Page 1

ÊÎÐÏÎÐÀÖ²ß «ÓÊÐÐÅÑÒÀÂÐÀֲ߻ ÍÀ ÌÅƲ ÒÈÑß×Î˲ÒÜ

Êè¿â - 2006


Êîðïîðàö³ÿ «Óêððåñòàâðàö³ÿ». Íà ìåæ³ òèñÿ÷îë³òü . — Ê.: — 2006. — 156 ñ.

Êíèãà ïðèñâÿ÷åíà 60-ð³÷÷þ êîðïîðàö³¿ „Óêððåñòàâðàö³ÿ", ëþäÿì, ïðàöÿ ³ òàëàíò ÿêèõ ïîêëàäåí³ íà çáåðåæåííÿ áåçö³ííî¿ ³ñòîðèêîêóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. ×åðåç ïðîöåñè ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó îðãàí³çàö³¿ îïèñóºòüñÿ íåïðîñòèé øëÿõ óêðà¿íñüêî¿ ðåñòàâðàö³éíî¿ ãàëóç³ çàãàëîì. Îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ äîñÿãíåííÿì ó öàðèí³ â³äðîäæåííÿ íàö³îíàëüíèõ ñâÿòèíü, çîêðåìà äåòàëüíî ïðîñòåæåíî îñíîâí³ åòàïè ¿õ â³äòâîðåííÿ òà ðåñòàâðàö³¿. Âèäàííÿ áàãàòî³ëþñòðîâàíå. Äëÿ øèðîêîãî êîëà ÷èòà÷³â.

© Êîðïîðàö³ÿ «Óêððåñòàâðàö³ÿ»


ÎÐËÅÍÊÎ ÌÈÊÎËÀ ²ÂÀÍÎÂÈ× Ãåðîé Óêðà¿íè, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íñüêî¿ ñïåö³àëüíî¿ íàóêîâî-ðåñòàâðàö³éíî¿ ïðîåêòíî-áóä³âåëüíî-âèðîáíè÷î¿ êîðïîðàö³¿ "ÓÊÐÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²ß" ORLENKO MYKOLA IVANOVYCH Hero of Ukraine, President of Ukrainian special scientific-restoration project-build-production corporation "UKRRESTAVRATSIYA"

Ïàì'ÿòêè ³ñòî𳿠òà êóëüòóðè — íàéâàæëèâ³øà ÷àñòèíà äóõîâíîãî íàäáàííÿ íàðîäó. Çáåðåæåííÿ ¿õ äëÿ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü — íåëåãêà, àëå ñâÿòà ñïðàâà. Öå â³äïîâ³äàëüíå çàâäàííÿ ç³ çáåðåæåííÿ òà â³äðîäæåííÿ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â Óêðà¿í³ âèêîíóº êîðïîðàö³ÿ "Óêððåñòàâðàö³ÿ" — ïðîâ³äíà îðãàí³çàö³ÿ â äåðæàâ³ ç ðåñòàâðàö³¿ ïàì'ÿòîê, ÿêà áåðå áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó â³äòâîðåíí³ âèäàòíèõ ñâÿòèíü Óêðà¿íè. Çà ÷àñè ñâîãî ³ñíóâàííÿ íàøà êîðïîðàö³ÿ ñâî¿ì áàãàòèì äîñâ³äîì, êðîï³òêîþ ïðàöåþ òà âèñîêèì ð³âíåì ìàéñòåðíîñò³ çäîáóëà âèçíàííÿ íå ëèøå â Óêðà¿í³, à é çà ¿¿ ìåæàìè. Óðîêè ³ñòî𳿠ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ð³âåíü ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà çíàõîäèòüñÿ â ïðÿì³é çàëåæíîñò³ â³ä ñòàâëåííÿ äî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, àäæå "õòî íå çíຠ³ íå øàíóº ñâîãî ìèíóëîãî, òîé íå ìຠïðàâà íà ìàéáóòíº". Íèí³ â Óêðà¿í³ ï³ä îõîðîíîþ äåðæàâè ïåðåáóâຠïîíàä 130 òèñ. ïàì'ÿòîê: 57206 — àðõåîëî㳿, 16797 — àðõ³òåêòóðè ³ ì³ñòîáóäóâàííÿ, 51364 — ³ñòîð³¿, 5926 — ìîíóìåíòàëüíîãî ìèñòåöòâà, ç íèõ ïîíàä 4 òèñ. — öå ïàì'ÿòêè íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ. Äâà àðõ³òåêòóðíèõ çàïîâ³äíèêè — Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà ³ Êèºâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà ç àíñàìáëÿìè ñâî¿õ ñïîðóä — òà ³ñòîðè÷íèé öåíòð ì³ñòà Ëüâîâà âíåñåí³ äî Ñïèñêó âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ. Çàãàëüíîâèçíàíî, ùî ïàì'ÿòêè ñòàðîâèíè — â³çèòíà êàðòêà áóäü-ÿêîãî ì³ñòà, äåðæàâè, âðåøò³ðåøò, öå îáëè÷÷ÿ ö³ëî¿ íàö³¿. Àäæå ñàìå â ïàì'ÿòêàõ ìîæíà ïðîñòåæèòè ³ñòîðè÷íèé øëÿõ, ïðîéäåíèé òîþ ÷è ³íøîþ äåðæàâîþ. Íà æàëü, ÷àñîâ³ âñå ï³äâëàäíå: â³í çíèùèâ ÷èìàëî âèäàòíèõ ïàì'ÿòîê ìèíóëîãî, ùî ñòàëè æåðòâàìè çåìëåòðóñ³â, âîºí, ïîë³òè÷íèõ ðåæèì³â. Áóëè ÷àñè, êîëè ñêèäàëè õðåñòè, ðóéíóâàëè õðàìè, ïåðåïëàâëÿëè äçâîíè, à ðàçîì ³ç íèìè çíèêàëè ³ çàïîâ³ä³ Áîæ³. Íå ñòàëî â³ðè — íåìຠÁîãà, íåìຠäóõîâíîñò³. Ëèøå ïî äåê³ëüêîõ äåñÿòèë³òòÿõ áåçäóõîâíîãî ïîíåâ³ðÿííÿ ìè çðîçóì³ëè, ùî áåç äóõîâíîñò³ íåìຠäîáðîáóòó í³ â ðîäèí³, í³ â äåðæàâ³. Ïî÷èíàþ÷è ç ïðàäàâí³õ ÷àñ³â, ëþäñòâî çàâæäè ö³êàâèëîñÿ ñâî¿ì ìèíóëèì ³ ìàéáóòí³ì, íàìàãàþ÷èñü çáàãíóòè ñüîãîäåííÿ ³ âèçíà÷èòè ñâîº

Sights of history and culture are a major part of the spiritual property of a people. Their preservation for future generations is not an easy but sacred work. This responsible task on preservation and revival of historic and cultural heritage in Ukraine is performed by "Ukrrestavratsiya" corporation — a leading organization in the state on restoration of sights, which takes a direct part in the recreation of prominent sacred objects of Ukraine. For the time of its existence our corporation with its rich experience, painstaking work and high level of skills has been generally recognized not only in Ukraine but also beyond its bounds. The lessons of history testify that the development level of society is in direct dependence on attitude toward the historic and cultural heritage, because "he, who does not know and does not respect the past, has no right for the future". Presently, in Ukraine there are over 130 thousand sights under the state protection: 57206 — of archaeology, 16797 — of architecture and townplanning, 51364 — of history, 5926 — of monumental art, among them over 4 thousands are sights of national value. Two architectural preserve is Sofiya Kyivska and the Kievo-Pecherska Lavra with the ensemble of their buildings — and the historical center of city of Lviv are listed in the world heritage of UNESCO. It is generally recognized that the sights of antiquity are a visiting card of any city, state, eventually, this is the face of the whole nation. In fact, exactly in sights it is possible to trace a historical way, passed by this or that country. Unfortunately, everything is subject to time: it destroyed many prominent sights of the past, which fell prey to earthquakes, wars, political regimens. There were times, when crosses were thrown down, temples were destroyed, bells were melt, and together with them the commandments of God disappeared. The faith has disappeared — and there is no God, there is no spirituality. Considering only a few decades of unspiritual wandering, we understood that without spirituality there is no welfare, neither in family nor in the state. Beginning from the most ancient times, the mankind has been always interested in its past and future trying to understand the present and determine its place in it, that is why all most valuable things that reached us through ages, we had to preserve in order the best traditions of the past would not depart in obscurity. The question is about the preservation of historical memory. And exactly on us — restorers — this honorable and responsible mission is laid.

3


ì³ñöå â íüîìó, òîìó âñå íàéö³íí³øå, ùî ä³éøëî äî íàñ ÷åðåç â³êè, ìè ìàëè çáåðåãòè, ùîá íàéêðàù³ òðàäèö³¿ ìèíóëîãî íå â³äõîäèëè ó áåçâ³ñòü. Éäåòüñÿ ïðî çáåðåæåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì'ÿò³. ² ñàìå íà íàñ — ðåñòàâðàòîð³â — ïîêëàäåíà öÿ ïî÷åñíà ³ â³äïîâ³äàëüíà ì³ñ³ÿ. Çà ðîêè 60-ð³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ôàõ³âöÿìè êîðïîðàö³¿ "Óêððåñòàâðàö³ÿ" â³äðåñòàâðîâàíî ³ ïîâåðíóòî äî æèòòÿ ïîíàä 1500 ïàì'ÿòîê, ñåðåä ÿêèõ âñåñâ³òíüî â³äîì³ Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà, àíñàìáëü Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè, Àíäð³¿âñüêà òà Êèðèë³âñüêà öåðêâè, Âîëîäèìèðñüêèé ñîáîð, Ìàð³¿íñüêèé ïàëàö, Íàö³îíàëüíèé òåàòð îïåðè òà áàëåòó â Êèºâ³, îïåðí³ òåàòðè â Îäåñ³, Ëüâîâ³, ×åðí³âöÿõ, ôîðòåö³ Êàì'ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî, Õîòèíà ³ Ñóäàêà, äåðåâ'ÿí³ öåðêâè Äðîãîáè÷à é Çàêàðïàòòÿ òà áàãàòî ³í. Ãîëîâíèé ïðèíöèï ðåñòàâðàòîð³â ó âñüîìó ñâ³ò³ — öå êîíñåðâàö³ÿ îá'ºêò³â â³ä ïîäàëüøîãî ðóéíóâàííÿ, ì³í³ìàëüíå âòðó÷àííÿ â ïåðøîîñíîâó ïàì'ÿòêè, òîìó íàéãîëîâí³øå íàøå çàâäàííÿ — íå äîïóñòèòè âòðàòè ïàì'ÿòêè, à â³äíîâëþþ÷è ÷è ðåñòàâðóþ÷è, — íå ñïîòâîðèòè ¿¿, çáåð³ãøè âñå äëÿ ïðèéäåøí³õ ïîêîë³íü. ßê íå ïðèêðî óñâ³äîìëþâàòè, äîëÿ êóëüòóðíîãî íàäáàííÿ ñüîãîäí³ çàëèøàºòüñÿ íå ìåíø òðàã³÷íîþ, í³æ ðàí³øå. Êîæíà ï'ÿòà ïàì'ÿòêà — â àâàð³éíîìó àáî íåçàäîâ³ëüíîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³, à åêîíîì³÷í³ ÷èííèêè ñüîãîäåííÿ ÷àñòî ïðèçâîäÿòü äî ñïîòâîðåííÿ ñòàðèõ áóä³âåëü íåâäàëèìè ïåðåáóäîâàìè ³ íàäáóäîâàìè, äî áóä³âíèöòâà íà ì³ñö³ çíåñåíèõ ³ñòîðè÷íèõ îá'ºêò³â íîâèõ ñïîðóä, ÿê³ ðóéíóþòü ìàñøòàáí³ñòü ³ õàðàêòåð ³ñòîðè÷íîãî ñåðåäîâèùà. Ïðîòè䳺þ êîìåðö³éíîìó ìåõàí³çìó ðóéíóâàííÿ ³ñòîðè÷íîãî ñåðåäîâèùà â Óêðà¿í³ ìຠñòàòè ðîçðîáëåíà íîðìàòèâíî-ïðàâîâà, çàêîíîäàâ÷à áàçà, ÿêà ðåãóëþâàòèìå ïðîöåñè ðåêîíñòðóêö³¿ ³ íîâîãî áóä³âíèöòâà. Ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ïðèìóñèëî íàñ ïîäèâèòèñÿ íà ñåáå ÿê íà ºâðîïåéñüêó äåðæàâó ³ ïîâåðíóòèñÿ äî âèòîê³â õðèñòèÿíñüêî¿ ³äå¿, çãàäàòè ñâî¿ ñâÿòèí³, çðóéíîâàí³ òà ïîí³âå÷åí³ â ðîêè "âîéîâíè÷îãî àòå¿çìó" áóðõëèâîãî ÕÕ ñòîë³òòÿ. Çíèùèëè ïåðåäóñ³ì ò³ ñïîðóäè, ùî áóëè â³õàìè íàö³îíàëüíî¿ ³ñòî𳿠òà êóëüòóðè. Íàø øëÿõ äî â³äðîäæåííÿ âòðà÷åíî¿ äóõîâíîñò³ áóâ äîñèòü ñêëàäíèì, òðèâàëèì ³ òåðíèñòèì. Ïîñòóïîâî âñ³ ìè ïðèéøëè äî óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî íåâ³ää³ëüíîþ ñêëàäîâîþ â³äðîäæåííÿ äåðæàâíîãî º â³äðîäæåííÿ äóõîâíå. Ïðèéíÿòà Äåðæàâíà ïðîãðàìà â³äòâîðåííÿ âèäàòíèõ ïàì'ÿòîê ³ñòî𳿠òà êóëüòóðè ôàêòè÷íî ñòàëà ïðîãðàìîþ äóõîâíîãî â³äðîäæåííÿ íàøîãî íàðîäó, ï³äíåñåííÿ éîãî íàö³îíàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ òà êóëüòóðè. Ñâîºð³äíèì ïîøòîâõîì äî öüîãî º â³äòâîðåííÿ ïàì'ÿòíèêà êíÿãèí³ Îëüç³ ³ ñïîðóäæåííÿ ïàì'ÿòíèê³â ßðîñëàâó Ìóäðîìó òà Ìèõàéëîâ³ Ãðóøåâñüêîìó — ôóíäàòîðàì õðèñòèÿíñòâà ³ íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿ â³äðîäæåííÿ, à òàêîæ Îëåñþ

For the years of 60 years of activity the specialists of "Ukrrestavratsiya" corporation restored and returned to life over 1500 sights among which are the world known Sofiya Kyivska, the ensemble of the Kievo-Pecherskaya Lavra, Andriivska and Kirilivska churches, the Vladimir cathedral, the Mariinsky palace, the National opera and ballet theater in Kyiv, opera theaters in Odesa, Lviv, Chernivtsi, the fortresses of Kam'yanets-Podil'sky, Khotyn and Sudak, the wooden churches of Drogobych and Zakarpattya and a lot of others. The main principle of restorers in the whole world is conservation of objects from subsequent destruction, minimum interference with fundamental principle of a sight that is why our major task — is not to allow the loss of a sight, but renewing or restoring — not to disfigure it, preserving everything for the coming generations. However pity to realize it, nowadays the fate of cultural property remains no less tragic, than before. Every fifth sight — is in the emergency or unsatisfactory technical state, and the economic factors of the present time often result in distortion of old buildings by unsuccessful alterations and superstructures, in building on place of the taken down historical objects of new buildings which destroy a scale and character of historical environment. A developed normative and legal, legislative base which would regulate the processes of reconstruction and new building should serve as a counteraction to the commercial mechanism of destruction of historical environment in Ukraine. The proclamation of Independence of Ukraine forced us to look at ourselves as a European state and go back to the sources of the Christian idea, remember the sacred objects, destroyed and maimed in the years of "militarized atheism" of the stormy ÕÕ age. Those buildings which were the landmarks of national history and culture were primarily destroyed. Our way to the revival of the lost spirituality was difficult enough, long and thorny. Gradually all of us came to the awareness of the fact that the integral component of a state revival is a spiritual revival. The adopted Government program of recreation of the prominent sights of history and culture actually became the program of spiritual revival of our people, elevation of its national consciousness and culture. A peculiar shove to it was the recreation of the monument to the duchess Olga and building of monuments to Yaroslav the Wise and Mikhailo Grushevsky — the founders of the Christianity and national idea of revival, and also to Oles Honchar, who, as well as all Ukrainian intelligentsia, right through life dreamed about the recreation of the Mikhailivsky Zolotoverkhy cathedral. Nowadays, Kyiv has again its Archangel Mikhail divine patron, the Divine Mother went back into her House — the Assumption cathedral of the KievoPecherska Lavra, and the cathedral of Saint Vladimir in Khersones has became again the cradle of

4


Ãîí÷àðó, ÿêèé, ÿê ³ âñÿ óêðà¿íñüêà ³íòåë³ãåíö³ÿ, óñå ñâîº æèòòÿ ìð³ÿâ ïðî â³äòâîðåííÿ Ìèõàéë³âñüêîãî Çîëîòîâåðõîãî ñîáîðó. Ñüîãîäí³ Êè¿â çíîâó ìຠñâîãî íåáåñíîãî ïîêðîâèòåëÿ Àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà, Áîæà Ìàò³ð ïîâåðíóëàñÿ â ñâ³é Ä³ì — Óñïåíñüêèé ñîáîð Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè, à ñîáîð Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà â Õåðñîíåñ³ çíîâó ñòàâ êîëèñêîþ õðèñòèÿíñòâà. Ñï³âàþòü áåç ì³êðîôîí³â ó ô³ëàðìîí³¿, ñòàðà áóä³âëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó — îäíà ç êðàùèõ ó ªâðîï³, áóäèíîê ç õèìåðàìè òåïåð — äåðæàâíà ðåçèäåíö³ÿ, à â³äðåñòàâðîâàí³ ³ñòîðè÷í³ áóä³âë³ Áåññàðàáñüêîãî êâàðòàëó, ÿê ³ êîëèñü, ìèëóþòü îêî êèÿí. Ïàðàëåëüíî ç â³äðîäæåííÿì íàøèõ ñïîêîíâ³÷íèõ ïåðëèí ïðàâîñëàâ'ÿ â³äðîäæóâàëàñÿ é óêðà¿íñüêà øêîëà ðåñòàâðàö³¿, ðåñòàâðàö³éíà íàóêà. Âò³ëþþ÷è Äåðæàâíó ïðîãðàìó â æèòòÿ, íàì äîâåëîñÿ â³äòâîðþâàòè é îïàíîâóâàòè ñòàðîäàâí³ ìåòîäè çâåäåííÿ õðàì³â, âèøóêóâàòè çà àðõ³âíèìè ìàòåð³àëàìè ïðîåêòè é ñåêðåòè òîãî÷àñíèõ ìàéñòð³â. Öåé ïåð³îä óâ³éäå â íàøó ³ñòîð³þ çîëîòèìè ðÿäêàìè ÿê çãàäêà íàøèì íàùàäêàì ïðî ñèëó ³ ì³öü äóõó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, äæåðåëî äóõîâíîñò³ ÿêîãî — ó éîãî íàö³îíàëüí³é êóëüòóðí³é ñïàäùèí³, çàäëÿ çáåðåæåííÿ ÿêî¿ ïðàöþþòü ³ çàâæäè ïðàöþâàòèìóòü ðåñòàâðàòîðè êîðïîðàö³¿. Óñâ³äîìèâøè ñåáå íåçàëåæíîþ äåðæàâîþ, ìè ùå á³ëüøå îñÿãíóëè óí³êàëüí³ñòü ñâî¿õ êóëüòóðíèõ çäîáóòê³â òà âèñîêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿õ çáåðåæåííÿ. Òîìó ç ïðèéíÿòòÿì ó 2000 ð. íîâîãî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè" ä³ÿëüí³ñòü ðåñòàâðàòîð³â êîðïîðàö³¿ ñï³ëüíî ç äåðæàâíèìè ïàì'ÿòêîîõîðîííèìè îðãàíàìè íàáóâຠùå á³ëüøîãî çíà÷åííÿ. Ðåñòàâðàö³ÿ — öå ìèñòåöòâî, ÿêå ïîºäíàëî â ñîá³ âèñîêîòåõíîëîã³÷í³ ìåòîäè òà íàéñó÷àñí³ø³ òåõíîëî㳿, ïðîôåñ³îíàë³çì áàãàòîòèñÿ÷íîãî êîëåêòèâó êîðïîðàö³¿, ÿêèé äîñêîíàëî âîëî䳺 123 ñïåö³àëüíîñòÿìè. Ñàìå âîíè, íàø³ ñïåö³àë³ñòè, ³ º îñíîâíèì êàï³òàëîì "Óêððåñòàâðàö³¿". Ó ñêëàäíèõ åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ ñòàíîâëåííÿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè ò³ëüêè çàâäÿêè ¿õ ãëèáîê³é â³ð³, íàäçâè÷àéí³é â³ääàíîñò³ ñâî¿é ñïðàâ³ òà âèñîê³é ïðîôåñ³éíîñò³ íàì âäàëîñÿ çáåðåãòè ºäèíèé íå ëèøå â Óêðà¿í³, à é íà òåðèòî𳿠âñ³º¿ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè íàóêîâî-ðåñòàâðàö³éíèé òåõíîëîã³÷íèé êîìïëåêñ. Êîðïîðàö³ÿ "Óêððåñòàâðàö³ÿ" ñüîãîäí³ — öå ðîçãàëóæåíà ïî âñ³é Óêðà¿í³ ìåðåæà íàóêîâèõ òà ðåìîíòíî-ðåñòàâðàö³éíèõ îðãàí³çàö³é: ³íñòèòóòè "ÓêðÍIJïðîåêòðåñòàâðàö³ÿ", "Óêðçàõ³äïðîåêòðåñòàâðàö³ÿ" òà "Óêðïðîåêòðåñòàâðàö³ÿ", äåðæàâíèé íàóêîâî-òåõíîëîã³÷íèé öåíòð "Êîíðåñò", ï³äïðèºìñòâà ç ðåñòàâðàö³¿ òà â³äòâîðåííÿ ñòàíêîâîãî ³ ìîíóìåíòàëüíîãî æèâîïèñó, 13 îáëàñíèõ ðåñòàâðàö³éíèõ ï³äïðèºìñòâ ç âëàñíèìè âèðîáíè÷èìè áàçàìè òà ³íøèìè ñïåö³àë³çîâàíèìè ï³äïðèºìñòâàìè, óïðàâë³ííÿ, ìàéñòåðí³, ïðàö³âíèêè ÿêèõ ç ÷åñòþ íåñóòü ãîðäå ³ì'ÿ — ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ.

Christianity. One sings without microphones in philharmonic Society, the old building of the Railway station — is one of the best in Europe, the House with chimeras is now the State residence, and the restored historical buildings of Bessarabsky quarter as many time ago, please the eye of the Kiever. The Ukrainian school of restoration, restoration science, regenerated parallel with the revival of our native pearls of orthodoxy. Bringing the Government program into life, we had to reproduce and seize the ancient methods of temple building, set out the projects and secrets of the masters of that time on the archived materials. This period will enter in our history in golden lines, as a mention for our descendants about the force and power of spirit of the Ukrainian people, a source of spirituality in its national cultural heritage for the sake of preserving of which the restorers of corporation will always work. Realizing itself an independent state, now we more understood the uniqueness of the cultural achievements and high responsibility for their preserving. That is why with the adoption in 2000 of the new Law of Ukraine "About protection of cultural heritage", the activity of corporation restorers together with public sight-protection authorities acquires a greater value. Restoration is an art, which combined in itself hitech methods and most modern technologies, professionalism of a many thousand collective of corporation, which owns to perfection by 123 specialties. Exactly they, our specialists, are the basic capital of "Ukrrestavratsiya". In difficult economic conditions of formation of independent Ukraine only due to their deep faith, extraordinary devotion to the work and high professionalism, we succeeded to preserve the unique not only in Ukraine but also in territory of all East Europe scientifically restoration technological complex. Nowadays, "Ukrrestavratsiya" corporation is a network of scientific and repair-restorations organizations which is ramified all over Ukraine: institutes "UkrNDIproektrestavratsiya", "Ukrzahidproektrestavratsiya" and "Ukrproektrestavratsiya", "Konrest", state scientifically technological center, enterprises on restoration and recreation of the easel and monumental painting, 13 regional restoration enterprises with their own manufacturing bases and other specialized enterprises, administrations, workshops, the workers of which carry with honor the proud name of the RESTORER. Having the first-class standards of national creative genius and a strong domestic school of specialistsrestorers, Ukraine takes a deserving place among a world concord. The convincing estimation of our activity is the "Golden European medal" (in 1987) for preservation and restoration of the Sofiysky National preserve in Kyiv, International prize the "Golden trade mark" (in 2003) and the national "Highest standard" (in 2003), the certificate of accordance to the

5


Ìàþ÷è ïåðøîêëàñí³ çðàçêè íàö³îíàëüíîãî òâîð÷îãî ãåí³ÿ òà ñèëüíó â³ò÷èçíÿíó øêîëó ôàõ³âö³â-ðåñòàâðàòîð³â, Óêðà¿íà çàéìຠã³äíå ì³ñöå ñåðåä ñâ³òîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà. Ïåðåêîíëèâîþ îö³íêîþ íàøî¿ ä³ÿëüíîñò³ º "Çîëîòà ªâðîïåéñüêà ìåäàëü" (1987) çà çáåðåæåííÿ ³ ðåñòàâðàö³þ Ñîô³éñüêîãî Íàö³îíàëüíîãî çàïîâ³äíèêà â Êèºâ³, ̳æíàðîäíà ïðåì³ÿ "Çîëîòà òîðãîâà ìàðêà" (2003) ³ çàãàëüíîíàö³îíàëüíà "Âèùà ïðîáà" (2003), ñåðòèô³êàò â³äïîâ³äíîñò³ âèìîãàì ì³æíàðîäíîãî ñòàíäàðòó ÿêîñò³ ISO 9001:2000 (2005), çâàííÿ ³ íàãîðîäè ÷ëåí³â êîëåêòèâó êîðïîðàö³¿, ñåðåä ÿêèõ íàðîäí³ àðõ³òåêòîðè Óêðà¿íè, çàñëóæåí³ áóä³âåëüíèêè, àðõ³òåêòîðè, ôàõ³âö³ ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ä³éñí³ ÷ëåíè Àêàäå쳿 áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè òà Àêàäå쳿 àðõ³òåêòóðè Óêðà¿íè, êàíäèäàòè íàóê òîùî. Íàóêîâèé, ïðîåêòíèé ³ âèðîáíè÷èé ïîòåíö³àë ðåñòàâðàö³éíî¿ ãàëóç³ äîçâîëÿº ðîáèòè îïòèì³ñòè÷í³ ïðîãíîçè ùîäî ðåàë³çàö³¿ ãîëîâíî¿ ìåòè — çáåðåæåííÿ ³ ïåðåäà÷à íàñòóïíèì ïîêîë³ííÿì íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñâ³òîâèõ ñòàíäàðò³â, õàðò³é. Çáåðåæåííÿ òà â³äðîäæåííÿ ïàì'ÿòîê òðèâàº. Íà ÷åðç³ — Îäåñüêèé îïåðíèé òåàòð, õðàì õðåñòèòåëÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ êíÿçÿ Âîëîäèìèðà — Äåñÿòèííà öåðêâà, êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèé òà ìóçåéíèé êîìïëåêñ "Ìèñòåöüêèé Àðñåíàë" — óêðà¿íñüêèé Ëóâð, ãåòüìàíñüêà ñòîëèöÿ Áàòóðèí, ì³ñöå êîçàöüêîãî ãåðî¿çìó Áåðåñòå÷êî, Øåâ÷åíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé çàïîâ³äíèê ó Êàíåâ³. Öå — îäíà ³ç ïåðåäóìîâ íàøîãî øëÿõó â ìàéáóòíº.

requirements of international standard of quality of ISO 9001:2000 (in 2005), ranks and awards of members of the corporation collective among which are people's architects of Ukraine, builders, architects, specialists of different specialties, current members of the Academy of building of Ukraine and the Academy of architecture of Ukraine, candidates of sciences, and others. Scientific, project and production potential of restoration industry allows to make optimistic prognoses in relation to realization of primary objective — that is the preservation and transfer of national cultural heritage to the next generation in accordance with the requirements of world standards, charters. Preservation and revival of sights lasts. On the turn there are the Odessa opera theater, the temple of the Baptist of the Kievan Rus, Vladimir duke — the Tithe church, the cultural and art and museum complex "Mystetsky Arsenal" — a Ukrainian Louvre, the hetman capital of Baturin, place of Cossack heroism of Berestechko, the Shevchenko national preserve in Kanev. This is one of the pre-conditions of our way to the future.

Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ, Ì. Îðëåíêî

With deep respect M. Orlenko

6


²ñòîð³ÿ êîðïîðàö³¿ "Óêððåñòàâðàö³ÿ"

History of "Ukrrestoration" corporation

³äðàçó æ ï³ñëÿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941-1945 ðð., ï³ä ÷àñ ÿêî¿ òåðèòîð³ÿ Óêðà¿íè çàçíàëà âåëèêèõ ðóéíóâàíü, ãîñòðî ïîñòàëà ïðîáëåìà çáåðåæåííÿ ì³ñòîáóä³âåëüíî¿ ñïàäùèíè é óòâîðåííÿ ó çâ'ÿçêó ç öèì îêðåìî¿ ðåñòàâðàö³éíî¿ ñòðóêòóðè. Òàê³ êóëüòóðí³ öåíòðè, ÿê Êè¿â, Õàðê³â, ×åðí³ã³â, Ïîëòàâà, Ñåâàñòîïîëü, Îäåñà òà ³í. ëåæàëè â ðó¿íàõ ³ çãàðèùàõ, áóëî ïîøêîäæåíî àáî çðóéíîâàíî áëèçüêî 2 òèñ. íàéâèçíà÷í³øèõ ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíèõ ïàì'ÿòîê, ÿê³ ïåðåáóâàëè â æàõëèâîìó ñòàí³. Íå çâåðòàòè íà öå óâàãó, ÿê öå áóëî â 30-ò³ ðîêè ÕÕ ñò., ñòàëî íåìîæëèâî. Àäæå öå ñòàâèëî ï³ä ñóìí³â öèâ³ë³çîâàí³ñòü êðà¿íè ³ íå ñïðèÿëî ¿¿ àâòîðèòåòó íà ì³æíàðîäí³é àðåí³. Íàñë³äêîì öèõ ïðîöåñ³â ñòàëà îðãàí³çàö³ÿ, çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì Ðàäè ̳í³ñòð³â ÑÐÑÐ â³ä 9 òðàâíÿ 1946 ð., Òðåñòó ïî áóä³âíèöòâó ìîíóìåíò³â òà ðåñòàâðàö³¿ ïàì'ÿòîê àðõ³òåêòóðè, ç ÿêîãî ³ áåðå ñâ³é ïî÷àòîê êîðïîðàö³ÿ "Óêððåñòàâðàö³ÿ". Êåðóþ÷èì òà ãîëîâíèì ³íæåíåðîì Òðåñòó áóëî ïðèçíà÷åíî Ì.Ëÿøåíêà ³ 1947 ð. Òðåñò îòðèìàâ íàçâó "Áóäìîíóìåíò". Òðåñò áóâ ï³äïîðÿäêîâàíèé Óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ àðõ³òåêòóðè ïðè Ðàä³ Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ. ³äïîâ³äíî äî ñòàòóòó íà "Áóäìîíóìåíò" ïîêëàäàëèñü çàâäàííÿ âèâ÷åííÿ, îáñòåæåííÿ, ô³êñàö³¿, âèãîòîâëåííÿ ïðîåêò³â ³ âèêîíàííÿ ðîá³ò ç êîíñåðâàö³¿ òà ðåñòàâðàö³¿ ïàì'ÿòîê àðõ³òåêòóðè, ìåìîð³àë³â ³ ìîíóìåíò³â, ïðîâåäåííÿ ìîíóìåíòàëüíî-äåêîðàòèâíèõ ðîá³ò ³ õóäîæíüîãî îçäîáëåííÿ àðõ³òåêòóðíèõ ñïîðóä, ùî ìàþòü âåëèêå äåðæàâíå çíà÷åííÿ. Ç ö³ºþ ìåòîþ ïðè Òðåñò³ áóëî îðãàí³çîâàíî ñïåö³àë³çîâàí³ ìàéñòåðí³ — àðõ³òåêòóðíî-ïðîåêòíó, ðåñòàâðàö³éíî-âèðîáíè÷ó, ñêóëüïòóðíó, ìîíóìåíòàëüíîãî æèâîïèñó, õóäîæíüî¿ îáðîáêè êàìåíþ, ìîäåëüíî-ìàêåòíó, à òàêîæ äâà öåõè — ñêóëüïòóðíèé ³ õóäîæíüîãî ëèòòÿ ç ÷àâóíó òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â. Íà ïî÷àòêó ä³ÿëüíîñò³ Òðåñòó çóñèëëÿ ðåñòàâðàòîð³â ñïðÿìîâóâàëèñÿ, ãîëîâíèì ÷èíîì,

fter Great Patriotic War of 1941-1945 during which the territory of Ukraine has suffered large destructions, the problem of preservation of city inheritance and formation, in this connection, separate restoration structure was sharply defined. Such cultural centers as Kyiv, Kharkiv, Chernigiv, Poltava, Sevastopil, Odesa, etc. have been destroyed and damaged. About 2 thousand of most significant historical and architectural memorials, which were in an awful state, it was impossible not to pay attention to it how it was in 30s of XX century. In fact it prejudice the civilized country and did not assist its authority on international scene. As consequence of these processes the constant organization, according to the order of Council of Ministers of the USSR from May, 9, 1946, became Trust on construction of monuments and restoration memorials architecture from which originated "Ukrrestoration" corporation. The manager and the chief engineer of the Trust was M. Ljashenko. Obtained in 1947 the name "Budmonument", Trust has been subordinated to Administration in affairs of architecture at Council of Ministers USSR. According to the charter, "Áóäìîíóìåíò" must carry out studying, inspection, fixings, manufacturing of projects and performance of works on preservation and restorations memorials architecture, monuments, carrying out of monumental and decoration works and art decoration of architectonic constructions, which had the big state value. With this purpose at the Trust was organized purpose-built workshops — architectonic — design, restoration-industrial, sculptural, monumental painting, an art stone dressing, modeling, and also 2 shops, sculptural and art cast from cast iron and nonferrous metals. In the beginning of the activity the effort of restorers directed, mainly, to preservation actions and restoration destroyed during the War memorials. This period last over 20 years. From ruins such architectural ensembles as Kyivan Cave Monastery,

Â

A

1 1. Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêèé ñîáîð, 1036 ð., ì. ×åðí³ã³â. The Spaso-Preobrazhensky Cathedral, year 1036, Chernigiv city.

2 2. Âàñèë³âñüêà öåðêâà, 1790 ð., ñ. Êîíÿòèí, ×åðí³âåöüêà îáë. The Vasylivska church, year 1790, Koniatyn village, Chernivtzi region

7

3 3. Ïîêðîâñüêà öåðêâà, 1758 ð., ì. Ôàñò³â. The Pokrovsky church, year 1758, Fastiv city.


4

5

4. Çàìîê Õ²² ñò., ì. Ëóöüê. The Castle XII century, Lutsk city.

5. Ôîðòåöÿ, Õ²²²-ÕV²²² ñò. (ï³ñëÿ ðåñòàâðàö³³¿), ì. Õîòèí. The Fortress XIII-XVIII century (after restoration), Khotyn city.

íà êîíñåðâàö³éí³ çàõîäè é â³äíîâëåííÿ çðóéíîâàíèõ óïðîäîâæ âîºííîãî ëèõîë³òòÿ ïàì'ÿòîê. Öåé ïåð³îä òðèâàâ ïîíàä 20 ðîê³â. Ñàìå òîä³ ïîñòàëè ç ðó¿í àðõ³òåêòóðí³ àíñàìáë³ ÊèºâîÏå÷åðñüêî¿ ëàâðè, Êàì'ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî, Òðî¿öüêî-²ëë³íñüêîãî ìîíàñòèðÿ ³ Ï'ÿòíèöüêî¿ öåðêâè â ×åðí³ãîâ³, Ëóöüêîãî çàìêó, ôîðòåöü Õîòèíà, Ìåäæèáîæà, ˳âàä³éñüêîãî ïàëàöó â Êðèìó òîùî. Ëèøå ïîîäèíîê³ ñïîðóäè ç óí³êàëüíèì æèâîïèñîì áóëè â³äðåñòàâðîâàí³ â ò³ ðîêè — Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà, Àíäð³¿âñüêà òà Êèðèë³âñüêà öåðêâè, Âîëîäèìèðñüêèé ñîáîð ó Êèºâ³. Ç ðîçøèðåííÿì îáñÿã³â ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò "Áóäìîíóìåíò" ê³ëüêà ðàç³â çì³íþâàâ ñòðóêòóðó òà íàçâó ³ â 1969 ð. ïåðåòâîðèâñÿ íà Óêðà¿íñüêå ñïåö³àë³çîâàíå íàóêîâî-ðåñòàâðàö³éíå âèðîáíè÷å óïðàâë³ííÿ. Äî éîãî ñêëàäó ââ³éøëè äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ðåñòàâðàö³éíèé â³ää³ëè, ä³ëüíèöÿ ç ðåñòàâðàö³¿ æèâîïèñó ³ 6 ðåã³îíàëüíèõ ðåñòàâðàö³éíèõ âèðîáíè÷èõ ìàéñòåðåíü â ðàéîíàõ íàéá³ëüøîãî çîñåðåäæåííÿ ïàì'ÿòîê àðõ³òåêòóðè: Êèºâ³, ×åðí³ãîâ³, Ëüâîâ³, Êàì'ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó, Îäåñ³ òà Êðèìó. Î÷îëèâ Óïðàâë³ííÿ Á. ²âàíîâ, ãîëîâíèì ³íæåíåðîì áóëî ïðèçíà÷åíî À. Õàá³íñüêîãî. Íà ïî÷àòêó 70-õ ðîê³â ðîçïî÷àëèñÿ ìàñøòàáí³ ³íòåð'ºðí³ ðîáîòè ó õðàìàõ, çàêîíñåðâîâàíèõ ó ïîâîºííèé ÷àñ ³ íåäîñòóïíèõ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â ÷åðåç âíóòð³øíþ íåãîòîâí³ñòü. Öüîìó ñïðèÿâ ïðèéíÿòèé 1978 ð. Çàêîí „Ïðî îõîðîíó òà âèêîðèñòàííÿ ïàì'ÿòîê ³ñòî𳿠òà êóëüòóðè", ÿêèé

6. Ñòàðèé çàìîê Õ²-ÕV²²² ñò., ì. Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé. The Old Castle XIXVIII century, Kamyanetz-Podilsky city.

Kaments-Podilsk, Trojitsko-Illinsky monastery and Piatnytska churches in Chernigiv, Lutsk castle, Khotyn fortress, Medzhybozha, Lyvadijsky palace in Crimea and others memorials were arisen. Only single constructions with unique painting were restored in that time: Sofiya Kyivska, Andriivska and Kyrylivska churches, the St. Volodymyr Cathedral in Kyiv. With expansion of volumes of restoration works "Budmonument" several times changed structure and the name and by 1969 has turned into the Ukrainian purpose-built scientific — restoration industrial administration. Its structure included designer and restoration departments, station on restoration of painting and 6 regional restoration industrial workshops in neighboring of the greatest concentration of architecture: Kyiv, Chernigiv, Lviv, Kamianets-Podilsk, Odesa and Crimea. The administration was headed by B. Ivanov, the chief engineer has been appointed A. Khabinsky. At the beginning of 70s scale internal works had started in the temples preserved during post-war time and inaccessible for visitors through internal unavailability. As assistance that was accepted in 1978 the law "About protection and use of historical and cultural memorials" which has allowed to expand a field of activity of restorers not only to separate memorials and ensembles, and site development of historical cities, a landscape, the historical environment. At the end of 70s-at the beginning of 80s it was carried out scale work on restoration of Near

7 7. Öåðêâà ²îàííà Ïðåäòå÷³, V²²²-Õ²V, Õ²Õ ñò. (ï³ñëÿ ðåñòàâðàö³¿), ì. Êåð÷. The Church of St. John the Forerunner, VIII-XIV, XIX centuries (after restoration), Kertch city.

6

8 8. Ìàð³¿íñüêèé ïàëàö, 1745-52, 1870 ðð., ì. Êè¿â. The Mariinsky Palace, years 1745-52, 1870, Kyiv city.

8

9

9. Çîëîò³ Âîðîòà, Õ² ñò. Ïàâ³ëüéîí, ùî â³äòâîðþº ïàìÿòêó çà ôîðìàìè Õ² ñò., ì. Êè¿â. The Golden gates, XI century, a pavilion that reflects the monument with the forms of XI century, Kyiv city.


10

11

10. Ìèêîëà¿âñüêèé êîñòüîë, 18991909 ðð., ì. Êè¿â. The Mykolayivska Church (St. Nichola's church) years18991909, Kyiv city.

11 Òðî¿öüêî-²ëë³íñüêèé ìîíàñòèð. Òðî¿öüêèé ñîáîð, 1679-95 ðð. (äî ðåñòàâðàö³¿), ì. ×åðí³ã³â. Troyitsko-Illinsky Monastery (Holy Trinity and St. Elias), Troyitsky Cathedral, years 1679-95 (before restoration), Chernigiv city.

äîçâîëèâ ðîçøèðèòè ñôåðó ä³ÿëüíîñò³ ðåñòàâðàòîð³â íå ëèøå îêðåìèìè ïàì'ÿòêàìè ³ àíñàìáëÿìè, à é çàáóäîâîþ ³ñòîðè÷íèõ ì³ñò, ëàíäøàôòó, ³ñòîðè÷íîãî ñåðåäîâèùà. Ñàìå íàïðèê³íö³ 70-õ — ïî÷àòêó 80-õ ðîê³â çä³éñíþâàëèñÿ ìàñøòàáí³ ðîáîòè ç ðåñòàâðàö³¿ Áëèæí³õ ³ Äàëüí³õ ïå÷åð Êèºâî-Ïå÷åðñüêîãî çàïîâ³äíèêà, Âàñèë³âñüêîãî õðàìó â Îâðó÷³, ñîáîðó гçäâà Áîãîðîäèö³ â Êîçåëüö³, Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêî¿ öåðêâè ó Âåëèêèõ Ñîðî÷èíöÿõ. Ñó÷àñíèé ï³äõ³ä äî ïàì'ÿòîê àðõ³òåêòóðè â ëàíäøàôòíîìó îòî÷åíí³ òà ³ñòîðè÷íîìó ñåðåäîâèù³ çóìîâèâ íîâ³ íàïðÿìè â ä³ÿëüíîñò³ ðåñòàâðàòîð³â ³ ñïðèÿâ ñòâîðåííþ ó 1980 ð. Óêðà¿íñüêîãî ñïåö³àëüíîãî íàóêîâî-ðåñòàâðàö³éíîãî ïðîåêòíîãî ³íñòèòóòó "Óêðïðîåêòðåñòàâðàö³ÿ", ÿêèé ç 1983 ð. î÷îëþº êàíäèäàò òåõí³÷íèõ íàóê À.Àíòîíþê, ç ô³ë³àëîì ó Ëüâîâ³ (äèðåêòîð — êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê ².Ìîãèòè÷). Íà áàç³ Ëüâ³âñüêî¿ ô³ë³¿ 1991 ð. ñòâîðåíèé Ëüâ³âñüêèé ðåã³îíàëüíèé ñïåö³àë³çîâàíèé íàóêîâî-ðåñòàâðàö³éíèé ³íñòèòóò "Óêðçàõ³äïðîåêòðåñòàâðàö³ÿ".

12 12. ³ðìåíñüêà öåðêâà, 1907-17 ðð., ì. ßëòà. The Armenian Church, years 1907-17, Yalta city.

and Far caves of Kyivo-Pechersky reserve, Basil temple in Ovruch, the Cathedral of Mather of God Nativity in Kozeltsi, Church of Transfiguration in Velyky Sorochyntsy. The modern approach to memorials of architecture in a landscape surrounding and the historical environment has caused new directions in activity of restorers and assisted creation in 1980 the Ukrainian special scientific — restoration project institute "Ukrproektrestavratsia" which since 1983 headed by Cand.Tech.Sci. A. Antoniuk, with branch in Lviv (director — the candidate of historical sciences I.Mohytych). On the basis of the Lviv branch, in 1991 Lviv regional purpose-built scientific — restoration institute "Ukrzakhidproektrestavratia" is created. In 1982 the Ukrainian purpose-built scientific — restoration industrial administration was headed by Cand.Tech.Sci. M. Orlenko who has achieved extension of the system of the scientific — restoration organizations almost in all regional centers of Ukraine; it has created Sumy, Kharkiv, Volynsk, Vinnytsa,

13

14

13. ³ëëà Âîäàðñüêî¿, ïî÷ ÕÕ ñò. Âèãëÿä ç âåðõíüî¿ òåðàñè áóäèíêó, ì. ßëòà. The Villa of Vodarska, the beginning of XX century (panorama from the upper veranda of the house), Yalta city.

14. Õàíñüêèé ïàëàö, ïî÷ ÕV²-ÕV²²² ñò. ãîëîâíèé âõ³ä, ì. Áàõ÷èñàðàé. The Khansky Palace, the beginning of the XVI-XVIII centuries, main entry, Bahchisarai city.

9

15 15. Ãåíóåçüêà ôîðòåöÿ, Õ²V-ÕV ñò., ì. Ñóäàê. The Genuez Fortress, XIV-XV centuries, Sudak city.


Ó 1982 ð. Óêðà¿íñüêå ñïåö³àë³çîâàíå íàóêîâîðåñòàâðàö³éíå âèðîáíè÷å óïðàâë³ííÿ î÷îëèâ êàíäèäàò òåõí³÷íèõ íàóê Ì. Îðëåíêî, ÿêèé äîì³ãñÿ ïîøèðåííÿ ñèñòåìè íàóêîâî-ðåñòàâðàö³éíèõ îðãàí³çàö³é ìàéæå íà âñ³ îáëàñí³ öåíòðè Óêðà¿íè — âèíèêëè Ñóìñüêà, Õàðê³âñüêà, Âîëèíñüêà, ³ííèöüêà, ʳðîâîãðàäñüêà ìàéñòåðí³. Âëàñíèìè ñèëàìè â öåé ÷àñ áóëè ïîáóäîâàí³ âèðîáíè÷³ áàçè 12 ðåñòàâðàö³éíèõ îðãàí³çàö³é. Íà ïî÷àòêó 80-õ ðîê³â íàóêîâî-ðåñòàâðàö³éíà ³ âèðîáíè÷à áàçà Óïðàâë³ííÿ ïî÷àëà çì³öíþâàòèñÿ. Ó öåé ïåð³îä â Êèºâ³ íà Ïîäîë³ ïîñòàâ êðàñåíü Ãîñòèíèé äâ³ð, ðåñòàâðóâàëèñÿ öåðêâè Ìèêîëè Ïðèòèñêà ³ Ìèêîëè Íàáåðåæíîãî, Ìàð³¿íñüêèé ïàëàö, ïðèì³ùåííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, òåàòðè îïåðè òà áàëåòó â Êèºâ³ òà Ëüâîâ³, Íàö³îíàëüíà ô³ëàðìîí³ÿ, ïàëàö "Óêðà¿íà" òà áàãàòî ³í. Ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî âäîñêîíàëåííÿ ñòðóêòóðè âèðîáíèöòâà â 1989 ð. íà áàç³ Óêðà¿íñüêîãî ñïåö³àëüíîãî íàóêîâî-ðåñòàâðàö³éíîãî âèðîáíè÷îãî óïðàâë³ííÿ Äåðæáóäó ÓÐÑÐ ³ â éîãî ñêëàä³ ³íñòèòóòó "Óêðïðîåêòðåñòàâðàö³ÿ" ñòâîðåíî ñïåö³àëüíå ïðîåêòíî-áóä³âåëüíî-ðåñòàâðàö³éíå îá'ºäíàííÿ "Óêððåñòàâðàö³ÿ", ÿêå 1992 ð. ñòàëî êîðïîðàö³ºþ. Ãîëîâíèì çàâäàííÿì îá'ºäíàííÿ áóëî âèêîíàííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ, ïðîåêòíèõ, êîíñåðâàö³éíèõ ³ ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò íà ïàì'ÿòêàõ àðõ³òåêòóðè, ùî îõîðîíÿþòüñÿ äåðæàâîþ. Îñîáëèâ³ñòþ öüîãî ïåð³îäó ñòàëî ïîâåðíåííÿ íàðîäó äî â³ðè, ÷åðåç ùî ðîçãîðíóëîñÿ â³äòâîðåííÿ, ðåñòàâðàö³ÿ òà áóä³âíèöòâî õðàì³â, çäåá³ëüøîãî çíèùåíèõ ïîïåðåäíüîþ ³äåîëî㳺þ àáî ï³ä ÷àñ â³éíè. Ç ïîïåëó òà ðó¿í ïîñòàëè îäâ³÷í³ äóõîâí³ ñèìâîëè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó — Ìèõàéë³âñüêèé Çîëîòîâåðõèé ìîíàñòèð, Óñïåíñüêèé ñîáîð Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè, öåðêâà гçäâà Õðèñòîâîãî íà Ïîäîë³ ó Êèºâ³ òà ñîáîð Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà â Õåðñîíåñ³. Ñåðåä ö³êàâèõ îá'ºêò³â ðåñòàâðàö³¿ â ñüîãîäí³øíüîìó "äîðîáêó" êîðïîðàö³¿ ìîæíà íàçâàòè Áåññàðàáñüêèé êâàðòàë, çàë³çíè÷íèé âîêçàë ³ áóäèíîê Â. Ãîðîäåöüêîãî íà Áàíêîâ³é ó Êèºâ³, ñîáîð Ñâ. Þðà ó Ëüâîâ³, îïåðíèé òåàòð â Îäåñ³, ÑâÿòîÒðî¿öüêó öåðêâó â Áåðåñòå÷êó íà Âîëèí³. Âèñîêîãî ð³âíÿ ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò ôàõ³âö³ êîðïîðàö³¿ "Óêððåñòàâðàö³ÿ" äîñÿãëè çà ðàõóíîê çàñâîºííÿ âåëèêîãî äîñâ³äó, íàáóòîãî çà 60-ð³÷íó ³ñòîð³þ îðãàí³çàö³¿, ðîçøèðåííÿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ äîñë³äíèöüêî¿ òà âèðîáíè÷î¿ áàçè, ï³äãîòîâêè òà ïåðåï³äãîòîâêè êàäð³â ðåñòàâðàòîð³â. Ïî÷èíàþ÷è äàëåêîãî 1946 ðîêó ç "íóëÿ", ó âàæêèõ óìîâàõ â³äíîâëåííÿ íàï³âçðóéíîâàíî¿ ïîâîºííî¿ äåðæàâè, êîðïîðàö³ÿ "Óêððåñòàâðàö³ÿ" çà 60 ðîê³â ñâ ä³ÿëüíîñò³ âèðîñëà ó ïîòóæíó íàóêîâî-ðåñòàâðàö³éíó ïðîåêòíî-áóä³âåëüíî-âèðîáíè÷ó îðãàí³çàö³þ ³ äîñÿãëà íåàáèÿêèõ ðåçóëüòàò³â.

Kirovograd workshop. By own forces then it was created industrial bases of 12 restoration organizations. At the beginning of 80s the scientific — restoration and industrial base of Association starts to become stronger. During this period in Kyiv in Podil it is appeared beautiful Gostynyi Dvir, Mykola Prytysk and Mykola Naberezhny churches, the Mariinsky palace, the premise of the Supreme Rada and National bank of Ukraine, theatres of opera and ballet in Kyiv and Lviv, the National philarmonic, the "Ukraine" Palace and a lot of others are restored. With the purpose of the further improvement of structure of manufacture in 1989 on the basis of Ukrainian special scientific — restoration industrial management Derzhbud USSR and in its structure of "Ukrproektrestavratsia" institute it has been created the special design and restoration association "Ukrrestavratsia", which became corporation in 1992. The main tasks of association were performance research, design, preservation and restoration works on memorials of architecture, which are protected by the state. Feature of this period became recurring people to Belief because of what it was developed, reconstruction, restoration and building up the temples mostly destroyed by the previous ideology or during the war. From ashes and ruins eternal spiritual symbols of Ukrainian people have arisen. They are: Michael's Golden Domed Monastery, Dormition Cathedral of the Kyivan Cave Monastery, Church of the Nativity of Christ in Podil, in Kyiv and St. Volodymyr's Cathedral in Chersonese. Among interesting objects of restoration in today's revision by the corporation it can be Bessarabsky quarter, Railway station and V.Gorodetsky's house in Bankova in Kyiv, St. George Cathedral in Lviv, the Opera theatre in Odesa, Sviato-Trojitska church in Berestechko in Volyn. Experts of "Ukrrestoration" corporation have reached a high level of restoration works due to its wide experience got for during 60 years of existence of the organization, expansion of purpose-built research and industrial base, preparation and retraining of personnel of restorers. Beginning from 1946 at "zero" level, in difficult conditions of restoration of the delapidated post-war state, "Ukrrestoration" corporation for 60 years of its activity turned into powerful scientific, restoration and design-construction organization and achieved remarkable results.

10

UKRRESTAVRATSIYA CORPORATION  

AT THE TURN OF MILLENIUM

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you