Page 1

Nieuwe sanitatie

Mogelijkheden voor nieuwe sanitatie - het hergebruik van (huishoudelijk) afvalwater - zijn legio, maar zeer afhankelijk van situatie, locatie en participatie. MWH ondersteunt zowel publieke als commerciële klanten bij het maken van keuzes, het uitvoeren van onderzoek en analyse en het begeleiden van groot- en kleinschalige projecten.

Evolutie van sanitatie Nieuwe sanitatie wordt geleidelijk volwassen. Waar de filosofie van het scheiden van afvalstromen in het begin nog met de nodige scepsis werd ontvangen door conventionele technologen, wordt het idee van duurzaam omgaan met en hergebruik van (huishoudelijk) afvalwater inmiddels omarmd. Zo zijn scheiding aan de bron en decentraal verzamelen en verwerken steeds breder geaccepteerd. Niet alleen de verbeterde technologieën en het groeiende portfolio van nieuwe sanitatie, maar ook de forse investeringen in de ondergrondse infrastructuur én het

inzicht in de waarde van afvalwater zorgen ervoor dat we aan de vooravond van een evolutie van sanitatie staan.

Onderzoek De grootste uitdaging voor lokale en regionale overheden is het maken van de juiste keuze uit het brede palet van oplossingen die nieuwe sanitatie biedt.MWH onderzoekt voor zowel publieke als private klanten de mogelijkheden. We werken hierbij nauw samen met Stichting Onderzoek Toegepast Waterbeheer (STOWA). Omdat de oplossingen in veel gevallen sterk afhankelijk zijn van de lokale, regionale en soms zelfs politieke situatie, is niet alleen de technische oplossing belangrijk, maar moet ook het proces om tot deze oplossingen te komen op waarde worden geschat.

Tools MWH assisteert bij het nemen van beleidsbeslissingen. Naast het uitvoeren van onderzoek en analyse, leveren we verschillende zelfontwikkelde tools en diensten voor het bepalen van de juiste keuze.

Een voorbeeld hiervan is de Berekeningstool Sanitatie Buitengebied Met dit rekenmodel kan MWH op basis van een aantal basiskenmerken van een gebied de kosten van een conventioneel drukriool berekenen. Daarbij wordt aangegeven welke hoeveelheden stikstof en fosfaat uit het oppervlaktewater worden verwijderd. Het model geeft daarnaast inzicht in een aantal alternatieve oplossingen en hun (investerings)kosten en verwachte milieuresultaten. Met deze tool kunnen gemeenten snel en eenvoudig de afweging maken in welke situaties drukriolering effectief is en of een studie naar nieuwe sanitatie nuttig kan zijn.

Waardevolle ervaring MWH hoort bij de wereldwijde top op het gebied van watergerelateerde infrastructuur en ondersteunt met adviesdiensten klanten overal ter wereld bij het nemen van weloverwogen langetermijnbeslissingen. De kennis en expertise van onze specialisten wordt ingezet voor zowel grootschalige infrastructurele projecten en strategieën, als lokale huishoudelijke oplossingen. Tot onze specialiteiten behoren programmamanagement en implementatie van waterinfrastructuren, het ontwerpen van strategieën van watergebruik, civiele techniek, ontwerp en projectmanagement van rioleringsystemen en waterzuiveringsinstallaties.


MWH levert advies, installatiediensten en procesbegeleiding voor waterprojecten in stedelijk en buitengebied.

Haalbaarheidsstudie fosfaatinzameling

Onderzoek duurzame sanitatie buitengebied

Onderzoek vacuümsystemen

Het terugwinnen van de grondstof fosfaat wordt steeds aantrekkelijker. MWH begeleidt opdrachtgevers bij onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van innovatieve urinelogistiek. Zo kan urine opgeslagen worden in een (kantoor) gebouw, getransporteerd worden naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie waar fosfaat-kunstmestvervanger kan worden gewonnen.

In het Overijsselse Blankenham moet op termijn de drukriolering in het buitengebied worden vervangen. De kosten voor beheer en onderhoud lopen op en het vervangen ervan gaat gepaard met een onrendabele investering. Daarom onderzoekt de gemeente Steenwijkerland samen met MWH, de STOWA, het Waterschap Reest en Wieden, Dorpsbelang Blankenham en de LTO de mogelijkheden om de waarde van afvalwater beter te benutten.

Ze zijn er nog wel in Nederland: vacuümriolen. Maar veel beheerders hebben er de afgelopen jaren afscheid van genomen. We waren ze liever kwijt dan rijk. Maar is dat terecht? Juist nu er uit oogpunt van een duurzame waterketen in projecten in Sneek (Noorderhoek) en Deventer (Casa Vita) weer een herintroductie plaatsvindt, is het van belang de juiste argumenten te hebben voor een juiste afweging.

Uit business cases die MWH samen met LeAF heeft uitgewerkt, blijkt dat urine-inzameling/fosfaatwinning op korte termijn technisch en economisch haalbaar kan zijn. Het rendement is afhankelijk van het aanbod en de locatie van de verwerkingsinstallatie. Bij een behoorlijk aanbod en een terugwinpercentage van meer dan 50 % van het fosfaat kan het teruggewonnen struviet al flink wat lokale tuinen, golfbanen, parken en/of voetbalvelden voorzien van voedingsstoffen. Ook kleinschalige toepassingen van het hergebruik van fosfaat als grondstof zijn denkbaar, zo kan het een uitstekende kunstmestvervanger zijn voor een moestuin.

MWH begeleidt de projectgroep bij het maken van een keuze voor het toekomstige afvalwatersysteem. Een belangrijke beslissing, want de keuzes van nu bepalen de leefomgeving en uitgaven van straks. De projectgroep heeft binnen het project drie deelgebieden aangewezen waar duurzame sanitatie kansrijk is. MWH werkt per deelgebied drie varianten uit: afvoeren met drukriolering, lokaal zuiveren met een natuurlijk systeem en lokaal zuiveren met een technisch systeem. Naast een kostenbatenanalyse wordt de kwantitatieve belasting van het watersysteem bepaald, wat de input is voor een effectenstudie die parallel uitgevoerd wordt.

In opdracht van STOWA heeft MWH een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen met vacuümstelsels over de gehele wereld. Daarbij is gekeken naar de beheerervaringen en de beschikbare gegevens over de duurzaamheid van de systemen. Het onderzoek laat zien waar de verschillende vacuümsystemen worden toegepast, hoe de systemen zijn uitgevoerd en wat de beheer- en gebruikservaringen zijn. Daarnaast is gekeken naar de parameters die bepalen of een systeem duurzaam is en of er voldoende kennis beschikbaar is om de waarschijnlijke discussie over vacuümsystemen te kunnen voeren.

Contact us MWH B.V. White Park, Poortweg 4, 2612 PA, Delft Tel: +31 15 751 16 00 Westervoortsedijk 50, 6827 AT, Arnhem Tel: +31 26 750 7500 Fax: +31 26 751 3818 www.mwhglobal.nl Facebook.com/mwhglobal | Twitter.com/mwhglobal | YouTube.com/mwhglobalinc

MWH Nieuwe sanitatie  

Mogelijkheden voor nieuwe sanitatie - het hergebruik van (huishoudelijk) afvalwater - zijn legio, maar zeer afhankelijk van situatie, locati...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you