Page 1

Chapter 3 : Information Technology MIS : Management Information System

1


หัวขอบรรยาย • • • • •

ความหมายของเทคโนโลยี ความหมายของระบบคอมพิวเตอร ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร สื่อกลางในการสื่อสารขอมูล ซอฟตแวรคอมพิวเตอร

www.themegallery.com

2

Logo


เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง อุปกรณหรือเครื่องมือที่ เกี่ยวของกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพรขอมูล และสารสนเทศโดยรวมทั้งฮารดแวร ซอฟตแวร ฐานขอมูล และ การสื่อสาร โทรคมนาคม

www.themegallery.com

3

Logo


ระบบคอมพิวเตอร คอมพิ ว เตอร (Computer) มาจากภาษาลาติ น ว า Computare ห ม า ย ถึ ง ก า ร นั บ ห รื อ ก า ร คํ า น ว ณ ต า ม พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ ราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2542 ใหความหมายวา คอมพิ ว เตอร หมายถึ ง เครื่ อ งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ บบอั ต โนมั ติ ทํ า หนาที่เสมือนสมองกลใชสําหรับแกปญหาตาง ๆ ทั้งที่งายและซับซอน โดยวิธีการทางคณิตศาสตร ประกอบดวยสวนสําคัญหลัก ไดแก หนวย ประมวลผลกลาง หนวยความจํา หนวยรับขอมูล และหนวยแสดงผล www.themegallery.com

4

Logo


ลักษณะสําคัญของเครื่องคอมพิวเตอร • มีความเร็ว (Speed) สามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว • มีความจํา (Memory) คอมพิวเตอรมีหนวยความจํา ซึ่งสามารถบันทึก ขอมูล คําสั่ง และผลลัพธตาง ๆ ได • ทํางานไดอัตโนมัติ (Automatic) จากการที่คอมพิวเตอรมีความจําที่ สามารถบันทึกโปรแกรมและขอมูลไวได จึงทําใหสามารถทํางานได อยางอัตโนมัติ • มีความสามารถในการเปรียบเทียบ (Comparability) จากการที่เครื่อง คอมพิวเตอรมีหนวยความจํา ตรรกะ ซึ่งนอกจากคํานวณได ยังสามารถ ทําการเปรียบเทียบขอมูลได เชน การเรียงลําดับขอมูล การทํางานซ้ํา ๆ การทํางานตามเงื่อนไข เปนตน

www.themegallery.com

5

Logo


สวนประกอบของคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรไมวาจะเปนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญ ขนาดเล็ก หรือเปน เครื่องที่มีสมรรถนะสูงต่ําเทาใดจะตองมีสวนประกอบสําคัญ 5 สวน ไดแก 1. หนวยรับขอมูล (Input Unit) 2. หนวยประมวลผลกลาง หรือ ซีพียู (Central Processing Unit-CPU) 3. หนวยความจํา (Memory Unit) 4. หนวยแสดงผล (Output Unit) 5. สวนตอประสานกับอุปกรณอื่น ๆ หรืออุปกรณสื่อสาร (Interface Unit)

www.themegallery.com

6

Logo


สวนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร

www.themegallery.com

7

Logo


1.หนวยรับขอมูล เป น ส ว นที่ ทํ า หน า ที่ รั บ คํ า สั่ ง และข อ มู ล จากภายนอกในรู ป ที่ คอมพิวเตอรอานไดเพื่อนําไปประมวลผลหรือดําเนินการใหเปนผลลัพธ ที่ตองการ ซึ่ง มีฮ ารดแวร หรือชุ ดของอุ ปกรณ อิเ ล็กทรอนิกสที่เ ปนอุปกรณ นําเขา (Input device) หลายประเภท

www.themegallery.com

8

Logo


1.หนวยรับขอมูล (ตอ) อุปกรณที่ทําหนาที่รับขอมูล 1.แปนพิมพ ถูกออกแบบใหประกอบดวยกลุมของคียที่มีลักษณะตางๆคือคีย ตัวอักษร(Alphabatic keys) คียตัวเลข(Numeric keys) คียฟงกชั่น (Function keys) และคียที่ทําหนาที่พิเศษเฉพาะ เชน ESC,Printscreen,Scroll lock รวมทั้งหมด 101 คียหรือมากกวาโดยความ เปนจริงแลวรหัสที่แทนขอมูลในปจจุบันเปนแบบ 8 bit/byteทําใหสราง สัญลักษณตางๆไดมากกวา 256 สัญลักษณที่แตกตางกัน การทํางานของ แปนพิมพจะขึ้นกับคียบอรดคอนโทรลเลอร (keybord Controller)ซึ่งจะ รับขอมูลและแปลงใหเปนสัญญาณที่เครื่องเขาใจและสงไปให คียบอรด บัฟเฟอร(keybord buffer) ทําหนาที่พักสัญญาณที่ดีรับมาและติดตอกับ โปรแกรมระบบเพื่อดําเนินงานตอไป www.themegallery.com

9

Logo


1.หนวยรับขอมูล (ตอ) 2.เมาส(Mouse) เปนอุปกรณสําหรับรับขอมูล จากการชี้ตําแหนงบนจอภาพ โดยอาศัยการเลื่อนเมาสจากการหมุนของลูกกลมที่อยูดานลาง เมาสจําเปนจองใชควบคูกับแปนพิมพ เนื่องจากเมาสไมสามารถ ปอนตัวอักษรได ดานลางของเมาสจะมีลูกบอลชวยสําหรับการ เคลื่ อ นที่ ขณะที่ ลู ก บอลเครื่ อ งที่ ตั ว ดั ก สั ญ ญาณจะส ง ข อ มู ล เพื่ อ ให ร ะบบแปลงสั ญ ญาณเลื่ อ นตํ า แหน ง บนจอภาพให สอดคลองกับเมาสที่เคลื่อนที่ไป http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.obec.go.th/news/_develop_media/multi/primary/job/comp02/Untitled12.jpg&imgrefurl=http://www.obec.go.th/news/_develop_m edia/multi/primary/job/comp02/sec02p04.html&h=273&w=320&sz=9&hl=th&start=1&um=1&tbnid=hy4MmpVU_s3hLM:&tbnh=101&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3D%25E0% www.themegallery.com 10 Logo 25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%258C%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dth


1.หนวยรับขอมูล (ตอ) 3.แทร็กบอล(Track ball) เปนอุปกรณที่ทําหนาที่ในการรับขอมูล โดยการชี้ แ ล ะ เ ลื อ ก ขอมูลผานทางจอภาพเชนเดียวกับเมาส แตแทร็กบอลจะเลื่อนตัวชี้ โดย การหมุนลูกบอลที่อยูดานบน โดยตัวแทร็กบอลไมตองเคลื่อนที่ จึ ง ทํ า ใหใชพื้นที่ในการทํางานนอยกวา นิยมใชกับคอมพิวเตอรแบบพกพา (Laptop)

www.themegallery.com http://web.mit.edu/atic/www/images/mice/orbit.jpg

11

Logo


1.หนวยรับขอมูล (ตอ) 4.จอยสติก(Joy Stick) เปนอุปกรณที่ทําหนาที่รับขอมูลมีลักษณะเปนคันบังคับ สําหรับ โยกขึ้นลงซายขวา เพื่อควบคุมตําแหนงของตัวชี้ มีหลักการทํางาน เชนเดียวกับเมาส

www.themegallery.com 12 Logo http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/chanthaburi/komes_k/com_unit/picture/joystick.jpg


1.หนวยรับขอมูล (ตอ) 5.เครื่องอานบารโคด (Barcode Reader) เปนอุปกรณรับขอมูลจากรหัสของเลขฐานสองที่อยูในรูปของรหัส แถบ (Barcode) การทํางานนั้นจะอาศัยหลักการสะทอนแสง จากความ เขมของสีที่แตกตางกัน เมื่อเครื่องอานไดรับแสงที่สะทอนมาจะนําไป เปรียบเทียบกับรหัสมาตรฐาน แลวสงรหัสที่ไดไปประมวลผลตอไป

www.themegallery.com 13 http://www.martindaleassoc.com/images/barcode_reader1.jpg

Logo


1.หนวยรับขอมูล (ตอ) 6.สแกนเนอร(Scanner) เปนอุปกรณรับขอมูล โดยเครื่องสแกนจะมีเซลลที่ไวตอแสงที่ สามารถตรวจจับความเขมของแสงที่สะทอนจากขอมูลแลวแปลงเปน สัญญาณดิจิตอลใหเครื่องคอมพิวเตอรดําเนินการตอไป

www.themegallery.com 14 http://www.ischool.utexas.edu/technology/tutorials/graphics/OCR/images/scanner_placement.jpg

Logo


1.หนวยรับขอมูล (ตอ) 7. เครื่องอานอักขระดวยแสง (Optical Character Reader) เปนอุปกรณรับขอมูลที่เปนอักขระจากเอกสารตางๆเชนตัว อักษรบนเช็ค และยังสามารถตรวจขอสอบแบบปรนัย พรอมรวม คะแนนไดอีกดวย

www.themegallery.com http://www.dataid.com/ocr5014.gif

15

Logo


1.หนวยรับขอมูล (ตอ) 8.เครื่องอานหมึกพิมพแมเหล็ก ใชสําหรับอานสัญลักษณที่พิมพจากหมึกที่ผสม ผงเหล็กออกไซด เชนเครื่องอานเช็คธนาคาร

www.themegallery.com

16

Logo


2.หนวยประมวลผลกลาง หรือซีพียู (Central Processing Unit- CPU) 2.1 หนวยคํานวณและตรรกะ (Arithmetic/Logic Unit – ALU) ทําหนาที่เสมือนเครื่องคิดเลขของคอมพิวเตอร ทําหนาที่ตาง ๆ เชน การคํานวณบวก ลบ คูณ หาร การกระทําทางตรรกะ (and or not) การเปรียบเทียบ เชน เปรียบเทียบคาของขอมูล 2 ตัว วา มีคาเทากันหรือมากกวา นอยกวา เปนตน 2.2 หนวยควบคุม (Control Unit) ทําหนาที่ควบคุมสวนตาง ๆ ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ใ ห ทํ า งานประสานกั น ได ดี (หน ว ย ควบคุมเหมือนกับระบบประสาทของมนุษยนั่นเอง) www.themegallery.com

17

Logo


3.หนวยความจํา ทําหนาทีจ่ ัดเก็บคําสั่งและขอมูลเพื่อการดําเนินการ ของคอมพิวเตอร จําแนกเปน 2 ประเภทไดแก 3.1 หนวยความจําหลัก (Primary Memory หรือ Main Memory) 3.2 หนวยความจําสํารอง หรือหนวยความจําภายนอก (Secondary Memory หรือ External Memory) www.themegallery.com

18

Logo


3.1 หนวยความจําหลัก (Primary Memory หรือ Main Memory) เปนสวนที่ใชเก็บคําสั่งและขอมูลที่นําเขามาจากหนวยรับขอมูล เพื่อนําไปประมวลหรือดําเนินการใหเปนผลลัพธที่ตองการ แบงได 2 ประเภท คือ 3.1.1 หนวยความจําถาวร หรือรอม (Read Only Memory-ROM) สวนใหญจะเก็บไวในโปรแกรมระบบ (System Software) ซึ่งไม สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได 3.1.2 หนวยความจําชั่วคราว หรือแรม (Random Access MemoryRAM) เปนหนวยความจําที่เก็บขอมูลไวชั่วคราวที่หนวยประมวลผล กลาง และเรียกใชในระหวางทํางานได มีขอเสียถาไฟดับหรือปดเครื่อง ขอมูลจะสูญหายทันที

www.themegallery.com

19

Logo


3.2 หนวยความจําสํารอง (Secondary storage) หนวยความจําสํารองจะเปนหนวยบันทึกขอมูลอยางถาวร ไม ลบหายถึงแมจะไมมีไฟเลี้ยงอยูก็ตาม ทําหนาที่เก็บขอมูลอยางถาวร นํามาใชงานไดหลายครั้ง ขอดีของการใชหนวยความจําสํารองคือ ปริมาณความจุมาก ราคาถูกเมื่อเทียบกับหนวยความจําหลัก

www.themegallery.com

20

Logo


4.หนวยแสดงผล (Output Unit) ทําหนาที่แสดงผลหรือใหคําตอบกับผูใช เปนหนวยโตตอบกับผูใช อุปกรณแสดงผลของคอมพิวเตอรจําแนกเปน 2 กลุมคือ อุปกรณ แสดงผลแบบชั่วคราว เชน จอภาพ ลําโพง เปนตน และอุปกรณกลุมที่ แสดงผลแบบถาวร เชน เครื่องพิมพ เครื่องวาดรูปพล็อตเตอร เปนตน

www.themegallery.com

21

Logo


อุปกรณแสดงผล อุปกรณแสดงผล 1.จอภาพ

จอภาพที่ดีตองมีภาพและอักษรที่ชัดเจน ขนาด ของจอภาพวั ดจากมุมซายบนไปยังมุมขวาลาง(ขนาด ของเสนแทยงมุม) ความละเอียดของจอภาพ(Resolution) วัดจากจํานวน(pixel)ซึ่งหมายถึงจุ ดที่เล็กที่สุดที่ทํา ให เกิดภาพในแตละ pixel จะประกอบดวยจุดซึ่งกอใหเกิด ภาพที่มีสีตางๆกัน ประกอบดวนสีสามสีคือสีแดง สีเขียว สี น้ํ า เงิ น ระยะจากจจุ ด สี เ หล า นี้ เ รี ย กว า ดอตพิ ช (Dot pitch) ซึ่งมีผลตอความคมชัดของภาพความละเอียดของ จอภาพกํ า หนดด ว ยจํ า นวน พิ ก เซล ในแนวนอนและ แนวตั้ง เชน 800 x 600

http://www.e-news.co.th/Image/News/7084_p1_L.jpg

www.themegallery.com

22

Logo


อุปกรณแสดงผล ตัวเลขตัวแรกหมายถึง จํานวนพิเซลในแนวนอน ตัวหลังหมายถึง จํานวนพิเซลในแนวตั้ง ซึ่งความละเอียดนี้ถาเปนมาตราฐาน วีจีเอ (VGA : Video graphics Array) จะเปนขนาด 640x480 สิ่งที่ตองคํานึงถึงอีก อย า งคื อ อั ต ราการรี เ ฟรซ ซึ่ ง หมายถึ ง จํ า นวนครั้ ง ต อ นาที ที่ ลํ า แสง อิเล็คตรอนสามารถแสกนไปบนทุก ๆ จุดบนจอภาพ ถาอัตราการรีเฟรซ ไมเหมาะสม จะมีผลทําใหจอภาพกระพริบ อัตราการรีเฟรซของจอภาพ มีหนวยวัดเปนเฮริซ (hertz : Hz) โดยทั่วไปมีอัตรา 72 Hz หรือมากกวา

www.themegallery.com

23

Logo


อุปกรณแสดงผล 2.เครื่องพิมพ

Dot matrix printer

inkjet printer

Laser printer

http://se-ed.net/atippon/pictures/hardware/350Canon_printer.jpg http://www.dcomputer.com/proinfo/support/TipTrick/images/printer1.jpg http://shoponline.com.sg/images/Epson%20AcuLaser%20C4200DN%20Printer.jpg www.themegallery.com 24

Logo


อุปกรณแสดงผล เราสามารถแบงประเภทเครื่องพิมพตามวิธีการพิมพ ได 2 ประเภท 1. เครื่องพิมพประเภทกระทบ (Impact printers) เครื่องพิมพแบบกระทบ มีหลายลักษณะเปนเครื่องพิมพที่อาศัยการกดหัวพิมพกับ แถบผาหมึกเพื่อใหเกิดตัวอักษรไดแก เครื่องพิมพแบบเรียงจุด (Dot Matrix Printer) เปน เครื่องพิมพ ที่ไดรับความนิยมโดยองคประกอบที่สําคัญไดแก หัวพิมพ (Print Head) ที่ ประกอบไปด ว ยเข็ ม พิ ม พ 9 เข็ ม หรื อ 24 เข็ ม (ทํ า ให เ รี ย กเครื่ อ งพิ ม พ ช นิ ด นี้ ได อี ก ว า เครื่องพิมพ 9 เข็ม และเครื่องพิมพ 24 เข็ม) ชุดของเข็มพิมพแบบ 9 เข็มจะเรียงตรงกันใน แนวตั้งคอลัมนเดียว สวนชุดของเข็มพิมพแบบ 24 เข็ม จะเรียงกันในแนวตั้งโดยแบงเปน 3 คอลัมน ๆ ละ 8 เข็ม วางเหลื่อมกันระหวางคอลัมน โดยหัวเข็มจะกระแทกผานผาหมึก ลงบน กระดาษ ทําใหเกิดอักษรขึ้นมา www.themegallery.com http://www.nectec.or.th/courseware/computer/comp-using/0033.html

25

Logo


อุปกรณแสดงผล 2.เครื่องพิมพชนิดไมกระทบ(Non-Impact Printer) เปนเครื่องพิมพที่ใชเทคนิคอื่นๆ ที่ไมไดใชการตอกลงบนกระดาษ ก) เครื่องพิมพแบบพนหมึก(Ink Jet Printer) เครื่องพิมพแบบพนหมึก โดยหัวพิมพ ซึ่งเปนตลับหมึกของ เครื่องพิมพจะมีรูเล็กๆ ไวพนหมึกลงบนกระดาษ ใชหลักการพนหมึก ลงในตําแหนงที่ตองการ โดยการควบคุมดวย ไฟฟาสถิตจาก คอมพิวเตอร ทําใหไมเกิดเสียงดังในขณะใชงาน และยังสามารถพน หมึกเปนสีตางๆ เปนเครื่องพิมพสีไดอีกดวย เครื่องพิมพประเภทนี้ มีชื่อ เรียกหลายชื่อ ตามเทคโนโลยีของผูผลิต เชน Bubble Jet, Desk Jet Printer เปนตน เปนเครื่องพิมพที่ราคาไมสูงมากนัก ปจจุบันไดรับความ http://www.nectec.or.th/courseware/computer/comp-using/0034.html www.themegallery.com

26

Logo


อุปกรณแสดงผล ข) เครื่องพิมพเลเซอร (Laser Printer) ใชหลักการเปลี่ยนตัวอักษร และภาพ ใหเปนสัญญาณภาพ ที่มีความละเอียดตั้งแต 200 จุดถึง 1200 จุดตอนิ้ว จากนั้นใชแสงเลเซอร วาดภาพที่จะพิมพลงบนกระบอกรับภาพ (เชนเดียวกับ เครื่องถายเอกสาร) โดยกระบอกรับภาพ จะมีประจุไฟฟา ตามรูปรางของภาพ เมื่อกระบอกรับภาพ หมุนมาถึงตัวปลอยผงหมึกผงหมึกจะเกาะเฉพาะบริเวณที่ไมมปี ระจุ ไฟฟา แลวกระบอกรับภาพ จะอัดผงหมึกลงบนกระดาษ แลวอบดวยความรอน ภาพพิมพก็ จะติดบนกระดาษ มีทั้งเครื่องพิมพขาวดํา และเครื่องพิมพสี ซึง่ ราคาจะแพงมาก

http://www.nectec.or.th/courseware/computer/comp-using/0035.html www.themegallery.com

27

Logo


ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร การจัดแบงประเภทของ เครื่อง คอมพิ ว เตอร จะอาศั ย คุ ณ สมบั ติ ต า ง ๆ เช น ความเร็ ว ของการ ประมวลผล และขนาดความจํา ของหนวยบันทึกขอมูลซึ่งสามารถแบง ได เปน 4 ประเภท ไดแก

• • • •

Supercomputers Mainframe Computers Minicomputers Microcomputers

www.themegallery.com

28

Logo


ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร (ตอ) 1.ซูเปอรคอมพิวเตอร (Supercomputer)

http://media.nasm.si.edu/webimages/640/2006-937_640.jpg www.themegallery.com 29 http://www.nasa.gov/centers/goddard/images/content/146399main_ColumbiaComp2.jpg

Logo


ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร (ตอ) ซูเปอรคอมพิวเตอร (Supercomputer) เปนคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะในการทํางานสูงกวา คอมพิวเตอรแบบอื่น ดังนั้นจึง มีผูเรียกอีกชื่อหนึ่งวา คอมพิวเตอรสมรรถนะสูง (High Performance Computer) คอมพิวเตอรประเภทนี้ สามารถคํานวณเลขที่มีจุดทศนิยม ดวยความเร็วสูงมาก ขนาดหลายร อ ยล า นจํ า นวนต อ วิ น าที งานที่ ใ ห ค อมพิ ว เตอร ป ระเภทนี้ ทํ า แค 1 วินาที ถาหากเอามาใหคนอยางเราคิด อาจจะตองใชเวลานานกวารอยป ดวยเหตุนี้ จึงเหมาะที่จะใชคอมพิวเตอรประเภทนี้ เมื่อตองมีการคํานวณมาก ๆ อยางเชน งาน วิเคราะหภาพถาย จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา หรือดาวเทียมสํารวจทรัพยากร งาน วิเคราะหพยากรณอากาศ งานทําแบบจําลองโมเลกุล ของสารเคมี งานวิเคราะห โครงสรางอาคาร ที่ซับซอน คอมพิวเตอรประเภทนี้ มีราคาคอนขางแพง www.themegallery.com

30

Logo


ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร (ตอ) ปจจุบันประเทศไทย มีเครื่องซูเปอรคอมพิวเตอร Cray YMP ใชใน งานวิจัย อยูที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสมรรถภาพสูง (HPCC) ศูนย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรแหงชาติ ผูใชเปนนักวิจัย ดานวิศวกรรม และวิทยาศาสตรทั่วประเทศ บริษัทผูผลิตที่เดนๆ ไดแก บริษัทเครย รีเสิรซ (Cray Research), บริษัท เอ็นอีซี (NEC) เปนตน

www.themegallery.com

31

Logo


ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร (ตอ) 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร (Mainframe Computer)

http://www.vcu.edu/vcu/ucc/mainframe.JPG www.themegallery.com 32

Logo


ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร (ตอ) เมนเฟรมคอมพิวเตอร (Mainframe Computer) เปน คอมพิ ว เตอร ที่ มี ส มรรถนะสู ง มาก แต ยั ง ต่ํ า กว า ซู เ ปอร คอมพิวเตอร คือปกติสามารถทํางานไดรวดเร็ว หลายสิบลาน คําสั่งตอวินาที สําหรับสาเหตุที่ไดชื่อวา เมนเฟรมคอมพิวเตอร ก็ เพราะครั้ ง แรกที่ ส ร า งคอมพิ ว เตอร ลั ก ษณะนี้ ไ ด ส ร า งไว บ น ฐานรองรับ ที่เรียกวา คัสซี่ (Chassis) โดยมีชื่อเรียกฐานรองรับนี้ วา เมนเฟรม นั่นเอง http://www.nectec.or.th/courseware/computer/comp-using/0004.html www.themegallery.com

33

Logo


ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร (ตอ) เมนเฟรมคอมพิวเตอร (Mainframe Computer) เหมาะกับการใช งาน ทั้งในดานวิศวกรรม วิทยาศาสตร และธุรกิจ โดยเฉพาะงาน ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ข อ มู ล จํ า นวนมากๆ เช น งานธนาคาร ซึ่ ง ต อ ง ตรวจสอบบั ญ ชี ลู ก ค า หลายคน งานของสํ า นั ก งานทะเบี ย น ราษฎร ที่ เ ก็ บ รายชื่ อ ประชาชนประมาณ 60 ล า นคน พร อ ม รายละเอียดตางๆ งานจัดการบันทึกการสงเงิน ของผูประกันตน หลายลานคน ของสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน คอมพิว เตอร เ มนเฟรม ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมาก คื อ เครื่ อ งของบริ ษั ท IBM http://www.nectec.or.th/courseware/computer/comp-using/0004.html www.themegallery.com

34

Logo


ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร (ตอ) เมนเฟรมคอมพิวเตอร (Mainframe Computer) ในปจจุบัน ความนิยมใช เครื่องเมนเฟรม ในหนวยงานตางๆ ไดลดนอยลงมาก เพราะราคาเครื่อง ค อ นข า งแพง การใช ง านค อ นข า งยาก และมี ผู รู ด า นนี้ ค อ นข า งน อ ย สถานศึกษาที่มีเครื่องระดับนี้ไวใชสอน ก็มีเพียงไมกี่แหง เหตุผลสําคัญ อีกประการหนึ่งคือ คอมพิวเตอรขนาดเล็กกวา ไดรับการพัฒนาใหมี สมรรถนะมากขึ้น จนสามารถทํางานไดเทากับเครื่องเมนเฟรม แตราคา ถูกกวา อยางไรก็ตามเครื่องเมนเฟรม ยังคงมีความจําเปน ในงานที่ตอง ใช ข อ มู ล มากๆ พร อ มๆ กั น อยู ต อ ไปอี ก ทั้ ง นี้ เ พราะ เครื่ อ งเมนเฟรม สามารถพวงตอ และควบคุมอุปกรณรอบขาง (Peripheral) เชน เครื่องพิมพ เครื่องขับเทปแมเหล็ก เครื่องขับจานแมเหล็ก ฯลฯ ไดเปน จํานวนมากในเวลาเดียวกัน http://www.nectec.or.th/courseware/computer/comp-using/0004.html www.themegallery.com

35

Logo


ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร (ตอ) 3. มินิคอมพิวเตอร (Minicomputer) เปนคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะนอยกวาเครื่องเมนเฟรม คือ ทํางานไดชากวา และควบคุมอุปกรณรอบขางไดนอย กวา อยางไรก็ตามจุดเดนสําคัญของเครื่องมินิคอมพิวเตอร ก็ คื อ ราคาย อ มเยากว า เมนเฟรม การใช ง านก็ ไ ม ต อ งใช บุคลากรมากนัก นอกจากนั้น ยังมีผูที่รูวิธีใชมากกวาดวย เ พ ร า ะ เ ค รื่ อ ง ป ร ะ เ ภ ท นี้ มี ใ ช ต า ม ส ถ า น ศึ ก ษ า ระดับอุดมศึกษาหลายแหง

www.themegallery.com 36 http://library.thinkquest.org/18268/Good%20gifs/1965-PDP8.gif Logo http://www.nectec.or.th/courseware/computer/comp-using/0005.html


ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร (ตอ) มินิคอมพิวเตอร เหมาะกับงานหลากหลายประเภท คือใชไดทั้ง ในงานวิศวกรรม วิทยาศาสตร อุตสาหกรรม เครื่องที่มีใชตาม หนวยงานราชการระดับกรมสวนใหญ มักจะเปนเครื่องประเภท นี้ เครื่ อ งมิ นิ ค อมพิ ว เตอร ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มใช กั น มี บริ ษั ท Digital Equipment Corporation หรือ DEC เครื่อง Unisys ของ บริษัท Unisys เครื่อง NEC ของบริษัท NEC เครื่อง Nixdorf ของ บริษัท Siemens-Nixdorf เครื่อง NCR ของบริษัท NCR ฯลฯ www.themegallery.com

37

Logo


ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร (ตอ) ไมโครคอมพิวเตอร (Microcomputer) เปนคอมพิวเตอรขนาดเล็ก และใชทํางานคนเดียว จึงนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งวาคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) เปนคอมพิวเตอรใชงาน ที่พบไดอยางแพรหลาย จัดวาเปนเครื่องคอมพิวเตอร ขนาดเล็ก ทั้งระบบใชงานครั้งละคนเดียว หรือใชงานในลักษณะเครือขาย แบงไดหลายลักษณะตามขนาด เชนเครื่องคอมพิวเตอร สวนบุคคลแบบตั้งโตะ (Personal Computer) หรือแบบพกพา (Portable Computer) หรือแบงตามผูผลิต ไดแก เครื่องกลุม IBM, IBM Compatible และแมคอินทอช (Macintosh) เปนตน http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/suwattana_k/computer/pic/computer1.jpg www.themegallery.com

38

http://www.nectec.or.th/courseware/computer/comp-using/0006.html

Logo


ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร (ตอ) คอมพิวเตอรประเภทนี้ ที่เปนตัวการผลักดันใหเกิด การเปลี่ยนแปลง ขนาดใหญในโลกคอมพิวเตอร คือ ทําใหเกิดความสนใจ ในเรื่องคอมฯ แพรหลายไปสูคนทุกอาชีพ และทุกวัย อยางเชนในเมืองไทยนี้เอง ก็มี นายแพทยจํานวนมาก สนใจซื้อคอมพิวเตอรมาศึกษา จนถึงขั้นเขียน โปรแกรมขึ้นมา ชวยงานของโรงพยาบาลได อดีตปลัดกระทรวงสําคัญ ทานหนึ่ง ก็ใชคอมพิวเตอรคลอง จนถึงขั้นสามารถใชเก็บขอมูลสําคัญๆ ของกระทรวง ไวใชในการบริหารงานได ผูบริหารงานราชการอีกหลาย ทาน ก็มีความสามารถในดานการใชคอมพิวเตอร ในระดับที่ผูเชี่ยวชาญ ก็ยังตองอาย www.themegallery.com

39

Logo


สื่อกลางในการสื่อสารขอมูล สื่อกลาง เรียกอีกอยางวา สื่อสัญญาณ ซึ่งเปนเสนทางที่ ขอมูลหลังจากถูกแปลงเปนสัญญาณแลวเดินทางจากที่หนึ่งไป ยั ง อี ก ที่ ห นึ่ ง โดยใช ก ารเชื่ อ มต อ สถานี ต า ง ๆ เข า ด ว ยกั น สื่ อ สัญญาณที่เปนสื่อกลางของการสงขอมูล จําแนกได 3 ลักษณะ คือ สื่อสงขอมูลประเภททางสาย ประเภทไรสาย และระบบอื่น ๆ

www.themegallery.com http://www.chakkham.ac.th/technology/network/equ.html

40

Logo


สื่อกลางในการสื่อสารขอมูล (ตอ)

สายทองแดงแบบไมหุมฉนวน (Unshield Twisted Pair)

เป น สายเคเบิ ล ที่ ไ ม มี ป ลอกหุ ม ชั้ น นอกจึ ง ถู ก รบกวนจากสัญญาณภายนอกไดงาย แตมีความ ยืดหยุนในการใชงานสูง มีราคาถูกและนิยมใช กันมากที่สุด สวนใหญมักใชกับระบบโทรศัพท แตสายแบบนี้มักจะถูกรบกวนไดงาย และไม คอยทนทาน

www.themegallery.com

41

Logo


สื่อกลางในการสื่อสารขอมูล (ตอ) สายทองแดงแบบหุมฉนวน (Shield Twisted Pair) มีลกั ษณะเปนสองเสน มีแนวแลวบิดเปนเกลียว เขาดวยกันเพื่อลดเสียงรบกวน มีฉนวนหุม รอบนอก มีราคาถูก ติดตั้งงาย น้ําหนักเบาและ การรบกวนทาง ไฟฟาต่ํา สายโทรศัพทจัดเปนสายคูบิดเกลียวแบบหุม ฉนวน

www.themegallery.com

42

Logo


สื่อกลางในการสื่อสารขอมูล (ตอ) สายโคแอคเชียล (Coaxial)

เปนสายเคเบิลที่มีลักษณะของลวดทองแดง อยูตรงกลางหุมดวยฉนวน 2 ชั้น ชั้นในเปนฉนวน พลาสติกที่ฟนเปนเกลียว สวนชั้นนอกเปนฉนวน ที่สามารถปองกันการรบกวนจาก คลื่นเมเหล็ก ไฟฟาหรือสัญญาณอื่น ๆ ไดใชสําหรับ งานในระบบโทรทัศน สายเคเบิลทีวี สายโทรศัพททางไกล

www.themegallery.com

43

Logo


สื่อกลางในการสื่อสารขอมูล (ตอ) สายเคเบิลแบบโคแอกเชียลหรือเรียกสั้น ๆ วา "สายโคแอก" จะเปนสาย สื่อสารที่มีคุณภาพที่กวาและราคาแพงกวา สายเกลียวคู สวนของสายสงขอมูลจะอยูตรง กลางเปนลวดทองแดงมีชั้นของตัวเหนี่ยวนําหุมอยู 2 ชั้น ชั้นในเปนฟนเกลียวหรือชั้น แข็ง ชั้นนอกเปนฟนเกลียว และคั่นระหวางชั้นดวยฉนวนหนา เปลือกชั้นนอกสุดเปน ฉนวน สายโคแอกสามารถมวนโคงงอไดงาย มี 2 แบบ คือ 75 โอมห และ 50 โอมห ขนาดของสายมีตั้งแต 0.4 - 1.0 นิ้ว ชั้นตัวเหนี่ยวนําทําหนาที่ปองกันการสูญเสีย พลังงานจากแผรังสี เปลือกฉนวนหนาทําใหสายโคแอกมีความคงทนสามารถฝงเดินสาย ใตพื้นดินได นอกจากนั้นสาย โคแอกยังชวยปองกัน "การสะทอนกลับ" (Echo) ของ เสียงไดอกี ดวยและลดการ รบกวนจากภายนอกไดดีเชนกัน

www.themegallery.com

44

Logo


สื่อกลางในการสื่อสารขอมูล (ตอ) ใยแกวนําแสง (Optic Fiber) เปนสายเคเบิลที่มี ลักษณะเปนสายใยทํามาจากใยแกว ที่สามารถสง ลําแสงผานสายใยไดทีละหลาย ๆ ลําแสดงดวยมุม ที่ตางกัน ลําแสงที่สงออกไปจะสะทอนกลับไปมา ที่ ผิ ว ของสายใยแก ว จนถึ ง ปลายทาง สั ญ ญาณ ขอมูลจะถูกเปลี่ยนเปนลําแสงเลเซอรที่เปนคลื่น แสงที่ไมสามารถมองเห็น

www.themegallery.com

45

Logo


สื่อกลางในการสื่อสารขอมูล (ตอ) ขอดี ประสิทธิภาพของการสงขอมูลมีสูงมาก มีความผิดพลาดนอย คุณภาพของ สัญญาณขอมูลดีเยี่ยม ตลอดจนจํานวนขอมูลที่สงไดมากมาย ปองกันการรบกวน จากสัญญาณไฟฟาไดมาก สงขอมูลไดระยะไกลโดยไมตองมีตัวขยายสัญญาณ การดั ก สั ญ ญาณทํ า ได ย าก ข อ มู ล จึ ง มี ค วามปลอดภั ย มากกว า สายส ง แบบอื่ น แตก็มีความยุงยากที่มากตามไปดวย คือ ข อ เสี ย ราคาสู ง มาก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การส ง สั ญ ญาณในระบบสายเคเบิ ล ธรรมดา อุปกรณตาง ๆ ของระบบนี้เปนเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีความซับซอน เทคนิคการติดตั้งยุงยากมาก เนื่องจากใยแกวนําแสงจะมีความแข็งแตเปราะ จึงยาก ตอการเดินสายและการตอเชื่อมก็ยุงยาก

www.themegallery.com

46

Logo


สื่อกลางในการสื่อสารขอมูล (ตอ) • สื่อกลางประเภทไมมีสาย ระบบไมโครเวฟ (Microwave System) กลไกของการสื่อสารและรับสัญญาณของไมโครเวฟใชจาน สะทอนรูปพาลาโบลา เปนระบบที่ใชวิธีสงสัญญาณที่มีความถี่สูงกวา คลื่นวิทยุเปนทอดๆ จากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่ง และสัญญาณ ของไมโครเวฟจะเดินทางเปนเสนตรง ดังนั้นสถานีจะตองพยายามอยูใน ที่สูงๆ สถานีหนึ่งๆ จะ ครอบคลุมพื้นที่ที่รับสัญญาณได 30-50 กม. ความเร็วในการสงขอมูล 200-300 Mbps ระยะทาง 20-30 mile และยัง ขึ้นอยูกับความสูงของเสาสัญญาณดวย www.themegallery.com

47

Logo


สื่อกลางในการสื่อสารขอมูล (ตอ) ขอดี 1. ใชในพื้นที่ซงึ่ การเดินสายกระทําไดไมสะดวก 2. ราคาถูกกวาสายใยแกวนําแสงและดาวเทียม 3. ติดตั้งงายกวาสายใยแกวนําแสงและดาวเทียม 4. อัตราการสงขอมูลสูง ขอเสีย สัญญาณจะถูกรบกวนไดงายจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา จากธรรมชาติ เชน พายุ หรือฟาผา

www.themegallery.com

48

Logo


สื่อกลางในการสื่อสารขอมูล (ตอ) • การสื่อสารดวยดาวเทียม (Satellite Transmission) เปนระบบสงสัญญาณสื่อสารขอมูลเชนเดียวกับระบบไมโครเวฟ โดยดาวเทียมทําหนาที่ขยายแบบทวนสัญญาณขอมูลที่รับจากสถานีภาพ พื้นดินซึ่งมีกําลังออนลงมากแลวขยายกอนสงไปใหสถานีปลายทาง สัญญาณขอมูลที่สงขึ้นดาวเทียม เรียกวา สัญญาณอัปลิงก (UP-Link) สวนสัญญาณขอมูลที่สงกลับลงมาภาคพื้นดิน เรียกวา สัญญาณดาวน ลิงก (Down-Link)

www.themegallery.com

49

Logo


สื่อสงขอมูลระบบอื่น ๆ • – ระบบวิทยุ (Radio Transmission) เปนการสงผานขอมูลดวยคลื่นวิทยุระหวาง คอมพิวเตอรจะมีปญหากับการขออนุญาตใชคลื่นความถี่ – ระบบอินฟราเรด (Infrared Transmission)ใชเทคโนโลยีเชนเดียวกับ remote control ของเครื่องรับโทรทัศน จะมีขอจํากัดที่ตองใชงานเปนเสนตรง ระหวาง เครื่องรับ และเครื่องสง รวมทั้งไมอาจมีสิ่งกีดขวางดวย – โทรศัพทเคลื่อนที่ (Cellular Transmission)จะอาศัยการสงสัญญาณของ โทรศัพทเคลื่อนที่ในการสงผานขอมูล

www.themegallery.com

50

Logo


ซอฟตแวร(Software) • ซอฟตแวร(Software) หมายถึง สวนที่ทําหนาที่เปนคําสั่งที่ใชควบคุม การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร หรืออาจเรียกวา “โปรแกรม” ก็ได ซึ่ง หมายถึงคําสั่งหรือชุดคําสั่ง สามารถใชเพื่อสั่งใหคอมพิวเตอรทํางาน

www.themegallery.com

51

Logo


ประเภทของซอฟตแวร ซอฟตแวรจะแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ 1.ซอฟตแวรระบบ(System Software) 2.ซอฟตแวรประยุกต (Application Software)

www.themegallery.com

52

Logo


1. ซอฟตแวรระบบ (System Software) หมายถึง โปรแกรมที่มีหนาที่ควบคุมการทํางานของ ฮาร ด แวร ทุ ก อย า งและอํ า นวยความสะดวกให กั บ ผู ใ ช เ ครื่ อ ง คอมพิวเตอร แบงออกเปนโปรแกรมตามหนาที่การทํางานดังนี้ 1.1 OS (Operating System) 1.2 Translation Program 1.3 Utility Program 1.4 Diagnostic Program www.themegallery.com

53

Logo


1.1 OS (Operating System) OS (Operating System) คือ โปรแกรมระบบที่ทําหนาที่ควบคุมการ ใชงานสวนตาง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร เชน ควบคุมหนวยความจํา ควบคุมหนวยประมวลผล ควบคุมหนวยรับและควบคุมหนวยแสดงผล ตลอดจนแฟมขอมูลตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงที่สุด และ สามารถใช อุ ป กรณ ทุ ก ส ว นของคอมพิ ว เตอร แ ละช ว ยจั ด การ กระบวนการพื้นฐานที่สําคัญ ๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร เชนการเปด หรือปดไฟล การสื่อสารกันระหวางชิ้นสวนตาง ๆ ภายในเครื่อง การสง ขอมูลออกสูเครื่องพิมพหรือสูจอภาพ เปนตน กอนที่คอมพิวเตอรแตละ เครื่องจะสามารถอานไฟลตาง ๆ หรือสามารถใชซอฟตแวรตาง ๆ ได จะตองผานการดึงระบบปฏิบัติการออกมาฝงตัวอยูในหนาวความจํากอน www.themegallery.com

54

Logo


1.1 OS (Operating System) (ตอ) ปจจุบันนี้มีโปรแกรมระบบอยูหลายตัวดวยกันซึ่งแตละตัวนั้นก็ เป น โปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ก ารเหมื อ นกั น แต ต า งกั น ที่ ลั ก ษณะการ ทํางานจะไมเหมือนกัน ดังนี้ • DOS (Disk operating System) เปนซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่พัฒนา มานานโดยใชในไมโครคอมพิวเตอรในยุคแรก มีลักษณะการทํางานเปน แบบสวนตอประสานรายการคําสั่ง ซึ่งตองใชคําสั่งเฉพาะในการทํางาน (Command Line) ผูใชตองรูจักวิธีใชคําสั่งนั้น ๆโดยพิมพคําสั่งตาม รูปแบบที่โปรแกรมกําหนดไว เครื่องหมาย > อานวา พรอมต เชน หาก ตองการเรียกดูแฟมขอมูลพิมพ >dir หรือหากตองการลบ >del เปนตน www.themegallery.com

55

Logo


OS (Operating System) (ตอ) • UNIX เปนระบบ OS ที่ตองใชกับเครื่องคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญ ประเภทเมนเฟรม หรือ มินิคอมพิวเตอร เนื่องจากตองใชฮารดดิสกหรือ หนวยความจําขนาดใหญ ปจจุบันไดพัฒนาใหยูนิกสสามารถใชไดกับ เครื่ อ งไมโครคอมพิ ว เตอร เนื่ อ งจากยู นิ ก ซ เ ป น ระบบปฏิ บั ติ ก าร เทคโนโลยีแบบเปด (Open system) และยูนิกซไดรับการออกแบบใหใช งานลักษณะที่มีผูใชไดหลายคนในเวลาเดียวกัน เรียกวา ระบบหลายผูใช (multiusers) หลายงานในเวลาเดียวกัน เรียกวา ระบบหลายภารกิจ (multitasking) ระบบปฏิบัติการยูนิกซนิยมใชกับเครื่องที่เชื่อมโยงเปน เครือขายเพื่อใชงานรวมกันหลาย ๆ เครื่องพรอมกัน www.themegallery.com

56

Logo


1.1 OS (Operating System) (ตอ) • LAN เปนระบบปฏิบัติการแบบเครือขายเชนเดียวกัน แตจะใชเชื่อมโยงกันในระยะใกล ๆ เชน ในอาคารเดียวกันหรือระหวางอาคารที่อยูใกลกัน โดยใชสาย LAN เปนตัวเชื่อมโยง • WINDOWS เปนระบบปฏิบัติการที่กําลังนิยมใชกันมากในปจจุบัน ซึ่งพัฒนามาถึงรุน Windows XP แลว บริษัทไมโครซอฟตไดเริ่มประกาศใช MS Windows 95 ครั้งแรกเมื่อ 24 สิงหาคม ค.ศ.1995 โดยมีความคิดที่วาจะออกมาแทน MS-DOS และ วินโดวส 3.X ที่ใชรวมกันอยู ลักษณะของวินโดวส 95 จึงคลายกับเปนระบบโอเอสที่มีทั้งดอสและวินโดวสอยูในตัวเดียวกัน แตเปนวินโดวสที่มีลักษณะพิเศษกวาวินโดวสเดิม เชน มีคุณสมบัติเปน Plug and play ซึ่ง สามารถจะรูจักฮารดแวรตาง ๆ ที่ติดตั้งอยูในเครื่องไดโดยอัตโนมัติ มีลักษณะเปนระบบ 32 บิต ในขณะที่วินโดวส เดิมเปนระบบ 16 บิต เปนตน บริษัทไมโครซอฟตไมไดหยุดเพียงแควินโดวส 95 แตไดมีการพัฒนาเพิ่มฟงกชันใหม ๆ เขาไป ในที่สุดก็ออกระบบโอเอสตัวถัดมาเปน MS Windows 98 , MS ME และ MS Windows XP ตามลําดับโดยที่มีการติดตั้ง และการใชงานที่มี พื้น ฐานไม แ ตกต า งกั น มากนั ก จึ ง ง า ยสํ า หรั บ ผูใ ช ใ นการปรั บ ตั ว เข า กั บ ระบบโอเอสใหม ๆ www.themegallery.com

57

Logo


1.1 OS (Operating System) (ตอ) • OS/2 เปนระบบ OS ที่ผลิตออกมาจากบริษัท IBM เปนระบบ 32 บิต ที่มี รูปลักษณเปนกราฟฟกที่ตองใชเมาส คลายกับวินโดวสทั่วไปเชนกัน

www.themegallery.com

58

Logo


1.2 Translation Program • คือ โปรแกรมที่ทําหนาที่ในการแปลโปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่เขียนดวยภาษาที่ ไมใชภาษาเครื่อง หรือภาษาเครื่องที่ไมเขาใจใหเปนภาษาที่เครื่องสามารถรูเรื่อง เขาใจ และนําไปปฏิบัติได เชน ภาษา BASIC ,COBOL,C, PASCAL, FORTRAN, ASSEMBLY เปนตน สําหรับตัวแปลนั้นจะมี 3 แบบคือ – Assembler เปนโปแกรมที่ใชแปลภาษาแอสแซมบลี ซึ่งมีลักษณะการแปลที ละคําสั่ง เมื่อทําตามคําสั่งนั้นเสร็จแลว ก็จะแปลคําสั่งถัดไปเรื่อย ๆ จนจบ – Interpreter เปนโปรแกรมที่ใชแปลภาษาเบสิก โดยจะแปลทีละคําสั่งแลวทํา ตามคําสั่งนั้น แลวแปลตอไปเรื่อย ๆ จนจบโปรแกรม – Compiler เปนโปรแกรมที่ใชแปลภาษาระดับสูงใหเปนภาษาเครื่อง ซึ่งจะแปล ทั้ ง โปรแกรมให เ สร็ จ ก อ น จากนั้ น จึ ง จะปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ที ล ะคํ า สั่ ง www.themegallery.com

59

Logo


ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) • กําหนดสัญลักษณใหกับกลุมของเลขฐานสอง เชน 0001101000110100 แทนดวย

MOV A,4 จึงเรียกวา “Symbolic Language” • Assembler เปนตัวแปลความหมาย (Compiler) ของสัญลักษณ ภาษาแอสแซมบลี้ใหเปนภาษาเครื่อง

www.themegallery.com

60

Logo


ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) MOV A,2000h LD AH,16h ADD AH,10h

www.themegallery.com

แปลงเปน ภาษาเครื่อง

61

01011000 00110000 11000000 00000000 01011000 01000000 11000000 00000100 00011010 00110100 01010000 00110000 11000000 00001000 Machine Language

Logo


คอมไพเลอร (Compiler)    

สื่อความหมายและใชงานงาย ลักษณะคลายภาษาอังกฤษ 1 คําสั่งอาจประกอบดวยภาษาเครื่องหลายคําสั่ง Compiler เปนตัวแปลความหมายคําสั่งของภาษาระดับสูงใหเปน ภาษาเครื่อง โดยจะขึ้นอยูกับภาษาที่ใช เชน ภาษาซี คอมไพเลอร (C Compiler) ภาษาปาสคาล คอมไพเลอร (Pascal Compiler) ภาษาโคบอล คอมไพเลอร (Cobol Compiler)

www.themegallery.com

62

Logo


ภาษาระดับสูง (High Level Language)

ตัวอยางโปรแกรมภาษาระดับสูง PROGRAM INPUT A,B C=A+B IF C > 15 THEN PRINT “NUMBER IS LESS THAN 15” ELSE PRINT “NUMBER IS LESS THAN 15” END IF DATA 10,20 END www.themegallery.com

63

Main Memory Program Area INPUT A,B C= A+B

I/O Area พื้นที่ติดตอกับอุปกรณ input/output เชน คียบอรดแลจอภาพ Working Area Program.EXE โปรแกรมที่ถูกคอมไพล แลว และถูกเรียกใชงาน

Logo


ภาษาระดับสูง (High Level Language) Cobol Compiler

ADD A TO B GIVING C

www.themegallery.com

แปลงเปน ภาษาเครื่อง

64

01011000 00110000 11000000 00000000 01011000 01000000 11000000 00000100 00011010 00110100 01010000 00110000 11000000 00001000 Machine Language

Logo


1.3 Utility Program คือ โปรแกรมระบบที่ทําหนาที่ในการอํานวยความสะดวก ให กั บ ผู ใ ช เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ให ส ามารถทํ า งานได ส ะดวก รวดเร็วและงายขึ้น เชน โปรแกรมที่ใชในการเรียงลําดับขอมูล โปรแกรมโอนย า ยข อ มู ล จากชนิ ด หนึ่ ง ไปยั ง อี ก ชนิ ด หนึ่ ง โปรแกรมรวบรวมขอมู ล 2 ชุ ด เข า ดวยกัน โปรแกรมคั ดลอก ขอมูลเปนตน เชน Winzip

www.themegallery.com

65

Logo


1.4 Diagnostic Program คือ โปรแกรมระบบที่ทําหนาที่ตรวจสอบขอผิดพลาดใน การทํางานของอุปกรณตาง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร ไดแก โป แกรม QAPLUS โปรแกรม NORTON เปนตน และเมื่อพบ ขอผิดพลาดก็จะแจงขึ้นบนจอภาพใหทราบ

www.themegallery.com

66

Logo


2. ซอฟตแวรประยุกต (Application Softwaer) หมายถึง โปรแกรมที่ผูใชคอมพิวเตอรเปนผูเขียนมาใชงาน เอง เพื่ อ สั่ ง ให ค อมพิ ว เตอร ทํ า งานอย า งใดอย า งหนึ่ ง ตามที่ ตองการ ซึ่งแบงไดดังนี้ 2.1 User Program 2.2 Package Program

www.themegallery.com

67

Logo


2.1 User Program User Program คือ โปรแกรมที่ผูใชเขียนมาใชเอง โดยใช ภาษาระดับตาง ๆ ทางคอมพิวเตอร เชน ภาษา BASIC, COBOL, PASCAL, C, ASSEMBLY FORTRAN ฯลฯ ซึ่งการที่จะเลือกใชภาษา ใดนั้นก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของงานเหลานั้นดวย เชน โปรแกรม ระบบบัญชี, โปรแกรมควบคุมสต็อกสินคา, โปรแกรมแฟมทะเบีย น ประวัติ โปรแกรมคํานวณภาษี,โปรแกรมคิดเงินเดือน เปนตน

www.themegallery.com

68

Logo


2.2 Package Program Package Program คือ โปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งเปนโปรแกรม ที่ถูกสรางหรือเขียนขึ้นมาโดยบริษัทตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแลว พรอมที่จะนําไปใชงานตาง ๆ ไดทันทีตัวอยาง

www.themegallery.com

69

Logo


Package Program (โปรแกรมสําเร็จรูป) เปนซอฟแวรที่เขียนขึน้ เพื่อใชประมวลผลงานลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึ่งมี ผูพัฒนาไวเรียบรอยแลว ผูที่ตองการใชซอฟแวรในลักษณะเดียวกันนี้ก็เพียงแตไป หาซื้อมาใชงานไดเลยทันที

• • • •

โดยสามารถแบงซอฟตแวรสําเร็จรูปออกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ โปรแกรมทางดานธุรกิจทั่วๆ ไป โปรแกรมทางดานมัลติมีเดีย และกราฟฟก โปรแกรมที่ใชในองคกร และสวนตัว โปรแกรมที่ใชในการติดตอสื่อสาร

www.themegallery.com

70

Logo


Package Program (โปรแกรมสําเร็จรูป) โปรแกรมทางดานธุรกิจทั่วๆ ไป โปรแกรมทางดานธุรกิจเปนโปรแกรมที่ชวยใหเราสามารถทํางานเกี่ยวกับการคํานวณ หรืองานทางดานธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วมากยิ่งขึน้ โปรแกรมดังกลาว ไดแก  Word processing เปนโปรแกรมที่ผูใชสามารถสรางเอกสารขอมูลทั้งที่เปน ขอความ ตาราง และรูปภาพ ได และสามารถแกไขขอมูลในเอกสารทีส่ รางขึน้ มาได และสามารถ จัดรูปแบบขอมูลตางๆ ได  Spreadsheet เปนโปรแกรมผูใชสามารถจัดการขอมูลเปนแบบแถวและ คอลัมภได สามารถคํานวณไดอยางงายดาย ซึ่งถามีการเปลี่ยนแปลงขอมูล ผลลัพธที่ไดจะเปลี่ยนแปลงใหอัตโนมัติ www.themegallery.com

71

Logo


Package Program (โปรแกรมสําเร็จรูป) Database เปนโปรแกรมที่ใหผูใชสามารถสรางฐานขอมูลทีม่ ขี อ มูลตางๆ เก็บ อยางเปนระบบ และสามารถจัดการกับขอมูลดังกลาวได Presentation graphics เปนโปรแกรมที่ผูใชสามารถสรางสไลดเพื่อ แสดงขอมูลตางๆ ที่เปนขอความ รูปภาพ และเสียงได Note taking เปนโปรแกรมทีผ่ ูใชสามารถ จดบันทึกอะไรก็ได รวมทั้ง การจดบันทึกทีเ่ ปนลายมือ หรือ ภาพวาด โปรแกรม ชนิดนี้ทาํ งาเปรียบเสมือน เปนสมุดจดบันทึกทั่วไป www.themegallery.com

72

Logo


Package Program (โปรแกรมสําเร็จรูป) Personal information manager (PIM) เปนโปรแกรมที่รวมทั้งปฏิทิน (Calendar) สมุดบันทึกที่อยู (address book) หนากระดาษเปลาไวจดบันทึก (notepad) และ คุณสมบัติอื่นๆ ที่ชวยใหผูใชสามารถจัดการกับขอมูลสวนตัว ไดงายขึ้น

www.themegallery.com

73

Logo


Package Program (โปรแกรมสําเร็จรูป) • โปรแกรมทางดานมัลติมีเดีย และกราฟฟก โปรแกรมมัลติมีเดียและโปรแกรมกราฟก ประกอบดวย  Computer-Aided Design (CAD) โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยออกแบบที่ ชวยใหผูใชที่มคี วามเชี่ยวชาญที่งานการออกแบบสามารถทํางานไดอยาง สะดวกสบายมากขึ้น

www.themegallery.com

74

Logo


Package Program (โปรแกรมสําเร็จรูป)  Desktop publishing (DTP) โปรแกรมสรางสิ่งพิมพ เปนโปรแกรมที่ ทํางานผูเชี่ยวชาญเกี่ยวการออกแบบและสรางเอกสารขอมูลทีม่ ีความซับซอน มาก ๆ ไดอยางสะดวกสบายมากขึ้น  Painting (โปรแกรมลงสี) หรือเรียกวา illustration เปนโปรแกรมการแสดงงาน เปนโปรแกรมทีผ่ ูใชสามารถ วาดภาพและใชเทคนิคและ เครื่องมือตางๆ บนหนาจอ โปรแกรมในการสรางภาพ ใหสวยงามได www.themegallery.com

75

Logo


Package Program (โปรแกรมสําเร็จรูป)  โปรแกรมแกไขรูปภาพ เปนโปรแกรมคลายโปรแกรมลงสี ที่รวม ความสามารถในการแกไขรูปภาพไดดวย  โปรแกรมแกไขวิดีโอ เปนโปรแกรมทีผ่ ูใชสามารถตัดตอวิดีโอเปนชวงๆ เรียกวา คลิบ (clip)  โปรแกรมแกไขเสียง เปนโปรแกรที่ผูใชสามารถดัดแปลงเสียงและสรางเสียง ทีม่ ีคุณภาพไดอยางสะดวกสบาย

www.themegallery.com

76

Logo


Package Program (โปรแกรมสําเร็จรูป)  โปรแกรมสรางมัลติมีเดีย เปนโปรแกรมที่ผูใชสามารถสรางขอมูลที่เปนได ทั้งขอความ, ภาพ, เสียง หรือ วิดีโอได  โปรแกรมสรางเว็บ เปนโปรแกรมที่สรางหนาเว็บที่แสดงบนอินเตอรเน็ต ซึ่ง ขอมูลสามารถเปนไดทงั้ ขอความ, เสียง, รูปภาพ, ภาพเคลื่อนไหว, เทคนิคตางๆ และวิดีโอ เปนตน

www.themegallery.com

77

Logo


Package Program (โปรแกรมสําเร็จรูป) • โปรแกรมที่ใชในองคกร และสวนตัว  โปรแกรมทางการศึกษา จะสอนผูใชตามเนื้อหาตางๆ  โปรแกรมเกี่ยวกับความบันเทิงในบาน เชน เกมส, วิดีโอ เปนตน

www.themegallery.com

78

Logo


Package Program (โปรแกรมสําเร็จรูป) • โปรแกรมที่ใชในการติดตอสื่อสาร โปรแกรมที่ใชในการติดตอสื่อสาร ไดแก  โปรแกรมสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ e-mail ซึ่งเปนโปรแกรมสงขอมูล ผานเครือขาย  โปรแกรม FTP เปนโปรแกรมในการสงไฟลขอ มูลบนอินเตอรเน็ต  โปรแกรมสดงหนาเว็บ หรือ web browser เปนโปรแกรมที่แสดงหนาเว็บที่ เราตองการ  โปรแกรมสนทนาออนไลน เปนโปรแกรมที่สงขอความตามเวลาจริง คือรับสงขอมูลกันไดทันที www.themegallery.com

79

Logo


สรุป • เทคโนโลยีการสื่อสารจําเปนที่ตองเรียนรูและเขาใจ เนื่องจากขอมูลและ สารสนเทศไม ส ามารถเดิ น ทางจากผู ส ง หรื อ ต น ทางไปยั ง ผู รั บ หรื อ ปลายทางไดเอง จําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารเปนผูควบคุม การเดินทาง ในปจจุบัน องคกรตาง ๆ ไมวาจะขนาดใหญ กลาง หรือ เล็ ก ทั่ ว โลก ต า งก็ ใ ช เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารในการติ ด ต อ สื่ อ สาร แลกเปลี่ยนขอมูลกับบริษัทคูคาหรือผูผลิต การคนควาวิจัย การควบคุม และประสานงานระหวางองคกร จึงเปนเรื่องสําคัญสําหรับผูศึกษาใน การที่จะตองเขาใจเทคโนโลยีตาง ๆ

www.themegallery.com

80

Logo

Chapter 3 Information technology  

MIS : Management Information System 11 • ความหมายของเทคโนโลยี • ความหมายของระบบคอมพิ วเตอร • ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร • สื่อกลางในการสื่อสา...