Page 1

Projecte curricular d’infor m à t ica

4t curs Educació Secundària Obligatòria

Col·legi Pineda Curs 2011/ 2 0 1 2


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

Pàgina 2


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

Índex Introducció............................................................................................................. 3 Competències bàsiques.......................................................................................... 5 Objectius generals.................................................................................................. 7 Metodologia............................................................................................................ 8 Contingut general................................................................................................... 9 Criteris d’avaluació............................................................................................... 10 Seqüenciació ....................................................................................................... 11 Temporalització.................................................................................................... 17

Pàgina 3


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

Introducció El paper de la informàtica en la realitat que ens envolta és tan important que tenim la necessitat d’incorporar-la al sistema educatiu. L’objectiu bàsic és capacitar l’alumnat per utilitzar-la com a eina de treball i poder conèixer la cultura del seu temps. Al llarg de les últimes dècades, la societat s’ha vist alterada per un procés de transformació profund que es caracteritza per la presència de la tecnologia de la informació i de la comunicació en la vida quotidiana. Aquestes tecnologies engloben qualsevol tipus de mitjans electrònics que permeten crear, emmagatzemar, processar i transmetre la informació temporalment i quantitativa; tot això hauria estat impensable fa uns quants anys enrere. A més d’expandir les possibilitats de comunicació, generen una nova cultura i permeten el desenvolupament de noves habilitats i formes de construcció del coneixement que estan en constant evolució a causa de les tècniques i dels recursos que tenim a l’abast. La necessitat d’educar l’alumne en l’ús de les tecnologies de la informació durant el període d’educació obligatòria té dos objectius principals. D’una banda, s’intenta que els joves adquireixin els coneixements bàsics de les eines que faciliten la interacció amb l’entorn, així com els límits morals i legals que n’implica la utilització. D’altra banda, que siguin capaços d’integrar els aprenentatges tecnològics amb els aprenentatges adquirits en altres àrees del curs, donant-los coherència i millorant-ne la qualitat. La informàtica pot ser entesa com l’ús i l’aprofitament de les tecnologies de la informació i de la comunicació en totes les formes en què se’ns presenta. En aquest sentit, preparar l’alumnat per a moure’s dins d’un marc canviant va més enllà d’una simple digitalització centrada en l’ús d’eines que previsiblement quedaran obsoletes a curt termini. És imprescindible afavorir l’adquisició d’un conjunt imbricat de coneixements, habilitats i aptituds que permetin a l’alumne utilitzar les tecnologies esmentades i continuar-ne l’aprenentatge al llarg de la vida, adaptant-se a les demandes d’un món en canvi permanent. Si se’n fa un ús adequat, les tecnologies de la informació i de la comunicació influeixen positivament en el rendiment escolar perquè doten a l’alumnat d’una eina que els permet explorar totes les matèries del curs, consolidar els seus coneixements i simular fenòmens i situacions noves que els ajuden a aprendre a aprendre. El seu valor educatiu no tan sols està associat a la possibilitat d’emmagatzemar i de gestionar la informació de diferents maneres i amb diferents suports, sinó també a la presa de decisions que genera el seu ús, a l’elaboració de projectes i a la qualitat de l’aprenentatge, en resum, a la producció del coneixement. La utilització de la informàtica requereix un aprofundiment més ampli en els aspectes tècnics i d’interrelació entre eines que permetin la creació de continguts complexos per a la seva difusió, des de diferents dispositius, en les anomenades comunitats virtuals. L’adscripció a les comunitats virtuals inclou la participació en els serveis d’administració electrònica, la salut, la formació, l’oci i el comerç electrònic. Els continguts de la matèria s’estructuren en quatre grans blocs: 1. Sistem es operati us i la seguret a t infor m à t ica, introdueix l’alumne en el vast camp de possibilitats que permeten els sistemes operatius que no necessiten instal·lació al disc dur i en la necessitat d’adoptar mesures de seguretat actives i passives a Internet 2. Eines multi m è di a, tracta m e n t de dades, text, imatge, vídeo i so a partir de diferents fonts Pàgina 4


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

3. Publicació i difusió de continguts al web, inclou compartir documents i el disseny de presentacions 4. Intern e t i les xarxes socials virtuals, els tipus de maquinari, les seves llicències i l’accés als serveis electrònics. Seguretat a la xarxa Aquesta classificació no s’ha d’entendre com si es tractés de quatre apartats per separat, tampoc no implica necessàriament la manera d’abordar els continguts a l’aula, sinó que es tracta d’una disposició d’ajuda a la comprensió del conjunt de coneixements que es pretén aconseguir des d’un determinat enfocament pedagògic. Cal destacar la necessitat de formar els joves en una actitud crítica davant l’ús de les eines informàtiques, han de saber distingir què ens ajuda i què ens limita i, d’aquesta manera, poder actuar en conseqüència. Les activitats de les diferents aplicacions informàtiques estan dirigies a fomentar la motivació de l’alumnat. Per aconseguir-ho, hem escollit sempre tres tipus d’aplicacions: les educatives, les comercials i les lúdiques.

Pàgina 5


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

Compet è ncies bàsiques L’assignatura d’informàtica de 4t d’ESO contribueix a l’adquisició de les vuit competències bàsiques proposades en el marc de la Unió Europea dirigit a l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria: 1. Compet è ncia en comunicació lingüística Contribueix de manera important a l’adquisició de la compet è nci a en comunicació lingüística , sobretot en els aspectes relacionats amb el llenguatge escrit i amb les llengües estrang er es . Moure’s davant de fonts d’informació i de diferents situacions comunicatives permet consolidar les habilitats lectores. L’ús d’aplicacions de processament de text possibilita la composició de textos amb diferents finalitats comunicatives. La interacció amb les llengües estrangeres ajudarà a la consecució d’un ús funcional. 2. Compet è ncia mate m à t ica Per una banda, contribueix de manera parcial a l’adquisició de la compet è nci a mat e m à t ica , aporta destresa en l’ús de les aplicacions del full de càlcul, que permet utilitzar tècniques productives per calcular, representar i interpretar dades matemàtiques i la seva aplicació en la resolució de problemes. 3. Compet è ncia en el coneixem e n t i en la inter acció amb el món físic La competència en el coneixement i la interacció amb el món físic proporciona habilitat en l’obtenció d’informació qualitativa i quantitativa que accepti la resolució de problemes sobre l’espai físic. 4. Compet è ncia de tract a m e n t de la infor m ació i de la compet è ncia digital Aquesta matèria contribueix de manera directa a l’adquisició de la compet è ncia de tract a m e n t de la infor m ació i de la compet è ncia digital , imprescindible per desenvolupar-se en un món que canvia, i ens canvia, empès pel constant flux d’informació generat i transmès mitjançant tecnologies de la informació cada vegada més potents i omnipresents. En la societat de la informació, les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen la possibilitat de convertir-nos en creadors i difusors de coneixement a través de la comunicació amb els altres interconnectats per mitjà de la xarxa d’informació. L’adaptació al ritme evolutiu de la societat del coneixement requereix que l’educació obligatòria doti l’alumnat d’una competència en què els coneixements d’índole més tecnològica es posin al servei d’unes habilitats que li permetin tenir accés a la informació, utilitzar una multiplicitat de dispositius i ser capaç de seleccionar les dades rellevants per posar-les amb relació als seus previs coneixements i generar blocs de coneixement més complexos. Els continguts de la matèria d’informàtica contribueixen en un alt grau a la consecució d’aquest component de la competència. A sobre d’aquest primer nivell també hi ha el desenvolupament de la capacitat per integrar les informacions, reelaborar-les i produir documents susceptibles de comunicar a les altres persones en diferents formats i per diferents vies, tant físiques com telemàtiques. Aquestes activitats impliquen el progressiu enfortiment del pensament crític davant de les produccions alienes i pròpies, l’ús de la creativitat com a ingredient essencial en l’elaboració de nous continguts i l’enriquiment de les habilitats comunicatives adaptades a diferents contextos. Incorporar als comportament quotidians l’intercanvi de continguts serà possible gràcies a l’adopció d’una actitud positiva cap a l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Aquesta actitud oberta, afavorida per l’adquisició de conductes que tendeixin a mantenir entorns segurs, permetrà projectar cap al futur els coneixements Pàgina 6


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

adquirits en la fase escolar. Aquesta projecció fomentarà l’adopció crítica dels avanços tecnològics i les modificacions socials que produeixin. Des d’aquest plantejament, els coneixements de caràcter tècnic s’han d’enfocar cap al desenvolupament d’habilitats i actituds que possibilitin la localització i la interpretació de la informació per a utilitzar-la i ampliar horitzons comunicant-la als altres i accedir a la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement, de forma que s’eviti l’exclusió d’individus i de grups. D’aquesta forma es contribuirà de manera directa a l’adquisició de la competència, mentre que concentrar-se en el coneixement exhaustiu de les eines, dificultarà l’adaptació a les innovacions que deixaran obsolets els coneixements adquirits en un termini curt. 5. Compet è ncia social i ciutadana Com que l’adquisició de la compet è ncia social i ciutadan a aporta les habilitats necessàries per a la recerca, la producció, el registre, la interpretació i l’anàlisi indispensables per fer una correcta interpretació dels fenòmens socials i històrics, també permet accedir, a temps real, a les fonts d’informació que conformen la visió de l’actualitat. D’aquesta manera es possibilita l’adquisició de múltiples perspectives que afavoreixen l’adquisició d’una consciència ciutadana compromesa en la millora de la seva pròpia realitat social. La possibilitat de compartir idees i opinions a través de la participació en xarxes socials, brinda unes possibilitats insospitades de cara a ampliar la capacitat d’intervenir en la vida ciutadana, aquesta participació no és aliena a l’accés dels serveis relacionats amb l’administració digital en les seves diferents facetes. 6. Compet è ncia cultural i artística A més, la matèria contribueix de manera parcial a l’adquisició de la compet è nci a cultur al i artística perquè inclou l’accés a les manifestacions culturals i al desenvolupament de la capacitat per expressar-se mitjançant alguns codis artístics. Els continguts referits a l’accés a la informació, que inclouen les manifestacions d’art digital i la possibilitat de disposar d’informacions sobre obres artístiques no digitals inaccessibles físicament, la captació de continguts multimèdia i l’ús d’aplicacions per al seu tractament, així com també la creació de nous continguts multimèdia que integren informacions expressades en diferents llengües, contribueixen a l’enriquiment de la imaginació, la creativitat i l’assumpció de regles no alienes a convencions compositives i expressives basades en el coneixement artístic. 7. Compet è ncia per aprendr e a aprendr e La contribució a l’adquisició de la compet è ncia per aprendr e a aprendr e està relacionada amb el coneixement de la forma d’accedir i d’interactuar en entorns virtuals d’aprenentatge, que capacita la continuació autònoma de l’aprenentatge una vegada finalitzada l’escolaritat obligatòria. En aquest propòsit contribueix decisivament la capacitat desenvolupada per la matèria per a obtenir informació, transformada en coneixement propi i comunicar allò après posant-ho en comú amb els altres. 8. Compet è ncia d’autono m i a i iniciativa personal Per acabar, contribueix a la compet è ncia d’autono m i a i iniciativa personal en la mesura en què un entorn tecnològic canviant exigeix una constant adaptació. L’aparició de nous dispositius i aplicacions associades, els nous camps de coneixement, la variabilitat dels entorns i les oportunitats de comunicació exigeixen la reformulació de les estratègies i l’adopció de nous punts de vista que possibilitin la resolució de situacions progressivament més complexes i polifacètiques. Pàgina 7


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

Objectius gener als L’ensenyament de la Informàtica en aquesta etapa tindrà com a finalitat desenvolupar els objectius següents: Creacions multi m èdi a · Aplicació de tècniques d’imatge física a través de perifèrics d’entrada · Ús de tècniques de tractament de la imatge digital: formats bàsics i la seva aplicació, modificació de la mida de les imatges i selecció de fragments, creació de dissenys gràfics, alteració dels paràmetres de les fotografies digitals · Captura, edició i exportació d’àudio i de vídeo. Caracterització de formats d’emmagatzematge · Creació de continguts multimèdia mitjançant aplicacions informàtiques Publicació i difusió de continguts · Disseny de presentacions amb elements multimèdia · Creació i publicació a Internet. Estàndards de publicacions · Valoració de l’accessibilitat de la informació Eines per a la comunicació · Caracterització de xarxes locals: comunicació entre equips informàtics, usuaris i permisos. Identificació de recursos compartits · Valoració de la informació i la comunicació com a fonts de comprensió i transformació de l’entorn social: globalització, interacció a Internet · Reconeixement i aplicació de mesures de seguretat en l’ús d’Internet · Valoració de la propietat i la distribució del programari i de la informació · Adquisició d’hàbits orientats a la protecció de la intimitat i la seguretat personal en els entorns virtuals · Reconeixement de canals de distribució dels continguts multimèdia: imatge, música, vídeo, ràdio, TV. Accés i descàrrega. Modalitats d’intercanvi

Pàgina 8


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

Metodologi a Per a l’adquisició dels nous coneixements és útil presentar de bon principi un conjunt de conceptes i relacions de la matèria objecte d’aprenentatge, organitzat de manera que permeti la inclusió en altres continguts: conceptes i procediments. L’aprenentatge significatiu té quatre principis bàsics amb importants implicacions metodològiques en la tasca del professor amb l’alumnat: 1. Assimilació activa dels continguts. Per facilitar aquest procés, el professor ha de: • Suscitar en l’alumnat el coneixement i les experiències rellevants respecte a l’aprenentatge proposat • Tenir en compte els coneixements previs de l’alumnat i la connexió que poden establir amb els nous continguts. • Fixar els continguts i predisposar favorablement l’alumnat 2. Construcció, organització i modificació dels coneixem en ts. En la tasca del professor implica: • El disseny de la presentació prèvia, general i concreta, dels conceptes i de les relacions bàsiques • L’activació dels conceptes que l’alumnat té o la formació a través d’activitats o d’exemples. En ocasions a través de tutorials per fomentar la seva autonomia d’aprenentatge. En acabar cada tema haurà de realitzar un projecte on aplicarà els coneixements adquirits. • El resultat ha de ser la modificació de l’estructura cognitiva de l’alumnat. No tan sols adquireix nous coneixement sinó que, sobretot, aprèn a aprendre . 1. Diferenciació progressiva dels continguts. Implica: • L’ampliació progressiva dels conceptes mitjançant l’enriquiment dels conceptes previs de l’aprenentatge en qüestió: anàlisi-síntesi, classificació i ordenació • L’organització prèvia dels materials per part del professor: seqüenciació dels continguts 1. Solució de les dificultats d’aprenent a t g e • Durant el procés d’aprenentatge, poden produir-se conceptes contradictoris o integrats incorrectament en l’estructura cognitiva de l’alumnat. El professor ha d’ajudar a prevenir les dificultats mitjançant una seqüència correcta dels continguts i a superar-les orientant l’alumnat. Serà necessari tenir present aquesta concepció d’aprenentatge a l’hora de prendre decisions sobre els criteris de disseny d’activitats d’aprenentatge i d’avaluació

Pàgina 9


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

Contingu ts generals Bloc I. Sistemes operatius i seguret a t informà tica. Sistema operatiu Xarxes, seguretat i manteniment

Bloc II. Multimè di a Edició de so, imatge i vídeo Full de càlcul Processador de textos

Bloc III. Interne t Internet amb navegador. Seguretat a la xarxa

Bloc IV. Edició, publicació i difusió de contingu ts Web 2.0 Presentacions multimèdia Disseny de la web de Multimèdia

Pàgina 10


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ ·

Aplicar tècniques d’edició digital a imatges fotogràfiques i diferenciar-les de les imatges generades per ordinador

·

Realitzar fotografies en format digital, editar-les i modificar-ne el seu format

·

Capturar, editar, muntar i publicar fragments d’àudio

·

Capturar, editar, muntar i publicar fragments de vídeo amb àudio

·

Integrar diferents elements (text, imatge, so) en un mateix contingut a través d’una aplicació multimèdia

·

Dissenyar i elaborar presentacions destinades a recolzar el discurs verbal en l’exposició d’idees i projectes i integrar elements multimedials

·

Desenvolupar continguts per a la xarxa Internet, multimèdia i aplicar estàndards d’accessibilitat

·

Treballar com a usuaris en xarxes socials. Compartir documents

·

Participar en comunitats virtuals, interactuar de forma activa en els webs, adoptar actituds i conductes adequades, amb respecte als drets i intercanvis de continguts i l’entorn de treball

·

Identificar els models de distribució de continguts a Internet, respectar-ne les particularitats a l’hora d’utilitzar i compartir

incorporar

recursos

Pàgina 11


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

Bloc I. Sistemes operatius i seguret a t informà tica Unitat 2: Sistem a operat iu. Xarxes, segure t a t i mant eni m e n t L’objectiu principal d’aquest bloc és aprendre a utilitzar els sistemes operatius, les seves funcions bàsiques i l’adquisició de pràctiques actives de protecció de l’equip i de la seva informació, també la seva actualització i el manteniment en òptimes condicions. Aprendrem a utilitzar el sistema com a “programari que controla el maquinari” i com a via de comunicació del maquinari amb nosaltres mateixos i la resta d’aplicacions. Aprendrem a connectar equips sense fils i a compartir informació. Adoptarem mesures actives de protecció de l’equip i de la seva informació amb l’ús d’antivirus i amb altres sistemes de protecció davant possibles accessos indesitjats. Finalment, adoptarem mesures actives i el manteniment de l’equip en òptimes condicions, per afavorir el rendiment adequat del sistema i l’actualització continuada. Objectius específics • Prendre consciència de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Valorar-ne l’existència, les seves aportacions i els seus riscs • Ser   capaç de reconèixer les tecnologies de la informació expressades a través de qualsevol forma o mode en el seu entorn quotidià • Dominar, fer que se senti segur i adquireixi les habilitats necessàries de cara a la utilització inicial i bàsica de l’ordinador • Convertir  l’ordinador en una eina habitual dins del seu dia a dia, sobretot en les tasques que corresponguin al seu nivell acadèmic • Conèixer  l’entorn gràfic, com moure-s’hi • Conèixer  els elements físics d’una xarxa local Contingu ts • Elements físics d’una xarxa local • Tipus de xarxes • Seguretat, firewall i malware • Virus i antivirus • Manteniment del sistema • Connexió d’elements físics d’una xarxa local • Configuració d’una xarxa local

Pàgina 12


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

Bloc II. Multimèdia Unitat Unitat Unitat Unitat Unitat

3: Edició de so 4 Edició d’imatges 5: Full de càlcul 6: Processador de textos 9: Edició de vídeos

El principal objectiu d’aquest bloc és la utilització i la transformació dels diferents mitjans, com el text, la imatge, el so, l’animació, el vídeo, els gràfics, etc., per a la creació de nous textos, imatges o produccions multimèdia. Aprendrem a adquirir imatges fixes des de perifèrics d’entrada com escàners o càmeres fotogràfiques digitals. Utilitzarem tècniques de tractament de la imatge digital i la modificació de les mides, el color o la llum. Aprendrem a capturar vídeos i sons des de dispositius d’entrada d’àudio i vídeo, com per exemple càmeres digitals. Realitzarem el muntatge i l’edició de vídeos i la seva posterior gravació a sistemes convencionals de reproducció com el CD o el DVD. Desenvoluparem activitats d’autoedició que permetin combinar textos i imatges amb l’objectiu de crear documents amb finalitat expressiva o comunicativa que permetin recolzar la presentació de treballs en altres activitats escolars. Accedirem a galeries multimèdia per a la recerca, la descarrega i la posterior utilització de continguts multimèdia. Recollirem informació en taules, la tractarem i analitzarem en gràfics fent servir un full de càlcul. Per últim, compondrem documents, els donarem forma i inclourem elements gràfics i imatges utilitzant un processador de textos, amb el qual aconseguirà resultats de molta qualitat.

Objectius específics *0 Aprendre a plasmar  amb una eina de disseny gràfic una idea basada en imatges i/o gràfics combinant-les amb textos i títols *1 Aprendre a utilitzar  gràfics de tipus lineal i artístic *2 Utilitzar  les possibilitats de retoc gràfic, fotogràfic i de text *3 Entendre en què consisteix el concepte de digitalització *4 Utilitzar  amb agilitat els diferents programes multimèdia *5 Gravar i editar so *6 Editar  i gravar vídeo digital *7 Conèixer   l’entorn   d’un   full   de  càlcul   i   el   significat   dels   termes   que  fa  servir   aquesta aplicació: llibre,  full,  cel∙la, fila,  columna, valor  relatiu  o absolut,  rang,   funció *0 Adquirir  habilitat en la utilització d’un full de càlcul per fer-la servir en la resolució de situacions i problemes que requereixin la seva utilització  *1 Reconèixer  un full de càlcul com entorn programable orientat a resoldre problemes de càlcul *2 Representar gràficament dades i els resultats obtinguts utilitzant el full de càlcul *3 Representar taules de valors i trobar les funcions que passen per aquests punts Pàgina 13


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

*4 Estudiar l’estadística descriptiva i bidimensional *5 Exportar a processadors textos i bases de dades *6 Utilitzar un text. Escriure, esborrar, seleccionar, moure blocs de text, obrir i guardar documents *7 Organitzar  la presentació dels documents, utilitzar formats i fonts, capçaleres, revisió ortogràfica i gramatical *8 Utilitzar  el format text fent servir taules i columnes periodístiques *9 Crear documents que integrin text i gràfics, seleccionar i utilitzar imatges en els documents Contingu ts *10 Entorn que presenta una aplicació d’utilització de gràfics *11 Objecte gràfic, característiques *12 Moure, duplicar, reproduir, transformar. Agrupar i desagrupar *13 Dispositius i ports de connexió per a digitalitzar imatges, sons i vídeos *14 Operacions d’edició: mesclar, copiar i efectes *15 Capturar el so i el vídeo a partir de diferents fonts *16 Formats d’emmagatzematge de la imatge, el so i el vídeo *17 Conversions entre formats *18 Reproductors de vídeo *19 Operacions d’edició: mescles, transicions i títols *20 Muntatge de vídeo a partir de seqüències i imatges fixes, integració de so *21 Terminologia multimèdia *22 Concepte de fotograma, escena, pel·lícula. Línia de temps *23 Ús de les diferents possibilitats que ofereix l’aplicació per crear els nostres objectes *24 Organització del disseny d’acord amb el resultat final que desitgem *25 Utilització de títols combinant-los amb gràfics i ornaments *26 Utilització del moviment sobre l’objecte, girar, desplaçar i mides *27 Edició del so digital *28 Edició del vídeo digital *29 Gravació de produccions *30 Integració de la imatge, el so, el text i el vídeo *31 Llibre, full, cel·la, fila, columna, valor relatiu o absolut, rang, funció *32 Diferents formats de les cel·la i dels rangs en el full de càlcul *33 Còpia relativa i absoluta de rangs *34 Sintaxi de les fórmules i funcions *35 Coneixement dels diferents tipus de gràfics associats *36 Realització d’aplicacions senzilles del full de càlcul. Utilització de les característiques de recerca d’objectius com a paradigma de la potència d’aquesta eina *37 Utilització del full de càlcul com a entorn de simulació de processos representables numèricament. Exemples procedents d’estadística, probabilitat, física, sociologia, economia, etc. *38 Representació gràfica de dades. Resolució de problemes senzills, la seva representació gràfica i la interpretació dels gràfics. Anàlisi de les variacions dels gràfics en modificar els paràmetres *39 Representar gràfics estadístics amb una i dues variables *40 Elements d’un document: capçalera, peu de pàgina, paràgraf, fonts i format *41 Format d’un text: caràcter, paràgraf, pàgina, secció i document *42 Tipus de fonts i característiques *43 Idioma, alineacions, marges i sagnies *44 Vinyetes, enumeracions *45 Estils *46 Columnes, taules i inserció d’altres elements gràfics Pàgina 14


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

*47 Eines de dibuix pròpies del processador de textos *48 Eines del processador de textos: cerca, substitució, corrector i sinònims *49 Edició i modificació de documents *50 Obrir i guardar documents en diferents unitats d’emmagatzematge i carpetes *51 Donar forma al text, aplicar diferents fonts i estils *52 Afegir elements gràfics per fer una presentació adequada del document *53 Utilitzar el processador de textos com a eina de creació de pàgines web

Pàgina 15


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

Bloc III. Interne t i les xarxes socials Unitat 8: Inter ne t . Seguret a t a la xarxa

L’objectiu principal d’aquest bloc és l’ús d’Internet com a via d’accés a informació rellevant i complementària amb altres mitjans per a la millora de la competència digital d’ESO. Utilitzarem Internet com a font d’informació per millorar les aptituds educatives, culturals i socials, etc. Desenvoluparem una actitud activa en la utilització de mitjans electrònics de cara a l’accés a la informació i als serveis telemàtics adequats per respondre a les nostres necessitats quotidianes. Utilitzarem cercadors per trobar aquella informació que millor s’ajusti a les nostres necessitats. Accedirem a serveis relacionats amb la salut, l’oci, la formació, l’ocupació i el comerç electrònic. A més, accedirem a serveis de descarrega i intercanvi d’informació i continguts multimèdia. Aprendrem a utilitzar sistemes de missatgeria electrònica, a comunicar-nos amb els altres a través d’Internet i a compartir aquella informació que considerem rellevant. Per acabar, desenvoluparem una actitud de prevenció davant la possible arribada de correus no desitjats, susceptibles de causar fraus, enganys o perjudicis; també la protecció de les nostres dades més sensibles de caràcter personal.

Objectius específics *0 Saber què és i en què consisteix Internet i quines són les possibilitats que ofereix *1 Prendre  consciència de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Valorar-ne l’existència, les seves aportacions i els seus riscs *2 Navegar amb seguretat *3 Saber quina és la utilitat dels navegadors *4 Accedir a Internet *5 Conèixer  les  facilitats  que ofereix  un portal o un cercador Contingu ts *6 Internet: un camí de múltiples possibilitats en la informació i la comunicació *7 Connexió, protocols i accés a Internet *8 Perills a la xarxa. Recomanacions de seguretat *9 Web: ús i localització de la informació a través dels portals o cercadors *10 Utilització dels enllaços o hipervincles *11 Eines col·laboratives a través d’Internet.

Pàgina 16


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

Bloc IV. Publicació i difusió de continguts Unitat 1: Blocs i Googles Docs Unitat 7: Presentacions Unitat 10: Disseny de la web de multimèdia

L’objectiu principal del bloc és la integració de la informació numèrica, textos, gràfics i altres elements multimèdia en estructures que permetin manifestar o distribuir unitats de coneixement. Aprendrem a crear i a utilitzar gràfics com a mitjà d’expressió del coneixement numèric. Desenvoluparem presentacions electròniques, formades per textos i sons, que ens ajudin a la manifestació d’idees, discursos i projectes i que serveixi de suport a altres assignatures escolars. Aprendrem a desenvolupar pàgines web i a dissenyar webs a partir de diferents pàgines. A més, realitzarem la publicació de les pàgines esmentades anteriorment i la posada en marxa per a la resta d’usuaris d’Internet. Aprendrem a realitzar blocs i a afegir-hi continguts. Per acabar, aprendrem a utilitzar els llenguatges HTML de programació de pàgines web i també la creació i publicació d’animacions senzilles amb Flash. Objectius específics *54 Dissenyar i editar un bloc *55 Publicar continguts a un bloc *56 Conèixer les diferents eines gratuïtes que ofereix Google *57 Compatir documents *58 Dissenyar una presentació i donar el format adequat, combinar dibuixos, imatges i textos *59 Utilitzar i   afegir  a la presentació efectes sonors, visuals i procediments temporitzats *60 Generar i presentar informació coherent, precisa i correcta *61 Afegir objectes multimèdia a una presentació *62 Animar els objectes d’una diapositiva *63 Automatitzar la transició entre diapositives *64 Utilitzar  un programa de disseny de pàgines web *65 Afegir text, imatges, taules... *66 Modificar les propietats de la taula i les cel·les *67 Saber què és una web *68 Crear i dissenyar una pàgina web *69 Utilitzar el concepte d’hipervincle o enllaç Contingu ts *70 *71 *72 *73

Creació d’un bloc. Disseny d’un bloc Publicació de diferents continguts al bloc Creació de documents de diferents formats amb Google Docs Pàgina 17


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

*74 Compartició de documents *75 Elements d’una presentació. Diapositives, títols, fons i anotacions *76 Modes de visualització *77 Creació i plantejament visual d’una presentació *78 Formes de valoració en els processos de realització de les diapositives *79 Possibilitats que ens ofereixen les plantilles *80 Esquemes i plantilles *81 Utilització i composició d’una presentació *82 Transicions, animacions i efectes que podem aplicar a les presentacions *83 Obrir i guardar presentacions en diferents unitats d’emmagatzematge i carpetes *84 Utilització de plantilles preestablertes i de lliure creació *85 Composició d’una presentació *86 Crear efectes en les diferents diapositives que componguin la presentació realitzada *87 Inserció i combinació de text i d’imatge, dibuixos i pel·lícules *88 Realització d’una presentació basant-nos en alguna unitat didàctica de qualsevol assignatura escolar (matemàtiques, ciències, llengua, idiomes, coneixement del medi...) *89 Inserció d’objectes: imatges, sons i vídeo *90 Realització d’una presentació que pugui interactuar per Internet *91 Tècniques de presentació oral *92 Vistes de l’editor de pàgines web: disseny, dividir, codi i vista prèvia. *93 Panell de tasques *94 Llista de carpetes *95 L’arxiu índex.htm *96 Exploració *97 Temes *98 Titular de pàgina *99 Les pàgines web com entorn d’informació personalitzada *100 El web *101 Eines de disseny de pàgines web *102 Utilització dels enllaços o hipervincles *103 Codi HTML

Pàgina 18


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

Temporalització Unitat 1: Web 2.0 Competència Contingut que es treballa Blocs amb 1,3,4,5, 7 i 8 blogger Google docs

1,3,4,5, 7 i 8

Criteris d’avaluació 1. Crear d’un   bloc   amb  blogger 2. Utilitzar el bloc com a llibreta virtual 3. Crear d’un compte a gmail 4. Utilització de les eines que ofereix Google docs per a crear i compartir documents.

Temporitzaci ó 6h

Avaluació de la unitat: Creació d’un bloc. Disseny.

Unitat 2: Sistema operatiu. Xarxes locals Competència Temporitzaci Contingut que es Criteris d’avaluació ó treballa Introducció a 1,3,4,5, 7 i 8 1. Adquirir coneixements 3h Windows XP bàsics sobre el hardware i software d’un ordinador i el sistema operatiu Windows Xarxes locals 1,3,4,5, 7 i 8 XP 2. Adquirir coneixements bàsics sobre xarxes informàtiques. 3. Preparar i   organitzar una estructura de carpetes en el disc dur de l’ordinador 4. Utilitzar  fitxers en el traspàs d’informació entre carpetes i unitats d’emmagatzematge 5. Organitzar   i   configurar   l’entorn i adaptar-lo a les necessitats de cada usuari 6. Conèixer  la instal·lació, la connexió, la configuració i la seguretat d’una xarxa 7. Utilitzar  fitxers comprimits, tant descomprimir com comprimir

Pàgina 19


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

Google docs

1,3,4,5, 7 i 8

1. Elaborar en grup un document compartit amb Google Docs a partir dels continguts dels dos temes anteriors 2. Publicar un treball amb ISSUU i al bloc

Avaluació de la unitat: Treball escrit

Unitat 3: Edició de so Competència Temporitzaci Contingut que es Criteris d’avaluació ó treballa Audacity 1,2,3,4,5, 6, 7 8. Crear i editar arxius d’àudio 6h +6h i8 9. Crear i publicar ‘ecos’ i una ruta amb Woices Woices 1,2,3,4,5, 6, 7 10. Publicar arxius de so i8 amb Goear 11. Publicar arxius de so al bloc Avaluació de la unitat: Creació d’un programa de ràdio escolar de 2 minuts. Creació d’una ruta temàtica sobre un tema proposat

Unitat 4: Edició d’imatges Competència Temporitzaci Contingut que es Criteris d’avaluació ó treballa GIMP 1,3,4,5, 6, 7 i 1. Crear i editar arxius 18h 8 d’imatges amb GIMP 2. Crear arxius .gif amb GIMP 3. Publicar imatges amb PICASA i al bloc Avaluació de la unitat: Creació d’una felicitació de Nadal

Unitat 5: Full de càlcul Competència Contingut que es treballa

Criteris d’avaluació

Temporitzaci ó

Pàgina 20


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

Excel

1,2, 3,4,5, 6, 7 1. Utilitzar un full de càlcul per i8 resoldre situacions i problemes 2. Interpretar  els resultats obtinguts i representar-los gràficament 3. Donar format a les cel·les d’un full de càlcul 4. Fer càlculs senzills 5. Crear, editar i analitzar gràfics de diferents tipologies 6. Conèixer la utilitat del full de càlcul com a base de dades

12h

Avaluació de la unitat: Prova escrita digital

Pàgina 21


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

Unitat 6: Processador de textos Competència Contingut que es treballa Microsoft Word 1,3,4,5,6,7 i 8

Criteris d’avaluació 1. Adquirir hàbits a l’hora de confeccionar un document. 2. Donar format a un paràgraf, full o document de text. Utilitzar les tabulacions, interlineat, justificat i sangries. 3. Insertar imatges, peus de foto, notes al peu de pàgina i encapçalaments 4. Fer un índex. Insertar numeració de pàgines. 5. Passar el corrector ortogràfic habitualment 6. Confeccionar una bibliografia

Temporitzaci ó 6h

Avaluació de la unitat: Prova escrita digital

Unitat 7: Presentacions Competència Temporitzaci Contingut que es Criteris d’avaluació ó treballa Microsoft 1,3,4,5, 6, 7 i 1. Conèixer les possibilitats de 9h PowerPoint 8 la realització d’una presentació Prezi 1,3,4,5,6,7 i 8 2. Integrar imatges, dibuixos, pel·lícules i textos amb efectes que apliquem a una presentació 3. Conèixer  els elements de les presentacions 4. Aplicar  transicions i animacions 5. Generar una presentació que il·lustri una idea final clara i ressalti els punts més importants 6. Integrar ofimàtica, multimèdia i presentació digital Avaluació de la unitat: Realitzar una presentació amb cada programa 40% + 40% Participació en un fòrum: Prezi vsPowerPoint 20%

Pàgina 22


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

Pàgina 23


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

Unitat 8: Internet Contingut Fiabilitat de pàgines Web Seguretat xarxa

a

Competència que es treballa les 1,3,4,5, 7 i 8 la 1,3,4,5,6,7 i 8

Criteris d’avaluació

Temporitzaci ó

1. Conèixer els avantatges i inconvenients de l’ús de Internet, xarxes socials i missatgeria. 2. Conèixer les últimes tendències en pirateria, virus i paranys a la xarxa 3. Adquirir els hàbits bàsics per a poder treballar amb seguretat a la xarxa 4. Desenvolupar l’esperit crític sobre la informació donada a una pàgina web

12h

Activitat: estudi sobre la fiabilitat de diferents pàgines web: 20% Prova tipus test amb apunts: 40% Treball cooperatiu: Perills a la xarxa i recomanacions de seguretat 40%

Unitat 9: Edició de vídeo Competència Temporitzaci Contingut que es Criteris d’avaluació ó treballa Windows Movie 1,2, 3,4,5, 6, 7 1. Importar arxius de vídeo 15h Maker i8 des de diferents dispositius 2. Editar vídeos. Retallar i unir trams de vídeo. Afegir so, transicions i efectes a les escenes 3. Publicar vídeos 4. Aprendre la tècnica de pixilació humana Treball en grup: Realització d’un vídeo fent servir la tècnica de pixilació humana. Tema per determinar

Unitat 10: Disseny de pàgines Web Competència Contingut que es treballa

Criteris d’avaluació

Temporitzaci ó

Pàgina 24


Projecte curricular: Informàtica 4t ESO

Windows Maker

Movie 1,2, 3,4,5, 6, 7 1. Treballar directament amb i8 codi html 2. Dissenyar pàgines atractives web amb Dreamweaver 3. Estructurar el contingut d’una pàgina web en taules 4. Treballar amb hipervincles

15h

Treball individual: Creació d’ una pàgina web

Pàgina 25

Programació d'Informàtica  

Programació, competències bàsiques i temporalització

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you