Page 1

Procedementos de avaliación Miguel Pescador Barcala http://www.slideshare.net/weblasisla/procedimientosde-evaluacin-presentation 1.-Criterios de avaliación das materias serán referente fundamental para valorar tanto o grao de adquisición das competencias básicas como a consecución dos obxectivos. O departamento de coordinación didáctica recolle de forma explícita na Programación didáctica os contidos mínimos que o alumnado debe alcanzar e os criterios utilizados á hora de establecer a cualificación final diferenciada de cada disciplina. 2.-As Programacións didácticas para abordar estas decisións terán en conta: •

A identificación, dentro de cada un dos criterios de avaliación, daqueles contidos que han de actuar como indicadores para realizar a avaliación.

Estes indicadores poden ser graduados en niveis de dificultade para determinar o nivel de competencia alcanzado polo alumnado (dende a excelencia á insuficiencia).

A elaboración de instrumentos de avaliación, axustados a eses indicadores, que permitan cualificar, con actividades habituais como ferramenta, cál é o nivel de competencia que ten o alumnado, para coñecer dun xeito real o que este sabe e o que non sabe, así como as circunstancias nas que aprende.

A definición dos criterios para obter a cualificación diferenciada parcial (de cada avaliación) e final, incluíndo a obtida en todos os criterios de avaliación e ponderando, no seu caso, o valor de cada un deles no conxunto. O

1


criterios para tomar esta decisión non son independentes e deben ser consensuados. 3.-¿Como desenvolver o traballo nos departamentos? 1º. Elaborando unha proposta de gradación das competencias básicas tanto entre primaria e secundaria como entre cada ciclo e curso de secundaria 2º. Adaptando os criterios de avaliación dos documentos curriculares oficiais ás características específicas do Centro e consensuando procedementos de avaliación coherentes coa proposta de formación en competencias básicas 4.-Agora tomemos como exemplo unha competencia e unha materia Competencia en comunicación lingüística Lingua e Literatura Competencia en comunicación lingüística Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. Sinaláronse tres dimensións xerais das competencias do ámbito lingüístico: - Falar e escoitar, é dicir, ser competente na expresión e comprensión de mensaxes orais que se intercambian en situacións comunicativas diversas. - Ler, é dicir, ser competente á hora de comprender e usar textos diferentes con intencións comunicativas tamén diferentes. - Escribir, é dicir, ser competente á hora de compoñer diferentes tipos de texto e documentos con intencións comunicativas diversas. Lingua e Literatura O currículo desta materia, ao ter como meta o desenvolvemento da capacidade para interactuar de forma competente mediante a linguaxe nas diferentes esferas da actividade social, contribúe dun modo decisivo ao desenvolvemento de todos os aspectos que conforman a competencia en comunicación lingüística. Ademais, as habilidades e estratexias para o uso dunha lingua determinada e a capacidade para tomar a lingua como obxecto de observación, aínda que se adquiren dende unha lingua, transfírense e aplican á aprendizaxe de outras. Esta aprendizaxe 2


contribúe, á súa vez, a acrecentar esta competencia sobre o uso da linguaxe en xeral. Os criterios de avaliación aparecen descritos e xustificados en cada un dos cursos facendo explícitas as relacións que estes manteñen con bloque de competencias que se desenvolven en cada nivel. Os procedementos deberán adaptarse a cada unha das dimensións que imos avaliar No ámbito lingüístico, a avaliación das competencias, o seu dominio e progreso nas dimensións de falar e escoitar, ler e escribir, terá que comprobarse a través do uso que fai o alumnado en situacións comunicativas diversas. Poden servir de pautas os seguintes exemplos de situacións actividades e tarefas de avaliación: Dimensión: Falar e escoitar. Indicador de avaliación: Expresar e comprender habilmente as ideas, os sentimentos e as necesidades. Procedementos de avaliación posibles: •

Os debates en grupo entorno a algún tema moi coñecido

A presentación pública, por parte do alumnado, dalgunha produción elaborada persoalmente ou en grupo.

A presentación de debuxos, fotografías, carteis, propagandas, etc. coa intención de que o alumno/a, individualmente ou en grupo reducido, describa, narre, explique, razoe e xustifique, valore... o que viu

Dimensión: Ler Indicador de avaliación: Poñer en práctica as destrezas necesarias para unha correcta lectura expresiva. Procedementos de avaliación posibles: •

Facer a lectura en voz alta dun texto determinado e avaliar determinados aspectos: velocidade, ton, corrección, ritmo, fonética

Dimensión: Escribir Indicador de avaliación: Poñer en práctica as destrezas necesarias para compoñer un texto ben escrito 3


Procedementos de avaliación posibles: •

Axustarse a unha guía, a orientacións concretas, que cumpran uns

determinados requisitos. •

Elaborar unha versión definitiva dun texto a partir duns borradores previamente elaborados.

Escribir ao ditado.

5.-Poderiamos empezar por asumir cuestións como as seguintes: •

Deseñar actividades de avaliación integradas totalmente no proceso de aprendizaxe

Asumir que avaliar é tamén coñecer a estratexia utilizada polos alumnos na resolución dunha determinada tarefa e chegar a comprender as causas das súas dificultades.

Pensar que todos os alumnos poden alcanzar as aprendizaxes significativas mínimas

Asumir que, en ocasións, os propios procedementos de avaliación poden ser en boa medida os responsables do fracaso escolar.

En definitiva, dalo á avaliación (Criterios, procedementos e estrategias)un carácter formativo sumado ao carácter acreditativo que xa ten

Miguel Pescador Barcala http://www.slideshare.net/weblasisla/procedimientosde-evaluacin-presentation

4


5

5

Procedementos de avaliación por competencias  

Proposta de avaliación por competencias. Exemplo competencia lingüística. Autor: Miguel Pescador Barcala

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you