Page 1

PROJECT: ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ Τάξη Α 2011-2012


2

Τι είναι το κινητό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο ή απλά κινητό, ονομάζεται κατά κύριο λόγο το τηλέφωνο που δεν εξαρτάται από φυσική καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής τηλεφωνίας και δεν εξαρτάται από κάποια τοπική ασύρματη συσκευή εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος χαμηλής συχνότητας. Τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούν τεχνολογία κυψελών (cells) και εκπέμπουν σε υψηλές συχνότητες. Για την εκπομπή και λήψη των σημάτων χρησιμοποιείται πλέον, αποκλειστικά ψηφιακή τεχνολογία με κωδικοποίηση.

Πώς λειτουργούν τα κινητά τηλέφωνα Όταν ένα κινητό τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, δηλαδή ανοιχτό, επικοινωνεί περιοδικά με την κεραία που δίνει κάλυψη στη συγκεκριμένη περιοχή όπου βρίσκεται. Με αυτόν τον τρόπο, το κινητό τηλέφωνο δίνει το "στίγμα" του στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, ώστε να μπορεί ο χρήστης να πραγματοποιήσει ή να δεχθεί μια κλήση σε κάθε σημείο της χώρας. Εάν ο συνδρομητής μετακινείται, τότε το σήμα που εκπέμπει το κινητό εντοπίζεται από τις κεραίες στις περιοχές όπου κινείται. Κάθε φορά που κάνουμε ή δεχόμαστε μια κλήση μέσω του κινητού μας τηλεφώνου, εκπέμπονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα από το κινητό μας τηλέφωνο προς την πλησιέστερη κεραία, εκείνη δηλαδή που μας εξυπηρετεί. Στη συνέχεια, η κεραία διαβιβάζει τα κύματα αυτά στον προορισμό τους, δηλαδή σε κάποιο ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο, από εκεί σε μία άλλη κεραία και στη συνέχεια σε ένα άλλο κινητό ή σταθερό τηλέφωνο. Εάν κατά τη διάρκεια της κλήσης, εκείνος που καλεί ή ο καλούμενος, μετακινείται, το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μεταφέρει την κλήση από τη μία κεραία στην άλλη, ώστε η συνομιλία να μην διακόπτεται.

Σχήμα 10: Τηλεφωνική σύνδεση

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας


3

Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας παντού και πάντα, στο σπίτι ή στο δρόμο, με τον ίδιο πάντα αριθμό τηλεφώνου και χωρίς περιορισμούς από καλώδια: Πώς γίνεται αυτό; Με τις υπηρεσίες της κινητής τηλεφωνίας. Βάση της κινητής τηλεφωνίας είναι ένα δίκτυο που συνίσταται από κυψέλες, γι αυτό και ονομάζεται κυψελοειδές ή κυψελωτό δίκτυο. Σε κάθε κυψέλη υπάρχει ένας σταθμός Βάσης που επικοινωνεί με τα κινητά τηλέφωνα στο κοντινό περιβάλλον του - δηλαδή στην κυψέλη του. Ένας σταθμός Βάσης αποτελείται από αρκετές κεραίες εκπομπής / λήψης, που συνήθως είναι στερεωμένες σε έναν ιστό, καθώς και από μια μονάδα ελέγχου. Οι σταθμοί Βάσης συνδέονται με ένα κέντρο με συνηθισμένα τηλεφωνικά καλώδια ή με υπερκατευθυντικές ζεύξεις. Από αυτό λαμβάνουν τις συνομιλίες που πρέπει να διαβιβάσουν σε κάποιο κινητό τηλέφωνο στην κυψέλη τους, και σ' αυτό διαβιβάζουν τις συνομιλίες που διενεργούνται από κάποιο κινητό τηλέφωνο στην κυψέλη τους (σχήμα 1). Αν κάποιο κινητό τηλέφωνο απομακρυνθεί από την κυψέλη, τότε η σύνδεση μεταβιβάζεται αυτόματα στην επόμενη κυψέλη. Το μέγεθος της κυψέλης ορίζεται από τον αναμενόμενο αριθμό χρηστών κινητών τηλεφώνων και καθορίζεται κατά το σχεδιασμό του δικτύου. Καθώς ένας σταθμός βάσης μπορεί συνήθως να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα το πολύ 64 κινητά τηλέφωνα, οι κυψέλες στις αγροτικές περιοχές με μικρή τηλεφωνική πυκνότητα είναι μεγάλες (διάμετρος 1 έως 4 km ή και μεγαλύτερη), ενώ αντίθετα στο κέντρο κάποιας μεγαλούπολης μικρές (διάμετρος 300 έως 400 μέτρα). Το ραδιοσήμα του σταθμού Βάσης πρέπει να είναι τόσο ισχυρό ώστε να φθάνει σε κάποιο κινητό τηλέφωνο ακόμη και στο όριο της κυψέλης, αλλά όχι υπερβολικά ισχυρό, επειδή έτσι θα δημιουργούσε παρεμβολές στα σήματα της επόμενης ή μεθεπόμενης κυψέλης. Αν σε κάποια κυψέλη χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερα κινητά τηλέφωνα, έρχεται στιγμή που υπερφορτώνεται ο σταθμός Βάσης. Τότε γίνεται υποδιαίρεση της κυψέλης. Εγκαθίστανται δηλαδή αναγκαστικά πρόσθετοι σταθμοί Βάσης που με μικρότερη ισχύ εκπομπής εξυπηρετούν τις ήδη μικρότερες κυψέλες τους. Σχήμα

1:

Η κινητή τηλεφωνία χρειάζεται σταθερούς σταθμούς βάσης και κινητά τηλέφωνα. Οι σταθμοί βάσης συνδέονται με ένα κεντρικό σημείο

Είδη κινητής τηλεφωνίας


4

Τα περισσότερα σύγχρονα συστήματα κινητής τηλεφωνίας έχουν δομή κυψελών. Ασύρματα σήματα χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί επικοινωνία μεταξύ ενός κινητού τηλεφώνου και κοντινών τηλεπικοινωνιακών κυψελών. Όταν ένα τηλέφωνο απομακρύνεται πάρα πολύ από μια κυψέλη, ένα σύστημα ηλεκτρονικών σταθμών στέλνει εντολή στη κινητή μονάδα και σε μια πιο κοντινή κυψέλη για να αναλάβουν τις μεταξύ τους επικοινωνίες χωρίς διακοπή της κλήσης. Οι κλήσεις σε κάθε κυψέλη εξυπηρετούνται από διαύλους οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετήσουν περισσότερες από μία κυψέλες, κυρίως λόγω των ευκολιών που προσφέρουν τα ψηφιακά συστήματα. Οπότε, οι κυψέλες επιτρέπουν την εκτεταμένη επαναχρησιμοποίηση συχνότητας αρκεί να μην γειτνιάζουν μεταξύ τους, για να μπορούν να χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα ταυτόχρονα. http://www.vodafone.gr

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Η Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι εκπομπή στον χώρο ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας υπό μορφή κυμάτων που ονομάζονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι συγχρονισμένα ταλαντούμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία τα οποία ταλαντώνονται σε κάθετα επίπεδα μεταξύ τους και κάθετα προς την διεύθυνση διάδοσης[1]. Διαδίδονται στο κενό με ταχύτητα ίση με την ταχύτητα του φωτός (c=299.792.458 m/s) αλλά και μέσα στην ύλη με ταχύτητα λίγο μικρότερη απ' την ταχύτητα του φωτός. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα παράγονται από επιταχυνόμενα ηλεκτρικά φορτία. Δημιουργούνται επίσης όταν ένα ηλεκτρόνιο κάποιου ατόμου χάνει μέρος της ενέργειάς του και μεταπίπτει σε χαμηλότερη τροχιά ή ενεργειακή στάθμη κοντά στον πυρήνα. Αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργηθεί μια ταλάντωση που διαδίδεται πλέον στο χώρο με τη μορφή ενός ταυτόχρονα ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Τα δύο αυτά πεδία είναι, αφενός μεν, κάθετα μεταξύ τους, αφετέρου και κάθετα με τη διεύθυνση διάδοσης του παραγόμενου κύματος, του λεγόμενου ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Όταν το ηλεκτρομαγνητικό κύμα προσκρούσει σε κάποιο άτομο τα δύο συνδυαζόμενα αυτού πεδία μπορούν να προσφέρουν μεταφερόμενη ενέργεια σε ένα ηλεκτρόνιο με αποτέλεσμα να το εξαναγκάσουν να μεταπηδήσει αυτό σε ανώτερη ενεργειακή στάθμη.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Του Αϊναλή Παντελή, Ηλεκτρολόγου Από το HomeoNews, τεύχος 6, Σεπτέμβριος 2006

Μηχανικού

Τηλεπικοινωνιών

Συνήθως σε όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα και κυρίως σε αυτά που γίνονται εμπορικά, διατυμπανίζονται μέχρι σημείου υπερβολής τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη τους, ενώ τα μειονεκτήματα και οι παρενέργειές τους αποσιωπώνται επιμελώς ή αγνοούνται εσκεμμένα. Είναι γνωστό σε όλους μας το παράδειγμα των χημικών λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων, ενώ λιγότερο γνωστό είναι το παράδειγμα του


5

τσιγάρου το οποίο στην αρχή διαφημίζονταν ως χαλαρωτικό και συστήνονταν ακόμα και σε παιδιά του δημοτικού!!! Μόνο μετά από δεκαετίες ερευνών και σκληρών αγώνων ιατρών ενάντια στις καπνοβιομηχανία που διέψευδαν και απέρριπταν τις προειδοποιήσεις, φτάσαμε μόλις πριν από λίγα χρόνια να παραδεχθούν όλοι ότι "το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία". Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που παράγουν οι διάφορες ηλεκτρικές συσκευές με τις οποίες ζούμε και χρησιμοποιούμε καθημερινά (πχ κινητά τηλέφωνα). Επειδή το αντικείμενο αυτό απαιτεί ειδικές γνώσεις, πολύς κόσμος ή δεν καταλαβαίνει το μέγεθος και τη σοβαρότητα του προβλήματος, ή υπερβάλει και φοβάται ακόμη και αθώα πράγματα. Επίσης οι εταιρείες αλλά και τα κράτη (ως οικονομικά συναλλασσόμενα με αυτές) εκμεταλλευόμενοι την άγνοια του κόσμου τον παραπλανούν με έντεχνες εξηγήσεις που μοιάζουν λογικές και αληθοφανείς, Μέσα σε αυτές τις λίγες γραμμές θα προσπαθήσω με απλά λόγια να σας εξηγήσω τι συμβαίνει και ποιες είναι οι απάτες και οι μύθοι που χρησιμοποιούνται γύρω από το θέμα της ηλεκτρομαγνητικής μόλυνσης του περιβάλλοντος. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία για την οποία θα μιλήσουμε, δεν πρέπει να συγχέεται με τη ραδιενέργεια η οποία παράγεται μόνο από τα ραδιενεργά υλικά όπως το ουράνιο, το πλουτώνιο κ.α. Επίσης, πολύ σημαντικό κριτήριο που καθορίζει αν μια ακτινοβολία είναι βλαβερή ή όχι, είναι τα δύο κύρια χαρακτηριστικά της μαζί και όχι μονάχα το ένα όπως εσκεμμένα το χρησιμοποιούν αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν τον κόσμο. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η ένταση (ισχύς) και η φύση (συχνότητα) της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Μόνο ο συνδυασμός αυτών των δύο μας δείχνει τον κίνδυνο. Φυσικά σημαντικό ρόλο παίζει και ο χρόνος που θα βρίσκεται κάποιος μέσα σε ένα περιβάλλον ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν την παράγουν μόνο οι πομποί ραδιοφώνου, τηήεόρασης και κινητής τηλεφωνίας όπως νομίζουν οι περισσότεροι. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία παράγουν και οι διάφορες ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά διότι κρύβουν έναν μικρό πομπό μέσα τους. Τέτοιες συσκευές είναι ο φούρνος μικροκυμάτων, το ασύρματο τηλέφωνο, το baby monitor κ.α. Επίσης ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία παράγει κάθε ηλεκτρική συσκευή καθώς και κάθε καλώδιο που έχει ρεύμα, ακόμη και αυτά που βρίσκονται μέσα στους τοίχους και φέρνουν ρεύμα στις πρίζες! Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι ζούμε μέσα σε μια θάλασσα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Και τώρα έρχεται το σημαντικό ερώτημα: Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό; Σίγουρα ο άνθρωπος δεν πλάστηκε για να ζει μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον αλλά στη φύση. Αυτό το γεγονός από μόνο του θα μπορούσε να είναι μια πρώτη απάντηση στο παραπάνω ερώτημα. Η επιστημονική όμως άποψη για το θέμα αυτό, δεν έχει καταλήξει ακόμα (!) σε σίγουρο συμπέρασμα. Υπάρχουν δύο απόψεις: α) Οι βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό αρχίζουν όταν εξαιτίας της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας αρχίζουν να υπερθερμαίνονται τα κύτταρα μας. β) Οι βλάβες αρχίζουν πολύ πριν αρχίσει η υπερθέρμανση των κυττάρων. Η πρώτη άποψη οδηγεί στο να οριστούν υψηλότερα όρια για την ένταση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και αυτή την άποψη υιοθετούν τα περισσότερα κράτη


6

(Αμερική, Ευρώπη, Ελλάδα, κτλ) αφού βέβαια παραδέχονται ότι δεν υπάρχουν "αρκετά" στοιχεία για να αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνο. Η δεύτερη άποψη βασίζεται σε επιστημονικές έρευνες οι οποίες έδειξαν αύξηση λευχαιμίας, καρκίνων, αποβολών, αιφνίδιου βρεφικού θανάτου, σπάσιμο DNA, κ.α.για εντάσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας η οποία ήταν έως και χιλιάδες φορές κάτω από τα επίσημα όρια! Και εδώ φυσικά αρχίζει ο πόλεμος ανάμεσα στους υποστηρικτές των δύο απόψεων, ο οποίος κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι πόλεμος ανάμεσα στο οικονομικό συμφέρον και στο συμφέρον της υγείας μας. Το ότι οι βλάβες μπορούν να συμβούν πολύ πριν αρχίσουν τα κύτταρα μας να θερμαίνονται, γίνεται εύκολα κατανοητό εάν γνωρίζουμε ότι τα κύτταρα μας και κυρίως το νευρικό μας σύστημα, επικοινωνούν μεταξύ τους ή με άλλα όργανα του σώματός μας, μέσω ηλεκτρικών σημάτων! Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία λοιπόν, που όπως το λέει και το όνομα της αποτελείται από ηλεκτρικά και μαγνητικά σήματα, είναι λογικό να δημιουργεί παρεμβολές και να διαταράσσει την εσωτερική επικοινωνία του οργανισμού μας με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο David Carpenter ένας από τους συντάκτες της έκθεσης της Επιτροπής του Αμερικάνικου Συμβουλίου Προστασίας από τις Ακτινοβολίες είπε: «Αν σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον άλλων νοσογόνων παραγόντων υπήρχαν τόσο ισχυρές ενδείξεις σύνδεσης με την καρκινογένεση σαν αυτές που υπάρχουν για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, η κυβέρνηση θα έπαιρνε εκτεταμένα μέτρα. Ο μόνος λόγος που πολλά από τα μέλη της επιτροπής δίστασαν να προτείνουν ακόμη αυστηρότερα όρια, ήταν η πλήρης επίγνωση των τρομακτικών οικονομικών συνεπειών μιας τέτοιας απόφασης». Η Ελλάδα τώρα, θέλοντας να εξευμενίσει τις αντιδράσεις και τους φόβους των πολιτών, υιοθέτησε τα όρια της Ευρώπης μειωμένα κατά 20%. Αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ικανοποιητικό έως και γενναίο. Για κάποιον όμως που έχει τις τεχνικές γνώσεις, δε σημαίνει παρά μια μηδαμινή και ασήμαντη βελτίωση. Δυστυχώς το παραπάνω δεν είναι δυνατόν να αναλυθεί μέσα σε λίγες γραμμές, αλλά ως παράδειγμα θα αναφέρω ότι στη περίπτωση των κεραιών των βάσεων κινητής τηλεφωνίας, το όριο στην απόσταση ασφάλειας που θέτει η Ελλάδα με αυτήν τη μείωση του 20% είναι μόλις μερικά εκατοστά του μέτρου μακρύτερα σε σχέση με αυτό της Ευρώπης! Εσκεμμένη απάτη ή λάθος λόγω άγνοιας; Η κρίση δική σας. Είμαστε λοιπόν καταδικασμένοι; Σίγουρα όλοι οι άνθρωποι δεν αντιδρούν το ίδιο μέσα σε ένα παθογόνο περιβάλλον. Αυτό που μπορεί να κάνει ο καθένας μας είναι κατ' αρχήν να μην μένει αδιάφορος και εφησυχασμένος. Έπειτα, να πραγματοποιήσει στο χώρο του μετρήσει με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού, να εντοπίσει τις πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που βρίσκονται μέσα και έξω από το σπίτι του και να λάβει τα μέτρα προστασίας που θα του υποδειχθούν. Να χρησιμοποιείτε διάφορες ηλεκτρικές συσκευές με μέτρο και όχι αλόγιστα τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας. Να διορθώσει τα τυχόν σφάλματα στην ηλεκτρολογική του εγκατάσταση τα οποία είναι πολλές φορές η αιτία για τα υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας μέσα στο σπίτι. Να τοποθετήσει ειδικές διατάξεις προστασίας στον ηλεκτρολογικό πίνακα του σπιτιού καθώς και στις διάφορες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιεί Ας ακολουθήσουμε λοιπόν την αρχή της πρόληψης και της προφύλαξης απέναντι σε έναν καινούργιο και ακόμη διερευνούμενο κίνδυνο, παρά του εφησυχασμού και της αδιαφορίας λόγω έλλειψης "επαρκών" στοιχείων.


7

ΠOΣH AKTINOBOΛIA ΔEXOMAΣTE; Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP) έχει καθορίσει τα όρια της ακτινοβολίας με βάση την απορροφώμενη ισχύ ανά κιλό μάζας σώματος, που αποκαλείται "Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης" ή "SAR". Το προτεινόμενο όριο είναι 0,08 watt ανά κιλό. Έτσι, ένα άτομο το οποίο ζυγίζει 50 κιλά μπορεί να απορροφήσει έως και 4 watt ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων σε ολόκληρο το σώμα του και, παρ΄ όλα αυτά, να βρίσκεται εντός των ορίων των οδηγιών. Η ποσότητα αυτή είναι πολύ μικρή σε σχέση με τη θερμότητα που φυσιολογικά παράγεται από έναν άνθρωπο 50 κιλών σε κατάσταση ηρεμίας, η οποία ανέρχεται περίπου σε 50 watt, δηλαδή σε 1 watt ανά κιλό. Επιπλέον, οι οδηγίες συνιστούν όρια για μέγιστες τοπικές τιμές SAR σε συγκεκριμένα μέρη του σώματος. Για παράδειγμα, η τιμή μόνο για το κεφάλι είναι 2 watt ανά κιλό. Έτσι, ακόμα και αν οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας πληρούν τα κριτήρια των οδηγιών για ολόκληρο το σώμα, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα όρια των μέγιστων τοπικών τιμών του SAR, ώστε να περιορίζεται η πιθανή τοπική αύξηση της θερμοκρασίας. Οι σύγχρονες συσκευές κινητών τηλεφώνων κατασκευάζονται έτσι ώστε να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν λιγότερη ισχύ για να επικοινωνήσουν με το δίκτυο. Συνεπώς, όσο πιο κοντά βρίσκεται κάποιος σε ένα σταθμό βάσης, τόσο πιθανότερο είναι να μειωθεί το επίπεδο SAR.

Κινητά και Υγεία

Το κινητό τηλέφωνο θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά επιτεύγματα των τελευταίων εποχών, εξαιτίας κυρίως της ευρείας διάδοσης τους, αλλά και των δυνατοτήτων που προσφέρει στον καθένα ξεχωριστά. Ως συσκευή, το κινητό τηλέφωνο εξελίσσεται συστηματικά με το πέρασμα των αιώνων έτσι ώστε να αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες συσκευές του 21ου αιώνα. Παρόλη την γρήγορη εξυπηρέτηση και την άμεση ικανοποίηση αναγκών που προσφέρουν, όπως π.χ. τηλεφωνική επικοινωνία, ψυχαγωγία κτλ, τα κινητά τηλέφωνα υποστηρίζεται πως έχουν καταφέρει να εξελιχθούν σε ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας, αλλά και σε μία επιβλαβής για τον οργανισμό συσκευή. Επηρεάζουν όμως όντως αρνητικά τον οργανισμό μας; Και αν ναι, πώς μπορούν να διαταράξουν την υγεία μας; Προκαλούν οι συσκευές αυτές διάφορα νοσήματα και παθήσεις στον άνθρωπο; Κατά πόσο πρέπει να χρησιμοποιούν οι ανήλικοι τα κινητά; Σύμφωνα με μακρόχρονες έρευνες που πραγματοποιούνται από ειδικούς και γιατρούς σε μεγάλα πανεπιστήμια κυρίως της Ευρώπης, αποδεικνύεται πως όντως τα κινητά τηλέφωνα προκαλούν βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό με αποτέλεσμα να


8

καταρρίπτονται οι μύθοι που παρουσιάζουν τις συσκευές αυτές ως μη επιβαρυντικές για την υγεία. Τι ευθύνεται όμως για αυτό; Η ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα μέσω των κεραιών τους έχει αποδειχθεί ότι ευθύνεται τελικά για οποιαδήποτε αναταραχή προκαλούν οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας στην υγεία μας. Συγκεκριμένα: “Για πρώτη φορά στην ιστορία, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού τοποθετεί για αρκετή ώρα την ημέρα μια κεραία ασύρματης ακτινοβολίας δίπλα στο κεφάλι του. Το κινητό σας τηλέφωνο εκπέμπει παλμική ασύρματη ακτινοβολία συχνότητας 9002100MHz την ώρα που μιλάτε. Σε stand by mode, στέλνει ένα περιοδικό σήμα για να επικοινωνήσει με την κοντινότερη κεραία κινητής τηλεφωνίας, ενώ εκπέμπει και ακτινοβολία χαμηλών συχνοτήτων λόγω των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και της μπαταρίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) έχει εντάξει τις ασύρματες ακτινοβολίες στα πιθανά καρκινογόνα βασισμένος σε έρευνες που συνδέουν την χρήση κινητών τηλεφώνων με την πρόκληση καρκίνων στο εγκέφαλο. Η άποψη μας είναι ότι όταν γίνεται περιορισμένη χρήση του κινητού τηλεφώνου και οι χρήστες δεν είναι άτομα με εκδηλωμένη ευαισθησία στις ακτινοβολίες ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, παιδιά, ηλικιωμένοι ή εγκυμονούσες, τότε οι αρνητικές επιδράσεις είναι παροδικές. Ωστόσο, εκτεταμένη χρήση του κινητού τηλεφώνου σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη έκθεση σε άλλες πηγές ακτινοβολίας, μπορεί μακροπρόθεσμα να προκαλέσει προβλήματα υγείας.” Πηγή: home-biology.gr

«Το αποτελέσματα της ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων στην ανθρώπινη υγεία έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν γίνει πολλές μελέτες πρόσφατα ,αποτέλεσμα της ευρείας εξάπλωσης της χρήσης τους σε όλο τον κόσμο (Μέχρι τον Ιούνιο του 2009 υπήρχαν περισσότεροι από 4.3 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως).Τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην περιοχή των μικροκυμάτων, η οποία κάποιοι πιστεύουν πως είναι επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία. Και άλλα ψηφιακά ασύρματα συστήματα , όπως είναι τα δίκτυα επικοινωνίας δεδομένων , παράγουν παρόμοια ακτινοβολία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας , βασισμένος στην κυρίαρχη άποψη των επιστημονικών και ιατρικών κοινοτήτων, δήλωσε πως ο καρκίνος είναι απίθανο να δημιουργηθεί από κινητά τηλέφωνα ή τις κεραίες τους και ότι αξιολογήσεις δεν έχουν βρει πειστικά στοιχεία για άλλα προβλήματα υγείας. Κάποιες συμβουλευτικές αρχές των ΗΠΑ πρότειναν μέτρα για να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση των πολιτών ως μέτρο πρόληψης.» Πηγή: Βικιπαίδεια Για το συγκεκριμένο θέμα, εάν δηλαδή ευθύνεται η ακτινοβολία, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τα ραδιοκύματα για τις ασθένειες που προκαλεί η


9

ασύρματη τηλεφωνία, έχουν πάρει θέση και διεθνείς οργανισμοί, υποστηρίζοντας πως τελικά τα κινητά τηλέφωνα και οι κεραίες δεν προκαλούν βλάβες στην υγεία μας, εφόσον αυτά λειτουργούν σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες: «Εδώ και αρκετές δεκαετίες οι επιστήμονες ερευνούν για ενδεχόμενες επιδράσεις των ραδιοκυμάτων στην υγεία. Από το σύνολο της επιστημονικής έρευνας μέχρι σήμερα, προκύπτει πως η έκθεση στα ραδιοκύματα που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία, εφόσον τα κινητά τηλέφωνα και οι κεραίες (Σταθμοί Βάσης) λειτουργούν σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες. Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από τις Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP), ανά τακτά διαστήματα, αξιολογεί τις έρευνες από ολόκληρο τον κόσμο και έχει εκδώσει διεθνείς οδηγίες προστασίας που συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού. H ICNIRP σε δήλωσή της που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009[1] αναφέρει ότι η πρόσφατη επιστημονική βιβλιογραφία δεν έχει προσκομίσει αποδείξεις που να καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση των οδηγιών της για τον περιορισμό της έκθεσης σε υψηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ραδιοκύματα). Επιπρόσθετα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Φύλλο Ενημέρωσης 193, Μάιος 2010) αναφέρει ότι «μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καμία τεκμηριωμένη δυσμενής επίδραση στην υγεία από τη χρήση κινητών τηλεφώνων» και ότι «γίνονται συνεχώς μελέτες για να αξιολογηθούν οι πιθανές μακροπρόθεσμες επιδράσεις από τη χρήση κινητών τηλεφώνων.» Σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία έχουν κάνει λόγο πολλοί επιστήμονες, αποκαλύπτοντας πως δεν είναι σίγουρο αν ο άνθρωπος θα μπορέσει να προσαρμοστεί στα πεδία αυτά, χωρίς να έχει επιπτώσεις στην υγεία του: «Ο μηχανισμός βιολογικών επιπτώσεων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων είναι πολυδιάστατο στατιστικό φαινόμενο και δεν επιδέχεται απαντήσεις της μορφής ναι ή όχι. Απάντηση με ένα ναι ή όχι σε τέτοια φαινόμενα μπορεί να δοθεί μόνο ύστερα από επιστημονικά συμπεράσματα μελετών σε χιλιάδες πειραματόζωα και επί μακρό χρονικό διάστημα. Το φαινόμενο που εξετάζουμε είναι μια υπηρεσία την οποία εθελουσίως ο άνθρωπος χρησιμοποιεί, όπως τα κινητά, έχουμε επομένως τα χιλιάδες πειραματόζωα που χρειαζόμαστε, όχι όμως τον απαραίτητο χρόνο που απαιτείται για την έκδοση ενός ολοκληρωμένου αποτελέσματος, ώστε να δοθεί ολοκληρωμένη οδηγία του τύπου ναι ή όχι για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Tα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα οποία δεν προέρχονται από τα πυρηνικά φαινόμενα, υπάγονται στα μη ιονίζοντα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και επειδή υπάρχουν πολλές κατηγορίες τα χωρίζουμε σε πολλές ομάδες χαμηλής ισχύος και συχνότητας, όπως είναι το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο έχει αναπτυχθεί ο άνθρωπος. Δηλαδή το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρω από τη Γη, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία περίπου ίδιας ισχύος με το γήινο, όπως τα χαμηλού ισχύος και συχνότητας του συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος. Σε αυτού του είδους τα πεδία, βαθμιαία και μέσα από την εξελικτική διαδικασία της φύσης, ο άνθρωπος προσαρμόστηκε χωρίς κανένα πρόβλημα. Στο ίδιο πεδίο εντάσσονται και οι συνήθεις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Αντίθετα όμως με τα κινητά τηλέφωνα (των οποίων


10

και η ισχύς, αλλά και η συχνότητα είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερη από τα προαναφερθέντα ηλεκτρομαγνητικά πεδία), η προσαρμογή του ανθρώπου δεν έχει το ρυθμό που έχει ο ρυθμός λειτουργίας των κινητών τηλεφώνων. Δεν γνωρίζουμε αν ο άνθρωπος προσαρμοστεί με την ταχύτητα που απαιτείται ώστε να μην υποστεί βλάβη. Πιστεύουμε ότι δεν θα προσαρμοστεί, διότι η ισχύς των κινητών είναι δεκάδες ή και εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη από τη συνήθη. Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι πολλές: καρκίνος, αλλοίωση των κυττάρων, επιπτώσεις στα παιδιά που θα γεννηθούν κ.λπ. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι θα συμβεί σε κάθε άνθρωπο, λόγω διαφορετικής αντίδρασης κάθε οργανισμού, αλλά και ενδεχομένως και άλλων παραμέτρων. Επιπτώσεις στην υγεία έχουν οι επίγειες κεραίες των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και τα ραντάρ διότι δημιουργούν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, αλλά η ισχύς των πεδίων αυτών ελαττώνεται εκθετικά με την απόσταση, οπότε όταν είναι σε απομακρυσμένες περιοχές δεν έχουν επιπτώσεις.» Πηγή:www.oikipa.gr Όρια υποστηρίζεται πως έχουν επιβληθεί για την ασφαλή έκθεση των ανθρώπων στην ακτινοβολία για τα κινητά τηλέφωνα και τις κεραίες αντίστοιχα:

Κεραίες

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υιοθετήσει τα όρια της ICNIRP. Η Ελλάδα διαφοροποιήθηκε και αποφάσισε να υιοθετήσει ακόμα αυστηρότερα όρια. Με το Νόμο 3431/3-2-2006 προχώρησε σε μείωση των ορίων της Διεθνούς Επιτροπής Προστασίας από τις Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες κατά 30%, ενώ σε ακτίνα 300 μέτρων από σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, γηροκομεία, νοσοκομεία επέφερε ακόμα μεγαλύτερη μείωση κατά 40%. Η Vodafone αναπτύσσει το δίκτυό της σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς οδηγίες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Φύλλο Ενημέρωσης 304, Μάιος 2006) αναφέρει ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη τα πολύ χαμηλά επίπεδα έκθεσης και τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει ισχυρή επιστημονική ένδειξη ότι τα ασθενή σήματα ραδιοσυχνοτήτων (ραδιοκυμάτων) από τις κεραίες και τα ασύρματα δίκτυα προκαλούν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία.»

Κινητά τηλέφωνα

Η ICNIRP έχει εκδώσει οδηγίες για τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων (ραδιοκύματα) που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα. Ο Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης (SAR), αποτελεί ένδειξη της ποσότητας ενέργειας που απορροφάται από το σώμα κατά τη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Η ICNIRP έχει εκδώσει οδηγίες για τις τιμές SAR των συσκευών κινητών τηλεφώνων (το οποίο


11

υπολογίζεται σε Watts/Kg). Αυτές οι οδηγίες ορίζουν ως μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή SAR τα 2 Watts/Kg. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Φύλλο Ενημέρωσης 193, Μάιος 2010) «μέσα στα τελευταία 20 χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες για να αξιολογηθεί το εάν τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν έναν δυνητικό κίνδυνο για την υγεία. Μέχρι σήμερα, δεν έχει αποδειχθεί καμία δυσμενής επίδραση στην υγεία από τη χρήση κινητών τηλεφώνων.» Πηγή:www.vodafone.gr Παρόλα αυτά, πολλές είναι οι ασθένειες και οι παθήσεις που μπορούν να προκύψουν από την αλόγιστη χρήση των κινητών τηλέφωνων. Η πιο διαδεδομένη, σύμφωνα με έρευνες και πειράματα που πραγματοποιούνται ανά τον κόσμο από γιατρούς και επιστήμονες, είναι ο καρκίνος και οι διάφοροι τύποι αυτού. «Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει στην υγεία μας η χρήση της ευρύτατα πια διαδεδομένης ασύρματης τεχνολογίας. Όπως προκύπτει από πρόσφατη έρευνα, τα κινητά τηλέφωνα είναι πιο επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία από ό,τι το κάπνισμα ή η έκθεση σε αμίαντο. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει ο πολυβραβευμένος Βρετανός νευροχειρουργός Βίνι Κουράνα, που καλεί τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό της ακτινοβολίας. Πρέπει να αποφεύγουμε όσο μπορούμε τη χρήση των κινητών, καθώς μια δεκαετής χρήση τους μπορεί να διπλασιάζει τις πιθανότητες για καρκίνο του εγκεφάλου. Τα άκρως ανησυχητικά αποτελέσματα της μελέτης του δόκτορος Κουράνα, που έρχονται σε αντίθεση με άλλες μεγάλες έρευνες, έχουν δημοσιευτεί σε δικτυακό τόπο που απευθύνεται σε νευροχειρουργούς, και βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της αξιολόγησης για επίσημη δημοσίευση σε επιστημονική επιθεώρηση. Ο εξέχων επιστήμονας πιστεύει ότι υπάρχει απ’ ευθείας σχέση μεταξύ της χρήσης κινητών τηλεφώνων και της ανάπτυξης καρκίνου του εγκεφάλου. Η σχέση αυτή, σύμφωνα με τον δρα Κουράνα, θα αποδειχθεί εντός της επομένης δεκαετίας, εάν δε ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Ήδη, αρκετές χώρες-μέλη της ΕΕ προειδοποιούν για τη χρήση των κινητών, ιδιαίτερα στην περίπτωση των παιδιών. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος έχει ζητήσει την όσο το δυνατό μικρότερη έκθεση στην ακτινοβολία των κινητών. Η Ένωση Παρόχων Κινητής Τηλεφωνίας της Βρετανίας απέρριψε τα συμπεράσματα της έκθεσης, χαρακτηρίζοντάς τα ως "επιλεκτική ανάγνωση επιστημονικών μελετών από ένα άτομο, που καταλήγει σε συμπεράσματα, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με αυτά της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και περισσοτέρων από 30 άλλων επιστημονικών ερευνών.» Πηγή: www.in.gr Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ακόλουθη μελέτη, η οποία βασίζεται πάνω σε πραγματικούς χρήστες κινητών τηλεφώνων και όχι σε πειραματόζωα: «Η χρήση κινητών και ασύρματων τηλεφώνων για μεγάλη χρονική περίοδο μπορεί να ενισχύσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στον εγκέφαλο, σύμφωνα με τη μελέτη του σουηδικού Εθνικού Ινστιτούτου για τη Ζωή των Εργαζομένων, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή στα Διεθνή Αρχεία Εργασιακής και Περιβαλλοντικής


12

Υγείας. Στην ίδια έρευνα υποδεικνύεται και η λύση η οποία είναι η χρήση του handsfree. Η μελέτη παρακολούθησε τη χρήση κινητής τηλεφωνίας 2.200 ασθενών με καρκίνο και αντίστοιχο αριθμό υγιών ατόμων. Από τους καρκινοπαθείς, ηλικίας από 20 έως 80 ετών, οι 905 είχαν όγκο στον εγκέφαλο και περίπου 10% έκαναν «βαριά» χρήση κινητού τηλεφώνου. «Από τις 905 περιπτώσεις ασθενών, οι 85 έκαναν "βαριά" χρήση κινητού τηλεφώνου, που σημαίνει ότι είχαν ξεκινήσει από νεαρή ηλικία να χρησιμοποιούν κινητά και/ή ασύρματα τηλέφωνα και τα χρησιμοποιούσαν πολύ» αναφέρεται στη μελέτη. Η βαριά χρήση ορίζεται ως πάνω από 2.000 ώρες που αντιστοιχεί σε δέκα χρόνια χρήσης στο χώρο εργασίας για μία ώρα τη μέρα. Η χρήση από νεαρή ηλικία καθορίζεται ως έναρξη χρήσης κινητού τηλεφώνου πριν από την ηλικία των 20 ετών.» Πηγή:Ελευθεροτυπία

«Πιθανώς καρκινογόνα χαρακτηρίζει για πρώτη φορά τα κινητά τηλέφωνα ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Σε αυτό το συµπέρασµα κατέληξαν οι ειδικοί του Οργανισµού έπειτα από ενδελεχή µελέτη δεκάδων ερευνών που έχουν πραγµατοποιηθεί για το επίµαχο ζήτηµα. Η οµάδα εργασίας 31 επιστηµόνων Υπηρεσία Μελέτης του Καρκίνου συµπεράσµατά της πως τα κινητά ορισµένες

από 14 διαφορετικές χώρες από την Διεθνή (IARC) του ΠΟΥ σημειώνει στα τελικά τηλέφωνα είναι πιθανό να σχετίζονται µε µορφές καρκίνου.

Η ταξινόµηση των συσκευών κινητής τηλεφωνίας στην κατηγορία των καρκινογόνων θα µπορούσε να οδηγήσει την Υπηρεσία Υγείας των Ηνωµένων Εθνών στην υιοθέτηση νέων κατευθυντήριων οδηγιών για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Η επιστηµονική οµάδα του ΠΟΥ επισηµαίνει πάντως ότι θα χρειαστούν επιπλέον έρευνες για να δοθεί οριστική απάντηση στο αν συνδέονται τα κινητά µε τον καρκίνο στον εγκέφαλο. Η κλίµακα επικινδυνότητας του IARC χωρίζεται σε πέντε επίπεδα: καρκινογόνο, πιθανώς καρκινογόνο, εν δυνάµει καρκινογόνο, µη ταξινοµήσιµο και µη καρκινογόνο. Ως προς την ακτινοβολία που εκπέµπουν τα κινητά βρίσκονται στην ίδια κατηγορία µε το κάδµιο και το κοβάλτιο. » Πηγή:ΤΑ

ΝΕΑ

Online

Εκτός από τον καρκίνο, η ακτινοβολία υποστηρίζεται πως συνδέεται με περισσότερες ασθένειες και νευρολογικές παθήσεις καθώς και ότι επηρεάζει πολλά όργανα του


13

ανθρώπινου οργανισμού. Έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάζουν μέχρι και το ενδεχόμενο αν οι κινητές συσκευές είναι και θανατηφόρες. «Νέες ανησυχίες προξενεί πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε από μια ομάδα Φιλανδών επιστημόνων σύμφωνα με την οποία η ακτινοβολία των κινητών είναι δυνατόν να προκαλέσει αλλοιώσεις στον εγκέφαλο. Τα συμπεράσματα της έρευνας, που είναι η πρώτη η οποία έλεγξε τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας στον ανθρώπινο εγκέφαλο και όχι σε αυτόν των αρουραίων, και η οποία διήρκεσε δύο χρόνια, δείχνουν ότι οι εκπομπές ακόμη και από συσκευές χαμηλής ακτινοβολίας καταστρέφουν (συρρικνώνουν) τον ειδικό φράκτη ο οποίος υπάρχει στο σώμα και ο οποίος εμποδίζει τις βλαβερές ουσίες που βρίσκονται στο αίμα από το να περνούν στον εγκέφαλο. Ο καθηγητής κ. Darius Leszcynski ο οποίος ηγήθηκε των ερευνών, εκτιμά ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες μελέτες καθώς τα πειράματα έγιναν σε ανθρώπινα κύτταρα και όχι σε ''ολόκληρους'' ανθρώπους. Εάν πάντως τα πειράματα δώσουν αντίστοιχα αποτελέσματα και σε κανονικούς ανθρώπους, είναι δυνατόν να ''οδηγήσουν σε ενοχλήσεις, αίσθηση κούρασης, ή σε προβλήματα ύπνου. Μια έρευνα από μια σουηδική ομάδα ερευνών υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στη νόσο του Αλτσχάιμερ''. Ο καθηγητής κ. Leszcynski συμπλήρωσε ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κάποιο συμπέρασμα καθώς ''δεν υπάρχει κάποια επιστημονική υποστήριξη για την εισαγωγή οιασδήποτε μορφής περιορισμών είτε στη χρήση των κινητών, είτε στην εφαρμογή νέων ορίων ασφαλείας''.» Πηγή: www.oikipa.gr «Η εκτεταμένη χρήση του κινητού τηλεφώνου σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη έκθεση σε άλλες πηγές ακτινοβολίας, μπορεί μακροπρόθεσμα να προκαλέσει προβλήματα υγείας. Η χρήση κινητού τηλεφώνου καταστρέφει τα νευρικά κύτταρα σύμφωνα με πανεπιστήμια στη Φρανκφούρτη, στο Μπρίστολ, στη Βερόνα, τη Φλωρεντία κ.α. Λιγότερο από ένα λεπτό ομιλίας είναι αρκετό για να προκαλέσει την συσσώρευση των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα Bλάβες στο DNA, λευχαιμία και καρκίνος έχουν καταγραφεί από πανεπιστήμια στις Η.Π.Α., στην Ρωσία, στην Κίνα, στο Ισραήλ, στην Ιταλία, στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γερμανία. Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του εγκεφάλου είναι 20% μεγαλύτερος στους πάνω από δεκαετία χρήστες κινητών τηλεφώνων και 200% μεγαλύτερος όταν μιλάνε κρατώντας το τηλέφωνο κυρίως από τη ίδια πλευρά του κεφαλιού.» Πηγή: home-biology.gr «Θανάσιμες επιπτώσεις στην υγεία μπορεί να έχει η χρήση των κινητών τηλεφώνων όπως πιστοποιεί μεγάλη έρευνα του Τμήματος Bιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. H έρευνα ξεκίνησε πριν από 8-χρόνια και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ωστόσο οι επιστήμονες έχουν ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αλόγιστη χρήση


14

του κινητού μπορεί να προκαλέσει από καρκίνο του ακουστικού νεύρου έως μείωση της γονιμότητας, αλλοίωση του γενετικού υλικού και επιτάχυνση του "θανάτου των κυττάρων". "Τα πειράματά μας έγιναν σε πειραματόζωα αλλά και σε καλλιέργειες ανθρώπινων κυττάρων υπό πραγματικές συνθήκες χρήσης κινητών", επισημαίνει ο επικεφαλής της έρευνας καθηγητής Κυτταρικής Bιολογίας και Ραδιοβιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Λουκάς Μαργαρίτης. H διεξαγωγή πειραμάτων σε ανθρώπους δεν μπορεί να γίνει, με εξαίρεση μελέτες ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων, μελέτες επιδημιολογικές, ροής αίματος στο αυτί, κ.ά. Όλες αυτές, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν καταδείξει επιπτώσεις από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου στο αυτί. "Tα κινητά είναι επικίνδυνα κοντά στο σώμα (αυτί, τσέπες ενδυμάτων) και για πολλά λεπτά κάθε ημέρα και πρέπει επιτέλους να πάψει ο μύθος ότι δεν κάνουν κακό στην υγεία μας", τονίζει ο καθηγητής. Oι επιπτώσεις στην υγεία, όπως εξηγεί ο κ. Mαργαρίτης, εξαρτώνται από το είδος του κινητού και συγκεκριμένα από την τιμή SAR (specific absorption rate). Πρόκειται για τον ειδικό ρυθμό απορρόφησης της ακτινοβολίας που μετράται σε βατ ανά κιλό σωματικής μάζας και διαφέρει από συσκευή σε συσκευή. Όπως υπογραμμίζεται στην έρευνα, εάν το κινητό τοποθετηθεί στο αυτί κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, τότε μέρος της ακτινοβολίας εισέρχεται στον εγκέφαλο και απορροφάται από τα κύτταρα του εγκεφάλου. Σε περίπτωση που το έχουμε σε κάποιο σημείο του σώματος, στην τσέπη ή το κρατάμε στα χέρια, τότε η ακτινοβολία θα απορροφηθεί από τα κύτταρα αρχίζοντας από την επιδερμίδα και προχωρώντας προς τα μέσα. «Oι επιπτώσεις και στις δύο περιπτώσεις εξαρτώνται ανάλογα με το ποιους ιστούς θα προσβάλει η ακτινοβολία, την καρδιά για παράδειγμα, ή τα γεννητικά όργανα κ.α.», τονίζει ο κ. Mαργαρίτης. Oι μελέτες της ερευνητικής ομάδας που έγιναν σε κύτταρα και σε πειραματόζωα έδειξαν μείωση γονιμότητας, επιτάχυνση της γήρανσης και τελικά της καταστροφής του κυττάρου, ανωμαλία στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, αλλά και ενεργοποίηση πρωτεϊνών που σχετίζονται με βλάβες στο DNA και ενδεχόμενη καρκινογένεση.» Πηγή: Τμήματα Bιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών «Έρευνα ξεκινά που αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά αν υπάρχουν και ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των κινητών τηλεφώνων στην υγεία. Πρόκειται για ένα ζήτημα, που αφορά πλέον στην πλειονότητα του παγκοσμίου πληθυσμού. Η έρευνα "Cosmos", που αποτελεί βρετανική πρωτοβουλία, θα μελετήσει τουλάχιστον 250.000 άτομα ηλικίας 18 - 69 ετών σε πέντε χώρες της Ευρώπης (Βρετανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Σουηδία, Δανία) και θα διαρκέσει έως 30 χρόνια. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται ωστόσο να βγουν σε πέντε χρόνια από σήμερα.


15

Καινοτομία της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι θα παρακολουθηθεί για πρώτη φορά η συμπεριφορά των χρηστών σε πραγματικό χρόνο. Παλαιότερες έρευνες ήταν μικρότερες σε διάρκεια και αρκέστηκαν στο να ρωτήσουν για τη χρήση του κινητού τηλεφώνου στο παρελθόν, ανθρώπους που ήδη έπασχαν από καρκίνο ή άλλες ασθένειες. Περίπου 5 δισεκατομμύρια κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούνται σήμερα στη Γη. Μέχρι στιγμής, διάφοροι φορείς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας και η Αμερικανική Εταιρία Καρκίνου των ΗΠΑ, δεν έχουν βρει απτά στοιχεία ότι η χρήση των κινητών βλάπτει την υγεία. Σύμφωνα με την συνυπεύθυνη για την έρευνα δρα Μιρέλα Τολεντάνο, επίσης του Imperial College London, η οποία ξεκαθάρισε ότι η έρευνα δεν θα αφορά μόνο τον καρκίνο του εγκεφάλου, αλλά επίσης συμπτώματα όπως οι πονοκέφαλοι, η αϋπνία και η κατάθλιψη, "υπάρχουν ακόμα κενά στη γνώση μας, υπάρχουν αβεβαιότητες. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε ως κοινωνία, είναι να ξεκινήσουμε τώρα να μελετούμε την υγεία ενός μεγάλου αριθμού χρηστών επί μια μεγάλη χρονική περίοδο, ώστε να έχουμε τελικά με αξιόπιστη εικόνα κατά πόσο υπάρχουν επιπτώσεις μακροπρόθεσμα".» Πηγή: Ελευθεροτυπία Λόγος έχει γίνει για το αν τελικά οι ανήλικοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις συσκευές αυτές, κυρίως εξαιτίας των επιπτώσεων που θα έχουν στον οργανισμό τους, αφού θεωρείται πιο ευάλωτος από αυτόν των ενηλίκων. «Ο κορυφαίος σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης και γιατρός με ειδίκευση στις επιπτώσεις των ακτινοβολιών στον ανθρώπινο οργανισμό, Λόουρι Τσάλις προειδοποιεί ότι παιδιά μικρότερα των 12 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν καθόλου κινητά τηλέφωνα. Αλλά ακόμη κι οι έφηβοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν περιορισμένα το κινητό μόνο για την αποστολή γραπτών μηνυμάτων κι όχι για να μιλούν. Βέβαια, δεν υπάρχουν αποδείξεις για όλα τα παραπάνω, αφού τώρα ξεκινούν έρευνες επί του θέματος. Ο καθηγητής υποστηρίζει τη συγκεκριμένη άποψη λέγοντας ότι όπως τα παιδιά είναι περισσότερο ευαίσθητα στην υπεριώδη ακτινοβολία σε σύγκριση με τους ενήλικες, έτσι πολύ πιθανόν να έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στην ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα σε σχέση με τους ενήλικες. Η έρευνα που ξεκινά και θα διαρκέσει 30 χρόνια, έχει ως στόχο να διερευνήσει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της χρήσης των κινητών τηλεφώνων και της υγείας των χρηστών τους. Βασικός στόχος είναι επίσης να διαπιστωθεί αν τα κινητά προκαλούν ή επιδεινώνουν διάφορων τύπων καρκίνους.» Πηγή:paidorama.gr “Σχετικά με τις επιπτώσεις από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κινητών, οι οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Προστασίας από τις Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες


16

(ICNIRP) για το γενικό πληθυσμό έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν όλες τις ομάδες πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με τις ιδιαιτερότητες τους στην ανατομία και φυσιολογία του εγκεφάλου τους. Η ICNIRP, στην Ανασκόπηση βιβλιογραφίας τον Δεκέμβριο 2009, λέει ότι τα πειραματικά δεδομένα δεν υποδεικνύουν έως τώρα ότι τα παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα στην ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων σε σχέση με τους ενήλικες, ωστόσο έχουν πραγματοποιηθεί λίγες σχετικές έρευνες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το Μάιο 2010 δήλωσε ότι «λόγω της πρόσφατης διάδοσης της χρήσης κινητών τηλεφώνων μεταξύ νεαρότερων ατόμων και, επομένως, της ενδεχόμενης πιο παρατεταμένης έκθεσης προώθησε την περαιτέρω έρευνα σε αυτήν την ομάδα.» Σε εξέλιξη βρίσκονται μελέτες που εξετάζουν τις πιθανές επιδράσεις στην υγεία των παιδιών και των εφήβων. Το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών εκπροσωπεί τη χώρα μας στη νέα σχετική διεθνή επιδημιολογική μελέτη MOBI-KIDS. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για λήψη προληπτικών μέτρων κατά τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Εφόσον όμως κάποιος το επιθυμεί μπορεί να ακολουθήσει προληπτικά κάποια απλά βήματα ώστε να περιορίσει την έκθεσή του ίδιου και των παιδιών του: 

 

Να κρατούν το κινητό τηλέφωνο μακριά από το κεφάλι και το σώμα κατά τη διάρκεια της χρήσης, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα hands-free και bluetooth ή τη λειτουργία της ανοιχτής ακρόασης τοποθετώντας τη συσκευή τους πάνω σε κάποια επιφάνεια όταν στέλνουν αρχεία δεδομένων (MMS κ.λπ.) Να αποστέλλουν γραπτά μηνύματα (SMS) αντί της πραγματοποίησης κλήσεων και να συντομεύουν τη διάρκεια των κλήσεων Να προτιμούν να πραγματοποιούν κλήσεις από σημεία με καλό σήμα επικοινωνίας.”

Πηγή:www.vodafone.gr

Παρόλα αυτά, έρευνες και επιστήμονες υποστηρίζουν πως τα κινητά τηλέφωνα και η ακτινοβολία που εκπέμπουν δεν είναι επιβαρυντικές για τον οργανισμό, απορρίπτοντας έτσι έρευνες που αποδεικνύουν πως οι συσκευές αυτές δεν είναι τελικά τόσο αθώες. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως οι έρευνες δεν είναι απολύτως έγκυρες, εφόσον όπως και οι ίδιοι παραδέχονται, τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε ζώα και όχι σε ανθρώπινο οργανισμό. “Η απειροελάχιστη ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα δεν αυξάνει τον κίνδυνο να προσβληθεί ο χρήστης τους από καρκίνο, σύμφωνα με την μεγαλύτερη και αυστηρότερη μελέτη που έχει γίνει έως τώρα στην Αυστραλία. Για τη μελέτη αυτή, που έγινε στην Αδελαΐδα από το Παναυστραλιανό Συμβούλιο Ιατρικών Ερευνών, χρησιμοποιήθηκαν 1600 ποντίκια, άλλα γενετικά μεταλλαγμένα και άλλα άγρια, τα οποία εκτέθηκαν σε διαφορετικά επίπεδα ραδιενέργειας κινητών τηλεφώνων επί μία ώρα ημερησίως επί δύο χρόνια και δαπανήθηκε ένα εκατομμύριο δολάρια.


17

Αν και τα πορίσματα από τα πειράματα αυτά που έγιναν σε ποντίκια δεν μπορούν να ισχύουν απόλυτα και για τους ανθρώπους, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να προσβληθούν από καρκίνο οι χρήστες των κινητών.” Πηγή: www.oikipa.gr

Μιλώντας στο BBC, βρετανός ειδικός αµφισβήτησε τα αποτελέσµατα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την Διεθνή Υπηρεσία Μελέτης του Καρκίνου (IARC) και απέδειξε πως τα κινητά τηλέφωνα συσχετίζονται με την εμφάνιση του καρκίνου: «Ο κίνδυνος εκδήλωσης καρκίνου στον εγκέφαλο είναι παρόµοιος µεταξύ αυτών που χρησιµοποιούν και αυτών που δεν χρησιµοποιούν κινητά», τόνισε. «Τα κρούσµατα αυτής της µορφής καρκίνου δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, παρά την αλµατώδη αύξηση της χρήσης των κινητών από τη δεκαετία του 1980». Πηγή:

ΤΑ

ΝΕΑ

Online

«Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Interphone δεν διαπιστώνεται αυξημένος κίνδυνος για καρκίνο στον εγκέφαλο. Ωστόσο, παρατηρήσεις στο μέγιστο επίπεδο του αθροιστικού χρόνου κλήσεων καθώς και στα μεταβαλλόμενα πρότυπα στη χρήση κινητού τηλεφώνου, από την περίοδο που μελετώνται από την Interphone, ειδικότερα στους νέους ανθρώπους, σημαίνουν ότι δικαιολογείται η περαιτέρω έρευνα για τη χρήση κινητού τηλεφώνου και κινδύνου καρκίνου", επισημαίνει ο Κρίστοφερ Γουάιλντ, Διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας για την Έρευνα του Καρκίνου (International Agency for Research on Cancer). Η μελέτη αυτή απέδειξε ότι η συχνότητα εμφάνισης καρκίνων του εγκεφάλου ή του κεντρικού νευρικού συστήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι περίπου 7 ανά 100.000 ανθρώπους, ενώ οι όγκοι του νευρικού συστήματος είναι σπάνιοι και αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 2% όλων των κακοηθειών (περίπου 175 000 περιπτώσεις ετησίως σε όλο τον κόσμο). Οι αντιδράσεις με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων δεν έλειψαν. Ορισμένοι αναρωτήθηκαν γιατί υπήρξε τόση μεγάλη καθυστέρηση, ενώ τα πορίσματα από τις έρευνες που διεξήγαγαν Σουηδοί επιστήμονες ήταν αντίθετα με αυτά της Interphone. Τα είκοσι δύο μέλη της ερευνητικής ομάδας όταν κλήθηκαν να ανακοινώσουν τα συμπεράσματα τους χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα επιστημόνων υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος για τον άνθρωπο από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων, η δεύτερη ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι λόγω των ραδιοκυμάτων επηρεάζεται η υγεία του ανθρώπου, ενώ η τρίτη ομάδα αποφάνθηκε ότι είναι αδύνατο να συναχθεί ένα συμπέρασμα σήμερα, σύμφωνα πάντοτε με την ίδια πηγή.» Πηγή:Ελευθεροτυπία Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, αμερικανοί μελετητές καταλήγουν πως τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να επωφελούν τελικά τον άνθρωπο, αφού διάφορες μελέτες έδειξαν


18

με την χρήση των συσκευών κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται η δραστηριότητα του εγκεφάλου: «Η χρήση κινητού τηλεφωνούν για 50 λεπτά, αυξάνει τη χρήση σακχάρου από το εγκέφαλο, που σημαίνει αύξηση της δραστηριότητας του εγκεφάλου. Παρόλα αυτά, η κλινική σημασία του ευρήματος παραμένει άγνωστη, καθώς μπορεί η αυξημένη δραστηριότητα να είναι είτε καλή, είτε κακή για την υγεία, για τη μνήμη ή άλλες γνωσιακές λειτουργίες και συναισθηματικές καταστάσεις που σχετίζονται με το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Για την έρευνα, κινητά τηλέφωνα εφαρμόστηκαν στα δυο αυτιά εθελοντών. Το ένα ήταν κλειστό και το άλλο ανοιχτό αλλά χωρίς ήχο, έτσι ώστε οι εθελοντές να μην γνωρίζουν τη διαφορά. Στη συνέχεια ο εγκέφαλος των εθελοντών υποβλήθηκε σε ακτινογραφίες για να εντοπιστούν αλλαγές στη χρήση της γλυκόζης, οι οποίες αυξάνονταν κατά 7% σε περιοχές του εγκεφάλου που βρίσκονταν κοντά στην κεραία του τηλεφώνου, δηλαδή δίπλα και πάνω από το αυτί. Ο καθηγητής Patrick Haggard, από το University College του Λονδίνου, δήλωσε ότι πρόκειται για ενδιαφέρον αποτέλεσμα, αφού υποδεικνύει πιθανή άμεση επίδραση του σήματος του κινητού τηλεφώνου στην εγκεφαλική δραστηριότητα. Πρόσθεσε ακόμη ότι η επίπτωση στην υγεία παραμένει ασαφής. «Πολύ μεγάλες διακυμάνσεις στο μεταβολικό ρυθμό του εγκεφάλου σημειώνονται φυσιολογικά, για παράδειγμά όταν σκεφτόμαστε. Ωστόσο αν νέες έρευνες επιβεβαιώσουν ότι τα κύματα από τα κινητά τηλέφωνα έχουν επίδραση στο μεταβολισμό του εγκεφάλου, τότε θα είναι σημαντικό να διερευνηθεί αν έχουν επίπτωση στην υγεία» σχολιάζει ο ίδιος. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of the American Medical Association.» Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Online

Ανακύκλωση Η ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών (π.χ. κινητά τηλέφωνα, αξεσουάρ, μπαταρίες, ηλεκτρικές κουζίνες κ.λ.π.) δεν είναι τόσο διαδεδομένη στην Ελλάδα. Γι' αυτό και η πλειοψηφία δεν γνωρίζει σημεία ανακύκλωσης στην περιοχή που κατοικούν. Κατά πόσο είναι, όμως, σωστό αυτό; Σύμφωνα με άρθρο στον ιστότοπο http://www.e-steki.gr/showthread.php?t=9178 βρήκαμε ότι: "[...] Ένα κινητό τηλέφωνο αποτελείται από υλικά όπως πλαστικό και μέταλλα, ενώ η μπαταρία του περιέχει στοιχεία τα οποία, αν καταλήξουν στα σκουπίδια, θα επιβαρύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και κατά συνέπεια το περιβάλλον. Για


19

παράδειγμα, η ποσότητα καδμίου που περιέχεται στις μπαταρίες νικελίου καδμίου, είναι ικανή να μολύνει το 1/3 του νερού μιας πισίνας Ολυμπιακών διαστάσεων! Ένα παρόμοιο άρθρο βρήκαμε στον ιστότοπο http://www.in2life.gr/indulgence/technology/articles/202769/article.aspx#bellow ):

(

" [...] Ένα κινητό τηλέφωνο αποτελείται από υλικά όπως πλαστικό και μέταλλα, ενώ η μπαταρία του μπορεί να περιέχει στοιχεία όπως νικέλιο και κάδμιο, τα οποία, αν απορριφθούν, θαφτούν, συνθλιβούν ή καούν επιβαρύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, μολύνουν με τοξικά σωματίδια τον αέρα και το χώμα, τα οποία θέλουν αιώνες για να διασπαστούν σε ακίνδυνες ουσίες, δηλητηριάζοντας ανθρώπους, ζώα και φυτά. Παράλληλα, το κινητό τηλέφωνο, αν δεν είναι εξαιρετικά παλιό ή χαλασμένο έχει αξία μεταπώλησης, εφόσον είναι εμπορεύσιμο, ενόσω δηλαδή το μοντέλο του δεν είναι τόσο παρωχημένο ώστε να μην είναι πωλήσιμο ως μεταχειρισμένο. [...]" Συμπεραίνουμε, λοιπόν, και από τα δύο άρθρα ότι πρέπει να ανακυκλώνουμε τα κινητά τηλέφωνα, προκειμένου να μην απελευθερώνουμε στο περιβάλλον βλαβερές ουσίες. Ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει, είναι το τι συμβαίνει με τα αντικείμενα προς ανακύκλωση. Το ερώτημα αυτό απαντάται στον ίδιο ιστότοπο ( http://www.esteki.gr/showthread.php?t=9178 ): " [...] Εάν είναι επισκευάσιμα, προωθούνται για χρήση σε αναπτυσσόμενες χώρες. Εάν δεν είναι επισκευάσιμα (πλειοψηφία), προωθούνται για ανακύκλωση, μαζί με τις μπαταρίες και τα αξεσουάρ. Αυτό σημαίνει ότι αποσυναρμολογούνται στα επιμέρους υλικά τους, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων αντικειμένων, με βάση όλες τις νομικές διατάξεις που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις καλές πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα: Ο χαλκός που απομονώνεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή σωλήνων, Το νικέλιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή μαγειρικών σκευών, Οι μικροεπεξεργαστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φούρνους μικροκυμάτων ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, Οι οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα ρολόγια ή στις ηλεκτρικές κουζίνες, Ακόμα και τα υλικά που αποτελούνται από μίξεις πλαστικού και μετάλλου - τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν - αποτεφρώνονται με ελεγχόμενες διαδικασίες για την παραγωγή ενέργειας. [...]" Ένα άλλο βασικό ερώτημα είναι το που βρίσκουμε σημεία ανακύκλωσης αλλά και ποια αντικείμενα είναι ανακυκλώσιμα. Σημεία ανακύκλωσης είναι όλα τα καταστήματα που πωλούν κινητά τηλέφωνα και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων. Όσων αφορά τα αντικείμενα που μπορούμε να ανακυκλώσουμε, στον ιστότοπο ( http://www.e-steki.gr/showthread.php?t=9178 ) αναφέρει: " [...] Υλικά κατάλληλα προς ανακύκλωση είναι όλων των ειδών τα κινητά τηλέφωνα και αξεσουάρ αυτών, όπως φορτιστές, hands-free, μπαταρίες, carkits, πλαστικές ή δερμάτινες θήκες, προσόψεις, κλπ. [...]"


20

Τέλος, ένα ακόμη ενδιαφέρον άρθρο, σχετικά με τους λόγους για τους οποίους πρέπει να ανακυκλώνουμε, βρήκαμε στον ιστότοπο ( http://www.electrocycle.gr/site/index.php?option=com_content&view=category&layo ut=blog&id=28&Itemid=108 )" [...] Η ανακύκλωση είναι μέρος της λύσης στα προβλήματα διαχείρισης των σκουπιδιών. Ανακυκλώνοντας τις ηλεκτρικές συσκευές μας, μειώνουμε τον όγκο των σκουπιδιών, [...] και επιμηκύνουμε το χρόνο ζωής των υπαρχόντων. -Με την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μειώνουμε τον κίνδυνο ρύπανσης του περιβάλλοντος από βλαβερές ουσίες που περιέχουν κάποια κατασκευαστικά μέρη τους, οι οποίες θα διαχυθούν στο έδαφος ή την ατμόσφαιρα αν αντίστοιχα θαφτούν ή καούν. -Περιορίζεται η εξόρυξη και η επεξεργασία πρώτων υλών, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Μειώνονται οι κίνδυνοι μόλυνσης του εδάφους, του νερού και του αέρα χάρη στη μείωση των παραγωγικών διαδικασιών και συγχρόνως περιορίζονται οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. - Ανακύκλωση = Πολιτισμός: Το να εγκαταλείπουμε στη φύση τις άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές μας ή να τις παρατάμε στο πεζοδρόμιο είναι εδώ και χρόνια μια ξεπερασμένη πρακτική και βέβαια, αρνητική για το περιβάλλον. Ανακυκλώνοντας τις παλιές συσκευές μας αντανακλούμε ένα υψηλό επίπεδο πολιτισμού, βασισμένο στην κοινωνική συνείδηση και στο ενδιαφέρον για την κληρονομιά που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές. [...]" Γενικότερα, απ' τα παραπάνω, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να ανακυκλώνουμε τις συσκευές μας, έτσι ώστε να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον και την υγεία μας, αλλά και να είμαστε ευσυνείδητοι πολίτες δείχνοντας ενδιαφέρον για την πόλη μας. Το τι "πρέπει" να γίνεται όμως, απέχει αρκετά από αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Μετά από έρευνα που πραγματοποιήσαμε στο πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας , ρωτήσαμε εκατό οικογένειες αν γνωρίζουν σημεία ανακύκλωσης στην περιοχή τους και το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) απάντησαν αρνητικά. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά ικανοποιητικό, σκεπτόμενοι ότι σχεδόν οι μισοί είναι ενημερωμένοι για τα σημεία όπου μπορούν να ανακυκλώσουν. Παρ' όλα αυτά η επόμενη ερώτηση στο ερωτηματολόγιο που συντάξαμε, ήταν η εξής : «Ανακυκλώνετε τα κινητά τηλέφωνα ή/ και τα αξεσουάρ τους;». Μας άφησαν έκπληκτους οι απαντήσεις των οικογενειών γιατί μόλις το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) έδωσαν θετική απάντηση. Το υπόλοιπο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) δεν ανακυκλώνει, είτε γνωρίζει σημεία ανακύκλωσης, είτε όχι. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι παρόλο που αρκετές οικογένειες γνωρίζουν σημεία ανακύκλωσης, ελάχιστες είναι αυτές που στην πραγματικότητα ανακυκλώνουν παλιές ή άχρηστες συσκευές που δεν χρησιμοποιούν πλέον Τέλος, μετά την έρευνα σχετικά με το ποσοστό αυτών που γνωρίζουν σημεία ανακύκλωσης, πήραμε την πρωτοβουλία να αναζητήσουμε μερικά καταστήματα που δέχονται συσκευές κινητών τηλεφώνων ή και τα αξεσουάρ αυτών στο νησί της Ρόδου και να τα δημοσιεύσουμε παρακάτω: Forthnet: Ρόδος. Διεύθυνση: Τάρπον Σπρίνγκς 5 Τηλ. Επικοινωνίας: 22410-36031 Ιαλυσός. Διεύθυνση: Ηρακλειδών 3 Τηλ. Επικοινωνίας: 22410-98031 Κεντρικά: Διεύθυνση: 1ο χλμ. Ρόδου-Καλλιθέας Τηλ. επικοινωνίας: 22410-61031


21

Γερμανός: Ρόδος. Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 34-36 Τηλ. Επικοινωνίας: 22410-33130 Vodafone: Ρόδος: Διεύθυνση: Αμερικής 42 Τηλ. Επικοινωνίας: 22410- 77070 Ιαλυσός: Διεύθυνση: Λεωφόρος Ηρακλειδών 6 Τηλ. Επικοινωνίας: 22410-90085

Τρόποι ορθής χρήσης κινητών τηλεφώνων. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες είναι ότι τα παιδιά ζητούν κινητό από πολύ μικρή ηλικία. Η χρήση του κινητού είναι επικίνδυνη, ανεξάρτητα από την ηλικία του χρήστη. Όμως όταν ο χρήστης είναι ανήλικος και βρίσκετε στην ανάπτυξη τα κύτταρά του πολλαπλασιάζονται με ταχύτατους ρυθμούς, κι έτσι η ακτινοβολία μεταφέρεται με ταχύτητα φωτός. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν τρόποι να μειώσουμε τον κίνδυνο. Ο πιο διαδεδομένος παγκοσμίως είναι τα hands free. Κάναμε μία έρευνα στο διαδίκτυο σχετικά με αυτά και βρήκαμε το ακόλουθο άρθρο, στον ιστότοπο ( http://www.neolaia.de/2opseis/DaneiaeeU/periodiko19/EeicoU/eeicou.html ): "[...] Τα hands free Όλα τα κινητά τηλέφωνα έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα αυστηρά όρια που έχει καθορίσει η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP). Στα όρια αυτά έχει προβλεφθεί ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας, το οποίο εγγυάται την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους και την κατάσταση της υγείας τους. Ωστόσο, αν κάποιος χρήστης επιθυμεί να μειώσει ακόμη περισσότερο την έκθεσή του στην ακτινοβολία, μπορεί να χρησιμοποιήσει Ηands Free (ακουστικό που έχει ενσωματωμένο και μικρόφωνο για κινητά). Σύμφωνα με τις μετρήσεις των ειδικών, η ακτινοβολία που δέχεται ο οργανισμός μας όταν χρησιμοποιούμε Hands Free είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με την ακτινοβολία που λαμβάνουμε απευθείας από την ίδια τη συσκευή. Και αυτό διότι η ισχύς της ακτινοβολίας μειώνεται ραγδαία όσο αυξάνεται η απόσταση από τη συσκευή. Πρέπει να σημειωθεί ότι για τα κινητά που πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. και τις οδηγίες της ICNIRP και κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στη χρήση τους, είτε γίνεται χρήση των Ηands Free είτε όχι." Ένα ερώτημα που προκύπτει συχνά, είναι το αν το κινητό μας τηλέφωνο είναι καλύτερο να έχει εσωτερική κεραία ή όχι. Η αλήθεια είναι πως η διαφορά μεταξύ των δύο κεραίων είναι ελάχιστη, αφού το ποσοστό ακτινοβολίας που δέχεται το κεφάλι και το σώμα μας είναι σχεδόν ίδιο. Ο ισχυρισμός αυτός επιβεβαιώνεται και στον ιστότοπο που αναφέραμε παραπάνω ( http://www.neolaia.de/2opseis/DaneiaeeU/periodiko19/EeicoU/eeicou.html ):


22

"[...] Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι διαφορές σε σχέση με την ακτινοβολία είναι αμελητέες, αφού και τα δύο είδη κεραίας βρίσκονται πολύ κοντά στο κεφάλι μας και δεχόμαστε έτσι περίπου την ίδια ακτινοβολία. Ανεξάρτητα πάντως από το αν το κινητό σας έχει εσωτερική ή εξωτερική κεραία, δεν θα πρέπει να την καλύπτετε (π.χ με τη χρήση προστατευτικών αυτοκόλλητων) την ώρα που μιλάτε, γιατί στην περίπτωση αυτή το κινητό αυξάνει το σήμα για να ξεπεράσει το "εμπόδιο". Αν πάλι χρησιμοποιείτε κινητό του οποίου η κεραία βγαίνει από το τηλέφωνο, θα πρέπει να τη σηκώσετε πριν μιλήσετε." Μια άλλη συμβουλή για ορθότερη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου είναι να μην μιλάτε όταν περπατάτε και αν δεν διαθέτεται hands free μαζί σας εκείνη τη στιγμή, να βάζετε το κινητό σας στη λειτουργία της ανοιχτής ακρόασης. Σχετικά με τα παραπάνω, στον ιστότοπο ( http://www.neolaia.de/2opseis/DaneiaeeU/periodiko19/EeicoU/eeicou.html ) βρήκαμε το εξής: "[...] Καλό είναι να αποφεύγετε κατά το δυνατό να μιλάτε στο κινητό όταν περπατάτε, καθώς λόγω της κίνησης είναι πιθανό να αλλάζει η ποιότητα του σήματος που "συναντά" η συσκευή. [...] Όσο αυξάνεται η απόσταση του χρήστη από το κινητό τηλέφωνο, τόσο μειώνεται η ισχύς της ακτινοβολίας. Επομένως, με την ανοιχτή ακρόαση το σώμα μας δέχεται τη μικρότερη δυνατή ακτινοβολία σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήσης του κινητού." Ίσως θα έχετε προσέξει πολλούς να αποφεύγουν να μιλάνε στο κινητό όταν βρίσκονται στο ασανσέρ ή σε υπόγεια γκαράζ ή ακόμα και όταν το κινητό φορτίζει. Ο λόγος βρίσκεται στο παρακάτω άρθρο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο ( http://www.neolaia.de/2opseis/DaneiaeeU/periodiko19/EeicoU/eeicou.html ): "[...] Αν βρίσκεστε σε κλειστό χώρο (ειδικά μέσα σε αυτοκίνητα, σε υπόγεια ή στο ασανσέρ), η συσκευή εκπέμπει περισσότερη ακτινοβολία, επειδή παρεμποδίζεται η επικοινωνία της με το σταθμό βάσης και αναγκάζεται να εκπέμψει πιο ισχυρό σήμα για να λειτουργήσει. Αλλά και πάλι αυτό εξαρτάται από την ποιότητα του σήματος και του δικτύου γενικότερα. [...] Αν θέλετε να μιλήσετε στο κινητό σας κατά τη διάρκεια που αυτό φορτίζει, καλό θα ήταν να σταματήσετε πρώτα τη διαδικασία της φόρτισης. Αν και είναι σπάνιο, δεν είναι εντελώς απίθανο να συμβεί κάποια μικρή "έκρηξη" στο κινητό σας, λόγω υπερθέρμανσης. Για να περιορίσετε και αυτό το ενδεχόμενο, θα πρέπει να αγοράζετε γνήσια ανταλλακτικά (μπαταρίες, φορτιστές κτλ.) από αξιόπιστες εταιρείες ηλεκτρονικών." Κάτι εξίσου σημαντικό όχι μόνο σε θέμα υγείας, αλλά και ασφάλειας, είναι να μην μιλάμε στο κινητό τηλέφωνο, όταν οδηγούμε. Ή αν παρουσιαστεί κάποια ανάγκη και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, να ξέρουμε πώς να το κάνουμε όσο το δυνατόν με περισσότερη ασφάλεια. Αναλυτικό άρθρο πάνω στο θέμα, υπάρχει στον ιστότοπο: ( http://www.neolaia.de/2opseis/DaneiaeeU/periodiko19/EeicoU/eeicou.html): "[...] Όταν οδηγείτε, δεν θα πρέπει να μιλάτε στο κινητό τηλέφωνο. Όπως και σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, έτσι και στη Γερμανία και στην Ελλάδα απαγορεύεται η χρήση κινητού κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Σύμφωνα πάντως με έρευνες, η επικινδυνότητα του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση δεν έγκειται στο ότι απασχολούμε το ένα χέρι μας, αλλά στο ότι μειώνονται τα αντανακλαστικά μας,


23

καθώς αποσπάται η προσοχή μας. Αν παρ όλα αυτά αναλαμβάνετε ένα τέτοιο ρίσκο, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές για την ασφάλειά σας: - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, ώστε να μην απασχολείτε τα χέρια σας όταν οδηγείτε. -Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα συντόμευσης, για να μη σχηματίζετε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε. Αποθηκεύστε στα πρώτα νούμερα τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα. - Αν πρέπει να μιλήσετε οπωσδήποτε στο κινητό, κάντε το καλύτερα όταν βρίσκεστε σταματημένοι στο κόκκινο φανάρι. -Αποφύγετε τη σύνταξη γραπτών μηνυμάτων (SMS)." Όσων αφορά στο αυτοκίνητο και στο κινητό γενικότερα, αυτό που δεν ξέρουν οι περισσότεροι είναι πως εκεί η ακτινοβολία που εκπέμπει το κινητό είναι μεγαλύτερη. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, βρίσκεται παρακάτω, από άρθρο του ιστότοπου ( http://www.neolaia.de/2opseis/DaneiaeeU/periodiko19/EeicoU/eeicou.html ) "[...]Επειδή το αυτοκίνητο είναι κλειστός χώρος, το κινητό σας αναγκάζεται να εκπέμψει ισχυρότερο σήμα για να επικοινωνήσει με το σταθμό βάσης, και έτσι αυξάνουν τα επίπεδα ακτινοβολίας του. Για το λόγο αυτό, καλό είναι να χρησιμοποιείτε εξωτερική κεραία. Η εξωτερική κεραία κοστίζει, ανάλογα και με τη συσκευή, περίπου 30 ευρώ και τοποθετείται ως εξάρτημα του car kit εξωτερικά του αυτοκινήτου.[...]" Κάτι εξίσου σημαντικό και επικίνδυνο, είναι το να αφήνετε ανοιχτό το κινητό σας την ώρα που βρίσκεστε στο πρατήριο βενζίνης. Αν και οι πιθανότητες να συμβεί κάποια έκρηξη, είναι ελάχιστες, καλό θα ήταν να το απενεργοποιήσετε πριν φτάσετε. Οι λόγοι εξηγούνται παρακάτω, από τον ιστότοπο ( http://www.neolaia.de/2opseis/DaneiaeeU/periodiko19/EeicoU/eeicou.html ): "[...]Το καλύτερο είναι να έχετε ήδη απενεργοποιήσει το κινητό σας προτού φτάσετε στο βενζινάδικο. Ο σπινθήρας που πιθανόν δημιουργηθεί όταν ανοίγετε ή κλείνετε το κινητό μπορεί να γίνει αιτία για "έκρηξη", αν και οι πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο είναι σχεδόν μηδαμινές." Πολλοί άνθρωποι έχουν βηματοδότη, αλλά αποφεύγουν να συμβουλευτούν τον γιατρό τους σχετικά με το πώς επηρεάζει τον βηματοδότη η ακτινοβολία. Επομένως, αρκετά χρήσιμα θα μπορούσαν να φανούν άρθρα, όπως το παρακάτω, που βρήκαμε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο: http://www.neolaia.de/2opseis/DaneiaeeU/periodiko19/EeicoU/eeicou.html "[...] Πριν χρησιμοποιήσετε το κινητό, αν έχετε βηματοδότη, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Η χρήση του κινητού μπορεί να παρουσιάσει παρεμβολές στα κυκλώματα του βηματοδότη, με αποτέλεσμα να επηρεάσει τη λειτουργία του. Αυτό είναι πιθανό αν μιλάτε εσείς ο ίδιος στο κινητό και όχι τόσο κάποιος που βρίσκεται κοντά σας. Για να περιορίσετε το ενδεχόμενο παρεμβολών, θα πρέπει να μιλάτε από την αντίθετη πλευρά του βηματοδότη και να μην τοποθετείτε το κινητό σε τσέπη που βρίσκεται κοντά σε αυτόν. Αν αισθανθείτε αρρυθμία, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση του και να συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Η παρεμβολή παύει όταν απομακρύνουμε το κινητό. Ο κάθε βηματοδότης, πάντως, διαφέρει ως προς την ευαισθησία του στις παρεμβολές."


24

Ένα δίλημμα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια οι γονείς, είναι το αν τελικά είναι σωστό -και πάνω απ' όλα ασφαλές- να αγοράσουν ένα κινητό τηλέφωνο στο παιδί τους. Σ' αυτό το θέμα αντικρούονται πολλές απόψεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν θα σταθούμε τόσο στο θέμα από ηθικής πλευράς, αλλά περισσότερο από θέμα υγείας και ασφάλειας. Στον ιστότοπο: http://www.neolaia.de/2opseis/DaneiaeeU/periodiko19/EeicoU/eeicou.html υπήρχε το ενδιαφέρον άρθρο που παραθέτεται παρακάτω: "[...]Οι περισσότεροι γονείς αισθάνονται ασφάλεια όταν το παιδί τους έχει κινητό, γιατί μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του όπου και να βρίσκεται. Είναι όμως καλό να χρησιμοποιούν κινητό τα παιδιά; Οι οδηγίες της Ε.Ε. δεν κάνουν διαχωρισμό σε ηλικίες χρηστών, άρα δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνονται ειδικά μέτρα για τα παιδιά. Ωστόσο καλά είναι οι γονείς να έχουν κάποιες επιφυλάξεις ως προς τη χρήση του κινητού από τα παιδιά τους, να τα προμηθεύσουν με Ηands Free ή να ελέγχουν συστηματικά το χρόνο ομιλίας των παιδιών τους στο κινητό. Το κινητό ακτινοβολεί το ίδιο σε σύγκριση με ένα ασύρματο τηλέφωνο; Αυτή είναι μία ερώτηση, που κάνουν πολλοί άνθρωποι και η απάντηση βρίσκεται παρακάτω, από απόσπασμα ενός άρθρου, από τον ιστότοπο: : "[...] Τα ασύρματα τηλέφωνα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, αλλά η ισχύς της εκπομπής τους είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με αυτή των κινητών. Η εμβέλεια του φορητού είναι πολύ μικρότερη συγκριτικά με αυτή του κινητού. Το σήμα των φορητών τηλεφώνων πρέπει να διανύσει μόνο μερικά μέτρα για να φθάσει στη βάση του τηλεφώνου, ενώ το σήμα του κινητού έχει να διανύσει πολύ μεγαλύτερη απόσταση, και επομένως πρέπει να είναι ισχυρότερο." Πλέον, εκτός από τα πιο καινούρια κινητά που κυκλοφορούν στο εμπόριο, οι άνθρωποι έχουν την τάση να αγοράζουν θήκες, αυτοκόλλητα, αλλά και άλλα αξεσουάρ που υπόσχονται πιο ασφαλή χρήση των κινητών τηλεφώνων και απορρόφηση μικρότερης ποσότητας ακτινοβολίας από το σώμα. Κατά πόσο όμως έχουν αποτέλεσμα τέτοιου είδους αξεσουάρ? (Ακολουθεί άρθρο από τον ιστότοπο: http://www.neolaia.de/2opseis/DaneiaeeU/periodiko19/EeicoU/eeicou.html "Η χρήση της θήκης μπορεί να προστατεύσει μόνο το κινητό, και όχι εσάς. Μάλιστα, σύμφωνα με τους ειδικούς, η θήκη "αναγκάζει" το κινητό να εκπέμψει μεγαλύτερη ακτινοβολία, για να επικοινωνήσει με το σταθμό βάσης. [...] Στο εμπόριο κυκλοφορούν διάφορα αυτοκόλλητα, που τα τοποθετείτε πάνω στη συσκευή των κινητών και εκείνα "υπόσχονται" ότι σας προφυλάσσουν από την ακτινοβολία τους. Μάλιστα, τα αυτοκόλλητα αυτά εκπέμπουν ένα μικρό φως, κάτι που σημαίνει σύμφωνα με τους κατασκευαστές τους- ότι χρησιμοποιούν την ακτινοβολία για να ανάψει το φως, μετατρέποντάς τη σε ηλεκτρική ενέργεια. Με τον τρόπο αυτό θεωρείται ότι την απομακρύνουν από το σώμα μας, καθώς, αντί να τη δέχεται ο οργανισμός μας, τη χρησιμοποιεί το αυτοκόλλητο. Σε μετρήσεις ωστόσο που έγιναν σε κινητά, δεν διαπιστώθηκε μείωση της ακτινοβολίας, αλλά φάνηκε ότι η χρήση του αυτοκόλλητου έχει αντίθετα αποτελέσματα: το κινητό δηλαδή εκπέμπει με μεγαλύτερη ένταση προκειμένου να ξεπεράσει το εμπόδιο του αυτοκόλλητου. Η χρήση του δεν συστήνεται από κανένα διεθνή ή εθνικό σχετικό οργανισμό (FTC, USA)."


25

Την τελευταία δεκαετία, η ποσότητα ακτινοβολίας που απορροφά το σώμα απασχολεί πολλούς χρήστες κινητών τηλεφώνων. Όλο και περισσότεροι ενδιαφέρονται για τα επίπεδα της ακτινοβολίας που παράγει ένα κινητό τηλέφωνο και για το σε ποιους χώρους αυτή αυξάνεται. Για παράδειγμα, ένα γραπτό μήνυμα και μία κλήση εκπέμπουν την ίδια ποσότητα ακτινοβολίας; Στην ύπαιθρο η ακτινοβολία έχει μεγαλύτερη ισχύ ή όχι? Τα ερωτήματα αυτά απαντώνται παρακάτω, από τον ιστότοπο: : "[...]Όταν στέλνετε sms, το κινητό εκπέμπει περίπου την ίδια ακτινοβολία που εκπέμπει και όταν το χρησιμοποιείτε για να μιλήσετε, με τη μόνη -αλλά σημαντικήδιαφορά ότι στη δεύτερη περίπτωση το κινητό βρίσκεται πιο μακριά από το σώμα μας, με αποτέλεσμα να δεχόμαστε μικρότερο ποσοστό ακτινοβολίας. [...] Σύμφωνα με έρευνα που εκπόνησαν ερευνητές του Σουηδικού Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Ιατρικής, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύονται στην επιθεώρηση "Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Ιατρική", τα κινητά εκπέμπουν μεγαλύτερη ακτινοβολία σε μη αστικές περιοχές. Η ισχύς που απαιτείται για να παραμείνουν αυτά εντός δικτύου στην ύπαιθρο, όπου οι αναμεταδότες είναι λιγότερο πυκνοί, μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε περιοχές όπου οι αναμεταδότες είναι περισσότεροι. Παρ όλα αυτά, τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και στη μέγιστη ισχύ λειτουργίας, εκπέμπουν εντός των ορίων που έχουν τεθεί από την Ε.Ε." Για να ενημερωθούν λοιπόν οι χρήστες των κινητών τηλεφώνων, λοιπόν, σχετικά με το πότε η ακτινοβολία που εκμπέμπει το κινητό είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, ο ιστότοπος http://www.neolaia.de/2opseis/DaneiaeeU/periodiko19/EeicoU/eeicou.html αναφέρει τους τρόπους με του οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κινητό και να δεχτούμε μικρότερη ποσότητα ακτινοβολίας. Η σειρά, ξεκινά απ' την ελάχιστη ποσότητα ακτινοβολίας και καταλήγει στη μέγιστη. "[...] 1. Kινητό με ανοιχτή ακρόαση. 2. Xρήση Hands Free. 3. Xρήση Βlue Τooth μόνο λήψης (λαμβάνει μόνο το σήμα και εσείς μιλάτε στο μικρόφωνο της συσκευής, επομένως δεν χρειάζεται να κάνει εκπομπή). 4. Xρήση Βlue Τooth εκπομπής και λήψης (μιλάτε απευθείας στο Βlue Τooth). 5. Aπευθείας χρήση του κινητού σε ανοιχτό χώρο. 6. Aπευθείας χρήση του κινητού σε κλειστό χώρο. 7. Aπευθείας χρήση του κινητού σε κίνηση. 8. Aπευθείας χρήση του κινητού στην ύπαιθρο. [...]" Φυσικά όλα τα παραπάνω δεν έχουν σκοπό να τρομοκρατήσουν τους χρήστες κινητών τηλεφώνων. Όλοι ξέρουμε πως πλέον τα κινητά τηλέφωνα είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Σκοπός της παραπάνω έρευνας ήταν να ενημερώσει τους χρήστες και να λύσει απορίες που προκύπτουν συνήθως. Φυσικά και δεν μπορούμε να αποχωρηστούμε το κινητό τηλέφωνο, ούτε είναι τόσο επιβλαβές ώστε να απαγορευθεί, αλλά θα μπορούσαμε τουλάχιστον να μην το χρησιμοποιούμε σε υπερβολικό βαθμό και όταν το χρησιμοποιούμε να το κάνουμε με όσο ο δυνατόν περισσότερη ασφάλεια.


26

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Στο μάθημα Project μας ανατέθηκε μια εργασία για το θέμα κινητά τηλέφωνα,στην οποία αναλάβαμε κυρίως να σας ενημερώσουμε σχετικά με την νομοθεσία,τις χρήσεις και τις εφαρμογές τους. Αρχικά θα εστιάσουμε στους σχολικούς χώρους. Όλοι ξέρουμε πως τα κινητά δεν επιτρέπονται στο σχολείο. Όμως πουθενά δεν έχω δει τον συγκεκριμένο νόμο, ο οποίος μάλιστα μπορεί να λέει πως ναι μεν επιτρέπονται, αλλά απενεργοποιημένα την ώρα του μαθήματος.Επίσης δεν ξέρουμε την επίσημη ποινή. Άρα το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος είναι και τι ορίζει ο νόμος περί κινητών. Δεύτερον, απ'ότι ξέρω, ο καθηγητής/καθηγήτρια δεν μπορεί να ψάξει την τσάντα μας ή την τσέπη μας.Όμως αν χτυπήσει το κινητό μας, μπορεί να μας αναγκάσει να ανοίξουμε την τσάντα(αποβολή,ποινολόγιο κ.α. αν δεν την ανοίξουμε),ή αυτά θεωρούνται απειλές για προσωπικά στοιχεία και δεν γίνεται να τιμωρηθούμε?Επίσης, επειδή αυτό συμβαίνει στο σχολείο μας,είναι δυνατόν να το κρατήσουνε αυτοί αν το βρούνε και να ζητήσουν να έρθει γονέας να το πάρει ή αυτό είναι παρακράτηση προσωπικού αντικειμένου,ή ακόμα και κατάχρηση εξουσίας?Τέλος, αν δεν χτυπήσει και απλά εξέχει κάτι απ'την τσέπη(π.χ ακουστικά)και το δει καθηγητής,μπορεί να απαιτήσει να δείξουμε το περιεχόμενο της τσέπης μας? ..

Από την άλλη ψάξαμε και εντοπίσαμε ότι υπάρχουν ειδικοί νόμοι που να αφορούν το σχολείο. «Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων από μαθητές και εκπαιδευτικούς στο χώρο του σχολείου Αποφασίζουμε 1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται: α) για τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 Α΄) για την καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος β) για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄)σχολικές κυρώσεις.


27

2. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα. Παράλειψη του ανωτέρω καθήκοντος αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, που εμπίπτει στην έννοια της περιπτώσεως στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄).»

(ΠΗΓΗ- www.myphone.gr)

Παρόλ'αυτά στο σχολείο μας δεν συμβαίνουν τα παραπάνω αφού δε εφαρμόζονται οι εξής νόμοι και οι συγκεκριμένες κυρώσεις. Για παράδειγμα επιτρέπεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων εντός του σχολικού χώρου, εκτός βέβαια της τάξης αν και πολλές φορές όταν γίνεται αντιληπτό οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν αντιδρούν "αδιαφορώντας" για την κίνηση αυτή των μαθητών. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι δεν εφαρμόζονται πάντα και σωστά οι νόμοι από όλους. Παρακάτω θα σας αναλύσουμε έναν σημαντικό και ιδιαίτερο νόμο που αφορά τα κινητά τηλέφωνα.

«Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του νόμου είναι η ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, συνδρομητών με συμβόλαιο, ή άλλης μορφής κινητής τηλεπικοινωνίας, προς διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας και προστασία της δημόσιας τάξης από τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων. (ΠΗΓΗ- www.yme.gr)

Θεωρούμε ότι η θέσπιση αυτού του νόμου είναι είναι μια αρκετά έξυπνη και σωστή επιλογή από το κράτος . Τον τελευταίο καιρό από τα αποτελέσματα έχουμε διαπιστώσει ότι οι εγκληματικές και επικίνδυνες πράξεις έχουν μειωθεί κατά μεγάλο ποσοστό ή με τη χρήση ενός κινητού πραγματοποιείται ο έλεγχος και η ταυτοποίηση του κατόχου -ενόχου ,εγκληματία .Οπότε είναι φανερό ότι καλώς ψηφίστηκε και ελπίζουμε να τηρείται από όλους και πάντα.


28

Σε αυτό το σημείο θα σας πούμε τους λόγους για τους οποίους δεν επιτρέπεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της πτήσης με αεροπλάνα. Ο λόγος που οι ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να είναι κλειστές κατά την απογείωσηπροσγείωση, είναι επειδή μερικά όργανα του αεροσκάφους είναι ευαίσθητα στις παρεμβολές και μπορεί να δώσουν λάθως ένδειξη, π.χ. του ύψους (στο 1μ αν δείχνει 10μ είναι πρόβλημα, ενώ στα 2.000μ αν δείχνει 2.100 λόγω παρεμβολών δεν έγινε και τίποτα). Ο λόγος που τα κινητά τα κλείνουν όταν πετάει το αεροπλάνο είναι ο εξής απλός: Σε ύψος πτήσης, ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑ (κανένας πομπός, ούτε από cosmote, ούτε από κανέναν άλλο δεν σημαδεύει στον ουρανό ;-) ). Επιπλέον αν είναι ανοιχτό, επειδή δεν έχει σήμα βάζει τον ενισχυτή του στο μέγιστο, με αποτέλεσμα να αδειάζει και η μπαταρία του γρηγορότερα.

(ΠΗΓΗ-www.insomnia.gr)

Εδώ και καιρό ακούγεται ότι υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιούμε τα κινητά στα αεροπλάνα. Aν τα κινητά επιτραπούν στα αεροπλάνα... Δεν μπορούμε που δεν μπορούμε να τα αποχωριστούμε ούτε στον ύπνο μας, τώρα που λέγεται ότι θα μπορούμε να τα έχουμε ενεργοποιημένα και κατά τη διάρκεια ενός πολύωρου αεροπορικού ταξιδιού, θα τρελαθούμε τελείως. Oι ειδικοί λένε πως από τη στιγμή που θα επιτραπεί η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο αεροπλάνο, θα σημειωθούν σκηνές αλλοφροσύνης, με τους επιβάτες να σεργιανίζουν φωνασκώντας στους διαδρόμους, τη στιγμή που οι αεροσυνοδοί θα προσπαθούν να σερβίρουν... Yπάρχει όμως και η πιο αισιόδοξη πλευρά, που υποστηρίζει ότι η χρήση των κινητών εν πτήσει μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, καθώς οι ώρες που σπαταλάμε συνήθως παρακολουθώντας κάποια ταινία ή ροχαλίζοντας, μπορούν να γίνουν πιο παραγωγικές. H αλήθεια είναι ότι πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα που θα μπορούμε να μιλάμε άφοβα και στους αιθέρες (ΠΗΓΗ- kathimerini.gr) Κατά τη γνώμη μας το να έχουμε τα κινητά σε ανοιχτή λειτουργία καθώς ταξιδεύουμε δεν εξασφαλίζει την επαρκή ασφάλειά μας , αφού δεν είναι αρκετά σίγουρο ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικά και επικίνδυνα αποτελέσματα. Γι'αυτό τον λόγο μια καλή συμβουλή θα ήταν να έχετε απενεργοποιημένο το κινητό καθ'όλη τη διάρκεια της πτήσης αφού δεν θέτετε μόνο τους εαυτούς σας σε κίνδυνο αλλά και τους υπόλοιπους.


29

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βικιπαίδεια HomeoNews, τεύχος 6, Σεπτέμβριος 2006 Πηγή: home-biology.gr Ελευθεροτυπία http://www.electrocycle.gr http://www.esteki.gr www.in.gr http://www.in2life.gr www.insomnia.gr www.kathimerini.gr http://www.neolaia.de http://www.myphone.gr www.oikipa.gr www.paidorama.gr ΤΑ ΝΕΑ Online Τμήματα Bιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών http://www.vodafone.gr www.yme.gr


30

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Αυγουστάκη Δικαία Κάππα Όλγα Καφενζάκη Δικαία Κρόνγκο Στέλλα Παπαδάκης Γιώργος Παπακωνσταντίνου Μαρία Πάττα Μαρία Παυλίδη Μιχαέλλα Πεταυράκη Ραφαηλία Πιπέρη Κική Φουσατζία Αλφρεντ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Λαζαρίδου Ελένη


31

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ  
ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ  

PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

Advertisement