Page 1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 7

Statisty หน้า 3

มิ ต รสหาย หน้า 6 MWIT

Quote หน้า 2 Interview

เรื อ ่ งลี ล ้ บ ั หน้า 4 ตานานเพชรตาแมว

เด็ก MWIT เจิดจรัสที่สุดในด้านไหนกันนะ

แล้วแต่ จะรีวิว แฉบอลโลกให้ยับ!

หน้า 5

ชุมนุมใหม่

อะไรดี

หน้า 4

คราวนี้เสนอชุมนุม Int'Ipop

บลู ไดมอนด์ สีฟ้าอันเจิดจรัส


หน้า 1

ปฏิทิน / ประกาศ

SEPTEMBER Sunday

26

Monday

27

Tuesday

28

Wednesday

29

Thursday

30

Friday

31

ประชุมหอพัก

2

3

4

Saturday

1 เรียนชดเชยนศท.

5

6

7

8 เรียนชดเชยนศท.

9

10

11

12

ประกาศผลสอวน.

13 14 MWITSวัยใสฯ ม.6สอบMWIT TEP

15

ลุงตู่ Who Am I?

กระทบไหล่

รับสมัครนักเรียนที่ได้รับรางวัลผลงานทาง วิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (อันดับ 1-3) เพื่อคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็ก และเยาวชนที่ น าชื่ อ เสี ย งมาสู่ ป ระเทศชาติ ประจาปี 2562 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีใน วันเด็กแห่งชาติ โดยส่ ง เอกสารได้ ที่ อ าจารย์ วั ช ชิ ร ทาน ฝ่ า ยกิจ การนั กเรี ย น (ส านั ก งานหอพั ก ) ภายใน วันที่ 14 ก.ย. 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ หรือ

อยากรู้ว่าเหมาะกับอาชีพไหนและควรเรียนต่อ ด้านไหนเปิดแล้ว..."คลินิกค้นหาตนเอง" ด่วน!!! รับจานวนจากัด นัก เรี ย นที่ ส นใจสามารถลงชื่ อ ได้ โดยการคอมเม้ น ท์ ใ ต้ โพสต์ ของอ.วัชชิรทานในกลุ่มเฟซบุ๊ค MWIT for Students & Teachers พร้อมระบุวันที่ ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมจะจัดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.0017.00 น. ตั้งแต่ 16 ส.ค. 2561 ถึงเดือนก.พ. 2562 ณ ห้องประชุม C อาคาร 11 ชั้น 1


Quote interview

Quote Interview

หน้า 2

Caissa & Llenn & ป่าดงพงไพร

อ.หอจะมาตรวจห้องนอนแล้ว!!

จะจัดห้องรกๆ ยังไงให้เจิดจรัสจนอ.ต้องชม? อย่างที่เด็กหอ MWIT รู้กันว่าทางหอพักมีนโยบายตรวจหอในทุกๆ วัน ทาให้หลายคนถึงกับสะพรึง ก็แน่นอนล่ะ !! ใครจะมี เวลาจัดห้องนอนได้ทุกวี่ทุกวัน! เพื่อนของผู้เขียนเองก็เคยกล่าวไว้ว่า “งานวิจัยต่างๆ ชี้ชัดว่า คนที่ชอบทาห้องรกเป็นคนฉลาด อีกทั้งกฎเทอร์โมไดนามิกส์ข้อที่ 2 ยังบอกว่า จักรวาลจะมีความไม่เป็นระเบียบเพิ่มขึ้น ” (ผ่ามมม! น่าสนใจ ...แต่อันท้ายมันดู แปลกๆ นะ !? =//=) ด้วยความเป็นเด็กมหิดลวิทย์ พวกเราจะต้องมีวิธีเอาตัวรอดจากอาจารย์หอที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน! ไปดูกันว่าแต่ละคน จะมีเคล็ดลับอย่างไรให้รอดจากการตรวจหอยังไงบ้าง!?

“ยัดเข้าตู้ให้หมด แล้วก็ล็อคกุญแจไป ได้เลยยยยย!” #อาจารย์ไม่เห็นหรอก

MW27/1

“ห้องรกก็เอาของชิ้นเล็กๆ ยัดเข้าเก๊ะ ของชิ้น ใหญ่ๆก็ยัดเข้าตู้ ถ้ายัดไม่พอก็ยัดตู้เพื่อนเอา” #รูมเมทที่แท้ทรู

“เอ้า!! ของรกก็เก็บสิ จะให้ทาอะไร ล่ะครับ?” #คิดเยอะแล้วปวดหัว

MW27/1

“ก่อนอื่นก็เปิดกระเป๋าเดินทาง จากนั้น ก็ยัดทุกอย่างเข้าไป จบ!!!” #หนูจะออกเดินทางไปท่องโลกกว้างแล้วค่า

MW27/9

MW27/9

“คือห้องหนูสะอาดอยู่แล้วค่ะ ไม่ต้องทา ความสะอาดอะไรมากหรอก” #นักเรียนดีเด่นมาเอง #คะแนนหอพักมาเต็ม

MW27/1

“จั ด ท าไม !? คะแน น ก็ แค่ เ ศษเลข ! อยากหักก็หักไปเลยสิ! …ล้อเล่นน่ะครับ -3< จริงๆ ก็จัดดีๆ นั่นแหละ อันไหนไม่ จาเป็นก็เอาไปทิ้ง หรือเอาไปเผาเลยก็ได้” #โนสนโนแคร์ #ขอโทษครับ

MW26/1


หน้า 3

Statisty / เรื่อยเปื่อย

Statisty

ปลาสี่สิบเอ็ดสี & เด็กหอเก้า

ความเจิ ความเจิดดจรั จรัสสของเด็ ของเด็กก MWIT MWIT 43 “การเรียน” 10 “กีฬา” 11 “ดนตรี” 41 “การแสดง” 120 “โชคลาภ"

นี่แหละ ที่เรียกได้อย่างเต็มปาก ว่า “เรื่อยเปื่อย” จริงๆ ‘วันนี้เป็นวันอะไรนะ’ ฉันทางานติดต่อกัน เกือบ24ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักจนจาไม่ได้ด้วยซ้าว่า วันนี้เป็นวันอะไร ฉันคิดว่าควรออกไปเที่ยวเล่นสัก หน่อยดีกว่า ฉันมัดผมรวบๆเพื่อออกไปเดินเล่นที่ สวนสาธารณะข้างบ้าน วันนี้แดดแรงดีเหมือนกัน นะเนี่ย “นี่เธอ จะไปไหนเหรอ” เด็กชายที่อยู่บ้าน ติดกับฉัน เรารุ่นราวคราวเดียวกัน แถมยังเกิดวัน เดียวกันอีกด้วย เราค่อนข้างสนิทกันแต่หลังจาก ขึ้นมหาวิทยาลัยเราแทบไม่ได้เจอกันเลย “ไปสวนสาธารณะน่ะ ว่าจะไปเดินเล่นสั ก หน่อย” ฉัน ตอบอย่า งไม่ ใส่ใ จเพราะเหนื่อ ยล้า จาก การทางาน “ไปด้ ว ยสิ นี่ เ ราไม่ ไ ด้ คุ ย กั น ตั้ ง นานแล้ ว นะเนี่ย”

ถ้าจะพูดถึง "นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์" ทุก คนคงคิ ด ถึ ง เรื่ อ งการเรี ย นการศึ ก ษาที่ โ ดดเด่ น ไม่ แ พ้ โรงเรียนไหนในประเทศไทย แต่จริงจริงแล้วใครจะไปรู้ว่า เด็ก MWIT ยังมีความสามารถด้านอื่นๆ ที่โดดเด่นเช่นกัน ทุก คนคิด ว่ า เด็ ก MWIT มีค วามเจิ ดจรัส ในด้ านไหนมาก ที่สุดกันบ้าง และผลที่ได้จากการสารวจนักเรียน MWIT จานวน 225 คนนั้น ก็ได้ผลสรุปว่าพวกเรามีมติเลือกว่าเราโดดเด่นด้านกีฬา และดนตรีเ ป็นส่ว นน้อย ในขณะที่ใ นด้านการแสดงมี ถึง 41 เสียง มาเป็ นอันดั บที่สาม นั่น ก็คือสร้ างภาพเก่ง นั้นเอง(ฮา) ในขณะที่ด้านการเรียนมาเป็นอันดับที่สอง แหม… เกรดสี่ทุก วิชากันบานเลย #แซะไปอีก และผลโหวตถึง 120 คนก็ไ ด้เท คะแนนไปให้ด้านโชคลาภว่าที่สอบเข้ามากันได้เนี่ย ดวงล้วนๆ นี่บ นกั นที่ ไ หนบ้า งอ่ ะ จะไปบนให้ เอนท์ ติ ดเหมื อนกั น (ฮา) …“หมอคะ หนูว่าเราเปลี่ยนจากโรงพยาบาลไปเปิดศาลเจ้า พ่อเจ้าแม่ดีมั้ยคะ หนูว่านะรุ่งชัวร์” … “โอ้โห ถ้าบอกว่าขอ แล้วมีโชคด้านการเรียนนะ หนูว่าเรารวยแน่”… “อ่าว…อ๋อ” … “คือหมอบอกว่าหมอลงเงินคนเดียว รวยแล้วไม่หารหรอ คะ” … “อ๋อ …ค่ะ” … “หนูลงทุนกับหมอไม่ได้หรอกค่ะ หนูช็อต ขนาดอาทิตย์นี้หนูยังกินแกลบทั้งเดือนเลยค่ะหมอ นี่ขนาดไปบนเรื่องเงินมายังจนอยู่เลยนะคะหมอ”…

เรื่อยเปื่อย

“นั่นสิ ตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัยก็แทบไม่ได้เจอ กันเลย ทั้งๆ ที่อยู่ใกล้กันแค่นี้” ระหว่างที่เดินไปสวนสาธารณะ เราคุยกันถึง ชีวิตในมหาวิทยาลัย เรื่องราวเรื่อยเปื่อย การเรียน ความรัก มีทั้งเรื่องตลก เรื่องแปลกๆ ฉันเองไม่ได้เล่า เรื่ อ งราวต่ า งๆ ให้ ใ ครฟั ง มานานแล้ ว เหมื อ นกั น นะเนี่ย เดินจนต่างคนก็เหนื่อยจึงไปนั่งพักหาของกิน เล็กๆ น้อยๆ ด้วยกัน “เธอรู้ไหม เราเริ่มสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่” ฉั น เองจ าไม่ ไ ด้ เ หมื อ นกั น รู้ ว่ า ครั้ ง หนึ่ ง ฉั น ทะเลาะกับพี่ชาย ออกมานั่งที่สวนหลังบ้าน เขาเอง เป็นคนที่รับฟังฉันและอยู่ข้างๆ กัน หลังจากนั้นเราก็ ปรึกษาปัญหาต่างๆ กันเสมอ จะว่าไปก็เหมือนวันนี้ ไม่มีผิด “ที่วันนี้เราเจอกัน เป็นเพราะ ฉันน่ะ กาลังจะ ย้ายบ้านแล้วนะ ฉันจะมาลาเธอแล้วก็เก็บของน่ะ”

Zwiff

“อย่างนั้นเหรอ เร็วจังเลยนะ” ฉันรู้สึกหน่วงมากๆ อย่างบอกไม่ถูก ทั้งๆ ที่เรา ไม่ค่อยได้เจอ ไม่ค่อยได้คุยกันมาตั้งนาน แต่กลับรู้สึก ว่าถ้าเขาไม่อยู่ก็คงจะคิดถึงแปลกๆ


เพชรตาแมว/ Game Bowl

เพชรตาแมว GAMEBOWL สมาชิกหมายเลข 1779695

ตั้งแต่ครั้งอดีต ชาวไทยมักมีความเชื่อในเรื่องของตานาน สิ่งลี้ลับ รวมทั้งวัตถุมงคลต่าง ๆ ที่กล่าวกันว่า จะช่วยคุ้มครอง ภัยอันตราย รวมถึงนาพาโชคลาภ และความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้ เป็น เจ้ าของ ซึ่ง เพชรตาแมว ก็ถื อเป็ นวั ตถุม งคล ที่ได้ รับ การ กล่าวขวัญถึงกันมาช้านาน โ ด ย ก ล่ า ว กั น ว่ า เ มื่ อ ครบรอบ 100-1,000 ปี จะมีเทพ จากสรวงสรรค์ ล งมาจุ ติ ยั ง โลก มนุษย์ 1 องค์ โดยเทพดังกล่าวจะ มาเกิดเป็นแมว และได้นาแก้วมณี สารพัดนึก ซึ่ง เป็นของวิเศษประจาตัวลงที่มาโลกมนุษย์ เพื่ อ ชดใช้ ก รรมที่ ยั ง เหลื อ อยู่ และก่ อ นที่ เ ทพองค์ ดั ง กล่ า วจะละ สังขารแมว ท่านจะประทานแก้ววิเศษที่รู้จักกันในนาม "เพชรตา แมว" ให้แก่ผู้ที่มีพระคุณ ที่เลี้ยงดูมาจนถึงวาระที่ได้ชดใช้กรรม หมดสิ้นแล้ว จะทิ้งเพชรตาแมวของตนไว้ให้ ก่อนจะกลับขึ้นไป บาเพ็ญตบะบนสรวงสวรรค์ดังเดิม ในขณะเดียวกัน หากมองในแง่ของวิทยาศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่า เพชรตาแมวเกิดจากแมวที่ตาเป็นต้อหิน โดยดวงตาข้างนั้นจะมี น้าออกในตา แม้แมวไม่เจ็บปวด แต่ตาข้างนั้นจะไม่สามารถใช้ การได้ และเมื่อแมวตัวดังกล่าวได้ตายลง ดวงตาข้างที่เป็นต้อก็ จะแข็งขึ้นราวกับก้อนหิน แต่จะมีความสวยงาม แวววาว ราวกับ เพชร ดังที่เรียกว่า เพชรตาแมว นอกจากนี้ ยังเชื่อกันว่า เพชรตาแมว มีความเกี่ยวพันกับ แมวสี สวาด ซึ่ ง ถู กเรี ย กว่ า แมวตาเพชร เนื่ อ งจากตอนที่ มี ชี วิ ต อยู่ ดวงตาทั้ง 2 ข้างของแมวสีสวาด จะมีลักษณะใสแววาวราวกับ เพชร และยัง มีเรื่ องเล่าอี กว่า ตอนที่แมวตาเพชรยั งมีชีวิตอยู่ เมื่อมองไปที่เหยื่อนาน ๆ เหยื่อประเภทจิ้งจก นก และหนู จะ แพ้นัยน์ตาแมวแล้วตกมาเป็นอาหารแมว โดยที่แมวไม่ต้องทา อะไร ซึ่งหลังจากตายไป แม้ร่างกายจะเน่าเปื่อย แต่เพชรตาแมว นั้น จะใสวาวยิ่งกว่า มีคากล่าวอีกว่า ผู้ที่ได้ครอบครองเพชรตาแมว จะต้องเป็นผู้ที่มี บุญวาสนามาตั้งแต่ชาติปางก่อน จึงทาให้สัตว์เทพตามมารับใช้ ซึ่งอานุภาพของเพชรตาแมว มีคุณวิเศษดั่งแก้วสารพัดนึก หากผู้ ครอบครองได้มาอย่างถูกต้อง และหมั่นสร้างบุญบารมี ทาคุณ งามความดี ก็จะทาให้เจ้าของเพชรตาแมวนั้น พบแต่ความเจริญ รุ่งเรือง ร่ารวยทรัพย์สินเงิน ทอง และแคล้ ว คลาดจาก อั น ต ร า ย แ ต่ ห า ก ผู้ ใ ด ครอบครองเพชรตาแมว ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง และทา แต่ความชั่ว บุคคลนั้นอาจมี อันเป็นไปต่าง ๆ นานาได้

หน้า 4

Procyon & Hyonee

ณ โรงเรียนเวทย์มนต์คาถาฮอกวอร์ต มีนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 5 คน ได้แก่ แฮร์รี่, รอน, เฮอร์ไมโอนี่, มัลฟอยล์และเนวิลล์ นักเรียนทุกคนมีบ้านเป็นของตัวเอง โดยตาแหน่งบ้านของพวกเขาเรียง ติดกัน มีสัตว์เลี้ยงและผู้พิทักษ์ประจาตัว และมีทักษะที่เชี่ยวชาญไม่ซ้ากัน คืนหนึ่งศาสตราจารย์สเนป ได้รับแจ้ง มาจากภารโรงฟิลช์ว่า มีนักเรียนลักลอบออกจากหอพักในยามวิกาล และได้ใช้เวทย์มนต์เผา ห้องสมุดโรงเรียน ทาให้ศาสตราจารย์สเนปได้สงสัยถึงนักเรียนทั้ง 5 คนนี้เนื่องจากพวกเขามีความสามารถ ในการใช้เวทย์มนต์คาถาที่โดดเด่นกว่านักเรียนคนอื่น ศาสตราจารย์สเนปจึง ให้ภารโรงฟิลช์สอบสวน นักเรียนทั้ง 5 คนนี้ เพื่อที่จะรู้ข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียนแต่ละคน แต่เนื่องจากภารโรงฟิลช์มีสติที่ไม่ค่อย ปกติ ทาให้ผลการสอบสวนยังคลุมเครือ โดยภารโรงฟิลช์ได้บอกเพียงว่านักเรียนที่มีผู้พิทักษ์เป็นเซนทอร์ เป็นคนใช้เวทย์มนต์เผาห้องสมุดโรงเรียน แต่อย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถวิเคราะห์สิ่ง ที่ภารโรงฟิลช์ สอบสวนมาได้ ทาให้ศาสตราจารย์สเนปไม่พอใจเป็นอย่างมาก จึงได้เสกคาสาปพิฆาตใส่ภารโรงผู้น่าสงสาร เรื่องนี้สะเทือนถึงแฮกริด แฮกริดจึงอาสามาวิเคราะห์ผลการสอบสวน ปรากฏว่าแฮกริดสามารถวิเคราะห์ ผลการสอบสวนได้ โดยใช้ผลการสอบสวนของภารโรงฟิลช์ซึ่งเป็นดังนี้ 1. แฮร์รี่อยู่บ้านกริฟฟินดอร์ 2. รอนมีผู้พิทักษ์เป็นสุนัขจิ้งจอก 3. เฮอร์ไมโอนี่เลี้ยงงู 4. บ้านสลิธีรินอยู่ทางซ้ายมือของบ้านฮอกส์มี้ด 5. นักเรียนที่อยู่ในบ้านสลิธีรินเลี้ยงนกฮูก 6. นักเรียนที่เชี่ยวชาญด้านการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดมีผู้พิทักษ์เป็นกวางตัวเมีย 7. นักเรียนที่อยู่ในบ้านฮัฟเฟิลพัฟเชี่ยวชาญด้านการปรุงยา 8. นักเรียนที่อยู่บ้านหลังกลางเลี้ยงหนู 9. มัลฟอยล์อยู่บ้านหลังแรก 10. บ้านของนักเรียนที่เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์อยู่ติดกับบ้านของนักเรียนที่มีผู้พิทักษ์เป็นยูนิคอร์น 11. บ้านของนักเรียนที่มีผู้พิทักษ์เป็นมังกรฮังการีหางหนามอยู่ติดกับบ้านของนักเรียนที่เชี่ยวชาญด้านการ ปรุงยา 12. นักเรียนที่เชี่ยวชาญด้านการหายตัวเลี้ยงแมว 13. เนวิลล์เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร 14. บ้านของมัลฟอยล์อยู่ติดกับบ้านเรเวนคลอร์ 15. บ้านของนักเรียนที่เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์อยู่ติดกับนักเรียนที่เลี้ยงคางคก แฮกริดได้เขียนชื่อของนักเรียนที่เป็นคนใช้เวทย์มนต์เผาห้องสมุดโรงเรียนส่งไปยังศาสตราจารย์ สเนป ศาสตราจารย์สเนปจึงได้ส่งนักเรียนคนนั้นไปยังคุกอัซคาบัน คาถาม: ใครเป็นคนใช้เวทย์มนต์เผาห้องสมุดโรงเรียนและมีผลให้ถูกจับไปยังคุกอัซคาบัน

เฉลยฉบับที่แล้วคือ “ประชาธิปไตย” และผู้โชคดีในฉบับโอลด์โรสคือ คุณตาณ เหล่าเจริญสุข ม.6/7

สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่อ.ป่อม


หน้า 5

“อัญมนี”นาโชค/ ชุมนุมใหม่อะไรดี/ แฉบอลโลกให้ยับ ก่อนต้อนรับซีซั่นใหม่

“อัญมณี”นาโชค ชุมนุมใหม่ อะไรดี แกงกะหรี่ไก่

ราศีเมษ Diamond มีองค์ประกอบทางเคมีเป็นธาตุคาร์บอน เป็นสัญลักษณ์ ของชัยชนะ

ราศีพฤษภ Green Agate อยู่ในกลุ่มควอทซ์ไม่มีรูปผลึก เป็นสัญลักษณ์ความมั่ง คั่งร่ารวย ราศีเมถุน Alexandrite เป็นหินตระกูลเดียวกับคริโซเบริล มีสีเขียวอมน้าตาล ตอนกลางวัน สีแดงอมม่วงเมื่อได้รับแสงไฟฟ้า และเป็นสีแดงเมื่อได้รับ แสงแดด เป็นสัญลักษณ์แห่งความมีชีวิตชีวา ราศีกรกฎ Moonstone เป็นหินสีขาวเหมือนน้านม อยู่ในกลุ่มของเฟลด์สปาร์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ราศีสิงห์ Peridot เป็นแร่โอลิวินชนิดที่มีสีเขียว เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้า หาญ ราศีกันย์ Sapphire เป็นพลอยตระกูลคอรันดัม เป็นสัญลักษณ์สุขภาพที่ดี ราศีตุลย์ Lepidolite คือความหลากหลายของแร่ไมกา เป็นสัญลักษณ์ความ สงบ ราศีพิจิก Topaz เป็นแร่ที่มีความแข็งเท่ากับ 8 เป็นสัญลักษณ์ความรอบคอบ ราศีธนู Turqouise มีองค์ประกอบทางเคมี คือ CuAl6(PO4)4(OH)8.5H2O เป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตา ราศีกุมภ์ Amethyst เป็นพลอยในตระกูลแร่ควอตซ์ เป็นสัญลักษณ์ความรัก

ราศีมังกร Malachite มี สู ต รโครงสร้ า งทางเคมี เ ป็ น Cu2CO3(OH)2 เป็ น สัญลักษณ์แห่งความงาม ราศีมีน Aquamarine มีสูตรเคมีคือ Be3Al2Si6O18 เป็นสัญลักษณ์อ่อนโยน

PnT

ชุม นุม นี้ก็ จะเป็น อีก ชุม นุม นึ ง ที่ ชื่อ น่า สนใจมาก ๆ เลย อยากรู้ แล้ วล่ ะ สิ ว่ า ชุมนุมนี้เขาทาอะไรกัน ไปดูกันเลย ชุมนุมInt'Ipopชุมนุมนี้จะเป็นการสร้างเพจเฟสบุ๊คขึ้นมาเพื่ออัพเดตข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับวงการเพลงทั้งหลาย ทั้งเพลงใหม่เพลงเก่า หรือจะเป็นข่าวการรับ รางวัลและอีเวนท์ต่างๆ ชุมนุมนี้ก็ทานะ ชุมนุมนี้จะมีการประชุมหลายสัปดาห์ครั้ง เพราะไม่ค่อยมีอะไรต้องคุยกันมาก จะมีก็แต่งานที่ประธานได้มอบหมายให้สมาชิกในชุมนุมทากัน เมื่อถึงเวลาก็ส่ง จึง เรียกได้ว่าชุมนุมนี้ชิลแต่มีคุณภาพก็ว่าได้ จุดเด่นของชุมนุมนี้ก็คงจะไม่พ้นเรื่องความชิลนี่แหละ อีกอย่างหนึ่งก็คือคนใน ชุมนุมนี้ล้วนแล้วมีแต่คนที่รักเพลง เหมือนเป็นการรวมตัวกันของคนรักเพลงเลย สุดท้ายนี้ก็ของเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจ และรักในวงการเพลง ถ้าสนใจก็สมัคร เข้ามากันได้นะครับ

แฉบอลโลกให้ยับ ก่อนต้อนรับซีซั่นใหม่ Ivory

ฟุตบอลลีกดัง ทั่วยุโรป ได้เริ่มเปิดฉากการแข่งขันขึ้นแล้ว สาหรับแฟนบอลหลายๆ ทีม คงได้เห็นทีมรักของตน ลงแข่งขันแมตช์กระชับมิตรของกิจกรรมการกุศลต่างๆ สาหรั บหนัง สือ พิม พ์ฉ บับ นี้ จะขอย้อ นไปน าเสนอบทสรุ ปของบอลโลกที่เ กิด ขึ้ น บอลโลก#2018 รัสเซีย ฝรั่งเศสได้แชมป์สาหรับฟุตบอลโลกในปี 2018 นี้ ที่จัดขึ้น ที่ประเทศรัสเซีย “ตราไก่ ” ทีมดังจากยุโรป สามารถสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ ให้กับพวกเขา หลังจากการเอาชนะโครเอเชียในรอบชิงชนะเลิศไปด้วยสกอร์ 4-2 คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่ 2 ในประวัติศาสตร์ต่อจากปี 1998 ได้สาเร็จ... โครเอเชียถึงแม้เขาจะทาได้เพียง “ผู้เกือบชนะ” แต่พวกเขาก็สามารถสร้างเซอร์ ไพร์ ให้ กั บ คนทั้ ง โลกได้ อ ย่ า งไม่ น่ า เชื่ อ ด้ ว ยการพาที ม ชนะที ม ดั ง ทั่ ว โลกอย่ า ง เดนมาร์กในรอบ 16 ทีม รัสเซียทีมเจ้าภาพในรอบ 8 ทีม และอังกฤษในรอบรอง ชนะเลิศ ถือได้ว่าโครอเชียชุดนี้เป็น 1 ในชุดที่ดีที่สุดที่เคยมีมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้อ งเครื่ อง ลูก้ า โมดริ ช และ อิ วาน ราคิติ ช รวมถึ ง ปีก สายลุ ยอย่ าง เปริ ซิช ... อัง กฤษ ที่ต้องจบในอันดับที่ 4 เป็นทีมที่มีผู้เล่นดาวรุ่ง ที่อาจกลายเป็นความหวัง ของทีมได้ในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไป และเรียกได้ว่าเป็นทีมที่โชคชะตาฟ้าเข้าข้างอย่าง แท้จริงเพราะแพ้ถึง 3 ใน 7 นัดที่ทาการแข่ง ขัน แต่พวกเขาก็ยังผ่านมาได้ถึงรอบ รองชนะเลิศ ซึ่งสวนทางกับทีมดังอย่าง สเปน โปรตุเกส หรือเจ้าบ้านอย่างรัสเซีย ที่ ต้องตีตั๋วกลับบ้านไปก่อนทีมอื่นเขา หรือแม้กระทั่งอดีตแชมป์โลกอย่างอิตาลีและ เนเธอร์แลนด์ ที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมตัดเชือกในรอบสุดท้ายที่รัสเซียด้วย


หน้า 6

ระเบิดครัวหอ / มิตรสหาย MWITS / สืบเสาะเจาะรหัส / สัพเพเหระ

ระเบิ ด ครั ว หอ Blueberry Lemonade Mocktail

「Error404」

พูดถึงบลูไดมอนด์ถ้าไม่นึกถึงอัลมอนด์ก็ต้องนึกถึง ค็อกเทล แต่คงไม่มีใครโตเร็วจนสามารถกินเหล้า ได้ เพราะอย่า งนั้น เราจึ ง อยากจะแนะน าอะไร ใหม่ ๆ ให้ ทุ ก คน จริ ง ๆ แล้ ว บลู ไ ดมอนด์ ก็ คื อ “บลู”เบอรี่ใส่เหล้า แต่ว่าเรากินเหล้าไม่ได้ เลยจะ แนะนาทุกท่าน มาลองอะไรแปลกๆ สิ่งนั้นมัน ก็ คือม็อคเทลบลุเอรี่ที่เปรี้ยวปรี้ดเพราะเลมอนเนด ของอย่างนี้ไมมีเรทกินได้ทุกวัย

*ส่วนผสม* 1. Curacao Bleu Syrup 2. Sprite 3. Blueberry Lemonade Juice (Minute Maid version) 4. น้ำแข็งก้อน

1 oz 2 oz 3-4 oz 1 แก้ว

*วิธีทา* 1. ผสมทุกอย่างลงในแก้ว เขย่า เบาๆ (ย้าว่าเบาๆ เพราะมี สไปรท์เป็นส่วนผสม) 2. รินส่วนผสมใส่น้าแข็ง แล้วก็เสร็จสมบูรณ์ เท่านี้คุณก็มีม็อคเทลสไตล์บลูไดมอนด์ให้ทานแล้ว

สัพเพเหระ มิตรสหาย MWIT

ปลาสี่สิบเอ็ดสี & เด็กหอเก้า

เด็กละโมบ 99

“รามาซิมารา ไม่ราก็ไม่ผ่านเกณฑ์” ...ค่ะ ราก็ได้ค่ะ ราแล้วนะคะ...

ส่งคาตอบมาที่ Inbox Page Facebook : MWITS Newsbowl พร้อมชื่อ ห้อง เลขที่ ประกาศผู้โชคดีรับรางวัลในฉบับหน้า

สืบเสาะ เจาะรหัส

สองภาพแทนคาใบ้ ใครคิดได้ตัวใครตัวมัน 555

ฮูยันกับมิมปี

เฉลยฉบับที่แล้วคือ “กุหลาบพันปี” และผู้โชคดีในฉบับโอลด์โรสคือ คุณญาณิกา เซียวศิริกุล 4/1

สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่อ.ป่อม


“NEWSBOWL, we serve you a big bowl of news”

MWITS Newsbowl

@mwits_newsbowl

mwits.newsbowl @gmail.com Icons : flaticon.com

หนังสือพิมพ์ NewsBowl ฉบับ วันที่ 16 สิงหาาคม 2561  

ติดตามเพจของเราได้ที่ https://www.facebook.com/MWITS.Newsbowl/ #MWIT #NEWSBOWL #WeServeYouABigBowlOf์News

หนังสือพิมพ์ NewsBowl ฉบับ วันที่ 16 สิงหาาคม 2561  

ติดตามเพจของเราได้ที่ https://www.facebook.com/MWITS.Newsbowl/ #MWIT #NEWSBOWL #WeServeYouABigBowlOf์News

Advertisement