Verkiezingsprogramma 2018 CD&V Sint-Laureins

Page 1

Verkiezingsprogramma 2018 CD&V Sint-Laureins Leefbare dorpen Onze actiepunten - Bereikbare en betaalbare dienstverlening dichtbij ‘de burger’. Behoud van dienstverlening op dorpsniveau : vb mobiele ambtenaar, boodschappendienst, … - Een ontmoetingsruimte in elke kern

-

Openbaar vervoer op maat van onze gemeente met meer mogelijkheden (alternatieven). Ruimere openingsuren (vb. één avond) postpunten en gemeentediensten in de dienstencentra met verzekerde permanentie.


-

Verkrotting tegengaan


-

Onderhoud van de kerkhoven–

Nevenbestemmingen van de kerken uitwerken in overleg met plaatselijke gemeenschap waarbij nieuwe functies toegekend worden en eveneens ruimte blijft voor de geloofsgemeenschap


-

Behoud van het speelplein in Watervliet

Waar staan wij voor CD&V legt de klemtoon op het versterken van lokale ondernemers, nabije werkgelegenheid optimaliseren en een ondersteunend en flankerend beleid voor land- en tuinbouw. Een bloeiende lokale


middenstand zorgt voor leefbare en aangename woonkernen. Een gemeente die leefbaar wil zijn, wil bruisen en kunnen versterken, moet bijgevolg kansen bieden aan ondernemers. Dit vergt niet alleen bijzondere aandacht voor de lokale middenstand en economie, maar vraagt ook voldoende werkgelegenheid voor de inwoners. Cd&v staat voor een dorpenbeleid dat uitgewerkt worden via betrokkenheid en inspraak van de inwoners. De CD&V bestuursstijl verbindt overheid en inwoners via daadwerkelijke inspraak van de lokale verenigingen en gemeentelijke adviesraden. Wij benutten de expertise van de adviesraden en willen inspraak verruimen naar wijkgesprekken, dialoogtafels,… zoadt elkeen kan gehoord worden bij het nemen van beslissingen. CD&V wil de Europese middelen voor het platteland optimaal benutten zoals voorheen. Herinner u uit de vorige legislatuur ‘Sentse cultuur in beweging, Kapellen in Sint-Laureins met een bijhorende brochure of Sente maakt de balans met het project ‘Infosite De Weegbrug’ in SintMargriete enz. allen gefinancierd vanuit bovenlokale subsidies voor plattelandsontwikkeling of leader+-middelen.

Veiligheid Onze actiepunten - Wagens en zwaar verkeer moeten als ze door een kern rijden verplicht trager rijden door ingrepen - Aan de scholen dynamische borden bij begin en einde school-

Zwaar vervoer moet in de kernen zoveel mogelijk ontmoedigd worden.


-

-

Snelheid moet naar omlaag in het centrum via ingrepen in de weg.

Onderhoud, aanleg en herstel van voet- en fietspaden moet beter.–

Veilige wegen voor kinderen naar de speelterreinen en jeugdklokalen (uitvoering van rooilijnplannen)-

Nieuwe fietspaden : langs Vlamingstraat, langs Leopoldskanaal, van Provinciaal domein richting Sint-Margriete en WaterlandOudeman. (er is al zes jaar niets gedaan), langs de Goochelaar.-

Beter openbaar vervoer.


Waar staan wij voor Een gemeente kan enkel leefbaar en warm zijn indien alles voldoende bereikbaar is. Dit vereist een duurzame en goede visie op mobiliteit. CD&V streeft naar een vlotte bereikbaarheid van dorpen, buurten en wijken per fiets. Daarnaast stellen we alles in het werk om de bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer te optimaliseren. Een goede mobiliteit haalt mensen immers uit hun huis en zorgt voor ontmoeting. Vele inwoners willen graag hun mede-inwoners, hun buurt of gemeente ontmoeten, maar slagen er niet altijd in zich daarheen te verplaatsen of maakt het drukke verkeer sommige mensen bang om zich te verplaatsen. Door een goed en duurzaam mobiliteitsbeleid kan de gemeente erin slagen deze mensen met een gerust hart op pad te laten gaan: - Wagens en zwaar verkeer moeten als ze door een kern rijden verplicht trager rijden door ingrepen. - Onderhoud en herstel van voet- en fietspaden. - Veilige wegen voor kinderen naar de speelterreinen en jeugdlokalen Tot slot, en niet in het minst, trachten we door de uitvoering van een gedegen mobiliteitsbeleid de verkeersonveiligheid sterk terug te dringen. Dit kan door het voorzien van veilige fietsroutes van en naar scholen, maar ook in het kader van recreatie Verenigingen Onze actiepunten - In elke dorp moeten door de gemeente locaties voorzien of ondersteund worden voor alle verenigingen aan een minimale vergoeding (goedkoper dan nu). Wij willen een nieuw reglement met aanpassingen na advies van de gebruikers en adviesraden.-

-

-

Meer ondersteuning aan het verenigingsleven, wijkkermissen en andere initiatieven van mensen en vooral luisteren naar de noden via de besturen en adviesraden door werkelijke inspraak. Voor de jeugd : zeker gebouwen op elke locatie waar er een jeugdvereniging actief is.

Vrijwilligers extra in de bloemetjes zetten (jaarlijkse dag van de vrijwilliger).

Waar staan wij voor De vele socio-culturele verenigingen, jeugd- of sportverenigingen die onze gemeente rijk is, zijn de ontmoetingsplaats bij uitstek voor veel inwoners van de gemeente. Bovendien worden zij vaak draaiende gehouden door een groep van gemotiveerde vrijwilligers. Verenigingen brengen mensen bij elkaar en zorgen voor een grotere samenhang in de lokale gemeenschap. Zij verdienen dan ook de volle steun en ondersteuning van het gemeentebestuur. Daarom staan wij voor meer ondersteuning aan het verenigingsleven, wijkkermissen en andere initiatieven van mensen en vooral luisteren naar de noden via de besturen en adviesraden door werkelijke inspraak. Door middel van goede infrastructuur en financiĂŤle en materiĂŤle ondersteuning willen we iedere vrijwilliger versterken in zijn of haar engagement. Vrijwilligers en verenigingen staan immers borg voor betrokkenheid en verbondenheid van mensen en dus voor een warme samenleving. In elke dorp moeten door de gemeente locaties voorzien of ondersteund worden voor alle verenigingen aan een minimale vergoeding (goedkoper dan nu). Wij willen een nieuwe reglement


met aanpassingen na advies van de gebruikers en adviesraden. Verenigingen, vrijwilligers en inwoners van de gemeente spelen in vele beleidsdomeinen een belangrijke rol. De gemeente waardeert ten volle de vrijwillige inspanningen van zoveel mensen, ook in het vastleggen van het beleid en het nemen van belangrijke beslissingen. Daarom moeten we streven naar het optimaliseren van het overleg tussen bestuur en verenigingen en inwoners. Door inspraak en overleg voelen inwoners en verenigingen zich immers betrokken bij het bestuur van hun gemeente. Vrijwilligers extra in de bloemetjes zetten (jaarlijkse dag van de vrijwilliger).


Zorg Onze actiepunten : - rustbanken voor oudere mensen in de dorpskernen op korte afstand.


-

mensen wegwijs maken voor gebruik computer en nieuwe media en gsm, …

kenbaar maken van alle zorg aan huis voor alle mensen door bestaande sociale diensten van OCMW, ziekenfondsen, ziekenhuizen…. Door het organiseren van een maandelijks koffiemoment in elk dorp. (dorpshuis)


-

Vrijwilligers inschakelen om concrete noden te herkennen en op te lossen onder coรถrdinatie van de sociale dienst van gemeente-ocmw.

-

Ambtenaren aan huis voor dienstverlening.

-

Dorpshuis : ontmoetingsruimte voor iedereen.

-

Inwoonmogelijkheden voor bejaarden die bij hun kinderen willen wonen.

-

Bejaarden in een rusthuis en aanleunwoningen vergeten we ook niet door verdere uitbouw van de voorzieningen en faciliteiten.

-

Verdere uitbouw van zorgsite door aankopen voormalig epi (site).


-

Zorgaanbod uitbreiden naar een kwaliteitsvol en integraal (thuis)zorgbeleid.

-

Bij de inkanteling van het OCMW in de gemeente moet er extra aandacht zijn voor welzijn en zorg.

Waar staan wij voor De leeftijdscategorie 60+ vormt meer dan een vierde van onze bevolking. De stijgende leeftijdsverwachting vormt een uitdaging voor de gemeente om maximaal te kunnen inspelen op de groeiende behoeftigheid van zijn oudere bevolking. . De vele lokale initiatieven voor en door ouderen, die vaak steunen op vrijwilligerswerk, moeten gewaardeerd en ondersteund worden. Dit geldt in het bijzonder voor deze initiatieven die ouderen uit een isolement halen of ertoe aanzetten ook fysiek actief te blijven. Niet alle inwoners van een gemeente nemen immers deel aan het maatschappelijk leven. Allerlei studies tonen aan dat steeds meer mensen in onze lokale gemeenschappen vereenzamen. Vereenzaming plaatst vele mensen in een sociaal isolement. Daarom moet een goed lokaal sociaal beleid er ook op gericht zijn om net die mensen aan de kant mee te nemen. CD&V wil dat elk lokaal sociaal beleid op maat van de zorgbehoevende gesneden wordt. Een goed lokaal sociaal beleid dat tot een warme gemeente leidt, zorgt ervoor dat iedereen, in het bijzonder de


zorgbehoevenden, “mee zijn” in onze samenleving en geen uitgesloten groep vormen. We moeten met andere woorden meewerken aan de vermaatschappelijking van zorg en zorgbehoevenden. Tot slot moet de gemeente voldoende initiatieven nemen om de toegankelijkheid van gebouwen, straten e.d. voor personen met een handicap te optimaliseren. Zeker de eigen infrastructuur (gebouwen, voetpaden…) moet aangepast zijn.

Milieu, groen, Onze actiepunten -

Meer groen aan sportterreinen en in het centrum Groen kosteloos afleveren in milieupark


-

Verminderen van de gemeentelijke CO2-uitstoot via het gemeentelijk klimaatsbeleidplan, op initiatief van de CD&V 3 x op de agenda gemeenteraad geplaatst

-

Wij willen participeren als gemeente in windmolens buiten onze gemeente (niet op ons grondgebied) omwille het behoud van het landelijk karakter van ons gemeente. Voordeel is ook dat het profijt naar alle inwoners vloeit.


-

Elektrische oplaadpunten voor fietsen en auto’s in elke deelgemeente.

-

Gratis ophalen/aanbieden tweedehandsgoederen.

-

Riolering ook buiten het dorp (Maagd van Gent, Kuiskensstraat, Eerstestraat, Goochelaar, …..….)

-

Wij willen luisteren naar de noden en wensen van de inwoners en inspraak realiseren bij de inrichting van het openbaar domein.

-

Wij willen zoeken naar samenwerkingsverbanden met omwonenden om kleine bloem- en grasperken te onderhouden.

-

Een gemeentelijk natuurbeleidsplan opmaken dat rekening houdt met de Vlaamse prioriteiten(Europese natuurdoelen) en met de impact op de omgeving.

Waar staan wij voor Velen hebben de mond vol van aandacht voor natuur en milieu. In de praktijk houden nog steeds te weinig mensen er in hun handelen rekening mee, hoewel natuur- en milieuhinder erg storend zijn. Het gemeentelijke natuur- en milieubeleid probeert hierop in te spelen door actief op te treden op verschillende domeinen: waterzuivering, natuurbeheer, afvalbeleid en energiebeheer. Om zuiver water te kunnen blijven aanbieden, moeten gemeenten heel wat investeren in rioleringen en waterzuiveringsinstallaties. Daarnaast worden gezinnen aangezet om spaarzaam en duurzaam om te gaan met hun waterverbruik. Afval blijft voor de gemeente een belangrijke uitdaging. Een betaling per hoeveelheid en soort afval hanteren is niet alleen rechtvaardiger, maar ook beter voor het milieu aangezien iedereen hierdoor wordt aangemoedigd om minder vervuilend afval te produceren. Energie is een schaars goed geworden. Het gemeentelijke energiebeleid is erop gericht om een duurzaam en efficiënt gebruik van energie maximaal te stimuleren en te promoten naar haar personeel, inwoners, scholen en ondernemingen toe.


Lokale economie Onze actiepunten - Verdere uitbouw van KMO – zone singelken via Veneco (was wel degelijk de juiste keuze om dat zo te doen) - Enkel vergunde bedrijven buiten deze zone die niet hinderlijk zijn moeten kansen krijgen via een RUP. - Meer ondersteuning van toeristische raad. - De op onze vraag uitgebouwde economische raad SENTER, moet voldoende middelen krijgen om professioneel en met participatie onze lokale economie nieuwe impulsen te geven. Waar staan wij voor CD&V ondersteunt actief iedereen die initiatief neemt. Ondernemers, kleine zelfstandigen, land- en tuinbouwers en horecazaken die een gemeente economisch vooruit helpen en instaan voor werkgelegenheid verdienen alle steun. Dit door een degelijke dienstverlening, bedrijfsvriendelijke belastingen en voldoende beschikbare gronden. We investeren in leefbare gemeenten waar kleine handelszaken tot hun recht komen. Toerisme is hierbij een troef die we als plattelandsgemeente aangrijpen en bewust promoten. Toerisme gaat immers hand in hand met economie en plattelandsontwikkeling. CD&V legt de klemtoon op het versterken van lokale ondernemers, nabije werkgelegenheid optimaliseren en een ondersteunend en flankerend beleid voor land- en tuinbouw. Een bloeiende lokale middenstand zorgt voor leefbare en aangename woonkernen. Een gemeente die leefbaar wil zijn, wil bruisen en kunnen versterken, moet bijgevolg kansen bieden aan ondernemers. Dit vergt niet alleen bijzondere aandacht voor de lokale middenstand en economie, maar vraagt ook voldoende werkgelegenheid voor de inwoners. Door een efficiÍnte dienstverlening onder andere via het ondernemingsloket, eenduidige reglementeringen en rechtvaardige belastingen wordt Sint-Laureins bedrijfsvriendelijker. Daarnaast creÍert de gemeente voldoende ruimte om te ondernemen zoals door de aanleg van een aangepast bedrijfsterrein en mee zoeken naar oplossingen voor ondernemingen buiten die zone.


Landbouw Onze actiepunten -

Bedrijfszekerheid voor land- en tuinbouw.

-

Herbestemming bestaande bedrijven die aan de landbouw ontrokken worden door nieuwe functies binnen het kader van de wetgeving.


-

Verder werking van de land- en tuinbouwraad ondersteunen en dynamiseren.

-

Ondersteunen van land-en tuinbouwbedrijven die hun activiteiten (willen) verbreden.

-

Zorgen voor goed onderhouden landbouwwegen en bermbeheer.

Waar staan wij voor Een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en een dynamisch plattelandsbeleid vereist voldoende inspraak van de lokale land- en tuinbouwers in het beleid, correcte informatie en een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente. Daarnaast moet de gemeente in voldoende open ruimte en rechtszekerheid voorzien. We streven er tevens naar om de land- en tuinbouw te promoten en het positieve imago van de sector te bevorderen. De landbouw geeft het platteland zijn specifieke en rustieke uitstraling. Het is evenwel een uitdaging ervoor te zorgen dat landbouw hier zijn plaats blijft hebben. Daarom bieden wij de mogelijkheid aan de individuele landbouwbedrijven om hun activiteiten uit te breiden en te verbreden. De gemeente biedt tevens advies ter ondersteuning van de bedrijfsaankleding met streekeigen bomen en planten. De gemeentelijke schattingscommissie geeft de nodige begeleiding aan bedrijven met teeltschade door weersomstandigheden. De land- en tuinbouwraad werd opgericht om in overleg met het beleid er alles aan te doen dat land- en tuinbouwers hier kansen krijgen en zich kunnen ontwikkelen.


Jeugd - school Onze actiepunten -

Uitbreiding kinderopvang :

-

Opvang door privĂŠ-initiatieven verder ondersteunen door gemeente

-

In overleg met de scholen locaties buitenschoolse opvang voorzien, ook in de vakantie

-

Echte kansarmen kansen bieden om deel te nemen aan jeugdbeweging onder meer via UIT-pas!

-

Wegwerken graadklassen in alle scholen


–

Verdere uitbouw en ondersteuning van gebouwen en lokalen bestemd voor de jeugd en behoud van het volledige speelplein in Watervliet.


Waar staan wij voor Om de toekomst te verzekeren moeten we in menselijk kapitaal investeren. De kinderen en jongeren zijn immers de toekomst van de eigen gemeente. CD&V wil investeren in kinderen en jongeren door in te zetten op kinderopvang, onderwijs en alle flankerende organisaties en verenigingen en voldoende aandacht besteden aan de jeugdwerking binnen onze gemeente. Lokale initiatieven inzake kinderopvang en onderwijs zorgen er niet enkel voor dat de kinderen elkaar ontmoeten en leren kennen. Ze leren de jonge inwoners van gemeente kennis en vaardigheden aan en leren hen samenleven. Als CD&V willen we er voor zorgen dat er binnen de gemeente voldoende kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang beschikbaar is. Daarvoor treden we in overleg met de betrokken actoren inzake kinderopvang of aangrenzende welzijns- en andere domeinen. Wanneer privaat initiatief ontbreekt, neemt de gemeente het voortouw om lokale opvangmogelijkheden te stimuleren. De kracht van een lokaal onderwijsbeleid bestaat erin om, vertrekkende van de eigenheid en specificiteit van de gemeente, in overleg met alle betrokkenen na te gaan op welke manier men tot een flankerend onderwijsbeleid kan komen.


Onderwijs Actiepunten

-

-

-

De gemeente stimuleert de scholen tot samenwerking over alle netten heen. De lokale overheid speelt hierin een faciliterende rol en heeft via de werkgroep Lokaal Flankerend Onderwijsbeleid verschillende ondersteunende initiatieven genomen voor alle scholen in Sint-Laureins: afspraken inzake retributie voor- en naschoolse opvang afspraken en financiĂŤle ondersteuning middagtoezicht samenwerking en vergoeding busvervoer naar het zwembad ter beschikking stellen van gratis vuilzakken organisatie infomoment rond studietoelagen Veilige schoolomgeving wanneer kinderen zich in het verkeer begeven, te voet of met de fiets. Schoolaccomodatie en goed uitgeruste infrastructuur voor dorpsschool.

Sensibilisering en informatie op de school over gezonde levensgewoonten en voedingspatronen. Gezonde voeding is in de eerste plaats een kwestie van evenwichtig en gevarieerd eten. Stimuleren van lichaamsbeweging en sport op school.


Waar staan wij voor Onderwijs is cruciaal voor een samenleving. Onderwijs geeft kinderen en jongeren de sterke vorming die ze nodig hebben en bereidt hen voor om hun plaats in te nemen in de samenleving.. Onderwijs moet hand in hand gaan met betrokken ouders die hun verantwoordelijkheid in de opvoeding opnemen. Elk kind en elke jongere telt voor ons. Van onderwijs moet een emancipatorische kracht uitgaan die elke mens, elk met zijn eigen talenten en capaciteiten, kansen en mogelijkheden biedt om zijn of haar weg in de maatschappij te vinden. Een sterke basisvorming en de ontwikkeling van deze talenten en capaciteiten zorgen ervoor dat jongeren over de juiste tools beschikken om hun plek op de arbeidsmarkt te vinden. Onderwijs zorgt er ook voor dat jongeren hun plaats vinden in een snel veranderende samenleving en er zelf mee vorm aan geven, dat ze zichzelf ontplooien en dat ze, met respect voor anderen, als vrije mensen verantwoordelijkheid opnemen. Onderwijs biedt volwassenen de kans zich permanent bij te scholen en te herscholen. Het belang van levenslang leren neemt alleen maar toe, zeker ook buiten de schoolomgeving.


Sport De vele sportverenigingen die de gemeente rijk is, zijn naast beweging en sport ook de ideale ontmoetingsplaats bij uitstek voor inwoners van onze gemeente. In nauw overleg met de lokale voetbalclub werd in Watervliet sportinfrastructuur voorzien ’t Sportveld en was in samenwerking met de aannemer Plantec de aanleg van het recreatiedomein en bijhorende accommodatie met gecombineerde functies voor voetbal, speelplein e.a. ingezet (herlocalisatie van het voetbalterrein in Sint-Laureins) Onze actiepunten -

Looppiste in elke deelgemeente en uitbouw van Tribune of overdekte staanplaatsen in Watervliet.


-

Buitensporttoestellen in elk dorp

-

Alle bestaande sportgebouwen (verder) goed en permanent onderhouden en benutten. Opvolging boekingen voor sportgebouwen Provinciaal domein ‘De Boerekreek’ promoten.

-


-

Evalueren en herbekijken van subsidiereglementen.

Waar staan wij voor lichaams-en bewegingsbeheersing, maar dat er meer aandacht mag zijn voor differentiatie in het bewegingsaanbod en het gebruik van multimedia zoals apps en beeldmateriaal.


wonen en ruimtelijke ordening

Onze actiepunten -

CD&V wil dat iedereen toegang krijgt tot een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. Daartoe moet er een voldoende aanbod aan betaalbare woningen en bouwgrond zijn. We willen het wonen in eigen streek stimuleren en speculatie tegengaan.

-

In samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren een actief lokaal woonbeleid voeren.

-

Wanneer nieuwe inwoners in een gemeente aankomen, is het belangrijk dat zij zich welkom weten en zich snel “thuis� voelen. De gemeente wil de nieuwe inwoners snel wegwijs maken in de werking en organisatie van het gemeentebestuur en de nodige initiatieven nemen zodat het nieuwe huis snel een nieuwe thuis wordt.

-

We willen betaalbare woningen voor jonge gezinnen in onze plattelandsgemeente en aangepaste woningvormen voor ouderen gaande van kangoeroewoningen, meergezinswoningen, mobiele woonvormen en inwoonmogelijkheden voor ouderen bij


hun kinderen. Ook ondersteuning voor woningaanpassingen bv. voor energiezuinige maatregelen. -

Dorpsvernieuwingsprojecten Opmaak van een RUP (ruimtelijke uitvoerinsplan) waardoor de open en groene ruimte van het speelplein in Watervliet definitief gevrijwaard blijft.

Waar staan wij voor Een huis kan alleen maar een thuis worden als het zich in een aangename buurt bevindt. Werk, voorzieningen, zorgnoden en sociale netwerken zijn steeds nabij. We investeren daarom in interactieve en duurzame buurten die letterlijk en figuurlijk zuurstof bieden. Dat betekent dat we inzetten op voldoende kwaliteitsvolle publieke ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten De lokale overheid heeft, met de ruimtelijke ordening, een belangrijk wapen in handen om voor haar inwoners ontmoetingsplaatsen te creëren. Door de aanleg van parkjes, pleintjes, fietspaden, … en deze van de nodige infrastructuur (bv. banken) te voorzien, nodigen we de lokale gemeenschap uit om buiten te komen, samen te zitten en elkaar te ontmoeten. Vaak kunnen zij een “centrum” in een buurt of wijk worden waarop buurtbarbecues, wijkfeesten e.d. georganiseerd worden.


toerisme

Onze actiepunten -

-

Een halt toeroepen aan het teruglopend aantal horecazaken en winkels in de dorpen. Verdere uitbouw van onze toeristische troeven via participatie van de toeristische raad en financiĂŤle middelen van de gemeente. Opnieuw aanleggen van fietspaden, waarvan er in deze bestuursperiode geen meter is bijgekomen.

Waar staan wij voor Realisatie van een sterk toeristisch beleid Met de slogan Grenzeloos genieten trok Sint-Laureins volop de kaart van het agro-toerisme in eigen streek. In samenwerking met de toeristische raad is een sterk beleidsplan opgezet. Grenzeloos genieten werd de rode draad die terug te vinden is in talrijke publicaties. Deze visie op een sterk toeristisch beleid op maat van de gemeente is vertaald in verschillende succesvolle acties: - Gezien het rijke visverleden van onze krekengemeente werd oktober uitgeroepen tot palingmaand. De Sentse palingmaand, een samenwerkingsverband tussen diverse horeacazaken lokt heel wat fijnproevers naar onze streek. - De gemeente mocht zich ook met gepaste trots gedurende 2 jaar culinair ambassadeur van Vlaanderen Lekker Land noemen. Onderhoud landelijke wegen, fiets- en wandelpaden. Een positieve uitstraling, de lokale erfgoed- en andere troeven van een gemeente en de promotie van de gemeente zorgen er mee voor dat inwoners fier zijn op de gemeente waar zij wonen en versterkt de eigen gemeentelijke identiteit. Wanneer een gemeente voldoende toeristisch attractief is, schept dit bovendien kansen voor zowel de gemeente als de bevolking. Een goede “citymarketing� zet een gemeente of stad op de kaart en versterkt zo de gemeente.


Financiën Onze actiepunten - verlaging tarief kosten attest verkoop - geen nieuwe taksen en belastingen Waar staan wij voor Een gezonde gemeente vertaalt zich ook in gezonde financiën. Het jaarlijks opstellen van het gemeentelijke budget vereist een lange en moeilijke afweging van investeringen, inkomsten en werkingskosten. CD&V doet er alles aan om Sint-Laureins financieel gezond te houden op korte én lange(re) termijn. Het heffen van lokale belastingen en andere lasten zal steeds noodzakelijk zijn. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn op voorwaarde dat de lokale lasten duidelijk en rechtvaardig zijn en principieel in verhouding tot de inkomsten. Wij zorgden voor een lage schuldgraad, zodat het huidig bestuur daar geen werk van hoefde te maken. Via het plattelandsfonds van CD&V kreeg SintLaureins een mooie jaarlijks terugkerende extra toelage van de Vlaamse Overheid. De verhoging van de onroerendgoedbelasting van 1200 naar 1400 opcentiemen keurden wij NIET goed.

Fusie van gemeenten Wij zijn geen samenwerking.

vragende

partij.

Wij

willen

eerder

intergemeentelijke

Als dit toch zou opgelegd worden : ruimere fusie met groot draagvlak in de regio en in de gemeente en met zekerheid dat de dienstverlening voor de kleinere gemeente behouden blijft.

Lokale economie Onze actiepunten - verlaging tarief kosten attest verkoop - geen nieuwe taksen en belastingen Waar staan wij voor Een gezonde gemeente vertaalt zich ook in gezonde financiën. Het jaarlijks opstellen van het gemeentelijke budget vereist een lange en moeilijke afweging van investeringen, inkomsten en werkingskosten. CD&V doet er alles aan om Sint-Laureins financieel gezond te houden op korte én lange(re) termijn. Het heffen van lokale belastingen en andere lasten zal steeds noodzakelijk zijn. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn op voorwaarde dat de lokale lasten duidelijk en rechtvaardig zijn en principieel in verhouding tot de inkomsten. Wij zorgden voor een lage schuldgraad, zodat het huidig bestuur daar geen


werk van hoefde te maken. Via het plattelandsfonds van CD&V kreeg SintLaureins een mooie jaarlijks terugkerende extra toelage van de Vlaamse Overheid. De verhoging van de onroerendgoedbelasting van 1200 naar 1400 opcentiemen keurden wij NIET goed.