုးံ က အေရှအလယ်ပင ို ်း

များသို လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမအကူအညီ တိုးြမင့်

ုရှားှင့် တူရကီေခါင်းေဆာင်များက ပူးတွဲေကညာချက်

ေဒသတွင် တင်းမာမများ ေြဖေလာ့ရန် ပူးေပါင်းေဆာင် ရွက်မ တိုးြမင့်ေဆာင်ရွက်မည်ဟု ေြပာကားလိုက်သည်။

ုရှားသမတ ဗလာဒီမာပူတင်ှင့် တူရကီသမတ

ရီစက်ေတယက်အာဒိဂ ု န်တသ ုိ ည် ယမန်ေန့က ှစ ် င ုိ င ် ံ ကား ကီလိုမီတာ ၉၃၀ ရှိ သဘာဝဓာတ်ေငွပိုက်လိုင်း

Turk

Stream ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

စိတပ ် င ို ်းြဖတ်မကိ  လ ု ည်း ေြပာကားခဲ့ ပီး ဆီးရီးယားြပည်သူ ေပးရန်လိုအပ်ချက်ကို

အေလးထားေြပာကားခဲ့သည်။

လစ်ဗျားိုင်ငံအေရှပိုင်းတွင်

ဗိုလ်ချပ်ကီး

ခါလီဖာ

ဟတ်ဖတ ် ာဦးေဆာင်ေသာ တပ်ဖဲွ များှင့် အေနာက်ပင ုိ း် တွင် ဝန်ကီးချပ် ဖာယက်ဇ်အယ်လ်ဆာရတ်ဂျ် ဦးေဆာင်သည့် ယာယီအစိုးရတိုကား တိုက်ခိုက်မကိုလည်း ပူတင်ှင့် အာဒိုဂန်တိုက

ေဆွးေွးခဲ့သည်။

ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်

ပူးတွထ ဲ တ ု ြ် ပန်ချက်အတွင်း ုရှားသမတပူတင်င ှ ့် တူရကီ

သန်းေခါင်ယအ ံ ချ ိန်တင ွ ် စစ်မက်ြဖစ်ပာွ းမများ ရပ်တန့်ရန်

ရည်န်  းကာ အေမရိကန်င ှ ့် အီရန်အပါအဝင် သက်ဆင ုိ ရ ် ာ

ေကညာရန်

သမတ အာဒိုဂန်တိုက အီရန်ိုင်ငံ၏

အေြခအေနကို

ှင့် တာရှည်ခံေသာ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မရပ်စဲေရးတစ်ရပ်

လစ်ဗျားိုင်ငံရှိ အဖွဲအစည်းအားလုံးကို

တိင ု ်းြပည်များက စိတရ ် ည ှ သ ် ည်းခံမ၊ ဆင်ြခင်တတ ံု ရားတိြု ဖင့်

၎င်းတိုက ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။

ေဒသအချ ိတွင် အကျ ိးစီးပွားများရှေ ိ နသည်။ ှစ ် င ုိ င ် စ ံ လုးံ က

လာေနသည့်

များအတွငး် မတူညေ ီ သာတပ်ဖဲွ များကို ပံပ ့ းုိ ေပးေနသည်။

ြဖန့်ကက်မ တိုးြမင့်ရန် ရည်ရွယ်လျက်ရှိသည်။

ြပမူကရန် ေမတာရပ်ခံခဲ့သည်။ ုရှားှင့်တူရကီတိုက ဆီးရီးယားှင့်လစ်ဗျား၌ ြဖစ်ပွားေနေသာ ြပည်တွင်းစစ် ဆီးရီးယားအေရးှငပ ့် တ်သက်၍ ေခါင်းေဆာင်စ ှ ဦ ် း

အေမရိကန်ဆန့်ကျင်ေရး ေဒသတွငး် ၌

သေဘာထားကီးမား

ငိမး် ချမ်းေရးရရှေ ိ အာင်

ကိးပမ်းြခင်းအားြဖင့် ုရှားှင့်တူရကီတိုက တပ်ဖွဲများ

ုရှားသမတ ဗလာဒီမာပူတင်ှင့် တူရကီသမတ ရီစက်ေတယက်အာဒိုဂန်

ကိုးကား-အင်နအ ် တ ိ ခ ် ျ်ေက၊ ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထက ုိ စ ် းုိ

သစေတးလျ ေတာမီးေလာင်မတွင် ေသဆုံးသူ ၂၇ ဦးအထိရှိလာ ကင်ဘာရာ ဇန်နဝါရီ ၉ ေတာမီးေလာင်ကမ်းမ

အတွင်း

ေသဆုံး သူ အ ေရအတွ က ် မ ှာ ၂၇ ဦး အထိ

ြမင့်တက်လာခဲ့ေကာင်း

သစေတးလျဝန်ကီးချပ်

စေကာ့

ေမာရစ်ဆင်က အတည်ြပေြပာကား လိုက်သည်။

ယေန့ လတ်ေတာ်၌

ကျင်းပသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ေမာရစ်ဆင်က ေတာမီးေလာင်ကမ်းမ

ေနာက်ဆုံးအေြခအေနကို ေြပာကား

ယူဆရသည်။ မီးေလာင်ကမ်းမေကာင့်

သည်။ သစေတးလျိုင်ငံသုိ အကူ

သွားခဲက ့ ာ ေသဆုးံ သူဦးေရ ြမင်တ ့ က်

ေသဆုးံ သူအေရအတွက် ဆက်လက်

ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်ိုင်ငံများကိုလည်း

ခဲ့ပီး အိမ်ေပါင်း ၂၁၃၁ လုံး ပျက်စီး

လာမည်ဟု ယူဆရေကာင်း ေကညာခဲ့ သည်။

ေလထုအပူချ ိန်

ေလြပင်း

ြမင့်မားမှင့်

တိုက်ခတ်မများေကာင့်

သစေတးလျိုင်ငံတစ်ဝန်း ေတာမီး ေလာင်မမှာ

ပိုမိုဆိုးရွားလာမည်ဟု

ပျက်စီးမစစ်တမ်းများ လုပေ ် ဆာင်ခရ ့ဲ ာ

အညီများေပးပိုခဲ့သည့် အြပည်ြပည်

ြမင်တ ့ က်လာိင ု သ ် ည်ဟု ေမာရစ်ဆင်က

ေမာရစ်ဆင်က ေကျးဇူးတင် ခဲ့သည်။

ချက်ေတွကို ဆက်လက်လိုက်နာဖိုနဲ့

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို ဇန်နဝါရီ ၆

ေြပာသည်။ “အာဏာပိင ု ေ ် တွရဲ အကံြပ

ဝန်ကီးချပ် စေကာ့ေမာရစ်ဆင်၏

အချင်းချင်းကူညေ ီ ပးကဖိ ု သစေတးလျ

ရက်က ေတာမီးေလာင်မ ြပန်လည်

တိက ု တ ် န ွ ်းပါတယ်” ဟု ၎င်းက ေြပာ

အြဖစ်

ိုင်ငံသားေတွကို

ကန်ေတာ်

ထူေထာင်ေရးေအဂျင်စ၏ ီ အကီးအကဲ

တာဝန်ေပးအပ်ခံခဲ့ရသည့်

သစေတးလျ

ဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ

(AFP) ၏ ေကာ်မရှငန ် ာမင်းကီးေဟာင်း အန်ဒူးကိလ ု ဗ ် င်ကလည်း ပူးေပါင်းခဲ့ သည်။

“ကန်ေတာ် ေြပာချင်တဲ့

အေကာင်းအရာက အကူအညီလအ ို ပ် တဲ့ အသိင ု း် အဝိင ု း် အတွက် ကန်ေတာ်

တိေ ု ပးတဲ့ အကူအညီေတွကို အံဝင်ခင ွ ် ကျ စီမံေဆာင်ရွက်ဖိုြဖစ်ပါတယ်” ဟု ကိုလ်ဗင်က ေြပာသည်။

သတတူးေဖာ်ေရးလုပင ် န်း Andrew

Forrest က ေတာမီးေလာင်ကမ်းမ

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ အတွက်

အေမရိကန်ေဒလာ ၄၈

ဒသမ ၁ သန်းှငည ့် မ ီ သည့် သစေတး လျ ေဒလာ သန်း ၇၀ လှဒါန်းေကာင်း ယေန့ ေကညာခဲ့သည်။ သစေတးလျတွင် ေတာမီးေလာင်ကမ်းေနမကို ေတွရစ်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး

ိုင်ငံြခား ကုမဏီများကို ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ ရှာေဖွေရး လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန် တုတ်အစိုးရ ခွင့်ြပမည် ေပကျင်း ဇန်နဝါရီ ၉ တုတအ ် စိုးရက ိင ု င ် ြံ ခားကုမဏီ  များကို ိင ု င ် အ ံ တွင်း ေရနံင ှ ့် သဘာဝဓာတ်ေငွ ရှာေဖွေရးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပမည်ြဖစ်သည်။ ယင်းသို ေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်းသည် ေရနံင ှ သ ့် ဘာဝဓာတ်ေငွရှာေဖွေရးလုပင ် န်းကို တံခါးဖွင့် ေပးသည့် အေရးပါသည့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမကီ  းတစ်ရပ်အြဖစ် တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက ကာသပေတးေန့က ဂုဏ်ြပကိဆိုကသည်။ တုတ်ိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားပီး အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မ အနည်းဆုံး ယွမေ ် ငွ သန်း ၃၀၀ ( အေမရိကန် ေဒလာ ၄၃ သန်း) ရှသ ိ ည့် ိင ု င ် ြံ ခားကုမဏီ  များ သည် ေရနံင ှ ့် သဘာဝဓာတ်ေငွတူးေဖာ်ခင ွ ရ ့် ရှမ ိ ည်ြဖစ်ေကာင်း သဘာဝသယံ ဇာတအရင်းအြမစ်ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ ယင်းအေြပာင်းအလဲသည် ေမ ၁ ရက်မှ စတင်အသက်ဝင်မည်ြဖစ်ပီး ြပည်တင ွ း် ကုမဏီ  များအတွကလ ် ည်း အကျ ိးသက်ေရာက်မည်ြဖစ်သည်။ ြပည်တင ွ း် ှင့် ိင ု င ် ြံ ခားကုမဏီ  များအတွက် တံခါးဖွငေ ့် ပးလိက ု ြ် ခင်းသည် အေရးပါသည့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးေဆာင်ရက ွ မ ်  ြဖစ်ေကာင်း သဘာဝသယံဇာတအရင်းအြမစ်ဝန်ကီးဌာန ဒုတယ ိ ဝန်ကီး လိနယ ် မ ုိ င် က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ေြပာကားသည်။ ယခင်က ိင ု င ် တ ံ ကာကုမဏီ  များသည် ိင ု င ် ပ ံ င ို က ် မ ု ဏီ  များကဲသ ့ ို တုတ် ကုမဏီ  များှင့် ပူးေပါင်းလုပက ် င ုိ ြ် ခင်းြဖင့သ ် ာလင် ယင်းလုပင ် န်းသို ဝင်ေရာက် ိင ု သ ် ည်။ တုတအ ် စိးု ရသည် ိင ု င ် ပ ံ င ို က ် မ ု ဏီ  များက လမ်းမိုးထားသည့် စီးပွား ေရးလုပင ် န်းကများကို ပုဂလိ  ကကုမဏီ  များသို ပိမ ု ဖ ို င ွ ေ ့် ပးရန် စီစ်ေနသြဖင့် ယခုြပြပင်ေြပာင်းလဲမ ေပေပါက်လာြခင်းြဖစ်သည်။ တုတ်ိုင်ငံ၏ ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွေဈးကွကက ် ုိ တုတအ ် မျ ိးသားေရနံကမ ု ဏီ  င ှ ် ့ တုတေ ် ရနံဓာတု ေကာ်ပေ ို ရးရှင်း(Sinopec) ကဲသ ့ ေ ို သာ ိင ု င ် ပ ံ င ို က ် မ ု ဏီ  များက လမ်းမိုးထားသည်။ သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ်ခင ွ သ ့် က်တမ်းကာလသည် ငါးှစြ် ဖစ်ေကာင်း၊ တူးေဖာ်ခင ွ သ ့် က်တမ်းတိးု ကာလသည်လည်း တစ်ကိမလ ် င် ငါးှစြ် ဖစ်ေကာင်း ယင်းဝန်ကီးဌာနကေြပာကားသည်။ ကိုးကား- ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန်- ေအာင်ေဇာ်လင်း


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

လာမည့် သီတင်းပတ်အတွင်း အေမရိကန်င ှ ့် ကုနသ ် ယ ွ ေ ် ရးသေဘာတူစာချပ် လက်မတ ှ ေ ် ရးထိုးမည်ဟု တုတအ ် တည်ြပ ေပကျင်း ဇန်နဝါရီ

ဆိခ ု င ွ ရ ့် သ ိှ ူ ဂါအိဖ ု န ဲ က ် အပတ်စ်ြပလုပေ ် သာ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ်တွင် ထည့်သွင်းေြပာကားခဲ့သည်။

တုတ် ဒုတိယဝန်ကီးချပ် လျဟဲသည် ကမာ့စီးပွားေရး

တုတ်ှင့် အေမရိကန်

အင်အား အကီးမားဆုံးြဖစ်ေသာ အေမရိကန်ှင့် တုတ်

ကိုယ်စားလှယ်များသည်

ိုင်ငံတိုအကား ြဖစ်ပွားေနေသာ ကုန်သွယ်ေရးစစ်ပွဲကို

လက်မှတ်ေရးထိုးရမည့်

အရှန ိ ေ ် လာ့ချရန် ရည်ရယ ွ လ ် ျက် ပထမအဆင့် ကုနသ ် ယ ွ ေ ် ရး

အေသးစိတအ ် ချက်အလက်များှငပ ့် တ်သက်၍ အနီးကပ်

သေဘာတူစာချပ်ကို

ဆက်သွယ်ေဆွးေွးလျက်ရှိသည်ဟု ၎င်းက ထပ်မံေြပာ

ေရးထိုးရန်

အေမရိကန်ှင့်

လာမည့်တနလာေန့တွင်

လက်မှတ် အေမရိကန်

ကားသည်။

သိုေသာ်

အဆိုပါသေဘာတူစာချပ်

ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူသည် ယင်း

ြပည်ေထာင်စုသို ထွက်ခွာမည်ြဖစ်ေကာင်း တုတ်စီးပွား

ဆက်သွယ်ေဆွးေွးမများှင့် ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်

ေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနက ယေန့

ေဖာ်ြပြခင်းမရှိေပ။ အဆိုပါ သေဘာတူစာချပ်တွင် အသိeာဏ်မူပိုင်ခွင့်၊

ေြပာကားသည်။ တုတ ် င ုိ င ် ဘ ံ က်မှ ကုနသ ် ယ ွ ေ ် ရးဆိင ု ရ ် ာ ည ိ င်  းေရး

စားေသာက်ကန ု  ် င ှ ့် လယ်ယာထွကက ် န ု ပ ် စည်းများ၊ ဘာ

မှး လျဟဲသည် အေမရိကန်င ှ ့် ပထမအဆင့က ် န ု သ ် ယ ွ ေ ် ရး

ေရးဝန်ေဆာင်မှင့် ိုင်ငံြခားေငွေကးလဲလှယ်မတိုအား

သေဘာတူစာချပ်ကုိ လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ရန်အတွက် လာမည့်

အကာအကွယေ ် ပးေရးှင့် အြငင်းပွားမ ကိင ု တ ် ယ ွ ေ ် ြဖရှငး်

သီတင်းပတ် တနလာေန့မှ ဗုဒဟူးေန့အထိ ဝါရှင်တန်မိ

ေရးအတွက် ြပာန်းချက်တစ်ရပ် ပါဝင်မည်ြဖစ်ေကာင်း

တွင် ေနထိုင်မည်ြဖစ်သည်။

တုတ ် င ှ ့် အေမရိကန် တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက ေြပာကားသည်။

အေမရိကန်သမတ အေမရိကန်အကား

ေဒနယ်ထရမ့်က တုတ်ှင့်

တုတဒ ် တ ု ယ ိ ဝန်ကီးချပ် လျဟဲသည် တုတက ် န ွ ြ် မ

ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ သေဘာတူ

နစ်ပါတီ ဗဟိေ ု ကာ်မတီ ိင ု င ် ေ ံ ရးဗျိအ ု ဖွဲဝင်တစ်ဦးြဖစ်ပီး

တုတ်ဒုတိယဝန်ကီးချပ် လျဟဲ

စာချပ်ကို ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်တင ွ ် လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု မည်ဟု ပီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က ေကညာခဲ့ေသာ်လည်း တုတ် အစိုးရအေနြဖင့် ယင်းသေဘာတူစာချပ်အတွက် ခရီးစ်ကို အတည်မြပေသးဘဲ ယေန့တင ွ ် အတည်ြပခဲြ့ ခင်းြဖစ်သည်။

အေမရိကန်၏

ထွက်ခွာမည့် တုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲကို ဇန်နဝါရီ ၁၃

ဆိုင်ရာညိင်  းေရးမှး လျဟဲသည် ကုန်သွယ်ေရးစာချပ်

ရက်မှ ၁၅ ရက်ထိ ဦးေဆာင်သာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း တုတ်

လက်မှတ်ေရးထိုးေရးအတွက်

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ေြပာေရး

အီရတ်ငို င် ၌ံ ဩစေတးလျတပ်ဖွဲ ဆက်လက်ရေှိ နမည်ဟု ဩစေတးလျ ဝန်ကီးချပ် ေြပာကား ကင်ဘာရာ ဇန်နဝါရီ ၉ အီရန်က အီရတ်င ုိ င ် ဆ ံ င ုိ ရ ် ာ အေမရိကန်တပ်စခန်းများအေပ ဒုးံ ကျည်ြဖင့် ပစ်ခတ်တက ို ခ ် က ို ခ ် ဲ့ ပီးေနာက် ယမန်ေန့ညက အေြခအေန တည်ငိမလ ် ာေသာ ေကာင့် အီရတ်ိုင်ငံတွင် ြဖစ်ေကာင်း

ဩစေတးလျတပ်ဖွဲ

ဩစေတးလျဝန်ကီးချပ်

တုတ ် င ှ ့် အေမရိကန်အကား ဘက်စမ ုံ ဟာဗျဟာေြမာက်

ဖိတ်ကားချက်အရ ကုန်သွယ်ေရး

ဆက်လက်ရှိေနဦးမည်

စေကာ့သ်ေမာ်ရီဆန်က ယေန့

ေြပာကားသည်။ ဩစေတးလျအစိးု ရသည် အီရတ်င ုိ င ် အ ံ တွငး် စည်းလုးံ ညီတ ွ မ ် ှ  င့် တည်ငိမေ ် အးချမ်းမရရှေ ိ ရးအတွက် ဩစေတးလျတပ်ဖဲွ ကို အီရတ်င ုိ င ် ၌ ံ ဆက်လက်ထားရှရ ိ န် ရည်ရယ ွ ထ ် ားေကာင်း ေမာ်ရဆ ီ န်က ေြပာကားသည်။ ဩစေတးလျတပ်ဖွဲကို အီရတ်င ို င ် မ ံ ှ ုပသ ် မ ိ ်းသင့သ ် လားဟု သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွတ ဲ စ်ရပ်အတွင်း ေမးြမန်းခဲရ ့ ာ ေမာ်ရဆ ီ န်က အီရတ်င ို င ် မ ံ ှ တပ်ဖွဲ ုပသ ် မ ိ း် ေရးသည် မိမိတိုြပလုပ်ထားေသာ ဆုးံ ြဖတ်ချက်ထတ ဲ င ွ ် မပါရှေ ိ သး ေကာင်း ေမာ်ရီဆန်က ေြဖကားလိုက်သည်။ ယမန်ေန့က အီရတ်ိုင်ငံဆိုင်ရာ အေမရိကန်တပ်စခန်းများအေပ အီရန်၏ ဒုံးကျည်ပစ်ခတ်မများတွ  င် အေမရိကန်တပ်ဖွဲဝင်များ ေသေကျ ဒဏ်ရာရရှိမမရှ  ိေကာင်း အေမရိကန်သမတ ေဒနယ်ထရမ့်က ေြပာကား သည်။ “အိင ု အ ် က်စစ ် စ်ေသွးကအုပစ ် ု ကျဆုံးေရးဟာ အီရန်အတွက် ေကာင်းမွန် တဲ့ အရာတစ်ခုြဖစ်တဲ့အတွက် အိုင်အက်စ်စစ်ေသွးကအုပ်စု ှိမ်နင်းေရးနဲ့ အြခားေသာ အကျ ိးတူဦးစားေပးလုပ်ငန်းေတွမှာ ကန်ေတာ်တိုအေနနဲ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ သ ် င့ပ ် ါတယ်”ဟု ထရမ့က ် အေမရိကန်င ှ ့် အီရန်အကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ဖွယ် အလားအလာကို အရိပ်အမက်ြပသခဲ့သည်။ ကိုးကား - ဆင်ဟွာ ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ဝါရှင်တန်သို

ဦးတည်

စီးပွားေရးှင့်

ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာေဆွးေွးပွဲများတွင်

တုတ်ဘက်မှ ေဆွးေွးမေခါင်းေဆာင်ြဖစ်သည်။ ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ဗိတိန်အေနြဖင့် ဥေရာပသမဂှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေမာ်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအတာမရှိိုင်ဟု ဥေရာပေကာ်မရှင်ဥက ေြပာကား

သွားရန်အတွက် အေြဖရှာမများ ြပလုပ် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း

၎င်းက

ေြပာကားသည်။ ဗိတန ိ ဝ ် န်ကီးချပ် ေဘာရစ်ဂန်ဆင်

လန်ဒန် ဇန်နဝါရီ ၉

အတာမှာ ဘရက်ဆစ် မစတင်မက ီ ာလ

ခွင့်မေပးပါက ကုန်ပစည်းလည်ပတ်

က ဘရက်ဆစ်ဆင ို ရ ် ာ ကူးေြပာင်းေရး

ဘရက်ဆစ်အပီးကာလတွင် ဗိတိန်

က သတ်မတ ှ ထ ် ားသည့် အတိင ု း် အတာ

မှင့် လုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်ိုင်ပီး

ကာလကို ၂၀၂၀ အလွန်တွင် ထပ်မံ

အေနြဖင့် ဥေရာပသမဂှင့် ပူးေပါင်း

မျ ိးရှမ ိ ည်မဟုတသ ် ကဲသ ့ ုိ နီးနီးကပ်ကပ်

ဗိတန ိ အ ် ေနြဖင့လ ် ည်း ေဈးကွကထ ် ဲ

သက်တမ်းတိးု မည်မဟုတဟ ် ု ေြပာကား

ပူးေပါင်း

တွင်

ခဲ့ေသာ်လည်း

ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ၏

အတိုင်း

အတာမှာ ဘရက်ဆစ် မစတင်မက ီ ာလ က သတ်မတ ှ ထ ် ားသည့် အတိင ု း် အတာ မျ ိးရှိမည်မဟုတ်ေကာင်း ေကာ်မရှင်ဥက

ေဆာင်ရွက်မများလည်  း

အားနည်းသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဥေရာပ

သေဘာတူညခ ီ ျက် တစ်စတ ံု စ်ရာရရှလ ိ မ ိ ့်

ဗွန်ဒါလီယန်က

သမဂအေနြဖင့် ၎င်း၏ ဂုဏ်သိကာ၊

မည်မဟုတေ ် ကာင်း ဗွနဒ ် ါလီယန်က

ေဈးကွက်ှင့် အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာ

ေြပာကားသည်။ ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ေြပာကားသည်။ လွတ်လွတ်

လပ်လပ် သွားလာလုပက ် င ို ေ ် ဆာင်ရက ွ ်

ဗွန်ဒါလီယန်က

ထိုသိုမတိုးြမင့်ပါက

တည်ရလ ိှ ာေတာ့မည်မဟုတေ ် ကာင်း ကုန်သည်များအား

ဥေရာပ

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ိုင်မ

ယူနီယံကို

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်

ေြပာကားသည်။ ဗိတန ိ  ် င ုိ င ် ံ ဥေရာပသမဂအဖွဲ ဝင် အြဖစ်မှ ုတ်ထွက်မည့် ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်သည်

ခက်ခဲေသာေန့တစ်ေန့

ြဖစ်လာလိမ့်မည်ဟု ၎င်းက လန်ဒန် စီးပွားေရးပညာေကျာင်းတွင် မိန့်ခန ွ း် ေြပာကားရာတွင်

ထည့်သွင်း

ေြပာကားသည်။ ဥေရာပသမဂအေန ြဖင့်

ဗိတိန်ိုင်ငံှင့်

ေဆာင်ရွက်ရာတွင်

ပူးေပါင်း

မှန်ကန်ေသာ

ရည်ရွယ်ချက်များှင့် ပီးြပည့်စုံေသာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် ကိ  ု လုပေ ် ဆာင် ရန်အတွက် ြပန်လည်ည ိ င်  းမြပလုပ် ရန်အသင့်ရှိေနသည်။ သိုေသာ် ဗိတိန်ှင့် ဥေရာပသမဂ

ဗိတိန်ဝန်ကီးချပ် ေဘာရစ်ဂန်ဆင်ှင့် ဥေရာပေကာ်မရှင်ဥက ဗွန်ဒါလီယန်

တိ၏ ု ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ် ၏အတိ  င ု ်း

ဘန်ေကာက်မိ၌ ေလထုညစ်ညမ်းမများ စံချ ိန်တင်ြဖစ်ပွား ဘန်ေကာက် ဇန်နဝါရီ ၉

ပါတယ်။ ေလထုညစ်ညမ်းမေတွေကာင့် ကန်မ မျက်လုံးေတွ

ထိင ု း် ိင ု င ် ံ ဘန်ေကာက်မိတွင် ေလးရက်ဆက်တက ုိ ် ေလထု

စပ်ေနတာပဲ။ လည်ေချာင်းေတွလည်း ေြခာက်ကပ်လာပီ"ဟု

ညစ်ညမ်းမများ ြဖစ်ပွားလျက်ရသ ှိ ည့အ ် တွက် ြပည်သမ ူ ျားအေန

ေဒသခံအမျ ိးသမီးတစ်ဦးက ေြပာကားခဲ့သည်။

ြဖင့်

မျက်ှာဖုံးများ ဝတ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ေကာင်းှင့်

ယခုအချ ိန်တင ွ ် စက်၊ုံ အလုပ ် မ ုံ ျားှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်များ

မြဖစ်မေနအေြခအေနမျ ိးမှသာ ေနအိမ်ြပင်ပသိုထွက်ကရန်

ေကာင့် ကာဗွနဒ ် င ို ေ ် အာက်ဆဒ ို ထ ် က ွ ရ ် မ ှိ  ပမာဏကိတ ု င်းကျပ်စွာ

အာဏာပိုင်များက တိုက်တွန်းထားသည်။

ထိန်းချပ်ရန် အစိးု ရက ရဲတပ်ဖဲွ ကို အမိန် ့တစ်ရပ် ချမှတထ ် ားသည်။ ဘန်ေကာက်မိ၏

သိေ ု သာ် အဆိပ ု ါေလထုညစ်ညမ်းမသည် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်ထိ

ေလထုအရည်အေသွး ကျဆင်းလာခဲသ ့ ည်။ ေလထုညစ်ညမ်းမ

ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်မှစတင်ပီး

တိင ု ် ဆက်လက်ြဖစ်ေပေနမည်ြဖစ်ေကာင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

အဆင့် PM ၂ ဒသမ ၅ အထိ ြမင့်တက်လာခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီ

ထိန်းသိမ်းကာကွယေ ် ရးဆိင ု ရ ် ာ တာဝန်ရသ ှိ တ ူ စ်ဦးက ဆိသ ု ည်။

၅ ရက်တင ွ ် ဘန်ေကာက်မိေတာ်၏ Photo-Bloomberg

ြပင်ဆင်သိမှတ်ေပးပါရန်

ဩစေတးလျိုင်ငံ

ကင်ဘာရာှင့်

နယူးေဒလီမိေတာ်များပီးေနာက်

အိိယိုင်ငံ

ကမာ့ိုင်ငံများအနက်

တတိယအဆိုးရွားဆုံး ြဖစ်လာခဲ့သည်။

ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ေန့ထတ ု ် ေကးမုသ ံ တင်းစာ စာမျက်ာှ ၁၃ တွင် ေဖာ်ြပခဲေ ့ သာ ကင်မရွနး် ဆိပက ် မ်း၌ ဂရိေရနံတင်သေဘာတိုက်ခိုက်ခံရ၊ သေဘာသားရှစ်ဦးကို ြပန်ေပးဆွဲသွား သတင်းှင့် တွဲဖက်ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ ကွန်တိန်နာတင်သေဘာပုံ အစား ယခုေဖာ်ြပထားေသာ "ဟက်ပီးေလဒီ" ေရနံတင်သေဘာပုံြဖင့် ြပင်ဆင် သိမတ ှ ေ ် ပးပါရန်င ှ ့် သေဘာပုမ ံ ာှ းယွငး် ေဖာ်ြပမိသည့အ ် တွက် စာဖတ်ပရိသတ်အား အူးအွတေ ် တာင်းပန် အပ်ပါသည်။

သည်

ေလထုညစ်ညမ်းမ

ဘာသာြပန်စာတည်း

ေလထုညစ်ညမ်းမ၏

အေကာင်းရင်းတစ်ရပ်မှာ

ေမာ်ေတာ်ယာ်များမှ ထွက်ရှိေသာ ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် ေကာင့်ြဖစ်သည်ဟု

ေလထုညစ်ညမ်းမထိန်းချပ်ေရးဌာန

တာဝန်ရသ ှိ ူ ပရာေလာင် ဒန်ေရာင်ထင ို က ် ေြပာကားခဲသ ့ ည်။

"ခါတိင ု း် ဆို ညေနခင်းအချ ိန်မာှ အေြပးေလ့ကျင့ပ ် ါတယ်။

မကာေသးမီစ ှ မ ် ျားအတွင်း ထိင ု ်းိင ု င ် ၏ ံ ေလထုသန့်စင်

ဒါေပမယ့် အခုအချ ိန်မှာ ေလထုညစ်ညမ်းမေတွ ြဖစ်ပွားေနေတာ့

မ အရည်အေသွး ကျဆင်းလာခဲသ ့ ည်။ ယင်းသို ေလထုညစ်ညမ်း

ကျန်းမာေရးထိခက ို မ ် ှာစိုးလို အေြပးေလ့ကျင့တ ် ာကို ရပ်ထားပါ

မများြဖစ်ေပမေကာင့် ိုင်ငံ၏စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မကိ  ု

တယ်"ဟု ဘန်ေကာက်မိခံတစ်ဦးက ဆိုသည်။

ပါ ေှာင့်ေှးေစသည့်အြပင် ခရီးသွားကကိုပါ ထိခိုက်ေစ

"အခုလို ေလထုညစ်ညမ်းမေတွ ေနရာအှြံ ဖစ်ေနတဲအ ့ ချ ိန် မှာ အစိုးရအေနနဲ့ ြပည်သူေတွကို မျက်ှာဖုံးေတွ ေဝေပးသင့်

ိုင်သည်။

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ခ်ျေက ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရး န် ကားမ ဦးစီးဌာန (ြမင်သာ) ုံးအတွင်း စပယ်ယာလိုင်စင်အတုြပလုပ်သူှစ်ဦးအား သဃန်းကန်းမိမရဲစခန်း၌ တရားစွဲဆိုထား ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၉

စပယ်ယာလိင ု စ ် င် ေလာက်ထားရန်အတွက် ုံးသို

ဦးစီးမှးက ဦးေကျာ်ိုင်ကို စိစစ်ေမးြမန်းခဲ့ရာ ၎င်း

ကု န ်း လမ်း ပို ေဆာင် ေရး  န်  ကားမ ဦးစီး ဌာန

ေရာက်ရလ ှိ ာစ် ပွစ ဲ ားြဖစ်သဦ ူ းေကျာ်င ို က ် စပယ်

ကိယ ု တ ် င ို ြ် ပလုပြ် ခင်းမဟုတေ ် ကာင်း၊ ပွစ ဲ ားြဖစ်သူ

(ြမင်သာ) ုံးအတွင်း စပယ်ယာလိင ု စ ် င်အတုြပလုပ်

ယာလိုင်စင်ြပလုပ်ေပးမည်ဟုေြပာဆိုပီး လိုင်စင်

ဦးထွန်းဦးကို ေငွကျပ်တစ်ေသာင်းေပး၍ ခိုင်းေစ

ေပးသူ ဦးထွန်းဦးှင့် စပယ်ယာလိင ု စ ် င်ြပလုပေ ် ပး

အတွက် ကျသင့်ေငွကျပ် ၃၁၀၀၀ ရယူကာ စပယ်

ခဲြ့ ခင်းြဖစ်ေကာင်းသိရသြဖင့် ဦးထွန်းဦးကိေ ု ခယူ၍

မည်ဟေ ု ြပာဆိက ု ာ ေငွကျပ် ၃၁၀၀၀ ေတာင်းယူခ့ဲ

ယာလိုင်စင်တစ်ခုအား ဦးထွန်းထွန်းိုင်ထံ ေပးခဲ့

ထပ်မံစိစစ်ရာ

သူ ဦးေကျာ်င ုိ တ ် အ ုိ ား လိမလ ် ည်ခရ ံ သူ ဦးထွနး် ထွန်း

ေကာင်း သိရသည်။

မဟုတ်သည်ကို ေတွရှိခဲ့ရေကာင်း။

ိုင်က သဃန်းကန်းမိမရဲစခန်း၌ တရားစွဲဆို

ဦးထွန်းထွန်းိင ု က ် ၎င်း၏စပယ်ယာလိင ု စ ် င်၌

သိြု ဖစ်၍ ုးံ ဝင်းအတွငး် ဝင်ေရာက်ကာ ုးံ ကို

ြပင်ရာဖျက်ရာများရှိြခင်း၊ ဟိုလိုဂရမ်မပါရှိြခင်းတို

အေယာင်ြပပီး လိင ု စ ် င်အတုြပလုပေ ် ပးသူ ဦးထွနး်

ေကာင့် မသကာ၍ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်တွင် ုံးမှတ်

ဦးှင့် ဦးေကျာ်င ုိ တ ် အ ုိ ား သဃန  ်းကန်းမိမ ရဲစခန်း

န်ကားမဦးစီးဌာန

တမ်းများှင့် စိစစ်ရန်ေရာက်ရလ ိှ ာပီး တာဝန်ရသ ိှ ူ

၌ တရားစွဲဆိုထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရှိရသည်။

ဦးထွန်းထွန်းိုင်က

များှင့် ေတွဆုသ ံ တင်းပိခ ု ေ ့ဲ ကာင်း၊ တိင ု း် ေဒသကီး

သတင်းစ်

ထားေကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်မှာ၂၀၁၉ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရး (ြမင်သာ) ုံးဝင်းအတွင်း၌

မှတ်တမ်းဝင်စပယ်ယာလိုင်စင်

ကေလး-ဖလမ်း-ဟားခါး ကားလမ်း၌ ၁၂ ဘီးယာ် တိမ်းေမှာက်၊ ယာ်ေမာင်း ေသဆုံး ဖလမ်း ဇန်နဝါရီ ၉ ကေလး-ဖလမ်း-ဟားခါး ကားလမ်းမိုင်တိုင်အမှတ် ၁၀၃/၇ ှင့် ၁၀၄/၀ ကား ဖလမ်းမိနယ် ရမ်ထလိုေကျးရွာှင့် ေဒါက်ထက်ေကျးရွာကား၌ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက် နံနက် ၂ နာရီခွဲခန့် က ကုန်များတင်ေဆာင်သည့် ၁၂ ဘီးယာ်သည် အရှိန်မထိန်းိုင်ဘဲ လမ်း၏ဝဲဘက် ေပ ၁၅၀ ခန့်ရှိ ေချာက်ထဲသိုြပတ်ကျ ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စ်မှာ ယာ်ေမာင်း ခိုင်ေထာင်ထန် ကေလးမိေနသူ ေမာင်းှင်လာ သည့် ၁၂ ဘီးယာ်သည် ကုန်ပစည်းများတင်ေဆာင်ပီး ကေလးမိမှ ဟားခါး

ေနြပည်ေတာ်၊ တိငု ်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များမှ တရားမဝင်သစ် တန် ၃၀၀ ေကျာ် သိမ်းဆည်းရမိ

မိသို ေမာင်းှင်လာစ် ကေလး-ဖလမ်း-ဟားခါးကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၀၃/၇ ှင့် ၁၀၄/၀ ကားတွင် အရှန ိ မ ် ထိနး် ိင ု ဘ ် ဲ လမ်း၏ဝဲဘက် ေပ ၁၅၀ ခန့်ရိှ ေချာက် ထဲ သို ြပတ် က ျတိ မ ်း ေမှာ က် ခဲ့ သ ည် ။ ယာ် တိ မ ်း ေမှာ က် မ  ေကာင့ ် ယာ်ေမာင်းေသဆုးံ ပီး ယာ်ေနာက်လက ု ိ ် ပုနရ ် မ ှ မ ် သ ံ ု ည်လည်း ဒဏ်ရာ( မစိးု ရိမရ ် ) ရရှိကာ ဟားခါးမိ ြပည်သူ့ေဆးုံကီးတွင် ေဆးကုသမခံယူလျက်ရှိပီး ယာ်ေမာင်းအား ဖလမ်းမိ မိမရဲစခန်းက အမဖွင့်အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။ ဂန်( ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၉ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန သစ်ေတာဦးစီးဌာနသည် တရားမဝင်သစ်ှင့် သစ်ေတာထွကပ ် စည်းများ ရှာေဖွေဖာ်ထတ ု ဖ ် မ်းဆီးေရးကို ြပည် သူ ပူး ေပါင်း ပါဝင် မ  ြဖင့် လူ ထု အ ေြခြပေစာင့်  ကပ် ကည့်သတင်  းပိုစနစ် အပါအဝင် နည်းလမ်းမျ ိးစုံြဖင့် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ထိုသို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ် ေြမ/ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာနများမှ ေပးပိလ ု ာေသာ စာရင်းများအရ တရားမဝင် ကန်း ၆၇ ဒသမ ၈၀၀၄ တန်၊ သစ်မာ ၆၀ ဒသမ ၃၆၉၆ တန်၊ အြခား ၁၈၀ ဒသမ ၉၈၃၅ တန် စုစေ ု ပါင်း ၃၀၉ ဒသမ ၁၅၃၅ တန်၊ ြပစ်မ ကျးလွနသ ် ူ ၃၆ ဦး၊ ယာ်/ယရား၂၄ စီး ဖမ်းဆီးရမိခေ ့ဲ ကာင်း သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ ညီညသ ီ န်း(ေနြပည်ေတာ်)

ေတာင်ကုတ်မိနယ်၌ လက်လုပ်မိုင်းှစ်လုံးေပါက်ကွဲ အမျိးသားတစ်ဦးဒဏ်ရာရ ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၉ ရခိုင်ြပည်နယ် ေတာင်ကုတ်မိနယ်၌ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်က လက်လုပ်မိုင်း ှစ်လုံးေပါက်ကွဲသြဖင့် အမျ ိးသားတစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ ေတာင်ကုတ်မိနယ် ကင်းေြခေကျးရွာအနီး အမ်း-ေကျာက်ြဖသွား ကားလမ်း၌ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီ မိနစ် ၄၀ ခန့်က ဧရာ၀တီတိုင်း ေဒသကီး ကံခင်းမိေန ဦးေအာင်ေမာင်း ေမာင်းှင်ပီး ယာ်အကူ ဦးြမင့်ဦး ၄၉ ှစ် လိက ု ပ ် ါလာသည့် 5C/xxxx TE ၆ ဘီးယာ်သည် ြပည်မိမှ ေကျာက်ြဖ မိသို အိမသ ် ုံးပစည်း၊ စားေသာက်ကန ု မ ် ျားှင့် ဘိလပ်ေြမအိတမ ် ျား ပိေ ု ဆာင်ပီး ြပည်မိသို ြပန်လည်ထက ွ ခ ် ွာလာစ် ကင်းေြခေကျးရွာှင့် မအီမိကား မိင ု တ ် င ို ် အမှတ(် ၄၄/၇) အေရာက် လမ်းယာဘက်ြခမ်း ေလးေပခန့်အကွာမှ လက်လပ ု မ ် င ုိ း် ှစလ ် းံု ေပါက်ကခ ဲွ ေ ့ဲ ကာင်း၊ မိင ု း် ေပါက်ကမ ဲွ ေကာင့  ် ယာ်၏ယာဘက်ေလကာ မှနက ် ေ ွဲ ကပျက်စီးပီး ယာ်အကူဦးြမင့ဦ ် း၏ ညာဘက်နားရွကတ ် င ွ ် ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့သြဖင့်

မအီနယ်ေြမရဲစခန်း၌

အကမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒြဖင့်

အမဖွင့်အေရးယူေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ ရဲြပန်ကား


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

၂၀၂၀ြပည့်ှစ် အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲှင့်အတူ (၂)

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့် ေကာ်မရှင်အဖွဲ ခွဲများ သူြဖစ်ရမည်။ လစာ၊ စရိတ်၊ ေကးေငွရေသာ မည်သည့် ရာထူးကိုမ လက်ခံြခင်းမြပသူြဖစ်ရမည်။ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏သက်တမ်း

ေမာင်စာဂ

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ခုှစ်တွင် ိုင်ငံေတာ် သမတ၊ ဒုတယ ိ သမတများှင့် ြပည်ေထာင်စအ ု ဆင်အ ့ ဖွဲ အစည်းဝင်များ၏သက်တမ်းကို အတိအကျြပာန်းထား သည်။ ြပည်ေထာင်စေ ု ရွးေကာက်ပေ ဲွ ကာ်မရှငဥ ် ကှင့်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေရွးေကာက်ပွဲသည် တတိယအကိမ်

အဖွဲဝင်များ၏သက်တမ်းကို ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ

လတ်ေတာ်သက်တမ်းအတွက် ကျင်းပမည့် အေထွေထွ

၂၀၀၈ ခုှစ်တွင် ြပာန်းချက် တစ်စုံတစ်ရာမပါရှိပါ။

ေရွးေကာက်ပြွဲ ဖစ်သည်။ ေရွးေကာက်ပက ွဲ ို ြပည်ေထာင်စု

ိင ု င ် ေ ံ တာ် ေအးချမ်းသာယာေရးှင့် ဖွံ ဖိးေရးေကာင်စီ

ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က ဦးေဆာင်၍ ေရွးေကာက်ပွဲ

က ြပာန်း ခဲ့ သ ည့် ၂၀၁၀ ြပည့ ်  ှ စ ် ေရွး ေကာက် ပ ွဲ

ေကာ်မရှငအ ် ဖွဲခွအ ဲ ဆင့ဆ ် င့က ် ကီးကပ်ကာ ကျင်းပေပး

ေကာ်မရှငဥ ် ပေဒပုဒမ ် ၇ တွင် ြပည်ေထာင်စေ ု ရွးေကာက်

အဖွဲခွ၊ဲ ကိယ ု ပ ် င ို အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် တိင ု ်း သိမ ု ဟုတ် ကိယ ု ပ ် င ို ်

သူြဖစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာေဒသတွင် အမဲေနထိုင်ပီး

သွားမည်ြဖစ်သည်။ သိုြဖစ်ရာ ေရွးေကာက်ပေ ဲွ ကာ်မရှင်

ပွဲေကာ်မရှင်၏သက်တမ်းသည် ိုင်ငံေတာ်သမတက

အုပခ ် ျပ်ခင ွ ရ ့် ေဒသ ေရွးေကာက်ပေ ွဲ ကာ်မရှငအ ် ဖွဲခွ၊ဲ ခိင ု ်

ေဒသခံြပည်သူများက ယုံကည်ေလးစားသူြဖစ်ရမည်။

ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုဖွဲစည်းထားသလဲ၊ ဘာတာဝန်

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ် ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံ

ှင့် မိနယ် ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲတိုကို ေရွး

ိုင်ငံေရးပါတီဝင်မဟုတ်သူ ြဖစ်ရမည်။ လတ်ေတာ်

ေတွရှိသလဲ၊ ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့် ေကာ်မရှင်

ဥပေဒအရ ေကာ်မရှင်တစ်ရပ်ကို ဖွဲစည်းပီးသည်အထိ

ေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥပေဒှင့်အညီ ဖွဲစည်းသည်။

ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သူ ြဖစ်ရမည့်အြပင် မိမိတာဝန်

အဖွဲခွအ ဲ ဆင့ဆ ် င့အ ် ေကာင်း ေလ့လာမိသည်။ အှစခ ် ျပ်

ြဖစ်သည်ဟ၍ ူ ြပာန်းထားသည်။ ယင်းြပာန်းချက်သည်

မေဝပါရေစ။

ိုင်ငံေတာ် ေအးချမ်းသာယာေရးှင့်ဖွံဖိးေရးေကာင်စီ

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲသည် ေကာ်မရှင်က

သတ်မှတ်ထား

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း၏ မိသားစုဝင်ှင့်

က ဖွဲစည်းေပးခဲေ ့ သာ ေရွးေကာက်ပေ ွဲ ကာ်မရှငအ ် တွက်

သည့် မူဝါဒှငအ ့် ညီ မိမတ ိ ၏ ို တိင ု ်းေဒသကီး သိမ ု ဟုတ်

အတူေန ေဆွမျ ိးသားချင်းများ မြဖစ်ေစရ၊ ေကာ်မရှင်

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်ေရွးေကာက်ပွဲ

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ကိုဖွဲစည်းြခင်း ြပည်ေထာင်စေ ု ရွးေကာက်ပေ ွဲ ကာ်မရှငက ် ို ၂၀၀၈ ခုစ ှ ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ ၃၉၈ ှင့် အညီ ိုင်ငံေတာ် သမတက ဖွဲစည်းသည်။

ိုင်ငံေတာ်သမတသည်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များထဲမှြဖစ်ေစ၊ လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်သူများထဲမှြဖစ်ေစ သတ်မှတ် ထားသည့် အရည်အချင်းများှငြ့် ပည့စ ် ေ ုံ သာ သင့ေ ် လျာ် သည့ပ ် ဂ ု ိလ်များကို ေရွးချယ်ရသည်။ ထိသ ု ေ ို ရွးချယ်ထား သည့ ်

ပု ဂိ လ် မ ျား၏

အမည် စာရင်း ကို စု စ ည်း ၍

ြပည်ေထာင်စလ ု တ်  ေတာ်သတ ုိ င်သင ွ း် လျက် ြပည်ေထာင်စု လတ်ေတာ်၏ သေဘာတူညခ ီ ျက်ြဖင့် ဥက အပါအဝင် အဖွဲဝင်အနည်းဆုံးငါးဦးြဖင့် ဖွဲစည်းသည်။ ြပည် ေထာင် စု ေ ရွး ေကာက် ပ ွဲ ေကာ် မ ရှ င ် ဥ က  ှ င့ ် အဖွဲဝင်များအတွက် သတ်မှတ်ေပးထားသည့် အရည် အချင်းများမှာ အသက် ၅၀ ြပည့်ပီးသူြဖစ်ရမည်။ ယင်းအသက်ကန့်သတ်ချက်မှအပ ြပည်သူ့လတ်  ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်

သတ်မှတ်ထားသည့်

အဖွဲခွဲဝင် တစ်ဦးဦးသည် ဤအချက်ှင့် ငိစွန်းပါက

ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ သိုမဟုတ် ိုင်ငံေရးပါတီများဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒများကို ဖွဲ စည်းပုံအေြခခံဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များှင့်အညီ ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ န်ကားချက်များ စသည်တိုကို

သိုမဟုတ်

ြပည်ေထာင်စုတရား

လတ်ေတာ်တရားသူကီးအြဖစ်ြဖစ်ေစ၊

ုတထ ် က ွ ရ ် မည်ြဖစ်သည်။ ိင ု င ် ေ ံ ရးြပစ်မြဖင်  ေ ့ သာ်လည်း ေကာင်း၊ အကျင့်စာရိတဆိုင်ရာ ြပစ်မြဖင့်ေသာ်လည်း ေကာင်း တရားုံး၏ ြပစ်ဒဏ်စီရင်ချက်ကျခံဖူးသူမြဖစ် ေစရပါ။ ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ အဆင့်ဆင့်၏သက်တမ်း ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲအဆင့်ဆင့်ရှိ ဥက ှင့်အဖွဲဝင်များ၏ သက်တမ်းသည်

ြပည်ေထာင်စု

သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများှင့်အညီ ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။

ေရွးေကာက်ပေ ွဲ ကာ်မရှင၏ ် သက်တမ်းှငအ ့် ညီြဖစ်သည်။

ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ အြငင်းပွားမများကို စစ်ေဆးိုင်ေရးအတွက်

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏တာဝန်များ

ဥပေဒှင့်အညီ ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ များ ဖွဲ စည်းိုင်သည်။

ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ တာဝန်များမှာ လတ်ေတာ်

အရည်အချင်းများှင့် ြပည့စ ် သ ုံ ြူ ဖစ်ရမည်။ ြပည်ေထာင်စု တရားသူကီးချပ်

ကျသည်ေ ့ ဒသ/မိနယ်အတွငး် ဝင်ေရာက်ယ ှ ် ပိင်မည့်

ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒပုဒမ ် ၃၉၉ အရ ြပည်ေထာင်စု ေရွးေကာက်ပမ ွဲ ျား ကျင်းပရသည်။ ကီးကပ်ေပးရသည်။ ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲအဆင့်ဆင့်ကို ဖွဲစည်းြခင်း၊ ကီးကပ် ြခင်း ေဆာင်ရက ွ ရ ် သည်။ မဲဆနယ်ေြမသတ်မတ ှ ြ် ခင်းှင့်

ြဖစ်ပါမည်။ ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ် ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်

ြပည်နယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စု

ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ြခင်း၊ မဲစာရင်းများြပစုြခင်းှင့် ြပင်

အလားတူ

ပွေ ဲ ကာ်မရှငဥ ် ပေဒကိ ု ပ ု သ ် မ ိ း် ၍ ၂၀၁၂ ခုစ ှ ် ြပည်ေထာင်စု

ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများကို ဖွဲစည်းသည်။

ဆင်ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရွက်ရသည်။

ရာထူးတာဝန်တစ်ခုခုတွင်ြဖစ်ေစ၊ အနည်းဆုံး ငါးှစ်

ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥပေဒကို ြပာန်းသည့်အခါ

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲအဆင့်ဆင့်ကိုဖွဲစည်းရာတွင် အများ

အရာယ် သိုမဟုတ်

ေဆာင်ရွက်ခဲ့သူ သိုမဟုတ် တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ်

ပုဒမ ် ၆ တွင် "ဖွဲစည်းထားေသာ ေကာ်မရှင၏ ် သက်တမ်း

ယုံ ကည်ေလးစားြခင်းခံရသူပဂ ု ိ လ်အနည်းဆုးံ ၃ ဦးြဖင့်

ေကာင့် လွတ်လပ်ပီးတရားမတေသာ ေရွးေကာက်ပွဲ

ြပည်နယ်အဆင့်ထက်မနိမ့်ေသာ

တရားေရးအရာရှိ

သည် ိုင်ငံေတာ်သမတ၏ရာထူးသက်တမ်းြဖစ်သည်"

ဖွဲစည်းသည်။ ယင်းအဖွဲဝင်များထဲမှ တစ်ဦးကို ဥက

ကျင်းပိင ု ြ် ခင်းမရှသ ိ ည့် မဲဆနယ်များ၏ ေရွးေကာက်

သိမ ု ဟုတ် ဥပေဒအရာရှရ ိ ာထူးတွင် အနည်းဆုံး ၁၀ ှစ်

ဟူ၍ သက်တမ်းကို ထပ်မံထည့်သွင်းြပာန်းခဲ့သည်။

အြဖစ် တာဝန်ေပးအပ်သည်။ သက်ဆင ို ရ ် ာ ေရွးေကာက်ပွဲ

ပွဲများကို ေရဆိုင်းိုင်သည်။

တာဝန်ထမ်းခဲ့သူ သိုမဟုတ် တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

ထိုေကာင့် ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏

အရာရှိကို အတွငး် ေရးမှးအြဖစ် တာဝန်ေပးအပ်သည်။

ထိြု ပင် ေရွးေကာက်ပဆ ွဲ င ို ရ ် ာ သိမ ု ဟုတ် ိင ု င ် ေ ံ ရးပါတီ

အြဖစ် အနည်းဆုံး အှစ် ၂၀ အမလိက ု ပ ် ါေဆာင်ရက ွ ဖ ် ူးသူ

သက်တမ်းကို ၂၀၀၈ ခုှစ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ

လိုအပ်လင် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကို အဖွဲဝင်များအြဖစ်

များဆိင ု ရ ် ာ နည်းဥပေဒများကို ဖွဲစည်းပုအ ံ ေြခခံဥပေဒပါ

သိမ ု ဟုတ် ထင်ေပ ေကျာ်ကားသည့် ဂုဏသ ် တင်းရှေ ိ သာ

သတ်မှတ်ြခင်းမဟုတ်ဘဲ ၂၀၁၂ ခုှစ် ြပည်ေထာင်စု

ထည့်သွင်းဖွဲစည်းိုင်သည်။

ြပာန်းချက်များှင့်အညီ ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။ လုပ်ထုံး

ပုဂိလ်အြဖစ် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတက ယူဆရသူြဖစ်ရမည်။

ေရွးေကာက်ပေ ဲွ ကာ်မရှငဥ ် ပေဒအရ သတ်မတ ှ ြ် ပာန်းခဲ့

ထိအ ု ြပင် သိကာသမာဓိရှိ ပီး အေတွအ ကံ ရင့က ် ျက်

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေတွရသည်။

သူြဖစ်ရမည်။ ြပည်သူ့လတ်  ေတာ် ကိယ ု စ ် ားလှယအ ် ြဖစ် ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိေစေသာ ြပာန်းချက်

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲအဆင့်ဆင့်ဖွဲစည်းြခင်း

သဘာဝေဘး

နယ်ေြမလုံြခံေရးအေြခအေန

အများယုံကည်ေလးစားြခင်းခံရေသာ ပုဂိလ်များ

လုပ်နည်းများ၊ န်ကားချက်များစသည်တိုကို သက်

သည် အသက် ၄၀ ှစ်ြပည့်ပီးသူြဖစ်ရမည်။ ရပ်ကွက်

ဆိင ု ရ ် ာဥပေဒများှငအ ် ့ ညီ ထုတြ် ပန်င ုိ သ ် ည်။ ေရွးေကာက်

သိမ ု ဟုတ် ေကျးရွာအုပစ ် ု ေရွးေကာက်ပေ ွဲ ကာ်မရှငအ ် ဖွဲခွဲ

ပွဲဆိုင်ရာအြငင်းပွားမများကို စစ်ေဆးိုင်ေရးအတွက်

အဖွဲဝင်များအတွက် အသက်ကန့်သတ်ချက်ကို ေလာ့

ဥပေဒှင့်အညီ ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲများ ဖွဲစည်းိုင်

များှင့် ငိစွန်းမမရှိသူ ြဖစ်ရမည်။ ိုင်ငံေတာ်ှင့်ိုင်ငံ

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည် တိုင်း

ေပါ့စ်းစားိုင်သည်။ ထိုအြပင် ိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

သည်။ ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ေပးအပ်သည့်တာဝန်များ

သားများေပ သစာရှိသူြဖစ်ရမည်။ ိုင်ငံေရးပါတီဝင်

ေဒသကီး သိမ ု ဟုတ် ြပည်နယ်ေရွးေကာက်ပေ ွဲ ကာ်မရှင်

သိကာသမာဓိ  င ှ ြ့် ပည်စ ့ ံု ပီး အေတွအ ကံရင်က ့ ျက်သူ

ကိုလည်း ထမ်းေဆာင်ရသည်။

မဟုတသ ် ြူ ဖစ်ရမည်။ လတ်ေတာ်ကယ ို စ ် ားလှယ် မဟုတ်

အဖွဲခွဲ၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

ြဖစ်ရမည်။ ိုင်ငံေတာ်ှင့် ိုင်ငံသားများအေပ သစာရှိ

စာမျက်ှာ ၁၆ သို


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ေတာင်ငူ− လိပ်သို− ယာဒို− လွိင်ေကာ်− ဟိုပုံးလမ်း ဘီလူးေချာင်းြဖတ် ကရဝတီတံတားသစ်ဖွင့်လှစ် လွိင်ေကာ် ဇန်နဝါရီ ၉ တိးု တက်လာေသာ မိြပလူေနမစနစ်င ှ ့် ေမာ်ေတာ်ယာ် ြဖတ်သန်းသွားလာမ များြပားလာမေကာင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်များ၊ ေမာ်ေတာ်ဆင ို က ် ယ်များ သွားလာရန် ကျ်းေြမာင်းလာသြဖင့် ကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲအေနြဖင့် လမ်းတံတား အဆင့ြ် မငတ ့် င်ြခင်းများ ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးလျက်ရရ ှိ ာ ေတာင်င−ူ လိပသ ် −ို ယာဒိ−ု လွိင်ေကာ်− ဟိပ ု ုံးလမ်း ဘီလူးေချာင်းြဖတ် ကရဝတီတတ ံ ား ဖွငပ ့် အ ွဲ ခမ်းအနား ကို ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲက အဆိုပါတံတား၌ ကျင်းပသည်။ ကယားြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးအယ်လေ ် ဖာင်းက လွိ င်ေကာ်မိအေနြဖင့် အေရှေတာင်အာရှတင ွ ် အသန့်ရင ှ း် ဆုးံ မိေတာ်ဆက ု ုိ ရရှထ ိ ားေကာင်း၊ မိမိတို ြပည်နယ်သည် ေသးငယ်ေသာ်လည်း ေတာေတာင်ေရေြမအလှ၊ ိုးရာယ်ေကျးမ များ၊ တိုင်းရင်းသားများ၏ ိုးသားမ၊ ေမတာေစတနာများေကာင့် ခရီးသွား ဝင်ေရာက်မ တစ်စ ှ ထ ် က်တစ်စ ှ ် တိုးတက်လျက်ရေ ှိ ကာင်း၊ ယခုတတ ံ ားအဆင့် ြမင့်တင်ေပးခဲ့ပီး ေရရှည်တည်တံ့ေစေရးအတွက် တာဝန်ရှိသူများအားလုံးက ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေပးရန်လိုေကာင်း ေြပာကားသည်။ ယင်းေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရှိသူများက တံတားေပမှ ြဖတ်သန်းကည့်စစ်  ေဆးခဲ့ကသည်။ လွိင်ေကာ်မိ ဘီလူးေချာင်းြဖတ် ကရဝတီတံတားအား ၁၉၈၅ ခုှစ်မှ စတင်၍ အကျယ် ၂၂ ေပ ှစ်လမ်းသွားအြဖစ် တည်ေဆာက်အသုံးြပခဲ့ပီး ှစ် ေပါင်း ၃၄ ှစ်ကာြမင့်ခဲ့ပီးေနာက် ယခုှစ်ေနာက်ပိုင်းတွင် လမ်းအသုံးြပမ များြပားလာသည့်အတွက် လမ်းတံတားချဲထွင်ြခင်းလုပ်ငန်းကို ေဆာင်ရွက်

လမ်းသွား အကျယ် ၄၄ ေပ၊ တံတားအရှည် ၃၀၄ ေပ ၉ လက်မကို ၂၀၁၉ ခုှစ်

လျက်ရှိရာ ြပည်ေထာင်စုခွင့်ြပရန်ပုံေငွကျပ် ၉၉၉ ဒသမ ၉၉ သန်းြဖင့် ေလး

ဧပီ ၄ ရက်မှ စတင်အဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းကို တံတားအထူးအဖွဲ (၆)

ေနြပည်ေတာ်က တာဝန်ယူတည်ေဆာက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ထွန်းေလး

၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ပညာသင်ှစ် ပညာေရးစုံညီပွဲေတာ်ှင့် ဘက်စုံပညာထူးခန်ဆုချီးြမင့်ပွဲ ကျင်းပ စာမျက်ှာ ၁၅ မှ

မေကွး ဇန်နဝါရီ ၉

ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့် ေရွးေကာက်ပွဲများကျင်းပြခင်း

၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ပညာသင်စ ှ ် ပညာေရး

ပထမအကိမ် လတ်ေတာ်သက်တမ်းအတွက် ြပည်ေထာင်စေ ု ရွးေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှငက ် ို ဥက ဦးသိန်းစိုး ဦးေဆာင်၍ အဖွဲဝင် ၁၆ ဦးြဖင့် ၁၁-၃-၂၀၁၀ ရက်ေန့တင ွ ် ိင ု င ် ေ ံ တာ် ေအးချမ်းသာယာေရးှင့် ဖွံ ဖိးေရးေကာင်စက ီ ဖွဲစည်းေပးခဲ့သည်။

ယင်းေကာ်မရှင်က ပထမအကိမ်

အေထွေထွ

ေရွးေကာက်ပွဲကို ၇ - ၁၁- ၂၀၁၀ ရက်ေန့တွင် ကျင်းပေပးခဲ့သည်။ ပထမအကိမ် အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲ ပီး၍ လတ်ေတာ်အသီးသီးေပလာ သည်။ ဦးတင်ေအး ဥကအြဖစ် ဦးေဆာင်၍ အဖွဲ ဝင် ၆ ဦး ပါဝင်ေသာ ြပည်ေထာင်စု ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ကို ဖွဲစည်းေပးခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုှစ် တွင် ကားြဖတ်ေရွးေကာက်ပဲွ ကျင်းပေပးခဲသ ့ ည်။ ၃-၄-၂၀၁၅ ရက်ေန့တင ွ ် ေနာက်ထပ်အဖွဲဝင် ၈ ဦး ထပ်မံ တိုးချဲဖွဲစည်းသည်။ ယင်းေကာ်မရှင်က ၂၀၁၅ ခုှစ် ဒုတိယအကိမ် အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲကို ၈ -၁၁- ၂၀၁၅ ရက်ေန့တိုတွင် ကျင်းပေပးခဲ့သည်။ ဒုတယ ိ အကိမ် အေထွေထွေရွးေကာက်ပအ ဲွ ပီး ဦးလှသန ိ း် ဥကအြဖစ် ဦးေဆာင်၍ အဖွဲဝင် ၄ ဦး ပါဝင်ေသာ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ် မရှငက ် ို ဖွဲစည်းခဲသ ့ ည်။ ၁၄-၆-၂၀၁၇ ရက်ေန့တင ွ ် အဖွဲဝင် ၂ ဦး ထပ်မတ ံ ိုးချဲ ဖွဲ စည်းခဲသ ့ ည်။ ၂၀၁၇ ခုစ ှ  ် င ှ ့် ၂၀၁၈ ခုစ ှ ် ကားြဖတ်ေရွးေကာက်ပတ ဲွ က ုိ ုိ ကျင်းပေပးခဲသ ့ ည်။ ၈-၃-၂၀၁၉ ရက်ေန့တင ွ ် အဖွဲ ဝင် ၈ ဦးကို ထပ်မံတိုးချဲ ဖွဲစည်းခဲသ ့ ည်။ ဤေရွးေကာက်ပေ ွဲ ကာ်မရှငက ် ၂၀၂၀ ြပည် ့ စ ှ အ ် တွင်းကျင်းပ မည့် အေထွေထွေရွးေကာက်ပက ွဲ ို တာဝန်ယဦ ူ းေဆာင်၍ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ် သည်။

စုည ံ ပ ီ ေ ွဲ တာ်င ှ ့် ဘက်စပ ုံ ညာထူးခန်ဆု

ချ ီးြမင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၈

ရက်က

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

ပညာေရးမှးုံးမှ အတွင်းှင့်

အဆိုပါ ေကျာင်းရှိ

ပန်းေဟဝန်ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ အခမ်းအနားတွင်

ေရွးေကာက်ပတ ွဲ စ်ခက ု ျင်းပေတာ့မည်ဆလ ို င် ေရွးေကာက်ပအ ွဲ ကိကာလ၊ ေရွးေကာက်ပက ွဲ ာလှင့် ေရွးေကာက်ပေ ွဲ ှာင်းပိင ု ်းကာလဟူ၍ အချ ိန်ကာလ အားြဖင့် ၃ ပိင ု ်းခွြဲ ခားေတွြမင်င ို သ ် ည်။ ယခုအချ ိန်အခါသည် ေရွးေကာက်ပွဲ အကိကာလပင်ြဖစ်သည်။ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်ှင့်

ှငပ ့် တ်သက်ပီး လူမေရးဦးတည်  ချက် (၄)ရပ်အနက်

တစ်မျ ိးသားလုံး

ကျန်းမာ ကံ့ခိုင်ေရးှင့်

တစ်မျ ိးသားလုံးရဲ ပညာေရးအဆင့်

ေကျာင်းနဲ့ စက်မအတတ်ပညာများ

ရပ်ကိုလည်း အေကာင်အထည်ေဖာ်

သည်။

ကိးပမ်းေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရပ ိှ ါတယ်။

လုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိးု တက်ေစေရး

စကားေြပာကားသည်။

အစီအစ်အေနြဖင့် ပန်းေဟဝန်ခန်းမ

လူမေရးအေြခခံ  များှင့် လိက ု ေ ် လျာ

အဖွဲအစည်းများှင့် မိဘြပည်သမ ူ ျား၊

အခမ်းအနားကို မေကွးတိင ု ်းေဒသကီး

ခင်ေမာင်ေအးက

ေရး၊ ေကျာင်းေနအရွယက ် ေလးတိင ု ်း

ေဆာင်ရွက်လာေရး၊ ဆရာ ဆရာမ

လူမေရးဝန်  ကီး ေဒါက်တာခင်ေမာင်

ပီးေြမာက်ေအာင်

ြမင့်မားေရး၊ အေြခခံပညာ အရည်

အတန်း ြမင်မ ့ ားတိုးတက်ေရးအတွက်

တိုးချဲေဆာင်ရွက်ေရး၊

ိင ု င ် ေ ံ တာ်အေနနဲ့ ိင ု င ် ေ ံ ရး၊ စီးပွားေရး၊

အတွက်

ညီေထွြဖစ်တဲ့ ပညာေရးစနစ်ြဖစ်ထန ွ ်း

ပုဂလိကေစတနာရှင်များ

ေကျာင်းေနေရးနဲ့

များရဲ

မူလတန်းပညာ

သင်ယူိုင်ေရး၊

အဓိကအချက်မှာ ြပည့်စုံမှန်ကန်ေသာ မဲစာရင်းြပစုေရးှင့် ဆမဲေပးပိုင် ဤသိုြဖင့် ြပည်ေထာင်စု

ေရွးေကာက်ပေ ွဲ ကာ်မရှငသ ် ည် ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် ေရွးေကာက်ပက ွဲ ို ြပည်သတ ူ  ို င ှ ့် အတူ ြဖတ်သန်းသွားရလိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်းပါ။ ဥပေဒှင့်အညီ လွတ်လပ်၍ တရားမတေသာ ေရွးေကာက်ပွဲများ ကျင်းပိုင်ပါေစ။ တိုင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လုံး ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်ိုင်ကပါေစ။ ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူတိုင်း ဆမဲေပးိုင်ကပါေစ။

ပညာေရး

အစိုးရမဟုတ်ေသာ ပါဝင်

သင်ကားမ အရည်အေသွး

ိုးရာယ်ေကျးမ၊ မျ ိးချစ်စတ ိ ဓ ် ာတ်င ှ ့်

အေသွး ြမင်မ ့ ားတိးု တက်ေရးအတွက်

ေဆာင်ရွက်ေရး၊

ေကျးလက်ှင့်

တိုးချဲေဆာင်ရွက်ေရး၊ သင်ိုးန်း

ပညာကို တစ်ေြပးညီသင်ယ ူ င ုိ ေ ် ရး၊

ေဆာင်ရက ွ ေ ် ရး၊ ပညာေရးသုေတသန

ေလျာ့နည်းေရး၊

ေဆာင်ရက ွ ေ ် ရး စတဲလ ့ ပ ု င ် န်းစ် (၁၀)

နယ်စပ်ေဒသအပါအဝင် ပညာေရး

အားေပး

ေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရးလုပင ် န်းများ

အေြခခံ

တမ်းများကို ေခတ်စနစ်နဲ့အညီ ြပြပင်

အေဟာသိကံြဖစ်မ

အသက်ေမွးဝမ်း

ဖွံဖိးမ

လုပ်ငန်းများကို

တိုးချဲ

ေဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရပ ှိ ါတယ် " ဟု အမှာ

ထိုေနာက် ပညာေရးစုံညီပွဲေတာ်

ဝန်ကီးချပ်

ေဒါက်တာေအာင်မိုးညိ၊

ေအး၊ တိုင်းေဒသကီး လတ်ေတာ်

ယင်း ေနာက်

ဒု တိ ယ ပို င ်း

လူမေရးဝန်ကီး

ေဒါက်တာ

ပညာေရးစုံညီ

ပွဲေတာ်အေကာင်းကို ရှငး် လင်းတင်

ြပပီး ထူးခန်ဆရ ု ဆရာ ဆရာမများှင့် ေကျာင်းသား

ေကျာင်းသူများအား

ဥက  ဦးတာှ င ့် တို င ်း ေဒသကီး

ဆုများအသီးသီး ချ ီးြမင့်ေပးခဲ့သည်။

ဖဲ  ကိးြဖတ် ဖ ွ င ့် လ ှ စ ် ေပးခဲ့  ကသည် ။

အလယ်တန်းေကျာင်းများှင့် ကိယ ု ပ ် င ုိ ်

ပညာေရး

န်ကားေရးမှးတိုက

အခမ်းအနားတွင်

ေကျာင်းသား

ေကျာင်းသူများက ကရာေတးအဖွဲ သုပ်ြပြခင်း၊ Fitness Dance၊ ကဗျာ လွတ်အက၊ စုံညီပွဲေတာ် ဒို ဲေပျာ်

သီချင်းတိြု ဖင့် သုပေ ် ဖာ် ကြပခဲ့ က

ထိုအြပင် အထက်တန်းေကျာင်းများ၊ ေကျာင်းများမှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ များကလည်း

တိုင်းရင်းသားိုးရာ

အကများြဖင့် ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ခဲ့ က သည်။

သန်းိုင်ဦး(ငဖဲ)

ေကျာင်းြပင်ပ အလယ်တန်းပညာေရး နည်းြပသင်တန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ

ရန်ရှိသည်များကို ေဆာင်ရွက်ကရပါမည်။ ေရွးေကာက်ပွဲ အကိကာလ ေဆာင်ရွက်ရန်ရှိသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာလည်း များြပားလှသည်။

ပညာရည်

ြမင့်မားေရးဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်အရ

ေကာ်မရှငအ ် ဖွဲခွအ ဲ ဆင့ဆ ် င့တ ် သ ို ည် ေရွးေကာက်ပအ ွဲ ကိကာလ ေဆာင်ရက ွ ်

ဆမဲေပးိုင်ေရးြဖစ်သည်။

ဝန်ကီးချပ်

ေဒါက်တာေအာင်မိုးညိက "ပညာေရး

စာရိတြမင့်မားေရးကို

ေရွးေကာက်ပွဲှင့်အတူ

ခွင့်ရှိသူတိုင်း

ဦးေဆာင်၍

မေကွးမိ အထက(၁) ေကျာင်းဝင်း

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၉

ဒုတိယဥက

ေဒါက်တာတင်ညိ၊

ေရးအစီအစ် ဒုတယ ိ အကိမစ ် မ်းသပ်

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပညာသင်ှစ် ဒုတိယ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ပညာေရးမှး

ေဆာင်ရွက်မကိ  ု မိနယ် ရှစ်မိနယ်

ြမန်မာိုင်ငံ

ှစ်ဝက် ေကျာင်းြပင်ပအလယ်တန်း

ုံး၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်ေဒ

တွငေ ် ဆာင်ရက ွ လ ် ျက်ရက ိှ ာ ေကျာင်း

အေထာက်အကူြပ

ပညာေရး နည်းြပသင်တန်းဖွငပ ့် က ဲွ ုိ

ခင်မာေဆွင ှ က ့် လ ု သမဂကေလးများ

သား ေကျာင်းသူေပါင်း ၂၆၇ ဦး တက်

ဆရာကီး ဆရာမကီးများ၊ ရန်ကုန်

ဇန်နဝါရီ

ရန်ပုံေငွအဖွဲ၊

ေရာက်ပညာသင်ယလ ူ ျက်ရှိ ပီး ပညာ

တိုင်းေဒသကီး ပညာေရးမှးုံးှင့်

ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အေြခခံပညာဦးစီး

ကုလသမဂကေလးများရန်ပုံေငွအဖွဲ

၆ ရက်က ရန်ကုန်မိ

ပညာေရးတာဝန်ခံ

ကမာရွတ် မိနယ် အမှတ(် ၁) အေြခခံ

ေဒါက်တာခင်မွန်ငိမ်းတိုက

ပညာအထက်တန်းေကျာင်း မရမ်း

စကားများ ေြပာကားကသည်။

မိင်ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရ သည်။ ြမန်မာိုင်ငံ စာတတ်ေြမာက်ေရး အေထာက်အကူြပ

ပင်မဌာန

အမှာ

သင်တန်းဖွင့်ပွဲ

အခမ်းအနားသို

စာတတ်ေြမာက်ေရး ပင်မဌာနမှ

ဌာန၊ ေကျာင်းြပင်ပှငတ ့် စ်သက်တာ

(ယူနီဆက်)မှ

ြမန်မာိင ု င ် ံ စာတတ်ေြမာက်ေရး

ပညာေရးဦးစီးဌာနတို၏ကူညီပံ့ပိုးမ

သင်တန်းသားဆရာ ဆရာမ ၅၅ ဦး

တာဝန်ရှိသူများှင့်

အေထာက်အကူြပပင်မဌာန (MLRC)

ြဖင့် ြပည်တွင်းြပည်ပအလှရှင်များ

တက်ေရာက်ကေကာင်း

သည် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၏ စီစ်မ

ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်းြဖစ်ေကာင်း

သည်။

ြဖင့် ေကျာင်းြပင်ပအလယ်တန်းပညာ

သိရသည်။

သိရ သတင်းစ်


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

တုပ်ေကွးဆန်ေသာ အဖျားေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ရန် တံတားဦးေလဆိပ်၌ ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်းလုပ်ငန်းများ တိုးြမင့်ေဆာင်ရွက် တုပေ ် ကွးဆန်သည့် အဖျားေရာဂါလကဏာများ ေစာင့် ကပ်

တိင ု ်းေဒသကီး ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးှငက ့် သ ု ေရးဦးစီးဌာန

ကည့ ် သည့  လ ် ပ ု င ် န်းများကို အားြဖည့ေ ် ဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ရ ် န်

ဦးစီးမှး ေဒါက်တာသန်းသန်းြမင့်က ေြပာသည်။

ှင့် တုတ်ိုင်ငံမှြပန်လည်ေရာက်ရှိပီး ၁၄ ရက်အတွင်း

ထိုြပင် သံသယလူနာေတွရှိပါက အေရးေပလူနာတင်

အသက်ရှ လမ်းေကာင်းဆိင ု ရ ် ာ ေရာဂါလကဏာေတွရှိခဲ့

ယာ်င ှ ့် ယာ်ေမာင်းများအြပင် ေရာဂါကုသရန်သင်တန်း

ပါက ချက်ချင်းသတင်းပိုေဆာင်ရွက်ကရန်ြဖစ်ေကာင်း

ေပးထားသည့် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ လူနာသယ်ယူ

သိရသည်။

ရမည့လ ် မ်းေကာင်းများ၊ ကုသေဆာင်များကို သီးသန့်စစ ီ ်

''မေလးမိ တံတားဦးေလဆိပ်ကို တုတ်ိုင်ငံက

ေပးထားပီး ေဆးဝါးအသုံးအေဆာင်ပစည်းများကိုလည်း

ေလေကာင်းလိုင်းေတွ အများဆုံးဆိုက်ေရာက်ကတယ်။

ကိတင်ြပင်ဆင်ထားရှိေကာင်းှင့် သံသယလူနာေတွရှိ

အခုေရာဂါအဓိကြဖစ်ပွားေနတဲ့ ဝူဟန်ေလေကာင်းလိုင်း

ပါက ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနသို အြမန်ဆုံးသတင်း

ကလည်း တံတားဦးေလဆိပ်ကို တစ်ပတ်ကို တနလာနဲ့

ေပးပိ ု င ုိ ရ ် န် Hotline ဖုနး် တစ်ခက ု ုိ သီးသန့်တပ်ဆင်ထား

ေသာကာှစ်ရက်မှာ တိုက်ိုက်ဆင်းသက်တဲ့အတွက်

ေကာင်း သိရသည်။

သတိထားရမယ့အ ် ပိင ု း် မှာ ပိရ ု ပ ိှ ါတယ်။ ဒါေကာင့် တံတားဦး

အဆိုပါ ေရာဂါြဖစ်ပွားေနသူများေတွရှိပါက ကုသေပး

မေလး ဇန်နဝါရီ ၉

လျက်ရေ ိှ ကာင်း မေလးတိင ု း် ေဒသကီး ြပည်သ့ူ ကျန်းမာေရး

ေလဆိ ပ ် မ ှာ အရင် က တပ် ဆ င် ထားတဲ့ သာမို စ ကရင်

ိုင်ေရးအတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်ထားရှိြခင်းလုပ်ငန်းများ

တုတြ် ပည်သူ့သမတိင ု င ် ံ ဝူဟန်မိတွငြ် ဖစ်ပာွ းေနသည့်

ှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

တစ်လုံးအြပင် အခုေနာက်ထပ်တစ်လးံု တိုးချဲတပ်ဆင်ပီး

ေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ရ ် န် မေလးတိင ု း် ေဒသကီး ြပည်သ့ူကျန်းမာေရး

ဓာတ်ခအ ဲွ တည်မြပရေသးသည့် တုပ်ေကွးဆန်ေသာ နမိုး

တုတ ် င ုိ င ် ံ ဝူဟန်မိတွငြ် ဖစ်ပာွ းေနသည့် အဆိပ ု ါေရာဂါ

သာမို စ ကရင်  ှ စ ် လုံး နဲ့ ခရီး သည် ေ တွ ကို အဖျားရှိ - မရှိ

ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများှင့် မေလးတိုင်းေဒသကီး

နီးယားဗိုင်းရပ်(စ်)ေရာဂါ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းသို ကူးစက်

ှငပ ့် တ်သက်၍ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနက

ေစာင့်ကပ်ကည့်တဲ့လုပ်ငန်းကို အရှိန်အဟုန်ြမင့်ပီး

အတွင်းရှိ ေဆးုံများမှ ေဆးုံအုပ်ကီးများ၊ ကျန်းမာေရး

ဝင် ေရာက် မ  မရှိ ေစေရးအတွ က ် ကိ တင် ကာကွ ယ ် ရ န်

ြမန်မာိင ု င ် အ ံ တွင်းရှိ တိင ု ်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အသီးသီး

ေဆာင်ရွက်ေနပါတယ်။ ေလေကာင်းလိုင်းကလာတဲ့ ခရီး

ဝန်ထမ်းများ ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်က

မ ေလးမိ တံ တားဦးအြပည် ြ ပည် ဆို င ် ရာေလဆိ ပ ် ၌

မှ သက်ဆိုင်ရာေဆးုံများရှိ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ

သည်ေတွက သာမိုစကရင်ေရှကြဖတ်သွားရင် သတ်မှတ်

မေလးတိုင်းေဒသကီး အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီး

သာမိုစကရင်ှစ်လုံးတပ်ဆင်၍ ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်း

သိရေ ိှ ဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ေ ် စရန် ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်က အေကာင်းကား

ထားတဲ့ ၃၈ ဒီဂရီထက်ပမ ို ျားေနရင် သာမိစ ု ကရင်မှာ သတိ

တွင် ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

လုပ်ငန်းများကို ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်က တိုးြမင့်လုပ်ေဆာင်

စာများေပးပို ထားပီး အဆို ပ ါအေကာင်း ကားစာတွ င ်

ေပးတဲစ ့ နစ်ကသ ုိ းံု ပီး ေဆာင်ရက ွ ေ ် နပါတယ်'' ဟု မေလး

မင်းထက်ေအာင်(မန်းကိုယ်ပွား)

ေရြပင်မေတာ်တဆမများကို လျင်ြမန်စွာတုံြပန်ိုင်ေရး မီးသတ်တပ်ဖွဲ ဝင်များ ေလ့ကျင့် မုံရွာ ဇန်နဝါရီ ၉

မှာ လျင်ြမန်စွာတုံြပန်ိုင်ဖို ေလ့ကျင့်

စစ် ကို င ်း တို င ်း ေဒသကီး မုံ ရ ွာ မိ

သင်ကားေပးတာြဖစ်တယ်။ သဘာဝ

“ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးေဆာင်ရက ွ ်

ကန်သာယာကန်အတွင်း မုံရွာခိုင်

ေဘးေတွ၊ ေရေဘးေတွေကာင်ြ့ ဖစ်တဲ့

ဖို အဓိကကျတဲ့ စက်ပစည်းေတွကို

မီးသတ်ဦးစီးဌာနကကီးမှး၍ ေရြပင်

မေတာ်တဆမေတွမာှ တပ်ဖဲွ ဝင်ေတွ

တပ် ဖ ွဲ ဝင် ေ တွ အ ေနနဲ့ က မ်း ကျင်

ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးှင့် speed boat

အချ ိန်မီ လုပ်ေဆာင်ိုင်ဖိုအတွက်

ပိုင်ိုင်စွာ ကိုင်တွယ်ိုင်ဖိုဆိုတဲ့ရည်

ေမာင်းှင်ြခင်းသင်တန်းကို ဇန်နဝါရီ

သင်ကားေပးေနတာြဖစ်ပါတယ်” ဟု

ရွယ်ချက်နဲ့ ေလ့ကျင့်တယ်၊ စပိဘုတ်

၇ ရက်မှ ၉ ရက်အထိ သုံးရက်ေလ့

မုံရွာခိုင်

ေမာင်းှင်မကိ  ု

ကျင့်သင်ကားေပးလျက်ရှိေကာင်း

ဒုမီးသတ်ဦးစီးမှး

သိရသည်။

ေြပာသည်။

ဦးတင်ကိုကိုက

တပ်ဖွဲဝင်အားလုံး

ေမာင်းတတ်ေအာင် ေလ့ကျင့်တယ်။ ေခတ်မီေရြပင်ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး

မုံရွာခိုင်မီးသတ်

ပစည်းေတွကို အသုံးြပမယ့်တပ်ဖွဲ

ဦးစီးမှးရဲ လမ်းန်မနဲ့ မုံရွာခိုင်

ဦးစီးဌာနက ဖွငလ ့် စ ှ သ ် င်ကားေပးြခင်း

ဝင်ေတွ ကမ်းကျင်ဖအ ို တွက် ေလ့ကျင့်

အတွငး် ရှိ ေလးမိနယ်မှ ရှာေဖွကယ်

ြဖစ်ပီး မုံရွာခိုင်အတွင်းရှိ မုံရွာ၊

ပါတယ်။ ခက်ခမ ဲ အေနနဲ  ့က ေရြပင်န့ဲ

ဆယ်ေရးတပ်ဖွဲဝင် ၃၅ ဦးပါဝင်တဲ့

ဘုတလင်၊ ေချာင်းဦးှင့် အရာေတာ်

ေြမြပင်က တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူး။

တပ်စတ ု စ်စက ု ုိ ေရကူး၊ စပိဘတ ု ေ ် မာင်း

မိနယ်များမှ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး

ေြမြပင်မာှ ေတာ့ မေတာ်တဆမေတွ

မေလး ဇန်နဝါရီ ၉

ေြပာကားပီး ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီး ဦးေကျာ်ဝင်းိုင်က

ှငြ် ခင်း၊ ေရငုပသ ် င်တန်း၊ ေရေအာက်

မီး သတ် တ ပ် ဖ ွဲ ဝင် ၃၅ ဦးတို ြ ဖင့်

ကို

ကယ်ဆယ်ရတဲ့

မေလးတိုင်းေဒသကီး မီးသတ်ဦးစီးဌာနက ကီးမှး၍

ေကျးဇူးတင်စကားေြပာကားသည်။

ရှာေဖွေရး၊ ေရေပမီးြငိမ်းသတ်ြခင်း၊

ေရကူး၊ စပိဘတ ု ေ ် မာင်းှငြ် ခင်း၊ ေရငုပ်

ြဖစ်စ်ေတွရသ ိှ လို ေရြပင်မာှ က ပို ပီး

ကေလးငယ်များအတွက် သဘာဝေဘးအရာယ်ေလာ့ချ

ထိေ ု နာက် တိင ု ်းေဒသကီးဝန်ကီးှင့် အဖွဲဝင်များသည်

ြဖစ် ပ ွားလာတဲ့ ေရယာ် န စ် ြ မပ် မ  ၊

သင် တ န်း ၊ ေရေအာက် ရ ှာ ေဖွ ေရး၊

ခက်ခတ ဲ ယ်၊ ကယ်ဆယ်ေရးလုပရ ် တဲ့

ေရးှင့် တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ေရး အသိပညာေပးအစီအစ်

Fire Target Shooting Game၊ Fire Tig-Tag Toe Game၊

ေရနစ်သူကိုရှာေဖွကယ်ဆယ်တာတို

ေရေပမီးြငမ ိ း် သတ်ြခင်းတိက ု ုိ သင်ကား

သူအတွက် ပို ပီးခက်ခတ ဲ ယ်၊ ကယ်တဲ့

(Kaeru Caravan)အခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၉ ရက် နံနက်

Blanket Stretcher၊ First Aid၊ Making Life Jacket၊

သူအတွက် ပို ပီးအရာယ်များတယ်။

၉ နာရီက မေလးမိ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ် ေဒါနဘွားရပ်

Which items Will You take ၊ Rope Saves Life ၊ Disaster

မေတာ်တဆမြဖစ်တသ ဲ့ န ူ ဲ့ ကယ်ဆယ်

၁၄ လမ်း၊ ၆၃ လမ်းှင့် ၆၅ လမ်းကားရှအ ိ မှတ် (၁၇) အေြခခံ

Prevention Card Game ၊ Disaster Prevention Shuffle

ေရးလုပတ ် သ ဲ့ ေ ူ တွ အရာယ်ကင်းရှင်း

ပညာအထက်တန်းေကျာင်း၌ ကျင်းပသည်။

Game များ စသည့် ကေလးသူငယ်များအတွက် သဘာဝ

“ စစ်ကင ို ်းတိင ု ်းေဒသကီး မီးသတ်

သင်တန်းကို

မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ

ေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ခက်ခက်ခဲခဲ

ဖိုအတွက် ပိုပီးေလ့ကျင့်ေပးရတယ်။

ဝန်ကီး

ဗဟိုမီးသတ်

အသိပညာေပးအစီအစ် (Kaeru Caravan) ဂိမ်းကစား

သင်တန်းေကျာင်းေကျာင်းအုပ် ကီး ဒုတယ ိ န်ကားေရးမှး

နည်းအစီအစ် ၁၀ မျ ိးြဖင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ

မစိမ်းေတာ့တဲ့အတွက် ရှာေဖွကယ်

ချပ် ဦးေကျာ်သရ ူ ၊ တိုင်းေဒသကီး

မီးသတ်ဦးစီးဌာန

ှင့် ပူးတွ၍ ဲ အသိပညာေပးြခင်း၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ

ဆယ်ေရးလုပတ ် အ ့ ဲ ချ ိန်မာှ ေတာ့ အချ ိန်မီ

တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှး န်ကားေရးမှး ဦးသန်းေဇာ်ဦး၊

များကို မီးြငိမ်းသတ်ေရးပစည်းကိရိယာများှင့် ရှာေဖွ

ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် လုပ်ေဆာင်ိုင်မှာ

အရန်မးီ သတ်တပ်ဖဲွ ဝင်များှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ

ကယ်ဆယ်ေရးလုပင ် န်းသုံးကိရယ ိ ာများကို ရှင်းလင်းြပသ

ြဖစ်ပါတယ်။ ပျက်စီးဆုံးံးမလည်း

များ၊ ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီး ဦးေကျာ်ဝင်းိုင်ှင့် ဆရာ

ြခင်းများှင့် လက်ေတွမီးြငိမ်းသတ်မသုပ်ြပသေဆာင်

နည်းသွားမှာြဖစ်ပါတယ်” ဟု မုရ ံ ာွ ခိင ု ်

ဆရာမများှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ တက်ေရာက်

ရွက်ြခင်းများကို ကည့်ခဲ  ့ကသည်။

မီးသတ်ဦးစီးမှး

ကသည်။

ဦးညီညီေဇာ်က

အေစာဆုံးအေကျေပးသွင်းေသာ အသင်းများအား ဆုချီးြမင့်

ဗိုလ်မှးကီးေကျာ်ေကျာ်မင်း၊

ေဘးအ ရာယ် ေ လာ့ ခ ျေရးှ င့ ် တုံ ြ ပန် ေဆာင် ရ ွ က ် ေရး

ပစည်းကိရိယာေတွနဲ့ တပ်ဖွဲဝင်ေတွ

ဝင်းဦး(ေဇယျာတိုင်း)

ြပန်လည်ထုတ်ေချးြခင်းှင့်

မေလးတိုင်းေဒသကီး လုံြခံေရးှင့် နယ်စပ်ေရးရာ

အခုလိုေလ့ကျင့်တဲ့အတွက် ေခတ်မီ

ေြပာကားသည်။

EXIM Bank ေချးေငွ

သဘာဝေဘးအရာယ်ေလာ့ချေရးှင့် တုံ ြပန်ေဆာင်ရွက်ေရး အသိပညာေပး

ကျန်မိနယ်များရှိ ေကျာင်းများတွငလ ် ည်း အသိပညာေပး

တိုင်းေဒသကီး လုံြခံေရးှင့် နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး ဗိုလ်မှးကီးေကျာ်ေကျာ်မင်းက

အဖွင့်အမှာစကား

အစီအစ်များ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

တင်ေမာင် (မန်းကိုယ်ပွား)

မိသစ် ဇန်နဝါရီ ၉

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး မိနယ်သမဝါယမဦးစီး

ကို ထုတေ ် ချးေပးသွားမှာြဖစ်ပါတယ်" ဟု မိနယ်သမဝါယမ

မေကွးခိုင် မိသစ်မိနယ် သမဝါယမအသင်းစု၏ (၁၃)

အရာရှိ ဦးမင်းသိန်းဦးှင့် မိနယ်သမဝါယမအသင်းစုဥက

ဦးစီးအရာရှိ ဦးမင်းသိန်းဦးက ေြပာသည်။

ကိမေ ် ြမာက် EXIM Bank ေချးေငွ ြပန်လည်ထတ ု ေ ် ချးြခင်းှင့်

ဦးြမင့စ ် းု ိ တိက  ု EXIM Bank ေချးေငွြပန်လည်ထတ ု ေ ် ပးြခင်း

အေစာဆုးံ အေကျေပးသွငး် ေသာ အသင်းများအား ဆုချ ီးြမင့်

ှင့် အေစာဆုံး အေကျေပးသွင်းေသာ အသင်းများအား

များအား တာဝန်ရသ ှိ မ ူ ျားက ဆုများချ ီးြမငြ့် ခင်း၊ အသင်းပိင ု ်

ြခင်းအခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက

ဆုချ ီးြမင့်ြခင်းရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းေြပာကား

အပ်ေငွအများဆုံးအပ်ှံေသာ အသင်းများအား ဆုများ

မိနယ် သမဝါယမုံးအစည်းအေဝးခန်းမတွင် ကျင်းပ

သည်။

ချ ီးြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သည်။ ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသာေအာင်က

ထိုေနာက်

အေစာဆုံးအေကျေပးဆပ်သည့်အသင်း

"ကန်ေတာ်တုိ မိနယ်သမဝါယမအသင်းစုကီးအေနနဲ့

ေဇာ်ေဇာ်

အသင်းေပါင်း ၁၇၅ သင်းကို ေချးေငွကျပ် ၆၈၄၆၅၉၄၀၀

(မိသစ်)


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာြမင့်ိုင် ပညာေရးစုံညီပွဲေတာ် တက်ေရာက်

မုံရွာ ဇန်နဝါရီ ၉

ဆက်လက်၍ တိင ု ်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်င ှ ့် တိင ု ်းေဒသ

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ပညာေရးစုံညီပွဲေတာ်ကို မုံရွာမိ

ကီးဝန်ကီးများက ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ပညာသင်ှစ်အတွင်း

မိေတာ်ခန်းမ၌ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက် နံနက် ၉ နာရီက

ကျင်းပခဲ့ေသာ အထိမ်းအမှတ်ပိင်ပွဲများှင့် ိုင်ငံေတာ်

ကျင်းပသည်။

ဗဟို အ ဆင့် ၊ တို င ်း ေဒသကီး အဆင့် ပညာေရးဆို င ် ရာ၊

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် အမှာစကားေြပာကားပီး

ေဒါက်တာြမင့်ိုင်က တာဝန်ရှိသူများှင့်အတူ

မိေတာ်ခန်းမအတွငး် ခင်းကျင်းြပသထားေသာ ပညာေရး

အားကစားဆိုင်ရာ

ပိင်ပွဲများတွင် ဆုရေကျာင်းသား

ေကျာင်းသူများအား ဂုဏ်ြပဆုများှင့် ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်း လာများ ေပးအပ်ချ ီးြမင့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဆိုင်ရာြပခန်းများကို လှည့်လည်ကည့်အားေပးခဲ  ့သည်။

ဝင်းဦး(ေဇယျာတိုင်း)

ေဆွမျိးေပါက်ေဖာ်မဂဇင်း စတင်ထုတ်ေဝ ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၉

ဟိတ ု ယ်အနီး ြမန်မာအင်တာေနရှငန ် ယ်ပညာေရးစင်တာ၌

ြမန်မာ-တုတ်ဆက်ဆံေရးေပါင်းကူးသဖွယ် အေထာက်

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီးေနာက် ယခုေဆွမျ ိးေပါက်ေဖာ်မဂဇင်းကို

အကူြပိင ု မ ် ည့် ေဆွမျ ိးေပါက်ေဖာ်မဂဇင်းစတင်ထတ ု ေ ် ဝ

ထုတ်ေဝခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ြခင်းအခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် ညေနပိင ု ်းက သုဝဏ

ေဆွမျ ိးေပါက်ေဖာ်ဟူေသာ စကားရပ်သည် တုတ်

ေဘာလုံးကွင်းအနီး Myanmar Sports ဟိတ ု ယ်ြမက်ခင်းြပင်

ြပည် သူ့ သမ တို င ် ငံ က ြမန် မာတစ် ို င ် ငံ တ ည်း ကို သာ

၌ ကျင်းပသည်။

သတ် မ ှ တ ် ဆ က် ဆံ ေသာ ေသွး ရင်း သားရင်း ချစ်  ကည်

ေဆွမျ ိးေပါက်ေဖာ်မဂဇင်းကို ြမန်မာ-တုတ်ပူးေပါင်း

ရင်းှီးေသာ ဆက်ဆံေရးပုံစံြဖစ်သည်။

ဆက်ဆေ ံ ရးဗဟိအ ု သင်းက တစ်လတစ်ကိမထ ် တ ု ေ ် ဝြခင်း

အဆို ပ ါအခမ်း အနားသို ြမန် မာ-တု တ ် ပးူ ေပါင်း

ြဖစ်ေကာင်း၊ ြမန်မာ-တုတ်သံတမန်ဆက်ဆံေရး ှစ်

ဆက်ဆေ ံ ရး ဗဟိုအသင်းမှ နာယကများ၊ အသင်းဥက

၇၀ ြပည်အ ့ ထိမး် အမှတ်ကို ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့် ၂၀၂၀

ဦးသစာှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ေဆွမျ ိးေပါက်ေဖာ်မဂဇင်း

ဇန်နဝါရီလမှ စတင်ထုတ်ေဝြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထုတ်ေဝေရးအယ်ဒီတာချပ် ဦးေဖဒီှင့် တာဝန်ခံများ၊

ြမန်မာ-တုတ်ပူးေပါင်းဆက်ဆံေရး ဗဟိုအသင်းကို

သတင်းမီဒီယာများ တက်ေရာက်ကသည်။

လွန်ခဲ့ေသာသုံးှစ်က ထူေထာင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး၎င်းအသင်း က

စာသင်ေကျာင်းှင့်

မူဆယ်နယ်စပ်၌ ဖရဲသီး ယခင်ှစ်ကထက်ေဈးပိုရ မူဆယ် ဇန်နဝါရီ ၉

ေဆးုံှစ်ုံ

ေဆာက်လပ ု ေ ် ရးတိအ ု တွက် ကိးပမ်း ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေကာင်း၊ အသင်းကို

ထက်ေတာ့ ေစျးအနည်းငယ်ပိုရပါ

ေတွကို ဝယ်ယူကပါတယ်"ဟု ေြပာ

ြမန်မာိုင်ငံသူ

ိုင်ငံသားများှင့်

တုတ-် ြမန်မာနယ်စပ် မူဆယ်(၁၀၅)

တယ်" ဟု ဖရဲသခွားစိက ု ပ ် ျ ိးေရာင်းချ

သည်။

ိုင်ငံတကာမှ

တုတ်လူမျ ိးများ

မိင ု တ ် င ွ ် ှစ ် င ုိ င ် သ ံ စ်သးီ ေရာင်းဝယ်ေရး

သူ ဦးေအာင်ေစာက ေြပာသည်။

ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်တင ွ ် ဖရဲသီးကား

ချစ်  ကည် ရ င်း ှီး မ

ရရှိ လာပီး

ကွင်းတွင် တုတ်ှစ်သစ်ကူးကာလ

ေရမင်းသားပွဲုံပိုင်ရှင် ေဒလီေဟွ

၂၆၄စီး ၊ သခွားသီး ကား အစီး ၆၀၊

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ွ မ ်  ပိုမိုတိုးတက်

အတွငး် ဖရဲအေရာင်းအဝယ်သက ွ ် ပီး

လန့်ကလည်း "အခုချ ိန်က တုတ ် စ ှ ်

ေြပာင်းဖူးကားတစ်စီး စုစေ ု ပါင်း ကား

လာေစရန်

ထူေထာင်ထားြခင်း

ယခင်ေစျးထက် အနည်းငယ်ပို၍ရရှိ

သစ်ကူးနီးပီဆေ ို တာ့ အေရာင်းအဝယ်

၃၂၅ စီး ဝင်ေရာက်ေရာင်းချခဲေ ့ ကာင်း

ြဖစ်ေကာင်း၊

အဆိုပါ အသင်းက

ေနေကာင်း သိရသည်။

က နည်းနည်းေလးေတာ့ လပ်လာပါ

သိရသည်။

ရန် ကု န ်  မိ၌

"တုတ ် စ ှ သ ် စ်ကူးကလည်း နီးပီ ဆိုေတာ့

ပထမေပတဲ့အသီးေတွ

သန့်ဇင်

စာကည့်တိုက်ကို ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ

အရည်အေသွးေပကည့်ပီး ဖရဲသီး

(မူဆယ်)

၁၇ ရက် တ ွ င ် Myanmar Sports

ြပင်ဦးလွင် ဇန်နဝါရီ ၉ မေလးတိင ု း် ေဒသကီး ြပင်ဦးလွင် ခိုင်ြပန်ကားေရးှင့်

ြပည် သူ့ ဆက် ဆံ ေရးဦးစီး ဌာန၊ အေြခခံပညာဦးစီးဌာနှင် ့ ြပင်ဦးလွင် ခိုင်

ပူးေပါင်းစီစ်ကျင်းပေသာ ကေလး စာေပပွေ ဲ တာ် (ြပင်ဦးလွင)် စည်ကား သိက ု ် မိက်စာွ ကျင်းပိင ု ေ ် ရးအတွက် ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်တင ွ ် ဖွငပ ့် အ ွဲ ခမ်း အနား အစမ်းေလ့ကျင့ြ် ခင်း၊ ပိင်ပ၊ဲွ ေဖျာ်ေြဖပွဲများ

ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရးအတွက်

ကေလးစာေပပွဲေတာ်(လပွတာ) ပိတ်ပွဲ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၂၀၀၀၀ ေကျာ် တက်ေရာက် လပွတာ ဇန်နဝါရီ ၉

ြပင်ဆင်ြခင်းများကို

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ြပင်ဦးလွင်ခိုင် ကေလးစာေပပွဲေတာ်တွင် ကဗျာ ရွတ် ပိင်ပ၊ွဲ ပုေ ံ ြပာပိင်ပ၊ွဲ ကျပန်းစကားေြပာပိင်ပ၊ွဲ ပန်းချ ီ

လမ်းေလာက်၊ ေဘာလုံးပစ်၊ ခါးလှညက ့် င ွ ်း၊ ဂုနန ် အ ီ တ ိ စ ် ပ ွ ၊် စကားပုံဆက်၊ အုပ်ဆက်ှင့် အိမ်ေဆာက်ကစားနည်း ပိင်ပွဲများ၊ ကေလးစာဖတ်ခန်း၊ စာအုပ်ဆိုင် ၄၀ ှင့် ြပခန်း ၂၅ ခန်း ထည့်သွင်းကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။

ပိင်ပ၊ွဲ ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပ၊ွဲ Myanmar Fitness Dance

အဆိုပါပွဲေတာ်ကို ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်ှင့် ၁၄ ရက်

ပိင်ပ၊ွဲ ေဘာလုံးပိင်ပွဲ ၊ စာေပေဟာေြပာပွ၊ဲ အေပျာ်တမ်း

တိတ ု င ွ ် ြပင်ဦးလွင် မိ အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း

ပိင်ပမ ွဲ ျားြဖစ်သည့် အပ်ထိုး၊ ဆန်ေကာရွက၊် ေဘာလုံးဂိုး

ဧရာဝတီခန်းမ၌ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သွငး် ၊ အာလူးေကာက်၊ မုန့်စား၊ ပူေဖာင်းေဖာက်၊ ခုံဖိနပ်

ေဇာ်မျ ိးထိုက် (ခိုင် ြပန်/ဆက် )

အဆိုပါ လပွတာမိ ကေလးစာေပပွဲေတာ်သို မိနယ်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ၏ စီစ်မြဖင့် ြပန်ကား

အတွင်းရှိ ရပ်ကက ွ ၊် ေကျးရွာအုပစ ် ု ၈၂ အုပစ ် မ ု ှ အေြခခံပညာ

ေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ အေြခခံပညာဦးစီး

ေကျာင်းများမှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၂၀၀၀၀ ေကျာ်

ဌာနှင့် ခိင ု /် မိနယ် စီမခ ံ န့်ခမ ဲွ ေကာ်  မတီတုိ ပူးေပါင်းစီစ်

ပါဝင်ဆင်ဲခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကျင်းပေသာ လပွတာမိနယ် ကေလးစာေပပွေ ဲ တာ်၊ စာအုပ်

စာအုပေ ် ဈးပွေ ဲ တာ်၌ လာေရာက်ဝယ်ယူ ဖတ်ေလ့  လာသူ

ြပပွဲှင့် စာအုပ်ေဈးေရာင်းပွဲေတာ် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကို

များြဖင့် စည်ကားလျက်ရှိပီး သုတ၊ ရသှင့် ကေလးဖတ်

ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီက လပွတာမိ အမှတ် (၂)

စာအုပ်များ ပိုမိုေရာင်းချခဲ့ရေကာင်း သိရသည်။

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း ဧရာဝတီခန်းမ၌ ကျငး် ပသည်။

စီမံခန့်ခွဲမေကာ်မတီတို

ြပခန်းများှင့်

ေပါက် ေဖာ်

တယ်၊ တုတ်ဝယ်လက်ေတွအေနနဲ့

ကေလးစာေပပွဲေတာ် (ြပင်ဦးလွင်) စည်ကားသိုက်မိက်စွာကျင်းပိုင်ေရး ကိတင်ြပင်ဆင်မများေဆာင်ရွက်

မိတွင်

ြမင့်ေမာင်

သုံးှစ်တာကာလအတွင်း

ခိုင် (ြပန်/ဆက်)


ဇန်နဝါရီ

၁၀၊ ၂၀၂၀

မန်စီးတီးအသင်းက လက်ရှိအေြပာင်းအေရကာလအတွင်း ကစားသမားသစ်ေြခာက်ဦးအထိ ေခယူရန်စီစ် မန်စီးတီးအသင်းနည်းြပ

ဂွာဒီယိုလာဟာ

ဇန်နဝါရီ အေြပာင်းအေရကာလအတွင်းမှာ ကစားသမားသစ်ေလးဦး ဒါမှမဟုတ် ေြခာက်ဦး

မယ့်ကစားသမားြဖစ်တယ်လိုလည်း နည်းြပ

သြဖင့် ကွင်းလယ်ပိုင်းကို အားြဖည့်ဖိုလည်း

ဂွာဒီယိုလာက ဆိုပါတယ်။

နည်းြပဂွာဒီယိုလာက စီစ်ေနပီး လက်ရှိမှာ

ဘရာဇီးကွင်းလယ်ကစား

ကစားသမားသစ်ေလးဦး သိမ ု ဟုတ် ေြခာက်ဦး

အထိ ေခယူဖို စီစ်ထားပီး ဗဟိုခံစစ် ကစား

သမား ဖာနန်ဒင်ဟဟ ို ာ လက်ရခ ှိ ျပ်ဆထ ို ားတဲ့

အထိ ေခယူသွားဖိုလည်း စီစ်ေနတာြဖစ်ပါ

သမားနဲ့

စာချပ်သက်တမ်းတစ်ှစ်သာ ကျန်ရှိေတာ့

တယ်။

ဘယ်ေနာက်ခံကစားသမားတိုကို

ဒါ့အြပင်

အဓိကထားပီး ေခယူမယ်လို ဆိုပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းဟာ

တိုက်စစ်မှး

ေဒးဗစ်ေဆးလ်ဗားကို ဆုံးံးရဖိရ ု ေ ှိ နတဲအ ့ ြပင် ေတာင်ပံကစားသမား

တင်ပါးဒဏ်ရာေကာင့် မာကွယ ီ ာ ကာလရှညအ ် နားယူရမည်

လီရွိင်းဆာေနးဟာ

လည်း ဘိင ု ယ ် န်ြမးနစ်အသင်းကို ေြပာင်းေရဖို ရှိေနတာေကာင့် အသင်းကို ြပန်လည်တည်

မန်ယူအသင်းရဲ ေနာက်ခံကစားသမား မာကွီယာဟာ တင်ပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာေကာင့် ကာလ

ေဆာက်ဖိုအတွက် ကွင်းလယ်ကစားသမား

ကာရှည်အနားယူရမယ်လို သိရပါတယ်။ ေနာက်တန်းကစားသမား မာကွီယာဟာ ဝုလ်ဗက်

တစ်ဦးနဲ့

အသင်းနဲ့ သေရရလဒ်ထက ွ ေ ် ပခဲတ ့ ဲ့ အက်ဖေ ် အဖလား တတိယအဆင့ပ ် စ ွဲ ်မှာ ဒဏ်ရာရရှခ ိ တ ဲ့ ာ

တိုက်စစ်ကစားသမားတစ်ဦးကို

ေခယူသွားဖိုလည်း စီစ်ထားတယ်လို သိရ

ြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

ပါတယ်။

မန်ယအ ူ သင်းဟာ လက်ရအ ိှ ချ ိန်မာှ ေနာက်တန်းခံစစ်ြပဿနာနဲ့ ရင်ဆင ုိ ေ ် နရတာြဖစ်ပီး

အသင်းအတွက်

ေနာက်တန်းကစားသမား ခရစ်စေမာလင်းဟာ ိုးမားအသင်းဆီ အငှားစာချပ်နဲ့ ေြပာင်းေရခဲတ ့ ဲ့

အားထားရတဲ့

ေနာက်တန်းကစားသမား

အြပင် တူရန်ဇီဘီနဲ့ အဲရစ်ဘိုင်လီတိုဟာလည်း ဒဏ်ရာြပဿနာေကာင့် အသင်းနဲ့အတူ ပါဝင်

ကွန်ပနီအသင်း

ကေန ထွက်ခွာသွားပီးေနာက်ပိုင်း အစားထိုး

ပွဲထွက်ကစားိုင်ခဲ့ြခင်း မရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

ကစားသမားအြဖစ် အခုအချ ိန်အထိ ေခယူ

လင်ဒီေလာ့ဖ်နဲ့ ဖီးလ်ဂျံးစ်တိုကတည်းက အေသးစားဒဏ်ရာ ရရှိထားတာြဖစ်ေပမယ့်

ိုင်ခဲ့ြခင်းမရှိတာေကာင့် အဓိကေခယူရမယ့်

မန်စီးတီးအသင်းကို သုံးဂိုး-တစ်ဂိုးနဲ့ ံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲစ်မှာ ပါဝင်လာခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

ကစားသမားဟာ ကွနပ ် နီေနရာမှာ အစားထိုး

လက်ရိှ မန်ယအ ူ သင်းရင်ဆင ုိ ေ ် နရတာဟာ ေနာက်တန်းခံစစ်ြပဿနာြဖစ်ပီး ေြပာင်းေရ ေကးေပါင်း သန်း ၈၀ နဲ့ ေခယူထားခဲတ ့ ဲ့ ေနာက်တန်းကစားသမား မာကွယ ီ ာ ဒဏ်ရာရရှခ ိ ြဲ့ ခင်း

ေငွကယ် - ေရးသားသည်

ဟာ မန်ယူအသင်းအတွက် အဓိကစိန်ေခမလည်းြဖစ်လာခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

အုပညာ

ဩစေတးလျေတာမီးအတွက် ေထာက်ပံ့ေပးဖို ိုစ် ပရိသတ်ေတွကိုေတာင်းဆို ချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်မှာ ိုစ်က ဆက်လက်ေလာင်ကမ်းေနဆဲြဖစ်တဲ့ ဩစေတးလျေတာမီးအတွင်း

ကယ်ဆယ်ခံခဲ့ရတဲ့

ခိုအားလား

တစ်ေကာင်ကုိ ကယ်ဆယ်ေရးသမားတစ်ဦးက ချ ီထားတဲဓ ့ ာတ်ပက ံု ုိ သူ့ရဲ အင်စတာဂရမ်စာမျက်ှာေပမှာ ေဖာ်ြပခဲ့ပီး ေတာမီးအတွက် စိတ်မေကာင်းြဖစ်ရေကာင်းနဲ့

ဝိုင်းဝန်းကူညီကေစလိုေကာင်း

ထည့်သွင်းေရးသားေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။ သူေဖာ်ြပခဲတ ့ ဲ့ ဓာတ်ပရ ုံ ဲေအာက်မှာ ိုစ်က ''ဒါကိြု မင်ေတွရတာ ကန်မ စိတမ ် ေကာင်းြဖစ်ရပါတယ်။ ဩစေတးလျမှာ ေတာမီးေလာင် ေနပီး ဒါဟာလည်း အေတာ်ေလးကာခဲ့ ပီြဖစ်ပါတယ်။ အခုအချ ိန်မာှ ေတာမီးေကာင့် ဒဏ်ရာရတဲ၊့ ေသဆုံးသွားတဲ့ အြပစ်မေ ့ဲ တာတွငး် ေန တိရ စာန်ေလးေတွနဲ့ ေတာမီးေကာင့် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကတဲ့ အိမ် ေတွနဲ့ မီးေဘးသင့သ ် ေ ူ တွကေ ို တွရတာ ကန်မ စိတမ ် ေကာင်းြဖစ်ရပါ တယ်'' လို ေရးသားေဖာ်ြပခဲပ ့ ါတယ်။ ဒါ့အြပင် သူက ေတာမီးအတွက် ေထာက်ပက ့ံ ည ူ မ ီ ေတွ  ေပးပိ ု င ုိ မ ် ယ့် လိပစ ် ာေတွကလ ုိ ည်း ထည့သ ် င ွ း် ေဖာ်ြပခဲ့တယ်လို သိရပါတယ်။ ဩစေတးလျဟာ ိုစ် ကီးြပင်းခဲရ ့ ာေနရာြဖစ်ပီး လှပတဲေ ့ နရာ ေတာင်ကရ ုိ းီ ယားရဲ ေကျာ်ကားတဲ့ ေပါ့ပ် ကယ်ပင ွ တ ့် စ်ဦးြဖစ်သူ ို စ် ဟာ အမျ ိးသမီးေတးဂီတအဖွဲ BLACK PINK ရဲ အဖွဲဝင်တစ်ဦးြဖစ်ပါ တယ်။ ေပါ့ပ်ကယ်ပွင့်က လတ်တေလာမှာ သူ့ရဲပရိသတ်ေတွကို ဩစေတးလျေတာမီးအတွက် ကူညေ ီ ရးေထာက်ပမ ံ့ ေတွ  ဝိင ု ်းဝန်းြပ လုပ် ကဖို ေတာင်းဆိလ ု က ုိ ေ ် ကာင်း စွနပ ် ေ ီ ဒါ့ကန ွ း် ရဲ ေရးသားေဖာ်ြပ

တစ်ခု

မီးေလာင်ကမ်းေနတာကို

ြမင်ရတဲ့အတွက်

စိတ်မေကာင်းြဖစ်ရေကာင်း၊ ေတာမီးအတွက်

ကယ်ဆယ်ေရးနဲ့

ြပန်လည်ထေ ူ ထာင်ေရးေတွ လုပေ ် ဆာင်ဖရ ုိ ာ သူ့အေနနဲ့ အတတ်င ုိ ် ဆုံး

လုပ်ေဆာင်သွားမှာြဖစ်ေကာင်းနဲ့

ပရိသတ်ေတွကိုလည်း

ေထာက်ပမ ့ံ ေတွ  ြပလုပေ ် ပးကဖို ို စ်က ထည့သ ် င ွ း် ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့ တာကိုလည်း ေတွရပါတယ်။

ဘီယွန်းေစးနဲ့အတူ တွဲဖက်သုပ်ေဆာင်ထားတဲ့ စီအယ်လ် ေတာင်ကိုရီးယားရဲ ေကျာ်ကားတဲ့ ေပါ့ပ် ကယ်ပင ွ တ ့် စ်ဦးြဖစ်သူ စီအယ်လဟ ် ာ လတ်တေလာမှာ ထုတလ ် င့  ခ ် တ ဲ့ ဲ့ ဘီယန ွ ်းေစးရဲ ေကာ်ြငာဗီဒယ ီ မ ို ှာ အတူတဖ ွဲ က် ပါဝင်ထားတာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုဟာ Adidas နဲ့ ဘီယွန်းေစးထုတ်လုပ်တဲ့ အဝတ်အစားအမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ တ ် စ်ခြု ဖစ်တဲ့ Ivy Park collection အတွက် ိက ု က ် ူး ထားတဲ့ ဗီဒယ ီ ြုိ ဖစ်တယ်လို စွနပ ် ေ ီ ဒါ့ကန ွ ်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါ တယ်။ ဒီဗီဒီယိုမှာ စီအယ်လ်နဲ့အတူ ဘီယွန်းေစးကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင်သုပ် ေဆာင်ထားပါတယ်။ အဆိုပါဗီဒီယိုကို ဘီယွန်းေစးက သူ့ရဲ အင်စတာဂရမ် စာမျက်ှာေပမှာ ေဖာ်ြပခဲ့ပီး စီအယ်လ်ကလည်း ေဖာ်ြပခဲ့တာေတွရပါတယ်။ Adidas X Ivy Park collection ကို လာမယ့် ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်မှာ ေဈးကွက်အတွင်း စတင်ြဖန့်ချ ိသွားမှာြဖစ်တယ်လိုလည်း သိရပါတယ်။

ယခုလို

ေအးြပည့် စုစည်းသည်

ေရေကာက်ေပမယ့် Underwater ကို ိုက်ကူးိုင်ခဲ့ေကာင်း ခရစ်စတင်းစတူးဝပ်ပ် ေြပာကား

ေဟာလိဝဒ ု မ ် င်းသမီး ခရစ်စတင်းစတူးဝပ်က သူဟာ ေရေကာက်တတ်သတ ူ စ်ဦးြဖစ်ေပမယ့ ယ့် ေရထဲမှာ ိုက်ကူးေရးေတွကို ေအာင်ြမင်စွာ လုပ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့ေကာင်း သူ့ရဲ ုပ်ရှင်သစ် "Underwater" နဲ့ပတ်သက်ပီး လတ်တေလာာ ထုတ်ေဖာ်

ေြပာကားလာတာြဖစ်တယ်လိ လုိ

ယူ အ က် စ ် ဝိ ခ ် က လီး ေဒါ့ က ွ န ်း ရဲ

ေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ေရးသား သား

ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်က ေလာ့စအ ် န်ဂျလိစမ ် ှာ ြပလုပခ ် တ ့ဲ ့ဲ အဆိပ ု ါုပရ ် င ှ အ ် တွက် ပရိသတ်ေတွန့ဲ

မိတဆ ် က်ပမ ဲွ ာှ သူဟာ ေရေကာက်တတ်သူတစ်ဦးြဖစ်ေကာင်း ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားလာတာ ြဖစ် ပ ါတယ် ။ သူ က ေရေကာက် တ တ် သူ တ စ် ဦးြဖစ် ေပမယ့ ် စိ တ ် လ  ပ် ရ ှားစရာေတွ ကို

လုပ်ေဆာင်လိုပီး စိန်ေခ မေတွကိုရင်ဆိုင်ဖိုရာ အဆိုပါုပ်ရှင်ကို လက်ခံိုက်ကူးခဲ့ေကာင်း၊ သို ေသာ် သူ့ အတွ က ် ေတာ့ အေတာ် ေလးခက် ခဲ ခဲ့ ေပမယ့ ် လု ပ ် ေဆာင် ို င ် ခဲ့ ေ ကာင်း လည်း ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။

"Underwater" ဟာ ထိတ်လန့်ဖွယ် ုပ်ရှင်အမျ ိးအစားြဖစ်ပီး လာမယ့် ဇန်နဝါရီ ၁၀

ရက်မှာ စတင်ုံတင်မှာြဖစ်ေကာင်းလည်း သိရပါတယ်။

Parasite ဒါိုက်တာကို ထူးခန်ဆု ချ ီးြမင့်ေပးခဲ့တဲ့ လူပီတာေညာင်အို ေကျာ်ကားတဲ့ ေဟာလိဝဒ ု ် ကယ်ပင ွ ့် လူပတ ီ ာေညာင်အဟ ို ာ ေတာင်ကရ ို ီးယားုပရ ် င ှ ် Parasite ရဲ ဒါိုက်တာြဖစ်သူ ဘွန်ဂန်ဟိုထံကို ထူးခန်ဆုချ ီးြမင့်ေပးခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ Parasite ဟာ မကာေသးမီက ကျင်းပခဲတ ့ ဲ့ ေရကမာလုံးဆုေပးပွမ ဲ ှာ အေကာင်းဆုံးိင ု င ် ြံ ခားဘာသာစကား ုပရ ် င ှ ဆ ် က ု ရ ုိ ရှခ ိ ့ဲ ပီး လတ်တေလာြပလုပခ ် တ ့ဲ ့ဲ 2020 National Board of Review awards gala မှာ အေကာင်းဆုးံ ိင ု င ် ြံ ခားဘာသာစကားုပရ ် င ှ အ ် ြဖစ် ဆုချ ီးြမငခ ့် ခ ံ ရ ဲ့ ကာ အဆိပ ု ါဆုကို မင်းသမီး လူပီတာေညာင်အိုက ချ ီးြမင့်ေပးခဲ့တာြဖစ်တယ်လို ေဒးလီးေမးလ်ေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်က နယူးေယာက်မာှ 2020 National Board of Review awards gala အခမ်းအနားြပလုပခ ် တ ဲ့ ာပါ။ အခမ်းအနားမှာ လူပတ ီ ာေညာင်အက ို ဘွနဂ ် န်ဟထ ို သ ံ ို ထူးခန် ဆုချ ီးြမငေ ့် ပးခဲ့ ပီး ှစေ ် ယာက်သားအတူတက ွဲ ာ ဓာတ်ပ ုံ က ို ခ ် ဲ့ ကေကာင်းလည်း သိရပါတယ်။


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

၄-၁-၂၀၂၀ရက်ထတ ု ် ေကးမုသ ံ တင်းစာှင့် ၆-၁-၂၀၂၀ရက်ထတ ု ် ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာတိတ ု င ွ ် ြမန်မာိင ု င ် လ ံ းံု ဆိင ု ရ ် ာ ေမာ်လဝီအဖွဲ ချပ်(ဗဟိ)ု မှ ဒုဥက ဆရာဦးလှဝင်းှင့် အေထွေထွအတွငး် ေရးမှးချပ် ဆရာဦးေကျာ်စးုိ တိ၏ ု ြပန်လည်ရင ှ း် လင်းတုြံ ပန်ချက်များမှာ မမှနေ ် ဖာ်ြပေကညာချက်များြဖစ်သြဖင့် ြဖစ်ရပ်မန ှ က ် ုိ အများသိေစရန် ထပ်ဆင့ရ ် င ှ း် လင်းအသိေပးေကညာြခင်း

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန လမ်းဦးစီးဌာန၊ ပုသိမ်ခိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါေခယူြခင်း(တင်ဒါအမှတ-် ၆/၂၀၁၉-၂၀၂၀) ၁။ ဧရာဝတီတင ို ်းေဒသကီး၊ ပုသမ ိ ခ ် ိင ု အ ် တွင်းရှိ မိနယ်/မိများမှ ၂၀၁၉၂၀၂၀ ေဆာင်ရက ွ မ ် ည့် ြပည်ေထာင်စ/ု တိင ု း် ေဒသကီး လမ်း/တံတားလုပင ် န်း များမှ အသုံးြပရန်လအ ို ပ်ေသာ လုပင ် န်းသုးံ ပစည်းများအား လမ်းအလိက ု ၊် လုပ်ငန်းအလိုက် (လုပ်ငန်းခွင်အေရာက်)(ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့)် ဝယ်ယူလို ပါသည်။ ၂။ လိုအပ်ေသာလုပ်ငန်းသုံးပစည်းများ၏ အမျ ိးအစား၊ အေရအတွက်၊ ဝယ်ယလ ူ သ ို ည့် အေသးစိတစ ် ာရင်းှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းသတ်မတ ှ ခ ် ျက်များ ကို သက်ဆိုင်ရာ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး(မိြပ)ုံး၏ ေကာ်ြငာ သင်ပုန်းတွင် ၂၄-၁-၂၀၂၀ ရက်မှစတင်၍ ေဖာ်ြပထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါပိတ်မည့်ေန့ရက်/အချ ိန် - ၅-၂-၂၀၂၀ ရက်၊ ၁၅:၀၀ နာရီ တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရာ - လမ်းဦးစီးဌာန၊လက်ေထာက်န် ကား ေရးမှး(မိြပ)ုံး၊ ပုသမ ိ ခ ် ိင ု ၊် အမှတ် (၂)နယ်ေြမ၊ ေရစည်းခုံဘုရားလမ်း၊ ပုသိမ်မိ။ တင်ဒါဖွင့်မည်ေန့ရက်/အချ ိန် - ၆-၂-၂၀၂၀ ရက်၊ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ တင်ဒါေလာက်လာပုစ ံ  ံ င ှ ့် စည်းကမ်းချက်များကို ေအာက်ပါေဖာ်ြပပါ ဌာနတွင် ုံးချ ိန်အတွင်း ဝယ်ယူစုံးစမ်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီ လမ်းဦးစီးဌာန၊ ပုသိမ်ခိုင် (ဖုန်း-၀၄၂-၂၁၀၉၉)

ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ အမှတ်(၇၉)၊ ၆-လာတွင် ုံးခန်းဖွငလ ့် စ ှ ထ ် ားသည့် ြမန်မာိင ု င ် လ ံ ုံးဆိင ု ရ ် ာ ေမာ်လဝီအဖွဲချပ်(ဗဟိ)ု ၏ တရားဝင်ဘာေရးမှးှင့် တွဖ ဲ က်ဘာေရးမှးများြဖစ်ကေသာ (၁)ဦးေကျာ်ေကျာ်(ခ)ဦးခင်ထန ွ ်း၊ (၂)အလ်ဟာဂျ်ေမာ်လဝီဟာဖိဇ် မုဟမဒ်ဖိုင်ဆွဲလ်(ခ)ဆရာဦးသန်းတင်၊ (၃)အလ်ဟာဂျ်ဦးလှေဝတို၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ြဖစ်ရပ်မှန်ကို ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းအသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ေမာ်လဝီအဖွဲချပ်(ဗဟိ)ု အမေဆာင်အဖွဲကို ၂၁-၉-၂၀၁၈ရက် အစည်း အေဝးဆုံးြဖတ်ချက်အရ ဖွဲစည်း၍ အဆိုပါအဖွဲတွင် ပါဝင်သူများကို ၎င်းတိုှင့်ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရာအဆင့မ ် ျားအလိက ု ် တာဝန်ေပးအပ်ေကာင်း အဖွဲချပ်ဥကှင့် အေထွေထွအတွင်းေရးမှးချပ် ဦးေကျာ်စိုးကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ြပန်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ယခု လဲအပ်န်ကားသူ (၃) ဦးမှာ အဖွဲချပ်၏ဘာေရးမှးများြဖစ်သည့်အြပင် အဖွဲအတွင်း ေငွေကးအပ်အရှင်းများ မေပ ေပါက်ေစရန် (ဗဟို)အမေဆာင်အဖွဲှင့် ေဆွးေွးပီး အမေဆာင်(၂၈)ဦး လက်မှတ်ေရးထိုးလျက် စာရင်းရှင်းတမ်းထုတြ် ပန်ေပးရန် ဥကှင့် အေထွေထွအတွင်းေရးမှးချပ်ထံ အေကာင်းကားစာေပးပိခ ု ဲ့ ေသာ်လည်း တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ြခင်းမရှိသြဖင့် ေရှေနမှတစ်ဆင့် ိုတစ်စာေပးပိုြခင်း၊ မလိုက်နာ၍ သတင်းစာမှ ေကညာခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေရှေနထံ ဥပေဒှင့်အညီ လဲအပ်န်ကားခဲ့ရာတွင် ဗဟို အမေဆာင်(၁၅)ဦးခန့်ပါရှိေသာ်လည်း ေငွစာရင်းကိစြဖစ်သြဖင့် ဘာေရးမှး(၃)ဦး၏ လဲအပ် န်ကားချက်ြဖင့်သာ ိုတစ်စာေပးပိုြခင်း၊ သတင်းစာမှ ေကညာြခင်းများကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ လိုအပ်ပါက ကျန်အမေဆာင်များမှ လိုအပ်သလို ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ် ေကာင်း န်ကားထားပီးြဖစ်ရာ လအ ဲ ပ်န်  ကားချက်အရ ေရှေနမှ ိတ ု စ်စာေပးပိြု ခင်း၊ သတင်းစာ ေကညာြခင်းများမှာ ဥပေဒှင့်အညီ ြပလုပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။ ြမန်မာိင ု င ် လ ံ းံု ဆိင ု ရ ် ာ ေမာ်လဝီအဖွဲချပ်(ဗဟိ)ု တွင် ဥကအြဖစ် တာဝန်ယထ ူ ားသူ ဆရာကီး ဦးစိန်လှအား ကည်ညိေလးစားသည့် တပည့်လူပုဂိလ်များ၏ ေထာက်ခံမရရှိရန် ဆရာကီးအား ဥကအြဖစ် ြပုဂ်ထား၍ အေထွေထွအတွင်းေရးမှးချပ်ြဖစ်သူ ဦးေကျာ်စိုးသည် ေမာ်လဝီအဖွဲချပ် (ဗဟိ)ု သို ေရာက်ရလ ှိ ာေသာ မွတစ ် လင်မလ ် င်မယားကွာရှင်းြခင်းကိစ၊ ဓမသတ်(ဖသ်ဝါ)ထုတေ ် ပးြခင်း ကိစ၊ လင်မယားကွာရှင်းေကာင်း သတင်းစာမှ ေကညာြခင်းကိစ၊ လင်မယားကွာရှင်းရန် တင်ြပမ များအေပ ေလာက်ထားခံရသူထံ တရားုးံ မှ သမာန်စာထုတဆ ် င့သ ် ကဲသ ့ ုိ သတင်းစာမှ ဆင့ေ ် ခစာ ထုတဆ ် င့ြ် ခင်း၊ သားသမီးခန်း၊ ပစည်းခန်းှင့် မိသားစု အေမွခေ ွဲ ဝသည့က ် စ ိ များတွ  င် ဓမသတ်(ဖသ်ဝါ) ထုတ်ေပးြခင်း၊ စာချပ်စာတမ်းများြပလုပ်ေပးြခင်းတိုကို အနည်းဆုံး ေငွကျပ်(၃)သိန်းမှ ေငွကျပ် သိန်း(၃၀)အထိ လက်ခံရယူေဆာင်ရွက်ေပးေကာင်း သိရှိရသည့်အြပင် စားေသာက်ကုန်ှင့် စားေသာက်ဆိုင်များအတွက် Halal ေထာက်ခံချက်ေပးရာတွင် ရရှိေငွ၊ အဖွဲချပ် ြပကဒိန်ထုတ်ေဝ ြဖန့်ချ ိရရှေ ိ ငွ၊ ေမာ်လဝီအဖွဲချပ်အဖွဲဝင် အသိအမှတြ် ပကတ်(Member Card)ဝင်ေငွ၊ စာသင်ေကျာင်း ေထာက်ခံချက်အတွက် ဝင်ေငွများကိုစာရင်းအင်းမရှိဘဲ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေကာင်း အေထာက် အထားများရှိထားပီး ဦးေကျာ်စိုး၏သမီးှင့် သားမက် (တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ)ကိုယ်တိုင် လင်မယားကွာရှငး် ြခင်း၊ ပစည်းခန်း ခွေ ဲ ဝြခင်းကိစများကိ  ု အဖွဲ ချပ်းံု ခန်း၌ ုးံ ထိင ု ် ပီး စစ်ေဆးြခင်း၊ ထွကဆ ် ခ ုိ ျက်မတ ှ တ ် မ်းယူြခင်း၊ ကာယကံရင ှ မ ် ျားထံမှ အခေကးေငွ ရယူ၍ သတင်းစာတွင် ကွာရှငး် ြပတ်စဲေကာင်း ေကာ်ြငာထည့်သွင်းေပးြခင်းတိုကို မိသားစုစီးပွားေရးလုပ်ငန်းသဖွယ် လုပ်ကိုင် လျက်ရှိေသာ်လည်း ေမာ်လဝီအဖွဲချပ်(ဗဟို)၏ ေငွစာရင်း၊ လစ်ဝင်ေငွထွက်ေငွ စာရင်းများတွင် စာရင်းေဖာ်ြပြခင်း လုံးဝမရှိဘဲ မိမိကိုယ်ကျ ိးအတွက် အလွဲသုံးစားြပလုပ်ေနေကာင်း ခိုင်လုံစွာ သိရှိရပါသည်။ ထိုြပင် ၂၀၁၆ခုှစ်မှ ၂၀၁၈ခုှစ်အထိ ဘာေရးမှးတာဝန်ယူခဲ့သူ ဦးေကျာ်စိုး၏ သားမက် ဦးေကျာ်ဝင်းဦး (တရားလတ်ေတာ်ေရှေန)ထံ ၂၀၁၈ခုစ ှ တ ် င ွ ် ဘာေရးမှးတာဝန်လအ ဲ ပ်ြခင်း ခံရသူ ဦးေကျာ်ေကျာ်(ခ)ဦးခင်ထန ွ ်းက အဖွဲချပ်၏ ေငွေကးစာရင်းဇယားများ အကိမ် ကိမေ ် တာင်းခံ ခဲေ ့ သာ်လည်း လေ ဲ ြပာင်းအပ်ြှံ ခင်း လုံးဝမရှပ ိ ါ။ ေမာ်လဝီအဖွဲချပ်ဥကှင့် အေထွေထွအတွင်းေရးမှး ချပ်ထံ လိပမ ် ၍ ူ ိတ ု စ်စာပို ပီး ေနာက်ပင ို ်း ၁၆-၁၁-၂၀၁၉ရက်တင ွ ် အမေဆာင်အသစ်ဖွဲစည်းေကာင်း စာရွကစ ် ာတမ်းအချ ိ ဖန်တီး၍ အမေဆာင်များအား လိတ ု ိုးပိေ ု လာ့ြပလုပထ ် ားြခင်းမှာ မှနက ် န်မမရှ  ၍ ိ တရားမဝင်ပါ။ (ဗဟိ)ု အမေဆာင်အချ ိထံ ထုတြ် ပန်ထားသည့စ ် ာ အေထာက်အထားများ၊ ေမာ်လဝီအဖွဲ ချပ်၏ တာဝန်ေပးချက်အရ တရားုံးများတွင် ဓမသတ်(ဖသ်ဝါ)ကိစအတွက် ပင်တိုင်သက်ေသ လိက ု ပ ် ါထွကဆ ် ေ ို ပးသူ အလ်ဟာဂျ်ေမာ်လဝီဟာဖိဇဟ ် ာစန်း(ခ)ဆရာဦးသန်းစိုးအား ေမာ်လဝီအဖွဲချပ် (ဗဟိ)ု ၏ ရာသက်ပန်တဖ ွဲ က်အတွင်းေရးမှးှင့် အဓိကတာဝန်ခအ ံ ြဖစ်လည်းေကာင်း၊ တရားုံးများတွင် ေမာ်လဝီအဖွဲချပ်(ဗဟိ)ု ကိယ ု စ ် ား သက်ေသထွကဆ ်  ို င ို ရ ် န် တာဝန်ေပးအပ်သည့် ကိယ ု စ ် ားလှယလ ် စ ဲ ာ ကိလ ု ည်းေကာင်း အဖွဲချပ်ဥကှင့် အေထွေထွအတွငး် ေရးမှးတိမ ု ှ လက်မတ ှ ေ ် ရးထိးု ထုတေ ် ပးထား သည့် အေထာက်အထားများ ရရှိထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ေမာ်လဝီအဖွဲချပ်(ဗဟို)သည် ၂၀၁၉ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ ြပလုပ် ခဲေ ့ သာ အစည်းအေဝးထုတြ် ပန်စာများတွင် ယရာဆိသ ု ည့် အသုံးအန်းအား လုံးဝေဖာ်ြပခဲြ့ ခင်းမရှဘ ိ ဲ ယခုသတင်းစာမှ ေကညာသည့်အချ ိန်တွင်မှ ယရာ(ညိင်းမ)ြဖင့် ဆုံးြဖတ်ေကာင်း မဟုတ်မမှန် ဖန်တီးေဖာ်ြပလာြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ယရာအဖွဲတွင် တာဝန်ခသ ံ ာရှိ ပီး ဥက၊ အတွင်းေရးမှး(အေထွေထွ အတွင်းေရးမှးချပ်)ဆိသ ု ည့် အသုံးအန်းမရှသ ိ ည့အ ် ြပင် အဖွဲချပ်စည်းမျ်း၌လည်း ယရာဆိသ ု ည့် အသုံးအန်းမပါရှဘ ိ ဲ သတင်းစာတွငေ ် မာ်လဝီအဖွဲချပ်(ဗဟိ)ု ၏ ဒုဥကှင့် အေထွေထွအတွင်းေရးမှး ချပ်ဟု ေဖာ်ြပေကညာခဲြ့ ခင်းမှာ ယရာစကားရပ်၏ အနက်အဓိပာယ်ပင်ကမ ုိ သိဘဲ ေရှေနာက်မညီ မမှနေ ် ကညာြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေမာ်လဝီအဖွဲချပ်(ဗဟိ)ု မှ ဥက၊ ဒုဥကှင့် အေထွေထွအတွင်းေရးမှး ချပ်တသ ို ည် အဖွဲချပ်၏ ေငွစာရင်းရှင်းလင်းေပးရန် ဗဟိအ ု မေဆာင်များမှ ိုးသားစွာေတာင်းဆိြု ခင်းကို ြငင်းဆိုပီး မမှန်မကန်ြပန်လည်ေဖာ်ြပေနြခင်းအေပ ြဖစ်ရပ်မှန်ကို မသိရှိဘဲ ေထာက်ခံေကညာစာ ထုတ်၍ အားေပးအားေြမာက် ြပေနကသည့် ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းအဖွဲခွဲအချ ိ၏ လုပ်ရပ်မှာ ြပစ်မ ကျးလွနြ် ခင်းကို အားေပးကူညရ ီ ာေရာက်သြဖင့် ဥပေဒှင့် ငိစန ွ း် လျက်ရပ ိှ ါသည်။ ေမာ်လဝီအဖွဲ ချပ် (ဗဟိ)ု မှ ဒုဥက ဦးလှဝင်း(အဖွဲချပ်ဥက၏သား)ှင့် အေထွေထွအတွင်းေရးမှးချပ် ဦးေကျာ်စိုးတိ၏ ု သတင်းစာမှတစ်ဆင့် ရှငး် လင်းတုြံ ပန်ေကညာချက်မာှ အမှနက ် ယ ွ ေ ် ပျာက်ေစရန် ဆင်ေသကို ဆိတ် သားေရှငဖ ့် းံု ေသာလုပရ ် ပ်ြဖစ်သြဖင့် ဥပေဒ၏အကာအကွယရ ် ယူင ုိ မ ် ည်မဟုတပ ် ါ။ မည်သုိ ဆိုေစ ေမာ်လဝီအဖွဲချပ်(ဗဟို)၏ တရားဝင်ဘာေရးမှးများ၊ (ဗဟို)အမေဆာင်များအေနြဖင့် မူလ ေကညာချက်ပါအတိုင်း အမှန်တရား ေပေပါက်ေစရန် ိုင်ငံေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ တရားစွဆ ဲ ေ ို ဖာ်ထတ ု အ ် ေရးယူေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သက်ဆင ို သ ် မ ူ ျားအပါအဝင် ြပည်နယ် ှင့်တိုင်းအဖွဲခွဲများအားလုံးှင့် အများသိေစရန် ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားသူများ လဲအပ်န်ကားချက်အရ၁။ ဦးေကျာ်ေကျာ်(ခ)ဦးခင်ထွန်း ဦးမျ ိးြမင့်ေအာင်-LL.B ၂။ အလ်ဟာဂျ်ေမာ်လဝီဟာဖိဇ် တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၅၈/၂၀၀၈) မုဟမဒ်ဖိုင်ဆွဲလ်(ခ)ဆရာဦးသန်းတင် အမှတ်-၉/၁၁၊ အခန်း(၃၀၆)၊ ၄-လာ၊ ၃။ အလ်ဟာဂျ်ဦးလှေဝ ၃၆လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (ဗဟိုအမေဆာင်အဖွဲဝင်များ) ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၉၄၁၉၊ ၀၉-၉၅၅၁၆၉၄၁၉


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ေမွးသကရာဇ်အမှန်

တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန

တနသာရီတင ို ်းေဒသကီး၊ ကန်းစု

မိနယ်၊ အထက(ခွ)ဲ ဒုံးပုလေ ဲ အာ် နဝမ

တန်းမှ အဖ ေစာေရညာေစး၏ သား ေစာဆယ်ြမရယ်ေစး၏ ေမွးသကရာဇ်

အမှန်မှာ ၂၀-၁၀-၂၀၀၄ ြဖစ်ပါသည်။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

မိုးကုတ် မိ၊ ကုန်းြမင့သ ် ာယာရပ်ေန ေမာင်ချတရာဗဟာဒူး [၉/မကန(ိုင်) ၀၈၉၉၉၃]၏ ိင ု င ် က ံ ူးလက်မတ ှ န ် ပ ံ ါတ် (မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှပ ိ ါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၇၈၀၉၂၀၂၁၈

အမည်ေြပာင်း ေရကည်မိနယ် အထက-၂(မိမ) ဆမတန်းမှ

ဦးေကးကယ်၏သား

ေမာင်ရဲေကျာ်ခန့် အား

ေမာင်ရတု

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

၁။ တိုငး် ရင်းသားလူမျ ိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ တိုငး် ရင်းသားစာေပှင့်ယ်ေကျးမ ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘာေရးှစ၊် ြပည်ေထာင်စဘ ု ာရန်ပေ ုံ ငွ၊ ေငွလုံးေငွရင်း အသုးံ စရိတြ် ဖင့် ြပည်ေထာင်စတ ု င ုိ း် ရင်းသားေကျးရွာ(ရန်ကန ု )် တွင် (၆)ခန်းတွ(ဲ ၁)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတည်ေဆာက်ြခင်းှင့် -

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအေဆာက်အအုံ ေပ(၁၆၂X၂၄X၁၂) (၁)ထပ် RC (Apron, ေရ၊ မီး၊ မိလာ၊ Over head TANK အပါအဝင်) ြပင်ပေရသွယ်တန်းြခင်း၊ လပ်စစ် မီတာတပ်ဆင်ြခင်းှင့် အြခားဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ၊

၂။

ြမန်မာိင ု င ် သ ံ ားတိင ု ်းရင်းသားလုပင ် န်းရှငမ ် ျား မည်သမ ူ ဆို တင်ဒါလုပင ် န်းအား

ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် တင်သွင်းိုင်ပါသည်(က) တင်ဒါေလာက်လာစတင်

- ၉-၁-၂၀၂၀ ရက် (ကာသပေတးေန့)မှ

ေရာင်းချမည့်ေန့ရက်

၃-၂-၂၀၂၀ ရက် (တနလာေန့)အထိ (ုံးချ ိန်အတွင်း)

(ခ) တင်ဒါေလာက်လာတင်သွင်း ရမည့်ေနာက်ဆုံးေန့ရက် (ဂ) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေကာင်း ဒဟတ်ကန ု း် အထက်တန်းေကျာင်းခွဲ အမတန်းမှ မသက်ထားလင်၏ဖခင် ဦးမိုးေဇာ်င ှ ့် ဦးလင်းလင်းဦး [၉/တကန (ိုင်)၁၄၉၉၉၆]မှာ တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါ

အထူးလက်လှဲစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း "အဂမဟာသီရသ ိ ဓ ု မမဏိေဇာတဓရ" ဇာတဓရ"ဘွဲ ကို ဦးသိနး် ဟန် (MD-TOKYO PIPE) အား

ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ် ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတမှ ထိက ု ထ ် က ုိ တ ် န်တန် ဂုဏြ် ပချ ီးြမငအ ့် ပ်င ှ း် ြခင်းခံရသည့် အတွက် အထူးလက်လစ ဲှ ာွ ဂုဏယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့် အမျ ိးဘာသာ၊ သာသနာအကျ ိးကို ဆတက်ထမ်းပိးု ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်း ေတာင်းအပ်ပါသည်။ သီဟသုဓမမဏိေဇာတဓရ ဦးေကျာ်ေဇယျ (MD ှင့် Diamond wall Construction Co.,Ltd. မိသားစုများ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

ကွင်းအမှတ်(၅၆၄)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၄)

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ြပလုပ်မည့် (၃၁)ကိမ်ေြမာက် ဘွဲှင်း သဘင်အခမ်းအနားအတွက် ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမအတွင်း(အြပင်မပါ) ဓာတ်ပုံ ိက ု က ် းူ ြခင်းလုပင ် န်းအတွက် အိတဖ ် င ွ ေ ့် ဈးန်းလာ(တင်ဒါ)ကို ဒဂုတ ံ က သိလ ု ် တွင် တင်သင ွ ်းိင ု ပ ် ါသည်။ တင်ဒါေလာက်လာကို ၂၀-၁၂-၂၀၁၉ရက် စတင် လက်ခမ ံ ည်ြဖစ်ပီး ၁၀-၁-၂၀၂၀ရက် မွန်းတည့် ၁၂နာရီတင ွ ် ေနာက်ဆုံးထား တင်သွင်းရပါမည်။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို ဒဂုံတကသိုလ်၊ သင်တန်းေရးရာဌာနတွင် စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

မိတီလာမိနယ်၊

ကန်သာအုပ်စု

ဧရိယာ (၀.၁၆)ဧကသည် ေတာင်သူ ဦးေကျာ်ေသာင်းပိင ု ြ် ဖစ်ပီး ၎င်းေြမကွက် ၏ပုံစံ(၇)မှာ

ေပျာက်ဆုံးသွား၍

ကန့် ကွက်လိုပါက (၁၅)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ဦးေကျာ်ေသာင်း [၉/မထလ(ိုင်)၁၁၂၂၆၈]

ဓာတ်ပုံိုက်လုပ်ငန်းကီးကပ်ေရးအဖွဲ ဒဂုံတကသိုလ်

ေြမှင့်အိမ်ပိုင်ဆိုင်မေပးအပ်ြခင်း အများသိေစရန်ေကညာ

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ ရန်ကီးေအာင်လမ်း၊ အိမ် အမှတ်(၄၀)၊ ေြမကွက်အမှတ(် ၁၈၉/ခ) (၂၀ ေပx ၆၀ေပ)၏ ေြခရင်း(၁၀ ေပx ၆၀ ေပ) ေြမှင့် ၎င်းေြမေပရှိ သွပ်မိုး၊ ပျ်ကာ၊ ပျ်ခင်း၊ အုတ်ခံ(၂)ထပ် ေနအိမ်အပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အား ေဒရင်လ[ှ ၁၂/သကတ(ိင ု )် ၀၄၃၉၉၀]မှ ဝယ်ယပ ူ င ုိ ဆ ် င ုိ ် ခဲ့ပါသည်။ ေဒရင်လသ ှ ည် အသက်အရွယ်ကီးရင့်၍ ေရာဂါေဝဒနာစွဲကပ်စ် စားဝတ်ေန ေရးှင့် ကျန်းမာေရးအား ယေန့ထိ မရွမ ံ ရှာ အနစ်နာခံ ကိယ ု က ် ျ ိးစွန့်ြပစု၍ လိေ ု လေသးမရှိ ေအာင် ြပစုကသ ု ေစာင့ေ ် ရှာက်ကေသာ သမီးကီး ေဒယုယဝ ု င်းှင့် ခင်ပန ွ း် အပါအဝင် မိသားစုတိုအား အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့် ေနအိမ်အပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် တိုအား ၁၃-၃-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ ‘ေမတာြဖင့် အပိုင်ေပးအပ်ြခင်း’ စာချပ် ၄-၇-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ ကျမ်းကျ ိန်လာတိ  ုအရ လဲေြပာင်းေပးအပ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မအား စွန့်လတ်လဲအပ်ေပးပီးြဖစ်ေကာင်း သက်ရှိထင်ရှားရှိစ် အများသိေစရန် ေကညာ ပါသည်။ ေဒရင်လှ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးဝင်းြမင့်ေမာ် LL.B (ဥပေဒဘွဲ) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၇၄၁၇) အမှတ်(၁၂၈)၊ ရန်ေြပ(၉)လမ်း၊ ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၆/အေနာက်) ရပ်ကွက်၊ ဇမသီရိ(၉)လမ်း၊ အမှတ်(၂၈၂/ က)၊ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမေပရှိ (၁)ခန်းတည်း RC (၅)ထပ်အေဆာက်အဦ၏ (တတိယထပ်)၊ (၄-လာ)၊ ဧရိယာ(၉၇၂)စတုရန်းေပ တိက ု ခ ် န်းှင့် ၎င်းတိက ု ခ ် န်း၏ အကျ ိး ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ ေဒရီရီသိန်း[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၄၆၂၁၅]ထံမှ က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်မင်းသိန်း[၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၆၄၂၅၃]၊ ေဒဆုဇာြခည်သိန်း[၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၆၄၂၅၉]တိုက

အပီးအြပတ်ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှပ ိ ါက ဤေကာ်ြငာပါသည့် ေန့မ(ှ ၇)ရက်အတွငး် တိကျခိင ု လ ် ေ ံု သာ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု တ ် ထ ုိ သ ံ ုိ ကိယ ု တ ် င ုိ လ ် ာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ သတ်မှတ်ေန့ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်

ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးေကျာ်မင်းသိန်း၊ ေဒဆုဇာြခည်သိန်းတို၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၀၅၁) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph-01-246869,09-450023651 Ph-09-254508917 Ph-09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈) တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower ၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း ေနြပည်ေတာ် ပုဗသီရိမိ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် ၁၆/ေညာင်ပင်ကီးစုရပ်၊ ေညာင်ပင်ကီးစုကွက်သစ်မှ

ေြမဧရိယာ(၀.၀၈၂)ဧကရှိ

ေဒမာဦး(ခ)ခင်သန်းဦး

[၉/ပဗသ(ိင ု )် ၀၀၁၉၉၅]၊ အဖအမည် ဦးေကျာ်ေလး အမည်ေပါက် ပါမစ်ေြမကွကအ ် မှတ် (ပ-၂၇၂)ကို ဦးအုးံ ထွနး် [၁၂/တတန(ိင ု )် ၁၂၂၄၈၁] အဖအမည် ဦးေအးကည်မှ ေြမေပး မိန့်မိတ၊ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်မိတ၊ ေြမကွက်ေရာင်းချသူ၏ တရားုံး ကျမ်းကျ ိန်ဆိုချက်မူရင်း၊ ေြမကွက်ဝယ်သူ၏ တရားုံးကျမ်းကျ ိန်ဆိုချက်မူရင်း၊ ှစ်ဦး သေဘာတူ ကတိဝန်ခခ ံ ျက်၊ ရပ်ကက ွ အ ် ပ ု ခ ် ျပ်ေရးမှး၏ေထာက်ခခ ံ ျက်၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံ ချက်၊ ဝန်ခက ံ တိြပချက်များ တင်ြပပီး ၎င်း၏အမည်ြဖင့် ေြမငှားစာချပ်ချထားေပးပါရန် ေလာက်ထားလာမအား ကန့်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ် စာတမ်းများ၊ တရားုးံ အမိန့်ဒက ီ ရီများ အေထာက်အထားခိင ု လ ် စ ံု ာွ တင်ြပ၍ ေနြပည်ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာနသို ေကာ်ြငာစာ ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ် ကာလအတွင်း ကန့်ကွက်မမရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေြမငှား စာချပ် ေလာက်ထားလာမအား ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာလိုက်သည်။

(ဃ) တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ေန့ရက်

- သီးြခားအေကာင်းကားပါမည်။

၃။ တင်ဒါေလာက်လာများကို ုံးချ ိန်အတွင်း ဝယ်ယူိုင်ပါေကာင်းှင့် အေသးစိတ် အချက်အလက်များအား ုံးချ ိန်အတွင်း ဖုန်း-၀၁-၅၄၇၀၅၅သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်း စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါေကာ်မတီ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ရန်ကုန်မိ

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး၏ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ(် ၁/၂၀၂၀)ြဖင့် လူပုဂိလ်ဆိုင်ရာ အြမင့်ဆုံး သာသနာုဂဟ

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

၂၀၂၀ြပည့ ် စ ှ ၊် ဇန်နဝါရီလ ၄ရက်၊ (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့တင ွ ် ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၊

ဒဂုံတကသိုလ်

မွန်းလွဲ ၁၄:၀၀နာရီ - ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသားေကျးရွာ

ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသားေကျးရွာ(ရန်ကုန်)

ေကာင်း။

ဘွဲ တံဆပ ိ ေ ် တာ်ြဖစ်သည့်

- ၁၀-၂-၂၀၂၀ ရက်(တနလာေန့)

(ရန်ကုန်)၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ဘုန်းလဟ ံ ု ေြပာင်းလဲေခပါရန်။ ေမာင်ရတုဘုန်းလ ံ

အြခားဆက်စပ်လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန်

အတွက် ေအာက်ပါအတိုင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူအပ်ပါသည်။

မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန် ေကညာချက်

က်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒေအးေအးမာ[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၆၀၉၅၆]၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒေလးေလးခန့်[၁၀/သထန(ိုင်)၀၇၀၅၆၈]သည် ၎င်းပိင ု ဆ ် င ို သ ် ည်ဟု ဝန်ခပ ံ ါရှေ ိ သာ အမှတ(် ၆၃/ဘီ)၊ ေြမညီထပ်(ဘယ်)၊ အင်ကင်း လမ်း၊ ှငး် ဆီကန ု း် (က)ရပ်ကက ွ ၊် သုဝဏ၊ သဃန  း် ကန်းမိနယ်ဟု ေခတွငေ ် သာ ေပ(၁၂.၅x၅၅)တိက ု ခ ် န်းှင့် အကျ ိးခံစားပိင ု ခ ် င ွ အ ့် ရပ်ရပ်တိုကို ၇-၁-၂၀၂၀ရက်က တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်မအဆက်  စပ် စာချပ်ြဖင့် ေဒေအးေအးမာမှ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး ြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျား ၁၇-၁-၂၀၂၀ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ က်ပ ု ထ ် သ ံ ြုိ ဖစ် ေစ၊ က်ပ ု ၏ ် မိတေ ် ဆွထသ ံ ြို ဖစ်ေစ၊ ပိင ု ဆ ် င ို မ ် အေထာက်  အထားများြဖင့် ကန့်ကက ွ ် ိင ု ပ ် ါေကာင်းှင့် အဆိပ ု ါတိက ု ခ ် န်းအား က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွသေဘာတူ ခွငြ့် ပချက်မရ ရှဘ ိ ဲ မည်သမ ူ ဆို ေပါင်ြှံ ခင်း၊ လေ ဲ ြပာင်းြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ ငှားရမ်း ြခင်း မြပလုပ်ကရန် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒအုန်းအုန်းတင့်(LL.B) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၃၉၅၆) အမှတ်(၄၃၁)၊ ဧရာ(၁)လမ်း၊ (ဈ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၆၀၆၀၆၀၃

ကျန်းမာေရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန ေဆးတကသိုလ်၊ မေကွး (၁၅) ကိမ်ေြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်ေကညာချက် ၁။ ေဆးတကသိုလ်၊မေကွး၏ (၁၅)ကိမ်ေြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနားကို ေအာက်ပါအစီအစ်အတိင ု ်း ေဆးတကသိလ ု ၊် မေကွးဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပ ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အစမ်းေလ့ကျင့်ြခင်း - ၆-၃-၂၀၂၀ ရက်(ေသာကာေန့) နံနက်ပိုင်း ဘွဲှင်းသဘင် - ၇-၃-၂၀၂၀ ရက်(စေနေန့) နံနက်ပိုင်း ၂။ ဘွဲှင်းသဘင်တက်ေရာက်ရန် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အကျံးဝင်သူများ ေလာက် ထားိုင်ပါသည်။ (က) ၂၀၁၉ ခုစ ှ ၊် ဇွနလ ် မှစ၍ ပါရဂူဘဲွ ၊ ေဆးပညာမဟာသိပံဘ  ွဲေအာင်ြမင်ပီး သူများ (ခ) ၂၀၁၈ ခုစ ှ ၊် ဇွနလ ် တွင် ေနာက်ဆးံု အမ်ဘဘ ီ အ ီ က်စ် အပိင ု း် (ခ) (၆/၂၀၁၇) (၁)ှစ်သင်တန်းှင့် ေနာက်ဆုံးအမ်ဘီဘီအက်စ်အပိုင်း(ခ) (၇/၂၀၁၆) သင်တန်း(ေနာက်ဆက်တ)ွဲ စာေမးပွေ ဲ ြဖဆိေ ု အာင်ြမင်ပီး (ေလာက်လာပိတ် ရက်)တွင် အလုပသ ် င်ဆရာဝန်တာဝန်(၁)ှစ် အြပည့အ ် ဝ ထမ်းေဆာင်ပီး သူများ။ (ဂ) ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလတွင် ေနာက်ဆုံးအမ်ဘီဘီအက်စ် အပိုင်း (ခ) (၆/၂၀၁၇) သင်တန်းအတန်းတင် (ပုံမှန်) စာေမးပွဲ ေြဖဆိုေအာင်ြမင်ပီး (ေလာက်လာပိတရ ် က်)တွင် အလုပသ ် င်ဆရာဝန်တာဝန် (၁)ှစ် အြပည့် အဝ ထမ်းေဆာင်ပီးသူများ (ထိုကာလမတိုင်မီက အလုပ်သင် ဆရာဝန် တာဝန်(၁)ှစ် ထမ်းေဆာင်ပီးဆုးံ ၍ ဘွဲှင်းသဘင်မတက်ေရာက်ခသ ဲ့ မ ူ ျား သည် အေဝးေရာက်ဘွဲကိုသာ ေလာက်ထားခွင့်ရှိသည်။) ၃။ ဘွဲှင်းသဘင်ေကးမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်။ (က) တက်ေရာက်ဘွဲ - ၁၅၀၀/-(ကျပ်တစ်ေထာင့်ငါးရာတိတ)ိ (ခ) အေဝးေရာက်ဘွဲ - ၁၀၀၀/-(ကျပ်တစ်ေထာင်တိတ)ိ (ဂ) ေလာက်လာပိတ်ရက် - ၇-၂-၂၀၂၀ ရက်(ေသာကာေန့) ၄။ သတ်မတ ှ ထ ် ားေသာေလာက်လာတွင် ြပည့စ ် စ ုံ ွာြဖည့စ ် က ွ လ ် ျက် ေနာက်ဆုံးိက ု ် ကူးထားေသာ ၁ ၁၂ " x ၂" ေရာင်စဓ ုံ ာတ်ပ(ုံ ၆)ပုံ (အမျ ိးသားများသည် လည်ကတုံး ရှပ ် င ှ ့် တိက ု ပ ် (ုံ သိမ ု ဟုတ)် အေနာက် တိင ု ်းဝတ်စုံ အြပည့ ် င ှ ့် အမျ ိးသမီးများသည် ြမန်မာအက ျ ီရင်ဖုံး (သိုမဟုတ်) ရင်ေစ့နားရွက်ေပပုံြဖစ်ရမည်။အေသးစိတ် အချက်အလက်များကို သိရလ ှိ ပ ို ါက ဤတကသိလ ု စ ် ာေမးပွ ဲ င ှ ့် ဘွဲှင်းသဘင်ဌာနစု ဖုန်း-၀၆၃-၂၀၂၃၇၀၁/၀၂၊ လိင ု ်းခွဲ ၁၁၀) သိဆ ု က်သယ ွ ် ေမးြမန်းစုစ ံ မ်းိင ု ပ ် ါသည်။ ၅။ ဘွဲ ှငး် သဘင်အစမ်းေလ့ကျင့ပ ်  ဲွ င ှ ့် ဘွဲ ှငး် သဘင်တက်ေရာက်ရာတွင် အမျ ိး သားများသည် ြမန်မာဝတ်စုံ လည်ကတုံးရှပ်ှင့် တိုက်ပုံ/အေနာက်တိုင်းဝတ်စုံ အြပည့/် တိင ု ်းရင်းသားဝတ်စ၊ုံ အမျ ိးသမီးများသည် ြမန်မာဝတ်စုံ (လုခ ံ ျည်/အက ျ ီ)/ တိင ု း် ရင်းသားဝတ်စံု ဝတ်ဆင်ရမည်။သတ်မတ ှ ခ ် ျက်အတိင ု း် ဝတ်ဆင်ြခင်း မရှသ ိ ူ များကို အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်ခွင့်မြပပါ။ စီစီသန်း ေမာ်ကွန်းထိန်း ေဆးတကသိုလ်၊ မေကွး

အများသိေစရန်ေကညာချက်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံအေရှမိနယ်၊ (၁၀)တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ပျေစာထီး(၁) လမ်း၊ အမှတ်(၂၁၂)ဟု ေခတွင်ေသာ အလျား(၈၀)ေပ x အနံ(၆၀)ေပ အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးကိက ု  ုိ င ုိ ် အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ေြမ အမျ ိးအစားှင့် ယင်းေြမကွကေ ် ပတွင် ေဆာက်လပ ု ထ ် ားေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်များအားလုံးတိုကို ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် ေရာင်းချစီမံ ပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ူ ေဒေချာေကခိင ု [် ၈/တတက (ိင ု )် ၁၀၂၈၉၉] ထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ုိ မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ အပီးအပိုင် ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အထက်ပါ ေနအိမ် ြခံေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာစာ ပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွငး် ခိင ု လ ် ေ ံု သာ စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများြဖင့် က်ပ ု ထ ် သ ံ ုိ လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်းှင့် သတ်မတ ှ ရ ် က် ေကျာ်လန ွ ် ပါက အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒေဟမာငိမ်းချမ်းေအာင်[၁၄/မမက(ိုင်)၁၈၁၈၇၅]၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေဒေနာ်ပါးလ်စံမင်း ေဒသင်းသင်းဟန် တရားလတ်ေတာ်ေရှေန တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၂၃/၂၀၁၉) (စ်-၁၁၉၈၆/၂၀၁၇) စုေပါင်းုံးကီးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၀၃၄၅၄

မီးေဘးေရှာင် မေလာင်ခင်တား


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

အထူးလက်လှဲစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း

ြပည်ေထာင်စသ ု မတ ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိးု ရ၏ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ(် ၁/၂၀၂၀) ြဖင့် KS DIAMOND Diamonds & Jewellery ှင့် မုရ ံ ွာဆရာမိုး တိင ု ်းရင်းေဆးဝါး ထုတလ ် ပ ု ် ေရး၏ ဖခင်ကီး မုရ ံ ွာဆရာမိုး အား (၇၂)ှစေ ် ြမာက် (လွတလ ် ပ်ေရးေန့) မဂလ  ာအခါသမယ တွင"သီ "် သီရသ ိ ဓ ု မမဏိေဇာတဓရ"ဘွ ဇာတဓရ" ဲ တံဆပ ိ ေ ် တာ်ကုိ အပ်င ှ း် ချ ီးြမငြ့် ခင်းခံရသည့အ ် တွက် အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်မိပါေကာင်းှင့် မိသားစုှင့်အတူ သက်ရှည်ကျန်းမာ ချမ်းသာ စွာြဖင့် အမျ ိးဘာသာ သာသနာေတာ်အကျ ိးကို ဆတက်ထမ်းပိုးတိုး၍ ေဆာင်ရက ွ  ် င ို ပ ် ါေစ ေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်း ဂုဏ်ြပအပ်ပါသည်။ ေဒအစရိယeာဏီ(မိုးြပည့်စုံသီလရှင်စာသင်တိုက်) ဦးeာဏ်ထွန်း-ေဒသာေထွး

အထူးလက်လှဲစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း

ြပည်ေထာင်စသ ု မတ ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိးု ရ၏ အမိန် ့ေကာ်ြငာစာ အမှတ်(၁/၂၀၂၀)ြဖင့် KS DIAMOND Diamonds & Jewellery ှင့် မုံရွာဆရာမိုး တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး၏ ဖခင်ကီး မုံရွာ ဆရာမိးု အား (၇၂)ှစေ ် ြမာက် (လွတလ ် ပ်ေရးေန့) မဂလ  ာအခါသမယတွင် "သီရသ ိ ဓ ု မမဏိေဇာတဓရ" ဘွဲတံဆပ ိ ေ ် တာ်ကို အပ်င ှ ်းချ ီးြမငြ့် ခင်း ခံရသည့အ ် တွက် အထူးဂုဏယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက်မပ ိ ါေကာင်းှင့် မိသားစု ှငအ ့် တူ သက်ရည ှ က ် ျန်းမာ ချမ်းသာစွာြဖင့် အမျ ိးဘာသာ၊ သာသနာ ေတာ်အကျ ိးကို ဆတက်ထမ်းပိုး တိုး၍ ေဆာင်ရက ွ  ် င ို ပ ် ါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်း ဂုဏ်ြပအပ်ပါသည်။ ေဒခင်ေထွး-ပါရမီေဆးဆိုင်၊ မုံရွာ ကိုငိမ်းချမ်းဝင်း-မယုမွန်မွန်ဟိဏ်း(Hein mobile-မုံရွာ) တင်ဒါဖိတ်ေခေကာ်ြငာ

American Refugee Committee(INGO) မှ ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် အသုံးြပရန် Wag Tech Potakitှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများဝယ်ယူရန် တင်ဒါေခယူလိုပါသည်။ Wag Tech Potakit-1 kit Water Testing Materials-Lumpsum (Pool tester+PH tester, DPD1, Phenol Red, Vaccum pump, Coliform starter pad, Water purifier tab) တင်ဒါစာရွက်ထုတ်ယူရန်ှင့် တင်သွင်းရမည့်လိပ်စာ အမှတ်(၁၇)၊ ပထမထပ် အခန်း ၁-က၊ ဓမာုံလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၃၅၅)၊ သတဌာနလမ်း၊ ပိုးသာရွာရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

တင်ဒါလက်ခံသည့်ကာလ - ၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက်မှ ၂၄-၁-၂၀၂၀ရက် တင်ဒါကိစစုံစမ်းေမးြမန်းိုင်သည့်ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၇၉၅၂၄၁၁၆၀၊ ၀၉-၄၂၀၃၀၅၂၁၉၊ ၀၉-၇၈၈၅၇၆၇၅၂

တင်ဒါဖိတ်ေခေကာ်ြငာ (Re-announcement)

American Refugee Committee(INGO)မှ ရခိုင်ြပည်နယ်တွင်း ေရတွင်းတူးြခင်း၊ မွမ်းမံြခင်းှင့် ေရေမာ်တာ၊ ေရတုံကင်တပ်ဆင်ြခင်းအတွက် တင်ဒါေခယူလိုပါသည်။ Deep Tube well-5nos,Shallow tube well-8nos,Motor pump installation-1nos, Well renovation-2nos တင်ဒါစာရွက်ထုတ်ယူရန်ှင့် တင်သွင်းရမည့်လိပ်စာ အမှတ်(၁၇) ၊ ပထမထပ် အခန်း ၁-က၊ ဓမာုံလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၃၅၅)၊ သတဌာနလမ်း၊ ပိုးသာရွာရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။ တင်ဒါလက်ခံသည့်ကာလ - ၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက်မှ ၂၄-၁-၂၀၂၀ ရက် စုစ ံ မ်းေမးြမန်းိင ု သ ် ည့ဖ ် န ု ်းနံပါတ် ၀၉-၄၂၀၃၀၅၂၁၉ (ရန်ကန ု )် ၊ ၀၉-၄၃၁၃၄၁၂၉ (စစ်ေတွ)၊ ၀၉-၇၉၅၂၄၁၁၆၀

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ သဃန  ်းကန်းမိနယ်၊

အထက(၃) သဃန်းကန်းမှ ေဒတင် တင်ယ ွ ၏ ် ဖခင် ဦးကည်င ှ ့် ဦးေမာင် ကည်မှာ တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။ ဦးကည်(ခ)ဦးေမာင်ကည်

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ်၊ ကျ ီေတာ်ရပ်ကက ွ ၊် ကျ ီေတာ်လမ်း၊ အမှတ်

(၂၅)၊ (၂)ခန်းတွဲ RC(၈ ၁၂ )ထပ်တိုက်၏ ၇ လာ (ေြခရင်းခန်း)၊ ဧရိယာ-၇၁၅ စတုရန်းေပ၊

ှစ်(၉၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ေပရှိ မီနီကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့် ၎င်းမီနီကွန်ဒိုတိုက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုံးကို ပိင ု ဆ ် င ို ၍ ် လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ှိ ည်ဟု ဝန်ခံ သူ ြဖစ်ေသာ ဦးေအာင်သန်းစိုး[၁၂/ကတတ(ိင ု )် ၀၂၄၈၀၆] ထံမှ က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွများ ြဖစ်ေသာ ဦးပိင ု စ ် ိုးသူ[၁၂/စခန(ိင ု )် ၀၆၉၆၃၆]၊ ေဒယ်မန ွ  ် င ို [် ၁၂/ဒလန(ိင ု )် ၀၄၅၅၅၉] တိက ု အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န်အတွက် ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားရှလ ိ င် တိကျခိင ု လ ် ေ ံု သာ စာရွက် စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကညာပါသည့်ေန့မှ (၇)ရက်အတွင်း က်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေန့ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန့်လတ်ေကာင်းေကညာြခင်း ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်မိနယ်၊ ေရတံခါးရပ်ကွက်၊ အပိုင်း-၂၊ ြခံအမှတ-် ၃/၂၉ ေန ဦးတင်လ-ှ ေဒသန်းွဲတိ၏ ု သား ေမာင်ြမတ်ေဇယျာစိးု [၇/ပမန(ိုင်)၀၉၃၀၉၀]သည် မိဘများ၏ ဆိုဆုံးမစကားများကို မနာခံဘဲ မိဘများစိတ်ဆင်းရဲေအာင် အကိမ်ကိမ် ြပလုပ်ခဲ့ပါသြဖင့် ယေန့မှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန့်လတ်လိုက်ပါသည်။ ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ မည်သည့က ် စ ိ အဝဝကိ  မ ု  တာဝန်ယေ ူ ြဖရှငး် ေပးမည် မဟုတေ ် ကာင်း ေကညာ အပ်ပါသည်။

ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှငအ ့် ညီ ပီးဆုးံ သည်အထိ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ဦးပိုင်စိုးသူ၊ ေဒယ်မွန်ိုင်တို၏ လဲအပ်န်ကားချက်များအရဦးဝင်းမင်းစိုး

ေဒသူဇာေကျာ်

LL.B,WIPO

LL.B,D.B.L,D.I.L,D.I.P.L,

(Switzerland)

WIPO(Switzerland)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၂၆၆၄)

(စ်-၁၆၅၂၆)

Ph-01-246869,09-450023651 Ph-09-765602290

ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၅၄၅၅) Ph-09-421157856

Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)၊ တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။) အဖ - ဦးတင်လှ [၇/ပမန(ိုင်)၀၁၃၉၁၅] အမိ- ေဒသန်းွဲ [၇/ပမန(ိုင်)၀၁၃၉၁၉]

ေဖာင်းကေပျာက် ေလာက်ထားြခင်း

ယာ်အမှတ် - 4K/2630 ၏ ေဖာင်းကနံပါတ်ြပား ေပျာက်ဆးံု ၍ ထုတေ ် ပးရန် ေလာက်ထားလာပါ သြဖင့် ယခင် ေဖာင်းကနံပါတ်ြပား ပျက်ြပယ်ပါေကာင်း အများသိေစ ရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ကညန၊ ခိုင်ုံး (ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)

အမည်ေြပာင်း

စစ်ကင ု ိ း် တိင ု း် ေဒသကီး၊ ပင်လည် ဘူးမိနယ်၊ မိုးေကာင်းရပ်ကွက် တွငေ ် နထိင ု ေ ် သာ ဦးေအာင်င ို ေ ် အး ၏သမီး မှငး် လဲ့လ့ရ ဲ ီ[၅/ပလဘ (ိုင်)၀၇၇၇၂၉]၏ အမည်အား မှင်းလဲ့လဲ့ရည်ဟု ေြပာင်းလဲ ေခဆိုပါရန်။ မှင်းလဲ့လဲ့ရည်

ဒီကရီအတည်ြပရန် အမိန့်မထုတ်သင့်ေကာင်း ထုေချေစရန်အေကာင်းကားစာ (တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန့်-၂၁၊ နည်း-၂၂) ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ် ၂၀၁၇ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၂၆၇

[ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး၊ ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၈)ုံးေတာ်] ှင့် ဆက်ယ်သည့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမအမှတ်-၅၀၆ ေဒသက်မာဟန် ှင့် ၁။ ေဒစုလင်  ေအာင် (၎င်း၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ် ဦးရဲထွဋ်) ၂။ ကိုဖိးေဝမင်း တရားိုင် တရားံးများ အထက်အမည်ပါအမမှ-အမှတ(် ၁)တရားံး ေဒစုလင်  ေအာင် အမှတ် (၃၄၂)၊ ဗိလ ု မ ် င်းေရာင်လမ်း၊ (၃၄) ရပ်ကက ွ ၊် ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်ပင ို ်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးေနသူ (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိသ)ူ သိေစရမည်။ ၂၀၁၇ခုစ ှ ၊် တရားမကီးမအမှတ-် ၂၆၇၊ အေရှပိင ု ်းခိင ု တ ် ရားုံးေတာ် တွင် ကျရှိသည့် ဒီကရီအတည်ြပလုပ်ရန် ေဒသက်မာဟန်(၎င်း၏အခွင့်ရ ကိုယ်စားလှယ်စာရသူ ဦးရဲထွဋ်)က ေလာက်ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့် အေကာင်းေကာင့် အတည်ြပလုပ်ေစရန် အမိန့်မထုတ်သင့်ေကာင်း အေကာင်းတစ်ခခ ု ရ ု လ ှိ င် ေချဆိရ ု န် သင်ကယ ို တ ် င ို ြ် ဖစ်ေစ၊ ေရှေန(သိမ ု ဟုတ)် အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက် (ြပာသို လြပည့်ေကျာ် ၆ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀ နာရီတွင် ဤုံးေတာ်သို လာေရာက်ရမည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၈ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က်ုပ် လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (သန်းေဇာ်ဦး) ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၈) ရန်ကုန်အေရှပိုင်ခိုင်တရားုံး

ရတနာသစ်ေတာ ြပည့ေ ် သွးေကာ သစ်ေတာရတနာ ထိန်းသိမ်းပါ


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

အထူးလက်လှဲစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ် -(၁/၂၀၂၀)ြဖင့် သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာ ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်များ ချ ီးြမင့်ခံရသည့-် "သီ သီရိသုဓမသိဂ" ဘွဲတံဆိပ်ရ ေဒါက်တာေဒေဌးေဌးခိုင် (ေမာရိယတိုင်းရင်း ေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး) "သီ သီဟသုဓမသိဂ" ဘွဲတံဆပ ိ ရ ် ေဒေအးြမင့သ ် န်း(ေအာင်ရတနာ သကန  ်းတိက ု )် "သု သုဓမမဏိေဇာတဓရ ဇာတဓရ"ဘွဲတံဆပ ိ ရ ် ဒီဇင ို န ် ာ ကိထ ု န ွ ်းထွန်းလင်းတိအ ု ား မိသားစု တိုှင့်ထပ်တူ အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်မိပါေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်း ဂုဏ်ြပအပ်ပါသည်။ ဗိုလ်မှးေကျာ်ကိုကိုရှိန်း-ေဒမိုးြပည့်ြပည့်ဖိး KS DIAMOND Diamonds & Jewellery မုံရွာဆရာမိုး တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

(အဖ) ဦးဒမ်မွန်းခမ်၏သမီး မကျ ိန်လွန်းကိမ်ကိုင်ေဆာင်သည့် မှတ်ပုံတင်ကတ်ှင့် ိုင်ငံကူး လက်မတ ှ ် ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှပ ိ ါက အေကာင်းကားေပးပါ ရန်။ Ph:09-698051735

အေမွြပတ်စွန့်လတ်ြခင်း

ကန်မ ေဒစာဝင်း[၁၂/သကတ

(ိုင်)၀၈၃၂၆၂]၏

သားြဖစ်သူ

ေမာင်မင်းြမတ်ေမာင်ေမာင် [၁၂/ သကတ(ို င ် ) ၁၆၉၁၇၉] သည် ေနအိမမ ် ှ မိဘ၏စကားနားမေထာင် ဘဲ သူ၏သေဘာအတိင ု ်း ဆင်းသွား ပါသြဖင့်

သူှင့်ပတ်သက်ေသာ

ကိစတိ  င ု ်းကို တာဝန်မယူပါေကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။ မိခင် ေဒစာဝင်း

ကီး ြမန် သစ် ပင်

စိုက် ပျ ိး လင်

စွမ်း အင် လည်း ရ ြပည် လည်း လှ


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ေလလံေကာ်ြငာစာအား ြပင်ဆင်ဖတ်ပါရန် ၆-၁-၂၀၂၀ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၄)တွင် ဆံေတာ်ရင ှ ြ် မတ်ေမာ်တင်ေစတီေတာ် ဗုဒပူ  ဇနိယပွေ ဲ တာ် ေဈးဆိင ု ခ ် န်း များှင့် အရပ်ရပ်လပ ု င ် န်းများ ေလလံေခယူြခင်း ေခါင်းစ်ပါ အပိဒ ု (် ၂) ရှိ "၂၀၂၀ြပည့ ် စ ှ ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၅ရက်မှ ၁၇ရက်အထိ" စာသားအစား "၂၀၂၀ြပည့ ် စ ှ ၊် ဇန်နဝါရီလ ၁၅ရက်မှ ၁၇ရက်အထိ"ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။ ဘုရားပွဲေတာ်ကျင်းပေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိ၊ စကားဝါေြမ လယ်ယာ ကုနထ ် တ ု  ် င ှ ့် လက်လပ ု လ ် က်စားများ အေထာက်အကူြပေရး

အဖွဲသို အေသးစား ေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိင ု စ ် င်အမှတ(် ၀၀၀၂/၂၀၁၆)ြဖင့လ ် ည်းေကာင်း၊ အသင်းအဖွဲ ဖွဲစည်းခွငမ ့် တ ှ ပ ် တ ုံ င်အမှတ(် ၂၂၂၆)ြဖင့လ ် ည်းေကာင်း၊ ေငွေချး ြခင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာ ြပည်တွင်းအသင်းအဖွဲများ

(NGO)ေငွေချးြခင်းလုပင ် န်းေဆာင်ရက ွ ြ် ခင်းမြပရန် စီမက ံ န ိ း် ှငဘ ့် ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေငွေရးေကးေရးကီးကပ်စစ်ေဆး ေရးဦးစီးဌာန၏ န်ကားချက်အရ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းပီး စာရင်းရှငး် လင်းဖျက်သမ ိ း် မည်ြဖစ်ပါ၍ အသင်းဝင်များအေန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ

အများသိေစရန်အသိေပးေကညာြခင်း

ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ြခင်း

က်ုပ်၏အမသည်ြဖစ်သူ ေဒလှလှေဌး(ဘ)ဦးခင်ေမာင်[၉/မနမ

(ို င ် ) ၀၃၆၈၆၆]၊ အမှ တ ် - (၁၂၃)၊

၈၆လမ်း ှ င့ ်

ချင်းြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူသည့် ၂၈-၁၂၂၀၁၉ ရက် ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာ စာမျက်ှာ -၂၂ ှင့် ၃၀-၁၂-၂၀၁၉ရက်၊ ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ-၂၆တွင် ထည့သ ် င ွ း် ေကာ်ြငာထားေသာ ဖလမ်း မိ၊ မိနယ်ခန်းမ အတိုင်းအတာှင့် ကုနက ် ျေငွအား ေအာက်ပါအတိင ု း် ေြပာင်းလဲ ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ေပးပါရန် အသိေပး အပ်ပါသည်ဖလမ်းမိ၊ မိနယ်ခန်းမ (၂)ထပ်ခွဲ ေပ(၁၀၀x၆၀)၊ ေငွကျပ်(၆၇၅)သန်း တင်ဒါေကာ်မတီ

၉လမ်း ေထာင့ ် ၊

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မေလးတိင ု ်းေဒသကီးေနသူ၏ လအ ဲ ပ်န်  ကား ချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ပဲခးူ တိင ု း် ေဒသကီး၊ ပဲခးူ မိ၊ ဥဿာမိသစ်၊ ရပ်ကက ွ ် ကီး(၂)၊ ေြမတိင ု း်

ရပ်ကက ွ (် ၉) တပင်ေရထီးလမ်း၊ အိမအ ် မှတ(် ၁၅/ခ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၉)ဧကရှိ

ေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပတွင် ေဆာက်လပ ု ထ ် ားေသာ တစ်ထပ်တက ို ် အေဆာက်အအုံသည် ေဒေမာ်ေမာ်ဦးအမည်ြဖင့် ပဲခူးခိုင်အေထွေထွ

အု ပ ် ခ ျပ် ေရးဦးစီး ဌာန၏ မိေြမမ အမှ တ ် - ၆၄/ငါး/၂၀၀၃-၂၀၀၄အရ

၁၄-၇-၂၀၀၃ရက်မှ ၁၃-၇-၂၀၃၃ရက်အထိ ှစ(် ၃၀)ေြမငှားဂရန်ထတ ု ေ ် ပး၍ ရရှိထားပါသည်။

အဆိပ ု ါေြမကွက ် င ှ ့် အေဆာက်အအုက ံ ို ေဒေမာ်ေမာ်ဦးထံမှ ဝယ်ယူ

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း

ခဲသ ့ ူ ေဒအိအလ ိ င်  ထမ ံ ှ က်ပ ု ၏ ် အမသည်က ထပ်ဆင့ဝ ် ယ်ယ၍ ူ လက်ေရာက်

မေလးတိင ု း် ေဒသကီး၊ ေတာင်သာ မိ၊ ဦးေအာင်ြမင့်စိန်ှင့် ေဒခင်ဝင်း တိ၏ ု သမီး မအိသာေအာင်(ခ) မတင်ဇာ ေမာ်[၉/တသန(ိုင်)၂၀၉၈၀၅] သည် တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။ မအိသာေအာင် (ခ) မတင်ဇာေမာ်

ရယူထားပီး ပဲခူးခိုင်တရားုံး၊ တရားမကီးမအမှတ်-၃၇/၂၀၁၈တွင်

ဝရမ်းကပ်ခင ွ ့် မရှေ ိ ကာင်းှင့် ဥပေဒှငအ ့် ညီ လက်ဝယ်ထားပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် ေ ှိ ကာင်း မက်ဟေကညာသည့် ဒီကရီကုိ ၁၁-၇-၂၀၁၉ရက်က ရရှခ ိ ့ဲ ပီးြဖစ်ပါသည်။

သို ပ ါ၍ ပဲ ခူး ခို င ် အ ေထွ ေ ထွ အု ပ ် ခ ျပ် ေရးဦးစီး ဌာန၏ မိေြမမ

အမှတ-် ၆၄/ငါး/၂၀၀၃-၂၀၀၄အရ ေဒေမာ်ေမာ်ဦးအမည်ြဖင့် ေြမငှားဂရန်

စာချပ်အား လက်ဝယ်ရရှိထားသူမည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၅)ရက် အ တွ င ်း က ်ု ပ ် ထံ သို လ ည်း ေကာင်း ၊ က ်ု ပ ် အ မ သည် ထံသို

လည်းေကာင်း ဆက်သယ ွ အ ် ေကာင်းကားပါရန်င ှ ့် လာေရာက်ဆက်သယ ွ ် ြခင်းမရှပ ိ ါက ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိရှိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

က်ုပ်၏အမသည်ြဖစ်သူ ေဒလှလှေဌး၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးတင်ထွန်း(LL.B)

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၆၃) (၂၀၁၆ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၂၉ရက်)

အမှတ်(၂၄/၁၄၄-၁၄၆)၊ မိေရှာင်(၂)လမ်း၊ ရပ်ကွက်ကီး(၈)၊ ဥဿာမိသစ်၊ ပဲခူးမိ။ ဖုန်း-09-250299976

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ အလုံ မိနယ်၊ ေစာရန်ပင ုိ ေ ် တာင်ရပ်ကက ွ ၊် ငုဝါလမ်း၊ အမှတ် (၅၇/ဘီ)၊ ေြမညီ ၂-လာရှတ ိ က ို ခ ် န်းကို ဦးြမင့ခ ် ျ ိ[၁၂/လသန(ိင ု )် ၀၀၅၃၃၈] မှ တိုက်ခန်းှင့်တိုက်ခန်း၏ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ့် စီမခ ံ န့်ခပ ဲွ င ုိ ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ည်ဟု ဝန်ခက ံ တိြပပီးေရာင်းချ ရန်ကမ်းလှမ်းရာ တိက ု ခ ် န်းဝယ်ယသ ူ ြူ ဖစ်ေသာ ေဒြမစိုးမိုး[၁၂/လမတ(ိင ု )် ၀၃၃၂၅၄]က တိုက်ခန်းအား အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ တစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကက ွ လ ် သ ုိ မ ူ ျားရှပ ိ ါက ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားစာရွက် စာတမ်းများှငတ ့် ကွ လာေရာက်ဆက်သယ ွ က ် န့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ သတ်မတ ှ ် ရက်ေကျာ်လန ွ သ ် ည်အထိ ကန့်ကက ွ သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့် အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ သည်။ ေဒြမစိုးမိုး[၁၂/လမတ(ိုင်)၀၃၃၂၅၄] ဆက်သွယ်ရန်-ဖုန်း-၀၉-၇၆၄၀၀၁၄၅၄

သစ်ေတာမှန်လင် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းက

RVR-2010 အိမ်စီးကားသန့် ေရာင်းမည် 09-965106796, 09-7957735056

ြဖင့် ေပးရန်၊ ရရန်များကို အဖွဲ တည်ရရ ိှ ာသို (၃၁-၁-၂၀၂၀)ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍လာေရာက်ထုတ်ယူ ေပးသွင်းကပါရန် အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ဦးေသာင်းွန့်(ဥက) ဖုန်း-၀၉-၄၄၂၂၂၀၃၂၅

အများသိေစရန်ေကညာချက်

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်(၄)၊

လူေနရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၄)ရပ်ကက ွ ၊် သုတ(၃)လမ်း၊ အမှတ(် ၄၀၁)ဟုေခတွင် ေသာ အလျား (၂၀)ေပ x အနံ (၆၀)ေပအကျယ်အဝန်းရှိ ေဒသိမ့်သိမ့်ဦး

ပိင ု ဆ ် င ုိ ေ ် သာေြမကွက ် င ှ ့် ယင်းေြမကွကေ ် ပတွင် ေဆာက်လပ ု ထ ် ားေသာ အေဆာက်အအုံအပါအဝင် အကျ ိးခံစားခွင့်များအားလုံးတိုကို ေရာင်းချ စီမံပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒသိမ့်သိမ့်ဦး[၁၂/ကမန(ိုင)် ၀၈၅၀၃၁]ထံမှ က်ုပ်တို၏

မိတေ ် ဆွြဖစ်သမ ူ ှ အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယမ ူ ည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အထက်ပါေနအိမြ် ခံ

ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန့် ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာစာ

ပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွငး် ခိင ု လ ် ေ ံု သာစာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများြဖင့် က်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်းှငသ ့် တ်မတ ှ ရ ် က် ေကျာ်

လွနပ ် ါက အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ် သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒေဟမာငိမ်းချမ်းေအာင်[၁၄/မမက(ိုင်)၁၈၁၈၇၅]၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ-

ေဒေနာ်ပါးလ်စံမင်း

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၁၂၃/၂၀၁၉)

ေဒသင်းသင်းဟန်

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၉၈၆/၂၀၁၇)

စုေပါင်းုံးကီးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉ ၄၂၁၁၀၃၄၅၄

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း မေကွးတိင ု ်းေဒသကီး၊ ပခုကခိင ု ၊် ပခုကမိ၊ စက်မဇု  န် (၁၁)လမ်း၊

ေမခ/မလိခ လမ်းကားေနရာတွင် ထုတလ ် ပ ု မ ် ည့် Sun Kiss အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ ် ေနကာေစ့ေလှာလ ် ပ ု င ် န်းကို အထုတအ ် မျ ိးမျ ိးြဖင့ထ ် ည့သ ် င ွ ်း၍ ြမန်မာြပည်

တစ်ဝန်းလုးံ ထုတလ ် ပ ု ြ် ဖန့်ချ ိေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကန့်ကက ွ သ ် ူ များရှိပါက ေကာ်ြငာသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထား ခိုင်လုံစွာြဖင့် လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်

ပါက လုပင ် န်းစ်အဆင့ဆ ် င့က ် ု ိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ဦးစိန်ပွား

[၈/ပခက(ိုင်)၁၄၃၃၈၃]

ဖုန်း-၀၉-၉၇၀၁၁၉၀၁၁

အမည်ေြပာင်း

လင်သာယာမိနယ်၊ အမက (၂၂)၊ ဒုတယ ိ တန်းမှ အဖဦးထိနလ ် င်း ၏သား ေမာင်င်းလင်းခန့် အား ေသာ်ဇင်မင်းထက်ဟု ေြပာင်းလဲ ေခဆိပ ု ါရန်။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

ကန်မ မြဖှငး် ေဝ [၁၂/ဗတထ (ိုင်)၀၄၀၀၈၁]၏ ပတ်စ်ပိုစာအုပ် နံပါတ်-၉၀၂၁၃၅မှာ ခရီးသွားရင်း ေပျာက်ဆုံးသွားပါေကာင်း။ ဖုန်း-၀၉-၉၅၈၁၂၇၂၃၄

ဖခင်အမည်မှန်

ဒလမိနယ်၊ ေပျာ်ဘွယ်ကီးစံြပ ေကျးရွာ၊ ဆန်စက်ပင ို ်းေန ပညာသင်ကား ေနေသာ ေမာင်စည်သူေအာင်၏ ဖခင် အမည်မှန်မှာ ဦးသန်းလင် [၁၄/ကလန (ိုင်)၀၁၁၉၁၄] ြဖစ်ပါေကာင်း။ ဦးသန်းလင်


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

အမည်ေြပာင်း

သာေကတမိနယ်- ၆ အေနာက် ရပ်ကွက်၊ ဇမသီရိ ၄ လမ်းေရှ၊ အမှတ် ၄၂၁ ေန ဦးြပည့်စုံေအာင်[၁၂/သကတ (ိုင်)၁၅၄၆၁၃] ၏ သား ေမာင်ငိမ်း မင်းခန့်အား ေမာင်ခန့်သစ်ဟု ေြပာင်းလဲ ေခဆိုပါရန်။ ေမာင်ခန့်သစ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန တနသာရီတင ို ်းေဒသကီး ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ထားဝယ်မိ ၁။ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး ကုသေရးဦးစီးဌာနေအာက်ရှိ ေဆးုံများှင့် ကျန်းမာေရး ဌာနများတွင် (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘာှစ် တစ်စ ှ စ ် ာအတွက် လိအ ု ပ်သည့ေ ် ဆးဝါးများကို ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယမ ူ ည်ြဖစ်ပါ၍ အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါများ တင်သင ွ း် ရန် ေခယူအပ် ပါသည်။ ၂။ တင်ဒါစတင်ေရာင်းချမည့်ေန့ရက် - ၉-၁-၂၀၂၀ ရက် တင်ဒါပိတ်မည့်ေန့ရက်ှင့်အချ ိန် - ၁၀-၂-၂၀၂၀ ရက်၊ ညေန (၄:ဝဝ)နာရီ ၃။ တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့် တင်ဒါေခယူသည့် ေဆးဝါးအချက်အလက်များကို အေသးစိတသ ် ရ ိ လ ိှ ပ ုိ ါက တနသာ ရီတင ုိ း် ေဒသကီး ကုသေရးဦးစီးဌာန၊၊ ထားဝယ်မိ (ဖုန်း-၀၅၉-၂၁၁၄၄/၀၅၉-၂၁၁၄၅) သိုုံးချ ိန်အတွင်း စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ တင်ဒါေခယူေရးေကာ်မတီ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ထားဝယ်မိ

သစ် ေတာ နဲ့ သစ် ပင် ချစ် ခင် တဲ့ လူ မျ ိး သစ် ပင် ကို ှစ် စ် စိုက် ေရ တိုက် ကို စိုး


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း

အထူးဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူလှပါေကာင်း

သာသနာ့ ဒါယကာကီး ဦးေအာင်သန်းစိန(် သီဟသုဓမမဏိ ေဇာတဓရ)၏ဇနီး သာသနာ့ ဒါယိကာမကီး ေဒေအးြမင့သ ် န်း အား ၄-၁-၂၀၂၀ရက်(လွတလ ် ပ်ေရးေန့)တွင် ိင ု င ် ေ ံ တာ်မှ ချ ီးြမင့် ေသာ "သီဟသုဓမသိဂ" ဘွဲကို ထိက ု တ ် န်စွာရရှသ ိ ည့အ ် တွက် အထူးပင် ဂုဏယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့် ဒကာကီး၊ ဒကာမ ကီး မိသားစုတိုသည် ကျန်းမာချမ်းသာစွာ သာသနာ့အကျ ိး ဆတက်တိုး၍ ချ ီးေြမာက်ေထာက်ပ ံ့ င ို ပ ် ါေစဟု ေမတာအာသီသ များစွာြဖင့် ဆြပ ဆုေတာင်းေပးလိုက်ပါသည်။ သမိေဒါဒယထီပိုးစံသီလရှင်စာသင်တိုက် ေကာ့ကရိတ်မိ၊ ကရင်ြပည်နယ်

သာသနာ့ ဒါယကာကီး ဦးေအာင်သန်းစိန(် သီဟသုဓမမဏိ ေဇာတဓရ)၏ဇနီး သာသနာ့ ဒါယိကာမကီး ေဒေအးြမင့သ ် န်း "သီဟသုဓမသိဂ" ဘွဲရရှိသည့်အတွက် အထူးဝမ်းေြမာက် ဂုဏ်ယူအပ်ပါသည်။ သာသနာ့ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမကီးများ ဒီထက်မက ဘုရားသာသနာေတာ်ကီးအဓွန့်ရည ှ ရ ် န် ရည်သန်၍ သာသနာအကျ ိး သယ်ပိုးေဆာင်ရက ွ  ် င ို ပ ် ါေစလို ေမတာအြပည့် နဲ့ ဆုေတာင်းလိုက်ပါသည်။ ေဒစာသိဂှင့်တပည့်များ သုခိတာရာမသီလရှင်စာသင်တိုက် လာဘမုနဘ ိ ရ ု ားလမ်း၊ ေအာင်သာယာရပ်ကက ွ ၊် သံြဖဇရပ်မိ။

ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း

ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာဂုဏ်ြပအပ်ပါသည်

သီလရှင် ဆရာကီး၊ ဆရာေလးများ အားကိုးအားထားြပရ ေသာ သာသနာ့ဒါယကာကီး ဦးေအာင်သန်းစိန(် သီဟသုဓမမဏိ ေဇာတဓရ)၏ဇနီး သာသနာ့ဒါယိကာမကီး ေဒေအးြမင့သ ် န်း အား ၄-၁-၂၀၂၀ ရက် (လွတ်လပ်ေရးေန့)တွင် ိုင်ငံေတာ်မှ ချ ီးြမငေ ့် သာ "သီဟသုဓမသိဂ" ဘွဲ ရရှသ ိ ည့အ ် တွက် မေလးမိ၊ မေလးေတာင်ေြခ စရံသီစာသင်တိုက် ဆရာတပည့်များမှ ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါသည်။ စရံသီ သီလရှင်စာသင်တိုက် မေလးေတာင်ေြခ၊ မေလးမိ

သာသနာ့ ဒါယကာကီး ဦးေအာင်သန်းစိန်(သီဟသုဓမမဏိ ေဇာတဓရ)၏ဇနီး သာသနာ့ဒါယိကာမကီး ေဒေအးြမင့သ ် န်း အား ၂၀၂၀-ြပည့်ှစ်(လွတ်လပ်ေရးေန့)တွင် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှ ချ ီးြမင့် ပါေသာ "သီဟသုဓမသိဂ" ဘွဲတံဆိပ်ကို လက်ခံရရှိသည့်အတွက် အထူးဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ မိသားစုအားလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာနဲ့ အသက်ရာေကျာ်ရည ှ ် ကပါေစ။ ဆတက် တိုး၍လည်း ဘာသာအကျ ိး၊ သာသနာအကျ ိး သယ်ပိုးထမ်းရွက်င ုိ ် ကပါေစ ေကာင်း သမိေဒါ ဒယေဇတဝန်သလ ီ ရှငစ ် ာသင်တက ုိ ၊် ဒဂုံ မိသစ်အေရှ ပိုင်းမိနယ်မှ ဆရာကီး၊ ဆရာေလးများက ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ ဂုဏ်ြပဆုေတာင်းေမတာ ပိုသအပ်ပါသည်။ သမိေဒါဒယေဇတဝန် သီလရှင်စာသင်တိုက် ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်း၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာြခင်း

ေနြပည်ေတာ်၊ ဥတရသီရိ မိ၊ ရတနာ သိဒိ ရပ်ကက ွ ၊် ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ၊် ၄/ဥတရသီရိအေနာက်ရပ်၊ ေြမဧရိယာ (၀.၂၂၉) ဧက၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ဥ-၃၀၀၈)၊ ဦးခင်ေမာင်ေဌး (ဘ) ဦးေမာင်ေမာင် အမည် ေပါက် ှစ(် ၃၀)ေြမငှားစာချပ် ေြမကွက် ကို ဦးသန်းထွနး် [၁၂/မဂဒ(ိင ု )် ၀၇၆၄၁၂ (ဘ) ဦးသူငယ်မှ ရန်ကန ု စ ် ာချပ်စာတမ်း မှတပ ် တ ံု င်းံု ၏ အထူးကိယ ု စ ် ားလှယလ ် ဲ စာအမှတ-် ၁၃၁၃၇/၂၀၁၈ (၆-၁၂-၂၀၁၈) တင်ြပ၍ ဦးသက်ခင ုိ ထ ် န ွ း် [၁၂/မဂဒ(ိင ု )် ၀၅၄၈၉၇] (ဘ) ဦးသန်းထွန်း အမည်ြဖင့် မှတ်ပုံတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ် ဆို ရ န် ေြမပုံ / ေြမရာဇဝင် ေရးကူး ခွ င့ ် ေလာက်ထားလာပါသြဖင့် ကန့်ကက ွ လ ် ို သူများအေနြဖင့် တရားဝင် ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်းများ၊ တရားုံး အမိန့်ဒက ီ ရီများအေထာက်အထားခိင ု လ ် စ ံု ာွ တင်ြပ ၍ ေနြပည် ေတာ် စ ည် ပ င် သာယာေရး ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမက ံ န ိ ်းှင့် ေြမစီမခ ံ န့်ခွဲ မဌာနသို ေကာ်ြငာစာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၁၅) ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကက ွ ် ိင ု ေ ် ကာင်းှင့် သတ်မတ ှ က ် ာလ အတွင်း ကန့် ကွက်မမရှိပါက ဌာန၏လုပ်ထုံး လုပန ် ည်းများှငအ ့် ညီ ေြမပု/ံ ေြမရာဇဝင် ေရးကူးခွင့် ေလာက်ထားလာမအား ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးသွားမည် ြဖစ် ေကာင်း ေကာ်ြငာလိုက်သည်။ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန့်ခွဲမဌာန ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ြပပါေကာင်း

ေကာ်ြငာြခင်း ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ မစိုးရိမ်ေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်

ေအာင်ရတနာေကျာင်း၊ သန်းရတနာေကျာင်းတိ၏ ု တစ်ဦး

(၄၃/ခ)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၄သမိင ု ်း)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၃/င၄)+(၄/က၂)၊

တည်းအလှရှင် ဦးေအာင်သန်းစိန် (သီဟသုဓမမဏိေဇာတဓရ)

ဧရိယာ(၀.၂၁၇)ဧက၊ (၉၄၇၉)စတုရန်းေပ ခန့်ရအ ိှ စိးု ရေြမအား ေြမငှားစာချပ် (အထူး

၏ဇနီး ေဒေအးြမင့သ ် န်း အား ၄-၁-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် ိင ု င ် ေ ံ တာ်

ဂရန်)ခွင့်ြပေပးပါရန် ဦးစိုးဝင်း+၅[၁၂/ တမန(ိင ု )် ၀၂၃၇၅၉]မှ ေလာက်ထားလာ

မှ ချ ီးြမငေ ့် သာ "သီဟသုဓမသိဂ""ဘွ  ဲ ရရှသ ိ ည့အ ် တွက် အထူး

ပါသြဖင့် ကန့်ကွက်ရန်ရှိပါက ဤေကာ် ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍

ဝမ်းေြမာက်လှပါေကာင်း မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ြပအပ်ပါသည်။

(၁၅)ရက်အတွင်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မိြပှင့်အိမ်ရာ ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊

ေြမယာဌာနခွဲသို

သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းအေထာက်

သမိေဒါဒယေအာင်သေြပစာသင်တိုက်

အထားမူရင်းများ တင်ြပ၍ ကန့်ကက ွ  ် င ို ် ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်

ြမစ်ငယ်မိ၊ စာတိုးရွာ၊ မေလး

ပါက ေြမငှားစာချပ်(အထူးဂရန်) ထုတ် ေပးေရးကို

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်

ြဖစ်

ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ေြမယာဌာနခွဲ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်းုံး

ခင်ပွန်းအြဖစ်မှ မသက်ဆိုင် ေတာ့ပါေကာင်းေကညာြခင်း ကန်မ ေဒတင်တင်ွယ်[၁၂/ဒလန

(ိုင်)၀၄၆၄၅၇]ှင့် ဦးေကျာ်ိုင်ဝင်း[၁၂/ လသယ(ိုင်)၀၅၂၉၈၇]တိုသည် လင်မ ယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းခဲ့ရာ သားသမီး

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ မိုးေကာင်းလမ်းှင့် ေအာင်ေဇယျာလမ်းေထာင့်၊ ေရမိုးေကာင်းအဆင့်ြမင့်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(I)၊ RC(12)ထပ်+Basement တိုက်၏(11)လာအခန်း၊ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအမှတ်(I-1102)၊ ဧရိယာ(၂၀၇၇)စတုရန်းေပ၊ ရန်ကန ု ် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီပင ုိ ေ ် ြမေပရှိ ကွနဒ ် တ ို က ို ခ ် န်းှင့် ၎င်းကွနဒ ် တ ို က ို ခ ် န်း၏ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်အားလုးံ တိက ု ုိ အမည်ေပါက်ပင ုိ ဆ ် င ုိ ၍ ် လေ ဲ ြပာင်းေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ည်ဟု ဝန်ခသ ံ ြူ ဖစ်ေသာ ဦးေကာင်းြမတ်ဝင်း[၁၂/ဗဟန(ိင ု )် ၀၉၀၆၁၄]ထံမှ က်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ဦးေအာင်မျ ိးေဝ[၅/ကလတ(ိုင်)၀၀၇၈၅၂]၊ ေဒကကေဆွ[၅/ကလတ(ိုင်)၀၀၀၀၇၁]တိုက အပီးအပိင ု ဝ ် ယ်ယရ ူ န်အတွက် ကန့်ကက ွ လ ် သ ို မ ူ ျားရှလ ိ င် တိကျခိင ု လ ် ေ ုံ သာစာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ ဤေကညာပါသည့ေ ် န့မှ (၇) ရက်အတွင်း က်ုပ်တိုထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေန့ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန့်ကွက်မည့် သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ အပ်ပါသည်။ ဦးေအာင်မျ ိးေဝ၊ ေဒကကေဆွတို၏ လဲအပ်န်ကားချက်များအရဦးဝင်းမင်းစိုး ေဒသူဇာေကျာ် ေဒေဝဖိးေအာင် LL.B,WIPO(Switzerland) LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO(Switzerland) LL.B တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၆၀၅၁) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၄၅၅) Ph-01-246869, 09-450023651 Ph-09-254508917 Ph-09-421157856 Level(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈) တာဝါ(၂)၊ HAGL Myanmar Center Tower ၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

တစ်ဦး

ထွန်းကားခဲ့ပါသည်။

ထိုသို

ေပါင်းသင်းေနစ်အတွင်းတွင် ဦးေကျာ် ိင ု ဝ ် င်းသည် မိသားစုဂဏ ု သ ် က ိ ာကျဆင်  း ေစမည့် ခွင့်မလတ်ိုင်သည့်ကိစရပ်များ ကို

အကိမ်ကိမ်

ထိုေကာင့်

ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ေပါင်းသင်းရန်

မြဖစ်င ို ေ ် တာ့ပါသြဖင့် အုပထ ် န ိ ်းသူ အသိ သက်ေသများေရှေမှာက်တွင် ကွာရှင်း ြပတ်စဲပီး

ြဖစ်ပါသည်။

သိုပါ၍

ေနာက်ေနာင်တင ွ ် ၎င်းှငပ ့် တ်သက်ေသာ ကိစရပ်များအားလုံးသည်

ကန်မှင့်

မသက်ဆင ို ေ ် တာ့ပါေကာင်း အများသိေစ ရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒတင်တင်ွယ် [၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၄၆၄၅၇]

ိင ု င ် တ ံ စ်ဝန်းစိမ်းလန်းဖို သစ်ပင်စက ို ပ ် ျ ိး ထိန်းသိမ်းစို


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်ရက် ေြပာင်းလဲေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာနသည် (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ခု၊ ဘာေရးှစတ ် င ွ ် ရန်ကန ု အ ် ထူးကုေဆးုသ ံ စ်ကီး (New Yangon Specialist Hospital)အတွက် လိုအပ်သာ ေဆးုံသုံးစက်ပစည်း များအား ဝယ်ယရ ူ န် အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါပိတသ ် မ ိ ်းမည့ရ ် က် ေြပာင်းလဲေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ တင်ဒါစည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများကို တင်ဒါလက်ခံ ေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ၊ ုံးအမှတ်(၄)၊ ေနြပည်ေတာ်သို ဆက်သွယ် စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ ယခင်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချ ိန် - (၈-၁-၂၀၂၀)ရက်၊ မွန်းတည့် (၁၂:၀၀)နာရီ ေြပာင်းလဲပိတ်သိမ်းမည့်ရက်ှင့်အချ ိန် - (၆-၂-၂၀၂၀)ရက်၊ မွန်းတည့် (၁၂:၀၀)နာရီ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇-၃၄၁၁၅၁၀/ ၀၆၇-၃၄၁၁၆၃၄ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

"ကန်ထိုက်တာ ဦးေအာင်ကိုကို[၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၆၂၁၀၄] အခန်းကိပွိ င့ဝ ် ယ်ယသ ူ မ ူ ျားှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်း"

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ မိင်သာယာလမ်း၊

ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ် (၉/A)၊ ဦးပိင ု အ ် မှတ(် ၁၀/B)ရှိ ေြမကွကေ ် ပတွင် (အလျားxအနံ) ေပ(၂၅x၄၀)၊ (၂)ခန်းတွ၊ဲ (၄)ထပ်တက ုိ ် (၂)လုံးကို အခန်းေပးအခန်းယူ ေဆာက်လပ ု ရ ် န် ေဒဝင်းဝင်းေဌး(ေြမပိင ု ရ ် င ှ )် ှင့် ကန်ထိက ု တ ် ာ ဦးေအာင်ကက ုိ တ ုိ သ ုိ ည် ၁၃-၈-၂၀၁၆

"ေြမညီထပ်ှင့်ေပကျယ်" တိုက်ခန်းများေရာင်းမည်

၁။ စမ်းေချာင်း၊ ေပ(၁၂

၁ ၂

x ၅၀)၊ ေြမညီထပ်၊ ေကြပား၊ သံပန်းဆန်းရှိတ်၊ ဘိုထိုင်၊

ေရ၊ မီးစုံ၊ (Hall)ြပင်ဆင်ပီး၊ တိုက်ခန်းသန့်(လမ်းသန့်)။ သိန်း (580) ၂။

စမ်းေချာင်း၊ ေပ(၂၅x၅၀)၊ ၅လာ၊ ကန်းပါေကး၊ MBR(1),BR(2),ဘိုထိုင်(2)၊ ေကြပား၊ သံပန်းဆန်းရှိတ်၊ ြပင်ဆင်ပီးတိုက်ခန်း ကျယ်/သန့်။ (950)သိန်း

၃။ စမ်းေချာင်း၊ ေပ(၂၅x၅၀)၊ ၆-လာ၊ ပါေကး၊ ေကြပား၊ သံပန်းဆန်းရှတ ိ ၊် ဘိထ ု င ုိ (် 2)၊ MBR(1), BR(1), ေရပူေရေအး၊ ဓာတ်ေလှကားပါ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းသန့်။

မီး သတိြပ

(1290)သိန်း (ပွဲစားမလိုပါ) ဖုန်း-09-5185350,09-789088707

ရက်တွင် အသိသက်ေသများေရှ၌ ှစ်ဦးသေဘာတူစာချပ် ချပ်ဆိုခဲ့ေကာင်း သိရှိရ ပါသည်။ အဆိုပါ စာချပ်ချပ်ဆိုပီးေနာက်ပိုင်း စာချပ်ပါစည်းကမ်းချက်အရ သတ်မှတ် ကာလြဖစ်သည့် ၁၇-၂-၂၀၁၉ရက်အထိ တိုက်ခန်း(၂)လုံးအား အပီးအစီးေဆာက် လုပရ ် န်ြဖစ်ေသာ်လည်း ကန်ထိက ု တ ် ာအေနြဖင့် ၃၁-၁၀-၂၀၁၉ရက်အထိ တိက ု ခ ် န်း(၁) လုံးအား ပီးစီးိုင်ခဲ့ပီး၊ ကျန်(၁)လုံးကို ပီးစီးခဲ့ြခင်းမရှိပါ။ ထိုသို ပီးစီးြခင်းမရှိသြဖင့် ကန်ထိက ု တ ် ာမှ ထပ်မေ ံ တာင်းဆိခ ု ျက်အရ ၃၁-၁၂-၂၀၁၉ရက်အထိကုိ တိက ု ခ ် န်း(၂) ထပ်အထိ ဆလပ်စလ ုံ င်စွာြဖင့် ပီးစီးေအာင်ေဆာင်ရက ွ ရ ် န် ဝန်ခက ံ တိြပ၍ စာချပ်ချပ်ဆို ထားရှိခဲ့ေသာ်လည်း ထပ်မံပီးစီးမမရှိခဲ့ပါ။ ထိုသို ကန်ထိုက်တာမှ စာချပ်ပါစည်းကမ်းချက်များအရ ချပ်ဆိုေဆာင်ရွက် ခဲေ ့ သာ်လည်း ပျက်ကက ွ ခ ် ြဲ့ ခင်း၊ ထိေ ု နာက် ထပ်မခ ံ ျပ်ဆသ ို ည့် ဝန်ခက ံ တိစာချပ်များအရ လည်း ပျက်ကက ွ ေ ် နြခင်းများေကာင့် ကန်ထိက ု တ ် ာဘက်မှ အကိမ် ကိမပ ် ျက်ကက ွ မ ်  အေပ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွဘက်မှ ၂၉-၉-၂၀၁၉ရက်အထိ ချပ်ဆိုခဲ့ေသာ အခန်းေပးအ ခန်းယူစာချပ်ှင့်ပတ်သက်ပီး ေဆာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအား အပီးတိုင်ရပ်စဲလိုက်ပီ ြဖစ်ေကာင်း၊ ေြမရှငမ ် ှ နစ်နာသည့က ် စ ိ ရပ်  အားလုံးကို ဦးေအာင်ကက ို မ ို ှ တစ်ပတ်အတွင်း ေြဖရှင်းေပးရန်ှင့်ေြမရှင်ှင့် မပတ်သက်သည့် အြခားေသာကိပွိင့်အေရာင်းအဝယ် များ၊ ေပါင်ြံှ ခင်းများ၊ ေပးကမ်းြခင်းများှင့် အြခားေသာကိစရပ်  များကို ေြမရှငမ ် ှ အသိ အမှ တ ် ြ ပမည် မ ဟု တ ် ပ ါေကာင်း ှ င့ ် တာဝန် ယူ ေ ြဖရှ င ်း ေပးမည် မ ဟု တ ် ေ ကာင်း ၊ ကန်ထိုက်တာ၏ တာဝန်သာြဖစ်ပီး ေြမရှင်ှင့်ပတ်သက်မမရှ  ိပါေကာင်း အများသိ ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒဝင်းဝင်းေဌး[၁၂/အစန(ိုင်)၁၅၅၂၈၈]၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒအိအိြဖ(LL.B,D.B.L)

ေဒခက်ခက်ိုင်(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန

အထက်တန်းေရှေန

ေဒရီေလးေမာ်(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၄၆၆၃၈)

(စ်-၂၈၆၇၄)

(စ်-၁၄၇၀၇)

ေရှေနများနားေနခန်း၊ စုေပါင်းုံးကီး(အေပထပ်)၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၈၉၃၈၀၊ ၀၉-၉၆၆၃၆၀၇၂၂

အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

၁။ မေလးမိ၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ ၆၄x၆၅လမ်းကား၊ စွယေ ် တာ် လမ်းှင့် သရဖီလမ်းကား၊ ကရမက်လမ်းသွယ၊် အိမန ် ပ ံ ါတ်(ဏ-၁/၄၆) ေန ေဒလှလှြမင့်၏ ခင်ပွန်းေမာင်ြမင့်ေမာင်ေမာင်တိုး၊ ေမာင်လှ ေမာင်ေမာင်တိုး တိ၏ ု ဖခင် ဦးတိုး(ဘ)ဦးြမေသာင်း(တရားလတ်ေတာ် ေရှေန) သည် ၈-၁၂-၂၀၁၉ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။ ၂။ ဦးတိုး(ဘ)ဦးြမေသာင်း(တရားလတ်ေတာ်ေရှေန) သက်ရထ ှိ င်ရှားရှိ စ်က ခင်မင်ရင်းှီး၊ ယုံ ကည်မအရ  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လူပဂ ု ိလ်အသင်း အဖွဲများက စာချပ်စာတမ်းအြခား၊ အေထာက်အထားတိြု ဖင့် ေဖာ်ြပပါ အတိုင်း ယုံကည်စွာြဖင့် ေငွေကးအပ်ှံမများြပလု  ပ်ခဲ့ကပါသည်။ (က) ဦးေဇာ်ြမင့်ေဖ(ဘ)ဦးချစ်ေဖ[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၂၆၇၀၉] ေငွကျပ် သိန်း (၄၀၀) (ခ) ြမင်းြခံမိနယ်အသင်း၊ မေလးမိ ေငွကျပ် သိန်း (၁၀၀) (ဂ) ဦးဘိုေရ(ဘ)ဦးေအာင်ဒင်[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၁၀၄၃၄] ေငွကျပ်(၇၅)သိန်း ၃။ ဦးတိုး(ဘ)ဦးြမေသာင်း(တရားလတ်ေတာ်ေရှေန) ကွယ်လွန်ပီး ေနာက် အေမွဆက်ခံကျန်ရှိခဲ့သူ ဇနီး ေဒလှလှြမင့်ှင့် သားှစ်ဦးတို အား ယင်းကိစေဆွ  းေွးည ိ င်  းိင ု ေ ် ရး ြမင်းြခံမိနယ်အသင်း (မေလးမိ) တာဝန်ရှိသူ လူကီးမင်းများှင့် က်ုပ်တိုမှ ကိးစားဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ၈-၁-၂၀၂၀ရက်ထိ ေတွဆုံခွင့်မရရှိသည့်အတွက် ယင်းတိပ ု င ို ဆ ် င ို ေ ် နထိင ု လ ် ျက်ရေ ှိ သာ အေဆာက်အအုံ တိက ု တ ် ာအိမြ် ခံ ေြမှင့် အြခားပိင ု ဆ ် င ုိ မ ် အရပ်  ရပ်မှ မေရေြပာင်းိင ု ေ ် သာပစည်းအားလုးံ ကို က်ပ ု တ ် ၏ ုိ မျက်ကယ ွ တ ် င ွ (် မသိလက ုိ ရ ် ဘဲ)ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှ ြခင်း၊ လေ ဲ ြပာင်းေပးအပ်ြခင်း၊ အမည်ေြပာင်းြခင်းတို မြပလုပရ ် န်တား ြမစ်ပါသည်။ အကယ်၍ြပလုပခ ် ပ ဲ့ ါက တရားဥပေဒေကာင်းအရ အေရး ယူေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည်ြဖစ်ေကာင်း က်ပ ု တ ် က ုိ ာယကံရင ှ ် ှစဦ ် းှင့် အသင်းအဖွဲ မှ တာဝန်ရသ ိှ တ ူ က ုိ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ ၁။ ဦးေဇာ်ြမင့်ေဖ

၂။ ဦးေစာဝင်း

၃။ ဦးဘိုေရ

ေနြပည်ေတာ်

ြမင်းြခံမိနယ်အသင်း

မေလးမိ

(မေလးမိ) ဖုန်း-09-8300080

ဖုန်း-09-256528550

ဖုန်း-09-5200152


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဗိုလ်ကီးွန့်ေမာင် (ငိမ်း)၊ ရဲမှး (ငိမ်း) အသက် (၉၃) ှစ် သူငယ်ချင်း ဗိလ ု မ ် ှးေကျာ်ြမင့် (ငိမ်း)၏ချစ်လစ ှ ွာေသာဖခင်ကီး ဗိလ ု ် ကီး

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း Han Kang Co.,Ltd ၏ ID

100048361930 (23-11-17) 100042805810 (29-9-17)

ပေတးေန့)တွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းေကာင်း သိရရ ိှ ပါသြဖင့် သူငယ်ချင်းမိသားစုင ှ ့်

သည် ေပျာက်ဆုံးသြဖင့် ေတွရှပ ိ ါက

ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

အေကာင်းကားရန်။

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ေဒခင်သန်းု

အသက်(၈၅)ှစ်

သူငယ်ချင်းြဖစ်သူ မနီလာ၏ မိခင်ကီး ေဒခင်သန်းု အသက်(၈၅)ှစ်သည် ၆-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့)တွင် ကွယ် လွန်သွားပါသြဖင့် သူငယ်ချင်းမိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ဆရာများှင့် သူငယ်ချင်းများ 1979(R.C-2) 2nd Batch Metalogy

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ြမန်မာိုင်ငံပညာြပန့်ပွားေရးအသင်း၊ ဒုတိယဥက ဦးမျ ိးွန့်(စာေပေလာက) အသက်(၇၃)ှစ်သည် ၈-၁၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) နံနက် ၈:၃၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွား ေကာင်းကားသိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်း ေကကွဲရပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံပညာြပန့်ပွားေရးအသင်း

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဟာဂျ ီမ ေဒဇူေဘဒါဘီဘီ(ခ)ေဒကည် အသက်(၆၉)ှစ် ြမန်မာိင ု င ် ံ လိင ု စ ် င်ရ ကန်ထိက ု တ ် ာများအသင်းချပ်၊ ဗဟိအ ု မေဆာင်ေကာ်မတီဝင် ဦးကိက ု လ ို တ်၏ မိခင်ြဖစ်သူ ဟာဂျ ီမ ေဒဇူေဘဒါဘီဘီ(ခ)ေဒကည် အသက်(၆၉)ှစ် သည် ၃-၁-၂၀၂၀ ရက်က ရန်ကုန်မိ၌ ကွယ်လွန်သွား ပါသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲမိပါ ေကာင်း။

Ph:09-450006767 ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ဒဂုံ မိသစ်(အေရှပိင ု ်း)မိနယ်၊ ေြမတိင ု ်း ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၁၄၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၄၀၅၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၄၀၅၊ ၁၄ရပ် ကွက၊် ဒဂုံ မိသစ်(အေရှပိင ု ်း)မိနယ်၊ ဦးေဇာ် ြမင့ဝ ် င်း[၁၂/မဘန(ိင ု )် ၀၀၂၀၀၁]- ေဒရတ နာဝင်း[၆/ထဝန(ိုင်)၀၇၇၄၉၅] အမည် ေပါက် ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် တစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးေဇာ်ြမင့်ဝင်း(ဖခင်)ကွယ် လွန်သြဖင့် တစ်ဦးတည်းေသာ သမီးြဖစ်သူ ေဒသက်ြမတ်းုိ ေဇာ်[၁၂/တမန (ိင ု )် ၁၂၀၉ ၆၄]မှ ဖခင် ဦးေဇာ်ြမင့်ဝင်းှင့် မိခင်ေဒရ တနာဝင်းတိ၏ ု ှစဦ ် းသေဘာတူ အကင်လင် မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်းြပတ်စဲြခင်းစာချပ်၊ မိခင်ေဒရတနာဝင်း၏ ပိုင်ဆိုင်သည့် အစု အား အပိင ု ေ ် ပးကမ်းြခင်းစာချပ်အမှတ-် ၅၀ ၆၁/ ၅-၃-၂၀၁၉၊ တစ်ဦးတည်းေသာသမီး ေတာ်စပ်ေကာင်း၊ ကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေထာက်ခံ ကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ေသစာရင်း၊ သန်းေခါင် စာရင်းှင့် ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင် ေကာင်း ေြမပုံ ကူး ေလာက် ထားလာြခင်း အား ဌာနမှ ကွငး် ဆင်းစစ်ေဆးရာ ေြမကွက် လပ်ြဖစ်ပါသည်။ သိြု ဖစ်ပါ၍ ေဒသက်ြမတ်ိုး ေဇာ်မှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် (ဂရန်)မူရင်း တင်ြပ၍ ေလာက်ထားြခင်းအား တရားဝင် ခို င ် လုံ ေသာ အေထာက် အ ထားများြဖင့ ် ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ ် က်မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွငး် ကန့်ကက ွ  ် ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မမရှ  ိ ပါက လုပထ ် းံု လုပန ် ည်းအတိင ု း် ဆက်လက် ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါ သည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှး) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ

ဗလငါးတန် ဖွံဖိးဖို စာအုပ်စာေပ

ဥကှင့် ဗဟိုအမေဆာင်ေကာ်မတီဝင်များ ြမန်မာိုင်ငံလိုင်စင်ရ ကန်ထိုက်တာများအသင်းချပ်

ေလ့လာစို

တစ်ဦးတည်းမူပိုင် လုပ်ငန်းတံဆိပ်အမည် အမှတ်အသားြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်

ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ သုဝဏ၊ (၂၄) ရပ်ကွက်၊ သံသုမာလမ်း၊ အမှတ် (၅/ဝဝ၁) ေန ေဒနန်းဟွမင ် င်း၏ လအ ဲ ပ်ချက်အရ ေအာက်ပါအတိင ု ်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒနန်းဟွမ်ငင်းသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းတံဆိပ်အမည်အမှတ် အသားကို မိမိ၏တစ်ဦးတည်းမူပိုင်တံဆိပ်အမှတ်အသားအြဖစ် ြပလုပ်သုံးစွဲရန် မိေတာ်စာချပ် စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၊ ရန်ကုန်မိတွင် မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ-် ၂၈၇၈၇/၂၀၁၉ ြဖင့် (၅-၁၂-၂၀၁၉) ရက်တွင် မှတ်ပုံတင်သွင်းခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ ေကျာက်တန်းမိ၊ ေရကုန်းရပ်ကက ွ ၊် ေအာင်သခ ု လမ်း၊ အမှတ်(၈၆၂)ေန ေဒရီရီ၏ခင်ပွန်း၊ ဗိုလ်မှးကီးလှသိန်းေဆွ (ငိမ်း) (ဒုတိယဝန်ကီး-ငိမ်း၊ ဘ၊ အခွန်)-ေဒသီတာဝင်းတို၏ချစ်လှစွာေသာဖခင် ကီး ဆရာကီး ဦးတင်လှသည် ၈-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၄ နာရီတွင် ေရဂုံတိုင် အထူးကုေဆးုံ ကီး၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်း သိရရ ှိ ပါသြဖင့် မိသားစုင ှ ထ ့် ပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ဦးေဇာ်ထွန်း(CIC Co.,LTD) ဦးေအာင်သက်မန်း (AYER SHWE WAH Group Co.,Ltd) ဦးေနလင်းဦး(MGLS Co.,LTD)

အသက် (၈၃) ှစ်

စက်မဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း၏ဂုဏ်ထူးေဆာင် နာယကအဖွဲဝင် ဗိုလ်ချပ်ေကျာ်သန်း (ငိမ်း)၊ ဝန်ကီး (ငိမ်း)၊ အမှတ်(၂) စက်မဝန်ကီးဌာနသည် ၃-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၇:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစု ှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ အမေဆာင်အဖွဲှင့် အသင်းသူအသင်းသားများ စက်မဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒလှလှ(ေမာ်လမိင်)

ေဒတင်လှ (ဟသာတ)

အသက်(၈၂)ှစ်

အသက်(၉၄)ှစ် ဒု-ဗိလ ု မ ် ှးကီးခင်ေမာင်ကီး(ငိမ်း)ှင့် ေဒခင်ထားကည် တိ၏ ု မိခင်ကီး ေဒတင်လှ သည် ၈-၁-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် မိသားစုအားလုံး ှင့် ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ချစ်ခင်ရင်းှီးရပါေသာ သူငယ်ချင်း ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ်-ေဒချ ိ ချ ိြမင့တ ် ၏ ုိ မိခင်ကီး ေဒလှလသ ှ ည် ၆-၁-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ သူငယ်ချင်းများ ဦးခင်ေမာင်လတ်၊ ဦးမင်းဟန်၊ ဦးထူးြမင့်

ဒု-ဗိုလ်မှးကီး သန်းထိုက်(ငိမ်း)-ဗိုလ်မှးေဒခင်စန်းသွင်(ငိမ်း)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးဟိန်းလတ်-ေဒသီရိခင် ဗိုလ်မှးသန်းဝင်း(ငိမ်း)-ေဒစုစုေအး

ေဒကက(ခ)ေဒစကွန်သလားသီဝါရီး အသက်(၇၇)ှစ် မေလးမိ၊ နန်းေရှလှည်းတန်း၊ အကွက(် ၁)၊ အိမအ ် မှတ(် ၁၁၁/၃)ေန (ဦးဘဂျစ်နာတ်သဝ ီ ါရီး)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း-ေဒရီက တိ၏ ု ချစ်လစ ှ ွာေသာ ေမွးသမိခင် ေဒကက(ခ) ေဒစကွနသ ် လားသီဝါရီးသည် ၅-၁-၂၀၂၀ (တနဂေ  ွ ေန့)တွင် မေလးမိအထက်ပါေနအိမ၌ ် ကွယလ ် န ွ ် သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဟာဂျ ီမ ေဒဇူေဘဒါဘီဘီ (ခ) ေဒကည်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ Soil Build မိသားစု

အသက် (၆၉) ှစ်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ြမန်မာမွတ်စလင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (ယာယီ) အေထွေထွအတွင်းေရးမှး ဟာဂျ ီ ဦးကိုကိုလတ်၏

ဦးသန်းလွင်

ချစ်လှစွာေသာမိခင်သည် ၃-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့)တွင်

(ဥက၊ ထူးသစ်၊ ေငွဇာပုလဲကုမဏီ)

အလာဟ်သင်ြမတ် အမိန့်ေတာ်ခံယူသွားေကာင်း ကားသိ

အသက်(၇၅)ှစ်

ရပါသြဖင့် မိသားစုင ှ ထ ့် ပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွရ ဲ ပါေကာင်း။ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ

ေရလင်ပန်းစက်မဇုန်၊ စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ၊ ဒုဥက (၃) ဦးေဇာ်လင်း၏အစ်ကြို ဖစ်သူ ဦးသန်းလွင်

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဟာဂျ ီမ ေဒဇူေဘဒါဘီဘီ(ခ)ေဒကည် အသက် (၆၉) ှစ်

Asia Pacific Business Group Public Company Limited ၏ C.E.Oဟာဂျ ီ ဦးကိုကိုလတ်၏ ချစ်လှစွာေသာ

(ထူးသစ်၊ ေငွဇာပုလက ဲ မ ု ဏီ  -ဥက)သည် ၆-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) နံနက် ၁၀:၀၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန် သွားေကာင်း

လင်သာယာမိနယ်

ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ

အသက်(၆၆)ှစ် ကမ်းကျင်-၂၊ ကညန-ငိမ်း)၏ဇနီးသည် ၃၁-၁၂-၂၀၁၉ (အဂ ါေန့)တွင် ကွယလ ် န ွ ေ ် ကာင်း သိရပါ၍ မိသားစုင ှ ထ ့် ပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွရ ဲ ပါသည်။

မိသားစုှင့်အတူ

ေရလင်ပန်းစက်မဇုန်၊ စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ

အမိန့်ေတာ်ခယ ံ သ ူ ာွ းေကာင်း ကားသိရပါသြဖင့် မိသားစုင ှ ့်

သဃန  ်းကန်းမိနယ်၊ သုဝဏ(၂၉)ရပ်ကက ွ ေ ် န ဦးခင်ေမာင်စးုိ (စက်မ

သိရှိရပါသြဖင့်

ထပ်တူထပ်မ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

မိခင်သည် ၃-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့)တွင် အလာဟ်သင်ြမတ်

ေဒစန်းြမင့်(ကညန-ငိမ်း)

က်ုပ်မိတ်ေဆွမှ တစ်ဦးတည်းမူပိုင်အြဖစ် ြပလုပ်သုံးစွဲရန် မှတ်ပုံတင်သွင်းခဲ့သည့် အထက်

ဗိုလ်ချပ်ေကျာ်သန်း (ငိမ်း)

အသက် (၉၆) ှစ်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဖာ်ြပပါ လုပင ် န်းတံဆပ ိ က ် ုိ က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွမလ ှ ၍ ဲွ အြခားေသာကုမဏီ  များမှြဖစ်ေစ၊ လူပဂ ု ိ လ်များမှ ြဖစ်ေစ၊ ပုံတူပုံမှား သိုမဟုတ် ထင်ေယာင်ထင်မှား ြပလုပ်ဖန်တီး၍ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ၊ သွယဝ ် က ို ၍ ် ြဖစ်ေစ၊ တုပြပလုပသ ် းံု စွြဲ ခင်းများ (လုံးဝ) မြပလုပ် ကရန်င ှ ့် ယင်းသို တုပြပလုပ် သုံးစွေ ဲ န သည်များကို ေတွြမင်ကားသိရပါက က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွ၏ လုပင ် န်းအကျ ိး စီးပွားများတွင် ထိခက ို န ် စ်နာ ဆုံးံးရသည့် ကိစအရပ်  ရပ်များ၌ ကုနက ် ျသည်စ ့ ရိတေ ် ငွများအား ေလျာ်ေကးေငွအြဖစ် ေတာင်းဆိ ု င ို ် ရန် သက်ဆင ုိ ရ ် ာတရားုးံ တွင် တရားမေကာင်း အရလည်းေကာင်း၊ ြပစ်မေကာင်  းအရလည်းေကာင်း တရားစွဆ ဲ ေ ို ဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်သည်အ ့ ြပင် ယင်းသို တုပြပလုပသ ် ည့် အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ က ် ို ပယ်ဖျက် ေပးသည်အထိ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ချက်အရ ဦးေအာင်ေဇာ်မျ ိး (LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၃၃) အမှတ်-၅၀(ေြမညီထပ်)၊ (၃၉)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-ဝ၉-၅၁၈၄၂၃၁၊ ဝ၁-၂၄၂၇၁၅

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဆရာကီး ဦးတင်လှ (ေကျာက်တန်း အထက-ငိမ်း)

100052712911 (28-12-17)

ွန့်ေမာင်(ငိမ်း)၊ ရဲမှး (ငိမ်း) အသက် (၉၃) ှစ်သည် ၉-၁-၂၀၂၀ (ကာသ

ေတဇ (၉)မှ သူငယ်ချင်းများှင့် မိသားစုများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ြပည်သ့ူ အေရးဂျာနယ် ဒုတယ ိ အယ်ဒတ ီ ာချပ်ဦးမျ ိးွန် ့ (စာေပေလာက) အသက် (၇၃)ှစ်သည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) နံနက် ၈:၃၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်း ကားသိရပါသြဖင့် မိသားစုင ှ ထ ့် ပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွရ ဲ ပါသည်။ ြပည်သူ့အေရးဂျာနယ် အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

(က-ည-န) အငိမ်းစားဝန်ထမ်းများ လူမေရးေစာင့်ေရှာက်မအဖွဲ

Dr.ွယ်ွယ်လတ် (ပါေမာက၊ ြမန်မာစာဌာန၊ ြမစ်ကီးနားတကသိုလ်)

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဒိုအဖွဲထဲက အေစာဆုံးထွက်ခွာသွားတဲ့ မွယ်ေရ...

ဦးတင်ဝင်း (KN)

အေကေစာလှတအ ဲ့ တွက် ှေြမာေကကွမ ဲ ပ ိ ါတယ်။ အိပမ ် က်တစ်ခြု ဖစ်ရင်

အသက် (၆၄) ှစ်

သိပ်ေကာင်းမှာပဲ။ ဒိုသူငယ်ချင်းအားလုံး ြပသမကုသိုလ်အစုစုကို သာဓုေခ

ြမန်မာြပည်သားေဟ့အေအးခန်းှင့် ေရခဲစက်ပိုင်ရှင်ြဖစ်သူ ဦးတင်ဝင်း (KN) အသက် (၆၄) ှစသ ် ည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) တွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ဗဟိုစံြပငါးေဈးကီး အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ

ပါေနာ်။ မမစိန် (Senior Nursing Manager ၊ အာရှေတာ်ဝင်)၊ ခင်ြမအုန်း (Kanbawza Hill Hotel)၊ ေမသန်းေအာင် (MD၊ ပိပ ု ို ကယ်ေကျာက်မျက်ကမ ု ဏီ  )၊ သီသီေဝ(OD Tour)၊ ေဒါက်တာေအးမိေအာင် (ပါေမာက၊ မေလးအေဝးသင် တကသိုလ်)၊ ေဒါက်တာတင်မမိုင်(တွဲဖက်ပါေမာက၊ မိတီလာတကသိုလ်)

သစ်ေတာနဲ့ သစ်ပင် ချစ်ခင်တဲ့လူမျ ိး သစ်ပင်ကို ှစ်စ်စိုက် ေရတိုက်ကိုစိုး


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

အထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်း ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးဥပေဒအရာရှိ

အသက်(၅၂)ှစ် ၃-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့)တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ေသာ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးဥပေဒချပ်ုံး၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာေန

ေဒစိုးစိုးရည်ေအာင်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း ဦးစိုးစိုး (ကသာ)အသက်(၅၂)ှစ် (ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးဥပေဒအရာရှိ)

နာမကျန်းြဖစ်၍ ေဆးုံတက်ေနစ် ေဆးကုသေပးပါေသာ ပါေမာကဦးဝင်းမိင်အားလည်းေကာင်း၊ ဝိတိုရိယအထူးကု

ေဆးုံကီးမှ အနီးကပ်ကုသမေပးခဲ့ကေသာ အထူးကုဆရာဝန်ကီးများ၊ ဆရာဝန်များ၊ သူနာြပဆရာ/ဆရာမများှင့်

ဝန်ထမ်းများအားလည်းေကာင်း၊ ေဆးုံတက်စ်၊ ကွယလ ် န ွ ခ ် ျ ိန်င ှ ့် ရက်လည်သည်အထိ ဝိုင်းဝန်းကူညီေဆာင်ရွက်ေပး ကပါေသာ ြပည်ေထာင်စု ေရှေနချပ်ကီးှင့်ဇနီး၊ ဒုတိယေရှေနချပ်၊ ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းဥပေဒချပ်များ၊ န်ကားေရး

မှးချပ်များ၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းဥပေဒအရာရှိများ၊

ြပည်ေထာင်စု ေရှေနချပ်ုံးှင့်

ဥပေဒုံးမှဝန်ထမ်းများအားလည်းေကာင်း၊ မိတေ ် ဆွသင ူ ယ်ချင်းများှင့် ေဆွမျ ိးညီအစ်က၊ို ေမာင်မ ှ များအားလည်းေကာင်း၊ လူကယ ို တ ် င ို လ ် ာေရာက် အားေပးှစသ ် မ ိ က ့် ည ူ ီ ကသူများအားလည်းေကာင်း၊ တယ်လဖ ီ န ု ်းြဖင့လ ် ည်းေကာင်း၊ အင်တာနက်

(FB)ြဖင့လ ် ည်းေကာင်း ဆက်သယ ွ ေ ် မးြမန်းအားေပးကသူများအားလုံးကို အထူးေကျးဇူးတင်ရပ ှိ ါသည်။ ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု ရဟန်း ဒါယိကာမကီး

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒေသာင်းရီ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

အသက်(၇၅)ှစ် ြမစ်ကီးနားမိ၊ ရန်ကီးေအာင်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၇၅)ေန (ဦးစိုးသစ်ေဒေငွခင်)တိ၏ ု သား၊ ေဒကည် ၏ ချစ်လစ ှ ွာေသာခင်ပန ွ ်း၊ အစ်မ မေချာစု(Eagle Dragon Co.,Ltd)၏ ဖခင် သည် ၃-၁-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၅:၄၀ နာရီတွင် ကွယ် လွန်သွားေကာင်းကားသိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရ ပါေကာင်း။ Myanmar Synergy Co.,Ltd. မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာှင့် ဝန်ထမ်းမိသားစုများ

ရန် ကု န ်  မိ၊ ေြမာက် ဒ ဂုံ  မိနယ် ၊ (၄၂)ရပ် က ွ က ် ၊ ကင်း ဝန် ( ၄)လမ်း ၊ အမှတ(် ၁၂၅၈)ေန (ဦးလှေမာင်-ေဒသိန်းေငွ)တိ၏ ု သမီး၊ (ဦးငိမ်းေမာင်)၏ ဇနီး၊ ဦးစိုးမိုးိုင် (လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး၊ ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက် ေရးဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်)-ေဒသန်းသန်းု(အ-မ-က-၈၊ တ/ဥ)၊ ဦးဝင်းမျ ိး ေအာင်-ေဒဝင်းဝင်းေအး၊ ဦးဝင်းမိုးေအာင်-ေဒသီတာဦး၊ ေဒဥမာဝင်း တို၏ ေမွးသမိခင်၊ ေြမး ငါးေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက် တို၏ အဘွားသည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) နံနက် ၂ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာ ေန့) ညေန ၃ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင် မီးသဂဟ်ပါမည်။(ေနအိမမ ် ှ ကားများ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၄-၁၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည် ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ဦးသန်းလွင်

ေဒလှလှ

အသက် (၇၅) ှစ်

သြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ဗဟိုစံြပငါးေဈးကီး အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ

စက်မလက်မအထက်တန်းေကျာင်း၊ အမှတ်(၂) ရန်ကုန် (ေဘာင်ဒရီ)၏ ေကျာင်းသားေဟာင်းနာယက ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ်-ေဒချ ိချ ိြမင့်တို၏ေမွး သမိခင်ေကျးဇူးရှင် ေဒလှလှ အသက် (၈၂) ှစသ ် ည် ၆-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့) မွန်းလွဲ ၁:၄၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်ြပည်သူ့ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

စက်မလက်မအထက်တန်းေကျာင်း၊ အမှတ်(၂) ရန်ကုန် (ေဘာင်ဒရီ) ဆရာ၊ ဆရာမများှင့်ေကျာင်းသားေဟာင်းများ

ဦးမျ ိးွန့် (စာေပေလာက)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

အသက်(၇၃)ှစ် ဦးမျ ိးွန့် (စာေပေလာက)သည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူး ေန့)နံနက် ၈:၃၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရ ပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မဝမ်းနည်းေကကွဲရ ပါသည်။ နဂါးစာေပမိသားစု မေလးမိ

ဓာတ်မန ှ ဆ ် ရာဝန်ကီး ေဒါက်တာကည်ကည်

ေအး (တွဲဖက်ပါေမာက၊ ေဆးတကသိုလ်-၂)၏

ချစ်လှစွာေသာ မိခင်ကီး၊ ေဒကည်ရှိန် အသက် (၈၁)ှ စ ် သ ည် ၂၉-၁၂-၂၀၁၉ (တနဂ  ေ ွ ေန့)

ညတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း အသက်(၇၃)ှစ်

ဦးမျ ိးွန့် (စာေပေလာက)သည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူး ပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မဝမ်းနည်းေကကွဲရ ပါသည်။ ထွန်းဦးစာေပ မိသားစု မေလးမိ

အမှ တ ် ( ၁၂၅)၊ အခန်း (၄၀၁)ေန ဦးြမင့ ် သိ န ်း -ေဒ စန်း ွဲ ၊

(ဦးသန်းွန့်-ေဒွန့်န ွ ့်)၊ ဦးြမင့ေ ် ဆွ-ေဒကည်လှ တို၏

မိခင်၊ ေြမး ၁၃ ေယာက်၊ ြမစ် ၂၄ ေယာက် တိ၏ ု ဘွားဘွားကီး သည် ၉-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) ညေန ၄:၄၅ နာရီတွင်

ှင်းဆီကုန်းေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၁-၁-၂၀၂၀

(စေနေန့) နံနက် ၁၀ နာရီတင ွ ် ေရေဝးအေအးတိက ု မ ် ှ ေရေဝး သုသာန်သို ပိုေဆာင် မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျ ိး

မိတ်သဂဟများအား အသိေပးအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှ ကား များ နံနက် ၈ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်း

အသက်(၉၅)ှစ်

အသက်(၆၄)ှစ် ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ဟုမ်းလမ်းဘူတာရပ်ကွက(် ၃)လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၈)ေန (ဦးစံေရ-ေဒခင် ေမ)တို ၏ သမီး ကီး ၊ ဦးြမင့ ် ေ ရ ေဒတင်တင်ရီ တို၏ ညီမ၊ ဦးသိန်း ထွန်း-ေဒေအးေအးြမင့်၊ ဦးဝင်းကို၊ ဦးေအာင် ြ မတ် ေ ကျာ် ၊ ဦးစိုး ဝင်း ေဒစိန်ေဌးရီ၊ ဦးမင်းမင်း-ေဒတင်

(ဦးဆင့်-ေဒငိမ်း)တို၏ သား၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကက ွ ၊် ရာဇသကန(် ၆)လမ်း၊ အမှတ(် ၂၅၁)ေန (ေဒလင်းေမ)၏ ခင်ပန ွ း် ၊ ဦးြမင့်ေဇာ်-ေဒသွင်သွင်ေအး(Australia)၊ ဦးေသာင်းြမင့-် ေဒမိမိေအး၊ ဦးေဇာ် လင်းေအး၊ Mr. John Young-ေဒဇင်မာေအး (Australia)၊ ဦးမျ ိးကည်(ခ) ကိုိုး-ေဒဝင်းမာေအး၊ ဦးဝင်းေအာင်ေဇာ်-ေဒသက်မာေအးတို၏ ဖခင်ကီး၊ ေြမးခုနစ်ေယာက် တိ၏ ု အဘိုးသည် ၉-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) ညေန ၃:၂၀ နာရီတွင် ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်သွားပါသြဖင့် ၁၁-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၁၀ နာရီတင ွ ် ေရေဝးခရစ်ယာန်ဂဏ ို ်းေပါင်းစုံ ဥယျာ်ေတာ်၌ ဝတ်ြပဆုေတာင်းပီး ဂူသင ွ ်းသဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ နံနက် ၈:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) ကျန်ရစ်သူမိသားစု

တင်လင်တို၏ အစ်မကီး၊ ကိုေကျာ်

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

စိုး မိုး -မခို င ် ခို င ် ေ ဆွ ၊ မသိ မ့ ် သိ မ့ ်

ဦးခင်ေမာင်ထွန်း

ဝင်း ေရ ၊ ေမာင် ဟိ န ်း ေဝဦး၊ ေမာင် ေရသည် ၉-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတး ေန့) နံနက် ၆:၁၀ နာရီတွင် ကွယ် လွ န ် သ ွားပါသြဖင့ ် ၁၁-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထိန် ပင်သသ ု ာန်၌ မီး သဂဟ်မည်ြဖစ်ပါ၍

အသက်(၅၆)ှစ် ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁၅/၃၀)၊ စကူးလမ်းေန ဦးဘဝမ်း-ေဒတင်တင် တို၏ သားကီး၊ ခင်ထားထားရီ၊ မခင်ှင်းယု၊ မဝင်းပပ ချယ်ရီေထွးတို၏ အစ်ကိုကီး၊ အမှတ်(၁၃/A)၊ ေအာင်ေြမလမ်း၊ ေတာင်လုံးြပန် ရပ်ကက ွ ၊် မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ်ေန ေဒေအးေအးသိန်း(ေကျာင်းအုပ၊် အလက စင်မေကာ်၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်)၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ မအင်ကင်းပွင့်၊ ေမာင်စိုးသီဟထွန်းတို၏ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်သည် ၉-၁-၂၀၂၀ (ကာသ

ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟ

ပေတးေန့) နံနက် ၉:၄၅ နာရီတင ွ ် အမှတ(် ၁)တပ်မေတာ်ေဆးုံ (ခုတင်-၁၀၀၀)

များအား

မဂလာဒုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေန့ ညေန ၄:၃၀ နာရီတွင် ေရေဝး

အသိ ေပး အေကာင်း

ကားအပ် ပ ါသည် ။ [ကွ ယ ် လ ွ န ် သူ အား ရ ည ် စူး ၍ ၁ ၅ - ၁ - ၂ ၀ ၂ ၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) နံနက် ၇ နာရီတွင် ရက် လည်ဆွမ်းေကး တရားေတာ်နာက

သုသာန်၌ မီးသဂဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟ အေပါင်းအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။[ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၁၅-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ ရက်လည်ဆွမ်းေကး တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု ပုေလာမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

ဦးေဌးေအာင် (ပုေလာမိ) အသက်(၅၂)ှစ်

ေရ-၁၃၁၅ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး ရဲေနာင် (ငိမ်း) B.A (D.S.A) သူငယ်ချင်း ကိုရဲေနာင် အသက် (၆၀) သည် ၉-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၆:၄၅ နာရီတွင် အမှတ်(၁) တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး(မဂလာဒုံ)၌ ကွယ်လွန်

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး၊ ပုေလာ

သွားပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ စစ်တကသိုလ် အပါတ်စ် (၂၄) မှသူငယ်ချင်းများ

မိ၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေရ ဟသာလမ်းေန

သွားပါသြဖင့် ၁၁-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့)

အသက် (၇၃) ှစ်

မိသုသာန်သို ပိေ ု ဆာင် သဂဟ်ပါမည်။

ြဖစ်သူ ဦးမျ ိးွန့် သည် ၈-၁-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန် ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါ

သည်။ ၈၃ ဘီေအဂျ ီသူငယ်ချင်းများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် ေနအိမမ ် ှ ပုေလာ အမေဆာင်အဖွဲ

ေသွးသည် အသက်

ေရ-၁၃၁၅ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး ရဲေနာင် (ငိမ်း) ချယ်ရီရိပ်ေဖာင်ေဒးရှင်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို တက်ကစွာ တာဝန် ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည့် ကိုရဲေနာင် အသက် (၆၀) သည် ၉-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၆:၄၅ နာရီတွင် အမှတ်(၁) တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး(မဂလာဒုံ)၌ ကွယ်လွန်သွား ပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ချယ်ရီရိပ်ေဖာင်ေဒးရှင်း (ရန်ကုန်လုပ်ငန်းအဖွဲ)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း၊ နတ်လမ်း၊ လမ်း၊ တံတား

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

သာသနာ့ဒါယကာကီး

ေဒါက်တာေဒခင်သက်နီ (ြမစ်ကီးနား)

ဦးသန်းလွင်

ပါေမာက၊ ဌာနမှး(ငိမ်း) ဂုဏ်ထူးေဆာင်ပါေမာက ကုန်ထုတ်ဓာတုေဗဒဌာန၊ ရန်ကုန်တကသိုလ်

အသက်(၆၄)ှစ် ရန်ကုန်မိ၊ လင်မိနယ်ေန ေဒါက်တာေဒခင်သက်နီသည် ၆-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့)တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ၁၉၇၇ ခုှစ်၊ မတ်လှင့် ိုဝင်ဘာလဘွဲရ ကုန်ထုတ်ဓာတုေဗဒ မှ သူငယ်ချင်းများ

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါ

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

(အဂ ါေန့) ည ၁၁ နာရီတွင် ကွယ်လွန်

ေဒခင်မိုးခိုင် (၈၃၊ ဘီေအဂျ ီ)၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေအးေဖ

ဦးမျ ိးွန့် (စာေပေလာက)

သွားပါသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူ

ေရေတာင်မိေန (ဦးေမာင်သန့်-ေဒသိန်းတင်)တို၏

သမီးကီး၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ (၅၂)လမ်း(လယ်)၊

ေဒု ု ယ ွ ၏ ် ခင်ပန ွ ်း သည် ၇-၁-၂၀၂၀

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေန့) နံနက် ၈:၃၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရ

အသက်(၁၀၀)

ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း(ငိမ်း)

အသင်းဝင်အမှတ်-၄၅၀၄

၁၉၉၁-၁၉၉၉ ေဆးတကသိလ ု (် ၂) သူငယ်ချင်းများ

ဦးမျ ိးွန့် (စာေပေလာက)

ေဒေအး

လင်းဝင်းသန့် တိ၏ ု အေဒ ေဒရင်ရင်

အသက် (၈၂) ှစ်

ြမန်မာိင ု င ် ံ ငါးလုပင ် န်းအဖွဲချပ် နာယကကီးြဖစ်သူ ဦးသန်းလွင် အသက် (၇၅) ှစ်သည် ၆-၁-၂၀၂၀ (တနလာေန့)တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါ

အသက် (၈၁) ှစ်

တနသာ ရီတင ုိ း် ေဒသကီး၊ မိတ် မိ၊ ကံေခါင်းရပ်၊ ပန်းဝတ်ရည်လမ်း၊ အမှတ် (၁၀)ေန ဦးြမလင်၏ဇနီး၊ ဦးကီးွန့်ေဒအုန်းပို၊ ဦးအင်ရှိန် (ခ) ဦးစစ်ေခွးေဒအင်တွီ၊ ဦးအင်ိုင်-ေဒစန်းစန်းယု၊ ဦးသိန်းဝင်း (ခ) ဦးဖိုးနီ-ေဒတင်တင် ေထွး ၊ ဦးအု န ်း ို င ် - ေဒ ယု ယု လ ွ င ် ၊ မတင်တင်စန်း၊ ကိုဆန်းထွန်း-မေအး ေအးေမာ်၊ ကိထ ု န ွ ်းထွန်းဦး-မှင်းသီတာ တို ၏ မိ ခ င်  ကီး ၊ ေြမး ၂၁ ေယာက် ၊ ြမစ် ကိုး ေယာက် တို ၏ ဘွားဘွားကီး ေဒကျင်သန်းသည် ၉-၁-၂၀၂၀ (ကာသ ပေတးေန့) နံ န က် ၇:၅၀ နာရီ တ ွ င ် မိတ်မိေတာ်ဝင်ေဆးုံ၌ ကွယ်လွန် သွားပါသြဖင့် ၁၁-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ကလွင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ် နီး ရပ် ေဝးမှ ေဆွ မ ျ ိးမိ တ ် သ ဂ  ဟ အေပါင်းတိုအား အသိေပး အေကာင်း ကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒရင်ရင်ေရ

အသက်(၆၉)ှစ်

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ြပည့်စုံဖေယာင်းတိုင်

ဦးစိုးစိုး (ကသာ)

ဦးဝင်းေမာင်(ခ)ဦးေမာင်လွင် (လပ်စစ်မီးဆရာ)

ေဒကျင်သန်း (မိတ်)

(ဥက - ထူးသစ်၊ ေငွဇာပုလဲ ကုမဏီ)

အသက်(၇၆)ှစ်

အစ်ကို ကီးတစ်ဦးသကဲသ ့ ို ကန်ေတာ်တအ ို ေပတွင် ချစ်ခင်ေစာင့ေ ် ရှာက်

ေပးခဲ့ ေသာ အစ် ကို  ကီး ဦးသန်း လွ င ် သ ည် ၆-၁-၂၀၂၀ ရက် ေန့တွ င ် ကွယ်လွန်သွားသည့်အတွက် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့် အတူ ထပ်တူထပ်မ အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဦးညိမင်းှင့် မိသားစု

မင်းဇာနည်ကုမဏီလီမိတက်


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ေဒခင်ဝင်းရီ (မိမကုန်သွယ်ေရး၊ စား/ေဖျာ်-ငိမ်း)

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း၊ နတ်လမ်း ဒါယိကာမကီး

နာယက၊ ပခုကအသင်း(မေလး)

ေဒတင်လှ (ေရကည်)

အသက်(၈၄)ှစ်

အသက်(၉၄)ှစ်

မေလးမိ၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ ြပည်ကီးမျက်ရှင် (စီဗွီလိုင်း)ရပ်၊ အမှတ်(၃၂၆)၊ (၆၂)လမ်း၊ (၃၀ှင့် ၃၁ လမ်းကား)ေန [ဦးဘတူ(ေဌးဝင်းဘရား သား၊ပခုက)-ေဒ  ေဒသိုက်]တို၏ သမီးကီး၊ (ေဒခင်ဝင်းကည်)၊ ဦးစိန်ဝင်း-

ပုေလာမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

ဦးဟုန်ဘီး (ပုေလာမိ)

[ေဒခင်သတ ီ ာ(သူနာြပအုပ-် ငိမ်း)]၊[ဦးစိုးဝင်း(ဘူမေ ိ ဗဒဌာန၊ မန်း)]-ေဒခင်ဝင်းစီ၊

အသက်(၈၅)ှစ်

ေဒခင်ဝင်းေမာ် (နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး-ငိမ်း)၊ ေဒမိုးမိုးသူ တို၏ အစ်မကီး၊

အသင်းဝင်အမှတ်-၇၅၂

ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးရဲေနာင် (ငိမ်း) B.A (DSA) ၊ ေရ-၁၃၁၅ စစ်တကသိုလ်ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း၊ အမှတ်စ် (၂၄)

ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၅၂/၅၃)၊ ေရဟသာလမ်းသွယ်(၂)၊ ေြခာက်မိုင်ခွဲှင့် ဟသာတမိ၊ အမှတ်(၂၇၆/၂၇၇)၊ ဦးေရေဒးြဖတ်လမ်း၊ ုံးကီးရပ်ေန (ဦးထွန်း ေကျာ်-ေဒလုံး)တို၏ သမီး၊ [ဦးခင်ေမာင်-ေဒခင်ပု (ြပည်ြမန်မာပုံှိပ်တိုက်)]

အသက် (၆၀) (ဗိုလ်ကီးစံေရ -ေဒကည်)တို၏သား၊ ရန်ကုန်မိ၊ တိုက်(၇)၊ အခန်း

တို၏ ညီမ၊ (ဦးအုန်းမိင်)၏ ဇနီး၊ ေဒါက်တာသိန်းလင်(ငိမ်း)-ေဒခင်ထားရီ

(၃၀၁-က)၊ ဒဂုလ ံ င ွ လ ် မ်း၊ ေမတာွန့်ရပ်ကက ွ ၊် တာေမွမိနယ်ေန ေဒခင်သန်း

(ပညာေရး-ငိမ်း)၊ ဒုတယ ိ ဗိလ ု မ ် ှးကီးခင်ေမာင်ကီး(ငိမ်း)-ေဒခင်ထားကည်(ဒု-

ေဌး၏ချစ် လ ှ စ ွာ ေသာခင် ပ ွ န ်း ၊ မေကသီ ရဲ ေနာင် ၊ ေမာင် ရဲ မ င်း ပို င ် တို ၏

လ/ထ န်မှး-ငိမ်း၊ စက်မ-၂)၊ [ဦးခင်ေမာင်ထွန်း(2nd Mate F.G Extra

ဖခင်သည် ၉-၁-၂၀၂၀ ရက်တင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ကွယလ ် န ွ သ ် ၏ ူ ဆအရ

ဦးသန်းထွနး် ေအာင် (Senior Business Manager, Myanmar Beer)-ေဒရှငမ ် းုိ

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး၊ ပုေလာ

(GM, MICB Bank, ရန်ကန ု )် ၊ ဦးမင်းသန်း[GM, Asia Speed Trading (J Mart)]-

မိ၊ (၂)ရပ်ကက ွ ၊် ေဈးလမ်းေန ေဒစိနပ ် ို

ေဒသင်းလဲ့ဝင်း (ဒုတိယပါေမာကတိုင်းရင်းေဆးတကသိုလ်)တို၏ ချစ်လှစွာ

၏ ခင်ပန ွ း် သည် ၇-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့)

ဦးဝင်းေဇာ် (ြပည်ြမန်မာပုံှိပ်တိုက)် -ေဒစုမာ တို၏ ေမွးသမိခင် ေကျးဇူးရှင်၊

ေသာမိ ခ င် ၊ ေြမးေလးေယာက် တို ၏ ချစ် လ ှ စ ွာ ေသာ အဘွား၊ ဦးသန်း ဗို လ ်

ည ၁၁:၄၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါ

ေြမးခုနစ်ေယာက်၊ ြမစ်ငါးေယာက် တို၏ ဘွားဘွားကီး ေဒတင်လှသည် ၈-၁-

ကားအပ်ပါသည်။ [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စးူ ၍ ၁၅-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၇ နာရီ

၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) မွန်းလွဲ ၁၂:၀၄ နာရီတင ွ ် ဟသာတမိ၊ ေရလမင်း ေဆးုံ ကီး၌

မှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ

(နာယက၊ ြဗဟ စို လူ မ  ကူ ညီ ေရးအသင်း ၊ ေကျာင်း အု ပ ်  ကီး -ငိ မ ်း ၊ ကေလး ေကာလိပ်)၏ ဇနီးသည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) ညေန ၅:၁၅ နာရီတွင် ကွယ် လွ န ် သ ွားပါသြဖင့ ် ၉-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) ညေန ၃ နာရီ တ ွ င ် ေအးရိပ်ငိမ်သုသာန်၌ သဂဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။

သြဖင့် ၉-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတင ွ ် ေနအိမမ ် ှ ပုေလာ မိသုသာန်သို ပိုေဆာင်သဂဟ်ပီးစီး ပါေကာင်း။ အမေဆာင်အဖွဲ

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

(M.O.G.E - ငိမ်း)-ေဒရီရီတင်၊ ေဒေအးေအးသွင် (ြပည်ြမန်မာ ပုံှိပ်တိုက်)၊

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ဟသာတမိ သုသာန်သို ပိေ ု ဆာင် မီးသဂဟ်ပါမည်။[ကွယလ ် န ွ သ ် ူ အားရည်စူး၍ ၁၄-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံနက် ၆ နာရီမှ ၉ နာရီအထိ အထက်ပါ ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ပုေလာမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)

ဦးမျ ိးွန့် (၇၃) ှစ်

စာေပေလာကစာအုပ်တိုက် ှင့် ပုံှိပ်တိုက် ရန်ကန ု ် မိေန [သခင်ခင်န ွ ့် (ေရနံေချာင်း)-ေဒခင်လ]ှ တိ၏ ု သား၊ (ဦးစီ အန်အုပ်)-ေဒခင်ေမတင့်တို၏သားသမက်၊ [ေဒစန်းစန်း (မိုးမိုးအင်းလျား)]၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ ေြမပေဒသာအရာထမ်းအိမရ ် ာ၊စိက ု ပ ် ျ ိးေရးဦးစီးဌာနေန ေဒခင်မိုးခိင ု ် (လက်ေထာက်န်  ကားေရးမှး၊ စိက ု ပ ် ျ ိးေရးဦးစီးဌာန)တိ၏ ု ခင်ပန ွ ်း၊ ဦးကိေ ု လးေဒခင်သန်းလှ (ရန်ကန ု တ ် င ုိ း် စာရင်းစစ်ချပ်)၊ ဦးေမာင်ေမာင်စိုး-ေဒခင်သန်းြမ တိ၏ ု ေမာင်၊ (ဗိလ ု မ ် ှ းထွနး် ေအာင်ေကျာ်)-ေဒခင်တင့ေ ် ဆွ၊ေဒခင်ြမင့ေ ် ဝ(စာေပ ေလာကပုံှိပ်တိုက်ှင့် စာအုပ်တိုက်)၊ (ဦးတင့်လွင်ဦး)-ေဒစာွန့်၊ေဒချ ိချ ိ ေအး(စာေပေလာက)၊ ဦးေအာင်ြမတ်ေကျာ်(ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး လတ်ေတာ်ကယ ုိ စ ် ားလှယ)် -ေဒသက်သက်ေအာင်၊ ဦးဆန်းေဌးဦး-ေဒြပံးြပံးစံ (စာေပေလာက)၊ ဦးဝင်းထွန်းဦး-ေဒဆယ်ဆယ် (စာေပေလာက) (သိဂေရဝါ ပိုးထည်တိုက်)တို၏ချစ်လှစွာေသာအစ်ကိုကီး၊ တူ/တူမ ၁၁ ေယာက်တို၏ ဘကီးသည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) နံနက် ၈:၃၅ နာရီတင ွ ဂ ် ရင်းဟံသာေဆးုံ ကီး၌ ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) ညေန ၄ နာရီတင ွ ် ေရေဝး သုသာန်သို ပိုေဆာင်ဂူသွင်းသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိး မိတသ ် ဂဟ  အေပါင်းတိအ ု ားအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။(ေြမပေဒသာေနအိမ၊် Dolphin စားေသာက်ဆင ို ဝ ် င်းှင့် ၃၃-လမ်း/စာေပေလာကတိမ ု ှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၁၄-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ ေြမပေဒသာအိမ်ရာေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်း ေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သမ ူ သ ိ ားစု

ေဒတင်ေအး (ေညာင်စာေရး)

ေဒကျင်သန်း (မိတ်/ပုေလာ)

အသက် (၈၁) ှစ် အသင်းဝင်အမှတ်(၁၅၁၁)

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေဆး/ငိမ်းရပ်ကွက်၊ ထီးတန်းလမ်း၊ အမှတ(် ၄)၊ ေြခာက်လာ(ဘီ  )ေန ဦးဝင်းိင ု -် ေဒွန့်န ွ ့်ရည်တ၏ ို မိခင်၊ ကိခ ု ျမ်းမျ ိး

တနသာ ရီတင ုိ း် ေဒသကီး၊ မိတ် မိ၊

ဝင်းိင ု (် CMS group of Company)-မဝါဝါသင်း၊ မအိမသ ့် ာဝင်းိင ု တ ် ၏ ို အဘွား၊

ကံေခါင်းရပ်၊ ပန်းဝတ်ရည်လမ်း၊ အမှတ်

ြမစ် ှ စ ် ေယာက် တို ၏ ဘွားဘွားကီး သည် ၈-၁-၂၀၂၀ ရက် ညေန ၃:၃၀

(၁၀)ေန ဦးြမလင်(နာယက၊ မိတအ ် ေဝး ေရာက်အမေဆာင်အဖွဲ)၏ဇနီး၊ ဦးကီး ွ န့် (ဒု တိ ယ ဥက  ၊ ပု ေလာမိနယ်

နာရီတင ွ ် အထက်ပါေနအိမ၌ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက် မွနး် လွဲ ၁ နာရီ တ ွ င ် ထိ န ် ပ င် သု သာန် သို ပို ေဆာင် မီး သ ဂဟ် မ ည် ြ ဖစ် ပ ါေကာင်း

အသင်း-ရန်ကန ု )် -ေဒအုန်းပိ၊ု ဦးအင်ရန ှိ ်

ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတသ ် ဂဟ  များအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

(ခ) ဦးစစ် ေ ခွး (ဒု တိ ယ ဥက  ၊ မိ တ ်

(ေနအိမမ ် က ှ ားများ နံနက် ၁၁ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍

အေဝးေရာက်အမေဆာင်အဖွဲ)-ေဒအင်

၁၄-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့)နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမ်သို

တွီ၊ ဦးအင်ိုင် (အတွင်းေရးမှး-မိတ် အေဝးေရာက်အမေဆာင်အဖွဲ)-ေဒစန်း

ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

စန်းယု၊ ဦးသိန်းဝင်း (ခ) ဦးဖိုးနီ (တွဖ ဲ က် အတွ င ်း ေရးမှး၊ မိ တ ် အ ေဝးေရာက်

စာေပေလာကစာအုပ်တိုက် ှင့် ပုံှိပ်တိုက်

အသက် (၇၃) ှစ်

ရန်ကန ု ် မိေန [သခင်ခင်န ွ ့် (ေရနံေချာင်း)-ေဒခင်လ]ှ တိ၏ ု သား၊ (ဦးစီ အန်အုပ်)-ေဒခင်ေမတင့်တို၏သားသမက်၊ [ေဒစန်းစန်း (မိုးမိုးအင်းလျား)]၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ ေြမပေဒသာအရာထမ်းအိမရ ် ာ၊ စိက ု ပ ် ျ ိးေရးဦးစီးဌာနေန ေဒခင်မိုးခိင ု ် (လက်ေထာက်န်  ကားေရးမှး၊ စိက ု ပ ် ျ ိးေရးဦးစီးဌာန)၏ခင်ပန ွ ်း၊ ဦးေနမျ ိးွန့်၊ ေဒသွယသ ် ယ ွ မ ် ျ ိးွန့်၊ ဦးေဇာ်မျ ိးွန့်-ေဒစန်းသီတာမင်းမင်း၊ မြဖစင်မျ ိးွန့် တိ၏ ု ချစ်လစ ှ ာွ ေသာဖခင်၊ ေမာင်လင်းတည်မဲ၊ ေမာင်ေသာ်ထက်ေဇ၊ မငိမး် ချမ်း ေခတ်၊ ေမာင်ဘုန်းေတဇ၊ မဇင်ဇင်မျ ိးွန့် တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုးသည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) နံနက် ၈:၃၅နာရီတင ွ ် ဂရင်းဟံသာေဆးုံ ကီး၌ ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) ညေန ၄ နာရီတင ွ ် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်ဂူသွင်းသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟ အေပါင်းတိုအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေြမပေဒသာေနအိမ်၊ Dolphin စားေသာက်ဆင ို ဝ ် င်းှင့် ၃၃-လမ်း/စာေပေလာကတိမ ု ှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁:၃၀နာရီ တွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၄-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့)နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ ေြမပေဒသာအိမရ ် ာေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကးတရား ေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးမျ ိးွန့်

(စေနေန့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ကလွင် သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်ပါမည်။ အမေဆာင်အဖွဲ ပုေလာမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)

မသာမျ ိး (ပုေလာမိ) အသက် (၄၁) ှစ် အသင်းဝင်အမှတ်(၂၈၁၁) တနသာရီတိုင်းေဒသကီး၊ ပုေလာ မိ၊ (၁)ရပ် က ွ က ် ၊ ဗို လ ် ခ ျပ် လ မ်း ေန (ကို ေဇာ် မိုး )၏ဇနီး သည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗု ဒ ဟူး ေန့) ညေန ၆:၃၀ နာရီ တ ွ င ် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၂-၁-၂၀၂၀

စာေပေလာကစာအုပ်တိုက် ှင့် ပုံှိပ်တိုက်

အသက် (၇၃) ှစ်

ရန်ကန ု ် မိေန [သခင်ခင်န ွ ့် (ေရနံေချာင်း)-ေဒခင်လ]ှ တိ၏ ု သား၊ (ဦးစီ

အန်အုပ်)-ေဒခင်ေမတင့်တို၏ သားသမက်၊ ဦးထွန်းဝင်း-ေဒေနာ်ချယ်ရတီ၊

(တနဂေွေန့) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေနအိ မ ် မ ှ

ပု ေလာမိသု သာန် သို

ပိုေဆာင်သဂဟ်ပါမည်။ အမေဆာင်အဖွဲ

ဦးကိက ု ို ကီး-ေဒခင်ေဝရီ၊ ဦးကိက ု ေ ို လး-ေဒရီရေ ီ ဝ၊ ဦးဖိးကိ-ု ေဒခင်သတ ီ ာတိ၏ ု

ချစ်လစ ှ ွာေသာအစ်ကို ကီး၊ ေဒခင်မိုးခိင ု ် (လက်ေထာက်န်  ကားေရးမှး၊ စိက ု ပ ် ျ ိး

ကိုေဇာ်ရှိန်း(ခ)ဂျာမန်

သည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူးေန့) နံနက် ၈:၃၅ နာရီတွင် ဂရင်းဟံသာေဆးုံကီး၌

အသက်(၃၂)ှစ်

ေရးဦးစီးဌာန)၏ ချစ်လစ ှ ာွ ေသာခင်ပန ွ း် ၊ တူ/တူမ ေြခာက်ေယာက်တ၏ ုိ ဦးေလး ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) ညေန ၄ နာရီတင ွ ် ေရေဝး သုသာန်သို ပိုေဆာင်ဂူသွင်းသဂဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျ ိး

မိတသ ် ဂဟ  အေပါင်းတိအ ု ား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေြမပေဒသာေနအိမ၊် Dolphin စားေသာက်ဆင ို ဝ ် င်းှင့် ၃၃-လမ်း/စာေပေလာကတိမ ု ှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၁၄-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ ေြမပေဒသာအိမရ ် ာ ေနအိမသ ် ို ရက်လည်ဆမ ွ ်းေကး

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးသာမိုး (ေတာင်ဥကလာပ/ေြမာက်ဒဂုံ) အသက် (၅၈) ှစ် ရန် ကု န ်  မိ၊ ေတာင် ဥ က လာပမိနယ် ၊ ရတနာလမ်း ေန (ဦးေကျာ် ေဒကည်ကည်ခင်)တို၏သား၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ သီဟသူ

ပုဇွန်ေတာင်-၄၊ ေကျာင်းသားေဟာင်း ေအာင်စိုးမိုး အုတ်သဲေကျာက်ေရာင်းဝယ်ေရး မဂ  လာေတာင်  ွ န့် မိနယ် ၊ ပုသမ ိ  ် န ွ ့်ရပ်ကက ွ ၊် (၈)လမ်း၊ အမှတ် (၂၁)ေန (ဦးြမေမာင် ) -ေဒ ကည် ေအာင်တို၏ ေြမး၊ ဦးေဇာ်မျ ိးမင်းေဒ လှ လ ှ ဝ င်း တို ၏ သား၊ ေမာင်

ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ကရင်အမျ ိးသားရပ်ကွက်၊ ေဒလှလမ်း(၁၈)ေန

ေနာ်ဂျမီးမာဝင်း- Dr.ေစာသက်ကတို၏အစ်မကီး၊ ေနာ်ဆဲေနမူး၊ ေစာဒါးနဂိုမေချာစု ၊ (ေစာနီ ခ ါးို ) ၊ ေစာလဘာို - ေနာ် တာကေပ ကီး ၊ ေစာခေလးမူး ၊ ေနာ် လူ ဒီး -ေစာသန်း ထွ ဋ ် ေအာင် တို ၏ မိ ခ င် ၊ ေနာ် လ င်း ေနြခည် ဂိုး (လ် ) ေနာ်ဟ၊ ေနာ်မေ ဲ စတိ၏ ု အဘွား၊ တူ/တူမ ၁၂ ေယာက်တ၏ ို အေဒ၊ ေစာချာချ ီသိန်း

၈:၃၀ နာရီတင ွ ် ထွကပ ် ါမည်။)[ကွယ်

နာရီတွင် သဃန်းကန်းစံြပေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ် မည် ြ ဖစ် ပ ါေကာင်း ရပ် နီး ရပ် ေဝး ေဆွ မ ျ ိးမိ တ ် သ ဂ  ဟ များအား အသိ ေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၉:၄၅ နာရီတွင်

လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၄-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါ ေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအထိ ရက်လည်ဆွမ်းေကး

ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၄-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံနက်တွင်

တရားေတာ် နာ က ေရာက် ပ ါရန်

အထက်ပါေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ း် ေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်

ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သန်းြမင့(် ေဆာက်လပ ု ေ ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ လမ်းအထူးအဖွဲ -၁၅၊ ြပည်)၊ ဦးစိနဝ ် င်း-

ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝး ေဆွမျ ိးမိတ်ေဆွများအား ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးသန်းဝင်း (ပုပားမိ) အသက်(၇၆)ှစ် ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ နတ်ေချာင်း(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၆/က)ေန (ေဒ ေသာင်း ြမ)၏ ခင် ပ ွ န ်း ၊ ပု ပားမိေန (ဦးစိ န ်  ွ န့် -ေဒ လှ  ကည် ) တို ၏ သားသမက်၊ ဦးလှဝင်း-ေဒွဲေအး၊ ေဒေသာင်းရ၊ ဦးေကျာ်ြမင့-် ေဒေသာင်းခ၊ ဦးေဇာ်မိုးေအာင်-ေဒခင်ြဖြဖထိုက် တို၏ ေမွးသဖခင်၊ မသဒါမိုးသိမ့်လင်၊

၁၁-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၉ နာရီတွင် ရန်ကန ု က ် ရင်စ ှ ြ် ခင်း အသင်းေတာ်

မြဖစင်မိုးပွင့်လင် တို၏ အဘိုးသည် ၉-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) ညေန

(သူေဌးကုန်း)၊ (၅၁၄)၊ ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်း(ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းေဆး ုံေရှ)ဘုရားေကျာင်း၌ ဆုေတာင်းဝတ်ြပပီး ေရေဝးဂိဏ ု း် ေပါင်းစုဥ ံ ယျာ်ေတာ် သို ပိုေဆာင်ဂူသွင်းသဂဟ်ပါမည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒခင်ညိ (ပညာေရး-ငိမ်း၊ ကေလာ၊ လွိင်ေကာ်) ကယားြပည်နယ် မိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း ြပည်နယ်အတွင်းေရးမှး (ငိမ်း)

၃:၀၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၁၁-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၁၁ နာရီ တွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင် မီးသဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမမ ် ှ ကားများ နံနက် ၉:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၅-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အထက်ပါေနအိမသ ် ုိ ရက်လည်ဆမ ွ း် ေကးတရား ေတာ်နာကေရာက်ပါရန်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

အသက်(၇၆)ှစ် ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ နတ်ေချာင်း(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၆/က)ေန (ေဒေသာင်းြမ)၏ ခင်ပွန်း၊ ပုပားမိေန (ဦးဘေစာ-ေဒတင်ွန့်)တို၏ သား၊ မုံရွာမိ၊ မိသစ်ရပ်ေန ဦးအုန်းေဖ-ေဒကည်စန်းတို၏ အစ်ကို၊ စစ်ကိုင်းမိေန (ဦးတင်ချ ိ)-ေဒြမင့်ြမင့်အုန်း၊ ဦးေကျာ်ေငွ-ေဒြမင့်ြမင့်ေအး၊ ဦးေကျာ်မိုးိုင်ေဒေအးေအးြမင့၊် ဦးထွန်းထွန်းိင ု -် ေဒနီနယ ီ ် တိ၏ ု ဦးေလး၊ ဦးေဇာ်မိုးေအာင်ေဒခင်ြဖြဖထိက ု ် တိ၏ ု ဖခင်၊ မသဒါမိးု သိမလ ့် င်  ၊ မြဖစင်မးုိ ပွငလ ့် င်  တ၏ ို အဘိုး သည် ၉-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) ညေန ၃:၀၅ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ သ ် ွားပါသြဖင့် ၁၁-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင် မီးသဂဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက် ၉:၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၅-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ

ကိုမျ ိးသီဟ

အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆမ ွ း် ေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်

အသက်(၃၀)

ေဒြမခင် တို၏ သား၊ ဦးေသာင်းွန့်-ေဒြမြမမိးု တို၏ သားသမက်၊ ေဒါက်တာ ေဇာ်ဝင်းကိ-ု နန်းစံေမွေဖာင်၊ ေဒါက်တာနီလာခင်၊ ေမာင်ေဝယံေဇာ်-မေကခိင ု ေ ် ဇာ် တို၏ ညီ/ေမာင်၊ မထက်ထက်ေအာင် ၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း ကိုမျ ိးသီဟ သည် ၈-၁-၂၀၂၀ ရက် ည ၈:၁၅ နာရီတွင် ေြမာက်ဥကလာပေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) ညေန ၅ နာရီတွင် ကျ ီစု သု သာန် သို ပို ေဆာင် မီး သ ဂဟ် မ ည် ြ ဖစ် ပ ါေကာင်း ရပ် နီး ရပ် ေဝးမှ ေဆွမျ ိးမိတ်သဂဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ကီးပွား ေရးရပ်ကွက်ေနအိမ်မှ ကားများ ညေန ၃:၃၀ နာရီှင့် ေတာင်ဒဂုံေနအိမ်မှ ကားများ ညေန ၄:၃၀ နာရီတိုတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၄-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) နံနက် ၇ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအထိ ေတာင်ဒဂုံ ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ် ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးသန်းဝင်း (ပုပားမိ)

အသက် (၆၆) ှစ်

ေရေညာင်မိေန (ဦးညီပု-ေဒြမသီ)တို၏ သမီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက် ဥကလာပမိနယ်၊ ေရေပါက်ကံမိသစ်၊ အမှတ် (၂၇၀)၊ ရှင်ေစာပုလမ်း၊ (၁၆) ရပ်ကွက်ေန ဦးတင့်က (လ/ထမိနယ်ပညာေရးမှး-ငိမ်း) (အထက်တန်း ေရှေန)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ဗိုလ်ကီးဖုန်းြမင့်ဝင်း(ငိမ်း)-ေဒမီမီတင့်ညိ၊ ဗိလ ု မ ် ှးေအာင်လင ွ မ ် ျ ိး(ယာယီတပ်ရင်းမှး)-ေဒဂျလင်တင့ည ် ိတိ၏ ု ေမွးသမိခင် ေကျးဇူးရှင်၊ မရန်းလဲ့ြမတ်ိုး၊ ေမာင်ခန့်ေဇယျ၊ ေမာင်ရဲမင်းြမတ်၊ ေမာင်မင်း ထွဋြ် မတ်တ၏ ုိ အဘွားသည် ၇-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့) ည ၉:၂၀ နာရီတင ွ ် ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် ၉-၁-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန့) မွနး် လွဲ ၁:၃၀ နာရီတင ွ ် အမှတ(် ၂) တပ်မေတာ်ေဆးုံ၊ ခုတင်(၅၀၀)မှ ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်ပီး ြဖစ်ပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၁-၁-၂၀၂၀ (စေနေန့) နံနက်တွင် အမှတ်(၂၇၀)၊ ရှင်ေစာပုလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေရေပါက်ကံမိသစ်ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု

လမ်း၊ အမှတ်(၃၀၃/ဘီ)ေန ဦးဘေစာ(ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာမှးကီး-ငိမ်း)-

သက်င ို ေ ် ဇာ်၏ေကျးဇူးရှငေ ် မွးသဖခင်သည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) ည ၁၁:၃၀

ဗိလ ု မ ် ှ းေကျာ်ြမင့် (ငိမး် )-ေဒငုဝါဝင်း၊ ဦးဝင်းေမာင်-ေဒြမင့ြ် မင့သ ် န်း၊ ေဒသန်း

နာရီတွင် ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်သွားပါသြဖင့် ေနာက်ဆုံးြပအပ်ေသာဝတ်ကို

တွင် ကွယလ ် န ွ သ ် ာွ းပါသြဖင့် ၁၀-၁-

ပါမည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ နံနက်

(က/၁၇)ေန (ေဒသာညိ)၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးေကျာ်ွန့်-ေဒြမြမဦး၊

ဦးြမင့ ် ယ ွ -် ေဒေဌးကည်၊ ရန်ကန ု ် မိေန ဦးြမင့စ ် န ိ -် ေဒစန်းစန်းရီ တိ၏ ု အစ်က၊ို

(ဦးထွနး် ေအာင်)-ေဒေအးေအးမာ၊ ဦးေမာင်ေမာင်ဦး-ေဒစန်းစန်းေဌးတိ၏ ု ညီ/

တွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသဂဟ်

အသက် (၉၃) ှစ် ရန်ကန ု ် မိ၊ အင်းစိန် မိနယ်၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကက ွ ၊် ရဲေဘာ်(၄)လမ်း၊ အမှတ်

(MAI-ငိမ်း)၏ချစ်ဇနီး ေနာ်အယ်ဒီးနာဝင်းသည် ၉-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၇:၃၀

ကိုေဇာ်ရှိန်း(ခ)ဂျာမန်သည် ၈-၁-

ေဒခင်ခင်စန်းတို၏ေမာင်၊ ေဒခင်ခင်ကည်၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေမာင်

ဗိုလ်ကီးွန့်ေမာင် (ငိမ်း)၊ ရဲမှး (ငိမ်း)

ေနာ်အဲလစ်ခင်၊ (ေစာေကာ်ကိုး)၊ ေစာေကာ်မှးေဖာ-ေနာ်ေအာ်လစ်ဗယာဒီး၊

ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရးရပ်ကွက်၊ ေအာင်ရတနာ

ထွန်းသီရိလမ်း၊ (၃၀)ရပ်ကက ွ ၊် အမှတ(် ၆၁-က)ေန ေဒခင်ခင်ေဌး၊ ေဒခင်ခင်ရီ၊

ဆရာြဖစ်သူ ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး ရဲေနာင်(ငိမ်း)သည် ၉-၁-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါ သြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရ ပါသည်။ တပည့် မျ ိးြမင့်ေမာင် မိသားစု

တိ၏ ု သမီးေခးမ၊ Rev:ေစာေကာ်မေ ူ ထာ်-(ေနာ်ဩဂတ်စထာ)၊ (ေစာေကာ်ပဆဲ)-

ေအာင်ခန့် ဘို(ခ)ဂျမ်ဘို၏ အစ်ကို၊

၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) နံနက် ၁၀ နာရီ

B.A (DSA) ေရ-၁၃၁၅ စစ်တကသိုလ် ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း အမှတ်စ် (၂၄)

(Rev:ေစာဘီထွန်းဝင်း-ေနာ်ြဗးလာ)တို၏သမီးကီး၊ (ေစာဘတင်-ေနာ်ေစာြမ)

၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) နံနက် ၇:၂၀ နာရီ

ေဒထိုက်ထိုက်လင်းတို၏အစ်ကို၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဒုတိယ ဗိုလ်မှးကီး ရဲေနာင်(ငိမ်း)

(စေနေန့) ညေန ၃ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသဂဟ်မည်ြဖစ်

အလယ်တန်းြပ(ငိမ်း)၊ အထက(၂) စမ်းေချာင်း

လမ်းေန (ဦးထွန်း-ေဒလှတင်)တို၏သားသမက်၊ ဦးတင်ေအာင်-ေဒခင်ြပံးရီ၊ ေမာင်၊ ေဒဥမာရီ၊ ေဒသူဇာရီ၊ ဦးေကျာ်စိုးမိုး-ေဒေအးေအးေမာ်၊ ဦးသိန်းိုင်-

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

(ကာသပေတးေန့) နံနက် ၄ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၁-၁-၂၀၂၀

အသက် (၇၄) ှစ်

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၁-၁-၂၀၂၀

ကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ေယာက်တို၏အဘိုး ဗိုလ်ကီးွန့်ေမာင် (ငိမ်း)၊ ရဲမှး (ငိမ်း)သည် ၉-၁-၂၀၂၀

ေနာ်အယ်ဒီးနာဝင်း

ပေတးေန့) နံ န က် ၇:၅၀ နာရီ တ ွ င ်

ရပ် ေဝးရပ် နီး ေဆွ မ ျ ိးမိ တ ် သ ဂ  ဟ အေပါင်း တို အား အသိ ေပးအေကာင်း

ေဒစန်း၊ ဦးေအးလွင-် ေဒြမင့်ြမင့်ေအးတို၏ဖခင်၊ ေြမး ၁၃ ေယာက်၊ ြမစ်တစ်

ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်ြခင်း

တိ၏ ု မိခင်ကီးသည်၉-၁-၂၀၂၀ (ကာသ

ခာကို ယ ် အား တပ် မ ေတာ် ေဆးတက သို လ ် သို လှ ဒါန်း ပီး ြဖစ် ပ ါေကာင်း

အသက် (၆၀)

အသက် (၈၂) ှစ်

အမ ေဆာင် အ ဖွဲ )-ေဒ တင် တ င် ေ ထွး

ဦးမျ ိးွန့်

တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

Marine)]-ေဒေမာ်ေမာ်ယ်(ဒု-န်မှး-ငိမ်း၊ ပျားေမွးြမေရးဌာန)၊ ဦးေဌးြမင့်

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ တန်ေဆာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒသန်းသန်းြမင့်

ကုန်သွယ်/လယ်ယာ (ငိမ်း)၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အသက် (၇၅) ှစ်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ကည့ြ် မင်တင ုိ ် မိနယ်၊ ပန်းလင်အမ ိ ရ ် ာ၊ တိက ု (် ၈)၊ အခန်း(၃၂) ေန (ဦးအုန်းေဖ-ေဒခင်သိန်း)တို၏သမီး၊ ဦးခိုင်ွန့် (လ/ထန်ကားေရးမှး၊ အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစိုေြပေရးဦးစီးဌာန၊ ြမင်းြခံမိ)-ေဒမီမီေအာင်တို၏ ေမွးသမိခင်၊ ဦးတိးု လွင၏ ် ဇနီး သာသနာ့ဒါယိကာမကီး ေဒသန်းသန်းြမင့သ ် ည် ၈-၁-၂၀၂၀ (ဗုဒဟူ  းေန့) ည ၇:၂၈ နာရီတင ွ ် ရန်ကန ု ြ် ပည်သူ့ေဆးုံ ကီး၌ ကွယလ ် န ွ ် သွားပါသြဖင့် ၁၀-၁-၂၀၂၀ (ေသာကာေန့) ညေန ၃ နာရီတင ွ ် ထိနပ ် င်သသ ု ာန်သို ပို ေဆာင် မီး သ ဂဟ် ပ ါမည် ။ (ေနအိ မ ် မ ှ ကားများ မွ န ်း လွဲ ၁:၃၀ နာရီ တ ွ င ် ထွကပ ် ါမည်။) [ကွယလ ် န ွ သ ် အ ူ ားရည်စူး၍ ၁၄-၁-၂၀၂၀ (အဂ ါေန့)တွင် အထက်ပါ ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆမ ွ း် ေကးတရားေတာ်နာ ကေရာက်ပါရန် ဖိတ် ကား အပ် ပါသည်။] ကျန်ရစ်သူမိသားစု


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ြမန်မာိုင်ငံ၌ တတိယအကီးဆုံးြဖစ်လာမည့် ေကးသွန်းေခါင်းေလာင်းကီး မေလးမိ၌ စတင်သွန်းေလာင်း

ယေန့ ဖတ်စရာ

ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းများှင့် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား ေမာ်ေတာ်ယာ် အရစ်ကျ ေရာင်းချေရးအစီအစ်ငှ ပ့် တ်သက်၍ ရှင်းလင်းေဆွးေွး စာမျက်ှာ » ၈

ဟင်းသီးဟင်းရွက်ှင့် သစ်သီးဝလံများတွင် ခွင့်ြပထားသည့် အဆိပ်အေတာက်ပမာဏထက် အဆ ၄၀ ပိုမိုပါဝင်ေန စာမျက်ှာ » ၉

ကမာ့အကီးဆုံး စာအုပ်အေရာင်းပွဲေတာ် ရန်ကုန်မိ၌ ကျင်းပ စာမျက်ှာ » ၁၀ မေလး ဇန်နဝါရီ ၉ ြမန်မာိုင်ငံတွင် တတိယအကီးဆုံးြဖစ်လာမည့် ေကးပိဿာချ ိန် ၁၆၀၀၀ ေကျာ်ရှိ ေခါင်းေလာင်းကီးကို ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်(ြပာသိုလြပည့)်

မူဆယ်နယ်စပ်၌ ဖရဲသီး ယခင်ှစ်ကထက် ေဈးပိုရ

နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်တင ွ ် မေလးတိင ု း် ေဒသကီး ပုသမ ိ ် ကီးမိနယ် တံတင ုိ း် ရှညရ ် ာွ ေရေခါင်းေလာင်းြခံ၌ စတင်ေကးသွနး် ေလာင်းလျက် ရှိေကာင်း သိရှိရသည်။

စာမျက်ှာ » ၁၈

စာမျက်ှာ ၁၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

ISPE ှင့် ရှမ်းယူိုက်တက်အသင်းတို ပွဲစ် အခမဲ့ကည့်ိုင်မည် မေလး ဇန်နဝါရီ ၉ MPT Myanmar National League 2020 အမှတ်ေပး ေဘာလုံးပိင်ပွဲသို တန်းတက်ကစားခွင့်ရရှိထားသည့် ISPE အသင်းှင့် လက်ရခ ိှ ျန်ပယ ီ ရ ံ မ ှ း် ယူက ုိ တ ် က်အသင်းတို ယှ် ပိင်ကစားမည့် အဖွငပ ့် စ ဲွ ်ကုိ ကွငး် ဝင်ေကးအခမဲအ ့ ြဖစ် သတ်မှတ်ထားေကာင်း သိရသည်။ စာမျက်ှာ ၁၁ ေကာ်လံ ၄ သို 

ထိုင်းကလပ်အသင်းများတွင် အငှားသွားေရာက်ကစားခဲ့သည့် ေအာင်သူ ၂၀၂၀ ရာသီတွင် ရတနာပုံအသင်း၌ ြပန်လည်ကစားမည် ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၉ ၂၀၁၈ ရာသီမှစတင်ကာ

ထိုင်းကလပ်အသင်းများတွင်

သွားေရာက်ကစားခဲ့သည့် ရတနာပုံအသင်း၏ ြမန်မာ့ လက်ေရွးစင်တက ုိ စ ် စ်မှ း ေအာင်သသ ူ ည် ၂၀၂၀ ရာသီတင ွ ် ရတနာပုံအသင်း၌ ြပန်လည်ကစားမည်ြဖစ်သည်။ ေအာင်သူသည်

ထိုင်းကလပ်အသင်းများသို

ေြပာင်းေရရန် ကိးပမ်းခဲ့ေသာ်လည်း အဆင်မေြပေသာ ေကာင့် ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်တင ွ ် ရတနာပုအ ံ သင်း၌ ြပန်ကစား ရန်ဆုံးြဖတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ေအာင်သူသည် ၂၀၁၈ ရာသီ တွင် Police Tero အသင်း၊ ၂၀၁၉ ရာသီတင ွ ် ေြမာင်ေတာင် ယူိုက်တက်အသင်းတို၌ သွားေရာက်ကစားခဲ့ပီး ၂၀၁၈ ရာသီတင ွ ် ေြခစွမ်းြပကစားိင ု ေ ် သာ်လည်း ပီးခဲသ ့ ည့ရ ် ာသီ တိုက်စစ်မှး ေအာင်သူ

တွင် ပွဲထွက်ခွင့်ရရန် ုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ စာမျက်ှာ ၁၁ ေကာ်လံ ၄ သို 

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် စက်ဘီးစီးပိင်ပွဲှင့် ဆုချ ီးြမင့်ြခင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ ေနြပည်ေတာ် ဇန်နဝါရီ ၉

ဒုတယ ိ ေရဇင်ပလ ု (ဲ မေကွး)၊ တတိယ သဲစေ ု အာင် (ဧရာဝတီ)၊

၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် တိင ု း် ေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် စက်ဘးီ စီးပိင်ပွဲ

အမျ ိးသား ၁၀၀ ကီလိုမီတာ တာေဝးပိင်ပွဲတွင် ပထမ

ကို ယေန့နံနက် ၆ နာရီတွင် ဝဏသိဒိေဘာလုံးကွင်းေရှ

ေကာင်းစည်သ(ူ ပဲခူး)၊ ဒုတယ ိ င်းထက်ေအာင် (မေလး)၊

ဝဏသိဒိပတ်လမ်း၌ ကျင်းပသည်။

တတိယ ေကာင်းေဝလျံ(မေလး)တိုက အိုင်ရရှိခဲ့က

ယေန့ ပိင်ပွဲများအြဖစ် အမျ ိးသမီး ၅၀ ကီလို မီတာ တာေဝးပိင်ပွဲတွင်

ပထမ ခင်ှင်းေဝ(မေကွး)၊

သည်။ စာမျက်ှာ ၁၁ ေကာ်လံ ၁ သို 


၂၀၂၀ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်၊ ေသာကာေန့

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန ကျန်းမာေရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတကသိုလ် ရန်ကုန် ဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနားဓာတ်ပုံှင့် ဗီဒီယိုိုက်ကူးရန် "အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေကာ်ြငာစာ"

၁။ ေဆးဘက်ဆင ို ရ ် ာနည်းပညာတကသိလ ု ၊် ရန်ကန ု ၏ ် (၂၅)ကိမေ ် ြမာက် ဘွဲ ှ င ်း သဘင် အ ခမ်း အနားကို ၁-၂-၂၀၂၀ရက် ( စေနေန့)နံ န က် ပို င ်း တွငလ ် ည်းေကာင်း၊ အစမ်းေလ့ကျင့ြ် ခင်းကို ၃၁-၁-၂၀၂၀ရက် (ေသာကာေန့) နံနက်ပိုင်းတွင်လည်းေကာင်း၊ ရန်ကုန်တကသိုလ်ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပြပလုပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါဘွဲှင်းသဘင်အခမ်းအနား၌ ဘွဲ ှင်းသဘင်ခန်းမအတွင်း(အြပင်မပါ) ဓာတ်ပ ုံ င ှ ့် ဗီဒယ ီ  ို က ို က ် ူးေရးအတွက် ဓာတ်ပုံိုက်ကူးလိုသူများထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူအပ်ပါသည်။ ၂။ တင်ဒါပိတ်ရက်ှင့်ဖွင့်ရက် တင်ဒါပိတ်ရက် - ၁၅-၁-၂၀၂၀ ရက် (ဗုဒဟူးေန့) ၁၃:၀၀ နာရီ တင်ဒါဖွင့်ရက် - ၁၅-၁-၂၀၂၀ ရက် (ဗုဒဟူးေန့) ၁၄:၀၀ နာရီ ၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို ုံးချ ိန်အတွင်း ၀၁-၆၄၅၇၅၃၊ ၆၄၅၇၄၆၊ ၆၄၅၇၄၄၊ ၆၄၅၇၄၅ သိုဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။ ဓာတ်ပုံတင်ဒါေခယူေရးအဖွဲ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတကသိုလ်၊ ရန်ကုန်

အြမန်ေရာင်း/ငှား

မရမ်းကုန်း (၂)ရပ်ကွက် သမိုင်း မုဒိတာအနီး ေပ(18x45) ပထမထပ် ြပင်ဆင်ပီး၊ 390.L ကည့်ြမင်တိုင်၊ ဟုမ်းလမ်းမ၊ ကမ်းနားလမ်းအနီး ေပ(25x50) ဒုတိယထပ် ြပင်ဆင်ပီး 1.MB, 1.SB, 3 AC 6.L Ph: 455040963, 955040963

"ေရကံေြမ" မှ ေရာင်းမည်၊ ငှားမည်

၁။ ကမာေအးဘုရားလမ်းမ ေြမ (၅၀' x ၁၅၅') (ေရာင်း) ၂။ ကမာေအးဘုရားလမ်းမ ေြမ (၆၀' x ၁၂၀') (ေရာင်း) ၃။ ကျ ိက်ဝိုင်းဘုရားလမ်းမ ေြမ (၀.၆၃)ဧက (ေရာင်း) ၄။ ဗဟိုလမ်းမ ေြမ (၁၀၀' x၂၀၀') (ေရာင်း) ၅။ ေဝဇယာလမ်းမ ေြမ (၁၂၀' x၁၇၀') (ေရာင်း) ၆။ အင်းစိန်လမ်းမ ေြမ (၁.၅ ဧက) (ငှား)

Tel 09-400500684, 09-444555684, www.facebook.com/ ShweKan myay/ တွင်လည်း ဝင်ေရာက်ကည့်ိ  ုင်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများအက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၄၈အရ အစုရှင်များ၏ ဆအေလျာက် ကုမဏီစာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်း

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၃)ရက်တွင် ကုမဏီုံးခန်း၌ ကျင်းပြပ

လုပေ ် သာ အေထွေထွအစည်းအေဝးမှ ချမှတသ ် ည့် အထူးဆုံးြဖတ်ချက်အရ Lucky Food Co., Ltd ကို အစုရယ ှ ယ ် ာရှငမ ် ျား၏ ဆအေလျာက်ဖျက်သမ ိ ်း ိုင်ရန်အတွက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရာ၌ လက်မှတ်ရ ြပည်သူ့ စာရင်းကိင ု ် ေဒြမု(B.Com (Q), C.P.A) အား စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ ိ ်းေရး အရာရှအ ိ ြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ဦးဝင်းေကျာ် B.Com, D.A) အား လက်ေထာက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိအြဖစ်လည်းေကာင်း ခန့် အပ်ရန် ဆုံးြဖတ်ကပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကုမဏီမှ ရရန်ှင့် ေပးရန်ရှိသည်များကို ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ(၁၀)ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ ေဖာ်ြပပါ စာရင်းရှင်းလင်း ေရးအရာရှိထံ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာတင်ြပပီး ေတာင်းခံြခင်းှင့် ေပးသွင်းြခင်းများြပလုပ်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒြမု ဦးဝင်းေကျာ် B.Com (Q), C.P.A B.Com, D.A စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ လက်ေထာက်စာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည် ရန်ကန ု ် မိ၊ မဂလ  ာဒုံ မိနယ်၊ ေြမတိင ု း် ရပ်ကက ွ အ ် မှတ-် ၅၃၂/စီ

၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၄/၉၃၊ ဧရိယာ ၀.၄၁၇

ဧကကျယ်ဝန်းေသာ ှစ(် ၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမကွကဟ ် ေ ု ခတွငသ ် ည့် အမှတ(် ၁၆)၊ ကာယ (၉)လမ်း၊ မဂလ  ာဒုံ မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိရှိ ေြမကွက်သက်သက်ကို ဝယ်ယူရန် တရားဝင် အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင် ေဒချ ိ(ဘ) ဦးဘိုးချင်း[၁၂/ဥကမ (ိင ု )် ၀၁၀၄၇၁]သို က်ပ ု တ ် ၏ ို မိတေ ် ဆွမှ စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွကသ ် က်သက်ကို ဝယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွေပးေချထားြခင်းှငပ ့် တ်သက်၍ မည်သမ ူ ဆို ကန့်ကက ွ လ ် ပ ုိ ါက ခိင ု လ ် ေ ံု သာအေထာက် အထား စာချပ်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့် ယေန့မစ ှ ၍(၁၄)ရက်အတွငး် က်ပ ု တ ် ထ ုိ လ ံ ာေရာက်ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါသည်။ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက ေဖာ်ြပပါေြမကွကက ် ို ဆက်လက်၍တရားဝင်စာချပ် ချပ်ဆက ို ာ ဝယ်ယသ ူ ွားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ န်ကားချက်အရ ေဒေအးြမင့်ရီ

ေဒြဖြဖေအး

ဦးသိန်းွန့်

B.Sc,DA, HGP, R.L,DBL,DIL, DML,

LL.B, LL.M(စ်-၄၉၀၃၈)

BA, HGP, R.L, DBL, DML, DIL

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၁၇၃) အထက်တန်းေရှေန

တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၁)

အမှတ်(၁၂၂)၊ ပ-ထပ် (ယာ)၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၈၅၀၉၀၊

ဖုန်း-၀၉-၉၇၇၁၀၁၃၄၀

ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၁၀၇

ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများ အက်ဥပေဒပုဒ်မ-၃၄၈အရ

အစုရှင်များ၏ ဆအေလျာက် ကုမဏီစာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သိမ်းေကာင်းေကညာြခင်း

၂၀၂၀ ခုစ ှ ၊် ဇန်နဝါရီလ (၂)ရက်တင ွ ် ကုမဏီ  ုးခန်း၌ ကျင်းပြပလုပ်

ေသာ အေထွေထွအစည်းအေဝးမှ ချမှတ်သည် အထူးဆုံးြဖတ်ချက်အရ Golden Myanmar Phoenix Co.,Ltd ကို အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ဆ

အေလျာက် ဖျက်သိမ်းိုင်ရန်အတွက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရာ၌ လက်မှတ်ရြပည်သူ့စာရင်းကိုင် ေဒြမု(B.Com(Q),C.P.A)အား စာရင်း

ရှင်းလင်းဖျက်သမ ိ ်းေရးအရာရှအ ိ ြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ဦးဝင်းေကျာ် (B.Com, D.A) အား လက်ေထာက်စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ ိ ်းေရးအရာရှအ ိ ြဖစ် လည်း ေကာင်း ခန့်အပ်ရန် ဆုံးြဖတ်ကပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ကုမဏီမှ ရရန်ှင့် ေပးရန်ရှိသည်များကို ၂၀၂၀ ခုှစ်၊

ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၁၀)ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ ေဖာ်ြပပါ စာရင်းရှင်းလင်းေရး အရာရှထ ိ ံ အေထာက်အထားခိင ု လ ် စ ုံ ွာတင်ြပပီး ေတာင်းခံြခင်းှင့် ေပးသွင်း ြခင်းများ ြပလုပ်ိုင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒြမု

B.Com(Q),C.P.A

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ

ဦးဝင်းေကျာ်

B.Com,D.A

လက်ေထာက်စာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ညိင်းေဈးြဖင့်(အြမန်)ေရာင်းမည် ၁။ ြမခွာ ညိ အိ မ ် ရာ(ေအာင် ေကာင်း ေကျာ် ) ၊ သာေကတမိနယ် ။ ေြမသီးသန့်၊ ၉၆၄၀ sq-ft၊ ဂရန်ေြမ

ေဈးန်း-၆၅၀၀သိန်း

၂။ ရတနာအိ မ ် ရာ၊ နီ လာလမ်း သွ ယ ် ( ၂)၊ သာေကတမိနယ် ။ 2½ RC ၊ (30'x32')၊ ေြမေပ(၈၀x၉၀)၊ ဂရန်ေြမ ေဈးန်း-၅၀၀၀သိနး် ၃။ ဘုရင့ေ ် နာင်ပ ွဲ သ ုံ စ်၊ အမှတ(် ၄၂/A)၊ ေနာင်ိုးလမ်း၊ ိုးကီးေချာင်း၊ ကမာရွတ်မိနယ်။ 3½ RC ၊ (25'x55')

ရန်ကင်းမိနယ်၊

ေဈးန်း-၄၀၀၀သိန်း

မိုးေကာင်းလမ်းမေပရှိ

၄။ ကန်သာယာကွန်ဒို၊ ၁၉လာ၊ ကန်ရိပ်သာလမ်းှင့် ဦးေအာင်ြမတ်

ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း(၂)ခန်း

လမ်းေထာင့၊် မဂလ  ာေတာင်န ွ ့်မိနယ်။ New unit,1680 sq-ft, 1MBR, 2SBR, 1 maid room

ေဈးန်း-၄၅၀၀သိန်း

၅။ ၅၃လမ်း(အေပဘေလာက်)၊ ေြမညီထပ်၊ အေနာ်ရထာလမ်းှင့် မဟာဗလလမ်းကား၊ ေပ(12x55)

ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊

ငှားရန်ရှိသည်။ ဖုန်း - ၀၉-၉၇၄၅၈၅၇၅၄၊

ြပင်ဆင်ပီး

ေဈးန်း-၁၅၀၀သိန်း ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၇၉၆၂၀၁၄၀၆

၀၉-၇၃၀၅၅၉၇၄ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း(၁)ခန်း ေရာင်းရန်ရှိသည်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၀၉၀

အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ လင်သာယာမိနယ်၊ FMI CITY၊ ချယ်ရီ(၁)လမ်း၊ အမှတ်(CA-331)တွင် တည်ရှိေသာ HOL CO.,LTD ကုမဏီ  မှတပ ် တ ုံ င်အမှတ် (၁၀၆၅၃၂၆၇၂)သည် ေအာက်တင ွ ေ ် ဖာ်ြပထားေသာ အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ မ ် ျားအား မိမတ ိ စ်ဦးတည်းမူပင ို ် အြဖစ် ြပလုပ်သုံးစွဲရန်အတွက် ၁၄-၁၂-၂၀၁၈ ရက်မှစ၍ မှတ်ပုံတင်သွင်းေကညာစာချပ်ြဖင့် မှတ်ပုံတင်သွင်းခဲ့သည့် မူလ တီထွင်ဖန်တီးသူ အမှတ်တံဆိပ်များမူပိုင်ရှင်ြဖစ်ပါသည်။

မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၁၄၀၂၀/၂၀၁၈ မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်-၁၄၀၂၁/၂၀၁၈ (ေန့စွဲ - ၂၄-၁၂-၂၀၁၈) (ေန့စွဲ - ၂၄-၁၂-၂၀၁၈) အထက်ေဖာ်ြပပါ အမှတ်တံဆိပ်များအား ပရိေဘာဂ/အိမ်သုံး/ုံးသုံး/စက်ုံသုံးပစည်းအမျ ိးမျ ိး၊ စားပွဲခုံ၊ ဗီို၊ နံရက ံ ပ်ဗ ီ အ ို မျ ိးမျ ိး၊ ထိင ု ခ ် အ ုံ မျ ိးမျ ိး(ဆိဖ ု ာခု၊ံ ေကာ်ခ၊ုံ သစ်သားခု)ံ ၊ ေခတ်မလ ီ သ ူ းံု ကုနပ ် စည်း၊ ပလတ်စတစ်လသ ူ းံု ကုနပ ် စည်း အမျ ိးမျ ိးဒီဇိုင်းေရးဆွဲေပးြခင်း၊ တည်ေဆာက်တပ်ဆင်ေပးြခင်းှင့် ဆက်စပ်ကုန်ကမ်းပစည်းများထုတ်လုပ်ြခင်း၊ အိမ်တွင်း အိမြ် ပင်ဖဲွ စည်းတည်ေဆာက်ြခင်း၊ အခန်းများဖွဲ စည်းြခင်း၊ ြပြပင်ြခင်း၊ တပ်ဆင်ြခင်း၊ မွမး် မံြခင်း၊ အလှဆင်ြခင်းလုပင ် န်းများ၊ အေဆာက်အအုံ အခန်းဒီဇင ုိ း် အမျ ိးမျ ိးအစအဆုးံ ေရးဆွြဲ ခင်းလုပင ် န်းများ၊ လူသးံု ကုနပ ် စည်းများထုတလ ် ပ ု ြ် ခင်း၊ လပ်စစ်င ှ ့် အီလက်ထရွန်နစ်ပစည်းများ၊ အိုင်တီနည်းပညာှင့်ပတ်သက်ေသာ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ၊ လက်မအုပညာပစည်းများ ထုတလ ် ပ ု ေ ် ရာင်းချြခင်း၊ ေဆာက်လပ ု ေ ် ရးလုပင ် န်းှငပ ့် တ်သက်ေသာ ပစည်းများှင့် သုတေ ် ဆးများထုတလ ် ပ ု ြ် ခင်း၊ ဝန်ေဆာင်မ ေပးြခင်း၊ အ ကံေပးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ြခင်းအစရှိသည်တိုတွင် အထက်ေဖာ်ြပပါကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား များကို အရွယ်အစားအမျ ိးမျ ိး၊ ပုံသဏာန်အမျ ိးမျ ိး၊ ဒီဇိုင်းအမျ ိးမျ ိး၊ အေရာင်အမျ ိးမျ ိးြပလုပ်ပီး အဆိုပါပစည်းများ အေပ တွငလ ် ည်းေကာင်း၊ အဆိပ ု ါပစည်းများထည့သ ် င ွ း် ထုပပ ် းုိ ထားေသာ ပလတ်စတစ်အတ ိ ၊် စကအိတ၊် လက်ဆအ ဲွ တ ိ ၊် ဘူးခွမ ံ ျား ေပတွင် ြပလုပ်ကပ်ှိပ်ယှ်တွဲကာ အသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ မိမိတိုမူပိုင်အြဖစ်အသုံးြပေနေသာ အဆိုပါ အမှတ်တံဆိပ်များအား အတုြဖစ်ေစ၊ ဆင်တူယိုးမှား သံတူ ေကာင်းကွြဲ ဖစ်ေစ မည်သမ ူ ဆို တိက ု  ် က ို ြ် ဖစ်ေစ၊ သွယဝ ် က ို ၍ ် ြဖစ်ေစ ြပလုပသ ် ုံးစွလ ဲ က်ဝယ်ထားရှြိ ခင်း မြပပါရန်င ှ ့် အထက် ေဖာ်ြပပါ အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ မ ် ျားမူပင ို ရ ် င ှ ၏ ် ခွငြ့် ပချက်တစ်စတ ုံ စ်ရာမရရှဘ ိ ဲ သုံးစွြဲ ခင်းများေတွရှပ ိ ါက ြမန်မာိင ု င ် ၏ ံ တည်ဆဥ ဲ ပေဒ များှငအ ့် ညီ ထိေရာက်စွာအေရးယူ ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် အဆိပ ု ါ အမှတတ ် ဆ ံ ပ ိ အ ် မည်အမှတအ ် သားများကို မူလတီထွင်ဖန်တီးသူမှ မူပိုင်အြဖစ် သုံးစွဲလျက်ရှိေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ HOL CO.,LTD ၏လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒေအးမင်းမင်းသိမ့်(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၃၇) အမှတ်(၂၁)၊ ေြမညီထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာုံလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း - ၀၉-၄၄၀၃၇၀၁၁၆၊ ၀၉-၇၉၅၉၂၁၉၃၂


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

အထူးလက်လှဲစွာဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ြခင်း ိုင်ငံေတာ်သမတုံး၏ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ် (၁/၂၀၂၀)ြဖင့် ဦးသိန်းဟန် (TOKYO PIPE) Chairman of Excel Group of Company and Excel Hotel Group အား အဂမဟာသီရိသုဓမမဏိေဇာတဓရ ဘွဲတံဆပ ိ ် ထိက ု ထ ် က ို တ ် န်တန် ဂုဏြ် ပချ ီးြမင့် အပ်င ှ ်းခံရသည့အ ် တွက် အထူးလက်လှဲစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့် အမျ ိးဘာသာ၊ သာသနာအကျ ိးကို ယခုထက်မက ဆတက်ထမ်းပိးု ေဆာင်ရက ွ  ် င ုိ ပ ် ါ ေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ 81 Physics မှ ငယ်သူငယ်ချင်းများ ေကျာ်ေဇာွန့် ခင်ေမာင်ဝင်း

ကည်ကည်သန်း လဲ့လဲ့က

ြမင့်စိုး

ေအာင်ေအာင်ေလး နီလာဦး

တင်ေလးွယ်

စိုးလှထွန်း

ရဲသန်းေကျာ်

လှဝင်းက

ငိမ်းခိင ု ေ ် လး

ညီညီအုံးတင်

ေအာင်မင်း

ေအးမူ

ဝင်းဝင်းြမင့်

မိုးေဇာ်ေရ

ချစ်လင်

'' ြမန်မာအစ တေကာင်းက'' ဟူ ေသာ ဆရာကီး ဦးဖိုးလတ် ရပ်တည် ေြပာဆို ခဲ့ သ ည့်

အယူအဆအတွက်

အချက်အလက်

အေထာက်အ ထား

သစ်များစွာပါဝင်သည့် စာအုပ် ထွက်ပီ

နီမင်းသင်(စစ်ေတွ)(၀၉-၅၆၈၀၇၃၉)

စာေပနန်းေတာ် (၀၉-၂၆၀၂၄၅၂၂၄)၊ Book Tree (09-426491024)၊ ရာြပည့ ် (ပန်း ဆိုး တန်း )(09-404404700)၊ Book 4U (09798103010)၊ စာေပေလာက (လှည်းတန်း) (09-400748210)၊ စာေပေလာက (ပန်းဆိးု တန်း)(၀၉-၇၃၀၃၃၈၀၂)၊ We Distribution (09-250091913)၊ စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင်

ပုေလာမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်) ှစ်ပတ်လည်အစည်းအေဝးဖိတ်ကားလာ

ပုေလာမိနယ်အသင်း(ရန်ကန ု )် ၏ ၂၀၁၉ ခုစ ှ ် ှစပ ် တ်လည်အစည်း အေဝး၊ သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲှင့် ပညာရည်ခန်ဆုချ ီးြမင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက် (စေနေန့) နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင် ဒဂုံ မိနယ်၊ အလံြပဘုရားလမ်း၊ ဒဂုံ အထက(၁)အေရှ ၊ ယုဇနဂါးဒင်းဟိတ ု ယ် ၌ ကျင်းပြပလုပသ ် ွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အသင်းသူ၊ အသင်းသား၊ မိနယ်သ၊ူ မိနယ်သားများ ဖိတ်စာရသည်ြဖစ်ေစ၊ မရသည်ြဖစ်ေစ မပျက်မကွက် ကေရာက်ကပါရန် ေလးစားစွာ ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ အသင်းဝင်သားသမီးများ ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ် ပညာသင် ေထာက်ပေ ံ့ ကး ေလာက်လာများကို ၃၁-၃-၂၀၂၀ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ ေလာက်ထားိင ု ် ပါသည်။ သက်ကီးပူေဇာ်ပွဲ အခမ်းအနားကို နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင် စတင်ပါ မည်။ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတင ွ ် အေကးအေမွးြဖင့် ဧည့ခ ် ံ ပီး ကံစမ်းမဲအစီအစ် ပါရှိပါမည်။ အမေဆာင်အဖွဲ

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန တံတားတည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ အမှတ်စ်(၂/၂၀၁၉-၂၀၂၀) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း ၁။ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ တံတား တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(ုံးချပ်)၊ ေနြပည်ေတာ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘာေရးှစ် ြပည်ေထာင်စေ ု ငွလးံု ေငွရင်းရန်ပေ ံု ငွြဖင့် ဝယ်ယမ ူ ည့် ေဘလီင ှ ့် ဆက်စပ်ပစည်း များအား ဌာနဂိုေဒါင်ှင့် ကွင်းေနရာများအေရာက် ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါေခယူ၍ ဝယ်ယူလိုပါသည်။ ၂။ တင်ဒါစတင်ေရာင်းချမည့်ရက် - ၂၇-၁၂-၂၀၁၉ရက်(ေသာကာေန့)မှ ၂၄-၁-၂၀၂၀ရက်(တနလာေန့)ထိ (ုံးချ ိန်အတွင်း) ၃။ တင်ဒါ(ေနာက်ဆုံး)တင်သွင်း - ၂၈-၁-၂၀၂၀ရက်(အဂ ါေန့)(ုံးချ ိန်အတွင်း) ရမည့်ရက်/အချ ိန် ၄။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ/ - တံတားတည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(ုံးချပ်)၊ တင်ဒါေလာက်လာတင်သွင်း ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၊ ရမည့်ေနရာ ရန်ေအာင်(၂)၊ နယ်ေြမ(၆)၊ ရှမး် ကန်အနီး၊ ပျ်းမနားမိ၊ ၀၆၇-၂၄၈၂၈။ ၅။ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက် - ေကညာပါမည်။ ၆။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို အထက်စာပိုဒ် (၅) ပါ ဖုန်းနံပါတ်သို ုံးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

Millennium Golden Lion Co.,Ltd အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူများ ေအာက်ပါအရည်အချင်းြဖင့် ြပည့်စုံ သူများ ေလာက်ထားိုင်သည်။ ၁။ တုတ်ဘာသာစကား ကမ်းကျင်ရမည်။ ၂။ Forwarding အေတွအ ကံရှိရမည်။ ၃။ တကသိုလ်မှ ဘွဲတစ်ခုခုရရှိရမည်။ ၄။ Interview : 13-2-2020, 14-2-2020 ေနရာ : 9 Mile Prime Hotel စုံစမ်းရန် : ၁၈/၁၈၈၊ ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်း၊ ေရေပါက်ကံစက်မဇု  န်။ email: nyunt2.san@gmail.com Phone: 09-420030774

သင့်ေကာင့် မီး မေလာင်ပါေစှင့်


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

“ နဝမအကိမ် ဂုုပူဇာ”ှင့်

“ ကခတ်ဝိုင်းဝံသသံဃာေတာ်များ ေတွဆုံပွဲ” ပင့်ေလာက်/ ဖိတ်ကားလာ

ဘဝနတ်ေကျာင်း

ေရေြပာင်းစံေနေတာ်မူေသာ အန

ေကျးဇူးရှင် ကခတ်ဝင ို ်း ‘ပမ’ ဆရာေတာ် “ဘဒ ေဇာတိပါလ” မဟာေထရ်ြမတ်ကီး၏

ဂုဏ်ေတာ်အဖုံဖုံကို အာုံတန်းမှန်း

လှဒါန်းပူေဇာ်သည့် (၉)ှစ်ြပည့် အထိမ်းအမှတ်ေကျးဇူးဆပ် “ နဝမအကိမ် ဂုပ ု ဇ ူ ာ” အလှေတာ်မဂလ  ာှင့် “ ကခတ်ဝင ုိ း် ဝံသ သံယာေတာ်များေတွဆုံပွ”ဲ ကို ှစ်စ်ကျင်းပမဲအတိုင်း--

(၁၃၈၁ ခုစ ှ ၊် ြပာသိလ ု ြပည့ေ ် ကျာ် ၁၃ရက်) ၂၂-၁-၂၀၂၀ ရက်

(ဗုဒဟူးေန့) နံနက် ၉:၀၀ နာရီတွင် ဆင်ယင်ကျင်းပ ြပလုပ်

ကမည်ြဖစ်ပါ၍ ကေရာက်ပေ ူ ဇာ်ကပါရန် ရပ်ေဝးရပ်နီးအသီးသီးရှိ ဆရာေတာ်ကီး၏တပည့် ကခတ်ဝိုင်းဝံသ ဆရာေတာ် သံဃာ

ေတာ်များှင့် ဒကာ၊ ဒကာမအေပါင်းတိုအား အေကာင်းကား ပင့်ေလာက်/ဖိတ်ကားပါသည်။

ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် ၃၆၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၄၂၀၊ေြမဧရိယာ(၀.၀၅၉)ဧကရှိ ေဒခင်စန်း[၁၂/ဗဟန(ိင ု )် ၀၃၂၂၉၇] အမည်ေပါက် ှစ(် ၆၀)အငှားဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမကွကေ ် ပတွင် ေဆာက်လပ ု ထ ် ားေသာ အမှတ်(၄၂၀)၊ လွန်းေကျာ်လမ်း၊(၃၆)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်ဟုေခတွင်သည့် အိမ၊် ေရ၊ မီး အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်တက ို ို ေြမအမည်ေပါက်က တရားဝင်ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ့် အြပည့အ ် ဝရှေ ိ ကာင်း တာဝန်ယဝ ူ န်ခေ ံ ရာင်းချရာ ေဒမူမလ ူ င ွ [် ၁၂/လသန(ိင ု )် ၀၀၄၁၃၂]က ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချ ိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကျင်းပေရးေကာ်မတီ

ကခတ်ဝိုင်းေကျာင်းတိုက်၊ ပဲခူးမိ။

အဆိပ ု ါအေရာင်းအဝယ်င ှ ် ့ ပတ်သက်ပီး အကျ ိးသက်ဆင ုိ သ ် ူ မည်သမ ူ ဆို ပိင ု ဆ ် င ုိ မ ်  အေထာက်အထား စာရွကစ ် ာတမ်းစုလ ံ င်စာွ ြဖင့် က်ပ ု ထ ် သ ံ  ု ိ (၇)ရက်အတွငး် လူကယ ုိ တ ် င ုိ ် လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အရာင်းအဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်ွန်ကားချက်အရ ဦးေအးေမာ် (B.Sc, H.G.P, D.B.L,D.A.Psy) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၈၆၀၉) အမှတ်(၂၆၀)၊ ပထပ်(ဝဲ)၊လမ်း-၄၀၊ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၃၅၈၃၊ ၀၉-၇၉၅၉၁၉၈၄၅

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ (တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန့် -၅၊ နည်းဥပေဒ-၁ ှင့် ၅) ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၈၄၆

၁၆-၁၂-၂၀၁၉ ရက်ထုတ်ေကးမုံသတင်းစာေကာ်ြငာပါ တရားလတ်ေတာ်ေရှေန ဦးဝင်းေဌး၏ အများသိေစရန် ေကညာြခင်းှငပ ့် တ်သက်ပီး ြပန်လည်ရင ှ း် လင်းေကညာြခင်း က ်ု ပ ် ၏ အမ သည်

ေဒ လှ လ ှ တ င့ ် [၁၂/ပဇတ(ို င ် ) ၀၁၀၅၂၈]၏

ဦးတင်ဝင်းေအာင် ှင့် ဦးေကျာ်ွန့် (တရားလို) (တရားပိင်) ရန်ကန ု တ ် င ု ိ း် ေဒသကီး၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကက ွ ၊် စစ်ကင ု ိ း် လမ်း၊ အမှတ်-၆၆၅၊ ၆ လာ/ေအ (ယခင်ေနရပ်လိပ်စာ)ေန တရားပိင် ဦးေကျာ်ွန့် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ)သိေစရမည်။ သင့်အေပ တရားလိုက ''ပဋိညာ်အတိုင်း ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အပီး အပိင ု ် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကို မှတပ ် တ ုံ င်စာချပ် ချပ်ဆေ ို ပးေစလိမ ု '' ေလာက် ထားစွဲဆိုချက်ရှိသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမှင့်စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ သင့်ကိုယ်စားလှယ် ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့်ြဖစ်ေစ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက် (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၇ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀ နာရီတွင် အထက် အမည်ပါသူ တရားလိ၏ ု အဆိလ ု ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက် ရမည်။ ၎င်းအြပင် အထက်ပါေန့ရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လင် သင့မ ် ျက်ကယ ွ တ ် င ွ ် ြငင်းချက်များကို ထုတေ ် ပးလိမမ ့် ည်။ ၎င်းအြပင် တရားလိက ု ကည့်လိ  ုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်က ထုေချတင်ြပ အမှီြပလိုသည့် စာချပ်စာတမ်း အစရှသ ိ ည်တက ုိ ုိ သင်င ှ အ ့် တူ ယူေဆာင်လာရမည်။ သိမ ု ဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင် ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလာ တင်သွင်းလိုလင် အမမဆိုင်မီ (၄)ရက်က တင်သွင်းရမည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃ရက်တွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က်ုပ် လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။ (သန်းသန်းတင့်) ခိုင်တရားသူကီး ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းေကညာအပ် ပါသည်။ ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ အမှတ် (၉)ရပ်ကွက်၊ အိမ်ကီးလမ်း၊ အမှတ-် ၅၁ ၊ ၄လာ B၊ (၁၂

၁ ၂

' x ၆၀')ရှိ တိက ု ခ ် န်းှင့် အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်သည်

ေဒသီရိေမာင် [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၈၃၁၈]ှင့် ပတ်သက်ဆက်ယ်  မမရှိေကာင်း ှင့် အေမွဆိုင်ပစည်းလည်းမဟုတ်ေကာင်း၊ ေဒသီရိေမာင် (သကလရဲစခန်း အိမေ ် ထာင်သည်လင ုိ း် )ှင့် တရားလတ်ေတာ်ေရှေန ဦးဝင်းေဌးတိအ ု ြပင် အများ သိေစရန် တုြံ ပန်ရင ှ း် လင်းေကညာအပ်ပါသည်။ ယင်းတိက ု ခ ် န်းသည် ေဒလှလှ တင့်မှ ၎င်းတစ်ဦးတည်းအမည်ြဖင့် ၁၄-၁၀-၂၀၀၆ ရက်တွင် ေဒြမသိန်း [၁၂/ ကတတ(ိုင်)၀၁၂၀၅၅]ထံမှ "ှစ်ဦးသေဘာတူ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ် ကတိ စာချပ် " ြဖင့ ် ေြမရှ င ် (၃)ဦး၏ အသိ အ မှ တ ် ြ ပလက် မ ှ တ ် ေရးထိုး ကာ ယေန့အချ ိန်အထိ တစ်ဦးတည်း တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင် အကျ ိးခံစားေနထိုင် လျက်ရှိေသာ တိုက်ခန်းြဖစ်ပါသည်။ က်ုပ်၏အမသည်တစ်ဦးတည်း ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိေသာ အထက်ပါ တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ပီး ေဒသီရိေမာင်အေနြဖင့် အများြပည်သူ ထင်ေယာင် ထင်မှားြဖစ်ေစရန် အေမွဆိုင်ပစည်းြဖစ်ေကာင်း၊ ၎င်း၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက် တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ ေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံ၊ လဲေြပာင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ တစ်နည်း နည်းြဖင့် စီမံခန့်ခွဲြခင်း ြပလုပ်ခွင့်မရှိေကာင်း ေကညာြခင်းမှာ မှန်ကန်မမရှိ ေကာင်းှင့် ေဒသီရိေမာင်သည် ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အကျ ိးခံစား ခွင့်မရှိေကာင်း၊ ေဒသီရိေမာင်အေနြဖင့် အများြပည်သူ ထင်ေယာင်ထင်မှား ြဖစ်ေစရန် ၁၆-၁၂-၂၀၁၉ ရက်စပ ဲွ ါ သတင်းစာေကညာစာအတိင ု း် ေနာက်ေနာင် လုံးဝေကညာြခင်းမြပလုပ်ရန်ှင့် ထပ်မံြပလုပ်ခဲ့ပါက တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်း ေကညာအပ်ပါ သည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ

ဥ တု ရာ သီ ေတာ ကို မှီ ၏

ေဒမ(LL.B) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ် ၆၄၉၄) တိုက်-၉/၁၁၊ အခန်း-၃၀၁(၂)၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း ၀၉-၅၀၅၆၂၂၅၊ ၀၉-၄၃၀၈၆၂၁၉

အများသိေစရန်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ မအူပင်မိနယ်၊ ေလးအိမ်စုေကျးရွာ၊ ကွင်း အမှတ်(၉၈၀)၊ေလးအိမ်စုေရြမပ်ေတာင်၊ ဦးပိုင်အမှတ်-N၃၊ ေြမကွက်ဧရိယာ (၁၂.၂၆)ဧက၊ ငါးေမွးကန်ေြမ၊ ဦးစိန်ေသာင်းအမည်ြဖင့် ထုတ်ေပးထားေသာ လယ်၊ ိင ု ၊် ၃၉/၄၀ အရ နည်းဥပေဒ-၈၃အရ ထုတေ ် ပးေသာ ပုစ ံ -ံ ၃၃၊ လယ်ယာ ေြမကို သတ်မတ ှ သ ် ည့န ် ည်းလမ်းအတိင ု ်းအသုးံ ချရန် ဆင့ဆ ် ေ ို သာ အမိန့်သည် လည်းေကာင်း၊ မအူပင်မိနယ်၊ ေလးအိမ်စုေကျးရွာ၊ ကွင်းအမှတ-် ၉၈၀(န)၊ ေလးအိမစ ် ေ ု ရြမပ်ေတာင်၊ ဦးပိင ု အ ် မှတ-် ၅/၁၊N-၁၃၊ဧရိယာ (၅.၉၉)ှင့် (၇.၄၇) ဧက၊ ငါးေမွးကန်ေြမပုစ ံ (ံ ၃၃) သည်လည်းေကာင်း၊ မအူပင်မိနယ်၊ ေလးအိမစ ် ု ေကျးရွာ၊ ကွင်းအမှတ်-N၃၊ ေြမကွက်ဧရိယာ (၇)ဧက၊ ငါးေမွးကန်ေြမ၊ ပုံစံ၃၃ှ င့ ် မအူ ပ င်  မိနယ် ၊ ေလးအိ မ ် စု ေ ကျးရွာ ၊ ကွ င ်း အမှ တ ် ( ၉၈၀-၄)၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၁၀၊(၅)ဧက၊ ငါးေမွးကန်ေြမပုံစံ (၃၃)တိုသည် ဦးစိန်ေသာင်း လက် ဝ ယ် ၌ လက် ရ ှိ ထားပို င ် ဆို င ် ခဲ့ ပ ါသည် ။ ၂၁-၄-၂၀၁၉ ရက် တ ွ င ် အဆိုပါပုံစံ-၃၃ စာရွက်စာတမ်းမူရင်းများှင့် ဆက်စပ်စာရွက်စာတမ်းများ ေပျာက်ဆုံးသွားေကာင်း သက်ဆိုင်ရာသို တိုင်တန်းထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ေပျာက်ဆုံးေနေသာ စာရွက်စာတမ်းများကို လက်ဝယ်ထားရှိသူများရှိပါက ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း ဦးစိန်ေသာင်းထံ ြပန်လည်အပ်ှံကပါရန်ှင့် ဦးစိန် ေသာင်းအေနြဖင့် တည်ဆဲဥပေဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်းန်ကားချက်များှင့် အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားသူ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ဦးစိန်ေသာင်း ေဒသာဝင်း [၁၄/မအပ(ိုင်)၀၃၉၇၁၀] တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၂၆၆) အမှတ်-၁၀၊ သဇင်လမ်း ၊ တာကီးရပ်ကွက်၊ဒလမိနယ်။ ေဒှင်းအိအိေဇာ် အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၁၅၇၁) အမှတ်-၈၆၃၊ ွယ်နီ (၁၅)လမ်း၊ (င)ရပ်ကွက်၊ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ကေလာမိ(မိလယ်) ေနရာေကာင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်လျက်ရှိေသာ Hotel ေရာင်းမည်။

အမည်မှန်

ဦးပိထ ု န ွ ်း၏သား စစ်ကင ို ်းမိ၊ KID'S

SMILE ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းေကျာင်း (စစ်ကင ို ်း) ဆမတန်းမှ ေမာင်ခန့်ေဇာ်၏

အမည် မ ှ န ် မ ှာ ေမာင် ေကာင်း ခန့် ေဇာ် ြဖစ်ပါေကာင်း။

ေမာင်ေကာင်းခန့်ေဇာ်

စုံစမ်းရန် ဖုန်း ၀၉-၇၈၈၇၉၃၂၃၆၊ ၀၉-၇၆၅၂၈၀၆၈၈

ဟိုတယ်ေဆာက်ရန်ေြမကွက်ေရာင်းမည်

ရှမ်းေတာင်င ှ ့် ကယားြပည်နယ် အလှဆုံးေြမေနရာ၊ မိုးဗဲေရကာတာ ေရစပ်မျက်ှာမူပီး ဖယ်ခုံမိ၊ ပန်းြခံ အနီး (၂)ဧကခန့် ေရာင်းရန်ရှိသည်။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း-၀၉-၅၂၈၀၆၈၈၊ ၀၉-၇၈၅၂၈၀၆၈၈

ငှားမည် ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

လင်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ် (၁၀)ရပ်ကက ွ ၊် ေြမကွကအ ် မှတ-် ၂၃/ခ၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၇)ဧက၊ ေြမကွကတ ် ည်ေနရာအမှတ(် ၂၃/ခ)၊ ပိေတာက်လမ်း၊(၁)ရပ်ကက ွ ၊် လင်သာယာမိနယ်၊ဦးတင်ဝင်း [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၁၁၄၂၂] အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀) ေြမငှားစာချပ် ဂရန်ေြမအား ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးတင်ဝင်း(ဖခင်) ှင့် ေဒခင်ေအးကည် (မိခင်)တိုကွယ်လွန်၍ အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်းစာချပ်အမှတ-် ၅၆၅၁/၁၉ (၂၂-၄၂၀၁၉)ြဖင့် ပိုင်ဆိုင်လာသူ သမီးများြဖစ်သည့် (၁) ေဒဇာလီတင်ဝင်း[၁၂/လသယ(ိုင်) ၀၃၈၃၇၅]ှင့် (၂) ေဒရန်းလဲတ ့ င်ဝင်း[၁၂/လသယ(ိင ု )် ၀၆၃၀၈၈]တိမ ု ှ ှစ(် ၆၀)ေြမငှား စာချပ် ဂရန်မူရင်းမှာ ေပျာက်ဆုံးသွားေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျ ိန်လာ၊  ရပ်ကွက် အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့် ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်၊ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်တိုတင်ြပ၍ ဂရန်မိတ ေလာက်ထားလာြခင်းအား ဂရန်မိတမှန်ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အမတွဲအမှတ်လသ/၁၀/၄၀၈/၉၅ (၃-၂-၉၅) အရ (၅-၃-၉၆) ရက်မစ ှ ၍ ထုတ်ေပးခဲ့သည့် မူလှစ် ၆၀ ေြမငှားစာချပ် ဂရန်အားပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ေြမညီထပ် ေပ(၄၀x ၄၀)ေြမနီကန ု ်း(ဂမုန်းပွင့် ကုနတ ် က ုိ အ ် ေရှ)စမ်းေချာင်း မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၈၉၇၆၈၅၅၅၁၊ ၀၉-၄၅၀၆၃၄၄၁၇၊ ၀၉-၄၅၅၀၈၆၀၄၂

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်

ရန်ကန ု ် မိ၊ ပုဇန ွ ေ ် တာင်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကက ွ ၊် မဟာဗလလမ်းှင့် ဗိုလ်တေထာင်လမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၁၈၀)၊ အခန်း(၇)၊ (၇-လာ/ဝဲဘက်) တိုက်ခန်းေန ေလျာင်စမ ွ အ ် င်(ခ)ေဒစိနေ ် အး၏ လအ ဲ ပ်န်  ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင ု ်း ေကာ်ြငာ အပ်သည်မှာရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဦးေရဂွန်းလမ်း၊ အမှတ် (၃၂)၊ တတိယထပ်(ဝဲဘက်) တိုက်ခန်းှင့်တကွ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို အပီးအပိုင် ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် ေလျာင်စမ ွ အ ် င်(ခ)ေဒစိန်ေအးက တိုက်ခန်းေရာင်းသူများြဖစ်ေသာ ဦးမင်းသူဟန ိ ်းှင့် ေဒေမြမတ်မန ွ တ ် ထ ို သ ံ ို စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသကို ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပသည့် တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်မှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား မူရင်းများှငတ ့် ကွ က်ပ ု ထ ် သ ံ ြို ဖစ်ေစ၊ ေလျာင်စမ ွ အ ် င်(ခ)ေဒစိနေ ် အး ထံသိုြဖစ်ေစ လာေရာက်ြပသ ကန့် ကွက်ိုင်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်မတစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက အေရာင်းအဝယ် ပီးဆုံး သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ -

အထက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာရှိ ေြမှင့်အိမ်အား ေြမချပါမစ်အမည်ေပါက် ပိုင်ရှင်ဦးသန်းထွန်း၏ဇနီးြဖစ်သူ ေဒြပံးထံမှ အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူ၍ လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ဆိုင်သူများြဖစ်ေသာ ဦးေအာင်ေဇာ်ထွန်း[၁၂/ရပသ(ိုင်) ၀၃၈၃၇၈]ှင့် ေဒသာစိုး[၁၂/ထတပ(ိင ု )် ၀၆၈၆၃၁]တိမ ု ေ ှ ြမချပါမစ်ေပျာက်ဆးံု ေကာင်း ဝန်ခေ ံ ရာင်းချခဲြ့ ခင်းအေပ က်ပ ု မ ် ှ ဝယ်ယရ ူ န်အတွက် စရန်ေငွတစ်စတ ိ ် တစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန့်ကွက်လိုသူ မည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများှငတ ့် ကွ ယေန့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း က်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန့် ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန့် ကွက် မည့သ ် မ ူ ရှပ ိ ါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွား မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ ေဒခင်ထားရီ[၁၂/ကလန(ိုင်)၀၃၀၈၅၃] အမှတ်-၁၈၇(ခ)၊ သံေတာင်လမ်း၊ ၁၀ ရပ်ကွက်၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၉၆၃၆၄၄၅၁၇

ေကညာြခင်း

ရန်ကန ု ် မိ၊ ေကျာက်တတ ံ ားမိနယ်၊ အမှတ(် ၉) ရပ်ကက ွ ၊် လမ်း(၄၀)၊ အမှတ်(၁၂၃)၊ ေြမညီထပ်(ယာ)ခန်း၊ အကျယ်အဝန်း(၁၂.၅ေပxေပ၅၀)ရှိ တိက ု ခ ် န်းအား တရားဝင်ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် သ ိှ ူ ေဒဖိးဖိးေအာင်ထမ ံ ှ က်ပ ု ် မိတေ ် ဆွက ယင်းအခန်းှငပ ့် တ်သက်ေသာ အကျ ိးခံစားခွငအ ့် ရပ်ရပ်တအ ို ား ဝယ်ယရ ူ န် စရန်ေငွတစ်စတ ိ တ ် စ်ေဒသေပးေချပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကန့်ကက ွ မ ် ည့သ ် ူ ရှပ ိ ါက ခိင ု လ ် ေ ုံ သာအေထာက်အထား စာရွကစ ် ာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ဤေကာ် ြငာပါသည့်ေန့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က်ုပ်ထံလာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင် ပါသည်။ ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးသည့်တိုင် ဥပေဒှငအ ့် ညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒဇင်မာလင် (LL.B,D.B.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၂၈) အမှတ်-၈၃၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၂၄၅၃

ကန်ထိုက်တာ ဦးေနမျ ိး [၉/မနမ(ိုင်)၀၉၁၁၄၇] လိုင်စင်ရကန်ထိုက်တာ ဦးအံ့ေဇာ်ေမာင် (LC-823) လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာ ေဒပပေကျာ်(LC-736)တိုှင့် အများသိေစရန်

ကန်ထိက ု တ ် ာ ဦးေနမျ ိးမှ ေြမရှငဦ ် းလှဝင်းပိင ု ် ရန်ကန ု ် မိ၊ ေဒါပုံ မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(် ၂)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၁၅)၊ ေပ(၂၁x၄၇) ရှိ ှစ(် ၆၀)ဂရန် ေြမကွက်ေပတွင် (၂)ခန်းတွဲ (၅)ထပ်ခွဲတိုက်သစ်အား (၁၈-လ)အတွင်း ပီးစီး ေအာင် ေဆာက်လပ ု ေ ် ပးမည်ဟု ၂၂-၇-၂၀၁၄ ရက်စပ ဲွ ါ ကတိစာချပ်ြပလုပလ ် ျက် အထက်အမည်ပါ လူကီးမင်းတို( ၃)ဦးက အေဆာက်အအုံအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ ၂၁-၇-၂၀၁၅ ရက်စြွဲ ဖင့် အေဆာက်အဦ ေဆာက်လပ ု ခ ် င ွ အ ့် မိန့်ကို ေလာက်ထားရယူ ခဲ့ ကပါသည်။ သိရ ု ာတွင် ၇-၁-၂၀၂၀ ရက်အထိ (၅) ှစန ် ီးပါးခန့် ကာေနေသာ်လည်း ပီးစီးေဆာက်လုပ်ြခင်း မရှိခဲ့ပါသြဖင့် ၂၂-၇-၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ "တိုက်သစ်ေဆာက် လုပ်ရန် ကန်ထိုက်တာှင့် ေြမရှင်တို ချပ်ဆိုခဲ့ကေသာ ှစ်ဦးသေဘာတူ ကတိ စာချပ်"ကို က်ပ ု အ ် မသည်မှ ဤေကာ်ြငာပါရှသ ိ ည့ေ ် န့ရက်မစ ှ ၍ ရပ်စဖ ဲ ျက်သမ ိ ်း လိုက်ပီးြဖစ်ပါေကာင်းှင့် ရယူထားေသာ ဂရန်ှင့် စာချပ်စာရွက်စာတမ်း၊ G.P မူရင်းများကို ေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှ (၁၀)ရက်အတွင်း ေြမရှင်ဦးလှဝင်း၏ လက်ဝယ်သို ြပန်လည်လက်ေရာက်လဲေ  ြပာင်းေပးအပ်ပါရန် န်ကားချက်အရ အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ ကန်ထိုက်တာ ဦးေနမျ ိးထံမှ တိုက်ခန်းများ ကိတင်ရယူထားသူများသည် ဦးေနမျ ိးှင့်သာ ဆက်သွယ်ရှင်းလင်းကရန် အသိေပးအပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်အတွင်း လူကီးမင်း ဦးေနမျ ိး (ကန်ထိုက်တာ)မှ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက တည်ဆဲဥပေဒအရ လူကီးမင်းတိအ ု ေပ အေရးယူေဆာင်ရက ွ သ ် ွားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း က်ပ ု အ ် မသည် ဦးလှဝင်း၏ န်ကားချက်အရအသိေပး အေကာင်းကား ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ ဦးလှဝင်း၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးမျ ိးသန့်(B.A (Law), (LL.B) (စ်-၁၅၇၆) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန အမှတ်-၄၆၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၀၆၄၅၄၅

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ ေမှာဘ ် ီ မိနယ်၊ ေညာင်ကန ု ်းေကျးရွာ

အုပစ ် ၊ု ကက ဲ ျကွငး် ၊ကွငး် အမှတ-် ၆၆၄၊ ဦးပိင ု အ ် မှတ(် ၆၅/၂+၆၆ ခ၁ )၊ ဧရိယာ(၃.၁၈)ဧက၊ စက်မဇု  န် အထည်ချပ်စက်ေ ုံ ြမကွက၊် ဥယျာ်

ြခံေြမှစ်ကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပရှိ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား

ဦးအာကာမျ ိးထက်(LL.B,D.B.L) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၃၈၈) မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကန ု ် မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၇၀၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၉၁၁၆၁၈၃

ရန်ကုန်မိ၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၃၇)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-၁၃၊ ေြမာင်းြမလမ်းသွယ်၊ အမှတ်-၅၃၈/ခ ေြမကွက်၏ ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း အကျယ် ေပ(၁၄x၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်

တရားဝင်ေရာင်းချပိင ု ခ ် င ွ ရ ့် ေ ှိ သာ ေဒွန့်န ွ ့်ေဌး[၁၂/မဘန(ိင ု )် ၀၈၅၅၄၁]ထံမှ

ကန့် ကွက်ရန်ေကာ်ြငာ ရန် ကု န ်  မိ၊

ကမာရွ တ ်  မိနယ် ၊

ဟံသာရိပမ ် န ွ အ ် မ ိ ရ ် ာရှိ တိက ု အ ် မှတ(် ၁၉)၊ အခန်းအမှတ်(၂၀၁)ကို အမည်ေပါက် ပိင ု ဆ ် င ို သ ် ူ ဦးြမင့စ ် းုိ [၁၂/ကမရ(ိင ု )် ၀၁၈ ၄၉၄]ထံမှ အဆင့်ဆင့်စာချပ်စာတမ်း များြဖင့် ဝယ်ယူထားသူ ေဒေမာ်ေမာ်စိုး [၈/ရစက(ိင ု )် ၀၆၆၀၁၀]မှ ပိင ု ရ ် င ှ အ ် မည်

က်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်မည့် တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့်

၎င်းေြမကွက်ေပရှိ အကျ ိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့်

ပတ်သက်၍ အကျ ိးသက်ဆင ုိ ခ ် စ ံ ားခွငရ ့် သ ိှ ည်ဆပ ုိ ါက အေထာက် အထားခိင ု မ ် ာစွာြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ ် န့မစ ှ ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရ-

ေြပာင်းလဲေပးပါရန် ေလာက်ထားလာပါ သည်။ ခွငြ့် ပရန်မသင့ေ ် ကာင်း ကန့်ကက ွ ် လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှစတင်၍ (၁၄)ရက်အတွငး် အေထာက်အထားများ

စာရွက်စာတမ်း ြပည့်စုံစွာြဖင့်

တင်ြပကန့်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ဝယ်ယူရန်အတွက်

ဦးေအးသီ(BA.RL)

ဦးတင်ဟန်(LL.B)

(စ်-၇၈၃၈)

(စ်-၈၃၀၁)

ေဒချ ိသဲလွင်(LL.B, D.I.L)

ေဒအိသ ူ ယ ွ စ ် ိုး(LL.B, LL.M)

(စ်-၈၆၈၄)

(စ်-၈၇၄၈) တရားလတ်ေတာ်ေရှေနများ

အင်းစိန်စုေပါင်းုံးကီးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

က်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒသန်းခင်[၁၀/မဒန(ိုင်)၀၁၈၁၇၂]ကိုင်ေဆာင်သူ ချမ်းြမကန်သာ(၃)လမ်း၊ မိမ(၄)ရပ်ကက ွ ၊် မုဒံု မိ၊ ေမာ်လမိင်ခိင ု ၊် မွနြ် ပည်နယ် ေနသူ၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ မုဒုံ မိ၊ မိမ(၄)ရပ်ကက ွ ၊် ေရဟသာေဈးအတွင်းရှိ ု(ံ ၁)ဆိင ု ခ ် န်းအမှတ(် ၂၃၊ ၂၇) ဆိုင်ခန်းှစ်ခန်းအား ေဒနီနီဝင်း[၁၀/မဒန(ိုင်)၁၂၀၉၂၇]ထံမှ က်ုပ်၏ မိတေ ် ဆွ ေဒသန်းခင်သည် "၄-၉-၂၀၁၈ ရက်စပ ွဲ ါ ဆိင ု ခ ် န်းအေရာင်းအဝယ်ကတိ စာချပ်" ချပ်ဆဝ ို ယ်ယလ ူ က်ရပ ှိ င ို ဆ ် င ို ် ပီး ြပန်လည်အငှားချထားေသာ ဆိင ု ခ ် န်း(၂) ခန်းြဖစ်၍ က်ပ ု မ ် တ ိ ေ ် ဆွ၏ ခွငြ့် ပချက်မရှဘ ိ ဲ မည်သမ ူ ေရာင်းချ၊ ေပါင်၊ှံ လေ ဲ ြပာင်း ငှားရမ်းြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် စီမံခန့်ခွဲြခင်း မြပလုပ်ပါရန်ှင့် ြပလုပ်ခဲ့ပါက ြပလုပ်သူများ၏ တာဝန်သာြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ လဲအပ်န်ကားချက်အရေဒဇာြခည်ဝင်း(LL.B,LL.M) တရားလတ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၂၉၁) ဖုန်း-၀၉-၅၁၃၀၉၇၃၊ ၀၉-၇၉၈၁၄၇၀၃၃ အမှတ်(၃၇)၊ ၅၅လမ်း(အလယ်)၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ထိုက်တာ ဦးေနမျ ိး[၉/မနမ(ိုင်)၀၉၁၁၄၇] လိုင်စင်ရ ကန်ထိုက်တာ ဦးမျ ိးဝင်း(ကီး) (LS-65) လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာ ေဒခင်စန်းယုေဆွ(LC-782)တိုှင့် အများသိေစရန်

ကန်ထိုက်တာ ဦးေနမျ ိးမှ ေြမရှင်ဦးလှဝင်းပိုင် ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိင ု ်းရပ်ကက ွ အ ် မှတ(် ၂)၊ ေြမကွကအ ် မှတ(် ၂၉)၊ ေပ(၂၅x၅၀)ရှိ ှစ(် ၆၀)ဂရန်ေြမကွက် ေပတွင် (၂)ခန်းတွ(ဲ ၅)ထပ်ခတ ွဲ က ို သ ် စ်အား (၁၈-လ)အတွင်း ပီးစီးေအာင်ေဆာက်လပ ု ေ ် ပး မည်ဟု ၂၂-၇-၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ ကတိစာချပ်ြပလုပ်လျက် အထက်အမည်ပါ လူကီးမင်း တို( ၃)ဦး က အေဆာက်အအုအ ံ င်ဂျင်နယ ီ ာဌာနမှ ၄-၂-၂၀၁၅ ရက်စြဲွ ဖင့် အေဆာက်အဦ ေဆာက်လပ ု ခ ် င ွ အ ့် မိန့်ကို ေလာက်ထားရယူခဲ့ ကပါသည်။ သိရ ု ာတွင် ၇-၁-၂၀၂၀ ရက်အထိ (၅)ှစ်နီးပါးခန့်ကာေနေသာ်လည်း ပီးစီးေဆာက်လုပ်ြခင်းမရှိခဲ့ပါသြဖင့် ၂၂-၇-၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ “ တိုက်သစ်ေဆာက်လုပ်ရန် ကန်ထိုက်တာှင့် ေြမရှင်တိုချပ်ဆိုခဲ့ကေသာ ှစ်ဦးသေဘာတူကတိစာချပ်”ကို က်ုပ်အမသည်မှ ဤေကာ်ြငာပါရှိသည့်ေန့မှစ၍ ရပ်စဖ ဲ ျက်သမ ိ ်းလိက ု ် ပီး ြဖစ်ပါေကာင်းှင့် ရယူထားေသာဂရန်င ှ စ ့် ာချပ် စာရွကစ ် ာတမ်း၊ G.P မူရင်းများကို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေန့မှ (၁၀)ရက်အတွင်း ေြမရှင်ဦးလှဝင်း၏ လက်ဝယ်သို ြပန်လည်လက်ေရာက်လေ ဲ ြပာင်းေပးအပ်ပါရန် န်ကားချက်အရ အသိေပး ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ ကန်ထိုက်တာ ဦးေနမျ ိးထံမှ တိုက်ခန်းများ ကိတင်ရယူထား သူများသည် ဦးေနမျ ိးှငသ ့် ာ ဆက်သယ ွ ရ ် င ှ ်းလင်းကရန် အသိေပးအပ်ပါသည်။ သတ်မတ ှ ် ထားသည့ရ ် က်အတွင်း လူကီးမင်း ဦးေနမျ ိး(ကန်ထိက ု တ ် ာ)မှ လိက ု န ် ာေဆာင်ရက ွ ရ ် န် ပျက်ကက ွ ပ ် ါက တည်ဆဥ ဲ ပေဒအရ လူကီးမင်းတိအ ု ေပ အေရးယူေဆာင်ရက ွ သ ် ာွ းမည် ြဖစ်ပါေကာင်း က်ပ ု အ ် မသည် ဦးလှဝင်း၏ န်ကားချက်အရ အသိေပးအေကာင်းကား ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ ဦးလှဝင်း၏ လဲအပ်န်ကားချက်အရဦးမျ ိးသန့် B.A(Law), LL.B (စ်-၁၅၇၆)တရားလတ်ေတာ်ေရှေန အမှတ်-၄၆၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗလပန်းြခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၀၆၄၅၄၅

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမန်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန့်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀) ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးမအမှတ်-၇၁၃

ဦးဝင်းလွင်ဦး(ခ)ေကာင်းေကာင်း (တရားလို)

ှင့်

ဦးေအာင်သူထိုက(် ခ)ဇာကို (တရားပိင်)

ရန်ကန ု တ ် င ို ်းေဒသကီး၊ သုဝဏ၊ သဃန  ်းကန်းမိနယ်၊ (၂၉)ရပ်ကက ွ ၊်

ပပလင်း၊ ေဇယျာသီရိလမ်း၊ အမှတ်-၉၁ ေန (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသိ)သူ တရားပိင် ဦးေအာင်သူထိုက(် ခ)ဇာကို သိေစရမည်။

သင့အ ် ေပ၌ တရားလိက ု "သတတူးေဖာ်ေရးလုပင ် န်းအတွက် တရားလို

မှ ထည့်ဝင်ထားေသာ အကျ ိးတူပုဂလိက လုပ်ငန်းထည့်ဝင်အပ်ှံေငွ ကျပ်သန ိ ်း(၉၀)ှင့် နစ်နာေကးေငွကျပ်သန ိ ်း(၆၀) စုစေ ု ပါင်းကျပ်သန ိ ်း (၁၅၀)

ရလိုမ" ေလာက်ထားစွဲဆိုသည်ြဖစ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ ၎င်းအမှင့်

စပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့် စကားအရပ်ရပ်တိုကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ ကိယ ု စ ် ားလှယ ် င ှ ြ့် ဖစ်ေစ၊ ေရှေနှငြ့် ဖစ်ေစ ၂၀၂၀ ခုစ ှ ၊် ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်၊ (၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၈ ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀ နာရီတွင်

အထက်အမည်ပါသူ တရားလိ၏ ု အဆိလ ု ာကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို

လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင် အထက်ပါေန့ရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကက ွ ခ ် လ ့ဲ င် သင့မ ် ျက်ကယ ွ တ ် င ွ ် ြငင်းချက်များကို ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။

၎င်းြပင် တရားလိက ု ကည့ ် လိ  ုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချ တင်ြပအမှြီ ပလိသ ု ည့် စာချပ်စာတမ်းအစရှသ ိ ည်တက ုိ ုိ သင်င ှ အ ့် တူ ယူေဆာင်

လာရမည်။ သိမ ု ဟုတ် သင့က ် ယ ုိ စ ် ားလှယေ ် ရှေနလက်တင ွ ် ထည့အ ် ပ်လက ုိ ် ရမည်။

သင်ကထုေချလာတင်သွင်းလိုလင် အမမဆိုင်မီ ေလးရက်က

တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က်ုပ်

လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

(စံြမင့်)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၁၃)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်မိပါေကာင်း ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတုံး၏ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ-် ၁/၂၀၂၀ြဖင့် အဂမဟာသီရသ ိ ဓ ု မသိဂ ဘွဲတံဆပ ိ ေ ် တာ်ချ ီးြမငခ ့် ရ ံ ေသာ စွန်းလွန်းေကျာင်း ဒါယိကာမကီး ေဒတင်တင် (ေရမှပ ီ ရိေဘာဂတိုက)် တာေမွမိနယ်အား အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်မိပါေကာင်းှင့် ေလာကီေလာကုတရာ  ှစ်ြဖာေသာအကျ ိးကို ကိုယ်စိတ်ှစ်ြဖာ ကျန်းမာချမ်းသာစွာြဖင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းလိုက်ပါသည်။ ဆရာေတာ်သံဃာေတာ်များ သီလရှင်၊ စွန်းလွန်းေယာဂီများ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖွဲ စွန်းလွန်းဂူဝိပဿနာေကျာင်းတိုက် (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်မိပါေကာင်း

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ ိုင်ငံေတာ်သမတုံး၏ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ-် ၁/၂၀၂၀ြဖင့် ရန်ကုန်မိ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ စွန်းလွန်းဂူ ဝိပဿနာေကျာင်းတိက ု ် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖွဲ ဥက ဦးလှသန ိ း် ၏ဇနီး အမတဒါယီလတ ှ င် ဓမဗိမာန်ေတာ်ကီး၏ ဒါယိကာမကီး သုဓမသိဂ ေဒတင်ေလးကည် အား သီရိသုဓမသိဂဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ကို ထိုက်တန်စွာ ချ ီးြမင့်အပ်ှင်းြခင်းခံရသည့်အတွက် အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်မိပါေကာင်းှင့် ေလာကီေလာကုတရာ  ှစ်ြဖာေသာ အကျ ိးကို ကိုယ်စိတ်ှစ်ြဖာ ကျန်းမာချမ်းသာစွာြဖင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းလိုက်ပါသည်။ ဆရာေတာ်သံဃာေတာ်များ သီလရှင်၊ စွန်းလွန်းေယာဂီများ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖွဲ စွန်းလွန်းဂူဝိပဿနာေကျာင်းတိုက် (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်မိပါေကာင်း ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတုံး၏ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ-် ၁/၂၀၂၀ြဖင့ င့် သုဓမသိဂဘွ  ဲ တံဆပ ိ ေ ် တာ်ချ ီးြမငခ ့် ရ ံ ေသာ စွန်းလွန်း ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး HA THI BONG ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၊ ဟိုချ ီမင်းမိအား အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်မိပါေကာင်းှင့် ေလာကီေလာကုတရာှ  စ်ြဖာေသာ အကျ ိးကိုကိုယ်စိတ်ှစ်ြဖာ ကျန်းမာချမ်းသာစွာြဖင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းလိုက်ပါသည်။ ဆရာေတာ်သံဃာေတာ်များ သီလရှင်၊ စွန်းလွန်းေယာဂီများ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖွဲ စွန်းလွန်းဂူဝိပဿနာေကျာင်းတိုက် (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်မိပါေကာင်း ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်၊ ိင ု င ် ေ ံ တာ်သမတုံး၏ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ-် ၁/၂၀၂၀ြဖင့် သုဓမသိဂ ဘွဲတံဆပ ိ ေ ် တာ်ချ ီးြမငခ ့် ရ ံ ေသာ စွန်းလွန်း ေကျာင်း ေယာဂီေဆာင်ဒါယိကာမကီး BENEDICTE PHAM ဗီယက်နမ်င ို င ် ၊ံ ဟိခ ု ျ ီမင်းမိအား အထူးဂုဏယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက်မပ ိ ါေကာင်းှင့် ေလာကီေလာကုတရာ  ှစ်ြဖာေသာအကျ ိးကို ကိုယ်စိတ်ှစ်ြဖာ ကျန်းမာချမ်းသာစွာြဖင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းလိုက်ပါသည်။ ဆရာေတာ်သံဃာေတာ်များ သီလရှင်၊ စွန်းလွန်းေယာဂီများ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖွဲ စွန်းလွန်းဂူဝိပဿနာေကျာင်းတိုက် (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ် အမည်ေြပာင်းြခင်း

အိမ်ေရာင်းမည် မဂလ  ာဒုံ မိနယ်၊ စမ်းကီးဝရပ်ကက ွ ၊် ရွာလယ်လမ်း၊ (ေနရာေကာင်း) ၂၀'x၆၀'ေြမေပရှိ တစ်ထပ်တက ို ၊် အိပခ ် န်း (၂)ခန်း၊ လာထိုး+ေကြပားအြပည့်ခင်း၊ ထပ်ခိုးပါ၊ ကားဂို ေဒါင်ပါ၊

အုတ်တံတိုင်း+ဘရိတ်ဒါး၊

A.C2၊ ေရမီးစုံ၊

အသင့်ေနိုင်။ သိန်း ၆၉၀(ညိင်း) Ph:09-5058430, 09-971885107

ရန်ကန ု ် မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ် ေန ဦးမျ ိးမင်း ထို က ် [ ၁၄/ မအပ(ိင ု )် ၁၈၁၅၈၁]၏သမီး အထက(၁)ရန်ကင်း (KG)တန်း မှ မြခးြမတ်သစ ံ ်အား မြခး နဒီ န န်း ထို က ် ဟု ေြပာင်း လဲ ေခဆိုပါရန်။

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း က န် ေတာ် မ ျား Myanmar Happy Hour Co.,Ltd၏ Release Order No.100106759210(215-2019)မှာ ေပျာက် ဆုံး သွားပါ သြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်း ကားေပးပါရန်။ ေအာင်မျ ိးေဇာ် Ph:09-786733436

ေသွးသည် အသက်


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ေပျာက်ဆုံးေကာင်း

ဒီ ပဲ ယ င်း မိနယ် ၊ ေဂါင်း စု ရ ွာ ေန ေမာင်ေအာင်ြမင့်ေကျာ် [၅/ဒပယ(ိုင်) ၀၈၁၆၅၇] ၏ ိုင်ငံကူးလက်မှတ် နံပါတ် (မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၀၃၆၀၂၂၇

ကန့် ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ

ေရြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ-် ၃၆၊ ေြမကွကအ ် မှတ-် ၆၈၉၊ ေြမကွက် တည်ေနရာအမှတ် ၆၈၉၊ ေနမျ ိးအေနာ်ရထာ လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်

"အထူးလက်လှဲစွာ

(ဦးသိန်းတန်) (NTT-၀၁၇၉၅၀) အမည်

ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း"

ထားသူ ေဒ ဇာဇာြပံး[၁၄/ညတန(ို င ် )

၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ (၇၂) ှစ်ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန့တွင် အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ် (၁/၂၀၂၀)ြဖင့် မွနြ် ပည်နယ်၊ မုဒုံ မိ ဦးေဇေကာင်းြမတ်အား ိုင်ငံေတာ်မှ သုဓမမဏိေဇာတဓရ ဘွဲကို အပ်ှင်းချ ီးြမင့်ြခင်းခံရြခင်းအတွက် အထူးဂုဏ်ယူ ဝမ်းေြမာက်ရပါေကာင်းှင့် သက်ရှည်ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာ ြဖင့် သာသနာ့အကျ ိး၊ ိုင်ငံ့အကျ ိး ဆတက်ထမ်းပိုးတိုး၍ ထမ်းရွက်ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းဂုဏ်ြပ အပ်ပါသည်။ ၄၄လမ်း၊ ေရသရဖူ မိသားစု

"အထူးလက်လှဲစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း" ၂၀၂၀ ြပည့ ် စ ှ ၊် (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့တင ွ ် အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ(် ၁/၂၀၂၀)ြဖင့် မွနြ် ပည်နယ်၊ မုဒုံ မိ ေကာင်းလွင် ပညာေရးေဖာင်ေဒးရှင်းတည်ေထာင်သူ မေမာ် (ခ) ေဒေဌးေဌးဝင်းအား ိုင်ငံေတာ်မှ သုဓမသိဂဘွဲကို အပ်င ှ း် ချ ီးြမငြ့် ခင်းခံရသည့အ ် တွက် အထူးဂုဏယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက် ရပါေကာင်းှင့် သက်ရည ှ က ် ျန်းမာ ချမ်းသာစွာြဖင့် သာသနာ့ အကျ ိး၊ ိင ု င ် အ ့ံ ကျ ိး ဆတက်ထမ်းပိးု တိးု ၍ ထမ်းရွက ် င ုိ ပ ် ါ ေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်း ဂုဏ်ြပအပ်ပါသည်။ ၄၄လမ်း၊ ေရသရဖူ မိသားစု

ကီးြမန်သစ်ပင် စိုက်ပျ ိးလင် စွမ်းအင်လည်းရ ြပည်လည်းလှ

ေပါက် ပါမစ်ေြမအား အရပ်ကတိအေရာင်း အဝယ်စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့်

ဝယ်ယူ

၁၀၂၃၉၃] က ပါမစ်မူရင်းပျက်စီးေကာင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံး ေထာက်ခံစာ၊ ရဲစခန်းေထာက်ခစ ံ ာ တရားုံး ကျမ်းကျ ိန်လာ ကိယ ု တ ် င ုိ ဝ ် န်ခခ ံ ျက်တတ ုိ င်ြပ၍ ပျက်စီးြဖင့်

ပါမစ်

ှစ(် ၆၀)ေြမငှားစာချပ်(ဂရန်)

ေလာက်ထားလာရာ တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် အ ထားများြဖင့ ် ဤေကာ် ြ ငာ ပါသည့ ် ေန့မှ စ ၍

(၇)ရက် အ တွ င ်း

ကန့်ကက ွ  ် င ုိ ပ ် ါေကာင်းှင့် ကန့်ကက ွ မ ် မရှ  ိ ပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက် ေဆာင်ရက ွ ေ ် ပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။ ဌာနမှး (ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်) မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ


ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

လက်လစ ဲှ ာွ

အထူးလက်လှဲစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း

ဂုဏယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက်ပါေကာင်း

အိိယိုင်ငံ၊ ြမန်မာိုင်ငံ ဗုဒဂယာဆရာေတာ်ကီး၏ တပည့် မဟာသဒမေဇာတိကဓဇ ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ရ ေဒါက်တာ ဘဒေတဇိ မူလြမန်မာေကျာင်းတိုက်၊ ဗုဒဂယာမိ၊ ဗီဟာြပည်နယ်၊ အိိယိုင်ငံှင့် ရဟန်းဒါယိကာမြဖစ်ကေသာအဂမဟာသီရိသုဓမသိဂ-ဘွဲတံဆိပ်ချ ီးြမင့်ြခင်းခံရေသာ ေဒတင်(ခ)ေဒတင်တင်(ေရမှီပရိေဘာဂ) ေဒခင်သန်းြမင့်(ပပဝင်း ရတနာေရဆိုင်) သီဟသုဓမသိဂ-ဘွဲတံဆိပ်ချ ီးြမင့်ြခင်းခံရေသာ ေဒြမသန်းဝင်း တိုအား အထူးပင် ဝမ်းေြမာက်ဂဏ ု ယ ် ပ ူ ါေကာင်းှင့် အမျ ိးဘာသာ၊ သာသနာအကျ ိးကို ဆတက်ထမ်းပိးု တိုး၍ ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ မဟာေဗာဓိေစတီေတာ်ကီးေဂါပကအဖွဲှင့် ေကျာင်းအကျ ိးေတာ်ေဆာင် ဝိသာခါေဝယျာဝစအဖွဲ ြမန်မာိုင်ငံဗုဒဂယာေကျာင်းတိုက်၊ ေြမနီကုန်း၊ စမ်းေချာင်း

အာစရိယပူေဇာ်ပ ွဲ င ှ ေ ့် ကျာင်းသားေဟာင်းများေတွဆုပ ံ က ွဲ ို ေအာက်ပါ အစီအစ် အတိင ု ်း ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါ၍ သူငယ်ချင်းများအားလုံး မပျက်မကွက် တက်ေရာက်ကပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ေန့ရက် - ၁၁-၁-၂၀၂၀ ရက် (စေနေန့) အချ ိန် - ညေန ၅:၃၀ နာရီ ေနရာ - JASMINE PALACE HOTEL အမှတ်(၃၄၁)၊ ြပည်လမ်း(ဟံသာဝတီ အဝိုင်းအနီး) စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဦးြမထူး၊ ဦးေကျာ်ထူး ၀၁-၈၆၀၃၂၁၁ ဦးတင်ဦး ၀၉-၇၆၅၂၀၄၈၂၆ ဦးေအးကိုကို ၀၉-၇၇၇၇၇၂၉၅၈ ဦးေလာရင့်သာထွန်း ၀၉-၅၀၀၁၅၅၇ ဦးတင်ေအာင်ြမင့် ၀၉-၄၃၀၈၃၉၂၂ ဦးေဇယျ ၀၉-၄၃၁၅၈၂၀၉ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း ၀၉-၄၂၈၀၁၂၉၆၂ ဦးေအာင်ြမ ၀၉-၄၂၁၀၀၅၉၇၉ ဦးြမင့်ဖုန်း ၀၉-၂၅၄၁၁၂၅၈၃ ဦးေဇမျ ိးလင် ၀၉-၅၁၃၄၄၆၄ ဦးဟံငိမ်း ၀၉-၂၅၈၅၈၇၃၇၇ ဦးေအာင်ကိင် ၀၉-၅၀၀၂၉၇၄ ဦးမင်းေအာင် ၀၉-၅၀၅၅၅၅၂ ဦးဆန်းွန့်ဦး ၀၉-၅၀၈၅၈၅၉ ေဒါက်တာလှေဌး ၀၉-၅၀၉၂၆၁၆ ဦးစည်ေအာင် ၀၉-၅၀၁၉၁၄၀ ဦးဦးဘစံ ၀၉-၅၁၀၃၈၀၆ ဦးခင်ေထွး ၀၉-၇၈၂၅၁၆၉၇၂ (ပညာရည်ခန်ဆခ ု ျ ီးြမငရ ့် န်အတွက် ၂၀၁၉ခုစ ှ ် ၁၀တန်းေအာင် သား/သမီးများ အမည် ေပးပိုပါ)

Director(Myanmar Infarstructure Development Co., Ltd)အား သီရသ ိ ဓ ု မမဏိေဇာတဓရ ဘွဲတံဆပ ိ ေ ် တာ် ထပ်မံ ချ ီးြမငြ့် ခင်းအတွက် အထူးပင်ကည်ူးဝမ်းေြမာက်ဂဏ ု ယ ် ူ မိပါသည်။ ဦးသိန်းဝင်းြမင့်-ေဒရီရီေဌး(မိသားစု)

အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်မိပါေကာင်း

၂၀၂၀ ခုစ ှ ၊် (၇၂)ှစေ ် ြမာက် လွတလ ် ပ်ေရးေန့တင ွ ်

ြပည်ေထာင်စသ ု မတ ြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်မှ အမိန့်ေကာ်ြငာစာ အမှတ်(၁/၂၀၂၀)ြဖင့် ိုင်ငံေတာ်မှချ ီးြမင့်သည့် "သီဟ

သုဓမသိဂ" ဘွဲတံဆိပ်ကို ချ ီးြမင့်ြခင်းခံရသည့် ဧရာဝတီ တိင ု ်းေဒသကီး၊ ဖျာပုံ မိ၊ ဂဠန်မင်းေရဆိင ု ပ ် င ို ရ ် င ှ ် ေဒေအး ေအးသက်(ခ)ေဒသာထွန်း အတွက်

လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

သာသနာအကျ ိး၊

ထုတလ ် ပ ု ေ ် ရးလုပင ် န်း လက်ေအာက်ရှိ ဓာတ်အားေပးစက်မ ုံ ျားအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပ ပါ ပစည်းများအား (ြမန်မာကျပ်ေငွ)ြဖင့် (DDP At Site)ဝယ်ယရ ူ န် အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါေခယူ လိုပါသည်။

တန်းေကျာင်းသူ မစိုးစာဝင်း၏ ဖခင် အမည်မှန်မှာ

ဦးဝင်းဗိုလ[် ၁၂/ဥကတ

(ိုင်)၀၈၈၄၂၇] ြဖစ်ပါသည်။

TAXI အိမေ ် ပးငှားမည်

စ်

တင်ဒါအမှတ်

ဝယ်ယူမည့်ပစည်း

(က)

Tender No.82(Re)/ EPGE/2019-2020

ေရအားလပ်စစ်စက်ုံများအတွက် Air Cooler, Oil Cooler ှင့် Bearing Pad များ ဝယ်ယူြခင်း (16)Items

(ခ)

Tender No.83(Re)/ EPGE/2019-2020

ေရအားလပ်စစ်စက်ုံများအတွက် Valve, Pump, Motor, Transducer, Seal ှင့် Air Compressor များဝယ်ယူြခင်း (17)Items

PROBOX, BB, စေပ ၃ သိနး် ၊

အုန ံ ာေကး ၁၁၀၀၀၊ စမ်းေချာင်း မိနယ်နီးသူ ဦးစားေပး။ Ph09-799991520

၂။ ပစည်းများ၏ နည်းပညာစံချ ိန်စ ံ န်  းအဆိြု ပလာ(Technical Proposal)ှင့် ေဈးန်း အဆိြု ပလာ (Financial Proposal)တိုအား သီးြခားစီချ ိပ်ပတ ိ ၍ ် တင်ဒါပိတရ ် က် များ၏ (၁၄:ဝဝ) နာရီေနာက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင)် လာေရာက်တင်သွင်းရမည်။ ၃။ တင်ဒါပိတ်ရက် [82(Re), 83(Re)] - ၈-၂-၂၀၂၀ ၄။ တင်ဒါပုံစံများအား ၁၀-၁-၂၀၂၀ရက်မှစတင်၍ ုံးချ ိန်အတွင်း လာေရာက်စုံစမ်း ဝယ်ယူိုင်ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာနဝက်ဆိုဒ် (www.moee.gov.mm) တွင်လည်း ေကာ်ြငာထားမည် ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ (ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၈၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉)

ေလာကီ၊

ေဆာင် ရ ွ က ် ို င ် ပ ါေစေကာင်း ဆု မ ွ န ် ေကာင်း ေတာင်း ဂုဏြ် ပအပ်ပါသည်။

(၂)တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ဆမ

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်၊ လပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ လပ်စစ်ဓာတ်အား

ိုင်ငံအကျ ိးအြပင်

ေလာကုတရာ  ှစြ် ဖာေသာအကျ ိးကို ဆတက်ထမ်းပိုးတိုး

ဒဂုံ မိသစ်(ဆိပက ် မ်း)မိနယ်၊ အထက

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

အထူးဂုဏ်ယူ

ဝမ်းေြမာက်မိရပါေကာင်းှင့် ယခုထက်ပိုပီး ဘာသာ၊

ဖခင်အမည်မှန်

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

၁၉၇၈ ခုှစ်၊ ရန်ကုန်ဝိဇာှင့်သိပံတကသိုလ် ဘူမိေဗဒ ေကျာင်းသားေဟာင်းများ၏ (၂၃)ကိမ်ေြမာက် အာစရိယပူေဇာ်ပွဲှင့် ြပန်လည်ေတွဆုံပွဲဖိတ်ကားြခင်း

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ လွတ်လပ်ေရးေန့တွင် ိုင်ငံေတာ်မှ သုဓမမဏိေဇာတဓရ ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ဦး Managing

ေရထိပထ ် ားေရပန်းထိမမ ် သ ိ ားစု

ရန်ကန ု ဘ ် တ်(စ်)ကားအများှငသ ့် က်ဆင ို ေ ် သာ ကုမဏီလီမိတက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခယူြခင်း

၁။ ရန်ကုန်ဘတ်(စ်)ကားအများှင့်သက်ဆိုင်ေသာကုမဏီလီမိတက်၏ ေမာ်ေတာ်ယာ်များတွင် အသုးံ ြပရန်အတွက် Tyre(New),Engine Oil (15-40) 208 Lit Total - Brake Oil, Yutong/Ankai Engine,Yutong/Ankai Gear box များကို ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယလ ူ ပ ို ါ၍ အိတဖ ် င ွ တ ့် င်ဒါများ တင်သင ွ ်း ကပါရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ ၂။ တင် ဒ ါေလာက် လ ာပုံ စံ မ ျားကို ေအာက် ေဖာ် ြ ပပါအတို င ်း ဝယ် ယူ တင်သွင်းရန်(က) တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက် - ၁၀-၁-၂၀၂၀ မှ ၂၁-၁-၂၀၂၀ ရက်ထိ (ခ) တင်ဒါေနာက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက် -၂၂-၁-၂၀၂၀ ရက် (ဗုဒဟူ  းေန့၊၁၀:၀၀နာရီ) (ဂ) တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူရန်ှင့် -အမှတ(၇)၊ ် ေထာက်ကန့် တင်သွင်းရန်ေနရာ မိေရှာင်လမ်း၊ ေမှာဘ ် ီ မိနယ်၊ YBPC ုံးချပ် ၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို တင်ဒါစိစစ်ေရးအဖွဲ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၇၇၄၀၇၇၇၁ ှင့် ၀၉-၉၇၇၄၀၇၈၀၁ သို ုံးချ ိန်အတွင်း စုစ ံ မ်းေမးြမန်း ိုင်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ေရးအဖွဲ YBPC ုံးချပ်

ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း ေဒခင်စိုးရီ Managing Director Lion Myanmar International Co.,Ltd ြပည်ေထာင်စသ ု မတြမန်မာိင ု င ် ေ ံ တာ်အစိးု ရ၏ ၂၀၂၀ ခုစ ှ ၊် ဇန်နဝါရီလ ၄ရက် (လွတလ ် ပ် ေရးေန့)ရက်စွဲပါ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ(် ၁/၂၀၂၀)အရ သီရိသုဓမသိဂဘွဲကို ေဒခင်စိုးရီ (Managing Director, Lion Myanmar International Co.,Ltd)အား ေပးအပ်ချ ီးြမငခ ့် သ ့ဲ ည့် အတွက် အထူးပင်ဂဏ ု ယ ် ဝ ူ မ်းေြမာက်ပါေကာင်းှင့် ဘာသာ၊ သာသနာအကျ ိး၊ ိင ု င ် အ ံ ကျ ိး ဆတက်ထမ်းပိုးတိုး၍ ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါေစေကာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါသည်။ Board of Directors ှင့်ဝန်ထမ်းများ Lion Myanmar International Co.,Ltd

Profile for Myanmar Newspaper

10 Jan 2020  

10 Jan 2020  

Advertisement