Page 1

Grondwateronderzoek Inzicht in grondwater

Met het in werking treden van de Wet gemeentelijke watertaken heeft de gemeente een aantal nieuwe taken gekregen op het gebied van het verwerken van overtollig grondwater. Daarnaast is de gemeente in het kader van de Waterwet aanspreekpunt voor burgers met vragen en klachten en is zij verantwoordelijk voor de informatievoorziening over grondwaterstanden en -stromingen. Om invulling aan deze taken te kunnen geven is inzicht in het gedrag van grondwater noodzakelijk. Met behulp van een grondwateronderzoek kan een gemeente het inzicht in het grondwatersysteem vergroten en onderbouwde beleidsbeslissingen nemen. MWH is één van de meest gespecialiseerde organisaties van Nederland op het gebied van bodemonderzoek. We hebben uitgebreide ervaring met grondwateronderzoek en kunnen adviseren en begeleiden in het complete proces; van vooronderzoek tot uitvoering, analyse en begeleiding bij de interpretatie.

De aanpak van MWH Op basis van de meetresultaten van het grondwatermeetnet en de bodemsamenstelling, stellen we een gebiedsdekkende ontwateringskaart op, gebaseerd op het totale bodemen watersysteem en de aanwezige infrastructuur. Dankzij onze hydrologische kennis kunnen wij de kaart zo opstellen, dat u snel en inzichtelijk de grondwaterstanden op een locatie kunt beoordelen. Dit maakt het bepalen van maatregelen en het informeren van belanghebbenden efficiënter. Om te bepalen hoe de grondwatersituatie wordt ervaren door de bevolking, organiseren we voor bewoners een uitgebreide internetenquête waarin een compleet beeld

wordt geschapen van de beleving van hoge grondwaterstanden. Speciale aandacht gaat uit naar de gevolgen van eventuele grondwateroverlast voor de gezondheid. De antwoorden uit de enquête controleren wij met de ontwateringskaart en situatie ter plaatse en in geval van serieuze omstandigheden met de GGD.

Algemene Hoogtekaart Nederland. Zo kunt u direct op een locatie een benadering van de GHG en GLG aflezen. Hiervoor gebruiken wij niet alleen de peilbuisgegevens, maar ook de bodemsamenstelling en watergangen. De uiteindelijke kaart is gebaseerd op een gespecialiseerde hydrologische interpretatie van de basisinformatie.

Van peilbuis naar visualisatie De uitwerking van de meetgegevens bepaalt de functionaliteit van het grondwatermeetnet. Voor iedere gebruiker moet het begrijpelijke en zinvolle informatie opleveren. Daarom bestaat de mogelijkheid om de gegevens weer te geven in geïnterpoleerde kaarten met grondwaterstanden ten opzichte van NAP en maaiveld op basis van de

Onderzoek en aanpak van grondwater voor het maken van weloverwogen beleidsbeslissingen.


MWH hoort bij de wereldwijde top op het gebied van watergerelateerde infrastructuur en ondersteunt met adviesdiensten klanten overal ter wereld bij het nemen van weloverwogen langetermijnbeslissingen. Onze experts hebben, naast een erkende reputatie op het gebied van milieukundig advies, jarenlange ervaring met projecten gericht op bodemkwaliteit, sanering, en grondwater.

Hoe ervaart de burger hoge grondwaterstanden?

Diverse toepassingen

VRAAG 6. De situatie met grondwater in uw huis is het beste te omschrijven als: 350

wel overlast geen overlast

250

Aantal woningen

Door inzicht te verschaffen in het grondwatersysteem, dient een grondwateronderzoek diverse doelen. Zo helpt een grondwatermeetnet bij:

300

200

150

100

»»

het verzamelen van informatie over grondwaterstanden, bijvoorbeeld voor een (grond) waterloket of verdrogings- en vernattingsproblematiek.

»»

de monitoring van overlastlocaties en de effecten van drainage;

»»

het bevestigen of er werkelijk sprake is van (structurele) hoge grondwaterstanden bij klachten;

»»

het bepalen van de mogelijkheden voor regenwater om te infiltreren;

»»

het berekenen van verwachte grondwaterstanden bij (tijdelijke) grondwateronttrekkingen;

»»

het inzichtelijk maken van de effecten van de seizoenen op het grondwater;

»»

het monitoren van ingrepen in het (grond)watersysteem bij ondergronds bouwen;

»»

het leveren van concrete informatie voor maatregelen en beleid, waaronder ook informatie voor grondwateronttrekkingen of ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening.

50

0

Wijken

Inventariseren van ervaring van de bevolking

Verantwoordelijkheden & maatregelen

Hoge grondwaterstanden worden niet altijd als overlast ervaren door burgers. Om een duidelijk beeld te krijgen van de algemene ervaring in een buurt, maken we gebruik van internetenquêtes.

De resultaten van de enquête helpen bij het vaststellen van oorzaken van grondwateroverlast en maken dit ook voor burgers inzichtelijk.

Met de resultaten wordt vervolgens per wijk of straat een beeld geschapen van de ervaringen. Met grafieken en kaarten wordt direct inzicht gegeven in de resultaten van de enquête en de geografische spreiding.

De hydrologische gegevens uit de kaarten zijn daarnaast een belangrijke bron van input voor het opstellen van maatregelen om overlast tegen te gaan. En een

Contact us MWH B.V. White Park, Poortweg 4, 2612 PA, Delft Tel: +31 15 751 16 00 Westervoortsedijk 50, 6827 AT, Arnhem Tel: +31 26 750 7500 Fax: +31 26 751 3818 www.mwhglobal.nl Facebook.com/mwhglobal | Twitter.com/mwhglobal | YouTube.com/mwhglobalinc

MWH Grondwateronderzoek  

Om invulling aan de grondwatertaken van de gemeente te kunnen geven is inzicht in het gedrag van grondwater noodzakelijk. Met behulp van een...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you