Page 1

AVALIACIÓNS DE DIAGNÓSTICO

Eloísa Teijeira. Asesora de educación en valores. CFR de Vigo. Marzo 09


AVALIACIÓNS DE DIAGNÓSTICO

 Proposta da LOE co obxectivo de:  Mellorar a calidade e mais a equidade do sistema.  Orientar as políticas educativas.  Aumentar a transparencia do sistema.  Informar sobre o cumprimento dos obxectivos establecidos polas administracións educativas.


TIPOS DE AVALIACIÓNS DIAGNÓSTICAS Avaliación xeral de diagnóstico (AXD) ESTATAL Sobre 4 competencias básicas: lingüística, matemática, de coñecemento e interacción co medio físico e social e cidadá.

Avaliación de diagnóstico (AD) AUTONÓMICA Sobre 2 competencias básicas: lingüística e matemática.

Non ten en conta o contexto

Ten en conta o contexto.

Só nalgúns centros (por muestreo)

En todos os centros (censal).

É externa e ten carácter informativo

É interna e ten carácter formativo

En Galicia xa se fixo unha pilotaxe.

En Galicia vaise iniciar este curso.


AVALIACIÓN DIAGNÓSTICA (AD) EN GALICIA 08/09 Obxectivo:

contribuir a determinar o nivel de desenvolvemento das competencias básicas do alumnado para promover accións de mellora do sistema educativo.

Formativa e orientadora para os centros. Os centros terán en conta esta información para, mediante unha reflexión interna dos órganos colexiados:

-Organizar medidas necesarias para mellorar a atención educativa do alumnado. -Analizar, valorar e reorientar, se procede, as actuacións encamiñadas ao desenvolvemento do currículo da etapa.

Informativa para as familias e a comunidade educativa. Sin efectos académicos para o alumnado.


AVALIACIÓN DIAGNÓSTICA (AD) EN GALICIA 08/09 ALUMNADO 4º

PRIMARIA (Excepcionalmente este ano, o levarse a cabo o 21 de

octubre, será para o alumnado que nese momento esté escolarizado en 5º EP). 2º ESO (Excepcionalmente este ano, o levarse a cabo o 21 de octubre, será para o alumnado que nese momento esté escolarizado en 3º ESO) Alumnado

con ACI, con discapacidade física ou sensorial, ou que leve menos de un ano en Galicia: -Farán a proba se poden escribir. -De acordo cos plantexamentos teóricos das probas diagnósticas, que sairán publicados próximamente no BOE: non se correxiran as probas deste alumnado.


AVALIACIÓN DIAGNÓSTICA (AD) EN GALICIA 08/09 PROBAS 

Avaliaranse Competencias lingüística e matemática.

Excepcionalmente

este ano: 21 de octubre (posteriormente a finais de

curso). Constarán

de: - Proba de competencia lingüística: Cuadernillo (haberá dúas opcións: A e B). - Proba de competencia matemática: Cuadernillo (haberá dúas opcións: A e B). - Cuestionarios de contexto: alumnado, profesorado, centro (e familias).


AVALIACIÓN DIAGNÓSTICA (AD) EN GALICIA 08/09 XESTIÓN Elaboración das probas: Consellería Coordinación do proceso no centro: comisión de coordinación da AD (director/a, xefe/a de estudos, orientador/a, titor/a de cada unos dos niveis) Proceso de aplicación e corrección mediante unha plataforma informática (acceso confidencial con perfís de usuarios) : -Descargar os exemplares. - Trala aplicación, introducir os resultados. Informe de centro: os centros o obtendrán da plataforma: -Media global da comunidade en cada unha das competencias avaliadas -Puntuación obtida en relación cos demais centros das súas características segundo o seu índice de desenvolvemento socioeconómico e cultural. Informe da CA: a Consellería. Responsables da información ás familias: os centros. Corrección de contraste: A realizará a Consellería, cunha mostra significativa de centros.

Avaliación diagnóstica. Eloísa Teijeira.  
Avaliación diagnóstica. Eloísa Teijeira.  

Eloísa Teijeira.Asesora de educación en valores.CFR de Vigo.Marzo 09