Page 1

udkwifat;

John P. Lee Broker/Owner

y

BRE # 01255756

Cell : (510) 219 2880 Office: (510) 505 9933 JohnLee@MRLBayArea.com 3982, Horner St, Suite A Union City, CA 94587

Sandar West

z

BRE # 01334160

Award Winning Realtor

Cell:

(909) 816 3257 Ad on Page

July 2018 | Vol. 6/Issue 7 | 32 Pages | 6701 De Soto Ave #236 Canoga Park CA 91303 USA Tel: 1 (213) 422 2307 | www.MyanmarGazette.net | Since 2006| No. 115

om;pd;k eJah wG qh jkH cif;

armifprG ;f &nf Page 6

NetMyanmar

Photo: kAi

Myanmar Cultural Day

Zlvikd t f vSyef;

Page 25

Page 17

bmvJ[hJ COBRA May Thandar Naing

*Eˆ0ifeJ ah cwfay:

Page 3

armifr;kd ndK

ဓာနနာယကဆရာေတာ္ ဓမၼ ဒူ တ ေဒါက္တာအရွငပ ္ ညိႆရာဘိ၀သ ံ B.A(Myanmar), M.A(Sri Lanka), Ph.D(India) ဦးစီးသည္႔ ဓမၼဒူတ၀ိဟာရ (Corona ေက်ာင္း) ေက်ာင္းတိုက္ဖြင္႔ပြဲႏွင္႔ ဓမၼာ ႏု ပ ႆနာသတိ ပ ဌာန္ ၇ ရက္ တ ရား စခန္း ဖြ င္ ႔ ပ ြဲ အခမ္း အနားကို ဇြ န္ ၃ ရက္ ၊ ၂၀၁၈ခုႏစ ွ ၊္ မနက္၁၀နာရီက ေက်ာင္းတိက ု ္ တည္္ ရ ွိ ရာ 9180 Hunt Rd, Corona, CA 92883 တြင္ က်င္းပခဲသ ႔ ည္။ အခမ္းအနား သို ႔ ျမန္ မာႏို င္ ငံ မ ွ ၾ ကြေ ရာက္ လာေသာသံ ဃာေတာ္မ်ားအပါအ၀င္ Los Angeles, Fremont, San Diego တို႔မွ သံဃာေတာ္ အရွ င္ သူ ျ မတ္ ၉ ပါးတို ႔ ၾ ကြေ ရာက္ ခ ်ီး ျမွ င္ ႔ ခဲ႔ၾကျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒကာ၊ ဒကာမ၂၁ဦး အပါအ၀င္ U.S. မွ ဧည္ပ ႔ ရိသတ္တစ္ရာခန္႔ တက္ေ ရာက္ ခဲ ႔ ၾ ကကာ နံ န က္ ပို င္း တြ င္ သံ ဃာေတာ္ မ ်ားအားေန႔ ဆ ြ မ္း ဆက္ က ပ္ လ ွ ဴ ဒါန္း၍ တရားနာ၊ ေရစက္ခ်၊ အမွ်ေ၀ကု သုိလ္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကသည္။ " ေက်ာင္းဖြငရ ႔္ ျခင္းအဓိကရည္ရယ ြ ခ ္ ်က္ ကေတာ႔ ဒကာ၊ ဒကာမေတြ ဒါန၊ သီလ၊ တရား ဘာ၀နာျပဳက်င္ ႔ ျ ပီး ကု သုိ လ္ မ ်ားမ်ားယူ ႏို င္ ဖို ႔ နဲ ႔ ပရိ ယ တၱိ ၊ ပရိ ပ တၱိ လု ပ္ င န္းေတြ ေဆာင္ ရ ြ က္ ႏို င္ ဖို ႔ အ တြ က္ ဗု ဒ ၶ ဘာသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ခု U.S. မွာ အေျခ ခ်တဲ႔သေဘာပါပဲ။ တစ္ႏွစ္ကို တရားစခန္း ၂ခု ဖ ြ င္ ႔ ပ ါမယ္ ။ ဓမၼ ဒူ တ ဗု ဒ ၶ တ ကၠ သိုလ္ မ ွာ ပ ညာ သ င္ေ န တဲ ႔ ရ ဟ န္းေ တာ္ေ တ ြ ကို U.S. မွာ အဆင္႔ျမင္႔ပညာဆက္သင္ႏိုင္ဖို႔ အေျခအျမစ္တစ္ခုရဖို႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုန္းၾကီးတိက ႔ု ေရွက ႔ pmrsuf E S m 2 od k h

A 13

wdrrf nf;

ITud, k cf o H ikd ;f uGuf 66csuf Page 24

"r®'lw0d[m&ausmif;zGifhyGJESifh 7&ufw&m;pcef;

Photo: Henry Kao

aqmif;OD;yef;

FREE $0

Monthly vpOfxkwf

&Hk;vdyfpmopf

Printed in Los Angeles, USA | Circulation 10,000 | Free | Monthly

S

SF Bay Area r[moMuFef

an Francisco Bay Area ျမန္မာမိသားစုမ်ား၏ သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ ႏွစ္သစ္ကူးေရသဘင္ပြဲေတာ္ ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ၂၇ရက္ေန႔၊ နံနက္၁၀နာရီမွ ညေန၃နာရီထိ Union City ရွိ Kennedy Park တြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။ မနက္၁၀နာရီတြင္ အသက္၇၅အထက္ သက္ၾကီးဘိုးဘြားမ်ားကို ဂါရ၀ျပဳကာ အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ခဲ႔သည္။ သက္ၾကီးပူေဇာ္ပြဲအျပီးတြင္ ျမိဳ႔ေတာ္၀န္မ်ား၊ ျမိဳ႔ေတာ္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ျမိဳ႔နယ္ လႊတ္ေတာ္္အမတ္ႏွင္႔ဖိတ္ၾကားထားေသာအထူးဧည္႔သည္ေတာ္မ်ားက အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားၾကသည္။ ျမန္မာ႔ရိုးရာသၾကၤန္အထိမ္းအမွတ္သိၾကားမင္း အားစင္ျမင္႔ေပၚ pmrsuf E S m 2 od k h

N

pmrsuf E S m

2

Photo: Milton Yang

etwork of Myanmar American Association မွ စီစဥ္က်င္းပေသာ Myanmar Cultural Day အခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္၁၀ရက္ေန႔က USC Pacific Asia Museum တြင္က်င္းပခဲ႔သည္။ အခမ္းအနားတြင္ အဖြငအ ႔္ မွာစကားမ်ားကို Valentina Quezada (Youth and Family Programs Specialist), ကိုေအာင္မင္းႏိုင္ ( Network of Myanmar American Association ဥကၠဌ)၊ Los Angeles ျမိဳ႔ ျမန္မာ ေကာင္ စ စ္ ၀ န္ ခ ်ဳပ္ ရံုး ျမန္ မာေကာင္ စ စ္ ၀ န္ ခ်ဳပ္ဦးေအာင္စိုး၀င္းတိက ႔ု ေျပာၾကားခဲသ ႔ ည္။ (အခမ္း အနားက်င္း ပရာ USC Pacific Asia Museum ၏ ျခံ ၀ န္း အတြ င္း တြ င္ ျမန္မာ႔ရိုးရာလက္မႈပစၥည္းမ်ား။ ျမန္မာရုပ္ ေသးမ်ား။ စာအု ပ္ မ ်ားကို ျပသထားျပီး ကေလးမ်ားေလ႔လာႏိင ု ရ ္ န္၊ ေဆးရာင္ျခယ္ ႏိင ု ရ ္ န္ ျမန္မာ႔ပန္းခ်ီမ်ားပံႏ ု ပ ွိ ထ ္ ားေသာ စကၠဴ ပန္းခ်ီစားပြဲတခုကို ခင္းထားေပးသည္။) ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္တြင္ အထူးဧည္႔ သ ည္ေ တာ္ အ ျ ဖ စ္ စိ န္ မာ ဒ င္ မ ်ိ ဳး ဆ က္ မင္း သားမိုး မင္း ကLas od k h

East - West Dental Center race s

a'gufwmaZmfxGef; oGm;aq;cef;

s, B

O rt h o

c don t i

635, E. Garvey Ave Monterey Park CA 91755

(626)288 6622 Ko Ko Nyein Broker 818-383-2986

DRE Lic 01504276 Ad. on Page A22


jrefrmvIyf&Sm;rIowif;rsm;

Myanmar Gazette

www.MyanmarGazette.net

(jymokd 1380) July 2018 A 2

Photo: Henry Kao

"r®&a0awm&&dyfomausmif; odrforkwfyGJtcrf;tem;

pm

1 "rŠ " l w

rS

တတ္ ႏို င္ သေလာက္ သာသနာလု ပ္ င န္းေတြ ကို ေဆာင္ ရ ြ က္ ၾ ကတဲ ႔ အ ခါပီ ပီ ျ ပင္ ျ ပင္ ျ ဖစ္ေ စဖို ႔ ဒကာ၊ ဒကာမေတြ က လူ အား၊ ေငြအား၊ အလုပ္အားတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ရင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါလိမ္႔မယ္" ဟု ပဓာနနာယကဆရာေတာ္ ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာအရွင္ပညိႆရာဘိ၀ံသ က ျမန္မာ႔ဂဇက္သို႔ မိန္႔ၾကားခဲ႔သည္။ ဓမၼဒူတ၀ိဟာရ Corona pmrsuf E S m 8 od k h အရွင္ရာဇိႏၵ(ရေ၀ႏြယ္-အင္းမ)ပဓာန နာယကအျဖစ္ဦးစီးလ်က္ရွိေသာ ဓမၼရေ၀ေတာရ ရိပသ ္ ာေက်ာင္းတိက ု ၏ ္ သိမသ ္ မုတပ ္ အ ြဲ ခမ္းအနားကို ေက်ာင္းတိက ု တ ္ ည္ရရ ွိ ာ 16105 Perry Heights Dr, Riverside, CA 92504 တြင္ ၂၀၁၈ခုႏစ ွ ၊္ ဇြနလ ္ ၁၇ရက္ေန႔က က်င္းပခဲသ ႔ ည္။ ဓမၼ ရေ၀ေတာရရိ ပ္ သာတြ င္ ဂန္ ႔ေ ဂါျမိ ဳ ႔ န ယ္ ၊ ကန္ ( ၇)ရြာ ၊ ပရဟိ တ ဘိုး ဘြားရိ ပ္ သာ ၏ကမၼဌာနစရိယ၊ ေက်ာက္ဂူဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱကၠာစရိယ၏ တရားပြဲမ်ားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၁၀ရက္၊ ညေန၅နာရီကက်င္းပခဲ႔သည္။ ဓမၼရေ၀ေတာရရိပ္သာတြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန၂ ္ ၂၊ ၂၃၊ ၂၄ေန႔မ်ားက ေက်းဇူးရွငမ ္ ဟာစည္ဆရာေတာ္ဘ ္ ရ ု ားၾကီး၊ သဒၶမရ ၼ သ ံ ဆ ီ ရာေတာ္ ဘုရားၾကီးတို႔ညႊန္ၾကားျပသေသာနည္းစနစ္အတိုင္း တရားစခန္းမ်ားဖြင္႔ခဲ႔ပါသည္။

ဓာတ္ပံု- Richard Khoo

National Humanitarian Fundraising for Myanmar (NHFMM) အဖဲြ႕ႀကီးမွဦးေဆာင္၍ ေမလ ၆ရက္ေန႔တြင္ ရန္ပံုေငြအစားအ ေသာက္ေရာင္းခ်ပဲြျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ စုစုေပါင္း US$18,000 လွဴဒါန္းေရာင္းရေငြ ရရွိခဲ႔ပါသည္။ ထိုေငြအားထပ္ေလာင္း၍ Myanmar Chinese Associations နွင႔္ Myanmar US Chambers of Commerce ဥကၠ႒ U William Su မွ $2,000 ျဖည္စ ႔ က ြ လ ္ ဴွ ဒါန္းကာ၊ စုစုေပါင္း US$20,000 အား ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ Wyndham Hotel အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာျမန္မာ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဟာက္ ဒို စ ြ မ္း အားေပးအပ္ လ ွ ဴ ဒါန္း ခဲ ႔ ပ ါသည္ ။ ဤလွ ဴ ဒါန္းေငြ အား ျမန္ မာနို င္ ငံ ရ ွိ ရ ခို င္ ျ ပည္ န ယ္ အ တြ င္း လူ သားျခင္း စာနာမႈ အကူအညီအေထာက္အပံ႔ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖံၿ႔ြ ဖိဳးေရးစီမက ံ န ိ ္း (UEHRD) ၏လုပင ္ န္းမ်ားေဆာင္႐က ြ ရ ္ န္အတြကလ ္ ဴွ ဒါန္း ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအခမ္းအနားသို႔ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာျမန္မာ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဟာက္ဒိုစြမ္း ႏွင္႔ သံရံုးဝန္ထမ္းမ်ား၊ အသင္း ႀကီး၈သင္းျဖင္႔ဖဲြ႔စည္းထားေသာ NFHMM မွ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားနွင္႔ ျမန္မာမိသားစုအခ်ိဳ႕တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါသည္။

Photo: Henry Kao

ဓာတ္ပံု- ေဒၚေမသီခ

&[ef;pmqdkoHk;yg;\b0tawG;tjrifopfpmaya[majymyGJ

One Myanmar Community ျမန္ မာကြ န္ ျ မဴနတီ ႏ ွ င္ ႔ ယ ဥ္ေ က်းမႈ စ င္ တာကစီ စ ဥ္ ေသာ ဘ၀အေတြးအျမင္သစ္ေဟာေျပာပြဲကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္၂၄ မြန္းလြဲ၂နာရီမွ၆နာရီထိ Myanmar Community and Culture Center တြင္က်င္းပခဲ႔ရာ ရဟန္းစာဆိုသံုးပါးျဖစ္ ေသာဓမၼေဘရီ(ဓမၼေဘရီဆရာေတာအရွင္ဝီရိယ)က သ႐ုပ္မွန္စာေပ သ႐ုပ္မွန္ဘဝ ၊ ကံထန ြ ္းသစ္(ဓမၼရနံအရွငဇ ္ ာဂရ)က ဗုဒ၏ ၶ လူတ ႔ န္ဖိုး၊ ဓမၼဂဂၤါ(ဓမၼဂဂၤါ အရွငဝ ္ စ ိ တ ိ )ၱ က မစိုးရိမ္ မွန္ေျပာင္းႏွင့္ဗုဒၶကိုေခ်ာင္းၾကည့္ျခင္း ေခါင္းစဥ္တို႔ကိုေဟာၾကားခဲ႔ျပီး ၾကြေရာက္လာေသာ ဧည္႔ပရိသတ္၁၀၀ေက်ာ္ကို ဦးၾကည္တိုး၊ေဒၚသန္းၿငိမ္း မိသားစု။ဦး Richard ၊ ေဒၚေဘဘီ မိသားစု တို႔က မုန္႔ဟင္းခါးျဖင္႔ ညစာဒါနျပဳခဲ႔သည္။ ဓာတ္ပံု- OMC

Father's Day ဓာတ္ပံု- Richard Khoo

First Burmese Baptist Church of San Francisco

ဓာတ္ပံု- Miahael Lim

First Burmese Baptist Church of San Francisco မိသားစုမ်ား California ျပည္နယ္ရွိ Mount Davison သို႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ၂၇ရက္ေန႔က သြားေရာက္္လည္ပတ္ၾကစဥ္။

First Burmese Baptist Church of San Francisco ၏ အေဖမ်ားေန႔ Father's Day အခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ခုႏစ ွ ၊္ ဇြနလ ္ ၁၇ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲရ ႔ ာ သိကၡာေတာ္ရသင္းအုပဆ ္ ရာ Rev. Latt Yishey က အေဖမ်ားေန႔အမွတတ ္ ရေဟာေျပာျခင္း၊ အသင္းသူအသင္းသားမ်ားက ဖခင္မ်ား၏ေက်းဇူးတရားႏွင္႔အေရးပါပံုကို ေဟာေျပာခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ဖခင္္မ်ားအား နွင္းဆီပြင္႔ ရင္ထိုးအမွတတ ္ ရတပ္ဆ ္ င္ေပးျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားက တူရယ ိ ာမ်ားတီးခတ္ကာ ေတးသံ သာမ်ား၊အကမ်ားျဖင္႔ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္ချ႔ဲ ပီး ၾကြေရာက္လာသူဧည္႔ ပရိသတ္၁၀၀ခန္႔ကို ညစာျဖင္္႔တည္ခင္းဧည္႔ခံခဲ႔ပါသည္။

Photo: Henry Kao

ေျမာက္ပင ုိ ္းကယ္လဖ ီ ိုးနီးယားနန္ယန္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္း၏ ႏွစပ ္ တ္လည္ညစာစားပြက ဲ ို ၂၀၁၈ခုႏစ ွ ၊္ ဇြန၁ ္ ၆ရက္ေန႔ညေနက San Francisco ျမိဳ႔တြင္ က်င္းပခဲ႔ရာ LA နန္ယန္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ကလည္း တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္။

pm

1 NetMyanmar rS

Vegasမွလာေရာက္ကာ ျမန္မာ႔ရိုးရာအကမ်ားေဖ်ာ္ေျဖျပီး အကယ္ဒမီေမ၀င္းေမာင္ႏင ွ တ ႔္ က ြဲ ာ ႏွစပ ္ ါးသြားေျမ၀ိင ု ္းအကကို ေဖ်ာ္ေျဖခဲသ ႔ ည္။ Southern California Burmese Association အသင္း၏ဒိုးပတ္အဖြဲ၊႔ California Shan Social and Cultural Society ၏ ရွမ္းရိုးရာအက၊ မခင္တင္ထြဋ္၊ ကိုေအာင္ဘြင္႔၊ ကိုရဲစိုးတို႔၏ သာလိစြရခိုင္ေဖ်ာ္ေျဖမႈ၊ Myanmar Cultural Dance Academy ၏ မဂၤလာဆုေတာင္းယိမ္း၊ ေရႊျမန္မာယိမ္း၊ ပုဂံအက၊ ျမန္မာ႔စိတ္ရင္းျမန္မာ႔ရႈခင္းေတးသြားေပါင္းစံုအက၊ စိန္စီေသာေတးတစ္ပုဒ္အဖြဲ႔လိုက္အက။ မႈန္ေရႊရည္အက၊ စံေတာ္ခ်ိန္ေတးသြားအက။ Dr. Edwin Yeo ႏွင႔္ TheingahMoun Win တိ၏ ႔ု ရုပ္ေသးေဖ်ာ္ေျဖမႈစေသာ ျမန္မာ႔ယဥ္ေက်းမႈအကပေဒသာမ်ား ကိတ ု င္ဆက္ခသ ႔ဲ ည္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ားအျပီးတြင္ Network of Myanmar American Association ၏ Myanmar Cultural Dance Academy မွ အကနည္းျပ မခင္သႏၱာႏွင္႔ Myanmar Cultural Dance Academy အကသင္တန္းတာ၀န္ခံ ေဒါက္တာခိုင္ခိုင္၀င္းတို႔က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ႔ၾကျပီး အခမ္းအနားကို မြန္းလြဲ၃နာရီခြဲတြင္ ေအာင္ျမင္စြာရုတ္သိမ္းခဲ႔သည္။ Myanmar Culture Day အခမ္းအနားကို ဧည္႔ရိသတ္၁၀၀ေက်ာ္ လာေရာက္အားေပးခ႔ဲၾကသည္။

pm

1 SF o-uF e f

rS

ဖိတ္ေခၚျပီးေနာက္ အထူးဧည္႔သည္ေတာ္မ်ားႏွင္႕အသင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အခမ္းအ နားကိုဖဲၾကိဳးျဖတ္ဖြင္႔လွစ္ေပးကာ ဦးစိန္လႈိင္၊ ဇယံဓ၊ ကိုေန၀င္း၊ မ Buchay Khin Moh, မလွလွ၀င္း၊ မေရႊစင္( ေရႊစင္ Entertainment, Los Angeles) တို႔က ဂီတမွဴးကိုခင္စုိး၏ Keyboard တီးခတ္မျႈ ဖင္႔ မန္းေတာင္ရ ္ ပ ိ ခ ္ သ ို ခ ီ ်င္းသီဆမ ို ၊ႈ San Francisco ျမိဳခ ႔ လ ံ ပ ွ ်ိ ဳျဖဴမ်ားႏွင႔္ Los Angeles San Francisco ျမိဳ႔ခံလွပိ်ဳျဖဴမ်ားႏွင္႔ Los Angeles မွ မေဌးေဌးျမင္႔၊ Roslind Wong, Asiah Thazin Soe, Kai Tamsin Aye Bwor တိ၏ ႔ု မန္းေတာင္ရပ ိ ခ ္ သ ို ၾကၤနအ ္ ကျဖင္႔ လွ ပ ်ိ ဳ ျဖဴမ်ား၏ မန္းေတာင္ ရိ ပ္ ခို သ ၾကၤ န္ အ ကျဖင္ ႔ ျမန္ မာသကၠ ရာဇ္ ၁၃၇၉ ႏွ စ္ ကူး pmrsuf E S m 8 od k h မဟာသၾကၤန္အခမ္းအနားကို စတင္ခဲ႔သည္။


Myanmar Gazette

jrefrmjynfutEkynm&Sif

www.MyanmarGazette.net

aqmif;OD;yef;

tEkynm&Sifom;pdk; tifwmAsL;

၂ ၀ ၀ ၀ သ က ၠ ရာ ဇ္ မ ်ား က ကို ယ္ ပို င္ ဖ န္ တီး မ ႈ အ ႏု ပ ညာ နဲ ႔ ျ မ န္ မာ ဂီ တေ လာ ကို ေဖာက္ထက ြ လ ္ ာတဲ႔ Theory အဖြက ႔ဲ ို တည္ေထာင္သတ ူ စ္ဦးျဖစ္တ႔ဲ သားစိုးနဲ႔ ယခုလ ျမန္မာ႔ဂ ဇက္အႏုပညာရွငမ ္ ်ားနင္႔ေတြဆ ႔ ျံု ခင္းက႑ကို တင္ဆက္လက ို ပ ္ ါတယ္။ အႏုပညာရွငသ ္ ားစိုးရဲ႔ လတ္ တေလာျမန္ မာ႔ ဂီ တေလာကအေျခအေနနဲ ႔ သူေ လာလာဆယ္ ထု တ္ လု ပ္ မ ယ္ ႔ "ေရာသမႏွပ္" လက္ဖက္အေၾကာင္းေတြ ေျပာျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ Q: 1 ေလာေလာဆယ္ သားစိုးရဲဲ႔ အႏုပညာလုပ္ငန္းေတြ။ ဂီ တ လု ပ္ င န္းေတြ က အခုေ လာေလာဆယ္ ဂ်င္းေကာင္ ရ ယ္ ၊ ပင္ လ ယ္ ရီ သံ ရ ယ္ ၊ ကေမာက္ က မသမီးေယာက္ မ ရယ္ ။ ဒီ ၃ ကားအတြ က္ ရု ပ္ ရ ွ င္ ဇာတ္ ၀ င္ေ တး၃ပု ဒ္ ဖ န္ တီးေနတယ္ ။ ျပီးေတာ႔ တရု တ္ မေလးအပါအ၀င္ ရု ပ္ ရ ွ င္ ကားေပါင္း ၆ကားေလာက္ အတြ က္ ေနာက္ ခံေ တးဂီ တ ဖန္ တီးေပးေနပါတယ္ ။ ဒါက က်ေနာ္ ႔ တစ္ ၊ ႏွ စ္ ၊ သံုး မီဒီယာလုပ္ငန္းကလုပ္တဲ႔ ရုပ္ရွင္ဇာတ္၀င္ေတးနဲ႔ ရုပ္ရွင္ေနာက္ခံေတးဂီတအလုပ္ေတြပါ။ သီခ်င္းအသစ္ေတြကေတာ႔ ေခါင္းထဲမွာေတာ႔ရွိတယ္။ မထုတ္ႏိုင္ေသးတာပါ။ Q: 2 လက္ ရ ွိ ျမန္ မာ႔ ဂီ တေလာက ဘယ္ လို လ မ္းေၾကာင္း မ်ိ ဳးသြားေနသလဲ ။ အခက္အခဲေတြကို ေျပာျပပါဦး။ လက္ ရ ွိ ျမန္ မာ႔ ဂီ တေလာကကိုေ ျပာရရင္ေ တာ႔ လူ င ယ္ေ တြ တ အားေတာ္ တ ယ္ ။ တီထင ြ ဖ ္ န္တီးမႈေတြရတ ွိ ယ္။ ဒါေပမယ္႔ သူတထ ႔ို က ို သ ္ င္တ ႔ လ ႔ဲ ပ ု အ ္ ားခ မရတဲအ ႔ တြက္ေၾကာင္႔္ သူတို႔ထပ္္ျပီး မဖန္တီးႏိုင္တာကို ေတြ႔ရတယ္။ ပထမတေခြ၊ ႏွစ္ေခြေလာက္ဖန္တီးၾကျပီး ေနာက္ ပို င္း အားေပ်ာ႔ သ ြားတာ။ အားမလို အားမရေတြေ ပါ႔ေ နာ္ ။ အဲ႔ ဒီ လို မ ်ိ ဳးေတြ ေတြ႔ ရ တယ္ ။ ဒါလည္း က်ေနာ္ တို ႔ေ တြ ျ ဖစ္ေ နတဲ ႔ ကိ စ ၥ ပဲ ။ ဘာျဖစ္ လို ႔ လဲဆိုေ တာ႔ အေ ခ ြေ ရာ င္း ရ မ ႈ ၊ အေ ခ ြ ရဲ ႔ ဖ န္ တီး မ ႈ အ တ ြ က္ R O I - R e t u r n o n I n v e s t ment ဆို တာ တခု မ ွ ျ ပန္ မ ရဘူး ။ ကို ယ္ ႔ ရဲ ႔ အ ခ်ိ န္ေ တြ ၊ ပညာေတြ ကို ၊ ပို က္ ဆံေ တြ ကို ဖန္ တီး ျပီး ။ ရင္း ႏွီး ျမႈ ပ္ ႏ ွံ ျ ပီးေတာ႔ ထို က္ တ န္ တာျပန္ မ ရေတာ႔ ေနာက္ ထ ပ္ ဖ န္ တီး ဖို ႔ လက္ တ ြ န္ ႔ တ ြ န္ ႔ သ ြားတာလည္း ေတြ ႔ ရ ပါတယ္ ။ ျမန္ မာ႔ ဂီ တေလာက ကေတာ႔ ဒီ လို ပဲ လိမ္ဖယ္လိမ္ဖယ္နဲ႔ ဆက္သြားေနဦးမွာပါပဲ။ ဒီဂီတေလာကေရာ၊ အႏုပညာေလာကေရာ၊ တိင ု ္းျပည္တိုးတတ္ဖဆ ႔ို တ ို ာေရာ ဥပေဒခိင ု ခ ္ င ို မ ္ ာမာရွမ ိ ွ ရမွာမိ႔ု ဒါက မျဖစ္ႏင ို ္ေတာ႔တက ႔ဲ စ ိ မ ၥ ႔ို က်ေနာ္မေျပာလိုေတာ႔ပါဘူး။ Q: 3 သားစိုး တို ႔ တ ခါက မူ ပို င္ ခ ြ င္ ႔ ကိ စ ၥ နဲ ႔ ပ တ္ သ က္ ျ ပီး ကာကြ ယ္ ဖို ႔ ၾကိ ဳးစားၾက တဲ႔အေျခအေနကေရာ။ ဂီ တ အစည္း အရံုး ကေတာ႔ က်ေနာ္ မေျပာတတ္ ပ ါဘူး ခင္ ဗ ်။ ဂီ တ အစည္း အရံု ကေန အနားယူလိုက္တာ ၂ႏွစ္ရွိသြားပါျပီ။ အဲ႔ဒီ႔ေတာ႔ ဒီကိစၥမွာ က်ေနာ္လံုး၀မပါေတာ႔ပါဘူး။ အ ခု ဆ က္ လု ပ္ေ န တာ က လူ ၾ ကီးေ တ ြ ဆ က္္ လု ပ္္ေ န တ ယ္ လို ႔ေ ျ ပာ ပ ါ တ ယ္ ။ ဘယ္အေျခအေနေရာက္မယ္ မေျပာတတ္ပါဘူး။ Q: 4 Intellectual property နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ခိုးကူး။ ခိုးဆို။ ခိုးလႊင္႔ ကိစၥေတြမွာ မူရင္းဖန္တီးသူ အႏုပညာရွင္ေတြ နစ္နာမႈန႔ဲ ဘယ္လက ို ာကြယရ ္ မယ္ဆတ ို ာကို ရွင္းျပေပးပါ။ ကာကြယ္ရာမွာ သားစိုးတို႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ႔အခက္အခဲေတြကိုပါ ေျပာျပေပးပါ။ ဒီ I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y နဲ ႔ ပ တ္ သ က္ ျ ပီး ခိုး ကူးေ တ ြ ။ ခိုး လ ႊ င္ ႔ေ တ ြ ၊ ခိုး ဆိုေ တြ နဲ ႔ ပ တ္ သ က္ ျ ပီး က်ေနာ္ တို ႔ တို င္း ျပည္ မ ွာ က ကို ယ္ ခ ်င္း စာစိ တ္ မ ထားဘူးေပါ႔ေ နာ္။ သူတို႔ေရာင္းတဲ႔ပစၥည္းက်ရင္ေတာ႔ အျမတ္ေတြအရမ္းတင္ၾကတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ကု န္ ပ စ ၥ ည္းေ တ ြ ဆို ဂ ် င္းေ တ ြ ထ ည္ ႔ ျ ပီးေ ရာ င္း ၾ က တ ယ္ ။ ၀ ယ္ တဲ ႔ သူေ တ ြ က လ ည္း ျပန္ေ ရာင္းေပါ႔ေ နာ္ ။ က်ေနာ္ တို ႔ အႏု ပ ညာရွ င္ ဂီ တ သမားေတြ ဖ န္ တီး တဲ ႔ က်ေနာ္ တို ႔ ရဲ ႔ ထုတ္ကုန္အေခြေတြကိုက် ကိုယ္ခ်င္းမစာဘူး။ ရသလိုခိုးတယ္။ ရသလို ေဒါင္းတယ္။ ရသလို ျ ပန္ လ ႊ င္ ႔ တ ယ္ ။ နားမလည္ ခ ်င္ေ ယာင္ေ ဆာင္ ျ ပီးေတာ႔ လု ပ္ တဲ ႔ လူ တ န္း စားက သပ္ သ ပ္ ဗ ်။ တကယ္ မ သိ နားမလည္ တဲ ႔ ေတာရြာ ကလူေ တြ က သပ္ သ ပ္္ေ ပါ႔ေ နာ္ ။

မတူဘူးဗ်။ ႏွစ္မ်ိဳးကြဲေနပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင္႔မုိ႔လို႔ အႏုပညာရွင္ေတြအတြက္နစ္နာမႈက အင္မတန္ၾကီးမားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ႔ အႏုပညာရွင္ေတြက ခံရတဲဘ ႔ က္ကခ်ည္းပါပဲ။ အရင္ကေတာ႔ သိပ္မသိသာပါဘူး။ အခုဆို Facebook မွာ တခ်ိန္လံုး အလကားေနရင္း အဆဲ ခံ ထိ တ ယ္ ။ ျမန္ မာျပည္ မ ွာ အႏု ပ ညာသမားလု ပ္ မ ယ္ ဆို တျခားတို င္း ျပည္ က အႏုပညာသမားထက္ပိုျပီး သည္္းခံႏိုင္ရမယ္။ Q : 5 ျ မ န္ မာ ျ ပ ည္ မ ွာ ဂီ တ အ ႏု ပ ညာ ရ ွ င္ တ ဦး ဟာ ဘ ၀ ရ ပ္ တ ည္ မ ႈ အ တ ြ က္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းပါ လုပ္ကိုင္ၾကရသလား။ ျမန္မာျပည္မွာ ဂီတသမားေတြဟာ ရပ္တည္ဖို႔အျခားစီးပြားေရးလုပ္ကိုလုပ္ရတယ္ဗ်။ မလြယဘ ္ ူးေပါ႔ေနာ္။ Show ခ်ည္းပဲ ဆိစ ု ားေနလိ႔ု မရပါဘူး။ ရွာထားတဲပ ႔ က ို ဆ ္ ံေလးစုလက ို ။္ အေခြထတ ု လ ္ က ို ။္ ကုနသ ္ ြားလိက ု န ္ ႔ဲ လံုးလည္ခ်ာလည္လက ို ္ေနတာ ဘာမွစမ ု ိေဆာင္းမိမရွိ တဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ အလုပ္လုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Q: 6 သားစိုးျမန္မာျပည္္မွာ လုပ္ကိုင္ေနတ႔ဲစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေျပာျပပါဦး။ အေမရိကားက ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြသြင္းတဲ႔လုပ္ငန္းကေရာ။ ေလာေလာဆယ္ ကေလးအသံုး အေဆာင္ ပ စၥ ည္း ကိ စ ၥ ကို ခဏနားထားရပါတယ္ ။ က်ေနာ္ အ လု ပ္ေ တြ မ ႏို င္ ဘူး ျဖစ္ေ နလို ႔ ။ အဲ ႔ ဒီ ႔ ကိ စ ၥ ကို ႏွ စ္ ကု န္ မ ွ က်ေနာ္ Online ကေန ျပန္ သ ြားဖို ႔ ရ ွိေ နပါတယ္ ။ ေလာေလာဆယ္ ကြ န္ ဒိုေ တြ ၊ အျခားအိ မ္ ျ ခံေ ျမ

(jymokd 1380) July 2018 A 3 ေတ ြ အ ဓိ ကေ ရာ င္း ခ ်ေ ပးေ န ပ ါ တ ယ္ ။ ေရာင္းအား၀ယ္အားကေတာ႔ မဆိုးပါဘူး။ က်ေနာ္ ႔ အေနနဲ ႔ အလု ပ္ ျ ဖစ္ေ နပါတယ္ ။ ကိယ ု က ္ အႏုပညာသမားျဖစ္ေနေတာ႔ ကိယ ု ႔္ ကို ယံု ၾ ကည္ စိ တ္ ခ ်စြာ ၀ယ္ ယူ အားေပးေန သူေတြရွိေနေတာ႔ ေရာင္းရပါတယ္ခင္ဗ်။ U.S. ကေန ျမန္မာျပည္မွာ လွမ္းျပီး Invest လုပခ ္ ်င္သူေတြအဖိ႔ု က်ေနာ္႔ Page https:// www.facebook.com/ThxasoeTharsoe/ကေန သိခ်င္တာေတြေမးလုရ ႔ိ ပါတယ္။ Golden City တို ႔ ၊ My Residence တို႔အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ Q: 7 ျမန္ မာျပည္ မ ွာ သားစိုးေရာင္း ေပးေနတဲ႔ ကြန္ဒိုေတြအေၾကာင္း ပရိသတ္ ကိုေျပာျပေပးပါ။ ကြ န္ ဒို ဆို ရ င္ေ တာ႔ အေမရိ ကားနဲ ႔ ျ မန္ မာျပည္္ က ြာ ျခားခ်က္ က အေမရိ ကားမွာ ေဒၚလာ၂သိန္းတန္္ ကြနဒ ္ တ ို ခု(သိမ ႔ု ဟုတ)္ တို က္ ခ န္း တခန္း ၀ယ္ လို က္ တ ယ္ ဆို ရ င္ ငွားလို ႔ ရ တဲ ႔ အိ မ္ င ွားခက တစ္ လ ကိုေ ဒၚ လာတစ္ေထာင္နဲ႔ေထာင္႔ငါးရာၾကားသာရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ႔ ေဒၚ လာ၂သိ န္း တန္္ ( ျမန္ မာေငြ သိ န္း ၂ေထာင္ ေက ်ာ္ တ န္ ) ၀ ယ္ လို က္ တ ယ္ ဆို ရ င္ အိ မ္ ငွားခက တစ္ လကို ႏွ စ္ေထာင္ ၊ ႏွ စ္ ေထာင္ ႔ င ါးရာေလာက္ ရမွာ ျဖစ္ ပ ါတယ္္ ။ ျမန္မာျပည္မွာက Insuarnce ေတြဘာေတြ မရွိတဲ႔အတြက္ ၀ယ္ႏိုင္သူေတြအတြက္က ရ င္း ႏ ွီး ျ မ ႈ ပ္ ႏ ွံ တာ က ေ ကာ င္း ပ ါ တ ယ္ ။ ဘဏ္တိုးကိလ ု ည္း ေၾကာက္စရာမလိပ ု ါဘူး။ ကိယ ု ႏ ္ င ို ရ ္ င္ႏင ို သ ္ လိဆ ု ပ္သြားျခင္းအားျဖင္႔ အမ်ားၾကီးသက္သာတာကို ေတြရ ႔ ပါတယ္။ စာ ရ ြ က္ စာ တ မ္း ကိ စ ၥ က လ ည္း ျ မ န္ မာ ျ ပ ည္ မ ွာ က အေ မ ရိ ကား ထ က္ စာ ရ င္ အမ်ားၾကီး သက္ သာမွာ ပါ။ ကြ န္ ဒိုေ တြ အေနနဲက ႔ ေဆာက္ထားတာ အရည္အေသြး က ေ တာ္ေ တာ္ေ ကာ င္း ပ ါ တ ယ္ ။ က်ေနာ္ေ ရာင္း ခ်ေပးေနတဲ ႔ Sky View ကြနဒ ္ ဆ ို ရ ို င္ ေဘာက္ေထာ္၊ ေက်ာက္ကန ု ္း၊ မ ွ တ္ တ မ္း ရံုးေ ဘး က ကု န္းေ ပ ၚ မ ွာ ေဆာက္ထားတာပါ။ အဲဒ ႔ က ႔ီ ြနဒ ္ ဆ ို ရ ို င္ ေစ်း အသက္သာဆံုးနဲအ ႔ ေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေရာင္း ခေ ပးေ န တာပ ါ။ ေ နာက္ တခု က ေရႊေ တာင္ ၾ ကားထဲ က My Residence ကြ န္ ဒို ျ ဖစ္္ ပ ါတယ္ ။ အဲ ႔ ဒ ါေတြ က က်ေနာ္ အခုေလာေလာဆယ္ေရာင္းခ်ေပးထားတဲ႔

pmrsuf E S m 26 od k h

tdrfa&mif;/0,f/iSm; tdrf&if;ESD;jrSKyfESHvdkolrsm;twGuf taumif;qHk;0efaqmifrS kay;Edkifr,fh

Panncy Property Management LLC!

átdrfajrwGif&if;ESD;jrSKyfESHvdkolrsm;twGuf tdrf0,fay;jcif; átdrfiSm;aumif;rsm;udk &SmazGay;jcif; árdrdtdrfudktjrefqHk;iSm;Edkif&ef?tdrfiSm;aps;tjrifhqHk;&&SdEdkif&ef aqmif&Gufay;jcif; átdrf&Sif^tdrfiSm;Mum;udp¨t00udk wm0ef,laqmif&Gufay;jcif;

Khin Sandi Shein

khinsandi@yahoo.com

(510) 304 1533

BRE# 01962637 SF/Daly City/SF Bay Area wGifudk,fydkiftdrf&if;ESD;jrSKyfESHrIrsm;pGm? tdrfiSm;ay;jcif;rsm;pGmwdkYudk udk,fwdkifpDrHMuD;MuyfjyD;aqmif&Gufay;aeonfhtawGYtMuHKrsm;pGm&Sdoljzpfygonf/ tMuHOmPf&,lvdkolrsm; wdkifyifar;jref;vdkvQiftcsdefra&G;qufoG,fEdkifygonf/


aMumfjimrsm;- Advertisements

Myanmar Gazette

(jymokd 1380) July 2018 A 4

www.MyanmarGazette.net

 ၁၉၉၀ မွစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ "ပတၱျမားမိုမို မိသားစုရတနာဆိုင္မ်ား"၏ စတုတၳေျမာက္ ဆိုင္ခြဲအား ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္၌ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါျပီ။  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိမႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔သာမက အေမရိကႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ျမိဳ႔တြင္လည္း အႏွစ္၂၀နီးပါးဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ယခုအခါ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ရွိ မိတ္သစ္မိတ္ေဟာင္း ေရႊျမန္မာအားလံုးအတြက္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါျပီ။  24K, 18K, 14K တို႔ႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚဒီဇိုင္းေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္

Monday Closed

Tuesday - Thursday ~ Lunch : 11:00 am - 02:30pm Dinner : 05:00pm - 09:00pm Friday ~ Lunch : 11:00 am - 02:30pm Dinner : 05:00pm - 09:30pm Saturday ~ All Day : 11:00 am - 09:30pm Sunday ~ All Day : 11:00 am - 09:00pm Email : happymyanmarcafe@gmail.com

သဘာ၀ပုလဲမ်ားကို အဖိုးနႈံးခ်ိဳသာစြာႏွင့္၀ယ္ယူႏိုင္ပါျပီ။  ျမန္မာျပည္ထြက္ေက်ာက္အမ်ိဳးအစား ၂၀၀ေက်ာ္ကို ေငြထည္ျဖင့္ ေခတ္မွီဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ ထားသျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ၀တ္ဆင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါသည္။

Ruby Mo Mo Jewelry Inc. New York City ( Since 2000) 1808, 86th street, Brooklyn NY 11214

(718) 232 - 8358

Ruby Mo Mo Jewelry Inc.

Los Angeles Store Grand Opening! 921 E Garvey Ave. Monterey Park CA 91755

(626) 940 5564

ပတၱျမားစႏၵာ Jewelry Inc. ဗဟိုရံုဆိုင္အမွတ္ (၅) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း ရန္ကုန္ျမိဳ႔

09 500 9937

ရတနာစံအိမ္ A.9

မႏၱေလးရတနာေမာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာခန္းမ

၇၈ x ၃၄လမ္းေဒါင့္၊ ရတနာပံုေစ်း မႏၱေလးျမိဳ႔

09 790 131 924

www.rubymomojewelry.com | RubyMoMo7@gmail.com


Zlvkdifv2018 ျမန္မာျပည္ ဇြန္ ၂၀ရက္ေန႔ထတ ု ္ေၾကးမံသ ု တင္းစာတြင္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ႀကီး (စိတက ္ ်န္းမာ၊ မူးယစ္)၏ေဆးေျခာက္ႏင ွ စ ့္ တ ိ က ္ ်န္းမာေရး ေဆာင္းပါးေဖၚျပကာ ေဆးေျခာက္ တရားဝင္သုံးစြမ ဲ ႈ ေတာင္းဆိျု ခင္း ကိစၥေမးလာပါက “ဆရာကေတာ့ ႏိုး (No) ပါပဲ”ဟု ပုဂလ ၢ က ိ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ေပးခဲသ ့ ည္။ ဆရာ၀န္/တာ၀န္ရခ ွိ သ ဲ့ ျူ ဖစ္၍ သူသိေသာသူအ ႔ လုပသ ္ လ ူ ပ ု ္ သည္ဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ္ျငား အဆိုပါအခ်က္တို႔ကို ယခုေခတ္ကမၻာႏွင့္ခ်ိန္ဆၾကည့္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာဥပေဒျပဳအမတ္တို႔တြင္တာ၀န္ရွိလာပါသည္။

“Cannabis, Coca, Poppy & Methamphetamine” ေဆးေျခာက္ ။ ဟိုး ယခင္ ကို ကာကို လာအေဖ်ာ္ ရ ည္ေ ပၚစဥ္ က တြ င္ ထ ည့္ ခဲ့ သံုး ခဲ့ သည္ဆိုေသာ ကိုကာရြက္(ကိုကင္းထုတ္ရာအရြက္) ႏွင့္ ျမန္မာတို႔၏ ေရႊၾတိဂံနယ္ေျမမွ ကမၻာ့တန္းအထုတ္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ဘိန္း တို႔သည္ သဘာ၀အပင္ထြက္မ်ားျဖစ္ၾက၍ ယာဘ-ျမင္းေဆးမွာမူ ဓာတုေဆး၀ါးျဖစ္သည္။

“စစ္ႏွင့္ယစ္ War on Drugs” အေမရိ က အစိုးရမွဦးေဆာင္ကာ War on Drugs ကို ၂၀ရာစုဆန္းတြင္စ ခဲ့သ ည္။ ၁၉၁၉တြင္ သုရာရည္အရက္ကပ ို င္ ထုတလ ္ ပ ု ္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းအား ဥပေဒထုတ္ ပိတပ ္ င္ခဖ ဲ့ ူးပါသည္။ ၁၉၇၁ခုဇန ြ လ ္ လယ္တင ြ က ္ ား သမၼတရစ္ခ်က္နစ္စင္မွ “Public enemy number one” အထိပင္ေက်ညာကာ မူးယစ္ေဆးတို႔အား စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲတိုက္ထုတ္ခဲ့သည္။ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) မွအခ်က္အလက္မ်ားအရ ကမၻာ့ မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈတန္ဖိုးသည္ တႏွစလ ္ ်ွ င္ ၄၃၅ဘီလယ ီ ံေဒၚလာရွိေန၏။ ရာစုႏွစ္တခုကုန္၍ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကသည္ရွိေသာ္ အေမရိကား၏ War on Drugs ေပၚလစီ မ ွာ ေအာင္ ျ မင္ ျ ခင္း မရွိ သ ည္ ကို ေတြ ႔ ရ မည္ ။ တိုး တတ္ ထ ြ က္ လာဆဲ ျ ဖစ္ေ သာ မူးယစ္ေဆးတို႔အား အရည္အတြက္စိစစ္တြက္ခ်က္ရန္လက္လွမ္း၍မမွီ။ ေနာက္ကြယ္ ေမွာင္ခိုေရာင္း၀ယ္မတ ႈ ႔ေ ို ၾကာင့္ အခြန္ေငြၾကီးစြာဆံုးရံႈးသည္။ ေမွာင္ခိုေငြတသ ႔ို ည္ ေငြမမ ဲ ်ား ႏွငအ ့္ တူ မူးယစ္ရာဇာမ်ားကိသ ု ာခ်မ္းသာၾကီးထြားေစကာ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားကို အက်င္ပ ့ ်က္ ခ်စားေစသည္ ။ ထို ထုိ မူး ယစ္ ရာဇာတို ႔ မ ွ တိုး ပြားျဖစ္ ထု တ္ လာေသာ ရာဇ၀တ္ မ ႈ မ ်ား သာထူေျပာလာသည္။ အလယ္အ ္ ေမရိကႏိင ု င ္ မ ံ ်ားျဖစ္ေသာ အယ္လဆ ္ ာေဗဒိ၊ု ဂြာတီမာလာ၊ တိမ ႔ု ွ မူးယစ္ရာဇာ ႏွငဂ ့္ ဏ ို ္းမ်ားေၾကာင့္ အသက္လုေျပးလာၾကသည့္ မိသားစုႏင ွ က ့္ ေလးမ်ားျဖင့္ အေမရိကား သည္ အၾကီးဆံုးလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးျပႆနာၾကီးႏွင့္လည္း ယခုရင္ဆိုင္ ေနရေလျပီ။ စစ္ ႏ ွ င့္ ယ စ္ မူးေဆးတို က္ ပ ြဲ တ ြ င္ အေမရိ ကားမွ တ ႏွ စ္ လ ွ ် င္ ၅၁ဘီ လီ ယံေ ဒၚလာ ကုနက ္ ်ခဲရ ့ သည္။ ထိအ ု ထဲတင ြ ္ မူယစ္ေဆးေၾကာင့္ ဆက္စပ္ေသာ ရာဇ၀တ္မမ ႈ ်ား၊ ဂိဏ ု ္းဖြရ ႔ဲ မ္း ကားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရသည္မ်ားမပါေသး။တျပိဳင္တည္းတြင္ မူးယစ္ေဆး ေပ်ာ့ျဖစ္ေသာ ေဆးလိပႏ ္ င ွ အ ္ ရက္မွ တႏွစဘ ္ လ ီ ယ ီ ံ ၄၀မွ် အခြန္ေငြရေနရကား ဥပေဒတိက ႔ု ို ခ်ိန္ဆတတ္ပါလွ်င္ အက်ိဳးရွိသည္ကိုလည္ျမင္သာထင္ရွားေနပါ၏။

“အမ်ားအျမင္တြင္ မွားလွ်င္ျပင္” ေပၚတူဂီႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၁ မွ စျပီးမူးယစ္ေဆးသံုးစြဲေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူမ်ားအား ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ျခင္းအျဖစ္မွပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ ၁၀ရက္စာေဆးေျခာက္ႏွင့္ဘိန္းျဖဴလက္ ၀ယ္မိသူကို ဒဏ္ေငြအနည္းငယ္ခ်ျခင္းျဖစ္သာအေရးယူသည္။ က်န္းမာေရးကိုေမးျမန္း တာ၀န္ယူေပးသည္။၁၇ႏွစ္ၾကာျပီး သမင္လည္ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ေသာ္ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးသံုးစြသ ဲ ဥ ူ ီးေရ၊ ေဆးေၾကာင့္ေသဆံုးႏႈန္း၊ မူးယစ္ေဆးေၾကာင္H ့ IV ကူးဆက္ႏန ႈ ္း၊ ဆက္စပ္ရာဇ၀တ္မႈအကုန္က်ဆင္းသြားေနသည္ကို ေတြ႔ၾကရသည္။ အေမရိကျပည္ေထာင္စတ ု င ြ ္ ဆိင ု ရ ္ ာေဒသခံအေမရိကန္မ်ား၏ အမ်ားဆႏၵေကာက္ယက ူ ာ

Jasmin

(jymokd 1380) July 2018 A 5

www.MyanmarGazette.net

မဲေပးဆံုးျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ ယခုႏွစ္အထိတြင္ကယ္လီဖိုးနီးယားအပါအ၀င္ ျပည္နယ္၉ခုတြင္

အကြ်ံသံုးေစဦး သံုးသူသာေသေလသည္။

ေဆးေျခာက္အေပ်ာ္တန္းသံုးျခင္းတရား၀င္ခဲ့ျပီ။ က်န္ ျပည္နယ္၂၁ခုတြင္ ေဆး၀ါးသံုးအ

တနည္းအားျဖင့္ ကိယ ု တ ့္ ာ၀န္ကယ ို ယ ္ ရ ူ ကာ

ျဖစ္တရား၀င္ျဖစ္သည္။ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ရွိေနရာ ၀ါရွင္တန္ဒီစီတြင္လည္း

ကိုယ္ျဖစ္ကုိယ္ခံရသည္ျဖစ္ပါ၏။

အေပ်ာ္တန္းတရား၀င္ျဖစ္ေနေပရာ ဖယ္ဒရယ္မွ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအျဖစ္ ေဆးေျခာက္ကို အေပ်ာ္တန္းသံုးအသိအမွတ္ျပဳရန္မေ၀းေတာ့ဟုယူဆမိပါသည္။

မူးယစ္ေဆးကို တရား၀င္ေပးပါလွ်င္ ရဲ ၊ေရွ႔ေန၊ဆရာ၀န္၊စစ္သားအပါအ၀င္အစိုးရ

ယခု လ ကု န္ တ ြ င္ ပ င္ ဖယ္ ဒ ရယ္ေ ရွ ႔ေ နခ်ဳပ္ မ ွေ တာက္ေ လွ ်ာက္ က န္ ႔ က ြ က္ေ နေသာ ေဆးေျခာက္တရား၀င္ျပဳမႈကို သမၼတထရမ့္မွမီးစိမ္းျပေျပာဆိုလာသည္မဟုတ္ေလာ။

၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လာဘ္စားမႈ၊ အက်င့္ ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားေလွ်ာ့က်ကာ အစိုးရမွာမူ

“ဘီလီယံခ်ီေစ်းကြက္သစ္”

အခြ န္ေ ငြ အ ျပင္ အက်င့္ ပ ်က္ ခ ်စားမႈ မ ်ား

ကေနဒါႏို င္ ငံ သ ည္ လ ည္း ယခု ဇ ြ န္ လ တြ င္ေ ဆးေျခာက္ ကို တရား၀င္ သံုး စြဲ ခ ြ င့္ ဥ ပေဒ

ေၾကာင့္ ဆံုး ရံ ႈးေငြ မ ်ား ဘီ လီ ယံ ခ ်ီ အ ပို ဆု

ျပဳလို က္ ျ ပီ ျ ဖစ္ ပ ါသည္ ။ ကမၻာ့ ႏို င္ ငံ တို ႔ တ ြ င္ ဥရုေ ဂြး ႏို င္ ငံ ျ ပီး လွ ် င္ ဒု တိ ယေျမာက္ ႏ ွ င့္ စ က္

ထြက္လာပါလိမ့္မည္။

မႈထိပ္သီး G7တြင္ ပထမျဖစ္လာေလသည္။ တကယ္ေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ

ျမန္ မာတို ႔ ေဆးေျခာက္ အားတရား၀င္

အေမရိကား၏ျပည္နယ္တခ်ိဳတ ႔ င ြ ္ တရား၀င္ျဖစ္ေနသျဖင့္ ကေနဒီယန္မ်ား အေမရိကားျပည္

ခြ င့္ ျ ပဳျခင္း ျဖင့္ တိုး တတ္ေ ခတ္ မ ွီေ သာ

ထဲအထိလာကာ သံုးစြဲေနၾကသည္သာျဖစ္၏။ ဤသည္ကို ႏိင ု င ္ ံေရးသမားတိက ႔ု ေစ်းကြက္

ျမန္ မာ့ သ မို င္း သစ္ ဖြ င့္ လ ွ စ္ ရ မည္ ျ ဖစ္ ကာ

စီးပြားေရးအရ တြက္ခ်က္ကာ တိုင္းျပည့္ထြက္ေငြကို ၀င္ေငြျဖစ္ေအာင္ ကစားလိုက္ျခင္း

ဦး စြာ လု ပ္ ႏို င္ ခဲ့ လ ွ ် င္ အာစီ ယံ ႏို င္ ငံ မ ်ားသို ႔

လည္းမည္သည္။ ေဆးသိပၸံပညာထြန္းကားျပီးျဖစ္ရကား ေဆးေျခာက္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း

အလည္အပတ္ေရာက္လာေနေသာ တုိးရစ္

ေဆး၀ါးမ်ားထုတ္ကာ ကမၻာသို႔တင္ပို႔၀င္ေငြသဲ့ယူႏိုင္မည္မဟုတ္ပါေလာ။

ခရီးသည္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ တိုးရစ္ဇင္

ယခုဇြန္လကုန္ပိုင္းတြင္ အေမရိကား၏ FDA မွကမၻာ့ပထမဆံုး ေဆးေျခာက္ဓာတ

ေစ်းကြ က္ သ စ္ ကို တရားေသာနည္း ျဖင့္

ပါသည္ေဆးကို ထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္ခင ြ ့္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ အစရွိလွ်င္ ေနာင္ဆက္

ဆြဲေဆာင္ယူငင္ႏိုင္မည္လည္းျဖစ္ပါသည္။

ပါလိမ့္မည္။ ကယ္လီဖိုးနီးယားကဲ့သုိ႔ နည္းပညာ၊စမ္းသပ္စစ္ေဆးဓာတ္ခြဲခန္းႏွင့္ပညာရွင္

ထုိေစ်းကြက္မွသည္ အလုပ္အကိုင္အ

မ်ားေသာျပည္နယ္တြင္တရား၀င္သည္မူ၍ မၾကာမွီႏွစ္မ်ားတြင္ အခ်ိဳရည္၊ သၾကားလံုး၊

ခြင့္အလမ္းသိန္းခ်ီႏွင့္ တိုင္းျပည္အတြက္

ကြတ္ကီ။ ပီကယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ေန႔စဥ္သာမာန္သံုးမ်ားတြင္ပါ ေဆးေျခာက္ဓာတ္ပါသည္တို႔

အခြ န္ေ ငြ ဘီ လီ ယံ ခ ်ီ ရ သြားမည္ ျ ဖစ္ ကာ

တန္းစီထြက္လာကာ ကမၻာအႏွံ႔ေျခဆန္႔ပါဦးမည္။ ေဆးေျခာက္ဟင္းထမင္းစာဖြယ္ရာတို႔

လို အ ပ္ေ နေသာ ပညာေရး၊ က်န္း မာေရး

လာပါေလဦးမည္။ ေဒၚလာဘီလယ ီ ခ ံ ်ီေသာ စီးပြားေရးေစ်းကြကၾ္ ကီးတခုေပၚလာေပဦးမည္။

တို႔တြင္ပံု၍သံုးစြဲႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

တရား၀င္သင့္/မ၀င္သင့္..

အကယ္၍ အျခားႏုင ိ င ္ (ံ ဥပမာ) ထိင ု ္းႏိင ု င ္ ံ

သို႔ဆိုေသာ္ ျမန္မာျပည္မည္သို႔အေျခအေနရွိပါသနည္း။ ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကစို႔..

မွ ဦး စြာ ဥပေဒျပဳလု ပ္ သ ြားပါလွ ် င္ မ ်ားစြာ

ေရွးမေ၀းကာလက ျမန္မာျပည္သည္ ေရႊၾတိဂံမွတဆင့္ ဘိန္းအထုတ္ဆံုးတိုင္းျပည္ျဖစ္

နစ္ နာရမည့္ အေျခအေနပါ။ေလာေလာ

ခဲသ ့ ည္။ အေမရိကျပည္ေထာင္စမ ု လ ွ ည္း ဘိန္းႏွမ ိ န ္ င္းေရးအတြက္ ေငြေၾကးသာမက သတ္

ဆယ္တြင္ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ဥပေဒေၾကာင္း

ေဆးျဖန္းေလယာဥ္အထိအကူအညီရဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ဘိန္းထုတ္ႏႈန္းက်မသြားသည့္

အရျပဳမႈ/စုမႈ၌ေရွ႔တလွမ္းသာေနပါသည္။

အျပင္ေတာက္ေလွ်ာက္တတ္လာရာ ယခုႏွစ္တြင္လည္းပထန္စစ္မင္းမ်ားလႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္

ျမန္မာအလုပ္သမား သန္းခ်ီ၍လည္း ထိုင္း

ရာ အာဖဂန္နစၥတန္ျပီးလွ်င္ တႏွစ္ ၁-၂ဘီလီယံေဒၚလာ၀င္ေငြရသည္အထိ ကမၻာ့ဒုတိယ

ႏိုင္ငံကိုအလုပ္အေကြ်းျပဳေနၾကရသည္။

ဘိန္းအထုတ္ဆံုးမွ်ပင္တည္း ။ လြ န္ ခဲ့ေ သာဆယ္ စု ႏ ွ စ္ မ ်ားက ျပည္ တ ြ င္း တြ င္ေ ဆးေျခာက္ ႏ ွ င့္ ဘိ န္း ႏွိ မ္ န င္းေရးမ်ား အျပင္းအထန္ျပဳစခဲ့ရာမွ ထုတ္လုပ္မႈသက္သာလြယ္ကူေသာ ယာဘေခၚ ေဆးျပားမ်ား ထုတလ ္ ပ ု ျ္ ဖန္ခ ႔ ်ီလာၾကသည္။ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္တလံုးစာမွ်သာအရြယရ ္ ွိေသာ စက္မ်ားျဖင့္

သန္းေခါင္ထက္ညမနက္ပါ။ ထိ ပ္ ဆံုး မွေ ခါင္း ခံေ ျဖရွ င္း အစမ္း သပ္ ခံ ၾကည့္ျခင္းလည္းမဟုတ္ပါ။

ျမန္မာနယ္စပ္ရြာမ်ားတြင္ Meth မူးယစ္အဆိပ္ေဆး၀ါးမ်ားထုတၾ္ ကသည္မွာ ျမန္မာျပည္သည္

မိ မိ တို ႔ ထ က္ မ ်ားစြာ ေဆးသိ ပ ၸံ ႏ ွ င့္ စ မ္း

ကမၻာ့နံပါတ္၁ ျဖစ္လာသည္။ ယခုအခါတြင္ အစိုးရ၏ေပၚလစီညံ့မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းသို႔

သပ္စစ္ေဆးမႈအားေကာင္းလွေသာ ဓနအင္

လည္းမ်က္စိလည္၀င္လာကာျမန္မာလူငယ္လူရြယ္မ်ား စြဲလမ္းသံုးစြဲေနၾကျပီ။ တုိင္းျပည္

အားခ်မ္းသာသည္ႏ ့ င ို င ္ ၾံ ကီးမ်ားမွ ႏွစ္ေပါင္း

တြင္းသမရိုးက်စိုက္ပ်ိဳးကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား က်ဆင္းသည္ျဖစ္၍ အဆိုပါမူးယစ္ေဆးႏွင့္

မ်ားစြာ စမ္း သပ္ အေျဖ ထု တ္ ျ ပီး သည္ ကို

သဘာ၀တြင္းထြကရ ္ တနာတိသ ႔ု ည္ အပ္မွေလယာဥ္ထမ ိ ွာသြင္းေနရေသာျမန္မာလူထအ ု ား

အ ဆ င္ သ င့္ န င္း တ က္ လုိ က္ ယံု သာ ျ ဖ စ္

ထမင္းေကြ်းထားေသာ တိင ု ္းျပည္၏အဓိက၀င္ေငြတခုပင္ျဖစ္မန ွ ္းမသိျဖစ္လာေနပံရ ု သည္။

ပါသည္။

ထို ထို အေျခအေနတြ င္ ဥပေဒျပဳသူ မ ်ားသည္ ႏို င္ ငံေ ရး။ ေဒသႏၱ ရ အေျခအေနတို ႔

ျ မ န္ မာ ျ ပ ည္ တ ြ င္ ေ ဆးေ ျ ခာ က္ အား

ႏွ င့္ တ ြ က္ ခ ်က္ ကာ အေပ်ာ့ / အမာ မူး ယစ္ေ ဆးတို ႔ ကို တရား၀င္ ျ ဖစ္ေ အာင္ ဥပေဒျပဳ

တရား၀င္သံုးခြင့္ျပဳပါရန္ ဥပေဒျပဳအမတ္

ခ်ိန္ဆသင့္သည့္အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။

တို ႔ အား Yes! ျပဳပါဟု တို က္ တ ြ န္း လုိ က္

“အိုဘယ့္ကုသုိလ္၊အကုသုိလ္”

ရပါေၾကာင္း။ ။

ေသနတ္လက္နက္သည္ ပစ္သူမေသ ထိသူေသတတ္၏။ မူးယစ္ေဆး၀ါးမွာမူ အလြန္

Indian & Burmese Foods Zabiha Halal

Armtpm;tpm/tdENd,tpm;tpm oHk;aqmifvdkolrdwfaqGtaygif;tm; Jasmin pm;aomufukefESifhjrefrmpm;aomufqdkifrS vSdKufvSJpGm zdwfac:ygonf?

4135 Sepulveda Blvd. Culver City Open 6 Days | Closed on Monday CA 90230 310 313 3767 11:00 am to 9:00pm We Do Catering For All Your Occasions (rdkif20twGif;ydk hcr,lyg)

Ko Aung Kyaw Oo ( Saeed)

rEÅav;wdkif;a'oMuD;? jrif;jcHc&dkif? EGm;xdk;MuD;jrdKY? trSwf(1)&yfuGuf? xef;i,fawmbkef;awmfMuD; ynmoiftv,fwef;ausmif;wGif udk&if? ausmif;om;ausmif;olpkpkaygif;203OD;udk tcrJYynm'ge oifMum;ay;vsuf&Sd&m vdktyfaeaom]]jroEÅmESpfxyfausmif;aqmif}} aqmufvkyfaeygojzifY ynmyg&rDukokdvfjyKvdkolrsm; qufoG,fvSL'gef;Edkifygonf/ Los Angeles အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား ကိုစိုးေအာင္+မသီတာၾကည္ (323)-695-9725 ကိုမင္းမင္း+မစန္းစန္း(ေစတနာမြန္ျမန္မာစားေသာက္ဆိုင္) (323)-899-0561 မျဖဴျဖဴ၀င္း (323)-352-4099 ျမန္မာျပည္မွအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ဦးဖိုးသန္း- (09401741940)

CETANA MON MYANMAR RESTAURANT

apwemrGef jrefrmxrif;qdkif · jrefrmxrif;[if;rsdK;pHkESifhaMu;tdk;-aMu;tdk;qDcsuf qDcsufacgufqGJ? rkefY[if;cg;tkef;EdkYacgufqGJ? eef;MuD;okwf? 0ufom;'kwfxdk;ponfh jrefrmtMudKuf tpm;tpmrsm;udkwpfcgavmufvmpm;Munfhygvm;¿ · &[ef;?oHCmawmfrsm;twGufqdkifrSmqGrf;uyfvdkyguvnf;taumif;qHk;o'Ægvufjzifh pDpOfay;ygrnf/

3944 PECK RD, #8 EL MONTE ca 91732

(626) 522 1445

BUSINESS HOURS

Tue - Fri 10:30 AM - 3:00 PM 5:00 PM - 9:00 PM Sat -Sun 11:00 AM - 9:00 PM

အက်ယ္ေဆြးေႏြးလိုပါလွ်င္ - http://myanmargazette.net/235922

Myanmar Gazette

t,f'Dwmhoifykef;


Myanmar Gazette

ema&; trSwfw&aqmif;yg;ESifhtpm;taomufu@

*E¦0ifeJYacwfay:

armifpGrf;&nf

ယေန႔ ျ မန္ မာစာေပေလာကမွာ အမ်ဳိး သားစာေပဆု ( ကဗ်ာ) ေရြး ခ်ယ္ေ ရးႏွ င့္ ပတ္ သ တ္ လုိ ႔ ဝိ ဝ ါဒ၊ဒြိ ပ ါဒ-အျငင္း အခုံေ လးေတြ ျဖစ္ေ နတာကုိ ေဖ့ စ္ ဘု တ္ေ ပၚမွာ အာဏာစာလႊာျပဳေနၾကတာကုိ ဖတ္ေနရပါတယ္။ ဆရာၾကည္မင္း၊ကာတြန္း၀င္းေအာင္၊ စံျငိမ္းဦး စသျဖင့္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေနၾကတာေတြလဲ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဟုိလုိက္ဖတ္ရ ဒီလုိက္ဖတ္ရနဲ႔ စိတ္ရႈပ္သလုိျဖစ္သြားေပမဲ့ "ေၾသာ္ ဒါဟာ ဒီမုိကေရစီပါတကား" လုိ႔ စိတ္ေျဖလုိက္ရေတာ့လဲ ေပ်ာ္ေတာင္လာပါေသးတယ္။ ျမန္မာစကားရွိတယ္မဟုတ္ လား"အျငင္းသန္ အမွန္ ဆုိ" တဲ့။ အယူအဆႏွစ္မ်ဳိးကြဲၾကတာက အမ်ဳိးသားစာေပဆု(ကဗ်ာဆု) ေရြးခ်ယ္ရာမွာ နွစ္မ်ဳိးခြဲျပီး ေရြးမလား၊ေပးမလားဆုိတဲ့ ျပႆနာပါ။ ႏွစ္မ်ဳိးဆုိတာက (၁)-ေရွး ရုိး ျမန္ မာကဗ်ာစပ္ န ည္း (ပုံ သ ႑ာန္ ) ျဖစ္ တဲ ႔ ကာရန္ စ နစ္ ၄-၃-၂၊ ၄-၃-၁၊ ၄-၂၊ ၄-၁ စတဲ့ ကာရန္ကာရန္ယူ နည္းမ်ား ေဒြးခ်ဳိး၊ေလးခ်ဳိး၊ၾတိခ်ဳိး စတဲ့ အခ်ဳိးပုံစံစပ္နည္းမ်ားနဲ႔ ေရးဖြဲ႕ထားတဲ့ကဗ်ာစာအုပ္ေတြထဲက-တစ္ဆု။ (၂)ဘာကာရန္ စ နစ္ မ ွ မသုံး ဘဲ ၊ လြ တ္ လ ပ္ က ဗ်ာပုံ စံ အ မ်ဳိး မ်ဳိး နဲ ႔ ေရးဖြဲ ႕ ထားတဲ့ ေခတ္ေပၚကဗ်ာ၊ ေမာ္ဒန္ကဗ်ာေတြထဲက-တစ္ဆု။ အဲ့ သ လုိ - က ဗ ်ာ ဆု ႏ ွ စ္ ဆုေ ရ ြး မ လား ၊ေ ပး မ လား ဆုိ တဲ့ ျ ပ ႆ နာ ပ ါ ပဲ ။ ခုေနာက္ဆုံး အကဲခတ္ရတာကေတာ့ ကဗ်ာဆုေရြးတာဟာ-စပ္နည္း ပုံစံမွန္-မမွန္ ေရြးတာသက္သက္မဟုတ္ဘူး ကဗ်ာေကာင္း-မေကာင္း ကုိေရြးတာ။ အေတြးေရာ အေရးပါ(စပ္နည္းေရာ စိတ္ကူးပါ)ဘက္စုံ ေပါင္းစည္းေကာင္းမြန္တဲ့ ကဗ်ာမ်ဳိးကုိ ေရြး တာ။ ဒါ့ေ ၾကာင့္ က ဗ်ာေကာင္း တအု ပ္ ပဲ ေရြး ရမွာေပါ့ ဆုိ တဲ့ သေဘာထားကပဲ ေနာ က္ ဆုံး မ ွာ ေ ရ ွ ႕ တ န္းေ ရာ က္ လာ တာ ေ တ ြ ႕ ရ ပ ါ တ ယ္ ။ က ၽ ြ န္ေ တာ္ လဲ က ဗ ်ာ ဆ ရာ တေ ယာ က္ အေ န နဲ ႔ ဝ င္ေ ျ ပာ ရ ရ င္ အေ တ ြး ေ ရာ အေ ရး ပုံ စံ ပ ါ ဘက္စုံေကာင္းတဲ့ ကဗ်ာမ်ဳိးေတြကုိပဲ ႏွစ္မ်ဳိးေကာင္းတစ္အုပ္သာ ေရြးရမယ္ဆုိတာပဲ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ေ တာ္ေ သး တ ယ္ ။ စ ကားေ ျ ပ စာ အု ပ္ေ တ ြ မ ွာ လဲ ေ ရ ွးေ ဟာ င္း စ ကားေ ျ ပ ေရးတာေတြ ထဲ က တဆု ။ ေခတ္ေ ပၚစကားေျပာသလုိ ေရးတာေတြ ထဲ က တဆု ဆုျိ ပီး စကားေျပဆုႏစ ွ မ ္ ်ဳိးေပးခ်င္တယ္လ႔ုိ ေျပာမလာၾကဘူး ၊မေျပာလုက ိ ၾ္ ကပါနဲ႔ေနာ္။ က်ဳပ္တုိ႔ကေခတ္ေပၚ စကားေျပနဲ႔ေရးေနတာဆုိေတာ့....။ ထားပါေတာ့။ ၿပႆနာ ႏွစ္ခုျဖစ္ကုန္ေရာ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တစ္သက္လုံးလုပ္လာတာျမန္မာဆရာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာစကားလုံး အသုံးအႏႈန္းနဲ႔ပတ္သတ္လုိ႔ တခုေလာက္ေတာ့ ဝင္ေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။ "ဂႏၳဝင္" ဆုိ တဲ့ စကားလုံး နဲ ႔ ပ တ္ သ တ္ ျ ပီးေျပာခ်င္ တာပါ။ တကယ္ေ တာ့ အဲ ဒီ စ ကားလုံး က ျမန္မာစကား လုံး မဟုတရ ္ ွာပါ။ ပါဋိစကားပါ။ အဓိပါၸ ယ္ကုိ အဘိဓာန္မ်ဳိးစုမ ံ ွာပါတဲ့ အတုင ိ ္း ေျပာရရင္"စာေကာင္းေပမြန္အျဖစ္စံတင္ထားတဲ့စာေပ"တဲ့။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ ့ ေရွးက ေရးခဲ့ၾကတဲ့-ရွင္မဟာရ႒သာရ၊ ရွင္မဟာသီလဝံသ၊ နတ္ရွင္ေနာင္၊နဝေဒး၊ လိႈင္ထိပ္ေခါင္တင္-တုိ႔ရဲ႕စာ ေပေတြဟာ သူ႔ေခတ္နဲ႔သူ စာေကာင္းေပမြန္ေတြေပါ့။ "ဂႏၳ၀င္ေျမာက္၊စံတင္ေလာက္"တဲ့ စာေတြေပါ့။ အဲဒစ ီ ာေတြက ေရွးေခတ္ထမ ဲ ွာက်န္ချဲ့ ပီမ႔ုိ တခ်ဳိ ႕ ကဂႏၳ ၀ င္ စာေပ ဆုိ တဲ့ စ ကားကုိ "ေရွး စာေပ"၊"ေခတ္ေ ဟာင္း စာေပ"လုိ ႔

MuufMuGyfausmf-2

အဓိပၸါယ္ေကာက္ၾကျပန္ပါတယ္။ မမွားေပမယ့္ လဲ"အမွန္"ေတာ့ ေျပာလုိ႔မျဖစ္ဘူး။ ေရွးေဟာင္း ဟု တ္ေ သာ္ ရ ွိ မဟုု တ္ေ သာ္ ရ ွိ ။ စာေကာင္းေပမြ န္ ဆုိ ရ င္ ဂႏၳ ဝ င္ ပ ါပဲ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္က စာေကာင္းေပမြန္မ်ားကုိလဲ ''ေခတ္ေပၚဂႏၳဝင္''(ေမာ္ ဒန္ကလပ္စစ္) လုိ႔ ေခၚၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ေရွး က ဂႏၳ ဝ င္ က ဗ်ာေတြ ကုိ ရတု ၊ ရကန္ ၊ အဲ ၊ အဏ္ စသည္ ျ ဖင့္ ကဗ်ာပုံ စံ ေတြနဲ႔ေရးပါတယ္။ ကာရန္စနစ္ေတြကို အသုံးျပဳျပီးေရးၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဂႏၳ ၀င္ က ဗ်ာေတြေ ရးဖြဲ ႕ ခဲ့ တဲ့ န ည္း စနစ္ေ တြ ကို ''ဂႏၳ ဝ င္ ' ' နည္း လုိ ႔ ေခတ္ လူေ တြ က ေခၚၾကပါတယ္။ ေခၚသင္တ ့ ာ လဲမန ွ ပ ္ ါတယ္။ ဒါေပမဲခ ့ အ ု ခါ အမ်ဳိးသားစာေပဆု(ကဗ်ာ) ကုိ ေရြးၾကမယ္ဆုိေတာ့ အလြယ္လုိက္ၾကဟန္တူပါရဲ႕။ ''ဂႏၳဝင္ကဗ်ာ" ထဲက တအုပ္ "ေခတ္ေပၚကဗ်ာ" ထဲကတအုပ-္ ႏွစအ ္ ပ ု န ္ စ ွ မ ္ ်ဳိးေရြးၾကမယ္လ႔ုိ သုံးႏႈန္းေျပာဆုိေဆြးေႏြး ၾကတာေတြကို ေတြ႕လုက ိ ရ ္ ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ "ဂႏၳ၀င္ ကဗ်ာေတြထက ဲ တအုပ"္ လုိ ႕ေျပာတာဟာ ဘာအဓိ ပ ၸ ါ ယ္ နဲ ႔ေ ျပာတာဆုိ တာ လူ တုိ င္း သိ ပ ါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ အခု ရ ႈ ပ္ မ ွ ေနာင္ ရ ွ င္း ဆုိ တဲ့ ျမန္ မာစကားလဲ အ ရွိ သားမဟု တ္ လား။ ေျပာလုိ ရ င္း က "ဂႏၳဝင္ ကဗ်ာေတြထက ဲ တအုပ"္ လု႔ေ ိ ျပာခ်င္တာမဟုတပ ္ ါ။ ဂႏၳဝင္ ကဗ်ာစပ္နည္းေတြန႔ဲ ေရးဖြဲ႕ထားတဲ ကဗ်ာေတြထဲက တအုပ္လုိ႔ ေျပာခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေျပာခ်င္ၾကတာက " ျမန္မာ့ေရွးရုိး ကဗ်ာစပ္နည္းပုံစံမ်ားနဲ႔ေရးဖြဲ႕ထားတဲ့ ကဗ်ာစာအုပ္ေတြထက ဲ တအုပ"္ ကုလ ိ ဲ သီးျခားခြျဲ ပီး ကဗ်ာစာေပဆုေပးေစခ်င္တယ္လ႔ုိ ေျပာခ်င္ ၾ ကတာပါ။ ရွ ည္ လုိ ႔ - တုိေ အာင္ေ ျပာလုိ က္ ကာမွ - အတုိ မ ွားသြားခဲ့ တာ ျဖစ္ပုံရပါတယ္။ တုိခ်င္ရင္ ရုိးရာစပ္နည္းနဲ႔ေရးဖြဲ႕ထားတဲ့ ကဗ်ာစာအုပ္ေတြထဲက တအုပ၊္ သုမ ႔ိ ဟုတ္ ရုိးရာပုစ ံ ထ ံ က ဲ တအုပလ ္ ပ ႔ုိ ဲ ေျပာလုရ ႔ိ ပါတယ္။ ရုိးရာပုစ ံ ထ ံ က ဲ တအုပ၊္ ေခတ္ေပၚပုံစံထဲက တစ္အုပ္-အဲသလုိေျပာမွအရႈပ္အရွင္းလုံး၀ကင္းရွင္းသြားမွာပါ။ ခု - ဆုေ ရ ြး ခ ် ယ္ေ ရး အ ဖ ြဲ ႕ ဟာ ဝ ါ ရ င့္ စာေ ရး ဆ ရာ ၾ ကီးေ တ ြ နဲ ႔ ဖ ြဲ ႕ စ ည္း ထား တာျဖစ္ ျ ပီး ဆုေ ရြး ခ်ယ္ ရာမွာ အထက္ အာဏာပုိ င္ မ ်ား၊အစုိး ရအရာရွိ မ ်ားက ပါ၀င္ စ ြ က္ ဖ က္ တာလုံး ၀ မရွိ ဘူး လုိ ႔ သိ ရ တဲ့ အ တြ က္ အထူး ဝမ္း သာပါတယ္ ၊ ဦးေသာ္ေကာင္းကေတာ့စာေရးဆရာမဟုတ္ ဘူး။ စာၾကည္တ ့ က ုိ မ ္ ဴွ းပါ။ စာမ်ဳိးစုဖ ံ တ္ေလ့ ရွိတဲ့ဝါရင့္ စာေပသမားေပါ့။ ဒါေပမဲ့ စာေရးဆရာေတြထဲမွာ ဘာစာမ်ဳိးကုိေရးတာလဲ။ သူကုိယ္တုိင္ကတျခားစာအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ကမာၻ႔စာေကာင္းေပမြန္ေတြကုိ ဦးေသာ္ေကာင္း တုိ႔လုိဖတ္ေလ့ရွိသလားဆုိတာလဲ ၾကည့္ရေသးတာကုိး။ တခ်ဳိ႕က "ဝါရင့္"ေပမယ့္ အသက္ ၾ ကီး ျပီး အခ်ိ န္ မ စီး တာမ်ဳိး လည္း ရွိ တ တ္ ပ ါတယ္ ။ သမာသမတ္ လဲ ရ ွိ ဖုိ ႔ လုတ ိ ာေပါ့ အလကားအားတုင ိ ္း ေဘးကပူပန္မေနပါနဲလ ႔ ႔ုိ ေျပာခ်င္လဲေျပာၾကေေတာ့။ ပူ ပ န္ မိ တာကေတာ့ အ မွ န္ ပ ါ။" အားတုိ င္း "ေတာ့ မ ဟု တ္ ပ ါ။ အသက္ ၾ ကီး လာေလ ဖတ္စရာစာေၾကြးေတြန႔ဲ ေရးစရာအေၾကြးေတြက မ်ားလာေလျဖစ္လ႔ုိ အားလပ္ေနတယ္ မရွိပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္-ဆုေတြေရြးခ်ယ္ေရးအဖြ႕ဲ ကုိ အစုိးရက ၀င္မစြကဘ ္ ူး။ အဖြ႕ဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အ တုိ င္း ဆုေ ပး တာ ပဲ ၀ င္ ရ ပ္ေ ပး မ ယ္ လုိ ႔ ဆုိ တာ ကေ တာ့ အ လ ြ န္ေ ကာ င္း တဲ့ ဒီ မုိ ကေရစီ အရသာပါပဲ ။ ဟုိ - အရင္ေ ခတ္ ကေတာ ့ အစုိး ရကသေဘာမက်တဲဲ့ စာေရးဆရာကုိ ေရြးခြင့္ မရွိခဲ့ဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္ ။ တကယ္ေတာ့ အရင္အစုိးရက စာေရးဆရာစစ္စစ္ေတြကို ဘယ္စာေရးဆရာကုိမွ မၾကည္ပါ။ စာေရးဆရာေတြကလဲ အစုိး ရကုိ မၾကည္ ခဲ့ ပဲ ကုိး ။ အစုိး ရက ဘု န္းေတာ္ ဖ ြဲ ႕ ၊ဖားေတာ္ ဘ ြဲ ႕ေရးသူ မ ်ားကုိ ေတာ့ၾကည္ေပ့။ ခက္တာက စာေရးတဲ့ လူတုိင္း ကုိ စာေရးဆရာလုိ႔ ထင္မွတ္တာပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္လဲ"စာေပလုပ္သား"လုိ႔ ေခၚခံရတာျဖစ္မွာေပါ့။ စစ္တပ္လုပ္သားလုိ႔ေတာ့မ ေခၚခဲ့ဘူးေနာ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်န္းမာထုိက္သူေတြ က်န္းမာၾကပါေစ။ ေမာင္စြမ္းရည္ ၂၀၁၈၊ဂၽြန္

ဗီယက္နမ္ ၾကက္သားေၾကာ္ (Vietnamese Crispy Fried Chicken)

Crispy Fried Chicken KZ CJ # 129120

Crispy Fried Chicken ဆို တာ သာမာန္ အားျဖင့္ ကို ယ္ ပို င္ အႏွ စ္ နဲ ႕ နယ္ ထား ႏွပထ ္ ားမယ္။ ကိယ ု ပ ္ င ို န ္ ည္းနဲ႕စပ္ထားတဲ့ အမႈန႕္ ေတြ (ဂ်ံ၊ု ေျပာင္း၊ အာလူး၊ ဆန္၊ ပါမုန႕္ မႈန႕္ ) စသည္ျဖင္န ့ ႕ဲ လူးမယ္ ဆီျမဳပ္ ေၾကာ္မယ္။ ကိယ ု ပ ္ င ို ္ အခ်ဥ္ေတြန႕ဲ တြစ ဲ ားမယ္စသည္ျဖင့္ေပါ့။ ႏိုင္ငံတစ္ခုဆီရဲ့ နည္း တစ္မ်ိဳးစီေလးေတြ စုေပးလိုက္ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့လရဲ႔ အဆက္ ၂ပါ။

ယိုးဒယား ၾကက္ေၾကာ္ (Thai Crispy Fried Chicken)

http://myanmargazette.net/235326

www.MyanmarGazette.net

(Credit: https://www.seriouseats.com/recipes/2012/03/thai-deep-friedchicken-recipe.html) ၾကက္သား ေတာင္ပံေတြခ်ည္း (၈) ခု ေရေဆး စစ္ထားပါ။ ငရုတ္ဆုံထဲကို ၾကက္သြန္ျဖဴ ၄ မႊာေလာက္ နံနံပင္ရဲ့ အျမစ္ ၄ ခုေလာက္ ငရုတ္ေကာင္းေစ့ ၁၀ ေစ့ေလာက္ ထည့္ေထာင္းထားပါ။ ေနာက္ ဇလံု တစ္ခုထဲမွာ ဂ်ံုမႈန္႕ ထမင္းစားဇြန္း ၄ ဇြန္း ၾကက္ဥ ၁ လုံး ေဖာက္ထည့္ ေရ ထမင္းစားဇြန္း ၂ ဇြန္း ငံျပာရည္ ထမင္းစားဇြန္း ၂ ဇြန္း ပဲ ငံျပာရည္ ထမင္းစားဇြန္း ၂ ဇြန္း ခုနက ေထာင္းထားတဲ့ နံနံျမစ္နဲ႕ ၾကက္သြန္ျဖဴပါ သမေအာင္ ေရာေမႊ ထားပါ။ ေၾကာ္ ခ ်င္ တဲ့ ၾကက္ သားတုံး ကို အမႈ န္ ႕ ဇလုံ ထဲ ႏွံ ႕ေအာင္ ႏွ စ္ လူး ျပီး မွ ဆီ ပူ ပူ ထဲ မ ွာ လိုခ်င္တဲ့ အညိဳေရာင္သန္းတဲ့ ထိ ဆီျမဳတ္ေၾကာ္ပါေလ။ ယိုးဒယားအခ်ဥ္နဲ႕ တြဲစားလို႕ရပါျပီ။

တရုတ္ ၾကက္ေၾကာ္ (Chinese Style Crispy Fried Chicken)

(Credit: http://www.geniuskitchen.com/recipe/chinese-style-fried-chicken-381962) ၾကက္သား ရင္အုပ္ပိုင္း ၆ ခုကို လိုသလို တုံးထားပါ။ ပန္းကန္တစ္ခုထဲမွာ ၾကက္ဥ ၆ လုံး အကာခ်ည္း ယူထားတာကို ပဲငံျပာရည္ ထမင္းစား ဇြန္း ၆ ဇြန္း နဲ႕ ခေလာက္ထားပါ။ ခေလာက္ထားတဲ့ ဇလံုထဲကို ၾကက္သားေတြ ထည့္ကာ နာရီဝက္ေလာက္ ႏွပ္ထားပါ။ ေနာက္ ဇလံု တစ္ခုထဲမွာ ဂ်ံု မႈန္႕ ေကာ္ဖီ တစ္ခြက္စာ နဲ႕ ေျပာင္းမႈန္႕ ေကာ္ဖီ တစ္ခြက္စာ ကို သမေအာင္ ေမႊထားပါ။ ႏွပထ ္ ားတဲ့ ၾကက္သားတုံးကို အမႈန႕္ ဇလုထ ံ ဲ ႏွ႕ံ ေအာင္ ႏွစလ ္ ူးျပီးမွ ဆီပပ ူ ထ ူ မ ဲ ွာ လိခ ု ်င္တဲ့ အညိဳေရာင္သန္းတဲ့ ထိ ဆီျမဳတ္ေၾကာ္ပါေလ။ သံပုရာ အခ်ဥ္ နဲ႕ သို႕မဟုတ္ လိေမၼာ္အခ်ဥ္နဲ႕ တြဲစားလို႕ရပါျပီ။

(Credit: http://whiteonricecouple.com/recipes/vietnamese-fried-chicken/) ၾကက္သား ေပါင္သားေတြခ်ည္း (၈) ခု ေရေဆး စစ္ထားပါ။ ဇလံု တစ္ခုထဲမွာ ဆီ (၆၀ မီလီလီတာ) ငါး ငံျပာရည္ (၆၀ မီလီလီတာ) သၾကား အညိဳ ထမင္းစားဇြန္း ၁ ဇြန္း ရွာလကာရည္ ထမင္းစားဇြန္း ၁ ဇြန္း ၾကက္သြန္ျဖဴ ၅ မႊာေလာက္ ႏုတ္ႏုတ္စင္းထားတာရယ္ ငရုတ္ေကာင္းအနက္ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တစ္ဝက္ေလာက္ရယ္ နဲ႕ ၾကက္သားေတြကို နယ္ျပီး မေၾကာ္ခင္ ၂ နာရီေလာက္ ၾကိဳႏွပ္ထားပါ။ ေနာက္ ဇလံု တစ္ခုထဲမွာ ဂ်ံုမႈန္႕ ၁၂၅ ဂရမ္ Baking powder လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္း ကို ေရ (၄၈၀ မီလီလီတာ) နဲ႕ မုန္႕ႏွစ္ကို ေခ်ာေနေအာင္ ေရာနယ္ထားပါ။ ေၾကာ္ခ်င္တဲ့ ၾကက္သားတုံးကို မုန္႕ႏွစ္ဇလုံထဲ ႏွံ႕ေအာင္ ႏွစ္လူးျပီးမွ အႏွစ္အပိုေတြကို ၾကက္သားတုံးမွ ျပန္စစ္ခ်ပါ။ ဆီပူပူထဲမွာ လိုခ်င္တဲ့ အညိဳေရာင္သန္းတဲ့ ထိ ဆီျမဳတ္ေၾကာ္ပါေလ။ မန္က်ည္းမွည့္ အခ်ဥ္ သို႕ ငရုတ္ခ်ဥ္ နဲ႕တြဲစားလို႕ရပါျပီ။

အင္ဒီယ ၾကက္ေၾကာ္ (Indian Crispy Fried Chicken) (Credit: https://food52.com/blog/12762-how-to-make-indian-fried-chicken) ၾကက္သား ေပါင္ ပိုင္း ကို အ႐ိုးထုတ္ထားပါ။ ၾကက္သားတုံးေတြရွိတဲ့ ဇလံုထဲကို Paprika အမႈန္႕ – ထမင္းစားဇြန္း ၁ ဇြန္း (ျမန္မာလို အေရာင္တင္မႈန္႕နဲ႕ တူလားမသိ) နံနံေစ့ အမႈန္႕ – လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တစ္ဝက္ သံပုရာရည္ – ထမင္းစားဇြန္း ၁ ဇြန္း ၾကက္သြန္ျဖဴ ၂ မႊာေလာက္ ေတာက္ေတာက္စင္း၊ ဂ်င္း တစ္လက္မေလာက္ ကို ေတာက္ေတာက္စင္း ဆား နဲ႕ ငရုတ္ေကာင္း – သင့္ေတာ္ရုံ နဲ႕ နယ္ျပီး ၁ နာရီေလာက္ ေရခဲေသတၱာထဲ ႏွပ္ထားပါ။ ေနာက္ ဇလံု တစ္ခုထဲမွာ ေျပာင္းမႈန္႕ – ထမင္းစားဇြန္း ၄ ဇြန္း ဆန္မႈန္႕- ထမင္းစားဇြန္း ၂ ဇြန္း ဂ်ံုမႈန္႕ – ထမင္းစားဇြန္း ၂ ဇြန္း အေရာင္တင္မႈန္႕ – လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္းခြဲ ဆား နဲ႕ ငရုတ္ေကာင္း – သင့္ေတာ္ရုံ နဲ႕ အမႈန္႕ေတြကို ေရာေမႊထားပါ။ ေနာက္ပန္းကန္ တစ္လုံးထဲမွာ ၾကက္ဥ ၂ လုံး ထည့္ ခေလာက္ထားပါ။ ေၾကာ္ဖို႕ ဆီ အဆင္သင့္ျဖစ္မွ နယ္ထားတဲ့ ၾကက္သားကို ၾကက္ဥႏွစ္ထဲ ထည့္လိုက္ အမႈန္႕လူးလိုက္ လုပ္ျပီးမွ ဆီပူပူထဲမွာ လိုခ်င္တဲ့ အညိဳေရာင္သန္းတဲ့ ထိ ဆီျမဳတ္ေၾကာ္ပါေလ။ အ ခ ် ဥ္ ကေ တာ့ ဒိ န္ ခ ် ဥ္ ကို စ မံု စ ပ ါး အ မ ႈ န္ ႕ န ည္း န ည္း ၊ ဆား န ည္း န ည္း ၊ င ရု တ္ေ ကာ င္း န ည္း န ည္း ၊ င ရု တ္ သီး မ ႈ န္ ႕ န ည္း န ည္း နဲ ႕ ခေ လာ က္ ထား တာ နဲ ႕ တြဲစားလို႕ရပါတယ္။

(jymokd 1380) July 2018 A 6

a':oef;cif(eef;eef;)

'k-ausmif;tkyfq&mrMuD;(jidrf;) txu(1) tif;pdef

touf(84ESpf)

ေက်ာက္ ဆ ည္ ခ ရို င္ ၊ ျမစ္ သားျမိ ဳ ႔ေ န ဆရာၾကီး ဦး အို င္ +ေဒၚသီ လ ွ တို ႔ ၏ သမီး ၊ ဦးလွသန္း၀င္း(ျငိမ္း၊ အင္းစိန္ G.T.I ႏွင္႔ စက္ မ ႈ လ က္ မ ႈ အ ထက္ တ န္းေက်ာင္း -၂) ၏ ဇ နီး ၊ ဦးေ ဇ ယ ် ၀ င္း ၊ ဦးေ တ ဇ ၀ င္း ၊ ဦးသန္စိုး၀င္း(ခ)တိုးငယ္+ေဒၚစႏၵီဇင္ေမာ္ တို႔၏ေမြးသမိခင္၊ Charlotte(ခ)သေျပ၀င္း ၏ ခ်စ္လွစြာေသာအဘြား ေဒၚသန္းခင္္(ခ) နန္းနန္းသည္ ၂၀၁၈ခုႏစ ွ ၊္ ဇြနလ ္ ၁၄ရက္ေန႔ နံနက္တင ြ ္ United States, Los Angeles ျမိဳ၊႔ Hoag Hospital ၌ ကြယ္လြန္သြားပါသျဖင္႔ က်န္ ရ စ္ေ သာခႏၶာ ကို ယ္ ကို မိ ခ င္ ၾ ကီး ၏ ဆႏၵ အ ရ UCI College of Medicine, Irvine, CA သို ႔ လ ွ ဴ ဒါန္း ျပီး စီးေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။ ကြယ္လြန္သူအားရည္စူးျပီး ရက္လည္ ဆြမ္းေကၽြးကုသလ ုိ က ္ C ို alifornia ျပည္နယ္၊ Fountain Vallley ေနအိမတ ္ င ြ ္ ၂၀၁၈ခုႏစ ွ ၊္ ဇြန္၂၀ရက္က ပင္႔သံဃာမ်ားအား ေန႔ဆြမ္း ဆက္ကပ္လဴွ ဒါန္းကာ တရားနာ၊ ေရစက္ခ်၊ အမွ်ေ၀ ကုသုိလ္ျပဳခဲ႔ပါသည္။ က်န္ရစ္္သူမိသားစု

ODqnf;cifajrmifarmif oef; ;tif*sifeD,m/

(0g;a&Smifqnfwnfaqmufa&;ESifYrl;jrpfpDrHudef;/

(1935-2018) touf(83ESpf)

ရ န္ ကု န္ ျ မိ ဳ ႔ ၊ စ ဥ္ ႔ အိုး တ န္း လ မ္းေ န ဦး ယု ရီ +ေဒၚရွ င္ တို ႔ ၏ သားၾကီး ၊ ေဒၚလွ လွၾကည္၏ခင္ပြန္း၊ မီလင္ဒါ၊ လင္႔စ္သန္း၊ ေရခ်ယ္ တို ႔ ၏ ခ်စ္ လ ွ စ ြာေသာဖခင္ သ ည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ၂၆ရက္ေန႔တြင္ San Francisco ေနအိ မ္ ၌ ကြ ယ္ လ ြ န္ အ နိ စ ၥ ေရာက္သြားပါသျဖင္႔ မတ္လ၃၁ရက္ေန႔တင ြ ္ မီးသျဂိဳဟ္ျပီးစီးေၾကာင္း ရပ္ေ၀းရပ္နီးေဆြ မ်ိ ဳးမိ တ္ သ ဂၤ ဟ မ်ားအား အေၾကာင္း ၾကား အပ္ပါသည္။ ဦးခင္ေမာင္သန္း၏ ေနာက္ဆံုးခရီးႏွင္႔ အသု ဘ ကိ စ ၥ အ ၀၀တို ႔ တ ြ င္ လည္းေကာင္း၊ ၄၉ရက္ေျမာက္အမွ်ေ၀ဆြမ္းကပ္္ကုသုိလ္ အလွဴ၌လည္းေကာင္း၊ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ ကူညၾီ ကသည္႔ ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ က်န္ရစ္္သူမိသားစု

oma&;?ema&;rsm; vpOfxw k jf refrmh*ZufwiG f tcrJhaMumfjimEdkifygonf 626 506 9608


Myanmar Gazette

vl0ifrIMuD;Muyfa&;u@

a&SYae FRED ERICK WIN ESifhtifwmAsL; Win Law Firm - Ad Page A 19

jrefrmh*Zuf အေမရိကႏုိ္င္ငံမွာ တဦးတည္းေသာ ျမန္မာ့ ျမင္းစီးခ်န္ပီယံလည္းျဖစ္၊ ျပည္နယ္ ၅၀ မွာရွိတဲ့ျမန္မာေတြအတြက္၊ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာမွာ အေကာင္းဆုံး လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ႏုိင္ တဲ့နယူးဂ်ာဆီျပည္နယ္က ေရွ႕ေန FRED ERICK WIN ကုိ ျမန္မာ့ဂဇက္က အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ Immigration ကိစၥနဲ႕ ပတ္သတ္သမွ်တစ္ေယာက္တင္ တစ္ေယာက္ေအာင္ေနတဲ့ဆရာ့ကို"အေမရိကႏုိင္ငံမွာ တရား၀င္ေနထုိင္ခြင့္ရရွိေရး" မွာ ဘယ္နည္းေတြ နဲ႔ ရႏုိင္ေၾကာင္း ေမးျမန္းျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ ျ ပ ည္ န ယ္ေ ပ ါ င္း မ ်ား စ ြာ မ ွာ အေ ၾ ကာ င္း အ မ ် ဳိး မ ် ဳိး နဲ ႔ေ ရာ က္ ျ ပီး ေ န တဲ့ သူေ တ ြ ၊ေရာက္လာဦးမယ့္သူေတြအတြက္ ၾကဳံေတြ႔ရမယ့္ လ.ဝ.က ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားအ ေၾကာင္းကုိ ျမန္မာဂဇက္က ျခံဳငံုေမးျမန္းေပးထားတာျဖစ္ျပီး ပုဂလ ၢ က ိ ဆိင ု ရ ္ ာအေျခအေနအရ တဦးနဲ႔တဦးအေျခအေနမတူတဲ့အတြက္ တကယ္ရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ားအေနနဲ႔ စာမ်က္ႏွာ (၁၉ ) မွာရွိတဲ့ ေၾကာ္ျငာအတိုင္း ဆရာ့ဆီတုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ Q- အေမရိကမွာ တရားဝင္ေနထုငိ ခ္ ငြ ရ့္ ရွိေရးအတြက္ "ဘာေတြ"လုပရ္ င္ ရႏုငိ ပ္ ါသလဲ။ ေျ ဖ - အေ ကာ င္း ဆုံး နဲ ႔ အ ျ မ န္ ဆုံး န ည္း က ႏို င္ ငံ သား ျ ဖ စ္ ျ ပီး ထား သူ နဲ ႔ လက္ထပ္ျခင္းပါဘဲ။ လက္ထပ္ျပီး (၈)လေလာက္ၾကာရင္ စာရင္းတင္ရပါတယ္။ဒါေပမယ့္ အေရးၾကီး တဲ့ အ ခ်က္ေ တြ နဲ ႔ ျပည့္ စုံ ရ ပါမယ္ ။ Genuine Love ျဖစ္ ဖုိ ႕ လုိ ပ ါတယ္ ။ သိ တဲ့ အ တုိ င္း ပါပဲ ။ လက္ ရ ွိ သ မၼ တ လက္ လ က္ ထ က္ မ ွာ အထူး စုံ စ မ္းေရးေကာ္ မ ရွ င္ နဲ ႔ အထူးစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဆုိတာဖြဲ႕ျပီး လ.ဝ.က ကိစၥမွန္သမွ်ကို္ နက္နက္နဲနဲ စစ္ေဆးျပီးမွ ေပးပါတယ္ ။ အစြ န္ ဆုံး လက္ ရ ွိ ႏို င္ ငံ သား ျဖစ္ ျ ပီး သူ ကုိေ တာင္ ဥပေဒတစ္ စုံ တ ရာ ျငိ စ ြ န္း မႈ ရ ွိ ျ ပီ လုိ ႔ ထ င္ ရ င္ ဒီ စ စ္ေ ဆးေရးနဲ ႔ လု ပ္ေ ဆာင္ ပ ါတယ္ ။ ဒီေ တာ့ လက္ ထ ပ္ မ ယ္ ဆုရ ိ င္ေတာင္ စနစ္တက်လုပရ ္ ပါမယ္။ လက္မထပ္ခင္က ဆက္သယ ြ မ ္ -ႈ အျပန္အလွန္ေပးခဲ့ တဲစ ့ ာ၊ Facebook Message ဓာတ္ပုံေတြ တင္ျပရမွာျဖစ္သလုိ ပတ္ဝန္းက်င္အသိအမွတျ္ ပ ဳမႈ၊ႏွစဖ ္ က္မဘ ိ အသိအမွတျ္ ပဳမႈ အဲသလုတ ိ င္ျပႏုင ိ မ ္ ရ ွ ပါတယ္။ တကယ္ေပးေတာ့မယ္ဆရ ုိ င္ "အင္တာဗ်ဴး" ရွတ ိ တ္ပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ႏွစဥ ္ ီးနွစဖ ္ က္ အထူးျပင္ဆင္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႕အၾကဳံကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ Clients မွန္သမွ် အနည္ဆုံး ၂ၾကိမ္ ကုိယ္တုိင္သင္ေပးျပီးမွ ဝင္ေစပါတယ္။ ဒုတယ ိ နည္းကေတာ့ ႏုင ိ င ္ ံေရး ခုလ ိ ခ ႈံ င ြ ပ ့္ ါ။ အမ်ားအားျဖင့္ ဒီႏင ုိ င ္ ံေရာက္ျပီး အလုပလ ္ ပ ု ္ ခြင့္ Work Permit နဲ႔ ဒရုိင္ဘာ လုိင္စင္အျမန္ရႏုိင္တဲ့နည္းဟာ ဒီတနည္း အျမန္ဆုံးမုိ႔ ဒီနည္းနဲ႔ေလွ်ာက္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ကုိက္ညီသူဆုိရင္ေပါ့။ Q- ဒီ 'ႏုိင္ငံေရး ခုိလႈံခြင့္' ဆုိတာ-ခုခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ ေလွ်ာက္လုိ႔ ရပါေသးလား။ ဘယ္အခ်က္ေတြနဲ႔ညီမွေလွ်ာက္ႏုိင္ပါသလဲ။ ေျဖ- ေလွ်ာက္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ႏုိင္ငံထဲမွာျမန္မာႏုိင္ငံ ပါပါတယ္။ ဒီေန႔ထိလဲ ဥပေဒမွာအ တည္ျပဳထားဆဲမုိ႔ေလွ်ာက္ခြင့္ျပဳပါတယ္။ဘယ္အခ်က္ေတြနဲ႔ ညီရမွာလဲဆုိေတာ့ 'ႏုိင္ငံေရး ခုိလႈံခြင့္' ေလွ်ာက္ရမဲ့သူဟာ ေခါင္းစဥ္ ၃ ခုေအာက္ ပါ၀င္သူျဖစ္ရပါမယ္။ ၁။ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ခဲ့သူ။။ ၂။ ဘာသာေရးကုိးကြယ္မႈအရ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံရသူ။ ၃။ မိမိယုံၾကည္ရာအသင္းအဖြဲ႕တခုအတြက္ မိမိအစုိးရက ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံေနရသူ ။ဒီလုိလူေတြကို ကုိယ္တုိင္းျပည္ျပန္ရင္ ညွင္းပမ္း၊နွိပ္စက္၊သတ္ျဖတ္၊ဖမ္းဆီးခံရမယ့္ေဘး ဆုိးေတြရွိတယ္ဆုိရင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။ Q- ဒီလုိေလွ်ာက္မယ္ဆရုိ င္ U.S. အစုိးရကုိ ဘယ္ေလာက္ေပးသြင္းရျပီး ေရွ႕ေနငွားလွ်င္ ဘယ္ေလာက္ ကုန္က်တတ္ပါသလဲ။ ေျဖ. ေလွ ်ာက္ ထားမႈ အ တြ က္ တစ္ ျ ပားမွ မေပးရပါဘူး ။ ေရွ ႕ေနငွားရမ္း ခကေတာ့ အမႈ ျ ဖစ္ စ ဥ္ အ လုိ က္ ေတာင္း ခံ တ တ္ ၾ ကပါတယ္ ။ ကၽြ န္ေ တာ္ ရဲ့ ေရွ ႕ေနသက္ တ မ္း

(jymokd 1380) July 2018 A 7

www.MyanmarGazette.net

၁၀ႏွစ္ေက်ာ္မွာေတာ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးျဖစ္ခဲ့ရင္ က်သင့္စရိတ္ရဲ႕ ၂၀%အျမဲေလွ်ာ့ယူပါတယ္။ Q- တရားမ၀င္ေနထုငိ သ ္ ဆ ူ တ ုိ ာ ဘယ္လလ ုိ ူေတြကုိ္ေခၚတာပါလဲ။ ဒီအစုိးရလက္ထက္မွာ တရားမဝင္ေနထုိင္သူေတြ အတြက္အႏၱရာယ္ၾကီးမားပါသလား။ ေျဖ- ဒီ ကေန႔ ကမာၻ ႔ သတင္း မွာ hot အျဖစ္ ဆုံး ကေတာ့ အေမရိ က ႏုိ င္ ငံ ရဲ ႕ လူ၀င္မၾႈ ကီးၾကပ္ေရး ကိစပ ၥ ါဘဲ။ တရားမ၀င္ေနထုင ိ သ ္ ူ ဆုတ ိ ဲ့ ေနထုင ိ ခ ္ င ြ စ ့္ ာတမ္းတစ္စတ ုံ စ္ရာ မရွိတဲ့သူေတြမဆုိနဲ႔ လက္ရွိ ဂရင္းကဒ္နဲ႔ စီတီစင္ ရရွိျပီးသားဆုိတဲ့လူေတာင္ ခ်က္ခ်င္းျပ န္ပုိ႔တဲ့အေျခအေနေတြရွိေတာ့ အႏၱရာယ္ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ေန႔စဥ္သတင္းေတြမွာလဲ ေတြ႔ေနၾကရမွာပါဘဲ။ ေျပာရရင္ ေဒၚနယ္ထရန္မ ႔ တုင ိ ခ ္ င္နဲ႔ အခုမတူေတာ့ပါဘူး။ အေအာင္ ေပးျခင္းထက္ ၿငင္းလုက ိ တ ္ ာမ်ားပါတယ္။ ဗီဇာေတြတုိးတာေတာင္ လြယလ ္ ယ ြ မ ္ ရေတာ့ပါဘူး။ အမႈတစ္ခုတုိင္းစီကုိ စုံစမ္းတယ္။ အေကာင္းဆုံးက ေရွ႕ေနရဲ႕အၾကံယူပါ။ ဘာဘဲလုပ္လုပ္ မလုပ္ခင္တုိင္ပင္ပါ။ လုပ္ျပီးမွဆုိ ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားေပးျပီးသားေတြေတာင္ ေကာ္ မ တီ ဖ ြဲ ႔ ျ ပီး မသကၤာ ရင္ ျပန္ စ စ္ေ ဆးေနတာဆုိေ တာ့ တရားရုံး နဲ ႔ ပ တ္ သ တ္ လာရင္ ေရ ွ ႕ေ န ရ ွိေ န ျ ခ င္း ဟာ အ ပ္ နဲ ႔ ထ ြ င္း ရ မ ယ့္ ကိ စ ၥ ကို ေ ပ ါ က္ စိ န္ နဲ ႔ေ ပ ါ က္ ရ မဲ့ ကိ န္း က ေရွာင္ႏုိင္တာေပါ့။ Q- ႏိငု င္ ံေရးခိလ ု ခ ႈံ င ြ ႔္ ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ ဘယ္ေလာက္ထၾိ ကာႏုင ိ ပ ္ ါသလဲ။ ေလွ်ာက္ထား ျပီး ကုိယ့္တုိင္းျပည္ျပန္မယ္ဆုိရင္ ျပန္ခြင့္ ရွိပါသလား။ ေျဖ- ႏိင ု င ္ ံေရးခိလ ု ခ ႈံ င ြ ႔္ေလွ်ာက္ထားျခင္း' လုပထ ္ ုံးလုပန ္ ည္းအရ ေျပာဖုသ ႔ိ ပ ိ ခ ္ က္ပါတယ္။ ၿ မ န္ တာ လဲ ရ ွိ တ ယ္ ။ ၾ ကာ တာ လဲ ရ ွိ တ ယ္ ။ ေ လာေ လာ ဆ ယ္ ခု ၂ ၀ ၁ ၈ ထဲ မ ွာ မၾကာခင္ကေအာင္သြားတဲ့ လင္မယားအတြဆ ဲ ရ ုိ င္ တလအတြင္း ျပင္ဆင္ျပီး ေအာက္ရုံးမွာဘဲ တစ္ ခ ါထဲေ အာင္ တာပါ။ အေရးၾကီး တာက ေရာက္ ျ ပီး တစ္ ႏ ွ စ္ အ တြ င္းေလွ ်ာက္ ပ ါ။ ေအာက္ရုံးဆုိတာကလဲ အင္မီဂေရးရွင္း ရုံးရဲ႕စစ္ေဆးမႈနဲ႔ အေအာင္ေပးျခင္းပါ။ ခ်က္ျ ခင္းဆုိရွယ္၊အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္နဲ႔ တႏွစ္အတြင္း ဂရင္းကဒ္ရပါတယ္။ ၅ႏွစ္ၾကာေနရင္ ႏို င္ ငံ သားေလွ ်ာက္ ခ ြ င့္ ရ ွိ ပ ါျပီ ။ ေအာက္ ရုံး ၿငင္း ပယ္ ခံ ရ ရင္ေ တာ့ အေပၚရုံး လုိ ႔ေ ခၚတဲ့ တရားရုံးၾကီးကုိ တတ္ရပါတယ္။ ၂ႏွစ္ကေန ၁၀ႏွစ္အထိ ၾကာတတ္တာေတြလဲရွိတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူထံမွ တင္ျပရမဲ့ အေထာက္အထားအခ်က္အလက္ေတြေပၚ မူတည္ျပီး "ေအာင္ တ ယ္ ။ ၿငင္း တယ္ ။ ၿပန္ ပို ႔ တ ယ္ ဆုိ တာေတြ ျဖစ္ လာပါတယ္ ။ ေအာက္ ရုံး မွာ ၿငင္းပယ္ခရ ံ သည္တ ့ င ုိ ္ တင္ျပီးရက္ေပါင္း ၁၅၀ (၅)လ ၾကာတဲအ ့ ခါ တရား၀င္အလုပလ ္ ပ ု ခ ္ င ြ ့္ (Work Permi t) ဆုိ ရ ွ ယ္ က ဒ္ (S.S) နဲ႔ Driver Lincese ေတြထု တ္ ႏုိ င္ ျ ပီး ေက်ာင္းတတ္လုိပါကလည္း တတ္ခြင့္ရျပီး အစုိးရရဲ့ အေထာက္အပံ့လဲရပါတယ္။ Q- ေအာင္ခဲ့မယ္ဆရုိ င္ မိသားစုရွိပါက ေခၚယူခြင့္ရွိပါသလား။ တင္ျပီးသားျဖစ္ေသာ္လဲ အိမ္ေထာင္ျပဳမွာမုိ႔ " ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင္႔" ကို ျပန္ရုပ္သိမ္းခြင့္ရွိပါသလား။ ေျ ဖ . ေ လ ွ ်ာ က္ ထား စ ဥ္ က အိ မ္ေ ထာ င္ သ ည္ ျ ဖ စ္ေ ၾ ကာ င္း ေ ဖာ္ ျ ပ ခဲ့ ရ င္ ကုယ ိ အ ့္ မ ိ ္ေထာင္အမည္ ကေလးအမည္ ေဖာ္ျပေပးထားရင္ ေအာင္တာနဲ႔ ေခၚယူခြင့္ဆက္ ေလွ်ာက္ႏုိင္ပါတယ္။ တင္ျပီးသား " ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင္႔" ေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိ ျပန္ရုပ္သိမ္း ခြ င့္ ရ ွိ ပ ါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေ တာ့ မ ွ ထပ္ေ လွ ်ာက္ ခ ြ င့္ မရွိေ တာ့ ဘူး ။ နို င္ ငံ သားကုိ လက္ထပ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ လက္ထပ္ခြင့္ရွိျပီး မိမိ၏ Status ကုိေျပာင္းေလွ်ာက္ႏုိင္ပါတယ္။ Q - " ႏို င္ ငံေ ရးခို လ ႈံ ခ ြ င္ ႔ " တင္ ျ ပီး သားသူေ တြေ ရာ၊ မတင္ ရေသးတဲ့ သူေ တြေ ရာ အလြန္သိခ်င္ေနတဲ့ "ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင္႔"တစ္ခုရဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း process တစ္ခုလုံး သိခြင့္ရွိနုိင္ပါသလားဆရာ။ ေျဖ- တရားရုံးဆုင ိ ရ ္ ာ Information မွနသ ္ မွ် Website ေတြမွာ ေဖာ္ျပထားတတ္ပါတယ္။ အေ တ ြ ႕ အ ၾ က ဳံ အ ရ လ ည္း ေ ျ ပာ ျ ပ ႏုိ င္ ပ ါ တ ယ္ ။ ဒ ါေ ပ မဲ့ " ဥ ပေ ဒ အ ၾ ကံေ ပး ခ ် က္ " အေနမ်ဳိးနဲ႔မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္အေသးစိတ္သိခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေနာ္႔ office ကုိ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္။ Online ေတြမွာေတာ့ ဇယားၾကီးေတြနဲ႔ တကြ Asylum Process ကုဖ ိ င ြ ျ့္ ပီး ေလ့လာႏုင ိ ပ ္ ါတယ္။ အၾကမ္းအားျဖင္က ့ ေတာ -့ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ထားတဲ့ File အနည္းဆုံးစာမ်က္နွာ ၅၀မွ ၉၀ခန္႔ရွိတဲ့ file တစ္ခု ျပည့္ျပည့္စုံစုံ file တစ္ခု ေကာ္ပီ ၃စုံ ဌာန ၃ခုခြဲပုိရပါတယ္။ မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ပုိ႔ပါ။ ပထမဆုံးေရာက္သြားမွာက Service Center မွာ ၂ပတ္ခန္႔စစ္ေဆးျပီး စီစစ္လုိ႔ၾကဳိက္ရင္ ဆက္သြားျပီး-မျပည့္စုံတဲ့ဖုိင္တြဲမ်ားကုိ

ပုိ႔သူထံျပန္ပုိ႔ေပးတတ္ပါတယ္။ တခါတရံ တစ္လတခါတရံ (၄၅)ရက္မွာ အင္တာဗ်ဴး Date ေပးပါတယ္ ။ ဒီ အ င္ တာဗ်ဴးဟာ BIS Pre-Interview ေခၚျပီး ဒီ မ ွာ က လူ၀င္မၾႈ ကီးၾကပ္ေရး အရာရွိေတြက စစ္ေဆး တာပါ။ ေအာင္ ရ င္ လ ည္း ဒီ မ ွာ တခါထဲ ေအာင္ပါတယ္။ဆက္လက္စစ္ေဆးဖုလ ႔ိ ရ ုိ င္ ေတာ့ Adjudication ဆက္ ပုိ ႔ ပ ါမယ္ ။ ဒီေနရာမွာ In status နဲ႔ Out of status ၂ခုခထ ြဲ ားျပီး In status သမားေတြအတြက္ က အျငင္းခံရရင္ N.O.I.D ဆက္သြားရ ပါတယ္။ ၁၄ ရက္ေစာင့္ျပီး ျပန္စစ္ပါတယ္။ ၁၄ရက္ေ က်ာ္ လုိ ႔ မ ွ ေလွ ်ာက္ ထားသူ က ျပန္မေလွ်ာက္ရင္ မရပါဘူး။ အဲဒ ့ ါမရရင္ Final Denial Letter ပုပ ႔ိ ါတယ္။ ပုျ႔ိ ပီးရင္ေတာ့ အဲ ဒီ လူ National Records Center ပုိ႔လုိက္ပါတယ္။ ေအာ င္ ရ င္ေ တာ့ G ra n t လု ပ္ လုိ က္ ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူထံ စာထုတ္ေပးျပီး I.94 နဲ႔ E.A.D တခုထဲထုတ္ေပးပါတယ္။ ဒီ လူေ တ ြ က အ မ ်ား အား ျ ဖ င့္ D e t e n t i o n C e n t e r ေ တ ြ ထဲ က လူေ တ ြ ပ ါ ။ အ ျ ပ င္ လူေ တ ြ ကေ တာ့ အေ ပ ၚ ရုံး မ ွာ ေအာင္ရင္ အဲသ ့ လုပ ိ ရ ဲ ျပီး မေအာင္ေသးရင္ R E F E R R A L ေ ခ ၚ တဲ ႔ Im m i g ra t i o n Judge တရားရုံး ၾကီး စတတ္ ရ ပါတယ္ ။ အထက္ ရုံး ညႊ န္ ၾ ကားလႊာ အရ တစ္ ႏ ွ စ္ ၊ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာတတ္ျပီး Issue referral letter NAP I 862 နဲ႔ I 213 လာပါတယ္။ အဲဒ ့ ီေနာက္I.C. E ကုိ File လႊဲေျပာင္းပုျ႔ိ ပီး Removal Proceedings စပါတယ္ ။ အဲ့ဒီေနာက္ လုိအပ္တဲ့စာရြက္စာတမ္းမ်ား ထပ္ေ တာင္း ျပီး Immigration Court မွာ Master Calendar Date စစ္ေ ဆး ဖုိ ႔ ခ ်ိ န္း ပါတယ္ ။ ဒါကုိ Immigration Court Individual Hearing ေခၚတယ္။ အဲ ဒီ ႔ေ နာက္ မ ွာ တရားရုံး ဆုံး ျဖတ္ မ ယ္ ။ ေအာ င္ ၊ က ်ေ ပ ါ့ ။ ေ အာ င္ ရ င္ ထား ။ က်ရင္ I.C.E ရဲ ကုိ အ ပ္ ျ ပီး ျပန္ ပုိ ႔ တ ယ္ ။ သုိ႔ေပမယ္ Appeal ျပန္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာအၾကမ္းဖ်ဥ္း သိေစခ်င္တလ ဲ့ ပ ု ထ ္ ုံးလုပ္ နည္းေတြပါ။ ပုိျပီးသိခ်င္ရင္ ကၽြန္ေတာ္ကို ေအးေအးေဆးေဆးေခၚေမးပါ။ အျခား သိခ်င္တာေတြလည္းေမးပါ။ ျမန္မာဂဇက္-ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဒီေလာက္ပါပဲဆရာ။

Air Conditioning & Heating Installation & Service Professional, Reliable service at an affordable price

Mg Mg Lay

(626) 234 9568 (909) 351 0457 ● Co-Op AIR TICKET ● GROUP TICKET ● AMERICA Domestic Tours ● INTERNATIONAL Tours ● MYANMAR Tours ● INBOUND Tours from MYANMAR, CRUISE SHIP

Tel: (415) 399-1212 (415) 399 1225 udkoef;0if; Cell Ph. (650) 703 2458

NATE Certified Technician Lic # 508020

Los Angeles, Orange, Riverside & San Bernardino County rsm;txd

vdkufvHppfaq;wyfqifay;ygonf/zHk;qufndSEdIif;aqG;aEG;yg/


pm

Joe’s

Beauty Salon

Tuesday thru Sunday (10:00am - 7:00pm (Sat - Sun)

(626)

572 3105

rjyHK;ESifhqHyifjyifvdkolrsm;MudKwif&ufcsdef;,lyg&ef-Cell

(626) 861 3831

(2:30pm - 7:00pm)( Tue-Fri)(10:00am - 7:00pm)( Sat-Sun)

3045 Del Mar Ave, Rosemead CA 91770

                   vl 47a,mufpD; bwfpfvnf;&Sdonf/ c&D;oGm;rsm;qufoG,fyg/

 

 

 

 

2 SF o-uF e f

www.MyanmarGazette.net

(jymokd 1380) July 2018 A 8

rS

အခမ္း အနားမွ ဴးမ်ားအျဖစ္ Adrian Zaw, Dana Kyine Lian, Myat Thiri Kyaw, Rosalyn Chu တိက ႔ု ေဆာင္ရက ြ ျ္ ပီး San Francisco ျမိဳ႔မွ ေတးသံရွင္ဇယံဓ၊ ေတး သံ ရ ွ င္ ဘာ ဘ ရာ သ ွ ် ဴး ၊ ေတးသံ ရ ွ င္ ကိုေ န၀င္း ၊ ဦး စိ န္ လ ႈိ င္ ( ပဲ ခူး )၊ ကိုေမာင္ေမာင္သိန္း၊ မလွလွ၀င္း၊ မ Buchay Khin Moh တိႏ ႔ု င ွ ႔္ ေတးခ်စ္သမ ူ ်ားက သၾကၤ န္ အ ကမ်ား။ တပင္ တို င္ အ ကမ်ား။ အ ဖ ြဲ ႔ လို က္ ယိ မ္း အ က မ ်ား ျ ဖ င္ ႔ ေဖ်ာ္ေ ျဖတင္ ဆ က္ ခဲ ႔ သ ည္ ။ Bay Area ေမာ င္ မ ယ္ မ ်ား ၏ ေ ျ ပာ မ ွ သိ ၊ ထိ မ ွ နာ သံ ခ ် ပ္ ကို လ ည္း ရိုး ရာ မ ပ ် က္ သ ၾ က ၤ န္ အ ထိ မ္း အ မ ွ တ္ တ င္ ဆ က္ ခဲ ႔ သ ည္ ။ အထူး ဧည္ ႔ သ ည္ေ တာ္ အ ျဖစ္ Los Angeles ျမိ ဳ ႔ မ ွ အကယ္ ဒ မီေ မ၀င္းေမာင္ ၊ ေတး သံ ရ ွ င္ နီ နီ ၀ င္းေ ရ ႊ တို ႔ က လ ည္း ဂီတမွဴးကိခ ု င္စိုး၏ Keyboard တီးခတ္မျႈ ဖင္႔ ေတးသံ သာမ်ားသီ ဆိုေ ဖ်ာ္ေ ျဖခဲ ႔ သ ည္ ။ Los Angeles ျမိဳ႔၊ Network of Myanmar American Association ၏ Myanmar Culture Dance Academy အဖြဲ ႔ သူ မ ်ားကလည္း သၾကၤ န္ ယိ မ္း မ်ား ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ႔သည္။ စားေသာက္ တ န္း တြ င္ အလွ ဴ ရွ င္ ၂ ၄ ဦး က ကူ ညီ ဖ ြ င္ ႔ လ ွ စ္ေ သာ ျမန္ မာအစား အ စာ ဆို င္ ခ န္း ၁ ၅ ခ န္း ကို ဖ ြ င္ ႔ လ ွ စ္ ေရာင္း ခ်ေပးခဲ ႔ ျ ပီး ေရာင္း ခ်ရေသာေငြ ကို အရင္းေရာ၊ အျမတ္ေ ရာ One Myanmar Community ကို လွ ဴ ဒါန္း သည္ ။ Myanmar Gazette က Starbucks ေကာ္ ဖိီ စ တု ဒီ သာ လ ွ ဴ ဒ ါ န္း သ ည္ ။ ေလာင္းေလွ တ ြ င္ေ ရျဖည္ ႔ ကာ ကေလး မ ်ားေ ရ က စား ႏို င္ ရ န္ေ န ရာ ကို လ ည္း ပန္း ျခံ တ ြ င္း စီ စ ဥ္ေ ပးထားသည္ ။ San Francisco Bay Area ျမန္မာသၾကၤၤန္ကို ျမန္ မာ၊ အေမရိ က န္ ပ ရိ သ တ္ မ ်ားတစ္ ေထာ င္ နီး ပ ါး ခ န္ ႔ တ က္ေ ရာ က္ ခဲ ႔ ၾ က ျ ပီး အခမ္းအနားကို ညေန၄နာရီမိနစ္၂၀တြင္ ေအာင္ျမင္စြာရုတ္သိမ္းခဲ႔သည္။ " က်ေနာ္ တို ႔ Bay Area က ျမန္ မာ အဖြဲ ႔ေ တြ အ သီး သီး စုေ ပါင္း ျပီး သၾကၤ န္ ျဖစ္ေ ျမာက္ေ ရးေကာ္ မ တီ ဖ ြဲ ႔ ျ ပီး သတၱ မ အၾကိမ္ေျမာက္ Bay Area San Francisco သၾကၤ န္ ပ ြဲ ကို က်င္း ပပါတယ္ ။ ရရွတ ိ ရ ဲ႔ န္ပံုေငြကို Myanmar Community Center ကိုလွဴပါတယ္။ One Myanmar Community(OMC) ကေတာ႔ သၾကၤ န္ ျ ဖ စ္ေ ျ မာ က္ေ ရးေ ကာ္ မ တီ အ ဖ ြဲ ႔ ထဲ မ ွာ ပါ၀င္တဲ႔ အသင္းတခုျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တအ ႔ို ေနနဲ႔ အခု ကိယ ု ပ ္ င ို ္ Community Center ကို ရုပလ ္ ံုးမေဖာ္ႏင ို ခ ္ င္မွာ Myanmar Community နဲ ႔ အဆက္ အသြယ္မျပတ္ဖို႔၊ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ဖို႔၊ ကိုယ္ပိုင္ Community Center ျဖစ္ေ ျမာက္ ဖို ႔ အ စိုး ရ နဲ ႔ သ က္ ဆို င္ ရာ အ ဖ ြဲ ႔ အ စ ည္း အ သီး သီး ရဲ ႔ ကူ ညီ မ ႈ ၊ အ သိ အ မ ွ တ္ ျ ပ ဳ ခံ ရ ဖို ႔ ေနရာတခု လို တဲ ႔ အ တြ က္ အခုေ နရာမွာ ငွားျပီး Community Center ဖြင္႔ထားျပီး အလု ပ္ လု ပ္ ရ ပါတယ္ ။ က်ေနာ္ တို ႔ ရ တဲ ႔ ရန္ ပံုေ ငြေ တြ ဟာ ဒီ င ွားထားတဲ ႔ Community Center လည္ ပ တ္ ဖို ႔ေ တာင္ အႏိုင္ႏိုင္သံုးေနရပါတယ္။ က ်ေ နာ္ တို ႔ ကို ကို ယ္ ပို င္ C o m m u n i t y C e n t e r ျ မ န္ ျ မ န္ ရေ စ ဖို ႔

obm0w&m;&dyfom Arcadia ausmif;wdkufcGJzGif သဘာ၀တရားရိပ္သာ၊ Arcadia, CA ေက်ာင္းတိုက္ခြဲဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြ န္ ၁ ၀ရက္ေ န႔ နံ န က္ က ေက်ာင္း တို က္ တ ည္ ရ ွိ ရာ 803 S. First Ave, Arcadia တြင္က်င္းပခဲ႔ ပါသည္။ " ေက်ာင္းက တထပ္တိုက္ပါ။ ငွားထားတာျဖစ္ပါတယ္။ Business Zone ျဖစ္ျပီး ကား parking လည္းအဆင္ေျပမယ္႔ ။ ေဘးပတ္ ၀န္းက်င္လည္း အေႏွာင္္႔အယွက္မျဖစ္မယ္႔ေနရာကို က်ေနာ္တို႔ေရြးထားတာပါ။ သဘာ၀တရားရိပ္သာ ပင္မေက်ာင္းတိုက္ကိုသြားဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္သူမ်ားအတြက္ ဒီမွာတရားစခန္း၀င္ႏိုင္ဖို႔၊ တရားလာထိုင္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္" ဟု သဘာ၀တရားရိပ္သာေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ၏ညီေတာ္ကိုေအာင္လင္္းက ျမန္မာ႔ဂဇက္သို႔ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ သဘာ၀တရားရိ ပ္ သာ၊ Arcadia ေက်ာင္း တို က္ ခ ြဲ တ ြ င္ ပံု မ ွ န္ တ ရားထို င္ ခ ်ိ န္ မ ်ားမွာ တနလၤာမွေသာၾကာထိေန႔စဥ္ မနက္၅နာရီမွ၆နာရီခြဲထိ သံဃာေတာ္ႏွင္႔သီလရွင္မ်ား၊ လုပ္အားေပးမ်ား၊ (အျပင္လူမ်ားလည္း လာထိုင္ႏိုင္ပါသည္။) မနက္၈နာရီမွ၉နာရီထိ ေမ တ ၱာ သု တ္ ႏ ွ င္ ႔ ပ ဌာ န္း ရ ြ တ္ ၊ တ ရား ထို င္ ။ ညေ န ၅ နာ ရီ မ ွ ၆ နာ ရီ ထိ တ စ္ ၾ ကိ မ္ ၊ ည ၇ နာ ရီ မ ွ ၈ နာ ရီ ထိ တ စ္ ၾ ကိ မ္ တ ရား ထို င္္ ။ စေ နေ န ႔ ည ၇ နာ ရီ မ ွ ၈ နာ ရီ ခ ြဲ ထိ ပဌာန္း ရြ တ္ ၊ တရားထို င္ ။ (ကေလးမ်ားတရားထို င္ ႏို င္ ရ နါ္ ဆရာေလးအာေလာကႏွ င္ ႔ မရတနာတို ႔ က နည္း ျပပါသည္ ။ )။ တနဂၤေ ႏြ မနက္ ၈ နာရီ မ ွ ၉ နာရီ ထိ ျဖစ္ ပ ါသည္ ။ ေလာေလာဆယ္ Arcadia ေက်ာင္းတိုက္ခြဲတြင္ သံဃာေတာ္တပါး။ သီလရွင္ႏွစ္ပါးတို႔ သီ တ င္း သံုးေနျပီး ကင္ ဆာေ၀ဒနာျပင္း ထန္ စ ြာ ခံ စားေနရေသာအေမရိ က န္ လူ မ ်ိ ဳး တစ္ ဦး ကို ေက်ာင္း တြ င္ေ ခၚထားကာ ျပဳစုေ စာင္ ႔ေ ရွာ က္ေ ပးလ်က္ ရ ွိ ပ ါသည္ ။ သဘာ ၀တရားရိ ပ္ သာေက်ာင္း ထို င္ ဆ ရာေတာ္ ဦး ဥတၱ မ သာရသည္ U.S. သို ႔ ၂၀၁၈ခု ႏ ွ စ္ ၊ ဇူ လို င္ လ ကု န္ တ ြ င္ ျပန္ လ ည္ ၾ ကြေ ရာက္ မ ည္ ျ ဖစ္ ျ ပီး တရားစခန္း မ်ားဖြ င္ ႔ လ ွ စ္ မ ည္ ျ ဖစ္ ပ ါ သည္။ သြားလာေရးအခက္အခဲရသ ွိ မ ူ ်ားအတြက္ စုရပ္မ်ားသတ္မတ ွ က ္ ာ ယာဥ္အပိအ ႔ု ၾကိဳမ်ား အခမဲ ႔ စီ စ ဥ္ေ ပးမည္ ျ ဖစ္ေ ၾကာင္း လည္း ကိုေ အာင္ လ င္း က ျမန္ မာ႔ ဂ ဇက္ သို ႔ေ ျပာၾကား ခ႔ဲပါသည္။

2 "rŠ ' l w

ေက်ာင္းတိုက္ျဖစ္ေျမာက္အတြက္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ႔သူကုသုိလ္ရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔စိန္ကလည္း " ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လက ဆရာေတာ္ ဒီ ကို ၾ ကြ လာေတာ႔ ေက်ာင္း တည္ မ ယ္ လို ႔ မိ န္ ႔ေ တာ္ မူေ တာ႔ အန္ တီ လ ည္း အသက္ၾကီးေပမယ္႔ ျဖစ္ေအာင္လပ ု မ ္ ယ္ဆျို ပီး ကုသလ ုိ ရ ္ င ွ ္ေတြအားလံုး၀ိင ု ္းၾကိဳးစားၾကတာ ဆရာေတာ္႔ဘုန္းကံလည္းပါတာေပါ႔ေနာ္။ ႏွစ္လအတြင္း ေက်ာင္းရသြားခဲ႔ပါတယ္။ ေျမက ၅ဧကက်ယ္တယ္။ ျခံ၀န္းကိုေရာ။ အေဆာက္အဦးကိုေရာ အားလံုး ျပန္ျပဳျပင္ၾကရပါတယ္။ ဆ ရာေ တာ္ ႔ စိ တ္ တို င္း က ် ျ ပ န္ ျ ပ ဳ ျ ပ င္ ၾ က တာ ပ ါ ။ ပ ြဲ ခ ကို လ ည္း အ န္ တီ တို ႔ က ေက်ာင္းအတြက္ျပန္လွဴပါတယ္။ အဓိက မတည္သူေတြကေတာ႔ အန္တီ၊ ကို၀င္း(Max), ကို မ ်ိ ဳး၊ မမူ မူေ အး၊ ေဒၚနယ္ လီ မိ သားစု တို ႔ ျ ဖစ္ ျ ပီး အျခားကု သို လ္ ရ ွ င္ေ တြ က လည္း လိုအပ္တာလွဴဒါန္းၾကပါတယ္။ အန္တီ႔အေနနဲ႔ေျပာခ်င္တာကေတာ႔ ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္း တစ္ေ ဆာင္ ျ ဖစ္ လာတဲ ႔ အ ခါမွာ နီး တယ္ ။ ေ၀းတယ္ သေဘာမထားၾကဘဲ ပရိ ယ တၱိ ၊ ပရိပတၱိေတြ လာအားထုတၾ္ ကပါ။ အန္တတ ီ ႔ို တရားစခန္းေတြဖင ြ ဖ ႔္ ႔ို အဓိကရည္ရ ္ ယ ြ ပ ္ ါတယ္။ အဂၤ လိ ပ္ ဘာသာနဲ ႔ တရားျပဖို ႔ အစီ အ စဥ္ေ တြ လ ည္း ရွိ ပ ါတယ္ ။ " ဟု လ ည္္းေကာင္း ၊ " ဆရာေတာ္ မိ န္ ႔ တဲ ႔ အ တို င္း ဆရာေတာ္ေ ဆာင္ ရ ြ က္ တဲ ႔ သာသနာျပဳလု ပ္ င န္းေတြ ကို တဘက္တလမ္းက အေထာက္အပံျ႔ ဖစ္ေအာင္ တတ္ႏင ို သ ္ ေလာက္ကတ ူ ာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေက်ာင္္းျဖစ္ေျမာက္ေရးေဆာင္ရက ြ သ ္ တ ူ စ္ဦးျဖစ္သူ ကိမ ု ်ိဳးကလည္းေကာင္း ျမန္မာ႔ဂဇက္သ႔ို ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ဓမၼဒတ ူ ၀ိဟာရCorona ေက်ာင္းသာသနာျပဳလုပင ္ န္းမ်ားႏွငပ ႔္ တ္သက္ျပီး ဓမၼဒတ ူ ၀ိဟာရ Corona ေက်ာင္း ကို ဆက္သြယ္လိုသူမ်ားသည္္ ဖုန္း (909) 348-2545, Email dhammaduta.corona@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ pm

rS

အ ၾ ကံ ဥာ ဏ္ေ ပး ၾ က သူ မ ်ား ဟာ အား လံုး က ေ စ တ နာ နဲ ႔ေ ျ ပာ ၾ က တ ယ္ ဆို တာ ကို နားလည္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႔ အႏၱိမပန္းတိုင္ဟာလည္္း ကိုယ္ပိုင္ Community Center ရရွိေရးသာျဖစ္ပါတယ္္။ အခု ငွားထားတဲ႔ေနရာနဲ႔ အလုပ္ေတြလုပ္ရင္း အႏၱိမပန္းတိုင္ကို ခ်ီ တ က္ေ နၾကပါတယ္ ။ ဒီ ႏ ွ စ္ သ ၾကၤ န္ ပ ြဲေ အာင္ ျ မင္ေ ရးအတြ က္ အဘက္ ဘ က္ က ကူညီပံ႔ပိုးသူအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ Los Angeles က လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖသူ၊ အားေပးသူမ်ားကိလ ု ည္း ကယ္လဖ ီ ိုးနီးယား၊ ေတာင္ပင ို ္း၊ ေျမာက္ပင ို ္း ျမန္မာမိသားစုေတြရ႔ဲ စည္းလံုးမႈကို ျပႏိုင္တဲ႔အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာလိုပါတယ္" ဟု One Myanmar Community ၏ Chairman of the board of directors ကို ခ ်ိ ဳ ဦးေမာင္ က ျမန္မာ႔ဂဇက္သို႔ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ေဗဒင္သုတ။ နာမည္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

တနဂၤေ ႏြေ န႔ ဖ ြား

Zlvdkifv twGuf

စက္ ပ စၥ ည္း ဝင္ ကိ န္း ရွိ သ ည္ ။ သုိ ႔ေ သာ္ ေငြေ ၾကးျပႆနာေပၚမည္ ။ အရႈ တ္ အ ရွ ွ င္း စကားေျပာရမည္ ။ ဇနီး သည္ အ တြ က္ ေသာကေတြ ႕ ၾကဳံ မ ည္ ။ သား အိ မ္ မ ွ ထ ြ က္ သ ြား၍ ေသာကေရာက္မည္။ ယၾတာ။ ။ ဇီးသီးျမတ္စြာဘုရားကပ္လွဴပါ။ တနလၤာေန႔ ဖ ြား။ စန္း အလြ န္ ပ ြ င့္ေ သာလျဖစ္ သ ည္ ။ ခ်စ္ သူ မ ်ားလြ န္း ၍ ျပႆနာရႈ ပ္ ျ ခင္း မ်ား ေျဖရွင္းေနရမည္။ အလုပ္မေကာင္းပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေပးထားေသာေငြမ်ားျပန္ရမည္။ သားသမီးေသာက ရွိသည္။ ယၾတာ။ ။နာနတ္သီးကပ္ဆုေတာင္းပါ။ အဂၤါေန႔ဖြား။ ေငြ၀င္ေကာင္းေသာလျဖစ္မည္။ ရရန္ရွိေသာေငြ အေၾကြးေပးထားးေသာေငြမ်ား ဝင္လာမည္။ ခ်စ္သူနွင့္ အဆင္ေျပမည္။ ခ်စ္သူေတြ႔မည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား လင္နွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲ မည္။ အိမ္ေျပာင္း ေနရာေျပာင္းရကိန္းရွိသည္။ ယၾတာ။ ။ ျမတ္စြာဘုရားကုိေကာက္ညွင္းထုပ္ကပ္လွဴပါ။ ဗု ဒ ၶ ဟူးေန႔ ဖ ြား။ လာဘ္ ရ ႊ င္ေ သာလ ျဖစ္ သ ည္ ။ ၀င္ေ ငြေ ကာင္းေသာ္ လ ည္း အလု ပ္ မေကာင္း ပါ အလုပ္ထြက္ရကိန္းရွိသည္။ မထင္မွတ္ဘဲ အမႈေတြ႔တတ္သည္။ ခရီးသြားရကိန္းရွိသည္။ အက်ဳိးရွိေသာ ခရီး ျဖစ္မည္။ ယၾတာ။ ။ သၾကားကပ္လွဴ ဆုေတာင္းပါ။ ၾကာသာပေတးေန႔ဖြား။ အလုပ္ပုံအမွန္ေကာင္း၍ ဝင္ေငြသင့္ေသာလ ျဖစ္သည္။ မိန္းမႏွင့္ပတ္သတ္၍ အိမ္တြင္းေရးျပႆနာျဖစ္မည္။ မႈခင္းျဖစ္လွ်င္ အရႈံးေပၚမည္။ ယၾတာ။ ။သရက္သီးကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။ ေသာၾကာေန႕ဖြား။ လင္ေယာက်္ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္မည္။ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိမည္ ေငြ ေၾကးပုံမွန္အလုပ္ပုံမွန္ျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္၌ျပင္ပလူနွင့္ပတ္သတ္၍ ျပႆနာာေပၚမည္။အရႈပ္ အရွင္း စကားေျပာရမည္။ ေရႊဝင္လွ်င္သတိထားပါ ျပႆနာပါလာမည္။ ယၾတာ။ ။ေဆးလွဴဒါန္း၍ လုိရာဆုေတာင္းပါ။ စေနေန႔ ဖ ြား။ သြားရန္ ရ ွိေ သာခရီး ပ်က္ မ ည္ ။ အလု ပ္ ႏ ွ င့္ ပ တ္ သ တ္ ၍ ျပႆနာေပၚမည္ ။ လင္ေယာက္်ားေၾကာင့္ အစစအရာရာ အဆင္ေျပမည္။က်န္းမာေရးအထူညံ့မည္။ ျပင္းထန္မည္။ ယၾတာ။ ။ ဆန္ျပဳတ္ဒါနလုပ္လွဴဒါန္းပါ။

နာမည္ေ ပးျခင္း ၊ မွ ည့္ေ ခၚျခင္း ကုိ အဂၤ ဝိ ဇ ၨာ နည္း ျဖင့္ ေမးျခင္း ၊ နာမကၡ ရ နည္း ျဖင့္ေ ပးျခင္း ၊ အလြယတ ္ ကူ စိတက ္ ူးတည္ရ ့ ာမွည့္ေခၚျခင္းမ်ား ရွၾိ ကေပသည္။ နာမည္သည္မည ွ ့္ေခၚျခင္းမွနက ္ န္လ်ွ င္ အက်ဳိးျဖစ္ထန ြ ္းေစျခင္းျဖစ္သကဲသ ့ ႔ုိ အမည္မည ွ ့္ေခၚျခင္းမွားလွ်င္ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးတုက ႔ိ ုိ ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစတတ္၏။ နာမည္ ပကၡမလ ိ ်ွ င္ ေဘးရန္မ်ားျခင္း ၊ၾသဇာမဲျ့ ခင္း ၊ေရာဂါအနာဆုိး၊ ဥပဒ္ဆုိး ေတြ႕ၾကဳံေစတတ္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေ စ၏။ ဒီ ဃ ရသမွားလွ ် င္ အိ မ္ေ ထာင္ေ ရးပ်က္ ျ ပားတတ္ ျ ပီး ၊ ဝဏၰ ႏ ွ င့္ ဓာတ္ မ ွားလွ ် င္ စီးပြားေရးပ်က္ျပားတတ္၏။ ဗ်ဳပၸါတ္ မေကာင္းလွ်င္ အရွိန္အ၀ါမဲ့၍ ၾသဇာပ်က္ေစ၏။ ဗ်ဳပၸါတ္ ဆုိသည္မွာ တိရိစာၦန္အမည္မ်ားျဖင့္ ေခၚတြင္ေနျခင္းျဖစ္၏။ ဥပမာ-ကုိေခြး၊ မေခြး၊ မဝက္၊ ကုိဆင္ၾကီး စသည္တုိ႔ျဖစ္၏။ ကၠဌအမည္ အနိဌအမည္တုိ႕သည္လည္း မွားယြင္းမွည့္ေခၚမိပါက ပညာေရးအတြက္ အေနွာက္အယွက္ေတြ႕ၾကဳံျခင္း၊အတုိက္အခံရန္ေပၚျခင္းမ်ား ေတြ႕ၾကဳံရေလသည္။ နာမည္သည္ ဘဝကံလမ္းတြင္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑မွပါ၀င္သျဖင့္ အလြန္အေရးၾကီး ေပသည္ ။ အမ်ားအားျဖင့္ မိ ခ င္ အ မည္ ၊ ဖခင္ အ မည္ ၊ အဘုိး အဖြားအမည္ တလုံး ပါေစလုိ ၍ ပါေအာင္တြဲမွည့္ ေခၚလုိက္ေသာအခါ ထုိနာမည္တလုံးေၾကာင့္ဒုကၡေတြ႕ၾကဳံရသူအမ်ားေတြ႕ရပါသည္။ စိန္ေအာင္မင္း၊ေရႊမန္းတင္ေမာင္၊ဝင္းဦး၊ေက်ာ္ေဆြ၊ေရႊဘ၊ဂ်ပန္၊ကပၸလီ၊ကုလား၊ကရင္ၾကီး စသည့္ နီးစပ္ရာေတြ႕ၾကဳံရာ ေခၚတြငျ္ ခင္းမ်ားသည္ မိမတ ိ ၏ ႔ုိ ဘဝေပးကံကို ယုတ္ ေလွ်ာ့ေစေၾကာင္းသိထားသင္ၾ့ က ေပသည္။ မိဘမ်ားက ခ်စ္စႏုိးေခၚလုိက္ေသာနာမည္သည္ တြင္က်ယ္သြားပါက နာမည္၏ေကာင္က်ဳိး ဆုိးက်ဳိးကိုခံရမည္သာျဖစ္ေပသည္။ ပုဂၢလပညတ္ဆုိ သည္မွာ လူမ်ားကုိမွည့္ေခၚတြင္က်ယ္ေသာ နာမည္အရေဆးကုသျခင္းျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နာမည္သည္ မိမိအတြက္အေရးၾကီးေၾကာင္း၊နာမည္ေၾကာင့္ ကံေကာင္းေစသကဲ့သုိ႔ နာ မ ည္ေ ၾ ကာ င့္ စီး ပ ြားေ ရး ၊ အိ မ္ေ ထာ င္ေ ရး ၊ က ် န္း မာေ ရး မ ်ား တုိး တ တ္ေ စ ျ ခ င္း ဆု တ္ ယုတ္ေစျခင္းကုိျဖစ္တတ္ပါေၾကာင္း ေဗဒင္သုတအျဖစ္ေဖာ္ျပပါသည္။ ဆရာဦးေအာင္ပုိင္ (နယူးေယာက္) VICTOR.aung@gmail.com

ဓာတ္ပံု- သဘာ၀တရားရိပ္သာ(U.S.)

Myanmar Gazette

,ckvaA'ifESifh owif;rsm;


Myanmar Gazette

*ZufpmtkyfpifESifh uAsm

*Zufpmtkyfpif

*ZufuAsm

ေဇာ္ဂ်ီ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ သီရိပစၥယာအလြမ္း- ျမသန္းတင္႔ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ဆရာျမသန္းတင္႔ေရး

6701 De Soto Ave. #236 Canoga Park CA 91303 (818) 932 4680

ခ် စ္ လို႔ ေ ရ း တဲ့ က ဗ် ာ ( ၁ ၀ )

သားခဲ႔ေသာ စာေပ၊ ဂီတ၊ ႐ုပရ ္ င ွ ္ အႏုပညာ နယ္ပယ္စက ံု သူ ထိေတြ႕ဖူးေသာလူပဂ ု ဳၢိ လ္

အကယ္၍ ဇြန္လ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ... ။ ငါ ့သခင္ ငါ ့ရင္၀ မွာ လိွဳင္းမ တစ္ၿငိမ္။ အိမ္မိုးေခါင္ မွာ လေရာင္ တစ္ထိုး။ ရိုးေျခနက္ မွာ ရြက္သစ္ တစ္ေ၀။ ျမစ္ေရေၾကာ မွာ ပန္းေလွ တစ္ေမွ်ာ။ ေလာကကမ္း မွာ လြမ္းႀကိဳး တစ္ေႏွာင္။ ေတာင္တံတိုင္း မွာ ျမင္းရိုင္း တစ္ေျပး။ ေလးညိွဳ့ကိုင္း မွာ ျမားက်ိဳင္း တစ္ေျဖာင့္။

မ်ား၏ဘဝႏွငအ ႔္ ႏုပညာ အမွတတ ္ ရေဆာင္္း ပါးမ်ားကို စုစည္းထားသည္။ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ အေၾကာင္းေဆာင္းပါးရွည္ႀကီးကို မ႑ိဳင္ ထားျပီး သခင္ကယ ို ္ေတာ္မင ႈိ ္း၊ ပီမိုးနင္း ၊ ဗန္း ေမာ္တင္ေအာင္၊ သခင္ျမသန္း၊ လူထဥ ု ီးလွ၊ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ မမေလး ၊ ဝင္းဦး ၊ေအဝမ္းခင္ ေမာင္၊ မေလးလံု၊ ေမာင္ၾကည္လင္၊ သန္း တင္၊ နႏၵမတ ိ ၊္ ဦးျမင့္ေဆြ(ျဖဴ း) ၊ ပုဂံေမာင္ကို ဦး ၊ နံ႔သာသန္းေဆြ၊စသည့္လူပုဂိၢဳလ္မ်ား အေ ၾ ကာ င္း ေ ဆာ င္း ပ ါး တ စ္ ပု ဒ္ ခ ် င္း စီပါ၀င္သည္။ ၂ ၀ ၁ ၈ ခု ႏ ွ စ္ ၊ ဇ ြ န္ လ တ ြ င္ ပ ထ မ အၾကိ မ္ အ ျဖစ္ ခန္းေဆာင္ နီ စာအု ပ္ တို က္ ကထု တ္ေ ၀ျပီး တိုး ျမစ္ စာအု ပ္ တို က္ က စီစဥ္၊ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္သည္။ ကဗ်ာဆရာ- ၀င္းျမင္႔ ၀င္း ျမင္ ႔ ၏

(jymokd 1380) July 2018 A 9

www.MyanmarGazette.net

ငါ ေစာင့္ေရွာက္မယ္ ငါ ေစာင္ေ ့ ရွာက္မယ္ ငါ ့ေၾကာင့္ ... ။

"ႏို င္ ငံေ တာ္ေ မ်ွာ္ ျ ခင္း "

အပါအ၀င္ကဗ်ာ၂၈၂ ပုဒ္ ကို စုစည္းထုတ္

သခင့္ အိမ္ေခါင္မိုး လေရာင္ မညိွဳးေစရ။ ရိုးမေတာႀကီး မီး မသင့္ေစရ။ ေလာကသစ္ပ်ိဳး၊ ျမစ္ေဆးမိုး မွာ (ေခတ္ ဘယ္ေလာက္ ဆိုးဆိုး) ခ်စ္ႀကိဳး မေျပေစရ။ ငါ ့ျမင္း ငါစိုင္း၊ ညမုန္တိုင္းထဲ သမိုင္း မေကြးေစရ။ သက္တံ လိွဳင္းခတ္၊ ေလးကိုင္းကို ေကြး ေလးညိွဳ့ကို ငင္ၿပီးၿပီ။ သားရဲရန္ စဲ၊ မီးအိမ္ ဆြဲ၍ ေအာင္ပြဲကို ျပင္ၿပီးၿပီ။

ေ၀ထားသည္။ ႏွ စ္ ကာလမ်ားစာအု ပ္ တို က္ က ၂၀၁၈ ခု ႏ ွ စ္ ၊ ဇြ န္ လ တြ င္ ပထမအၾကိ မ္ ထု တ္ ေ၀ လို က္ သ ည္ ။ စာ အု ပ္ေ ရာ င္းေ စ ်း မ ွာ ၃၅၀၀က်ပ္ျဖစ္သည္။ ေမ့ေလ်ာ့ခံရျခင္းဟာ ဖက္႐ွင္တစ္ခုျဖစ္ တယ္(ကဗ်ာစုစည္းမႈ)- ေယာဟန္ ေယာ ဟ န္ ၏ က ဗ ်ာ အ ပု ဒ္ ၂ ၀ ကို က ဗ ်ာ ဆ ရာေ မာ င္ေ ဒး ၏ ဘာ သာ ျ ပ န္ မ်ားႏွင္႔တြဲျပီး ထုတ္ေ၀သည္။ ပန္းခ်ီမုတ္ သု န္ ၏ သ ရု ပ္ေ ဖာ္ ပံု မ ်ား ပ ါ ၀ င္ သ ည္ ။ ႏွစက ္ ာလမ်ားစာအုပတ ္ က ို က ္ ၂၀၁၈၊ ေမလ

Honourable Chairman Dr. Zaw Htun

စာအုပ္ေရာင္းေစ်း ၂၀၀၀က်ပ္ျဖစ္သည္။

Client represents and warrants that a Client’s Material does not and will not contain any language or material which is libelous, slanderous, or defamatory or invades any rights of privacy or publicity; does not and will not violate or infringe upon, or give rise to any adverse claim with respect with any common law or other right whatsoever ( including without limitation, any copyright, trademark, service mark or contract right) of any person or entity, or violate any other applicable law ; and is not the subject of any litigation or claim that might give rise to any litigation.

Publisher Thakhin Bwor tkbwor@gmail.com (818) 932 4680 Editor in Chief GyiSoe editor@MyanmarGazette.net (213) 422 2307 Editors Saung Oo Pan saungoopan@gmail.com Nyo Khet Kyaw editor1@MyanmarGazette.net Min Let, Rae Wady

အိုဘယ့္ အရွင္ ငါ ့သခင္ ရြာ၀င္ ေျခလွမ္း စ ပါေလာ့။ ။

တြင္ ပထမအၾကိမ္ ထုတ္ေ၀လိုက္သည္။

Myanmar Gazette (M.G) Newspaper reserves the right to refuse to publish, in its sole and absolute discretion, any advertising and material submitted for publication by client. Submission of an advertisement or advertorial to an M.G sales representative does not constitute a commitment by M.G to publish a Client’s Material. M.G has the portion to correctly classify any Client’s Material and to delete objectionable words or phrases.

ေ အ ာ င္ ေ ၀ း

Design Director Kai kai@MyanmarGazette.net

Photographer George Swar Henry Kao

M.G will not be liable for failure to publish any Client’s Material as requested or for more than one incorrect insertion of a Client’s Material. In the event of an error, or omission in printing or publication of a Client’s Material, M.G shall be limited to an adjustment for the space occupied by the error, with maximum liability being cancellation of the cost of the first incorrect advertisement or republication of the correct advertisement.Under no circumstances shall Myanmar Gazette Newspaper be liable for consequential damages of any kind.

All articles published in this paper represent the opinions of the authors and do not necessarily reflect the opinions of the editors. We are happy to receive your comments and suggestions concerning the Newspaper. Letters must contain complete name and return address. The materials, however, are subject to editing and revisions.

We provide an astounding wealth of information to our Community

þowif;pmwGiyf g0ifaomaMumfjimrsm;udk jrefrmh*Zufowif;pm(Myanmar Gazette) ESifh'DZdkif;qGJay;olrsm;\cGifhjyKcsufr&SdyJ tjcm;rD', D mrsm;? pme,fZif;rsm;? 0ufbq f u kd f rsm;wGifyHkESdyfaz:jyjcif;?ul;,ltoHk;jyKjcif;

Contributing Writer Maung Moe Nyo Dr. Miemie Winn Byrd

San Jose

Client agrees and covenants to indemnify M.G and its officers against any and all loss, liability, damage, expenses, cost, charges, claims, actions, causes of action, recoveries, judgments, penalties, including outside attorneys‘ fees (Individually and collectively “Claims”) which M.G may suffer by reason of (1) Client’s breach of any of the representations, warranties and agreements herein or (2) any Claims by any third party relating in any way to Client’s Material.

Myanmar Gazette, published once a month and distributed to Myanmar Community in Los Angeles, San Franscio, New York City, Tokyo, Taiwan, Singapore and Myanmar.

Advertising Director Swe Swe (626) 506 9608 (747) 777 6313 Ads@MyanmarGazette.net

Oral Health For a Healthy Life

Publication of a Client’s Material does not constitute an agreement to continue publication.

cGifhrjyK?

Most HMO,Medi-Cal & PPO Accepted Cash (or) CareCredit Financing Available

YANGON DENTAL GROUP Dental Tourism

Dr. Aung Myo Thant D.D.S 14514 RAMONA BLVD. # 1, Dr. Nyunt Nyunt (Chloe Nyunt Nyunt Kuo) D.D.S, Ph.D. BALDWIN PARK, CA 91706

US odkYacwÅtvnfa&mufjrefrmrsm;twGufowif;aumif;

City Hall

Students

605

Superior Grocers

Senior Citizens

(626) 337 4700

Bogart Ave.

( By Appointment Only)

210

Maine Ave.

usaemfrsm; SanJose Yangon Dental Group rS US odkYacwÅtvnfa&muf jrefrmrsm;tm; (Free Exam, X-Rays) tcrJ h p pf a q;ay;jyD ; vk d t yf o nf h u k o rI r sm;ud k 25% txl;avQmhaps;jzihfaqmif&Gufay;ygrnf/ vlemrsm;&efukefokdYjyefvnfa&muf&Sdyguvnf;Shwe Denti Dental Group (Ph. 0945 000 9418)rS 25%txl;avQmhaps;EIef;jzihf qufvufcsdwfqufukoay;oGm; rnfjzpfygonf/ vdktyfygu oufqdkif&moGm;/txl;ukrsm; Dental Specialists rsm;ESifh US üjzpfap?jrefrm jynfüjzpfap xda&mufaomukorI Proper Referral tm;ulnDaqmif&Gufay;oGm;ygrnf/

Open: Mon-Thurs 9am to 6pm Fri - Closed Sat-Sun 10am to 3pm

Ramona Blvd.

Baldwin Park Station

Pa

cif

10

ic A ve

.


Myanmar Gazette

umwGef;ESifh jrefrmowif;'dkif,m&D

www.MyanmarGazette.net

xufa0; pkaqmif;wifjyonf

Tun Shwe pHxGef;a&T San oHyef;? oHwHcg;

Iron Fence,Gate (Motor) Concrete Kitchen } Remodeling Bathroom Additional Room

Cell: (626) 512 3139 880

M ow

ry

Av e

jrefrmjynfvGrf;&if jrefrmjynfom;pwdk;rSmaps;0,fyg/

Newpark

ad

Mall Ro

Mall

jrefrmjynfom;pwdk; MYANMAR PYI THAR (Store) 5450 Newpark Mall Road Newark CA 94560

(510) 745-7788

(510) 396-3291

June 27 ။ ရိဟ ု င္ဂ်ာမြတဆ ္ လင္ေတြကို ႏုင ိ င ္ မ ံ ျဲ့ ဖစ္ေစတဲ့ “၁၉၈၂ ခုႏစ ွ ္ ႏုင ိ င ္ သ ံ ားဆိင ု ရ ္ ာ ဥပေဒ” ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ေရး အဆိုျပဳခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ မ ရ ႏုိ င္ေ သးေ ၾ ကာ င္း လူ မ ႈေ ရး ၊ က ယ္ ဆ ယ္ေ ရး နဲ ႔ ျ ပ န္ လ ည္ေ န ရာ ခ ် ထားေ ရး ဝန္ ႀ ကီး ေဒါက္ တာဝင္း ျမတ္ေ အးက ဒိ န္း မတ္ ႏုိ င္ ငံ မ ွာ အခု လ ဆန္း ပို င္း က ျပဳလု ပ္ တဲ့ လွ ်ိ ဳ ႕ဝွ က္ေ ဆြးေႏြး ပြဲ တ ခု မ ွာ အေနာက္ တို င္း သံ တ မန္ေ တြ ကို ေျပာၾကားခဲ့ တ ယ္ လုိ ႔ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို တတ္ေရာက္ခဲ့တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ ၅ ဦးကို ကိုးကားၿပီး ရိုက္တာသတင္းဌာနက ဒီေန႔ ေရးသားလိုက္ပါတယ္။ June 26 ။ အိ ႏိ ၵ ယ ၊ လစ္ ဗ ်ားနဲ ႔ ျမန္ မာႏုိ င္ ငံေ တြ ဟာ လူေ မွာ င္ ခို ကူး သူေ တြ က အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္ ေခၚယူအသံုးခ်ႏုင ိ တ ္ ဲ့ ကမၻာအ ့ ႏၱရာယ္အမ်ားဆံုး သံုး ႏို င္ ငံ ျ ဖစ္ တ ယ္ လုိ ႔ အမ်ိ ဳးသမီးေရးရာ ကၽြမ္း က်င္ သူေ တြရဲ့ ဒီေ န႔ ထု တ္ ျ ပန္ တဲ့ စစ္တမ္းတခုမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ရတနာနယ္ေျမ ၅ ခုမွာ တႏုိင္တပိုင္ ေက်ာက္လုပ္ကြက္ေတြ တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳဖို႔ သယံဇာတနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေနပါတယ္။ ၅၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ျပပြဲ ဆ႒မေန ့ ျဖစ္သည့္ ဇြန္ ၂၅ ရက္တင ြ ္ ေက်ာက္စိမ္း အတြဲ ေပါင္း ၈၃၃ တြဲကို ယူ႐ို ၇၄.၁၂၂ သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ ေရး လုပ္ငန္းထံမွ သိရပါတယ္။ June 25 ။ ကမၻာေက်ာ္ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိရာ ဖားကန္႔ေဒသ၌ ေရႊႏွင့္ေက်ာက္ မ ် က္ တူးေ ဖာ္ မ ႈ မ ်ား ၊ အ မ ႈိ က္ စ ြ န္ ႔ ပ စ္ မ ႈ မ ်ားေ ၾ ကာ င့္ ဥ ႐ုေ ခ ်ာ င္း အ တ ြ င္း မ ွေ ရ မ ်ား ေနာက္က်ိညစ္ညမ္းလာၿပီး ငါးႏွင့္ အျခားေရေနသတၱဝါမ်ား ရွားပါးလာကာ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ အျခားေဒသမ်ားမွ ငါးမ်ားကို ဝယ္ယူစားသုံးေန ၾကရေၾကာင္း သိရပါတယ္။ June 24 ။ ဖားကန္႔မွာ စည္းကမ္းမဲ့ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ၂၀၀၇ က ေန ၂၀၁၈ ထိ ၁၀ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေတာင္အလုံး ၅၀ ေလာက္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားၿပီး ျမစ္ေ ခ်ာင္း ၂၃ ခု ေကာသြားတယ္ လို ႔ စိ မ္း လန္းေသာ ေျမသဘာဝပတ္ ဝ န္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ကေျပာေႀကာင္း BBC Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ June 23 ။ ဒု တိ ယ အႀကိ မ္ ႏို င္ ငံ လုံး ဆို င္ ရာ NLD ပါတီ ညီ လာခံ ပထမေန႔ မ ွာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အသစ္နဲ႔ အရံဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေတြ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္လ ၂၃ ရက္မွာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အသစ္ ၄၂ ဦးနဲ႔ အရံဗဟို ေကာ္မတီဝင္အသစ္ ၃ဝ ကို အမ်ားဆႏၵနဲ႔ မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္တယ္လို႔ BBC Burmese မွာ ပါရွိတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္ေတြကို အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ တဘက္ႏိုင္ငံ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ဘက္ ထြက္ေျပးရေအာင္ လုပ္ေ ဆာင္ခဲ့မႈနဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ အရာရွိ စုစုေပါင္း ၇ ဦးကို အေရးယူဒဏ္ခတ္ဖို႔ ဥေရာပသမဂၢကေန စီစဥ္လိုက္ၿပီလို႔ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔ထုတ္ The Wall Street Journal မွာ ေဖၚျပထားေႀကာင္း ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန) မွာ ပါရွိပါတယ္။ June 22 ။ တနသၤာ ရီ တို င္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ ခ ရို င္ ေလာင္း လံု ၿ မိ ဳ နယ္ မ ွာ ထား ဝ ယ္ တ က ၠ သို လ္ တ ည္ေ ဆာ က္ ဖို ႔ သိ မ္း ဆ ည္း ခဲ့ တဲ့ ဥ ယ ်ာ ဥ္ ၿ ခံေ ျ မ နဲ ႔ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ က်ပ္သန ိ ္းတစ္ေသာင္းနီးပါး ေပးအပ္ခၿဲ့ ပီး ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖိအ ႔ု တြက္ ၄ ဦးသာက်န္ရွိေတာ့တယ္လို႔ ထားဝယ္ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာေႀကာင္း RFA Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း မိုးဆက္တိုက္ႀကီးေနတာေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕က လူ ၅ ဝ ဝ ေ က ်ာ္ ရ ွိေ န တဲ့ ေ ဂ ်ာ္ မ ဆ တ္ စ စ္ေ ရ ွာ င္ စ ခ န္း မ ွာ စ ခ န္းေ တ ြ အ တ ြ င္း ေရေတြဝင္ေရာက္တာေၾကာင့္ အေအးမိ ဖ်ားနာတာေတြန႔ဲ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာတာေတြ စတဲ႔ က်န္းမာေရးအပါဝင္အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ေတြ႕ေနရတယ္လို႔ BBC Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ June 21 ။ ေၾကးေခတ္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းလို႔ယူဆတဲ့ ေၾကးပုဆိန္ ေၾကးလွံသြား၊ ေၾကးအိုး၊ ေၾကးကြင္း၊ ေျမပုတီးေတြကို ေတြ႕ခဲ့တဲ့အတြက္ မုံ႐ြာခ႐ိုင္၊ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္က လ ယ္ က ြ ယ္ တ ခ ်ိ ဳ ႕ ကို ေ လ ်ာ္ေ ၾ ကးေ ပး သိ မ္း ယူ ၿ ပီး ေ ရ ွးေ ဟာ င္း ပ စ ၥ ည္း တူးေ ဖာ္ ဖို ႔ စီစဥ္ေနေႀကာင္းနဲ႔ ေတြ႕ရွိခဲ့တာေတြကေတာ႔ ေၾကးလွံေခါင္း ၅ ခု၊ ေၾကး ပုဆိန္ တလက္၊ ေၾကးအိုးတလုံး၊တဆစ္ခ်ိဳးအိုး ၃ လုံး၊ ဖင္ဝိုင္းအိုး ၅ လုံး၊ ေက်ာက္ကြင္း ႀကီး တလုံး၊ ေျမ ပုတီး ၂ တို႔ၿဖစ္တယ္လို႔ BBC Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ မြန္ျပည္နယ္က ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ခုမွာ ေရႀကီးေရလွ်ံခဲ့တာေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးခဲ့ရတဲ့ တန္ဖိုးေငြက်ပ္ သိန္း ၆၅ဝဝ နီးပါးထိရွိတယ္လို႔ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔က ေျပာေႀကာင္း RFA Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ June 20 ။ လာမယ့္ သီ တ င္း ပတ္ အ တြ င္း မွာ အင္း စိ န္ ဗ ဟို အ က်ဥ္း ဦးစီး ဌာနနဲ ႔ ICRC ႏို င္ ငံ တ ကာ ၾကက္ေ ျခနီ အ ဖြဲ ႕ တို ႔ ပူးေပါင္း ၿပီး အင္း စိ န္ ဗ ဟို အ က်ဥ္းေထာင္ ရဲ ႕ ေထာင္ဝင္စာအေဆာက္အအုံေတြကို အဆင့္ျမႇင့္ ျပင္ဆင္ တည္ေဆာက္မယ္လို႔ ICRC ဘက္ က ထု တ္ ျ ပန္ ထားၿပီး ဒီေ ထာင္ ဝ င္ စာ အေဆာက္ အ အုံေ တြ အ တြ က္ က်သင့္ေ ငြ အေမရိကေဒၚလာ ၃ သိန္းကို ICRC က ေပးမယ္လို႔ သိရေႀကာင္း BBC Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ ၅၅ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကုိေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇြန္ ၂၀ ရက္မွာ စတင္က်င္းပေနၿပီး ပုလဲ၊ေက်ာက္မ်က္နဲ႔ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေပါင္း၇၄၉၁တြဲေရာင္းခ်သြား မွာျဖစ္ကာ အျမင့္ဆံုးယူရို၁၅သန္း တန္ ေက်ာက္စိမ္းပါ၀င္တယ္လို႔ သိရေႀကာင္း Eleven Broadcasting မွာ ပါရွိပါတယ္။ June 19 ။ တို င္းေဒသႀကီး နဲ ႔ ျပည္ န ယ္ ၁၀ခု မ ွာ ေရႀကီးေရလ်ွံ မ ွ ဳေတြေ ၾကာင့္ ႏွ စ္ ပ တ္ အ တြ င္း လူ ၂၁ ေယာက္ ေသဆံုး ခဲ့ ၿ ပီး လူ ဦးေရ ၄ ေသာင္း ၄ ေထာင္ နီး ပါး ေရေဘးသင္ခ ့ တ ဲ့ ယ္လ႔ို လူမဝ ႈ န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္ လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဒီကေန႔ ေျပာေႀကာင္း RFA Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၇၃ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔မွာ ေနျပည္ေတာ္က ထာဝရၿငိ မ္း ခ်မ္းေရး ေစတီေ တာ္ ရဲ ႕ မူ လ ဌာပနာပိ တ္ ပ ြဲ က ်င္း ပရာ ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးနဲ ႔ သာယာဝေျပာေရးကို ရည္စူးၿပီး ေမြးေန႔ရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပတၱျမားတျပည္

(jymokd 1380) July 2018 A 10 ျမတျပည္ ေက်ာက္ စိ မ္း တျပည္ နဲ ႔ နီ လာ တ ျ ပ ည္ စီ ၊ ေ ျ မ သား နဲ ႔ ျ ပ ဳ လု ပ္ ထား တဲ့ မညႇိ ဳးပန္းေတြ ကို ဌာပနာေတာ္ အ တြ က္ လ ႉ ခဲ့ တ ယ္ လို ႔ ဘု ရားေ ဂ ါ ပ က တ ဦး က ေျ ပာေ ႀ ကာ င္း B B C B u r m e s e မ ွာ ပါရွိပါတယ္။ June 18 ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဥေရာပသမဂၢ (EU)နဲ႔ ဂ်ာမနီစီး ပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (GIZ) တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ငါးႏွစ္စီမံကိန္း အတြက္ ယူ႐ို ၂၂ ဒသမ ၅ သန္း ကူ ညီ မယ္ လို ႔ ေနျပည္ေ တာ္ ရ ွိ ေမ ြး ျ မ ဴေ ရး ဦး စီး ဌာ န မ ွာ ျ ပ ဳ လု ပ္ တဲ ႔ MYSAP ဦးေဆာင္ေ ကာ္ မ တီ ရဲ ႕ ပထမအ ႀကိ မ္ အ စည္း အေဝးပြဲ ေခတၱ ရ ပ္ နားစဥ္ မီ ဒီ ယာ မ ်ား ရဲ ႕ေ မး ျ မ န္း ခ ် က္ ကို ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး ခင္ ေမာင္ေ မာ္ က ေၿဖႀကားခဲ ႔ေ ႀကာင္း 7Day News Journal မွာ ေဖၚၿပပါတယ္။ သ က္ င ယ္ မု ဒိ မ္း မ ႈ က ် ဴး လ ြ န္ သူ မ ်ား ကို ထိေ ရာက္ စ ြာ ဟန္ ႔ တားႏုိ င္ေ ရး ေသ ဒဏ္ ခ ်မွ တ္ သ ည္ အ ထိ ျ ပစ္ ဒ ဏ္ေ ပးႏုိ င္ ရန္ အထူး ဥပေဒတစ္ ရ ပ္ အ ျမန္ေ ရးဆြဲ ျ ပ ႒ာန္းေရး အစိုး ရအားတုိ က္ တ ြ န္းေၾကာင္း ေဒ ၚ ခ င္ေ စာေ ၀ ရဲ ႕ အ ဆို ကို ၿပည္ သူ ႔ လ ႊ တ္ေ တာ္ က စက္ ခ လု တ္ ႏ ွိ ပ္ မဲ ခ ြဲ ဆံုး ျ ဖ တ္ ရာ မဲေ ပး ခ ြ င့္ ရ ွိ သူ ၃ ၈ ၅ ဦးအနက္ ေထာက္ခံမဲ ၁၄၁မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၂၇ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ေလးမဲျဖင့္ ႐ံႈးနိမ့္ကာ မ ွ တ္ တ မ္း အ ျ ဖ စ္ ထား ရ ွိေ ၾ ကာ င္း ဆံုးၿဖတ္တယ္လို႔ 7Day News Journal မွာ ေဖၚၿပပါတယ္။ J u n e 1 7 ။ စ စ္ ကို င္း တို င္း အတြ င္း က တရားမ၀င္ ေရႊ တူးေဖာ္ေ ရး လုပက ္ က ြ ္ေတြကို အေရးယူႏင ုိ ္ေရးအတြက္ တို င္း ၀ န္ ႀ ကီး ၅ ဦး ကို ၀ န္ ႀ ကီး ခ ်ဳပ္ က တာ၀န္ေပးလိုက္တယ္လို႔ တိုင္းေဒသႀကီး စည္ ပ င္ သာယာေရး၀န္ ႀ ကီး က ဒီေ န႔ ေျ ပာေ ႀ ကာ င္း R FA B u r m e s e မ ွာ ပါရွိပါတယ္။ ဒီ ႏ ွ စ္ ဇန္ န ၀ါရီ လ ကေန ဒီေ န႔ အထိ ျ မ န္ မာ တ စ္ ႏို င္ ငံ လံုး မ ွာ ေ သ ြး လ ြ န္ တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားသူ သံုးေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး ေသဆံုးသူ ၂၃ ဦးရွိတယ္လို႔ က်န္းမာေရး နဲ ႔ အားကစား၀န္ ႀ ကီးဌာန ေသြး လြ န္ တုပ္ ေကြးနဲ႔ ဆင္ေျခ ေထာက္ စီမခ ံ ်က္ မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာ ေဇာ္လင္းက ေျပာေႀကာင္း RFA Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ June 16 ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းအတြင္း ျပည္နယ္န႔ဲ တုင ိ ္းေဒသႀကီး ၈ ခုမွာ ေရႀကီးၿပီး ေရနစ္ ျ မဳပ္ တာေတြေ ၾကာင့္ ဇြ န္ လ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ေသဆံုးသူ ၇ ေယာက္ရွိၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းရသူ ၁ ေသာင္းေက်ာ္ရတ ွိ ယ္လ႔ို လူ မ ႈ ဝ န္ ထ မ္း က ယ္ ဆ ယ္ေ ရး နဲ ႔ ျပန္ လ ည္ေ နရာခ်ထားေရး ဝန္ ႀ ကီး ဌာန၊ ေဘးအႏၱ ရာယ္ စီ မံ ခ န႔္ ခ ြဲ ႔ေ ရးဦး စီး ဌာနရဲ ႕ စာရင္းေတြအရ သိရေႀကာင္း RFA Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ ၂ ၀ ၁ ၈ ခု ႏ ွ စ္ ( ဧ ၿ ပီ လ မ ွေ မ လ ထိ ) ျမန္ မာႏို င္ ငံ ရဲ ႕ ျပည္ ပ ပို ႔ ကု န္ တ န္ ဖိုး မွာ အေ မ ရိ ကေ ဒ ၚ လာ ၂ ၃ ၇ ၈ သ န္း ႏ ွ င့္ ျပည္ပသြင္းကုန္တန္ဖိုး အေမရိကေဒၚလာ ၃၃၈၃ သန္း ရွိ သ ျဖင့္ ျပည္ ပ ကု န္ သ ြ ယ္ မ ႈ ပမာဏ အေမရိက ေဒၚလာ ၅၇၆၁ သန္း ေဆာင္ ႐ ြ က္ ႏို င္ ခဲ့ေ ၾကာင္း ျပန္ ၾ ကားေရး ဝန္ ႀ ကီး ဌာနက ဒီေ န႔ သ တင္း ထု တ္ ျ ပန္ ပါတယ္။ Ju n e 1 5 ။ ခ ် င္း ျ ပ ည္ န ယ္ မ ွာ ယာဥ္ မေတာ္ တ ဆျဖစ္ မ ႈေ ၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခု ႏ ွ စ္ ဇန္ န ၀ါရီ လ မွ ေမလအထိ (၅) လတာအတြင္း ေသဆံုးသူ (၂၈) ဦးရွိၿပီး ယာ ဥ္ မေ တာ္ တ ဆ မ ႈ ( ၆ ၀ ) မ ႈ ၊ pmrsuf E S m 11 od k h


pm

10

jref r mjynf o wif ; rS

Myanmar Gazette

ထိခက ို ဒ ္ ဏ္ရာရရွသ ိ (ူ ၇၀) ဦးရွတ ိ ယ္လ႔ို ခ်င္း ျပည္နယ္ ယာ ဥ္ထန ိ ္းရဲတပ္ဖရ ြ႔ဲ ံုးထံကသိရေႀကာင္း Khonumthung Burmese သတင္းမွာ ေဖၚၿပပါတယ္။ မူး ယစ္ေ ဆး၀ါးနဲ ႔ စိ တ္ ကိုေ ျပာင္း လဲေ စေသာဥပေဒပု ဒ္ မ နဲ ႔ ဖမ္း ဆီး ခံ ထားရတဲ့ ျမန္မာတိုင္းမ္ သတင္းစာရဲ႕CEO အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား ေရာ႔ဒန္ကေလနဲ႔ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၇ဦးအပါဝင္ ၉ဦးကို ဒီကေန႔ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွာ ရံုးထုတ္ခဲ့တယ္လို႔ RFA Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ Ju n e 1 4 ။ ရ ခို င္ ျ ပ ည္ န ယ္ မ ွာ မိုး အ ဆ က္ မ ျ ပ တ္ ရ ြာ သ ြ န္းေ န တာေ ၾ ကာ င့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေက်းရြာေပါင္း ၄၄ ရြာ ေရနစ္ျမဳပ္ေနတယ္လို႔ RFA Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ မႏၱေ လးတို င္းေဒသႀကီး မိုး ကု တ္ ၿ မိ ဳ ႕နယ္ ကသည္းေက်းရြာ အု ပ္ စု မ ွာ မိုး ႀကီး ၿပီး ေျ မ ၿ ပိ ဳ က ် မ ႈေ ၾ ကာ င့္ ေ တာ င္ က မ္း ပ ါး ကု န္းေ စာ င္း မ ွာ ေ န ထို င္ တဲ့ သူ ၅ ဦး ဒီေ န ႔ မနက္အေစာပိုင္းက ေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔ RFA Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ Ju n e 1 3 ။ အ နာ ဂ တ္ ျ မ န္ မာ့ ခ ရီး သ ြား လု ပ္ င န္း ဖ ြံ ၿ ဖိ ဳး တိုး တ တ္ ဖို ႔ အ တ ြ က္ ေဆာင္႐ြက္မဲ့ကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာတဲ့ ျမန္မာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံကို (ဇြန္ ၁၂ရက္)ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ လုပ္ ကိုင္ေနသူ ၂၀၀ ေက်ာ္ တတ္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္၊ဂ်ပန္ နဲ႔ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသားေတြကို ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးသြားဖို႔ရွိတယ္လို႔လဲ ျမန္မာ့ခရီးသြားညီလာခံကို တတ္ေရာက္လာတဲ့ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္န ရီဗန္ထီးယူက ေျပာသြားခဲ့တယ္လို႔ BBC Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ June 12 ။ ျမန္မာႏုင ိ င ္ က ံ အသက္ ၅ႏွစက ္ ေန၁၇ႏွစအ ္ ၾကား ကေလးသူငယ္၁၂သန္းမွာ ၁ဝ ရာခို င္ ႏ ႈ န္း ျဖစ္ တဲ့ ကေလး ၁၂ သိ န္း ဟာ ကေလးအလု ပ္ သ မားအျဖစ္ေ ရာက္ ရ ွိ ေနရၿပီး မၾကာခဏဆို သ လို လု ပ္ င န္း ခြ င္ အ ႏၱ ရာယ္ ေတြ နဲ ႔ ရင္ ဆို င္ေ နၾကရတယ္ လို ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ႀကီး ILO က ဒီေန႔ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီစဥ္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားေႀကာင္း RFA Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ June 11 ။ ရခို င္ ျ ပည္ န ယ္ တ ြ က္ ႏို င္ ငံ တ ကာပု ဂ ၢိ ဳ လ္ တ စ္ ဦး စု စုေ ပါင္း သံုး ဦး ပါတဲ ႔ လြတ္လပ္တဲ႔စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းသြားမယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးက ေမလကုနပ ္ င ို ္းက ေၾကျငာခဲတ ႔ အ ဲ႔ ေပၚ ရွမ္းျပည္နယ္ မိင ု ္း ပန္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သလ ႔ူ တ ႊ ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေက်ာ္မိုးက အေရးၾကီးအဆို တင္သြင္းခဲ႔ရာ ျပည္သူ႔လႊြတ္ေတာ္က မဲ ခ ြဲ ဆံုး ျဖတ္ တဲ ႔ အ ခါမွာ ေထာက္ ခံ မဲ ၁၃၈မဲ ၊ ကန္ ႔ က ြ က္ မဲ ၂၅၁ မဲ နဲ ႔ လႊ တ္ေ တာ္ က အတည္မျပဳခဲ႔ပါ ဘူးလို႔ ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)မွာ ပါရွိပါတယ္။ June 10 ။ စစ္ ကို င္း တို င္းေဒသႀကီး ဒီ ပဲ ယ င္း ၿမိ ဳ ႕နယ္ မ ွာ ဇြ န္ လ ပထမပတ္ က မိုး အ ဆ က္ မ ျ ပ တ္ ရ ြာ သ ြ န္း ခဲ့ ၿ ပီး ပ န္း ရ န္ ပ ကား ( ပ ရံ ဗ ဂ ါး )ေ ခ ်ာ င္းေ ရ လ ွ ်ံ ကာ သီးႏွံစံုစိုက္ခင္းဧက(၅၀၀)ေက်ာ္ ေရဝင္နစ္ျမဳပ္ေနတယ္လို႔ သိရေႀကာင္း Central News Bureau မွာ ပါရွိပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမပံုျမိဳ႕နယ္ ၀ေဘာ္ၾကီးရြာသစ္မွာ ကေလးငယ္ ၁၅၄ ေယာက္ဟ ေက်ာင္းဖြင့္တာ ၁၀ ရက္ခန္႕ ရွိေနျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႕အခ်ိန္ထိ စာမသင္ၾကားရဘဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း Narinjaraသတင္းမွာ ေဖၚၿပပါတယ္။ Ju n e 9 ။ မ ႏ ၱေ လး တို င္းေ ဒ သ ႀ ကီး ျ ပ င္ ဦး လ ြ င္ ၿ မိ ဳ ႕ န ယ္ ပ င္ လိ န္ အေ ရ ွ ႕ ေက်းရြာ ေရႊ လ မင္းေက်ာင္း တို က္ အ တြ င္း အေရွ ႕ေျမာက္ ဘ က္ ရ ွိ ေတာင္ ကု န္း နဲ ႔ ေညာင္ပင္အျမစ္မ်ားဖုံးအုပ္ေနတဲ႔ ေစတီကို ျပဳျပင္ဖို႔ ရွင္းလင္းစဥ္မွာ ေစတီေဟာင္းနဲ႔ ဌာပနာတိုက္အတြင္းမွ တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ႔ ေညာင္ရမ္းေခတ္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ ၁၃၅ ဆူခန္႔မွ ၁ဝ ဆူ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတယ္လို႔ Myanmaalinn သတင္းစာမွာ ေဖၚၿပပါတယ္။ ဧရာဝတီတိုင္း အတြင္းမွာ သစ္ခိုးထုတ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ကိစၥကို စုံစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ တို င္းေဒသႀကီး လႊ တ္ေ တာ္ က ေကာ္ မ ရွ င္ တ စ္ ရ ပ္ ဖြဲ ႕ စည္းေပးရာ လႊ တ္ေ တာ္ အ မတ္ ၇ ေယာက္ ပါဝင္ၿ ပီး လိုအပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ေတြကို စုံစမ္း စစ္ေဆး ႏိုင္တယ္လို႔ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားေႀကာင္း BBC Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ June 8 ။ အစားအေသာက္ ႏ ွ င့္ ေဆးဝါးကြ ပ္ ကဲေ ရး ဦးစီး ဌာနမွာ က်န္း မာေ ရးေထာက္ ခံ ခ ်က္ ရ ယူ ထားျခင္း မရွိ ဘဲ ျဖည့္ စ ြ က္ စာမ်ားအား ျပည္ တ ြ င္းေစ်းကြ က္ မ ွာ ျဖန႔္ ျ ဖဴးေရာင္း ခ်ခဲ့ တဲ ႔ ရန္ ကု န္ တို င္းေဒသ ႀကီး ႐ုံး ၌ MLM စနစ္ နဲ ႔ လု ပ္ ကို င္ေ နတဲ ႔ မူရင္းကုမၸဏီ(၂၈)ခု၊ ဆင့္ပြားကုမၸဏီ(၁၃)ခု စုစုေပါင္း ကုမၸဏီ(၄၁)ခုတို႔နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ႔ ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူေတြကို အေရးယူထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖဲြ ့၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားေနတဲ့ အဖြဲ႔ၾကီးျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသ နာေစာင့္ေရွာက္ၾကီးေရးအဖြဲ႔ၾကီး (မဘသ)နဲ႔ ဦးပါေမာကၡ၊ဦးသုစိတၱ ဆရာေတာ္ ၂ ပါးကို ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ေတြအေပၚ အမုန္း တရားျဖန္႔ေဝေရးသားမႈနဲ႔ နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္း ပိတ္ပင္လုိက္တယ္လုိ႔ လူမႈေရးမီဒီယာ ကြန္ယက္ျဖစ္တဲ့ Facebook ကုမၸဏီက ဒီကေန႔ ေျပာၾကားလိုက္ေႀကာင္း RFA Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ June 7 ။ Global Peace Index လို ႔ေ ခၚတဲ့ ကမာၻ လံုး ဆို င္ ရာ ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရး အညႊန္းကိန္းအစီရင္ခံစာမွာ ဒီႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ၁၅ မွတ္ က်သြားခဲ့ၿပီး အဆင့္ ၁၂၂ မွာ သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရေႀကာင္း ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)မွာပါရွိ ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေတြျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း တည္ၿငိမ္မႈမရွိတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ပညာေရးအေျခအေန တျဖည္းျဖည္းနိမ့္က်လာေနရာမွာ အခုႏွစ္တကၠ သိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းက အနိမ့္ဆုံး ျပည္နယ္ေတြထဲမွာပါဝင္ေနၿပီး ေလာေ လာ ဆ ယ္ အ ထ က္ တ န္းေ က ်ာ င္း ဆ ရာ ဆ ရာ မ ၆ ၀ ၀ ေ က ်ာ္ အေရးတႀကီးလိအ ု ပ္ေနတယ္လ႔ို ရခိင ု ျ္ ပည္နယ္ လက္ေထာက္ပညာေရးမႉး ဦးစိနထ ္ န ြ ္းလွက ေျပာေႀကာင္း BBC Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ J u n e 6 ။ ရ န္ ကု န္ တို င္းေ ဒ သ ႀ ကီး လ ႊ တ္ေ တာ္ မ ွာ က န ႔္ က ြ က္ မ ႈေ တ ြ ရ ွိ ခဲ့ တဲ့ တို င္း အ စိုး ရ အ ဖ ြဲ ႕ ဝ င္ ဝ န္ ႀ ကီးေ တ ြ အ တ ြ က္ ကား သ စ္ ၁ ၀ စီး ဝ ယ္ စီး မ ယ့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြစာရင္းကို အခုေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ အထိ တင္ ျ ပဖို ႔ ျပင္ ဆ င္ေ နၾကပါတယ္ ။ ၂၀၁၈-၁၉ ရန္ ကု န္ တို င္း အစိုး ရ ဘ႑ာေငြ ရသုံး စရိ တ္ဆိုင္ရာလ်ာထားခ်က္စာရင္းမွာ ဝန္ႀကီးေတြစီးဖို႔ ကားသစ္ ၁၀ စီး အတြက္ ေငြက်ပ္ သန္းေပါင္းတေထာင္ခ်ေပးဖို႔ တိုင္းအစိုးရက တင္ျပခဲ့တာၿဖစ္ေႀကာင္း BBC Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ မေလးရွားႏိင ု င ္ ၊ံ အေကာက္ခန ြ ဦ ္ းစီးဌာနမွ စီမရစ္ၿမိဳ႕ ကုန္ေလွာင္႐မ ုံ ွာ ေမ ၂၂ ရက္ေန႔က မေလးရွားႏို င္ ငံ သား ၃ ဦးႏွ င့္ ျမန္ မာႏို င္ ငံ သား ၃ ဦးတို ႔ နဲ ႔ အ တူ မက္ အ ဖက္ တ မင္း (၁၁၈၇) ကီလိုဂရမ္ႏွင့္ ဘိန္းျဖဴ (၇၅၀) ဂရမ္တို႔အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီးေနာက္ အဲဒီဖမ္းမိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားနဲပ ႔ တ္သက္ ဆက္စပ္တ႔ဲ ကြင္းဆက္တရားခံမ်ားကို ျမန္မာႏိင ု င ္ ရ ံ တ ဲ ပ္ဖ႕ြဲ က ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးရမိတယ္လို႔ MOI Webportal Myanmarမွာ ေဖၚၿပပါတယ္။ June 5 ။ ထို င္း ျမန္ မာ နယ္ စ ပ္ အ နီး က ခ်င္း ႐ို င္ ခ ႐ို င္ ဖန္း ၿမိ ဳ ႕နယ္ ထဲ မ ွာ ဇြ န္ လ ၂ ရက္ေန႔က စိတ္ႂကြေဆးျပား ၁၅ သန္းေလာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ရာမွာ လူ ၂ ဦးကိုလည္း ဖမ္း ဆီး ရမိ ခဲ ႔ ၿ ပီး အဲ ဒီ မ က္ သာဖက္ တ မင္း စိ တ္ ႂ ကြေ ဆးျပား ေတြ ဟာ ျမန္ မာဘက္ က လာတာျဖစ္ တ ယ္ လို ႔ ထို င္း ရဲ တ ပ္ ဖ ြဲ ႕ က ဇြ န္ လ ၃ ရက္ေ န႔ က ခ်င္း မို င္ မ ွာ လု ပ္ တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာတယ္လို႔ BBC Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ ျ မ န္ မာ့ တ ပ္ မေ တာ္ ႏ ွ င့္ ရ က ၡိ ဳ င့္ တ ပ္ မေ တာ္ တို ႕ အ ၾ ကား တို က္ ပ ြဲေ ၾ ကာ င့္ ၿပီး ခဲ့ သ ည့္ေ မလကု န္ ပို င္း က ခ်င္း ျပည္ န ယ္ ပလက္ ဝ ၿမဳိ ႕ နယ္ အ တြ င္း ေနထို င္ ၾ ကတဲ ႔ ခ်င္းလူမ်ဳိး ၄၈ ဦး တဖက္ႏင ို င ္ ံ အိႏယ ၵိ -ျမန္မာနယ္စပ္ မီဇို ရမ္ျပည္နယ္ ဆိင ု ္းဟားၿမဳိ႕နယ္ရွိ Laki ေက်းရြာသိ႕ု ထြက္ေျပးတိမ္ေရွာင္လာၾကေၾကာင္း khonumthungburmese.org မွာ ပါရွိပါတယ္။ June 4 ။ ရွ မ္း ျပည္ န ယ္ အ စိုး ရအဖြဲ ႔ က တို င္း ရင္း သားေရးရာဝန္ ႀ ကီး ၃ ဦး နဲ ႔ လႊ တ္ေ တာ္ ကို ယ္ စားလွ ယ္ ၇ ဦး ဟာ အစား အေသာက္ ေဘးကင္း လံု ျ ခံ ဳေရးကိ စ ၥ နဲ ႔ ပတ္သက္ၿပီး အင္ဒန ို ီးရွားႏိင ု င ္ က ံ ို ေလ့လာေရးသြားေရာက္ဖ႔ို ျပင္ ဆင္ေဆာင္ရက ြ ခ ္ ဲ့ေပမယ့္ ႏိင ု င ္ ံေတာ္သမၼတရံုးက ခြငမ ့္ ျပဳတာေၾကာင့္ သြားေရာက္ခြငမ ့္ ရခဲဘ ့ ူးလိ႔ု RFA Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ ထို င္း - မေ လး န ယ္ စ ပ္ ဆံု ခ လာ ရို င္ ဟ တ္ ရို င္ ျ မိ ဳ ႕ မ ွာ မေ လး ရ ွား ကို ခိုး ၀ င္ ဖုိ ႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ျမန္မာ ၂၁ဦးကို ဇြန္လ ၂ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးမိခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္အစကေန အဲဒီလမ္ေၾကာင္းကေန ဖမ္းဆီမိတဲ့ လူဦးေရဟာ ၅၀၀ ထက္မနည္းရွိေနျပီလို ့အလုပ္သ

www.MyanmarGazette.net

မားေရးေဆာင္ရြက္ေနသူေတြကဆုိေႀကာင္း ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း) မွာ ပါရွိပါတယ္။ June 3 ။ ခ်င္း ျပည္ န ယ္ မ ွာ ေျဖဆုိ သူ တစ္ေ သာင္း ၀န္း က်င္ မ ွာ ေအာင္ ျ မင္ သူ ၁၆၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ေအာင္ခ်က္ ၁၆.၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေအာင္ခ်က္အနည္းဆံုးျပည္နယ္တစ္ ခု ၿ ဖစ္ ရ တာဟာ ခ်င္း ျပည္ န ယ္ မ ွာ အရည္ အ ခ်င္း ရွိ တဲ့ ဆရာ/ ဆရာမ အေရအတြ က္ လံုေလာက္မႈမရွိဘူးလို႔ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးေပါင္လြန္းမင္ထန္ က ေၿပာေႀကာင္း RFA Burmese မွာ ပါရွိတယ္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္မွာ စစ္ဆင္ေရးနဲ႔ ကြပ္ကဲေရးတပ္ စကခ ၁ လက္ေအာက္ခံ တပ္ေတြ သိမ္းထားတဲ့ ေျမဧက ၇၀ ေက်ာ္ ျပန္ရဖို႔ ေတာင္းဆိုေနၾကတဲ့ မူလ ေျမပိုင္ရွင္ ေဒသခံေတြက အဲဒီေျမ ေတြမွာ ဝင္ေရာက္ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်ာက္မဲနယ္ေျမခံတပ္ေတြနဲ႔ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈေတြျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ BBC Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ June2။ျမန္မာႏိင ု င ္ မ ံ ွာကေလး၅ ေယာက္အနက္၁ ေယာက္ကပညာမသင္ၾကားႏိင ု ဘ ္ ူးလိ႔ ု Save the Children အစီရင္ခံစာ က ဆိုပါတယ္။အဲဒီအစီရင္ခံစာထဲမွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၅ ႏိုင္ငံကိုေလ့လာရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဆင့္ ၁၀၇ ျဖစ္ေႀကာင္း BBC Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခု ႏ ွ စ္ တကၠ သို လ္ ဝ င္ စာေမးပြဲ စာစစ္ ဌာန ေပါင္း ၁၇၂၇ ခု က ်င္း ပခဲ ႔ ရာ တစ္နင ို င ္ လ ံ ံုးအတုင ိ ္းအတာျဖင္႔ ေအာင္ခ်က္ရာခိင ု ႏ ္ န ႈ ္း ၃၂.၈၂ ရာခိင ု ႏ ္ န ႈ ္းရွိေၾကာင္း ပညာေ ရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရပါတယ္။ June 1 ။ ကခ်င္​ျပည္​နယ္​က တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ေနရပ္​စြန္​႔ခြာထြက္ေျပးေနရတဲ့ စစ္ေႀကာင္႔ေၿပာင္းခိုသူေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ခ်ိဳင္းနားျပ ည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံသံ႐ုံးက ေငြက်ပ္သိန္း ၄၀၀ လွဴဒါန္း လိုက္ေႀကာင္း RFA Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရန ွ္ င ို င ္ အ ံ ေနနဲ႔ ျမန္မာနိင ု င ္ က ံ ဆန္တန္ခ်ိန္ တသိန္း မွ ၂ သိန္း အထိေရွလ ႔ ာမဲ႔ ဇူလိုင္လမွာ ၀ယ္ယူဘို႔အစီအစဥ္ရွိတယ္လို႔ ျမန္မာ ဆန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလူေမာ္ ျမင္႔ေမာင္ကေျပာေႀကာင္းနဲ႔ ျမန္မာ နိုင္ငံအေနနဲ႔ ၂၀၁၈-၁၉ခု ဘ႑ာႏွစ္ေတြမွာ ဆန္နဲ႔ ဆန္က်ိဳး ကေန အေမရိကေဒၚလာ ၉၆သန္း ရရွိခဲ႔ျပီး အခုႏွစ္ေမလ ၁၁ရက္အထိ တန္ခ်ိန္ ၂သိန္း ၇ေ သာင္းနိင ု င ္ ျံ ခားကို တင္ပခ ႔ို တ ႔ဲ ယ္လ႔ို စီးပြားကူးသန္း၀န္ၾကီးဌာနရဲ႔ စာရင္း ေတြအရ သိရေႀကာင္း RFA Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ May 31 ။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ႔ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းငယ္ဟာ ေမ ၂၉ ရက္က ရခိင ု က ္ မ္း႐ိုးတန္းေဒသမွတစ္ဆင့္ ကုန္းတြင္းပိင ု ္းသိ႔ု ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေမ ၃ဝ ရက္ ညေနပိုင္းအထိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ အိမ္ေျခ ၁၃၉၇ လံုး ေဘးသင့္ခဲ့ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သိရတယ္လို႔ Myanmaalinn မွာ ေဖၚၿပပါတယ္။ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုေတြက မႏၱေလးျမိဳ႕ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္မွာရွိတဲ့ စာသင္သား သုံးေထာင္နီးပါးကို ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔ က လွဴဖြယ္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ေန႔ဆြမ္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဥိီးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကိီး မင္းေအာင္လွိဳင္ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖၚျပထားတယ္လို႔ RFA Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ May 30 ။ ေနျပည္ေတာ္လတ ႊ ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ကၽြန္းတံခါးေတြန႔ဲ ကၽြန္းေဘာင္ေတြ ေဆးသုတ္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ ေငြက်ပ္သန္း ၄၇၀ တင္ျပထားတာ မ်ားျပားလြန္းတယ္ဆုိၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းစစ္ေဆးေနတယ္လို႔ သိရေႀကာင္း RFA Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ ထို င္း ႏို င္ ငံ ဖတ္ တ လံုး ျပည္ န ယ္ ၊ ေခါက္ မ င္ ခ ရို င္ အ တြ င္း က ရာဘာေတာထဲ မ ွာ လူကုန္ကူးသူေတြစြန္႔ပစ္သြားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၃၆ေယာက္ကို ထုိင္းရဲတပ္ဖဲြေတြနဲ႕ ထုိင္းလူမူကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔ေတြက ေမလ၂၉ရက္ေန႔ ကသြားေရာက္ကယ္ဆယ္ခဲ့လို႔ ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း) မွာ ပါရွိပါတယ္။ May 29 ။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၃ ခု ကို တုိ င္း စာရင္း စစ္ ခ ်ဳပ္ ရံုး ကေန စစ္ေ ဆးၿပီး လႊ တ္ေ တာ္ ထံ တ င္ ျ ပေပးဖို ႔ ဆုိ တဲ့ လႊ တ္ေ တာ္ ကို ယ္ စားလွ ယ္ ေဒၚစႏၵာ မင္း ရဲ ႕ အဆုိ ကို ဒီေ န႔ တုိ င္းေဒသလႊ တ္ေ တာ္ မ ွာ ကိယ ု စ ္ ားလွယ္ ၄ ဦးက ေဆြးေႏြးၿပီး လာမယ့္ ဇြနလ ္ ၄ရက္ေန႔မွာ အတည္ျပဳခ်က္ရယူတာေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရေႀကာင္း RFA Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတျ္ ခင္းခံထားရတဲ့ အန္အယ္လဒ ္ ရ ီ ႕ဲ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပင ို ္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕က အလုပ္အမႈေဆာင္ေတြကို ဗဟိုကေန စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ျပစ္ဒဏ္ပယ္ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္း နဲ ႔ ရပ္ေ စာက္ ၿ မိ ဳ ႕ နယ္ က ၿမိ ဳ ႕နယ္ အ လု ပ္ အ မႈေ ဆာင္ ၄ ဦးနဲ ႔ ေတာင္ ႀ ကီး ၿမိ ဳ ႕နယ္ က အလုပ္အမႈေဆာင္၂ ဦးတို႔ကို ျပန္လည္တာဝန္ေပးအပ္ဖို႔အတြက္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ အန္အယ္လဒ ္ အ ီ မ်ိဳးသား ဒီမက ို ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟိက ု ေန အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပိလ ႔ု ာတယ္လ႔ို ျပစ္ဒဏ္ကေန ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရတဲ့ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္က ဦးေအာင္ၫန ြ က ႔္ ေျပာတယ္လို႔ BBC Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ May 28 ။ လက္ရွိအာဏာရ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ ဟာ ဗဟိုေကာ္မတီကို တိုးခ်ဲ႕ ဖြ႕ဲ စည္းသြားဖိ႔ု ရွိေၾကာင္း ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔ က လုပတ ္ ဲ့ ပါတီဗဟို ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွာ ဆုံးျဖတ္ခၾဲ့ က ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ တိင ု ၾ္ ကားခံထား ရတဲ့ NLD ပါတီ က လႊတ္ေတာ္ ကိယ ု စ ္ ားလွယ္ ၃၅၀ ေက်ာ္ကို စစ္ေဆးမႈေတြ ေဆာင္႐က ြ ္ေနတယ္လလ ႔ို ည္း သိရေႀကာင္း BBC Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ တပ္မေတာ္ပိုင္ Viettel တယ္လီဖုန္းကုမၸဏီဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက Star High ေခၚ ေဒသခံျမန္မာကုမဏ ၸ ၊ီ ျမန္မာအမ်ဳိးသားဆက္သယ ြ ္ေရး ဦးပုင ိ က ္ မ ု ဏ ၸ တ ီ န ႔ို ႔ဲ ပူးေပါင္းၿပီး Mytel ေခၚပထမဆံုး 4G LTE တယ္လဖ ီ န ု ္းလုပင ္ န္းကို မၾကာခင္ စတင္ေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း နဲ႔ ဒီႏွစ္ကုန္မွာ တယ္လီဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈ ဝယ္ယူသံုးစြဲသူ ၂ သန္းကေန ၃ သန္းအၾကား ရွိမယ္လုိ႔လည္း ဗီယက္နမ္အစိုးရက ေျပာေႀကာင္း RFA Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ May 27 ။ နိုင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ားရဲ႕ လွဴဒါန္းေငြမ်ားနဲ႔ ခ်ီးျမွင္႔တဲ႔ နဝမအၾကိ မ္ေ ျမာက္ ၂ ဝ၁၈ခု ႏ ွ စ္ ျပည္ သူ ႔ ဂု ဏ္ ရ ည္ ဆု ကို ရန္ ကု န္ ျ မိ ဳ ႕ ဘားလမ္း မ ြ တ္ စ လ င္ ကု သို လ္ ျ ဖ စ္ေ ဆး ရံု ကို ေ ရ ြး ခ ် ယ္ လို က္ေ ႀ ကာ င္း အေ မ ရိ က နို င္ ငံ နယူးေယာက္ ျ ပည္ န ယ္ မ ွာ ျပဳလု ပ္ တဲ့ ျပည္ သူ ႔ ဂု ဏ္ ရ ည္ ဆု ေၾကညာပြဲ အ ခမ္း အနားမွာ ေၾကညာသြားခဲ့ၿပီး ဆုရရွိတဲ့ မြတ္စလင္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးရံုကို ဆုေငြ အေမရိကေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ ခ်ီးျမွငမ ့္ ွာျဖစ္ျပီး အထူးဆုအျဖစ္ အဖြအ ႔ဲ စည္းသံုးခုကလ ို ည္း ေရြးခ်ယ္လက ို တ ္ ယ္လ႔ို RFA Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ ျပည္ သူ ႔ လ ႊ တ္ေ တာ္ အ တြ က္ ၄ ေနရာ၊ အမ်ိ ဳးသားလႊ တ္ေ တာ္ အ တြ က္ ၁ ေနရာ၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၈ ေနရာ၊ စုစုေပါင္း လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာအတြက္ ႏိဝ ု င္ဘာ ၃ ရက္ ေန႔မွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမွာျဖစ္ေႀကာင္း ၿပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က မေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာေႀကာင္း RFA Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ May 26 ။ ရခုိ င္ ျ ပည္ န ယ္ မ ွာ ခ်ိ ဳ င္း နားအစုိး ရပုိ င္ CITIC ရင္း ႏွီး ျမွ ဳ ပ္ ႏ ွံ မ ႈေ ကာ္ ပုိေ ရးရွ င္း က ေဒၚလာ သန္း ၇၅ဝဝ ခန္ ႔ အကု န္ အ က်ခံ ၿ ပီး တည္ေ ဆာက္ေ နတယ္ ဆုိ တဲ့ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းဟာ လုံးဝ အဓိပါၸယ္မရွိတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္တယ္လုိ႔ စီး ပ ြားေ ရး ပ ညာ ရ ွ င္ တ စ္ ဦး ျ ဖ စ္ တဲ့ S e a n Tu r n e l l ေ ရ ွာ င္ တား န ယ္ လ္ က ေျ ပာ ၾ ကား လုိ က္ေ ႀ ကာ င္း နဲ ႔ ေ ရ ွာ င္ တာ န ယ္ လ္ ဟာ ႏုိ င္ ငံေ တာ္ အ တုိ င္ ပ င္ ခံ ပု ဂ ၢ ဳိ လ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိ အၾကံေပးေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္တယ္လုိ႔ Bloomberg ဘလြန္းဘာ့ဂ္ သတင္းဌာနက ေဖၚျပေႀကာင္း RFA Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ May 25 ။မု ဒိ မ္း မႈ က ်ဴးလြ န္ သူ ကို ေထာင္ ဒ ဏ္ အနွ စ္ ၂၀ အထိ ခ ်မွ တ္ ႏို င္ ၿ ပီး မုဒိမ္းမႈက်ဳးလြန္ခံရသူဟာ အရြယ္ေရာက္ၿပီး သူျဖစ္ေစ၊ အရြယ္မေရာက္ေသးသူျဖစ္ေစ အမႈဟာ အသတ္ခရ ံ တဲအ ့ ထိျဖစ္ခရ ဲ့ င္ တရားခံကို ေသဒဏ္ခ်မွတႏ ္ င ို တ ္ ယ္လ ္ ႔ို ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးက ၿပည္သလ ႔ူ တ ႊ ္ေတာ္မွာ ေျပာေႀကာင္း RFA Burmese မွာ ပါရွိပါတယ္။ အိႏယ ၵိ နိင ု င ္ အ ံ ေနနဲ႔ ျမန္မာအပါအ၀င္ အာဆီယံ ေလးနုင ိ င ္ မ ံ ွာ ကုနသ ္ ယ ြ မ ္ ႈ ျမွငတ ႔္ င္နင ို ဖ ္ ႔ို ေဆးေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးရံုမ်ား နဲ႔ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားပါ ဖြင္႔လွစ္သြားဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ အိႏယ ၵိ ကုနသ ္ ယ ြ စ ္ ီးပြားနဲ႔ စက္မ၀ ႈ န္ၾကီး Suresh Prabhu က ေျပာေႀကာင္း RFA Burmese မွာပါရွိပါတယ္။

(jymokd 1380) July 2018 A 11

ta&mif&ifh rSwfwrf;

တလအတြင္းထူးျခားသတင္းကို မူရင္းအာေဘာ္အတိုင္း Fair use ေဖၚျပျခငး္ျဖစ္သည္။ In the Bay Area, $117,400 is considered ‘low income’ Jun 27, 2018 | www.kron4.com SAN FRANCISCO (KRON) – It’s no secret that the Bay Area is an expensive place to live. But now it’s become so expensive that a six-figure salary is considered “low income,” according to a report by the U.S. Department of Housing and Urban Development. The annual report says a family of four in San Francisco, San Mateo and Marin counties that earn less than $117,400 are “low income.” Xi Warns Mattis China Won’t Surrender ‘One Inch’ of Territory Bloomberg News June 27, 2018 “Our stance is steadfast and clearcut when it comes to China’s sovereignty and territorial integrity,” Xi said, according to the official Xinhua News Agency. “We cannot lose one inch of territory passed down by our ancestors. Meanwhile, we want nothing from others.” Proposal to split California into 3 states will be on November ballot June 13, 2018 SACRAMENTO, Calif. (KABC) — A proposal to divide California into three states will be on the November statewide ballot. Backers of CAL 3 said last month they collected and delivered 600,000 signatures to California Secretary of State Alex Padilla’s Office, surpassing the 365,000 required by law to qualify for the ballot. The proposal calls for three states to be formed: Northern California, roughly the Bay Area to the Oregon border; California, which would include six coastal counties, including Los Angeles, Monterey, San Luis Obispo, Santa Barbara, San Benito and Ventura; and Southern California, which would go from Fresno to San Diego, excluding those six coastal counties. Facebook blacklists Myanmar hardline Buddhist group Facebook bans the Buddhist nationalist movement Ma Ba Tha from its platform, as well as a pair of prominent monks known for stoking hatred towards the Rohingya @afp | June 07, 2018 “They are not allowed a presence on Facebook, and we will remove any accounts and content which support, praise or represent these individuals or organizations,” said Content Policy Manager David Caragliano. Extremist monks Parmaukkha and Thuseitta join their fellow firebrand clergyman Wirathu on the blacklist, after he was banned in January. Visa-free entry for Japan and South Korea soon 06 JUN 2018 | www.mmtimes.com The government will grant visafree entry to Myanmar for citizens of Japan and South Korea and give visas on arrival to Chinese tourists, U Khin Zaw, an adviser of the Ministry of Hotels and Tourism told The Myanmar Times on Sunday. “On Friday, the government sent an official letter agreeing to give visa free entry to Japan and South Korea and visas-on-arrival (VOA) to Chinese tourists,” he said. Almost seven-in-ten Americans have news fatigue, more among Republicans JUNE 5, 2018 If you feel like there is too much news and you can’t keep up, you are not alone. A sizable portion of Americans are feeling overwhelmed by the amount of news there is, though the sentiment is more common on the right side of the political spectrum, according to a Pew Research Center survey conducted from Feb. 22 to March 4, 2018.

More Detail : http://myanmargazette.net/235738

jrefrmowif;'dkif,m&Dtquf


Myanmar Gazette

urÇmhowif;'dkif,m&D

urÇmhowif;'dkif,m&D rif;vuf pkaqmif;wifjyonf

June 28 ။ အသက္(၈၁)ႏွစအ ္ ရြယ႐ ္ ွိ အေမရိကႏိင ု င ္ ံေတာ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး Anthony McLeod Kennedy ဟာ ရာသက္ ပ န္ ထမ္းေဆာင္ ခ ြ င့္ ႐ ွိ တဲ့ ရာထူး က အနားယူေတာ့မယ္လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ မေလးရွား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Najib Razak နဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိတဲ့ အေဆာက္အဦးေတြကို ၀င္ေရာက္ စီးနင္းရာကေန စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၂၇၅ သန္း နီးပါး တန္ဖိုးရွတ ိ ဲ့ ေငြသား၊ လက္၀တ္ ရတနာနဲ႔ လက္ကိုင္အိတ္ေတြကို သိမ္းဆည္းရမိတယ္လို႔ မေလးရွားရဲက ေျပာပါတယ္။ June 27 ။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ အသည္းကင္ဆာေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ လူ ၂၀,၀၀၀ ခန္႕အသက္ဆံုးရံႈးေနရေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ အသည္း ႏွင့္ သည္းေျခ အဖြဲ႕အစည္း က ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ လူဦးေရ ၉၅သန္းခန္႔ရွိေသာ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ သည္ လက္ရွိတြင္ အသည္းေရာင္အသားဝါဘီပိုး လူနာ ၇.၈သန္း၊ အသည္းေရာင္အသားဝါစီပိုး လူနာ ၉၉၁,၀၀၀ဦး ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေဖာ္ျပခ်က္အရသိရပါတယ္။ ႐ုရွားသမၼတ Putin နဲ႔ အေမရိကသမၼတ Donald Trump တို႔ရဲ႕ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ တ ရ ပ္ ကို က ် င္း ပ ဖုိ ႔ သေ ဘာ တူ လုိ က္ ၾ က ၿ ပီ လို ႔ ႐ု ႐ ွား အ စိုး ရ အ ရာ ရ ွိ ႀ ကီးေ တ ြ က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ အမ်ားစု ေနထိုင္တဲ့ အီရန္၊ လစ္ဗ်ား၊ ဆိုမာလီယာ၊ ဆီးရီးယားနဲ႔ ယီမင္ ႏို င္ ငံ သားေတြ ကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး ျပည္ဝင္ခြင့္ ပိတ္ပင္တဲ့ သမၼတ ထရမ့္ရဲ႕ အဆိုကို အေမရိက ဗဟိုတရား႐ုံးက အတည္ျပဳ လိုက္ပါတယ္။ June 26 ။ လူ၀င္မႈ အရာရွိက တရားမဝင္ ၀င္လာသူေတြကို စစ္ေဆး အေမရိကမွာ တကၠဆက္ျပည္နယ္က စစ္စခန္းႏွစ္ခုကို ႏိုင္ငံတြင္း တရားမဝင္ ေရာက္လာသူေတြကို ထိန္းသိမ္းထားမယ့္ ယာယီစခန္းအျဖစ္ အသုံးခ်မယ္လ႔ို ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး Jim Mattis က အတည္ျပဳ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ အီ ရ န္ ႏုိ င္ ငံ ရဲ ႕ ပို ၿ ပီးေတာ့ ဆိုး လာတဲ့ စီး ပြားေရးအေျခအေနအေပၚ မေက်နပ္ ၾ ကတဲ့ အီ ရ န္္ ႏုိ င္ ငံ သား ရာေ ပ ါ င္း မ ်ား စ ြာ ဟာ တ န လ ၤာေ န ႔ က တီ ဟီ ရ န္ ၿ မိ ဳ ႕ေ တာ္ မ ွာ စုေ ဝးဆႏၵ ျ ပၾကတာေၾကာင့္ ႏွ စ္ေ ပါင္း မ်ားစြာ အတြ င္း အီ ရ န္ အ စိုး ရဆန္ ႔ က ်င္ေ ရး အႀကီးမားဆံုး ဆႏၵျပပြဲ ျဖစ္သြားပါတယ္။ June 25 ။ တူ ရ ကီ သ မၼ တ ေ႐ြးေကာက္ ပ ြဲ ပထမ အဆင့္ မ ွာ ပဲ သက္ တ မ္း ရွ ည္ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္တဲ့ ရာဂ်စ္ တိုင္ရစ္(ပ္) အာဒိုအန္ လိုအပ္တဲ့ မဲအသာစီး ရရွိခဲ့လို႔ ဒုတိယ အဆင့္ ၿပိဳင္စရာ မလိုပဲ ေနာက္ ၅ ႏွစ္ သက္တမ္း အစိုးရကို ဦးေဆာင္ခြင့္ ရသြားပါတယ္။ စကၤာပူႏင ို င ္ မ ံ ွာ ဇြနလ ္ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ အေမရိကနဲ႔ ေျမာက္ကရ ို ီးယား သမိင ု ္းဝင္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြး ပြဲအတြက္ ကုန္က်ေငြဟာ အေမရိက ေဒၚလာ ၁၂ သန္းရွိတယ္လို႔ စကၤာပူအစိုးရက တနဂၤေႏြေန႔မွာ သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ခ်င္း႐ိုင္ခ႐ိုင္ထဲ ဧည့္သည္ေတြ အလာမ်ားတဲ့ ထမ္လြန္နန္းႏြန္ လိဏ ု ဂ ္ ထ ူ ဲ ဝင္သာြ းခဲတ ့ ့ဲ ေဒသခံ ေဘာလုးံ အသင္းက လူငယ္ေတြ ျပန္ထက ြ မ ္ လာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ June 24 ။ အေမရိကဒ႐ုန္းနဲ႔ တုက ိ ခ ္ က ုိ မ ္ ႈေၾကာင့္ သူတရ ႔ို ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ ေသဆုံးသြားၿပီ ဆိုတာ ပါကစၥတန္အစြန္းေရာက္ တာလီဘန္ေတြက တရားဝင္ အတည္ျပဳလုိက္ၿပီး သူ႔ကို ဆက္ခံမယ့္(Mufti Noor Wali Mehsood ကိုခန္႔အပ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ ပါတယ္။ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕က တရားမဝင္ ကုိယ္ဝန္အငွားေဆာင္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို မေန႔ညက အာဏာပိုင္ေတြ ဝင္ေရာက္စီးနင္းရွာေဖြခဲ့ရာမွာ၊တစ္ဦးကို အေမရိကေဒၚလာ တေသာင္း အထိေပးဖိ႔ု ကမ္းလွမ္းထားခံရတဲအ ့ ငွားကိယ ု ဝ ္ န္ေဆာင္ေပးသူ အမ်ိဳးသမီး ၃ဝ ေက်ာ္ ေတြရ ႔ ခ ွိ ဲ့ ရၿပီး၊ ခ်ိဳင္းနီးစ္္ တစ္ဦး အပါအဝင္ လူ ၅ ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။ June 23 ။ အေမရိကရဲ့ တင္ပက ႔ုိ န ု ္ေတြျဖစ္တဲ့ အေမရိကဝီစကီ၊ ဂ်င္း အဝတ္အထည္၊ လိေမၼာရ ္ ည္ နွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆင ုိ က ္ ယ္မ်ား အပါအဝင္ အေမရိကထုတ္ ပစၥည္းမ်ားအေပၚမွာ ဥေရာပနုိ င္ ငံ မ ်ားက လက္ စားေခ်တဲ့ အေနနဲ ႔ အခြ န္ အ တု ပ္ ကုိ ေသာၾကာေန႔ ကစျပီး တုိးျမွင့္ေကာက္ခံလိုက္ပါျပီ။ တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ အေမရိကကေန တင္ပုိ႔ေနတဲ့ ကုန္ပစၥည္း ၂၉ မ်ဳိးကုိ အေပၚမွာ အခြန္တုိးေကာက္မယ္လုိ႔ အိႏၵိယကလည္း ေၾကျငာလုိက္ပါတယ္။ ရုရွားႏုင ိ င ္ ံ သမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ ႏွင့္ ေတာင္ကရ ို ီးယားႏုင ိ င ္ ံ သမၼတ မြန္ေဂ်အင္တသ ႔ို ည္ ရု ရ ွား ႏို င္ ငံ ေ မာ္ စ ကို ၿ မိ ဳ ႕ တ ြ င္ ေ တ ြ ႕ ဆံုေ ဆ ြးေ ႏ ြး ခဲ့ ၿ ပီး န ယ္ ပ ယ္ အ သီး သီး တ ြ င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ကရင္မလင္နန္းေတာ္ ကထုတ္ျပန္ပါတယ္။ June 22 ။ ယူကရိန္းႏိင ု င ္ ံ အေရွ႕ပိင ု ္းေဒသမွာ ျဖစ္ပါြ းတဲတ ့ က ို ပ ္ ြဲေတြ အဆံုးသတ္ႏင ို ဖ ္ ႔ို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ရရွိခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို အေကာင္ထည္ေဖၚႏိုင္ေရး ရု ရ ွားသမၼ တ Vladimir Putin နဲ ႔ ယူ က ရိ န္း သမၼ တ Petro Poroshenko တို ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ရုရွားသတင္းမီဒီယာေတြမွာေဖၚျပပါတယ္။ June 21 ။ ေတာင္ကိုရီးယား တရား႐ုံးတစ္႐ုံးက အသားစားဖို႔အတြက္ တစ္ႏွစ္ကို ေခြးေပါင္း ၁ သန္း နီး ပါးသတ္ ျ ခင္း ဟာ တရားဥပေဒနဲ ႔ မညီ ဘူး လို ႔ ဇြ န္ ၂ ၁ ရက္ က ထုတ္ျပန္လိုက္တာကို တိရစာၦန္အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူေတြက ႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။ အေမရိက ႏိုင္ငံထဲ မိသားစုလိုက္ တရားမဝင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ဝင္ေရာက္လာသူေတြ ဆိုရင္ မိဘနဲ႔ သားသမီး ခြဲၿပီး ထိန္းသိမ္းတာမ်ိဳး မလုပဖ ္ ႔ို ကတိေပးထားတဲ့ သမၼတ အမိနတ ႔္ ရပ္ကို ေဒၚနယ္ထရမ့္ လက္မွတ္ ေရးထိုး လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ လူအ ႔ ခြင့္ေရး ေကာင္စက ီ ေန အေမရိက ႏႈတထ ္ က ြ မ ္ ယ္လ႔ုိ အဂၤါေန႔မွာ Trump အစိုးရအဖြဲ႔က ေၾကညာလိုက္တဲ့ အတြက္ ေကာင္စီမွာ လစ္လပ္သြားမယ့္ အေမရိကရဲ့ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ခ်ိဳင္းနားက ေနရာဝင္ယဖ ူ ႔ုိ ႀကိဳးစားလာႏိင ု တ ္ ာမိ႔ု လူအ ႔ ခြင့္ေရးေကာင္စရ ီ ဲ့ အေရးပါတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ထိခိုက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေနပါတယ္။ June 20 ။ ခ်ိဳင္းနားကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ ခ်ိ ဳ င္း နားႏုိ င္ ငံ သ မၼ တ ရွီ က ်င့္ ဖိ န္ သ ည္ ကုိ ရီး ယားအလု ပ္ သ မားပါတီ ( WPK) ဥကၠ ႒ ႏွ င့္ ေျမာက္ကရ ုိ ီးယားႏုင ိ င ္ ံ ႏုင ိ င ္ ံေရးရာေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ကင္ဂ်ံဳအန္ အား ေပက်င္းၿမိဳ ၌ ့ ဇြနလ ္ ၁၉ ရက္တြင္ လက္ခံေတြ ့ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ခ်ိဳင္းနားထုတ္ ပစၥည္းေတြ အေပၚ အခြန္ႏႈန္းထားေတြ ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၂ဝဝ ဖိုး အထိ ထပ္တိုးဖို႔ ရွိတယ္လို႔ သမၼတ ထရမ့္ ေျပာလာပါတယ္။ အေမရိက လယ္ယာထြက္ကုန္ေတြနဲ႔ တျခားကုန္ပစၥည္းေတြအေပၚ လက္ရွိအခြန္ႏႈန္း ထားထက္ ၂၅% တိုးျမွင့္ေကာက္ခဖ ံ ႔ို ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ ကုနပ ္ စၥည္း အမ်ိဳးေပါင္း ၆၅၉ မ်ဳိးကို ခ်ိဳင္းနားအစိုးရက ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ အေမရိက ျပည္ေထာင္စက ု သ႔ႏ ူ င ို င ္ က ံ ို တင္သင ြ ္းတဲ့ သံမဏိန႔ဲ အလူမန ီ ယ ီ သ ံ တၱဳမ်ားကို အခြ န္ ႏ ႈ န္းထားမ်ား ျမွင္႔တင္လိုက္တာေၾကာင္႔ တန္ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ ရုရွားနုိင္ငံကလည္း အေမရိကကုန္ပစၥည္းေတြကို အခြန္ျမွင္႔တင္မယ္လို႔ေၾကျငာပါတယ္။ ကုလလူအ ႔ ခြငအ ့္ ေရးေကာင္စက ီ ေန အေမရိက ႏုတထ ္ ြက္ ကုလသမဂၢ လူအ ႔ ခြငအ ့္ ေရး ေကာင္စီကေန ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း အေမရိက ျပည္ေထာင္စုက ေၾကညာ လိုက္ပါတယ္။ ကမာၻေ ပၚမွာ ျဖစ္ ပ ြားေနတဲ့ စစ္ မ က္ေ တြ ၊ အၾကမ္း ဖက္ ျဖစ္ ရ ပ္ေ တြ ၊ သက္ ဆို င္ ရာ အစိုးရေတြရဲ႕ ပစ္မွတ္ထား ခံရမႈေတြေၾကာင့္ ႏွစ္ စကၠန႔္ ဆိုတဲ့ အခ်ိန္တိုင္း အတြင္းမွာကို လူတစ္ေယာက္ႏႈန္း မိမိတို႔ရဲ႕ အိုးအိမ္ေတြကို စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပး ေနၾကရၿပီး၊ ဒုကၡသည္ဘဝ သက္ဆင္း ေနရတယ္လို႔ ဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) ရဲ႕ အစီရင္ခံစာထဲ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ June 19 ။ လတ္တေလာကာလေတြအတြင္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေက်ာ္ၾကားလာေနတဲ့ အေမရိကန္ ရပ္ပါတဦးျဖစ္တဲ့ XXXTentacion ဟာ အသက္ ၂၀ အ႐ြယ္မွာ ေသနတ္နဲ႔ပစ္ ခံရျပီးကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္။ Amazon တည္ေတာင္သူ ႏွင့္ စီအီးအို ျဖစ္သူ Jeff Bezos သည္ အသားတင္ပိုင္ဆုိင္မႈ အေမရိကေဒၚလာ ၁၄၁.၉ ဘီလီယံ ျဖင့္ ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္လာေၾကာင္း

www.MyanmarGazette.net

(jymokd 1380) July 2018 A 12

Forbes World’s Billionaires list တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ June 18 ။ မေလးရွားႏုင ိ င ္ ဟ ံ ာ တခ်ိနက ္ ခ်ိဳင္းနားႏုင ိ င ္ ံ မဟာစီမက ံ န ိ ္းေတြမွာ သစၥာရွလ ိ က္တြဲေဖာ္ႏင ို င ္ ျံ ဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ မဟာသီ ယာလက္ ထ က္ မ ွာေတာ့ ဝန္ ႀ ကီး ခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ ရဲ့ ေငြေ ၾကးအရႈ ပ္ေ တာ္ ပံု အ တြ က္ သံ သ ယရွိ တဲ့ ခ်ိ ဳ င္း နားနဲ ႔ စီ မံ ကိ န္းေတြ ကို ျပန္လည္သံုးသပ္မယ္လို႔ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏင ုိ င ္ ံ အေနာက္ပင ုိ ္း အုဆ ိ ာကာျပည္နယ္၌ ယေန (့ ဇြန္ ၁၈) ရက္ နံနက္ပင ုိ ္းတြင္ အင္အားျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္တစ္ခလ ု ပ ႈ ခ ္ တ္ခရ ဲ့ ာ အသက္ ၉ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးအပါအဝင္ လူ သံုးဦးေသဆံုးၿပီး၁၀ဦးဒဏ္ရာရသြားပါတယ္။ June 17 ။ ထိုင္းဘုရင္ မဟာ ဝခ်ီရာ ေလာင္ကြန္းအတြက္ အနည္းဆုံး အေမရိက ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၃၀ ဖိုး အထိ ရွိႏိုင္မယ့္ ထိုင္းေတာ္ဝင္ မိသားစုပိုင္ ပစၥည္းေတြကို သူ႔ရဲ႕ နာမည္နဲ႔ အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္ ခန္႔ခြဲခြင့္ ရွိမယ့္ ေၾကညာခ်က္ တခုကို ေတာ္ဝင္ပိုင္ဆိုင္မႈ ႐ုံးအဖြဲ႕ Crown Property Bureau က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ June 16 ။ သမၼတ ေဒၚနယ္လဒ ္ ္ ထရမ္ပ ့ ရ ္ ႕ဲ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆယ ြ စ ္ ည္း႐ံုးေရးအဖြဥ ႔ဲ ကၠ႒ေဟာင္း Paul Manafort ဟာ အာမခံန႔ေ ဲ နခ်ိန္ အတြင္း သက္ေသအျဖစ္ ထြကဆ ္ မ ို ယ္သ ့ ူေတြကို စြကဖ ္ က္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးဖိ႔ ု ႀကိဳးစားမႈအတြက္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဖက္ဒရယ္ grand jury အဖြတ ႔ဲ ဖြက ႔ဲ ဆံုးျဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အာမခံကိုျပန္႐ုပ္သိမ္းၿပီး အခ်ဳပ္နဲ႔ ေထာင္မွာသြားေနဖို႔ ဖက္ဒရယ္တရားသူႀကီးတဦးက ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ June 15 ။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွငဇ ္ အ ုိ ာေဘးႏွင့္ ေျမာက္ကရ ုိ ီး ယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္တ ္ အ ႔ုိ ၾကား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏုင ိ ရ ္ န္ ဂ်ပန္အစုိးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ဂ်ပန္သတင္းဌာန မ်ားက ေရးသား ေဖာ္ျပပါတယ္။ နယူးေယာက္ျပည္နယ္ရဲ႕ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္က သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ သားသမီး ေတြထဲက အႀကီးဆုံး ၃ ေယာက္ကိုတင္မက မိသားစုပိုင္ ထရမ့္ ေဖာင္ေဒးရွင္း ဆိုတဲ့ ပရဟိတ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကိုလည္း တရားစြဲ လိုက္ပါတယ္။ June 14 ။ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ကေန ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ လနဲ႔ခ်ီၾကာျမင့္မွာျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၈ FIFA ကမၻာ့ဖလားပြဲကို ရုရွားက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရလ ွ္ ျံု ခံဳေရးတပ္ဖ႕ြဲ ေတြေၾကာင့္ ေမလအေစာပိင ု ္းက လူေပါင္း ၁၄၇ ဦး မကေသဆံုးျပီး ၂၁၀၀၀ ဖမ္းဆီးခံခ႕ဲ ရတဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိင ု င ္ တ ံ ၀ွမ္းမူးယစ္ေဆး တန္ျပန္လပ ႈွ ရ ္ ွားမွသ ႈ တင္္းေတြေၾကာင့္ စိုးရိမမ ္ ကင္းျဖစ္ရေၾကာင္း အေမရိကႏိင ု င ္ ျံ ခားေရးဌာနကၾကညာခ်က္တစ္ ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္၊၊ June 13 ။ လာမယ့္ ၂၀၂၆ ခုႏွစ္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ကမာၻ႔ဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲအတြက္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ အေမရိကျပည္ေထာင္စု၊ ကေနဒါနဲ႔၊ မကၠဆီကို ႏုိင္ငံ သုံးနုိင္ငံကို ပူးတြဲက်င္းပခြင့္ FIFA ကမာၻ႔ေဘာလုံး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေျမာက္ကရ ို ီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန ြ ္းကို အေမရိက သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့က ္ သူႏ ႔ င ို င ္ က ံ ို တရားဝင္ လာေရာက္ဖ႔ို ဖိတ္ေခၚတာကို မစၥတာကင္က လက္ခံခဲ့တယ္လို႔ ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရပိုင္ သတင္းဌာနက ေၾကညာပါတယ္။ June 12 ။ အေမရိကသမၼတ Donald Trump နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ Kim Jong Un တို႔ရဲ့ သမိုင္း၀င္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ စကၤာ ပူ ႏို င္ ငံ မ ွာ ေအာင္ ျ မင္ စ ြာ က်င္း ပျပီး စီး သြားတဲ့ အေပၚ ခ်ိ ဳ င္း နား၊ ဂ်ပန္ ၊ ေတာင္ ကို ရီး ယား၊ မေလးရွားစတဲ့ ကမၻာ့ ႏို င္ ငံေ တြ က ၾကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။ ရုရွားေထာက္လန ွ ္းေရးလုပင ္ န္းအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ ပစၥည္းေတြန႔ဲ နည္းပညာေတြ ေပးဖုအ ႔ိ တြက္ မသမာတဲ့ ကြနျ္ ပဴတာ ဆိုင္ဘာလႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ စြပ္စြဲၿပီးရုရွားက ကုမၸဏီ ၅ ခု နဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ ၃ ဦးကို အေမရိကျပည္ေထာင္စုက တနလၤာေန႔က အေရးယူ ဒဏ္ခတ္လိုက္ပါတယ္။ June 11 ။ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံမွာ အထူးစက္မႈဇံု ၃ ခုကို ခ်ိဳင္းနားကုမၸဏီေတြကို ၉၉ ႏွစ္ငွါးမယ္ဆိုတဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မေန႔က ဆႏၵျပၾကသလို၊ လူ ၁ ရာေက်ာ္ဖမ္းဆီးခံလိုက္ရပါတယ္။ June 10 ။ အီရန္ႏ်ဴကလီယားအေရး သေဘာတူညခ ီ ်က္ကေန အေမရိက ႏုတထ ္ က ြ သ ္ ြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေျခအေနကို ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမီယာ ပူတင္နဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္လို႔ အီရန္သမၼတ ဟက္ဆန္ ႐ူဟာနီက ေျပာပါတယ္။ June 9 ။ ဟာဝုိင္အီ ဇြန္ ၈ အေမရိကျပည္ေထာင္စု ဟာဝုိင္အီကြၽန္းရွိ ကီလာအူယာ မီးေတာင္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ အနီးဝန္းက်င္ရွိ လူေနအိမ္ ၆၀၀ခန႔္ ေခ်ာ္ရည္ မ်ားဖုံးလႊမ္းကာ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း အာဏာပုိင္မ်ားကေျပာပါတယ္။ လာမယ့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ က စတင္ၿပီး ကုလ သမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ အဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ပါဝင္ဖို႔ အင္ဒိုနီးရွား နဲ႔ အတူ ဥေရာပက ဂ်ာမဏီ၊ ဘယ္လဂ ္ ်ီယ၊ံ အာဖရိကတိက ု က ္ ေတာင္အာဖရိကႏိင ု င ္ န ံ ဲ႔ ေတာင္အေမရိကတိက ု က ္ ဒိမ ု င္နက ိ န္ သမၼတႏိင ု င ္ တ ံ က ႔ို ို ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံက မဲခဲြ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။ June 8 ။ အေမရိက က အခ်က္အျပဳတ္ ဆိုင္ရာ စာအုပ္ထုတ္ ၊ တီဗီ စီးရီးေတြမွာ တင္ဆက္သူ အျဖစ္ ပါဝင္ေလ့ ရွိတဲ့ Anthony Bourdain ဟာ အသက္ ၆၁ႏွစ္ အ႐ြယ္မွာ ဇြန္လ၈ရက္ေန႔က ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာ သတ္ေသျပီးကြယ္လြန္သြားပါတယ္။ အေမရိကထုတ္ ပစၥည္းေတြ အသုံးျပဳခြင့္ တားျမစ္လုိက္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းေတြထိခုိက္ေနတဲ့ ခ်ိဳင္းနားဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ ZTE ကုိ ဒဏ္ခတ္မႈေတြ ဖယ္ရွားေပးဖုိ႔ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိက ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး Wilbur Ross က ဒီေန႔ပဲ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ June 7 ။ Global Peace Index လို႔ေခၚတဲ့ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အညႊန္းကိန္းအစီရင္ခံစာမွာ ဒီႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ၁၅ မွတ္ က်သြားခဲ့ၿပီး အဆင့္ ၁၂၂ မွာ သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ အခုလို အနိမ့္ဆံုးက်ဆင္းရျခင္း အေၾကာင္းကေတာ့ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းမႈနဲ႔ လံုၿခံဳမႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက သိသိသာသာ အေျခေန ဆိုးဝါးခဲ့လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ June 6 ။ အမ်ဳိးသားလုၿံ ခံဳေရးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတယ္လ႔ုိ အေမရိကန္ ေထာက္လမ ွ ္းေရး အသုင ိ ္းအ၀န္းက ယူဆထားတဲ့ ကုမဏ ၸ တ ီ ခု အပါအ၀င္ ခ်ိဳင္းနားႏုိင္ငံက နည္းပညာလုပ္ငန္း ၄ ခုကုိ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေ၀မွ်ေပးဖုိ႔ သေဘာတူ လက္ခံထားခဲ့ေၾကာင္း Facebook အင္တာနက္ လူမႈကြန္ယက္က ၀န္ခံေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ လက္ကိုင္အိတ္ေတြနဲ႔ လူသိမ်ား ထင္ရွားတဲ့ အေမရိကန္ ဒီဇိုင္နာ Kate Spade ဟာ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ သူရဲ႕ ေနအိမ္မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသခဲ့တယ္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာပါတယ္။ J u n e 5 ။ န ယူး ဇီ လ န္ လိ င္ အ လု ပ္ သ မေ တ ြ ႏ ွိ မ့္ ခ ် ဆ က္ ဆံ ခံ ရ မ ႈေ တ ြ အ တ ြ က္ အ ခ ြ င့္ အေ ရး ျ မ ႇ င့္ တ င္ေ ပး ဖို ႔ ဦးေဆာင္ခသ ဲ့ က ူ က္သရင္းဟယ္ေလဆိတ ု ဲ့ လိငအ ္ လုပသ ္ မေဟာင္းတဦးဟာ ၿဗိတသ ိ ်ွ ဘုရင္မႀကီးရဲ႕ Order of Merit ဘြန ႔ဲ သ ႔ဲ ူေကာင္းျပဳခံရတဲ့ စာရင္းထဲပါဝင္လာပါတယ္။ ကမာၻေပၚမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကားေမာင္းခြင့္ကို တားျမစ္တဲ့ တခုထည္းေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်က သူတုိ႔ရဲ့ တားျမစ္ခ်က္ကို ဒီလကုန္ေလာက္မွာ ဖယ္ရွားပစ္ေတာ့မွာမို႔ အခု အမ်ိဳးသမီးေတြကို ကားေမာင္းလုိင္စင္ စတင္ထုတ္ေပးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ June 4 ။ ႐ုရွားက ၂ဝ၁၆ အေမရိက သမၼတ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ၿပီး ေျခရႈပ္မႈကို စုံစမ္းရာမွာ စြပ္စြဲလာတာ မွန္သမွ် သမၼတမွာ သူ႔ကိုယ္သူ ျပန္ၿပီး ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးႏိုင္တဲ့ အာဏာ ရွိႏိုင္တယ္လို႔ သမၼတ ထရမ့္ရဲ႕ ေရွ႕ေန ႐ူဒီ ဂ်ဴလီယာနီက ဆိုပါတယ္။ June 3 ။ ခ်ိဳင္းနီးစ္တဟ ႔ို ာ အျငင္းပြားမႈေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ ေတာင္-ခ်ိဳင္းနားပင္လယ္မွာ ဒုံးလက္နက္ ေတြ ျဖန႔ခ ္ ်ၿပီး အိမန ္ ီးခ်င္းႏိင ု င ္ ံေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေန တယ္လို႔ အေမရိက ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး James Mattisက ေျပာပါတယ္။ June 2 ။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ ရွိလာၿပီျဖစ္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္ကို ေခတ္မီတိုးတတ္တဲ့ေရတပ္ ျဖစ္ေအာင္ ၁.၄၆ ဘီလွ်ံေဒၚလာသံုးစြဲၿပီး အေရအေသြးျမႇင့္တင္သြားဖို႔ သမၼတ Rodrigo Duterteက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဆီးရီးယား ႏုင ိ င ္ ံ သမၼတ က Bashar al-Assad က အစိုးရ တပ္ဖ႕ြဲ အေနျဖင့္ ႏိင ု င ္ တ ံ င ြ ္းနယ္ေျမအားလံုးကို သိမ္းပိက ု မ ္ ည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေမရိက တပ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ အီရတ္တိုက္ပြဲအားသင္ခန္းစာယူကာ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံအတြင္းမွ ထြက္ခြာေပးသင့္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ June 1 ။ အေမရိက အဆင့္ျမင့္နည္းပညာေတြ သင္ယူမယ့္ ခ်ိဳင္းနီးစ္္ေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာ သက္တမ္းကို တႏွစ္ပဲ ေပးဖို႔ အေမရိကက ကန္႔သတ္ေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း Trump အစိုးရအဖြဲ႔ကေျပာပါတယ္။ အေမရိကျပည္ေထာင္စုထဲမွာ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသား တသန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ဒီအထဲမွာ ခ်ိဳင္းနီးစ္ေက်ာင္းသားက ရာႏႈန္း ၃၀ ရွိေနတာပါ။ အက်င့္ ပ ်က္ ခ ်စားမႈ နဲ ႔ ထို င္း မွာေထာင္ ဒ ဏ္ င ါးႏွ စ္ ခ်မွ တ္ ခံ ထားရတဲ့ ထို င္း ဝန္ ႀ ကီး ခ်ဳပ္ေ ဟာင္း ယင္ လ တ္ ရွ င္ နာဝတ္ ထ ရာဟာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာဆယ္ႏွစ္သက္တမ္း ရွိတဲ့ ဗီဇာနဲ႔ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့တယ္လို ဘီဘီစီ ထိုင္းဘာသာဌာနက စုံစမ္းသိရွိခဲ့ရပါတယ္။ May 31 ။ မေလးရွားအစုိး ရက “ေမွ ်ာ္ လ င့္ ခ ်က္ေ ရာင္ ျ ခည္ ရန္ ပုံေ ငြ ” ဆုိ တဲ့ နာမည္ နဲ ႔ နုိ င္ ငံ မ ွာ တင္ေ နတဲ့ အေၾကြးေတြ ကုိ ျပန္ဆပ္ေရးအတြက္ အလွဴေငြထည့္ဖုိ႔ ေဆာ္ၾသရာ မေလးလူထုက မေလးရွားရင္းဂစ္ ၇ သန္း (အေမရိကေဒၚလာ ၁.၈ သန္း)ကုိ ဒီကေန ညေန ၃ နာရီအထိ ၂၄ နာရီအတြင္း လက္ခံရရွိပါတယ္။ May 30 ။ ယူကရိန္းႏုိင္ငံ ART ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္အတြက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူ ရုရွားႏုိင္ငံသားသတင္းသမား Arkadiy Babchenko သည္ ေမလ ၂၉ ရက္တြင္ ကိဗ္ၿမိဳ ့(Kiev) ၌ အသတ္ခံလုိက္ရေၾကာင္း ယူကရိန္းအာဏာပုိင္မ်ားက ေျပာၾကားခ့ဲ့ပါတယ္။ May 29 ။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕က ၄ ထပ္တိုက္ လသာေဆာင္မွာ တြဲလြဲက်ေနတဲ့ ကေလး ငယ္ကို ကယ္ခဲ့တဲ့ မာလီႏိုင္ငံက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူကို ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ ေပးအပ္အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ May 28 ။ ျမန္မာနိုင္ငံကလာတဲ့ လက္ဖက္ထုတ္ေတြတင္တဲ့သေဘၤာထဲမွာ မက္သာဖက္တမင္းစိတ္ၾကြေဆးျပား ၁ ဒသမ ၂ တန္နဲ႔ ဘိမ္းျဖဴ ၇၅၀ ဂရမ္ကိုဖမ္းမိလိုက္တယ္လို႔ မေလးရွားအာဏာပိုင္ေတြက ဒီေန႔ေၾကညာ လိုက္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ Billboard Music ဆုေပးပြဲမွာ BTS အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ ေတာင္ကိုရီးယား က BTS လူငယ္ အမ်ိဳးသား ေတးဂီတ အဖြဲ႕ဟာ အေမရိကမွာ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး သီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္မ်ားရဲ႕ ထိပ္ဆုံးကို ေရာက္တဲ့ ပထမဆုံး K-pop အဖြဲ႕ ျဖစ္လာပါတယ္။ May 27 ။ အိင ု ယ ္ ာလန္ႏင ုိ င ္ မ ံ ွာ ကိယ ု ဝ ္ န္ဖ်က္ခ်တာကို ကန္သ ႔ တ္ထားတဲ့ တင္းက်ပ္လတ ွ ဥ ဲ့ ပေဒကို ဖ်က္သမ ိ ္းေရး မဖ်က္သမ ိ ္းေရးကိစၥ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲမွာ ဖ်က္သိမ္းေရးဖက္က ေထာက္ခံသူ မဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္ အျပတ္အသတ္နဲ႔ အတည္ျဖစ္သြားပါတယ္။ May 26 ။ အိႏယ ၵိ ႏိင ု င ္ က ံ ို ေရာက္ရွိေနတဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွတ ိ ဟ ္ ာဆီနာက အျပည္ျပည္ဆင ို ရ ္ ာ အေနနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရန ွ္ င ို င ္ က ံ ို ေရာက္ေ နတဲ့ သိ န္း နဲ ႔ ခ်ီ တဲ့ ရို ဟ င္ ဂ ်ာ ဒု က ၡ သ ည္ေ တြ ကို ျမန္ မာႏို င္ ငံ က ျပန္ လ က္ ခံ ဖို ႔ ၀ို င္း ၀န္း ဖိ အားေပးဖို ႔ ေတာင္း ဆို လို က္ သ လို အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နဟိန္ဒရာ မိုဒီကိုလည္း ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ M a y 2 5 ။ ကု လ သမဂၢ ကေလးမ်ားရန္ ပံုေ ငြအဖြဲ ႔ UNICEF ရဲ႕ ဂု ဏ္ ထူးေဆာင္ သံ အ မတ္ ၾ ကီး တစ္ ဦး ျဖစ္ တဲ့ အိ ႏ ၵိ ယ ရု ပ္ ရ ွ င္ မ င္း သမီး ပရီ ယ န္ ကာ ေခ်ာ္ ပ ရာ-က ဘဂၤ လားေဒ့ ရ ွ္ ႏို င္ ငံ က ဒု က ၡ သ ည္ စ ခန္းေတြ မ ွာ ရွိ တဲ့ ရို ဟ င္ ဂ ်ာကေလးေတြ ကို မေန႔ က သြားၿပီးေတြ႔ဆံုေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ သီရီလကၤာတရားရုံးတရုံးက အမုန္းတရားေဟာၾကားမွဳအတြက္ သံဃာေတာ္ Galagodaatte Gnanasara ကုိ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္လုိက္ပါတယ္။


aMumfjimrsm; -

Myanmar Gazette

Advertisements

jrefrmhpm;jrdef

(jymokd 1380) July 2018 A 13

www.MyanmarGazette.net

SUNDAY

DENTAL

Since 2006

Previously located on Larkin St.

m jrefrmhtpm;t

jrefr

3815, Geary Blvd San Francisco, CA 94102

Michael Maung Aung DDS

armif armif atmif

sundaydental@yahoo.com

(415) 474-5569

jrefrmrdom;pkrsm;twGuf txl;EIH; we*FaEGzGifhay;ygonf/

Burmese cuisine is gracious, fragrant and poised. A simpler balance of the Asian palette.. ginger, garlic, shallots, lemongrass, coconut milk, chili, tamarind .

DENTICAL(MEDICAL) , Most HMO ACCPETED

Lunch - 11:30 Am to 3:00 pm (Sat & Sun) Dinner - 5:00 pm to 10:00 pm (Tue-Sun) Closed on Monday.

burmesekitchensf@gmail.com

“All You Can Eat”

AVAILABLE SUNDAY

www.burmesekitchen.com

Buffet

Gabrielino High School

AMPLE FREE PARKING

Ledu Restaurant

Healthy

1434 S San Gabriel Blvd San Gabriel, CA 91776 Tel: (626) 571-8210 Fax: (626) 573-3460

Delicious

San Gabriel Blvd

omrm sm; a f e q p

Scott St

Sunday Dental

Valley Blvd

10

SOE SOE AUNG, CPA Income Tax Service

Selected Chinese Food - Dim Sum

&Srf;acgufqGJ? rkef h[if;cg; eef;=uD;okwf

&jyD jrefrmjynfudk tvGrf;ajyw,fvdk hpm;jyD;wdkif;ajymMu&wJh qDcsufacgufqGJ? aMu;tdk;?aMu;tdk;qDcsuf ykZGefcGufaMumf? xrif;aygif;? 0uftlrMuD;aMumfwdkY&ygw,f/ ygwDyGJvkyf&ifvnf; atmf'grSm,lEdkifygw,f/

749 Hickey Blvd Pacifica, CA 94044 (650) 355-8218

Sandar West

Realtor® ( DRE # 01334160 )

Income Tax Service for Individual and Small Business

Bay Area &SdvlMuD;rif;rsm;\ tcGGefudpörsm;udkaqmif&Gufay;onf/ Office:

142 Camelia Dr, Daly City, CA 94015

(415) 235 3498

Soe@SoeAungCPA.com

awmifydkif;u,fvDzdk;eD;,m;wGif tdrfa&mif;tdrf0,fjcif;ESifh

tar&dum;wGif

rpE´mu tMuHjyKulnDay;aeygonf/ tdEd´,jrefrmpm;aomufqdkif Culver City CA 90230 a&mif;&ef&Sdonf/ rpE´ m qDqufoG,fpHkprf;yg/

909-816-3257 | WestSandar@gmail.com

tdrfajr&if;ESD;jrKwfESHvdkolrsm;twGuf


aMumfjimrsm; -

Advertisements

Myanmar Gazette

www.MyanmarGazette.net

(jymokd 1380) July 2018 A 14

tar&dum;wGifa&mif;csvdkaom pwdk;qdkif? aps;qdkifydkif&Sifrsm;qufoG,f&ef - (323) 649 9776 | (310) 978 5488


aMumfjimrsm; -

Myanmar Gazette

Advertisements

(jymokd 1380) July 2018 A 15

www.MyanmarGazette.net

Est; 1955 APPROVED BY EDUCATION DEPT & NACCAS

toufarG;0rf;aMumif;ynmwckoif,v l ykd govm;?

2018 School Catalogudkwww.RosemeadBeauty.comrSDownload&,lEi kd o f nf/

ff n o g y e H a n f c o g u y pprfrf ssmm;;v vucf aH e ;;o m o f ; e o f w m i o o f e;f OFFICE HOURS : oiw

TUE to SAT 8:30AM - 5:00PM

www.RosemeadBeauty.com

COURSES NAILS : Pedicure • Manicure • Paint • Acrylic & Gel Nails SKIN CARE : Facial Treatment • Waxing • Eyelash Extension COSMETOLOGY : Cuts • Perm • Color • Higlight • Updo & Iron Low Income & New Immigrants May Apply For Government Financial Aid. Day Class & Evening Class are Available

Jenny Wong Realtor

C: 702-588-3483 O: 702-685-3000 TheChowTeam777@yahoo.com

3042 S Durango Dr, Las Vegas, NV 89117 Las Vegas wGiftdrfajr &if;ESD;jrKwfESHvdkolrsm; jrefrmvdkwdkifyifaqG;aEG;Edkifygonf/

Dixon Landing Family Dental Care Maung Maung Thaw, B.D.S,

AFAAID H.S Assistant Clinical Professor Department of Preventive and Restorative Dental Sciences UCSF Dental Center

X-GUIDE puf 3D dental technology CBCT pufwdkY jzifhprf;oyfppfaq;jyD; Navigational Implant Surgery

Win Tax Services

SF Bay Area &Sd Kaung Myat Win CPA, EA Master of Science in Taxation BA in Accountancy & Finance

**Specialized in expatriate tax return, planning, & consulting Office: 1001 Bayhill Drive, Suite 200 San Bruno, CA 94066

Office Hours: 9:00am-6:00pm (Mon-Fri)** ** Recommend making an appointment for office visit

Contact: (415) 952 7106 (415) 970 5050 (Fax) kwin@wintaxservices.com

jrefrmrdom;pkrsm;\ oGm;usef;rma&;udk wm0ef,lyg&ap..

1786 Millmont Drive Our office hours are: SUNDAY CLOSED Milpitas, CA 95035 MONDAY 10:00 AM - 7:OO PM TUESDAY 10:00 AM - 7:OO PM Ph: (408) 942-7791 WEDNESDAY CLOSED Fax: (408) 946-7964

dixonlandingdental@yahoo.com

THURSDAY 10:00 AM - 7:OO PM FRIDAY 10:00 AM - 7:OO PM SATURDAY 8:OO AM - 4:30 PM

www.dixonlandingfamilydental.com


r*Fvm-arG;aeYqkawmif;rsm;

Lucas

vl;vl;

ကို သ က္ေ မာင္ေ ထြး နဲ ႔ မခ င္ေ ဆြဝင္း တို ႔ ရဲ ႔ သားေ လး Luc as သားေထြးေလး (လူူးလူး)ရဲ႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၁၃ရက္ေန႔ မွာက်ေရာက္တဲ႔ တႏွစျ္ ပည္႔ေမြးေန႔အတြက္ ဇ ြ န္ လ ၁ ၆ ရ က္ေ န ႔ မ ွာ ပ ါ ရ မီ ဗု ဒ ၶ ၀ိ ဟာ ရ ေက်ာင္းတိက ု မ ္ ွာ သံဃာေတာ္အ ္ ရွငသ ္ ျူ မတ္ မ်ားကို ေန႔ ဆ ြ မ္း ႏွ င္ ႔ န ၀ကမၼ အ လွ ဴေငြ မ ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ႔ျပီး ေမြးေန႔ကုသုိလ္ျပဳ လုပခ ္ ပ ႔ဲ ါတယ္။ သားသားေလးလူးလူး သက္ ရွညက ္ ်န္းမာ၊ ေအာင္ျမင္မအ ႈ ျဖာျဖာနဲျ႔ ပည္စ ႔ ံု တဲ႔ ပညာတတ္သားလိမၼာေလးျဖစ္ပါေစ။ ဘြားဘြားၾကီး။ ဦးဦး။ ေဒၚေဒၚ။ ကိက ု ။ု ိ မမမ်ား

udk&if&m[kvm

ကို ထိ န္ လ င္း +မစိုး မိုးေအးတို ႔ ၏ တစ္ ဦး တည္းေသာသားေလးေမာင္ရင ႈိ ္းလင္းေအာင္ အား ၂၀၁၈ခု ႏ ွ စ္ ၊ ဇြ န္ လ ၃ရက္ေ န႔ တ ြ င္ Los Angeles ျမိ ဳ ႔ ၊ Arcadia ရွိ သဘာ၀ ရိ ပ္ သာေက်ာင္း တို က္ တ ြ င္ သံ ဃာေတာ္ အရွ င္ သူ ျ မတ္ မ ်ားေရွ ႔ေ မွာ က္ ၌ ဘြဲ ႔ အ မည္ ကိရ ု င္ရာဟုလာအျဖစ္ စတုတအ ၳ ၾကိမ္ေျမာက္ သာမေဏအျဖစ္ သာသနာ႔ေ ဘာင္ သ ြ တ္ သြင္းခံယူခဲ႔ပါသည္။ ႏွစဘ ္ က္ဘးုိ ဘြားမ်ားႏွငေ ႔္ မာင္ရင ိႈ း္ လင္းေအာင္

Myanmar Gazette

arG;aeUr*Fvm

ကိရ ု စ ဲ းုိ နဲ႔ မေဌးေဌးျမင္တ ႔ ရ ႔ုိ ႔ဲ ဇြနလ ္ ၁ရက္န႔ဲ ဇြနလ ္ ၃ရက္ေန႔မာွ က်ေရာက္တ႔ ဲ ေမြးေန႔မဂၤလာ မ်ားမွ ေနာင္ေမြးေန႔(၁၂၀)တိင ု ္ ေပ်ာ္ရင ႊ ခ ္ ်မ္း ေျ မ ႔ ဖ ြ ယ္ေ န ႔ ရ က္ မ ်ား ကို ဆ က္ လ က္ ပို င္ ဆိင ု ႏ ္ င ုိ ပ ္ ါေစ။ Los Angeles မွ မိတေ ္ ဆြ။ သူငယ္ခ်င္းမ်ား

armif0dkifrsdK;nTefY

တစ္ဦးတည္းေသာ သား ေမာင္ဝင ို မ ္ ်ိဳးၫြန႔္ (JL High School) ရဲ႕ ၂၀၁၈ခုႏစ ွ ၊္ ဇူလင ို ၁ ္ ၇ ေန႔တင ြ ္ က်ေရာက္မည့္ ၁၆ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ မွ စ၍၊ စိတ၏ ္ ခ်မ္းသာျခင္း ကိယ ု ၏ ္ က်န္းမာ ျခင္း တို ႔ ႏ ွ င့္ ၿ ပီး ျပည့္ စံု ၿ ပီး ပညာ အရာမွာ တင္မက၊ ဘက္စံုေတာ္တဲ့ သား လိမမ ္ ာ ေလး ျဖစ္ပါေစ။ မိဘ ေက်းဇူးဆပ္ႏင ို တ ္ ဲ့ ဆပ္ခြငရ ့္ တဲ့ သားေလးျဖစ္ပါေစ။ သားေလး အသက္ ရာေက်ာ္ ရွည္ပါေစ။ ခ်စ္တဲ႔ ေဖေဖနဲ႔ေမေမ

www.MyanmarGazette.net

61r*FvmESpfvnf

ေတးသံရွင္ဦးမင္းေနာင္ႏွင္႔ ေတးသံရွင္ ေဒၚရီေလးတို႔ရဲ႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္၁၄ရက္ေန႔ မွာ က်ေရာက္ တဲ ႔ ၆၁ႏွ စ္ေ ျမာက္ မဂၤ လာ ႏွစပ ္ တ္လည္မွ မဂၤလာႏွစ၁ ္ ၀၀ တိင ု ္ စိတ၏ ္ ခ်မ္း သာျခင္း ၊ ကို ယ္ ၏ က်န္း မာျခင္း မ်ား ႏွ င္ ႔ ျ ပည္ ႔ စံု ပ ါေစလို ႔ ခ်စ္ ပ ရိ သ တ္ မ ်ားက ဆုမြန္ေကာင္္းေတာင္းလိုက္ပါတယ္။ U.S. မွ ျမန္မာသံခ်စ္သူပရိသတ္မ်ား

Congratulation!

San Diego ျမိ ဳ ႔ေ န ကို ရဲ ထ ြ ဋ္ေ အာင္ ၊ မေအးခင္ခင္တ၏ ႔ ို သားၾကီး ေမာင္ဥကၠာသည္ အေ ျ ခ ခံ ပ ညာ အ ထ က္ တ န္း စာေ မး ပ ြဲ ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ေအာင္ျမင္ျပီး University of California, San Diego သို႔၀င္ ခြ င္ ႔ ရ ရွိ ခဲ ႔ သ ျဖင္ ႔ Myanmar Gazette မွ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။

Congratulation!

Burmese American Medical Association ဥကၠဌ ေဒါက္တာေက်ာ္မိုး(M.D.) သည္ Family Medicine Residency Program (2017-2018) အတြက္ Golden Apple Award Outstanding Teacher ဆုကို လက္ ခံ ရ ရွိ ခဲ ႔ သ ည္ ႔ အ တြ က္ Myanmar Gazette မွ ၀မ္းသာဂုဏ္ယူေၾကာင္းမွတ္ တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ ။

Congratulation!

(သခင္လြင္)+ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔လြင္တို႔၏ေျမး၊ Los Angeles ေန ေဒါက္တ ္ ာေဇာ္၀င္းလြင+ ္ မသန္းသန္းရီတ၏ ႔ို သမီး မသုသရ ီ သ ိ ႏၱာလြင္ (ေခၚ) ဟန္နီသည္ Doctor of Medicine (M.D.) ျပီးေျမာက္၍ ၂၀၁၈ခုႏစ ွ ၊္ ေမလတြင္ Nebraska ျပည္နယ္၊ Omaha ျမိဳ႔၊ School of Medicine, Creighton University ၌က်င္းပခဲ႔ေသာ Hooding Ceremony အခမ္း အနားသို႕တက္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း ျမန္မာ႔ဂ ဇက္မွဂုဏ္ယူမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

(jymokd 1380) July 2018 A 16

Congratulation!

ဦးသိန္း၀င္းႏွင႔ေ ္ ဒၚထားထားေ၀တိ၏ ႔ု သမီး ေထြး Yadanar Ei Phyu Aye သည္ ၂၀၁၈ခု ႏ ွ စ္ ၊ ဇြ န္ လ တြ င္ အေျခခံ ပ ညာ အထက္တန္းကို Gabrielino High School မွ GPA 3.93, Average high school Weighted GPA: 4.48 ျဖင္႔ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ကာ San Diego State University တြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ယူမည္ျဖစ္၍ ၀မ္း သာဂု ဏ္ ယူေ ၾကာင္း မွ တ္ တ မ္း တင္ အပ္ပါသည္။ ။

Congratulation

ဦးျမင္႔လြင္ႏွင္႔ေဒၚတင္တင္(မႏၱေလး) တို႔၏ သမီး Moe Pwint Zon သည္ UC San Diego မွ ခ်ီးျမွင္႔ေသာ Psychology, B.A. ဘြဲ႔၊ သား Kyaw Set Lwinသည္ Cal State Long Beach မွခ်ီးျမွင္႔ေသာ Geography, B.A.(Psychology) ဘြဲ႔မ်ားကို ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ထူး ခၽြန္စြာရရွိခဲ႔ပါသျဖင္႕၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူ ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။


Myanmar Gazette

May Thandar Naing M

Photo: Stephen Khine

y name is May Thandar Naing. I was born in Myanmar and came to America when I was in 7th grade. Starting my life all over in America was hard especially when everything was already situated back at home. I didn’t know how to speak English or had any friends. With all the support from my parents and relatives, I was able to attain the education I need to be successful in life. I recently graduated from San Jose State University with a degree in Human Resource and Management. I couldn’t have done that without the support from my family. My goal in life is to make my parents proud and be able to pay them back for sacrificing their present for my future. I feel that the most beautiful thing in this world would be to see my parents smiling, knowing that I am the reason behind that smile.

www.MyanmarGazette.net

(jymokd 1380) July 2018 A 17

ယခုက႑တြင္ပါ၀င္လိုသူ အလွပန္းမ်ားအေနျဖင့္ George Swar Photography . Ph (949) 285 7714 FB /GEORGESWAR မွတဆင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ZlvdkiftvSyef;


aMumfjimrsm; -

Myanmar Gazette

Advertisements

(jymokd 1380) July 2018 A 18

www.MyanmarGazette.net

ARC

AIR & SEASinceT1967 OURS, INC I ATA N

CST 2058685-10

No Body Can Beat Our Price

Singapore Airlines Special | China Airlines Special

Main Office 833 Market Street, Suiute 300 San Francisco, Ca 94103 Tel:(415) 284-2140 Fax:(415) 284-1221 Cell : (510) 676 5611 Email:airandseatour@yahoo.com You Can Also visit our websit At www.airandseatour.com Coach, Business, First Class, Domestic & International

Anywhere to Any Where Last Minute Specialist, All Air Line FULLY LICENSED TRAVEL AGENCY, 24 HOURS, 7 DAYS A WEEK

Tours Packages and Early Bird Specials, Airfaires For the Spring & Summer break!!

Special Low Price to Burma !!

RESIDENTIAL BROKERAGE

Passport

jrefrmjynfjyef&eftcuftcJ&Sdjcif;rsm;twGufjzpfEdkifaomenf;vrf;rsm;udktMuHay;Edkifygonf/

r*Fvmyg/ tdrf?ajr?jcH udpörsm;twGufqufoG,fpHkprf;yg/

2135 El Camino Real Santa Clara CA 95050 Phone: (408) 372-5422 Email: BurmaBistro@gmail.com

Web: Burmabistro.net Open daily: 11:30 to 2 pm, 5:30 to 9pm

Burma Bistro presents the best dishes in Myanmar such as Tea Leaf Salad, Coconut Chicken Noodles, Samosa Salad etc. Please check full menu in our website, Yelp and Facebook.

Tel:

(650) 952 3400

_refrmtpm vuf&m aumif;aumif; pm;vdkolrsm;twGuf

Fax: (650) 952 3499 1133 El Camino Real Suite 3, South San Francisco, CA 94080

0g&ifhpm;zdkr+;rS  rkefhymif;cg; tkef;EdkhacgufqGJ  juufom;'efayguf qDcsufacgufqGJ prlqmokwf eef;juD;okwf eef;_ym;okwf  tkef;xrif; juufom;ymif; &Srf;acgufqGJ tokwfpHk paom _refrmtpm;tpm;rsdK;pHkudk vuf&ma_rmufpGm csufvkyf xm;ygonf (tcsdKr+efhvHk;0roHk;yg)  Menu t_ynfhtpHk udk Website ESifh Yelp, Facebook wGif junfhEkdifygonf

Cross Street: Arroyo Dr.

Sarah Yang, DDS a'gufwmat;at;aqG

9310 Base Line Rd, Rancho Cucamonga, CA 91701 Office:

Office hours: Mon - Thur 8:00 am - 5:00 pm Saturday upon availability

Upland, Ontario, Rancho Cucamonga, Claremont, Montclair, Fontana

&Sdjrefrmrsm; jrefrmvdkajymqkdaqG;aEG;wdkifyifEdkifonf/ Â PPO, HMO, Cash vufcHonf/

t (909) 989-1868

|t (909) 989-6422

Burma Bistro El Camino Real

Scott Blvd

Â

 jrefrmrsm;udk txl;aps;EIef;csdKompGmukoay;rnf/

San Tomas Exp

m UC

ted fro Gradua

nation

inter LA with

!

erience

S exp al and U


aMumfjimrsm; -

Myanmar Gazette

Advertisements

(jymokd 1380) July 2018 A 19

www.MyanmarGazette.net

     

Ryan Lee D.D.S

a'gufwmpdefcsdef;

ATLANTIC PACIFIC SMILE DENTAL GROUP 2111 S Atlantic Blvd Monterey Park, CA 91754 (Next to CVS)

Tel: (323) 261-9999 Fax: (323) 260-7860 Mon-Sat 9am - 6pm

paeaeYaq;cef;zGifhonf

No.126(A), Dhama Zedi Rd Bahan Ts. Yangon, Myanmar Ph: (951)512071, 512739,512683

10

hzyemin@gmail.com

Myanmar is considered amongst the top investment destination in ASEAN for 2015, with growth forecast at 8.5 percent. In MYANMAR, you need the right contact to achieve your goal. It is important to find a partner that has not only honesty, transparency but also contacts and solution to challenges. BAH is not only your best joint-venture partner but also join-hand partner with you in risk taking and success. Your handshake with ‘BAH’ means you are not only starting a business but also building a great future by investing in Myanmar.

We speak

Dr

Nex t to

CVS avez

Cesar C h

60

Burmese,Spanish,Chinese & Vietnamese

General & Cosmetic Dentistry Orthodontist & All Specialities

Lynda Lee Kay, MD

jrefrma&SYaeFred Win

(Dr. May Than Aung) Family Medicine

we handle: ď ľ ď ľ ď ľ ď ľ ď ľ

Avenida

nti c

W. Flora l

ONE STOP SOLUTION FOR FOREIGN INVESTORS

S. A tla

www.businessalliancehub.com

Blv d

E. Garvey Ave

1828 El Camino Real, Suite 802

Immigration Divorce Criminal Court Deportation Defense Business Investment

Burlingame, CA 94010 -

Tel: (650) 689 5587 -

Fax: (650) 689 5549 â—? Accept new patients

Ă‚ orÂŽwx&rfh\vl0ifrIMuD;Muyfa&;qdkif&may:vpDopftm; ckcH&ifqdkifMu&rnfhfolrsm;udk txl;wm0ef,lajz&Sif;ay;onf/ Ă‚ jrefrmbmompum;jzihf ajymqdkaqG;aEG;wdkifyifEdkifonf/ Ă‚ tar&dujynfwGif;aexdkifcGifhESifh ... Ă‚ vl0ifrIMuD;Muyfa&;qdkif&mudpĂśrsm;udk txl;aqmif&Gufay;onf/ Ă‚ tar&dujynfe,f 50 tm;vHk;twGuftMuHK;0ifygonf/

WIN LAW FIRM

,ckaMumfjim,lvmoljrefrmrsm;tm; 20%avQmhay;ygonf/

Tel: (973) 777 5205 WinLawFirmLLC@Gmail.com 1033 Clifton Ave.,Suite 207 Clifton, NJ 07013

â—? Accept Private pay, PPO, HMO, Medicare, Workers Comp â—? Primary Care, Preventive Care, DMV physicals, Workers comp, â—? Family planning, School/Sport physicals, etc â—? Languages - Burmese, Taiwanese and Mandarin

jrefrmrdwfaqGrsm;wcgwacgufMuGa&mufyg&efzdwfac:ygonf/

a&T r if ; orD ; pwd k ; - jr ef r mj y nf v k y f v uf a qmif y pÜ n f ; rsm;/ -ausmufyef;csD?,Gef;xnfypÜnf;rsm;?wGif;xGufausmuf vuf0wf&wemrsm;?a&Tcsnx f ;kd ?aiGcsnx f ;kd tvSqifypÜn;f rsm;? - bk&m;yv’if?bk&m;pifrD;tvSa&mifpHkrsm; -jrefrmjynfrSvmaomtpm;tpmrsm;/ -uD;rm;yvmwm/tmvl;prlqm/yJaMumf/yJjyKwfrsm;/ -jrefrm&ky&f iS ?f AG'D , D ?kd 'DA'DG D u&mtdak uoDcsi;f rsm;iSm;/a&mif;onf/ -te,fe,frS other statestrSmypÜnf;rsm;other statesrS &ef u k e f o d k Y y pÜ n f ; yd k Y v d k o l r sm;tm; tcsd e f r S D a &muf & S d & ef

aqmif&Gufay;aeygonf/

OPEN -Tue, Wed, Fri [11:00 AM-7:30 PM] -Sat, Sun [1:00 PM- 7:30 PM] -C l o s e d o n M o n & T h u r shweminthameestore@gmail.com 742, E. Garvey Ave, Unit C Monterey Park CA 91755 Tel

(626) 927-9054

Cell

(626) 548-9906


ဓာတ္ပံု-ကိုေက်ာ္ႏိုင္

ေလာကခ်မ္း သာေစတီေ တာ္ ႏ ွ င္ ႔ မ ဟာစည္ သ တိ ပ ဌာန္ ရိ ပ္ သာ၏ ၂၀ ၾကိ မ္ေ ျမာက္ နိဗၺာန္ေစ်းပြဲေတာ္ကို ၂၀၁၈ခုႏစ ွ ၊္ ဇြနလ ္ ၆ရက္ေန႔၊ မနက္၉နာရီမမ ွ န ြ ္းလြ၂ ဲ နာရီထိ က်င္းပခဲရ ႔ ာ ကု သုိ လ္ ရ ွ င္ မ ်ားက ျမန္ မာအစားအစာမ်ိ ဳးစံု ကို နိ ဗ ၺာ န္ေ စ်းဖြ င္ ႔ ကာ ေရာင္း ခ်ေပးခဲ ႔ ျ ပီး သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားကို ဆြမ္းေလာင္းကုသုိလ္ျပဳခဲ႔ၾကသည္။

California ျပည္နယ္၊ Oakland ရွိ ဓမၼာ႔ေအးရိပ္ေက်ာင္းတြင္ ပါဠိပါရဂူပိ႗ကႏွစ္ပုံ ေဆာင္အရွင္ပညိႏၵာဘိ၀ံသ၏ အထူးတရားပြဲကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၆ရက္ေန႔ညေနတြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ၂၇ရက္ေန႔ San Francisco Bay Area ျမန္မာမိသားစုမ်ား၏ သတၱမ အၾကိမ္ေျမာက္မဟာသၾကၤနပ ္ ြဲေတာ္ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိင ု ျ္ ခင္းအတြက္ အဘက္ဘက္မွ ပါ၀င္ကူညီခဲ႔ၾကသူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳေသာ အခမ္းအနားကို ဇြန္လ၁၀ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္၁၂နာရီမွညေန၄နာရီထိ က Union City ရွိ Kennedy Park တြင္က်င္းပခဲ႔ရာ ဂု ဏ္ ျ ပဳလက္ မ ွ တ္ မ ်ားေပးအပ္ ကာ ကံ စ မ္း မဲ လ က္ေ ဆာင္ ပ စၥ ည္း မ်ားေပးအပ္ ခဲ ႔ ျ ပီး ေန႕လယ္စာ ျမန္မာ၊ ထမင္းဟင္းတို႔နွင္႔ တည္ခင္းဧည္႔ခံခဲ႔သည္။

Burmese Christian Community Church ( San Jose) တည္ေထာင္ျခင္း ၂၂ႏွ စ္ ျ ပည္ ႔ အ ခမ္း အနားကို ၂၀၁၈ခု ႏ ွ စ္ ၊ ဇ ြ န္ လ ၁ ၀ ရ က္ေ န ႔ က အ သ င္းေ တာ္္ တြ င္ က ်င္း ပခဲ ႔ ရာအသင္း သူ အ သင္း သား မ်ားက ဓမၼေတးမ်ားသီဆိုဆက္ကပ္ျခင္း၊ အသင္းအမႈေဆာင္ ဦးထြန္းစိန္က " The Refiner" ေခါင္း စဥ္ ျ ဖင္ ႔ ေဟာေျပာျခင္း ၊ အသင္းေတာ္အမွတရ ္ စကားမ်ားကို အသင္း သူအသင္းသားမ်ားက ေျပာဆိုျခင္း အစီ အစဥ္မ်ားပါ၀င္ချ႔ဲ ပီး တက္ေရာက္လာေသာ အသင္းေတာ္မိသားစု၀င္ေပါင္း ၁၀၀ခန္႔ကို ညစာျဖင္႔ တည္ခင္းဧည္႔ခံခဲ႔သည္။(ယာ) Long Island တြ င္ တ ည္ ရ ွိေ သာ ဗု ဒ ၶ ဒီ ပ န္ေ က ်ာ င္း တို က္ ၏ န ၀ မ အ ၾ ကိ မ္ နိ ဗ ၺာ န္ေ စ်းပြဲေ တာ္ ၊ ျမန္ မာ႔ ရိုး ရာသၾကၤ န္ ပ ြဲ ေတာ္ႏွင္႔သက္ၾကီးပူေဇာ္ပြဲကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၁၀ရက္ေန႔ နံနက္၁၁နာရီမွ ညေန၃ နာရီ ထိ က ်င္း ပခဲ ႔ သ ည္ ။ သက္ ၾ ကီး ပူေ ဇာ္ ပြဲတြင္ အသက္၇၅နွစ္ႏွင္႔အထက္ အဘိုး အဘြားမ်ားကို ဂါရ၀ျပဳ၍အမွ တ္ တ ရလ က္ေ ဆာ င္ ပ စ ၥ ည္္း မ ်ားေ ပး အ ပ္ ခဲ ႔ ၾ က ျ ပီး ကု သုိ လ္ ရ ွ င္ မိ သားစု မ ်ားက ျမန္ မာစား ေသာက္ဆိုင္၂၇ဆိုင္ဖြင္႔လွစ္ေရာင္းခ်ကာ ရန္ပံုေငြကုသုိလ္ျပဳခဲ႔ၾကသည္။ ေဖ်ာ္ေ ျဖေရးအစီ အ စဥ္ တ ြ င္ သၾကၤ န္ အဆိုအကမ်ားျဖင္႔ တင္ဆက္ခဲ႔ျပီး ကေလး မ ်ားေ ရ က စား ျ ခ င္း အ စီ အ စ ဥ္ လ ည္း ပါ၀င္ ခဲ ႔ သ ည္ ။ ကံ စ မ္း မဲ အ စီ အ စဥ္ လ ည္္း ပ ါ ၀ င္ ျ ပီး ဆု မဲ မ ်ား ကို တ စ္ ဦး တ ည္း အ လ ွ ဴ ရ ွ င္ေ ဒ ၚ ခ င္ သ က္ တ င္ က ဆု မဲ မ ်ား လွ ဴ ဒါန္း ခဲ ႔ ပ ါသည္ ။ ဗု ဒ ၶ ဒီ ပ န္ နိ ဗ ၺာ န္ေ စ်းပြဲ ေတာ္ႏွင္႔ သက္ၾကီးပူေဇာ္ပြဲမွစုစုေပါင္းလွဴ ဒါန္းရရွိေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇, ၁၄၅ ျဖစ္သည္။(ပံု-ယာ)

BCCC -Father's Day

Photo: Milton Yang

San Jose ျမိဳ႔ရွိ Burmese Christian Community Church ၏ 2018 ခု ႏ ွ စ္ Father's Day အခမ္း အနားကို ဇြ န္ လ ၁၇ရက္ေ န႔ က က်င္္း ပခဲ ႔ ရာ အေဖမ်ားေန႔ အေၾကာင္းေဟာေျပာျခင္း၊သားသမီးမ်ားက ဖခင္ မ ်ား၏ေက်းဇူး တရားမ်ားအေၾကာင္း ခ်ီး မြ မ္း ျခင္း ၊ဓမၼေ တးမ်ားသီ ဆို ဆုေ တာင္း ျခင္း၊ အခမ္းအနားသိတ ႔ ု က္ေရာက္လာေသာ ဖခင္္မ်ားကို အမွတ္တရလက္္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ ခဲ ႔ ျ ပီး ေန႔ လ ယ္ စာျဖင္ ႔ တည္ ခ င္း ဧည္႔ခံခဲ႔သည္။ (ပံု - ယာ)

BCCC wnfaxmifjcif;22ESpfjynfhtcrf;tem;

Photo: Milton Yang

ဓာတ္ပံု- ကို၀င္းေရႊ(နယူးေယာက္)

r[mpnfowdy|mef&dyfom edAÁmefaps;yGJawmf

(jymokd 1380) July 2018 A 20

www.MyanmarGazette.net

ဓာတ္ပံု- ကိုေဇာ္ေဌး

Myanmar Gazette

jrefrmvIyf&Sm;rIowif;rsm;

Ak'¨'Dyefausmif; e0rtMudrf edAÁmefaps;yGJawmf Lawrence Lwin MBA, LUTCF

Insurance and Financial Services

CA Insurance License 0E42409 118E Huntington Drive, Ste G Alhambra, CA 91801 (800) 501-9667 Toll Free (626) 202-0501 Office (626) 202-0503 Fax (626) 888-9092 Direct lawrence@mandalayagency.com www.mandalayagency.com

Life, Health, Long Term Care, Disability Income, Auto, Home College Planning, Retirement Planning, Estate Planning, IRA and rollover

tdrfajraps;uGufwGif a&mif;0,f&if;ESD;jrKwfESHvdkygovm;¿ pD;yGm;a&;vkyfief;&Hk;taqmuftOD?udk,fydkiftdrfaevdkolrsm; ]acsmpkol}udkqufoG,fyg/ aiGacs;jcif;ESifhbPfudpörsm;udk &dk;&Sif;pGmwGufcsufjyoay;ygonf/ jrefrmrdom;pkrsm;twGuf apwema&SYxm;íulnDaqmif&Gufay;ygonf/

You can count on me with your Real Estate Need with Honest Guidance. I'm proud to serve our Community with pride and Honor. No Obligation Serving with a Smile!

Debbie Lee (acsmpkol) 626-622-7788 DebbieLee@Realty168.com

DRE# 01930194 Certified Military Residential Specialist Speaks: English, Burmese, Cantonese

Buy. Sell. Invest. Residential and Commercial

Health Aetna Blue Cross Blueshield Health Net LA Care Kaiser Permanente

Main Office: 626 872 5822 Email: debbie@libertyins.net Life AIG Fax: 626 280-6967 Open hours: M-F 9:00 am to 5:30

Sat. 10 to 2pm, Sun closed.

Certified Covered California Agent We speak English, Burmese, Cantonese & Mandarin

Personal / Commercial Alliance United Allied Bristol West C.N.A Chubb Employers Encompass Fortuna Guard Hartford Infinity Kemper Liberty Mutual LIG Mercury Metlife Progressive Safeco Travelers USLI Zurich

10ESpftxuftawGYtMuHK&Sdol at;*sifhrsm;rS txufyg ukrÜPDMuD;rsm;\ ì um;? tdrf? usef;rma&; ESifhtouftmrcHudpörsm;... ì Tickets &jcif;? um;ESihfxdcdkuf 'Pf&m&jcif;? DUIudpörsm;... ì International vdkifpifvkyfjcif;? um;vdkifpifrJhzrf;rdcH&jcif;wdkYtwGuf tusdK;aqmifay;ygonf/ pdwfwdkif;us pdwfcsrf;omap&rnf? 626 872 5822 odkYqufoG,fpHkprf;yg/


aq;ynmay;aqmif;yg;

Myanmar Gazette

cg;ema&m*grsm; (2)

www.MyanmarGazette.net

roEÅmatmif(aq;ynmbGJ Y)

ခါးနာျခင္းဟာ နာက်င္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတဲ့ ေဝဒနာေတြထဲမွာမွ မသန္မစြမ္းျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွ ပ်က္ကြက္ျခင္းတို ့ကုိ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေစတတ္ေသာေရာဂါ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြရဲ့ ၈၀% ခန္ ့ဟာ သူတို ့ဘဝရဲ့ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ခါးနာျခင္းကို အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ေတာ့ ခံစားၾကရတတ္ၿပီး အမ်ဳိးသားေရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာပါ ညီတူညီမွ် ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ခါးနာတာကို အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ “ေက်ာ ႐ိုးလွုပ္႐ွားမႈုေၾကာင့္ခါးနာျခင္း” (Mechanical back pain) ႏွင့္ “ေရာင္ရမ္းမႈုေၾကာင့္ခါးနာျခင္း” (Inflammatory back pain) ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီစာစုမွာေတာ့ ေက်ာ႐ိုးလွုပ္ရွားမႈေၾကာင့္ခါးနာျခင္းေရာဂါမ်ား အေၾကာင္း ကို တင္ျပသြားပါမယ္။ ခါးဆစ္႐ိုး (lumbar) ဟာ အ႐ိုးပိုင္း (၅)ခုု ႏွင့္ဖြဲ ့စည္းထားၿပီး ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းရဲ့ ဝန္အေလးခ်ိန္ကို အဓိကထမ္းရတဲ့ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ခါးအ႐ိုးပိုင္းမ်ားရဲ့ ၾကားေနရာေတြမွာေတာ့ ရာဘာလိုမ်ိဳး အ႐ိုးႏု အခ်ပ္ျပားဝိုင္း (intervertebral disc) ေတြနဲ ့ ျဖည့္ထားပါတယ္။ ဒီအခ်ပ္ျပားဝိုင္းေတြဟာ ခႏၶာကိုယ္ေရြ႕လ်ားသြားလာတဲ့ အခါမွာ အရိုးအခ်င္းခ်င္း ထိခိုက္မွူမျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေရွာ့ ခ္ အ က္ ဘေဇာဘားေတြ ၊ ကူ ရ ွ င္ေ တြ ကဲ့ သို ့ အ ကာအကြ ယ္ေ ပးပါတယ္ ။ ခါးဆစ္ ႐ိုး အပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ အ႐ိုး ဆစ္ တို ့ နဲ ့ ဖ ြဲ ့ စ ည္း ထားတဲ့ ေက်ာ႐ိုး တို င္ (Spinal column) ကို ေက်ာျပင္ ႂ ကြ က္ သားေတြ က လာတြ ယ္ေ နၾကၿပီး ဒီေ က်ာ႐ိုး တို င္ ႀ ကီး တည္ၿမဲေစဘိက ႔ု ိုေတာ့ မ်ားစြာေသာအရြတ္ (ligament) ေတြက ေဘးပတ္ျခာလည္မွ ဝိင ု ္းဝန္းေထာက္ပံ့ေပးၾကပါတယ္။ ေက်ာရိုးတိင ု ္ေဘး တဘက္တခ်က္စမ ီ ွာေတာ့ ခႏၶာကိယ ု အ ္ စိတအ ္ ပိင ု ္း အသီးသီးကို ဦးေနွာက္ႏင ွ ့္ ဆက္ေပးတဲ့ အာရံုေၾကာေတြက ျဖတ္သန္းေနၾကပါတယ္။ ခ ါး နာ ျ ခင္း အျဖစ္ မ ်ားသူေ တြကေတာ့ အဝလြန္ သူ ၊ အသက္ ရ ြ ယ္ ႀ ကီး ရ င့္ သူ ၊ အ မ ်ိ ဳး သ မီး မ ်ား၊ ရံုး ထို င္ အ လု ပ္ သ မားမ ်ား၊ အားအင္စိုက္ထုတ္ရတဲ့ ကုန္တင္ကုန္ခ် အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ စိတ္ေရာဂါသည္မ်ား စသည္တို ့ျဖစ္ပါတယ္။ ခါးနာသူေတြရဲ့ ၈၅% မွာ ေရာဂါအေသအခ်ာ ရွာ၍မေတြ႔ရတတ္ပါ။ အဲဒီလူအမ်ားစုမွာေတာ့ Degenerative disc disease ေခၚ ေက်ာ႐ိုးဆစ္ၾကား အရိိုးႏုမ်ားယို ယြင္းပ်က္စီးေရာဂါေၾကာင့္လို ့ ျဖစ္တာလို ့ဆရာဝန္တို ့က ယူဆတတ္ၾကပါတယ္။ ခါးရိုးပတ္လည္ရွိ ႂကြက္သားနွင့္ အရြတ္တို႔ထိခိုက္ဒ ဏ္ရာရျခင္းဟာလည္း ခါးနာျခင္းကိုျဖစ္ေစေသာ အဓိက အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ “ေက်ာ႐ုိးလွုပ္ရွားမႈုေၾကာင့္ခါးနာျခင္း” (Mechanical back pain) ဟာ (၁) Degenerative disc disease (၂) Facet joint arthropathy (၃) Spondylolisthesis (၄) Herniated disc (၅) Lumbar spinal stenosis (၆) Muscle strain (၇) Vertebral fracture ဆိုတဲ့ ေရာဂါေတြေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ ခါးနာေရာဂါေတြ ထဲ မ ွာ ရွားပါးေပမဲ့ သတိ မူ သ င့္ တာေတြ ကေတာ့ ေက်ာ႐ိုး အဆစ္ ပိုး ဝင္ ျ ခင္း ၊ ေက်ာ႐ိုး ကင္ ဆာေရာဂါမ်ားႏွ င့္ ေက်ာ႐ိုးအတြင္းရွိ အာရံုေၾကာမႀကီးကို ဖိမျိ ခင္းေၾကာင္ျ့ ဖစ္တဲ့ Cauda Equina Syndrome ေခၚတဲ့ေရာဂါ တို ျ့ ဖစ္ပါတယ္။ လုပင ္ န္းခြငဆ ္ င ို ရ ္ ာ ခါးနာျခင္းဟာလည္း သိသင္ ့သတိထားသင့္တဲ့ အေျခအေန တခုျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေန ကိုယ္ဟန္မမွန္ျခင္း၊ အလုပ္ခြင္သို ့ ၾကာရွည္စြာ ကားေမာင္းရျခင္းအပါအဝင္ အလုပ္ခြင္၌ ၾကာရွည္စြာ ထိုင္ျခင္း၊ ၾကာျမင့္စြာ မတ္တတ္ရပ္ရျခင္း၊၊ အေလးအပင္မ်ားကုိ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ မ ရျခင္း နွင့္ မမွနက ္ န္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အေလးအပင္မ်ား မ ျခင္း၊ တို ဟ ့ ာ အလုပခ ္ င ြ ခ ္ ါးနာျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ (၁) Degenerative disc disease ေခၚ ေက်ာ႐ိုးဆစ္ၾကားရွိအ႐ိုးနုမ်ားေဟာင္းႏြမ္း ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္းေရာဂါ ။ အတိ ။ ုေကာက္ DDD လို လ ့ ဲေခၚဆိုေလ့ရပ ွိ ါတယ္။ အသက္အရြယႀ္ ကီးရင္အ ့ မ ို င္းျခင္း၊ ေက်ာ႐ိုးမ်ားကိအ ု ၾကမ္းပတမ္း အသံုးျပဳျခင္း၊ ဒဏ္အနာတရျဖစ္ျခင္းတို ့ ေၾကာင့္ ေက်ာ႐ိုးဆစ္ၾကားရွိ အ႐ိုးနုတို ့ၿပဲစုတ္ျခင္း၊ အ႐ိုးနုတြင္းမွ အရည္မ်ား ခန္းေျခာက္ျခင္း နွင့္ အ႐ိုးသစ္အတတ္ထြက္ျခင္း (Bone Spur) စသည္တို ့ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေက်ာ႐ိုးနုမ်ား ေဟာင္းႏြမ္း ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္းဟာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျဖစ္တတ္ေပမဲ့ ဒီအေျခအေနရွိေနသူတင ို ္းမွာေတာ့ ခါးနာျခင္းကို မခံစားရတတ္ၾကပါ။ ဒါေၾကာင္တ ့ ခ့်ိ ဳဆရာဝန္မ်ားက ေရာဂါဟုပင္ မသတ္မတ ွ ၾ္ ကပါဘူး။ (၂) Facet joint arthropathy ေခၚ ေဖ့ဆက္ ေက်ာ႐ိုးအဆစ္ေရာဂါ ။ ။ ေ ဖ့ ဆ က္ အ ဆ စ္ တို ့ ဟာ အ ထ က္ ႏ ွ င့္ေ အာ က္ ေက်ာ႐ိုး အပို င္း တို ႔ေ တြ ႔ ထိ တဲ့ ေနရာမွာ ရိ ွ တဲ့ အဆစ္ေ တြ ျ ဖစ္ ပ ါတယ္ ။ အထက္ ကေရာဂါကဲ့ သို ႔ ပ င္ အသက္ ႀ ကီး ရင့္ အို မ င္း တာနွ င့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေနၿပီး ဒီေရာဂါ ရွိသူတိုင္းလဲ ခါးမနာတတ္ၾကျပန္ပါဘူး။ (၃) Spondylolisthesis ေခၚ ေက်ာ႐ိုးအဆစ္လြဲေရာဂါ ။ ။ ေက်ား႐ိုးဆစ္တစ္ခန ု င ွ ့္ တစ္ခု အၾကားအဆစ္လျြဲ ခင္းဟာ ခါးနာျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီေရာဂါမွာေတာ့ အာ႐ံုေၾကာမ်ား ညွပ္ျခင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ လကၡဏာတို႔လည္း ရွိေနတတ္ပါတယ္။ (၄) Herniated disc ေခၚ ေက်ာ႐ိုးဆစ္ၾကားရွိအ႐ိုးနုတို႔ ေက်ာ႐ိုးတိုင္အတြင္း ကြ်ံဝင္သည့္ေရာဂါ ။ ။ ေ က ်ာ ႐ိုး နု တို ့ ယိယ ု င ြ ္းပ်က္စီးျပီး အာရံုေၾကာမႀကီး ရွိေနသည့္ Spinal Canal ေခၚေက်ာရိုးတိင ု ္ အတြင္းသိ႔ု ကြ်ဝ ံ င္ျခင္းေၾကာင့္ အာရံုေၾကာမ်ားကိဖ ု မ ိ ျိ ခင္း နွင့္အတူ ေနာက္ဆက္တြဲ အႏၲရာယ္ႀကီး လကၡဏာတို ့ကိုျဖစ္ေစပါတယ္။ (၅) Lumbar spine stenosis ေခၚ ခါးဆစ္႐ိုးလမ္းေၾကာင္း က်ဥ္းေျမာင္းျခင္း။ ။ ဤေရာဂါတြ င္ ေက်ာ႐ိုး ဆစ္ ရ ွိ အ ႐ိုး နု တို ့ ပ်က္စီးၿပီး အ႐ိုးသစ္တို ပ ့ ြားမ်ားလာရာမွ ေက်ာ႐ိုးတိင ု တ ္ င ြ ္းရွိ အာရုံေၾကာမႀကီးတည္ရသ ွိ ည့္ လမ္းေၾကာင္းကို က်ဥ္းေျမာင္းေစျခင္းေၾကာင့္ စိ တ္ ဝ င္ စားဖြ ယ္ေ ကာင္း သည့္ Neurogenic claudication ဆိုေ သာ လကၡ ဏာကို ျဖစ္ေ စပါတယ္ ။ အဲ ဒ ါကေတာ့ ခါး၊ တင္ ပ ါး၊ ေပါင္ေနာက္ဘက္တေလွ်ာက္ နာက်င္ေနရာမွ ေက်ာ႐ိုးဆန္ လ ့ က ို သ ္ ည္အ ့ ခါမွာ (ဥပမာ မတ္တတ္ရပ္ျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း) ပို ဆိုးတတ္၍ ခါးကိုင္းျခင္း၊ ခါးကုန္းျခင္းတို ့ ျပဳလုပ္ပါက သက္သာတတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ (၆) Muscle strain ေခၚ ႂကြက္သား ဒဏ္ျဖစ္ျခင္း ။ ။ ဒီေရာဂါကေတာ့ မနိင ု ဝ ္ န္ကထ ို မ္းမိတာေၾကာင့္ ေက်ာ႐ိုးႂကြကသ ္ ားမ်ား ဒဏ္ျဖစ္ရာမွ ခံစားရတဲ့ ခါးနာျခင္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါ အႀကီးအက်ယ္မဟုတ္ပဲ အခ်ိန္တန္လွ်င္ အလိုလို ေပ်ာက္ကင္း သြားတတ္ေပမဲ့ ျဖစ္ခါစမွာေတာ့ နာက်င္မႈကို အေတာ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံရေလ့ ရွိပါတယ္။ (၇) Vertebral fracture ေခၚ ခါးဆစ္႐ိုးက်ဳိးျခင္း ။ ။ အသက္ ၅၀ နွစ္အထက္ ျပဳတ္က် ေခ်ာ္လဲသူမ်ားနွင့္ အရိုးပြေရာဂါရွိသူမ်ားမွာ အထူးသတိမူရမည့္ ေရာဂါျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာဆရာဝန္နွင့္ အခ်ိန္မီ ကုသသင့္ပါတယ္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါမ်ားမွာ ခါးနာျခင္းအျပင္ Radiculopathy, Sciatica, Neurogenic claudication စသည့္ လကၡဏာတို႔လဲ ပါဝင္ေနတတ္ပါတယ္။ Radiculopathy ဆိတ ု ာကေတာ့ ေက်ာ႐ိုးဆစ္တို ့ လြဲေခ်ာ္သြားလု႔ေ ိ သာ္၎၊ ေက်ာ႐ိုးဆစ္ရွိ အ႐ိုးႏုတို ့ ယိယ ု ြင္းမႈ ေၾကာင့္ေသာ၎တို႔ေၾကာင့္ အာ႐ံုေၾကာတို ့ကို ဖိမိကာ ထံု၊က်င္၊နာျခင္း ေဝဒနာတို႔ကို ေပါင္၊ ေျခေထာက္တေလွ်ာက္မွာ ခံစားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိင ု ရ ္ ာတစ္လို ့ေခၚတဲ့ အာရုံေၾကာႀကီးတခု (Sciatic nerve) ကို ဖိမပ ိ ါက တင္ပါး၊ ေပါင္ေနာက္ဖက္ႏင ွ ့္ ေျခသလံုးစသည္တို ့ ထံု၊က်င္၊နာ ျခင္းအျပင္ ေျခေထာက္ႂကြက္သားမ်ား အားနည္းေပ်ာ့ေခြျခင္းကိုပါ ျဖစ္ေစတတ္ၿပီး ဆိုင္ယာတစ္ကာ (Sciatica) လို႔ ေခၚၾကပါတယ္ ။ Herniated disc ေရာဂါမွာေတာ့ ေခ်ာင္း ဆိုး ျခင္း ၊ နွာေခ်ျခင္း စသည္ တို ႔ ဟာ ဆို င္ ရာတစ္ ကာ လကၡ ဏာမ်ားကို ပိုမိုဆိုးဝါးေစတတ္ပါတယ္။ Neurogenic claudication မွာေတာ့ ေၾကာ႐ိုးတြင္းရွိ အာရံုေၾကာမႀကီး (Spinal cord) ကိုပါထိခိုက္တာမို ့ ထံု၊က်င္၊နာျခင္းတို ့ဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ့ ၂ ဘက္စလံုးမွာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ခါးနာေရာဂါအမ်ားစုဟာ သူ ့ဘာသာသူ သက္သာသြားႏိုင္သလို၊ တခ့်ိဳကေတာ့ မိသားစု အေထြေထြကုဆရာဝန္တို ့အကူအညီ ျဖင့္ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေသာ္လဲပဲ တခ့်ဳိေရာဂါေတြကိုေတာ့ အဆစ္အျမစ္အထူးကုဆရာဝန္ နွင့္ေသာ္၎၊ ေက်ာ႐ိုးခြဲစိတ္ဆရာဝန္နွင့္ေ သာ္၎၊ ျပသဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္္။ အထူးကုဆရာဝန္နွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ေသာ အေျခအေနမ်ားမွာ (၁) ၄ ပတ္ေက်ာ္သည္အထိ ခါးနာမေပ်ာက္ျခင္း၊ (၂) ေခ်ာ္လဲဘူးျခင္း၊ (၃) ကင္ဆာေရာဂါ ရာဇဝင္ရွိျခင္း၊ (၄) အ႐ိုးပြေရာဂါ ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိေနျခင္း၊ (၅) ခါးဆစ္႐ိုးအျပင္ တင္ပါး၊ ေပါင္၊ ေျခေထာက္တို ့မွာပါ ထံုက်င္ျခင္း၊ (၆) ခါးနာျခင္း အျပင္ ဆီး၊ ဝမ္းမထိမ္းႏိုင္ျခင္း၊ ကာမဆက္ဆံမႈကိုွ ထိခိုက္ျခင္း၊ (Cauda Equina Syndrome) (၇) ခါးနာျခင္း အျပင္ အဖ်ုားတတ္ျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္းတို ့ျဖစ္ၾကပါတယ္။

(jymokd 1380) July 2018 A 21

ခါးနာေဝဒနာသည္ အမ်ားစု မ ွာေတာ့ ၄ ပတ္ မ ွ ၆ ပတ္ အ တြ င္း ေဆးကု သ မႈ အထူး ခံ ယူ စ ရာမလို ပဲ ႐ိုး ရွ င္းေသာနည္း လမ္း မ်ားႏွ င့္ ျပန္ေ ကာင္း သြားတတ္ ပ ါတယ္ ။ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသပါက ဓါတ္မွန္ (X -ray)၊ သံလိုက္ဓါတ္မွန္ (MRI)၊ စီတီစကန္ (CT or CAT scan) စသည္တို႔ လိုအပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ေက်ာ႐ိုးက်ိဳးျခင္း၊ ေက်ာ႐ိုးကင္ဆာ နွင့္ ေက်ာ႐ိုးပိုးဝင္ျခင္းတို ့အတြက္ X ray ဓါတ္မွန္နွင့္ စစ္ေဆးမႈစတင္ရပါတယ္။ Spinal stenosis နွင့္ Herniated disc ေရာဂါတိ႔ိုမွာေတာ့ ေက်ာ႐ိုးကို အေသအခ်ာ အေသးစိတ္ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ CT/MRI စသည့္ အထူးဓါတ္မွန္တို႔ လိုအပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ X-ray နွင့္ CT scan တို ့မွာ ေရဒီယိုသတၱိႂကြေရာင္ျခည္ ထိေတြ ့မႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ားရွိတတ္တာမို ့ဒီစမ္းသပ္မႈမ်ားမျပဳခင္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။ ေက်ာ႐ိုး လွု ပ္ ရ ွားမႈေ ၾကာင့္ ျ ဖစ္ တဲ့ ခါးနာျခင္းေရာဂါစုေ တြ ကု သ ၾကပံု ကိုေ တာ့ (၅) ပိုင္းခြဲတင္ျပပါမယ္။

(၁) အေထြေထြ လိုက္နာရန္ နည္းလမ္းမ်ား (က) ဆက္လက္လွုပ္ရွားသြားလာေနထိုင္ျခင္း။ ။ ခ ါး နာ သူ တို ႔ ဟာ နာ က ် င္ေ ဝ ဒ နာေ ၾ ကာ င့္ အ ယူ မ ွား စ ြာ ျ ဖ င့္ အိ ပ္ ရာ ထဲ ၾ ကာ ျ မ င့္ စ ြာ လဲေ လ ွ ်ာ င္း ေနတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဆက္လက္၍ လွုပ္ရွားသြားလာသူတို႔ဟာ အိပ္ရာထဲ ေရရွ ည္ နားေနသူ တို ႔ ထ က္္ ခါးနာေဝဒနာ ပို ျ မန္ ျ မန္ ေပ်ာက္ က င္း တတ္ တ ယ္ ဆို တာကို သုေတသနစာတမ္းမ်ားမွာ ေတြ႔ရွိထားၾကပါတယ္။ စျဖစ္ခါစမွာ နာက်င္လြန္းတာေၾကာင့္ နားေနခ်င္လွ်င္ ၁ ရက္ထက္မပိုသင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ ပက္လက္အိပ္၊ ဒူးေအာက္ ေခါင္းအံုးခံျပီး ဦးေခါင္းကို အနည္းငယ္ခန္႔ ျမွင့္ ၍ေသာ္၎၊ ေဘးေစာင္းလွဲအိပ္ျပီး ဒူးအနည္းငယ္ေကြးကာ ဒူး၂လံုးၾကား တြင္ေခါင္းအံုးခံ၍ေသာ္၎ သက္ေတာင့္ သက္သာအေနအထားကို ရရွိနုိင္ပါတယ္။ (ခ) အပူကပ္ျခင္း။ ။ခါးနာေဝဒနာျဖစ္ခါစ အေစာပုိင္းကာလ တစ္ပါတ္ႏွစ္ပါတ္ေလာက္ အတြ င္း မွာေတာ့ ေရေႏြး အိ တ္ သ ကဲ့ သို ့ အ ပူ ဓ ါတ္ေ ပးျခင္း အားျဖင့္ ၎ ၊ ပ႐ု တ္ ဆီ ၊ ေတေဖာဘမ္း၊ လိမ္းျခင္းျဖင့္၎၊ သက္သာေစတတ္ပါတယ္။ (ဂ) အလုပ္နွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား။ ။ ခ ါး နာေ ဝ ဒ နာ သ ည္ တို ႔ ဟာ ၾကာျမင့္ စ ြာ မတ္ တတ္ ရ ပ္ ျ ခင္း၊ ထို င္ ျခင္း၊ အေလးအပင္ မ ျခင္း၊ နွ င့္ ခႏၶာကို ယ္ ေကြ ့ ေကာက္လိမ္လွည့္ျခင္း စသည္တို ့ကို တတ္နိုင္သေလာက္ ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။

(၂) ေဆးဝါးမ်ား (က) Nonsteroidal anti-inflammatory drugs / NSAIDs (ဥပမာ Ibuprofen/Advil; Naproxen/Aleve; Meloxicam/Mobic) စတီး ႐ိ ြ ဳ က္ မ ဟု တ္ တဲ့ အေရာင္ က ်ေဆး အနာေပ်ာက္ေ ဆးမ်ား ျဖစ္ ၾ ကပါတယ္ ။ ခါးနာျခင္း အတြ က္ အက်ိ ဳးသက္ေ ရာက္ မ ႈုေ ကာင္း တဲ့ အ တြ က္ အသံုး မ်ားတဲ့ ေဆးေတြ ျ ဖ စ္ ပ ါ တ ယ္ ။ ေ ရ ရ ွ ည္ သံုး တဲ့ အ ခ ါ မ ွာ အ ဓိ ကေ ဘး ထ ြ က္ ဆိုး က ်ိ ဳးေ တ ြ ကေ တာ့ အစာအိမ္ေယာင္ျခင္း ႏွင့္ အစာအိမ္ေသြးယိုျခင္းတို ့ပါပဲ။ ဒါကို ကာကြယ္ဘို ့အတြက္ ဒီေဆးေတြကို အစာနဲ႔တြဲၿပီး စားဘို႔ တိုက္တြန္းၾကပါတယ္။ ႏွလံုးေရာဂါ ရွိျပီးသူေတြမွာလဲ အခံေရာဂါကို ပိုဆိုးေစတတ္တာမို ့ ဒီေဆးေတြကို အထူးသတိထား သံုးစြဲသင့္ပါတယ္။ (ခ) Muscle relaxant (Cyclobenzaprine/Flexeril; Baclofen; Methocarbamol; Carisoproldolol/Soma) ႂကြက္သားအနားေပးအားေလွ်ာ့ေဆးမ်ား - ဒီေဆးေတြဟာ တ ခ ် ဳိ ႕ေ သာ ခ ါး နာေ ဝ ဒ နာေ တ ြ ကို သ က္ သာေ စ တ တ္ေ သာ္ လ ည္း မူးေ နာ က္ ျ ခ င္း ေဝဒနာကို ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအေနနွင့္ ခံစားရတာေၾကာင့္ ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္တို ့တြင္ ေရတိုအေနနွင့္သံုးတတ္ပါတယ္။ (ဂ) Opioids အနာေပ်ာက္ေ ဆးမ်ား (ဥပမာ Morphine ေမာ္ ဖ င္းေဆးမ်ား) - ေ နာ က္ ဆ က္ တ ြဲ ဆိုး က ်ိ ဳး အ ႀ ကီး အ က ် ယ္ ရ ွိ တာေ ၾ ကာ င့္ မို ႔ ေ ရ တို အေ န နဲ ့ သာ သံုးတတ္ပါတယ္။ သူတို ရ ့ ဲ့ ေဆးအာနိသင္ကလဲ အထက္ေဖၚျပပါ စတီးရြဳိ က္မဟုတ္ေသာ အေ ရာ င္ က ်ေ ဆးေ တ ြ ထ က္ လဲ ပို မေ ကာ င္း တဲ့ အ တ ြ က္ေ ၾ ကာ င့္ ခ ါး နာေ ရာ ဂ ါ မ ွာ ဒီေဆးေတြကိုသံုးဘို ့ တိုက္တြန္းမထားၾကပါ။ (ဃ) ထိုးေဆးမ်ား (Corticosteroids ေကာ္ တီ ကို စ တီး ႐ိ ြ ဳ က္ ထိုးေဆးမ်ား၊ Local anesthetics ေခၚ ထံုေဆးမ်ား) - ေက်ာရိုးမရဲ့ ေဘးပတ္ျခာလည္အလႊာ (epidural) အတြ င္း သို ႔ ေအကာ္ တီ ကို စ တီး ႐ိ ြ ဳ က္ ထိုးေဆးမ်ား ထိုး ျခင္း ျဖင့္ အာရုံေ ၾကာညွ ပ္ ျ ခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေစသည့္ Radiculopathy ေခၚ ထုံက်င္ျခင္းတို ့ကိုသက္သာေစနိုင္ပါတယ္။ ေကာ္ တီ ကို စ တီး ႐ိ ြ ဳ က္ေ တ ြ နဲ ႔ အ တူ L o c a l a n e s t h e t i c s ေ ခ ၚ ထံုေ ဆး မ ်ား ကို နာက်င္ေသာေနရာတြင္ တိုက္႐ိုက္ထိုးသြင္းသည့္ Tender point injection ကုသနည္း ကိုလည္း ခါးနာေဝဒနာသည္တို႔မွာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ (၃) ေလ့က်င့္ခန္း နွင့္ ကုိယ္ေနဟန္ ။ ။ ေက်ာ႐ိုး ေကြး ဆန္ ႔ေ လ့ က ်င့္ ခ န္း ႏွ င့္ ကုိယ္ေနဟန္ မွန္မွန္ထားျခင္းဟာ အထူးေရးပါတဲ့ ကုထံုးမ်ားျဖစ္တာမို႔ Physio therapist ပညာရွင္တို႔ထံမွ တိုင္ပင္ သင္ယူသင့္ပါတယ္။ ေရကူးျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ထိခိုက္မႈ မျပင္းထန္ေသာ ေအရိုးဘစ္ေလ့က်င့္ခန္း စသည္တို႔မွာ ခါးနာေဝဒနာသည္တို႔ႏွင့္ သင့္တ င့္ေသာအားကစားနည္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

(၄) ခြဲစိတ္ကုသျခင္း ။ ။ ခါးနာေဝဒနာသည္ အနည္း စု (ဥပမာအားျဖင့္ ေက်ာ႐ိုးေၾကာင့္ အာရံုေၾကာ ညွပ္သည့္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ Cauda equina syndrome, Spinal stenosis, ကင္ဆာေရာဂါ နွင့္ ေက်ာ႐ိုးပိုးဝင္ေရာဂါ) တို႔ကို ခြဲစိတ္ ကုသမႈ ခံယူရတတ္ပါတယ္။ ခြဲစိတ္မႈေအာင္ျမင္ပါက ခါးနာေဝဒနာကို သက္သာေစသလို အာ႐ံုေ ၾကာညွ ပ္ ျ ခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ ဆ က္ တ ြဲ အေနနဲ ႔ ျဖစ္ တ တ္ တဲ့ ႂကြ က္ သား သိမ္သြားျခင္းကိုလဲ ကာကြယ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၅) တျခားကုထံုးမ်ား ။ ။ ေဝဒနာရွင္ တခ်ိဳ ့ကေတာ့ အပ္စိုက္ကုသျခင္း၊ ႏွပ ိ ႏ ္ ယ ွ က ္ သ ု ျခင္း၊ ေက်ာ႐ိုးအေနအထားျပင္ျခင္း (Chiropractice)၊ ေယာဂက်င္စ ့ ဥ္ (Yoga) စသည္က ့ ထ ု ံုးတို ဟ ့ ာ သူတအ ႔ို တြက္ အက်ိဳးရွတ ိ ယ္တို ့ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီကထ ု ံုးတိရ ႔ု ဲ့ အက်ိဳးရွမ ိ က ႈ ိုေတာ့ ပညာရွင္ေတြရဲ့ သုေတသနေလ့လာမႈေတြမွာ အထင္အရွားမေတြရ ႔ ပါဘူး။ ဒီ ကု ထံုးေတြ ဟာ မိ မိ အ တြ က္ အႏၲ ရာယ္ ရွိ မ ရွိ သက္ ဆို င္ ရာဆရာဝန္ ႏ ွ င့္ အရင္ တိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။ ခါးနာျခင္း ကို ျဖစ္ မ ွ ကု သ ျခင္း ထက္ ကာကြ ယ္ ဘို ့ အ င္ မ တန္ မ ွ အေရးႀကီး ပါတယ္ ။ ေက်ာ႐ိုး ေကြးဆန္ ့ေလ့က်င္ခ ့ န္း ပံမ ု န ွ ္ လုပျ္ ခင္း၊ အဝ မလြန္ေအာင္ ဆင္ျခင္ျခင္း၊ သြကလ ္ က္ လွပ ု ရ ္ ွားစြာေနေလံရျွိ ခင္း စသည္တျ႔ို ဖင့္ ခါးနာျခင္းကို ကာကြယႏ ္ င ို ပ ္ ါတယ္။ အလုပခ ္ င ြ တ ္ င ြ ္ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္သည့္ သတိျပဳမႈမ်ား (ဥပမာ အေလးအပင္မလွ်င္ အေသအခ်ာ ဒူးေကြး ထိင ု ခ ္ ်ျပီးမွ သတိနင ွ ့္ မျခင္း၊ အခ်ိနမ ္ န ွ ္ အလုပခ ္ င ြ မ ္ ွ အားလပ္ခ်ိနယ ္ ျူ ခင္း) စသည္တို ့ ကို လိုက္နာသင့္ပါတယ္။ အ ႏ ွ စ္ ခ ် ဳ ပ္ အား ျ ဖ င့္ေ တာ့ ခ ါး နာ ျ ခ င္း ဟာ အ ျ ဖ စ္ မ ်ား ျ ပီး လ ြ ယ္ လ ြ ယ္ ကူ ကူ ေပ်ာက္ကင္းတယ္ဆိုေပမဲ့ တခ့်ဳိေတြမွာေတာ့ ေက်ာ႐ိုးက်ိဳးျခင္း၊ ေက်ာ႐ိုးကင္ဆာ၊ ပိုးဝင္ေရာဂါ၊ အာရံုေၾကာ ညွပျ္ ခင္း စသည့္ ေရာဂါၾကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏယ ြ ္ေနတတ္တအ ဲ့ တြက္ သက္ဆိုင္ရာဆရာဝန္ႏွင့္ အခ်ိန္မီ ျပသဖို႔ အလြန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ ကာကြယ္ျခင္းဟာ ကုသျခင္းထက္ ပိုအေရးၾကီးေၾကာင္းလဲ သတိမူသင့္ပါတယ္။


t*Fvdyfpm oifcef;pm

Myanmar Gazette

rsdK;ausmfjrifh t*Fvdyfo'´gwwfuGsrf;vdkaomf(28) Learning English Grammar ယခုလမွာ Grammar ကုိ လက္တ႕ြ အသုံးခ်ျပီး ဝါက်ေလးေတြေရးတတ္လာေေအာ င္ေလ့လာၾကပါစုိ႔။ ယခင္လက အဂၤလိပ္စာ ေကာင္းေကာင္းေရးတတ္လုိလွ်င္ ဝါက် ၄မ်ဳိးေရးတတ္ဖုိ႔လုိအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႔ၿပီး ပါျပီ။ Simple sentences Compound sentences Complex sentences Compound complex sentences ေဖာ္ ျ ပပါ၀ါက် ၄ခု အ နက္ အလြ ယ္ ဆုံး လုိ ႔ ေက်ာင္း သူေ က်ာင္း သားအမ်ားစု ထင္တတ္တဲ့ Simple sentences ကုိ အဓိကထားျပီးေလ့လာၾကရေအာင္၊အရင္လက ေျပာခဲ့ သ လုိ ပ ါပဲ Simple sentences ဆုိ တာ subject သုိ ႔ မ ဟု တ္ verb တ ခု တ ည္း သာ ပ ါ တဲ့ ဝ ါ က ်ေ တ ြ ကုိ ဆုိ လုိ ပ ါ တ ယ္ ။ ဦး စ ြာ ပ ထ မ လ ြ ယ္ ကူ တဲ့ ဝ ါ က ်ေ လးေ တ ြ ကုိ ၾ က ည့္ ၾ က ရေ အာ င္ ။ ေ ဖာ္ ျ ပ ပ ါ s t r u c t u r e ကုိ အ ရ င္ ေလ့လာဖုိ႕လုိပါတယ္။ Subject + verb +/- object Subject +subject + verb +/- object Subject + verb + verb +/- object ဥပမာေဖာ္ျပပါဝါက်တစ္ခုခုကုိ ၾကည့္ပါ။ The boy loves the girl. The boy and his friend love the girl. The boy loves and adores the girl. အထက္ပါ ဝါက်ေလးေတြဟာေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ေလးေတြ ေျပာျပသလုိ ပ ါဘဲ – လြ ယ္ လ ြ န္း တယ္ ။ ကေလးဆန္ လ ြ န္း တယ္ေ ပါ့ေ နာ္ ။ ဒီ၀ါက်ေလးေတြကုိ ပုျိ ပီးခန္န ႔ ားလာေအာင္ လွပဆန္းျပား လာေအာင္အရင္ဆုံး adjectives ေလးေတြ ကုိ ျဖည့္ထည့္ေပးၾကရေအာင္။ ဥပမာ– The young boy loves the beautiful girl. ဒီ လုိ young နဲ ႔ beautiful ဆုိ တဲ့ adjectives ေလးေတြ ျ ဖည့္ေ ပးလုိ က္ေ တာ့ န ည္း န ည္းေ လး ပုိ ၾ က ည့္ေ ကာ င္း သ ြား တာေ ပ ါ့ေ နာ္ ။ a d j e c t i ve s ေ လးေ တ ြ နဲ ႔ မလုံေလာက္ေသးဘူးထင္ရင္ adverb ေလးတစ္ခုထပ္ျပီးျဖည့္စြက္လုိက္ ရေအာင္။ The young boy loves the beautiful girl passionately. passionately ဆုတ ိ ဲ့ adverb ေလးေၾကာင့္ ဝါက်ဟာပုိေတာင္ လွပသြားေသးတယ္။ ကဲ မူ လ ဝါက် The boy loves the girl. ဆုိ တာနဲ ႔ adjectives ေလးေတြ adverbေလးေတြနဲ႔ တန္ဆာဆင္ထားတဲ့ The young boy loves the beautiful girl passionately.ဆုတ ိ ဝ ဲ့ ါက်နွစခ ္ က ု ုိ ယွဥျ္ ပီးၾကည္တ ့ အ ဲ့ ခါ မိတက ္ ပ္မလိမ္း၊ႏႈတခ ္ မ္းနီမဆုိး ဆံပင္မဖီးဘဲထားတဲအ ့ မ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္န႔ဲ ဆုင ိ မ ္ ွာသြားျပီးအလွျပင္ထားတဲ့ model တစ္ေယာက္လုိကြာျခားသြား တာေပါ့ေနာ္။ Adjectives ကုိ တစ္ခုမကသုံးလုိ႕ရတာ သတိျပဳမိၾကပါေစ။ ဥပမာ-

www.MyanmarGazette.net

The young good-looking boy loves the beautiful Burmese girl passionately. အထက္ပါဝါက်၌ good-looking နဲ႔ Burmese ဆုိတဲ့ adjectives ေလးႏွစ္ခု ထပ္ျပီးျဖည့္ေပးလုိက္တာ ပုိေတာင္ခန္႔ျငားသြားပါတယ္။ adjectives ေလးေတြကို ၂ခု၊၃ခု၊၄ခု မကသုံးလုိ႔ရပါတယ္။ adjective အမ်ဳိးအစားေပၚ တည္ျပီး noun နဲ႔ ကပ္ရက္ သုိ႔မဟုတ္ ခြာျပီးသုံးရပါတယ္။ ဒီလုိ သုံးပုံသုံးနည္းေတြကုိ ေနာက္လၾကမွ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပပါမယ္ ။ adjectives ေလးေတြနဲ႔ ျဖည္စ ့ ြက္ေပးလု႔ိ အားမရေသးရင္ Adjectives phrase ေလးေတြရဲ႕ အကူအညီယူလုိ႔ ရပါေသးတယ္။ ဥပမာ– The young good-looking boy living with his aunt loves the beautiful Burmese girl surrounded by admires passionately. ဒီ၀ါက်မွာ living with his aunt နဲ႔ surrounded by admires ဆုိတဲ့ adjectives phrase ေလးေတြ တ ပ္ ျ ပီး ျပည့္ေ အာင္ ထ ည့္ လုိ က္ေ တာ့ ေကာင္း သထက္ေ ကာင္း သြားတာေပါ့. ဒီေနရာမွာ adjectives phrase ၂မ်ဳိးရွိတာကုိ သတိျပဳမိပါလိမ့္မယ္။ present participial phrase လုိ႔ေခၚတဲ့ ving phrase နဲ႔ past participial phrase လုိ႔ေခၚတဲ့ Ved/en phrase ရယ္လုိ႔ ၂မ်ဳိးရွိပါတယ္။ Ved/en phrase ကုိ passive phrase လုိ႔လည္း ေခၚတတ္ပါ ေသးတယ္။ present participial phrase ကုိေတာ့ ving phrase လုိ႔ေခၚတတ္ပါေသးတယ္။ ေနာက္၀ါက်တစ္ခုမွာ သုံးျပပါအုံးမယ္။ Mission College, established in 1987, was recognized was one the best community colleges operating in California. အထက္ပါ၀ါက်မွာ established in 1987 ဟာ Ved/en phrase ျဖစ္ျပီး operating in California ကေတာ့ ving phrase ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ comma ေလးေတြ ခံ ျ ပီး သုံး ထားတာ သတ္ ျ ပဳမိ ပ ါလိ မ့္ မ ယ္ ။ ဒီေ တာ့ေ မးစရာျဖစ္ လာပါျပီ ။ ဘယ္လအ ုိ ခ်ိန္ အခါမ်ဳိးမွာ comma ထည္ရ ့ သလဲ၊ ဘယ္လုိ အခ်ိနအ ္ ခါမ်ဳိးမွာ comma ထည္ဖ ့ ႔ုိ မလုဘ ိ ူးလဲေပါ့ေနာ္။ တကယ္ေတာ့ မွတရ ္ လြယပ ္ ါတယ္။ ေဖာ္ျပပါ ဝါက်မွာ Mission College ဆုိျပီး နာမည္ကုိ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အတြက္ established in 1987 ဆုိတဲ့ adjectives phrase ေလးရဲ႕ ေရွ႕မွာေရာေနာက္မွာပါ comma ေတြချံ ပီးသုံးရပါတယ္။ non-defining phrase လု႕ိ ေခၚပါတယ္။ Mission College လု႔ိ အမည္ တပ္ထားမွေတာ့ တျခား College မျဖစ္ႏုိင္မွန္း ထင္ရွားေနတာကုိး၊ ဒုတိယ adj phrase ျဖစ္တဲ့ operating in California ဆုိတာကုိေတာ့ comma နဲ႕မသုံးဘူးေနာ္။ သူအထူးျပဳထားတဲ့ နာမ္က colleges ျဖစ္ေနတာကုိး။ အမည္နာမမဟုတဘ ္ အ ဲ မ်ားသုံးတဲ့ တနည္းအားျဖင့္ general noun ျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။ ဒီေတာ့မွတ္ထားဖုိ႔က personal noun ဆုိရင္ comma တပ္ျပီးသုံးရပါတယ္။ general noun ဆုိရင္ေတာ့မလုိပါ။ထည့္လည္းမထည့္ရပါ။ထည္႔ ့ျပီးသုံးမိက မွားပါသည္။ ကဲအခုေလာက္ ဆုရ ိ င္ Simple sentences ဆုတ ိ ာ မလြယက ္ လ ူ ဘ ွ ဲ ေရးဖုခ ႔ိ က္တာသိဖ႔ုိ ေကာင္းပါျပီေနာ္။ ကဲ ေ ရး ဖုိ ႔ ခ က္ေ သာ္ လ ည္း ေ ရး တ တ္ သူ အ ဖုိ ႔ေ တာ့ လ ွ ပ ခ န္ ႔ ျ ငား တဲ့ ၀ ါ က ်ေ လးေ တ ြေ ရး ထု တ္ ႏုိ င္ မ ယ္ ဆုိ တာ သေ ဘာေ ပ ါ က္ေ လာ က္ ပ ါ ျ ပီေ လ ။ ဒီ လုိေ ရးတတ္ေ အာင္ လ ည္း adjectives ေလးေတြ Adjectives phrase ေလးေတြ adverb ေလးေတြကို ေကာင္းေကာင္း ေလ့လာထားဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ျပီထင္ပါ တယ္။ဒီလအတြက္ ေတာ့ ဒီမွာပဲနား ၾကပါအုံးစု။႔ိ ေနာက္လမွာ prepositional phrase ကုိ simple sentences ေလးေတြ ရဲ ႕ အတူ တ ကြ နဲ ႔ ထည္ထည္ဝါဝါ ေရးတတ္လာေအာင္ ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ နားၾကပါစုိ႔။

(jymokd 1380) July 2018 A 22 Where to Pick Up a Paper ျမန္မာ႔ဂဇက္အခမဲ႔ရယူနိုင္ေသာေနရာမ်ား။

Los Angeles ရိုးမျမန္မာစားေသာက္ဆိုင္ ေရႊမန္းသူူျမန္မာစတိုး ေရႊမင္းသမီးျမန္မာစတိုး Jasmine ျမန္မာအိႏၵိယစားေသာက္ဆိုင္ SCBCA ခမ္းမ ေက်ာ္ျမန္မာစတိုး

Bay Area City Travel Agency (San Francisco) အလြမ္းေျပပဲျပဳတ္(415) 680 8806 Ledu Restaurant ( Daly City) 99 Ranch Market ( Royal Ruby)

Fremont ရတနာဥာဏ္ေရာင္ဓမၼရပ ိ သ ္ ာ( Daly City) ေဒၚေထြးေလးခိုင္ Myanmar Community & Cultural Center

ေမတၱာနႏၵ၀ိဟာရေက်ာင္း John P. Lee Office( လိပ္စာသစ္)

New York Queens ၀ိသုဒၶါရံုဓမၼရံသီေက်ာင္း ေဒါက္တာရင္ရင္၀င္းေဆးခန္း ABBA Brooklyn (718) 622 8019 ေဒၚက်င္က်င္ၾကဴ ေဇယ်ာသီရိေက်ာင္း

Fort Wayne Burma Advocacy Center Zin (Asian Grocery Store)

Las Vegas ေဇယ်ဓမၼရိပ္သာ

San Diego KAREN ORGANIZATION OF SAN DIEGO

(661) 360-9514

kowillrealty@gmail.com

NMLS ID 360088

Income rjyEdkifaom jrefrmrdwfaqGrsm;twGuf Our No income documentation programs

Call me @ (818) 383 2986 for Stated Income Programs


Myanmar Gazette

21)ေလာကခ်မ္းသာ(နယူးဂ်ာစီ)63 Gordons Corner Rd Englishtown/Manalapan, NJ 07726 Ph: (732) 446-1552 22)ေအာင္ရတနာ23601 Peach Tree Road, Clarkburg, MD 20871 Ph: (301) 540-0565 23)Myanmar Baptist Church, 79-27 78th Ave, Glendale, NY 11385 24)ဧခ်မ္းေျမ့ေက်ာင္း 84 32 Grand Avenue apt 2A, Elmhurst NY 11373 ဖုန္း ၇၁၈ ၄၂၆ ၃၉၅၉ 25)ဗုဒၶဒီပန္ေက်ာင္း39, Store Hill Road Old Westbury NY 11568 (516)- 200- 5803 26)ေရႊဘုန္းပြင့္ေက်ာင္း94-25 51St Ave, Elmhurst, NY 11373 (917) 716 1938 27)Myanmar Baptist Church 79-27 78th Ave, Glendale, NY 11385 (718)937-5555 28)မဟာစည္သတိပ႒ာန္၀ိပႆနာတရားရိပ္သာ 34 Ashland Ave, New Hyde Park, NY 11040 29) Myayzin Tawya Meditation Center 56 -28 Waldron Street Corona ,NY 11368. Tel.503 807 9556

jrefrmwdkYtwGuf odxm;p&mvdyfpm-zHk;eHygwfrsm;

(jymokd 1380) July 2018 A 23

www.MyanmarGazette.net

CA

1)ေကတုမဒီဓမၼရိပ္သာ 1102 Kelvin Rd, El Sobrante, CA 94803 Ph:(510)223-8853 2)Bodhi Vepullakari Monastery 764 West 2nd. Street, Pomona, CA 91766 Ph: (909) 620-7612 3)Burmese Christian Church 1551 E. Old Badillo St Covina, CA 91724 Ph: (626) 339 3357 4)CDA Care FREE Dental Clinic 150 W San Carlos St San Jose, CA 95113 Ph: (408) 942-7791, (408) 205-3287 5)Daw Dhammethi Silashin Buddhist Center 1217 Lawrence Ave, Rosemead, CA 91770 Ph: (626)644-7146 6)ဓမၼေအးေက်ာင္းတိုက္။ 2523 23rd Ave, Oakland, CA 94606, (510)-585-6773(Cell) 7)Kusalakari(I) 40174 Spady Street, Fremont, CA 94538 Ph: (510) 979-1580

IN

1)Dhammarekkhita Monastery 8133 Hartzell Rd, Fort Wayne, IN 46816 Ph: (260)447-9009 2)Jetavan Temple International Buddhist Asso; Inc 6615 Hanna St, Fort Wayne, IN 46816 Ph: 260-580-1393 3)Mon Monastery 5824 Decatur Rd, Fort Wayne, IN 46816 4)Pa-O American Temple 2025 East Tillman Rd, Fort Wayne, IN 46816 Ph: (260) 479-0921 5)Thukha Kantha Monastery 4601 Euclid Avenue Fort Wayne, IN 46806 Ph: (260) 557-2679 6)မြန္ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္း5824 Decatur Rd Fort Wayne, IN 46816 Ph: (260) 441 0549 7)ေဇတ၀န္ေက်ာင္း6615 Hanna St Fort Wayne, IN 46816 Ph: (260) 580-1393 8)ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္ေက်ာင္း 428 E Masterson Ave Fort Wayne, IN 46803 Ph 260-385-4349

Every Thursday: 7:00pm to 9:00pm...................Pali class Every Friday: 7:00pm to 9:00pm...................Burmese Language (Grammer and reading) Every Saturday: 3:00pm to 5:00pm ...................How to write Burmese alphabet and read.

Kusalakari(II) 9698 South Priest Rd, French Camp, CA 95231 Ph: ( 209 ) 451 2248 8)Mon Buddhist Temple 14321 Tupper St, Panorama City, CA 91402 Ph: (818)895-3141 9)San Francisco Kachin Baptist ChurchThe Little Theater @ Serramonte Del Rey 699 Serramonte Blvd Daly City, CA 94015 IL 10)Tathagata Meditation Center1215 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122 Ph: (408)977-0300 1)Burmese Buddhist Monastery 15 West 110 Forest Lane, Elmhurst, IL 60126 11)ဂရမ္းဗ်ဴးျမန္မာဗုဒၶဘာသာေက်ာင္း710 Grandview Lane La Puente, CA 91744 Ph: (630) 941-7608 Ph: (626) 336-3419 2)Chanmayay Satipatthana Vihara 525 Bruns Lane Springfield, IL 62702 Ph:(217) 726 9601 12)ဓမၼသုခေက်ာင္း15623 Longworth Ave Norwalk, CA 90650 Ph: (562) 864-3660 3)ခ်မ္းေျမ့သတိပ႒ာန၀ိဟာရေက်ာင္း 9 Harriett Ln, Springfield, IL 62702 Ph: (217) 726 9601 13)ဓမၼာနႏၵ၀ိဟာရေက်ာင္း17450 South Cabrillo Hwy Half Moon Bay, CA 94019 4)ရာဟုလဗုဒၶ၀ိဟာရေက်ာင္း 207 Southwicke Dr, Streamwood, IL 60107 Ph: (650) 726-7604 TX 14)ဓမၼေဇာတိေက်ာင္း4436 Walnut St Baldwin Park, CA 91706 1)Aung Myay Thu Kha Alotawpyie Yate Tarr 642 Sassman Rd Marion, TX Ph: (480) 252 2799 15)ပါရမီဗုဒၶ၀ိဟာရေက်ာင္း1842 Valinda Avenue La Puente, CA 91744 Ph: (626) 919-3806 2)U Nanda Vamsa 7301 AmarilloBlvd, East Amarillo TX Ph: (806) 373 1346 ပါရမီေက်ာင္း- သစၥာပါရမီဓမၼာရံုတရားပြဲ။ 3)Zeyavati Buddha Vihara 14910 Welcome Ln Houston, TX 77014 Ph: (713) 933-8580 အင္းတေကာ္ဖားေအာက္ရိပ္သာဆရာေတာ္ဦးပညာနႏၵတရားပြဲ။၂၀၁၈ခု၊ ဇူလိုင္၁ရက္မွ၇ရက္။ 4)ကရင္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း 3418 S Julian Blvd, Amarillo, TX 79102 Ph: (806) 444 8328 ည၇နာရီတြင္ တရားေဟာမည္ျဖစ္ျပီး ညေန၆နာရီမွ၆နာရီ၄၅မိနစ္ထိ အေကၽြးအေမြးအစီအစဥ္။ 5)သီတဂူဗုဒၶ၀ိဟာရေက်ာင္း9001 Honeycomb Dr Austin, TX 78737 16)BADA 3377 Alder Ave Fremont, CA 94536 Ph: (510) 220-1323 Ph: (512) 301 3968 / (512) 750 9963 17)မိုးညႇင္းေတာရေက်ာင္း2241 San Gabriel Blvd Rosemead, CA 91770 Ph: (310) 872-6255 6)ေဇယ်၀တီဗုဒၶ၀ိဟာရေက်ာင္းတိုက္။ 14910, Welcome In, Houston TX 77014 18)မုဒိတာေရႊေက်ာင္း27695 Leidig Ct. Hayward, CA 94544 Ph: (510) 574 5442 7)ေရႊဘုန္းပြင့္ ဓမၼစင္တာ200 Williams Rd Fort Worth TX 76120 Ph-(469)321 2992 19)ျမန္မာခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္1551 E Old Badillo St Covia, CA 91724 Ph: (626) 339-3357 8)Maharakkhita Buddha Vihara 1911 Stainback Rd Lancaster, TX 75146 20)သာသနာ့ေရာင္ျခည္ေက်ာင္း11844 Cherrylee Dr El Monte, CA 91732 Ph: (626) 454-4203 Ph (972) 833-1075 စေနညတို ငး္ ၇နာရီ မ ာွ ပ႒ာန္း စုေ ပါင္း ရြ တ္ ဆုိ ျ ခင္း (မိ န စ္ ၃ ၀)၊ ကမၼ ႒ာန္း ထို င္ ျ ခင္း (မိ န စ္ ၃ ၀) 9)Ashin Kavindasiri Jeyavati Buddha Vihara 14910 Welcome Ln Houston, Texas 77014 ႏွငတ ႔ ္ ရားေဟာဓမၼသဘင္ပ(ဲြ မိနစ္၃၀) အျမဲရသ ိ ွ ည္။ Ph (713) 933-8580 21)သုႏၵရာရာမျဗဟၼ၀ိဟာရေက်ာင္း1790-1830 N.Ranch Road Azusa, CA 91720 FL,NE, NC,WA, AZ,MA, CO,GA, KY,PA Ph: (626) 969-2118 1)Bodhi Mandaing3107 Ohio Ave Sanford, FL 32773 Ph: (407) 321-1856 22)ေအာင္ခ်မ္းသာေက်ာင္း15712 Maple Grove Street, La Pente, CA 91744 2)Dhammloka Buddhist Society of America (DBSA) 2500 Acapulco Drive Miramar FL 33023 Ph: 626-242-4146 Ph: (954) 962 3325 23)ေစေတာ္၀င္(၂)ဓမၷရပ ိ သ ္ ာ8769 Bower St Sebastopol, CA 95472 Ph: (707) 824 4456 3)ဓမၼာေလာကေက်ာင္း 4611 SW 108 Ave. Davie FL 33318 Ph: (954) 434 7161 24)Burmese Christian Fellowship- 1337 Farmstead Ave, Hacienda Heights, CA 91745 4)ေဗာဓိမ႑ိဳင္ဓမၼရိပ္သာ1445 Duff Road Lakeland, FL 33810 Ph: (407) 433-2371 †Worship time Sunday 2:00 pm 5)သီတဂူသံဃ၀ိဟာရေက်ာင္းတိုက္ 5200, Club Rd, Haverhill, FL 33415 Ph 561-727-8312 25)ေတာင္ပိုင္းကယ္လီဖိုးနီးယားျမန္မာအသင္း635 E Garvey Ave Monterey Park, CA 91755 1)Karen Christian Revival Church 5308 Hartman Ave Omaha, NE 68104 Ph: (402) 708 9109 Ph: (626) 625-3666 2)Chaiya Meditation Monastery 7772 RathburnAve, Las Vegas, NV 99117 Ph: (702)247-4519 26)ေတာင္ပုလုကမၻာေအးဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း18335 Big Basin Way Boulder Creek, CA 95006 3)ေဇယ်ဓမၼရိပ္သာ 7925 Virtue Court Las Vegas, NV 89113 Ph: (702) 456-3838 Ph: (831) 338-4050 1)Dhamma Viman 6612 Brass Road, Jamestown, NC 27282 Ph./Fax: 336 882 5012 27)ေထရ၀ါဒဓမၼအသင္း699, Serramonte Blvd, Room(101) Daly City, CA 94010 2)Dha Mii Karr Yarr Ma Kyoung 2214 HWY 54 W, Chapel Hill, NC 27516 Ph: 919 537 8019 Ph: (650) 993-8770 3)ေရႊဩဇာေက်ာင္း 6516 The Lakes Dr, # D Raleigh, NC 27609 Ph: (919) 803-0452 28)ေမတၱာနႏၵ၀ဟ ိ ာရေက်ာင္း35691 Palomares Road, Castro Valley CA 94552 4)U Nandawantha 6612 Brass Rd.Jamestown NC 27282 Ph.(336)882 5012 29)Sasana Gonyi Kyaung 8930 Campbell Road, Elk Grove CA 95624 1)Dhamma Gonyee 17730 Broway Ave Snohomish, WA 98296 Ph: 425 749 6622 30)ေအာင္မဂၤလာဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားေက်ာင္း369 Saint Francis Blvd Daly City, CA 94015 2)Tipitaka Monastery 24625 104th Ave SE, Kent, WA 98030 Ph: (253)850-6905 Ph: (650) 868-6960 1)Santi Su Kha1424 W Cochise Dr, Phoenix, AZ 85021 Ph: (602) 354-7559 31)ေလာကနာထဘုန္းၾကီးေက်ာင္း 2364, 30th Ave San Francisco CA 94116 (415) 681 3011 2)Alodawpyie Meditation Center254 N Wickiup Road Apache Junction, AZ 85119 (480)288-0789 32)ရတနာဥာဏ္ေရာင္ဓမၼရပ ိ သ ္ ာ 699 Saint Francis Blvd. Daly City CA 94015 Ph. (650) 755 7191 3)ABMC(Arizona Bhammaw-myayzin Meditation Center) Free of Charge Meditation Center 33)အလိေ ု တာ္ျပည္႔ ေဗာဓိသခ ု ဓမၼရပ ိ သ ္ ာ 6263, Thornton Ave, Newark, CA 94560 PO Box 181 Vail, AZ 85641-0181 Ph 520-719-9254 34)Myanmar Community & Cultural Center 33511 Western Avenue Union City, CA 94587 1)Mahasatipatthana Meditation Center 39 R Quincy St, Malden, MA 02148 Ph: (781) 322-6880 Office Hr: 11:00 am to 3:00 pm every Sat & Sun Ph: (510) 936-0939 2)ဓမၼဓရာတရားရိပ္သာ386 Colrain-Shelbume Rd Shelbumr, MA 01370 Ph: (413) 625 2160 35)သာသနာ့ေ၀ပုလေက်ာင္း 3843 Swift Ave, San Diego, CA 92104 (443) 657 0646 1)Wat Buddhapunyaram of Colorado 26300 E 152nd Ave Brighton CO 80603 36)King Fahad Mosque (အပတ္စဥ္ေသာၾကာေန႔တင ု ိ း္ ျမန္မာ-မြတစ ္ လင္မ်ား၀တ္ျပဳၾကပါသည္) 2)ဓမၼပါလေက်ာင္း1725 Elmira St Aurora, CO 80010 Ph: (303) 343-3961 10980 Washington Blvd, Culver City, CA 90232 Phone: (310) 202-0432 3)ဦးကိတၱိေဃာသ 3096 Wheeling St, Aurora, CO 80011 Ph. (720) 499 8132 37) သဘာ၀တရားရိပသ ္ ာ(ThaBarWa Center USA) 30751 Ortega Hwy, Lake Elsinore, CA 92530 1)Ratana Viman Monastery 7271 Asbury Dr. Lithonia, GA 30058 Ph: (770) 676 7169 38) Dhammaduta Vihara 9180 Hunt Road, Corona, CA 92883 1)သီရိမဂၤလာေက်ာင္း 12634 NE Russell St, Portland, OR 97230 Ph: (503) 253-5318 39) ဓမၼရေ၀ေတာရေက်ာင္းတိုက္ 16105 Perry Heights Dr, Riverside, CA 92504 2)U Millinda 40 Cisar Rd, Willington, CT 06279 Ph: (860)429-0401 40) သဘာ၀တရားရိပ္သာ(Arcadia)- 803 S. First Ave, Arcadia, CA 91006 3)The Buddhist Temple 99 Lyle Lane, Nashville, TN 37210 Ph: (615)271-1711 NY,MD 4)Ashin Pyinnya Thami 5017 16st, NW Washington DC 20011 Ph: 202-702-1729 1)Kaylasa Vihara 9711 Old Court Road, Gwynn Oak, MD 21244 Ph: (410) 922-2227 5)Wailu Myaing Forest Monastery 1044 Garvin Lane Bowling Green, KY, 42121 Ph: 270-783-9212 2)Myanmar American Medical Education Society PO Box. 740576 Rego Park, NY 11374 6)U Varinda 809 Chaffin Rd, Akron, OH 44306 Ph: (330)773-4352 contact@mamesociety.org 3)Nanda Thitsar Theravada Buddhism and Meditation Center 2119 West 6th Street, Brook- 7)ေ၀လုျမိဳင္ေတာရ1044 Garvin Ln, Bowling Green, KY 42101 Ph. (270) 421 0894 1)ဓမၼဂုဏ္ရည္ေက်ာင္း20, Kirchner Dr, South Park PA 15129 Ph 412-833-2989 lyn, NY 11223 Tel:347-254-6434

n

n

4)Queens ၀ိသုဒၶါရံု ဓမၼရံသီေက်ာင္း42-15, 74th Street Elmhurst, NY 11373 (718) 639 3834 5)TBBA 4406 Windy Hill Rd Randalls Town, MD 21133 Ph (443 ) 272 7168 6)Twinbrook Community Center 12920 Twinbrook Parkway Rockville, MD 20851 Ph:(240) 314-8830 7)U Eithareya 1140 Broadway, Rensselaer, NY 12144 Ph: (518)416 8504 8)U Nandavamsa 76 Thompson Street Buffalo NY 14207 Ph: (716) 544-8437 9)U Naninda 2157E 15th st, Brooklyn, NY 11229 Ph: (718)376-4846 10)Buddhist Missionary Society 10324 34th Ave Corona, NY 11368 Ph(718) 898 8274 11)U Pannananda 1502 Kemble st, Utica, NY 13501 Ph: (315)723-7148 12)U Ukkamsa 11128 Black Forest Way, Gaitherburg, MD 20879 Ph: (301) 916-1319 13)Vezayanta Vihara 12097 Frederick Rd, Ellicott City, MD 21794 Ph: (443)546-3841 14)မဂၤလာရာမ၀ိဟာရ 1708 Powder Mill Road, Silver Spring, MD 20903 Ph: (301) 439-4035 15)ေ၀ဇယႏၱာဘုန္းၾကီးေက်ာင္း 4406, Windy Hill Rd, Randallstown, MD 21133- 1412 Ph- 443-272-7168 16)မစိုးရိမ္ေက်ာင္း 2321 East 15st Street, Brooklyn, NY 11229, 17)မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာ 619 Bergen St Brooklyn, NY 11238 Ph: (718) 622-8019 18)တစ္ပါးေက်ာင္း(မဟာေအာင္ေျမ) 72-35, 43 Ave, Woodside, NY 11377 Ph: (718)803-1585 19)ေဇယ်သီရိေက်ာင္း 111 Clay St Buffalo, NY 14207 20)ေရႊမင္း၀ဏ္ 356 Plymouth Ave. Buffalo, NY 14213 Ph: 716 886 1323

♦ Myanmar Consulate-General, Los Angeles

♦ 21st Annual EID Potluck event July 22nd, 2018 12:00 PM- 4 PM

3435 Wilshire Boulevard, Suite 1590. Los Angeles, California 90010. Ph. (213) 387 0043 (213) 387 0041Fax: (213) 387 0042 www.MyanmarCGLA.com

Veteran's Park(Corner of Overland and Culver Blvd) 4117, Overland Ave, Culver City, CA 90230

jrefrmEdkifiHMum;jzwfa&G;aumufyGJqE´rJay;EdkifrnfhudpaMunmjcif;

ျပည္ေထာင္စသ ု မၼတျမန္မာနိင ု င ္ လ ံ တ ႊ ္ေတာ္ကယ ို စ ္ ားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည့္ ျပည္သလ ႔ူ တ ႊ ္ေတာ္မဆ ဲ ႏၵနယ္ (၄) ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဆ ဲ ႏၵနယ္ (၁) ေနရာ ႏွင့္ တိင ု ္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လတ ႊ ္ေတာ္မဆ ဲ ႏၵနယ္ (၈) ေနရာတို႔အတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ (၃) ရက္ (စေနေန႔) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိပ ု ါၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပသ ြဲ ႔ို ျပည္ေထာင္စအ ု စိုးရ၏ ခြငျ့္ ပဳခ်က္ျဖင့္ နိင ု င ္ ျံ ပင္ပ၌ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအနက္ ဆႏၵ မဲေ ပးပို င္ ခ ြ င့္ ရ ွိ သူ မ ်ားမွ ႀကိ ဳ တင္ ဆ ႏၵ မဲ လ က္ မ ွ တ္ ျ ဖင့္ ႀကိ ဳ တင္ ဆ ႏၵ မဲ ေပးနို င္ ရ န္ ျ ပည္ ပေရာက္ လစ္ လ ပ္ မဲဆႏၵနယ္ (ၿမိဳ႕နယ္) မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပုံစံ (၁၅) အား LA ျမန္မာေကာင္စစ္ ဝန္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ေကာင္စစ္ဌာနစိတ္တြင္ (ေမ ၁, ၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ စတင္၍ လူကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊႐ုံး၏ Website http://myanmarcgla.com/ တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ရယူႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Website ႏွင့္ေကာင္စစ္ရံုး Facebookတြင္ၾကည့္ရႈ႔ႏိုင္ပါသည္။

ယခုလိပ္စာစာရင္းတြင္ပါ၀င္လိုပါလွ်င္ editor@MyanmarGazette.net သုိ႔ email ပို႔ေပးျခင္း (213) 422 2307 သို႔ TEXT MESSAGE ပို႔ျခင္းျဖင့္ ကူညီေစလိုပါသည္။

odxm;p&m vdyfpm zHk;eHygwfrsm;


Myanmar Gazette

enf;ynmaqmif;yg;

(jymokd 1380) July 2018 A 24

www.MyanmarGazette.net

ITudk,fcHodkif;uGuf 66csuf

သ င္ သုံးေ န က ် b i l l ေ တ ြ ကို ပုံမွန္စစ္ေပးပါ။ တခ်ိဳ ့သူခုိးေတြက အုံလုိက္က်င္းလုိက္မခုိးပါဖူး။ ၂၃။ Google Drive ကို စစ္ခင ုိ ္းပါ။

wdrfrnf;

Gmail

ထဲ

မ သ ကာ ၤ တဲ့

ယခုေခတ္သည္ သင္ပ ့ ဂ ု လ ၢ က ိ ဆိင ု ရ ္ ာအခ်က္အလက္ေဒတာတိ႔ု အခ်ိနမ ္ ေရြးခိုးယူေဖါက္

ဖုိ င္ေ တြ ပ ါလာရင္ Google Drive

ထြင္းခံႏိုင္သည့္ ေခတ္ျဖစ္သည္။ သင့္ကိုယ္သင္ကာကြယ္ရန္ေဖၚျပမည့္အကြက္၆၆ခ်က္

ထဲ save ခုိ င္း ပီး စစ္ ခုိ င္း တာက

ကိုတခ်ိဳ႔ (သို႔ )အားလံုးလုပ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ္ခံအားေကာင္းလာသည္ကို ေတြ႔ရပါလိ့မ္မည္။

စိတ္ခ်ရမွာပါ။ ၂၄။ ကေလးေတြကိုစစ္ပါ။

၁။ သင့္ရဲ့ အခ်က္အလက္ အေဖာက္ခံရမွူ အေျခအေန အြနလ ္ င ုိ ္းေပၚမွာ haveibeenpwned.com လို ကုယ ိ ရ ့္ ဲ့ email password ေပါက္ၾကားမွူ ရွမ ိ ရ ွ စ ွိ စ္ႏင ုိ တ ္ ဲ့ ၀က္ဘဆ ္ က ုိ ္ေလးေတြရပ ွိ ါတယ္။ အဲလ ့ ုိ ဆုက ိ မ ္ ်ိဳးေတြမွာ ကုယ ိ္ ရ ့္ ဲ့ email ဟာ ေပါင္ၾကားမွူ စာရင္းထဲ ပါမပါ စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ ၂။ WIFI ဟန္ေဆာင္သူေတြရပ္ အိမ္မွာဆုိရင္ wifi ဆုိရင္ password မထားပဲ သုံးတတ္ၾကပါတယ္။ Public Place

ကေလးေတြ နဲ ့ ပ တ္ သ က္ တာေတြ လ ည္း ေပါ့ေ လ်ာ့ မ ထားပါနဲ ့ ။ ကေလးေတြ ရဲ့ အခ်က္အလက္ လူၾကီးေတြထက္ အၾကိမ္အေရ ပိုပါတယ္။ ၂၅။ Baby Monitor ကို ပိတ္ထားပါ။ သင္အ ့ မ ိ မ ္ ွာ ကေလးကို ေစာင္ၾ့ ကည္တ ့ ဲ့ CCTV ေလးေတြ တတ္ထားတတ္ပါတယ္။ အလုပ္ မ်ားေတာ့ password မခံထားရင္ အႏၱာရယ္ရပ ွိ ါတယ္။ အဲအ ့ တြက္ password ခံဖုိ မ ့ ေမ့ပါနဲ ။့

ေတြမွာေရာပါပဲ။ အဲ့လုိ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ hacker က wifi hotspot အတုလုပ္ပီး ကုိယ့္ရဲ့

၂၆။ Smart TV ကုိစစ္ပါ။

အခ်က္အလက္ေတြ ခုိးဖုိ ့ အခြင့္အလမ္းရႏုိင္ပါတယ္။

Smart TV မွာလည္း တခါတေလ သင့္ရဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ျပန္ပို ့တဲ့ features

၃။ ဆယ္မိနစ္ေမးလ္ကိုသုံးပါ။ ဒီေန ့ခက္မွာ လူေတြက သင့္ရဲ့ mail ကုိ တနည္းမဟုတ္ တနည္းလုိခ်င္ၾကတာပါပဲ။

ေလးေတြ ပါတတ္ပါတယ္။ အာ့မ်ိဳးကိုလည္း သတိထားေစခ်င္။ ၂၇။ webcam သူခုိးကိုပိတ္ဆုိ့ပါ။

အဲ့လုိ အေျခအေနမွာ 10minutemail.com လုိဟာမ်ိဳးကို သုံးသင့္ပါတယ္။ အဲ့ေမးလ္နဲ ့

ဇူ ကာဘက္ သူ ့ ရဲ့ လက္ေ တာ့ က webcam ကို ပိ တ္ ထားတာ ျမင္ ဖူး ၾကမွာ ပါ။

ဆုိရင္ ဆယ္မိနစ္တာ ေမးလ္အေကာင့္ တခုရမွာျဖစ္ပီး။ သင့္ပို ့လုိ ့ရပါတယ္။ ဆယ္မိနစ္

သေဘာက သူခုိးေတြက တခါတေလ သင့္လက္ေတာ့ရဲ့ webcam ကေနတဆင့္လည္း

ျပည္သ ့ ြားရင္ေတာ့ ေမးလ္အေကာင့္ေရာ ေမးလ္ေတြပါ ဆာဗာ ကေန ပ်က္သြားမွာပါ။ သင္ရ ့ ဲ့

ေခ်ာင္းၾကည္တ ့ တ္ပါတယ္။ အဲဒ ့ ါေၾကာင့္ တိတ္ေလးနဲ လ ့ ည္း အသုံးမလုရ ိ င္ ပိတထ ္ ားေစခ်င္။

personal အခ်က္အလက္ေတြဘာမွ က်န္ခဲ့မွာမဟုတ္ပါဖူး။ ၄။ သင့္အခ်က္အလက္ကို ဘယ္သူေဝမွ်လည္းၾကည့္ပါ။ တကယ္လုိ ့သင့္ရဲ့ mail ဟာ gmail ဆုိရင္ နဲနဲ စိမ္းတဲ့ website ေတြ လူေတြကို ေပးတဲ့အခ်ိန္က်ရင္ ဥပမာ သင့္ေမးက mgmg@gmail.com ဆုိရင္ mgmg+somesite.

၂၈။ Firewall ဖြင့္ပါ။ တခါတေလ firewall ေတြ က ေလးလံ မ ွူေ တြ software အသစ္ေ တြ သြ င္း မွူ မ ွာ ခက္ခဲတာေၾကာင့္ ပိတ္ထားမိတာေတြရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြဟာ သင့္ကို Public WIFI မွာသုံးရင္ ျပသာနာ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ အဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Firewall ကိုဖြင့္ထားပါ။

com@gmail.com ဆုိပီး + sign ေလး ခံပီးေပးလုိက္မယ္ဆုိရင္ သင့္ရဲ့ mail box ကို

၂၉။ Fireshare ကိုကန္ ့သတ္ကပါ။

ဝင္လာတဲ့ SPAM ေမးလ္ကို ၾကည့္ပီး ဘယ္သူေၾကာင့္လဲဆုိတာ သိႏုိင္ပါတယ္။

Network ကေန ဖုင ိ ္ေတြရရ ွဲ င္လည္း public နဲ p ့ assword မလုပ ိ ဲ share တာမေကာင္းပါ။

၅။ ရွည္ရွည္ထားပါ။

၃၀။ Network Discovery ကို ပိတ္ထားပါ။

Screen Lock Pin Code ေတြကို ေျခာက္လုံး password ေတြဆုိ ရွစလ ္ ုံး ထားသင္တ ့ ယ္။

ကြန္ပ ်ဴတာမွာ ကုိယ္ဆီမွာ ရွိတဲ့ ဖုိင္ေ တြကို အျပသေဘာနဲ ့ျပထားတာရွိပါတယ္။

၆။ ထူးျခားပါေစ။

အျပင္ က လူေ တြ အလြ ယ္ မျမင္ေ စခ်င္ ရ င္ Advanced Sharing settings မွာ

ပင္ကုတ္ေတြမွာဆုိလည္း လူသုံးမ်ားတဲ့ Pin Code မသုံးမိပါေစနဲ ့။

ပိတ္ထားေစခ်င္။

၇။ ဒါေပမယ့္ ပုဂၢိလ္ေရးသိပ္မဆန္ပါနဲ ့။

၃၁။ Auto လုပ္ပါ။

ဒါေပမယ့္လည္း ကုိယ့္ရဲ့ေမြးေန ့ လုိဟာမ်ိဳးလည္း မေကာင္းပါဖူး။

Firewall ေတာင္မွ Sharing settings ကို auto လုပ္ထားပါ။ windows မွေတာ့ ad-

၈။ လက္ေခ်ာင္းလွလွနဲ ့ေရးမယ္။

vanced sharing settings မွာ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ network အသစ္ေရာက္တုိင္း ဒီ

Screen Lock Pattern ေတြဆုိလည္း ရုိးရုိးရွင္းရွင္းေလးေတြအစား ခပ္ရွုပ္ရွုပ္ေလးနဲ ့

network က home လား work လား public လားေမးမွာပါ။

ဆြဲလုိ ့ခက္တာေလးေတြ ထားသင့္ပါတယ္။ ၉။ ဒါေတြကိုရွဲပါ။ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ ေတြ ေမြးသကၠရာဇ္ေတြ credit card numbers ေတြ bank ac-

၃၂။ VPN သုံးပါ။ P u b l i c w i f i သုံး ရ င္ ကုိ ယ့္ ရဲ့ အ ခ ် က္ အ လ က္ေ တ ြ ကို တ ျ ခား လူေ တ ြ က ျမင္ေနရတတ္ပါတယ္။ အဲ့အတြက္ေၾကာင့္ VPN သုံးခ်င္းအားျဖင့္ ကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္။

count numbers ေတြ အသက္ အာမခံ နံ ပ ါတ္ေ တြ ကေတာ့ သင္ စိ တ္ ခ ်ရတဲ့ သူ ဆီ မ ွာ

၃၃။။ အတုလုပ္ပါ။

တတ္ႏုိင္သေလာက္ရွဲထားသင့္ပါတယ္။

တခါတေလ ကုယ ိ သ ္ ပ ိ ပ ္ ီး ခနခန မလာတဲ့ service မ်ိဳး security အားနည္းမယ္ပ ့ ုံေပၚတဲ့

၁၀။ Credit Card စီးဆင္းမွူ ရပ္တန္ ့ပါေစ။

site မ်ိဳး သုံးရတတ္ပါတယ္။ အဲ့လုိ အခ်ိန္အေနမ်ိဳးမွာ တတ္ႏုိင္သေလာက္ အစစ္ကို

လူတခ်ိဳ က ့ သင့္ credit card ကို နံပါတ္ကသ ို ုံးပီး နာမည္ပ်က္ကို လုပ္ေဆာင္တတ္ပါတယ္။

မသုံးပါနဲ ့ လိပ္စာတုိ ့ ကိုပါ။ အတုသာ သုံးပါ။

ဒါမ်ိဳးေတြ ရပ္တန္ ့ဖုိ ့ဆုိရင္ေတာ့ အေမရိကန္မွာဆိုရင္ optoutscreen.com လုိဟာမ်ိဳးနဲ ့ လုပ္ေဆာင္လုိ ့ရပါတယ္။

၃၄။ သင့္ဖုန္းကို အရင္စစ္။ ဖု န္း အသစ္ေ တြေ တာ္ေ တာ္ မ ်ားမ်ားမွာ phone settings မွာ encrypt (ဖုိေ တြ ကို

၁၁။ လက္ခံရရွိေမးလ္နဲပါေစ။

အ ျ ပ င္ ကေ န အ လ ြ ယ္ တ ကူ ဖ တ္ မ ရေ အာ င္ လု ပ္ ျ ခ င္း ) လု ပ္ ထား ပီး သား ပ ါ ။

ပစၥည္းေတြဝယ္တအ ဲ့ ခါ ျဖစ္ျဖစ္ ပြဲေတြမွာျဖစ္ျဖစ္ ေမးလ္ေတြ ေဝမွ်မိပါတယ္။ အဲလ ့ အ ုိ ခါမွာ

သင္ဖုန္းေဟာင္းသုံးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဖုန္းရဲ့ settings ကို စစ္ေစခ်င္တယ္။

သင့္ေမးလ္ေတြဟာ တျခား မာကတ္တင္းေတြဆီေရာက္ပီး ေမးလ္ေတြဝင္လာတတ္ပါတယ္။ အဲ့အတြက္ dmachoice.org လုိ ဆားဗစ္မ်ိဳးျဖစ္ေစ မလုိခ်င္တဲ့ mailing lists ေတြကို unsubscribe လုပ္တာနဲ႔ျဖစ္ေစလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

၃၅။ ျပီးေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာကို စစ္ပါ။ သင့္ ကြ န္ ပ ်ဴတာကို လ ည္း encrypt လု ပ္ ႏုိ င္ ပ ါတယ္ ။ ဒါဆုိ ေဒတာေပါက္ ၾ ကားဖုိ ့ ခဲယဥ္းမွာပါ။

၁၂။ ပုိ ့သူဆီျပန္ပို ့ပါ။

၃၆။ ေနာက္ဆုံး သင့္ USB Stick။

မလုိခ်င္တဲ့သူေတြက ပုိ ့လာရင္ mail filter လုပ္သလုိ တခါတေလ ေမးျပန္ပုိ ့ဖုိ ့

သင့္USB stick လည္း encrypt လုပ္သင့္ပါတယ္။ ဒါဆုိ ေပ်ာက္လည္း စုိးရိမ္ဖုိ ့

ေမးလာရင္လည္း Return/Refused to sender လုိ ျ့ ပန္ေရးျခင္းအားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုင ိ ပ ္ ါတယ္။

သိပ္မလုိေတာ့ဖူးေလ။

၁၃။ Auto Update ကိုဖြင့္ပါ။

၃၇။ GPS အခ်က္အလက္ ထိန္းပါ။

မ်ားေသာအားျဖင့္ auto update ကို ပိတ္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ အင္တာနက္ေႏွးလုိ ့

တခါတေလ ေဆာ့ ဝဲေ တြ ဟာ သင္ ဘယ္ မ ွာ လဲ ဆုိ တာ ဖမ္း ယူေ နတတ္ ပ ါတယ္ ။

အခ်ိနယ ္ လ ူ ုိ စ ့ သျဖင့္ေပါ့။ အဲဒ ့ ါဟာ မေကာင္းပါဖူး။ လုျံ ခဳံေရးျပသာနာေတြ ရွလ ိ ာႏုင ိ ပ ္ ါတယ္။

အဲ့ဒါဆုိရင္ phone setting မွာ ျဖစ္ျဖစ္ app setting မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ gps location sharing

၁၄။ လုံျခဳံေရး အရာရွိရွိပါေစ။ သ င္ ဟာ လု ပ္ င န္း ၾ ကီး မ ွာ လု ပ္ေ န သူ တ ဦး ဆုိ ရ င္ေ တာ့ သ င့္ လု ပ္ င န္း မ ွာ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ ပ ့ တ္သက္လုိ လ ့ ျုံ ခဳံေရးသမား (Info-Security Staff) တဦးေတာ့ ခန္ ထ ့ ားမွ အဆင္ေျပမွာပါ။ ပုမ ံ န ွ တ ္ ျခား IT Staff ေတြနဲ မ ့ တူတာက သူက လုျံ ခဳံေရးကိသ ု ာ ဦးစားပိုေပးလုိ ့ပါ။ ၁၅။ နားလည္လြယ္တာမလုပ္နဲ ့။ သင္ ရဲ့ Password ေတြ ကုိ ေပးမယ့္ ဆုိ ရ င္ တတ္ ႏုိ င္ သ မွ ် နားလည္ လ ြ ယ္ မ ယ့္

ကို ထိန္းခ်ဳပ္လုိ ့ရပါတယ္။ ၃၈။ Log-in approvals ဒါကေတာ့ ေဖ့ဘုတ္က သုံးတဲ့ ႏွစ္ဆင့္ခံ နည္းပညာပါ။ Two-factor authentication လုိလည္း အသိမ်ားပါတယ္။ အဲ့ဒါေလးလည္း ဖြင့္ထားေစခ်င္။ ၃၉။ ရွာရခက္ပါေစ။ ေဖ့ဘုတ္မွာဆုိ who can look me up? ဆုိတဲ့ settings ေလးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲ့မွာ limit လုပ္ထားျခင္းျဖင့္ မသမာတဲ့ သူေတြက သင့္ကို ရွာေတြဖုိ ့ခဲယဥ္းမွာပါ။

passwordမ်ိ ဳး မေပးမိ တာ အေကာင္း ဆုံး ပါ။ ဥပမာ သင့္ နာမည္ ကို ပဲ နဲ နဲေ လးပဲ

၄၀။ ဂရုမွထြက္ပါ။

ေျပာင္းထားတာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါ။

တခါတေလ ေဖ့ဘုတ္မွာ သင့္သူငယ္ခ်င္းက မေျပာမဆုိ ဂရုထဲ ေကာက္ထည့္ခံရတာ

၁၆။ Password Manager သုံးပါ။ သင္ဟာ password ေပါင္းမ်ားစြာကို မွတ္ေနရတဲသ ့ ူ ျဖစ္ႏင ုိ ပ ္ ါတယ္။ အဲလ ့ ုိ လူမ်ိဳးဆုရ ိ င္ password manager တခုခုကို သုံးတာ ေကာင္းပါတယ္။ ဥပမာ LastPass သုိ့မဟုတ္ 1Password လုိဟာမ်ိဳးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ မသုံးခင္မွာ သူတုိ ့သမုိင္းကို စစ္ဖုိ ့မေမ့ပါနဲ ့။

ၾကဳံဖူးမွာပါ။ အဆင္မေျပရင္ ထြက္လုိက္တာ ေကာင္းပါတယ္။ ၄၁။ ad ကို ေလ်ာ့ပါ။ ဖဘမွာ တခါတေလ ေၾကာ္ျငာေတြ ေတြ ့မွာပါ။ အဲ့လုိဟာမ်ိဳးကိုလည္း limit လုပ္ဖုိ ့ ေဖ့ဘုတ္မွာ Ad settings ရွိပါတယ္။

၁၇။ သိပ္အေရးၾကီးပါသလား။ စာနဲ ့ေရးခ်ပါ။

၄၂။ ID ကို တတ္ႏုိင္သမွ် ဖုံးပါ။

တခါတေလ သင္ရဲ့ Password manager အတြက္ ေပးထားတဲ့ password ေတာင္

တခါတေလ ေဖ့ဘုတ္မွာ သင့္ရဲ့ ေမြးေန ့ေတြ ေန ့ရပ္လိပ္စာ ဖုန္းေတြ ျဖည့္ျဖစ္မွာပါ။

သိမ္းဖုိ ့ေနရာလုခ ိ ်င္လမ ုိ ွာပါ။ အဲဒ ့ ါမ်ိဳးဆုိ စာနဲ ့ေရးခ်ပိး ခ်ိတပ ္ တ ိ ထ ္ ားတာ အေကာင္းဆုံးပါ။

အဲ့ ဒ ါေတြ ကို ဘယ္ သူ ျ မင္ ႏုိ င္ တ ယ္ ဆုိ တာကို limit လု ပ္ ရ င္ေ ကာင္း မွာ ပါ။ အဲ့ အ တြ က္

၁၈။ Password ေပၚသစၥာရွိပါေစ။ Password ကို ခနခန ေျပာင္းတာ ေကာင္းတယ္လုိ ့ယူဆရေပမယ့္ တခါတေလ ခနခန ေျပာင္းရင္ အားနဲတဲ့ password ကို ေပးမိတတ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးက ေပါက္ၾကားမွဴ ရွိတဲ့အခ်ိန္မွ ထေျပာင္းတာမ်ိဳးပါ။

ျမင္ရမရကို privacy checkup tool ေတြနဲ ့လည္း ျပန္လည္စစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ၄၃။ browser ခြဲသုံးပါ။ အေရးၾကီးတာေတြကို browser တခုနဲ သ ့ ုံးပီး အေရးမၾကီးတာေတြကို သီးသန္ ့ browser နဲ ့သုံးေစခ်င္ပါတယ္။

၁၉။ အုိင္ဒီသခုိးကို တားပါ။

၄၄။ နက္ဝပ္ၾကိဳးရွာပါ။

တခါတေလ လူေသေတြက အသက္ရွင္ေနတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ ကားလုိင္စင္တုိ ့

ျဖစ္ႏုိင္ရင္ wifi ကေနထက္ network ၾကိဳးကေန တဆင့္သုံးတာက ပိုေကာင္းမွာပါ။

ဘဏ္အေကာင့္တုိ ့မွာပါ။ သူတုိ ့ဆီကုိ လူေသေၾကာင္း မေရာက္တဲ့အတြက္ သူခုိးေတြက

၄၅။ IP ရယူပါ။

သုံးေနတတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ေသသြားရင္ သက္ဆုိင္ရင္ အေကာင့္ေတြကို သက္ရွင္

သင္သုံးေနတဲ့ Router တုင ိ ္းမွာ IP ႏွစခ ္ ု ရွပ ိ ါတယ္။ တခုက အျပင္မွာ တခုက အတြင္းပါ။

က်န္ရစ္သူ မိတ္ေဆြေတြ မိသားစုေတြက အေၾကာင္းၾကားသင့္ပါတယ္။ ၂၀။ ႏွစ္ဆင့္ ကာကြယ္ပါ။ Gmail ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ Facebook ပဲျဖစ္ျဖစ္ two factor authentication ရွိပါတယ္။ သေဘာက password ရိုက္ရုံနဲ ့မပီးပဲ ဖုန္းကို မက္ေဆ့ပို ့တာမ်ိုးေပါ့။ အဲ့ဒါမ်ိဳးလည္း လုပ္ထားသင့္ပါတယ္။

အတြင္းက IP ကုိ ရွာျပီး security configuration ေလးေတြ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ခ်ေစခ်င္ပါတယ္။ ၄၆။ User name password ေျပာင္းပါ။ Router က password က default ျဖစ္ေ နမျဖစ္ေနကို စစ္ပါ။ အေကာင္းဆုံးက ေျပာင္းထားလုိက္ပါ။ ၄၇။ SSID ကိုေျပာင္းပါ။

၂၁။ Pin ကို ထားပါ။

WIFI Name ေတြကို SSID လုိ ့ေခၚပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြလည္း ျဖစ္ႏုိင္ရင္ေျပာင္းေစခ်င္။

Security နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ PIN Code ေလးက အစ activate လုပ္ထားလုိ ့ရရင္

၄၈။ ျပီးေတာ့ ပုန္ုး

လုပ္ထားပါ။ မမွားပါဖူး။ ၂၂။ ေဘလ္စစ္ပါ။

SSID ေတြကို ေဖ်ာက္ထားလုိ ့ရပါတယ္။ အဲ့အတြက္ေၾကာင့္ laptop mobile ေတြမွာ setting ခ်ရင္ေတာ့ ခက္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ သင့္ကို ပိုလုံျခဳံေစပါတယ္။

၄၉။ encryption ေကာင္းေကာင္းသုံး Wireless password ေတြ မ ်ာလည္း encryption ရွိပါတယ္။ WPA2-AES ကို အနဲဆုံး သုံးေစခ်င္ပါတယ္။ ၅၀။ Firmware update Router ေတြမွာလည္း firmware update ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါလည္း update လုပ္ေစခ်င္.။ ၅၁။ remote management ပိတ္ထားပါ။ Router setting ေတြမွာ အေဝးကေန ထိ န္း ခ်ဳပ္ လုိ ့ ရ တဲ့ remote management option ေတြ ရွိ တ တ္ ပ ါတယ္ ။ အဲ့ဒါေလးေတြလည္း ပိတ္ထားေစခ်င္။ ၅၂။ ပိတ္ထားပါ။ အ ျ ပ င္ သ ြား မ ယ္ ဆုိ ရ င္

ခ ရီး သ ြား

မယ္ ဆုိ ရ င္ Router ေတြ ကို ပိ တ္ ထား ေစခ်င္တယ္။ ၅၃။ ဒါမွမဟုတ္ Router အသစ္ ဝယ္ပါ။ တခါတေလ တခ်ိ ဳ ့ Router ေတြ က တ အား

ေ ဟာ င္းေ န တ တ္ ပ ါ တ ယ္ ။

အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ အသစ္ဝယ္လုိက္ပါ။ ၅၄။ Link ေတြကို စစ္ပါ။ ဘယ္ သူ ့ ဆီ က ပဲ လာလာ ဘယ္ က ပဲ လာလာ Link ေတြကို မႏွပ ိ ခ ္ င္မွာ တခ်က္ေသ ခ်ာၾကည့္ေစခ်င္ ဘယ္ကိုသြားမလဲဆုိတာ။ ၅၅။ HTTPS ကို တတ္ႏုိင္သမွ် သုံးပါ။ HTTPS ဆုိ တာ web encryption တမ်ိုးပါ။ တတ္ႏင ုိ သ ္ မွ် https ကိသ ု ုံးေပးပါ။ ၅၆။ နားျငီးတာေလးေတြပိတ္ထား။ တခါတေလ website မွာ ေၾကာ္ျငာေတြ ဝင္လာတာ ျမင္ဖူးမွာပါ။ အဲ့ဒီရန္ကေနကာ ကြ ယ္ ဖုိ ့ browser ေတြ မ ွာ adblock ေလးေတြ ထည့္ထားေစခ်င္။ ၅၇။ data bakup သင္ရ ့ ဲ့ အဖုိးတန္ ဖုင ိ ္ေတြကို ပုမ ံ န ွ ္ backup လုပ္ဖုိ ့မေမ့ပါနဲ ့။ ၅၈။ software update S o f t w a r e u p d a t e ေ တ ြ လ ည္း တတ္ႏုိင္သမွ် update ပုံမွန္လုပ္ေစခ်င္။ ၅၉။ ေစ်းဆစ္ပါ။ တခါတေလ သင့္ ရဲ့ အခ်က္ အ လက္ ေတ ြ ကို ျ ပ န္ေ ပး ဆ ြဲ ျ ပီး ေ င ြ ည စ္ ရ င္ ေစ်းဆစ္ၾကည့္ပါ။ ရတတ္ပါတယ္။ ၆၀။ ဒါေပမယ့္ သတိထားပါ။ သင္ လ က္ ထဲ မ ွာ bitcoin အဆင္ သ င့္ မရွခ ိ င္ ransomware မွာပါတဲ့ လင္က ့ ို click မထားတာ ေကာင္းပါတယ္။ time limit ရွိတတ္လုိ ့ပါ။ ၆၁။ ဟန္ေဆာင္မွူေတြ သတိထားပါ။ တခ်ဳိ့ app ေတြ website ေတြ ဟာ အ စ စ္ေ တ ြ နဲ ့ မ ျ ခား တူ တ တ္ ပ ါ တ ယ္ ။ အဲ့ အ တြ က္ေ ၾကာင့္ ကို install မလု ပ္ ခ င္ ဝင္မၾကည့္ခင္ သတိထားပါ။ ၆၂။ email အတု တခါတေလ ဘယ္ဘဏ္ကလုိ ့ ဘယ္အ ေရးၾကီး လူ လုိ ့ ဆုိ ပီး အံ့ ၾ သဖြ ယ္ email ေတြ ဝင္ လာတတ္ ပ ါတယ္ ။ အဲ့ ဒ ါဆုိ ရ င္ အဲအ ့ ေၾကာင္းကို အင္တာနက္မွာ ရွာေဖြသင့္ တယ္။ သူ ့ရဲ့လင့္ေတြကုိလည္း ဘယ္သြား တယ္ ဆုိတာ မကလစ္ ခ င္ ေသခ်ာၾကည့္ ေစခ်င္။ ၆၃။ Customer Service ကိုေခၚပါ။ ဘဏ္ က ပဲ ျဖစ္ ျ ဖစ္ တခု ခု က သင့္ p a s s w o r d ေ တာ င္း တာ ဆုိ ရ င္ေ တာ့ သက္ ဆုိ င္ ရာ ဘဏ္ သုိ့ မ ဟု တ္ အဖြဲ ့ ကို ဖုန္းေခၚျပီး အရင္ ေမးၾကည္ပါ။ ၆၄။ setting ေတြကိုခ်ိန္ပါ။ ဘ ယ္ a p p ပဲ သုံး သုံး p r i v a c y နဲပ ႔ တ္သက္လုိ ့ setting ေလးေတြ ပါတတ္ပါ တယ္။ အဲ့အတြက္ေၾကာင့္ setting ေတြကို နဲနဲေမြၾကည့္ပါ။ ၆၅။ Google က သင့္ ကို ေမ့ေ အာင္ လုပ္ပါ။ စုိး ရိ မ္ တ တ္ ရ င္ Google အေကာင့္ ကို ဖ်က္ လုိ က္ ပ ါ။ ဒါေပမယ့္ မဖ်က္ ခ င္ မ ွာ စဥ္းစားဖုိ ့က ဒါျပန္အဖတ္ဆယ္လုိ ့မရတာ ပါပဲ ေနာက္ေၾကာင္းလွည့္လုိ့မရ။ ဖ်က္ပီး သြားရင္ ကုန္ပါပီ။ ၆၆။ က်န္း မာေရးအခ်က္ အ လက္ ကို ကုိယ့္ဘာသာ သိမ္းပါ။ က်န္းမာေရးနဲ ့ပတ္သက္လုိ ့ လက္ပတ္ ေလးေတြ နာရီေလးေတြ ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ ဒါေတြ ကို လ ည္း တတ္ ႏုိ င္ သ မွ ် ေရွာ င္ ေစခ်င္ပါတယ္။ IT ေခတ္ၾကီးပါ။ ကိုယ္ခံအားေကာင္းပါေစ


Myanmar Gazette

tar&dum;&JYaeYeJYn

www.MyanmarGazette.net

bmvJ[Jh

(jymokd 1380) July 2018 A 25

. . C. OBRA

armifrdk;ndK

အေ မ ရိ က ၿ ပ ည္ေ ရာ က္ ၿ မ န္ မာ မိ သား စု ၊ အ ထူး သ ၿ ဖ င့္ အ လု ပ္ လု ပ္ ကို င္ အ သ က္ေ မ ြး ၀ မ္းေ ၾ ကာ င္း ၾ က ရ သူေ တ ြ ဟာ ရွု တ္ေ ထြးေပြ လီ လ ွ တဲ့ လု ပ္ ခ ြ င္ စ ည္း ကမ္း ၊ ခံ စားခြ င့္ နဲ ႔ က ်န္း မာေရးဆို င္ ရာကိ စ ၥေ တြ မ ွာ ၊ ၀ဲ ၾ သဃလည္ေ နၾက ရပါ တယ္ ။ သက္တမ္းေစ့အလုပ္လုပ္ၾကရလို႔ အလုပ္ကအနားယူၾကရေပမဲ့၊ မိမိတို႔လုပ္ခြင္ကပံ့ပိုးေပးတဲ့ က်န္းမာ ေရးအာမခံ (health insurance) ရဲ့ သေဘာသဘာ၀ကို၊ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကအနားယူၾကေပမဲ့၊ နားလည္ႏိုင္ ၿခင္းမရွိခဲ့သလို၊ (အမွန္အတိုင္းမခ်ြင္းမခ်န္ေၿပာ ရရင္) နားလည္ေအာင္ၾကိဳးစားအားထုတ္ၿခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ အေမရိကႏိုင္ငံရဲ့စည္းမ်ဥ္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားဟာ အမ်ားအားၿဖင့္ debate အၿပန္အလွနဆ ္ န္း စစ္ေ၀ဖန္ မႈမ်ားစြာၾကားကေပၚထြကလ ္ ာတဲ့ သေဘာသဘာ၀ရွၾိ ကတဲအ ့ တြက္ေၾကာင္၊့ ခံစားခြငရ ့္ သ ွိ အ ူ လုပ္လုပ္သူ လူ တန္းစားေတြအတြက္နားလည္ႏိုင္ၿခင္းအလ်င္းမရွိေပမဲ့၊ အဆင္သင့္ ခံစားႏိုင္ခြင့္ရွိေအာင္၊ ေဆာင္ရြက္ေပးထား ပါတယ္။ သည္ေၿမမွာေမြး၊ သည္ေၿမမွာၾကီးၾကသူေတြေတာင္နားလည္၊လက္လမ ွ ္းမွရ ီ န္ခက္ခတ ဲ ယ္ဆိုေတာ့၊ အၿပည္တရြာကေၿပာင္း ေရႊ့လာၾကသူေတြနားလည္မႈမရွိၾကတာမဆန္းပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ငါကမေန႔တေန႔ကမွေရာက္ လာသူမို႔ နားလည္ေအာင္မက်ိဳးစား

    wESpfa':vm5odef;0ifaiG&Sd*syefpm;aomufqdkifa&mif;rnf/

Japanese Restaurant 4408 N Rancho Dr. Las Vegas, NV 8913 Serious Buyers Only! Contact Person, Thein cell: 614-886-5346

ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ ဆင္ေၿခကေတာ့သိပ္ေကာင္းလွတဲ့လကၡဏာမဟုတ္ပါဘူး။ သိၾကဘို႔က “မသိသူေက်ာ္သြား၊ သိသူေဖၚစား” စနစ္ဆိုတာကိုပါ။ ေလ့လာလက္လွမ္းမွီႏိုင္ေအာင္၊ သက္ဆိုင္ရာကစီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ တခါေလ့လာယံုနဲ႔နားမလည္ရင္၊ ေနာက္ေလးငါးဆယ္ခါေလ့လာရင္၊ နားလည္ဘို႔ ဆိုတဲ့ကိစၥ ဆိုတာေၿပးမလြတ္ပါဘူး။ ထစ္ခနဲရွိရင္ ေရွ့ေနကိုအားကိုးမယ္ဆိုတဲ့ အေလ့အထေတြေလွ်ာ့ခ်သင့္ ပါၿပီ။ ဒီလေတာ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနဲ႔ပါတ္သက္ၿပီးအလုပ္လုပ္ၾကသူေတြ လက္ထဲေရာက္လာေလ့ရွိတဲ့ COBRA ဆိုတဲ့စာ

Gross Income Yearly: $500,000

email: hazelzaw.llc@gmail.com

တစ္မ်က္ႏွာစာအသိေပးစာအေၾကာင္းအေစ့တေစာင္းၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ COBRA ဟာ အလုပ္လုပ္ၾကသူတိုင္းမ်က္ေစ့ေရွ့ေမွာ က္မဖိတ္မေခၚေရာက္လာတတ္ေလ့ရွိၿပီး၊ (တနည္းအားၿဖင့္) မလိုအပ္ ခ်ိန္မွာကိုယ့္လက္ထဲေရာက္လာၿပီး၊ တကယ္လိုအပ္ခ်ိန္မွာ အစရွာမရတတ္တဲ့အေရးၾကီးတဲ့ ကိစၥၾကီးတခုပါ။

COBRA ဘာလဲ

Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act ကို အ တိုေ ကာက္ေ ခၚေ၀ၚၿပီး ၊ အေၾကာင္း အမ်ိ ဳးမ်ိ ဳး ေၾကာင့္အလုပ္ကကင္းကြာၾကၿပီး၊ health insurance လက္လြတ္ဆံုးရွံုးၾကသူေတြနဲ႔တိုက္ရိုက္သက္ ဆိုင္ပါ တယ္။ မိမိတို႔အလုပ္ ရာထူးရွိစဥ္ခံစားခြင့္ရတဲ့ က်န္းမာေရးအာမခံကိုဆက္လက္သယ္ေဆာင္ခံစားခြင့္ရွိ ေစတဲ့ စနစ္တခုပါ။ (၁၉၈၆)ခုႏွစ္မွာလႊတ္ ေတာ္ကၿပဌာန္းခဲ့တာပါ။

ဘယ္လိုလုပ္ငန္းခြင္မ်ိဳးမွာရသလဲ အလုပ္သမား၀န္ထမ္းဦးေရ (၂၀)နဲ႔အထက္ရွိၾကသူလုပ္ငန္းရွင္တိုင္းက COBRA အရ က်န္းမာေရးအာမခံကို မိမိ၀န္ထမ္းမ်ား

အတြက္ဆက္လက္သယ္ေဆာင္ခြင့္ရွိေစဘို႔ဥပေဒကရံတားေပးထားပါတယ္။

COBRA အစီအစဥ္ရသူေတြအတြက္ေပးသြင္းရတဲ့ပရီမီယံေၾကးဘယ္ေလာက္လဲ ဥပေဒအရလက္ ရ ွိ အ လု ပ္ က ခံ စားခြင့္ အ တို င္း တေသြမတိ မ္းေသာလႊ မ္း ၿခံ ဳ ခံ စားမႈ ကို ရေပမဲ့ လ ည္း ၊ အရင္ က အလု ပ္

ရွ င္ ကေပးသြ င္းေပးတဲ့ (employer’s contribution) ကို ပ ါမိ မိ တို ႔ ကို ယ္ တို င္ က က်ခံေ ပးရတာမို ႔ ၊ အလြ န္ေ စ်းၾကီး ပါတယ္ ။ ပရီမယ ီ ံေၾကး(၁၀၂)% အထိေပးရတယ္ဆိုေတာ့စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အလုပန ္ က ႔ဲ င္းကြာၾကရသူ ေတြအမ်ား စုဟာ က်န္းမာေရး ေၾကာင့္အနားယူၾကရတာမို႔၊ မိမိတို႔ကုသမႈခဲယူေနဆဲ၊ ေဆးခန္း၊ ဆရာ၀န္၊ ေဆးရံုတို႔ရဲ့ကုသ မႈေအာက္မွာဆက္လက္ခံစားမႈရွိဘို႔ လိုတာေၾကာင့္၊ ေစ်းၾကီးေပမဲ့၊ COBRA အစီအမံကို(ယာ ယီဘဲၿဖစ္ၿဖစ္)ဆက္ ယူၾကရပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ဒီေစ်းၾကီးေပးေနရတဲ့က်န္းမာေရးအာမခံစရိတ္ကိုသက္သာရာရေစမဲ့အစီအစဥ္ရွိပါသလား ရွိပါတယ္။ မိမိတို႔ကုသမႈခံယူေနတဲ့ဆရာ၀န္၊ ေဆးရံုတို႔ရဲ့အာမခံလႊမ္းၿခံဳမႈကိုရရွိႏိုင္မဲ့ အာမခံကို ေစ်းကြက္ (Health insurance

exchange or Marketplace) မွာစံုစမ္းၾကဘို႔အေရးၾကီးပါတယ္။ (www.healthcare.gov) ကေနတဆင့္သက္ဆိုင္ရာၿပည္နယ္၊ ေဒသေတြမွာရွတ ိ ရ ဲ့ ံုး/ဖံုးနံပါတ္ေတြမွာစံစ ု မ္းၿပီး၊ ၀ယ္ယၾူ ကဘိလ ႔ု ပ ို ါတယ္။ တခုေတာ့ရပ ွိ ါတယ္။ အဲဒ ့ ီေစ်းကြက္ေတြမွာေရာင္းခ်တဲအ ့ ာ မခံေပၚလစီမ်ားဟာ၊ မိမိတို႔ ရွိခဲ့တဲ့ (သို႔မဟုတ္) COBRA အရရွိရင္းစြဲအာမခံ Group plan ေတြေလာက္ေတာ့မသက္သာႏိုင္သလို၊ လႊ မ္း ၿခံ ဳ ကာကြ ယ္ေ ပးႏို င္ မ ႈ (coverage level and type) ေတာ့ တူ မ ယ္ မ ထင္ ပ ါဘူး ။ ဒီ အ ခ်က္ေ တြ ကိုေ တာ့ေ သေသ ၿခာၿခာေလ့လာၾကဘို႔က မိမိကိုယ္တိုင္မွာတာ၀န္ရွိၾကတယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုသတိၿပဳၾကပါ။

COBRA ကိုဘယ္သူေတြအၾကံဳး၀င္ခံစားခြင့္ရွိၾကမလဲ

( ၁ ) အေ ၾ ကာ င္း မ ်ိ ဳး စံုေ ၾ ကာ င့္ အ လု ပ္ ထ ြ က္ ၾ က ရ သူေ တ ြ ၊ ( လု ပ္ င န္း ခ ြ င္ တ ြ င္ ၾ ကီး မားေ သာ ၿ ပ စ္ ဒ ါ ဏ္ သ တ္ မ ွ တ္ ခ်က္ၿဖစ့္အလုပ္ထုတ္ခံၾကရသူေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့၊ မိမိတို႔ၿပစ္ဒါဏ္က်ခံရမႈကိုထုေခ်ေၿဖရွင္းၿခင္းႏွင့္ တကြတင္ၿပေသာ္လည္း၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ မိမိတြင္ၿပစ္ ခ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားခံုအဖြဲ့ကသတ္ မွတ္ခံခဲ့ရလ်င္၊ ခံစားခြင့္မရွိပါ။) (၂) အလုပ္ခ်ိန္ကိုသက္ဆိုင္ရာအလုပ္ရွင္မ်ားကေလွ်ာခ်ၿခင္းခံၾကရသူေတြ၊ (၃) ဆိုင္ရာအလုပ္သမား/၀န္ထမ္းရဲ့ဇနီး၊ခင္ပြန္းနဲ႔တရား၀င္သားသမီးေတြ၊ (၄) လင္မယားကြာရွင္းၾကသူေတြ၊ (၅) ေသဆံုးသူအလုပ္သမား/၀န္ထမ္းရဲ့ဇနီး/ခင္ပြန္း၊

ဘယ္လို ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမလဲ

အေၾကာင္း အမ်ိ ဳးမ်ိ ဳးေၾကာင့္ အ လု ပ္ ထ ြက္ ၾ ကရသူေ တြ ကို အ လု ပ္ ရ ွိေ တြက၊ မည္ သို ႔ ဆ က္ သ ြယ္ေ ဆာင္ ရ ြက္ ရ မယ္ ဆို တဲ့ တိ က ် တဲ့ ည ႊ န္ ၾ ကား ခ ် က္ မ ်ား ကို ထု တ္ေ ပးေ လ့ ရ ွိ ပ ါ တ ယ္ ။ အ မ ်ား အား ၿ ဖ င့္ သ က္ ဆို င္ ရာ အာ မ ခံ ကု မ ၸ ဏီ မ ်ား ကို ဆက္သြယ္ၾကရပါတယ္။ ဒီညႊန္ၾကားခ်က္ကို၊ အလုပ္မွကင္းကြာၿပီး ရက္ေပါင္း(၉၀)အတြင္း၊ က်န္းမာေရး အာမခံရဲ့လႊမ္းၿခံဳမႈ ေၾကၿငာလႊာနဲအ ႔ တူ၊ မိမထ ိ ပ ံ ႔ေ ို ပးဘိတ ႔ု ာ၀န္ရပ ွိ ါတယ္။ သက္ဆင ို ရ ္ ာ အာမခံကမ ု ဏ ၸ က ီ လည္း၊ စာပိ႔ေ ု လ့ရပ ွိ ါတယ္။ အေရးၾကီးတာက မိမိထံေရာက္လာတဲ့စာအဆက္အသြယ္ကို မ်က္ေခ်မၿပတ္ၾကဘို႔ပါ။ မိ မိ ထံေ ရာက္ လာတဲ့ စာအရအာမခံ ကု မ ၸ ဏီ ကို မိ မိ ပ ါ၀င္ လိုေ ၾကာင္း အဆို ၿ ပဳလႊာ ကို ရက္ေ ပါင္း (၆၀)အတြ င္း အေၾကာင္း ၿပန္ၾကရပါမယ္။ အဲဒ ့ ရ ီ က္ထက္ေက်ာ္လန ြ ခ ္ ရ ဲ့ င္ေတာ့၊ မိမဆ ိ မ ီ ွာရွတ ိ က ဲ့ ်န္းမာေရးအာမခံဆံုးရွံုး သြားၿပီဆတ ို ာကိအ ု ထူးသတိၿပဳၾကပါ။

COBRA လႊမ္းၿခံဳမႈကာလဘယ္ေလာက္အထိရွိပါသလဲ

သက္ ဆို င္ ရာၿပည္ န ယ္ မ ်ားကၿပဌာန္း ၾကတဲ့ Labor laws ေတြ အ ရ၎၊ မိ မိ တို ႔ လု ပ္ ခ ြ င္ ၀ န္ ထ မ္း သက္ေ ပၚမွာေသာ္ ၎ အေပၚမွာမူတည္ၿပီး (၁၈)လ မွ (၃၆)လအထိေတာ့ဆက္လက္ခံ စားခြင့္ရွိၾကပါတယ္။

COBRA ကိုအခ်ိန္မက်မွီေစာစီးစြာၿဖတ္ေတာက္ခံရတတ္ပါသလား

ၿ ဖ စ္ တ တ္ ပ ါ တ ယ္ ။ ဥ ပ မာ - မိ မိ တို ႔ေ ပး သ ြ င္း ရ မဲ့ ပ ရီ မီ ယံေ ၾ ကး မ ်ား ကိုေ ပး သ ြ င္း ရ န္ ပ ် က္ က ြ က္ ခဲ့ ရ င္ ( သ က္ ဆို င္ ရာ အာမခံကုမၸဏီကေၿပစာပို႔သည္ၿဖစ္၊ မပို႔သည္ၿဖစ္ေစ၊ ေပးသြင္းရန္တာ၀န္ဟာ မိမိတာ၀န္ဆိုတာသတိခ်ပ္ ၾကဘို႔လိုပါတယ္။)၊ အလုပ္ရွင္က ရွိဆဲGroup Plan ကိုရပ္ဆိုင္းရင္ (မိမိတို႔ဆီ plan အသစ္နဲ႔ပါတ္သက္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းမ်ားပို႔ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္အၿခားနည္းလမ္းတခုခုနဲ႔အာမခံ၀ယ္ယူႏိုင္မဲ့အခ်က္ အလက္ေတြေပးပို႔ေလ့ရွိၾကပါတယ္။)၊ မိမိတို႔ထံမွာ အၿခားအာမခံ ေပၚလစီတခုခု (ဥပမာ- Medicare/ Medicaid) ရရွိခံစားခဲ့လ်င္၊ မိမိတို႔ plan ကိုအသံုးခ်ၿပီးမရိုးသားေသာနည္းတခုခုနဲ႔အၿမတ္ ထုတ္မႈတခုခု ထင္ရွားရွိခဲ့ရင္။

COBRA ပရီမီယံေၾကးအတြက္ အခြန္သက္သာခြင့္ (tax credit) ရွိပါသလား ၿခြင္းခ်က္အခ်ိဳ့ကအပ ခံစားခြင့္ရွိပါတယ္။

အၿခားဥပေဒခံစားခြင့္မ်ားအရခံစားခြင့္ရွိခဲ့ရင္ …. (က) Family and Medical Leave Act (FMLA) အရခြင့္ခံစားေနၾကသူေတြဟာ COBRA နဲ႔မသက္ဆိုင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္၊ လက္ရွိခံစားေနတဲ့ မိမိအလုပ္ရွိရဲ့လႊမ္းၿခံဳခံစားရမႈေတြဆက္လက္ခံစားခြင့္ရွိၾကပါတယ္။ (ခ) Affordable Care Act လို ႔ေ ခၚတဲ့ Obamacare ရဲ့ေ က်းဇူးေၾကာင့္ COBRA ရဲ့ လ ႊ မ္း ၿခံ ဳ ကာကြ ယ္ ရ ရွိ ႏို င္ မ ႈ ၊ ခိုင္မာလံုၿခံုမႈရွိလာပါတယ္။ မွိခိုသာသားသမီးမ်ား အသက္(၂၆)ႏွစ္အထိ ခံစားခြင့္ရၿခင္း၊ ယခင္ေရာဂါခံေၾကာင့္ လႊမ္းၿခံဳကာကြ ယ္မွူမရသူေတြခုအခ်ိန္ခံစားခြင့္ရလာၾကပါၿပီ။ ဒီ့အၿပင္ အကန့္အသတ္မဲ့ေဆးကုသကုန္က်စရိတ္ ကို အာမခံကုမၸဏိမ်ားကက်ခံ ဘို႔တာ၀န္ရွိလာတာတို႔၊ ခံစားခြင့္ရွိသူတိုင္းနားလည္လြယ္တဲ့ Summary of Plan (SoP) ကိုခံစားခြင့္ရွိၾကသူေတြအတြက္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိလာၾကပါတယ္။ COBRA ဟာ အလုပ္သမား၀န္ထမ္းအမ်ားစုနဲ႔သိသလိုလိုနဲ႔ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္မႈနည္းပါးတဲ့ ခံစားခြင့္တခုပါ။ အေမရိ ကေရာက္ၿမန္ မာအလုပ္ခြင္ရွိ၀န္ထမ္းမ်ားဟာ COBRA နဲ႔တနည္းမဟုတ္တနည္းနဲ႔ ၾကံဳေတြ့ၾကရမွာမလြဲဧကန္ပါ။ ဒီလိုေတြ့ၾကံဳၾကရခ်ိန္မွာ စိတ္ပူ ပန္မႈမၿဖစ္ၾကဘို႔နဲ႔စိတ္ေအးေအးထားၿပီး၊ ေပးပို႔စာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေၿပးညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ မိမိတို႔ ဘ၀ေၿဖာင့္ ၿဖဴးေအးခ်မ္းႏိုင္ေစေရးကို အေထာက္အကူၿပဳႏိုင္မယ္ၿဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါတယ္။


Myanmar Gazette

wdkif;&if;aq;

(jymokd 1380) July 2018 A 26

www.MyanmarGazette.net

pm

aq;MuyfxkyfqdkonfrSm

q&mxGef;(wq-2221)

မိ တ္ေ ဆ ြ တ စ္ေ ယာ က္ က ေ ခ ်ာ္ လဲ ၿ ပီး ဒူး ဆ စ္ အ န ည္း င ယ္ ထိ ခို က္ ကာ အထို င္ အ ထခက္ ခဲေ နၿပီး အၿမန္ အားၿပဳသြားလာရာမွာ လည္း နာက်င္ မ ႈ ရ ွိ ရာ ေဆးႀကပ္ ထု ပ္ ထိုး ၿပီး အေႀကာလိ မ္းေဆးတစ္ ခု လိ မ္း လို ႔ ၿပန္ လ ည္ သက္ သာရာ ရ လာေ ႀ ကာ င္း

ဆို လာ ပ ါ တ ယ္ ။ ေ ဆး ႀ က ပ္ ထု ပ္ ရဲ ႕

အ စ ြ မ္း ထ က္ ပံု ကို

ခ်ီးက်ဴးေၿပာဆိုလာေတာ႔ ေဆးႀကပ္ထုပ္အေႀကာင္း ေၿပာခ်င္မိပါတယ္။ ေ ဆး ႀ က ပ္ ထု ပ္ ဆို တာ ခ ႏ ၶာ ကို ယ္ ၿ ပ င္ ပ ကု သ တဲ ႔ အေ ႀ ကာ ၿ ပ င္ သ လို ၊ဆီ လိ မ္း သလို ကု သ ခ်က္ ပဲ ၿ ဖစ္ ပ ါတယ္ . ။ ႀကပ္ ထု ပ္ ဆို တာ ေဆးပစၥ ည္းေတြ ကို အ ၀ တ္ နဲ ႔ ႀ က ပ္ေ နေ အာ င္ ထု ပ္ ထား လို ႔ ႀ က ပ္ ထု ပ္ လို ႔ေ ခ ၚ တာ ၿ ဖ စ္ ပ ါ တ ယ္ ။ ႀ က ပ္ ထိုး ထိုး ၿ ခ င္း ဟာ ပ တ္ ဖ ြဲ ႔ ပိ တ္ ဆို ႔ေ န တဲ ႔ ေ သ ြးေ လ အ ည စ္ အေ ႀ ကးေ တ ြ ကို ပံုမွန္ၿပန္ၿဖစ္နိုင္သလို ေရာင္ရမ္းၿခင္း၊ နာက်င္ကိုက္ခဲၿခင္း၊ဒဏ္ၿဖစ္ၿခင္းေတြကိုလ ည္း သက္သာေစပါတယ္။ ႀကပ္ထုပ္ကို ဆီႀကပ္ထုပ္၊ ေရ ေႏြးႀကပ္ထုပ္၊ မီးနဲ႔ တိုက္ ရိုက္အပူေပးထိုးတဲ႔ႀကပ္ထုပ္ဆိုၿပီး ၿပဳလုပ္သံုးစြဲႀကပါတယ္။ ႀကပ္ထုပ္ထိုးၿခင္းဟာ ေရ ွး ယ ခ င္ က တ ည္း က အ သံုး ၿ ပ ဳ လာ ႀ က တဲ ႔ တို င္း ရ င္း ကု ထံုး တ စ္ ခု ၿ ဖ စ္ ၿ ပီး လူ တို င္း အ လ ြ ယ္ တ ကူ

အ သံုး ၿ ပ ဳ နို င္ ပ ါ တ ယ္ ။

လူ နာ တ စ္ေ ယာ က္ ကို

ႀ က ပ္ ထု ပ္ မ ထိုး မီ တ စ္ ရ က္ မ ွာ ပူ ခ ါး စ ပ္ အ ရ သာ ရ ွိ တဲ ႔ အ စား အေ သာ က္ေ တ ြ ကို စားေစၿခင္း ၊ႀကပ္ ထု ပ္ မ ထိုး မီ (၃)နာရီ က စၿပီးေရေႏြး ခ်ိ ဳးၿခင္း တို ႔ ကို ၿ ပဳလု ပ္ ရ မယ္ လုိ ႔ တိုင္းရင္းေဆးပညာရွင္ေတြက ဆိုပါတယ္။ မီးယပ္ေသြးလြန္ေရာဂါကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာေဆးခ်က္ေတြေပးၿပီးေနာက္မွာ အကူေဆးခ်က္အၿဖစ္ ေရေႏြးႀကပ္ထုပ္ထိုးလို႔ရပါတယ္။ ေဆးႀကပ္ထုပ္ကိုၿပဳလုပ္ မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ၁။ ကင္ပြန္းရြက္၊ ၂။ကင္ပြန္းသီး ၃။မန္က်ည္းရြက္ႀကမ္း၊၄။နႏြင္း စိမ္း၊၅။စမုန္နက္၊ ၆။ ေၿမစာၿမက္တို႔ကို အမွ်စုၿပီး ညက္စြာႀကိတ္လို႔ အ၀တ္တစ္ခုနဲ႔ စု ထု ပ္ ကာ ေဆးႀကပ္ ထု ပ္ လု ပ္ ၿ ပီး အသံုး ၿပဳနို င္ ပ ါတယ္ ။ ေႏြး ရံု သာ အပူေ ပးၿပီး ဖိမထိုးရပါဘူး။ဆီးစပ္ကေန အထက္ကိုပင္႔ၿပီးထိုးေပးရပါတယ္။ ေဆးႀကပ္ ထု ပ္ ကို ေဆးဖက္ ၀ င္ အ ပင္ မ ်ားၿဖစ္ တဲ ႔ ႀကက္ ဆူ ရိုး နီ ၊ ပဒို င္း ရြ က္ ၊ ေႀကာင္ပန္းရြက္၊ သက္ရင္းႀကီးရြက္၊ ေရွာက္ရြက္၊ဖံုးပသိမ္ရြက္မ်ားကို ၅က်ပ္သားစီ အမွ်စုၿပီးထုေထာင္းလို႔ အ၀တ္နဲ႔ထုပ္လို႔ ေရေႏြးေငြ႔ အပူေပးကာ ဒဏ္ရာေနရာကို ဖိကပ္ေပးရပါတယ္။ ၾကပ္ထပ ု ္ ထုပတ ္ အ ႔ဲ ခါမွာ ခ်ည္န႔ဲ ျပဳလုပထ ္ ားတဲ႔ အခိုးထြက္ေစမယ္႔

YOMA &dk;r

ပိ တ္ စ အႀကမ္း ကို အသံုး ျပဳပါ။ ေဆးႀကပ္ ထု ပ္ ထိုး သင္ ႔ တဲ ႔ ေရာဂါေတြ ကေတာ႔ ေလငန္းေရာဂါ၊ အဆစ္ နာ အဆစ္ကိုက္၊ အဆစ္ေရာင္၊ ကိုယ္လက္ေညာင္းညာကုိ

jrefrmpm;aomufqdkif

Mon-Friday- 10AM- 9PM

Sat-Sun- 9AM-9PM

Joneမွ ၂၀၀၆ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္သည္။ Grade A အမွတ္ရထားေသာ ျမန္မာဆိုင္။ 713 East Garvey Ave Monterey Park CA 91755

ရိုးမရဲ႔ အထူးရွယ္ဇကာၾကီးပဲေၾကာ္။ ၾကြတ္တယ္။ ရြတယ္။ ပဲမ်ားတယ္။ ( B r e a k fa s t S p e c i a l $ 4 -S a t u r d a y, S u n d a y 9 A M - 1 P M ) ****Los Angelesသို႔ ဆူရွီသင္တန္းလာတက္သူမ်ားအတြက္ ေလဆိပ္ႏွင္႔ သင္တန္းအၾကိဳအပို႔၊ေနေရး၊စားေရး တာ၀န္ယူပါသည္*** ေႏြရာသီၾကံရည္ေအးေအးေလးနဲ႔ဖါလူဒါရျပီ။ ပိတ္ရက္မရွိ တပတ္-၇ရက္ "ရွယ္ ကခ်င္ငါးဖက္ထုပ္ေပါင္းနဲ႔ ရွယ္ ေခါပုတ္ ရျပီ"

(626)280-8655

က္ခဲနာက်င္သူ၊ ဒူးနာ၊ခါးနာ၊ ထံုက်င္နာ၊ အရိုးက်ီးေပါင္း ေရာဂါတို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၾကပ္ထုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးသံုးႀကတာေတြ႔ဖူးပါတယ္။ ဆားၾကပ္ထုပ္၊ နႏြင္းၾကပ္ထုပ္၊ ခ်င္းၾကပ္ထုပ္၊ မိႆလင္ၾကပ္ထုပ္၊ ေၾကာင္ပန္းရြက္ၾကပ္ထုပ္ဆိုၿပီး သင့္ရာေရာဂါ အလိုက္ထုပ္ၿပီး သံုးစြဲၾကပါတယ္။ ၁။မိ ႆ လင္ (၁၀)က်ပ္ သား ၂။နႏြ င္း (၅က်ပ္ သား) ၃။ဆား (၅က်ပ္ သား) ၄ ။ သ က္ ရ င္း ႀ ကီး ရ ြ က္ ( ၁ ၀ က ် ပ္ သား ) ၅ ။ေ ႀ ကာ င္ ပ န္း ရ ြ က္ ( ၁ ၀ က ် ပ္ သား ) ၆။ေရွာ က္ ရ ြ က္ ႀ ကမ္း (၁၀က်ပ္ သား) ၇။ကင္ ပ ြ န္း ခ်ဥ္ ရ ြ က္ (၁၀က်ပ္ သား) ၈။ ခ်င္း တတ္ (၁၀က်ပ္ သား) ၉။ ဖု န္း ပသိ မ္ ရ ြ က္ ( ၁၀က်ပ္ သား)တို ႔ ကို ပါးပါးလွီး ၿပီး ေထာင္းထုကာ အထုပ(္ ၂) ထုပၿ္ ပဳ လုပပ ္ ါ။(ေဆးအမယ္ေတြကို ထုေထာင္း စရာမလိဘ ု ဲ ႀကိတ္စက္ေလးေတြရွိလို႔ ႀကိတ္စက္နဲ႔ႀကိတ္လို႔ အဆင္ေၿပမယ္ ထင္ပါတယ္၊) အ၀က်ယ္အိုးထဲေရထည္႔ အ၀ကိုပိတ္စည္းၿပီး အေပၚမွာအထုပ္ေလးေတြ တင္ပါ။ ေရကိပ ု က ြ ပ ္ က ြ ္ ဆူေအာင္က်ိဳၿပီး အထုပက ္ ိုေလလံုေအာင္ အေပၚက အဖံုးအုပထ ္ ားပါ။ ေရေႏြးေငြ႔ေႀကာင္႔ ပူလာ ပါလိမမ ႔္ ယ္။ တအားပူရင္ အသားေပၚအ၀တ္ပင ို ္းေလးအုပလ ္ ႔ို ဒဏ္ရာေနရာ ခံနိုင္ရံု ဖိကပ္ေပးပါ။ တစ္ထုပ္ အပူေလွ်ာ႔သြားရင္ ေနာက္ တစ္ထုပ္ အလွ ည္ ႔ က ်ေၿပာင္း လဲ ထိုး ပါ။ (တစ္ ခ ်ိ ဳ ႔ ကေတာ႔ ထမင္းေပါင္း အိုး ထဲ ေရထည္ ႔ ၿ ပီး ဇကာေပၚတင္ ကာ အဖံုး ဖံုး ၿပီး ၿပဳလု ပ္ ႀ ကတာလည္း ေတြ ႔ ရ ပါတယ္ ။ ) ဒဏ္ ရာေန ရာအစိ တ္ အ ပို င္း တေလွ ်ာက္ ကို အပူေ ငြ ႔ ခံ နို င္ ရံု ၁၅မိ န စ္ ကေန နာရီ ၀ က္ အ ထိ ထိုးေပးနိုင္ပါတယ္။ ႀကပ္ထပ ု ထ ္ ိုးရာမွာ လက္နပ ႔ဲ တ ြ ဆ ္ တ ြဲ ာ၊ ဖိဖထ ြ ိုးတာ ၊အထပ္ထပ္ထိုးတာေတြရသ ွိ လို ႀကပ္ထပ ု အ ္ ပူခ်ိန၊္ ႀကပ္ထပ ု ဖ ္ အ ိ ား၊ လူနာရဲ႕ အေရၿပားအသားအႏုအႀကမ္းေတြကလ ို ည္း သတိထားဆင္ၿခင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေသြးတိုးရွသ ိ ူ ၊ႏွလံုးခုနၿ္ မန္သ၊ူ ေရခ်ိဳးထားသူ၊ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါရွသ ိ ူ ၊အဖ်ားရွသ ိ ၊ူ မ်က္စန ိ ာသူေတြကိုေတာ႔ ႀကပ္ထပ ု ထ ္ ိုးလိ႔ု မသင္ဘ ႔ ူးလိ႔ု တိင ု ္းရင္းေဆးပညာရွင္ေတြက ဆိုေႀကာင္း တင္ၿပလိုက္ရပါတယ္။

3 om;pd k ;

rS

က ြ န္ ဒိုေ တ ြ ျ ဖ စ္ ပ ါ တ ယ္ ။ အ ျ ခားေ စ ်း သ က္ သာ ျ ပီး Q u a l i t y ေ ကာ င္း တဲ ႔ ကြ န္ ဒိုေ တြ လ ည္း အမ်ားၾကီး ရွိ ပ ါတယ္ ။ က်ေနာ္႔ သားစိုး page ကေန ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္ခင္္ဗ်ား။ Q: 8 ပရိသတ္ေတြအခု စိတ္၀င္စား ေနၾကတဲ႔ "ေရာသမႏွပ"္ လက္ဖက္လပ ု ျ္ ဖစ္ ပံုကိုေျပာျပပါဦး။ "ေရာသမႏွပ္" လက္ဖက္က စၾကိဳးစား ရ တာ ၂ ၀ ၁ ၄ ထဲ က ပ ါ ။ ၂ ၀ ၁ ၄ ထဲ က အ ရ သာေ တ ြ စေ ဖာ္ ပ ါ တ ယ္ ။ ၂ ၀ ၁ ၅ ႏွစက ္ န ု မ ္ ွာ လိခ ု ်င္တအ ႔ဲ ရသာထြကပ ္ ါတယ္။ အဲ ႔ ဒီ ႔ မ ွာ F D A တ င္ ပ ါ တ ယ္ ။ F D A ခ ြ င္ ႔ ျ ပ ဳ ခ ် က္ က ် ခ ်ိ န္ မ ွာ က ်ေ နာ္ တ ျ ခား ကိ စ ၥေ တြ ဆက္ လု ပ္ ပ ါတယ္ ။ အခု FDA က ခြ င္ ႔ ျ ပဳခ်က္ က ်လာျပီ မို ႔ ျဖန္ ႔ ဖို ႔ လု ပ္ေ န ပါတယ္။ ၄ႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူလိုက္ရ တယ္ေ ပါ႔ ။ ကို ယ္ တို င္ လ ည္း လက္ ဖ က္ ကိုၾကိဳက္သလို လက္ဖက္္ဟာ ရိုးရာအစား အစာျဖစ္တဲ႔အျပင္ တကမၻာလံုးမွာ Green Te a ကို စား တဲ ႔ တို င္း ျ ပ ည္ က က ်ေ နာ္ တို ႔ တို င္း ျ ပ ည္ တ ခု ထဲ ျ ဖ စ္ေ န တ ယ္ ။ လက္ ဖ က္္ ဟာ ခႏၶာ ကို ယ္ Metabolism ေကာင္းေစတဲ ႔ အ ျပင္ ခႏၶာ ကို ယ္ အ တြ က္ အသံုး ၀င္ တဲ ႔ ဓာတ္ေ တြ အ မ်ားၾကီး ပါပါတ ယ္။ ဒါကို တျခားတိင ု ္းျပည္ကလူေတြသျိ ပီး လိုက္စားႏိုင္ရင္ပိုေကာင္းမွာျဖစ္ပါတယ္္။ Q: 9 သားစိုးကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္တဲ႔ "ေရာသမႏွပ္" လက္ဖက္ရဲ႔ ထူးျခားမႈက။ ေရာ သ မ ႏ ွ ပ္ ကို က ် န္း မာေ ရး နဲ ႔ ညီ ညြတ္ေအာင္ လက္ဖက္ဆလ ို ည္း အေကာင္း ဆံုး ကု န္ ၾ က မ္း ရေ အာ င္ ၊ ေ စာ င္း င ါး သီး ဆို လ ည္္း အေ ကာ င္း ဆံုး ကု န္ ၾ က မ္း ရေ အာ င္ ၾ ကိ ဳး စား ထား တာ မို ႔ တ ျ ခား လက္ဖက္ေတြနက ႔ဲ အရသာကြသ ဲ ြားတာကို ေတြ႔ရပါလိမ္႔တယ္။ က်ေနာ္႔ရဲ႔ ေရာသမႏွပ္ မွာ ငရု တ္ သီး စိ မ္း အစစ္ ကို သံုး ပါတယ္ ။ ပု ဇ ြ န္ေ ျ ခာ က္ နဲ ႔ ဆီ အေ ကာ င္း စား ကို သံုး ပ ါ တ ယ္ ။ လ က္ ရ ွိေ ရာ င္းေ န တဲ ႔ လက္ ဖ က္ေ တြ နဲ ႔ မတူ တဲ ႔ အ ရသာကိုေ ပး ခ်င္ လို ႔ ကို ကို ယ္ တို င္ ၾ ကိ ဳးစားပမ္း စားအရ သာေဖာ္ စ ပ္ ျ ပီး လု ပ္ ထားတာျဖစ္ ပ ါတယ္ ။ လက္ ရ ွိေ စ်းကြ က္ က လက္ ဖ က္ေ တြ အ ရ သာတခုနဲ႔မွ က်ေနာ္႔လက္ဖက္ကအရသာ မ တူေ စ ရ ပ ါ ဘူး ။ ထူး ျ ခားေ ကာ င္း မ ြ န္ တဲ ႔ လ က္ ဖ က္ အ ရ သာ ကို ခံ စား ခ ် င္ ရ င္ က ်ေ နာ္ ႔ ရဲ ႔ "ေ ရာ သ မ ႏ ွ ပ္ " လ က္ ဖ က္ ကို စား ၾ က ပ ါ လို ႔ေ ျ ပာ ခ ် င္ ပ ါ တ ယ္ ။ စ ပ္ တာ လ ည္္း တ က ယ္ စ ပ္ ပ ါ တ ယ္ ။ အ ရ သာ လ ည္း ထူး ကဲ တာ ပ ါ တ ယ္ ။ အ စ ပ္္ေ ၾ ကာ က္ သူေ တ ြ အ တ ြ က္္ေ တာ ႔ စားဖို႔မသင္႔ေလ်ာ္ပါဘူး။ ၂၀၁၈ႏွစ္ကုန္မွာ အေၾကာ္ စံု နဲ ႔ အစပ္ မ စားသူေ တြ အ တြ က္ ဇယန္းႏွပ္လာပါမယ္။ အျခား Food Product ေတြထုတ္ဖို႔လည္း ရွိပါတယ္။ Q: 10 သားေလးပန္းသီးအေၾကာင္း ပရိသတ္ကိုေျပာျပပါဦး။ ပ န္း သီး ကေ တာ ႔ ည မ အိ ပ္ ခ င္ တို င္း က်ေနာ္ သူ ႔ ကို ပံု ျ ပင္ ၁ ပု ဒ္ ကေန၄ပု ဒ္ ထိ ေျပာျပရပါတယ္။ သူက ႔ ို ျမန္မာျပည္မွာေရာ၊ အေ မ ရိ ကား မ ွာေ ရာ ေ န ခို င္း ပ ါ တ ယ္ ။ Culture ၂ခု လံုး သူ ရ င္း ႏွီး သြားေအာင္ ၾကိဳးစားေပးေနပါတယ္ခင္ဗ်။ Q: 11 ေငြေၾကးဘာညာ ထည္႔စဥ္းစား စ ရာ မ လို ဘဲ အ ႏု ပ ညာေ ဖ ်ာ္ေ ျ ဖ ပ ြဲ လု ပ္ လို ႔ ရ တ ယ္ ဆို သား စိုး စိ တ္ ကူး ထဲ က အလု ပ္ ခ ်င္ ဆံုး ၊ ပရိ သ တ္ ကို ခ်ျပခ်င္ တဲ ႔ Music Concert ပံုစံကို ေျပာျပပါလား။ က်ေနာ္သ ႔ ခ ီ ်င္းေတြကို သံစတ ံု ီး၀ိင ု ္းရယ္၊ ျမန္ မာ႔ ဆို င္း ၀ို င္း ရယ္ pmrsuf E S m

28

od k h

?

http://www. .com 'DacwfMuD;xJ... 'DEdkifiHrSmaejyD;...

udk,fydkifvkyfief;twGuf.. 0ufbfqdkufwckawmifr&Sdbl;jzpfaeygovm; 0ufbfqdkufudk b,fvdkjyifqifxdef;odrf;&rSef;rodjzpfaeygovm;..

&SdjyD;

ukrÜPD? aq;cef;? pm;aomufqdkif? aps;qdkif? vkyfief;0ufbfqdkufrsm;udk

rdrdaexdkif&m&yfuGufjrdKYe,f&Sd Local Business Center - Google/Yahoo, Yelp! wdkYwGifrSwfyHkwifay;í iPad, iPhone, Android phone, Computer wdkYESifhtvG,fwul &SmawGYEdkifatmif wnfaqmufay;onf/ ,ckacwfpm;aeaom Cryptocurrency(Bitcoin, Ethereum) ygwfoufjyD;pdwf0ifpm;ygovm;/ tusdK;wlaqmif&Guf&eftMuHOmPfay;Edkifygonf/ ,aeY ( Zefe0g&D 2&uf2018) aygufaps;t& Ethereum rSm wck $884.83 &Sdojzihf $3000wefuGefjyLwmwvHk;&if;jyD; rdrdtdrfwGiftqdkyguGefjyLwmudkxm;ygu wv$452 (vQyfpfzdk;EIwfjyD;) tom;wif0ifaiG&Sdygrnf/)

kai@thakhin.com

wdkifyif&ef/ /udkcdkif

(213) 422 2307


Myanmar Gazette

(jymokd 1380) July 2018 A 27

www.MyanmarGazette.net

K. Lynn’s Sushi

tvdk&Sdonf

အခ်က္ အ ျပဳတ္ ၊ စားေသာက္ ကု န္ လု ပ္

Contractors Own Company Northern California Only

ငန္းျဖင့အ ္ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳလုသ ိ ည့္ ျမန္ မာမိ တ္ေ ဆြ မ ်ားႏွ င့္ အ လု ပ္ အ ကို င္ ရ ွာ

tdrf?tcef;?vl&Sm?oma&;?ema&;rsm; vpOfxkwfjrefrmh*ZufwGit f crJhaMumfjimEdkifygonf 626 506 9608

aMumfjimESifh Classifieds

ေဖြေနသူမ်ားအားရာသီမေရြး၊ အခ်ိနမ ္ ေရြး

မည္သည္ေ ့ နရာမဆို ေနထိင ု လ ္ ပ ု က ္ င ုိ ႏ ္ င ုိ ရ ္ မည္။

ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

စိ တ္ ပါ၀င္ စား သူ မ်ား ဆက္ သြ ယ္ ႏို င္ ပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္-

- Contractor

Shiro Ninja Japanese Bistro Bar & Grill

- Chief Text Application to (209)

- Helper

147, S. Washington St.

584 4439 (508) 685 7195

Sonora ,CA-95370

(650)284-6338 (650)284-6339 House for Rent

Sushi Chef Wanted

La Punte 4 Bed, 2 Bath လံုးခ်င္းအိမ္။

Kentucky

0efxrf;(refae*sm)tvdk&Sdonf

Dry cleaning ႏွ င္ ႔ Wholesale Laundry လု ပ္ င န္း အ တ ြ က္ အ ဂ ၤ လိ ပ္ စ ကားေ ျ ပာ ဆို ႏို င္ ျ ပီး Customers မ်ားႏွင႔္ လိက ု ္ေလ်ာညီေထြစြာေျပာဆိဆ ု က္ ဆံႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ Orange County, Los Angeles တြင္ တာ၀ န္ ထမ္းေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္ ျပီး လစာမွာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈေပၚမူတည္ျပီး လက္ခံရရွိပါမည္။ ဆက္သြယ္ရန္- (၆၁၈)-၄၄၇-၉၉၁၉

Ω Omega

Automotive

Eastvale, CA 4Bed, 3Bath, လံုးခ်င္း၂ထပ္အိမ္။ Call- 626-487-6780

qufoG,f&ef Ph: (859) 582 6704

pmzdkrI;tvdk&Sdonf

0efxrf;tvdk&Sd

House for Rent

B a y A r e a ရ ွိ ျ မ န္ မာ တ ရု တ္ စားေ သာ က္ ဆို င္ အ တ ြ က္ အေတြ႔အၾကံဳရွိသည္႔ စားဖိုမွဴးအေၾကာ္ဆ ရာအလိုရွိပါသည္။

tdrfa&SYiSm;rnf

ေစ်း/ေက်ာင္းႏွင့္နီး၍သြားလာေရး အဆင္ေျပသည္။ (Pl leave message if not answer) Ph 626-216 5149 626-216 5010

tjref

Room for Rent

Orange County, Yorba Linda တြင္

( Female Only ) Close to 605 & 10 fwy and shopping center. At North Peck Rd., El Monte. Call 626-442-2484.

အ သ က္ ၾ ကီး အေ မ အား ျ ပ ဳ စုေ စာ င္ ႔ ေရွာ က္ ႏို င္ မည္ ႔ အမ်ိ ဳးသမီး တဦး အလို ရွပ ိ ါသည္။ေနေရးစားေရးတာ၀န္ယသ ူ ည္။

Call 714 488 3831

Omega Automotive Inc.

3710 Bonde Way #4 Fremont, CA 94536

Ph: (510) 794-6564 Cell: (408) 425-6258

Mon-Sat 8:00am - 5:30pm

jrefrmrsm;twGuf txl;aps;EIef;

(650)-922-6998

vlvdkonf

အသက္ (၇၀)ေက်ာ္ ေလျဖတ္ေနေသာ အမ်ိဳးသားကိုျပဳစုရန္ဆက္သြယ္ရန္-

(650)-384- 5538

Apt for Rent (NYC) Bronx lovely area beautiful 2br apt December 17th2017-march17.2018 $850 p/m+1mo deposit George and naw mona

2 Roommates

( Female Only ) West Covina 10 fwy& Azusa Closed to West Covina mall and Mt. Sac. Private entry

917-325-3347

(323) 393-5028

Experienced full time Sushi Chef in Fullerton City CA. Roland

909-762-2894

HOUSE FOR RENT

Room for Rent

Fulai Steven Chang

ဆက္သြယ္ရန္-

ေန႔လာညျပန္ လူငွားလိုပါသည္ ။

Help Wanted

“We Keep it Simple”

626-487-6780

tvdk&Sdonf vpmaumif;ay;rnf

Orange County, Los Angeles ရွိ ျမန္ မာစားေသာက္ ဆို င္ မီး ဖို ထဲ ႏ ွ င္ ႔ စားပြဲထိုး၀န္ထမ္းအလိုရွိပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္- (714)-252-8565

HONDA/ACURA/TOYOTA SPECIALIST

Call-

"Room for rent in Alhambra. Female only. $550. Contact Kelly for more info. (626)227-5837"

LIFE AGENTS NEEDED. PART/FULL-TIME. FLEXIBLE SCHEDULE, NO QUOTA, WILL TRAIN TO GET LICENSED. TXT (818) 233-0081 TO ATTEND SEMINAR.

La Puente ျမိဳန ႔ ယ္၊ ပါရမီေက်ာင္းတိက ု ္ ေဘး။ Next to PARAMI KYAUNG One mile south of West Covina Mall, 3 Bedrooms 2 Baths, 2 Gar Garage, Extra large lot $2000/month (Included Electric, Water, Gas and Trash Fees) Contatc- (626)308-9519

Bay Area w0dkuf&Sd

jrefrmrdom;pkwdkY\ tdrfa&mif;?tdrf0,f?jcHajr&if;ESD;jrKyfESHjcif;rsm;udk apwemtjynfhjzihf vufcHaqmif&Gufay;ygonf/

Grand Dental Care Sonny M. Phang, D.D.S.

a'gufwmjrifhvGif oGm;txl;ukaq;cef;

500 Grand Ave South San Francisco CA 94080

Burmese & Spanish Spoken Weekend & Evening Appointments Available

Most Insurance Plan Accepted.

Ph. Fax.

Emergency Care, New Patients Welcome!

650-794-0971 650-794-1471

zHk;qufar;yg? pHkprf;yg/

Abby Chin REALTOR BRE# 01148568

Cell:

(510)

364-2407

Email: abbychin88@gmail.com https://www.facebook.com/abby.chin.37

Abby Chin has more than 25 year of experience in the real estate industry Since 1992.

Languages: English, Mandarin, Taiwanese, Burmese

MRL Group, Inc.

Professional Real Estate & Loan Services 3982 Horner Street, Suite A,B Union City, CA 94587


Myanmar Gazette

jrefrmjynf&JYaeYeJYn

pmapmif*sme,frsm;u ajymwJh

q,fvDb&dwfwDowif;rsm;

www.MyanmarGazette.net

၂ခုေ ပါင္း ျပီး ေဖ်ာ္ေ ျဖခ်င္ ပ ါတယ္ ။ အဲ ႔ ဒီ လို လု ပ္ ဖို ႔ pm 26 om;pd k ; rS

bvufacsm

ဒီလထဲမွာ မိုးရြာသြန္းမွဳေတြ စံခ်ိန္တင္ျပီး ေရႀကီးမွဳေတြျဖစ္ခ့ဲပါတယ္…။ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ ့2018 ကမၻာ့ဖလားပဲြကိုက္တ့ဲဒဏ္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အိပ္ငိုက္ေနၾကတယ္လို ့ ၾကားသိရပါတယ္ ခင္ဗ်ာ…။

#ဗီဒီယို ထုတ္လုပ္ေရး ဘက္ လွည့္လာတ့ဲ ေဇရဲထက္…။

လက္ရွိေစ်းကြက္ဝင္ မင္းသားတစ္လက္ျဖစ္တ့ဲ ေဇရဲထက္ဟာ ZYH Film & Video Production ကို တည္ေထာင္လိုက္ျပီး ဗီဒယ ီ ဇ ို ာတ္ကားေတြ ထုတလ ္ ပ ု သ ္ ြားေတာ့မယ္လို သ ့ ရ ိ ပါတယ္…။ ဒါရိက ု တ ္ ာ လုပျ္ ပီး ရုပရ ္ င ွ တ ္ စ္ကားေလာက္ ရိက ု ပ ္ ါဦးလို ပ ့ ရိသတ္တခ်ိဳ ့ က ေတာင္းဆိုေနၾကပါျပီဗ်ာ…။ ထမင္းဆိုင္ လည္း ဖြင့္လွစ္ဖို ့စီစဥ္ေနျပီး ဆိုင္နာမည္ကို "နန္းဘံုရွင္" လို ့ေပးမယ္လို ့ ဆိုပါတယ္…။ "ထုတ္လုပ္သူ မင္းသား ထမင္းဆိုင္ပိုင္ရွင္ ေဇရဲထက္" ရယ္ လို ့သူ ့ပရိသတ္ေတြက ေခၚေနၾကတယ္ ဆိုလား…။

#ဟာသ သရုပ္ေဆာင္ ကစ္ကစ္ ေဆးရံုတတ္…။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါေၾကာင့္ မ်က္စမ ိ ျမင္ရတ့အ ဲ ထိ အေျခအေန ဆိုးရြားေနလို ့ ေဆးရံတ ု တ္လက ို ရ ္ တ့ဲ ကစ္ကစ္ ကို အႏုပညာေမာင္ႏမ ွ ေတြက ဝိုင္းၾကဝန္းၾက ကူညီၾက ပါတယ္…။ ေဇရဲထက္၊ ခိုင္ႏွင္းေဝ၊ စမိုင္း၊ အဆိုေတာ္ ခ်မ္းခ်မ္း၊ ေလးဇီးကလပ္ ကိုႏိုင္ေဇာ္ တို ့က ကူညီၾကတ့ဲ သတင္းေတြဖတ္ရပါတယ္…။ လူမသိသူမသိ ေနာက္ကြယ္က ကူညီေနသူတစ္ဦးကေတာ့ အကယ္ဒမီဝတ္မွံဳေရႊရည္ တို ့ သားအမိပါ ခင္ဗ်ာ…။ ကစ္ကစ္ အျမန္ဆံုး က်န္းမာလာပါေစလို ့ ျမန္မာဂဇက္ က ဆုေတာင္းေပးပါတယ္ဗ်ာ…။

#ကိုရဲလြင္ သတင္း…။

မဥၨိမလိွဳင္း အလံေတာ္ေအာက္က လက္က်န္ ဂီတသူရဲေကာင္း တစ္ေယာက္…ျဖစ္တဲ့ ကိုရဲလြင္ ဟာ က်န္းမာေရး မေကာင္းလို႔ ေဆးရံုတတ္ေနရပါတယ္…။ ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ၾကည့္ရွဳ ခဲ့တာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္…။ နီးစပ္သူတစ္ေယာက္အေျပာအရ အသည္းကင္ဆာ ျဖစ္ေနတာပါ…တဲ့…။ ကိုရဲလြင္ကို ခ်စ္ခင္ေလးစားၾကသူေတြ အတြက္ေတာ့ သတင္းဆိုးပါပဲ…။ “ကြ်န္ေတာ္ အႀကိဳက္ဆံုး…ျပီးေတာ့ အေလးစားဆံုး လူေတြထဲက တစ္ေယာက္ကေတာ့ ကိုရဲလြင္ပါ” လို႔ ေဆာင္းဦးလွိဳင္ က ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ကိုရဲလြင္ အတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကပါဦးဗ်ာ…

#ေမဂေရ႕စ္နဲ႔ ေၾကာ္ျငာရိုက္မယ့္ စိုင္းစိုင္း ႏွဳတ္ခမ္းနီ…။

ေမဂေရ႕စ္ ရဲ ႕ ႏွ ဳ တ္ ခ မ္းေလးေတြ ဟာ ေၾကာ္ ျ ငာရို က္ ရေလာက္ေ အာင္ စြဲ မ က္ စ ရာေကာင္္းေနပါသလား…။ ဟု တ္ ကဲ့ … စုင ိ ္းစိင ု ္းခမ္းလွဳိ င္ကေတာ့ သူရ ႔ ႕ဲ ႏွဳတ္ခမ္းနီ ေၾကာ္ျငာကို ေမဂေရ႕စ္ နဲ႔ ရိက ု က ္ ူးေတာ့မယ္လ႔ုိ ဆိပ ု ါတယ္ဗ်ာ…။ ေမဂေရ႕စ္ ဟာ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ မွာ Marketing Media ဘြဲ႕ကို ရယူၿပီးသကာလ ျမန္မာျပည္ကိုလြမ္းဆြတ္သတိရေနတာေၾကာင့္ ျပည္ေတာ္ျပန္လာတာပါတဲ့..။ ကဲ…ေမဂေရ႕ႈစ္ ႏွဳတ္ခမ္းေလး လြမ္းေလာက္သလား ၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ…။

#ခ်စ္သူအသစ္ ရသြားတဲ့ ညီညီေမာင္(စမ္းေခ်ာင္း)

လူသိမ်ား…(လူႀကိဳက္မ်ားလို႔မဆိုလို) ထင္ရွားတဲ့ မိတ္ကပ္ပညာရွင္ ညီညီေမာင္(စမ္းေခ်ာင္း) ဟာ သူ႔ရဲ႕ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေပါင္း သင္းလာခဲ့တဲ့ ခင္ပြန္း နဲ႔ လမ္းခြဲျပတ္စဲလိုက္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္…။ သူတို႔မ်ားက်ေတာ့လည္း တစ္ေယာက္မေကာင္းရင္ တြဲဖို႔ တစ္ေယာက္က အဆင္သင့္ေစာင့္ေနသလိုပါပဲ…။ ဟုတ္ကဲ…ခ်စ္သူအသစ္ ရသြားပါၿပီတဲ့…။ ဒီလထဲမွာ ေမြးေန႔ပြဲလည္း က်င္းပဖို႔ စီစဥ္ထားၿပီး ခ်စ္သူအသစ္ နဲ႔ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ၿပီး ေအာင္ပြဲခံျပလိမ့္ဦးမယ္ ထင္တယ္ လို႔ သူ႔ပရိတ္သတ္တစ္ဦးက ဆိုလာပါတယ္ဗ်ာ…။ #ဘီလီလမင္းေအး သတင္း…။ Myanmar Idol ၾကယ္ပြင့္ ဘီလီလမင္းေအး ရဲ႕သတင္းေတြ အနည္းငယ္ ျငိမ္သက္လို႔ ေနပါတယ္…။ သူမ ဟာ အရံွဳးမေပးတဲ့ ၀ိညာဥ္ ဆိုတဲ့ တစ္ကိုယ္ေတာ္ အယ္လ္ဘမ္ ထြက္ရွိထ ားပါတယ္…။ အဲဒီအယ္လ္ဘမ္ထဲမွာ အခုတေလာ ေရွ႕တန္းေရာက္ေနတဲ့ ေတးေရး ေ၀ႀကီးေရးေပးတဲ့ တိုင္းရင္းသူုေလး ကြ်န္မ ဆိုတဲ့ သီခ်င္းက အေပါက္ဆံုးျဖစ္ေနပါသတဲ့…။ သူမဟာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အဆိုေတာ္ ဘ၀ကို ခံယူထားတာေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးကေန ရန္ကုန္ကို မိသားစုနဲ႔အတူ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေနပါသတဲ့ဗ်ာ…။

#မင္းသားလား…မင္းသမီးလား…ဒါရိုက္တာလား သင္ႀကိဳက္ရာေရြး...။

ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး က ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမယ့္ သရုပ္ေဆာင္ သင္တန္း ႏွင့္ ဒါရိုက္တာ သင္တန္းကို အခု ဇူလိုင္လမွာ စတင္မယ္လို႔ဆိုပါတယ္…။ သင္တန္းခန္းမက လူ ၆၀ ေလာက္ပဲ ဆန္႔တာေၾကာင့္ လူမ်ားတယ္ဆိုရင္] သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္ေရးေ ကာ္မတီဖြဲ႕ၿပီး အမွတ္ေပးစံနစ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္သြားမယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး ဒုဥကၠဌ ဦးေအးၾကဴေလး ကေျပာပါတယ္…။ သင္တန္းကာလက ၃ လျဖစ္ၿပီး သရုပ္ေဆာင္သင္တန္းက မနက္ ၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီအထိ…၊ ဒါရိုက္တာ သင္တန္းက မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ ၄ နာရီအထိ သင္ၾကားေပးမယ္လ႔ို သိရပါတယ္…။ သင္တန္းမွာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို သင္မယ့္ ဆရာ ၈ ေယာက္ေလာက္ရၿွိ ပီး ဒါရိက ု တ ္ ာေတြ၊ မင္းသား မင္းသမီးေတြ ဇာတ္ပို႔ သရုပ္ေဆာင္ေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳေတြကို လာေရာက္ ေဟာေျပာေပးၾကဦးမယ္ လို႔ ဆုိပါတယ္…။ ကဲ…မိတ္ေဆြ…မင္းသားလား…မင္းသမီးလား…ဒါရိုက္တာလား သင္ႀကိဳက္ရာေရြးလိုက္ပါ…။

#စိုင္းဆိုင္ေမာ၀္အတြက္ ရံပံုေငြရွာ ဂိတပြဲ က်င္းပ…။

ဟိတ ု ေလာက စိင ု ္းဆိင ု ္ေမာ၀္ ေသၿပီဆၿို ပီး ေဖ့စဘ ္ တ ု ္ေပၚ သတင္းေတြတတ္လာပါတယ္…။ “က်ေနာ္မေသေသးပါဘူး ခင္ဗ်ာ” ရယ္လ႔ို စိုင္းဆိုင္ေမာ၀္ ကိုယ္တိုင္က Live လႊင့္ၿပီး ေျဖရွင္းခဲ့ရေသးတာ ခင္ဗ်ားတို႔ မွတ္မိၾကဦးမွာေပါ့…။ မေသေသးေပမယ့္ က်န္းမာေရးေတာ့ သိတ္မေကာင္းဘူးလို႔ သတင္းေတြက ဆိုပါတယ္…။ ေဆးကုသဖို႔ ေငြေႀကးလိုအပ္ခ်က္ေတြလည္း ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္…။ အဲဒီအတြက္ မႏၱေလးေရာက္ ရွမ္းလူငယ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ရွမ္းခ်ယ္ရီ ပရဟိတ အဖြဲ႕က “ခ်ယ္ရီေတြ ေ၀ဆာလွပစြာ ပြင့္မည့္ မႏၱလာည” အမည္နဲ႔ ရံပံုေငြရွာ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ဇြန္လ ၁၄ ရက္က မႏၱေလးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္…။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား အဆိုေတာ္ေတြက သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖ ၾကတဲ့ ဒီပြဲက ရလာတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္အားလံုးကို စိုင္းဆိုင္ေမာ၀္ အတြက္နဲ႔ ေဒသတြင္း လိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြကို လွဴဒါဏ္းေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လ႔ို ရွမ္းခ်ယ္ရီ ပရဟိတ အဖြ႕ဲ ဥကၠဌ ကိစ ု င ို ္းလ်န္းဆိင ု ဖ ္ က ေျပာပါတယ္…။ စိင ု ္းဆိင ု ္ေမာ၀္ အျမန္ဆံုးျပန္က်န္းမာလာပါေစေၾကာင္း ျမန္မာဂဇက္ က ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ…။

#Single အျဖစ္ပဲ ေနသြားေတာ့မယ့္ ခ်မ္းခ်မ္း…။

ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ကိုဘုဏ္းသိုက္ နဲ႔ ကြာရွင္းထားတဲ့ အဆိုေတာ္ခ်မ္းခ်မ္းက သူမအေနနဲ႔ Single အျဖစ္ပဲ ေနသြားေတာ့မယ္လို႔ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားပါတယ္…။ ခင္ပြန္းေဟာင္း ကိုဘုဏ္းသိုက္ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး “သူက အစ္မအတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္းပါ…။ သမီးေလးအတြက္လည္း အေကာင္းဆံုး အေဖ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သလို အစ္မကလည္း အေကာင္းဆံုး အေမတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္…” လိ႔ု ေျပာၾကားခဲပ ့ ါတယ္…။ ခ်မ္းခ်မ္း ပရိသတ္ေတြကေတာ့ ကိဘ ု ဏ ု ္းသိက ု ္ နဲ႔ ခ်မ္းခ်မ္းတိ႔ု ခ်စ္သႏ ူ စ ွ ဥ ္ ီး တခ်ိနမ ္ ွာ သူတရ ႔ို ဲ႕ အိမ္ေထာင္ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၾကလိမ့္မယ္ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေၾကာင္းပါဗ်ာ…။

#အေမရိကားကို စီးပြားေရးသြားလုပ္မယ့္ ေဘဘီေမာင္…။

အစ္ ကို ကာလသားတို ႔ အ ႀကိ ဳ က္ မင္း သမီးေလး ေဘဘီေ မာင္ က သူ မ အသက္ ၃၀ ေက်ာ္ တဲ့ အခါ အေမရိ ကားမွာ စီး ပြားေရးလု ပ္ င န္း တစ္ ခု ထူေ ထာင္ လု ပ္ ကို င္ ဖို ႔ အစီ အ စဥ္ ရ ွိေ ၾကာင္း ထု တ္ေ ဖၚေျပာဆို ပ ါတယ္ … ။ “ညီ မ က အေမရိ ကားမွာ အလုပ္သြားလုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး…။ ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး သြားလုပ္မွာပါ…။ ေဘဘီေမာင္ ရဲ႕ အသက္က လက္ရိွ ၂၇ ႏွစ္ရွိေနပါၿပီ…။ ျမင့္ျမင့္ႀကံ တဲ့ ေဘဘီေမာင္ ေလး အေမရိကားမွာ ေအာင္ျမင္ပါေစကြယ္…။

#ရဲေနာင္ နဲ႔ ပိုးမီ ကိစၥ…။

Myanmar Idol ၾကယ္ပြင့္ေလးေတြျဖစ္တဲ့ ရဲေနာင္နဲ႔ ပိုးမီတို႔ကို ပရိသတ္ေတြက ခ်စ္သူေတြလို႔ အထင္ရွိေနၾကတာပါ…။ အဲဒအ ီ တြက္ ပိုးမီ က ရဲေနာင္ ရဲ႕ ခ်စ္သူ ကို အားနာမိပါေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိပ ု ါတယ္…။ ရဲေနာင္ ကလည္း သူခ ႔ ်စ္သန ူ ႔ဲ ပတ္သက္လ႔ို “ကြ်န္ေတာ့္ခ်စ္သူနဲ႔က ႏွစ္ဘက္ မိဘလည္း သိတယ္ဆိုေတာ့ အေျခအေနေကာင္းပါတယ္” လိ႔ု ေျပာပါတယ္…။ ရဲေနာင္က ရဲေနာင္…၊ ပိုးမီက ပိုးမီသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ပရိသတ္ေတြကို တင္ျပအပ္ပါတယ္…။

#ေတးေရး ေ၀ႀကီး အေပၚ ျဖိဳးျပည့္စံု ရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္…။

သီခ်င္းေလာကမွာ ေရွ႕တန္းေရာက္ေအာင္ျမင္လာတဲ့ ေတးေရးေ၀ႀကီး ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မွဳ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဆိုေတာ္ ျဖိဳးျပည့္စံုက သူ႔ရဲ႕ အျမင္ကို အခုလိုပဲ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုပါတယ္ ခင္ဗ်ာ…။ "ေဝႀကီးရဲ ႔ အဓိကအားသာခ်က္က ဝမ္းစာျပည့္တာေပါ့ေနာ္…။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူငယ္ေတြက ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ကေတာ့ ရွိၾကတာပဲ…။ သူသူကိုယ္ကိုယ္ေလ…။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ျဖည့္တင္းရမယ့္ ဝမ္းစာ လိုအပ္ေနတာေပါ့…။ ျဖစ္ခ်င္တာပဲသိတယ္…။ ကိုယ့္မွာ ရွိတာကို မသိတာမ်ိဳးေတြမ်ားတယ္…။ ေဝႀကီးကေတာ့… သူ ျဖစ္လည္းျဖစ္ခ်င္တယ္… သူ ့မွာရွိတ့ဲ ဝမ္းစာကိုလည္း သိတယ္…။ ေနာက္တစ္ခုက ကြ်န္ေတာ္တို ့ေတြ… ေအာင္ျမင္လာျပီဆိုရင္ေလ… အေပ်ာ္ အ ပါးေတြ မ ်ားလာတယ္ … ။ ကို ယ္ ကို ယ္ တို င္ က အစပါ…။ ပ်က္ စီး ခ်င္ လာတာေပါ့ေ နာ္ … ။ ဥပမာ - အလု ပ္ ကို အာရံုစိုက္ျပီး တိတိက်က်မလုပ္ခ်င္ဘူး…။ ေဘာ္ဒါေတြနဲ ့ကဲခ်င္တယ္…။ Night Out ေတြ ထြက္ခ်င္တယ္… အလုပ္လုပ္ရမွာနဲ ့ အေပ်ာ္ သ ြားရမွာ ဆို ရ င္ အေပ်ာ္ ကို ပဲ ဦး စားေပးခ်င္ တ ယ္ … ။ ေဝႀကီး မွာ အ့ဲ ဒ ါမ်ိ ဳး လံုး ဝမရွိ ဘူး …။ တည္ ျ ငိ မ္ တ့ဲ မိ သားစုေ လးနဲ ့အတူတူ သူက အလုပ္ႀကိဳးစားတယ္…။ ျပီးေတာ့… အရက္ေသစာေသာက္စားတာေတြ… ေလာင္းကစားလုပ္တာေတြ… တျခား… သူ ့ကိုဂုဏ္ျဒပ္က်ေစမယ့္ အရာေတြကို အေဝးမွာပဲထားတယ္…။ အ့ဲဒီအခ်က္ေတြက အစ္ကိုကိုယ္တိုင္ ျပန္ျပီး အတုယူေနရတ့ဲ အခ်က္ေတြေပါ့…။" (ျဖိဳးျပည့္စံု) ေ၀ႀကီး ဆီက ယူစရာရွိတာ ယူႏိုင္ဖို႔ ဒီဒိုင္ယာေလာ့ခ္ ေလးကို ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ…။

#မီမီ၀င္းေဖ Album အသစ္...။

ဂီတသက္တမ္း ႏွစ္သံုးဆယ္ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ မီမီ၀င္းေဖ ရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေတးအယ္လ္ဘမ္ အသစ္ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ပါၿပီ...။ ပန္ဆင္မယ္ဆို လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ဒီအယ္လ္ဘမ္ မွာ ေတးေရး ကိုေမာင္ေမာင္(မဥၨိမလွိဳင္း)၊ ညီညီသြင္ နဲ႔ ျမင့္သြင္ (နမၼတူ) တို႔ရဲ႕ သီခ်င္းေတြ ပါ၀င္မွာပါ...။ Lazy Club နဲ႔ Art Rotots အဖြဲ႕ေတြက တီးခတ္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္...။ မီမီ၀င္းေဖ ရဲ႕ အေျပာအရ ဒီအယ္လ္ဘမ္မွာ သီခ်င္း ခ်ိဳခ်ိဳေမႊးေမႊးေအးေအးေလးေတြ ပါ၀င္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္...။ မီမီ၀င္းေဖ ပရိသတ္ စစ္စစ္ေတြ ေက်နပ္ၾကမယ့္ အေခြပါဗ်ာ...။

#အကယ္ဒမီဓီရာမိုရ္ ရဲ႕ ဂီတရတနာ ပေရာဂ်က္…။

(jymokd 1380) July 2018 A 28

ျမန္မာသီခ်င္း အပုဒ္ တစ္ေထာင္ပါ၀င္တဲ့ “ဂီတရတနာ” ပေရာဂ်က္ကို အကယ္ဒမီ ဓီရာမိရ ု ္ က အခ်ိန္ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အခ်ိနယ ္ ၿူ ပီးတဲ့ ေနာက္ စတင္မိတ္ဆက္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ…။ ဂီတရတနာ ပေရာဂ်က္ လုပ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ျမန္မဂီတ သီခ်င္းေပါင္းမ်ားစြာကို တစ္ေနရာတည္းမွာ ကြာလတီေကာင္းေကာင္း နဲ႔ ေလ့လာလိသ ု ူေတြအတြက္ ေလ့လာဖို႔ စုစည္းေပးထားျခင္းျဖစ္တယ္ လိ႔ု ဆိုပါတယ္…။ “ဒီပေရာဂ်က္က ျမန္မာ့ဂီတကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာက ေန အေထာက္အကူျပဳဖို႔ ကြ်န္ေတာ္ရည္ရြယ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ဓိရာမိုရ္ က ရွင္းျပပါတယ္ဗ်ာ…။

အခြင္႔အေရးလည္း က်ေနာ္႔မွာရွိေနပါတယ္။ လုပ္ဖုိ႔ ကို ယ္ တို င္ က မ အားေ သး ဘူး ျ ဖ စ္ေ န တာ ။ ဂီ တ ကို ရူး သ ြ ပ္ေ ပ မ ယ္ ႔ ဂီ တ ဘ က္ ကို ရင္း ႏွီး ျမႈ ပ္ ႏ ွံ လို က္ ရ င္ ပို က္ ဆံေ တြ က ျပန္ မ ရပါဘူး ။ က်ေနာ္ တို ႔ ပို င္ တဲ ႔ ပို က္ ဆံ သိ န္း တစ္ ရာကို အင္း လ်ားကန္ ထဲ ပ စ္ ခ ်လို က္ ရ င္ "ဗြ မ္း " လို ႔ ၾ ကားရပါမယ္ ။ ဒါေပမယ္ ႔ အေခြထတ ု လ ္ က ို ရ ္ င္ေတာ႔ ဘယ္ေရာက္သြားမွန္းေတာင္ မသိရပါဘူး။ ဘယ္ေတာ႔မလ ွ ည္း ျပန္ မ ရပါဘူး ။ က်ေနာ္ တ စ္ေ ခါက္ လ ည္း မဟု တ္ ။ ႏွ စ္ေ ခါက္ လ ည္း မဟု တ္ေ တာ႔ Show ပြဲလည္း သိပ္မလုပ္ရဲေတာ႔ဘူးေပါ႔ေနာ္။ လုပ္ခ်င္တာေတာ႔လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ အဲ႔လိုမ်ိဳးလုပ္ ဖို႔စိတ္ကူးကေတာ႔ ရွိေနပါေသးတယ္။

Q: 12 ဦးေလး ေမာင္စြမ္းရည္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး အမွတ္တရ တခုခုေျပာေပးပါဦး။ ေမာင္ စ ြ မ္း ရည္ ကေတာ႔ အသက္ ရ ွ ည္ ျ ပီးေတာ႔ သူ ႔ ရဲ ႔ က ဗ်ာေတြ ။ သူ ႔ ရဲ ႔ ဖ န္ တီး မႈ ေတြ ကို ထ ပ္ ျ ပီး ျမန္ မာလူ င ယ္ေ တြ ၾ ကားမွာ ထိေ ရာက္ေ အာင္ ။ ႏို င္ ငံ ျ ခားမွာေနတဲ ႔ ျ မန္ မာ ေတြကိုလည္း ျမန္မာစာေပနဲ႔ျမန္မာကဗ်ာေတြ တန္ဖိုးထားတတ္လာေအာင္ ဆက္လုပ္ ေပးေစခ်င္ပါတယ္္ခင္ဗ်။

Q: 13 ျမန္ မာဂီ တေလာက တိုး တတ္ေ ရးအတြ က္ ခိုး ကူး ကိ စ ၥ ျ ပီး ရင္္ ေနာက္ ထ ပ္ ဟန္႔တားေနတဲ႔အရာေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲ။ ျမန္ မာ႔ ဂီ တေလာကတိုး တတ္ မ ႈ အ ဟန္ ႔ အ တားမွာ ခိုး ကူးေခြ အ ျပင္ ေနာက္ ထ ပ္ အဟန္ ႔ အ တားက သိ ပ္ မ ရွိ ပ ါဘူး ။ ဆင္ ဆာလည္း လြ တ္ သ ြားပါျပီ ။ ခိုး ကူးေခြ ျ ပီး ရင္ ခိုး Download ေတြ ။ ခိုး လႊ င္ ႔ေ တြ က စည္း ကမ္း တက်ေလးသြားရင္ ေတာ္ေ တာ္ေ လး ေကာင္း သြားမယ္ ထ င္္ ပ ါတယ္ ။ ေနာက္ ပို င္း က ပိုေ ကာင္း ဖို ႔ ပဲ ရ ွိ လာမွာ ပါ။ တို င္း ျပည္ က ထူေထာင္ေနဆဲကာလျဖစ္ေတာ႔ သက္ဆင ို ရ ္ ာ၀န္ၾကီးေတြ၊ တာ၀န္ရလ ွိ ၾူ ကီးမင္းေတြကလည္း ၾကိ ဳးစားပမ္း စားအလု ပ္ လု ပ္ေ နၾကတာ ေတြ ႔ ရ ပါတယ္ ။ သူ တို ႔ ရဲ ႔ေ စတနာကို လ ည္း ျမင္ရပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္ကံေကာင္းေတာ႔မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

Q: 14 Theory ကို သတိရလား။ သားစိုးရဲ႔ Masterpiece တခုျဖစ္တဲ႔ "ေရထဲက် ေသာခဲတစ္လံုး" သီခ်င္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဖန္တီးျဖစ္ပံုေလးေျပာျပေပးပါ။ Theory ကိုသတိရပါတယ္။ က်ေနာ္႔ရဲ႔ဂီတဘ၀ဟာ Theory နဲ႔စခဲ႔တာမို႔ Theory ဟာ က်ေနာ္ရ ႔ င ႔ဲ ယ္ခ ္ ်စ္ပါပဲ။ Theory လို သီခ်င္းေတြ ျပန္ဆဖ ို ရ ႔ို ပ ွိ ါတယ္။ ေရးလည္းေရးထားပါတယ္။ မဆို ျ ဖစ္ေ သးတာပါ။ ဆို မ ွာ ပါ။"ေရာသမႏွ ပ္ " လက္ ဖ က္ ျ ဖန္ ႔ ခ ်ိ ျ ပီး သြားရင္ က်ေနာ္ ႔ မ ွာ အခ်ိန္ေတြျပန္ရမွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ အဲ႔ဒီ႔အခါက်ရင္ တပတ္ကိုအနည္းဆံုး၃ရက္ေလာက္ အခ်ိန္ယူလုပ္ျဖစ္သြားမွာပါ။ အခုေတာ႔ လက္ဖက္ရယ္။ ကြန္ဒိုေရာင္းတာရယ္။ ရုပ္ရွင္ ေနာက္ခံသီခ်င္္းေတြရယ္နဲ႔ တျခားကိစၥေတြ မလုပ္ႏိုင္ေသးတာပါ။ "ေရထဲက်တဲ႔ခဲတလံုး" သီခ်င္းကေတာ႔ အဲဒ ႔ ႔ေ ီ ခတ္က AIDS အရမ္းျဖစ္ၾကတယ္ေပါ႔။ ျဖစ္ျပီးဆံုးသြားတဲသ ႔ ူေတြရတ ွိ ယ္။ ေဆး က လ ည္း မေ ပ ၚေ သး ဘူး ဆို တာေ တ ြ ျ မ င္ေ န ရေ တာ ႔ စိ တ္ ထဲ မေ ကာ င္း ဘူး ။ လူ ႔ ရဲ ႔ ဘ ၀ က ဘာ နဲ ႔ တူ သ ြား သ လဲ ဆိုေ တာ ႔ ေ ရ ထဲ က ် သ ြား တဲ ႔ ခဲ လံုး တ စ္ လံုး လို ပဲ ။ ေပၚမလာႏိုင္ေတာ႔ဘူးေပါ႔ဗ်ာ။ AIDS မွ မဟုတ္ပါဘူး။ အျခားဒီလိုေရာဂါေတြရွိပါတယ္။ ဒါေတြကို ခံစားျပီးေရးျဖစ္တာပါ။ ဒီသခ ီ ်င္းေလးက ျမန္မာျပည္မွာေတာ႔ လူသပ ိ မ ္ သိၾကပါဘူး။ အမာခံပရိသတ္အမ်ားစုသာသိၾကတာပါ။ ပံုမွန္ပရိသတ္ေတြက မသိၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ္႔ သိတအ ႔ဲ မာခံပရိသတ္ေတြကလည္း ခုခ်ိနထ ္ ိ က်ေနာ္က ႔ ိုေတြရ ႔ င္ အဲဒ ႔ သ ႔ီ ခ ီ ်င္းရဲရ ႔ ည္ရယ ြ ခ ္ ်က္။ အႏွ စ္ သာရ။ တင္ ဆ က္ ပံုေ ကာင္း မြ န္ တ ယ္ ဆို ျ ပီးေျပာၾကပါတယ္ ။ က်ေနာ္ လ ည္း အင္မတန္ခံစားရတဲ႔သီခ်င္းျဖစ္ျပီး ဘ၀မွာ အမွတ္တရရွိပါတယ္။ က်ေနာ္႔ရဲ႔ဆံုးသြားတဲ႔သူ ငယ္ခ်င္းေတြကို ရည္စူးျပီးေရးျဖစ္တာျဖစ္ပါတယ္။

Q: 1 5 ျမန္မာ႔ဂဇက္ကေန ပရိသတ္ကုိေျပာခ်င္တာေတြရွိရင္။ ျမန္ မာ႔ ဂ ဇက္ ကေတာ႔ ဟိုး အရင္္ ထဲ က က်ေနာ္ ႔ ရဲ ႔ အ ယူ အ ဆေတြ နဲ ႔ အ ႏု ပ ညာကို ပါ ေမးျပီး ေဖာ္ ျ ပေပးခဲ ႔ ပ ါတယ္ ။ ျမန္ မာ႔ ဂ ဇက္ ကိုေ ရာ။ အခု ေမးခြ န္းေတြေ မးေပးတဲ ႔ မညိဳခက္္ေက်ာ္ကိုေရာ အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အေမရိကားမွာရွိတဲ႔ျမန္မာေတြကို လည္း ေက်းဇူး တင္ ပ ါတယ္ ။ က်ေနာ္ ႔ ရဲ ႔ မ ဟု တ္ တဲ ႔ေ ကာလဟလသတင္းေတြ ပ ်ံ ႔ေ နရင္ ေျဖရွင္းေပးတ႔ဲ က်ေနာ္႔ပရိသတ္ေတြလည္း အေမရိကားမွာရွိပါတယ္။ အဲ႔ဒီ႔အတြက္လည္း သူ တို ႔ ကို သိ ပ္ေ က်းဇူး တင္ ပ ါတယ္ ။ က်ေနာ္ ႔ အ ႏု ပ ညာ "ေရာသမေမႊ " ထြ က္ တု န္း က နား အ ရ သာ ခံ ခဲ ႔ တဲ ႔ ခ ် စ္ ပ ရိ သ တ္ ၾ ကီး လ ွ ်ာ အ ရ သာ ခံ ရေ အာ င္ အ ခု က ်ေ နာ္ ႔ ရဲဲ ႔ "ေရာသမႏွ ပ္ " လက္ ဖ က္ ထ ြ က္ လာရင္္ လ ည္း အားေပးၾကပါလို ႔ေ ျပာခ်င္ ပ ါတယ္ ။ အေမရိကားက ပရိသတ္အားလံုး စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာျပီး လုပ္ငန္းကိစၥအားလံုး အဆင္ေျပတိုးတတ္ပါေစလို႔။

e0rtMudrfajrmuf

jynfolY*kPf&nfqk

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ န၀မအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူ႔ ဂု ဏ္ ရ ည္ ဆုေ ၾကညာပြဲ အ ခမ္း အနားကို New York ျပည္နယ္၊ Albany ၿမိဳ႔၊ Open Bible Baptist Church တြင္ ေမလ၂၆ရက္၊ ေန႔လယ္၂နာ ရီမ၆ ွ နာရီထက ိ ်င္းပခဲသ ႔ ည္။ ၂၀၁၈ခုႏစ ွ အ ္ တြက္ ျပည္သဂ ႔ူ ဏ ု ရ ္ ည္ဆရ ု င ွ က ္ ို " ရန္ကန ု ၿ္ မိဳအ ႔ ေျခစိက ု ္ မြတ္စ္လင္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆး႐ံု " ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ ၾကျပီး ျပည္သဂ ႔ူ ဏ ု ရ ္ ည္အသင္း ဗဟိအ ု လုပအ ္ မႈေဆာင္အဖြက ႔ဲ ခ်ီးျမႇငသ ့္ ည့္ ျပည္သဂ ႔ူ ဏ ု ရ ္ ည္ (အထူးဆု) ဆုရွင္မ်ားမွာ ၁။ ႏြမ္းပါးပညာေရး အလွဴအဖြဲ႔ ၂။ ေဒါက္တာျမတ္စႏၵာသန္႔ (ျမင့္မိုရ္ေမတၱာ ခိုနားရာ တည္ေထာင္သူ) ၃။ ယံုၾကည္ရာ အသိပညာျပန္႔ပြားေရးအသင္း တို႔ျဖစ္သည္။ "ျပည္ သူ ႔ ဂု ဏ္ ရ ည္ ဆု က ၂၀၁၀ခု ႏ ွ စ္ ထဲ က စခဲ ႔ ျ ပီး အခု ၈ ႏွ စ္ ၊ ၉ႏွ စ္ ရ ွိ လာတဲ ႔ အ ခါမွာ က်ေနာ္ တို ႔ ကို အစိုး ရဆီ မ ွာ Grantေလွ ်ာက္ လို ႔ ရ ျပီး လု ပ္ေ နၾကတယ္ ထ င္ေ နတဲ ႔ သူ ေတြ လ ည္း ရွိ ပ ါတယ္ ။ မဟု တ္ ပ ါဘူး ။ က်ေနာ္ တို ႔ ဆီ မ ွာ ေစတနာရွ င္ေ တြ လ ွ ဴ ၾကတဲ ႔ အလွ ဴ ခံ ျ ဖတ္ ပို င္း ငါးမူး ၊တက်ပ္ က အစ ရွိ ပ ါတယ္ ။ က်ေနာ္ တို ႔ အ သင္း က 501(c) တရား၀င္ရထားတဲအ ႔ သင္းျဖစ္ျပီး ဒီႏစ ွ ဆ ္ ရ ို င္ Arizona က CEC တစ္ေယာက္ကေန $5, 000 လွဴပါတယ္။ ဂုဏ္ျပဳပြဲေတြလုပ္တဲ႔အခါမွာ အလွဴေငြေတြထဲက လံုး၀မသံုးဘဲ CEC ေတြတဦးစီက ပိုက္ဆံစိုက္ထုတ္ျပီး လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဆုေရြးခ်ယ္တဲ႕အပိုင္းမွာေတာ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္လိုအပ္တဲ႔က႑ေတြကို ဦးစားေပးေရြးပါတယ္။ ကိုယ္ကဂုဏ္ျပဳလိုက္တဲ႔ဂုဏ္ျပဳ မႈကအလြဲျဖစ္သြားမွာမို႔ ေသခ်ာလည္း စိစစ္ရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကို ယံုၾကည္လို႔လွဴ ထားတဲ ႔ အ လွ ဴ ရွ င္ေ တြ ကို က်ေနာ္ တို ႔ က ေလးစားတန္ ဖိုး ထားရမွာ ျဖစ္ တဲ ႔ အ တြ က္ ပ ါ။ ဆုေရြးခ်ယ္ပစ ံု နစ္ Chapter 20 က လူေတြက ရထားတဲစ ႔ ာရင္းကို ဆုမေပးခင္ ၁လေစာျပီး ျဖန္႔တယ္။ ပထမအၾကိမ္အစည္းအေ၀းလုပ္ျပီး မဲေပးတယ္။ ဇကာတင္ထြက္လာတယ္။ ဇကာတင္ထြကလ ္ ာတဲအ ႔ ခါမွာ အက်ိဳး၊ အျပစ္ေတြကို ပြငပ ႔္ ြငလ ႔္ င္းလင္းေဆြးေႏြးၾကတယ္။ အဲ႔ဒီ႔ေနာက္ ဒုတိယအၾကိမ္မဲေပးေရြးၾကပါတယ္။ Chapter တစ္ခုကို တစ္မဲပဲေပးရတာမို႔ Chapter တစ္ခုခ်င္းစီက အဖြဲ႔၀င္ေတြက ဒီတစ္မဲမေပးခင္ ဘယ္သူ႔ကိုမဲအမ်ားဆံုးေပး မယ္ဆိုတာကို အခ်င္းခ်င္းမဲအရင္ခြဲျပီး အမ်ားဆံုးတစ္ဦး(သို႔)တစ္ဖြဲ႔ကိုသာ Chapter တစ္ခုစီက မဲတစ္မဲေပးရတာျဖစ္ပါတယ္။ U.S. မွာ Chapter ၁၆ခု၊ U.K, Korea, Japan, Singapore တို႔မွာတစ္ခုစီရွိပါတယ္" ဟု ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း Los Angeles Chapter မွ ကိုေက်ာ္၀ဏၰက ျမန္မာ႔ဂဇက္သို႔ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္္။


Myanmar Gazette

owif;rsm;

www.MyanmarGazette.net

(jymokd 1380) July 2018 A 29

aw;oH&Sifeef;cifcifZH\ 'kwd,ajrmufpD;&D; ]cspfcGifhav;rsm;} xGuf&Sd

ajrmufOD;q&mawmfomoemjyKvkyfief;rsm; ေဒါက္ တာေအဒါေဇာ္ဦးစီးသည္႔ ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ဦး၀ါယမိႏၵ၏ ၉ရက္တရားစခန္းကို Los Angeles ရွိ Burma Buddhist Monastery တြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္၁၆မွ၂၄ထိက်င္းပခဲ႔ရာ ေယာဂီ၈၅ပါးစာရင္းေပးသြင္းခဲ႔ျပီး ေန႔စဥ္ေယာဂီ၇၂ပါးပံုမွန္တရားစခန္း၀င္ ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ " က်မတရားစခန္းေတြ ဖြင္႔ခဲ႔တာ အခုဆို ၁၅ၾကိမ္ရွိပါျပီ။ ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ ဒီမွာဖြင္႔ခဲ႔တဲ႔တရားစခန္း၇ၾကိမ္ မွာ ေနာက္္ ပို င္း ၅ၾကိ မ္ေ လာက္ ဦး စီး ဖြ င္ ႔ ပ ါတယ္ ။ ေနရာထို င္ ခ င္း ၊ ဆြ မ္း ကု သုိ လ္ ရ ွ င္ စီ စ ဥ္ မ ႈ ၊ စားေရးေသာက္ေ ရးေ၀ယ်ာ၀စၥေ တြ ကို စည္းကမ္းတက်ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း စည္းကမ္းၾကီးသူမို႔ က်မတို႔ကလည္း အစစအရာရာစည္းကမ္းနဲ႔ ေဆာင္ရက ြ ရ ္ ပါတယ္။ တရားစခန္းကို ၾကိဳတင္စာရင္းေပးထားမွသာ တရားစခန္း၀င္ဖ႔ို ခြငျ႔္ ပဳပါတယ္။ ၉ရက္တရားစခန္းမွာ လိတ ု ာမွနသ ္ မွ် စီစဥ္ရတာမိ႔ု က်မကိယ ု တ ္ င ို တ ္ ရား၀င္ဖက ႔ို ဘယ္လမ ို ွ မျဖစ္ႏင ို ပ ္ ါဘူး။ တရားလိခ ု ်င္တသ ႔ဲ ူေတြ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာတရားအားထုတႏ ္ င ို ဖ ္ န ႔ို ႔ဲ တရားရေစဖို႔ ရည္ရြယ္ျပီး တရားစခန္္းေတြကိုစီစဥ္ျဖစ္တာပါ" ဟု ေဒါက္တာေအဒါေဇာ္က ျမန္မာ႔ဂဇက္သို႔ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

Los Angeles, West Hills ေန ေဒါက္တာ၀င္းေစာ+ မခင္္ေအးဇံတို႔၏ ေနအိမ္တြင္ ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္အရွင္၀ါယာမိႏၵအား ေန႔ဆြမ္း ဆက္ကပ္ကာ ဆရာေတာ္၏သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ေသာ California ျပည္နယ္၊ Fresno တြင္တည္ရွိသည္႔ 2.13 Acre ရွိေသာ Mauyk Oo Dahmma Center အတြက္ အလွဴေငြေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္၂၅ နံနက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ မိိသားစုမ်ားႏွင္႔ ဓမၼမိတ္ေဆြ ၃၀ခန္႔ၾကြေရာက္ခဲ႔ၾကသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ငါးပါးသီလခံယူကာ ဆရာေတာ္က ေမတၱာသုတ္တရားႏွင္႔ ေကာင္္းမႈကသ ု လ ုိ ျ္ ပဳသည္အ ႔ ခါ ထားရမည္႔ စိတ္ေနစိတထ ္ ားႏွင႔္ ဆုေတာင္းမမွားမလြရ ဲ မည္အ ႔ ေၾကာင္း ေဟာၾကားေတာ္မပ ူ ါသည္။ ထိ႔ေ ု နာက္ ေန႔ဆမ ြ ္းဆက္ကပ္က ္ ာ ေဒါက္တာ၀င္းေစာ+ မခင္္ေအးဇံ၊ သား ေ၀လင္းေစာ၊ ဇံမင္းေစာမိသားစု၊ ကြယလ ္ န ြ သ ္ ဖ ူ ခင္ၾကီး (Dr. ထြန္းေအာင္ဇ)ံ အားရည္ စူး ျပီး မိ ခ င္ေ ဒၚအို င္ ရ င္း ခင္ေ စာဇံ ႏ ွ င္ ႔ သားသမီး မ်ားျဖစ္ ၾ ကေသာကိုေ စာေ၀ဇံ + မၾကဴၾကဴ၊ ေဒါက္ တာေက်ာ္ ဦး +မခင္ ၾ ကည္ ဇံ မိသားစု၊ မခင္မာဇံ၊ ကိဖ ု ိုးကဲ+မနန္းခင္ခင္ဇမ ံ သ ိ ားစု၊ မခင္မမ ိ ဇ ိ ႏ ံ ႏွင႕္ ၾကြေရာက္လာေသာဓမၼမတ ိ ္ေဆြအသီးသီးတိက ႔ု ဆရာေတာ္၏ U.S. တြင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေရစက္ခ်ကာ လွဴဒါန္းခဲ႔သည္။ " U.S. မွာ သာသနာေအာင္ျပီး ျမန္မာလူမ်ိဳးမိသားစုသဒၶါရွိသူမ်ား ကုသုိလ္တရားပြားမ်ားႏိုင္ဖို႔ Fresno မွာ Mauyk Oo Dahmma Center ကို တည္ေထာင္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ Fresno Mauyk Oo Dahmma Center ကစျပီး U.S. တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကုသိုလ္စိတ္ေတြ အမွ်ေ၀မယ္။ အျခားႏိင ု င ္ ံေတြကို သာသနာျပဳႏိင ု ဖ ္ ႔ို ရည္ရ ္ ယ ြ တ ္ ယ္။ ပရိပတၱသ ိ ာသနာေတာ္ၾကီးျပန္ပ ႔ ြားေအာင္ေဆာင္ရက ြ ဖ ္ အ ႔ို တြက။္ အေမ ရိကားမွာေမြးတဲ႔ျမန္မာကေလးေတြကို ျမန္မာဘာသာစကားသင္ေပးမယ္။ ဒီကေလးေတြျမန္မာစာတတ္ပါမွ ျမန္မာဆရာေတာ္မ်ားၾကြ ေရာက္လာခ်ိနမ ္ ွာ တရားနာႏိင ု မ ္ ယ္။ ဗုဒဘ ၶ ရ ု ားရွငသ ္ ာသနာၾကီးေရရွညတ ္ ည္တျ႔ံ ပီး ကမၻာျဖန္႔ေ၀ဖိရ ႔ု ည္ရယ ြ ျ္ ပီး ရခိင ု ျ္ ပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးမွာ

Lal Thanga, DDS

L

os Angeles တြင္ေနထိင ု ္ေသာ ေတးသံရင ွ န ္ န္းခင္ခင္ဇ၏ ံ ဒုတယ ိ ေျမာက္ေတးစီးရီး "ခ်စ္ခင ြ ႔ေ ္ လးမ်ား" DVD ကို ၂၀၁၈ခုႏစ ွ ၊္ ေမလကုနတ ္ င ြ ္ The Sun Music Production မွ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္သည္။ ေတးေရး က စမင္းသိုက္၊ မင္းကို၊ Browny, ကိုလင္း၊ သွ်င္မင္းတို႔ေရး စပ္ထားေသာအခ်စ္သခ ီ ်င္း၁၀ပုဒပ ္ ါ၀င္ျပီး Art Robots Naing Zaw က တီးခတ္ကာ Studio Esus 5 တြင္ အသံဖမ္းခဲ႔သည္။ "ခ်စ္ခြင္႔ေလးမ်ား" DVD ကို ေတးေရး ေအာင္ႏိုင္စန္းက ရိုက္ကူးထားျပီး U.S. ရွိ ျမန္မာဆိုင္မ်ားတြင္ ၂၀၁၈၊ ဇြန္လမွစျပီး ၀ယ္ယူႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။ ေတးသံရွင္ နန္းခင္ခင္ဇံသည္ ၁၉၉၂ခုႏွစ္မွာစျပီး America တြင္ျပဳလုပ္သည္႔ Stage Show မ်ားတြင္ အျခားျမိဳ႔ခံအဆိုရွင္မ်ားႏွင္႔အတူသီဆိုခဲ႔ျပီးျမန္မာျပည္မွလာေရာက္ေသာ ျမန္မာေတးသံရွင္မ်ားေဖ်ာ္ေျဖသည္႔ Stage Show မ်ားတြင္ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ႔သည္။ " တစ္ ရ က္ေ တာ႔ ကို ယ္ ပို င္ေ ခြ တေခြ ထု တ္ မ ယ္ ရ ည္ ရ ြ ယ္ ျ ပီး ၂၀၀၅၊ ၂၀၀၆ေလာက္ မ ွာ ေ တး သံ ရ ွ င္ ဂေ ရ ဟ မ္ နဲ ႔ M e t a l Zo n e တီး ၀ို င္း ၊ အ သံ ဖ မ္း P T L မ ွာ စံု တ ြဲ သီခ်င္းေတြစလုပခ ္ တ ႔ဲ ယ္။ Alex ေလးကိက ု ယ ို ဝ ္ န္ရသြားလိ႔ု အေခြကို ဆက္မလုပျ္ ဖစ္ခဘ ဲ့ ူး။ သားနည္းနည္းၾကီးလာတဲအ ႔ ခ်ိန္ ၂၀၁၄မွာ အေခြထပ္လပ ု မ ္ ယ္ဆတ ို ဲစ ႔ တ ိ က ္ ူးေပါက္လာျပီး 2015 မွာ ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္နဲ႔ေကာ္ပီသီခ်င္း ၇ပုဒ္ပါ၀င္တဲ႔ “ခံစားခ်က္မ်ား" ေတးစီးရီးကို ထုတ္ခဲ႔တယ္။ ဦးသစ္မင္းက မဆံုးခင္ ၂ပုဒ္ေရးေပးခဲ႔တယ္။ ကိုခင္စိုး(တခ်ိန္က Aurora အဖြဲ႕မွာ တီးခဲ့တဲ့သူ) က Music Arrangement လုပ္ေပးခဲ႔တယ္။ Studioကေတာ့ အရင္ ရဲေခါင္(ေမ) San Jose, California မွာသြင္းခဲတ ႔ ယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ စာနယ္ဇင္းပြမ ဲ လုပခ ္ ဘ ႔ဲ ူး။ Legacu Online ပဲ တ င္ ခဲ ႔ တ ယ္ ။ America မွာေတာ့ Promotion လု ပ္ ခဲ့ တ ယ္ ။ အခု ဒု တိ ယ အေခြ " ခ်စ္ ခ ြ င့္ေ လးမ်ား"ေတးစီး ရီး မွာေတာ့ ၂၀၁၈ခု ႏ ွ စ္ ၊ ေဖေဖာ္ ၀ ါရီ မ ွာ ရန္ကန ု က ္ ျို ပန္လာျပီး စာနယ္ဇင္းပြလ ဲ ပ ု ခ ္ တ ႔ဲ ယ္။ DVD နဲ႔ အျခားရိက ု က ္ ူးေရးေတြလပ ု ခ ္ တ ႔ဲ ယ္။ ဒီ အေခြ ကို ၂၀၁၇ခု ႏ ွ စ္ ၊ ေမလမွာ စၿပီး သီ ခ ်င္းေတြ စ စု ခဲ ႔ ပ ါတယ္ ။ Los Angeles မွာ ကို ယ္ ပို င္ သီ ခ ်င္းေလးေတြ နဲ ႔ေ ဖ်ာ္ေ ျဖခ်င္ တဲ ႔ စိ တ္ ကူး လည္း ရွိ တာမို ႔ ကို ႏို င္ေ ဇာ္ ဒီ ကုိ လာလည္ တု န္း မွာ သူ နဲ ႔ေ တြ ႔ ျ ပီး အေခြ ထု တ္ ဖို ႔ စိ တ္ ကူး ရတာျဖစ္ ပ ါတယ္ ။ နန္း ခင္ ရဲ ႕ "ခ်စ္ ခ ြ င့္ေ လးမ်ား"ေတးစီး ရီး ကို ခ်စ္ တဲ့ ပ ရိ တ္ သားမ်ား ႀကိ ဳ က္ ႏ ွ စ္ သ က္ မ ယ္ လို ႔ေ မွ ်ာ္ လင့္ပါတယ္။ ခံစားခ်က္တိုက္ဆိုင္မူရွိတဲ့သူေတြေတာ့ႀကိဳက္ပါလိမ့္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ နန္းခင္ရဲ႕သီခ်င္းေလးေတြကိုအားေပးၾကပါလို႔။ ေနာက္လဲဒီထက္မကေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားသီဆိုပါ့မယ္" ဟု ေတးသံရွင္နန္းခင္ခင္ဇံက ျမန္မာ႔ဂဇက္သို႔ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ႏွစ္၂၀၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပုလဲျမိဳ႔သစ္မွာ ေက်ာင္းေဆာက္္ျပီးသာသနာျပဳလာတာ ၁၀ႏွစ္ရွိျပီး ျပည္တြင္းမွာသာသနာျပဳရတာ ဆရာေတာ္ အားရေက်နပ္တယ္။ ျပည္ပသာသနာျပဳလို စိတ္လည္းရွိတာေၾကာင္႔ ဘုန္းဘုန္းကိုအဓိကပံ႔ပိုးေပးသူ Dr. တင္မာထြန္း(New York), ေဒၚေအးေက်ာ႔(Los Angeles), ေဒၚျမင္ျ႔ မင္ရ ႔ (ီ Fresno) တိသ ႔ု ံုးဦးက U.S. မွာ သာသနာျပဳဖိ႔ု စတင္ကူညီပါတယ္" ဟု ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ဘုရားအရွင္၀ါယာမိႏၵက ျမန္မာ႔ဂဇက္သို႔ မိန္႔ၾကားခဲ႔ပါသည္။ Mauyk Oo Dahmma Center အတြက္အလွဴေငြလွဴဒါန္းလိုသူမ်ား ကို Fresno ျမိဳ႔ေန ဒကာမ Dr. က်င္က်င္ဦးက လက္္ခံေကာက္ယူေပးလ်က္ရွိရာ New York, Sacremento ျမိဳ႔မ်ားႏွင္႔ Georgia ျပည္နယ္မွ ကုသုိလ္ရွင္မ်ားလွဴဒါန္းလ်က္ရွိၾက ျပီး ေက်ာင္္းအလွဴရွင္မ်ားသည္ ေဒါက္တာက်င္က်င္ဦး (၅၅၉)-၃၂၂-၅၉၉၃ သို႔လည္း ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

jrefrmwdkif;&if;om;rsm;twGuf txl;EIef; “It’s time for your Dental Check Up, Maintain and Upgrade Oral Health!” • General dentistry, • Extraction including Wisdom teeth, • Root Canals including Molars. • Cosmetic Veneers, Crowns and Bridges, • Implants (Individual and full mouth restorations) with Zirconian crowns • Braces consultation! • All Major Dental PPOs Accepted • Denti-Cal/Medical Accepted Now • Seniors' Discount applied • Affordable Payment Plans available with 0% Interest! (Please call in!) Address:

Tel: (626) 357 9909 Fax: (626) 358 7245 Laldentaloffice@yahoo.com www.lalthangadds.com, www.laldds.com

1755 E. Huntington Dr, Ste 101 Duarte, CA 91010

3750 74th St. Jackson Heights, NY 11372 (929) 395 4334

YaMunaJewels@Gmail.com


aMumfjim -

Myanmar Gazette

Advertisements

All American Dental

(jymokd 1380) July 2018 A 30

www.MyanmarGazette.net

a'gufwmwifwifjr jrefrmrsm;twGuf txl;EIef;.... Most Insurance Accepted Cash, Credit card vufcHygonf/

Office Hours: Mon - Fri: 10:00 am ~ 6:00 pm Sat: 10:00 am ~ 4:00 pm

626-288-2886 626-272-9891

7551 Garvey Ave., Rosemead, CA 91770

ေဆးေသာက္ရန္မလို၊ ေဆးထိုးရန္မလို၊ ခြဲစိပ္ရန္မလိုေသာနည္းျဖင့္ အထူးကုသေပးပါသည္။ ပထမဆံုးအၾကိမ္လာေရာက္သူမ်ားအတြက္ စမ္းသပ္ျခင္း အခမဲ့

ျမန္မာမ်ားအတြက္ အထူးႏႈန္း

Dr. George Win, DC

Doctor of Chiropractic, Functional Medicine

Board member of DACBN (Diplomat American Chiropractic Neurology Board)

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Headache ေခါင္းကိုက္ Neck Pain ဇက္ေၾကာတက္ Low Back Pain ခါးနာ Sciatica အေၾကာတင္ Arthritis အဆစ္အျမစ္ေယာင္ Hypothyroidism

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Sholder/Arm Pain Carpel Tunnel Syndrome Knee Pain ဒူးဆစ္နာ Diabetes ဆီးခ်ိဳ High Blood Pressure ေသြးတိုး Numbness ေျခလက္ထံုက်ဥ္

Accepts All PPO, Medicare & Car Accident Cases

United Integrated Healthcare Center Medical Center · Chiropractor · Acupuncture

2630 San Gabriel Blvd, #200 Rosemead, CA 91770

(626) 280-9968

Office hours: Mon-Fri 9 am–12 pm & 2pm–6:30pm Sat 9:00 a.m. – 1:00 p.m.

www.unitedintegratedhealth.com

Dr. NYI NYI WIN DDS Dr. PHUU PWINT HAN DDS, PhD

 

9866 Garvey Ave Ste #A El Monte, CA 91733 626-350-6222 626-350-9881

ျမန္မာ-အေမရိကန္မ်ား၏ သြားႏွင့္ခံတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ က်ေနာ္တို႔၏ Garvey Dental Group မွ အရည္အေသြးျမင့္လက္ရာ၊ ႐ိုးရွင္း၍ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ကုထုံးတို႔ျဖင့္ တာဝန္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ပါရေစ။

&[ef;?oHCmawmfrsm;tm; tcrJhukoay;ygonf/ DENTI-CAL ႏွင့္ PPO Insurances မ်ား လက္ခံ ပါသည္။ Insurance မရွသ ိ မ ူ ်ား အား Digital X-Ray, Examination and Consultation

အခမဲ႔အျပင္ လိုအပ္ေသာကုသမႈမ်ားကို

OPEN Sat & Sun

အထူးေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Monday 9:00 am - 6:00 pm Thursday 9:00 am - 6:00 pm Saturday 9:00 am - 4:00 pm Sunday 11:00 am - 4:00 pm

a'gufwmwifwifjrifh

Shu-May Lee MD Internal Medicine

1800 Sullivan Avenue Suite 105 Daly City, CA 94015

Tel: (650) 755-2690 Fax: (650) 755-2606

Bay Area &Sdjrefrm?w&kwfrdom;pkrsm;twGuf


Myanmar Gazette

aMumfjimrsm; - Advertisements

(jymokd 1380) July 2018 A 31

www.MyanmarGazette.net

We Accept Medi-Cal and Most Insurance Plans

Time toCelebrate

Transferring Prescriptions is EASY! Call us with your Rx Numbers or bring your containers

Rachel Chhek, Pharm.D. Pharmacy Owner

Languages: We speak English, Mandarin, Cantonese, Vietnamese, Spanish and Myanmar

t(626) 578 9991 Next to Dr. Yong Wang & Dr. May Li Wang Clinic.

CNC Aurora Pharmacy 11245 Lower Azusa Rd, El Monte, CA 91731 Inside Aurora Medical Center

aq;0,f&if Exclusive rSmpdwfcs&w,f

Tel: (626) 542 3374 Fax: (626) 542 3294

San Gabriel Valley w0Srf;wGifaexdkifol jrefrmrdom;pkrsm;xHodkY tdrfta&muftcrJhydkYaqmifay;onf/

tar&dujynfaxmifpk jynfe,ftoD;oD;rS rSm,laomjrefrmrsm;xHodkYvnf; pmwdkufrSwqifh tdrfta&muf tcrJhydkYí0efaqmifrIay;ygonf/ zHk;ESifhar;jref;pHkprf;yg/ CNC Rose Pharmacy / D gjy y f 420 W Rowland St. Gif qdkifcGJrsm;zGifhvSpfvdku w Y k d w e t n o M l E Covina CA 91723 Covina ESifh

.

owif;aumif;...

Inside Magan Medical Clinic

(626) 966 9888

Fax:

ေအာက္ပါေ၀ဒနာမ်ားကို သင္ခံစားေနရပါသလား...?

Dr. Min Lwin Dr. Tin Tin Htwe San Gabriel Office

SU P We

ER

C

1739 S San Gabriel Blvd San Gabriel CA 91776 Ph: (626) 288-5777

E

L

ar S e M F I o r

Y

DENTAL o e

ur •Cosmetic Dentistry (Veneer, White Filling,Teeth Whitening) •Painless Treatment. •Senior Discount(50% Off UCR)

il Sm

Call us today for FREEXRAYS FREEEXAM FREECONSULATION

www.SuperSmileDental.com

• ရင္ဘတ္ေအာင္႔ျခင္း(သို႔) အသက္ရႈၾကပ္ျခင္း • မူးေ၀ျခင္း(သို႔) သတိလစ္မတတ္ျဖစ္ျခင္း • ရင္တုန္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း • ေျခလက္ေလးလံကာမသက္မသာျဖစ္ျခင္း ေျခသလံုးၾကြက္သားနာက်င္ျခင္း(သို႔) ေျခလက္မသယ္ခ်င္ျဖစ္ျခင္း • ေျခသလံုးမွာ အနာမ်ားျဖစ္ျခင္း

WAH WAH HTUN, MD

GENERAL & INTERVENTIONAL CARDIOVASCULAR DISEASES ႏွလံုးႏွင္႔ေသြးေၾကာေရာဂါအထူးကုဆရာ၀န္

ေဒါက္တာ ၀ါ၀ါထြန္း ႏွလံုးႏွင္႔ ေသြးေၾကာေရာဂါမ်ားအတြက္ ေခတ္မွီစက္သစ္ၾကီးမ်ားျဖင္႔ ေရာဂါရွာေဖြစမ္းသပ္ကာ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။


aMumfjimrsm; - Advertisements

Myanmar Gazette

(jymokd 1380) July 2018 A 32

www.MyanmarGazette.net

lumineers(veneers)

Stanford University Campus OW N 555 Salvatierra Walk, -N PE Stanford, CA 94305 Tel: (650) 285-1055 O

445 Emerson St. Palo Alto, CA 94301 Tel: (650) 323-6543

Burma Ruby

326 University Ave, Palo Alto, CA 94301 Tel: (650) 285-2770

San Carlos

680 Laurel St. San Carlos, CA 94070 Tel: (650) 592-1852

Expires: 01-01-17

Zoom! about an hour in office bleaching

,ckjzwTeeth Whitening if;, vl m $249 Reg. $450 ygu txl;aps;

Belmont

fydk

Palo Alto

Cleaning Deep Cleaning Filling Sealant Extraction Tooth Whitening Root Canals Crown & Bridge Denture Implant

1000 Sixth Ave, Belmont, CA 94002 Tel: (650) 591-4156

Burlingame

1219 Burlingame Ave. Burlingame, CA 94010 Tel: (650) 381-9756

SF - Nob Hill

1608 Polk St San Francisco, CA 94109 Tel: (415) 610-4333

A TASTE OF BURMA www.RangoonRuby.com www.facebook.com/RangoonRuby

*Free consultation for orthodentic only(by appointment only) ACCEPTS MEDI-CAL, HEALTHY FAMILY (DELTA DENTAL PLAN) MOST INSURANCES ACCEPTED NEW PATIENTS AND CHILDREN WELCOME

May Valley Dental Center Ma May Thet Naing D.D.S General & Cosmetic Dentistry

11766 Valley Blvd. El Monte, CA 91732

ay Saturd n e p O day & Sun

Tel. (626)-448-5000 Daily - 9Am to 6pm

6850 Lincoln Ave.Suite 100 Buena Park , CA 90620 Tel. (714)-229-1888

Open: Mon-Sat 9Am to 6pm

We Speak:English, Spanish, Mandarin, Cantonese, Vietnamese and Burmese. www.MayValleyDental.com info@mayvalleydental.com

Myanmar Gazette July 2018  

The Myanmar Gazette July 2018 Vol 6 / Issue 7 #115 Printed in Los Angeles

Myanmar Gazette July 2018  

The Myanmar Gazette July 2018 Vol 6 / Issue 7 #115 Printed in Los Angeles

Advertisement