Page 1

• Do not rely on mobile phones as signals are often limited • Take a compass and OS Explorer 18 map with you and be conversant with their use • Leave details of your route with someone and your return time - Advise when back

BE PREPARED: FOLL

O

W

TH

D

Pellter: 12 Milltir | Hyd: 5 i 7 awr | Graddfa: Cymedrol | Tir: Cilffyrdd, traciau, llwybrau mynydd a chamfeydd | Map OS: 18

TAITH ARDUDWY Rhan Ogleddol – Harlech i Landecwyn

DILYN

© Partneriaeth Ardudwy Partnership 2010 | Photographs J Baxter, D Newbould & D Rowley | Design by:

Please leave the countryside tidy, respect the land, take litter home and keep dogs on a lead especially near livestock • Weather can change rapidly and terrain can be rough, rocky and wet; wear suitable footwear and take adequate warm clothing and waterproofs • Take PLENTY OF WATER and food supplies as the walk may take longer than expected

Reverse Route: For the reverse direction of the Northern Section, Llandecwyn to Harlech or Llanfair, start up the hill from the crossroads in Llandecwyn and in 200 yards ‘The Way’ starts on the left. ‘The Way’ turns sharp right up to Llandecwyn Church and provides a stunning view of the Coastal Morfa, the estuary (D), and Snowdon. On to Llyn Tecwyn Uchaf (E) (which has the legend of Dorti the local witch), before heading left to the main road. After another 2 miles ‘The Way’ goes left (easy to miss) and follows a Bronze Age (3000 to 4000 years ago) trackway for a further mile before turning off left. From here take a detour of 200 yards to the north east to a knoll and Bryn Cader Faner, a spectacular Bronze Age burial site (C). In the bog on the left of the path are rare mosses. ‘The Way’ passes further Bronze and Iron Age burial, ceremonial and settlement sites as it descends to the lane and turns left and left again after the zig zags. These oak woods are special because of the trees, pied flycatchers, three species of woodpecker and bats. The small lake, Llyn Tecwyn Isaf, has lilies and contains some of Wales rarest dragonflies and damselflies. Otters are occasionaly seen. up the hill past The Lion Hotel. In 1 mile at the chapel turn left for 0.5 miles then fork right, signposted Cwm Bychan. In another mile you join the Northern Section of ‘The Way’ going left. The path passes Rhyd yr Eirin (A) and then crosses high moorland with spectacular views inland and towards the sea. After roughly 1 mile look left for the 2500 year old Iron Age Fort on Moel Goedog and a glimpse of Llyn Cwm Bychan way below to the right. Wheatears may be seen in spring and summer and also buzzards and peregrines (B).

The Route : To join ‘The Way’ from Harlech start at the Castle and go north. The route is divided into three Sections each with a leaflet;- Southern: Barmouth to Tal y Bont (8 miles) Central: Tal y Bont to Harlech (13 miles) Northern: Harlech to Llandecwyn (12 miles). Ardudwy was a medieval province. ‘The Way’ crosses the geological formation of Cambrian rocks, the Harlech Dome, and takes in some of the best coastal and mountain views in Wales. It visits prehistoric sites and offers the chance to see the varied vegetation and rare birds of the area. Please note there are no cafes or facilities along ‘The Way’.

Taith Ardudwy Way - A well signposted upland pathway of 24 miles from Barmouth in the south to Llandecwyn in the

www.taithardudwyway.com

Northern Section – Harlech to Llandecwyn

ARDUDWY WAY

E B UZZ A R

Distance: 12 Miles | Duration: 5 to 7 hours | Grade: Moderate | Terrain: Lanes, tracks, mountain paths and stiles | OS Map: 18

Y

NCATH BW

www.taithardudwyway.com Taith Ardudwy – Llwybr ucheldirol 24 milltir wedi’i arwyddo’n dda sy’n mynd o dde Abermaw i ogledd Llandecwyn. Ceir tair rhan i’r daith a thaflen ar gyfer bob un; De: Abermaw i Dal y Bont (8milltir) Canol: Tal y Bont i Harlech (13 milltir) Gogledd: Harlech i Landecwyn (12 milltir). Roedd Ardudwy yn dalaith ganoloesol. Mae’r ‘Daith’ yn croesi ffurfiannau daearegol y creigiau Cambrian, Cromen Harlech ac yn rhoi’r cyfle i chi flasu rhai o olygfeydd arfordirol a mynyddig mwyaf godidog Cymru. Mae’n ymweld â safleoedd cynhanesyddol ac yn rhoi’r cyfle i weld llystyfiant amrywiol ac adar prin yr ardal. Dylid nodi nad oes unrhyw gaffis na chyfleusterau ar hyd ‘Y Daith’. Y Daith: Er mwyn ymuno â’r ‘Daith’ o Harlech, cychwynwch wrth y Castell a cherdded i fyny’r allt heibio Gwesty’r Llew. Ymhen milltir, wrth y capel, trowch i’r chwith am 0.5 milltir yna fforchio i’r dde, gan ddilyn arwyddbost Cwm Bychan. Ymhen milltir arall, byddwch yn ymuno â Rhan Ogleddol ‘Y Daith’ gan fynd i’r chwith. Mae’r llwybr yn mynd heibio Rhyd yr Eirin (A) ac yna’n croesi rhostiroedd uchel lle ceir golygfeydd godidog o’r tir a’r môr. Ymhen milltir, edrychwch i’r chwith i weld caer 2500-mlwydd-oed o gyfnod Oes yr Haearn ar Foel Goedog a chael cip ar Lyn Cwm Bychan islaw ar y dde. Gellir gweld Tinwen y Garn yma yn y ^ â’r Bwncath a’r Hebog (B). Gwanwyn a’r Haf ynghyd Ymhen 2 filltir arall mae’r ‘Daith’ yn troi i’r chwith (gwyliwch rhag colli’r tro) ac yn dilyn trac o gyfnod Oes yr Efydd (3000 i 4000 o flynyddoedd yn ôl) am filltir arall cyn troi i’r chwith. Yma, cerddwch oddeutu 200 llath i’r gogledd ddwyrain tuag at fryncyn Bryn Cader Faner a chladdfa ysblennydd o gyfnod Oes yr Efydd (C). Mae mwsoglau prin yn y gors ar ochr chwith y llwybr. Mae’r ‘Daith’ yn mynd heibio rhagor o gladdfeydd, safleoedd seremon ol ac aneddiadau o gyfnod Oes yr Efydd ac Oes yr Haearn wrth ostwng i’r gilffordd ac yn troi i’r chwith a’r chwith eto ar ôl y rhan igam-ogam. Mae’r goedwig dderw hon yn arbennig oherwydd y coed, y Gwybedog Brith, y tair rhywogaeth wahanol o gnocellau’r coed a’r ystlumod sy’n byw yma. Yn y llyn bach, Llyn Tecwyn Isaf, ceir lilis a rhai o weision y neidr a mursennod mwyaf prin Cymru. Gwelir Dyfrgwn yma o bryd i’w gilydd. Mae’r ‘Daith’ yn troi ar ei hunion i’r dde i fyny am Eglwys Llandecwyn ac yma ceir golygfa arbennig o hardd o’r Forfa, yr aber (D) a’r Wyddfa. Ymlaen i Lyn Tecwyn Uchaf (E) (sy’n gysylltiedig â chwedl enwog y wrach Dorti Ddu) cyn troi i’r chwith am y briffordd. Y daith o chwith: Er mwyn cerdded Rhan Ogleddol y daith o chwith, sef Llandecwyn i Harlech neu Lanfair, dechreuwch drwy gerdded i fyny’r allt o’r groesffordd yn Llandecwyn tuag at gychwyn ‘Y Daith’ ymhen 200 llath ar y chwith. PARATOWCH: • Gall y tywydd newid yn sydyn a gall y tir fod yn arw, yn greigiog a gwlyb; dylid gwisgo esgidiau addas a mynd ^ â digon o ddillad cynnes a dillad dal dwr gyda chi ^ • Ewch â DIGON O DDWR a bwyd gyda chi rhag ofn i chi gymryd mwy o amser na’r disgwyl i gwblhau’r daith

• Peidiwch â dibynnu ar ffonau symudol gan bod signal yn medru bod yn gyfyngedig • Ewch â chwmpawd a map OS Explorer 18 gyda chi a ^ gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod sut i’w defnyddio • Hysbyswch rhywun o fanylion eich taith a phryd byddwch yn ôl – rhowch wybod iddynt eich bod wedi gorffen y daith

Cadwch gefn gwlad yn daclus, parchwch y tir, ewch ag ysbwriel adref gyda chi a chadwch eich ci ar dennyn yn enwedig o amgylch anifeiliaid fferm

© Partneriaeth Ardudwy Partnership 2010 | Lluniau gan J Baxter, D Newbould & D Rowley | Dylunio gan:


roedfedd / Feet

Gweddillion cylch meini / Remains of stone circle

Cylch Meini / Stone circle

Llyn / Pond

G/N

D

Harlech

600 400 200 0

G

G

Abermaw Barmouth

Llanfair

G

9

10

G

2

1

© D.Rowley

Map Explorer OL 18 yr Arolwg Ordnans ( cyf.grid SH 612581 )

/ MILES

A496

Tal y Bont

Dyffryn Ardudwy

Llanbedr

Llanfair

A496

Llandecwyn Talsarnau

1

G

G

G

E

Llyn Talsarnau Tecwyn Isaf

BWS BUS A 496

( Grid ref. SH 612581 )

CYCHWYN START

0

G G G

11

SG

1400 HARLECH BRYN CADER FANER LLANDECWYN Graddfa / Scale MILLTIR / MILES 1200 PROFFEIL GRADDIANT / GRADIENT PROFILE 1000 0 1/2 1 800 1400 600ABERMAW / BARMOUTH CERRIG ARTHUR TAL Y BONT / Scale Map ExplorerGraddfa OL 18 yr Arolwg OrdnansMILLTIR 1200 400 200 ( cyf.grid SH 612581 ) 1000 0 0 1/2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ordnance Surcey Explorer OL 18 800

MILLTIR / MILES

PROFFEIL GRADDIANT / GRADIENT PROFILE

TREN TRAIN BWS BUS

^

A 496

12

HARLECH

Nant neu afon gyda chyfeiriad llif y dŵr / Stream or river with direction of flow

Arwyddbost / Signpost

Camfa / Stile

Giât / Gate

Adfail / Ruin

Adeilad arwyddocaol / Significant building

Eglwys / Church

Traethlin / Shoreline

Rheilffordd a gorsaf / Railway and station

Clawdd neu ffens / Hedge or fence

Wal / Wall

Lôn gerbydau a phont / Motor road with bridge

Gwersyllfa / Camping site

Carn / Cairn

Llwybr arall (ddim o reidrwydd yn hawl tramwy) / Other path (not necessarily a right of way) Castell / Castle

Trywydd y llwybr gyda’r pellter a gerddwyd mewn milltiroedd / The footpath route with distance walked in miles

Cyfeirbwynt Taith Ardudwy / Ardudwy Way waymarker

ALLWEDD / KEY

TREN TRAIN

^

DIWEDD END LLANDECWYN

G/N

Cartography by / Mapio gan Laurence Main

G S P

1

Troedfedd / Feet

Gogleddol Northern Canolog Central

8

G

SP P

G

S S

4

G P

S

G G

S

S

G

SG

G

G SG S

P

B

G

5

7

3

C

© J.Baxter

Bryn Cader Faner

© D.Newbould

Ymwadiad / Disclaimer Mae cerddwyr yn gyfrifol am eu diogelwch eu hunain. Walkers are responsible for their own safety.

A

Rhyd yr Eirin

Moel y Gerddi

S G

SG

6

Y Gyrn

Twmpath Llosg Burnt Mound

Caerwych

Llyn Tecwyn Uchaf

O Ganol y Daith From the Central Section

Deheuol Southern

TAW Northern Leaflet  

Y B W NCATH Taith Ardudwy Way - A well signposted upland pathway of 24 miles from Barmouth in the south to Llandecwyn in the Cwm Bychan. Ymh...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you