Page 1

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

MIS (Management Information System)


หัวขอบรรยาย www.themegallery.com

• • • • • •

ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ลักษณะสําคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจัยที่ทําใหเกิดความลมเหลวในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช สวนประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประเภทของระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรทํางาน

Company Logo


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS)

www.themegallery.com

• ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หมายถึง ระบบที่รวบรวมและจัดเก็บ ขอมู ลจากแหลง ข อมู ลต าง ๆ ทั้ง ภายใน และภายนอกองค การอย า งม งมีี หลักเกณฑ เพื่อนํามาประมวลผลและจัดรูปแบบใหไดสารสนเทศที่ชวย สนับสนุนการทํางาน และการตัดสินใจในดานตาง ๆ ของผูบริหารเพื่อให ให การดําเนินงานขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

Company Logo


ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ www.themegallery.com

โดยพื้นฐานของเทคโนโลยียอมมีประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติให เจริญกาวหนา แตเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับวิถีความเปนอยูของ สังคมสมัยใหมอยูมาก ลักษณะเดนที่สําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้ • เทคโนโลยีสารสนเทศชวยเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทํ า งาน ในการประกอบการทางด า นเศรษฐกิ จ การค า และการอุ ต สาหกรรม จําเปนตองหาวิธีในการเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน คอมพิวเตอรและระบบสื่อสารเขามาชวยทําใหเกิดระบบอัตโนมัติ ในระบบการ จัดการทุกแหงตองใชขอมูลเพื่อการดําเนินการและตัดสินใจ ระบบธุรกิจจึงใช เครื่องมือเหลานี้ชวยในการทํางาน เชน ใชในระบบจัดเก็บเงินสด จองตั๋วเครื่องบิน เปนตน Company Logo


ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) www.themegallery.com

• เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเปนแบบกระจาย เมื่อมีการพัฒนา ระบบขอมูล และการใชขอมูลไดดี การบริการตางๆ จึงเนนรูปแบบการบริการแบบ กระจาย ผู ใ ช ส ามารถสั่ ง ซื้ อ สิ น ค า จากที่ บ า นสามารถสอบถามข อ มู ล ผ า นทาง โทรศัพท นิสิตนักศึกษาบางมหาวิทยาลัยสามารถใชคอมพิวเตอรสอบถามผลสอบ จากที่บานได • เทคโนโลยีส ารสนเทศเปน สิ่งจํา เปน สํ า หรับการดํา เนิน การในหนว ยงานตา งๆ ป จ จุ บั น ทุ ก หน ว ยงานต า งพั ฒ นาระบบรวบรวมจั ด เก็ บ ข อ มู ล เพื่ อ ใช ใ นองค ก ร ประเทศไทยมีระบบทะเบียนราษฏรที่จัดทําดวยระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล ระบบการจัดเก็บขอมูลภาษี ในองคการทุกระดับเห็นความสําคัญที่จะนําเทคโนโลยี มาใช Company Logo


ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) www.themegallery.com

• เทคโนโลยี ส ารสนเทศเกี่ ย วข อ งกั บ คนทุ ก ระดั บ พั ฒ นาการด า น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทํ า ให ชี วิ ต ความเป น อยู ข องคนเกี่ ย วข อ งกั บ เทคโนโลยี ดังจะเห็นไดจาก การพิมพดวยคอมพิวเตอร การใชตาราง คํานวณ และใชอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมแบบตางๆ เปนตน

Company Logo


ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ www.themegallery.com

• การกําเนิดของคอมพิวเตอรเมื่อประมาณหาสิบกวาปที่แลว เปนกาวสําคัญที่นําไปสู ยุคสารสนเทศ ในชวงแรกมีการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องคํานวณ แต ต อ มาได มี ค วามพยายามพั ฒ นาให ค อมพิ ว เตอร เ ป น อุ ป กรณ สํ า คั ญ สํ า หรั บ การ จัดการขอมูล เมื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสไดกาวหนามากขึ้น ทําใหสามารถสราง คอมพิวเตอรที่มีขนาดเล็กลง แตประสิทธิภาพสูงขึ้น สภาพการใชงานจึงใชงานกัน อยางแพรหลาย ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอชีวิตความเปนอยูและสังคมจึง มี ม าก มี ก ารเรี ย นรู แ ละใช ส ารสนเทศกั น อย า งกว า งขวาง ผลของเทคโนโลยี สารสนเทศโดยรวมกลาวไดดังนี้

Company Logo


ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) www.themegallery.com

• การสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภาพความเปนอยูของสังคมเมือง มีการพัฒนา ใชระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อติดตอสื่อสารใหสะดวกขึ้น มีการประยุกตมาใช กับเครื่องอํานวยความสะดวกภายในบาน เชน ใชควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช ควบคุมระบบไฟฟาภายในบาน เปนตน • เสริมสรางความเทาเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศทํา ใหเกิดการกระจายไปทั่วทุกหนแหง แมแตถิ่นทุรกันดาร ทําใหมีการกระจายโอกาส การเรียนรู มีการใชระบบการเรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรูไปยังถิ่น หางไกล นอกจากนี้ในปจจุบันมีความพยายามที่ใชระบบการรักษาพยาบาลผาน เครือขายสื่อสาร

Company Logo


ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) www.themegallery.com

• สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนํา คอมพิวเตอรและเครื่องมือประกอบชวยในการเรียนรู เชน วิดิทัศน เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอรชวยสอน คอมพิวเตอรชวยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คํานวณระดับ คะแนน จัดชั้นเรียน ทํารายงานเพื่อใหผูบริหารไดทราบถึงปญหาและการแกปญหา ในโรงเรียน ปจจุบันมีการเรียนการสอนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน มากขึ้น • เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอยาง จํ า เป น ต อ งใช ส ารสนเทศ เช น การดู แ ลรั ก ษาป า จํ า เป น ต อ งใช ข อ มู ล มี ก ารใช ภาพถายดาวเทียม การติดตามขอมูลสภาพอากาศ การพยากรณอากาศ การจําลอง รูปแบบสภาวะสิ่งแวดลอมเพื่อปรับปรุงแกไข การเก็บรวบรวมขอมูลคุณภาพน้ําใน แมน้ําตางๆ การตรวจวัดมลภาวะ Company Logo


ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) www.themegallery.com

• เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปองกันประเทศ กิจการทางดานการทหารมีการใช เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณสมัยใหมลวนแตเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร และระบบ ควบคุ ม มี ก ารใช ร ะบบป อ งกั น ภั ย ระบบเฝ า ระวั ง ที่ มี ค อมพิ ว เตอร ค วบคุ ม การ ทํางาน • การผลิตในอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม การแขงขันทางดานการผลิตสินคา อุตสาหกรรมจําเปนตองหาวิธีการในการผลิตใหไดมาก ราคาถูกลงเทคโนโลยี คอมพิวเตอรเขามามีบทบาทมาก มีการใชขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารและการ จัดการ การดําเนินการและยังรวมไปถึงการใหบริการกับลูกคา เพื่อใหซื้อสินคาได สะดวกขึ้น

Company Logo


ปจจัยทีท่ าํ ใหเกิดความลมเหลว ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

www.themegallery.com

งานวิจัยของ Whittaker (1999:23) พบวา ปจจัยความลมเหลวที่เกิดจากการนําเทคโนโลยี สารสนเทศมาใชในองคกรมีสาเหตุหลัก 3 ประการ • การขาดการวางแผนที่ดีพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนจัดการความเสี่ยงไมดีพอ ยิ่งองคการ มีขนาดใหญมากขึ้นเทาใด การจัดการความเสี่ยงยอมจะมีความสําคัญมากขึ้นเปนเงาตามตัว ทําให คาใชจายดานนี้เพิม่ สูงขึน้ • การนํ า เทคโนโลยี ที่ ไ ม เ หมาะสมมาใช ง าน การนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศเข า มาใช อ งค ก าร จําเปนตองพิจารณาใหสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจหรืองานที่องคการดําเนินอยู หากเลือกใช เทคโนโลยีที่ไมสอดรับกับความตองการขององคการแลวจะทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาและ เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุ • การขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง การที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา ใชงานองคกรหากขาดซึ่งความสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงแลวก็ถือวาลมเหลวตั้งแตยังไมได เริ่มตน การไดรับความมั่นใจจากผูบริหารระดับสูงเปนกาวยางที่สําคัญและจําเปนที่จะทําใหการ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคการประสบความสําเร็จ Company Logo


การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชไมประสบความสําเร็จในดานผูใชงาน

www.themegallery.com

• ความกลัวการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ผูคนกลัวที่จะเรียนรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกลัววาเทคโนโลยีสารสนเทศจะเขามาลดบทบาทและความสําคัญในหนาที่การ งานที่รับผิดชอบของตนใหลดนอยลง จนทําใหตอตานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ • การไม ติ ด ตามข า วสารความรู ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย า งสม่ํ า เสมอ เนื่ อ งจาก เทคโนโลยีสารสเทศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก หากไมมั่นติดตามอยางสม่ําเสมอแลวจะทํา ให ก ลายเป น คนล า หลั ง และตกขอบ จนเกิ ด สภาวะชะงั ก งั น ในการเรี ย นรู แ ละใช เทคโนโลยีสารเทศ • โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศกระจายไมทั่วถึง ทําใหขาด ความเสมอภาคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเกิดการใชกระจุกตัวเพียงบางพื้นที่ ทําใหเปนอุปสรรคในการใชงานดานตางๆ ตามมา เชน ระบบโทรศัพท อินเทอรเน็ต ความเร็วสูง ฯลฯ Company Logo


ปจจัยแหงความสําเร็จของ MIS www.themegallery.com

• ผูบริหาร - ระบุความตองการ สารสนเทศ ไดชดั เจน และนําไปใชประโยชนไดจริง - สนับสนุนคาใชจายในการวางระบบการเก็บรวบรวม และ ประมวลผลขอมูล • ผูปฏิบัติ - มีความรู / ประสบการณ ดานการบริหารงาน และ ดานการวางระบบ - มีความสามารถใน การประสานงาน การสอบถามความตองการที่ แทจริง และ อธิบาย ใหผูบริหารเขาใจถึง วิธีการใชประโยชนจาก สารสนเทศ

Company Logo


สวนประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ www.themegallery.com

1.เครื่องมือในการสรางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2.วิธีการหรือขั้นตอนการประมวลผล 3.การแสดงผลลัพธ

Company Logo


1.เครื่องมือในการสรางระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ

www.themegallery.com

• หมายถึง สวนประกอบหรือโครงสรางพื้นฐานที่รวมกันเขาเปน MIS และชวยใหระบบสารสนเทศดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยจําแนก เครื่องมือในการสรางระบบสารสนเทศไว 2 สวน คือ 1.1 ฐานขอมูล (Data Base) ฐานขอมูล จัดเปนหัวใจสําคัญของระบบ MIS เพราะวา สารสนเทศที่มีคุณภาพจะมาจากขอมูลที่ดี เชื่อถือได ทันสมัย และถูก จัดเก็บอยางเปนระบบ ซึ่งผูใชสามารถเขาถึงและใชงานไดอยางสะดวก และรวดเร็ว ดังนั้นฐานขอมูลจึงเปนสวนประกอบสําคัญที่ชวยใหระบบ สารสนเทสมีความสมบูรณ และปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ Company Logo


1.2 เครื่องมือ (Tools) เปนเครื่องมือที่ใชจัดเก็บและประมวลผลขอมูลปกติระบบ สารสนเทศจะใชเครื่องคอมพิวเตอรเปน อุปกรณหลักในการ จัดการขอมูลซึ่งจะประกอบดวยสวนสําคัญตอไปนี้ 1.2.1 อุปกรณ (Hardware) คือ ตัวเครื่องหรือสวนประกอบ ของเครื่องคอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณ ระบบเครือขาย 1.2.2 ชุดคําสั่ง (Software) คือ ชุดคําสั่งที่ทําหนาที่รวบรวม และจัดการ เก็บขอมูลเพื่อใชในการ บริหารงาน หรือการ ตัดสินใจ

Company Logo


2. วิธีการหรือขั้นตอนการประมวลผล • การที่จะไดผลลัพธตามที่ตองการ จะตองมีการจัดลําดับ วางแผนงานและ วิธีการประมวลผลใหถูกตอง เพื่อใหไดขอมูล หรือสารสนเทศที่ตองการ

Company Logo


3. การแสดงผลลัพธ www.themegallery.com

• เมื่อขอมูลไดผานการประมวลผล ตามวิธีการแลวจะได สารสนเทศ หรือ MIS เกิดขึ้น อาจจะนําเสนอในรูป ตาราง กราฟ รูปภาพ หรือเสียง เพื่อใหการนําเสนอขอมูลมีประสิทธิภาพ จะขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูล และลักษณะของการนําไป ใชงาน

Company Logo


ประเภทของระบบสารสนเทศทีใ่ ชคอมพิวเตอรทํางาน www.themegallery.com

ถาพิจารณาในรายละเอียดหรือตามสภาพความเปนจริงขององคการ การที่ ธุรกิจจะไดมาซึ่งสารสนเทศสําหรับผูบริหาร จะตองมีขั้นตอนการปฏิบัติของแตละ สวนยอย ๆ ในระบบแตกกระจายออกไป เพื่อรับผิดชอบการทํางานเฉพาะในแตละ หนาที่ เพื่อใหไดสารสนเทศที่เหมาะสมสําหรับผูใช ซึ่งเราสามารถกลาววา กลุม ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS Subsystems) ไดเปน 4 ระบบ ตอไปนี้ 1. ระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ (Transaction Processing System) หรือ TPS 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) หรือ MIS 3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Supporting System) หรือ DSS 4. ระบบสนับสนุนผูบริหาร (Executive Support System : ESS) Company Logo


1. ระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ (Transaction Processing System) หรือ TPS

www.themegallery.com

• หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อใหทํางาน เกี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น งานภายในองค ก าร โดยใช เ ครื่ อ งมื อ ทาง อิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะคอมพิวเตอรเขามาเปนอุปกรณหลักของระบบ โดยที่ TPS จะชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานในแตละวันขององคการ ใหเปนไปอยางเรียบรอยและเปนระบบ เชน ใบสั่งสินคา ใบเสร็จชําระ เงิน จํานวนสินคาคงคลัง และจํานวนผลผลิต ระบบประมวลผลรายการ ชวยหัวหนางานสรางฐานขอมูลที่เปนพื้นฐานสําหรับระบบสารสนเทศ อื่นๆ Company Logo


2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

www.themegallery.com

• ทําหนาที่นําขอมูลจากระบบประมวลผลรายการมาสรุปใหเปนรายงาน สํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารระดั บ กลาง เช น รายงานสรุ ป ยอดขายรายสั ป ดาห รายงานตารางการผลิต เปนตน

Company Logo


www.themegallery.com

3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Supporting System)

• หมายถึง ระบบสารสนเทศที่จัดหารหรือจัดเตรียมขอมูลสําคัญสําหรับ ผูบริหาร เพื่อจะชวยในการตัดสินใจแกปญหาหรือเลือกโอกาสที่เกิดขึ้น ปกติ ป ญ หาของผู บ ริ ห ารจะมี ลั ก ษณะที่ เ ป น กึ่ ง โครงสร า ง (Semistructure) และไมมีโครงสราง (Non-structure) ซึ่งยากตอการวาง แนวทางรองรับ หรือแกปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประการสํา คั ญ DSS จะไมทําการตัดสินใจใหกับผูบริหาร แตจะจัดหาและประมวล สารสนเทศ หรือสิ่งตาง ๆ ที่จําเปนในการตัดสินใจกับผูบริหาร เชน BI (Business Intelligence) , GSS (Group Support System), ES (Expert System) Company Logo


4. ระบบสนับสนุนผูบริหาร (Executive Support System : ESS)

www.themegallery.com

• เปนระบบที่ใชงานงายมีการนําสารสนเทศในรูปแบบที่เปนการสรุปขั้น สูง ชวยใหผูบริหารระดับสูงสามารถมองเห็นภาพรวมการดําเนินงาน ของบริษัท และชวยพัฒนาแผนกลยุทธ ระบบสนับสนุนผูบริหารเปน ระบบที่รวบรวมขอมูลภายในจากระบบประมวลผลรายการและระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการเขากับขอมูลที่ไดจากภายนอกองคกร

Company Logo


ใชขอ มูลภายในจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและระบบประมวลผลรายการ รวมกับขอมูลภายนอกเพือ่ สนับสนุนผูบริหารระดับสูง ใชขอ มูลจากระบบประมวลผลรายการรวมกับชุดเครื่องมือการวิเคราะหที่ ยืดหยุนเพือ่ สนับสนุนผูบริหารระดับกลาง ใชขอ มูลจากระบบประมวลผลรายการเพื่อสนับสนุนผูบริหาร ระดับกลาง บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงประจําวันเพื่อสนับสนุนผูบริหาร ระดับกลาง

ระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรทํางาน

Company Logo

MIS Chapter 2  

MIS Chapter 2

MIS Chapter 2  

MIS Chapter 2

Advertisement